P. 1
Zadania z kalkulacji kosztów

Zadania z kalkulacji kosztów

|Views: 6,628|Likes:
Wydawca: bla777

More info:

Published by: bla777 on May 19, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2013

pdf

text

original

Kalkulacja podziałowa prosta1

Zadanie 1

Pozycje kalkulacyjne Materiały bezpośrednie Płace bezpośrednie Koszty wydziałowe Razem

Całkowite koszty produkcji (w zł)

Ilość wyrobów Koszt jednostkowy gotowych (w szt) (w szt)

500 1 000 9 500 11 000

100 100 100 300

5 10 95 110

Zadanie 2 Po rozliczeniu kosztów produkcji pomocniczej i kosztów wydziałowych koncie „Produkcja podstawowa” zgrupowano koszty produkcji składające się z następujących pozycji: materiały bezpośrednie płace bezpośrednie koszty wydziałowe razem 3 2 1 7 550 485 775 810 zł, zł, zł, zł.

W bie ącym miesiącu wytworzono 80 szt. jednorodnych wyrobów gotowych oraz 40 szt. półfabrykatów, które z punktu widzenia poniesionych kosztów produkcji przerobiono w 50% w stosunku do wyrobów gotowych. Półfabrykaty wyceniono według kosztu planowanego, uzyskując następujący koszt ich wytworzenia składający się z poszczególnych pozycji kalkulacyjnych kosztów: materiały bezpośrednie place bezpośrednie koszty wydziałowe razem 710 497 355 1 562 zł, zł, zł, zł.

Przykład zostanie rozwiązany z zastosowaniem dwóch wariantów wyceny produkcji nie zakończonej (półfabrykatów): Wariant I Produkcję nie zakończoną wycenia się według planowanego technicznego kosztu wytworzenia Wariant II Produkcję nie zakończoną przelicza się na wyroby gotowe przy zastosowaniu procentu zaawansowania tej produkcji. Zadanie 3 W okresie sprawozdawczym wyprodukowano 1000 t wyrobów gotowych i 200 t półfabrykatów przerobionych w 50% z punktu widzenia poniesionych kosztów przerobu. Koszty produkcji bie ącego miesiąca w układzie pozycji kalkulacyjnych były następujące: materiały bezpośrednie płace bezpośrednie koszty wydziałowe razem 691 200 zł, 237 600 zł, 118 800 zł, 1 047 600 zł

Materiały do produkcji wydawane są w momencie jej rozpoczęcia.

1

Por. J. Matuszewicz, Zbiór zadań do podręcznika Rachunek kosztów, FINANS-SERVIS, Warszawa 2001.

2. Dane ilościowe o produkcji: a) w bie ącym miesiącu przekazano do magazynu l 000 sztuk wyrobów gotowych. H. Na podstawie powy szych informacji nale y skalkulować koszt wytworzenia wyrobów gotowych i produkcji nie zakończonej przyjmując kolejno następujące warianty wyceny produkcji nie zakończonej: 1) produkcja nie zakończona kalkulowana jest w pełnym układzie kalkulacyjnym (materiały bezpośrednie + płace bezpośrednie + koszty wydziałowe).Zadanie 4* Jednostka gospodarcza w bie ącym miesiącu zaewidencjonowała na koncie „Produkcja podstawowa” następujące koszty: materiały bezpośrednie w cenie nabycia płace bezpośrednie wraz z narzutami koszty wydziałowe 24 000 zł 2 200 zł 3 300 zł Materiały wydawane są w całości z chwilą rozpoczęcia produkcji wyrobów. Zadanie 6 Przedsiębiorstwo o produkcji jednorodnej wykazywało na początek okresu sprawozdawczego stan produkcji w toku obejmujący 500 szt. . jak i część kosztów okresu poprzedniego produkcji nie zakończonej. produkcji nie zakończonej.800 zł.200 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 64. *Na końcu rozwiązanie☺ Kalkulacja podziałowa prosta z remanentem początkowym2 Zadanie 5 Za pomocą kalkulacji podziałowej prostej oblicz koszty produktów gotowych i produkcji nie zakończonej. l. która z punktu widzenia poniesionych kosztów produkcji była przerobiona w 25%. W.800 zł. A. wyrobów.000 zł. a produkcja w toku na koniec okresu sprawozdawczego obejmowała 200 szt. Koszt wytworzenia produkcji w toku na początek okresu wynosił 12. W okresie sprawozdawczym zakończono produkcję 1. Oblicz wartość produkcji w toku i produkcji zakończonej na podstawie przeciętnego kosztu jednostkowego uwzględniającego zarówno koszty poniesione w okresie sprawozdawczym. wyrobów o przeciętnym zaawansowaniu w procesie technologicznym 50%. Kamela-Sowinska. b) remanent końcowy robót w toku stanowiło 200 sztuk wyrobów przerobionych w 50% z punktu widzenia kosztów przerobu. 2 Por.000 szt. Oblicz wartość produkcji w toku na koniec okresu według aktualnego kosztu jednostkowego ustalonego na podstawie kosztów poniesionych w okresie sprawozdawczym oraz koszt wytworzenia produkcji zakończonej obejmujący ró nicę między kosztami jednostkowymi okresu poprzedniego i sprawozdawczego. wyrobów. Poetschke. 2) produkcja nie zakończona jest kalkulowana w wysokości kosztów bezpośrednich. W bie ącym okresie przekazano do magazynu 110 szt. Warszawa 2000. PWE. 3) produkcja nie zakończona jest kalkulowana w wysokości kosztów materiałów bezpośrednich (wsadu materiałowego). Rachunkowosc zarzadcza. wyrobów gotowych oraz wytworzono 40 szt. je eli remanent początkowy produkcji w toku wynosi 1. Przeciętne zaawansowanie tej produkcji w procesie technologicznym oszacowano na 40%. zaś koszty okresu 9. Gabrusewicz.

