Monitor Polski Nr A-36 563 - Poz.

535 i 536
535
Nr 4/135/52.
POST A.NOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 17 marca 1952 r.
o nadaniu ń ń
(Na podstawie ł Rady ń z dnia 27
marca 1947 r.)
Na wniosek Ministra Rolnictwa - za ł w pra-
cy zawodowej - odznaczeni ą
SREBRNYM KRZY2EM Ł
1. Cornpa Stefan, 2. Drelich Jan, 3. Grochowski Fran-
ciszek, 4. ł ł Kazimierz, 5. Kaczmarek Maria,
6 ł ł ł 7. ś ń Stefan, 8. Ku-
bicki Feliks. 9. Kujawski Stefan, 10. Ł Walerian,
11 . Mazurek ł 12. ń ł 13. Przycki
Edward, 14. Rutkow&ki Julian, 15. Snuszka Franciszek,
Hl. ą Józef, 17. Tartas ł 18. ł
wicz ł
Ą KRZY2EM Ł
19. DomagaIski Walenty, 20. Jarantowicz ł
21. ż Antoni, 22. ń ł 23.
Kuliberda Stefan. 24. Kusiak ł 25. ć
wiak ł 25. Malinowski Jan, 27. Marczewski
Jan, 28. Myszkowski Leon, 29. Olszewski Jan, 30. ń
ski Jan, 31. Rutkiewicz Konstancja, 32. Waszak ł
33. Wojtasik Wojciech.
Prezyrlen t Rzeczyporpoli tej: B. Bieru t
536
Ą MINISTRA ROLNICTW A
z dnia 21 lutego 1952 r.
w sprawie ł ń na rejony ń ł leczniczych dla ą
Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca
1949 r. o ł leczniczych dla ą (Dz. U.
R P. Nr 41, poz. 297) oraz w ą z § 5 ą
Ministra Rolnictwa z dnia 1 marca 1950 r o. w sprawie
organizacji i zakresu ł ń ł
lpczniczych dla ą oraz nadzoru nad tymf ł .
darni (Monitor Polski z 1950 r. Nr A-33, poz. 376
i z 1952 r. Nr A-28, poz. 415) ą ę co ę
§ 1. Ustala ę ł obszaru ń na rejony
ń ł leczniczych ł ą
' podane w ł ą do niniejszego ą
§ 2. ą wchodzi w ż z dniem ł
szenia z ą od dnia 8 kwietnia 1952 r.
Minister Rolnictwa: w z. L. Rzendowsld
ł ą do ą Ministra
Rolnictwa z dn. 21 lutego 1952 r.
(poz. 536).
M. ST. WARSZAWA
Nazwa rejonu ę rejonu
m. st. Warszawa m. st. Warszawa
WOJEWODZTWO WARSZA WSKIE
Nazwa rejonu ę rejonu
ł cleocbanowskl:
Ciechanów
Grudusk '
ą gm. ń
Huta Garwarska
gm. Mlock
Krasne
m. Ciechanów,
gin. ż (siedz. m.' Ciecha-
nów),
" Opinogóra;
gm. Gruousk,
" Regimin;
gm. ń
;, ł
.g"1. V''1ck (siedz. ś ł
., ń
gm. Krasne,
., ł (siedz. Baraiice).
Nazwa rejonu
parwolin
Sobienie Jeziory
Parysów
Ł
ę rejonu
Powiat garwoJióskl:
m. Garwolin,
gm. ń
.. Wola ę
gm. Sobienie Jeziory,
" Osieck,
Wilga:
gm. Parysów,
Miastków;
gm. Ł ś
" Ł (osada ).
Sobolew,
.. Maciejowice,
.. ł ę ż
Monitor Polski Nr A-36
- 564 -
Poz. 536
Nazwa rejonu
Zelechów
Ryki
ę rejonu
m. Ż
gm. Ż (siedz. m. Ż
chów).
ł
gm. Ryki,
Trojanów,
ł ę ż
Irena,
. ę ż
: -
Powiat ń
Gostynin
;."
m. Gostynin,
gm. Rataje (siedz. Kozice).
gm. Skrzany (siedz. Sierakówek),
.. ' ń (siedz. Majdany);' .
Ł ą gm. Ł ą
Duninówj
ą m. ą
gm. Dobrzyków,
Czermno (siedz. Juliszew);
Szczawin ś gm. Szczawin;
Sanniki gm. Sanniki,
ł
Pacyna -gm. Pacyna.
. Powiat grodzisko mazowiecki i powiat miejski 2:yrardów:
Grodzisk Mazowiecki m. Grodzisk Mazowiecki.
m. Brwinów,
m. Milanówek,
gm. ż (siedz. m. Gro-
dzisk Maz.),
.. Kas)d (siedz. Baranów).
.. Podkowa ś
Helenów (siedz. Brwinów),
ł (siedz. ł
ł m. ł
gm. Pass (siedz. Piorunów),
Radzików (siedz. Dl. ł
Mszczonów m. Mszczonów,
gm. Piekary,
II Radziejowice,
ł (siedz. ł ;
"tyrardów ' ' I'n. Ż
Grójec ·

ł ę
gm. Ż (siedz. m.
Ż
Guzów (siedz. Miedniewice).
Powiat grójecki:
ID. Grójec,
gm. Kobylin (siedz. m. Grójec).
Belsk,
Jasienie'c;
m. Mogielnica,
gm. ł (siedz. Goszczyn),
' .. Borowe,
Promna;
gm. ł ę
.. Lipie;
Nazwa rejonu
Warka
Góra Kalwaria
Drwalew
Komorniki
ę rejonu
m. Warka.
gm. Lechanice (siedz. Zawady).
..
i'
Konary (siedz. Klonowa .
Wola),
No\Va ś (siedz. Muro-
wanka); .
m. Góra Kalwaria,
gm. Czersk (siedz. m. Góra Kal-
waria) •
.. ą
gm. Drwalew,
ą
gm. Komomiki (siedz. Tarczyn),
Jazgarzew,
. ,i . Konie (siedz. Pniewy) . .
Powiat makowski:
Maków Mazowiecki m. Maków Mazowiecki,
gm. Karniewo,
Smrock (siedz. Szelków);
Krasnosielc gm. Krasnosielc,
Sypniewo;
ż m. ż
ł
ń Mazowiecki
gm. ń (siedz. ł
Sielc (siedz. Rzewnie);
gm. ł
Perzanowo . (siedz. Czerwon-
ka).
Powiat ń
m. ń Mazowiecki,
gm. ń [siedz. m. ń
Maz.),
.. Glinianka,
Wielkie (siedz. Pustel-
nik);
Dobre gm. Rudzienko gm. Rudzienko (siedz. Dobre).
ł
ł gm. ł
Latowicz
Mrozy gm. Kuflew
ł
. ... S iennica;
gm. Latowicz,
Iwowe,
Wielgolas;
gm. Kuf1ew (siedz. Mrozy),
ł
Jeruzal;
m. ł
gm. ś (siedz. m. ł
szyn).
" Jakubów.
Powiai mlawc;ki:
Wieczfnia gm. ł gm. ł (siedz. Wieczfnia},
Szczepkowo (siedz. Jano-
wiec ś
ł m. ł
gm. Turza,
,,- Kosiny (siedz. ś
II ł
II ę (siedz. ł
r 'l,
Nazvf'a -rejonu Zasip, g rejonu
Stl'Zegowo
gm. ż
gm. ż (siedz.
Rato wo (siedz. Radzanów);
ń gm. Mosto\"O gm: Mostowo ń
ą (siedz. Kowalewko);
Kuczt}ork gm. Zielona gm. Zielona (siedz. Kuczbork),
Niechlonin;
ń
Ostroh; ka .
Troszyn
Gowarowo
Myszyni ec
ł
gm. ń
Roz wozi n {siedz .. Lubowid71.
Powiat ł ę
m. ł ę
gm. Rzekuit(siedz.ID: Ostro-
ł
. gm. Troszyn,.
Piski ;
gm. Goworowo,
.. . , CZ9fwin;
.- .gm. Myszyn-iec,
Czarnia;
gm.' ł
Durlasy (siedz. Lel is ).
Powia" ostrowski:
·· Ost fÓW Mazowiecka ' ·m. Ostrów Mazowiecka,
gm. ę
ł gm. Orlo
ł ł
Szulborze
Komorowo (si edz. ą
Jasienica;
gm. Orlo (siedz. M.alkinia),
m. B-rok,
gm. ę ś
gm. ł ł
ń
gm. Szulborze-Koty.
ł (siedz. Andrzeje-
wo},
" Boguty.
Nur.
. . ł ł i powiat miejski ł
ł
Wyszogród '"
Bodzanów
. . ź
Drobin '
ł
m. ł
. - ·- gm. BielinG (siedz; . ś
Ro.gozino;
m. W yszogród,
gm. ę
" . ł ś
gm. BodzanÓw.
. -•• ' Misiewo· Murowane;
gm·. ,st-aroiFeby,
Ł ł
; _. ,., .. , r.
. · gm, . Bielsk;
., Ż ą
' n ' Lelice:
gm. Drobin,
Majki (siedz .. Ł ę Probostwo}t·
gm. ł
.. ń
Nazwa' rejonu "
ł
Baboszewo
gm. Sarbiewo
Sielee
Nowe Miasto
gm. " Modzel e
ł
Przasnysz .
Chorzele
.
" Baranowo
ł
Wyszków·
Nasielsk
Serock


.Puwiat ł
. m. Pl oilSk,
ś ts ied'l. mi
ń
Socbocin,
Narusze'.'i o ,

gm. Sarbiewo (sl cdz.
Sdrnowo (siedz.
ż ę (siedz.
Baboszewo),
ź
Gralewo) ;
gm. ' Sielec Isiedz. ń
Wychód'le (siedz; Goworowo);
gm'. ·Modzele,
" . Sztlll11in (siedz. JOlliec);
• gm. ł
ł ę
ł ż
m.> ą .
gm. Chojnowo,
Karwacl;
m. Chorzele,
gOl; Duczymin,
ę
ł Wielka; ;·
gm. Dzierzgowo,
Janowo.
Krzynowloga ł
gm. Baranowo
ż
ł ł
m. ł
gm. Kleszewo (siedz. m. ł
Winnica,
ł (siedz. Gzy);
m. Wyszków.
gm. Wyszków (siedz. m. Wysz-
ków) ;
Somianka ·(siedz. Struga);
m. Na s'] elsk, .
gm. Nasi elsk (siedz.m. Nasieiski,
" ł ę (siedz. KlukowoH
m, Serock, .
gm. Zegrzefsiedz. m.Serotkl,
Gzowo (siedz. ·· ę
gm. Zatory ' · ·gm. Zatory,
Obryte.
ł ń
'. , Radz'ymin .
. " m •. ·Radzymin.
. (siedz,- . ą
. min), ' . -
. .. ą ł ł
•• ..
ł m. ł
gm. ę
ł
ł . gm. ł
ę Ś ; .
.. . : ... .
Monitor Polski Nr A-36

