P. 1
Warunki Techniczne Jakim Powinny Odpowiadac Budynki i Ich Usytuowanie 2010

Warunki Techniczne Jakim Powinny Odpowiadac Budynki i Ich Usytuowanie 2010

|Views: 549|Likes:
Wydawca: SM G

More info:

Published by: SM G on Apr 22, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/22/2011

pdf

text

original

pobrano z www.nndom.

pl I Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. wraz z zmianami: (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.) (Dz. U. Nr 201, poz. 1238 z 2008 r.) (Dz. U. Nr 228, poz. 1514 z 2008 r.) (Dz.U. Nr 56, poz. 461 z 2009 r.)

Dział I Przepisy ogólne § 1. Rozporządzenie ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i związane z nimi urządzenia, ich usytuowanie na działce budowlanej oraz zagospodarowanie działek przeznaczonych pod zabudowę, zapewniające spełnienie wymagań art. 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. § 1a. Do budynków, wobec których przed dniem wejścia w Ŝycie niniejszego rozporządzenia została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego lub został złoŜony wniosek o wydanie takich decyzji, stosuje się przepisy dotychczasowe. § 2. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu i budowie, w tym takŜe odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie oraz przy zmianie sposobu uŜytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje uŜytkowe budynków, a takŜe do związanych z nimi urządzeń budowlanych, z zastrzeŜeniem § 207 ust. 2. 2. Przy nadbudowie, przebudowie i zmianie sposobu uŜytkowania budynków istniejących lub ich części wymagania, o których mowa w § 1, mogą być spełnione w sposób inny niŜ podany w rozporządzeniu, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczorozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpoŜarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej StraŜy PoŜarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy zmianie sposobu uŜytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje uŜytkowe budynków, a takŜe do związanych z nimi urządzeń budowlanych, z zastrzeŜeniem § 207 ust. 2. 2. Przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu uŜytkowania: 1) budynków o powierzchni uŜytkowej nieprzekraczającej 1.000 m , 2) budynków o powierzchni uŜytkowej przekraczającej 1.000 m , o których mowa w art. 5 ust. 7 pkt 1-4 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - wymagania, o których mowa w § 1, mogą być spełnione w sposób inny niŜ określony w rozporządzeniu, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczorozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpoŜarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej StraŜy PoŜarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy. 3. usunięto NNDOM -Nasz Nowy DOM, Biuro Projektowe
2 2

1/184

pobrano z www.nndom.pl I Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

3a. Przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu uŜytkowania budynków 2 istniejących o powierzchni uŜytkowej przekraczającej 1.000 m wymagania, o których mowa w § 1, z wyłączeniem wymagań charakterystyki energetycznej, mogą być spełnione w sposób inny niŜ określony w rozporządzeniu, stosownie do wskazań, o których mowa w ust. 2, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej StraŜy PoŜarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy. 4. Dla budynków i terenów wpisanych do rejestru zabytków lub obszarów objętych ochroną konserwatorską na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ekspertyza, o której mowa w ust. 2, podlega równieŜ uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. 5. Przepisy rozporządzenia odnoszące się do budynku o określonym przeznaczeniu stosuje się takŜe do kaŜdej części budynku o tym przeznaczeniu. 6. Do budynków wielorodzinnych zawierających dwa mieszkania stosuje się, z zastrzeŜeniem § 217 ust. 1 pkt 1 lit. a) i pkt 2, przepisy rozporządzenia odnoszące się do budynków jednorodzinnych. § 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 1) zabudowie śródmiejskiej - naleŜy przez to rozumieć zgrupowanie intensywnej zabudowy na obszarze funkcjonalnego śródmieścia, który to obszar stanowi faktyczne lub przewidywane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego centrum miasta lub dzielnicy miasta, 2) zabudowie jednorodzinnej - naleŜy przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków, wraz z budynkami garaŜowymi i gospodarczymi, 3) zabudowie zagrodowej - naleŜy przez to rozumieć w szczególności budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych, 4) budynku mieszkalnym - naleŜy przez to rozumieć: a) budynek mieszkalny wielorodzinny, b) budynek mieszkalny jednorodzinny, 5) budynku zamieszkania zbiorowego - naleŜy przez to rozumieć budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieŜowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a takŜe budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny, 6) budynku uŜyteczności publicznej - naleŜy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyŜszego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasaŜerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, w tym takŜe budynek biurowy i socjalny, NNDOM -Nasz Nowy DOM, Biuro Projektowe

2/184

pobrano z www.nndom.pl I Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

6) budynku uŜyteczności publicznej - naleŜy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyŜszego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasaŜerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek uŜyteczności publicznej uznaje się takŜe budynek biurowy lub socjalny, 7) budynku rekreacji indywidualnej - naleŜy przez to rozumieć budynek przeznaczony do okresowego wypoczynku, 8) budynku gospodarczym - naleŜy przez to rozumieć budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych słuŜących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a takŜe ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej przeznaczony równieŜ do przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych, 9) mieszkaniu - naleŜy przez to rozumieć zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, mający odrębne wejście, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, umoŜliwiający stały pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego, 10) pomieszczeniu mieszkalnym - naleŜy przez to rozumieć pokoje w mieszkaniu, a takŜe sypialnie i pomieszczenia do dziennego pobytu ludzi w budynku zamieszkania zbiorowego, 11) pomieszczeniu pomocniczym - naleŜy przez to rozumieć pomieszczenie znajdujące się w obrębie mieszkania lub lokalu uŜytkowego słuŜące do celów komunikacji wewnętrznej, higieniczno-sanitarnych, przygotowywania posiłków, z wyjątkiem kuchni zakładów Ŝywienia zbiorowego, a takŜe do przechowywania ubrań, przedmiotów oraz Ŝywności, 12) pomieszczeniu technicznym - naleŜy przez to rozumieć pomieszczenie przeznaczone dla urządzeń słuŜących do funkcjonowania i obsługi technicznej budynku, 13) pomieszczeniu gospodarczym - naleŜy przez to rozumieć pomieszczenie znajdujące się poza mieszkaniem lub lokalem uŜytkowym, słuŜące do przechowywania przedmiotów lub produktów Ŝywnościowych uŜytkowników budynku, materiałów lub sprzętu związanego z obsługą budynku, a takŜe opału lub odpadów stałych, 14) lokalu uŜytkowym - naleŜy przez to rozumieć jedno pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, wydzielone stałymi przegrodami budowlanymi, niebędące mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym, 15) poziomie terenu - naleŜy przez to rozumieć poziom projektowanego lub urządzonego terenu przed wejściem głównym do budynku niebędącym wejściem wyłącznie do pomieszczeń gospodarczych lub pomieszczeń technicznych, 16) kondygnacji - naleŜy przez to rozumieć poziomą nadziemną lub podziemną część budynku, zawartą między górną powierzchnią stropu lub warstwy wyrównawczej na gruncie a górną powierzchnią stropu lub stropodachu NNDOM -Nasz Nowy DOM, Biuro Projektowe

3/184

w tym poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz poziomą część budynku stanowiącą przestrzeń na urządzenia techniczne.naleŜy przez to rozumieć górną część kondygnacji lub pomieszczenia znajdującą się nad przedzielającym je stropem pośrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni tej kondygnacji lub pomieszczenia.pobrano z www. 20) suterenie . w których poziom podłogi co najmniej z jednej strony budynku znajduje się poniŜej poziomu terenu. lecz co najmniej od strony jednej ściany z oknami poziom podłogi znajduje się nie więcej niŜ 0.naleŜy przez to rozumieć poziomą nadziemną lub podziemną część budynku. w której poziom podłogi w części lub całości znajduje się poniŜej poziomu projektowanego lub urządzonego terenu.naleŜy przez to rozumieć kondygnację. Biuro Projektowe 4/184 . klimatyzacyjna lub kotłownia. NNDOM -Nasz Nowy DOM.pl I Warunki techniczne. 21) piwnicy . 18) kondygnacji podziemnej . co najmniej do połowy jej wysokości w świetle poniŜej poziomu przylegającego do niego terenu.naleŜy przez to rozumieć kondygnację budynku lub jej część zawierającą pomieszczenia. przy czym za kondygnację uwaŜa się takŜe poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz poziomą część budynku stanowiącą przestrzeń na urządzenia techniczne. centrala wentylacyjna.9 m poniŜej poziomu terenu przylegającego do tej strony budynku.naleŜy przez to rozumieć kondygnację podziemną lub najniŜszą nadziemną bądź ich część. 17) kondygnacji podziemnej . jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie znajdującego się nad tą częścią. mającą wysokość w świetle nie mniej niŜ 2. projektowanego lub urządzonego terenu. klimatyzacyjna lub kotłownia gazowa.nndom.naleŜy przez to rozumieć kondygnację. 19) antresoli . a takŜe kaŜdą sytuowaną pod nią kondygnację. centrala wentylacyjna. a takŜe kaŜdą usytuowaną pod nią kondygnację.naleŜy przez to rozumieć kondygnację zagłębioną ze wszystkich stron budynku.0 m. ze wszystkich stron budynku. za kondygnację nie uznaje się nadbudówek ponad dachem. 16) kondygnacji . mającą średnią wysokość w świetle większą niŜ 2 m. z którego jest wydzielona. takich jak maszynownia dźwigu. 15) poziomie terenu .naleŜy przez to rozumieć przyjętą w projekcie rzędną terenu w danym miejscu działki budowlanej.naleŜy przez to rozumieć kaŜdą kondygnację niebędącą kondygnacją podziemną. a takŜe kaŜdą sytuowaną nad nią kondygnację. znajdującego się nad tą częścią budynku. 18) kondygnacji nadziemnej . znajduje się poniŜej poziomu przylegającego do niego. zawartą pomiędzy powierzchnią posadzki na stropie lub najwyŜej połoŜonej warstwy podłogowej na gruncie a powierzchnią posadzki na stropie bądź warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu. z wyjątkiem nadbudówek ponad dachem. której górna powierzchnia stropu lub warstwy wyrównawczej podłogi na gruncie znajduje się w poziomie lub powyŜej poziomu projektowanego lub urządzonego terenu. której więcej niŜ połowa wysokości w świetle. niezamkniętą przegrodami budowlanymi od strony wnętrza. 17) kondygnacji nadziemnej . takich jak maszynownia dźwigu.

takich jak: loggie. a takŜe kubaturę balkonów i tarasów. w których: 1) łączny czas przebywania tych samych osób jest krótszy niŜ 2 godziny w ciągu doby. poddaszy nieuŜytkowych oraz przekrytych części zewnętrznych budynku. a wykonywane czynności mają charakter dorywczy bądź teŜ praca polega na krótkotrwałym przebywaniu związanym z dozorem oraz konserwacją maszyn i urządzeń lub utrzymaniem czystości i porządku. 23) powierzchni wewnętrznej budynku . nie mniej jednak niŜ 10 2 m . mierzonej po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych i wysokości kondygnacji brutto. 2) pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi. a takŜe 50 % powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią. bez pomniejszenia o powierzchnię przekroju poziomego konstrukcji i przegród wewnętrznych. obliczaną do wysokości balustrady. a takŜe 50 % sumy powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej niŜ 10 m2 urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłoŜu zapewniającym im naturalną wegetację. 1.pl I Warunki techniczne. jeŜeli występują one na tych kondygnacjach. b) nie wlicza się kubatury ław i stóp fundamentowych.pobrano z www. Nie uwaŜa się za przeznaczone na pobyt ludzi pomieszczeń. a takŜe z powiększeniem o powierzchnię antresoli. ganki. przy czym do kubatury brutto budynku: a) wlicza się kubaturę przejść. § 5. oraz wodę powierzchniową na tym terenie. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 22) powierzchni terenu biologicznie czynnej . werandy. 22) terenie biologicznie czynnym . Biuro Projektowe 5/184 . NNDOM -Nasz Nowy DOM.naleŜy przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wodę powierzchniową na terenie działki budowlanej. 2) mają miejsce procesy technologiczne niepozwalające na zapewnienie warunków przebywania osób stanowiących ich obsługę. daszków i osłon oraz kominów i attyk ponad płaszczyzną dachu.nndom. kruŜganki. kanałów i studzienek instalacyjnych. ramp i pochylni. mierzoną po wewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych budynku w poziomie podłogi. podcienia. 24) kubaturze brutto budynku . bez zastosowania indywidualnych urządzeń ochrony osobistej i zachowania specjalnego reŜimu organizacji pracy. w których przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa od 2 do 4 godzin włącznie. prześwitów i przejazdów bramowych. w których przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa dłuŜej niŜ 4 godziny. gzymsów.naleŜy przez to rozumieć teren z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację. stanowiącą iloczyn powierzchni całkowitej. zewnętrznych schodów. § 4.naleŜy przez to rozumieć sumę powierzchni wszystkich kondygnacji budynku. albo między podłogą na stropie lub warstwą wyrównawczą na gruncie a górną powierzchnią podłogi bądź warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu nad najwyŜszą kondygnacją.naleŜy przez to rozumieć sumę kubatury brutto wszystkich kondygnacji. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi dzielą się na: 1) pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi. studzienek przy oknach piwnicznych.

mierzy się od poziomu terenu przy najniŜej połoŜonym wejściu do budynku lub jego części.powyŜej 55 m nad poziomem terenu. § 9. Wymagane w rozporządzeniu wymiary w świetle naleŜy rozumieć jako uzyskane po wykończeniu powierzchni elementów budynku. Wysokość budynku. Wymagane w rozporządzeniu wymiary naleŜy rozumieć jako uzyskane z uwzględnieniem wykończenia powierzchni elementów budynku.nndom. Grubość skrzydła drzwi po otwarciu nie moŜe pomniejszać wymiaru szerokości otworu w świetle ościeŜnicy. 1.jako wymiary w świetle ościeŜnicy. 3. a w odniesieniu do wymiarów otworów okiennych i drzwiowych jako wymiary w świetle ościeŜnicy.pobrano z www. łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej. 3) wysokie (W) .ponad 25 m do 55 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości ponad 9 do 18 kondygnacji nadziemnych włącznie.do 12 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie. § 7. NNDOM -Nasz Nowy DOM. Biuro Projektowe 6/184 .ponad 12 m do 25 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości ponad 4 do 9 kondygnacji nadziemnych włącznie. łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej. przy czym dopuszcza się przyjmowanie wymiarów bez uwzględnienia grubości tynków i okładzin zewnętrznych. znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku. niezaleŜnie od czasu przebywania w nich osób zajmujących się obsługą. 2. Określone w rozporządzeniu odległości między budynkami i terenowymi urządzeniami budowlanymi mierzy się w miejscu najmniejszego oddalenia. W celu określenia wymagań technicznych i uŜytkowych wprowadza się następujący podział budynków na grupy wysokości: 1) niskie (N) . Wykaz Polskich Norm przywołanych w rozporządzeniu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. § 9. Przepis ust. 2.pl I Warunki techniczne. 4) wysokościowe (WW) . § 6. Grubość skrzydła drzwi po otwarciu nie moŜe pomniejszać wymiaru szerokości otworu w świetle ościeŜnicy. albo do najwyŜej połoŜonej górnej powierzchni innego przekrycia. 1 nie narusza przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. bądź do najwyŜej połoŜonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku znajdującego się bezpośrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi. bez uwzględniania wyniesionych ponad tę płaszczyznę maszynowni dźwigów i innych pomieszczeń technicznych. słuŜącą do przyporządkowania temu budynkowi odpowiednich wymagań rozporządzenia. 4. 2. uchylono § 8. a w odniesieniu do szerokości drzwi . Wysokość budynku mierzy się od poziomu terenu przy najniŜej połoŜonym wejściu do budynku lub jego części pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do górnej płaszczyzny stropu bądź najwyŜej połoŜonej krawędzi stropodachu nad najwyŜszą kondygnacją uŜytkową. § 6. 1. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 3) jest prowadzona hodowla roślin lub zwierząt. 2) średniowysokie (SW) . do górnej powierzchni najwyŜej połoŜonego stropu.

1. Do uciąŜliwości. 2. 2) hałas i drgania (wibracje). jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 3. NNDOM -Nasz Nowy DOM. 1. Dział II Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej Rozdział 1 Usytuowanie budynku § 10. 5. przy czym nie dotyczy to ściany budynku usytuowanej bezpośrednio przy granicy działki. o których mowa w ust. budynki na działce budowlanej sytuuje się od granicy z sąsiednią działką budowlaną w odległości nie mniejszej niŜ: 1) 4 m . JeŜeli z przepisów § 13. 7) szkody spowodowane działalnością górniczą. o których mowa w ust.nndom. Biuro Projektowe 7/184 . § 12. 60. jeŜeli nie jest to sprzeczne z warunkami ustalonymi dla obszarów ograniczonego uŜytkowania. 3. 271 i 273 lub przepisów odrębnych nie wynikają inne wymagania.pobrano z www. lawiny skalne i śnieŜne. Dla budynków istniejących dopuszcza się przyjmowanie odległości. 1. Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinien być wznoszony poza zasięgiem zagroŜeń i uciąŜliwości określonych w przepisach odrębnych. określonych w przepisach odrębnych. tynków lub okładzin zewnętrznych.w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy. 3) zanieczyszczenie powietrza.pl I Warunki techniczne. bez uwzględnienia grubości warstw izolacji termicznej. przy czym dopuszcza się wznoszenie budynków w tym zasięgu pod warunkiem zastosowania środków technicznych zmniejszających uciąŜliwości poniŜej poziomu ustalonego w tych przepisach bądź zwiększających odporność budynku na te zagroŜenia i uciąŜliwości. zalicza się w szczególności: 1) szkodliwe promieniowanie i oddziaływanie pól elektromagnetycznych. 6) osuwiska gruntu. Wykaz Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 5) powodzie i zalewanie wodami opadowymi. urządzeń budowlanych lub granicy działki budowlanej mierzy się w poziomie w miejscu ich najmniejszego oddalenia. uchylono § 11. Określone w rozporządzeniu odległości budynków od innych budynków. 4. 4) zanieczyszczenie gruntu i wód.

chyba Ŝe przepisy odrębne stanowią inaczej. dopuszcza się sytuowanie ściany budynku bez otworów okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy tej granicy. budynek gospodarczy ze ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi nie mogą być sytuowane w odległości mniejszej niŜ 8 m od ściany istniejącego budynku mieszkalnego.w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy. 1. 6.w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy. ze względu na rozmiary działki. 1 pkt 1. 2. dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę. o której mowa w ust. dopuszcza się: 1) sytuowanie budynku ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości mniejszej niŜ określona w ust. o której mowa w ust. przylegającej do istniejącej ściany. lecz nie mniejszej niŜ 1. 5. dla których wydano decyzję o pozwoleniu na budowę na sąsiedniej działce. 8/184 . dopuszcza się sytuowanie ściany budynku bez otworów okiennych lub drzwiowych w takiej samej odległości od tej granicy. 4. Odległość od granicy. pod warunkiem Ŝe jego część leŜąca w pasie o szerokości 3 m wzdłuŜ granicy działki będzie miała NNDOM -Nasz Nowy DOM. Biuro Projektowe § 12.o więcej niŜ 1.nndom.5 m. 60 i 271-273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne odległości niektórych budowli od budynków nie wynikają inne wymagania.3 m. 2) sytuowanie budynku bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną. budynku zamieszkania zbiorowego albo budynku uŜyteczności publicznej. 60 i 271-273. jeŜeli wynika to z ustaleń planu miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. na działce budowlanej o szerokości mniejszej niŜ 16 m. JeŜeli z przepisów § 13. dopuszcza się w odległości 1. Odległości. budynek na działce budowlanej naleŜy sytuować w odległości od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie mniejszej niŜ: 1) 4 m . jeŜeli: 1) wynika to z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo 2) nie jest moŜliwe zachowanie odległości. 1-5. W zabudowie jednorodzinnej. dopuszcza się w odległości 1. JeŜeli na sąsiedniej działce: 1) w odległości od 1. 2) 3 m . 3.w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy.5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy. schody zewnętrzne. 1 pkt 2. o którym mowa w ust. uwzględniając przepisy odrębne oraz zawarte w § 13. 1 pkt 2. o więcej niŜ 0.pl I Warunki techniczne. jeŜeli będzie on przylegał całą powierzchnią swojej ściany do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce lub do ściany budynku projektowanego. mierzy się w poziomie od najbliŜszej krawędzi zewnętrznej otworu drzwiowego lub okiennego ściany lub w połaci dachowej budynku zwróconej w stronę tej granicy lub od najbliŜszej krawędzi otworu okiennego umieszczonego w dachu. o którym mowa w ust.8 m. o których mowa w ust. 2) bezpośrednio przy granicy istnieje budynek ze ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych albo wydano decyzję o pozwoleniu na budowę tak usytuowanego budynku. Budynek inwentarski. natomiast części budynku. 1 pkt 2.5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy granicy. 7. takie jak balkony. Okapy i gzymsy nie mogą pomniejszać odległości od granicy działki budowlanej. 3. chyba Ŝe przepisy odrębne stanowią inaczej. Sytuowanie budynku w przypadku. nie odnoszą się do podziemnych części budynku znajdujących się całkowicie poniŜej poziomu terenu.pobrano z www. Sytuowanie ściany budynku w przypadku. pochylnie i rampy .5 m do 3 m od granicy istnieje budynek ze ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych albo wydano decyzję o pozwoleniu na budowę tak usytuowanego budynku. o których mowa w ust. tarasy. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2) 3 m . 2. 1 pkt 2. 1. galerie.

zlokalizowanej w odległości mniejszej niŜ 4 m od granicy nie moŜe być otworów okiennych lub drzwiowych. . 1 od granicy z sąsiednią działką budowlaną. przy czym w nadbudowanej ścianie.5 m do okapu. 5. gzymsu.nndom. znajdujących się całkowicie poniŜej poziomu otaczającego terenu.pobrano z www. o których mowa w § 57 i 60. balkonu lub daszku nad wejściem. taras. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. nie moŜe być sytuowany ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w odległości mniejszej niŜ 8 m od ściany istniejącego na sąsiedniej działce budowlanej budynku mieszkalnego. mierzy się od poziomu dolnej krawędzi najniŜej połoŜonych okien budynku przesłanianego do poziomu najwyŜszej zacieniającej krawędzi obiektu przesłaniającego lub jego przesłaniającej części.5 m i o wysokości mniejszej niŜ 3 m bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości nie mniejszej niŜ 1. dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę. budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku uŜyteczności publicznej. 4. powoduje objęcie sąsiedniej działki budowlanej obszarem oddziaływania w rozumieniu art.dla obiektów przesłaniających o wysokości do 35 m. jeŜeli: 1) między ramionami kąta 60° wyznaczonego w płaszczy źnie poziomej. 2 i 3.co uznaje się za spełnione. 2) 4 m do zwróconego w stronę tej granicy otworu okiennego umieszczonego w dachu lub połaci dachowej. lub takiego. nie ustala się. 60 i 271-273. Usytuowanie budynku na działce budowlanej w sposób. 2) zostały zachowane wymagania. 3 pkt 4. Wysokość przesłaniania. NNDOM -Nasz Nowy DOM. b) 35 m . 3) rozbudowę budynku istniejącego. o którym mowa w ust. Odległość budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektów powinna umoŜliwiać naturalne oświetlenie tych pomieszczeń . uwzględniając przepisy odrębne oraz zawarte w § 13. 2. z .pl I Warunki techniczne.dla obiektów przesłaniających o wysokości ponad 35 m. Biuro Projektowe 9/184 . a takŜe do takich części budynku jak galeria. usytuowanego w odległości mniejszej niŜ określona w ust. o której mowa w ust. a takŜe nadbudowę tak usytuowanego budynku o nie więcej niŜ jedną kondygnację. nie znajduje się przesłaniająca część tego samego budynku lub inny obiekt przesłaniający w odległości mniejszej niŜ: a) wysokość przesłaniania . 1. 4) sytuowanie budynku gospodarczego i garaŜu o długości mniejszej niŜ 5. z zastrzeŜeniem ust. Odległość od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie moŜe być mniejsza niŜ: 1) 1. jeŜeli w pasie o szerokości 3 m wzdłuŜ tej granicy zostaną zachowane jego dotychczasowe wymiary. schody zewnętrzne. pochylnia lub rampa. 1 pkt 1. a takŜe budowli podziemnej spełniającej funkcje uŜytkowe budynku. 7. 6. Odległości od granicy z sąsiednią działką budowlaną do podziemnej części budynku. wierzchołkiem usytuowanym w wewnętrznym licu ściany na osi okna pomieszczenia przesłanianego.Prawo budowlane. Budynek inwentarski lub budynek gospodarczy. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie długość i wysokość nie większe niŜ ma budynek istniejący lub projektowany na sąsiedniej działce budowlanej. § 13.5 m ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych.

§ 17. Do wejść do budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Odległości. Do działek budowlanych oraz do budynków i urządzeń z nimi związanych naleŜy zapewnić dojście i dojazd umoŜliwiający dostęp do drogi publicznej. 1. wieŜa lub inny obiekt budowlany. niebędących zakładami pracy chronionej. mogą być zmniejszone nie więcej niŜ o połowę w zabudowie śródmiejskiej. aresztach śledczych. zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz budynków w zakładach pracy. cięŜaru całkowitego i warunków ruchu pojazdów. § 16. 1. Szerokość jezdni nie moŜe być mniejsza niŜ 3 m. przy czym co najmniej jedno dojście powinno zapewniać osobom niepełnosprawnym dostęp do całego budynku lub tych jego części. utwardzone dojścia o szerokości minimalnej 1. Rozdział 2 Dojścia i dojazdy § 14. promienie łuków dojazdów. pod warunkiem Ŝe ma on szerokość nie mniejszą niŜ 5 m. Do budynku i urządzeń z nim związanych. zgodnie z warunkami określonymi w przepisach odrębnych. pod warunkiem Ŝe ich szerokość nie będzie mniejsza niŜ 4. z wyjątkiem jednorodzinnych. 2. o których mowa w § 3 pkt 6. lecz o szerokości przesłaniającej nie większej niŜ 3 m. z wyjątkiem budynków. odpowiednie do przeznaczenia i sposobu ich uŜytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpoŜarowej. o których mowa w ust. uchylono § 17. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 3. 2.5 tony powinny mieć nawierzchnię o nośności co najmniej dostosowanej do masy tych pojazdów.pl I Warunki techniczne.pobrano z www. Wymaganie dostępności osób niepełnosprawnych. takiego jak maszt. a takŜe budynków w zakładach karnych. 1. 3. 1. zagrodowych i rekreacji indywidualnej. 1.5 m. z których osoby te mogą korzystać. funkcję tę mogą spełniać dojścia. których dojazd do działki budowlanej i budynku jest konieczny ze względu na ich przeznaczenie. zapewniające bezpieczne ich uŜytkowanie po zapadnięciu zmroku. określonych w przepisach odrębnych. bez ograniczenia jego wysokości. Dopuszcza się sytuowanie obiektu przesłaniającego w odległości nie mniejszej niŜ 10 m od okna pomieszczenia przesłanianego. zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej powinny być doprowadzone od dojść i dojazdów. Biuro Projektowe 10/184 . 1 i 3. nie dotyczy budynków na terenach zamkniętych. mierząc ją równolegle do płaszczyzny okna. Szerokość. Dojścia i dojazdy do budynków. uchylono NNDOM -Nasz Nowy DOM. 1 pkt 1. o którym mowa w ust. 2. § 15. umoŜliwiającą ruch pieszy oraz ruch i postój pojazdów. komin. o których mowa w § 14 ust. 2. wymagających dojazdów. 4. powinny mieć zainstalowane oświetlenie elektryczne.5 m.nndom. Dopuszcza się zastosowanie dojścia i dojazdu do działek budowlanych w postaci ciągu pieszojezdnego. 4. Dojścia słuŜące równocześnie do ruchu pojazdów gospodarczych i uprzywilejowanych o masie całkowitej do 2. nachylenie podłuŜne i poprzeczne oraz nośność nawierzchni naleŜy dostosować do wymiarów gabarytowych.

Zachowanie odległości.pobrano z www. 1. oświaty i wychowania. 1. oświaty i wychowania. Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych powinny mieć co najmniej szerokość 2. z których korzystają osoby niepełnosprawne. lub otwartego garaŜu wielopoziomowego dla samochodów osobowych od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku mieszkalnym.w przypadku do 4 stanowisk włącznie. Liczbę i sposób urządzenia miejsc postojowych naleŜy dostosować do wymagań ustalonych w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. a takŜe od placu zabaw i boiska dla dzieci i młodzieŜy. 1) 3 m . mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niŜ 5 m od okien budynku mieszkalnego wielorodzinnego i zamieszkania zbiorowego oraz zbliŜone bez Ŝadnych ograniczeń do innych budynków. 2. z których korzystają osoby niepełnosprawne. 1 i 2.w przypadku większej liczby stanowisk. Odległości.nndom.w przypadku 4 stanowisk włącznie. Miejsca postojowe dla samochodów. § 21. Biuro Projektowe 11/184 . 1 i 2. 3.pl I Warunki techniczne. w tym równieŜ zadaszonych. nie moŜe być mniejsza niŜ: 1) 7 m . 4. 2. 1. 3) 20 m . Odległość wydzielonych miejsc postojowych lub otwartego garaŜu wielopoziomowego dla samochodów osobowych od granicy działki budowlanej nie moŜe być mniejsza niŜ: 1) 3 m . z wyjątkiem hotelu. Odległość wydzielonych miejsc postojowych. 1.w przypadku 5 do 60 stanowisk włącznie. budynku opieki zdrowotnej.w przypadku do 4 stanowisk włącznie. Miejsca te wymagają odpowiedniego oznakowania. z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne. stosuje się do sytuowania wjazdów do zamkniętego garaŜu w stosunku do okien budynku opieki zdrowotnej. 2) 6 m .w przypadku 5-60 stanowisk włącznie. 3) 16 m . Zagospodarowując działkę budowlaną. 2) 10 m . a takŜe placów zabaw i boisk dla dzieci i młodzieŜy. 1) 7 m . z uwzględnieniem § 276 ust. naleŜy urządzić. § 19. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozdział 3 Miejsca postojowe dla samochodów osobowych § 18.3 m i długość 5 m. nie jest wymagane przy sytuowaniu miejsc postojowych między liniami rozgraniczającymi ulicę. w tym równieŜ miejsca postojowe dla samochodów. § 20. o których mowa w ust.w przypadku większej liczby stanowisk. stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy. miejsca postojowe dla samochodów uŜytkowników stałych i przebywających okresowo.w przypadku 4 stanowisk włącznie. o których mowa w ust. budynku zamieszkania zbiorowego. z uwzględnieniem potrzebnej liczby miejsc. przy czym dla samochodów uŜytkowanych przez osoby niepełnosprawne NNDOM -Nasz Nowy DOM.

a miejscem dojazdu samochodów śmieciarek wywoŜących odpady powinno być utwardzone dojście. Stanowiska postojowe i dojazdy manewrowe dla samochodów osobowych powinny mieć nawierzchnię utwardzoną lub co najmniej gruntową stabilizowaną. 3) utwardzone place do ustawiania kontenerów z zamykanymi otworami wrzutowymi. 2. 3.3 m w przypadku zapewnienia moŜliwości korzystania z przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego. 4. W zabudowie jednorodzinnej. Miejsca do gromadzenia odpadów stałych przy budynkach wielorodzinnych powinny być dostępne dla osób niepełnosprawnych. Stanowiska przeznaczone do mycia i niezawodowego przeglądu samochodów w zgrupowaniach miejsc postojowych powinny mieć doprowadzenie wody oraz twardą nawierzchnię ze spadkami zapewniającymi spływ wody do wpustów kanalizacyjnych z osadnikami błota i łapaczami oleju. mogą być: 1) zadaszone osłony lub pomieszczenia ze ścianami pełnymi bądź aŜurowymi. Zachowanie odległości od granicy działki nie jest wymagane. § 23. powinna wynosić co najmniej 10 m od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką. 2. mogą być pomniejszone.pl I Warunki techniczne. od granicy działki do 2 m. z moŜliwością jej ograniczenia do 2. wentylację grawitacyjną oraz sztuczne oświetlenie. 2) wyodrębnione pomieszczenia w budynku. Biuro Projektowe 12/184 . punkt czerpalny wody. 2 pkt 1 i 3. Między wejściami do pomieszczeń lub placami. o których mowa w ust. W przypadku przebudowy istniejącej zabudowy. zaopatrzonym w daszek o wysięgu co najmniej 1 m i przedłuŜony na boki po co najmniej 0.długość co najmniej 6 m i szerokość co najmniej 3. Miejscami. jeŜeli osłony lub pomieszczenia stykają się z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej.8 m.nndom. Rozdział 4 Miejsca gromadzenia odpadów stałych § 22. 1. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie szerokość stanowiska powinna wynosić co najmniej 3. o których mowa w ust.pobrano z www. mające ściany i podłogi zmywalne. o których mowa w ust. kratkę ściekową. 3. w tym takŜe dolne komory zsypu z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz.6 m. 2. mające posadzkę powyŜej poziomu nawierzchni dojazdu środka transportowego odbierającego odpady. zagrodowej i rekreacji indywidualnej dopuszcza się zmniejszenie odległości określonych w ust. 1. Odległość miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe. Na działkach budowlanych naleŜy przewidzieć miejsca na pojemniki słuŜące do czasowego gromadzenia odpadów stałych.15 m. a takŜe NNDOM -Nasz Nowy DOM. z uwzględnieniem moŜliwości ich segregacji. 1 od okien i drzwi do 3 m. a w przypadku usytuowania wzdłuŜ jezdni . odległości. ze spadkiem zapewniającym spływ wody. 3. po uzyskaniu opinii państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. umoŜliwiające przemieszczanie pojemników na własnych kołach lub na wózkach. lecz nie wyŜej niŜ 0. o których mowa w § 22 ust. 1.6 m i długość 5 m. 2. 1. jednak nie więcej niŜ o połowę.

szczelne przekrycie z zamykanym otworem wsypowym oraz zamykanym otworem bocznym do usuwania odpadów. Biuro Projektowe 13/184 . 1. Wymaganie to nie dotyczy budynków na terenach zamkniętych.nndom. Dopuszcza się wykorzystanie pod zabudowę zagrodową lub rekreacji indywidualnej działki budowlanej. kanalizacyjnej. 4. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie sytuowanie zadaszonych osłon lub pomieszczeń na granicy działek. Za równorzędne z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej i ciepłowniczej uznaje się zapewnienie moŜliwości korzystania z indywidualnych źródeł energii elektrycznej i ciepła. z zachowaniem odległości nie mniejszej niŜ 10 m od okien i drzwi do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. § 24. o której mowa w ust. Przy budynkach wielorodzinnych trzepaki naleŜy sytuować przy miejscach do gromadzenia odpadów stałych. elektroenergetycznej i ciepłowniczej. 1. jeŜeli stykają się one z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej bądź teŜ przy linii rozgraniczającej od strony ulicy. jeŜeli ich ilość 3 3 nie przekracza 5 m na dobę. 1. nie powinna wynosić więcej niŜ 80 m od najdalszego wejścia do obsługiwanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego. 5. Spełnienie warunków określonych w ust. pod warunkiem usytuowania ich w odległościach określonych w § 23 ust. o których mowa w § 22 ust. § 27. pod warunkiem zapewnienia moŜliwości czerpania lub dostawy wody z ujęć połoŜonych poza granicami działki. jeŜeli właściwy organ w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie określił takich wymagań. § 25. powinna mieć zapewnioną moŜliwość przyłączenia uzbrojenia działki lub bezpośrednio budynku do sieci wodociągowej. Zbiorniki. naleŜy zapewnić dodatkowo własne ujęcie wody oraz własne źródło energii elektrycznej i cieplnej. Na terenach niezurbanizowanych dopuszcza się stosowanie zbiorników na odpady stałe. 4. JeŜeli ilość ścieków jest większa od 5 m . 2.pl I Warunki techniczne. Do zbiorników tych naleŜy doprowadzić utwardzony dojazd. NNDOM -Nasz Nowy DOM. to ich gromadzenie lub oczyszczanie wymaga pozytywnej opinii właściwego terenowo inspektora ochrony środowiska.pobrano z www. odpowiadających przepisom odrębnym dotyczącym gospodarki energetycznej i ochrony środowiska. pod warunkiem zapewnienia moŜliwości korzystania z indywidualnego ujęcia wody. niezaleŜnie od zasilania z sieci. a takŜe zastosowania zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków. W razie braku warunków przyłączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej działka. Działka budowlana. Odległość miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe. przystosowanych do okresowego opróŜniania. powinny mieć nieprzepuszczalne ściany i dno. 3. zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej. przewidziana pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi. Rozdział 5 Uzbrojenie techniczne działki i odprowadzenie wód powierzchniowych § 26. 2 pkt 1 i 3. 1. o których mowa w ust. 1 i 2 nie jest wymagane w przypadku działek przeznaczonych pod budowę budynków rekreacji indywidualnej oraz budynków inwentarskich i gospodarczych na wsi. która nie moŜe być zaopatrzona w wodę przeznaczoną do spoŜycia przez ludzi z sieci lub własnego ujęcia. moŜe być wykorzystana pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi. 1. 2. Na działkach budowlanych przeznaczonych dla szpitali i sanatoriów.

najbliŜszego przewodu rozsączającego kanalizacji lokalnej bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków oraz do granicy pola filtracyjnego .licząc od osi studni . 5) do nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych. na której sytuowane są budynki.pl I Warunki techniczne. a złącza elementów obudowy powinny być naleŜycie uszczelnione. a ponadto od zewnątrz do głębokości co najmniej 1.7. 1. § 30.pobrano z www.30 m. 2. § 29. zbiorników do gromadzenia nieczystości.5 m. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 28. a takŜe studni wspólnej na granicy dwóch działek. ustanowienia strefy ochronnej. pod warunkiem zachowania na obydwu działkach odległości. 2. § 32.5 m. niewyposaŜonej w urządzenie pompowe. dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych na własny teren nieutwardzony. powinna być wyposaŜona w kanalizację umoŜliwiającą odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. kompostu oraz podobnych szczelnych urządzeń 15 m. powinna być wykonana z materiałów nieprzepuszczalnych i niewpływających ujemnie na jakość wody. 3) do budynków inwentarskich i związanych z nimi szczelnych silosów. Dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na teren sąsiedniej nieruchomości jest zabronione. ochraniającym wnętrze studni i urządzenia do czerpania wody. 2) do osi rowu przydroŜnego . o których mowa w ust. do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych.9 m od poziomu terenu oraz być zabezpieczona trwałym i nieprzepuszczalnym przykryciem. Biuro Projektowe 14/184 . 4) do najbliŜszego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej. Dopuszcza się sytuowanie studni w odległości mniejszej niŜ 5 m od granicy działki. 2. wód i powietrza. NNDOM -Nasz Nowy DOM. Usytuowanie na działce budowlanej ujęć wody. jeŜeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód . W razie braku moŜliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. niewymagającej. 1 pkt 2-5. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony ujęć i źródeł wodnych. dostarczającej wodę przeznaczoną do spoŜycia przez ludzi.co najmniej: 1) do granicy działki . Obudowa studni kopanej. Rozdział 6 Studnie § 31.nndom. Działka budowlana. jeŜeli wykonane zostanie ich spoinowanie od wewnątrz na całej wysokości studni. 1.70 m. Przy zastosowaniu kręgów betonowych warunek szczelności uznaje się za spełniony. Odległość studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spoŜycia przez ludzi. Część nadziemna studni kopanej. 1. urządzeń do gromadzenia i oczyszczania ścieków oraz odpadów stałych powinno być zgodne z wymaganiami rozporządzenia oraz z przepisami dotyczącymi ochrony gruntu. powinna wynosić .5 m od poziomu terenu. powinna mieć wysokość co najmniej 0.

wyposaŜonej w urządzenie pompowe. w pasie o szerokości co najmniej 1 m. doły ustępów nieskanalizowanych oraz urządzenia kanalizacyjne i zbiorniki do usuwania i gromadzenia wydalin pochodzenia zwierzęcego powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne.15 m.2 m. licząc od zewnętrznej obudowy studni. 4. Przykrycie jej powinno być dopasowane do obudowy i wykonane z materiału nieprzepuszczalnego oraz mieć nośność odpowiednią do przewidywanego obciąŜenia. 1 pkt 1 . § 35. powinna mieć wysokość co najmniej 0. powinny wynosić co najmniej: 1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi 5 m. Odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe. Teren otaczający studnię kopaną. a przejście rury studziennej przez nawierzchnię utwardzoną naleŜy uszczelnić. Przy ujęciu wód podziemnych za pomocą studni wierconej teren w promieniu co najmniej 1 m od wprowadzonej w grunt rury naleŜy zabezpieczyć w sposób określony w § 32 ust. szczelne przekrycie z zamykanym otworem do usuwania nieczystości i odpowietrzenie wyprowadzone co najmniej 0. zagrodowej i rekreacji indywidualnej odległości urządzeń sanitarno-gospodarczych. 4. Zbiorniki na nieczystości ciekłe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających moŜliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Biuro Projektowe 15/184 . W zabudowie jednorodzinnej. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe.7. 2) od granicy działki sąsiedniej.pobrano z www.pl I Warunki techniczne. drogi (ulicy) lub ciągu pieszego .7. 1. powinien być pokryty nawierzchnią utwardzoną.5 m. Część nadziemna studni kopanej. § 33. NNDOM -Nasz Nowy DOM. 2) od granicy działki sąsiedniej . 1. 2) od granicy działki sąsiedniej.30 m. drogi (ulicy) lub ciągu pieszego .nndom. ze spadkiem 2% w kierunku zewnętrznym.2 m od poziomu terenu. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 3. przy czym nie dotyczy to dołów ustępowych w zabudowie jednorodzinnej. 2.5 m ponad poziom terenu.5 m. Rozdział 7 Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe § 34. 3. dołów ustępów nieskanalizowanych o liczbie miejsc nie większej niŜ 4 i podobnych 3 urządzeń sanitarno-gospodarczych o pojemności do 10 m powinna wynosić co najmniej: 1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów produktów spoŜywczych . Odległości pokryw i wylotów wentylacji z dołów ustępów nieskanalizowanych o liczbie miejsc większej niŜ 4 oraz zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i kompostowników o 3 3 pojemności powyŜej 10 m do 50 m powinny wynosić co najmniej: 1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń wymienionych w ust. przy czym nie dopuszcza się ich stosowania na obszarach podlegających szczególnej ochronie środowiska i naraŜonych na powodzie oraz zalewanie wodami opadowymi. § 36. o których mowa w ust.

3. 1 i 2.pl I Warunki techniczne. przewidzieć place zabaw dla dzieci i miejsca rekreacyjne dostępne dla osób niepełnosprawnych. chyba Ŝe przepisy odrębne stanowią inaczej. Odległości zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i kompostowników o pojemności 3 powyŜej 50 m od budynków przeznaczonych na pobyt ludzi naleŜy przyjmować zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy technicznej. Rozdział 8 Zieleń i urządzenia rekreacyjne § 39. w porozumieniu z państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym. § 37. stanowiące część przydomowej oczyszczalni ścieków gospodarczo-bytowych. 1. przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną. Biuro Projektowe 16/184 . jeŜeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej.nndom. Nasłonecznienie placu zabaw dla dzieci powinno wynosić co najmniej 4 godziny. NNDOM -Nasz Nowy DOM. od linii rozgraniczających ulicę. Kryte zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe oraz doły ustępowe mogą być sytuowane w odległości mniejszej niŜ 2 m od granicy. jeŜeli sąsiadują z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej. 4. słuŜące do wstępnego ich oczyszczania. § 38.10 m. budynki opieki zdrowotnej (z wyjątkiem przychodni) oraz oświaty i wychowania co najmniej 25% powierzchni działki naleŜy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego. mogą być sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych. Na działkach budowlanych. wymienionych w ust. Przepływowe. szczelne osadniki podziemne. § 40. Właściwy organ w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 1. W zabudowie śródmiejskiej dopuszcza się nasłonecznienie nie krótsze niŜ 2 godziny. przyjętej przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. 3. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 3) od linii rozgraniczającej drogi (ulicy) lub ciągu pieszego . Odległość placyków i urządzeń. 1. o których mowa w ust. od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadów powinna wynosić co najmniej 10 m. 5. pod warunkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną co najmniej 0. 2. neutralizatorów ścieków i innych podobnych zbiorników od okien otwieralnych i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna wynosić co najmniej 5 m. jeŜeli inny procent nie wynika z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Odległość osadników błota. przy czym co najmniej 30 % tej powierzchni powinno znajdować się na terenie biologicznie czynnym. W zespole budynków wielorodzinnych objętych jednym pozwoleniem na budowę naleŜy. liczone w dniach równonocy (21 marca i 21 września) w godzinach 1000-1600. moŜe ustalić dla działek budowlanych połoŜonych przy zabudowanych działkach sąsiednich odległości mniejsze niŜ określone w ust. łapaczy olejów mineralnych i tłuszczu. Odległość placów i urządzeń. od linii rozgraniczających ulicę oraz od miejsc gromadzenia odpadów powinna wynosić co najmniej 10 m. w tym takŜe przy granicy działek. stosownie do potrzeb uŜytkowych.6 m powyŜej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych w tych budynkach.pobrano z www. pod warunkiem zachowania odległości określonych w § 31 i § 36. 6.

§ 47. § 45.8 m.pl I Warunki techniczne. Budynek.pobrano z www. na wysokości mniejszej niŜ 1. zamieszkania zbiorowego. nauki. tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów jest zabronione. Przepisy ust. produkcji i handlu Ŝywnością.nndom. Furtki w ogrodzeniu przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i budynkach uŜyteczności publicznej nie mogą utrudniać dostępu do nich osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich.9 m. a odpowiednio do ich przeznaczenia . NNDOM -Nasz Nowy DOM. 2. W innych budynkach zaopatrzenie w wodę powinno wynikać z ich przeznaczenia i potrzeb ochrony przeciwpoŜarowej. § 42. oświaty. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozdział 9 Ogrodzenia § 41. § 43. opieki zdrowotnej. jeŜeli są wyposaŜone w wanny. 3. Budynek wyposaŜony w instalację wodociągową powinien mieć zapewnione odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych oraz ścieków technologicznych. a takŜe inne budynki. Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinien być zaopatrzony co najmniej w wodę do spoŜycia przez ludzi oraz do celów przeciwpoŜarowych. Dział III Budynki i pomieszczenia Rozdział 1 Wymagania ogólne § 44. przy czym na drodze poŜarowej szerokości te regulują przepisy odrębne dotyczące ochrony przeciwpoŜarowej. a w przypadku zastosowania furtki jej szerokość powinna być nie mniejsza niŜ 0. § 46. opieki społecznej i socjalnej. 1 i 2 nie dotyczą ogrodzeń wewnętrznych w zakładach karnych i aresztach śledczych.takŜe na inne cele. Ogrodzenie nie moŜe stwarzać zagroŜenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt. jego układ funkcjonalny i przestrzenny. 1. Szerokość bramy powinna wynosić w świetle co najmniej 2. ustrój konstrukcyjny oraz rozwiązania techniczne i materiałowe elementów budowlanych powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z jego usytuowania i przeznaczenia oraz z odnoszących się do niego przepisów rozporządzenia i przepisów odrębnych. Biuro Projektowe 17/184 . ostro zakończonych elementów. Warunek doprowadzenia ciepłej wody do umywalek nie dotyczy budynków w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej. Budynek mieszkalny. zakładu Ŝywienia. Umieszczanie na ogrodzeniach. 1. jeŜeli wymagają tego przepisy odrębne. Bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki. powinny mieć indywidualną lub centralną instalację ciepłej wody. 2.4 m. drutu kolczastego. natryski lub umywalki. jeŜeli one występują.

z wyłączeniem budynku koszarowego. w których róŜnica poziomów posadzek pomiędzy pierwszą i najwyŜszą kondygnacją nadziemną. 1 i § 157. Obowiązek ten odnosi się do budynków wyszczególnionych w Polskiej Normie dotyczącej ochrony odgromowej obiektów budowlanych. § 51.pobrano z www. a takŜe mający dwie lub więcej kondygnacji nadziemnych budynek opieki zdrowotnej i budynek opieki społecznej naleŜy wyposaŜyć w dźwig osobowy. 1. Budynek i pomieszczenia powinny mieć zapewnioną wentylację lub klimatyzację. § 53. o których mowa w ust. powinny mieć miejsca przystosowane do czasowego gromadzenia tych odpadów i nieczystości. powinien być wyposaŜony w wewnętrzną instalację elektryczną. § 54. budynek mieszkalny wielorodzinny. budynek zamieszkania zbiorowego. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 48. Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi moŜe być zaopatrywany w gaz z sieci gazowej. budynku zamieszkania zbiorowego oraz budynku uŜyteczności publicznej. wyposaŜanym w dźwigi. niestanowiącą drugiego poziomu w mieszkaniu dwupoziomowym. w którym co najmniej jedna kondygnacja nadziemna z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt więcej niŜ 50 osób znajduje się powyŜej 12 m ponad poziomem terenu.5 m. powinny mieć przewody kominowe do odprowadzania dymu i spalin. naleŜy zapewnić dojazd z poziomu terenu i dostęp na wszystkie kondygnacje uŜytkowe osobom niepełnosprawnym. 2. 1. budynek zamieszkania zbiorowego niebędący budynkiem koszarowym oraz kaŜdy inny budynek mający najwyŜszą kondygnację z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt więcej niŜ 50 osób. mogą być wyposaŜone w wewnętrzne urządzenia (zsypy) do usuwania odpadów i nieczystości stałych. 2. budynek mieszkalny wielorodzinny. jeŜeli wynika to z ich przeznaczenia. § 50. § 52. baterii butli lub zbiorników stałych gazu płynnego. 1. Budynek i pomieszczenia.nndom. § 49. 3. usytuowane w samym budynku lub w jego otoczeniu. Biuro Projektowe 18/184 . oraz dwukondygnacyjny i wyŜszy budynek opieki zdrowotnej i opieki społecznej naleŜy wyposaŜyć w dźwigi osobowe. Budynek naleŜy wyposaŜyć w instalację chroniącą od wyładowań atmosferycznych. powinny być wyposaŜone w instalacje (urządzenia) do ogrzewania pomieszczeń w okresie obniŜonych temperatur. W przypadku wbudowywania lub przybudowywania szybu dźwigowego do istniejącego budynku dopuszcza się usytuowanie drzwi przystankowych na poziomie spocznika międzypiętrowego. Budynek. jeŜeli zostanie zapewniony dostęp do kondygnacji uŜytkowej osobom niepełnosprawnym NNDOM -Nasz Nowy DOM. Budynek średniowysoki i wyŜszy . W budynku mieszkalnym wielorodzinnym. 2. w których w trakcie uŜytkowania powstają odpady i nieczystości stałe. umoŜliwiające utrzymanie temperatury powietrza wewnętrznego odpowiedniej do ich przeznaczenia. KaŜdy budynek przeznaczony na pobyt ludzi oraz inne budynki. zgodnie z warunkami określonym w § 156 ust. a takŜe inny budynek. Budynek uŜyteczności publicznej. 1. przekracza 9. stosownie do ich przeznaczenia. 1. z wyjątkiem wysokościowych.budynek uŜyteczności publicznej. w których są zainstalowane paleniska na paliwo stałe lub komory spalania z palnikami na paliwo płynne lub gazowe. Budynki. odpowiednio do potrzeb wynikających z jego przeznaczenia. uŜytkowanych wyłącznie w sezonie letnim. Budynek i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi oraz inne budynki.pl I Warunki techniczne. Wymaganie to nie dotyczy budynków rekreacyjnych.

z których mogą korzystać.co najmniej 1:12. 2. kondygnacją dopuszcza się zmianę sposobu uŜytkowania pomieszczeń na mieszkania. takie jak: telewizji przemysłowej. na poddaszu usytuowanym bezpośrednio nad 4. sygnalizacji dzwonkowej lub domofonowej. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym niewyposaŜanym w dźwigi naleŜy wykonać pochylnię lub zainstalować odpowiednie urządzenie techniczne.pl I Warunki techniczne. umoŜliwiające dostęp osobom niepełnosprawnym do mieszkań połoŜonych na pierwszej kondygnacji nadziemnej oraz do kondygnacji podziemnej zawierającej miejsca postojowe dla samochodów osobowych. W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien. 1. Nie dotyczy to budynków koszarowych. natomiast w innym pomieszczeniu. a przeznaczenia budynku . jeŜeli: 1) oświetlenie dzienne nie jest konieczne lub nie jest wskazane ze względów technologicznych. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 55. dostosowane do jego przeznaczenia. Dopuszcza się oświetlenie pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi wyłącznie światłem sztucznym. W niskim budynku zamieszkania zbiorowego i budynku uŜyteczności publicznej. naleŜy zainstalować urządzenia techniczne zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp na kondygnacje z pomieszczeniami uŜytkowymi. przepisom odrębnym i Polskim Normom dotyczącym wykonania tych instalacji. 1. § 56. jeŜeli wszystkie pomieszczenia na ostatniej kondygnacji są częścią mieszkań dwupoziomowych.. kształtu i wielkości. w tym radiowo-telewizyjne. aresztach śledczych oraz zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. w którym oświetlenie dzienne jest wymagane ze względów na przeznaczenie .nndom. z uwzględnieniem warunków określonych w § 13 oraz w ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy. Biuro Projektowe 19/184 . 2) jest uzasadnione celowością funkcjonalną zlokalizowania tego pomieszczenia w obiekcie podziemnym lub w części budynku pozbawionej oświetlenia dziennego.pobrano z www. § 58. niewymagającym wyposaŜenia w dźwigi. 3. w sposób umoŜliwiający zapewnienie ochrony instalacji przed dostępem osób nieuprawnionych. budynek zamieszkania zbiorowego i budynek uŜyteczności publicznej powinien być wyposaŜony w instalację telekomunikacyjną. zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej powinien być do wyposaŜenia w instalacje telekomunikacyjne. do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:8. o których mowa w § 54 ust. na którego budowę została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę przed dniem 1 kwietnia 1995 r. 1. kondygnacji nadziemnej włącznie. a w miarę potrzeby równieŜ w inne instalacje. Pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi powinno mieć zapewnione oświetlenie dzienne. Dopuszcza się niewyposaŜenie w dźwigi budynku mieszkalnego wielorodzinnego do 5. NNDOM -Nasz Nowy DOM. Budynek przystosowany odpowiadające stosownie do domofonowej. Rozdział 2 Oświetlenie i nasłonecznienie § 57. wielorodzinny. Budynek mieszkalny wielorodzinny. liczonej w świetle ościeŜnic. zakwaterowania w zakładach karnych. 2.równieŜ w instalację sygnalizacji dzwonkowej lub § 56. 1. 4. W budynku niewyposaŜonym w dźwigi.

pobrano z www.nndom.pl I Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

2. W przypadku gdy pomieszczenie, o którym mowa w ust. 1, jest pomieszczeniem stałej pracy w rozumieniu ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, dla zastosowania wyłącznie oświetlenia światłem sztucznym, w tym elektrycznym, jest wymagane uzyskanie zgody właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, wydanej w porozumieniu z właściwym okręgowym inspektorem pracy. 3. Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy budynków słuŜących obronności państwa. § 59. 1. Oświetlenie światłem sztucznym pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi powinno odpowiadać potrzebom uŜytkowym i spełniać wymagania Polskiej Normy dotyczącej oświetlenia wnętrz światłem elektrycznym. 1. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi oraz do ruchu ogólnego (komunikacji) powinny mieć zapewnione oświetlenie światłem sztucznym odpowiednio do potrzeb uŜytkowych. 2. Ogólne oświetlenie światłem sztucznym pomieszczenia przeznaczonego na stały pobyt ludzi powinno zapewniać odpowiednie warunki uŜytkowania całej jego powierzchni. 3. Oświetlenie światłem sztucznym połączonych ze sobą pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz do ruchu ogólnego (komunikacji) nie powinno wykazywać róŜnic natęŜenia, wywołujących olśnienie przy przejściu między tymi pomieszczeniami. § 60. 1. Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w Ŝłobku, przedszkolu i szkole, z wyjątkiem pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej, powinny mieć zapewniony czas nasłonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach równonocy (21 marca i 21 września) w godzinach 8oo-16oo, natomiast pokoje mieszkalne - w godzinach 7oo-17oo. 2. W mieszkaniu wielopokojowym dopuszcza się ograniczenie wymagania określonego w ust. 1 co najmniej do jednego pokoju, przy czym w śródmiejskiej zabudowie uzupełniającej dopuszcza się ograniczenie wymaganego czasu nasłonecznienia do 1,5 godziny, a w odniesieniu do mieszkania jednopokojowego w takiej zabudowie nie określa się wymaganego czasu nasłonecznienia.

Rozdział 3 Wejścia do budynków i mieszkań § 61. 1. PołoŜenie drzwi wejściowych do budynku oraz kształt i wymiary pomieszczeń wejściowych powinny umoŜliwiać dogodne warunki ruchu, w tym równieŜ osobom niepełnosprawnym. 2. Wymaganie przystosowania wejść dla osób niepełnosprawnych nie dotyczy budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz budynków rekreacji indywidualnej, budynków koszarowych, a takŜe budynków w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. § 62. 1. Drzwi wejściowe do budynku i ogólnodostępnych pomieszczeń uŜytkowych oraz do mieszkań powinny mieć w świetle ościeŜnicy co najmniej: szerokość 0,9 m i wysokość 2 m. W przypadku zastosowania drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych szerokość skrzydła głównego nie moŜe być mniejsza niŜ 0,9 m. 2. W wejściach do budynku i ogólnodostępnych pomieszczeń uŜytkowych mogą być zastosowane drzwi obrotowe lub wahadłowe, pod warunkiem usytuowania przy nich drzwi rozwieranych lub rozsuwanych, przystosowanych do ruchu osób niepełnosprawnych, oraz spełnienia wymagań § 240. NNDOM -Nasz Nowy DOM, Biuro Projektowe

20/184

pobrano z www.nndom.pl I Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

3. W drzwiach, o których mowa w ust. 1, oraz w drzwiach do mieszkań i pomieszczeń mieszkalnych w budynku zamieszkania zbiorowego wysokość progów nie moŜe przekraczać 0,02 m. § 63. Wejścia z zewnątrz do budynku i pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi naleŜy chronić przed nadmiernym dopływem chłodnego powietrza przez zastosowanie przedsionka, kurtyny powietrznej lub innych rozwiązań nieutrudniających ruchu. Wymagania te nie dotyczą dodatkowych wejść nieprzewidzianych do stałego uŜytkowania. § 64. Wejście do budynku i do kaŜdej klatki schodowej powinno mieć elektryczne oświetlenie zewnętrzne. Nie dotyczy to budownictwa zagrodowego i rekreacyjnego. § 65. uchylono

Rozdział 4 Schody i pochylnie § 66. W celu zapewnienia dostępu do pomieszczeń połoŜonych na róŜnych poziomach naleŜy stosować schody stałe, a w zaleŜności od przeznaczenia budynku - równieŜ pochylnie odpowiadające warunkom określonym w rozporządzeniu. § 67. Zainstalowanie w budynku schodów lub pochylni ruchomych nie zwalnia z obowiązku zastosowania schodów lub pochylni stałych. § 68. 1. Graniczne wymiary schodów stałych w budynkach o róŜnym przeznaczeniu określa tabela: Minimalna Maksymalna szerokość uŜytkowa wysokość (m) biegu 1 2 spocznika stopni (m) 3 0,8 4 0,19

Przeznaczenie budynków

Budynki mieszkalne w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz 0,8 mieszkania dwupoziomowe Budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki zamieszkania zbiorowego *) oraz budynki uŜyteczności publicznej , z wyłączeniem budynków 1,2 *) zakładów opieki zdrowotnej, a takŜe budynki produkcyjne , magazynowoskładowe oraz usługowe, w których zatrudnia się ponad 10 osób Przedszkola i Ŝłobki Budynki opieki zdrowotnej
*)

1,5

0,17

1,2 1,4

1,3 1,5 0,9

0,15 0,15 0,19

GaraŜe wbudowane i wolno stojące (wielostanowiskowe) oraz budynki 0,9 usługowe, w których zatrudnia się do 10 osób W budynkach schody do piwnic, pomieszczeń technicznych i poddaszy nieuŜytkowych oraz w budynkach inwentarskich dojścia do poddaszy 0,8 słuŜących do przechowywania pasz słomiastych

0,8

0,2

NNDOM -Nasz Nowy DOM, Biuro Projektowe

21/184

pobrano z www.nndom.pl I Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
*)

W przypadku tych budynków szerokość uŜytkową biegu schodowego i spocznika naleŜy przyjmować z uwzględnieniem wymagań określonych w ust. 2 1. Graniczne wymiary schodów stałych w budynkach o róŜnym przeznaczeniu określa tabela:

Przeznaczenie budynków

Minimalna szerokość uŜytkowa (m) biegu spocznika 3 0,8

Maksymalna wysokość stopni (m) 4 0,19

1 Budynki mieszkalne jednorodzinne i w zabudowie zagrodowej oraz mieszkania dwupoziomowe Budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki zamieszkania zbiorowego*) oraz budynki uŜyteczności publicznej*), z wyłączeniem budynków zakładów opieki zdrowotnej, a takŜe budynki produkcyjne*), magazynowoskładowe oraz usługowe, w których zatrudnia się ponad 10 osób Przedszkola i Ŝłobki Budynki opieki zdrowotnej*) GaraŜe wbudowane i wolno stojące (wielostanowiskowe) oraz budynki usługowe, w których zatrudnia się do 10 osób We wszystkich budynkach niezaleŜnie od ich przeznaczenia schody do kondygnacji podziemnej, pomieszczeń technicznych i poddaszy nieuŜytkowych

2 0,8

1,2

1,5

0,175

1,2 1,4

1,3 1,5

0,15 0,15

0,9

0,9

0,19

0,8

0,8

0,2

*) W przypadku tych budynków szerokość uŜytkową biegu schodowego i spocznika naleŜy przyjmować z uwzględnieniem wymagań określonych w ust. 2.

2. W budynkach uŜyteczności publicznej oraz budynkach produkcyjnych łączną szerokość uŜytkową biegów oraz łączną szerokość uŜytkową spoczników w klatkach schodowych, stanowiących drogę ewakuacyjną, naleŜy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać równocześnie na kondygnacji, na której przewiduje się obecność największej ich liczby, przyjmując co najmniej 0,6 m szerokości na 100 osób, lecz nie mniej niŜ określono to w ust. 1. 3. Szerokość uŜytkowa schodów zewnętrznych do budynku powinna wynosić co najmniej 1,2 m, przy czym nie moŜe być mniejsza niŜ szerokość uŜytkowa biegu schodowego w budynku, przyjęta zgodnie z wymaganiami określonymi w ust. 1 i 2. 4. Szerokość uŜytkową schodów stałych mierzy się między wewnętrznymi krawędziami poręczy, a w przypadku balustrady jednostronnej - między wykończoną powierzchnią ściany a wewnętrzną NNDOM -Nasz Nowy DOM, Biuro Projektowe

22/184

6. 4. a takŜe budynkach zamieszkania zbiorowego przeznaczonych dla osób starszych oraz niepełnosprawnych zabrania się stosowania stopni schodów z noskami i podcięciami. 2) 17 stopni .jego szerokość. natomiast w schodach zabiegowych i kręconych szerokość taką naleŜy zapewnić w odległości nie większej niŜ 0. nie dotyczy budynków w zabudowie jednorodzinnej i w zabudowie zagrodowej oraz budynków rekreacji indywidualnej. s .4 m od poręczy balustrady wewnętrznej lub słupa stanowiącego koncentryczną konstrukcję schodów.w innych budynkach.6 do 0. Wymaganie. W budynkach opieki zdrowotnej. Biuro Projektowe w garaŜach 15 8 6 15 10 8 15 20 23/184 . Maksymalne nachylenie pochylni związanych z budynkiem nie moŜe przekraczać wielkości określonych w poniŜszej tabeli: Usytuowanie pochylni Przeznaczenie pochylni na zewnątrz. W budynku zakładu opieki zdrowotnej stosowanie schodów zabiegowych i wachlarzowych. jako przeznaczonych do ruchu pacjentów. 8. mieszkań dwupoziomowych oraz dojść do urządzeń technicznych. gdzie h oznacza wysokość stopnia.35 m. 1 pkt 2.nndom.w budynku opieki zdrowotnej. § 69. § 70. 3. Liczba stopni w jednym biegu schodów stałych powinna wynosić nie więcej niŜ: 1) 14 stopni .25 m. 1. Szerokość stopni schodów zewnętrznych przy głównych wejściach do budynku powinna wynosić w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i budynkach uŜyteczności publicznej co najmniej 0. 5. bez wewnątrz budynku przekrycia % lub pod dachem % nachylenia nachylenia 2 3 1 Do ruchu pieszego i dla osób niepełnosprawnych poruszających się przy uŜyciu wózka inwalidzkiego. o którym mowa w ust. przy wysokości pochylni: a) do 0. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie krawędzią poręczy tej balustrady. Szerokość stopni stałych schodów wewnętrznych powinna wynikać z warunku określonego wzorem: 2h + s = 0. 7. jest zabronione.5 m*) Dla samochodów wielostanowiskowych: a) jedno. Szerokości te nie mogą być ograniczane przez zainstalowane urządzenia oraz elementy budynku.15 m b) do 0.65 m. 2. Liczba stopni w jednym biegu schodów zewnętrznych nie powinna wynosić więcej niŜ 10.pobrano z www.i dwupoziomowych NNDOM -Nasz Nowy DOM. Szerokość stopni schodów wachlarzowych powinna wynosić co najmniej 0.pl I Warunki techniczne.5 m c) ponad 0.

w których nie występują czynniki uciąŜliwe lub szkodliwe dla zdrowia.nndom. przy czym odstęp między nimi powinien mieścić się w granicach od 1 m do 1.pl I Warunki techniczne. 1. Wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna odpowiadać wymaganiom określonym w poniŜszej tabeli. 3. Rozdział 5 Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi § 72. jeŜeli przepisy odrębne.5 m. Powierzchnia spocznika przy pochylni dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich powinna mieć wymiary co najmniej 1. w tym dotyczące pomieszczeń pracy i pomieszczeń słuŜby zdrowia.5 3. Krawędzie stopni schodów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i uŜyteczności publicznej powinny wyróŜniać się kolorem kontrastującym z kolorem posadzki. Długość poziomej płaszczyzny ruchu na początku i na końcu pochylni powinna wynosić co najmniej 1.2 m. przy zastosowaniu spoczników o długości co najmniej 1.07 m i obustronne poręcze odpowiadające warunkom określonym w § 298. przeznaczone na stały lub czasowy pobyt: a) nie więcej niŜ 4 osób b) więcej niŜ 4 osób 2.5 x 1.3 NNDOM -Nasz Nowy DOM. krawęŜniki o wysokości co najmniej 0. nie określają innych wymagań: Rodzaj pomieszczenia (sposób uŜytkowania) 1 Minimalna wysokość świetle (m) 2 w Pokoje w budynkach mieszkalnych oraz sypialnie 1-4-osobowe w budynkach 2. lecz usytuowane na antresoli. w których występują czynniki 3.5 m poza polem otwierania skrzydła drzwi wejściowych do budynku. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie b) wielopoziomowych Dla samochodów w garaŜach indywidualnych 15 25 15 25 *) Pochylnie do ruchu pieszego i dla osób niepełnosprawnych o długości ponad 9 m powinny być podzielone na krótsze odcinki. jeŜeli nie występują 2.pobrano z www.4 m. 2. Pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych powinny mieć szerokość płaszczyzny ruchu 1. Biuro Projektowe 24/184 . § 71. 1. nauki i innych celów.2 czynniki szkodliwe dla zdrowia Pomieszczenia do pracy **) i innych celów.5*) zamieszkania zbiorowego Pokoje na poddaszu w budynkach jednorodzinnych i mieszkalnych zagrodowych 2. 4.1 m.0 Pomieszczenia jak wyŜej.2*) oraz pomieszczenia w budynkach rekreacji indywidualnej Pomieszczenia do pracy **).

