Cena numeru ł 15 ł pocztowa uIszczona rycza!

'lem
Nr 52
Warszawa, 24 kwietnia
1947 roku
Rok XXVI
· MONITOR POLSKI
OZIElliK ł RZECZYPOSPOLITEl POLSKIEJ
Redakcja, Administracja i Ekspedycja: Warszawa, uL ł ł 11, tel. 89-640. ł Redakcji w Ł uli. Piotrkowska 133, tel. 139-31.
ę .. Monitora Polskiego" ą wszystkie ł P.A;P.: KRAKOW, Rynek KleParski 4; KATOWICE, Jana 11; POZNAN, Piera-ckiego 8; BYDGOSZCZ,
Libelta 4; LUBLIN, Spokojna 4; KIELCE, Focha 39; rORUN. Lazienna I; SZCZECIN, ul. 5-go Lipca 9; SOPOT, Grunwaldzka 4/6; Ł Widawska 30; OLSZTYN,
l-go Maja I; Ł Grottgera 2; Konto czekowe I 4797 PKO - Warszawa.
Ś Ć Ł Ę
ą ł Naczelnych
Poz. 362. ł Prezydium Krajowej Rady
Narodowej z· dnia 19 lipca 1946 r. o odznaczenilach
pracowników Ministerstwa Ż i Handlu Zagra-
nicznegoza ł ł ż na polu organizacji ad-
ministaracji ń '
Poz. 363, ł Prezydium Krajowej Rady Na-
rodowej z dnila 19 lipca 1946 r. o odznaczeniach oby-
wateli za ł ś ć ą przy utrwaleniu de-
mokratycznych form ń ś polskiej.
Poz. 364. ł Prezydium Krajowej Rady
Narodowej z dnia 7 sierpnia 1946 r. o odznaczeniach
ł oficerów i szeregowych 27 ą Bu-
downictwa Obronnego Armii Czerwonej b. ł
ruskiego Frontu, za wybitne ł ł ż w dzie-
le budowy mostów, przepraw I rozminowania Pra-
gi, Warszawy i szeregu innych ś na te-
renie Polski.
Poz. 365. ł 'Prezydium . Krajowej Rady
Narodowej z dnia 8 sierpnia 1946 r. o odznaczeniach
oficerów i szeregowych Wojsk Lotniczych, za gorli-
ą ę i sumienne ł ą ł ż
bowych.
Poz. 366. ł Prezydium Krajowej Rady Na-
fQdo\Vej dnita 19 sietpnia 1946 r. o odznaczeniach,
na ··· wnjo.sek.·. ·Ministra· .. ś ł
ł ż na' polu ł ś ś i kultural-
nej.
. Poz. 367. ł Prezydium Krajowej Rady ą
rodowej z dnia tl ź 1946 r. o odznacz(l.-
niach obywateli za ą ę przy ą
Muzeum Wojska Polskiego w okresie od ł
1945 r. do ź 1946 r.
Poz. 368. ł Prezydium Rady Narodowej
z dnia 8 ź 1946 r. o odznaczeniach pri-
cowników ń '
Poz. 369. ł Prezydium Krajowej Rady
Narodowej z dnia 19 sierpnia 1946 r. o odznacze-
niach oficerów, podoficerów i szeregowych za gorli-
ą ę i sumienne ł ą ł ż
bowych.
Poz. 370. ł p,'ezydium Krajowej Rady
Narodowej z. dnia 17 ź 1946 r. o nada-
niach ń za bohaterskie czyny i dzielne za-
chowanie ę w walce z niemieckim ź ź ą oraz
:ta. ą ę i sumienne ł ą
ł ż
Poz. 371. ł Prezydium Krajowej Rady
Narodowej z dnia 20 grudnia 19460 nadaniach cd-
ń za bohaterskie czyny i dzielne zachowanie
ę w walce z niemieckim ź ź ą oraz za ą
ę i sumienne ł ą ł ż
wych.
Poz. 372. ł Prezydium Krajowej Rady
Narodowej z dnia 16 stycznia 1947 r. o odznacze-
niach matek licznego potomstwa na wniosek War-
szawskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej.
Poz. 373. ł Prezydium Krajowej Rady ·Na-
rodowej z dnia 16 stycznia 1947 r. o odznaczeniach,
na wniosek Warszawskiej WojeWódzkiej Rady Naro-
dowej, obywateli, którzy ż ł 50 lat w
jednym ą ł ż ń
Poz. ą Prezydenta Rzeczpos-
politej Polskiej. z dnia l marca 1947 o odznacze-
niach, na wniosek Warszawskiej Wojewódzkiej Rady
Narodowej, obywateli, którzy ż ł 50
lat w jednym ą ł ż ń
PQz. 385. ą Prezydenta Rzeczpos-
politej Polskiej z dnia 1 marca 1947 r. odznaczeniach,
na wniosek Warszawskiej Wojewódzki'ej Rady Naro-
dowej, matek licznego potomstwa.
Poz. 386. ą Prezydenta Rzeczpos"
politej Polskiej z dnia 1 marca 1947 r. o odznacze-
niach, na wniosek Krakowskiej Wojewódzkiej Rady
Narodowej, obywateli; którzy ż ł 50 lat
w jednym ą ł ż ń
Poz. 374. ł Prezydium Krajowej Rady Na-
rodowej z dnia 16 stycznia 1947 r. o odznaczeniach,
na wniosek ń Wojewódzkiej Rady Naro-
dowej, matek licznego potomstwa. Poz. 387. ą Prezydenta Rzeczpos-
. ..• politej z dnia l marca 1947 r. o odznaczenilach, na
Poz. 3:5. ł PrezydIUm Krajowej Rady wniosek Krakowskiej Wojewódzkiej Rady Narodo-
N.arodoweJ z .dma 16 ł .1947. r.,o wej matek licznego potomstwa.
mach, na wmosek PoznanskteJ WOJewodzkteJ Rady ,
Narodowej, obywateli, którzy ż ł 50 Poz. 388. ą Prezydenta Rzeczpos·
lat w jednym ą ł ż ń politej Polskiej z dnia l marca 1947 r. o odznacze--
Poz. 376. ł Prezydium Krajowej Rady ni'ach, na .wniosek Wojewódzkiej Rady
Na'rodcwej z dnia 16 stycznia 1947 r. o odznacze- Narodowej, matek hcznego potomstwa.
ni ach, na wniosek ł Wojewódzkiej Rady Poz. 389. ą Prezydenta Rzeczpos-
Narodowej, matek licznego potomstwa. politej Polskiej z dnia l marca 1947 r. o odznacze-
Poz. 377. ł Prezydium Krajowej Rady niach, na wniosek Krakowskiej ł Rady
Narodowej z dnia 23 stycznIa 1947 r. o odznacze- Narodowej, ł licznego potomstwa.
oiach, na wniosek Pomorskiej · Wojewódzkiej Rady Poz. 390. ą Prezydenta Rzeczpos-
Narodowej, matek licznego potomstwa. poDtej 'Polskiej z dnia l marca 1947 r. Q odznacze-
·pói . . 318.. Uchwala 'p'rezyditim . kady 'ni"tth na wniosel{ Katowicki'ej Wojewódzkiej Rady
Narcdowej z dnia 3 lutego 1947 r. o odznaczeniu za Narodowej, matek licznego potomstwa.
ą ę ą w teatrach. Poz. 391. ą Prezydenta Rzeczpos-
Poz. 379, ą Prezydenta Rzeczpos'" Polskiej z dnia l marca 1947 r. o odznaczel-
po litej Polskiej z dnia 1 marca 1947 r. o odznacze- niach, na terenie Pruszkowa, obywateli, którzy prze-
niach, na wniosek Krakowskiej Wojewódzkiej Rady ż ł 50 lat w jednym ą ł ż ń
Narodowej, matek licznego potomstwa.
Poz. 392. ą Prezydenta Rzeczpos-
Poz. 380. ą Prezydenta Rzeczpos- poliej Polskiej z dnia l marca 1947 r. o odznacze-
politej Polskiej z dnia l marca 1947 r. o' odznacze- nilach na terenie Pruszkowa, matek licznego potom-
ni ach, na wniosek Krakowskiej Wojewódzkiej Rady t
swa ..
Narodowej, obywateli którzy ż ł 50 lat
w jednym ą ł ż ń Poz. 393. ą Prezydenta Rzeczpos-
politej Polskiej z dnia 3 marca 1947 r. o odznacze-
Poz. 381. ą Prezydenta Rzeczpos- niach, na wniosek Ł Wojewódzkiej Rady Na-
poliltej Polskiej z dnia 1 marca 1947 r. odznaczeniaclJ rodowej, obywateli, którzy ż ł 50 lat
na wniosek Warszawskiej Wojewódzkiej Rady Na- w jednym ą ł ż ń
rodowej, matek licznego potomstwa.
Poz. 382. ą Prezydenta Rzeczpos- Poz. 394. ą Prezydenta Rzeczpos-
politej Polskiej z dnia l marca 1947 r. odznaczeniach, politej Polskiej z dnia l marca 1947 r. Q odznacze-
na wniosek Wojewódzkiej Rady Naro- niach na wniosek ń Rady
dowej, matek licznego potomstwa. Narodo.wej, obY":",
ateh
, przezyh ł 50
Poz. 383. ą Prezydenta Rzeczpospo- lat w Jednym ą ł .•
litej Polsldej z dnia 1 marca 1947 r. o odznaczeniach Poz. 395. ą Prezydenta Rzeczpospo-
na wniosek Pomorskiej Wojewódzkiej Rady NarOdO-\Iit.ej Polskiej z dnia l marca 1947 r. o odznaczeniach,
wej, obywateli którzy ż ł 50 lat w jed- na wniosek ń Wojewódzkiej Rady Narodo-
nym ą ł ż ń wej, matek licznego potomstwa.
18. Jaworski Wiktor, 9. Ł Tadeusz, 10. Modze-I Bogusi. 10. Danysz Edmund, l). Dudzik Antoni.,
Ę Jewski Zygmunt, l t. Paóski Jerzy, 12. Smidowicz 12. Firkowski Marian, 13. ł Edward, 14. Gra-
Adam, 13. Staniszkis W1told, 14. Tomaszewski Kazi- biak Feliks, 15. Gromnicki Manian, 16. ł ń Jan,
mierz, 15. Tomorowicz Jerzy, 16. Wagner Henryk, 17. Korsak Tadetlsz, .18. Kordek ł 19. Ko-
ą ł Naczelnych 17. WalIas Waldemar ps. Gabriel, 18. ź Józef, smala Julian, 20. Kowalczyk ł 21. ż
19. Zagrodzld ł 20. ł Kazimierz. I' Wal.enty, 22. Lewandowski Jan, 23. Lisowski Tadeusz
. "Emil", 24. Meirowski Wiliam, 25. MolIer Stef;:m,
SREBRNYM KRZYZEM Ł 26. ł Wojciech, 27. Swieca Lucjan, 28. St;1-
362 l. Bronzaft Jakub, 2. BujaIski ł Leon, · chowicz Józef, 29. Strzelecki Roman, 30. Tkacz Bo-
Ł ; 3. Czarnecki Erazm, 4. Ejme Zbigniew ps. liski, 5. Gar- . ł
ą Prezydium Krajowej Rady Narodowej 6. Gniewecki Antoni, 7., Goebel An-I 363
ę ą na posiedzeniu w dniu 19 lipca 1946 r., na i drze], 8. Golanski Jan, 9. Gorazdowska Jamna, 10. Hey-
wniosek Ministerstwa Zeglugi i Handlu Zagranicznego : nar Jan,. 11. H.ubel 12. KazubekCze- .1 Ł
-za ł ł ż na polu organizacji admini- ł 13; Kl]Owskl MarCIn, 14. Stefa?, 15. KO:I . ł ą Narodowej
itracji ń zostali odznaczeni ę ą ł Tadeusz, .. K<;>mar Janina, 17. ę ą na posiedzeniu dn!tJ 19 na
pracownicy Ministerstwa 2eglugi i Handlu Zagranicz- Jerz) , 18. dr. Jan.' 19. Lekki ł wmosek Prezesa Rady Mlnlstrow, za ł po-
nego: 20. Przelaskows1n. \Vltold. (Wlk!or), 21. ą przy utrwaleniu dcmol<ratycznych form ń
ł 22. Zawlstowskt ł 23. Rozyckl WI- ś po,lskiej na terenie ł kraju zostali od-
ORDEREM ODRODZENIA POLSKI V KL. told. znaczeni ę ą obywatele:
l. Lubecki Frandszek. Ą M KRZY2EM Ł
Ł KRZYZEM ZASLUGf 1. Andrzejewski Kazimierz, 2. Adamczyk Stani-
I. Borakowski Henryk, 2. Chwie}ewski Jan, 3. Dep- ł 3. Aniezak Kazimierz, 4. Baranowski Edward.!
ł ł 4. Drozdowski Marian, 5 .. Fabqaóski 5. 11. Biernacki 7. Bud: I
Franciszek, 6. Godecki Jan, 7. Jaworski Stamslaw" Aleksander, 8. Chrzanowska Mana, 9. Czerskl
ORDEREM ODRODZENIA POLSKI II KL
l. ń Jan.