Nal.wa rejonu rejonu
Jadów gm. Jadów,
Strachówka;
Niegów gm. Zab.l;odzie gm. Za brodzie,
.. ń
Powiat siedlecki i powiat miejski Siedlce:
Siedlce
ż
gm. ś
Mordy
Ł
m. Siedlce.
gm. WisznIew.
" Stara ś (siedz. m. Sie-
dlce).
..
Niwiski,
ZeJiszew;
gm. ś
Skupie (siedz. Mokobody);
m. Mordy,
gm. Stok Ruski (siedz. m. Mor-
dy),
" Tarków- (siedz. Paprotni a).
Przesmyki;
m. Ł
566
gm. Swiniarów (siedz. m. Ł
" Olszanka,
Huszlew
Sarnaki
Domanice
Zbuczyn
Ł
. gm. Huszlew,
Kornica;
. gm. Sarna ki,
Górki;
gm. Domanice,
Wodynie,
Skórzec;
gm. Zbuczyn,
Królowa Niwa,
ł (siedz. Tarcze).
ł sierpecki:
Sierpc m. Sierp c,
gm. Borkowo (siedz. m. Sierpc),
Gójsk,
ł (siedz. Goleszyn),
ś
Mochów gm. Lisewo gm. Lisewo (siedz. Mochów);
ż ń gm. ż ń
. Stawiszyn,
" Zuromin (siedz. m. Ż
m. Ż
Zawidz gm. Kosemin gm. Kosemin (siedz. Zawidz), .
ą ż
Koziebrody;
m. ą ż
gm. ą ż (siedz. m. ą ż
Gutkowo (siedz. Unieck),
" Gradzanowo (siedz. ą
kowo).
Nazwa rejonu
Paprotnia
. gm. Szymanów
Brochów gm. Ł
Kamp'inos
Poz. 536
ę rejonu
gm. Szymcnów,
ł Bisk. (siedz. m. So-
chaczew):
gm. Ł (siedz. Wólka ł
na),
Tulowice (siedz. Wilcze Tu-
ł
gm. Kamp inos,
Glusk ("jedz. Leoncin)
Powiat ł
ł Podlaski m. Sokolów
gm. GtOchów (siedz. Czerw(\n-
ka),
Kowiesy (siedz. Bielany Zy-
laki),
KtJoelczyn (siedz. Przyw&zki),
gabnie :
Kosów gm. Kosów,
Chruszczewka Szlachecka.
ń gm. ń
Olszew;
ł gm. ł (siedz. ł
Lack:d),
Repki;
ę gm. ę (siedz. Wyroz<;.Ly
Podawce),
" Korczew.
Powiat warszawski powiat miejski Pruszków:
Otwock m. Ot wock,
gm. Karczew,
" ą
" Józefów;
ł gm. Sulejówek gm. Sulejówek,
Okuniew,
m. Rembertów,
gm. Zielonka;
Legionowo gm. Legionowo,
Nowy Dwór
Pomiechówek
gm. Pomiechowo
Piaseczno
Jeziorna
ł
.. ę
Marki;
m. Nowy Dwór MazowiE'cki,
gm. Góra (siedz. Jallówek I);
gm. Pomiechowo (siedz. Pomie-
chówek).
m. Zakroczym;
m. Piaseczno,
gm. Nowo-Iwiczna,
ł sochaczewski: ż
Falenty (siedz. Raszyn);
gm. Jeziorna,
Skolimów-Konstancin.
gm. ż
Sochaczew m. Sochaczew, Pruszków
gm. Chodaków (siedz. m. Socha-
czew),
Rybno;
ł
gm. ł Ł
• , ł
Zaborów;
m. Pruszków,
gm. Piastów,
.. Skorosze (siedz. Czecho-
wiee);
gm. Ł
" ą (siedz. Czosnów) •
Monitor Polski Nr A-36 - 561 -
Nazwa rejonu ę rejonu Nazwa rejonu
ł ę ę
ę m. ę
gm. Miedzna,
" Ruchna,
Stara ś (siedz. Borzychyl; Ł
Korytnica gm. Korytnica,
" Jaczew (siedz. Zelazów), Sadowne
" Borze (siedz. Roguszyn);
WOJEWODZTWO BYDGOSKIE
Nazwa rejonu Zasieg rejoqu
Powiat aleksandwwski:
Piotrków Kujawski -
o, .
gm. Piotrków,
lO Bogu8zyce (siedz. \Vierzbi-
nek),
Nazwa rejonu
Koronowo
Sicienko
Poz. 53f\)
ę rejonu
gm. ę
ł ę (siedz. Bojmie),
Ossówno (sledz. Wierzt.nol,
" Wyszków;
gm. Ł .. ,
Stoczek;
gm. Sadowne.
ń
ę rejonu
m. Koronowo,
gm. Koronowo (siedz. m. Koro-
nowo),
" Wierzchucin Królewski,
ą
ę
Ruszkowo (siedz. Przewóz),
Czamanin (siedz. Topólka);
gm. ę o
By ń (siedz. Nowy Dwór);
gm. Dgbrówka Nowa gm. ą Nowa (siedz. Si-
cienko),
Radziejów
Lubanie
m. Radziejów,
gm. RadzleJów (siedz. m. Radzie·
jÓW),
ę (siedz. ą
gm. Lubanie,
ą (siedz. Zabieniecl:
Aleksandrów Kujawski m. Aleksa.ndrów Kujawski,
m. Ciechocinek,
Brodmca
ł
Wrocki
GÓlzno
gm. ł ż
ą ż
Koneck,
m. Nieszawa.
Powiat brodnicki:
m. Brodnica,
gm. Brodnica (siedz. m. Brodni-
cal,
Pokrzydowo,
" ę
Bobrowo;
gm. ł I.
lO J a ł II,
Zbiczno;
gm. Wrocki,
" ż ę ć
m. Górzno,
gm. Ruda (siedz. m. Górzno),
" Brzozie,
ą ż
Powiat bydgoski i powiat miejski Bydgoszcz:
Bydgoszcz
m. Bydgoszcz,
gm. Bydgoszcz (siedz. m. Byd-
goszcz),
lO Osielsko,
m. Fordon;
Dobrez
Solec Kujawski
ł
ł
Lisewo
Chojnice
Czer.:;k Pomorski
Brusy
Lipnice
Wtelno,
Ś
gm. Dobrcz;
m. Solec Kujawski,
gm. Solec Kujawski (siedz. m.
Solec Kuj.\
Powiat ł ń
m. ł
gm. ł (siedz. m. ł
mno).
" Starogród,
Podwiesk,
Robakowo;
gm. ł
ą ł ń
Kijewo Królewskie;
gm. Lisewo.
ł ą
Popowo Biskupie.
ł chojnicki:
m. Chojnice,
gm. Chojn\ce (siedz. m. Choj..
nice),
Rytel;
m. Czersk Pomorski,
gm. Czersk (siedz. m. Czersk
Pomorski,
Karsin.
gm. Brusy,
ś
gm. Lipnice,
ż Szlacheckie,
.. Konarzyny.
'Nazwa rejonu ś
'Powiat • ą ( "poWiat - ą
. ą
R.adzyil ł ń
Ł
m. ą .
gm.
II
..
ą ,(siedz.
Mokre.
ż
Piaski),
m. ń ł ń
gm. ń (siedz m:_Radz y .....
ł
..
Grutaj
m. Ł n,
gm. Ł .. in (siedz. m. Ł
.. Swiecie. '
Powiel ł powilIt miejski Illowrodaw:
, Ino\'\lll}daw
Gnii!wkowo
J{ruszwica
m. ł
gm. ł Zachód t,ierlz.
m. ł
.. ł vVschód. (siedz.
m., ł
m: Gniewkowo,
gm. Gniewkowo (siedz. m.
Gniewkowol,
.i ą Biskupiilj
'·m. '· Kruszwica.
gn;. ' kruszwica (sicd?. 'Krufz-
wica), "
.. ł
ł ł .gm. : ł vKujaw!'kie. "
KiJia.·,kowo
gm. ł ę
DobnYli. n. ł ą
Ol ·Rojewo.
Powiat ł
ę ' lipnol • .
t. Czarae(si-edz. Wip.lgiel.
ł (sied-z: RaoomiCe),
m.j .. ipno,
gm. ł
ę
" Narutowo' (siedz. ę
.. Ligowoj .
m. DobrzYll n. ł ą
gm. Chalin,
ł
Fabianki {Im. Szpetal gm. Szpetal (siedz. Fabiallki),
.. Zaduszniki;
Bobrowniki
Czemikowo
' -Dobrzejewice
Mogilno
. gm. Bobrowniki;
gm. Czernik<:>wo,
.. Mazowsze,
Ossówka;
gm. Dobrzejewice.
Nowogród.
Powiat ń
m. Mogilno.
gm. Mogilno Wschód (sJedz. m.
Mogilno),
" Mogilno Zachód (siecz. m.
Mogilno),
,. ę
Nazwa - rejonu
ś ć
Strzelno ·
. Trzemeszno
Rypif\ '
Skrwilno
ł ż
gm. Radomin
Swiedziebnia
Zbój no
Nadroz gm. Zale
Poz. 536
rejonu
m. ś ć
gm. ś ć (siedz. m. ś ć
m. ł
gID. S.trzelno Pól noc (sierlz. m.
Strzelno).
Strzeh_o ł :siedz. m. '
ł
m. T rzellleszno.
gm. Trzemeszno (siedz., m. Trze·
mesznoi .
Powiat ń ł
m. Rypin.
gm. Strzygi.
.. Prt;czk.i.
.. ł
gm. ł
Sz('zutowo, .
" Okalewoj
gm. Radomin.
Radziki ż
gm. Swiedziebnia,
Osieckj
" gm. Zbójno,
Chrostkowo;
gm. Zale .
.. Rogowo.
. ę ń ł
ę ń m. ę ń
gm. ę (siedz. m . . ę
Ol Wielowicz;
ę ę
gm. m. ę
berkI.
.. Sypniewoj
Kamie)) . m. ń
gm. ń
ł .
ł ń
Szubin m. Szubin.
gm. ł ę ł (sietlz.
Tur).
.. Królikowo (siedz. ż .
" ę
Kcyniam, Kcynia •
gm. tankowice,
.. SipiorYj
Barcin m.Barcin.
Swiecie
gm. Barcin (siedz., m. I3drcinl.
Ł
m. Ł
Powiat ś
r- Swiecie.
gm. Swiecie (sierlz. m. SwiecieL
.' Gruczno.
," Bukowiec,
Monitor Polski Nr A-36 569 Poz. 536
Nazwa rejonu ę rejonu Nazwa rejonu ę rejonu
Nowe m. Nowe, Powiat ł ł i powiat miejski ł ł
Pruszcz
Osie
gm. Nowe (siedz .. m. Nowe) ,
WarJubie,
.. Grupa (siedz. Dragan,:);
gll1' Pruszcz,
. SWlekatowo,
Serock; .
gm. ę ..
Lipinki.
Laskowice gm. ż gm. ż
Drzycim,
.i · Lniano. '
ł ń I powiat miejski ń
ń
ł Nieszawka
gm. Podgórz
ę
ł ż
m. ń
ę
ł
.. . Turzno.
.. Lulkowo;
gm: Podgórz (siedz. ł Nie-
szawka).
.. ł -(siedz. ł
gm. ę
.. smolno (siedz. Rozgarty},
.. Ł
m. ł ż
ł ł
Lubraniec
ń
ł
CL>decz
Kowal
gm. ł ż (siedz. m. ł ż Wyrzysk
.. - Zelgno (siedz. Dwierzno,.
Tuchola
Gostyczyn
Sliwice
ą ź
Kowalewq
Golub - ń
ł tucholski:
m. Tuchola,
gm. Tuchola (siedz. Nowa Tu-
chola),
.. ą ż (siedz. 2;alno),
" ł
.. Cekcyn;
gm. ,Gostyczyn,
ę
gm. Sliwice.
ą
Powiat ą
m. W ą ź
gm. ą ź (siedz. m. ą
ż
.. . ą ż
.. ę Ł ą
.. ł Ż
m. Kowalew-o,
gm. Kowalewo (siedz. m. Kowa-
lewo).
.. Wielkie Rychnowo.
" ń
m. ·-Golub - ń
gin.' Podzamek Golubt;ki,
.. Wielkie Radowiska.
Wysoka
Ł ż
Mrocza
ł ą
Znin
Janowiec
Rogowo
m. ł ł
gm. Dobi egniewo.
.. Ł ę (s iedz. m. Wtodrl wek),
Wieniec;
m. Lubrani ec.
gm. Falborz (siedz. Kqkowa Wo-
l a),
Piaski (siedz. Lubrdniec No-
wy).
m. ś ć Kujawski;
m. ń
gm. ń (siedz. m. Ln:Jien),
ł
gm. ł (siedz. ń
m. Chodecz,
gm. Chodecz (siedz. m. Chodecz),
m .. Przedecz,
gm. Przedecz (siedz. m. Prze-
decz),
lO .. Pyszkowo (siedz. Boniewo) ;
m. Kowal,
gm; Kowal (siedz. m. Kowa!),
Baruchowo (siedz. ł
Powiat wyrzyski:
m. Wyizysk .
gm. WY'I'zysk (siedz. m. Wy-
rzysk),
i, 'Sadki;
m. Wysoka,
gm. Wysoka (siedz. m . . WysOk.l) .•. .
ł ś
in. Miasteczko ń
gm. Miasteczko ń
m. Ł ż
gm. ż (siedz. m. Ł
nica);
m. Mrocza.
gm. Mrocza (siedz. m. 1\.1rocza);
m. ł n. ą
gm. NaJdo (siedz. m. ł n. No-
ą
ł ż ń
m. lnin,
gm. lnin Zachód (si edz. m. Zilin); ·
.. lnin Wschód (s iedz. m.
!nin);
fi'. Janowi ec Wielkopol sk i.
gm. Janowiec (siedz. m. Jano-
wiec Wlkp),
larc;:zyn;
gm. Rogowo.
i , ą
:
Monitor Polski Nr A-36 - 570 Poz. 536
WOJEWODZTWO Ń
Nazwa rejonu
, ż
Szamocin
Kaczory
ę rejonu
Powi at chodzieski:
m. ż
gm. ż (siedz. m. Cho-
ż
ń
m. Szamoci n,
gm. Szamocin (siedz. m. ' Szamo-
cin) ,
m. Margonin,
gm. Margonin (si edz. m. Margo-
ninI;
gm. Kaczory,
m. ś
gm. ś (siedz. m. ś
Powiat czarnkowski:
Czarnków
ń
ł
m. Czarnków,
gm. Czarnków (siedz. m. Czaro··
ków),
ri Lubasz;
m. ń
gm. Drawsko,
" Rosko;
gm. Poliijewo
Powiat ń ł powiat miejski Gniezno:
Gniezno
ł
Czerniej ewo
Witkowo
ń
Krobia
m. Gniezno,
gm. Gniezno (siedz. m. Gniezno),
Ł
m. KIecko,
gm. Kiecko (siedz. m. KIecko).
Miel eszyn,
Ki szkowo.
m. Czerniejewo,
gm. Czerniejewo (siedz. m. Czer-
ni ejewol;
m. Witkowo,
gm. Witkowo (siedz. m. Wi'ko-
wo).
Powidz,
..
Ni echanowo .
Powiat ń
m. ń
gm. ń (siedz m. Gostyil ),
Piaski,
m. Borek,
gm. Borek (siedz. m. Borek);
m. Krobia,
gm. Krobia Isiedz. m. Krobia ),
m. Poniec,
gm. Poni ec (siedz. m. Poniec),
.. ę
Naz\\!.fI rejonu ę rejonu
Powiat ń
Jarocin m. Jarocin,
gm. Jarocin (siedz. m. Jarocin),
Kotlin,
Jaraczewo;
Plesze., m. Pleszew,
'. gm. Pleszew (siedz. m. Pleszew),
" Czermin,
Goluchów;
lerków m. Zerków,
gm. Zerków (siedz. m. lerków),
Nowe Miasto n. ą
.. Szymanowice (si edz. Wierz-
chy).
Powiat kaHski i powiat miejski Kalisz:
Kalisz m. Kalisz,
gm. Podgrodzie Kaliskie (siedz.
m. Kaiisz),
.. Opatówek,
.. ę (siedz. ę
niki).
Zborów (siedz. ł
ł ł m. ł
gm. ł (siedz. ł
Staw,
Marchwacz (siedz. Raj sko);.
ChOC7 gm. Chocz,
BrudZew (siedz. Blizanów);
Brzeziny
gm. Ostrów Kaliski gm. Ostrów Kaliski (siedz. Brze-
ziny),
ź
Stawiszyn
ę
Grabów n. ą
OstrzEszów
Rychtal
.. Godziesze,
Iwanowice;
gm. ź
ł (siedz. Li"kó'h l
Ceków, .
ń
m. Stawiszyn,
gm. Zbiersk,
ś (siedz. Sbszków).
Powiat ę ń
m. ę
gm. ę ł (siedz. m.
ę
ę ł (siedz. m. ę
pno).
Opatów.
Podza mcze,
Bralin,
Perzów;
m. Grabów n. ą
gm, Grabów,
Doruchów;
m. Ostrzeszów,
gm. Ostrzeszów (siedz. m. Ostrze-
szów),
KobylaRóra;
gm: Rychtal,
Laski.
Monitor Polski Nr A-36 - 571
Nazwa rejonu
ł
Sompolno
Izbica
ą
ł
Konin
ł
Kleczew
Golina
Zagórów
ł
Slesin
Kurzaoóra Stara
gm. ś
Smig inl
C2empin
ę rejonu
Powiat kolski:
m. ł
gm. ś
H ł (siedz. m. ł
Krzykosy (siedz. Grzegcrzew);
gm. Sompolno,
ł (siedz. Osiek ł
gm. Izbica,
ń (siedz. Babiak);
m. ą ,
gm. ł (siedz. Sobótka),
Karszew (siedz. ł
m. ł
gm. ł (siedz. m. ł
wal,
" Drzewce (siedz. Olszówka).
Powiat ń
m. Konin,
gm. Kramsk,
Wysokie,
.. Stare Miasto,
• ł
" ź
m. ł
gm.Ostrowite.
ł
.. ą
m. Kleczew,
gm. Kleczew (siedz. m . .Kleczew),
Wilczogóra (siedz. Wilczyn);
m. Golina,
gm. GoIina (siedz. m. Golina),
Kazimierz Biskupi;
m. Zagórów,
gm. ą (siedz. Grabina),
ś
Rzgów;
m. ł
gm. Grodziec,
. ą (siedz . . m. Ry-
ł
m. Slesin,
gm. Piotrkowice.
ł (siedz. m. SI e-
o;; i n).
Skul"ka ś (sieuz. Skulsk).
Powiat ś ń
m. ś
gm. ś (siedz. m. ś
Racot.
" . Kamieniec,
m. WieI ich owo,
gm. Wielichowo (siedz. m. Wic-
lichowo);
m. SmigieI.
gm. Smigiel (siedz m. Smigie1t,
Bucz.
Bojanowo Stare;
m. Czempin,
gm. Czempin (siedz. Piechanin);
Poz. 536
Nazwa rejonu ę rejonu
Krzywin
Krotoszyn
ż
Kobylin
m. Krzywin,
gm. Krzywin (siedz. m. Krzywin).
Powiat ń
m. Krotoszyn,
gm. Krotoszyn lsiedz. m. Kroto·
szyn),
m. Zduny,
gm. Zduny (siedz. m. Zduny).
" Ligota,
ż
m. Sulmierzyce;
m. ż
gm. ź (siedz. m. ż
Dobrzyca;
m. Kobylin,
gm. Kobylin (siedz. m. Kobylin),
m. Pogorzela,
gm. Pogorzela (siedz. m. Pogo-
rzela).
Powiat ń i powiat miejski Leszno:
leszno
Osieczna
ł
Sieraków
Nowy ś
Grodzisk
Opalenica
Lwówek
m. Leszno,
gm. Leszno (siedz. Swieciechowa),
m. Rydzyna,
gm. Rydzyna (siedz. m. Rydzyna),
.. Lipno;
m. Osieczna,
gm.Osieczna (siedz. m. Osieczna).
Krzemieniewo (siedz. Drob-
ninj;
gm. ł
Brenno (siedz. Wij ewol .
Powiat ę
m. ę
gm. ę (siedz. m, ę
dzychód),
Ł ń
Kwilcz;
m. Sieraków,
gm. Sieraków (siedz. m. Siera-
ków).
Chrzypsko Wielkie.
Powiat nowotomyski:
m. Nowy ś
gm. Nowy ś (siedz. m. No
wy ś
Kuslin.
m. ą ń
gm. ą ń (siedz. m. ą ń
m. Grodzisk Wlkp.,
gm, Grodzisk' (siedz. m. Gro-
dzisk Wlkp.l,
Granowo;
m. Opalenica.
gm. Opal enica (siedz. m. Opale-
nka).
m. Buk.
gm. Buk (siedz. m. Buk);
m. Lwówek.
gm. Lwówek (siedz. m. lwówek),
Miedzichowo.
Monitor Nr A-16 572 Poz. 536
Nazwa rejonu ę rejonu
Powiat obomicki:
m. Oborniki.
gm. Oborniki ł (siedz. m.
Oborniki).
Oborniki ł (si edz. m.
Oborniki);
ź m. ż
gm. ż (siedz. m. ź
ł
Murowana ś m. Murowana Ś
gm. Murowana ś (siedz.m.
Murowana Ś
Powiat ł powiat miejski Ostrów Wlkp.:
Ostrów Wlkp. m. Ostrów Wielkopolski,
Odolanów
Raszków
ł
gm. Skalmierzyce Nowe,
" Czekanów.
" Wysocko Wielkie,
" Przygodzice;
m. Odolanów,
gm. Odolanów (siedz. m. Odola-
nów),
.' ś
" Czarnylas;
m. Raszków,
gm. Raszków (siedz. m. Rasz-
ków),
" Sobótka,
.. Daniszyn;
m. Mikstat,
gm. Mikstat (siedz. m. Mikstat),
" Sieroszewice Nowe.
ł pilski. powiat miejski ł
ł
Trzcianka
ż
m. ł
gm. ł
m. Trzcianka,
gm. Siedlisko,
" ź Czarnkowska.
ę
" Niekursko;
m. ż
gm. ż (siedz. m. ż
ź Zelichowska,
" Wie ń ł
" ą ż Wielkie.
ł ń l powiat miejski ń
ń
. Tamowo Podgórne
Pobiedziska
m. ń
gI:l. Puszczykowo,
Dopiewo,
.. ą (siedz. Suchy Las),
Zabikowo;
gm. Tamowo Podgórne.
Rokietnica;
m. Pobiedziska.
m. ę
gm. ę (siedz. m. Swa-
ę
Nazwa rejonu
ę
Rawicz
Bojanowo
Jutrosin
ę rejonu
gm. Polska ś (siedz: Pobie-
dziska),
" Czerwonak:
m. ę
gm. ę (siedz. m. ę
Powiat rawicki:
m. Rawicz,
gm. Rawicz (siedz. m. Rawicz),
m. Miejska Górka,
gm. Miejska Górka (siedz. m.
Miejska Górka),
m. Sarnowa:
m. Bojanowo,
gm. Bojanowo (siedz. m. Boja-
nowol;
m. Jutrosin,
gm. Jutrosin (siedz. m. Jutrosin),
" Chojno (siedz. ł
Powiat szamotuIski:
ł
Pni ewy
Wronki
. Duszniki
Sroda
ń
ś
Srem
ą ź Wlkp.
Mosina
Kórnik
m. ł
gm. ł (siedz. m. Szamo-
ł
" Obrzycko,
m. Ostroróg.
gm. Ostroróg (siedz. m. Ostro-
róg),
" Kazimierz:
m. Pniewy,
gm. Pniewy (siedz. m. Pniewy).
" Otorowo:
m. Wronki,
gm. Wronki (siedz. m. Wronki),
Wróblewo;
gm. Duszniki,
Grzebienisko.
ł ś
m. Sroda,
gm. Sroda (siedz. m. Sroda),
Dominowo.
Kleszczewo (siedz. Komo,-
nikil;
m. ń
gm. ń (siedz. m. Kl)-
ń
Nekla:
gm.
Krzykosy.
Powiat ś
m. Srem.
gm. Srem (siedz. m. Srem).
m. Dolsk.
gm. Dolsk (siedz. m. Dolsk),
m. ą ż Wielkopolski.
gm. ą ż Isiedz. m. ą ż Wlkp);
m. Mosina,
gm. Mosina (siedz. m. Mosina),
m. Kórnik,
gm. Kórnik m.
\ .'.
Monitor Polski Nr A-36 513
Nazwa rejonu ę rejonu
Powiat turecki:
Turek m. Turek,
gm. Brudzew,
Dziadowice (siedz. Malanów).
Nazwa rejonu
ł ń
ł
Poz. 536
ę re"jonu
m. ł ń
gm. ł ń (siedz. m. ł ń
gm. ł
Wapno.
Przykona; ł ł ń
Uniejów
Dobra
TulisHÓW
COs'l!:czanów
ą
Skoki ·
m. Uniejów,
gm. Niewiesz,
" Orzeszków (siedz. ś
nica),
Swinice;
m. Dobra,
gm. Dobra (siedz. m. Dobra) ,
ę '
" Kowale ń
Tuliszków,
gm. Tuliszków (siedz. m. Tulisz-
k.ów) ,
ł ł
gm. Goszczanów,
Jeziorsko.
ł ą
m. ą
gm. ą ł (!Oiedz.
mi ą
.. ą ł (siedz.
m:- ą
ś
m. Skoki,
gm. (siedz. m. Skoki);
Wolsztyn
, Rakoniewice

