SLOWNIK HERALD Y C ZNY.

~ 870.

SlOWNIK

HERALDYCZNY

DLA POMOCY

,V POSZUKIWANIACH ARCHEOLOGICZNYCH

ULQZYL

STANISLAW, KRZYZANOWSKI.

V/

W KRAKOWIE

w nRUKARNI WINCENTEGO KIRCHMAYERA.

Sklarl gMwny w kBi~gam.i D. E. Friedleina,.

Od lat kilku zajmujac sie badaniem ojczystej przeszlosci i archeologia narodu naszego, przekonalem sie nieraz, jak ezesto utrudnione bywaja poszukiwania przez brak specyalnych wiadomosci heraldyeznych.

Bobiac studya nad zabytkami sztuki, epigrafiezne, numizmatyczne, sfragistyczne czy nareszeie heraldyczne, spotykamy sie osesto z godlem szlacheetwa - z herbem, kt6- rego zdeterminowanie i okreslenie seisle naukowe nie zawsze bywa latwe, nietylko dla profana, lecz nawet i dla bieglego w nauce starosytnosci archeologa.

Chcac wiec przyjsc w pomoc w podobnych trudnosciach - ulozylem obecny slownik heraldyczny jako dzielko podreczne, biorac przy opisie herbu najwybitniejszy przedmiot za wskazdwke, jak naprzyklad w herbie Bem:

Baran z rogami wspiety do g6ry w lewo, obok gryf skrzydlaty wspiety do g6ry w prawo, nad helmem to samo: - ztad wiec nazwisko tego herbu nalezy szukae pod wyrazem Baran.

W herbaeh zloionych, W kt6rych tarcza podzielona na czesoi, bralem zawsze za wskazowke przedmiot bedacy na

S. K.

pierwszej g6rnej czesci prawej strony, druga g6rna lewa stanowi cz~sc II, dolna prawa cz~sc III i dolna lewa cZf:SC IV: nadto kazdy herb zlozony oznaczylem dla odroznienia gwiazdka, zastepujac takowa znak I.

Obeznawszy tak laskawego Czytelnika z ukladem obecnego slownika mojego, sadze, ii mu przyjdzie latwo w poszukiwaniach archeologicznych wynalesc nazwisko nieznanego ron herbu _. a ztad uniknie on szperania po dzielaoh heraldyk6w naszych, i oszezedzi sobie czasu i mozol6w. Ulatwienie podobne bylo zadaniem mojem, a laskawy Czytelnik osadzie raczy, czy dopialem zaloionego sobie celu.

Pi salem w Krakowie d. 8 grudnia 1869 r.

OMYLKI DRUKARSKIE.

Str. 4 wiersz od go ry 3 zamiast 83th generalny kozacki, czytaj 8tld
generalny kozacki.
Str, 4 wiersz 29 zamiast ksi~zyc, czytaj ksi~zyc
» 9 » 3 " w61 lewo idacy, czytaj w61 w lewo idacy
\" 10 " 28 " J ezdziec nogi " nagi
" 17 " 31 " Krzyz poltarczny " poltoraczny
" 36 " 5 " niezwiedzia " niedzwiedzia
" 37 " 23 " Pien dzewa " pien drzewa
" 39 " 7 " ostzem n ostrzem
" 40 " 13 " ufnlami » ufnalami
» 41 " 12 n kza walerski " kawalerski
" 44 » 2 » ze " krzyze
49 39 , gory
n » " go gory »
» 50 " 30 " przeciata " przecieta
" 50 n 35 n trzy trzy wreby " trzy wreby
" 51 n 14 n zelezece " zelezce
" 55 " 11 " ned n nad
n 55 " 40 » pyszka " pyszczka
" 58 " 3 " z Iuku strzala » z Iuku strzela. HERALDYKI

POL SKI E J.

ZR0DLA

Ambrosiul lIarcus. - Anna sive insignia Regni Poloniae, ejusque praecipuarum familiarum 8. Parisiis, 8. a.

Ambrolki Marek.. - Armamentarium, rekopism z r. 1584.

Arbor Gentilitiae Illustrissimae Comitis de Ocieszyno Bruhl, gentis in Regno Poloniae avita nobilitate. Tablica genealogiczna rytowana przez Moitte.

Artes Dobromilienses, nauka dobromilska. W Dobromilu 1613 r. - Autorem byl Jan Lew Herburt Dobromilski; egzemplarz jedyny znany posiadal w roku.J 826 Jan hr. Tarnowski.

Baranowski Stanislaw z Rzeplina. - Herby rycerstwa polskiego na piecioro ksiaeg rozdzielone, niegdy przez urodzonego Bartosza Paprockiego zebrane i wydane r. p. 1584 w Krakowie, u Marcina Garwolczyka, a teraz znowu swiezo przez ur. Stanislaw a Barsnow skiego z Rzeplina z wielka pilnoscia przepisane , rekopism z r. 1635 (Biblioteka Zahiskich w Petersburgu).

Bilinski L II. A., S. T. L. - Herby i familje rycerskie, tak w Koronie jako i w Wielkiem ksiestwie Litewskiem, niegdys przez X. Kaspra Niesieckiego S. J. r. 1727 przez druk Lwowski zebrane, a teraz zas usilnoscia X. M. A. Bilinskiego, S T. Lektora dl& swojej szczegolnej wygody tymie samym porzadkiem zwi~zle, wypiskami skrocone, die 22 Maii 1781. - 4. str. 600 - reko .. pism (Biblioteka 00. Dommikanow w Podkamieniu).

BOldanowicz DwoJ'eckl w Wilnie. - Heraldyka polska, herbarz ulozony w lataeh 1814-1824, rekopism.

~rzoltowlk.i Pawal Xlawery. - Wh.domosc genealogiczna 0 domie Brzostow skich od wejscia z Polski do Litwy - 8 - Wilno 1776. To sarno po Iaeinie, W ilno 1796 i po francuzku Rzym 1797 i Wil ...

no 1811. .. .

- II -

Carte politique, statistique et heraldique de 180 Wolhynie, de 180 Po-dolie et de l' Ukraine provinces de I' ancienne Pologne - fol. Bruxelles 1863.

Celsitudo Illustrissimarum, familiarum D, Stanislai Potocki Vexilliferi Regni et D. Josephae Mniszchowll.1 - fol. - Leopoli 1774.

Chelmioki Ignacy. - Tablice genealogiczne do historyi Polskiej wyjaSniajace - polaezenie rodowe Kr610w i ksil\zf\t Polskich z rodzina.mi monarch6w europej skich , oraz domow polskich z niemi sko-· jarzonych, w XIV tablicach wraz z tekstem wydane, na korzysc szpitala w m. Rypinie - fol - Warszawa. 1862.

Ohmielowski Bened" .. t. - Zbi6r krotki herbow polskich i wslawionych cnota i nauka m~Z6w - 8 - Warszawa 1763.

Obrosciiaski Stanislau8 Adalbertul, - Clypeus Serenissimi Joannis illfol. - Brigae 1717.

Dlugosz Joannes. - Insignia seuclenodia Regni Poloniae - 8, Krak6w 1851.

Dolgorukow K. - Rossijskaja rodoslawnaja kniga - 8, 2 tomy - Petel'S burg 1855.

Domanski Wojeieeb. - Skarbiec klejnotami fa.milii domu Jerzego Augusta Wandaliua z Wielkich KoilCZYC hr. na Ossowicy Mnisz-· cha, Marszalka. koronnego itd. zinwentowany. - Warszawa 1758 - 4, str, 32 - rekopism Towarzystwa Naukowego Kra-

kowskiego Nr. 433. ,

DuDe.awalti Stanislaw. - Herbarz wielu domow Korony Polskiej i W ~ Xi~stwa Litewskiego - fol. 2 tomy - we Lwowie 1757 .. ·Duuin 8zpott. .- Materyaly do bistoryi Duninew - Lw6w 18"58.

- Burjewski AndrzeJ S. J. - Herbarz - rekopism,

Flatt Bogumil. - 0 heraldyce (Popis publiczny uczniow szkoly wydzialowej Siedleckiej - 4, Siedlce 1830) .

. Sacki ks. Jozef. - 0 rodzinie J ana Kocbanowskiego, 0 jej ·maj~nosciach i fnndacyach. Kilkanascie pism urzedowych - B, Warszawa 1869.

"eaDlmarini. - 0 najznakomitszych familiach polskich - r~kopism.(Biblioteka Magliabecchiana w Rzymie) .

.. GenaaloCia domu ur, Bohdanowicsow herbu Lada - rekopism z wieku XVII. (Biblioteka Krzyianowskiego).

GeDealogia et doeumenta domum et familiam vetustissimam Briihlovianam demonstrantia in judiciis tribunalitiis Regni Petricoviae sub auspiciis Casimiri Budsienski Mareschalci- z r. 1749 - fol. kart 29, rekopism Towarzystwa Nauk. Krakow. Nr. 432.

".nealogia Cybulskich - rekopism Towarzystwa. Nauk. Krakowskiego

. Nr, 429.

-Quealogie domow urodzonych Czecze16w i Zawadzkich - rekopism z XVIII wieku, (Biblioteka Krzyianowskiego).

'ffhHlt~.gla domu ur. Kalinowskicb - rekopism z XVIII 'W. fBibliotre'ka

Krzyzanowskiego }.

-&eD.logia domu Koniecpolskich -- pisana r. 1651, fol. kart 18 - r~-

• < kopism Towarzystwa Nauk Krak. Nr. 449

.... ttealopa domu Lasoekich - kart' 18 - rekopism Towa.~ystwa N aukowego Krak. Nr. 429.

III -

<G.n.al"i. domu ur. Malskich herbu N al~cz - rekopism z XVIII wieku (Biblioteka Krsysanowskiego).

'Senealogia domu ur. Przyluskich herbu Lubicz - rekopism z XVIII wieku (Biblioteka Krzyzanowskiego],

Genealogia domu ur, Samulewskich herbu Sulima - rekopism z roku 1798 (Biblioteka Krzyzanowskiego).

6eDealogia familii Szydlowieckich z r. 1531 - rekopism.

60rczYD Jan Aleksander. - Herby Krolestwa Polskiego, przez Jana Aleksandra Gorczyna, praca, nakladem i drukiem ku slawie narodu polskiego wydane w r. j 630 i 1653.

B.efner. - Wappenbuch des blnhenden Adels von Galizien - 4, Munchen 1863.

Berbarz albo krotkie zebranie przeswietnych domow Ichm. Koronnej i Litewskiej szlachty - fol. - rekopism biblioteki Jagielloilskiej Nr.57.

Bistoria domus in Rostkow et Sztenberk Kostkarum per Majores 8lWS in Regno Poloniae Senatores, honore, dignitate, gestis meritos gloria magnanimos summae: per sanguinem sublimem in prosapia profusum Jllustrissimae, Ducalis, celsissimae Serenissimae praecipue per sanctum Stanislaum Kostkam Soc. Jesu. Confessorem nobilissimae historico genealogico opere orbi universe exposita A. M. D. G. - fol. rekopism Biblioteki JagieUoilskiej Nr.79.

Jablonowska ksi~zna Teresa w Wiedniu. - Dopelnienia do herbarza Niesieckiego rekopism z r. 1832.

Jablonowski JOEef Aleksander. - Heraldyka to jest osada klejnotow rycerstwa i wiadomosci znakow rycerskich, dotad w Polszcze nie objasniona -- 4, Lwow 1742 i 1748.

Jablonowski Josephus Alexander. Tabulae genealogicae Jablonovianae in fol, Amstelodami 1743 et Varsaviae 1749.

Jablonski Fr. - Herby rycerstwa polskiego (Pamietuik Sandomierski - 12, Warszawa 1829, I 429).

I.amienskl JuUan Aleksander. - Materyaly do monografii rodzin Ka ..

mienskieh - 8, Lwow 1854-1856.

bmleia.ski Julian !leksander. - Skarbiec Polski ~ 8, Lwow 1859. l.ogDowiokt Kazhnierz. - Zycia Sapieh6w in 4. 1'. 3. Warszawa 1792. I.ojalowicz Wojoiech Wijuk. - Herby litewskich familii - rekopism,

2 T fol. i in 4. byly w Pulawach,

I.ojalowicz WoJcteob Wijuk. - Herby szlachty pruskiej - rekopism, ill 8. tamse,

I.ojalowicz Adalbertus Wijuk. - Fasti Badiviliani : in 4. Vilnae typis academicis 1653.

I.ojalowlcz WoJclech Wijuk. - Historya domu Ohodkiewiczow. - R~kopism,

Iojalowioz WoJcleoh Wijuk. ~ Dziejow Sapiesyfiskich ulsmek, (Biblio .. teka Sapieh, Wilno).

Iojalowicz Wojoiecb Wijuk. - 0 klejnotach alba herbach, ktorych familje stanu rycerskiego w prowincyacb W. X. Litewskiego zazywaj~, te klejnoty in ordinem alphabetieum Sl\ zebrane przez ksiedza Wujka Kojalowicza S. J., teras zaS przepisane prZ6fl

- IV -

Michala Marcina KecHI~ S. J. r. 1739, Z regestrami herb6w i domow sslacheckich (Biblioteka Zahiskich),

Kojalowioz Wijull:. - Tablica genealogiczna Krolow polskieh - rekopism (Biblioteka Zaluskich).

Koll 11:5. - Traktat krotki ° heraldyce - 1747.

Kolozwarski Jan S. J., w kolegium Ostrogskiem profesor retoryki.Rzecz 0 herbach polskich - rekopism, 1645. (Biblioteka s. p. Amhrozego Grabowskiego).

Konarski (Stanislans a St. Laurentio). - Genealogia domus Potoeeiorum, (Opera omnia Pauli comitis in aureo Potok Pilavitae Potockifol, Varsoviae 1747, fol 298).

Kossakowski hr. Stanislaw Kazimierz. - Monografie historyczno - genealogiczne niektorych rodzin polskich i litewskich - 8, 3 T. Warszawa 1859-1860.

Kowalski FraDoiszek. - Legendy herbowe - 8, Zytomierz 1862. Kraszewski KajetaD. - Monografia domu Kraszewskich - 8, Poznan 1861. ~

Knropatnioki Ewaryst Andrzej. - Wiadomose 0 herbach domow szlacheckich w Koronie i W. ksiestwie Litewskiem - in 4. w War-

szawie 1789. •

Lelewel Joaohim. - Herby w Polszcze (Polska, dzieje i rzeczy jej - IV 8, Poznan 1856, str. 221).

Leszczynski Jan Michal hr. - Genealogia Sobieskich, na pargaminie zlotem pismem 61/2 arkuszy (Biblioteka 'I'ucholskiego, POZM niej klasztoru Czestochowskiego].

Liber geneseos Illustris Familiae Schidloviciae MDXXXI - czyli rOM dowod znakomitej rodziny Szydlowieckich, ozdobiony 16 przepysznemi sztychami in folio, z ktorych jedna in folio maj. przedstawia nagrobek Szydlowieckiego w Opatowie. Poznan 1853.

I.akier Aleksander. - Russkaja heraldyka soczynienie - kniga 1 - 2

8, Petersburg 1855.

I.olki J. - Genealogia Sapiehow - 8, Warszawa 1856. l.oski J. - 0 Franciszku £oskim - 8, Warszawa 1864.

Malinowski. - Heraldyka czyli nauka 0 herbach - 4, Warszawa 1841. Malachowski Piotr Nal~cz. Zbior nazwisk szlachty z opisem herb6w -

in 8, Luck 1790 - i 8, Lublin 1805.

Marek A. - Herby polskie z XV wieku (wydane staraniem Tytusa Dziakynskiego].

Milewski IgBaoy Kapioa. - Herbarz \ dopelnienie Niesieckiego) wydanie biblioteki ksillzllt Czartoryskich w Sieniawie - 8, Krakow 1870 .

• lsztott Antonins AloJsiu.s. - Historia Illustrissimae domus Sapiehanae -

in 4 Vilnae 1724. .

Mullzek Karol. - Herbarz polski na wielki rozmiar - w rekopismie. lIorsztyn. - Piastow herbarz na pargaminie ze slotemi miniaturami - rqkopism, :U arkuszy (zbior Tucholskiego, pozniej biblioteka klaszt. Czestochow.).

Wieslecki Kasper. - Korona polska - in fol. Lwow 4 T. 1728-1740, i Lipsk 8. T. 10, 1839-1845.

Wiesieckl. - Korona Polska - rekopism (bibl. Zaruskich).

v -

lotitl. sur les fa.milles illustres et titrees de la Pologne - 8, Paris 1862 .

• herbaob i m~zach slawnych pruskich - po polsku rekopism (biblioteka Zaluskich) - Zaluski uwasa za dzielo Joachima Posselfusza lekarza nadwornego i historyografa krola Zygmunta III.

Okolaki Simon. -- Orbis polouus - I'o1. T. 3. Cracoviae 1641. OrgaBilaoya Komisyi do urzadzenia interesow RadziwiHow - Wilno 1816.

Paprocki Bartlomiej z G1ogb!' - Panosza, to jest herby znakomitych familij wojewodztwa ruskiego i podolskiego ~ w Krakowie r. 1575.

Paprocki Bartlomiej. -, Gniazdo cnoty, zkad herby rycerstwa slawnego Krolestwa Polskiego, i W. ksiestwa Litewskiego itd. - fo1. w Krakowie 1578.

Paprooki Bartlomlej. - Herby rycerstwa polskiego, na piQc ksi1\:g rozdsielone - fol, w Krakowie 1584 i 4, Krakow 1858.

Paprooki Bartlomiej. - Zrcadlo slawnego margkrabstwi morawskiegoOlomuniec 1593. - Diadochos id est successio Kralow a Knizat czeskych - fol. Praga 1602. - Sztambuch slezky - fo1. Berno 1609.

Pawliszozew. - Herbarz rodzin szlacheckieh Kr61estwa Polskiego -

8. 2 tomy, Warszawa 1ti53. .

Poolet szlachty Galicyjskiej i Bukowinskiej -, 4, -Lwow 1857. Poszakowski ta. Jan. - Genealogia JOX. Radziwiklow, krotko opisana r. 1740 (rekopism biblioteki Zaluskich).

Potooki Waolaw. - Poczet herbow - in fol. w Krakowie 1696. Badvanus Joannes. - Radivilias sive de vita et rebus praeclarissimae gentis immortalis memoriae Radivilii - 4. Vilnae 1592.

Bodowod domu Potockich z przylaczeniem 0 celniejszych tej familji ozlonkach, krotkich biograficznych wiadomosci, wzietych z Herbarza Niesieckiego i dziela Siarczynskiego, pod tytulem: Wiek Zygmunta III, ulozony przez E. hr. R. w r. 1833, fol. rekopism (Biblioteka Krzyzanowskiego].

Butka Theopbilus. - Origines stemmatorum Polonorum - rekopism (Biblioteka Zaluskich w Petersburgu).

Rutka Theophilu s, - Eruditiones circa stemmata gentilicia nob ilium Polonorum - rekopism (Biblioteka Zaluskich),

B"ozyaski S. - Armamentarium Regni Poloniae - 8, Posnaniae 1715. BI\OZYDSki S. -- Gemmae antiquorum sexaginta poetarum - 8, Posnaniae 1702."

SaBcuszko X. Jan Lubartowioz. - Dom J asnie Oswieeonych XX. Sanguszkow, opisany niegdys przez JO. Xci a lmci Jana Lubartowicza Sangusske wojewode lubelskiego, a potem syna obligowal swego X. Imci Hieronima, jako wyzej wyrazono, zeby 0 tej ksiazeczce niezapomnial, z ktore] wypisawBzy teraz dill. JO. Xi~znej Jejmosci Dobrodziejki z Sanguszk6w Krystyny Sapieiyny wojewodziuy Brzeskiej, ta ksiaseczka ofiaruje sie. - Scripsit Jakubowski - in 4. str. 16 (Biblioteka Krasinskioh, zbi6r

. Swidzinskiego).

8apieha Joanne! Friderious. - Adnotationes historicae de origine, an-

- VI -

tiquitate excellentia ordinis Aquilae albae - 4 - Coloniae· 1730, to samo po polsku - thimaczone przez Adarna Chodkiewicza bhiden. dangiel. wielon, st~. - 4, Warszawa 1730.

Sartori •• - Scutum Sobiescianum - fo1. Thoruni 1691. .

SmoDlewsk.i JaD Winoeuty. - Poczet szlachty ~ (rekopism Towarzystwa Naukowego Krakowskiego Nr. 160).

Spia szlachty kr6lestwa Polskiego, z dodaniem informacyi 0 dowodach

szlachectwa - 12, Warszawa 1851-1854. ,

Stadnioki hr. Kazimierz. - Rodowody domu Stadnickich herbu Sreniawa, od roku 1388 do roku 1861 - zebral i ulozyl Kazimierz hr. Stadnicki, syn..,.Antoniego i J6zefy ksiesniczki Jablonowskiej - ofiaruje swa prace Edmundowi hr. ze Siecina Kra.sickiemu, dziedzicowi dobr Lesko w ziemi Sanockiej, potornkowi po kadzieli domu Stadnickicb, w pamiatce dlugoletniej przyjazni i szczerego powazania, - 11 tablic i 13 komentarzow fol,

L~w1M2. '

8tat8ta incliti ac heroici ordinis equitum immaculatae Virginis - in 4to.

Stemmata filiarum mearum cum Magdalena de Lesce procreatarum et impost Divina favente gratia procreandorum liberorum - l'~kopism, fo1. (Biblioteka J agiel. fol N r. 9).

8tupnicki Ripolit. - Herbarz polski i imionospis zashizonych w Polsce ludzi wszystkich stanow i csasow, ulosony porzadkiem alfabetycznym, na podstawie herharza Niesieckiego i manuskryptOw z rycinami herbow - 4, T. III Lwow 1b55-56-61.

8wach Antoni. - Herbarz polski -~ rekopism. Szantyr. - Wiaclomosc 0 domie Szantyrow.

Tablica rodowodow Luszcsyfiskich herbu Sas - ulozyl z dokumeutow i metryk Bogdan Luszczynski - 1868 f.

TabUoe genealogiczne Bruhlow.

Terlecki Ignaoy, radca honorowy. - Heroldya i porzadek otrzymywania od niej utwierdzenia szlachectwa - 8ka - Petersburg 1832.

Tokarski. - Radziwilbiw herbarz na pargaminie - 10 arkuszy, rekopism (zbior 'I'ucholskicgo, pozniej biblioteka klasztoru Czestochowskiego ).

Vossberg F. A. - Wappenhuch der Stiidte des Grossherzogthums Posen - 4. Berlin 1866.

Waleryana Zbiluta 8ieoiechowskiego (pseudonim). - 0 przyjetyeh do klejnotu szlacheckiego patrycyuszach - rekopism (Biblioteka Zaluskich) .

WappeD der Stadt Danzig - mit 41 Wappen Math. Deisch Tabel. (Zupel:nie nieznane).

Warszyoki Waclaw. - lmion herbowycb z urodzenia szlacheckiego wyrachowa.nych, summaryusz in 8, Gdansk 1782.

Wiel,dko WiBcenty. - Heraldyka - in 8. T. 5, w Warszawie 1794.- 1796.

Wilczynski. - Herbarz - tekst L. Chodiki. Paryz 1859.

Winkler Benno. - Die Nationalitateu Pomerellens - 12. Hirszberg.

- VII

Wieruszowski CasilDirUB. - Europa in Serenissimo Leszczyniorum doroo - in 8. Francofurti 1728.

WojeDsll1 Stanislaw z Brzezia. - Genealogia Lanckoronskich i Wojenskich z r. 1652, rekopism.

Zaluskl J. A. - Index familiarum Poloniae ex quibus aliqui senatum Polonicum condecorarunt. - W polskim jezyku rekopism (Biblioteka Zuluskich).

Znalli piecsetne ruskie, noty heraldyczne, - 8, Paryz 1862.

Zodyak kawalerow Sarmackich, w polu Marsa krwawego kopia i paIaszem odwasnie rysowany - anna 1568 - zbior 232 herbow szlachty polskiej z opisem - in 4. (rekopism Towarzystwa Nauk. Krakow. Nr. 428).

SKR6cENIA.

a. albo
kpt.la kapitula
kstwo ksiestwo
m. miasto
m. n. miejski nagrobek
no. nobilitowany
pwt powiat
wdztwo wojew6dztwo
. .
z. ziemra A. gloska nad nia krzyz. Puciata. A. g Ioska, nad niq ostrze strzaly, nad hchnem piqc pirir strusich. Kolodyn, Kolodynski.

Aniol. Nowogrodzkie wdztwo. Anlol stojaoy z mieczcm W prawej recc opuszczonym, w lcwcj r~ce pochwe trzymajacy. Kijowskie wdztwo.

Aniol w lewo idqcy, skrzydla podnicsiono Sanok m.

Balk od gory do dolu, od lewej ku prawcj stronio, na nim trzy kulo, na hehnic dwa orle skrzydla z takiemiZ balkami. Ehnitz.

Balk na ukos od prawej z dolu ku Iewej w g6rq, na nim trzy kawalcrskie krzyze, nad hehuem piqc pio r strusich. Trestka.

Balk z Iowa na prawo od gory, nad nim trzy gruszki, kazda z nich rna po d wa listki, w koronie })()} koguta na prawo, Pernus.

Balki dwa, trzecim spojone u gory, na prawym od dolu koniec w lewo wzniesiony, 11a lewym krzyz, nnd trzecim gOl'l1ym spajajacym krzyz, nad korona trzy pi6ra strusie. Radoszynski I.

A.

Apostolow dwunastu we dwa rz~ .. dy, jeden za drugim, w pierwszym siedm, a w drugim l)i~c. Vhelmska kpla.

Apostol Pawel z mieczem i ksie-

.

g~. Krobia m.

Archaniol Michal Z palma w lewej, a. kopiq w prawej rece, zabijajacy szatana, stojae na smoku. Doisk m.

B.

Balki d wa trzecim spojone u gory, po bokach i u gory krzyse. Radoszynski II.

Balki c1 wa trzecim spojone u gory, przez srodek strzala ostrzem do gory, n dol u rozcleta, In. dyckt.

Baran na murawie w prawo stoj~cy, nad helmem pi~c pior strusich. Junosza.

Baran z rogami wspiety do gor~ w lewo, gryf ze skrzydlami podniesionemi wspiety do gory w prawo, nad helmem to samo. Hem.

Baranek w lewo stojaey, prawa przedniq noga choragiew podtrzymujacy, nad helmem skrzydlo sepie przeszyte strzal~. Ja .. kubowicz.

1

Baranek w pra wo stoi na trzcch nogach. Bojanowioz m. D.

Baranek z choragiewka w lewo, glowa w prawo, nad glowa obwodka, z lewej strony szyi wytryska krew do kielicha obok stojucego, Wielunska z.

Baranka pol wyskakujaeego w prawo z lasu. Bojanowo m.

8aszta kamienna szeseioboczna z blankami , w bramie lew wspiety w prawo, w prawej Iapie miecz do ciecia trzyrnujqcy, nad hchnem po] lwa w prawo Z mieczem, Fuengirola Mlokosiewieza 1844.

Banta 0 dwoch oknach, u doln brama rozwarta, W srodku jej napis: PORTA PA'l'EXS Es'ro, nad tareza 1731. Golaneza m.

* Baszta II wiewiorka na pagbrku, III cztery pola, nad korona aniol z micczem. Aehinger II.

Baszta z konczystem nakryciem, szancem z darn in ubitym, z obu stron uzbrojona , nad hohncm ryccrz po pas, trzy kopie ostrzami do siebie obrocono w prawej rece, w lewej rusznice trzymajfl:cy. Brzeznieki 1581.

Baszty d wie, miedzy niemi galqz bukowa , na niej na tarczy orzel jednoglowy, \V prawo skrzyd In rozpostarte. Inowroclaw m.

Baszty trzy rowne uad murem.Kampennhausen.

* Baw';l w prawo, II i III k),7.yi r6wno-ramienny, - IV bnwo! w prawo; nad hehnem pOl bawohi, w prawo pod tal'czfl: .godlo : DEU!! COLE REGI'1l\f 8ERVA. Bawol Wolowskiego 1839.

* Bawol wspiety do gory w lewo, II szeM pol, nad hehnem osm kaplonich pior, obok nich po jednej r6zy. Kietlicz II.

Beczka zwyezajna na tarczy dnem do dohi. Beczka.

Belty trzy na kt·zyz zlozone. Betty.

2

Berla d wa na krzyz dozoue. Seeptra.

Binda na okolo zwiazana, koucami na dol, nad hehnem dwa jeleuic rogi, rniedzj' niemi panna z glowll zawiqzanl1 trzyrna za rogi. Nal'tcz.

Binda podwojna W okolo, konce u dolu na krzyz, nad hehnem dwa jelenie rogi, miedzy tymi trzy pirira strnsic. Gzarnkowski, Nal~cz, Nalonie.

Binda u dolu zwiasann konce na krzyz. Gzarnkow m.

Binda n doln zwiazana koncami na dol. ostrorog m:

* Binda w kolo zwiazana koncami na dol na krzyz~ II podkowa rogumi do gll!'y, nad nia krzyz, takiez dwa przy rogach 113. dole, III podkowa z ufnnlami koncami na dril , W srodku krzyz kawalerski, nad podkowa takze krzyz bcz prawego ramicnia , IV jeleni rog w 11rawo, obok bawoli rug w lewo. Gorski m. D.

* Binda w ko lo zwlazana koncnmi na d(a, II polIwa w prawo wyskakujacogo z rnuru szcsciorzcdowcgo z blankami, Groth m. n.

* Binda w kolo zawlazana, koncami na dol na krzyz, II kon w prawo w pol przcpasany, przcduia noga i ogon podniesiony, III W. g loska, IV podkowa z ufnalami barkiem do gory, na niej k l'zyi, na tyrn kruk wspiety do lotu w prawo, trzyma pierscion w dzioble. Romathowski m. n. 1568.

Binda zwiazana koitcami do dolu, w juj srodku krzyz, drugi krzyz mledzy koncami, nad korona posrodku krzyz, kolo ktorego z je-

. dnej strony lilija, a z drugiej roza. Bartoloni 1589.

* Binda zwiazana koncatni do dolu , miedzj' dwoma szesoiograniastemi gwiazdami 1 II koit w prawo przepasany popregiem,

nad hehnem trzy piora strusie, na nich na krzyZ. kotwica i toPOl'. Berain Berskiego 1847.

Binda zwiazana koncami do dclu, we srodku trzy wreby, nad 11e1- mem miedzy d WOlDa jelenierni rogarni panna z glowa,: zawiazana. Dybowski.

Binda zwiazana u dohi, konce na krzyz, przez jej srodek przechodzi klucz, Kamionna m.

Binda zwiazana , konce do dohi, obok trzy gwiazdy, nad helmem miedzy dwoma jelenicmi rogami panna z glow/:l zawiqzana, Nal~cz II.

\ Binda zwiazana koncarni do gory, W srodku jej gwiazda, miedzy koiicami krzyz, nad hehnem miqdzy d woma jcleniemi rogarui panna z glow~ zawiazana. Nal~cz III.

Binda zwiazana koucami do dolu, nad nia strzala ostrzem do gory, nad hehnem pi~c pior strusich. Nowosielski.

Biskup w pontyfikaliach , glowa otoczona kolista nitnba , w prawej rece krzyz, w lewej pek strzal trzyma. Trzemeszno m.

Biskup w pontyfikaliach z pastoralem w prawem reku, G~za. wa m.

* Bobr na gahZzi pnia, II krzak kwitnacej melisy, nad nilt gwiazda osmiograniasta, - nad helmen! trzy piora strusie, Bobr I Bobrowskiego 1839.

* Bobr na gal~zi pnia, II strzala ostrzem do gory orlim ogouem W dole zakonczona, - llaC! hclmcm trzy piora strusie, Bobr II Bobrowskiego 1842.

Bog Ojciec trzymajacy W obu l'qkach Chryst usa Pana ukrzyzowanego na kl'zyzu wzdluz, nad nimi Dueh H. w postaci golebia, tncka kpla.

Brama forteczna otwarta, Had nia

. .

dwie wiese, miedzy temi wiek-

3

sza polowa cslowieka w lewo z tr~ba.: w ustach. KaUsz m.

Srama fortcczna otwarta, nad nia trzy wiese. I.~czyca m.

Brarna forteczna otwarta, nad ni1\ trzy wiese. Plock m.

Brama forteczna z murem, nad nia.: trzy wieze . srodkowa, nad nit\ orzel jednoglowy w lewo, nizsza od obok stojacych. Sieradz m.

Brama forteczna z trzema wiesami, srodkowa wyZsza od bocznych. Belz m.

Brarna na murawie 0 pieciu wiezach, nad srodkowa najwyzsz3,: orzel dwuglowy ukoronowany, nad hehnem takiz orzel. Dzianott de Oastellati 1662.

Brarna obozowa, nad nia krzyz, nad hehnem piec pior strusich. Jelowicki.

Brama 0 bozowa, nad ni~ krzyz u gory rozdarty, nad hehnem mitra. Oginski.

Brama 0 d woch drzwiaoh, nad nia korona, nad helmem trzy pi6ra. Owada.

* Brama 0 trzech wiezach , II bastion-po bokach tarczy: na prawym dwie lilie, a na lewym jedna lilia, nad helm em trzy piora strusie, miedzy niemi gala.:zka. Bastion 1816.

Brama 0 trzech wiezach, pod srodkowa miecz i pioro na krzyz na otwartej ksiedze, nad kazd1\ z bocznych wiez gwiazda szesciograniasta, nad helrnem trzy piora strusie. Budzislaw Budziszewskiego 1847.

