P. 1
Warunki Techniczne Jakim Powinny Odpowiadac Budynki i Ich Usytuowanie 2010

Warunki Techniczne Jakim Powinny Odpowiadac Budynki i Ich Usytuowanie 2010

|Views: 549|Likes:
Wydawca: SM G

More info:

Published by: SM G on Apr 22, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/22/2011

pdf

text

original

pobrano z www.nndom.

pl I Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. wraz z zmianami: (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.) (Dz. U. Nr 201, poz. 1238 z 2008 r.) (Dz. U. Nr 228, poz. 1514 z 2008 r.) (Dz.U. Nr 56, poz. 461 z 2009 r.)

Dział I Przepisy ogólne § 1. Rozporządzenie ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i związane z nimi urządzenia, ich usytuowanie na działce budowlanej oraz zagospodarowanie działek przeznaczonych pod zabudowę, zapewniające spełnienie wymagań art. 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. § 1a. Do budynków, wobec których przed dniem wejścia w Ŝycie niniejszego rozporządzenia została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego lub został złoŜony wniosek o wydanie takich decyzji, stosuje się przepisy dotychczasowe. § 2. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu i budowie, w tym takŜe odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie oraz przy zmianie sposobu uŜytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje uŜytkowe budynków, a takŜe do związanych z nimi urządzeń budowlanych, z zastrzeŜeniem § 207 ust. 2. 2. Przy nadbudowie, przebudowie i zmianie sposobu uŜytkowania budynków istniejących lub ich części wymagania, o których mowa w § 1, mogą być spełnione w sposób inny niŜ podany w rozporządzeniu, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczorozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpoŜarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej StraŜy PoŜarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy zmianie sposobu uŜytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje uŜytkowe budynków, a takŜe do związanych z nimi urządzeń budowlanych, z zastrzeŜeniem § 207 ust. 2. 2. Przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu uŜytkowania: 1) budynków o powierzchni uŜytkowej nieprzekraczającej 1.000 m , 2) budynków o powierzchni uŜytkowej przekraczającej 1.000 m , o których mowa w art. 5 ust. 7 pkt 1-4 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - wymagania, o których mowa w § 1, mogą być spełnione w sposób inny niŜ określony w rozporządzeniu, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczorozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpoŜarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej StraŜy PoŜarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy. 3. usunięto NNDOM -Nasz Nowy DOM, Biuro Projektowe
2 2

1/184

pobrano z www.nndom.pl I Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

3a. Przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu uŜytkowania budynków 2 istniejących o powierzchni uŜytkowej przekraczającej 1.000 m wymagania, o których mowa w § 1, z wyłączeniem wymagań charakterystyki energetycznej, mogą być spełnione w sposób inny niŜ określony w rozporządzeniu, stosownie do wskazań, o których mowa w ust. 2, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej StraŜy PoŜarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy. 4. Dla budynków i terenów wpisanych do rejestru zabytków lub obszarów objętych ochroną konserwatorską na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ekspertyza, o której mowa w ust. 2, podlega równieŜ uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. 5. Przepisy rozporządzenia odnoszące się do budynku o określonym przeznaczeniu stosuje się takŜe do kaŜdej części budynku o tym przeznaczeniu. 6. Do budynków wielorodzinnych zawierających dwa mieszkania stosuje się, z zastrzeŜeniem § 217 ust. 1 pkt 1 lit. a) i pkt 2, przepisy rozporządzenia odnoszące się do budynków jednorodzinnych. § 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 1) zabudowie śródmiejskiej - naleŜy przez to rozumieć zgrupowanie intensywnej zabudowy na obszarze funkcjonalnego śródmieścia, który to obszar stanowi faktyczne lub przewidywane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego centrum miasta lub dzielnicy miasta, 2) zabudowie jednorodzinnej - naleŜy przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków, wraz z budynkami garaŜowymi i gospodarczymi, 3) zabudowie zagrodowej - naleŜy przez to rozumieć w szczególności budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych, 4) budynku mieszkalnym - naleŜy przez to rozumieć: a) budynek mieszkalny wielorodzinny, b) budynek mieszkalny jednorodzinny, 5) budynku zamieszkania zbiorowego - naleŜy przez to rozumieć budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieŜowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a takŜe budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny, 6) budynku uŜyteczności publicznej - naleŜy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyŜszego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasaŜerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, w tym takŜe budynek biurowy i socjalny, NNDOM -Nasz Nowy DOM, Biuro Projektowe

2/184

pobrano z www.nndom.pl I Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

6) budynku uŜyteczności publicznej - naleŜy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyŜszego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasaŜerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek uŜyteczności publicznej uznaje się takŜe budynek biurowy lub socjalny, 7) budynku rekreacji indywidualnej - naleŜy przez to rozumieć budynek przeznaczony do okresowego wypoczynku, 8) budynku gospodarczym - naleŜy przez to rozumieć budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych słuŜących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a takŜe ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej przeznaczony równieŜ do przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych, 9) mieszkaniu - naleŜy przez to rozumieć zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, mający odrębne wejście, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, umoŜliwiający stały pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego, 10) pomieszczeniu mieszkalnym - naleŜy przez to rozumieć pokoje w mieszkaniu, a takŜe sypialnie i pomieszczenia do dziennego pobytu ludzi w budynku zamieszkania zbiorowego, 11) pomieszczeniu pomocniczym - naleŜy przez to rozumieć pomieszczenie znajdujące się w obrębie mieszkania lub lokalu uŜytkowego słuŜące do celów komunikacji wewnętrznej, higieniczno-sanitarnych, przygotowywania posiłków, z wyjątkiem kuchni zakładów Ŝywienia zbiorowego, a takŜe do przechowywania ubrań, przedmiotów oraz Ŝywności, 12) pomieszczeniu technicznym - naleŜy przez to rozumieć pomieszczenie przeznaczone dla urządzeń słuŜących do funkcjonowania i obsługi technicznej budynku, 13) pomieszczeniu gospodarczym - naleŜy przez to rozumieć pomieszczenie znajdujące się poza mieszkaniem lub lokalem uŜytkowym, słuŜące do przechowywania przedmiotów lub produktów Ŝywnościowych uŜytkowników budynku, materiałów lub sprzętu związanego z obsługą budynku, a takŜe opału lub odpadów stałych, 14) lokalu uŜytkowym - naleŜy przez to rozumieć jedno pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, wydzielone stałymi przegrodami budowlanymi, niebędące mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym, 15) poziomie terenu - naleŜy przez to rozumieć poziom projektowanego lub urządzonego terenu przed wejściem głównym do budynku niebędącym wejściem wyłącznie do pomieszczeń gospodarczych lub pomieszczeń technicznych, 16) kondygnacji - naleŜy przez to rozumieć poziomą nadziemną lub podziemną część budynku, zawartą między górną powierzchnią stropu lub warstwy wyrównawczej na gruncie a górną powierzchnią stropu lub stropodachu NNDOM -Nasz Nowy DOM, Biuro Projektowe

3/184

z którego jest wydzielona. 15) poziomie terenu . 19) antresoli . niezamkniętą przegrodami budowlanymi od strony wnętrza.naleŜy przez to rozumieć kaŜdą kondygnację niebędącą kondygnacją podziemną. w której poziom podłogi w części lub całości znajduje się poniŜej poziomu projektowanego lub urządzonego terenu. 16) kondygnacji . 18) kondygnacji podziemnej . 20) suterenie . 17) kondygnacji podziemnej .9 m poniŜej poziomu terenu przylegającego do tej strony budynku.pobrano z www.naleŜy przez to rozumieć kondygnację podziemną lub najniŜszą nadziemną bądź ich część. zawartą pomiędzy powierzchnią posadzki na stropie lub najwyŜej połoŜonej warstwy podłogowej na gruncie a powierzchnią posadzki na stropie bądź warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu. centrala wentylacyjna.naleŜy przez to rozumieć kondygnację. a takŜe kaŜdą sytuowaną pod nią kondygnację. znajduje się poniŜej poziomu przylegającego do niego.naleŜy przez to rozumieć przyjętą w projekcie rzędną terenu w danym miejscu działki budowlanej. klimatyzacyjna lub kotłownia gazowa. takich jak maszynownia dźwigu. za kondygnację nie uznaje się nadbudówek ponad dachem. centrala wentylacyjna. w tym poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz poziomą część budynku stanowiącą przestrzeń na urządzenia techniczne.naleŜy przez to rozumieć kondygnację budynku lub jej część zawierającą pomieszczenia. ze wszystkich stron budynku. a takŜe kaŜdą sytuowaną nad nią kondygnację. znajdującego się nad tą częścią budynku. w których poziom podłogi co najmniej z jednej strony budynku znajduje się poniŜej poziomu terenu.naleŜy przez to rozumieć górną część kondygnacji lub pomieszczenia znajdującą się nad przedzielającym je stropem pośrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni tej kondygnacji lub pomieszczenia.naleŜy przez to rozumieć kondygnację zagłębioną ze wszystkich stron budynku. klimatyzacyjna lub kotłownia. projektowanego lub urządzonego terenu.naleŜy przez to rozumieć kondygnację. której górna powierzchnia stropu lub warstwy wyrównawczej podłogi na gruncie znajduje się w poziomie lub powyŜej poziomu projektowanego lub urządzonego terenu. mającą wysokość w świetle nie mniej niŜ 2.0 m. 21) piwnicy . której więcej niŜ połowa wysokości w świetle. NNDOM -Nasz Nowy DOM. Biuro Projektowe 4/184 . mającą średnią wysokość w świetle większą niŜ 2 m. lecz co najmniej od strony jednej ściany z oknami poziom podłogi znajduje się nie więcej niŜ 0. co najmniej do połowy jej wysokości w świetle poniŜej poziomu przylegającego do niego terenu.naleŜy przez to rozumieć poziomą nadziemną lub podziemną część budynku. 17) kondygnacji nadziemnej . a takŜe kaŜdą usytuowaną pod nią kondygnację. 18) kondygnacji nadziemnej . przy czym za kondygnację uwaŜa się takŜe poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz poziomą część budynku stanowiącą przestrzeń na urządzenia techniczne.pl I Warunki techniczne.nndom. takich jak maszynownia dźwigu. z wyjątkiem nadbudówek ponad dachem. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie znajdującego się nad tą częścią.

a takŜe z powiększeniem o powierzchnię antresoli. Nie uwaŜa się za przeznaczone na pobyt ludzi pomieszczeń. bez pomniejszenia o powierzchnię przekroju poziomego konstrukcji i przegród wewnętrznych. oraz wodę powierzchniową na tym terenie.pl I Warunki techniczne. gzymsów. werandy. kanałów i studzienek instalacyjnych. 24) kubaturze brutto budynku . zewnętrznych schodów. a takŜe 50 % sumy powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej niŜ 10 m2 urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłoŜu zapewniającym im naturalną wegetację. a takŜe 50 % powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią. jeŜeli występują one na tych kondygnacjach. 22) terenie biologicznie czynnym . jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 22) powierzchni terenu biologicznie czynnej . prześwitów i przejazdów bramowych.naleŜy przez to rozumieć sumę kubatury brutto wszystkich kondygnacji. podcienia.naleŜy przez to rozumieć teren z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację. kruŜganki. w których przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa od 2 do 4 godzin włącznie. a wykonywane czynności mają charakter dorywczy bądź teŜ praca polega na krótkotrwałym przebywaniu związanym z dozorem oraz konserwacją maszyn i urządzeń lub utrzymaniem czystości i porządku. studzienek przy oknach piwnicznych.naleŜy przez to rozumieć sumę powierzchni wszystkich kondygnacji budynku. NNDOM -Nasz Nowy DOM. obliczaną do wysokości balustrady. w których przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa dłuŜej niŜ 4 godziny. 1. przy czym do kubatury brutto budynku: a) wlicza się kubaturę przejść. § 5.pobrano z www. daszków i osłon oraz kominów i attyk ponad płaszczyzną dachu. poddaszy nieuŜytkowych oraz przekrytych części zewnętrznych budynku.naleŜy przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wodę powierzchniową na terenie działki budowlanej. a takŜe kubaturę balkonów i tarasów. ganki. mierzonej po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych i wysokości kondygnacji brutto. 2) pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi. bez zastosowania indywidualnych urządzeń ochrony osobistej i zachowania specjalnego reŜimu organizacji pracy. 2) mają miejsce procesy technologiczne niepozwalające na zapewnienie warunków przebywania osób stanowiących ich obsługę. b) nie wlicza się kubatury ław i stóp fundamentowych. takich jak: loggie. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi dzielą się na: 1) pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi. albo między podłogą na stropie lub warstwą wyrównawczą na gruncie a górną powierzchnią podłogi bądź warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu nad najwyŜszą kondygnacją. w których: 1) łączny czas przebywania tych samych osób jest krótszy niŜ 2 godziny w ciągu doby. § 4.nndom. 23) powierzchni wewnętrznej budynku . mierzoną po wewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych budynku w poziomie podłogi. Biuro Projektowe 5/184 . nie mniej jednak niŜ 10 2 m . stanowiącą iloczyn powierzchni całkowitej. ramp i pochylni.

albo do najwyŜej połoŜonej górnej powierzchni innego przekrycia. przy czym dopuszcza się przyjmowanie wymiarów bez uwzględnienia grubości tynków i okładzin zewnętrznych. 2) średniowysokie (SW) . 2.ponad 12 m do 25 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości ponad 4 do 9 kondygnacji nadziemnych włącznie. mierzy się od poziomu terenu przy najniŜej połoŜonym wejściu do budynku lub jego części. bez uwzględniania wyniesionych ponad tę płaszczyznę maszynowni dźwigów i innych pomieszczeń technicznych. W celu określenia wymagań technicznych i uŜytkowych wprowadza się następujący podział budynków na grupy wysokości: 1) niskie (N) . 4) wysokościowe (WW) .ponad 25 m do 55 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości ponad 9 do 18 kondygnacji nadziemnych włącznie. Grubość skrzydła drzwi po otwarciu nie moŜe pomniejszać wymiaru szerokości otworu w świetle ościeŜnicy.pl I Warunki techniczne.powyŜej 55 m nad poziomem terenu. Wykaz Polskich Norm przywołanych w rozporządzeniu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. słuŜącą do przyporządkowania temu budynkowi odpowiednich wymagań rozporządzenia. Wysokość budynku mierzy się od poziomu terenu przy najniŜej połoŜonym wejściu do budynku lub jego części pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do górnej płaszczyzny stropu bądź najwyŜej połoŜonej krawędzi stropodachu nad najwyŜszą kondygnacją uŜytkową. § 9.nndom. 2. 3) wysokie (W) . 2. bądź do najwyŜej połoŜonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku znajdującego się bezpośrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi. łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej. Przepis ust. Grubość skrzydła drzwi po otwarciu nie moŜe pomniejszać wymiaru szerokości otworu w świetle ościeŜnicy. Biuro Projektowe 6/184 . jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 3) jest prowadzona hodowla roślin lub zwierząt. znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku. § 7. 3. § 6. łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej. 1. Wymagane w rozporządzeniu wymiary w świetle naleŜy rozumieć jako uzyskane po wykończeniu powierzchni elementów budynku. a w odniesieniu do szerokości drzwi . Wysokość budynku.pobrano z www. 4. 1.jako wymiary w świetle ościeŜnicy. a w odniesieniu do wymiarów otworów okiennych i drzwiowych jako wymiary w świetle ościeŜnicy. NNDOM -Nasz Nowy DOM. uchylono § 8. do górnej powierzchni najwyŜej połoŜonego stropu. Określone w rozporządzeniu odległości między budynkami i terenowymi urządzeniami budowlanymi mierzy się w miejscu najmniejszego oddalenia. niezaleŜnie od czasu przebywania w nich osób zajmujących się obsługą. § 9. Wymagane w rozporządzeniu wymiary naleŜy rozumieć jako uzyskane z uwzględnieniem wykończenia powierzchni elementów budynku. 1 nie narusza przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.do 12 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie. § 6.

uchylono § 11. 6) osuwiska gruntu. Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinien być wznoszony poza zasięgiem zagroŜeń i uciąŜliwości określonych w przepisach odrębnych. jeŜeli nie jest to sprzeczne z warunkami ustalonymi dla obszarów ograniczonego uŜytkowania. tynków lub okładzin zewnętrznych. budynki na działce budowlanej sytuuje się od granicy z sąsiednią działką budowlaną w odległości nie mniejszej niŜ: 1) 4 m . 7) szkody spowodowane działalnością górniczą. 2) hałas i drgania (wibracje). 1. 5. 3) zanieczyszczenie powietrza. o których mowa w ust. 60.w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy.pl I Warunki techniczne. bez uwzględnienia grubości warstw izolacji termicznej. JeŜeli z przepisów § 13.pobrano z www. 1. 1. 5) powodzie i zalewanie wodami opadowymi. Biuro Projektowe 7/184 . zalicza się w szczególności: 1) szkodliwe promieniowanie i oddziaływanie pól elektromagnetycznych. określonych w przepisach odrębnych. urządzeń budowlanych lub granicy działki budowlanej mierzy się w poziomie w miejscu ich najmniejszego oddalenia. 2. Określone w rozporządzeniu odległości budynków od innych budynków. Wykaz Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 4.nndom. Do uciąŜliwości. przy czym nie dotyczy to ściany budynku usytuowanej bezpośrednio przy granicy działki. Dla budynków istniejących dopuszcza się przyjmowanie odległości. 271 i 273 lub przepisów odrębnych nie wynikają inne wymagania. § 12. NNDOM -Nasz Nowy DOM. o których mowa w ust. przy czym dopuszcza się wznoszenie budynków w tym zasięgu pod warunkiem zastosowania środków technicznych zmniejszających uciąŜliwości poniŜej poziomu ustalonego w tych przepisach bądź zwiększających odporność budynku na te zagroŜenia i uciąŜliwości. 3. 4) zanieczyszczenie gruntu i wód. Dział II Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej Rozdział 1 Usytuowanie budynku § 10. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 3. lawiny skalne i śnieŜne.

pochylnie i rampy . Sytuowanie budynku w przypadku. o więcej niŜ 0. 60 i 271-273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne odległości niektórych budowli od budynków nie wynikają inne wymagania. o której mowa w ust. chyba Ŝe przepisy odrębne stanowią inaczej.w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy. 8/184 . o których mowa w ust. 2. galerie. 2) bezpośrednio przy granicy istnieje budynek ze ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych albo wydano decyzję o pozwoleniu na budowę tak usytuowanego budynku. 3. 4. nie odnoszą się do podziemnych części budynku znajdujących się całkowicie poniŜej poziomu terenu.w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy. uwzględniając przepisy odrębne oraz zawarte w § 13. o których mowa w ust. Budynek inwentarski. dla których wydano decyzję o pozwoleniu na budowę na sąsiedniej działce. schody zewnętrzne. 1 pkt 2.pl I Warunki techniczne. 2) sytuowanie budynku bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną. przylegającej do istniejącej ściany. 1. dopuszcza się w odległości 1. o którym mowa w ust. JeŜeli z przepisów § 13. W zabudowie jednorodzinnej. 1 pkt 2. pod warunkiem Ŝe jego część leŜąca w pasie o szerokości 3 m wzdłuŜ granicy działki będzie miała NNDOM -Nasz Nowy DOM.pobrano z www.5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy. 7. mierzy się w poziomie od najbliŜszej krawędzi zewnętrznej otworu drzwiowego lub okiennego ściany lub w połaci dachowej budynku zwróconej w stronę tej granicy lub od najbliŜszej krawędzi otworu okiennego umieszczonego w dachu. 1. takie jak balkony. 5. 6. lecz nie mniejszej niŜ 1. o której mowa w ust.o więcej niŜ 1. budynek na działce budowlanej naleŜy sytuować w odległości od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie mniejszej niŜ: 1) 4 m .5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy granicy. 2) 3 m . na działce budowlanej o szerokości mniejszej niŜ 16 m. dopuszcza się sytuowanie ściany budynku bez otworów okiennych lub drzwiowych w takiej samej odległości od tej granicy. 1 pkt 1. JeŜeli na sąsiedniej działce: 1) w odległości od 1. Okapy i gzymsy nie mogą pomniejszać odległości od granicy działki budowlanej.8 m. chyba Ŝe przepisy odrębne stanowią inaczej. ze względu na rozmiary działki. 2. budynek gospodarczy ze ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi nie mogą być sytuowane w odległości mniejszej niŜ 8 m od ściany istniejącego budynku mieszkalnego. jeŜeli wynika to z ustaleń planu miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę. natomiast części budynku. 60 i 271-273. dopuszcza się w odległości 1. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2) 3 m . tarasy. jeŜeli będzie on przylegał całą powierzchnią swojej ściany do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce lub do ściany budynku projektowanego. 1-5. Sytuowanie ściany budynku w przypadku.3 m. Biuro Projektowe § 12.5 m do 3 m od granicy istnieje budynek ze ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych albo wydano decyzję o pozwoleniu na budowę tak usytuowanego budynku. budynku zamieszkania zbiorowego albo budynku uŜyteczności publicznej. 1 pkt 2. Odległości. jeŜeli: 1) wynika to z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo 2) nie jest moŜliwe zachowanie odległości. 1 pkt 2.w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy. Odległość od granicy.nndom. dopuszcza się: 1) sytuowanie budynku ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości mniejszej niŜ określona w ust.5 m. dopuszcza się sytuowanie ściany budynku bez otworów okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy tej granicy. 3. o którym mowa w ust.

gzymsu. 4) sytuowanie budynku gospodarczego i garaŜu o długości mniejszej niŜ 5. 5. o których mowa w § 57 i 60.pl I Warunki techniczne. przy czym w nadbudowanej ścianie. Biuro Projektowe 9/184 .5 m do okapu. 3 pkt 4. Budynek inwentarski lub budynek gospodarczy. jeŜeli: 1) między ramionami kąta 60° wyznaczonego w płaszczy źnie poziomej.pobrano z www. usytuowanego w odległości mniejszej niŜ określona w ust. uwzględniając przepisy odrębne oraz zawarte w § 13. schody zewnętrzne. mierzy się od poziomu dolnej krawędzi najniŜej połoŜonych okien budynku przesłanianego do poziomu najwyŜszej zacieniającej krawędzi obiektu przesłaniającego lub jego przesłaniającej części.co uznaje się za spełnione. a takŜe do takich części budynku jak galeria. . Odległość od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie moŜe być mniejsza niŜ: 1) 1. lub takiego. dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę. b) 35 m . 6. 1 od granicy z sąsiednią działką budowlaną. Wysokość przesłaniania. Odległości od granicy z sąsiednią działką budowlaną do podziemnej części budynku. budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku uŜyteczności publicznej. nie znajduje się przesłaniająca część tego samego budynku lub inny obiekt przesłaniający w odległości mniejszej niŜ: a) wysokość przesłaniania . 1 pkt 1. 2 i 3.dla obiektów przesłaniających o wysokości ponad 35 m. nie moŜe być sytuowany ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w odległości mniejszej niŜ 8 m od ściany istniejącego na sąsiedniej działce budowlanej budynku mieszkalnego.dla obiektów przesłaniających o wysokości do 35 m. o której mowa w ust. jeŜeli w pasie o szerokości 3 m wzdłuŜ tej granicy zostaną zachowane jego dotychczasowe wymiary. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie długość i wysokość nie większe niŜ ma budynek istniejący lub projektowany na sąsiedniej działce budowlanej. a takŜe nadbudowę tak usytuowanego budynku o nie więcej niŜ jedną kondygnację. 2. znajdujących się całkowicie poniŜej poziomu otaczającego terenu. § 13. balkonu lub daszku nad wejściem.5 m i o wysokości mniejszej niŜ 3 m bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości nie mniejszej niŜ 1. o którym mowa w ust. wierzchołkiem usytuowanym w wewnętrznym licu ściany na osi okna pomieszczenia przesłanianego. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.nndom. 4. 7. 2) 4 m do zwróconego w stronę tej granicy otworu okiennego umieszczonego w dachu lub połaci dachowej.Prawo budowlane. taras. 3) rozbudowę budynku istniejącego. 2) zostały zachowane wymagania. Odległość budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektów powinna umoŜliwiać naturalne oświetlenie tych pomieszczeń . nie ustala się. 1.5 m ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych. z . NNDOM -Nasz Nowy DOM. zlokalizowanej w odległości mniejszej niŜ 4 m od granicy nie moŜe być otworów okiennych lub drzwiowych. pochylnia lub rampa. powoduje objęcie sąsiedniej działki budowlanej obszarem oddziaływania w rozumieniu art. 60 i 271-273. Usytuowanie budynku na działce budowlanej w sposób. a takŜe budowli podziemnej spełniającej funkcje uŜytkowe budynku. z zastrzeŜeniem ust.

powinny mieć zainstalowane oświetlenie elektryczne. o których mowa w § 3 pkt 6.5 tony powinny mieć nawierzchnię o nośności co najmniej dostosowanej do masy tych pojazdów. o których mowa w ust. z wyjątkiem budynków. odpowiednie do przeznaczenia i sposobu ich uŜytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpoŜarowej. pod warunkiem Ŝe ma on szerokość nie mniejszą niŜ 5 m. cięŜaru całkowitego i warunków ruchu pojazdów.nndom. zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej powinny być doprowadzone od dojść i dojazdów. Dojścia słuŜące równocześnie do ruchu pojazdów gospodarczych i uprzywilejowanych o masie całkowitej do 2. lecz o szerokości przesłaniającej nie większej niŜ 3 m. zapewniające bezpieczne ich uŜytkowanie po zapadnięciu zmroku. Do działek budowlanych oraz do budynków i urządzeń z nimi związanych naleŜy zapewnić dojście i dojazd umoŜliwiający dostęp do drogi publicznej. Szerokość jezdni nie moŜe być mniejsza niŜ 3 m. 1. 2. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 3. zagrodowych i rekreacji indywidualnej. określonych w przepisach odrębnych.5 m. mogą być zmniejszone nie więcej niŜ o połowę w zabudowie śródmiejskiej. niebędących zakładami pracy chronionej. funkcję tę mogą spełniać dojścia. z których osoby te mogą korzystać.pobrano z www. bez ograniczenia jego wysokości. Biuro Projektowe 10/184 . 1. Do wejść do budynku mieszkalnego wielorodzinnego. przy czym co najmniej jedno dojście powinno zapewniać osobom niepełnosprawnym dostęp do całego budynku lub tych jego części. 1 pkt 1. promienie łuków dojazdów. 1. uchylono NNDOM -Nasz Nowy DOM. wymagających dojazdów. zgodnie z warunkami określonymi w przepisach odrębnych. zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz budynków w zakładach pracy.pl I Warunki techniczne. 2. o którym mowa w ust. mierząc ją równolegle do płaszczyzny okna. a takŜe budynków w zakładach karnych. takiego jak maszt. 2. pod warunkiem Ŝe ich szerokość nie będzie mniejsza niŜ 4. 2. nachylenie podłuŜne i poprzeczne oraz nośność nawierzchni naleŜy dostosować do wymiarów gabarytowych. Dopuszcza się zastosowanie dojścia i dojazdu do działek budowlanych w postaci ciągu pieszojezdnego. Rozdział 2 Dojścia i dojazdy § 14. § 15. 3. umoŜliwiającą ruch pieszy oraz ruch i postój pojazdów. 1 i 3. Dopuszcza się sytuowanie obiektu przesłaniającego w odległości nie mniejszej niŜ 10 m od okna pomieszczenia przesłanianego. komin. 1. wieŜa lub inny obiekt budowlany. o których mowa w § 14 ust. nie dotyczy budynków na terenach zamkniętych. 4. Odległości. Dojścia i dojazdy do budynków. § 17. 4. uchylono § 17. Szerokość. utwardzone dojścia o szerokości minimalnej 1. Wymaganie dostępności osób niepełnosprawnych. 1. Do budynku i urządzeń z nim związanych. których dojazd do działki budowlanej i budynku jest konieczny ze względu na ich przeznaczenie. aresztach śledczych.5 m. z wyjątkiem jednorodzinnych. § 16.

w przypadku do 4 stanowisk włącznie. w tym równieŜ zadaszonych. Miejsca te wymagają odpowiedniego oznakowania. 2) 10 m . stosuje się do sytuowania wjazdów do zamkniętego garaŜu w stosunku do okien budynku opieki zdrowotnej. budynku opieki zdrowotnej. a takŜe placów zabaw i boisk dla dzieci i młodzieŜy. 1 i 2. 2. Zachowanie odległości. z których korzystają osoby niepełnosprawne. Miejsca postojowe dla samochodów. Liczbę i sposób urządzenia miejsc postojowych naleŜy dostosować do wymagań ustalonych w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 2. nie moŜe być mniejsza niŜ: 1) 7 m . Zagospodarowując działkę budowlaną. budynku zamieszkania zbiorowego.w przypadku do 4 stanowisk włącznie. a takŜe od placu zabaw i boiska dla dzieci i młodzieŜy. 2) 6 m . z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne. 3) 20 m .w przypadku większej liczby stanowisk. 1) 7 m . jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozdział 3 Miejsca postojowe dla samochodów osobowych § 18. Biuro Projektowe 11/184 . 1. Odległości. 1.w przypadku 4 stanowisk włącznie. 1 i 2. § 20.w przypadku 4 stanowisk włącznie. naleŜy urządzić. z wyjątkiem hotelu.3 m i długość 5 m. § 21. 1. przy czym dla samochodów uŜytkowanych przez osoby niepełnosprawne NNDOM -Nasz Nowy DOM. Odległość wydzielonych miejsc postojowych.pobrano z www.w przypadku 5-60 stanowisk włącznie. o których mowa w ust.pl I Warunki techniczne. 3) 16 m . Odległość wydzielonych miejsc postojowych lub otwartego garaŜu wielopoziomowego dla samochodów osobowych od granicy działki budowlanej nie moŜe być mniejsza niŜ: 1) 3 m . oświaty i wychowania. mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niŜ 5 m od okien budynku mieszkalnego wielorodzinnego i zamieszkania zbiorowego oraz zbliŜone bez Ŝadnych ograniczeń do innych budynków. 1) 3 m . 1. stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy.w przypadku większej liczby stanowisk. miejsca postojowe dla samochodów uŜytkowników stałych i przebywających okresowo. oświaty i wychowania. o których mowa w ust. z których korzystają osoby niepełnosprawne. 3. 4. z uwzględnieniem potrzebnej liczby miejsc. lub otwartego garaŜu wielopoziomowego dla samochodów osobowych od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku mieszkalnym. w tym równieŜ miejsca postojowe dla samochodów. z uwzględnieniem § 276 ust.nndom. § 19. nie jest wymagane przy sytuowaniu miejsc postojowych między liniami rozgraniczającymi ulicę.w przypadku 5 do 60 stanowisk włącznie. Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych powinny mieć co najmniej szerokość 2.

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie szerokość stanowiska powinna wynosić co najmniej 3. o których mowa w ust. umoŜliwiające przemieszczanie pojemników na własnych kołach lub na wózkach. odległości. zagrodowej i rekreacji indywidualnej dopuszcza się zmniejszenie odległości określonych w ust. mające posadzkę powyŜej poziomu nawierzchni dojazdu środka transportowego odbierającego odpady. 2. mogą być: 1) zadaszone osłony lub pomieszczenia ze ścianami pełnymi bądź aŜurowymi. punkt czerpalny wody.6 m i długość 5 m. Stanowiska postojowe i dojazdy manewrowe dla samochodów osobowych powinny mieć nawierzchnię utwardzoną lub co najmniej gruntową stabilizowaną. o których mowa w § 22 ust. z uwzględnieniem moŜliwości ich segregacji. 3) utwardzone place do ustawiania kontenerów z zamykanymi otworami wrzutowymi. powinna wynosić co najmniej 10 m od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką. po uzyskaniu opinii państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Odległość miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe. Miejsca do gromadzenia odpadów stałych przy budynkach wielorodzinnych powinny być dostępne dla osób niepełnosprawnych. 4. zaopatrzonym w daszek o wysięgu co najmniej 1 m i przedłuŜony na boki po co najmniej 0. 2. od granicy działki do 2 m. 2. § 23. wentylację grawitacyjną oraz sztuczne oświetlenie. Stanowiska przeznaczone do mycia i niezawodowego przeglądu samochodów w zgrupowaniach miejsc postojowych powinny mieć doprowadzenie wody oraz twardą nawierzchnię ze spadkami zapewniającymi spływ wody do wpustów kanalizacyjnych z osadnikami błota i łapaczami oleju. W przypadku przebudowy istniejącej zabudowy. Biuro Projektowe 12/184 . 1. jednak nie więcej niŜ o połowę. kratkę ściekową. Między wejściami do pomieszczeń lub placami.15 m. 1. 2) wyodrębnione pomieszczenia w budynku. 2 pkt 1 i 3. o których mowa w ust.6 m. 3.nndom. a w przypadku usytuowania wzdłuŜ jezdni . W zabudowie jednorodzinnej. mogą być pomniejszone.długość co najmniej 6 m i szerokość co najmniej 3. 1 od okien i drzwi do 3 m. z moŜliwością jej ograniczenia do 2. a takŜe NNDOM -Nasz Nowy DOM. jeŜeli osłony lub pomieszczenia stykają się z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej.pobrano z www. w tym takŜe dolne komory zsypu z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz.8 m.pl I Warunki techniczne. 1. a miejscem dojazdu samochodów śmieciarek wywoŜących odpady powinno być utwardzone dojście. Miejscami. 3. mające ściany i podłogi zmywalne. 1. Zachowanie odległości od granicy działki nie jest wymagane. Rozdział 4 Miejsca gromadzenia odpadów stałych § 22. ze spadkiem zapewniającym spływ wody. 2. 3. lecz nie wyŜej niŜ 0. o których mowa w ust.3 m w przypadku zapewnienia moŜliwości korzystania z przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego. Na działkach budowlanych naleŜy przewidzieć miejsca na pojemniki słuŜące do czasowego gromadzenia odpadów stałych.

moŜe być wykorzystana pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi. 1 i 2 nie jest wymagane w przypadku działek przeznaczonych pod budowę budynków rekreacji indywidualnej oraz budynków inwentarskich i gospodarczych na wsi. powinna mieć zapewnioną moŜliwość przyłączenia uzbrojenia działki lub bezpośrednio budynku do sieci wodociągowej. Przy budynkach wielorodzinnych trzepaki naleŜy sytuować przy miejscach do gromadzenia odpadów stałych. o których mowa w ust. Na terenach niezurbanizowanych dopuszcza się stosowanie zbiorników na odpady stałe. § 24. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie sytuowanie zadaszonych osłon lub pomieszczeń na granicy działek.nndom. pod warunkiem zapewnienia moŜliwości korzystania z indywidualnego ujęcia wody. 3. pod warunkiem zapewnienia moŜliwości czerpania lub dostawy wody z ujęć połoŜonych poza granicami działki. o których mowa w § 22 ust. odpowiadających przepisom odrębnym dotyczącym gospodarki energetycznej i ochrony środowiska. 1. kanalizacyjnej. o której mowa w ust. Biuro Projektowe 13/184 . § 25. naleŜy zapewnić dodatkowo własne ujęcie wody oraz własne źródło energii elektrycznej i cieplnej. pod warunkiem usytuowania ich w odległościach określonych w § 23 ust. 4. 1. Spełnienie warunków określonych w ust. Odległość miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe.pobrano z www. zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej. Za równorzędne z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej i ciepłowniczej uznaje się zapewnienie moŜliwości korzystania z indywidualnych źródeł energii elektrycznej i ciepła.pl I Warunki techniczne. Zbiorniki. 1. 4. a takŜe zastosowania zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków. przystosowanych do okresowego opróŜniania. Na działkach budowlanych przeznaczonych dla szpitali i sanatoriów. nie powinna wynosić więcej niŜ 80 m od najdalszego wejścia do obsługiwanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Rozdział 5 Uzbrojenie techniczne działki i odprowadzenie wód powierzchniowych § 26. to ich gromadzenie lub oczyszczanie wymaga pozytywnej opinii właściwego terenowo inspektora ochrony środowiska. Wymaganie to nie dotyczy budynków na terenach zamkniętych. jeŜeli ich ilość 3 3 nie przekracza 5 m na dobę. która nie moŜe być zaopatrzona w wodę przeznaczoną do spoŜycia przez ludzi z sieci lub własnego ujęcia. 2. 1. 5. JeŜeli ilość ścieków jest większa od 5 m . NNDOM -Nasz Nowy DOM. 2 pkt 1 i 3. niezaleŜnie od zasilania z sieci. Do zbiorników tych naleŜy doprowadzić utwardzony dojazd. Dopuszcza się wykorzystanie pod zabudowę zagrodową lub rekreacji indywidualnej działki budowlanej. § 27. Działka budowlana. jeŜeli stykają się one z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej bądź teŜ przy linii rozgraniczającej od strony ulicy. 1. elektroenergetycznej i ciepłowniczej. powinny mieć nieprzepuszczalne ściany i dno. szczelne przekrycie z zamykanym otworem wsypowym oraz zamykanym otworem bocznym do usuwania odpadów. 2. z zachowaniem odległości nie mniejszej niŜ 10 m od okien i drzwi do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. jeŜeli właściwy organ w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie określił takich wymagań. W razie braku warunków przyłączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej działka. przewidziana pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

powinna wynosić .30 m. jeŜeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód . Biuro Projektowe 14/184 .licząc od osi studni . jeŜeli wykonane zostanie ich spoinowanie od wewnątrz na całej wysokości studni. powinna mieć wysokość co najmniej 0. pod warunkiem zachowania na obydwu działkach odległości. ochraniającym wnętrze studni i urządzenia do czerpania wody. na której sytuowane są budynki. 1 pkt 2-5.pobrano z www. § 29. niewymagającej. a ponadto od zewnątrz do głębokości co najmniej 1. a takŜe studni wspólnej na granicy dwóch działek. 1. Obudowa studni kopanej. Część nadziemna studni kopanej. 2) do osi rowu przydroŜnego . Dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na teren sąsiedniej nieruchomości jest zabronione. W razie braku moŜliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. urządzeń do gromadzenia i oczyszczania ścieków oraz odpadów stałych powinno być zgodne z wymaganiami rozporządzenia oraz z przepisami dotyczącymi ochrony gruntu. NNDOM -Nasz Nowy DOM. powinna być wykonana z materiałów nieprzepuszczalnych i niewpływających ujemnie na jakość wody.pl I Warunki techniczne. Przy zastosowaniu kręgów betonowych warunek szczelności uznaje się za spełniony. 5) do nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych. najbliŜszego przewodu rozsączającego kanalizacji lokalnej bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków oraz do granicy pola filtracyjnego . 2. o których mowa w ust. 1. dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych na własny teren nieutwardzony. Odległość studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spoŜycia przez ludzi. powinna być wyposaŜona w kanalizację umoŜliwiającą odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. Działka budowlana. Rozdział 6 Studnie § 31. Dopuszcza się sytuowanie studni w odległości mniejszej niŜ 5 m od granicy działki.9 m od poziomu terenu oraz być zabezpieczona trwałym i nieprzepuszczalnym przykryciem. wód i powietrza. 1. Usytuowanie na działce budowlanej ujęć wody.5 m. § 30.5 m od poziomu terenu. do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych. kompostu oraz podobnych szczelnych urządzeń 15 m. 2.nndom. niewyposaŜonej w urządzenie pompowe. 2. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 28. zbiorników do gromadzenia nieczystości. § 32.7.co najmniej: 1) do granicy działki . ustanowienia strefy ochronnej. dostarczającej wodę przeznaczoną do spoŜycia przez ludzi.5 m. 4) do najbliŜszego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej. a złącza elementów obudowy powinny być naleŜycie uszczelnione.70 m. 3) do budynków inwentarskich i związanych z nimi szczelnych silosów. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony ujęć i źródeł wodnych.

w pasie o szerokości co najmniej 1 m.5 m.7.15 m. powinna mieć wysokość co najmniej 0. § 35. 1. Przy ujęciu wód podziemnych za pomocą studni wierconej teren w promieniu co najmniej 1 m od wprowadzonej w grunt rury naleŜy zabezpieczyć w sposób określony w § 32 ust. Rozdział 7 Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe § 34. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe.pl I Warunki techniczne. szczelne przekrycie z zamykanym otworem do usuwania nieczystości i odpowietrzenie wyprowadzone co najmniej 0. zagrodowej i rekreacji indywidualnej odległości urządzeń sanitarno-gospodarczych. W zabudowie jednorodzinnej. doły ustępów nieskanalizowanych oraz urządzenia kanalizacyjne i zbiorniki do usuwania i gromadzenia wydalin pochodzenia zwierzęcego powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne. drogi (ulicy) lub ciągu pieszego .30 m. powinien być pokryty nawierzchnią utwardzoną. Przykrycie jej powinno być dopasowane do obudowy i wykonane z materiału nieprzepuszczalnego oraz mieć nośność odpowiednią do przewidywanego obciąŜenia. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 3. 2) od granicy działki sąsiedniej. przy czym nie dotyczy to dołów ustępowych w zabudowie jednorodzinnej.7. Część nadziemna studni kopanej. ze spadkiem 2% w kierunku zewnętrznym. § 36.2 m od poziomu terenu. dołów ustępów nieskanalizowanych o liczbie miejsc nie większej niŜ 4 i podobnych 3 urządzeń sanitarno-gospodarczych o pojemności do 10 m powinna wynosić co najmniej: 1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów produktów spoŜywczych .2 m. wyposaŜonej w urządzenie pompowe.nndom. przy czym nie dopuszcza się ich stosowania na obszarach podlegających szczególnej ochronie środowiska i naraŜonych na powodzie oraz zalewanie wodami opadowymi.5 m. powinny wynosić co najmniej: 1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi 5 m. Teren otaczający studnię kopaną. Odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe. 3.pobrano z www. 2) od granicy działki sąsiedniej. o których mowa w ust. drogi (ulicy) lub ciągu pieszego . Biuro Projektowe 15/184 . 4. a przejście rury studziennej przez nawierzchnię utwardzoną naleŜy uszczelnić. 2. licząc od zewnętrznej obudowy studni. 1 pkt 1 . 1.5 m ponad poziom terenu. 2) od granicy działki sąsiedniej . Zbiorniki na nieczystości ciekłe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających moŜliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Odległości pokryw i wylotów wentylacji z dołów ustępów nieskanalizowanych o liczbie miejsc większej niŜ 4 oraz zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i kompostowników o 3 3 pojemności powyŜej 10 m do 50 m powinny wynosić co najmniej: 1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń wymienionych w ust. NNDOM -Nasz Nowy DOM. § 33. 4.

Na działkach budowlanych. przy czym co najmniej 30 % tej powierzchni powinno znajdować się na terenie biologicznie czynnym. § 40. 1 i 2. przewidzieć place zabaw dla dzieci i miejsca rekreacyjne dostępne dla osób niepełnosprawnych. 4.pobrano z www. łapaczy olejów mineralnych i tłuszczu. stanowiące część przydomowej oczyszczalni ścieków gospodarczo-bytowych. w porozumieniu z państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 3) od linii rozgraniczającej drogi (ulicy) lub ciągu pieszego . jeŜeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej. moŜe ustalić dla działek budowlanych połoŜonych przy zabudowanych działkach sąsiednich odległości mniejsze niŜ określone w ust. stosownie do potrzeb uŜytkowych. mogą być sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych.pl I Warunki techniczne. od linii rozgraniczających ulicę. Przepływowe. wymienionych w ust. w tym takŜe przy granicy działek.10 m. Biuro Projektowe 16/184 . W zespole budynków wielorodzinnych objętych jednym pozwoleniem na budowę naleŜy. 1. 2. jeŜeli sąsiadują z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej. liczone w dniach równonocy (21 marca i 21 września) w godzinach 1000-1600. przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną. neutralizatorów ścieków i innych podobnych zbiorników od okien otwieralnych i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna wynosić co najmniej 5 m. 1. Odległość placów i urządzeń. pod warunkiem zachowania odległości określonych w § 31 i § 36. budynki opieki zdrowotnej (z wyjątkiem przychodni) oraz oświaty i wychowania co najmniej 25% powierzchni działki naleŜy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego. od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadów powinna wynosić co najmniej 10 m. Kryte zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe oraz doły ustępowe mogą być sytuowane w odległości mniejszej niŜ 2 m od granicy. NNDOM -Nasz Nowy DOM. jeŜeli inny procent nie wynika z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Odległość placyków i urządzeń. 6. Rozdział 8 Zieleń i urządzenia rekreacyjne § 39. Odległość osadników błota.nndom.6 m powyŜej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych w tych budynkach. 1. pod warunkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną co najmniej 0. słuŜące do wstępnego ich oczyszczania. Nasłonecznienie placu zabaw dla dzieci powinno wynosić co najmniej 4 godziny. 3. Odległości zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i kompostowników o pojemności 3 powyŜej 50 m od budynków przeznaczonych na pobyt ludzi naleŜy przyjmować zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy technicznej. W zabudowie śródmiejskiej dopuszcza się nasłonecznienie nie krótsze niŜ 2 godziny. § 38. § 37. od linii rozgraniczających ulicę oraz od miejsc gromadzenia odpadów powinna wynosić co najmniej 10 m. 3. 5. Właściwy organ w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. przyjętej przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. szczelne osadniki podziemne. chyba Ŝe przepisy odrębne stanowią inaczej. o których mowa w ust.

tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów jest zabronione.8 m. NNDOM -Nasz Nowy DOM.takŜe na inne cele. zamieszkania zbiorowego. 1. zakładu Ŝywienia. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozdział 9 Ogrodzenia § 41. Warunek doprowadzenia ciepłej wody do umywalek nie dotyczy budynków w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej. nauki. oświaty. Szerokość bramy powinna wynosić w świetle co najmniej 2. a odpowiednio do ich przeznaczenia . Budynek wyposaŜony w instalację wodociągową powinien mieć zapewnione odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych oraz ścieków technologicznych. Budynek.nndom.pobrano z www. 1. a takŜe inne budynki. jeŜeli one występują. 1 i 2 nie dotyczą ogrodzeń wewnętrznych w zakładach karnych i aresztach śledczych. 3. na wysokości mniejszej niŜ 1. Bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki. § 45. produkcji i handlu Ŝywnością. ustrój konstrukcyjny oraz rozwiązania techniczne i materiałowe elementów budowlanych powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z jego usytuowania i przeznaczenia oraz z odnoszących się do niego przepisów rozporządzenia i przepisów odrębnych. § 46. a w przypadku zastosowania furtki jej szerokość powinna być nie mniejsza niŜ 0. § 47. ostro zakończonych elementów. Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinien być zaopatrzony co najmniej w wodę do spoŜycia przez ludzi oraz do celów przeciwpoŜarowych. powinny mieć indywidualną lub centralną instalację ciepłej wody. jeŜeli wymagają tego przepisy odrębne. Biuro Projektowe 17/184 . 2. Budynek mieszkalny. Umieszczanie na ogrodzeniach. W innych budynkach zaopatrzenie w wodę powinno wynikać z ich przeznaczenia i potrzeb ochrony przeciwpoŜarowej. Furtki w ogrodzeniu przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i budynkach uŜyteczności publicznej nie mogą utrudniać dostępu do nich osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich.pl I Warunki techniczne. drutu kolczastego. § 43. Dział III Budynki i pomieszczenia Rozdział 1 Wymagania ogólne § 44. opieki zdrowotnej.9 m. opieki społecznej i socjalnej. jego układ funkcjonalny i przestrzenny. Przepisy ust.4 m. Ogrodzenie nie moŜe stwarzać zagroŜenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt. 2. przy czym na drodze poŜarowej szerokości te regulują przepisy odrębne dotyczące ochrony przeciwpoŜarowej. jeŜeli są wyposaŜone w wanny. natryski lub umywalki. § 42.

w których w trakcie uŜytkowania powstają odpady i nieczystości stałe. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym. budynek mieszkalny wielorodzinny.pobrano z www. Budynek i pomieszczenia. umoŜliwiające utrzymanie temperatury powietrza wewnętrznego odpowiedniej do ich przeznaczenia. Budynek i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi oraz inne budynki. § 53. z wyłączeniem budynku koszarowego. mogą być wyposaŜone w wewnętrzne urządzenia (zsypy) do usuwania odpadów i nieczystości stałych. § 49. przekracza 9. Budynek średniowysoki i wyŜszy . powinien być wyposaŜony w wewnętrzną instalację elektryczną. oraz dwukondygnacyjny i wyŜszy budynek opieki zdrowotnej i opieki społecznej naleŜy wyposaŜyć w dźwigi osobowe.5 m. w których są zainstalowane paleniska na paliwo stałe lub komory spalania z palnikami na paliwo płynne lub gazowe. 1. z wyjątkiem wysokościowych. uŜytkowanych wyłącznie w sezonie letnim. wyposaŜanym w dźwigi. budynku zamieszkania zbiorowego oraz budynku uŜyteczności publicznej. powinny mieć miejsca przystosowane do czasowego gromadzenia tych odpadów i nieczystości. budynek mieszkalny wielorodzinny. 1. w których róŜnica poziomów posadzek pomiędzy pierwszą i najwyŜszą kondygnacją nadziemną. Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi moŜe być zaopatrywany w gaz z sieci gazowej. naleŜy zapewnić dojazd z poziomu terenu i dostęp na wszystkie kondygnacje uŜytkowe osobom niepełnosprawnym. odpowiednio do potrzeb wynikających z jego przeznaczenia. § 50. 2. 2. o których mowa w ust.budynek uŜyteczności publicznej.pl I Warunki techniczne. Budynki. 3. powinny mieć przewody kominowe do odprowadzania dymu i spalin. budynek zamieszkania zbiorowego. KaŜdy budynek przeznaczony na pobyt ludzi oraz inne budynki. Biuro Projektowe 18/184 . powinny być wyposaŜone w instalacje (urządzenia) do ogrzewania pomieszczeń w okresie obniŜonych temperatur.nndom. stosownie do ich przeznaczenia. w którym co najmniej jedna kondygnacja nadziemna z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt więcej niŜ 50 osób znajduje się powyŜej 12 m ponad poziomem terenu. zgodnie z warunkami określonym w § 156 ust. Budynek i pomieszczenia powinny mieć zapewnioną wentylację lub klimatyzację. § 54. usytuowane w samym budynku lub w jego otoczeniu. W przypadku wbudowywania lub przybudowywania szybu dźwigowego do istniejącego budynku dopuszcza się usytuowanie drzwi przystankowych na poziomie spocznika międzypiętrowego. a takŜe mający dwie lub więcej kondygnacji nadziemnych budynek opieki zdrowotnej i budynek opieki społecznej naleŜy wyposaŜyć w dźwig osobowy. niestanowiącą drugiego poziomu w mieszkaniu dwupoziomowym. jeŜeli wynika to z ich przeznaczenia. 1. 1 i § 157. Budynek uŜyteczności publicznej. Budynek naleŜy wyposaŜyć w instalację chroniącą od wyładowań atmosferycznych. Obowiązek ten odnosi się do budynków wyszczególnionych w Polskiej Normie dotyczącej ochrony odgromowej obiektów budowlanych. § 52. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 48. baterii butli lub zbiorników stałych gazu płynnego. Wymaganie to nie dotyczy budynków rekreacyjnych. a takŜe inny budynek. 2. 1. § 51. budynek zamieszkania zbiorowego niebędący budynkiem koszarowym oraz kaŜdy inny budynek mający najwyŜszą kondygnację z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt więcej niŜ 50 osób. jeŜeli zostanie zapewniony dostęp do kondygnacji uŜytkowej osobom niepełnosprawnym NNDOM -Nasz Nowy DOM. 1. Budynek.

kondygnacji nadziemnej włącznie. 1. liczonej w świetle ościeŜnic. a przeznaczenia budynku . takie jak: telewizji przemysłowej. W niskim budynku zamieszkania zbiorowego i budynku uŜyteczności publicznej. zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej powinien być do wyposaŜenia w instalacje telekomunikacyjne. sygnalizacji dzwonkowej lub domofonowej. Pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi powinno mieć zapewnione oświetlenie dzienne. natomiast w innym pomieszczeniu. Budynek mieszkalny wielorodzinny. o których mowa w § 54 ust. W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien. 3. Budynek przystosowany odpowiadające stosownie do domofonowej. budynek zamieszkania zbiorowego i budynek uŜyteczności publicznej powinien być wyposaŜony w instalację telekomunikacyjną. 1. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 55. 2. jeŜeli wszystkie pomieszczenia na ostatniej kondygnacji są częścią mieszkań dwupoziomowych. 4. umoŜliwiające dostęp osobom niepełnosprawnym do mieszkań połoŜonych na pierwszej kondygnacji nadziemnej oraz do kondygnacji podziemnej zawierającej miejsca postojowe dla samochodów osobowych. § 56. § 58. W budynku niewyposaŜonym w dźwigi. 1. a w miarę potrzeby równieŜ w inne instalacje. w którym oświetlenie dzienne jest wymagane ze względów na przeznaczenie .pl I Warunki techniczne.. 2. naleŜy zainstalować urządzenia techniczne zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp na kondygnacje z pomieszczeniami uŜytkowymi. jeŜeli: 1) oświetlenie dzienne nie jest konieczne lub nie jest wskazane ze względów technologicznych. w tym radiowo-telewizyjne. kondygnacją dopuszcza się zmianę sposobu uŜytkowania pomieszczeń na mieszkania. NNDOM -Nasz Nowy DOM. Nie dotyczy to budynków koszarowych. na którego budowę została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę przed dniem 1 kwietnia 1995 r. przepisom odrębnym i Polskim Normom dotyczącym wykonania tych instalacji. Rozdział 2 Oświetlenie i nasłonecznienie § 57. niewymagającym wyposaŜenia w dźwigi.nndom.co najmniej 1:12. w sposób umoŜliwiający zapewnienie ochrony instalacji przed dostępem osób nieuprawnionych. kształtu i wielkości. z których mogą korzystać. z uwzględnieniem warunków określonych w § 13 oraz w ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy.pobrano z www. Dopuszcza się oświetlenie pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi wyłącznie światłem sztucznym. Biuro Projektowe 19/184 . W budynku mieszkalnym wielorodzinnym niewyposaŜanym w dźwigi naleŜy wykonać pochylnię lub zainstalować odpowiednie urządzenie techniczne. dostosowane do jego przeznaczenia. na poddaszu usytuowanym bezpośrednio nad 4. 2) jest uzasadnione celowością funkcjonalną zlokalizowania tego pomieszczenia w obiekcie podziemnym lub w części budynku pozbawionej oświetlenia dziennego.równieŜ w instalację sygnalizacji dzwonkowej lub § 56. wielorodzinny. do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:8. aresztach śledczych oraz zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. zakwaterowania w zakładach karnych. Dopuszcza się niewyposaŜenie w dźwigi budynku mieszkalnego wielorodzinnego do 5. 1.

pobrano z www.nndom.pl I Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

2. W przypadku gdy pomieszczenie, o którym mowa w ust. 1, jest pomieszczeniem stałej pracy w rozumieniu ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, dla zastosowania wyłącznie oświetlenia światłem sztucznym, w tym elektrycznym, jest wymagane uzyskanie zgody właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, wydanej w porozumieniu z właściwym okręgowym inspektorem pracy. 3. Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy budynków słuŜących obronności państwa. § 59. 1. Oświetlenie światłem sztucznym pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi powinno odpowiadać potrzebom uŜytkowym i spełniać wymagania Polskiej Normy dotyczącej oświetlenia wnętrz światłem elektrycznym. 1. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi oraz do ruchu ogólnego (komunikacji) powinny mieć zapewnione oświetlenie światłem sztucznym odpowiednio do potrzeb uŜytkowych. 2. Ogólne oświetlenie światłem sztucznym pomieszczenia przeznaczonego na stały pobyt ludzi powinno zapewniać odpowiednie warunki uŜytkowania całej jego powierzchni. 3. Oświetlenie światłem sztucznym połączonych ze sobą pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz do ruchu ogólnego (komunikacji) nie powinno wykazywać róŜnic natęŜenia, wywołujących olśnienie przy przejściu między tymi pomieszczeniami. § 60. 1. Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w Ŝłobku, przedszkolu i szkole, z wyjątkiem pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej, powinny mieć zapewniony czas nasłonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach równonocy (21 marca i 21 września) w godzinach 8oo-16oo, natomiast pokoje mieszkalne - w godzinach 7oo-17oo. 2. W mieszkaniu wielopokojowym dopuszcza się ograniczenie wymagania określonego w ust. 1 co najmniej do jednego pokoju, przy czym w śródmiejskiej zabudowie uzupełniającej dopuszcza się ograniczenie wymaganego czasu nasłonecznienia do 1,5 godziny, a w odniesieniu do mieszkania jednopokojowego w takiej zabudowie nie określa się wymaganego czasu nasłonecznienia.

Rozdział 3 Wejścia do budynków i mieszkań § 61. 1. PołoŜenie drzwi wejściowych do budynku oraz kształt i wymiary pomieszczeń wejściowych powinny umoŜliwiać dogodne warunki ruchu, w tym równieŜ osobom niepełnosprawnym. 2. Wymaganie przystosowania wejść dla osób niepełnosprawnych nie dotyczy budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz budynków rekreacji indywidualnej, budynków koszarowych, a takŜe budynków w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. § 62. 1. Drzwi wejściowe do budynku i ogólnodostępnych pomieszczeń uŜytkowych oraz do mieszkań powinny mieć w świetle ościeŜnicy co najmniej: szerokość 0,9 m i wysokość 2 m. W przypadku zastosowania drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych szerokość skrzydła głównego nie moŜe być mniejsza niŜ 0,9 m. 2. W wejściach do budynku i ogólnodostępnych pomieszczeń uŜytkowych mogą być zastosowane drzwi obrotowe lub wahadłowe, pod warunkiem usytuowania przy nich drzwi rozwieranych lub rozsuwanych, przystosowanych do ruchu osób niepełnosprawnych, oraz spełnienia wymagań § 240. NNDOM -Nasz Nowy DOM, Biuro Projektowe

20/184

pobrano z www.nndom.pl I Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

3. W drzwiach, o których mowa w ust. 1, oraz w drzwiach do mieszkań i pomieszczeń mieszkalnych w budynku zamieszkania zbiorowego wysokość progów nie moŜe przekraczać 0,02 m. § 63. Wejścia z zewnątrz do budynku i pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi naleŜy chronić przed nadmiernym dopływem chłodnego powietrza przez zastosowanie przedsionka, kurtyny powietrznej lub innych rozwiązań nieutrudniających ruchu. Wymagania te nie dotyczą dodatkowych wejść nieprzewidzianych do stałego uŜytkowania. § 64. Wejście do budynku i do kaŜdej klatki schodowej powinno mieć elektryczne oświetlenie zewnętrzne. Nie dotyczy to budownictwa zagrodowego i rekreacyjnego. § 65. uchylono

Rozdział 4 Schody i pochylnie § 66. W celu zapewnienia dostępu do pomieszczeń połoŜonych na róŜnych poziomach naleŜy stosować schody stałe, a w zaleŜności od przeznaczenia budynku - równieŜ pochylnie odpowiadające warunkom określonym w rozporządzeniu. § 67. Zainstalowanie w budynku schodów lub pochylni ruchomych nie zwalnia z obowiązku zastosowania schodów lub pochylni stałych. § 68. 1. Graniczne wymiary schodów stałych w budynkach o róŜnym przeznaczeniu określa tabela: Minimalna Maksymalna szerokość uŜytkowa wysokość (m) biegu 1 2 spocznika stopni (m) 3 0,8 4 0,19

Przeznaczenie budynków

Budynki mieszkalne w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz 0,8 mieszkania dwupoziomowe Budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki zamieszkania zbiorowego *) oraz budynki uŜyteczności publicznej , z wyłączeniem budynków 1,2 *) zakładów opieki zdrowotnej, a takŜe budynki produkcyjne , magazynowoskładowe oraz usługowe, w których zatrudnia się ponad 10 osób Przedszkola i Ŝłobki Budynki opieki zdrowotnej
*)

1,5

0,17

1,2 1,4

1,3 1,5 0,9

0,15 0,15 0,19

GaraŜe wbudowane i wolno stojące (wielostanowiskowe) oraz budynki 0,9 usługowe, w których zatrudnia się do 10 osób W budynkach schody do piwnic, pomieszczeń technicznych i poddaszy nieuŜytkowych oraz w budynkach inwentarskich dojścia do poddaszy 0,8 słuŜących do przechowywania pasz słomiastych

0,8

0,2

NNDOM -Nasz Nowy DOM, Biuro Projektowe

21/184

pobrano z www.nndom.pl I Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
*)

W przypadku tych budynków szerokość uŜytkową biegu schodowego i spocznika naleŜy przyjmować z uwzględnieniem wymagań określonych w ust. 2 1. Graniczne wymiary schodów stałych w budynkach o róŜnym przeznaczeniu określa tabela:

Przeznaczenie budynków

Minimalna szerokość uŜytkowa (m) biegu spocznika 3 0,8

Maksymalna wysokość stopni (m) 4 0,19

1 Budynki mieszkalne jednorodzinne i w zabudowie zagrodowej oraz mieszkania dwupoziomowe Budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki zamieszkania zbiorowego*) oraz budynki uŜyteczności publicznej*), z wyłączeniem budynków zakładów opieki zdrowotnej, a takŜe budynki produkcyjne*), magazynowoskładowe oraz usługowe, w których zatrudnia się ponad 10 osób Przedszkola i Ŝłobki Budynki opieki zdrowotnej*) GaraŜe wbudowane i wolno stojące (wielostanowiskowe) oraz budynki usługowe, w których zatrudnia się do 10 osób We wszystkich budynkach niezaleŜnie od ich przeznaczenia schody do kondygnacji podziemnej, pomieszczeń technicznych i poddaszy nieuŜytkowych

2 0,8

1,2

1,5

0,175

1,2 1,4

1,3 1,5

0,15 0,15

0,9

0,9

0,19

0,8

0,8

0,2

*) W przypadku tych budynków szerokość uŜytkową biegu schodowego i spocznika naleŜy przyjmować z uwzględnieniem wymagań określonych w ust. 2.

2. W budynkach uŜyteczności publicznej oraz budynkach produkcyjnych łączną szerokość uŜytkową biegów oraz łączną szerokość uŜytkową spoczników w klatkach schodowych, stanowiących drogę ewakuacyjną, naleŜy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać równocześnie na kondygnacji, na której przewiduje się obecność największej ich liczby, przyjmując co najmniej 0,6 m szerokości na 100 osób, lecz nie mniej niŜ określono to w ust. 1. 3. Szerokość uŜytkowa schodów zewnętrznych do budynku powinna wynosić co najmniej 1,2 m, przy czym nie moŜe być mniejsza niŜ szerokość uŜytkowa biegu schodowego w budynku, przyjęta zgodnie z wymaganiami określonymi w ust. 1 i 2. 4. Szerokość uŜytkową schodów stałych mierzy się między wewnętrznymi krawędziami poręczy, a w przypadku balustrady jednostronnej - między wykończoną powierzchnią ściany a wewnętrzną NNDOM -Nasz Nowy DOM, Biuro Projektowe

22/184

15 m b) do 0. 2) 17 stopni . Liczba stopni w jednym biegu schodów stałych powinna wynosić nie więcej niŜ: 1) 14 stopni . W budynkach opieki zdrowotnej. 1. § 70.w innych budynkach.nndom. Szerokość stopni schodów wachlarzowych powinna wynosić co najmniej 0.35 m. jako przeznaczonych do ruchu pacjentów. przy wysokości pochylni: a) do 0. Wymaganie.25 m. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie krawędzią poręczy tej balustrady.i dwupoziomowych NNDOM -Nasz Nowy DOM. 2. mieszkań dwupoziomowych oraz dojść do urządzeń technicznych.w budynku opieki zdrowotnej. s . 3. 6.4 m od poręczy balustrady wewnętrznej lub słupa stanowiącego koncentryczną konstrukcję schodów. Maksymalne nachylenie pochylni związanych z budynkiem nie moŜe przekraczać wielkości określonych w poniŜszej tabeli: Usytuowanie pochylni Przeznaczenie pochylni na zewnątrz. Biuro Projektowe w garaŜach 15 8 6 15 10 8 15 20 23/184 . 4. 8. 7. Szerokość stopni schodów zewnętrznych przy głównych wejściach do budynku powinna wynosić w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i budynkach uŜyteczności publicznej co najmniej 0. Liczba stopni w jednym biegu schodów zewnętrznych nie powinna wynosić więcej niŜ 10. jest zabronione.65 m. bez wewnątrz budynku przekrycia % lub pod dachem % nachylenia nachylenia 2 3 1 Do ruchu pieszego i dla osób niepełnosprawnych poruszających się przy uŜyciu wózka inwalidzkiego. Szerokości te nie mogą być ograniczane przez zainstalowane urządzenia oraz elementy budynku. nie dotyczy budynków w zabudowie jednorodzinnej i w zabudowie zagrodowej oraz budynków rekreacji indywidualnej.5 m*) Dla samochodów wielostanowiskowych: a) jedno. 1 pkt 2.5 m c) ponad 0.pobrano z www.pl I Warunki techniczne.jego szerokość. a takŜe budynkach zamieszkania zbiorowego przeznaczonych dla osób starszych oraz niepełnosprawnych zabrania się stosowania stopni schodów z noskami i podcięciami. Szerokość stopni stałych schodów wewnętrznych powinna wynikać z warunku określonego wzorem: 2h + s = 0.6 do 0. gdzie h oznacza wysokość stopnia. 5. W budynku zakładu opieki zdrowotnej stosowanie schodów zabiegowych i wachlarzowych. o którym mowa w ust. § 69. natomiast w schodach zabiegowych i kręconych szerokość taką naleŜy zapewnić w odległości nie większej niŜ 0.