Pomieszczenia. 2.3 m powyŜej terenu urządzonego przy budynku. w tym kioski usytuowane w halach dworcowych.pl I Warunki techniczne. 2. mogą być obniŜone do wysokości nie mniejszej niŜ 2. kantory. z wyjątkiem drzwi do pomieszczeń technicznych i gospodarczych. 1. Biuro Projektowe 25/184 . NNDOM -Nasz Nowy DOM.5 *) Przy stropach pochyłych jest to wysokość średnia liczona między największą a najmniejszą wysokością pomieszczenia. § 73. Drzwi do pomieszczenia przeznaczonego na stały pobyt ludzi oraz do pomieszczenia kuchennego powinny mieć co najmniej szerokość 0. ObniŜenie poziomu podłogi poniŜej terenu wymaga uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego wydanej w porozumieniu z właściwym okręgowym inspektorem pracy. Wymagania dotyczące pomieszczeń higienicznosanitarnych określają przepisy rozporządzenia. W pomieszczeniu mieszkalnym poziom podłogi od strony ściany z otworami okiennymi i drzwiowymi nie powinien znajdować się poniŜej poziomu terenu przy budynku.5 m w przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji. wychowania i nauki poziom podłogi powinien znajdować się co najmniej 0.3 m. o których mowa w ust.9 m nie zalicza się do odpowiadającej przeznaczeniu danego pomieszczenia. 2.2*) 2. Przestrzeni o wysokości poniŜej 1. **) Wymagania dotyczące minimalnej wysokości pomieszczeń w zakładach pracy określają przepisy o bezpieczeństwie i higienie pracy. 2. W budynku uŜyteczności publicznej pomieszczenia ogólnodostępne ze zróŜnicowanym poziomem podłóg powinny być przystosowane do ruchu osób niepełnosprawnych. wynosić co najmniej 3 m i 3.pobrano z www.9 m. 3. kioski. 1. 1 i 2. Drzwi. których wysokość powinna. jeŜeli nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia Pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi: a) jeŜeli nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia b) jeŜeli występują czynniki szkodliwe dla zdrowia 2. jak dyŜurki. a takŜe przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz obrony cywilnej. portiernie. Rozdział 6 Pomieszczenia higienicznosanitarne § 76. W pomieszczeniu produkcyjnym i usługowym poziom podłogi moŜe znajdować się na poziomie terenu urządzonego przy budynku. oświaty. powinny mieć co najmniej szerokość 0. lecz nie mniejszą niŜ 1.9 m i wysokość 2 m w świetle ościeŜnicy. wystawowych.8 m i wysokość 2 m w świetle ościeŜnicy. W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku zakładu opieki zdrowotnej. § 75. sportowych. 3.2*) handlowych. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie uciąŜliwe lub szkodliwe dla zdrowia Pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi. W budynku uŜyteczności publicznej drzwi wewnętrzne. nie powinny mieć progów. § 74. 1. zgodnie z ust.nndom. pod warunkiem uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. opieki społecznej.

powinna mieć powierzchnię nie mniejszą niŜ 0. Biuro Projektowe 26/184 .otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niŜ 0. § 81.przy zastosowaniu w tym pomieszczeniu urządzenia gazowego. o którym mowa w § 172 ust. natryski. Dopuszcza się zmniejszenie kubatury. 2) 6. której wysokość powinna wynosić co najmniej 3 m. 3 pkt 1. z wyjątkiem łaźni ogólnodostępnej.9 m. mieć. § 80.przy doprowadzeniu centralnej ciepłej wody lub zastosowaniu elektrycznego urządzenia do ogrzewania wody bądź urządzenia gazowego. o której mowa w ust. 2.9 m oraz być wyposaŜona w wentylację mechaniczną wywiewną. powinna mieć powierzchnię nie mniejszą niŜ 1.9 m2 i szerokość co najmniej 0. NNDOM -Nasz Nowy DOM. 1. Kabina natryskowa zamknięta. 2. nienasiąkliwa i nieśliska.pobrano z www. Posadzka pralni. 3 pkt 2.pl I Warunki techniczne. 2. ustępy. umywalni. 1 pkt 2. 1. co najmniej szerokość 0. umywalnie. Pomieszczenie higienicznosanitarne powinno mieć wysokość w świetle co najmniej 2. umoŜliwiające korzystanie z kabiny zgodnie z przeznaczeniem.5 m2 i szerokość co najmniej 1. 2. 2. a w dolnej części . Ściany pomieszczenia higienicznosanitarnego powinny mieć do wysokości co najmniej 2 m powierzchnie zmywalne i odporne na działanie wilgoci. o którym mowa w § 172 ust.5 m oraz być wyposaŜona w urządzenia wspomagające. oczyszczania oraz suszenia odzieŜy i obuwia. a takŜe przechowywania sprzętu do utrzymania czystości. kabiny natryskowej i ustępu powinna być zmywalna. Drzwi do łazienki. § 79. szatnie.5 m3.2 m w świetle.5 m2 i szerokość co najmniej 0. w przypadku gdy jest ono wyposaŜone w wentylację mechaniczną wywiewną lub nawiewno-wywiewną. z urządzeniami przystosowanymi do korzystania przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich. Kabina natryskowa zamknięta.5 m. pomieszczenia higieny osobistej kobiet. Dopuszcza się zmniejszenie wysokości pomieszczenia higienicznosanitarnego w budynku mieszkalnym oraz w hotelu. § 78. przebieralnie. Pomieszczenie higienicznosanitarne powinno mieć wentylację spełniającą wymagania przepisów rozporządzenia oraz przepisów odrębnych. Kabina natryskowa niezamknięta. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Do pomieszczeń higienicznosanitarnych zalicza się łaźnie. jednakŜe nie poniŜej 5.022 m2 dla dopływu powietrza. a takŜe gdy urządzenie gazowe znajduje się poza tym pomieszczeniem. jeŜeli pomieszczenie łazienki jest wyposaŜone co najmniej w wentylację mechaniczną wywiewną. 1. jak teŜ pomieszczenia słuŜące do odkaŜania. wydzielona ściankami na całą wysokość pomieszczenia. W łazienkach i ustępach. umywalni i wydzielonego ustępu powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia. powinna mieć powierzchnię nie mniejszą niŜ 2. stanowiąca wydzieloną część pomieszczeń natrysków i umywalni zbiorowych.5 m3 . 2. z zastrzeŜeniem § 75 ust. dopuszcza się stosowanie drzwi przesuwnych lub składanych. 3. motelu i pensjonacie do 2. 1. Kubatura pomieszczenia łazienki z wentylacją grawitacyjną powinna wynosić co najmniej: 1) 8 m3 . 1. 3. łazienki. łazienki. § 77. z wyjątkiem ogólnodostępnych.nndom. sauny. pralnie.8 m i wysokość 2 m w świetle ościeŜnicy.

pobrano z www.nndom.pl I Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

4. Bezpośrednio przy kabinach natryskowych i umywalniach zbiorowych powinna znajdować się kabina ustępowa. § 82. 1. W budynku zamieszkania zbiorowego łazienki związane z pomieszczeniami mieszkalnymi powinny być wyposaŜone w wannę lub natrysk oraz umywalkę. Miska ustępowa moŜe być usytuowana w łazience lub w wydzielonej kabinie ustępowej wyposaŜonej w umywalkę. 2. W budynku, o którym mowa w ust. 1, bez łazienek i ustępów związanych z pomieszczeniami mieszkalnymi naleŜy przewidzieć na kaŜdej kondygnacji umywalnie i ustępy przeznaczone do wspólnego uŜytku, wyposaŜone co najmniej w: 1) 1 miskę ustępową dla 10 kobiet, 2) 1 miskę ustępową i 1 pisuar dla 20 męŜczyzn, 3) 1 urządzenie natryskowe dla 15 osób, 4) 1 umywalkę dla 5 osób. § 83. Kabina ustępowa (ustęp wydzielony), nieprzeznaczona dla osób niepełnosprawnych, powinna mieć najmniejszy wymiar poziomy (szerokość) w świetle co najmniej 0,9 m i powierzchnię przed miską ustępową co najmniej 0,6x0,9 m w rzucie poziomym, spełniającą równieŜ funkcję powierzchni przed umywalką - w przypadku jej zainstalowania w kabinie ustępowej. § 84. 1. W budynku uŜyteczności publicznej i zakładu pracy naleŜy urządzić ustępy ogólnodostępne. JeŜeli liczba osób w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi na danej kondygnacji jest mniejsza od 10, dopuszcza się umieszczenie ustępu na najbliŜszej, wyŜszej lub niŜszej kondygnacji. 2. W budynkach, o których mowa w ust. 1, w ustępach ogólnodostępnych powinna przypadać co najmniej jedna umywalka na 20 osób, co najmniej jedna miska ustępowa i jeden pisuar na 30 męŜczyzn oraz jedna miska ustępowa na 20 kobiet, jeŜeli przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy nie stanowią inaczej. W przypadku gdy w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi liczba osób jest mniejsza niŜ 10, dopuszcza się umieszczenie wspólnego ustępu dla kobiet i męŜczyzn. 3. W budynkach, o których mowa w ust. 1, odległość od stanowiska pracy lub miejsca przebywania ludzi do najbliŜszego ustępu nie moŜe być większa niŜ 75 m, a od stanowiska pracy chronionej niŜ 50 m. § 85. 1. Ustępy ogólnodostępne w budynkach zamieszkania zbiorowego, uŜyteczności publicznej i zakładów pracy powinny mieć wejścia z dróg komunikacji ogólnej. 2. W ustępach ogólnodostępnych naleŜy stosować: 1) przedsionki, oddzielone ścianami pełnymi na całą wysokość pomieszczenia, w których mogą być instalowane tylko umywalki, 2) drzwi o szerokości co najmniej 0,9 m, 3) drzwi wewnętrzne i drzwi do kabin ustępowych, otwierane na zewnątrz, 3) drzwi do kabin ustępowych otwierane na zewnątrz, o szerokości co najmniej 0,8 m, a do kabin przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych, co najmniej 0,9 m, NNDOM -Nasz Nowy DOM, Biuro Projektowe

27/184

pobrano z www.nndom.pl I Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

4) przegrody dzielące ustęp damski od męskiego, wykonane jako ściany pełne na całą wysokość pomieszczenia, 5) miski ustępowe umieszczone w oddzielnych kabinach o szerokości co najmniej 1 m i długości 1,10 m, ze ściankami i drzwiami o wysokości co najmniej 2 m z prześwitem nad podłogą 0,15 m; oddzielenia nie wymagają ustępy dla dzieci w Ŝłobkach i przedszkolach, 6) wpusty kanalizacyjne podłogowe z syfonem oraz armaturę czerpalną ze złączką do węŜa w pomieszczeniach z pisuarem lub mających więcej niŜ 4 kabiny ustępowe, 7) wentylację grawitacyjną lub mechaniczną - w ustępach z oknem i jedną kabiną, a w innych - mechaniczną o działaniu ciągłym lub włączaną automatycznie. 3. Przedsionków, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie wymagają ustępy przy salach zajęć w Ŝłobkach i przedszkolach oraz przy pokojach dla chorych w szpitalach. § 86. 1. W budynku, na kondygnacjach dostępnych dla osób niepełnosprawnych, co najmniej jedno z ogólnodostępnych pomieszczeń higienicznosanitarnych powinno być przystosowane dla tych osób przez: 1) zapewnienie przestrzeni manewrowej o wymiarach co najmniej 1,5x1,5 m, 2) stosowanie w tych pomieszczeniach i na trasie dojazdu do nich drzwi bez progów, 3) zainstalowanie odpowiednio przystosowanej, co najmniej jednej miski ustępowej i umywalki, a takŜe jednego natrysku, jeŜeli ze względu na przeznaczenie przewiduje się w budynku takie urządzenia, 4) zainstalowanie uchwytów higienicznosanitarnych. ułatwiających korzystanie z urządzeń

2. Dopuszcza się stosowanie pojedynczego ustępu dla osób niepełnosprawnych bez przedsionka oddzielającego od komunikacji ogólnej. § 87. 1. Ustępy publiczne naleŜy sytuować na terenach wyposaŜonych w sieć wodociągową i kanalizacyjną. 2. Dopuszcza się sytuowanie ustępów publicznych na terenach nieskanalizowanych, jako budynki wolno stojące ze szczelnymi zbiornikami nieczystości. 3. Dopuszcza się sytuowanie tymczasowych, nieskanalizowanych ustępów publicznych na terenach skanalizowanych, za zgodą właściwego terenowo państwowego inspektora sanitarnego. 4. Ustęp publiczny powinien odpowiadać wymaganiom określonym w § 85 oraz mieć kabiny ustępowe o wymiarach co najmniej 1,5 m długości i 1 m szerokości. 5. W ustępie publicznym naleŜy zainstalować co najmniej jeden wpust kanalizacyjny podłogowy z syfonem oraz armaturę czerpalną ze złączką do węŜa. 6. W ustępie publicznym co najmniej jedna kabina powinna być przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, zgodnie z § 86. NNDOM -Nasz Nowy DOM, Biuro Projektowe

28/184

pobrano z www.nndom.pl I Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

§ 88. 1. Wejście do ustępu publicznego, wbudowanego w inny obiekt, nie moŜe prowadzić bezpośrednio z klatki schodowej lub innej drogi komunikacji ogólnej w budynku ani z pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi. 2. Odległość od okien i drzwi ustępu publicznego do okien i drzwi do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do produkcji i magazynowania artykułów Ŝywnościowych i farmaceutycznych nie moŜe być mniejsza niŜ 10 m. § 89. 1. Przepisów § 73 ust. 1, § 75, 79 ust. 1, § 82 i 83 oraz w przypadkach przebudowy takŜe § 77 ust. 2 niniejszego działu nie stosuje się do budynków zakwaterowania osób tymczasowo aresztowanych, skazanych lub ukaranych, zwanych dalej "osadzonymi". 2. Przepisów § 75 i 79 ust. 1 nie stosuje się do zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.

Rozdział 7 Szczególne wymagania dotyczące mieszkań w budynkach wielorodzinnych § 90. Mieszkanie w budynku wielorodzinnym powinno spełniać wymagania dotyczące pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, a ponadto wymagania określone w niniejszym rozdziale. § 91. Mieszkanie, z wyjątkiem jedno- i dwupokojowego, powinno być przewietrzane na przestrzał lub naroŜnikowo. Nie dotyczy to mieszkania w budynku podlegającym przebudowie, a takŜe mieszkania wyposaŜonego w wentylację mechaniczną o działaniu ciągłym wywiewną lub nawiewno-wywiewną. § 92. 1. Mieszkanie, oprócz pomieszczeń mieszkalnych, powinno mieć kuchnię lub wnękę kuchenną, łazienkę, ustęp wydzielony lub miskę ustępową w łazience, przestrzeń składowania oraz przestrzeń komunikacji wewnętrznej. 2. Kuchnia i wnęka kuchenna powinny być wyposaŜone w trzon kuchenny, zlewozmywak lub zlew oraz mieć układ przestrzenny, umoŜliwiający zainstalowanie chłodziarki i urządzenie miejsca pracy. 3. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym w łazienkach powinno być moŜliwe zainstalowanie wanny lub kabiny natryskowej, umywalki, miski ustępowej (jeŜeli nie ma ustępu wydzielonego), automatycznej pralki domowej, a takŜe usytuowanie pojemnika na brudną bieliznę. Sposób zagospodarowania i rozmieszczenia urządzeń sanitarnych powinien zapewniać do nich dogodny dostęp. 4. Ustęp wydzielony naleŜy wyposaŜyć w umywalkę. § 93. 1. Pomieszczenie mieszkalne i kuchenne powinno mieć bezpośrednie oświetlenie światłem dziennym. 2. W mieszkaniu jednopokojowym dopuszcza się pomieszczenie kuchenne bez okien lub wnękę kuchenną połączoną z przedpokojem, pod warunkiem zastosowania co najmniej wentylacji: 1) grawitacyjnej - w przypadku kuchni elektrycznej, 2) mechanicznej wywiewnej - w przypadku kuchni gazowej. NNDOM -Nasz Nowy DOM, Biuro Projektowe

29/184

zamocowania i złącza urządzeń. 4) kuchni w mieszkaniu wielopokojowym .2. 1.2 m.9 m na długości korytarza nie większej niŜ 1. § 94.15 m poniŜej płaszczyzny sufitu. z dopuszczeniem miejscowego zwęŜenia do 0. 1. pod warunkiem zastosowania rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych.pl I Warunki techniczne. powinny być wykonane w sposób uniemoŜliwiający przenoszenie niedopuszczalnego hałasu i drgań na elementy budynku i instalacje. Podpory. zgodnie z wymaganiami § 323 ust. jeŜeli inne przepisy rozporządzenia nie określają większych wymagań. 2 pkt 2 i § 327 rozporządzenia oraz Polskich Norm dotyczących dopuszczalnego poziomu hałasu w pomieszczeniach i szkodliwych drgań. W mieszkaniu wielopokojowym kuchnia moŜe stanowić część pokoju przeznaczonego na pobyt dzienny. W budynku wielorodzinnym szerokość w świetle ścian pomieszczeń powinna wynosić co najmniej: 1) pokoju sypialnego przewidzianego dla jednej osoby . w którym są zainstalowane urządzenia emitujące hałasy lub drgania. 2.1. 1. a takŜe z zapewnieniem odprowadzenia powietrza z pomieszczenia dodatkowym otworem wywiewnym. 2) pokoju sypialnego przewidzianego dla dwóch osób . pod warunkiem zastosowania w tym pomieszczeniu wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej z podłączeniem do niej okapu wywiewnego nad trzonem kuchennym. 2.nndom. W mieszkaniu co najmniej jeden pokój powinien mieć powierzchnię nie mniejszą niŜ 16 m2.2. pod warunkiem zastosowania rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych. moŜe być sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Biuro Projektowe 30/184 . 1. § 95. Pomieszczenie techniczne. Korytarze stanowiące komunikację wewnętrzną w mieszkaniu powinny mieć szerokość w świetle co najmniej 1.7 m.2.2 m.pobrano z www.4 m. 3) kuchni w mieszkaniu jednopokojowym . Kształt i wymiary przedpokoju powinny umoŜliwiać przeniesienie chorego na noszach oraz wykonanie manewru wózkiem inwalidzkim w miejscach zmiany kierunku ruchu. 2. 1.5 m. § 97. usytuowanym nie więcej niŜ 0. o których mowa w ust. moŜe być sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi. zapewniających ochronę sąsiednich pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi przed uciąŜliwym oddziaływaniem tych urządzeń. Wysokość pomieszczenia technicznego i gospodarczego nie powinna być mniejsza niŜ 2 m. Rozdział 8 Pomieszczenia techniczne i gospodarcze § 96. zapewniających ochronę sąsiednich pomieszczeń przed uciąŜliwym oddziaływaniem tych urządzeń. 1. Pomieszczenie techniczne. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 3. 2 pkt 2 i § 327 oraz Polskich Norm dotyczących dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach oraz oceny wpływu drgań na budynki i na ludzi w budynkach.8 m. NNDOM -Nasz Nowy DOM. w którym są zainstalowane urządzenia emitujące hałasy lub drgania. zgodnie z wymaganiami § 323 ust.

6 m. Odległość między włazami kontrolnymi w kanałach instalacyjnych nie moŜe przekraczać 30 m. 1. 4. 2.5 m. pomosty. § 98. podesty. 5.nndom. Pomieszczenia techniczne i gospodarcze powinny być wyposaŜone w instalacje i urządzenia elektryczne dostosowane do ich przeznaczenia.1 m z poprzeczką umieszczoną w połowie jej wysokości i krawęŜnikiem o wysokości co najmniej 0. 2.9 m i mogą być usytuowane nad stanowiskiem pracy na wysokości co najmniej 2. o których mowa w ust. przy czym na odcinkach o długości do 4 m wysokość kanałów moŜe być obniŜona do 0. 2.pl I Warunki techniczne. Biuro Projektowe 31/184 . w stosunku do których wymagania określa Polska Norma dotycząca projektowania i budowy elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych linii kablowych. Ogólne wymagania dotyczące dojść i przejść do dźwignic naleŜy stosować równieŜ w razie wykonania dojść roboczych do pomieszczeń i części budynku nieprzeznaczonych na pobyt ludzi. 3. NNDOM -Nasz Nowy DOM. Podłogi w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych powinny być wykonane w sposób zapewniający utrzymanie czystości. Przepisy ust.6 m lub średnicę 0. 1. związanych z okresową obsługą maszyn i urządzeń oraz przeglądem i utrzymaniem stanu technicznego budynku. z zastrzeŜeniem § 242 ust. Podłogi aŜurowe nie mogą mieć otworów o powierzchni większej niŜ 1. licząc od poziomu podłogi tego stanowiska. Nawierzchnia podłogi w dojściach i przejściach nie moŜe być śliska. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2. 3. schody. W pomieszczeniach.9 m. 1. 3. wysokość drzwi i przejść pod przewodami instalacyjnymi powinna wynosić w świetle co najmniej 1. Projektowanie i budowa. Pomieszczenia techniczne przeznaczone do układania kabli w budynku (tunele i pomieszczenia kablowe) powinny spełniać wymagania wynikające z normy Stowarzyszenia Elektryków Polskich nr N SEP-E-004:2003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. wykonane z materiałów niepalnych. stosownie do ich przeznaczenia.6 m x 0. Dojściami i przejściami do dźwignic i innych urządzeń technicznych mogą być korytarze. Wysokość kanałów i przestrzeni instalacyjnych w budynku oraz studzienek rewizyjnych powinna wynosić w świetle co najmniej 1. 1. zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczących tych instalacji i urządzeń.pobrano z www. § 100. 1. 3 i 4 nie odnoszą się do tuneli kablowych.700 mm2 i wymiarów umoŜliwiających przejście przez nie kuli o średnicy większej niŜ 36 mm.9 m.9 m. Poziome dojścia i przejścia od strony przestrzeni otwartej powinny być zabezpieczone balustradą o wysokości 1. 4. z zastrzeŜeniem § 68 ust. galerie. 5. Włazy te powinny znajdować się na kaŜdym załamaniu kanału i mieć wymiary co najmniej 0. Rozdział 9 Dojścia i przejścia do urządzeń technicznych § 99.15 m. drabiny i klamry. Dojścia i przejścia powinny mieć wysokość w świetle co najmniej 1.

5 m. umoŜliwiające ruch dwukierunkowy. zabezpieczoną przed zamarzaniem. bądź garaŜem otwartym . GaraŜ do przechowywania i bieŜącej. Odległość drabiny lub klamry od ściany bądź innej konstrukcji.5 m.7 m i większa niŜ 0. w miejscu najbardziej od niej oddalonym. jeŜeli nie zostały zastosowane inne zabezpieczenia przed upadkiem.8 m.75 m nad poziom wejścia (pomostu).z pełną obudową zewnętrzną i zamykanymi otworami. naleŜy stosować pochylnie o szerokości co najmniej 5. Biuro Projektowe 32/184 . zgodnie z § 108. 5) wpusty podłogowe z syfonem i osadnikami w garaŜu z instalacją wodociągową lub przeciwpoŜarową tryskaczową. 2. 3) elektryczną instalację oświetleniową.pobrano z www.3 m. a odstępy między szczeblami nie mogą być większe niŜ 0. jako dojście i przejście między róŜnymi poziomami mogą słuŜyć drabiny lub klamry. Do garaŜu połoŜonego poniŜej lub powyŜej terenu naleŜy zapewnić dojazd dla samochodów za pomocą pochylni o maksymalnym nachyleniu nie większym niŜ określone w § 70 lub zastosować odpowiednie urządzenia do transportu pionowego. 1. 4) zapewnioną wymianę powietrza.bez ścian zewnętrznych albo ze ścianami niepełnymi lub aŜurowymi.15 m. W wyjątkowych przypadkach. Szerokość drabin lub klamer. do której są umocowane. W garaŜu przeznaczonym dla więcej niŜ 25 samochodów na kaŜdej kondygnacji. nie moŜe być mniejsza niŜ 0. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 101. nie moŜe być mniejsza niŜ 0. w garaŜu podziemnym przed wjazdem do niego oraz w garaŜu nadziemnym o pojemności powyŜej 25 samochodów. uzasadnionych względami uŜytkowymi. trwale zamocowane do konstrukcji. 1. 2. Rozdział 10 GaraŜe dla samochodów osobowych § 102. rozmieszczone w rozstawie nie większym niŜ 0. 2) wjazdy lub wrota garaŜowe co najmniej o szerokości 2. Górne końce podłuŜnic (bocznic) drabin powinny być wyprowadzone co najmniej 0. niezawodowej obsługi samochodów osobowych. o których mowa w ust.3 m. będący garaŜem zamkniętym .8 m. a odległość obręczy ochronnej od drabiny. Poczynając od wysokości 3 m nad poziomem podłogi.7 m dla wjazdu i wyjazdu samochodów. wymaganą przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpoŜarowej. § 103. 6) instalację przeciwpoŜarową. powinna wynosić co najmniej 0. z pionowymi prętami w rozstawie nie większym niŜ 0. lub osobne.3 m i wysokości 2 m w świetle. stanowiący samodzielny obiekt budowlany lub część innego obiektu. jednopasmowe pochylnie o szerokości co najmniej 2. NNDOM -Nasz Nowy DOM. 4.pl I Warunki techniczne.nndom. powinien mieć: 1) wysokość w świetle konstrukcji co najmniej 2.2 m i do spodu przewodów i urządzeń instalacyjnych 2 m. takie jak obręcze ochronne. drabiny lub klamry powinny być zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed upadkiem. 1. 3. Spoczniki z balustradą powinny być umieszczone co 8-10 m wysokości drabiny lub ciągu klamer.

takŜe na pochylni jednopasmowej. jeŜeli ich nachylenie nie przekracza 10% oraz istnieje moŜliwość wydzielenia bezpiecznego pasma ruchu pieszego o szerokości co najmniej 0. przeznaczonym dla nie więcej niŜ 10 samochodów na kondygnacji. z zachowaniem odległości między bokiem samochodu a ścianą lub słupem . oraz szczelność uniemoŜliwiającą przenikanie spalin lub oparów paliwa do sąsiednich pomieszczeń. 2. 4. zapewniające wymaganą izolację akustyczną. 2) przy usytuowaniu pod kątem 60° . § 106. Stanowiska postojowe dla samochodów. 2. 4.5 m. a w garaŜu o pojemności do 25 samochodów włącznie na kondygnacji . 3) przy usytuowaniu pod kątem 45° . Stanowiska postojowe w garaŜu powinny mieć co najmniej szerokość 2.5 m. do 5. 1.0 m. usytuowanych obok lub nad garaŜem.pl I Warunki techniczne.0 m. Nie wymaga się wydzielenia pasma ruchu pieszego na pochylni dwupasmowej.5.75 m. W garaŜu wielopoziomowym lub stanowiącym kondygnację w budynku mieszkalnym wielorodzinnym oraz budynku uŜyteczności publicznej naleŜy zainstalować urządzenia dźwigowe lub inne urządzenia podnośne umoŜliwiające transport pionowy osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich na inne kondygnacje. z których korzystają osoby niepełnosprawne. § 104. 1. § 105.5 m.3 m. o szerokości nie mniejszej niŜ 1. 4.7 m. 1.4 m.i dwupoziomowym. które wymagają dostępności dla tych osób. GaraŜ znajdujący się w budynku o innym przeznaczeniu powinien mieć ściany i stropy.nndom.2 m. o której mowa w § 326. Stanowiska postojowe w garaŜu. z uwzględnieniem warunków.3. dopuszcza się zastosowanie wyłącznie pochylni jednopasmowych. pod warunkiem zainstalowania sygnalizacji do regulacji kierunków ruchu. NNDOM -Nasz Nowy DOM. ale co najmniej: 1) przy usytuowaniu prostopadłym . 1 pkt 1. Biuro Projektowe 33/184 . W garaŜu podziemnym i wielopoziomowym nadziemnym jako dojścia naleŜy stosować schody odpowiadające warunkom określonym w § 68. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 3. 3. z których korzystają osoby niepełnosprawne. 4) przy usytuowaniu równoległym . dopuszcza się zastosowanie pochylni jednopasmowej bez sygnalizacji świetlnej. jeŜeli stanowiska postojowe mają szerokość co najmniej 2.3 m i długość 5.co najmniej 0. Dopuszcza się zmniejszenie wymiaru. oraz do sposobu ich usytuowania w stosunku do osi drogi. W garaŜu przeznaczonym dla nie więcej niŜ 25 samochodów na kondygnacji. W garaŜu jednopoziomowym podziemnym i nadziemnym dopuszcza się wykorzystanie jako dojścia pochylni przeznaczonych do ruchu samochodów. o których mowa w § 70. jakie mają być przechowywane. przeznaczone dla samochodów. powinny mieć zapewniony dojazd na wózku inwalidzkim z drogi manewrowej do drzwi samochodu co najmniej z jednej strony. 5. o którym mowa w ust. przeznaczonych na pobyt ludzi.pobrano z www. 3. naleŜy sytuować na poziomie terenu lub na kondygnacjach dostępnych dla tych osób z pochylni. W garaŜu jedno. Dojazd (droga manewrowa) do stanowisk postojowych w garaŜu jednoprzestrzennym (bez ścian wewnętrznych) powinien mieć szerokość dostosowaną do warunków ruchu takich samochodów.

Wymaganie. 1. o łącznej powierzchni netto otworów wentylacyjnych nie mniejszej niŜ 0. oraz w kanałach rewizyjnych.5-krotną wymianę powietrza na godzinę . sterowaną czujkami niedopuszczalnego poziomu stęŜenia gazu propan-butan . sterowaną czujkami niedopuszczalnego poziomu stęŜenia tlenku węgla .w ogrzewanych garaŜach nadziemnych lub częściowo zagłębionych. 2) usytuowanie ścian zewnętrznych tych kondygnacji w jednej płaszczyźnie z licem ścian zewnętrznych części garaŜowej lub z krawędziami jej stropów wymaga zastosowania w tych pomieszczeniach okien nieotwieranych oraz wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji. z NNDOM -Nasz Nowy DOM. przy spełnieniu jednego z warunków: 1) lico ściany zewnętrznej tych kondygnacji z oknami otwieranymi jest cofnięte w stosunku do lica ściany garaŜu otwartego lub do krawędzi jego najwyŜszego stropu co najmniej o 6 m. 5.04 m2 na kaŜde. przybudowanych lub wbudowanych w inne budynki. Biuro Projektowe 34/184 . 3. W garaŜu krawędzie płaszczyzny posadzki. przez przewietrzanie otworami wentylacyjnymi umieszczonymi w ścianach przeciwległych lub bocznych.w innych garaŜach. 2) co najmniej grawitacyjną. nie dotyczy budynków jednorodzinnych. stanowisko postojowe w nieogrzewanych garaŜach nadziemnych wolno stojących. uniemoŜliwiającym spływ wody lub innej cieczy na zewnątrz i na niŜszy poziom garaŜowania. Posadzka w garaŜu powinna mieć spadki do wewnętrznego lub zewnętrznego wpustu kanalizacyjnego. W garaŜu zamkniętym naleŜy stosować wentylację: 1) co najmniej naturalną. w których dopuszcza się parkowanie samochodów zasilanych gazem propan-butan i w których poziom podłogi znajduje się poniŜej poziomu terenu. 1. 1. a takŜe znajdujących się w niej otworów. z wyjątkiem pomieszczeń mieszkalnych. opieki zdrowotnej oraz oświaty i nauki. naleŜy. 2. zagrodowej i rekreacji indywidualnej dopuszcza się wykonywanie spadku posadzki skierowanego bezpośrednio na nieutwardzony teren działki.nndom. z zastrzeŜeniem § 150 ust. o którym mowa w ust. W zabudowie jednorodzinnej. bądź we wrotach garaŜowych. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2. W garaŜu otwartym naleŜy zapewnić przewietrzanie naturalne kondygnacji spełniające następujące wymagania: 1) łączna wielkość niezamykanych otworów w ścianach zewnętrznych na kaŜdej kondygnacji nie powinna być mniejsza niŜ 35% powierzchni ścian. § 108. Na drodze ruchu pieszego próg ten powinien być wyprofilowany w sposób umoŜliwiający przejazd wózkiem inwalidzkim. 2. a konstrukcja dachu i jego przekrycie nad garaŜem spełniają wymagania określone w § 218. 4) mechaniczną. § 107. 3) mechaniczną. zagrodowych i rekreacji indywidualnej. niewymienionych w pkt 1 i 2. zapewniającą 1.pl I Warunki techniczne.w garaŜach. 2. z uwzględnieniem ust. ograniczyć progiem (obrzeŜem) o wysokości 30 mm. wydzielone przegrodami budowlanymi. słuŜących zawodowej obsłudze i naprawie samochodów bądź znajdujących się w garaŜach wielostanowiskowych. mających nie więcej niŜ 10 stanowisk postojowych.pobrano z www. Dopuszcza się sytuowanie nad garaŜem otwartym kondygnacji z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

W razie zastosowania w budynku instalacji wodociągowej. uŜytkowanego okresowo. Dopuszcza się niewyposaŜenie pomieszczenia przeznaczonego dla inwentarza Ŝywego.naleŜy zastosować fosę o nachyleniu zboczy nie większym niŜ 1:1. 4) zabezpieczenie przed wpływami atmosferycznymi oraz wilgocią z podłoŜa i zalegających odchodów zwierzęcych. powinna być ona doprowadzona do miejsc wynikających z technologii chowu. przesłon Ŝaluzjowych.nndom. oraz odpowiednie warunki do pracy obsługi. a takŜe powinno spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa poŜarowego budynków inwentarskich i ewakuacji zwierząt.pl I Warunki techniczne. Pomieszczenie przeznaczone dla inwentarza Ŝywego powinno odpowiadać potrzebom wynikającym z zasad racjonalnego utrzymywania zwierząt oraz odpowiednich warunków pracy obsługi. 3) utrzymanie właściwej temperatury. w instalacje i urządzenia elektryczne. § 111. Biuro Projektowe 35/184 . § 112. 3) zagłębienie najniŜszego poziomu posadzki nie powinno być większe niŜ 0. dostosowane do przeznaczenia pomieszczeń. 2) odległość między parą przeciwległych ścian z niezamykanymi otworami nie powinna być większa niŜ 100 m. Dział IV WyposaŜenie techniczne budynków NNDOM -Nasz Nowy DOM. 6) wyposaŜenie w instalacje i urządzenia elektryczne. § 110. wymaganą dla określonego gatunku i grupy zwierząt. określone w dziale VI rozdziale 9. 5) odprowadzenie ścieków ze stanowisk dla zwierząt do zewnętrznych lub wewnętrznych zbiorników szczelnych.6 m poniŜej poziomu terenu bezpośrednio przylegającego do ściany zewnętrznej garaŜu. Rozdział 11 Szczególne wymagania dotyczące pomieszczeń inwentarskich § 109. W pomieszczeniu przeznaczonym dla inwentarza Ŝywego naleŜy zapewnić: 1) oświetlenie światłem dziennym lub sztucznym. 2) wymianę powietrza. przystosowane do gatunku i grupy zwierząt. a w przypadku większego zagłębienia .pobrano z www. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dopuszczeniem zastosowania w nich stałych nieograniczających wolnej powierzchni otworu.

określonymi w Polskiej Normie dotyczącej zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym. uchylono 2. 1 pkt 7. 5. a takŜe metalową armaturę oraz metalowe urządzenia instalacji wodociągowej wykonanej z zastosowaniem przewodów z materiałów nieprzewodzących prądu elektrycznego naleŜy objąć elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi. Instalacja wodociągowa zimnej wody powinna spełniać wymagania określone w przepisach odrębnych dotyczących ochrony przeciwpoŜarowej oraz w Polskiej Normie dotyczącej instalacji wodociągowych przeciwpoŜarowych. 6. 6. a kończy punktami czerpalnymi. Instalacja wodociągowa ciepłej wody przygotowywanej: 1) centralnie . 7. Instalacja wodociągowa powinna mieć zabezpieczenia uniemoŜliwiające wtórne zanieczyszczenie wody. oraz spełniać wymagania określone w Polskiej Normie dotyczącej projektowania instalacji wodociągowych. o których mowa w § 183 ust. a kończy punktami czerpalnymi. Instalacja wodociągowa zimnej wody powinna spełniać wymagania określone w przepisach odrębnych dotyczących ochrony przeciwpoŜarowej. tak aby nie następowało pogarszanie jej jakości oraz trwałości instalacji. Instalację wodociągową wykonaną z zastosowaniem przewodów metalowych.pl I Warunki techniczne.rozpoczyna się bezpośrednio za armaturą odcinającą tę instalację od indywidualnego węzła ciepłowniczego. uchylono 3a. Instalacja wodociągowa powinna być zaprojektowana i wykonana w sposób zapewniający zaopatrzenie w wodę budynku. z których wykonano te wyroby.nndom. Instalacja wodociągowa powinna mieć zabezpieczenia uniemoŜliwiające wtórne zanieczyszczenie wody. 2) miejscowo . 4. zgodnie z wymaganiami dla przepływów zwrotnych. 7. 1. NNDOM -Nasz Nowy DOM. 5. określonymi w Polskiej Normie dotyczącej projektowania instalacji wodociągowych. Wyroby zastosowane w instalacji wodociągowej powinny być dobrane z uwzględnieniem korozyjności wody. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozdział 1 Instalacje wodociągowe zimnej i ciepłej wody § 113.rozpoczyna się bezpośrednio za armaturą odcinającą na przewodzie zasilającym zimną wodą urządzenia do przygotowywania ciepłej wody. 8.pobrano z www. zgodnie z jego przeznaczeniem. od grupowego węzła ciepłowniczego lub od kotłowni. zgodnie z wymaganiami dla przepływów zwrotnych. a takŜe aby takich skutków nie wywoływało wzajemne oddziaływanie materiałów. Biuro Projektowe 36/184 . Wyroby zastosowane w instalacji wodociągowej powinny być tak dobrane. aby ich wzajemne oddziaływanie nie powodowało pogorszenia jakości dostarczanej wody oraz zmian skracających trwałość tej instalacji.

o których mowa w ust. zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych. nie moŜe być uzyskane ze względu na występujące stale lub okresowo niedostateczne ciśnienie wody w sieci wodociągowej. Biuro Projektowe 37/184 . Na połączeniu wewnętrznej instalacji wodociągowej zimnej wody w budynku lub zewnętrznej na terenie działki budowlanej z siecią wodociągową powinien być zainstalowany zestaw wodomierza głównego. z których wierzchnia powinna być dostosowana do przewidywanego obciąŜenia ruchem pieszym lub kołowym. 1. zaopatrzony w dwie pokrywy. powinno wynosić przed kaŜdym punktem czerpalnym nie mniej niŜ 0. § 117.nndom. W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. aby ilość energii cieplnej potrzebna do przygotowania tej wody była utrzymywana na racjonalnie niskim poziomie. 3. § 115. zagłębienie do wyczerpywania wody oraz wentylację. 2.6 MPa (6 barów). jeŜeli warunki lokalne tego wymagają. w wydzielonym. Za kaŜdym zestawem wodomierza głównego od strony instalacji naleŜy zainstalować zabezpieczenie. 1. Studzienka wodomierzowa powinna być wykonana z materiału trwałego.pobrano z www.5 bara) i nie więcej niŜ 0. 1. 2. Zestaw wodomierza głównego. 1. zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczących zabudowy zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych oraz wymagań instalacyjnych dla wodomierzy. łatwo dostępnym miejscu. mieć stopnie lub klamry do schodzenia oraz otwór włazowy o średnicy co najmniej 0. zabezpieczony zamknięciem przeciwzalewowym. 2. § 116. 2) w przypadku umieszczenia w studzience wodomierzowej poza budynkiem zabezpieczenie przed napływem wód gruntowych i opadowych. zabezpieczonym przed zalaniem wodą.05 MPa (0. 3. powinny mieć: 1) w przypadku umieszczenia w piwnicy budynku . Instalację wodociągową. o którym mowa w § 113 ust. § 118. Instalacja ciepłej wody powinna być zaprojektowana i wykonana w taki sposób. Dopuszcza się umieszczenie zestawu wodomierza głównego w studzience poza budynkiem. naleŜy przed i za wodomierzem połączyć przewodem metalowym. naleŜy zastosować odpowiednie urządzenia techniczne. NNDOM -Nasz Nowy DOM. 7. 1. a takŜe wentylację. powinien być umieszczony w piwnicy budynku lub na parterze. na połączeniu z siecią wodociągową.wpust do kanalizacji. Pomieszczenie lub studzienka. W przypadku połączenia wewnętrznej instalacji wodociągowej zimnej wody w budynku lub zewnętrznej na terenie działki budowlanej z siecią wodociągową w więcej niŜ jednym miejscu naleŜy na kaŜdym z tych połączeń zainstalować zestaw wodomierza głównego i zabezpieczenie. w której jest zainstalowany zestaw wodomierza głównego.pl I Warunki techniczne. wykonaną z materiałów przewodzących prąd elektryczny. 1. JeŜeli minimalne ciśnienie. zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej miejscem tym powinno być odrębne pomieszczenie. 2. zgodnie z Polską Normą dotyczącą uziemień i przewodów ochronnych. 1. poza hydrantami przeciwpoŜarowymi. 1 i 2. jeŜeli jest on niepodpiwniczony i nie ma moŜliwości wydzielenia na parterze budynku miejsca. określone w ust.6 m w świetle. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 114. zapewniające wymaganą jego wielkość w instalacji wodociągowej w budynku. o którym mowa w ust. Ciśnienie wody w instalacji wodociągowej w budynku.

powinna zapewnić spełnienie wymagań określonych w ust. naleŜy w okresie przerw w jej działaniu zapewnić inny sposób podgrzewania wody. 1. 4. zagrodowych i rekreacji indywidualnej. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbędne jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie niŜszej niŜ 70 ° i nie wy Ŝszej niŜ 80 ° C C. 3. z wyjątkiem jednorodzinnych. 2. dostarczanej do poszczególnych mieszkań oraz pomieszczeń słuŜących do wspólnego uŜytku mieszkańców. W budynkach. zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej zabezpieczeń instalacji ciepłej wody. takŜe na odcinkach przewodów o objętości wewnątrz przewodu powyŜej 3 dm3 prowadzących do punktów czerpalnych. Instalacja ciepłej wody powinna mieć zabezpieczenie przed przekroczeniem. zaopatrywanych w ciepłą wodę ze wspólnej kotłowni lub grupowego węzła ciepłowniczego. Straty ciepła na przesyle ciepłej wody uŜytkowej i w przewodach cyrkulacyjnych powinny być na racjonalnie niskim poziomie. zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej naleŜy stosować urządzenia do pomiaru ilości ciepła lub paliwa zuŜywanego do przygotowania ciepłej wody. § 120. W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony. przeprowadzanie jej okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody nie niŜszej niŜ 70° C. § 121. Biuro Projektowe 38/184 . 3. dopuszczalnych dla danych instalacji. 1. 2 i § 267 ust. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym. w których występuje stały obieg wody. o których mowa w ust. naleŜy stosować zestawy wodomierzowe. w instalacji ciepłej wody powinien być zapewniony stały obieg wody. Rozdział 2 NNDOM -Nasz Nowy DOM. jeŜeli w budynkach tych są zastosowane zestawy wodomierzowe.pobrano z www. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym do pomiaru ilości zimnej i ciepłej wody. Instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna umoŜliwiać uzyskanie w punktach czerpalnych wody o temperaturze nie niŜszej niŜ 55 ° i nie wy Ŝszej niŜ 60 ° C C. 8. 1. 3. o których mowa w § 115 ust. Urządzenia do przygotowania ciepłej wody instalowane w budynkach powinny odpowiadać wymaganiom określonym w przepisie odrębnym dotyczącym efektywności energetycznej. Instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna umoŜliwiać przeprowadzanie ciągłej lub okresowej dezynfekcji metodą chemiczną lub fizyczną (w tym okresowe stosowanie metody dezynfekcji cieplnej). 5.pl I Warunki techniczne. Instalacja ciepłej wody powinna zapewniać uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie niŜszej niŜ 55° i nie wy Ŝszej niŜ 60° przy czym instalacja ta powinna umo Ŝliwiać C C. ciśnienia i temperatury. 2. § 119.nndom. Izolacja cieplna przewodów instalacji ciepłej wody. 2. bez obniŜania trwałości instalacji i zastosowanych w niej wyrobów. W zespołach budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Izolacja cieplna tych przewodów powinna spełniać wymagania określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia. W budynkach. w których do przygotowania ciepłej wody korzysta się z instalacji ogrzewczej. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2. 2a. 2. urządzenie do pomiaru ilości ciepła lub paliwa zuŜywanego do przygotowania ciepłej wody moŜe być umieszczone poza tymi budynkami. zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.

pobrano z www.nndom.pl I Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Kanalizacja ściekowa i deszczowa § 122. 1. Instalację kanalizacyjną stanowi układ połączonych przewodów wraz z urządzeniami, przyborami i wpustami odprowadzającymi ścieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku. 2. Instalacja kanalizacyjna budynku powinna umoŜliwiać odprowadzanie ścieków, a takŜe wód opadowych z tego budynku, jeŜeli nie są one odprowadzane na teren działki, oraz spełniać wymagania określone w Polskich Normach dotyczących tych instalacji. 3. Metalowe przybory sanitarne w instalacji kanalizacyjnej naleŜy objąć elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi, o których mowa w § 183 ust. 1 pkt 7. § 123. Instalacja kanalizacyjna budynku, do której są wprowadzane ścieki nieodpowiadające warunkom dotyczącym ochrony ziemi i wód oraz odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej, określonym w przepisach odrębnych, powinna być wyposaŜona w urządzenia słuŜące do ich oczyszczania do stanu zgodnego z tymi przepisami. § 124. Skanalizowanie piwnic i innych pomieszczeń w budynku, połoŜonych poniŜej poziomu, z którego krótkotrwale nie jest moŜliwy grawitacyjny spływ ścieków, moŜe być wykonane pod warunkiem zainstalowania w miejscach łatwo dostępnych urządzeń przeciwzalewowych, o konstrukcji umoŜliwiającej ich szybkie zamknięcie ręczne lub samoczynne, a w budynkach uŜyteczności publicznej - zamknięcie samoczynne. § 124. Instalacja kanalizacyjna grawitacyjna w pomieszczeniach budynku, z których krótkotrwale nie jest moŜliwy grawitacyjny spływ ścieków, moŜe być wykonana pod warunkiem zainstalowania zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym ścieków z sieci kanalizacyjnej przez zastosowanie przepompowni ścieków, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej projektowania przepompowni ścieków w kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków lub urządzenia przeciwzalewowego zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej urządzeń przeciwzalewowych w budynkach. § 125. 1. Przewody spustowe (piony) instalacji kanalizacyjnej powinny być wyprowadzone jako przewody wentylacyjne ponad dach, a takŜe powyŜej górnej krawędzi okien i drzwi znajdujących się w odległości poziomej mniejszej niŜ 4 m od wylotów rur. 1. Przewody spustowe (piony) grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej powinny być wyprowadzone jako przewody wentylujące ponad dach, a takŜe powyŜej górnej krawędzi okien i drzwi znajdujących się w odległości poziomej mniejszej niŜ 4 m od wylotów tych przewodów. 2. Nie jest wymagane wyprowadzanie ponad dach wszystkich przewodów wentylujących piony kanalizacyjne, pod następującymi warunkami: 1) zastosowania na pionach kanalizacyjnych niewyprowadzonych ponad dach urządzeń napowietrzających te piony i przeciwdziałających przenikaniu wyziewów z kanalizacji do pomieszczeń, 2) wyprowadzenia ponad dach przewodów wentylujących: a) ostatni pion, licząc od podłączenia kanalizacyjnego na kaŜdym przewodzie odpływowym, b) co najmniej co piąty kanalizacyjnych w budynku. z pozostałych pionów

NNDOM -Nasz Nowy DOM, Biuro Projektowe

39/184

pobrano z www.nndom.pl I Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

3. Wprowadzanie przewodów wentylujących piony kanalizacyjne do przewodów dymowych i spalinowych oraz do przewodów wentylacyjnych pomieszczeń jest zabronione. 4. W przypadku gdy wysokość przewodu spustowego (pionu) grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej przekracza 10 m, podłączenia podejść na najniŜszej kondygnacji powinny spełniać wymagania Polskiej Normy dotyczącej projektowania instalacji kanalizacyjnych. § 126. 1. Dachy i tarasy, a takŜe zagłębienia przy ścianach zewnętrznych budynku powinny mieć odprowadzenie wody opadowej do wyodrębnionej kanalizacji deszczowej lub kanalizacji ogólnospławnej, a w przypadku braku takiej moŜliwości - zgodnie z § 28 ust. 2. 2. Przewody odprowadzające wody opadowe przez wnętrze budynku w przypadku przyłączenia budynku do sieci kanalizacji ogólnospławnej naleŜy łączyć z instalacją kanalizacyjną poza budynkiem. 3. W przypadku wykorzystywania wód opadowych, gromadzonych w zbiornikach retencyjnych, do spłukiwania toalet, podlewania zieleni, mycia dróg i chodników oraz innych potrzeb gospodarczych naleŜy dla tego celu wykonać odrębną instalację, niepołączoną z instalacją wodociągową. § 127. Przyłączenie drenaŜu terenu przy budynku do przewodów odprowadzających ścieki do kanalizacji ogólnospławnej lub deszczowej wymaga zastosowania urządzeń zapobiegających zamulaniu tych przewodów oraz przedostawaniu się ścieków i gazów z sieci kanalizacyjnej do ziemi.

Rozdział 3 Wewnętrzne urządzenia do usuwania odpadów stałych § 128. Wewnętrzne urządzenia zsypowe do usuwania odpadów i nieczystości stałych mogą być stosowane w budynkach mieszkalnych o wysokości do 55 m i powinny odpowiadać wymaganiom higienicznym, być wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo poŜarowe, być zabezpieczone pod względem akustycznym i nie powodować uciąŜliwości dla mieszkańców. § 129. Urządzenie zsypowe zainstalowane w budynku powinno odpowiadać następującym warunkom: 1) nie moŜe być usytuowane bezpośrednio przy ścianach pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz w odległości mniejszej niŜ 2 m od drzwi wejściowych do tych pomieszczeń, 2) powinno być zabezpieczone przed zamarzaniem, 3) komora wsypowa powinna być wydzielona pełnymi ścianami, spełniającymi wymagania § 216 ust. 1, a takŜe mieć drzwi o szerokości co najmniej 0,8 m, umieszczone w sposób umoŜliwiający dostęp osobom niepełnosprawnym, 4) otwór wsypowy powinien mieć zamknięcie chroniące przed wydzielaniem się woni z rury zsypowej, 5) rura zsypowa powinna mieć średnicę wewnętrzną co najmniej 0,4 m,

NNDOM -Nasz Nowy DOM, Biuro Projektowe

40/184

pobrano z www.nndom.pl I Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

6) rura zsypowa powinna być prowadzona pionowo bez załamań oraz wentylowana przewodem wyprowadzonym ponad dach, wyposaŜonym w filtr oraz wentylator wywiewny, 7) rura zsypowa powinna być gładka wewnątrz, wykonana z materiałów trwałych, niepalnych, nienasiąkliwych i odpornych na niszczące oddziaływania chemiczne odpadów oraz uderzenia przy ich spadaniu. § 130. 1. Nad najwyŜej połoŜonym otworem wsypowym powinna znajdować się górna komora zsypu z urządzeniami do czyszczenia i dezynfekcji urządzenia zsypowego. 2. Pod najniŜej połoŜonym otworem wsypowym powinna znajdować się dolna komora zsypu z pojemnikami do gromadzenia odpadów. Pojemność dolnej komory zsypu, warunki dojazdu i szerokość otworu drzwiowego do niej powinny umoŜliwiać stosowanie ruchomych pojemników na śmieci o wielkości uŜywanej w danym rejonie oczyszczania. 3. Górna i dolna komora zsypu powinny mieć: 1) ściany i posadzkę z materiału nienasiąkliwego, łatwo zmywalnego, 2) urządzenia do spłukiwania zimną i ciepłą wodą, 3) wpust kanalizacyjny, 4) dopływ powietrza oraz niezaleŜną wentylację wywiewną, 5) wejścia bez progów, zamykane drzwiami pełnymi, otwieranymi na zewnątrz, 6) elektryczną instalację oświetleniową. § 131. Rozwiązania techniczne urządzeń zsypowych powinny spełniać wymagania Polskich Norm dotyczących tych urządzeń.

Rozdział 4 Instalacje ogrzewcze § 132. 1. Budynek, który ze względu na swoje przeznaczenie wymaga ogrzewania, powinien być wyposaŜony w instalację ogrzewczą lub inne urządzenia ogrzewcze, niebędące piecami, trzonami kuchennymi lub kominkami. 2. Dopuszcza się stosowanie pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe w budynkach o wysokości do 3 kondygnacji nadziemnych włącznie, jeŜeli nie jest to sprzeczne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przy czym w budynkach zakładów opieki zdrowotnej, opieki społecznej, przeznaczonych dla dzieci i młodzieŜy, lokalach gastronomicznych oraz pomieszczeniach przeznaczonych do produkcji Ŝywności i środków farmaceutycznych - pod warunkiem uzyskania zgody właściwego państwowego inspektora sanitarnego. 3. Kominki opalane drewnem z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym mogą być instalowane wyłącznie w budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej oraz niskich budynkach wielorodzinnych, w pomieszczeniach:

NNDOM -Nasz Nowy DOM, Biuro Projektowe

41/184

4. § 133. Funkcję ogrzewania powietrznego moŜe takŜe pełnić instalacja wentylacji mechanicznej. lecz nie mniejszej niŜ 30 m3. 3) posiadających przewody kominowe określone w § 140 ust. 7. w części albo w całości moŜe być przystosowana do działania jako wodna instalacja chłodnicza.dla kominków o obudowie otwartej. Instalacja ogrzewcza wodna systemu zamkniętego z grzejnikami. 3. wyposaŜonego w urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła. 1. znajdujący się za zaworami oddzielającymi od źródła ciepła.pobrano z www. 9. 1 i 2 oraz § 145 ust. z wyjątkiem kotła na paliwo stałe o mocy nominalnej do 300 kW.dla kominków o obudowie zamkniętej. 4) w których moŜliwy jest dopływ powietrza do paleniska kominka w ilości: a) co najmniej 10 m3/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kominka . takiego jak kotłownia. 6. węzeł ciepłowniczy indywidualny lub grupowy. 1. o których mowa w § 150 ust. Instalacja ogrzewcza wodna systemu zamkniętego lub wyposaŜona w armaturę automatycznej regulacji powinna mieć urządzenia do odpowietrzania miejscowego. 2. Instalacja ogrzewcza wodna powinna być zabezpieczona przed nadmiernym wzrostem ciśnienia i temperatury. pod warunkiem spełnienia NNDOM -Nasz Nowy DOM.nndom. Instalację ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych przewodów wraz z armaturą. znajdujący się pomiędzy źródłem ciepła podgrzewającym powietrze a ogrzewanymi pomieszczeniami. Instalacja ogrzewcza wodna powinna być zaprojektowana w taki sposób. Zabrania się stosowania kotła na paliwo stałe do zasilania instalacji ogrzewczej wodnej systemu zamkniętego. Biuro Projektowe 42/184 . aby ilość wody uzupełniającej moŜna było utrzymywać na racjonalnie niskim poziomie. zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczących zabezpieczeń instalacji ogrzewań wodnych. zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej odpowietrzania instalacji ogrzewań wodnych. Zabrania się zasilania z kotła na paliwo stałe instalacji ogrzewczych wodnych systemu zamkniętego. pompami obiegowymi. 2) spełniających wymagania dotyczące wentylacji. wyposaŜonych w przeponowe naczynia wzbiorcze. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 1) o kubaturze wynikającej ze wskaźnika 4 m3/kW nominalnej mocy cieplnej kominka. b) zapewniającej nie mniejszą prędkość przepływu powietrza w otworze komory spalania niŜ 0. Materiały zastosowane w instalacji ogrzewczej wodnej powinny być tak dobrane. Wyroby zastosowane w instalacji ogrzewczej wodnej powinny być dobrane z uwzględnieniem wymagań Polskiej Normy dotyczącej jakości wody w instalacjach ogrzewania oraz z uwzględnieniem korozyjności wody i moŜliwości zastosowania ochrony przed korozją. 8. aby ich wzajemne oddziaływanie umoŜliwiało spełnienie wymagań Polskiej Normy dotyczącej jakości wody w instalacjach ogrzewania.2 m/s .pl I Warunki techniczne. 7. 4. kolektory słoneczne lub pompa ciepła. wyposaŜonej w przeponowe naczynie wzbiorcze. 5. grzejnikami i innymi urządzeniami. Instalację ogrzewczą powietrzną stanowi układ połączonych kanałów i przewodów powietrznych wraz z nawiewnikami i wywiewnikami oraz elementami regulacji strumienia powietrza.

poczekalnie przy salach zewnętrznych lub wykonujących pracę widowiskowych bez szatni. § 134.nieprzeznaczone na pobyt ludzi. ustępy publiczne. a takŜe obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła przegród budowlanych.pl I Warunki techniczne.. hale spręŜarek. NNDOM -Nasz Nowy DOM. Do obliczania szczytowej mocy cieplnej naleŜy przyjmować temperatury obliczeniowe zewnętrzne zgodnie z Polską Normą dotyczącą obliczeniowych temperatur zewnętrznych.w których występują zyski ciepła od urządzeń technologicznych. znajdujących się w okryciach hole wejściowe. a temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczeń . sale widowiskowe bez szatni. magazyny i składy wymagające stałej obsługi. przeznaczone na pobyt ludzi: szatnie okryć zewnętrznych. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wymagań Polskich Norm dotyczących jakości wody w instalacjach ogrzewania i zabezpieczania instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. 10. .zgodnie z poniŜszą tabelą: Temperatury Przeznaczenie lub sposób Przykłady pomieszczeń obliczeniowe*) wykorzystywania pomieszczeń 1 2 . ładownie akumulatorów. . hale formierni. sklepy rybne i mięsne 3 +8°C +12° C . Izolacja cieplna tych przewodów powinna spełniać wymagania określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Izolacja cieplna tych przewodów powinna spełniać wymagania określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia. okryciach zewnętrznych nie przekracza 1 h. maszynownie i szyby dźwigów pozwalają na to względy osobowych technologiczne) . Biuro Projektowe 43/184 . 1. maszynownie chłodni. hartownie.w których nie występują zyski ciepła.. oświetlenia itp. ogrzewania dyŜurnego (jeŜeli akumulatornie. Straty ciepła na przewodach zasilających i powrotnych instalacji wodnej centralnego ogrzewania powinny być na racjonalnie niskim poziomie. a jednorazowy pobyt osób znajdujących się w ruchu i w klatki schodowe w budynkach mieszkalnych. kuźnie. Straty ciepła na przewodach ogrzewania powietrznego powinny być na racjonalnie niskim poziomie. pompownie.w których nie występują zyski ciepła. 9. 2.pobrano z www. hale produkcyjne.w których nie występują zyski ciepła. hale postojowe (bez remontów).w których występują zyski ciepła od urządzeń technologicznych.podczas działania indywidualne. Instalacje i urządzenia do ogrzewania budynku powinny mieć szczytową moc cieplną określoną zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi obliczania zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń.przemysłowe . przeznaczone do stałego pobytu ludzi. oświetlenia itp. hale targowe. wynoszące od 10 do 3 25 W na 1 m kubatury pomieszczenia +16° C hale pracy fizycznej o wydatku energetycznympowyŜej 300 W. garaŜe .nndom. przekraczające 25 W wydziały obróbki cieplnej 3 na 1 m kubatury pomieszczenia . +5°C magazyny bez stałej obsługi. fizyczną o wydatku energetycznym powyŜej 300 W.

mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej. powinny umoŜliwiać uŜytkownikom uzyskanie w pomieszczeniach temperatury niŜszej od obliczeniowej. a takŜe poszczególnych mieszkań oraz lokali uŜytkowych wyposaŜonych we własne instalacje ogrzewcze. JeŜeli zapotrzebowanie na ciepło lub sposób uŜytkowania poszczególnych części budynku są wyraźnie zróŜnicowane. nieprzekraczające 10 3 W na 1 m kubatury pomieszczenia . C 7. Grzejniki oraz inne urządzenia odbierające ciepło z instalacji ogrzewczej powinny być zaopatrzone w regulatory dopływu ciepła. gabinety lekarskie z przeznaczone na pobyt ludzi bez rozbieraniem pacjentów. umywalnie. w których są zainstalowane. 6. powinny odpowiadać wymaganiom określonym w tym przepisie. sale operacyjne +20° C +24° C *) Dopuszcza się przyjmowanie innych temperatur obliczeniowych dla ogrzewanych pomieszczeń niŜ jest to określone w tabeli. W budynku zasilanym z sieci ciepłowniczej oraz w budynku z własnym (indywidualnym) źródłem ciepła na olej opałowy. pokoje biurowe. znajdujących się w ruchu lub wykonujących pracę fizyczną o wydatku energetycznym do 300 W. 5.w okryciach zewnętrznych w pozycji siedzącej i stojącej. instalacja ogrzewcza powinna być odpowiednio podzielona na niezaleŜne gałęzie (obiegi). o których mowa w przepisie odrębnym dotyczącym efektywności energetycznej.przeznaczone na stały pobyt ludzi pokoje mieszkalne. NNDOM -Nasz Nowy DOM. kuchnie indywidualne wyposaŜone w paleniska węglowe . sale niemowląt i sale odzieŜy dziecięce w Ŝłobkach. hale pływalni. natryskownie. 9. w którym w sezonie grzewczym występują okresowe przerwy w uŜytkowaniu. jeŜeli wynika to z wymagań technologicznych. rozbieralnie-szatnie.pobrano z www. 4.pl I Warunki techniczne. kuchnie bez okryć zewnętrznych. Instalacje ogrzewcze zasilane z sieci ciepłowniczej powinny być sterowane urządzeniem do regulacji dopływu ciepła. o których mowa w ust. paliwo gazowe lub energię elektryczną. instalacja ogrzewcza powinna być zaopatrzona w urządzenia pozwalające na ograniczenie dopływu ciepła w czasie tych przerw.w których występują zyski ciepła od urządzeń technologicznych. . 5. w zaleŜności od zmian temperatury wewnętrznej w pomieszczeniach. .przeznaczone do rozbierania. indywidualne wyposaŜone w paleniska gazowe niewykonujących w sposób ciągły lub elektryczne. Urządzenia. W budynku. Biuro Projektowe 44/184 . Urządzenia zastosowane w instalacji ogrzewczej.. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie sale gimnastyczne. bez okryć zewnętrznych. oświetlenia itp. Wymaganie to nie dotyczy budynków jednorodzinnych. przy czym nie niŜszej niŜ 16° w C pomieszczeniach o temperaturze obliczeniowej 20° i wyŜszej. przedpokoje. działającym automatycznie. regulatory dopływu ciepła do grzejników powinny działać automatycznie. odpowiednio do zmian zewnętrznych warunków klimatycznych. 8. 3. Wymaganie to nie dotyczy instalacji ogrzewczej w budynkach zakwaterowania w zakładach karnych i aresztach śledczych. sale posiedzeń pracy fizycznej łazienki.nndom.