półfabrykatów B. Dokonaj wyceny produkcji nie zakończonej na koniec okresu sprawozdawczego opierając się na kosztach jednostkowych obliczonych wyłącznie na podstawie kosztów do poniesionych w okresie sprawozdawczym przy zało eniu. półfabrykatowi. A. 2) pozostałe koszty są proporcjonalne do czasu pracy potrzebnego na wytworzenie poszczególnych wyrobów. wyrobów 5. Koszty materiałowe stanowiły przeciętnie 40% całkowitych kosztów produkcji i ponoszone były w całości na początku procesu produkcyjnego. W okresie sprawozdawczym zakończono produkcję 900 szt. wyrobów C. wyrobów A. Gabrusewicz. . Koszty produkcji są proporcjonalne do wagi tych opakowań. B i C. gdy wyrób B wa y dwa razy więcej ni wyrób A. W. półfabrykatów A o przeciętnym zaawansowaniu w procesie technologicznym. przy czym na wyprodukowanie wyrobu A potrzeba cztery razy mniej godzin pracy ni na wyprodukowanie wyrobu B..płace bezpośrednie 540 zł. W ciągu bie ącego okresu wyprodukowano 15 300 opakowań do kremów o wadze 100 g oraz.koszty wydziałowe 378 zł. Kamela-Sowińska. Zadanie 8 Przedsiębiorstwo produkuje z tego samego surowca trzy rodzaje wyrobów: A. Za przedmiot kalkulacji przyjmuje się 100 opakowań ka dego rodzaju.000 zł. .000. a poniesione koszty bie ące okresu l. Ustal koszty jednostkowe poszczególnych wyrobów. A. Gabrusewicz. a pięć razy mniej ni na wyprodukowanie wyrobu C. H. 500 szt. Koszty wytworzenia produkcji nie zakończonej na początek okresu wynosiły 12. W okresie sprawozdawczym wyprodukowano 600 szt. Na początek okresu sprawozdawczego przedsiębiorstwo wykazało 100 szt. Rachunkowość zarządcza. ponosząc koszty w wysokości 236 500 szt. PWE. Warszawa 2000. e: 1) koszty materiałowe poszczególnych wyrobów są proporcjonalne do ich cię aru A przy czym wyrób A jest dwa razy cię szy od wyrobu B. H. 60% oraz 250 szt. wyrobów B oraz 400 szt. Kamela-Sowińska. Kalkulacja podziałowa ze współczynnikami z remanentem początkowym4 Zadanie 9 Przedsiębiorstwo produkuje z tego samego surowca dwa rodzaje produktów A i B. przyjmując. 6 000 o wadze 150 g. Poniesione w ciągu miesiąca koszty produkcji opakowań są następujące: . Rachunkowość zarządcza. Poetschke. PWE. których przeciętne zaawansowanie w procesie technologicznym oszacowano na 20% oraz 200 szt. Poetschke. . Warszawa 2000. 3 4 Por. Por.materiały bezpośrednie 1350 zł. których zaawansowanie oszacowano na 40%. . e koszty są proporcjonalne do cię aru wyrobów gotowych. Produkcja nie zakończona na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 200 szt.razem 2 268 zł.Kalkulacja podziałowa współczynnikowa3 Zadanie 7 Zakłady przemysłu chemicznego produkują opakowania do kremów o wadze 100 g i 150 g. W. wyrobowi oraz 700 szt. w tym koszty materiałowe 110 000 zł.000 zł. a ten z kolei jest trzy razy cię szy od wyrobu C. Ustal koszty jednostkowe poszczególnych wyrobów. półfabrykatów B zaawansowanych w procesie technologicznym w 50%.