§ 71. Pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych powinny mieć szerokość płaszczyzny ruchu 1. nie określają innych wymagań: Rodzaj pomieszczenia (sposób uŜytkowania) 1 Minimalna wysokość świetle (m) 2 w Pokoje w budynkach mieszkalnych oraz sypialnie 1-4-osobowe w budynkach 2.pobrano z www. przy czym odstęp między nimi powinien mieścić się w granicach od 1 m do 1.5 x 1. krawęŜniki o wysokości co najmniej 0. przy zastosowaniu spoczników o długości co najmniej 1. 2. lecz usytuowane na antresoli. 4. 1.nndom.5*) zamieszkania zbiorowego Pokoje na poddaszu w budynkach jednorodzinnych i mieszkalnych zagrodowych 2. w których występują czynniki 3.5 m poza polem otwierania skrzydła drzwi wejściowych do budynku. Biuro Projektowe 24/184 .4 m. w tym dotyczące pomieszczeń pracy i pomieszczeń słuŜby zdrowia.3 NNDOM -Nasz Nowy DOM.2 czynniki szkodliwe dla zdrowia Pomieszczenia do pracy **) i innych celów. Krawędzie stopni schodów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i uŜyteczności publicznej powinny wyróŜniać się kolorem kontrastującym z kolorem posadzki. Długość poziomej płaszczyzny ruchu na początku i na końcu pochylni powinna wynosić co najmniej 1.5 m. Wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna odpowiadać wymaganiom określonym w poniŜszej tabeli. 3. Rozdział 5 Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi § 72. jeŜeli nie występują 2. nauki i innych celów.pl I Warunki techniczne.1 m.07 m i obustronne poręcze odpowiadające warunkom określonym w § 298.2 m. 1. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie b) wielopoziomowych Dla samochodów w garaŜach indywidualnych 15 25 15 25 *) Pochylnie do ruchu pieszego i dla osób niepełnosprawnych o długości ponad 9 m powinny być podzielone na krótsze odcinki.5 3.0 Pomieszczenia jak wyŜej. w których nie występują czynniki uciąŜliwe lub szkodliwe dla zdrowia. przeznaczone na stały lub czasowy pobyt: a) nie więcej niŜ 4 osób b) więcej niŜ 4 osób 2.2*) oraz pomieszczenia w budynkach rekreacji indywidualnej Pomieszczenia do pracy **). jeŜeli przepisy odrębne. Powierzchnia spocznika przy pochylni dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich powinna mieć wymiary co najmniej 1.

1. Drzwi do pomieszczenia przeznaczonego na stały pobyt ludzi oraz do pomieszczenia kuchennego powinny mieć co najmniej szerokość 0. oświaty. zgodnie z ust. o których mowa w ust.3 m. opieki społecznej. z wyjątkiem drzwi do pomieszczeń technicznych i gospodarczych. 1 i 2. W pomieszczeniu mieszkalnym poziom podłogi od strony ściany z otworami okiennymi i drzwiowymi nie powinien znajdować się poniŜej poziomu terenu przy budynku. 1. wystawowych. § 74. 2. Rozdział 6 Pomieszczenia higienicznosanitarne § 76. 3.2*) 2. kantory. wynosić co najmniej 3 m i 3.2*) handlowych. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie uciąŜliwe lub szkodliwe dla zdrowia Pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi. Biuro Projektowe 25/184 . § 73. jeŜeli nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia Pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi: a) jeŜeli nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia b) jeŜeli występują czynniki szkodliwe dla zdrowia 2. 2. a takŜe przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz obrony cywilnej. Przestrzeni o wysokości poniŜej 1. kioski. 2.pl I Warunki techniczne. w tym kioski usytuowane w halach dworcowych. powinny mieć co najmniej szerokość 0.9 m nie zalicza się do odpowiadającej przeznaczeniu danego pomieszczenia.3 m powyŜej terenu urządzonego przy budynku. W budynku uŜyteczności publicznej drzwi wewnętrzne. ObniŜenie poziomu podłogi poniŜej terenu wymaga uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego wydanej w porozumieniu z właściwym okręgowym inspektorem pracy. 1.5 *) Przy stropach pochyłych jest to wysokość średnia liczona między największą a najmniejszą wysokością pomieszczenia. W pomieszczeniu produkcyjnym i usługowym poziom podłogi moŜe znajdować się na poziomie terenu urządzonego przy budynku. sportowych. NNDOM -Nasz Nowy DOM. nie powinny mieć progów. Drzwi. jak dyŜurki.nndom. W budynku uŜyteczności publicznej pomieszczenia ogólnodostępne ze zróŜnicowanym poziomem podłóg powinny być przystosowane do ruchu osób niepełnosprawnych. W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku zakładu opieki zdrowotnej. wychowania i nauki poziom podłogi powinien znajdować się co najmniej 0. 3.9 m.pobrano z www. 2. pod warunkiem uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. mogą być obniŜone do wysokości nie mniejszej niŜ 2. § 75. portiernie. Wymagania dotyczące pomieszczeń higienicznosanitarnych określają przepisy rozporządzenia. **) Wymagania dotyczące minimalnej wysokości pomieszczeń w zakładach pracy określają przepisy o bezpieczeństwie i higienie pracy. Pomieszczenia. których wysokość powinna. lecz nie mniejszą niŜ 1.5 m w przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji.9 m i wysokość 2 m w świetle ościeŜnicy.8 m i wysokość 2 m w świetle ościeŜnicy.

1. z urządzeniami przystosowanymi do korzystania przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich.9 m.5 m3.022 m2 dla dopływu powietrza. łazienki. Dopuszcza się zmniejszenie wysokości pomieszczenia higienicznosanitarnego w budynku mieszkalnym oraz w hotelu. co najmniej szerokość 0. oczyszczania oraz suszenia odzieŜy i obuwia. 1. z wyjątkiem łaźni ogólnodostępnej. a takŜe gdy urządzenie gazowe znajduje się poza tym pomieszczeniem. 2. łazienki. przebieralnie. 1. szatnie.8 m i wysokość 2 m w świetle ościeŜnicy. Kabina natryskowa niezamknięta.5 m3 . Posadzka pralni. z wyjątkiem ogólnodostępnych. powinna mieć powierzchnię nie mniejszą niŜ 2. Pomieszczenie higienicznosanitarne powinno mieć wysokość w świetle co najmniej 2. 2. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Do pomieszczeń higienicznosanitarnych zalicza się łaźnie. umywalni i wydzielonego ustępu powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia. wydzielona ściankami na całą wysokość pomieszczenia. o którym mowa w § 172 ust.5 m2 i szerokość co najmniej 1. umywalni. 1 pkt 2. 3 pkt 2. 2. 2. § 79. umywalnie. Pomieszczenie higienicznosanitarne powinno mieć wentylację spełniającą wymagania przepisów rozporządzenia oraz przepisów odrębnych. nienasiąkliwa i nieśliska. o której mowa w ust. motelu i pensjonacie do 2.przy zastosowaniu w tym pomieszczeniu urządzenia gazowego. której wysokość powinna wynosić co najmniej 3 m. pomieszczenia higieny osobistej kobiet. Dopuszcza się zmniejszenie kubatury. 2. powinna mieć powierzchnię nie mniejszą niŜ 0. o którym mowa w § 172 ust. kabiny natryskowej i ustępu powinna być zmywalna. ustępy.5 m. stanowiąca wydzieloną część pomieszczeń natrysków i umywalni zbiorowych. pralnie. jednakŜe nie poniŜej 5. dopuszcza się stosowanie drzwi przesuwnych lub składanych.pl I Warunki techniczne. § 80. a w dolnej części .9 m2 i szerokość co najmniej 0.nndom. jeŜeli pomieszczenie łazienki jest wyposaŜone co najmniej w wentylację mechaniczną wywiewną.2 m w świetle. NNDOM -Nasz Nowy DOM. § 77.otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niŜ 0. Biuro Projektowe 26/184 . 2) 6. Drzwi do łazienki. natryski. 3. Kabina natryskowa zamknięta. Kabina natryskowa zamknięta.przy doprowadzeniu centralnej ciepłej wody lub zastosowaniu elektrycznego urządzenia do ogrzewania wody bądź urządzenia gazowego. 2. mieć. § 81. a takŜe przechowywania sprzętu do utrzymania czystości. Kubatura pomieszczenia łazienki z wentylacją grawitacyjną powinna wynosić co najmniej: 1) 8 m3 . Ściany pomieszczenia higienicznosanitarnego powinny mieć do wysokości co najmniej 2 m powierzchnie zmywalne i odporne na działanie wilgoci. 1.5 m oraz być wyposaŜona w urządzenia wspomagające. 3. umoŜliwiające korzystanie z kabiny zgodnie z przeznaczeniem.9 m oraz być wyposaŜona w wentylację mechaniczną wywiewną. W łazienkach i ustępach.pobrano z www. 3 pkt 1. z zastrzeŜeniem § 75 ust.5 m2 i szerokość co najmniej 0. 1. sauny. w przypadku gdy jest ono wyposaŜone w wentylację mechaniczną wywiewną lub nawiewno-wywiewną. powinna mieć powierzchnię nie mniejszą niŜ 1. jak teŜ pomieszczenia słuŜące do odkaŜania. § 78.

pobrano z www.nndom.pl I Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

4. Bezpośrednio przy kabinach natryskowych i umywalniach zbiorowych powinna znajdować się kabina ustępowa. § 82. 1. W budynku zamieszkania zbiorowego łazienki związane z pomieszczeniami mieszkalnymi powinny być wyposaŜone w wannę lub natrysk oraz umywalkę. Miska ustępowa moŜe być usytuowana w łazience lub w wydzielonej kabinie ustępowej wyposaŜonej w umywalkę. 2. W budynku, o którym mowa w ust. 1, bez łazienek i ustępów związanych z pomieszczeniami mieszkalnymi naleŜy przewidzieć na kaŜdej kondygnacji umywalnie i ustępy przeznaczone do wspólnego uŜytku, wyposaŜone co najmniej w: 1) 1 miskę ustępową dla 10 kobiet, 2) 1 miskę ustępową i 1 pisuar dla 20 męŜczyzn, 3) 1 urządzenie natryskowe dla 15 osób, 4) 1 umywalkę dla 5 osób. § 83. Kabina ustępowa (ustęp wydzielony), nieprzeznaczona dla osób niepełnosprawnych, powinna mieć najmniejszy wymiar poziomy (szerokość) w świetle co najmniej 0,9 m i powierzchnię przed miską ustępową co najmniej 0,6x0,9 m w rzucie poziomym, spełniającą równieŜ funkcję powierzchni przed umywalką - w przypadku jej zainstalowania w kabinie ustępowej. § 84. 1. W budynku uŜyteczności publicznej i zakładu pracy naleŜy urządzić ustępy ogólnodostępne. JeŜeli liczba osób w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi na danej kondygnacji jest mniejsza od 10, dopuszcza się umieszczenie ustępu na najbliŜszej, wyŜszej lub niŜszej kondygnacji. 2. W budynkach, o których mowa w ust. 1, w ustępach ogólnodostępnych powinna przypadać co najmniej jedna umywalka na 20 osób, co najmniej jedna miska ustępowa i jeden pisuar na 30 męŜczyzn oraz jedna miska ustępowa na 20 kobiet, jeŜeli przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy nie stanowią inaczej. W przypadku gdy w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi liczba osób jest mniejsza niŜ 10, dopuszcza się umieszczenie wspólnego ustępu dla kobiet i męŜczyzn. 3. W budynkach, o których mowa w ust. 1, odległość od stanowiska pracy lub miejsca przebywania ludzi do najbliŜszego ustępu nie moŜe być większa niŜ 75 m, a od stanowiska pracy chronionej niŜ 50 m. § 85. 1. Ustępy ogólnodostępne w budynkach zamieszkania zbiorowego, uŜyteczności publicznej i zakładów pracy powinny mieć wejścia z dróg komunikacji ogólnej. 2. W ustępach ogólnodostępnych naleŜy stosować: 1) przedsionki, oddzielone ścianami pełnymi na całą wysokość pomieszczenia, w których mogą być instalowane tylko umywalki, 2) drzwi o szerokości co najmniej 0,9 m, 3) drzwi wewnętrzne i drzwi do kabin ustępowych, otwierane na zewnątrz, 3) drzwi do kabin ustępowych otwierane na zewnątrz, o szerokości co najmniej 0,8 m, a do kabin przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych, co najmniej 0,9 m, NNDOM -Nasz Nowy DOM, Biuro Projektowe

27/184

pobrano z www.nndom.pl I Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

4) przegrody dzielące ustęp damski od męskiego, wykonane jako ściany pełne na całą wysokość pomieszczenia, 5) miski ustępowe umieszczone w oddzielnych kabinach o szerokości co najmniej 1 m i długości 1,10 m, ze ściankami i drzwiami o wysokości co najmniej 2 m z prześwitem nad podłogą 0,15 m; oddzielenia nie wymagają ustępy dla dzieci w Ŝłobkach i przedszkolach, 6) wpusty kanalizacyjne podłogowe z syfonem oraz armaturę czerpalną ze złączką do węŜa w pomieszczeniach z pisuarem lub mających więcej niŜ 4 kabiny ustępowe, 7) wentylację grawitacyjną lub mechaniczną - w ustępach z oknem i jedną kabiną, a w innych - mechaniczną o działaniu ciągłym lub włączaną automatycznie. 3. Przedsionków, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie wymagają ustępy przy salach zajęć w Ŝłobkach i przedszkolach oraz przy pokojach dla chorych w szpitalach. § 86. 1. W budynku, na kondygnacjach dostępnych dla osób niepełnosprawnych, co najmniej jedno z ogólnodostępnych pomieszczeń higienicznosanitarnych powinno być przystosowane dla tych osób przez: 1) zapewnienie przestrzeni manewrowej o wymiarach co najmniej 1,5x1,5 m, 2) stosowanie w tych pomieszczeniach i na trasie dojazdu do nich drzwi bez progów, 3) zainstalowanie odpowiednio przystosowanej, co najmniej jednej miski ustępowej i umywalki, a takŜe jednego natrysku, jeŜeli ze względu na przeznaczenie przewiduje się w budynku takie urządzenia, 4) zainstalowanie uchwytów higienicznosanitarnych. ułatwiających korzystanie z urządzeń

2. Dopuszcza się stosowanie pojedynczego ustępu dla osób niepełnosprawnych bez przedsionka oddzielającego od komunikacji ogólnej. § 87. 1. Ustępy publiczne naleŜy sytuować na terenach wyposaŜonych w sieć wodociągową i kanalizacyjną. 2. Dopuszcza się sytuowanie ustępów publicznych na terenach nieskanalizowanych, jako budynki wolno stojące ze szczelnymi zbiornikami nieczystości. 3. Dopuszcza się sytuowanie tymczasowych, nieskanalizowanych ustępów publicznych na terenach skanalizowanych, za zgodą właściwego terenowo państwowego inspektora sanitarnego. 4. Ustęp publiczny powinien odpowiadać wymaganiom określonym w § 85 oraz mieć kabiny ustępowe o wymiarach co najmniej 1,5 m długości i 1 m szerokości. 5. W ustępie publicznym naleŜy zainstalować co najmniej jeden wpust kanalizacyjny podłogowy z syfonem oraz armaturę czerpalną ze złączką do węŜa. 6. W ustępie publicznym co najmniej jedna kabina powinna być przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, zgodnie z § 86. NNDOM -Nasz Nowy DOM, Biuro Projektowe

28/184

pobrano z www.nndom.pl I Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

§ 88. 1. Wejście do ustępu publicznego, wbudowanego w inny obiekt, nie moŜe prowadzić bezpośrednio z klatki schodowej lub innej drogi komunikacji ogólnej w budynku ani z pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi. 2. Odległość od okien i drzwi ustępu publicznego do okien i drzwi do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do produkcji i magazynowania artykułów Ŝywnościowych i farmaceutycznych nie moŜe być mniejsza niŜ 10 m. § 89. 1. Przepisów § 73 ust. 1, § 75, 79 ust. 1, § 82 i 83 oraz w przypadkach przebudowy takŜe § 77 ust. 2 niniejszego działu nie stosuje się do budynków zakwaterowania osób tymczasowo aresztowanych, skazanych lub ukaranych, zwanych dalej "osadzonymi". 2. Przepisów § 75 i 79 ust. 1 nie stosuje się do zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.

Rozdział 7 Szczególne wymagania dotyczące mieszkań w budynkach wielorodzinnych § 90. Mieszkanie w budynku wielorodzinnym powinno spełniać wymagania dotyczące pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, a ponadto wymagania określone w niniejszym rozdziale. § 91. Mieszkanie, z wyjątkiem jedno- i dwupokojowego, powinno być przewietrzane na przestrzał lub naroŜnikowo. Nie dotyczy to mieszkania w budynku podlegającym przebudowie, a takŜe mieszkania wyposaŜonego w wentylację mechaniczną o działaniu ciągłym wywiewną lub nawiewno-wywiewną. § 92. 1. Mieszkanie, oprócz pomieszczeń mieszkalnych, powinno mieć kuchnię lub wnękę kuchenną, łazienkę, ustęp wydzielony lub miskę ustępową w łazience, przestrzeń składowania oraz przestrzeń komunikacji wewnętrznej. 2. Kuchnia i wnęka kuchenna powinny być wyposaŜone w trzon kuchenny, zlewozmywak lub zlew oraz mieć układ przestrzenny, umoŜliwiający zainstalowanie chłodziarki i urządzenie miejsca pracy. 3. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym w łazienkach powinno być moŜliwe zainstalowanie wanny lub kabiny natryskowej, umywalki, miski ustępowej (jeŜeli nie ma ustępu wydzielonego), automatycznej pralki domowej, a takŜe usytuowanie pojemnika na brudną bieliznę. Sposób zagospodarowania i rozmieszczenia urządzeń sanitarnych powinien zapewniać do nich dogodny dostęp. 4. Ustęp wydzielony naleŜy wyposaŜyć w umywalkę. § 93. 1. Pomieszczenie mieszkalne i kuchenne powinno mieć bezpośrednie oświetlenie światłem dziennym. 2. W mieszkaniu jednopokojowym dopuszcza się pomieszczenie kuchenne bez okien lub wnękę kuchenną połączoną z przedpokojem, pod warunkiem zastosowania co najmniej wentylacji: 1) grawitacyjnej - w przypadku kuchni elektrycznej, 2) mechanicznej wywiewnej - w przypadku kuchni gazowej. NNDOM -Nasz Nowy DOM, Biuro Projektowe

29/184

4 m. Kształt i wymiary przedpokoju powinny umoŜliwiać przeniesienie chorego na noszach oraz wykonanie manewru wózkiem inwalidzkim w miejscach zmiany kierunku ruchu. 1. jeŜeli inne przepisy rozporządzenia nie określają większych wymagań. pod warunkiem zastosowania rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych. z dopuszczeniem miejscowego zwęŜenia do 0. w którym są zainstalowane urządzenia emitujące hałasy lub drgania. NNDOM -Nasz Nowy DOM.2. W mieszkaniu co najmniej jeden pokój powinien mieć powierzchnię nie mniejszą niŜ 16 m2. § 94. 2. 1. W budynku wielorodzinnym szerokość w świetle ścian pomieszczeń powinna wynosić co najmniej: 1) pokoju sypialnego przewidzianego dla jednej osoby . 3) kuchni w mieszkaniu jednopokojowym . W mieszkaniu wielopokojowym kuchnia moŜe stanowić część pokoju przeznaczonego na pobyt dzienny. Rozdział 8 Pomieszczenia techniczne i gospodarcze § 96.pl I Warunki techniczne. Wysokość pomieszczenia technicznego i gospodarczego nie powinna być mniejsza niŜ 2 m. 4) kuchni w mieszkaniu wielopokojowym . zgodnie z wymaganiami § 323 ust. pod warunkiem zastosowania w tym pomieszczeniu wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej z podłączeniem do niej okapu wywiewnego nad trzonem kuchennym. w którym są zainstalowane urządzenia emitujące hałasy lub drgania. 2) pokoju sypialnego przewidzianego dla dwóch osób .9 m na długości korytarza nie większej niŜ 1. Podpory. Korytarze stanowiące komunikację wewnętrzną w mieszkaniu powinny mieć szerokość w świetle co najmniej 1. zamocowania i złącza urządzeń. 1. zapewniających ochronę sąsiednich pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi przed uciąŜliwym oddziaływaniem tych urządzeń. zapewniających ochronę sąsiednich pomieszczeń przed uciąŜliwym oddziaływaniem tych urządzeń. powinny być wykonane w sposób uniemoŜliwiający przenoszenie niedopuszczalnego hałasu i drgań na elementy budynku i instalacje.15 m poniŜej płaszczyzny sufitu.2. o których mowa w ust.5 m. 2 pkt 2 i § 327 oraz Polskich Norm dotyczących dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach oraz oceny wpływu drgań na budynki i na ludzi w budynkach. 2. 1. moŜe być sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi.7 m. a takŜe z zapewnieniem odprowadzenia powietrza z pomieszczenia dodatkowym otworem wywiewnym. § 97.2.2 m. 1. Biuro Projektowe 30/184 .1. zgodnie z wymaganiami § 323 ust.2 m. Pomieszczenie techniczne.pobrano z www. 2 pkt 2 i § 327 rozporządzenia oraz Polskich Norm dotyczących dopuszczalnego poziomu hałasu w pomieszczeniach i szkodliwych drgań. Pomieszczenie techniczne. 1. 2. usytuowanym nie więcej niŜ 0. § 95.8 m.nndom. pod warunkiem zastosowania rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 3. moŜe być sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

Przepisy ust. 3. 2. W pomieszczeniach. Odległość między włazami kontrolnymi w kanałach instalacyjnych nie moŜe przekraczać 30 m.5 m. 5.pl I Warunki techniczne. przy czym na odcinkach o długości do 4 m wysokość kanałów moŜe być obniŜona do 0.9 m. 1. stosownie do ich przeznaczenia. § 98.9 m i mogą być usytuowane nad stanowiskiem pracy na wysokości co najmniej 2. 3 i 4 nie odnoszą się do tuneli kablowych. 1. schody. Projektowanie i budowa. Włazy te powinny znajdować się na kaŜdym załamaniu kanału i mieć wymiary co najmniej 0. Rozdział 9 Dojścia i przejścia do urządzeń technicznych § 99. 1.6 m. 4. 2. Ogólne wymagania dotyczące dojść i przejść do dźwignic naleŜy stosować równieŜ w razie wykonania dojść roboczych do pomieszczeń i części budynku nieprzeznaczonych na pobyt ludzi. 3. związanych z okresową obsługą maszyn i urządzeń oraz przeglądem i utrzymaniem stanu technicznego budynku. o których mowa w ust.pobrano z www. Pomieszczenia techniczne i gospodarcze powinny być wyposaŜone w instalacje i urządzenia elektryczne dostosowane do ich przeznaczenia. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2. Podłogi w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych powinny być wykonane w sposób zapewniający utrzymanie czystości. licząc od poziomu podłogi tego stanowiska. wykonane z materiałów niepalnych. drabiny i klamry. podesty. Poziome dojścia i przejścia od strony przestrzeni otwartej powinny być zabezpieczone balustradą o wysokości 1.9 m. galerie.15 m. NNDOM -Nasz Nowy DOM. pomosty. § 100. Dojścia i przejścia powinny mieć wysokość w świetle co najmniej 1. Dojściami i przejściami do dźwignic i innych urządzeń technicznych mogą być korytarze. 3. zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczących tych instalacji i urządzeń. w stosunku do których wymagania określa Polska Norma dotycząca projektowania i budowy elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych linii kablowych. Podłogi aŜurowe nie mogą mieć otworów o powierzchni większej niŜ 1.700 mm2 i wymiarów umoŜliwiających przejście przez nie kuli o średnicy większej niŜ 36 mm.9 m. Pomieszczenia techniczne przeznaczone do układania kabli w budynku (tunele i pomieszczenia kablowe) powinny spełniać wymagania wynikające z normy Stowarzyszenia Elektryków Polskich nr N SEP-E-004:2003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 5. 2.nndom.6 m x 0. 1. 4. Wysokość kanałów i przestrzeni instalacyjnych w budynku oraz studzienek rewizyjnych powinna wynosić w świetle co najmniej 1.6 m lub średnicę 0.1 m z poprzeczką umieszczoną w połowie jej wysokości i krawęŜnikiem o wysokości co najmniej 0. z zastrzeŜeniem § 68 ust. 1. wysokość drzwi i przejść pod przewodami instalacyjnymi powinna wynosić w świetle co najmniej 1. Nawierzchnia podłogi w dojściach i przejściach nie moŜe być śliska. Biuro Projektowe 31/184 . z zastrzeŜeniem § 242 ust.

zabezpieczoną przed zamarzaniem. 2) wjazdy lub wrota garaŜowe co najmniej o szerokości 2.z pełną obudową zewnętrzną i zamykanymi otworami.75 m nad poziom wejścia (pomostu). 2. 2. Poczynając od wysokości 3 m nad poziomem podłogi. naleŜy stosować pochylnie o szerokości co najmniej 5. będący garaŜem zamkniętym . zgodnie z § 108. a odległość obręczy ochronnej od drabiny. 3. a odstępy między szczeblami nie mogą być większe niŜ 0. 6) instalację przeciwpoŜarową.3 m i wysokości 2 m w świetle.bez ścian zewnętrznych albo ze ścianami niepełnymi lub aŜurowymi. drabiny lub klamry powinny być zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed upadkiem. jednopasmowe pochylnie o szerokości co najmniej 2.pl I Warunki techniczne. 1. Górne końce podłuŜnic (bocznic) drabin powinny być wyprowadzone co najmniej 0. o których mowa w ust. stanowiący samodzielny obiekt budowlany lub część innego obiektu. Odległość drabiny lub klamry od ściany bądź innej konstrukcji. w garaŜu podziemnym przed wjazdem do niego oraz w garaŜu nadziemnym o pojemności powyŜej 25 samochodów.7 m dla wjazdu i wyjazdu samochodów.5 m. Biuro Projektowe 32/184 . powinna wynosić co najmniej 0. NNDOM -Nasz Nowy DOM. GaraŜ do przechowywania i bieŜącej.3 m. § 103.5 m. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 101. Rozdział 10 GaraŜe dla samochodów osobowych § 102.7 m i większa niŜ 0. Do garaŜu połoŜonego poniŜej lub powyŜej terenu naleŜy zapewnić dojazd dla samochodów za pomocą pochylni o maksymalnym nachyleniu nie większym niŜ określone w § 70 lub zastosować odpowiednie urządzenia do transportu pionowego.8 m. 5) wpusty podłogowe z syfonem i osadnikami w garaŜu z instalacją wodociągową lub przeciwpoŜarową tryskaczową. takie jak obręcze ochronne. powinien mieć: 1) wysokość w świetle konstrukcji co najmniej 2. W wyjątkowych przypadkach. 3) elektryczną instalację oświetleniową. nie moŜe być mniejsza niŜ 0.pobrano z www. nie moŜe być mniejsza niŜ 0.15 m. z pionowymi prętami w rozstawie nie większym niŜ 0. uzasadnionych względami uŜytkowymi.2 m i do spodu przewodów i urządzeń instalacyjnych 2 m. jeŜeli nie zostały zastosowane inne zabezpieczenia przed upadkiem. w miejscu najbardziej od niej oddalonym. bądź garaŜem otwartym . rozmieszczone w rozstawie nie większym niŜ 0. Spoczniki z balustradą powinny być umieszczone co 8-10 m wysokości drabiny lub ciągu klamer. W garaŜu przeznaczonym dla więcej niŜ 25 samochodów na kaŜdej kondygnacji. do której są umocowane. jako dojście i przejście między róŜnymi poziomami mogą słuŜyć drabiny lub klamry.nndom. umoŜliwiające ruch dwukierunkowy. wymaganą przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpoŜarowej. 4) zapewnioną wymianę powietrza. lub osobne. trwale zamocowane do konstrukcji. 1.8 m. Szerokość drabin lub klamer. 1. 4.3 m. niezawodowej obsługi samochodów osobowych.

3. § 104. o szerokości nie mniejszej niŜ 1. 4) przy usytuowaniu równoległym .nndom. NNDOM -Nasz Nowy DOM. W garaŜu podziemnym i wielopoziomowym nadziemnym jako dojścia naleŜy stosować schody odpowiadające warunkom określonym w § 68. przeznaczonych na pobyt ludzi.takŜe na pochylni jednopasmowej. przeznaczone dla samochodów. Stanowiska postojowe dla samochodów. o którym mowa w ust. 1. z uwzględnieniem warunków.0 m. W garaŜu przeznaczonym dla nie więcej niŜ 25 samochodów na kondygnacji. oraz szczelność uniemoŜliwiającą przenikanie spalin lub oparów paliwa do sąsiednich pomieszczeń. usytuowanych obok lub nad garaŜem.0 m. a w garaŜu o pojemności do 25 samochodów włącznie na kondygnacji .75 m. powinny mieć zapewniony dojazd na wózku inwalidzkim z drogi manewrowej do drzwi samochodu co najmniej z jednej strony. Stanowiska postojowe w garaŜu powinny mieć co najmniej szerokość 2. § 106. pod warunkiem zainstalowania sygnalizacji do regulacji kierunków ruchu. z których korzystają osoby niepełnosprawne. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 3. W garaŜu jednopoziomowym podziemnym i nadziemnym dopuszcza się wykorzystanie jako dojścia pochylni przeznaczonych do ruchu samochodów. W garaŜu wielopoziomowym lub stanowiącym kondygnację w budynku mieszkalnym wielorodzinnym oraz budynku uŜyteczności publicznej naleŜy zainstalować urządzenia dźwigowe lub inne urządzenia podnośne umoŜliwiające transport pionowy osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich na inne kondygnacje. § 105. GaraŜ znajdujący się w budynku o innym przeznaczeniu powinien mieć ściany i stropy. 5. o których mowa w § 70. naleŜy sytuować na poziomie terenu lub na kondygnacjach dostępnych dla tych osób z pochylni. 3. 2. 4. Stanowiska postojowe w garaŜu. 4. przeznaczonym dla nie więcej niŜ 10 samochodów na kondygnacji.i dwupoziomowym. Nie wymaga się wydzielenia pasma ruchu pieszego na pochylni dwupasmowej. o której mowa w § 326. W garaŜu jedno. 2.5 m. zapewniające wymaganą izolację akustyczną.3 m i długość 5. 2) przy usytuowaniu pod kątem 60° . dopuszcza się zastosowanie pochylni jednopasmowej bez sygnalizacji świetlnej.co najmniej 0. 3) przy usytuowaniu pod kątem 45° . oraz do sposobu ich usytuowania w stosunku do osi drogi.3 m. które wymagają dostępności dla tych osób. ale co najmniej: 1) przy usytuowaniu prostopadłym . jakie mają być przechowywane.3. z zachowaniem odległości między bokiem samochodu a ścianą lub słupem . Dopuszcza się zmniejszenie wymiaru.pl I Warunki techniczne.7 m.pobrano z www.4 m. jeŜeli stanowiska postojowe mają szerokość co najmniej 2. Biuro Projektowe 33/184 .2 m.5 m. dopuszcza się zastosowanie wyłącznie pochylni jednopasmowych. 1. z których korzystają osoby niepełnosprawne. 1.5.5 m. 4. Dojazd (droga manewrowa) do stanowisk postojowych w garaŜu jednoprzestrzennym (bez ścian wewnętrznych) powinien mieć szerokość dostosowaną do warunków ruchu takich samochodów. do 5. jeŜeli ich nachylenie nie przekracza 10% oraz istnieje moŜliwość wydzielenia bezpiecznego pasma ruchu pieszego o szerokości co najmniej 0. 1 pkt 1.

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2. zagrodowej i rekreacji indywidualnej dopuszcza się wykonywanie spadku posadzki skierowanego bezpośrednio na nieutwardzony teren działki. 1. 1. opieki zdrowotnej oraz oświaty i nauki. o którym mowa w ust. sterowaną czujkami niedopuszczalnego poziomu stęŜenia gazu propan-butan . a takŜe znajdujących się w niej otworów. stanowisko postojowe w nieogrzewanych garaŜach nadziemnych wolno stojących. zapewniającą 1. 2. § 107. 1.nndom. bądź we wrotach garaŜowych. wydzielone przegrodami budowlanymi. Dopuszcza się sytuowanie nad garaŜem otwartym kondygnacji z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi. W garaŜu otwartym naleŜy zapewnić przewietrzanie naturalne kondygnacji spełniające następujące wymagania: 1) łączna wielkość niezamykanych otworów w ścianach zewnętrznych na kaŜdej kondygnacji nie powinna być mniejsza niŜ 35% powierzchni ścian.w garaŜach. 3) mechaniczną. § 108. przybudowanych lub wbudowanych w inne budynki. naleŜy. mających nie więcej niŜ 10 stanowisk postojowych. przez przewietrzanie otworami wentylacyjnymi umieszczonymi w ścianach przeciwległych lub bocznych. 2. 2. sterowaną czujkami niedopuszczalnego poziomu stęŜenia tlenku węgla . W garaŜu krawędzie płaszczyzny posadzki. a konstrukcja dachu i jego przekrycie nad garaŜem spełniają wymagania określone w § 218. uniemoŜliwiającym spływ wody lub innej cieczy na zewnątrz i na niŜszy poziom garaŜowania. Na drodze ruchu pieszego próg ten powinien być wyprofilowany w sposób umoŜliwiający przejazd wózkiem inwalidzkim. 5. ograniczyć progiem (obrzeŜem) o wysokości 30 mm. o łącznej powierzchni netto otworów wentylacyjnych nie mniejszej niŜ 0. z uwzględnieniem ust.pl I Warunki techniczne. z NNDOM -Nasz Nowy DOM. W garaŜu zamkniętym naleŜy stosować wentylację: 1) co najmniej naturalną. 2) usytuowanie ścian zewnętrznych tych kondygnacji w jednej płaszczyźnie z licem ścian zewnętrznych części garaŜowej lub z krawędziami jej stropów wymaga zastosowania w tych pomieszczeniach okien nieotwieranych oraz wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji. zagrodowych i rekreacji indywidualnej.w ogrzewanych garaŜach nadziemnych lub częściowo zagłębionych. Biuro Projektowe 34/184 . 3. 2) co najmniej grawitacyjną. 4) mechaniczną. przy spełnieniu jednego z warunków: 1) lico ściany zewnętrznej tych kondygnacji z oknami otwieranymi jest cofnięte w stosunku do lica ściany garaŜu otwartego lub do krawędzi jego najwyŜszego stropu co najmniej o 6 m.04 m2 na kaŜde. Wymaganie. W zabudowie jednorodzinnej. z zastrzeŜeniem § 150 ust.pobrano z www.w innych garaŜach. oraz w kanałach rewizyjnych. z wyjątkiem pomieszczeń mieszkalnych. Posadzka w garaŜu powinna mieć spadki do wewnętrznego lub zewnętrznego wpustu kanalizacyjnego. nie dotyczy budynków jednorodzinnych. słuŜących zawodowej obsłudze i naprawie samochodów bądź znajdujących się w garaŜach wielostanowiskowych.5-krotną wymianę powietrza na godzinę . w których dopuszcza się parkowanie samochodów zasilanych gazem propan-butan i w których poziom podłogi znajduje się poniŜej poziomu terenu. niewymienionych w pkt 1 i 2.

§ 110. § 111. Dział IV WyposaŜenie techniczne budynków NNDOM -Nasz Nowy DOM. W pomieszczeniu przeznaczonym dla inwentarza Ŝywego naleŜy zapewnić: 1) oświetlenie światłem dziennym lub sztucznym. 2) wymianę powietrza. Dopuszcza się niewyposaŜenie pomieszczenia przeznaczonego dla inwentarza Ŝywego. uŜytkowanego okresowo.pobrano z www. dostosowane do przeznaczenia pomieszczeń. przystosowane do gatunku i grupy zwierząt. § 112. wymaganą dla określonego gatunku i grupy zwierząt. W razie zastosowania w budynku instalacji wodociągowej.6 m poniŜej poziomu terenu bezpośrednio przylegającego do ściany zewnętrznej garaŜu. określone w dziale VI rozdziale 9. Pomieszczenie przeznaczone dla inwentarza Ŝywego powinno odpowiadać potrzebom wynikającym z zasad racjonalnego utrzymywania zwierząt oraz odpowiednich warunków pracy obsługi. 6) wyposaŜenie w instalacje i urządzenia elektryczne. a takŜe powinno spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa poŜarowego budynków inwentarskich i ewakuacji zwierząt.pl I Warunki techniczne. Rozdział 11 Szczególne wymagania dotyczące pomieszczeń inwentarskich § 109. 2) odległość między parą przeciwległych ścian z niezamykanymi otworami nie powinna być większa niŜ 100 m.nndom. powinna być ona doprowadzona do miejsc wynikających z technologii chowu. 3) zagłębienie najniŜszego poziomu posadzki nie powinno być większe niŜ 0. 3) utrzymanie właściwej temperatury. w instalacje i urządzenia elektryczne. przesłon Ŝaluzjowych.naleŜy zastosować fosę o nachyleniu zboczy nie większym niŜ 1:1. 4) zabezpieczenie przed wpływami atmosferycznymi oraz wilgocią z podłoŜa i zalegających odchodów zwierzęcych. oraz odpowiednie warunki do pracy obsługi. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dopuszczeniem zastosowania w nich stałych nieograniczających wolnej powierzchni otworu. Biuro Projektowe 35/184 . 5) odprowadzenie ścieków ze stanowisk dla zwierząt do zewnętrznych lub wewnętrznych zbiorników szczelnych. a w przypadku większego zagłębienia .

Biuro Projektowe 36/184 . 7. 6. Instalacja wodociągowa zimnej wody powinna spełniać wymagania określone w przepisach odrębnych dotyczących ochrony przeciwpoŜarowej oraz w Polskiej Normie dotyczącej instalacji wodociągowych przeciwpoŜarowych. zgodnie z wymaganiami dla przepływów zwrotnych.nndom. 5. Wyroby zastosowane w instalacji wodociągowej powinny być dobrane z uwzględnieniem korozyjności wody. Instalacja wodociągowa powinna mieć zabezpieczenia uniemoŜliwiające wtórne zanieczyszczenie wody. uchylono 2. uchylono 3a. 2) miejscowo . Instalacja wodociągowa ciepłej wody przygotowywanej: 1) centralnie . z których wykonano te wyroby. o których mowa w § 183 ust. tak aby nie następowało pogarszanie jej jakości oraz trwałości instalacji.pl I Warunki techniczne. a takŜe metalową armaturę oraz metalowe urządzenia instalacji wodociągowej wykonanej z zastosowaniem przewodów z materiałów nieprzewodzących prądu elektrycznego naleŜy objąć elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi. oraz spełniać wymagania określone w Polskiej Normie dotyczącej projektowania instalacji wodociągowych. określonymi w Polskiej Normie dotyczącej zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym. 8. 1 pkt 7. Instalacja wodociągowa zimnej wody powinna spełniać wymagania określone w przepisach odrębnych dotyczących ochrony przeciwpoŜarowej.rozpoczyna się bezpośrednio za armaturą odcinającą na przewodzie zasilającym zimną wodą urządzenia do przygotowywania ciepłej wody. 6. a takŜe aby takich skutków nie wywoływało wzajemne oddziaływanie materiałów. od grupowego węzła ciepłowniczego lub od kotłowni. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozdział 1 Instalacje wodociągowe zimnej i ciepłej wody § 113. a kończy punktami czerpalnymi. Instalację wodociągową wykonaną z zastosowaniem przewodów metalowych. 1. a kończy punktami czerpalnymi. zgodnie z wymaganiami dla przepływów zwrotnych. określonymi w Polskiej Normie dotyczącej projektowania instalacji wodociągowych. 4. Wyroby zastosowane w instalacji wodociągowej powinny być tak dobrane. 7. Instalacja wodociągowa powinna mieć zabezpieczenia uniemoŜliwiające wtórne zanieczyszczenie wody.rozpoczyna się bezpośrednio za armaturą odcinającą tę instalację od indywidualnego węzła ciepłowniczego. zgodnie z jego przeznaczeniem.pobrano z www. 5. Instalacja wodociągowa powinna być zaprojektowana i wykonana w sposób zapewniający zaopatrzenie w wodę budynku. aby ich wzajemne oddziaływanie nie powodowało pogorszenia jakości dostarczanej wody oraz zmian skracających trwałość tej instalacji. NNDOM -Nasz Nowy DOM.

naleŜy zastosować odpowiednie urządzenia techniczne. o którym mowa w § 113 ust. Za kaŜdym zestawem wodomierza głównego od strony instalacji naleŜy zainstalować zabezpieczenie. jeŜeli jest on niepodpiwniczony i nie ma moŜliwości wydzielenia na parterze budynku miejsca. Studzienka wodomierzowa powinna być wykonana z materiału trwałego. Ciśnienie wody w instalacji wodociągowej w budynku. Instalację wodociągową. 3. mieć stopnie lub klamry do schodzenia oraz otwór włazowy o średnicy co najmniej 0. powinno wynosić przed kaŜdym punktem czerpalnym nie mniej niŜ 0. Pomieszczenie lub studzienka.nndom. o których mowa w ust. 1. łatwo dostępnym miejscu. 1. z których wierzchnia powinna być dostosowana do przewidywanego obciąŜenia ruchem pieszym lub kołowym. określone w ust.5 bara) i nie więcej niŜ 0. Instalacja ciepłej wody powinna być zaprojektowana i wykonana w taki sposób.05 MPa (0. NNDOM -Nasz Nowy DOM.6 MPa (6 barów). zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczących zabudowy zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych oraz wymagań instalacyjnych dla wodomierzy. zabezpieczonym przed zalaniem wodą. § 118. Zestaw wodomierza głównego. Na połączeniu wewnętrznej instalacji wodociągowej zimnej wody w budynku lub zewnętrznej na terenie działki budowlanej z siecią wodociągową powinien być zainstalowany zestaw wodomierza głównego. zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych. 2) w przypadku umieszczenia w studzience wodomierzowej poza budynkiem zabezpieczenie przed napływem wód gruntowych i opadowych. Dopuszcza się umieszczenie zestawu wodomierza głównego w studzience poza budynkiem. § 117. 2. zgodnie z Polską Normą dotyczącą uziemień i przewodów ochronnych. powinien być umieszczony w piwnicy budynku lub na parterze. powinny mieć: 1) w przypadku umieszczenia w piwnicy budynku . na połączeniu z siecią wodociągową.6 m w świetle. 1.pl I Warunki techniczne. 1 i 2. zaopatrzony w dwie pokrywy. 1. zapewniające wymaganą jego wielkość w instalacji wodociągowej w budynku. aby ilość energii cieplnej potrzebna do przygotowania tej wody była utrzymywana na racjonalnie niskim poziomie. o którym mowa w ust. w której jest zainstalowany zestaw wodomierza głównego. 3. 7. 1. jeŜeli warunki lokalne tego wymagają.wpust do kanalizacji. § 116. nie moŜe być uzyskane ze względu na występujące stale lub okresowo niedostateczne ciśnienie wody w sieci wodociągowej. 2. § 115. w wydzielonym. W przypadku połączenia wewnętrznej instalacji wodociągowej zimnej wody w budynku lub zewnętrznej na terenie działki budowlanej z siecią wodociągową w więcej niŜ jednym miejscu naleŜy na kaŜdym z tych połączeń zainstalować zestaw wodomierza głównego i zabezpieczenie. 1. a takŜe wentylację. 2. Biuro Projektowe 37/184 . 1. zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej miejscem tym powinno być odrębne pomieszczenie. wykonaną z materiałów przewodzących prąd elektryczny. zabezpieczony zamknięciem przeciwzalewowym. W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. 2.pobrano z www. poza hydrantami przeciwpoŜarowymi. naleŜy przed i za wodomierzem połączyć przewodem metalowym. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 114. zagłębienie do wyczerpywania wody oraz wentylację. JeŜeli minimalne ciśnienie.

Rozdział 2 NNDOM -Nasz Nowy DOM. W budynkach. w których występuje stały obieg wody. w instalacji ciepłej wody powinien być zapewniony stały obieg wody. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym do pomiaru ilości zimnej i ciepłej wody. Instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna umoŜliwiać przeprowadzanie ciągłej lub okresowej dezynfekcji metodą chemiczną lub fizyczną (w tym okresowe stosowanie metody dezynfekcji cieplnej). Straty ciepła na przesyle ciepłej wody uŜytkowej i w przewodach cyrkulacyjnych powinny być na racjonalnie niskim poziomie. 2. jeŜeli w budynkach tych są zastosowane zestawy wodomierzowe. urządzenie do pomiaru ilości ciepła lub paliwa zuŜywanego do przygotowania ciepłej wody moŜe być umieszczone poza tymi budynkami. z wyjątkiem jednorodzinnych. 5.nndom. bez obniŜania trwałości instalacji i zastosowanych w niej wyrobów. naleŜy w okresie przerw w jej działaniu zapewnić inny sposób podgrzewania wody. § 119. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbędne jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie niŜszej niŜ 70 ° i nie wy Ŝszej niŜ 80 ° C C. Izolacja cieplna przewodów instalacji ciepłej wody. takŜe na odcinkach przewodów o objętości wewnątrz przewodu powyŜej 3 dm3 prowadzących do punktów czerpalnych. w których do przygotowania ciepłej wody korzysta się z instalacji ogrzewczej. o których mowa w § 115 ust. 4. zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej naleŜy stosować urządzenia do pomiaru ilości ciepła lub paliwa zuŜywanego do przygotowania ciepłej wody. zagrodowych i rekreacji indywidualnej. Izolacja cieplna tych przewodów powinna spełniać wymagania określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia. powinna zapewnić spełnienie wymagań określonych w ust. 8. § 121. Instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna umoŜliwiać uzyskanie w punktach czerpalnych wody o temperaturze nie niŜszej niŜ 55 ° i nie wy Ŝszej niŜ 60 ° C C. zaopatrywanych w ciepłą wodę ze wspólnej kotłowni lub grupowego węzła ciepłowniczego. W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony. W budynkach. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2. 1. naleŜy stosować zestawy wodomierzowe. 2. 1. W zespołach budynków mieszkalnych wielorodzinnych. § 120. Instalacja ciepłej wody powinna zapewniać uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie niŜszej niŜ 55° i nie wy Ŝszej niŜ 60° przy czym instalacja ta powinna umo Ŝliwiać C C. Biuro Projektowe 38/184 . zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej zabezpieczeń instalacji ciepłej wody. 2. 3. Urządzenia do przygotowania ciepłej wody instalowane w budynkach powinny odpowiadać wymaganiom określonym w przepisie odrębnym dotyczącym efektywności energetycznej. o których mowa w ust.pobrano z www. dostarczanej do poszczególnych mieszkań oraz pomieszczeń słuŜących do wspólnego uŜytku mieszkańców. 2. 3. 2a. dopuszczalnych dla danych instalacji. 1. 2 i § 267 ust. Instalacja ciepłej wody powinna mieć zabezpieczenie przed przekroczeniem. ciśnienia i temperatury. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym. przeprowadzanie jej okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody nie niŜszej niŜ 70° C. 3. zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.pl I Warunki techniczne.

pobrano z www.nndom.pl I Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Kanalizacja ściekowa i deszczowa § 122. 1. Instalację kanalizacyjną stanowi układ połączonych przewodów wraz z urządzeniami, przyborami i wpustami odprowadzającymi ścieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku. 2. Instalacja kanalizacyjna budynku powinna umoŜliwiać odprowadzanie ścieków, a takŜe wód opadowych z tego budynku, jeŜeli nie są one odprowadzane na teren działki, oraz spełniać wymagania określone w Polskich Normach dotyczących tych instalacji. 3. Metalowe przybory sanitarne w instalacji kanalizacyjnej naleŜy objąć elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi, o których mowa w § 183 ust. 1 pkt 7. § 123. Instalacja kanalizacyjna budynku, do której są wprowadzane ścieki nieodpowiadające warunkom dotyczącym ochrony ziemi i wód oraz odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej, określonym w przepisach odrębnych, powinna być wyposaŜona w urządzenia słuŜące do ich oczyszczania do stanu zgodnego z tymi przepisami. § 124. Skanalizowanie piwnic i innych pomieszczeń w budynku, połoŜonych poniŜej poziomu, z którego krótkotrwale nie jest moŜliwy grawitacyjny spływ ścieków, moŜe być wykonane pod warunkiem zainstalowania w miejscach łatwo dostępnych urządzeń przeciwzalewowych, o konstrukcji umoŜliwiającej ich szybkie zamknięcie ręczne lub samoczynne, a w budynkach uŜyteczności publicznej - zamknięcie samoczynne. § 124. Instalacja kanalizacyjna grawitacyjna w pomieszczeniach budynku, z których krótkotrwale nie jest moŜliwy grawitacyjny spływ ścieków, moŜe być wykonana pod warunkiem zainstalowania zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym ścieków z sieci kanalizacyjnej przez zastosowanie przepompowni ścieków, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej projektowania przepompowni ścieków w kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków lub urządzenia przeciwzalewowego zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej urządzeń przeciwzalewowych w budynkach. § 125. 1. Przewody spustowe (piony) instalacji kanalizacyjnej powinny być wyprowadzone jako przewody wentylacyjne ponad dach, a takŜe powyŜej górnej krawędzi okien i drzwi znajdujących się w odległości poziomej mniejszej niŜ 4 m od wylotów rur. 1. Przewody spustowe (piony) grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej powinny być wyprowadzone jako przewody wentylujące ponad dach, a takŜe powyŜej górnej krawędzi okien i drzwi znajdujących się w odległości poziomej mniejszej niŜ 4 m od wylotów tych przewodów. 2. Nie jest wymagane wyprowadzanie ponad dach wszystkich przewodów wentylujących piony kanalizacyjne, pod następującymi warunkami: 1) zastosowania na pionach kanalizacyjnych niewyprowadzonych ponad dach urządzeń napowietrzających te piony i przeciwdziałających przenikaniu wyziewów z kanalizacji do pomieszczeń, 2) wyprowadzenia ponad dach przewodów wentylujących: a) ostatni pion, licząc od podłączenia kanalizacyjnego na kaŜdym przewodzie odpływowym, b) co najmniej co piąty kanalizacyjnych w budynku. z pozostałych pionów

NNDOM -Nasz Nowy DOM, Biuro Projektowe

39/184

pobrano z www.nndom.pl I Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

3. Wprowadzanie przewodów wentylujących piony kanalizacyjne do przewodów dymowych i spalinowych oraz do przewodów wentylacyjnych pomieszczeń jest zabronione. 4. W przypadku gdy wysokość przewodu spustowego (pionu) grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej przekracza 10 m, podłączenia podejść na najniŜszej kondygnacji powinny spełniać wymagania Polskiej Normy dotyczącej projektowania instalacji kanalizacyjnych. § 126. 1. Dachy i tarasy, a takŜe zagłębienia przy ścianach zewnętrznych budynku powinny mieć odprowadzenie wody opadowej do wyodrębnionej kanalizacji deszczowej lub kanalizacji ogólnospławnej, a w przypadku braku takiej moŜliwości - zgodnie z § 28 ust. 2. 2. Przewody odprowadzające wody opadowe przez wnętrze budynku w przypadku przyłączenia budynku do sieci kanalizacji ogólnospławnej naleŜy łączyć z instalacją kanalizacyjną poza budynkiem. 3. W przypadku wykorzystywania wód opadowych, gromadzonych w zbiornikach retencyjnych, do spłukiwania toalet, podlewania zieleni, mycia dróg i chodników oraz innych potrzeb gospodarczych naleŜy dla tego celu wykonać odrębną instalację, niepołączoną z instalacją wodociągową. § 127. Przyłączenie drenaŜu terenu przy budynku do przewodów odprowadzających ścieki do kanalizacji ogólnospławnej lub deszczowej wymaga zastosowania urządzeń zapobiegających zamulaniu tych przewodów oraz przedostawaniu się ścieków i gazów z sieci kanalizacyjnej do ziemi.

Rozdział 3 Wewnętrzne urządzenia do usuwania odpadów stałych § 128. Wewnętrzne urządzenia zsypowe do usuwania odpadów i nieczystości stałych mogą być stosowane w budynkach mieszkalnych o wysokości do 55 m i powinny odpowiadać wymaganiom higienicznym, być wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo poŜarowe, być zabezpieczone pod względem akustycznym i nie powodować uciąŜliwości dla mieszkańców. § 129. Urządzenie zsypowe zainstalowane w budynku powinno odpowiadać następującym warunkom: 1) nie moŜe być usytuowane bezpośrednio przy ścianach pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz w odległości mniejszej niŜ 2 m od drzwi wejściowych do tych pomieszczeń, 2) powinno być zabezpieczone przed zamarzaniem, 3) komora wsypowa powinna być wydzielona pełnymi ścianami, spełniającymi wymagania § 216 ust. 1, a takŜe mieć drzwi o szerokości co najmniej 0,8 m, umieszczone w sposób umoŜliwiający dostęp osobom niepełnosprawnym, 4) otwór wsypowy powinien mieć zamknięcie chroniące przed wydzielaniem się woni z rury zsypowej, 5) rura zsypowa powinna mieć średnicę wewnętrzną co najmniej 0,4 m,

NNDOM -Nasz Nowy DOM, Biuro Projektowe

40/184

pobrano z www.nndom.pl I Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

6) rura zsypowa powinna być prowadzona pionowo bez załamań oraz wentylowana przewodem wyprowadzonym ponad dach, wyposaŜonym w filtr oraz wentylator wywiewny, 7) rura zsypowa powinna być gładka wewnątrz, wykonana z materiałów trwałych, niepalnych, nienasiąkliwych i odpornych na niszczące oddziaływania chemiczne odpadów oraz uderzenia przy ich spadaniu. § 130. 1. Nad najwyŜej połoŜonym otworem wsypowym powinna znajdować się górna komora zsypu z urządzeniami do czyszczenia i dezynfekcji urządzenia zsypowego. 2. Pod najniŜej połoŜonym otworem wsypowym powinna znajdować się dolna komora zsypu z pojemnikami do gromadzenia odpadów. Pojemność dolnej komory zsypu, warunki dojazdu i szerokość otworu drzwiowego do niej powinny umoŜliwiać stosowanie ruchomych pojemników na śmieci o wielkości uŜywanej w danym rejonie oczyszczania. 3. Górna i dolna komora zsypu powinny mieć: 1) ściany i posadzkę z materiału nienasiąkliwego, łatwo zmywalnego, 2) urządzenia do spłukiwania zimną i ciepłą wodą, 3) wpust kanalizacyjny, 4) dopływ powietrza oraz niezaleŜną wentylację wywiewną, 5) wejścia bez progów, zamykane drzwiami pełnymi, otwieranymi na zewnątrz, 6) elektryczną instalację oświetleniową. § 131. Rozwiązania techniczne urządzeń zsypowych powinny spełniać wymagania Polskich Norm dotyczących tych urządzeń.

Rozdział 4 Instalacje ogrzewcze § 132. 1. Budynek, który ze względu na swoje przeznaczenie wymaga ogrzewania, powinien być wyposaŜony w instalację ogrzewczą lub inne urządzenia ogrzewcze, niebędące piecami, trzonami kuchennymi lub kominkami. 2. Dopuszcza się stosowanie pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe w budynkach o wysokości do 3 kondygnacji nadziemnych włącznie, jeŜeli nie jest to sprzeczne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przy czym w budynkach zakładów opieki zdrowotnej, opieki społecznej, przeznaczonych dla dzieci i młodzieŜy, lokalach gastronomicznych oraz pomieszczeniach przeznaczonych do produkcji Ŝywności i środków farmaceutycznych - pod warunkiem uzyskania zgody właściwego państwowego inspektora sanitarnego. 3. Kominki opalane drewnem z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym mogą być instalowane wyłącznie w budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej oraz niskich budynkach wielorodzinnych, w pomieszczeniach:

NNDOM -Nasz Nowy DOM, Biuro Projektowe

41/184

3. znajdujący się pomiędzy źródłem ciepła podgrzewającym powietrze a ogrzewanymi pomieszczeniami. zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej odpowietrzania instalacji ogrzewań wodnych. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 1) o kubaturze wynikającej ze wskaźnika 4 m3/kW nominalnej mocy cieplnej kominka. takiego jak kotłownia. pompami obiegowymi. Instalację ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych przewodów wraz z armaturą. b) zapewniającej nie mniejszą prędkość przepływu powietrza w otworze komory spalania niŜ 0. 7. 9. znajdujący się za zaworami oddzielającymi od źródła ciepła. Instalacja ogrzewcza wodna systemu zamkniętego z grzejnikami. Biuro Projektowe 42/184 . z wyjątkiem kotła na paliwo stałe o mocy nominalnej do 300 kW. grzejnikami i innymi urządzeniami. 2. Instalację ogrzewczą powietrzną stanowi układ połączonych kanałów i przewodów powietrznych wraz z nawiewnikami i wywiewnikami oraz elementami regulacji strumienia powietrza.dla kominków o obudowie otwartej. 1 i 2 oraz § 145 ust. Instalacja ogrzewcza wodna powinna być zabezpieczona przed nadmiernym wzrostem ciśnienia i temperatury. Wyroby zastosowane w instalacji ogrzewczej wodnej powinny być dobrane z uwzględnieniem wymagań Polskiej Normy dotyczącej jakości wody w instalacjach ogrzewania oraz z uwzględnieniem korozyjności wody i moŜliwości zastosowania ochrony przed korozją. wyposaŜonej w przeponowe naczynie wzbiorcze. 6. wyposaŜonego w urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła. § 133.2 m/s . Instalacja ogrzewcza wodna systemu zamkniętego lub wyposaŜona w armaturę automatycznej regulacji powinna mieć urządzenia do odpowietrzania miejscowego.nndom. kolektory słoneczne lub pompa ciepła. Instalacja ogrzewcza wodna powinna być zaprojektowana w taki sposób. 3) posiadających przewody kominowe określone w § 140 ust. Funkcję ogrzewania powietrznego moŜe takŜe pełnić instalacja wentylacji mechanicznej.dla kominków o obudowie zamkniętej. 5. 1. 1. o których mowa w § 150 ust. aby ich wzajemne oddziaływanie umoŜliwiało spełnienie wymagań Polskiej Normy dotyczącej jakości wody w instalacjach ogrzewania.pobrano z www. Zabrania się stosowania kotła na paliwo stałe do zasilania instalacji ogrzewczej wodnej systemu zamkniętego. 4) w których moŜliwy jest dopływ powietrza do paleniska kominka w ilości: a) co najmniej 10 m3/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kominka . lecz nie mniejszej niŜ 30 m3. zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczących zabezpieczeń instalacji ogrzewań wodnych. Materiały zastosowane w instalacji ogrzewczej wodnej powinny być tak dobrane. pod warunkiem spełnienia NNDOM -Nasz Nowy DOM. węzeł ciepłowniczy indywidualny lub grupowy. 8. Zabrania się zasilania z kotła na paliwo stałe instalacji ogrzewczych wodnych systemu zamkniętego. 4. wyposaŜonych w przeponowe naczynia wzbiorcze. 4. aby ilość wody uzupełniającej moŜna było utrzymywać na racjonalnie niskim poziomie. w części albo w całości moŜe być przystosowana do działania jako wodna instalacja chłodnicza. 2) spełniających wymagania dotyczące wentylacji. 7.pl I Warunki techniczne.

maszynownie chłodni.pl I Warunki techniczne. wynoszące od 10 do 3 25 W na 1 m kubatury pomieszczenia +16° C hale pracy fizycznej o wydatku energetycznympowyŜej 300 W. Instalacje i urządzenia do ogrzewania budynku powinny mieć szczytową moc cieplną określoną zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi obliczania zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń. 9. 2. sale widowiskowe bez szatni. Izolacja cieplna tych przewodów powinna spełniać wymagania określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia. oświetlenia itp.w których nie występują zyski ciepła. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wymagań Polskich Norm dotyczących jakości wody w instalacjach ogrzewania i zabezpieczania instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. ładownie akumulatorów. okryciach zewnętrznych nie przekracza 1 h. 10. poczekalnie przy salach zewnętrznych lub wykonujących pracę widowiskowych bez szatni. garaŜe . hale targowe. Izolacja cieplna tych przewodów powinna spełniać wymagania określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia. ogrzewania dyŜurnego (jeŜeli akumulatornie. . hale postojowe (bez remontów). kuźnie.nieprzeznaczone na pobyt ludzi.pobrano z www. sklepy rybne i mięsne 3 +8°C +12° C .w których występują zyski ciepła od urządzeń technologicznych. przekraczające 25 W wydziały obróbki cieplnej 3 na 1 m kubatury pomieszczenia . § 134.. hale formierni. Do obliczania szczytowej mocy cieplnej naleŜy przyjmować temperatury obliczeniowe zewnętrzne zgodnie z Polską Normą dotyczącą obliczeniowych temperatur zewnętrznych.w których występują zyski ciepła od urządzeń technologicznych. maszynownie i szyby dźwigów pozwalają na to względy osobowych technologiczne) . hale spręŜarek. hale produkcyjne. NNDOM -Nasz Nowy DOM. przeznaczone na pobyt ludzi: szatnie okryć zewnętrznych. a jednorazowy pobyt osób znajdujących się w ruchu i w klatki schodowe w budynkach mieszkalnych. znajdujących się w okryciach hole wejściowe. Biuro Projektowe 43/184 . hartownie. magazyny i składy wymagające stałej obsługi..nndom.przemysłowe . fizyczną o wydatku energetycznym powyŜej 300 W. +5°C magazyny bez stałej obsługi. Straty ciepła na przewodach zasilających i powrotnych instalacji wodnej centralnego ogrzewania powinny być na racjonalnie niskim poziomie.podczas działania indywidualne. Straty ciepła na przewodach ogrzewania powietrznego powinny być na racjonalnie niskim poziomie. a takŜe obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła przegród budowlanych. oświetlenia itp. pompownie.w których nie występują zyski ciepła. . a temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczeń .zgodnie z poniŜszą tabelą: Temperatury Przeznaczenie lub sposób Przykłady pomieszczeń obliczeniowe*) wykorzystywania pomieszczeń 1 2 . przeznaczone do stałego pobytu ludzi. ustępy publiczne. 1.w których nie występują zyski ciepła.

o których mowa w ust. paliwo gazowe lub energię elektryczną. pokoje biurowe. Urządzenia zastosowane w instalacji ogrzewczej. Instalacje ogrzewcze zasilane z sieci ciepłowniczej powinny być sterowane urządzeniem do regulacji dopływu ciepła. C 7.w okryciach zewnętrznych w pozycji siedzącej i stojącej. Biuro Projektowe 44/184 . a takŜe poszczególnych mieszkań oraz lokali uŜytkowych wyposaŜonych we własne instalacje ogrzewcze. w którym w sezonie grzewczym występują okresowe przerwy w uŜytkowaniu. sale niemowląt i sale odzieŜy dziecięce w Ŝłobkach.w których występują zyski ciepła od urządzeń technologicznych. kuchnie bez okryć zewnętrznych. działającym automatycznie. natryskownie. W budynku. 8. 9.przeznaczone do rozbierania. instalacja ogrzewcza powinna być odpowiednio podzielona na niezaleŜne gałęzie (obiegi). 4. regulatory dopływu ciepła do grzejników powinny działać automatycznie. Urządzenia. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie sale gimnastyczne. sale operacyjne +20° C +24° C *) Dopuszcza się przyjmowanie innych temperatur obliczeniowych dla ogrzewanych pomieszczeń niŜ jest to określone w tabeli.pl I Warunki techniczne. kuchnie indywidualne wyposaŜone w paleniska węglowe . W budynku zasilanym z sieci ciepłowniczej oraz w budynku z własnym (indywidualnym) źródłem ciepła na olej opałowy. umywalnie. powinny odpowiadać wymaganiom określonym w tym przepisie. rozbieralnie-szatnie. 5. mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej. 3. o których mowa w przepisie odrębnym dotyczącym efektywności energetycznej. sale posiedzeń pracy fizycznej łazienki. . w zaleŜności od zmian temperatury wewnętrznej w pomieszczeniach. odpowiednio do zmian zewnętrznych warunków klimatycznych. Wymaganie to nie dotyczy instalacji ogrzewczej w budynkach zakwaterowania w zakładach karnych i aresztach śledczych. bez okryć zewnętrznych. JeŜeli zapotrzebowanie na ciepło lub sposób uŜytkowania poszczególnych części budynku są wyraźnie zróŜnicowane. instalacja ogrzewcza powinna być zaopatrzona w urządzenia pozwalające na ograniczenie dopływu ciepła w czasie tych przerw. Wymaganie to nie dotyczy budynków jednorodzinnych.nndom.przeznaczone na stały pobyt ludzi pokoje mieszkalne.. Grzejniki oraz inne urządzenia odbierające ciepło z instalacji ogrzewczej powinny być zaopatrzone w regulatory dopływu ciepła. hale pływalni. powinny umoŜliwiać uŜytkownikom uzyskanie w pomieszczeniach temperatury niŜszej od obliczeniowej. jeŜeli wynika to z wymagań technologicznych. indywidualne wyposaŜone w paleniska gazowe niewykonujących w sposób ciągły lub elektryczne. NNDOM -Nasz Nowy DOM.pobrano z www. oświetlenia itp. znajdujących się w ruchu lub wykonujących pracę fizyczną o wydatku energetycznym do 300 W. nieprzekraczające 10 3 W na 1 m kubatury pomieszczenia . 6. przy czym nie niŜszej niŜ 16° w C pomieszczeniach o temperaturze obliczeniowej 20° i wyŜszej. 5. przedpokoje. w których są zainstalowane. gabinety lekarskie z przeznaczone na pobyt ludzi bez rozbieraniem pacjentów. .

a takŜe wymaganiom określonym w Polskiej Normie dotyczącej kotłowni wbudowanych na paliwo stałe. armatury i urządzeń oraz przepisom § 267 ust. o których mowa w § 183 ust. Poszczególne części instalacji ogrzewczej powinny być wyposaŜone w armaturę umoŜliwiającą zamknięcie dopływu ciepła do nich i opróŜnienie z czynnika grzejnego bez konieczności przerywania działania pozostałej części instalacji. na poziomie ogrzewanych pomieszczeń lub w innych pomieszczeniach. 2) urządzenia umoŜliwiające indywidualne rozliczanie kosztów ogrzewania poszczególnych mieszkań lub lokali uŜytkowych w budynku. § 135. w którym znajduje się kocioł. 1. 1 pkt 7. Izolacja cieplna instalacji ogrzewczej wodnej powinna odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy dotyczącej izolacji cieplnej rurociągów. Instalację ogrzewczą wodną wykonaną z zastosowaniem przewodów metalowych. w tym określonym w § 220 ust. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 10. na poziomie ogrzewanych pomieszczeń lub w innych pomieszczeniach. w których mogą być instalowane kotły o większych mocach cieplnych nominalnych. Kotły na paliwo stałe o mocy cieplnej nominalnej do 25 kW powinny być instalowane w wydzielonych pomieszczeniach technicznych zlokalizowanych w piwnicy. 2. § 136. 1. 5. Pomieszczenia przeznaczone do instalowania kotłów na paliwo stałe oraz pomieszczenia składu paliwa i ŜuŜlowni powinny odpowiadać przepisom rozporządzenia.pl I Warunki techniczne. 1. 2. W budynkach z instalacją ogrzewczą wodną zasilaną z sieci ciepłowniczej powinny znajdować się urządzenia słuŜące do rozliczania zuŜytego ciepła: 1) ciepłomierz (układ pomiarowo-rozliczeniowy) dostarczanego do instalacji ogrzewczej budynku. 8. 6.nndom. a takŜe metalową armaturę oraz metalowe grzejniki i inne urządzenia instalacji ogrzewczej wykonanej z zastosowaniem przewodów z materiałów nieprzewodzących prądu elektrycznego naleŜy objąć elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi. 1. Instalacje ogrzewcze powinny być zaopatrzone w odpowiednią aparaturę kontrolną i pomiarową. W przypadku zasilania instalacji ogrzewczej wodnej z kotłowni w budynku mającym więcej niŜ jedno mieszkanie lub lokal uŜytkowy naleŜy zastosować następujące urządzenia słuŜące do rozliczania kosztów zuŜytego ciepła: 1) urządzenie do pomiaru ilości zuŜytego paliwa w kotłowni.pobrano z www. Biuro Projektowe 45/184 . 2. W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zabrania się stosowania ogrzewania parowego oraz wodnych instalacji ogrzewczych o temperaturze czynnika grzejnego przekraczającego 90°C. do pomiaru ilości ciepła 2) urządzenia umoŜliwiające indywidualne rozliczanie kosztów ogrzewania poszczególnych mieszkań lub lokali uŜytkowych w budynku. Kotły na paliwo stałe o mocy cieplnej nominalnej do 25 kW powinny być instalowane w wydzielonych pomieszczeniach technicznych zlokalizowanych na kondygnacji podziemnej. 4. 3. w których mogą być NNDOM -Nasz Nowy DOM. Skład paliwa powinien być umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu technicznym w pobliŜu kotła lub w pomieszczeniu. Pomieszczenia przeznaczone do instalowania kotłów na paliwo stałe i pomieszczenia składu paliwa i ŜuŜlowni oraz pomieszczenia przeznaczone do instalowania kotłów na olej opałowy i pomieszczenia magazynu oleju opałowego powinny odpowiadać przepisom rozporządzenia. zapewniającą ich bezpieczne uŜytkowanie.

pobrano z www. znajdującym się nad inną kondygnacją uŜytkową. Pomieszczenia. 3. 3. 9. Warunek wodoszczelności dotyczy równieŜ wszystkich przejść przewodów w podłodze oraz w ścianach do wysokości 10 cm. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie instalowane kotły o większych mocach cieplnych nominalnych. Skład paliwa i ŜuŜlownia powinny być umieszczone w oddzielnych pomieszczeniach technicznych znajdujących się bezpośrednio obok pomieszczenia kotłów. w których instalowane są kotły. Kotły na paliwo stałe lub olej opałowy o łącznej mocy cieplnej nominalnej powyŜej 2. oraz pomieszczenia składu paliwa powinny odpowiadać wymaganiom określonym w Polskiej Normie dotyczącej kotłowni wbudowanych na paliwo stałe. o których mowa w § 150 ust.000 kW powinny być instalowane w wydzielonych pomieszczeniach technicznych. a takŜe mieć zapewniony dojazd dla dostawy paliwa oraz usuwania ŜuŜla i popiołu. Biuro Projektowe 46/184 . w którym są zainstalowane kotły na paliwo stałe lub olej opałowy. Kotły na olej opałowy o łącznej mocy cieplnej nominalnej do 30 kW mogą być instalowane w pomieszczeniach nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi. o których mowa w ust. o których mowa w § 132 ust. w pomieszczeniach niebędących pomieszczeniami mieszkalnymi: 1) o kubaturze wynikającej ze wskaźnika 4 m3/kW nominalnej mocy cieplnej kotła. NNDOM -Nasz Nowy DOM. 1 i 2 oraz § 145 ust.000 kW powinny być instalowane w budynku wolno stojącym przeznaczonym wyłącznie na kotłownię. lecz nie mniej niŜ 30 m3. 1. 4. 3) posiadających przewody kominowe określone w § 140 ust. 2) spełniających wymagania dotyczące wentylacji.000 kW powinny być instalowane w wydzielonych pomieszczeniach technicznych zlokalizowanych w piwnicy lub na poziomie terenu.nndom.000 kW powinny być instalowane w wydzielonych pomieszczeniach technicznych zlokalizowanych na kondygnacji podziemnej lub na poziomie terenu. podłoga. Kotły na paliwo stałe o łącznej mocy cieplnej nominalnej powyŜej 25 kW do 2. w tym równieŜ w pomieszczeniach pomocniczych w mieszkaniach. w których instalowane są kotły. przeznaczonych wyłącznie do tego celu w piwnicy lub na najniŜszej kondygnacji nadziemnej w budynku lub w budynku wolno stojącym przeznaczonym wyłącznie na kotłownię. Skład paliwa powinien być umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu technicznym w pobliŜu kotła lub w pomieszczeniu. a takŜe ściany do wysokości 10 cm oraz progi drzwiowe o wysokości 4 cm powinny być wodoszczelne. 2a. W pomieszczeniu. Kotły na paliwo stałe o mocy cieplnej nominalnej do 10 kW mogą być instalowane w budynkach. a takŜe mieć zapewniony dojazd dla dostawy paliwa oraz usuwania ŜuŜla i popiołu. oraz pomieszczenia składu paliwa powinny odpowiadać wymaganiom określonym w Polskiej Normie dotyczącej kotłowni wbudowanych na paliwo stałe.odpowiadających wymaganiom określonym w Polskiej Normie dotyczącej kotłowni wbudowanych na paliwo stałe. Kotły na olej opałowy o łącznej mocy cieplnej nominalnej powyŜej 30 kW do 2.pl I Warunki techniczne. 5. w którym znajduje się kocioł. 6. a takŜe w innych miejscach. 3. 4) zapewniających dopływ powietrza do spalania w ilości co najmniej 10 m3/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kotła . 5. 7. Kotły na paliwo stałe o łącznej mocy cieplnej nominalnej powyŜej 25 kW do 2. Pomieszczenia. Skład paliwa i ŜuŜlownia powinny być umieszczone w oddzielnych pomieszczeniach technicznych znajdujących się bezpośrednio obok pomieszczenia kotłów. na poziomie ogrzewanych pomieszczeń.