Biuro Projektowe 45/184 . w których mogą być instalowane kotły o większych mocach cieplnych nominalnych. 5. w którym znajduje się kocioł. 1 pkt 7. 6. a takŜe metalową armaturę oraz metalowe grzejniki i inne urządzenia instalacji ogrzewczej wykonanej z zastosowaniem przewodów z materiałów nieprzewodzących prądu elektrycznego naleŜy objąć elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi. 2. zapewniającą ich bezpieczne uŜytkowanie. o których mowa w § 183 ust.nndom. 1. w tym określonym w § 220 ust. 2. a takŜe wymaganiom określonym w Polskiej Normie dotyczącej kotłowni wbudowanych na paliwo stałe.pobrano z www. w których mogą być NNDOM -Nasz Nowy DOM. Instalację ogrzewczą wodną wykonaną z zastosowaniem przewodów metalowych. Izolacja cieplna instalacji ogrzewczej wodnej powinna odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy dotyczącej izolacji cieplnej rurociągów. 3. 4. Pomieszczenia przeznaczone do instalowania kotłów na paliwo stałe oraz pomieszczenia składu paliwa i ŜuŜlowni powinny odpowiadać przepisom rozporządzenia. § 135. W przypadku zasilania instalacji ogrzewczej wodnej z kotłowni w budynku mającym więcej niŜ jedno mieszkanie lub lokal uŜytkowy naleŜy zastosować następujące urządzenia słuŜące do rozliczania kosztów zuŜytego ciepła: 1) urządzenie do pomiaru ilości zuŜytego paliwa w kotłowni. 2) urządzenia umoŜliwiające indywidualne rozliczanie kosztów ogrzewania poszczególnych mieszkań lub lokali uŜytkowych w budynku. 2. W budynkach z instalacją ogrzewczą wodną zasilaną z sieci ciepłowniczej powinny znajdować się urządzenia słuŜące do rozliczania zuŜytego ciepła: 1) ciepłomierz (układ pomiarowo-rozliczeniowy) dostarczanego do instalacji ogrzewczej budynku. 8. Skład paliwa powinien być umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu technicznym w pobliŜu kotła lub w pomieszczeniu. 1. Kotły na paliwo stałe o mocy cieplnej nominalnej do 25 kW powinny być instalowane w wydzielonych pomieszczeniach technicznych zlokalizowanych w piwnicy. 1. armatury i urządzeń oraz przepisom § 267 ust.pl I Warunki techniczne. W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zabrania się stosowania ogrzewania parowego oraz wodnych instalacji ogrzewczych o temperaturze czynnika grzejnego przekraczającego 90°C. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 10. 1. Kotły na paliwo stałe o mocy cieplnej nominalnej do 25 kW powinny być instalowane w wydzielonych pomieszczeniach technicznych zlokalizowanych na kondygnacji podziemnej. do pomiaru ilości ciepła 2) urządzenia umoŜliwiające indywidualne rozliczanie kosztów ogrzewania poszczególnych mieszkań lub lokali uŜytkowych w budynku. § 136. Pomieszczenia przeznaczone do instalowania kotłów na paliwo stałe i pomieszczenia składu paliwa i ŜuŜlowni oraz pomieszczenia przeznaczone do instalowania kotłów na olej opałowy i pomieszczenia magazynu oleju opałowego powinny odpowiadać przepisom rozporządzenia. Instalacje ogrzewcze powinny być zaopatrzone w odpowiednią aparaturę kontrolną i pomiarową. na poziomie ogrzewanych pomieszczeń lub w innych pomieszczeniach. Poszczególne części instalacji ogrzewczej powinny być wyposaŜone w armaturę umoŜliwiającą zamknięcie dopływu ciepła do nich i opróŜnienie z czynnika grzejnego bez konieczności przerywania działania pozostałej części instalacji. na poziomie ogrzewanych pomieszczeń lub w innych pomieszczeniach.

5. lecz nie mniej niŜ 30 m3. W pomieszczeniu. 3) posiadających przewody kominowe określone w § 140 ust. w których instalowane są kotły. Warunek wodoszczelności dotyczy równieŜ wszystkich przejść przewodów w podłodze oraz w ścianach do wysokości 10 cm.pl I Warunki techniczne. 2) spełniających wymagania dotyczące wentylacji. Skład paliwa powinien być umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu technicznym w pobliŜu kotła lub w pomieszczeniu.pobrano z www. 2a. Kotły na paliwo stałe o łącznej mocy cieplnej nominalnej powyŜej 25 kW do 2. 3. znajdującym się nad inną kondygnacją uŜytkową. w tym równieŜ w pomieszczeniach pomocniczych w mieszkaniach. a takŜe ściany do wysokości 10 cm oraz progi drzwiowe o wysokości 4 cm powinny być wodoszczelne. 6. Skład paliwa i ŜuŜlownia powinny być umieszczone w oddzielnych pomieszczeniach technicznych znajdujących się bezpośrednio obok pomieszczenia kotłów. w którym znajduje się kocioł. a takŜe mieć zapewniony dojazd dla dostawy paliwa oraz usuwania ŜuŜla i popiołu. Pomieszczenia. NNDOM -Nasz Nowy DOM. w których instalowane są kotły. przeznaczonych wyłącznie do tego celu w piwnicy lub na najniŜszej kondygnacji nadziemnej w budynku lub w budynku wolno stojącym przeznaczonym wyłącznie na kotłownię. a takŜe mieć zapewniony dojazd dla dostawy paliwa oraz usuwania ŜuŜla i popiołu.000 kW powinny być instalowane w wydzielonych pomieszczeniach technicznych zlokalizowanych na kondygnacji podziemnej lub na poziomie terenu.000 kW powinny być instalowane w wydzielonych pomieszczeniach technicznych zlokalizowanych w piwnicy lub na poziomie terenu.000 kW powinny być instalowane w budynku wolno stojącym przeznaczonym wyłącznie na kotłownię. na poziomie ogrzewanych pomieszczeń. o których mowa w § 150 ust. 9.odpowiadających wymaganiom określonym w Polskiej Normie dotyczącej kotłowni wbudowanych na paliwo stałe. Kotły na paliwo stałe o łącznej mocy cieplnej nominalnej powyŜej 25 kW do 2. w pomieszczeniach niebędących pomieszczeniami mieszkalnymi: 1) o kubaturze wynikającej ze wskaźnika 4 m3/kW nominalnej mocy cieplnej kotła. Skład paliwa i ŜuŜlownia powinny być umieszczone w oddzielnych pomieszczeniach technicznych znajdujących się bezpośrednio obok pomieszczenia kotłów. Biuro Projektowe 46/184 . 3. Kotły na olej opałowy o łącznej mocy cieplnej nominalnej powyŜej 30 kW do 2. a takŜe w innych miejscach. Pomieszczenia. 1.000 kW powinny być instalowane w wydzielonych pomieszczeniach technicznych. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie instalowane kotły o większych mocach cieplnych nominalnych. 4. 1 i 2 oraz § 145 ust. o których mowa w ust. 4) zapewniających dopływ powietrza do spalania w ilości co najmniej 10 m3/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kotła . oraz pomieszczenia składu paliwa powinny odpowiadać wymaganiom określonym w Polskiej Normie dotyczącej kotłowni wbudowanych na paliwo stałe. 5. Kotły na paliwo stałe lub olej opałowy o łącznej mocy cieplnej nominalnej powyŜej 2. Kotły na olej opałowy o łącznej mocy cieplnej nominalnej do 30 kW mogą być instalowane w pomieszczeniach nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi. 3.nndom. podłoga. w którym są zainstalowane kotły na paliwo stałe lub olej opałowy. Kotły na paliwo stałe o mocy cieplnej nominalnej do 10 kW mogą być instalowane w budynkach. o których mowa w § 132 ust. 7. oraz pomieszczenia składu paliwa powinny odpowiadać wymaganiom określonym w Polskiej Normie dotyczącej kotłowni wbudowanych na paliwo stałe.

pl I Warunki techniczne. w którym instaluje się kotły na olej opałowy nie moŜe być mniejsza niŜ 2. 6. Wysokość pomieszczenia. 2. izolacja szczelna na przenikanie oleju w postaci wanny wychwytującej. przy czym łączna objętość tych zbiorników nie powinna przekraczać 100 m3. Kubatura pomieszczenia z kotłami na olej opałowy. 12. w tym typu dwupłaszczowego. 4 i 5 pkt 3.nndom. stałych zbiornikach naziemnych i podziemnych przy budynku lub w przeznaczonym wyłącznie na ten cel pomieszczeniu technicznym w piwnicy lub na najniŜszej kondygnacji nadziemnej budynku. 7.2 m.pobrano z www. przekazujący sygnał do miejsca. odpowietrzania i czerpania oleju oraz w sygnalizator poziomu napełnienia. w którym są zainstalowane kotły na olej opałowy. 1. w którym zainstalowane są kotły na paliwo stałe lub olej opałowy. nie jest wymagana w przypadku stosowania zbiorników oleju opałowego o konstrukcji uniemoŜliwiającej wydostawanie się oleju na zewnątrz w przypadku awarii. na części lub całości pomieszczenia. Dopuszcza się w pomieszczeniu. W magazynie oleju opałowego powinna być wykonana. W pomieszczeniu. 11. na olej opałowy. a takŜe eksploatacyjnych. mogącej w przypadku awarii pomieścić olej o objętości jednego zbiornika. 3. o którym mowa w ust. 10. powinien być zapewniony nawiew niezbędnego strumienia powietrza dla prawidłowej pracy kotłów z mocą cieplną nominalną. a kubatura nie mniejsza niŜ 8 m3. o której mowa w ust. zwanym dalej "magazynem" oleju opałowego. Maksymalne. Wanna wychwytująca. 4. 5. Magazynowanie oleju opałowego o temperaturze zapłonu powyŜej 55°C mo Ŝe się odbywać w bezciśnieniowych. 9. 2. łączne obciąŜenie cieplne. Magazyn oleju opałowego powinien być wyposaŜony w: NNDOM -Nasz Nowy DOM. § 137. Pojedyncze zbiorniki lub baterie zbiorników w magazynach oleju opałowego w budynku powinny być wyposaŜone w układ przewodów do napełniania. ustawienie zbiornika tego oleju o objętości nie większej niŜ 1 m3 pod warunkiem: 1) umieszczenia zbiornika w odległości nie mniejszej niŜ 1 m od kotła. Odprowadzenie spalin z kotłów na olej opałowy powinno spełniać wymagania dla urządzeń gazowych określone w § 174 ust. 12. 8 i 10. w którym jest zlokalizowany króciec do napełniania. Biuro Projektowe 47/184 . 2. 3) umieszczenie zbiornika w wannie wychwytującej olej opałowy. 5.650 W/m3. 1. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 8.000 kW. 6. powinna być określona indywidualnie z uwzględnieniem wymagań technicznych i technologicznych. słuŜące do określania wymaganej kubatury pomieszczenia. W baterii zbiorników w magazynie oleju opałowego w budynku wszystkie zbiorniki powinny być tego samego rodzaju i wielkości. 1. 6. a takŜe nawiew i wywiew powietrza dla wentylacji kotłowni. nie moŜe być większe niŜ 4. 5. Odprowadzenie spalin z kotłów na olej opałowy powinno spełniać wymagania dla urządzeń gazowych określone w § 174 ust. 2) oddzielenia zbiornika od kotła ścianką murowaną o grubości co najmniej 12 cm i przekraczającą wymiary zbiornika co najmniej o 30 cm w pionie i o 60 cm w poziomie. w którym będą zainstalowane kotły o mocy do 2. 8 i 9.

co najmniej 0. § 138. wykładziny zbiorników oraz przewody wykonane z tworzywa sztucznego powinny być chronione przed elektrycznością statyczną. prowadzone w ścianach budynku. Przewody (kanały) kominowe w budynku: wentylacyjne. sposób prowadzenia i wysokość. W magazynie oleju opałowego moŜe być stosowane wyłącznie centralne ogrzewanie wodne. 1. 3. oraz spełniające wymagania określone w Polskich Normach dotyczących wymagań technicznych dla przewodów kominowych oraz projektowania kominów. Rozdział 5 Przewody kominowe § 140. spalinowe i dymowe. Wewnętrzna powierzchnia przewodów odprowadzających spaliny mokre powinna być odporna na ich destrukcyjne oddziaływanie. 9.nndom. powinny być chronione przed zamarzaniem i mieć. zapewniający wymaganą przepustowość.12 m. zgodnie z warunkami określonymi w Polskich Normach dotyczących tej ochrony.pl I Warunki techniczne. 2) okno lub półstałe urządzenie gaśnicze pianowe. naraŜone na intensywny dopływ powietrza zewnętrznego w zimie. Biuro Projektowe 48/184 . Najmniejszy wymiar przekroju lub średnica murowanych przewodów kominowych spalinowych o ciągu naturalnym i przewodów dymowych powinna wynosić co najmniej 0. w których znajdują się wloty do przewodów spalinowych. Stosowane do magazynowania oleju opałowego zbiorniki. 2. 8. powinny mieć wymiary przekroju. § 139. przewodów spalinowych i dymowych. 4.016 m2 oraz najmniejszy wymiar przekroju co najmniej 0. Zabrania się stosowania: 1) grawitacyjnych zbiorczych zastrzeŜeniem § 174 ust. izolację cieplną. trwale połączonych z konstrukcją lub stanowiące konstrukcje samodzielne. stwarzające potrzebny ciąg. Elementy wodnych instalacji ogrzewczych. § 141. w obudowach. a przy zastosowaniu stalowych wkładów kominowych ich najmniejszy wymiar lub średnica .1 m.14 m.pobrano z www. NNDOM -Nasz Nowy DOM. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 1) wentylację nawiewno-wywiewną zapewniającą od 2 do 4 wymian powietrza na godzinę. w miejscach tego wymagających. Przewody kominowe powinny być szczelne i spełniać warunki określone w § 266. 3) indywidualnych wentylatorów wyciągowych w pomieszczeniach. 5. Obudowa przewodów instalacji ogrzewczej powinna umoŜliwiać wymianę instalacji bez naruszania konstrukcji budynku. zabezpieczającą przed nadmiernymi stratami ciepła. 3. z 2) zbiorczych przewodów wentylacji grawitacyjnej. Przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej powinny mieć powierzchnię przekroju co najmniej 0.

posiadającego co najmniej wymiary 0. Piece.14x0. NNDOM -Nasz Nowy DOM. Wymaganie ust. § 146. Przyłączenia urządzeń gazowych do przewodów spalinowych powinny odpowiadać warunkom określonym w § 174 i 175. o których mowa w ust.pobrano z www. naleŜy stosować na przewodach dymowych i spalinowych nasady kominowe zabezpieczające przed odwróceniem ciągu. o których mowa w ust. 3. 1 i 2 nie dotyczą palenisk i komór spalania z mechanicznym pobudzaniem odpływu spalin. mogą być przyłączone do jednego przewodu kominowego dymowego o przekroju co najmniej 0. 1. § 144. 1. a takŜe jeŜeli nie spowoduje to nieszczelności lub ograniczenia światła przewodów. określonych Polskimi Normami. 1. odpowiednio. 3. Dopuszcza się wyprowadzanie przewodów spalinowych od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania bezpośrednio przez ściany zewnętrzne budynków. 4.15 m. Przewody spalinowe i dymowe powinny być wyposaŜone.14x0. zamykane szczelnymi drzwiczkami.15 m. przy czym dla większych przewodów o przekroju prostokątnym naleŜy zachować stosunek wymiarów boków 3:2. w których znajdują się przewody kominowe. Przewody kominowe powinny być wyprowadzone ponad dach na wysokość zabezpieczającą przed niedopuszczalnym zakłóceniem ciągu. usytuowane na najwyŜszej kondygnacji powinny być przyłączone do odrębnego przewodu dymowego. pod warunkiem zachowania róŜnicy poziomu włączenia co najmniej 1.nndom. 2. 2. 1. 1. 2.14 m lub średnicy 0. Piece na paliwo stałe. Biuro Projektowe 49/184 . mogą być obciąŜone stropami. posiadające szczelne zamknięcie. a w przypadku trzonów kuchennych typu restauracyjnego oraz kominków o większym otworze paleniskowym . jeŜeli wyloty przewodów kominowych zostaną wyprowadzone ponad dach w sposób określony Polską Normą dla kominów murowanych.25 m2 mogą być przyłączone wyłącznie do własnego. w otwory wycierowe lub rewizyjne. z uwzględnieniem przepisów § 308. Nasady kominowe.5 m oraz nieprzyłączania więcej niŜ 3 pieców do tego przewodu. § 143.co najmniej 0.14x0. przy zachowaniu wymagań § 146 ust. 1. Ściany. Wymagania ust. 3. Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli. pod warunkiem spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji. 1.18 m.pl I Warunki techniczne.27 m lub średnicę 0.14 m lub średnicę 0. Trzony kuchenne i kotły grzewcze na paliwo stałe oraz kominki z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym o wielkości otworu paleniskowego kominka do 0. a w przypadku występowania spalin mokrych takŜe w układ odprowadzania skroplin. 2. jeŜeli wymagają tego połoŜenie budynków i lokalne warunki topograficzne. przy zachowaniu warunków określonych w § 175. 2. naleŜy równieŜ stosować na innych obszarach. samodzielnego przewodu kominowego dymowego. W budynkach usytuowanych w II i III strefie obciąŜenia wiatrem. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 142. Trzonów kominowych wydzielonych lub oddylatowanych od konstrukcji budynku nie moŜna obciąŜać stropami ani teŜ uwzględniać ich w obliczeniach jako części tej konstrukcji. 2. § 145. 1 uznaje się za spełnione.

3.pobrano z www. temperaturę. Klimatyzację naleŜy stosować w pomieszczeniach. zdrowotnych lub technologicznych konieczne jest utrzymywanie odpowiednich parametrów powietrza wewnętrznego określonych w przepisach odrębnych i w Polskiej Normie dotyczącej parametrów obliczeniowych powietrza wewnętrznego. 3.nndom. higienicznych. 1. technologicznych lub bezpieczeństwa konieczne jest zapewnienie wymiany powietrza. nie moŜna stosować wentylacji grawitacyjnej. Instalowane w budynkach urządzenia do wentylacji i klimatyzacji. w którym proces technologiczny jest źródłem miejscowej emisji substancji szkodliwych o niedopuszczalnym stęŜeniu lub uciąŜliwym zapachu. Strumień powietrza zewnętrznego doprowadzonego do pomieszczeń pracy powinien odpowiadać wymaganiom określonym w przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy. zanieczyszczone w stopniu przekraczającym wymagania określone dla powietrza wewnętrznego w przepisach odrębnych w sprawie dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników NNDOM -Nasz Nowy DOM. jego czystość. powinny odpowiadać wymaganiom określonym w tym przepisie. naleŜy stosować odciągi miejscowe współpracujące z wentylacją ogólną. niebędących pomieszczeniami pracy. Biuro Projektowe 50/184 . lecz być nie mniejszy niŜ 20 m3/h na osobę przewidywaną na pobyt stały w projekcie budowlanym. Powietrze zewnętrzne doprowadzone do pomieszczeń za pomocą wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji. Wentylację mechaniczną lub grawitacyjną naleŜy zapewnić w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. naleŜy stosować dodatkową. zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy. w pomieszczeniach bez otwieranych okien. w których zapewnienie odpowiedniej jakości środowiska wewnętrznego nie jest moŜliwe za pomocą wentylacji grawitacyjnej. uruchamianą od wewnątrz i z zewnątrz pomieszczenia oraz zapewniającą wymianę powietrza dostosowaną do jego przeznaczenia. w których ze względów zdrowotnych. powinien odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy dotyczącej wentylacji. prędkość ruchu w pomieszczeniu. 1. Wentylację mechaniczną wywiewną lub nawiewno-wywiewną naleŜy stosować w budynkach wysokich i wysokościowych oraz w innych budynkach. § 149. a takŜe w innych pomieszczeniach. umoŜliwiające spełnienie w strefie pracy wymagań jakości środowiska wewnętrznego określonych w przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy. a takŜe warunków bezpieczeństwa poŜarowego i wymagań akustycznych określonych w rozporządzeniu. Strumień powietrza zewnętrznego doprowadzanego do pomieszczeń. W pomieszczeniu zagroŜonym wydzieleniem się lub przenikaniem z zewnątrz substancji szkodliwej dla zdrowia bądź substancji palnej. 2. wilgotność względną. W pozostałych budynkach moŜe być stosowana wentylacja grawitacyjna. o których mowa w przepisie odrębnym dotyczącym efektywności energetycznej. przy czym w mieszkaniach strumień ten powinien wynikać z wielkości strumienia powietrza wywiewanego. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozdział 6 Wentylacja i klimatyzacja § 147.pl I Warunki techniczne. 2. w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja. 3. § 148. 4. 1. w ilościach mogących stworzyć zagroŜenie wybuchem. w tym wielkość wymiany powietrza. W pomieszczeniu. w których ze względów uŜytkowych. Wymaganie to nie dotyczy pomieszczeń z urządzeniami klimatyzacyjnymi niepobierającymi powietrza zewnętrznego. awaryjną wentylację wywiewną. Wentylacja i klimatyzacja powinny zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego. 2. przy zachowaniu przepisów odrębnych i wymagań Polskich Norm dotyczących wentylacji. 4. W pomieszczeniu.

nndom. naleŜy zapewnić stałą. Nie dotyczy to budynków jednorodzinnych i rekreacji indywidualnej. 7. Dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 4. przyjmując do obliczania wentylowanej kubatury nominalną wysokość pomieszczeń.pobrano z www. w przypadku występowania źródeł zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia lub źródeł pary wodnej. W pomieszczeniach w budynkach uŜyteczności publicznej i produkcyjnych. Przepływ powietrza wentylacyjnego w mieszkaniach powinien odbywać się z pokoi do pomieszczenia kuchennego lub wnęki kuchennej oraz do pomieszczeń higienicznosanitarnych. wilgotności względnej i prędkości ruchu powietrza w pomieszczeniach naleŜy przyjmować do obliczeń zgodnie z Polską Normą dotyczącą parametrów obliczeniowych powietrza wewnętrznego. 2. instalacja wentylacji mechanicznej powinna zapewniać moŜliwość ograniczenia intensywności działania lub jej wyłączenia poza okresem uŜytkowania pomieszczeń. Dopuszcza się wentylowanie garaŜy oraz innych pomieszczeń nieprzeznaczonych na pobyt ludzi powietrzem o mniejszym stopniu zanieczyszczenia. w pomieszczeniu naleŜy zapewnić kierunek przepływu od pomieszczenia o mniejszym do pomieszczenia o większym stopniu zanieczyszczenia powietrza. W pomieszczeniach. NNDOM -Nasz Nowy DOM. niezawierającym substancji szkodliwych dla zdrowia lub uciąŜliwych zapachów. W instalacjach wentylacji i klimatyzacji nie naleŜy łączyć ze sobą przewodów z pomieszczeń o róŜnych wymaganiach uŜytkowych i sanitarno-zdrowotnych. W instalacjach wentylacji i klimatyzacji przewody z pomieszczenia zagroŜonego wybuchem nie mogą łączyć się z przewodami z innych pomieszczeń. których przeznaczenie wiąŜe się z ich okresowym uŜytkowaniem. 8. Wymaganie to nie dotyczy budynków jednorodzinnych. W przypadku zastosowania w budynku przepływu powietrza wentylacyjnego między pomieszczeniami lub strefami wentylacyjnymi. 3. co najmniej półkrotną wymianę powietrza w okresie przerw w ich wykorzystywaniu. 6. Biuro Projektowe 51/184 . 4. Instalowane w pomieszczeniu urządzenia. powinno być oczyszczone przed wprowadzeniem do wentylowanych pomieszczeń. o których mowa w ust. mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej. w szczególności zuŜywające powietrze. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie szkodliwych dla zdrowia. 2. W pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi. § 150. lecz nie większą niŜ 4 m. 1. z uwzględnieniem zanieczyszczeń występujących w pomieszczeniu. 5.pl I Warunki techniczne. 3. W instalacjach wentylacji i klimatyzacji nie naleŜy łączyć ze sobą przewodów z pomieszczeń o róŜnych wymaganiach uŜytkowych i sanitarno-zdrowotnych. 5. wartości temperatury wewnętrznej w okresach ogrzewczych naleŜy przyjmować do obliczeń zgodnie z tabelą w § 134 ust. wentylowanych w sposób mechaniczny lub klimatyzowanych. lub zapewnić okresową wymianę powietrza sterowaną poziomem stęŜenia zanieczyszczeń. wartości temperatury. odprowadzanym z pomieszczeń niebędących pomieszczeniami higienicznosanitarnymi. nie mogą wywoływać zakłóceń ograniczających skuteczność funkcjonowania wentylacji. jeŜeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej. 6. Nie dotyczy to budynków jednorodzinnych i rekreacji indywidualnej oraz wydzielonych lokali mieszkalnych lub uŜytkowych z indywidualną zorganizowaną wentylacją nawiewno-wywiewną. z zachowaniem warunku normalnej pracy przez co najmniej jedną godzinę przed i po ich uŜytkowaniu. wentylowanych w sposób naturalny.

w przypadku wymiennika obrotowego. naleŜy stosować wentylację mechaniczną nadciśnieniową. płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione. Recyrkulację powietrza moŜna stosować wówczas. 11. § 151. 1 moŜna nie stosować w przypadku instalacji uŜywanych krócej niŜ przez 1. 2) 5% objętości strumienia powietrza wywiewanego z pomieszczenia . które naleŜy chronić przed wpływem zanieczyszczeń z pomieszczeń sąsiadujących i z otoczenia zewnętrznego. przy zachowaniu wymagań § 149 ust. gdy jest to dopuszczalne. 7. 9 nie stosuje się do pomieszczeń. W instalacjach wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji o wydajności co najmniej 10.nndom. Przepisu ust. jednak nie mniej niŜ 10 % powietrza nawiewanego. 5 nie stosuje się w przypadkach. 5.000 m3/h i więcej naleŜy stosować urządzenia do odzyskiwania ciepła z powietrza wywiewanego o skuteczności co najmniej 50 % lub recyrkulację. w których zastosowano wentylację nawiewnowywiewną zrównowaŜoną lub nadciśnieniową. 2. 3. Urządzenia do odzyskiwania ciepła powinny mieć zabezpieczenia ograniczające przenikanie między wymieniającymi ciepło strumieniami powietrza do: 1) 0.w przypadku wymiennika płytowego oraz wymiennika z rurek cieplnych.pobrano z www. 1. W pomieszczeniach. gdy zwiększanie strumienia powietrza wentylacyjnego uniemoŜliwiałoby dotrzymanie poziomu czystości powietrza wymaganego przez względy technologiczne. z emisją substancji szkodliwych dla zdrowia. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 9. W instalacjach wentylacji mechanicznej ogólnej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji komfortowej o wydajności 2. Biuro Projektowe 52/184 . gdy przeznaczenie wentylowanych pomieszczeń nie wiąŜe się z występowaniem bakterii chorobotwórczych. 1. w odniesieniu do róŜnicy ciśnienia 400 Pa. W przypadku zastosowania recyrkulacji strumień powietrza zewnętrznego nie moŜe być mniejszy niŜ wynika to z wymagań higienicznych. W budynku opieki zdrowotnej recyrkulacja powietrza moŜe być stosowana tylko za zgodą i na warunkach określonych przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego. W przypadku stosowania recyrkulacji powietrza w instalacjach wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji naleŜy stosować układy regulacji umoŜliwiające w korzystnych warunkach pogodowych zwiększanie udziału powietrza zewnętrznego do 100 %.000 m3/h naleŜy stosować urządzenia do odzyskiwania ciepła z powietrza wywiewanego. 1 oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpoŜarowej. Dla wentylacji technologicznej zastosowanie odzysku ciepła powinno wynikać z uwarunkowań technologicznych i rachunku ekonomicznego. 10.000 godzin w roku. 6.pl I Warunki techniczne.25% objętości strumienia powietrza wywiewanego z pomieszczenia . Przepisu ust. Wymagań ust. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe. 4. NNDOM -Nasz Nowy DOM. uciąŜliwych zapachów.

5 m. Czerpni powietrza nie naleŜy lokalizować w miejscach.4 m powyŜej linii łączącej najwyŜsze punkty wystających ponad dach części budynku.4 m powyŜej powierzchni. miejsc gromadzenia odpadów stałych. 3) okna znajdujące się w tej samej ścianie są oddalone w poziomie od wyrzutni co najmniej 3 m. a poniŜej lub powyŜej wyrzutni . 5. Dopuszcza się sytuowanie wyrzutni powietrza w ścianie budynku. Czerpnie powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji powinny być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru oraz być zlokalizowane w sposób umoŜliwiający pobieranie w danych warunkach jak najczystszego i. 2) przeciwległa ściana sąsiedniego budynku z oknami znajduje się w odległości co najmniej 10 m lub bez okien w odległości co najmniej 8 m.co najmniej 2 m. powinna znajdować się co najmniej 0. usytuowana w tej samej ścianie budynku. na której wyrzutnia jest zamontowana. Biuro Projektowe 53/184 . usytuowanej na dachu budynku. najchłodniejszego powietrza. znajdujących się w odległości do 10 m od wyrzutni. aby dolna krawędź otworu wlotowego znajdowała się co najmniej 0. pod warunkiem Ŝe: 1) powietrze wywiewane nie zawiera uciąŜliwych zapachów oraz zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia. Wyrzutnie powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji powinny być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru oraz być zlokalizowane w miejscach umoŜliwiających odprowadzenie wywiewanego powietrza bez powodowania zagroŜenia zdrowia uŜytkowników budynku i ludzi w jego otoczeniu oraz wywierania szkodliwego wpływu na budynek. 6.pobrano z www. Dolna krawędź otworu wyrzutni z poziomym wylotem powietrza. znajduje się poniŜej lub na tym samym poziomie co wyrzutnia.nndom. 2. Powietrze wywiewane z budynków lub pomieszczeń. wywiewek kanalizacyjnych oraz innych źródeł zanieczyszczenia powietrza. Odległość dolnej krawędzi otworu wlotowego czerpni od poziomu terenu powinna wynosić co najmniej 2 m. 4. w odległości co najmniej 1. 9. 8. dotyczących dopuszczalnych rodzajów i ilości substancji zanieczyszczających powietrze zewnętrzne. powinno być oczyszczone przed wprowadzeniem do atmosfery. Czerpnie powietrza sytuowane na poziomie terenu lub na ścianie dwóch najniŜszych kondygnacji nadziemnych budynku powinny znajdować się w odległości co najmniej 8 m w rzucie poziomym od ulic i zgrupowania miejsc postojowych dla więcej niŜ 20 samochodów. 3. mierząc w rzucie poziomym.4 m powyŜej powierzchni. w których istnieje niebezpieczeństwo napływu powietrza wywiewanego z wyrzutni oraz powietrza z rozpyloną wodą pochodzącą z chłodni kominowej lub innych podobnych urządzeń. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 152. oraz 0. na której są zamontowane. Usytuowanie wyrzutni powietrza na poziomie terenu jest dopuszczalne tylko za zgodą i na warunkach określonych przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego. 4) czerpnia powietrza. 7. zachowując między nimi odległość nie mniejszą niŜ 10 m przy wyrzucie poziomym i 6 NNDOM -Nasz Nowy DOM. Czerpnie i wyrzutnie powietrza na dachu budynku naleŜy sytuować poza strefami zagroŜenia wybuchem. 10.pl I Warunki techniczne. Czerpnie powietrza sytuowane na dachu budynku powinny być tak lokalizowane. 1. oraz aby została zachowana odległość co najmniej 6 m od wywiewek kanalizacyjnych. w okresie letnim. zanieczyszczone w stopniu przekraczającym wymagania określone w przepisach odrębnych.

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie m przy wyrzucie pionowym. przy czym wyrzutnia powinna być usytuowana co najmniej 1 m ponad czerpnią. 12 i 13. 11. oraz nie wykazywać odkształceń płaszcza wywołujących efekty akustyczne. JeŜeli odległość. 3) najbliŜszej krawędzi okna w ścianie ponad dachem. Materiały przewodów lub sposób zabezpieczania ich powierzchni powinny być dobrane odpowiednio do właściwości mającego nimi przepływać powietrza oraz do warunków występujących w miejscu ich zamontowania. 1. nie powinna być mniejsza niŜ 3 m od: 1) krawędzi dachu. 4. natomiast wszystkie inne przewody instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji . odległości. 2-8. 13. moŜe nie być zachowana w przypadku zastosowania zblokowanych urządzeń wentylacyjnych. dopuszczając niŜszą z tych wartości. W przypadku usuwania przez wyrzutnię dachową powietrza zawierającego zanieczyszczenia szkodliwe dla zdrowia lub uciąŜliwe zapachy. mierząc w rzucie poziomym. o których mowa w ust.pl I Warunki techniczne. § 153.pobrano z www. o której mowa w ust.nndom. o której mowa w ust. jeŜeli jest moŜliwe przedostanie się go do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.78 2 w m /(m xh) £ 1. Biuro Projektowe £ 4. naleŜy zwiększyć o 100%. 12. wynosi od 3 m do 10 m. 2) najbliŜszej krawędzi okna w połaci dachu. usuwających powietrze zawierające czynniki szkodliwe dla zdrowia lub substancje palne. Odległość. Przewody z blachy nie powinny wykazywać ugięć przekraczających 1/250 odległości między podporami lub 20 mm.59 3 2 54/184 . 14. 3.klasie A szczelności określonej w poniŜszej tabeli: Nadciśnienie lub podciśnienie w przewodzie w klasa A Pa 3 Wskaźnik przewodów nieszczelności klasa B w m /(m xh) 400 NNDOM -Nasz Nowy DOM. z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa poŜarowego oraz określonych w ust. dolna krawędź wyrzutni powinna znajdować się co najmniej 1 m ponad najwyŜszą krawędzią okna. Przewody instalacji klimatyzacji z przepływem powietrza z duŜą prędkością oraz przewody w części nadciśnieniowej instalacji wywiewnych. Przewody wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny mieć przekrój poprzeczny wynikający z obliczeń dla przewidywanych przepływów powietrza oraz konstrukcję przystosowaną do maksymalnego ciśnienia w instalacji. obejmujących czerpnię i wyrzutnię powietrza. 5. powinny odpowiadać klasie B szczelności. z zastrzeŜeniem ust. Odległość wyrzutni dachowych. 2. poniŜej której znajdują się okna. 12 pkt 2 i 3. uciąŜliwe zapachy lub substancje palne. Nie dotyczy to przypadku usuwania powietrza zawierającego zanieczyszczenia szkodliwe dla zdrowia. zapewniających skuteczny rozdział strumienia powietrza świeŜego od wywiewanego z urządzenia wentylacyjnego. 10.

1. 3. powinny mieć izolację cieplną i przeciwwilgociową. przy czym nie naleŜy ich sytuować w pomieszczeniach o podwyŜszonych wymaganiach higienicznych. 6.89 5. 4.nndom.000 - £ 2. Przewody instalowane w miejscach. 1. Przewody prowadzone przez pomieszczenia lub przestrzenie nieogrzewane powinny mieć izolację cieplną. 6. Przewody powinny być wyposaŜone w otwory rewizyjne spełniające wymagania Polskiej Normy dotyczącej elementów przewodów ułatwiających konserwację. Przewody instalacji klimatyzacji. 2. NNDOM -Nasz Nowy DOM. a takŜe przewody prowadzące powietrze zewnętrzne przez ogrzewane pomieszczenia. 7. o ile ich konstrukcja nie pozwala na czyszczenie w inny sposób niŜ poprzez te otwory. 1. a takŜe przewody prowadzące powietrze zewnętrzne przez ogrzewane pomieszczenia. przewody stosowane do recyrkulacji powietrza oraz prowadzące do urządzeń do odzyskiwania ciepła. § 154.pobrano z www. Właściwości materiałów przewodów lub sposób zabezpieczania ich powierzchni powinny być dobrane odpowiednio do parametrów przepływającego powietrza oraz do warunków występujących w miejscu ich zamontowania. z uwzględnieniem Polskich Norm dotyczących wytrzymałości i szczelności przewodów.pl I Warunki techniczne. Przewody prowadzone przez pomieszczenia lub przestrzenie nieogrzewane powinny mieć izolację cieplną spełniającą wymagania określone w § 267 ust. powinny mieć izolację cieplną i przeciwwilgociową. Instalacje klimatyzacji powinny być wyposaŜone w odpowiednie urządzenia pomiarowe słuŜące do sprawdzania warunków pracy i kontroli zuŜycia energii. powinny być zabezpieczone przed tymi uszkodzeniami. 1. 8. Przewody powinny mieć przekrój poprzeczny właściwy dla przewidywanych przepływów powietrza oraz konstrukcję przystosowaną do maksymalnego ciśnienia i wymaganej szczelności instalacji. Biuro Projektowe 55/184 . o ile ich konstrukcja nie pozwala na czyszczenie w inny sposób niŜ poprzez te otwory. § 153 1. aby zminimalizować odkładanie się zanieczyszczeń na ich powierzchniach wewnętrznych kontaktujących się z powietrzem wentylacyjnym. 5. w których mogą być naraŜone na uszkodzenia mechaniczne. 2. Przewody i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób. 7. w których mogą być naraŜone na uszkodzenia mechaniczne. powinny być odpowiednio zabezpieczone. z uwzględnieniem wymagań określonych w § 267 ust. Urządzenia i elementy wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny być stosowane w sposób umoŜliwiający uzyskanie zakładanej jakości środowiska w pomieszczeniu przy racjonalnym zuŜyciu energii. a takŜe innych urządzeń i elementów instalacji. przewody stosowane do recyrkulacji powietrza oraz prowadzące do urządzeń do odzyskiwania ciepła. Urządzenia i elementy wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny być stosowane w sposób umoŜliwiający uzyskanie zakładanej jakości środowiska w pomieszczeniu przy racjonalnym zuŜyciu energii do ogrzewania i chłodzenia oraz energii elektrycznej. umoŜliwiające oczyszczenie wnętrza tych przewodów. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 1. Przewody instalacji klimatyzacji. przy czym nie naleŜy ich sytuować w pomieszczeniach o podwyŜszonych wymaganiach higienicznych. a takŜe innych urządzeń i elementów instalacji. Przewody instalowane w miejscach. Przewody powinny być wyposaŜone w otwory rewizyjne umoŜliwiające oczyszczenie wnętrza tych przewodów.

NawilŜacze w instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny być zabezpieczone przed przeciekaniem wody na zewnątrz oraz przed przenoszeniem kropel wody przez powietrze wentylacyjne do dalszych części instalacji. klimatyzatory.pobrano z www. a takŜe odcięcie dopływu powietrza zewnętrznego i wypływu powietrza wewnętrznego. 7. wyposaŜone w oświetlenie wewnętrzne i wzierniki do kontroli stanu centrali z zewnątrz. 4. Urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniami znajdującymi się w powietrzu zewnętrznym. takie jak centrale.co najmniej klasy F6. aby była zapewniona moŜliwość ich okresowej kontroli.60 klimatyzacji b) instalacja prosta 1. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny być wyposaŜone w przepustnice zlokalizowane w miejscach umoŜliwiających regulację instalacji. Urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. aparaty ogrzewcze i chłodząco-wentylacyjne. klimakonwektory wentylatorowe. 8. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 3. chłodnice i urządzenia do odzyskiwania ciepła . określonych w Polskiej Normie dotyczącej klasyfikacji filtrów powietrza. konserwacji. 2) nawilŜacze . Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny być wyposaŜone w przepustnice zlokalizowane w miejscach umoŜliwiających regulację instalacji. a takŜe odcięcie dopływu powietrza zewnętrznego i wypływu powietrza wewnętrznego.25 NNDOM -Nasz Nowy DOM.co najmniej klasy G4.nndom. 5. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne usytuowane na zewnątrz budynku powinny mieć odpowiednią obudowę lub inne zabezpieczenie przed wpływem czynników atmosferycznych. powinny być tak instalowane. 6. z zachowaniem wymagań określonych w § 267 ust.pl I Warunki techniczne. a w szczególnych przypadkach w powietrzu obiegowym (recyrkulacyjnym). Połączenia wentylatorów z przewodami wentylacyjnymi powinny być wykonane za pomocą elastycznych elementów łączących. Biuro Projektowe 56/184 . Moc właściwa wentylatorów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinna nie przekraczać wartości określonych w poniŜszej tabeli: Rodzaj Lp. 9. 9. W przypadku pomieszczeń o specjalnych wymaganiach higienicznych naleŜy stosować centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne umoŜliwiające utrzymanie podwyŜszonej czystości wewnątrz obudowy. 7. zastosowanie wentylatora 1 2 1 Wentylator nawiewny: i Maksymalna moc właściwa wentylatora [kW/(m3/s)] 3 a) złoŜona instalacja 1. Wymaganie to nie dotyczy instalacji mechanicznej wywiewnej. za pomocą filtrów: 1) nagrzewnice. przewidzianej do okresowej pracy jako wentylacja grawitacyjna. 10. naprawy lub wymiany.

oświaty. jeŜeli nie przewiduje się korzystania z pomocy innych współuŜytkowników. naleŜy przewidzieć nawiewną wentylację mechaniczną lub odpowiednie urządzenia nawiewne.6 H10 i wyŜszej Filtry do powietrza usuwania gazowych zanieczyszczeń 0. Biuro Projektowe 57/184 . takŜe przez osoby niepełnosprawne.2 załącznika do rozporządzenia.3 Dodatkowy stopień filtracji powietrza z filtrami klasy 0. W przypadku zastosowania w pomieszczeniach okien. zgodnie z pkt 2. uniemoŜliwiającej infiltrację powietrza zewnętrznego w ilości niezbędnej do potrzeb wentylacyjnych.3 (sprawność temperaturowa większa niŜ 90 %) § 155.pobrano z www. Skrzydła okien. wykorzystywane do przewietrzania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. w celu okresowego przewietrzania. naleŜy zapewnić przez urządzenia nawiewne umieszczane w oknach. wychowania. 1.80 wywiewna 11.00 wentylacji c) instalacja 0.pl I Warunki techniczne.3 Lp. powinny mieć konstrukcję umoŜliwiającą otwieranie co najmniej 50% powierzchni wymaganej zgodnie z § 57 dla danego pomieszczenia. drzwi balkonowych i innych zamknięć otworów zewnętrznych o duŜej szczelności. 1 1 2 3 4 Wysoko skuteczne urządzenie do odzysku ciepła 0. dopływ powietrza zewnętrznego.3. W przypadku zastosowania w pomieszczeniach innego rodzaju wentylacji niŜ wentylacja mechaniczna nawiewna lub nawiewno-wywiewna. 3. okna. Dopuszcza się zwiększenie mocy właściwej wentylatora w przypadku zastosowania wybranych elementów instalacji do wartości określonej w poniŜszej tabeli: Dodatkowa moc Dodatkowe elementy instalacji wentylacyjnej lub właściwa wentylatora klimatyzacyjnej [kW/(m3/s)] 2 3 Dodatkowy stopień filtracji powietrza 0. 3. niewyposaŜonych w wentylację mechaniczną lub klimatyzację. NNDOM -Nasz Nowy DOM. powinny być zaopatrzone w urządzenia pozwalające na łatwe ich otwieranie i regulowanie wielkości otwarcia z poziomu podłogi lub pomostu. drzwiach balkonowych lub w innych częściach przegród zewnętrznych.00 klimatyzacji b) prosta instalacja 1. zamieszkania zbiorowego. W budynkach mieszkalnych. w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacyjnych.nndom. opieki zdrowotnej i opieki społecznej. a takŜe w pomieszczeniach biurowych przeznaczonych na pobyt ludzi. świetliki oraz nawietrzaki okienne. 2. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wentylacji 2 Wentylator wywiewny: a) złoŜona instalacja 1.

2.600 kPa. zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej.pobrano z www. znajdujących się na działce budowlanej na zewnątrz budynku. § 157. jeŜeli stanowią one element składowy urządzeń gazowych. kształtkami i innym wyposaŜeniem. przewód z armaturą. kształtkami i innym wyposaŜeniem. wraz z armaturą. kształtkami i innym wyposaŜeniem. 3. Biuro Projektowe 58/184 . Instalację zbiornikową gazu płynnego stanowi zespół urządzeń składający się ze zbiornika albo grupy zbiorników z armaturą i osprzętem oraz z przyłącza gazowego z głównym zaworem odcinającym. zamieszkania zbiorowego. 1. a takŜe urządzenia do pomiaru zuŜycia gazu. a takŜe urządzeniami do pomiaru zuŜycia gazu w przypadku instalacji zasilającej więcej niŜ jednego odbiorcę. stanowi układ przewodów za głównym zaworem odcinającym zbiorniki. jeŜeli stanowią one element składowy urządzeń gazowych. prowadzonych na zewnątrz lub wewnątrz budynku. urządzenia gazowe z wyposaŜeniem oraz przewody spalinowe lub powietrzno-spalinowe odprowadzające spaliny bezpośrednio poza budynek lub do przewodów w ścianach. butle bądź kolektor butli. 6. stanowi butla gazowa. stanowi układ przewodów za głównym zaworem odcinającym instalację zbiornikową. doprowadzających gaz do zewnętrznej ściany budynku mieszkalnego. nie dotyczą instalacji przeznaczonych dla celów rolniczych i produkcyjno-przemysłowych (technologicznych). jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 4. określoną NNDOM -Nasz Nowy DOM.nndom. jeŜeli są one elementem wyposaŜenia urządzeń gazowych. zaleŜną od rodzaju paliwa gazowego zastosowanego do zasilania budynku. urządzenie redukcyjne przy butli. o których mowa w rozporządzeniu. Instalację gazową zasilaną gazem płynnym ze stałych zbiorników lub baterii butli. znajdujących się na działce budowlanej na zewnątrz budynku. urządzeniami gazowymi oraz przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi. a takŜe urządzenie gazowe wraz z przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi. urządzeniami gazowymi oraz przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi. 3. 5. nie powinno być ciśnienia wyŜszego niŜ 500 kPa. Instalację gazową zasilaną gazem płynnym z indywidualnej butli. 1. 3. Instalację gazową zasilaną z sieci gazowej stanowi układ przewodów za kurkiem głównym. znajdującej się wewnątrz budynku. kształtkami i innym wyposaŜeniem.pl I Warunki techniczne. określonym przez dostawcę gazu. Instalację gazową zasilaną gazem płynnym ze stałych zbiorników lub baterii butli. butle lub kolektor butli prowadzonych na zewnątrz lub wewnątrz budynku. 4. Wymagania dla instalacji gazowych. W przewodach gazowych. o których mowa w ust. 2. uŜyteczności publicznej i rekreacji indywidualnej. wraz z armaturą. Rozdział 7 Instalacja gazowa na paliwa gazowe § 156. a do ścian zewnętrznych pozostałych budynków wyŜszego niŜ 1. Zaopatrzenie budynków w gaz oraz instalacje gazowe powinny odpowiadać potrzebom uŜytkowym i warunkom wynikającym z własności fizykochemicznych gazu oraz warunkom technicznym przyłączenia do sieci gazowej. wraz z armaturą. Instalacja gazowa w budynku powinna zapewniać doprowadzenie paliwa gazowego w ilości odpowiadającej potrzebom uŜytkowym oraz odpowiednią wartość ciśnienia przed urządzeniami gazowymi. a takŜe urządzeniami do pomiaru zuŜycia gazu. powinny być stosowane zgodnie z wymaganiami określonymi w Polskiej Normie dotyczącej wentylacji w budynkach mieszkalnych. Urządzenia nawiewne. prowadzonych na zewnątrz lub wewnątrz budynku.

o których mowa w ust. Biuro Projektowe 59/184 . Urządzenia sygnalizacyjno-odcinające dopływ gazu naleŜy stosować w tych pomieszczeniach. Zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej. 1. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Polską Normą dotyczącą paliw gazowych.nndom. 8. a takŜe w budynkach jednorodzinnych. których poziom podłogi znajduje się poniŜej otaczającego terenu oraz w których znajdują się studzienki lub kanały instalacyjne i rewizyjne poniŜej podłogi. Zabrania się instalowania urządzeń sygnalizacyjno-odcinających dopływ gazu do części mieszkalnej budynku wielorodzinnego. 7. 3. zapewniający podejmowanie działań zaradczych. Instalacje gazowe zasilane gazem o gęstości większej od gęstości powietrza nie mogą być stosowane w pomieszczeniach. pod warunkiem zastosowania urządzeń stabilizujących ciśnienie gazu. 1. a takŜe na najwyŜszej kondygnacji budynku lub nad tą kondygnacją. W budynku niskim. z wyłączeniem budynków jednorodzinnych. o których mowa w § 183 ust. powinny być instalowane w piwnicach i suterenach oraz w pomieszczeniach. Instalacja gazowa w budynku o wysokości większej niŜ 35 m ponad poziomem terenu moŜe być doprowadzona tylko do pomieszczeń technicznych. usytuowanych w piwnicy lub na najniŜszej kondygnacji nadziemnej. w których łączna nominalna moc cieplna zainstalowanych urządzeń gazowych jest większa niŜ 60 kW. między kurkiem głównym a wprowadzeniem przewodu do budynku. 2. 5. powinien być instalowany poza budynkiem. Instalacje gazowe zasilane gazem płynnym mogą być wykonywane tylko w budynkach niskich. 6. dopuszcza się usytuowanie kotłowni gazowej zasilanej z sieci gazowej. 1 pkt 7. 6. przy czym ciśnienie to nie powinno być wyŜsze niŜ 5 kPa. Czujki sygnalizujące niedopuszczalny poziom stęŜenia gazu w budynkach. będący elementem składowym urządzenia sygnalizacyjno-odcinającego. 7. Zawór odcinający dopływ gazu do budynku. Instalacje sygnalizujące niedopuszczalny poziom stęŜenia gazu mogą być stosowane w budynkach. w których są zainstalowane urządzenia gazowe. 5. 3. 4. Sygnały alarmowe stanu zagroŜenia wybuchem w budynkach. 4. Instalacja gazowa przyłączona do sieci gazowej wykonanej z rur metalowych powinna być zabezpieczona przed wpływem prądów błądzących oraz objęta systemem elektrycznych połączeń wyrównawczych. w których istnieje moŜliwość nagromadzenia gazu przy stanach awaryjnych instalacji lub przyłącza gazowego. w których jest ustanowiony stały nadzór. § 158.pobrano z www. Zastosowanie instalacji gazowej w budynkach o wysokości ponad 25 m wymaga uzyskania pozytywnej opinii wydanej przez właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej StraŜy PoŜarnej. Nie dotyczy to indywidualnych urządzeń sygnalizacyjnoodcinających dopływ gazu do odrębnych mieszkań. NNDOM -Nasz Nowy DOM. mającym w mieszkaniach instalację zasilaną gazem płynnym. Instalacja gazowa przyłączona do sieci gazowej wykonanej z przewodów metalowych powinna być zabezpieczona przed wpływem prądów błądzących przez zainstalowanie wstawki izolacyjnej na wprowadzeniu metalowej rury gazowej do budynku. powinny być kierowane do słuŜb lub osób zobowiązanych do podjęcia skutecznej akcji zapobiegawczej. 7.pl I Warunki techniczne.

dopuszcza się. zasilanej z sieci gazowej o ciśnieniu do 500 kPa. w podcieniach. jeŜeli urządzenie redukcyjne jest połączone w jeden zespół z gazomierzem. 2. 1. W przypadku instalacji gazowej. naleŜy na ścianie budynku dodatkowo zastosować zawór odcinający. niebędących pomieszczeniami. 5. oprócz kurka głównego. Przepis ten stosuje się takŜe. przed urządzeniem redukcyjnym naleŜy zainstalować zawór odcinający. gdy kurek główny jest zainstalowany w linii ogrodzenia w odległości większej niŜ 10 m. Instalacja gazowa budynku zasilanego z sieci gazowej powinna mieć zainstalowany na przyłączu kurek główny. zagrodowej i rekreacji indywidualnej.pobrano z www. pod warunkiem zachowania wymagań właściwych dla armatury zaporowej montowanej na gazociągach sieci gazowych. § 160. Biuro Projektowe 60/184 . np. drzwi lub innego otworu w budynku powinna wynosić co najmniej 0. 1 i 2. uszkodzeniami mechanicznymi i dostępem osób niepowołanych. W budynkach o charakterze monumentalnym dopuszcza się instalowanie kurków głównych w miejscach łatwo dostępnych z zewnątrz. 2. w przeliczeniu na gaz ziemny wysokometanowy. o których mowa w ust. aby zawór odcinający zainstalowany przed urządzeniem redukcyjnym był traktowany jako kurek główny. a nominalne zuŜycie gazu jest mniejsze niŜ 10 m3/h. 3. z której korzysta jeden odbiorca. zagrodowej i rekreacji indywidualnej dopuszcza się instalowanie kurka głównego w odległości większej niŜ 10 m od zasilanego budynku.nndom. 6. W zabudowie jednorodzinnej. 4. Kurek główny powinien być zainstalowany na zewnątrz budynku w wentylowanej szafce co najmniej z materiału trudnozapalnego przy ścianie. naleŜy zastosować odrębne zawory niebędące kurkami głównymi.pl I Warunki techniczne. umoŜliwiający odcięcie dopływu gazu. W zabudowie jednorodzinnej. Na budynku mającym więcej niŜ jeden kurek główny naleŜy umieścić informację o liczbie i miejscach ich zainstalowania. w miejscu łatwo dostępnym i zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi. zasilanej ze wspólnej sieci o ciśnieniu do 500 kPa. w wentylowanej szafce. odcinające dopływ gazu do kaŜdego z tych budynków. 1. montowanego przy ścianie lub we wnęce ściany budynku. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 159. usytuowanej w linii ogrodzenia od ulicy lub ogólnego ciągu pieszego z dostępem do niej od strony zewnętrznej działki budowlanej. bramach. 6. 8. NNDOM -Nasz Nowy DOM. 7. moŜe być zainstalowany więcej niŜ jeden kurek główny. od poziomu terenu oraz najbliŜszej krawędzi okna. Zawory odcinające. W uzasadnionych przypadkach. poniŜej poziomu terenu.5 m. W takim przypadku instalacje zasilane z oddzielnych przyłączy nie mogą być ze sobą połączone.zawór odcinający będący kurkiem głównym. a za tym urządzeniem . 2. W przypadku gdy z jednego przyłącza jest zasilany więcej niŜ jeden budynek. W zwartej zabudowie śródmiejskiej dopuszcza się instalowanie kurka głównego przed budynkiem. § 161. 3. W przypadku instalacji gazowej. prześwitach. powinny spełniać wymagania określone w § 158 ust. Miejsce usytuowania kurka głównego powinno być jednoznacznie oznakowane. 1. wynikających z rozwiązania funkcjonalno-przestrzennego budynku. w odległości nie większej niŜ 2 m od lica zewnętrznego budynku. we wnęce ściennej lub w odległości nieprzekraczającej 10 m od zasilanego budynku. Odległość kurka głównego. z której korzysta więcej niŜ jeden odbiorca lub w której nominalne zuŜycie gazu jest większe niŜ 10 m3/h.

łączonych przez lutowanie lutem twardym. 2. 2. W budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. § 164. lub rur stalowych bez szwu i rur NNDOM -Nasz Nowy DOM. o których mowa w ust.5 m od jego ściany zewnętrznej. łączonych przez spawanie. o których mowa w ust.nndom. łączonych równieŜ z zastosowaniem połączeń gwintowanych lub z rur miedzianych łączonych przez lutowanie lutem twardym. jeŜeli słuŜą do rozprowadzania paliw gazowych zawierających parę wodną lub inne składniki ulegające kondensacji w warunkach eksploatacyjnych. Biuro Projektowe 61/184 . zagrodowych i rekreacji indywidualnej. powinny być wykonane z rur stalowych bez szwu bądź z rur stalowych ze szwem przewodowych. 4. o których mowa w ust. jeŜeli długość tego przewodu nie jest większa niŜ 10 m. których sposób uŜytkowania moŜe spowodować naruszenie stanu technicznego instalacji lub wpływać na parametry eksploatacyjne gazu. budynkach w zabudowie zagrodowej i budynkach rekreacji indywidualnej przewody instalacji gazowej. a takŜe w pozostałych budynkach za gazomierzami lub odgałęzieniami prowadzącymi do odrębnych mieszkań lub lokali uŜytkowych powinny być wykonane z rur. 2.5 m przed zewnętrzną ścianą budynku do wyprowadzenia poza lico wewnętrzne tej ściany. 3. Po zewnętrznej stronie ścian budynku nie mogą być prowadzone przewody gazowe wykonane: 1) z rur stalowych. Przewodów instalacji gazowych nie naleŜy prowadzić przez pomieszczenia mieszkalne oraz pomieszczenia.5 m przed zewnętrzną ścianą budynku do kurków odcinających przed gazomierzami w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych lub do odgałęzień lokali uŜytkowych w budynkach uŜyteczności publicznej. łączonych równieŜ z zastosowaniem połączeń gwintowanych bądź teŜ z rur miedzianych łączonych przez lutowanie lutem twardym. zgodnych z wymaganiami przedmiotowych Polskich Norm. Przewody instalacji gazowej. Przewody instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. powinny być wykonane z rur.pl I Warunki techniczne. począwszy od 0. Dopuszcza się stosowanie innych sposobów łączenia rur. a składniki gazu nie podlegają kondensacji w warunkach eksploatacyjnych. Przewody instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. prowadzone poniŜej poziomu terenu.pobrano z www. powinny być wykonane z rur. Przewody instalacji gazowej dla gazu płynnego mogą być prowadzone powyŜej poziomu terenu między zbiornikiem. 1a. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 162. zagrodowych i rekreacji indywidualnej. powinny spełniać wymagania określone w przepisach odrębnych dotyczących sieci gazowych. § 163. Przewody instalacji gazowej powinny być wykonane w sposób zapewniający spełnienie wymagań szczelności i trwałości określonych w Polskiej Normie dotyczącej przewodów gazowych dla budynków. pod warunkiem zastosowania rur miedzianych. poza budynkiem w odległości większej niŜ 0. 5. 2) z rur miedzianych. a takŜe po zewnętrznej ścianie budynku. 1. począwszy od 0. Urządzenia redukcyjne mogą być instalowane wyłącznie na zewnątrz budynku i powinny być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych i uszkodzeniami mechanicznymi. 4. jeŜeli spełniają one wymagania szczelności i trwałości określone w Polskiej Normie dotyczącej przewodów gazowych dla budynków. 1. 6. 2. a w pozostałych budynkach tylko przewody za gazomierzami lub odgałęzieniami prowadzącymi do odrębnych mieszkań lub lokali uŜytkowych. zgodnych z Polską Normą dotyczącą rur miedzianych do gazu. Przewody instalacji gazowej. butlą lub baterią butli a budynkiem. 2. Dopuszcza się prowadzenie przewodów instalacji gazowych przez pomieszczenia mieszkalne.

natomiast na pozostałych kondygnacjach nadziemnych dopuszcza się prowadzenie ich takŜe w bruzdach osłoniętych nieuszczelnionymi ekranami lub wypełnionych . kanalizacyjnej. naleŜy lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich uŜytkowania.pobrano z www.1 m powyŜej innych przewodów instalacyjnych. Przewody instalacji gazowych w piwnicach i suterenach naleŜy prowadzić na powierzchni ścian lub pod stropem. zwane dalej "gazomierzami". wywołane deformacją lub osiadaniem budynku. Gazomierze mogą być instalowane: 1) w szafkach z materiałów co najmniej trudnozapalnych. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny być usytuowane w odległości co najmniej 0.po uprzednim wykonaniu próby szczelności instalacji . 5. jest zabronione. w stosunku do przewodów innych instalacji stanowiących wyposaŜenie budynku (ogrzewczej wodociągowej. niepowodującą korozji przewodów.łatwo usuwalną masą tynkarską. 1. Odległość między przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umoŜliwiać wykonywanie prac konserwacyjnych.pl I Warunki techniczne.nndom. Przewody instalacji gazowej. Przed kaŜdym gazomierzem naleŜy zainstalować zawór odcinający. § 165. 2. zwane dalej "gazomierzami". Lokalizacja gazomierzy powinna zapewniać łatwy dostęp do ich kontroli lub wymiany. 3. 2. Urządzenia pomiarowe zuŜycia gazu. z otworami wentylacyjnymi: NNDOM -Nasz Nowy DOM. natomiast jeŜeli gęstość gazu jest większa od gęstości powietrza . Wypełnianie bruzd. łączonych przez spawanie. 4. Przewody instalacji gazowej krzyŜujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone co najmniej o 0. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie stalowych ze szwem przewodowych.02 m. Rozwiązania techniczne instalacji gazowej powinny umoŜliwiać samokompensację wydłuŜeń cieplnych oraz eliminować ewentualne odkształcenia instalacji. Ŝe wymaganie to jest spełnione. 3. jeŜeli mogą one stanowić zagroŜenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. zgodnych z Polską Normą dotyczącą rur przewodowych. znajdującą się bezpośrednio pod kondygnacją nadziemną budynku. § 166. spełniające wymagania określone w Polskiej Normie dotyczącej gazomierzy. a takŜe z zastosowaniem innych sposobów łączenia rur. piorunochronnej itp. Dopuszcza się prowadzenie przewodów gazowych z rur stalowych bez szwu i rur stalowych ze szwem przewodowych.poniŜej przewodów elektrycznych i urządzeń iskrzących. 2. łączonych za pomocą spawania przez jedną kondygnację garaŜu. pod warunkiem zabezpieczenia tych przewodów przed uszkodzeniem mechanicznym. w których są prowadzone przewody z rur miedzianych. elektrycznej. Przewody gazowe z rur stalowych. powinny być zainstalowane oddzielnie dla kaŜdego z odbiorców i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. 3. uznaje się. 4. 1. Zabrania się prowadzenia przez pomieszczenia mieszkalne przewodów instalacji gazowej z zastosowaniem połączeń gwintowanych. Biuro Projektowe 62/184 . 1. 6. po wykonaniu próby szczelności. powinny być zabezpieczone przed korozją.). JeŜeli gazomierz jest instalowany w jednej szafce z kurkiem głównym. powinny być zainstalowane oddzielnie dla kaŜdego z odbiorców i zabezpieczone przed dostępem osób nieupowaŜnionych. Urządzenia pomiarowe zuŜycia gazu.

w Polskich Normach i przepisach odrębnych. a do gazu o gęstości większej od gęstości powietrza . na której jest zainstalowany. w których występuje zagroŜenie korozyjne (wilgoć. razem z kurkiem głównym instalacji gazowej. Gazomierze mogą być ponadto instalowane w wydzielonych i zamykanych pomieszczeniach piwnicznych. 1. Dopuszcza się zmniejszenie odległości. a takŜe dopływu powietrza do spalania określone w rozporządzeniu. § 168. Gazomierze do pomiaru przepływu gazu o gęstości mniejszej od gęstości powietrza powinny być umieszczone powyŜej licznika elektrycznego i innych urządzeń mogących iskrzyć.pl I Warunki techniczne. mierząc w rozwinięciu długości przewodu.o co najmniej 0. 3. podlegających przebudowie lub w których następuje remont instalacji gazowej. 1.5 m powyŜej i poniŜej gazomierza oraz wysięgu większym o co najmniej 0.1 m od odległości lica gazomierza od ściany. NNDOM -Nasz Nowy DOM. 6. 2) we wspólnych wnękach z licznikami elektrycznymi. w odległości nie mniejszej niŜ 0. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie a) na klatkach schodowych lub korytarzach ogólnych.5 m od bocznej krawędzi okien. 4) w odległości mniejszej niŜ 3 m od urządzenia gazowego.pobrano z www. b) na zewnątrz budynku. Biuro Projektowe 63/184 . jeŜeli mają one otwór okienny oraz przewód wentylacji grawitacyjnej wyprowadzony ponad dach lub przez ścianę zewnętrzną na wysokość co najmniej 2. drzwi i innych otworów. § 170. 4.nndom.8 m od poziomu podłogi do spodu gazomierza lub co najmniej 0.). 3. w kuchniach stanowiących samodzielne pomieszczenie oraz w przedpokojach w istniejących budynkach mieszkalnych. Dopuszcza się instalowanie gazomierzy. § 169. z drzwiczkami bez otworów wentylacyjnych. wentylacji i odprowadzenia spalin.5 m od poziomu terenu. na tym samym poziomie co liczniki elektryczne lub inne mogące iskrzyć urządzenia. 5. § 167. 2. powinny być od nich oddalone co najmniej o 1 m. 3) w odległości mniejszej w rzucie poziomym niŜ 1 m od palnika gazowego lub innego paleniska.5 m powyŜej terenu. Urządzenia gazowe mogą być instalowane wyłącznie w pomieszczeniach spełniających warunki dotyczące ich wysokości. opary związków chemicznych itp. z zachowaniem warunków określonych w § 159 i 160. Gazomierzy nie moŜna instalować: 1) w pomieszczeniach mieszkalnych. 2) w szybach wentylowanych przeznaczonych dla pionów instalacyjnych. Gazomierze naleŜy instalować w przedziale wysokości od 0. Gazomierze instalowane bez szafek. o której jest mowa w ust.3 m poniŜej licznika i takich urządzeń.3 m do 1. kubatury. jeŜeli między tymi urządzeniami zostanie wykonana przegroda z materiału niepalnego o wysokości co najmniej 0. takŜe bez szafek. Rozwiązania techniczne połączeń gazomierzy i urządzeń gazowych z instalacją powinny umoŜliwiać ich odłączenie bez konieczności demontaŜu części instalacji. dostępnymi od strony pomieszczeń niemieszkalnych. łazienkach lub innych.