'Machy
ś
Pyzdry
ł ł
M. Ł
Nazwa rejonu ę rejonu
m. Wolsztyn, )
gm. Wolsztyn (siedz. m. Wol-
sztyn),
" Siedlec,
"Kopanica:
m. Rakoniewice,
gm. Rakoniewice (siedz. m. Ra-
koniewice),
ł
gm. Mochy.
Powiat ń
m. ś
gm. ś ł (siedz,
m. ś
" ś ł (siedz. m.
ś
ł
m. Pyzdry,
gm. ą ż ń
' " ł
m. ł ł
gm. ł ł (siedz. m. ł
ł . .
" Borzykowo.
m. Ł ź Ł ź
Ł
Nazwa rejonu ę
PeWiat , ń
j powbit miejski; Tomaszów Mazowiecki:
Brzeziny
Stryków
Koluszki
ż gm. ń
m. Brzeziny,
gm. Lipiny, -
"
Dmostn:
m. Stryków,
gm. ł
Dobra;
" . BaFloszewice;
m, Koluszki.
gm. ł
ł (siedz. Katarzynów),
Gaikówek:
ń (siedz. ż
Mroga Dolna (siedz. Rogówt;
TOillC13ZÓW Mazowiecki m. Tomaszów Mazowiecki,
gOl. Ł (siedz. Ujazd);
Nazwa rejonu
Rokiciny gm. Ł
nów
Kutno
D"browice
. ś
Zychlin
ę rejonu
gm. Ł
ę
Ciosny.
Powiat kutnowski:
m. Kutno,
gm. Kutno (siedz. m. Kutno),
'Sójki (siedz. Strzelce),
ż
gm . . ą
Rdutów (siedz. Cze rwonka)!
m. ś .
gm. ś (siedz. m.KrC)-
ś
ł (siedz. Ostrowy).
Ł
m Zychlin.
gm Dobrzelin.
Oporów.
PIec !ta ą
..
Wojszyce (siedz. BedlnoJ.
, ,
tv;10nitor Polski Nr A-36 574 '
. Poz.531f
Nazwa rej onu ę rejonu , Nazwa rejonu ę rejonu
Powiat ł i powiat miejski Pabianice: Powiat ł i powiat miejski Zgierz:
Ł m. Ł
gm. Ł (siedz. Wiewiórczyn).
ń
ł
Tuszyn m. Tuszyn.
gm. Kruszów.
•• Czarnocin.
Gosp0Q.arz (siedz. Rzgówl j
Korniszewice gm. Gór-
Zgierz ID. Zqierz.
gm. ć (siedz. Proboszcze-
wice).
. ka Pabianicka In. Pabianice.
Lutomiersk
'Zelów
Widawa
ę
Ł ę
ę

ą
ł
t. yszkowice
Bielawy
Kiemozia
Bolimów
gm. Górka Pabianicka.
Widzew (siedz. Ksawerów).
ł
gm: Lutomi ersk.
, Wodzie rady;
gm. Zelów.
"' ;, 'Buczek.
ł
.:- -.<:' c· )t; ;;
gm. Szczereów.
ą Rusi ecka ;
gm. Widawa. ,
.. Chociw;
gm. ę
.. PruszkÓw,
n Zapolice.
Powiat ł ę
. m. ł ę
gm. Tum,

ż Wielka;
Konstantynów Ł m. Konstantynów Ł
gin:. Babice (siedz. Kazimierz).
Andrzejów
gm. \ Wiskitno
Puczniew.
m. Aleksandrów Ł •
, gm. BeJdów.
.. ą ń
.' .. - . '. .
gm. Wiskitno.
-Nowosolna.
Brójce .
ł piotrkowski '
I powiat miejski "iotrków Trybunalski:
Piotrków Trybunalski m. Piotrków Trybunalski.
gm. Rozprza.
, ł
Parzniewice.
ż (siedz. Siomki) i
.. Tk.aczew, WoJbórz
Topola. gm. ł
gm. ł (siedz. WoI-
oorzl.
' ..
' .. Wi tonia;
m. ę
gm. ę {siedz. ID. ę ń
. .. ,
Gostkóy.r.
" Dalików; SuleJów
gm. ·-Gr.a bów.
,Sobótka,
.. Mazewj
m. Ozorków.
gm. Piaskowice (siedz. ę ł
czew).
, ,; " Chociszewj
gm. ' ą
ż (siedz. Wypychów).
Powiat ł
IIl' Ł
' gm. ą (siedz.
u ń
·ID.· .. ł
(siedz. Anto-
ń ę ,-'_.
Ł
.. , Domaniewice;
gm. Bielawy.
ą (siedz. Zduny);
gm. Kiernozia.
, Jeziorko (siedz. ą
gm. Bolimów.
" ' Nieborów.
Wad!ew ,
Radomsko

.. Gol esze,
.. 1 PodoIin Isiedz. Srocko);
gm. ń .
Kleszczów.
Gorzkowice;
m. SuIejów.
gm. Ł ę
gm. ,Uszczyn :siedz. Ponjalówl.
" ę (siedz. Ł ę Szlachec-
kie); \
m. ł
gm. ł (siedz. m. ł
chatów'. .
ż
.. ę Isiedz. Grocholicel.
. Kluki.
.. ł
gm. Wadjew.
.. Grabica,
Bujny Sz1acheckie.
Powiat ń
m Ra<lomsko.
gm. 'Radomsko (sied;z:. ZakTzó-
, wek).
Dobryszyce.
Ravziechowice (siedz. Ł
cel;
gm: Paj eczno,
.. lh<) i;nia.
" ź
Monitor Polski Nr A-36 ' 575 - POZ. 536
Nazwa rejonu
'SuLmierzyce
ł
ą
Kobiele
..
tytnO'
Xoniecpol
-----------------------
ę rejonu
gm. Sulmierzyce,
ś
Brudzice (siedz.
kall
gm.Klomnice,
lo
Kruszyna •.
Konary,
ł
gm. ż ą
.. ł
Goslawice;
gm.- KO'biele,
Dmenin,
ł
gm. 2:ytno,
Maluszyn,
GidIe;
m. Koniecpol.
Lgota Wiel-
gm. Koniecpol (siedz. m. Koniec-
pol), .
.. Garnek,
•• ą Zielona.
PowIat rawski:
Rawa Mazowiecka m. Rawa:' M·azowiecka,
gm. Boguszyce,
.. ł (siedz. ' Niwna),
Regnow;
. : Nowe Miasto ą m. ' Nowe Miasto· ł ą
gm. Góra (siedz. ·: m. · NQwe · Mia-
sto ą ,
.. Lubania (siedz. · ń
" Gortatowice;
ł Rawska m. ł Rawska,
ł
Zelechlin
Sierad:{
Szadek
Warta
gm. Marianów (siedz, m; 'Siala
. Rawska.).
.. Stara ś (siedz. m. ł
Rawska};
gm. ł
.. Rzeczyca,
Lubochnia;
gm. ł 2:eIecbli-
nek), . .
"
"
Budziszewice,
Czerniewice;
ł sieradzki:
m. Sieradz,
gm .. Bacczew,
..
ł (Siedz. Monice),
ł ł
ę (siedz. ś
Wróblew;
m. Szadek,
gm. Szadek (siedz. m. Szadek),
Krokocice;
m. Warta,
gm.
H
Bartochów m.
Rossoszyca;
Warta),
Nazwa rejonu
Czechy
gm. ń Wola
ł
ą
gm. Godyniec
Zadzim
ę rejO'nu
m. Zdun ska . Wola,
gm. ń Wola (siedz. m.
ń Wola),
Woj slawice Korczew);
m. ł
gm. ł (siedz. ·m. ł
.. KIO'nowa,
.. Majaczewice' (siedz. Burze-
nin);
gm. Godyniec (sie.dz. ą
cel.
.. Gruszczyce,
ź
gm. Zadzim, '
Wierzchy (siedz. 'Charchó\'f
ń
Powiat skierniewicki:
, Skierniewice m. Skierniewice,
gm. Skierniewka,
_" ę Góra.
DolecI< (siedz. ę
Nowy);
Celigów gm. ł gm. ł
ł
Kowi,esy · gm. Kowiesy, .
Puszcza ń
gm . . Korabiewice
.. Grzymkowice (siedz. ń
ków);
gm. Korabiewice(siedz. Puszcz.
ń
ł ń ..
ń
Czajków gm. ź
ca .. Grabowska .
Wiecuszów
ł gm. Naramice
Dzietrikowice
Siemkowice
Kónopnica
m. ł ń
gm. Kurów (siedz. Turów),
H Mokrsko,
Kamionka (siedz. ą
Starzenice (siedz. ł
" ,·Mierzyce.
gm, ź Grab. (siedz. Czaj-
ków),
... Skrzynki (siedz. Kraszewiee),
m. WienIszów,
gm. 'Galewice,
Sokolniki,
Czastary;
gm. Naramice ł
Lututów,
W ydrzyn {siedz. ż ł I
gm. Dzietrzkowice'>(siedz. Ł
ł
Skomlin;
m. Praszka,
gm. Praszka !sied:z. m. Pras,I,-
Rudniki;
gm. Siemkowice,
ł
ł ;
gm. Kooopnica,
Radoszewice Isiedz Osjilkówl
.. SkrzynnO' (siedz. Ostrówekl
f
" .- :,,' ";0. -.

Monitor Polski Nr A -?f)

WOJEWOnZTWO KlEt ECKlE
Nazwa rej onu
Busko Zdrój
Chnii'elhik' '
ł ,
Stopnica
Pacanów
l\'owy Korczyn
ę rejonu
Powiat buski:
m. Busko Zdrój,
gm. ' Busko (siedz. m. Busko
, Zdrój).
" Szaniec,
, Radzar ów (siedz. Olganów),
'Peczelice (siedz. Szczawo-
ż l;
' .' ł .. Chinielnik,
gm. Chmielnik (siedz. m.
nikl.
"<,,' Gno; no Janowicel.
" ł (siedz. Piotrko-
' r_r "

gm, ł
Potok.
Gr,abki (siedz. Raczyce',
"
ę
gm. Stopnica,
Wolica (siedz. Stopnica).,
" ż ł
wice),
. ' .. . " ś
ę (siedz. ł
gm. Pacanów,
W ż (siedz. ę
Ł
gm . . Nowy Korczyn,
.. Grotniki(siedz. ż
'II :Zborów,
ł (siedz. ł
l>owiat ilieckl l: sleclz. w m. Starachowice:
ł
ł
LipSk-o
C i,epi-elów
,m. Starachowice,
ym. Styków (siedz. m. Stara("ho-
wice);
m. ł ż
gm.. .Blaziny,
.. ż
gm. ą
" Minec,
_, Skariysko ś
gm.. Rzepin IsJedz. ł
.. . Taraek;
gm. :Sienno,

gtQ_ Tadów.
.. ł
.. ę (siedz. Skal.lJk.a).;
gm. ' Lipsko,
Dz.iurków (siedz. Solec
n. ł ą
'" Sol'ec,
" ę ś
gm:
.. Chotcza (siedz. Chotcza· JÓ"
'zefówj;
Nazwa rejonu
Kazanów gm. Mie-
chów
.
ę rejonu
gm. Mlechqw (siedz. Kazanów").
Ł (siedz. ą ' ,
Powiat ę
Jedrzejów m. ę
gm. ą ł

.. Brzp.gi,
.. - Raków, "
.. Mienavin (siedz. Lmielno);
ł _ gm . . ł ..
ą ł
ę ę
ł
Mstyczów;
Oksa gm. ę Y,m.. ł (siedz. Oksa1.
, ł
ł gm. Ma logoszez,
ł
Powiat kielecki powiat miejski Kielce: :., .:."
. Kielce
ł
Wola Jadhowa gm..
Górno
DaJeszyce
ż
Sarnsonów
Piekoszów
topuszno
ń
' m. Kielce .
gm.. Dyminy,
.. ą
Niewachlów;
, gm. Bodzentyn,
u ł Nowa;
' gm. Górno (siedz. Wola Jachowal,
,Bit:lioy;
ym. DaJ.eszy("e.
.. Szczecno •
.. Cisów;
DL ż

ż
gm. Sam;sonów,
' .. Mniów;
gm. Piekoszów,
,.. ą
'm. ę
9B'. Kouecko (siedz. m. Chen
, Ily\.
Morawica;
gm. topo!'Z1tlll .
Sno("howi ..
__ ,KoiIsk ie,
gtI!L Koilskie fsiedz. m. ń
.. Cowarczów,
... S'worzyce (siedz. ł
m.Pnedbórz,
rgm. Prz€dbórz (siedz. m. PTZ€d-
, bOrz),
... Mokre,
'" ' Skotniki;
\
, ,Monitor Pol ski Nr A-1f} , '
..
Nazwa ' re-jonu,· "
,.' Radoszyce
Rzuców gm. · Chlewi-
·"4 ....
ę rejonu "
gm; ,Rados1!:yce,
",Pijanówf-s.iedz. ł
Miedzierza ' (siedz. · Smyków);
gm. Chlewiska,
Borkowice;
Falków ,gm. Ruda Ma- ,
ł gm. Ruda , Maleniecka,
ą gm. Odm-
ą ż
Czermno;
gm. ą ż
517 -
Nazwa ; rejonu
Ostrowiec Ś
, kIZy.ikJ
Ć
ż
rejonu "
ł ę
,', gm.
.. " BorJzechew;
gm, CmiP+ów. .:
Ol Wojciechowke.
Ruda ś ę
' na); - '
gm. ż
.. ,,'
•• , Czyl..ÓW Szlachecki,
, lilSOCin,
Julianów '(siedz. ł u-
powal.
Pow1at< ' ko'lJeaicJd:,
K()zjenice " m. ·: Ka.z,ienice,-,
gm: (siedz. m" Kozie- ,
ł
\oj,
.. ź
Garbatka
-Ś Ż Górne:
gm,- ł .. ,
ZwoleÓ-
Boguszówka gm. Sar-
, nów'
Janowiec n. ł ą
gm.Oblasy
Pionki
ł
Magnuszew gm. Trze-
ń
.. Sieciechów (siedz.
Klasztorna) ;
. Rt; ł ń
gm. Grabew n. ł ą

