P. 1
ADMINISTRACJA CENTRALNA

ADMINISTRACJA CENTRALNA

|Views: 1,485|Likes:
Wydawca: ab12446

More info:

Published by: ab12446 on May 17, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/17/2011

pdf

text

original

ORGANIZACJA FUNKCJONOWANIA ADMINISTRACJI CENTRALNEJ NOTATKI Z WYKŁADÓW Wykład I, 19.02.2009r.: 1. Cechy administracji, 2.

Kształtowanie się administracji centralnej w II połowie XVIII wieku Monarchia absolutna – ukształtowanie się ostatecznie administracji w państwie. Monarcha potrzebował fachowej, sprawnej administracji – zaczęła mieć ona kształt nowoczesnej. Klasyczne zasady: 1. zasada resortowości – pojawiła się we Francji (Ludwik XIII i XIV – „państwo to ja” – rozrost administracji, kontrola wszystkiego), resort (synonim ministerstwa). Podzielono administrację państwową na niezależne od siebie struktury

administracyjne – nazywane resortami. Najstarsze resorty w historii rządu europejskiego (podział w zakresie fachowości): • • • • resort spraw zagranicznych, resort skarbu (majątek – własność państwa), resort wojskowości (armia), resort spraw wewnętrznych (zarządzanie państwem, administracja w państwie), • • resort sprawiedliwości (kontrola nad sądami), resort spraw wyznań i oświaty

Na początku rządziło kierownictwo kolegialne (nie znano „ministra”) – 4,5 osób, każda decyzja zapadała w głosowaniu. Od XIX wieku (Napoleon) wprowadzono jednoosobową formę zarządzania resortem – minister (ma swoich zastępców – forma jednoosobowego zarządu. Zasada ta pojawiła się w XVIII wieku – Francja, a potem Prusy – według własnego kodeksu, potem Austria, Włochy, Beneluks, państwa skandynawskie, Rosja, Rzeczpospolita. Zauważono dominację resortu Skarbu, spraw wewnętrznych (w rozumieniu zarządzania administracją) 2. zasada centralizacji (starsza zasada) i decentralizacji

1

Centralizacja: podporządkowanie organów niższego stopnia organom nadrzędnym – hierarchia służbowa, decyzje władcze skupione są w organach centralnych i naczelnych (tylko one mogą podejmować decyzje), Decentralizacja: pojawiła się w czasie Rewolucji Francuskiej – oznacza brak zależności administracji centralnej i terenowej i rozkład (rozłożenie) uprawnień decyzyjnych pomiędzy władze centralne i lokalne. Formą decentralizacji (przykładem) stał się samorząd. Model scentralizowany przejawia się w 2 zależnościach (cechy): • • zależność osobowa – np. przyjęcie do służby (administracja), awanse, kary, wydalenie – przejawianie zależności osobowej, zależność służbowa – polegająca na upoważnieniu do wydawania poleceń służbowych (przełożony może wydawać pracownikowi) 3. zasada koncentracji (skupianie) i dekoncentracji (rozpraszanie) Zasada koncentracji pojawiła się w XVIII wieku, polegała na tym, że kompetencje przyznane administracji państwowej mogą być wykonywane tylko przez szczebel wyższy – zwłaszcza centralny. Doskonały model – skoncentrowanie decyzji władczych w ręku 1 osoby (minister, wojewoda, gubernator np. w Rosji). W połowie XIX wieku uznano, że zarządzanie 1 osoby jest nieskuteczne. Wtedy pojawiła się dekoncentracja – powierzenie kompetencji administracji także organom terenowym. 4. zasada hierarchicznego podporządkowania – tzw. drabina służbowa, każdy urzędnik w administracji ma swojego przełożonego. Zasada polegająca na tym, że władza decydowała o obsadzie, awansach karach, drodze służbowej wszystkich urzędników. W okresie monarchii absolutnej pojawiła się podległość (na przepisach prawa, pojawiło się prawo, nie na woli panującego) 5. zasada kolegialności i jednoosobowego kierownictwa (zastąpiła zasadę

kolegialności) Rozumiane w 2 aspektach: • aspekt strukturalny, chodzi o liczbę osób tworzących organ administracyjny (kolegialne, jednoosobowe – minister),

2

aspekt funkcjonalny, chodzi o to ile osób podejmowało decyzję, podjęcie decyzji uzależnione jest od efektywności grupy czy jednostki

Zasada kolegialności – starsza, funkcjonowała w XVIII wieku – decyzje zapadały większością głosów na posiedzeniach organu administracji państwowej (forma głosowania). Zalety tego systemu (jak to rozumiano kiedyś, wówczas): 1. system zapewniał wzajemną samokontrolę, 2. ograniczanie możliwości skorumpowania i działania sprzecznego z prawem, 3. ograniczenie wpływu władzy królewskiej (monarszej), 4. merytoryczne przygotowanie Od czasu Napoleona wprowadzono system jednoosobowy, Francja była prekursorem tych zmian  kompetencje władcze skupione w rękach jednej osoby – ministra stojącego na czele resortu. Zalety tego systemu jednoosobowego: 1. szybkość i sprawność działania, 2. wyraźne określenie odpowiedzialności. Minusem tego było ryzyko arbitralności – dostrzegano to. System przyjął się we Francji, Rosji, Prusach, następnych krajach. 6. zasada biurokratyzmu – pojawiła się w okresie monarchii absolutnej, związana jest z potrzebą specjalizacji i fachowości. Urzędnicy pobierają wynagrodzenie od państwa, są zatrudnieni na umowę o pracę. Kryterium przyjmowania do służby urzędu (XVIII wiek) było ustalone przez króla/władcę. Częstym zjawiskiem było zatrudnianie w administracji mieszczan, ludzi z drobnej szlachty. Poprzez nabycie takiej pracy można było nabyć szlachectwo – tzw. szlachta urzędnicza (szlachectwo za zasługi dla króla – praca w administracji)  Francja, monarchia habsburska 4 cechy biurokracji (biurokratyzmu) – Max Weber: 1. zawodowy charakter administracji – urzędnik to był zawód, a nie misja, służba czy praca społeczna. Urzędnik był opłacany przez państwo. Cały swój czas poświęcał administracji, 2. specjalizacja w załatwianiu określonych spraw, 3. hierarchiczność struktury na zasadzie: przełożony – podwładny (w administracji nie ma demokracji),

3

4. normy generalne określają funkcjonowanie aparatu urzędniczego (są pewne normy i wszyscy urzędnicy się nimi posługują – normy generalne obowiązujące na terenie całego państwa – zarówno w Berlinie, Bremie i Hamburgu)  abstrakcyjne do zastosowania. Korpus urzędniczy (XIX wiek) – kształci się i tworzy aparat do zarządu państwem. W skład wchodzą głównie ludzie z drobnej szlachty i mieszczaństwa. Zawodowy charakter administracji – państwo przejęło obowiązki kształcenia urzędników – XIX wiek, pojawiły się szkoły wyższe, państwowe mające przygotowywać urzędników do pracy w administracji  Te 6 cech obowiązuje do teraz i kształtuje administrację w Polsce i w innych krajach ___________________________________________________________________________ Kształtowanie się administracji centralnej w Polsce (220 lat) Połowa XVIII w. – w programie reform stronnictwa nazywanego „Familią” pojawia się postulat utworzenia urzędów centralnych, administracji centralnej. Utworzona 2 takie centralne urzędy (lata `60 XVIII wieku), oddzielenie dla Korony i dla Litwy (czyli w sumie były 4, po 2). Były to: • • Komisja Wojskowa, Komisja Skarbowa

 tak jakby pierwsze ministerstwa Były to organy kolegialne (od 4 do 8 osób), decyzje podejmowano w głosowaniu. Przewodniczącym był minister mianowany przez króla, pozostałych wybierał Sejm na 2 lata spośród podwójnej liczby kandydatów królewskich (zgłoszonych przez króla). Komisja Skarbowa – miała zadania fiskalne, zajmowała się poborem podatników, rozbudowa infrastruktury – drogi mosty; sądownictwo skarbowe – kwestia manufaktur, zakładów rzemieślniczych i handlu. Bardzo dużym osiągnięciem Komisji Skarbowej było wprowadzenie budżetu państwa – 1768r. – pojawienie się w Polsce. Budżet – zestaw planowanych dochodów i wydatków na określony czas (rok) – od kwietnia do końca marca – rolnictwo, w niektórych krajach tak zostało. Budżet był uchwalany przez Sejm na wniosek Komisji Skarbu. Komisja Edukacji Narodowej – 1773r. (organ administracji centralnej) – urząd centralny zajmujący się oświatą publiczną, wspólny dla Korony i Litwy. Nie podlegała ona rządowi centralnemu. Sejm kontrolował sprawozdawczość finansową tej KEN i mógł wypowiadać się 4

klas wyższych – magnaterii.d. kleru) i druga połowa  szlachta (tytuł niekoniecznie majątkowy) Rada obradowała plenarnie. o zamierzeniach tej komisji. Policji czyli Dobrego Porządku (obecnie MSWiA ). głównie zadania i nadzór nad miastami królewskimi. nazywał się Rada Nieustająca – organ prawdziwie rządowy. urząd centralnej administracji  mieliśmy RN i króla – utracił on większość swoich uprawnień na rzecz RN  ciało kilkuosobowe.d. posiedzenia przynajmniej raz w tygodniu (jak trzeba codziennie). + 36 członków RN  powoływał ich Sejm na okres 2 lat Połowa to byli reprezentanci Senatu (Izby Wyższej. 27. Skład RN: • • Szef RN = monarcha. KEN przejęła szkoły jezuickie i jedyną taką wyłączoną z zakresu władania była szkoła rycerska – założona przez króla.o ogólnych liniach programowych (budżet).: • do tej pory quasi ministerstwa (przy królu nie było RM. obecnie MSZ ). Sukces: w krótkim czasie wydano 27 podręczników (kilka lat) Wykład II. król stał na czele. rządu) Tworzenie I Rządu (z RM) Powstał w 1775 roku. . Interesów Cudzoziemskich (dyplomacji. decyzje podejmowała głosowaniem (większość głosów). działające stale (na co dzień). KEN-owi podlegały 2 szkoły główne: • • Kraków. Kiedy remis głos króla przesądzał – miał decydujący głos. 5 .02. Ważnym przejawem działania KEN było Towarzystwo dla Ksiąg Elementarnych – opracowywało podręczniki dla wszystkich szkół (takie same – wspólne dla całego państwa). • 5 departamentów – od 4 do 8 osób (decyzje podejmowane kolegialnie): . Wilno 100 szkół średnich – większość na terenie Korony.2009r.