5. 1 i § 170 ust. 3. 4. w których instaluje się urządzenia gazowe.pl I Warunki techniczne. 1. 2 i 3. 1 i 2. nie powinna być mniejsza niŜ: 1) 8 m3 . w którym są zainstalowane urządzenia gazowe. Biuro Projektowe 64/184 . w których instaluje się urządzenia gazowe. nie moŜe przekraczać wartości określonych w poniŜszej tabeli: Rodzaje pomieszczeń Maksymalne obciąŜenie cieplne urządzeń 3 gazowych na 1 m kubatury pomieszczenia typ A bez typ B z odprowadzenia spalin odprowadzeniem spalin 1 2 3 350 W (300 kcal/h) 4. Urządzenia gazowe.650 W (4.9 m. z zachowaniem wymagań § 175. 1. z zastrzeŜeniem § 93 ust.w przypadku urządzeń z zamkniętą komorą spalania. Maksymalne. 1.5 m3 . § 171. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2. powinny mieć wysokość co najmniej 2. wzniesionych przed dniem wejścia w Ŝycie rozporządzenia. z zachowaniem warunków określonych w ust. dopuszcza się instalowanie gazowych kotłów grzewczych w pomieszczeniach technicznych o wysokości co najmniej 1.2 m.nndom. Przy instalowaniu urządzeń gazowych naleŜy spełnić następujące warunki: NNDOM -Nasz Nowy DOM.w przypadku urządzeń pobierających powietrze do spalania z tych pomieszczeń. niezaleŜnie od rodzaju występującej w nich wentylacji. 3. takie jak kotły gazowe lub ogrzewacze pomieszczeń. powinny być wyposaŜone w samoczynnie działające zabezpieczenia przed skutkami spadku ciśnienia lub przerwą w dopływie gazu. nie mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych. Kubatura pomieszczeń. łączne obciąŜenie cieplne pochodzące od tych urządzeń przypadające na 1 m3 kubatury pomieszczenia nie moŜe przekraczać wielkości podanych w tabeli w ust. W budynkach jednorodzinnych. słuŜące do określania wymaganej kubatury pomieszczenia. Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania. pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrznospalinowych. § 173.000 kcal/h) Pomieszczenia przeznaczone na stały 175 W pobyt ludzi oraz wnęki kuchenne połączone z przedpokojem (150kcal/h) Pomieszczenia nieprzeznaczone na stały 930 W pobyt ludzi. przez co rozumie się urządzenia typu A i B. mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej.pobrano z www. Pomieszczenia. pobierające powietrze do spalania z tego pomieszczenia. mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych. W przypadku instalowania w jednym pomieszczeniu urządzeń gazowych bez odprowadzenia spalin i z odprowadzeniem spalin. łączne obciąŜenie cieplne przypadające na 1 m3 kubatury. § 172. pozostające bez stałego dozoru w czasie ich uŜytkowania. 2) 6. kolumna 2. w tym pomieszczenia kuchenne w mieszkaniach (800 kcal/h) 2. przez co rozumie się urządzenia typu C. Urządzenia gazowe z otwartą komorą spalania.

a takŜe wyposaŜenie wylotu NNDOM -Nasz Nowy DOM.3 m od ścian z materiałów łatwo zapalnych. lutownice. powinny być połączone na stałe przewodami z indywidualnymi kanałami spalinowymi. 3) kuchnie i kuchenki gazowe naleŜy instalować w odległości co najmniej 0.6 sumy przekrojów przewodów odprowadzających spaliny z poszczególnych kotłów. 1.pobrano z www.6 m od elementów ścian z materiałów łatwo zapalnych. grzejniki wody przepływowej. 5) grzejniki gazowe wody przepływowej naleŜy instalować na ścianach z materiałów niepalnych bądź odizolować je od ściany z materiałów palnych płytą z materiału niepalnego. 2. Biuro Projektowe 65/184 .pl I Warunki techniczne. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 1) urządzenia gazowe naleŜy połączyć ze stalowymi lub miedzianymi przewodami instalacji gazowej na stałe lub z zastosowaniem elastycznych przewodów metalowych. 3. 2. Dopuszcza się stosowanie zbiorczych przewodów systemów powietrzno-spalinowych przystosowanych do pracy z urządzeniami z zamkniętą komorą spalania. z uwzględnieniem instrukcji technicznej producenta urządzenia. nieosłoniętych tynkiem. powinny być podłączone na stałe z indywidualnymi kanałami spalinowymi. kolby.5 m od okien do boku urządzenia. mogą być instalowane za pomocą przewodów elastycznych przeznaczonych do takich celów. których temperatura osłon moŜe przekroczyć 60° C. grzejniki wody przepływowej. takie jak: kotły ogrzewcze. wyposaŜonymi w zabezpieczenia przed zanikiem ciągu kominowego. jak kotły. § 174. Dopuszcza się stosowanie indywidualnych przewodów powietrznych i spalinowych jako zestawu wyrobów słuŜących do doprowadzenia powietrza do urządzenia gazowego i odprowadzenia spalin na zewnątrz. 2) wykonania dla kotłów z palnikami nadmuchowymi przewodu spalinowego o przekroju poprzecznym nie mniejszym niŜ 1. takie jak palniki. Grzewcze urządzenie gazowe. niezaleŜnie od ich obciąŜeń cieplnych. w miejscu łatwo dostępnym. o której mowa w przepisach dotyczących zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe. otynkowanych oraz w odległości 0. Grzewcze urządzenia gazowe. pod warunkiem zastosowania skrzyniowego przerywacza ciągu lub wyposaŜenia kotłów w czujniki zaniku ciągu kominowego wyłączających równocześnie wszystkie kotły. wymagające przemieszczania. z zachowaniem wymagań Polskich Norm dotyczących poszczególnych typów urządzeń gazowych. 2) zawór odcinający dopływ gazu do urządzenia naleŜy umieścić w pomieszczeniu. niezaleŜnie od ich obciąŜeń cieplnych. 4) ogrzewacze pomieszczeń. w odległości nie większej niŜ 1 m od króćca przyłączeniowego. naleŜy instalować w odległości co najmniej 0. Dopuszcza się w pomieszczeniu kotłowni przyłączenie kilku kotłów do wspólnego kanału spalinowego w przypadku: 1) kotłów pobierających powietrze do spalania z pomieszczenia. Urządzenia gazowe. 5. w którym jest zainstalowane urządzenie gazowe. 1. ogrzewacze pomieszczeń.nndom. 4. Przewody i kanały spalinowe odprowadzające spaliny od urządzeń gazowych na zasadzie ciągu naturalnego powinny posiadać przekroje wynikające z obliczeń oraz zapewniać podciśnienie ciągu w wysokości odpowiedniej dla typu urządzenia i jego mocy cieplnej. licząc w rzucie poziomym.

NNDOM -Nasz Nowy DOM. 9. odprowadzające spaliny od kotłów.22 m. 2) długość pionowych przewodów spalinowych powinna być nie mniejsza niŜ 0. powinny być zaopatrzone w wywietrzniki dobrane do ilości spalin. 3) długość kanału spalinowego mierzona od osi wlotu przewodu spalinowego do krawędzi wylotu kanału nad dachem powinna być nie mniejsza niŜ 2 m.nie większa niŜ 2 m. 1 pkt 2. Nad urządzeniami gazowymi typu restauracyjnego z odprowadzeniem spalin do pomieszczenia naleŜy umieszczać okapy odprowadzające te spaliny do kanałów spalinowych. przy czym dla urządzeń o mocy cieplnej większej niŜ 30 kW naleŜy instalować czujniki. wyłączającego równocześnie wszystkie kotły. długości odcinków pionowych. a takŜe kanału spalinowego powinny być stałe na całej długości. z wyłączeniem kotłów. wyłączające urządzenie w przypadku zaniku ciągu kominowego. 1. powinny być dostosowane do warunków pracy danego typu urządzenia.w pozostałych budynkach mieszkalnych. Wyloty przewodów. 7. których przekroje naleŜy dobierać z uwzględnieniem nadciśnień występujących w komorach spalania tych urządzeń.pl I Warunki techniczne. Przewody i kanały spalinowe. Przewody i kanały spalinowe odprowadzające spaliny od urządzeń gazowych. o których mowa w ust. 1. 2) 5 kW . a przewodów poziomych ułoŜonych ze spadkiem co najmniej 5% w kierunku urządzenia . powinna być nie mniejsza niŜ 3 m. 10. połoŜenia w określonej strefie wiatrowej i warunków lokalnych. powinny znajdować się wyŜej niŜ 2. 2. Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania mogą być wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku. 3. a odległość tych wylotów od najbliŜszej krawędzi okien i ryzalitów przesłaniających nie mniejsza niŜ 0. jeŜeli ich działanie nie zakłóca przepływu spalin. powinny spełniać następujące wymagania: 1) przekroje poprzeczne przewodu. Dopuszcza się instalowanie przepustnic w przewodach odprowadzających spaliny z poszczególnych urządzeń.nndom.5 m. o których mowa w ust. Biuro Projektowe 66/184 . Przewody i kanały spalinowe. jeŜeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niŜ: 1) 21 kW . § 175. 8. powinny być dostosowane do warunków pracy danego typu urządzeń oraz spełniać wymagania określone w Polskiej Normie dotyczącej kotłów grzewczych wodnych.w wolno stojących budynkach jednorodzinnych. 6. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie przewodu spalinowego w czujnik zaniku ciągu kominowego.pobrano z www. jeŜeli wynika to z warunków pracy urządzeń.5 m ponad poziomem terenu. odprowadzające spaliny od grzewczych urządzeń gazowych. zagrodowych i rekreacji indywidualnej. Odległość między wylotami przewodów. 4) wyloty kanałów spalinowych. Urządzenia gazowe wyposaŜone w palniki nadmuchowe powinny być połączone przewodami z kanałami spalinowymi. 6.

powinna być określana indywidualnie.5 m. W pomieszczeniu z zainstalowanymi kotłami. 9.5 m ponad poziomem terenu. przy uwzględnieniu warunków technicznych i technologicznych. Dopuszcza się sytuowanie tych wylotów poniŜej 2. 4. 4 i 5.000 kW naleŜy instalować w słuŜącym wyłącznie do tego celu pomieszczeniu technicznym lub w budynku wolno stojącym przeznaczonym wyłącznie na kotłownię. § 176. 1. powinna być nie mniejsza niŜ 3 m. o których mowa w ust. o których mowa w ust. od których indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe są wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku. a od ściany innego budynku z oknami nie mniej niŜ 12 m.000 kW. Biuro Projektowe 67/184 . Do pomieszczeń technicznych z zainstalowanymi kotłami o łącznej mocy cieplnej powyŜej 60 kW do 2.pl I Warunki techniczne. jeŜeli w odległości do 8 m nie znajduje się plac zabaw dla dzieci lub inne miejsca rekreacyjne. z którego nie mogą być zasilane pozostałe urządzenia gazowe w tym budynku. zabrania się instalowania urządzeń przeznaczonych do pomiaru zuŜycia gazu. Kotły na paliwa gazowe o łącznej mocy cieplnej powyŜej 30 kW do 60 kW naleŜy instalować w pomieszczeniu technicznym lub w przewidzianym wyłącznie na kotłownię budynku wolno stojącym. a takŜe wymagań eksploatacyjnych. 2. Kubatura pomieszczeń z kotłami na paliwa gazowe o łącznej mocy cieplnej do 60 kW oraz z kotłami o mocy cieplnej powyŜej 60 kW pobierającymi powietrze z pomieszczeń powinna odpowiadać wymaganiom określonym w § 172. z zamkniętą komorą spalania.5 m ponad poziomem terenu. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2. 4. 8. Pomieszczenia przeznaczone do instalowania kotłów na paliwa gazowe powinny odpowiadać wymaganiom § 172 oraz innym przepisom rozporządzenia. pod warunkiem spełnienia następujących wymagań: NNDOM -Nasz Nowy DOM. § 177. 6. 3. 4 i 5. W budynkach produkcyjnych i magazynowych oraz halach sportowych i widowiskowych nie ogranicza się nominalnej mocy cieplnej urządzeń z zamkniętą komorą spalania. a takŜe jeŜeli wyloty przewodów znajdują się wyŜej niŜ 3 m ponad poziomem terenu. 1. Wyloty przewodów. a takŜe odpowiadać wymaganiom określonym w Polskiej Normie dotyczącej kotłowni wbudowanych na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niŜ 1. a odległość tych wylotów od najbliŜszej krawędzi okien otwieranych i ryzalitów przesłaniających nie mniejsza niŜ 0.nndom. o których mowa w ust. o których mowa w ust.000 kW mogą być instalowane wyłącznie w budynku wolno stojącym przeznaczonym na kotłownię. 3. Kotły na paliwa gazowe o łącznej mocy cieplnej powyŜej 60 kW do 2. naleŜy doprowadzić odrębny przewód gazowy. 7. Kotły na paliwa gazowe o łącznej mocy cieplnej powyŜej 2.pobrano z www. lecz nie mniej niŜ 0. 1 pkt 2. 5. o których mowa w ust.5 m. jeŜeli odległość tej ściany od granicy działki budowlanej wynosi co najmniej 8 m. Kubatura pomieszczeń z kotłami. Kotły na paliwa gazowe o łącznej mocy cieplnej do 30 kW mogą być instalowane w pomieszczeniach nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz w miejscach. powinny znajdować się wyŜej niŜ 2. zlokalizowanych w budynku o innym przeznaczeniu niŜ kotłownia. 3. Urządzenia gazowe instalowane w budynku mogą być zasilane gazem płynnym z indywidualnych butli o nominalnej zawartości gazu do 11 kg. Odległość między wylotami przewodów.

§ 178. 4) butlę naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. naleŜy zachować odległość co najmniej 1. uszkodzenia mechaniczne oraz temperaturę do 60° C. pod warunkiem spełnienia następujących wymagań: 1) butle powinny być umieszczone na zewnątrz budynku. 3) butlę naleŜy instalować wyłącznie w pozycji pionowej. 4) odległość butli od najbliŜszych otworów okiennych lub drzwiowych w ścianie zewnętrznej budynku nie powinna być mniejsza niŜ 2 m. § 179. Biuro Projektowe 68/184 . Instalacje gazowe w budynku lub w zespole budynków mogą być zasilane z jednego zbiornika gazu płynnego bądź zespołu takich zbiorników. 2) w pomieszczeniu. 2. § 179. 7) urządzenia gazowe naleŜy łączyć z reduktorem ciśnienia gazu na butli za pomocą elastycznego przewodu o długości nieprzekraczającej 3 m i wytrzymałości na ciśnienie co najmniej 300 kPa. pod zadaszeniem chroniącym od wpływu czynników atmosferycznych. 3) butle w baterii powinny być podłączone do kolektora wykonanego z rury stalowej bez szwu lub rury przewodowej łączonej przez spawanie. 1. Instalacje gazowe w budynku lub w zespole budynków mogą być zasilane z jednego zbiornika z gazem płynnym lub grupy takich zbiorników. w miejscu oznakowanym.pobrano z www. studzienek lub wpustów kanalizacyjnych.pl I Warunki techniczne.5 m. ochrony przed działaniem czynników atmosferycznych oraz ograniczenia dostępu osobom niepowołanym. odpornego na składniki gazu płynnego. w którym instaluje się butlę. 5) butle nie mogą być sytuowane w zagłębieniach terenu. Zbiorniki gazu płynnego nie mogą być sytuowane w zagłębieniach terenu. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 1) w jednym mieszkaniu. na utwardzonym podłoŜu.nndom. naleŜy zachować temperaturę niŜszą niŜ 35° C.5 m. 5) między butlą a urządzeniem promieniującym ciepło. pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w przepisach odrębnych dotyczących ich lokalizacji. rurą stalową o długości co najmniej 0. o którym mowa w pkt 7. 8) urządzenie gazowe o mocy cieplnej przekraczającej 10 kW naleŜy łączyć z przewodem elastycznym. warsztacie lub lokalu uŜytkowym nie naleŜy instalować więcej niŜ dwóch butli. z wyłączeniem zestawów urządzeń gazowych z butlami. Instalacje gazowe w budynku lub w zespole budynków mogą być zasilane gazem płynnym z butli gazowej o nominalnej zawartości gazu do 33 kg lub z baterii takich butli. 6) butli nie naleŜy umieszczać w odległości mniejszej niŜ 1 m od urządzeń mogących powodować iskrzenie. NNDOM -Nasz Nowy DOM. 1. 2) liczba butli w baterii nie moŜe przekraczać 10. w miejscach podmokłych oraz w odległości mniejszej niŜ 5 m od rowów.

pobrano z www.nie mniej niŜ odległość określona w tabeli w ust. gdy łączna pojemność zbiorników w grupie nie przekracza 30 m3.nndom.pl I Warunki techniczne.5 1/4 sumy średnic dwóch sąsiednich zbiorników 5. Zbiorniki gazu płynnego nie mogą być sytuowane w zagłębieniach terenu. a ich łączna pojemność 100 m3. Dopuszczalną odległość zbiorników z gazem płynnym od budynków mieszkalnych. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2.5 m . 4 w kolumnach 2 i 3. 3. Dopuszczalna odległość zbiorników z gazem płynnym od budynków produkcyjnych i magazynowych powinna wynosić dla zbiorników o pojemności: 1) do 10 m3 .nie mniej niŜ połowa odległości określonej w tabeli w ust. a takŜe między zbiornikami. studzienek lub wpustów kanalizacyjnych.w przypadku. określa poniŜsza tabela: Nominalna pojemność zbiornika w m3 Odległość budynków mieszkalnych.w przypadku. 2) 15 m .5 1. 2) powyŜej 10 m3 . budynków zamieszkania zbiorowego oraz budynków uŜyteczności publicznej. Odległość pomiędzy grupami zbiorników naziemnych powinna wynosić: 1) 7. w miejscach podmokłych oraz w odległości mniejszej niŜ 5 m od rowów. gdy łączna pojemność zbiorników w grupie przekracza 30 m3. Liczba zbiorników naziemnych w grupie nie powinna przekraczać 6 sztuk. 4 w kolumnach 2 i 3.5 10 20 30 40 4 1 1 1. Biuro Projektowe 69/184 . budynków zamieszkania zbiorowego i budynków uŜyteczności publicznej od: zbiornika naziemnego w m zbiornika podziemnego w m 3 1 2.5 3 5 10 15 20 Odległość od sąsiedniego zbiornika naziemnego lub podziemnego w m 1 do 3 powyŜej 3 do 5 powyŜej 5 do 7 powyŜej 7 do 10 powyŜej 10 do 40 powyŜej 40 do 65 powyŜej 65 do 100 2 3 5 7. NNDOM -Nasz Nowy DOM. 4.

oraz o wysokości równej wysokości budynku będzie miał klasę odporności ogniowej co najmniej R E I 120 i w tym pasie ściany nie będą znajdowały się otwory okienne i drzwiowe. 9. o której mowa w ust. 7. 2) ochronę przed poraŜeniem prądem elektrycznym. a takŜe od szyny zelektryfikowanej linii kolejowej lub tramwajowej powinna wynosić co najmniej: 1) 3 m . usytuowanej pomiędzy zbiornikiem z gazem płynnym a budynkiem. 7. 4 w kolumnie 2 mogą być zmniejszone do 50 % w przypadku zastosowania wolno stojącej ściany oddzielenia przeciwpoŜarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej R E I 120. moŜe mieć miejsce równieŜ wówczas. Wymiary wolno stojącej ściany oraz jej odległość od zbiornika powinny być tak dobrane. wybuchem i innymi szkodami. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 6.pl I Warunki techniczne. 4 w kolumnach 2 i 3. 2) 15 m . stosownie do potrzeb uŜytkowych. o którym mowa w poniŜszej tabeli. przy zachowaniu przepisów rozporządzenia. gdy pionowy pas ściany tego budynku o szerokości co najmniej równej rzutowi równoległemu zbiornika. która znajduje się w odległości mniejszej niŜ określona w tabeli w ust. Dla zbiornika z gazem płynnym o pojemności do 10 m3 zmniejszenie jego odległości od budynku. Odległości określone w tabeli w ust. Odległość zbiornika z gazem płynnym od rzutu poziomego skrajnego przewodu elektroenergetycznej linii napowietrznej.przy napięciu linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej do 1 kV.pobrano z www. 8. ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Odległość zbiorników z gazem płynnym od granicy z sąsiednią działką budowlaną powinna być nie mniejsza niŜ połowa odległości określonej w tabeli w ust. wartość mocy jednostkowej oświetlenia nie moŜe przekraczać określonych wielkości dopuszczalnych: Typ budynku NNDOM -Nasz Nowy DOM. W budynku uŜyteczności publicznej. ochrony przeciwpoŜarowej.nndom. przy zachowaniu wymaganej odległości od budynku danego rodzaju. przepisów odrębnych dotyczących dostarczania energii. powiększonej po 2 m z obu jego stron. 4 w kolumnie 2 od dowolnego punktu zbiornika.przy napięciu linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej równym lub większym od 1 kV. powstaniem poŜaru. § 180a. a takŜe wymagań Polskich Norm odnoszących się do tych instalacji i urządzeń. Rozdział 8 Instalacja elektryczna § 180. powinny zapewniać: 1) dostarczanie energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych do odbiorników. aby osłonić zbiornik od tej części budynku. przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi. Biuro Projektowe Maksymalna wartość 70/184 . Instalacja i urządzenia elektryczne. 3) ochronę przed emisją drgań i hałasu powyŜej dopuszczalnego poziomu oraz przed szkodliwym oddziaływaniem pola elektromagnetycznego.

2. W budynku wysokościowym jednym ze źródeł zasilania powinien być zespół prądotwórczy.spełnianie kryteriów oświetlenia w stopniu podstawowym B .spełnienie kryteriów oświetlenia w stopniu pełnym z uwzględnieniem komunikacji wizualnej § 181. Biuro Projektowe 71/184 .000 m2 w oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym. garaŜach e) o powierzchni ponad 2. w których nawet krótkotrwałe wyłączenie oświetlenia podstawowego moŜe spowodować następstwa wymienione w ust. d) o powierzchni ponad 1.spełnianie kryteriów oświetlenia w stopniu rozszerzonym C . sal konferencyjnych. Budynek. 2) na drogach ewakuacyjnych: NNDOM -Nasz Nowy DOM. b) audytoriów. samoczynnie załączających się źródeł energii elektrycznej. przy czym czas działania tego oświetlenia powinien być dostosowany do warunków występujących w pomieszczeniu i wynosić nie mniej niŜ 1 godzinę. naleŜy zasilać co najmniej z dwóch niezaleŜnych. lokali rozrywkowych oraz sal sportowych przeznaczonych dla ponad 200 osób. a takŜe znaczne straty materialne. oraz wyposaŜać w samoczynnie załączające się oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne). Oświetlenie ewakuacyjne naleŜy stosować: 1) w pomieszczeniach: a) widowni kin.nndom.pobrano z www. 1. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie mocy jednostkowej [W/m2] Klasa kryteriów*) A Biura Szkoły Szpitale Restauracje 15 15 15 10 B 20 20 25 25 20 25 C 25 25 35 35 30 35 Sportowo-rekreacyjne 10 Handlowo-usługowe *) 15 Ustala się następujące klasy kryteriów: A . w którym zanik napięcia w elektrycznej sieci zasilającej moŜe spowodować zagroŜenie Ŝycia lub zdrowia ludzi. 1. powaŜne zagroŜenie środowiska. 3.000 m2 w budynkach uŜyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.pl I Warunki techniczne. teatrów i filharmonii oraz innych sal widowiskowych. Oświetlenie bezpieczeństwa naleŜy stosować w pomieszczeniach. c) wystawowych w muzeach.

7. d) o powierzchni netto ponad 1. drogi komunikacyjnej lub sposobu jego uŜytkowania. 4.pobrano z www. Budynek. a takŜe znaczne straty materialne. Biuro Projektowe 72/184 .000 m2 w garaŜach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym. Oświetlenie ewakuacyjne nie jest wymagane w pomieszczeniach. lokali rozrywkowych oraz sal sportowych. a takŜe wymagania Polskich Norm w tym zakresie. b) audytoriów. powaŜne zagroŜenie środowiska. w których po zaniku oświetlenia podstawowego istnieje konieczność kontynuowania czynności w niezmieniony sposób lub ich bezpiecznego zakończenia. W budynku wysokościowym jednym ze źródeł zasilania powinien być zespół prądotwórczy. d) w wysokich i wysokościowych budynkach uŜyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie a) z pomieszczeń wymienionych w pkt 1. c) w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do pobytu ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się. zasilane napięciem bezpiecznym. a takŜe podświetlane znaki wskazujące kierunki ewakuacji. c) wystawowych w muzeach. 2. 6. przy czym czas działania tego oświetlenia powinien być dostosowany do uwarunkowań wynikających z wykonywanych czynności oraz warunków występujących w pomieszczeniu. ewakuacyjne i przeszkodowe oraz podświetlane znaki wskazujące kierunki ewakuacji naleŜy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi wymagań w tym zakresie.nndom. 5. W pomieszczeniu. 2) na drogach ewakuacyjnych: NNDOM -Nasz Nowy DOM. naleŜy zasilać co najmniej z dwóch niezaleŜnych. Awaryjne oświetlenie zapasowe naleŜy stosować w pomieszczeniach. słuŜące uwidocznieniu przeszkód wynikających z układu budynku. przeznaczonych dla ponad 200 osób. czytelni. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne naleŜy stosować: 1) w pomieszczeniach: a) widowni kin. Oświetlenie bezpieczeństwa. teatrów i filharmonii oraz innych sal widowiskowych. 5 dla oświetlenia ewakuacyjnego. w których oświetlenie bezpieczeństwa spełnia warunek określony w ust. Oświetlenie ewakuacyjne powinno działać przez co najmniej 2 godziny od zaniku oświetlenia podstawowego.pl I Warunki techniczne. samoczynnie załączających się źródeł energii elektrycznej oraz wyposaŜać w samoczynnie załączające się oświetlenie awaryjne (zapasowe lub ewakuacyjne). sal konferencyjnych. b) oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym. naleŜy stosować oświetlenie przeszkodowe. § 181. 3. które jest uŜytkowane przy zgaszonym oświetleniu podstawowym. 1. e) o powierzchni netto ponad 2.000 m2 w budynkach uŜyteczności publicznej. budynkach zamieszkania zbiorowego oraz w budynkach produkcyjnych i magazynowych. w którym zanik napięcia w elektroenergetycznej sieci zasilającej moŜe spowodować zagroŜenie Ŝycia lub zdrowia ludzi.

a takŜe podświetlane znaki wskazujące kierunki ewakuacji. Oświetlenie awaryjne naleŜy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi wymagań w tym zakresie. d) w wysokich i wysokościowych budynkach uŜyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie a) z pomieszczeń wymienionych w pkt 1. 6. 5 dla awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. 3) urządzenia ochronne róŜnicowoprądowe lub odpowiednie do rodzaju i przeznaczenia budynku bądź jego części. 4. 1. 6) przeciwpoŜarowe wyłączniki prądu. dróg komunikacji ogólnej lub sposobu jego uŜytkowania. W instalacjach elektrycznych naleŜy stosować: 1) złącza instalacji elektrycznej budynku. 7. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne nie jest wymagane w pomieszczeniach.nndom. c) w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do uŜytku osób o ograniczonej zdolności poruszania się.8 m. W pomieszczeniu. zasilane napięciem nieprzekraczającym napięcia dotykowego dopuszczalnego długotrwale. 4) wyłączniki nadprądowe w obwodach odbiorczych. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne powinno działać przez co najmniej 1 godzinę od zaniku oświetlenia podstawowego. 5. wpływami atmosferycznymi.pl I Warunki techniczne. § 183. w których awaryjne oświetlenie zapasowe spełnia warunek określony w ust. powodujące w warunkach uszkodzenia samoczynne wyłączenie zasilania. § 182.pobrano z www. naleŜy stosować oświetlenie dodatkowe. słuŜące uwidocznieniu przeszkód wynikających z układu budynku. w obwodach rozdzielczych i odbiorczych. Biuro Projektowe 73/184 . 5) zasadę selektywności (wybiórczości) zabezpieczeń. b) oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym. Pomieszczenie stacji transformatorowej moŜe być sytuowane w budynkach o innym przeznaczeniu. NNDOM -Nasz Nowy DOM. a takŜe ingerencją osób niepowołanych. od pomieszczeń 2) ściany i stropy będą stanowiły oddzielenia przeciwpoŜarowe oraz będą miały zabezpieczenia przed przedostawaniem się cieczy i gazów. 2) oddzielny przewód ochronny i neutralny. umoŜliwiające odłączenie od sieci zasilającej i usytuowane w miejscu dostępnym dla dozoru i obsługi oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami. 3) urządzenia ochronne róŜnicowoprądowe uzupełniające podstawową ochronę przeciwporaŜeniową i ochronę przed powstaniem poŜaru. jeŜeli są spełnione warunki określone w § 96 oraz: 1) zostanie zachowana odległość pozioma i pionowa przeznaczonych na stały pobyt ludzi co najmniej 2. które jest uŜytkowane przy wyłączonym oświetleniu podstawowym. inne środki ochrony przeciwporaŜeniowej.

9) przewody elektryczne z Ŝyłami wykonanymi wyłącznie z miedzi. 1. 4) metalowe elementy instalacji gazowej.pobrano z www. z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia. 2. w tym zespołu prądotwórczego. łączące przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji i konstrukcji budynku. których funkcjonowanie jest niezbędne podczas poŜaru.nndom. 1 pkt 7.pl I Warunki techniczne. 1a. 3. 10) urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 7) połączenia wyrównawcze główne i miejscowe. o których mowa w ust. 3.000 m3 lub zawierających strefy zagroŜone wybuchem. 8) metalowe elementy obudowy urządzeń instalacji telekomunikacyjnej. 5) metalowe elementy szybów i maszynowni dźwigów. § 184. 2. PrzeciwpoŜarowy wyłącznik prądu powinien być umieszczony w pobliŜu głównego wejścia do obiektu lub złącza i odpowiednio oznakowany. 3. 3) instalację ogrzewczą wodną wykonaną z przewodów metalowych. Odcięcie dopływu prądu przeciwpoŜarowym wyłącznikiem nie moŜe powodować samoczynnego załączenia drugiego źródła energii elektrycznej. Instalacja odbiorcza w budynku i w samodzielnym lokalu powinna być wyposaŜona w urządzenia do pomiaru zuŜycia energii elektrycznej. o której mowa w § 53 ust. odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów. Instalacja piorunochronna. § 185. Połączeniami wyrównawczymi. naleŜy stosować w strefach poŜarowych o kubaturze przekraczającej 1. 6) metalowe elementy przewodów i wkładów kominowych. 2) metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej. zbrojenia fundamentów oraz inne metalowe elementy umieszczone w niezbrojonych fundamentach stanowiące sztuczny uziom fundamentowy. Jako uziomy instalacji elektrycznej naleŜy wykorzystywać metalowe konstrukcje budynków. powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczących ochrony odgromowej obiektów budowlanych. pod warunkiem zachowania wymagań Polskiej Normy dotyczącej uziemień i przewodów ochronnych oraz uzyskania zgody jednostki eksploatującej tę sieć. powinna być wykonana zgodnie z Polską Normą dotyczącą ochrony odgromowej obiektów budowlanych. usytuowane w miejscu łatwo dostępnym i zabezpieczone przed uszkodzeniami i ingerencją osób niepowołanych. Dopuszcza się wykorzystywanie jako uziomy instalacji elektrycznej metalowych przewodów sieci wodociągowej. Instalacja piorunochronna. 4. równoległych do krawędzi ścian i stropów. PrzeciwpoŜarowy wyłącznik prądu. 8) zasadę prowadzenia tras przewodów elektrycznych w liniach prostych. NNDOM -Nasz Nowy DOM. jeŜeli ich przekrój nie przekracza 10 mm2. 2. 7) metalowe elementy przewodów i urządzeń do wentylacji i klimatyzacji. Biuro Projektowe 74/184 . z wyjątkiem źródła zasilającego oświetlenie awaryjne. 1. jeŜeli występuje ono w budynku. naleŜy objąć: 1) instalację wodociągową wykonaną z przewodów metalowych. 2. o której mowa w § 53 ust.

Zespoły kablowe powinny być tak zaprojektowane i wykonane. zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej metody badań palności cienkich przewodów i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczających. Przewody i kable elektryczne oraz światłowodowe wraz z ich zamocowaniami. powinna być wykonana zgodnie z warunkami określonymi w Polskiej Normie dotyczącej badania odporności ogniowej. pionowe ciągi instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym. § 186. Przewody i kable elektryczne w obwodach urządzeń alarmu poŜaru. do 30 minut. zwane dalej "zespołami kablowymi". JeŜeli przewody i kable ułoŜone są w ognioochronnych kanałach kablowych. 4. 3. 5. Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami słuŜącymi ochronie przeciwpoŜarowej powinny zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej w warunkach poŜaru przez wymagany czas działania urządzenia przeciwpoŜarowego. 1. Główne ciągi instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. powinny zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału przez czas wymagany do uruchomienia i działania urządzenia. 7. w wydzielonych kanałach lub szybach instalacyjnych. Przewody i kable elektryczne naleŜy prowadzić w sposób umoŜliwiający ich wymianę bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku. 3 i 5. w wydzielonych kanałach lub szybach instalacyjnych. 6. nie nastąpiła przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnału spowodowana oddziaływaniami elementów budynku lub wyposaŜenia. o którym mowa w ust. Ocena zespołów kablowych w zakresie ciągłości dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału. budynku zamieszkania zbiorowego i budynku uŜyteczności publicznej naleŜy prowadzić poza mieszkaniami i pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi. z uwzględnieniem rodzaju podłoŜa i przewidywanego sposobu mocowania do niego.pobrano z www. dla przewodów i kabli znajdujących się w obrębie przestrzeni chronionych stałym urządzeniem gaśniczym tryskaczowym oraz dla przewodów i kabli zasilających i sterujących urządzeniami klap dymowych. zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi wymagań w tym zakresie. Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w budynku powinno zapewniać bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie odległości i ich wzajemnego usytuowania oraz uwzględniać warunki określone w § 164. Zespoły kablowe umieszczone w pomieszczeniach chronionych stałymi wodnymi urządzeniami gaśniczymi powinny być odporne na oddziaływanie wody. Biuro Projektowe 75/184 . Dopuszcza się ograniczenie czasu zapewnienia ciągłości dostawy energii elektrycznej do urządzeń słuŜących ochronie przeciwpoŜarowej. 2. NNDOM -Nasz Nowy DOM. 4. w zamykanych szafkach. oświetlenia awaryjnego i łączności powinny mieć klasę PH odpowiednią do czasu wymaganego do działania tych urządzeń. 3. to wówczas wymaganie odporności na działanie wody uznaje się za spełnione. Główne. 3. jednak nie mniejszy niŜ 90 minut. 2. o której mowa w ust. § 187. z zastrzeŜeniem ust.pl I Warunki techniczne. zgodnie z Polską Normą dotyczącą wymagań w tym zakresie. stosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami słuŜącymi ochronie przeciwpoŜarowej. pod warunkiem pokrycia ich warstwą tynku o grubości co najmniej 5 mm. W budynku wielorodzinnym liczniki pomiaru zuŜycia energii elektrycznej naleŜy umieszczać poza lokalami mieszkalnymi. zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej naleŜy prowadzić poza mieszkaniami i pomieszczeniami uŜytkowymi. 2. 1.nndom. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2. Dopuszcza się prowadzenie przewodów elektrycznych wtynkowych. aby w wymaganym czasie.

§ 189.równieŜ w odpowiednią sygnalizację alarmowoprzyzywową. 1. o której mowa w ust. Elementy instalacji telekomunikacyjnej. 2. 3. Połączenie sieci telekomunikacyjnej z instalacją telekomunikacyjną budynku powinno być usytuowane na pierwszej podziemnej lub pierwszej nadziemnej kondygnacji budynku. o której mowa w § 56. 2. których sposób uŜytkowania moŜe powodować przerwy lub zakłócenia przekazywanego sygnału. a w razie przeznaczenia ich dla osób niepełnosprawnych .na jego najwyŜszej kondygnacji. 2. 1. w szczególności kable i przewody wraz z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi. 1. gniazd wtyczkowych w łazience. Pomieszczenia w mieszkaniu naleŜy wyposaŜać w wypusty oświetleniowe oraz w niezbędną liczbę odpowiednio rozmieszczonych gniazd wtyczkowych. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 7. w tym radiowo-telewizyjne. § 192. związane z instalacją telekomunikacyjną. Miejsce lub pomieszczenie przeznaczone na urządzenia techniczne. § 192. § 190. Instalacja oświetleniowa w pokojach powinna umoŜliwiać załączanie źródeł światła za pomocą łączników wieloobwodowych. o których mowa w ust. gniazd wtyczkowych do urządzeń odbiorczych w kuchni oraz obwody do odbiorników wymagających indywidualnego zabezpieczenia. 3. gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia. Główne ciągi instalacji telekomunikacyjnej powinny być prowadzone w wydzielonych kanałach lub szybach instalacyjnych poza mieszkaniami i lokalami uŜytkowymi oraz innymi pomieszczeniami. powinno być łatwo dostępne dla obsługi technicznej i zabezpieczone przed ingerencją osób nieuprawnionych.pobrano z www. naleŜy objąć elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi. w odrębnym pomieszczeniu lub szafce. 2. 1. § 191. o której mowa w § 184 ust. W budynku wymagającym.nndom. NNDOM -Nasz Nowy DOM. począwszy od punktu połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną (przełącznica kablowa) lub od urządzenia systemu radiowego do gniazda abonenckiego. w tym radiowo-telewizyjnej. 1 pkt 7. a w przypadku systemu radiowego . przystosowania do wyposaŜenia w instalacje telekomunikacyjne. Biuro Projektowe 76/184 . a elementy wyprowadzone ponad dach połączyć z instalacją piorunochronną. W instalacji elektrycznej w mieszkaniu naleŜy stosować wyodrębnione obwody: oświetlenia. 1. 3. 3. W budynku wielorodzinnym oświetlenie i odbiorniki w pomieszczeniach komunikacji ogólnej oraz technicznych i gospodarczych powinny być zasilane z tablic administracyjnych. zgodnie z § 56. Instalację telekomunikacyjną budynku. Mieszkania w budynku wielorodzinnym i odrębne mieszkania w budynku zamieszkania zbiorowego naleŜy wyposaŜyć w instalację wejściowej sygnalizacji dzwonkowej. Czas zapewnienia ciągłości dostawy energii elektrycznej lub sygnału do urządzeń. moŜe być ograniczony do 30 minut. § 188. Obwody odbiorcze instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym naleŜy prowadzić w obrębie kaŜdego mieszkania lub lokalu uŜytkowego. stanowią elementy infrastruktury telekomunikacyjnej. o których mowa w § 183 ust. w tym radiowo-telewizyjną. których sposób uŜytkowania moŜe spowodować przerwy lub zakłócenia przekazywanego sygnału. główne ciągi tych instalacji powinny być prowadzone poza lokalami mieszkalnymi oraz pomieszczeniami uŜytkowymi. o ile zespoły kablowe znajdują się w obrębie przestrzeni chronionych stałymi samoczynnymi urządzeniami gaśniczymi wodnymi.pl I Warunki techniczne.

i posadzki tej kondygnacji przy wyjściu z dźwigu nie powinna być większa niŜ 0. powinien być przystosowany do przewozu mebli.1. 3. § 194. Miejsce lub pomieszczenie przeznaczone na osprzęt i urządzenia instalacyjne powinno być łatwo dostępne dla obsługi technicznej i oznakowane w sposób jednoznacznie określający operatora sieci telekomunikacyjnej. 3. W śródmiejskiej zabudowie uzupełniającej w średniowysokim budynku mieszkalnym wielorodzinnym. 4. RóŜnica poziomów podłogi kabiny dźwigu. jego wysokości oraz liczby i rodzaju uŜytkowników. a takŜe w kaŜdej wydzielonej w pionie. chorych na noszach i osób niepełnosprawnych.02 m. 2. mającym nie więcej niŜ 3 mieszkania dostępne z klatki schodowej na kondygnacji. 2. poza przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych. § 195. dopuszcza się instalowanie dźwigu niespełniającego wymagań.4 m. 1 i 2. Co najmniej jeden z dźwigów słuŜących komunikacji ogólnej w budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi. 1. Biuro Projektowe 77/184 . określonych w ust.1 m i długość 1. Dźwigi przeznaczone dla ekip ratowniczych powinny spełniać wymagania określone w § 253 oraz w przepisach odrębnych dotyczących ochrony przeciwpoŜarowej. 1.6 m. a elementy instalacji wyprowadzone ponad dach połączyć z instalacją piorunochronną. odrębnej części (segmencie) takiego budynku. Nie dotyczy to kondygnacji nadbudowanej lub powstałej w wyniku adaptacji strychu na cele mieszkalne lub inne cele uŜytkowe.8 m do 1. liczbę i parametry techniczno-uŜytkowe dźwigów naleŜy ustalać z uwzględnieniem przeznaczenia budynku. Odległość pomiędzy zamkniętymi drzwiami przystankowymi dźwigu a przeciwległą ścianą lub inną przegrodą powinna wynosić co najmniej: 1) dla dźwigów osobowych . 2a. lub bezpośrednio uziemić w przypadku braku instalacji piorunochronnej. Dostęp do dźwigu powinien być zapewniony z kaŜdej kondygnacji uŜytkowej. 2. Kabina dźwigu osobowego dostępna dla osób niepełnosprawnych powinna mieć szerokość co najmniej 1. 6. W instalacji telekomunikacyjnej naleŜy zastosować urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej.9 m oraz tablicę przyzywową na wysokości od 0.pl I Warunki techniczne.nndom.2 m w odległości nie mniejszej niŜ 0. Prowadzenie instalacji telekomunikacyjnej i rozmieszczenie urządzeń telekomunikacyjnych w budynku powinno zapewniać bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie ich wzajemnego usytuowania i bezpieczeństwo osób korzystających z części wspólnych budynku. o której mowa w § 184 ust. o których mowa w § 54 ust. W budynkach. zatrzymującego się na kondygnacji uŜytkowej. Rozdział 9 Urządzenia dźwigowe § 193.5 m od naroŜa kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla osób niewidomych i informacją głosową. 5. poręcze na wysokości 0. NNDOM -Nasz Nowy DOM. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 4.pobrano z www.

3 m. pod warunkiem ich oddzielenia od pomieszczeń mieszkalnych pomieszczeniami nieprzeznaczonymi na stały pobyt ludzi oraz zastosowania w nieoddylatowanym szybie dźwigowym zabezpieczeń przed przenoszeniem drgań z prowadnic jezdnych na konstrukcję budynku. 1. 1. 3. 1. 2. w szczególności zastosowania w nieoddylatowanym szybie dźwigowym zabezpieczeń przed przenoszeniem drgań z prowadnic jezdnych na konstrukcję budynku. o których mowa w § 183 ust. § 197. Prowadzenie bezpośrednio pod szybami dźwigowymi dróg komunikacyjnych oraz sytuowanie pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi jest zabronione. tak aby poziomy hałasu i drgań przenikających do pomieszczeń mieszkalnych nie przekraczały wartości określonych w Polskich Normach dotyczących dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach oraz oceny wpływu drgań na ludzi w budynkach. 1. § 198. Nie dotyczy to kondygnacji nadbudowanej lub powstałej w wyniku adaptacji strychu na cele mieszkalne. NNDOM -Nasz Nowy DOM. Zespoły napędowe dźwigu powinny być zamocowane w sposób uniemoŜliwiający przenoszenie się drgań na konstrukcję budynku.nndom. nie dotyczy dźwigów z napędem hydraulicznym. 1. z zastrzeŜeniem § 96 ust. dźwigów towarowych małych. dźwigów z maszynownią dolną lub boczną oraz dźwigów z wciągarkami bezreduktorowymi. W budynkach. 1. Nie dotyczy to przypadków. a pod trasą jazdy przeciwwagi znajduje się filar oparty na stałym podłoŜu lub gdy przeciwwaga wyposaŜona jest w chwytacze. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2) dla dźwigów towarowych małych . o których mowa w ust. gdy strop pod szybem dźwigu wytrzymuje obciąŜenie zmienne co najmniej 5. Maszynownia dźwigów powinna być wyposaŜona w urządzenia umoŜliwiające podnoszenie elementów instalacji dźwigowych. Szyby i maszynownie dźwigów mogą być umieszczane poza obrębem budynków.pobrano z www. dźwigów towarowych małych. W budynkach. nie dotyczy dźwigów z napędem hydraulicznym. Wymaganie. 2. Wymaganie. dźwigów z maszynownią dolną lub boczną oraz dźwigów z wciągarkami bezreduktorowymi. z zastrzeŜeniem § 96 ust. dopuszcza się instalowanie dźwigów z napędem elektrycznym bez wykonywania dylatacji szybów dźwigowych. pod warunkiem zapewnienia w nich minimalnej temperatury +5° C. 3. 3. 1. § 199.1. 1. pod warunkiem ich oddzielenia od pomieszczeń mieszkalnych pomieszczeniami nieprzeznaczonymi na stały pobyt ludzi. Biuro Projektowe 78/184 . 3. 1. 2.8 m. § 196.000 N/m2. 2. Szyby dźwigów z napędem elektrycznym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym i zamieszkania zbiorowego powinny być oddylatowane od ścian i stropów budynku. o którym mowa w ust.pl I Warunki techniczne. Szyby dźwigu powinny być wykonane z materiałów niepylących lub być zabezpieczone powłoką niepylącą. o którym mowa w ust. 1 pkt 7. o których mowa w ust. 2. Elementy szybów i maszynowni dźwigów wykonane z metalu naleŜy objąć elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi. 3) dla dźwigów szpitalnych i towarowych . Sytuowanie maszynowni dźwigów obok pokojów mieszkalnych jest zabronione. dopuszcza się instalowanie dźwigów z napędem elektrycznym bez wykonywania dylatacji szybów dźwigowych. o których mowa w ust. tak aby poziomy hałasu i drgań przenikających do pomieszczeń mieszkalnych nie przekraczały wartości określonych w Polskich Normach. z zachowaniem warunków określonych w § 96.

NNDOM -Nasz Nowy DOM. § 204. oraz uszkodzenia części niekonstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia. § 201. 2) odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej przydatność uŜytkową.pobrano z www. 2. jeŜeli konstrukcja powoduje zagroŜenie bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w budynku oraz w jego pobliŜu. W innych budynkach w jednym szybie moŜna umieszczać nie więcej niŜ 3 dźwigi. które mogą ujemnie wpływać na przydatność uŜytkową. Ŝe w konstrukcji budynku nie mogą wystąpić: 1) lokalne uszkodzenia.pl I Warunki techniczne. jej części. § 202. w tym nadszybia i podszybia. a takŜe przyległych do niej niekonstrukcyjnych części budynku. w tym równieŜ rysy. aby obciąŜenia mogące na nie działać w trakcie budowy i uŜytkowania nie prowadziły do: 1) zniszczenia całości lub części budynku. 1. 4) zniszczenia na skutek wypadku. 3. 2) przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości. a takŜe ograniczające jego uŜytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 3) drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku. jeŜeli wymagania uŜytkowe dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. W szpitalach i budynkach opieki społecznej kaŜdy dźwig powinien być umieszczony w odrębnym szybie. włączając w to równieŜ funkcjonowanie maszyn i urządzeń. połączeń lub zainstalowanego wyposaŜenia w wyniku znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji. W szybach dźwigowych moŜna umieszczać wyłącznie urządzenia i przewody związane z pracą i konserwacją dźwigu. linowni oraz szyby dźwigów. a takŜe zniszczenie wyposaŜenia lub przechowywanego mienia. Stany graniczne nośności uwaŜa się za przekroczone.nndom. trwałość i wygląd konstrukcji. Dział V Bezpieczeństwo konstrukcji § 203. Stany graniczne przydatności do uŜytkowania uwaŜa się za przekroczone. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 200. 3) uszkodzenia części budynków. Oznacza to. Konstrukcja budynku powinna spełniać warunki zapewniające nieprzekroczenie stanów granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do uŜytkowania w Ŝadnym z jego elementów i w całej konstrukcji. Szczegółowe wymagania. określają przepisy o dozorze technicznym. jego wyposaŜenia oraz przechowywanych przedmiotów. w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. Biuro Projektowe 79/184 . jakim powinny odpowiadać pomieszczenia maszynowni. Budynki i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki sposób.

o którym mowa w § 204 ust. Rozbudowa. w zaleŜności od potrzeb. 6. jeŜeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji. Budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający w razie poŜaru: 1) nośność konstrukcji przez czas wynikający z rozporządzenia. budowa powinna być poprzedzona ekspertyzą techniczną stanu obiektu istniejącego. Dział VI Bezpieczeństwo poŜarowe Rozdział 1 Zasady ogólne § 207. Wzniesienie budynku w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie moŜe powodować zagroŜeń dla bezpieczeństwa uŜytkowników tego obiektu lub obniŜenia jego przydatności do uŜytkowania.pobrano z www. takich jak: przemieszczenia. 2) ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku. 1. § 206. a takŜe uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych. odpowiednie do stanu zagroŜenia. handlowe. które wynikają z oddziaływań powodowanych eksploatacją górniczą. odkształcenia i napręŜenia w konstrukcji. Budynki uŜyteczności publicznej z pomieszczeniami przeznaczonymi do przebywania znacznej liczby osób. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 4. 1. takie jak: hale widowiskowe. stwierdzającego jego stan bezpieczeństwa i przydatności do uŜytkowania. sportowe. 5. 4 nie dotyczy tych odkształceń. uznaje się za spełnione. 1. przez które rozumie się wymuszone przemieszczenia i odkształcenia oraz drgania podłoŜa. uszkodzeń oraz drgań konstrukcji. 7. 2.pl I Warunki techniczne. Biuro Projektowe 80/184 . Warunki bezpieczeństwa konstrukcji. 4) moŜliwość ewakuacji ludzi. nadbudowa. Na terenach podlegających wpływom eksploatacji górniczej powinny być stosowane zabezpieczenia konstrukcji budynków. W przypadku. w urządzenia do stałej kontroli parametrów istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji. 5. wystawowe. dworcowe powinny być wyposaŜone. o których mowa w ust. W zakresie stanów granicznych przydatności do uŜytkowania budynków projektowanych na terenach podlegających wpływom eksploatacji górniczej. z uwzględnieniem stanu podłoŜa gruntowego. przebudowa oraz zmiana przeznaczenia budynku powinny być poprzedzone ekspertyzą techniczną stanu konstrukcji i elementów budynku. wynikającego z prognozowanych oddziaływań powodowanych eksploatacją górniczą. targowe. wymaganie określone w ust.nndom. NNDOM -Nasz Nowy DOM. 3) ograniczenie rozprzestrzeniania się poŜaru na sąsiednie budynki. § 205. uwzględniającą oddziaływania wywołane wzniesieniem nowego budynku.

o których mowa w § 68 ust. a takŜe oświetlenia awaryjnego. c) stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku. 2) wymagań Polskich Norm dotyczących w szczególności zasad ustalania: a) gęstości obciąŜenia ogniowego pomieszczeń i stref poŜarowych. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2. Stosowanie przepisów rozporządzenia wymaga uwzględnienia: 1) przepisów odrębnych dotyczących ochrony przeciwpoŜarowej.pobrano z www. f) dymotwórczości materiałów budowlanych. o którym mowa w § 181. z uwzględnieniem § 2 ust. 2. 2) wymagań Polskich Norm i warunków określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia. g) toksyczności produktów rozkładu spalania materiałów. o którym mowa w § 181. 1.nndom. 2 i 3a. Przepisy niniejszego działu określają wymagania dotyczące bezpieczeństwa poŜarowego budynków lub ich części. § 208. wysokości lub liczby kondygnacji. stosuje się. Przepisy rozporządzenia dotyczące bezpieczeństwa poŜarowego. b) klas odporności elementów budynku. stosuje się. dotyczących w szczególności zasad ustalania: a) gęstości obciąŜenia ogniowego pomieszczeń i stref poŜarowych. c) zasady przeciwpoŜarowego zaopatrzenia wodnego. 1 i 2. z uwzględnieniem § 2 ust.pl I Warunki techniczne. Przepisy rozporządzenia dotyczące bezpieczeństwa poŜarowego. określających w szczególności: a) zasady oceny zagroŜenia wybuchem i wyznaczania stref zagroŜenia wybuchem. 2. b) klas odporności ogniowej elementów budynku. jeŜeli zagraŜają one Ŝyciu ludzi. wynikające z ich przeznaczenia i sposobu uŜytkowania. równieŜ do uŜytkowanych budynków istniejących. równieŜ do uŜytkowanych budynków istniejących. e) stopnia palności materiałów budowlanych. Biuro Projektowe ogniowej 81/184 . b) warunki wyposaŜania budynków lub ich części w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i stałe urządzenia gaśnicze. 2. d) wymagania dotyczące dróg poŜarowych. wymiarów schodów. które na podstawie przepisów odrębnych uznaje się za zagraŜające Ŝyciu ludzi. d) niepalności materiałów budowlanych. NNDOM -Nasz Nowy DOM. a takŜe oświetlenia awaryjnego. a takŜe połoŜenia w stosunku do poziomu terenu oraz do innych obiektów budowlanych.

trudno zapalny. Występująca w rozporządzeniu klasa E I odporności ogniowej drzwi lub innych zamknięć otworów oznacza klasę E I1 lub E I2 zgodnie z Polską Normą dotyczącą klasyfikacji ogniowej ustalanej na podstawie badań odporności ogniowej. Określeniom uŜytym w rozporządzeniu: niepalny. przez elementy budynku: 1) nierozprzestrzeniające ognia rozumie się elementy budynku nierozprzestrzeniające ognia zarówno przy działaniu ognia wewnątrz. d) właściwości funkcjonalnych urządzeń słuŜących do wentylacji poŜarowej. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie c) klas dymoszczelności zamknięć otworów. które z jednej strony są słabo rozprzestrzeniające ogień. Biuro Projektowe publicznej 82/184 . dzieli się na: 1) mieszkalne. jak i od zewnątrz budynku. zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności charakteryzowane kategorią zagroŜenia ludzi. z zastrzeŜeniem ust. natomiast przy działaniu ognia z drugiej strony są słabo rozprzestrzeniające ogień lub nierozprzestrzeniające ognia. W przypadku ścian zewnętrznych budynku. niekapiący. niezaleŜnie od klasyfikacji uzyskanej przy działaniu ognia z drugiej strony .pl I Warunki techniczne. z uwagi na przeznaczenie i sposób uŜytkowania. Dymoszczelność drzwi oznacza klasę dymoszczelności Sm ustaloną zgodnie z Polską Normą dotyczącą klasyfikacji ogniowej ustalanej na podstawie badań odporności ogniowej. 3) silnie rozprzestrzeniające ogień . stanowiące odrębne strefy poŜarowe w rozumieniu § 226. 1. g) toksyczności produktów rozkładu spalania materiałów. NNDOM -Nasz Nowy DOM. wymagania zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia. z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej. 3. § 209.rozumie się elementy budynku. 1.dla których wymagania przy działaniu ognia wewnątrz budynku określa się zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia.pobrano z www. niezapalny. które przy działaniu ognia z jednej strony sklasyfikowane są jako silnie rozprzestrzeniające ogień.rozumie się elementy budynku. łatwo zapalny. 4. dla drzwi przystankowych do dźwigu dopuszcza się określenie odporności ogniowej zgodnie z Polską Normą dotyczącą wykonywania próby odporności ogniowej drzwi przystankowych. 5. f) reakcji na ogień wyrobów (materiałów) budowlanych.nndom. w tym z ociepleniem i okładziną zewnętrzną lub tylko z okładziną zewnętrzną. 2. a przy działaniu ognia od zewnątrz budynku określa się zgodnie z Polską Normą dotyczącą metody badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany. intensywnie dymiący odpowiadają klasy reakcji na ogień zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia. z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej. e) stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku. określane dalej jako ZL. § 208a. 3. 2) słabo rozprzestrzeniające ogień . samogasnący. Elementy budynku określone w rozporządzeniu jako nierozprzestrzeniające ognia. Budynki oraz części budynków. słabo rozprzestrzeniające ogień lub silnie rozprzestrzeniające ogień powinny spełniać.

niezakwalifikowane do ZL I i ZL II. powinny spełniać wymagania określone dla kaŜdej z tych kategorii. takie jak szpitale. 3) ZL III . hydroforni. z uwagi na przeznaczenie i sposób uŜytkowania. 2 pkt 3 i 4 nie stosuje się do zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. 5. 4 oraz § 239 ust. określanych jako IN. 1. 3) inwentarskie (słuŜące do hodowli inwentarza). Budynki oraz części budynków. określane jako ZL. 1. do więcej niŜ jednej kategorii zagroŜenia ludzi. Rozdział 2 Odporność poŜarowa budynków NNDOM -Nasz Nowy DOM. Biuro Projektowe 83/184 . domy dla osób starszych. § 211. 1.500 m3. niezakwalifikowane do ZL I i ZL II.zamieszkania zbiorowego. Przepisów § 236 ust. 4) ZL IV .przeznaczone przede wszystkim do uŜytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się. określanych jako PM. 2. nie stosuje się do budynków i pomieszczeń przeznaczonych do zakwaterowania osób osadzonych.nndom. Strefy poŜarowe zaliczone. stacji transformatorowych. 2. budynki do przechowywania płodów rolnych i budynki gospodarcze. kotłowni. przedszkola.uŜyteczności publicznej. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa poŜarowego budynków oraz części budynków stanowiących odrębne strefy poŜarowe. w zakresie kategorii ZL V. stanowiące odrębne strefy poŜarowe. węzłów ciepłowniczych. jak stodoły. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa poŜarowego budynków oraz części budynków stanowiących odrębne strefy poŜarowe.od fundamentu do przekrycia dachu .zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi uŜytkownikami. 2 pkt 3 i 4 nie stosuje się do budynków zlokalizowanych na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych. rozdzielni elektrycznych. określane dalej jako IN.mogą być traktowane jako odrębne budynki. central telefonicznych oraz innych o podobnym przeznaczeniu. odnoszą się równieŜ do garaŜy. 3. § 245 pkt 2 oraz § 256 ust. zalicza się do jednej lub do więcej niŜ jedna spośród następujących kategorii zagroŜenia ludzi: 1) ZL I . odnoszą się równieŜ do takich budynków w zabudowie zagrodowej o kubaturze brutto nieprzekraczającej 1. a nieprzeznaczone przede wszystkim do uŜytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się.pobrano z www. § 210. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2) produkcyjne i magazynowe.pl I Warunki techniczne. Ŝłobki. 3. 3. 5) ZL V . Przepisów § 239 ust. § 243 ust. Części budynku wydzielone ścianami oddzielenia przeciwpoŜarowego w pionie .mieszkalne. Przepisów § 242 ust. określane dalej jako PM. 4. 2) ZL II .

000 1.000 Q > 4. Ustanawia się pięć klas odporności poŜarowej budynków lub ich części. Biuro Projektowe 84/184 .nndom. 1 nie mogą występować takie budynki. "B".pl I Warunki techniczne.000 2. 2. który określa poniŜsza tabela: Liczba kondygnacji nadziemnych 1 1 2*) ZL I 2 "D" "C" ZL II 3 "D" "C" ZL III 4 "D" "D" *) Gdy poziom stropu nad pierwszą kondygnacją jest na wysokości nie większej niŜ 9 m. 1. 4.pobrano z www.000 < Q £ 4.000 < Q £ 2. a scharakteryzowanych w § 216.Zgodnie z § 228 ust. Wymaganą klasę odporności poŜarowej dla budynku PM określa poniŜsza tabela: Maksymalna gęstość obciąŜenia ogniowego strefy Budynek kondygnacji poŜarowej w budynku (bez 2 wysokości) Q [MJ/m ] 1 Q £ 500 500 < Q £ 1. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 212. określa poniŜsza tabela: Budynek 1 niski (N) średniowysoki (SW) wysoki (W) wysokościowy (WW) ZL I 2 "B" "B" "B" "A" ZL II 3 "B" "B" "B" "A" ZL III 4 "C" "B" "B" "A" ZL IV 5 "D" "C" "B" "B" ZL V 6 "C" "B" "B" "A" 3. NNDOM -Nasz Nowy DOM. Wymaganą klasę odporności poŜarowej dla budynku. "C". Dopuszcza się obniŜenie wymaganej klasy odporności poŜarowej w niektórych budynkach niskich (N) do poziomu. zaliczonego do jednej kategorii ZL. podanych w kolejności od najwyŜszej do najniŜszej i oznaczonych literami: "A". "D" i "E".000 2 "E" "D" "C" "B" "A" o jednej Budynek wielokondygnacyjny nadziemnej ograniczenia niski średniowysoki wysoki wysokościowy (N) 3 "D" "D" "C" "B" "A" (SW) 4 "C" "C" "C" "B" "A" (W) 5 "B" "B" "B" * * (WW) 6 "B" "B" "B" * * * .

pl I Warunki techniczne. 1 nie mogą występować takie budynki 5. 2-4.pobrano z www. JeŜeli część podziemna budynku jest zaliczona do ZL. zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4. 1.000 < Q Ł 2.000 Budynek o jednej kondygnac ji nadziemne j (bez ograniczen ia wysokości) 2 "E" "D" "C" "B" "A" Budynek wielokondygnacyjny niski średniowysoki wysoki wysokościowy (N) 3 "D" "D" "C" "B" "A" (SW) 4 "C" "C" "C" "B" "A" (W) 5 "B" "B" "B" * * (WW) 6 "B" "B" "B" * * * . przy czym do tego ustalenia nie bierze się pod uwagę tych części podziemnych budynku.000 Q > 4.000 2.Zgodnie z § 228 ust. z zastrzeŜeniem § 282. zgodnie z oznaczeniem pod tabelą w § 216 ust. określa poniŜsza tabela: Maksymalna gęstość obciąŜenia ogniowego strefy poŜarowej w budynku Q [MJ/m2] 1 Q Ł 500 500 < Q Ł 1. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 3. NNDOM -Nasz Nowy DOM. którego kondygnacje są zaliczone do róŜnych kategorii ZL lub PM. Liczba nadziemnych 1 1 2*) kondygnacji ZL I 2 "D" "C" ZL II 3 "D" "C" ZL III 4 "D" "D" *) Gdy poziom stropu nad pierwszą kondygnacją nadziemną jest na wysokości nie większej niŜ 9 m nad poziomem terenu.000 < Q Ł 4. 6. Biuro Projektowe 85/184 . klasę odporności poŜarowej budynku ustala się. Wymaganą klasę odporności poŜarowej dla budynku PM oraz IN.nndom. które są oddzielone elementami oddzielenia przeciwpoŜarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej R E I 120. W budynku wielokondygnacyjnym. klasy odporności poŜarowej określa się dla poszczególnych kondygnacji odrębnie.000 1. i mają bezpośrednie wyjścia na zewnątrz. przyjmując jako liczbę jego kondygnacji lub jego wysokość odpowiednio: sumę kondygnacji lub wysokości części podziemnej i nadziemnej. Dopuszcza się obniŜenie wymaganej klasy odporności poŜarowej w budynkach wymienionych w poniŜszej tabeli do poziomu w niej określonego.

Klasa odporności poŜarowej części budynku nie powinna być niŜsza od klasy odporności poŜarowej części budynku połoŜonej nad nią. dopuszcza się: 1) obniŜenie klasy odporności poŜarowej budynku o jedną w stosunku do wynikającej z § 212. b) gospodarczych w zabudowie jednorodzinnej zagrodowej oraz w gospodarstwach leśnych. rekreacji indywidualnej. magazynowe lub techniczne. dopuszcza się: 1) obniŜenie klasy odporności poŜarowej budynku o jedną w stosunku do wynikającej z § 212. niezbędne podczas poŜaru. powinny stanowić odrębną strefę poŜarową. 4. pompy wodne instalacji przeciwpoŜarowych. z wyjątkiem budynków ZL II oraz wielokondygnacyjnych budynków wysokich (W) i wysokościowych (WW). W budynkach wyposaŜonych w stałe urządzenia gaśnicze wodne. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 7. zgodnie z zasadami określonymi w ust. i c) o kubaturze brutto do 1. W budynkach wyposaŜonych w stałe samoczynne urządzenia gaśnicze wodne. takŜe z częścią mieszkalną. 2) przyjęcie klasy "E" odporności poŜarowej dla budynku jednokondygnacyjnego. przy czym dla części podziemnej nie powinna być ona niŜsza niŜ "C". Pomieszczenia. NNDOM -Nasz Nowy DOM. dla której oddzielnie ustala się klasę odporności poŜarowej. 3) wolno stojących garaŜy o liczbie stanowisk postojowych nie większej niŜ 2. § 214. Biuro Projektowe 86/184 .000 m3 przeznaczonych do wykonywania zawodu lub działalności usługowej i handlowej.500 m3 przeznaczonych do celów turystyki i wypoczynku. maszynownie wentylacji do celów przeciwpoŜarowych oraz rozdzielnie elektryczne. 9.pl I Warunki techniczne.nndom. 8. zagrodowych i b) mieszkalnych i administracyjnych w gospodarstwach leśnych. 2) wolno stojących do dwóch kondygnacji nadziemnych włącznie: a) o kubaturze brutto do 1. pomieszczenia te powinny stanowić odrębną strefę poŜarową.pobrano z www. z wyjątkiem budynków ZL II oraz wielokondygnacyjnych budynków wysokich (W) i wysokościowych (WW). § 214. w których są umieszczone przeciwpoŜarowe zbiorniki wody lub innych środków gaśniczych. JeŜeli w budynku znajdują się pomieszczenia produkcyjne. niepowiązane funkcjonalnie z częścią budynku zaliczoną do ZL. instalacje i urządzenia. zasilające. z zastrzeŜeniem § 220. § 213. Wymagania dotyczące klasy odporności poŜarowej budynków określone w § 212 nie dotyczą budynków: 1) do trzech kondygnacji nadziemnych włącznie: a) mieszkalnych: jednorodzinnych. 2) przyjęcie klasy "E" odporności poŜarowej dla budynku jednokondygnacyjnego.

