P. 1
ADMINISTRACJA CENTRALNA

ADMINISTRACJA CENTRALNA

|Views: 1,471|Likes:
Wydawca: ab12446

More info:

Published by: ab12446 on May 17, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/17/2011

pdf

text

original

ORGANIZACJA FUNKCJONOWANIA ADMINISTRACJI CENTRALNEJ NOTATKI Z WYKŁADÓW Wykład I, 19.02.2009r.: 1. Cechy administracji, 2.

Kształtowanie się administracji centralnej w II połowie XVIII wieku Monarchia absolutna – ukształtowanie się ostatecznie administracji w państwie. Monarcha potrzebował fachowej, sprawnej administracji – zaczęła mieć ona kształt nowoczesnej. Klasyczne zasady: 1. zasada resortowości – pojawiła się we Francji (Ludwik XIII i XIV – „państwo to ja” – rozrost administracji, kontrola wszystkiego), resort (synonim ministerstwa). Podzielono administrację państwową na niezależne od siebie struktury

administracyjne – nazywane resortami. Najstarsze resorty w historii rządu europejskiego (podział w zakresie fachowości): • • • • resort spraw zagranicznych, resort skarbu (majątek – własność państwa), resort wojskowości (armia), resort spraw wewnętrznych (zarządzanie państwem, administracja w państwie), • • resort sprawiedliwości (kontrola nad sądami), resort spraw wyznań i oświaty

Na początku rządziło kierownictwo kolegialne (nie znano „ministra”) – 4,5 osób, każda decyzja zapadała w głosowaniu. Od XIX wieku (Napoleon) wprowadzono jednoosobową formę zarządzania resortem – minister (ma swoich zastępców – forma jednoosobowego zarządu. Zasada ta pojawiła się w XVIII wieku – Francja, a potem Prusy – według własnego kodeksu, potem Austria, Włochy, Beneluks, państwa skandynawskie, Rosja, Rzeczpospolita. Zauważono dominację resortu Skarbu, spraw wewnętrznych (w rozumieniu zarządzania administracją) 2. zasada centralizacji (starsza zasada) i decentralizacji

1

Centralizacja: podporządkowanie organów niższego stopnia organom nadrzędnym – hierarchia służbowa, decyzje władcze skupione są w organach centralnych i naczelnych (tylko one mogą podejmować decyzje), Decentralizacja: pojawiła się w czasie Rewolucji Francuskiej – oznacza brak zależności administracji centralnej i terenowej i rozkład (rozłożenie) uprawnień decyzyjnych pomiędzy władze centralne i lokalne. Formą decentralizacji (przykładem) stał się samorząd. Model scentralizowany przejawia się w 2 zależnościach (cechy): • • zależność osobowa – np. przyjęcie do służby (administracja), awanse, kary, wydalenie – przejawianie zależności osobowej, zależność służbowa – polegająca na upoważnieniu do wydawania poleceń służbowych (przełożony może wydawać pracownikowi) 3. zasada koncentracji (skupianie) i dekoncentracji (rozpraszanie) Zasada koncentracji pojawiła się w XVIII wieku, polegała na tym, że kompetencje przyznane administracji państwowej mogą być wykonywane tylko przez szczebel wyższy – zwłaszcza centralny. Doskonały model – skoncentrowanie decyzji władczych w ręku 1 osoby (minister, wojewoda, gubernator np. w Rosji). W połowie XIX wieku uznano, że zarządzanie 1 osoby jest nieskuteczne. Wtedy pojawiła się dekoncentracja – powierzenie kompetencji administracji także organom terenowym. 4. zasada hierarchicznego podporządkowania – tzw. drabina służbowa, każdy urzędnik w administracji ma swojego przełożonego. Zasada polegająca na tym, że władza decydowała o obsadzie, awansach karach, drodze służbowej wszystkich urzędników. W okresie monarchii absolutnej pojawiła się podległość (na przepisach prawa, pojawiło się prawo, nie na woli panującego) 5. zasada kolegialności i jednoosobowego kierownictwa (zastąpiła zasadę

kolegialności) Rozumiane w 2 aspektach: • aspekt strukturalny, chodzi o liczbę osób tworzących organ administracyjny (kolegialne, jednoosobowe – minister),

2

aspekt funkcjonalny, chodzi o to ile osób podejmowało decyzję, podjęcie decyzji uzależnione jest od efektywności grupy czy jednostki

Zasada kolegialności – starsza, funkcjonowała w XVIII wieku – decyzje zapadały większością głosów na posiedzeniach organu administracji państwowej (forma głosowania). Zalety tego systemu (jak to rozumiano kiedyś, wówczas): 1. system zapewniał wzajemną samokontrolę, 2. ograniczanie możliwości skorumpowania i działania sprzecznego z prawem, 3. ograniczenie wpływu władzy królewskiej (monarszej), 4. merytoryczne przygotowanie Od czasu Napoleona wprowadzono system jednoosobowy, Francja była prekursorem tych zmian  kompetencje władcze skupione w rękach jednej osoby – ministra stojącego na czele resortu. Zalety tego systemu jednoosobowego: 1. szybkość i sprawność działania, 2. wyraźne określenie odpowiedzialności. Minusem tego było ryzyko arbitralności – dostrzegano to. System przyjął się we Francji, Rosji, Prusach, następnych krajach. 6. zasada biurokratyzmu – pojawiła się w okresie monarchii absolutnej, związana jest z potrzebą specjalizacji i fachowości. Urzędnicy pobierają wynagrodzenie od państwa, są zatrudnieni na umowę o pracę. Kryterium przyjmowania do służby urzędu (XVIII wiek) było ustalone przez króla/władcę. Częstym zjawiskiem było zatrudnianie w administracji mieszczan, ludzi z drobnej szlachty. Poprzez nabycie takiej pracy można było nabyć szlachectwo – tzw. szlachta urzędnicza (szlachectwo za zasługi dla króla – praca w administracji)  Francja, monarchia habsburska 4 cechy biurokracji (biurokratyzmu) – Max Weber: 1. zawodowy charakter administracji – urzędnik to był zawód, a nie misja, służba czy praca społeczna. Urzędnik był opłacany przez państwo. Cały swój czas poświęcał administracji, 2. specjalizacja w załatwianiu określonych spraw, 3. hierarchiczność struktury na zasadzie: przełożony – podwładny (w administracji nie ma demokracji),

3

4. normy generalne określają funkcjonowanie aparatu urzędniczego (są pewne normy i wszyscy urzędnicy się nimi posługują – normy generalne obowiązujące na terenie całego państwa – zarówno w Berlinie, Bremie i Hamburgu)  abstrakcyjne do zastosowania. Korpus urzędniczy (XIX wiek) – kształci się i tworzy aparat do zarządu państwem. W skład wchodzą głównie ludzie z drobnej szlachty i mieszczaństwa. Zawodowy charakter administracji – państwo przejęło obowiązki kształcenia urzędników – XIX wiek, pojawiły się szkoły wyższe, państwowe mające przygotowywać urzędników do pracy w administracji  Te 6 cech obowiązuje do teraz i kształtuje administrację w Polsce i w innych krajach ___________________________________________________________________________ Kształtowanie się administracji centralnej w Polsce (220 lat) Połowa XVIII w. – w programie reform stronnictwa nazywanego „Familią” pojawia się postulat utworzenia urzędów centralnych, administracji centralnej. Utworzona 2 takie centralne urzędy (lata `60 XVIII wieku), oddzielenie dla Korony i dla Litwy (czyli w sumie były 4, po 2). Były to: • • Komisja Wojskowa, Komisja Skarbowa

 tak jakby pierwsze ministerstwa Były to organy kolegialne (od 4 do 8 osób), decyzje podejmowano w głosowaniu. Przewodniczącym był minister mianowany przez króla, pozostałych wybierał Sejm na 2 lata spośród podwójnej liczby kandydatów królewskich (zgłoszonych przez króla). Komisja Skarbowa – miała zadania fiskalne, zajmowała się poborem podatników, rozbudowa infrastruktury – drogi mosty; sądownictwo skarbowe – kwestia manufaktur, zakładów rzemieślniczych i handlu. Bardzo dużym osiągnięciem Komisji Skarbowej było wprowadzenie budżetu państwa – 1768r. – pojawienie się w Polsce. Budżet – zestaw planowanych dochodów i wydatków na określony czas (rok) – od kwietnia do końca marca – rolnictwo, w niektórych krajach tak zostało. Budżet był uchwalany przez Sejm na wniosek Komisji Skarbu. Komisja Edukacji Narodowej – 1773r. (organ administracji centralnej) – urząd centralny zajmujący się oświatą publiczną, wspólny dla Korony i Litwy. Nie podlegała ona rządowi centralnemu. Sejm kontrolował sprawozdawczość finansową tej KEN i mógł wypowiadać się 4

nazywał się Rada Nieustająca – organ prawdziwie rządowy. głównie zadania i nadzór nad miastami królewskimi. 5 . Ważnym przejawem działania KEN było Towarzystwo dla Ksiąg Elementarnych – opracowywało podręczniki dla wszystkich szkół (takie same – wspólne dla całego państwa). Interesów Cudzoziemskich (dyplomacji. działające stale (na co dzień). 27. Policji czyli Dobrego Porządku (obecnie MSWiA ). klas wyższych – magnaterii.: • do tej pory quasi ministerstwa (przy królu nie było RM.02. Kiedy remis głos króla przesądzał – miał decydujący głos.2009r. urząd centralnej administracji  mieliśmy RN i króla – utracił on większość swoich uprawnień na rzecz RN  ciało kilkuosobowe. . + 36 członków RN  powoływał ich Sejm na okres 2 lat Połowa to byli reprezentanci Senatu (Izby Wyższej. decyzje podejmowała głosowaniem (większość głosów).o ogólnych liniach programowych (budżet). kleru) i druga połowa  szlachta (tytuł niekoniecznie majątkowy) Rada obradowała plenarnie. KEN przejęła szkoły jezuickie i jedyną taką wyłączoną z zakresu władania była szkoła rycerska – założona przez króla. Sukces: w krótkim czasie wydano 27 podręczników (kilka lat) Wykład II. Skład RN: • • Szef RN = monarcha.d. rządu) Tworzenie I Rządu (z RM) Powstał w 1775 roku.d. o zamierzeniach tej komisji. posiedzenia przynajmniej raz w tygodniu (jak trzeba codziennie). obecnie MSZ ). KEN-owi podlegały 2 szkoły główne: • • Kraków. król stał na czele. • 5 departamentów – od 4 do 8 osób (decyzje podejmowane kolegialnie): . Wilno 100 szkół średnich – większość na terenie Korony.