* Brama 0 trzech wiesach, II po] luzyza ka walerskiego, - nad tar CZ~ mitra papieska (tiara) na niej trzy krolewskie korony, Warminska kpJa.

B rama otwarta , nad nia Matka Boska , Chrystus Pan i swi~ty Wawrzyuiec , pod brama 1681- Srem m.

Brewna dwa, z wyzszeg» trzy 0- gnie wychodza , nad korona to sarno. Brant II, Bibrand.

Brog otwarty na czterech shipach, nad hehuem pawi ogou, U<1 nim takiz brag. Leszczyc, Breg,

Brog otwarty na czterech slupach.

Radolin m.

Brzozy cztery pad Ie siebie rosuaceo Litynski pwt 1801.

Bulawa galk~ do gory, obok d wa kawalerskie krzyze, u dolu z pl'a.-

Cegiel szesc w trzy rz~dy (1, 2, 3) nad koruna dwa delfiny, miedzy nimi kula ziemska, nad njt~ krzyz. Rohr, Rarowski.

Centaur na lewo glowq obrocony, na prawo z Iuku strzela, nad hehuem trzy piora strusie, Hipocentau.ru8.

* Centaur w lewo, glow<l w prawo z luku strzelajacy, II jastrzab na pniu stojacy w lewo, III Iub~dz w prawo. Ginwill II Kulwtee,

* Centaur w lewo, glowq w prawo z hiku strzelajacy, II jezdziec na koniu, III traby, IV ksi~zyc niepelny do gory, W srodku gwiazda. Rolszanski.

Charty dwa siedzace, przeduie IaPJ podniesione, obrocone do siehie plecyma, nad chartami mur ~ nad hehnem chart wspinajacy sie w lewo. Leski, Gonczy.

ChomCJ;to do gory koncami obrocone, na lewo pochylone. Chom"to.

Chorllgiew' koscielna na do] trzerna frendzlami, nad nia krzyz J nad hehuem . trzy piora strusie, Radwan, Wirbow.

Chor'!giew' koscielna nie zupehia, na niej lil'zyz Z lewej strony, nad helm em trzy piora strusie, Sieniuta.

4

wej pOlksi~zyc barkiem w lewo, z lewej szesciograniasta gwiazda, SCJ;b gencralny kozacki.

Bulawa gallul,: do gory, obok miecz rckojscia do gory w)'giqty, w lewo, miedzy uiemi d wie gwiazdy jedna Bad druga, Bezpalij 1659.

* Bulek pi~(\ II lJog'a czlowiecza, - Had hehneiu l'i",c pi or strusich. Rosius.

Byk idacy w pmwo. Lipowiec m.

c.

Choraglew' 0 trzech zebach , Dad srodkowyin kula. Dostojewski.

Chor'!giew' roz winieta w pm WI>, na uicj tarcza , it ua tej Z U\W8<t lasku, Smolenskie wdztwo.

Chor,!;g,wie trojzebiastc z freuzlami d wie, zcbaiui do dolu, nad hchuetu piqc pior strusich, a na nich gwiazda. Vhoril;swie, Kmita, Woronowicz.

Cietrzew' w prawo, nad hehnern ksiqiyc uiepelny do gory, w srodku dwie gwiazdy jedna. Had drugi:l. Cietrzew'.

Ciolek id4CY w prawo na mumwie, nad ta.rczil korona krolewska, Trzcionka m.

Ciolek roguty bez hclmu. Kania, 1508.

Ciolek roguty w prawo , nad helmem takiegoz po] ciolld.. GioIek,

Czapla czubata, W dziobie rybke trsymajaca, w lewo idzie, skrzyd la rna podniesione, nad hel. mom to samo, Vzapla.

Czara a Z niej pOl pieska do gory wspietcgo w lewo, nad helmom trzy wreby. Korczak 11.

Czara okolo niej w~z obwiniety i z niej pijacy, nad w~zcm gwiazdar szesciograniasta , nad helmem trzy pi6ra strusie. Ozara Bhieza 1839.

Daniel na murawie w lewo zwrocony, z gahltzk£l oliwua w pysku, nad Iiehuern trzy strusie piora , na sredniem gwiazda szesciograniasta, Daniel Danielskiego 1845.

D~b z obcietemi korzcniami i konarami, z dwoma lisciami, wyzej trzy iol~tlzie, nad hchnem dab wyicj opisany nad uim zoIadz, Ajobler 1541.

Droga od g<:)l'Y do dolu presto wy-

\ cl'1guiQta, na koncu jej d wa ksiezyce u g()ry, rag-ami do gory, na dole roguiui ua dol, szabla gob IlL], ukos, rckojesc do dolu od lcwej w gorQ, na prawo przedziela droge , Dad helmem pi~c pior strusich. Ulanieki.

Drzewee od oszczepu stojqce do gory, po bokach u gory ostrze od oszczcpuw, nad hehuem trzy piCmt strusie, Kopycki.

Drzewko ua ukos z piqci(~ gulazkarui ku prawej stronie , nad hehnem takiez drzewka dwa, po prawej z dwoma galazkami a po lcwcj z trzcma. Linda.

Drzewo gruszka okryta owocami u gory, twierdza 0 trzech bastionach, Mi~dzychod m.

Drzewo presto stojace z korxeniami d woma, guleziami i lisciami, w ksztalcie krzyza, Szober m. D.

Drzewo, obok gwiazda szesciopromieuna, pod drzewem rzeka plynacu, Mocarski, 1579, m. n.

E. gloska odwrocona, razem zl~- , czona z przewroconemi L i R,

5

D.

Drzewo 0 trzech galesiach, z konca ktorych trzy ognie wychodza , nad hehneui to samo - Brant III.

Dzialo wyloteui do gory,. miedzy dwoma klamrami na zewnatrz obroconemi , uad hehnem tl'ZY piora strusie. Obolewiec Tykla 1842.

Dziewica Z oczyma zawiazanemi, w pra wej rece ruiecz, w lewej zag wage trzyuiajaca, Janowice m.

Dzik biegacy w lewo ua iuurawie, I:.obzenica m.

Dzik w prawo obrocony ua trzech nogach stojacy, nud korona pol dzika w pra woo Sokola.

Dzika pol w lewo wyskakujc z trojrzednego muru , Had hehnem strusie piora. I:.ukoez.

* Dzika przednia polowa zrosla, II z tylna cZQsciq l1iediwiedz~a w prawo, - nad hehuem pol niedzwiedzia do gory w prawo. Sokola.

Dzwon narysowany Iinja , po bokach ueha. Prunskf,

Dzwonki male trzy, Dzwonki.

* Dzwonki trzy (kwiaty) w jednyru peku zwiazane, II pof Iwa wyskakuje w lewo,-- nad koruna takiegos pol 1 wa, Boner.

Dzwonnice dwie, obok mur i murem zlaczone, pod niemi 1407. KSi,!z m.

E.

monogram ten rna znaczyc Peter. J.,ab~dz I.

* F ale morskie w cztery strefy ; na hehnie wiecej lliz pOl psa w prawo z pyskiern i nogumi do gory, II orzel z rozpietemi skrzydhnui i nogami , glowq w korouie w prawo , - nad hehnem

Gal~zka bukowa z trzema listkami u gory, w polowio przecina j~ klucz, pod ktcrym gloski C B. Buk m.

Galq;zki debowe trzy 0 dwoch lisciach i jeduej zolfidzi, d wie u gory a jedua u dolu , nad helmem mittdzy dwoma whiczniami rycerz w zbroi Z wQzem w prawej rece, nad nim gwiazda. Dftbnik Ejchlera 1845.

Gali!zki lilij trzy, 0 dzicwieclu kwiatach W pek ulozone , nad niemi infulu biskupia. Kwieciszewo. m.

G4ts siedzaca na darniu w prawo nad korona piec pior strusich. Paparona, Parta Roma, Bndzisz.

Glowa barania, rogi do dolu zakrecone. Baranowo m.

Glowa bawola od lewej ku prawej stronie, od dolu do gory ukosnie przeszyta mieczem, rekojscia do dolu. Przyluka m. 1671.

* Glowa bawola Z pierscieniem W uozdrzuch, na czole gwiazda, z boku slonce i ksiezyc, w srodku dwie szable, II dwie szable gole na krzyz na dol koncami, 11:1. tych krzyie, III kopjc trzy na ksztalt gwiazdy, IV orzel' jednoglowy w lewo, w dziobie krzyz, stoi na galqzi w koronie, V ksiqzyce dwa uiepelue barkami ku sobie, miqdzy niemi miecz do gory rekojescia, VI ucho od

6 -

F.

glowa lllurzyna po raiuiona w lewo, binda przcpasana. Morykoni.

FI~dra (rnorska ryba) w prawo, 0- bok klucze zebami do gory, Had hclrnem pi~t. pior pa wich. Pierz-

oba. .

Q.

kotla koncami do gory, W srodku miecz otluczony rqkojsci<l: do g6ry. Mohyla.

Glowa bawola z rogami, nad he lmem trzy piora strusie. Glowa Bawola.

Glowa dzika pyskicm W prawo, nad hehnem pol dzika, w gbrq glow3t, d wierna whiczuiarni na krzyz przeszytego. Denbof.

Glowa jelenia rogami w gor~, miedzy niemi wilk obrocouy w l)fawo, pyskiem w lewo, uad helmem pi~c pior strusich. - NapiWOD.

Glowa jelenia z rogami. Sierako .. wo m.

Glowa jelenia z rogami, obok tarczy 1530. Osieczna m.

* Glowa jelenia z rogami w prawo, II drzewu grabowe, - nad helmem trzy 1Iiura strusie ; na pierwszem traba, na trzecim ceella lesnioza. Grabowiec Henke 1848.

Glowa jelenia z szyjq i rogumi w prawo, u dolu pod tarcza 1413. Ujscie m.

Glowa konska w lewo, pod nia ksi~iy(' rogami do gory. Alba LUDa.

i Glowa ludzka brodata z zamknietemi o {'zyrna, spoczywa na misie. Zduny m.

Glowa ludzka w koronie, pod nia dwa drogie kamienie :G berrami

7

w opra wie; nad tarcza korona I mie pol kozy w lewo, w pra-

krolewska, obok tarczy 1455. ~ . wo przednie Iapy zgi~te, rogi

Szamotuly m. na dol. polkozic.

Glowa ludzka. w prawo przepasa- Glowa trupia, szablq cieta z wierz-

na binda. Morenda m. n. chu. Glowa trupia.

Glowa lud'zk[t z brodq obrosnieta Glowa wieprzowa w lewo, kt6rcj

w zawoju i czupce, z wiszaeym pysk reka ludzka rozdziera, na

koncem, na zawoju ksi~zyc 1'0- hehnie pol panny pod boki trzy-

gami w g6r~ miedzy d woma pior- majqcej sie. Swinka.

kami, nad hehnem trzy piora Glowa wola z rogami, nad nia

strusie, strzah, w lewo przeszy- krzyz kawalerski, nad tym gra-

te. 'Skanderbek, Aleksander Pan bie, po bokach glowy dwa pa-

1767. stornly, pod glowq krzyz kawa-

Glowa ludzka z wasami i broda lerski. Krzywin m.

w koronie, z ktorej dwa rogi Glowa wola z rogami, pod nia

bawole do g6ry wychodza, pod 1567. Ryczywol m.

brodq korona koncami na dol. Glowa walowa przcszyta trzerua

Inowroclawskie wdztwo. mieczarni na krzyz, miedzy d wie-

r; Glowa lwia i szyja w prawo, .iQ- rna kulami. G~bica m.

zyk wywioszony, II trzy zolq- * Glowa zubra, mieczem z gory

dzio na rnszcz.kach 11 i 2) wi- przecieta , II berdysz ostrzem

szace ku dolu , miedzy nicmi przewrocony w prawo , - nad

dwa listki dcbowe 1)0 obu stro- helmem reka zbrojna Z mie-

nach, nad hchuem takaz 1 wia czem. Dopomian Bogatki 1841.

glowa i iolQdzie. Szwarcwald, Glowa iubra, miqdzyrogamigwiaz-

Glowa lwia w prawo, w pnprzek da, przez nozdrza przewleczony

w lewo z paszczqki piqc plo- pierscien, po prawej stronie ksie-

mieni, takaz glowa w hchoie. zye rogumi dotyka glowy. Wo-

Zadora, Ptomienczyk. loski e wdztwo.

Glowa murzynska zwiazana w pra- Glowa zubra, przez nozdrza nic

wo, nad helrncm trzy strusie przewleczona, w hehnie pol Iwa

piora. Mora. w koronie na prawo, z mieezem

Glowa niedzwiedzia biala w pra- w Iapach, Wieniawa.

wo, pysk pobroczony, na hehnie * Glowa zubra z pierscieniem w l)Y-

z mitry wychodzi pOl niedzwic- sku, na polowe przecieta, II to-

dzia, w lapach uad glow~ trzy- por. Leszno m.

rna wieniec, a nad wiencem trzy

picra strusie. Lichtfus. Glowy dwie orle w prawo, II pas

Glowa orla na dwoch nogach ry- rycerski z trzemn kolkami. III

cerskich. Wasdrott. trzy czarne i trzy biale rowno-

Glowa orla z szyj~ w prawo, pod legle strefy - w hehuic bawole

rogi. Gretz. nia d wie nogi rycerza z ostro-

gami, na helmie tci nogi sto- * Glowy dwie zajecze w prawo,

parni do gory. Wasselrod. jedna pod druga , II pien na

Glowa orla ukoronowana w pra- nim dwa grona miedzy temi

wo, pod nia cwiek zagiQty, })O trzy. list~,i, - na.cl hehnern trzy

rogach tarczy trzy gwiazdy szc"; _ .pawle prora. Mehcyan. ciopromienne, okok tarozy 2.(' «fO~l.Vy dzika trzy W prawo, dwie Ostrze~zOw m" ..;; ~?t\ .. a ii~~~6ry jedna u dohi , mi'idzy

Glowa osla do gory uszamr, ~fi~.,,,,~.;e4 me I pas szachowauy, nad hel-

-...~\~.~ . .... ~~:~\"'~ ..)

,oO~,...,,"'

mem pOl jelenia w prawo. By~ dant 1783.'

Glowy dzikowe trzy uciete (2 i 1) nad korona dwa skrzydla, miedzy niemi pawi OgOIl, a na nim takaz glowa dzika, Ferber.

* Glowy jelenie dwio w lewo, jcdna nad druga , II lew stojacy w prawo opierajacy sie przedniemi Iapami na pniu, - nad hehnem trzy piora pawie, po bokach dwa skrzydla orle. - Kryszpin.

Glowy kozie trzy, jedna pod drn-

ga wdluz tarczv na hohnie l)ier

" ",T, '"

pior strusich. Zerwikaptur.

Glowy ludzkie trzy, dwie u gory jedna u dolu bez zarostu, brodarni 81 It sty kajace. Anzelieri 1694.

Glowy trupie trzy, d wie na spodzie, jedna na gorze, nad helmem trzy pi6ra. Bialoglowski 1600.

Golen zbrojna kolanem na dol, stopa w lewo, nad hehuem trzy piora strusic. Zlotogolenczyk, Nowina.

Gora otoczona czestokolem, w srodku ktorego stoi dziewica, w helmie z mieczcm do ciecia w prawej a tarcza w lewej rece , na tej tarczy krzyz. -~ Zwinogrodka m.

Grabi troje, d woje od gory zebami, trzecie presto, kaztle 0 siedmiu zebach , koncami utkwionc w jablku, nad hehnem pi~c pior strusich. Ghocimirski.

Grabie na pol pierscieniu stojace do gory. Grabie II.

Grabie zwyczajne do gory wzniesione, 0 siedmiu zebach, utkwione na wzaorku , nad helrneru pi~c pior strusich. Grabie.

Grona winne W pek ulosonc. Mobylowski pwt. 1801.

Groty tl'zy podlo siebie koncami do gory, nad h01111(,111 trzy piora strusie, Groty.

8

Gruszk i trzy z lisciami szeregiem od gory do dolu, od prawej lin lewej stronie, nad hchnem po] koguta. Spyro, Pernus.

Gryf skaczacy w lewo, Szl,!:skie kstwo.

Gryf skaczacy w lewo w koronie, SJupskie kstwo.

* Gryf w koronie w prawo bicz~cy, II takiz gryf, - nnd he 1- mem cztcry piora strusie. Grodeckl 1807.

Gryf w koronic wapiety w lewo.

Pomorskie wdztwo.

Gryf w lcoronie wzuiesiony w lcwo, Belzkie wdztwo.

Gryf w koronie wzniesiony VI' pra.wo, w prawej lapie miccz pl)c1- niesiony do gilry trzymajacy. Infiandzkie wdztwo.

Gryf w lcwo wspiety, w lewej Iapie rozlt trzymajacy, nad he 1- mem takiegoz pol gryfa w lcwo. Gryforoz 1829.

Gryf w prawo, w szponach miecz ostrzem na dol trzymajacy, nad hehncm pbl takicgoz gryfa. - Godzislaw -- Gryf Braeainskiego. 1847.

Gryf wspiety w lewo, tl"~yma.i~lJT przed soba trqbq mysliwska, nad hehncm pol gryfa w lewo, ohok traba, Gryf II, 1768.

* Gryf wspiety w prawo: g lowa w lewo, b) gryf takiz ghnn~ w prawo, c) to samo, d) jak (0), e) pol gryfa, g lowa w prawo na szachownicy, f) jak (e), {J) jak (a), h) dwa miecze ua krzyz rekojesciami do dolu, i) czarnc pole, II mitra ksi~i.r.ca, III 11:1- pis: TRES IN UNO, IV trojkqt, V gryf wspiety, glowa w praWO, VI szpady dwie 113. ]{l"zy~ rckojesciami do g(\ry, VIJ w ~rodku calej tarczy trzy kruki glowami w prawo, nad tarcza 111":'1- biowska korona ; tarczc utrzymuja 'I, prawej strony rycerz,

majacy w prawej rece dwie szpady, w lewej chnr:1g-icw 'L. krzy- 1,Clll kawalcrskiui, ]1,1 piersiach taldz "KrI:Yz; I: lcwej strony orzel jednoglowy, gloW4 w Iewo, trzymajaey w szpouach berlo i Ch0-

. ragiew z cyfrarui L. i H.; nad armatura ksiazeca trzy korony

... ~"r., ,

nad sredniq kruk g Iowa w pra-

wo. stojacy miedzy dworna skrzydlumi, nad pl'awq korona pol goryfLL w lcwo, i nad lcwa pM gTJfa w prawo, Borch II.

Gryf wspiety w prawo, '/, 111icczem podniesionyin w lapic, Had hehuem takii gl')'f. - Chodkiewicz II.

Gryf wspiety w prawo '1. ogonem na dol, W lcwej Iapie picrscien, a w prawej trzy pi{m1. strusie trzyHltLji~Cy, nad hehuem trzy piora strusie W ohraczce, Gryf III.

Gryf wzuicsiony w lcwo, skrzyd la podniesinnc, nad korona vol gryfu i bawoli rog. Gryf I, Swoboda.

Gryfa pt'.l 0(1 glowy, ze skrzydlarui i przedniemi nogami w prawo, druga poluwa smok z ogonem skreconym, Hall glOWq gryfa krz)'~ kawalcrski, nad helmom trzy piora strusie. Lacki.

Gryfa pt')l wspietcgo w prawo zl<1- czoncgo z po lowa orla glow<1 w lewo. posrodku na tarczy g 10- ska B. Bareln m.

Gryfy 11 wa wspicte, ku sobie zwrocone, uad hchncm trzy strusie piora. Dwoj - gryf Brz eainskiege 1848.

Gwiazda osmiograniasta, nad helmem l'i!~~ }Ii,')!" strusich. Sternberg.

Gwiazda osmiopromiennn, pod nia dwie gloski .I\L n. w cyfrQ zl~" czone. Rostarzcwo m.

Gwiazda alcdmiograniasta , uarl korona d wie n:ee zhrojn» 1. wicncem, obok siedin pi/If pawich. Guldenstern.

9

* Gwiazda szosciograniastn , pod niq miecz ostrzcm w lewo, II w{fl Iewo idqcy, - nad helm em trzy pi6ra strusie. - Holnicki, Schuitzow 1842.

Gwiazda szesciograniaeta pod niq trzy strefy, nad korona dwie traby szachowane, miedzy niemi gwiazda. Estken.

* Gwiazda szesciograniasta, II r~- 1m zbrojna z micczem do ciecia w prawo - nad hchnem talmi rcka, Vios Bettehera 1844.

* Gwiazdy d. wie jedna nad druga, obok pul slonca, II kotwica Iiua obwita , ankiersztokicm do g6ry, - nad hchnem trzy piora strusie. Freyberg Freyberga. 1839.

* Gwiazdy dwie r6wnoleglo 1)010- ~one, II dab, Frentzel 1826.

Gwiazdy dwic szesciograniaste, kotwica wywrocona ostrzem w prawo, miedzy niemi srodkicm tar('zy balk, nad helmeru trzy 11i!:\ra strusie, Besier.

* Gwiazdy trzy jetlna podle drugiej, miedzy dwoma linjami , II snopki trzy zawiazaue d wa na gOl'J';C jeden pod spodem, III jak I, IV jak II, nad helmem murzynka, z glowq obwiazana bindq bez rak, w prawo obrocona, Mier.

Gwiazdy trzy, nad hchnem cztery piora strusie. Gwiazdy.

Gwiazdy trzy picciograniustc, dwie u g{lry podle sicbie, trzccia pod niemi, nad hclrneru kapelusz, obok trzy piora strusie, Pawlewski, ROzpOl.

* GWiazdy trzy poziomo, IT i III lew wspioty w prawo, I V lilia, V orzcl jcduog lowy w lewo, -nad he hneru trzy pi/Ira strusic. Campioni 1791.

Gwiazdy trzy ~ze~ciugraniaEtc (2 i 1) nad hehnem cztery piora strusi o. Karp'.

2

Gwozdzi szesc 1)0 trzy wiqzki kon cami zl~czOlly('.h! i naprzcciw siebie glowami ku poprzeeznej srednicy tarczy, na ksztalt dwoch

H. gluska, dolne konce zagiete na ksstalt haczykow, na gornych wreby d wa formuja krzyze, linja miedzy palkami na ksxta lt wedzidla, Cholewa.

H. gloska na ktorej pasie lilja rozdada. Nornieki.

H. gloska, z joj srodka wychodzi krzyz, kt6rego ramie prawe z gornem zlfltczone ukosnq linja. na krzyi.u pod ramieniem z lewej strony B. Balcerowicz m. n.

H. g loska zwyczajna, przez wierzch jej strzala od 1ewej ku prawej stronie , przy ostrzu gwiazda szesciograniasta i takaz gwiazda obok g-loski na dole, nad ho1- mem trzy piora. Drobysz.

Haki dwa na ksztalt kotwicy na linii presto w gOl'Q idqccj, d wa krzyz.c rowne w poprzek, uad helmem pi~c pial' strusich. Jnnczyk.

Haki d wa , przez srodek krzyZ. , wszystko w kszta.leie gtoski N.,

Jablko dwoma mioczami od gory a jednym od dolu przcszyte, na jablku krzyz zwyczajny, Had helmom trzy piora strusie, Herburt II.

Jablko trzymane z dolu pr7.CZ dwic rece, nad hclmem trzy piora strusie, Plesntk,

Jan swi~ty Chrzciciel stojacy, w prawem rckn trzyrna chora-

I. J.

10

trbjzQb()w skierowanych ; nad korona trzy strusie piora. WollowiczOw 1798.

H.

nad hehneur trzy piora strusie. Olszewski.

Haki dwa, przcz srodck miecz .1c1- com do gobry, nad tarcz~ haki d wa, miqdzy nicmi ostrzo strzaIy. Iwanowicz.

Haki d wa zlqczono, ghiwki jak ksiqiyco nicpelne, z 1,omi€Cc1zy nich strzala ostrzem do gory, na hehnie trzy piora strusie. Hurko.

H aki strzal r6~nie zalamane, w srodku strzala ostrzern do gbl'y, nad nia pol ksiezyca z gwiazda, nad hchnem trzy piora strusie. Jastenleok] II.

Helm w polowie stuh1! pl'zepasany, nad korona zbrojna l'Qka z micczem. Strophiski.

Helm Z przylbica w lcwo, nad koronq trzy piora strusie. Helm.

* Helm zamknicty, na jego wierzehol ku banda i miodzy d woma roga mi pOl 1 wn Z og'onnm 7.:1.dartym, 11 ryba glow~1Cz. Alantse 1569.

glcw, Iowa suknin zakryta, po lcwcj stronic okolo I1f)g pM baranka bez rogriw. Przemyslskiej kptly.

Jastrzl!b locacy w prawo w szponach trzyma gol{_(hia, nad hclmcm pa wi ogon. Raobicki. .lastraab' na dwoch podkowach , nad hcl mcm trzy piora strusie. Domaradzki.

Jastrzi};b' w prawo siedzi na pui u, nad hehnem tzy pioru strusie. Ginwil.

* JastrzlJ::;b' W prawo, w dziobie pierscien, II trzy pierscieuie z SO~ b~ polaczonc , ~ uad korona dwio traby, micdzy niemi ja~ strzab' taki jak w helm. Engelke.

* Jednorozca ezaruego pol w lewo tarczy, II pol karpia od ogona, - nad hehnem biala kita strzala przeszyta. Niemozyk II.

.lednerosee biegacy w lewo, nad korona pOl jednorozca, Boneza, Jednorozeo.

Jodnorozeo przeciety ksiezycem, 1'0- gami w prawo nieco ku gorze obniconym, przy gornym rogu trzy gwiazdy szesciograniaste w trojkat, - nad helm em pol jednorozca w prawo. Bonoza II.

Jednorozec w prawo nad hehnem, pol jednorozca w prawo, Boncza IV.

Jednorozec w prawo z goh~biem na glowie, nad hchnem pol takicgoz jednorozca w prawo. nuszek, Duszynski 1823.

Jednorozec z wicncem na szyi, ~ nad hehnom piQc pior strusich Boneza III 1782.

Jelca dwa na kriyz zlozone, uad he hnem trzy piora strusie. 1.0- pot, Bykowski.

Jeloa d wa na krzyz zlozone, w ksztalcic gloski X, Had helmcm trzy piora strusie. Korsak.

Jelca d wa na ksztalt gloski S, nad hchnem trzy piora strusie, Bronie.

Jelen biegacy w lewo, miedzy rogami krzyz. Wirszyee m.

Jelen biegacy w prawo, [na szyi koroua, Lnbelskie wdztwo.

Jelen biezacy w prawo, nogami przedniemi na pagorki wskakuj~cy, nad hehnem jelenie rogi Oyremberg.

Jelen idacy w prawo, obok tarczy 1407. Sarnowo m.

11

Jelen na szachownicy w prawo Obl'OCOllY, nad hehnem trzy piora strusie. Arcemberski.

Jelen spcczywajncy W prawo, nad hehnem piQc pior, Broehwicz IV.

Jelen ukoronowany w biegu w prawo na murawie. Pila m.

Jelen w biegu w lewo, korone rna na szyi, Brochwicz I.

Jelen w biegu w prawo. - WieIUD m.

Jelen w biegu w prawo, nad helmom cztery piora strusie. Brechwlcz II.

Jelenia po] w prawo, ksi~zyc, gwiazda szesciograniasta , Dad hehneiu trzy pawie piora, a na nich ksi~zyc i gwiazda. Brochwicz III.

Jelenie dwa wspiete ku sobie , przeduiemi nogami, dwie linje trzyrnajace. De la Grange 1685.

Jez Vi klebek zwiuiety, glow~ przy ziemi trzymajacy w lewo, Dad hermem trzy piora strusie, lub reka uzbrojona z mieczem do ciecia w prawo, Jez.

Jezdzieo uogi na koniu w prawo, dzida smoka przebijajaoy. Pogunia III.

* Jezdziec na koniu w lewo, nad g Iowa kolista nimba, w prawej kopia kt6r~ zabija pod koniem smoka , II strzala ostrzem do gory 11a pol picrscieniu konce do dohi, pod niq ksi~iyc niepelny barkiem do do lu, w srodku gwiazda szesciograniasta, III strzala ostrzem do gbry w poIowie przecieta, belkiem u dolu pOl pierscienia koucami do g6- ry nad tarcza mitra. Ruskie k~ii};zl6ta.

Jezdziec uzbrojony w hehnie w prawo jadacy, w prawej rcce miecz poduiesiony trzyma. Smolensk m.

Jeidziec uzbrojony w prawo jadacy, w lewej rece miecz podnieSiODy trzyroa i godzi w lezq_ce·

go pod koniem smoka, u )\t()l'Cgo ::;Zyj,IJ przeszytu :-;trz;a.h~. Kamieniee m.

* Jezdzieo uzbrojouy Z micczein W prawo, 11 ]';:siQ~'yc uiepcluy barkiem do g()l'Y: w srodku gwia.zela., nad ksj(:zycclIl krzyl, ua koncuch belki. HI krzy~ na pol-pierscieniu, IV g lowa "iubra z pierscieniem w pysku nad niq gwiazda, V serce d W011l<1 strzaIami przcszyte, Wiszniowieeki.

* Jezdzieo zbrojny net koniu w Iewo zabijajacy smoka, II ksi~iyc niepelny rogami do gl',ry, nad Him gwiazda, nad teuii strzaIa zcleZCClll do g6ry u dolu 0- walnie rozdarta, III jak II, -

K. gloska obok 0, dalej znowu K gloska, nad hchnem trzy pirira strusie. Korniakt 1575.

K. gloska obok orlwrotua z prawej strony gh'ska E, - nad helmem Iabedz w prawo, Dunezyk.

Kamien mlynski , w srodku paprzyea, nad korona osm szczelli~t we dwa rz~dy glowarni w prawo i _w lewo po cztcry, Paprzyea.

Kamieni drogich dwa z per'larui W oprawie, na pasie idqcym skosnie od lewej ku pra wej stronie od gbry do dolu, Zerniki m.

Kamienie brzy, dwa u gory jeden u dolu, nad niemi linja w poprzek tarcsy, nad ni~ orzel bez ogona i lap, skrzydla rozpostarto, w Iewo dziob , jezyk wywieszony, - w hchuic tald sam. SuHma, PMorla.

Kamieni sicdm zlozonych na kupie na mura wie, na kamieniach siedza dwie kawki ku sobio zwrocone , nad niemi gwiazda

12

IV rycerz na konin w prawo Z uricczeiu podniesiou ynl W reku, ~ na.l tarcza mitra k~:;iaie-

, , ,

nt. Ostrogsk.i.

Jeidziec zbrojny lilt koniu w prawo, w pra wej }"(~I~C nriecz poduiesiony na lewcj tal'cl:Q w d wcch krzy~ttch trJ:yltla.j~ltY. Kieystucz.

Jezdziec zbrojny na l .. ouiu w prawo, z llli;~cZ(,lll w lcwoj rece podniesiouy m, pOll l .. ouiem smok lezy, obok jt.,zdica z prawcj stroll,}' dziewica, W oddaleniu zamek. Koszyr.

Jodla z korzcuiom, rniedxy dwoma g Iowaini woluwemi, trzymajqcciui w pysku picrscien. Zaborowo m.

K.

szesciograniasta , Had hehucru korona. - Gora Zloto - .skalista 1766.

Kapelusz kardynalski, nad hchncrn to samo, Dobenek.

Karple tr;.:y w Iewo, jcden nad c1rugim, nacl hchneiu piqc pior strusich. Korzborg.

Kawka ukoronowana stojaca w lewo, skrzydla rozpostartc. DaIloka z.

~<awki trzy. Trzy kawki.

Kielich kal)htilski. OUenhausen. Klamra, pod 111<1 gwiazda, Had uiq

k rzyi. Siemionowicz.

Klamra z koncami zagiqtcmi u dohi, przez srodc k przechodzi krz'y~ konczacy siq kotwica , na helrnie trzy piora, Glinski.

Klamry d wie , jedna wieksza tak 1110%011a. jak brama, dmga przez srodek jcj do g<'lry presto wynicsiona, z mniejszerni hakami, obroconu w IJr<LWO, nnd 111<-1 gwiazda jcdna, }IOU niq drug-a. pod urugH; trzccia, lecz wi~ks~a~ po bokach klamry d wie, i ksic-

- 13

zye do niej barkiem, nad helmem trey piora strusie. Wyszopolski.

Klamry dwie koncami do dulu, w 1'0 lowie przeoinnju sic, nud hchucm pi~l·. pior strusich. - Klamry.

Klamry dwic, zh1Cz.ollC z suba, jedna u gory drugu u dolu, konco pozaginane, na hehnie trzy piora, ButoT.

Klamry dwie ielazne do gory podniesione, burkami do siebie 0- h1'OC011e , miedzy niemi miccz otluczony, rckojescia do gory, na hehnic Vi~6 pior, Gbolewa.

Klepsydra d woiua strzalami przeszyta. Zegar.

Kluoz do gory stojacy, zebami w prawo, nad helrnem piec pior. Kluez, Jasienezyk.

Klutz rozdarty na dwoje, obok gwiazda, nad hehnem trzy piora strusie. Kluez.

Kluez zebami do gory (zeby na ksztalt g loski T) z Iewej strony obok g\vil1zda, nad helmem trzy pi ora strusie. Obuohowioz.

Klutze dwa na krzyz, u gory i 1)0 bokach trzy gwiazdy szesciopromienne - obok tarczy 14:15. Krotoszyn m.