Wola
gm, -Sarnów (siedz, Gniewr.szów).
Góra ł
gm.Oblasy (siedz. Janowiec
n. ł ą
gm.
.. Jedlnia, '
,
gm. ł
Brzoz'a,
.. Bobrowniki (siedz. Miejska
ą
Grabów n, ą
, gm. ń (siedz. Magnuszew),
.. Rozniszew (siedz. Wilczko-
wice Dolne).
Powiat opatowskl i powiat miejski
Ostrowiec ę
Opatów
Iwaniska
ł
Kunów
m. Opatów,
gm. Opatów (siedz. m. Opatów),
Sadowie;
.. Modliborzyce (siedz. ł
szyce);
gm.Iwaniska,
.. Malkowice (siedz. Gorzków),
ć
Ł
.. Piórków.
.. Rembów (siedz. Szumsko),
" ' (siedz. Zbelutka);
gm. Kunów,
' " Grzegorzowice (siedz. ł
, Stara), '
.. Boksyce (siedz. ł
ś ,.
Opoczno
ł -opoc:zyJisld:
m. Opoczno. "
Przysucha-,
Odrzywólgm. Ossa
Gjelniów gm. ż
ków
ź gm. Wielka
Wola
ł gm. Une-
wel
Ż gm. Topolice
!:IlU .. Opoczno 3tl/(owiec),
lO ł
.. (s;ed?. Ł ,
" Kuniezki ' (sieii't.' Szadfm-
wice};
gm. Przysucha,
ń
'RusiliÓ'Yr
gm. Ossa (siedz; ł
.. KIwów.
Studzienna . (siedz. ' ś ę
ne); ,
gm. Ź
ż (siedz. Kraszków),
ź (siedz. Kamienna),
Drzewica;
gm. Wielka Wola (siedz.
ż
Niewierszyn (siedz. Aleksan·
drów! . '
ą (siedz. Mniszków),
.. Owczary (siedz. Podklaszto-
rze);
gm. Unewel (siedz. ł
ą (siedz. Bukowiec)j
gm. Topolice (siedz. lamów),
Machory (siedz. J'(1arcinków).
ł ń
ń
Chroberz
ś lica
Krzczonów gm. Czar-
m. ń
gm. ń Ż Isiedz. m. ń
.. Kliszów (siedz. Kije);
gm. C;hroberz,
Góry;
gm. ś
ś ć
kowy 'gm. Czarkowy (siedz. Krzczonów),
Opatowiec
ł
gm.Opatowiec,
• Bejsce;
,,' '.
Monitor Polski Nr A-36
Nazwa rejonu
Kt.szyce
ś
Ka. imierza WielK.l
Skalbmierz
e:;. ł
-------------------------
ę rejonu
gm. Koszyce.
Dobieslawice;
gm. Ś
Nagórzany (siedz. Wielgus):
gm. Kazimierza Wielka.
Boszczynek:
m. SkaJbmierz.
gm. Czarnocin.
Topola;
m. ł
gm. Droiejewice.
.. Sancygniów (siedz. Biedr:zy-
kowice).
Powiat ' radomski l powiat miejski Radom:
Ibdom
Skaryszew
JedJnia-Letnisko gm.
GzowiE:e
ł ł
Wierzbka
Wo!anów
Przy·tyk
ł
m. Radom,
gm. Radom,
Zakrzew,
Kowala; .
m. Skaryszew,
gm. Skaryszew (siedz. ·m. SkaJY-
szew).
fi ę Bardzice);
gm. Gzowice (siedz. Jedlnia-
Letn.).
Kuczki (siedz. G6zd);
m. ł
gm. ł (siedz. m. Szy-
ł
Rogów (siedz. ą
,gm. Wierzbica,
ł (siedz. Ł ą
gm. Wolanów,
" Wieniawa.
.. ń
gm. Przytyk,
Potworów.
Radzanów;
gm. ł
m. ś
gm. StFomiec:
578 Poz. 536
Nazwa rejonu ę rejonu
ń
Sandomierz
Dwikozy
KJimontów
Koprzywnka
Staszów
ł
. ł
Krasocin
Kluczewsko
Secemin
Radków
Szczekociny
Lelów
gm. ń
ł
.. Wielogóra (siedz. Wsola).
ł (siedz. Lesiów).
Powiat sandomierski:
m. Sandomie rz.
gm. Nilczyre.
Samhorzec;
gm. Dwikozy.
Obra'lów.
m. Zawichost:
gm, Klirnontó w.
Lipoik.
,hukowice ;
gm, KopT7v wni c3,
lonió,w,
Osiek :
m. SI.aszow.
mn. ś
Rytwiany;
gm. ł
.. Tarsko Wielkie (siedz. ż
ki.).
Powiat ł
m. ł
gm. ł (siedz. m. ł
ł
Kurzelów;
gm. Krasocin.
Oleszno;
gm. Kluczewsko,
Dobromierz;
gm. S&emin.
.. ą
gm. Radków.
Moskarzew;
m. Szczekociny,
gm. RokitJlo;
.. Irzadze;
gm. LeJów.
WOJEWODZTWO LUBELSKIE
Nazwa rejonu
ł Podlaska
ę rejonu
Powiat blalsld:
m. ł Podlaska.
gm. Sidorki (siedz. m.
laska).
II Sitnik (siedz. m.
laska).
fi Witulin (siedz. m.
laska).
.. Swor)',
ł
ł
ś
Pod-
Pod-
POd-
rejonu ą
------------_ ..•. _. ----_._--
Janów Podlaski
Piszczac
Terespol n. Bugiem
gm. Janów Podlaski
Rokitno,
gm. Piszczac.
ś
ń Isiedz. Zalesie);
m, Terespol .n, Bugiem.
gm. Kobylany (siedz. ł
. ż
.. Bohukaly (siedz. Pratulin)j
Monitor Polski Nr A-36 - 579 -
Poz. 536
-----------------
. Nazwa rejonu ę rejonu Nazwa rejonu ę re jonu
ł e gm. Za ł e,
Tuczna,
ń
Raciborowice gm. Bia- gm. BwlopoJe,
ł Uchanie,

Konstan Ł gm.
gm. ZakanaJe (siedz. :Konstanty-
nów n. Bugiem).
Mircze gm. ę gm. ę (siedz. Turkowirel,
Zakanale
ł
Holowczyce (siedz. ł
Dolhobyczów gm. ł
Ł
ł
Frampol
Tarnogród
Aleksandrów
Krzeszów
/
Ł
gm. Ł
Huszeza,
Dubów,
ROSS05Z.
Powiat ł :
m. ł
gm. PlIszcza Solska (siedz. m.
ł
Sól;
gm. Frampol.
Goraj,
Kocudza;
gm. Tarnogród.
Wola ż
Biszeza,
ż I;
gm. Aleksandrów (siedz. Józe-
fów);
gm. Krzeszów,
t, Huta Krzeszowska,
" Potok Górny;
gm. tukowa,
Babice (siedz. Obsza) .
ł ł l ł miejski ł
Krasnystaw
ł
Wysokie
TUf'Obin
Tarnogóra
ł
ś
ł . m. ł Annopol
gm. Krzywiczki (siedz. Pokrów-
ka),
Staw; Janów Lubelski
j{ejowiec gm. Rejowiec,
ł
Dorohusk gm. Turka gm. Turka (siedz. Dorohusk),
.. ż ę
ł gm. ł
ł (siedz. ś Zaklików
Siedliszcze gm. Siedliszcze,
\oViszniewice (sied1;. Cyców); Z<,":rzówek
ż gm. ź
Sawin gm. Bukowa gm. Bukowa (siedz. Sawin),
. Olchowiec (siedz. Wierzbica).
Powiat brubleszowskl:
Hrubieizów
ł
Siedlisko gm. Grabo-
wiec
m. Hrubieszów,
gm. Mieniany (siedz.
czyn),
.. Werbkowlce,
Moniatycze;
gm. ł
gm. Grabowiec,
ł
H ą
Czerni-
Lubartów
Michów
Czemierniki
Firlej
Hulcze.
ł yn.
Powiat krasnyslawski:
m. Krasnystaw,
gm Krilsnyslaw (siedz. Krasny-
staw),
"
Siennica ż
Czajki (siedz. ś
gm. ł
C.or7.ków;
gm. Wysokie,
Zakrzew;
gm. TtJrobin :
gm. Tarnog6fil (siedz. Izbka),
Izhic",
Rudnik;
gm. ł
RyhC7.pwice,
Ł
ł ś
m ł
qm. Brzozówka,
Trzydnik,
ł
gm. Annopol.
Kosin (siedz. Michalin),

m. Janów Lubelski,
gm. ModliboTzyce,
ę
Chrzanów;
gm: ę
ż
gm. ZakJików,
Potok;
gm. Zilkrzówek,
B4t.orz.
Powiat ł
m. Lubartów.
gm. Ł (siedz. m. Lubilrtów),
" ł (siedz. ł
Niemce,
Semiki;
gm. Mich ów,
Abramów,
Rudno;
gm. Czemierniki.
Leszk.owice;
gm. Firlej,
/
Monitor Nr ' A-,36 ' - 580 Poz, 536
------------------------------------
rejonu
Spiczyn '
Kamionka
rejOfIu
gm. Spiczyn. '
Ludwin;
gm, Kamionka.
.. ę
Powi41t lubelski , I powiat mh!jl!kl Lublin:
Lublin
ł ż
Piaski
m. Lublin.
ym, Kollepnica ' (siedz. ·'m. Lu-
bJ.m ).
" Jaslków.
" . -Zemborzyce
fi, Wólka;
gm. ż
, Wojciechów.
.. ę
gm. Piaski.
ł
(siedz. Glusk).
.. Jaszczów (siedz. Biskupice);
Bychawa gm. Bychawa.
.. Krzc'i:onów.
" Piolrków (siedz. ł
Milejów gm. Brzeziny gm. Brzeziny (sieQz. MilejÓw).
m. ł ł
Niedrzwica
luków
gm. ł
gm. Niedrzwica (siedz. Nierlrz-
wica ż
i. Piotrowice.
POWiilt ."kowl!ki:
Ł
,gm. Ł -(siedz. m.' hlków).
,,, ' ą Ł
.. ą (siedz. ę
.. Ulan:
m. Kod. ,
gm. ł
Ł
.. Serokomla;
Stoczek Stoczek Ł
gm. Prawda (siedz. m. Stoczek
Ł
.. ł (siedz. Ciechómin).
Ja·rczew (siedz. Podosie);
:Adamów gm. ł gin. Gulów (siedz. Adamówl.
Trzebieszów
Stanin
ł
Zyrzyn
Kurów
Wojcieszków;
gm. Trzebieszów.
Celiny (siedz. Nurzyna);
gm. Stanin.
ł ż (siedz: Krzywdal.
Tuchowicz.
Powiat ł
m. ł
gm. ł ą
ł ń
gm. Zyrzyn.
Baranów n. Wieprzem;
gm. Kurów.
Markuszó,w.
.. Garbów,
Nazwa rejonu Zasif:g .rejonu
ł ę .. gm. ł ę • . • .,.
ą
m .. . Kazimierz Dolny
gm. Celejów;
Karczmiska "iii) gm. Karczmiska.
II Szczekarków (siedz. ą
ków); .
gm. ' Opole.
" Godów;
Józefów -gm. Rybitwy gm. Rybitwy,
ń
ł fildzy.uld! "
ń Podlaski
ę Podlaski
Bezwola gm;' ń
Komarówka . Podlaska
ą
m. ń Podlaski.
gm. ł
m. ę Podlaski.
. gm. ł ś '
ł
..
Misie (siedz; Jelnical.
Ż
Zahcijki:
ń
SuchowoJa.
.Milanów.
ń
gm. Komarówka Podla·ska.
ł Brzozowy ą (siedz: Wiski);'
ł ł ń
, gm. ą
ł Szóstka.
Powi .. t ł ł
Tomaszów Lubelski ' m. Tomaszów' Lubelski.
Komarów
1;yszowce
Ulhówek
gm. Majdan Górny .
ł Maid;tn Sopocki.
ł ·Pasieki. '
.. Rachanie.
ł Tarnawatka;
gm. Komarów.
ł Krynice.
ł Kotlice (siedz. Niewirków) :
gm. Tyszowce.
Ł
gm. Ulhówek.
Machnów;
Telatyn gm. Te!atyn.
Poturzyn;
Lubycza Królewska gm. Lubycza Królewska.
Wlodawi';
Parczew
Ostrów Lubelski
Jarczew.
Powiat ł
m. Wloclawa.
gm. Wiodawa (siedz. m. WIo
dawa).
.. Wyryki;
m. Parczew.
gm. ę ł
m. Ost rów ś
gm. ś (sledz. Babianka).
.. ś
O ·
,
, .
" Monitor Polski Nr A-36 581
Nazwa rejonu
Wisznice
Hanna gm, ł tycze
Sosnowica gm, W ł
skowola
ł gID_ Wola
ń
Wola Uhruska gm.
Sobibór
ę rejonu
gm, Wisznice,
Opole (siedz, PooedwofZe);
ł (siedz. Hanna),
Romanów (siedz. Sosnówka);
gm. ł (siedz. Sosno- .
wica), ' .
.. KrzyWowierzba (siedz. Ko-
deniec);
gm. Wola ń (siedz.
Urszulin),
.. ń
gm. SobibM (siedz. Wola Uhru-
ska).
Nazwa rejonu
ś ć
Szczebrzeszyn
Stary ś ć
Krasnobroo
Zwierzyniec
WOJEWODZTWO ą Ł
Nazwa rejonu rejonu
Powiat aagostowski:
Augustów
Sztabin
Lipsk
m. Augustów,
gm. KoJniC'a,
ł
" Dowspuda· (siedz. Raczki).
ż (siedz.
Nowinka);
. gm. Sztab in,
ę (siedz. Jaminy);
QlD,. ppsk. ;
ł ł J powiat miejski ł
. ł
ł
Knyszyn
Trzcianne
Mi ł
ś ł
ś ś
gm. Juchnowiec,
·m. ł
gm. Dojlidy (siedz. m, ł
m. Choroszcz,
gm. Badeczki,
Barszczewo,
m. Starosielce,
gm. Czarna ś
. m. · Wasilków,
m. ś
m. ł
gm. ł (siedz. m. ł
dów.,
m. Knyszyn,
gm. Krypno,
Obrubniki (siedz. ń
gm. Trzcianne.
ą (siedz. ń
m. ą
gm. ł
Gródek,
gm. ś ł
Kalinówka;
gm. Juchnowiec
m. ż
gm. Zawyki (siedz. Rynki).
Nazwa rejonu
Bielsk Podlaski
Narew
Hajnówka
ń
Ciechanowiec
Siemiatycze ·
KleszczeJe
ć
Klukowicze
ł
Z tlsiE; g rej onu
Powiat zamojski:
m. ś ć
gm. Mokre,
Wysokie,
P0z.536
. Nowa Osada (siedz. Sitno!.
Ł
m Szczebrzeszyn,
gm. ł
, i Radecznica;
gm. Stary ś ć
.. Nielisz.