Stworzyła Straż Praw. odpowiadał za wojsko. głosowały. a nawet śmierć). następca tronu z głosem decydującym. hetman był ministrem wojny. . . Wojskowy (powstał w 1775)  zastąpił Komisję Wojskową. • odpowiedzialność za zarzuty polityczne – minister postępował niezgodnie z interesem publicznym lub popełniał błędy. ponosili odpowiedzialność parlamentarną (2/3 głosów Sejm mógł odwołać ministra – teraz: votum nieufności) Izba Poselska i Senat razem wypowiadały się w kwestii ministrów. Prymas. ale nie decydował SP jako rząd była odpowiedzialna przed Sejmem. SP była najwyższą władzą wykonawczą w państwie – król stracił większość uprawnień władczych W skład SP wchodzili (z urzędu): • • • • król. 6 . podskarbi był ministrem skarbu Marszałek Sejmu – głos doradczy. który z urzędu był przewodniczącym KEN. ministrowie ponosili odpowiedzialność sądową lub konstytucyjną (więzienie. która zastąpiła Radę Nieustającą. Odpowiedzialność była traktowana dwojako: • odpowiedzialność za naruszenie ustawy rządowej (złamanie Konstytucji). Skarbu Decyzje zapadały większością głosów • to był taki I Rząd I KONSTYTUCJA – 3 maja Ustawa Rządowa z 3 maja 1791 roku.d. Sprawiedliwości – nadzór nad sądami.d. Sądził ich Sąd Sejmowy  posłowie i senatorowie (teraz: Trybunał). 5 ministrów Tytuły nadawane: • • • • Marszałek był ministrem Policji (pełnił funkcję z urzędu).. wyrażał swoje zdanie.d. 1 ministrem spraw zagranicznych). 2 kanclerzy (1 ministrem pieczęci – wszystkie sprawy administracyjne.

SP stała na czele administracji centralnej. – ostatni Sejm przed rozbiorami odbył się w Grodnie. Straży podlegały Komisje Wielkie (tzw. którzy nie wchodzili do SP (np. W skład Policji i Skarbu wchodziło jeszcze 6 plenipotentów (reprezentantów) miast (po 6 do KP i KS). zbierania danych statystycznych (ile miast. szef Komisji Policji nie wchodził w skład SP.likwidacja całego państwa polskiego Jak był zbudowany ten I Rząd Centralny (RN i SP) 1775 – 1795 Król RN bądź SP (były zbudowane identycznie – 5 ministrów) Komisja Rządowa – KEN. Czym zajmowała się KP? Zajmowała się nadzorem nad miastami. wybieranych przez Sejm na 2 lata. sprawami: bezpieczeństwa. /1793 – 1795/ . który zastąpił SP). resorty) złożone z członków wybieranych przez Sejm. Uchylił Konstytucje 3 maja jako zbyt postępową i przywrócił Radę Nieustającą (czyli Rząd Centralny. obyczajności (porządku. handlu. ładu). że ustrój w Polsce się nie zmieni) . KS. Komisje Wielkie: • • • • Komisja Policji była dla miast królewskich. KP. Komisja Edukacji Narodowej Komisjom przewodniczyli ministrowie. Gwarantem ustroju państwa polskiego była Rosja Carska (gwarantowała. Komisji nie podlegały miasta prywatne. 1793r. Ten porządek ustanowiony przez Konstytucję 3 maja przetrwał aż 2 lata. Sejm grodzieński. wyjątek: KEN – prymas) Komisje: na czele 14 lub 15 komisarzy. ilu mieszkańców). Komisja Skarbu zajmowała się majątkiem. Komisja Wojskowa zajmowała się tworzeniem armii (z pospolitego ruszenia w armię zaciężną – przekształcanie). KW 7 .

RS – skład: • • • • • • • • • król. W Księstwie pojawiła się RADA STANU. Rząd – Warszawa) Sprawy zagraniczne były wyłączone z Księstwa Warszawskiego i zajmował się tym minister spraw zagranicznych Saksonii. sekretarz (który miał to wszystko spisać).  „dekret o ministerstwach” precyzował: 8 . rozstrzyganie sporów kompetencyjnych. kwestiach administracji: . orzekanie o oddanie pod sąd ministrów lub urzędników. 1808r. resort policji. 4 referendarzy jako organ pomocniczy RS – kompetencje: opracowywanie projektów ustaw sejmu i dekretów królewskich. w dziedzinie. .rozkład podatków na departamenty.sprawy budżetu. resort Sekretarza Stanu – pośrednik pomiędzy Rządem. resort wojny. resort skarbu.ocena sprawozdań ministerialnych RZĄD Zgodnie z Konstytucją 1807 (22 lipiec) roku Rząd składał się z 6 ministerstw: • • • • • • resort sprawiedliwości. na rozwiązaniach francuskich („podarowane” przez Napoleona). . orzecznictwo kasacyjne. resort spraw wewnętrznych i wyznań (religii). ministrowie. w znaczeniu. że RS mogła zbadać czy wyrok zapadł zgodnie z prawem wyroków sądowych. a królem (król Drezno – monarcha saksoński.Księstwo Warszawskie (1807 – 1815) w pełni niepodległe.

Ministerstwo Policji – zajmowało się nadzorem nad niższymi klasami społeczeństwa tj. wykonanie budżetu. 2. • Rada Administracyjna (prawdziwy Rząd KP) 9 . Ministerstwo Skarbu – zajmowało się kwestiami tj. żebracy. gospodarki (gospodarka państwa – gospodarka handlu. czuwał nad strukturą i organizacją sądów (jego główne zadanie). Królestwo Polskie – 2 zalety (w porównaniu do Księstwa Warszawskiego): • • nie było Księstwem tylko Królestwem. dyscyplinarne  prawo wydalenia ze służby. rzemieślnicy.: źródła dochodów. omawiano najważniejsze kwestie państwowe). Napoleon nie odważył się nazwać ziem „Księstwem Polskim”. potem Królestwo Polskie (1815 – 1915). 3. prawo napominania – kary urzędnicze.: chłopi. uzależnione od Rosji. które zajmowały się prawnymi segmentami. kwestie wydatków państwowych. podporządkowanie urzędników ministrowi (był ich zwierzchnikiem). dobór i nadzór nad urzędnikami w ręku ministra. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – zajmowało się kwestiami administracji. DYREKCJE SPECJALNE: 1. Izba Edukacyjna. 4.1. 5. podlegała MSW i zastąpiła KEN. coroczna ocena urzędnika Czym się zajmowały? Ministerstwo Sprawiedliwości – minister nie mógł wpływać na wyroki sądowe. Pod kierownictwem ministrów ustanawiano dyrekcje specjalne (podlegały pod ministerstwa). resortem kierował jednoosobowo minister. dziedzinami i kwestiami administracyjnymi. Dyrekcja Generalna Dóbr i Lasów Państwowych Przetrwało to 8 lat (KW). służba. tu było Królestwo Polskie Rada Stanu – centralny organ władzy i administracji Rada Stanu – skład: • Zgromadzenie Ogólne (zbierało się 1 – 2 razy w roku. włóczędzy. robotnicy. Izba Obrachunkowa zajmowała się kwestiami finansowymi administracji państwowej 3. 2. rzemiosła).

Komisja Sprawiedliwości. Dyrekcja Lasów i Dóbr państwowych Struktura administracyjna w KW i KP 1807 Król (Drezno) Rada Stanu Rada Administracyjna) Ministrowie Prefekci (zamiast wojewodów – 8 lat) .Kwestie zarządu kraju należały do Komisji Rządowych (było ich 5). pełniła funkcje Ministerstwa Sprawiedliwości. były podporządkowane Radzie Administracyjnej. np. a nie 1 minister). Komisjom Rządowym podlegały Dyrekcje Generalne (już takie specjalistyczne).pocztowa. Komisja Przychodów i Skarbu Przy boku króla (Petersburg) urzędował Sekretarz Stanu – jak w KW był pośrednikiem z rządem (jaka jest wola cara). • • Komisja Wojska. 5 komisji rządowych Dyrekcja Generalna 1815 (EGZ to!) Król (Petersburg) Rada Stanu (Zgromadzenie Ogólne. Przywrócono zasadę kolegialności  odejście od jednoosobowego zarządu (na czele komisji znów kilka osób i podejmowanie decyzji.: • • • Dyrekcja Poczt. Komisja Spraw Wewnętrznych i Policji – po raz pierwszy kwestie administracji i służb mundurowych. Dyrekcja Górnicza. 10 . Komisje Rządowe (podległe Radzie Administracyjnej): • • • Komisja Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego – kwestie edukacji i religii. Królestwo posiadało armię.

który regulował kwestię władzy w państwie – Dekret o najwyższej władzy Republiki Polskiej z 22 listopada 1918 roku – podpisał Piłsudski. Każdy akt Naczelnika Państwa wymaga kontrasygnaty ministra (podpisu) jakiegoś  obaj ponosili odpowiedzialność za jakąś decyzję  bez tego było nieważne.lasów Wykład III. ministrów (szef rządu). Projekty ustaw uchwala Rząd. Budżet 1918 roku  budżet RP na 1 okres uchwalił Rząd. tego ministra. 05. budżet) Konstytucja Marcowa – 17 marzec 1921 Od 1921 – Rzeczpospolita Polska Pojawiła się Rada Ministrów – na czele Prezes RM (wcześniej był Prezydent Ministrów). Akty urzędowe kontrasygnuje szef Rady Ministrów (Prezydent Ministrów). aż do zebrania się Sejmu. Polska do 1918 roku była monarchią.03. Mianowanie wyższych urzędników państwowych mianował Naczelnik państwa.: Polska niepodległa – początek II RP. mógł ich odwołać (Sejmu jeszcze nie było). 11 . który przygotowywał np. Naczelnik państwa jest przedstawicielem Państwa i najwyższym wykonawcą uchwał Sejmu (taki tymczasowy Prezydent – przez 4 lata  nie było rozwiązanych kwestii ustroju państwa. Naczelnik Państwa oraz Rząd są odpowiedzialni przed Sejmem – mógł ich odwołać. Rząd składał się z: Prezydenta.górnicza. Naczelnik Państwa powołuje Rząd w porozumieniu z Sejmem.2009r. Wszyscy urzędnicy składają przysięgę na wierność RP. Jest powiedziane. a zatwierdza Naczelnik Mała Konstytucja z 20 lutego 1919 roku – uchwała Sejmu RP o powierzeniu funkcji Naczelnika Państwa Józefowi Piłsudskiemu. że: Rząd RP stanowią ministrowie i odpowiadają przed Naczelnikiem Państwa. chciano żeby była republiką. Naczelnik – rozwiązanie do Powstania Kościuszkowskiego). . listopad 1918 Pierwszy akt prawny.. zatwierdza Naczelnik i ogłaszane są w Dzienniku Praw RP (dawny Dziennik Ustaw).