5. 8 i 10. przekazujący sygnał do miejsca. W pomieszczeniu. w którym instaluje się kotły na olej opałowy nie moŜe być mniejsza niŜ 2. 5. 6. o której mowa w ust. 11. nie moŜe być większe niŜ 4. łączne obciąŜenie cieplne. mogącej w przypadku awarii pomieścić olej o objętości jednego zbiornika. Odprowadzenie spalin z kotłów na olej opałowy powinno spełniać wymagania dla urządzeń gazowych określone w § 174 ust. W baterii zbiorników w magazynie oleju opałowego w budynku wszystkie zbiorniki powinny być tego samego rodzaju i wielkości. 6. a takŜe eksploatacyjnych. 2. 4. powinien być zapewniony nawiew niezbędnego strumienia powietrza dla prawidłowej pracy kotłów z mocą cieplną nominalną.000 kW. w którym są zainstalowane kotły na olej opałowy. a takŜe nawiew i wywiew powietrza dla wentylacji kotłowni. § 137. 2) oddzielenia zbiornika od kotła ścianką murowaną o grubości co najmniej 12 cm i przekraczającą wymiary zbiornika co najmniej o 30 cm w pionie i o 60 cm w poziomie. przy czym łączna objętość tych zbiorników nie powinna przekraczać 100 m3. 2. a kubatura nie mniejsza niŜ 8 m3.nndom. Dopuszcza się w pomieszczeniu. izolacja szczelna na przenikanie oleju w postaci wanny wychwytującej. Magazynowanie oleju opałowego o temperaturze zapłonu powyŜej 55°C mo Ŝe się odbywać w bezciśnieniowych. 4 i 5 pkt 3. w którym będą zainstalowane kotły o mocy do 2. 1. 2. 3. Maksymalne. odpowietrzania i czerpania oleju oraz w sygnalizator poziomu napełnienia. Magazyn oleju opałowego powinien być wyposaŜony w: NNDOM -Nasz Nowy DOM. w tym typu dwupłaszczowego. w którym zainstalowane są kotły na paliwo stałe lub olej opałowy. W magazynie oleju opałowego powinna być wykonana.2 m. 10. Pojedyncze zbiorniki lub baterie zbiorników w magazynach oleju opałowego w budynku powinny być wyposaŜone w układ przewodów do napełniania. 3) umieszczenie zbiornika w wannie wychwytującej olej opałowy. zwanym dalej "magazynem" oleju opałowego. o którym mowa w ust. Wysokość pomieszczenia. 7.pl I Warunki techniczne. 6.pobrano z www. stałych zbiornikach naziemnych i podziemnych przy budynku lub w przeznaczonym wyłącznie na ten cel pomieszczeniu technicznym w piwnicy lub na najniŜszej kondygnacji nadziemnej budynku. 1. Odprowadzenie spalin z kotłów na olej opałowy powinno spełniać wymagania dla urządzeń gazowych określone w § 174 ust. nie jest wymagana w przypadku stosowania zbiorników oleju opałowego o konstrukcji uniemoŜliwiającej wydostawanie się oleju na zewnątrz w przypadku awarii. 12. na olej opałowy.650 W/m3. powinna być określona indywidualnie z uwzględnieniem wymagań technicznych i technologicznych. 5. 12. Wanna wychwytująca. 9. 1. Kubatura pomieszczenia z kotłami na olej opałowy. słuŜące do określania wymaganej kubatury pomieszczenia. ustawienie zbiornika tego oleju o objętości nie większej niŜ 1 m3 pod warunkiem: 1) umieszczenia zbiornika w odległości nie mniejszej niŜ 1 m od kotła. Biuro Projektowe 47/184 . na części lub całości pomieszczenia. 8 i 9. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 8. w którym jest zlokalizowany króciec do napełniania.

Rozdział 5 Przewody kominowe § 140. 5. w których znajdują się wloty do przewodów spalinowych. 3. 3) indywidualnych wentylatorów wyciągowych w pomieszczeniach. NNDOM -Nasz Nowy DOM. spalinowe i dymowe. zgodnie z warunkami określonymi w Polskich Normach dotyczących tej ochrony. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 1) wentylację nawiewno-wywiewną zapewniającą od 2 do 4 wymian powietrza na godzinę.nndom. w obudowach. 9. sposób prowadzenia i wysokość. izolację cieplną. 1. zabezpieczającą przed nadmiernymi stratami ciepła. § 141. naraŜone na intensywny dopływ powietrza zewnętrznego w zimie.1 m.12 m. Przewody kominowe powinny być szczelne i spełniać warunki określone w § 266. Stosowane do magazynowania oleju opałowego zbiorniki. stwarzające potrzebny ciąg. § 138. 3. § 139.pobrano z www.14 m.pl I Warunki techniczne. Biuro Projektowe 48/184 . Przewody (kanały) kominowe w budynku: wentylacyjne. W magazynie oleju opałowego moŜe być stosowane wyłącznie centralne ogrzewanie wodne. 2. zapewniający wymaganą przepustowość. Obudowa przewodów instalacji ogrzewczej powinna umoŜliwiać wymianę instalacji bez naruszania konstrukcji budynku. wykładziny zbiorników oraz przewody wykonane z tworzywa sztucznego powinny być chronione przed elektrycznością statyczną. 4. oraz spełniające wymagania określone w Polskich Normach dotyczących wymagań technicznych dla przewodów kominowych oraz projektowania kominów. w miejscach tego wymagających. z 2) zbiorczych przewodów wentylacji grawitacyjnej. Najmniejszy wymiar przekroju lub średnica murowanych przewodów kominowych spalinowych o ciągu naturalnym i przewodów dymowych powinna wynosić co najmniej 0.co najmniej 0. Elementy wodnych instalacji ogrzewczych. trwale połączonych z konstrukcją lub stanowiące konstrukcje samodzielne. 8. Wewnętrzna powierzchnia przewodów odprowadzających spaliny mokre powinna być odporna na ich destrukcyjne oddziaływanie. prowadzone w ścianach budynku. przewodów spalinowych i dymowych. Zabrania się stosowania: 1) grawitacyjnych zbiorczych zastrzeŜeniem § 174 ust. a przy zastosowaniu stalowych wkładów kominowych ich najmniejszy wymiar lub średnica . 2) okno lub półstałe urządzenie gaśnicze pianowe. powinny mieć wymiary przekroju. Przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej powinny mieć powierzchnię przekroju co najmniej 0.016 m2 oraz najmniejszy wymiar przekroju co najmniej 0. powinny być chronione przed zamarzaniem i mieć.

1.25 m2 mogą być przyłączone wyłącznie do własnego.18 m. przy czym dla większych przewodów o przekroju prostokątnym naleŜy zachować stosunek wymiarów boków 3:2. pod warunkiem zachowania róŜnicy poziomu włączenia co najmniej 1. Biuro Projektowe 49/184 . usytuowane na najwyŜszej kondygnacji powinny być przyłączone do odrębnego przewodu dymowego. Wymagania ust.pobrano z www. samodzielnego przewodu kominowego dymowego. 2. Piece.27 m lub średnicę 0. § 145. § 143. 2. 1. posiadające szczelne zamknięcie. mogą być przyłączone do jednego przewodu kominowego dymowego o przekroju co najmniej 0. 1 i 2 nie dotyczą palenisk i komór spalania z mechanicznym pobudzaniem odpływu spalin.14x0. pod warunkiem spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji. 3.15 m.14x0. jeŜeli wymagają tego połoŜenie budynków i lokalne warunki topograficzne. 1. 1. § 146.co najmniej 0. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 142. Trzony kuchenne i kotły grzewcze na paliwo stałe oraz kominki z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym o wielkości otworu paleniskowego kominka do 0.pl I Warunki techniczne. określonych Polskimi Normami. 1 uznaje się za spełnione.5 m oraz nieprzyłączania więcej niŜ 3 pieców do tego przewodu. Dopuszcza się wyprowadzanie przewodów spalinowych od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania bezpośrednio przez ściany zewnętrzne budynków. 2. Nasady kominowe. Wymaganie ust.15 m. W budynkach usytuowanych w II i III strefie obciąŜenia wiatrem.14x0. § 144. z uwzględnieniem przepisów § 308. 2. a w przypadku trzonów kuchennych typu restauracyjnego oraz kominków o większym otworze paleniskowym . 3. Ściany. 1. naleŜy równieŜ stosować na innych obszarach. NNDOM -Nasz Nowy DOM. posiadającego co najmniej wymiary 0. 1. naleŜy stosować na przewodach dymowych i spalinowych nasady kominowe zabezpieczające przed odwróceniem ciągu. jeŜeli wyloty przewodów kominowych zostaną wyprowadzone ponad dach w sposób określony Polską Normą dla kominów murowanych. Trzonów kominowych wydzielonych lub oddylatowanych od konstrukcji budynku nie moŜna obciąŜać stropami ani teŜ uwzględniać ich w obliczeniach jako części tej konstrukcji. o których mowa w ust. Przewody spalinowe i dymowe powinny być wyposaŜone.nndom. a takŜe jeŜeli nie spowoduje to nieszczelności lub ograniczenia światła przewodów. Przyłączenia urządzeń gazowych do przewodów spalinowych powinny odpowiadać warunkom określonym w § 174 i 175. 3. Piece na paliwo stałe. w otwory wycierowe lub rewizyjne. Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli. a w przypadku występowania spalin mokrych takŜe w układ odprowadzania skroplin. przy zachowaniu warunków określonych w § 175. Przewody kominowe powinny być wyprowadzone ponad dach na wysokość zabezpieczającą przed niedopuszczalnym zakłóceniem ciągu. odpowiednio.14 m lub średnicy 0.14 m lub średnicę 0. 1. mogą być obciąŜone stropami. o których mowa w ust. zamykane szczelnymi drzwiczkami. 4. przy zachowaniu wymagań § 146 ust. 2. w których znajdują się przewody kominowe. 2.

2. uruchamianą od wewnątrz i z zewnątrz pomieszczenia oraz zapewniającą wymianę powietrza dostosowaną do jego przeznaczenia. powinny odpowiadać wymaganiom określonym w tym przepisie. zdrowotnych lub technologicznych konieczne jest utrzymywanie odpowiednich parametrów powietrza wewnętrznego określonych w przepisach odrębnych i w Polskiej Normie dotyczącej parametrów obliczeniowych powietrza wewnętrznego. w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja. Wentylację mechaniczną lub grawitacyjną naleŜy zapewnić w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. w których ze względów uŜytkowych. przy czym w mieszkaniach strumień ten powinien wynikać z wielkości strumienia powietrza wywiewanego. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozdział 6 Wentylacja i klimatyzacja § 147. naleŜy stosować odciągi miejscowe współpracujące z wentylacją ogólną. W pomieszczeniu zagroŜonym wydzieleniem się lub przenikaniem z zewnątrz substancji szkodliwej dla zdrowia bądź substancji palnej. niebędących pomieszczeniami pracy. w którym proces technologiczny jest źródłem miejscowej emisji substancji szkodliwych o niedopuszczalnym stęŜeniu lub uciąŜliwym zapachu. 1. powinien odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy dotyczącej wentylacji. 3. awaryjną wentylację wywiewną. w ilościach mogących stworzyć zagroŜenie wybuchem.pobrano z www. higienicznych. Klimatyzację naleŜy stosować w pomieszczeniach. Wymaganie to nie dotyczy pomieszczeń z urządzeniami klimatyzacyjnymi niepobierającymi powietrza zewnętrznego. zanieczyszczone w stopniu przekraczającym wymagania określone dla powietrza wewnętrznego w przepisach odrębnych w sprawie dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników NNDOM -Nasz Nowy DOM. 1. w pomieszczeniach bez otwieranych okien. Strumień powietrza zewnętrznego doprowadzonego do pomieszczeń pracy powinien odpowiadać wymaganiom określonym w przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy. prędkość ruchu w pomieszczeniu. w których ze względów zdrowotnych. 4. o których mowa w przepisie odrębnym dotyczącym efektywności energetycznej. 3. w tym wielkość wymiany powietrza. 3. Instalowane w budynkach urządzenia do wentylacji i klimatyzacji. 1. w których zapewnienie odpowiedniej jakości środowiska wewnętrznego nie jest moŜliwe za pomocą wentylacji grawitacyjnej.pl I Warunki techniczne. jego czystość. § 149. lecz być nie mniejszy niŜ 20 m3/h na osobę przewidywaną na pobyt stały w projekcie budowlanym. przy zachowaniu przepisów odrębnych i wymagań Polskich Norm dotyczących wentylacji. 2. Wentylacja i klimatyzacja powinny zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego. Biuro Projektowe 50/184 . W pomieszczeniu. Wentylację mechaniczną wywiewną lub nawiewno-wywiewną naleŜy stosować w budynkach wysokich i wysokościowych oraz w innych budynkach. 4. a takŜe w innych pomieszczeniach. § 148. umoŜliwiające spełnienie w strefie pracy wymagań jakości środowiska wewnętrznego określonych w przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy. Powietrze zewnętrzne doprowadzone do pomieszczeń za pomocą wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji. W pomieszczeniu. nie moŜna stosować wentylacji grawitacyjnej. Strumień powietrza zewnętrznego doprowadzanego do pomieszczeń. zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy. 2. temperaturę. naleŜy stosować dodatkową. wilgotność względną. a takŜe warunków bezpieczeństwa poŜarowego i wymagań akustycznych określonych w rozporządzeniu. technologicznych lub bezpieczeństwa konieczne jest zapewnienie wymiany powietrza. W pozostałych budynkach moŜe być stosowana wentylacja grawitacyjna.nndom.

nndom. których przeznaczenie wiąŜe się z ich okresowym uŜytkowaniem. z uwzględnieniem zanieczyszczeń występujących w pomieszczeniu. 7. 4. Biuro Projektowe 51/184 . Dopuszcza się wentylowanie garaŜy oraz innych pomieszczeń nieprzeznaczonych na pobyt ludzi powietrzem o mniejszym stopniu zanieczyszczenia. w pomieszczeniu naleŜy zapewnić kierunek przepływu od pomieszczenia o mniejszym do pomieszczenia o większym stopniu zanieczyszczenia powietrza. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie szkodliwych dla zdrowia. 6. 2. niezawierającym substancji szkodliwych dla zdrowia lub uciąŜliwych zapachów.pobrano z www. wentylowanych w sposób naturalny. powinno być oczyszczone przed wprowadzeniem do wentylowanych pomieszczeń. W instalacjach wentylacji i klimatyzacji przewody z pomieszczenia zagroŜonego wybuchem nie mogą łączyć się z przewodami z innych pomieszczeń. Dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 5. W pomieszczeniach w budynkach uŜyteczności publicznej i produkcyjnych. instalacja wentylacji mechanicznej powinna zapewniać moŜliwość ograniczenia intensywności działania lub jej wyłączenia poza okresem uŜytkowania pomieszczeń. Instalowane w pomieszczeniu urządzenia. W pomieszczeniach. w przypadku występowania źródeł zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia lub źródeł pary wodnej. lecz nie większą niŜ 4 m.pl I Warunki techniczne. W instalacjach wentylacji i klimatyzacji nie naleŜy łączyć ze sobą przewodów z pomieszczeń o róŜnych wymaganiach uŜytkowych i sanitarno-zdrowotnych. co najmniej półkrotną wymianę powietrza w okresie przerw w ich wykorzystywaniu. 3. przyjmując do obliczania wentylowanej kubatury nominalną wysokość pomieszczeń. odprowadzanym z pomieszczeń niebędących pomieszczeniami higienicznosanitarnymi. Nie dotyczy to budynków jednorodzinnych i rekreacji indywidualnej. 6. wentylowanych w sposób mechaniczny lub klimatyzowanych. z zachowaniem warunku normalnej pracy przez co najmniej jedną godzinę przed i po ich uŜytkowaniu. 2. naleŜy zapewnić stałą. NNDOM -Nasz Nowy DOM. W pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi. W przypadku zastosowania w budynku przepływu powietrza wentylacyjnego między pomieszczeniami lub strefami wentylacyjnymi. Wymaganie to nie dotyczy budynków jednorodzinnych. 8. § 150. o których mowa w ust. W instalacjach wentylacji i klimatyzacji nie naleŜy łączyć ze sobą przewodów z pomieszczeń o róŜnych wymaganiach uŜytkowych i sanitarno-zdrowotnych. nie mogą wywoływać zakłóceń ograniczających skuteczność funkcjonowania wentylacji. wartości temperatury wewnętrznej w okresach ogrzewczych naleŜy przyjmować do obliczeń zgodnie z tabelą w § 134 ust. 4. wartości temperatury. jeŜeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Nie dotyczy to budynków jednorodzinnych i rekreacji indywidualnej oraz wydzielonych lokali mieszkalnych lub uŜytkowych z indywidualną zorganizowaną wentylacją nawiewno-wywiewną. 3. wilgotności względnej i prędkości ruchu powietrza w pomieszczeniach naleŜy przyjmować do obliczeń zgodnie z Polską Normą dotyczącą parametrów obliczeniowych powietrza wewnętrznego. w szczególności zuŜywające powietrze. mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej. 5. Przepływ powietrza wentylacyjnego w mieszkaniach powinien odbywać się z pokoi do pomieszczenia kuchennego lub wnęki kuchennej oraz do pomieszczeń higienicznosanitarnych. lub zapewnić okresową wymianę powietrza sterowaną poziomem stęŜenia zanieczyszczeń. 1.

Dla wentylacji technologicznej zastosowanie odzysku ciepła powinno wynikać z uwarunkowań technologicznych i rachunku ekonomicznego.000 m3/h i więcej naleŜy stosować urządzenia do odzyskiwania ciepła z powietrza wywiewanego o skuteczności co najmniej 50 % lub recyrkulację.w przypadku wymiennika obrotowego. Przepisu ust. przy zachowaniu wymagań § 149 ust. 2) 5% objętości strumienia powietrza wywiewanego z pomieszczenia . 5 nie stosuje się w przypadkach. W instalacjach wentylacji mechanicznej ogólnej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji komfortowej o wydajności 2. Urządzenia do odzyskiwania ciepła powinny mieć zabezpieczenia ograniczające przenikanie między wymieniającymi ciepło strumieniami powietrza do: 1) 0. W budynku opieki zdrowotnej recyrkulacja powietrza moŜe być stosowana tylko za zgodą i na warunkach określonych przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego.25% objętości strumienia powietrza wywiewanego z pomieszczenia . Recyrkulację powietrza moŜna stosować wówczas.nndom. 1. 4. 3.000 godzin w roku. gdy jest to dopuszczalne. gdy przeznaczenie wentylowanych pomieszczeń nie wiąŜe się z występowaniem bakterii chorobotwórczych. 6. 1 oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpoŜarowej. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 9.pobrano z www.000 m3/h naleŜy stosować urządzenia do odzyskiwania ciepła z powietrza wywiewanego. 7. NNDOM -Nasz Nowy DOM. w odniesieniu do róŜnicy ciśnienia 400 Pa.pl I Warunki techniczne.w przypadku wymiennika płytowego oraz wymiennika z rurek cieplnych. z emisją substancji szkodliwych dla zdrowia. W instalacjach wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji o wydajności co najmniej 10. W pomieszczeniach. w których zastosowano wentylację nawiewnowywiewną zrównowaŜoną lub nadciśnieniową. uciąŜliwych zapachów. Przepisu ust. 10. 1 moŜna nie stosować w przypadku instalacji uŜywanych krócej niŜ przez 1. płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione. 2. 9 nie stosuje się do pomieszczeń. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe. § 151. 5. gdy zwiększanie strumienia powietrza wentylacyjnego uniemoŜliwiałoby dotrzymanie poziomu czystości powietrza wymaganego przez względy technologiczne. które naleŜy chronić przed wpływem zanieczyszczeń z pomieszczeń sąsiadujących i z otoczenia zewnętrznego. naleŜy stosować wentylację mechaniczną nadciśnieniową. Wymagań ust. Biuro Projektowe 52/184 . W przypadku zastosowania recyrkulacji strumień powietrza zewnętrznego nie moŜe być mniejszy niŜ wynika to z wymagań higienicznych. 11. jednak nie mniej niŜ 10 % powietrza nawiewanego. W przypadku stosowania recyrkulacji powietrza w instalacjach wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji naleŜy stosować układy regulacji umoŜliwiające w korzystnych warunkach pogodowych zwiększanie udziału powietrza zewnętrznego do 100 %. 1.

5 m.pl I Warunki techniczne. 6. powinno być oczyszczone przed wprowadzeniem do atmosfery. 9. oraz 0. 4) czerpnia powietrza. dotyczących dopuszczalnych rodzajów i ilości substancji zanieczyszczających powietrze zewnętrzne. 5. w odległości co najmniej 1. a poniŜej lub powyŜej wyrzutni . 3) okna znajdujące się w tej samej ścianie są oddalone w poziomie od wyrzutni co najmniej 3 m. Biuro Projektowe 53/184 . na której wyrzutnia jest zamontowana. najchłodniejszego powietrza. Wyrzutnie powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji powinny być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru oraz być zlokalizowane w miejscach umoŜliwiających odprowadzenie wywiewanego powietrza bez powodowania zagroŜenia zdrowia uŜytkowników budynku i ludzi w jego otoczeniu oraz wywierania szkodliwego wpływu na budynek. 10. 1. w okresie letnim. powinna znajdować się co najmniej 0. usytuowana w tej samej ścianie budynku.pobrano z www. mierząc w rzucie poziomym. Dopuszcza się sytuowanie wyrzutni powietrza w ścianie budynku. zanieczyszczone w stopniu przekraczającym wymagania określone w przepisach odrębnych. oraz aby została zachowana odległość co najmniej 6 m od wywiewek kanalizacyjnych. 3. w których istnieje niebezpieczeństwo napływu powietrza wywiewanego z wyrzutni oraz powietrza z rozpyloną wodą pochodzącą z chłodni kominowej lub innych podobnych urządzeń. 8. zachowując między nimi odległość nie mniejszą niŜ 10 m przy wyrzucie poziomym i 6 NNDOM -Nasz Nowy DOM.nndom. na której są zamontowane. Czerpnie powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji powinny być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru oraz być zlokalizowane w sposób umoŜliwiający pobieranie w danych warunkach jak najczystszego i. Czerpnie powietrza sytuowane na poziomie terenu lub na ścianie dwóch najniŜszych kondygnacji nadziemnych budynku powinny znajdować się w odległości co najmniej 8 m w rzucie poziomym od ulic i zgrupowania miejsc postojowych dla więcej niŜ 20 samochodów. 2. wywiewek kanalizacyjnych oraz innych źródeł zanieczyszczenia powietrza. Czerpni powietrza nie naleŜy lokalizować w miejscach. Powietrze wywiewane z budynków lub pomieszczeń. Dolna krawędź otworu wyrzutni z poziomym wylotem powietrza. usytuowanej na dachu budynku. Czerpnie powietrza sytuowane na dachu budynku powinny być tak lokalizowane. Czerpnie i wyrzutnie powietrza na dachu budynku naleŜy sytuować poza strefami zagroŜenia wybuchem. 2) przeciwległa ściana sąsiedniego budynku z oknami znajduje się w odległości co najmniej 10 m lub bez okien w odległości co najmniej 8 m.co najmniej 2 m. aby dolna krawędź otworu wlotowego znajdowała się co najmniej 0. Odległość dolnej krawędzi otworu wlotowego czerpni od poziomu terenu powinna wynosić co najmniej 2 m. pod warunkiem Ŝe: 1) powietrze wywiewane nie zawiera uciąŜliwych zapachów oraz zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 152. 4. znajduje się poniŜej lub na tym samym poziomie co wyrzutnia. 7.4 m powyŜej powierzchni. miejsc gromadzenia odpadów stałych. znajdujących się w odległości do 10 m od wyrzutni.4 m powyŜej powierzchni. Usytuowanie wyrzutni powietrza na poziomie terenu jest dopuszczalne tylko za zgodą i na warunkach określonych przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego.4 m powyŜej linii łączącej najwyŜsze punkty wystających ponad dach części budynku.

jeŜeli jest moŜliwe przedostanie się go do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. nie powinna być mniejsza niŜ 3 m od: 1) krawędzi dachu. 1. 2-8. JeŜeli odległość. natomiast wszystkie inne przewody instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji . z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa poŜarowego oraz określonych w ust. odległości. 14. mierząc w rzucie poziomym. 12 pkt 2 i 3. poniŜej której znajdują się okna. o której mowa w ust. 12. Przewody z blachy nie powinny wykazywać ugięć przekraczających 1/250 odległości między podporami lub 20 mm. dolna krawędź wyrzutni powinna znajdować się co najmniej 1 m ponad najwyŜszą krawędzią okna. Odległość wyrzutni dachowych. obejmujących czerpnię i wyrzutnię powietrza. 3. zapewniających skuteczny rozdział strumienia powietrza świeŜego od wywiewanego z urządzenia wentylacyjnego.78 2 w m /(m xh) £ 1. uciąŜliwe zapachy lub substancje palne. 2. przy czym wyrzutnia powinna być usytuowana co najmniej 1 m ponad czerpnią. Przewody instalacji klimatyzacji z przepływem powietrza z duŜą prędkością oraz przewody w części nadciśnieniowej instalacji wywiewnych. dopuszczając niŜszą z tych wartości. Biuro Projektowe £ 4. oraz nie wykazywać odkształceń płaszcza wywołujących efekty akustyczne. usuwających powietrze zawierające czynniki szkodliwe dla zdrowia lub substancje palne. W przypadku usuwania przez wyrzutnię dachową powietrza zawierającego zanieczyszczenia szkodliwe dla zdrowia lub uciąŜliwe zapachy. 10. 3) najbliŜszej krawędzi okna w ścianie ponad dachem.nndom. 11. naleŜy zwiększyć o 100%. o których mowa w ust. 12 i 13. 5.pobrano z www.59 3 2 54/184 . 13. z zastrzeŜeniem ust.pl I Warunki techniczne. moŜe nie być zachowana w przypadku zastosowania zblokowanych urządzeń wentylacyjnych. 4.klasie A szczelności określonej w poniŜszej tabeli: Nadciśnienie lub podciśnienie w przewodzie w klasa A Pa 3 Wskaźnik przewodów nieszczelności klasa B w m /(m xh) 400 NNDOM -Nasz Nowy DOM. Nie dotyczy to przypadku usuwania powietrza zawierającego zanieczyszczenia szkodliwe dla zdrowia. wynosi od 3 m do 10 m. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie m przy wyrzucie pionowym. § 153. Materiały przewodów lub sposób zabezpieczania ich powierzchni powinny być dobrane odpowiednio do właściwości mającego nimi przepływać powietrza oraz do warunków występujących w miejscu ich zamontowania. powinny odpowiadać klasie B szczelności. 2) najbliŜszej krawędzi okna w połaci dachu. Odległość. Przewody wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny mieć przekrój poprzeczny wynikający z obliczeń dla przewidywanych przepływów powietrza oraz konstrukcję przystosowaną do maksymalnego ciśnienia w instalacji. o której mowa w ust.

Przewody i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób. 4. z uwzględnieniem wymagań określonych w § 267 ust. z uwzględnieniem Polskich Norm dotyczących wytrzymałości i szczelności przewodów. przewody stosowane do recyrkulacji powietrza oraz prowadzące do urządzeń do odzyskiwania ciepła. Przewody powinny być wyposaŜone w otwory rewizyjne spełniające wymagania Polskiej Normy dotyczącej elementów przewodów ułatwiających konserwację. Przewody instalacji klimatyzacji. 5. Przewody instalacji klimatyzacji. aby zminimalizować odkładanie się zanieczyszczeń na ich powierzchniach wewnętrznych kontaktujących się z powietrzem wentylacyjnym. 1. 1. Przewody powinny być wyposaŜone w otwory rewizyjne umoŜliwiające oczyszczenie wnętrza tych przewodów. przy czym nie naleŜy ich sytuować w pomieszczeniach o podwyŜszonych wymaganiach higienicznych. Przewody instalowane w miejscach.000 - £ 2. § 154. 3. o ile ich konstrukcja nie pozwala na czyszczenie w inny sposób niŜ poprzez te otwory. 1. Przewody prowadzone przez pomieszczenia lub przestrzenie nieogrzewane powinny mieć izolację cieplną. a takŜe przewody prowadzące powietrze zewnętrzne przez ogrzewane pomieszczenia. 2. Biuro Projektowe 55/184 . a takŜe innych urządzeń i elementów instalacji. powinny być zabezpieczone przed tymi uszkodzeniami. 8. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 1. 6. Instalacje klimatyzacji powinny być wyposaŜone w odpowiednie urządzenia pomiarowe słuŜące do sprawdzania warunków pracy i kontroli zuŜycia energii. 7. 6. Urządzenia i elementy wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny być stosowane w sposób umoŜliwiający uzyskanie zakładanej jakości środowiska w pomieszczeniu przy racjonalnym zuŜyciu energii do ogrzewania i chłodzenia oraz energii elektrycznej. § 153 1. w których mogą być naraŜone na uszkodzenia mechaniczne. umoŜliwiające oczyszczenie wnętrza tych przewodów. przewody stosowane do recyrkulacji powietrza oraz prowadzące do urządzeń do odzyskiwania ciepła. Właściwości materiałów przewodów lub sposób zabezpieczania ich powierzchni powinny być dobrane odpowiednio do parametrów przepływającego powietrza oraz do warunków występujących w miejscu ich zamontowania. Przewody instalowane w miejscach. 2. 1. a takŜe innych urządzeń i elementów instalacji.nndom. NNDOM -Nasz Nowy DOM. przy czym nie naleŜy ich sytuować w pomieszczeniach o podwyŜszonych wymaganiach higienicznych.pobrano z www. Przewody prowadzone przez pomieszczenia lub przestrzenie nieogrzewane powinny mieć izolację cieplną spełniającą wymagania określone w § 267 ust. a takŜe przewody prowadzące powietrze zewnętrzne przez ogrzewane pomieszczenia. powinny być odpowiednio zabezpieczone. powinny mieć izolację cieplną i przeciwwilgociową. Przewody powinny mieć przekrój poprzeczny właściwy dla przewidywanych przepływów powietrza oraz konstrukcję przystosowaną do maksymalnego ciśnienia i wymaganej szczelności instalacji.89 5. o ile ich konstrukcja nie pozwala na czyszczenie w inny sposób niŜ poprzez te otwory. Urządzenia i elementy wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny być stosowane w sposób umoŜliwiający uzyskanie zakładanej jakości środowiska w pomieszczeniu przy racjonalnym zuŜyciu energii.pl I Warunki techniczne. w których mogą być naraŜone na uszkodzenia mechaniczne. 7. powinny mieć izolację cieplną i przeciwwilgociową.

Biuro Projektowe 56/184 .pobrano z www. powinny być tak instalowane. a takŜe odcięcie dopływu powietrza zewnętrznego i wypływu powietrza wewnętrznego. Moc właściwa wentylatorów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinna nie przekraczać wartości określonych w poniŜszej tabeli: Rodzaj Lp. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny być wyposaŜone w przepustnice zlokalizowane w miejscach umoŜliwiających regulację instalacji. klimatyzatory. Urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniami znajdującymi się w powietrzu zewnętrznym. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 3. W przypadku pomieszczeń o specjalnych wymaganiach higienicznych naleŜy stosować centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne umoŜliwiające utrzymanie podwyŜszonej czystości wewnątrz obudowy. z zachowaniem wymagań określonych w § 267 ust. a w szczególnych przypadkach w powietrzu obiegowym (recyrkulacyjnym). Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny być wyposaŜone w przepustnice zlokalizowane w miejscach umoŜliwiających regulację instalacji.60 klimatyzacji b) instalacja prosta 1. aby była zapewniona moŜliwość ich okresowej kontroli. zastosowanie wentylatora 1 2 1 Wentylator nawiewny: i Maksymalna moc właściwa wentylatora [kW/(m3/s)] 3 a) złoŜona instalacja 1. Wymaganie to nie dotyczy instalacji mechanicznej wywiewnej.co najmniej klasy G4. konserwacji. klimakonwektory wentylatorowe. 9. wyposaŜone w oświetlenie wewnętrzne i wzierniki do kontroli stanu centrali z zewnątrz. 7. a takŜe odcięcie dopływu powietrza zewnętrznego i wypływu powietrza wewnętrznego. takie jak centrale. 2) nawilŜacze . 5. Urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.25 NNDOM -Nasz Nowy DOM. Połączenia wentylatorów z przewodami wentylacyjnymi powinny być wykonane za pomocą elastycznych elementów łączących.pl I Warunki techniczne.nndom. chłodnice i urządzenia do odzyskiwania ciepła . 4. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne usytuowane na zewnątrz budynku powinny mieć odpowiednią obudowę lub inne zabezpieczenie przed wpływem czynników atmosferycznych. 9. 7. NawilŜacze w instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny być zabezpieczone przed przeciekaniem wody na zewnątrz oraz przed przenoszeniem kropel wody przez powietrze wentylacyjne do dalszych części instalacji. naprawy lub wymiany. przewidzianej do okresowej pracy jako wentylacja grawitacyjna. 8. określonych w Polskiej Normie dotyczącej klasyfikacji filtrów powietrza. 6. aparaty ogrzewcze i chłodząco-wentylacyjne. za pomocą filtrów: 1) nagrzewnice. 10.co najmniej klasy F6.

zamieszkania zbiorowego.00 klimatyzacji b) prosta instalacja 1.3 (sprawność temperaturowa większa niŜ 90 %) § 155. takŜe przez osoby niepełnosprawne. Biuro Projektowe 57/184 . w celu okresowego przewietrzania. w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacyjnych. świetliki oraz nawietrzaki okienne.00 wentylacji c) instalacja 0. wykorzystywane do przewietrzania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. 3.3 Lp. zgodnie z pkt 2. a takŜe w pomieszczeniach biurowych przeznaczonych na pobyt ludzi.pobrano z www. naleŜy przewidzieć nawiewną wentylację mechaniczną lub odpowiednie urządzenia nawiewne. 2.3. opieki zdrowotnej i opieki społecznej. jeŜeli nie przewiduje się korzystania z pomocy innych współuŜytkowników. Skrzydła okien. 1 1 2 3 4 Wysoko skuteczne urządzenie do odzysku ciepła 0. NNDOM -Nasz Nowy DOM. dopływ powietrza zewnętrznego. 3. niewyposaŜonych w wentylację mechaniczną lub klimatyzację. oświaty. W przypadku zastosowania w pomieszczeniach innego rodzaju wentylacji niŜ wentylacja mechaniczna nawiewna lub nawiewno-wywiewna.nndom. uniemoŜliwiającej infiltrację powietrza zewnętrznego w ilości niezbędnej do potrzeb wentylacyjnych.2 załącznika do rozporządzenia. naleŜy zapewnić przez urządzenia nawiewne umieszczane w oknach.80 wywiewna 11. W przypadku zastosowania w pomieszczeniach okien. wychowania. drzwi balkonowych i innych zamknięć otworów zewnętrznych o duŜej szczelności. drzwiach balkonowych lub w innych częściach przegród zewnętrznych. Dopuszcza się zwiększenie mocy właściwej wentylatora w przypadku zastosowania wybranych elementów instalacji do wartości określonej w poniŜszej tabeli: Dodatkowa moc Dodatkowe elementy instalacji wentylacyjnej lub właściwa wentylatora klimatyzacyjnej [kW/(m3/s)] 2 3 Dodatkowy stopień filtracji powietrza 0. okna.3 Dodatkowy stopień filtracji powietrza z filtrami klasy 0. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wentylacji 2 Wentylator wywiewny: a) złoŜona instalacja 1. 1. powinny mieć konstrukcję umoŜliwiającą otwieranie co najmniej 50% powierzchni wymaganej zgodnie z § 57 dla danego pomieszczenia.pl I Warunki techniczne. W budynkach mieszkalnych.6 H10 i wyŜszej Filtry do powietrza usuwania gazowych zanieczyszczeń 0. powinny być zaopatrzone w urządzenia pozwalające na łatwe ich otwieranie i regulowanie wielkości otwarcia z poziomu podłogi lub pomostu.

3. Rozdział 7 Instalacja gazowa na paliwa gazowe § 156. stanowi układ przewodów za głównym zaworem odcinającym zbiorniki. jeŜeli są one elementem wyposaŜenia urządzeń gazowych. 5. określonym przez dostawcę gazu. powinny być stosowane zgodnie z wymaganiami określonymi w Polskiej Normie dotyczącej wentylacji w budynkach mieszkalnych. urządzenia gazowe z wyposaŜeniem oraz przewody spalinowe lub powietrzno-spalinowe odprowadzające spaliny bezpośrednio poza budynek lub do przewodów w ścianach. o których mowa w rozporządzeniu. znajdujących się na działce budowlanej na zewnątrz budynku. wraz z armaturą. urządzenie redukcyjne przy butli. 1. Urządzenia nawiewne. przewód z armaturą. kształtkami i innym wyposaŜeniem. kształtkami i innym wyposaŜeniem. znajdującej się wewnątrz budynku. określoną NNDOM -Nasz Nowy DOM. W przewodach gazowych. zaleŜną od rodzaju paliwa gazowego zastosowanego do zasilania budynku. Wymagania dla instalacji gazowych. a takŜe urządzeniami do pomiaru zuŜycia gazu w przypadku instalacji zasilającej więcej niŜ jednego odbiorcę. 6. 4. 3. jeŜeli stanowią one element składowy urządzeń gazowych. Instalację gazową zasilaną gazem płynnym ze stałych zbiorników lub baterii butli.pl I Warunki techniczne. 2. jeŜeli stanowią one element składowy urządzeń gazowych. a do ścian zewnętrznych pozostałych budynków wyŜszego niŜ 1. Instalację gazową zasilaną gazem płynnym z indywidualnej butli. 1. stanowi butla gazowa. znajdujących się na działce budowlanej na zewnątrz budynku. 3. urządzeniami gazowymi oraz przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi.pobrano z www. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 4.nndom. Instalacja gazowa w budynku powinna zapewniać doprowadzenie paliwa gazowego w ilości odpowiadającej potrzebom uŜytkowym oraz odpowiednią wartość ciśnienia przed urządzeniami gazowymi. nie powinno być ciśnienia wyŜszego niŜ 500 kPa. o których mowa w ust. stanowi układ przewodów za głównym zaworem odcinającym instalację zbiornikową. doprowadzających gaz do zewnętrznej ściany budynku mieszkalnego. a takŜe urządzeniami do pomiaru zuŜycia gazu. kształtkami i innym wyposaŜeniem. prowadzonych na zewnątrz lub wewnątrz budynku. Instalację zbiornikową gazu płynnego stanowi zespół urządzeń składający się ze zbiornika albo grupy zbiorników z armaturą i osprzętem oraz z przyłącza gazowego z głównym zaworem odcinającym. butle lub kolektor butli prowadzonych na zewnątrz lub wewnątrz budynku. a takŜe urządzenie gazowe wraz z przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi. wraz z armaturą. zamieszkania zbiorowego. wraz z armaturą. Zaopatrzenie budynków w gaz oraz instalacje gazowe powinny odpowiadać potrzebom uŜytkowym i warunkom wynikającym z własności fizykochemicznych gazu oraz warunkom technicznym przyłączenia do sieci gazowej. Instalację gazową zasilaną z sieci gazowej stanowi układ przewodów za kurkiem głównym. urządzeniami gazowymi oraz przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi. Instalację gazową zasilaną gazem płynnym ze stałych zbiorników lub baterii butli. 2. butle bądź kolektor butli. nie dotyczą instalacji przeznaczonych dla celów rolniczych i produkcyjno-przemysłowych (technologicznych). a takŜe urządzenia do pomiaru zuŜycia gazu. uŜyteczności publicznej i rekreacji indywidualnej. prowadzonych na zewnątrz lub wewnątrz budynku.600 kPa. zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej. Biuro Projektowe 58/184 . § 157. kształtkami i innym wyposaŜeniem.

Biuro Projektowe 59/184 . z wyłączeniem budynków jednorodzinnych. o których mowa w ust. między kurkiem głównym a wprowadzeniem przewodu do budynku. powinny być instalowane w piwnicach i suterenach oraz w pomieszczeniach. mającym w mieszkaniach instalację zasilaną gazem płynnym. 2. Instalacja gazowa w budynku o wysokości większej niŜ 35 m ponad poziomem terenu moŜe być doprowadzona tylko do pomieszczeń technicznych. 5. w których łączna nominalna moc cieplna zainstalowanych urządzeń gazowych jest większa niŜ 60 kW. powinny być kierowane do słuŜb lub osób zobowiązanych do podjęcia skutecznej akcji zapobiegawczej. Sygnały alarmowe stanu zagroŜenia wybuchem w budynkach. powinien być instalowany poza budynkiem. usytuowanych w piwnicy lub na najniŜszej kondygnacji nadziemnej. których poziom podłogi znajduje się poniŜej otaczającego terenu oraz w których znajdują się studzienki lub kanały instalacyjne i rewizyjne poniŜej podłogi. 4. Instalacje sygnalizujące niedopuszczalny poziom stęŜenia gazu mogą być stosowane w budynkach. zapewniający podejmowanie działań zaradczych.pobrano z www. Zabrania się instalowania urządzeń sygnalizacyjno-odcinających dopływ gazu do części mieszkalnej budynku wielorodzinnego. w których istnieje moŜliwość nagromadzenia gazu przy stanach awaryjnych instalacji lub przyłącza gazowego.nndom. 7. 8. 7. 1. Czujki sygnalizujące niedopuszczalny poziom stęŜenia gazu w budynkach. 3. o których mowa w § 183 ust. Instalacja gazowa przyłączona do sieci gazowej wykonanej z rur metalowych powinna być zabezpieczona przed wpływem prądów błądzących oraz objęta systemem elektrycznych połączeń wyrównawczych. Zawór odcinający dopływ gazu do budynku. Instalacje gazowe zasilane gazem płynnym mogą być wykonywane tylko w budynkach niskich. Zastosowanie instalacji gazowej w budynkach o wysokości ponad 25 m wymaga uzyskania pozytywnej opinii wydanej przez właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej StraŜy PoŜarnej. Nie dotyczy to indywidualnych urządzeń sygnalizacyjnoodcinających dopływ gazu do odrębnych mieszkań. 7. Instalacje gazowe zasilane gazem o gęstości większej od gęstości powietrza nie mogą być stosowane w pomieszczeniach. Instalacja gazowa przyłączona do sieci gazowej wykonanej z przewodów metalowych powinna być zabezpieczona przed wpływem prądów błądzących przez zainstalowanie wstawki izolacyjnej na wprowadzeniu metalowej rury gazowej do budynku. 5. Urządzenia sygnalizacyjno-odcinające dopływ gazu naleŜy stosować w tych pomieszczeniach. § 158. w których są zainstalowane urządzenia gazowe. a takŜe w budynkach jednorodzinnych. dopuszcza się usytuowanie kotłowni gazowej zasilanej z sieci gazowej. 1 pkt 7. NNDOM -Nasz Nowy DOM. Zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej. 6. przy czym ciśnienie to nie powinno być wyŜsze niŜ 5 kPa. a takŜe na najwyŜszej kondygnacji budynku lub nad tą kondygnacją. 1. 4.pl I Warunki techniczne. 3. pod warunkiem zastosowania urządzeń stabilizujących ciśnienie gazu. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Polską Normą dotyczącą paliw gazowych. W budynku niskim. będący elementem składowym urządzenia sygnalizacyjno-odcinającego. 6. w których jest ustanowiony stały nadzór.

w podcieniach. bramach. 7. jeŜeli urządzenie redukcyjne jest połączone w jeden zespół z gazomierzem. umoŜliwiający odcięcie dopływu gazu. od poziomu terenu oraz najbliŜszej krawędzi okna. 2. W budynkach o charakterze monumentalnym dopuszcza się instalowanie kurków głównych w miejscach łatwo dostępnych z zewnątrz. z której korzysta jeden odbiorca.5 m. Kurek główny powinien być zainstalowany na zewnątrz budynku w wentylowanej szafce co najmniej z materiału trudnozapalnego przy ścianie. poniŜej poziomu terenu. 6. zagrodowej i rekreacji indywidualnej. 1 i 2. prześwitach. zasilanej z sieci gazowej o ciśnieniu do 500 kPa. W zabudowie jednorodzinnej. 3. 2. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 159. gdy kurek główny jest zainstalowany w linii ogrodzenia w odległości większej niŜ 10 m. Odległość kurka głównego. W przypadku instalacji gazowej. 5. Miejsce usytuowania kurka głównego powinno być jednoznacznie oznakowane. niebędących pomieszczeniami.pobrano z www. o których mowa w ust. naleŜy na ścianie budynku dodatkowo zastosować zawór odcinający. aby zawór odcinający zainstalowany przed urządzeniem redukcyjnym był traktowany jako kurek główny.zawór odcinający będący kurkiem głównym. a za tym urządzeniem . 1. 1. § 160. 1. naleŜy zastosować odrębne zawory niebędące kurkami głównymi. w wentylowanej szafce. oprócz kurka głównego.pl I Warunki techniczne. Instalacja gazowa budynku zasilanego z sieci gazowej powinna mieć zainstalowany na przyłączu kurek główny. w miejscu łatwo dostępnym i zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi. NNDOM -Nasz Nowy DOM. drzwi lub innego otworu w budynku powinna wynosić co najmniej 0. a nominalne zuŜycie gazu jest mniejsze niŜ 10 m3/h. Przepis ten stosuje się takŜe. Na budynku mającym więcej niŜ jeden kurek główny naleŜy umieścić informację o liczbie i miejscach ich zainstalowania. np. dopuszcza się. W zabudowie jednorodzinnej. wynikających z rozwiązania funkcjonalno-przestrzennego budynku. 3. z której korzysta więcej niŜ jeden odbiorca lub w której nominalne zuŜycie gazu jest większe niŜ 10 m3/h. W przypadku instalacji gazowej. moŜe być zainstalowany więcej niŜ jeden kurek główny. zagrodowej i rekreacji indywidualnej dopuszcza się instalowanie kurka głównego w odległości większej niŜ 10 m od zasilanego budynku. odcinające dopływ gazu do kaŜdego z tych budynków. usytuowanej w linii ogrodzenia od ulicy lub ogólnego ciągu pieszego z dostępem do niej od strony zewnętrznej działki budowlanej. uszkodzeniami mechanicznymi i dostępem osób niepowołanych. pod warunkiem zachowania wymagań właściwych dla armatury zaporowej montowanej na gazociągach sieci gazowych.nndom. w odległości nie większej niŜ 2 m od lica zewnętrznego budynku. W takim przypadku instalacje zasilane z oddzielnych przyłączy nie mogą być ze sobą połączone. we wnęce ściennej lub w odległości nieprzekraczającej 10 m od zasilanego budynku. 8. 4. § 161. w przeliczeniu na gaz ziemny wysokometanowy. przed urządzeniem redukcyjnym naleŜy zainstalować zawór odcinający. powinny spełniać wymagania określone w § 158 ust. montowanego przy ścianie lub we wnęce ściany budynku. Biuro Projektowe 60/184 . W przypadku gdy z jednego przyłącza jest zasilany więcej niŜ jeden budynek. 6. W zwartej zabudowie śródmiejskiej dopuszcza się instalowanie kurka głównego przed budynkiem. zasilanej ze wspólnej sieci o ciśnieniu do 500 kPa. Zawory odcinające. W uzasadnionych przypadkach. 2.

a takŜe w pozostałych budynkach za gazomierzami lub odgałęzieniami prowadzącymi do odrębnych mieszkań lub lokali uŜytkowych powinny być wykonane z rur. łączonych równieŜ z zastosowaniem połączeń gwintowanych lub z rur miedzianych łączonych przez lutowanie lutem twardym. budynkach w zabudowie zagrodowej i budynkach rekreacji indywidualnej przewody instalacji gazowej. o których mowa w ust. jeŜeli słuŜą do rozprowadzania paliw gazowych zawierających parę wodną lub inne składniki ulegające kondensacji w warunkach eksploatacyjnych. 1a. zgodnych z wymaganiami przedmiotowych Polskich Norm. Dopuszcza się stosowanie innych sposobów łączenia rur. począwszy od 0. Przewodów instalacji gazowych nie naleŜy prowadzić przez pomieszczenia mieszkalne oraz pomieszczenia. a składniki gazu nie podlegają kondensacji w warunkach eksploatacyjnych. a takŜe po zewnętrznej ścianie budynku.5 m od jego ściany zewnętrznej. zagrodowych i rekreacji indywidualnej. 2. Urządzenia redukcyjne mogą być instalowane wyłącznie na zewnątrz budynku i powinny być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych i uszkodzeniami mechanicznymi. 4. a w pozostałych budynkach tylko przewody za gazomierzami lub odgałęzieniami prowadzącymi do odrębnych mieszkań lub lokali uŜytkowych. łączonych równieŜ z zastosowaniem połączeń gwintowanych bądź teŜ z rur miedzianych łączonych przez lutowanie lutem twardym. poza budynkiem w odległości większej niŜ 0. 2. prowadzone poniŜej poziomu terenu. 2. W budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. 2. lub rur stalowych bez szwu i rur NNDOM -Nasz Nowy DOM. pod warunkiem zastosowania rur miedzianych. począwszy od 0. 6.5 m przed zewnętrzną ścianą budynku do wyprowadzenia poza lico wewnętrzne tej ściany. zagrodowych i rekreacji indywidualnej.pobrano z www. 1. Przewody instalacji gazowej dla gazu płynnego mogą być prowadzone powyŜej poziomu terenu między zbiornikiem. 2) z rur miedzianych. Przewody instalacji gazowej. Przewody instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 162. 1. powinny być wykonane z rur. § 163. powinny być wykonane z rur. łączonych przez lutowanie lutem twardym. butlą lub baterią butli a budynkiem. 3. Przewody instalacji gazowej powinny być wykonane w sposób zapewniający spełnienie wymagań szczelności i trwałości określonych w Polskiej Normie dotyczącej przewodów gazowych dla budynków.5 m przed zewnętrzną ścianą budynku do kurków odcinających przed gazomierzami w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych lub do odgałęzień lokali uŜytkowych w budynkach uŜyteczności publicznej. łączonych przez spawanie. 4.nndom.pl I Warunki techniczne. których sposób uŜytkowania moŜe spowodować naruszenie stanu technicznego instalacji lub wpływać na parametry eksploatacyjne gazu. zgodnych z Polską Normą dotyczącą rur miedzianych do gazu. Po zewnętrznej stronie ścian budynku nie mogą być prowadzone przewody gazowe wykonane: 1) z rur stalowych. Biuro Projektowe 61/184 . 2. powinny spełniać wymagania określone w przepisach odrębnych dotyczących sieci gazowych. powinny być wykonane z rur stalowych bez szwu bądź z rur stalowych ze szwem przewodowych. § 164. o których mowa w ust. Dopuszcza się prowadzenie przewodów instalacji gazowych przez pomieszczenia mieszkalne. jeŜeli spełniają one wymagania szczelności i trwałości określone w Polskiej Normie dotyczącej przewodów gazowych dla budynków. jeŜeli długość tego przewodu nie jest większa niŜ 10 m. Przewody instalacji gazowej. Przewody instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. 5. o których mowa w ust.