następca tronu z głosem decydującym. Wojskowy (powstał w 1775)  zastąpił Komisję Wojskową. Sądził ich Sąd Sejmowy  posłowie i senatorowie (teraz: Trybunał). ale nie decydował SP jako rząd była odpowiedzialna przed Sejmem. 6 . Prymas. .. wyrażał swoje zdanie. Stworzyła Straż Praw.d. SP była najwyższą władzą wykonawczą w państwie – król stracił większość uprawnień władczych W skład SP wchodzili (z urzędu): • • • • król. 1 ministrem spraw zagranicznych). odpowiadał za wojsko. 2 kanclerzy (1 ministrem pieczęci – wszystkie sprawy administracyjne. 5 ministrów Tytuły nadawane: • • • • Marszałek był ministrem Policji (pełnił funkcję z urzędu). Skarbu Decyzje zapadały większością głosów • to był taki I Rząd I KONSTYTUCJA – 3 maja Ustawa Rządowa z 3 maja 1791 roku.d. która zastąpiła Radę Nieustającą. Sprawiedliwości – nadzór nad sądami. hetman był ministrem wojny. ponosili odpowiedzialność parlamentarną (2/3 głosów Sejm mógł odwołać ministra – teraz: votum nieufności) Izba Poselska i Senat razem wypowiadały się w kwestii ministrów.d. ministrowie ponosili odpowiedzialność sądową lub konstytucyjną (więzienie. Odpowiedzialność była traktowana dwojako: • odpowiedzialność za naruszenie ustawy rządowej (złamanie Konstytucji). który z urzędu był przewodniczącym KEN. a nawet śmierć). podskarbi był ministrem skarbu Marszałek Sejmu – głos doradczy. . głosowały. • odpowiedzialność za zarzuty polityczne – minister postępował niezgodnie z interesem publicznym lub popełniał błędy.

KS. Ten porządek ustanowiony przez Konstytucję 3 maja przetrwał aż 2 lata.SP stała na czele administracji centralnej. 1793r. Uchylił Konstytucje 3 maja jako zbyt postępową i przywrócił Radę Nieustającą (czyli Rząd Centralny. Straży podlegały Komisje Wielkie (tzw. ładu). W skład Policji i Skarbu wchodziło jeszcze 6 plenipotentów (reprezentantów) miast (po 6 do KP i KS). obyczajności (porządku. resorty) złożone z członków wybieranych przez Sejm. ilu mieszkańców). Gwarantem ustroju państwa polskiego była Rosja Carska (gwarantowała. wybieranych przez Sejm na 2 lata. Sejm grodzieński. Czym zajmowała się KP? Zajmowała się nadzorem nad miastami. że ustrój w Polsce się nie zmieni) . zbierania danych statystycznych (ile miast. sprawami: bezpieczeństwa.likwidacja całego państwa polskiego Jak był zbudowany ten I Rząd Centralny (RN i SP) 1775 – 1795 Król RN bądź SP (były zbudowane identycznie – 5 ministrów) Komisja Rządowa – KEN. Komisji nie podlegały miasta prywatne. Komisja Edukacji Narodowej Komisjom przewodniczyli ministrowie. KP. Komisje Wielkie: • • • • Komisja Policji była dla miast królewskich. szef Komisji Policji nie wchodził w skład SP. /1793 – 1795/ . Komisja Wojskowa zajmowała się tworzeniem armii (z pospolitego ruszenia w armię zaciężną – przekształcanie). handlu. KW 7 . Komisja Skarbu zajmowała się majątkiem. – ostatni Sejm przed rozbiorami odbył się w Grodnie. którzy nie wchodzili do SP (np. wyjątek: KEN – prymas) Komisje: na czele 14 lub 15 komisarzy. który zastąpił SP).

W Księstwie pojawiła się RADA STANU.Księstwo Warszawskie (1807 – 1815) w pełni niepodległe. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych. orzekanie o oddanie pod sąd ministrów lub urzędników. resort Sekretarza Stanu – pośrednik pomiędzy Rządem. 1808r. RS – skład: • • • • • • • • • król. . resort skarbu. a królem (król Drezno – monarcha saksoński.sprawy budżetu. że RS mogła zbadać czy wyrok zapadł zgodnie z prawem wyroków sądowych.ocena sprawozdań ministerialnych RZĄD Zgodnie z Konstytucją 1807 (22 lipiec) roku Rząd składał się z 6 ministerstw: • • • • • • resort sprawiedliwości. resort spraw wewnętrznych i wyznań (religii). w znaczeniu. orzecznictwo kasacyjne. ministrowie.  „dekret o ministerstwach” precyzował: 8 . resort policji. kwestiach administracji: . Rząd – Warszawa) Sprawy zagraniczne były wyłączone z Księstwa Warszawskiego i zajmował się tym minister spraw zagranicznych Saksonii. sekretarz (który miał to wszystko spisać). w dziedzinie. na rozwiązaniach francuskich („podarowane” przez Napoleona). .rozkład podatków na departamenty. 4 referendarzy jako organ pomocniczy RS – kompetencje: opracowywanie projektów ustaw sejmu i dekretów królewskich. resort wojny.

Pod kierownictwem ministrów ustanawiano dyrekcje specjalne (podlegały pod ministerstwa). żebracy. Napoleon nie odważył się nazwać ziem „Księstwem Polskim”. resortem kierował jednoosobowo minister.: chłopi. wykonanie budżetu. uzależnione od Rosji. Dyrekcja Generalna Dóbr i Lasów Państwowych Przetrwało to 8 lat (KW). Królestwo Polskie – 2 zalety (w porównaniu do Księstwa Warszawskiego): • • nie było Księstwem tylko Królestwem. 2. 5. dobór i nadzór nad urzędnikami w ręku ministra. • Rada Administracyjna (prawdziwy Rząd KP) 9 . Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – zajmowało się kwestiami administracji. dyscyplinarne  prawo wydalenia ze służby. 2. podlegała MSW i zastąpiła KEN. dziedzinami i kwestiami administracyjnymi. rzemieślnicy. 4. omawiano najważniejsze kwestie państwowe). 3. gospodarki (gospodarka państwa – gospodarka handlu. DYREKCJE SPECJALNE: 1.: źródła dochodów. Ministerstwo Skarbu – zajmowało się kwestiami tj. Izba Edukacyjna. robotnicy. Izba Obrachunkowa zajmowała się kwestiami finansowymi administracji państwowej 3. coroczna ocena urzędnika Czym się zajmowały? Ministerstwo Sprawiedliwości – minister nie mógł wpływać na wyroki sądowe. Ministerstwo Policji – zajmowało się nadzorem nad niższymi klasami społeczeństwa tj. potem Królestwo Polskie (1815 – 1915). włóczędzy. służba. prawo napominania – kary urzędnicze. podporządkowanie urzędników ministrowi (był ich zwierzchnikiem). które zajmowały się prawnymi segmentami. kwestie wydatków państwowych. tu było Królestwo Polskie Rada Stanu – centralny organ władzy i administracji Rada Stanu – skład: • Zgromadzenie Ogólne (zbierało się 1 – 2 razy w roku. czuwał nad strukturą i organizacją sądów (jego główne zadanie).1. rzemiosła).

pełniła funkcje Ministerstwa Sprawiedliwości. • • Komisja Wojska.pocztowa. Królestwo posiadało armię. np. 5 komisji rządowych Dyrekcja Generalna 1815 (EGZ to!) Król (Petersburg) Rada Stanu (Zgromadzenie Ogólne. były podporządkowane Radzie Administracyjnej.Kwestie zarządu kraju należały do Komisji Rządowych (było ich 5). Przywrócono zasadę kolegialności  odejście od jednoosobowego zarządu (na czele komisji znów kilka osób i podejmowanie decyzji. Dyrekcja Lasów i Dóbr państwowych Struktura administracyjna w KW i KP 1807 Król (Drezno) Rada Stanu Rada Administracyjna) Ministrowie Prefekci (zamiast wojewodów – 8 lat) . Komisja Spraw Wewnętrznych i Policji – po raz pierwszy kwestie administracji i służb mundurowych. Komisjom Rządowym podlegały Dyrekcje Generalne (już takie specjalistyczne). Dyrekcja Górnicza. Komisja Przychodów i Skarbu Przy boku króla (Petersburg) urzędował Sekretarz Stanu – jak w KW był pośrednikiem z rządem (jaka jest wola cara).: • • • Dyrekcja Poczt. Komisja Sprawiedliwości. a nie 1 minister). Komisje Rządowe (podległe Radzie Administracyjnej): • • • Komisja Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego – kwestie edukacji i religii. 10 .

tego ministra.górnicza. chciano żeby była republiką. Mianowanie wyższych urzędników państwowych mianował Naczelnik państwa. . zatwierdza Naczelnik i ogłaszane są w Dzienniku Praw RP (dawny Dziennik Ustaw).. aż do zebrania się Sejmu. mógł ich odwołać (Sejmu jeszcze nie było). listopad 1918 Pierwszy akt prawny. Budżet 1918 roku  budżet RP na 1 okres uchwalił Rząd.03. 11 . Polska do 1918 roku była monarchią. Akty urzędowe kontrasygnuje szef Rady Ministrów (Prezydent Ministrów). Naczelnik – rozwiązanie do Powstania Kościuszkowskiego). że: Rząd RP stanowią ministrowie i odpowiadają przed Naczelnikiem Państwa. Naczelnik Państwa oraz Rząd są odpowiedzialni przed Sejmem – mógł ich odwołać.lasów Wykład III. 05. Naczelnik Państwa powołuje Rząd w porozumieniu z Sejmem. Jest powiedziane. Naczelnik państwa jest przedstawicielem Państwa i najwyższym wykonawcą uchwał Sejmu (taki tymczasowy Prezydent – przez 4 lata  nie było rozwiązanych kwestii ustroju państwa.2009r. który przygotowywał np.: Polska niepodległa – początek II RP. Rząd składał się z: Prezydenta. Projekty ustaw uchwala Rząd. Każdy akt Naczelnika Państwa wymaga kontrasygnaty ministra (podpisu) jakiegoś  obaj ponosili odpowiedzialność za jakąś decyzję  bez tego było nieważne. a zatwierdza Naczelnik Mała Konstytucja z 20 lutego 1919 roku – uchwała Sejmu RP o powierzeniu funkcji Naczelnika Państwa Józefowi Piłsudskiemu. ministrów (szef rządu). Wszyscy urzędnicy składają przysięgę na wierność RP. budżet) Konstytucja Marcowa – 17 marzec 1921 Od 1921 – Rzeczpospolita Polska Pojawiła się Rada Ministrów – na czele Prezes RM (wcześniej był Prezydent Ministrów). który regulował kwestię władzy w państwie – Dekret o najwyższej władzy Republiki Polskiej z 22 listopada 1918 roku – podpisał Piłsudski.