ORDERI:M ODRODZENIA POLSKI III KL.
l. Kwiatkowski Eugeniusz.
/
_2_ ' _-____ ..:-__________ POLSK_I" _-_D_n_ia _ _ __ ______________ Nr. 52
ORDEREM ODRODZENIA POLSKI IV KL.
I. prof. Pi otrowski Jan Adam, 2. ń Brom-
staw, 3. prof . Szulc Stefan Aleksander 4. dr . Szulden-
frei ł 5. ł Tadeusz, 6. dr . Zuniak Jó-
zef ł
ZLOTY M KRZYZEM Ł
1 J. ppor. Pniak ł 12. ppor. Rus1n ł ł
13. ppor. Switkowski Feliks, 14. ppor. Wawruch ł
ł 15. ppor. Wincentak ł 16. chor. Du-
fajn Aleksander, 17. chor. K;ijek Teodor, 18. chor. Li-
siewicz ł J 9. chor. Rutkowski ł
20. chor. Sobik J ózef, 21. chor. Walewski Zenon,
22. st. ż Kotlet ł 23. plut. R·oman Mieczy-
ł
I . Adler ł - ś 2. Chaber Fer-
dynand, 3. Ewaryst, 4. FiHpowicz Ber- Ą M KRZYZEM Ł
nard, 5. Gut1 Jozef, 6. Herbst EmIl, 7. ę I •• . . •
ł 8. mgr ł Zyamunt 9. ł I. chor. DOOlgl€WICZ Krzysztof, 2. chor. Reszko
ł 10 Morawski 11. Osmólski 3 . st. ż ł 4. ż
Jozel, . 12. Zygmunt , 13. ł ł Krol.lko.wskl . ł 5. Slerz. Wnahs,
ł 15. ń ł Slerz . 7. plui. Sohnskl
16. Schonowltz Zofia, 17. Sommersteln Emil, 18. Szv- o. plut. Skrzynskl Ludwik, 9. plut. Sto-n Eugemusz,
ł Roman, 19. ń Janina, 20 Zaremba !O. plut. Wolski .Kazimierz, II. kpr. Matias Ryszard,
Zygmunt 21 . Zdrodowska Stefania ł 12. kpr. ą Janusz, 13. kpr. Zarzeczny Tade-
usz, 14. szer. Beiger Eugeniusz, 15. szer . Czapla Ste-
SREBRNYM KRZYZEM Ł fan , 16. szer. Bogatek Stefan, 17. szer. Dec Tadeusz,
I B'd w D t 2 B I' . M' h ł 3 C t 1
18
. szef. Dudek ł 19. szer. Grzeda Zygmunt,
. . I 0St
a
. r
o
a, . rosz ()eWICZ IC a, ' . e- 20. szer . Kalbarczyk Ryszard, 21. szer ś
, awa, 5. I Jan, 22. szer. Kotecki Jerzy, 23. sze;. ś
a e . . 9 'K T da. , Edmund, 24. szer. Lisiak Konrad, 25. szef. ń
"annf6 K'. <tI .auryc
l
Y\ . K' ł t
e
- Juli an, 26. szer. Mocny ł ł 27. szer. Paster-
nsz, . 1I10WS a a urmna, oz ows a z le a, niak Jan 28 szer p' t I St . I 29 P ,
12. Krysiak Henryk, 13. Kubik Tadeusz, 14. Lauen-. , . T " e < ams . szer. oznan-
berg Rachela, 15. Masiewicki Aleksander, 16. Miller skI ł ł 30. szer. Podczaslak Ja:
nusz
, 31. szer.
Edmund, 17. Mortimer Fryderyk, 18. ś Hen- Sendula 32 . . szer. Szmalde! '
k 19 Ol k
· J 20 P ., k J d' 21 'P 33. szer. Sh wms!o Saturnm. 34. szer . Tobl,anskl Jerzy.
ry ., . szews 1 an, . apms a . a wIga, . a- . .
ter Zofia. 22. Podgajny Eugeniusz, 23. Podgórska Techniczna ł Lotnicza:
Wanda, 24. Próchnicki Ignacy, 25 Rossman Helena,
26. Sawicki Jerzy, 27. \VeGer Jan, 28. Wilk Jakub, 35. pchor. Olech Lucjan, 36. pchoJ". Dziadek
29 Wójcik Józef Piotr, 30. Wójtowicz Aleksandra. Oswald, 37. pchor. Czysta w Tadeusz, 38. pchor. Kalski
364
Ł
ł 39. pchor. Kopica Bogdan, 40. I.?chor. Szmidt
Mari an, 41. pchoJ". Tomaczak ł 42. pchor.
ń Walentv. "-t. ż WMczak Kazimierz,
44. plut. Kryst Zpnon. 45. kpr. Gemza ł
Edmund, 17. Kowalski Józef Marcin, 18. ż Korolec
ł 19. I\uran Józef, 20. dr. ń Jerzy,
21. Lange ł 22. mgr . Klima Franciszek le-
szek, 23. Lewandowski Zygmunt "W. ą 24. dr.
Majewski ł Apoloniusz, 25. Makaruk Jan,
26. ł Stanis law, 27. dr. Mazurek Stefania,
28. ł ł 29. dr. Pazyra ł
30. Powtak ł 3 1. Regorowicz Ludwik. 32. ż
ż ł ,33. Szmytkiewicz Marian Miecz.,
34. dr. Sperczyr'lski ł 35. Staff Franciszek,
36. Staszewski ł 37. dr . Ł Józef,
38. dr. Straszewicz Stefan, 39. Ś ń ł
40. Tarskalrena, 4\. ks. ę Jan, 42. Tomaszew-
ska Anna, 43. mgr. Wójcik Józef, 44. ń Henryk,
45. dr. ż Zawadzki Józef, 46. mgr. Zytko Stefan,
47. Zbyszewska Stefania, 48. Zygler Tadeusz.
/
SREBRNYM KRZYZEM ZASLUGI
1. Abraszewska ł 2. Banaszak Dominik,
3. Bohusze·wicz Zofia, 4. Boruk ł 5. ł
ska Anna, 6. Brzost owska Marra, 7. Bubiak Tetesa,
8. Czarnecki Franciszek, 9. Ciskówna Agata, 10. <Z:y-
ń Kazimierz, 11 . dr. Derejczyk ł 12. Du-
baj ł 13. Gutry ł 14. Jakoniewski Fran-
ciszek, 15. ń AnatolilJ.l sz, 16. ż ś Stani"
ł 17. Józefowicz Bernard, 18. Kalend ł
19. ś Edmund, 20. ń Zbigniew,
21. Kesler.. Jan, 22. ń Antoni., 23. Koneczny
Zygmunt, 24. Kaniorowa Wanda, 25. Kowalski Julian
Wiktor, 26. Kowalska Natalia, 27. Kutn:ikowska Stefa-
nia, 28. Lewandowski Tadeusz, 29. Margiela Edward,
30. Ostrowski Tadeusz, 31. Pokora Lucyna, 32. S.ie-
ą ł Antoni , 33. Skórko Lucjan,
34. Smutek Jan, 35. Sobczak ł 36. ń
ska Zofia, 37. Szipper Henryk, 38. ks. ę Mie-
ł 39. Szulc Jerzy, 40. ł Lucyna,
41. Todys Zygmunt, 42. Walczak ń ł 43. Wró-
blewski Witold, 44. ż Barbara, ł
Zygmunt.
za zabezpieczenie mienia ń
Ą KRZYZEM ZASLUGr
ł ą Prezydium Krajowej Rady Narodowej 46. kpr. Karolek Henrvk. 47. kf'r. Nicyfor ł
ę ą na posiedzeniu w dniu 7 sierpnia 1946 r., na kpr . ł Jan. 49. st. szer. Muranty Kazi-
wniosek Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego, za st. szer. BaIchnerowski Edward, 51. st. szer.
wybitne ł ł ż w dziele budowy mostów, DZladowlcz Jan, 52. st. szer. ł ł 53. plut.
przepraw, rozminowaniu Pragi, Warszawy i szeregu Zebrowski Tadeusz. 54. kor. ń Mar4an,
innych ś na terenie - zostali od-I 55. st. szer. Uszkur Marian, 56. szer. Lamch Antoni,
znaczeni ę ą ł oficerowie i szere- 57. kpr. Czarnecki Stefan., 58. kpr. Skwarek ł
gowi 27 Zarzadu Bu do wnidwa Obronnego Armii 59. st. szer. ń Józef, 00. szer. Lochowski ł l . ł ń Antoni , 2. ł Wojciech, 3. Kar-
Czerwonej, b. PiiE!rw,szecro Biatoruskiego Frontu: ł 61. szer. Wiaderek Stefan, 62. st. ż Hru- ż Zenon, 4. ń Aloj:;y, 5. Narojczyk
b Kazimierz, 63. st. ż Smolucha Jerzy,! Piotr, 6. Olechniewicz Franciszek, 7. Polak ł
ORDEREM ODRODZENIA POLSKI IV KL. 64. st. ż Stocki Henryk, 65. st. ż Teper Bro- 8. ń Józef, 9. Zurawski ł ł
I. gen. oryg. Pruss Ilia.
nislaw, 66. ż ń Karol, 67. ż Kowalski
AntonJ, 68. ż KoItuniak Wiktor, 69. ż KHs
ORDEREM ODRODZENiA POLSKI V KL ł 70. ż .. Kruk ł 71. ż Sko-
. . . . . . Jan, . 72. Wasko FranCiszek, 73. plut.
2. ł mz. KrasnolbaJew AlekSIeJ, 3. ł Szczer- ! Kaczmarek Hleromm, 74. plut. Kowalski Zbigniew,
bakow Aleksander. ' 75. kpr . Dyszy ł 76. k"r. Goral ł
ZLOTYM KRZYZEl\ Ł
4. ł ż Bylejew Serafin, 5. ł mz. JudJiIn
ł 6. mjr. ż Krawcow 7.mjr. Ryss
Cezar, 8. mjr. ż Korolew Wadim, 9. mjr. Lisicyn
Naum, 10. ł ż Kulikow ł
SREBRNYM KRZYZEM ł
11. mjr. ż Borozdicz Wiktor, 12. mjr. ż JeHsie-
Jew ł 13. mjr. ż Rodowskij Lazar, 14. mjr. ż
Sorokin Borys, 15. mjif. ż KulJi,kowskij ' ł
16. mjr. Zentucha llia, 17. mjr. Silw:iestrow Roman,
18. mjr. ż Kalnickij ł 19. mjr. Popow Iwan,
20. mjr. Fieldman Arkadij, 21 . mjr. ż Panszyn Lew,
22. mjr. ż Fratkin Leonid, 23. mjtr. ł Alek-
sander, 24. mjr. Batiszewskij ł 25. mjr. Prygow
Borys, 26. mjr. Gerszman ł 27. mjr. ż Sofin-
skij Iwan, 28. mjr. Wladimirow Wladimir, 29. mjr. ż
Lewites Jefim, 30. m}r . Gogin Georgi'j, 31. kpt. ż
Tabolin ł - 32. ż arch. Dubrowin
33. kpt. ż Georgij, 34. kpt. Gorelkin Jew-
genij, 35. kpt. ż Zagalow Andrej, 36. kpt. ż Ma-
nillkow ł 37. kpt. ż P;ickol Lew, 38. kpt. ż
Finogenow Afanasiej , 39. kpt. Pawlikow WasiI,
40. kpt. ż ł 41. kpt. ż Komiej-
ko ł 42. ppor. Kaporcew ł 43. st. ż
Andrejew ł 44. st. ż SiemJenucha Georgij,
45. ż Lapunow Wasil , 46. ż Pylnow Jegor.