Ktuese dwa na krzyz zebami do dolu , u gory miedzy niemi gloska P. Pszezewo m.

Klucse na krzyz zlozonc w bramie fortecznej, nad nia trzy wieze. Poznan m.

Klosy trsy z ziemi wyrastajace, nad nierni trzy gwiazdy. Korn.

Kogut w prawo 11a. ziemi stojacy, Kur.

* Kognt w prawo z piorunami W szpouach prawej nogi -- II krzyz legii honorowcj, HI cztcry lufy karabinowe, z bagnetami w prawo (10 wiezy 0 dwoch basztach skierowane - nad helmem koroua szlacheckn, - Falk 1813.

* Kolumna z podstawq ~ u gory gwiazda szescio-graniasta , II dwic glowy dzika w l)rawo, mi~(h:y niemi sprzaczka, - nad hchucm sowa sicdzuca, pod tarcza 11<"1,1)i8: RECTI-TCDINE 81.'0. 17~JO. Puhacz.

Kolumny d wie, nad tal-czlI: korona szlachecka. Bielak.

Kolumny trzy z soba zwiazane podsta wa, takiez same pod niemi, w hehnie trzy piora strusic. Swiszczewski.

* Kola od wozu pol, II pol jastrzebia w lewo, - nad hehnem trzy piora strusie. Habich.

Kolka pluine dwa, u gory pod niemi sztachety, nad hehncm dwa skrzydla orle. Berszten II.

Kolka pluinetrzy, d wa u gory jedno u dolu, nad hehnem trzy piora strusie. Berssten I.

Kolo mlynskie trybowe, nad helmem to samo. Liehtyan.

Kolo nad niem i w srodku krzyz.

JaKuszowski.

Kolo od wozu, u gory brak jednego dzwona, w miejsce tego miecz rekojescia do gory, nad hchnem trzy piora strusie. OS50- rya, Poswist.

Kolo we srodku krzyz kawalerski, nad kolem strza1a zelezcem w g6n~. J.osiatynski.

Kolo we srodku trzy krzyze w trojlu~t ulozone do kola przypicte, nad hehnem reka zbrojna z mieczem w prawo. - Szalawa, Na .. wrotnik.

Kolo we srodku tl'zy listki lipowe, (1 i 2) zlq;czone u dolu, nad hchnem dwa skrzydla , ana nich takiez kola. Scbiling.

Kolo wozowe zwyczajne, z piasta i szpicami, nad tarcza lilija, Radzyn - ratusz 1759.

Kolo zegarowc w niem kl'zyz~ w koronie panna bez rak, w kapeluszu kardynalskim. Juozynski.

- 14

Kon pra wa nog~ przednia trzymajl:lcy bunczuk, w prawo ohrocony, nad 11 ehnem ksi~zyc rogami 'tV gor~. Araz 1768.

Kon skrzydlaty w biegu w prawo. przez jego srodek od lewej ku 1'1'a wej strouie od gory do dolu pas rycerski, na nim trzy gwiazdy szesoiograniaste, - nad helmem miedzy dwoma strusierni piorami w~z skrecony ogonem w g6r~ z czary pijacy, Dobrorad Woydego 1840.

KOD w biegu w pra wo z siodlern i uzda, dwie gwiazdy obok sicbie, nad hehnem trzy piora strusic. Peretyatkowicz.

KOB w pra wo biegacy pod nim dwa pasy, nad tarcza dwa helmy, nad picrwszym syrena z paIaszem do ciecia, nad drugim pol konia miedzy trabami. Chaudoir 1819.

KOB w pra wo w pol przepasany, Iowa przednia noga i ogon podniesiony, nad hchnem topor 0- strzem w prawo. stary kon, Zaprzaniec.

Konia pOl w prawo i pol ryby w lewo, uad korona toz sarno. Bibryda.

Konia pol wyskakujacego z gory w lewo. Polkonia.

Kopija z proporcem na pOl z lamanym w prawo nachylona , uad helrnem trzy piora strusie. Przerowa.

Kopje d wie na krzyz, nad hehuem orle skrzydlo. Jelita Frankns.

Kopje dwie na krzyz, nad hehnem skrzydlo i lloga gryfia. - Geometer.

Kopje dwie na krzyz ostrzem do gory, miedzy niemi krzyz rownoramienny, Strzelno m.

Kopje trzy na krzyz. Vzehryn m. 1592.

Kopje trzy na ksztalt gwiazdy, nad hehnem miedzy d woma

skrsydlami orlemi krzyz. Slo· wienski.

Kopje trzy na k8ztalt gwiazdy, nad helmem p.il kozla wyskakujacego. Jelita, Kozle rogi.

Kopje trzy na kszta lt gwiazdy, nad korona zbrojna reku w prawo z szabla podnicsiona, Jelita l'.apozynski.

Kopje trzy 11a ksztu.lt gwiazdy szesciopromienuej, nad hehneiu baszta wycieta posrodku, po bokach sztandary. - Jelita Szydlowski.

Kopje trzy na ksztalt gwiazdy szcsciopromiennej, nad helmem dom z ktorego okicn ogien buchao Jelita Wielkoluoki.

Kopj e trzy na ksztalt gwiazdy szesciopromiennoj, nad hehnem dwa sztandary, rniedzy niemi krzyz rownoramienny, w polowie choragiew' kosciolna. Jelita Serny.

Kopje trzy w ksztaloie gwiazdy zlqczonc, nad hehnem pOl meia zbrojnego przeszytego w poIowie kopia / trzyma w prawej rece miecz poduiesiony, Jelita Dzyryt.

Korab' glow ami Iwiemi zakonczony, na nim wieza kamienua 0 czterech blankach, u gory dwie gwiazdy szesciograniaste , Had hchnem skrzydlo sepie , lewe skrzydlo skosnie przeszyte. D't;browe-kerab' Ostrowskiego 1839.

Korab' 1 wiemi glowami zakonezony, z kamienna na srodku wicz~, u gory trzy gwiazdy szesciograniaste, nad hehnem trzy piora strusie , na srodkowem brog. Gniazdowa Gniazdowskie-

,go 1844.

Korab' Z masztem stojacym, nad hchuem toz samo. Korab'.

* Korab' z masztern ukoronowanyru, II gryf wspiety w prawo, - nad helm em pol gryfa z mieczem. Krynicki.

* Korona krolewska , II skrzydto orle barkiem do linii wzdlui tarczy obrricono, - nad hehnem dwie traby, przy kazdej po cztery kolka -. Wladyslawski.

Korona krolewska , w srodku jej berlo - obok tarczy 12~6. Koronowo m.

Korona krolewska, ze srodka wychodza cztery bawole rogi, nad hehnem pOl kosla, Ozeszewski.

Korona ksi'1i~ca, pod niq tr~ ba mysliwska ze sznurkicm. Klec" ko m.

Korony trzy, Trzy korony.

Korony trzy niepelne , rzedem barkami w lewo, koncami w prawo z soba zl~czonc. Krooki, Stro~ oki, Naza.

Korony trzy, dwie u gory jedna u dolu. Krakowscy biskupi.

Korony trzy, dwie u gory jedna u dolu. Smolenska kpUa.

Korony trzy, dwie u gory jedna u doln. Wilenska kpUa.

Korony trzy, dwie u gory jedna u dolu. Zmujdzka kptla.

Kosa z prawej strony zl~czona z 1)61 podkowa z ufnalami, barkiem w lewo, nad nierni poltora krzyza, lewego dolncgo ramienia brak, nad helmern noga zbrojna z ostroga, stopa w lewo. Prus III, Ragody.

Kosa z prawej strony zlacecna z polpodkowa z ufnalami, z lewej nad temi poltora krzyza, lewego ramienia brak. Glarno~ cki, Prus IV.

Kosy dwic ostrzem do siebie zloionc, w g()rze nad niemi poltors krzysa, lcwego dolncgo ramienia brak, nad hchnem rcka zbrojna z micczem w lewo. PrU! II, Wileze kosy.

Kosy d wie ostrzem obrocone, koncami do gory na krzyz, W srodku dwa. miccze --- nad hehnem trzy piora strusie. Aleksandro~ wicz.

15

Kosy dwie ostrzem odwrotnie do gory 113. krzyz. Zurowicz m. n.

Kosy dwic toporzyskami do gory, ostrzcm ku sobie, konce u dolu na li:rzyz, nad hehnem pi~c pior strusich. Kosy.

Koszyk pelen roz. Buttler.

Kot morski przeduiemi nogami do gory w lewo, pasem przepasany, nad helmem trzy piora strusie. Kot.

Kotwica hakami do dolu, przez jej polowe miecz rqkojescia z prawej strony, nad kotwica strzala do gory. Zdzitowieeki II.

Kotwiea nad nia gloska T zlaczona, nad hehnem pi~c pior strusich. Jasienieeki I.

Kotwioa nad nia krzyz, w hehnie trzy piora, luraba.

Kotwica uchem do dolu, na niej krzyz. Wenda.

Kotwioa uchem do gory, obok u gory dwie gwiazdy. Badaie, Kmi- 010.

Kotwioa uchem do gory, obok u gory dwie gwiazdy, w helmie trzy piora strusio. - Strumberg, Kotwiea.

* Kotwica uchem w gOl'~, II trzy gwiazdy szesciograniaste w ship, z tych srodkowa otoczona ksiezycem rogami w prawo ZWl'Oconym, - nad hchnem trzy piora strusie. Geppert 1789.

Kotwice dwie, jedna do gory druga. do dolu, barkami zwiasane miedzy soba, - Kotwice zwi~~ zane.

* Kotwice dwie na krzyz zlozonc, II kon popregiem przepasany w prawo, - nad hehnem trzy strusie piora, Dosluga Majewskiego 1842.

* Koza nogami przeduicmi wspieta obrocona na prawo, II orzel polski, III jak II, IV jak I, - nad hehnem orzel polski. Ber~ zewicz.

* Koza wspieta w lewo skacze na

kolumne, II koza wspicta w prawo skacze 11n. tci. kolnnme,nad hehuem kolumna , obok z lewej strony wspicta koza, Frttseh 1775.

Koziel (budowniczy) konceiu do gory, po nim khiski Zb0;~;1, trzy ksi~zyce niepelne, d wa u gory, jeden na srodku koala, na 11e1- mie ksi~iyc a na tym kogut. Glower.

* Koziel na skale w prawo, II rzeka plynqca z gory na dol, - w hohnie pi~t pior pawich. Walbach.

Koziel stojqcy w lewo, tylna cz~sc do polowy szachowana , lH1 hclmie pi~c- pior pawich. - Wieruszowa.

Koziel w prawo skaczacy. Lublin m. Koziel obrocony w pra wo, ua trzech nogach stojacy, Had helrnem pol koala do gory wspietego. Koziel I.

Krata z piecioma balasami , od prawej ku lewej do doln.s- nad helmem panna po pas z ucietemi rekami. Schmerling.

Krety trzy we d wa rzedy w prawo obnicone , czwarty w helmie na ty lnych Iapach wspiety, obok laur i palma, u dolu roszczka oliwna i In'zyi kawalerski, Had hehnem trzy piora pawio. Trzy Krety.

Krokiew' t nad uia u gory d wie glowy dzikowe, pod niq trzecia, nad korona na podsta wie kon, w lewo pod tarcza godlo ~ VIRTUTE ar LABORE. - Czochron.

Krokiew' ostrym kqtem do gorY1 nad hehnern gloska W. - Abdank II.

Krokwy, trzy jcdna nad druga, i trzy kubki, dwa po bokach nad krokwiami, a. trzeci u dolu, - Kruzer.

Krol na majcstacic z berlern w prawem reku, Grodzisk m .

16

Krol siedzacy na tronie z berlem W reku. Sandomierz. m.

Kruk (lziobelll W lewo. - Wronki m.

Kruk stojacy na pniu lez~cylll, na lewo w dziobie trzyma pierscicn dyamentem 11a dol, nad hehnem trzy piora strusie, - Korwin.

Kruk w prawo, w dzi6bie pierscien, stojacy na eztero - rzcdowym murze. Nowicz 1788.

Kruki trzy w srohrncm polu, d wa krzyl.yki utrzymujqco ta.rez\. - Borch I.

Krzak r6zy 0 trzech kwiatuch, u dolu kluez. Opalenioa m.

* Krzyz dlugi strefiasty, II osm . pasow ukosnych, - nad hchueiu d wa skrzydlu orle, Raes.

Krzyz kawalerski, na nirn u g(Jry kruk pierscien w dziobic trzymajaoy w -prawo, nad hehnem trzy piora strusie, Jezierza.

Krzyz kawalerski, na nim w srodku tarcza, nn ktrirej ksiQ~Yc niepeluy, barkiem w pra wo rogami w lewo. - Braelawskie wdztwo.

Krzyz kawalerski, ua nim w srodku tarcza, na ktorej orzcl dzi{,bem w prawo bez korony. WoIynskie wdztwo.

Krzyz Dad nim u gory ksit,:iyc niopclny, barkicm do gbry rogami na dol, opieru sic 11a dwoeh trojkatach stykajacych siQ z soba , nad hchnem trzr piora strusie. Waga.

Krzyz ka walerski, pod nim gwiazda , nad korona krzyz. --- Kruczyna.

Krzyz kawalerski, pod nim pus ozdobiony trzema pryzmami, (2 i 1) poll pasem pszczola w g{ll'Q lecqca, -- nad helmem trzy strusie piora. Drogodar FODroberta 1845.

Krzyz kuwalerski przez ca.la tarcze, GhelmiDska kpUa.

Krzyz kawale.ski w srodku kola, obok dwie halabardy, nad helmem to samo. Epinger.

* Krzyz kawalerski W srodku podkowy barkiem do dolu, Il strzaIa ostrzeiu do gory z hakami u dohi, w ksztalcie was6w na dol zakreconemi, III tarc~a niemiecka, IV ryba w prawo, V z pod zlotego pieuiadza bizantynskiego trzy strusie pi ora, d wa w gore a trzecie do dolu ; nad korona trzy helmy, nad pierwszym jastrzab' w lewo w szponach podkowa z krzyzem , nad drugim orle skrzydlo a na nim trzy strusie piora z pieniadzem, i nad trzecim pi~c pior strusich. Boroehow 1791.

* Krzyz, kotwica i pochodnia w gwiazde, IIsnop skosnie po}ozony, nad hehnem piec pior strusich. BisKupiec Goldtmanow. 1845.

Krzyz patryarszy obok d wa kolka, obok tarczy ~273, nad tarcz~ l\Iatka Boska i Bog Ojciec. Wschowa m.

Krzyz pod wojny, nad hehnem trzy piora strusie, SWiteczyc.

* Krzyz ptiltarczny (prawego dolnego raruienia niedostaje), pod nim kosa i pol podkowy z ufualami, II g Iowa wola z pierscieniem w pysku. Staniszewo. m.

Krzyz posta wiony nit szesciu g6- rach, Uszycki pwt. 1801.

Krzyz prosto stojacy, na koncach ramion cztery gwiazdy szesciopromienne, nad krzyzern ksi~zyc niepelny barkiem do dolu, rogami do gory. - Krueyni,' Krzyz.

Krzyz przewrocony do gory, przez niego strzala ostrzern w prawo, nad helmem trzy piora strusie, Koryzna.

Krzyz rownoramienny, dolno ramie rozdarte, nad hclmem trzy piora-strusie. Waskiewicz.

17

Krzyz rownoramienny, konce rozdade w srodku nich cztery jablka, uad helrncm ci.etrzew z podniesionemi skrzydlami. Gerald, Osmiorog.

* Krzyz rownoramienny, II i III krokiew' miedzy trzema roiami, IV krzyz rownoramienny. Vasafranca 1199.

* Krzyz rownoramienny, II lew wspiety w pra,\Vo, III jak II, IV jak I, - nael helrnem miedzy orlemi skrzydlami lew wspiety w prawo, Bodek..

Krzyz r6wnoramienny, na koncach ramion cztery gwiazdy szesciopromienne, u gory ksiesyc niepelny barkiem do do hi rogami do gory. Grzybowski.

* Krzyz rownoramienny, na ktorego ramionacb przy koucu cztery male krzyzyki, II pieciorakie pole w strefy, - Trinmf, Bypolito

Krzyz rcwnoramienny, nnd nim wenda na dwoch haczystych koneach, nad helmem pi~c pior strusich, Ohrynicki.

Krzyz rownoramienny, pod lewem ramieniem ksiesyo niepelny barkiem w lewo, rogami w prawo, nad helmem pi~c pi6r strusich. Tarnawa.

Krzyz r6wnoramicnny, po rogach cztery lilije, nad hehnem pawi ogon, na nim takis krzyz. Bozezdarz.

Krzyi r6wnoramienny, przez cal~ tarcze na Iewo u dolu gloska W, nad helmem bawole rogi, miedzy niemi krzyz. Dltbno, sendowojna.

Krzyz stojacy na dwoch g6racb, w polowie krzyia ksiQiyc nie: pelny barkiem do dol u, rogunn do gory, nad hehnern lJiQc pior strusich. Hoiowinski.

Krzyz upie kSZOllY w srodku t~rcza , na niej orzel czamy le-

3

dnoglowy w prawo. -_ Pruskich ksi'!zi!t.

Krzyz w zdluz i w szerz tarczy, na nim po rogach 1ilje (jak w Gozda wie). Szwarez.

Krzyz zlamany, pod niru gwiazcla szesciopromienna , nad helruem pi~c pior strusich, Denis.

Krzyz zwyczajny, po rogach przeciety belkarni. Dobezyee m.

Krzyza kawalerskiego polowa, pod nim lilja z laczona, nad hehnem trzy piora strusie. Komar.

Krzyza priltora, brak lewego dolnego ramienia, Rychlowski.

Krzyza pol tora, brak prawego :101- nego rarnienia, na pagorku z ktorego wystaja d wie galazki. - Linkiewicz 1761.

Krzyza p6ltora, pm wego dolnego ramienia brak, nad hehnem 1'eka zbrojua z mieczem do ciecia w prawo Prus I, Turzyma.

* Krzyza poltora, prawego dolnego ramienia brak , obok kosa 0- strzcm do srodka z laczoua z polow~ podkowy barkiem do go .. ry, nad niemi poltora krzyza, II dwie kosy na krzyz ostrzem do srodka, a koncarni w gorEt, III noga zbrojna w kolanie zgieta, stopa w pra wo skierowana, IV na tarczy orzel czarny glowa w pra wo, na piersi tarcza szachowuna. - 'I'rzy helmy, nad 1-ym reka zbrojna, nad 2-gim mitra, a nad nia orzel dwuglowy czarny, na 3cim noga zbroj-

- na, w kolanie zgieta, Jablonowskich xi,!z'!t 1844.

Krzyia poltora, z pra wej brak ramienia - strzara ostrzem do gbi'Y od pra wej strony tarcze od dolu do lewej do gory przeszywajaca , nad hehuem reka zbrojna. Andrzejowski.

Krzyza pol trz ecia, brak pra we go dolnego ramienia, nad helmem pi~c pior strusich. Pilawa.

Krzyza poltrzecia, brak ramienia

it)

dolnego z prawej strony, Piotrkowczyk m. n. 164~.

Krzyze cztery, od jednego drzewa wiszace pochylo, d wa u gory a d wa u dolu, pod tarcza mitra. Rozynski.

Krzyze dwa, jeden do dol u drugi do gory w jedua liuitt sie schodza, u gory d wie podkowy wspierajq, Baryczko.

* Krzyze d wa podle siebie, II lew w koronie, tapa przednia podniesiona , g lowa w pra wo, III krzyz,~llad hehnem szyja i glowa jelenia z rogami, na szyi dwie obroze. Prejten.

Krzyze dwa z soba z laczone, - nad hehnern strusie piora, Swien. czyc.

KrzyZe ka walerskie d wa, jeden nad drugim, nad gornym korona.Gdansk m.

Krzyze trzy, w kole na chehnie r~ka do gory z mieczem w prawoo Satawa.

Krzyie trzy w ksztalcic gloski Y, miedzy g6niemi krzyzami gwiazda szescioprouiienna, po bokach krzyza doluego, ktoremu brak prawego ramienia gwiazdy,nad hehnem pit(c pior strusich. Trzywdar.

Krzyze trzy wychodza z kuli, jeden prosto a dwa pochylo, nad hehnem trzy piora strusie. Bro· dzic.

Krzyze trzy zl~czone jeden nad drugim, nad helrnem trzy piora strusie. Bojeza, Modzela.

Ksi~iyc niepehiy, barkiem do gory, rogami do dolu, nad nim ostrze strzaly do dolu, parka, nad nia ostrze strzaly do gory. Bialokurbwicz, Pocisk.

Ksi2zyc niepelny barkiem do g{)ry, rogami do dolu, pod nim gwiazda szesciopromienna, nad nim z gory utkwione dwa miecze. Ozetwertynski II.

Ksi~zyo niepelny barkiern do go-

ry, rogami do dol u, Had niiu strzaba ostrzem do gory, nad helm em pi~c pior strusich. Drogoslaw II.

Ksi~zyc nicpelny barkiem do gory, rogami do dolu, nad nirn strzala ostrzem do gory miedzy dwoma gwiazdami. Garczynski.

K5i~zyc niepelny barkiem do gory, rogami na dol I;'i~ga granic tarczy, nad nim u gory krzyz kawalerski, pod nim gwiazda szesciograniasta, - nad hehnem trzy piora strusie, nad niemi gwiazda. Gwiazdicz 1791.

Ksi~zyc niepel ny barkiern do gory, rogami na dol, nad ksiezycern d wie gwiazdy szesciopromienne, pod ksi~zycem strzala ostrzem do dohi, nad hehnem pawi ogon, na nirn takaz strzalao Msciszewski.

Ksi~zyc niepelny rogami do gory, nad nim gwia.zda, nad nia krzyz. Piotrowicz.

Ksi~zyc niepelny barkiem do dolu, rogami do gory) w srodku gwiazda szesciograuiasta. A braehe de Kijow 1507.

Ksi~iyc uiepelny barkiem do gory, nad nim strzal a ostrzern do gory, i takies dwie strzaly po rogach. Siewierskl.

Ksi~iyc niepehiy barkiem do gory, rogami na dol , w srodku gwiazda szesciopromienna , na barku krzyz rownoramieuny, u konca ramion trzy krzyze, nad tarcza mitra kshrl.~ca. Wisniowiecki.

Ksiftzyc barkiem do dolu, rogami do gory, nad nim na krzyi w pm wo tarczy strzaln zelezcem na dol, w lewo bulat ostrzem do gory, nad helmem reka zbrojna z szabla do ciecia w prawo. Bakalowicz 1715.

Ksi~zyo niepelny barkiem do doIn, rogami do gory, nad nim miecs r€(kojes('.i~ do gory, pod

19

ksielycem miecz rekojescia na dol: nad hehnem p~ wi ogon, na nim to samo co na tarczy. - Biaia, Bialynia, Lubiewa, Trzaska.

Ksi~zyc niepelny barkiem do doIu, rogami do gory, na rogaclr jego dwie gwiazdy szesciograniaste, nad helrnem reka zbrojna z szabla do ciecia w prawo.

, .

Bojomir 1827.

Ksi~zye r.iepelny barkiem do doIu, rogami do gory, ze 8 rodka pol ksiezyca barkiem ,y Iewo, rogiem W pl'a \VO , po rugach gwiazdy szesciograuiaste , nad helmem trzy piora strusie. Cielatkowa.

K&i~zye niepclny barkicm do dolu, rogarni do gory, nad nim i pod nim dwie gwiazdy szesciopromienne , nad helrnem pi~c piur strusich, 110d tarcza dewiza ~ V IRTDS MIHI NUi\IEX ET F]Z\SIS! QUEM TENEO. Drzewiea.

Ksi~iye niepehiy barkieru do doIu, rogami do gory, nacl nim gwiazda szesciograniasta , nad tern pol pierscienia na ktorym opiera si~ strzala ostrzem do gory. Dubno, 1191 ratusz.

Ksi'6zye niepelny barkiem do doIu, rogami do gory, po rogach dwie gwiazdy - ze srodka wychodzi choragiew zwrocona w lewo, nad nia krzyz - nad korona krzyz rownoramienuy, Kulakowski 1776.

Ksi~iyc niepelriy barkiem do doIu, rogami do gory, w srodku gwiazda szesciopromienna, nad helrnem piec pior pawich , na uich takiZ ksiezyc. LeUwa.

Ksi~zye niepehiy "barkiem do doIu,' rogami do gory, w srodku lilja jedna, na niej na korzonku krzyz, nad hehnem trzy piora

strusie. Mikuliez.

Ksi4tzyo niepelny barkiem do doIu, rogami do gory, w srodku

- 20

miGclzy rogami krzyz, pod tym gwiazda szesciopromien na, nad helmem pol gryfa w prawo, - Murdeljo.

Ksi~zyc niepelny barkiern do doIu, rogami do gory, nad nim gwiazda szesciopromienua , nad nia strza.la ostrzern do gory, U dolu rozdarta nod tarcza mitra

ksiazeca, Ostrogski. •

Ksi'tzyc' niepel ny barkiem do doIu, rogami do gory, pi'7.y nich dwie gwiazdy szescioprornienne, w srodku strzala ostrzem do gory, - nad hchnern pawi 0- gon , Z prawej strony strzala praeszyty. Sas.

Ksi~zyc niepelny barkiem do doIu, rogarni do gory, nad nim krzyz, nad hehuem piec pior pawich. Szeliga.

* Ksi'tzyc niepelny barkiem do doIu, rogami do gory, nad nim strzala ostrzem do gory, obok dwie gwiazdy, II ksiezyo niepelny jak w I, nad nim gwiazda i pod nirn trzy gwiazdy, III pol kuli, nad niq krzyz kawalerski, pod kula belk, IV kraty, V miecz rekojescia do gory, nad nim na krzyz dwie kosy, VI trzy strzaly ostrzem do gory tworza pek, nad tarcza reka zbrojna z mieczem podniesionym, obok dwa peki pior pawich po pi~c. Szteyn 118l.

Ksi~zyc niepelny barkiem do doIu, rogami do gory. nad nim trzy gwiazdy szesciopromienne jedna obok drugiej. Trzy gwia .. zdy.

Ksi~iyc niepelny barkiem do doIu, rogami do gory, nad nim gwiazda szesciograniasta , nad helm em pol 1 wa w prawo, Z p~kiem lektorskim w Iapach. Wodzickicb. 1800.

KSi'tzyc niepe lny barkiem do doIu, rogami do gory, na nich d wie gwiazdy szeseiopromienne,

przez srodek ksi~iycn. miccz 0- bosiecsny rekojescia do do lu , nad hel mem pi~c pial' strusich, Zbuswicz.

Ksi~zyo niepclny barkiem do eloIu , rogami do gory, na nim miecz ostrzem do gory po bokach rekojesci, gwiazdy szesciopromienne, nad hehnem piee pior pawich, na nich to sumo co na tarczy. zukowski.

Ksi~iyc niepelny barkiem w lewo, rogami w prawo, w srodku niego gwiazda szesciogrnniaata, nad ksi~~ycem u gory krzyz rownoramicnny, nad korona gwiazda szesciograniasta, Dworecki 1660.

Ksittzyr. niepchiy, nad nirn glowa konska w Iewo, nad korona trzy piora strusie, Allabanda.

Ksi~zyc w+pelni, na nim krzyz

. potrojuy, nad helrnem dwa paIasze na krzyz, miedzy niemi u gory trzy piora strusie, ~ Pelnia.

Ksi~zyca pol, barkiem do gory, rogaud do dol u, nu barku trzy strza ly ostrzem do gory, nad helmem trzy piora strusie, Koziel 11.

Ksi~i.yca pol, II orzel bialy z kolczanem i strzalami w szponach 1775. Lewanidow.

* Kshtzyce dwa barkami ku sobie spojone 1 II toz samo, - nad hehuem, skrzydla orle, miedzy niemi dwa ksi~i'yce. Blumberg.

Ksi~zyce dwa niepelne barkami do siebie zwrocone, miedzy niemi miecz do gory rekojescia , nad hehnem pM smoka w lewo, z paszczy wy bucha plomien, na nim to samo co na tarczy. Przegonia.

Ksi~zyce d wa niepelne, barkami ku sobie obrocone, miedsy nicrni miecz do gory rekojescia , nad hehncm pi~c pior strusich. Ostoja.

Ksi~zyce dwa niepehie, jeden bar-

kiem do dolu, rogami do gory, drugi barkiem do gory, rogami do dolu , miedzy niemi krzyz kawalerski, nad hehnem trzy pi6ra strusie, Kruniewicz.

Ksi'tzyce niepehie cztery, u gory dwa barkiem do gory, rogami do dolu, pod niemi miecz 0- strzem do dolu, pod mieczem d wa ksif(zyce barkiem do dolu, rogami do gory, nad mitra szesc pior strusich. Druck.

Ksiltzyce trzy, we srodku krzyz.

Beswianski.

Kula zieruska, 11;1(1 nia d wie klamry koncami na dol, nad klamrami krzyz. KliIiski.

Kula ziemska na niej krzyz, nad helmem trzy piora strusie. BUzien.

Kula ziemska przepasana z krzy-

Lampart w })rawo W koronie siedZ3;CY, przeduie Iapy wzniesione, ogon zadarty, na hehnie polowa teg6z. Lewart, Walny 1103.

Laski cztery na krzyz w ukos uIosone , w hehnie pelikan na prawo, pisklat troje karmi~cy.Scipion.

Lemiesz w zwyczajue kwadratowe drzewo wlozony, nad hclruem trzy strusie pioru, Lettaw.

Lemiesze dwa, obok sicbio kouca- I mi do gory ~ ostrzem na bok obrocone, nad hehuem trzy strusic piora. Larissa.

Lew' do g6ry wspiqty w lewo w bramie fortecznej, nad nia trzy wiczc. LW6W m.

* Lew' dwierua Iaparui d~ g.()ry wspiety, II piqc roz. ciagrem w pasi 0. Bembek 1613.

Lew' na tarczy ukosnie przedzielonej, miedzy dwoma okrag lemi koronami, narl hchnem skrzydlo

21

zcm u gory, spoczywa na d woch krzyzach polozonych na krzyz u dolu, pod tarcza 1714. Ostrowo m.

* Knli arrnatnich szesc ( 1, 4, 1,)II noga Iudzka gola, stopa w p r awe, na dol nad tarcza kapelusz kardynalski. Ozius.

Kuna przedniemi lapami do gory wspieta w prawo, trzyma swiat, z krzyiem, nad korona to samo. Przebendowski.

Kur w lewo. Kur.

Ku~za, napieta barkiem do gory.

Zmudzki.

Kusza napieta bez strzaly, nad hehnem trzy pi6ra strusie. Ko· rejwa.

Knssa napieta bez strzaby, nad korona trzy piora strusie. Kusza, Kuszaba.

L.

z piorami, a na nich lew taki jak w herbie. Bekaw 1608.

Lew' na trzech gorach w niebieski em polu, tl'zymaj~cy filar podpora nazwany, w gorze korona, z ktorej wychodza skrzydla d wa orle , przez polowe blekitue i MHe, pomiedzy terni skrzydlami lew w posrodku stojacy na trzech g6racb, trzymajacy filar. Stetner.

Lew' stojacy w prawo z paszczeka otwarta , jezykiem wywieszonym, na grzbiecie jego trzy wieze, w koronie pi~c pi6r strusich, Przosna.

* Lew' stojqcy z wypuszczonYll1 j~zykiem z dwoma ogonami, trzymajacy naczynie z szcsciq kwiatkami kouwalii II prawe ekrzyd 10 rozpiete, nad korona lew. Lelewel.

Lew' w biegu w prawo, glow~ zwraca siQ W lewo na malej

tarczy wsrod wielkiej, nad helmem korona. Gordon 1658.

Lew' w koronie w lewo wsparty, przedniemi Iapami, na pniu 0- gon zad arty. Ruskie wdztwo.

Lew' w koronie stojaey, na lewo w Iapach przednich trzyma roz~ Schampach.

Lew' w koronie stojaoy w prawo, w przednioh Iapach podniesiony mieez Szemberg.

Lew' w prawo trzymajaey przed soba bosak (tarcza na dwie czesci podzielona), nad hehnem pol lwa z bosakiem w prawo, Bosak 1826.

Lew' w prawo wspiety na tylnych Iapach, przednie podwiniete, j~zyk wywieszony, ogon do gory, nad tarcza mitra kshlez~ca, Zy. zemski.

Lew' wspiety na prawo z wywieszonym jezykiem, przez niego idBe trzy pasy od lewej z gory do dolu prawej strony, w helmie takiz lew bez pas6w.Wolff.

* Lew' wspiety w lewo, II baszta kamienna, III jak II, IV lew wspiety w pra wo, V trzy kopje w gwiezde , nad korona cztery helmy: nad pierwszym lew wspiety w lewo; nad drugim mtedzy bawolemi rogami trzy kopje w gwiazde , nad trzecim koziel w prawo wyskakujaey, i nad czwartym orzel czarny jednoglowy. Zamojskich 1130.

* Lew' wspiitty w lewo, II orzel jednoglowy czarny w prawo, III W, IV zakonnica w prawo, V glowa ludzka. ~ Ligniccy ks~C!. z~ta.

* Lew' wspiety w prawo, II dwie wst~gi nieeo ku lewemu sebylone, - nad hehnem miedzy dwoma skrzydlami orlerni pol Iwa w prawo z kilofem gornic~m w prawej Iapie. Bigersberger.

22

Lew' ,,"sl'ittty w prawo, ogou zadarty, jetzyk wywalony. - Lwo· wek m.