5. § 166. Lokalizacja gazomierzy powinna zapewniać łatwy dostęp do ich kontroli lub wymiany.łatwo usuwalną masą tynkarską. Przewody gazowe z rur stalowych. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny być usytuowane w odległości co najmniej 0.po uprzednim wykonaniu próby szczelności instalacji . natomiast na pozostałych kondygnacjach nadziemnych dopuszcza się prowadzenie ich takŜe w bruzdach osłoniętych nieuszczelnionymi ekranami lub wypełnionych . 1.). powinny być zainstalowane oddzielnie dla kaŜdego z odbiorców i zabezpieczone przed dostępem osób nieupowaŜnionych. natomiast jeŜeli gęstość gazu jest większa od gęstości powietrza . 2. wywołane deformacją lub osiadaniem budynku.pobrano z www. 1. po wykonaniu próby szczelności. łączonych przez spawanie. niepowodującą korozji przewodów. piorunochronnej itp. znajdującą się bezpośrednio pod kondygnacją nadziemną budynku. Urządzenia pomiarowe zuŜycia gazu.pl I Warunki techniczne. spełniające wymagania określone w Polskiej Normie dotyczącej gazomierzy. Zabrania się prowadzenia przez pomieszczenia mieszkalne przewodów instalacji gazowej z zastosowaniem połączeń gwintowanych. powinny być zainstalowane oddzielnie dla kaŜdego z odbiorców i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. zwane dalej "gazomierzami". Rozwiązania techniczne instalacji gazowej powinny umoŜliwiać samokompensację wydłuŜeń cieplnych oraz eliminować ewentualne odkształcenia instalacji. Przewody instalacji gazowej. powinny być zabezpieczone przed korozją. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie stalowych ze szwem przewodowych. naleŜy lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich uŜytkowania. 2.poniŜej przewodów elektrycznych i urządzeń iskrzących. łączonych za pomocą spawania przez jedną kondygnację garaŜu. JeŜeli gazomierz jest instalowany w jednej szafce z kurkiem głównym. zgodnych z Polską Normą dotyczącą rur przewodowych. 6. Przewody instalacji gazowych w piwnicach i suterenach naleŜy prowadzić na powierzchni ścian lub pod stropem. Ŝe wymaganie to jest spełnione. 2. 1. Wypełnianie bruzd. Odległość między przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umoŜliwiać wykonywanie prac konserwacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyŜujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone co najmniej o 0. Urządzenia pomiarowe zuŜycia gazu. 4. 3. Gazomierze mogą być instalowane: 1) w szafkach z materiałów co najmniej trudnozapalnych. uznaje się. z otworami wentylacyjnymi: NNDOM -Nasz Nowy DOM.1 m powyŜej innych przewodów instalacyjnych.02 m. w stosunku do przewodów innych instalacji stanowiących wyposaŜenie budynku (ogrzewczej wodociągowej. zwane dalej "gazomierzami". a takŜe z zastosowaniem innych sposobów łączenia rur. jeŜeli mogą one stanowić zagroŜenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. kanalizacyjnej. w których są prowadzone przewody z rur miedzianych. jest zabronione.nndom. 4. elektrycznej. Biuro Projektowe 62/184 . 3. § 165. Dopuszcza się prowadzenie przewodów gazowych z rur stalowych bez szwu i rur stalowych ze szwem przewodowych. Przed kaŜdym gazomierzem naleŜy zainstalować zawór odcinający. 3. pod warunkiem zabezpieczenia tych przewodów przed uszkodzeniem mechanicznym.

a takŜe dopływu powietrza do spalania określone w rozporządzeniu. w odległości nie mniejszej niŜ 0. w których występuje zagroŜenie korozyjne (wilgoć. z drzwiczkami bez otworów wentylacyjnych. powinny być od nich oddalone co najmniej o 1 m. na tym samym poziomie co liczniki elektryczne lub inne mogące iskrzyć urządzenia. Urządzenia gazowe mogą być instalowane wyłącznie w pomieszczeniach spełniających warunki dotyczące ich wysokości. 1. 5. 4. Dopuszcza się zmniejszenie odległości. 6. 3. 2) we wspólnych wnękach z licznikami elektrycznymi. a do gazu o gęstości większej od gęstości powietrza .5 m powyŜej terenu. w Polskich Normach i przepisach odrębnych. 2. opary związków chemicznych itp. 3. Gazomierze do pomiaru przepływu gazu o gęstości mniejszej od gęstości powietrza powinny być umieszczone powyŜej licznika elektrycznego i innych urządzeń mogących iskrzyć. łazienkach lub innych. na której jest zainstalowany. Gazomierzy nie moŜna instalować: 1) w pomieszczeniach mieszkalnych.5 m powyŜej i poniŜej gazomierza oraz wysięgu większym o co najmniej 0.5 m od bocznej krawędzi okien. Dopuszcza się instalowanie gazomierzy. § 170. takŜe bez szafek. w kuchniach stanowiących samodzielne pomieszczenie oraz w przedpokojach w istniejących budynkach mieszkalnych. podlegających przebudowie lub w których następuje remont instalacji gazowej. b) na zewnątrz budynku. razem z kurkiem głównym instalacji gazowej. z zachowaniem warunków określonych w § 159 i 160. jeŜeli między tymi urządzeniami zostanie wykonana przegroda z materiału niepalnego o wysokości co najmniej 0. dostępnymi od strony pomieszczeń niemieszkalnych.nndom. Rozwiązania techniczne połączeń gazomierzy i urządzeń gazowych z instalacją powinny umoŜliwiać ich odłączenie bez konieczności demontaŜu części instalacji.pl I Warunki techniczne. § 169. NNDOM -Nasz Nowy DOM. § 168.pobrano z www. jeŜeli mają one otwór okienny oraz przewód wentylacji grawitacyjnej wyprowadzony ponad dach lub przez ścianę zewnętrzną na wysokość co najmniej 2. § 167. kubatury. wentylacji i odprowadzenia spalin. Gazomierze mogą być ponadto instalowane w wydzielonych i zamykanych pomieszczeniach piwnicznych. 1. 2) w szybach wentylowanych przeznaczonych dla pionów instalacyjnych. mierząc w rozwinięciu długości przewodu.8 m od poziomu podłogi do spodu gazomierza lub co najmniej 0. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie a) na klatkach schodowych lub korytarzach ogólnych. Biuro Projektowe 63/184 .o co najmniej 0. o której jest mowa w ust.3 m poniŜej licznika i takich urządzeń. Gazomierze naleŜy instalować w przedziale wysokości od 0.5 m od poziomu terenu. drzwi i innych otworów.1 m od odległości lica gazomierza od ściany.).3 m do 1. Gazomierze instalowane bez szafek. 4) w odległości mniejszej niŜ 3 m od urządzenia gazowego. 3) w odległości mniejszej w rzucie poziomym niŜ 1 m od palnika gazowego lub innego paleniska.

w tym pomieszczenia kuchenne w mieszkaniach (800 kcal/h) 2.pl I Warunki techniczne. § 171.650 W (4.000 kcal/h) Pomieszczenia przeznaczone na stały 175 W pobyt ludzi oraz wnęki kuchenne połączone z przedpokojem (150kcal/h) Pomieszczenia nieprzeznaczone na stały 930 W pobyt ludzi. Przy instalowaniu urządzeń gazowych naleŜy spełnić następujące warunki: NNDOM -Nasz Nowy DOM. z zastrzeŜeniem § 93 ust. takie jak kotły gazowe lub ogrzewacze pomieszczeń. nie moŜe przekraczać wartości określonych w poniŜszej tabeli: Rodzaje pomieszczeń Maksymalne obciąŜenie cieplne urządzeń 3 gazowych na 1 m kubatury pomieszczenia typ A bez typ B z odprowadzenia spalin odprowadzeniem spalin 1 2 3 350 W (300 kcal/h) 4. § 173. w których instaluje się urządzenia gazowe. 1 i § 170 ust.pobrano z www. 1. 4. 5. 3. 2) 6.nndom.w przypadku urządzeń z zamkniętą komorą spalania. Maksymalne. w którym są zainstalowane urządzenia gazowe. Kubatura pomieszczeń. nie powinna być mniejsza niŜ: 1) 8 m3 . w których instaluje się urządzenia gazowe. Pomieszczenia. § 172. słuŜące do określania wymaganej kubatury pomieszczenia. powinny mieć wysokość co najmniej 2. łączne obciąŜenie cieplne przypadające na 1 m3 kubatury.9 m. 1. W budynkach jednorodzinnych. Urządzenia gazowe z otwartą komorą spalania. dopuszcza się instalowanie gazowych kotłów grzewczych w pomieszczeniach technicznych o wysokości co najmniej 1. mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych. kolumna 2. mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej. 1 i 2. pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrznospalinowych.5 m3 .2 m. pozostające bez stałego dozoru w czasie ich uŜytkowania. łączne obciąŜenie cieplne pochodzące od tych urządzeń przypadające na 1 m3 kubatury pomieszczenia nie moŜe przekraczać wielkości podanych w tabeli w ust. 1. przez co rozumie się urządzenia typu A i B. Urządzenia gazowe. pobierające powietrze do spalania z tego pomieszczenia. 2 i 3. niezaleŜnie od rodzaju występującej w nich wentylacji. przez co rozumie się urządzenia typu C. nie mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych. z zachowaniem warunków określonych w ust. Biuro Projektowe 64/184 . jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2. powinny być wyposaŜone w samoczynnie działające zabezpieczenia przed skutkami spadku ciśnienia lub przerwą w dopływie gazu.w przypadku urządzeń pobierających powietrze do spalania z tych pomieszczeń. W przypadku instalowania w jednym pomieszczeniu urządzeń gazowych bez odprowadzenia spalin i z odprowadzeniem spalin. Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania. 3. z zachowaniem wymagań § 175. wzniesionych przed dniem wejścia w Ŝycie rozporządzenia.

licząc w rzucie poziomym.nndom. w odległości nie większej niŜ 1 m od króćca przyłączeniowego.5 m od okien do boku urządzenia. lutownice. niezaleŜnie od ich obciąŜeń cieplnych. ogrzewacze pomieszczeń. takie jak palniki. Grzewcze urządzenie gazowe. grzejniki wody przepływowej. Dopuszcza się w pomieszczeniu kotłowni przyłączenie kilku kotłów do wspólnego kanału spalinowego w przypadku: 1) kotłów pobierających powietrze do spalania z pomieszczenia. Biuro Projektowe 65/184 . jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 1) urządzenia gazowe naleŜy połączyć ze stalowymi lub miedzianymi przewodami instalacji gazowej na stałe lub z zastosowaniem elastycznych przewodów metalowych. a takŜe wyposaŜenie wylotu NNDOM -Nasz Nowy DOM. 1. 3) kuchnie i kuchenki gazowe naleŜy instalować w odległości co najmniej 0. wyposaŜonymi w zabezpieczenia przed zanikiem ciągu kominowego. w którym jest zainstalowane urządzenie gazowe. w miejscu łatwo dostępnym. Dopuszcza się stosowanie zbiorczych przewodów systemów powietrzno-spalinowych przystosowanych do pracy z urządzeniami z zamkniętą komorą spalania. których temperatura osłon moŜe przekroczyć 60° C.3 m od ścian z materiałów łatwo zapalnych. 1. Grzewcze urządzenia gazowe. z zachowaniem wymagań Polskich Norm dotyczących poszczególnych typów urządzeń gazowych. niezaleŜnie od ich obciąŜeń cieplnych. 2) wykonania dla kotłów z palnikami nadmuchowymi przewodu spalinowego o przekroju poprzecznym nie mniejszym niŜ 1. § 174. wymagające przemieszczania. 5. naleŜy instalować w odległości co najmniej 0. 2) zawór odcinający dopływ gazu do urządzenia naleŜy umieścić w pomieszczeniu. powinny być podłączone na stałe z indywidualnymi kanałami spalinowymi.6 m od elementów ścian z materiałów łatwo zapalnych.6 sumy przekrojów przewodów odprowadzających spaliny z poszczególnych kotłów. 2. pod warunkiem zastosowania skrzyniowego przerywacza ciągu lub wyposaŜenia kotłów w czujniki zaniku ciągu kominowego wyłączających równocześnie wszystkie kotły. powinny być połączone na stałe przewodami z indywidualnymi kanałami spalinowymi. 2. grzejniki wody przepływowej. 5) grzejniki gazowe wody przepływowej naleŜy instalować na ścianach z materiałów niepalnych bądź odizolować je od ściany z materiałów palnych płytą z materiału niepalnego.pobrano z www. kolby. jak kotły. o której mowa w przepisach dotyczących zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe. 4.pl I Warunki techniczne. Przewody i kanały spalinowe odprowadzające spaliny od urządzeń gazowych na zasadzie ciągu naturalnego powinny posiadać przekroje wynikające z obliczeń oraz zapewniać podciśnienie ciągu w wysokości odpowiedniej dla typu urządzenia i jego mocy cieplnej. Urządzenia gazowe. 4) ogrzewacze pomieszczeń. z uwzględnieniem instrukcji technicznej producenta urządzenia. otynkowanych oraz w odległości 0. takie jak: kotły ogrzewcze. mogą być instalowane za pomocą przewodów elastycznych przeznaczonych do takich celów. Dopuszcza się stosowanie indywidualnych przewodów powietrznych i spalinowych jako zestawu wyrobów słuŜących do doprowadzenia powietrza do urządzenia gazowego i odprowadzenia spalin na zewnątrz. nieosłoniętych tynkiem. 3.

pl I Warunki techniczne.nndom. długości odcinków pionowych. 10. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie przewodu spalinowego w czujnik zaniku ciągu kominowego.w wolno stojących budynkach jednorodzinnych. powinny być dostosowane do warunków pracy danego typu urządzeń oraz spełniać wymagania określone w Polskiej Normie dotyczącej kotłów grzewczych wodnych. Przewody i kanały spalinowe.22 m. 1. zagrodowych i rekreacji indywidualnej. o których mowa w ust. Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania mogą być wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku. 7.5 m ponad poziomem terenu. z wyłączeniem kotłów. Biuro Projektowe 66/184 . Dopuszcza się instalowanie przepustnic w przewodach odprowadzających spaliny z poszczególnych urządzeń. 1. a przewodów poziomych ułoŜonych ze spadkiem co najmniej 5% w kierunku urządzenia . 6. 1 pkt 2. 2. Urządzenia gazowe wyposaŜone w palniki nadmuchowe powinny być połączone przewodami z kanałami spalinowymi. Odległość między wylotami przewodów. a takŜe kanału spalinowego powinny być stałe na całej długości. 2) 5 kW . powinny być dostosowane do warunków pracy danego typu urządzenia. 3. 3) długość kanału spalinowego mierzona od osi wlotu przewodu spalinowego do krawędzi wylotu kanału nad dachem powinna być nie mniejsza niŜ 2 m. Wyloty przewodów. których przekroje naleŜy dobierać z uwzględnieniem nadciśnień występujących w komorach spalania tych urządzeń.w pozostałych budynkach mieszkalnych.nie większa niŜ 2 m. powinna być nie mniejsza niŜ 3 m. połoŜenia w określonej strefie wiatrowej i warunków lokalnych. 8. przy czym dla urządzeń o mocy cieplnej większej niŜ 30 kW naleŜy instalować czujniki. odprowadzające spaliny od grzewczych urządzeń gazowych. a odległość tych wylotów od najbliŜszej krawędzi okien i ryzalitów przesłaniających nie mniejsza niŜ 0. odprowadzające spaliny od kotłów. wyłączające urządzenie w przypadku zaniku ciągu kominowego. 4) wyloty kanałów spalinowych. jeŜeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niŜ: 1) 21 kW . 9.pobrano z www. Przewody i kanały spalinowe. 2) długość pionowych przewodów spalinowych powinna być nie mniejsza niŜ 0. o których mowa w ust. NNDOM -Nasz Nowy DOM. powinny znajdować się wyŜej niŜ 2. jeŜeli ich działanie nie zakłóca przepływu spalin. Przewody i kanały spalinowe odprowadzające spaliny od urządzeń gazowych. 6. § 175. wyłączającego równocześnie wszystkie kotły. jeŜeli wynika to z warunków pracy urządzeń. powinny być zaopatrzone w wywietrzniki dobrane do ilości spalin.5 m. Nad urządzeniami gazowymi typu restauracyjnego z odprowadzeniem spalin do pomieszczenia naleŜy umieszczać okapy odprowadzające te spaliny do kanałów spalinowych. powinny spełniać następujące wymagania: 1) przekroje poprzeczne przewodu.

4 i 5. Urządzenia gazowe instalowane w budynku mogą być zasilane gazem płynnym z indywidualnych butli o nominalnej zawartości gazu do 11 kg. 4. 5. 4. o których mowa w ust. § 177. o których mowa w ust.000 kW naleŜy instalować w słuŜącym wyłącznie do tego celu pomieszczeniu technicznym lub w budynku wolno stojącym przeznaczonym wyłącznie na kotłownię. a takŜe jeŜeli wyloty przewodów znajdują się wyŜej niŜ 3 m ponad poziomem terenu. Kubatura pomieszczeń z kotłami.pl I Warunki techniczne. Kotły na paliwa gazowe o łącznej mocy cieplnej powyŜej 30 kW do 60 kW naleŜy instalować w pomieszczeniu technicznym lub w przewidzianym wyłącznie na kotłownię budynku wolno stojącym. a odległość tych wylotów od najbliŜszej krawędzi okien otwieranych i ryzalitów przesłaniających nie mniejsza niŜ 0. W pomieszczeniu z zainstalowanymi kotłami. W budynkach produkcyjnych i magazynowych oraz halach sportowych i widowiskowych nie ogranicza się nominalnej mocy cieplnej urządzeń z zamkniętą komorą spalania. przy uwzględnieniu warunków technicznych i technologicznych. powinna być nie mniejsza niŜ 3 m. a takŜe wymagań eksploatacyjnych. 3.5 m ponad poziomem terenu. o których mowa w ust. Pomieszczenia przeznaczone do instalowania kotłów na paliwa gazowe powinny odpowiadać wymaganiom § 172 oraz innym przepisom rozporządzenia. 7. Kotły na paliwa gazowe o łącznej mocy cieplnej do 30 kW mogą być instalowane w pomieszczeniach nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz w miejscach. 1 pkt 2. Kubatura pomieszczeń z kotłami na paliwa gazowe o łącznej mocy cieplnej do 60 kW oraz z kotłami o mocy cieplnej powyŜej 60 kW pobierającymi powietrze z pomieszczeń powinna odpowiadać wymaganiom określonym w § 172. a od ściany innego budynku z oknami nie mniej niŜ 12 m. 3.000 kW mogą być instalowane wyłącznie w budynku wolno stojącym przeznaczonym na kotłownię. jeŜeli w odległości do 8 m nie znajduje się plac zabaw dla dzieci lub inne miejsca rekreacyjne.nndom. 2. Wyloty przewodów. z zamkniętą komorą spalania. Dopuszcza się sytuowanie tych wylotów poniŜej 2. naleŜy doprowadzić odrębny przewód gazowy. Do pomieszczeń technicznych z zainstalowanymi kotłami o łącznej mocy cieplnej powyŜej 60 kW do 2. o których mowa w ust. o których mowa w ust. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2. jeŜeli odległość tej ściany od granicy działki budowlanej wynosi co najmniej 8 m. § 176.5 m ponad poziomem terenu. 1. zabrania się instalowania urządzeń przeznaczonych do pomiaru zuŜycia gazu. 9. z którego nie mogą być zasilane pozostałe urządzenia gazowe w tym budynku. od których indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe są wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku.000 kW. 1. Biuro Projektowe 67/184 .pobrano z www. 8. powinna być określana indywidualnie. Kotły na paliwa gazowe o łącznej mocy cieplnej powyŜej 60 kW do 2. zlokalizowanych w budynku o innym przeznaczeniu niŜ kotłownia.5 m. Kotły na paliwa gazowe o łącznej mocy cieplnej powyŜej 2. pod warunkiem spełnienia następujących wymagań: NNDOM -Nasz Nowy DOM. lecz nie mniej niŜ 0. Odległość między wylotami przewodów. 6. a takŜe odpowiadać wymaganiom określonym w Polskiej Normie dotyczącej kotłowni wbudowanych na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niŜ 1. 4 i 5. 3. powinny znajdować się wyŜej niŜ 2.5 m.

w miejscach podmokłych oraz w odległości mniejszej niŜ 5 m od rowów. uszkodzenia mechaniczne oraz temperaturę do 60° C. 1. 3) butle w baterii powinny być podłączone do kolektora wykonanego z rury stalowej bez szwu lub rury przewodowej łączonej przez spawanie.5 m. 1. Instalacje gazowe w budynku lub w zespole budynków mogą być zasilane z jednego zbiornika gazu płynnego bądź zespołu takich zbiorników. odpornego na składniki gazu płynnego. Instalacje gazowe w budynku lub w zespole budynków mogą być zasilane z jednego zbiornika z gazem płynnym lub grupy takich zbiorników. Instalacje gazowe w budynku lub w zespole budynków mogą być zasilane gazem płynnym z butli gazowej o nominalnej zawartości gazu do 33 kg lub z baterii takich butli. ochrony przed działaniem czynników atmosferycznych oraz ograniczenia dostępu osobom niepowołanym. pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w przepisach odrębnych dotyczących ich lokalizacji. w którym instaluje się butlę. § 179. Zbiorniki gazu płynnego nie mogą być sytuowane w zagłębieniach terenu. 4) odległość butli od najbliŜszych otworów okiennych lub drzwiowych w ścianie zewnętrznej budynku nie powinna być mniejsza niŜ 2 m.pl I Warunki techniczne. studzienek lub wpustów kanalizacyjnych. § 178. 4) butlę naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. pod warunkiem spełnienia następujących wymagań: 1) butle powinny być umieszczone na zewnątrz budynku. warsztacie lub lokalu uŜytkowym nie naleŜy instalować więcej niŜ dwóch butli. 5) między butlą a urządzeniem promieniującym ciepło. 8) urządzenie gazowe o mocy cieplnej przekraczającej 10 kW naleŜy łączyć z przewodem elastycznym. 6) butli nie naleŜy umieszczać w odległości mniejszej niŜ 1 m od urządzeń mogących powodować iskrzenie. rurą stalową o długości co najmniej 0. o którym mowa w pkt 7. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 1) w jednym mieszkaniu. Biuro Projektowe 68/184 .nndom. pod zadaszeniem chroniącym od wpływu czynników atmosferycznych. § 179. naleŜy zachować odległość co najmniej 1. na utwardzonym podłoŜu. 2. naleŜy zachować temperaturę niŜszą niŜ 35° C.5 m. z wyłączeniem zestawów urządzeń gazowych z butlami. 2) w pomieszczeniu. w miejscu oznakowanym.pobrano z www. 5) butle nie mogą być sytuowane w zagłębieniach terenu. 7) urządzenia gazowe naleŜy łączyć z reduktorem ciśnienia gazu na butli za pomocą elastycznego przewodu o długości nieprzekraczającej 3 m i wytrzymałości na ciśnienie co najmniej 300 kPa. 2) liczba butli w baterii nie moŜe przekraczać 10. NNDOM -Nasz Nowy DOM. 3) butlę naleŜy instalować wyłącznie w pozycji pionowej.

studzienek lub wpustów kanalizacyjnych.pl I Warunki techniczne.pobrano z www.nie mniej niŜ odległość określona w tabeli w ust. gdy łączna pojemność zbiorników w grupie nie przekracza 30 m3. a ich łączna pojemność 100 m3. 4 w kolumnach 2 i 3. Dopuszczalną odległość zbiorników z gazem płynnym od budynków mieszkalnych. 2) powyŜej 10 m3 .5 1/4 sumy średnic dwóch sąsiednich zbiorników 5.w przypadku. Odległość pomiędzy grupami zbiorników naziemnych powinna wynosić: 1) 7. budynków zamieszkania zbiorowego i budynków uŜyteczności publicznej od: zbiornika naziemnego w m zbiornika podziemnego w m 3 1 2. gdy łączna pojemność zbiorników w grupie przekracza 30 m3. w miejscach podmokłych oraz w odległości mniejszej niŜ 5 m od rowów. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2. Biuro Projektowe 69/184 .nie mniej niŜ połowa odległości określonej w tabeli w ust. 2) 15 m . określa poniŜsza tabela: Nominalna pojemność zbiornika w m3 Odległość budynków mieszkalnych. NNDOM -Nasz Nowy DOM. a takŜe między zbiornikami. 4 w kolumnach 2 i 3. Zbiorniki gazu płynnego nie mogą być sytuowane w zagłębieniach terenu. budynków zamieszkania zbiorowego oraz budynków uŜyteczności publicznej.5 m . Dopuszczalna odległość zbiorników z gazem płynnym od budynków produkcyjnych i magazynowych powinna wynosić dla zbiorników o pojemności: 1) do 10 m3 .5 10 20 30 40 4 1 1 1.5 1.5 3 5 10 15 20 Odległość od sąsiedniego zbiornika naziemnego lub podziemnego w m 1 do 3 powyŜej 3 do 5 powyŜej 5 do 7 powyŜej 7 do 10 powyŜej 10 do 40 powyŜej 40 do 65 powyŜej 65 do 100 2 3 5 7. 3.nndom. Liczba zbiorników naziemnych w grupie nie powinna przekraczać 6 sztuk. 4.w przypadku.

przy napięciu linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej równym lub większym od 1 kV. która znajduje się w odległości mniejszej niŜ określona w tabeli w ust. Biuro Projektowe Maksymalna wartość 70/184 . jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 6. przepisów odrębnych dotyczących dostarczania energii. Wymiary wolno stojącej ściany oraz jej odległość od zbiornika powinny być tak dobrane. oraz o wysokości równej wysokości budynku będzie miał klasę odporności ogniowej co najmniej R E I 120 i w tym pasie ściany nie będą znajdowały się otwory okienne i drzwiowe. przy zachowaniu przepisów rozporządzenia. moŜe mieć miejsce równieŜ wówczas.pobrano z www. wartość mocy jednostkowej oświetlenia nie moŜe przekraczać określonych wielkości dopuszczalnych: Typ budynku NNDOM -Nasz Nowy DOM. Dla zbiornika z gazem płynnym o pojemności do 10 m3 zmniejszenie jego odległości od budynku. 3) ochronę przed emisją drgań i hałasu powyŜej dopuszczalnego poziomu oraz przed szkodliwym oddziaływaniem pola elektromagnetycznego. usytuowanej pomiędzy zbiornikiem z gazem płynnym a budynkiem. o której mowa w ust. 4 w kolumnie 2 mogą być zmniejszone do 50 % w przypadku zastosowania wolno stojącej ściany oddzielenia przeciwpoŜarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej R E I 120. W budynku uŜyteczności publicznej.przy napięciu linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej do 1 kV. Odległość zbiornika z gazem płynnym od rzutu poziomego skrajnego przewodu elektroenergetycznej linii napowietrznej. powinny zapewniać: 1) dostarczanie energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych do odbiorników.pl I Warunki techniczne. o którym mowa w poniŜszej tabeli. ochrony przeciwpoŜarowej. gdy pionowy pas ściany tego budynku o szerokości co najmniej równej rzutowi równoległemu zbiornika. 2) 15 m . § 180a. 7. 8.nndom. Odległość zbiorników z gazem płynnym od granicy z sąsiednią działką budowlaną powinna być nie mniejsza niŜ połowa odległości określonej w tabeli w ust. ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. przy zachowaniu wymaganej odległości od budynku danego rodzaju. a takŜe wymagań Polskich Norm odnoszących się do tych instalacji i urządzeń. 9. 2) ochronę przed poraŜeniem prądem elektrycznym. powiększonej po 2 m z obu jego stron. aby osłonić zbiornik od tej części budynku. Rozdział 8 Instalacja elektryczna § 180. 4 w kolumnach 2 i 3. stosownie do potrzeb uŜytkowych. a takŜe od szyny zelektryfikowanej linii kolejowej lub tramwajowej powinna wynosić co najmniej: 1) 3 m . 4 w kolumnie 2 od dowolnego punktu zbiornika. wybuchem i innymi szkodami. Instalacja i urządzenia elektryczne. Odległości określone w tabeli w ust. przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi. 7. powstaniem poŜaru.

000 m2 w oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym. 2. garaŜach e) o powierzchni ponad 2. 1. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie mocy jednostkowej [W/m2] Klasa kryteriów*) A Biura Szkoły Szpitale Restauracje 15 15 15 10 B 20 20 25 25 20 25 C 25 25 35 35 30 35 Sportowo-rekreacyjne 10 Handlowo-usługowe *) 15 Ustala się następujące klasy kryteriów: A . 1. teatrów i filharmonii oraz innych sal widowiskowych. w których nawet krótkotrwałe wyłączenie oświetlenia podstawowego moŜe spowodować następstwa wymienione w ust. 3. c) wystawowych w muzeach. a takŜe znaczne straty materialne. W budynku wysokościowym jednym ze źródeł zasilania powinien być zespół prądotwórczy. d) o powierzchni ponad 1.pl I Warunki techniczne. Biuro Projektowe 71/184 . przy czym czas działania tego oświetlenia powinien być dostosowany do warunków występujących w pomieszczeniu i wynosić nie mniej niŜ 1 godzinę.spełnianie kryteriów oświetlenia w stopniu podstawowym B . oraz wyposaŜać w samoczynnie załączające się oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne). Budynek. 2) na drogach ewakuacyjnych: NNDOM -Nasz Nowy DOM. w którym zanik napięcia w elektrycznej sieci zasilającej moŜe spowodować zagroŜenie Ŝycia lub zdrowia ludzi. b) audytoriów. powaŜne zagroŜenie środowiska.000 m2 w budynkach uŜyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.pobrano z www. Oświetlenie ewakuacyjne naleŜy stosować: 1) w pomieszczeniach: a) widowni kin. lokali rozrywkowych oraz sal sportowych przeznaczonych dla ponad 200 osób. Oświetlenie bezpieczeństwa naleŜy stosować w pomieszczeniach.spełnienie kryteriów oświetlenia w stopniu pełnym z uwzględnieniem komunikacji wizualnej § 181. sal konferencyjnych. samoczynnie załączających się źródeł energii elektrycznej.spełnianie kryteriów oświetlenia w stopniu rozszerzonym C .nndom. naleŜy zasilać co najmniej z dwóch niezaleŜnych.

d) w wysokich i wysokościowych budynkach uŜyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne naleŜy stosować: 1) w pomieszczeniach: a) widowni kin. a takŜe wymagania Polskich Norm w tym zakresie. w których oświetlenie bezpieczeństwa spełnia warunek określony w ust. budynkach zamieszkania zbiorowego oraz w budynkach produkcyjnych i magazynowych. 7. d) o powierzchni netto ponad 1. b) oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym. ewakuacyjne i przeszkodowe oraz podświetlane znaki wskazujące kierunki ewakuacji naleŜy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi wymagań w tym zakresie. drogi komunikacyjnej lub sposobu jego uŜytkowania. w których po zaniku oświetlenia podstawowego istnieje konieczność kontynuowania czynności w niezmieniony sposób lub ich bezpiecznego zakończenia. zasilane napięciem bezpiecznym. przeznaczonych dla ponad 200 osób. 4. powaŜne zagroŜenie środowiska.pl I Warunki techniczne. Oświetlenie ewakuacyjne nie jest wymagane w pomieszczeniach. c) w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do pobytu ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się. c) wystawowych w muzeach. czytelni. 5.000 m2 w garaŜach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym. 1. naleŜy stosować oświetlenie przeszkodowe. samoczynnie załączających się źródeł energii elektrycznej oraz wyposaŜać w samoczynnie załączające się oświetlenie awaryjne (zapasowe lub ewakuacyjne). Budynek. b) audytoriów. 6. W budynku wysokościowym jednym ze źródeł zasilania powinien być zespół prądotwórczy. które jest uŜytkowane przy zgaszonym oświetleniu podstawowym. lokali rozrywkowych oraz sal sportowych. e) o powierzchni netto ponad 2. słuŜące uwidocznieniu przeszkód wynikających z układu budynku. 3. W pomieszczeniu.000 m2 w budynkach uŜyteczności publicznej. § 181. 5 dla oświetlenia ewakuacyjnego. a takŜe znaczne straty materialne. przy czym czas działania tego oświetlenia powinien być dostosowany do uwarunkowań wynikających z wykonywanych czynności oraz warunków występujących w pomieszczeniu. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie a) z pomieszczeń wymienionych w pkt 1. Oświetlenie ewakuacyjne powinno działać przez co najmniej 2 godziny od zaniku oświetlenia podstawowego. Oświetlenie bezpieczeństwa. w którym zanik napięcia w elektroenergetycznej sieci zasilającej moŜe spowodować zagroŜenie Ŝycia lub zdrowia ludzi. 2) na drogach ewakuacyjnych: NNDOM -Nasz Nowy DOM.pobrano z www. teatrów i filharmonii oraz innych sal widowiskowych. Awaryjne oświetlenie zapasowe naleŜy stosować w pomieszczeniach. 2. Biuro Projektowe 72/184 .nndom. sal konferencyjnych. naleŜy zasilać co najmniej z dwóch niezaleŜnych. a takŜe podświetlane znaki wskazujące kierunki ewakuacji.

dróg komunikacji ogólnej lub sposobu jego uŜytkowania. NNDOM -Nasz Nowy DOM. Biuro Projektowe 73/184 . 5 dla awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. 7. umoŜliwiające odłączenie od sieci zasilającej i usytuowane w miejscu dostępnym dla dozoru i obsługi oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami. 3) urządzenia ochronne róŜnicowoprądowe lub odpowiednie do rodzaju i przeznaczenia budynku bądź jego części. 4. § 182. w których awaryjne oświetlenie zapasowe spełnia warunek określony w ust. 2) oddzielny przewód ochronny i neutralny. W pomieszczeniu. 3) urządzenia ochronne róŜnicowoprądowe uzupełniające podstawową ochronę przeciwporaŜeniową i ochronę przed powstaniem poŜaru. słuŜące uwidocznieniu przeszkód wynikających z układu budynku. a takŜe podświetlane znaki wskazujące kierunki ewakuacji. 6.8 m. 5. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie a) z pomieszczeń wymienionych w pkt 1. jeŜeli są spełnione warunki określone w § 96 oraz: 1) zostanie zachowana odległość pozioma i pionowa przeznaczonych na stały pobyt ludzi co najmniej 2. c) w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do uŜytku osób o ograniczonej zdolności poruszania się. Pomieszczenie stacji transformatorowej moŜe być sytuowane w budynkach o innym przeznaczeniu. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne powinno działać przez co najmniej 1 godzinę od zaniku oświetlenia podstawowego. W instalacjach elektrycznych naleŜy stosować: 1) złącza instalacji elektrycznej budynku. a takŜe ingerencją osób niepowołanych. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne nie jest wymagane w pomieszczeniach. 1. inne środki ochrony przeciwporaŜeniowej. b) oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym. naleŜy stosować oświetlenie dodatkowe. które jest uŜytkowane przy wyłączonym oświetleniu podstawowym. 5) zasadę selektywności (wybiórczości) zabezpieczeń. wpływami atmosferycznymi. powodujące w warunkach uszkodzenia samoczynne wyłączenie zasilania. d) w wysokich i wysokościowych budynkach uŜyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego. w obwodach rozdzielczych i odbiorczych.pobrano z www. zasilane napięciem nieprzekraczającym napięcia dotykowego dopuszczalnego długotrwale. 4) wyłączniki nadprądowe w obwodach odbiorczych.pl I Warunki techniczne. Oświetlenie awaryjne naleŜy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi wymagań w tym zakresie. § 183. od pomieszczeń 2) ściany i stropy będą stanowiły oddzielenia przeciwpoŜarowe oraz będą miały zabezpieczenia przed przedostawaniem się cieczy i gazów. 6) przeciwpoŜarowe wyłączniki prądu.nndom.

1. Odcięcie dopływu prądu przeciwpoŜarowym wyłącznikiem nie moŜe powodować samoczynnego załączenia drugiego źródła energii elektrycznej. równoległych do krawędzi ścian i stropów. 2. o której mowa w § 53 ust. 1a. 2. pod warunkiem zachowania wymagań Polskiej Normy dotyczącej uziemień i przewodów ochronnych oraz uzyskania zgody jednostki eksploatującej tę sieć. PrzeciwpoŜarowy wyłącznik prądu powinien być umieszczony w pobliŜu głównego wejścia do obiektu lub złącza i odpowiednio oznakowany. § 185. Połączeniami wyrównawczymi. 2) metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej. 5) metalowe elementy szybów i maszynowni dźwigów. jeŜeli występuje ono w budynku. 1. z wyjątkiem źródła zasilającego oświetlenie awaryjne. 1 pkt 7. z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia. Dopuszcza się wykorzystywanie jako uziomy instalacji elektrycznej metalowych przewodów sieci wodociągowej. o których mowa w ust. 2. 9) przewody elektryczne z Ŝyłami wykonanymi wyłącznie z miedzi. Instalacja piorunochronna. o której mowa w § 53 ust. 10) urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej. Biuro Projektowe 74/184 . jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 7) połączenia wyrównawcze główne i miejscowe. Jako uziomy instalacji elektrycznej naleŜy wykorzystywać metalowe konstrukcje budynków. 2. których funkcjonowanie jest niezbędne podczas poŜaru. 3. 8) metalowe elementy obudowy urządzeń instalacji telekomunikacyjnej.nndom. 4. łączące przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji i konstrukcji budynku. jeŜeli ich przekrój nie przekracza 10 mm2.pobrano z www. Instalacja piorunochronna. usytuowane w miejscu łatwo dostępnym i zabezpieczone przed uszkodzeniami i ingerencją osób niepowołanych. powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczących ochrony odgromowej obiektów budowlanych. w tym zespołu prądotwórczego. 3. 6) metalowe elementy przewodów i wkładów kominowych. 4) metalowe elementy instalacji gazowej. 3) instalację ogrzewczą wodną wykonaną z przewodów metalowych. odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów. zbrojenia fundamentów oraz inne metalowe elementy umieszczone w niezbrojonych fundamentach stanowiące sztuczny uziom fundamentowy. naleŜy objąć: 1) instalację wodociągową wykonaną z przewodów metalowych. NNDOM -Nasz Nowy DOM. § 184. Instalacja odbiorcza w budynku i w samodzielnym lokalu powinna być wyposaŜona w urządzenia do pomiaru zuŜycia energii elektrycznej.pl I Warunki techniczne. PrzeciwpoŜarowy wyłącznik prądu.000 m3 lub zawierających strefy zagroŜone wybuchem. powinna być wykonana zgodnie z Polską Normą dotyczącą ochrony odgromowej obiektów budowlanych. 8) zasadę prowadzenia tras przewodów elektrycznych w liniach prostych. 7) metalowe elementy przewodów i urządzeń do wentylacji i klimatyzacji. 3. naleŜy stosować w strefach poŜarowych o kubaturze przekraczającej 1.

zgodnie z Polską Normą dotyczącą wymagań w tym zakresie. w wydzielonych kanałach lub szybach instalacyjnych. Zespoły kablowe umieszczone w pomieszczeniach chronionych stałymi wodnymi urządzeniami gaśniczymi powinny być odporne na oddziaływanie wody. pionowe ciągi instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym. Przewody i kable elektryczne oraz światłowodowe wraz z ich zamocowaniami. zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi wymagań w tym zakresie. stosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami słuŜącymi ochronie przeciwpoŜarowej. z zastrzeŜeniem ust. do 30 minut. 4. Dopuszcza się prowadzenie przewodów elektrycznych wtynkowych. w wydzielonych kanałach lub szybach instalacyjnych. W budynku wielorodzinnym liczniki pomiaru zuŜycia energii elektrycznej naleŜy umieszczać poza lokalami mieszkalnymi. 1.pl I Warunki techniczne. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2. Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w budynku powinno zapewniać bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie odległości i ich wzajemnego usytuowania oraz uwzględniać warunki określone w § 164. Przewody i kable elektryczne w obwodach urządzeń alarmu poŜaru. Zespoły kablowe powinny być tak zaprojektowane i wykonane. 3. JeŜeli przewody i kable ułoŜone są w ognioochronnych kanałach kablowych. zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej metody badań palności cienkich przewodów i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczających. 2. 7. 5. 3.nndom. 6.pobrano z www. Ocena zespołów kablowych w zakresie ciągłości dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału. aby w wymaganym czasie. 3. Przewody i kable elektryczne naleŜy prowadzić w sposób umoŜliwiający ich wymianę bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku. Główne. budynku zamieszkania zbiorowego i budynku uŜyteczności publicznej naleŜy prowadzić poza mieszkaniami i pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi. NNDOM -Nasz Nowy DOM. o której mowa w ust. 1. z uwzględnieniem rodzaju podłoŜa i przewidywanego sposobu mocowania do niego. powinna być wykonana zgodnie z warunkami określonymi w Polskiej Normie dotyczącej badania odporności ogniowej. Biuro Projektowe 75/184 . 3 i 5. dla przewodów i kabli znajdujących się w obrębie przestrzeni chronionych stałym urządzeniem gaśniczym tryskaczowym oraz dla przewodów i kabli zasilających i sterujących urządzeniami klap dymowych. zwane dalej "zespołami kablowymi". Dopuszcza się ograniczenie czasu zapewnienia ciągłości dostawy energii elektrycznej do urządzeń słuŜących ochronie przeciwpoŜarowej. 2. powinny zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału przez czas wymagany do uruchomienia i działania urządzenia. Główne ciągi instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. § 186. jednak nie mniejszy niŜ 90 minut. w zamykanych szafkach. oświetlenia awaryjnego i łączności powinny mieć klasę PH odpowiednią do czasu wymaganego do działania tych urządzeń. pod warunkiem pokrycia ich warstwą tynku o grubości co najmniej 5 mm. 2. § 187. nie nastąpiła przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnału spowodowana oddziaływaniami elementów budynku lub wyposaŜenia. 4. zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej naleŜy prowadzić poza mieszkaniami i pomieszczeniami uŜytkowymi. o którym mowa w ust. to wówczas wymaganie odporności na działanie wody uznaje się za spełnione. Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami słuŜącymi ochronie przeciwpoŜarowej powinny zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej w warunkach poŜaru przez wymagany czas działania urządzenia przeciwpoŜarowego.

Mieszkania w budynku wielorodzinnym i odrębne mieszkania w budynku zamieszkania zbiorowego naleŜy wyposaŜyć w instalację wejściowej sygnalizacji dzwonkowej. powinno być łatwo dostępne dla obsługi technicznej i zabezpieczone przed ingerencją osób nieuprawnionych. 2. w tym radiowo-telewizyjnej. związane z instalacją telekomunikacyjną. 1 pkt 7. Elementy instalacji telekomunikacyjnej. w tym radiowo-telewizyjne.pobrano z www. W budynku wielorodzinnym oświetlenie i odbiorniki w pomieszczeniach komunikacji ogólnej oraz technicznych i gospodarczych powinny być zasilane z tablic administracyjnych. zgodnie z § 56.pl I Warunki techniczne. 3. 2. 1. 3. stanowią elementy infrastruktury telekomunikacyjnej. § 191. Pomieszczenia w mieszkaniu naleŜy wyposaŜać w wypusty oświetleniowe oraz w niezbędną liczbę odpowiednio rozmieszczonych gniazd wtyczkowych. 1. § 189. gniazd wtyczkowych w łazience. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 7. NNDOM -Nasz Nowy DOM. o ile zespoły kablowe znajdują się w obrębie przestrzeni chronionych stałymi samoczynnymi urządzeniami gaśniczymi wodnymi. o których mowa w § 183 ust. Połączenie sieci telekomunikacyjnej z instalacją telekomunikacyjną budynku powinno być usytuowane na pierwszej podziemnej lub pierwszej nadziemnej kondygnacji budynku. Obwody odbiorcze instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym naleŜy prowadzić w obrębie kaŜdego mieszkania lub lokalu uŜytkowego. Miejsce lub pomieszczenie przeznaczone na urządzenia techniczne.równieŜ w odpowiednią sygnalizację alarmowoprzyzywową. których sposób uŜytkowania moŜe powodować przerwy lub zakłócenia przekazywanego sygnału. a w razie przeznaczenia ich dla osób niepełnosprawnych . § 190. § 192.nndom. § 192. o której mowa w § 184 ust. 2. przystosowania do wyposaŜenia w instalacje telekomunikacyjne. gniazd wtyczkowych do urządzeń odbiorczych w kuchni oraz obwody do odbiorników wymagających indywidualnego zabezpieczenia. W budynku wymagającym. Instalacja oświetleniowa w pokojach powinna umoŜliwiać załączanie źródeł światła za pomocą łączników wieloobwodowych. § 188. 1. Instalację telekomunikacyjną budynku. w odrębnym pomieszczeniu lub szafce. moŜe być ograniczony do 30 minut. W instalacji elektrycznej w mieszkaniu naleŜy stosować wyodrębnione obwody: oświetlenia. Czas zapewnienia ciągłości dostawy energii elektrycznej lub sygnału do urządzeń. o których mowa w ust. Biuro Projektowe 76/184 . o której mowa w § 56. a elementy wyprowadzone ponad dach połączyć z instalacją piorunochronną. 3. 3. a w przypadku systemu radiowego . w szczególności kable i przewody wraz z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi. 2. o której mowa w ust. począwszy od punktu połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną (przełącznica kablowa) lub od urządzenia systemu radiowego do gniazda abonenckiego. gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia. Główne ciągi instalacji telekomunikacyjnej powinny być prowadzone w wydzielonych kanałach lub szybach instalacyjnych poza mieszkaniami i lokalami uŜytkowymi oraz innymi pomieszczeniami. w tym radiowo-telewizyjną.na jego najwyŜszej kondygnacji. 1. główne ciągi tych instalacji powinny być prowadzone poza lokalami mieszkalnymi oraz pomieszczeniami uŜytkowymi. 1. naleŜy objąć elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi. których sposób uŜytkowania moŜe spowodować przerwy lub zakłócenia przekazywanego sygnału.

3. dopuszcza się instalowanie dźwigu niespełniającego wymagań.pobrano z www.6 m. RóŜnica poziomów podłogi kabiny dźwigu. mającym nie więcej niŜ 3 mieszkania dostępne z klatki schodowej na kondygnacji. 1 i 2. a elementy instalacji wyprowadzone ponad dach połączyć z instalacją piorunochronną. § 195.8 m do 1. poręcze na wysokości 0. zatrzymującego się na kondygnacji uŜytkowej. powinien być przystosowany do przewozu mebli. lub bezpośrednio uziemić w przypadku braku instalacji piorunochronnej. odrębnej części (segmencie) takiego budynku. chorych na noszach i osób niepełnosprawnych. W budynkach. poza przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nie dotyczy to kondygnacji nadbudowanej lub powstałej w wyniku adaptacji strychu na cele mieszkalne lub inne cele uŜytkowe. liczbę i parametry techniczno-uŜytkowe dźwigów naleŜy ustalać z uwzględnieniem przeznaczenia budynku. a takŜe w kaŜdej wydzielonej w pionie.nndom. Rozdział 9 Urządzenia dźwigowe § 193. Odległość pomiędzy zamkniętymi drzwiami przystankowymi dźwigu a przeciwległą ścianą lub inną przegrodą powinna wynosić co najmniej: 1) dla dźwigów osobowych . 1.4 m. W instalacji telekomunikacyjnej naleŜy zastosować urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej.1.5 m od naroŜa kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla osób niewidomych i informacją głosową. 2. Dostęp do dźwigu powinien być zapewniony z kaŜdej kondygnacji uŜytkowej. 1. W śródmiejskiej zabudowie uzupełniającej w średniowysokim budynku mieszkalnym wielorodzinnym. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 4. 2. 3.9 m oraz tablicę przyzywową na wysokości od 0. jego wysokości oraz liczby i rodzaju uŜytkowników. o której mowa w § 184 ust. NNDOM -Nasz Nowy DOM. § 194. o których mowa w § 54 ust. 2. Co najmniej jeden z dźwigów słuŜących komunikacji ogólnej w budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi. i posadzki tej kondygnacji przy wyjściu z dźwigu nie powinna być większa niŜ 0.02 m. 4. Dźwigi przeznaczone dla ekip ratowniczych powinny spełniać wymagania określone w § 253 oraz w przepisach odrębnych dotyczących ochrony przeciwpoŜarowej. Kabina dźwigu osobowego dostępna dla osób niepełnosprawnych powinna mieć szerokość co najmniej 1. 6.2 m w odległości nie mniejszej niŜ 0.pl I Warunki techniczne. Biuro Projektowe 77/184 . Prowadzenie instalacji telekomunikacyjnej i rozmieszczenie urządzeń telekomunikacyjnych w budynku powinno zapewniać bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie ich wzajemnego usytuowania i bezpieczeństwo osób korzystających z części wspólnych budynku. 2a. Miejsce lub pomieszczenie przeznaczone na osprzęt i urządzenia instalacyjne powinno być łatwo dostępne dla obsługi technicznej i oznakowane w sposób jednoznacznie określający operatora sieci telekomunikacyjnej. 5.1 m i długość 1. określonych w ust.

dźwigów towarowych małych.8 m. W budynkach. 2. 3. § 197. pod warunkiem ich oddzielenia od pomieszczeń mieszkalnych pomieszczeniami nieprzeznaczonymi na stały pobyt ludzi oraz zastosowania w nieoddylatowanym szybie dźwigowym zabezpieczeń przed przenoszeniem drgań z prowadnic jezdnych na konstrukcję budynku. 1. Sytuowanie maszynowni dźwigów obok pokojów mieszkalnych jest zabronione.000 N/m2. Zespoły napędowe dźwigu powinny być zamocowane w sposób uniemoŜliwiający przenoszenie się drgań na konstrukcję budynku. o którym mowa w ust. 1. Szyby dźwigu powinny być wykonane z materiałów niepylących lub być zabezpieczone powłoką niepylącą. 1. § 196. W budynkach. Nie dotyczy to przypadków. dopuszcza się instalowanie dźwigów z napędem elektrycznym bez wykonywania dylatacji szybów dźwigowych. 2. Biuro Projektowe 78/184 . Prowadzenie bezpośrednio pod szybami dźwigowymi dróg komunikacyjnych oraz sytuowanie pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi jest zabronione. 2. nie dotyczy dźwigów z napędem hydraulicznym. Szyby dźwigów z napędem elektrycznym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym i zamieszkania zbiorowego powinny być oddylatowane od ścian i stropów budynku. z zachowaniem warunków określonych w § 96. dopuszcza się instalowanie dźwigów z napędem elektrycznym bez wykonywania dylatacji szybów dźwigowych. o których mowa w § 183 ust. o których mowa w ust. 1. § 198.3 m. tak aby poziomy hałasu i drgań przenikających do pomieszczeń mieszkalnych nie przekraczały wartości określonych w Polskich Normach. o których mowa w ust. w szczególności zastosowania w nieoddylatowanym szybie dźwigowym zabezpieczeń przed przenoszeniem drgań z prowadnic jezdnych na konstrukcję budynku.pobrano z www. Wymaganie. NNDOM -Nasz Nowy DOM. o którym mowa w ust. pod warunkiem ich oddzielenia od pomieszczeń mieszkalnych pomieszczeniami nieprzeznaczonymi na stały pobyt ludzi. 3. Maszynownia dźwigów powinna być wyposaŜona w urządzenia umoŜliwiające podnoszenie elementów instalacji dźwigowych. 1. 1 pkt 7. z zastrzeŜeniem § 96 ust. 1. Nie dotyczy to kondygnacji nadbudowanej lub powstałej w wyniku adaptacji strychu na cele mieszkalne. dźwigów z maszynownią dolną lub boczną oraz dźwigów z wciągarkami bezreduktorowymi. Szyby i maszynownie dźwigów mogą być umieszczane poza obrębem budynków. a pod trasą jazdy przeciwwagi znajduje się filar oparty na stałym podłoŜu lub gdy przeciwwaga wyposaŜona jest w chwytacze. 1. o których mowa w ust. 1. nie dotyczy dźwigów z napędem hydraulicznym. gdy strop pod szybem dźwigu wytrzymuje obciąŜenie zmienne co najmniej 5. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2) dla dźwigów towarowych małych .1. dźwigów z maszynownią dolną lub boczną oraz dźwigów z wciągarkami bezreduktorowymi. Wymaganie. 3. Elementy szybów i maszynowni dźwigów wykonane z metalu naleŜy objąć elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi. 3) dla dźwigów szpitalnych i towarowych . z zastrzeŜeniem § 96 ust. dźwigów towarowych małych. 1. pod warunkiem zapewnienia w nich minimalnej temperatury +5° C. 2. § 199. tak aby poziomy hałasu i drgań przenikających do pomieszczeń mieszkalnych nie przekraczały wartości określonych w Polskich Normach dotyczących dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach oraz oceny wpływu drgań na ludzi w budynkach. 3. 2.pl I Warunki techniczne.nndom.

jakim powinny odpowiadać pomieszczenia maszynowni. § 204. Szczegółowe wymagania. które mogą ujemnie wpływać na przydatność uŜytkową.nndom.pl I Warunki techniczne. określają przepisy o dozorze technicznym. włączając w to równieŜ funkcjonowanie maszyn i urządzeń. 2) przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości. aby obciąŜenia mogące na nie działać w trakcie budowy i uŜytkowania nie prowadziły do: 1) zniszczenia całości lub części budynku. 3) uszkodzenia części budynków. W szpitalach i budynkach opieki społecznej kaŜdy dźwig powinien być umieszczony w odrębnym szybie. 3. W innych budynkach w jednym szybie moŜna umieszczać nie więcej niŜ 3 dźwigi. linowni oraz szyby dźwigów. Oznacza to. 1. połączeń lub zainstalowanego wyposaŜenia w wyniku znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji. a takŜe przyległych do niej niekonstrukcyjnych części budynku.pobrano z www. W szybach dźwigowych moŜna umieszczać wyłącznie urządzenia i przewody związane z pracą i konserwacją dźwigu. 2) odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej przydatność uŜytkową. § 202. 3) drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku. jeŜeli wymagania uŜytkowe dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. 2. Konstrukcja budynku powinna spełniać warunki zapewniające nieprzekroczenie stanów granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do uŜytkowania w Ŝadnym z jego elementów i w całej konstrukcji. Dział V Bezpieczeństwo konstrukcji § 203. Stany graniczne nośności uwaŜa się za przekroczone. § 201. NNDOM -Nasz Nowy DOM. jego wyposaŜenia oraz przechowywanych przedmiotów. Biuro Projektowe 79/184 . oraz uszkodzenia części niekonstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia. w tym równieŜ rysy. Budynki i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki sposób. 4) zniszczenia na skutek wypadku. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 200. Stany graniczne przydatności do uŜytkowania uwaŜa się za przekroczone. w tym nadszybia i podszybia. a takŜe ograniczające jego uŜytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. trwałość i wygląd konstrukcji. Ŝe w konstrukcji budynku nie mogą wystąpić: 1) lokalne uszkodzenia. jeŜeli konstrukcja powoduje zagroŜenie bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w budynku oraz w jego pobliŜu. w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. a takŜe zniszczenie wyposaŜenia lub przechowywanego mienia. jej części.

stwierdzającego jego stan bezpieczeństwa i przydatności do uŜytkowania. § 205. 5. 3) ograniczenie rozprzestrzeniania się poŜaru na sąsiednie budynki.pobrano z www.nndom. Na terenach podlegających wpływom eksploatacji górniczej powinny być stosowane zabezpieczenia konstrukcji budynków. wynikającego z prognozowanych oddziaływań powodowanych eksploatacją górniczą. Budynki uŜyteczności publicznej z pomieszczeniami przeznaczonymi do przebywania znacznej liczby osób. 1. handlowe. Warunki bezpieczeństwa konstrukcji. jeŜeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji. budowa powinna być poprzedzona ekspertyzą techniczną stanu obiektu istniejącego. odkształcenia i napręŜenia w konstrukcji. 4) moŜliwość ewakuacji ludzi. uszkodzeń oraz drgań konstrukcji. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 4. Biuro Projektowe 80/184 . W przypadku. a takŜe uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych. w urządzenia do stałej kontroli parametrów istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji. 1. takich jak: przemieszczenia. w zaleŜności od potrzeb. przebudowa oraz zmiana przeznaczenia budynku powinny być poprzedzone ekspertyzą techniczną stanu konstrukcji i elementów budynku. targowe. nadbudowa. 1. przez które rozumie się wymuszone przemieszczenia i odkształcenia oraz drgania podłoŜa. wystawowe. Rozbudowa. W zakresie stanów granicznych przydatności do uŜytkowania budynków projektowanych na terenach podlegających wpływom eksploatacji górniczej. o którym mowa w § 204 ust. 6. dworcowe powinny być wyposaŜone. 4 nie dotyczy tych odkształceń. sportowe. które wynikają z oddziaływań powodowanych eksploatacją górniczą. uwzględniającą oddziaływania wywołane wzniesieniem nowego budynku. Wzniesienie budynku w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie moŜe powodować zagroŜeń dla bezpieczeństwa uŜytkowników tego obiektu lub obniŜenia jego przydatności do uŜytkowania. 7. z uwzględnieniem stanu podłoŜa gruntowego. o których mowa w ust. § 206. 2) ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku.pl I Warunki techniczne. odpowiednie do stanu zagroŜenia. uznaje się za spełnione. wymaganie określone w ust. Dział VI Bezpieczeństwo poŜarowe Rozdział 1 Zasady ogólne § 207. takie jak: hale widowiskowe. NNDOM -Nasz Nowy DOM. Budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający w razie poŜaru: 1) nośność konstrukcji przez czas wynikający z rozporządzenia. 5. 2.

wynikające z ich przeznaczenia i sposobu uŜytkowania. e) stopnia palności materiałów budowlanych. stosuje się. 1 i 2. § 208. określających w szczególności: a) zasady oceny zagroŜenia wybuchem i wyznaczania stref zagroŜenia wybuchem. o którym mowa w § 181. d) niepalności materiałów budowlanych. równieŜ do uŜytkowanych budynków istniejących. Przepisy rozporządzenia dotyczące bezpieczeństwa poŜarowego. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2. o których mowa w § 68 ust. 2 i 3a. dotyczących w szczególności zasad ustalania: a) gęstości obciąŜenia ogniowego pomieszczeń i stref poŜarowych. b) klas odporności elementów budynku. wymiarów schodów. a takŜe oświetlenia awaryjnego. 1. b) klas odporności ogniowej elementów budynku. stosuje się. 2. 2) wymagań Polskich Norm i warunków określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia. g) toksyczności produktów rozkładu spalania materiałów. Przepisy niniejszego działu określają wymagania dotyczące bezpieczeństwa poŜarowego budynków lub ich części. c) stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku. d) wymagania dotyczące dróg poŜarowych.nndom. c) zasady przeciwpoŜarowego zaopatrzenia wodnego. równieŜ do uŜytkowanych budynków istniejących. z uwzględnieniem § 2 ust. f) dymotwórczości materiałów budowlanych. które na podstawie przepisów odrębnych uznaje się za zagraŜające Ŝyciu ludzi. wysokości lub liczby kondygnacji. a takŜe oświetlenia awaryjnego. a takŜe połoŜenia w stosunku do poziomu terenu oraz do innych obiektów budowlanych. NNDOM -Nasz Nowy DOM. 2.pobrano z www. Przepisy rozporządzenia dotyczące bezpieczeństwa poŜarowego. 2. Stosowanie przepisów rozporządzenia wymaga uwzględnienia: 1) przepisów odrębnych dotyczących ochrony przeciwpoŜarowej. b) warunki wyposaŜania budynków lub ich części w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i stałe urządzenia gaśnicze. z uwzględnieniem § 2 ust.pl I Warunki techniczne. jeŜeli zagraŜają one Ŝyciu ludzi. Biuro Projektowe ogniowej 81/184 . 2) wymagań Polskich Norm dotyczących w szczególności zasad ustalania: a) gęstości obciąŜenia ogniowego pomieszczeń i stref poŜarowych. o którym mowa w § 181.

z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej. f) reakcji na ogień wyrobów (materiałów) budowlanych.dla których wymagania przy działaniu ognia wewnątrz budynku określa się zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia. W przypadku ścian zewnętrznych budynku. samogasnący. trudno zapalny.rozumie się elementy budynku. z zastrzeŜeniem ust. Elementy budynku określone w rozporządzeniu jako nierozprzestrzeniające ognia.rozumie się elementy budynku. zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności charakteryzowane kategorią zagroŜenia ludzi. Występująca w rozporządzeniu klasa E I odporności ogniowej drzwi lub innych zamknięć otworów oznacza klasę E I1 lub E I2 zgodnie z Polską Normą dotyczącą klasyfikacji ogniowej ustalanej na podstawie badań odporności ogniowej. jak i od zewnątrz budynku. 2) słabo rozprzestrzeniające ogień . g) toksyczności produktów rozkładu spalania materiałów.pl I Warunki techniczne. Budynki oraz części budynków. dla drzwi przystankowych do dźwigu dopuszcza się określenie odporności ogniowej zgodnie z Polską Normą dotyczącą wykonywania próby odporności ogniowej drzwi przystankowych. 1. e) stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku. niezapalny. 4. d) właściwości funkcjonalnych urządzeń słuŜących do wentylacji poŜarowej. natomiast przy działaniu ognia z drugiej strony są słabo rozprzestrzeniające ogień lub nierozprzestrzeniające ognia. 1. Biuro Projektowe publicznej 82/184 . niekapiący. wymagania zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia. § 209. NNDOM -Nasz Nowy DOM. które przy działaniu ognia z jednej strony sklasyfikowane są jako silnie rozprzestrzeniające ogień. w tym z ociepleniem i okładziną zewnętrzną lub tylko z okładziną zewnętrzną. Określeniom uŜytym w rozporządzeniu: niepalny. § 208a. 3. 3.pobrano z www.nndom. przez elementy budynku: 1) nierozprzestrzeniające ognia rozumie się elementy budynku nierozprzestrzeniające ognia zarówno przy działaniu ognia wewnątrz. intensywnie dymiący odpowiadają klasy reakcji na ogień zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia. z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej. łatwo zapalny. stanowiące odrębne strefy poŜarowe w rozumieniu § 226. które z jednej strony są słabo rozprzestrzeniające ogień. 3) silnie rozprzestrzeniające ogień . słabo rozprzestrzeniające ogień lub silnie rozprzestrzeniające ogień powinny spełniać. 5. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie c) klas dymoszczelności zamknięć otworów. dzieli się na: 1) mieszkalne. a przy działaniu ognia od zewnątrz budynku określa się zgodnie z Polską Normą dotyczącą metody badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany. z uwagi na przeznaczenie i sposób uŜytkowania. określane dalej jako ZL. niezaleŜnie od klasyfikacji uzyskanej przy działaniu ognia z drugiej strony . Dymoszczelność drzwi oznacza klasę dymoszczelności Sm ustaloną zgodnie z Polską Normą dotyczącą klasyfikacji ogniowej ustalanej na podstawie badań odporności ogniowej. 2.

budynki do przechowywania płodów rolnych i budynki gospodarcze. zalicza się do jednej lub do więcej niŜ jedna spośród następujących kategorii zagroŜenia ludzi: 1) ZL I . nie stosuje się do budynków i pomieszczeń przeznaczonych do zakwaterowania osób osadzonych.nndom. domy dla osób starszych. określane dalej jako PM. stanowiące odrębne strefy poŜarowe. określanych jako IN. określane dalej jako IN. odnoszą się równieŜ do garaŜy. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa poŜarowego budynków oraz części budynków stanowiących odrębne strefy poŜarowe. a nieprzeznaczone przede wszystkim do uŜytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się. określanych jako PM. określane jako ZL. jak stodoły.pobrano z www. niezakwalifikowane do ZL I i ZL II. w zakresie kategorii ZL V. 2 pkt 3 i 4 nie stosuje się do zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. § 210. central telefonicznych oraz innych o podobnym przeznaczeniu.przeznaczone przede wszystkim do uŜytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się. niezakwalifikowane do ZL I i ZL II. Części budynku wydzielone ścianami oddzielenia przeciwpoŜarowego w pionie . przedszkola. Przepisów § 236 ust. Rozdział 2 Odporność poŜarowa budynków NNDOM -Nasz Nowy DOM. stacji transformatorowych. takie jak szpitale.mogą być traktowane jako odrębne budynki. 4. kotłowni. odnoszą się równieŜ do takich budynków w zabudowie zagrodowej o kubaturze brutto nieprzekraczającej 1. z uwagi na przeznaczenie i sposób uŜytkowania. § 245 pkt 2 oraz § 256 ust. 5) ZL V . § 243 ust. 3. powinny spełniać wymagania określone dla kaŜdej z tych kategorii.zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi uŜytkownikami.od fundamentu do przekrycia dachu . hydroforni. węzłów ciepłowniczych.zamieszkania zbiorowego. 1. Przepisów § 242 ust. Biuro Projektowe 83/184 .mieszkalne. 3) inwentarskie (słuŜące do hodowli inwentarza). 4) ZL IV .pl I Warunki techniczne. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa poŜarowego budynków oraz części budynków stanowiących odrębne strefy poŜarowe. 1. 3) ZL III . rozdzielni elektrycznych. § 211. 2. Ŝłobki. do więcej niŜ jednej kategorii zagroŜenia ludzi. Przepisów § 239 ust. 1. 3. 3.500 m3. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2) produkcyjne i magazynowe. 2 pkt 3 i 4 nie stosuje się do budynków zlokalizowanych na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych. 2. Strefy poŜarowe zaliczone. 2) ZL II . 5. Budynki oraz części budynków.uŜyteczności publicznej. 4 oraz § 239 ust.

"B".000 Q > 4. Wymaganą klasę odporności poŜarowej dla budynku PM określa poniŜsza tabela: Maksymalna gęstość obciąŜenia ogniowego strefy Budynek kondygnacji poŜarowej w budynku (bez 2 wysokości) Q [MJ/m ] 1 Q £ 500 500 < Q £ 1. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 212. 2. Biuro Projektowe 84/184 .pl I Warunki techniczne.pobrano z www.nndom.Zgodnie z § 228 ust. który określa poniŜsza tabela: Liczba kondygnacji nadziemnych 1 1 2*) ZL I 2 "D" "C" ZL II 3 "D" "C" ZL III 4 "D" "D" *) Gdy poziom stropu nad pierwszą kondygnacją jest na wysokości nie większej niŜ 9 m. 1. Ustanawia się pięć klas odporności poŜarowej budynków lub ich części. podanych w kolejności od najwyŜszej do najniŜszej i oznaczonych literami: "A".000 2 "E" "D" "C" "B" "A" o jednej Budynek wielokondygnacyjny nadziemnej ograniczenia niski średniowysoki wysoki wysokościowy (N) 3 "D" "D" "C" "B" "A" (SW) 4 "C" "C" "C" "B" "A" (W) 5 "B" "B" "B" * * (WW) 6 "B" "B" "B" * * * .000 < Q £ 4.000 1. zaliczonego do jednej kategorii ZL. a scharakteryzowanych w § 216. NNDOM -Nasz Nowy DOM. 1 nie mogą występować takie budynki. Wymaganą klasę odporności poŜarowej dla budynku. określa poniŜsza tabela: Budynek 1 niski (N) średniowysoki (SW) wysoki (W) wysokościowy (WW) ZL I 2 "B" "B" "B" "A" ZL II 3 "B" "B" "B" "A" ZL III 4 "C" "B" "B" "A" ZL IV 5 "D" "C" "B" "B" ZL V 6 "C" "B" "B" "A" 3. "D" i "E". "C". Dopuszcza się obniŜenie wymaganej klasy odporności poŜarowej w niektórych budynkach niskich (N) do poziomu.000 2.000 < Q £ 2. 4.

6. określa poniŜsza tabela: Maksymalna gęstość obciąŜenia ogniowego strefy poŜarowej w budynku Q [MJ/m2] 1 Q Ł 500 500 < Q Ł 1.nndom. Biuro Projektowe 85/184 .000 Budynek o jednej kondygnac ji nadziemne j (bez ograniczen ia wysokości) 2 "E" "D" "C" "B" "A" Budynek wielokondygnacyjny niski średniowysoki wysoki wysokościowy (N) 3 "D" "D" "C" "B" "A" (SW) 4 "C" "C" "C" "B" "A" (W) 5 "B" "B" "B" * * (WW) 6 "B" "B" "B" * * * . Dopuszcza się obniŜenie wymaganej klasy odporności poŜarowej w budynkach wymienionych w poniŜszej tabeli do poziomu w niej określonego. klasę odporności poŜarowej budynku ustala się.Zgodnie z § 228 ust.000 < Q Ł 2. 1. przy czym do tego ustalenia nie bierze się pod uwagę tych części podziemnych budynku. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 3. zgodnie z oznaczeniem pod tabelą w § 216 ust. z zastrzeŜeniem § 282. 2-4. 4.000 2.000 < Q Ł 4.000 Q > 4. Liczba nadziemnych 1 1 2*) kondygnacji ZL I 2 "D" "C" ZL II 3 "D" "C" ZL III 4 "D" "D" *) Gdy poziom stropu nad pierwszą kondygnacją nadziemną jest na wysokości nie większej niŜ 9 m nad poziomem terenu. JeŜeli część podziemna budynku jest zaliczona do ZL. zgodnie z zasadami określonymi w ust. NNDOM -Nasz Nowy DOM. przyjmując jako liczbę jego kondygnacji lub jego wysokość odpowiednio: sumę kondygnacji lub wysokości części podziemnej i nadziemnej. 1 nie mogą występować takie budynki 5. i mają bezpośrednie wyjścia na zewnątrz.000 1.pobrano z www. które są oddzielone elementami oddzielenia przeciwpoŜarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej R E I 120. Wymaganą klasę odporności poŜarowej dla budynku PM oraz IN. W budynku wielokondygnacyjnym. którego kondygnacje są zaliczone do róŜnych kategorii ZL lub PM.pl I Warunki techniczne. klasy odporności poŜarowej określa się dla poszczególnych kondygnacji odrębnie.

W budynkach wyposaŜonych w stałe urządzenia gaśnicze wodne. z wyjątkiem budynków ZL II oraz wielokondygnacyjnych budynków wysokich (W) i wysokościowych (WW). § 213. powinny stanowić odrębną strefę poŜarową.nndom. przy czym dla części podziemnej nie powinna być ona niŜsza niŜ "C".500 m3 przeznaczonych do celów turystyki i wypoczynku. § 214. zasilające. 4. Wymagania dotyczące klasy odporności poŜarowej budynków określone w § 212 nie dotyczą budynków: 1) do trzech kondygnacji nadziemnych włącznie: a) mieszkalnych: jednorodzinnych. 2) przyjęcie klasy "E" odporności poŜarowej dla budynku jednokondygnacyjnego. z wyjątkiem budynków ZL II oraz wielokondygnacyjnych budynków wysokich (W) i wysokościowych (WW). w których są umieszczone przeciwpoŜarowe zbiorniki wody lub innych środków gaśniczych. W budynkach wyposaŜonych w stałe samoczynne urządzenia gaśnicze wodne. maszynownie wentylacji do celów przeciwpoŜarowych oraz rozdzielnie elektryczne. i c) o kubaturze brutto do 1. zgodnie z zasadami określonymi w ust. zagrodowych i b) mieszkalnych i administracyjnych w gospodarstwach leśnych. magazynowe lub techniczne. dopuszcza się: 1) obniŜenie klasy odporności poŜarowej budynku o jedną w stosunku do wynikającej z § 212.pl I Warunki techniczne. Pomieszczenia. niepowiązane funkcjonalnie z częścią budynku zaliczoną do ZL. takŜe z częścią mieszkalną. niezbędne podczas poŜaru. 3) wolno stojących garaŜy o liczbie stanowisk postojowych nie większej niŜ 2. Biuro Projektowe 86/184 . 9. dopuszcza się: 1) obniŜenie klasy odporności poŜarowej budynku o jedną w stosunku do wynikającej z § 212. NNDOM -Nasz Nowy DOM. 8. Klasa odporności poŜarowej części budynku nie powinna być niŜsza od klasy odporności poŜarowej części budynku połoŜonej nad nią. JeŜeli w budynku znajdują się pomieszczenia produkcyjne. 2) wolno stojących do dwóch kondygnacji nadziemnych włącznie: a) o kubaturze brutto do 1. pomieszczenia te powinny stanowić odrębną strefę poŜarową. instalacje i urządzenia. § 214.000 m3 przeznaczonych do wykonywania zawodu lub działalności usługowej i handlowej. rekreacji indywidualnej. b) gospodarczych w zabudowie jednorodzinnej zagrodowej oraz w gospodarstwach leśnych. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 7. dla której oddzielnie ustala się klasę odporności poŜarowej.pobrano z www. 2) przyjęcie klasy "E" odporności poŜarowej dla budynku jednokondygnacyjnego. z zastrzeŜeniem § 220. pompy wodne instalacji przeciwpoŜarowych.