zatwierdzanie statutów organizacyjnych ministerstw RM wypełniała funkcje administracyjne poprzez następujące czynności: 1. Skarb) Komitet Ekonomiczny RM – organizacja wewnętrzna Rządu. Sejm może odwołać ministra zwykłą większością głosów (50% + 1). 2. funkcje: 12 . 2. Zajmował się on działalnością gospodarczą Rządu. Jeżeli było votum nieufności co do Rządu to cały Rząd podawał się do dymisji – odpowiedzialność solidarna. 3. nadać prawa miejskie (akty administracyjne) Organem wewnętrznym Premiera i ministrów było Prezydium RM (jeżeli nie było potrzeby zbierania całego Rządu. mógł mianować kogoś. Prezydium: • • • premier. rozpatrywanie sprawozdań poszczególnych ministrów. podejmowanie uchwał (Sejm ustawy. 3.  2 takie struktury w Rządzie Status prawny ministra. Konstytucja 3 maja – 3/5 głosów żeby odwołać ministra. Sejm mógł też odwołać jednego ministra – odpowiadającego indywidualnie za swój resort. też obywateli. tylko niektórych). Wojsko. Dla celów administracyjnych Państwo Polskie podzielone będzie na województwa.RM ponosi wspólną odpowiedzialność konstytucyjną i parlamentarną przed Parlamentem (przed Sejmem). wydawanie zarządzeń – obejmujących całą administrację. Sprawy wewnętrzne. Kompetencje RM: 1. uzgadnianie działalności poszczególnych ministrów. 4 najważniejszych ministrów (Premier decyduje np. gminy miejskie i wiejskie. Sprawy Zagraniczne. wydawanie aktów administracyjnych np. Urzędy centralne to były ministerstwa. powiaty. Rząd – uchwały). Na czele: Premier lub jego zastępca. jego zastępcy. RM stanowiła kolegialny organ ministrów pod przewodnictwem Prezesa RM mianowanych przez Prezydenta.

obywatela  Ministrów zastępowali v – ce ministrowie. 7. w różnej liczbie 13 . 9. Ministerstwo Skarbu (nie znano Ministerstwa Finansów  Polska Komunistyczna). Status – pozycje np. – 11 ministerstw: 1. Ministerstwo Przemysłu i Handlu. W `39 było 11. Ministerstwo Spraw Wojskowych (do śmierci piastował Piłsudski). 8. 2. 1939r. 10. odpowiedzialność indywidualna). Ministerstwo Spraw Zagranicznych. było 10.1. 2. poczt i telegrafu O strukturze wewnętrznej ministerstwa decydowała uchwała Rządu z 1926 roku. 1922) na początku było 16 resortów. który regulował pozycję wewnętrzną. dyrektor Wydziały. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Resort – na czele minister Departamenty np. Ministerstwo komunikacji. naczelnik Kompetencje – liczbę działów i wydziałów określał statut ministerstwa – akt prawny. Kolejne Rządy ograniczały liczbę ministerstw (były łączone). 3. Ministerstwo Sprawiedliwości. 4. Ministerstwo Wyznań Religijnych i oświecenia publicznego. 6. Ministerstwo Pracy i opieki społecznej. stał na czele resortu (jednoosobowy kierownik – kierował ministerstwem. członek RM (kolegialny organ) – oprócz tego raz na tydzień głosował (odpowiedzialność solidarna) W latach `20 (1921. Ministerstwo Rolnictwa i reform rolnych (były 3 reformy rolne: dzielenie ziemi między biednych rolników – chłopów). 5.

Rząd i Premier ponoszą odpowiedzialność przed Prezydentem. 2. litr 4. gier Pozycja RM uległa wzmocnieniu w Konstytucji Kwietniowej – 23 kwiecień 1935 roku – ostatni podpis Piłsudskiego (zmarł. Główny Urząd Miar – określał miary: metr. Dyrekcja Monopoli Państwowych. centymetr.: 1. Tradycyjnie i obecnie 2 osobą w państwie jest Marszałek Sejmu.Minister (jest jeden) Sekretarz Stanu (w ministerstwie jest kilku) . Prezes RM stał się 2 osobą w państwie.wzmocnienie pozycji Premiera (model kanclerski) `44 – pojawiło się państwo socjalistyczne i nowe struktury władzy Pierwszy Rząd komunistyczny (po wojnie): Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego (potocznie komitet lubelski) 1. Na czele: przewodniczący. a nadzorował go PKWN. Przewodniczący = pierwszy powojenny premier: Edward Osóbka – Morawski (rządził 24 lata). . które utrzymywało państwo: • • • spirytusowy. urząd Prezydenta. było 2 zastępców i kierownicy resortów (14). który pełnił funkcje rządu. Ten rząd nie miał jeszcze w nazwie „rząd” – utworzenie rządu. jego 14 . Oprócz ministerstw istniały także inne urzędy centralne. Wzmocnienie pozycji Rządu.potocznie nazywani v – ce ministrami Podsekretarz stanu (7 – 8) Nie ma takiej nazwy urzędowej jak v – ce minister np. Główny Urząd Pracy – zajmował się kwestiami bezrobocia. np. GUS – liczył ilu jest ludzi. 3.  22 lipca `44 (święto odrodzenia Polski). stał się „sierotą”  walka o stanowisko). 3 najważniejsze monopole. zapałczany. rolnictwa – to jest taka nazwa potoczna – ale w randze sekretarza lub podsekretarza. w ramach Rządu pierwszoplanową rolę odgrywał Prezes RM (premier). wskaźniki.

a działaczami emigracyjnymi i utworzono Tymczasowy Rząd 18 ministerstw + 4 osoby (z emigracji). Rząd: Prezydent.2009r. Parlament) organów Rzeczypospolitej Polskiej (2 mała konstytucja w historii polskiego ustawodawstwa. Rada Państwa (nowy organ władzy wykonawczej /1947 – 1989/. tylko z Polskiej Partii Socjalistycznej. Na czele Rządu – Edward Osóbka – Morawski  to był Rząd Komunistyczny. przygotować do wyborów.03. Jednym z nich był Stanisław Mikołajczyk (z Londynu). Władzę wykonawczą sprawowały: • • • Prezydent RP (urząd funkcjonował do `52). był zastępcą Edwarda Osóbki – Morawskiego (był też ministrem rolnictwa). 31 grudnia `44 – PKWN został zastąpiony Rządem Tymczasowym. potem zastąpiona). NIK.następcą był Cyrankiewicz. granica Polski mniej więcej na linii Wisły. Rada Ministrów Trójpodział został naruszony zaliczając do władzy wykonawczej nowy organ wykonawczy – Radę Państwa Władza wykonawcza 15 . 12. Wykład IV. Francja (przedtem tylko uznany przez Rosję ten 1 i 2). Ameryka. ale nie ostatnia)  wcześniej odwoływano się do Konstytucji Marcowej Mała Konstytucja nawiązywała do Konstytucji Marcowej i utrzymywała trójpodział władz (wprowadziła Marcowa) – władza w rękach narodu. Miał on sprawować władzę do wyborów sejmowych – styczeń `47. ten 1. czerwiec `45 (Moskwa)  negocjacje między komunistami.: Funkcjonowanie RM (1947 – 1989) i innych urzędów centralnych PRL = 1952 – 1989 19 luty `47 – Sejm uchwalił Małą Konstytucję – Ustawa Konstytucyjna o ustroju i zakresie działania najwyższych (Prezydent.5 roku  nie był komunistą. Rząd. Rada Państwa. Rząd ten był uznany przez wszystkie mocarstwa – Anglia. 2.

Prezydent sprawował władzę za pośrednictwem ministrów oraz przewodniczącego prezydium rządu. Prezydium Rządu – skład: • • Prezydent. 10 luty 1949 – dokonano przekształcenia w strukturze rządu 16 . wprowadziła Stan Wojenny) RP – gremium. Prezydium Rządu pojawiło się w maju 1950 roku.Prezydent RP Rada Państwa RM (nie do końca organ wykonawczy. I. V – ce marszałkowie (3) w przypadku konfliktu zbrojnego – Naczelny Dowódca Wojska Polskiego Kompetencje RP: • • • nadzorowała Rady Narodowe (cała administracja terenowa podlegała RP). Marszałek Sejmu. poszczególni ministrowie powołani na wniosek premiera Mała Konstytucja nie określała struktury Rządu – odsyłała. w którego skład wchodzili: • • • • Prezydent jako przewodniczący. Premier i jego zastępcy (+ Prezydent = skład elementarny. • • Podsekretarz Stanu. Ostatnim przewodniczącym był Wojciech Jaruzelski (potem urząd Prezydenta RP). zatwierdzała dekrety z mocy ustawy (mogła wydawać kiedy nie zbierał się Sejm). przewodniczący RP (powojenny Prezydent  dlatego z urzędu) Bolesław Bierut. powiązana z Sejmem – władza ustawodawcza. odwoływała się do ustawy zwykłej (tam szczegółowa struktura rządu). poniższe mogły się zmieniać). wprowadzała Stan Wojenny i Wyjątkowy na wniosek Rządu (RM) Siedzibą RP był Belweder /1947 – 1989/.

tu około 50. stocznie).II. z komunistycznej do socjalistycznej).`50 i wtedy utworzono nowe ministerstwa: • • • Ministerstwo Budownictwa. zamiast Ministerstwa Administracji Państwowej powołano Ministerstwo Gospodarki Komunalnej. który zajmował się gospodarką. kierownictwo: jeden z v – ce premierów. walcownie. Utworzono także „super urząd” kierujący gospodarką (w ramach Rządu): Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego. Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego (huty. szef: Hilary Minc. Ministerstwo Handlu Wewnętrznego Funkcjonowało to do października 1987 roku. Ministerstwo Przemysłu Rolnego i Spożywczego. 1949 – zlikwidowano Ministerstwo Przemysłu i Handlu i w jego miejsce 6 resortów branżowych (szczegółowych): • • • • Ministerstwo Górnictwa i Energetyki. ds. • utworzono Ministerstwo Szkół Wyższych i Nauki Przed wojną 11 ministerstw.  przemysłowe  handlowe: • • Ministerstwo Handlu Zagranicznego. Funkcje: • • planowała ona rozwój gospodarczy (uprawnienia naczelnego organu planowania). gospodarczych Hilary Minc – twórca gospodarki socjalistycznej (12 lat. Ministerstwo Przemysłu Lekkiego (włókienniczy. scentralizowanie decyzji gospodarczych Kolejnej reorganizacji struktury rządu dokonano w roku kolejnym . Komitet Ekonomiczny RM – zadania: • Funkcje pomocnicze i doradcze w ramach gospodarki. chemiczny). potem znów połączone je w 1. Ministerstwo Skarbu zamieniono w Ministerstwo Finansów. 22 lipiec 1952 roku – uchwalenie Konstytucji PRL 17 .