Lew' wspi~ty w prawo, w Iapach gahtzktt palmowa trzymajacy, 0- bok scree, nad. niem gac<tzka l'oiana z dwoma kwiatami. Zanlemys], m.

Lew' wspiety w prawo, w Iapach klucze trzymajacy. - Skwiercy. na m.

Lew' wyskakujaey w Iewo z pola. ogon zadarty, jezyk wywalony, na hehnie pi~c pier, 8~dzinski.

Lew' wzniesiony na przednie lapy

w lewo. Krnpski. .

Lew' z korona na murawie, w lewo strza.le do gory ostrzem trzymajacy, nad helrnem pi~c pior strusich. Bormann 1769.

Lew' z muru wyskakujacy, w lewo w przednich Iapach kolo zelazne, w hehnie takii lew'. Prawdzie, Szedzhiskl.

* Lew' z rozwarta paszcza, z podniesiona praw~ noga i ogonem na grzbiet zadartym; II czyste zupelnie , - nad hehnem trzy pi6ra strusie, po bokach trzy festyny spadajaee. - Brunszwieki 1$70.

Lewki dwa na prawo, jed en nad drugim, nad hehnern glowa z ubra. Aurszwald.

Lilja naturalna kwiatem do gory, korzeniami do dolu, nad helmem trzy pidra strusie. - Podstolski.

Lilja pod ni~ trzy wreby, alba gradusy, nad hehnem lilja. - Roch III.

* Lilja podw6jna, II olbrzym Z 0- szczcpem w pra wej reco , III glowa z broda w koronio krolewskiej, - nad helrnem korona szlaehccka. Fryze 1768.

Lilja podwojna w polowie zwiazana. Mixstaelt m.

Lilja podw6jna zwiazana w polowie, po bokach d wie bia!e roze

w helmic trzy strusie piora. Poronia.

Lilja podwojna zwiazana w polowie z korzeniami, w hehuie trzy strusie piora, na niej reka zbrojna z mieczem do gory wzniesiona. Podstolski.

Lilja z korzeniem u dclu , obok dwie l'oz.e, nad korona pol lwa wyskakujacego w koronic.Oliwa.

Lilje biale trzy jedna nad drug a,; , na hehnio piqc pior, Bodula

Lllje dwie, jedna do gory druga do dolu z soba zwiazane, nad helmem pol cz lowieka w zbroi i szyszaku z d woma choragwiami w rekach, Bonarowa.

Lilje dwie, jedna do gory druga do dolu z soba zwiazane, nad hehnem na ogonie pawim takiez lilje. Gozdawa.

Lilja dwie, jedna do gory druga do d~u z Mbq zw~zanc, n~ hehnem pi~c pior strusich, na nich takies lilje. Gozdawa II.

Lilie dwie, jedna do gory druga 0..0 d.olu 7. sobl:\ 'L.W\<\_7.a.ne, naQ ne.\.TD..eTD.. V'l_I~(:, 1?i./:n: 8\;rUS1.cb.. CoGzdawa Ill.

Lilje dwie, jedna do gory drug-a do dolu z soba zwiazane, nad hehnem trzy pi6ra strusic. 60- zdawa IV, 1775.

Lilje dwie obok siebie spojone, (Gozdawa), nad helmcm miedzy bawolemi rogami takas lilja. Krupka.

Lilje dwie, skladajace si~ ze czterech z soba zwiazanych, szeregiem od prawej ku lewej stronie. Gozdawa III, Krukberg.

LilJ e d wie z so b~~ zwiazane (j ak w Gozdawie). Korsak.

* Lilje trzy, jedna nad druga , II pole g ladkie. Kierdeja.

Lilje trzy obok siebic, pod niemi linija w szerz tarczy, pod t~z takiez lilje ~ w hehnie kolos I

( r

I~_'~~~--~ t._r'~~.;;;- . .'-~~:.-~.ct

23

w koronie strzala przeszyty z lCM wa. Wierzbna.

* Lilje trzy prostopadle jedna nad druga • II czyste pole, ._ nad hehnern trzy piora strusie, Wielhorskich 1787.

Lilje trzy, szeregiem jedna nad druga od gory do dolu. Gozdawa II.

* Lilje trzy, II trzy berra z ktorych d wa poprzecznie na ksztalt krzyza, trzecie zas przecina srodkiem tamte , - nad hehnem jahlko z krzyzem, po bokach bindy. Brzezieki 1520.

Lilje trzy z galazkami, utkwione w sereu, nad helmem d wie traby. Reymer Beymera 1843.

Lilii dwa listki z. soba w jeden korzonek schodzace sie, w srodku jak na gorze krzyz, takiz na dole, po bokach dolnego krzyza gwiazdy, w hehnie trzy strusie piora. Pypka.

Lilij dziewiec, Muskata.

* Lilii pot, II szachownica, - nad helmem chlop wiecej jak w polowie·, t\"Z.ym.a1l\cy w 1?"I:awel "I:~ce, "\?&\. \~()\.a ~()'l.Cl~e.gCl, a. "Vi \e.-

wej miecz goly. Wyszogota.

linja Iamana w ksztalcie stopni, od prawej ku lewej, z gory kn dolo wi przecinajaca t arcze, nad hehnem toz sarno. - Zeibersdorf.

Linja w~zykowata w ksztalcie gradusow, z prawej do gory, do lewej ku dolowi, w hehnie takaz, micdzy dwoma skrzydlami, Sartawski.

Linja w szerz tarczy, na helmie trzy strusie pi6ra. Wierzynkowa J:.agoda.

linje d wie, z prawej od dohi do lewej do gory, po rogach prawej u gory i lewej u dohi roze. Radomski.

:]0 Lis wspiety w lewo, II pies wspiety W obrosy w prawo. nnbenitz 1824.

Listkt trzy na trzech galazkuch z:I:~czonych ze soba , w jednym konarze drzewa u dolu rozcietego. Seling, 1552 m. n.

Listki trzy 11<1 tyluz gal~zkach u dolu zl~czone, nad hetmern 0- gon pawi, na nim trzy oszczepy na dOl zelezcem. Lubocki.

* Listki trzy u jednego korzonka wychodzace, II szachownica,nad helrnem zbrojny m~z, w prawej rece Iistek t w lewej zas bron trzymajacy, Bzachman.

Liszka biegaca na murawie w prawoo Latyczowski pwt. 1801.

Liszka w prawo biezaca, ogon zadarty, Had helmem skrzydln orIe. Renard.

Liszka Z ogonem zadartym w prawo, biezy jedna kolo drugiej, na helmie trzy strusie piora, Gryzima.

Liszka z ogonem zadartym, w prawo biezy, w polowie chustka przepasana, nad korona pioro kogucie i dwa jablka. Emberg.

Liszki d wie w biegu na skale w pra wo, w koronie na glowach, obrozkach na szyi, ogony zadarte, w helmie jelen stojacy do gory z obt:oikq na szyi, po bokach skrzydla orIe. Wizemberg.

Liszki trzy , jedna nad druga w prawo, W hehnie trzy piora strusie. Gryzyna.

Ludzka glowa w koronie, z ktorej wychodza dwa bawole rogi, pod glowfl: korona od wrotnie. Dobrzynska z.

Lwa pOl do gory wzniesionego w lewo, zlaczoay z takilz polow~ -orfa w prawo, nad ich glowami korona. I..~czyckie wdztwo.

Lwa polowa w prawo do gory wzniesiona, zl~czona grzbietem z orlem , glowy ich w jednej koronie z}~czone. - Sieradzkie wdztwo.

24

Lwa polowa. w prawo wyskakujaecgo Z muru, lapy wzniesione, ogon zadarty, na murze blanki; kamienie trzy (2 i 1), w hehuie takii lew'. Zaremba.

'" Lwa pOt ukoronowanego w prawo, z ogoncm zadartym, II roze dwie obok siebie u gory, trzecia pod nicmi.c--nnd hehnem pol takiegoz I wa. Turza.

* Lwa pol w prawo, II od srodka wstega skosnio w lewo. III trzy pasy na przemian uloione,- nad hel mem pol lwa w prawo. Carosi 1790.

Lwa pOt w prawo siedzacego na murze, ogon zadarty, nad helmem strusie piora. Pielgrzym, Sltdzhiskl.

* Lwa pOl w prawo w koronie, ogon do gory, II trzy gwiazdy,nad korona takiegoz pol lwa ze skrzydlami. Ejlenberg.

* L wa pol wspietego w pra wo, II trabka mysliwska, pod nia gwiazda szeseiopromienna.c- nad korona trzy piora strusie. Jedlin& 1192.

Lwa 1)01 wspietego w prawo, zl~czonego z pol orIem glowfl: W lewo, na piersiach na tarczy gloska S~ u gory korona krolewska, pod tarcza 1325. Boleo m.

Lwa pol z laczonego barkami z poIowa orb, U lwa ogon zadarty z pomiedzy tylnych lap do gory, przednie wzniesione, pysk rozwarty, jezyk wywieszony w prawo, u dolu dzi6b rozwarty, j~zyk wywieszony w lewo, skrzydio do gory, Iapa rozpostarta, na glowach w [edna zl~czonych, korona. Brzeskie wdztwo.

L wa pol z Ia pq przednia podniesiona, i pazurarni jakby na zdobycz wysunietemi, z muru 0 trzech basztach wyskakuje, nad hchnem raitra scytyjska z bandami i szesciu piorami koguciemi. Abstagen 1527.

'" Lwa pol z otwarta paszcza w koronie, w prawej Iapie serce palace si~ trzymu, II trzy belki, Amaudl 1.566.

Lwy d wa, w polowie z61tych w poIowie czarnych w koronach, po-

t.abtdi idacy w lewo, skrzydla do gory podniesione. ZbCJ:;szyu m.

t.ab~dz na murawie w prawo I z wiencem w dziobie, nad Iabedzieru z prawej strony pszczoIa, z lewej klucz z zebem do gory, nad hehnem ta1dz lalJqJL Dolab~dz Gluszynskiego 1842.

.tabftdi stojacy w lewo, W hel mie tak sarno. l.abttdi II, Siemaszko, Dunin .

.t.ab~di stojacy w prawo na wzg orku, nad tarcza 1661. K~pa m.

* .t.ab~dz w lewo, II podkowa do gory ocelami, w srcdku krzyz. Salamon m. n.

* .t.ab~dz w prawo, II strzaly dwie zlaczonc, jedna ostrzem do gory druga ostrzem do dohi, HI choragiew' 0 trzech zebach do doru, nad nia krzyz, IV k8i~iye niepelny barkiem do dolu, rogami do gory, w srodku gwiazda, Zawisza.

.t.aiu)Ucha pancernego, w~zly w essy urozone, na hehnie trzy piora. KietUoz I.

.tapy niedswiedzie dwie do gory wzniesione, trzymajace jablko przeszyte strzala , od dolu do gory; w hehnie skrzyd lo sepie barkiem w prawo, strzala.: przeszyte w lewo. Pnieinia.

.t.awa bez koncow, po bokach nad

. nia druga mniejsza wiszaca, zl~ozona z wiC(ksz~ w polowie shipa, nad hehnem trzy piora. Kirkor.

25

tuiedzy niemi krzak rtlzy; nad korona pol 1 wa z r6z~. Lwy Rozycki 1790.

Lwy dwa wspiete do gory, w przednich Iapach trzymaj~ lichtarz, Deboli.

l..

.todz.ia, ktor~ posrodku pl'zel'zyna klucz prostopadle stojqcy. - Bnin m.

.t.odzia, na niej baszta 0 d woch oknach. Miejsko - Gorki "m. .t.odzia ·0 ozterech deskach, w helmie pi~c pier pawich, na nich takaz Indi. I..odz.ia .

t.odzia ° trzech deskach , z jej srodka wychodzi krzyz rownoramienny, - Jankowski .. no, n. 161&.

.t.odzia, z jej srodka wychodza dwa wiosla na krzyz zlozonc, miedzy niemi trzy gwiazdy szesciopromienne prostopadle jedua nad d ruga, Rogowo m.

t.odzia, z jej srodka wznosi sie wieza, W ktorej bramie otwartej stoi m~i zbrojny z kopja w reku, Grzymalowa m.

.t.o dzi a, z jej srodka wznosi si~ wieza z brama otwarta, Milo-

. .

slaw m.

t.odzia zwykla, Pobiedzysko m . .todzia swykla, nad nia u gory gwiazda szesciopromienna, Zerkow m .

.t.ososia pol przecietego glow3t do gory, nad helrnem bawole rogi, miedzy niemi takai ryba.Rolobok.

t.uk uaciagnlety bez cieciwy, przez srodek jego przechodzi strzala ostrzem do gory, pod nia.: trzy wreby, Bystrzycki .

.tuk. naciagniety do dolu, na cil(ciwie wisi krzyz rownoramien- 11Y. Kaminski.

t.uk napiety strzals, do gory, w hehnie trzy strusie piora, - J.uk.

.tut napiety w prawo ze strzala.

Brzescie m.

.tuk uapiety z cieci wa , na niej dwie strzaly ostrzem do gory, pod Iukiem trzy belki, nad tarCZ~ helm z trzema piorami, obok

M. g loska, na ktorej krzyz stoi, na helmie pi~c pior strusich. Masalsk.i, Szaszko.

M. gloska na tarczy, ktorll utrzymuje z gory pol orla jednoglowego w prawo, Margonia m.

M. gloska, w srodku krzyz, w helmie trzy piora, Szaszkiewicz.

M. gloska, wykrecona na srodkowej linii krzyZ. Wan.

M. gloska , z jef srodka strzala ostrzem do gory. Wysocki.

M. gloski trzy jedna nad drugs, nad wierzchnia krzyz, Dad helmem pi~c pior strusich. KikaIhiski.

Matka Boskaw koronie, z Dzie- . ciatkiem na reku i berlem, stoj~ca na ksiEtzycu uiepehiym, O> toczona promicnista gloria. Wol- 8ztyn m.

M~z brodaty w stroju rsymskim, glowa otoczona kolista nimba, w prawej reee klucz , w lewej ksiega, Wilatowo m.

MiI;i nagi na koniu w pedzie, w prawo, W prawej rece kopje trzymajacy i nict: zabij.a smoka, nad tarcza mitra ksict:z~ca. Gzetwertynski I.

M,i nagi wystajaey ze skrzyni, w rekach trzyma djscypline i galllzk~ palmowq, naokolo glowy kolista nimba, Swieciocbowa m.

d wie czapki kozackie. Wujachi,wicz 1891.

.tuk napiety ze strzah\: zelezcem do gory: Plskarzewski.

.tuk tatarski do gory cieeiwa, na niej krzyz. Zkrzyzlug, Kozlka . .tuk z cieci W8e naciagniety do doIn, przez niego strzala ostrzeru do dolu, Maszk.iewfcz.

M.

Ml!;z stary z broda , nad glow~ nimba promienista , w prawej rece klucz, obok na ziemi z prawej strony kamien , z lewej krzak. Braolaw' m.

M'lz strzal~ przeszyty z lewa na pl'a wo , w hehnie trzy strusie piora. Pozniak.

M~i w stroju rzymskim, nad glow~ nimba kolista, W prawej rece stryczek, w lewej zas berlo trzymajacy, u gory: S. B. KIl" blow m.

M,i zbrojny na galopujacym ko· nin w lewo, W prawej rece miecz do gory podniesiony, na lewem ramieniu tarcza. Wilno m.

Mt}:z z brojny na galopnjacym koniu w prawo, miecz w przeciwnej rece do gory wzniesiony, na lewem ramieniu tarcza, na niej dwa krzyze zl~czone z soba, - zmujdzkie stwo I.

Mllz zbrojny na galopujacym koniu W prawo, W obu rekach kopje, na hehnie takiz z dworna kopjami i oszczepern. Szyn· weski.

M,!:~ zbrojny na galopuj~cy.m komu w prawo, w prawej rt(ce miecz podniesiony, na lewem ramieniu tarcza, na niej dwa kl'zyze w jeden spojone, Brze" SCiRBlkie wdztWD.

- 27

Mill zbrojny na. galopujacym koniu w pra.wo, W prawej rece miecz do gory wzniesiony. na lewem ramieniu tarcza z d woIDa krzyzami w jeden zl3tczone. M.inskie wdztwo.

MILl zbrojny na galopujacym koniu wprawo, w prawej rece roiecz do gory wzniesiony, na prawem ramieniu tarczs, 11a niej d wa krzyze w jeden slaczone. Ilscislawskle wdztwo.

M,i .zbrojny na galopujacym konin w prawo, w prawej rece miecz podniesiony do gory, na lew em ramieniu tarcza z dworna spojonemi krzyzami. PodIaskle wdztwo II.

M4;z zbrojny na galopujacym koniu w prawo , w prawej rece miecz podniesiony, 113. lewem ramieniu tarcza, na niej dwa zlqczone krzyze. Poloakie wdztwo.

M,z zbrojny 113. galopujaeym koniu w prawo, r~ka, prawa z mieczem do gory wzniesionn, na lewem ramieniu tarcza, na nicj dwa krzyze w jeden zl~czone. Witebskie wdztwo.

M,i zbrojny na galopujacym koniu w prawo, reka prawa wzniesiona do gory w prawo, na lewem ramieniu zawieszona tarcza, 1130 niej dwa krzyze razem zl~czone. Nowogrodzkie wdztwo.

MC};z zbrojny na galopujacym koniu w prawo, reka prawa z rnieczem wzniesiona do gory, 11a pra.wem ramienin tarcza , na kt6rej dwa zl~czone z soba krzyi.e. Trockle wdztwo.

M\z zbrojny na koniu galopujacym w prawo, w prawej rece mieez podniesiony trzyma, a na lewem ramieniu tarcza, na ktorej dwa krzyze w jeden zt~czony. Wilenskie wdztwo.

Mllz zbrojny na koniu w pedsie VI prawo, W prawej rqce kopje

jak do ataku trzyrua. - rogonia '-.1.1.

M,i zbrojny na koniu z d woma rozwarlemi na koncach kopjami i oszczepem, nad hehnem m~z zbrojny, w reku trzyma dwie kopje rozdarte i osscsep, Bejtan.

M,i zbrojny od glowy do stop, siedzacy na koniu przykrytym czaprakiem, trzymajl\cy ~iecz w paszczy smoka, na kt6rym kon stoi W otwartem polu, wsparty przedniemi nogami na piersi smoka. Lubart kSi"ie wiodz imiersk.i.

MlLi zbrojny stojacy, w lewej r~ce w lOcznia, nad helmem tak samo .• ,t.

M2I;z zbrojny w helmie, w prawicy kopja z choragiewka, Ozerni. ohow. m. ratnss 1724.

M,i zbrojny w szyszaku, na koniu galopuj~cym w prawo, siodlo i czaprak na nim az do kopyt rosciegly, z troista frendzla , w prawej l'~ce mieez podniesiony do gory, na ramieniu tarcza , na niej dwa spojone krzysc, nad tarcza mitra - W. Ksi~stwo litewskie.

M'tz zbrojny w szyszaku, rece podniesione , W pra wej strzemie , w lewej cyfr~ zl~czon~ M 8 trsymujacy, nad hehnem pi~c pior strusich. Sulowski.

Mieez do gory ostrzem wzniesiony, przy koncu stl'zah! z lewa na prawo przeszyty, w koronie trzy strusie piora, Przestrzal.

Mieoz koncem na dol, obok niego strzaly d wie zelezcem doty kajace konca miecza piorami do gory, w koronie kotwica, - StojeilslLi, Kotwioa.

Mlecz na dol prosto obrocony, konce rozciete miedzy dwiema podkowami, barkami do siebie, nad hehnem trzy strusie piora, I.zawa.

Miecz ostrzem do dolu, rekojescia do gory, miedzy dwoma odwroconemi trabami, Tr4;by IV.

Mieez ostrzem na dol, ksi~zyc niepelny rogami na dOl, na helmie trzy strusie piora, Dargelewski.

* Mieoz ostrzem w g6r~, II dwa orle skrzydla, pod niemi rniecz ostrzem w prawo, III helm w prawo, na nim krnk w prawo z pierscieniem w dzi6bie, IV kruk w prawo z pierscieniem w dziobie, pod nim krzyz kawalerski opierajacy Hi~ na podkowie, - nad hehnem kruk w prawo z pierscieniem w dziobie, pod tarcza godlo: V AII"LANCI;; E'l.' LOYAUTE.-Krashi.skich 1831.

Miecz· presto na dol koncami, nad nim ksi~iyc niepelny rogami na dol, Dad niemi i po bokaeh miecza gwiazdy, w hehnie trzy strusie pi6ra. Zapendowski.

Miecz presto z gOl'Y na dol obrocony, miedzy dwoma sercarni, nad helm em trzy strusie piora. Liniewski.

Miecz rekojescia do gory, koncem opiera sie na kuli, 1)0 bokach niZej rekojesci takies kule, w helmie miecz rekojescia na dot, po bokach strusie piora, Liment.

Miecz rekojeseia do gory ostrzem na dol , ku nim dwa ksiesyce rogami ku sobie zwrocone, - Bulat.

Miecz zakrzywiony rekojescia do gory, od prawej ku lewej stronie przez niego przechodzi strzalao ostrzem do dolu od lewej kn prawej stronie, Dad tarcza trzy piora pawie. l.ysienko 1670.

Miecz Z rekojescia ostrzem do gory, miedzy dwoma klamrami na zewnatrz zwroconemi, nad hehnem trzy piora strusie, -Cholewa II.

Mieeze d wa do gory koncami,

w ksztalcie krzyia pochylonego zlozone, nad niemi i pod niemi cztery rote. Wloszek.

Mieoze dwa na krzyz ostrzem do gory, w zl~czcniu ich palaey sie granat, nad helrnem utkwiony miecz. - Beztrwogi Lipinskiego 1834.

Mieoze d wa na krzyz rekojeseiami do gory, miedzy niemi u gory i u dolu dwie gwiazdy szesciopromienne, z prawej i lewej strony d wa ksi~zyce niepelne barkami odwrotnie. Kostrzyn m.

Miecze dwa rekojesciami na dol na krzyz zlozone, w koronie trzy strusie piora. Pielesz.

Miecze d wa z ukosa na krzyz dozone, z rekojesciami do gory, na helmie kolpak z dwoma piorami, GoJoekl.

Mieeze gole trzy ostrzami u dolu schodzace sie, nad hehnem trzy piora. Kownia.

Miecze trzy koncami na dol ze .. tkniete, oparte na ksiesycu rogami do gory, po bokach rekojesci srodkowego miecza gwiazda, w hehnie pa wie piora, - Rownia.

Miecze trzy koiicami przeszywaja jablko, na helrnie trzy pi6ra. Berburt.

Mieoze trzy na krzyz rekojesciami-; od siebie, nad tarcz~ 1398. Mogil.o m.

Mieeze tray ostrzem stykaja si~ w jablku, u gory krzyz kawalerski, na hehnie strusie piora. Paw4tza.

Mnieha pol w kornej postawie.W~urowieo m.

Mogila kwadratowa, na mej po prawej i lewej stronie krzyze Iesace, w srodku trzeci stojacy, Dad hel mem piec pior strusich. Mogila.

Mogila, na niej strzala z krayzem, zelezcem do g61'Y~ 1)0 bokach

- 29 -

d wa proporce. Sleporod I Snie· porod.

Most murowany na czterech slupuch, od prawej ku lewej stronie od gory do dolu przechodzi skosnie przez dwie tarcze ; nad helmem dwa orle skrzydla z takiemiz mostami. Grothus.

Mur, a nim cztery piramidalne wiesyczki, na helmie trzy piora strusie. Golembiowskl.

Mor ciosowy w siedm linij z trzerna blankami, w hehnie choragiew' nachylona w pruwo, Od· waga.

Mur czterorzqdowy z trzema blankami, nad hehnem choragiew' 1. drzewcem, lIur.

Mur kamienny 0 trzech basztuch, nu wierzchu srodkowej reka zbrojna z mieczem w prawo, U gory tl'zy gwiazdy szesciograniaste, nad helmem trzy strusie piora, na srodkowem w~z glowa na dOl okoro laski obwiniety. Gobena Szwenckiego, 1842.

Mor na ukos od gory walacy silt, nad hehnem rogi bawole, przy kazdym z nich po cztery jastrzebie dzwonki. Kozlowski.

MDr 0 dwoch basztach majacych u gory po dwie baszty. Gniewkowo m.

Mur 0 dwoch wiezach, na nim na tarczy orzel jednoglowy, w prawo skrzydla rozpostarte, miedzy wiezami ksiezyc niepelny barkiem do gory rogami do dolu. gwiazda szescioprotnienua i l6di 40 gory dnem wywrocona. - Sroda m.

Mor 0 d woch wiezach spiczasto zakonczonych, nad brama kula, u gory gwiazda szesciopromienna. Punlee m.

Mur 0 trzech basztach, srodkowa najwyzsza, boczne 0 ostrych dachach, Gostyil m.

Mur 0 trzech basztach, u dolu brama rozwarta. Kurnik m.

.-

Mur 0 trzech basztach , u dolu brama rozwarta, obok tarczy na wstedze : 1553. - Obodzie .. szyn m.

Mur 0 trzech basztacb, w bramie otwartej dwa klucze na krzyz, nad srodkowa baszta orzel jednoglowy ukoronowany w prawo, na prawej sw, Pawel, na lewej 8W. Piotr. Poznan m.

Mur 0 trzech basztach zakoficzony u gory spiczastemi dachami, Kobylin m.

Mor 0 trzech blankach, nad srednia gwiazda, nad helmem cztery piora pa wie- Ramel.

Mor 0 trzech malych basztach u gory. Jotroszyn m.

Mur 0 trzech wiesach, nad srodkowa orzef jednoglowy w prawo, skrzyd la rozpiete, przed murem stopnie. Dupin m.

Mor 0 trzech wiezach , u gory z brama do polowy otwarta, pod tarcz~ na wst~dze: 1346.Bydgoszez m.

Mur we dwa rzedy, nad nim trzy blanki, nad temi trzy gwiazdy. Gissa II.

Mor we trzy rzedy, na wierzchu blanki 0 trzech oknach, w srodku reka zbrojna z niemieckim mieezem, na helmie rogi bawoIe. Glausnaf.

Mur w siedm linij ulosony, na nim trzy blanki, w helmie choragiew' w prawo. Konopaeki.

Mur, w srodku brama, w niej dwa klucze na krzyz trzymane w dsiobie, przez stojacego na murze u gory orla. Babimost m.

Mur z blankami, z trzema oknami (2 i 1) do dzial, pod nim pol ID((Za zbrojnego, prawa reka z mieczem podniesiona do gory, w koronie takiZ m~z. -

Waxman.

lIur z brama otwarta 0 trzech rnaIych basztacb, z choragiew kami

u gory, obok gloski .1\1. S. B R. pod murem 1444:: Raszkow m.

,Murow dwa wierzcholki, rownolegle jeden nad drugim, nad hehnem pol calowieka miedzy skrzydlami orlemi. Farensbaoh.

Murzyn trzymajacy na reku wiewiorke, obrocony na Iewo, w hel-

N.' gloska polaczona z E, na belmie pi~c pior, Charytonowicz, Charytonow.

N, gloska, w hehnie trzy s trnsie piora. Swierczek.

N. gloski dwie razem zl~czone w ksztalcio , zygzaka, nad tarCZ~ krzyz. Zftdzianowicz 1676.

Nalewka bialu w polu czerwonem, w helmie trzy pi6ra strusie, Rrebnlcki.

Nalewka, w helmic trzy strusie piora, Nalewka,

Namiot obozowy otwarty, na galee krzyz zloty, nad korona trzy wieie ukoronowaue. Kisiel, Swietoldycz.

Narz~dzia tkackie na krzyz ulo.zone, warsztad, czolenko i cew'ka, po bokach dwa kl~bki nici. Berdycz GW m.

;Niediwiedz bialy w prawo , po za trzema drzewcami. - "belmaka z.

\

Niedzwledz idacy w prawo na mu-

rawie, pod tarcza: 1639. - Rawicz m.

Niediwiedz stojacy na tylnych nogach w pra wo, d wiemu strzalarni w gardlo przeszyty, jedna z przodu , druga z tylu, nad hehnem pOl niediwiedzia takiegoz. Kruszewski.

Niedzwledi w koronie wspi~ty w pra.wo, nad helrnem dwa

30

mie murzyna pol trzjmajaceg» choraglew' z wlcwiorkq - Bazenski.

Murzyn z rozstawionemi nogami, w prawej rece hrk, w lewej sajdak ze strzalami , na hehnie pol murzyna bez rak w kolpaku na glowie. Maobwlcz.

N.

skrzvd la orle , mi~dzy niemi konstellacye niedtwiedzicy. Berens 1883.

Niedzwledi w lewo idacy, Przemysl m.

Niedzwiedz w lewo stojacy, z podniesioua lewa lapq. -_ Kijowskie wdztwo.

Niedzwiedz W obrozj' na szyi, na tylnych Iapach do gory wspiety, Ieh w Iewo. - Zmndzkte stwo.

* Niedzwledi wspietj' w lewo, II kleszcze z ukosa w lewo, In jak II, IV jak 1,- dwa helmy: nad prawym vol niediwiedzia w lewo ; nad lewyrn dwie tn~by piorkami ozdobione. Bernsdorf.

Niedzwiedzia pol stojacego w praWO, z laczonego gl'zbietem z poIowa orla w lewo, u niedzwiedzia Iapy przednie nieeo wzniesioue, obie po lowy glow w jednq korone ukoronowane, u 01'Ia skrzydlo i noga rozpostarte, Wizka z, (u Papr , Liwska).

* Noga orla w kolanie zgi~ta na pra wo, II oszczep ill J sli wski 0- strzem do gory, - na helmie kapelusz kardynalski. Greben.

Noga orla z pazurami posrodku, na prawo ksiezyc niepelny, na lewo gwiazda, na hehnie t'TZy piora, Bek.sz 1773.

Noga po kolano W lJra wo strzala z gory ns dol ku lewemu przeszyta, nad helrnem ode skrzydlo barkiem w prawo. Borski.

Nogi ludzkiej polowa, stopa w lewoo Moga czleoza.

Nogi d wie orle, az po uda, na krzyz z lozone pazurami do doIu, nad hehuem takiei pazurarami do gory. Mort~ski.

Ogien w kagancu patajacy, nad hehuem to samo. Borek.

* Ogon orli, II na nim od pra Wij ku lewej stronie od dolu do gory etrsala ostrzem w lewo. IHem.

o.ly)[ 1. .

Okno kwadratowc 0 jednej szyhie, w helmie piee pior strusieh, na nich takies dwa okna obok siebie. Szweryn, Okno.

Ollun, ryba plynaca w prawo, nad tarcza u gory lilja. - Kopaniee m.

Opatrznoso Boska, pod tarcza 1785.

Mielzyn m.

* Orla czarnego dwug loweg o pol, na piersiach krzyz, pod krzyzem ksiesyc rogami w g6r~ 1 U trzy Iiseie koniczyny (2, i 1), - nad hehnem miedzy dwoma trabami panna w birecie ze strusiem piorem, w prawej rece lisc koniczyny trzyma, pod tarcza godlo: HONES1'E ET PUB LICE. - DUDinowskl Ike 1844.

* Orla czarnego pol, prawa strons, It lew ukoronowany wspiety w lewo, III lew ukoronowany wSpi~ty w prawo, IV pol C".larnego orla lewa strona, V skala 0 trzech wierzcholkaeh, nad srodkowym sierp ostrzem w prawo, - nad hehuein miedzy dwoma skrzydlami orlemi

01

Nogi trzy zbrojne Z ostrogami, spojone po srodku, na hehnie trzy piora, Drogomlr.

* Noiyoe do strzyzenia owiec koncami w gQr~, II trzy pasy,nad hehnem dwa orle skrzydla, na nieh po trzy pasy. - Hagen 1788.

o.

zuiwiarz W cznpce, z sierpem w pra wej r~ce. Heppen 1168.

* Orla pol bez ogona i lap glow~ w lewo, skrzydla rozpiete, jftzyk wywieszony, II trzy kamienie (2 i 1), pod niemi linja w poprzek tarczy, - nad helmem pol orla. Sulima, Polorla.

* Orta po] biarcgo, II roze dwie jedna pod druga , - nad helmem trzy strusie piora, Mi~5Zanlee.

Orla pol czarnego pyskiem w praWO, pod nim w miejscu ogona i nog tarcza z jednym pas em w poprzek, nad hehnem dwie orle szyje w jedna Zl~czolle. _. Kromer.

Orta pol ezarnego glowa w praWO, zlaczonegc z druga polowa oda bialego, skrzydla rozpostarte , na piersiaeh gloska L .. Lekno m.

Orla po] czarnego, glow3z w prawo, zla_:czonego z druga polowq orb bialego, skrzydla rozpostarte, na piersiach gloska M. lIiasteezko m.

Orla pol glowl\ w prawo, skrzydra rozpostarte, od lewej strony w polowie przecina go klucz, Budzin m.

Oda pol jednoglowego czaruego w prawo, drugs polowa biala,

na piersiach glcska . W., pod tarcsa 1429. Wielichowo m.

Orla pol jednoglowego czamcgo w prawo, lewa CZttSC biala, u dohi : 1393. Mroczei). m.

* Orla pol jednoglowego w prawo, II druga polo wa oda, skrzydla rozpostarte, na piersiach : K. - Kiszkowo m.

* Orla pol jednoglowego w prawo, II 8W. Michal archaniol zabijajacy smoka, Miescisko m.

* Orla pol jednoglowego z korona, II na polu czterrua slupami przecietem, gwiazda osmiograniasta miqdzy d wierna rybami,nad hehnem d wa skrzydla orle, a miedzy niemi gwiazda. Bac .. oiarelli 1771.