1. 1) JeŜeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej. (-) . pod warunkiem zastosowania: 1) wszystkich elementów budynku nierozprzestrzeniających ognia. 1 oraz w § 214.pl I Warunki techniczne.nośność ogniowa (w minutach). 1. Biuro Projektowe 87/184 .izolacyjność ogniowa (w minutach). Elementy budynku. 2) samoczynnych urządzeń oddymiających w strefach poŜarowych o powierzchni przekraczającej 1. 9.. Dopuszcza się przyjęcie klasy "E" odporności poŜarowej dla jednokondygnacyjnego budynku PM o gęstości obciąŜenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2.000 m2. z zastrzeŜeniem § 237 ust. nie zwalnia z zachowania wymaganej pierwotnie klasy odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpoŜarowego. 2 i 3 dla danej klasy odporności poŜarowej budynku. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 215. powinna spełniać takŜe kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2. co najmniej wymagania określone w poniŜszej tabeli: Klasa odporności poŜarowej budynku Klasa odporności ogniowej elementów budynku główna konstrukcja nośna 1 "A" "B" "C" "D" "E" 2 R 240 R 120 R 60 R 30 (-) konstrukcja dachu 3 R 30 R 30 R 15 (-) (-) strop 4 1) ściana 1). I . określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku. NNDOM -Nasz Nowy DOM.nie stawia się wymagań. określona jw.szczelność ogniowa (w minutach). określonej w § 232. E .2) zewnętrzna 5 ściana 1) wewnętrzna 6 E I 60 E I 30 E I 15 (-) (-) 4) przekrycie 3) dachu 7 E 30 E 30 E 15 (-) (-) R E I E I 120 120 R E I E I 60 60 R E I E I 30 60 R E I E I 30 30 (-) (-) 4) Oznaczenia w tabeli: R .nndom..pobrano z www. powinny w zakresie klasy odporności ogniowej spełniać. określona jw. § 216. odpowiednio do jego klasy odporności poŜarowej. ObniŜenie klasy odporności poŜarowej budynku. w przypadkach wymienionych w ust.

2. w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. o wysokości do 11 kondygnacji włącznie.antresolę . 4. 6.nndom. Biuro Projektowe 88/184 . 2) w budynku klasy odporności poŜarowej "C" i "D" . 4) Dla ścian komór zsypu wymaga się E I 60. § 216. odpowiednio do jego klasy odporności poŜarowej. świetlików. Elementy budynku. 9. a takŜe jej konstrukcja nośna. a takŜe izolacja cieplna ściany zewnętrznej. jeŜeli osłaniająca ją od wewnątrz okładzina jest niepalna i ma klasę odporności ogniowej co najmniej: 1) budynku klasy odporności poŜarowej "B" .E I 30. z zastrzeŜeniem ust. o których mowa w ust. W ścianach zewnętrznych budynku ZL II dopuszcza się. b) PM o maksymalnej gęstości obciąŜenia ogniowego strefy poŜarowej do 500 MJ/m2.. powinny być nierozprzestrzeniające ognia. 5.pobrano z www. z uŜyciem samogasnącego polistyrenu spienionego. 3) ścian zewnętrznych w budynku niskim ZL IV. 7.000 MJ/m2. 3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych. przy czym dopuszcza się zastosowanie słabo rozprzestrzeniających ogień: 1) elementów budynku o jednej kondygnacji nadziemnej: a) ZL IV. powinny spełniać. wzniesionego przed dniem 1 kwietnia 1995 r. zastosowanie izolacji cieplnej palnej. W budynku.E I 60. Dopuszcza się stosowanie klap dymowych z materiałów łatwo zapalnych w dachach i stropodachach. powinny być wykonane z materiałów niepalnych. Dopuszcza się ocieplenie ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego. powinny odpowiadać wymaganiom wynikającym z klasy odporności poŜarowej budynku. Elementy budynku. 1. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem. lecz nie mniejszym niŜ dla klasy "D". na wysokości powyŜej 25 m od poziomu terenu. okładzina elewacyjna i jej zamocowanie mechaniczne. 1. ściana wewnętrzna1) 6 ności ynku przekryci 7 NNDOM -Nasz Nowy DOM. 2) ścian wewnętrznych i zewnętrznych oraz elementów konstrukcji dachu i jego przekrycia w budynku PM niskim o maksymalnej gęstości obciąŜenia ogniowego strefy poŜarowej do 1. z zastrzeŜeniem § 214. 6. z zastrzeŜeniem § 213 oraz § 237 ust. a dla drzwi komór zsypu . lukarn i okien połaciowych (z zastrzeŜeniem § 218). 3.pl I Warunki techniczne. co najmniej wymagania określone w poniŜszej tabeli: Klasa odporności ogniowej elementów budynku5) *) główna konstrukcja nośna 2 konstrukcja dachu 3 strop1) 4 ściana 2) 5 zewnętrzna1).E I 30. jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niŜ 20% jej powierzchni. Strop tworzący w pomieszczeniu dodatkowy poziom .przeznaczoną do uŜytku dla więcej niŜ 10 osób.

świetlików. Elementy budynku. w którym nad najwyŜszą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda. 1. 2 i 3 dla danej klasy odporności poŜarowej budynku. 2. określona jw. a dla drzwi komór zsypu klasy E I 30.nie stawia się wymagań. powinny być nierozprzestrzeniające ognia. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie E I 120 R 240 R 30 R E I 120 (o-i) E I 60 R 120 R 30 R E I 60 (o-i) E I 30 R 60 R 15 R E I 60 (o-i) E I 30 R 30 (-) (-) (-) R E I 30 (-) (o-i) (-) (-) (-) (-) (-) E I 154) R E 15 E I 304) R E 30 E I 60 R E 30 *) Z zastrzeŜeniem § 219 ust. o których mowa w ust. 3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych. 4. o maksymalnej gęstości obciąŜenia ogniowego strefy poŜarowej do 500 MJ/m2. 1) JeŜeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej. 1. (-) .nośność ogniowa (w minutach). przy czym dopuszcza się zastosowanie słabo rozprzestrzeniających ogień: 1) elementów budynku o jednej kondygnacji nadziemnej ZL IV oraz PM.. 2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem. nie dotyczą takŜe budynku. Biuro Projektowe 89/184 .pl I Warunki techniczne.pobrano z www. powinna spełniać takŜe kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku.nndom. określona jw..szczelność ogniowa (w minutach). 5) Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami. spełniająca kryteria określone w kol. Oznaczenia w tabeli: R .izolacyjność ogniowa (w minutach). NNDOM -Nasz Nowy DOM. I . lukarn i okien połaciowych (z zastrzeŜeniem § 218). E . jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niŜ 20 % jej powierzchni. 4) Dla ścian komór zsypu wymaga się klasy E I 60.

pl I Warunki techniczne. wzniesionego przed dniem 1 kwietnia 1995 r. W ścianach zewnętrznych budynku ZL II dopuszcza się.E I 60. W budynku. § 217.R E I 30. 3) ścian zewnętrznych w budynku niskim ZL IV. powinna wynosić co najmniej . Dopuszcza się stosowanie klap dymowych z materiałów łatwo zapalnych w dachach i stropodachach. bez wymaganej w § 216 ust. 8. jeŜeli osłaniająca ją od wewnątrz okładzina jest niepalna i ma klasę odporności ogniowej co najmniej: 1) w budynku klasy odporności poŜarowej "B" . NNDOM -Nasz Nowy DOM. w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. 2.E I 60. Strop tworzący w pomieszczeniu dodatkowy poziom . na wysokości powyŜej 25 m od poziomu terenu.E I 30. 1. W budynkach ZL IV i ZL V klasa odporności ogniowej przegród wewnętrznych oddzielających mieszkania lub samodzielne pomieszczenia mieszkalne od dróg komunikacji ogólnej oraz od innych mieszkań i samodzielnych pomieszczeń mieszkalnych. 1.pobrano z www. b) wysokim i wysokościowym . szeregowych lub atrialnych. 8. o wysokości do 11 kondygnacji włącznie. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2) ścian wewnętrznych i zewnętrznych oraz elementów konstrukcji dachu i jego przekrycia w budynku PM niskim o maksymalnej gęstości obciąŜenia ogniowego strefy poŜarowej do 1.E I 30. powinny być wykonane z materiałów niepalnych. powinna wynosić co najmniej: 1) dla ścian w budynku: a) niskim i średniowysokim . 7. 2) w budynku klasy odporności poŜarowej "C" i "D" . Biuro Projektowe 90/184 . okładzina elewacyjna i jej zamocowanie mechaniczne.antresolę. z zastrzeŜeniem § 216 ust. zastosowanie izolacji cieplnej palnej.000 MJ/m2. Dopuszcza się stosowanie w budynku PM ścian zewnętrznych klasy D z rdzeniem klasy E z uwagi na reakcję na ogień. Dopuszcza się ocieplenie ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego. a takŜe jej konstrukcja nośna. a ściana jest nierozprzestrzeniająca ognia przy działaniu ognia od strony elewacji. przeznaczoną do uŜytku dla więcej niŜ 10 osób.. 9. W mieszkaniach oraz w samodzielnych pomieszczeniach mieszkalnych dopuszcza się wykonywanie ścian wewnętrznych nierozprzestrzeniających ognia. a takŜe izolacja cieplna ściany zewnętrznej. z uŜyciem samogasnącego polistyrenu spienionego. z zastrzeŜeniem ust. powinny odpowiadać wymaganiom wynikającym z klasy odporności poŜarowej budynku. 1 w kolumnie 6 tabeli klasy odporności ogniowej. Dopuszcza się stosowanie w budynku PM ścian wewnętrznych klasy D z uwagi na reakcję na ogień. 5. 3. lecz nie mniejszym niŜ dla klasy "D". 4. jeŜeli okładzina wewnętrzna jest niepalna. 2) dla stropów w budynku zawierającym 2 mieszkania . 6. 3.nndom. Klasa odporności ogniowej ściany oddzielającej segmenty jednorodzinnych budynków ZL IV: bliźniaczych.R E I 60. z zastrzeŜeniem § 214.

§ 219. 1. jeŜeli część ta stanowi odrębną strefę poŜarową.pl I Warunki techniczne. 4. z wyjątkiem przypadków wymienionych w § 273 ust. 3.pobrano z www. Przekrycie budynku mające powierzchnię większą niŜ 1. powinny być w pasie o szerokości 8 m od tej ściany nierozprzestrzeniające ognia i mieć klasę odporności ogniowej co najmniej R 30 dla elementów konstrukcji dachu i E 30 dla przekrycia dachu.000 m2 powinno być nierozprzestrzeniające ognia. W budynkach ZL III. Biuro Projektowe 91/184 . a jego część nośna wykonana z materiałów niepalnych. Ściany wewnętrzne i stropy wydzielające kotłownie. a palna izolacja cieplna przekrycia powinna być oddzielona od wnętrza budynku przegrodą o klasie odporności ogniowej nie niŜszej niŜ R E 15. 1. Przekrycie dachu o powierzchni większej niŜ 1. 1. powinny mieć klasę odporności ogniowej nie mniejszą niŜ określona w tabeli: Klasa odporności ogniowej Rodzaj pomieszczenia ścian wewnętrznych 2 stropów 3 E I 60 drzwi lub innych zamknięć 4 E I 30 1 Kotłownia z kotłami na paliwo stałe. § 220. o łącznej E I 60 mocy cieplnej powyŜej 25 kW NNDOM -Nasz Nowy DOM. Dopuszcza się sytuowanie wylotów kanałów wentylacyjnych i spalinowych od urządzeń gazowych oraz rur wentylujących piony kanalizacyjne w części połaci dachu lub stropodachu budynku niŜszego. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 218. Warunki określone w ust. 1. Przekrycie dachu budynku niŜszego. Postanowienia ust. 1. klasa odporności ogniowej tej części powinna być nie niŜsza niŜ E 15. ŜuŜlownie i magazyny oleju opałowego.000 m2 powinno być nierozprzestrzeniające ognia. z wyjątkiem przypadków wymienionych w § 273 ust. a gęstość obciąŜenia ogniowego w budynku niŜszym nie przekracza 2. a takŜe zamknięcia otworów w tych elementach. o której mowa w ust.000 MJ/m2. 1 i 2 odnoszą się równieŜ do części niŜszej budynku. 1 nie mają zastosowania.nndom. składy paliwa stałego. 2) przekrycie dachu powinno mieć klasę odporności ogniowej co najmniej R E 30. usytuowanego bliŜej niŜ 8 m lub przyległego do ściany z otworami budynku wyŜszego. usytuowanego bliŜej niŜ 8 m lub przyległego do ściany z otworami budynku wyŜszego. 1. w pasie o szerokości 8 m od tej ściany powinno być nierozprzestrzeniające ognia oraz w pasie tym: 1) konstrukcja dachu powinna mieć klasę odporności ogniowej co najmniej R 30. W przypadku. gdy wewnątrz lub na części nośnej jest umieszczona palna izolacja cieplna. Elementy konstrukcji i przekrycie dachu budynku niŜszego. ZL IV i ZL V poddasze uŜytkowe przeznaczone na cele mieszkalne lub biurowe powinno być oddzielone od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odporności ogniowej: 1) w budynku niskim . 2. 1. 2) w budynku średniowysokim i wysokim . 2. 1.E I 60. jeŜeli najbliŜej połoŜony otwór w ścianie budynku wyŜszego znajduje się w odległości nie mniejszej niŜ 10 m od dachu budynku niŜszego.E I 30.

iŜ przegrody te powinny być wykonane z materiałów niepalnych. o łącznej mocy cieplnej powyŜej 30 kW: . 1 nie dotyczy pomieszczenia. w którym łączna powierzchnia urządzeń odciąŜających (przeciwwybuchowych). mieszkalnych w zabudowie zagrodowej oraz rekreacji indywidualnej. przy zachowaniu warunku. 1. o łącznej E I 60 mocy cieplnej powyŜej 30 kW Kotłownia z kotłami na paliwo gazowe. Nad pomieszczeniem zagroŜonym wybuchem naleŜy stosować lekki dach. § 221. klasę odporności ogniowej ścian zewnętrznych naleŜy przyjmować zgodnie z § 216. a takŜe zamknięcia otworów w tych elementach. 2. ŜuŜlownie i magazyny oleju opałowego. klapy oraz otwory oszklone szkłem zwykłym. 2. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Kotłownia z kotłami na olej opałowy.pl I Warunki techniczne. Przepis ust.065 m2/m3 kubatury pomieszczenia. Nie stawia się wymagań w zakresie klasy odporności ogniowej dla przegród zewnętrznych kotłowni z kotłami na paliwo gazowe.w budynku niskim (N) i średniowysokim (SW) E I 60 E I 60 E I 30 E I 60 E I 120 E 1) 120 E I 120 I E I 30 E I 60 E I 60 E I 60 1) . 1. jest większa niŜ 0. zlokalizowanej ponad dachem budynku. NNDOM -Nasz Nowy DOM. 3. składy paliwa stałego.w budynku wysokim (W) i wysokościowym (WW) E I 120 Skład paliwa stałego i ŜuŜlownia Magazyn oleju opałowego 1) E I 120 E I 120 1) Wymaganie nie dotyczy budynków jednorodzinnych. Biuro Projektowe 92/184 .pobrano z www. licząc bez elementów konstrukcji nośnej dachu. wykonany z materiałów co najmniej trudno zapalnych. Dla pomieszczeń. o łącznej mocy cieplnej powyŜej 25 kW z kotłami na olej opałowy. Ściany wewnętrzne i stropy wydzielające kotłownie. o których mowa w ust. o masie nieprzekraczającej 75 kg/m2 rzutu. wiązary i belki. o łącznej mocy cieplnej powyŜej 30 kW: ku niskim (N) i średniowysokim (SW) ku wysokim (W) Klasa odporności ogniowej ścian wewnętrznych 2 E I 60 E I 60 E I 60 E I 120 E I 120*) E I 120 stropów 3 R E I 60 R E I 60 R E I 60 R E I 120 R E I 120*) R E I 120 drzwi lub innych z 4 E I 30 E I 30 E I 30 E I 60 E I 60*) E I 60 ciowym (WW) wa stałego i ŜuŜlownia oleju opałowego *) Wymaganie nie dotyczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 1. o łącznej mocy cieplnej powyŜej 30 kW z kotłami na paliwo gazowe. budynków mieszkalnych w zabudowie zagrodowej oraz budynków rekreacji indywidualnej. powinny mieć klasę odporności ogniowej nie mniejszą niŜ określona w tabeli: mieszczenia z kotłami na paliwo stałe.nndom. takich jak podciągi. jak przepony.

3. Ściany oddzielające pomieszczenie zagroŜone wybuchem od innych pomieszczeń powinny być odporne na parcie o wartości 15 kN/m2 (15 kPa).2 m. z zastrzeŜeniem § 224.5 m lub teŜ inne oddzielenia poziome i pionowe o sumie wysięgu i wymiaru pionowego co najmniej 0. 1. 1-7. Elementy okładzin elewacyjnych powinny być mocowane do konstrukcji budynku w sposób uniemoŜliwiający ich odpadanie w przypadku poŜaru w czasie krótszym niŜ wynikający z wymaganej klasy odporności ogniowej dla ściany zewnętrznej. Za równorzędne rozwiązania uznaje się oddzielenia poziome w formie daszków.8 m.8 m lub teŜ inne oddzielenie poziome i pionowe o sumie wymiaru pionowego i wysięgu co najmniej 1. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 3. określonej w § 216 ust. § 223. 2. Za równorzędne rozwiązanie uznaje się oddzielenie poziome w formie daszków. odpowiednio do klasy odporności poŜarowej budynku. 1. 2. § 222.pl I Warunki techniczne. W ścianach zewnętrznych budynku wielokondygnacyjnego nad strefą poŜarową PM. Biuro Projektowe 93/184 . 3. 1. o których mowa w ust. 1 i 2 nie dotyczą ścian holu i dróg komunikacji ogólnej. § 225. 2. Wymaganie to nie dotyczy budynków na terenach zamkniętych. powinny mieć klasę odporności ogniowej wymaganą w stosunku do ścian zewnętrznych budynku i być wykonane z materiałów niepalnych. o których mowa w § 232 ust. 1. określone w § 271 ust. 2. Elementy poziome. 1. w którym są one zamocowane. Strefę poŜarową stanowi budynek albo jego część oddzielona od innych budynków lub innych części budynku elementami oddzielenia przeciwpoŜarowego. przy czym wlicza się do niej takŜe powierzchnię antresoli. wysokość pasa międzykondygnacyjnego powinna wynosić co najmniej 1. Rozdział 3 Strefy poŜarowe i oddzielenia przeciwpoŜarowe § 226. § 227. powinny być pasy międzykondygnacyjne o wysokości co najmniej 0. 1. Dopuszczalne powierzchnie stref poŜarowych ZL określa poniŜsza tabela: NNDOM -Nasz Nowy DOM. Pomieszczenie zagroŜone wybuchem naleŜy sytuować na najwyŜszej kondygnacji budynku. o gęstości obciąŜenia ogniowego powyŜej 1.2 m. 4. z zachowaniem warunków określonych w § 223 ust. Warunki określone w ust. Powierzchnia strefy poŜarowej jest obliczana jako powierzchnia wewnętrzna budynku lub jego części.nndom. 3. W ścianach zewnętrznych budynku wielokondygnacyjnego. uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej StraŜy PoŜarnej. 2 dla klatek schodowych. jeŜeli klatki schodowe i szyby dźwigowe w tym budynku spełniają co najmniej wymagania określone w § 256 ust. 2. gzymsów i balkonów o wysięgu co najmniej 0. 1. Dopuszcza się inne usytuowanie pomieszczeń. o której mowa w ust. gzymsów i balkonów o wysięgu co najmniej 0.pobrano z www. § 224. jest takŜe jego kondygnacja. wymienione w ust. 4. pod warunkiem zastosowania odpowiednich instalacji i urządzeń przeciwwybuchowych. 1.8 m. bądź teŜ pasami wolnego terenu o szerokości nie mniejszej niŜ dopuszczalne odległości od innych budynków.000 MJ/m2. Częścią budynku.

2) samoczynnych urządzeń oddymiających uruchamianych za pomocą systemu wykrywania dymu .o 100 %. pod warunkiem zastosowania: 1) stałych urządzeń gaśniczych tryskaczowych . z wyjątkiem stref poŜarowych w wielokondygnacyjnych budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW).o 100%. o której mowa w ust. Przy jednoczesnym stosowaniu urządzeń wymienionych w pkt 1 i 2 dopuszcza się powiększenie powierzchni stref poŜarowych o 200%. 4. 1. 1. 3. Ze strefy poŜarowej ZL II o powierzchni przekraczającej 750 m2 w budynku wielokondygnacyjnym.500 2. nie dotyczy przypadku.500 5 2.pobrano z www. 1 dla pierwszej nadziemnej kondygnacji tego budynku. 2. powinna być zapewniona moŜliwość ewakuacji ludzi do innej strefy poŜarowej na tej samej kondygnacji. pod warunkiem zastosowania: 1) stałych urządzeń gaśniczych tryskaczowych . określonej w ust. Dopuszcza się powiększenie powierzchni stref poŜarowych. § 228.000 IV. ZL 10. Biuro Projektowe 94/184 .000 1 ZL I. 5. określa poniŜsza tabela: NNDOM -Nasz Nowy DOM.000 5. 1. Zmniejszenie dopuszczalnej powierzchni strefy poŜarowej. Przy jednoczesnym stosowaniu urządzeń wymienionych w pkt 1 i 2 dopuszcza się powiększenie powierzchni stref poŜarowych o 200 %. o których mowa w ust. obejmującej podziemną część budynku. Dopuszczalne powierzchnie stref poŜarowych PM.000 2. 4. Dopuszcza się powiększenie powierzchni stref poŜarowych.o 100 %.nndom. nie powinna przekraczać 50% dopuszczalnej powierzchni strefy poŜarowej tej samej kategorii zagroŜenia ludzi.000 3. Dopuszczalna powierzchnia strefy poŜarowej ZL.000 4 5. z wyjątkiem stref poŜarowych w budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW). ZL V ZL II 8. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dopuszczalna powierzchnia strefy poŜarowej w m Kategoria zagroŜenia ludzi 2 w budynku wielokondygnacyjnym w budynku o jednej kondygnacji wysokim i nadziemnej (bez ograniczenia niskim średniowysokim wysokościowym (W) i wysokości) (N) (SW) (WW) 2 3 8. ZL III.pl I Warunki techniczne. o których mowa w ust. z wyjątkiem garaŜy.o 100%. 2) samoczynnych urządzeń oddymiających uruchamianych za pomocą systemu wykrywania dymu . gdy wyjścia ewakuacyjne z kondygnacji podziemnej prowadzą bezpośrednio na zewnątrz budynku.

000 2.o 50%.000 3.000 4. 1. Dopuszcza się powiększenie powierzchni stref poŜarowych. pod warunkiem ich ochrony: 1) stałymi samoczynnymi urządzeniami gaśniczymi wodnymi . Dopuszcza się powiększenie powierzchni stref poŜarowych.000 2.000 * * 1.000 < Q £ 4. o których mowa w § 228.o 50 %. 1.000 2.500 5.o 100%.000 Strefy pozostałe poŜarowe 1.000 500 < Q £ 1. Przy jednoczesnym stosowaniu urządzeń wymienionych w pkt 1 i 2 dopuszcza się powiększenie stref poŜarowych o 150%. 3 1. Przy jednoczesnym stosowaniu urządzeń wymienionych w ust. NNDOM -Nasz Nowy DOM.000 2.000 8. 2.nndom.000 2. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dopuszczalna powierzchnia strefy poŜarowej w m w budynku o jednej stref Gęstość obciąŜenia kondygnacji 2 ogniowego Q [MJ/m ] nadziemnej (bez ograniczenia wysokości) 2 Q > 4. o których mowa w § 228.o 100 %.000 8. 2) samoczynnymi urządzeniami oddymiającymi .000 Q £ 500 Q > 4.000 500 < Q £ 1. pod warunkiem zastosowania: 1) stałych urządzeń gaśniczych wodnych .000 2.000 Strefy poŜarowe pomieszczeniem zagroŜonym wybuchem z 2.000 10.000 < Q £ 2.000 1 2.pl I Warunki techniczne.000 5 * * * 500 1. § 229.000 20. § 229. 1 dopuszcza się powiększenie stref poŜarowych o 150 %. Strefy poŜarowe.000 4.000 15.000 Q £ 500 * Nie dopuszcza się takich przypadków.pobrano z www.000 4.000 1.000 1. o których mowa w ust. 2) samoczynnych urządzeń oddymiających .000 < Q £ 2. Biuro Projektowe 95/184 .000 < Q £ 4.000 w budynku wielokondygnacyjnym 2 Rodzaj poŜarowych niskim i wysokim i średniowysokim wysokościowym (W) i (N) i (SW) (WW) 4 * * 1. w podziemnej części budynków nie powinny przekraczać 50% powierzchni określonych w tabeli.000 8.000 6.

Dopuszczalne powierzchnie stref poŜarowych IN określa poniŜsza tabela: Liczba kondygnacji budynku 1 Jedna Dwie PowyŜej dwóch Dopuszczalna powierzchnia strefy poŜarowej w m przy hodowli ściółkowej 2 5. pod warunkiem zastosowania stałych urządzeń gaśniczych wodnych i samoczynnych urządzeń oddymiających. o których mowa w ust. a występujące w nich otwory . strefę ogranicza się do 5. 1.o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 60 wykonane z materiałów niepalnych oraz być zamykany drzwiami i wentylowany co najmniej grawitacyjnie. z zastrzeŜeniem § 246 ust. ściany i strop. a takŜe osłony lub obudowy przewodów elektroenergetycznych .z wyjątkiem wykorzystywanych w przedsionku . z wyjątkiem garaŜy. nie ogranicza się.4x1. W przypadku stosowania w budynku ścian silnie rozprzestrzeniających ogień. Przedsionek przeciwpoŜarowy powinien mieć wymiary rzutu poziomego nie mniejsze niŜ 1. 1. 3.000 m2. strefę poŜarową naleŜy zmniejszyć do 25% wartości podanej w ust.5% powierzchni stropu.pl I Warunki techniczne.000 2. 2 i 3. 4.o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 60 wykonane z materiałów niepalnych oraz być zamykany drzwiami i wentylowany co najmniej grawitacyjnie. Biuro Projektowe 96/184 .4x1. Ściany i stropy stanowiące elementy oddzielenia przeciwpoŜarowego powinny być wykonane z materiałów niepalnych.500 1. 2. pod warunkiem zastosowania stałych samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych i samoczynnych urządzeń oddymiających.000 2 przy hodowli bezściółkowej 3 nie ogranicza się 5. W ścianie oddzielenia przeciwpoŜarowego łączna powierzchnia otworów. § 232. 2. W budynku jednokondygnacyjnym wielkości stref poŜarowych PM.000 2.500 2.pobrano z www. nie powinna przekraczać 15% powierzchni ściany. nie ogranicza się. z wyjątkiem garaŜu. § 231. 3. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 230.obudowane przedsionkami przeciwpoŜarowymi lub zamykane za pomocą drzwi przeciwpoŜarowych bądź innego zamknięcia przeciwpoŜarowego. W budynku jednokondygnacyjnym lub na ostatniej kondygnacji budynku wielokondygnacyjnego wielkości stref poŜarowych PM.4 m. z zastrzeŜeniem § 246 ust. a takŜe osłony lub obudowy przewodów i kabli elektrycznych z wyjątkiem wykorzystywanych w przedsionku . Wymaganą klasę odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpoŜarowego oraz zamknięć znajdujących się w nich otworów określa poniŜsza tabela: NNDOM -Nasz Nowy DOM. a w stropie oddzielenia przeciwpoŜarowego 0. moŜna powiększyć o 100%. W budynku jednokondygnacyjnym wielkości stref poŜarowych PM. jeŜeli budynek nie zawiera pomieszczenia zagroŜonego wybuchem i jest wykonany z elementów nierozprzestrzeniających ognia oraz zastosowano samoczynne urządzenia oddymiające. 2 i 3. Przedsionek przeciwpoŜarowy powinien mieć wymiary rzutu poziomego nie mniejsze niŜ 1. 1. 1. z wyjątkiem garaŜu. 1.4 m. 2. ściany i strop.nndom. a w przypadku jednokondygnacyjnego budynku przeznaczonego do hodowli bezściółkowej.

W ścianie oddzielenia przeciwpoŜarowego dopuszcza się wypełnienie otworów materiałem przepuszczającym światło. obudowanego ścianami i stropem z materiałów niepalnych o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 60. 7. w przypadku poŜaru. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Klasa odporności ogniowej Klasa odporności poŜarowej budynku elementów oddzielenia przeciwpoŜarowego ścian i stropów. z stropów wyjątkiem w ZL stropów w ZL 2 R E I 240 R E I 120 R E I 60 3 R E 120 I drzwi z przedsionka przeciwpoŜarowego drzwi przeciwpoŜarowych lub innych zamknięć na korytarz i do na klatkę przeciwpoŜarowych * pomieszczenia schodową ) 4 E I 120 5 E I 60 E I 30 E I 15 6 E 60 E 30 E 15 1 "A" "B" i "C" "D" i "E" R E I 60 E I 60 R E I 30 E I 30 *) Dopuszcza się osadzenie tych drzwi w ścianie o klasie odporności ogniowej. 5. cegła szklana lub inne przeszklenie. Dopuszcza się stosowanie w strefach poŜarowych PM niezamykanego otworu w ścianie oddzielenia przeciwpoŜarowego. powinna być nie mniejsza od określonej w ust. określonej dla drzwi w kol.pl I Warunki techniczne. jeŜeli powierzchnia wypełnionych otworów nie przekracza 10% powierzchni ściany. słuŜącego przeprowadzeniu urządzeń technologicznych. znajdującej się między przedsionkiem a klatką schodową. słuŜącego przeprowadzeniu urządzeń technologicznych. w postaci tunelu o długości co najmniej 4 m chronionego na całej długości stałym urządzeniem gaśniczym zraszaczowym.pobrano z www.nndom. chronionego w NNDOM -Nasz Nowy DOM. 6. 6. przy czym klasa odporności ogniowej wypełnień nie powinna być niŜsza niŜ: Wymagana klasa odporności oddzielenia przeciwpoŜarowego ogniowej Klasa odporności ogniowej wypełnienia ściany otworu w ścianie będącej obudową ewakuacyjnej 2 E I 120 E I 60 E I 30 drogi innej 3 E 120 E 60 E 30 1 R E I 240 R E I 120 R E I 60 7. o których mowa w § 213. takim jak luksfery. 4 dla budynków o klasie odporności poŜarowej "D" i "E". Biuro Projektowe 97/184 . Pomieszczenia połączone tunelem powinny być zabezpieczone przed przepływem nim dymu. Dopuszcza się stosowanie w strefach poŜarowych PM otworu w ścianie oddzielenia przeciwpoŜarowego. z jednego pomieszczenia do drugiego. Klasa odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpoŜarowego oraz zamknięć znajdujących się w nich otworów w budynkach.

000 m3. od sceny teatralnej o powierzchni wewnętrznej przekraczającej 300 m2 lub o kubaturze brutto przekraczającej 6. w przypadku poŜaru. o liczbie miejsc przekraczającej 600. o których mowa w ust. Przepusty instalacyjne o średnicy większej niŜ 0. 2) kieszeni scenicznej. bezpośrednio pod pokryciem. dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej E I 60 lub R E I 60. 2. Biuro Projektowe 98/184 . równolegle do połaci dachu. znajdujące się poniŜej poziomu terenu. niewymienionych w ust.pobrano z www. Ścianę oddzielenia przeciwpoŜarowego naleŜy wysunąć na co najmniej 0.nndom. kanalizacyjnych i ogrzewczych. 3. 2.3 m lub zastosować pas z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 1 m i klasie odporności ogniowej E I 60. a niebędących elementami oddzielenia przeciwpoŜarowego.04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego. które na tej szerokości powinno być nierozprzestrzeniające ognia. Stosowanie kurtyny przeciwpoŜarowej jest wymagane do oddzielenia: 1) widowni. Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku. NNDOM -Nasz Nowy DOM. Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów. 3. W budynku z przekryciem dachu rozprzestrzeniającym ogień ściany oddzielenia przeciwpoŜarowego naleŜy wyprowadzić ponad pokrycie dachu na wysokość co najmniej 0.3 m lub zastosować wzdłuŜ ściany pas z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 1 m i klasie odporności ogniowej E I 60.3 m poza lico ściany zewnętrznej budynku lub na całej wysokości ściany zewnętrznej zastosować pionowy pas z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 2 m i klasie odporności ogniowej E I 60. o powierzchni przekraczającej 100 m2. 1.pl I Warunki techniczne. dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niŜsza niŜ E I 60 lub R E I 60. o których mowa w ust. powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) tych elementów. opartym na konstrukcji nośnej o klasie odporności ogniowej nie niŜszej od odporności ogniowej tej ściany. 3. 1. Sceny. Ścianę oddzielenia przeciwpoŜarowego naleŜy wznosić na własnym fundamencie lub na stropie. 1. powinny być wyposaŜone w samoczynne urządzenia oddymiające uruchamiane za pomocą systemu wykrywania dymu. przekrycie na tej szerokości powinno być nierozprzestrzeniające ognia. Przepusty instalacyjne o średnicy powyŜej 4 cm w ścianach i stropach. powinny być zabezpieczone przed moŜliwością przenikania gazu do wnętrza budynku. 1. dla pojedynczych rur instalacji wodnych.200 m3. § 235. 3. bezpośrednio pod pokryciem. od sceny teatralnej o powierzchni wewnętrznej przekraczającej 150 m2 lub o kubaturze brutto przekraczającej 1. 4. § 234. wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higienicznosanitarnych. 1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpoŜarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów. 1. § 233. W budynku z dachem rozprzestrzeniającym ogień ściany oddzielenia przeciwpoŜarowego naleŜy wyprowadzić ponad pokrycie dachu na wysokość co najmniej 0. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie sposób równowaŜny wymaganym dla tej ściany drzwiom przeciwpoŜarowym pod względem moŜliwości przeniesienia się przez ten otwór ognia lub dymu. 2. powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) ścian i stropów tego pomieszczenia.

1. Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna być zapewniona moŜliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy poŜarowej. bibliotek itp. Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla więcej niŜ 50 osób powinny otwierać się na zewnątrz. świetlic itp. . Określając wymaganą szerokość i liczbę przejść. z zastrzeŜeniem § 227 ust. wyjść oraz dróg ewakuacyjnych w budynku. z wyjątkiem zabudowy jednorodzinnej. NNDOM -Nasz Nowy DOM. 5.7 m2/osobę. lokali gastronomiczno-rozrywkowych. bibliotek itp.1 m2/osobę. dla: 1) sal konferencyjnych.5 m2/osobę. wyjść oraz dróg ewakuacyjnych w budynku. Rozdział 4 Drogi ewakuacyjne § 236. zwanymi dalej "drogami ewakuacyjnymi". W budynku. przy czym wymaganie to nie dotyczy świetlików nieotwieranych o klasie odporności ogniowej co najmniej E 30. holi. w którym z przeznaczenia i sposobu zagospodarowania pomieszczeń nie wynika jednoznacznie maksymalna liczba ich uŜytkowników. holi. 2) pomieszczeń handlowo-usługowych . liczbę tę naleŜy przyjmować na podstawie następujących wskaźników powierzchni uŜytkowej. 5) magazynów .pobrano z www.pl I Warunki techniczne. 3) pomieszczeń administracyjno-biurowych . o której mowa w ust. . 2. liczbę tę naleŜy przyjmować w odniesieniu do powierzchni tych pomieszczeń. 1. lokali gastronomiczno-rozrywkowych. 5. . poczekalni.4 m2/osobę. Określając wymaganą szerokość i liczbę przejść. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 4.1 m2/osobę. świetlic itp. 4.4 m2/osobę. 6. w którym z przeznaczenia i sposobu zagospodarowania pomieszczeń nie wynika jednoznacznie maksymalna liczba ich uŜytkowników. 4) archiwów.5 m2/osobę. W wyjściu ewakuacyjnym z budynku dopuszcza się stosowanie drzwi rozsuwanych spełniających wymagania określone w § 240 ust. naleŜy wyprowadzić ponad górną ich krawędź na wysokość co najmniej 0. w dachu którego znajdują się świetliki lub klapy dymowe. Ze strefy poŜarowej. dla: 1) sal konferencyjnych. Biuro Projektowe 99/184 . 3) pomieszczeń administracyjno-biurowych . poczekalni. 4.3 m. 4) archiwów. ściany oddzielenia przeciwpoŜarowego usytuowane od nich w odległości poziomej mniejszej niŜ 5 m.30 m2/osobę. Wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne powinny być zamykane drzwiami. . bezpośrednio albo drogami komunikacji ogólnej. 6. powinno być wyjście bezpośrednio na zewnątrz budynku lub przez inną strefę poŜarową.7 m2/osobę. Wymaganie to nie dotyczy budynku wpisanego do rejestru zabytków. 2) pomieszczeń handlowo-usługowych . 3.nndom.

5.o 50%. o którym mowa w ust. przyjmując co najmniej 0. w którym moŜe przebywać człowiek. 5 i 6 pkt 1 i 2. W pomieszczeniach o wysokości przekraczającej 5 m długość przejść. gdy: NNDOM -Nasz Nowy DOM. lecz nie mniej niŜ 0.9 m. 1 i 2. mogą być powiększone pod warunkiem zastosowania: 1) stałych urządzeń gaśniczych wodnych . 2) w strefach poŜarowych PM o gęstości obciąŜenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2 w budynku o więcej niŜ jednej kondygnacji nadziemnej . 1. Przejście. do wyjścia ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną lub do innej strefy poŜarowej albo na zewnątrz budynku. § 237. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 5) magazynów . jeŜeli pomieszczenia te są powiązane funkcjonalnie.pobrano z www. moŜe być powiększona o 25%. W pomieszczeniach. do których ewakuacji ono słuŜy. 2. o których mowa w ust.8 m. nie powinno prowadzić łącznie przez więcej niŜ trzy pomieszczenia.o 50 %. JeŜeli z przewidywanego przeznaczenia pomieszczenia nie wynika jednoznacznie sposób jego zagospodarowania.40 m. 8. 3.pl I Warunki techniczne. podlegają sumowaniu.nndom. o których mowa w ust. dla których określa się łącznie długość przejścia ewakuacyjnego. 3) w strefach poŜarowych PM. naleŜy obliczać proporcjonalnie do liczby osób. Biuro Projektowe 100/184 . § 238. 4. 1. Dopuszcza się prowadzenie przez pomieszczenie zagroŜone wybuchem przejścia ewakuacyjnego z innego pomieszczenia. 1 i 2. 7. w budynku o więcej niŜ jednej kondygnacji nadziemnej oraz w strefach poŜarowych PM w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej bez względu na wielkość obciąŜenia ogniowego . 1 i 2. Pomieszczenie powinno mieć co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m w przypadkach. o obciąŜeniu ogniowym nieprzekraczającym 500 MJ/m2. nie powinna przekraczać 40 m. o długości nieprzekraczającej: 1) w strefach poŜarowych ZL . zwane dalej "przejściem ewakuacyjnym". 9. W pomieszczeniu zagroŜonym wybuchem długość przejścia ewakuacyjnego. 1.nie mniej niŜ 0. Powiększenia.6 m na 100 osób. od najdalszego miejsca. 1 pkt 2 i 3. o których mowa w ust.o 50%.100 m. Szerokość przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi. z zastrzeŜeniem § 261. 1) stałych samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych . a w przypadku przejścia słuŜącego do ewakuacji do 3 osób . 2) samoczynnych urządzeń oddymiających uruchamianych za pomocą systemu wykrywania dymu . Długości przejść.30 m2/osobę. Ścianek działowych oddzielających od siebie pomieszczenia. 6. projektowa długość przejścia ewakuacyjnego nie moŜe być większa niŜ 80% długości określonej w ust. 10. nie dotyczą wymagania określone w § 216 ust. o którym mowa w ust.75 m. powinno być zapewnione przejście.

3) przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób. 4. 3.pl I Warunki techniczne. określona zgodnie z § 68 ust. mogących utrudnić ewakuację. Łączną szerokość drzwi w świetle. przyjmując co najmniej 0. 1. powinna wynosić co najmniej dla drzwi jednoskrzydłowych . 2. § 240. Wysokość drzwi. 3) znajduje się w strefie poŜarowej PM o gęstości obciąŜenia ogniowego powyŜej 500 MJ/m2. duszących bądź innych.9 m. przy czym najmniejsza szerokość drzwi w świetle ościeŜnicy powinna wynosić 0. 4) przeznaczonych dla ponad 6 osób o ograniczonej zdolności poruszania się. 5. przyjmując co najmniej 0. prowadzących na zewnątrz budynku lub do innej strefy poŜarowej.0.0. a w strefie poŜarowej ZL II . a jego powierzchnia przekracza 300 m2. 2.8 m. 6. powinna odpowiadać wymaganiom § 62 ust. Szerokość skrzydła drzwi wahadłowych. § 239. 1. Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń: 1) zagroŜonych wybuchem. Biuro Projektowe 101/184 . 4. 2) znajduje się w strefie poŜarowej ZL. a jego powierzchnia przekracza 1. Szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku.nndom. 1 i 2. a takŜe szerokość drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej.pobrano z www. nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości nie mniejszej niŜ 0.ponad 30 osób. a jego powierzchnia przekracza 100 m2. stanowiących wyjścia ewakuacyjne z pomieszczenia. a dla drzwi dwuskrzydłowych . powinny mieć co najmniej jedno. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 1) jest przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 osób. przy czym oba skrzydła drzwi dwuskrzydłowych muszą mieć tę samą szerokość. stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej. 1. 2) do których jest moŜliwe niespodziewane przedostanie się mieszanin wybuchowych lub substancji trujących.6 m. 5) jest zagroŜone wybuchem.9 m. niewymienionych w ust.6 m szerokości na 100 osób.6 m szerokości na 100 osób. z zastrzeŜeniem ust. a w przypadku drzwi słuŜących do ewakuacji do 3 osób . naleŜy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać w nim równocześnie.9 m w świetle ościeŜnicy. Drzwi wieloskrzydłowe. powinna być nie mniejsza niŜ szerokość biegu klatki schodowej. 4) znajduje się w strefie poŜarowej PM o gęstości obciąŜenia ogniowego do 500 MJ/m2.9 m. przy czym najmniejsza szerokość drzwi powinna wynosić 0. do których ewakuacji są one przeznaczone. 1. 1. Wyjścia ewakuacyjne z pomieszczenia zagroŜonego wybuchem na drogę ewakuacyjną powinny prowadzić przez przedsionki przeciwpoŜarowe odpowiadające wymaganiom § 232. stanowiących wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej. a jego powierzchnia przekracza 300 m2. o których mowa w ust. NNDOM -Nasz Nowy DOM.0. naleŜy obliczać proporcjonalnie do liczby osób. 4 i 5.000 m2. Szerokość drzwi w świetle na drodze ewakuacyjnej.

dopuszcza się umieszczenie naświetli powyŜej 2 m od posadzki tej galerii.pobrano z www. przy których znajduje się galeria. 1. zapewniające samoczynne zamykanie otworu w razie poŜaru. W bramach i ścianach przesuwanych na drogach ewakuacyjnych powinny znajdować się drzwi otwierane ręcznie albo w bezpośrednim sąsiedztwie tych bram i ścian powinny być umieszczone i wyraźnie oznakowane drzwi przeznaczone do celów ewakuacji. o którym mowa w § 247 ust. stanowiących obudowę dróg ewakuacyjnych w strefach poŜarowych ZL III i PM. Drzwi rozsuwane mogą stanowić wyjścia na drogi ewakuacyjne. a takŜe być stosowane na drogach ewakuacyjnych. a ich konstrukcja zapewnia: 1) otwieranie automatyczne i ręczne bez moŜliwości ich blokowania. jeŜeli przylegające pomieszczenia nie są zagroŜone wybuchem i jeŜeli gęstość obciąŜenia ogniowego w tych pomieszczeniach nie przekracza 1. jeŜeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie więcej niŜ 20 osób. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 3. 2. W ścianach wewnętrznych.4 m. 5. a ich konstrukcja zapewnia: 1) otwieranie automatyczne i ręczne bez moŜliwości ich blokowania. 2) samoczynne ich rozsunięcie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania poŜaru przez system wykrywania dymu chroniący strefę poŜarową. Zabrania się stosowania do celów ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych. Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych powinna mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla ścian wewnętrznych. 1. do ewakuacji z której te drzwi są przeznaczone. w którym moŜe przebywać jednocześnie więcej niŜ 300 osób.2 m. lecz nie mniej niŜ 1.6 m na 100 osób. bramy i inne zamknięcia otworów o wymaganej klasie odporności ogniowej lub dymoszczelności powinny być zaopatrzone w urządzenia. przyjmując co najmniej 0. § 242. będąca jedyną drogą ewakuacyjną. a takŜe być stosowane na drogach ewakuacyjnych. 7. NNDOM -Nasz Nowy DOM. 4. Wymaganie klasy odporności ogniowej dla obudowy poziomych dróg ewakuacyjnych nie dotyczy obudowy krytego ciągu pieszego . § 241.pl I Warunki techniczne. Drzwi. W ścianach zewnętrznych budynków. Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych naleŜy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać jednocześnie na danej kondygnacji budynku. oraz drzwi na drodze ewakuacyjnej z tego pomieszczenia.pasaŜu. NaleŜy teŜ zapewnić moŜliwość ręcznego otwierania drzwi słuŜących do ewakuacji. Drzwi rozsuwane mogą stanowić wyjścia na drogi ewakuacyjne. 3. nie mniejszą jednak niŜ E I 15. Dopuszcza się zmniejszenie szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej do 1. 2. 2) samoczynne ich rozsunięcie i pozostanie w pozycji otwartej w razie poŜaru lub awarii drzwi. powinny być wyposaŜone w urządzenia przeciwpaniczne. Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia.nndom. jeŜeli są przeznaczone nie tylko do celów ewakuacji. 4. 2. Biuro Projektowe 102/184 . 6. a takŜe w przypadku awarii drzwi. dopuszcza się umieszczenie nieotwieranych naświetli powyŜej 2 m od poziomu posadzki. z uwzględnieniem § 217. jeŜeli są przeznaczone nie tylko do celów ewakuacji.000 MJ/m2.

nie dotyczy korytarzy. 1. Na drogach ewakuacyjnych miejsca. 3) niskim (N) i średniowysokim (SW). 2.5 m. zawierającym strefę poŜarową ZL II. powinny być wyraźnie oznakowane. 3. zapobiegających rozprzestrzenianiu się dymu. § 244. zawierającym strefę poŜarową PM o gęstości obciąŜenia ogniowego powyŜej 500 MJ/m2 lub pomieszczenie zagroŜone wybuchem. ZL III lub ZL V. § 245. 1. 2) średniowysokim (SW). 2.pl I Warunki techniczne. Wysokość drogi ewakuacyjnej powinna wynosić co najmniej 2. Klatki schodowe i przedsionki przeciwpoŜarowe. stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną. powinny być wyposaŜone w urządzenia zapobiegające ich zadymieniu. 1. 4. pod warunkiem zachowania najmniejszej szerokości stopni określonych w § 69 ust. W budynku wysokim (W) i wysokościowym (WW) powinny być co najmniej dwie klatki schodowe obudowane i oddzielone od poziomych dróg komunikacji ogólnej oraz pomieszczeń przedsionkiem przeciwpoŜarowym. 1. 3.pobrano z www. o których mowa w ust. odpowiadającym wymaganiom § 232.nndom. Na drogach ewakuacyjnych dopuszcza się stosowanie schodów wachlarzowych. naleŜy stosować klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposaŜone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub słuŜące do usuwania dymu. po ich całkowitym otwarciu. przy czym długość obniŜonego odcinka drogi nie moŜe być większa niŜ 1. w których zastosowano pochylnie lub stopnie umoŜliwiające pokonanie róŜnicy poziomów. zawierającym strefę poŜarową ZL I. ZL II. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 3. na których zastosowano rozwiązania techniczno-budowlane zabezpieczające przed zadymieniem.2 m. Korytarze stanowiące drogę ewakuacyjną w strefach poŜarowych ZL powinny być podzielone na odcinki nie dłuŜsze niŜ 50 m przy zastosowaniu przegród z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urządzeń technicznych. nie mogą. § 246. § 243. o którym mowa w ust. zmniejszać wymaganej szerokości tej drogi. jeŜeli łączą one kondygnacje w obrębie jednej strefy poŜarowej. 6. 2) schodów ze stopniami zabiegowymi. jeŜeli schody te są jedyną drogą ewakuacyjną. Skrzydła drzwi. 2. NNDOM -Nasz Nowy DOM. Przegrody. Na drogach ewakuacyjnych jest zabronione stosowanie: 1) spoczników ze stopniami. Wymaganie. nad sufitami podwieszonymi i pod podłogami podniesionymi powyŜej poziomu stropu lub podłoŜa. powinny być wykonane z materiałów niepalnych. 1. stanowiące drogę ewakuacyjną w budynku wysokim (W) dla strefy poŜarowej ZL II oraz w budynku wysokościowym (WW) dla stref poŜarowych innych niŜ ZL IV. Dopuszcza się dodatkowe pionowe drogi komunikacji ogólnej. Biuro Projektowe 103/184 . W budynkach: 1) niskim (N). niespełniające tych wymagań. natomiast wysokość lokalnego obniŜenia 2 m.

4. 3. 2. 5. prowadzące na drogi komunikacji ogólnej. W podziemnej kondygnacji budynku. § 249. w strefach poŜarowych innych niŜ ZL IV. do którego przylegają lokale handlowe i usługowe. 3. ZL III. Klatki schodowe i przedsionki przeciwpoŜarowe. z wyjątkiem higienicznosanitarnych. powinny być wyposaŜone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub samoczynne urządzenia oddymiające uruchamiane za pomocą systemu wykrywania dymu. 3) klatki schodowe są wyposaŜone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub w samoczynne urządzenia oddymiające uruchamiane za pomocą systemu wykrywania dymu. § 248. W budynku wysokim (W) i wysokościowym (WW) dopuszcza się wykonywanie klatek schodowych. stanowiących drogę ewakuacyjną wyłącznie dla stref poŜarowych ZL IV. jeŜeli powierzchnia rzutu poziomego budynku nie przekracza 750 m2. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 3. W budynku średniowysokim (SW) i wyŜszym. W krytym ciągu pieszym (pasaŜu). drzwi z pomieszczeń. jak dla stropów budynku. Biuro Projektowe 104/184 . stanowiące drogę ewakuacyjną w budynku wysokim (W) dla strefy poŜarowej ZL I. Ściany wewnętrzne i stropy stanowiące obudowę klatki schodowej lub pochylni powinny mieć klasę odporności ogniowej określoną zgodnie z § 216. powinny być wyposaŜone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub samoczynne urządzenia oddymiające uruchamiane za pomocą systemu wykrywania dymu. jeŜeli: 1) kaŜde mieszkanie lub pomieszczenie jest oddzielone od poziomej drogi komunikacji ogólnej drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30. naleŜy zastosować rozwiązania techniczno-budowlane zabezpieczające przed zadymieniem poziomych dróg ewakuacyjnych. NNDOM -Nasz Nowy DOM.nndom. oraz budowli podziemnej z takim pomieszczeniem. stanowiące drogę ewakuacyjną w budynku wysokim (W) dla strefy poŜarowej PM. mogą nie spełniać wymagań stawianych drogom ewakuacyjnym. W budynku wysokim (W) niezawierającym strefy poŜarowej ZL II dopuszcza się stosowanie tylko jednej klatki schodowej. 2. 6. powinny mieć klasę odporności ogniowej co najmniej E I 30. naleŜy zastosować rozwiązania techniczno-budowlane zapewniające usuwanie dymu z tego pomieszczenia i z dróg ewakuacyjnych.pobrano z www. 1. 2) klatki schodowe są zamykane drzwiami dymoszczelnymi. powinny być wyposaŜone w urządzenia zapobiegające ich zadymieniu. ZL V lub PM oraz w budynku wysokościowym (WW) dla strefy poŜarowej ZL IV. w strefie poŜarowej ZL V. zagrodowym i rekreacji indywidualnej. a takŜe budynku tymczasowym nieprzeznaczonym na cele widowiskowe lub inne zgromadzenia ludzi. oraz w przekrytym dziedzińcu wewnętrznym. w której znajduje się pomieszczenie przeznaczone dla ponad 100 osób. Klatki schodowe i przedsionki przeciwpoŜarowe. bez przedsionków oddzielających je od poziomych dróg komunikacji ogólnej. stanowiące drogę ewakuacyjną w budynku wysokim (W) dla stref poŜarowych innych niŜ ZL IV i PM oraz w budynku wysokościowym (WW). § 247. Klatki schodowe i przedsionki przeciwpoŜarowe. Schody wewnętrzne w mieszkaniach w budynku wielorodzinnym oraz w budynku jednorodzinnym.pl I Warunki techniczne. naleŜy zastosować rozwiązania techniczno-budowlane zabezpieczające przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych. W budynku wysokim (W) i wysokościowym (WW). 1.

Piwnice powinny być oddzielone od pozostałej części budynku. Biegi i spoczniki schodów oraz pochylnie słuŜące do ewakuacji powinny być wykonane z materiałów niepalnych i mieć klasę odporności ogniowej co najmniej: 1) w budynkach o klasie odporności poŜarowej "A". stanowiącą obudowę klatki schodowej. 6.nndom. 1.E I 15. W budynku wysokim (W) i wysokościowym (WW) piwnice powinny być oddzielone od klatki schodowej przedsionkiem przeciwpoŜarowym.1 m. 1. o którym mowa w ust. W budynku niskim o klasie odporności poŜarowej "D" lub "E" w obudowanych klatkach schodowych. ruchomą barierą).R 60. NNDOM -Nasz Nowy DOM. § 251. Dźwig. 2. Wymaganie klasy odporności ogniowej.pobrano z www. 1. nie dotyczy klatek schodowych wydzielonych na kaŜdej kondygnacji przedsionkami przeciwpoŜarowymi oraz schodów na antresolę w pomieszczeniu. Schodów i pochylni ruchomych nie zalicza się do dróg ewakuacyjnych. schody prowadzące z tego poziomu powinny być zabezpieczone w sposób uniemoŜliwiający omyłkowe zejście ludzi do piwnic w przypadku ewakuacji (np. a inną ścianą zewnętrzną tego samego lub innego budynku powinna być ustalona zgodnie z § 271. JeŜeli drzwi do piwnic znajdują się poniŜej poziomu terenu. § 252. 2) w budynkach o klasie odporności poŜarowej "D" i "E" .000 kg i kabinę o wymiarach poziomych nie mniejszych niŜ 1. 1. "B" i "C" . z zastrzeŜeniem § 256 ust. Odległość między ścianą zewnętrzną. 3. 4. w którym się ona znajduje. zamykanych drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30. 3.E I 30. 3. nie dotyczy pionowych dróg komunikacji ogólnej przebiegających wyłącznie w obrębie jednej strefy poŜarowej.pl I Warunki techniczne. o którym mowa w ust. powinien być dostępny z przedsionka przeciwpoŜarowego klatki schodowej. W budynkach wysokościowych (WW) i wysokich (W) ZL I. 2) w budynkach średniowysokich (SW) i wyŜszych . o którym mowa w ust. ZL II. 2. 1. § 250. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2. ZL III i ZL V. Wymaganie. mających kondygnację uŜytkową na wysokości powyŜej 25 m. jeŜeli co najmniej jedna z tych ścian nie spełnia wymagań klasy odporności ogniowej określonej według § 216 jak dla stropu budynku z tą klatką schodową. Biuro Projektowe 105/184 . powinien mieć nośność co najmniej 1. przynajmniej jeden dźwig w kaŜdej strefie poŜarowej powinien być przystosowany do potrzeb ekip ratowniczych.R 30. z wyjątkiem budynków ZL IV niskich (N) i średniowysokich (SW) stropami i ścianami o klasie odporności ogniowej co najmniej R E I 60 i zamknięte drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30. Spocznik przed wejściem do dźwigu. 2. Wyjście z klatki schodowej na strych lub poddasze powinno być zamykane drzwiami lub klapą wyjściową o klasie odporności ogniowej co najmniej: 1) w budynkach niskich (N) . dopuszcza się wykonanie biegów i spoczników schodów z materiałów palnych.1x2. jeŜeli antresola ta jest przeznaczona do uŜytku nie więcej niŜ 10 osób. 5. § 253. o którym mowa w ust.

Za równorzędne wyjściu do innej strefy poŜarowej.nndom. 3. Biuro Projektowe 106/184 . mającym kondygnację z posadzką na wysokości powyŜej 25 m ponad poziomem terenu przy najniŜej połoŜonym wejściu do budynku oraz w budynku wysokościowym (WW) ZL IV. Dojście do dźwigu dla ekip ratowniczych powinno przeciwpoŜarowy spełniający wymagania określone w § 232. ZL III lub ZL V. 2. 2. mierzy się wzdłuŜ osi drogi ewakuacyjnej. Drzwi do dźwigu dla ekip ratowniczych powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) nie mniejszą niŜ połowa wymaganej klasy odporności ogniowej dla ścian i stropów szybu. § 256. Długość drogi ewakuacyjnej od wyjścia z pomieszczenia na tę drogę do wyjścia do innej strefy poŜarowej lub na zewnątrz budynku. zgodnie z § 216. 2. 1. o której mowa w ust. jest zamykany w razie poŜaru drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 60. W budynku ZL I. 1. długość tę mierzy się do pierwszych drzwi tego przedsionka. zamykanej drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30.pl I Warunki techniczne. Dopuszcza się przystosowanie do potrzeb ekip ratowniczych dźwigu. zgodnie z § 216. który nie spełnia wymagań określonych w ust. § 255. a w przypadku. 1. w którym on się znajduje. o którym mowa w ust. § 253. § 254. o którym mowa w § 246 ust. Szyb dźwigu dla ekip ratowniczych powinien być wyposaŜony w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub słuŜące do usuwania dymu. 3. Szyb dźwigu dla ekip ratowniczych powinien być wyposaŜony w urządzenia zapobiegające zadymieniu. zwanej dalej "dojściem ewakuacyjnym". spełniając wymagania Polskiej Normy dotyczącej dźwigów dla straŜy poŜarnej. prowadzić przez przedsionek 3. jeŜeli hol. Dopuszczalne długości dojść ewakuacyjnych w strefach poŜarowych określa poniŜsza tabela: Długość dojścia w m Rodzaj strefy poŜarowej przy jednym przy co najmniej 2 1) dojściu dojściach 2 10 2 1 Z pomieszczeniem zagroŜonym wybuchem 3 40 60 PM o gęstości obciąŜenia ogniowego Q > 500 MJ/m bez 2) 30 pomieszczenia zagroŜonego wybuchem NNDOM -Nasz Nowy DOM. 2. ZL II. Ściany i stropy szybu dźwigu dla ekip ratowniczych powinny mieć klasę odporności ogniowej wymaganą jak dla stropów budynku. Ściany i stropy szybu dźwigu dla ekip ratowniczych powinny mieć klasę odporności ogniowej wymaganą jak dla stropów budynku. wyposaŜonej w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub słuŜące do usuwania dymu. 3. 5 . 4. nie dotyczy dźwigu dostępnego przez przedsionek przeciwpoŜarowy. Wymaganie odporności ogniowej.zamykanej drzwiami dymoszczelnymi. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 4.pobrano z www. 1. przynajmniej jeden dźwig w kaŜdej strefie poŜarowej powinien być przystosowany do potrzeb ekip ratowniczych. uwaŜa się wyjście do obudowanej klatki schodowej. W przypadku zakończenia dojścia ewakuacyjnego przedsionkiem przeciwpoŜarowym.

drobnej sprzedaŜy. 2) W tym nie więcej niŜ 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej. dla kondygnacji budynku o największej liczbie przewidywanych osób. 2) drogi ewakuacyjnej samoczynnymi urządzeniami uruchamianymi za pomocą systemu wykrywania dymu . mogą być powiększone pod warunkiem ochrony: 1) strefy poŜarowej stałymi urządzeniami gaśniczymi wodnymi . Wyjście z klatki schodowej. 3. znajdujących się tam jednocześnie. 1. 4. przy czym dopuszcza się dla drugiego dojścia długość większą o 100% od najkrótszego. II i V ZL III ZL IV 1) 2 100 40 60 100 10 30 60 2) 2) Dla dojścia najkrótszego. tak jak jest to wymagane dla klatki schodowej.nndom.pl I Warunki techniczne. których obudowa odpowiada wymaganiom § 249 ust. określonej zgodnie z § 242 ust. NNDOM -Nasz Nowy DOM.3 m. oddymiającymi Przy jednoczesnym stosowaniu tych urządzeń długość dojścia moŜe być powiększona o 100%. wyjściem ewakuacyjnym. 2) hol nie znajduje się w strefie poŜarowej PM o gęstości obciąŜenia ogniowego powyŜej 500 MJ/m2 ani teŜ zawierającej pomieszczenie zagroŜone wybuchem. nieprowadzącym przez ten hol.pobrano z www. o której mowa w ust.o 50%. 6.o 50 %. Dojścia te nie mogą się pokrywać ani krzyŜować. a otwory w obudowie mają zamknięcia o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30. 2. 5) wysokość holu w miejscu. 1) strefy poŜarowej stałymi samoczynnymi urządzeniami gaśniczymi wodnymi . prowadzącej do tego wyjścia. przy czym ograniczenie to nie odnosi się do klatek schodowych z odrębnym. jest nie mniejsza niŜ 3. ochrony budynku. mogący spełniać takŜe funkcje uzupełniające do funkcji wynikających z przeznaczenia budynku. Dopuszcza się przeprowadzenie drogi ewakuacyjnej do wyjścia na zewnątrz budynku z klatki schodowej oraz z poziomych dróg komunikacji ogólnej przez hol. w którym przebiega droga ewakuacyjna. bezpośrednio lub poziomymi drogami komunikacji ogólnej. 5. 1. takie jak: recepcyjna. Długości dojść ewakuacyjnych. pod warunkiem Ŝe: 1) przez jeden hol moŜliwe jest przeprowadzenie drogi ewakuacyjnej tylko z jednej klatki schodowej. o której mowa w pkt 1. Biuro Projektowe 107/184 . jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie PM o gęstości obciąŜenia ogniowego Q £ 500 MJ/m bez 2) 60 pomieszczenia zagroŜonego wybuchem ZL I. 4) wolna szerokość drogi ewakuacyjnej jest co najmniej o 50% większa od szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej w budynku. powinno prowadzić na zewnątrz budynku.o 50%. o których mowa w ust. 3) hol jest oddzielony od poziomych dróg komunikacji ogólnej.

jest zabronione. 1. 1. 3) nie następuje przepalenie trzeciej nitki. Rozdział 5 Wymagania przeciwpoŜarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposaŜenia stałego § 258.pobrano z www. jeŜeli liczba osób przebywających jednocześnie na wyŜszej kondygnacji nie przekracza 50. 7. 2. ZL III i ZL V stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych. za łatwo zapalne uwaŜa się materiały. Drabiny ewakuacyjne naleŜy umieszczać w miejscach łatwo dostępnych. w którym jest wymagana druga droga ewakuacyjna dla ludzi z wyŜszej kondygnacji. 3. 1. których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. Sytuowanie drabin naprzeciw świetlików i okien jest zabronione. W strefach poŜarowych ZL I. W przypadku stosowania materiałów wykończeniowych luźno zwisających. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 6) szerokość drzwi wyjściowych na zewnątrz budynku jest większa o 50% od minimalnej szerokości drzwi wyjściowych określonej zgodnie z § 239 ust. o której mowa w ust. a w budynku wysokościowym (WW) lub ze strefą poŜarową o gęstości NNDOM -Nasz Nowy DOM. Biuro Projektowe 108/184 . Dopuszcza się wykonywanie drabin ewakuacyjnych bez obręczy ochronnych.nndom. stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione. ZL II. mające klasę odporności ogniowej co najmniej R E I 30. Podłogi podniesione o więcej niŜ 0. Na drogach komunikacji ogólnej. draperiach. 2. W strefach poŜarowych ZL I. § 259. ZL III i ZL V stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów łatwo zapalnych. dopuszcza się stosowanie na tej drodze drabiny ewakuacyjnej. 4. prowadzącej na dach nad niŜszą kondygnacją lub na poziom terenu. a w budynku z pomieszczeniem zagroŜonym wybuchem 15. kotarach oraz Ŝaluzjach. ZL II. 1. których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. 2) ts ≤ 30 s. 2. których właściwości określone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszącymi się do zapalności i rozprzestrzeniania płomienia przez wyroby włókiennicze nie spełniają co najmniej jednego z kryteriów: 1) ti ≥ 4 s. 1a. zasłonach. słuŜących celom ewakuacji.pl I Warunki techniczne. W budynku PM. Dopuszczalną długość drogi od wyjścia z klatki schodowej. 3. Nie dotyczy to zakładów pracy chronionej. gdy róŜnica wysokości nie przekracza 3 m.2 m ponad poziom stropu lub innego podłoŜa powinny mieć: 1) niepalną konstrukcję nośną oraz co najmniej niezapalne płyty podłogi od strony przestrzeni podpodłogowej. w szczególności w kurtynach. jest zabronione. do wyjścia na zewnątrz budynku określa się zgodnie z ust. z uwzględnieniem wymagań § 101. 4) nie występują płonące krople. § 257.

przy czym odległość tę naleŜy ustalać. prowadzone w przestrzeni podpodłogowej podłogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi. wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia. 3. 1. powinny mieć: 1) fotele i inne siedzenia trudno zapalne odpowiadające wymaganiom Polskiej Normy dotyczącej oceny zapalności mebli tapicerowanych oraz niewydzielające produktów rozkładu i spalania. pomieszczeniach magazynowych oraz w pomieszczeniach z podłogami podniesionymi. zgodnie z Polską Normą dotyczącą badań wydzielania produktów toksycznych. W pomieszczeniach stref poŜarowych ZL II.000 MJ/m2 . § 260. a w budynku wysokościowym (WW) lub ze strefą poŜarową o gęstości obciąŜenia ogniowego ponad 4. 2. określonych jako bardzo toksyczne. stosowanie łatwo zapalnych przegród. Przewody elektroenergetyczne i inne instalacje wykonane z materiałów palnych.000 MJ/m2 . a w budynku wysokościowym (WW) lub w budynkach ze strefą poŜarową o gęstości obciąŜenia ogniowego ponad 4. stałych elementów wyposaŜenia i wystroju wnętrz oraz wykładzin podłogowych jest zabronione. wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia. biorąc pod uwagę odstęp między stałymi elementami siedzeń.nndom. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie obciąŜenia ogniowego ponad 4. powinny mieć osłonę lub obudowę o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30.pobrano z www. prowadzone w przestrzeni podpodłogowej podłogi podniesionej. a w budynku wysokościowym (WW) lub ze strefą poŜarową o gęstości obciąŜenia ogniowego ponad 4. określonych jako bardzo toksyczne. 2) przestrzeń podpodłogową podzieloną na sektory o powierzchni nie większej niŜ 1.000 MJ/m2 . w których miejsca do siedzenia są ustawione w rzędach. § 261. 2) szerokość przejść pomiędzy rzędami siedzeń nie mniejszą niŜ 0. Pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 200 osób dorosłych lub 100 dzieci.000 MJ/m2 oraz w strefach poŜarowych ZL II . Biuro Projektowe 109/184 .co najmniej E I 60. 3) liczbę siedzeń w rzędzie nie większą niŜ 16 pomiędzy przejściami oraz 8 w rzędzie przyściennym.45 m. 2. określenie trudno zapalny przypisuje się fotelom i innym siedzeniom. Na drogach ewakuacyjnych wykonywanie w podłodze podniesionej otworów do wentylacji lub ogrzewania jest zabronione. przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób oraz w pomieszczeniach produkcyjnych. W pomieszczeniach.co najmniej E I 60.pl I Warunki techniczne. 1) fotele i inne siedzenia trudno zapalne oraz niewydzielające produktów rozkładu i spalania. stosowanie wykładzin podłogowych łatwo zapalnych jest zabronione.000 m2 przegrodami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30. 2.co najmniej E I 60. przy czym dopuszcza się zwiększenie liczby miejsc w rzędach odpowiednio do 40 i 20 pod warunkiem zwiększenia odstępu między NNDOM -Nasz Nowy DOM. które nie ulegają postępującemu tleniu i spalaniu płomieniowemu w warunkach określonych Polską Normą dotyczącą badania zapalności mebli tapicerowanych. powinny mieć osłonę lub obudowę o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30. zgodnie z Polską Normą dotyczącą badań wydzielania produktów toksycznych. Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiałów palnych.co najmniej R E I 60.