Krasnobród,
Suchowolalsiedz. Potor'1'el.);
gm. Zwierzyniec,
" . Tereszpol.
ę rejonu
Powiat bielski:
m. Bielsk Podlaski,
gm. Bielsk (siedz. m. P9d-
laski),
Orla;
gm. Narew:
m. Hajnówka,
gm. Hajnówka,
. ,, ' Ncirewka,
.. ' ł ż
.m. ń
gm. ń
Wyszki;'
m. Ciechanowiec.
gm. Cjechanowiec (siedz. m. Cie-
chanowiec).
Grodzisk;
m. S iemiatycze,
. gm. Siemiatycze (siedz. m. Si e-
miatvczel.
m. Drohiczyn n.Bugiem,
gm. Drohiczyn (siedz. m. Drobi.
czyn);
gm. Kleszczele;
gm. ć
. .. ł
gm. KJukowicze.
Mielnik n.Bugiem.
Powiat ł
m, ł
gm. ł (siedz. m. ł
" , NOWi!. ś ł
.. Bajtkowo (siedz. Suczki).
Klusy,
Wosz('zele,
Prostki:
Monitor Polski Nr A-36 - 582 ,..... Poz. 536
Nazwa rejonu
Stare Juchy
Kalinowo
,Prajewo
Szczuczyti
':JtajgrOd -
'J{olno
Stawiski
ł
Ł ż
Zambrów
jedwabne
Rutki
ę rejonu
gm. Stare Juchy,
Straduny;
gm. Kalinowo,
"
Pisanica,
ś ł
Golubie (siedz. ł
ł ł
m . ł
gm. Grabowo,
" ł ń (siedz. ż
gm. Górne (siedz. Pogorzel),
" Du beninki.
Powiat grajewski:
m. Grajewo,
gro. Ruda, '
" ł (siedz. ń
'." Bogusze (siedz. m. Grajewoj;
j" m. Szczuczyn,
gm. Szczuczyn (siedz. m. Szczu-
czyn),
ł W ą
1'.. ł
Ir m. Rajgród,
gm. Pruska (siedz. Drenstwo),
" ł
Powiat ń
ID. Kolno,
gm. Czerwone,
'" Lachowo,
" ł ł
T m. Stawiski,
gm. Slawiski (siedz. m . . Stawiski),
• .-- Grabowo;
gm. Ł
ś
Gawrychy (siedz. Zbójna).
Powiat ł ż ń
m. Ł ż
gm. Kupiski (siedz. Ł ż
" Rogienice,
Drozdowo (siedz. Piatnica),
m. Nowogród;
m. Zambrów,
gm. ł (siedz. m. Zain-
brów), !..
" '. -: ł
"
ż
ń
m. 'Jedwabne,
gm. Jedwabne (siedz. m. Jedwab-
. ne),
Przy ł
ż (siedz. Wizna); .
gm. Rutki,
Chlebiotki (siedz. Zawady),
..
ł
Nazwa rejonu
Szczepankowo .
Olecko
ę rejonu
gm. Szczepankowo,
" Miastkowo,
II Sniadowo.
ł olecki:
m. Olecko,
gm. Wieliczki,
Kowale gm.
niszki
ę
" Borawskie (siedz. Szczecinki);
Mieru-
ł
ł
Krynki
Suchowo!a
Sidra
fanów
ł
Sejny
ń gm. Sej-wy
ż
ł
gm. Mieruniszki (siedz . . Kowale);
gm. ę
Zalesie (siedz. Wronki); . . ",. "
gm .. ł
Powiat ' sokólski:
m. ł
gm. ł (siedz. m. ł
Babiki;
gm. Krynki,
" ł
gm. Suchowola,
ą
gm. Sidra,
" Zalesie,
" Kuznica,
Nowy Dwór;
gm. Janów,
" . Korycin.
ł suwalski:
m. ł
gm. Kuków (siedz. Wychodne), .
"
Huta,
Koniecbór (siedz. Bakaniuk).
Jeleniewo,
Wólka (siedz. ł
m. Setny,
gm. ł
i, Sedniki,
.. Krasnopol;
gm. Seiwv ń .. ·· ).
Znboryszki (siedz. Szypliszki),
Krnsnow?;
gm. ż
KadilTyszki (siedz. Rutka-
TartakI;
gm. ł
FHipów;
PrzerosI.
' Powiat wysokomal.Owiecki:
Wysokie Mazowieckie m. Wysokie Mazowieckie, .
.. --" '-.' . gm. Wysokie Mazów. ź m.
Maz.),
" Szepietowo,
Piekuty;
ł gm. ł
m, Ł
gm. Ś ę
Monitor Polski Nr A-36 . - 583 - Poz. 536
Nazwa rej onu ę rejonu Nazwa rejonu ę rejonu
ż
Tykocin
gm. Czy:iew;
gm. Tykocin,
,. Piszczaty (siedz. Kobylin),
Klukowo
WOJEWODZTWO Ń
gm. Kowalewszczyzna;
gm. Klukowo.
·Nazwa rejonu ę rejonu Nazwa rejonu ę rejonu
Butoszyce
ę
nraniewo
OrrtetiJ
Powiat tMrfoszycki:
m. Bartoszyce,
gin. ą (siedz.
szyceJ,
m. Barto- '
.. Galiny;
gm. ę
,. Sokolica..
Powiat ł
m. Braniewo,
gm. Nowa ł ę (siedz. m.
niewo);
Frombork,
Wola Li powska,
.. ś
m. Omela,
gm. Baiyny (siedz. Orneta),
.. Lechowo;
Bra-
Kandyty
ę
Korsze
Barciany
Srokowo
gm. Kandyty,
.. Buko\l(iec.
ł ł ń
m;· ę
gm. Biedaszki {siedz. m. ę
Nowa ż
ł
gm. Korsze.
Kraskowo.
.. Laukinikowo;
gm. Barc·jany,
" Skandawa,
Winda1
gm. Srokowo.
Bobrowo (siedz.
Powiat · lidzbarski:
ł
ę ż gm . . ę ż
Lidzbark ń m. , Lidzbark: ń
gm. Runowo.
Dzialdowo
Lidzbark
Rybno
ź
Wydminy
Ryn
.. ł inia,
.. Lelkow.o.
Powiat · dzialdowski:
m. Dzi.aldowo,
Kiwity
gm. ł (siedz. m. ł
dowo), ' " Dobre Miasto
ł
Fflke fsiedz. Burkat);
m. Lidzbark,
gm. Lidzbark (siedz. m. Lidzbark),
". ł
.. ł ś
gm. Rybno,
.. Zabiny (siedz. Koszelowy).
ł giiycki:
m. ż
gm. ż (siedz. m. ż
.. Paprotki Isiedz. ł
Wydminy,
; .. Talki;
m. Ryn,
o gm. Ryn (siedz. m. Ryn) ,
ł Wielkie.
Lubomino
ą
Zalewo
Milakowo
ł Rawecld (5iedziba Górowo ł
Górowo ł m. Gó:rowo ł
gm. Gó:rowo (siedz. m. Górowo ą
ł
., GaIiny.
.,Pieszkowo,
" Wojciechy;
. " Lidzbark ń
'. m. Lidzbark Warm.);
gm. Kiwity,
,. ł ę
m. Dobre Miasto,
gm. Dobre Miasto (siedz.
bre Miasto),
ą
gm. Lubomino.
Piotraszewo.
Powiat ą
m. ą
(siedz.
m. Do-
gm. , Królewo fsiroz. m. ą
. ł
Bramka (siedz. Ż Róql '
ł
.gm. Zalewo,
" Boreczno,
n ś
" Stary ń ;
gm. Milakowo.
. " ,. Boguchwaly.
ł ł ą
' m. ą
gm. Wyszembork,
· Marcinkowo (siedz. ą
wo).
... Sorkwity (siedz. Pustnik,;
Monitor Polski Nr A-36 ł - Poz. 536
Nazwa rejoJ:lU
I
ł
iVieckI
';Nidzica
J'edwabno
ę rejonu
m. ł
gm. Baranowo,
ż
Ukla;
!Jm. Piecki.
Nawiady,
Rybno.
ł nidzicki:
m. Nidzica.
gm. Napiwoda,
Szkotowo,
ł
Szkudaj (siedz. Kani.gowo),
Musza ki (siedz. Jagarzcwo);
gm. Jedwabno.
ł (si edz. Kot).
Powiat nowomiejski:
Nowe Miasto Lubaw-
skie m. Nowe Miasto Lubawskie,
gm. Nowe Miasto (siedz. m. Nowe
Miasto Lubawskie),
., ę
" Mroczno,
" ę
" Nowy Dwór ń (siedz.
GrykIiny);
Lubawa m. Lubawa,
gm. Lubawa (siedz. m. Lubawa),
ą
Rozental,
Grodziczno;
Ł ą gm. Ł ą
Krotoszyny.
Powiat ń powiat miejski Olsztyn:
Olsztyn m. Olsztyn,
gm. Dywity.
Klebark.
Marcinkowo (siedz. Purda):
Barczewo m. Barczewo.
gm. Lamkowo.
Ramsowo;
Jankowo gm. Wrze-
sina gm. \Vrzesina Isiedz. Jankowol.
ł
Stawiguda gm. Stawiguda.
Ostróda
Olsztynek
Butryny.
Powiat ostródzki:
m. Ostróda.
gm. Ostróda (siedz. m. Ostródal.
Tyrowo.
ł ł
Pietrzwald.

m. Olsztynek.
gm. Olsztynek (siedz. m. Olszty-
nek). .
" Waplewo.
Nazwa rejonu
ą
Ł
ł ę
Rychliki
ł
Dobry
Pisz
Orzysz
ł Piska
ę rejonu
gm. ą
" Grunwald;
gm. Ł
II ł
ł ł ę
m. ł ę
gm. Marianka, ".
" Zytno (siedz. Rogajny),
" Zielonka ł ę
gm. Rychliki,
Jelonki;
gm. ł
ę
gm.
ł piski:
m. Pisz.
gm. Pisz (siedz. Guty),
" Wiartel,
" Trzonki,
" KumieIsk,
Wejsuny;
m. Orzysz,
gm. Orzysz (siedz. m. Orzysz),
Drozdowo;
m. ł Piska,
gm. ł Piska (siedz. m. ł
Piska).
ł
ż ń Wielki.
ł reszelski ł
Biskupiec
Reszel
Jeziorany
Bisztynek
Susz
ł
. Prabuty
Kisieh(c
m. Biskupiec.
gm
Rzeck rsiedz. Biskupiec);
m. Reszel.
gm Volno.
Klewno (siedz. m. Reszell;
m. Jeziorany.
gm
frankowo;
m Bisztynek.
gm Grzpda (siedz. m. Bisztynek),
Lutry.
ł sIlski:
m. Susz.
gm. ł
Pio! rkowo (siedz. Redaki) ;
m HiJwa.
gm. ł Isiedz. m. ł .
Rnr17 i poke;
m Pr"lbuty.
gm r.rlakowo,
Kliny;
gm. KisieJice.
ł ę
..
' Monitor Polski Nr A-36 - 585 - Poz. 536
Nazwa rejonu rejonu Nazwa rejonu ę rejonu
Szczytno
Diwierzuty
Swi«:tajno
Wielbark
Powiat ń
m. Szczytno,
gm. Szczytno (siedz. m. Szczylno),
" Pasym;
gm. ź
" ń
' " ł
gm.
.. Rozogi;
gm. Wielbark,
.. Lipowiec.

Pozezdrze
Banie Mazurskie
WOJEWODZTWO Ń
Powiat ę
m. ę
gm. ę (siedz. m. ę
rzewo),
Olszewo (siedz. Wilkowo),
Radzieje,
ę
gm. Pozezdrze,
Kuty,
Krukianki;
gm. Banie Mazurskie,
" Budry.
Naz.wa rejonu ę rejonu Nazwa rejonu ę rejonu
Powiat ą i powiat miejski ą
ą m. ą
gm. ł
Nowakowo,
Bierutowo (siedz. Pomorska
ś
Ł ę
Zwierzno gm. Zwierzno
" Gronowo,
" Lurawiec;
Kartuzy
Sierakowice
Pogrodzie gm. Tolk-
micko m. Tolkmicko,
gm. Tolkmicko (siedz. m. Tolk-
micko), Lukowo
" Milejewo.
ł ń i powiaty miejskie: ń
Gdynia i Sopot:
ń
l ń
m. ń
gm. Swibno (siedz.
m. Gdynia,
m .. Sopot,
gm. Rumia,
Chwaszczyno;
Pruszcz ń m. Pruszcz ń
gm. Pruszcz ń
Ł ę
ł
Suchy ą
Kolbudy . gm. Kolbudy,
Ł
Mierzeszyn gm. Mi erzeszyn,
Przywidz,
.. ą Wielkie;
Cedry ł gm. ł
Sobieszewo);
cin gm. ł (siedz. Cedry Wiel-
kie),
ś
Ostaszewo gm. Ostaszewo,
Drewnica;
Stegna gm. Stegna,
Sztutowo;
Nowy Dwór m. Nowy Dwór ń
gm. Nowy Dwór ń (siedz.
m. Nowy Dwór ń
.. ę
ś
Liniewo
Skarszewy
ń
Ryjewo
ł kartuski:
m. Kartuzy,
gm. Kartuzy,
Sianowo,
Chmielno,
ę
gm. Sierako ,vice,
Kamienica Szlachecka;
gm. ę
Parchowo,
ę ź
gm. Lukowo,
Przodkowo,
Banino.
ł ś
m. ś
gm. ś (siedz. m. Ko-
ś
" Dziemiany,
Lipusz; ..
gm. Liniewo,
" Nowa Karczma,
Stara Kiszewa;
m. Skarszewy,
gm. Skarszewy (siedz. m. Skar-
szewy),
Pogódki.
ł ń
m. ń
gm: Brokowo,
Mareza, .
Grabowo,
Rakowiec,
Wandowo (siedz. Nowa ś
. gm. Ryjewo,
Janowo,
ł
Korzeniowo,
ł Tychnowy;
Monitor Polski Nr A-36 586
Poz. 536 '
Nazwa rejonu ę rejonu , Nazwa rejonu ę rejonu
Gardeja gm.' Gardeja, Powiat starogardzki:
Czarne Dolne,
Sadlinki,
Nebrowo Wielkie.
Powiat ę
ę m. ę
gm. Cewice.
Nowa ś
Ł ę gm. Ł ę
ł
ł gm. Ł ń m. Ł
gm. Ł ń
Wieko;
Choczewo gm. Choczewo,
Gniewino.
.: Powiat malborski:
Starogard ń
Zblewo
Lubichowo
Skórcz
m. Starogard ń
gm. Starogard (siedz. m. Staro-
gard ń
. Bobowo;
gm. Zblewo,
Kaliska;
gm. Llibichowo,
Osieczna:
m. Skórcz,
gm Skórq. (siedz. m. Skórc7- ),
ś Ji'wi a,
Osiek.
ł sztumski:
Malbork m. Malbork,
gm. ł
ą Wielkie,
Stare Pole;
Czernin gm. Sztumska
ś m. Sztum.
I
Nowy Staw
ł
m. Nowy Staw,
gm. Nowy Staw (siedz. m. Nowy
Staw),
.. Myszewo (siedz. Lasowice
Wielkie) ;
Lisewo (siedz. Lich nowy).
wejherowski ł Wejherowo): .
Nanice gm. Wejhero-
wo
Stary Targ
ń
. Puck
' m. Wejherowo,
gm. Wejherowo; '
m. Puck,
Tczew
$lawoszyno gm. Kro-
gm. Puck (siedz. m. Puck),
" Kosakowo (siedz. ę
Hel ę Jastarnia);
Gniew
" kowa gm. Krokowa.
ż gm. 'Wielki
l Donimierz
(
l, rejonu
Wierzchucino,
StrzeJno;
gm. Wielki Donimierz,
., Strzepcz,
,; . ż
Pelplin
WOJEWOOZTWO Ń
ę rejonu
Nazwa rejonu
1 ____________________________ --________________ __
' Swidwin
ł Zdrój
Powiat ł
, m .. , ł
gm. Pomianowo,
.. Rogowo,
ł ę .
Tychowo
Bytów
gm. ż
Lekowo,
ł Zdrój;
m. ł Zdrój,
gm. ł Zdrój (siedz. m. ł Tuchonile
czyn Zdrój),
.. ą ł
gm. Sztumska ś
ś
SIraszewo;
gm. Stary Targ,
Szropy.
ł Pomorskie;
m. ń
gm. ń
Jasna.
ł tczewski:
m. Tczew.
gm. Tczew /sipdz. m. Tczew),
Goilziszewo,
Subkowy; ,-.
m . . Gniew.
gm. Gnif'w Isiedz. m. Gniew:.
Opalenie.
m. Pelplin.
gm. Pelplin,
Morzesz'7v n,
ł Walichnowy (siedz.
Rudno).
7ac;jPQ rejonu
gm. Ty,howo,
Sadkowo ..
Powiatbylowskl:
. m. Bytów.
gm. Ugoszcz,
ń
.. PQmysk WielkI.
Studzienice:
gm. ł
Niezabyszewo,
.. Borzytuchom.
Monitor Polski Nr A-36 - 587 - Poz, 536
Nazwa rejonu ę rejonu
Powiat ł
ł
Przechlewo
Bnezie
ł
Czarne
Debrzno
m. ł
gm. ł (siedz. m. ł
chów),
.. Wierzchowo;
gm. Przechlewo,
ź (siedz. Rzecznica) j
gm. Brzezie,
m. ł Bórj
gm. ł
m. Czarne,
gm. Ł (siedz.
Cierznie,
m. ę
IB. ż
gm. 'Strzeczona.
ł drawski:
Biskupnica)j
Drawllko Pomorsk)e m. Drawsko Pomorskie,
Nazwa rejonu ę rejonu
Wyszewo gm. Manowo gm. Manowo
Karczyno
(siedz. Wyszewo),
(siedz. Rekowo);
Bobolice gm. Bobolice,
Miastko
Barcino
ł ł
Gozd,
ę
ł ł
m. Miastko,
gm. Kawcze,
.. ł
.. ł Wielka (siedz. Milo-
, cice);
gm. Barcino,
Warcino (siedz. BiesowiceJ;
gm. ł ł
.. Ł (siedz. Ł
ł ł ń
gm. Drawsko (siedz. m. Drawsko ł
m. ł
ł
Kalisz Pomorski
Wierzchowo
ł
ś
ń
Dygowo
ś
Pomorskie),
Rydzewo;
m. ł
gm. ł -fsiedz. m. ł
niec),
.. Ostrowice;
m. Kalisz Pomorski,
gm. Kalisz Pomorski (siedz. m.
Kalisz Pomorski),
.. ł Wielkie,
Stara Studnica j
gm. Wierzchowo,
Swierczyna.
ł ł
m. ł
gm. Stary Borek,
Ustronie Morskiej
gm. ś
ń
m. Karlinoj
gm, ń
ł
gm. Dygowo,
WrzOSOWOj
gm. ś
Charzyno.
Powlaf ,i ł '. Koszalin:
Koszalin
I?obrzyca
m. Koszalin,
grri." Koszalin (siedz. m. Koszalin),':
m. Sianów;'
gm. Sucha ń
Swierzynoj
gm. Dobrzyca,
.. Smiechów (siedz. Borkowice),
.. ę
.. ś ń
gm. ł (siedz. m. ł
" , Lukowo,
..
ś
ł m. ł
gm. ł (siedz. Kowalewice),
ć
Wiekowo gm. Siecie-
min Sieciemin,
ł (siedz. ż
Polanów m. Polanów,
gm. Polanów (siedz. m. Polanów),
.. Lejkowo.
ł ł i ł miejski Slupsk:
ł m. ł
gm. Ryczewo,
" . Bruskowo V/i elkie,
Lubuczewo;
Kwakowo gm. Lelki gm, Lelki,
,; Kobylnica;
Ustka m. Ustka,
gm. Duninowo,
Wytowno;
Damnica gm. Damnica.
Stara ą
Fott:;gowo ę ' "
ł
ę Kaszubska
' ;, :' Ł
gm. ł
ł
,,;' Gardn'a Wielka;
gm. ę Kaszubska,
Motarzyno;
Czarna ą
R-okity
gm.
, gm. Rokity,
Mikorowo,
" ż
r :'
Munitor Polski Nr A-36
- §88 -
Poz. 536