Premier i ministrowie. każdy z Ministrów był organem Administracji państwowej) Przewodniczący Komisji lub Komitetów pełniących funkcje naczelnych organów administracji Państwowej (Komitet ds.5 roku 18 . 9 premierów i 2 v – ce premierów. Przewodniczących Komisji i Komitetów pełniących funkcje naczelnych organów administracji państwowej (np. `57 – zlikwidowano Prezydium Rządu `69 – przywrócono Prezydium Rządu i w skład wchodzili: • • • Premier. Radia i Telewizji – 1952) `52 – najbardziej rozbudowany Rząd po wojnie (w ogóle w historii) – członków RM 45 (łącznie z przewodniczącymi komitetów). inne osoby powołane przez RM `76 – zmiana Konstytucji. normowany konstytucją) • Najdłużej premierem był Józef Cyrankiewicz (23 lata /1947 – 1970 grudzień/. v – ce premierzy. Państwowa Komisja Planowania – szef w randze ministra) NACZELNE ORGANY ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ RM (jako całość) Premier i ministrowie (a tu oddzielnie. organ konstytucyjny. • • Piotr Jaroszewicz – 9 lat (okres gierkowski – przy Gierku) Wojciech Jaruzelski – 4. najpierw przy Bierucie. potem przy Gomółce. Przerwa /1952 – 1954/ kiedy Bierut był premierem.Do najważniejszych organów administracji państwowej zaliczała: • • • RM (Rząd). na jej mocy Prezydium Rządu uzyskało rangę konstytucyjną (wpis do konstytucji. „wydarzenia gdańskie”).

zadania RM: • zarządzanie gospodarką narodową (okres kiedy rząd decydował o wszystkim. Minister powoływał i odwoływał Sejm na wniosek Premiera. planów społeczno – gospodarczych. Istniała od 1956 do 1988. najdłużej działała Komisja Planowania RM. Na jej czele zawsze stał v – ce premier. prowadzenie polityki zagranicznej państwa (kierowanie pracą terenowych organów administracji) Status ministra – jednoosobowy organ stojący na czele resortu. 19. • • kierowanie obronnością kraju (szczególna odpowiedzialność – Minister Obrony). ustaw i innych aktów prawnych. Rozbudowano ministerstwa /1948 – 1980/.: II RP.03. czekolad) oraz realizacji polityki wewnętrznej państwa. resorty socjalno – kulturowe. Lipiec 1981 – liczbę resortów zredukowano do 5.2009r.Rada Ministrów zgodnie z Konstytucją `52 była najważniejszym organem administracji państwowej. przygotowywanie i przedstawianie Sejmowi projektu budżetu. ochrona praw i wolności obywateli oraz zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa. PRL – zawsze były „małe konstytucje” na początku (nowe ustroje) III Mała Konstytucja – 17 październik 1992 – Ustawa Konstytucyjna o wzajemnych relacjach pomiędzy władzą ustawodawczą i wykonawczą i o samorządzie terytorialnym – przez 5 lat regulowała ustrój państwa polskiego Władza wykonawcza – 3 nowo wprowadzone rzeczy (funkcje rządu): 19 . 3 rodzaje ministerstw: • • • ministerstwo polityczno – administracyjne. nie było gospodarki rynkowej – gospodarka planowana: ile gwoździ. ministerstwo gospodarcze Organy wewnętrzne Rządu. mieszkań. Kiedy Sejm nie obradował to Rada Państwa. Październik 1987 – dokonano zmniejszenia struktury Rządu. Wykład V. • • • wykonywanie ustaw i uchwał Sejmu oraz Rady Państwa.

Cimoszewicz 02. Znowu proces tworzenia Rządu przechodzi do Sejmu – kopia II etapu: względna (zwykła) większość głosów. • Znowu misja tworzenia rządu przechodzi do Prezydenta – ma 2 rozwiązania: może powołać na 6 m – cy Rząd – nie musi się on ubiegać o zaufanie w Sejmie (bez zaufania w Parlamencie). obrony narodowej Premier szukał ich w porozumieniu z Prezydentem – zgoda Prezydenta na kandydata Praktyka: to Prezydent wybierał tych 3 (Pawlak 03. potem na jego wniosek tworzy się rząd) I Rząd – Gabinet H. wprowadzenie tzw. Jeżeli nie… V. wyłączenie udziału Sejmu z procedur wyboru premiera i tworzenia rządu (proces 2 etapowy: najpierw wybór premiera. Pawlaka (1993) – pierwszy raz zastosowano ten rodzaj modelu rządu 2. nigdy w praktyce nie znalazł zastosowania. spraw wewnętrznych. Jeżeli nie… IV. a potem na jego wniosek Rząd (wartość bezwzględna – 231 głosów). tryb tworzenia rządu – zawiły.1. Suchockiej (bez tego) II Rząd – W. resortów prezydenckich Mała Konstytucja wyodrębniła 3 rodzaje: • • • spraw zagranicznych. Tworzenie rządu przechodzi od Prezydenta do Sejmu: Sejm miał wybrać Premiera. • albo rozwiązuje Parlament (i odbywają się wybory przedterminowe) 20 . Inicjatywa przechodzi do Prezydenta – tworzy on Rząd i ten rząd musi uzyskać w Sejmie zwykłą większość głosów (głosów wstrzymujących nie liczy się).`93. Oleksy 03. Mógł on być 5 – etapowy i trwać 108 dni: I. Prezydent nominował Rząd i ten rząd ubiegał się w Sejmie o zaufanie – bezwzględna większość głosów (więcej jak 231 głosów). Jeżeli by nie uzyskał zaufania… II. Jeżeli nie to… III.`96 – wybierał tych 3 Wałęsa i potem Kwaśniewski) 3.`95.

wykonuje budżet oraz przygotowuje sprawozdanie z wykonania budżetu (przedstawia je w Sejmie). Oleksego (`95). zapewnia bezpieczeństwo zewnętrzne – obrona państwa w przypadku ataku z zewnątrz). przygotowuje projekt budżetu. 3. konstruktywnego votum nieufności – rozwiązanie niemieckie  wskazuje się osobę nowego premiera (zwykła: tylko głosy na nie. 6. 10. RM kieruje administracją rządową. Rządem…). wydaje rozporządzenia. koordynuje i kontroluje organizację administracji rządowej. 147 – określa skład Rządu (RM): • • Prezes RM (premier). 146 – def. które nie wymagają ratyfikacji). Do RM należą sprawy polityczne państwa nie zastrzeżone dla innych organów państwowych (Parlament i Prezydent) i samorządowych (samorząd). 5. ministrowie 21 . odpowiada za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa i porządek publiczny. 2. 9. a potem problem z następcą. • 1 głosowanie  wybór nowego oznacza koniec pracy starego premiera/Rządu (bez udziału Prezydenta. 4. Rządu: RM prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną RP. chroni interesy Skarbu Państwa. 7. sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie dyplomacji (szczególnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych). zawiera umowy międzynarodowe wymagające ratyfikacji oraz zatwierdza i wprowadza inne umowy międzynarodowe (takie. 8. 11. nowa technika) 17 października 1997 – weszła w życie Konstytucja RP z 2 kwietnia Rozdział VI Konstytucji – kluczowy: „RM i administracja rządowa” Art. określa organizację i tryb swojej pracy art. Kiedy nowy premier zostaje wybrany tworzy się nowy Rząd. 146 – 162 Art. zapewnia wykonanie ustaw. Zadania RM: 1.Nowa rzecz w MK – wprowadzenie tzw. Zgodnie z tym został wybrany Rząd J.

Pawlak (resort Gospodarki) Rząd J. . 6. koordynuje i kontroluje pracę ministrów. P.może wprowadzić zarząd komisarzy (gmin/powiatów/województw). odwołać wójta. wydaje rozporządzenia. określa funkcje. wypełniający zadania wyznaczone przez premiera – tzw. minister od kontaktów ze związkami zawodowymi. W pozostałych Rządach liczba waha się od 1 do 4. 148 (bardzo ważny!). reprezentuje RM. L. tylko rządowa administracja) art. w ramach tego: . minister od spraw opracowania programu do walki z korupcją (Pitera) 22 . urząd gminy NIE  wójt/burmistrz/prezydent. minister resortowy. kieruje pracami Rządu. Kaczyńskiego: Giertych (Edukacja). Gosiewski – bez stania na czele resortu) Rząd Tuska: 2 – Schetyna (MSWiA). Lepper (Rolnictwo) Wcześniej: Balcerowicz x 2 (Minister Finansów) W skład RM mogą wchodzić także przewodniczący określonych komitetów Art. 4. sprawuje nadzór nad samorządem lokalnym. tylko oddelegowuje go Premier do jakiejś sprawy np.może np.może wprowadzić przedterminowe wybory 7. Dorn. Prezes i v – ce Prezes RM mogą również pełnić obowiązki ministrów („goły v – ce premier np. . 3. zadania Premiera (szefa Rządu): 1. zwierzchnik służbowy administracji rządowej (budżetówka.Zakres: fakultatywnie mogą być powołani v – ce premierzy (v – ce Prezesi RM) W ciągu 20 lat tylko 1 taki był – Rząd Jana Olszewskiego (bez v – ce premierów). 5. 2. 149 – zadania ministrów Konstytucja wymienia 2 rodzaje ministrów: • • minister kierujący określonym działem administracji rządowej (30 działów  połączone) – tzw. minister bez teki – nie stoi na czele resortu. zapewnia wykonanie polityki Rządu i określa sposoby tego wykonania.