47. plut. Jaszczenko Mikolaj, 48. ż arch. Solowiew
Konstanty.
Ą M KRZYZEM Ł
49. szereg. Dmitrowicz Gr,igorij, 50. szereg. Pie-
trow ł 51. szereg. Czujew Iwan.
365
Ł
ą Prezydium Krajowej Rady Narodowej
ę ą na posiedzeniu w dniu 8 sierpnia 1946 r. na
wniosek Ministra Obrony Narodowej, za ą pra-
ę i sumienne ł ą ł ż
zostali odznaczeni oficerowie i szeregowi Wojsk Lot-
niczych:
'l
SREBRNYM KRZYZEM ZASLUGI
I. por. Bochniak Jan, 2. por. Hermanowski ł
ł 3. por. Martynowicz Józef, 4. por. Ziola Jan,
5. ppor ń 6. ppor. Greniek ł
sl aw. 7 ppor . Kwoka Józef, 8. ppor. Jacewicz Józef,
g ppol". ń Stefan, 10. ppor. Lecek Andrzej,
77. kpr . ń ł ł 78. kpr. Rogalew'icz
Jeny, 79. kpr. Laczmarski Ta<'feusz, 80. kpr. StmHc
Alojzy, 81 . kpr. PytIarz Jan, 82. st. szer. ń
Janusz, szer. I-'eplowski Jer7.v.
366
Ł
ł ą Prezydium Krajowej Rady Narodo.wej
ę ą na posiedzeniu w dniu 19 sierpnia 1946 r. na
wniosek Mvnistra ś odznaczeni zostali nasteou-
ą oIbywatele na terenie ł kraju. . . .
za ł na polu ł ś ś i kulturalnej
ORDEREM ODRODZENIA POLSKI III KL.
\. Biedowicz ł
ORDEREM ODRODZENIA POLSKI IV KL.
l . ż Borowski Leon, 2. ł Józef,
3. Dziewulski ł ł 4. Górski Józef, 5. Grodek
Andrzej., 6. Kolankowski Ludwik, 7. Konorski Jerzv
8. dr. Kormanowa Zanna, 9. ń Tadeusz:
10. ń ł 11 . Kuczewski ł ł
12. Kwiatkowski ł 13. Loria ł
14. ń Bogdan, 15. Niemierko ł
16. dr. Parnas Józef, 17. ń Stefan. 18. Pra-
wocheiiski Roman, 19. Schayer ł 20. Stefa-
nowski Bogdan, 21. dr . ń Witold, 22. dr . Stra-
ń Konstanty, 23. Sucharda Edward, 24. Szafer
ł ł 25. Szymanowski Zygmunt, 26. dr. T0ma-
szewski Tadeusz, 27 dr ń AJlfred, 28 Turski Sta
nislaw, 29. ł Edward, 30. dr. Wierzbicki
Wiltold, 31. dr. ś Piotr, 32. dr. Zembrzuski
Ludwik, 33. dr. Ziemnowicz ł 34. ń I
Albin, 35. ń Marian, 36. dr. ń Wa-
ł 37. ń Jan.
ORDEREM ODRODZENIA POLSKI V KL.
I . Czernichowski Edward, 2. Stebelski Adam,
3. ż Zacharewicz Olgierd.
ZLOTYM KRZYZEM Ł
l. Balicld Stefan, 2. mgr. Barhag Józef, 3. Barto-
sikówna Jadwiga, 4. ń ł 5. dr . ł
kowski Leon Ignacy, 6. ł ż Antoni, 7. dr.
Brokman ł Melania, 8. ż Dahlik ł
mierz, 9. Degen - Slósarska Zofia, 10. mgr. Esman
Tadeusz, 11 . Feliksiak ł 12. ń Adela
13. Goetel Walery, 14. ń ł GabrieI',
15. ż Jasnorzewsk.i Jerzy, 16. mgr. Kaczanowski
za ą I ę
Ą KRZYZEM ZASLUOI ,
" ' "' ': "", .. .ii't: },ij".i:!.
l. Jasek ł 2. Kami,(lski ł ą 3.' Kc.v
lo dziej Jan , 4. Krukowski ł 5. Krupka Józef,'
6. Lin ł 7. Jan, 8. Murat Józef,
9. Pawlak ł ł lO. ł ł ł
11. Sadowski Stefan, 12. Sieciechowska Maria,
);l Szczepaniak ł 14. SkUlblewski Józef,
15. Sztur ł 16. Woch Wadaw.
za usprawnienie administracji ń
ZLOTY M KRZYZEM Ł
1. Dworaczek Ryszard, 2. Kasprzyk Emil, 3. mgr.
ć Antoni, 4. Kuroczko Eustachy. 5. Ł
Antoni, 6. dr. Marowski Jerzy, 7. Nowakowa Jadwiga,
8. Pomianowski 9. Wilanowski ł ł
SREBRNYM KRZYZEM ZASLUGI
I. mgr. Buczkowski Jan, 2. ł Jan.
3. Dzierzbicki Eugeniusz, 4. ń Adam, 5. Luczak
Ludwik Mari,an, 6. Miszczak Leokadia, 7. ł .
Feliksa, 8. Robakiewicz Julia, 9. ę Janina,
10. ń Karol, l I. ń Irena, 12. Zam·
browicz Krystyna.
Ą KRZYZEM ZASLUGI
I . Burkacki Wieczorek Henryk, 2. Jurkowska Ma-
ria, 3. Kopka Franciszek Stanisflaw, 4. Modelewski
Szczepan, 5. Rogolil1ska Lucyna, 6. Rurka ł
7. Ruszczewski Lucjan ł ł 8. Stefko Zygmunt,
9. ę Józef, 10. Terpilowska Anna, I I. Witkow-
ski Zbigniew.
367
Ł
PrezyddlUm Krajowej Rady Narodowej w dniu ! l
ź uchwala na wniosek gen. dyw. Mariana
Spychaiskiego - ć za ą ę przy
ą Muzeum Wojska Polskiego w okresie od
XII. 1945 r. do X 1946 r.
Ł KRZYZEM ZASLUGl
I. Bogusz M8Jfian.
SREBRNYM KRZYZEM Ł
l . ń ł , 2. JesiJOn AUred, 3. SIu-
sarczyk Jan, 4. ń Edward.
Ą KRZYZEM Ł
I. ł Marian, 2. Kowalski Jan. 3. Pawlak
ł ł -4. Fintek ł
_____________ ...;..... __ - Dnia 24 kwietnia 1947 r.

368
Ł
Prezydium Krajowej Rady Narodowej w dni'u
ź 1946 r., uchwala na wniosek Prezesa
Rady Ministrów odZ1aczyr ę ą pracowni-
ków ń
za ł w walce !brojnej pod Lenino
KRZY2EM GRUl'\W ALDU III KL
I. ż ż ń Henryk.
za ł na polu adminislracji publicznej
Ł Ł
I. ż ń Jan.
za ą i ą prac\!,
L Chojecki Roman, 2. ł Edward, 3. Wit-
kowski Klemens. 4. ł ł
369
Ł
. ł ą Prezydium Krajowej Rady Narodowej
ę ą na posiedzeniu w dniu 19 sierpnia 1946 r.
za ą ę i wzorowe ł ą
ł ż zostali odznaczeni ę ą oficero-
wie, podoficerowie i szeregowi W. P.
ORDEREM KRZY2A GRUNWALDU III KL.
l. mjr. Zylberger Beniamin, 2. por. Jaskulski Fran-
ciszek, 3. ż podch. Radkiewicz Maciej.
KRZYZEM VIRTUTI MILITARI V KL.
l. por. Buchajster Ludwik, 2. por .. ź
Jan, 3. por. Marowski Ludwik.
ORDEREM ODRODZENIA POLSKI V KL.
\
370
Ł
Prezydium Krajowej Rady Narodowej na posIe-
dzeniu w dniu 17 ź 1946 r. ł za
bohaterskie czyny i dzielnE' zachowanie ę w walce
z niemieckim ź ź oraz za ą ę
i sumienne ł ą ł
ć
ORDER "KRZY2 GRUNWALDU" III KI
. l. mjr . Zieleniak Bogdan.
ORDER "ODRODZENIE POLSKI" IV T-(T
2. ł Flato ł ł
KRZY2 V KL. ORDERU VIRTUTI MILI r Ai-V
3. ppor. J acewicz Józef.
KRZYZ WALECZNYCH
; 4. kpt. Cypko Jerzy, 5. por. Babiez Eu
6
eo
i
usz,
6. por Cegielski Julian, 7. por. Mich'alak Jan, 3 por
Paluch Tadeusz, 9. por ł ń Ł 10 por.
Puls akowski Ryszard, 11. por. Ł ń Edward,
12. ppor . Mazurkiewicz Antoni, 13. ppor.
ski Leon, 14. ppor. Moryk ł
I
SREBRNY MEDAL Ł NA DOLU
CHWALY"
15. kpt. ł Jan, 16. por. ł Zygmunt,
17. ppor. Koniak Henryk .
SREBRNY KRZYZ Ł
18. kpt. ń Marian, 19. kpt. Raj Sergiusz,
20. por. Aponowicz Antoni, 21. por. Fiedorczuk Wa-
ł 22. por. Jackiewicz Feliks, 23. por. K0wiecki
ł 24. por. Morks Izydor Ludwik, 25 ppor.
ł ł 26. ppo!'. Bielski Zygmunt, 27. ppor.
Goworek ł 28. ppor. Jedynak Tadeusz,
29. ppor. ł Grzegorz, 30. ppor. Miltszczyk
Józef, 31. ppor. ł Waldemar, 32. chor. Den-
derski ł 32. chor. Rzepka Leopold, 34. plut.
pchr. Staniewski Edmund.
371
SREBRNY KRZY2 Ł
1. mj>r. Czeszejko - Sochacki Zygmunt, 2. ł
Koehne Zygmunt, 3. mjr. Molski Antoni, 4, mjr.
Orsik Antoni, 5. mjr. Stych Franciszek, 6. kpt. Arlet
Roman, 7. kpt. Godlewski Leon, 8. kpt. HaakU-
mund, 0. kpt. Kicia ł 10. kpt. Kubecki Józef,
11. kopt Kucharek Jan, 12. kpt. Michalec,k,i Teodor,
13. kpt. PawIka ł 14. kpt. ń Tomasz,
15. kpi. Sajenczuk Piotr, 16. kpt Siedlecki, Rajmund,
17. kpt. Siemaszko Bartosz, 18. kpt. Tallat Bohdan,
19. por. Ciszak Antoni, 20. por. Dawidowicz Leon,
21. por. Frankowski Franciszek, 22. por. ł
Tadeusz, 23. por. ł Jerzy, 24. por. Ko-
ń ł 25. por. Konopski Kazimderz, 26. por.
Kowalski Zygmunt, 27. por. ń Karol, 28. por.
Lokkaj Leon, 29. pOi. Mackow Kazimierz. 30. por.
MulIer ł 31. por. Palczak Adam, 32. por.
PierzchaIski .Roma'n, 33. pm. Swadowsk,i ł
34. flOr. Szewczyk Alfred, 35. ppor. Adamczyk Edward,
36. ppor. Chmielewski ł 37. ppor. ł ł
Eugeniusz, 38. ppor. ż Julian, 39. ppor.
Dziarski Jan, 40. ppor. Frak ł ł 41. ppor.
Jarosz Henryk, 42. ppor. Klembalski Tadeusz,
43. ppor. K
1
'emczak ł 44. ppor. Latek ł
45. ppor M0zurbewkz ł 46. ppor. Rus
ł 47. ppor. Szafaryn Kazimierz, 48. ppor.