Nazwa rejonu ę !ejonu
, ",. -. .
Szczecinek
Czaplinek
Okonek
ł
Powiat szczecinecki:
m.
·.f'giii.' Szczecinek (siedz. m. Szcze-
''>''1 cmek),
' .: ą
" Spore (siedz. Wierzchów);
m. BarwiCe,
Barwice), .. '. Barwice ż
. • :. : ' : .. " Krosino,
!',
, 0-'
.. ' m. Czaplinek,
gm. Czaplinek (siedz. m. Czapli-
.' •
.. KJuczewo,
.. Ł
,
. m. Okonek,
gm. Okonek (siedz. m. Okonek).
Powiat ł
·' m. ł
gm. ł ę (siedz. m. ł ł
' j • . . ę ł ę
.. Sypniewo;
Nazwa rejonu
ł gm. ż
Wielka
Ł
Tuczno
Czlopa
Zlotów
Krajenka
Radawnica
Lipka
WOJEWODZTWO Ń
N1Ylwa ę rejonn
" ń (siedziba ę
ę
Chojna '
MIeszkowice
m. ę
•. ,gm. ę Isiedz. m. ę
. ' in. Chojna,
gm, Chojna ' (siedz. m. Chojn'a),
..... Nawodna;
m. Mieszkowice,
Nazwa rejonu,
Recz
Drawno
gm. Mieszkowice (siedz. m. Mie- Gryfice
szkowice),
ń
Zdrój
Choszczno
8ierzwnik
, m. Boleszkowice,
gm. Boleszkowice (siedz. m. Bo-
leszkowi :e);
m. ń
gm. ń fsiedz. m. ń
m. Cedynia,
gm. Cedynia (siedz. m. Cedynia);
m. ń Zdrój,
gm: ń (siedz. m.
ń Zdrój),
.. Wamice.
Powiat ń
. . .'
m. Cboszczno,
gm. ń
ę
gm. Bierzwnik ;
ę (siedz. ł
Trzebiatów
Kamice
Gryfino
Banie
ę rejonu
gm. ż Wielka (siedz. Jara-
czewo) ,
rr Staia Ł
m. Jastrowie,
gm .. Szwecja;
m.
m. ł
gm. Lubiesz,
-, Hanki;
m., Cz}opa,
gm. Trzebin,
ę
Powijlt ł
m. Zlotów,
gm. Jarnówka,
.. Kleszczyna,
Zakrzewo;
m. Krajenka,
gm. Krajenka (siedz. m. Krajenka);
gm. Radawnica.
.. ą
gm. lipka; '
.. StaJe r,rnnowo,
.. Stara ś ewka.
: ...• -
., . Zasi e(j' re·jonu '
Jn.Recz,
ł Isiedz. m. Recz);
JD. DJawno,
gm. ł
H Barnimie.
Powiat gryricki:
m. Gryfice,
gm. Górzyca,
BJojce,
.. ł
Przybiernówko;
m. Trzebiatów,
gm. ł ń POJllorski.
lO ż
gm. Kamice,
H SadIno.
Powial ń ł
m. Gryfino,
gm.
ń
Widurhowa,
Borzym.
1"lrawie ł Pniewoh
RAn ie.
Sw .... obnkd;
(
589 . Poz. 536
Nazwa rejonu ZasiE;g -rejonu
Stare Cumowo •• \ gm. ,Stare ; CzarntrWo,
fi Ś
Kamie!'l
ł
Stepnka
Go}czew.>
Ł
ę no
Radowo ł
ł
ł
ś
BarIinek
fi Kobylanka.
Pawia t kamlefJ.ski:
m. ń Pomorski.
9m. Gost Yl).
. Jarszewo.
..
. '!
Dziwnów . .
Trzebieszewo
sowo);
gm. Przypiernów,
',.. Ł ż
ł
gm .. Stepnica.
Zamowo;
-gm. Golczewo
lO Chomino. ·
lO
Kozielice.
Powiat ł
m', Ł
gm. ł .
ł Zajezierze;
m.Wt;gorzyno,
gm. Przy ń
Winniki;
qm. Radowo ł
Rogowo;
m . . Resko.
. .-gm: St,a.rogard,
(siedz.
\II" rzo-
Zefzyno (siedz. Ł ś
.. Resko m. Resko};
ł
gm. Ploty (siedz. Mechowo).
Wicimice.
Powiat ś
m. ś
gm. ś (siedz. m:
bórz).
..
Golenice,
ż ń
m. Bariinek,
gm. BarIinek (siedz. m. Barlinek).
m. ł
gm. ł (si edz. m. Pelczyce); .
Nowogródek Pomor'iki gm. Nowogródek Pomorski.
Karsko.
Staw.
.. ł nowogardzki:
- Nazwa rejonu
Masz€wo ·
Goleniów
ę rejof\u
m. Maszewo,
gm. ę
ż NewogMdzkie;
m. Goleniów,
gm. Mosty.
ł ł ć (siedz. ł ń
Sikorki gm. ą
gm. , ą Nowogardzka (sit:'dz:
ł
ł
Klimska gm. Lubczyna gm. Lubczyna.
.. Sowno.
Pyrzyce
Liprany .
, Dolice
ł
m. Pyrzyce.
gm. Wienbno,
Turze;
m. Lipiany.
gm. Lipiany (siedz. m. Lipiany),
.. Brzesko.
ń
gm. DoJice.
lO Piasecióik.
ł stargardzki:
Stargard ń m. Stargard ń
Chociwel
Dobrzany
ń
ń
gm. ę
..
.. ą (siedz. Nowa ą
orowa);
ł ChociweJ.
gm. Ka.nia (siedz. •
ł
m. Dobrzany. '
Bytowo (siedz. ń
. Nosowo (siedz. Ognicil}; '
m. ń
ym. Storkowo.
ł Mielno ż (siM"
Ciemnik);
.. ,. ń
gm. MariiInowo.
ł
Powiat szczecl'lski powi.at miejski Szczecin:
Szqecin
Jasienice
. l\1ierzyn . gm. ł
m. Szczeci n;
gm. Jasieniee.
m. Nowe Warpno,
m. Police,
gm' Tanowo;
ł .
Koll)aczewo.
Dobra .
Powi.at wrin'liskf {SIedziba ś
m. Nowogard. ś
gm. ł ę
Nowogard
m. ś
gm. Przytór;
Maszkowó. ę
Strzelewo;
Dobra m. Dobra,
. gm. ł ą (siedz. m. Dobra);
m. ę
m. Wolin.
gm. ą .
Ko1czewo.
Monitor Polski tlr A-36 - 590 -
Poz. 536
WOJEWODZTWO ZIELONOGORSKIE
Nazwa rejonu
ł
BytÓm ń
ł
Polkowice
ę
ę rejonu
Powiat ł
m. ł
gm. Nosodce.
Kotla;
m. Bytom ń
gm. Bytom ń (siedz.m.
Bytom ń
Gaworzyce;
m. ł
gm. ł (siedz. m. ł
gm. Polkowice.
Jakubów (sied;:. Radwanice);
gm. ę
ł ł ę
Powiat gorzowski ł powiat miejski Gorzów Wlkp.:
Gorzów
Witnica
Santok
Gubin
Czarnowice
m. Gorzów Wlkp.,
gm. Bogdaniec,
ł
" Zieleniec;
m. Witriica.
m. ń "
gm. Witnica (siedz. m. Witnica),
" Lubiszyn;
gm. Santok.
Lipki Wielkie.
Powiat ń
m. Gubin.
gm. ł (siedz.
chleba),
Pole (siedz. ż
gm. Czarnowice (siedz. Stargard
ń
Biecz,
Markosice (siedz. Nowa Wio-

Powiat ś
Krosno ń m. Krosno ń
Lubsko
Ł
Bobrowice
ż
gm. Krosno ń (siedz.
m. Krosno ń
Korczyców,
,j ą
m. Lubsko,
gm. Gorzyn;
gm. Sytniea.
" Toporów.
" Nietkowice;
gm. Robrowice,
Kosierz.
" ę ż
Powiat ł
m. ż
m. Nowe Miasteczko,
gm. Borów,
" Broniszówl
Nazwa rejonu
Nowa Sól
ę rejonu
m. Now"a SÓl.
gm. Wrociszów,
Lipiny;
Nowogród ń gm. Nowogród ń
ę
Powiat ę
m. ę
gm.
er
ę (siedz. m. ę
dzyrzeczl.
KHTSko ("iedz. GoruMkol..
ł
Pszczew;
Ł Suchy gm. BTójce gm. Brójce.
..
ą Wlkp ..
m. Trzcif'!.
gm Trzciel ("iedz. m.
m ą
TrzcielI.
Powiat ń ł
Sl,wierzyna
Przyloczna
m. SkwiE"fzyna,
gm. Skwierzyna (sif'dz. m. Skwie-
.rzyna).
Bledzew;
gm. Przytoc7na. '
Krobielewko.
ł ń fsledziba ł
ł
ś
Cybinka
Strzelce ń
Dobiegniew
D.ezdenko
Bobrówko
. ś
m. ł
gm. ł (siedz. m. ł
m. Rzepin,
gm. Rzepin fsiedz. m. Rzepin).
ł
Boczów;
ś
gm. ś ("iedz. m. ś
. Górzyca;
m. Cybinka.
gm. Cvbinka (sie,k m. Cybinkal.
ą
ł strzelecki:
m. Str7eke ń
gm. Zwierzyn.
Stare Kurowo;
m. Dobiegniew.
gm. ł (siedz. m. Dobieg-
niew):
m. Drezdenko.
gm. Nowe Drezdenko,
" Trzebicz,
II ł
gm. Bobrówko,
Ol Ogardy;
gm. ś •
/
Monitor Po1ski Nr A-36 591 Poz.
Nazwa rejonu
Sulechów
. Kargowa
ł
Krzeszyce
ę rejonu Nazwa rejonu ę rejonu
Powiat suJeC'howski:
m. Sulechów, Przemków
gm. ł
Borowina;
gm. Przemk ów,
ł
gm. Cigacice,
" ę ż ł (siedz. m. Sulechów),
Trzebiechów :
m. Kargowa,
Powiat wschowski:
gm. Kargowa, Wschowa m. Wschowa,
m. Babimost,
gm. ł
gm. ł
" Kolsko.
Ciosaniec.
Powiilt ę ń
m: ę
gm. ę (siedz. m. ę
Torzym,
Lubniewice:
gm. Ł
ś
gm. Krzeszyce,
ł
ł ń
gm. Wschowa - ł
m. \Vschowa), , \, .
" Wschowa - ł {siedz. m;
Wschowal.
m. Szlichtyngowa.
Powiat zielonogórski i powiat miejski Zielona Góril
Zielona Góra m. Zielona Góra,
gm. Zawada.
.. Racula,
Swidnica:
ń glU. ń
ł
ź gm. ń gm. ń
Zabór.
ł ś ń
Powiill ń ł
Swieoodzin
Szczaniec
Rokietnica
Szprotawa
Nazwa rejonu
m. Swiebodzin,
gm. Wilkowo.
H ' Jordanowo ,
" . Lubrza,
Rosin.
Rzeczyca;
gm. Szczaniec,
Smardzewo:
gm. ł
.. ą
Kile.
Powiat szprotilwski:
m. Szprotawa,
gm. Szprotawa (siedz. m. Szpro-
tawa).
.. Leszno Górne (siedz. Leszno
DoJne),
Ż
ł
Ż
ł
ń
WOJEWODZTWO Ł
ę rejonu
Nazwa rejonu
m. Ż ń
gm. Brzei,nica.
Dzietrzychowice,
ę (siedz. Rudowiceh
gm. ł
Witoszyn.
Powiilt larskl:
m. Ż
gm. ł (siedz. m. Ż
Olbrachtów,
Przewóz:
gm. Tuplice,
ł
Brody;
m. ń
gm Za ł .
lO
Jaryszów.
(siedz. Niwica),
ę rejonu
Powiat ł
Kliczków gm. · Osiccz-
ł
Nowogrodziec
Gromadka
m. ł
gm. Kraszowice.
nica
ł Warta ł Stara Bystrzyca
m. Nowogrodziec,
gm. Czerna,
lO Milikówj
gm. Gromadka,
,; ń (siedz. Nowa ś
gm.Osiecznica.
Powiat byslrzycki:
m. Bystrzyca.
gm. Stara Bystrzyca,
.. Stary Waliszów,
lO Gorzanów,
.. Idzików,
" ł Zdrój,
Wilkanów;
Monitor Nr A-3R
Nazwa- rejonu
ą ł Zdrój

rejonu
m. ą Zdrój; --
gm. ą Zdrój (siedz. m. ą ,,'
dek Zdrój),
Stron.ie Ś ą
m. ę
gm (siedz. m. ę
dzylesie),
Dornaszków.
ł ż
D-.tief'Loni6w m. ż
Bielawa,
gm. Owiesno (siedz, Ostroszo-
wice),
Pieszyce,
Nowizna:
NiemczlI m. Niemcza.
gm. ł Górna,
" R(}Ztocznik:;.
Jordanów gm. Jordanów Ś ą
Ł
ł
Powiat górowskl·: -
Góra m. Góra,
gm. Góra (siedz. m. Gór, l,
Luboszyce:
Rudna Wielka gm. Rudna Wielka,
Ozernina:
Noratów' gm. Siciny gm. Siciny:
W ą gm. ' W ą
Jawor
Bolków
Psary.
. Powiat ' jaworski:
m. Jawor,
gm. ł (siedz. ę
Paszowice,
Piotrowice.
ś (siedz. Nieda-
szówl;
m. Bolków,
gm. Kaczorów.
ł
Dobromierz.
ł JelenIogórski i powiat miejski Jelenia Góra:
Jelenia Góra
Sobiei'lów
Kowary
m. Jelenia Góra.
m. Cieplice Ś ą Zdrój.
gm. ż
ę
Ł
Janowice Wielkie ,
gm. Sobieszów.
Szklarska ę
Ol Piechowlce.
Stara Kamienica:
m. Kowary,
gm. Karpniki,
Karpacz.
-" Nazwa rejo'lU . . ę
.P"wiat-..kamieDDogórskl:
Kamienna Góra m. ' Kamienna ' Góra,
gm.PiserzOwic,e.
Leszc,zyniec,
.. Czarny Bór,
_.. Marciszów,
ę ł
Lubawka m. Lubawka.
ł
• " -. ' " " .t •
Duszniki Zdrój
Nowa Ruda
Scinawk.aSrE"dnia
gm. Ra<;lków
gm. Miszkowice,
ł ź iL,
II ł Ś ą