NNDOM -Nasz Nowy DOM.pl I Warunki techniczne.pobrano z www. odpowiednio do jego klasy odporności poŜarowej. w przypadkach wymienionych w ust. 2. ObniŜenie klasy odporności poŜarowej budynku. określona jw. 1 oraz w § 214.nndom. określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku. Elementy budynku. powinna spełniać takŜe kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol.2) zewnętrzna 5 ściana 1) wewnętrzna 6 E I 60 E I 30 E I 15 (-) (-) 4) przekrycie 3) dachu 7 E 30 E 30 E 15 (-) (-) R E I E I 120 120 R E I E I 60 60 R E I E I 30 60 R E I E I 30 30 (-) (-) 4) Oznaczenia w tabeli: R . określonej w § 232. określona jw. nie zwalnia z zachowania wymaganej pierwotnie klasy odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpoŜarowego. (-) . § 216. 9. 2 i 3 dla danej klasy odporności poŜarowej budynku.nie stawia się wymagań.izolacyjność ogniowa (w minutach). pod warunkiem zastosowania: 1) wszystkich elementów budynku nierozprzestrzeniających ognia. 1) JeŜeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej. I .. z zastrzeŜeniem § 237 ust. E . co najmniej wymagania określone w poniŜszej tabeli: Klasa odporności poŜarowej budynku Klasa odporności ogniowej elementów budynku główna konstrukcja nośna 1 "A" "B" "C" "D" "E" 2 R 240 R 120 R 60 R 30 (-) konstrukcja dachu 3 R 30 R 30 R 15 (-) (-) strop 4 1) ściana 1). 1. 2) samoczynnych urządzeń oddymiających w strefach poŜarowych o powierzchni przekraczającej 1. powinny w zakresie klasy odporności ogniowej spełniać. Dopuszcza się przyjęcie klasy "E" odporności poŜarowej dla jednokondygnacyjnego budynku PM o gęstości obciąŜenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2.000 m2.nośność ogniowa (w minutach). 1. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 215.szczelność ogniowa (w minutach).. Biuro Projektowe 87/184 .

powinny być wykonane z materiałów niepalnych. w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. 3) ścian zewnętrznych w budynku niskim ZL IV.antresolę . odpowiednio do jego klasy odporności poŜarowej. 6. b) PM o maksymalnej gęstości obciąŜenia ogniowego strefy poŜarowej do 500 MJ/m2. z zastrzeŜeniem ust. zastosowanie izolacji cieplnej palnej. 3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych. 2. a takŜe jej konstrukcja nośna.. świetlików. z zastrzeŜeniem § 214. 2) ścian wewnętrznych i zewnętrznych oraz elementów konstrukcji dachu i jego przekrycia w budynku PM niskim o maksymalnej gęstości obciąŜenia ogniowego strefy poŜarowej do 1. okładzina elewacyjna i jej zamocowanie mechaniczne. a takŜe izolacja cieplna ściany zewnętrznej. jeŜeli osłaniająca ją od wewnątrz okładzina jest niepalna i ma klasę odporności ogniowej co najmniej: 1) budynku klasy odporności poŜarowej "B" .E I 60. a dla drzwi komór zsypu .pobrano z www. o których mowa w ust. 9. powinny odpowiadać wymaganiom wynikającym z klasy odporności poŜarowej budynku. Dopuszcza się ocieplenie ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego. co najmniej wymagania określone w poniŜszej tabeli: Klasa odporności ogniowej elementów budynku5) *) główna konstrukcja nośna 2 konstrukcja dachu 3 strop1) 4 ściana 2) 5 zewnętrzna1).przeznaczoną do uŜytku dla więcej niŜ 10 osób. przy czym dopuszcza się zastosowanie słabo rozprzestrzeniających ogień: 1) elementów budynku o jednej kondygnacji nadziemnej: a) ZL IV. 1.nndom. 4) Dla ścian komór zsypu wymaga się E I 60. jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niŜ 20% jej powierzchni. Dopuszcza się stosowanie klap dymowych z materiałów łatwo zapalnych w dachach i stropodachach. 1. Biuro Projektowe 88/184 .E I 30.000 MJ/m2. W budynku. lukarn i okien połaciowych (z zastrzeŜeniem § 218). § 216. Strop tworzący w pomieszczeniu dodatkowy poziom . powinny być nierozprzestrzeniające ognia. Elementy budynku. lecz nie mniejszym niŜ dla klasy "D". 6. 2) w budynku klasy odporności poŜarowej "C" i "D" . na wysokości powyŜej 25 m od poziomu terenu.pl I Warunki techniczne. 4. 5. wzniesionego przed dniem 1 kwietnia 1995 r. ściana wewnętrzna1) 6 ności ynku przekryci 7 NNDOM -Nasz Nowy DOM. Elementy budynku. W ścianach zewnętrznych budynku ZL II dopuszcza się.E I 30. 7. z zastrzeŜeniem § 213 oraz § 237 ust. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem. z uŜyciem samogasnącego polistyrenu spienionego. 3. o wysokości do 11 kondygnacji włącznie. powinny spełniać.

określona jw. a dla drzwi komór zsypu klasy E I 30. powinny być nierozprzestrzeniające ognia. 1) JeŜeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej. lukarn i okien połaciowych (z zastrzeŜeniem § 218). jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niŜ 20 % jej powierzchni. określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku. 2.nośność ogniowa (w minutach). o których mowa w ust. Elementy budynku. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie E I 120 R 240 R 30 R E I 120 (o-i) E I 60 R 120 R 30 R E I 60 (o-i) E I 30 R 60 R 15 R E I 60 (o-i) E I 30 R 30 (-) (-) (-) R E I 30 (-) (o-i) (-) (-) (-) (-) (-) E I 154) R E 15 E I 304) R E 30 E I 60 R E 30 *) Z zastrzeŜeniem § 219 ust.szczelność ogniowa (w minutach).nie stawia się wymagań.. Oznaczenia w tabeli: R . 1. w którym nad najwyŜszą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda. określona jw. przy czym dopuszcza się zastosowanie słabo rozprzestrzeniających ogień: 1) elementów budynku o jednej kondygnacji nadziemnej ZL IV oraz PM.pl I Warunki techniczne. 2 i 3 dla danej klasy odporności poŜarowej budynku. powinna spełniać takŜe kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol.pobrano z www. (-) .. 1. spełniająca kryteria określone w kol. 5) Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami. 4. świetlików. o maksymalnej gęstości obciąŜenia ogniowego strefy poŜarowej do 500 MJ/m2. 4) Dla ścian komór zsypu wymaga się klasy E I 60. 2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem. Biuro Projektowe 89/184 .izolacyjność ogniowa (w minutach). NNDOM -Nasz Nowy DOM. nie dotyczą takŜe budynku. 3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych. I .nndom. E .

Dopuszcza się stosowanie w budynku PM ścian zewnętrznych klasy D z rdzeniem klasy E z uwagi na reakcję na ogień. W budynkach ZL IV i ZL V klasa odporności ogniowej przegród wewnętrznych oddzielających mieszkania lub samodzielne pomieszczenia mieszkalne od dróg komunikacji ogólnej oraz od innych mieszkań i samodzielnych pomieszczeń mieszkalnych. Dopuszcza się stosowanie klap dymowych z materiałów łatwo zapalnych w dachach i stropodachach. powinny odpowiadać wymaganiom wynikającym z klasy odporności poŜarowej budynku. jeŜeli osłaniająca ją od wewnątrz okładzina jest niepalna i ma klasę odporności ogniowej co najmniej: 1) w budynku klasy odporności poŜarowej "B" .pobrano z www. 5. jeŜeli okładzina wewnętrzna jest niepalna. 2) dla stropów w budynku zawierającym 2 mieszkania . zastosowanie izolacji cieplnej palnej. a takŜe jej konstrukcja nośna. 2.pl I Warunki techniczne. 3) ścian zewnętrznych w budynku niskim ZL IV. a takŜe izolacja cieplna ściany zewnętrznej. o wysokości do 11 kondygnacji włącznie. W mieszkaniach oraz w samodzielnych pomieszczeniach mieszkalnych dopuszcza się wykonywanie ścian wewnętrznych nierozprzestrzeniających ognia. powinny być wykonane z materiałów niepalnych. Strop tworzący w pomieszczeniu dodatkowy poziom . Dopuszcza się stosowanie w budynku PM ścian wewnętrznych klasy D z uwagi na reakcję na ogień.E I 30. lecz nie mniejszym niŜ dla klasy "D". a ściana jest nierozprzestrzeniająca ognia przy działaniu ognia od strony elewacji. 6. powinna wynosić co najmniej . 9.antresolę. 2) w budynku klasy odporności poŜarowej "C" i "D" . szeregowych lub atrialnych. z zastrzeŜeniem § 216 ust. 8. W ścianach zewnętrznych budynku ZL II dopuszcza się..R E I 60. Klasa odporności ogniowej ściany oddzielającej segmenty jednorodzinnych budynków ZL IV: bliźniaczych. § 217. 1 w kolumnie 6 tabeli klasy odporności ogniowej. 3. bez wymaganej w § 216 ust. przeznaczoną do uŜytku dla więcej niŜ 10 osób. 7. 3.nndom. wzniesionego przed dniem 1 kwietnia 1995 r. okładzina elewacyjna i jej zamocowanie mechaniczne.E I 30. na wysokości powyŜej 25 m od poziomu terenu. NNDOM -Nasz Nowy DOM.000 MJ/m2. 8. Biuro Projektowe 90/184 . 1. w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2) ścian wewnętrznych i zewnętrznych oraz elementów konstrukcji dachu i jego przekrycia w budynku PM niskim o maksymalnej gęstości obciąŜenia ogniowego strefy poŜarowej do 1.E I 60. W budynku.E I 60. Dopuszcza się ocieplenie ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego. b) wysokim i wysokościowym . 1. z zastrzeŜeniem ust.R E I 30. powinna wynosić co najmniej: 1) dla ścian w budynku: a) niskim i średniowysokim . z uŜyciem samogasnącego polistyrenu spienionego. z zastrzeŜeniem § 214. 4.

1.000 m2 powinno być nierozprzestrzeniające ognia.nndom. § 219. Ściany wewnętrzne i stropy wydzielające kotłownie. powinny mieć klasę odporności ogniowej nie mniejszą niŜ określona w tabeli: Klasa odporności ogniowej Rodzaj pomieszczenia ścian wewnętrznych 2 stropów 3 E I 60 drzwi lub innych zamknięć 4 E I 30 1 Kotłownia z kotłami na paliwo stałe. jeŜeli najbliŜej połoŜony otwór w ścianie budynku wyŜszego znajduje się w odległości nie mniejszej niŜ 10 m od dachu budynku niŜszego. 1.E I 30. Przekrycie budynku mające powierzchnię większą niŜ 1. Warunki określone w ust. Przekrycie dachu o powierzchni większej niŜ 1. 4. Elementy konstrukcji i przekrycie dachu budynku niŜszego. 1 nie mają zastosowania. Dopuszcza się sytuowanie wylotów kanałów wentylacyjnych i spalinowych od urządzeń gazowych oraz rur wentylujących piony kanalizacyjne w części połaci dachu lub stropodachu budynku niŜszego. ZL IV i ZL V poddasze uŜytkowe przeznaczone na cele mieszkalne lub biurowe powinno być oddzielone od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odporności ogniowej: 1) w budynku niskim .pl I Warunki techniczne. a takŜe zamknięcia otworów w tych elementach. usytuowanego bliŜej niŜ 8 m lub przyległego do ściany z otworami budynku wyŜszego. a palna izolacja cieplna przekrycia powinna być oddzielona od wnętrza budynku przegrodą o klasie odporności ogniowej nie niŜszej niŜ R E 15. W przypadku. § 220. 1. o łącznej E I 60 mocy cieplnej powyŜej 25 kW NNDOM -Nasz Nowy DOM. 1. ŜuŜlownie i magazyny oleju opałowego. jeŜeli część ta stanowi odrębną strefę poŜarową. W budynkach ZL III. 2) przekrycie dachu powinno mieć klasę odporności ogniowej co najmniej R E 30. 1. w pasie o szerokości 8 m od tej ściany powinno być nierozprzestrzeniające ognia oraz w pasie tym: 1) konstrukcja dachu powinna mieć klasę odporności ogniowej co najmniej R 30. o której mowa w ust. Przekrycie dachu budynku niŜszego. 3. 1. Biuro Projektowe 91/184 .E I 60. klasa odporności ogniowej tej części powinna być nie niŜsza niŜ E 15. powinny być w pasie o szerokości 8 m od tej ściany nierozprzestrzeniające ognia i mieć klasę odporności ogniowej co najmniej R 30 dla elementów konstrukcji dachu i E 30 dla przekrycia dachu. 1. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 218.pobrano z www. 1. z wyjątkiem przypadków wymienionych w § 273 ust. składy paliwa stałego.000 m2 powinno być nierozprzestrzeniające ognia. usytuowanego bliŜej niŜ 8 m lub przyległego do ściany z otworami budynku wyŜszego. a gęstość obciąŜenia ogniowego w budynku niŜszym nie przekracza 2. 1 i 2 odnoszą się równieŜ do części niŜszej budynku. 2.000 MJ/m2. a jego część nośna wykonana z materiałów niepalnych. gdy wewnątrz lub na części nośnej jest umieszczona palna izolacja cieplna. 2. Postanowienia ust. z wyjątkiem przypadków wymienionych w § 273 ust. 2) w budynku średniowysokim i wysokim .

klapy oraz otwory oszklone szkłem zwykłym. budynków mieszkalnych w zabudowie zagrodowej oraz budynków rekreacji indywidualnej. w którym łączna powierzchnia urządzeń odciąŜających (przeciwwybuchowych).w budynku niskim (N) i średniowysokim (SW) E I 60 E I 60 E I 30 E I 60 E I 120 E 1) 120 E I 120 I E I 30 E I 60 E I 60 E I 60 1) . o łącznej mocy cieplnej powyŜej 30 kW: ku niskim (N) i średniowysokim (SW) ku wysokim (W) Klasa odporności ogniowej ścian wewnętrznych 2 E I 60 E I 60 E I 60 E I 120 E I 120*) E I 120 stropów 3 R E I 60 R E I 60 R E I 60 R E I 120 R E I 120*) R E I 120 drzwi lub innych z 4 E I 30 E I 30 E I 30 E I 60 E I 60*) E I 60 ciowym (WW) wa stałego i ŜuŜlownia oleju opałowego *) Wymaganie nie dotyczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych.w budynku wysokim (W) i wysokościowym (WW) E I 120 Skład paliwa stałego i ŜuŜlownia Magazyn oleju opałowego 1) E I 120 E I 120 1) Wymaganie nie dotyczy budynków jednorodzinnych. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Kotłownia z kotłami na olej opałowy. 1. Nad pomieszczeniem zagroŜonym wybuchem naleŜy stosować lekki dach. mieszkalnych w zabudowie zagrodowej oraz rekreacji indywidualnej. 1. o łącznej mocy cieplnej powyŜej 25 kW z kotłami na olej opałowy. 2. klasę odporności ogniowej ścian zewnętrznych naleŜy przyjmować zgodnie z § 216. NNDOM -Nasz Nowy DOM. licząc bez elementów konstrukcji nośnej dachu. Nie stawia się wymagań w zakresie klasy odporności ogniowej dla przegród zewnętrznych kotłowni z kotłami na paliwo gazowe. zlokalizowanej ponad dachem budynku. 1. Biuro Projektowe 92/184 .nndom. iŜ przegrody te powinny być wykonane z materiałów niepalnych. wykonany z materiałów co najmniej trudno zapalnych. o których mowa w ust. 3.065 m2/m3 kubatury pomieszczenia.pobrano z www. składy paliwa stałego. § 221. 2. Ściany wewnętrzne i stropy wydzielające kotłownie. Dla pomieszczeń. o łącznej E I 60 mocy cieplnej powyŜej 30 kW Kotłownia z kotłami na paliwo gazowe. 1 nie dotyczy pomieszczenia. jest większa niŜ 0. wiązary i belki. Przepis ust. o łącznej mocy cieplnej powyŜej 30 kW: . takich jak podciągi. powinny mieć klasę odporności ogniowej nie mniejszą niŜ określona w tabeli: mieszczenia z kotłami na paliwo stałe. ŜuŜlownie i magazyny oleju opałowego. a takŜe zamknięcia otworów w tych elementach. o masie nieprzekraczającej 75 kg/m2 rzutu. o łącznej mocy cieplnej powyŜej 30 kW z kotłami na paliwo gazowe.pl I Warunki techniczne. przy zachowaniu warunku. jak przepony.

powinny być pasy międzykondygnacyjne o wysokości co najmniej 0. Strefę poŜarową stanowi budynek albo jego część oddzielona od innych budynków lub innych części budynku elementami oddzielenia przeciwpoŜarowego. § 225. jest takŜe jego kondygnacja. Za równorzędne rozwiązania uznaje się oddzielenia poziome w formie daszków. 1-7. Rozdział 3 Strefy poŜarowe i oddzielenia przeciwpoŜarowe § 226.8 m. § 222. 2. Biuro Projektowe 93/184 . Elementy poziome. gzymsów i balkonów o wysięgu co najmniej 0. 2. 4. odpowiednio do klasy odporności poŜarowej budynku. 1. 3. Warunki określone w ust.pobrano z www. Pomieszczenie zagroŜone wybuchem naleŜy sytuować na najwyŜszej kondygnacji budynku. § 224. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 3. gzymsów i balkonów o wysięgu co najmniej 0. W ścianach zewnętrznych budynku wielokondygnacyjnego.nndom. Powierzchnia strefy poŜarowej jest obliczana jako powierzchnia wewnętrzna budynku lub jego części. 4. określone w § 271 ust. Dopuszczalne powierzchnie stref poŜarowych ZL określa poniŜsza tabela: NNDOM -Nasz Nowy DOM. 1 i 2 nie dotyczą ścian holu i dróg komunikacji ogólnej. 2. Wymaganie to nie dotyczy budynków na terenach zamkniętych. Za równorzędne rozwiązanie uznaje się oddzielenie poziome w formie daszków. bądź teŜ pasami wolnego terenu o szerokości nie mniejszej niŜ dopuszczalne odległości od innych budynków. o gęstości obciąŜenia ogniowego powyŜej 1. w którym są one zamocowane. Częścią budynku. powinny mieć klasę odporności ogniowej wymaganą w stosunku do ścian zewnętrznych budynku i być wykonane z materiałów niepalnych. 2 dla klatek schodowych. jeŜeli klatki schodowe i szyby dźwigowe w tym budynku spełniają co najmniej wymagania określone w § 256 ust. 1. wymienione w ust. 2. z zachowaniem warunków określonych w § 223 ust.pl I Warunki techniczne. Elementy okładzin elewacyjnych powinny być mocowane do konstrukcji budynku w sposób uniemoŜliwiający ich odpadanie w przypadku poŜaru w czasie krótszym niŜ wynikający z wymaganej klasy odporności ogniowej dla ściany zewnętrznej. § 223. o których mowa w § 232 ust. z zastrzeŜeniem § 224. o których mowa w ust. 3. uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej StraŜy PoŜarnej. o której mowa w ust.8 m. 1. 1. 3.000 MJ/m2. § 227. 1. 1. pod warunkiem zastosowania odpowiednich instalacji i urządzeń przeciwwybuchowych. określonej w § 216 ust.5 m lub teŜ inne oddzielenia poziome i pionowe o sumie wysięgu i wymiaru pionowego co najmniej 0. wysokość pasa międzykondygnacyjnego powinna wynosić co najmniej 1. Dopuszcza się inne usytuowanie pomieszczeń. Ściany oddzielające pomieszczenie zagroŜone wybuchem od innych pomieszczeń powinny być odporne na parcie o wartości 15 kN/m2 (15 kPa). 1. 1. przy czym wlicza się do niej takŜe powierzchnię antresoli. W ścianach zewnętrznych budynku wielokondygnacyjnego nad strefą poŜarową PM.2 m. 2.8 m lub teŜ inne oddzielenie poziome i pionowe o sumie wymiaru pionowego i wysięgu co najmniej 1.2 m.

o której mowa w ust.500 2. 2) samoczynnych urządzeń oddymiających uruchamianych za pomocą systemu wykrywania dymu . 2. z wyjątkiem stref poŜarowych w budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW). z wyjątkiem garaŜy. Zmniejszenie dopuszczalnej powierzchni strefy poŜarowej. 1 dla pierwszej nadziemnej kondygnacji tego budynku.000 4 5. 1. Dopuszczalna powierzchnia strefy poŜarowej ZL. określonej w ust. pod warunkiem zastosowania: 1) stałych urządzeń gaśniczych tryskaczowych .o 100 %.pobrano z www. 4.o 100%. Ze strefy poŜarowej ZL II o powierzchni przekraczającej 750 m2 w budynku wielokondygnacyjnym. § 228. o których mowa w ust.500 5 2. Dopuszczalne powierzchnie stref poŜarowych PM. Przy jednoczesnym stosowaniu urządzeń wymienionych w pkt 1 i 2 dopuszcza się powiększenie powierzchni stref poŜarowych o 200%. nie dotyczy przypadku. nie powinna przekraczać 50% dopuszczalnej powierzchni strefy poŜarowej tej samej kategorii zagroŜenia ludzi. pod warunkiem zastosowania: 1) stałych urządzeń gaśniczych tryskaczowych . ZL V ZL II 8. gdy wyjścia ewakuacyjne z kondygnacji podziemnej prowadzą bezpośrednio na zewnątrz budynku.000 2. obejmującej podziemną część budynku. 5. z wyjątkiem stref poŜarowych w wielokondygnacyjnych budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW). powinna być zapewniona moŜliwość ewakuacji ludzi do innej strefy poŜarowej na tej samej kondygnacji.000 5.000 3. 3. o których mowa w ust.000 IV.pl I Warunki techniczne.nndom. ZL 10. 1. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dopuszczalna powierzchnia strefy poŜarowej w m Kategoria zagroŜenia ludzi 2 w budynku wielokondygnacyjnym w budynku o jednej kondygnacji wysokim i nadziemnej (bez ograniczenia niskim średniowysokim wysokościowym (W) i wysokości) (N) (SW) (WW) 2 3 8. 2) samoczynnych urządzeń oddymiających uruchamianych za pomocą systemu wykrywania dymu . Dopuszcza się powiększenie powierzchni stref poŜarowych.000 1 ZL I.o 100 %. określa poniŜsza tabela: NNDOM -Nasz Nowy DOM.o 100%. 1. 4. Przy jednoczesnym stosowaniu urządzeń wymienionych w pkt 1 i 2 dopuszcza się powiększenie powierzchni stref poŜarowych o 200 %. ZL III. Biuro Projektowe 94/184 . Dopuszcza się powiększenie powierzchni stref poŜarowych.

500 5. § 229.000 2. 2) samoczynnych urządzeń oddymiających . 1 dopuszcza się powiększenie stref poŜarowych o 150 %.000 8.000 4.000 2.o 50 %.000 500 < Q £ 1.o 100%. Dopuszcza się powiększenie powierzchni stref poŜarowych.o 50%.000 4.000 2.000 500 < Q £ 1. 2.pl I Warunki techniczne. 1.000 < Q £ 4. o których mowa w ust.000 8.pobrano z www. 2) samoczynnymi urządzeniami oddymiającymi .000 * * 1.000 10. 3 1.000 2. NNDOM -Nasz Nowy DOM.000 3.000 1.000 5 * * * 500 1.000 1. Strefy poŜarowe.000 20.000 < Q £ 2.000 2. 1.000 Strefy pozostałe poŜarowe 1. o których mowa w § 228. Dopuszcza się powiększenie powierzchni stref poŜarowych.000 Q £ 500 Q > 4. Przy jednoczesnym stosowaniu urządzeń wymienionych w ust.o 100 %.nndom.000 < Q £ 2. w podziemnej części budynków nie powinny przekraczać 50% powierzchni określonych w tabeli. pod warunkiem ich ochrony: 1) stałymi samoczynnymi urządzeniami gaśniczymi wodnymi . pod warunkiem zastosowania: 1) stałych urządzeń gaśniczych wodnych . o których mowa w § 228.000 < Q £ 4.000 15. § 229. Biuro Projektowe 95/184 .000 4.000 2. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dopuszczalna powierzchnia strefy poŜarowej w m w budynku o jednej stref Gęstość obciąŜenia kondygnacji 2 ogniowego Q [MJ/m ] nadziemnej (bez ograniczenia wysokości) 2 Q > 4.000 6.000 8.000 Q £ 500 * Nie dopuszcza się takich przypadków. Przy jednoczesnym stosowaniu urządzeń wymienionych w pkt 1 i 2 dopuszcza się powiększenie stref poŜarowych o 150%.000 w budynku wielokondygnacyjnym 2 Rodzaj poŜarowych niskim i wysokim i średniowysokim wysokościowym (W) i (N) i (SW) (WW) 4 * * 1.000 1 2.000 Strefy poŜarowe pomieszczeniem zagroŜonym wybuchem z 2.

a w stropie oddzielenia przeciwpoŜarowego 0. W budynku jednokondygnacyjnym wielkości stref poŜarowych PM. 2 i 3. nie powinna przekraczać 15% powierzchni ściany.000 m2. 1. z zastrzeŜeniem § 246 ust. Biuro Projektowe 96/184 . 2 i 3.pobrano z www. a takŜe osłony lub obudowy przewodów i kabli elektrycznych z wyjątkiem wykorzystywanych w przedsionku . W budynku jednokondygnacyjnym wielkości stref poŜarowych PM. nie ogranicza się.5% powierzchni stropu.obudowane przedsionkami przeciwpoŜarowymi lub zamykane za pomocą drzwi przeciwpoŜarowych bądź innego zamknięcia przeciwpoŜarowego. Przedsionek przeciwpoŜarowy powinien mieć wymiary rzutu poziomego nie mniejsze niŜ 1. 2. z wyjątkiem garaŜy. 2. Wymaganą klasę odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpoŜarowego oraz zamknięć znajdujących się w nich otworów określa poniŜsza tabela: NNDOM -Nasz Nowy DOM. § 231. z wyjątkiem garaŜu.000 2.4x1. Ściany i stropy stanowiące elementy oddzielenia przeciwpoŜarowego powinny być wykonane z materiałów niepalnych. z zastrzeŜeniem § 246 ust. § 232.pl I Warunki techniczne. 1.000 2 przy hodowli bezściółkowej 3 nie ogranicza się 5.nndom. a występujące w nich otwory . strefę poŜarową naleŜy zmniejszyć do 25% wartości podanej w ust.o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 60 wykonane z materiałów niepalnych oraz być zamykany drzwiami i wentylowany co najmniej grawitacyjnie. z wyjątkiem garaŜu.000 2. ściany i strop. Dopuszczalne powierzchnie stref poŜarowych IN określa poniŜsza tabela: Liczba kondygnacji budynku 1 Jedna Dwie PowyŜej dwóch Dopuszczalna powierzchnia strefy poŜarowej w m przy hodowli ściółkowej 2 5.500 2. W ścianie oddzielenia przeciwpoŜarowego łączna powierzchnia otworów.500 1. jeŜeli budynek nie zawiera pomieszczenia zagroŜonego wybuchem i jest wykonany z elementów nierozprzestrzeniających ognia oraz zastosowano samoczynne urządzenia oddymiające. 2. o których mowa w ust.4 m. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 230. strefę ogranicza się do 5. 3.z wyjątkiem wykorzystywanych w przedsionku . a takŜe osłony lub obudowy przewodów elektroenergetycznych . moŜna powiększyć o 100%.4x1. 1. pod warunkiem zastosowania stałych samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych i samoczynnych urządzeń oddymiających. W przypadku stosowania w budynku ścian silnie rozprzestrzeniających ogień. pod warunkiem zastosowania stałych urządzeń gaśniczych wodnych i samoczynnych urządzeń oddymiających. nie ogranicza się. a w przypadku jednokondygnacyjnego budynku przeznaczonego do hodowli bezściółkowej.4 m. ściany i strop. 1. 1. W budynku jednokondygnacyjnym lub na ostatniej kondygnacji budynku wielokondygnacyjnego wielkości stref poŜarowych PM. 3. Przedsionek przeciwpoŜarowy powinien mieć wymiary rzutu poziomego nie mniejsze niŜ 1.o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 60 wykonane z materiałów niepalnych oraz być zamykany drzwiami i wentylowany co najmniej grawitacyjnie. 4.

słuŜącego przeprowadzeniu urządzeń technologicznych. o których mowa w § 213. z stropów wyjątkiem w ZL stropów w ZL 2 R E I 240 R E I 120 R E I 60 3 R E 120 I drzwi z przedsionka przeciwpoŜarowego drzwi przeciwpoŜarowych lub innych zamknięć na korytarz i do na klatkę przeciwpoŜarowych * pomieszczenia schodową ) 4 E I 120 5 E I 60 E I 30 E I 15 6 E 60 E 30 E 15 1 "A" "B" i "C" "D" i "E" R E I 60 E I 60 R E I 30 E I 30 *) Dopuszcza się osadzenie tych drzwi w ścianie o klasie odporności ogniowej. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Klasa odporności ogniowej Klasa odporności poŜarowej budynku elementów oddzielenia przeciwpoŜarowego ścian i stropów. 6. Pomieszczenia połączone tunelem powinny być zabezpieczone przed przepływem nim dymu. Biuro Projektowe 97/184 . Klasa odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpoŜarowego oraz zamknięć znajdujących się w nich otworów w budynkach. cegła szklana lub inne przeszklenie. chronionego w NNDOM -Nasz Nowy DOM. jeŜeli powierzchnia wypełnionych otworów nie przekracza 10% powierzchni ściany. Dopuszcza się stosowanie w strefach poŜarowych PM niezamykanego otworu w ścianie oddzielenia przeciwpoŜarowego. słuŜącego przeprowadzeniu urządzeń technologicznych.pobrano z www. w przypadku poŜaru. z jednego pomieszczenia do drugiego. w postaci tunelu o długości co najmniej 4 m chronionego na całej długości stałym urządzeniem gaśniczym zraszaczowym. powinna być nie mniejsza od określonej w ust. określonej dla drzwi w kol. obudowanego ścianami i stropem z materiałów niepalnych o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 60.pl I Warunki techniczne. takim jak luksfery. W ścianie oddzielenia przeciwpoŜarowego dopuszcza się wypełnienie otworów materiałem przepuszczającym światło. 7. 6. 5. 4 dla budynków o klasie odporności poŜarowej "D" i "E". znajdującej się między przedsionkiem a klatką schodową. przy czym klasa odporności ogniowej wypełnień nie powinna być niŜsza niŜ: Wymagana klasa odporności oddzielenia przeciwpoŜarowego ogniowej Klasa odporności ogniowej wypełnienia ściany otworu w ścianie będącej obudową ewakuacyjnej 2 E I 120 E I 60 E I 30 drogi innej 3 E 120 E 60 E 30 1 R E I 240 R E I 120 R E I 60 7. Dopuszcza się stosowanie w strefach poŜarowych PM otworu w ścianie oddzielenia przeciwpoŜarowego.nndom.

3. 1. 2) kieszeni scenicznej. wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higienicznosanitarnych.pobrano z www. powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) tych elementów.3 m lub zastosować wzdłuŜ ściany pas z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 1 m i klasie odporności ogniowej E I 60. Biuro Projektowe 98/184 . od sceny teatralnej o powierzchni wewnętrznej przekraczającej 300 m2 lub o kubaturze brutto przekraczającej 6. o których mowa w ust.3 m lub zastosować pas z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 1 m i klasie odporności ogniowej E I 60. 3. bezpośrednio pod pokryciem. 2. przekrycie na tej szerokości powinno być nierozprzestrzeniające ognia. 1. dla pojedynczych rur instalacji wodnych. w przypadku poŜaru. Ścianę oddzielenia przeciwpoŜarowego naleŜy wznosić na własnym fundamencie lub na stropie. Przepusty instalacyjne o średnicy powyŜej 4 cm w ścianach i stropach.200 m3. o liczbie miejsc przekraczającej 600. powinny być wyposaŜone w samoczynne urządzenia oddymiające uruchamiane za pomocą systemu wykrywania dymu. § 233. 1.pl I Warunki techniczne. 3. 3.3 m poza lico ściany zewnętrznej budynku lub na całej wysokości ściany zewnętrznej zastosować pionowy pas z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 2 m i klasie odporności ogniowej E I 60. które na tej szerokości powinno być nierozprzestrzeniające ognia. 1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpoŜarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów. znajdujące się poniŜej poziomu terenu. niewymienionych w ust. dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej E I 60 lub R E I 60. Przepusty instalacyjne o średnicy większej niŜ 0. NNDOM -Nasz Nowy DOM. 1. o powierzchni przekraczającej 100 m2. o których mowa w ust. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie sposób równowaŜny wymaganym dla tej ściany drzwiom przeciwpoŜarowym pod względem moŜliwości przeniesienia się przez ten otwór ognia lub dymu. Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów.000 m3. od sceny teatralnej o powierzchni wewnętrznej przekraczającej 150 m2 lub o kubaturze brutto przekraczającej 1. opartym na konstrukcji nośnej o klasie odporności ogniowej nie niŜszej od odporności ogniowej tej ściany. 1.nndom. dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niŜsza niŜ E I 60 lub R E I 60. a niebędących elementami oddzielenia przeciwpoŜarowego. W budynku z dachem rozprzestrzeniającym ogień ściany oddzielenia przeciwpoŜarowego naleŜy wyprowadzić ponad pokrycie dachu na wysokość co najmniej 0. bezpośrednio pod pokryciem. 2. powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) ścian i stropów tego pomieszczenia. 2. równolegle do połaci dachu.04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego. powinny być zabezpieczone przed moŜliwością przenikania gazu do wnętrza budynku. kanalizacyjnych i ogrzewczych. Sceny. Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku. Stosowanie kurtyny przeciwpoŜarowej jest wymagane do oddzielenia: 1) widowni. § 235. W budynku z przekryciem dachu rozprzestrzeniającym ogień ściany oddzielenia przeciwpoŜarowego naleŜy wyprowadzić ponad pokrycie dachu na wysokość co najmniej 0. 4. § 234. Ścianę oddzielenia przeciwpoŜarowego naleŜy wysunąć na co najmniej 0.

bibliotek itp. z zastrzeŜeniem § 227 ust. powinno być wyjście bezpośrednio na zewnątrz budynku lub przez inną strefę poŜarową. Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna być zapewniona moŜliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy poŜarowej. naleŜy wyprowadzić ponad górną ich krawędź na wysokość co najmniej 0. Wymaganie to nie dotyczy budynku wpisanego do rejestru zabytków. w dachu którego znajdują się świetliki lub klapy dymowe.30 m2/osobę. dla: 1) sal konferencyjnych.4 m2/osobę. lokali gastronomiczno-rozrywkowych. wyjść oraz dróg ewakuacyjnych w budynku. 5. NNDOM -Nasz Nowy DOM.pobrano z www. holi. liczbę tę naleŜy przyjmować w odniesieniu do powierzchni tych pomieszczeń. . 6. 3) pomieszczeń administracyjno-biurowych . 3.5 m2/osobę. 1. 5) magazynów . holi. w którym z przeznaczenia i sposobu zagospodarowania pomieszczeń nie wynika jednoznacznie maksymalna liczba ich uŜytkowników. 4.1 m2/osobę. 4. przy czym wymaganie to nie dotyczy świetlików nieotwieranych o klasie odporności ogniowej co najmniej E 30. ściany oddzielenia przeciwpoŜarowego usytuowane od nich w odległości poziomej mniejszej niŜ 5 m. bezpośrednio albo drogami komunikacji ogólnej. o której mowa w ust. Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla więcej niŜ 50 osób powinny otwierać się na zewnątrz. Wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne powinny być zamykane drzwiami. . bibliotek itp. świetlic itp.4 m2/osobę.7 m2/osobę. lokali gastronomiczno-rozrywkowych. 2. poczekalni. Ze strefy poŜarowej. . 5. Określając wymaganą szerokość i liczbę przejść. Biuro Projektowe 99/184 .1 m2/osobę. poczekalni. 4) archiwów. liczbę tę naleŜy przyjmować na podstawie następujących wskaźników powierzchni uŜytkowej. 6. 2) pomieszczeń handlowo-usługowych . świetlic itp.7 m2/osobę. W wyjściu ewakuacyjnym z budynku dopuszcza się stosowanie drzwi rozsuwanych spełniających wymagania określone w § 240 ust. z wyjątkiem zabudowy jednorodzinnej. 1. 2) pomieszczeń handlowo-usługowych . Rozdział 4 Drogi ewakuacyjne § 236. zwanymi dalej "drogami ewakuacyjnymi". w którym z przeznaczenia i sposobu zagospodarowania pomieszczeń nie wynika jednoznacznie maksymalna liczba ich uŜytkowników. Określając wymaganą szerokość i liczbę przejść. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 4.nndom. . dla: 1) sal konferencyjnych. wyjść oraz dróg ewakuacyjnych w budynku.5 m2/osobę. W budynku.pl I Warunki techniczne.3 m. 3) pomieszczeń administracyjno-biurowych . 4) archiwów.

Powiększenia. Długości przejść. 2) samoczynnych urządzeń oddymiających uruchamianych za pomocą systemu wykrywania dymu . 3) w strefach poŜarowych PM. dla których określa się łącznie długość przejścia ewakuacyjnego. 2. 9.8 m. 1) stałych samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych .o 50%. o których mowa w ust. z zastrzeŜeniem § 261. Pomieszczenie powinno mieć co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m w przypadkach. 10. do których ewakuacji ono słuŜy. powinno być zapewnione przejście. 6.6 m na 100 osób. o których mowa w ust. W pomieszczeniach o wysokości przekraczającej 5 m długość przejść. 5 i 6 pkt 1 i 2. JeŜeli z przewidywanego przeznaczenia pomieszczenia nie wynika jednoznacznie sposób jego zagospodarowania. do wyjścia ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną lub do innej strefy poŜarowej albo na zewnątrz budynku. 1 i 2. Szerokość przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi. o których mowa w ust. moŜe być powiększona o 25%. 5.pl I Warunki techniczne. 8. 1 pkt 2 i 3. zwane dalej "przejściem ewakuacyjnym". w budynku o więcej niŜ jednej kondygnacji nadziemnej oraz w strefach poŜarowych PM w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej bez względu na wielkość obciąŜenia ogniowego . podlegają sumowaniu. mogą być powiększone pod warunkiem zastosowania: 1) stałych urządzeń gaśniczych wodnych . Ścianek działowych oddzielających od siebie pomieszczenia. od najdalszego miejsca. gdy: NNDOM -Nasz Nowy DOM. Przejście. 2) w strefach poŜarowych PM o gęstości obciąŜenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2 w budynku o więcej niŜ jednej kondygnacji nadziemnej . a w przypadku przejścia słuŜącego do ewakuacji do 3 osób . W pomieszczeniu zagroŜonym wybuchem długość przejścia ewakuacyjnego. w którym moŜe przebywać człowiek.o 50%. 1 i 2. przyjmując co najmniej 0.nndom. Biuro Projektowe 100/184 . o obciąŜeniu ogniowym nieprzekraczającym 500 MJ/m2.30 m2/osobę. o którym mowa w ust.40 m.100 m. o którym mowa w ust. 1.75 m. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 5) magazynów . projektowa długość przejścia ewakuacyjnego nie moŜe być większa niŜ 80% długości określonej w ust. nie powinno prowadzić łącznie przez więcej niŜ trzy pomieszczenia. lecz nie mniej niŜ 0. nie dotyczą wymagania określone w § 216 ust. 4. § 238. jeŜeli pomieszczenia te są powiązane funkcjonalnie. 3.nie mniej niŜ 0. nie powinna przekraczać 40 m. naleŜy obliczać proporcjonalnie do liczby osób. 7. W pomieszczeniach. § 237.o 50 %. 1.9 m. Dopuszcza się prowadzenie przez pomieszczenie zagroŜone wybuchem przejścia ewakuacyjnego z innego pomieszczenia. o długości nieprzekraczającej: 1) w strefach poŜarowych ZL . 1 i 2. 1.pobrano z www.

1 i 2. 2. Szerokość skrzydła drzwi wahadłowych. powinny mieć co najmniej jedno. 2) do których jest moŜliwe niespodziewane przedostanie się mieszanin wybuchowych lub substancji trujących. mogących utrudnić ewakuację. a w strefie poŜarowej ZL II . niewymienionych w ust. a jego powierzchnia przekracza 100 m2. 3. naleŜy obliczać proporcjonalnie do liczby osób. 3) przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób.0. 2. powinna wynosić co najmniej dla drzwi jednoskrzydłowych . a jego powierzchnia przekracza 1. prowadzących na zewnątrz budynku lub do innej strefy poŜarowej.9 m. stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej. duszących bądź innych. powinna odpowiadać wymaganiom § 62 ust.nndom. Łączną szerokość drzwi w świetle. § 239. 1. 5) jest zagroŜone wybuchem.6 m szerokości na 100 osób. określona zgodnie z § 68 ust. 1.9 m. Biuro Projektowe 101/184 . stanowiących wyjścia ewakuacyjne z pomieszczenia.000 m2. NNDOM -Nasz Nowy DOM. naleŜy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać w nim równocześnie.0. do których ewakuacji są one przeznaczone. o których mowa w ust. przy czym najmniejsza szerokość drzwi w świetle ościeŜnicy powinna wynosić 0. 4. Wyjścia ewakuacyjne z pomieszczenia zagroŜonego wybuchem na drogę ewakuacyjną powinny prowadzić przez przedsionki przeciwpoŜarowe odpowiadające wymaganiom § 232. Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń: 1) zagroŜonych wybuchem. 1. 3) znajduje się w strefie poŜarowej PM o gęstości obciąŜenia ogniowego powyŜej 500 MJ/m2.9 m w świetle ościeŜnicy. a jego powierzchnia przekracza 300 m2. 4. 4) znajduje się w strefie poŜarowej PM o gęstości obciąŜenia ogniowego do 500 MJ/m2.0. 1. powinna być nie mniejsza niŜ szerokość biegu klatki schodowej. z zastrzeŜeniem ust. przyjmując co najmniej 0. a dla drzwi dwuskrzydłowych .pl I Warunki techniczne. a jego powierzchnia przekracza 300 m2. Szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku.pobrano z www. § 240. 2) znajduje się w strefie poŜarowej ZL. Wysokość drzwi. a takŜe szerokość drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej. przy czym najmniejsza szerokość drzwi powinna wynosić 0. a w przypadku drzwi słuŜących do ewakuacji do 3 osób .9 m. Drzwi wieloskrzydłowe.6 m. 4 i 5. Szerokość drzwi w świetle na drodze ewakuacyjnej. przy czym oba skrzydła drzwi dwuskrzydłowych muszą mieć tę samą szerokość. 5. nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości nie mniejszej niŜ 0. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 1) jest przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 osób.8 m. 1. przyjmując co najmniej 0. 6. stanowiących wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej.ponad 30 osób.6 m szerokości na 100 osób. 4) przeznaczonych dla ponad 6 osób o ograniczonej zdolności poruszania się.

Biuro Projektowe 102/184 . 1. jeŜeli są przeznaczone nie tylko do celów ewakuacji. bramy i inne zamknięcia otworów o wymaganej klasie odporności ogniowej lub dymoszczelności powinny być zaopatrzone w urządzenia. 3. Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych naleŜy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać jednocześnie na danej kondygnacji budynku. jeŜeli są przeznaczone nie tylko do celów ewakuacji.pl I Warunki techniczne. jeŜeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie więcej niŜ 20 osób. 1. a takŜe być stosowane na drogach ewakuacyjnych. 2) samoczynne ich rozsunięcie i pozostanie w pozycji otwartej w razie poŜaru lub awarii drzwi. a ich konstrukcja zapewnia: 1) otwieranie automatyczne i ręczne bez moŜliwości ich blokowania. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 3. dopuszcza się umieszczenie naświetli powyŜej 2 m od posadzki tej galerii. jeŜeli przylegające pomieszczenia nie są zagroŜone wybuchem i jeŜeli gęstość obciąŜenia ogniowego w tych pomieszczeniach nie przekracza 1. Dopuszcza się zmniejszenie szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej do 1.6 m na 100 osób. powinny być wyposaŜone w urządzenia przeciwpaniczne. 2. Wymaganie klasy odporności ogniowej dla obudowy poziomych dróg ewakuacyjnych nie dotyczy obudowy krytego ciągu pieszego . 4. a takŜe w przypadku awarii drzwi.2 m. W ścianach wewnętrznych. Drzwi rozsuwane mogą stanowić wyjścia na drogi ewakuacyjne. Drzwi. zapewniające samoczynne zamykanie otworu w razie poŜaru. oraz drzwi na drodze ewakuacyjnej z tego pomieszczenia. dopuszcza się umieszczenie nieotwieranych naświetli powyŜej 2 m od poziomu posadzki. Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia.pasaŜu. 4. 2) samoczynne ich rozsunięcie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania poŜaru przez system wykrywania dymu chroniący strefę poŜarową. 5. 2. Drzwi rozsuwane mogą stanowić wyjścia na drogi ewakuacyjne. nie mniejszą jednak niŜ E I 15. 7.nndom.pobrano z www. W bramach i ścianach przesuwanych na drogach ewakuacyjnych powinny znajdować się drzwi otwierane ręcznie albo w bezpośrednim sąsiedztwie tych bram i ścian powinny być umieszczone i wyraźnie oznakowane drzwi przeznaczone do celów ewakuacji. a ich konstrukcja zapewnia: 1) otwieranie automatyczne i ręczne bez moŜliwości ich blokowania. będąca jedyną drogą ewakuacyjną. stanowiących obudowę dróg ewakuacyjnych w strefach poŜarowych ZL III i PM. 2.000 MJ/m2. NNDOM -Nasz Nowy DOM. do ewakuacji z której te drzwi są przeznaczone. § 241.4 m. przyjmując co najmniej 0. o którym mowa w § 247 ust. lecz nie mniej niŜ 1. § 242. Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych powinna mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla ścian wewnętrznych. w którym moŜe przebywać jednocześnie więcej niŜ 300 osób. W ścianach zewnętrznych budynków. a takŜe być stosowane na drogach ewakuacyjnych. Zabrania się stosowania do celów ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych. przy których znajduje się galeria. z uwzględnieniem § 217. 6. NaleŜy teŜ zapewnić moŜliwość ręcznego otwierania drzwi słuŜących do ewakuacji.

nie mogą. Na drogach ewakuacyjnych jest zabronione stosowanie: 1) spoczników ze stopniami. o których mowa w ust. W budynkach: 1) niskim (N). natomiast wysokość lokalnego obniŜenia 2 m. 1. § 244. 2. o którym mowa w ust. ZL III lub ZL V. Dopuszcza się dodatkowe pionowe drogi komunikacji ogólnej. Wymaganie.5 m. Klatki schodowe i przedsionki przeciwpoŜarowe. 4.pl I Warunki techniczne. 1. nad sufitami podwieszonymi i pod podłogami podniesionymi powyŜej poziomu stropu lub podłoŜa. 2. w których zastosowano pochylnie lub stopnie umoŜliwiające pokonanie róŜnicy poziomów. 1. § 243. powinny być wykonane z materiałów niepalnych. zawierającym strefę poŜarową PM o gęstości obciąŜenia ogniowego powyŜej 500 MJ/m2 lub pomieszczenie zagroŜone wybuchem. niespełniające tych wymagań. jeŜeli łączą one kondygnacje w obrębie jednej strefy poŜarowej. naleŜy stosować klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposaŜone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub słuŜące do usuwania dymu. odpowiadającym wymaganiom § 232. po ich całkowitym otwarciu. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 3. na których zastosowano rozwiązania techniczno-budowlane zabezpieczające przed zadymieniem. 3) niskim (N) i średniowysokim (SW).nndom.2 m. ZL II. Biuro Projektowe 103/184 . przy czym długość obniŜonego odcinka drogi nie moŜe być większa niŜ 1. pod warunkiem zachowania najmniejszej szerokości stopni określonych w § 69 ust. NNDOM -Nasz Nowy DOM. 1. powinny być wyraźnie oznakowane. stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną. Korytarze stanowiące drogę ewakuacyjną w strefach poŜarowych ZL powinny być podzielone na odcinki nie dłuŜsze niŜ 50 m przy zastosowaniu przegród z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urządzeń technicznych. nie dotyczy korytarzy. zmniejszać wymaganej szerokości tej drogi. zawierającym strefę poŜarową ZL I. § 246. Przegrody. Na drogach ewakuacyjnych miejsca. 2) średniowysokim (SW). powinny być wyposaŜone w urządzenia zapobiegające ich zadymieniu. W budynku wysokim (W) i wysokościowym (WW) powinny być co najmniej dwie klatki schodowe obudowane i oddzielone od poziomych dróg komunikacji ogólnej oraz pomieszczeń przedsionkiem przeciwpoŜarowym. 2. 2) schodów ze stopniami zabiegowymi. jeŜeli schody te są jedyną drogą ewakuacyjną. zawierającym strefę poŜarową ZL II. 6. Skrzydła drzwi. 3. 3. stanowiące drogę ewakuacyjną w budynku wysokim (W) dla strefy poŜarowej ZL II oraz w budynku wysokościowym (WW) dla stref poŜarowych innych niŜ ZL IV. 1. Wysokość drogi ewakuacyjnej powinna wynosić co najmniej 2. Na drogach ewakuacyjnych dopuszcza się stosowanie schodów wachlarzowych.pobrano z www. § 245. zapobiegających rozprzestrzenianiu się dymu.

naleŜy zastosować rozwiązania techniczno-budowlane zapewniające usuwanie dymu z tego pomieszczenia i z dróg ewakuacyjnych. W budynku wysokim (W) niezawierającym strefy poŜarowej ZL II dopuszcza się stosowanie tylko jednej klatki schodowej. 2. 5. 1. jeŜeli: 1) kaŜde mieszkanie lub pomieszczenie jest oddzielone od poziomej drogi komunikacji ogólnej drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30. w której znajduje się pomieszczenie przeznaczone dla ponad 100 osób. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 3. stanowiące drogę ewakuacyjną w budynku wysokim (W) dla stref poŜarowych innych niŜ ZL IV i PM oraz w budynku wysokościowym (WW). stanowiące drogę ewakuacyjną w budynku wysokim (W) dla strefy poŜarowej PM. § 249. bez przedsionków oddzielających je od poziomych dróg komunikacji ogólnej. 6. oraz budowli podziemnej z takim pomieszczeniem. W podziemnej kondygnacji budynku. drzwi z pomieszczeń. 3. 2.pobrano z www. naleŜy zastosować rozwiązania techniczno-budowlane zabezpieczające przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych. W krytym ciągu pieszym (pasaŜu). powinny mieć klasę odporności ogniowej co najmniej E I 30. mogą nie spełniać wymagań stawianych drogom ewakuacyjnym. W budynku średniowysokim (SW) i wyŜszym. powinny być wyposaŜone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub samoczynne urządzenia oddymiające uruchamiane za pomocą systemu wykrywania dymu. jak dla stropów budynku. powinny być wyposaŜone w urządzenia zapobiegające ich zadymieniu. ZL V lub PM oraz w budynku wysokościowym (WW) dla strefy poŜarowej ZL IV. NNDOM -Nasz Nowy DOM. Klatki schodowe i przedsionki przeciwpoŜarowe. w strefie poŜarowej ZL V. powinny być wyposaŜone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub samoczynne urządzenia oddymiające uruchamiane za pomocą systemu wykrywania dymu. Klatki schodowe i przedsionki przeciwpoŜarowe.pl I Warunki techniczne. 3) klatki schodowe są wyposaŜone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub w samoczynne urządzenia oddymiające uruchamiane za pomocą systemu wykrywania dymu. zagrodowym i rekreacji indywidualnej. 4. jeŜeli powierzchnia rzutu poziomego budynku nie przekracza 750 m2. Schody wewnętrzne w mieszkaniach w budynku wielorodzinnym oraz w budynku jednorodzinnym. naleŜy zastosować rozwiązania techniczno-budowlane zabezpieczające przed zadymieniem poziomych dróg ewakuacyjnych. W budynku wysokim (W) i wysokościowym (WW). W budynku wysokim (W) i wysokościowym (WW) dopuszcza się wykonywanie klatek schodowych.nndom. § 247. prowadzące na drogi komunikacji ogólnej. Ściany wewnętrzne i stropy stanowiące obudowę klatki schodowej lub pochylni powinny mieć klasę odporności ogniowej określoną zgodnie z § 216. z wyjątkiem higienicznosanitarnych. oraz w przekrytym dziedzińcu wewnętrznym. 2) klatki schodowe są zamykane drzwiami dymoszczelnymi. Biuro Projektowe 104/184 . Klatki schodowe i przedsionki przeciwpoŜarowe. do którego przylegają lokale handlowe i usługowe. ZL III. stanowiących drogę ewakuacyjną wyłącznie dla stref poŜarowych ZL IV. stanowiące drogę ewakuacyjną w budynku wysokim (W) dla strefy poŜarowej ZL I. § 248. 3. w strefach poŜarowych innych niŜ ZL IV. a takŜe budynku tymczasowym nieprzeznaczonym na cele widowiskowe lub inne zgromadzenia ludzi. 1.

2) w budynkach średniowysokich (SW) i wyŜszych .R 30.000 kg i kabinę o wymiarach poziomych nie mniejszych niŜ 1.E I 15. 3. W budynku wysokim (W) i wysokościowym (WW) piwnice powinny być oddzielone od klatki schodowej przedsionkiem przeciwpoŜarowym. Wymaganie. Biuro Projektowe 105/184 . powinien być dostępny z przedsionka przeciwpoŜarowego klatki schodowej. Spocznik przed wejściem do dźwigu. jeŜeli co najmniej jedna z tych ścian nie spełnia wymagań klasy odporności ogniowej określonej według § 216 jak dla stropu budynku z tą klatką schodową. 1. przynajmniej jeden dźwig w kaŜdej strefie poŜarowej powinien być przystosowany do potrzeb ekip ratowniczych. jeŜeli antresola ta jest przeznaczona do uŜytku nie więcej niŜ 10 osób. schody prowadzące z tego poziomu powinny być zabezpieczone w sposób uniemoŜliwiający omyłkowe zejście ludzi do piwnic w przypadku ewakuacji (np.pobrano z www. NNDOM -Nasz Nowy DOM. 2) w budynkach o klasie odporności poŜarowej "D" i "E" . 2. Biegi i spoczniki schodów oraz pochylnie słuŜące do ewakuacji powinny być wykonane z materiałów niepalnych i mieć klasę odporności ogniowej co najmniej: 1) w budynkach o klasie odporności poŜarowej "A".R 60. nie dotyczy klatek schodowych wydzielonych na kaŜdej kondygnacji przedsionkami przeciwpoŜarowymi oraz schodów na antresolę w pomieszczeniu.nndom. § 253. ZL II. 5. § 252.1 m. 3. z wyjątkiem budynków ZL IV niskich (N) i średniowysokich (SW) stropami i ścianami o klasie odporności ogniowej co najmniej R E I 60 i zamknięte drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30. 1. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2. dopuszcza się wykonanie biegów i spoczników schodów z materiałów palnych. a inną ścianą zewnętrzną tego samego lub innego budynku powinna być ustalona zgodnie z § 271. W budynku niskim o klasie odporności poŜarowej "D" lub "E" w obudowanych klatkach schodowych. "B" i "C" . JeŜeli drzwi do piwnic znajdują się poniŜej poziomu terenu. mających kondygnację uŜytkową na wysokości powyŜej 25 m. Odległość między ścianą zewnętrzną. o którym mowa w ust. w którym się ona znajduje. o którym mowa w ust. z zastrzeŜeniem § 256 ust.1x2.pl I Warunki techniczne. 1. Wymaganie klasy odporności ogniowej.E I 30. 4. Schodów i pochylni ruchomych nie zalicza się do dróg ewakuacyjnych. o którym mowa w ust. 2. 6. Wyjście z klatki schodowej na strych lub poddasze powinno być zamykane drzwiami lub klapą wyjściową o klasie odporności ogniowej co najmniej: 1) w budynkach niskich (N) . W budynkach wysokościowych (WW) i wysokich (W) ZL I. powinien mieć nośność co najmniej 1. 1. § 250. nie dotyczy pionowych dróg komunikacji ogólnej przebiegających wyłącznie w obrębie jednej strefy poŜarowej. Dźwig. ZL III i ZL V. zamykanych drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30. Piwnice powinny być oddzielone od pozostałej części budynku. 3. 1. 2. stanowiącą obudowę klatki schodowej. § 251. o którym mowa w ust. ruchomą barierą).

w którym on się znajduje. 2. spełniając wymagania Polskiej Normy dotyczącej dźwigów dla straŜy poŜarnej. nie dotyczy dźwigu dostępnego przez przedsionek przeciwpoŜarowy. 1. 3. jest zamykany w razie poŜaru drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 60. Dojście do dźwigu dla ekip ratowniczych powinno przeciwpoŜarowy spełniający wymagania określone w § 232. W przypadku zakończenia dojścia ewakuacyjnego przedsionkiem przeciwpoŜarowym. mierzy się wzdłuŜ osi drogi ewakuacyjnej. mającym kondygnację z posadzką na wysokości powyŜej 25 m ponad poziomem terenu przy najniŜej połoŜonym wejściu do budynku oraz w budynku wysokościowym (WW) ZL IV. a w przypadku. o której mowa w ust. ZL III lub ZL V. § 256. 3. Wymaganie odporności ogniowej. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 4. uwaŜa się wyjście do obudowanej klatki schodowej. przynajmniej jeden dźwig w kaŜdej strefie poŜarowej powinien być przystosowany do potrzeb ekip ratowniczych. 1. jeŜeli hol. który nie spełnia wymagań określonych w ust. Ściany i stropy szybu dźwigu dla ekip ratowniczych powinny mieć klasę odporności ogniowej wymaganą jak dla stropów budynku. o którym mowa w ust. zamykanej drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30. Szyb dźwigu dla ekip ratowniczych powinien być wyposaŜony w urządzenia zapobiegające zadymieniu. prowadzić przez przedsionek 3. o którym mowa w § 246 ust.zamykanej drzwiami dymoszczelnymi. Drzwi do dźwigu dla ekip ratowniczych powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) nie mniejszą niŜ połowa wymaganej klasy odporności ogniowej dla ścian i stropów szybu. § 253. zgodnie z § 216. 2. Dopuszczalne długości dojść ewakuacyjnych w strefach poŜarowych określa poniŜsza tabela: Długość dojścia w m Rodzaj strefy poŜarowej przy jednym przy co najmniej 2 1) dojściu dojściach 2 10 2 1 Z pomieszczeniem zagroŜonym wybuchem 3 40 60 PM o gęstości obciąŜenia ogniowego Q > 500 MJ/m bez 2) 30 pomieszczenia zagroŜonego wybuchem NNDOM -Nasz Nowy DOM. 3. Dopuszcza się przystosowanie do potrzeb ekip ratowniczych dźwigu. zgodnie z § 216. Szyb dźwigu dla ekip ratowniczych powinien być wyposaŜony w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub słuŜące do usuwania dymu. długość tę mierzy się do pierwszych drzwi tego przedsionka. 4. 1. § 254. 2. wyposaŜonej w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub słuŜące do usuwania dymu.pl I Warunki techniczne. 1. ZL II. § 255. W budynku ZL I. Długość drogi ewakuacyjnej od wyjścia z pomieszczenia na tę drogę do wyjścia do innej strefy poŜarowej lub na zewnątrz budynku. zwanej dalej "dojściem ewakuacyjnym". 5 . Za równorzędne wyjściu do innej strefy poŜarowej. Ściany i stropy szybu dźwigu dla ekip ratowniczych powinny mieć klasę odporności ogniowej wymaganą jak dla stropów budynku.nndom. Biuro Projektowe 106/184 .pobrano z www. 2.

o 50%. przy czym ograniczenie to nie odnosi się do klatek schodowych z odrębnym. Wyjście z klatki schodowej. określonej zgodnie z § 242 ust. jest nie mniejsza niŜ 3. 2) W tym nie więcej niŜ 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej. takie jak: recepcyjna. II i V ZL III ZL IV 1) 2 100 40 60 100 10 30 60 2) 2) Dla dojścia najkrótszego. a otwory w obudowie mają zamknięcia o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30. ochrony budynku. 5) wysokość holu w miejscu. o której mowa w pkt 1. Biuro Projektowe 107/184 . bezpośrednio lub poziomymi drogami komunikacji ogólnej. drobnej sprzedaŜy. Dojścia te nie mogą się pokrywać ani krzyŜować. oddymiającymi Przy jednoczesnym stosowaniu tych urządzeń długość dojścia moŜe być powiększona o 100%. powinno prowadzić na zewnątrz budynku. Dopuszcza się przeprowadzenie drogi ewakuacyjnej do wyjścia na zewnątrz budynku z klatki schodowej oraz z poziomych dróg komunikacji ogólnej przez hol. przy czym dopuszcza się dla drugiego dojścia długość większą o 100% od najkrótszego. 2) hol nie znajduje się w strefie poŜarowej PM o gęstości obciąŜenia ogniowego powyŜej 500 MJ/m2 ani teŜ zawierającej pomieszczenie zagroŜone wybuchem. w którym przebiega droga ewakuacyjna. o których mowa w ust. wyjściem ewakuacyjnym.3 m. 5. 4. których obudowa odpowiada wymaganiom § 249 ust.o 50%. prowadzącej do tego wyjścia. 3) hol jest oddzielony od poziomych dróg komunikacji ogólnej.pl I Warunki techniczne. dla kondygnacji budynku o największej liczbie przewidywanych osób. 1. 2. znajdujących się tam jednocześnie. tak jak jest to wymagane dla klatki schodowej.pobrano z www. mogący spełniać takŜe funkcje uzupełniające do funkcji wynikających z przeznaczenia budynku. 4) wolna szerokość drogi ewakuacyjnej jest co najmniej o 50% większa od szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej w budynku. 6. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie PM o gęstości obciąŜenia ogniowego Q £ 500 MJ/m bez 2) 60 pomieszczenia zagroŜonego wybuchem ZL I. o której mowa w ust. mogą być powiększone pod warunkiem ochrony: 1) strefy poŜarowej stałymi urządzeniami gaśniczymi wodnymi . NNDOM -Nasz Nowy DOM. Długości dojść ewakuacyjnych.o 50 %. 3. nieprowadzącym przez ten hol. pod warunkiem Ŝe: 1) przez jeden hol moŜliwe jest przeprowadzenie drogi ewakuacyjnej tylko z jednej klatki schodowej. 1.nndom. 2) drogi ewakuacyjnej samoczynnymi urządzeniami uruchamianymi za pomocą systemu wykrywania dymu . 1) strefy poŜarowej stałymi samoczynnymi urządzeniami gaśniczymi wodnymi .

nndom. W strefach poŜarowych ZL I. których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. 2) ts ≤ 30 s. jest zabronione. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 6) szerokość drzwi wyjściowych na zewnątrz budynku jest większa o 50% od minimalnej szerokości drzwi wyjściowych określonej zgodnie z § 239 ust. w którym jest wymagana druga droga ewakuacyjna dla ludzi z wyŜszej kondygnacji. do wyjścia na zewnątrz budynku określa się zgodnie z ust. W przypadku stosowania materiałów wykończeniowych luźno zwisających. o której mowa w ust. dopuszcza się stosowanie na tej drodze drabiny ewakuacyjnej. Drabiny ewakuacyjne naleŜy umieszczać w miejscach łatwo dostępnych. jest zabronione.2 m ponad poziom stropu lub innego podłoŜa powinny mieć: 1) niepalną konstrukcję nośną oraz co najmniej niezapalne płyty podłogi od strony przestrzeni podpodłogowej. W strefach poŜarowych ZL I. gdy róŜnica wysokości nie przekracza 3 m. ZL II. a w budynku wysokościowym (WW) lub ze strefą poŜarową o gęstości NNDOM -Nasz Nowy DOM. Biuro Projektowe 108/184 . w szczególności w kurtynach. a w budynku z pomieszczeniem zagroŜonym wybuchem 15. 2. Na drogach komunikacji ogólnej. 2. ZL III i ZL V stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów łatwo zapalnych. 1. słuŜących celom ewakuacji. zasłonach. Podłogi podniesione o więcej niŜ 0. mające klasę odporności ogniowej co najmniej R E I 30. Rozdział 5 Wymagania przeciwpoŜarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposaŜenia stałego § 258. 1. W budynku PM. 2.pobrano z www. Dopuszczalną długość drogi od wyjścia z klatki schodowej. 4. 3. § 259. których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. 7. Sytuowanie drabin naprzeciw świetlików i okien jest zabronione. ZL III i ZL V stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych.pl I Warunki techniczne. których właściwości określone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszącymi się do zapalności i rozprzestrzeniania płomienia przez wyroby włókiennicze nie spełniają co najmniej jednego z kryteriów: 1) ti ≥ 4 s. Dopuszcza się wykonywanie drabin ewakuacyjnych bez obręczy ochronnych. Nie dotyczy to zakładów pracy chronionej. 4) nie występują płonące krople. § 257. 3) nie następuje przepalenie trzeciej nitki. jeŜeli liczba osób przebywających jednocześnie na wyŜszej kondygnacji nie przekracza 50. 1. stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione. 3. ZL II. z uwzględnieniem wymagań § 101. prowadzącej na dach nad niŜszą kondygnacją lub na poziom terenu. kotarach oraz Ŝaluzjach. draperiach. 1a. 1. za łatwo zapalne uwaŜa się materiały.

a w budynku wysokościowym (WW) lub ze strefą poŜarową o gęstości obciąŜenia ogniowego ponad 4. Przewody elektroenergetyczne i inne instalacje wykonane z materiałów palnych.000 MJ/m2 . 2) szerokość przejść pomiędzy rzędami siedzeń nie mniejszą niŜ 0. przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób oraz w pomieszczeniach produkcyjnych. 1. przy czym dopuszcza się zwiększenie liczby miejsc w rzędach odpowiednio do 40 i 20 pod warunkiem zwiększenia odstępu między NNDOM -Nasz Nowy DOM. a w budynku wysokościowym (WW) lub w budynkach ze strefą poŜarową o gęstości obciąŜenia ogniowego ponad 4.000 m2 przegrodami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30.45 m. biorąc pod uwagę odstęp między stałymi elementami siedzeń. zgodnie z Polską Normą dotyczącą badań wydzielania produktów toksycznych. określonych jako bardzo toksyczne. W pomieszczeniach. przy czym odległość tę naleŜy ustalać. prowadzone w przestrzeni podpodłogowej podłogi podniesionej. W pomieszczeniach stref poŜarowych ZL II. w których miejsca do siedzenia są ustawione w rzędach. powinny mieć: 1) fotele i inne siedzenia trudno zapalne odpowiadające wymaganiom Polskiej Normy dotyczącej oceny zapalności mebli tapicerowanych oraz niewydzielające produktów rozkładu i spalania.pobrano z www. 2. 3) liczbę siedzeń w rzędzie nie większą niŜ 16 pomiędzy przejściami oraz 8 w rzędzie przyściennym. powinny mieć osłonę lub obudowę o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30.000 MJ/m2 .co najmniej E I 60. określenie trudno zapalny przypisuje się fotelom i innym siedzeniom.co najmniej E I 60. stosowanie wykładzin podłogowych łatwo zapalnych jest zabronione. które nie ulegają postępującemu tleniu i spalaniu płomieniowemu w warunkach określonych Polską Normą dotyczącą badania zapalności mebli tapicerowanych. powinny mieć osłonę lub obudowę o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30.000 MJ/m2 oraz w strefach poŜarowych ZL II . 2. prowadzone w przestrzeni podpodłogowej podłogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi. 2. pomieszczeniach magazynowych oraz w pomieszczeniach z podłogami podniesionymi. Na drogach ewakuacyjnych wykonywanie w podłodze podniesionej otworów do wentylacji lub ogrzewania jest zabronione. § 261. a w budynku wysokościowym (WW) lub ze strefą poŜarową o gęstości obciąŜenia ogniowego ponad 4. stałych elementów wyposaŜenia i wystroju wnętrz oraz wykładzin podłogowych jest zabronione.co najmniej E I 60. wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia. wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia. § 260. Biuro Projektowe 109/184 . 3. 1) fotele i inne siedzenia trudno zapalne oraz niewydzielające produktów rozkładu i spalania.co najmniej R E I 60. Pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 200 osób dorosłych lub 100 dzieci.000 MJ/m2 .nndom. 2) przestrzeń podpodłogową podzieloną na sektory o powierzchni nie większej niŜ 1. stosowanie łatwo zapalnych przegród. określonych jako bardzo toksyczne. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie obciąŜenia ogniowego ponad 4. zgodnie z Polską Normą dotyczącą badań wydzielania produktów toksycznych.pl I Warunki techniczne. Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiałów palnych.

a w korytarzach . Piec z kamienia.15 m. W łazienkach i saunach z piecykami gazowymi oraz termami gazowymi i elektrycznymi dopuszcza się stosowanie okładzin ściennych z materiałów palnych. a od osłoniętych okładziną z tynku o grubości 25 mm na siatce albo równorzędną okładziną . nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku co najmniej 0. cegły. a przy piecach metalowych bez nóŜek . § 262. sięgającym poza krawędzie drzwiczek co najmniej po 0. rury przyłączeniowe oraz otwory do czyszczenia powinny być oddalone od łatwo zapalnych. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie rzędami siedzeń o 1 cm na kaŜde dodatkowe siedzenie odpowiednio powyŜej 16 lub 8. 1. § 264.3 m. w odległości co najmniej 0. niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. Biuro Projektowe 110/184 . 4) szerokość przejść komunikacyjnych nie mniejszą niŜ 1. z tym Ŝe odległość tych urządzeń od okładzin powinna wynosić co najmniej 0.0. 2. a przy większej ich liczbie szerokość tę naleŜy zwiększyć proporcjonalnie o 0. Piec metalowy lub w ramach metalowych.co najmniej 0. 4.6 m na 100 osób. kafli i podobnych materiałów niepalnych oraz przewody spalinowe i dymowe powinny być oddalone od łatwo zapalnych. dymowe lub spalinowe.2 m przy liczbie osób do 150. a od osłoniętych okładziną z tynku o grubości 25 mm lub inną równorzędną okładziną . Wymaganie to nie dotyczy mieszkań.15 m. Palne elementy wystroju wnętrz budynku. 5) rzędy siedzeń lub ławek trwale umocowane do podłogi albo siedzenia sztywno łączone ze sobą w rzędy oraz między rzędami. Stosowanie okładzin ściennych z materiałów łatwo zapalnych w łazienkach i saunach z piecem na paliwo stałe jest zabronione.pobrano z www. Przestrzeń między sufitem podwieszonym i stropem powinna być podzielona na sektory o powierzchni nie większej niŜ 1.pl I Warunki techniczne.3 m. powinny być zabezpieczone przed moŜliwością zapalenia lub zwęglenia. 1. Palenisko powinno być umieszczone na podłoŜu niepalnym o grubości co najmniej 0.3 m. Rozdział 6 Wymagania przeciwpoŜarowe dla palenisk i instalacji § 265. wykonanymi z materiałów niepalnych. 3.3 m poza krawędź paleniska. Palenisko otwarte moŜe być stosowane tylko w pomieszczeniu.3 m. przez które lub obok których są prowadzone przewody ogrzewcze.3 m.6 m od łatwo zapalnych części budynku. Podłoga łatwo zapalna przed drzwiczkami palenisk powinna być zabezpieczona pasem materiału niepalnego o szerokości co najmniej 0.3 m.6 m. nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku co najmniej 0. W pomieszczeniach ze stropem drewnianym palenisko otwarte powinno mieć okap wykonany z materiałów niepalnych.co najmniej 0. 2. wystający co najmniej 0. 2.nndom.000 m2. Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone naleŜy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych. wentylacyjne.przegrodami co 50 m. NNDOM -Nasz Nowy DOM. § 263. 1. w którym nie występuje zagroŜenie wybuchem.

zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku poŜaru w czasie nie krótszym niŜ wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej. Przewody lub obudowa przewodów spalinowych i dymowych powinny spełniać wymagania określone w Polskiej Normie dotyczącej badań ogniowych małych kominów. przy czym nie powinny być prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpoŜarowego. z wyjątkiem garaŜy. 4. Przewody spalinowe i dymowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach. posiadać długość nie większą niŜ 4 m. Elastyczne elementy łączące. W pomieszczeniu kuchennym lub wnęce kuchennej w mieszkaniu dopuszcza się stosowanie przewodów wentylacji wywiewnej z materiałów co najmniej trudno zapalnych. a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. z zewnętrznym tynkiem lub spoinowaniem. kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. 1. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 266. 2. pod warunkiem Ŝe nie są one prowadzone przez drogi ewakuacyjne oraz nie przepływa nimi powietrze o temperaturze powyŜej 85° C lub zanieczyszczenia mogące się odkładać. z zastrzeŜeniem § 271 ust. 1. NNDOM -Nasz Nowy DOM. Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych. powinny spełniać następujące wymagania: 1) przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób. § 268. 2. Odległość nieizolowanych przewodów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych powinna wynosić co najmniej 0. przy czym ich długość nie powinna przekraczać 0. z wyjątkiem budynków jednorodzinnych i rekreacji indywidualnej. powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych. 3. § 267. Przewody spalinowe i dymowe powinny być wykonane z wyrobów niepalnych. 5.nndom. 1. wykonanie przewodów wentylacyjnych nierozprzestrzeniających ognia. z wyjątkiem wentylatorów. o której mowa w ust. z cegły pełnej grubości 12 cm.25 m.pl I Warunki techniczne. 4. Między wylotem przewodu spalinowego i dymowego a najbliŜszym skrajem korony drzew dorosłych naleŜy zapewnić zachowanie odległości co najmniej 6 m. 1. 2. 8. Biuro Projektowe 111/184 . 3. murowanej na zaprawie cementowo-wapiennej. słuŜące do połączenia sztywnych przewodów wentylacyjnych z elementami instalacji lub urządzeniami.pobrano z www. 6. Dopuszcza się wykonanie obudowy. a takŜe aby przechodziły przez przegrody w sposób umoŜliwiający kompensacje wydłuŜeń przewodu. aby w przypadku poŜaru nie oddziaływały siłą większą niŜ 1 kN na elementy budowlane. Dopuszcza się w budynkach PM. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanałach i przewodach wentylacyjnych powinny być wykonane z materiałów niepalnych. Elastyczne elementy łączące wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych. 8. 7.5 m. 2) zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów niepalnych. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociągowej.