jego zastępcy. rozpatrywanie sprawozdań poszczególnych ministrów. Dla celów administracyjnych Państwo Polskie podzielone będzie na województwa. Wojsko. Jeżeli było votum nieufności co do Rządu to cały Rząd podawał się do dymisji – odpowiedzialność solidarna. Kompetencje RM: 1.RM ponosi wspólną odpowiedzialność konstytucyjną i parlamentarną przed Parlamentem (przed Sejmem). funkcje: 12 . tylko niektórych). powiaty. Prezydium: • • • premier. 3. 2. Sprawy Zagraniczne. Konstytucja 3 maja – 3/5 głosów żeby odwołać ministra. RM stanowiła kolegialny organ ministrów pod przewodnictwem Prezesa RM mianowanych przez Prezydenta. gminy miejskie i wiejskie. Skarb) Komitet Ekonomiczny RM – organizacja wewnętrzna Rządu. Sejm może odwołać ministra zwykłą większością głosów (50% + 1). 4 najważniejszych ministrów (Premier decyduje np. 2. Na czele: Premier lub jego zastępca. nadać prawa miejskie (akty administracyjne) Organem wewnętrznym Premiera i ministrów było Prezydium RM (jeżeli nie było potrzeby zbierania całego Rządu. uzgadnianie działalności poszczególnych ministrów. Sprawy wewnętrzne. Zajmował się on działalnością gospodarczą Rządu. Urzędy centralne to były ministerstwa. Sejm mógł też odwołać jednego ministra – odpowiadającego indywidualnie za swój resort. Rząd – uchwały). wydawanie aktów administracyjnych np. też obywateli. zatwierdzanie statutów organizacyjnych ministerstw RM wypełniała funkcje administracyjne poprzez następujące czynności: 1.  2 takie struktury w Rządzie Status prawny ministra. wydawanie zarządzeń – obejmujących całą administrację. mógł mianować kogoś. podejmowanie uchwał (Sejm ustawy. 3.

Ministerstwo Wyznań Religijnych i oświecenia publicznego. odpowiedzialność indywidualna). 3. 1939r. Ministerstwo Rolnictwa i reform rolnych (były 3 reformy rolne: dzielenie ziemi między biednych rolników – chłopów). Ministerstwo Sprawiedliwości. 2. Ministerstwo Spraw Wojskowych (do śmierci piastował Piłsudski). Ministerstwo Pracy i opieki społecznej. Ministerstwo Przemysłu i Handlu. 10. 9. 2. było 10. – 11 ministerstw: 1. 1922) na początku było 16 resortów. który regulował pozycję wewnętrzną. Ministerstwo komunikacji. Status – pozycje np. w różnej liczbie 13 . naczelnik Kompetencje – liczbę działów i wydziałów określał statut ministerstwa – akt prawny. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Resort – na czele minister Departamenty np. stał na czele resortu (jednoosobowy kierownik – kierował ministerstwem. W `39 było 11. 8. Ministerstwo Skarbu (nie znano Ministerstwa Finansów  Polska Komunistyczna). 5. członek RM (kolegialny organ) – oprócz tego raz na tydzień głosował (odpowiedzialność solidarna) W latach `20 (1921. poczt i telegrafu O strukturze wewnętrznej ministerstwa decydowała uchwała Rządu z 1926 roku. Kolejne Rządy ograniczały liczbę ministerstw (były łączone). dyrektor Wydziały. Ministerstwo Spraw Zagranicznych.1. 4. 6. obywatela  Ministrów zastępowali v – ce ministrowie. 7.

. gier Pozycja RM uległa wzmocnieniu w Konstytucji Kwietniowej – 23 kwiecień 1935 roku – ostatni podpis Piłsudskiego (zmarł.Minister (jest jeden) Sekretarz Stanu (w ministerstwie jest kilku) .potocznie nazywani v – ce ministrami Podsekretarz stanu (7 – 8) Nie ma takiej nazwy urzędowej jak v – ce minister np. który pełnił funkcje rządu. centymetr. 3. wskaźniki. GUS – liczył ilu jest ludzi. Przewodniczący = pierwszy powojenny premier: Edward Osóbka – Morawski (rządził 24 lata). jego 14 . 3 najważniejsze monopole. Główny Urząd Pracy – zajmował się kwestiami bezrobocia. Oprócz ministerstw istniały także inne urzędy centralne. 2. Ten rząd nie miał jeszcze w nazwie „rząd” – utworzenie rządu. Tradycyjnie i obecnie 2 osobą w państwie jest Marszałek Sejmu.wzmocnienie pozycji Premiera (model kanclerski) `44 – pojawiło się państwo socjalistyczne i nowe struktury władzy Pierwszy Rząd komunistyczny (po wojnie): Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego (potocznie komitet lubelski) 1. urząd Prezydenta. litr 4. stał się „sierotą”  walka o stanowisko). Dyrekcja Monopoli Państwowych. Główny Urząd Miar – określał miary: metr.: 1. rolnictwa – to jest taka nazwa potoczna – ale w randze sekretarza lub podsekretarza. Rząd i Premier ponoszą odpowiedzialność przed Prezydentem. Wzmocnienie pozycji Rządu. a nadzorował go PKWN. Prezes RM stał się 2 osobą w państwie.  22 lipca `44 (święto odrodzenia Polski). zapałczany. np. Na czele: przewodniczący. było 2 zastępców i kierownicy resortów (14). w ramach Rządu pierwszoplanową rolę odgrywał Prezes RM (premier). które utrzymywało państwo: • • • spirytusowy.

2. Parlament) organów Rzeczypospolitej Polskiej (2 mała konstytucja w historii polskiego ustawodawstwa. Rząd ten był uznany przez wszystkie mocarstwa – Anglia. Francja (przedtem tylko uznany przez Rosję ten 1 i 2). potem zastąpiona). granica Polski mniej więcej na linii Wisły.03. Rada Państwa (nowy organ władzy wykonawczej /1947 – 1989/. ten 1.5 roku  nie był komunistą. Rada Państwa. Ameryka. a działaczami emigracyjnymi i utworzono Tymczasowy Rząd 18 ministerstw + 4 osoby (z emigracji). Miał on sprawować władzę do wyborów sejmowych – styczeń `47. Jednym z nich był Stanisław Mikołajczyk (z Londynu). czerwiec `45 (Moskwa)  negocjacje między komunistami. Władzę wykonawczą sprawowały: • • • Prezydent RP (urząd funkcjonował do `52). Rząd. Rząd: Prezydent. Na czele Rządu – Edward Osóbka – Morawski  to był Rząd Komunistyczny. ale nie ostatnia)  wcześniej odwoływano się do Konstytucji Marcowej Mała Konstytucja nawiązywała do Konstytucji Marcowej i utrzymywała trójpodział władz (wprowadziła Marcowa) – władza w rękach narodu. Rada Ministrów Trójpodział został naruszony zaliczając do władzy wykonawczej nowy organ wykonawczy – Radę Państwa Władza wykonawcza 15 .2009r. NIK.: Funkcjonowanie RM (1947 – 1989) i innych urzędów centralnych PRL = 1952 – 1989 19 luty `47 – Sejm uchwalił Małą Konstytucję – Ustawa Konstytucyjna o ustroju i zakresie działania najwyższych (Prezydent. był zastępcą Edwarda Osóbki – Morawskiego (był też ministrem rolnictwa). przygotować do wyborów. 12. tylko z Polskiej Partii Socjalistycznej. Wykład IV.następcą był Cyrankiewicz. 31 grudnia `44 – PKWN został zastąpiony Rządem Tymczasowym.

poniższe mogły się zmieniać). wprowadzała Stan Wojenny i Wyjątkowy na wniosek Rządu (RM) Siedzibą RP był Belweder /1947 – 1989/. Ostatnim przewodniczącym był Wojciech Jaruzelski (potem urząd Prezydenta RP). w którego skład wchodzili: • • • • Prezydent jako przewodniczący. Prezydium Rządu pojawiło się w maju 1950 roku.Prezydent RP Rada Państwa RM (nie do końca organ wykonawczy. Premier i jego zastępcy (+ Prezydent = skład elementarny. 10 luty 1949 – dokonano przekształcenia w strukturze rządu 16 . Prezydent sprawował władzę za pośrednictwem ministrów oraz przewodniczącego prezydium rządu. Prezydium Rządu – skład: • • Prezydent. • • Podsekretarz Stanu. I. poszczególni ministrowie powołani na wniosek premiera Mała Konstytucja nie określała struktury Rządu – odsyłała. odwoływała się do ustawy zwykłej (tam szczegółowa struktura rządu). Marszałek Sejmu. powiązana z Sejmem – władza ustawodawcza. zatwierdzała dekrety z mocy ustawy (mogła wydawać kiedy nie zbierał się Sejm). wprowadziła Stan Wojenny) RP – gremium. V – ce marszałkowie (3) w przypadku konfliktu zbrojnego – Naczelny Dowódca Wojska Polskiego Kompetencje RP: • • • nadzorowała Rady Narodowe (cała administracja terenowa podlegała RP). przewodniczący RP (powojenny Prezydent  dlatego z urzędu) Bolesław Bierut.