v – ce premierzy. 154 – tryb powoływania Rządu: • Rząd powołuje Prezydent. albo 14 dni od dymisji poprzedniego Rządu Potem premier ma 14 na przedstawienie Sejmowi programu działania Rządu (expose) i wygłoszenie w Sejmie ( . Art. Wykład VI. Prezydent desygnuje premiera (jeszcze nie jest premierem – Prezydent wskazuje osobę). Art. ministrowie – wypowiadana do Prezydenta Art.03. który stoi na czele resortu ma prawo wydawania rozporządzenia (minister bez teki tak nie może). ich zadaniem jest administrowanie państwem. Jeżeli jest jakieś wadliwe – RM na wniosek Premiera może uchylić rozporządzenie ministra.: Art. Prezydent powołuje premiera wraz z pozostałymi ministrami w ciągu 14 dni: • • licząc od 1 posiedzenia Sejmu. 153 – powołanie korpusu służby cywilnej (tylko w urzędach administracji rządowej).2009r. ten kandydat (misja tworzenia Rządu) dobiera ministrów (proponuje). 230  minimum na sali 23 . 150 – członek RM nie może prowadzić działalności sprzecznej z jego obowiązkami publicznymi. Tryb powoływania/odwoływania i zadania określa ustawa – ustawa z 5 czerwca 1998 roku o administracji rządowej w województwie (wypełnia tą lukę konstytucyjną). Art. Sejm udziela votum zaufania bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów (liczy się tylko głosy ZA – za> niż przeciw + wstrzymujące się). 152 – Rząd ma także swoich przedstawicieli w województwie – wojewoda przedstawicielem RM w województwie.Minister. wtedy Prezydent powołuje premiera i cały Rząd (oficjalnie premiera i ministrów).„proszę o votum zaufania”). 151 Konstytucji – przysięga: Premier. 26.

 10. 155 – 3 krok (etap powoływania Rządu). odbiera od nich przysięgę. a 3 krokiem: votum zaufania uchwalone względną większością głosów (za> przeciw. • Jeżeli nie to znów Prezydent Art. W przypadku kiedy RM nie uzyska votum zaufania to potem Sejm ma 14 dni na wybór premiera oraz proponowanych przez niego ministrów – bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej połowy posłów (to samo). powstał zgodnie z art. Premier ma 14 dni na wystąpienie w Sejmie i uzyskanie votum zaufania (to co w 1) Różnica między 1.2001 – Leszek Miller (1 krok). za jakie przestępstwa?: • • Naruszenie Konstytucji lub ustaw. 154 (w 1 kroku Konstytucyjnym). 156 – odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu (odpowiedzialność Konstytucyjna).• Jeżeli nie uzyska zaufania to Parlament.2006 – Jarosław Kaczyński (1 krok). Prezydent ma 14 dni na powołanie premiera i na jego wniosek ministrów. 07. 10.  Jeżeli taki Rząd nie uzyska votum zaufania Prezydent skraca kadencję Sejmu i zarządza wybory Rządy ( lata wyborcze): •  31. Za przestępstwa popełnione w związku z zajmowanym stanowiskiem 24 . co najmniej połowa (230) ustawowej liczby głosów (quorum musi być). • • • • •  10. 05.  10.2004 – Marek Belka (3 krok). Prezydent powołuje osoby wybrane przez Sejm – akty nominacyjne i odbiera przysięgę.2007 – Donald Tusk (1 krok) Art.2005 – Kazimierz Marcinkiewicz (1 krok).1997 – I Rząd na mocy tej Konstytucji – Jerzy Buzek. wstrzymujące się nie liczą).

Żaden Rząd nie powstał jeszcze w tym trybie. 25 . Zawarte w sobie 2 odpowiedzialności: • • Odpowiedzialność solidarna (za działania wspólne Rządu) – wszyscy podają się do dymisji (Rząd ponosi). Na wniosek 115 posłów (1/4 Sejmu).Jak można pociągnąć członka Rządu do odpowiedzialności?: • • • Sejm podejmuje decyzję o pociągnięcie ministra do odpowiedzialności przed TS. Art. 231 głosów. Każdy minister ponosi odpowiedzialność indywidualną za swój resort. 159 – możliwość odwołania ministra (votum nieufności dla ministra). Wniosek może być głosowany nie wcześniej niż 7 dni od jego zgłoszenia. co najmniej tyle posłów na sali) – większość kwalifikowana. Ten wniosek musi być zaopatrzony w nazwisko następnego premiera (konstytutywne votum nieufności). większością 3/5 ustawowej liczby głosów (3/5 z 460) Odpowiedzialność polityczna członka Rządu Rząd ponosi przed Sejmem. Votum nieufności większością ustawowej liczby głosów  kwalifikowana większość. Wniosek może złożyć grupa co najmniej 69 posłów (o votum nieufności wobec ministra). Jeżeli wniosek przepadnie (Rząd ocaleje) – następny może być dopiero po 3 m – cach. 158 Procedura votum nieufności: minimum 46 (1/10) posłów składa wniosek o votum nieufności dla Rządu. Uchwała musi zapaść większością ustawowej liczby posłów (231. ale jeżeli zgłosiło go 115 posłów. Na wniosek Prezydenta. Zastrzeżenie: może być zgłoszone przed 3 m – cami. Art. Art. 160 – premier może wystąpić do Sejmu o votum zaufania. Sejm może odwołać cały Rząd bądź pojedynczego ministra.

1 – RM działa kolegialnie – decyzje podejmuje w formie głosowań Art. Szczególne sprawy RM może rozstrzygać drogą obiegową tzn. 02. Wyrażenie RM votum nieufności (ostatnio H.04. w drodze 26 . Olszewski – ale to w oparciu o inną Konstytucję).: Ustawa z 8 sierpnia 1996 roku o organizacji i trybie pracy RM oraz o zakresie działania ministra Art. rozpatruje sprawy i podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach. 161 – Prezydent na wniosek premiera dokonuje (musi – działa obligatoryjnie) zmiany w składzie Rządu (zmiana ministra) Art. 10. We wszystkich 3 pierwszych Prezydent musi przyjąć dymisję Rządu. Suchocka. 162 – kiedy premier składa dymisję. Wykład VII. W przypadku nieuchwalenia przez Sejm votum zaufania.Sejm udziela votum zaufania większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów (większość głosów z 230). Dwukrotne zastosowanie tego artykułu: • • 06. Kaczyński). Belka. bo jak rezygnuje premier to i cały Rząd). 2 – RM wykonuje swoje kompetencje. wcześniej J.2009r. • Rezygnacja Prezesa RM (Miller.2003 – Leszek Miller (udany wniosek). okoliczności dymisji Rządu: • • • Na 1 posiedzeniu nowo wybranego Sejmu (Buzek. W 4 przypadku Prezydent może odmówić przyjęcia dymisji Rządu (Prezydent próbuje „ocalić” cały Rząd. Marcinkiewicz) Prezydent przyjmuje dymisję Rządu i powierza mu obowiązek pracy (dalsze sprawowanie) do wyboru następnego Rządu.2004 – Marek Belka (udany wniosek) Art.

Rozdział II. rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy ministrami Art. o ile nie został powołany v – ce premier. Dowodem stanowiska ministra jest podpis. Członkowie RM Art. 4 – pracami Rządu kieruje premier RM. przewodniczy każdemu komitetowi RM – nawet jeżeli nie wchodzi w jego skład. sprawuje funkcje administracji rządowej. może zażądać informacji. z urzędu lub na wniosek zainteresowanej strony. wykonuje zadania określone w odrębnych przepisach Art. kierownika urzędu centralnego. wojewody. Premier reprezentuje RM na zewnątrz (w kraju i za granicą). • • premier może przekazać sprawę do załatwienia właściwemu ministrowi. dokumentów. 27 . kierowników urzędów centralnych. sprawozdań okresowych od: ministra. 5 – w celu wykonywania zadań premier RM: • • wyznacza ministrom zakres spraw w których minister działa z upoważnienia premiera (minister bez teki). pracowników administracji rządowej – po uprzednim zawiadomieniu szefa. a także może brać udział w posiedzeniach komisji i komitetów. zwołuje posiedzenia Rządu z udziałem ministrów. albo mało ważne). Premier i v – ce premier mogą łączyć swoje stanowisko ze stanowiskiem ministra. Kompetencje v – ce premiera: wykonuje zadania w imieniu premiera w zakresie powierzonym przez premiera. 6 – przewodnictwo rządowe: Jeżeli nie ma premiera (lub nie może wykonywać swoich obowiązków) rządowi przewodniczy v – ce premier wskazany przez premiera lub jeden z ministrów.korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (rozstrzygane są tak sprawy albo pilne. • • • może zarządzić korespondencyjne uzgodnienie stanowisk. Zadania premiera: • • koordynuje i kontroluje pracę ministrów. wojewodów.

8 – członek RM występując w swoich wystąpieniach publicznych reprezentuje stanowisko Rządu Art. Zadania ministrów w prowadzeniu polityki państwa: • • • współdziałanie z innymi ministrami. 7 – członek RM uczestniczy na zasadach określonych w Konstytucji w ustalaniu polityki państwa. Minister składa wszelkie oświadczenia Rządu. Przed Sejmem reprezentuje Rząd minister uprawniony przez RM. 28 . Minister realizuje politykę ustaloną przez Rząd. Zapytanie poselskie – zadawane ustnie.Art. 9 – występowanie w Parlamencie. Premier może na wniosek ministra udzielić upoważnienia do reprezentowania Rządu przed Sejmem sekretarzowi lub podsekretarzowi stanu. dotyczy konkretnych spraw. Interpelacja – jest pisemna. ponosi odpowiedzialność za treść i realizację działań rządu. • występowanie do premiera o powołanie zespołów międzyresortowych jeżeli dana sprawa wykracza poza jeden resort. organizacjami społecznymi i związkami zawodowymi. opracowania polityki rządowej. Odpowiedzi udzielane są ustnie. przedkładania inicjatyw i odpowiednich projektów aktów prawnych na posiedzeniu rządu. Pytania: zasady i tryb udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie regulują odrębne przepisy. dotyczy zasadniczych spraw. współdziałanie z samorządem lokalnym. Minister zobowiązany jest do inicjowania. reprezentacja Rządu. • po zawiadomieniu premiera minister powołuje rady i zespoły jako organy pomocnicze Art. nadzór nad działalnością terenowych organów administracji rządowej. Rząd ma 14 dni na odpowiedź.