* Orla pol naturainego, skrzydla rozpostarte i wieniec wawrzynowy na szyi, glowa w prawo, II pas czerwony w bialem polu, - nad hehnem orzel austryacki bez nog i ogona. - Oremer.

Orla pol, prawej czttsci brak, w koronie pol orla, Pol orla.

* Orla pol ukoronowanego jednoglowego w prawo, II klucz. - Bogozno m.

* Orla pol w koronie, skrzydlo do gory, w szponach snopek, dziob na prawo, II trzy gwiazdy, III trzy rzeki plynace wszerz, przez nie pas rycerski, na nim trzy roie. Andrault de Buy.

* Orla pO! w koronie, II trzy kopje zlozone (jak w her. Jelita),w koronie ogon pawi, na nim ksiltzyc na nowiu rogami do gory, pod nim gwiazda, nad nim trzy miecze rekojesciami do gory, a koncami wsparte na ksieiycu, po bokach srodkowego miecza gwiazdy, po obu stronach ogona dwie wiese wychodzace z hehnow, prawa z dworna oknami i drzwiami, lewa bez tych, na obu choragwie, na

prawej trsy koly, 11a lewej tl'ZY kopje jak II. - Paoholowiecki, Pskowczyk.

* Orla pOl W pra wo, II glowa jelenia, - nad helrnem pi~c pier strusich. Borkiewioz 1802.

* Orla pol w })ra wo w koronie, II pagorek na nim pies stoi w prawo, g lowa w lewo, ogon zadarty,- na helrnie d wa skrzydla orle. Czeki.

Orly dwa, nad korona dwa helmy, na jednyru z nich orzel' wylatujacy, nad drugim m~z majt\cy oczy przewiazane. Ostro .. reg,

Orty trzy glowami w prawo (2 i 1), sk rzydla i nogi rozciagniete. Czarnecki.

* Orzech wloski drzewo, dwa lwy bez korony, po bokach przedniemi Iapami wspieraja sie, na wierzchu drzewa zuraw' na jednej nodze w prawo, II orzel polski zwyczajny w koronie, - na hehnie takiz.liuraw'. Nos a .. dYDi.

Orzel bez glowy z rozpuszczoneml skrzydlami i nogami, zamiast glowy nad szyj~ gwiazda, w helmie pi~c pior strusieh. - OrIa, Saszor, Odda.

Orzel bez korony, z dziobem rozwartym, jezykiem wywieszonyrn w prawo, nogi i skrzydta rozpostarte, na piersiach gloska Z. Zatorska z.

Orzel bez korony jednoglowy z rozpietemi skrzydlami i ogonem, obroccny w prawo, Z jezykiem wysuuietym, majacy na sobie tarcze, na niej podkowa do gory ocelami, nad nia krzyz kawalerski. l.ukomskich ksi~,t.

Orzel bez korony, z dzi6bem rozwartym, j~zykiem wywieszonym w pra wo, nogi i skrzydla rozpostarte, na piersiach gloska O. Oswieoimska z.

Orzel bialy bez ogona w koronie, na lewo pysk, w nim pierscien, nogi i skrzydla rozszerzone, na helmie pi~c pior. Amadej, Amadejowa.

Orzel bialy glowq w prawo, z rnal~ tarcza ua piersiaeh, na ktorej rzeka skosnie od pra wego ku lewemn plynaca , nad nia krzyz, nad hehnem pi~c pior strusich, Kwileekioh 1816.

* Orzel bialy jednoglowy w prawo, na piersiach tarcza ze zlot~ gwiazda, II sosna o trzech wierzcholkach z czterema korzeniami , -- nad helmem gwiazda. Godziemba II. 1783.

* Orzel bialy, skrzydla do gory wzniesione, II p~k pior zwiazanych wstE(gq, miedzy I i II. balk trzema r6zami ozdobiony,- nad helmem miedzy dwoma skrzydlami reka z pierem, Pioroslaw 1792.

* Orzel bialy, skrzydla wzniesione, II trzy kule stykajace sie z soba w pasy. Porwik 1792.

Orzel bialy w koronie, glowa na lewo, j~zyk wywieszony, skrzydla do gory, nogi roslozone. - Krakowskie wdztwo.

Orzel bialy w koronie , glowq w prawo, w pysku otwartym j~zyk wywieszony, nogi i skrzyala rozpuszczone, na piersiach klad~ herb krola natenczas panujqcego, nad tarcsa krolewska korona. I.rolestwo Polskie.

Orzel bialy z dziobem rozwartym, jezyldem wywieszonyro w prawo, skrzydla i nogi rozpostarte. Poznalis1tie wdztwo.

* Orzel czarny dwuglowy moskiewski w polowie, II kolumna szlachecka korona nakryta, - nad korona hrabiowska pol lwa w prawo, w Iapach bulat, pod tarcza godlo: STO REC'l'ITUDINE. Walewskich 1838.

33 -

* Orzel czarny dwuglowy, na piersiach gloska F, II ryba glow3.! w prawo, III trzy kopje w gwiazde, IV top6r ostrzem w prawo, V glowa zubra mieczem skosnie od prawego ku lew emu przebita, - nad korona pi{(c helmow; nad pierwszym koziet w lewo wyskakujacy ; nad drugiro orzel czarny dwuglowy, na piersiach gloska F, nad trzecim reka zbrojna z mieczem w prawo; nad czwartym pi~c pi6r pawich; nad piatym topor ostrzem w prawo. Kruk.owieckioh 1784.

* Orzel czarny dwuglowy z rozpietemi nogami, II wodotrysk wyrzucajacy dwa strumienie wody, obok dwie gwiazdy, III trzy pola z gory na d6l podzielone,nad hehnem pi~c pior strusich. Fontana I.

Orzel czarny w prawo, na szyi korona, z pod niej wychodzi reka zbrojna trzymajaca miecz do gory. Vhelminskie wdztwc.

Orzel czarny w prawo, na szyi korona, z szyi prawa reka zbrojna z mieczem podniesionym, nad tarcza mitra. Soltyk.

Orzel czarny z korona na szyi w prawo, z pod korony reka zbrojna w prawo, z mieczem do gory wzniesionym. - Malborskie wdztwo.

Orzel czarny z rozdarta glowa, nad ni~ korona. Woyeyko.

* Orzel dwuglowy czarny, II brarna kamienna 0 trzech wiesach, III jak II, IV jak 1, V galera z rozpuszczonerni zaglumi. Galera 1789.

* Orzel dwuglowy czarny moskiewski, II pas, na nirn wodotrysk w posrod drobnych gwiazd, III czyste pole, - nad hehnem pi~c pior strusich, FODtana II

Orzel dwuglowy, nad nim korona, 5

skrzydla i nogi rozpostarte. - Przemyslska z.

* Orzel dwuglowy ukoronowany, II miecz z rekojescia , pod Dim dwie strzaly wst~g~ zwitlzane,nad helm em piec pior strusich. Bastion.

* Orzel dwuglowy ukoronowany, skrzydla rozpiete, pysk rozwarty, II orzel jednoglowy ukoronowany, glow~ w pra WO, na piersiach cyfra, gloski zlaczone S A, III jez w prawo idacy, IV pu~ ste pole, - nad hehnem dwie korony, z prawej pM satyra kosmatego wychodzi, pas na rum, glowa nisko strzyzolla w lewo obr6cona, w reku trzyma debczaka, nad Iewa korona pol gryfa w pra wo, w szponach miecz do ciecia trzymajacego. GwagniD.

* Orzel d wuglowy moskiewski ukoronowany, skrsydla rozpostarte, w szponach jablko i berlo, II kozak z lanca w dloni, III lanca, kosa i sierp, pod ulanskim kiwerem. Duman m.

* Orzel jednoglowy, skrzydla rozpostarte, czarny, II polowa dolna biala, l.opieDDo m.

Orzel jednoglowy czarny ukoronowany, skrzydla rozpiete, w szponach berlo i ijablko, na piersiach na malej tarczy takiZ orzel bialy. SamoozYD m.

Orzel jednoglowy ukoronowany, glow~ w prawo skrzydla rozpostarte, inful~ i pastoral w szponach trzymaj~cy. Bledzewo m.

Orzel jednoglowy ukoronowany, glowa w prawo, skrzydla l'OZpostarte, nad tarcza m~z w koronie. GniezDo m.

Orzel jednoglowy ukoronowany, glow~ w prawo, skrzydla rozpostarte , nad tarcza u gory: 1262. KOYDia m.

Orzel jednoglowy ukoronowany, na tronie pod baldachimem U

34

gory dwie choragiewki, Obor. nik m.

Orzel jednoglowy czarny, ukoronowany w prawo, w szponach berlo i jablko, na piersiach na tarczy takii orzel bialy. Nowy·, most m.

Orzel jednog lowy ukoronowany w prawo, skrzydla rozpiete, na piersiach na tarczy lew wspiety w prawo, Kargow m.

* Orzel jednoglowy w lewc II reka zbrojna trzymajqcn pieniadz w prawo, miedzy I i II pas,nad helm em trzy piora strusle, Burghard.

Orzel jednoglowy w prawo, skrzydb rozpostarte, Kozmin m.

Orzel jednoglowy w prawo, skrzydla rozpostarte, na piersiach gloska K ukoronowana, pod tarCZ~ 1359. Pakosc m.

Orzel [eduoglowy w prawo, skrzydla rozpostarte , na piersiach gloska K ukoronowana pod tarCZ£l: 1364. Powidz m.

Orzel jednoglowy w prawo, skrzydla rozpostarte, z szyi z prawej strouy do gory wzniesiona rc ka zbrojna z mieczem pcdniesionym. Pruskie ksl~stwo.

* Orzel jednoglowy w prawo, skrzydlu rozpuszczone, II takiz sam orzel, III taczka nad niq gwiazda szesciopromienna, IV trzy rzeki, Montelupi, Wilozogorski 1610.

Orzel moskiewski ukoronowany, w srodku orla slonce opromienione, przedstawiony na dwoch polach, dolne czarne, gorne biaIe. Laskary.

* Orzel, obok cztery balki, II O> rzel obok lew wspiety przcpasany, III jak I, IV jak II, - nad hehnem margrabska korona, Myszkowski.

Orzel 0 dwoch glowach ukoronowanych, z rozpuszczonemi skrzydlami. KantakuzeD.

- 35

Orzel jednoglowy ukorouowany, glowa w prawo, Sandomierz m.

Orzel polski bez korony, glowa w prawo, jezyk wywalony, na piersiach trzy traby munsztukami zwiazane. Radziwlll.

Orzel polski bez korony, na piersiach g loska R. Rawskie wdztwo.

Orzel polski bez korony, na piersiach podkowa z ufnalarhi, barkiem do dolu, w srodku krzyz kawalerski, Polubhiski.

* Orzel polski bez korony, na piersiach tarcza, W niej jedna kolumna w koronie, II winna Iatorosl z trzema gronami, III jak II, IV jak I, - w he lmie kolurnna z korona, Prowana.

Orzel polski bez korony w prawo.

Mazowieokie wdztwo.

Orzel polski bez korony w praWO, na piersiach gloska P. - Plookie wdztwo.

Orzel polski bez korony, W srodku na piersiach 11a tarczy: I trzy traby munsztukami zlaczone, II podkowa z ufualami barkiem do gory, rogami do dolu, III dwie ry hy, IV ksiczyc niepelny 1'13- gumi do gory, uad nim gwiazda, - nad tarcz~ herbowa trzy helmy i tylez koron, nan. pierwsza z prawej pol lwa w lewo, nad srodkowa orzel zwyczajny,· skrzydla rozpuszczone, glowa w pm wo w koronie, nad lewa pol gryfa w prawo. Tr,by.

Orzel polski w brarnie fortecznej rozwartej, nad nia trzy wiese. BrzeSo m.

Orzel polski w bramie Iortecznej rozwartej, nad nia trzy wieze, Krakow m.

Orzel polski w prawo bez korony.

Podlaskie wdztwo I.

Orzel w prawo, lew paszcza rozwarta, jezyk wywieszony w prawo, bruk, brama murowana z dwiema wiezami, nad brama

reka zhrojna z mieczem, (Jzernecki n.

Orzel z d wiema glowami, nad nicmi korona jedna, skrzydla i uogi rozszerzone. OzerniohowsJde wdztwo.

* Orzel zloty w koronie, II glowa lwia w prawo z pasczy pi~c promieni, III jak II, IV jak I. Laneltoronskl.

Orzel z rozpietemi skrzydlami i nogami, na glowie korona, w tej choragiew', na piersiach tarcza, w niej miecz do gory koncem, na niej ksiEtzyc rogami do gory. Stankar.

Os~ka na pra wo przez tarcze, nad helmem trzy piora strusie, Bronikowski.

Os~ki trzy, z tych jedna na dol, drugie dwie w prawo i lewo bakami obrocone, drzewca zl~czone w jednym punkcie, nad helruem trzy piora strusie, na nich takies oseki. Nowicki.

Osoby ludzkiej polowa w prawo, z nosem orlim, na helrnie bawole rogi, Elzanowskl.

Oszczepy trzy 0 jednem toporzysku, na hehnie reka zbrojna. GoszyDski.

Oszozepy trzy, ostrzem do gory, toporzyska ich u . dolu z soba si~ schodza, nad hehnem to sarno. DlAbicz.

* Owca w prawo zwrocona, II glowa zubra skosnie od prawego ku lew emu rnieczem przebita,

. III rycerz zbrojny na koniu, z mieczem, choragwia i tarcz~ z herbem dwa krzyze, IV na wstedze od prawego ku lewemu trzy roze, nad wst~g~ i pod ni~ jelen skosnie w gor(( biegacy, V jak II, - nad korona reka zbrojna z mieczem w prawo, ~nbieIisldoh 1'198.

Owce dwie od siebie odwr6cone, nad hehnem trzy piora. strusie, G!osltow 1830.

- 36 -

Palmy d wie, mit:tdiy niemi d wa palasze ua krzyz rekojesciami . do dolu, nad niemi jeleii 'tV biegu w prawo, nad jeleniem korona krolewska, Piaski m.

Palmy trzy. Guldenbalk von Belt I. * Palmy trzy, II lew stojacy w koronie, ogon zadarty, w przedniej prawej Iapie miecz podniesiony 'tV prawo, III jak II, tylko w lewo, IV jak I, posrodku tarcza 0 szesciu rownoleglych strefach, - nad hclmem jak II. Guldenbalk von Belt II.

Palasze dwa na krzyz ostrzem od siebic od wrocone , a w srodku tycbze krzyz, ktorego dolna czesc rozdzielona na kszta.l kotwlcy. Winnicki pwt.

* Pancerz bez rekawow nieco ku lew emu zwr6cony, II trzy rzeki rownolegle jedna nad druga , III trzy gwozdzie glowami w prawo koiioami si~ stykajace, - nad helmem miqdzy dworna trabami pancerz. - Hening Miobaelisa 1847.

Panna Nujswietsz«, na prawej rece trzyrna P. Jezusa, obliczami do siebie, rece P. Jezusa naklenionc jakby do uscisku, Plooka kptla.

Panna N ajswi~tsza w koronie, na prawej rece trzyma P. Jezusa malego, w lewej berlo, stoi na ksi~zycu niepelnym, ktorego rogi s~ w gor~. Kujawskich biskupow.

Panna N ajswietsza z P. J eznsem malym na prawej rece, w lewej berlo, na g lowie korona, stoi na ksi~zycu rogami do gory, pod tym lew przygnieciony W leWO, z jezykiem wywieszonym i ogonem zadartym. Lwowskieh ~rc~blskupow •

P.

Panna rozczesaua w korouie, rece rozlozone po raiuiona gole, siedzi 11a uicdxwicdziu w prawo idaeym, nad koroua dwa jelenie rogi, ruiedzy nieiui pol niezwiedzia w lewo, obok roza. Rawicz, Rawa.

Panna z warkoczem rozczesanym w korouie, drnie w dwie trqby, na hehuie bawole rogi, miedzy niemi takaz panna. D%browski.

Pas lub rzeka, nad nim dwic 1'0- ze, pod niemi trzecia, w helmie roza, 1)0 bokach dwa listki, Plemi2cki.

Pas od prawej ku lcwej stronie od gory do dolu, na nim trzy glowy niedzwiedzio z obrozami w prawo, nad helmem pol niedzwiedzia w prawo, Brunn Lin· senbartha 1848.

Pas rycerski bez ozdob, od lewej ku prawcj stronie od gory do dol u, nad nim wspiqty w lewu

j ednorozec , pod pasem delfln skosnie w prawo zwrocouy, pud tarcza godlo: BEATUS QUI UULIS. Jarosiaw Ghristiani. 1840. -

Pas rycerski bez ozdob, od prawej ku lewcj, od gory do dolu, llud hehnem trsy piora strusie. - d' Dauterive.

Pas rycerski, na nim d wa listki winnej latorosli, uad hehuem trzy piora strusie. - Dangel I, 1792.

PD.S rycerski od gory do dolu, na nim pieniek 0 pieciu sekach, nad pasetn i pod nim po jednej trabie mysliwskiej , nad korona prosto stojaey pieniek, mi~dzy d woma rozwinietemi choragwiami. Kojen 1677.

Pas rycerski od gory do dolu, od pra wej ku lewej stronie, na nim cztery gwiazdy , uad korona

- 37

czlowiek z odkryta glowq, z krogulcem w lewej rece. Fogelve. der 1598.

Pas rYOluki od gOt'Y do dolu, od lewej ku prawej stronie, na nim trzy kamienie W oprawie, ua hehnie trzy piora, - Drya, )tutyna.

Pas rycerski od lewej ku prawej stronie, od gory do dolu, szeregiem trzy traby, Tr,by III.

Pas rycerski srodkiem tarczy, od gory do dolu, od lewej ku prawej stronie, nad nim trzy raze czterolistne, na hehnie bawole rogi, mi~dzy niemi trzy roze, jedna nad dmga. Doliwa.

Pas rycerski z ukosa, z dolu od prawej w gor~ ku lewej stronie tarczy, nad nim trzy lilje jedna pod druga , nad pascm dwie bulawy, pod nim jedua, Trzy bulawy.

Pas rycerski z trzema gwiazdami, od prawej ku lewej stronie, od gory do dolu, nad pasem pol lwa czarnego, pod pasem czapka Merkurego (petasue), nad helmem trzy piora strusie, pod tarcza godlo: SAPIEN'l'ER ET AUDACTER. Fraenkel Fraenkla 1839.

Pas szachowany z gory od praWf'j strony do lewej ku dolowi. Wesola.

Pas z ukosa od lewej z gory do dolu prawej strony, nad nim w takimse kierunku strzala zelezcem na lewo, na helmie trzy strusie piora, - Wedelse, Wedelszteda.

* Pasy d wa w lewo, II palacy sie granat , - nad hehnem trzy piora strusie. - Gromiec Lepi ga 1843.

Pasy trzy idace od dolu z prawej do gory z lewej strony tarczy, nad hehnem trzy piora strusie. Kos ••

>II Pasy trzy na ukos, od prawej k\1 lewej stroaie, II r~ka zbroj-

na w lewo trzymajaca jelce, nad korona reka zbrojna miedzy dWOIDl\ skrzydlami. Bidger.

Pasy trzy rownoleglc, od pra wej ku lewej stronie, w poprzek nad naj wyzssym gwiazda, nad helmem strusie piora, Trzy rzekl.

Pasy trzy w poprzek tarczy, czwarty z ukosa od prawej z gory do lewej ku dolowi, w belmie trzy strusie piora, Plater.

Pelikan karmiacy swe male. Grabowo m.

Pelikan karmiacy swe male, zy .. dowo m.

Pelikan karmiacy swe male, nad nim u gory binda u dohi zwiazana, koncami 1130 dol. - Szubin m.

Pelikan stojfl:CY w lewo, troje pisklat karmiacy , w koronie trzy strusie piora. Pelikan.

* Pien dzewa scietego z korzeniem, na nim wspiera si~ pies morski w koronie na prawo, II pod tymi ryba glowa w prawo, - w koronie trzy strusie pi ora. Weselini Ferens.

* Pien n30 wzgorku 0 trzcch sekach po obu stronach, obok skrzydlo rozpuszczone, II jak I, - nad hehnem takies skrzydlo bez pienka, rfelsdorft'.

Pien obci~ty na wierzchu, miecz otluczony, przy pienku seki, w hehnie takiZ pieniek, miedzy d woma skrsydlami, - lie .. czuja.

Plen 0 pieciu sekach skosnie od gory do dolu, od pra wej ku 1ewej stronie, przeciEtty mieczem r~kojesci~ do gory. Bakwice m.

Pi en 0 trzech konarach Ii sci ami pokrytycb, u dolu opasany Iukiem kotwicy od prawego ku lewemu, po za pniem skierowanej. nad hehnem reka zbrojna z mieczem W pra wo , mi~dzy dwoma skrzydlami orlemi. Geo, .. dericb. 1540.

- 38 -

Pien ~toj£1ey, obci~ty, majacy z prawej strony dwa seki a z lewej trzy, nad hehuem pittc strusioh piar. Ostrzevv, Pien.

PieD stojaey 0 trzech korzeniach, 11& nim trzy listki wszczepione, nad hehnem panna z rozczesanemi wlosami, trzymajaca w lewej reee trzy listki, a w prawcj dwa jelenie rogi. LuziDski.

Pieniek dQ bowy, ze srodka d wa jelenie rogi wyehodza, na hclmie piliC pior, D~borog.

Pieniek 0 d woch sekach, spoczywa na dwoch kluciach POIOZOllych . na krzyz. Pniewy m.

Plersclenta pOl do gory koucami, w srodku krzyz, na hehnie trzy piora, Ratuld.

Pierscienia. pol grzbieteru do gory, nad nim gloska T. Dulioz.

Plerscienia pol koncami do dolu, nad nim u gory krzyz. Korybut.

Piersetenta pol koncami do dolu, nad nim u gory oddzieluie rownoramienny krzyz. Deszpot.

Pterselenla pol koncami do gory, w srodku krzyz, nad helmem piora strusie, Dulicz II.

Pierscienla pol koncami do gory, nad nim krzyz, nad hehnem slepowron w prawo, w dziobie pierscien, Zienowicz.

Ptersctenta pol, konce do dolu, nad nim krzyz, uad krzyz em helm, Had helmem kruk w lewo z pierscieniem w dziobie, nad helrnem trzy piora strusic. Deszpot II.

Pierseiema pol, nad nim strzala ostrzem do gory, na helmie pi~c pior, Drogoslaw.

Pies w prawo, glowa zwr6cona w lewo, z pochodnia zapalona w pysku, nad nim w pra wo gal~zka dzwonkow (campanulla) 0 pieciu kwiatkach, w lewo palma meczenska, nad niemi gwiazda, wszystko w wegielnicy. 00. DoPliDikaQiO.

Piora trzy g~sie, obok siebie piollOWO, nad hehnem trzy piora strusie. - Jasion Jashiskiego, 1841.

Piora trzy kitami do gory. Piora. Piotr sw. stojaey, w prawej rece trzyma d wa klucze zebami do gory, w lewej trzyma ksil\zk~. Poznanska kptla.

* Piotr sw, z kluczami na dol spuszczoueml, w prawej rece po za soba , II Pawel sw. w prawo twa)'~i\r podpierajacy si~ mieczem golym. Kamieniecka kptia.

Pnie trzy z ukosa z prawa na lewo, jedeu pod drugim, takiei w hehnie, Zakrzewski von Felden.

Pocbodnia gorejaca w prawo nachylona, 11a helmic trzy pi6ra. Brant.

Podkowa barkiem do dolu, ocelarni do gory, w srodku krzyz kawalerski, nad helmem takiZ krzyz, nad nim jastrzab' w prawo z podkowa herbowa W szponacho Jastrz~biec II.

Podkowa barkiem do dolu, ocelami do gory, w srodku jej krzyz kawalerski, nad krzyzem gwiazda szesciograuiasta, nad belmem jastrzab' w prawo z podkowa, z krzyzem W szponach. Jastrz~biec III.

Podkowa barkiem do dolu, ocelami do gory, w srodku jej krzyz kawalerski, u gory dwa dzwonki obok siebie, nad hehuem jastrzab' w prawo , z podkowq z krzyzem w szponach, Jastrzfgblec IV.

Podkowa barkiem do dolu, ocelami do gory, w srodku niej dwa ka walerskie krzyse, nad hehnem jastrzab' w prawo z taka:i podkowa w szponach. - Jastrzfg-

biee v. .

Po.dkowa barkiem do gory, ocelami do dolu, Dad barkiem krzyz ka walerski, U ocel6w d wie strzaly, prawa ostrzem na dol, lewa

- 39

ostrzem w g6r~, w lewo skosnie skierowane , nad hehnem jastrzab' w prawo z podkowa w dzi6bie. Jastrz~biec VI.

Podkowa barkiem do dolu, oeelami do gory, w srodku jej strzaIa ostzem do gory, nad hehnem jastrzab' z takqz podkowa wszponacho Jastrz~biec VIII.

Podkowa barkiem do dolu, ocelami do gory, w srodku jej dwie strzaly ostrzem do g6ry na krzyz, nad hehnem jastrzqb' w prawo, z takl\z podkowa w szponaeh. Jastrzilbiec IX.

Podkowa barkiem do dohi, ocelami do gllry, w srodku jej krzyz, nad korona jastrzab' W prawo, z tak'lz podkowa w szponach. Jastrz~biec X, 1788.

Podkowa barkiem do dolu, ocelami do g6ry, w srodku jej krzyz kawalerski, nad hehnemjastrzab' w pra WO, z pierscieniem wdziobie. Jastrz~bieo XI.

* Podkowa barkiem do dolu, ocelami do gory, w jej srodku krzyz kawalerski, II pek liktorski (fasces) z zarzuconym wiericem, nad pekiem gwiazda szesciograniasta, - Dad helmem jastrzab' w prawo, pek Iiktorski z wiencern w szponach trzymajacy. - Jastrz~bczyk Zielinski ego 1841.

Podk.owa barkiem do gory, na barku i na ocelach trzy krzyze, nil. trzech ramionach przekrzyzowane, Dad hclmcm pol lwa w lewo, z pekiem liktorskim w Iapach. - nt!,browka Morawskiego 1839.

Podkowa barkiem do gory, na barku i w podkowie krzyz ka walerski, nad helmem korona, Bo~ zawola II, 1786,

Podk.owa barkiem do gory) na barku krzyz kawalerski, nad krzyzem kruk w prawo z pierscieniem w dziobie, pod podkowa balk t nad hehncm pi~c pior

strusich. (lzarnowron Fijalkow· skiego 1840.

* Podkowa barkiem do gOl'J, nad ni~ miecz koncem do gory, II kf\ty dwa ze soba zwiazane tworz~ pi~c rogow, nad wierzchnim lilja, IIllilje dwie, jedua do doIu druga do gory ze soba zwiazane, IV trzy wreby jeden pod drugim. Kozinski.

Podkowa barkiem do gory, nad ni~ strzala ostrzem do gory, pod ostrzem krzyz, po rogach dwa krzyayki. Montowt.

Podkowa barkiem do gory, nad nia u gory krzyz i takiei dwa krzyze przy ocelach, nad hehnem piQC pial' strusich. D~browa II.

Podkowa barkiem do gory, na niej p6ltrzecia krzyza, z lewej brak ramienia, na hehnie trzy strusie pi6ra. Puchala.

Podkowa barkiem do gory, na jej wierzchu krzyz, w podkowie 01'la noga, Dad hehnem trzy piora, Bialoskurski.

Podkowa barkiem do gory, w srodku jej gwiazda, nad nia trzy strusie piora, obok dwie gwiazdy, nad hehnem trzy piora strusie Gutakowski.

Podkowa barkiem do gory, w srodku jej krzyz kawalerski , nad barkiem krzyz poltoraczny, prawego dolnego ramienia brak, nad krzysem noga zbrojna w kolanie zgieta, stopa ·ku goruemu katowi tarczy skierowana, nad hehnem jastrzab' w prawo , z podkowa z krzyzem w szponacho Jastrz~bieo VII.

Podkowa z ufnalami, barkiem do dolu, w srodku jej krzyz. nad nad nim strzala, nad hehnem pi~c pior. Bialynia.

Podkowa z ufnalami barkiem do dolu, w jej srodku krzyz kawalerski, nad hehnem strsala dworna poprzeczuemi lisciaml ozdobiona. Beba 1591.

- 40

Podkowa z ufnalami barkiem do dolu, w jej srodku krzyz kawalerski, nad korona jastrzab' w prawo, w szponach takaz podkowa. Jastrz~biec , Boleszczyc, Dolesty, I.azauki, Kudbrzyn, Kaniowo.

Podkowa z ufnalami barkiem do dolu, w srodku i nad nia.: krzyzyki, pod podkowa ksiftzyc niepelny, na hehnie trzy piora.Boza-wola l

Podkowa z ufnlami barkiem do dolu, w srodkn ksi~zyc niepelny. Domaradzki II.

Podkowa z ufnalami barkiem do dolu, w srodku jej ksiqzyc niepelny rogami do gory, nad helIDem orle skrzydlo, a przez nie strzala. Zatajony miesitlc.

Podkowa z nfnalami barkiem do gory, koncami do dolu, w srodku krzyz. - Sk.oki m.

Podkowa z ufnalami barkiem do gory, nad nia.: kawalerski krzyz, po bokach strzaly zelezcami na dol, u gory nieeo rozdarte , w helmie lew w pra wo w koronie podniosiony z mieczem.I.ada.

Podk.owa z ufnalami barkiem do gory, nad nia.: krzyz kawalerski. Filipowioz.

Podkowa z ufnalami barkiem do gory, nad nia krzyz kawalerski, obok z prawej strony przez podkowe przechodzl strzala ostrzem do dolu, Nestorowicz.

Podkowa z ufnalami barkiem do gory stojaca, nad nia krzyz kawalerski, w helmie chart do polowy wyskakujacy, (u Paproc, w lewo) wobrozy i smyczy, z k?D.cem zakreconym w prawo. Pobog.

Pod1towa z ufnalami barkiem do gory, nad lli~ krzyz kawalerski, w srodku jej gwiazda. - Baraburda.

Pod1towa z ufnalami barkiem do

gory, nad nia krzyz kawalerski z lewej strony nad koncem , strzala przechodzi przez podkoW((, ostrzem do gory, od lewej ku prawej stronie. Toloezko.

Podkowa z ufnalami barkiem do gory, nad ni~ krzyz, obok strzaIa ostrzcm do gory, i strzala takaz tylko zamiast ostrza rozdarta na koronie, pol I wa w koronie w lewo , ogon zadarty, w lapie miecz. Lada.

Podkowa bez ufnali barkiem do dolu, nad nia.: krzyz. takiez dwa przy ocelaeh na dole, na helmie skrzydlo orle, przestrselone

~rzal~ od lewej na prawo. n",. ~wa.

Podkowa z ufnalami barkiem do gory, nad niq miecz koncem do gory. - Koilenskl, Kollenozyk, Zdan.

Podkowa z ufn al ami barkiem do gory, nad nia strzala ostrzem do gory Petelczyo.

Podkowa z ufnalami barkiem do gory, nad nia strzala ostrzem do gory, pod ostrzem dwa krzyze. Medeksza.

Podkowa z ufnalami barkiem do gory, na niej kruk w prawo, z pierscieniem w dziobie, obok z pra wej strony strzala ostrzem do dolu z lewcj zas ostrzem do gory, nad helm em kruk, Rosinlee.

Podkowa z ufnalami barkiem do gory na niej krzyz, na nim kruk wspiety do lotu w prawo, trzyrna pierscien w dzlobie, w helmie takiz kruk. Slepowron.

Podkowa z ufnalami barkiem do gory, na niej krzyz, przez praw3t czqsc podkowy wyzej ocela przechodzi strzala zelezcem na prawo, W· helmie trzy strusie pi6ra. Szeptycki.

Podk.owa z ufnalami barkiem do gory, przez jej srodek od dolu

- 41

do g{ny przechodzi strzala 0- strzem do gory. Sz.yrma.

Podkowa z ufnalami barkiem do gOl'Y, przez ktor~ dwie strzaly zlozone w ksztaloic X zelezcami do gory. Susz.ynski.

Podkowa z ufnalami, do gory barkieru , przez ktory przechodzi koniec miecza rekojescia na dol, w hehnie ode skrzydlo przeszyte strzal~ z lewa na prawo. Zagloba, Zagroba.

Podkowa z ufualami barkiem do gory, przez ui~ dwic strzaly na krzyz zlozone do gory. - Dn~ bina.

Podkowa z ufnalami barkiem do gory, przez niq klucz w poprzek zebami w lewo, nad helmem trzy strusie piora. - Po~ kora.

Podkowa z ufnalami barkiem do gory, przez srodek od gory do dolu strsala, ostrzem do dolu, Bornatowioz.

* Podkowa z ufnalami barkiem do gory, II toper ostrzem w praWO, III krzyz rownoramienny I pod lewem ramieniem W gloska, IV pas rycerski, na nim strzala ostrzem w pm woo Ozer .. ski n.

Podkowa z ufnalami barkiem do gory, w polowie przecina j~ miecz, przez srodek przechodzi strzala ostrzom do gory, po jej bokach z podkowy wychodza dwie palmy. Bratkowski.

* Podkowa z ufnalami barkiem do gory, w srodku jej gwiazda szeeciograniasta , nad podkowa poltora krzyza, prawego ramienia dolnego brak, Nagody, Prns III z gwiazdlJ;.