Ministerstwo Skarbu zamieniono w Ministerstwo Finansów. 22 lipiec 1952 roku – uchwalenie Konstytucji PRL 17 . • utworzono Ministerstwo Szkół Wyższych i Nauki Przed wojną 11 ministerstw. zamiast Ministerstwa Administracji Państwowej powołano Ministerstwo Gospodarki Komunalnej. Utworzono także „super urząd” kierujący gospodarką (w ramach Rządu): Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego. ds. kierownictwo: jeden z v – ce premierów. Komitet Ekonomiczny RM – zadania: • Funkcje pomocnicze i doradcze w ramach gospodarki.II. szef: Hilary Minc. Ministerstwo Przemysłu Rolnego i Spożywczego. Ministerstwo Handlu Wewnętrznego Funkcjonowało to do października 1987 roku. tu około 50. scentralizowanie decyzji gospodarczych Kolejnej reorganizacji struktury rządu dokonano w roku kolejnym . chemiczny). który zajmował się gospodarką. gospodarczych Hilary Minc – twórca gospodarki socjalistycznej (12 lat. potem znów połączone je w 1. Ministerstwo Przemysłu Lekkiego (włókienniczy. Funkcje: • • planowała ona rozwój gospodarczy (uprawnienia naczelnego organu planowania). walcownie. Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego (huty. 1949 – zlikwidowano Ministerstwo Przemysłu i Handlu i w jego miejsce 6 resortów branżowych (szczegółowych): • • • • Ministerstwo Górnictwa i Energetyki. stocznie).`50 i wtedy utworzono nowe ministerstwa: • • • Ministerstwo Budownictwa.  przemysłowe  handlowe: • • Ministerstwo Handlu Zagranicznego. z komunistycznej do socjalistycznej).

na jej mocy Prezydium Rządu uzyskało rangę konstytucyjną (wpis do konstytucji. najpierw przy Bierucie. v – ce premierzy. Przerwa /1952 – 1954/ kiedy Bierut był premierem.5 roku 18 . `57 – zlikwidowano Prezydium Rządu `69 – przywrócono Prezydium Rządu i w skład wchodzili: • • • Premier. Państwowa Komisja Planowania – szef w randze ministra) NACZELNE ORGANY ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ RM (jako całość) Premier i ministrowie (a tu oddzielnie. Przewodniczących Komisji i Komitetów pełniących funkcje naczelnych organów administracji państwowej (np. inne osoby powołane przez RM `76 – zmiana Konstytucji. • • Piotr Jaroszewicz – 9 lat (okres gierkowski – przy Gierku) Wojciech Jaruzelski – 4. 9 premierów i 2 v – ce premierów. Radia i Telewizji – 1952) `52 – najbardziej rozbudowany Rząd po wojnie (w ogóle w historii) – członków RM 45 (łącznie z przewodniczącymi komitetów). każdy z Ministrów był organem Administracji państwowej) Przewodniczący Komisji lub Komitetów pełniących funkcje naczelnych organów administracji Państwowej (Komitet ds.Do najważniejszych organów administracji państwowej zaliczała: • • • RM (Rząd). organ konstytucyjny. normowany konstytucją) • Najdłużej premierem był Józef Cyrankiewicz (23 lata /1947 – 1970 grudzień/. „wydarzenia gdańskie”). potem przy Gomółce. Premier i ministrowie.

PRL – zawsze były „małe konstytucje” na początku (nowe ustroje) III Mała Konstytucja – 17 październik 1992 – Ustawa Konstytucyjna o wzajemnych relacjach pomiędzy władzą ustawodawczą i wykonawczą i o samorządzie terytorialnym – przez 5 lat regulowała ustrój państwa polskiego Władza wykonawcza – 3 nowo wprowadzone rzeczy (funkcje rządu): 19 . Wykład V. • • • wykonywanie ustaw i uchwał Sejmu oraz Rady Państwa. Rozbudowano ministerstwa /1948 – 1980/. ochrona praw i wolności obywateli oraz zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa. Lipiec 1981 – liczbę resortów zredukowano do 5.: II RP. mieszkań. Istniała od 1956 do 1988. 3 rodzaje ministerstw: • • • ministerstwo polityczno – administracyjne. przygotowywanie i przedstawianie Sejmowi projektu budżetu. • • kierowanie obronnością kraju (szczególna odpowiedzialność – Minister Obrony). planów społeczno – gospodarczych.2009r. Minister powoływał i odwoływał Sejm na wniosek Premiera. zadania RM: • zarządzanie gospodarką narodową (okres kiedy rząd decydował o wszystkim. czekolad) oraz realizacji polityki wewnętrznej państwa. Kiedy Sejm nie obradował to Rada Państwa. Na jej czele zawsze stał v – ce premier. najdłużej działała Komisja Planowania RM. nie było gospodarki rynkowej – gospodarka planowana: ile gwoździ. resorty socjalno – kulturowe. Październik 1987 – dokonano zmniejszenia struktury Rządu. prowadzenie polityki zagranicznej państwa (kierowanie pracą terenowych organów administracji) Status ministra – jednoosobowy organ stojący na czele resortu.03. ministerstwo gospodarcze Organy wewnętrzne Rządu. 19.Rada Ministrów zgodnie z Konstytucją `52 była najważniejszym organem administracji państwowej. ustaw i innych aktów prawnych.

wprowadzenie tzw. Inicjatywa przechodzi do Prezydenta – tworzy on Rząd i ten rząd musi uzyskać w Sejmie zwykłą większość głosów (głosów wstrzymujących nie liczy się). nigdy w praktyce nie znalazł zastosowania.1. a potem na jego wniosek Rząd (wartość bezwzględna – 231 głosów). spraw wewnętrznych. Znowu proces tworzenia Rządu przechodzi do Sejmu – kopia II etapu: względna (zwykła) większość głosów. tryb tworzenia rządu – zawiły. Jeżeli nie to… III. wyłączenie udziału Sejmu z procedur wyboru premiera i tworzenia rządu (proces 2 etapowy: najpierw wybór premiera. potem na jego wniosek tworzy się rząd) I Rząd – Gabinet H. Pawlaka (1993) – pierwszy raz zastosowano ten rodzaj modelu rządu 2.`95. Mógł on być 5 – etapowy i trwać 108 dni: I. Cimoszewicz 02.`93. • albo rozwiązuje Parlament (i odbywają się wybory przedterminowe) 20 . Tworzenie rządu przechodzi od Prezydenta do Sejmu: Sejm miał wybrać Premiera. Suchockiej (bez tego) II Rząd – W. Jeżeli nie… IV. Prezydent nominował Rząd i ten rząd ubiegał się w Sejmie o zaufanie – bezwzględna większość głosów (więcej jak 231 głosów).`96 – wybierał tych 3 Wałęsa i potem Kwaśniewski) 3. • Znowu misja tworzenia rządu przechodzi do Prezydenta – ma 2 rozwiązania: może powołać na 6 m – cy Rząd – nie musi się on ubiegać o zaufanie w Sejmie (bez zaufania w Parlamencie). obrony narodowej Premier szukał ich w porozumieniu z Prezydentem – zgoda Prezydenta na kandydata Praktyka: to Prezydent wybierał tych 3 (Pawlak 03. Jeżeli nie… V. resortów prezydenckich Mała Konstytucja wyodrębniła 3 rodzaje: • • • spraw zagranicznych. Jeżeli by nie uzyskał zaufania… II. Oleksy 03.

7. ministrowie 21 . nowa technika) 17 października 1997 – weszła w życie Konstytucja RP z 2 kwietnia Rozdział VI Konstytucji – kluczowy: „RM i administracja rządowa” Art. 4. 6. Rządem…). 11. odpowiada za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa i porządek publiczny. Zadania RM: 1. 3. wydaje rozporządzenia. Oleksego (`95). Zgodnie z tym został wybrany Rząd J. chroni interesy Skarbu Państwa. wykonuje budżet oraz przygotowuje sprawozdanie z wykonania budżetu (przedstawia je w Sejmie).Nowa rzecz w MK – wprowadzenie tzw. 8. sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie dyplomacji (szczególnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych). Kiedy nowy premier zostaje wybrany tworzy się nowy Rząd. 10. • 1 głosowanie  wybór nowego oznacza koniec pracy starego premiera/Rządu (bez udziału Prezydenta. 147 – określa skład Rządu (RM): • • Prezes RM (premier). konstruktywnego votum nieufności – rozwiązanie niemieckie  wskazuje się osobę nowego premiera (zwykła: tylko głosy na nie. przygotowuje projekt budżetu. zapewnia wykonanie ustaw. koordynuje i kontroluje organizację administracji rządowej. a potem problem z następcą. Rządu: RM prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną RP. określa organizację i tryb swojej pracy art. zawiera umowy międzynarodowe wymagające ratyfikacji oraz zatwierdza i wprowadza inne umowy międzynarodowe (takie. które nie wymagają ratyfikacji). Do RM należą sprawy polityczne państwa nie zastrzeżone dla innych organów państwowych (Parlament i Prezydent) i samorządowych (samorząd). 2. 146 – 162 Art. zapewnia bezpieczeństwo zewnętrzne – obrona państwa w przypadku ataku z zewnątrz). 9. RM kieruje administracją rządową. 146 – def. 5.

5. zapewnia wykonanie polityki Rządu i określa sposoby tego wykonania. kieruje pracami Rządu. 3. określa funkcje. minister bez teki – nie stoi na czele resortu.może np.może wprowadzić zarząd komisarzy (gmin/powiatów/województw). 4. reprezentuje RM. 148 (bardzo ważny!). wydaje rozporządzenia. zwierzchnik służbowy administracji rządowej (budżetówka. zadania Premiera (szefa Rządu): 1. koordynuje i kontroluje pracę ministrów. Gosiewski – bez stania na czele resortu) Rząd Tuska: 2 – Schetyna (MSWiA). W pozostałych Rządach liczba waha się od 1 do 4. . 149 – zadania ministrów Konstytucja wymienia 2 rodzaje ministrów: • • minister kierujący określonym działem administracji rządowej (30 działów  połączone) – tzw.Zakres: fakultatywnie mogą być powołani v – ce premierzy (v – ce Prezesi RM) W ciągu 20 lat tylko 1 taki był – Rząd Jana Olszewskiego (bez v – ce premierów). 2. 6. w ramach tego: . wypełniający zadania wyznaczone przez premiera – tzw. . minister resortowy. Kaczyńskiego: Giertych (Edukacja). tylko oddelegowuje go Premier do jakiejś sprawy np. Prezes i v – ce Prezes RM mogą również pełnić obowiązki ministrów („goły v – ce premier np. minister od kontaktów ze związkami zawodowymi. minister od spraw opracowania programu do walki z korupcją (Pitera) 22 .może wprowadzić przedterminowe wybory 7. urząd gminy NIE  wójt/burmistrz/prezydent. Lepper (Rolnictwo) Wcześniej: Balcerowicz x 2 (Minister Finansów) W skład RM mogą wchodzić także przewodniczący określonych komitetów Art. L. P. Pawlak (resort Gospodarki) Rząd J. tylko rządowa administracja) art. Dorn. sprawuje nadzór nad samorządem lokalnym. odwołać wójta.