5 Por. 15 000 5 000 20 000 II 17 000 15 000 32 000 III 5 000 10 000 15 000 37 000 30 000 67 000 Wyszczególnienie Razem Zadanie 11 W przedsiębiorstwie o produkcji jednorodnej są trzy wydziały produkcji podstawowej. półfabrykatów A. zł.Kalkulacja procesowa5 Zadanie 10 Przedsiębiorstwo produkujące masowo wyrób X wytworzyło w okresie sprawozdawczym w fazie I – 100 szt. 30 000 zł.koszty fazy I . e: 1) międzyfazowe rozliczenia półfabrykatów dokonywane są według rzeczywistych kosztów wytworzenia. według stanu na koniec okresu sprawozdawczego.koszty wydziału pierwszego . Poetschke. . w ciągu okresu pobrano z magazynu międzywydziałowego 10000 mb półfabrykatów po fazie II. H. występuje produkcja w toku obejmująca 1000 mb wyrobów. Koszty produkcji przedsiębiorstwa w okresie sprawozdawczym wynosiły: Koszty poszczególnych faz (w zł) I Koszty bezpośrednie Koszty pośrednie Razem (techniczny koszt wytworzenia) Oblicz rzeczywisty koszt wytworzenia wyrobu X. 15 20 9 35 000 000 400 880 zł. Rachunkowość zarządcza. Gabrusewicz. ponadto w fazie III. które ukończone zostaną w okresie następnym. Ró nice ilościowe odpowiadają końcowym remanentom półfabrykatów. PWE.11 000 mb półfabrykatów w fazie II o wy szym stopniu przerobu. A. które odpowiadają kolejnym fazom procesu technologicznego.koszty wydziału trzeciego c) koszty zarządu w wysokości 110 000 zł. półfabrykatów B.25 000 kg półfabrykatów w fazie I.koszty fazy II . . . w ciągu okresu pobrano z magazynu międzywydziałowego 23 000 kg półfabrykatów po fazie I. w tym: . półfabrykatów oraz produkcji w toku. W okresie sprawozdawczym przedsiębiorstwo poniosło: a) koszty bezpośrednie w wysokości 160 000 zł. przy czym nie było początkowych remanentów półfabrykatów. wyrobów gotowych.koszty wydziału drugiego . Kamela-Sowińska. przyjmując. w fazie III – 75 szt. W. 20 000 zł. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto proces technologiczny i wyprodukowano: . w fazie II – 80 szt. zł. zł. Warszawa 2000.9 000 mb wyrobów gotowych w fazie III. Oblicz rzeczywisty jednostkowy koszt wytworzenia wyrobów gotowych. Na techniczny koszt wytworzenia 1 mb produkcji w toku składają się koszt półfabrykatów po fazie II oraz 80% jednostkowych technicznych kosztów wytwarzania fazy III. 2) koszty zarządu obcią ają wyłącznie produkty fazy III proporcjonalnie do technicznego kosztu ich wytworzenia.koszty fazy III b) koszty wydziałowe w wysokości 44 400 zł w tym: .