3 m. W łazienkach i saunach z piecykami gazowymi oraz termami gazowymi i elektrycznymi dopuszcza się stosowanie okładzin ściennych z materiałów palnych.6 m od łatwo zapalnych części budynku. z tym Ŝe odległość tych urządzeń od okładzin powinna wynosić co najmniej 0. w odległości co najmniej 0.3 m. Palenisko otwarte moŜe być stosowane tylko w pomieszczeniu. Piec metalowy lub w ramach metalowych.pobrano z www.co najmniej 0.3 m. rury przyłączeniowe oraz otwory do czyszczenia powinny być oddalone od łatwo zapalnych. dymowe lub spalinowe.6 m. sięgającym poza krawędzie drzwiczek co najmniej po 0. Biuro Projektowe 110/184 . § 262. a w korytarzach . wystający co najmniej 0. Stosowanie okładzin ściennych z materiałów łatwo zapalnych w łazienkach i saunach z piecem na paliwo stałe jest zabronione. niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. Wymaganie to nie dotyczy mieszkań.3 m. a od osłoniętych okładziną z tynku o grubości 25 mm lub inną równorzędną okładziną .3 m.przegrodami co 50 m.3 m. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie rzędami siedzeń o 1 cm na kaŜde dodatkowe siedzenie odpowiednio powyŜej 16 lub 8.000 m2. 3. nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku co najmniej 0. a przy piecach metalowych bez nóŜek .nndom. Rozdział 6 Wymagania przeciwpoŜarowe dla palenisk i instalacji § 265. 2. wentylacyjne.15 m. powinny być zabezpieczone przed moŜliwością zapalenia lub zwęglenia.0. 4. § 264. 1. W pomieszczeniach ze stropem drewnianym palenisko otwarte powinno mieć okap wykonany z materiałów niepalnych. wykonanymi z materiałów niepalnych. Palne elementy wystroju wnętrz budynku. 2. Przestrzeń między sufitem podwieszonym i stropem powinna być podzielona na sektory o powierzchni nie większej niŜ 1. Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone naleŜy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych.2 m przy liczbie osób do 150. cegły.15 m. 4) szerokość przejść komunikacyjnych nie mniejszą niŜ 1. a od osłoniętych okładziną z tynku o grubości 25 mm na siatce albo równorzędną okładziną . 2. 1. Palenisko powinno być umieszczone na podłoŜu niepalnym o grubości co najmniej 0. w którym nie występuje zagroŜenie wybuchem. § 263. 5) rzędy siedzeń lub ławek trwale umocowane do podłogi albo siedzenia sztywno łączone ze sobą w rzędy oraz między rzędami. nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku co najmniej 0.co najmniej 0. kafli i podobnych materiałów niepalnych oraz przewody spalinowe i dymowe powinny być oddalone od łatwo zapalnych. NNDOM -Nasz Nowy DOM.3 m poza krawędź paleniska. 1. Podłoga łatwo zapalna przed drzwiczkami palenisk powinna być zabezpieczona pasem materiału niepalnego o szerokości co najmniej 0. a przy większej ich liczbie szerokość tę naleŜy zwiększyć proporcjonalnie o 0. przez które lub obok których są prowadzone przewody ogrzewcze. Piec z kamienia.pl I Warunki techniczne.6 m na 100 osób.

5 m. 3. aby w przypadku poŜaru nie oddziaływały siłą większą niŜ 1 kN na elementy budowlane. § 267. Między wylotem przewodu spalinowego i dymowego a najbliŜszym skrajem korony drzew dorosłych naleŜy zapewnić zachowanie odległości co najmniej 6 m. 1.25 m. Odległość nieizolowanych przewodów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych powinna wynosić co najmniej 0. 3. a takŜe aby przechodziły przez przegrody w sposób umoŜliwiający kompensacje wydłuŜeń przewodu. a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. Dopuszcza się w budynkach PM. Przewody spalinowe i dymowe powinny być wykonane z wyrobów niepalnych. 5. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociągowej. 6. 4. 2. murowanej na zaprawie cementowo-wapiennej. Elastyczne elementy łączące. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanałach i przewodach wentylacyjnych powinny być wykonane z materiałów niepalnych. z wyjątkiem budynków jednorodzinnych i rekreacji indywidualnej. pod warunkiem Ŝe nie są one prowadzone przez drogi ewakuacyjne oraz nie przepływa nimi powietrze o temperaturze powyŜej 85° C lub zanieczyszczenia mogące się odkładać.nndom. Dopuszcza się wykonanie obudowy. 2. 7. z zewnętrznym tynkiem lub spoinowaniem. o której mowa w ust. z cegły pełnej grubości 12 cm. W pomieszczeniu kuchennym lub wnęce kuchennej w mieszkaniu dopuszcza się stosowanie przewodów wentylacji wywiewnej z materiałów co najmniej trudno zapalnych. z wyjątkiem garaŜy. z wyjątkiem wentylatorów. Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych. wykonanie przewodów wentylacyjnych nierozprzestrzeniających ognia. Przewody spalinowe i dymowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych. § 268. Elastyczne elementy łączące wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych. przy czym nie powinny być prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpoŜarowego. powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych. powinny spełniać następujące wymagania: 1) przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób. z zastrzeŜeniem § 271 ust. NNDOM -Nasz Nowy DOM. 8. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 266. 1. 1. 8. 2.pobrano z www. 2) zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów niepalnych. kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.pl I Warunki techniczne. przy czym ich długość nie powinna przekraczać 0. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach. słuŜące do połączenia sztywnych przewodów wentylacyjnych z elementami instalacji lub urządzeniami. Biuro Projektowe 111/184 . posiadać długość nie większą niŜ 4 m. 1. zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku poŜaru w czasie nie krótszym niŜ wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej. Przewody lub obudowa przewodów spalinowych i dymowych powinny spełniać wymagania określone w Polskiej Normie dotyczącej badań ogniowych małych kominów. 4.

których temperatura powierzchni grzewczych przekracza 160 °C.nndom. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefę poŜarową. 4. 3. w których jest wymagana instalacja sygnalizacyjno-alarmowa. której nie obsługują. izolacyjność ogniową i dymoszczelność (E I S) lub powinny być wyposaŜone w przeciwpoŜarowe klapy odcinające zgodnie z ust. równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpoŜarowego. niezaleŜnie od zastosowanego wyzwalacza termicznego. automatycznie wyłączającego ogrzewanie po osiągnięciu temperatury powietrza 110 °C oraz zabezpieczenia uniemoŜliwiającego pracę nagrzewnicy bez przepływu powietrza.pobrano z www. 5) maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynkach mieszkalnych średniowysokich (SW) i wyŜszych oraz w innych budynkach o wysokości powyŜej dwóch kondygnacji nadziemnych powinny być wydzielone ścianami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 60 i zamykane drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30. automatycznie wyłączającego ogrzewanie po osiągnięciu 110° oraz zabezpieczenia uniemo Ŝliwiającego pracę nagrzewnicy bez przepływu C powietrza. wymaganej dla elementów oddzielenia przeciwpoŜarowego tych stref poŜarowych. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefę poŜarową. pod warunkiem zastosowania ogranicznika temperatury. 5. 5. z zastrzeŜeniem ust. 5. Biuro Projektowe 112/184 . 4. 6. NNDOM -Nasz Nowy DOM. Dopuszcza się zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorów i urządzeń do uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odporności ogniowej E I 60. z zastrzeŜeniem ust. 4) filtry i tłumiki powinny być zabezpieczone przed przeniesieniem się do ich wnętrza palących się cząstek. których temperatura powierzchni grzewczych nie przekracza 160°C. 5. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpoŜarowego powinny być wyposaŜone w przeciwpoŜarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpoŜarowego z uwagi na szczelność ogniową.pl I Warunki techniczne. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpoŜarowego powinny być wyposaŜone w przeciwpoŜarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej (E I). Dopuszcza się instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych. powinny być obudowane elementami o klasie odporności ogniowej (E I). pod warunkiem zastosowania ogranicznika temperatury. izolacyjność ogniową i dymoszczelność (E I S). na paliwo ciekłe lub gazowe. której nie obsługują. nie dotyczy to obudowy urządzeń instalowanych ponad dachem budynku. 2. 2. powinny mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla elementów oddzielenia przeciwpoŜarowego tych stref poŜarowych z uwagi na szczelność ogniową. 4. przeciwpoŜarowe klapy odcinające powinny być uruchamiane przez tę instalację. bądź teŜ być wyposaŜone w przeciwpoŜarowe klapy odcinające. Dopuszcza się instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych oraz nagrzewnic na paliwo ciekłe lub gazowe. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 3) w przewodach wentylacyjnych nie naleŜy prowadzić innych instalacji. W strefach poŜarowych.

a takŜe konstrukcję budynku przed skutkami wybuchu. w których filtry. 4.8 m nad poziomem podłogi. NNDOM -Nasz Nowy DOM. W pomieszczeniach zagroŜonych wybuchem naleŜy stosować oddzielną dla kaŜdego pomieszczenia instalację wyciągową.nndom. aby nie powodowały unoszenia pyłów osiadłych. chyba Ŝe obliczeniowo określono inną liczbę wymian zapobiegających zadymieniu zabezpieczonych pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych. W pomieszczeniach. Wymagania. o którym mowa w pkt 3.równieŜ dymoszczelności. 6. 3) przewody wentylacji oddymiającej powinny mieć co najmniej klasę odporności ogniowej (EI) stropu. 5) górna krawędź kratek nawiewnych powinna znajdować się na wysokości nie większej niŜ 0. 7. 4) przeciwpoŜarowe klapy odcinające w przewodach wentylacji oddymiającej powinny spełniać wymaganie. Usytuowanie wentylacyjnych otworów wyciągowych powinno uwzględniać gęstość względną par cieczy i gazów występujących w pomieszczeniu w stosunku do powietrza oraz przewidywany kierunek ruchu zanieczyszczonego powietrza. jeŜeli działanie wentylatorów mogłoby przyczynić się do jego rozprzestrzeniania. w miejscu bezpiecznym dla tych urządzeń oraz dla otoczenia. 5. Komory pyłowe i cyklony dla pyłów tworzących z powietrzem mieszaniny wybuchowe powinny być wyposaŜone w klapy lub przepony przeciwwybuchowe.pobrano z www. Instalacja wentylacji oddymiającej powinna spełniać następujące wymagania: 1) zapewnić usuwanie dymu z intensywnością co najmniej 10 wymian na godzinę. o których mowa w ust. 6) kratki wywiewne powinny być rozmieszczone w sposób zapewniający równomierne usuwanie dymu z pomieszczenia. 1.8 m nad poziomem podłogi.pl I Warunki techniczne. W pomieszczeniach zagroŜonych wybuchem naleŜy stosować urządzenia wstrzymujące automatycznie pracę wentylatorów w razie powstania poŜaru i sygnalizujące ich wyłączenie. Przewody wentylacyjne przed miejscem wprowadzenia do komór pyłowych i cyklonów powinny być wyposaŜone w urządzenia zapobiegające przeniesieniu się ognia. z zastrzeŜeniem § 277 ust. o której mowa w § 216. Filtry. Biuro Projektowe 113/184 . nie dotyczą przypadków uzasadnionych względami technologicznymi. komory pyłowe i cyklony do palnych pyłów powinny być zlokalizowane w pomieszczeniach wydzielonych elementami oddzielenia przeciwpoŜarowego lub teŜ na zewnątrz budynku. w których mogą występować palne pyły. tworzące z powietrzem mieszaniny wybuchowe. a dolna krawędź kratek wywiewnych powinna znajdować się na wysokości nie mniejszej niŜ 1. 5. zabezpieczające konstrukcję cyklonu i komory. § 270. a w przypadku połączenia tych przewodów z instalacją wentylacji i klimatyzacji . otwory wentylacji nawiewnej powinny być usytuowane oraz wykonane tak. 5. przy czym odległość między nimi nie powinna być większa niŜ 10 m. 3. 2. 2) mieć stały dopływ powietrza zewnętrznego uzupełniającego braki tego powietrza w wyniku jego wypływu wraz z dymem. komory pyłowe i cyklony stanowią bezpośrednie wyposaŜenie urządzeń i agregatów produkcyjnych. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 269. 8.

pobrano z www. co najmniej taką jak klasa odporności ogniowej stropu określona w § 216. Instalacja wentylacji oddymiającej powinna: 1) usuwać dym z intensywnością zapewniającą. co najmniej taką jak klasa odporności ogniowej stropu określona w § 216. 2) B600 30 . Klapy odcinające do przewodów wentylacji oddymiającej. powinny mieć klasę odporności ogniowej E I S. powinny być uruchamiane automatycznie i mieć klasę odporności ogniowej E I S AA.pl I Warunki techniczne.E600 S AA. NNDOM -Nasz Nowy DOM. co najmniej taką jak klasa odporności ogniowej stropu określona w § 216. jeŜeli wynikająca z obliczeń temperatura dymu powstającego w czasie poŜaru nie przekracza 300 °C. § 270. przy czym dopuszcza się stosowanie klasy E300 S. powinny być uruchamiane automatycznie i mieć klasę odporności ogniowej z uwagi na szczelność ogniową i dymoszczelność . jeŜeli wynikająca z obliczeń temperatura dymu powstającego w czasie poŜaru nie przekracza 300 °C. obsługujące: 1) wyłącznie jedną strefę poŜarową. 2. Wentylatory oddymiające powinny mieć klasę: 1) F600 60. 2) więcej niŜ jedną strefę poŜarową. 2) mieć stały dopływ powietrza zewnętrznego uzupełniającego braki tego powietrza w wyniku jego wypływu wraz z dymem. 5.nndom. 2) więcej niŜ jedną strefę poŜarową.dla klap otwieranych wyłącznie w sposób ręczny. jeŜeli przewidywana temperatura dymu przekracza 400 °C. przy czym dopuszcza się stosowanie klasy E300 S AA. obsługujące: 1) wyłącznie jedną strefę poŜarową. powinny mieć klasę odporności ogniowej z uwagi na szczelność ogniową i dymoszczelność . Klapy dymowe w grawitacyjnej wentylacji oddymiającej powinny mieć klasę: 1) B300 30 . Ŝe w czasie potrzebnym do ewakuacji ludzi na chronionych przejściach i drogach ewakuacyjnych nie wystąpi zadymienie lub temperatura uniemoŜliwiające bezpieczną ewakuację.dla klap otwieranych automatycznie.E600 S. 3. co najmniej taką jak klasa odporności ogniowej stropu określona w § 216. 2) F400 120 w pozostałych przypadkach. przy czym dopuszcza się inne klasy. jeŜeli z analizy obliczeniowej temperatury dymu oraz zapewnienia bezpieczeństwa ekip ratowniczych wynika taka moŜliwość. Przewody wentylacji oddymiającej. Biuro Projektowe 114/184 . 1. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 7) wentylatory instalacji oddymiającej powinny być odporne na działanie temperatury 400° przez co najmniej 120 minut lub wynikaj ącej z przewidywanej C temperatury i czasu usuwania gazów poŜarowych. 4.

000 < Q £ Q £ 1. 1 w 5 kolumnie tabeli. 1 naleŜy zwiększyć o 50%. a mającymi na powierzchni większej niŜ 65% klasę odporności ogniowej(E). JeŜeli co najmniej w jednym z budynków znajduje się pomieszczenie zagroŜone wybuchem. być mniejsza niŜ odległość w metrach określona w poniŜszej tabeli: Rodzaj budynku oraz dla budynku PM maksymalna gęstość obciąŜenia ogniowego strefy poŜarowej PM Q Rodzaj budynku oraz dla budynku PM w MJ/m2 maksymalna gęstość obciąŜenia ogniowego 2 PM strefy poŜarowej PM Q w MJ/m ZL IN 1. wówczas odległość określoną w ust. 1-5. określoną w § 216 ust.nndom. 1. jeŜeli we wszystkich strefach poŜarowych budynków. JeŜeli ściana zewnętrzna budynku ma na powierzchni mniejszej niŜ 30% klasę odporności ogniowej (E).o 100%.pobrano z www. JeŜeli jedna ze ścian zewnętrznych usytuowana od strony sąsiedniego budynku lub przekrycie dachu jednego z budynków jest rozprzestrzeniające ogień.000 PM 1. określoną w § 216 ust. 6.000 Q > 4. Biuro Projektowe 115/184 . określoną w § 216 ust. są stosowane stałe urządzenia gaśnicze wodne. wówczas odległość między tą ścianą lub jej częścią a ścianą zewnętrzną drugiego budynku naleŜy zwiększyć w stosunku do określonej w ust. przylegających odpowiednio do tych ścian lub ich części. lecz nie mniejszej niŜ 30%. 5. z zastrzeŜeniem ust. klasę odporności ogniowej (E). NNDOM -Nasz Nowy DOM. a jeŜeli dotyczy to obu ścian zewnętrznych lub przekrycia dachu obu budynków . 1 w 5 kolumnie tabeli. 3. wówczas odległość między ich zewnętrznymi ścianami nie powinna być mniejsza niŜ 20 m. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozdział 7 Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo poŜarowe § 271.000 4. nie powinna. wówczas odległość między tą ścianą lub jej częścią a ścianą zewnętrzną drugiego budynku naleŜy zwiększyć w stosunku do określonej w ust. 1 i 2 o 50%.pl I Warunki techniczne. Odległość między zewnętrznymi ścianami budynków niebędącymi ścianami oddzielenia przeciwpoŜarowego. 2 i 3.000 < Q £ 4. 1 i 2 o 100%. Odległość między ścianami zewnętrznymi budynków lub częściami tych ścian moŜe być zmniejszona o 50%. 1 w 5 kolumnie tabeli. JeŜeli ściana zewnętrzna budynku ma na powierzchni nie większej niŜ 65%. w stosunku do określonej w ust.000 1 ZL IN PM Q £ 1.000 PM Q > 4. 4.000 2 8 8 8 15 20 3 8 8 8 15 20 4 8 8 8 15 20 5 15 15 15 15 20 6 20 20 20 20 20 2.

000 MJ/m2. dotyczy pasa terenu o szerokości zmniejszonej o 50% w odniesieniu do tych ścian zewnętrznych obu budynków.pobrano z www. W pasie terenu o szerokości określonej w ust. PM. powinny być sytuowane w odległości nie mniejszej od granicy sąsiedniej. § 272. 1. Najmniejszą odległość budynków ZL. Biuro Projektowe 116/184 . rekreacji indywidualnej oraz budynki mieszkalne zagrodowe i gospodarcze. powinny być sytuowane w odległości nie mniejszej od granicy sąsiedniej. 9. ze ścianami i dachami nierozprzestrzeniającymi ognia. rekreacji indywidualnej oraz budynki mieszkalne zagrodowe i gospodarcze. nie dotyczy budynków. Otwarte składowisko. Ŝe na działce niezabudowanej będzie usytuowany budynek o przeznaczeniu określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Odległość ściany zewnętrznej wznoszonego budynku od granicy sąsiedniej niezabudowanej działki budowlanej powinna wynosić co najmniej połowę odległości określonej w § 271 ust. Odległości. NNDOM -Nasz Nowy DOM. niŜ jest to określone w § 12. są stosowane stałe urządzenia gaśnicze wodne. 2. niezabudowanej działki. niŜ jest to określone w § 12. które tworzą między sobą kąt 60° lub większy. Ŝe będzie on miał gęstość obciąŜenia ogniowego strefy poŜarowej Q większą od 1. przy czym dla budynków PM naleŜy przyjmować. z zastrzeŜeniem § 218. Wymaganie. 4 i 5. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 7. IN od granicy lasu naleŜy przyjmować. niemającymi otworów. Odległość od ściany zewnętrznej budynku lub jej części do ściany zewnętrznej drugiego budynku moŜe być zmniejszona o 25%. lecz mniejszy niŜ 120°. Odległości. które: 1) są oddzielone od siebie ścianą oddzielenia przeciwpoŜarowego. 1. Wymaganie. moŜna zmniejszyć o 25%. Budynki jednorodzinne. 4 i 5 dla ścian oddzielenia przeciwpoŜarowego obu budynków. a w przypadku braku takiego planu . 11. moŜna zmniejszyć o 25 %. niezabudowanej działki. o którym mowa w ust. lecz nie większą niŜ 4. 10. 10. w stosunku do określonej w ust. Budynki mieszkalne jednorodzinne. 2. 12. 8. bez pomieszczeń zagroŜonych wybuchem. dla budynków wymienionych w § 213. ze względu na usytuowanie. 1-7. przylegających odpowiednio do tej ściany lub jej części. jak odległość ścian tych budynków od ściany budynku ZL z przekryciem dachu rozprzestrzeniającym ogień. 1. ściany zewnętrzne innego budynku powinny spełniać wymagania określone w § 232 ust. 9. spełniającą dla obu budynków wymagania określone w § 232 ust. jeŜeli są zwrócone do siebie ścianami i dachami z przekryciami nierozprzestrzeniającymi ognia. przyjmując. naleŜy traktować jak budynek PM.budynek ZL ze ścianą zewnętrzną. jeŜeli we wszystkich strefach poŜarowych budynku.000 MJ/m2. o których mowa w ust. 1-7. niemającymi otworów. bez pomieszczeń zagroŜonych wybuchem.nndom. 1-5. jeŜeli są zwrócone do siebie ścianami i dachami nierozprzestrzeniającymi ognia. niebędące ścianami oddzielenia przeciwpoŜarowego. 13. 10. o którym mowa w ust. ze ścianami i dachami z przekryciami nierozprzestrzeniającymi ognia. lub 2) mają ściany zewnętrzne tworzące między sobą kąt nie mniejszy niŜ 120° . dla budynków wymienionych w § 213.pl I Warunki techniczne. o której mowa w § 271 ust. 1. otaczającym ściany zewnętrzne budynku. o których mowa w ust.

nndom. NNDOM -Nasz Nowy DOM. a od urządzenia spustowego.5 m. z zastrzeŜeniem § 249 ust. 6. z izolacją uniemoŜliwiającą przedostawanie się oleju do gruntu. jeŜeli łączna powierzchnia wewnętrzna tych budynków nie przekracza najmniejszej dopuszczalnej powierzchni strefy poŜarowej wymaganej dla kaŜdego ze znajdujących się na tej działce rodzajów budynków. Zbiorniki. moŜe być zmniejszona o połowę. do 3 m. pod warunkiem wykonania ściany zewnętrznej budynku od strony zbiornika jako ściany oddzielenia przeciwpoŜarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej R E I 120 lub wykonania takiej ściany pomiędzy budynkiem a zbiornikiem. 5. powinny wynosić co najmniej 3 m. powinny być wykonane jako stalowe dwupłaszczowe lub być lokalizowane na terenie ukształtowanym w formie niecki.5 m. 5. przykrytymi warstwą ziemi o grubości co najmniej 0. 1. Zbiorniki. Odległość budynku ZL od zbiornika podziemnego oleju opałowego. przykrytego warstwą ziemi o grubości nie mniejszej niŜ 0. z izolacją uniemoŜliwiającą przedostawanie się oleju do gruntu. 6. 6. oraz odległości między tymi zbiornikami a innymi obiektami budowlanymi określają przepisy odrębne dotyczące baz i stacji paliw płynnych. oddechowego i pomiarowego tego zbiornika . 3. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 3. 3. Budynek usytuowany bezpośrednio przy granicy działki powinien mieć od strony sąsiedniej działki ścianę oddzielenia przeciwpoŜarowego o klasie odporności ogniowej określonej w § 232 ust. o których mowa w ust. z zastrzeŜeniem § 249 ust. 4. o pojemności większej od pojemności zbiornika.pobrano z www. 5. jeŜeli łączna powierzchnia wewnętrzna tych budynków nie przekracza najmniejszej dopuszczalnej powierzchni strefy poŜarowej wymaganej dla kaŜdego ze znajdujących się na tej działce rodzajów budynków. Odległość. Odległości między budynkami ZL a zbiornikami gazu płynnego. nie powinny być mniejsze niŜ 3 m. Odległości między ścianami zewnętrznymi budynków połoŜonych na jednej działce budowlanej nie ustala się. 2. 4. o pojemności większej od pojemności zbiornika. o których mowa w § 179. § 273. powinny być wykonane jako stalowe dwupłaszczowe lub być lokalizowane na terenie ukształtowanym w formie niecki. o której mowa w ust. 2. powinna wynosić co najmniej 3 m. 4 i 5. Odległości między budynkami a zbiornikami naziemnymi oleju opałowego o łącznej pojemności nie większej niŜ 70 m3 nie powinny być mniejsze niŜ 20 m. Odległości między ścianami zewnętrznymi budynków połoŜonych na jednej działce budowlanej nie ustala się. o których mowa w ust. Dopuszcza się zmniejszenie odległości. 6. § 273. 3. o których mowa w ust. 3. 1. pod warunkiem zastosowania między budynkiem a zbiornikiem ściany oddzielenia przeciwpoŜarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej R E I 120.co najmniej 10 m. Odległości budynków PM i IN wykonanych z materiałów niepalnych od zbiorników i ich urządzeń. Odległość zbiornika naziemnego oleju opałowego zasilającego kotłownię od budynku ZL powinna wynosić co najmniej 10 m. 3.pl I Warunki techniczne. Biuro Projektowe 117/184 . 2. o których mowa w ust. Odległości między budynkami a zbiornikami podziemnymi oleju opałowego o łącznej pojemności nie większej niŜ 35 m3.

1. mający formę zadaszenia miejsc postojowych z odkrytymi drogami manewrowymi. Klasę odporności poŜarowej garaŜu naleŜy przyjmować.000 m2. powinien mieć elementy konstrukcji i przekrycia co najmniej słabo rozprzestrzeniające ogień i niekapiące pod wpływem wysokiej temperatury. wykonanie nad najwyŜszą kondygnacją garaŜu otwartego. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozdział 8 Wymagania przeciwpoŜarowe dla garaŜy § 274. § 275. nadziemny garaŜ otwarty. w zabudowie jednorodzinnej i rekreacji indywidualnej. dodatkowego poziomu miejsc postojowych bez zadaszenia lub z zadaszeniem spełniającym wymagania określone w § 274 ust.5. Dopuszcza się. z zastrzeŜeniem § 277 ust. 2) wykonano. 2. moŜe być wykonany w klasie D odporności poŜarowej.500 m2.2. Ŝe dotyczy on garaŜy zamkniętych i otwartych.nndom. Jednokondygnacyjny. jeŜeli przepisy rozporządzenia nie stanowią inaczej.pl I Warunki techniczne. o których mowa w § 102-108. od posadzki do poziomu NNDOM -Nasz Nowy DOM. jeŜeli jest spełniony jeden z poniŜszych warunków: 1) zastosowano stałe urządzenia gaśnicze tryskaczowe. mogą być powiększone o 100%. dotyczą garaŜy zamkniętych i otwartych. 1. Jednokondygnacyjny. 3.000 MJ/m2. o których mowa w ust. jak dla budynku PM o gęstości obciąŜenia ogniowego do 500 MJ/m2. jeŜeli nad kondygnacją przeznaczoną do parkowania samochodów nie znajdują się inne pomieszczenia. naleŜy rozumieć. 2. 2. będącego budynkiem niskim (N). niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. Powierzchnie. Przepisu ust. 1. § 276. 1 nie stosuje się do garaŜu o liczbie stanowisk postojowych nie większej niŜ 3. oddzielające od siebie nie więcej niŜ po 2 stanowiska postojowe. powinien mieć elementy konstrukcji i przekrycia dachu niekapiące pod wpływem wysokiej temperatury. ściany o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30. § 277. 5. 2) w garaŜu podziemnym . 1. 3. GaraŜ otwarty. Powierzchnia strefy poŜarowej w garaŜu zamkniętym nie powinna przekraczać: 1) w garaŜu nadziemnym . Usytuowanie garaŜu zamkniętego i otwartego powinno odpowiadać warunkom określonym w § 271 jak dla budynków PM o gęstości obciąŜenia ogniowego do 1. W przypadku gdy przepis rozporządzenia nie określa rodzaju garaŜu. z zastrzeŜeniem § 19. pod warunkiem wykonania jego elementów jako nierozprzestrzeniających ognia. mający formę zadaszenia miejsc postojowych z odkrytymi drogami manewrowymi. Wymagania przeciwpoŜarowe.pobrano z www. Biuro Projektowe 118/184 . 3. 1. określone w niniejszym rozdziale. 2. 3. naziemny garaŜ otwarty. którego najwyŜszy poziom parkowania znajduje się nie wyŜej niŜ 25 m nad poziomem otaczającego terenu.

powinny znajdować się co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zapewniającego pozostawienie prześwitu pod stropem o wysokości 0.nndom. 2 .1 do 0. o którym mowa w ust. 1. 3. oddzielające od siebie nie więcej niŜ po 2 stanowiska postojowe. 2) w garaŜu otwartym . Długość przejścia do wyjścia ewakuacyjnego nie moŜe przekraczać: 1) w garaŜu zamkniętym .jedynie z uwagi na kryterium szczelności ogniowej (E). klasa odporności ogniowej przewodów wentylacji oddymiającej powinna odpowiadać wymaganiom § 270 pkt 3 jedynie z uwagi na kryterium szczelności ogniowej (E).pobrano z www. ściany o klasie odporności ogniowej.pl I Warunki techniczne. 1. mający wspólny wjazd dla dwóch lub więcej poziomów. Długość przejścia do najbliŜszego wyjścia ewakuacyjnego nie moŜe przekraczać: NNDOM -Nasz Nowy DOM. 4. Wielopoziomowy garaŜ podziemny. 3. W przypadku zastosowania stałego urządzenia gaśniczego tryskaczowego. przy czym jednym z tych wyjść moŜe być wjazd lub wyjazd.1 do 0.500 m2.40 m. w części pełnej co najmniej E I 30. 2 pkt 1.500 m2 naleŜy stosować samoczynne urządzenia oddymiające. 6. powinny znajdować się co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne. 2.500 m2. przy czym jednym z tych wyjść moŜe być wjazd lub wyjazd. W przypadku zastosowania rozwiązania.000 m2. Na kaŜdej kondygnacji garaŜu.5 m na całej ich długości. Na kaŜdej kondygnacji garaŜu. Biuro Projektowe 119/184 .000 m2. W garaŜu zamkniętym o powierzchni całkowitej przekraczającej 1. której powierzchnia przekracza 1. moŜe być powiększona o 100 %. jeŜeli jest spełniony jeden z poniŜszych warunków: 1) zastosowano ochronę strefy poŜarowej stałymi samoczynnymi urządzeniami gaśniczymi wodnymi. 5. 4. Powierzchnia. § 278. o której mowa w ust. 2. naleŜy stosować samoczynne urządzenia oddymiające. klasa odporności ogniowej przewodów wentylacji oddymiającej powinna odpowiadać wymaganiom określonym w § 270 ust. Powierzchnia strefy poŜarowej w nadziemnym lub podziemnym garaŜu zamkniętym nie powinna przekraczać 5. od posadzki do poziomu zapewniającego pozostawienie prześwitu pod stropem o wysokości 0. 2. w strefie poŜarowej przekraczającej 1. 1. Powierzchnia strefy poŜarowej w garaŜu otwartym nie powinna przekraczać 30. 1. powinien spełniać jeden z warunków określonych w ust. 2) wykonano. której powierzchnia całkowita przekracza 1.2 m na całej ich długości. W garaŜu zamkniętym strefa poŜarowa obejmująca więcej niŜ jedną kondygnację podziemną powinna spełniać jeden z warunków określonych w ust. 5.500 m2. W garaŜu zamkniętym.60 m. § 277.

mieć moŜliwość oddzielenia ich od siebie i od kondygnacji nadziemnej budynku za pomocą drzwi. § 279. § 280. W budynku.pl I Warunki techniczne. Biuro Projektowe 120/184 . powinny mieć podłogi. jest zabronione. przed dźwigiem oddzielonym od garaŜu drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 60. Rozdział 9 Wymagania przeciwpoŜarowe dla budynków inwentarskich § 282. o którym mowa w ust. z zastrzeŜeniem § 164 ust. 2. 5. w razie poŜaru.500 m3. odległość wrót garaŜu wbudowanego lub przybudowanego od najbliŜszej krawędzi okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w tym samym budynku nie moŜe być mniejsza niŜ 1.8 m poza boczne krawędzie wrót garaŜu.8 m od lica ściany. Instalowanie w garaŜu studzienek rewizyjnych. 1. W garaŜu podziemnym kondygnacje o powierzchni powyŜej 1. Długość przejścia. 1. kotłownie i inne pomieszczenia wyposaŜone w paleniska lub trzony kuchenne. 2) w garaŜu otwartym . oraz umieszczanie otworów od palenisk lub otworów rewizyjnych przeznaczonych do czyszczenia kanałów dymowych. spalinowych i wentylacyjnych. 3. o którym mowa w ust. 3. 1.5 m w rzucie poziomym. w przypadku garaŜu zamkniętego. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 1) w garaŜu zamkniętym .6 m od lica ściany. JeŜeli poziom parkowania leŜy nie wyŜej niŜ 3 m nad poziomem terenu urządzonego przy budynku. zwalnia się budynki IN o kubaturze brutto do 1.pobrano z www.1 m. Połączenie garaŜu z budynkiem wymaga zastosowania przedsionka przeciwpoŜarowego zamykanego drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30.60 m. NNDOM -Nasz Nowy DOM. wysunięty obustronnie 0. Odległość ta moŜe wynosić 1. 1. urządzeń i przewodów gazowych. 1. znajdujące się w budynkach IN. za wyjście ewakuacyjne mogą słuŜyć nieobudowane schody zewnętrzne. jeŜeli wykonano nad wjazdem do garaŜu daszek z materiałów niepalnych o wysięgu co najmniej 0. § 283. Paszarnie. określonych w § 212. ściany i stropy wykonane z materiałów niepalnych.nndom.5 m. W garaŜu zamkniętym. bram lub innych zamknięć o klasie odporności ogniowej nie mniejszej niŜ E I 30. Wymaganie.500 m2 powinny. nie dotyczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych i rekreacji indywidualnej. Od wymagań dotyczących klasy odporności poŜarowej budynków. Wyjście ewakuacyjne powinno być dostępne takŜe w przypadku zamknięcia bram między strefami poŜarowymi. 4. moŜe być powiększona zgodnie z zasadami określonymi w § 237 ust. 6. 2. 2. § 281. znajdującym się w budynku ZL.40 m. 6 i 7. o którym mowa w ust. o którym mowa w ust. Nie wymaga się zastosowania przedsionka. lub jeŜeli wrota garaŜu są cofnięte o 0. odległość w pionie między wrotami garaŜu a oknami tego budynku powinna wynosić co najmniej 1. 1.

3. lub przez drabinę i drzwi zewnętrzne o wymiarach co najmniej 0. Budynek taki nie powinien mieć kondygnacji podziemnych i więcej niŜ 2 kondygnacje nadziemne. trzody chlewnej i owiec. o których mowa w § 271 i § 273 ust. umieszczone w szczytowej ścianie budynku. Dopuszcza się umieszczenie w jednym budynku części mieszkalnej i gospodarczej pod następującymi warunkami: 1) część mieszkalna oraz część gospodarcza mają odrębne wejścia. 2) w bezściółkowym chowie bydła. nie dotyczy to przypadków określonych w § 287 i 288. NNDOM -Nasz Nowy DOM. 1. jeŜeli liczba bydła i trzody chlewnej nie przekracza 15 sztuk. 2) między częścią mieszkalną a gospodarczą zostanie wykonana ściana o klasie odporności ogniowej co najmniej R E I 60. 6. PM lub IN.50 m. 4. a z pomieszczeń podzielonych na sekcje . a owiec . 3) w budynku przeznaczonym dla większej liczby zwierząt aniŜeli wymieniona w pkt 2 naleŜy stosować co najmniej dwa wyjścia. 1. o wymiarach co najmniej 0.200 sztuk.6 m. 5. § 285.pobrano z www. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 284.pl I Warunki techniczne.6 m.nndom. Budynek IN powinien spełniać następujące wymagania ewakuacyjne: 1) odległość od najdalszego stanowiska dla zwierząt do wyjścia ewakuacyjnego nie powinna przekraczać przy ściółkowym utrzymaniu zwierząt . o której mowa w § 251 pkt 1.6 m poza lico ścian zewnętrznych i ponad palne pokrycie dachu. Tymczasowy budynek wykonany z materiałów palnych lub z palną izolacją naleŜy przegradzać w odstępach nieprzekraczających 24 m ścianami oddzieleń przeciwpoŜarowych o klasie odporności ogniowej co najmniej R E I 60. Dostęp do poddasza tymczasowego budynku wykonanego z materiałów palnych powinien być umoŜliwiony za pomocą wewnętrznego wyłazu z klapą. 2.6x0. a przy bezściółkowym .6x1. naleŜy stosować co najmniej jedno wyjście ewakuacyjne. Budynek tymczasowy przeznaczony na stały pobyt ludzi powinien być wykonany co najmniej w klasie "E" odporności poŜarowej. 4) wrota i drzwi w budynku inwentarskim powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia. Biuro Projektowe 121/184 . Stosowanie instalacji elektrycznych lub gazowych na strychu tymczasowego budynku wykonanego z materiałów palnych jest zabronione. Ściana oddzielenia przeciwpoŜarowego powinna być wysunięta co najmniej o 0.co najmniej jedno wyjście ewakuacyjne z kaŜdej sekcji.75 m. Do wyznaczania minimalnej odległości budynku tymczasowego od innego budynku mają zastosowanie przepisy określające odległości między budynkami ZL. Rozdział 10 Wymagania przeciwpoŜarowe dla budynków tymczasowych § 286.

pobrano z www. 4) wyjścia ewakuacyjne rozmieszczone moŜliwie równomiernie na obwodzie. powinno być dodatkowo wyposaŜone w: 1) konstrukcje umieszczone wewnątrz lub na zewnątrz budynku do awaryjnego podwieszenia powłoki pneumatycznej. § 289. przeznaczone do celów widowiskowych. oznakowane . rekreacyjnych lub sportowych. 5) oznakowania wyjść ewakuacyjnych . 6) wyposaŜenia w oświetlenie awaryjne. o którym mowa w § 288. § 288. Pomieszczenie. 2) widownia jest dostępna z poziomu terenu. 5) ma oświetlenie ewakuacyjne i bezpieczeństwa. 3) zastosowania wyłącznie ogrzewania powietrznego.zgodnie z Polskimi Normami . 6) wyposaŜenia w oświetlenie ewakuacyjne i bezpieczeństwa. dojść i przejść ewakuacyjnych. Pomieszczenie z obudową pneumatyczną moŜe być wykorzystywane jako tymczasowy budynek PM o gęstości obciąŜenia ogniowego strefy poŜarowej nie wyŜszej od 1. jeŜeli: 1) jest jednokondygnacyjny. 4) ma wyjścia.zgodnie z Polskimi Normami . określonych w przepisach rozporządzenia.nndom. wystawowych. 7) wyposaŜenia w instalację elektryczną wykonaną zgodnie z Polskimi Normami. 3) awaryjną wentylację mechaniczną do wymiany powietrza.znakami bezpieczeństwa. Biuro Projektowe 122/184 .znakami bezpieczeństwa.000 MJ/ m2. zasilane z niezaleŜnego źródła energii. 5) ma oświetlenie awaryjne. 2) awaryjne urządzenie do utrzymania ciśnienia w powłoce. Budynek tymczasowy moŜe być przeznaczony na cele widowiskowe lub inne zgromadzenia ludzi. pod warunkiem: 1) zachowania odległości co najmniej 20 m od innych obiektów budowlanych.pl I Warunki techniczne. zasilaną z niezaleŜnego źródła energii. 4) zapewnienia liczby i wymiarów wyjść. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 287. 2) uŜycia powłoki z materiału co najmniej trudno zapalnego. NNDOM -Nasz Nowy DOM. 3) dach lub stropodach mają przekrycie co najmniej trudno zapalne. 6) ma instalację elektryczną wykonaną zgodnie z Polskimi Normami. przejścia i dojścia ewakuacyjne o liczbie i wymiarach określonych w przepisach rozporządzenia.

ustawione zgodnie z wymaganiami określonymi w § 261.przy zachowaniu uŜytkowej szerokości chodnika nie mniejszej niŜ 2 m oraz zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu dla osób z dysfunkcją narządu wzroku. a takŜe obudowy urządzeń technicznych nie mogą być wysunięte poza płaszczyznę ściany zewnętrznej budynku o więcej niŜ 0. 4 dotyczy takŜe zewnętrznych schodów i pochylni. 4. Tablice informacyjne. § 290.pobrano z www. 1. w szczególności przez uwzględnienie przepisów niniejszego działu. skrzydeł okiennych lub szyb. 2. 1. Wymaganie to nie dotyczy budynków na terenie zakładów karnych. Tymczasowy budynek typu namiotowego przeznaczony do celów widowiskowych powinien spełniać wymagania określone w § 288 i 289. 6.4 m nad poziomem chodnika. z pozostawieniem nieosłoniętego pasma ruchu od strony jezdni o szerokości co najmniej 1 m. jakie w prawdopodobnym zakresie moŜe spowodować upadek okładzin elewacyjnych. w której się znajdują. nie mogą zawęŜać szerokości uŜytkowej chodnika usytuowanego bezpośrednio przy ścianie zewnętrznej budynku. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 5) krzesła połączone ze sobą w sposób trwały i unieruchomione w rzędach co najmniej po 8 sztuk.5 m . 1. § 293.nndom. 6. Urządzenia oświetleniowe. powinien mieć konstrukcję umoŜliwiającą przeniesienie ewentualnych obciąŜeń. 3. o którym mowa w ust. Wystawy sklepowe. okiennice lub inne osłony.5 m w budynkach wyŜszych. w pozycji otwartej lub zamkniętej. Daszki. Daszek. § 292. Dział VII Bezpieczeństwo uŜytkowania § 291. aby nie stanowiły zagroŜenia bezpieczeństwa dla uŜytkowników budynku i osób trzecich. umieszczone na zewnątrz budynku lub w jego otoczeniu nie mogą powodować uciąŜliwości dla jego uŜytkowników ani teŜ przechodniów i kierowców. balkony oraz stałe i ruchome osłony przeciwsłoneczne mogą być umieszczane na wysokości co najmniej 2. reklamy i podobne urządzenia oraz dekoracje powinny być tak usytuowane. Biuro Projektowe 123/184 . Budynek i urządzenia z nim związane powinny być projektowane i wykonane w sposób niestwarzający niemoŜliwego do zaakceptowania ryzyka wypadków w trakcie uŜytkowania. JeŜeli światło skierowane jest na elewację budynku zawierającą okna. Wymaganie określone w ust. Wejścia do budynku o wysokości powyŜej dwóch kondygnacji nadziemnych. Oświetlenie wystaw i reklamy świetlne nie powinny być uciąŜliwe dla uŜytkowników budynku oraz powodować olśnienia przechodniów i uŜytkowników jezdni. mającego pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi. Skrzydła drzwiowe i okienne oraz kraty. 5. naleŜy ochraniać daszkiem lub podcieniem ochronnym o szerokości większej co najmniej o 1 m od szerokości drzwi oraz o wysięgu lub głębokości nie mniejszej niŜ 1 m w budynkach niskich (N) i 1. 2. wykonane i zamocowane. z wyjątkiem wymagań dotyczących urządzeń do utrzymywania ciśnienia w powłoce. natęŜenie oświetlenia na tej elewacji nie moŜe przekraczać 5 luksów w NNDOM -Nasz Nowy DOM. aresztów śledczych oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.pl I Warunki techniczne. gabloty reklamowe. w tym reklamy.

słuŜące do pokonania wysokości przekraczającej 0. § 295. pochylni.pobrano z www. 3. pochylniach. pomostów i galerii. usytuowane na trasie przejścia lub przejazdu. gdy schody i pochylnie o wysokości do 1 m. zagrodowym i rekreacji indywidualnej warunek określony w ust. skrobaczek. 1.pl I Warunki techniczne. 1. nie moŜe być podatna na wywoływane przez uŜytkowników drgania. § 297. słuŜących komunikacji ogólnej w budynku mieszkalnym. pokrywy urządzeń sieci uzbrojenia terenu i instalacji podziemnych oraz inne osłony otworów. 2.5 m. o których mowa w ust.i prawostronne ich uŜytkowanie. portfenetrach. 1. Wpusty kanalizacyjne. 3. balkonach i loggiach nie powinny mieć ostro zakończonych elementów. niemające balustrad. w budynku uŜyteczności publicznej powinny mieć balustrady lub poręcze przyścienne. co najmniej po 0. Przy szerokości biegu schodów większej niŜ 4 m naleŜy zastosować dodatkową balustradę pośrednią. nieostre odłamki. umoŜliwiające lewo.nndom. § 294. określonych w Polskiej Normie dotyczącej podstawowych obciąŜeń technologicznych i montaŜowych. powinny być zaopatrzone w balustrady lub inne zabezpieczenia od strony przestrzeni otwartej. a ich konstrukcja powinna zapewniać przeniesienie sił poziomych. Balustrady przy schodach. tłukącego się na drobne. zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej. wycieraczek do obuwia lub podobnych urządzeń wystających ponad poziom płaszczyzny dojścia w szerokości drzwi wejściowych do budynku jest zabronione. ewentualnie pulsującego. do którego prowadzą. oraz wysokość i wypełnienie płaszczyzn pionowych zapewniające skuteczną ochronę przed wypadnięciem osób. 1. portfenetrach. powinny być oznakowane w sposób widoczny i wykonane z materiału zapewniającego bezpieczeństwo uŜytkowników w przypadku stłuczenia. Konstrukcja schodów. Wysokość i prześwity lub otwory w wypełnieniu balustrad powinny mieć wymiary określone w tabeli: Rodzaj budynków uŜytkowe) (przeznaczenie Minimalna balustrady. są obustronnie szersze w stosunku do drzwi lub innego przejścia. § 296. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie przypadku światła białego i 3 luksów w przypadku światła kolorowego lub światła o zmieniającym się natęŜeniu. 1 uwaŜa się za spełniony równieŜ wówczas. 2. Wpusty kanalizacyjne oraz aŜurowe osłony otworów w płaszczyźnie chodnika lub przejścia przez jezdnię powinny mieć odstępy między prętami lub średnice otworów nie większe niŜ 20 mm. 2. Balustrady przy schodach. W budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Schody zewnętrzne i wewnętrzne. określone w Polskich Normach. balkonach i loggiach powinny mieć konstrukcję przenoszącą siły poziome. § 298. Umieszczenie odbojów. Wysokość i wypełnienie płaszczyzn pionowych powinny zapewniać skuteczną ochronę przed wypadnięciem osób. Skrzydła drzwiowe. Szklane elementy balustrad powinny być wykonane ze szkła o podwyŜszonej wytrzymałości na uderzenia. Biuro Projektowe 124/184 . 1. Schody zewnętrzne i wewnętrzne. wysokość Maksymalny prześwit lub mierzona wymiar otworu pomiędzy NNDOM -Nasz Nowy DOM.5 m. powinny znajdować się w płaszczyźnie chodnika lub jezdni. wykonane z przezroczystych tafli. pochylniach. błyskowego.

Przy balustradach lub ścianach przyległych do pochylni. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie do wierzchu (m) 1 2 poręczy elementami balustrady (m) 3 nie reguluje się wypełnienia Budynki jednorodzinne i wnętrza 0. powinny mieć zabezpieczenia umoŜliwiające ich otwarcie tylko przez osoby mające upowaŜnienia właściciela lub zarządcy budynku. Balustrady oddzielające róŜne poziomy w halach sportowych. kinach.2 m. Dopuszcza się obniŜenie pionowej części balustrady do 0.75 i 0. 5. powinny mieć skrzydła otwierane do wewnątrz. powinny być wykonane w sposób zapobiegający moŜliwości wspinania się po nich do pomieszczeń połoŜonych na wyŜszych kondygnacjach.05 m. Dopuszcza się stosowanie okien otwieranych na zewnątrz. NNDOM -Nasz Nowy DOM. Okna w budynku powyŜej drugiej kondygnacji nadziemnej. umieszczone na wysokości 0. konserwacji i naprawy od wewnątrz pomieszczeń lub z urządzeń technicznych instalowanych na zewnątrz budynku. Kraty zewnętrzne. wychodzące na chodniki lub inne przejścia dla pieszych. 5. a takŜe w innych budynkach uŜyteczności publicznej powinny zapewniać bezpieczeństwo uŜytkowników takŜe w przypadku paniki. a takŜe okna na niŜszych kondygnacjach. 6.pl I Warunki techniczne. 1. 1.9 mieszkań wielopoziomowych Budynki wielorodzinne i zamieszkania zbiorowego.1 0. co najmniej 0.2 m nad poziomem podłogi. Biuro Projektowe 125/184 . 7. usytuowane nie wyŜej niŜ 1. przeznaczonych dla ruchu osób niepełnosprawnych. teatrach. na kondygnacjach połoŜonych powyŜej 55 m nad terenem. oświaty i wychowania 1. przed ich początkiem i za końcem. Przepisów określonych w ust. Okna w pomieszczeniach przewidzianych do korzystania przez osoby niepełnosprawne powinny mieć urządzenia przeznaczone do ich otwierania. naleŜy zastosować obustronne poręcze.9 m od płaszczyzny ruchu. 3. o poziomej osi obrotu i maksymalnym wychyleniu skrzydła do 0. 2. § 300. Poręcze przy schodach i pochylniach powinny być oddalone od ścian. naleŜy przedłuŜyć o 0.pobrano z www. § 299.3 m oraz zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne uŜytkowanie. zastosowane w otworach okiennych i balkonowych.7 m. Okna w budynku wysokościowym.1 oraz zakładów opieki zdrowotnej Inne budynki 1. 4. do których są mocowane. pod warunkiem uzupełnienia jej górną częścią poziomą o szerokości dającej łącznie z częścią pionową wymiar co najmniej 1. w którym przewiduje się zbiorowe przebywanie dzieci bez stałego nadzoru.12 0.2 3.nndom.6 m. 1 i 2 nie stosuje się do budynku wpisanego do rejestru zabytków. pod warunkiem zastosowania w nich szyb zapewniających bezpieczeństwo uŜytkowania oraz umoŜliwienia ich mycia. mierząc od lica ściany zewnętrznej. W budynku. Poręcze przy schodach zewnętrznych i pochylniach. 4. balustrady powinny mieć rozwiązania uniemoŜliwiające wspinanie się na nie oraz zsuwanie się po poręczy.

określona w ust. w co najmniej jednym otworze okiennym. 4. powinny otwierać się od wewnątrz: 1) mieszkania. lecz z ogrzewaniem powietrznym. 3. W budynku na kondygnacjach połoŜonych powyŜej 25 m nad terenem między górną krawędzią podokiennika a podłogą naleŜy zachować odległość co najmniej 1. 2. Wymagania. 1. W budynkach przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci i osób niepełnosprawnych. tarasy lub galerie. Biuro Projektowe 126/184 . W budynku na kondygnacjach połoŜonych poniŜej 25 m nad terenem odległość między górną krawędzią wewnętrznego podokiennika a podłogą powinna wynosić co najmniej 0. W budynku na kondygnacjach połoŜonych powyŜej 25 m nad terenem zabrania się stosowania balkonów. W pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci oraz osób niepełnosprawnych na grzejnikach centralnego ogrzewania naleŜy umieszczać osłony.je Ŝeli znajduje się on na wysokości ponad 3. Wysokość połoŜenia podokiennika.pl I Warunki techniczne. Kraty i okiennice. W budynku. z wyjątkiem przyziemia oraz ścianek podokiennych w loggii. 1 i 2. 3. 2) pomieszczenia mieszkalnego znajdującego się w budynku innym niŜ mieszkalnym. o których mowa w § 239 ust. a w instalacjach prysznicowych do 38 °C.pobrano z www. w instalacji wody ciepłej powinny być stosowane termostatyczne zawory mieszające z ograniczeniem maksymalnej temperatury do 43 °C.15 m. pod warunkiem zastosowania w nich progów o wysokości co najmniej 0. na tarasie lub galerii. Stosowanie logii powyŜej 55 m nad terenem jest zabronione. zapobiegające poparzeniu. § 302. nie dotyczą zakładów karnych i aresztów śledczych oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. 3. gdzie nie podlega ona ograniczeniom. o których mowa w ust. lecz nie wyŜej niŜ 25 m nad terenem. z wyjątkiem okien wychodzących na loggie. W budynku na kondygnacjach połoŜonych powyŜej 25 m nad terenem moŜna stosować loggie wyłącznie z balustradami pełnymi. W budynku na kondygnacjach połoŜonych powyŜej 12 m. moŜna stosować portfenetry. § 303.5 m od poziomu podłogi i 45° . 4) pomieszczeń. moŜe być pomniejszona. o którym mowa w ust.85 m. 2.w pozost ałych C przypadkach. 1 i 2. nie moŜe przekraczać 90°C. 2. 3) pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi w suterenie lub w budynku tymczasowym z materiałów palnych. W budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi temperatura na powierzchni elementów centralnego ogrzewania. pod warunkiem zastosowania zabezpieczenia okna balustradą do wymaganej wysokości lub zastosowania w tej części okna skrzydła nieotwieranego i szkła o podwyŜszonej wytrzymałości. ochraniające od bezpośredniego kontaktu z elementem grzejnym. 2. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2. 1. Nie dotyczy to balkonów o przeznaczeniu technologicznym. niezabezpieczonych przed dotknięciem przez uŜytkowników. NNDOM -Nasz Nowy DOM. 1. § 301.nndom. 1. temperatura strumienia powietrza w odległości 1 cm od wylotu do pomieszczenia nie moŜe przekraczać 70°C .1 m. 3.

powinna być wykonana z materiałów niepowodujących niebezpieczeństwa poślizgu. § 305. W budynku uŜyteczności publicznej. 4. powierzchnie spoczników schodów i pochylni powinny mieć wykończenie wyróŜniające je odcieniem. świetlików oraz dachów w budynkach uŜyteczności publicznej i zakładów pracy. Na dachu o spadku ponad 25% oraz na dachu pokrytym materiałami łamliwymi (tłukącymi) naleŜy wykonać stałe dojścia do kominów. 1. 4. § 306. schodów i pochylni zewnętrznych i wewnętrznych. ciągów komunikacyjnych w budynku oraz podłóg w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. których krawędź jest usytuowana na wysokości ponad 3 m nad poziomem podłogi. naleŜy w widocznym miejscu umieścić tablicę informacyjną. 1. plastyczne lub inne sygnalizujące tę róŜnicę. urządzeń technicznych oraz anten radiowych i telewizyjnych. umoŜliwiające dostęp na dach i do urządzeń technicznych tam zainstalowanych. tłukącego się na drobne. Okładzina szklana ścian zewnętrznych budynku wysokiego i wysokościowego powinna być wykonana ze szkła o podwyŜszonej wytrzymałości na uderzenia. Posadzki i wykładziny w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi powinny być wykonane z materiałów antyelektrostatycznych.pobrano z www. 1. Nawierzchnia dojść do budynków. naleŜy zapewnić z kaŜdej klatki schodowej. o których mowa w ust.9 m lub klapy wyłazowe o wymiarze 0. do których dostęp powinien odpowiadać warunkom określonym w § 101.nndom. 3. 2. w których mogą wystąpić zmienne obciąŜenia uŜytkowe stropów. 2. § 307. Jako wyjście z klatki schodowej na dach naleŜy stosować drzwi o szerokości 0. w których następuje zmiana poziomu podłogi. o których mowa w ust. na odcinkach o nachyleniu ponad 25% powinny mieć zabezpieczenia przed poślizgiem. NNDOM -Nasz Nowy DOM. 6. W budynku produkcyjnym i magazynowym. określającą dopuszczalną wielkość obciąŜenia tych elementów. o których mowa w ust. Nawierzchnia zewnętrznej pochylni samochodowej o nachyleniu większym niŜ 15% powinna być karbowana. 1. w miejscach.8x0. W budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych naleŜy zapewnić wyjście na dach co najmniej z jednej klatki schodowej. 3. Dojścia. Przeszklenie okien połaciowych. 5. barwą bądź fakturą. schodów lub pomostów roboczych. 2.pl I Warunki techniczne. W budynkach. W budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW) wyjścia. 1.8 m w świetle. co najmniej w pasie 30 cm od krawędzi rozpoczynającej i kończącej bieg schodów lub pochylni. produkcyjnym i magazynowym. powinno być wykonane ze szkła lub innego materiału o podwyŜszonej wytrzymałości na uderzenie. 2. a takŜe posadzki w garaŜu. spełniających warunki określone w Polskich Normach dotyczących ochrony przed elektrycznością statyczną. 1. Biuro Projektowe 127/184 .8 m i wysokości co najmniej 1. § 308. Na dachu o spadku ponad 100% powinny być zamocowane stałe uchwyty dla lin bezpieczeństwa lub bariery ochronne nad dolną krawędzią dachu. naleŜy zastosować rozwiązania techniczne. nieostre odłamki. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 304.

2) obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu. 1. 6) występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach. Budynek przeznaczony na pobyt ludzi i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane tak. aby nie stanowił zagroŜenia dla higieny i zdrowia uŜytkowników lub sąsiadów. 3) niebezpiecznego promieniowania. NNDOM -Nasz Nowy DOM. stosuje się odpowiednio do pomieszczeń przeznaczonych dla zwierząt. Budynek powinien być zaprojektowany i wykonany z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób. 4) zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby. Rozdział 2 Ochrona czystości powietrza § 310. 7) niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego. 3.nndom. nie przekraczała wartości dopuszczalnych. 2. 1.pobrano z www. w którym jest wymagane zachowanie szczególnej czystości.pl I Warunki techniczne. w szczególności w wyniku: 1) wydzielania się gazów toksycznych. materiały i stałe wyposaŜenie oraz powstających w trakcie uŜytkowania zgodnego z przeznaczeniem pomieszczeń. określonych w przepisach sanitarnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 8) przedostawania się gryzoni do wnętrza. Wymagania. 9) ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego. JeŜeli w powietrzu wywiewanym z pomieszczenia występują niedopuszczalne stęŜenia substancji szkodliwych. Biuro Projektowe 128/184 . 5) nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub ciekłej. § 311. naleŜy zastosować urządzenia unieszkodliwiające je przed wyemitowaniem do atmosfery. o których mowa w ust. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dział VIII Higiena i zdrowie Rozdział 1 Wymagania ogólne § 309. wydzielanych przez grunt. aby w pomieszczeniach zawartość w powietrzu stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia. stosowanie grzejników z rur oŜebrowanych jest zabronione. W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi.

w których występuje przekroczenie dopuszczalnego poziomu oddziaływania pola elektromagnetycznego. Ŝe uŜytkowanie budynku lub pomieszczeń. aby opady atmosferyczne. Biuro Projektowe 129/184 . a w przypadku materiałów emitujących zanieczyszczenia pyliste lub włókniste . dopuszcza się ich stosowanie pod warunkiem. określonej w przepisach odrębnych dotyczących dawek granicznych promieniowania. są emitowane przez materiały w niedopuszczalnym stęŜeniu jedynie przez ograniczony czas. § 317. § 316.po stwierdzeniu przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego osiągnięcia stanu zanieczyszczenia powietrza. wykonane z materiałów podciągających wodę kapilarnie. nastąpi dopiero po upływie terminu karencji. Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi i dla inwentarza Ŝywego nie moŜe być wykonany z materiałów i elementów wyposaŜenia niespełniających wymagań przepisów odrębnych w sprawie dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia.pobrano z www. Rozdział 3 Ochrona przed promieniowaniem jonizującym i polami elektromagnetycznymi § 313. urządzenia i elementy wyposaŜenia. 2. Budynek posadowiony na gruncie. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 312.nndom. Ukształtowanie terenu wokół budynku powinno zapewniać swobodny spływ wody opadowej od budynku. NNDOM -Nasz Nowy DOM. pary. Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi nie moŜe być wzniesiony na obszarach stref. § 314. woda w gruncie i na jego powierzchni. powinny być zabezpieczone odpowiednią izolacją przeciwwilgociową. Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi. o których mowa w ust. 2. dla inwentarza Ŝywego. naleŜy zabezpieczyć za pomocą drenaŜu zewnętrznego lub w inny sposób przed infiltracją wody do wnętrza oraz zawilgoceniem. 1. 2. Budynek powinien być zaprojektowany i wykonany w taki sposób. 1. Rozdział 4 Ochrona przed zawilgoceniem i korozją biologiczną § 315. zgodnego z przepisami odrębnymi w sprawie dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane. 1. pyły) szkodliwe dla zdrowia lub zapachowe w stopniu przekraczającym ich dopuszczalne stęŜenia. woda uŜytkowana w budynku oraz para wodna w powietrzu w tym budynku nie powodowały zagroŜenia zdrowia i higieny uŜytkowania. w których materiały te zostały zastosowane. Średnie wartości roczne ekwiwalentnego stęŜenia radonu w pomieszczeniach budynku przeznaczonego na stały pobyt ludzi nie mogą przekraczać dopuszczalnej wartości.pl I Warunki techniczne. 1. JeŜeli związki. a takŜe do produkcji i przechowywania artykułów spoŜywczych oraz farmaceutycznych nie moŜe być wykonany z materiałów emitujących związki (gazy. 1. Ściany piwnic budynku oraz stykające się z gruntem inne elementy budynku. określonego w przepisach odrębnych dotyczących ochrony przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych. na którym poziom wód gruntowych moŜe powodować przenikanie wody do pomieszczeń.

pod warunkiem ukształtowania okapów w sposób zabezpieczający przed zaciekaniem wody na ściany. odpowiednio do stopnia zagroŜenia korozją biologiczną. w przypadku stwierdzenia występowania zawilgocenia i oznak korozji biologicznej. aby poziom hałasu. 1 i 2 uwaŜa się za spełnione. § 320. a takŜe produkcyjnych i magazynowych. a takŜe intensywność wymiany powietrza w pomieszczeniach. Budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób. załącznika nr 2 do rozporządzenia.2 załącznika do rozporządzenia. Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne zewnętrznych przegród budynku. warunki cieplno-wilgotnościowe. 2. 2. hal sportowych. jeśli przegrody odpowiadają wymaganiom określonym w pkt 2.pobrano z www. 1. tarasami.4. Wymaganie to nie dotyczy budynków kultu religijnego. § 321. o której mowa w ust. We wnętrzu przegrody. Dachy w budynkach o wysokości powyŜej 15 m nad poziomem terenu powinny mieć spadki umoŜliwiające odpływ wody do wewnętrznych rur spustowych.nndom. Balkony.5 m i powierzchni dachu do 100 m2 dopuszcza się niewykonywanie rynien i rur spustowych. § 319. W budynku wolno stojącym o wysokości do 4. budynków widowiskowych. § 318. Dachy i tarasy powinny mieć spadki umoŜliwiające odpływ wód opadowych i z topniejącego śniegu do rynien i wewnętrznych lub zewnętrznych rur spustowych. balkonami i dachami. mrozoodpornych i nieśliskich. w których taki sposób odprowadzenia wody jest niemoŜliwy ze względów technologicznych. rozbudowy lub zmiany przeznaczenia budynku. 1.odpowiednie roboty zabezpieczające. § 321. na który będą naraŜeni uŜytkownicy lub ludzie znajdujący się w ich NNDOM -Nasz Nowy DOM. Dział IX Ochrona przed hałasem i drganiami § 323. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród zewnętrznych i ich uszczelnienie powinny uniemoŜliwiać przenikanie wody opadowej do wnętrza budynków. wyroby i elementy budowlane odporne lub uodpornione na zagrzybienie i inne formy biodegradacji.pl I Warunki techniczne. Na wewnętrznej powierzchni nieprzezroczystej przegrody zewnętrznej nie moŜe występować kondensacja pary wodnej umoŜliwiająca rozwój grzybów pleśniowych. Biuro Projektowe 130/184 . 1. nie moŜe występować narastające w kolejnych latach zawilgocenie spowodowane kondensacją pary wodnej. § 322. naleŜy wykonać ekspertyzę mykologiczną i na podstawie jej wyników . loggie i tarasy powinny mieć posadzki wykonane z materiałów nienasiąkliwych. Warunki określone w ust. powinny być zabezpieczone przed przenikaniem wody opadowej i z topniejącego śniegu. bezpośrednio nad otaczającym terenem. Części ścian zewnętrznych. Przed podjęciem przebudowy. Do budowy naleŜy stosować materiały. 1. 2. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2. 3. 3. 1.2. W pomieszczeniu przeznaczonym na stały pobyt ludzi temperatura na wewnętrznej powierzchni przegród zewnętrznych powinna spełniać wymagania określone w pkt 2. 3. powinny uniemoŜliwiać powstanie zagrzybienia.

wytwarzanym przez uŜytkowników innych mieszkań. określonych w przepisach odrębnych dotyczących ochrony środowiska. określone w przepisach o ochronie przed hałasem i drganiami. § 325. a jeŜeli one występują i poziomy ich przekraczają wartości dopuszczalne. nie stanowił zagroŜenia dla ich zdrowia. Budynki z pomieszczeniami wymagającymi ochrony przed zewnętrznym hałasem i drganiami naleŜy chronić przed tymi uciąŜliwościami poprzez zachowanie odpowiednich odległości od ich źródeł. Budynki mieszkalne. określonych w Polskich Normach dotyczących dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach oraz oceny wpływu drgań na budynki i na ludzi w budynkach. budynki zamieszkania zbiorowego i budynki uŜyteczności publicznej naleŜy sytuować w miejscach najmniej naraŜonych na występowanie hałasu i drgań. odpoczynek i sen w zadowalających warunkach. § 324. 1. stosowanie elementów amortyzujących drgania oraz osłaniających i ekranujących przed hałasem. 2.pl I Warunki techniczne. 2. Biuro Projektowe 131/184 .nndom. naleŜy stosować skuteczne zabezpieczenia. powstającym w wyniku odbić fal dźwiękowych od przegród ograniczających dane pomieszczenie. aby poziom hałasów i drgań przenikających z pomieszczeń tego budynku nie przekraczał wartości dopuszczalnych. zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej naleŜy chronić przed hałasem: 1) zewnętrznym przenikającym do pomieszczenia spoza budynku. naleŜy kształtować i zabezpieczać tak. 2) pochodzącym od instalacji i urządzeń stanowiących techniczne wyposaŜenie budynku. naleŜy kształtować i zabezpieczać tak. lokali uŜytkowych lub pomieszczeń o róŜnych wymaganiach uŜytkowych. a takŜe nie powodował przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu i drgań w pomieszczeniach innych budynków podlegających ochronie przeciwhałasowej i przeciwdrganiowej określonego w Polskich Normach dotyczących dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach oraz oceny wpływu drgań na budynki i na ludzi w budynkach. 1. § 325. a takŜe umoŜliwiał im pracę. zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej naleŜy sytuować w miejscach najmniej naraŜonych na występowanie hałasu i drgań. a jeŜeli one występują i ich poziomy będą powodować w pomieszczeniach tych budynków przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu i drgań. Pomieszczenia w budynkach mieszkalnych. usytuowanie i ukształtowanie budynku. Budynek.pobrano z www. a takŜe racjonalne rozmieszczenie pomieszczeń w budynku i zapewnienie wymaganej izolacyjności przegród zewnętrznych. 4) pogłosowym. § 324. w którym ze względu na prowadzoną w nim działalność lub sposób eksploatacji mogą powstawać uciąŜliwe dla otoczenia hałasy lub drgania. Budynek. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie sąsiedztwie. 3) powietrznym i uderzeniowym. Budynki mieszkalne. aby poziom hałasów i drgań przenikających do otoczenia z pomieszczeń tego budynku nie przekraczał wartości dopuszczalnych określonych w odrębnych przepisach dotyczących ochrony środowiska. NNDOM -Nasz Nowy DOM. naleŜy stosować skuteczne zabezpieczenia. w którym ze względu na prowadzoną w nim działalność lub sposób eksploatacji mogą powstawać uciąŜliwe dla otoczenia hałasy lub drgania.

dla których jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań ochrony przed hałasem. 2 pkt 2. przegrody zewnętrzne i wewnętrzne oraz ich elementy powinny mieć izolacyjność akustyczną nie mniejszą od podanej w Polskiej Normie dotyczącej wymaganej izolacyjności akustycznej przegród w budynkach oraz izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Budynki z pomieszczeniami wymagającymi ochrony przed zewnętrznym hałasem i drganiami naleŜy chronić przed tymi uciąŜliwościami poprzez zachowanie odpowiednich odległości od ich źródeł. ścian wewnętrznych. NNDOM -Nasz Nowy DOM. W budynku wielorodzinnym izolacja akustyczna stropów międzymieszkaniowych powinna zapewniać zachowanie przez te stropy właściwości akustycznych. stosowanie elementów amortyzujących drgania oraz osłaniających i ekranujących przed hałasem. Poziom hałasu oraz drgań przenikających do pomieszczeń w budynkach mieszkalnych. drzwi i okien wewnętrznych.nndom.od dźwięków powietrznych i uderzeniowych. nie moŜe przekraczać wartości dopuszczalnych. 1.pobrano z www. a takŜe elementy budowlane powinny mieć izolacyjność akustyczną: 1) od dźwięków powietrznych dla: ścian zewnętrznych. o których mowa w ust. W budynkach. usytuowanie i ukształtowanie budynku. Biuro Projektowe 132/184 . 1. dla których jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań ochrony przed hałasem. z wyłączeniem budynków. nie mniejszą od określonej w Polskiej Normie dotyczącej izolacyjności akustycznej przegród w budynkach oraz izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. W budynkach. o których mowa w ust. 1. określonych w Polskich Normach dotyczących ochrony przed hałasem pomieszczeń w budynkach oraz oceny wpływu drgań na ludzi w budynkach. wyznaczonych zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi metody pomiaru poziomu dźwięku A w pomieszczeniach oraz oceny wpływu drgań na ludzi w budynkach. bez względu na rodzaj zastosowanej nawierzchni podłogowej. budynkach zamieszkania zbiorowego i budynkach uŜyteczności publicznej.pl I Warunki techniczne. ścian wewnętrznych. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2. okien w przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych oraz drzwi w przegrodach wewnętrznych . zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej. o których mowa w ust. 2) od dźwięków powietrznych i uderzeniowych dla stropów. 3. z wyłączeniem budynków. 2. wyznaczonej zgodnie z Polskimi Normami określającymi metody pomiaru izolacyjności akustycznej elementów budowlanych i izolacyjności akustycznej w budynkach. określonych w Polskich Normach dotyczących ochrony przed hałasem pomieszczeń w budynkach oraz oceny wpływu drgań na ludzi w budynkach. § 326. 2. Wymagania odnoszą się do izolacyjności: 1) ścian zewnętrznych. stropodachów. 2) stropów i podłóg . okien w przegrodach zewnętrznych. Poziom hałasu oraz drgań przenikających do pomieszczeń w budynkach mieszkalnych. stropodachów.od dźwięków powietrznych. nie moŜe przekraczać wartości dopuszczalnych. przegrody zewnętrzne i wewnętrzne. a takŜe racjonalne rozmieszczenie pomieszczeń w budynku oraz zapewnienie izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych określonej w Polskiej Normie dotyczącej wymaganej izolacyjności akustycznej przegród w budynkach oraz izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. 1. § 326.

naleŜy stosować zabezpieczenia przeciwdrganiowe niezaleŜnie od konstrukcji i usytuowania przegrody.pl I Warunki techniczne. tak aby w najniekorzystniejszych warunkach ich uŜytkowania poziomy hałasu i drgań przenikających do pomieszczeń chronionych nie przekraczały wartości dopuszczalnych określonych w Polskiej Normie dotyczącej dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 4) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się lokalizowanie: a) urządzeń obsługujących inne budynki . Biuro Projektowe 133/184 . musi mieć konstrukcję zapewniającą ograniczenie przenoszenia przez ścianę dźwięków materiałowych.pobrano z www.od dźwięków uderzeniowych. 2 pkt 2. 3. b) zakładów usługowych wyposaŜonych w hałaśliwe maszyny i urządzenia. oraz określonych w Polskiej Normie dotyczącej oceny wpływu drgań na ludzi w budynkach.pod warunkiem zastosowania specjalnych zabezpieczeń przeciwdźwiękowych i przeciwdrganiowych. zmierzonych zgodnie z Polską Normą dotyczącą metody pomiaru poziomu dźwięku w pomieszczeniach. co w szczególności moŜna uzyskać przy zastosowaniu ściany o masie powierzchniowej nie mniejszej niŜ 300 kg/m2. naleŜy stosować takie rozwiązania budowlane oraz dodatkowe adaptacje akustyczne. W pomieszczeniach budynków uŜyteczności publicznej. 5. do której są mocowane przewody i urządzenia instalacyjne. stanowiących jego wyposaŜenie techniczne. Prowadzone w budynku przewody i kanały instalacyjne (w tym kanały wentylacyjne) nie mogą powodować pogorszenia izolacyjności akustycznej między pomieszczeniami poniŜej wartości wynikających z wymagań zawartych w Polskiej Normie dotyczącej izolacyjności akustycznej przegród w budynkach oraz izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. ściana międzymieszkaniowa oddzielająca pokój jednego mieszkania od pomieszczenia sanitarnego i kuchni sąsiedniego mieszkania. których funkcja związana jest z odbiorem mowy lub innych poŜądanych sygnałów akustycznych. Adaptacje akustyczne naleŜy wykonywać z materiałów o potwierdzonych własnościach NNDOM -Nasz Nowy DOM. jeŜeli to wymaganie nie zostanie spełnione.nndom. które zapewnią uzyskanie w pomieszczeniach odpowiednich warunków określonych odrębnymi przepisami. bez względu na rodzaj zastosowanej nawierzchni podłogowej. 2) naleŜy unikać takich układów funkcjonalnych.w pomieszczeniach technicznych. o których mowa w ust. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 3) podestów i biegów klatek schodowych w obrębie lokali mieszkalnych . c) zakładów gastronomicznych i innych prowadzących działalność rozrywkową . do której są mocowane. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym: 1) izolacja akustyczna stropów międzymieszkaniowych powinna zapewniać zachowanie przez te stropy właściwości akustycznych. 4. przy których pomieszczenia sanitarne jednego mieszkania przylegają do pokoju sąsiedniego mieszkania. 3) przy mocowaniu urządzeń i przewodów instalacyjnych wewnątrz mieszkania.

Dla budynku uŜyteczności publicznej i budynku produkcyjnego wymagania określone w § 328 uznaje się za spełnione. 2 . 4. Wymaganie to nie dotyczy przypadków. 1.pl I Warunki techniczne. 3. zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej. 2. jeŜeli przegrody budowlane odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej oraz innym wymaganiom określonym w załączniku do rozporządzenia. wyraŜone ilością energii przypadającej w ciągu roku na 1 m3 kubatury ogrzewanej części budynku. jeŜeli: 1) wartość wskaźnika E.nndom. określającego obliczeniowe zapotrzebowanie na energię końcową (ciepło) do ogrzewania budynku w sezonie grzewczym. Ściany i stropy oraz inne elementy budowlane pomieszczeń technicznych i garaŜy w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego powinny mieć konstrukcję uniemoŜliwiającą przenikanie z tych pomieszczeń hałasów i drgań do pomieszczeń wymagających ochrony. o którym mowa w ust. NNDOM -Nasz Nowy DOM.pobrano z www. a takŜe jeŜeli przegrody budowlane odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej oraz innym wymaganiom określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Dla budynku jednorodzinnego wymagania określone w § 328 uznaje się za spełnione. 1. potrzebnej do uŜytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem. 3. 2. wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób. jest mniejsza od wartości granicznej E0. 1. § 329. 2 oraz w § 197 ust. takich jak szyby i maszynownie dźwigowe lub zsypy śmieciowe. o których mowa w ust. aby ilość energii cieplnej. nie mogą powodować powstawania nadmiernych hałasów i drgań. jeŜeli wartość wskaźnika E. utrudniających eksploatację lub uniemoŜliwiających ochronę uŜytkowników pomieszczeń przed ich oddziaływaniem. Sposób posadowienia urządzeń. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie pochłaniania dźwięku wyznaczonych zgodnie z Polską Normą określającą metodę pomiaru pochłaniania dźwięku przez elementy budowlane. jest mniejsza od wartości granicznej E0 oraz jeŜeli przegrody budowlane odpowiadają wymaganiom określonym w pkt 2 załącznika do rozporządzenia lub 2) przegrody budowlane odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej oraz innym wymaganiom określonym w załączniku do rozporządzenia. Biuro Projektowe 134/184 . § 327. Dział X Oszczędność energii i izolacyjność cieplna § 328. Budynek i jego instalacje ogrzewcze. stanowiące techniczne wyposaŜenie budynku mieszkalnego. oraz sposób ich połączenia z przewodami i elementami konstrukcyjnymi budynku. moŜna było utrzymać na racjonalnie niskim poziomie. jak równieŜ sposób połączenia poszczególnych odcinków przewodów między sobą i z elementami konstrukcyjnymi budynku. Zabrania się sytuowania przy pomieszczeniach mieszkalnych pomieszczeń technicznych o szczególnej uciąŜliwości. Instalacje i urządzenia. 1. o których mowa w § 196 ust.przy nadbudowie lub adaptacji strychu na cele mieszkalne. Dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego i zamieszkania zbiorowego wymagania określone w § 328 uznaje się za spełnione. powinien zapobiegać powstawaniu i rozchodzeniu się hałasów i drgań do pomieszczeń podlegających ochronie lub do otoczenia budynku.

Wartości graniczne E0 wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku. loggie i galerie. w zaleŜności od współczynnika kształtu budynku A/V. niezamkniętych ze wszystkich stron części budynku. 2) E0 = 26. 1. balkony. dla budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego wynoszą: 1) E0 = 29 kWh/(m3 rok) przy A/V £ 0. liczoną po obrysie zewnętrznym. aby ograniczyć ryzyko przegrzewania budynku w okresie letnim. oddzielających część ogrzewaną budynku od powietrza zewnętrznego.90. takich jak: podcienia.1. o którym mowa w ust.2. 2 NNDOM -Nasz Nowy DOM.90. Budynek powinien być zaprojektowany i wykonany w taki sposób. powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób. tarasy.pl I Warunki techniczne. Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku mieszkalnego i zamieszkania zbiorowego E. aby ilość ciepła. 1. ciepłej wody uŜytkowej. gdzie: A . stropów nad przejazdami. gruntu i przyległych nieogrzewanych pomieszczeń.4 kWh/(m3 rok) przy A/V ³ 0. podłóg na gruncie lub stropów nad piwnicą nieogrzewaną.jest kubaturą netto ogrzewanej części budynku obliczaną jako kubatura brutto budynku pomniejszona o kubaturę wydzielonych klatek schodowych. przy czym dla budynku przebudowywanego dopuszcza się zwiększenie średniego współczynnika przenikania ciepła osłony budynku o nie więcej niŜ 15 % w porównaniu z budynkiem nowym o takiej samej geometrii i sposobie uŜytkowania. określonym w pkt 2. Biuro Projektowe 135/184 . jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 4. szybów dźwigowych. załącznika nr 2 do rozporządzenia. 5. dachów i stropodachów. jeŜeli: 1) przegrody zewnętrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej oraz powierzchnia okien spełnia wymagania określone w pkt 2. wentylacyjne i klimatyzacyjne. przy czym dla budynku przebudowywanego dopuszcza się zwiększenie wskaźnika EP o nie więcej niŜ 15 % w porównaniu z budynkiem nowym o takiej samej geometrii i sposobie uŜytkowania. załącznika nr 2 do rozporządzenia. potrzebnych do uŜytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem. wentylacji i przygotowania ciepłej wody uŜytkowej oraz chłodzenia jest mniejsza od wartości granicznych określonych odpowiednio w ust. § 329. moŜna było utrzymać na racjonalnie niskim poziomie.pobrano z www. 3 pkt 1 i 2. oblicza się zgodnie z Polską Normą dotyczącą obliczania sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. a takŜe jeŜeli przegrody zewnętrzne budynku odpowiadają przynajmniej wymaganiom izolacyjności cieplnej niezbędnej dla zabezpieczenia przed kondensacją pary wodnej. Budynek i jego instalacje ogrzewcze. 1 uznaje się za spełnione dla budynku mieszkalnego. chłodu i energii elektrycznej.jest sumą pól powierzchni wszystkich ścian zewnętrznych (wraz z oknami i drzwiami balkonowymi). 3) E0 = 37.20.nndom. a takŜe zewnętrznych.6 + 12 A/V kWh/(m3 rok) przy 0. § 328. a w przypadku budynku uŜyteczności publicznej równieŜ oświetlenia wbudowanego. 1.20 < A/V < 0. Wymaganie określone w § 328 ust. lub 2) wartość wskaźnika EP [kWh/(m · rok)] określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania. V . 2.

NNDOM -Nasz Nowy DOM. Ve .powierzchnia ścian zewnętrznych budynku.2 ≤ A/Ve ≤ 1. EPH+W = 73 + ∆EP. załącznika nr 2 do rozporządzenia. budynku produkcyjnego. Af .jest kubaturą ogrzewanej części budynku. A .. 2) w budynkach mieszkalnych do ogrzewania. [kWh/(m · rok)] gdzie: EPH+W . wentylacji i chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody uŜytkowej (EPHC+W ) w ciągu roku: EPHC+W = EPH+W + (5 + 15 · Aw. lub 2) wartość wskaźnika EP [kWh/(m · rok)] określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania..jest kubaturą ogrzewanej części budynku. pomniejszoną o podcienia. wentylacji i przygotowania ciepłej wody uŜytkowej oraz chłodzenia.pl I Warunki techniczne. 3 pkt 3. pomniejszoną o podcienia. przy czym dla budynku przebudowywanego dopuszcza się zwiększenie średniego współczynnika przenikania ciepła osłony budynku o nie więcej niŜ 15 % w porównaniu z budynkiem nowym o takiej samej geometrii i sposobie uŜytkowania. Wymaganie określone w § 328 ust. balkony.1 · Af). EPH+W = 149. balkony. loggie. gruntu i przyległych pomieszczeń nieogrzewanych.1. [kWh/(m · rok)].c/Af. Aw. 2 c) dla A/Ve ≥ 1. załącznika nr 2 do rozporządzenia.0. określonym w pkt 2.2. Biuro Projektowe 2 136/184 . [kWh/(m · rok)]. galerie itp. galerie itp. liczoną po obrysie zewnętrznym. jeŜeli: 1) przegrody zewnętrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej oraz powierzchnia okien spełnia wymagania określone w pkt 2. liczoną po obrysie zewnętrznym. w zaleŜności od współczynnika kształtu budynku A/Ve.e/Af) (1 .dodatek na jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do przygotowania ciepłej wody uŜytkowej w ciągu roku. wynoszą: 1) w budynkach mieszkalnych do ogrzewania i wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody uŜytkowej (EPH+W) w ciągu roku: a) dla A/Ve ≤ 0.powierzchnia uŜytkowa ogrzewana budynku (lokalu). magazynowego i gospodarczego. liczona po obrysie zewnętrznym. Maksymalne wartości EP rocznego wskaźnika obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania. ∆EPW = 7800/(300 + 0. liczoną po obrysie zewnętrznym. [kWh/(m2 · rok)].2. Af.powierzchnia uŜytkowa chłodzona budynku (lokalu). 3.wartości według zaleŜności podanej w pkt 1. a takŜe jeŜeli przegrody zewnętrzne budynku odpowiadają przynajmniej wymaganiom izolacyjności cieplnej niezbędnej dla zabezpieczenia przed kondensacją pary wodnej.05. wentylacji i chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody uŜytkowej i oświetlenia wbudowanego jest mniejsza od wartości granicznej określonej w ust.nndom. EPH+W = 55 + 90 · (A/Ve + ∆EP.05.c . [kWh/(m · rok)] 2 gdzie: ∆EP = ∆EPW .e .5 + ∆EP. oddzielających część ogrzewaną budynku od powietrza zewnętrznego. 1 uznaje się za spełnione dla budynku uŜyteczności publicznej.jest sumą pól powierzchni wszystkich przegród budynku. Ve . przy czym dla budynku przebudowywanego dopuszcza się zwiększenie wskaźnika EP o nie więcej niŜ 15 % w porównaniu z budynkiem nowym o takiej samej geometrii i sposobie uŜytkowania.powierzchnia uŜytkowa ogrzewana budynku (lokalu). loggie. zamieszkania zbiorowego.pobrano z www.2 · A/Ve) · Af. 2 2 b) dla 0. Af . jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2.

80 8 25 0. Biuro Projektowe 137/184 .c/Af.e/Af) (1 .nndom. W przypadku braku wartości w załoŜeniach projektowych.10 · VCW · bt/a1.2 · A/Ve) · Af. a1 . [kWh/(m · rok)] gdzie: Aw.c . EPW .o.o. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 3) w budynkach zamieszkania zbiorowego.). najczęściej na osobę 2 [m /(j. liczona po obrysie zewnętrznym. Af.60 0.65 0. EPH+W .) · doba)] naleŜy przyjmować z załoŜeń projektowych.80 NNDOM -Nasz Nowy DOM. dla budynku z wydzielonymi częściami o róŜnych funkcjach uŜytkowych wyznacza się wartość średnią EPW dla całego budynku. [kWh/(m · rok)] gdzie: VCW .o.60 0.0. bt .90 0. wentylacji i chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody uŜytkowej i oświetlenia wbudowanego (EPHC+W+L) w ciągu roku: EPHC+W+L = EPH+W + (10 + 60 · Aw. 5 autobusowe.wartości według zaleŜności określonej w pkt 1.56 · 19.80 1 2 3 4 5 6 Biura. naleŜy przyjmować z załoŜeń projektowych.powierzchnia uŜytkowa chłodzona budynku (lokalu).o. urzędy Szkoły.dodatek na jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do przygotowania ciepłej wody uŜytkowej w ciągu roku.e .jednostkowe dobowe zuŜycie ciepłej wody uŜytkowej [dm /((j.) · doba)] 5 bez część z 8 75 112 325 50 15 10 20 25 20 10 0.udział powierzchni Af na jednostkę odniesienia (j.)] [dm /((j.pl I Warunki techniczne.o. Typ budynku Dobowe zuŜycie ciepłej Udział powierzchni Bezwymiarowy wody uŜytkowej uŜytkowej na czas uŜytkowania osobę VCW bt[dni/rok] 3 a1[m2/(j.pobrano z www. naleŜy je przyjmować według poniŜszej tabeli: 3 2 2 Lp.powierzchnia ścian zewnętrznych budynku. przy czym ?EP = EPW + EPL. natrysków Hotele noclegowa Hotele gastronomią Szpitale Restauracje.55 0.bezwymiarowy czas uŜytkowania w ciągu roku systemu ciepłej wody uŜytkowej naleŜy przyjmować z załoŜeń projektowych. uŜyteczności publicznej i produkcyjnych do ogrzewania. przy czym: EPW = 1.)]. gastronomia 7 Dworce kolejowe. lotnicze Handlowousługowe 15 25 0.

nndom. 4) jeŜeli w budynku występują róŜne funkcje uŜytkowe.wartość wskaźnika określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania.000 5. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie EPL . [kWh/(m · rok)] gdzie: PN . 20 autobusowe.moc elektryczną referencyjną [W/m ] naleŜy przyjmować z załoŜeń projektowych.500 4. Typ budynku 1 2 3 4 5 6 7 Biura. naleŜy je przyjmować według poniŜszej tabeli: 2 2 Lp.i / Σi Af. dla części budynku o jednolitej funkcji uŜytkowej.pobrano z www. t0 .dodatek na jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do oświetlenia wbudowanego w ciągu roku (dotyczy budynków uŜyteczności publicznej). lotnicze Handlowo-usługowe Sportowo-rekreacyjne 25 20 uwaga: jeŜeli występuje w danym budynku tylko ogrzewanie i wentylacja. 2 NNDOM -Nasz Nowy DOM. [kWh/(m · rok)] gdzie: EPi . przy czym: EPL = 2.pl I Warunki techniczne.gdy nie wszystkie rodzaje instalacji występują. Biuro Projektowe 138/184 . gastronomia Czas uŜytkowania oświetlenia Moc elektryczna referencyjna PN[W/m2] t0[h/rok] 20 20 25 25 2. urzędy Szkoły Szpitale Restauracje. W przypadku braku wartości w załoŜeniach projektowych.500 Dworce kolejowe. wentylacji i przygotowania ciepłej wody uŜytkowej oraz chłodzenia. podobnie postępuje się w innych sytuacjach .000 5.000 2.500 2.czas uŜytkowania oświetlenia [h/rok] naleŜy przyjmować z załoŜeń projektowych.7 · PN · t0/1000.000 2. to wyznacza się średnią wartość wskaźnika EP m według ogólnej zaleŜności: EPm = Σi (EPi · Af. to wyznacza się jedynie EPH+W.i. dla budynku z wydzielonymi częściami o róŜnych funkcjach uŜytkowych wyznacza się wartość średnią EPL dla całego budynku.

2 uznaje się za spełnione.0 W/(m x K).pl I Warunki techniczne. 1 1 Rodzaj przegrody [W/(m x K)] 2 3 2 Ściany wewnętrzne pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi a klatkami *) 3. Wymagania określone w § 328 ust. 4. Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.1. (poz.powierzchnia uŜytkowa ogrzewana (chłodzona) części budynku o jednolitej funkcji uŜytkowej.nndom.1.4.70 zaizolowania szczeliny *) JeŜeli przy drzwiach wejściowych do budynku nie ma przedsionka. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Af. niezaleŜnie od przyjętego sposobu zamknięcia i 0.pobrano z www. obliczone zgodnie z Polską Normą dotyczącą obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła. Dział XI Przepisy przejściowe i końcowe Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2009 r.00 co najmniej 20 cm b) powyŜej 5 cm. trwale zamkniętych i wypełnionych izolacją cieplną na głębokość 3. Izolacyjność cieplna przegród i podłóg na gruncie 1.00 schodowymi lub korytarzami Ściany przyległe do szczelin dylatacyjnych o szerokości: 2 a) do 5 cm.i . nie mogą być większe niŜ wartości Uk(max) określone w tabelach: Budynek wielorodzinny i zamieszkania zbiorowego Uk(max) Lp. Budynek jednorodzinny NNDOM -Nasz Nowy DOM. 690) WYMAGANIA IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ I INNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z OSZCZĘDNOŚCIĄ ENERGII 1. Biuro Projektowe 139/184 . stropów i stropodachów. to wartość współczynnika 2 Uk ściany wewnętrznej przy klatce schodowej na parterze nie powinna być większa niŜ 1. jeŜeli okna oraz inne przegrody przeszklone i przezroczyste odpowiadają przynajmniej wymaganiom określonym w pkt 2. Wartości współczynnika przenikania ciepła Uk ścian. załącznika nr 2 do rozporządzenia.

55 0.80 bez wymagań *) 2 3 Stropy nad piwnicami ogrzewanymi Ściany wewnętrzne nieogrzewanego oddzielające ti .45 0. Biuro Projektowe 140/184 .00 0. przenikającymi ścianę b) przy ti £ 16° (niezale Ŝnie od rodzaju ściany) C 2 0.pełne .05 W/(m x K) . 2 rozporządzenia.pozostałe b) przy ti £ 16° (niezale Ŝnie od rodzaju ściany) C 2 Ściany piwnic nieogrzewanych Stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami: 3 a) przy ti > 16° C b) przy 8° < t i £ 16° C C 4 5 6 Stropy nad piwnicami podpodłogowymi nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami 0.ze wspornikami balkonu.50 0.00 schodowymi lub korytarzami NNDOM -Nasz Nowy DOM.70 3 2 Ściany wewnętrzne między pomieszczeniami ogrzewanymi a klatkami *) 3. Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu [W/(m x K)] 1 2 Ściany zewnętrzne (stykające się z powietrzem zewnętrznym): a) przy ti > 16° C: 1 . Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu [W/(m x K)] 1 2 Ściany zewnętrzne (stykające się z powietrzem zewnętrznym): a) przy ti> 16° C: 1 .z otworami okiennymi i drzwiowymi .pobrano z www. Budynek uŜyteczności publicznej Uk(max) Lp.65 0.50 0.pl I Warunki techniczne.nndom. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Uk(max) Lp.30 ciepła l £ 0.o budowie warstwowej z izolacją z materiału o współczynniku przewodzenia 0.30 0. *) Tynk zewnętrzny i wewnętrzny nie jest uznawany za warstwę.60 bez wymagań pomieszczenie ogrzewane od 1.Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust.

90 1.00 1. niezaleŜnie od przyjętego sposobu zamknięcia i 0. 1 Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu [W/(m x K)] 2 Ściany zewnętrzne (stykające się z powietrzem zewnętrznym): a) przy ti > 16° C: .20 0.z otworami okiennymi i drzwiowymi c) przy ti £ 8° C Ściany wewnętrzne i stropy międzykondygnacyjne 2 a) dla Dti > 16K b) dla 8K < Dti £ 16K c) dla Dti £ 8K 3 Stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami a) przy ti > 16° C NNDOM -Nasz Nowy DOM. Biuro Projektowe 0.45 0.60 podpodłogowymi Stropy nad piwnicami ogrzewanymi bez wymagań ti . to wartość współczynnika U ściany wewnętrznej przy klatce schodowej na k Budynek produkcyjny Uk(max) Lp.55 3 2 141/184 .70 zaizolowania szczeliny 4 Ściany piwnic nieogrzewanych Stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami: 5 a) przy ti > 16° C b) przy 8° < t i £ 16° C C 6 7 0.z otworami okiennymi i drzwiowymi b) przy 8° < t i £ 16° C C: .40 bez wymagań 0.00 co najmniej 20 cm b) powyŜej 5 cm.30 0.75 0. *) parterze nie powinna być większa niŜ 1. 2 rozporządzenia.pobrano z www.pl I Warunki techniczne.50 bez wymagań Stropy nad piwnicami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami 0.pełne .nndom. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Ściany przylegające do szczelin dylatacyjnych o szerokości: 3 a) do 5 cm.pełne 1 . JeŜeli przy drzwiach wejściowych do budynku nie ma przedsionka.0 W/(m2 x K). trwale zamkniętych i wypełnionych izolacją cieplną na głębokość 3.Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust.30 1.

2 rozporządzenia.nndom. 2 rozporządzenia lub określana indywidualnie w projekcie technologicznym. drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych nie mogą być większe niŜ wartości Uk(max) określone w tabelach: Budynek mieszkalny i zamieszkania zbiorowego Uk(max) Lp.pl I Warunki techniczne.RóŜnica temperatur obliczeniowych w pomieszczeniach. II i III strefie klimatycznej b) w IV i V strefie klimatycznej 2 3 4 5 i powierzchnie 2. Okna. Dti . drzwi balkonowe. Okna.6 ti .6 bez wymagań NNDOM -Nasz Nowy DOM.6 2.Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie b) przy 8° < t i £ 16° C C c) przy ti £ 8° C 0. Budynek uŜyteczności publicznej Uk(max) Lp.0 3 2 Okna połaciowe (bez względu na strefę klimatyczną) w pomieszczeniach o ti ³ 2.2.0 Okna pomieszczeń piwnicznych i poddaszy nieogrzewanych oraz nad klatkami bez schodowymi nieogrzewanymi wymagań Drzwi zewnętrzne wejściowe 2. drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne: 1 a) przy ti > 16° C b) przy 8° < t i £ 16° C C c) przy ti £ 8° C 2. drzwi balkonowe przezroczyste nieotwieralne w pomieszczeniach o ti ³ 16° C: 1 a) w I.70 ti . świetliki i drzwi zewnętrzne [W/(m K)] 3 2 x 1 2 Okna (z wyjątkiem połaciowych). Biuro Projektowe 142/184 . drzwi balkonowe i drzwi zewnętrzne [W/(m x K)] 1 2 Okna (z wyjątkiem połaciowych).3 2. Wartości współczynnika przenikania ciepła Uk okien.50 0. 1.0 16° C Okna w ścianach nieogrzewanych oddzielających pomieszczenia ogrzewane od 4.pobrano z www.Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust.

Składniki oporu ciepła 8° £ t i £ ti C > 16° C 16° C 2 NNDOM -Nasz Nowy DOM.pl I Warunki techniczne. nie powinna być mniejsza od wartości określonych w poniŜszej tabeli: Minimalne wartości sumy oporów cieplnych dla podłóg układanych na gruncie Rmin [m x K/W] Lp.2. obejmujący koszty budowy i eksploatacji budynku.0 bez wymagań 3 2 ti . 2. 2 rozporządzenia lub określana indywidualnie w projekcie technologicznym. dodatkowej izolacji cieplnej (poziomej lub pionowej) i gruntu. 1 Okna.1 i 1. Biuro Projektowe 143/184 .0 Okna i drzwi balkonowe w pomieszczeniach o szczególnych wymaganiach higienicznych (pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi w szpitalach. świetliki.6 4. drzwi i wrota [W/(m x K)] 2 Okna i świetliki w przegrodach zewnętrznych: 1 a) przy ti > 16° C b) przy 8° < t i £ 16° C C c) przy ti £ 8° C Drzwi i wrota w przegrodach zewnętrznych: 2 a) przy ti > 16° C b) przy 8° < t i £ 16° C C c) przy ti £ 8° C 1. Dopuszcza się dla budynku produkcyjnego większe wartości współczynnika Uk niŜ Uk(max) określone w pkt 1.3. obliczona zgodnie z Polską Normą dotyczącą obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła. jeśli uzasadnia to rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji. W budynku mieszkalnym.nndom. Budynek produkcyjny Uk(max) Lp.pobrano z www.0 bez wymagań 2. a takŜe budynku produkcyjnym podłoga na gruncie w ogrzewanym pomieszczeniu powinna być izolowana dodatkową izolacją cieplną. 2 rozporządzenia.3 Ŝłobkach i przedszkolach) Okna pomieszczeń piwnicznych i poddaszy nieogrzewanych oraz świetliki nad bez klatkami schodowymi nieogrzewanymi wymagań Drzwi zewnętrzne wejściowe do budynków 2. 1.4 3. budynku uŜyteczności publicznej.Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. Suma oporów cieplnych warstw podłogowych. 1.6 4 5 ti . zamieszkania zbiorowego. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2 3 Okna połaciowe i świetliki 2.Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust.4.

wyraŜone w m2.0. o współczynniku przenikania ciepła Uk nie mniejszym niŜ 2. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 1 1 2 2 3 4 1. wartości oporu cieplnego nie ogranicza się.nndom. Biuro Projektowe 144/184 .1.1.1.15%. nie moŜe być większe niŜ wartość A0max obliczona według wzoru określonego w pkt 2.0 W/(m2 x K).1. jeśli nie jest to sprzeczne z warunkami odnośnie do zapewnienia niezbędnego oświetlenia światłem dziennym. określonymi w § 57 rozporządzenia.1. licząc od poziomu terenu.jest sumą pól powierzchni pozostałej części rzutu poziomego wszystkich kondygnacji po odjęciu Az.6 m od poziomu terenu nie stawia się Ŝadnych wymagań izolacyjności cieplnej. W budynku produkcyjnym łączne pole powierzchni okien oraz ścian szklanych w stosunku do powierzchni całej elewacji nie moŜe być większe niŜ: a) w budynku jednokondygnacyjnym (halowym) . 2. Aw .5.0 m. W budynku mieszkalnym.0 m.1. W budynku jednorodzinnym pole powierzchni A0.5 1. okien oraz przegród szklanych i przezroczystych. Inne wymagania związane z oszczędnością energii 2. o współczynniku przenikania ciepła Uk nie mniejszym niŜ 2. NNDOM -Nasz Nowy DOM.2.0 W/(m2 x K).1.0 zewnętrzna lub fundamentowa Warstwy podłogowe i grunt przyległy do podłogi (w jej strefie środkowej) bez wymagań Podłogom stykającym się z gruntem w pomieszczeniach o temperaturze obliczeniowej ti £ 8° C oraz podłogom usytuowanym poniŜej 0.0 m2 x K/W. obliczone według ich wymiarów modularnych. obliczone według ich wymiarów modularnych. nie mogą być mniejsze niŜ: a) przy ti > 16° .pobrano z www. licząc od poziomu terenu. a takŜe w budynku produkcyjnym wartości oporów cieplnych ścian stykających się z gruntem. C C Na odcinku ściany poniŜej 1. na odcinku ściany równym 1. Powierzchnia okien 2.jest sumą pól powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji nadziemnych (w zewnętrznym obrysie budynku) w pasie o szerokości 5 m wzdłuŜ ścian zewnętrznych.8 m2 x K/W.15 Az + 0.03 Aw gdzie: Az .30%.5 Warstwy podłogowe.1.pl I Warunki techniczne. wyraŜone w m2. budynku uŜyteczności publicznej. b) w budynku wielokondygnacyjnym . 2. C b) przy 4° < ti £ 16° . 2.3. 1. nie moŜe być większe niŜ wartość A0max obliczona według wzoru: A0max = 0. zamieszkania zbiorowego. izolacja cieplna (pozioma lub pionowa) oraz ściana 1. okien oraz przegród szklanych i przezroczystych. W budynku uŜyteczności publicznej pole powierzchni A0.

przy obliczeniowych wartościach temperatury C powietrza wewnętrznego i zewnętrznego oraz przy obliczeniowej wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu.pobrano z www.2. zamieszkania zbiorowego.1. złącza między przegrodami i częściami przegród oraz połączenia okien z ościeŜami naleŜy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza. WYMAGANIA IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ I INNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z OSZCZĘDNOŚCIĄ ENERGII 1. obliczone zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła. budynku uŜyteczności publicznej.2. W pomieszczeniu klimatyzowanym. Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu U(max) [W/(m2 · K)] 3 zewnętrzne (stykające się z powietrzem 1 1 2 Ściany NNDOM -Nasz Nowy DOM. powinien wynosić nie więcej niŜ 0. stropów i stropodachów. 3 i 4 rozporządzenia. 2. W budynku mieszkalnym.2.3.pl I Warunki techniczne. W budynku mieszkalnym. lecz nie więcej niŜ 1. z utrzymywaną stałą wilgotnością względną powietrza. Szczelność na przenikanie powietrza 2. a takŜe w budynku produkcyjnym przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste. temperatura na wewnętrznej powierzchni przegród powinna być wyŜsza od punktu rosy powietrza w pomieszczeniu.nndom. 2. zamieszkania zbiorowego i budynku uŜyteczności publicznej współczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien i drzwi balkonowych w pomieszczeniach.3.3 m3/(m x h x daPa2/3). zamieszkania zbiorowego. W budynku mieszkalnym. nie mogą być większe niŜ wartości U(max) określone w tabelach: Budynek mieszkalny i zamieszkania zbiorowego Współczynnik przenikania ciepła Lp. a w pozostałych przypadkach powyŜej 0. Wartości współczynnika przenikania ciepła U ścian. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2. Punkt rosy 2. Biuro Projektowe 145/184 .0 m3/(m x h x daPa2/3). a takŜe w budynku produkcyjnym opór cieplny nieprzezroczystych przegród zewnętrznych powinien umoŜliwiać utrzymanie na wewnętrznych jej powierzchniach temperatury wyŜszej co najmniej o 1° od punktu rosy powietrza w pomieszczeniu. w których napływ powietrza zewnętrznego jest zapewniony przez nawiewniki.1.3. 2.1. Izolacyjność cieplna przegród i podłóg na gruncie 1.2.2. budynku uŜyteczności publicznej. z zastrzeŜeniem § 155 ust.5. obliczonej zgodnie z Polską Normą dotyczącą parametrów obliczeniowych powietrza wewnętrznego.

pl I Warunki techniczne. trwale zamkniętych i wypełnionych izolacją 1.Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. klatkami schodowymi lub 1.pobrano z www.00 NNDOM -Nasz Nowy DOM. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zewnętrznym.50 6 7 8 Stropy nad piwnicami nieogrzewanymi i zamkniętymi 0.00*) ogrzewanymi a klatkami schodowymi lub korytarzami Ściany przylegające do szczelin dylatacyjnych o szerokości: a) do 5 cm. niezaleŜnie od rodzaju ściany): a) przy ti> 16 °C b) przy ti ≤ 16 °C 2 3 0.25 0.00 korytarzami Ściany przyległe do szczelin dylatacyjnych o szerokości: a) do 5 cm. Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu U(max) [W/(m2 ·K)] 1 1 2 Ściany zewnętrzne (stykające się z powietrzem zewnętrznym. podłogi na gruncie Stropy nad ogrzewanymi kondygnacjami podziemnymi bez wymagań Ściany wewnętrzne oddzielające pomieszczenie ogrzewane 1. trwale zamkniętych i wypełnionych izolacją 3.nndom. 2 rozporządzenia.45 przestrzeniami podpodłogowymi.65 3 przenikania Ściany wewnętrzne między pomieszczeniami 3.80 Ściany wewnętrzne pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi a nieogrzewanymi. niezaleŜnie od rodzaju ściany): a) przy ti> 16 °C b) przy ti ≤ 16 °C 2 3 0. niezaleŜnie od przyjętego sposobu 0. stropodachy i stropy poddaszami lub nad przejazdami: a) przy ti> 16 °C b) przy 8 °C < ti ≤ 16 °C pod nieogrzewanymi bez wymagań 0.30 0. Biuro Projektowe 146/184 .00 od nieogrzewanego ti .30 0.70 zamknięcia i zaizolowania szczeliny 4 5 Ściany nieogrzewanych kondygnacji podziemnych Dachy. Budynek uŜyteczności publicznej Współczynnik ciepła Lp.00 cieplną na głębokości co najmniej 20 cm b) powyŜej 5 cm.

70 NNDOM -Nasz Nowy DOM. stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami: a) przy ti> 16 °C b) przy 8 °C < ti ≤ 16 °C c) przy ∆ti≤ 8 °C 0.50 kondygnacjami przestrzeniami 0.90 2 Ściany wewnętrzne i stropy międzykondygnacyjne: a) przy ∆ti> 16 °C b) przy 8 °C < ∆ti ≤ 16 °C c) przy ∆ti≤ 8 °C 1.nndom.65 0. magazynowy i gospodarczy Współczynnik przenikania ciepła Lp. posadzki na gruncie Stropy nad piwnicami ogrzewanymi 0.25 0.pl I Warunki techniczne. niezaleŜnie od przyjętego sposobu 0.25 0.30 0.70 zamknięcia i zaizolowania szczeliny 4 5 Ściany nieogrzewanych kondygnacji podziemnych Dachy. Budynek produkcyjny. to wartość współczynnika U ściany wewnętrznej przy klatce schodowej na parterze nie powinna być większa niŜ 1. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie cieplną na głębokość co najmniej 20 cm b) powyŜej 5 cm.0 W/(m2 · K).45 bez wymagań bez wymagań ti .Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. *) JeŜeli przy drzwiach wejściowych do budynku nie ma przedsionka.40 bez wymagań 3 Dachy. 2 rozporządzenia.50 0. stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami: a) przy ti> 16 °C b) przy 8 °C < ti ≤ 16 °C 6 7 Stropy nad nieogrzewanymi podziemnymi i zamkniętymi podpodłogowymi.00 1. Biuro Projektowe 147/184 . Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu U(max) [W/(m2 · K ] 3 1 1 2 Ściany zewnętrzne (stykające się z powietrzem zewnętrznym. niezaleŜnie od rodzaju ściany): a) przy ti> 16 °C b) przy 8 °C < ti ≤ 16 °C c) przy ti≤ 8 °C 0.pobrano z www.

Budynek uŜyteczności publicznej Współczynnik prze U(max) drzwi balkonowe. 1.8 2.80 1. Wartości współczynnika przenikania ciepła U okien.8 1. drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne w pomieszczeniach o ti ≥ 16 °C: 1.7 1. 2 rozporządzenia lub określana indywidualnie w projekcie technologicznym.6 III strefie klimatycznej V strefie klimatycznej ciowe (bez względu na strefę klimatyczną) w pomieszczeniach o ti ≤ 16 °C ianach oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych ieszczeń piwnicznych i poddaszy nieogrzewanych oraz nad klatkami schodowymi nieogrzewanymi nętrzne wejściowe bliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust.20 1. świetliki i drzwi zewnętrzne NNDOM -Nasz Nowy DOM.RóŜnica temperatur obliczeniowych w pomieszczeniach. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 4 Stropy nad nieogrzewanymi kondygnacjami podziemnymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi.pobrano z www.Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust.6 bez wymagań 2.nndom. ∆ti . Biuro Projektowe 148/184 .50 bez wymagań 5 Stropy nad piwnicami ogrzewanymi ti .2.pl I Warunki techniczne. drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych nie mogą być większe niŜ wartości U(max) określone w tabelach: Budynek mieszkalny i zamieszkania zbiorowego Współczynnik przeni U(max) [W/(m2 · K)] 3 i balkonowe i drzwi zewnętrzne yjątkiem połaciowych). 2 rozporządzenia. posadzki na gruncie: a) przy ti> 16 °C b) przy 8 °C < ti ≤ 16 °C c) przy ∆ti ≤ 8 °C 0.

pobrano z www.8 w szpitalach.3.2. 1.6 2. budynku uŜyteczności publicznej.. drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne (fasady): 1.8 o ti > 16 °C Okna w ścianach oddzielających pomieszczenia nieogrzewanych Drzwi i wrota w przegrodach zewnętrznych ogrzewane od 2.nndom.9 1. magazynowy i gospodarczy Współczynnik przenikania ciepła Lp. Budynek produkcyjny. 2 rozporządzenia. drzwi i wrota U(max) [W/(m2 · K)] 3 1 1 2 Okna (z wyjątkiem połaciowych). magazynowym i gospodarczym podłoga na gruncie w ogrzewanym pomieszczeniu powinna mieć izolację cieplną obwodową z materiału 2 izolacyjnego w postaci warstwy o oporze cieplnym co najmniej 2.0 (m · K)/W. 1. Biuro Projektowe 149/184 .7 2 3 4 Okna połaciowe (bez względu na strefę klimatyczną) w pomieszczeniach 1. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [W/(m2 · K)] 3 z wyjątkiem połaciowych). 2 rozporządzenia. jeśli uzasadnia to rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji. świetliki.6 pomieszczeń piwnicznych i poddaszy nieogrzewanych oraz świetliki nad klatkami schodowymi nieogrzewanymi zewnętrzne wejściowe do budynków obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust.pl I Warunki techniczne. magazynowego i gospodarczego większe wartości współczynnika U niŜ U (max) określone w pkt 1.Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. i 1.6 bez wymagań 1. Dopuszcza się dla budynku produkcyjnego. przy czym opór NNDOM -Nasz Nowy DOM.4.1. Ŝłobkach i przedszkolach) bez wymagań 2.7 y ti > 16 °C y 8 °C < ti ≤ 16 °C y ti ≤ 8 °C połaciowe i świetliki drzwi balkonowe w pomieszczeniach o szczególnych wymaganiach higienicznych (pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt 1. W budynku mieszkalnym. budynku zamieszkania zbiorowego. obejmujący koszt budowy i eksploatacji budynku. II i III strefie klimatycznej b) w IV i V strefie klimatycznej 1.8 2. Okna. drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne w pomieszczeniach o ti ≥ 16 °C: a) w I.6 ti . a takŜe budynku produkcyjnym.

skrzyŜowania przewodów 2 Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4 przez ściany lub stropy. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie cieplny warstw podłogowych oblicza się zgodnie z Polską Normą dotyczącą obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła. 1-4 wewnątrz budynku2) Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100 % wymagań z poz.nndom. ciepłej wody uŜytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych). 1 -4.5. Biuro Projektowe 150/184 . 1-4 przechodzące 1 / wymagań z poz. izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna. 1-4 zewnątrz budynku2) Uwaga: 1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niŜ podano w tabeli naleŜy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej.pl I Warunki techniczne. Rodzaj przewodu lub komponentu 1 2 3 4 5 Średnica wewnętrzna do 22 mm Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm Średnica wewnętrzna ponad 100 mm Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0. 1. ułoŜone w komponentach budowlanych między 1 / wymagań z poz. 2) NNDOM -Nasz Nowy DOM.035 W/(m · K)1) 20 mm 30 mm równa średnicy wewnętrznej rury 100 mm Przewody i armatura wg poz. 6 ułoŜone w podłodze 6 mm 6 7 8 9 10 11 Przewody ogrzewania powietrznego (ułoŜone 40 mm wewnątrz izolacji cieplnej budynku) Przewody ogrzewania powietrznego (ułoŜone na 80 mm zewnątrz izolacji cieplnej budynku) Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50 % wymagań z poz. instalacji chłodu i ogrzewania powietrznego powinna spełniać następujące wymagania minimalne określone w poniŜszej tabeli: Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów Lp. Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania. 1-4 ogrzewanymi pomieszczeniami róŜnych 2 uŜytkowników Przewody wg poz.pobrano z www.

1. 2. We wszystkich rodzajach budynków współczynnik przepuszczalności energii całkowitej okna oraz przegród szklanych i przezroczystych gc liczony według wzoru: gc = fc · gG gdzie: gG .udział powierzchni okien oraz przegród szklanych i przezroczystych w powierzchni ściany.1.25 gdzie: fG .5. wyraŜone w m . okien oraz przegród szklanych i przezroczystych.pl I Warunki techniczne. o współczynniku przenikania ciepła nie 2 mniejszym niŜ 1. Wartości współczynnika przepuszczalności energii całkowitej dla rodzaju oszklenia określa poniŜsza tabela: Lp. których udział fG w powierzchni ściany jest większy niŜ 50 % powierzchni ściany .wówczas naleŜy spełnić poniŜszą zaleŜność: gc · fG ≤ 0. okien oraz przegród szklanych i przezroczystych.1. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2. W budynku mieszkalnym i zamieszkania zbiorowego pole powierzchni A0. Powierzchnia okien.15 Az + 0. obliczone według ich wymiarów modularnych. nie moŜe być większy niŜ 0. nie moŜe być większe niŜ wartość A0max obliczone według wzoru: A0max = 0. Aw .1. Inne wymagania związane z oszczędnością energii 2.5 W/(m · K). 2. nie moŜe być większe niŜ wartość A0max obliczona według wzoru określonego w pkt 2. wyraŜone w 2 m .1. 2) w budynku wielokondygnacyjnym . Rodzaj oszklenia Współczynnik gG przepuszczalności energii całkowitej NNDOM -Nasz Nowy DOM. magazynowym i gospodarczym łączne pole powierzchni okien oraz ścian szklanych w stosunku do powierzchni całej elewacji nie moŜe być większe niŜ: 1) w budynku jednokondygnacyjnym (halowym) . 2.pobrano z www. W budynku uŜyteczności publicznej pole powierzchni A0.2.4. obliczone według ich wymiarów modularnych. z wyłączeniem okien oraz przegród szklanych i przezroczystych.jest sumą pól powierzchni pozostałej części rzutu poziomego wszystkich kondygnacji po odjęciu Az. Biuro Projektowe 151/184 .współczynnik korekcyjny redukcji promieniowania ze względu na zastosowane urządzenia przeciwsłoneczne.1.3. jeśli nie jest to sprzeczne z warunkami dotyczącymi zapewnienia niezbędnego oświetlenia światłem dziennym.5 W/(m · K). określonymi w § 57 rozporządzenia.współczynnik przepuszczalności energii całkowitej dla rodzaju oszklenia.03 Aw gdzie: Az .nndom.5. o współczynniku przenikania ciepła nie mniejszym niŜ 2 1. 2 2.30 %. 2.1. fc .1.15%. W budynku produkcyjnym.jest sumą pól powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji nadziemnych (w zewnętrznym obrysie budynku) w pasie o szerokości 5 m wzdłuŜ ścian zewnętrznych.1..

25 0.pobrano z www.5 m . Wartości współczynnika korekcyjnego redukcji promieniowania zastosowane urządzenia przeciwsłoneczne określa poniŜsza tabela: ze względu na Lp.17 0.95 0. Warunki spełnienia wymagań dotyczących powierzchniowej kondensacji pary wodnej.95 0.7 0.57 0.6. 2. w odniesieniu do przegród zewnętrznych budynków mieszkalnych.pl I Warunki techniczne.1 0.1.1.75 0.57 0.05 0. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 1 1 2 3 4 5 6 2 Pojedynczo szklone Podwójnie szklone Podwójnie szklone powłoką selektywną Potrójnie szklone Potrójnie szklone powłoką selektywną Okna podwójne z z 3 0.5 0. skierowanych w kierunkach od północnozachodniego do północno-wschodniego (kierunek północy +/.67 0. rozwiązania przegród zewnętrznych i ich węzłów konstrukcyjnych powinny charakteryzować się współczynnikiem temperaturowym fRsi o wartości nie mniejszej niŜ wymagana wartość krytyczna.7.3 0. okien chronionych przed promieniowaniem słonecznym przez sztuczną przegrodę lub naturalną przegrodę 2 budowlaną oraz do okien o powierzchni mniejszej niŜ 0.2 aluminiową 0.5 0.35 0. Biuro Projektowe 152/184 .nndom. Pkt 2.2.7 0.2.1.1 0.1 0.75 0.05 2.42 0. Typ zasłon 1 1 2 Białe Ŝaluzje o lamelach nastawnych Współczynnik korekcyjny redukcji promieniowania fc współczynnik współczynnik osłona osłona zewnętrzna absorpcji przepuszczalności wewnętrzna 3 4 5 6 Właściwości optyczne 0.77 0.55 0.4.1. obliczona zgodnie z Polską Normą dotyczącą NNDOM -Nasz Nowy DOM. nie stosuje się w odniesieniu do powierzchni pionowych oraz powierzchni nachylonych więcej niŜ 60 stopni do poziomu.5 4 Tkaniny z powłoką 0.85 0.08 2 Zasłony białe 0.75 2. 2.3 0.9 0.3 0. W celu zachowania warunku.45 0. uŜyteczności publicznej i produkcyjnych.65 0.20 0. 1 rozporządzenia.30 0.37 0.1 3 Tkaniny kolorowe 0.80 0.15 0. zamieszkania zbiorowego.45 stopni). o którym mowa w § 321 ust.10 0.

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie metody obliczania temperatury powierzchni wewnętrznej koniecznej do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji międzywarstwowej. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. zamieszkania C zbiorowego i uŜyteczności publicznej naleŜy określać według rozdziału 5 Polskiej Normy. przy czym dopuszcza się przyjmowanie wymaganej wartości tego współczynnika równej 0. naleŜy przeprowadzać według rozdziału 6 Polskiej Normy. 3 rozporządzenia. 2. Wymagana szczelność wynosi: 1) budynki z wentylacją grawitacyjną . zamieszkania zbiorowego.według Polskiej Normy dotyczącej obliczania strumieni cieplnych i temperatury powierzchni.pobrano z www.1. o ile struktura przegrody umoŜliwi wyparowanie kondensatu w okresie letnim i nie nastąpi przy tym degradacja materiałów budowlanych przegrody na skutek tej kondensacji. Zaleca się przeprowadzenie sprawdzenia szczelności powietrznej budynku. o którym mowa w § 321 ust. Dopuszcza się kondensację pary wodnej. 3 i 4 rozporządzenia.3. NNDOM -Nasz Nowy DOM. ) w art. w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuŜszy niŜ 3 lata.według Polskiej Normy dotyczącej obliczania strumieni cieplnych i temperatury powierzchni. zamieszkania zbiorowego i budynku uŜyteczności publicznej współczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien i drzwi balkonowych powinien wynosić 3 2/3 nie więcej niŜ 0. 2. przy załoŜeniu. jak na przykład murowane ściany jednowarstwowe. Do spraw wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w Ŝycie niniejszej ustawy stosuje się przepisy tej ustawy. Ŝe zjawisko kondensacji wewnętrznej w tych przegrodach nie występuje. 1 otrzymuje brzmienie: "1. o której mowa w pkt 2. W budynku mieszkalnym. Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa.3. 2) dla mostków cieplnych: a) przy zastosowaniu przestrzennego modelu przegrody .1. Szczelność na przenikanie powietrza.1.3. 37 ust. Biuro Projektowe 153/184 . 2.. Nie dotyczy to przegród.2.2. 1. Art. Ustawa wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2. .5.pl I Warunki techniczne.". w odniesieniu do których praktyka wykazała. U. o której mowa w pkt 2. 2. 2.2. 2. a takŜe w budynku produkcyjnym przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste. o której mowa w § 321 ust.n50 ≤ 1. lub b) metodą uproszczoną .72. korzystając z katalogów mostków cieplnych. Ŝe średnia miesięczna wartość wilgotności względnej powietrza wewnętrznego jest równa φ = 50 %.n50 ≤ 3. -1 ______ Art.3. -1 2) budynki z wentylacją mechaniczną . 2 rozporządzenia. 1) z późn.. Wymaganą wartość krytyczną współczynnika temperaturowego fRsi w pomieszczeniach ogrzewanych do temperatury co najmniej 20 ° w budy nkach mieszkalnych. Art. Sprawdzenie warunku. 1118.2.2. budynku uŜyteczności publicznej. zm. W budynku mieszkalnym.4. Wartość współczynnika temperaturowego charakteryzującego zastosowane rozwiązanie konstrukcyjno-materiałowe naleŜy obliczać: 1) dla przegrody . 2.nndom.2. o której mowa w pkt 2. wewnątrz przegrody w okresie zimowym.2.5 h .według Polskiej Normy.3 m /(m · h · daPa ). poz. z zastrzeŜeniem § 155 ust. z 2006 r.Prawo budowlane (Dz. Nr 156.0 h . złącza między przegrodami i częściami przegród oraz połączenia okien z ościeŜami naleŜy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza. 2.1. 3. jeŜeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia.2.

przywołania normy 1 1 2 § 53 ust. Dobór środków ochrony w całość normy zaleŜności od wpływów zewnętrznych. 5 PN-76/E-05125 Akustyka budowlana.bezpieczeństwa. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Ochrona przeciwporaŜeniowa 60364. wymagania podstawowe w obiektach przedmiot i całość normy obiektach ogólnych całość normy PN-IEC 1:2000 PN-IEC 3:2000 60364- Instalacje elektryczne w budowlanych. Linie całość normy kablowe. 2 Numer normy 3 PN-86/E-05003. Projektowanie i budowa 6 § 98 ust. Zakres. Ochrona przed skutkami NNDOM -Nasz Nowy DOM. całość normy Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach Ocena szkodliwości drgań przekazywanych całość normy przez podłoŜe na budynki Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach całość normy Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie całość normy kablowe.pobrano z www. Ochrona dla zapewnienia 364-4.pl I Warunki techniczne. Ochrona dla zapewnienia całość normy bezpieczeństwa. Biuro Projektowe PN-IEC 442:1999 154/184 . (poz.01 Tytuł normy 4 Zakres przywołania 5 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 2 Wymagania ogólne Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. 1 PN-84/E-02033 PN-87/B-02151. Ustalenie charakterystyk PN-IEC 441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach 60364. 1156) WYKAZ POLSKICH NORM PRZYWOŁANYCH W ROZPORZĄDZENIU Miejsce Lp.02 4 § 96 ust. Ogólne całość normy wymagania Telekomunikacyjne sieci miejscowe.Instalacje elektryczne w obiektach całość normy budowlanych. Instalacje wewnętrzne. 1 PN-85/B-02170 PN-88/B-02171 5 § 97 ust. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. rozdz. Wybór środków ochrony przeciwporaŜeniowej w zaleŜności od wpływów zewnętrznych 60364Instalacje elektryczne budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ogólne wymagania i badania Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym całość normy BN-84/8984-10 2 § 56 BN-89/8984-17/03 3 § 59 ust.nndom.budowlanych. 2 PN-IEC 481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.pl I Warunki techniczne. Ochrona przeciwpoŜarowa 60364-5Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.budowlanych.bezpieczeństwa. Ochrona dla zapewnienia 60364-4bezpieczeństwa. Ochrona dla zapewnienia 60364-4bezpieczeństwa. Ochrona dla zapewnienia 60364-4. Stosowanie środków całość normy ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem przetęŜeniowym Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Środki ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia całość normy bezpieczeństwa. Ochrona przed całość normy przepięciami.nndom.bezpieczeństwa. Ochrona przed obniŜeniem napięcia Instalacje elektryczne w obiektach 60364-4.bezpieczeństwa. Ochrona przed 60364-4przepięciami. Ochrona dla zapewnienia całość normy bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne.budowlanych. Ochrona przed całość normy przepięciami. Dobór środków ochrony w całość normy zaleŜności od wpływów zewnętrznych. Ochrona dla zapewnienia 60364-4. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych Instalacje elektryczne w obiektach 60364-4. Ochrona dla zapewnienia 60364-4. Ochrona instalacji niskiego całość normy napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia całość normy bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Środki ochrony przed prądem przetęŜeniowym Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Biuro Projektowe 155/184 .pobrano z www. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oddziaływania cieplnego PN-IEC 443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 60364.Instalacje NNDOM -Nasz Nowy DOM. Stosowanie środków całość normy ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Dobór i montaŜ wyposaŜenia całość normy elektrycznego.budowlanych. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Postanowienia ogólne elektryczne w obiektach całość normy PN-IEC 442:1999 PN-IEC 443:1999 PN-IEC 444:2001 PN-IEC 45:1999 PN-IEC 46:1999 PN-IEC 47:2001 PN-IEC 473:1999 PN-IEC 482:1999 PN-IEC 51:2000 PN-IEC 60364-5.

4 PN-92/B-01706 pkt: 2. Układy uziemiające i całość normy połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych Instalacje elektryczne w obiektach 60364-5. Dobór i montaŜ wyposaŜenia całość normy elektrycznego. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 60364-5elektrycznego. 4. Dobór i montaŜ wyposaŜenia całość normy elektrycznego.1. 4. 3.4.budowlanych. Urządzenia do odłączenia izolacyjnego i łączenia Instalacje elektryczne w obiektach 60364-5. 01706:1992/Az1:1999 3. 3.budowlanych.budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Dobór i montaŜ wyposaŜenia całość normy elektrycznego.2. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 52:2002 budowlanych. 3.pl I Warunki techniczne. Wymagania w 2.1. Inne wyposaŜenie. oznaczanie i identyfikacja.1. Uziemienia i przewody ochronne Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje bezpieczeństwa Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia całość normy elektrycznego. Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze 60364-5Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.2. Dobór i montaŜ wyposaŜenia całość normy elektrycznego.budowlanych.3.3-2.1projektowaniu . Oprzewodowanie Instalacje elektryczne w obiektach 60364-5.1.nndom.wraz ze zmianą PN-B. Oznaczenia całość normy identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń Ŝył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym całość normy PN-IEC 523:2001 PN-IEC 53:2000 PN-IEC 534:2003 PN-IEC 537:1999 PN-IEC 54:1999 PN-IEC 548:2001 PN-IEC 551:2003 PN-IEC 56:1999 PN-IEC 61:2000 60364-6- PN-IEC 60445:2002 PN-84/E-02033 7 § 113 ust.1. Urządzenia do ochrony przed przepięciami Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 2.2.3. Aparatura rozdzielcza i sterownicza Instalacje elektryczne w obiektach 60364-5.2.3.6 8 § 113 ust. Biuro Projektowe 156/184 . Sprawdzenie. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 60364-5elektrycznego.7.3. ObciąŜalność prądowa długotrwała przewodów Instalacje elektryczne w obiektach 60364-5.1.pobrano z www.5.budowlanych.5.4-4. Aparatura rozdzielcza i całość normy sterownicza.3. Instalacje wodociągowe.1. 2. 4. całość normy NNDOM -Nasz Nowy DOM.4.4. Sprawdzanie całość normy odbiorcze Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną. 5 PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpoŜarowa w budownictwie. Dobór i montaŜ wyposaŜenia całość normy elektrycznego. 3.3.