który stoi na czele resortu ma prawo wydawania rozporządzenia (minister bez teki tak nie może). ich zadaniem jest administrowanie państwem. Prezydent powołuje premiera wraz z pozostałymi ministrami w ciągu 14 dni: • • licząc od 1 posiedzenia Sejmu. Wykład VI. v – ce premierzy. Jeżeli jest jakieś wadliwe – RM na wniosek Premiera może uchylić rozporządzenie ministra. Art. Prezydent desygnuje premiera (jeszcze nie jest premierem – Prezydent wskazuje osobę). Sejm udziela votum zaufania bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów (liczy się tylko głosy ZA – za> niż przeciw + wstrzymujące się).: Art. ministrowie – wypowiadana do Prezydenta Art. ten kandydat (misja tworzenia Rządu) dobiera ministrów (proponuje). 151 Konstytucji – przysięga: Premier.„proszę o votum zaufania”). 152 – Rząd ma także swoich przedstawicieli w województwie – wojewoda przedstawicielem RM w województwie. 230  minimum na sali 23 . 150 – członek RM nie może prowadzić działalności sprzecznej z jego obowiązkami publicznymi. wtedy Prezydent powołuje premiera i cały Rząd (oficjalnie premiera i ministrów). albo 14 dni od dymisji poprzedniego Rządu Potem premier ma 14 na przedstawienie Sejmowi programu działania Rządu (expose) i wygłoszenie w Sejmie ( . 154 – tryb powoływania Rządu: • Rząd powołuje Prezydent. Art. Art. 26.03. Tryb powoływania/odwoływania i zadania określa ustawa – ustawa z 5 czerwca 1998 roku o administracji rządowej w województwie (wypełnia tą lukę konstytucyjną).2009r.Minister. 153 – powołanie korpusu służby cywilnej (tylko w urzędach administracji rządowej).

05.2005 – Kazimierz Marcinkiewicz (1 krok). Prezydent powołuje osoby wybrane przez Sejm – akty nominacyjne i odbiera przysięgę. za jakie przestępstwa?: • • Naruszenie Konstytucji lub ustaw. Premier ma 14 dni na wystąpienie w Sejmie i uzyskanie votum zaufania (to co w 1) Różnica między 1.  10. a 3 krokiem: votum zaufania uchwalone względną większością głosów (za> przeciw.1997 – I Rząd na mocy tej Konstytucji – Jerzy Buzek. Prezydent ma 14 dni na powołanie premiera i na jego wniosek ministrów.2007 – Donald Tusk (1 krok) Art. odbiera od nich przysięgę. 155 – 3 krok (etap powoływania Rządu).2004 – Marek Belka (3 krok).  10. W przypadku kiedy RM nie uzyska votum zaufania to potem Sejm ma 14 dni na wybór premiera oraz proponowanych przez niego ministrów – bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej połowy posłów (to samo). wstrzymujące się nie liczą). 10. • Jeżeli nie to znów Prezydent Art.• Jeżeli nie uzyska zaufania to Parlament. 154 (w 1 kroku Konstytucyjnym).2006 – Jarosław Kaczyński (1 krok). 07. Za przestępstwa popełnione w związku z zajmowanym stanowiskiem 24 .  Jeżeli taki Rząd nie uzyska votum zaufania Prezydent skraca kadencję Sejmu i zarządza wybory Rządy ( lata wyborcze): •  31. powstał zgodnie z art. co najmniej połowa (230) ustawowej liczby głosów (quorum musi być). 156 – odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu (odpowiedzialność Konstytucyjna).2001 – Leszek Miller (1 krok). • • • • •  10.

większością 3/5 ustawowej liczby głosów (3/5 z 460) Odpowiedzialność polityczna członka Rządu Rząd ponosi przed Sejmem. 158 Procedura votum nieufności: minimum 46 (1/10) posłów składa wniosek o votum nieufności dla Rządu. Jeżeli wniosek przepadnie (Rząd ocaleje) – następny może być dopiero po 3 m – cach. Sejm może odwołać cały Rząd bądź pojedynczego ministra. 159 – możliwość odwołania ministra (votum nieufności dla ministra). 160 – premier może wystąpić do Sejmu o votum zaufania. Zawarte w sobie 2 odpowiedzialności: • • Odpowiedzialność solidarna (za działania wspólne Rządu) – wszyscy podają się do dymisji (Rząd ponosi). Uchwała musi zapaść większością ustawowej liczby posłów (231. co najmniej tyle posłów na sali) – większość kwalifikowana. 25 . Art. Wniosek może być głosowany nie wcześniej niż 7 dni od jego zgłoszenia. Ten wniosek musi być zaopatrzony w nazwisko następnego premiera (konstytutywne votum nieufności). Zastrzeżenie: może być zgłoszone przed 3 m – cami. Votum nieufności większością ustawowej liczby głosów  kwalifikowana większość. Każdy minister ponosi odpowiedzialność indywidualną za swój resort. Art. Na wniosek 115 posłów (1/4 Sejmu). Żaden Rząd nie powstał jeszcze w tym trybie. Na wniosek Prezydenta. Wniosek może złożyć grupa co najmniej 69 posłów (o votum nieufności wobec ministra).Jak można pociągnąć członka Rządu do odpowiedzialności?: • • • Sejm podejmuje decyzję o pociągnięcie ministra do odpowiedzialności przed TS. ale jeżeli zgłosiło go 115 posłów. Art. 231 głosów.

rozpatruje sprawy i podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach. 162 – kiedy premier składa dymisję.04.2003 – Leszek Miller (udany wniosek). Marcinkiewicz) Prezydent przyjmuje dymisję Rządu i powierza mu obowiązek pracy (dalsze sprawowanie) do wyboru następnego Rządu. Dwukrotne zastosowanie tego artykułu: • • 06. Wyrażenie RM votum nieufności (ostatnio H. Kaczyński). 2 – RM wykonuje swoje kompetencje. wcześniej J.2004 – Marek Belka (udany wniosek) Art. Olszewski – ale to w oparciu o inną Konstytucję). We wszystkich 3 pierwszych Prezydent musi przyjąć dymisję Rządu. Wykład VII. Belka. 02. bo jak rezygnuje premier to i cały Rząd). W przypadku nieuchwalenia przez Sejm votum zaufania. 161 – Prezydent na wniosek premiera dokonuje (musi – działa obligatoryjnie) zmiany w składzie Rządu (zmiana ministra) Art. Szczególne sprawy RM może rozstrzygać drogą obiegową tzn. 1 – RM działa kolegialnie – decyzje podejmuje w formie głosowań Art. • Rezygnacja Prezesa RM (Miller. 10.2009r. okoliczności dymisji Rządu: • • • Na 1 posiedzeniu nowo wybranego Sejmu (Buzek. Suchocka. W 4 przypadku Prezydent może odmówić przyjęcia dymisji Rządu (Prezydent próbuje „ocalić” cały Rząd. w drodze 26 .: Ustawa z 8 sierpnia 1996 roku o organizacji i trybie pracy RM oraz o zakresie działania ministra Art.Sejm udziela votum zaufania większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów (większość głosów z 230).

Kompetencje v – ce premiera: wykonuje zadania w imieniu premiera w zakresie powierzonym przez premiera. Zadania premiera: • • koordynuje i kontroluje pracę ministrów. z urzędu lub na wniosek zainteresowanej strony. Rozdział II. Dowodem stanowiska ministra jest podpis. • • premier może przekazać sprawę do załatwienia właściwemu ministrowi. zwołuje posiedzenia Rządu z udziałem ministrów. sprawuje funkcje administracji rządowej. wojewodów.korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (rozstrzygane są tak sprawy albo pilne. kierownika urzędu centralnego. 4 – pracami Rządu kieruje premier RM. wojewody. przewodniczy każdemu komitetowi RM – nawet jeżeli nie wchodzi w jego skład. • • • może zarządzić korespondencyjne uzgodnienie stanowisk. 5 – w celu wykonywania zadań premier RM: • • wyznacza ministrom zakres spraw w których minister działa z upoważnienia premiera (minister bez teki). a także może brać udział w posiedzeniach komisji i komitetów. 6 – przewodnictwo rządowe: Jeżeli nie ma premiera (lub nie może wykonywać swoich obowiązków) rządowi przewodniczy v – ce premier wskazany przez premiera lub jeden z ministrów. o ile nie został powołany v – ce premier. Premier reprezentuje RM na zewnątrz (w kraju i za granicą). pracowników administracji rządowej – po uprzednim zawiadomieniu szefa. 27 . albo mało ważne). wykonuje zadania określone w odrębnych przepisach Art. sprawozdań okresowych od: ministra. dokumentów. może zażądać informacji. kierowników urzędów centralnych. Premier i v – ce premier mogą łączyć swoje stanowisko ze stanowiskiem ministra. rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy ministrami Art. Członkowie RM Art.

nadzór nad działalnością terenowych organów administracji rządowej. Minister realizuje politykę ustaloną przez Rząd. Przed Sejmem reprezentuje Rząd minister uprawniony przez RM. współdziałanie z samorządem lokalnym. Minister składa wszelkie oświadczenia Rządu. Minister zobowiązany jest do inicjowania. Rząd ma 14 dni na odpowiedź. Odpowiedzi udzielane są ustnie. 9 – występowanie w Parlamencie. opracowania polityki rządowej. 28 . Premier może na wniosek ministra udzielić upoważnienia do reprezentowania Rządu przed Sejmem sekretarzowi lub podsekretarzowi stanu. ponosi odpowiedzialność za treść i realizację działań rządu. • występowanie do premiera o powołanie zespołów międzyresortowych jeżeli dana sprawa wykracza poza jeden resort. Zadania ministrów w prowadzeniu polityki państwa: • • • współdziałanie z innymi ministrami. dotyczy zasadniczych spraw. Interpelacja – jest pisemna. Zapytanie poselskie – zadawane ustnie. • po zawiadomieniu premiera minister powołuje rady i zespoły jako organy pomocnicze Art.Art. organizacjami społecznymi i związkami zawodowymi. reprezentacja Rządu. Pytania: zasady i tryb udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie regulują odrębne przepisy. dotyczy konkretnych spraw. 7 – członek RM uczestniczy na zasadach określonych w Konstytucji w ustalaniu polityki państwa. przedkładania inicjatyw i odpowiednich projektów aktów prawnych na posiedzeniu rządu. 8 – członek RM występując w swoich wystąpieniach publicznych reprezentuje stanowisko Rządu Art.