Podkowa z ufnalami barkiem do gory, w srodku jej krzyz kawalerski, nad nia z prawej i lewej strony obok rogow trzy gwiazdy, z lewej strony obok

gwiazdy strzala ostrzem do gory w Iewo pochylona. Zabka.

Podkowa z ufnalami barkiem do gory, w srodku jej strzala 0- strzem do gory, u dohi rozdarta i poltora krzyza. Jacyna.

Podkowa z ufnalami barkiem do gory, w srodku i nad ni~ krzyz ka walerski, nad helmem trzy strusie piora. Lubicz.

* Podkowa z ufnalami barkiem do gory, w srodku krzyZ. kzwalerski, II brog wywrocony zupelnie do gory, III roza 0 pieciu listkacb, IV binda, w kolo konce na krzyz u gory. Wierzoha· czewski m. n.

Podkowa z ufnalami barkiem do gory, w srodku krzyz ka walerski, nad podkowa takiZ bez prawego ramienia, nad helm em pi'tc pior. Krzywda.

Podkowa z ufnalami bar.kiem do gory, w srodku niej k~yz. kawalerski, w hehnie skrzydlo orIe. T~pa podkowa.

Podkowa z ufnalami burkiem do gory, w srodku niej strzala. 0- strzem na dol, przez srodek podkowy od prawej strony miecz przechodzi, na hehnie ogon pawi (na Litwie zamiast ogona skrzydlo), lfiezgoda.

Podkowa z ufnalami barkiem do gory, w srodku strzala zelezcern do gory, na helmie trzy strusie piora. - Rudnica albo

Nast~p. "

Podkowa z ufnalami barkiem do gory, ze srodka wychodzi strzaIa ostrzem do dolu, nad podkowa krzyz, na helmie skrzydlo sepie przestrzelone - DoI~ga.

Podkowy trzy biale, grzbietem do siebie, nad niemi miecz z rekojescia u gory, nad hehnem

reka z mieczem. Belina. "

PodkOWY trzy w tr6jkf\:t barkami, do srodka na srodkowej miecz

6

ostrzem na dol, nad nim sowa wprawo, nad hehnem reka zbroj- , na w prawo. Belina III.

Podkowy trzy w trojk~t bark ami do srodka, na srodkowej miecz ostrzem na dol, nad hehnem w prawo kruk z wniesionemi skrzydlami i pierscieniem w dziobie. Belina II.

*Pol siedm rownoleglych, biale i czarne i t. d., II pol siedm rownoleglych czarne i biale. - Klejnfeld.

Pol. cztery na ksztalt kraty, nad hehnem trzy piora. - Ka .. ~~ga.

* Pola d wa ukosem od pra we go boku na lewy naklonione, w rowni od siebie odlegle, II dwie kule dzialowe, HI jedna kula dzialowa, - nad hehuem panna w wiencu, w prawej rece wieniec trzymajaca. Alemanni.

* Pola trzy czarne i biale od gory do dolu, IT na przeciw tychze po trzy gwiazdy- - S,dec .. ka z.

* Pola trzy czarne i bialeod gory do dohi, 11 naprzeciw tych po trzy gwiazdy. Sandomierskie wdztwo.

Pola trzy czarne, trzy biale wzdruz tarczy, srodkiem pas rycerski,

Radla trzy koficami do gory (2 i 1), w hehnie trzy strusie piora, - Wilczewski v. Trzy radla, Pszaradl.

Radwan czyli ehoragiew' koscielna , w miejsce poly sredniej strzala zelezcem na dol, u gory rozdarta, nad helm em ptak w prawo stojacy, w pysku pierscien, :Krzyczewski.,

Rak nogami do gory, takiZ w helmie. Warnla.

42

nad hehnem trzy piora strusie, Nabram, Waldorft', Wr~by.

* Pole blekitne, II czerwone, III biale. Breza.

* Pole czerwone, II biale, III czerwone, - nad korona kolpak z rysiemi wylogami. Giersztorf.

* Pole czyste, II ogon orli pneszyty strzala, naklania sie w lewoo Niemczyk II.

Pole na ksztalt rzeki w polowie tarczy, na hehnie reka zbrojna z mieczem. - K.otwicz, Pochner, Strzalyn.

* Pole prozne, II mur ° siedmiu rzedach, na wierzchu dwa stopnie prozne, - Had hehnem choragiew', Mlw.

* Ptak z podniesionemi skrzydlami w prawo, stoi na pienku, II trzy kule w trojkl\t zlozone (2 i 1), III jak II, IV jak I, - nad korona bawole rogi szachowane, miedzy niemi takiz ptak. Fichauser.

Ptakl d wa bez skrzydel i n6g, odwrocone od siebie glowami,

"'_i{(dzy niemi trzy pasy jeden pod drugim, nad hehnem murzyn, w prawej rttce oszczep trzymajacy zelezcem na dol. Meldzynski.

R.

Raml~ prawe w prawo obrocone, w reku koronka, Had helmem pol ezlowieka z broda bez czapki, rece zlozone, a na nich kotonka. Kremer.

Rami~ prawc w prawo obrocone, w stal okute, W reku koronka, nad helm em pol czlowieka z wlosami, broda , bez czapki, rece z}ozone, na nich koronka, Bet· man.

Raml!zbrojne z mieczem w pra-

wo wyehodzaee Z obloku, nad helmem takiez w lewo bez 0- bloku. Pogoni8.

Rami~ z mieczem w reku wychodzi z korony obrocone na prawo, toz samo nad hehnem. - Brandys.

Ratusz miejski z wiez~ zegarowa u gory. )foslna m.

Ratusz z brama rozwarta i d worna balustradami po bokach, - Znin m.

R'Ace dwie ludzkie do gory trzymajace jablko, w hehnie trzy strusie piora. Piestntk.

;R~ce d wie zbrojne w ramionach zlacaone, z palaszami ku sobie zwrocone , miedzy ramionami pcltora krzyza, lewego dolnego ramienia brak u gory, . ksi'(zyc a nad nim gwiazda, nad helmem korona, Bronislaw 1812.

R'Aka ludzka roslosona dlonia 0- br6cona. I.abtszyn m.

R~1ta od ramienia z gory do dolu uzbrojona niemal po Iokiec, trzyrna dwa gwozdzie czyli trabki, przcz nia w poprzek tarczy li-nija, w hehnie cztery strusie piora, Szarlinski. -

R4611.a w lewo trsymajaca strzal'( ostrzem w gor~, nad Iokeiem krzyz ka walerski, pod lokciem ksi~iyc rogami w pra wo, nad helmem pi~c pior strusich. BontaDt 1785.

R~ka w prawo, trzymajaca dwie strzaly na krzyz, ostrzem do dolu, miedzy atrzalami u gory pi~c gwiazd szeaciograniastych (3 i 2), nad tarczi\ trzy piora strusie. Brzucbowiec1l.i.

R~ka zbrojna a w niej kits, nad hehnem to samo. Kita.

Rtka zbrojna kite trzymajaca w prawo, to samo nad hehnem, Itrzyold.

R~ka zbrojna trzymaj~ca krzyz.B~ka III.

43

Rtka z broj no. trzymaji\co. trzy strzaly do dolu. R4lka II.

R~ka zbrojna w Iokciu, przeszyta od gory do dohi strzo.l1\ ostrzem. R4lka I.

R'Aka zbrojna w prawo Z rnieczem do gory, na koncu tego glowa cztowieka, w hehnie trzy piora strusie. Terebesz.

R~ka zbrojna w prawo z pierscieniem, nad helmem panna w koronie, trzymajace w prawej rece pierscien, Lewalt.

R~ka zbrojna w prawo, trzymajaco. miecz podniesiony. - Rt6- ka IV.

R~ka zbrojna w prawo zwrocona, gal~z oliwna 0 siedmiu lisciach i pieciu jagodach trzymajaca, Dad hehnem trzy piora strusie, pod t~rczae godlo: NESCIA FALLIE VITA. Gorawin Garszynskieg 841.

Rt6ka zbrojna z mieczem do ciecia w prawo, nad nif\ i pod nia.: dwa pienki, 0 czterech sekach. Bysiewioz 1779.

R46ka zbrojna z palaszem do ciecia w pro. wo, pod nia pol szachownicy, nad helmem skosnie w prawo choragiew' a na niej gloska L. Bukowczyk 1794.

Rtka z pochodnia gorejaca w lewo, niedaleko od kostki strzala przeszyta, w hehnie d wie wieze z dwoma oknami , po bokach Z okien choragwie, - PoIota.

* Rog bawoli w prawo nachylony, II jeleni rog w lewo. - KOlinski.

Rog jeleni do gory stojaey, obok skrzydlo sepie, nad helmem trzy piora strusie. Dzialo5za.

Rog jeleni miedzy trzema trabami mysliwskietni, u gory nad tar-

cza : 1683. Obrzycko m. -

Rog jeleni, obok bawoli, rniedzy niemi mieez ostrzem do dolu, U

- 44

kt6rego w miejscu rekojesci dwa ze. Turski.

Hog jeleni 0 cztereoh sekach, na hehnie takiZ rog. Bibersztejn.

* Hog jeleni w prawo nachylony, II rog bawoli w lewo nachylony, - nad korona takies d wa rogi od wrotnie. Rogala.

Rogi jelenie dwa, do gory koncami, nad hehnem takie:! rogi, mif(dzy niemi panna w koronie a Donau.

* Hogi jeleni i baw oli , II bogini sprawiedliwosci z mieczem i wag~, nad hehnem dwa rogi. Bodziec Rogalskiego 1843.

* Hogi jeleni i bawoli, II i III po trzy wstegi w lewo, IV rogi jQleni i bawoli, nad hehnem takiei dwa rogi. - Hasselquist

• 1807.

Rogi jelenie trzy, dwa po bokach trzeci u gory, nad helmem trzy piora, strusie. 8 cblichtlDg.

Rohatyna ostrzami do gory z jed~ wabna strefa , na niej w polowie dwie strzaly na krzyz, 0- strzami do gory, nad korona

dwa orle skrzydla jedno na drugiem. Rembowskl.

Roz pi~c (2 i 1, 2) na hehnie pawi ogon. Ramult.

Roza 0 pieciu listkach, takas w helmie. Poraj.

Ritza ssesciolistna. Wrzesnia m. Ritia w srodku, kolo niej trzy sierpy, w helmie pi~c pior strusich, Ro1a.

Roia zwyczajna, nad tareza glowka aniolka ze skrzydlami, obok: 1424. fordon m.

Roie d wie. - Dwie Roze.

Ritze d wie, miedzy niemi czysty pas rycerski. Radomski.

* Ritze trzy (1 i 2), IT czyste po- 11, przez srodek d woch tarcz ryba w prawo, nad helmem trzy galllzki rozy z kwiatami. Jazgarek 1791.

AoiQ trzy, dwie na spodzie jedna

na gorze, pod temi w poprzek rzeka plynaca, pod nia dwa kawalerskie krzyze obok siebie, w helmie trzy strusie piora. - Pr'!tnick.l.

Ritze trzy jedna obok drugiej wszerz tarczy, pod niemi po trzy haki w d woch belkach [edna pod d. rugae , w helmie trzy strusie pi ora. WeJoher.

Raze trzy na gal~zkach jednego krzaku, nad hehnem trzy piora, Koziczkowskl.

Roze trzy podle siebie rzqdem. na pasie ukosnie na tarczy polosonym , nad tarcz~ pol aniola ze skrzydlami, obok tarczy na wstedze A. P. - Murowana GosH .. na m.

Raze trzy w pasie, z prawa do gory na lewo, pod pasem kozy w biegu w prawo, w hehnie pol kozy stojacej w prawo, po bokach skrzydla, Szembelt.

Roze trzy W trojk~t (2 i 1), nad hehnem dwa orle skrzydla , miedzy niemi roze, - Brlnoken 1818.

Rnszt zelazny wywrocony. Jara· czewo m.

Rnty trzy krzaki obok siebie, to samo w hehnie. przewoski.

Ryb&glowBt w pra WO, nad nia kol4Ifa- szlachecka. Koropow m.

Ryba od lewej ku prawej stronie pyskiem w pra wo, nad nia gloski B, S. Sabinns 1556, m n.

* Ryba stojaca do gory od pra wej ku lewej stronie, nad ni~ i pod nia dwie roze, II trzy roze z jednej gal~zki wychodzaco, - nad korona trzy roze oddzielnie. Mars al bo Noga.

* Ryba z lew a na pra wo do gory pyskiem, II kotwica na niej kl'Zyz. Rottermnndt m. D.

Ryba :iolta do karasia podobna w lewo, na hehnie pi~c pi6r. Glanbioz.

- 45

Ryby dwie glowami do g()ry, miedzy niemi Iinja od gl)ry tarczy do dolu, na hehnie pit(c strusich pior. Wadwicz.

Ryby jedna nad druga, gorna glowa w prawo, dolna glowa w lewo, nad helm em pol ryby glow~ do gory. Ftsehen.

*Ryby po] od glowy w gOl'~" II Iabedz w prawo idacy, III Slepowron, pas od prawej ku lewej od dolu do gory, na nim trzy roie. - Baloerowicz 1690 m. n.

Rys biesacy w prawo, glowa na lewo w koronie, nad hehnem trzy lilje, na srodkowej gwiazda. B~k.owsk.l, 8ys.

Rzelr.a do ktorej trzy golebie zlatuj~ pic wode. Badomys~

Rzeka od gory do dolu, oa. prawej ku lewej stronie, po obu jej stronach po jcduej rozy, na hehnie trzy piora kogucie. zetynlan.

Rzeka od g6ry do dohi w ksztalcie gloski S, nad nia krzyz kawalerski, w helmie pol niedzwiedsia pomiedzy d worna trabarni rnysliwskiemi, u ktorych po cztery dzwouki, Sreniawa.

Rzeka od gory do dolu plynaca, w ksztalcie gloski S, w hchnie pol niedzwiedzia miedzy dworna trabami mysliwskiemi, u ktorych po cztery dzwonki. - Sreniawa II, Druzyna.

Rzeka od gory do dohi, od prawej ku lewej stronie w ksztalcie od wrotuej gloski S, u gory krzyz ka walerski, uad he hnem

s. gloska, przechodzaca przez d wa pols poprzecznie rowno przedzielone, w goruem polu dwie rote, w dolnem [edna ogonem

dwie tr~by mysliwskie, obok po eatery dzwonki. Kmita.

Rzeka przechodzaca 'W srod piaskow. Olhopolski pwt.

Rzeka wygi~ta w ksstalcie gloski S odwrotnej, nad lllll u gory krzyz rownoramienny. Rynarzewo m.

Rzeki dwie biale z gory 11a dol plynace, miedzy niemi miecz 0- tluczony rekojescia do gory, na hehnie trzy piora strusie, Ko .. pasina.

Rzeki dwie, nad niemi ksi~zyc 1'0- gami do gory, drugi na dol 1'0- gami styka si~ z pierwszym, w srodku nich krzyz bez prawego rumienia , na helmie pi~c strusich pior. - Wukry, Uohry, Vhale, Edele, Mokogi.

* Rzelr.i trzy na ukos w gor~ idace, II klucz , - nad hehuem dwa klucze na krzyz zlozolle, obok dwa orle skrzydla. - 0 .. sten.

Rzekl trzy, pod niemi ksiltzyc niepelny, barkiem do dolu rogami do gory, na behnie psia glowa w koronie. Korytenski.

Rzekl trzy rownolegle w szerz tarczy, nad niemi szesciopromienna gwiazda, nad helmem strusie piora, Trzy nekt, Kona .. rzewskl.

Rzekl trzy w szerz idace rownolegle, na najwyzszej lew wyskakujqcy w lewo, ogon zadarty, pysk rozwarty, jezyk wywieszony, w koronie lew stoj~cy w prawoo Gissa I.

s.

g loski S zamkuieta, uad hclmern gloska S. - Alexwange 152&.

Salamandra w lewo, W O&,lllll.

w helmie pawi ogon. - Sala· mandra.

Sam.son rozdzierajacy lwu paszcz~, lew w prawo, lewa nogll Samsona przygnieciony, w hehnie trzy piora, Samson Watta.

* Schody 0 czterech stopniach, II i III d wa trojzeby na krzyz, zebami w gor~, IV okrl\gle zwierciadlo, V orzel w pra wo z maIq tarcza na piersiach, na kt6rej dzban z obreczami i uchem w lewo (Guten), - nad tareza trzy hehny, nad pierwszym pol psa z glowq w lewo bez nog 0 d woch skrzydlach, W obrosy Z okrag+em zwierciadlem na piersiach, nad drugim helmem rog mysliwski zawieszony na kolurnnie, na d woch schodach stojaey i trzema strusiemi piorami uwienczony, nad trzecim dwa skrzydla orle. But· ler II.

Serea dwa, jedno obok drugiego na postumencie stojace, strzal~ od prawej ku lewej stronie, oba na wskros przeszyte, zelezce widoczne z lewej. a piora strusie z prawej, nad hehnem pi6ro strusie. Sawur.

Serea d wa obok siebie na misie, strzalll od prawej strony przeszyte, na hehnie trzy piora. - Przyjaeiel I.

Seree ludzkie, nad hehnem trzy galaski, Trzeciak 1671.

Serce ludzkie na misie, z gory lewego boku na dol przeszyte strzula, na helrnie pi~c piol'.PrzyJaclel II.

Seree ludzkie strzal~ przcszyte z gory do dolu, od lewej ku prawej stronie, pole czerwone, nad korona trzy piora strusie. Akszak, Kara, Obrona.

Sereo, na niem gwiazda szesciopromienista otoczona gal~zkami oliwnemi, nad hehnem pi~c pior

- 46

strusich, na nich gwiazda. Mllydar.

Seree, na niem w srodku krzyz kawalerski, obok z prawej strony gwiazda, z lewej ksi~iyc niepehiy barkiem w lewo, nad sercern choragiew'. - Baturyn m. 1692.

Scree szachowane. Twardost.

~ Sierpy trzy, dwa koncami w gore, a trzeci na dol, zl~czone w rozy, II krzyz kawalerski w srodku podkowy, barkiem do dolu a rogami do gory, III binda w kolo zwiazana koncami w dol, IV rog b~woli i rog jeleni sekami w lewo, - nad ko-

. .

rona cztery helmy, nad pierw-:

szym miedzy rogami jelenie~i panna z przepaska , na glowie rekami trzyma rogi, uad drugim pice pior strusich, nad trzecim jastrzab' w prawo trzymajacy w szponach prawej nogi podkowe z krzyzem, nad czwartym rog bawoli i jeleni. Lubienieckich 1783.

Sierpy trzy jeden obok drugiego, wszystkie ostrzem w lewo, do gory koncami, reka Z obloku wystajaca trzyma je. S~erpy.

Sierpy trzy toporzyskami zlacsone w jednem miejscu, na helmie trzy piora. I.roJo.

Skrzydla dwa obok siebie rozpiete, jedno :uYlewo, drugie na pra woo DanfY§'"zek I.

* Skrzydla d wa obok siebie rozpiete, jedno na lewo drugie na prawn, pola czarne i biale, II miecz ostrzem do gory, obok maczuga, III jak II, IV jak 1. Dantyszek 11.

Skrzydla d wa stulone, barkami 0- ba na lewo, przez nie balka rowno z niemi, nad hehnem 0- soba w koronie po kolana, opasana, bez rak, rekawy jednak sa widoczne, suknia szachowa-

.

na. Polenoz,

- 47 -

Skrzydla sepie barkiem W lewo, przy niem noga ptasia, w helmie trzy piora, Topacz.

* Skrzydlo do gory wyciagniete, krzyz kawalerski bez prawego rarnienia , II pol ksi~zyca, - nad korona trzy piora Gieysz.

* Skrzydlo orle czarue, II biale, obadwa od barku na dole do gory rozoiagnioue , - w hehnie skrzydlo jedno biale. - Kryger.

* Skrzydlo orle do gory wzuiesione, 1I trzy piramidy,- nad hehnem trzy piora, Bajdensztein.

* Skrzydlo orle podniesione, II gwiazda, pod nia krzyz, na helmie orle skrzydlo. Isiora.

Skrzydlo orle w prawo barkiem na polu. Bajsynski pwt.

* Sledzt dwa glOwkami na krzyz polozone , u gory i u dohi gwiazda, II korab' na mol'ZU,nad hehnem trzy piora strusie. Wodanowski 1791.

Sion stojacy w lewo, z tl'~b1\ podniesiona. Sion.

Sionoe. Sionee.

SloDee, nad niem u gory. krzyz.

Kamienieek.i pwt. 1801.

Sionee, na niem u gory krzyz, na ktorego ramionaeh przy koncu wreby. Iwanicki.

Sionce, w hebnie trzy piora _strusie. Maszkowski.

Sionce W promieniach, Ostrowski m. n. 1810.

Sionee w promieniach. Podolskie wdztwo.

Slop kamienny, nad uim wierzch baszty, nad helmem pi~c pior strusich. Roch II.

Slup kamienny, u gory korona, nad helmem to samo, Kolumna. Roch I, Pierzchala.

Slap prosty r6wno stojacy, W oko- 10 napis: 3HAK BOIICKA ErO l\PK B 3AlIOPOUKOrO. Za· poroie 1857.

Siup wzdlui. tarczy, w hehnie trzy piora strusie. Kotwio II.

Slupy trzy prostopadle stojace, u gory zlaczone balkiem, nad srednim strzala ostrzem do gory. Solokoj, Paszk.iewicz.

* Smok w gOftt lbem, II trzy balki z ukosa z prawej ku lewej stronie na dol, - w helrnie trzy strusie piora Trach.

Snop pszenicy stojacy na scierni, Taraszeza m. 1801.

Sno.p W okolo ktorego wij~cy sie w~z, nad helmem trzy piora strusie, - Bieniewieo Brunweja 1845.

Snop zboza d wa razy swiaaany, u gory kilka ktosow. - Snop WaZGw.

Snopek jeczmienia opasany wst~g~, trzy liscie, Janusowioz.

Sosna o trzech wierzchach, nad helrnem milz zbrojny z tak~z sosna w prawej rece, (pi~c korzeni u Paprockiego). Godzlemba, Trzy sesnle,

Sosny trzy na jednym pniu z pieciu korzeniami , nad helmem bandy rozpuszczolle. - Baby 1487.

Sowa dziobem na prawo, skrzydla podniesione, stoi na pienku o dwoch sekach. Bartlhiski.

. Sowa siedz~ca na murze, nad 80- w~ gwiazda szeseiograniasta , nad hehnem w wiencu dwie ga~ l~zki palmowe na krzyz. Deleniec lVoelke 1844.

Sowa stojaca w lewo. Sowa. Sowa stojaca w prawo. - BUeztna.

Sowa w prawo na pienku ·stoi, skrzydla podniesione, na helmie pi~c pier strusich. Ozarlhiski.

Srok.a w prawo 113. galazce siedzi.

Roehcieki, Srocznik.

Stopnie trzy ze skaly, 11a nich gloska T, na rogach bochenki chleba utkwione, nad hehnem

- 48 -

pi~c pior strnsich. Kornie, Blo .. hoslaw Rospody, Bies.

Straznica majaca u dolu brame o~ twarta , a nad ni'l na tarczy orzel jednoglowy w prawo obrocony. Witkowo m.

Strefa od gory do dolu, od lewej ku prawej stronie, na niej strza- 1:a ostrzem do gory, nad koro- 111\ glowa ogara. Belt.

Strusich pior siedm, nad hehnem to sarno. - Mniszech, Konczyc, Siempior.

Strzal pek ostrzami do gory w polowie zwiazany wst~g~, nad helmem ogon pa wi. Tuzin strzal.

Strzala bez ostrza zlamana, u gory nakrzywiona na prawy bok, a u dolu na lewy, przez polow~ przechodzi linja. Odynleo JII, Burba.

Strzala na d woje rozdarta ulosona na ksztalt gloski X, druga przez srodek od dohi, na helmie trzy piora. Komoniaka.

Strzata od konca rozdarta, od zeIaza szpic zlamany i zakrzywiony z lewej strony, przez strzalEt krzyz srodkiem, miedsy rozdartemi koncami osm , na hehnie pi((c pi6r. Baworowskl.

Strzala ostrzem do dohi bez pior, u dolu jelee, w srodku krzyz, w hehnie trzy strusie piora. - Siekierz.

Strzala ostrzem do d wiema Iiljami , druga strzara. -

dolu miedzy przez helm Blacha, Bud ..

wicz.

Strzala ostrzem do dolu na d woch tr.ojk~tach, na niejd wa krzyie, w koronie pawi ogon. stelobot.

Strzala piorami do gory, ostrzem rozcietem do dolu, od pra wej ku lewej stronie. Kozubek.

Strzala ostrzem do dolu oparta na haku, w hehnie trzy strusie piora. Sielawa,

Strzala ostrzem do dolu stojaca miedzy dwoma blank ami, w helmie reka w zbroi do gory wzniesiona, a w niej dzida ostrzem w lewo. Natarcz.

Strzala ostrzem do dolu, u gory rozdarta nad skul1\ 0 trzech wierzcholkach, nad koroua 1'0- gami do gory. Aehmat 1751:

* Strzata ostrzem do gory, drzewce u dolu rozplatane na d wa kawalki, w· polowie przeciete linjq, II gryf wspiety w prawo, z mieczem podniesionym, w prawej h1 pie,- na hehnie pol gryfa z mieczem. Chodkiewicz.

Strzata ostrzem do gory, kolo ktorej w~z okreeony glowa do dolu, obok trzy grzyby. - Baj .. buza.

Strzala ostrzem do gory, konee rozdarte i zagiete w ksztalcie gloski S, na okolo w~z ogon swoj w pysku trzymajacy, Szy~ dtowieck.i.

Strzala ostrzem do gory, koniec rozczepiony i na dwie strony wygiEtty tworzac kotwice , na koncach dwie gwiazdy. - Bir~ kut.

Strzala ostrzem do gory, koniec rozczepiony, po bokach dwie gwiazdy. Dolhiski.

Strzata ostrzem do gory, koniec rozczepiony, pod ostrzem dwa krzyze, Wank.owicz.

Strzala ostrzem do gory, koniec rozczepiony, pod ostrzem krzyz, obok z prawej strony gwiazda, z lewej ksi~zyc niepelny bar-

kiero w lewo, Dzedzel.

Strzala ostrzem do gory, koniec rozczepiony, pod ostrzem krzyi, po bokach dwie gwiazdy. Wol· kowicz.

Strzala ostrzem do gory, koniec rozczepiony, pod ostrzem pol krzyza z lewej strony. Dolsld.

Strzala ostrzem do gory, koniec

rozdarty t W nim parka, pod 0- strzem dwa krzyze. Pnk.szta.

Stuala ostrzem do gory, nad helmem reka zbrojna z mieczem do ciecia w prawo. Azulewicz 1768.

Strzala ostrzem do gory, nad nia gwiazda, w polowie krzyz u dolu zlamany, nad helmem pi~c pier strusich, Odynieo II.

Strzala ostrzem do gory, na helmie skrzydlo orIe, na niem takaz strsala, Troska.

Stuala ostrzcm do gory, na lowo ksi~iyc niepelny, na prawo gwiazda osmiograniasta. - Anenta.

Strzala ostrzem do g6ry, na niej dwa balki, or:iera siq z prawej strony n30 troj kacie, z lewej na rownoramiennym ){fzyzu. Sabastyanowicz 1648.

Strzala ostrzem do gory, na niej dwa krzyie, obok z lewej strony pochyla szabla jelcem do gory. Samsonowski.

Strzala ostrzem do gory, na niej ttzy krzyie. Makarowioz, lIakarowskloh

Strzala ostrzem do gory, obok tej dwie gwiazdy dote w polu blqkitnem , W helmie zas kruk, w dziobie pierscien brylantowy trzyrnajacy. Werona.

Strzala ostrzem do gory, opiera siq na kuli ziemskicj, przez strzal~ przechodza d wa krzyze, nad koruna trzy piora, OkUll.

Strzala ostrzem do go gory, opiera si~ na podkowie barkiem do gory. nad korona dwie rece zbrojne w ramionach zlacsone, trzymajace podkowe, - Zboinski 1798.

Strzala ostrzem do g6ry, opiera siEt na pOl pierscleniu, nad korona dwie rece panienskie do

49

gory wyci~gniEtte. Ogono&yk., o. gone&yk, Pogonczyk, Powala.

Strzala ostrzem do gory, opiera sie na pol pierseieniu, pod 0- strzem dwa krzyze. - JaJdmowioz.

Strzala ostrzem do gory, opiera si~ na pol pierscieniu, pod 0- strzem krzy~. Koilcza.

Strzala ostrzem do gory, pi6rami na dol, na koricach ostrza dwa krzyze , u dolu d wa krzyze, nad koroua mitra. ._ Rozanski II.

Strzala ostrzern do gory, pod nia pol pierscieuia a nizej jeszcze r6.za, nad hebnern pi~c pior pawich strzal~ w pra wo przeszytych. Gnieszawa.

Strzala 0 dwoch zelezcach ostrzem do gory, pod nia trzy wreby, nad korona trzy piora, - Robiesz.

Stuala ostrzem do g~ry. pod 0- strzem dwa krzyse. 8wl rski.

Strzala ostrzein do gory, pod 0- strzem krzys. Tyminski.

Strsala ostrzem do gory, pod 0- strzem pol krzyza z lewej strony. Kosmowskl.

Strzala ostrzem do gory, pod 0- strzem trzy krzy~e. Mak.arewicz, Wasienoowioz.

Strzala ostrzem do gory, pod zelezcem dwa jelca jeden pod drugim, nad hehnem lis wyekaku. j3,:cy w lewo, - Lis, Bzur.,iMlo. ra, MUfla.

Stuala ostrzem do gory, przecina w srodku [ablko podtrzymywane przez d wie niedzwiedzie Iapy, nad hchnem skrzydlo sepie przeszyte strzala. Pnieynla.

Strzala ostrzem do gory, przez drzewce dwa wreby, II kotwica bez ucha, obok dwie gwiazdy, III poltora krzysa, z Iewej brak ramienia dolnego, O,ro m. D.

7

- 50

Strzala ostrzem do gory, przez dwa pasy rownolegte przechodzi, na helmie trzy piora, Blan-

kenstein. f

Slrzala stojaca ostrzem do gory, przez srodek jej krzyz, po bokach gwiazdy osrniopromienne, nad hehnem orIe skrzydro, na prawo strzal,\ przeszyte. Newlin.

* Strzala ostrzem do gory, u doIn na II zakonczona ogonem orlim, III baran w prawo na murawie, IV trzy miecze w jablku utkwione, V rzeka skosnie ku lewemu plynaca, na poczatku kt6rej krzyz kawalerski, VI binda w kolo zwiazane, koncami na dol, VII rzeka skosnie ku lewemu plynaca , VIII W gloska, IX rota, X trzy podkowy barkami do srodka, na dolnej utkwiony miecz, XI krzyz pod wojny u gory strzal~ zakonczony, XII toper ostrzem w prawo, XIIl krzyz poltoraczny, Iewego dolnego ramienia brak,nad korona trzy hehny, nad pierwszym i trzecim po trzy piora strusie, nad drugim panna z glow~ opasana miedzy dwoma je1eniemi rogami. Malachowskich 1804.

Strzala ostrzem do gory, u dohi rozcieta, w polowie przechodzi drzewce. Maszkowiec.

Strzala ostrzem do gory, u dolu rozdarta, nad rozdarciem wreb (krzyz), nad korona dwie palmy, po bokach d wa krzyze, a kolo nich po cztery male. K05ciesza II, MUoszewski.

Strzala ostrzem. do gory, w polowie dwa balki pod katem, koficami do dolu, pod strzalll trzy wreby, Alabis.

Strzala ostrzem do gory, w polowie drzewca rozdarta a kon-

ce na obie strony zakrzywione, nad hehnem ogon pawi z ta~z strzala, po bokach z dwoch koron d wie rece wychodza, w prawej krzyZ. ruski, w 1ewej miecz. PieniCJ;zek.

Strzata ostrzem do gory, w polowie drzewce rozdarte, a konce na obie ostrony zakrzywione, nad hehnem ogon pawi przeszyty tak,\z strzala, - Odrow'l;z.

Strzala ostrzem do gory, w polowie drzewce rozdarte, a koncc 1l:1 obie strony zakrzywione, nad tarcza dwa hehny, nad pierwszym skrzydlo orle w lewo z takl\z strzala jak w herbie, nad drugim piec pior strusieh. Milieckich 1783.

Strzala ostrzem do gory, w polowic krzyz, u dolu na prawy bok zlamana, nad helrnem pi~c pior strusich. Odyniec I.

Strzala ostrzem do gory, w polowie pierscien opiera sie na glosee W, na helrnic trzy piora strusio. Okmhiskl.

* Strzala ostrzem do gory, w polowie przeciata, koniec rozplstany pod katem ostrym, czesci zagiete, II gryf wspiety w praro, w Iapie miecz podniesiony, III bb~di w prawo stojacy, IV pogon zwyczajna, V trzy trzy wreby, - nad tarcza trzy hehny, nad pierwszym szesc pior pawich, nad drugim pol gryfa w pra wo z mieczem podniesionym w Iapie, nad trzecim labedz z podniesionemi skrsydlami w pra wo Ghodkiewiez III.

Strzala ostrzem do gory, w polowie przecieta wrebem, przez poIowc ktOrego od dolu do g4)ry, od lewej ku prawej stronie przecinajac , ostrze prawe strzaly przeehodzi wreb. Zaczkl m. n.

Strzala ostrzem do gory, zelezce rozdarte, konce nagiete , przy kazdym z nich gwiazda, nad helrnem trzy piora a przez nie taz strzala. Kalinowa.