5. z zastrzeŜeniem ust. nie dotyczy to obudowy urządzeń instalowanych ponad dachem budynku. na paliwo ciekłe lub gazowe. których temperatura powierzchni grzewczych nie przekracza 160°C. z zastrzeŜeniem ust. bądź teŜ być wyposaŜone w przeciwpoŜarowe klapy odcinające.pl I Warunki techniczne. Biuro Projektowe 112/184 . 5. Dopuszcza się instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych oraz nagrzewnic na paliwo ciekłe lub gazowe. powinny być obudowane elementami o klasie odporności ogniowej (E I). 5. Dopuszcza się zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorów i urządzeń do uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odporności ogniowej E I 60. której nie obsługują. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpoŜarowego powinny być wyposaŜone w przeciwpoŜarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpoŜarowego z uwagi na szczelność ogniową.nndom. niezaleŜnie od zastosowanego wyzwalacza termicznego. izolacyjność ogniową i dymoszczelność (E I S) lub powinny być wyposaŜone w przeciwpoŜarowe klapy odcinające zgodnie z ust. izolacyjność ogniową i dymoszczelność (E I S). jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 3) w przewodach wentylacyjnych nie naleŜy prowadzić innych instalacji. w których jest wymagana instalacja sygnalizacyjno-alarmowa. pod warunkiem zastosowania ogranicznika temperatury. przeciwpoŜarowe klapy odcinające powinny być uruchamiane przez tę instalację. 4. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpoŜarowego powinny być wyposaŜone w przeciwpoŜarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej (E I). równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpoŜarowego. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefę poŜarową. 4. NNDOM -Nasz Nowy DOM. W strefach poŜarowych. 2. 4. której nie obsługują. automatycznie wyłączającego ogrzewanie po osiągnięciu temperatury powietrza 110 °C oraz zabezpieczenia uniemoŜliwiającego pracę nagrzewnicy bez przepływu powietrza. Dopuszcza się instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych. których temperatura powierzchni grzewczych przekracza 160 °C. 5) maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynkach mieszkalnych średniowysokich (SW) i wyŜszych oraz w innych budynkach o wysokości powyŜej dwóch kondygnacji nadziemnych powinny być wydzielone ścianami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 60 i zamykane drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30. 2. 4) filtry i tłumiki powinny być zabezpieczone przed przeniesieniem się do ich wnętrza palących się cząstek. wymaganej dla elementów oddzielenia przeciwpoŜarowego tych stref poŜarowych. pod warunkiem zastosowania ogranicznika temperatury. powinny mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla elementów oddzielenia przeciwpoŜarowego tych stref poŜarowych z uwagi na szczelność ogniową. 5.pobrano z www. 6. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefę poŜarową. automatycznie wyłączającego ogrzewanie po osiągnięciu 110° oraz zabezpieczenia uniemo Ŝliwiającego pracę nagrzewnicy bez przepływu C powietrza. 3.

Instalacja wentylacji oddymiającej powinna spełniać następujące wymagania: 1) zapewnić usuwanie dymu z intensywnością co najmniej 10 wymian na godzinę. a takŜe konstrukcję budynku przed skutkami wybuchu. 3) przewody wentylacji oddymiającej powinny mieć co najmniej klasę odporności ogniowej (EI) stropu. komory pyłowe i cyklony stanowią bezpośrednie wyposaŜenie urządzeń i agregatów produkcyjnych. Przewody wentylacyjne przed miejscem wprowadzenia do komór pyłowych i cyklonów powinny być wyposaŜone w urządzenia zapobiegające przeniesieniu się ognia.8 m nad poziomem podłogi. w których mogą występować palne pyły. o których mowa w ust. 3. Usytuowanie wentylacyjnych otworów wyciągowych powinno uwzględniać gęstość względną par cieczy i gazów występujących w pomieszczeniu w stosunku do powietrza oraz przewidywany kierunek ruchu zanieczyszczonego powietrza. o której mowa w § 216. a dolna krawędź kratek wywiewnych powinna znajdować się na wysokości nie mniejszej niŜ 1. o którym mowa w pkt 3. w których filtry. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 269. 2) mieć stały dopływ powietrza zewnętrznego uzupełniającego braki tego powietrza w wyniku jego wypływu wraz z dymem. jeŜeli działanie wentylatorów mogłoby przyczynić się do jego rozprzestrzeniania. aby nie powodowały unoszenia pyłów osiadłych. 4) przeciwpoŜarowe klapy odcinające w przewodach wentylacji oddymiającej powinny spełniać wymaganie.nndom. zabezpieczające konstrukcję cyklonu i komory. a w przypadku połączenia tych przewodów z instalacją wentylacji i klimatyzacji .równieŜ dymoszczelności. otwory wentylacji nawiewnej powinny być usytuowane oraz wykonane tak. 5. komory pyłowe i cyklony do palnych pyłów powinny być zlokalizowane w pomieszczeniach wydzielonych elementami oddzielenia przeciwpoŜarowego lub teŜ na zewnątrz budynku. Biuro Projektowe 113/184 . W pomieszczeniach zagroŜonych wybuchem naleŜy stosować oddzielną dla kaŜdego pomieszczenia instalację wyciągową. 8. 5) górna krawędź kratek nawiewnych powinna znajdować się na wysokości nie większej niŜ 0. 1.pl I Warunki techniczne. Filtry. nie dotyczą przypadków uzasadnionych względami technologicznymi. Wymagania. 6.8 m nad poziomem podłogi. chyba Ŝe obliczeniowo określono inną liczbę wymian zapobiegających zadymieniu zabezpieczonych pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych. tworzące z powietrzem mieszaniny wybuchowe. NNDOM -Nasz Nowy DOM. W pomieszczeniach zagroŜonych wybuchem naleŜy stosować urządzenia wstrzymujące automatycznie pracę wentylatorów w razie powstania poŜaru i sygnalizujące ich wyłączenie. W pomieszczeniach. 5. przy czym odległość między nimi nie powinna być większa niŜ 10 m. Komory pyłowe i cyklony dla pyłów tworzących z powietrzem mieszaniny wybuchowe powinny być wyposaŜone w klapy lub przepony przeciwwybuchowe. 4. 6) kratki wywiewne powinny być rozmieszczone w sposób zapewniający równomierne usuwanie dymu z pomieszczenia. w miejscu bezpiecznym dla tych urządzeń oraz dla otoczenia. 7. 5. § 270. z zastrzeŜeniem § 277 ust. 2.pobrano z www.

NNDOM -Nasz Nowy DOM. przy czym dopuszcza się stosowanie klasy E300 S AA. Przewody wentylacji oddymiającej. co najmniej taką jak klasa odporności ogniowej stropu określona w § 216. jeŜeli wynikająca z obliczeń temperatura dymu powstającego w czasie poŜaru nie przekracza 300 °C.E600 S.nndom. Wentylatory oddymiające powinny mieć klasę: 1) F600 60. 2) więcej niŜ jedną strefę poŜarową. powinny mieć klasę odporności ogniowej E I S. co najmniej taką jak klasa odporności ogniowej stropu określona w § 216. co najmniej taką jak klasa odporności ogniowej stropu określona w § 216. 2. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 7) wentylatory instalacji oddymiającej powinny być odporne na działanie temperatury 400° przez co najmniej 120 minut lub wynikaj ącej z przewidywanej C temperatury i czasu usuwania gazów poŜarowych.pl I Warunki techniczne. Klapy dymowe w grawitacyjnej wentylacji oddymiającej powinny mieć klasę: 1) B300 30 . powinny być uruchamiane automatycznie i mieć klasę odporności ogniowej z uwagi na szczelność ogniową i dymoszczelność .E600 S AA. Klapy odcinające do przewodów wentylacji oddymiającej. przy czym dopuszcza się inne klasy. jeŜeli z analizy obliczeniowej temperatury dymu oraz zapewnienia bezpieczeństwa ekip ratowniczych wynika taka moŜliwość. 4. obsługujące: 1) wyłącznie jedną strefę poŜarową. 2) mieć stały dopływ powietrza zewnętrznego uzupełniającego braki tego powietrza w wyniku jego wypływu wraz z dymem. 2) B600 30 . Instalacja wentylacji oddymiającej powinna: 1) usuwać dym z intensywnością zapewniającą. przy czym dopuszcza się stosowanie klasy E300 S. Biuro Projektowe 114/184 . § 270.pobrano z www. jeŜeli wynikająca z obliczeń temperatura dymu powstającego w czasie poŜaru nie przekracza 300 °C.dla klap otwieranych automatycznie. 5. 1.dla klap otwieranych wyłącznie w sposób ręczny. co najmniej taką jak klasa odporności ogniowej stropu określona w § 216. powinny mieć klasę odporności ogniowej z uwagi na szczelność ogniową i dymoszczelność . 3. obsługujące: 1) wyłącznie jedną strefę poŜarową. powinny być uruchamiane automatycznie i mieć klasę odporności ogniowej E I S AA. 2) F400 120 w pozostałych przypadkach. 2) więcej niŜ jedną strefę poŜarową. jeŜeli przewidywana temperatura dymu przekracza 400 °C. Ŝe w czasie potrzebnym do ewakuacji ludzi na chronionych przejściach i drogach ewakuacyjnych nie wystąpi zadymienie lub temperatura uniemoŜliwiające bezpieczną ewakuację.

2 i 3. określoną w § 216 ust. NNDOM -Nasz Nowy DOM.000 Q > 4.pl I Warunki techniczne. JeŜeli ściana zewnętrzna budynku ma na powierzchni nie większej niŜ 65%. a mającymi na powierzchni większej niŜ 65% klasę odporności ogniowej(E). 1-5. 1 naleŜy zwiększyć o 50%. 1 w 5 kolumnie tabeli. lecz nie mniejszej niŜ 30%. 1 i 2 o 50%. w stosunku do określonej w ust. przylegających odpowiednio do tych ścian lub ich części. 5.000 2 8 8 8 15 20 3 8 8 8 15 20 4 8 8 8 15 20 5 15 15 15 15 20 6 20 20 20 20 20 2. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozdział 7 Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo poŜarowe § 271.000 < Q £ 4. określoną w § 216 ust. 1. 1 i 2 o 100%. jeŜeli we wszystkich strefach poŜarowych budynków. 3. Biuro Projektowe 115/184 . być mniejsza niŜ odległość w metrach określona w poniŜszej tabeli: Rodzaj budynku oraz dla budynku PM maksymalna gęstość obciąŜenia ogniowego strefy poŜarowej PM Q Rodzaj budynku oraz dla budynku PM w MJ/m2 maksymalna gęstość obciąŜenia ogniowego 2 PM strefy poŜarowej PM Q w MJ/m ZL IN 1.000 PM Q > 4. JeŜeli co najmniej w jednym z budynków znajduje się pomieszczenie zagroŜone wybuchem. nie powinna.nndom. 1 w 5 kolumnie tabeli.000 4. a jeŜeli dotyczy to obu ścian zewnętrznych lub przekrycia dachu obu budynków . są stosowane stałe urządzenia gaśnicze wodne. Odległość między ścianami zewnętrznymi budynków lub częściami tych ścian moŜe być zmniejszona o 50%. klasę odporności ogniowej (E). wówczas odległość między ich zewnętrznymi ścianami nie powinna być mniejsza niŜ 20 m. 1 w 5 kolumnie tabeli. określoną w § 216 ust.pobrano z www. wówczas odległość między tą ścianą lub jej częścią a ścianą zewnętrzną drugiego budynku naleŜy zwiększyć w stosunku do określonej w ust. 4.000 PM 1. 6.o 100%.000 < Q £ Q £ 1. wówczas odległość między tą ścianą lub jej częścią a ścianą zewnętrzną drugiego budynku naleŜy zwiększyć w stosunku do określonej w ust. z zastrzeŜeniem ust. JeŜeli jedna ze ścian zewnętrznych usytuowana od strony sąsiedniego budynku lub przekrycie dachu jednego z budynków jest rozprzestrzeniające ogień.000 1 ZL IN PM Q £ 1. wówczas odległość określoną w ust. Odległość między zewnętrznymi ścianami budynków niebędącymi ścianami oddzielenia przeciwpoŜarowego. JeŜeli ściana zewnętrzna budynku ma na powierzchni mniejszej niŜ 30% klasę odporności ogniowej (E).

Wymaganie.nndom. Otwarte składowisko. 1. otaczającym ściany zewnętrzne budynku. 12. moŜna zmniejszyć o 25%. 2. 9. spełniającą dla obu budynków wymagania określone w § 232 ust. jeŜeli we wszystkich strefach poŜarowych budynku. 9. IN od granicy lasu naleŜy przyjmować. PM. bez pomieszczeń zagroŜonych wybuchem. moŜna zmniejszyć o 25 %. 1-5. lub 2) mają ściany zewnętrzne tworzące między sobą kąt nie mniejszy niŜ 120° . 1-7. 10. naleŜy traktować jak budynek PM. jak odległość ścian tych budynków od ściany budynku ZL z przekryciem dachu rozprzestrzeniającym ogień. Biuro Projektowe 116/184 .000 MJ/m2. Najmniejszą odległość budynków ZL. bez pomieszczeń zagroŜonych wybuchem. przyjmując.000 MJ/m2. 1. ze ścianami i dachami nierozprzestrzeniającymi ognia. Ŝe będzie on miał gęstość obciąŜenia ogniowego strefy poŜarowej Q większą od 1. ze względu na usytuowanie. § 272. 4 i 5 dla ścian oddzielenia przeciwpoŜarowego obu budynków. dla budynków wymienionych w § 213. Odległości. jeŜeli są zwrócone do siebie ścianami i dachami z przekryciami nierozprzestrzeniającymi ognia. 10. 2. o której mowa w § 271 ust. 11. Odległość od ściany zewnętrznej budynku lub jej części do ściany zewnętrznej drugiego budynku moŜe być zmniejszona o 25%. 13. NNDOM -Nasz Nowy DOM. Budynki jednorodzinne. Odległość ściany zewnętrznej wznoszonego budynku od granicy sąsiedniej niezabudowanej działki budowlanej powinna wynosić co najmniej połowę odległości określonej w § 271 ust. Ŝe na działce niezabudowanej będzie usytuowany budynek o przeznaczeniu określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. o których mowa w ust. ściany zewnętrzne innego budynku powinny spełniać wymagania określone w § 232 ust. nie dotyczy budynków. powinny być sytuowane w odległości nie mniejszej od granicy sąsiedniej. które tworzą między sobą kąt 60° lub większy. niezabudowanej działki. Odległości. Wymaganie. o którym mowa w ust. 1-7. 4 i 5. ze ścianami i dachami z przekryciami nierozprzestrzeniającymi ognia.pl I Warunki techniczne.pobrano z www. powinny być sytuowane w odległości nie mniejszej od granicy sąsiedniej. niŜ jest to określone w § 12. 8. dla budynków wymienionych w § 213. lecz nie większą niŜ 4. a w przypadku braku takiego planu . które: 1) są oddzielone od siebie ścianą oddzielenia przeciwpoŜarowego. niemającymi otworów. o których mowa w ust. niezabudowanej działki. rekreacji indywidualnej oraz budynki mieszkalne zagrodowe i gospodarcze. z zastrzeŜeniem § 218. o którym mowa w ust. lecz mniejszy niŜ 120°.budynek ZL ze ścianą zewnętrzną. 10. W pasie terenu o szerokości określonej w ust. 1. niebędące ścianami oddzielenia przeciwpoŜarowego. Budynki mieszkalne jednorodzinne. 1. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 7. w stosunku do określonej w ust. przy czym dla budynków PM naleŜy przyjmować. niŜ jest to określone w § 12. niemającymi otworów. przylegających odpowiednio do tej ściany lub jej części. są stosowane stałe urządzenia gaśnicze wodne. dotyczy pasa terenu o szerokości zmniejszonej o 50% w odniesieniu do tych ścian zewnętrznych obu budynków. rekreacji indywidualnej oraz budynki mieszkalne zagrodowe i gospodarcze. jeŜeli są zwrócone do siebie ścianami i dachami nierozprzestrzeniającymi ognia.

1. 2. Odległość zbiornika naziemnego oleju opałowego zasilającego kotłownię od budynku ZL powinna wynosić co najmniej 10 m. o której mowa w ust. Odległości między budynkami a zbiornikami naziemnymi oleju opałowego o łącznej pojemności nie większej niŜ 70 m3 nie powinny być mniejsze niŜ 20 m. oraz odległości między tymi zbiornikami a innymi obiektami budowlanymi określają przepisy odrębne dotyczące baz i stacji paliw płynnych. 5. 4. powinny być wykonane jako stalowe dwupłaszczowe lub być lokalizowane na terenie ukształtowanym w formie niecki. 3. 2. § 273. o pojemności większej od pojemności zbiornika. Odległości między budynkami a zbiornikami podziemnymi oleju opałowego o łącznej pojemności nie większej niŜ 35 m3. Biuro Projektowe 117/184 . pod warunkiem wykonania ściany zewnętrznej budynku od strony zbiornika jako ściany oddzielenia przeciwpoŜarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej R E I 120 lub wykonania takiej ściany pomiędzy budynkiem a zbiornikiem. Odległości między budynkami ZL a zbiornikami gazu płynnego.5 m. przykrytego warstwą ziemi o grubości nie mniejszej niŜ 0.pl I Warunki techniczne. 3. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 3. o których mowa w § 179. do 3 m. oddechowego i pomiarowego tego zbiornika . 6. 5. z zastrzeŜeniem § 249 ust. z izolacją uniemoŜliwiającą przedostawanie się oleju do gruntu.co najmniej 10 m. 1. Odległości budynków PM i IN wykonanych z materiałów niepalnych od zbiorników i ich urządzeń. Dopuszcza się zmniejszenie odległości. Zbiorniki. powinna wynosić co najmniej 3 m. pod warunkiem zastosowania między budynkiem a zbiornikiem ściany oddzielenia przeciwpoŜarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej R E I 120. 6. NNDOM -Nasz Nowy DOM. powinny wynosić co najmniej 3 m. 6. o których mowa w ust. powinny być wykonane jako stalowe dwupłaszczowe lub być lokalizowane na terenie ukształtowanym w formie niecki. Odległość budynku ZL od zbiornika podziemnego oleju opałowego. o których mowa w ust.nndom. a od urządzenia spustowego. o pojemności większej od pojemności zbiornika. jeŜeli łączna powierzchnia wewnętrzna tych budynków nie przekracza najmniejszej dopuszczalnej powierzchni strefy poŜarowej wymaganej dla kaŜdego ze znajdujących się na tej działce rodzajów budynków. Budynek usytuowany bezpośrednio przy granicy działki powinien mieć od strony sąsiedniej działki ścianę oddzielenia przeciwpoŜarowego o klasie odporności ogniowej określonej w § 232 ust. Zbiorniki. Odległości między ścianami zewnętrznymi budynków połoŜonych na jednej działce budowlanej nie ustala się. moŜe być zmniejszona o połowę. 3. o których mowa w ust. z zastrzeŜeniem § 249 ust. jeŜeli łączna powierzchnia wewnętrzna tych budynków nie przekracza najmniejszej dopuszczalnej powierzchni strefy poŜarowej wymaganej dla kaŜdego ze znajdujących się na tej działce rodzajów budynków.pobrano z www. Odległość. § 273. 3. 4 i 5. nie powinny być mniejsze niŜ 3 m. o których mowa w ust. 3. Odległości między ścianami zewnętrznymi budynków połoŜonych na jednej działce budowlanej nie ustala się. przykrytymi warstwą ziemi o grubości co najmniej 0.5 m. 4. 5. 2. 6. z izolacją uniemoŜliwiającą przedostawanie się oleju do gruntu.

określone w niniejszym rozdziale. naziemny garaŜ otwarty. którego najwyŜszy poziom parkowania znajduje się nie wyŜej niŜ 25 m nad poziomem otaczającego terenu. niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.5. 1. 3. 2. jeŜeli przepisy rozporządzenia nie stanowią inaczej. 1. 1. o których mowa w ust. § 276. dotyczą garaŜy zamkniętych i otwartych. 5.nndom. Wymagania przeciwpoŜarowe. mający formę zadaszenia miejsc postojowych z odkrytymi drogami manewrowymi.2. o których mowa w § 102-108. wykonanie nad najwyŜszą kondygnacją garaŜu otwartego. 3. jeŜeli jest spełniony jeden z poniŜszych warunków: 1) zastosowano stałe urządzenia gaśnicze tryskaczowe.000 MJ/m2. 3.500 m2. ściany o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30. Jednokondygnacyjny. W przypadku gdy przepis rozporządzenia nie określa rodzaju garaŜu. 2) wykonano. dodatkowego poziomu miejsc postojowych bez zadaszenia lub z zadaszeniem spełniającym wymagania określone w § 274 ust. Przepisu ust. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozdział 8 Wymagania przeciwpoŜarowe dla garaŜy § 274. powinien mieć elementy konstrukcji i przekrycia co najmniej słabo rozprzestrzeniające ogień i niekapiące pod wpływem wysokiej temperatury. oddzielające od siebie nie więcej niŜ po 2 stanowiska postojowe. 2. z zastrzeŜeniem § 19. GaraŜ otwarty. Ŝe dotyczy on garaŜy zamkniętych i otwartych. § 275. w zabudowie jednorodzinnej i rekreacji indywidualnej. 2. Biuro Projektowe 118/184 . Dopuszcza się. będącego budynkiem niskim (N). § 277. od posadzki do poziomu NNDOM -Nasz Nowy DOM. Powierzchnia strefy poŜarowej w garaŜu zamkniętym nie powinna przekraczać: 1) w garaŜu nadziemnym . Powierzchnie. 2. 1. mający formę zadaszenia miejsc postojowych z odkrytymi drogami manewrowymi. nadziemny garaŜ otwarty. 1 nie stosuje się do garaŜu o liczbie stanowisk postojowych nie większej niŜ 3. naleŜy rozumieć. jeŜeli nad kondygnacją przeznaczoną do parkowania samochodów nie znajdują się inne pomieszczenia. Klasę odporności poŜarowej garaŜu naleŜy przyjmować. 3. pod warunkiem wykonania jego elementów jako nierozprzestrzeniających ognia. powinien mieć elementy konstrukcji i przekrycia dachu niekapiące pod wpływem wysokiej temperatury. Usytuowanie garaŜu zamkniętego i otwartego powinno odpowiadać warunkom określonym w § 271 jak dla budynków PM o gęstości obciąŜenia ogniowego do 1. jak dla budynku PM o gęstości obciąŜenia ogniowego do 500 MJ/m2. Jednokondygnacyjny. mogą być powiększone o 100%. moŜe być wykonany w klasie D odporności poŜarowej. 1.pl I Warunki techniczne. z zastrzeŜeniem § 277 ust.000 m2.pobrano z www. 2) w garaŜu podziemnym .

2 pkt 1.pl I Warunki techniczne.60 m. 1. o którym mowa w ust. moŜe być powiększona o 100 %. której powierzchnia przekracza 1. 2. 2 . naleŜy stosować samoczynne urządzenia oddymiające. 3. Wielopoziomowy garaŜ podziemny. 1. od posadzki do poziomu zapewniającego pozostawienie prześwitu pod stropem o wysokości 0. 3.nndom.2 m na całej ich długości. ściany o klasie odporności ogniowej. 2.000 m2.500 m2. powinien spełniać jeden z warunków określonych w ust.5 m na całej ich długości.500 m2. Powierzchnia.jedynie z uwagi na kryterium szczelności ogniowej (E). § 278. 1. w strefie poŜarowej przekraczającej 1. 2) wykonano. powinny znajdować się co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne. Długość przejścia do najbliŜszego wyjścia ewakuacyjnego nie moŜe przekraczać: NNDOM -Nasz Nowy DOM. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zapewniającego pozostawienie prześwitu pod stropem o wysokości 0. W przypadku zastosowania stałego urządzenia gaśniczego tryskaczowego.pobrano z www. Powierzchnia strefy poŜarowej w garaŜu otwartym nie powinna przekraczać 30. Długość przejścia do wyjścia ewakuacyjnego nie moŜe przekraczać: 1) w garaŜu zamkniętym . 5. 5. o której mowa w ust.40 m. § 277. Powierzchnia strefy poŜarowej w nadziemnym lub podziemnym garaŜu zamkniętym nie powinna przekraczać 5.000 m2. W garaŜu zamkniętym strefa poŜarowa obejmująca więcej niŜ jedną kondygnację podziemną powinna spełniać jeden z warunków określonych w ust. 4. jeŜeli jest spełniony jeden z poniŜszych warunków: 1) zastosowano ochronę strefy poŜarowej stałymi samoczynnymi urządzeniami gaśniczymi wodnymi. 2.500 m2 naleŜy stosować samoczynne urządzenia oddymiające. klasa odporności ogniowej przewodów wentylacji oddymiającej powinna odpowiadać wymaganiom określonym w § 270 ust. 1. przy czym jednym z tych wyjść moŜe być wjazd lub wyjazd. mający wspólny wjazd dla dwóch lub więcej poziomów. W garaŜu zamkniętym. 4. W garaŜu zamkniętym o powierzchni całkowitej przekraczającej 1. klasa odporności ogniowej przewodów wentylacji oddymiającej powinna odpowiadać wymaganiom § 270 pkt 3 jedynie z uwagi na kryterium szczelności ogniowej (E). Na kaŜdej kondygnacji garaŜu. Biuro Projektowe 119/184 . W przypadku zastosowania rozwiązania. przy czym jednym z tych wyjść moŜe być wjazd lub wyjazd. Na kaŜdej kondygnacji garaŜu.1 do 0. oddzielające od siebie nie więcej niŜ po 2 stanowiska postojowe. w części pełnej co najmniej E I 30. której powierzchnia całkowita przekracza 1. 2) w garaŜu otwartym .1 do 0. 6. powinny znajdować się co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne.500 m2.

wysunięty obustronnie 0. o którym mowa w ust. 1. 2. Instalowanie w garaŜu studzienek rewizyjnych. § 280. W garaŜu zamkniętym. ściany i stropy wykonane z materiałów niepalnych. zwalnia się budynki IN o kubaturze brutto do 1. Rozdział 9 Wymagania przeciwpoŜarowe dla budynków inwentarskich § 282. Od wymagań dotyczących klasy odporności poŜarowej budynków.pl I Warunki techniczne. przed dźwigiem oddzielonym od garaŜu drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 60. 6 i 7.5 m w rzucie poziomym. w razie poŜaru. Połączenie garaŜu z budynkiem wymaga zastosowania przedsionka przeciwpoŜarowego zamykanego drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30. 2.6 m od lica ściany. § 279. o którym mowa w ust.8 m od lica ściany.1 m. § 283. oraz umieszczanie otworów od palenisk lub otworów rewizyjnych przeznaczonych do czyszczenia kanałów dymowych. 6. znajdujące się w budynkach IN.nndom. 1. 2. kotłownie i inne pomieszczenia wyposaŜone w paleniska lub trzony kuchenne. lub jeŜeli wrota garaŜu są cofnięte o 0. 1.8 m poza boczne krawędzie wrót garaŜu. Biuro Projektowe 120/184 . W garaŜu podziemnym kondygnacje o powierzchni powyŜej 1. Nie wymaga się zastosowania przedsionka. o którym mowa w ust. urządzeń i przewodów gazowych.500 m3. jeŜeli wykonano nad wjazdem do garaŜu daszek z materiałów niepalnych o wysięgu co najmniej 0. 1. 1. mieć moŜliwość oddzielenia ich od siebie i od kondygnacji nadziemnej budynku za pomocą drzwi. z zastrzeŜeniem § 164 ust.60 m. Wyjście ewakuacyjne powinno być dostępne takŜe w przypadku zamknięcia bram między strefami poŜarowymi. NNDOM -Nasz Nowy DOM. bram lub innych zamknięć o klasie odporności ogniowej nie mniejszej niŜ E I 30. W budynku. jest zabronione. w przypadku garaŜu zamkniętego. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 1) w garaŜu zamkniętym . znajdującym się w budynku ZL. spalinowych i wentylacyjnych.pobrano z www. odległość w pionie między wrotami garaŜu a oknami tego budynku powinna wynosić co najmniej 1. 5. Odległość ta moŜe wynosić 1. określonych w § 212. 4. 3. odległość wrót garaŜu wbudowanego lub przybudowanego od najbliŜszej krawędzi okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w tym samym budynku nie moŜe być mniejsza niŜ 1. Długość przejścia. powinny mieć podłogi. JeŜeli poziom parkowania leŜy nie wyŜej niŜ 3 m nad poziomem terenu urządzonego przy budynku. Wymaganie. za wyjście ewakuacyjne mogą słuŜyć nieobudowane schody zewnętrzne. moŜe być powiększona zgodnie z zasadami określonymi w § 237 ust.5 m. o którym mowa w ust. 1. 3. Paszarnie. § 281. 2) w garaŜu otwartym .40 m. nie dotyczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych i rekreacji indywidualnej.500 m2 powinny.

NNDOM -Nasz Nowy DOM. 2. naleŜy stosować co najmniej jedno wyjście ewakuacyjne. Rozdział 10 Wymagania przeciwpoŜarowe dla budynków tymczasowych § 286. Budynek IN powinien spełniać następujące wymagania ewakuacyjne: 1) odległość od najdalszego stanowiska dla zwierząt do wyjścia ewakuacyjnego nie powinna przekraczać przy ściółkowym utrzymaniu zwierząt . jeŜeli liczba bydła i trzody chlewnej nie przekracza 15 sztuk. 5. 4. a z pomieszczeń podzielonych na sekcje . a przy bezściółkowym . Dostęp do poddasza tymczasowego budynku wykonanego z materiałów palnych powinien być umoŜliwiony za pomocą wewnętrznego wyłazu z klapą.pobrano z www. 2) w bezściółkowym chowie bydła. 3. o wymiarach co najmniej 0. 2) między częścią mieszkalną a gospodarczą zostanie wykonana ściana o klasie odporności ogniowej co najmniej R E I 60. Biuro Projektowe 121/184 .pl I Warunki techniczne. PM lub IN. Budynek tymczasowy przeznaczony na stały pobyt ludzi powinien być wykonany co najmniej w klasie "E" odporności poŜarowej. lub przez drabinę i drzwi zewnętrzne o wymiarach co najmniej 0.75 m.6x1.200 sztuk. umieszczone w szczytowej ścianie budynku. Dopuszcza się umieszczenie w jednym budynku części mieszkalnej i gospodarczej pod następującymi warunkami: 1) część mieszkalna oraz część gospodarcza mają odrębne wejścia. o których mowa w § 271 i § 273 ust.6 m.50 m.nndom.6x0. § 285. nie dotyczy to przypadków określonych w § 287 i 288. 3) w budynku przeznaczonym dla większej liczby zwierząt aniŜeli wymieniona w pkt 2 naleŜy stosować co najmniej dwa wyjścia. Tymczasowy budynek wykonany z materiałów palnych lub z palną izolacją naleŜy przegradzać w odstępach nieprzekraczających 24 m ścianami oddzieleń przeciwpoŜarowych o klasie odporności ogniowej co najmniej R E I 60.6 m poza lico ścian zewnętrznych i ponad palne pokrycie dachu. 1. Budynek taki nie powinien mieć kondygnacji podziemnych i więcej niŜ 2 kondygnacje nadziemne. o której mowa w § 251 pkt 1. 6. Ściana oddzielenia przeciwpoŜarowego powinna być wysunięta co najmniej o 0.6 m. 4) wrota i drzwi w budynku inwentarskim powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia. Stosowanie instalacji elektrycznych lub gazowych na strychu tymczasowego budynku wykonanego z materiałów palnych jest zabronione. 1. trzody chlewnej i owiec. Do wyznaczania minimalnej odległości budynku tymczasowego od innego budynku mają zastosowanie przepisy określające odległości między budynkami ZL. a owiec . jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 284.co najmniej jedno wyjście ewakuacyjne z kaŜdej sekcji.

000 MJ/ m2.zgodnie z Polskimi Normami . 2) widownia jest dostępna z poziomu terenu. Pomieszczenie z obudową pneumatyczną moŜe być wykorzystywane jako tymczasowy budynek PM o gęstości obciąŜenia ogniowego strefy poŜarowej nie wyŜszej od 1. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 287. 7) wyposaŜenia w instalację elektryczną wykonaną zgodnie z Polskimi Normami. 3) awaryjną wentylację mechaniczną do wymiany powietrza.znakami bezpieczeństwa. 3) zastosowania wyłącznie ogrzewania powietrznego. Pomieszczenie. wystawowych. § 289. określonych w przepisach rozporządzenia. rekreacyjnych lub sportowych. 4) wyjścia ewakuacyjne rozmieszczone moŜliwie równomiernie na obwodzie. 4) zapewnienia liczby i wymiarów wyjść. zasilane z niezaleŜnego źródła energii. oznakowane . 5) ma oświetlenie awaryjne. 4) ma wyjścia.pobrano z www. 3) dach lub stropodach mają przekrycie co najmniej trudno zapalne. Budynek tymczasowy moŜe być przeznaczony na cele widowiskowe lub inne zgromadzenia ludzi. 6) wyposaŜenia w oświetlenie awaryjne. jeŜeli: 1) jest jednokondygnacyjny.pl I Warunki techniczne.zgodnie z Polskimi Normami . § 288.nndom. Biuro Projektowe 122/184 . zasilaną z niezaleŜnego źródła energii. 5) ma oświetlenie ewakuacyjne i bezpieczeństwa. NNDOM -Nasz Nowy DOM. powinno być dodatkowo wyposaŜone w: 1) konstrukcje umieszczone wewnątrz lub na zewnątrz budynku do awaryjnego podwieszenia powłoki pneumatycznej. pod warunkiem: 1) zachowania odległości co najmniej 20 m od innych obiektów budowlanych. przeznaczone do celów widowiskowych. 2) awaryjne urządzenie do utrzymania ciśnienia w powłoce. 2) uŜycia powłoki z materiału co najmniej trudno zapalnego. o którym mowa w § 288.znakami bezpieczeństwa. przejścia i dojścia ewakuacyjne o liczbie i wymiarach określonych w przepisach rozporządzenia. 5) oznakowania wyjść ewakuacyjnych . 6) ma instalację elektryczną wykonaną zgodnie z Polskimi Normami. 6) wyposaŜenia w oświetlenie ewakuacyjne i bezpieczeństwa. dojść i przejść ewakuacyjnych.

w której się znajdują. Skrzydła drzwiowe i okienne oraz kraty. wykonane i zamocowane. naleŜy ochraniać daszkiem lub podcieniem ochronnym o szerokości większej co najmniej o 1 m od szerokości drzwi oraz o wysięgu lub głębokości nie mniejszej niŜ 1 m w budynkach niskich (N) i 1. Biuro Projektowe 123/184 . 4. z pozostawieniem nieosłoniętego pasma ruchu od strony jezdni o szerokości co najmniej 1 m. w tym reklamy. Wymaganie określone w ust. powinien mieć konstrukcję umoŜliwiającą przeniesienie ewentualnych obciąŜeń. 2. 2. w szczególności przez uwzględnienie przepisów niniejszego działu. 1. § 292. § 293. Wymaganie to nie dotyczy budynków na terenie zakładów karnych. 6. Daszki. Budynek i urządzenia z nim związane powinny być projektowane i wykonane w sposób niestwarzający niemoŜliwego do zaakceptowania ryzyka wypadków w trakcie uŜytkowania. Tablice informacyjne. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 5) krzesła połączone ze sobą w sposób trwały i unieruchomione w rzędach co najmniej po 8 sztuk. a takŜe obudowy urządzeń technicznych nie mogą być wysunięte poza płaszczyznę ściany zewnętrznej budynku o więcej niŜ 0. 3. o którym mowa w ust. umieszczone na zewnątrz budynku lub w jego otoczeniu nie mogą powodować uciąŜliwości dla jego uŜytkowników ani teŜ przechodniów i kierowców. aby nie stanowiły zagroŜenia bezpieczeństwa dla uŜytkowników budynku i osób trzecich.5 m w budynkach wyŜszych. nie mogą zawęŜać szerokości uŜytkowej chodnika usytuowanego bezpośrednio przy ścianie zewnętrznej budynku. reklamy i podobne urządzenia oraz dekoracje powinny być tak usytuowane. Dział VII Bezpieczeństwo uŜytkowania § 291.pl I Warunki techniczne.przy zachowaniu uŜytkowej szerokości chodnika nie mniejszej niŜ 2 m oraz zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu dla osób z dysfunkcją narządu wzroku. Oświetlenie wystaw i reklamy świetlne nie powinny być uciąŜliwe dla uŜytkowników budynku oraz powodować olśnienia przechodniów i uŜytkowników jezdni. 5. gabloty reklamowe. skrzydeł okiennych lub szyb. 4 dotyczy takŜe zewnętrznych schodów i pochylni. § 290.4 m nad poziomem chodnika. Wystawy sklepowe. ustawione zgodnie z wymaganiami określonymi w § 261. aresztów śledczych oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.5 m . Tymczasowy budynek typu namiotowego przeznaczony do celów widowiskowych powinien spełniać wymagania określone w § 288 i 289. balkony oraz stałe i ruchome osłony przeciwsłoneczne mogą być umieszczane na wysokości co najmniej 2. 6. Wejścia do budynku o wysokości powyŜej dwóch kondygnacji nadziemnych. jakie w prawdopodobnym zakresie moŜe spowodować upadek okładzin elewacyjnych. z wyjątkiem wymagań dotyczących urządzeń do utrzymywania ciśnienia w powłoce. 1. Urządzenia oświetleniowe. mającego pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi. JeŜeli światło skierowane jest na elewację budynku zawierającą okna. 1.pobrano z www. Daszek. natęŜenie oświetlenia na tej elewacji nie moŜe przekraczać 5 luksów w NNDOM -Nasz Nowy DOM. okiennice lub inne osłony. w pozycji otwartej lub zamkniętej.nndom.

1. Balustrady przy schodach. nie moŜe być podatna na wywoływane przez uŜytkowników drgania. 1 uwaŜa się za spełniony równieŜ wówczas. powinny być zaopatrzone w balustrady lub inne zabezpieczenia od strony przestrzeni otwartej. balkonach i loggiach powinny mieć konstrukcję przenoszącą siły poziome. § 297. wycieraczek do obuwia lub podobnych urządzeń wystających ponad poziom płaszczyzny dojścia w szerokości drzwi wejściowych do budynku jest zabronione. usytuowane na trasie przejścia lub przejazdu. ewentualnie pulsującego. umoŜliwiające lewo. § 294. wykonane z przezroczystych tafli. portfenetrach. słuŜące do pokonania wysokości przekraczającej 0.i prawostronne ich uŜytkowanie. § 295. zagrodowym i rekreacji indywidualnej warunek określony w ust. słuŜących komunikacji ogólnej w budynku mieszkalnym. 1. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie przypadku światła białego i 3 luksów w przypadku światła kolorowego lub światła o zmieniającym się natęŜeniu. tłukącego się na drobne. nieostre odłamki.5 m. wysokość Maksymalny prześwit lub mierzona wymiar otworu pomiędzy NNDOM -Nasz Nowy DOM. Biuro Projektowe 124/184 . powinny być oznakowane w sposób widoczny i wykonane z materiału zapewniającego bezpieczeństwo uŜytkowników w przypadku stłuczenia. zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej. pochylniach. 2. oraz wysokość i wypełnienie płaszczyzn pionowych zapewniające skuteczną ochronę przed wypadnięciem osób. do którego prowadzą. balkonach i loggiach nie powinny mieć ostro zakończonych elementów. pomostów i galerii. 3. 1. pochylni. powinny znajdować się w płaszczyźnie chodnika lub jezdni. błyskowego. 3. § 298. portfenetrach. określone w Polskich Normach. Skrzydła drzwiowe. 2. o których mowa w ust. gdy schody i pochylnie o wysokości do 1 m.5 m.pl I Warunki techniczne. Przy szerokości biegu schodów większej niŜ 4 m naleŜy zastosować dodatkową balustradę pośrednią. 1. Wpusty kanalizacyjne oraz aŜurowe osłony otworów w płaszczyźnie chodnika lub przejścia przez jezdnię powinny mieć odstępy między prętami lub średnice otworów nie większe niŜ 20 mm. Wysokość i wypełnienie płaszczyzn pionowych powinny zapewniać skuteczną ochronę przed wypadnięciem osób. Schody zewnętrzne i wewnętrzne. Wpusty kanalizacyjne. Umieszczenie odbojów. 2. pochylniach. a ich konstrukcja powinna zapewniać przeniesienie sił poziomych. 1. Szklane elementy balustrad powinny być wykonane ze szkła o podwyŜszonej wytrzymałości na uderzenia. Konstrukcja schodów. § 296. Wysokość i prześwity lub otwory w wypełnieniu balustrad powinny mieć wymiary określone w tabeli: Rodzaj budynków uŜytkowe) (przeznaczenie Minimalna balustrady.pobrano z www. co najmniej po 0. Schody zewnętrzne i wewnętrzne. W budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Balustrady przy schodach. są obustronnie szersze w stosunku do drzwi lub innego przejścia. pokrywy urządzeń sieci uzbrojenia terenu i instalacji podziemnych oraz inne osłony otworów. określonych w Polskiej Normie dotyczącej podstawowych obciąŜeń technologicznych i montaŜowych. w budynku uŜyteczności publicznej powinny mieć balustrady lub poręcze przyścienne. skrobaczek.nndom. niemające balustrad.

Przepisów określonych w ust. NNDOM -Nasz Nowy DOM. balustrady powinny mieć rozwiązania uniemoŜliwiające wspinanie się na nie oraz zsuwanie się po poręczy. na kondygnacjach połoŜonych powyŜej 55 m nad terenem. Biuro Projektowe 125/184 . Kraty zewnętrzne.3 m oraz zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne uŜytkowanie.2 m nad poziomem podłogi. co najmniej 0. 4.9 m od płaszczyzny ruchu. powinny być wykonane w sposób zapobiegający moŜliwości wspinania się po nich do pomieszczeń połoŜonych na wyŜszych kondygnacjach. pod warunkiem zastosowania w nich szyb zapewniających bezpieczeństwo uŜytkowania oraz umoŜliwienia ich mycia. 3. § 300. przeznaczonych dla ruchu osób niepełnosprawnych. § 299. Okna w pomieszczeniach przewidzianych do korzystania przez osoby niepełnosprawne powinny mieć urządzenia przeznaczone do ich otwierania.12 0.1 0. do których są mocowane. w którym przewiduje się zbiorowe przebywanie dzieci bez stałego nadzoru.1 oraz zakładów opieki zdrowotnej Inne budynki 1. 1.75 i 0.pobrano z www. Poręcze przy schodach zewnętrznych i pochylniach. mierząc od lica ściany zewnętrznej. 5. 4. kinach. powinny mieć zabezpieczenia umoŜliwiające ich otwarcie tylko przez osoby mające upowaŜnienia właściciela lub zarządcy budynku. 2. W budynku. 5. Poręcze przy schodach i pochylniach powinny być oddalone od ścian. a takŜe w innych budynkach uŜyteczności publicznej powinny zapewniać bezpieczeństwo uŜytkowników takŜe w przypadku paniki. 6. o poziomej osi obrotu i maksymalnym wychyleniu skrzydła do 0.2 m.9 mieszkań wielopoziomowych Budynki wielorodzinne i zamieszkania zbiorowego. wychodzące na chodniki lub inne przejścia dla pieszych. a takŜe okna na niŜszych kondygnacjach. Przy balustradach lub ścianach przyległych do pochylni. Dopuszcza się obniŜenie pionowej części balustrady do 0. 7. konserwacji i naprawy od wewnątrz pomieszczeń lub z urządzeń technicznych instalowanych na zewnątrz budynku. pod warunkiem uzupełnienia jej górną częścią poziomą o szerokości dającej łącznie z częścią pionową wymiar co najmniej 1. Balustrady oddzielające róŜne poziomy w halach sportowych. oświaty i wychowania 1. usytuowane nie wyŜej niŜ 1. teatrach. przed ich początkiem i za końcem.6 m. naleŜy przedłuŜyć o 0. 1.pl I Warunki techniczne. zastosowane w otworach okiennych i balkonowych. Dopuszcza się stosowanie okien otwieranych na zewnątrz. Okna w budynku powyŜej drugiej kondygnacji nadziemnej.7 m. Okna w budynku wysokościowym. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie do wierzchu (m) 1 2 poręczy elementami balustrady (m) 3 nie reguluje się wypełnienia Budynki jednorodzinne i wnętrza 0.2 3. umieszczone na wysokości 0.05 m. 1 i 2 nie stosuje się do budynku wpisanego do rejestru zabytków. powinny mieć skrzydła otwierane do wewnątrz. naleŜy zastosować obustronne poręcze.nndom.

o których mowa w ust. zapobiegające poparzeniu. o którym mowa w ust. niezabezpieczonych przed dotknięciem przez uŜytkowników. 1. W budynkach przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci i osób niepełnosprawnych.nndom.je Ŝeli znajduje się on na wysokości ponad 3. § 301.pobrano z www.15 m.85 m. W budynku na kondygnacjach połoŜonych powyŜej 25 m nad terenem między górną krawędzią podokiennika a podłogą naleŜy zachować odległość co najmniej 1. W pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci oraz osób niepełnosprawnych na grzejnikach centralnego ogrzewania naleŜy umieszczać osłony. na tarasie lub galerii. 3.w pozost ałych C przypadkach. § 303. nie moŜe przekraczać 90°C. W budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi temperatura na powierzchni elementów centralnego ogrzewania. Nie dotyczy to balkonów o przeznaczeniu technologicznym. lecz z ogrzewaniem powietrznym. powinny otwierać się od wewnątrz: 1) mieszkania. 3. 4) pomieszczeń. 1 i 2. § 302.5 m od poziomu podłogi i 45° . lecz nie wyŜej niŜ 25 m nad terenem. 3) pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi w suterenie lub w budynku tymczasowym z materiałów palnych. moŜe być pomniejszona. W budynku na kondygnacjach połoŜonych powyŜej 25 m nad terenem zabrania się stosowania balkonów. 1. określona w ust. 2. Kraty i okiennice. 1 i 2. w co najmniej jednym otworze okiennym. nie dotyczą zakładów karnych i aresztów śledczych oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. Biuro Projektowe 126/184 . W budynku. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2. temperatura strumienia powietrza w odległości 1 cm od wylotu do pomieszczenia nie moŜe przekraczać 70°C . W budynku na kondygnacjach połoŜonych powyŜej 12 m. NNDOM -Nasz Nowy DOM. 1.pl I Warunki techniczne. gdzie nie podlega ona ograniczeniom. o których mowa w § 239 ust. 2. z wyjątkiem okien wychodzących na loggie. 3. Wysokość połoŜenia podokiennika. pod warunkiem zastosowania zabezpieczenia okna balustradą do wymaganej wysokości lub zastosowania w tej części okna skrzydła nieotwieranego i szkła o podwyŜszonej wytrzymałości.1 m. W budynku na kondygnacjach połoŜonych poniŜej 25 m nad terenem odległość między górną krawędzią wewnętrznego podokiennika a podłogą powinna wynosić co najmniej 0. pod warunkiem zastosowania w nich progów o wysokości co najmniej 0. 2. Stosowanie logii powyŜej 55 m nad terenem jest zabronione. 2) pomieszczenia mieszkalnego znajdującego się w budynku innym niŜ mieszkalnym. 4. 2. ochraniające od bezpośredniego kontaktu z elementem grzejnym. W budynku na kondygnacjach połoŜonych powyŜej 25 m nad terenem moŜna stosować loggie wyłącznie z balustradami pełnymi. z wyjątkiem przyziemia oraz ścianek podokiennych w loggii. 3. tarasy lub galerie. a w instalacjach prysznicowych do 38 °C. Wymagania. moŜna stosować portfenetry. w instalacji wody ciepłej powinny być stosowane termostatyczne zawory mieszające z ograniczeniem maksymalnej temperatury do 43 °C. 1.

świetlików oraz dachów w budynkach uŜyteczności publicznej i zakładów pracy. na odcinkach o nachyleniu ponad 25% powinny mieć zabezpieczenia przed poślizgiem.9 m lub klapy wyłazowe o wymiarze 0. W budynkach. Okładzina szklana ścian zewnętrznych budynku wysokiego i wysokościowego powinna być wykonana ze szkła o podwyŜszonej wytrzymałości na uderzenia. 2. 6. W budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych naleŜy zapewnić wyjście na dach co najmniej z jednej klatki schodowej.pobrano z www. 1. których krawędź jest usytuowana na wysokości ponad 3 m nad poziomem podłogi.nndom. 1. schodów lub pomostów roboczych. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 304. tłukącego się na drobne. 2. barwą bądź fakturą.8x0. 1. naleŜy zastosować rozwiązania techniczne. § 307. w których następuje zmiana poziomu podłogi. schodów i pochylni zewnętrznych i wewnętrznych. 1. Przeszklenie okien połaciowych. Nawierzchnia dojść do budynków. a takŜe posadzki w garaŜu. Biuro Projektowe 127/184 . co najmniej w pasie 30 cm od krawędzi rozpoczynającej i kończącej bieg schodów lub pochylni. produkcyjnym i magazynowym. 4. o których mowa w ust. o których mowa w ust. plastyczne lub inne sygnalizujące tę róŜnicę. Na dachu o spadku ponad 25% oraz na dachu pokrytym materiałami łamliwymi (tłukącymi) naleŜy wykonać stałe dojścia do kominów. powinno być wykonane ze szkła lub innego materiału o podwyŜszonej wytrzymałości na uderzenie. umoŜliwiające dostęp na dach i do urządzeń technicznych tam zainstalowanych.pl I Warunki techniczne. W budynku uŜyteczności publicznej. w których mogą wystąpić zmienne obciąŜenia uŜytkowe stropów. powierzchnie spoczników schodów i pochylni powinny mieć wykończenie wyróŜniające je odcieniem. 2. 1. spełniających warunki określone w Polskich Normach dotyczących ochrony przed elektrycznością statyczną. Jako wyjście z klatki schodowej na dach naleŜy stosować drzwi o szerokości 0. powinna być wykonana z materiałów niepowodujących niebezpieczeństwa poślizgu.8 m i wysokości co najmniej 1. naleŜy zapewnić z kaŜdej klatki schodowej. Nawierzchnia zewnętrznej pochylni samochodowej o nachyleniu większym niŜ 15% powinna być karbowana. o których mowa w ust. W budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW) wyjścia. 1. 3. Na dachu o spadku ponad 100% powinny być zamocowane stałe uchwyty dla lin bezpieczeństwa lub bariery ochronne nad dolną krawędzią dachu. określającą dopuszczalną wielkość obciąŜenia tych elementów. w miejscach. 2. 3. § 305. Dojścia. urządzeń technicznych oraz anten radiowych i telewizyjnych. § 306. § 308. nieostre odłamki. do których dostęp powinien odpowiadać warunkom określonym w § 101. W budynku produkcyjnym i magazynowym. Posadzki i wykładziny w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi powinny być wykonane z materiałów antyelektrostatycznych. ciągów komunikacyjnych w budynku oraz podłóg w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. 4.8 m w świetle. NNDOM -Nasz Nowy DOM. naleŜy w widocznym miejscu umieścić tablicę informacyjną. 5.

w szczególności w wyniku: 1) wydzielania się gazów toksycznych. Budynek przeznaczony na pobyt ludzi i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane tak. Budynek powinien być zaprojektowany i wykonany z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób. 5) nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub ciekłej. aby nie stanowił zagroŜenia dla higieny i zdrowia uŜytkowników lub sąsiadów. 7) niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego. 6) występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach. 9) ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego. materiały i stałe wyposaŜenie oraz powstających w trakcie uŜytkowania zgodnego z przeznaczeniem pomieszczeń. JeŜeli w powietrzu wywiewanym z pomieszczenia występują niedopuszczalne stęŜenia substancji szkodliwych. 4) zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby. 2) obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu. W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi.pl I Warunki techniczne. § 311. 2.nndom. nie przekraczała wartości dopuszczalnych. 8) przedostawania się gryzoni do wnętrza. 1. Biuro Projektowe 128/184 . wydzielanych przez grunt. określonych w przepisach sanitarnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. stosuje się odpowiednio do pomieszczeń przeznaczonych dla zwierząt. naleŜy zastosować urządzenia unieszkodliwiające je przed wyemitowaniem do atmosfery. Wymagania. 1. o których mowa w ust. 3) niebezpiecznego promieniowania. 3. stosowanie grzejników z rur oŜebrowanych jest zabronione. Rozdział 2 Ochrona czystości powietrza § 310. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dział VIII Higiena i zdrowie Rozdział 1 Wymagania ogólne § 309.pobrano z www. w którym jest wymagane zachowanie szczególnej czystości. NNDOM -Nasz Nowy DOM. aby w pomieszczeniach zawartość w powietrzu stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia.

pl I Warunki techniczne.pobrano z www. Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi i dla inwentarza Ŝywego nie moŜe być wykonany z materiałów i elementów wyposaŜenia niespełniających wymagań przepisów odrębnych w sprawie dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia. § 316. 2. 1. 1. określonej w przepisach odrębnych dotyczących dawek granicznych promieniowania. dopuszcza się ich stosowanie pod warunkiem. nastąpi dopiero po upływie terminu karencji. pyły) szkodliwe dla zdrowia lub zapachowe w stopniu przekraczającym ich dopuszczalne stęŜenia. wykonane z materiałów podciągających wodę kapilarnie. woda uŜytkowana w budynku oraz para wodna w powietrzu w tym budynku nie powodowały zagroŜenia zdrowia i higieny uŜytkowania.nndom. Ŝe uŜytkowanie budynku lub pomieszczeń. Średnie wartości roczne ekwiwalentnego stęŜenia radonu w pomieszczeniach budynku przeznaczonego na stały pobyt ludzi nie mogą przekraczać dopuszczalnej wartości. o których mowa w ust. pary. powinny być zabezpieczone odpowiednią izolacją przeciwwilgociową. woda w gruncie i na jego powierzchni. Ukształtowanie terenu wokół budynku powinno zapewniać swobodny spływ wody opadowej od budynku. Ściany piwnic budynku oraz stykające się z gruntem inne elementy budynku. na którym poziom wód gruntowych moŜe powodować przenikanie wody do pomieszczeń. a w przypadku materiałów emitujących zanieczyszczenia pyliste lub włókniste . urządzenia i elementy wyposaŜenia.po stwierdzeniu przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego osiągnięcia stanu zanieczyszczenia powietrza. JeŜeli związki. § 317. Rozdział 4 Ochrona przed zawilgoceniem i korozją biologiczną § 315. aby opady atmosferyczne. Rozdział 3 Ochrona przed promieniowaniem jonizującym i polami elektromagnetycznymi § 313. określonego w przepisach odrębnych dotyczących ochrony przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych. 1. Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi nie moŜe być wzniesiony na obszarach stref. Budynek posadowiony na gruncie. § 314. dla inwentarza Ŝywego. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 312. Biuro Projektowe 129/184 . NNDOM -Nasz Nowy DOM. 1. zgodnego z przepisami odrębnymi w sprawie dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane. 1. a takŜe do produkcji i przechowywania artykułów spoŜywczych oraz farmaceutycznych nie moŜe być wykonany z materiałów emitujących związki (gazy. Budynek powinien być zaprojektowany i wykonany w taki sposób. 2. naleŜy zabezpieczyć za pomocą drenaŜu zewnętrznego lub w inny sposób przed infiltracją wody do wnętrza oraz zawilgoceniem. Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi. w których występuje przekroczenie dopuszczalnego poziomu oddziaływania pola elektromagnetycznego. są emitowane przez materiały w niedopuszczalnym stęŜeniu jedynie przez ograniczony czas. 2. w których materiały te zostały zastosowane.