K-rzeszów.
ł ł
m. ł
gm: ł (siedz. m. ł
ż ;
" Krosnowice.
" Polanka Zdrój (siedz. m. PI)-:
lanica , ZdróJ),
Polanica Zdrój;
m. Duszniki Zdrój,
gm. Szczytna.
L'ewin.
m. Kudowa .Zdrój;
m. Nowa Ruda.
gm. Nowa Ruda (siedz. m. Nowa
Rudal.
Ludwikowice ł
m.Radków,
gm. Radków (siedzi" Scinawka
Ś .
Powiat legnicki powiat miejski Legnica:
Legnica
Prochowice
ą ż Wielkie
ń
ś
Sulików
m. Legnica.
gm. Kunice.
" . Grzymalin 'siedz. ł
1<' rotoszyce.
Legnickie Pole:
m. Prochowice.
gm. Prochowice (siedz. Lesiewi-
- czel.
Ruja:
gm. ą ż Wielki e.
Powiat ń
m. ń
- gm. Unieqosz.:-z,
" . ę
Olszyna.
ś
gm. ś
. Pobiedna.
" ę
gm. Sulików,
Zawidów,
.. Miedziane.
" Zaliple Dolne,
.. Siekierczyn.
. ,
ł Nr A-3t>
. ' .. .
. Poz. 53.6
------'-----_._------------'--------_ .. .. _._._._ ..
Nazwa rejonu
Lubin
Chocinnów
Rudna
Lwówek ą
ń .,
Lubomierz
! .'
Slawoszowlce gin.
licz
' . . 1
?-migród
ą
ś
Bierutów
Brzezia ą
Wabienke .
ł
ę rej onu
.
. ł ń
. ' m. Lubin.
gm. Szklary Górne.
ę
,; ł
Zimna Woda;
m. Cbodanów,
. gm. ' ·Chocianowiec.
'. ';,' Parchów;
gm; Rudna,
Rynarcice.
Powial 'lwówecki:
m. Lwówek ł ą
gm. Rcfdlówka,
ł
Sobota, '
ł
ą
ł ń
Im: Bystrzyca (siedziba ę
lupki;
al . Mirsk,
Swieradów Zdrój,
gm. ę
Przecznica;
m. Lubomierz.
.. Gryfów ą
gm. Ubocze (siedz. Gryf-ów ł ą
ę
Powiat milicki:
ID. MiJicz
gID. Milicz (siedziba m. Milicz).
•• ł
ś
ID. Zmigród,
gm. Zmigród (siedz. m. Zmigród) •
.. . PrJ1:Si.ce;
gm., ą
.. Cieszków.
Powiat ole§nicki:
Ul. ś
.gm. ł . .
.. Jeokowice (siedz. ę
• ł Wielkie.
.. Oobroszyce;
• .. Bie;rutów,
gm. ł
gm. ą
.. 2akrzów;
.gtn, W4bienWe.
Powiat otawski:
m. ł
Nazwa rejonu ę rejDi:tu . ,·w!. '
Laskowice ł gm. Laskowice ł . . '. . .. , .•..
Jelcz. ' .-•
By.strzyca;
Domaniów gm. Domaniów.
StrzeJin
Borów
Przeworno
Prusy
Syców
Twardogóra
ę
Sroda ą
. ' Kurów (siedz. Witko;wiC.ej. ....
.. . ·.Wierzlmo.
Powiat ł ń
" . ' m, St.r:z;el,in. ,
ą
.. gm. Kuropatnik,
!'
. Ol ł ę (siedz. Wyszyno-
wice);
gm. Borów,
... . . 'Borek ń
.... .Ziel e'l1k·e;
gr.n. J;>.rzewQrno,
Xrzywina,
.. .. . Nowolesie (siedz. ę ę . .
. .. Cnpjnaj '
gm. Prusy.
Kondra towice.
ą (siedz. Zarzyca).
ł lIycow.ski:
.m . ..
gm. Dziadowa ł
Wojejechowa WielkIe'; l !
m. Twardogóra.
gIn. Twardogóra (siedz. m.
Twardogóra). " .
ź Czeszycka;
m. ę
gm. (siedz. ffi. ę
dzybórz).
ł ś
m .. ą
gm. ś
... MaJczyce;
Udanin gm.
.. Bukówek;
ł gm. ł
.• Rak,oszyce;
Wróblow.ice gm. Luty-gm. Lutynia.
nia Mrozów.
Powiat ś i powIat miejski Swidnica:
Swidnica m. Swidnica,
gm. Pszenno .
Marcinowice,
": ., .. ' :
Strzegom
.. Bójanke fsiedz.- 1..utomial:
m. Strzegom.
. <!m. Goczallców ..
gm. Ma .. dnkowice, Zarów
Stanowice .
'm. !a;row.
..Godzikowice,
• . ,Pojwica (siedz. -Godzinowicel,
• ś ł lsiedz. Owcza- JSwiebodzice
ł
Domanice.
ć
m. S.wieb()dzice.
gID. ł
r"
-- '
1
Monitor Polski Nr A-36 ....... 594 ...... Poz
Nazwa rejonu
Trzebnica
Oborniki ą
Czeszów
Skarszyn
ę rejonu
Powiat trzebnicki:
m. Trzebnica,
gm. Trzebnica (siedz.
cal,
ł ł
m. Oborniki ą
gm. Oborniki ą
ą
.. Skokowa;
gm. Czeszów;
gm. Skarszyn,
.. ·Zawonia.
m. Trzebni-
(siedz. Dl.
Powiat ł i . powiat miejski ł
ł
Walim
Mieroszów
ł
Scinawa
ń
m. ł
m. Szczawno Zdrój,
gm. Szczawienko,
.. ł
Stare Cogaczowice;
gm. Walim,
n Jedlina Zdrój,
n ł
. ' m. Mieroszów,
gm. ź Swidnickie,
.. Gorce,
m. Boguszów.
Powi.t ł
m. ł
gm. ł (siedz. m. ł
" Brzeg Dolny,
ę
m. Scinawa, .
gm. Scinawa (siedz. m. Scinawa),
.. Chobienia;
gm. ń
.. Krzelów.
Powiat ł i powiat miejski ł
ł
Sobótka
m. ł
gm. Widawa,
Smolec,
.. Wojriów;
m. Sobótka,
gm. Sobótka (siedz. m. Sobótka"
N Gniechowice;
Nazwa rejonu
ą ł
Zórawina
ą ą
ę
Bardo
ę rejonu
m. ą ł
gm. ą ł (siedz. ą
ty ł
gm. Zórawina.
.. Sw. Katarzyna.
Powiat ą
m. ą ą
gm. SadIno,
.. Zwrócona,
.. Kamieniec ą
m. ę
gm. Henryków,
lo Nieszków,
.. Lubnów;
m. Bardo,
gm. ą (siedz. m. ł v
Stok),
m. ł Stok;
Srebrna Góra gm. Sto-
szowke gm. Stoszowice.
Zgorzelec
Bogatynia
ń
ł
Swierzawa
Chojnów
Powiat ł
m. ZgorzeJec,
gm. ł
In. Bogatynia,
gm. • . Opolno
Zdrój),
ł Dzialoszyn;
gm. ń
.. ł ż Dolna,
" RusZów,
.. ą
Powi.t ł
m. ł
gm. ł IsiE'rlz. m. ł
.. Nowy ś ł
.. Pielgrzymka,
.. Zagrodno;
gm. Swierzawa.
ą ś
m. Chojnów,
gm. Chojnów (siedz.
.. St ru pice,
.. Krzywa.
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIB
Nazwa rejonu ę rejonu
Brzeg
Powiat brzeski i powiat miejski Brzeg:
m. Brzeg,
gm. Briezina (siedziba Rataje),
Przylesie,
. " Lubsza,

ś
Nazwa rejonu ...
ł
Lewio Brzeski
gm. KaTlowice.
.. ą
.n. Lewin Brzeski
"m.
.. Ł
------- - -
Monitor Polski Nr A-36
-- 595 -
, Poz. 536, ·
Nazwa rejonu ę
ł
, Kietrz
Branice
Grodków
ś gm.
5zyc:e
Otmuchów
Kamiennik
Kluczbork
Byczyna
WO}C7,yn
ż
J»owiat .glubczycki':
m. : ł
gm. ł
czyce)',
N Mokre,
" Klisino,
"
ę
m. Kietrz;
(siedz. m. ł
ł K:ztrz (siedz. m. , Kietrz),
m. Babo'rów,
gm.' Baborów (siedz. m. Baborów),
.. ' Pils;:ct;
gm. BTanice,
.. ż
. " ,i ł ń
Powiat grodkowski:
m. Grodków,
,gm. Grodków (siedz. Tarnów
Grodk.),
.. Wkr..:; bnik:
Kopice;
Skoro- gm. Skorvszyce.
ę
m. Otmuchów.
gm. Otmuchów m. Otmu-
chów).

gm. Kamiennik.
Powiat klutzborski:
"m. Kluczbork.
Ligota
.. Ł
, 'Smardy Dolne;
m.Byczyna. , "
gm. Ś
ł ą
m. ł
gm. KrzywiczYllY.
. , , Wjerzbica Górna.
Powiat kozielski:
TI : ź
gm. ę
Reilskii ś
ł
m. ę
Polska Cerekiew
gm. Blnchownia ą a ;
gm. Polska Cerekiew.
ł
ł
Biernwa,
Cisek;
gm. ł
ś ę
Powiat ł
m. ł
gm. Wilków,
Michalice,
.. . ł
Nazwa rejonu
Domaszowice
gm. Strzelce
Biestrzykowice
ę rejonu ,
gm. Strzelce.
ł
gm. Biestrzykowice (siedz.
dary) .
" ą
.. Smarchowice Wielkie.
' . ,l . ,', " . ,
Powiat ń
Niemodlin
..
Korfantów
Skorogoszcz
m. Niemodlin,
,gm •. ł
, .,. Gr.ac?;e,
ń
l m. Korfantów,
I" " ..
, gm, ' Skorogoszcz,
ą
, . I ' ..
Powiat nyski i powiat miejski Nysa:
Nysa
ń ś
gm. Nowaki
ł ł
ł
'v 1_
!.'aczków
Gorzów ą
ID,. Nysa
gm. Ś Nyska,
'! . ę Niwnica).
ś
' Jasieni ca Dolna;
gID: Nowaki,
ł ł ;
m. ł ł
gm. ł ł (siedz. m. ł
ł
,; " Burgi'ab'ice
Nowy. Las;
gri\: ł
';, "Kóperniki;
m. ' ż
, gm. : Stary Paczków ' 1siedz: ID.
, , Paczków). , c ' •
C"" _ ,.T.rzebo.szowice.
Powi.,t olesl\i:
m. Oiesno, '
gm. Wysoka .
. ,' ,' " ę ć
,'m. Gorzów Ś ą
gm.Zdziechowice,
ł gm.
.. ' ł
Sternalice gm.' ś
SteJ'11alice,
Wielkie
, -, , ' --
Borki Wielkie;
gm.' Lasowice Wielkie,
Lasowice ł
Bogacica.
Up')le
Powiat opolski i powiat miejski Opole:
' m. Opole.
gm. ą
" ł
Groszowice: '
Komprachcice.
Nowa ś Królewska.
.. 'Wójtowa ś
Wrzoski,
Tarnów Opols'ki;
\
l
' -,
'"'\ .
/
f
Monitor Polski Nr A-J6
-- 596
Poz. 536
Nazwa rejonu
Kup
Pokój
ę rejonu
gm. Kup,
.. ń Wielki,
.. Popielów;
gm. Pokój,
ą Dolna;
Ł gID. Ł
@zimelC
Krapkowice
.. Turawa.
.. ź
gm.Ozimek,
ą
m. Krapkowice,
gm. Krapkowice (siedz.
kowlce),
" Prószków.
'owiilt pnMIeidd:
Prudnik m. Prudnik,
gm. Moszczanka,
.. Rudziczka,
.. Lubrza,
m. Biala,
gm. Smicz;
ł m. ł
gm . . Gostomia,
" Biedrzychowice,
" ł ą
.. Kórnica,
Walce;
Moszna gm. Ł gm. Ł ą
II Strzeleczki.

m . . Krap-
Nazwa rejonu ę rejonu
Powiat raciborski l powiat .mlejski Racibórz:
Racibórz
Pietrowice Wielkie
ź Raciborska
ź
, Strzelce Opolskie
Zawadzkie
m. Racibórz.
gm. Markowice,
." Ł
.. ·Rudnik:
gm. Pietrowice Wielkie,
Krowiarki:
gm. ź Raciborska.
Rudy:
gm. Krzyianowice,
" ł
.. Krzanowice.
ł ł strzelecki:
m. Strzelce Opolskie,
gm. Szymiszów,
lO JemieJnica,
.. ł Strzelecka;
gm. Zawadzkie.
lO Kolonowskie,
Kielcza:
Grodzisko gm.
mierka
GOgOliD
Roz- gm. Rozmierka, .
ś
Ujazd
"o " o'
Izbicko;
gm. GogoJio I (siedz. Gogolin),
" Gogolin II (siedz. Gogolinl.
.. ę
. m. ś
gm. Zdzieszowice,
,. Góra Sw. Anny;
m. Ujazd.
gm. Zimna Wódka.
·WOJEWÓDZTWO · KATOWICKIE
Nazwa rejonu ę rejonu
ł .• ldl _p8wWy
ę ź ą Gómlczil l Sosnowiec: ..
ę
. ltogoinik gm. · Bobrow-
m. ę
m. ź
m. GrodzieC,
Ł
. niki gm. Bobrowniki,
ą
Strzemieszyce
Sosnowiec
ą
gm. ą
Ł ń
gm. Strzemieszyce Wielkie, ·
ł
m. ą Górnicza;
m . . Sosnowiec,
gm. Kazimierz,
Zagórze,
Niwka.
ł bielski i powiat miejski Bielsko-Biala:
Kamienica gm. Miku-
szowice m. Bielsko-Biala,
gm. Stare .Bie.lsko (siedz. m. Biel-
ł
..
"
ł .
ż
Nazwa rejonu ę rejonu
CzeChowice Jil. CzeclJ.gwke.
gm. Za brzeg,
u Bestwina;
Jasienica, gm. Jaworze.
.. Grodziec,
.. Rudzica .
.. ę Górne;
Bystra gm. Bystra-Wilkowice(siedz. ł
kowice),
n Szczyrk.
ł miejski Bytom:
Bytom m. Bytom.
Powiaty miejskie Cbonów I ę ł
m. Chorzów.
m. ę ł
Powiat ń I powialmiejski Cieszyn:
Cieszyn m. Cieszyn.
gm. ń
.. ź (";erlz. Pastwiska},
.. Goleszów
• Ogrodzona;
I'
Monitor Pol ski Nr A-36
Nazwa rejonu
Zebrzydowice
Skoczów
ę rejonu
gm. Zebrzydowice,
Pruchna,
" ń Wielkie,
Pogwizdówj
m. Skocz ów,
- 597
gm. Skoczów (siedz. m. Skoczów),
Górki Wielkie,
ł
"
ę
Brenna;
gm. ł
ń
" Istebna,
Jaworzynka,
Koniakówj
Strumi eil m. ń
gm. ń
Chybie.
Powiat ę powiat miej ski ę
ę m. CZE;stochowa,
gm. Grabówka,
ę
Wrzosowa;
Ostrowy gm. ż gm. ż (siedz. Ostrowy),
'v\' ę ł j
Krzepice m. Krzepice,
gm. Lipie,
ż (siedz. ń
ł m. ł
gm.Opatówj
Mykanów gm. Mykanów,
Kamykj
ź gm. ż
Popów;
Janów gm. Potok ł gm. Potok ł (siedz. Janów).
Przyrów;
Mstów gm. Wancerzów gm. Wancerzów (siedz. Mstów).
Olsztyn;
Kamienica Polska gm. Kamienica Polska.
Poczesna,
ę (siedz. Putki)j
Panki gm. Panki,
ń
P(lwlat gliwicki i powiat miejski Gliwice:
Gliwice
ś
Toszek
Pyskowice
m. Gliwice.
gm. Bojków,
.. Ostrvpa,
Ł ę
gm. ś
,. Rudziniecj
m. Toszek,
gm. Toszek (siedz.
"
Plawniowice,
"
Swibie,
ś
m. Pyskowice,
gm. Ł
"
Kamieniec.
m. Tosze ),
Poz. 536
Nazwa rejonu rejonu
Powiat miejski Katowice:
Katowice
Lubliniec
ń
Sieraków
ę
Lubsza
m. Katowi ce.
Powiat lubliniecki:
m. Lublini ec,
gm. Pawonkóv' ,
Kochcice (siedz. Korha no ·
wice),
" Lisów;
m. ń
gm. Szemrowice.
Ł Ma1r,
gm. Si eraków,
Ciasna;
[i m. ę
Sadów,
Boronówj
gm. Lubsza,
m. ź
Kalety.
Powiaty miejskie ł i Szopienice:
ł m. ł
Szopi enice.
Powiaty f'!)iejskie Nowy Bytom Ruda:
Nowy Bytom
Pszczyna
ł
Orzesze
Tychy
Imielin
ł
m. Nowy Bytom,
m. Ruda.
Powiat ń
m. Pszczyna,
gm. Pszcz yna (siedz. m. Pszczyna),
Ol Suszec,
" ż
Ol ł Zdrój,
Ol Boiszo' 9\' ,
Kobiórj
m. ł
gm. ł (si edz. Mokre),
Wyry,
Ł
gm. Orzesze,
Gardawice,
Ł Górne ;
m. Tychy,
gm. Urbanowice,
Podlesie,
;
m. Imielin,
m. ń Stary,
gm. ń Nowy,
Kosztowy,
ł
ł
gm. Pawiowice,
" Golasowice.
Ol ł Wielka.
Monitor Polski Nr A-36
- 598 -
Poz. 536
Nazwa rejonu ę rejonu
Powiat rybnicki i powiat miejski Rybnik:
Ttybnik
Knurów
Zory
ę Zdrój
/'
ł Ś ą
Lubomia
m. Rybnik,
gm. Radlin,
m. ł
gm. ł wice,
" Niedobczyce,
" Jejkowice,
ł
Leszczyny,
Wilcza.
"
Wielopole;
m. Knurów,
gm. ę ń
" Chudów,
"
Czerwionka;
m. Ż
gm. Ż (siedz. m. Ż
" Boguszowice,
.. Jankowice Rybnickie,
.. Marklowice;
gm. ę Zdrój,
.. Godów,
Polomia;
m. ł Ś ą
gm. ł Ś ą (siedz. m.
ł Ś ą
" Gorzyce,
" Belsznica (siedz. Rogów).
"
Pszów;
gm. Lubomia.
" ń
ą ż
.. Czernica,
Ł
Powiat miejski Siemianowice Ś ą
Siemianowice Ś ą m. Siemianowice Ś ą
Nazwa rejonu
Tarnowskie Góry
Piekary Ś ą
ł
ę rejonu
Powiat tarnogórski:
m. Tarnowskie Góry,
gm. Strzybnica.
Boruszowice,
" Miasteczko,
.. Repty Stare,
Bobrowniki,
Tworóg;
m. Piekary ą
gm. ą Wielka,
. m. Brzeziny Ś ą
.. Radzionków.
gm. ń
Swierklaniec;
gm. ł
Miedary,
" Wieszowa,
Stolarzowice.
Zabrze
ł miejski Zabrze:
m. Zabrze.
Powiat ń i powiat miejski Zawiercie:
Zawiercie
Siewiecz
ł
Ż
m. Zawiercie.
gm. Ł
.. ę
.. ł
.. ł
ł
gm. Siewierz,
ń
ę
m. ł
gm. ł
" Rudnik Wielki (siedz. m. V ,
ł
Poraj;
m. Zarki,
gm. Zarki Isiedz. m. Zarki).
Myszków,
" Niegowa,
Kroczyce.
WOJEWODZTWO KRAKOWSKIE
Bochnia
ł
Trzciana
ś Solne
ę rejonu
Powiat ń
m. Bochnia,
gm. Bochnia (siedz. m. Bochnia),
ć
" Rzezawa,
'" ś Nowy;
m. ł
gm. Targowisko!siedz. Szarów),
Zabierzów ń
gm. Trzciana,
Lipnica Murowana,
Ł
gm. U?cie Solne,
Bogucice,
Drwinia.
Mikluszowice.
Nazwa rejonu
Brzesko
Czchów
Wojnicz
Szczurowa
ę rejonu
Powiat brzeski:
m. Brzesko,
gm. Okocim.
• Szczepanów,
Uszew:
gm. Czchów.
Zakliczyn.
Iwkowa;
gm. Wojnicz,
, ę
ł
gm. SZC"lUrOWil,
ę
/'
Monitor Polski ' Nr A-36
Nazwa rejonu ę rejonu
Powiat chrzanowski:
Chrzanów
Jaworzno
m. Chrzanów,
gm. Babice,
.. ą ź ł
.. ł
m. Jaworzno,
gm. Jaworzno (siedz. ń
m; Szczakowa,
- 599 -
Nazwa rejonu
Tymbark
Mszana Dolna
Poz. 536
ę rejonu
gm. Tymbark,
Kamienica,
" Dobra,
ł
gm. Mszana Dolna r,
" Mszana Dolna II,
ź ź
Skrzydlna.
"
gm. Szczakowa (siedz. m. Szcza-
kowa);
Powiat miechowski:
Trzebinia
Krzeszowice
m. Trzebinia,
gm. Trzebinia (siedz. m. Trzebi- ł
nia),
Alwernia;
'm. Krzeszowice,
gm. Krzeszowice (siedz. m. Krze-
szowice), ł nik i
" Nowa Góra,
" .Tenczynek.
ł ą
ł
ń Podborze gm. ą
browa
Szczucin
m. ą Tarnowska,
gm. ą (siedz. m. ą
Tarnowska),
" Radgoszcz;
gm. Szczuci n,
.. Proszowice
Brzesko Nowe gm. Gro-
m. Miechów,
gm. Wielko-Zagórze (siedz. Zago-
, rzyce),
Jaksice,
ś (siedz. ł
m. ł
gm. Kacice (siedz. Prandocin).
ź ź
Ł ę
gm. ł
Iwanowice,
Luborzyca;
m. Proszowice,
gm. Koniusza,
" Klimontów,
Wierzbno;
Otfinów
ę
gm. Otfinów,
m.2abno,
szów gm. Gruszów (siedz. Brzesko No-
ę
gm. Wietrzychowice;
gm. ę ,
ł
Powiat krakowski i powiat miejski Kraków:
Kraków m. Kraków,
gm. Zabierzów;
ł
ą ź Wielki
we),
.. ł
.. ń
Kowala;
gm. ł
ł
Nieszków (siedz. ł
gm. ą ź Wielki,
ł .
l{ocmyrzów gm. Rusz-
Charsznica gm. Cho-
cza gm. Ruszcza,
dów gm. Chodów (siedz. Miechów-
Wieliczka
Skawina
Czernichów
Limanowa
ę
m. Wieliczka,
gm. Wieliczka (siedz. ffi. Wie-
liczka),
ą (siedz. Przebieczany),
ź Wielkie;
m. Ska wina, ś
gm. Skawina (siedz. m. Skawina),
Swoszowice,
ą Górne;
gm. Czerni chów,
.. Liszki.
Jordanów
ł limanowski:
m. Limanowa,
gm. Limanowa (siedz. m. Lima- Dobczyce
nowa),
.. Ł
ł Ujanowice;
Charsznica) ,
" Tczyca,
.. Szreniawa.
Powiat ś
m. ś
gm. ś (siedz. m. ś
niee),
.. ł
.. Pcim,
Siepraw;
ffi. Jordanów,
gm. Bystra,
" Ł ę
Skawa;
m. Dobczyce,
gm. Gdów,
.. Raciechowice
ł
ś
__ A_-_36 __________________________ .. __________________ ____ ______
Nazwa rejonu ę rejonu
Powiat ą i powiat miejski Nowy ą
Nowy ą
Stary ą
Grybów
Krynica '
m. Nowy ą
Nowy ą .(siedz. m. Nowy
ą
fi ł Polski,
. fI Nawojowa,
" Ł Dolna,
. Kobyle-Gródek:
m. Stary ą
gm. Stary ą (siedz. m. Stary
ą
m. Piwniczna,
. gm. Piwniczna (siedz. m.- Piwnicz-
.. '-na),
" Ł ą
Podegrodzie:
ni. Gcybów,
gm. -Gcybów (siedz. m. Grybów),
" Konenna:
m. Krynica,
Muszyna,
gm. Muszyna (siedz. m. MU$zyna), '.
" TyHcz,
" Ł
Powiat nowotarski i · powiat miejski Zakopane:
Nowy Targ
I Czorsztyn
( Poronin
\ (:zarny Dunajec
l Rabka
( Olkusz.
I Pilica
Wolbrom
m. Nowy Targ,
gm. ź
. " Ł
Szaflary:
gm. · Czorsztyn.
" Ochotnica.
" ś ł
Szczawnica ż
Ł ż
gm. Poronin,
" Bukowina,
" ś
ro: Zakopane,
gm. Czarny Dunajec.
" Ciche,
" ą ź
" ł
" ł
gm. Rabka.
' " Raba ź . .
Powiat · olkuski:
m. Olkusz,
gm. Rabsztyn (siedz. m. Olkusz).
II ł
" Klucze,
ł
gm. Pilica,
. ,; ' Kidów,
Ogrodzieniec:
m. Wolbrom,
gm.Zarnowiec,
" ł ż (siedz. m.
" Jangrot,
Nazw.iI rejonu
ł
ś ę
ł iee
ę
rejonu
gm. ł
'Cianowice, .
Minoga,
". ł
II ' przegini'ii',
ł ś ę
m. ś ę
gm. ś ę (siedz. m. ś ę
cim),
· m: Zator,
.. gin. Zator (siedz. m. Zator);
m. Wilamowice,
11m. . . Wilamowke (sien? ITI Wilil-
· mowkel,
Brzeszcze;
m. ę
gm. (siedz. m. ę y i.
Osiek.
Powiat tarnowski powiat miejski Tarnów:
Tarnów m. Tarnów,
ś
Tuchów
ę ż
gm. Gunmiska
H Lisia Góra.
H Ł ę Tarnowski;
.grp ..
" ł
H ś
m. Tuchów,
gin. Tuchów (siedz. m. Tuchów),
· ,;Ryglice;
. gm. ę ż
,, " Gromnik:
Powiat wadowicki:
' .
Wadowice
Kalwaria Zebrzydow-
ska
Zembrzyce
m. Wadowice,
gm. Wadowice (siedz. m. Wado-
wice),
II Chocznia;
m. Kalwaria. Zebrzydowska,
gm. Kalwaria (siedz. m. Kalwaria
Zebrzydowska),
. Stryszów:
gm. Zembrzyce • .
" Budzów,
II . Mucharz:
Maków ń m. Maków ń
Andrychów
Ryczów
. gm. Maków (siedz. m. Maków
ń
ZawQj,,:
m. Andrychów,
gm. Andrychów (siedz. m.
. chów),
" . Wieprz;
gm. Ryczów,
ł ź
Zywiec
. "
. - ' .. .. "
. . , .. l
fll. Zywiec,
-gm. Ł
"Sporysz (siedz. m. 2ywiec),
Gilowice,
" Zab,locie' ś
" ą
,Na2-wa' Iejonu"
-Sucha , ,, ,
ś
Rajcza
Poz. 536.'
rejonu
in, Sucha,
2m. Stryszawa-isiedz. Lachowice),
ń
gm. ś