zwalczania skutków powodzi. uzgadnianie stanowisk ministrów. 12 – rady i zespoły (o niższej już hierarchii) jako orgny pomocnicze lub opiniodawczo – doradcze. 16. 2. RM może ustanowić pełnomocnika Rządu o charakterze czasowym. Tworzy je premier z własnej inicjatywy lub na wniosek Rządu. ds. technicznej i kancelaryjno – biurowej ze wskazaniem środków finansowych. organizacyjno – prawnej. 11 Rząd (RM) w trybie rozporządzenia może tworzyć 1) stałe komitety RM. Funkcjonowanie pełnomocnika: Rząd w drodze rozporządzenia określa zakres pełnomocnictw poprzez sprawowanie nadzoru nad jego działalnością i poprzez zapewnienie obsługi merytorycznej. Pełnomocnikiem jest sekretarz lub podsekretarz stanu. 3. a w zakresie zadań o zasięgu regionalnym – wojewoda. do określonych spraw. inicjowanie i przygotowywanie rozstrzygnięć w określonych sprawach. Pełnomocnicy: np.7 ministerstw gospodarczych (na czele premier lub v – ce premier odpowiedzialny za gospodarkę) Komitet Społeczny RM – grupował kilka ministerstw społecznych np.04.2009r. Premier powołuje/odwołuje pełnomocnika.: Organy wewnętrzne RM – art. pracy. 2) Art. rząd rozpatruje określone sprawy zapoznając się ze stanowiskiem właściwego komitetu (przed decyzją) Komitet Ekonomiczny RM – grupował 6. rodziny. Pełnią one funkcje pomocnicze i opiniodawcze. bo tylko Sejm ma prawo zadawać pytania. Wykład VIII. Zadnia tych komitetów: 1. 29 . decyzje o powołaniu należą do Premiera.Odrębne przepisy – regulamin Sejmu. Obecnie nie jest powołany żaden komitet. W skład tych komitetów wchodzą wyłącznie członkowie RM. społecznych). zdrowia (na czele minister ds.

koordynacja uzgodnień rządowych projektów aktów prawnych. Zbiera się w miarę potrzeby (1 – 2 razy w roku). powoływana przez Rząd w drodze rozporządzenia po ustaleniach z zainteresowaną instytucją lub środowiskiem społecznym. nadaje tytuł aktu prawnego) Przy Premierze działa 5) Rządowe Centrum Legislacji jako państwowa jednostka organizacyjna podległa Premierowi. redakcja Dziennika Ustaw i „Monitora Polskiego”. uzgadnia kwestie w zakresie stosunków Państwo – Kościół. opracowywanie pod względem legislacyjnym (sztuki aktów prawnych) rządowych projektów aktów prawnych skierowanych do rozpatrzenia przez Rząd. zasady techniki prawodawczej (pisania aktów prawnych). 2. zasady rejestrowania aktów prawnych wydawanych przez Rząd (jak się numeruje. rada. pracodawców (organizacje przedsiębiorców).3) Art. opracowywania stanowisk do rządowych projektów aktów prawnych. Komisja Ttrójstronna) – reprezentuje określone stanowisko. Stanowisko komisji nie jest aktem prawnym. Instytucją. najstarsza komisja (istnieje od 1980 roku): Komisja Wspólna Rządu i Episkopatu Polski. pracowników (związków zawodowych). Premier po zasięgnięciu opinii Rady ustala w drodze rozporządzenia 2 rzeczy: 1. 30 . współdziałanie z Komitetem Integracji europejskiej w sprawach harmonizacji polskiego prawa z prawem unijnym. W skład wchodzą urzędnicy (20 – 30). Zadania: • obsługa prawna Rządu np. 4) Rada Legislacyjna (działa przy Premierze RM). 5. Liczy ona 8 osób. Są przedstawiciele: Rządu.ogólnie: komitet. 3. Premier powołuje oraz określa zadania i tryb funkcjonowania Rad w drodze rozporządzeń. Komisja Wspólna ds. a w połowie z przedstawicieli tej instytucji/środowiska. która pozwala artykułować interesy Kościoła wobec Rządu (stanowiska). 1. zespół). Zadania: • wypracowywanie wspólnego stanowiska. 2. bo istnieją  . Dialogu Społecznego (tzw. Składa się w połowie z przedstawicieli Rządu. ona opiniuje. 13 – Komisje Wspólne. 4. Jako jedyna jest wymieniona z nazwy (komitety podane wyżej są wymienione.

21 – na podjęcie takiej. ustala porządek i im przewodniczy. W jaki sposób podejmuje decyzje RM: rozstrzygnięcia zapadają w drodze uzgodnienia (wszyscy muszą wyrazić zgodę – art. Pod względem merytorycznym (formalnym) posiedzenia przygotowuje Sekretarz RM. ustawy. Pracą Centrum kieruje Prezes Centrum przy pomocy v – ce prezesów i dyrektorów komórek organizacyjnych (dyrektorzy wydziałów/departamentów). w przypadku równej liczby głosów rozstrzyga Premier. nie polityk. Prezesa i v – ce prezesów RCL powołuje/odwołuje Premier. kontrola wydawania przez organy administracji rządowej (ministrów. a nie innej decyzji. Zgody udziela Premier (też może wypowiedzieć się w jakiejś sprawie – zgody udziela premier). Podczas posiedzenia RM musi być większość członków RM (quorum) – więcej niż połowa (15.6. Mogą być osoby zaproszone na posiedzenie RM (część lub całe). Zapada zwykłą większością głosów obecnych ministrów. 31 . Strukturę organizacyjną określa Premier w drodze statutu. szkołami wyższymi oraz innymi instytucjami anukowymi. Sekretarz RM uczestniczy w rozpatrywaniu spraw RM (w posiedzeniu Rządu) 0 jako jedyny urzędnik. przygotowuje dokumenty rozpatrywane przez RM i przedkłada do podpisu Premierowi. Posiedzenia RM Zwołuje Premier. 16 – co najmniej 9). Zadania należące do Sekretarza RM: • przyjmuje od wnioskodawców (ministrów) i przekazuje członkom RM projekty dokumentów rządowych np. • • opracowuje protokół ustaleń przyjętych przez RM. W przypadkach usprawiedliwionych nieobecności ministra na posiedzeniu Rządu za zgodą premiera może reprezentować go v – ce minister (sekretarz lub podsekretarz stanu). gdy nie jest możliwe osiągnięcie uzgodnienia projekt może być poddany głosowaniu (taka metoda wtórna. z inicjatywy Premiera decyzja jest głosowana). wojewodów) przepisów wykonawczych do ustaw RCL współdziała z PAN. W przypadkach. • koordynacja działalności legislacyjnej Rządu i Premiera Udział członków RM w rozpatrywaniu spraw i uczestnictwa i posiedzeniach Rządu jest obowiązkowy.

Protokół ustaleń doręcza się: • • • • członkom RM. są utajnione. szczegółowe obowiązki Sekretarza RM Wykład IX. innym osobom wskazanym przez Premiera art. tryb przygotowywania dokumentów i projektów rozstrzygnięć oraz organy właściwe do ich rozstrzygnięć wniesienia na posiedzeniu  tylko członek RM jest organem właściwym.04. Posiedzenia Rządu maja charakter poufny (posiedzenia Parlamentu mają charakter jawny). Rozstrzygnięcia RM podpisuje Premier po ich przedstawieniu i podpisaniu przez Sekretarza RM. • • • tryb przygotowywania projektów aktów prawnych. która przewodniczy posiedzeniom Rządu. Prezesowi NIKu.: 32 . Charakter poufny vs charakter tajny Do wglądu po fakcie – nie ma protokołów.2009r. określa on: • • tryb zwoływania i odbywania posiedzeń. Rząd jest zobowiązany informować społeczeństwo: jakie sprawy były omawiane. wojewodom (przedłożenie władzy rzadowej w terenie – musi się orientować). z jego przebiegu (stenogram) i protokół ustaleń – dotyczy już podjętych kwestii. 24 – RM może powierzyć Premierowi ostateczną redakcję tekstów przyjętych rozstrzygnięć. RM ustanawia Regulamin swojej pracy. Protokół ustaleń podpisuje Sekretarz RM i Premier (jako przewodniczący). Art. ale po fakcie powiedziane. tryb rozpatrywania i podejmowania decyzji przez Rząd. Charakter poufny. Premier może zarządzić tajność całości lub części posiedzenia (Rząd nie ma obowiązku o tym informować). podjęte rozstrzygnięcia. 23 – z posiedzenia Rządu sporządza się pełen zapis. W przypadku kiedy nie przewodniczy Premier to podpisuje osoba. 23.Członek RM może zgłosić do protokołu stanowisko odrębne (gdy został przegłosowany i nie zgadza się z podjętą decyzją).

12. koordynacja współpracy Rządu z Sejmem. powoływany/odwoływany przez Prezesa RM. komitety itd. koordynacja rządowej. 6. 10. Kolegium ds. opracowania projektu ustawy antykorupcyjnej) – wymienione na poprzednim wykładzie. 7. Senatem. kontroli Premiera wobec organów administracji 33 . 9. sprawy kadrowe osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w ramach administracji rządowej. Prezydentem. wydawanie Dziennika Ustaw i Dziennika Urzędowego „Monitor Polski”. Służb Specjalnych. ds. zadania z zakresu polityki kadrowej (obsadzanie stanowisk urzędniczych w Kancelarii).. zadania z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa. obsługa informacyjna i prasowa Rządu. 8.Kancelaria Prezesa RM – Rozdział V ustawy Kancelaria obsługuje: • • • • v – ce prezesi RM.doradcze (ds. • Komisja Wspólna (Komisja Rządu i Episkopatu) Na czele Kancelarii – Szef Kancelarii Prezesa RM. Stałe komitety RM. 11. inne organy pomocnicze i opiniodawczo . Pełnomocnik Rządu. inne zadania zlecone przez Premiera Premier w drodze rozporządzeń nadaje Kancelarii statut i określa on: zakres zadań i organizacji Kancelarii oraz jednostki organizacyjne i nadzorowane przez szefa Kancelarii.). Premiera oraz wewnętrznych organów pomocniczych i opiniodawczo – doradczych (komisje. Premier może powołać/odwołać sekretarzy i podsekretarzy stanu w kancelarii (do 10). Do zadań Kancelarii można zaliczyć: 4. kontrola realizacji zadań wskazanych przez Rząd lub Premiera oraz przedstawianie wniosków z przygotowywanych kontroli. rodziny. 5.