Na koniec grudnia stany wybranych kont kosztów kształtowały się następująco: a) koszty produkcji podstawowej w wysokości 5500 zł. Produkcja odbywa się w dwóch fazach pokrywających się z wydziałami produkcyjnymi: a) w fazie I wytwarzane są półfabrykaty X. 750 zł. półfabrykatów. Oblicz całkowite koszty jednostkowe wyrobów A i B. W ciągu miesiąca oddano do magazynu 60 szt.koszty wydziału drugiego 2 000 zł.płace bezpośrednie 2 500 zł 1 500 zł b) koszty wydziałowe w wysokości 2 750 zł. b) w fazie II wytwarzane półfabrykaty są poddawane dalszemu przerobowi. półfabrykatów X przetworzonych w 100% oraz 200 szt. wyrobów A przetworzonych w fazie II w 50 % oraz część nie zu ytych półfabrykatów X Zu ycie półfabrykatów w fazie II kształtowało się następująco: na wyrób A – 2 szt. Remanent końcowy w fazie II stanowiło 20 szt.Zadanie 12 Przedsiębiorstwo produkuje z takich samych surowców i w podobnym procesie technologicznym dwa rodzaje wyrobów A i B. .materiały bezpośrednie 1 500 zł .koszty wydziału pierwszego . Koszty przerobu wyrobu A w stosunku do kosztów przerobu wyrobu B kształtowały się jak 1 : 2.. w wyniku którego uzyskuje się wyroby A lub B. Do fazy II przekazano 300 szt. w tym: Faza I Faza II . przetworzonych w 50% z punktu widzenia kosztów produkcji. wyrobów B. w tym: . na wyrób B – 3 szt. wyrobów A i 40 szt. W fazie I wytworzono 400 szt.

Koszty wydziałowe poniesione w bie ącym okresie sprawozdawczym wyniosły 16 000 zł. których podstawę rozliczenia stanowi suma płac bezpośrednich. wiedząc. Warszawa 2000.10 szt. W bie ącym okresie wyprodukowano 500 szt. Rachunkowość zarządcza. a koszty wydziałowe są rozliczane w stosunku do płac bezpośrednich.Kalkulacja doliczeniowa6 Zadanie 13 W miesiącu sprawozdawczym jednostka gospodarcza wykonywała dwa zlecenia produkcyjne: zlecenie 1 5 szt. wyrobów gotowych A i 200 szt. Poetschke. Kamela-Sowińska. oraz 1000 szt. Bezpośrednie koszty produkcji tych wyrobów na koniec okresu byty następujące (w zł): Pozycja kalkulacyjna Materiały bezpośrednie Płace bezpośrednie Razem Wyrób A 7 000 3 000 10 000 Wyrób B 12 000 5 000 17 000 Razem 19 000 8 000 27 000 2. 3. wyrobów X i zlecenie 2 . Koszty produkcji zaewidencjonowane na odpowiednim koncie syntetycznym w przekroju pozycji kalkulacyjnych przedstawiają się następująco: Koszty ogółem (w zł) 100 40 60 200 Koszty zlecenia 1 (w zł) 40 15 ? Koszty zlecenia 2 (w zł) 60 25 ? - Pozycja kalkulacyjna Materiały bezpośrednie Płace bezpośrednie Koszty wydziałowe Razem Nale y sporządzić kalkulację wyrobów. . wyrobów nie zakończonych A. wyrobów Y. 6 Por. przetworzonych w 50% z punktu widzenia poniesionych kosztów przerobu. A. PWE. Gabrusewicz. W. Przedsiębiorstwo produkuje dwa asortymenty wyrobów gotowych A i B. wyrobów gotowych B. e produkcja wszystkich wyrobów została zakończona. H. Zadanie 14 Zało enia: 1. Zało enie: Materiały wydawane są do produkcji bezpośrednio.