2. pod warunkiem ukształtowania okapów w sposób zabezpieczający przed zaciekaniem wody na ściany. W pomieszczeniu przeznaczonym na stały pobyt ludzi temperatura na wewnętrznej powierzchni przegród zewnętrznych powinna spełniać wymagania określone w pkt 2. Wymaganie to nie dotyczy budynków kultu religijnego. § 321. aby poziom hałasu. Dachy i tarasy powinny mieć spadki umoŜliwiające odpływ wód opadowych i z topniejącego śniegu do rynien i wewnętrznych lub zewnętrznych rur spustowych. rozbudowy lub zmiany przeznaczenia budynku. Do budowy naleŜy stosować materiały. a takŜe intensywność wymiany powietrza w pomieszczeniach. W budynku wolno stojącym o wysokości do 4. wyroby i elementy budowlane odporne lub uodpornione na zagrzybienie i inne formy biodegradacji. We wnętrzu przegrody. 2. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród zewnętrznych i ich uszczelnienie powinny uniemoŜliwiać przenikanie wody opadowej do wnętrza budynków. 2. tarasami. § 321. 3. § 318. Biuro Projektowe 130/184 . loggie i tarasy powinny mieć posadzki wykonane z materiałów nienasiąkliwych. 1 i 2 uwaŜa się za spełnione. Budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób.pl I Warunki techniczne. Części ścian zewnętrznych. § 320.pobrano z www. Warunki określone w ust. § 319. hal sportowych. Na wewnętrznej powierzchni nieprzezroczystej przegrody zewnętrznej nie moŜe występować kondensacja pary wodnej umoŜliwiająca rozwój grzybów pleśniowych. w których taki sposób odprowadzenia wody jest niemoŜliwy ze względów technologicznych.2. § 322. załącznika nr 2 do rozporządzenia. naleŜy wykonać ekspertyzę mykologiczną i na podstawie jej wyników . a takŜe produkcyjnych i magazynowych. jeśli przegrody odpowiadają wymaganiom określonym w pkt 2. 1. powinny uniemoŜliwiać powstanie zagrzybienia. 1. powinny być zabezpieczone przed przenikaniem wody opadowej i z topniejącego śniegu. odpowiednio do stopnia zagroŜenia korozją biologiczną.5 m i powierzchni dachu do 100 m2 dopuszcza się niewykonywanie rynien i rur spustowych.2 załącznika do rozporządzenia. balkonami i dachami. Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne zewnętrznych przegród budynku. budynków widowiskowych. warunki cieplno-wilgotnościowe. Dział IX Ochrona przed hałasem i drganiami § 323. nie moŜe występować narastające w kolejnych latach zawilgocenie spowodowane kondensacją pary wodnej. 3.odpowiednie roboty zabezpieczające. Dachy w budynkach o wysokości powyŜej 15 m nad poziomem terenu powinny mieć spadki umoŜliwiające odpływ wody do wewnętrznych rur spustowych. bezpośrednio nad otaczającym terenem.nndom. na który będą naraŜeni uŜytkownicy lub ludzie znajdujący się w ich NNDOM -Nasz Nowy DOM. Balkony. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2. o której mowa w ust. mrozoodpornych i nieśliskich.4. 3. 1. 1. w przypadku stwierdzenia występowania zawilgocenia i oznak korozji biologicznej. Przed podjęciem przebudowy. 1.

3) powietrznym i uderzeniowym. naleŜy stosować skuteczne zabezpieczenia. lokali uŜytkowych lub pomieszczeń o róŜnych wymaganiach uŜytkowych. a takŜe nie powodował przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu i drgań w pomieszczeniach innych budynków podlegających ochronie przeciwhałasowej i przeciwdrganiowej określonego w Polskich Normach dotyczących dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach oraz oceny wpływu drgań na budynki i na ludzi w budynkach. określonych w przepisach odrębnych dotyczących ochrony środowiska. nie stanowił zagroŜenia dla ich zdrowia. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie sąsiedztwie. powstającym w wyniku odbić fal dźwiękowych od przegród ograniczających dane pomieszczenie. określonych w Polskich Normach dotyczących dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach oraz oceny wpływu drgań na budynki i na ludzi w budynkach. odpoczynek i sen w zadowalających warunkach. § 324. 4) pogłosowym.pl I Warunki techniczne. stosowanie elementów amortyzujących drgania oraz osłaniających i ekranujących przed hałasem. Budynki mieszkalne. aby poziom hałasów i drgań przenikających z pomieszczeń tego budynku nie przekraczał wartości dopuszczalnych.nndom. Pomieszczenia w budynkach mieszkalnych. Biuro Projektowe 131/184 . 2. określone w przepisach o ochronie przed hałasem i drganiami. a jeŜeli one występują i poziomy ich przekraczają wartości dopuszczalne. § 325. wytwarzanym przez uŜytkowników innych mieszkań. a jeŜeli one występują i ich poziomy będą powodować w pomieszczeniach tych budynków przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu i drgań. Budynek. w którym ze względu na prowadzoną w nim działalność lub sposób eksploatacji mogą powstawać uciąŜliwe dla otoczenia hałasy lub drgania. budynki zamieszkania zbiorowego i budynki uŜyteczności publicznej naleŜy sytuować w miejscach najmniej naraŜonych na występowanie hałasu i drgań. naleŜy kształtować i zabezpieczać tak. 1. § 324. Budynki z pomieszczeniami wymagającymi ochrony przed zewnętrznym hałasem i drganiami naleŜy chronić przed tymi uciąŜliwościami poprzez zachowanie odpowiednich odległości od ich źródeł. w którym ze względu na prowadzoną w nim działalność lub sposób eksploatacji mogą powstawać uciąŜliwe dla otoczenia hałasy lub drgania. naleŜy stosować skuteczne zabezpieczenia. a takŜe racjonalne rozmieszczenie pomieszczeń w budynku i zapewnienie wymaganej izolacyjności przegród zewnętrznych. Budynek. 2. aby poziom hałasów i drgań przenikających do otoczenia z pomieszczeń tego budynku nie przekraczał wartości dopuszczalnych określonych w odrębnych przepisach dotyczących ochrony środowiska. 2) pochodzącym od instalacji i urządzeń stanowiących techniczne wyposaŜenie budynku. zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej naleŜy chronić przed hałasem: 1) zewnętrznym przenikającym do pomieszczenia spoza budynku. a takŜe umoŜliwiał im pracę. 1. § 325. naleŜy kształtować i zabezpieczać tak. usytuowanie i ukształtowanie budynku. zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej naleŜy sytuować w miejscach najmniej naraŜonych na występowanie hałasu i drgań.pobrano z www. Budynki mieszkalne. NNDOM -Nasz Nowy DOM.

ścian wewnętrznych. W budynkach. § 326. § 326. okien w przegrodach zewnętrznych. określonych w Polskich Normach dotyczących ochrony przed hałasem pomieszczeń w budynkach oraz oceny wpływu drgań na ludzi w budynkach. o których mowa w ust. 3. Wymagania odnoszą się do izolacyjności: 1) ścian zewnętrznych. NNDOM -Nasz Nowy DOM. W budynku wielorodzinnym izolacja akustyczna stropów międzymieszkaniowych powinna zapewniać zachowanie przez te stropy właściwości akustycznych. 2 pkt 2. przegrody zewnętrzne i wewnętrzne. zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej. stropodachów. Poziom hałasu oraz drgań przenikających do pomieszczeń w budynkach mieszkalnych. Poziom hałasu oraz drgań przenikających do pomieszczeń w budynkach mieszkalnych. o których mowa w ust. 1. wyznaczonych zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi metody pomiaru poziomu dźwięku A w pomieszczeniach oraz oceny wpływu drgań na ludzi w budynkach. wyznaczonej zgodnie z Polskimi Normami określającymi metody pomiaru izolacyjności akustycznej elementów budowlanych i izolacyjności akustycznej w budynkach. stropodachów.pl I Warunki techniczne. drzwi i okien wewnętrznych. Budynki z pomieszczeniami wymagającymi ochrony przed zewnętrznym hałasem i drganiami naleŜy chronić przed tymi uciąŜliwościami poprzez zachowanie odpowiednich odległości od ich źródeł. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2. ścian wewnętrznych. okien w przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych oraz drzwi w przegrodach wewnętrznych . W budynkach. stosowanie elementów amortyzujących drgania oraz osłaniających i ekranujących przed hałasem. 1. 2. usytuowanie i ukształtowanie budynku. Biuro Projektowe 132/184 . nie mniejszą od określonej w Polskiej Normie dotyczącej izolacyjności akustycznej przegród w budynkach oraz izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. 2) od dźwięków powietrznych i uderzeniowych dla stropów.od dźwięków powietrznych i uderzeniowych. a takŜe elementy budowlane powinny mieć izolacyjność akustyczną: 1) od dźwięków powietrznych dla: ścian zewnętrznych. nie moŜe przekraczać wartości dopuszczalnych. budynkach zamieszkania zbiorowego i budynkach uŜyteczności publicznej.pobrano z www. dla których jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań ochrony przed hałasem. 2) stropów i podłóg . bez względu na rodzaj zastosowanej nawierzchni podłogowej. o których mowa w ust.od dźwięków powietrznych. z wyłączeniem budynków. 1. przegrody zewnętrzne i wewnętrzne oraz ich elementy powinny mieć izolacyjność akustyczną nie mniejszą od podanej w Polskiej Normie dotyczącej wymaganej izolacyjności akustycznej przegród w budynkach oraz izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. 2. określonych w Polskich Normach dotyczących ochrony przed hałasem pomieszczeń w budynkach oraz oceny wpływu drgań na ludzi w budynkach. dla których jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań ochrony przed hałasem. nie moŜe przekraczać wartości dopuszczalnych. 1. z wyłączeniem budynków.nndom. a takŜe racjonalne rozmieszczenie pomieszczeń w budynku oraz zapewnienie izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych określonej w Polskiej Normie dotyczącej wymaganej izolacyjności akustycznej przegród w budynkach oraz izolacyjności akustycznej elementów budowlanych.

Adaptacje akustyczne naleŜy wykonywać z materiałów o potwierdzonych własnościach NNDOM -Nasz Nowy DOM. do której są mocowane przewody i urządzenia instalacyjne. 4) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się lokalizowanie: a) urządzeń obsługujących inne budynki . przy których pomieszczenia sanitarne jednego mieszkania przylegają do pokoju sąsiedniego mieszkania. o których mowa w ust. 3. Prowadzone w budynku przewody i kanały instalacyjne (w tym kanały wentylacyjne) nie mogą powodować pogorszenia izolacyjności akustycznej między pomieszczeniami poniŜej wartości wynikających z wymagań zawartych w Polskiej Normie dotyczącej izolacyjności akustycznej przegród w budynkach oraz izolacyjności akustycznej elementów budowlanych.od dźwięków uderzeniowych. b) zakładów usługowych wyposaŜonych w hałaśliwe maszyny i urządzenia. naleŜy stosować takie rozwiązania budowlane oraz dodatkowe adaptacje akustyczne.w pomieszczeniach technicznych.pod warunkiem zastosowania specjalnych zabezpieczeń przeciwdźwiękowych i przeciwdrganiowych. 5. naleŜy stosować zabezpieczenia przeciwdrganiowe niezaleŜnie od konstrukcji i usytuowania przegrody. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 3) podestów i biegów klatek schodowych w obrębie lokali mieszkalnych . stanowiących jego wyposaŜenie techniczne. oraz określonych w Polskiej Normie dotyczącej oceny wpływu drgań na ludzi w budynkach. jeŜeli to wymaganie nie zostanie spełnione. których funkcja związana jest z odbiorem mowy lub innych poŜądanych sygnałów akustycznych.nndom. ściana międzymieszkaniowa oddzielająca pokój jednego mieszkania od pomieszczenia sanitarnego i kuchni sąsiedniego mieszkania. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym: 1) izolacja akustyczna stropów międzymieszkaniowych powinna zapewniać zachowanie przez te stropy właściwości akustycznych.pobrano z www. Biuro Projektowe 133/184 . 2 pkt 2. musi mieć konstrukcję zapewniającą ograniczenie przenoszenia przez ścianę dźwięków materiałowych.pl I Warunki techniczne. tak aby w najniekorzystniejszych warunkach ich uŜytkowania poziomy hałasu i drgań przenikających do pomieszczeń chronionych nie przekraczały wartości dopuszczalnych określonych w Polskiej Normie dotyczącej dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach. co w szczególności moŜna uzyskać przy zastosowaniu ściany o masie powierzchniowej nie mniejszej niŜ 300 kg/m2. do której są mocowane. bez względu na rodzaj zastosowanej nawierzchni podłogowej. 2) naleŜy unikać takich układów funkcjonalnych. c) zakładów gastronomicznych i innych prowadzących działalność rozrywkową . które zapewnią uzyskanie w pomieszczeniach odpowiednich warunków określonych odrębnymi przepisami. W pomieszczeniach budynków uŜyteczności publicznej. 3) przy mocowaniu urządzeń i przewodów instalacyjnych wewnątrz mieszkania. 4. zmierzonych zgodnie z Polską Normą dotyczącą metody pomiaru poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

Dla budynku uŜyteczności publicznej i budynku produkcyjnego wymagania określone w § 328 uznaje się za spełnione. Sposób posadowienia urządzeń. NNDOM -Nasz Nowy DOM. nie mogą powodować powstawania nadmiernych hałasów i drgań. aby ilość energii cieplnej. takich jak szyby i maszynownie dźwigowe lub zsypy śmieciowe.pobrano z www. utrudniających eksploatację lub uniemoŜliwiających ochronę uŜytkowników pomieszczeń przed ich oddziaływaniem.przy nadbudowie lub adaptacji strychu na cele mieszkalne. o którym mowa w ust. 2. § 327. Budynek i jego instalacje ogrzewcze. jak równieŜ sposób połączenia poszczególnych odcinków przewodów między sobą i z elementami konstrukcyjnymi budynku. Dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego i zamieszkania zbiorowego wymagania określone w § 328 uznaje się za spełnione. 4. 3.pl I Warunki techniczne. 2 . 1.nndom. zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej. stanowiące techniczne wyposaŜenie budynku mieszkalnego. jest mniejsza od wartości granicznej E0. wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób. jeŜeli przegrody budowlane odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej oraz innym wymaganiom określonym w załączniku do rozporządzenia. Wymaganie to nie dotyczy przypadków. oraz sposób ich połączenia z przewodami i elementami konstrukcyjnymi budynku. jeŜeli: 1) wartość wskaźnika E. 2 oraz w § 197 ust. 2. Instalacje i urządzenia. § 329. jest mniejsza od wartości granicznej E0 oraz jeŜeli przegrody budowlane odpowiadają wymaganiom określonym w pkt 2 załącznika do rozporządzenia lub 2) przegrody budowlane odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej oraz innym wymaganiom określonym w załączniku do rozporządzenia. jeŜeli wartość wskaźnika E. 1. Zabrania się sytuowania przy pomieszczeniach mieszkalnych pomieszczeń technicznych o szczególnej uciąŜliwości. Dział X Oszczędność energii i izolacyjność cieplna § 328. powinien zapobiegać powstawaniu i rozchodzeniu się hałasów i drgań do pomieszczeń podlegających ochronie lub do otoczenia budynku. o których mowa w § 196 ust. o których mowa w ust. wyraŜone ilością energii przypadającej w ciągu roku na 1 m3 kubatury ogrzewanej części budynku. określającego obliczeniowe zapotrzebowanie na energię końcową (ciepło) do ogrzewania budynku w sezonie grzewczym. potrzebnej do uŜytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem. 1. moŜna było utrzymać na racjonalnie niskim poziomie. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie pochłaniania dźwięku wyznaczonych zgodnie z Polską Normą określającą metodę pomiaru pochłaniania dźwięku przez elementy budowlane. a takŜe jeŜeli przegrody budowlane odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej oraz innym wymaganiom określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 1. Ściany i stropy oraz inne elementy budowlane pomieszczeń technicznych i garaŜy w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego powinny mieć konstrukcję uniemoŜliwiającą przenikanie z tych pomieszczeń hałasów i drgań do pomieszczeń wymagających ochrony. 3. Biuro Projektowe 134/184 . Dla budynku jednorodzinnego wymagania określone w § 328 uznaje się za spełnione.

aby ilość ciepła. niezamkniętych ze wszystkich stron części budynku. przy czym dla budynku przebudowywanego dopuszcza się zwiększenie wskaźnika EP o nie więcej niŜ 15 % w porównaniu z budynkiem nowym o takiej samej geometrii i sposobie uŜytkowania. powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób. V . jeŜeli: 1) przegrody zewnętrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej oraz powierzchnia okien spełnia wymagania określone w pkt 2. 1. Wartości graniczne E0 wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku.jest kubaturą netto ogrzewanej części budynku obliczaną jako kubatura brutto budynku pomniejszona o kubaturę wydzielonych klatek schodowych. ciepłej wody uŜytkowej.4 kWh/(m3 rok) przy A/V ³ 0.nndom. lub 2) wartość wskaźnika EP [kWh/(m · rok)] określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania. moŜna było utrzymać na racjonalnie niskim poziomie. 2 NNDOM -Nasz Nowy DOM. liczoną po obrysie zewnętrznym. § 329. a w przypadku budynku uŜyteczności publicznej równieŜ oświetlenia wbudowanego. stropów nad przejazdami. 1 uznaje się za spełnione dla budynku mieszkalnego. Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku mieszkalnego i zamieszkania zbiorowego E.pobrano z www. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 4. oddzielających część ogrzewaną budynku od powietrza zewnętrznego. 2) E0 = 26. o którym mowa w ust. załącznika nr 2 do rozporządzenia. 1. podłóg na gruncie lub stropów nad piwnicą nieogrzewaną. Budynek powinien być zaprojektowany i wykonany w taki sposób. Wymaganie określone w § 328 ust. 3 pkt 1 i 2. 3) E0 = 37. tarasy.jest sumą pól powierzchni wszystkich ścian zewnętrznych (wraz z oknami i drzwiami balkonowymi). 2. w zaleŜności od współczynnika kształtu budynku A/V. szybów dźwigowych.20 < A/V < 0. 1. wentylacyjne i klimatyzacyjne.20. takich jak: podcienia.pl I Warunki techniczne. a takŜe jeŜeli przegrody zewnętrzne budynku odpowiadają przynajmniej wymaganiom izolacyjności cieplnej niezbędnej dla zabezpieczenia przed kondensacją pary wodnej. potrzebnych do uŜytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem.6 + 12 A/V kWh/(m3 rok) przy 0. chłodu i energii elektrycznej. wentylacji i przygotowania ciepłej wody uŜytkowej oraz chłodzenia jest mniejsza od wartości granicznych określonych odpowiednio w ust. loggie i galerie.2. § 328. oblicza się zgodnie z Polską Normą dotyczącą obliczania sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. dla budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego wynoszą: 1) E0 = 29 kWh/(m3 rok) przy A/V £ 0. a takŜe zewnętrznych. gdzie: A . Biuro Projektowe 135/184 . Budynek i jego instalacje ogrzewcze. aby ograniczyć ryzyko przegrzewania budynku w okresie letnim.1. określonym w pkt 2. gruntu i przyległych nieogrzewanych pomieszczeń.90. przy czym dla budynku przebudowywanego dopuszcza się zwiększenie średniego współczynnika przenikania ciepła osłony budynku o nie więcej niŜ 15 % w porównaniu z budynkiem nowym o takiej samej geometrii i sposobie uŜytkowania.90. dachów i stropodachów. załącznika nr 2 do rozporządzenia. balkony. 5.

1.e . gruntu i przyległych pomieszczeń nieogrzewanych.dodatek na jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do przygotowania ciepłej wody uŜytkowej w ciągu roku.2 · A/Ve) · Af. pomniejszoną o podcienia. liczona po obrysie zewnętrznym.c/Af. balkony.wartości według zaleŜności podanej w pkt 1.powierzchnia uŜytkowa ogrzewana budynku (lokalu). loggie. zamieszkania zbiorowego. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2. przy czym dla budynku przebudowywanego dopuszcza się zwiększenie średniego współczynnika przenikania ciepła osłony budynku o nie więcej niŜ 15 % w porównaniu z budynkiem nowym o takiej samej geometrii i sposobie uŜytkowania. lub 2) wartość wskaźnika EP [kWh/(m · rok)] określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania. Ve . 3 pkt 3. Wymaganie określone w § 328 ust. EPH+W = 55 + 90 · (A/Ve + ∆EP. 2 c) dla A/Ve ≥ 1. Aw.jest sumą pól powierzchni wszystkich przegród budynku. magazynowego i gospodarczego.2.1 · Af).c . EPH+W = 73 + ∆EP. wentylacji i chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody uŜytkowej (EPHC+W ) w ciągu roku: EPHC+W = EPH+W + (5 + 15 · Aw.pobrano z www.2.powierzchnia uŜytkowa ogrzewana budynku (lokalu). Maksymalne wartości EP rocznego wskaźnika obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania. NNDOM -Nasz Nowy DOM. [kWh/(m2 · rok)]. przy czym dla budynku przebudowywanego dopuszcza się zwiększenie wskaźnika EP o nie więcej niŜ 15 % w porównaniu z budynkiem nowym o takiej samej geometrii i sposobie uŜytkowania. galerie itp. załącznika nr 2 do rozporządzenia.jest kubaturą ogrzewanej części budynku. pomniejszoną o podcienia.05. [kWh/(m · rok)]. Af. 2) w budynkach mieszkalnych do ogrzewania. balkony. 1 uznaje się za spełnione dla budynku uŜyteczności publicznej. liczoną po obrysie zewnętrznym. budynku produkcyjnego.. załącznika nr 2 do rozporządzenia. A .5 + ∆EP. Biuro Projektowe 2 136/184 . ∆EPW = 7800/(300 + 0. a takŜe jeŜeli przegrody zewnętrzne budynku odpowiadają przynajmniej wymaganiom izolacyjności cieplnej niezbędnej dla zabezpieczenia przed kondensacją pary wodnej. [kWh/(m · rok)] 2 gdzie: ∆EP = ∆EPW . 3. 2 2 b) dla 0. określonym w pkt 2. [kWh/(m · rok)] gdzie: EPH+W . liczoną po obrysie zewnętrznym.powierzchnia uŜytkowa chłodzona budynku (lokalu).pl I Warunki techniczne. w zaleŜności od współczynnika kształtu budynku A/Ve. wentylacji i przygotowania ciepłej wody uŜytkowej oraz chłodzenia. EPH+W = 149. [kWh/(m · rok)].. wynoszą: 1) w budynkach mieszkalnych do ogrzewania i wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody uŜytkowej (EPH+W) w ciągu roku: a) dla A/Ve ≤ 0. Ve . jeŜeli: 1) przegrody zewnętrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej oraz powierzchnia okien spełnia wymagania określone w pkt 2. oddzielających część ogrzewaną budynku od powietrza zewnętrznego. Af . Af .jest kubaturą ogrzewanej części budynku.powierzchnia ścian zewnętrznych budynku. wentylacji i chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody uŜytkowej i oświetlenia wbudowanego jest mniejsza od wartości granicznej określonej w ust.e/Af) (1 . loggie. galerie itp. liczoną po obrysie zewnętrznym.05.0.2 ≤ A/Ve ≤ 1.nndom.

bt .udział powierzchni Af na jednostkę odniesienia (j.bezwymiarowy czas uŜytkowania w ciągu roku systemu ciepłej wody uŜytkowej naleŜy przyjmować z załoŜeń projektowych.65 0.pl I Warunki techniczne. przy czym: EPW = 1. natrysków Hotele noclegowa Hotele gastronomią Szpitale Restauracje.90 0.60 0. liczona po obrysie zewnętrznym.)] [dm /((j.80 8 25 0.80 NNDOM -Nasz Nowy DOM.o. a1 .56 · 19.) · doba)] 5 bez część z 8 75 112 325 50 15 10 20 25 20 10 0.) · doba)] naleŜy przyjmować z załoŜeń projektowych. EPH+W .o. naleŜy je przyjmować według poniŜszej tabeli: 3 2 2 Lp.nndom. dla budynku z wydzielonymi częściami o róŜnych funkcjach uŜytkowych wyznacza się wartość średnią EPW dla całego budynku.c/Af.c .55 0.o.powierzchnia uŜytkowa chłodzona budynku (lokalu). najczęściej na osobę 2 [m /(j. urzędy Szkoły. uŜyteczności publicznej i produkcyjnych do ogrzewania. naleŜy przyjmować z załoŜeń projektowych.jednostkowe dobowe zuŜycie ciepłej wody uŜytkowej [dm /((j. 5 autobusowe. Af.wartości według zaleŜności określonej w pkt 1.10 · VCW · bt/a1.2 · A/Ve) · Af.pobrano z www.). EPW .e/Af) (1 .powierzchnia ścian zewnętrznych budynku.e .)]. wentylacji i chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody uŜytkowej i oświetlenia wbudowanego (EPHC+W+L) w ciągu roku: EPHC+W+L = EPH+W + (10 + 60 · Aw. Biuro Projektowe 137/184 .o. [kWh/(m · rok)] gdzie: VCW .dodatek na jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do przygotowania ciepłej wody uŜytkowej w ciągu roku.0. W przypadku braku wartości w załoŜeniach projektowych. Typ budynku Dobowe zuŜycie ciepłej Udział powierzchni Bezwymiarowy wody uŜytkowej uŜytkowej na czas uŜytkowania osobę VCW bt[dni/rok] 3 a1[m2/(j. [kWh/(m · rok)] gdzie: Aw.o.60 0.80 1 2 3 4 5 6 Biura. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 3) w budynkach zamieszkania zbiorowego. przy czym ?EP = EPW + EPL. gastronomia 7 Dworce kolejowe. lotnicze Handlowousługowe 15 25 0.

podobnie postępuje się w innych sytuacjach . 4) jeŜeli w budynku występują róŜne funkcje uŜytkowe. lotnicze Handlowo-usługowe Sportowo-rekreacyjne 25 20 uwaga: jeŜeli występuje w danym budynku tylko ogrzewanie i wentylacja.wartość wskaźnika określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania.czas uŜytkowania oświetlenia [h/rok] naleŜy przyjmować z załoŜeń projektowych.000 5.pl I Warunki techniczne.500 2. naleŜy je przyjmować według poniŜszej tabeli: 2 2 Lp. [kWh/(m · rok)] gdzie: EPi . dla części budynku o jednolitej funkcji uŜytkowej.7 · PN · t0/1000.000 2. to wyznacza się jedynie EPH+W.i / Σi Af. Typ budynku 1 2 3 4 5 6 7 Biura. to wyznacza się średnią wartość wskaźnika EP m według ogólnej zaleŜności: EPm = Σi (EPi · Af. gastronomia Czas uŜytkowania oświetlenia Moc elektryczna referencyjna PN[W/m2] t0[h/rok] 20 20 25 25 2.500 Dworce kolejowe. 20 autobusowe.gdy nie wszystkie rodzaje instalacji występują. t0 . W przypadku braku wartości w załoŜeniach projektowych. przy czym: EPL = 2. 2 NNDOM -Nasz Nowy DOM. Biuro Projektowe 138/184 . jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie EPL .000 5.500 4.i. [kWh/(m · rok)] gdzie: PN .nndom. wentylacji i przygotowania ciepłej wody uŜytkowej oraz chłodzenia.pobrano z www.dodatek na jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do oświetlenia wbudowanego w ciągu roku (dotyczy budynków uŜyteczności publicznej). urzędy Szkoły Szpitale Restauracje. dla budynku z wydzielonymi częściami o róŜnych funkcjach uŜytkowych wyznacza się wartość średnią EPL dla całego budynku.moc elektryczną referencyjną [W/m ] naleŜy przyjmować z załoŜeń projektowych.000 2.

00 schodowymi lub korytarzami Ściany przyległe do szczelin dylatacyjnych o szerokości: 2 a) do 5 cm. to wartość współczynnika 2 Uk ściany wewnętrznej przy klatce schodowej na parterze nie powinna być większa niŜ 1. Wartości współczynnika przenikania ciepła Uk ścian. Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 1 1 Rodzaj przegrody [W/(m x K)] 2 3 2 Ściany wewnętrzne pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi a klatkami *) 3. 2 uznaje się za spełnione. Wymagania określone w § 328 ust. 4. 690) WYMAGANIA IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ I INNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z OSZCZĘDNOŚCIĄ ENERGII 1.1. Budynek jednorodzinny NNDOM -Nasz Nowy DOM. niezaleŜnie od przyjętego sposobu zamknięcia i 0. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Af. obliczone zgodnie z Polską Normą dotyczącą obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła.i .powierzchnia uŜytkowa ogrzewana (chłodzona) części budynku o jednolitej funkcji uŜytkowej.4. (poz. nie mogą być większe niŜ wartości Uk(max) określone w tabelach: Budynek wielorodzinny i zamieszkania zbiorowego Uk(max) Lp. jeŜeli okna oraz inne przegrody przeszklone i przezroczyste odpowiadają przynajmniej wymaganiom określonym w pkt 2.1. Biuro Projektowe 139/184 . Dział XI Przepisy przejściowe i końcowe Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2009 r. Izolacyjność cieplna przegród i podłóg na gruncie 1.00 co najmniej 20 cm b) powyŜej 5 cm.pl I Warunki techniczne.pobrano z www.70 zaizolowania szczeliny *) JeŜeli przy drzwiach wejściowych do budynku nie ma przedsionka.0 W/(m x K). załącznika nr 2 do rozporządzenia. stropów i stropodachów.nndom. trwale zamkniętych i wypełnionych izolacją cieplną na głębokość 3.

50 0.30 ciepła l £ 0.00 0. Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu [W/(m x K)] 1 2 Ściany zewnętrzne (stykające się z powietrzem zewnętrznym): a) przy ti > 16° C: 1 .05 W/(m x K) .o budowie warstwowej z izolacją z materiału o współczynniku przewodzenia 0.ze wspornikami balkonu.z otworami okiennymi i drzwiowymi .80 bez wymagań *) 2 3 Stropy nad piwnicami ogrzewanymi Ściany wewnętrzne nieogrzewanego oddzielające ti .00 schodowymi lub korytarzami NNDOM -Nasz Nowy DOM. Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu [W/(m x K)] 1 2 Ściany zewnętrzne (stykające się z powietrzem zewnętrznym): a) przy ti> 16° C: 1 .pobrano z www.65 0.60 bez wymagań pomieszczenie ogrzewane od 1. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Uk(max) Lp. Biuro Projektowe 140/184 .70 3 2 Ściany wewnętrzne między pomieszczeniami ogrzewanymi a klatkami *) 3. przenikającymi ścianę b) przy ti £ 16° (niezale Ŝnie od rodzaju ściany) C 2 0. *) Tynk zewnętrzny i wewnętrzny nie jest uznawany za warstwę. 2 rozporządzenia.30 0.pełne .45 0.pozostałe b) przy ti £ 16° (niezale Ŝnie od rodzaju ściany) C 2 Ściany piwnic nieogrzewanych Stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami: 3 a) przy ti > 16° C b) przy 8° < t i £ 16° C C 4 5 6 Stropy nad piwnicami podpodłogowymi nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami 0.pl I Warunki techniczne.55 0.Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust.nndom. Budynek uŜyteczności publicznej Uk(max) Lp.50 0.

45 0.30 0.00 1.50 bez wymagań Stropy nad piwnicami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami 0.pełne .00 co najmniej 20 cm b) powyŜej 5 cm. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Ściany przylegające do szczelin dylatacyjnych o szerokości: 3 a) do 5 cm. Biuro Projektowe 0.z otworami okiennymi i drzwiowymi b) przy 8° < t i £ 16° C C: .Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. trwale zamkniętych i wypełnionych izolacją cieplną na głębokość 3.pl I Warunki techniczne. JeŜeli przy drzwiach wejściowych do budynku nie ma przedsionka.75 0.pełne 1 .40 bez wymagań 0.nndom.30 1. 2 rozporządzenia. niezaleŜnie od przyjętego sposobu zamknięcia i 0.20 0. 1 Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu [W/(m x K)] 2 Ściany zewnętrzne (stykające się z powietrzem zewnętrznym): a) przy ti > 16° C: .pobrano z www. *) parterze nie powinna być większa niŜ 1. to wartość współczynnika U ściany wewnętrznej przy klatce schodowej na k Budynek produkcyjny Uk(max) Lp.0 W/(m2 x K).z otworami okiennymi i drzwiowymi c) przy ti £ 8° C Ściany wewnętrzne i stropy międzykondygnacyjne 2 a) dla Dti > 16K b) dla 8K < Dti £ 16K c) dla Dti £ 8K 3 Stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami a) przy ti > 16° C NNDOM -Nasz Nowy DOM.70 zaizolowania szczeliny 4 Ściany piwnic nieogrzewanych Stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami: 5 a) przy ti > 16° C b) przy 8° < t i £ 16° C C 6 7 0.90 1.60 podpodłogowymi Stropy nad piwnicami ogrzewanymi bez wymagań ti .55 3 2 141/184 .

drzwi balkonowe przezroczyste nieotwieralne w pomieszczeniach o ti ³ 16° C: 1 a) w I. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie b) przy 8° < t i £ 16° C C c) przy ti £ 8° C 0. II i III strefie klimatycznej b) w IV i V strefie klimatycznej 2 3 4 5 i powierzchnie 2.RóŜnica temperatur obliczeniowych w pomieszczeniach.70 ti .0 3 2 Okna połaciowe (bez względu na strefę klimatyczną) w pomieszczeniach o ti ³ 2. Biuro Projektowe 142/184 . Budynek uŜyteczności publicznej Uk(max) Lp.0 16° C Okna w ścianach nieogrzewanych oddzielających pomieszczenia ogrzewane od 4. Okna. drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych nie mogą być większe niŜ wartości Uk(max) określone w tabelach: Budynek mieszkalny i zamieszkania zbiorowego Uk(max) Lp.3 2. Wartości współczynnika przenikania ciepła Uk okien.nndom. drzwi balkonowe i drzwi zewnętrzne [W/(m x K)] 1 2 Okna (z wyjątkiem połaciowych).0 Okna pomieszczeń piwnicznych i poddaszy nieogrzewanych oraz nad klatkami bez schodowymi nieogrzewanymi wymagań Drzwi zewnętrzne wejściowe 2. świetliki i drzwi zewnętrzne [W/(m K)] 3 2 x 1 2 Okna (z wyjątkiem połaciowych). 2 rozporządzenia.6 ti .6 bez wymagań NNDOM -Nasz Nowy DOM.Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia lub określana indywidualnie w projekcie technologicznym. Okna.2. drzwi balkonowe. drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne: 1 a) przy ti > 16° C b) przy 8° < t i £ 16° C C c) przy ti £ 8° C 2.pl I Warunki techniczne.pobrano z www.Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. Dti .6 2.50 0. 1.

Składniki oporu ciepła 8° £ t i £ ti C > 16° C 16° C 2 NNDOM -Nasz Nowy DOM.0 bez wymagań 3 2 ti .4.1 i 1. świetliki. Dopuszcza się dla budynku produkcyjnego większe wartości współczynnika Uk niŜ Uk(max) określone w pkt 1. a takŜe budynku produkcyjnym podłoga na gruncie w ogrzewanym pomieszczeniu powinna być izolowana dodatkową izolacją cieplną. nie powinna być mniejsza od wartości określonych w poniŜszej tabeli: Minimalne wartości sumy oporów cieplnych dla podłóg układanych na gruncie Rmin [m x K/W] Lp. 2.nndom.6 4 5 ti .Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust.pl I Warunki techniczne. Biuro Projektowe 143/184 . W budynku mieszkalnym. 2 rozporządzenia lub określana indywidualnie w projekcie technologicznym.3. 2 rozporządzenia. obliczona zgodnie z Polską Normą dotyczącą obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła. budynku uŜyteczności publicznej.0 Okna i drzwi balkonowe w pomieszczeniach o szczególnych wymaganiach higienicznych (pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi w szpitalach. 1 Okna.6 4. zamieszkania zbiorowego.0 bez wymagań 2. obejmujący koszty budowy i eksploatacji budynku. Suma oporów cieplnych warstw podłogowych. Budynek produkcyjny Uk(max) Lp.4 3. drzwi i wrota [W/(m x K)] 2 Okna i świetliki w przegrodach zewnętrznych: 1 a) przy ti > 16° C b) przy 8° < t i £ 16° C C c) przy ti £ 8° C Drzwi i wrota w przegrodach zewnętrznych: 2 a) przy ti > 16° C b) przy 8° < t i £ 16° C C c) przy ti £ 8° C 1.pobrano z www.2. dodatkowej izolacji cieplnej (poziomej lub pionowej) i gruntu. jeśli uzasadnia to rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2 3 Okna połaciowe i świetliki 2. 1.3 Ŝłobkach i przedszkolach) Okna pomieszczeń piwnicznych i poddaszy nieogrzewanych oraz świetliki nad bez klatkami schodowymi nieogrzewanymi wymagań Drzwi zewnętrzne wejściowe do budynków 2. 1.Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust.

Powierzchnia okien 2.1. licząc od poziomu terenu.3. C C Na odcinku ściany poniŜej 1.pobrano z www.2. Biuro Projektowe 144/184 .6 m od poziomu terenu nie stawia się Ŝadnych wymagań izolacyjności cieplnej.1.0 W/(m2 x K).0 m2 x K/W. wartości oporu cieplnego nie ogranicza się. 1. okien oraz przegród szklanych i przezroczystych.pl I Warunki techniczne. nie moŜe być większe niŜ wartość A0max obliczona według wzoru określonego w pkt 2. jeśli nie jest to sprzeczne z warunkami odnośnie do zapewnienia niezbędnego oświetlenia światłem dziennym.0. wyraŜone w m2.1. W budynku produkcyjnym łączne pole powierzchni okien oraz ścian szklanych w stosunku do powierzchni całej elewacji nie moŜe być większe niŜ: a) w budynku jednokondygnacyjnym (halowym) . obliczone według ich wymiarów modularnych.0 m.15 Az + 0. o współczynniku przenikania ciepła Uk nie mniejszym niŜ 2.nndom. na odcinku ściany równym 1. C b) przy 4° < ti £ 16° . 2. obliczone według ich wymiarów modularnych.5 1.0 W/(m2 x K).0 m. licząc od poziomu terenu. b) w budynku wielokondygnacyjnym . nie moŜe być większe niŜ wartość A0max obliczona według wzoru: A0max = 0. o współczynniku przenikania ciepła Uk nie mniejszym niŜ 2. nie mogą być mniejsze niŜ: a) przy ti > 16° . jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 1 1 2 2 3 4 1. izolacja cieplna (pozioma lub pionowa) oraz ściana 1. budynku uŜyteczności publicznej.30%. W budynku mieszkalnym.03 Aw gdzie: Az . Aw . 2.jest sumą pól powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji nadziemnych (w zewnętrznym obrysie budynku) w pasie o szerokości 5 m wzdłuŜ ścian zewnętrznych. okien oraz przegród szklanych i przezroczystych. wyraŜone w m2.5.1. NNDOM -Nasz Nowy DOM. 2. W budynku uŜyteczności publicznej pole powierzchni A0.1. określonymi w § 57 rozporządzenia.1. W budynku jednorodzinnym pole powierzchni A0.1. a takŜe w budynku produkcyjnym wartości oporów cieplnych ścian stykających się z gruntem.1.15%.jest sumą pól powierzchni pozostałej części rzutu poziomego wszystkich kondygnacji po odjęciu Az.0 zewnętrzna lub fundamentowa Warstwy podłogowe i grunt przyległy do podłogi (w jej strefie środkowej) bez wymagań Podłogom stykającym się z gruntem w pomieszczeniach o temperaturze obliczeniowej ti £ 8° C oraz podłogom usytuowanym poniŜej 0. zamieszkania zbiorowego.8 m2 x K/W.5 Warstwy podłogowe. Inne wymagania związane z oszczędnością energii 2.

z zastrzeŜeniem § 155 ust. nie mogą być większe niŜ wartości U(max) określone w tabelach: Budynek mieszkalny i zamieszkania zbiorowego Współczynnik przenikania ciepła Lp.pl I Warunki techniczne. WYMAGANIA IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ I INNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z OSZCZĘDNOŚCIĄ ENERGII 1. lecz nie więcej niŜ 1. Wartości współczynnika przenikania ciepła U ścian. stropów i stropodachów. z utrzymywaną stałą wilgotnością względną powietrza. obliczone zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła. obliczonej zgodnie z Polską Normą dotyczącą parametrów obliczeniowych powietrza wewnętrznego. zamieszkania zbiorowego i budynku uŜyteczności publicznej współczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien i drzwi balkonowych w pomieszczeniach. zamieszkania zbiorowego. W budynku mieszkalnym.2. 3 i 4 rozporządzenia. w których napływ powietrza zewnętrznego jest zapewniony przez nawiewniki. złącza między przegrodami i częściami przegród oraz połączenia okien z ościeŜami naleŜy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza.2.3. Biuro Projektowe 145/184 .1. Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu U(max) [W/(m2 · K)] 3 zewnętrzne (stykające się z powietrzem 1 1 2 Ściany NNDOM -Nasz Nowy DOM. budynku uŜyteczności publicznej.2. a takŜe w budynku produkcyjnym przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste.0 m3/(m x h x daPa2/3). powinien wynosić nie więcej niŜ 0. Izolacyjność cieplna przegród i podłóg na gruncie 1. a takŜe w budynku produkcyjnym opór cieplny nieprzezroczystych przegród zewnętrznych powinien umoŜliwiać utrzymanie na wewnętrznych jej powierzchniach temperatury wyŜszej co najmniej o 1° od punktu rosy powietrza w pomieszczeniu. a w pozostałych przypadkach powyŜej 0.3 m3/(m x h x daPa2/3). 2.2.nndom. budynku uŜyteczności publicznej. Punkt rosy 2. temperatura na wewnętrznej powierzchni przegród powinna być wyŜsza od punktu rosy powietrza w pomieszczeniu.5.1. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2.3. 2.pobrano z www.3. przy obliczeniowych wartościach temperatury C powietrza wewnętrznego i zewnętrznego oraz przy obliczeniowej wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu.2. Szczelność na przenikanie powietrza 2.1. W budynku mieszkalnym. W pomieszczeniu klimatyzowanym. zamieszkania zbiorowego. W budynku mieszkalnym. 2.

Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust.30 0.pobrano z www.00 korytarzami Ściany przyległe do szczelin dylatacyjnych o szerokości: a) do 5 cm. niezaleŜnie od rodzaju ściany): a) przy ti> 16 °C b) przy ti ≤ 16 °C 2 3 0. 2 rozporządzenia.25 0.70 zamknięcia i zaizolowania szczeliny 4 5 Ściany nieogrzewanych kondygnacji podziemnych Dachy. stropodachy i stropy poddaszami lub nad przejazdami: a) przy ti> 16 °C b) przy 8 °C < ti ≤ 16 °C pod nieogrzewanymi bez wymagań 0. trwale zamkniętych i wypełnionych izolacją 3.pl I Warunki techniczne. Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu U(max) [W/(m2 ·K)] 1 1 2 Ściany zewnętrzne (stykające się z powietrzem zewnętrznym.00 NNDOM -Nasz Nowy DOM.00 cieplną na głębokości co najmniej 20 cm b) powyŜej 5 cm.30 0. podłogi na gruncie Stropy nad ogrzewanymi kondygnacjami podziemnymi bez wymagań Ściany wewnętrzne oddzielające pomieszczenie ogrzewane 1.00*) ogrzewanymi a klatkami schodowymi lub korytarzami Ściany przylegające do szczelin dylatacyjnych o szerokości: a) do 5 cm. trwale zamkniętych i wypełnionych izolacją 1.nndom. niezaleŜnie od rodzaju ściany): a) przy ti> 16 °C b) przy ti ≤ 16 °C 2 3 0. Biuro Projektowe 146/184 . niezaleŜnie od przyjętego sposobu 0.80 Ściany wewnętrzne pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi a nieogrzewanymi. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zewnętrznym. klatkami schodowymi lub 1.50 6 7 8 Stropy nad piwnicami nieogrzewanymi i zamkniętymi 0. Budynek uŜyteczności publicznej Współczynnik ciepła Lp.65 3 przenikania Ściany wewnętrzne między pomieszczeniami 3.45 przestrzeniami podpodłogowymi.00 od nieogrzewanego ti .

45 bez wymagań bez wymagań ti .nndom. posadzki na gruncie Stropy nad piwnicami ogrzewanymi 0.50 0. 2 rozporządzenia. niezaleŜnie od rodzaju ściany): a) przy ti> 16 °C b) przy 8 °C < ti ≤ 16 °C c) przy ti≤ 8 °C 0. niezaleŜnie od przyjętego sposobu 0. stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami: a) przy ti> 16 °C b) przy 8 °C < ti ≤ 16 °C c) przy ∆ti≤ 8 °C 0. Budynek produkcyjny.pl I Warunki techniczne.30 0.40 bez wymagań 3 Dachy. Biuro Projektowe 147/184 .25 0.Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust.50 kondygnacjami przestrzeniami 0. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie cieplną na głębokość co najmniej 20 cm b) powyŜej 5 cm. stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami: a) przy ti> 16 °C b) przy 8 °C < ti ≤ 16 °C 6 7 Stropy nad nieogrzewanymi podziemnymi i zamkniętymi podpodłogowymi.00 1. *) JeŜeli przy drzwiach wejściowych do budynku nie ma przedsionka.70 zamknięcia i zaizolowania szczeliny 4 5 Ściany nieogrzewanych kondygnacji podziemnych Dachy. Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu U(max) [W/(m2 · K ] 3 1 1 2 Ściany zewnętrzne (stykające się z powietrzem zewnętrznym.25 0.0 W/(m2 · K).90 2 Ściany wewnętrzne i stropy międzykondygnacyjne: a) przy ∆ti> 16 °C b) przy 8 °C < ∆ti ≤ 16 °C c) przy ∆ti≤ 8 °C 1. magazynowy i gospodarczy Współczynnik przenikania ciepła Lp. to wartość współczynnika U ściany wewnętrznej przy klatce schodowej na parterze nie powinna być większa niŜ 1.pobrano z www.70 NNDOM -Nasz Nowy DOM.65 0.

6 III strefie klimatycznej V strefie klimatycznej ciowe (bez względu na strefę klimatyczną) w pomieszczeniach o ti ≤ 16 °C ianach oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych ieszczeń piwnicznych i poddaszy nieogrzewanych oraz nad klatkami schodowymi nieogrzewanymi nętrzne wejściowe bliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust.nndom. 2 rozporządzenia lub określana indywidualnie w projekcie technologicznym.6 bez wymagań 2.8 1. drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne w pomieszczeniach o ti ≥ 16 °C: 1.2.pl I Warunki techniczne. drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych nie mogą być większe niŜ wartości U(max) określone w tabelach: Budynek mieszkalny i zamieszkania zbiorowego Współczynnik przeni U(max) [W/(m2 · K)] 3 i balkonowe i drzwi zewnętrzne yjątkiem połaciowych). Budynek uŜyteczności publicznej Współczynnik prze U(max) drzwi balkonowe. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 4 Stropy nad nieogrzewanymi kondygnacjami podziemnymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi.20 1. Wartości współczynnika przenikania ciepła U okien.Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust.80 1.8 2. 1. ∆ti .7 1.pobrano z www.50 bez wymagań 5 Stropy nad piwnicami ogrzewanymi ti . Biuro Projektowe 148/184 .RóŜnica temperatur obliczeniowych w pomieszczeniach. świetliki i drzwi zewnętrzne NNDOM -Nasz Nowy DOM. posadzki na gruncie: a) przy ti> 16 °C b) przy 8 °C < ti ≤ 16 °C c) przy ∆ti ≤ 8 °C 0. 2 rozporządzenia.

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [W/(m2 · K)] 3 z wyjątkiem połaciowych). 2 rozporządzenia. budynku uŜyteczności publicznej. obejmujący koszt budowy i eksploatacji budynku.2.7 2 3 4 Okna połaciowe (bez względu na strefę klimatyczną) w pomieszczeniach 1. a takŜe budynku produkcyjnym.pobrano z www. i 1. Okna. magazynowy i gospodarczy Współczynnik przenikania ciepła Lp.. świetliki. Dopuszcza się dla budynku produkcyjnego.7 y ti > 16 °C y 8 °C < ti ≤ 16 °C y ti ≤ 8 °C połaciowe i świetliki drzwi balkonowe w pomieszczeniach o szczególnych wymaganiach higienicznych (pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt 1.4. drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne (fasady): 1.Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust.6 bez wymagań 1. Budynek produkcyjny.1. Ŝłobkach i przedszkolach) bez wymagań 2. magazynowego i gospodarczego większe wartości współczynnika U niŜ U (max) określone w pkt 1. przy czym opór NNDOM -Nasz Nowy DOM.pl I Warunki techniczne. W budynku mieszkalnym. magazynowym i gospodarczym podłoga na gruncie w ogrzewanym pomieszczeniu powinna mieć izolację cieplną obwodową z materiału 2 izolacyjnego w postaci warstwy o oporze cieplnym co najmniej 2.8 2. drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne w pomieszczeniach o ti ≥ 16 °C: a) w I. 1.6 pomieszczeń piwnicznych i poddaszy nieogrzewanych oraz świetliki nad klatkami schodowymi nieogrzewanymi zewnętrzne wejściowe do budynków obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. budynku zamieszkania zbiorowego. drzwi i wrota U(max) [W/(m2 · K)] 3 1 1 2 Okna (z wyjątkiem połaciowych).nndom.6 2. Biuro Projektowe 149/184 .9 1.6 ti . 2 rozporządzenia.8 w szpitalach. II i III strefie klimatycznej b) w IV i V strefie klimatycznej 1. jeśli uzasadnia to rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji. 1.3.8 o ti > 16 °C Okna w ścianach oddzielających pomieszczenia nieogrzewanych Drzwi i wrota w przegrodach zewnętrznych ogrzewane od 2.0 (m · K)/W.

1-4 przez ściany lub stropy. 1-4 przechodzące 1 / wymagań z poz. 2) NNDOM -Nasz Nowy DOM. izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.5.pl I Warunki techniczne. 6 ułoŜone w podłodze 6 mm 6 7 8 9 10 11 Przewody ogrzewania powietrznego (ułoŜone 40 mm wewnątrz izolacji cieplnej budynku) Przewody ogrzewania powietrznego (ułoŜone na 80 mm zewnątrz izolacji cieplnej budynku) Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50 % wymagań z poz. skrzyŜowania przewodów 2 Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4 zewnątrz budynku2) Uwaga: 1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niŜ podano w tabeli naleŜy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej. 1-4 wewnątrz budynku2) Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100 % wymagań z poz. ciepłej wody uŜytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych).035 W/(m · K)1) 20 mm 30 mm równa średnicy wewnętrznej rury 100 mm Przewody i armatura wg poz.pobrano z www. 1. Rodzaj przewodu lub komponentu 1 2 3 4 5 Średnica wewnętrzna do 22 mm Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm Średnica wewnętrzna ponad 100 mm Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0. ułoŜone w komponentach budowlanych między 1 / wymagań z poz. Biuro Projektowe 150/184 .nndom. Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania. 1-4 ogrzewanymi pomieszczeniami róŜnych 2 uŜytkowników Przewody wg poz. instalacji chłodu i ogrzewania powietrznego powinna spełniać następujące wymagania minimalne określone w poniŜszej tabeli: Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów Lp. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie cieplny warstw podłogowych oblicza się zgodnie z Polską Normą dotyczącą obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła. 1 -4.

W budynku uŜyteczności publicznej pole powierzchni A0. Powierzchnia okien. o współczynniku przenikania ciepła nie 2 mniejszym niŜ 1.2. 2. 2 2.5 W/(m · K). fc .03 Aw gdzie: Az . nie moŜe być większe niŜ wartość A0max obliczona według wzoru określonego w pkt 2.3.wówczas naleŜy spełnić poniŜszą zaleŜność: gc · fG ≤ 0. nie moŜe być większe niŜ wartość A0max obliczone według wzoru: A0max = 0.5 W/(m · K). których udział fG w powierzchni ściany jest większy niŜ 50 % powierzchni ściany . wyraŜone w 2 m . nie moŜe być większy niŜ 0. okien oraz przegród szklanych i przezroczystych. Inne wymagania związane z oszczędnością energii 2.udział powierzchni okien oraz przegród szklanych i przezroczystych w powierzchni ściany. Biuro Projektowe 151/184 . magazynowym i gospodarczym łączne pole powierzchni okien oraz ścian szklanych w stosunku do powierzchni całej elewacji nie moŜe być większe niŜ: 1) w budynku jednokondygnacyjnym (halowym) .5. z wyłączeniem okien oraz przegród szklanych i przezroczystych.1. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2. Wartości współczynnika przepuszczalności energii całkowitej dla rodzaju oszklenia określa poniŜsza tabela: Lp.1.jest sumą pól powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji nadziemnych (w zewnętrznym obrysie budynku) w pasie o szerokości 5 m wzdłuŜ ścian zewnętrznych. obliczone według ich wymiarów modularnych.pobrano z www.30 %. 2. W budynku produkcyjnym.25 gdzie: fG . wyraŜone w m . jeśli nie jest to sprzeczne z warunkami dotyczącymi zapewnienia niezbędnego oświetlenia światłem dziennym. Rodzaj oszklenia Współczynnik gG przepuszczalności energii całkowitej NNDOM -Nasz Nowy DOM.współczynnik przepuszczalności energii całkowitej dla rodzaju oszklenia.1.15 Az + 0. o współczynniku przenikania ciepła nie mniejszym niŜ 2 1. obliczone według ich wymiarów modularnych.. 2) w budynku wielokondygnacyjnym .współczynnik korekcyjny redukcji promieniowania ze względu na zastosowane urządzenia przeciwsłoneczne.1. określonymi w § 57 rozporządzenia. 2.1. okien oraz przegród szklanych i przezroczystych.1. We wszystkich rodzajach budynków współczynnik przepuszczalności energii całkowitej okna oraz przegród szklanych i przezroczystych gc liczony według wzoru: gc = fc · gG gdzie: gG .1.pl I Warunki techniczne.4.jest sumą pól powierzchni pozostałej części rzutu poziomego wszystkich kondygnacji po odjęciu Az. W budynku mieszkalnym i zamieszkania zbiorowego pole powierzchni A0.5.nndom. Aw .1. 2.1.15%.

3 0.10 0.6.05 2. o którym mowa w § 321 ust.pl I Warunki techniczne.7.2.3 0.35 0.2 aluminiową 0. Biuro Projektowe 152/184 .1 0.9 0.55 0.75 0.75 2.45 stopni).30 0. w odniesieniu do przegród zewnętrznych budynków mieszkalnych. 2.1.pobrano z www.42 0.5 m .95 0. uŜyteczności publicznej i produkcyjnych.17 0.05 0. Wartości współczynnika korekcyjnego redukcji promieniowania zastosowane urządzenia przeciwsłoneczne określa poniŜsza tabela: ze względu na Lp. nie stosuje się w odniesieniu do powierzchni pionowych oraz powierzchni nachylonych więcej niŜ 60 stopni do poziomu.7 0.57 0. W celu zachowania warunku.3 0. skierowanych w kierunkach od północnozachodniego do północno-wschodniego (kierunek północy +/.5 4 Tkaniny z powłoką 0.1.57 0.65 0. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 1 1 2 3 4 5 6 2 Pojedynczo szklone Podwójnie szklone Podwójnie szklone powłoką selektywną Potrójnie szklone Potrójnie szklone powłoką selektywną Okna podwójne z z 3 0. 1 rozporządzenia.67 0.1 0. okien chronionych przed promieniowaniem słonecznym przez sztuczną przegrodę lub naturalną przegrodę 2 budowlaną oraz do okien o powierzchni mniejszej niŜ 0.1 0.nndom.80 0.7 0. Typ zasłon 1 1 2 Białe Ŝaluzje o lamelach nastawnych Współczynnik korekcyjny redukcji promieniowania fc współczynnik współczynnik osłona osłona zewnętrzna absorpcji przepuszczalności wewnętrzna 3 4 5 6 Właściwości optyczne 0.37 0.75 0.77 0.15 0. Warunki spełnienia wymagań dotyczących powierzchniowej kondensacji pary wodnej. 2.2.1.45 0.5 0.25 0.5 0. rozwiązania przegród zewnętrznych i ich węzłów konstrukcyjnych powinny charakteryzować się współczynnikiem temperaturowym fRsi o wartości nie mniejszej niŜ wymagana wartość krytyczna.1 3 Tkaniny kolorowe 0. obliczona zgodnie z Polską Normą dotyczącą NNDOM -Nasz Nowy DOM.20 0.1. Pkt 2.4.95 0.85 0. zamieszkania zbiorowego.08 2 Zasłony białe 0.

3.3 m /(m · h · daPa ). Wartość współczynnika temperaturowego charakteryzującego zastosowane rozwiązanie konstrukcyjno-materiałowe naleŜy obliczać: 1) dla przegrody . z 2006 r. Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa. 1118. o którym mowa w § 321 ust. o której mowa w pkt 2. 1 otrzymuje brzmienie: "1. zamieszkania zbiorowego i budynku uŜyteczności publicznej współczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien i drzwi balkonowych powinien wynosić 3 2/3 nie więcej niŜ 0.2. 2) dla mostków cieplnych: a) przy zastosowaniu przestrzennego modelu przegrody . 2. w odniesieniu do których praktyka wykazała. Do spraw wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w Ŝycie niniejszej ustawy stosuje się przepisy tej ustawy. 2 rozporządzenia. Dopuszcza się kondensację pary wodnej.n50 ≤ 3. o której mowa w pkt 2. Zaleca się przeprowadzenie sprawdzenia szczelności powietrznej budynku. W budynku mieszkalnym.2. -1 ______ Art. 3 rozporządzenia.. Biuro Projektowe 153/184 . a takŜe w budynku produkcyjnym przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste. 3 i 4 rozporządzenia. o ile struktura przegrody umoŜliwi wyparowanie kondensatu w okresie letnim i nie nastąpi przy tym degradacja materiałów budowlanych przegrody na skutek tej kondensacji. Szczelność na przenikanie powietrza.2.3. Ustawa wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. wewnątrz przegrody w okresie zimowym.1. 2.pobrano z www.1. Wymaganą wartość krytyczną współczynnika temperaturowego fRsi w pomieszczeniach ogrzewanych do temperatury co najmniej 20 ° w budy nkach mieszkalnych. ) w art. Ŝe średnia miesięczna wartość wilgotności względnej powietrza wewnętrznego jest równa φ = 50 %.5. jeŜeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia.2. 2.2. U. zamieszkania zbiorowego. poz. przy załoŜeniu. o której mowa w pkt 2. lub b) metodą uproszczoną . budynku uŜyteczności publicznej.2. W budynku mieszkalnym. 2.0 h . zamieszkania C zbiorowego i uŜyteczności publicznej naleŜy określać według rozdziału 5 Polskiej Normy..pl I Warunki techniczne. 1) z późn.". przy czym dopuszcza się przyjmowanie wymaganej wartości tego współczynnika równej 0. o której mowa w § 321 ust.3. .Prawo budowlane (Dz.według Polskiej Normy dotyczącej obliczania strumieni cieplnych i temperatury powierzchni. jak na przykład murowane ściany jednowarstwowe. Art.2.według Polskiej Normy dotyczącej obliczania strumieni cieplnych i temperatury powierzchni.n50 ≤ 1. Art. naleŜy przeprowadzać według rozdziału 6 Polskiej Normy. 2. 2. korzystając z katalogów mostków cieplnych.4. zm.1. 37 ust. 2. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Nie dotyczy to przegród. -1 2) budynki z wentylacją mechaniczną .72. Sprawdzenie warunku.1.nndom.według Polskiej Normy.5 h . Wymagana szczelność wynosi: 1) budynki z wentylacją grawitacyjną . 1. w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuŜszy niŜ 3 lata. Ŝe zjawisko kondensacji wewnętrznej w tych przegrodach nie występuje. NNDOM -Nasz Nowy DOM.2.2. z zastrzeŜeniem § 155 ust. złącza między przegrodami i częściami przegród oraz połączenia okien z ościeŜami naleŜy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie metody obliczania temperatury powierzchni wewnętrznej koniecznej do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji międzywarstwowej. Nr 156. 2.3.3.

Ustalenie charakterystyk PN-IEC 441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach 60364.pl I Warunki techniczne.pobrano z www. 2 Wymagania ogólne Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Dobór środków ochrony w całość normy zaleŜności od wpływów zewnętrznych. Ochrona dla zapewnienia całość normy bezpieczeństwa.Instalacje elektryczne w obiektach całość normy budowlanych. Ochrona przeciwporaŜeniowa 60364. Ochrona przed skutkami NNDOM -Nasz Nowy DOM. Ogólne całość normy wymagania Telekomunikacyjne sieci miejscowe. 1 PN-85/B-02170 PN-88/B-02171 5 § 97 ust. 2 PN-IEC 481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje wewnętrzne. przywołania normy 1 1 2 § 53 ust. Projektowanie i budowa 6 § 98 ust. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zakres.01 Tytuł normy 4 Zakres przywołania 5 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. Linie całość normy kablowe.02 4 § 96 ust. całość normy Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach Ocena szkodliwości drgań przekazywanych całość normy przez podłoŜe na budynki Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach całość normy Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie całość normy kablowe. Wybór środków ochrony przeciwporaŜeniowej w zaleŜności od wpływów zewnętrznych 60364Instalacje elektryczne budowlanych. 1156) WYKAZ POLSKICH NORM PRZYWOŁANYCH W ROZPORZĄDZENIU Miejsce Lp.nndom. Ochrona dla zapewnienia 364-4. 2 Numer normy 3 PN-86/E-05003. (poz. 1 PN-84/E-02033 PN-87/B-02151.bezpieczeństwa.budowlanych. rozdz. wymagania podstawowe w obiektach przedmiot i całość normy obiektach ogólnych całość normy PN-IEC 1:2000 PN-IEC 3:2000 60364- Instalacje elektryczne w budowlanych. 5 PN-76/E-05125 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Biuro Projektowe PN-IEC 442:1999 154/184 . Ogólne wymagania i badania Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym całość normy BN-84/8984-10 2 § 56 BN-89/8984-17/03 3 § 59 ust.

Ochrona dla zapewnienia 60364-4. Ochrona przed całość normy przepięciami.budowlanych. Ochrona przeciwpoŜarowa 60364-5Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.bezpieczeństwa.Instalacje NNDOM -Nasz Nowy DOM. Dobór środków ochrony w całość normy zaleŜności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przed obniŜeniem napięcia Instalacje elektryczne w obiektach 60364-4. Ochrona dla zapewnienia całość normy bezpieczeństwa.bezpieczeństwa. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oddziaływania cieplnego PN-IEC 443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 60364. Ochrona przed prądem przetęŜeniowym Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia całość normy bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed całość normy przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych Instalacje elektryczne w obiektach 60364-4. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Środki ochrony przed prądem przetęŜeniowym Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Biuro Projektowe 155/184 . Stosowanie środków całość normy ochrony zapewniających bezpieczeństwo.nndom. Ochrona dla zapewnienia 60364-4.pl I Warunki techniczne.bezpieczeństwa. Stosowanie środków całość normy ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne elektryczne w obiektach całość normy PN-IEC 442:1999 PN-IEC 443:1999 PN-IEC 444:2001 PN-IEC 45:1999 PN-IEC 46:1999 PN-IEC 47:2001 PN-IEC 473:1999 PN-IEC 482:1999 PN-IEC 51:2000 PN-IEC 60364-5. Ochrona dla zapewnienia 60364-4bezpieczeństwa. Ochrona instalacji niskiego całość normy napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia całość normy elektrycznego. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia całość normy bezpieczeństwa.pobrano z www. Środki ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.budowlanych. Postanowienia ogólne.budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 60364-4bezpieczeństwa. Ochrona przed 60364-4przepięciami. Ochrona dla zapewnienia 60364-4.

5. Instalacje wodociągowe. 3.3. 3.1. 4 PN-92/B-01706 pkt: 2. Aparatura rozdzielcza i całość normy sterownicza.budowlanych. Wymagania w 2.2. Inne wyposaŜenie.1.3. Dobór i montaŜ wyposaŜenia całość normy elektrycznego. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 52:2002 budowlanych. Oprzewodowanie Instalacje elektryczne w obiektach 60364-5.1.3.3.1. oznaczanie i identyfikacja. 4.pobrano z www.budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 60364-5elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.1.budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia całość normy elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.6 8 § 113 ust. Sprawdzenie. ObciąŜalność prądowa długotrwała przewodów Instalacje elektryczne w obiektach 60364-5. 4.3.3.1projektowaniu .1.4.4-4. 5 PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpoŜarowa w budownictwie. 3. Biuro Projektowe 156/184 . Dobór i montaŜ wyposaŜenia 60364-5elektrycznego.wraz ze zmianą PN-B. 3. 2.pl I Warunki techniczne.2.budowlanych. Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze 60364-5Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.5. Układy uziemiające i całość normy połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych Instalacje elektryczne w obiektach 60364-5.2. Sprawdzanie całość normy odbiorcze Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną. Oznaczenia całość normy identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń Ŝył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym całość normy PN-IEC 523:2001 PN-IEC 53:2000 PN-IEC 534:2003 PN-IEC 537:1999 PN-IEC 54:1999 PN-IEC 548:2001 PN-IEC 551:2003 PN-IEC 56:1999 PN-IEC 61:2000 60364-6- PN-IEC 60445:2002 PN-84/E-02033 7 § 113 ust. 4. 2. Aparatura rozdzielcza i sterownicza Instalacje elektryczne w obiektach 60364-5.4. Dobór i montaŜ wyposaŜenia całość normy elektrycznego. Dobór i montaŜ wyposaŜenia całość normy elektrycznego.4. Urządzenia do odłączenia izolacyjnego i łączenia Instalacje elektryczne w obiektach 60364-5.3-2. 01706:1992/Az1:1999 3.nndom.7. całość normy NNDOM -Nasz Nowy DOM. Dobór i montaŜ wyposaŜenia całość normy elektrycznego.budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia całość normy elektrycznego. Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.2.1.

instrukcje działania. Wymagania instalacyjne Pomiar objętości wody w przewodach.2. 3.1.1. uŜytkowania i NNDOM -Nasz Nowy DOM. Ochrona przeciwpoŜarowa budynków.1. 2 PN-B-10720:1998 Wodociągi. Część 3: Przewody deszczowe. 2.4 i 2.1.1. Wymagania w projektowaniu . 2. pkt 4-6 Projektowanie układu i obliczenia Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz PN-EN 12056-3:2002 budynku. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach pkt 2. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie PrzeciwpoŜarowe Wymagania ogólne PN-B-02861:1994 zbiorniki wodne.5.budowlanych . pkt 2 .pobrano z www. pkt 4-7 Projektowanie układu i obliczenia Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz PN-EN 12056-4:2002 budynku.1-3.2.6 wodociągowych.całość normy 01706:1992/Az1:1999 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. tryskaczowe.4 i 2. rozdziały 2-5. Część 2: Kanalizacja sanitarna. 3.3. dodatku: 3-6 Wymagania instalacyjne 13 § 121 ust. 7 PN-92/B-01706 PN-ISO 7858-2:1997 10 § 115 ust. 3. Wymagania i badania przy odbiorze PN-M-51540:1997 9 § 113 ust. 3-6 Wymagania instalacyjne Wodociągi. 2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz PN-EN 12056-1:2002 budynku. 6. 2.nndom. 3 PN-IEC 54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 60364-5.Dobór i montaŜ wyposaŜenia pkt 547. Biuro Projektowe 157/184 . Wymagania 4064ciepłej wody pkt 2. Zasady projektowania i 7-18 instalowania oraz odbioru i eksploatacji Instalacje wodociągowe.13 w 12 § 120 ust.1.2.3-6.wraz ze zmianą PN-B. w dodatku: Wodomierze do wody pitnej zimnej.5. Część 1: Postanowienia ogólne i pkt 4 i 5 wymagania Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz PN-EN 12056-2:2002 budynku. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach pkt 2. Wodomierze spręŜone. 2.pl I Warunki techniczne. 1 PN-ISO 2+Ad1:1997 4064- PN-B-10720:1998 11 § 116 ust. Część 4: Przepompownie ścieków. 6.3 elektrycznego. Wymagania i badania przy odbiorze 14 § 122 ust. Wodomierze do wody pitnej rozdziały 5-7 zimnej.3. 5. Uziemienia i przewody ochronne Zabezpieczenie urządzeń uŜytkowej. Suche całość normy piony Ochrona przeciwpoŜarowa.1. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Urządzenia pkt 4. pkt 4-6 Projektowanie układu i obliczenia PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz pkt 5-9 budynku.6 wodociągowych. Część 5: MontaŜ i badania. 4 PN-76/B-02440 PN-ISO 2+Ad1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach.