ł ł 49. ppor. Wdowezak Teo filI ,
.s0. pDm Zieniawa Antoni. 51. chor. ń Ja-
nina, 52. chor. Majer Henryk, 53. chor. Sawicki Ro-
man, ,54 chor. Skraba Eugeni'llsz, 55. chor. Stalma-
ń Maria, 56. chm. ł NikoOden ..
Ą KRZYZ Ł
l. st. ż Borkowski Zygmunt, 2. st. ż Kolcz
August, 3. st. ż Orlikowski ł 4. si.
ż PogorzelskiAntoni, 5. st. ż Potok Ludwik,
6. ż ł ł 7. ż ł
Eugeniusz, 8. plut. Kot Stefan, 9. p1ut. Le'wandowskl
Jerz.y,.lO. plut. ń Stefan, 11. kpr. Kacprzak
KazlmIerz, 12. st. mar. KJdziawcew Borys, 13. mar.
ł Konstanty. ' . ,
372
Ł
I. mjr. Bajtner Natalia, 2. mjr. Kalinowska Irena, I
3 mjr. ń ł 4. mjr. Kroze Leonard'l
5 mjr. Przymanowski Janusz, 6. kpt. Cybulska Zofia, I UCHWAtA
7. kpt. Górski ł 8. kpt. Hakman Blanka, 9. kpt. . " .
Hrycyszyn Grzegorz, 10. kpt. ł Jan, 11. por. I . P,r-ezydliUI? Krajowej Narod?wej na posle-
_ Krajowej Rady Narodowej na posiedze-
nIU dma 16 styczma 1947 r. uchwala na wniosek Wo-
.:ewóc!zkie j Rady N ar·ochwej w Warszawie ć
ą matki licznego potomstwa:
ł Roman, 12. por. Szubert Florian, 13. ppor. I dz.emu w dn:u XII. 1946 r. ł ł za
Stankiewicz ł skIe czyny I GZ'l,elne zachowame ę w walce z nIe-
mieckim ź ź ą oraz za gorliwi! ę i sumienne
ł ą ł ż ć
Ł KRZYZEM Ł
KRZY2EM WALECZNYCH
1. mjr. Kost Jakub, 2. por. Bielankiewicz ł
S. ppor. ł Henryk, 4. ppor. Kazimiruk Ignacy,
5. ppor. Sadownik Tadeusz, 6. ż ł ł
ł 7. kpr. podch. DZliadosz ł 8. kpr. Gu-
lanowski Marian. .
SREBRNYM KRZY2EM Ł
1. por. ń Henryka, 2. por. Ciszewski Je-
rzy, 3. por. Czuchrowski Franciszek, 4. POL Nycz
Adam, 5. por. Serwatowski WUold, 6. por. Sienkiewicz
Piotr, 7. por. Szwajkowski Karol, 8. ppor. Dubrawski
Janusz, 9. ppor. ł ą Getzel, 10. ppor. Kantor Stani-
ł II. ppor. Sech Ferdynand, 12. ppor. Siedlecki
Kazimierz, 13. ppor. Zlborowski Edward, 14. chor.
ł Ryszard, 15. chor. Kaczmarek Kazimierz,
16. chor. Reinholz Antoni, 17. ż podch. ł
wek ł ł
,
Ą KRZY2EM Ł
ORDER KRZYZ GRUNWALDU III KL.
l. por. ń ł
1. Witczak KazimiNa, 2. Kostrzewska Leokadia
3. Ś ń Marianna, 4. Pawlak Paulina, 5.
kowska Mari8, 6. Idzikowska Józefa, 7. Adamowicz
J08D1na, 8. Borowska Helena.
SREBRNY M KRZYZEM Ł
ORDER ODRODZENIA POLSKI V KL. 1. Lipillska ł 2. ź ź ł
l. ł Bardach Wojdech, 2. ppbk. Brzeziiiski Wi. 3. Duszak Aleksandra, 4. ł ą Felkja 5. Grodecka
toQld, 3. ł Laskowski Franciszek, 4. ł Skibicki, . Marta, 6. Lewandowska Zofia, 7. ń Józefa,
Ludgard, 5. ł ń ł 6. mjr. Adamo- 8. Marosz.ek Franciszka, 9. ł Helena, 10. Za-
wicz ł 7. mjr. ś ń Stanislaw, 8. mjr. Mo- siewska ł 11. Wincewicz Wiktoria, 12. Ukle-
rawski Edward, 9. mjr. Wendt Edward, 10. mjr. Wy- jowa ł 13. Lewandowska Joanna, 14. Po-
rzykowski Kaml, 11. kpt. Kowalewski Zygmunt. stek Marianna, 15. Kwiatkowska Marianna, 16. Po-
KRZY2 WALECZNYCH
1. ł Zawla Iwan, 2. Freudenhaym Mie-
ł 3. kpt. ń Marcin, 4. kpt. ń
Romua·ld, 5. por. Jackowski Romuald, 6. kpt. ł
Stefan, 7. kpt. Latak ł 8. kpt. ń
Piotr, 9. por. Brze.zicki ł 10. poQr. Kogut
ł 11. por. Kowieski ł 12. por. No-
wak Jakulb, 13. por. Zajd'el Edward, 14. ppor. Sztam-
ler Beniamin, 15. ż Trzeciak Eustachy, 16. kpr.
Miezek Alojzy, 17. kpr. Tomaszek Wojciech, 18. szer.
Bamburski Bogdan.
ZLOTY KRZY2 Ł
stek Marianna, 17. Bernaciak Zofia, 18. Przepiórka
Marianna, 19. Nowak Teofila. 20. Krajdyner Helena,
21. Kucharska Teofila, 22. Tokaj Agnieszka, 23. Szulik
Marianno, 24. Kufirska Eleonora
373
Ł
Prezydium Krajowej Rady Narodowej na posiedze-
niu w dniu 16 stycznia 1947 r. uchwala na wniosek
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie - od-
ć ę ą obywateli, którzy ż prze-
ł .50 lat .w jednym ł ż ń
ZLOTYM KRZYZEM Ł
1. ł CzajnikoQw Pi.otr, 2. ł ń Jakub,
3. ł ń BoJ.es!aw, 4. ł ks. Ł l. Wasiak ł 2. Wasiak Aleksandra
ł 5. ł Mihopolski ł i, 6. ł 3 Rychlik Aleksander, 4. Rychlik Franciszka, 5.
SREBRNYM MEDALEM Ł NA POLU Szaad Albert, 7. mjr. ą ł 8. mjr kowski Leon, 6. Piórkowska Marianna, 7.
Ł ł Stefan, 9. mjr. Dmochowski ł 8. 9. :Waleckl Jozef,
l. st. ż Dorfman JÓEef, 2. ż podchor. Rab-
kaFranciszek, 3. plut. Drohomirecki Zbigniew, 4. plut.
podchor. Jaworski Tadeusz, 5. plut. Maliszewski Ru-
dolf, 6. ń Zbigniew, 7. Lutówna Kazimie-
ra, .8: Mater ł 9. Piróg MarcJIIl, 10. Tomanek
Irena, 11. Zaleszciuk Marian.
1. kpt. Ziobrowski Piotr, 2. por. Izdebski Mieczy-
ł 3. por. Lisowicz Szymon, 4. por. Siwy Kaz.imierz,
5. por. Wawryk Antoni, 6. ppor. Bujko Jan, 7. ppor.
ń 8. ppor. Ordon ł 9. ppor.
Szczypek Antoni, 10. chor. Berdyczko Józef, 11. ż
Tumkiewicz ł ł 12. plut. Dzumyk Franciszek,
10. mjr. ł ł 11. mjr. Marcinek 10. 11. 12. Cybulska
Aleksander. 12. mjr. Noskiewic7 Zbigniew. 13. mjr 13. BaCCiarelli ł 14., ć
Szewczyk ł 14. mir. Wasilewski ł 15 .. Beteher 16. Beteher Jozefa,
IS. knt Bork0wski' Zvvmpnt. I ,T; ł 18 . .. Marta, 19. ę
. omskl ł ł ,20. ę Maria, 21. Pekalski
SREBRNY MEDAl. .. ł Ż NA POLU Ą ę Anna, 23.
ł y" C1sze.<, 24. JakubowskJ Helena, 25. Za ą FranCIszek
.. ą Jadw,iga, 27. Kanabus Jan, 28. Kanabus
13. ·szer. Grabowski ł ł
I. mjr. Frieman Nikodem. 2. ppor. Ankudowicz rota.
'. ł 3. o,n>01' . K"szacki Tad('
l1
sz, 4. popor Szach-
Ą MEDALEM "ZASLU20NYM NA POLU niewkz, ł !1 chor. Perlherg ż
Ł 6. chor. T-(aro!. 7. st. sierZ.
1. plut. Kuprynowicz ł 2. plut. ł
Zygmunt, 3. plut. Wieweger Jerzy, 4. kpr. Dubrownik
Henryk, 5. kpr. Miksza Ryszard, 6. kpr. Naus Witold,
7. kpr. Pilip Eugeniusz, 8. szer. Trojanek Kazimierz.
Anam, 8 0Q'n T(11rN'
SREPPNY KRZYZ ZASUJGT poQ raz drugi
l. kpt. Kowalski ł ł 2. por. Mikoda Mi-
chai
.37"
Ł
.. . Rady Narodowe] na posie-
dzemu dma 1 i) stycznl a J 947 l'. uchwala na wniosek
Wojewó.dzkicj Ra?y. Narodowej w Poznaniu ć
ę ą matki licznego potomstwa:
_4 _________________ kwietnia 1947 1'.
Nr. &2
..
ł M KRZYZEM Ł 378
1. Banaszak Marla, 2. Blelawowska Leokadia
3. ł 4. Kosicka ł 5. UCHWALA
Emllta, 6. Królikowska Maria, 7. ń Stefa- Prezydium Krajowef Rady Narodowej na posie-
ą osoby, które ż ł ł 50 lat w jednym
ą ł ż ń
ZLOTY M KRZYZEM Ł
nla. . ' dzeniu w dniu 3. 11. 1947 r. na wniosek Ministerstwa
l. Olszewski Antoni, 2. Olszewska Jullanna.
SREBRNYM KRZY·ZEM Ł Kultury I Sztuki - uchwala ć za ą
. Gl ę ą w teatrach
384
Ą
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
.z dnia l marca 1947 r.
Ł KRZYZEM ZASLUGI po raz drugi
l. Ob. Stoma ł ł
379
Ą
Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia t marca 1947 r.
Na wniosek Wojewódzkiej Rady Narodowej w War.
szawie ą odznaczone ę ą osoby, które
ż ł ł 50 lat w Jednym ą ł ż ń
skim:
Ł KRZYZEM Ł
l. ń Helena, 2. Sosnowska Maria, 3. Smi-
glewska Kazimiera, 4. Smigaj .Antonina, 5. ł Ka-
tarzyna, 6. Rybarczyk Katarzyna, 7. Ratajczak Marla
8 .. ł Pelagia 9. Olejniczak ł 10. No=
wlcka Apolonia, II. ś Zofia, 12. ł ł
gorzata, 13. Majchrowicz Pelagia, 14. Lis Maria,
15. Lembicz Agnieszka, 16. Kunsztowicz ł
Korbal ł 18. ł Jadwiga, 19. Kie-
slmg Franciszka, 20. Kledecka Marianna, 21. ń
ska Józefa, 22. ń ł ł 23 .. ń
ł ł 24. ł Stefania, 25. ń
Zofia, 26. Królikiewicz ł 27. ł ń Ja-

Na \vcniosek Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kra-
kowie ą odznaczooo ę ą matki licznego
potomstwa:
l. Blaszkowska Julianna. 2. Blaszkowski Antoni,
3. Komoszyi1ska Augusta, 4. ń Walenty,
5. Ulanowska Walerla, 6. Ula·nowski Julian,? ń
ska Paulina, 8. ń Franciszek.
Ł KRZYZEM Ł
375
UCHWALA
KpjO\,,:ej Rady Narodowej na posie-
dzemu dOla 16 stYczma 1947 r. uchwala na wniosek
Wojewó.dzkiej Rady Narodowej w Poznaniu ć
ę ą ł którzy ż ł
50 lat w jecinym ą ł ż ń
l. Armatys Honorata, 2. ć Stefania Zofia,
3. Hetman ł 4. Jaworska Julia, 5. ć
Genowefa, 6. tapa Marla, 7. Nowak Zofia, 8. Pierdos
Barbara, 9. Rzeszuto Eleonora.