Pełnomocnikiem jest sekretarz lub podsekretarz stanu. Pełnią one funkcje pomocnicze i opiniodawcze. Obecnie nie jest powołany żaden komitet. ds.7 ministerstw gospodarczych (na czele premier lub v – ce premier odpowiedzialny za gospodarkę) Komitet Społeczny RM – grupował kilka ministerstw społecznych np. bo tylko Sejm ma prawo zadawać pytania. 12 – rady i zespoły (o niższej już hierarchii) jako orgny pomocnicze lub opiniodawczo – doradcze. Pełnomocnicy: np. pracy. 16.: Organy wewnętrzne RM – art.Odrębne przepisy – regulamin Sejmu. organizacyjno – prawnej. Wykład VIII. zdrowia (na czele minister ds.2009r. rząd rozpatruje określone sprawy zapoznając się ze stanowiskiem właściwego komitetu (przed decyzją) Komitet Ekonomiczny RM – grupował 6. uzgadnianie stanowisk ministrów. 2) Art. społecznych). 2. do określonych spraw. rodziny. RM może ustanowić pełnomocnika Rządu o charakterze czasowym. Premier powołuje/odwołuje pełnomocnika. Funkcjonowanie pełnomocnika: Rząd w drodze rozporządzenia określa zakres pełnomocnictw poprzez sprawowanie nadzoru nad jego działalnością i poprzez zapewnienie obsługi merytorycznej.04. W skład tych komitetów wchodzą wyłącznie członkowie RM. inicjowanie i przygotowywanie rozstrzygnięć w określonych sprawach. decyzje o powołaniu należą do Premiera. technicznej i kancelaryjno – biurowej ze wskazaniem środków finansowych. a w zakresie zadań o zasięgu regionalnym – wojewoda. Zadnia tych komitetów: 1. zwalczania skutków powodzi. 29 . 11 Rząd (RM) w trybie rozporządzenia może tworzyć 1) stałe komitety RM. 3. Tworzy je premier z własnej inicjatywy lub na wniosek Rządu.

5. Komisja Wspólna ds. bo istnieją  . 3. uzgadnia kwestie w zakresie stosunków Państwo – Kościół. Premier powołuje oraz określa zadania i tryb funkcjonowania Rad w drodze rozporządzeń. współdziałanie z Komitetem Integracji europejskiej w sprawach harmonizacji polskiego prawa z prawem unijnym. Składa się w połowie z przedstawicieli Rządu. a w połowie z przedstawicieli tej instytucji/środowiska. Zbiera się w miarę potrzeby (1 – 2 razy w roku). Zadania: • obsługa prawna Rządu np.3) Art. 13 – Komisje Wspólne. Liczy ona 8 osób. ona opiniuje. Dialogu Społecznego (tzw. Zadania: • wypracowywanie wspólnego stanowiska. Instytucją. 4) Rada Legislacyjna (działa przy Premierze RM). najstarsza komisja (istnieje od 1980 roku): Komisja Wspólna Rządu i Episkopatu Polski. 30 . pracodawców (organizacje przedsiębiorców). powoływana przez Rząd w drodze rozporządzenia po ustaleniach z zainteresowaną instytucją lub środowiskiem społecznym. 2. pracowników (związków zawodowych). Są przedstawiciele: Rządu. Premier po zasięgnięciu opinii Rady ustala w drodze rozporządzenia 2 rzeczy: 1. zespół). zasady rejestrowania aktów prawnych wydawanych przez Rząd (jak się numeruje. nadaje tytuł aktu prawnego) Przy Premierze działa 5) Rządowe Centrum Legislacji jako państwowa jednostka organizacyjna podległa Premierowi. Stanowisko komisji nie jest aktem prawnym. 1. koordynacja uzgodnień rządowych projektów aktów prawnych. która pozwala artykułować interesy Kościoła wobec Rządu (stanowiska). W skład wchodzą urzędnicy (20 – 30). 2. Jako jedyna jest wymieniona z nazwy (komitety podane wyżej są wymienione. Komisja Ttrójstronna) – reprezentuje określone stanowisko. redakcja Dziennika Ustaw i „Monitora Polskiego”. opracowywanie pod względem legislacyjnym (sztuki aktów prawnych) rządowych projektów aktów prawnych skierowanych do rozpatrzenia przez Rząd. 4. zasady techniki prawodawczej (pisania aktów prawnych). opracowywania stanowisk do rządowych projektów aktów prawnych.ogólnie: komitet. rada.

Podczas posiedzenia RM musi być większość członków RM (quorum) – więcej niż połowa (15. kontrola wydawania przez organy administracji rządowej (ministrów. 31 . ustawy. Zgody udziela Premier (też może wypowiedzieć się w jakiejś sprawie – zgody udziela premier). • koordynacja działalności legislacyjnej Rządu i Premiera Udział członków RM w rozpatrywaniu spraw i uczestnictwa i posiedzeniach Rządu jest obowiązkowy. W jaki sposób podejmuje decyzje RM: rozstrzygnięcia zapadają w drodze uzgodnienia (wszyscy muszą wyrazić zgodę – art. przygotowuje dokumenty rozpatrywane przez RM i przedkłada do podpisu Premierowi. W przypadkach. ustala porządek i im przewodniczy. Zapada zwykłą większością głosów obecnych ministrów. z inicjatywy Premiera decyzja jest głosowana).6. Sekretarz RM uczestniczy w rozpatrywaniu spraw RM (w posiedzeniu Rządu) 0 jako jedyny urzędnik. 16 – co najmniej 9). W przypadkach usprawiedliwionych nieobecności ministra na posiedzeniu Rządu za zgodą premiera może reprezentować go v – ce minister (sekretarz lub podsekretarz stanu). w przypadku równej liczby głosów rozstrzyga Premier. gdy nie jest możliwe osiągnięcie uzgodnienia projekt może być poddany głosowaniu (taka metoda wtórna. Pracą Centrum kieruje Prezes Centrum przy pomocy v – ce prezesów i dyrektorów komórek organizacyjnych (dyrektorzy wydziałów/departamentów). 21 – na podjęcie takiej. szkołami wyższymi oraz innymi instytucjami anukowymi. Strukturę organizacyjną określa Premier w drodze statutu. Posiedzenia RM Zwołuje Premier. Zadania należące do Sekretarza RM: • przyjmuje od wnioskodawców (ministrów) i przekazuje członkom RM projekty dokumentów rządowych np. Mogą być osoby zaproszone na posiedzenie RM (część lub całe). Pod względem merytorycznym (formalnym) posiedzenia przygotowuje Sekretarz RM. wojewodów) przepisów wykonawczych do ustaw RCL współdziała z PAN. nie polityk. • • opracowuje protokół ustaleń przyjętych przez RM. a nie innej decyzji. Prezesa i v – ce prezesów RCL powołuje/odwołuje Premier.

Art. Charakter poufny. RM ustanawia Regulamin swojej pracy. Rozstrzygnięcia RM podpisuje Premier po ich przedstawieniu i podpisaniu przez Sekretarza RM. która przewodniczy posiedzeniom Rządu. podjęte rozstrzygnięcia. określa on: • • tryb zwoływania i odbywania posiedzeń. Charakter poufny vs charakter tajny Do wglądu po fakcie – nie ma protokołów. Rząd jest zobowiązany informować społeczeństwo: jakie sprawy były omawiane. 23. wojewodom (przedłożenie władzy rzadowej w terenie – musi się orientować).04. ale po fakcie powiedziane. • • • tryb przygotowywania projektów aktów prawnych. Protokół ustaleń podpisuje Sekretarz RM i Premier (jako przewodniczący). Prezesowi NIKu. Posiedzenia Rządu maja charakter poufny (posiedzenia Parlamentu mają charakter jawny). innym osobom wskazanym przez Premiera art.2009r. 23 – z posiedzenia Rządu sporządza się pełen zapis. szczegółowe obowiązki Sekretarza RM Wykład IX. z jego przebiegu (stenogram) i protokół ustaleń – dotyczy już podjętych kwestii. Protokół ustaleń doręcza się: • • • • członkom RM. tryb przygotowywania dokumentów i projektów rozstrzygnięć oraz organy właściwe do ich rozstrzygnięć wniesienia na posiedzeniu  tylko członek RM jest organem właściwym. tryb rozpatrywania i podejmowania decyzji przez Rząd. 24 – RM może powierzyć Premierowi ostateczną redakcję tekstów przyjętych rozstrzygnięć. są utajnione.: 32 . Premier może zarządzić tajność całości lub części posiedzenia (Rząd nie ma obowiązku o tym informować). W przypadku kiedy nie przewodniczy Premier to podpisuje osoba.Członek RM może zgłosić do protokołu stanowisko odrębne (gdy został przegłosowany i nie zgadza się z podjętą decyzją).

obsługa informacyjna i prasowa Rządu. rodziny. Premiera oraz wewnętrznych organów pomocniczych i opiniodawczo – doradczych (komisje. sprawy kadrowe osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w ramach administracji rządowej. powoływany/odwoływany przez Prezesa RM. Senatem. kontroli Premiera wobec organów administracji 33 . Stałe komitety RM. komitety itd. 6. 5. Kolegium ds.Kancelaria Prezesa RM – Rozdział V ustawy Kancelaria obsługuje: • • • • v – ce prezesi RM. wydawanie Dziennika Ustaw i Dziennika Urzędowego „Monitor Polski”. koordynacja rządowej. zadania z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa.. 9. Do zadań Kancelarii można zaliczyć: 4. 8. kontrola realizacji zadań wskazanych przez Rząd lub Premiera oraz przedstawianie wniosków z przygotowywanych kontroli. koordynacja współpracy Rządu z Sejmem. Pełnomocnik Rządu. Służb Specjalnych. Premier może powołać/odwołać sekretarzy i podsekretarzy stanu w kancelarii (do 10). opracowania projektu ustawy antykorupcyjnej) – wymienione na poprzednim wykładzie.). • Komisja Wspólna (Komisja Rządu i Episkopatu) Na czele Kancelarii – Szef Kancelarii Prezesa RM. 12. 7. 11.doradcze (ds. Prezydentem. ds. zadania z zakresu polityki kadrowej (obsadzanie stanowisk urzędniczych w Kancelarii). inne zadania zlecone przez Premiera Premier w drodze rozporządzeń nadaje Kancelarii statut i określa on: zakres zadań i organizacji Kancelarii oraz jednostki organizacyjne i nadzorowane przez szefa Kancelarii. inne organy pomocnicze i opiniodawczo . 10.