Strzala u dolu rozdarta , konce do gory zelezcem, w poprze k niej miecz rekojescia w lewo, Sietrzencowiec, Bogusz.

Strzala w polowie rozdarta, ielezcem do gory, nad nia krzyz, nad bchnem trzy piora strusie. Kosciesza, Srzegonia.

Strzala wywrocona , zeliece odkrzywione, po pra wej stronie gwiazda, po lewej ksi~zyc niepehiy barkiem w bok, nad helmem trzy piora strusie, Kurcz.

Strzaly dwie [edna pod druga zelezcami w prawo, pod nicmi ksiesyc niepelny rogami na dol, pod nim gwiazda, w helmie tt'zy strusie piora, Rudecki.

Strzaly d wie na krzyz ostrzem w prawa strone obrocone, uad korona pi~c pior strusich. - Gorski.

Strzaly dwie na krzyi z!ozone, ostrzem do dolu, piorami do gory, nad niemi u gory ksi~zye niepelny rogami do gory, z jego srodka wycbodzi krzyz rownoramienny, po bokach strzal dwa ksi~iyce niepelne rogami do gory, nad niemi dwie gwiazdy szesciograniaste, - Macenko 1670.

Strzaly dwie zlacsone, ostrza do gory i do dolu, na koncach cztery krzyze, nad korona mitra. Rozenski I.

Strzaly pol ostrzem do dolu , brak lewego konca, u gory krzyi formuje wreb przecinajqc strzaIy, przy krzyzu z lewej strony kelko, miedzy krzysem i 0- strzem, na drzewie gloska S.Tamberk m. D.

51

Strzaly pol ostrzem do gory, pod nill wst~ga zwiasana koncami do dohi. Nowosiel.

Strzaly pel presto ostrzem do gory obroconej, pod nia ogon orIi, na hchnie trzy piora stru-: sie. Niesobia, Krzywos4J;d.

Strzaly rozdartej dwie polowy, o· strzem w gor~· z soba skosnie przekrsyzowane, po bokach gwiazda szesciograniasta , nad helmem Itrzy strnsie piora, - Giejsztor.

Strzaly, spodkiem trzy listki konikowe, na helmie trzy strzaly. Podjaski.

Strzaly trzy na krzyz idace, Plosklrowski pwt. 1801.

Strzaly trzy ostrzem W lewo 0- brocone rownolegle od prawej ku lewej stronie, od dolu do gory idace , przeciete w polowie na krzyz gal:~zk~ bukowa z Iisciami u gory, a nad tarcZll Iodzia. (]zempin m.

Strzemif6, przez srodek przechodzi miecz ostrzem do gory, rekojesci~ do doht, na hehnie strusie piora, Strzemiecz.

Strzemi4t, w helmie pi~c pior strusich. Strzemif6.

Strzemiona trojkatne dwa u gory sznurem zlacsouc, na koronie pawi ogon. Drangwicz.

Szabla ostrzem do gory, rekojesci~ do dohi, nad helmem strusie piora, 8zabla.

Szable dwie gole na krzyz, rekojesciami do gory, na koncach po krzyzu. Mohyla I.

Szable dwie na krzyz, do gory koricami, jedna ordynka, druga palaszowata, miedzy niemi u gory krzyz kawalerski, obok na pra wo gwiazda, na lewo pol ksi~zyca. Dolszkiewicz.

* Szable d wie ostrzem do gory na

- 52

krzyZ, na jelesch krzyze, II krzyz rownoramienny, na koneach balki, ill seree dwoma strzalami przeszyte, IV poltrzecia krzyia, brak lewego dolnego ramienia, V w srodku bawola. glowa z pierscieniem w pysku, nad ni~ gwiazda, - nad tarcza mitra. Mohyla II.

Szable dwie rekojesciami do gory, ostrzami do siebie, w polowie z soba zwi~zane, nad helmem pittc pior, a na nich z ukosa szabla. Kaluszowskl.

Szaohownloa, nad helmem murzynka w koronie z bindq na glow ie, trzymaj,\ca tak,\z szachownice na piersiach. Wezele.

Szaohownloa , na jej srodku na malej tarczy orzel pruski, nad korona murzyn w koronie trzymaj~cy szachownice. Gurowskich 1787.

*Szaohownloa, II pol jelenia wyskakujacego z rogami do gory w lewo, - na helmie pittc pawich pior, Pudwels.

* Szaohownlca w lewej polowie tarczy od gory do dolu , II prawa polowa tarczy ezysta, - w koronie pif(c pior. - Za· bawa.

Szarfa zwi~zana wkolo, konce do doh na krzyz, nad ni~ strzala zelezcem do gory. - Nowo. sieleooy.

Szarfa zwiazana wkolo, konce do gory, ~ srodku gwiazda, u gory miedsy koncami krzyz,

T. gloska, od wrotnie, nad nia gwiazda pieeiopromienna, Tarpopel m. ratusl 1860.

w hehnie trzy strusie piora, - Zdzitowiecki.

Szol~kl dwie szczupakowe stojace, zebami do siebie, na helmie d wa sepie s krzydla razem zlozone, na kt6rych takiei szcz~ki. LuzyaDskl.

Szpada r~kojesci~ w pra WO, przez jej srodek przechodzi pas, nad hehnem pi",c pi or struslch. Dotrzyma 1827.

*Szpady dwie na krzyz miedzy trzema liljami w trojk~t, pod szpadami gloska W, II lew wspiety w pra wo w koronie, z tarcz~ w lewej a z mieczem w prawej Iapie, - nad hehnem sepie skrsydro barkiem w prawo stl'zal,\ przestrzelone. Dozydar Gautier 1847

Szpady trzy rekojesciami w lewo, ostrzami sitt stykaj~, u dohi nad helmem trsy strusie piora. - Gierslt.

Sipak czarny na debowym pienku o pieciu korzeniach, nad helmem pawi ogon. "leolula.

* Szubienlca ramieniem w prawo, pod nim wisi krzyz, II miecze d wa na krzyz z}ozone, lewy r~kojesci,\ do gory, u prawego brak rekojesci , III szarfa zwiana w kolo, konce do dolu na krzyz, IV klamra koncami do dolu, w pra wej koniec do g6~ l'y, nad barkiem krzyz. - 8ienitow.

Szyslld brzozowe d wie. Jampolski pwt. 1801.

T.

T. gloska, w hehnie trzy piora.

Bolownla.

T. gloska, w podstawie i na kou ..

- 53 -

each tr6jkl\ty, nad korona trzy piora, Kotwica, Kol,taj.

Taresa gladka brunatna, nad korona pawi ogon. Janina, Pole w polu, (Papr.)

Taroza gola, na hehnie pi~c pior, Ozerwnia.

T aresa na ukos szachowana, nad hehnem szesc pior, IUzinek II.

Taroza przez ni~ pas, na. nim dwa.

Iistki winne, na helmie trzy piora. Dangel.

T aroza rycerska , nieco w lewo zwrocona, nad helmem piltc pior pawicb. Janina II.

Tarcza szachowana, z jej srodka orzel pruski w koronie, pod tarcz~ order sw, Stanislawa i krzyz maltanski, tarczq trzymaj3t dwa 1 wy w koronach , nad korona murzynka, trzymajaca w reku szachowana tarcz~. Gurowski.

Tarcza wojenna gola, Zgraja. Taroza wypukla, nad helmem trzy tarcze. Kreutzen.

Tarcze trzy, dwie w gorze, jedna u dolu. Stretkowskl.

Taroze trzy. Trzy taroze.

Topor ostrzem w lewo, nad helmem takiZ top6r nacbylony. - stana.

Topor ostrzem w prawo, nad korona takii toper pochylony. - Ok.za.

* Topor ostrzem w prawo, II orzel austryacki w koronie, bez srodkowej tarczy i berb6w 1130 skrzydlach, III jak II, IV jak I, w srodku na tarczy lew wspiety w pra wo, ogon zadarty, bez korony, - nad korona pol lwa w koronic w prawo, w lapie toper trzyma podniesiony. TopOr TtOZyDSklob.

Topor ostrzem w pra wo, takiz w koronie, z ukosa drzewcem w prawo. Topor.

Topor w prawo ostrzem, nad nim krzyzyk, nad behnem pi~c pior. Bokij.

Topor Z opraw,\, ostrzem w prawo, na toporze gol~b' z podniesionemi skrzydlami w prawo, po za gol~biem gwiazda szesciopromienna, nad hehnem trzy piora strusie. Jakubowski 1184.

Topor, dwa. obuchami do gory, ostrzami od wrocone od siebie, nad hehnem trzy piora, Braclaelee, Bratozyo.

Trlllb mysllwskich siedm, -srodkowa tylko prost a reszta zas krzywe w konche ulosone, mUDsztukami z soba si~ schodza, nad niemi ksi~zyc niepehiy, rogami do gory, z kt6rych wychodza gwiazdy. Reinio.

TrCJiba mysliwska munsztukiem w prawo, obwiazana sznurami do gory, na nich krzyi, w helmie trzy strusie piora, Suobekomnaty.

Trllba mysliwska ze sznurkiem, na dw6ch ptasich nogach stojaea, nad hehnem dwie rece zbrojne. Krokowsk.i.

Trll-ba, na jej grzbiecie trzy lilje, nad korona d wa rogi bawole, a na nich po trzy lilje. - Iizl· nek I.

Trilby dwie mysliwskie, munsstukami do gory, w srodku- miecz r{(kojesci3t do gory, w helmie trzy strusie piora, Rustejko.

Trilby mysliwskie dwie na krzyZ, nad korona tr~ba. - Dor,gowski.

Trilby trzy munsztukami do siebie zblisone, nad korona dwie

traby stojace. Jordan. •

Trilby trzy munsztukami zwiazane, nad gorn~ dwa skrzydla ~orle, Trilby II.

Trilby trzy mjsliwskie z nawia-

- 54

zaniem, mnnsztukami w jedna strone, nad hehnem pi~c pior strusich. Tr,!by.

Trojk'!t koncem do gory. jednego boku brak, nad nim dwie lilje, w srodku jedna (jak w Gozdawie), nad hehnem panna z ucietemi rekami, nad g Iowa t~zy wrzeciona, tarcz~ trzyma d woch rycerzy. Gulcz.

Trojk'l:t, na kt6rego katach trzy glowy, obok cztery piora strusie, nizej glowa ludzka w koronie. Glasenap.

Trojkil;t podstawa do gory, przy kazdym wierzcholku kata gwiazda azesciopromienna, nad nim pszczola, w srodku tegoz gwiazda , nad hehnem Iabedz w lewo, pod nim dwie galllzki wawrzynu, Dad Dim cyrkiel rozwarty. Oi~zosil 1816.

Trojk.'l:t, z jego srodka wychodzi gloska T. Skroczyna.

TrojklJ;ty dwa jeden pod drugim, koncami stykajace sie, w srodku

Uoho od kotlu koncami do gory, w poluwie ku gorze od lewej ku pra wej stronie przeszyte eieciwa, przecinajaca takse miecz poszczerbiony rekojescia - do gory. Zoiotarenk.o 1660.

Uoho od kotla koncami do gory, w srodku gwiazda. - Pucbal .. sk.i.

Ucbo od kotla koncami do gory,

wierzchniego kawalerski k~'~yz, na helmie trzy strusie pwra. Oszczewski, Oszewski.

Trojk~ty dwa obok siebie zlaczone, nad nimi krzyz - Brzu· ska,

Trojkil;ty dwa ze soba zwiazane, tak, i.e tworZll piqc ki\t6w, nad wierzclmiem lilja biala, w koronie trzy piora strusie, - Pie. tyrog.

Trojklbty d wa zl~czone, nad niemi ze srodka krzyz, nad koron~ pawi ogon. Rozmiar.

TrojkCJ;ty trzy jedeu nad drugim bez podstawy dolnej, nad korona trsy piora strusie. Rappe.

Trojk",ty trzy zla.:cz<:me z soba, tworza pieciopromienna gwiazde , u gory uad temi lilja. - Piatyr.

Twarz Iudzka z rogami, w koronie na glowie i pod broda. Do .. brzynska z.

u.

w srodku miecz poszczerbiony rekojescia do gory, Dad korona uoga zbrojna z ostroga, Nowina, zlotogolenczyk (Paprocki Woy. na).

Ucho od kdlka, w srodku strzala koncem do gory, na niej krzyz, na helmie trzy strusie piora.i-MlJ;drostki.

- 55

W d wie gloski jedna nad druga, trzccia takaz nad niemi od wrotnie, przez srodek linja l~cz1\!ca je z gory do dolu, w helmie trzy strusie piora. Ostroz~cki.

W. gloska, uad hehnem korona, w niej takaz gloska, pod tarCZ~ godlo: DEO REGI PA'L'RIA1<J. Abdank, Sknba, Skarbek..

W. g loska, nad helmem lew. Macbowski.

W. gloska, nad korona pol lwa w lewo, ogon zadarty, w lapach g loska W. - Abdank III, Malachowski.

W. gloska, nad nia d wa krzyze zl~czone w jeden, nad koneem wierzchniego gwiazda.. - Sui· tan.

W. gloska, Dad nia strzala 0- strzem do gory, pod ostrzem dwa krzyzc, nad helmem trzy pi ora strusie, Andronowski.

W. gloska, nad ni~ strzala 0- strzem do gory, w ktorej polowie pierscien, nad helrnem trzy pi ora. - IIgowsk.i (Paprocki 11- gowski).

W. gloska, nad nia u gory trzy

wreby, Dermund. .

W. gloska, na niej krzyz, to samo w hehnie. Syrokomla.

W. gloska, na niej u gory T gloska, Wybowski.

W. gloska, na srodku strzala zlamana zelezcem do gory, nad hehnem skrzydlo sepie przeszyte strzala, Chalecki, Scbalec.

W. gloska, u gory zakryta balkiem, pod ni~ trzy wreby, nad balkiem slup, na nim ksi'tzyc niepelny barkiem do gory, na.d nim d wa wrebv .. PocieJ.

• u

w.

W. gloska, z jej srodka do dolu strzalu ostrzem, - Wojnilowicz.

W. gloska, z jej srodka strzala ostrzem do gory, lewego konca brak. Krokwy.

* Wal, (vallum locatorum) przechodzi srodkiem zoranej ziemi, II pole czyste, step. - Balcki pwt.

W,sy do dolu zakrecone, nad niemi krzyz kawalerski. Kostro. wiec.

W,sy do dolu zakrecone, nud niemi krzyz kawalerski, pod nim trzy wreby, Morachowski.

W,sy do dolu zakrecoue , nad niemi strzala ostrzem do gory, a na niej d wa krzyze. Zaba.

W,sy na dol zakrecone, nad niemi strzale, ostrzem do gory, a na niej krzyz. louskina.

W,sy zakrecone do dohi , nad niemi strzala ostrzem do gory, na niej z lewej strony ramie. Jelenski.

W,sy zakrecone do dow, nad niemi u gory strzala ostrzem do gory. Kapusta.

W'I;Z Ibem do gory w koronie polykajacy dziecie. W'z (herb Sforzia krolowej Bony).

* Wqz okolo sztaby owiniety, II skrzydlo sepie prawe,- nad helmem trzy piora strusie. Dzialosza II, 1834.

W\Z pyskiem w prawo caly wygi~ty. Herburz m. n,

W il;z skrecony w koronie, glowa w pra wo, z pyska wywalony jezyk. W\Z I.

W'Z w ko~onie pros to w gor~, w pysku jablko na prawo, od

- 56 -

szyi skrecony, w hehnie pi~c pier. W'lZ Ill, W~zyk..

* W,z w koronie, pyszczek w prawo polykajacy dziecie , II lew wspiety w koronie w prawo, III jak 11, I V jak I, V ciolek zwrocony w pra woo -- Giolek Torelli.

W'Z swiniety, reb do gory, przed tym jablko z Ii stk ami, a na niem krzyZ. w'I;z II.

Wtda dwoista, na koncu U gory dwa krzyze, nad helm em pi~c pior strusich. ToDezyk..

W'tdy tl'ZY rownolegIe sobie, Bielik.ojez.

W~ie d wa skrecone w ksztalcie 8, Ibami do siebie, w srodku krzyz. Zlota wolnose.

W~ze dwa w koronie skrecone, jeden glow~ w prawo, drugi glow~ w lewo, dotykaj~ si~ j,",zykami. Wl):z IV.

W'tze trzy wijace si~ jeden nad drugim, glowami w prawo, - Dziull.

Widel dwojc zelaznych po bokach ostrzami do gory, trzecie zas wprost na dol, wszystkie na jeden kij niby wbite, nad helmem dwoje widel pobocznych. Widly.

Wtdly 0 trzech zebach pod prostemi katami, stojace na podstawie. Kroszynsk.i.

Widiy ielazne potrojne do gory, nad hehnem dwa skrzydla. Gabelentz.

Wlelb~d stoj3tcy w prawo z podniesiona nieeo praw~ noga, nad hehnem dwie lab~dzie szyje, u gory stykajace sie, - Michorowski.

Wteniec wawrzynowy, w jcgo srodku na krzyz od prawcj ku lewej miecz, od lewcj ku prawej klucz zebern na dol, nad korona ti'zy strusie piora. Banta 1828.

Wienieo z roz, pod nim ksi~iyc niepelny, obok osm gwiazd, nad korona takiz ksiqzyc, nad nim wieniec. Falkenhan.

Wieprz wyskakujacy z muru w leWO, trzyma w pysku dwa klosy pszenicy. I.uk.oekl.

Wieprza pol dzikiego z muru wyskakujqcego w 1)1'30 WO, W pysku trzyma dwa klosy pszenne, nad hehnem trzy piora. - I.ukocz.

Wlersza miedzy dwoma toporami.

Zlota wlersza.

Wiersza, w helmie trzy strusie piora. Wiersza.

Wiewiorka no. lewo, przednie lapki do gory, nad hehnem to samo. Bartsch.

Wiewiorka w prawo bieiy, ogon zadarty, nad hehncm takai mi((dzy rogami. - Aohinger, AJehinger.

Wieza dwupietrowa z choragiewk~ u gory, u dolu nad brama glowa ludzka z broda w hermie, n30 pierwszem pietrze 0- tw6r kolisty, na drugiem dwa okna , obok pierwszego pietra napis: 1572. Odolanowo m.

Wieza murowana, brama otwarta, w jej srodku stoi m3,:z zbrojny z mieczem podniesionym do ciecia w prawo. Raklo m.

Wieza 0 dwoch oknaeh i bramie, nad ni~ u gory orzel jednoglowy w prawo, skrzydla rozpostarte, na piersiach gloska C KosciaD m.

Wieza 0 d woch oknach i bramie otwartej, miedzy dwoma debowemi gal~ziami z liscmi i zol~dziami) pod tarcza : 1556. Smigiel m.

Wiela 0 trzech basztach malych u gory, brama otwarta. Sulmie" rzyee m.

Wieza z otwarta bramq, - Howemiasto m.

Wieze trsy, pod niemi brama 0- twarta z krata , nad hehnem pi~c pior, na nich trzy wieze. Grzymala I.

Wieze trsy, pod niemi brama 0- twarta, a w niej m~z zbrojny z mieczem w reku, nad hehnem ogon pawi, a na nim trzy wieze. Grzymala II.

Wieze trzy, pod niemi brama 0- twarta , z tej w ychodzi m~z zbrojny, nad hehnem pi~c pi6r strusich. Grzymala IV.

Wieie trzy, pod niemi mur, nad hehnem skrzydlo orIe strza1=l w lewo przestrzelone. Srzymala V.

Wieh trzy, pod niemi mur, nad helmem pi~c pior strusich, na nich trzy wieze. - Grzymala VI.

Wieze trzy w srodkowej bramie, w niej dwa klucze na krzyz. BroJeo m.

Wilk stojacy w koronie, w przednich Iapach trzyma kamien. - Fleming.

Wr~by trzy jedna nad druga, nsd helmem w czarze pOl wyUa, na lewo wspietego na Iapach. Korczak (p.odlug Papr. Koroa.k II tak sarno, iylko co w helmie to w tarczy, a co w tarczy to w hehnie),

Wrtby trzy, jedna. nad. druga, nad tarcza pol lilii. - Wuil· kowski.

* Wr~by trzy, jedna pod .drng1\, II dwa zydle 0 trzech nogach jeden nad drugim, po nad niemi krzyzyki, III ksi~zyc do gory 'rogami, w srodku gwiazda, I V strza-1a zelezcem do gory, a dolna CZftsc rozdarta w ksztal cie podkowy, - nad hehnem pol psa w prawo wygh\da zkapelusza, Kmita.

Wr~by trzy~ jedna pod drugq ,

8

- 57 -

Wiei. pietrowa, rna dwa okna u gory i bramc U dolu, WY80· ka m.

Wieza pusta na wyspie wsrod jeziora, obok tarczy: 1422. I.ru8Z. wioa m.

Wieia z brama otwarta , nad nia 11a tarczy: I, ostrze strzaly przeciete belkiem, II szesc podwojnych lilji w dwa rzedy, III szesc podwojnych lilji w trzy rzedy, IV jak I, - pod wiezq: 1422. Bydzyna m.

Wieza z dachem spiczastym, 0 pieciu oknach, u dolu brama \ rozwarta. Czerniejowo m.

Wieza z dwoma oknami i szkarpa , z poza niej wyg lada lew idacy w prawo. Pogorzete ID.

Wieza Z oknami i brama, stoi na czterech kulach, - PIe· 8zew' m.

Wieza z oknem u gory a bram~ otwarta u dolu , dach 0- stry, obok ta.rczy: 1641. Jareoin 10.

Wiele dwie kwadratowe obok siebie, ze spiczastemi dachami, w kazdej trzy okna, w hehnie trsy strusie piora, Wieze.

Wiele dwie, we srodku miedzy niemi ship turecki. Braclawski pwt. 1101.

Wiele dwie wystajace z muru, miedzy niemi swi~ty J erzy na koniu, zn.bijajqcy smoka w prawo, na murze: 1659. Trzolel m.

Wieze dwie z ehoragiewkami u gory, micdzy niemi podkowa Z ocelami, barkiem do gory, nad nia krzyz, pod podkowa dwie lilje zl~czone, pod niemi Iodzia, W okolo tarczy binda zwiazana, koncami na dol. Bo-

rek m. -

Wleze t1"zy na murze w szesc rzedow, nad helm em pi~c pior, na nich trzy wiese, - Grzymala III.

nad niemi strzala z d woma zeIezcami jeden pod drugim. ~ WrftbY.

* Wr~by trzy, II strzala ostrzem do gory, przez nia dwa jelce, III pOl ksiesyc rogami do g01'Y,

Y.

V. gloska, ulosona z Iancucha. - I' SkidziJiski 1816 m. n.

V. gloska, z podstawka u dolu,

Dederkalo. I

V. gloska, z podstawka u dolu, w polowie przecina j3e belk, 0- I

Z. gloska. Znin.

Z. gloska Z ogonkami. w polowie przecieta druga glosk3t Z bez ogonkow. Borejko.

Za.jiJ;0 biegacy w prawo na murawie. Ta.raszoza m. 1791.

Za.il!;o z podniesionemi skokami w lewo, nad helmern trzy strusie piora. Kuniglis, Kinsglis.

Za,mek 0 czterech basztach, u go~ ry dwie choragiewki, po srodku na tarczy orzel jednoglowy ukoronowany, glowa w prawo, skrzydla rozpostarte. - Mi~dzyrzeez m.

Zamek 0 trzech wiezach. Mieszkowo m

Zelezea dwa strzalowe, jedno do dolu drugie do gory nad soba, nad hehnem paw' z rozpuszczonym ogonem (u Papr. w dziobie trzyroa zelezce). Bogoria.

Zelezoa od strzal dwa na krzyz zlosone, na ieh koncach u dolu dwie gwiazdy szesciopromienne, miedzy niemi szesciopromienna gwiazda. Umaniec 1672.

58

w srodku gwiazda, IV centaur korpusem w prawo, glowa w lewo, z Iuku strzala, - w srodku miedzy tarczami na tarczy lilja podwojna. Trizna m. D.

bok z pra wej strony ksiqzyc niepel ny barkiem w prawo, rogami w lewo, z lewej strony szesciograniasta gwiazda, nad gloska u gory }lancerz bez rekawow. Mazepa.

z.

Z~bow' rybich osm, nad helm em sepie piora, a ua nich rybia szczeka, Rozanski.

Z~by trzy wilcze z gory do dolu, na pra wo obrocone. ~ Wileze ztAby.

Ziolka trzy 0 trzech listkach z korzonkami (2 i 1), nad korona trzy klosy. Rubaeh.

Zofja sw, z trzema corkami miedzy koncarni plaszeza. K.ijowska kpUa.

i:ol~dzle trzy z dwoma listkami zwiazane , nad behnem toz sa- ~ mo. DiJ;b.

Zubra glowa, od gory z prawej ku lewej miecz r~kojesci~ do gory, nad korona l'~ka zbrojna z mieczem Pomian.

Zubra glowa w koronie na tarczy szachowanej, przez nozdrza rna piersciea przewleczony. Kaliskie wdztwo.

Zubra g lowa z golym mieczem, nad helmem reka zbrojna z wlocznia, Bngnerowiez l.595.

* Zuraw' na jednej nodze stojacy, w drugiej kamien trzyma, skrzy-

- 59

dla podniesione w lewo, II r~ka z mieczem w prawo, III jak II, IV jak I, tyllo odwrotnie obydwa, - nad hehnem skrzydla dwa, miedzy niemi kufel, z kt6rego wyglada glowa zurawia. Gescha •.

i.raw' na pra wo, tarcza rozdzie-

. .•. I.

lona w szerz na dwa pols, u g?ry czarne u doh biale, na DIem dwie gwiazdy po bokach, Taczala

Zydel 0 trzech nogach, srednia kr6tsza ma podlosona galk~, w helmie trzy strusie piora. Tomkowioz .

SPIS HERBOW*).

Str.

1. Abdank 54

2. Abdank II 16

3. Abdank III 54

4. Abrache de Kijow 19

5. A bstagen 24

6. Achinger 56

7. Achinger II 2

8. Achmat 48

Ajchinger a. Achinger

9. Ajchler 5

10. Akszak 46

11. Alabis 50

1~. Alantse 10

13. Alba Luna 6

Aleksander Pan, a Skanderbek

29. Baby

30. Bacciarelli

31. Bajbuza

A.

14. Aleksandrowicz

15. Alemanni

16. Alexwange

17. Allabanda

18. Amadej

Amadejowa a. Amadej

19. Amandi

20. Ancuta

21. Audrault de Buy

22. Andronowski

23. Andrzejowski

24. Anzelieri

25. Araz

26. Arcemberski

27. A urszwald

28. Azulewicz

B.

Sir.

4: 7 32. Bakalowicz

32 33. Balcerowicz

48 34. Balcerowicz

Str. 15 42 45 20 33

25 49 32 54 18

8 14 11 22 49

Str. 19 10 45

-

*) Cyfra pierwsza oznacza liczbe herbow, cyfra druga strounice slowpika, bez cyfry odmienne nazwlsko herbu,

- n
Str. Str.
35. Bartlinski 47 81. Bobr I Bobrowskiego 3
36. Bartoloni 2 82. Bohr II Bobrowskiego a
37. Bartsch 56 83. Bodek 17
38. Baryczko 18 84. Bodula 23
39. Barzta 56 85. Bodziec Rogalskiego 44
40. Bastion 3 86 .Bogoria 58
41. Bastion 34 Bogusz a. Siestrzeacewiec
42. Ba wol W olowskiego 2 87. Bojanowicz 2
43. Baworowski 48 88. Bojcza 18
44. Basenski 30 89. Bojomir 19
45. Bakowski 45 90. Bokij 53
46. Beczka 2 Bolesty 3. Jastrzebiec
47. Bekaw' 21 Boleszczyc a. J astrze biec .-
48. Bekesz 30 91. Bonarowa 23
49. Belina 41 92. Boncza 11
50. Belina II 42 93. Boncza II 11
51. Belina III 42 94. Boncza III 11
52. Belly 2 95. Boncza IV 11
53. Belza. 39 96. Boner 5
54. Bern 1 97. Bontani 43
55. Bembek 21 98. Borch I 16
56. Berens 30 99. Botch II 9
57. Bernatowicz 41 100. Borejko 58
58. Bernsdorf 30 101. Borek 31
59. Bersin Berskiego 2 102. Borkiewicz 32
60. Berszten I 13 103. Bormann 22
61. Berszten II 13 104. Borski 31
62. Bersewicz 15 105. Bosak 22
63. Besier 9 106. Bozawola I 39
64. Betman 42 107. Bozawola II 39
65. Bezpalij 4 108. Bosezdarz 17
66. Beztrwogi Lipinskiego 28 109. Bosydar Gautier 52
67. Biala 19 110. Bradacice 53
68. Bialoglowski 8 111. Bral1dys 43
69. Bialokurowicz 18 112. Brant 38
70. Bialoskurski 39 113. Brant II 4
71. Bialynia a9 114. Brant III 5
Bialynia a. Biala Bratezye a. Bradacice
72. Bibersztejn 44 115. Bratkowski 41
73. Bielak 13 116. Breza 42
74. Bielikojcz 56 117. Brincken 44
75. Bieniewiee Brunweja 47 118. Brochwiez I 11
Bies a. Kornic 119. Brochwicz II 11
76. Birkut 48 120. Brochwicz III 11
77. Bisku piec Goldmanow 17 121. Broehwiez IV 11
78. Blaeba 48 122. Brodzic 18
79. Blankenstein 50 Br6g a. Leszczyc
80. Blumberg 20 123. Bronie 11
Blohoslaw B ospody a. Kornic- 124. Bronikowski 35 Str.

125. Broniala w 43

126. Bruun Linsenbartha iJ6

127. Brunszwicki 22

128. Brzezicki 23

129. Brzezina 47

130. Brzeznicki 2

131. Brzuchowiecki 43

132. Brzuska 54

Bud wicz a. Blacha

133. Budzislaw Budziszewskiego 3 Budzisz a. Paparona

134. Bugnerowicz 58

St«.

143. Campioni 9

144. Carosi 24

145. Casafranca 17

Chale a. Wukry

146. Chalecki 55

Cha.ryton{)w a. Charytono-

WICZ

147. Charytonowicz 30

148. Chaudoir 14

149. Chocimirski 8

150. Chodkiewicz 48

151. Chodkiewicz II 9

152. Chodkiewicz III 50

153. Cholewa 10

154. Cholewa 13

155. Cholewa II 28

156. Cholewiec Ty Ida 5

157. Chomato 4

158. Choragwie 4

159. Chrynickl 17

160. Cielatkowa 19

161. Cietl:zew' 4

- III

Str.

135. Bukowczyk 43

136. Bulat 28

Burba a. Odyniec III

137. Burghard 34

138. Buttler 15

139. Buttler II 46

MO.By~~ 8

Bykowski a. Lopot

141. Bystrzycki 25

142. Bzachman 24

Bzura a. Lis

c.

Str.

162. Ciezosil 54

163. Ciolek 4

164. Ciolek Torelli 56

165. Cios Botchera 9

166. Cromer 32

167. Cyremberg 11

168. Cyro 49

169. Czapla 4

170. Czara Hincza 4

171. Czarlinski 47

172. Czarnecki 32

173. Czarnecki II 35

174. Czarnkowski 2

175. Czarnowron Pijalkow-

skiego 39

176. Czeki 32

177. Czerski 41

178. Czerwnia 53

179 Czeszewski 15

180. Czetwertyfiski I 26

181. Czetwertynski II 18

H~2. Czochron 16

D.

183. Dangel I 184, Dangel II

185. Daniel Danielskiego

SM',

36 186. Dantyszek I

53 187. Dantyszek II

5 188. Dargelewski

Str. 46 46 28

- IV
St,·. Str.
189, D~b 58 221. Dosluga Majewsldego 15
190. Dabrowa 40 222. Dostojewski 4
191. Dabrowa II 39 223. Dotrzyma 52
192. Dabrowka Morawskiego 39 224. Drangwicz 51
193. Dabrowo-korab' 14 225. Drobysz 10
194. Dabrow ki 36 226. Drogodar Fonroberta 16
195. Deboli 25 227. Drogomir 31
196. Dcderkaso 58 228. Drogoslaw 38
197. De 1a Grange 11 239. Drogoslaw II 19
198. Denhof 6 230. Druck 21
299. Denis 18 Drusyna a, Sreniawa
200. Dermund 54 231. Drya 37
201. Deszpot 38 232. Drzewica 19
202. Deszpot II 38 233. Dubenitz 23
203. Debicz 35 234. Dubina 41
204:. D~bllik Ejcblera 6 235, Dulicz 38
205. Debuo 17 236. Dulicz II 38
206, D~borog 38 237. Dunczyk 12
207. Dobenek 12 Dunin a. Labeds
208. Dobrorad W oydego 14 238. Duninowski Ike 31
219. Dolinski 47 239. Duszek Duszynski 11
210. Doliwa 37 240. Dwie roie 44
211. Dolski 48 241. Dw6j-gryf Brsezhiskiego 9
212. Dolabedz Gluszyllskiego 25 242. Dworecki 20
213. Dol~ga 41 243. Dybowski 3
214. Doloszkiewicz 51 244, Dzedze1 48
215. Domaradzki 10 245. Dzialosza 43
216. Domaradzki II 40 246. Dizalosza II 55
217. Dominikanie 38 247. Dzianott de Castelati 3
218 it Donau 44 248. Dziuli 56
219. Dopomian Bogatki 7 249. Dzwonki 5
220. Doregowski 53
E.
Str. Str.
Edele a. Wukry 253. Emberg 24
250. Ejlenberg 24 254. Engelke 11
251. E1snitz 1 255. Epinger 17
252. ElZanowski 35 256. Estken 9
F.
Str. Str.
257. Fa1k 13 259, Farensbach 30
258. Falkenhan 56 260. Ferber 8 - v

261. Fichausen

262. Filipowicz

263. Fischen

264. Fleming

265. Fogelveder

266. Fontana I

267. Fontana II

Str. Str.