385
j
Ą
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia t marca 1947 r.
Ń M KRZYZEM Ł
l. ą Honorata; 2. Bator Helena, 3. Berbeka
Anna, 4. Cebula Weronika, 5. ą ś Maria, 6 . .ozie-
Na wniosek Wojewódzkiej Rady Narodowej w War-
szawie ą odznaczone ę ą matki licznego
potomstwa:
Ł KRZYZEM Ł dzlc Maria, 7. ą Maria, 8. Irla ZofJ.a, 9. ł
I. Rohowski Franciszek, 2. Rohowska Franciszka, Honorata, 10: Lezon \1. ż Franciszka,
3 Brukwkki ł 4. Brukwicka Anna, 5. ł

.. Nowak KaroJma,!3. SIWiec 1.4.
czyk Wincenty, 6. ł Eleonora, 7. Perekowski .luha, 15. ł Antomna, 16. WOJnlk Wirktona, 17. Ze-
Ł KRZYZEM Ł
Walenty, 8. Perekowska Michalina, 9. ł lazowska Juha.
I. Arend Konstancja, 2. Ciesielska Marianna,.
3. ń Pelagia, 4. Czajkowska Józefa, 5. Ja-
skulowska A,lbina, 6. Kaczorek Emillia. 7. ź
Józe,[a, 8. ń JlIlianna, 9. Kwiatkowska ł
Walenty, 10. Niewidziala MichaJi,na, II. Bartkowiak .
wa, 10. Krawiecka Anna, II. Liedke Weronika,
12. Maicka ł 13. Radziejewska Helena,
14. Rehmus Genowefa, 15. Roch Matylda. 16. ń
ł 17. Straus Konstancja, 18. Szulc Ana-
stazja, 19. Sulikowska Marianna, 20. Truszkowska
Kasper, 12. Bartkowiak ż 13. Konieczny Woj-
ciech, 14. Konieczna Gertruda, 15. Kaczmare.k Jan,
16. Kaczmarek ł 17. Kasprzak ł
18. Kasprza-k Anastazja, 19. Jaroszyk Jakób, 20. Jaro- .
szyk Aniela, 21. Junghan Franciszek, 22. Junghan
23. Stasik Wojciech, 24. Stasik Katarzyna,
25. ź Wojciech, 26. ź Michalina, 27. Szy-
ń Jan, 28. SzymaJ1ska Józefa, 29. ą
ł 30. ą Konstancja, 31. Cichy Fran-
ciszek, 32. Cicha Marianna.
376
UCHWALA
. ł Krajowej Rady Narodowe'j na posie-
dzeniu dnia ]6 stycznia 1947 r. na wniosek Wojewódz-
kiej Rady Narodowej we ł - uchwala od-
ć ę ą matki licznego potomstwa:
Ł KRZYZEM Ł
t. ń Anna, 2. Twarog Antonina.
SREBRNYM KRZYZEM Ł
I
'\
l. ń Katarzyna, 2. ń EmiUa,
3 Hutnicka Zofia, 4. ł Katarzyna, 5. S ta-
I10wska Anna, 6. Mazurek Emilia, 7. Bernat Anif.:fa,
8. Piwowar Barbara, 9. Bartoszewska Apolonia,
,!O. ń Franciszka, 11. ń Katarzyna,
12. ć ł ł 13. Nowak Marianna, 14. Stra-
Cecylia, 15. Walecka Seweryna, 16. Majos Wero-
mka, 17. Sadowska Maria, 18. Swistak ł
19. Worach EWR. 20. ł ł 21. ś
Maria.
377
UCHWALA
Prezydium Krajowej Rady Narodowej na poste·
dzeniu dnia 23 stycznia 1947 r. uchwala na wniosek
Pomorsk1iej Wojewódzkiej Rady Narodowej ć
ę ą matki licznego potomstwa:
Ł KRZYZEM Ł
380
Ą
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 1 marca 1947 r.
.' Maria, 21. Wadecka FranC'iszka, 22. Wodowska Ma-
f':Ja Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krg- ria, 23. Wron ska Walentyna.
kowle ą odznaczone ę ą osoby, które
ż ł ł 50 lat w jednym ą ł ż ń
SREBRNYM KRZYZEM Ł
skim:
l. Ambrochowicz Maria, Z. Antosiak MarAanna,
3. Bialocka 4. Bojarowska Maria, 5. Bu-
Ł KRZYZEM Ł kowska Janina, 6. Chmurzewska Anna, 7. Chorze-
l. M,icha!sld Jan, 2. Michalska Anna, 3. Nadzieja lewska Anna, 8. Chechlowska Cecylia, 9. Cyb.ulska
Antoni. 4. Nadzieja Maria, 5. Szpila Józef, 6. Szpiia Agnieszka, 10. Cendrowlicz Zuzanna, 11. ę
Anna. Marianna, 12. ź ż Aniela, 13. ń Maria.
14. ń ż 15. Frackiewicz Zofia.
381 16A"rejnik ł 17. Fischer Marianna, IS.' H-
Ą gttrska Anna, 19. Gajewska Katarzyna, 20. Gwardys
Prez ł Rz rt i p I ki Zuzanna, 21. Grzymkowska Kazimiera, 22. ł ę
y eezypospo 1 e. o s ej ska Zofia 23 Graioowska Otilia 24 ł Ka-
z dnia 1 ma 1947 ' . . , .
, res r. , tarzyna, 25. Jakowska Maria, 26. Jaku.biak Karolina.
Na wniosek Wojewódzkiej Rady Narodowej w War.127. ń Rozalia, 28. ń 29. Ja-
szawie ą odznaczone ę ą matki licznego i ę Irena, 30. Jarzynka Zofia, 31. Jaworska
potomstwa: MQnika, 32. Kasprowicz Werondka, Kamii'lska
Otylia, 34. Kasprzak JuUanna, 35. ź Julia,
Ł KRZYZEM Ł 36. Kalwa Marianna, 37. Kownacka ł
l. ł 2. Fabisiak Zofia, 3. Kubiak 38. Kostewicz Eugenia, 39. ł Helena, 40. Ki-
Anna, 4. ń Balbina. nast Weronika, 41. ń ł 42. Ko-
ł Jadwiga, 43. Konopka Pelagia, 44. ł
SREBRNYM KRZYZEM Ł Antonina, 45. Kobus Leonarda, 46. Krajewska Ma-
I. Bartosiak Zofia, 2. Bartosiak Zofia, 3. Foks Ma- rlanna, 47. Kostrzewa 48. Knnwald Julia.n-
rianna, 4. ś Marianna, 5. Fi1anowska Magdale- na, 49. Mana, 50. Laskowska
na, 6. ż ń Wiktoria, 7. ł Franciszka, 51. 52. Lenckowska Mananna,
8. Gasik ł 9. ł Helena, 10. ń 53. Lldkle Mana, 54 .. LIbert Jull.anna, 55. Ł ą
ska Rozalia, II. ń Rozalia, 12. ń Kon- Kunegunda, 56. Ł Fehks?.., ?7. Ł I;Ie-
ł 13. ł ń Wiktoria, 14. ń lena, 58. Ł Mananna, 59. Majewska Teofila,
Józefa 15 ł ń Marianna 16 Szczur Józefa 60. Marczak Zofia, 61. Markowska Marta, 62. Mar-
, . , . . kuszewska A11T18" 63. ń Mariranna, 64. ł
382
Ą
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
.,. dnia l marca 1947 r.
I. ł ż Adolflna, 2. Drewkowska Rozalia.
S. Korzeniowska Marla, 4. Kossak Agnieszka, 5. Mro- Na wniosek Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kra-
ń Amalla, 6. PuchaIska Natalia, 7;. Ratajczak Ma- kowie ą odznaczone ę ą matki licznego
da, 8. ń Franciszka, 9. ń Rozalia, potomstwa:
kowska Leokadia, 65. Mostek Józefa, 66. Murawska
Monika, 67. Nadgrabska ł 68. Nowakowska
Rozalia, 69. Nega Maria, 70. Ordyszewska Marianna,
71. Orzol Zofia, 72. ł Marianna, 73. Pacuska Wi-
ktoria, 74. Paczkowska Anna, 75. ń Augu-
sta, 76. Pruszkowska Marianna, 77, ń Fran-
clszka, 78. Teofila, 79. Plewka Klara,
80. Pokojska ń 81. ń Julia, 82. Rzep-
ń ł 83. ń ł
84. Ryczkowska Józefa, ń Marcela, 86. Ro-
guszczak Anastazja, 87. RojewskaFranciszka, 88. RlI-
cii1ska Wanda, 89. ń Konstancja, 90. Szczep-
kowska Józefa, 91. Sihsmann Anna, 92. ę Stefania,
93. ń Tekla, 94. Szozvukowa Maria, 95. S'O-
ń Julia, 96. ń Anastazja, 97. Szulwic
ł 98. SzuiwIc 99. Tabaka ł
100. TrzaskaIska Otilia, 101. Teszner Otilia, 102. Wal-
czak Franclszka, 103. Wasiniewska Marta, 104. ę
grzynek Barbara. 105. Zakrzewska Augustyna,
106. Zakrzewska Marianna. 107. ń Mariianna,
108. Zmek Apolool'a, 109. ń TeoHla.
·10. Zerbst tucj'a, I l. ę Franciszka.
SREBRNY M KRZY2EM Ł
l. Ceranowska Józefa, 2. ń Waleria,
Ł KRZYZEM Ł
I. Grabowska Anna, 2. Kubowicz Helena, 3. Ra-
dasz ł 4. Sendur Ma1rianna, 5. Woias Anna.
3. ń Apolonia, 4. DonasZ€!WsKa Waleria,
5. ź ń Julia, 6. Fac Teresa, 7. Graczyk Marla, SREBRNYM KRZYZEM Ł
.8 ł ń Helena, 9. ń Konstancja, I. ń ł 2. Jamka.,Anna, 3. Kul-
10. ł Maria, II. Kazimiera, czycka Marla, 4. Lasota Mana, 5. Lewmska Katarzy-
'12. Lewandowska Anna, 13. Makowska Anna, 14. Mi. na, M3'!e,k ł 0
s
,ria, 8. Nawa!a,na
chaIska Agnieszka, 15. Mikicka Magdalena, 16. MU-I· Mana, 9. Pawltk Walena: l O. Agata, 11. Ptsa,r-
rawska Agnieszka, 17. ł Anna, 18. Nowak Pe- ska Jozefa, 12. Rychlewlcz Marla, 13. Rudek Mana,
lagia, 19. Nowakowska Teofila, 20. Nowicka ż 14. Stasiak !<arolina, 15. Sclgalska 16. S!ry-
21. Olszewska Ludwika, 22. Pasterska Katarzyna, szowska Zofta, 17. Szwagrzyk FranCiszka, 18. ZaJdo-
23. ł Marianna, 24. ń Pelagia, wa Marla. •
25. Renz Wiktoria, 26. Sarnowska Marianna, 27. Si-
korska Marianna, 28. Slaska .Katarzyna, 29. Stawska
ł ł 30. SzeUga Konstancja, 31. Szewczyk
'Marianna, 32. ń ł 33. Wawrzyniak
'Agnieszka, 34. Wieland Franciszka, 35. ł Marian-
na, 36. Wolnikowska Katarzyna, 37. ź Kafa-
rzyna, 38. Zblewska Rozalia, 39. Zak Józefa, 40. Zo-
ł ą Antonina.
383
Ą
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
,. dnia l marca 1947 r.
Na wniosek Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Naro-
dowej w Bydgoszczy - ł odznaczQne ę
386
Ą
Prezydenta Rzeczypospolitej PolskIej
z dnia 1 marta 1947 r.
Na wniosek Wojew6dzkiej Rady Narodowej w Kra-
kowie ą odznaczone ę ą osohy,
ż ł ł 50 lat w jednym ą ł ż ń
sklm:.
..
'.