Wymagania Woda w instalacjach ogrzewania. Opór cieplny i współczynnik przenikania całość normy ciepła.pl I Warunki techniczne.nndom. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych całość normy systemu otwartego. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych całość normy systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. 7 i 8 całość normy Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. 6 PN-93/C-04607 PN-91/B-02420 PN-B-02414:1999 19 § 133 ust. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych całość normy systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania instalacji pkt 2. Biuro Projektowe 158/184 . jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie eksploatacji PN-EN 12109:2003 15 § 131 PN-91/B-94340 PN-91/B-02413 Wewnętrzne podciśnieniowej Zsyp na odpady systemy kanalizacji pkt 5. całość normy 1:2002 Część 1: Metoda uproszczona Mostki cieplne w budynkach. Metody całość normy uproszczone i wartości orientacyjne NNDOM -Nasz Nowy DOM. 3 PN-91/B-02415 PN-91/B-02416 17 § 133 ust. Strumień PN-EN ISO 10211cieplny i temperatura powierzchni. 1 PN-EN 6946:1999 ISO Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Część 2: całość normy 2:2002 Liniowe mostki cieplne PN-EN 13370:2001 PN-EN 13789:2001 PN-EN 14683:2000 ISO Właściwości cieplne budynków. Wymagania Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Liniowy współczynnik przenikania ciepła.5 PN-B-02414:1999 16 § 133 ust. całość normy Wymagania i badania jakości wody Komponenty budowlane i elementy budynku. przenikanie.2. Wymagania Woda w instalacjach ogrzewania. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych całość normy systemów ciepłowniczych. Odpowietrzanie ogrzewań wodnych. całość normy ISO Mostki cieplne w budynkach. Wymiana całość normy ciepła przez grunt. Strumień PN-EN ISO 10211cieplny i temperatura powierzchni. Metoda obliczania Właściwości cieplne okien. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych całość normy systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. 2. całość normy Wymagania i badania jakości wody Ogrzewnictwo. Wymagania Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. drzwi i Ŝaluzji. Metody obliczania ISO Właściwości cieplne Współczynnik strat przez Metoda obliczania budynków.pobrano z www. 8 PN-93/C-04607 20 § 134 ust.4 i 2. Wymagania Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. 4 18 § 133 ust. PN-EN ISO 10077Obliczanie współczynnika przenikania ciepła. Ogólne całość normy 1:1998 metody obliczania Mostki cieplne w budynkach.

zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności 2.3-2.2. zewnętrzne Temperatury obliczeniowe całość normy 22 § 135 ust. 2 PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. 1 PN-EN 1:2007 ISO Cieplne właściwości uŜytkowe okien.Ŝaluzji Obliczanie współczynnika całość normy przenikania ciepła .5. pkt 3. 2 PN-89/B-10425 27 § 143 ust.1 29 § 147 ust.1.2-2. 2. Wymagania .1.10-2.pl I Warunki techniczne.2. 4 PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo.3 83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja i klimatyzacja.2.2.Część 2: Metoda komputerowa dla ram Instalacje ogrzewcze w budynkach Metoda obliczania projektowego obciąŜenia całość normy cieplnego (do 31 grudnia 2008 r.1.4. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. 3. spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły.1. Wymagania techniczne i pkt 3.1.4.1-2. 2. Wymagania techniczne i pkt 3. 2.6 pkt 2.3.1Wymagania i badania przy odbiorze 2.1 i publicznej.8Ogrzewnictwo.Część 1: Postanowienia ogólne Cieplne właściwości uŜytkowe okien. Kotłownie wbudowane na 2. Biuro Projektowe 159/184 . paliwo stałe. 1 PN-89/B-10425 26 § 142 ust. z zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności wyjątkiem pkt 5.Ŝaluzji Obliczanie współczynnika całość normy przenikania ciepła.6.4.1.8.3 badania przy odbiorze Przewody dymowe.3.2 badania przy odbiorze ObciąŜenia w obliczeniach ObciąŜenie wiatrem statycznych. instalacji i urządzeń. 1 PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych całość normy. 2.10.2.3 23 § 136 ust. 1 PN-77/B-02011 28 § 147 ust. cieplna przewodów. Ochrona obiektów.16 Ochrona przed elektrycznością statyczną. armatury i urządzeń. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 całość normy 3 m 20 § 134 ust. drzwi i 10077. 3 PN-78/B-03421 30 § 149 ust. Wymagania 2. drzwi i 10077. całość normy Wymagania Przewody dymowe. 1 PN-87/B-02411 24 § 137 ust.1.wraz ze zmianą PN5. 9 PN-E-05204:1994 25 § 140 ust.1.pobrano z www.1.2.2.1 i 4.2. Izolacja pkt 2.5. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w całość normy pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi Wentylacja w budynkach mieszkalnych pkt 2. 2. 2.3.4. 2. dopuszcza się stosowanie PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3) PN-EN 2:2005 ISO PN-EN 12831:2006 21 § 134 ust.nndom. 1 PN-83/B-03430 NNDOM -Nasz Nowy DOM.

7 średniotemperaturowe.3.5. Wymagania .wraz ze zmianą PN83/B-03430/Az3:2000 Gaz ziemny.1 i publicznej. Wymagania . 6 PN-EN 297:2002 Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem.pobrano z www.3. Rury o klasie wymagań A mediów całość normy 31 § 149 ust. Rury o klasie wymagań A mediów całość normy 36 § 164 ust. PN-EN 297:2002 38 § 174 ust.4.1.3.3 83/B--03430/Az3:2000 Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem. Gazy skroplone C3 i rozdział 3 C4 Rury stalowe przewodowe dla palnych.2.5 publicznej.6 i 3. 2 PN-80/H-74219 PN-79/H-74244 PN-EN 1057:1999 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco całość normy ogólnego zastosowania Rury stalowe ze szwem przewodowe całość normy Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i całość normy ogrzewania Rury stalowe przewodowe dla palnych. 4 PN-78/B-03421 32 § 154 ust. Wymagania i badania i 3.3 i 3. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie publicznej.8 3.10 atmosferycznymi o nominalnym obciąŜeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW NNDOM -Nasz Nowy DOM. Wymagania i badania Ogrzewacze pomieszczeń gazowe pkt 3. 6 PN-EN 779+AC:1998 33 § 155 ust. 3.2. Wymagania . Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w całość normy pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji rozdział 4 ogólnej. pkt 3.3. 3.nndom.4. Wymagania.4.7 atmosferycznymi o nominalnym obciąŜeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW Kotły grzewcze niskotemperaturowe i pkt 3.2.pl I Warunki techniczne.wraz ze zmianą PN5. Biuro Projektowe 160/184 . oznaczanie Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności pkt 2. 2 PN-C-96008:1998 PN-EN 10208-1:2000 35 § 163 ust. Kotły typu B11 i B11BS. z palnikami pkt 2. Kotły typu B11 i B11BS z palnikami pkt 2.2.2.1. 1 PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych całość normy. 4 PN-83/B-03430 PN-C-04753:2002 34 § 157 ust. Jakość gazu dostarczanego rozdział 2 odbiorcom z sieci rozdzielczej Gazy węglowodorowe.4 Gazowe grzejniki wody Wymagania i badania przepływowej.1. 2 PN-EN 10208-1:2000 PN-80/H-74219 PN-79/H-74244 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco całość normy ogólnego zastosowania Rury stalowe ze szwem przewodowe całość normy 37 § 170 ust. 1 PN-93/M-35350 PN-87/M-40307 PN-87/M-40301 39 § 174 ust.7 i 2.4.wraz ze zmianą PN83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja i klimatyzacja. badania.1 konwekcyjne. z zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności wyjątkiem pkt 5.2.6 i 3.4.

Ochrona przed 60364-4przepięciami.8. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.9 i 2. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.3.2.1. Ochrona przeciwporaŜeniowa Instalacje elektryczne w obiektach 60364. Ustalenie charakterystyk PN-IEC 441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach 60364. Ochrona dla zapewnienia 60364-4bezpieczeństwa. 2. Ochrona dla zapewnienia całość normy bezpieczeństwa. Ochrona przed całość normy przepięciami.4. Ochrona dla zapewnienia całość normy bezpieczeństwa.bezpieczeństwa. Ochrona przed obniŜeniem napięcia PN-IEC 442:1999 PN-IEC 443:1999 PN-IEC 442:1999 PN-IEC 443:1999 PN-IEC 444:2001 PN-IEC 45:1999 NNDOM -Nasz Nowy DOM. 2. Ochrona dla zapewnienia całość normy bezpieczeństwa. Wymagania i badania 3. 1 PN-B-02431-1:1999 41 § 180 PN-EN 50310:2002 PN-IEC 1:2000 PN-IEC 3:2000 60364- 60364- Instalacje elektryczne w budowlanych.3 z mniejszej niŜ 1. Ochrona instalacji niskiego całość normy napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. wymagania podstawowe w obiektach przedmiot i całość normy obiektach ogólnych całość normy 40 § 176 ust.9 pkt 2. Ochrona dla zapewnienia całość normy bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetęŜeniowym Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 3.budowlanych.pl I Warunki techniczne. 2. Kotłownie wbudowane na 2.2.1.4.8.4.4. 2. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie PN-93/M-35350 Kotły grzewcze wodne niskotemperaturowe i pkt 3.2. Ogrzewnictwo.7.8. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych Instalacje elektryczne w obiektach 60364-4.8. Ochrona przed całość normy przepięciami.4 i paliwa gazowe o gęstości względnej 2.2. 3.2.14 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z całość normy zainstalowanym sprzętem informatycznym Instalacje elektryczne budowlanych.4.9 i 3.1. Ochrona dla zapewnienia 60364-4.2 z wyłączeniem 2. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego Instalacje elektryczne w obiektach 60364.budowlanych.6.nndom. średniotemperaturowe. Zakres.3.budowlanych.budowlanych.pobrano z www.2.2.3.3. Wymagania wyłączeniem 2.5. Biuro Projektowe 161/184 .

Oprzewodowanie PN-IEC 47:2001 PN-IEC 473:1999 PN-IEC 482:1999 PN-IEC 51:2000 PN-IEC 52:2002 60364-5- PN-IEC 523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach 60364-5. Ochrona przeciwpoŜarowa 60364-5Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 60364-4bezpieczeństwa.pobrano z www. Ochrona dla zapewnienia 60364-4. Dobór i montaŜ wyposaŜenia całość normy elektrycznego. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 60364-5elektrycznego. Dobór i montaŜ wyposaŜenia całość normy elektrycznego. Środki ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.nndom. Ochrona dla zapewnienia całość normy bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Aparatura rozdzielcza i całość normy sterownicza. Dobór i montaŜ wyposaŜenia całość normy elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Układy uziemiające i NNDOM -Nasz Nowy DOM. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie PN-IEC 46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 60364-4. ObciąŜalność prądowa długotrwała przewodów Instalacje elektryczne w obiektach 60364-5.bezpieczeństwa. Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Urządzenia do odłączenia izolacyjnego i łączenia Instalacje elektryczne w obiektach 60364-5. Dobór i montaŜ wyposaŜenia całość normy elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne PN-IEC 53:2000 PN-IEC 534:2003 PN-IEC 537:1999 PN-IEC 54:1999 60364-5. Ochrona dla zapewnienia 60364-4.budowlanych. Środki ochrony przed prądem przetęŜeniowym Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór środków ochrony w całość normy zaleŜności od wpływów zewnętrznych.budowlanych.pl I Warunki techniczne. Stosowanie środków całość normy ochrony zapewniających bezpieczeństwo.Instalacje elektryczne w obiektach całość normy budowlanych. Biuro Projektowe połączenia wyrównawcze instalacji PN-IEC 548:2001 162/184 . Dobór i montaŜ wyposaŜenia całość normy elektrycznego. Dobór i montaŜ wyposaŜenia całość normy elektrycznego. Postanowienia ogólne.bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.budowlanych. Aparatura rozdzielcza i sterownicza Instalacje elektryczne w obiektach 60364-5.budowlanych.budowlanych. Stosowanie środków całość normy ochrony zapewniających bezpieczeństwo.

Wymagania dotyczące 364specjalnych instalacji i lokalizacji. Sprawdzenie. 163/184 . Baseny pływackie i inne Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. całość normy Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie informatycznych PN-IEC 551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach 60364-5.budowlanych. Sprawdzanie całość normy odbiorcze PN-IEC 559:2003 PN-IEC 56:1999 PN-IEC 61:2000 60364-6- PN-IEC 701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Inne wyposaŜenie. Wymagania specjalnych instalacji lub NNDOM -Nasz Nowy DOM. całość normy Pomieszczenia wyposaŜone w wannę lub/i basen natryskowy Instalacje elektryczne w obiektach PN-IEC 60364-7.budowlanych.pl I Warunki techniczne.Instalacje elektryczne w budowlanych. Biuro Projektowe PN-IEC 714:2003 obiektach całość normy dotyczące lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe 60364-5Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia całość normy elektrycznego. Wymagania dotyczące 60364-7specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące 60364-7specjalnych instalacji lub lokalizacji.budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia całość normy elektrycznego. Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze Instalacje elektryczne w obiektach 60364-5. całość normy Pomieszczenia wyposaŜone w ogrzewacze do sauny Instalacje elektryczne w obiektach 60364-7. Wymagania dotyczące całość normy 702:1999+Ap1:2002 specjalnych instalacji lub lokalizacji. całość normy Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych PN-IEC 703:1993 PN-IEC 704:1999 PN-IEC 705:1999 PN-IEC 706:2000 PN-IEC 707:1999 60364-7. Wymagania dotyczące 60364-7specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje bezpieczeństwa Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia całość normy elektrycznego. Inne wyposaŜenie. całość normy Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.pobrano z www.nndom. Wymagania dotyczące całość normy specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące 60364-7specjalnych instalacji lub lokalizacji.budowlanych.

3 PN-IEC 443:1999 PN-IEC 61024.Zasady ogólne. Biuro Projektowe 164/184 . całość normy 1:2001/Ap1:2002 Zasady ogólne Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. konserwacja i sprawdzanie 61312. Uziemienia i przewody ochronne Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia pkt 542. 4 i 7 PN-88/E-08501 PN-92/N-01256.2. Przewodnik B całość normy Projektowanie. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi 44 § 184 ust. Ewakuacja 43 § 184 ust. Ochrona dla zapewnienia 60364-4bezpieczeństwa.02 PN-IEC 54:1999 60364-5- Instalacje elektroenergetyczne prądu całość normy przemiennego o napięciu wyŜszym od 1 kV Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych całość normy w obiektach budowlanych Urządzenia elektryczne. 2 Instalacje elektryczne w obiektach 60364-5. Wymagania bezpieczeństwa Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym całość normy PN-IEC 60445:2002 PN-EN 60529:2003 PN-IEC 61239:2000 PN-84/E-02033 PN-E-04115:2002 PN-91/E-05010 PN-88/E-08501 PN-92/N-01256-02 PN-IEC 56:1999 42 § 181 ust. Zasady ogólne PN-IEC 61312.budowlanych. PN-IEC 61024-1Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony całość normy 1:2001/Ap1:2002 dla urządzeń piorunochronnych PN-IEC 2:2002 PN-IEC 1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.Ochrona przed piorunowym impulsem całość normy elektromagnetycznym. Ochrona przed całość normy przecięciami. Instalacje bezpieczeństwa Urządzenia elektryczne. montaŜ.5 elektrycznego. Dobór i montaŜ wyposaŜenia całość normy elektrycznego. Ewakuacja Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 2: NNDOM -Nasz Nowy DOM.pobrano z www.nndom. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Instalacje oświetlenia zewnętrznego Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną.pl I Warunki techniczne.Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 61024-1. oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia całość normy identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń Ŝył przewodów ogólne systemu alfanumerycznego Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy całość normy (kod IP) Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania całość normy elektrycznego. bezpieczeństwa Tablice i znaki całość normy całość normy Znaki bezpieczeństwa.Ochrona przed piorunowym impulsem całość normy 2:2003 elektromagnetycznym. bezpieczeństwa Tablice i znaki całość normy całość normy Znaki bezpieczeństwa.

ObciąŜenia suwnicami całość normy pomostowymi. ObciąŜenia zmienne całość normy środowiskowe. ObciąŜenia stałe ObciąŜenia budowli.03 PN-92/E-05003. Biuro Projektowe 165/184 . całość normy Wymagania ogólne Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.wraz ze zmianą PN-B. Obliczenia statyczne i całość normy projektowanie Konstrukcje drewniane.wraz z poprawką PN-B-03002:1999/Ap1:2001 oraz ze zmianą całość normy PN-B-03002:1999/Az1:2001 i PN-B03002:1999/Az2:2002 Grunty budowlane.pobrano z www. ObciąŜenia pojazdami ObciąŜenia budowli. Projektowanie i obliczanie . ObciąŜenia zmienne całość normy technologiczne. połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia PN-86/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. ObciąŜenie gruntem całość normy ObciąŜenia budowli. wciągarkami i wciągnikami ObciąŜenia w obliczeniach ObciąŜenie śniegiem ObciąŜenia w obliczeniach ObciąŜenie wiatrem statycznych. Obliczenia statyczne i całość normy projektowanie PN-81/B-03020 PN-B-03150:2000 PN-90/B-03200 NNDOM -Nasz Nowy DOM. ObciąŜenia zmienne całość normy środowiskowe. Podstawowe obciąŜenia całość normy technologiczne i montaŜowe ObciąŜenia budowli. Dobór i montaŜ wyposaŜenia całość normy elektrycznego. ObciąŜenie temperaturą Konstrukcje i podłoŜa zasady obliczeń budowli. Ogólne całość normy PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone.nndom. ObciąŜenia zmienne technologiczne. Obliczenia statyczne i projektowanie .całość normy 03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje stalowe. 2 PN-IEC 54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 60364-5. statycznych. całość normy Ochrona obostrzona Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 4 PN-82/B-02000 PN-82/B-02001 PN-82/B-02003 ObciąŜenia budowli. całość normy Ochrona specjalna 45 § 186 ust.budowlanych.01 PN-89/E-05003. Uziemiania i przewody ochronne ObciąŜenia wartości budowli. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Ekranowanie obiektów.pl I Warunki techniczne. ObciąŜenia oblodzeniem ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania całość normy całość normy 46 § 204 ust. Posadowienie bezpośrednie budowli. całość normy całość normy PN-82/B-02004 PN-86/B-02005 PN-80/B-02010 PN-77/B-02011 PN-87/B-02013 PN-88/B-02014 PN-86/B-02015 PN-76/B-03001 ObciąŜenie budowli.

lit. e PN-B-02874:1996 j. lit. Obliczanie gęstości obciąŜenia ogniowego pkt 2 oraz wyznaczanie względnego czasu trwania poŜaru Ochrona przeciwpoŜarowa budynków.nndom.w. c PN-B-02872:1996 PN-B-02873:1996 j. Obliczenia statyczne i projektowanie. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Połączenia fundamentami.wraz ze zmianą PN-93/B02862/Az1:1999 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Metoda badania odporności dachów na ogień całość normy zewnętrzny Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Słupy całość normy zespolone Konstrukcje murowe zbrojone. lit. Belki całość normy zespolone krępe Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. a j.w.pobrano z www.pl I Warunki techniczne. lit. 2 pkt 2 PN-B-02852:2001 lit. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania całość normy ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych Ochrona przeciwpoŜarowa budynków.w. Ŝelbetowe i spręŜone z kruszywowych betonów lekkich. Obliczenia całość normy statyczne i projektowanie Konstrukcje betonowe.w. f Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. d PN-93/B-02862 j.wraz ze zmianą PN-B02874/Az1:1999 PN-B-03263:2000 PN-B-03264:2002 PN-82/B-03300 PN-86/B-03301 PN-91/B-03302 PN-B-03340:1999 47 § 208 ust. Badania odporności ogniowej elementów całość normy budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania całość normy ognia przez ściany . b PN-B-02851-1:1997 PN-90/B-02867 j.w. Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i projektowanie. Projektowanie i wykonanie z całość normy PN-84/B-03230 Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych i Ŝebrowych. Biuro Projektowe PN-89/B-02856 166/184 . Wymagania ogólne Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. całość normy Obliczenia statyczne i projektowanie Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Projektowanie całość normy i obliczanie Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Metoda badania stopnia palności materiałów całość normy budowlanych . lit. całość normy Metoda badania właściwości dymotwórczych NNDOM -Nasz Nowy DOM. Metoda badania niepalności materiałów całość normy budowlanych . Obliczenia całość normy statyczne i projektowanie Konstrukcje betonowe.wraz ze zmianą PN90/B-02867/Az1:2001 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Belki całość normy zespolone smukłe Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe.

Wymagania PN-B-02151-3:1999 57 . Małe kominy. całość normy PN-EN NNDOM -Nasz Nowy DOM. Metoda badania wydzielania toksycznych całość normy produktów rozkładu i spalania materiałów Badania ogniowe. Ewakuacja Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i całość normy drogach poŜarowych 53 § 288 pkt 7 54 § 298 ust. 2 PN-E-05204-1994 PN-85/B-02170 PN-88/B-02171 56 § 326 ust. 41) PN-82/B-02003 ObciąŜenia budowli.w.02 PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Badania w całość normy podwyŜszonych temperaturach Barwy bezpieczeństwa bezpieczeństwa i znaki całość normy całość normy 48 § 261 pkt 1 PN-88/B-02855 49 § 266 ust.pl I Warunki techniczne. całość normy Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach Akustyka budowlana. instalacji i urządzeń. Ewakuacja Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i całość normy drogach poŜarowych 51 § 287 pkt 6 Patrz Polskie Normy przywołane w § 180 (lp. ObciąŜenia zmienne technologiczne. 2 PN-93/B-02870 PN-92/N-01255 50 § 287 pkt 4 PN-92/N-01256. Podstawowe obciąŜenia pkt 3. 41) PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa bezpieczeństwa i znaki całość normy całość normy 52 § 288 pkt 5 PN-92/N-01256. 1 Patrz Polskie Normy przywołane w § 180 (lp.6 technologiczne i montaŜowe Ochrona przed elektrycznością statyczną.02 PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przed hałasem w budynkach. całość normy Wymagania Ocena szkodliwości drgań przekazywanych całość normy przez podłoŜe na budynki Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach całość normy 55 § 305 ust. Metoda badania wydzielania toksycznych całość normy produktów rozkładu i spalania materiałów Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. 5 58 Załącznik nr 2 do PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków całość normy mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego ISO Komponenty budowlane i elementy budynku. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. g PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków.02 Akustyka budowlana. 1 i 2 PN-87/B-02151. Biuro Projektowe 167/184 .pobrano z www. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz całość normy izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Ochrona obiektów. lit.nndom.59 uchyla się 57 § 329 ust. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie materiałów j.

Liniowy współczynnik przenikania ciepła.Metody obliczania ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYKAZ POLSKICH NORM POWOŁANYCH W ROZPORZĄDZENIU Miejsce Lp. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 6946:1999 Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła.Wymagania ogólne (w zakresie rozdziału 2) Akustyka budowlana . Metoda obliczania Mostki cieplne w budynkach. Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów ISO budynku Temperatura powierzchni całość normy wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa .2.Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach .1 ISO Właściwości cieplne Współczynnik strat przez Metoda obliczania budynków.pobrano z www.2.1. 1 PN-B-02151-02:1987 NNDOM -Nasz Nowy DOM.1 Mostki cieplne w budynkach. przenikanie.4. Metody całość normy uproszczone i wartości orientacyjne Cieplne właściwości uŜytkowe budynków. Strumień PN-EN ISO 10211cieplny i temperatura powierzchni. 2 PN-E-05003-01:1986 Tytuł normy (zakres powołania) 4 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych .Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 2 § 96 ust. Biuro Projektowe 168/184 . Część 2: całość normy 2:2002 Liniowe mostki cieplne PN-EN 13789:2001 PN-EN 14683:2000 Załącznik nr 2 do PN-EN 59 rozporządzenia 13370:2001 pkt 1.pl I Warunki techniczne.4 Załącznik nr 2 do 60 rozporządzenia PN-78/B-03421 pkt 2. powołania Numer normy normy 1 2 3 1 § 53 ust. Ogólne metody obliczania rozporządzenia pkt 1. Metoda całość normy obliczania Wentylacja i klimatyzacja.2. całość normy ISO Mostki cieplne w budynkach.nndom. Wymiana ciepła przez grunt. Obliczanie PN-EN ISO 10211strumieni cieplnych i temperatury całość normy 1:1998 powierzchni. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w całość normy pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi ISO Załącznik nr 2 do PN-EN 60 rozporządzenia pkt 13788:2003 2.-2.

Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo .Ochrona PN-IEC dla zapewnienia bezpieczeństwa . jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoŜe na budynki PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach Identyfikacja Ŝył w kablach i przewodach oraz w przewodach 3 § 98 ust.Ochrona PN-IEC dla zapewnienia bezpieczeństwa .Środki ochrony 60364-4-473:1999 przed prądem przetęŜeniowym Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Odłączanie izolacyjne i 60364-4-46:1999 łączenie Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Dobór środków ochrony w 60364-4-482:1999 zaleŜności od wpływów zewnętrznych .Ochrona przed skutkami 60364-4-42:1999 oddziaływania cieplnego Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona przed PN-IEC przepięciami .Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa .Ochrona instalacji niskiego napięcia przed 60364-4-442:1999 przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Stosowanie środków PN-IEC ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa .Ochrona PN-IEC dla zapewnienia bezpieczeństwa .Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa .Ochrona PN-IEC dla zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona 60364-4-41:2000 przeciwporaŜeniowa Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .nndom.Ochrona przed PN-IEC przepięciami Ochrona przed zakłóceniami 60364-4-444:2001 elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .pl I Warunki techniczne.pobrano z www.Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa .Postanowienia 60364-4-47:2001 ogólne .Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo . 2 PN-HD 308 S2:2007 sznurowych Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona przed prądem 60364-4-43:1999 przetęŜeniowym Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona PN-IEC dla zapewnienia bezpieczeństwa .Ustalanie 60364-3:2000 ogólnych charakterystyk Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona przed 60364-4-443:1999 przepięciami .Wybór środków 364-4-481:1994 ochrony przeciwporaŜeniowej w zaleŜności od wpływów zewnętrznych Światło i oświetlenie .Zakres.Ochrona przed obniŜeniem 60364-4-45:1999 napięcia Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona przeciwpoŜarowa NNDOM -Nasz Nowy DOM.Ochrona PN-IEC dla zapewnienia bezpieczeństwa .Oświetlenie miejsc pracy .Ochrona PN-IEC dla zapewnienia bezpieczeństwa .Ochrona PN-IEC dla zapewnienia bezpieczeństwa .Część 1: PN-EN 12464-1:2004 Miejsca pracy we wnętrzach PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Dobór środków ochrony w PN-IEC zaleŜności od wpływów zewnętrznych . 60364-1:2000 przedmiot i wymagania podstawowe PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Środki ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Biuro Projektowe PN-B-02170:1985 169/184 .

Aparatura rozdzielcza i sterownicza .5.Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego .Urządzenia do odłączenia izolacyjnego i łączenia Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń Ŝył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną.Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego . 4.1. 3 PN-IEC 60364-5-54:1999 8 § 120 ust.1.3.Inne wyposaŜenie Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .3.Część 6: Sprawdzanie Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną.Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego . oznaczanie i identyfikacja .Urządzenia do ochrony przed przepięciami Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . 4 PN-B-01706:1992 5 § 113 ust. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie PN-IEC 60364-5-51:2000 PN-IEC 60364-5-52:2002 PN-IEC 60364-5-523:2001 PN-IEC 60364-5-53:2000 PN-IEC 60364-5-534:2003 PN-IEC 60364-5-537:1999 PN-IEC 60364-5-54:1999 PN-IEC 60364-5-548:2001 PN-IEC 60364-5-551:2003 PN-IEC 60364-5-559:2003 PN-IEC 60364-5-56:1999 PN-HD 60364-6:2008 PN-EN 60445:2002 PN-EN 60446:2004 4 § 113 ust.4 i 2. 1 PN-B-10720:1998 7 § 116 ust.2.pobrano z www.Wymagania w projektowaniu (w zakresie pkt 2.5.1.3. 2.Inne wyposaŜenie Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . 3.Aparatura rozdzielcza i sterownicza Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .6) Ochrona przed wtórnym zanieczyszczaniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny Wodociągi .Uziemienia i przewody ochronne (w zakresie pkt 547.Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi Instalacje wodociągowe .Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego Instalacje bezpieczeństwa Instalacje elektryczne niskiego napięcia . 7 PN-EN 1717:2003 6 § 115 ust.ObciąŜalność prądowa długotrwała przewodów Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .pl I Warunki techniczne.1.4.Uziemienia i przewody ochronne Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . 2.Wymagania i badania przy odbiorze (w zakresie pkt 2.Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Biuro Projektowe 170/184 . 4.Oprzewodowanie Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego . 2.Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego . 3.Postanowienia ogólne Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .nndom.Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego .Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego . oznaczanie i identyfikacja .1.1.Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego .7.6) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . 3.3. 4 PN-B-02440:1976 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .1.2 i 4.4.1-3. 2. 3.1.1. 3. 2.3-2.2.4-4.Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych .Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego .2.3.Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego .4.Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego .3) Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody uŜytkowej - NNDOM -Nasz Nowy DOM. 3.

Projektowanie układu i obliczenia (w zakresie pkt 4-6) Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków Cześć 5: MontaŜ i badania.Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi .Projektowanie układu i obliczenia (w zakresie pkt 4-6) Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach .Część 1: Postanowienia ogólne Cieplne właściwości uŜytkowe okien. uŜytkowania i eksploatacji (w zakresie pkt 5-9) Wewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej (w zakresie pkt 5.Wymagania w projektowaniu (w zakresie pkt 4.1. Biuro Projektowe 171/184 . 2. 2 PN-EN 12056-1:2002 PN-EN 12056-2:2002 PN-EN 12056-3:2002 PN-EN 12056-4:2002 PN-EN 12056-5:2002 PN-EN 12109:2003 11 § 124 PN-EN 12056-4:2002 PN-EN 13564-1:2004 12 § 125 ust. 7 i 8) Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków Część 4: Pompownie ścieków .pobrano z www.2.1. 1 PN-EN ISO 6946:2008 PN-EN ISO 10077-1:2007 PN-EN ISO 10077-2:2005 PN-EN ISO Wymagania (w zakresie pkt 2.Wymagania Ogrzewnictwo i ciepłownictwo .1. 4 PN-B-01707:1992 13 § 131 PN-B-94340:1991 14 § 133 ust.Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych .Metoda obliczania Cieplne właściwości uŜytkowe okien. 3.Projektowanie układu i obliczenia (w zakresie pkt 4-6) Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków Cześć 3: Przewody deszczowe .5) Zsyp na odpady Ogrzewnictwo i ciepłownictwo . 2 PN-B-10720:1998 10 § 122 ust.2.Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych .4 i 2.Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła .Wymagania Woda w instalacjach ogrzewania .Część 2: Metoda komputerowa dla ram Mostki cieplne w budynkach .Wymagania Ogrzewnictwo i ciepłownictwo .3.6) Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków Cześć 1: Postanowienia ogólne i wymagania (w zakresie pkt 4 i 5) Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków Cześć 2: Kanalizacja sanitarna .Wymagania i badania przy odbiorze (w zakresie pkt 2.2 z wyjątkiem odwołania do pkt 3. 3 PN-B-02413:1991 PN-B-02414:1999 PN-B-02415:1991 PN-B-02416:1991 15 § 133 ust.Strumienie ciepła i temperatury NNDOM -Nasz Nowy DOM.Część 1: Wymagania Instalacje kanalizacyjne .1.Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego . drzwi i Ŝaluzji Obliczanie współczynnika przenikania ciepła .13) Wodociągi .2 i 3.1-3. drzwi i Ŝaluzji Obliczanie współczynnika przenikania ciepła . 2.Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych . instrukcje działania.Wymagania Ogrzewnictwo i ciepłownictwo . 3.Wymagania i badania dotyczące jakości wody Komponenty budowlane i elementy budynku .pl I Warunki techniczne. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 9 § 121 ust.nndom. 4 PN-C-04607:1993 16 § 134 ust.2.Projektowanie układu i obliczenia (w zakresie pkt 4-7) Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków Cześć 4: Pompownie ścieków .

2-2.1. 3 PN-B-02411:1987 22 § 137 ust.1.Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności Wentylacja budynków .właściwości uŜytkowe budynków . 2.Kotłownie wbudowane na paliwo stałe Wymagania (w zakresie pkt 2.10) Ogrzewnictwo .pl I Warunki techniczne. 6 PN-EN 779:2005 33 § 155 ust. spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły . 3 PN-B-03421:1978 PN-B-03430:1983 28 § 149 ust. 9 PN-E-05204:1994 23 § 140 ust.8-2.Współczynniki wymiany ciepła przez przenikanie i wentylację .2.2-2. 2.6) Ogrzewnictwo .3) Wentylacja i klimatyzacja .4 i 2.Wymagania techniczne i badania przy odbiorze Przewody dymowe.3) Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej .Temperatury obliczeniowe zewnętrzne Ogrzewnictwo i ciepłownictwo .1 i 5. badania. 2 PN-B-10425:1989 25 § 143 ust. 1 PN-B03430:1983/Az3:2000 29 § 149 ust.1.Obliczenia szczegółowe Instalacje ogrzewcze w budynkach .Sieć przewodów .2. 1 PN-B03430:1983/Az3:2000 27 § 147 ust.6.4.1.8 i 2.Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym Wentylacja budynków . 4 PN-B-03421:1978 30 § 153 ust. 2 PN-EN 1507:2007 PN-EN 12237:2005 31 § 153 ust.Wymagania (w zakresie pkt 2.Metody uproszczone i wartości orientacyjne Ogrzewnictwo .nndom.Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej .5.1. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 10211:2008 PN-EN 12831:2006 PN-EN ISO 13370:2008 PN-EN ISO 13789:2008 PN-EN ISO 14683:2008 17 § 134 ust.2 i 2.1.16) Ochrona przed elektrycznością statyczną .ObciąŜenie wiatrem (w zakresie pkt 3.Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi Wentylacja budynków . 3.3.2. 4 PN-B-03430:1983 powierzchni .Izolacja cieplna przewodów. 2.Liniowy współczynnik przenikania ciepła .5.1) Wentylacja i klimatyzacja .2.2.3-2.Metoda obliczania Mostki cieplne w budynkach . Biuro Projektowe 172/184 . instalacji i urządzeń .1 i 4.Wymagania techniczne i badania przy odbiorze (w zakresie pkt 3. spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły . 2 PN-B-02403:1982 18 § 135 ust.10) Ogrzewnictwo . PN-B-02411:1987 2a 20 21 § 136 ust.Kotłownie wbudowane na paliwo stałe Wymagania (w zakresie pkt 2.2) ObciąŜenia w obliczeniach statycznych .10-2. oznaczanie (w zakresie rozdziału 4) Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania NNDOM -Nasz Nowy DOM.Wymagania (z wyjątkiem pkt 5.1-2.Wymagania dotyczące elementów sieci przewodów ułatwiających konserwację systemów przewodów Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej Wymagania.pobrano z www.4. 1 PN-B-10425:1989 24 § 142 ust.2.1.4.9-2. 4 PN-B-02421:2000 19 § 136 ust.5.Kotłownie wbudowane na paliwo stałe Wymagania (w zakresie pkt 2. 5 PN-EN 12097:2007 32 § 154 ust. 2.3-2.Metody obliczania Cieplne właściwości uŜytkowe budynków .Wymagania i badania odbiorcze (w zakresie pkt 2.1.Wymiana ciepła przez grunt .Ochrona obiektów.1. armatury i urządzeń .1.1.1-2.Metoda obliczania projektowego obciąŜenia cieplnego Cieplne .1.3.1. 1 PN-B-02011:1977 PN-B-03430:1983 26 § 147 ust.Wymagania Przewody dymowe. 2 PN-B-02411:1987 § 136 ust.6 i 2.2.Sieć przewodów .

Przewody gazowe dla budynków Maksymalne ciśnienie robocze Ł 5 bar .8.3 z wyłączeniem 2.1.Zalecenia funkcjonalne (w zakresie pkt 4.Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona przeciwporaŜeniowa Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .3.Wymagania (w zakresie pkt 2.2.1 i 5.Wymagania (w zakresie pkt 2.3.2.1 i 4.Oświetlenie miejsc pracy .Wybór środków ochrony przeciwporaŜeniowej w zaleŜności od wpływów zewnętrznych Znaki bezpieczeństwa . 1 PN-B-02431-1:1999 41 § 180 PN-HD 308 S2:2007 PN-IEC 364-4-481:1994 PN-N-01256-02:1992 PN-B-02151-02:1987 PN-B-02171:1988 PN-E-05010:1991 PN-E-05115:2002 PN-E-08501:1988 PN-EN 12464-1:2004 PN-EN 50160:2002 PN-EN 50310:2007 PN-IEC 60364-1:2000 PN-IEC 60364-3:2000 PN-IEC 60364-4-41:2000 PN-IEC 60364-4-42:1999 zbiorowego i uŜyteczności publicznej . 1 PN-EN 1359:2004 PN-B-03430:1983 39 § 170 ust. Biuro Projektowe 173/184 .3) Ogrzewnictwo .Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo .4 i 2.Jakość gazu dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczej (w zakresie rozdziału 2) Przetwory naftowe .3.5) Gaz ziemny .4.Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach . PN-EN 1775:2001 1a 35 36 § 163 ust.Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niŜ 1 .3.2.Zakres.Wymagania (z wyjątkiem pkt 5.2.1.3.Ewakuacja Akustyka budowlana .nndom.3.Rury o klasie wymagań A Dostawa gazu .2 oraz załącznika A) Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych .Przewody gazowe dla budynków Maksymalne ciśnienie robocze Ł 5 bar .2.Tablice i znaki bezpieczeństwa Światło i oświetlenie . 2.Gazomierze miechowe Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej .3.Zalecenia funkcjonalne (w zakresie pkt 4.2.pl I Warunki techniczne. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie PN-B03430:1983/Az3:2000 34 § 157 ust.C4 (w zakresie rozdziału 3) Dostawa gazu .2 z wyłączeniem 2. 1 PN-B03430:1983/Az3:2000 40 § 176 ust.2.pobrano z www. 2.Ustalanie ogólnych charakterystyk Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Dobór środków ochrony w zaleŜności od wpływów zewnętrznych .3.Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyŜszym od 1 kV Urządzenia elektryczne .Ochrona przed skutkami NNDOM -Nasz Nowy DOM.Gazy węglowodorowe . 2.2.5 oraz pkt 2. 2 PN-C-04753:2002 PN-C-96008:1998 § 163 ust.9 i 2.1. 2.14) Identyfikacja Ŝył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .8.1 i 4.Gazy skroplone C3 . przedmiot i wymagania podstawowe Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . 2 PN-EN 10208-1:2000 37 § 163 ust.Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa .2.8.2 oraz załącznika A) Gazomierze . 4 PN-EN 1775:2001 38 § 166 ust.1.

Uziemienia i przewody 60364-5-54:1999 ochronne PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Stosowanie środków 60364-4-473:1999 ochrony zapewniających bezpieczeństwo .Dobór i PN-IEC montaŜ wyposaŜenia elektrycznego .Ochrona PN-IEC dla zapewnienia bezpieczeństwa .Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa .Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa .Ochrona przed obniŜeniem 60364-4-45:1999 napięcia Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Stosowanie środków PN-IEC ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa .ObciąŜalność prądowa 60364-5-523:2001 długotrwała przewodów Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .pl I Warunki techniczne.Dobór i 60364-5-51:2000 montaŜ wyposaŜenia elektrycznego .Aparatura rozdzielcza i 60364-5-53:2000 sterownicza Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Dobór i NNDOM -Nasz Nowy DOM.Ochrona PN-IEC dla zapewnienia bezpieczeństwa .Dobór i PN-IEC montaŜ wyposaŜenia elektrycznego . Biuro Projektowe 174/184 .Ochrona PN-IEC dla zapewnienia bezpieczeństwa .Środki ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona przed prądem 60364-4-43:1999 przetęŜeniowym Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona instalacji niskiego napięcia przed 60364-4-442:1999 przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Urządzenia do ochrony 60364-5-534:2003 przed przepięciami Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona przeciwpoŜarowa PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona PN-IEC dla zapewnienia bezpieczeństwa .Postanowienia 60364-4-47:2001 ogólne .Postanowienia ogólne PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .pobrano z www.Ochrona przed PN-IEC przepięciami Ochrona przed zakłóceniami 60364-4-444:2001 elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Dobór środków ochrony w 60364-4-482:1999 zaleŜności od wpływów zewnętrznych .Środki ochrony przed prądem przetęŜeniowym Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Odłączanie izolacyjne i 60364-4-46:1999 łączenie Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .nndom.Ochrona PN-IEC dla zapewnienia bezpieczeństwa . jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oddziaływania cieplnego Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa .Dobór i PN-IEC montaŜ wyposaŜenia elektrycznego .Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Dobór i PN-IEC montaŜ wyposaŜenia elektrycznego .Aparatura rozdzielcza i 60364-5-537:1999 sterownicza .Dobór i 60364-5-52:2002 montaŜ wyposaŜenia elektrycznego .Oprzewodowanie Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona przed PN-IEC 60364-4-443:1999 przepięciami .Dobór i PN-IEC montaŜ wyposaŜenia elektrycznego .Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa .Ochrona przed PN-IEC przepięciami .

Wymagania PN-IEC 60364-7dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji . Biuro Projektowe 60364-5-548:2001 175/184 .Część 7PN-HD 715: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 60364-7-715:2006 lokalizacji . jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie montaŜ wyposaŜenia elektrycznego .Instalacje oświetleniowe o bardzo niskim napięciu Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną.Wymagania 60364-7-707:1999 dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Wymagania PN-IEC dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji .Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Wymagania PN-IEC dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji 60364-7-701:1999 Pomieszczenia wyposaŜone w wannę lub/i basen natryskowy Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . oznaczanie i identyfikacja .pl I Warunki techniczne.Wymagania PN-IEC dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji .703: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji .Wymagania PN-IEC dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji .nndom.Dobór i PN-IEC montaŜ wyposaŜenia elektrycznego . 7 PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia .Oświetlenie awaryjne NNDOM -Nasz Nowy DOM.Dobór i PN-IEC montaŜ wyposaŜenia elektrycznego .Wspólne PN-EN aspekty instalacji i urządzeń 61140:2005/A1:2008 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania elektrycznego .pobrano z www.Instalacje 60364-7-705:1999 elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Inne wyposaŜenie 60364-5-559:2003 Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Pomieszczenia i kabiny zawierające ogrzewacze 703:2007 sauny Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Baseny 702:1999+Ap1:2002 pływackie i inne Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Dobór i PN-IEC montaŜ wyposaŜenia elektrycznego Instalacje 60364-5-56:1999 bezpieczeństwa PN-HD Instalacje elektryczne niskiego napięcia .Instalacje na 60364-7-704:1999 terenie budowy i rozbiórki Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Wymagania PN-IEC dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji .Wymagania PN-IEC dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji .Wymagania PN-EN 61293:2000 bezpieczeństwa 42 § 181 ust.Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) PN-EN 61140:2005 Ochrona przed poraŜeniem prądem elektrycznym .Oznaczenia PN-EN 60445:2002 identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń Ŝył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu PN-EN 60446:2004 człowieka z maszyną.Instalacje 60364-7-714:2003 oświetlenia zewnętrznego Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Część 7PN-HD 60364-7. oznaczanie i identyfikacja .Przestrzenie 60364-7-706:2000 ograniczone powierzchniami przewodzącymi Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Część 6: 60364-6:2008 Sprawdzanie Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Inne wyposaŜenie 60364-5-551:2003 Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie PN-EN 50172:2005 PN-IEC 60364-5-56:1999 43 § 184 ust. 2 46 § 187 ust.Część 1: Wymagania ogólne Metoda badania palności cienkich przewodów i kabli bez PN-EN 50200:2003 ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczających Akustyka budowlana .Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego .ObciąŜenia stałe ObciąŜenia budowli .Ochrona obostrzona Ochrona odgromowa obiektów budowlanych . 4 PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych .Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa .Część 3: Wymagania dotyczące urządzeń do ograniczania 61312-3:2004 przepięć (SPD) PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . konserwacja i 61024-1-2:2002 sprawdzanie PN-IEC Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym 61312-1:2001 .Zasady ogólne PN-IEC .2.Wymagania ogólne Ochrona odgromowa obiektów budowlanych .Dobór i 60364-5-52:2002 montaŜ wyposaŜenia elektrycznego .Część 2: Ekranowanie obiektów.Oprzewodowanie PN-EN 1363-1:2001 Badania odporności ogniowej .ObciąŜenia zmienne technologiczne PN-B-02003:1982 Podstawowe obciąŜenia technologiczne i montaŜowe ObciąŜenia budowli .nndom.Ochrona specjalna Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Przewodnik B .ObciąŜenia suwnicami pomostowymi..Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych 1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych .Projektowanie. 5 § 196 ust.Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego Instalacje bezpieczeństwa Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona przed hałasem pomieszczeń PN-B-02151-02:1987 w budynkach .Zasady ogólne Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym PN-IEC/TS (LEMP) .Zasady ogólne PN-IEC 61024-1.Zasady ogólne PN-IEC 610241:2001/Ap1:2002 PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych .5) Ochrona odgromowa obiektów budowlanych . 3 PN-E-05003-01:1986 PN-E-05003-03:1989 PN-E-05003-04:1992 PN-IEC 60364-4-443:1999 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . 2 PN-IEC 60364-5-54:1999 44 § 184 ust.pl I Warunki techniczne. PN-B-02005:1986 wciągarkami i wciągnikami PN-B-02010:1980 PN-BObciąŜenia w obliczeniach statycznych . połączenia 61312-2:2003 wewnątrz obiektów i uziemienia Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym PN-IEC/TS . montaŜ.Uziemienia i przewody ochronne (w zakresie pkt 542.pobrano z www.Zasady ustalania wartości PN-B-02001:1982 ObciąŜenia budowli .ObciąŜenia zmienne technologiczne PN-B-02004:1982 ObciąŜenia pojazdami ObciąŜenia budowli . Biuro Projektowe 176/184 .ObciąŜenie śniegiem 02010:1980/Az1:2006 NNDOM -Nasz Nowy DOM.Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi 45 § 186 ust. 3 47 § 187 ust. 2 i3 48 49 § 204 ust.Ochrona przed przepięciami .Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach PN-B-02000:1982 ObciąŜenia budowli .

Połączenia z fundamentami Projektowanie i wykonanie Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych i Ŝebrowych .Obliczenia statyczne i projektowanie Konstrukcje betonowe.pobrano z www.Ocena zapalności mebli tapicerowanych .Część 58: Próba odporności ogniowej drzwi przystankowych Meble .Ocena zapalności mebli tapicerowanych .Obliczenia statyczne i projektowanie Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe statyczne i projektowanie Obliczenia 50 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowych Eurokod 5:Projektowanie konstrukcji drewnianych Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych (wszystkie części norm) Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania PN-EN 81-58:2005 dźwigów .ObciąŜenia zmienne środowiskowe ObciąŜenie oblodzeniem ObciąŜenia budowli .nndom.pl I Warunki techniczne.Obliczenia statyczne i projektowanie Konstrukcje stalowe .Część 2: PN-EN 1021-2:2007 Źródło zapłonu: równowaŜnik płomienia zapałki Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje .Posadowienie bezpośrednie budowli Obliczenia statyczne i projektowanie Konstrukcje drewniane .Obliczenia statyczne i projektowanie Konstrukcje betonowe.pkt 2) PN-B-02855:1988 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków .ObciąŜenie wiatrem ObciąŜenie budowli .Część 1-2: PN-EN 1991-1-2:2006 Oddziaływania ogólne . Ŝelbetowe i spręŜone wykonywane z kruszywowych betonów lekkich .Obliczanie gęstości obciąŜenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu PN-B-02852:2001 trwania poŜaru (w części dotyczącej gęstości obciąŜenia ogniowego .ObciąŜenia zmienne środowiskowe ObciąŜenie temperaturą Konstrukcje i podłoŜa budowli . jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie PN-B-02011:1977 PN-B-02013:1987 PN-B-02014:1988 PN-B-02015:1986 PN-B-03001:1976 PN-B-03002:2007 PN-B-03020:1981 PN-B-03150:2000 PN-B03150:2000/Az1:2001 PN-B03150:2000/Az2:2003 PN-B03150:2000/Az3:2004 PN-B-03200:1990 PN-B-03215:1998 PN-B-03230:1984 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych .Obliczenia statyczne i projektowanie PN-B-03263:2000 PN-B-03264:2002 PN-B03264:2002/Ap1:2004 PN-B-03300:2006 PN-B03300:2006/Ap1:2008 PN-EN 1990*): PN-EN 1991*): PN-EN 1992*): PN-EN 1993*): PN-EN 1994*): PN-EN 1995*): PN-EN 1996*): PN-EN 1997*): PN-EN 1999*): § 208 § 208a Konstrukcje stalowe . Biuro Projektowe 177/184 .Projektowanie i obliczanie Grunty budowlane .Oddziaływania na konstrukcje w warunkach poŜaru Ochrona przeciwpoŜarowa budynków .Badania i próby . Ŝelbetowe i spręŜone .ObciąŜenie gruntem ObciąŜenia budowli .Ogólne zasady obliczeń Konstrukcje murowe .Część 1: PN-EN 1021-1:2007 Źródło zapłonu: tlący się papieros Meble .Metoda badania NNDOM -Nasz Nowy DOM.

pobrano z www.nndom.pl I Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

51 52

53

54 55

56 57

wydzielania toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów Ochrona przeciwpoŜarowa budynków - Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany PN-B-02867:1990 (w części dotyczącej ścian zewnętrznych przy działaniu ognia od strony elewacji) Wyroby włókiennicze - Zachowanie się podczas palenia PN-EN ISO 6940:2005 Wyznaczanie zapalności pionowo umieszczonych próbek Wyroby włókiennicze - Zachowanie się podczas palenia PN-EN ISO 6941:2005 Pomiar właściwości rozprzestrzeniania się płomienia na pionowo umieszczonych próbkach Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów PN-EN 13501-1:2008 budynków - Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów PN-EN 13501-2:2008 budynków - Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 3: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej wyrobów i elementów stosowanych w PN-EN 13501-3:2007 instalacjach uŜytkowych w budynkach: ognioodpornych przewodów wentylacyjnych i przeciwpoŜarowych klap odcinających Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 4: Klasyfikacja na podstawie wyników PN-EN 13501-4:2008 badań odporności ogniowej elementów systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów PN-EN 13501- budynków - Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników 5:2006/AC:2008 badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania § 253 ust. 1 PN-EN 81-72:2005 dźwigów - Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych - Część 72: Dźwigi dla straŜy poŜarnej § 258 ust. Wyroby włókiennicze - Zachowanie się podczas palenia PN-EN ISO 6940:2005 1a Wyznaczanie zapalności pionowo umieszczonych próbek Wyroby włókiennicze - Zachowanie się podczas palenia PN-EN ISO 6941:2005 Pomiar właściwości rozprzestrzeniania się płomienia na pionowo umieszczonych próbkach Meble - Ocena zapalności mebli tapicerowanych - Część 1: § 261 pkt 1 PN-EN 1021-1:2007 Źródło zapłonu: tlący się papieros Meble - Ocena zapalności mebli tapicerowanych - Część 2: PN-EN 1021-2:2007 Źródło zapłonu: równowaŜnik płomienia zapałki Ochrona przeciwpoŜarowa budynków - Metoda badania wydzielania toksycznych produktów rozkładu i spalania PN-B-02855:1988 materiałów Badania ogniowe - Małe kominy - Badania w podwyŜszonych § 266 ust. 2 PN-B-02870:1993 temperaturach § 287 pkt 4 PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa - Ewakuacja Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach PN-N-01256-5:1998 ewakuacyjnych i drogach poŜarowych Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki PN-ISO 7010:2006 bezpieczeństwa - Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach uŜyteczności publicznej § 287 pkt 6 patrz: Polskie Normy powołane w § 180 § 288 pkt 5 PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa - Ewakuacja Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach PN-N-01256-5:1998 ewakuacyjnych i drogach poŜarowych

NNDOM -Nasz Nowy DOM, Biuro Projektowe

178/184

pobrano z www.nndom.pl I Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

58 § 288 pkt 7 59 § 298 ust. 1 60 § 305 ust. 2 61 § 324

62 § 325 ust. 1

63 § 325 ust. 2

64 § 326 ust. 1

65 § 326 ust. 2

Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa - Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach uŜyteczności publicznej patrz: Polskie Normy powołane w § 180 ObciąŜenia budowli - ObciąŜenia zmienne technologiczne PN-B-02003:1982 Podstawowe obciąŜenia technologiczne i montaŜowe (w zakresie pkt 3.6) Ochrona przed elektrycznością statyczną - Ochrona obiektów, PN-E-05204:1994 instalacji i urządzeń - Wymagania Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń PN-B-02151-02:l987 w budynkach - Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoŜe na PN-B-02170:1985 budynki PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń PN-B-02151-02:1987 w budynkach - Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoŜe na PN-B-02170:1985 budynki PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz PN-B-02151-3:1999 izolacyjność akustyczna elementów budowlanych Wymagania (w zakresie pkt 1, 2, 6, 8 i 9.) Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń PN-B-02151-02:1987 w budynkach - Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach Akustyka budowlana - Metody pomiaru dźwięku A w PN-B-02156:1987 budynkach PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Część 4: PN-EN ISO 140-4:2000 Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Część 5: PN-EN ISO 140-5:1999 Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych ściany zewnętrznej i jej elementów Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Część 6: PN-EN ISO 140-6:1999 Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropów Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Część 7: PN-EN ISO 140-7:2000 Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych stropów Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Część 8: PN-EN ISO 140-8:1999 Pomiary laboratoryjne tłumienia dźwięków uderzeniowych przez podłogi na masywnym stropie wzorcowym Akustyka - Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Część PN-EN ISO 14012: Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków 12:2001 powietrznych i uderzeniowych podniesionej podłogi pomiędzy dwoma sąsiednimi pomieszczeniami PN-EN 20140-3:1999 Akustyka - Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i PN-ISO 7010:2006

NNDOM -Nasz Nowy DOM, Biuro Projektowe

179/184

pobrano z www.nndom.pl I Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

66

67

68

69

70

PN-EN 20140- izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Część 3: 3:1999/A1:2007 Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów budowlanych Akustyka - Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Część 9: Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków PN-EN 20140-9:1998 powietrznych, dla sufitów podwieszonych z przestrzenią nad sufitem, mierzonej pomiędzy dwoma sąsiednimi pomieszczeniami Akustyka - Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Część PN-EN 20140-10:1994 10: Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych małych elementów budowlanych Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz § 326 ust. 3 PN-B-02151-3:1999 izolacyjność akustyczna elementów budowlanych Wymagania (w zakresie pkt 1-5; 7 i 9) Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń § 326 ust. 4 PN-B-02151-02:1987 w budynkach - Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach Akustyka budowlana - Metody pomiaru dźwięku A w PN-B-02156:1987 budynkach PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach Akustyka - Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze § 326 ust. 5 PN-EN ISO 354:2005 pogłosowej Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów Załącznik nr budowlanych i elementów budynku - Temperatura 2 PN-EN ISO 13788:2003 powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej pkt 2.2.1wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa 2.2.4 Metody obliczania PN-ENV 1187:2004 Załącznik nr PN-ENV Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy 3 1187:2004/A1:2007 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów PN-EN 13501-1:2008 budynku - Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów PN-EN 13501- budynków - Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników 5:2006/AC:2008 badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy

Polskie Normy projektowania wprowadzające europejskie normy projektowania konstrukcji - Eurokody, zatwierdzone i opublikowane w języku polskim, mogą być stosowane do projektowania konstrukcji, jeŜeli obejmują one wszystkie niezbędne aspekty związane z zaprojektowaniem tej konstrukcji (stanowią kompletny zestaw norm umoŜliwiający projektowanie). Projektowanie kaŜdego rodzaju konstrukcji wymaga stosowania PN-EN 1990 i PN-EN 1991.

*)

ZAŁĄCZNIK Nr 2 STOSOWANE W ROZPORZĄDZENIU OKREŚLENIA DOTYCZĄCE PALNOŚCI IM I ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ORAZ ODPOWIADAJĄCE
NNDOM -Nasz Nowy DOM, Biuro Projektowe

180/184

C-s3. intensywnie dymiący (z wyłączeniem posadzek . D-s2. B-s3.d0.d2.d2.d1. trudno zapalny.d0.d0.d2. B-s3. B-s3. A2-s2. niezapalny.d0. C-s2. D-s3. D-s2. E.pobrano z www. A2-s2. B-s1.w tym wykładzin podłogowych) odpowiadają klasy reakcji na ogień. niekapiący.d1.d2. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie EUROPEJSKIE KLASY REAKCJI NA OGIEŃ I KLASY ODPORNOŚCI DACHÓW NA OGIEŃ ZEWNĘTRZNY 1. F A1. E-d2. Tabela 1 Określenia dotyczące Klasy reakcji na ogień zgodnie z palności stosowane w PN-EN 13501-1:2008 rozporządzeniu A1.d0. trudno Palne C-s1. C-s2.d0. D-s1.d0. Niepalne A2-s1. B-s3. A2-s2. A2-s2. łatwo zapalne D-s2. B-s3.d0.d0.d2.d1.d1. Niekapiące B-s1.d0. B-s2. A2-s3.d2.d0. A2-s3.d0. A2-s3.pl I Warunki techniczne. C-s1.d0.d0.d0. B-s3.d2. D-s1. łatwo zapalny.d1.d1.d0.d0. D-s3.d1. B-s1. B-s2.d0.d2. podane w kolumnie 2 tabeli 1. Biuro Projektowe 181/184 . C-s3.d1.d1. Samogasnące co najmniej E A2-s3.d0. C-s3.1. A2-s3.d0.d0. samogasnący.d0. C-s2.d2. D-s1.d0. A2-s3.d2.d1. Palność wyrobów (materiałów) budowlanych 1. B-s2. D-s1.d2. niezapalne B-s1. Stosowanym w rozporządzeniu określeniom: niepalny.d1. B-s3. D-s2.d1. D-s3.d2. A2-s3. A2-s1.d0.d2. A2-s1. NNDOM -Nasz Nowy DOM.d0.d0. zapalne C-s1. C-s3.d2. A2-s1. C-s2.nndom. B-s2. D-s3. zgodnie z Polską Normą PNEN 13501-1:2008 "Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień".d1.d1. C-s1.

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Intensywnie dymiące C-s3. . Tabela 2 Klasy reakcji na ogień Określenia dotyczące palności stosowane w zgodnie z PN-EN 13501rozporządzeniu 1:2008 Niepalne A1fl. podane w kolumnie 2 tabeli 2.wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogień: A1.d1. C-s3.d0. A2-s1. F 1.nndom. Efl. Intensywnie dymiące Efl.d1. A2-s3. niezapalny. 2. Bs2.d0 oraz Bs-3.d2.1.d2.pobrano z www. A2fl-s2 Trudno zapalne Bfl-s1.d0. których wykazy zawarte są w decyzjach Komisji Europejskiej publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.d0. D-s3.d0 oraz B-s3. określenia odnoszą się takŜe do wyrobów (materiałów) budowlanych uznanych za spełniające wymagania w zakresie reakcji na ogień. A2-s3. zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1:2008 "Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków .d0.1.d0. trudno zapalny. 2.d0.d0 A2-s2. B-s1. Stosowanym w rozporządzeniu określeniom: niepalny. Cfl-s1. i 1. Słabo rozprzestrzeniającym ogień elementom budynku odpowiadają elementy: NNDOM -Nasz Nowy DOM.2. Cfl-s2 Łatwo zapalne Dfl-s1. intensywnie dymiący dotyczącym posadzek (w tym wykładzin podłogowych) odpowiadają klasy reakcji na ogień. E. bez potrzeby prowadzenia badań.2. C-s3. Bs2. Biuro Projektowe 182/184 . D-s3.d0.d0. przy czym warstwa izolacyjna elementów warstwowych powinna mieć klasę reakcji na ogień co najmniej E.d0. Rozprzestrzenianie ognia przez elementy budynku z wyłączeniem ścian zewnętrznych przy działaniu ognia z zewnątrz budynku 2. Ffl A2fl-s2. Bfl-s2. Dfl-s2.pl I Warunki techniczne. A2fl-s1. Cfl-s2. Ffl Uwaga: Stosowane w pkt 1. A2-s2.Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień". E-d2.d0.2.d0.stanowiące wyrób o klasie reakcji na ogień: A1. B-s1. D-s3. Bfl-s2. Dfl-s2. Nierozprzestrzeniającym ognia elementom budynku odpowiadają elementy: . A2-s1.

przy czym warstwa izolacyjna elementów warstwowych powinna mieć klasę reakcji na ogień co najmniej E. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie . bez potrzeby przeprowadzenia badań.stanowiące wyrób o klasie reakcji na ogień: C-s1. .d0.d0. podano w tabeli 3.d0 oraz BL-s3.d0.d0.d0. A2L-s3. . których wykazy zawarte są w decyzjach Komisji Europejskiej publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.d0. BL-s2. A2L-s1.pobrano z www. C-s2. Warunki i kryteria techniczne dla przekryć klasy BROOF (t1).d0 oraz D-s1.1. A2L-s3.d0.d0. 2) klasy BROOF. kanalizacyjnym i grzewczym oraz ich izolacjom cieplnym odpowiadają: .d0.d0.wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogień: C-s1. Biuro Projektowe 183/184 . Nierozprzestrzeniającym ognia przekryciom dachów odpowiadają przekrycia: 1) klasy BROOF (t1) badane zgodnie z Polską Normą PN-ENV 1187:2004 "Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy".przewody i izolacje stanowiące wyrób o klasie reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1:2008: A1L.d0. uznane za spełniające wymagania w zakresie odporności wyrobów na działanie ognia zewnętrznego. BL-s2.pl I Warunki techniczne. wodociągowym.d0. o których mowa w pkt 1.70 m zasięg zniszczenia (na zewnątrz i wewnątrz dachu) Warunki i kryteria dla klasy BROOF (t1) (konieczne spełnienie wszystkich wymienionych poniŜej) NNDOM -Nasz Nowy DOM. przy czym warstwa izolacyjna elementów warstwowych powinna mieć klasę reakcji na ogień co najmniej E. A2L-s2. A2L-s2.przewody i izolacje wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogień: A1L. C-s2. C-s3.d0.d0. Tabela 3 Grupy kryteriów zasięg zniszczenia (na zewnątrz i wewnątrz dachu) w górę dachu < 0.d0.d0 oraz BL-s3. Rozprzestrzenianie ognia przez przewody i izolacje cieplne przewodów instalacyjnych stosowanych wewnątrz budynku Nierozprzestrzeniającym ognia przewodom wentylacyjnym.nndom.d0.d0 oraz D-s1. badanie 1. C-s3. BL-s1. BL-s1. 4. Rozprzestrzenianie ognia przez przekrycia dachów 4. 3. A2L-s1.

20 m brak palących się lub Ŝarzących się cząstek penetrujących konstrukcję dachu brak pojedynczych otworów przelotowych o powierzchni 2 penetracja ognia > 25 mm do wewnątrz suma powierzchni wszystkich otworów przelotowych < 4.2. Przekrycia dachów spełniające kryteria grupy b i niespełniające jednego lub więcej kryteriów grupy a klasyfikuje się jako słabo rozprzestrzeniające ogień. Biuro Projektowe 184/184 .pobrano z www. Przekrycia dachów klasy FROOF(t1) klasyfikuje się jako przekrycia silnie rozprzestrzeniające ogień NNDOM -Nasz Nowy DOM.pl I Warunki techniczne. 4.nndom.80 m brak palących się materiałów (kropli lub odpadów stałych) spadających od strony eksponowanej boczny zasięg ognia nie osiąga krawędzi mierzonej strefy (pasa) maksymalny zasięg (promień) zniszczenia na dachach płaskich (na zewnątrz i wewnątrz dachu) < 0.3.60 m maksymalny zasięg zniszczenia na skutek spalania (na zewnątrz i wewnątrz dachu) < 0. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w dół dachu < 0.500 mm2 budynku brak wewnętrznego spalania w postaci Ŝarzenia Grupa b 4.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->