4) koszty zarządu 608 260 zł. z czego przypada na: a) koszty wydziału pierwszego 50 000 zł.koszty zlecenia pierwszego 17 000 zł.koszty zlecenia pierwszego 6 000 zł. b) koszty zarządu są doliczane proporcjonalnie do kosztu przerobu. z czego przypada na: a) koszty zlecenia pierwszego 15 000 zł. . b) koszty zlecenia drugiego 24 000 zł. 2 000 zł. c) koszty wydziału trzeciego 48 000 zł.. b) wynagrodzenia bezpośrednie dotyczące tego wyrobu wynosiły 4000 zł. b) koszty wydziału drugiego 57 000 zł. .. a na zlecenie drugie 150 godz. l 000 zł. w tym. 3) koszty wydziałowe 221 800 zł. e: a) koszty wydziałowe ponoszone przez wydziały pierwszy i drugi są rozliczane proporcjonalnie do wynagrodzeń bezpośrednich tych wydziałów.koszty zlecenia drugiego 8 000 zł. w tym: . w tym: . w których wytwarza ró norodne wyroby według otrzymanych zleceń. 94 500 zł.koszty zlecenia drugiego 18 000 zł. przyjmując.Zadanie 15 Przedsiębiorstwo przemysłowe o produkcji seryjnej ma trzy wydziały produkcji podstawowej. b) koszty wydziału drugiego 38 000 zł. 3 000 zł. d) koszty zarządu są rozliczane proporcjonalnie do kosztów przerobu. e: a) zu ycie materiałów bezpośrednich do produkcji tego wyrobu wyceniono według stałych cen ewidencyjnych na kwotę 6000 zł. Oblicz koszty poniesione w związku z rozpoczętą w okresie sprawozdawczym realizacją zleceń pierwszego i drugiego. 40 000 zł. a) narzut debetowych odchyleń od stałych cen ewidencyjnych materiałów b) narzut kosztów zakupu 2) wynagrodzenia bezpośrednie 3) narzuty na te wynagrodzenia 4) koszty wydziałowe 5) koszty zarządu 20 000 zł. . Zadanie 16 Przedsiębiorstwo przemysłowe o produkcji sprawozdawczym poniesiono następujące koszty: jednostkowej wytwarza ró ne wyroby. w tym: . W bie ącym okresie sprawozdawczym poniesiono następujące koszty: 1) materiały bezpośrednie 125 000 zł. a koszty wydziału trzeciego proporcjonalnie do liczby maszynogodzin. W okresie 1) zu ycie materiałów bezpośrednich 43 000 zł. c) koszty wydziałowe są rozliczane proporcjonalnie do wynagrodzeń bezpośrednich bez narzutów. w tym: a) koszty wydziału pierwszego 100 000 zł. w okresie sprawozdawczym czas pracy maszyn na tym wydziale wynosił ogółem 5400 godz. 2) wynagrodzenia bezpośrednie 136 000 zł. c) koszty wydziału trzeciego 64 800 zł. z czego przypada na zlecenie pierwsze 450 godz.koszty zlecenia drugiego 25 000 zł.. przyjmując. Przeprowadź kalkulację kosztu jednostkowego wyrobu X.

Metoda resztowa stosuje się gdy powstaje jeden produkt główny i jeden lub kilka produktów ubocznych całkowity koszt produkcji łącznej – wartość sprzeda y produktów ubocznych = koszt wytworzenia produktu głównego w metodzie tej przyjmuje się zało enie e koszt wytworzenia produkcji ubocznej jest równy jej cenie sprzeda y jednostkowy koszt wytworzenia produktu głównego obliczamy następująco: n m i ∑k k j − ∑ k =1 p ju × q ju = i =1 qg 2. Kalkulacja produktów łącznych .Szczególne metody kalkulacji I. Metoda podziałowa .przy produkcji określonego wyrobu.stosuje się gdy występuje więcej ni jeden produkt główny a) proporcjonalna zakłada dobór wskaźników z przyczynowo – skutkową zasadą powstawania kosztów wskaźnikami podziału kosztów między produkty mogą być wielkości ilościowe i wartościowe koszt jednostkowy wyrobu obliczamy następująco: k× kj = wi n ∑w t =1 i qj . Metoda podziałowa a) proporcjonalna b) współczynnikowa 1. Metoda resztowa 2. przy której występują produkty uboczne i odpady Metody kalkulacji produktów łącznych 1.