N_r-.-5-2_---____________ _________________
ZLOTY M KRZYZEM Ł
. 1. ł Maria, 2. Cieszanowski Broni ..
staw, 3. Wronska Matylda Barbara, 4. ń Antoni
ł .
ka ·19. Sroka 20. Szewczyk Anna, 35. Kropielnicka Kamilia, 36. Lukasiak Kazimiera,
21. Strach Joanna, 22. ę ł Kornelia, 23. Twar- 37. Cyran Felicja .
dowska Katarzyna, 24. Zagól ł
387
393
Ą
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 3 marca 1947 r.
Ą
Prtzydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia l marca 1947 r.
390
Ą
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 1 marca 1947 r.
; Na wniosek Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lo-
wniosek Wojewódzkiej Rady Narodowej w I<a- dzl - ą odznaczone ę ą osoby,
Na w"iosek Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kra. Ł ł odznaczone ę ą matkI Ucz· ż ł ł 50 lat w jednym ą ł ż ń
·zostaly od1A1a<:zone ę ą matki licznego nego potomstwa: skim:
potomstwa:
Ł KRZYZEM Ł
Ł M KRZYZEM Ł
ś
l . ł Maria (matka lO·ga dzieci - ł
w obozie koncentr. Diesen)
Ł M KRZYZEM Ł
l. Bas Mar,ia, 2. Bas Jan, 3. Beta Ewa, 4. Beta
Józef, 5. ń Katarzyna, 6. ń Antoni,
7. ń Mar anna, 8. ń Ludwik, 9. Gosz-
ń ł 10. ń Józef, 11. Jaku.
bowska Maria, 12. Jakubowski ł 13. Janiak
L Jaje. 2. ł ł Helena, 3. ę
Anna, 4. KICH' Marta, 5. Kurek ł 6. Kopytko
ą 1. Mikulec Józefa, 8. ć Anna, 9. Kowalska
Teofila.
Ł KRZYZEM Ł ł 14. 'Janiak Marcin, 1.5. Juszczak ł
SREBRNYM KRZYZEM Ł
I. Bratko Karolina, 2. Buczkiewicz ' Maria 3. Ga-
ń Dorota, 4. Hubczenko Ema, 5. Jonak 'Joanna,
.6. Kurpiel Rozalia, 7. Kupiec Dorota, 8. Motak ż
9. Para Teresa, 10. Parszez Anna, 11. ę Bro·
l1dISJawa, 12. Rogusz Józefa, 13. Rogoi KaroHna,
14. R()/hak Józefa, 15. Turek Mar,ia.
I. Brachaczek Gertruda, 2. €ygan Rozalia, 3. Chwal wa, . 16 .. !us.zczak J?zef, 17. Mar!anna,
lek Maria, 4 ś Mar a, 5. Franke Jadwiga, 6. Fi.
IIS
. 19. Mananna,
cek Anna, 7. Golusowa Agnieszka, 8. Grychtolik Joan. 20. KrzC3uk Komora .Mananna, K?mo.
na, 9. Grzechnik Maria, 10. Kostkowa ż ra T?masz, 20. Kammska Ą 24. Kammskl An-
11. Kalus Józefina, 12. Roster Filomena, 13. ń drze), 25. Krawczyk Antonina, 26. ł
czyk Anna, 14 ł Julia, 15. Waliczkowa Anna. 27. 28 .. Latocha PI?tr, 29. Ł
Antomna, 30. LaskI Andrzej, 31 . Muszynska MarcJan-
SREBRNYM KRZYZEM Ł na, 32. ń Andrzej, 33. Plintara Balbina,
388
Ą
'ruydenta Rzeczypospolitej -Polskiej
z dnia l marca 1947 r.
I. Borowik Anna, 2. Biernacka Zofia, 3. ń 34. Plintara Kazimierz, 35. Rawicka W ktoria. 36. Ra-
Berta, 4. Czech Klara, 5. Czyrt Paulina, 6. Cmok Ma. wieki Franciszek, 37. Swiderek Józefa, 38. SwdOerek
tia, 7. ż Agnieszka. 8. ł Julia, 9. Gieza I Kacper, 39. Staniszewski Jan, 40. Staniszewska Józefa,
Maria, 10. Goralewicz Stefania, 11. Gorecka Filomea 41. ń Zofia, 42. Widulillski ł
12. ń Maria, 13. Gryszkowa Anna, 14. Grzy: 43. Wrzeszcz Marianna, 44. Wrzeszcz Walenty,
bek Aniela, 15. Góra Gertruda, 16. Guttmann Marta, 45. Wieczorek Józefa, 46. Wieczorek Walenty. .
17. Geister Anna, 18. Barbarka Gertruda, 19. Hering
Wojewódzkiej Rady. w Kra- Marta, 20. Janosz Marta, 21. ł I
kaWIe ą odznaczone ę ą matki licznego 22. Joneczko Anna. 23. Junga Agmeszka, 24. KohlOr
potomstwa: Anna, 25. ł Augustyna, 26. Kern Barbara,
27. Ketner Ste.fania. 28. Kierszniok Maria, 29. Kirsz
Ł KRZYZEM ZASLUGI Katarzyna, 30 Knapikowa Maria, 3.1. Ksoll Anna,
l. Bielecka Rozalia, 2. ł Marianna, 3. KurzydylT't 32. Kuczera Jadwiga, Kwiatek Marta, 34. Labisch
Julia, 4. Mendela Agnieszka, 5. Piwowarczyk Antoni • . Klara, 35 .. Ą ę .Lazar Marta, 37. Le-
na, 6. Peronczyk Maria, 7. Sitarz Michalina 8. Uroda: decka Emtha, 38. Ltgendza Elzbteta, 39. Lubas Anto·
Maria. 'nina, 40. Morciniec Maria, 41. Michalska Antonina,
42. Machinko Helena, 43. ż Albina, 44. Pilawa
SREBRNYM KRZYZEM ZASLUGI Anna, 45. ł Franciszka, 46, Pietrucha Jadwiga,
I. Bachowska Antonina, 2. ę Maria, 3. Bo- ' 47. Psonka. Jadwiga, 48. ń ż 49. Rze·
fek Julia, 4. ł Antonina, 5. Bieniek Tekla, 6. Bran. pecka Marla, .50. Scharf 51. Scho.nfeld Klara,
dys Maria, 7. Bolek Franciszka, S. ę Tekla, 52. Schult Agmeszka, .53. Konstanc)a, 54.
9. Bednarska Zofia, 10 . . Ciupek Maria, 11. Czak Maria. ta Floren.tyna, 05.5. SOjka Mana. 56. StaO'llk
12. Celarek Anna, 13. Celarek Antonina, 14. Ciura Ma. 5? Stawmoga Helena . . 58. Joanna, 59. Wrzes·
ria, 15. Ciuba Tekla, 16. Celej Ludwika, 17. Czak Ka. Augustyn.a, 60. W.foblik Anna, 6 Wostal
tarzyna
l
l&. ł Anna, ]9. Dusza Katarzyna, \\ 62. Wnuk ł 63., Wltt
20. Dusza Agnieszka, 21. Fi1ipek KaroHna, 22. Fiba 64. Florentyna, 65. ZWIerzynska Rozalia,
Katarzyna, 23. ą Ludwika, 24. ł 66. ZWlerz.a Klara.
. gowska Agnieszka, 25. ł Katarzyna; I
391
394
Ą
,Jrezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia l marca 1947 r.
Na wniosek Wojewódzkiej Rady Narodowej w Po-
znaniu ą odznaczone ę osoby, które
ż ł ł 50 lat w jednym ą ń
skim:
Ł KRZYZEM ZAStUGI
l. Bernaciak KatarzY'na, 2. Bernaciak Marcin,
3. Bari'!<owia;k Marianna, 4. Barikowia:k Marcin,
5. BasiJ1ska Wiktoda, 6. ń Piotr, '7: ą
man Pelagia, 8. Bergman Marcin, 9. : · Oie·
slewicz Maria, 10. CiesJewicz· Piotr, II. Demb·
ska Franccrszka, 12. Dembski Walenty, 13. Dobrzykow •.
ska Wiktoria, 14. Dobrzykowski Józef, 15. ł
Józefa, 16. ł Józef, GUJz,ia,lek Fr oocis:zk a ,
26. ł Katarzyna, 27. Grzesiak Maria, 28. Gru·
ń Józefa, 29. Hudiik Tekla, 30. Hankus Józefa!
31. Hanek Mar.ia, 32. Hojna .Maria, 33. Hudzik Anna;
34. · ą 35. Jarosz Katarzyna, 36. Jur··
kiewicz Tekla, 37. Jochymek Józefa, ' 38. Kikla Józefa,
39, Kotuiska Magdalena, 40. Kulawik Tekla, 41. Kur-
nik Maria, 4;2. Kwiatkowska Jadwiga 43. Kania Te·
resa, 44. Kramarz Zofia, 45. ł ś Katarzyna, 46. Lizon
Maria, 47. Lipnicka Katarzyna, 48. Ukus Julia, 49. Li·
kus Magdalena, 50. Upniak Julia, 51. Uzonczyk Julia,
52. Marciniak ł 53. Mastalska Józefa,
54. Medrys Magdalena, 55. Mazgaj Ludwika, 56. Mi·
rocha Anna, 57. Oczkowska Julia, !'i8. Para Anna,
59. PIonka Wiktoria, 60. Piec Katarzyna, 61. Piekar-
czyk Julia, 62. Piegza Rozalia, 63. Patyk Katarzyna,
64. R)'Ibka . ł 65. Roznawska . Jadwign,
66. Sojka Tekla, .67. SoJka Rozalia, 68. Szala Katarzy-
na, 69. Szala Waleria, 70. Szpila Julia, 71. ł Re·
Ą
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 1 marca 1947 r.
i8. ł Tomasz, 19. Jadwiga,
20. Grzybowski Jan, 21. Jaworska Aleksandra, 22. Ja·
worski ł 23. Jaskowiak Petronela, 24. Jasko·
wiak Franciszek, 25. Janiszewski Józef, 26. Janiszew·
ska Maria, 27. ń Walenty, 28. ń
I Prakseda, 29. Komorowski Józef, 30. Komorowska
Na wniosek Wojewódzk·iej Rady Narodowej Woje· Marianna, 31. ń Szczepan, 32. ń Ka.
wództwa Warszawskiego w PruszkoWie, ą od· tarzyna, 33. ł Anastazja, 34. Kozlowski Ja·
znaczone ę ą osoby, które ż ł ł kób, 35. l<oni;eczka Agnieszka, 36. Koni,eczka Woj.
50 lat w jednym ą ł ż ń ciech, 37. Kamyszek Maria, 38. Kamyszek Franciszek,
39. Kaczmarek Florentvna, 40. Kaczmarek Jakub,
41. Lisiecka Wdiktoria, 42. Lisiecki Jan, 43. ś Ka-
tarzyna, 44. ś Kazimierz, 45. Ł Józefa,
46. Ł Kasper, 47. Nowinowska ł
48. Nowinowski Adam, 49. Palicka Agnieszka, 50. Pa·
licki Wawrzyniec, 51. Peche Leokadia, 52 . . Ed·
mund, 53. Podolanczuk Katarzyna, 54. Podolanczuk
gina, 72. Styrna Teresa, 73. Stachotl Mar,ia, 74. Sza·
rek Maria, 75. Sroka Apolonia, 76. furalik Tekla,
77. Taborska Julia, 78. Uraz Maria, 79. ń
Julia, 80. ł Stefania, 81. Widyma Antonina,
82. Wado\Vska Anna. 83. Wójcik Justyna , 84. Warze·
cha Stefania, 85. Zdebik Maria. 86. Zegle Helena,
87. ZastaWnik Julia.
389
Ą
P:r1!zydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 1 marca 1947 r.
Na wniosek Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kra.
kowie ł odznaczone ę ą matki licznego
potomstwa:
Ł M Ż Ł
l. Korhut Anna, 2. Marzec Anna.
Ł KRZYZEM Ł
t. ł ę Franciszek, 2. ł ę
3. Ł Jan, 4. Ł Kazimiera, 5. Kowalczyk
Józefa, 6. Kowalczyk Szymon, 7. Sadoch Jan, 8. Sa·
doch Juliarma, 9. ł Józefa, '10. ł
Piotr.
392
Ą
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 1 marca 1947 r.