2. Marcinkiewicz  minister Skarbu odwołany. decyzje) lub inny. wydziały (* wydaje statut ministerstwa). W skład wchodzą eksperci/przedstawiciele Parlamentu (np. ministerstwo lub inny urząd administracji rządowej. v – ce ministrowie • • Podsekretarz Stanu. urzędów i jednostek Zadania ministra jako szefa resortu: • każdy minister ma prawo tworzyć i likwidować jednostki organizacyjne (sam „modeluje” strukturę ministerstwa. departamenty. organizuje kontrole sprawności działania. W razie nie obsadzenia stanowiska ministra lub jego czasowej niezdolności do wykonywania obowiązków (np. Sekretarz Stanu w ministerstwie (1 w każdym ministerstwie). Np. MSWiA). wskazany przez Premiera członek RM. Gabinet Polityczny Ministra 34 . po dymisji  nie powołano jeszcze nowego) ministra zastępuje Premier (podpis. szczegółowy zakres działania/kompetencje ministra. 34 – zadania ministra: • kieruje.Zakres i zasady działania Ministrów Premier ustala (wydaje decyzje) w drodze rozporządzenia (po powołaniu kolejnego ministra): 1. nazwy – jakie biura. Kierownictwo resortu • • v – ce premier (potocznie). nadzoruje i kontroluje działalność podporządkowanych organów. • • powołuje i odwołuje kierowników/szefów jednostek organizacyjnych. który ma obsługiwać ministra art. efektywności gospodarowania oraz przestrzegania prawa Rząd przy ministrze może powołać Komitet Doradczy i określić jego działalność (zakres działania). 37 – kierownictwo resortu Minister wykonuje swoje zadania przy pomocy sekretarza i podsekretarzy stanu oraz Gabinetu Politycznego Ministra. `99  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – były takie przypadki Art.

sekretariaty – do obsługi ministra oraz komitetów.Sekretarz jest pierwszym zastępcą ministra (podczas wyjazdu/choroby ministra). na czele dyrektor (do obsługi ministerstwa np. 3. biura – do realizacji zadań w zakresie obsługi ministerstwa. poprzez łączenie) RM w drodze rozporządzenia. Zakres czynności sekretarza i podsekretarzy stanu ustala właściwy minister i zawiadamia o tym Premiera. Art. wydziały – wchodzą w skład biur lub departamentów – komórka organizacyjna wewnątrz departamentu lub biura. O przyjęciu dymisji Premier rozstrzyga w ciągu 3 m – cy od dnia powołania nowego rządu. Doradcy (Komitet Doradczy) razem z ministrem. Komórki organizacyjne w ramach ministerstwa. departament zadłużenia. imprez masowych. w każdym tworzy się w szczególności: • • • • • • • • gabinet polityczny ministra. ułożone hierarchicznie): 1. 35 . na czele stoi naczelnik. Jak się tworzy ministerstwa? (w czasach PRL-u ustawy o ministerstwach). szkoleń i organizacji. budżetu i finansów. informacji (rzecznik ministra. 38 – do dymisji solidarnie z rządem podają się sekretarze i podsekretarze stanu oraz wojewodowie i v – ce wojewodowie. rad i zespołów. kadr. komórki organizacyjne ds. Powoływanie: Premier na wniosek ministra (sekretarz i podsekretarz) Odwoływanie: sekretarza i podsekretarza odwołuje Premier Kto zastępuje ministra? Sekretarz Stanu lub podsekretarz – jeżeli został powołany Art. informatyki. 4. 2. biuro prawne). Na czele stoi dyrektor. 39 – w skład ministerstwa wchodzą następujące komórki organizacyjne (rodzaje. (biuro/wydział/departament): prawnych (biuro prawne). integracji europejskiej i współpracy z zagranicą. Ministerstwa tworzy/znosi/przekształca (np. departamenty – do realizacji merytorycznych zadań ministerstwa np. obsługa informacyjna ministra).

agencje. KRRiTV. szczebel centralny administracji (elementy): . Biuro RPD itd. terenowa rządowa administracja ogólna (wojewoda i jego urząd) Administracja rządowa działa zarówno w sferze politycznej jak i wykonawczej. 2. 1. W celu dokonania rozgraniczenia wprowadzono instytucję Korpusu Służby Cywilnej. Struktura administracji publicznej w Polsce: 1. Kancelaria RM. 30. fundusze – ARMiR. państwowe jednostki organizacyjne (np. administracyjno – gospodarczych. AMW). struktury ją obsługujące: 1.2009r. ochrony informacji niejawnych Wykład X. zalicza się do niej: • Centrum Rządowe: RM.• • • • • zamówień publicznych. które obsługują te organy. administracja rządowa (RM. obronnych. 2. kontroli. urzędy wojewódzkie – aparaty pomocnicze wojewody. urzędy centralne. Rządowe Centrum Legislacyjne. szczebel regionalny.: Centralna administracja rządowa Struktura administracji rządowej. 3.04. NIK. skarg i wniosków. administracja rządowa w województwie (wojewodzie podlega): • • urzędem w województwie jest sam wojewoda. 36 . choć działają w skali całego państwa: Kancelaria Sejmu. a nie należą do działu administracji rządowej. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych (dawna Komisja Planowania) • • • • ministerstwa. Kancelaria Senatu.centrale. Biuro RPO. administracja państwowa obsługująca organy władzy państwowej (urzędy. ministerstwa i urzędy centralne).

ustanawianie polityki DEF. roli 37 . rozporządzenia RM) • podejmowanie rozstrzygnięć post władczych (konkretnych decyzji). szczebel lokalny. niezespolone administracje specjalne np. publicznej (oświata. zarówno fatum jak i uprzednia kontrola. które regulują funkcjonowanie danej dziedziny na czynności (elementy): • działania organizatorskie (bezpośrednie stwarzanie warunków do rozwiązania danego problemu). aparat pomocniczy urzędu województwa. obywateli jak i osób prawnych (firmy. uchwały. /expose Premiera prowadzenia polityki państwa. • stanowienie norm. przedsiębiorstwa) • weryfikacji zgodności działalności administracji z normami prawnymi oraz określenie sytuacji w przypadku stwierdzenia odstępstwa • działania prognostyczne i planistyczne – chodzi o określenie przyszłych stanów społeczeństwa. kuratoria służby i inspekcje ___________________________________________________________________________ Na tym kończy się poziom administracji rządowej ___________________________________________________________________________ 2. podejmowanych przez Rząd w celu obrona narodowa). życia społecznego (w postaci ustawy. administracja samorządowa województwa: Marszałek i Zarząd Województwa. Dzieli się ona  ustawy/.: Całokształt działań organizacyjnych. administracja samorządowa powiatu. gospodarka.• • • zespolone administracje wojewódzkie. urzędy marszałkowskie (16) 3. działania kontrolno – nadzorcze. te Działania kontrolno – nadzorcze sprowadzają decyzje mogą odnosić się zarówno się do: ds. administracja samorządowa gminy Administracja rządowa (na działalność Rządu składają się): Sfera polityczna działania RM: Sfera wykonawcza: • formułowania.

umożliwią Kluczowe zmiany: Reforma szczebla rządowego: VI – VIII `96  rząd W.i zadań władzy państwowej w ich osiągnięciu oraz przygotowywanie zasobów. efekt: zredukowano liczbę ministerstw i podporządkowanych im urzędów centralnych • IX `97 – ustawa o działach administracji publicznej (pociągała za sobą duże zmiany – reorganizacje ministerstw – vacatio legis  od 1 kwietnia 1999 roku Organizacja i zasady działania RM Kompetencje Rządu (RM) Grupy kompetencyjne: 13. 15.: • • prawo inicjatywy ustawodawczej (taką ma Senat. wydawanie rozporządzeń wykonawczych do ustaw. kompetencje nadzorcze i kontrolne – służą one poprawnemu funkcjonowaniu instytucji państwowych 38 . wyłączne prawo inicjatywy w zakresie projektu budżetu państwa 14. zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego i środków. Cimoszewicza Sejm przyjął wtedy pakiet 12 ustaw reformujących Centrum Administracyjno – Gospodarcze Rządu. kompetencje wykonawczo – organizatorskie – są one związane z realizacja stałych zadań państwa np. ochrona interesów Skarbu Państwa. uprawnienia władcze – służą one bieżącej realizacji polityki państwa np. obywatele). wykonywanie ustaw. które to zewnętrznego. kompetencje inicjatywne związane z pewnymi projektami. posłowie. 16. Najważniejsze z nich to: • Ustawa o organizacji i trybie pracy RM oraz o zakresie działania ministrów. są związane z kształtowaniem polityki państwa np.

przedłożenie budżetu). Sekretarz RM. 5 – klasyfikacja działów administracji rządowej: 1.). kwiecień 1999 (weszła w życie) Co określa ustawa?  określa zakres działów administracji rządowej oraz właściwość ministra kierującego danym działem (zakres kompetencji). 7. obowiązki Sekretarza RM (funkcja pomocnicza) – stanowisko. ocena projektów aktów prawnych pod względem ich zgodności z prawem unijnym. Są tam normowane (to czego nie ma w Konstytucji i ustawie o działach administracji rządowej): 1. tworzenie organów wewnętrznych RM (komitety. rozpatrywanie spraw i podejmowanie rozstrzygnięć. 3. grupy. który reguluje kwestie działania pracy Rządu jest Regulamin Pracy RM. 07. nieobecność i zastępstwo członków RM. wnoszenie projektów dokumentów rządowych do rozpatrzenia przez RM.2009r. posiedzenia Rządu. realizacja obowiązków Rządu wobec Sejmu i Senatu RP (np. uchwały itd. ważne czynności Wykład XI. opracowywanie. Art. 39 . 2. wyjaśnianie. 8. 6. Administracja publiczna.: Ustawa o działach administracji rządowej – 4 wrzesień 1997. uzgadnianie i wnoszenie dokumentów rządowych (projekt ustawy. obowiązek sprawozdań z wykonania budżetu.05. usuwanie rozbieżności stanowisk. 9. zespoły). 2 – ustawę stosuje się także dla przewodniczących określonych komitetów (którzy są w składzie RM) Art.Zgodnie z przepisami Konstytucji Rząd działa kolegialnie – dokumentem (oprócz ustawy). 5. rozstrzyganie sporów (szczególna rola Premiera). 4. 4  Minister MSWiA  minister właściwy ds. spraw wewnętrznych i administracji Art.