gm. Rajcz<l,
" Milówka,
" Ujsoly.
W0JEWOOZTW0 RZESZOWSKIE
. /
<
Nd,zwa', re JODU rejonu
Brzo .. ów
Jesienica
I'iIdz
Dynów
Dydnia
ę
Pilzno
Ropczyce
. ę
Wielopole
Gorlice
Biccz
, Ł ż
,bnolowskl:
m.' Brzozów, "

gm. Doma-
u , Grabownica Sla.TzeJ'Jsko.
" Badów;
,
m. Dynów,
' gm. Dynów (sl-edz. m. Oynow),
Nozdrzec;
fl"!'. Dydnia, : "\
PQwial ę
m., Ot;bica,
gm. ę (siedz .. m. ę
' " ż
Czarna ad Tarnów,
2yrak,ów;' ,
m. ' Pil-zno,
gm. Pilzno (siedz. m. Pilzno);
m. Ropczyce.
gm. Ropczyce,
" ,Borek Wielki;
m. ę ł
gm. ę ć (siedz.m.
szów ł
Iwierzyce;
ń gm. Wielopole ń . .
. Powiillgorlicki: .
. m. Gorlice;
1)m. ę
" Ropa, \
"
m. Biecz,
gm. Biecz (siedz. m. Biecz),
" Lipinki;
gm. ź
" Bobowa, '
" Rzepiennik ż
? ś Gorlickie gm. ś Gorlickie,
Snietnica, I
. • ł
Nazwa
ł
Sieniawi!
Pruchnik
Laszki
ł
ę
ł
2migród Nowy
ś
ę rejonu
Powitlt ł
m. ł
gm. ł
, ą
Radawa (siedz. ą
,II Muninaisiedz. m. ł
m.- RadymnQ,
gm. Radymno (siedz. m. Radym-
no);
m. Sieniawa,
gm. Sieni<1wa (siedz. m. Sieniawa),
Adamówka;
gm. Pru<:hnik Miasto,
ż
ł
gIl!. Las,zki, .
MlyRY. (siedz. Ounkowice).
ł jasielski: .
, m . . ł
gm. Jasio (siedz. ·m. ł
ł
,, ' Tarnowiec;
gm. ę
Osiek Jasielski;
gn1'. Skolyszyn,
Szerzyny;
gm. 2migród Nowy.
Krempna;
gm. Brzostek I,
" ' Brzostek ·II,
" Siedliska BO{Jusz,
Jodlowa .
ł kelbuszowsld:
Kulbuszowa
ł ł
Majdan
ż
m. , Kolbuszowa,
gm. Kolbuszowa Górna (siedz.
' m. Kolbuszowa),
t' Niwiska;
m. ł Mlp.,
gm. ł (siedz. m. Soko-
ł Mlp.);
gm. Majdan,
" Cmolas;
, ,
gm. ż
.. Dzikowiec.
\
--,
Monitor Polski Nr A-36
- 602 -
Po?:. 538
Nazwa rejonu
Krosno
Frysztak
Jedliczc
Dukla
Lellko
B.lligrbd
Cisna
Ll.!uaczów
NaroI Miasto
Cieszanów
Horynicc
Ł ń
ż
Ż
Mielec
ę :ejonu
Powiat ś ń
m. Krosno.
gm. Korczyna,
-Miejsce Piastowe
Iwonicz:
gm.
" ś
.. Bcatkówka:
gm. Jedlicze,
Chorkówka:
m. Dukla,
gm. Tylawa,
" Polany,
.. Nadole (siedz. m. Dukla).
ł leski:
m. Lesko,
gm. Lesko (siedz. m. Lesko),
.. Hoczew,
.. Ł
" Olszanica (siedz. Uherce MI-
neralne);
gm. Baligród,
ł
gm. CIsna,
Wola Michowa.
ł ł
m. Lubaczów,
gm. ą
.. Lisie Jamy (siedz. m. Luba-
czów).
.. Wielkie ż
" Oleszyce,
OJeszyce Stare:
gm. NaroI Miasto,
Lipsko.
ł
m. Cieszanów,
gm. Cieszanów (SiE'tlZ. ID. Ciesza-
nów).
Dzików Stary:
gm. Horyniec.
ł ł ń
m. Ł ń
gm. Ł ń (siedz. m. Ł ń
Czarna,
Kosina:
m. ż
gm. Giedlarowa,
fi ł (siedz. m. ż
.. Ruda Ł ń
gm. Ż
Grodzisko Dolne.
ł ł
m. Mielec,
Mielec (siedz. m. Mielec),
" ł
Nazwa rejonu
ś Wielki
Borowa
ę rejonu
m. ś Wielki,
gm. ś Wielki (siedz. m.
Radomysi Wielki), _
Wadowice Górne:
gm. Borowa,
" Czermin:
ś gm. Tuszów
Narodowy gm. Tuszów Narodowy,
NisKo
Rudnik n.Sanem
Kamietl
Bojanów
.. Padew Narodowa,
ł
ł ż ń
Tn. Nisko,
gm. Nisko (siedz. m. Nisko).
Jarocin,
m. Stalowa Wola:
m.
gm.
"
Rudnik n.Sanem.
Rut1nik (siedz.
n.Sanem),
ł l.
ł II,
gm. ń
ż
gm. Bojanów.
m. Rudnik
ł _ przemyski 1 powiat miejski ś
ś
Bircza
Dubiecko
Medyka
Przeworsk
ń
m. ś
gm. ś (siedz. m. ś
Ż
..
Orzechowce,
ń
FredropoI {siedz. ł kej,
Krasiczyn:
gm. Bircza,
ź (siedz. Bircza).
Rybotycze (siedz. Huwnikil.
.. Wojtkowa (siedz. Bircza),
Ż (s:edz. Birczal:
gm. Dubiecko,
.. Krzy""cza:
gm. Medyka,
Stubno.
PowIat przeworski:
m. Przeworsk,
gm. Przeworsk (siedz. _ m. Prze-
worsk),
ń
ffi. ń
gm. ń (siedz. m. ń
ga),
" Markowa,
Manasterz.
ł rzeszowski ł miejski Rzeszów:
Rzeszów m. Rzeszów,
gm. Tczebownisko,
Slodna,
" Swilcza.
.. ł
" ,
Monitor Polski Nr A-36 603 - Poz. 536, 537 i 538
Nazwa rejonu
ł ż
ż
Tyczyn
Glogów ł
Sanok
ę rejonu
m. ż
gm. ł ż (siedz. m. ł ż
ż
m. ż
gm. ż (siedz. m. ż
.. Czudec,
Niebylec;
m. Tyczyn,
gm. Tyczyn (siedz. m. Tyczyn);
m. ł ł
gm. ł Isiedz. m. ł
ł
ł sanocki:
ffi . Sanok,
Nazwa rejonu ę rejonu
Powiat tarnobrzeski:
Tarnobrzeg m. Tarnobrzeg,
gm. Tarnobrzeg (siedz. m. Tarno-
brzeg),
.. Chmielów.
" ś ń
'Baranów Sandomierski
gm.
m. Baranów Sandomierski,
Baranów (siedz. m. Baranów
Sandomierski),
Rozwadów
Zbydniów
ę
m. Rozwadów,
gm. Charzewice,
ę
gm. Zbydniów,
ś n.Sanem.
Powiat ustrzycki:
gm. Sanok (si edz. m. Sanok).
ł Ustrzyki Dolne
m. Ustrzyki Dolne,
gm. ł
ń
Zarszyn;
Ryinanów
m. Rymanów,
ś
gm. Rymanóvl (siedz. m., Ryma-
nów), Czarna
gm. Czarna,
Szewczenko,
Polana;
ś
Bukowsko
gm. Bukowsko (siedz. m. Sanok),
ń Ropienka
gm. Ropienka,
Wojt kowa.
Szczdwne (siedz. m. Zjigórz).
537
Ą Ń ZDROWIA
z dnia 24 marca 1952 r.
w sprawie Instytutowi Reumatologicznemu ą zniesionej fundacji pod ą .. Polski Instytut
Balneologiczny w Krakowie".
Na podstawie § 3 ą Prezydenta Rzeczy-
posIJ olftej z dnia 12 lipca 1949 r. w sprawie zniesienia
fundacji pod ą "Pol ski Instytut Balneologiczny
w Krakowie" (Monitor Polski Nr A-48, poz. (50) ą
dza ę co ę '
§ 1. Wyznacza ę Instytut Reumatologiczny do
ę z dniem 1 stycznia 1952 r. ą zniesionej
fundacji pod ą "Polski Instytut Balneologiczny
w Krakowie",
§ 2. ę ś w § 1 ą od za-
ą zniesionej fundacji powinno ć dokonane pro-
tokolarnie z ł przedstawici eli Prezydium Woje-
wódzkiej Rady Narodowej w Krakowie ł Zdro-
wia).
§ 3. ą wchodzi w ż z dniem oglo-
s7,enia.
Minister Zdrowia: J. S, /achelski
538
Ą MINISTRA ZDROWIA
i dnia -3 kwietnia 1952 r.
w sprawie ustalenia wykazu ś ł zawodowych, których absolwenci ą w 1952 r. przepisom
ustawy o planowym zatrudnianiu absolwentów ś ł zawodowych oraz ł ż
Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 7 marca
1950 r. o planowym zatrudnianiu absolwentów ś
ł zawodowych oraz ł ż (Dz. U. R. P.
Nr lO, poz. 106) ą ę co ę
§ 1. Ustala ę wykaz ś ł zawodowych,
ł Ministrowi Zdrowia, których absolwenci pod-
ą w 1952 r. przepisom ustawy z dnia 1 marca
1950 r. o planowym zatrudnianiu absolwentów ś
ł zawodowy ch oraz ł ż (Dz. U. R. P.
Nr lO, poz. 106). Wykaz ten stanowi ł ą do ni-
niejszego ą
§ 2. ą wchodzi w ż z dniem ł
szenia.
Minister -J. Sztachels.ki