Na wniosek Wojewódzkiej Rady Narodowej Woje·
wództwa Warszawskiego w Pruszkowie, ą od·
znaczone ę ą matki Idcznego potomstwa:
Ł KRZYZEM Ł
t. ę ł ł 2. Radzio ł ł
3. ź ń Anna.,
SREBRNYM KRZYZEM Ł
l . Przeradzka Marianna, 2. ł Julia,
3. Olszewska Józefa, 4. Nowak Weronika, 5. ROIlul·
ska Józefa, 6. Trzeszkowska Zofia. 7. Sobotka
rianna, 8. Wóicicka Józefa. 9. Tkacz ł
lO. Slusarczvk Helena, 11. Wójcik Julianna, 12. Sadoch
Rozalia. 13. Wasowska Aleksandra. 14. Szymanik Wi;·
ktoria. 15. Sobieszek Józefa, 16. Wrzosek Michalina,
SREBRNYM KRZYZEM Ł 17. Szymaniak Marianna, 18. Salamon Apolonia.
1. Budzyn Eleonora, 2. Chmielowska 1<czalia, . 19. Skonieewa KatarzYna. 20. ń ł
3. Garbula 4. Antonina, 5. Kacz· i 21 . Werelich Maria. 22. ł Mar;ia, 23. Zalbka
marczyk Karolina, 6. Khmek Teresa, 7. Kopacz Anna, I Z{)·fia. 24. Gasior JuJianna, 25. ł Franciszka,
8. Kuchnik Anna, 9. Kusto Wiktoria, 10. Marzec Kata., 26. Cyran Feliksa. 27. Górna ł ł 28. Glinka
rzyna, .! J. Michalczyk Maria, 12. ł Joar:na, l' Felik"<I . 29. Królak Franciszka, 10. Ł Zoo
13. Og.mska Kata.rzyna,. 14. Pa gacz 15. Pilch fia, 31. Kunka Stefanii'a, 32. ń Agnieszka,
Eugema, 16. Pomsz Juha. 17. Marta, 18. S()yr- ,33. Ludwiliowska ą ł 34. Józefa,
Antoni, 55. Raiajczak Wiktoria, 56. Rata j.czak Fra.nd-
szek, 57. Rolewicz ł 58. Rolewicz Marianna,
59. Suchowski Wawrzyn, 60. Suchowska Rozalia,
61. ż Ludwik, 62. ż Franciszka,
63. Sniegowski Andrzej, 64. SniegOlwska Antonina,
65. ń Józef. 66. ń Jadwiga. 67. Wa·
ń Wiktoria, 68. ń Józef, 69. ń
Franciszka, 70. ń Franciszek. 71. ń
ska Teresa, 72 WJluszytl sld Józef, 73. Wawr7.vmak
Frandiszka, 74. Wawrzyniak Wawrzyn. 7:1. Wróblew·
ski Wojciech, 76. Wróblewska KrystiaJ1 <
395
Ą
Prezydenta Rzeczypospolitej PolsL"
z dnia t marca t 947 r.
Na wniosek Wojewóqzkiej Rady Narodowej w Po·
znaniu, ą odznaczone ę ą matki liczne·
go potomstwa:
Ł KRZYZEM ZASLUGI
l . Antkowiak RozaHa, 2. Arnot Maria, 3. Ankszak
Marta, 4. Beczkowi'ak Franciszka, 5. Borowczy], Mari'a,
6. ł Jadwiga, 7. Celka Stefania, 8. ś Agnie·
szka, 9. Ciszak ż 10: ż Mania,
] l. ą ż Anna. 12. Dolata Katarzyna, 13. Do·
mini ak Katarzyna, 14. Ebbrych ł 15. Grusz·
ka Franciszka, 16. Gryglowa Maria, 17. Gac1{a Maria,
l8.GÓrna Agnieszka, 19. ę ń Seweryna,
. 1
fi ;.. ________________ .. f:.:, .. ________ .-...;;. _______________ N_r .... . _52
20. Garstka Marianna, 21. Habet Agnieszka, 22. Iwa- <;iszka, 131. Januchowska Anna, 132. Janowiak Ro- ł Wiktoria, 329. Switala Weronika, .330. Sa-
nowska Apolonia, 23. Izydorczyk Maria, 24. Idziaszek zalia, 133. Jaruszewkz Józefa, 134. Jaflus Mich al,vna , ł ł 331. Strecka Maria, 332. ł ń
MarIanna, 25. JaworowskaJózefa, 26. JalkuboWska Ka- i35. ś Pelagia, 136. Jurga Cecylia, 137. Jurga ska ł 333. Sucharska Franciszka, 334. Sta-
tarzyna, 27. ł ń Anna, 28. ę Pe- Cecylia, 138. Jawszek ł 139. Jercha Józefa, wieka Ludwi!ka, 335. ę Anna, 336 . . Stachowiak
lagia, 29. ę ł 30. Kurasowa We- 140. ń Antonina, 141. Karnasiewicz Aniela, Józefa, 337. Staniszewska Wiktoria, 338.Stasik Wi-
ronika, 31. Kubaczyk Helena, 32. ń Anna, ! 42. ć Magdalena, 143. ł Marianna, 144. Ka- ktoria, 339. ś Regina, 340. Seidel Magda-
33. Krystkowiak Maria, 34. Kordus Józefa, 35. Ko- liszan Józefa, 145. Kaczmarska Franciszka, 146. Kan- lena, 341. Solarczyk Józefa, 342.
ł Klementyna, 36. Lewandowska ł torska Katarzyna, 147. Karcz Antonina, 148. ń na, 343. ń ł 344. Siwka Joanna,
wa, 37. Lewandowicz Maria, 38. ł Maria, Pelagia, 149. ń Wero!lliika, 150. Karo1ezak Ma- 345. Siuda Agnieszka, 346. Soltysiak
39. Mrowicka Katarzyna, 40. Michalak Walentyrla, da 151. Kasprzak 152. Kazubska ł 347. ł ak Agnieszka, 348. ł ł
41. Modrak Józefa. 42. Michalak Franciszka, 43. Ma- wa, 153. Klaczkowska Antonina, 154. Klejna ł wa. 349. Sobierajewicz Balbina, 350. ń :Wil.
ciejewska Wiktoria, 44. Matuszak Wiktoria, 45. No- wa, 155. Knaftewska Tekla, 156. Koczorowska Stani- ktoria, 351. ł Maria, 352. Spruta JadWiga.
w.ak ł 46. ń Walentyna, 47. Nie- ł 157. ń Maria, 158. Kolecka Antonina, 353. Szyba Antontna, 354. ł Petronela,
spodziana Rozalia, 48. Olszewska Franciszka, 49. Pa- 159. ł Pelagia, 160. ć Jadwiga, 161. Kur- 355. Szymaniak Aleksandra, 356.
telka Józefa, 50. ł Tekla, 51. Pawlak A- niczak Marianna, 162. Kuchowicz Walentyna, 163. Ko- 357. Szymoni1ak Tekla, 358. Szymanska Franclszka,
gnieszka, 52. ń Barbara, ·53. Pawlak Kon- tulska Jadwiga, 164. Kosmacz ł 165. Ku- 359. ń Katarzyna, 360. Szynkowi ak
stancja, 54. Perczakowa Magdalena, 55. ń charska ł ł 166. Kubiak Antonina, 167. Ko- na, 361. Szyszka Konstancja, 362. Szafranek
Maria, 56. ł Maria, 57. Pomykaj Agnieszka, rek MichaIlina; 168. ń Marilanl\1a, 169. Kóska szka 363. Ś ZoHa, 364. SZi\(JUldbrek Juhanna,
58. Pudliszewska Konstancja, 59. Plewa Antonina, We,ronika, 170. Kwiatkowska Francis zka, 171. Kubiak 365.' Szkudlarek Maria, 366. Szóstek Wiktori'a,
60. Powierza Teofila, 61. Paprocka Dorota, 62. Rab- Antonina, 172. ń Micha'Ml\1a, 173. Kowal- 367. Szpunt Helena, 368. Sztukowska
czewska Maria, 63. Siejek Maria, 64. Staszak Kata- czyk ł 174. Kowalczyk Antonina, 175. Król Jó- Maf'ia, 370. Szwedt Zofia, 371. ł
rzyna, 65. ń Katarzyna, 66. Szewczyk Ma- zefa, 176. Kromolicka Maria, 177. Królak Salomea, 372. ń ż 373. SzczeSlt1llak Fra.nclsz-
rianna, 67. Smierzchalska Maria, 68. Smykowska 178. ś Katarzyna, 179. ł Mari'anna, ka, 374. Szeszycka JadWiga; 375. Szymczak Mananna,
Aniela, 69. Szymanowska Magdalena, 70. ń 180. Kreskowiak Magdarrena, n31. Kozal Maria, 376. Szykowna ł ł 377.
Apolonia, 71. Skrzypniak ł 72. Szuszkie- 182. Klimczak Maria, 183. Kneisel ł 184. Ku- 378. Skrzypczak Agnieszka, 379. Sikora Antonll\1a,
wicz Weronika, 73. Te,lega Wiktoria, 74 Tomaszczyk lesza Józefa, 185. ł Zofia, 186. Kupczyk 380. ę Zofia, 381. Sei[er Teodora, .382.
Cecylia, 75. Urbaniak ł 76. WaleroW'kz Teodozja, 187. Kurek Marianna, 188. ł ń ł Antonina. 383. Pelagia, 384. Tadyslak
ł 77. Wawrzyniak Cecylia, 78. Weber Ewa, ł 189. Kulisz ż 190. Kulisz Rozalia, na, 365. Talaga Maria, 386., Teklik Wiktoria, 387.
79. ś Maria, 80. Welnic Anna, 81. Waliszew- 191. ł ł ł 192. Kubasik Maria, maszewska Franciszka, 388. Tomczak Cecylta,
ska ł ł 82. Wyrzykiewicz Antonina, 83. Zie- 193. KatuIska Pelagia, 194. Kazubek ł 389. Turowska ł ł Tyrakowska Mag.da-
ń ł 84. ń Mich alina, 85. Za- 195. Kieliba Magdalena, 196. ł Maria, lena. 391. Tomczak Rozalia, 392. Talagowa Franclsz-
krzewska Józefa, 86. ń Konstancja, 87. Zdro- 197. Knaszak Magdalena, 198. Kapela Maria, 199. Ko- ka 393. Ta,oak Katarzyna, 394. TondeI Maria, 395. Ur-
jewska Micnalina, 88. Zachara Anna, 89. ZeIazek pecka Helena, 200. Kaniewska Witktori.a, 201. Kryszak baÓczyk RozaUa, 396. ń Wiktoria, 397. ń
ł 90. Zawidzka ł 91. Ziem'bas Józefa, 202. Kropaczewska Maria, 203. ska Maria, 398. Walenciak Ele0.n0ra. 399. ę
ł Marta 204. Krall1c Józefa, 205. Krawczyk KonstanCJa. Pelagia, 400. Marta, . 401. Waskowfak .
206. Komorniczak Maria, 207. Kon!eczna J?zefa, Marianna, 402. Wawrzyna1ak Rozalta, 403. Wegner
SREBRNYM KRZYZEM ZASLUGI 208. Kuibala ł 209. Kulawlak Martanna, Agnieszka, 404. ą 405.Wenska Ce-
l. Aumi.i1\er Wiktoria, 2. Antczak Maria, 3. An- 210. Lange Franciszka, 211. ń Helena, cylia, 406. Wilczynska KonstanC]la, ł
drzejczak Wiktoria, 4. Antczak Marianna, 5. Andrze- 212. Ligocka Frandszka, 213. Liberacka Mar:ia, 408. Winiecka Rozalia, 409. Wmklel
jewska 6. Albrecht Marianna, 7. ą 214. Lis Urszula, 215. Lisiecka ł ł 216. LIS 410. Witwicka Katarzyna, 411. ł .Zofla,
Katarzyna, 8. Adamczyk ł 9. ń ż 217. Lall1gieWliczowa Anna, 218. ń 412. Wojciechowska Weronika, 413 ..