42 268. Fraenkel Fraenkla 37

40 269. Frentzel 9

45 270. Freyberg Freyberga 9

57 271. Fritsch 16

37 272. Fryze 22

33 273. Fuengirola Mlokosiewi-

33 cza 2

G.
Str. Str.
274. Gablentz 56 308. Gordon 22
275. Galera 33 309. Gorski 2
276. Garczynski 19 310. Gorski 51
277. Genderich 37 311. Goszyuski 35
278. Geometer 14 312. Gozdawa 23
279. Geppert 15 313. Gozda wa II 23
280. Gerald 17 314. Gozdawa III 23
281. Geschau 59 315. Gozdawa IV 23
282. Giejsztor 51 316. Grabie 8
283. Gierszt 52 317. Grabie II 8
284. Giersztorf' 42 318. Grabowiec Henke 6
285. Gieysz 47 319. Greben 30
286. Ginwil 11 320. Gretz 7
287. Ginwil II 4 321. Grodecki 8
288. Gissa I 45 322. Gromiec Lepige 37·
289. Gissa II 29 323. Groth 2
290. Glarnocki 15 324. Grothus 29
291. Glasenap 54 325. Groty 8
292. Glaubicz 44 326. Gryf I 9
293. Glausnaf 29 327. Gryf II 8
294. Gliilski 12 328. Gryf III 9
295. Glower 16 329. Gryfor6i 8
296. Gloskow 35 330. Gryzima 24
297. Glowa bawola 6 331. Gryzyna 24
298. Glowa trupia 7 332. Grzybowski 17
299. Gniazdowa Gniazdow- 333. Grzymala I 57
skiego 14 334. Grzymala II 57
300. Gnieszawa 49 335. Grzymala III 57
301. Godziem ba 47 336. Grzymala IV 57
302. Godziemba II 33 337. Grzymala V 57
303. Godzisl a w S 338. Grzymabs VI 57
304. Golembiewski 29 339. Gubena Szwenckiego 29
305. Golocki 28 340. Gulcz 54
Gonczy a. Leski 341. Guldenbalk von Helt 1 36
306. Gorowin Gorszynskiego 43 342. Gnldenbalk von Helt II 36
307. G6ra zfoto-skalista 12 343. Guldenstern 9
9 344. Gurowski

345. Gurowskich

346. Gutakowski

350. Habich

351. Hagen

352~ Hajdensztein

353. Hara burda

354. Hasselq uist

355. Haubicki

356. d' Hauterive 857. Heleniec Woelke

358. Helm

359. Helt

360. Hening Michaelisa

361. Heppen

362. Herburt

363. Herburt II

364. Herburz

365. Beymer Heymera Hibrant a. Brant

380. Jablonowskich Dllzllt

381. Jacyna.

382. J akimowicz

383. Jakubowicz

384. Jakubowski

385. J akuszowski

386. Jalowicki

387. J anina

388. J anina II

389. Jankowski

390. Janusowicz

391. J aroslaw Christia.ni

Jasienczyk a. Klues

392. J asieniecki I

393. J asieniecki II

394. J asion J asiD.skiego

395. Jastrsebiec

- VI

str.

53 347. Gwagnin

52 348. Gwiazdy

39 34». GwiaZdzicz

.i.

Str. 34 9 19

St'f. Str.

13 366. Hibryda. 14

31 367. Higersberger 22

47 368. Hipocentaurus 4

40 369. Hipolit 17

44 370. Hslnicki SzultzQW 9

10 371. Holszanski 4

37 372. Holobok 25

47 373. Holowinski 17

10 374. Holownia 52

48 375. Horoch6w 17

36 376. Hosius 4

31 Hospody Blohoslawy B.

28 Kornic

10 377. Hrebnicki 80

55 378. Hurko 10

23 379. Hutor 13

Str. 18 41

49 !

J)

13 I

3 53 53 25 47 36

15 10 38 40

J.

396. Jastrzebiec II

397. Jastrzebiec III

398. J astrze biec IV 499. J astrzebiec V

400. Jastrzebiec VI

401. Jastrzebiec VII

402. Jastrzebiec VIII

403. Jastrzebiec IX

404. Jastrzebiec X

405. Jastrzebiec XI

406. J astrzebcsyk ZieliDskiego

407. Jazgarek

408. J edliua

J ednorosec a. Boncza

409. Jele:6.ski

410. Jelita

411. Jelita Dzyryt

Btr.

88

38 38\ 38

39 39 39

39

39 89 39

44

24

55

14

14

- vn

412. J elita Frankus

413. J eli ta :ta pczyilski

414. Jelita Serny

415. J elita Szydlowski

416. J elita Wielkolucki

417. Jez

418. Jezierza

419. Ileswianski

llgowski a. Hgowski

Btr. 14:

14 I 14

14 14 11 16 21

420. Hgowski

421. Jordan

422. J udycki

423. J uczyD.ski

424. Junczyk

425. J unosza

426. Juraha 427 . Iwanicki 428. I wanowicz

Str. 54 53 1 13 10

1 15 47 10

K.
Btr. Btr.
429. Kalinowa 50 Koll\taj a. Kotwica.
430. Kaluszowski 52 457. Kolodyn 1
431. Kampenhausen 2 Kolodyilski a. Kolodyn
432. Kaminski 25 458. Komar 18
433. Kania 4 459. Komoniaka 48
Kaniowa a. Jastrz~biec Konarzewski a. Trzy rzeki -
434. Kantakuzen 34: 460. Koncsa 49
435. Kapusta 55 Konesyc a. Mniszech
Kura a. Akszak 461. Konopacki 29
436. Karega 42 462. Kopasina 45
437. Karp' 9 463. Kopycki 5
438. Kierdeja 23 464. Korab' 14
439. Kietlicz I 25 465. Korczak 57
440. Kietlicz II 2 466. Korczak II 9
441. Kieystucz 12 467. Korejwa 21
Kinsglis a. Kuniglis 468. Korn 13
442. Kirkor 25 469. Korniakt 12
443. Kisiel 30 470. Kornic 48
444. Kita 43 471. Korsak 11
445. Kizinek I ·53 472. Korsak 23
446. Kizinek II 53 473. Korwin 16
447. Klamry 13 474. Korybnt 88
448. Klejnfeld 42 4: 75. Korytefiski 45
449. Kl.iDski 21 4: 76. Koryzna 17
450. Klucz 13 477. Korzborg 12
451. Klucz 13 478. Kos 37
Kmicic a. Radzie 479. Kosciesza 50
452. Kmita 45 480. Kosciesza 51
453. Kroita. '57 481. Kosinski 4a
Kmita a. choragwie 482. Kosmowski 49
454. Koilenski 40 483. Kostrowiee 55
Koilenczyk a Koile6.ski 484. Kosy 15
455. Ko{en 36 485. Koszyr 12
456. Ko umna 47 486. Kot 15 487. Kotwic II

Kotwica a. Stojenski

488. Kotwica

489. Kotwica

490, Kotwice zwiazane

491. Kotwicz

492. Kownia

493. Koziczkowski

494. Koziel I

495. Koziel II

Kozika a. Zkrzyzlug

496. Kozinski

Kozlerogi a. J elita

497. Kozlowski

498. Kozubek

499. Krasinakich

500. Kremer

501. Kreutzen

502. Krocki

503. Kroje

504. Krokowski

505. Krokwy

506. Kromer

507. Kroszynski

508. Krncyni

509. Kruczyna

529. Lacki

530. Lada

531. Lanckoronski

532. Larissa

533. Laskary

534. Lelewel

535. Leliwa

536. Leski

537. Leszczyc

538. Lettaw

539. Lewalt

540. Lewanidcw

541. Lewart

542. Lichtfus

543. Lichtyan

- vrn

Str. I 47

15 53 15 42 28 44- 16 20

39 29 48 28 42 53 15 46 53 55 31 56 17 16

Str.

Krukberg a. Gozdawa III -

510. Krnkowieckich 33

511. Kruniewicz 21

512. Krupka 23

513. Krupski 22

514. Kruszewski 30

515. Kruzer 16

516. Kryger 47

517. Krynicki 14

518. Kryszpin 8

519. Krzycki 43

520. Krzyczewski 42

521. Krzywda 41

Krzywosad a. Niesobia Krzyz a. Krucyni.

Kudbrzyn a. Jastrzebiec Kulwiec a. GinwiH

522. Kulakowski 19

523. Kuniglis 58

6M.Km m

5~5. Kul' 21

526. Kurcz 51

527. Kusza 21

Kuszaba a. Kusza

528. Kwileckich 33

L.

Str. St«.

9 544. Limeut 28

40 545. Linda 8 \

35 546. Liniewski 25

21 547. Linkiewicz 18

34 548. Lis 49

21 549. Lubart ksillze wlodzimier-

19 ski 27

4 550. Lubicz 41

4 551. Lnbienieckich 46

21 Lubiewa a. Bials

43 552. Lubocki 24

20 553. Lusinski 38

21 554. Luzyanski 52

7 555. Lwy Rozycki 25

13

612. Nabra.m

N. 8tr. I

42 613. Nagody

Sty. 41

- IX -

t..

25 11 13 35

562_ Luk

563. Lukocki

564. Lukocz

565. Lukocz

566. Lukomskich ksi~z~t

567. Luskina

568. Lysienko

569. Lzawa

Str. 26 56

5 56 32 55 28 27

556. I:.ab~dz II

557. Lada

Lagoda a. Wierzynkowo Lazanki a. Jastrzebiec

558. Lodzia

559. Lopot

560. Losiatynski

561. Lubienskich

Str. ' 25 40

M.

Str. Str.
570. Ma.cenko 51 ~ilosze~ski a.. J(osciesza
571. Machowski 54 592. Milydar 46
572. Machwicz 30 593. Miw 42
573. Makarewicz 49 594. Mniszech 48
Makarowskich a. Makaro- 595. Mocarski 5
wicz Modzela a. Bojcza
l'Ialachowski a. Abdank 596. Mogila 28
III 597. Mohyla 6
574. Malachowskich 50 598. Mohyla I 51
575. Mars 44 599. Mohyla II 52
576. Masalski 26 Mokogi a. Wukry
577. Maszkiewicz 26 600. Montelupi 34
578. Maszkowiec 50 601. Montowt 39
579. Maszkowski 47 602. Mora 7
580. Mazepa 58 603. Morachowski 55
581. M~drostki 54 604. Morenda 7
582. l\1edeksza 40 605. Morteski 31
583. Melicyan 7 606. Morykoni 6
584. Meldsynski 42 607. Msciszewski 19
585. M~k 27 608. Mur 29
586. Michorowski 56 609. Murdelio 20
587. Mier 9 Murza a. Lis
588. Mi~szaniec 31 610. Muskata 23
589. Mikulicz 19 Mutyna a. Drya
590. Mikuli.itski 26 611. Myszkowski 34
59l. MilZeckich 50 Mzura a. Lis - X
8t'1. Str.
N agody a. Pros m 624. Niemczyk I 31
614. N alewka 30 625. Niemczyk II 11
615. Nal~cz 2 626. Niemcsyk m 42
616. Nal~cz II 3 627. Niesobia. 51
617. Nalli:cz ill 3 628. Niezgoda 41
N alonie a. Czarnkowski Noga a. Mars
618. Napiwon 6 629. Noga czlecza 31
N astep a. Rudnica G30. N ornicki 10
619. Natarcz 48 est, Nosadyni 32
N awrotnik a. Szalawa. 632. Nowicki 35
N aza a. Krocki 633. Nowicz 16
620. N estorowicz 40 N owina a. Z}otogolenczyk -
621. Newlin 50 634. N owosiel 51
622. Nieczuja 37 635. N owosieleecy 52
623. Niecsula 52 636. N owosielski 3 o.
8t'1. 8tr'.
Obrona a. Akszak 650. OrIa 32
637. Obnchowicz 13 Osmiorog' a. Gerald
638. Odrowas 50 651. Ossorja 13
Odrsa a. Orla 652. Osten 45
639.0dwaga 29 653. Ostoja 20
640. Odyniec I 50 654. Ostrogski 12
641. Odyniec II 49 655. Ostrogski 20
642. Odyniee III 48 656. Ostror6g 32
643. Ogiitski 3 657. Ostrowski 47
644. Ogoilezyk 49 658. Ostroseckl 54
645. 0 kminski 50 659. Ostrzew' 38
Okno a. Szweryn 660. Oszczewski 54
646. Okssa 53 Oszewski a.' Oszezewski \
647. Okuil 49 661. Ottenhausen 12
648. Oliwa 23 662. Owada 3
649. Olszewski 10 663 Ozius 21 P.

Str.

664. Pacholowiecki 32

665. Paparona 6

666. Paprzyca 12

Parta Roma a. Paparona - Paszkiewicz a. Solokoj

667. Paw€(za 28

8tr.

9 37 20 14

1

668. Pa wfowski

669. Pelikan

670. Pelnia

671. Peretyatkowicz

672. Pernus

Pernus a. Spyrn

736. Radomski

737. Radomski

738. Radoszyilski I

739. RadoszyDski 11

Sir.

23 740. Radwan

44 741. Radzic

1 742. RadziwiU 1 7~3. Raes

Str.

4 15 35 16

- XI
St». &1'.
673. Petelczyc 40 705. Polota 43
574. Pfelsdorff 37 706. Polubinski 35
675. Piatyr 54 707. Pomian 58
676. Pielesz 28 708. Poraj 44
677. Pielgrsym 24 709. Poronia 23
Pien a. Ostrzew' 710. Porwik 33
678. Pieni~zek 50 Poswist a. Ossorja
679. Pierzcha 6 Powala a. Ogonczyk
Pierzchala a. Kolumna 711. Pozniak 26
680. Piestnik 43 712. Prawdzic 22
681. Pietyr6g 54 713. PrBttnicki 44
682. Pilawa 18 714. Prejten 18
683. Piora 38 715. Prowana 35
684. Pi6roslaw 33 716. PruIiski 5
~85. Piotrkowczyk 18 717. Prus I 18
86. Piotrowicz 19 718. Prus II 14
687. Piskarzewski 26 719. Prus ill 15
688. Plater 37 Prus III z gwiazd~ a. Na-
689. Plemiecki 36 gody
690. Plesnik 10 Prus IVa. Glarnocki
Plomienczyk a. Zadora 720. Pruskich ksi~zl\t 18
691. Pnieinia 25 721. Przebendowski 21
692. Pnieynia 49 722. Przegonia 20
693. Pob6g 40 723. Przerowa 14
Pochner a. Kotwicz 724. Przestrzal 27
Pocisk a. Bialokurowicz 725. Prsewoski 44
694. Podjaski 51 726. Przosna 21
695. Podstolski 22 727. Przyjaciel I 45
696. Podstolski 23 728. Przyjaciel II 46
Pogonczyk a. Ogonczyk Pskowczyk a. Pacholo-
697. Pogonia 33 wiecki
698. Pogonia II 27 Pszaradr a. Wilczewski
699. Pogonia ill 11 729. Puchacz 13
700. Pokora 41 780. Puchalski 54
701. Polencz 46 731. Puchala 39
702. Pol konia 14 732. Puciata 1
703. P6l kozic 7 733. Pud wejs 52
P610rla a. Sulima 734. Pukszta 49
704. P6l orla 32 735. Pypka 23 R.

- XII
Str. I Str.
744. Ramel 29 762. Rohr 4:
745. Ramult 44: I 763. Rola. 44
746. Rappe 54 764. Romathowski 2
Rarowski a. Rohr 765. Rosiniec 40
747. Ratuld 38 766. Rottermundt 44
Rawa a. Rawicz 767. R6wnia 28
748. Rawicz 36 768. Rozanski 58
749. Rejtan 27 769. Roieilski I 51
750. Rembowski 44 770. Rosefiski II 49
751. Renard 24 771. R6zmiar 54
752. Reinie 53 Bozpol a. Pawlowski
753. R~ka J 43 772. Rozyliski 18
754. R((.ka II 43 773. Rubach 58
7 55. Reka III 43 774. RubieHz 49
756. R~ka IV 43 775. Rudeeki 51
757. Ridger 37 776. Rudnica 41
Roeh I a. Kolumna 777. Rustejko 53
758. Roch II 47 778. Rychlowski 18
759. Roch III 22 Bys a. Bakowski
760. Rochcicki 47 779. Rysiewicz 43
761. Rogala 44 s.
Str. Str.
780. Sabinus 44 Sedzlnski a. Pielgrzym
781. Salamandra 46 799. Siekierz 38
782. Salamon 25 800. Siela wa 48
783. Samson Watta 46 Siemaszko a. Labeds II
784. Samsonowski 49 801. Siemionowicz 12
785. Barta wski 23 Siempior a. Mniszech
786. Sas 20 802. Sieniuta 4
Saszor a. Orla 803. Sieniut6w 52
787. Satawa 18 804. Sierpy 46
788. Sawur 46 805. Siestrzencowiec 50
789. Saed generalny kozacki 4 806. Biewierski 19
790. Sccptra 2 Skarbek a. Abdank
Schalec a. Chalecki 807. Skanderbek 7
791. Szampach 22 808. Skidziilski 58
792. Schiling 13 809. Skreczyna 54
793. ~chlichting 44 Skuba a. Abdank
794. Schmerling 16 810. Slepor6d 29
795. Scipion 21 811. Slepowron 40
796. Sebastjanowicz 49 812. Slizieil 21
797. Seling 24 813. Slon 47
Sendowojna a. Debno 814. Slonce 47
798. S~dziDski 22 815. Slowienski 14 - XlII
Snieporod a. Slepor6d Str. Str.
840. Sulowski 27
816. Snop Waz6w 47 841. Sultan 55
817. Sokola 5 842. Suszynski 41
818. Sokola 5 843. Swieiiczyc 18
819. Solokoj 47 844. Swierczek 30
820. Soltyk 33 845. Swieczyc 17
821. Sowa 47 Swietoldycz a. Kisiel
822. Spyrn 8 846. Swinka 7
823. Sreniawa 45 847. Swiszewski 13
824. Sreniawa II 45 848. Swirski 49
Srocznik a. Rochcicki Swoboda a. Gryf I
825. Stankar 35 849. Szabla 51
826. Stary kon 14 850. Szalawa 13
827. Starza 53 851. Szarlinski 43
828. Sternberg 9 852. Szaszkiewicz 26
829. Stetner 21 Szaszko a. Masalski
830. Stojenski 27 Szedzinski a. Prawdzic
831. Stolobot 48 853. Szeliga 20
832. Stretkowski 53 854. Szem bek 44
Strocki a. 1Crocki 855. Szemberg 22
833. St.rumberg 15 856. Szeptycki 40
834. Strupinski 10 857. Szober 5'
Strzalyn a. Kotwicz 858. Szteyn 20
. Strzegonia a. Kosciesza ti59· Szwarcwald 7
835. Strzemiecz 51 860. Szwarcz 18
836. Strzemie 52 861. Szweryn 31
837. Suchekomnaty 53 862. Szydlowiecki 48
838. Sulima 12 863. Szyn weski 26
839. Sulima 31 864. Szyrma 41 T.

865. Taczala

866. Tamberk

867. Tarna wa

868. Terebesz

869. T~pa podkowa

870. 'I'oloczko

871. Tomkowicz

872. Tonczyk

873. Topacz

874. Topor

875. Topor T~czynskich

876. Trach

877. Traby

878. Traby

Str. ' 59 54 17 43 41 40 59 56 47 53 53 47 a5 54

879. Traby II

880. Traby III

881. Tr~by IV

882. Trestka

883. Triumf

Tryumf a. Hipolit

884. Trizna

885. Troska

Trzaska a. Biala

886. Trzeciak

887. Trzy bula wy

888. Trzy gwiazdy

889. Trzy kawki

890. Trzy korowy

10

St» 53 37 28

1 17

58 49

46 37 20 12 15

- XIV

Str

891. Trzy krety 16

Trzy radla a. Wilczewski -

892. Trzy rzeki 37

893. Trzy rzeki 45

Trzy sosnie a. Godziemba -

894. Trzy tarcze 53

895. Trzywda.r 18

896. Turski

897. Turza

Turzyma a. Prus I

898. Tuzin strzal

899. Twardost

900. Tyminski

Str. 44 24

4ts 46 .. 49

u.

Sir.

Uehry a. Wukry 901. Ulanicki,

Ugonczyk a. Ogonczyk 902. Umaniee

Str, 5 58

Sir.

903. Wadwicz 45

904. Waga 16

905. Walbach 15

WaldorfI a. N abram

906. \Valewskich 33

Walny a. Lewart

907. Wan 26

908. Wankowicz 48

909. Warnia 42

910. Wasdrott 7

Wasiencowicz a. Makare-

WICZ

911. Wasilkowski 57

912. Waskiewicz 17

913. Wasselrod 7

914. Waxman 29

915. W ~z (krolowej Bony) 55

916. W~i I. 55

917. W~Z II 56

918. W ~z III 56

919. W~z IV 56

920. W czele 52

921. Wedelse 37

Wedelszteda a. Wedelse

922. Wejcher 44

923. Wenda 15

924. Werona 49

925. "~eselini Ferens 37

w.

Str.

926. Wesola 37

W~zyk a. W~z

927. Widly 56

928. Wielhorski 23

929. Wieniawa 7

sso. Wiersza 56

931. Wieruszowa 16

932. Wierzbna 23

933. Wierzchaczewski 41

934. Wierzynkowa 23

935. Wieze 57

936. Wilcze kosy 15

937. Wilcze zeby 58

938. Wilczewski 42

Wilczogurski a. Montelupi

Wirbow a Radwan

939. Wisniowiecki 19

940. Wiszniowiecki 12

941. Wizcmberg 24

942. W-ladyslawski 15

943. vVloszek iti

944. W odanowski 47

945. W odziokich 20

946. Wojnilowicz 55

947. Wolff 12

94ts. W olkowicz 48

949. W ullowiczow 10

- xv

Str.

W oronowicz a. Choragwie -

950. W oyeyko 33

W oyna a. Zlotogolenczyk - Wrttby a. N abram

951. Wr~by 58

952. W ujachiewicz 26

953. Wukry

954. Wyhowski

955. Wysocki

956. W yszogota

957. W yszopolski

Sir. 45 55 26 23 13

z.
Str. Str.
958. Zaba 55 974. Zdzitowiecki II 15
959. Zabawa 52 975. Zega;r 13
960. Zabka 41 976. Zeibersdorf 23
961 Z'aczki 50 , 977. Zerwikaptur 8
962. Zadora 7 978. Zetynian 45
963. Zagloba 41 979. Zedzianowicz 30
.
Zagroba a. Zagloba 9~O. Zgraja 53
9jj4. Zakrzewski von Felden 38 I • 981. Zienowicz 58
965. Zamojskich '22 I 982. Zkrzyzlug 26
I
966. Zapendowski 28 I 983. Zlotogole:6.czyk 8
967. Zaporoze 47 984. Ztotogolenczyk 54
Zaprzaniec a. Stary kon 985. Zlota wiersza 56
968. Zaremba 24 986. Zlota wolnosc 56
969. Zatajony miesiac 40 I 987. Zmudzki 21
970. Zawisza 25 988. Znin 58
971. Zbicswicz 20 98"9. Zolotarenko 54
972. Zboinski 4:9 990. Zukowski 20
Zdan a. Koilenski 991. Zurowicz 15
973. Zdzitowiecki 52 992. Zyiemski 22 HERBY

MIAST,WOJEvVODZT-W itd.

B.

993. Babimost m.

994. Balcki pwt

995. Baranowo m.

8tr.

29 996. Barcin 1U.

55 997. Baturyn m. 6 998. Belz m.

Str. 9 46 3

999. Belzkie wdztwo 1000. Berdycz6w' m.

1001. Bledzewo m.

1002. Bnin m.

iOO3. Bojanowo m.

1004. Borek m.

1005. Braclaw' m.

1006. Braclawski pwt 1007. Braclawskie wdztwo

1016. Chelminska kptla 1017. Chehninskie wdztwo 1018. Chelmska kptla 1019. Chehnska z.

1020. Chodzieszyn m. 1021. Czarnk6w m.

1027. Dobczyce m, 1028. Dobrzynska z. 1029. Dobrzynska z.

- XVI

St». Str.

8 1008. Brojec m. 57

29 1009. Brzesc m. 35

34 1010. Brzescianskie wdztwo 26

25 1011. Brzescie m. 26

2 1012. Brzeskie wdztwo 24

57 1013. Budzin m. 31

26 1014. Buk m. 6

57 1015. Bydgoszcz m. 29

16

c.

Str. 16 33

1 30 29 2 i

Str.

1022. Czehryn m. 14

1023. Czempin m. 51

1024. Czernihow m. ratusz 27

1025. Czernihowskie wdztwo 35 1026. Czerniejowo m, 57

D.

Str.

18 1030. Dolsk m.

24 1031. Dubno ratusz

54 1032. Dupin m.

Str. 1 19 29

F.

1033 Fordon m. 44

1034. Gllza wa m. 1035. Gdansk m. 1036. Gebica m. 1037. G~iewkowo m. 1038. Gniezno m.

G.

so.

3 1039. Golancza m.

18 1040. Gostyn m.

7 1041. Grabowo m.

29 1042. Grodzisk m.

34 1043. Grzymalowa m.

Str.

2 29 37 16 25

1044. Hajsinski pwt 1045. Halirka z,

1047. Jampolski pwt 1048. Janowiec m. 1049. Jaraczewo m. 1050. Jaraszewo m. 1051. Jarocin m.

1056. Kaliskie wdztwo 1057. Kalisz m.

1053. Kamieniec m. 1059. Kamieniecka kptla 1060. Kamieniecki pwt 1061. Kamionna m. 1062. Kargow m.

1063. Kcynia m.

1064. K~blow m.

1065. K~pa m.

1066. Kijowska kptla 1067. Kijowskie wdztwo 1068. Kijowskie wdztwo 1069. Kiszkowo m.

1070. Klecko m.

1071. Kobylin ID.

1072. Kopanice m

1090. Latyczowski l'wt 1091. Lekno ID.

1092. Leszno m.

- XVII

H.

Str. \

47 I 1046. Human m. 12 I

Str. 34

J.

Str. Str.

52 1052. Infiandzkie wdztwo 8

5 1053. Inowroclaw m. 2

44 1054. Inowroclawskie wdztwo 7

44 1055. J utroszyn ID. 29

57

K.

Str. Sts,

58 1073. Koronowo m. 15

3 1074. Koropow m. 44

12 1075. Koscian m. 56

38 1076. Kostrzyn ID. 28

47 1077. Kozmiau m. 34

3 1078. Krakow m 35

34 1079. Krakowscy biskupi 15

34 1080. Krakowskie wdztwo 33

26 1081. Krobia ID. 1

25 1082. Krolestwo polskie 33

[,8 1083. Krotoszyn m. 13

1 1084. Kruszwica m. 57

30 1085. Krzywin m. 7

32 1086. Ksi~z m. 5

15 1087. Kujawskich biskupow 36

29 1088. Kumik m. 29

31 1089. K wieciszewo m. 6

L.

St».

2& 1093. Liguiccy ksi~i~ta

31 1094. Lipowiec m.

7 1095. Litynski pwt

Str. 22 4 4

- xvm

1096. Lubelskie wdztwo 1097. Lublin m,

1098. Lwow m.

SU·. Str.

11 1099. Lwowek m. 22

16 1100. Lwowskich arcybisku-

21 pow 36

t...

1101. Labiszyn m. 1102. Lecsyca m.

1103. Leczyckle wdztwo

Str.

43 1104. Lobzenica m.

4 1105. Lopienn» m.

24 1106. f..ncka kptla

Str. 5 34 3

Str.

1107. Malborskie wdztwo 33

1108. Margonin m. 26

1109. Mazowieekie wdztwo 35

1110. 1\fiasteczko m. 31

1111. 1\Iiejsko-gorki m. 25

1112. l\IielZyn m. 31

1113. Micscisko m, 32

1114. Mieszkowo m. 58

1115. Mi~dzychod m, 5

1116. Miedzyrzecz m. 58

Str.

1126. Naklo m. 56

1127. Nowemiasto 56

1128. Nowogrodzkie wdztwo 1

M.

8tt.

1117. Miloslaw m. 25

111H. Miitskie wdztwo 27

1119. Mixtadt m. 22

1120. Mogilno m. 28

1121. Mohylowski pwt 8

1122. Mosina m. 43

1123. Mroczcn m. 32

1124. Mscislawskie wdztwo 27

1125. Murowana Goslina m. 44

N.

Str.

1129. N owogrodzkie wdztwo 27

1130. N owymost 34

o.

1131. Obornik

1132. Ohrzycko m. 1133. Odolanowo m. 1134. Olhopolsld pwt 1135. Opalenica m .

s».

34 1136. Osieozna m.

43 1137. Ostrorog m.

56 1138. Ostrowo 11\

45 1 Hm. Ostrzcszow m.

16 1140. Oswiecimska z.

St». 6 2 21 7 32

. ~

..

1141. Pakosc ill.

1142. Piaski m.

1143. rila m,

1144.. Pleszew' m.

1145. Plock m,

1146. Plocka kptla

1147. Plockie wdztwo 1148. Ploski.owski pwt 1149. Pniewy m.

1150. Pobiedzysko m.

1151. Podlaskic wdztwo I 1152. Podlaskie wdztwo II 1153. Podolskie wdztwo 1154. Pogorzele m.

1169. Radolin m.

1170. Iiadomysl m. 1171. Radzyri rn. ratusz 1172. Radzyna m.

1173. Rakwice m.

1174. Raszkow Ill.

1175. Rawicz m.

1176. Rawskie wdztwo

- XIX -

Str. 34 36 11 57

36

"5 iJ

51 38 25 35 27 47 57

P.

1155. Polockie wdztwo 1156. Pomorskie wdztwo 1157. Powidz ID.

1158. Poznan m.

1159. Poznan m.

1160. Poznanska kptla 1161. Poznanskie wdztwo 1162. Pruskie ksiestwo 1163. Przemysl m:

1164. Przemyslska z. 1165. Przemyslska kptla 1166. Przyluka Ill.

1167. Pszczewo ID.

1168. Puniec m.

9 t.J

R.

Str.

4 1177. Rogowo Ill.

45 1178. Rogozno m.

13 1179. Rostarzewo m.

57 1180. Ruskie ksh~zECta

37 1181. Ruskie wdztwo

30 1182. Ryczywol m, 30 lISe. Itynarsewo m. 35

Str.

1184. Samoczyn m. 34

11D5. Sandomierz m. 16

1186. Sandomierz m. 35

1187. Sandomierskie wdztwo 42

1188. Sanok m. 1

1189. Sarnowo m. 11

1190. Sadecka z. 42

1191. Sieradz m. 3

1192. Sieradzkie wdztwo 24

1193. Sierakowo m. 6

1194. Skoki m. 40

s.

1195. Skwiercyna m. 1196. Slupskie ksiestwe 1197. Smigiel m.

1198. Smolensk m.

1199. Smolenska kptla 1200. Smolefiskie wdztwo 1201. Solee m.

1202. Srem m.

1203. Sroda m.

1204. Staniszewo m. 1205. Strzelno m.

Str. 27

8 34 13 29 38 33 34 30 34 10

6 13 29

Str. 25 32 9 11 22 7

45

Str. 22

8 56 11 15

4 24

3 29 17 14

1206. Sulmierzyce m. 1207. Swieciochowa m. 1208. Szamotuly m.

1211. Taraszcza m. 1212. Taraszcza m. 1~13. Tarnopol ill. 1214. Trockie wdztwo

1218. Ujscie m.

- xx

Str. 56 26 7

Str. 58 47 .

52 27

1209. Szllls-kie kstwo

I 1210. Szubin m. .

T.

1215. Trzciel m. 1216. Trzcionka m. 1217. Trzemeszno m.

Str. !

1220. Warminska kptla 3

1221. W agrowiec m. 28

1222. Wielichowo m. 32

1223. Wiel. Ksiestwo Litewskie 27

1224. Wielun m. 11

1225. Wieluilska z. 2

1226. Wilatowo m. 26

1227. Wilenska kptla 15

1228 Wilenskie wdztwo 27

1229. Wilno m. 26

1230. Winnicki pwt 36

1242 Zaniemysl m. 1243. Zatorska z. 1244. Zbaszyn m. 1245. ZdUDY m. 1246. Zerkow m. 1247. Zerniki m.

u.

Str. I

6 1219. Uszycki pwt .

w.

1231. Wirssyce m.

1232. Witebskie wdztwo 1233. Witkowo m,

1234. Wizka z.

1235. W olsztyn m.

1236. W oloskie wdztwo 1237. W olynskie wdztwo 1238. Wl'onki m.

1239. W rzesnia m

1240. Wschowa m.

1241. Wysoka m.

z.

Str .

22 1248. ~mujdzka kptla

32 1249. Zmujdzkie stwo I

25 1250. Zmujdzkie stwo

. Znin Ill.

. Zwinogrodka m. Zydowo m.

Str.

S 37

Str. 57 4 3

Str. 17

Str. 11 27 48 30 26

7

16 16

44

17 57 \

Str. 15 26 30 43

8 37