decyzje) lub inny. departamenty. urzędów i jednostek Zadania ministra jako szefa resortu: • każdy minister ma prawo tworzyć i likwidować jednostki organizacyjne (sam „modeluje” strukturę ministerstwa. 2. szczegółowy zakres działania/kompetencje ministra. • • powołuje i odwołuje kierowników/szefów jednostek organizacyjnych. 34 – zadania ministra: • kieruje. ministerstwo lub inny urząd administracji rządowej. nadzoruje i kontroluje działalność podporządkowanych organów. `99  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – były takie przypadki Art. który ma obsługiwać ministra art. efektywności gospodarowania oraz przestrzegania prawa Rząd przy ministrze może powołać Komitet Doradczy i określić jego działalność (zakres działania). W razie nie obsadzenia stanowiska ministra lub jego czasowej niezdolności do wykonywania obowiązków (np. Gabinet Polityczny Ministra 34 . 37 – kierownictwo resortu Minister wykonuje swoje zadania przy pomocy sekretarza i podsekretarzy stanu oraz Gabinetu Politycznego Ministra. MSWiA). organizuje kontrole sprawności działania. Np. Marcinkiewicz  minister Skarbu odwołany. Kierownictwo resortu • • v – ce premier (potocznie). wskazany przez Premiera członek RM. wydziały (* wydaje statut ministerstwa). po dymisji  nie powołano jeszcze nowego) ministra zastępuje Premier (podpis. nazwy – jakie biura. Sekretarz Stanu w ministerstwie (1 w każdym ministerstwie).Zakres i zasady działania Ministrów Premier ustala (wydaje decyzje) w drodze rozporządzenia (po powołaniu kolejnego ministra): 1. W skład wchodzą eksperci/przedstawiciele Parlamentu (np. v – ce ministrowie • • Podsekretarz Stanu.

sekretariaty – do obsługi ministra oraz komitetów. szkoleń i organizacji. kadr. w każdym tworzy się w szczególności: • • • • • • • • gabinet polityczny ministra. 39 – w skład ministerstwa wchodzą następujące komórki organizacyjne (rodzaje. ułożone hierarchicznie): 1. obsługa informacyjna ministra). integracji europejskiej i współpracy z zagranicą.Sekretarz jest pierwszym zastępcą ministra (podczas wyjazdu/choroby ministra). informacji (rzecznik ministra. 3. wydziały – wchodzą w skład biur lub departamentów – komórka organizacyjna wewnątrz departamentu lub biura. 2. budżetu i finansów. biura – do realizacji zadań w zakresie obsługi ministerstwa. Ministerstwa tworzy/znosi/przekształca (np. Jak się tworzy ministerstwa? (w czasach PRL-u ustawy o ministerstwach). Doradcy (Komitet Doradczy) razem z ministrem. imprez masowych. (biuro/wydział/departament): prawnych (biuro prawne). departament zadłużenia. poprzez łączenie) RM w drodze rozporządzenia. informatyki. Zakres czynności sekretarza i podsekretarzy stanu ustala właściwy minister i zawiadamia o tym Premiera. Art. 38 – do dymisji solidarnie z rządem podają się sekretarze i podsekretarze stanu oraz wojewodowie i v – ce wojewodowie. na czele dyrektor (do obsługi ministerstwa np. 4. Na czele stoi dyrektor. 35 . na czele stoi naczelnik. Powoływanie: Premier na wniosek ministra (sekretarz i podsekretarz) Odwoływanie: sekretarza i podsekretarza odwołuje Premier Kto zastępuje ministra? Sekretarz Stanu lub podsekretarz – jeżeli został powołany Art. rad i zespołów. Komórki organizacyjne w ramach ministerstwa. komórki organizacyjne ds. biuro prawne). O przyjęciu dymisji Premier rozstrzyga w ciągu 3 m – cy od dnia powołania nowego rządu. departamenty – do realizacji merytorycznych zadań ministerstwa np.

3. W celu dokonania rozgraniczenia wprowadzono instytucję Korpusu Służby Cywilnej. 2. AMW). Struktura administracji publicznej w Polsce: 1. które obsługują te organy. szczebel regionalny. skarg i wniosków.: Centralna administracja rządowa Struktura administracji rządowej. zalicza się do niej: • Centrum Rządowe: RM. administracja rządowa w województwie (wojewodzie podlega): • • urzędem w województwie jest sam wojewoda. urzędy wojewódzkie – aparaty pomocnicze wojewody. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych (dawna Komisja Planowania) • • • • ministerstwa. urzędy centralne. a nie należą do działu administracji rządowej. ministerstwa i urzędy centralne). państwowe jednostki organizacyjne (np. szczebel centralny administracji (elementy): . Rządowe Centrum Legislacyjne. Kancelaria Senatu.2009r. 36 . struktury ją obsługujące: 1. choć działają w skali całego państwa: Kancelaria Sejmu.centrale. obronnych. kontroli. 1. administracyjno – gospodarczych.• • • • • zamówień publicznych. 30. Biuro RPO. terenowa rządowa administracja ogólna (wojewoda i jego urząd) Administracja rządowa działa zarówno w sferze politycznej jak i wykonawczej. Biuro RPD itd. KRRiTV. ochrony informacji niejawnych Wykład X. Kancelaria RM. 2. administracja państwowa obsługująca organy władzy państwowej (urzędy. administracja rządowa (RM.04. fundusze – ARMiR. NIK. agencje.

obywateli jak i osób prawnych (firmy. niezespolone administracje specjalne np. zarówno fatum jak i uprzednia kontrola. które regulują funkcjonowanie danej dziedziny na czynności (elementy): • działania organizatorskie (bezpośrednie stwarzanie warunków do rozwiązania danego problemu). gospodarka. • stanowienie norm. ustanawianie polityki DEF. aparat pomocniczy urzędu województwa. Dzieli się ona  ustawy/. kuratoria służby i inspekcje ___________________________________________________________________________ Na tym kończy się poziom administracji rządowej ___________________________________________________________________________ 2. administracja samorządowa powiatu. działania kontrolno – nadzorcze. szczebel lokalny. uchwały. /expose Premiera prowadzenia polityki państwa. publicznej (oświata. urzędy marszałkowskie (16) 3. administracja samorządowa województwa: Marszałek i Zarząd Województwa. życia społecznego (w postaci ustawy. przedsiębiorstwa) • weryfikacji zgodności działalności administracji z normami prawnymi oraz określenie sytuacji w przypadku stwierdzenia odstępstwa • działania prognostyczne i planistyczne – chodzi o określenie przyszłych stanów społeczeństwa. rozporządzenia RM) • podejmowanie rozstrzygnięć post władczych (konkretnych decyzji).: Całokształt działań organizacyjnych.• • • zespolone administracje wojewódzkie. administracja samorządowa gminy Administracja rządowa (na działalność Rządu składają się): Sfera polityczna działania RM: Sfera wykonawcza: • formułowania. podejmowanych przez Rząd w celu obrona narodowa). te Działania kontrolno – nadzorcze sprowadzają decyzje mogą odnosić się zarówno się do: ds. roli 37 .

zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego i środków. efekt: zredukowano liczbę ministerstw i podporządkowanych im urzędów centralnych • IX `97 – ustawa o działach administracji publicznej (pociągała za sobą duże zmiany – reorganizacje ministerstw – vacatio legis  od 1 kwietnia 1999 roku Organizacja i zasady działania RM Kompetencje Rządu (RM) Grupy kompetencyjne: 13. ochrona interesów Skarbu Państwa.: • • prawo inicjatywy ustawodawczej (taką ma Senat. kompetencje nadzorcze i kontrolne – służą one poprawnemu funkcjonowaniu instytucji państwowych 38 . wykonywanie ustaw. wyłączne prawo inicjatywy w zakresie projektu budżetu państwa 14. umożliwią Kluczowe zmiany: Reforma szczebla rządowego: VI – VIII `96  rząd W. uprawnienia władcze – służą one bieżącej realizacji polityki państwa np. Cimoszewicza Sejm przyjął wtedy pakiet 12 ustaw reformujących Centrum Administracyjno – Gospodarcze Rządu. które to zewnętrznego. kompetencje inicjatywne związane z pewnymi projektami. obywatele). 16. Najważniejsze z nich to: • Ustawa o organizacji i trybie pracy RM oraz o zakresie działania ministrów. kompetencje wykonawczo – organizatorskie – są one związane z realizacja stałych zadań państwa np. są związane z kształtowaniem polityki państwa np. wydawanie rozporządzeń wykonawczych do ustaw.i zadań władzy państwowej w ich osiągnięciu oraz przygotowywanie zasobów. posłowie. 15.

2 – ustawę stosuje się także dla przewodniczących określonych komitetów (którzy są w składzie RM) Art. ocena projektów aktów prawnych pod względem ich zgodności z prawem unijnym. rozstrzyganie sporów (szczególna rola Premiera). kwiecień 1999 (weszła w życie) Co określa ustawa?  określa zakres działów administracji rządowej oraz właściwość ministra kierującego danym działem (zakres kompetencji). tworzenie organów wewnętrznych RM (komitety. przedłożenie budżetu). 9. spraw wewnętrznych i administracji Art. 4. Administracja publiczna.: Ustawa o działach administracji rządowej – 4 wrzesień 1997. 6. Są tam normowane (to czego nie ma w Konstytucji i ustawie o działach administracji rządowej): 1. wyjaśnianie. 7. 8. 3. ważne czynności Wykład XI. wnoszenie projektów dokumentów rządowych do rozpatrzenia przez RM.Zgodnie z przepisami Konstytucji Rząd działa kolegialnie – dokumentem (oprócz ustawy). rozpatrywanie spraw i podejmowanie rozstrzygnięć. Art. który reguluje kwestie działania pracy Rządu jest Regulamin Pracy RM. posiedzenia Rządu. 4  Minister MSWiA  minister właściwy ds.05. 5. realizacja obowiązków Rządu wobec Sejmu i Senatu RP (np. zespoły). uzgadnianie i wnoszenie dokumentów rządowych (projekt ustawy. obowiązek sprawozdań z wykonania budżetu. uchwały itd. 39 . 2.2009r. obowiązki Sekretarza RM (funkcja pomocnicza) – stanowisko. Sekretarz RM. 5 – klasyfikacja działów administracji rządowej: 1. usuwanie rozbieżności stanowisk.). 07. grupy. opracowywanie. nieobecność i zastępstwo członków RM.