Maria, 10. Borecka Frandszka, 11. Bogaczyk Maria, józefa. 219. ę Maria, 220. Lapacz Wlktol'ra, 414. Wróblewska Ludwika, 415. Wo]tkowlak ł
12. ł ł 13. Bodo 14. 221 Lamenta Katarzyna, 222. Lukaszewska ł 'wa, 416. Wolna Józefa, 417.
J
B!aszfczYln7skBa . 15
S
'
t
ł ł ł wa: 223. Luczakowa ł '224. Maik J adwi e: a, 418. Wiwacz Apolonifa, 4
4
1
2
9
1
, ł wskka .'
oze a, . legans a ams aw.a, . o. m a arzy- 225. Malech Cecy!ila, 226. ę ż ł Helena,. 227. Mi- 420. ś Józe a, . ro ews a oze a,
na, 19. ł Helena, 20. Bochmak Rozalta, 21. ł Ad I 228 M' l kAnna 229 Mieloszyk 422. ń Pelagia, 423. Walendowska
czyk Jadwiga, 22. ł ż Maria, 23. Bizan Wa- I e a'230 M: . le h r ' 231 ' Michalska 424. Warenczak Apolonia. 425. Wi?sk
a
'
lentyna, 24. Biesiada 25. Berthold Wiktorila, A a
t
g
ena, 232 . M J ' lLe
f
a M'atuszewska 426. Wieczorak Julianna, 427. Wawrzymak Jadw:ga,
26. ń Cecylia, 27. Banasi'alk Ma·ni,a, 28 Ba- M
n
234 . Ma. YhJasllk oZK
e
at' . 235 M- 428. ł Franciszka, 429. ę
h M
· 29 B d J' f 30 B '. ana, . :JC a a a arz')"na, . I- \tT kM' 431 ZImniak Anto
nac ana, . ro a oze a, . oruzka Mana h I kAt· 236 M . kM' 237 Maria 430. N ś a ana, . . . .' -
31. ś ą Pelagia, 32. Buchwald Magdalena, 33. By.' a 'k' . onlflJ',l' . T' B .' nina 432 Zobel Pelagia, 433. Zacholska . KatarzYi1
a
,
kowska Józefa, 34. ń Maria, 35. Chmielewska ł M' ł M : . ł .rom
k
'434' Mar,ianna, 435. Zeidler Sta 1'1 ł
Wiktoria, 35. ' Chojnacka Agnieszka, 37. Ciemi1ak Jó- 241 f":'s \ 242' M!k 436' ń Franciszka, 437. Ziemniewicz Zofia,
zefa, 38. Antonina, 39. Cyfert Ka- M M:k ł I. o r af'la, 244 . M l, o :tf( 438' Zientarska Eufemia, 439. Zawadzka ą
ł 40. Czech Rozalia, 41. Czypirska Zofia, l' ana
2
'45 M' II ° ł .ro\ ;c a- :440: Zbruk An[ela, 441. ń Anna, ł
42. Czarnecka ł 43. Czapulak Agnieszka, . u a ana, . ' 1 o r?n- Zofia, 443. Zdunek Katarzyna, 444. Zawldzka . Stam-
44. Czajka Pelagi.a, 45. ę Maria, 46. Da- cIszka.' 247. MIgaszewska Ma!11'a, 248. ł 445. Zarnowska ł 446:
J11 ' an Franc,iszka, 47. De kiert Anna, 48. ń FranCIszka, 249. Mettler ł ł 250. Mlchmew- ' F;anciszka 447 Zak Albina 448. ę Mafia.
Maria, 49. Derwich Eleonora, 50. ę ż Maria,
ska Franciszka, 251. Mazur Maria, 252. Matuszewska wa " J ,
51 . Dutkiewicz Maria, 52. Drobnikowska ł Józefa, 253. Matuszewska Franciszka, 254. ł -------------::---:--:-:----:------;;-
53. DymaIska Wiktonia, 54. 'Ozikowska ł Franciszka, 255. Marcjan Maria, 256. Maciejewska O. ł ł administrac,;n,ch
55. ń Maria, 56. Dudek Barbara. 57. Bry.' Magdalena, 257. ń Wiktoria, 258. Malanow- "
gier Józefa, " 58. ń Stefania, 59. Duda Anto- ska Aniela, 259. MaJlilf1ska Jadwiga, 260. Marciniak ZA ZAGINIONEGO W SPRAWIE ZA-
- 60 D Maria, 261. NapieraIska He,lena. 262. Neumann Sta- UZNANIE .
-oma, . ubie\czyk Antonina, 61. Drozdowska Ma- ł 263. Narkiewicz _ Jodko Zofia, 264. Noelle OPATRZENIA INWALIDZKIEGO
rianna, 62. ą Katarzyna, 63. Fi1ipiak Maria,
64. Filipiak AzeJa, 65. Figas Maria, 66. ą Katarzyna, 265. Nogaj ł 266. Niewiada
67. ą Marianna, 68. Fornalczyk Agnieszka, 267. ł Maria, 268. ł Anna,
Elzbleta, 69. Fhslkowska Marta, 70. Flitta Katarzyna, 269. N ń Marianna. 270. Nawrocka Katarzyna,
71. Fec:hner Helena, 72. Hedoirczyk Antonina, 73. Ger- 271. Nawrocka Maria, 272. Naumann Anna, 273. No-
lach .Katarzyna, 74. Gintrowicz Pelagia, 75. Grajek wak Agnieszka, 274. Nowak A ł 275. Nowak
ł 76. Gumna Anna, 77. ś Anie/la Maria, 276. Nowak ł 277. Nowakowska
78. Gierzowa Lucja, 79. ń Zofia, 80. Go: Katarzyna, 278. N ycz.k a JuHanna, 279. Owczarek Ro-
ą ł 81. ł Maria, 82. Glaza ManIa, zali'a, 280. Owczarczak Michalil\1a, 281. Olejniczak
83. ź Anna, 84. Gaworska Helena, 85. Gida- Katarzyria, 282. Orzechowska Marianna, 283. Owczar-
szewska Maria, 86. Gendek Maria, 87. ł zak Weronika, 284. Osiecka Pela,gia, 285. Oziemkow-
Katarzyn,a, 88. Gauza Józefa, 89. Gagorek ł ska Rozalia, 286. Pawlaczyk Katarzyna, 287. Pietrzak
90. qUibanska.CecyHa, 91. Grzes,iak ż 92. ś Anna, 288. Paczkowska Maria, 289. Pawlicka Jadwd-
kowlak Mananna, 93. ś Józefa 94 ga, 290. Pelec Apolonia, 291. Pelz Z.oga. 292 .. ł
Grzechowi'ak ł ł 95. GruchaIska czyk Jadwiga, 293. ł Cecylia, 294. ą
zja, 96. Gromanowska Antonina, 97. ń ska Maria, 295. Politowicz Lucja, 296. Powalska ł
Maria, 98. Grewling ZoHa, 99. GraJczyk Maria. ł 297. ń MichaHna, 298. Przeniczna
100. Hoffmann Petronela, 101. HHdebrandt ł ł Maria, 299. Pud:liszewsb ł ł 300.
wa, 102. Halicka Agnieszka. 103. Hadas Helena ł Pelagia, 301. Piet rzak Barbara,
104. HorbanowiC'z Agata, 105. ń Marianna: 302. Pfotrows.ka RozaIia, 303. ł ł
J06. Heince Michalina, 107. Hamrol Marianna, 108. II- ł 304. Rejmi1ak Franciszka, 305. Rachwa-
ska ł ł 109. ń Helena, 110. Jurga lak MkhaJina, 306. Rajewicz 307. Ratajczak
ł 111. ń CecyHa, 112. Jankowska Maria.nna, 308. Ratajczak Petronela, 309. Ratajszczak
Michalina, 113. ź Antonina, 114. Józefow- Franciszka. 310. Rynarzewska Rozalia, 311. Regulska
ska Jadwiga, 115. Jezim kowa Zofia, 116. Janicka Katarzyna, 312. Regulska Michalina, 313. Rogowicz
Maria, II? Janl<J1:ewicz Józefa, 118. Jankowska Ma- ł 314. Roszyk-M'arianna, 315. Rajmunto-
rianna, ll9. ś Jadwiga, 120. Jakubek Marianna, wicz EmHia, 316. Rybicka ł 317. Radosik
121. Jarczewska Cecyu.a, 122. ł Petronela, 123. CecyHa, 318. Remisz Marianna, 319. Ruska ł
ę Aniela, 124. ę ł 125. 320. Ropecka Helena, 321. ń Franciszka,
ę Francis zka, . 126. ę Franciszka, 322. Stachowi ak Cecylia, 323. Staszak Antonina,
127. ń ł 128. Jankowiak Maksy- 324. Staszak Maria, 325. ę Marianna, 326. Ste-
mil1ianna, 129. Janaczyk Eleonora, 130. ą Fran- ź Antonina, 327. ż Franciszka, 328. Su-
ST AROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE
Wzgarda Józef, urodz. 10. 11. 1912 w pow.
Kalisz, syn Michala i Stanislawy, ostatmo Ka-
Hsl-U, z z.awodu ź ą ł podcz,a5 dllalan wOjennych
jako ż P. K. S. plutonu przeciwpancernego ..
Matka Stanislawa Wzgarda ł o zaopatrzeme po za-
ginionym. " ., ' . '
Wzywa ę wszystkich, ktorzy ą Jakiekolwiek . wIa-
ś o zaginionym, aby zawiadomlli StarostwoPowlato",,:e
w Ostrowie w ą trzech ę od chwili ogloszenla
z powolaniem na Nr. In. 14/1061/46. KE. - 5161.
ź Kazimierz, urodz. 3. 3. 1909 w Rychwale, syn
Ignacego i Rozadii , ostatnio zall11ieszka,ly w KaJisl-U, z 'z,awQdu
robotnik, ą podczas ł ń wojennych jako ż ł 29
p. p. Kalisz.
Zona Maria ł o zaopatrzenie po zaginionym.
Wzywa ę wszystkich, którzy ą jakiekolwiek wia-
ś o zaginonym, aby zawiadomili Starostwo Powiatowe
w Ostrowie w ą trzech ę od chwili ogloszenia z "o-
wolani em na . Nr. In. 14/ 1060/46. I<E - '5160.
Smial ek Franciszek urodz. 4. 9. 1899 w Kielkowie, syn Lud.
wika - i \Veroniki, ostatnio ł w Bielsku, z zawodu
oficer zawodowy ą podczas ń wojenny'ch jako
ogniomistrz 21 p. 8 . p. . ,
Zona Zofia wniosla o zaopatrzenie po zaginionym.
Wzywa ę wszystkich, którzy ą jakiekolWiekwia-
ś o z,aginonym, aby zawiadomili Starostwo Powiatowe
w Ostrowie w ą trzech ę od chwili ogloszenia
z powolaniem na Nr. In. 14/1186/ 46. KE:- 5159.
.,Monitora Pol skiego" wynosi ę ł 250.- Cena numeru ń zl. 8,- podwójnego zl. 15. - Numery specjalne - zl. 30 i 45.
CENY Ł O zagubionych dokumentach 6 zl. za wy raz. - Edykty. ł przez (Ref. spraw inwalidz kich) zl. 4.- z,a wyraz. - Nadanie nazwiska 10 zl. za I , wiersz,
mm. szer. l szpalty (na stronie 6 szpalt) - Uznanie z,a ł 10.- zl. za wiersz mm. szer. I szpalty (na stronie 6 szpalt).- Odtworzenie zagubionych dokumentów 10 zl. z,a wiersz inm • . '
szer. I szpalty (na stronie 6 szpalt). - Inne ł ę we, ą przetargi itp. 2,- ł z,a l wiersz mm. I szpaltowy (na stronie 6 szpalt). - ł z,a tekstem od osób i i'nsty_,
ł prywatnyC'h 20.- z!. za wiersz mm. szer. 1 szpalty (na stronie 6 szpalt). Za bilalOse i uklad tab'elaryczny dolicza ę 50
%
• Za terminowy druk wydawnictwo !Ile odpowiada.
Wydawca: Polska Agencja Prasowa PAP. Redaguje Komitet Redakcy,;ny
.,rukowallo w Zak!. ł SpOIdz. Wyd ... ą z ollp. udz. w LOdzi, Piotrkowska 86, tel. 254-2"