Łączność 12. Środowisko. Obrona narodowa. 21. Kultura fizyczna i sport. 40 . Rybołóstwo. Rozwój regionalny. 7a.1a. 7. Skarb Państwa. 9. Integracja europejska. Sprawiedliwość. Rozwój wsi. 24. 3. Budownictwo. Instytucje finansowe. 22a. 16. 4. Nauka. 18b. Gospodarka wodna (śródlądowa). Praca. uchylony. 19. 5. Rolnictwo. Finanse publiczne. 14. 25. Rynki rolne. 6. 15. Sprawy rodziny. Transport. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Gospodarka. Turystyka. Budżet. Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne. 18c. 18a. 23. 2. 23a. 13. Gospodarka Przestrzenna i Mieszkaniowa. Informatyzacja. 20. 18. Gospodarka morska. Sprawy wewnętrzne. 11. 22. 17. 8. Szkolnictwo wyższe. 10. Oświata i wychowanie.

nazwy (miasta. kwestie reform i organizacja struktur organizacyjnych. podział administracji państwa. minister: nadzór nad Głównym Geodetą Kraju. prace rozwojowe nadzór nad szkołami wyższymi. kartografia. 23) i szkolnictwo wyższe (art. geodezja. organizacji urzędów i procedur administracyjnych. 27. działalnością Regionalnych Izb Obrachunkowych Dział nauka (art. 28.26. kwestie finansowe Dział turystyka: • • zagospodarowanie turystyczne kraju. kopiec Kościuszki). Zabezpieczenie społeczne. Krajową Komisją Uwłaszczeniową. mechanizmy turystyczne kraju Dział sprawy wewnętrzne: • • ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego. prowadzenie rejestru podmiotów wykonujących działalność lobbingową. 41 . Zdrowie Dział administracji publicznej obejmuje sprawy: • • • • • • • • • sprawy administracji. zbiórki publiczne. zespolona administracja rządowa w województwie. ochrona granicy państwa. 26): • • • • nauka. Sprawy zagraniczne. badania naukowe. obiekty np.

technologie i techniki administracyjne. w zakresie działu. Instytucje finansowe (7) Budżet: 42 . GOPR) Rodzina: • • rozwój i ochrona instytucji małżeństwa. przeciwpożarowa. 3. którym kieruje minister wykonuje politykę Rządu i koordynuje jej wykonywanie przez organy. Informatyzacja: • • • • informatyzacja administracji publicznej. zarządzanie kryzysowe. dzieci i rodziny przeciwdziałanie patologiom…. którym kieruje. które mu podlegają lub są przez niego nadzorowane W ramach Ministerstwa Finansów: • • • Budżet (2). rozwój społeczeństwa informacyjnego Zadania ministra kierującego określonym działem administracji rządowej: Art. 34 – minister jest zobowiązany do inicjowania… 1. systemy i sieci teleinformatyczne administracji publicznej. przedkładanie w tym zakresie inicjatyw i projektów aktów normatywnych. ochrona cywilna. inicjowania (kształtowania). nadzór nad ratownictwem wodnym i górskim (WOPR. 2.• • • • działania związane z polityką migracyjną. Finanse publiczne (2). opracowywania polityki rządowej w stosunku do działu. urzędy i jednostki organizacyjne.

kontrola realizacji budżetu. sprawozdanie z wykonania budżetu System finansowania: • • • samorząd terytorialny. CIT).t. gry na automatach. dochodzenie należności Skarbu Państwa. Obejmują: • sprawy funkcjonowania rynku finansowego: sprawy banków. realizacja przepisów związanych z cłami. bezpieczeństwo państwa Instytucje finansowe: obowiązki wynikające z długu publicznego. funduszy inwestycyjnych. zakładów ubezpieczeń. gry losowe. wykonanie tego budżetu. kredytowej i płatniczej z zagranicą.• • • • opracowywanie projektów budżetu. bilans finansów sektora publicznego i prognozowanie bilansu płatniczego. Minister – zadania: • • • • • • realizowanie dochodów z podatków (PIT.. 43 . innych instytucji. zakłady wzajemne. które wykonują działalność na tym rynku finansowym Finanse publiczne obejmują sprawy realizacji dochodów i wydatków z budżetu państwa. kontrola skarbowa i nadzór nad organami kontroli skarbowej. prawo dewizowe. zarządzania nim. gry na automatach o niskich wygranych. sfera budżetowa. • • • • rachunkowość. koordynacja i organizacja współpracy finansowej.s. finansowanie jednostek realizujących zadania państwa i j.

• ceny – ustalanie cen zależnych od Rządu Minister właściwy ds. Agencja Wywiadu. Jedyna ustawa która pozostała w mocy: ustawa o MON (1995r. funkcja organu administracji rządowej – ma kompetencje własne (1 głos z całej RM) Funkcje jako organ administracji rządowej: 1. 14. 2. wydaje przepisy prawne: • wydaje rozporządzenia na podstawie ustaw i w celu ich wykonania.).2009r. Są to: • • • • • • • • GUS. ABW. iż premier sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością administracji rządowej wykonywaną przez kilka urzędów. 44 .: Rola i pozycja Premiera RM 2 zasadnicze funkcje: 1. Wykład XII. UOKiK.05. Polski Komitet Normalizacyjny. funkcja prawodawcza – tworzy prawo. ZUS Przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 1999 roku. przewodniczy RM (przewodniczy obradom Rządu raz w tygodniu). Urząd Zamówień Publicznych. instytucji finansowych  nadzoruje zadania w zakresie obrotu papierami wartościowymi. Ustawa wymienia. CBA.

2. odpowiada za wydawanie Dziennika Urzędowego RP i Monitora Polskiego. Powołana w 2002 roku. które mieszczą się w Warszawie i terenowe np. funkcja reprezentanta RM W ramach administracji występują różnego rodzaju komisje ( niektóre poprzednio już omawiane): Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego.• wydaje zarządzenia wiążące dla podległych mu urzędników (obowiązuje podległe premierowi jednostki). mianuje wojewodów 3. funkcja personalna: • • • • dokonuje obsady personalnej na kierownicze stanowiska administracji rządowej. 45 . powołuje kierowników urzędów centralnych (GUS. ABW. powołuje sekretarzy i podsekretarzy stanu w ministerstwie (v – ce minister). funkcja kierownictwa i nadzoru wobec administracji samorządowej. Unia Metropolii Polskich (2) – musi być 300 tysięcy mieszkańców: wyjątek – Białystok. administracji (strona rządowa). • • kieruje procesem legislacyjnym (tworzenie prawa) w Rządzie. funkcja nadzoru – Premier sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem administracji rządowej (urzędy centralne. kiedy wójt łamie prawo) 5. USC). urząd wojewódzki 4. przykłady: • • zarząd komisaryczny. Konwent Marszałków – zrzesza 16 Marszałków wojewódzkich (2). UOKIK. ma ustalać wspólne zagadnienia dotyczące Rządu i samorządu. powoływana jest przez premiera na wniosek Ministra ds. W skład komisji wchodzi 12 przedstawicieli Rządu (nie koniecznie ministrowie!). Komisja ma 2 współprzewodniczących: • 1 wskazywany przez Ministra ds. administracji. może odwołać wójta (albo mieszkańcy w drodze referendum – np. Samorząd reprezentują przedstawiciele organów samorządowych (też 12): Związek Miast Polskich (2). Unia Miasteczek Polskich (2). Związek Gmin Wiejskich (2). Związek Powiatów Polskich (2).

46 . ważnych spraw dla samorządu. Sekretariat Prezesa RM. Zespół ds. Sekretariat Kolegium ds. wsi i rolnictwa Struktura organizacyjna Kancelarii Prezesa RM – ustala ją statut (2001r. wymienia on następujące komórki organizacyjne: • • • • • • • • • • Gabinet Polityczny Prezesa RM. Sekretariat Szefa Kancelarii Prezesa RM. • • analizowanie informacji o skutkach finansowych aktów prawnych. kultury i sportu. nauki. Zespół ds. nie rzadziej niż raz na 2 m – ce. określanie zadań administracji rządowej i samorządowej w ramach integracji z UE. Sekretariaty v – ce premierów RM (tych 2 lub 3 zastępców premiera). Zespół ds. np. Sekretariat Rady Legislacyjnej. Zadania Komisji – określa rozporządzenie RM: • określenie priorytetów. społeczno – gospodarczych (inwestycje. • • ocena warunków funkcjonowania samorządu w Polsce. Departament Ekonomiczno – Społeczny. podatki). W ramach tej komisji pracuje 7 zespołów roboczych np. polityki europejskiej. Służb Specjalnych.) kancelarii nadawany przez premiera.• drugi ze strony samorządu – wybrany spośród tych 12 Komisja obraduje w miarę potrzeb. administracji publicznej i bezpieczeństwa obywateli. Departament Prezydialny. rozpoczęcie prac związanych z przygotowywaniem aktów prawnych dotyczących samorządu. inicjowanie. Zespół ds. Centrum Informacyjne Rządu. Departament Spraw Parlamentarnych Rządu.

Departament Spraw Obronnych. usuwania skutków powodzi. Biuro ochrony Podległość pod ministrów różnych urzędów centralnych – około 100. • • • • • • • • Departament Kontroli Skarg i Wniosków (kontrola wewnętrzna w ramach urzedu). Biuro ds.05. 21.• Departament Spraw Zagranicznych (obsługuje wizyty zagraniczne Premiera/ministrów). Departament Monitoringu i Analiz. obsługa techniczna). Biuro finansowe (oblicza pensje pracowników kancelarii – działa dla pracowników).: 47 . który zarządza kancelarią. kwestie dotyczące środowiska pod Ministerstwo Środowiska. Wykład XIII. kryteria tematyczne np.2009r. Biuro obsługi (xero. Biuro Dyrektora Generalnego.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->