Rolnictwo. 25. Sprawy wewnętrzne. 40 . Gospodarka wodna (śródlądowa). Rybołóstwo. 18c. Finanse publiczne. Gospodarka Przestrzenna i Mieszkaniowa. Integracja europejska. Nauka. 14. Rozwój wsi. Środowisko. Sprawy rodziny. Sprawiedliwość. 20. 15. Budżet. Transport. 10. 18. 9. Łączność 12. uchylony. 3. 11. 21. 16. Szkolnictwo wyższe. 8. 5. Rozwój regionalny. Oświata i wychowanie. Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne. Informatyzacja.1a. 13. 22a. Kultura fizyczna i sport. 22. Instytucje finansowe. Obrona narodowa. 6. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 23a. Rynki rolne. 2. 4. Gospodarka morska. Budownictwo. 18a. Turystyka. 24. 17. 19. Praca. 18b. Skarb Państwa. 7. 23. Gospodarka. 7a.

minister: nadzór nad Głównym Geodetą Kraju. prace rozwojowe nadzór nad szkołami wyższymi. zbiórki publiczne. działalnością Regionalnych Izb Obrachunkowych Dział nauka (art. obiekty np. mechanizmy turystyczne kraju Dział sprawy wewnętrzne: • • ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego. podział administracji państwa. 27.26. 41 . prowadzenie rejestru podmiotów wykonujących działalność lobbingową. Zabezpieczenie społeczne. kwestie reform i organizacja struktur organizacyjnych. Krajową Komisją Uwłaszczeniową. 28. geodezja. zespolona administracja rządowa w województwie. kopiec Kościuszki). nazwy (miasta. ochrona granicy państwa. organizacji urzędów i procedur administracyjnych. kwestie finansowe Dział turystyka: • • zagospodarowanie turystyczne kraju. 23) i szkolnictwo wyższe (art. Sprawy zagraniczne. badania naukowe. Zdrowie Dział administracji publicznej obejmuje sprawy: • • • • • • • • • sprawy administracji. kartografia. 26): • • • • nauka.

34 – minister jest zobowiązany do inicjowania… 1. przedkładanie w tym zakresie inicjatyw i projektów aktów normatywnych. 3. nadzór nad ratownictwem wodnym i górskim (WOPR. Instytucje finansowe (7) Budżet: 42 . które mu podlegają lub są przez niego nadzorowane W ramach Ministerstwa Finansów: • • • Budżet (2). Informatyzacja: • • • • informatyzacja administracji publicznej.• • • • działania związane z polityką migracyjną. dzieci i rodziny przeciwdziałanie patologiom…. 2. w zakresie działu. przeciwpożarowa. którym kieruje. ochrona cywilna. Finanse publiczne (2). urzędy i jednostki organizacyjne. zarządzanie kryzysowe. systemy i sieci teleinformatyczne administracji publicznej. technologie i techniki administracyjne. rozwój społeczeństwa informacyjnego Zadania ministra kierującego określonym działem administracji rządowej: Art. opracowywania polityki rządowej w stosunku do działu. inicjowania (kształtowania). którym kieruje minister wykonuje politykę Rządu i koordynuje jej wykonywanie przez organy. GOPR) Rodzina: • • rozwój i ochrona instytucji małżeństwa.

t. kontrola realizacji budżetu. sprawozdanie z wykonania budżetu System finansowania: • • • samorząd terytorialny.• • • • opracowywanie projektów budżetu. Obejmują: • sprawy funkcjonowania rynku finansowego: sprawy banków. bilans finansów sektora publicznego i prognozowanie bilansu płatniczego. sfera budżetowa. gry na automatach. finansowanie jednostek realizujących zadania państwa i j. bezpieczeństwo państwa Instytucje finansowe: obowiązki wynikające z długu publicznego. dochodzenie należności Skarbu Państwa. 43 . • • • • rachunkowość. zakładów ubezpieczeń. innych instytucji. CIT). prawo dewizowe. koordynacja i organizacja współpracy finansowej. kredytowej i płatniczej z zagranicą. zakłady wzajemne. gry losowe. realizacja przepisów związanych z cłami. które wykonują działalność na tym rynku finansowym Finanse publiczne obejmują sprawy realizacji dochodów i wydatków z budżetu państwa. Minister – zadania: • • • • • • realizowanie dochodów z podatków (PIT. gry na automatach o niskich wygranych. funduszy inwestycyjnych. wykonanie tego budżetu.. zarządzania nim.s. kontrola skarbowa i nadzór nad organami kontroli skarbowej.

Ustawa wymienia. Polski Komitet Normalizacyjny. ABW. 2. 14. Jedyna ustawa która pozostała w mocy: ustawa o MON (1995r. CBA. instytucji finansowych  nadzoruje zadania w zakresie obrotu papierami wartościowymi.: Rola i pozycja Premiera RM 2 zasadnicze funkcje: 1. Agencja Wywiadu.05. wydaje przepisy prawne: • wydaje rozporządzenia na podstawie ustaw i w celu ich wykonania.• ceny – ustalanie cen zależnych od Rządu Minister właściwy ds. funkcja organu administracji rządowej – ma kompetencje własne (1 głos z całej RM) Funkcje jako organ administracji rządowej: 1. funkcja prawodawcza – tworzy prawo. UOKiK. 44 . przewodniczy RM (przewodniczy obradom Rządu raz w tygodniu).2009r.). Wykład XII. iż premier sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością administracji rządowej wykonywaną przez kilka urzędów. Są to: • • • • • • • • GUS. Urząd Zamówień Publicznych. ZUS Przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 1999 roku.

może odwołać wójta (albo mieszkańcy w drodze referendum – np. Samorząd reprezentują przedstawiciele organów samorządowych (też 12): Związek Miast Polskich (2). funkcja personalna: • • • • dokonuje obsady personalnej na kierownicze stanowiska administracji rządowej. 2. Komisja ma 2 współprzewodniczących: • 1 wskazywany przez Ministra ds. odpowiada za wydawanie Dziennika Urzędowego RP i Monitora Polskiego. przykłady: • • zarząd komisaryczny. • • kieruje procesem legislacyjnym (tworzenie prawa) w Rządzie. powołuje kierowników urzędów centralnych (GUS. kiedy wójt łamie prawo) 5. funkcja reprezentanta RM W ramach administracji występują różnego rodzaju komisje ( niektóre poprzednio już omawiane): Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. ABW. UOKIK. Unia Metropolii Polskich (2) – musi być 300 tysięcy mieszkańców: wyjątek – Białystok. ma ustalać wspólne zagadnienia dotyczące Rządu i samorządu. Powołana w 2002 roku.• wydaje zarządzenia wiążące dla podległych mu urzędników (obowiązuje podległe premierowi jednostki). funkcja kierownictwa i nadzoru wobec administracji samorządowej. Unia Miasteczek Polskich (2). mianuje wojewodów 3. 45 . Związek Gmin Wiejskich (2). administracji. powołuje sekretarzy i podsekretarzy stanu w ministerstwie (v – ce minister). Związek Powiatów Polskich (2). które mieszczą się w Warszawie i terenowe np. powoływana jest przez premiera na wniosek Ministra ds. funkcja nadzoru – Premier sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem administracji rządowej (urzędy centralne. administracji (strona rządowa). Konwent Marszałków – zrzesza 16 Marszałków wojewódzkich (2). urząd wojewódzki 4. USC). W skład komisji wchodzi 12 przedstawicieli Rządu (nie koniecznie ministrowie!).

) kancelarii nadawany przez premiera. Zespół ds. podatki). inicjowanie. 46 . polityki europejskiej. np. nie rzadziej niż raz na 2 m – ce. Zespół ds. Departament Spraw Parlamentarnych Rządu. • • ocena warunków funkcjonowania samorządu w Polsce. określanie zadań administracji rządowej i samorządowej w ramach integracji z UE. rozpoczęcie prac związanych z przygotowywaniem aktów prawnych dotyczących samorządu. Zespół ds. kultury i sportu. administracji publicznej i bezpieczeństwa obywateli. Służb Specjalnych. Sekretariat Kolegium ds. Zadania Komisji – określa rozporządzenie RM: • określenie priorytetów. Centrum Informacyjne Rządu. Departament Prezydialny. ważnych spraw dla samorządu. Sekretariaty v – ce premierów RM (tych 2 lub 3 zastępców premiera). W ramach tej komisji pracuje 7 zespołów roboczych np. społeczno – gospodarczych (inwestycje. Zespół ds.• drugi ze strony samorządu – wybrany spośród tych 12 Komisja obraduje w miarę potrzeb. wsi i rolnictwa Struktura organizacyjna Kancelarii Prezesa RM – ustala ją statut (2001r. • • analizowanie informacji o skutkach finansowych aktów prawnych. Sekretariat Szefa Kancelarii Prezesa RM. Departament Ekonomiczno – Społeczny. Sekretariat Rady Legislacyjnej. nauki. wymienia on następujące komórki organizacyjne: • • • • • • • • • • Gabinet Polityczny Prezesa RM. Sekretariat Prezesa RM.

2009r. 21.05. Biuro finansowe (oblicza pensje pracowników kancelarii – działa dla pracowników). Biuro Dyrektora Generalnego. Wykład XIII. obsługa techniczna). kwestie dotyczące środowiska pod Ministerstwo Środowiska. Biuro ds. Departament Monitoringu i Analiz. • • • • • • • • Departament Kontroli Skarg i Wniosków (kontrola wewnętrzna w ramach urzedu). który zarządza kancelarią. usuwania skutków powodzi.• Departament Spraw Zagranicznych (obsługuje wizyty zagraniczne Premiera/ministrów). Departament Spraw Obronnych. Biuro ochrony Podległość pod ministrów różnych urzędów centralnych – około 100.: 47 . kryteria tematyczne np. Biuro obsługi (xero.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->