a są nimi koks. a tak e cenę sprzeda y produktów ubocznych przedstawia tabela poni ej: Produkty uboczne Koks Smoła węglowa Woda pogazowa Razem Koszty obróbki i sprzeda y 180 000 zł 80 000 zł 120 000 zł 380 000 zł Cena sprzeda y 28 000 zł 75 000 zł 30 000 zł 133 000 zł Oblicz koszt jednostkowy produktów ubocznych (na 1 tonę) i produktu głównego (na 1 tonę i m3) b) współczynnikowa współczynnikami podziału kosztów między produkty łączne są przewidywane bądź realizowane ceny rynkowe poszczególnych wyrobów. Koszty obróbki i sprzeda y.235. Polega ona na ogrzaniu węgla w tzw. bateriach koksowniczych do temperatury około 1000 0C bez dostępu powietrza.000 zł Wielkości wytworzonych produktów ubocznych określone zostały w tabeli poni ej: Produkty uboczne Koks Smoła węglowa Woda pogazowa Razem Tony 20 5 10 35 Polityką jednostki jest sprzeda produktów ubocznych. co stanowi 1565 ton i poniosła koszty w wysokości 25.Przykład Spółka węglowa oprócz wydobycia węgla kamiennego zajmuje się równie jego przeróbką. Aby jednak móc sprzedać produkty uboczne musi ponieść dodatkowe koszty ich obróbki i sprzeda y. . W ciągu okresu wytworzyła 3 mln m3 gazu. Dla jednostki głównym produktem tej reakcji jest gaz koksowniczy. smoła węglowa. Pozostałe efekty stanowią produkty uboczne. woda pogazowa. Najwa niejszą metodą przeróbki węgla kamiennego jest proces koksowania. dla których znajdzie nabywcę na rynku.

magazynowanie materiałów. techniczne przygotowanie produkcji. Ustalenie stawki kosztów ka dej puli 4. . e kalkulacja doliczeniowa jest szczególnym przypadkiem kalkulacji ABC) Koszty pośrednie dolicza się do działa Idea rachunku kosztów działań: identyfikacja istoty działań (zaopatrzenie w materiały. kontrola jakości. Ustalenie liczby jednostek miary i-tego działania 2. utrzymanie maszyn. itp. Rozdzielenie kosztów wytwarzania wyrobów na pule kosztowe stosownie do działań 3.II. Ustalenie kj pośrednich dla poszczególnych produktów dzieląc koszty pośrednie przydzielone tym produktom przez wielkość produkcji.) określenie jednostek pomiaru dla ka dego działania ustalenie kosztów ka dego działania rozliczenie kosztów pośrednich poszczególnych działań na rodzaje wytwarzanych wyrobów Etapy 1. Kalkulacja ABC (Activity Based Costing) – rachunek kosztów działań Stanowi rozwinięcie kalkulacji doliczeniowej (mo na powiedzieć.

21.30 25.00 3.50 100% od 20 = 20 20.00 2.30 100% od 20 = 20 50% od 2 = 1 22.50 Pozycje kalkulacyjne 1 Całkowite koszty produkcji (w zł) 2 Produkcja (w szt.Rozwiązanie zadania 4 Pozycje kalkulacyjne 1 Całkowite koszty produkcji (w zł) 2 Produkcja (w szt.) 3 Koszt wyrobu gotowego (w zł) 4 Koszt wytworzenia półfabrykatu (w zł) 5 Materiały bezpośrednie Płace bezpośrednie Koszty wydziałowe Razem Wartość wyrobów gotowych Wartość remanentu końcowego 24 000 2 200 3 300 29 500 25.50 zł * 200 szt.00 100% od 20 = 20 50% od 2 = 1 50% od 3 = 1.5 22. 20.) 3 Koszt wyrobu gotowego (w zł) 4 Koszt wytworzenia półfabrykatu (w zł) 5 Materiały bezpośrednie Płace bezpośrednie Koszty wydziałowe Razem Wartość wyrobów gotowych Wartość remanentu końcowego 24 000 2 200 3 300 29 500 25.50 Pozycje kalkulacyjne 1 Całkowite koszty produkcji (w zł) 2 Produkcja (w szt.00 .00 zł * 200 szt.20 3. 1 200 1 000 1 000 =25 500 =4 000 20. 1 200 1 100 1 100 =25 000 =4 500 20 2 3 25.00 zł * 1000 szt. 1 200 1 100 1 000 =25 300 =4 200 20.30 25.00 zł * 200 szt. 22.00 2.) 3 Koszt wyrobu gotowego (w zł) 4 Koszt wytworzenia półfabrykatu (w zł) 5 Materiały bezpośrednie Płace bezpośrednie Koszty wydziałowe Razem Wartość wyrobów gotowych Wartość remanentu końcowego 24 000 2 200 3 300 29 500 25.30 zł * 1000 szt.50 zł * 1000 szt.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->