2.2. Ochrona przeciwpoŜarowa budynków.3 elektrycznego. pkt 4-6 Projektowanie układu i obliczenia PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz pkt 5-9 budynku. 6. Wymagania i badania przy odbiorze 14 § 122 ust. 2. Suche całość normy piony Ochrona przeciwpoŜarowa. Część 4: Przepompownie ścieków.1. pkt 2 .całość normy 01706:1992/Az1:1999 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach.1. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 2.3.budowlanych . Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach pkt 2. Urządzenia pkt 4. Wymagania i badania przy odbiorze PN-M-51540:1997 9 § 113 ust. tryskaczowe.5.1.2.1. Wymagania 4064ciepłej wody pkt 2.1-3. 2 PN-B-10720:1998 Wodociągi. Wymagania w projektowaniu . 1 PN-ISO 2+Ad1:1997 4064- PN-B-10720:1998 11 § 116 ust.5. 3 PN-IEC 54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 60364-5. 3. Część 2: Kanalizacja sanitarna. 2. Uziemienia i przewody ochronne Zabezpieczenie urządzeń uŜytkowej. pkt 4-7 Projektowanie układu i obliczenia Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz PN-EN 12056-4:2002 budynku.6 wodociągowych. 6. Część 5: MontaŜ i badania. w dodatku: Wodomierze do wody pitnej zimnej. pkt 4-6 Projektowanie układu i obliczenia Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz PN-EN 12056-3:2002 budynku. Wodomierze spręŜone. rozdziały 2-5. instrukcje działania.3.4 i 2. 3-6 Wymagania instalacyjne Wodociągi.pl I Warunki techniczne.wraz ze zmianą PN-B. 5. 3. 3.pobrano z www. 4 PN-76/B-02440 PN-ISO 2+Ad1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. 2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz PN-EN 12056-1:2002 budynku. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach pkt 2. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie PrzeciwpoŜarowe Wymagania ogólne PN-B-02861:1994 zbiorniki wodne. Część 3: Przewody deszczowe. Część 1: Postanowienia ogólne i pkt 4 i 5 wymagania Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz PN-EN 12056-2:2002 budynku.1. 2.4 i 2.1.1.3-6. Zasady projektowania i 7-18 instalowania oraz odbioru i eksploatacji Instalacje wodociągowe.Dobór i montaŜ wyposaŜenia pkt 547.13 w 12 § 120 ust. Biuro Projektowe 157/184 . dodatku: 3-6 Wymagania instalacyjne 13 § 121 ust. Wymagania instalacyjne Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej rozdziały 5-7 zimnej.nndom.6 wodociągowych. uŜytkowania i NNDOM -Nasz Nowy DOM. 7 PN-92/B-01706 PN-ISO 7858-2:1997 10 § 115 ust.

całość normy Wymagania i badania jakości wody Ogrzewnictwo. 1 PN-EN 6946:1999 ISO Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Wymagania Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania Woda w instalacjach ogrzewania. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych całość normy systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. PN-EN ISO 10077Obliczanie współczynnika przenikania ciepła. 6 PN-93/C-04607 PN-91/B-02420 PN-B-02414:1999 19 § 133 ust.pobrano z www. 7 i 8 całość normy Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Część 2: całość normy 2:2002 Liniowe mostki cieplne PN-EN 13370:2001 PN-EN 13789:2001 PN-EN 14683:2000 ISO Właściwości cieplne budynków. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych całość normy systemów ciepłowniczych. Ogólne całość normy 1:1998 metody obliczania Mostki cieplne w budynkach. 3 PN-91/B-02415 PN-91/B-02416 17 § 133 ust. Strumień PN-EN ISO 10211cieplny i temperatura powierzchni. Opór cieplny i współczynnik przenikania całość normy ciepła. Wymagania Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. całość normy 1:2002 Część 1: Metoda uproszczona Mostki cieplne w budynkach. drzwi i Ŝaluzji. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. 4 18 § 133 ust. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie eksploatacji PN-EN 12109:2003 15 § 131 PN-91/B-94340 PN-91/B-02413 Wewnętrzne podciśnieniowej Zsyp na odpady systemy kanalizacji pkt 5.4 i 2. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych całość normy systemu otwartego. Wymiana całość normy ciepła przez grunt. 8 PN-93/C-04607 20 § 134 ust. Metody całość normy uproszczone i wartości orientacyjne NNDOM -Nasz Nowy DOM. Biuro Projektowe 158/184 .nndom. przenikanie. Metoda obliczania Właściwości cieplne okien.5 PN-B-02414:1999 16 § 133 ust.pl I Warunki techniczne. całość normy Wymagania i badania jakości wody Komponenty budowlane i elementy budynku. Wymagania Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych całość normy systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Metody obliczania ISO Właściwości cieplne Współczynnik strat przez Metoda obliczania budynków. Strumień PN-EN ISO 10211cieplny i temperatura powierzchni.2. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych całość normy systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania instalacji pkt 2. całość normy ISO Mostki cieplne w budynkach. Wymagania Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Odpowietrzanie ogrzewań wodnych. 2.

3-2. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 całość normy 3 m 20 § 134 ust. Wymagania 2.1. z zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności wyjątkiem pkt 5. 1 PN-83/B-03430 NNDOM -Nasz Nowy DOM. 2. 2. paliwo stałe. 1 PN-89/B-10425 26 § 142 ust. Wymagania techniczne i pkt 3.4. armatury i urządzeń.3. Wymagania techniczne i pkt 3.2. 1 PN-EN 1:2007 ISO Cieplne właściwości uŜytkowe okien.pl I Warunki techniczne.2.2-2. 1 PN-77/B-02011 28 § 147 ust. 9 PN-E-05204:1994 25 § 140 ust.3 23 § 136 ust.Ŝaluzji Obliczanie współczynnika całość normy przenikania ciepła. 3. drzwi i 10077.Część 2: Metoda komputerowa dla ram Instalacje ogrzewcze w budynkach Metoda obliczania projektowego obciąŜenia całość normy cieplnego (do 31 grudnia 2008 r. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w całość normy pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi Wentylacja w budynkach mieszkalnych pkt 2.5.1.6. Kotłownie wbudowane na 2.3. 2.1. drzwi i 10077. 1 PN-87/B-02411 24 § 137 ust.1.1.3.2. 2.10-2.2. Biuro Projektowe 159/184 .1 29 § 147 ust.4. 4 PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. całość normy Wymagania Przewody dymowe.nndom.1-2.1 i publicznej.3 badania przy odbiorze Przewody dymowe.2.2 badania przy odbiorze ObciąŜenia w obliczeniach ObciąŜenie wiatrem statycznych.4.2.2. pkt 3. Ochrona obiektów.1. zewnętrzne Temperatury obliczeniowe całość normy 22 § 135 ust. spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 3 PN-78/B-03421 30 § 149 ust. spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. dopuszcza się stosowanie PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3) PN-EN 2:2005 ISO PN-EN 12831:2006 21 § 134 ust. instalacji i urządzeń. Wymagania . 1 PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych całość normy.6 pkt 2.1. cieplna przewodów.1.4.1 i 4. 2 PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo.10. zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności 2.5.3 83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja i klimatyzacja.8. 2 PN-89/B-10425 27 § 143 ust.pobrano z www.8Ogrzewnictwo.1.Część 1: Postanowienia ogólne Cieplne właściwości uŜytkowe okien. Izolacja pkt 2.1Wymagania i badania przy odbiorze 2. 2. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo.Ŝaluzji Obliczanie współczynnika całość normy przenikania ciepła .2.wraz ze zmianą PN5. 2.16 Ochrona przed elektrycznością statyczną. 2.

4 PN-78/B-03421 32 § 154 ust. 1 PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych całość normy. Kotły typu B11 i B11BS.5. PN-EN 297:2002 38 § 174 ust. Rury o klasie wymagań A mediów całość normy 31 § 149 ust. badania.wraz ze zmianą PN83/B-03430/Az3:2000 Gaz ziemny. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w całość normy pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji rozdział 4 ogólnej. Wymagania .1. Wymagania . Gazy skroplone C3 i rozdział 3 C4 Rury stalowe przewodowe dla palnych. Wymagania.wraz ze zmianą PN5. 4 PN-83/B-03430 PN-C-04753:2002 34 § 157 ust.5 publicznej. z zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności wyjątkiem pkt 5.6 i 3.1. 3.7 i 2.7 średniotemperaturowe.pobrano z www. Wymagania .wraz ze zmianą PN83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja i klimatyzacja.2.4.pl I Warunki techniczne.4. 3.2.3.2.3. Wymagania i badania Ogrzewacze pomieszczeń gazowe pkt 3. 6 PN-EN 297:2002 Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem. pkt 3.8 3.10 atmosferycznymi o nominalnym obciąŜeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW NNDOM -Nasz Nowy DOM.4. Jakość gazu dostarczanego rozdział 2 odbiorcom z sieci rozdzielczej Gazy węglowodorowe.3 83/B--03430/Az3:2000 Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem. 6 PN-EN 779+AC:1998 33 § 155 ust.nndom.1. Biuro Projektowe 160/184 . Kotły typu B11 i B11BS z palnikami pkt 2.2.2. 1 PN-93/M-35350 PN-87/M-40307 PN-87/M-40301 39 § 174 ust.4.3. Wymagania i badania i 3. 2 PN-EN 10208-1:2000 PN-80/H-74219 PN-79/H-74244 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco całość normy ogólnego zastosowania Rury stalowe ze szwem przewodowe całość normy 37 § 170 ust. oznaczanie Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności pkt 2.3.4. 2 PN-C-96008:1998 PN-EN 10208-1:2000 35 § 163 ust.1 konwekcyjne. z palnikami pkt 2. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie publicznej.1 i publicznej.4 Gazowe grzejniki wody Wymagania i badania przepływowej. Rury o klasie wymagań A mediów całość normy 36 § 164 ust.7 atmosferycznymi o nominalnym obciąŜeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW Kotły grzewcze niskotemperaturowe i pkt 3.3 i 3. 2 PN-80/H-74219 PN-79/H-74244 PN-EN 1057:1999 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco całość normy ogólnego zastosowania Rury stalowe ze szwem przewodowe całość normy Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i całość normy ogrzewania Rury stalowe przewodowe dla palnych.2.6 i 3.

Ochrona przed 60364-4przepięciami.2. Ochrona instalacji niskiego całość normy napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.1.3.8.3. Ochrona przed całość normy przepięciami.3.2.4.3.9 i 3.2. Ochrona dla zapewnienia całość normy bezpieczeństwa. Wymagania wyłączeniem 2.8.4. 2.2.pl I Warunki techniczne.2.nndom.2 z wyłączeniem 2. 2.2. Ochrona dla zapewnienia 60364-4bezpieczeństwa. Ochrona dla zapewnienia całość normy bezpieczeństwa.7. 2.5. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych Instalacje elektryczne w obiektach 60364-4. Ochrona przed całość normy przepięciami.8. 2.8. Ochrona dla zapewnienia całość normy bezpieczeństwa.4.9 i 2.4.6.9 pkt 2. Ochrona dla zapewnienia całość normy bezpieczeństwa.budowlanych. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego Instalacje elektryczne w obiektach 60364. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie PN-93/M-35350 Kotły grzewcze wodne niskotemperaturowe i pkt 3. Kotłownie wbudowane na 2. 3.14 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z całość normy zainstalowanym sprzętem informatycznym Instalacje elektryczne budowlanych. wymagania podstawowe w obiektach przedmiot i całość normy obiektach ogólnych całość normy 40 § 176 ust. średniotemperaturowe. 3.budowlanych. Ochrona przeciwporaŜeniowa Instalacje elektryczne w obiektach 60364. Wymagania i badania 3. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.bezpieczeństwa.4 i paliwa gazowe o gęstości względnej 2.2.4.budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 60364-4.budowlanych. 1 PN-B-02431-1:1999 41 § 180 PN-EN 50310:2002 PN-IEC 1:2000 PN-IEC 3:2000 60364- 60364- Instalacje elektryczne w budowlanych. Ochrona przed obniŜeniem napięcia PN-IEC 442:1999 PN-IEC 443:1999 PN-IEC 442:1999 PN-IEC 443:1999 PN-IEC 444:2001 PN-IEC 45:1999 NNDOM -Nasz Nowy DOM. Ustalenie charakterystyk PN-IEC 441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach 60364.pobrano z www.1. Biuro Projektowe 161/184 . Ogrzewnictwo. Zakres.1.3 z mniejszej niŜ 1. Ochrona przed prądem przetęŜeniowym Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

nndom. Środki ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.budowlanych. ObciąŜalność prądowa długotrwała przewodów Instalacje elektryczne w obiektach 60364-5. Oprzewodowanie PN-IEC 47:2001 PN-IEC 473:1999 PN-IEC 482:1999 PN-IEC 51:2000 PN-IEC 52:2002 60364-5- PN-IEC 523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach 60364-5. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie PN-IEC 46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 60364-4. Dobór i montaŜ wyposaŜenia całość normy elektrycznego. Dobór środków ochrony w całość normy zaleŜności od wpływów zewnętrznych. Aparatura rozdzielcza i sterownicza Instalacje elektryczne w obiektach 60364-5. Ochrona dla zapewnienia 60364-4. Dobór i montaŜ wyposaŜenia całość normy elektrycznego. Postanowienia ogólne. Ochrona dla zapewnienia całość normy bezpieczeństwa. Uziemienia i przewody ochronne PN-IEC 53:2000 PN-IEC 534:2003 PN-IEC 537:1999 PN-IEC 54:1999 60364-5. Ochrona dla zapewnienia 60364-4bezpieczeństwa. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 60364-5elektrycznego.budowlanych.bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia całość normy elektrycznego.budowlanych. Aparatura rozdzielcza i całość normy sterownicza.Instalacje elektryczne w obiektach całość normy budowlanych.bezpieczeństwa.budowlanych.pl I Warunki techniczne. Dobór i montaŜ wyposaŜenia całość normy elektrycznego. Biuro Projektowe połączenia wyrównawcze instalacji PN-IEC 548:2001 162/184 .budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 60364-4. Układy uziemiające i NNDOM -Nasz Nowy DOM. Środki ochrony przed prądem przetęŜeniowym Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Stosowanie środków całość normy ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Odłączanie izolacyjne i łączenie Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Stosowanie środków całość normy ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Urządzenia do odłączenia izolacyjnego i łączenia Instalacje elektryczne w obiektach 60364-5. Dobór i montaŜ wyposaŜenia całość normy elektrycznego. Ochrona przeciwpoŜarowa 60364-5Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia całość normy elektrycznego.pobrano z www. Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Instalacje bezpieczeństwa Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia całość normy elektrycznego. Inne wyposaŜenie. całość normy Pomieszczenia wyposaŜone w ogrzewacze do sauny Instalacje elektryczne w obiektach 60364-7. Dobór i montaŜ wyposaŜenia całość normy elektrycznego. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie informatycznych PN-IEC 551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach 60364-5. Wymagania specjalnych instalacji lub NNDOM -Nasz Nowy DOM. Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze Instalacje elektryczne w obiektach 60364-5. Wymagania dotyczące 60364-7specjalnych instalacji lub lokalizacji.budowlanych. całość normy Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych PN-IEC 703:1993 PN-IEC 704:1999 PN-IEC 705:1999 PN-IEC 706:2000 PN-IEC 707:1999 60364-7. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia całość normy elektrycznego.budowlanych. Wymagania dotyczące całość normy 702:1999+Ap1:2002 specjalnych instalacji lub lokalizacji. całość normy Pomieszczenia wyposaŜone w wannę lub/i basen natryskowy Instalacje elektryczne w obiektach PN-IEC 60364-7.pobrano z www. Inne wyposaŜenie. Wymagania dotyczące 60364-7specjalnych instalacji lub lokalizacji. całość normy Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. całość normy Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie całość normy odbiorcze PN-IEC 559:2003 PN-IEC 56:1999 PN-IEC 61:2000 60364-6- PN-IEC 701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 60364-7specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące 364specjalnych instalacji i lokalizacji.budowlanych. Biuro Projektowe PN-IEC 714:2003 obiektach całość normy dotyczące lokalizacji. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe 60364-5Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące całość normy specjalnych instalacji lub lokalizacji.nndom. 163/184 . Wymagania dotyczące 60364-7specjalnych instalacji lub lokalizacji.budowlanych.Instalacje elektryczne w budowlanych.pl I Warunki techniczne. Baseny pływackie i inne Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Przewodnik B całość normy Projektowanie. Dobór i montaŜ wyposaŜenia całość normy elektrycznego. całość normy 1:2001/Ap1:2002 Zasady ogólne Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Uziemienia i przewody ochronne Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.budowlanych.5 elektrycznego. montaŜ.Zasady ogólne.nndom. Instalacje bezpieczeństwa Urządzenia elektryczne. Część 2: NNDOM -Nasz Nowy DOM. oznaczanie i identyfikacja. PN-IEC 61024-1Zasady ogólne. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi 44 § 184 ust. Wymagania bezpieczeństwa Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym całość normy PN-IEC 60445:2002 PN-EN 60529:2003 PN-IEC 61239:2000 PN-84/E-02033 PN-E-04115:2002 PN-91/E-05010 PN-88/E-08501 PN-92/N-01256-02 PN-IEC 56:1999 42 § 181 ust. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Instalacje oświetlenia zewnętrznego Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną. Biuro Projektowe 164/184 . Zasady ogólne PN-IEC 61312. Ewakuacja 43 § 184 ust. 2 Instalacje elektryczne w obiektach 60364-5.pl I Warunki techniczne. 61024-1.2.Ochrona przed piorunowym impulsem całość normy elektromagnetycznym. 4 i 7 PN-88/E-08501 PN-92/N-01256. konserwacja i sprawdzanie 61312. 3 PN-IEC 443:1999 PN-IEC 61024. Ochrona dla zapewnienia 60364-4bezpieczeństwa. bezpieczeństwa Tablice i znaki całość normy całość normy Znaki bezpieczeństwa. Wybór poziomów ochrony całość normy 1:2001/Ap1:2002 dla urządzeń piorunochronnych PN-IEC 2:2002 PN-IEC 1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.Ochrona przed piorunowym impulsem całość normy 2:2003 elektromagnetycznym.pobrano z www. Ewakuacja Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oznaczenia całość normy identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń Ŝył przewodów ogólne systemu alfanumerycznego Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy całość normy (kod IP) Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania całość normy elektrycznego. Dobór i montaŜ wyposaŜenia pkt 542. Ochrona przed całość normy przecięciami. bezpieczeństwa Tablice i znaki całość normy całość normy Znaki bezpieczeństwa.02 PN-IEC 54:1999 60364-5- Instalacje elektroenergetyczne prądu całość normy przemiennego o napięciu wyŜszym od 1 kV Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych całość normy w obiektach budowlanych Urządzenia elektryczne.

ObciąŜenia zmienne technologiczne. wciągarkami i wciągnikami ObciąŜenia w obliczeniach ObciąŜenie śniegiem ObciąŜenia w obliczeniach ObciąŜenie wiatrem statycznych.wraz ze zmianą PN-B. Obliczenia statyczne i całość normy projektowanie Konstrukcje drewniane.pl I Warunki techniczne. Biuro Projektowe 165/184 . Zasady ustalania całość normy całość normy 46 § 204 ust.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. całość normy całość normy PN-82/B-02004 PN-86/B-02005 PN-80/B-02010 PN-77/B-02011 PN-87/B-02013 PN-88/B-02014 PN-86/B-02015 PN-76/B-03001 ObciąŜenie budowli. Posadowienie bezpośrednie budowli. ObciąŜenie temperaturą Konstrukcje i podłoŜa zasady obliczeń budowli.całość normy 03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje stalowe. statycznych.wraz z poprawką PN-B-03002:1999/Ap1:2001 oraz ze zmianą całość normy PN-B-03002:1999/Az1:2001 i PN-B03002:1999/Az2:2002 Grunty budowlane. 2 PN-IEC 54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 60364-5.pobrano z www. Obliczenia statyczne i całość normy projektowanie PN-81/B-03020 PN-B-03150:2000 PN-90/B-03200 NNDOM -Nasz Nowy DOM. ObciąŜenia suwnicami całość normy pomostowymi. ObciąŜenia oblodzeniem ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia zmienne całość normy środowiskowe. połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia PN-86/E-05003. ObciąŜenia zmienne całość normy technologiczne. Podstawowe obciąŜenia całość normy technologiczne i montaŜowe ObciąŜenia budowli. Projektowanie i obliczanie . ObciąŜenia zmienne całość normy środowiskowe. całość normy Ochrona obostrzona Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. ObciąŜenie gruntem całość normy ObciąŜenia budowli. 4 PN-82/B-02000 PN-82/B-02001 PN-82/B-02003 ObciąŜenia budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie . całość normy Ochrona specjalna 45 § 186 ust. Ogólne całość normy PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Uziemiania i przewody ochronne ObciąŜenia wartości budowli.nndom. ObciąŜenia pojazdami ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia stałe ObciąŜenia budowli.03 PN-92/E-05003.budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia całość normy elektrycznego. całość normy Wymagania ogólne Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Ekranowanie obiektów.01 PN-89/E-05003.

Metoda badania odporności dachów na ogień całość normy zewnętrzny Ochrona przeciwpoŜarowa budynków.w.pobrano z www. Obliczanie gęstości obciąŜenia ogniowego pkt 2 oraz wyznaczanie względnego czasu trwania poŜaru Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Słupy całość normy zespolone Konstrukcje murowe zbrojone. Obliczenia statyczne i projektowanie. Badania odporności ogniowej elementów całość normy budynków. c PN-B-02872:1996 PN-B-02873:1996 j. f Ochrona przeciwpoŜarowa budynków.wraz ze zmianą PN90/B-02867/Az1:2001 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. lit. Połączenia fundamentami. Metoda badania niepalności materiałów całość normy budowlanych . Obliczenia statyczne i projektowanie. d PN-93/B-02862 j.wraz ze zmianą PN-93/B02862/Az1:1999 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania całość normy ognia przez ściany . całość normy Obliczenia statyczne i projektowanie Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe.w. Wymagania ogólne Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe.pl I Warunki techniczne. Metoda badania stopnia palności materiałów całość normy budowlanych . Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania całość normy ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych Ochrona przeciwpoŜarowa budynków.wraz ze zmianą PN-B02874/Az1:1999 PN-B-03263:2000 PN-B-03264:2002 PN-82/B-03300 PN-86/B-03301 PN-91/B-03302 PN-B-03340:1999 47 § 208 ust. 2 pkt 2 PN-B-02852:2001 lit. Belki całość normy zespolone smukłe Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Projektowanie całość normy i obliczanie Ochrona przeciwpoŜarowa budynków.w. lit. lit.w. b PN-B-02851-1:1997 PN-90/B-02867 j. Obliczenia statyczne i projektowanie.nndom. lit. Belki całość normy zespolone krępe Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. całość normy Metoda badania właściwości dymotwórczych NNDOM -Nasz Nowy DOM. a j. Ŝelbetowe i spręŜone. Ŝelbetowe i spręŜone z kruszywowych betonów lekkich. Obliczenia całość normy statyczne i projektowanie Konstrukcje betonowe.w. Obliczenia całość normy statyczne i projektowanie Konstrukcje betonowe. Biuro Projektowe PN-89/B-02856 166/184 . e PN-B-02874:1996 j. lit. Projektowanie i wykonanie z całość normy PN-84/B-03230 Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych i Ŝebrowych.

5 58 Załącznik nr 2 do PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków całość normy mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego ISO Komponenty budowlane i elementy budynku. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz całość normy izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. całość normy PN-EN NNDOM -Nasz Nowy DOM. całość normy Wymagania Ocena szkodliwości drgań przekazywanych całość normy przez podłoŜe na budynki Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach całość normy 55 § 305 ust. g PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Biuro Projektowe 167/184 . całość normy Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach Akustyka budowlana.6 technologiczne i montaŜowe Ochrona przed elektrycznością statyczną. Badania w całość normy podwyŜszonych temperaturach Barwy bezpieczeństwa bezpieczeństwa i znaki całość normy całość normy 48 § 261 pkt 1 PN-88/B-02855 49 § 266 ust. Wymagania PN-B-02151-3:1999 57 . Podstawowe obciąŜenia pkt 3.w. Ewakuacja Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i całość normy drogach poŜarowych 53 § 288 pkt 7 54 § 298 ust. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach.02 Akustyka budowlana.02 PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. 41) PN-82/B-02003 ObciąŜenia budowli. 2 PN-E-05204-1994 PN-85/B-02170 PN-88/B-02171 56 § 326 ust. ObciąŜenia zmienne technologiczne. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie materiałów j. Ochrona obiektów. Ochrona przed hałasem w budynkach.02 PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. 1 Patrz Polskie Normy przywołane w § 180 (lp.pobrano z www. 2 PN-93/B-02870 PN-92/N-01255 50 § 287 pkt 4 PN-92/N-01256. 1 i 2 PN-87/B-02151. Metoda badania wydzielania toksycznych całość normy produktów rozkładu i spalania materiałów Badania ogniowe. Ewakuacja Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i całość normy drogach poŜarowych 51 § 287 pkt 6 Patrz Polskie Normy przywołane w § 180 (lp.nndom. Małe kominy.59 uchyla się 57 § 329 ust.pl I Warunki techniczne. Metoda badania wydzielania toksycznych całość normy produktów rozkładu i spalania materiałów Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. instalacji i urządzeń. 41) PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa bezpieczeństwa i znaki całość normy całość normy 52 § 288 pkt 5 PN-92/N-01256. lit.

1 Mostki cieplne w budynkach. Metoda obliczania Mostki cieplne w budynkach. 2 PN-E-05003-01:1986 Tytuł normy (zakres powołania) 4 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych .nndom.2. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w całość normy pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi ISO Załącznik nr 2 do PN-EN 60 rozporządzenia pkt 13788:2003 2. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Część 2: całość normy 2:2002 Liniowe mostki cieplne PN-EN 13789:2001 PN-EN 14683:2000 Załącznik nr 2 do PN-EN 59 rozporządzenia 13370:2001 pkt 1. Wymiana ciepła przez grunt. Strumień PN-EN ISO 10211cieplny i temperatura powierzchni. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 6946:1999 Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła.2.4. Metoda całość normy obliczania Wentylacja i klimatyzacja. całość normy ISO Mostki cieplne w budynkach.4 Załącznik nr 2 do 60 rozporządzenia PN-78/B-03421 pkt 2.pl I Warunki techniczne.Metody obliczania ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYKAZ POLSKICH NORM POWOŁANYCH W ROZPORZĄDZENIU Miejsce Lp.2. przenikanie.1 ISO Właściwości cieplne Współczynnik strat przez Metoda obliczania budynków. powołania Numer normy normy 1 2 3 1 § 53 ust. 1 PN-B-02151-02:1987 NNDOM -Nasz Nowy DOM.pobrano z www.-2.Wymagania ogólne (w zakresie rozdziału 2) Akustyka budowlana . Obliczanie PN-EN ISO 10211strumieni cieplnych i temperatury całość normy 1:1998 powierzchni. Metody całość normy uproszczone i wartości orientacyjne Cieplne właściwości uŜytkowe budynków.Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach . Ogólne metody obliczania rozporządzenia pkt 1.Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 2 § 96 ust. Biuro Projektowe 168/184 .1. Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów ISO budynku Temperatura powierzchni całość normy wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa .

Ochrona przeciwpoŜarowa NNDOM -Nasz Nowy DOM.Część 1: PN-EN 12464-1:2004 Miejsca pracy we wnętrzach PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona PN-IEC dla zapewnienia bezpieczeństwa .Stosowanie środków PN-IEC ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa .Ochrona przed obniŜeniem 60364-4-45:1999 napięcia Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Dobór środków ochrony w PN-IEC zaleŜności od wpływów zewnętrznych .Ochrona PN-IEC dla zapewnienia bezpieczeństwa .Ochrona instalacji niskiego napięcia przed 60364-4-442:1999 przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona PN-IEC dla zapewnienia bezpieczeństwa .Ochrona przed prądem 60364-4-43:1999 przetęŜeniowym Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Środki ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .nndom.Dobór środków ochrony w 60364-4-482:1999 zaleŜności od wpływów zewnętrznych .Ochrona przed PN-IEC przepięciami . 60364-1:2000 przedmiot i wymagania podstawowe PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ustalanie 60364-3:2000 ogólnych charakterystyk Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona PN-IEC dla zapewnienia bezpieczeństwa .Postanowienia 60364-4-47:2001 ogólne .Wybór środków 364-4-481:1994 ochrony przeciwporaŜeniowej w zaleŜności od wpływów zewnętrznych Światło i oświetlenie .Ochrona przed skutkami 60364-4-42:1999 oddziaływania cieplnego Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Środki ochrony 60364-4-473:1999 przed prądem przetęŜeniowym Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Oświetlenie miejsc pracy .Ochrona PN-IEC dla zapewnienia bezpieczeństwa .Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa . jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoŜe na budynki PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach Identyfikacja Ŝył w kablach i przewodach oraz w przewodach 3 § 98 ust.pl I Warunki techniczne.Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo .Ochrona przed PN-IEC przepięciami Ochrona przed zakłóceniami 60364-4-444:2001 elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona PN-IEC dla zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona 60364-4-41:2000 przeciwporaŜeniowa Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa .Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa . 2 PN-HD 308 S2:2007 sznurowych Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona PN-IEC dla zapewnienia bezpieczeństwa .Ochrona przed 60364-4-443:1999 przepięciami .pobrano z www.Ochrona PN-IEC dla zapewnienia bezpieczeństwa .Odłączanie izolacyjne i 60364-4-46:1999 łączenie Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Zakres.Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo . Biuro Projektowe PN-B-02170:1985 169/184 .

2.Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego .pl I Warunki techniczne. 2.Część 6: Sprawdzanie Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną.Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego .1. 7 PN-EN 1717:2003 6 § 115 ust.3.2.Postanowienia ogólne Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .1. 3.1.4-4.3. 3.Aparatura rozdzielcza i sterownicza .Urządzenia do odłączenia izolacyjnego i łączenia Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Inne wyposaŜenie Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .5.3.Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń Ŝył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną.4 i 2.Urządzenia do ochrony przed przepięciami Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .1.3.1. oznaczanie i identyfikacja .Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .3. 4.Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego Instalacje bezpieczeństwa Instalacje elektryczne niskiego napięcia .Wymagania w projektowaniu (w zakresie pkt 2.1.Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi Instalacje wodociągowe . 4 PN-B-02440:1976 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . 3. 2. Biuro Projektowe 170/184 .Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego . 2.2.6) Ochrona przed wtórnym zanieczyszczaniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny Wodociągi .Inne wyposaŜenie Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .1.7.Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego .1-3.3-2. 4 PN-B-01706:1992 5 § 113 ust.4.2 i 4. 3. 2.Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego .Wymagania i badania przy odbiorze (w zakresie pkt 2. 3 PN-IEC 60364-5-54:1999 8 § 120 ust.6) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .pobrano z www.nndom. 3.Aparatura rozdzielcza i sterownicza Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .1.Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych .Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego .Oprzewodowanie Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .2.Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego .ObciąŜalność prądowa długotrwała przewodów Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .1. oznaczanie i identyfikacja .Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego . 1 PN-B-10720:1998 7 § 116 ust.4.5. 4. 3.Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego .Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego . jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie PN-IEC 60364-5-51:2000 PN-IEC 60364-5-52:2002 PN-IEC 60364-5-523:2001 PN-IEC 60364-5-53:2000 PN-IEC 60364-5-534:2003 PN-IEC 60364-5-537:1999 PN-IEC 60364-5-54:1999 PN-IEC 60364-5-548:2001 PN-IEC 60364-5-551:2003 PN-IEC 60364-5-559:2003 PN-IEC 60364-5-56:1999 PN-HD 60364-6:2008 PN-EN 60445:2002 PN-EN 60446:2004 4 § 113 ust.4.Uziemienia i przewody ochronne Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego .Uziemienia i przewody ochronne (w zakresie pkt 547.3) Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody uŜytkowej - NNDOM -Nasz Nowy DOM.

4 PN-B-01707:1992 13 § 131 PN-B-94340:1991 14 § 133 ust.1.Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych .pobrano z www. drzwi i Ŝaluzji Obliczanie współczynnika przenikania ciepła .Projektowanie układu i obliczenia (w zakresie pkt 4-7) Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków Cześć 4: Pompownie ścieków . 1 PN-EN ISO 6946:2008 PN-EN ISO 10077-1:2007 PN-EN ISO 10077-2:2005 PN-EN ISO Wymagania (w zakresie pkt 2.Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego .Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych .Metoda obliczania Cieplne właściwości uŜytkowe okien.4 i 2.13) Wodociągi . 3.6) Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków Cześć 1: Postanowienia ogólne i wymagania (w zakresie pkt 4 i 5) Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków Cześć 2: Kanalizacja sanitarna . 2.2.Wymagania Ogrzewnictwo i ciepłownictwo .Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła . drzwi i Ŝaluzji Obliczanie współczynnika przenikania ciepła .1-3.Projektowanie układu i obliczenia (w zakresie pkt 4-6) Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach . jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 9 § 121 ust. uŜytkowania i eksploatacji (w zakresie pkt 5-9) Wewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej (w zakresie pkt 5.Projektowanie układu i obliczenia (w zakresie pkt 4-6) Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków Cześć 3: Przewody deszczowe .pl I Warunki techniczne.Część 1: Postanowienia ogólne Cieplne właściwości uŜytkowe okien. 7 i 8) Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków Część 4: Pompownie ścieków . 2.1.Część 2: Metoda komputerowa dla ram Mostki cieplne w budynkach .Wymagania w projektowaniu (w zakresie pkt 4.Wymagania Ogrzewnictwo i ciepłownictwo .Część 1: Wymagania Instalacje kanalizacyjne .2 z wyjątkiem odwołania do pkt 3. 3 PN-B-02413:1991 PN-B-02414:1999 PN-B-02415:1991 PN-B-02416:1991 15 § 133 ust.2.Projektowanie układu i obliczenia (w zakresie pkt 4-6) Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków Cześć 5: MontaŜ i badania.5) Zsyp na odpady Ogrzewnictwo i ciepłownictwo .nndom.Wymagania Ogrzewnictwo i ciepłownictwo . instrukcje działania.2 i 3.Strumienie ciepła i temperatury NNDOM -Nasz Nowy DOM.Wymagania Woda w instalacjach ogrzewania . 2 PN-B-10720:1998 10 § 122 ust.Wymagania i badania przy odbiorze (w zakresie pkt 2.2. 3.Wymagania i badania dotyczące jakości wody Komponenty budowlane i elementy budynku . 4 PN-C-04607:1993 16 § 134 ust.Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych . Biuro Projektowe 171/184 .3.1.1.Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi . 2 PN-EN 12056-1:2002 PN-EN 12056-2:2002 PN-EN 12056-3:2002 PN-EN 12056-4:2002 PN-EN 12056-5:2002 PN-EN 12109:2003 11 § 124 PN-EN 12056-4:2002 PN-EN 13564-1:2004 12 § 125 ust.

1.2.1-2.10) Ogrzewnictwo .1-2.Wymagania Przewody dymowe.Wymagania (z wyjątkiem pkt 5. 6 PN-EN 779:2005 33 § 155 ust.3-2.Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności Wentylacja budynków .3) Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej .1.1 i 4. 3 PN-B-02411:1987 22 § 137 ust.1.2.Metody obliczania Cieplne właściwości uŜytkowe budynków .3.Metody uproszczone i wartości orientacyjne Ogrzewnictwo . 2 PN-B-02411:1987 § 136 ust. spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły .4 i 2.6 i 2.Obliczenia szczegółowe Instalacje ogrzewcze w budynkach .1.1.6. 1 PN-B03430:1983/Az3:2000 27 § 147 ust.Wymagania (w zakresie pkt 2. 2 PN-EN 1507:2007 PN-EN 12237:2005 31 § 153 ust.właściwości uŜytkowe budynków .Wymagania techniczne i badania przy odbiorze (w zakresie pkt 3.Metoda obliczania Mostki cieplne w budynkach . 3. 4 PN-B-02421:2000 19 § 136 ust.Sieć przewodów .10-2. 4 PN-B-03421:1978 30 § 153 ust.4.Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej .Ochrona obiektów. badania.Wymagania i badania odbiorcze (w zakresie pkt 2.Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi Wentylacja budynków .16) Ochrona przed elektrycznością statyczną .nndom. 2.1.Kotłownie wbudowane na paliwo stałe Wymagania (w zakresie pkt 2. instalacji i urządzeń . 2. 1 PN-B-10425:1989 24 § 142 ust.Wymagania techniczne i badania przy odbiorze Przewody dymowe. Biuro Projektowe 172/184 .1.2.1.Temperatury obliczeniowe zewnętrzne Ogrzewnictwo i ciepłownictwo .pobrano z www. 9 PN-E-05204:1994 23 § 140 ust.10) Ogrzewnictwo .3. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 10211:2008 PN-EN 12831:2006 PN-EN ISO 13370:2008 PN-EN ISO 13789:2008 PN-EN ISO 14683:2008 17 § 134 ust.Współczynniki wymiany ciepła przez przenikanie i wentylację .Wymagania dotyczące elementów sieci przewodów ułatwiających konserwację systemów przewodów Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej Wymagania.1.pl I Warunki techniczne.6) Ogrzewnictwo . PN-B-02411:1987 2a 20 21 § 136 ust.2.2.Liniowy współczynnik przenikania ciepła .Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym Wentylacja budynków .1.3) Wentylacja i klimatyzacja .2) ObciąŜenia w obliczeniach statycznych .ObciąŜenie wiatrem (w zakresie pkt 3.1. 5 PN-EN 12097:2007 32 § 154 ust. 4 PN-B-03430:1983 powierzchni .2.1 i 5.Sieć przewodów . 1 PN-B03430:1983/Az3:2000 29 § 149 ust.8 i 2.5.Izolacja cieplna przewodów.2-2. 3 PN-B-03421:1978 PN-B-03430:1983 28 § 149 ust.1.Kotłownie wbudowane na paliwo stałe Wymagania (w zakresie pkt 2. 2 PN-B-10425:1989 25 § 143 ust.4.2 i 2.Kotłownie wbudowane na paliwo stałe Wymagania (w zakresie pkt 2. armatury i urządzeń .Wymiana ciepła przez grunt .9-2.1) Wentylacja i klimatyzacja . 2.8-2. 2 PN-B-02403:1982 18 § 135 ust.5. spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły .2.Metoda obliczania projektowego obciąŜenia cieplnego Cieplne .4. 2.5. 1 PN-B-02011:1977 PN-B-03430:1983 26 § 147 ust.1. oznaczanie (w zakresie rozdziału 4) Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania NNDOM -Nasz Nowy DOM.3-2.2-2.

Zalecenia funkcjonalne (w zakresie pkt 4. 1 PN-B-02431-1:1999 41 § 180 PN-HD 308 S2:2007 PN-IEC 364-4-481:1994 PN-N-01256-02:1992 PN-B-02151-02:1987 PN-B-02171:1988 PN-E-05010:1991 PN-E-05115:2002 PN-E-08501:1988 PN-EN 12464-1:2004 PN-EN 50160:2002 PN-EN 50310:2007 PN-IEC 60364-1:2000 PN-IEC 60364-3:2000 PN-IEC 60364-4-41:2000 PN-IEC 60364-4-42:1999 zbiorowego i uŜyteczności publicznej .Przewody gazowe dla budynków Maksymalne ciśnienie robocze Ł 5 bar .2.2.8.3. 2 PN-EN 10208-1:2000 37 § 163 ust.Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .8.Oświetlenie miejsc pracy .1.Gazy skroplone C3 .14) Identyfikacja Ŝył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . przedmiot i wymagania podstawowe Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa .1 i 4.Zalecenia funkcjonalne (w zakresie pkt 4.3 z wyłączeniem 2.1.nndom.2.Ustalanie ogólnych charakterystyk Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . 2. 2 PN-C-04753:2002 PN-C-96008:1998 § 163 ust.2.2 oraz załącznika A) Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych .2 oraz załącznika A) Gazomierze .Wymagania (z wyjątkiem pkt 5.Rury o klasie wymagań A Dostawa gazu .2 z wyłączeniem 2.Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach .3. 1 PN-EN 1359:2004 PN-B-03430:1983 39 § 170 ust.3.3.1.2.pl I Warunki techniczne.Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona przeciwporaŜeniowa Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .5) Gaz ziemny .1.Ochrona przed skutkami NNDOM -Nasz Nowy DOM.8. PN-EN 1775:2001 1a 35 36 § 163 ust.Tablice i znaki bezpieczeństwa Światło i oświetlenie . 1 PN-B03430:1983/Az3:2000 40 § 176 ust.Zakres. 2. Biuro Projektowe 173/184 .4.1 i 4.2. 2.3. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie PN-B03430:1983/Az3:2000 34 § 157 ust. 4 PN-EN 1775:2001 38 § 166 ust.5 oraz pkt 2.2.Gazomierze miechowe Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej .2.Wybór środków ochrony przeciwporaŜeniowej w zaleŜności od wpływów zewnętrznych Znaki bezpieczeństwa .Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niŜ 1 .3) Ogrzewnictwo .Przewody gazowe dla budynków Maksymalne ciśnienie robocze Ł 5 bar .C4 (w zakresie rozdziału 3) Dostawa gazu .4 i 2.3.Gazy węglowodorowe .Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo .9 i 2.Dobór środków ochrony w zaleŜności od wpływów zewnętrznych .3. 2.Wymagania (w zakresie pkt 2.3.Wymagania (w zakresie pkt 2.Ewakuacja Akustyka budowlana .2.1 i 5.Jakość gazu dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczej (w zakresie rozdziału 2) Przetwory naftowe .pobrano z www.Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyŜszym od 1 kV Urządzenia elektryczne .

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa .Ochrona PN-IEC dla zapewnienia bezpieczeństwa .Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa .Ochrona PN-IEC dla zapewnienia bezpieczeństwa .Ochrona przed PN-IEC przepięciami .Dobór i PN-IEC montaŜ wyposaŜenia elektrycznego .Dobór i NNDOM -Nasz Nowy DOM.Odłączanie izolacyjne i 60364-4-46:1999 łączenie Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Urządzenia do ochrony 60364-5-534:2003 przed przepięciami Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .pl I Warunki techniczne.Dobór i 60364-5-51:2000 montaŜ wyposaŜenia elektrycznego .Ochrona przed obniŜeniem 60364-4-45:1999 napięcia Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Oprzewodowanie Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Stosowanie środków 60364-4-473:1999 ochrony zapewniających bezpieczeństwo . jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oddziaływania cieplnego Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa .Stosowanie środków PN-IEC ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa .pobrano z www.Dobór i PN-IEC montaŜ wyposaŜenia elektrycznego .Uziemienia i przewody 60364-5-54:1999 ochronne PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Dobór środków ochrony w 60364-4-482:1999 zaleŜności od wpływów zewnętrznych .Postanowienia ogólne PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona instalacji niskiego napięcia przed 60364-4-442:1999 przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona przeciwpoŜarowa PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa .Dobór i PN-IEC montaŜ wyposaŜenia elektrycznego .Ochrona PN-IEC dla zapewnienia bezpieczeństwa .Ochrona przed PN-IEC przepięciami Ochrona przed zakłóceniami 60364-4-444:2001 elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Postanowienia 60364-4-47:2001 ogólne .Dobór i PN-IEC montaŜ wyposaŜenia elektrycznego .Ochrona PN-IEC dla zapewnienia bezpieczeństwa .Aparatura rozdzielcza i 60364-5-537:1999 sterownicza .Ochrona przed prądem 60364-4-43:1999 przetęŜeniowym Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Środki ochrony przed prądem przetęŜeniowym Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .nndom.Aparatura rozdzielcza i 60364-5-53:2000 sterownicza Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Środki ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Dobór i PN-IEC montaŜ wyposaŜenia elektrycznego . Biuro Projektowe 174/184 .Dobór i 60364-5-52:2002 montaŜ wyposaŜenia elektrycznego .Ochrona przed PN-IEC 60364-4-443:1999 przepięciami .ObciąŜalność prądowa 60364-5-523:2001 długotrwała przewodów Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona PN-IEC dla zapewnienia bezpieczeństwa .

Wymagania PN-IEC dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji .Wymagania PN-EN 61293:2000 bezpieczeństwa 42 § 181 ust.Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .pl I Warunki techniczne.Część 6: 60364-6:2008 Sprawdzanie Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Dobór i PN-IEC montaŜ wyposaŜenia elektrycznego Instalacje 60364-5-56:1999 bezpieczeństwa PN-HD Instalacje elektryczne niskiego napięcia .Wymagania PN-IEC dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji 60364-7-701:1999 Pomieszczenia wyposaŜone w wannę lub/i basen natryskowy Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Inne wyposaŜenie 60364-5-559:2003 Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Inne wyposaŜenie 60364-5-551:2003 Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . 7 PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia .Wymagania PN-IEC dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji .703: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji .Wymagania PN-IEC dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji .Oświetlenie awaryjne NNDOM -Nasz Nowy DOM.Oznaczenia PN-EN 60445:2002 identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń Ŝył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu PN-EN 60446:2004 człowieka z maszyną.pobrano z www.Baseny 702:1999+Ap1:2002 pływackie i inne Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Wspólne PN-EN aspekty instalacji i urządzeń 61140:2005/A1:2008 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania elektrycznego .nndom.Instalacje 60364-7-705:1999 elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Instalacje na 60364-7-704:1999 terenie budowy i rozbiórki Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Wymagania 60364-7-707:1999 dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Biuro Projektowe 60364-5-548:2001 175/184 .Wymagania PN-IEC 60364-7dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji .Instalacje oświetleniowe o bardzo niskim napięciu Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną.Wymagania PN-IEC dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji .Część 7PN-HD 60364-7. oznaczanie i identyfikacja .Przestrzenie 60364-7-706:2000 ograniczone powierzchniami przewodzącymi Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Instalacje 60364-7-714:2003 oświetlenia zewnętrznego Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Dobór i PN-IEC montaŜ wyposaŜenia elektrycznego .Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) PN-EN 61140:2005 Ochrona przed poraŜeniem prądem elektrycznym . jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie montaŜ wyposaŜenia elektrycznego .Wymagania PN-IEC dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji .Dobór i PN-IEC montaŜ wyposaŜenia elektrycznego . oznaczanie i identyfikacja .Pomieszczenia i kabiny zawierające ogrzewacze 703:2007 sauny Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Część 7PN-HD 715: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 60364-7-715:2006 lokalizacji .

2 46 § 187 ust.Dobór i 60364-5-52:2002 montaŜ wyposaŜenia elektrycznego ..Oprzewodowanie PN-EN 1363-1:2001 Badania odporności ogniowej . jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie PN-EN 50172:2005 PN-IEC 60364-5-56:1999 43 § 184 ust.Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego Instalacje bezpieczeństwa Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Część 2: Ekranowanie obiektów.Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego .Zasady ogólne PN-IEC 61024-1.Uziemienia i przewody ochronne (w zakresie pkt 542.Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach PN-B-02000:1982 ObciąŜenia budowli .Zasady ogólne Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym PN-IEC/TS (LEMP) .Zasady ogólne PN-IEC .Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa .Część 1: Wymagania ogólne Metoda badania palności cienkich przewodów i kabli bez PN-EN 50200:2003 ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczających Akustyka budowlana . połączenia 61312-2:2003 wewnątrz obiektów i uziemienia Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym PN-IEC/TS .pobrano z www.Zasady ustalania wartości PN-B-02001:1982 ObciąŜenia budowli .Przewodnik B .Część 3: Wymagania dotyczące urządzeń do ograniczania 61312-3:2004 przepięć (SPD) PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . montaŜ. 2 PN-IEC 60364-5-54:1999 44 § 184 ust.ObciąŜenia stałe ObciąŜenia budowli .Wymagania ogólne Ochrona odgromowa obiektów budowlanych .Zasady ogólne PN-IEC 610241:2001/Ap1:2002 PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych . Biuro Projektowe 176/184 .pl I Warunki techniczne.Ochrona specjalna Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .5) Ochrona odgromowa obiektów budowlanych . konserwacja i 61024-1-2:2002 sprawdzanie PN-IEC Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym 61312-1:2001 . 3 47 § 187 ust.Projektowanie.ObciąŜenia zmienne technologiczne PN-B-02004:1982 ObciąŜenia pojazdami ObciąŜenia budowli . 4 PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych .Ochrona przed hałasem pomieszczeń PN-B-02151-02:1987 w budynkach .nndom.Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych 1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych .ObciąŜenia suwnicami pomostowymi.Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi 45 § 186 ust.Ochrona przed przepięciami . 2 i3 48 49 § 204 ust.ObciąŜenia zmienne technologiczne PN-B-02003:1982 Podstawowe obciąŜenia technologiczne i montaŜowe ObciąŜenia budowli . 3 PN-E-05003-01:1986 PN-E-05003-03:1989 PN-E-05003-04:1992 PN-IEC 60364-4-443:1999 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . 5 § 196 ust.2. PN-B-02005:1986 wciągarkami i wciągnikami PN-B-02010:1980 PN-BObciąŜenia w obliczeniach statycznych .ObciąŜenie śniegiem 02010:1980/Az1:2006 NNDOM -Nasz Nowy DOM.Ochrona obostrzona Ochrona odgromowa obiektów budowlanych .

Obliczanie gęstości obciąŜenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu PN-B-02852:2001 trwania poŜaru (w części dotyczącej gęstości obciąŜenia ogniowego .Obliczenia statyczne i projektowanie Konstrukcje betonowe.Część 2: PN-EN 1021-2:2007 Źródło zapłonu: równowaŜnik płomienia zapałki Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje .ObciąŜenia zmienne środowiskowe ObciąŜenie oblodzeniem ObciąŜenia budowli . Biuro Projektowe 177/184 .Obliczenia statyczne i projektowanie Konstrukcje stalowe .pl I Warunki techniczne.Metoda badania NNDOM -Nasz Nowy DOM.Posadowienie bezpośrednie budowli Obliczenia statyczne i projektowanie Konstrukcje drewniane .Oddziaływania na konstrukcje w warunkach poŜaru Ochrona przeciwpoŜarowa budynków .Część 58: Próba odporności ogniowej drzwi przystankowych Meble .Część 1: PN-EN 1021-1:2007 Źródło zapłonu: tlący się papieros Meble .Badania i próby .Projektowanie i obliczanie Grunty budowlane .Obliczenia statyczne i projektowanie Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe statyczne i projektowanie Obliczenia 50 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowych Eurokod 5:Projektowanie konstrukcji drewnianych Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych (wszystkie części norm) Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania PN-EN 81-58:2005 dźwigów .Część 1-2: PN-EN 1991-1-2:2006 Oddziaływania ogólne . Ŝelbetowe i spręŜone .Obliczenia statyczne i projektowanie PN-B-03263:2000 PN-B-03264:2002 PN-B03264:2002/Ap1:2004 PN-B-03300:2006 PN-B03300:2006/Ap1:2008 PN-EN 1990*): PN-EN 1991*): PN-EN 1992*): PN-EN 1993*): PN-EN 1994*): PN-EN 1995*): PN-EN 1996*): PN-EN 1997*): PN-EN 1999*): § 208 § 208a Konstrukcje stalowe .ObciąŜenia zmienne środowiskowe ObciąŜenie temperaturą Konstrukcje i podłoŜa budowli . jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie PN-B-02011:1977 PN-B-02013:1987 PN-B-02014:1988 PN-B-02015:1986 PN-B-03001:1976 PN-B-03002:2007 PN-B-03020:1981 PN-B-03150:2000 PN-B03150:2000/Az1:2001 PN-B03150:2000/Az2:2003 PN-B03150:2000/Az3:2004 PN-B-03200:1990 PN-B-03215:1998 PN-B-03230:1984 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych .Ogólne zasady obliczeń Konstrukcje murowe .Ocena zapalności mebli tapicerowanych .Połączenia z fundamentami Projektowanie i wykonanie Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych i Ŝebrowych .pobrano z www.nndom.ObciąŜenie wiatrem ObciąŜenie budowli .Ocena zapalności mebli tapicerowanych .pkt 2) PN-B-02855:1988 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków .Obliczenia statyczne i projektowanie Konstrukcje betonowe. Ŝelbetowe i spręŜone wykonywane z kruszywowych betonów lekkich .ObciąŜenie gruntem ObciąŜenia budowli .

pobrano z www.nndom.pl I Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

51 52

53

54 55

56 57

wydzielania toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów Ochrona przeciwpoŜarowa budynków - Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany PN-B-02867:1990 (w części dotyczącej ścian zewnętrznych przy działaniu ognia od strony elewacji) Wyroby włókiennicze - Zachowanie się podczas palenia PN-EN ISO 6940:2005 Wyznaczanie zapalności pionowo umieszczonych próbek Wyroby włókiennicze - Zachowanie się podczas palenia PN-EN ISO 6941:2005 Pomiar właściwości rozprzestrzeniania się płomienia na pionowo umieszczonych próbkach Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów PN-EN 13501-1:2008 budynków - Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów PN-EN 13501-2:2008 budynków - Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 3: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej wyrobów i elementów stosowanych w PN-EN 13501-3:2007 instalacjach uŜytkowych w budynkach: ognioodpornych przewodów wentylacyjnych i przeciwpoŜarowych klap odcinających Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 4: Klasyfikacja na podstawie wyników PN-EN 13501-4:2008 badań odporności ogniowej elementów systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów PN-EN 13501- budynków - Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników 5:2006/AC:2008 badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania § 253 ust. 1 PN-EN 81-72:2005 dźwigów - Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych - Część 72: Dźwigi dla straŜy poŜarnej § 258 ust. Wyroby włókiennicze - Zachowanie się podczas palenia PN-EN ISO 6940:2005 1a Wyznaczanie zapalności pionowo umieszczonych próbek Wyroby włókiennicze - Zachowanie się podczas palenia PN-EN ISO 6941:2005 Pomiar właściwości rozprzestrzeniania się płomienia na pionowo umieszczonych próbkach Meble - Ocena zapalności mebli tapicerowanych - Część 1: § 261 pkt 1 PN-EN 1021-1:2007 Źródło zapłonu: tlący się papieros Meble - Ocena zapalności mebli tapicerowanych - Część 2: PN-EN 1021-2:2007 Źródło zapłonu: równowaŜnik płomienia zapałki Ochrona przeciwpoŜarowa budynków - Metoda badania wydzielania toksycznych produktów rozkładu i spalania PN-B-02855:1988 materiałów Badania ogniowe - Małe kominy - Badania w podwyŜszonych § 266 ust. 2 PN-B-02870:1993 temperaturach § 287 pkt 4 PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa - Ewakuacja Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach PN-N-01256-5:1998 ewakuacyjnych i drogach poŜarowych Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki PN-ISO 7010:2006 bezpieczeństwa - Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach uŜyteczności publicznej § 287 pkt 6 patrz: Polskie Normy powołane w § 180 § 288 pkt 5 PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa - Ewakuacja Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach PN-N-01256-5:1998 ewakuacyjnych i drogach poŜarowych

NNDOM -Nasz Nowy DOM, Biuro Projektowe

178/184

pobrano z www.nndom.pl I Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

58 § 288 pkt 7 59 § 298 ust. 1 60 § 305 ust. 2 61 § 324

62 § 325 ust. 1

63 § 325 ust. 2

64 § 326 ust. 1

65 § 326 ust. 2

Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa - Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach uŜyteczności publicznej patrz: Polskie Normy powołane w § 180 ObciąŜenia budowli - ObciąŜenia zmienne technologiczne PN-B-02003:1982 Podstawowe obciąŜenia technologiczne i montaŜowe (w zakresie pkt 3.6) Ochrona przed elektrycznością statyczną - Ochrona obiektów, PN-E-05204:1994 instalacji i urządzeń - Wymagania Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń PN-B-02151-02:l987 w budynkach - Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoŜe na PN-B-02170:1985 budynki PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń PN-B-02151-02:1987 w budynkach - Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoŜe na PN-B-02170:1985 budynki PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz PN-B-02151-3:1999 izolacyjność akustyczna elementów budowlanych Wymagania (w zakresie pkt 1, 2, 6, 8 i 9.) Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń PN-B-02151-02:1987 w budynkach - Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach Akustyka budowlana - Metody pomiaru dźwięku A w PN-B-02156:1987 budynkach PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Część 4: PN-EN ISO 140-4:2000 Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Część 5: PN-EN ISO 140-5:1999 Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych ściany zewnętrznej i jej elementów Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Część 6: PN-EN ISO 140-6:1999 Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropów Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Część 7: PN-EN ISO 140-7:2000 Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych stropów Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Część 8: PN-EN ISO 140-8:1999 Pomiary laboratoryjne tłumienia dźwięków uderzeniowych przez podłogi na masywnym stropie wzorcowym Akustyka - Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Część PN-EN ISO 14012: Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków 12:2001 powietrznych i uderzeniowych podniesionej podłogi pomiędzy dwoma sąsiednimi pomieszczeniami PN-EN 20140-3:1999 Akustyka - Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i PN-ISO 7010:2006

NNDOM -Nasz Nowy DOM, Biuro Projektowe

179/184

pobrano z www.nndom.pl I Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

66

67

68

69

70

PN-EN 20140- izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Część 3: 3:1999/A1:2007 Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów budowlanych Akustyka - Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Część 9: Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków PN-EN 20140-9:1998 powietrznych, dla sufitów podwieszonych z przestrzenią nad sufitem, mierzonej pomiędzy dwoma sąsiednimi pomieszczeniami Akustyka - Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Część PN-EN 20140-10:1994 10: Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych małych elementów budowlanych Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz § 326 ust. 3 PN-B-02151-3:1999 izolacyjność akustyczna elementów budowlanych Wymagania (w zakresie pkt 1-5; 7 i 9) Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń § 326 ust. 4 PN-B-02151-02:1987 w budynkach - Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach Akustyka budowlana - Metody pomiaru dźwięku A w PN-B-02156:1987 budynkach PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach Akustyka - Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze § 326 ust. 5 PN-EN ISO 354:2005 pogłosowej Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów Załącznik nr budowlanych i elementów budynku - Temperatura 2 PN-EN ISO 13788:2003 powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej pkt 2.2.1wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa 2.2.4 Metody obliczania PN-ENV 1187:2004 Załącznik nr PN-ENV Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy 3 1187:2004/A1:2007 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów PN-EN 13501-1:2008 budynku - Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów PN-EN 13501- budynków - Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników 5:2006/AC:2008 badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy

Polskie Normy projektowania wprowadzające europejskie normy projektowania konstrukcji - Eurokody, zatwierdzone i opublikowane w języku polskim, mogą być stosowane do projektowania konstrukcji, jeŜeli obejmują one wszystkie niezbędne aspekty związane z zaprojektowaniem tej konstrukcji (stanowią kompletny zestaw norm umoŜliwiający projektowanie). Projektowanie kaŜdego rodzaju konstrukcji wymaga stosowania PN-EN 1990 i PN-EN 1991.

*)

ZAŁĄCZNIK Nr 2 STOSOWANE W ROZPORZĄDZENIU OKREŚLENIA DOTYCZĄCE PALNOŚCI IM I ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ORAZ ODPOWIADAJĄCE
NNDOM -Nasz Nowy DOM, Biuro Projektowe

180/184

d1. Tabela 1 Określenia dotyczące Klasy reakcji na ogień zgodnie z palności stosowane w PN-EN 13501-1:2008 rozporządzeniu A1.d0. trudno zapalny. B-s3.d1.d0.d0. B-s3.d0.d2.d0. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie EUROPEJSKIE KLASY REAKCJI NA OGIEŃ I KLASY ODPORNOŚCI DACHÓW NA OGIEŃ ZEWNĘTRZNY 1. samogasnący.d0.d1. A2-s3.d0.d0. trudno Palne C-s1. B-s1.d1.d2.d2. Niekapiące B-s1.d0.d0.d0. A2-s1. B-s3.d0.d0. A2-s3. E.d2. B-s2.d1.d0.d2. B-s3. C-s2. A2-s1.d0. C-s1. B-s2. niezapalny.d0.d0.d2.d2. zgodnie z Polską Normą PNEN 13501-1:2008 "Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień".pobrano z www. D-s2.pl I Warunki techniczne.d0. C-s2. C-s3. Stosowanym w rozporządzeniu określeniom: niepalny. A2-s2. C-s3. zapalne C-s1. D-s3.d0.d2.d1.d1.d1. D-s1. NNDOM -Nasz Nowy DOM. D-s2.d0. podane w kolumnie 2 tabeli 1. B-s2. łatwo zapalne D-s2. łatwo zapalny. B-s2.d2.d0. Biuro Projektowe 181/184 . A2-s2.1.d1. A2-s2. intensywnie dymiący (z wyłączeniem posadzek . D-s1. D-s3.nndom.d1.d2.d2.d0.d2. B-s3. D-s1. B-s3. A2-s3. C-s3. A2-s3. Palność wyrobów (materiałów) budowlanych 1. E-d2.d1. A2-s3. D-s3.d1. D-s3. C-s3. niezapalne B-s1. niekapiący.d0. A2-s2. C-s1.d0. C-s2. C-s2.d0. B-s1. F A1.d1.d1. A2-s1.d2. Niepalne A2-s1. D-s1.d0.d2. A2-s3. Samogasnące co najmniej E A2-s3.w tym wykładzin podłogowych) odpowiadają klasy reakcji na ogień. D-s2. B-s3.

d0 A2-s2. i 1.2.d0. Nierozprzestrzeniającym ognia elementom budynku odpowiadają elementy: . A2fl-s2 Trudno zapalne Bfl-s1.wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogień: A1. F 1.2. E-d2.d0. D-s3. C-s3. podane w kolumnie 2 tabeli 2. D-s3. Cfl-s1. Rozprzestrzenianie ognia przez elementy budynku z wyłączeniem ścian zewnętrznych przy działaniu ognia z zewnątrz budynku 2.d2. Bs2. trudno zapalny.Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień".2. niezapalny. A2-s1.stanowiące wyrób o klasie reakcji na ogień: A1. określenia odnoszą się takŜe do wyrobów (materiałów) budowlanych uznanych za spełniające wymagania w zakresie reakcji na ogień. bez potrzeby prowadzenia badań. A2-s1.d0. Biuro Projektowe 182/184 . Cfl-s2.d1. Dfl-s2.nndom.d2. 2.1. Bfl-s2. zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1:2008 "Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków .d0 oraz Bs-3. B-s1. Słabo rozprzestrzeniającym ogień elementom budynku odpowiadają elementy: NNDOM -Nasz Nowy DOM.d0.d0. Cfl-s2 Łatwo zapalne Dfl-s1. A2-s3.d0 oraz B-s3. Dfl-s2. A2-s3.d0. intensywnie dymiący dotyczącym posadzek (w tym wykładzin podłogowych) odpowiadają klasy reakcji na ogień. E.pl I Warunki techniczne.d0.d0. 2.1. Ffl A2fl-s2. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Intensywnie dymiące C-s3. Bs2.pobrano z www. Ffl Uwaga: Stosowane w pkt 1. A2-s2. Efl. przy czym warstwa izolacyjna elementów warstwowych powinna mieć klasę reakcji na ogień co najmniej E.d0. Bfl-s2. . B-s1. A2fl-s1. których wykazy zawarte są w decyzjach Komisji Europejskiej publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.d0.d0. Tabela 2 Klasy reakcji na ogień Określenia dotyczące palności stosowane w zgodnie z PN-EN 13501rozporządzeniu 1:2008 Niepalne A1fl. Stosowanym w rozporządzeniu określeniom: niepalny. D-s3. Intensywnie dymiące Efl. C-s3.d1.

d0. A2L-s3. BL-s2.d0.d0. podano w tabeli 3. . uznane za spełniające wymagania w zakresie odporności wyrobów na działanie ognia zewnętrznego. C-s2.1. BL-s1. A2L-s3. C-s3. o których mowa w pkt 1.d0. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie . A2L-s2.d0 oraz BL-s3. wodociągowym. C-s2.nndom.przewody i izolacje stanowiące wyrób o klasie reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1:2008: A1L. przy czym warstwa izolacyjna elementów warstwowych powinna mieć klasę reakcji na ogień co najmniej E.pobrano z www.d0.d0.pl I Warunki techniczne.d0. Nierozprzestrzeniającym ognia przekryciom dachów odpowiadają przekrycia: 1) klasy BROOF (t1) badane zgodnie z Polską Normą PN-ENV 1187:2004 "Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy".d0 oraz BL-s3.d0. A2L-s1. Tabela 3 Grupy kryteriów zasięg zniszczenia (na zewnątrz i wewnątrz dachu) w górę dachu < 0.przewody i izolacje wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogień: A1L. 3.d0. A2L-s2. BL-s1. Rozprzestrzenianie ognia przez przekrycia dachów 4.d0.70 m zasięg zniszczenia (na zewnątrz i wewnątrz dachu) Warunki i kryteria dla klasy BROOF (t1) (konieczne spełnienie wszystkich wymienionych poniŜej) NNDOM -Nasz Nowy DOM.d0 oraz D-s1.stanowiące wyrób o klasie reakcji na ogień: C-s1.d0. Biuro Projektowe 183/184 . 2) klasy BROOF.d0. bez potrzeby przeprowadzenia badań.d0.d0. 4. C-s3.d0.wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogień: C-s1. .d0 oraz D-s1.d0. kanalizacyjnym i grzewczym oraz ich izolacjom cieplnym odpowiadają: . których wykazy zawarte są w decyzjach Komisji Europejskiej publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. badanie 1. przy czym warstwa izolacyjna elementów warstwowych powinna mieć klasę reakcji na ogień co najmniej E. BL-s2. Rozprzestrzenianie ognia przez przewody i izolacje cieplne przewodów instalacyjnych stosowanych wewnątrz budynku Nierozprzestrzeniającym ognia przewodom wentylacyjnym. A2L-s1. Warunki i kryteria techniczne dla przekryć klasy BROOF (t1).

pl I Warunki techniczne.3. Biuro Projektowe 184/184 . 4.500 mm2 budynku brak wewnętrznego spalania w postaci Ŝarzenia Grupa b 4.20 m brak palących się lub Ŝarzących się cząstek penetrujących konstrukcję dachu brak pojedynczych otworów przelotowych o powierzchni 2 penetracja ognia > 25 mm do wewnątrz suma powierzchni wszystkich otworów przelotowych < 4.nndom. Przekrycia dachów spełniające kryteria grupy b i niespełniające jednego lub więcej kryteriów grupy a klasyfikuje się jako słabo rozprzestrzeniające ogień.60 m maksymalny zasięg zniszczenia na skutek spalania (na zewnątrz i wewnątrz dachu) < 0.80 m brak palących się materiałów (kropli lub odpadów stałych) spadających od strony eksponowanej boczny zasięg ognia nie osiąga krawędzi mierzonej strefy (pasa) maksymalny zasięg (promień) zniszczenia na dachach płaskich (na zewnątrz i wewnątrz dachu) < 0. Przekrycia dachów klasy FROOF(t1) klasyfikuje się jako przekrycia silnie rozprzestrzeniające ogień NNDOM -Nasz Nowy DOM.2. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w dół dachu < 0.pobrano z www.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->