Kalkulacja podziałowa prosta1

Zadanie 1

Pozycje kalkulacyjne Materiały bezpośrednie Płace bezpośrednie Koszty wydziałowe Razem

Całkowite koszty produkcji (w zł)

Ilość wyrobów Koszt jednostkowy gotowych (w szt) (w szt)

500 1 000 9 500 11 000

100 100 100 300

5 10 95 110

Zadanie 2 Po rozliczeniu kosztów produkcji pomocniczej i kosztów wydziałowych koncie „Produkcja podstawowa” zgrupowano koszty produkcji składające się z następujących pozycji: materiały bezpośrednie płace bezpośrednie koszty wydziałowe razem 3 2 1 7 550 485 775 810 zł, zł, zł, zł.

W bie ącym miesiącu wytworzono 80 szt. jednorodnych wyrobów gotowych oraz 40 szt. półfabrykatów, które z punktu widzenia poniesionych kosztów produkcji przerobiono w 50% w stosunku do wyrobów gotowych. Półfabrykaty wyceniono według kosztu planowanego, uzyskując następujący koszt ich wytworzenia składający się z poszczególnych pozycji kalkulacyjnych kosztów: materiały bezpośrednie place bezpośrednie koszty wydziałowe razem 710 497 355 1 562 zł, zł, zł, zł.

Przykład zostanie rozwiązany z zastosowaniem dwóch wariantów wyceny produkcji nie zakończonej (półfabrykatów): Wariant I Produkcję nie zakończoną wycenia się według planowanego technicznego kosztu wytworzenia Wariant II Produkcję nie zakończoną przelicza się na wyroby gotowe przy zastosowaniu procentu zaawansowania tej produkcji. Zadanie 3 W okresie sprawozdawczym wyprodukowano 1000 t wyrobów gotowych i 200 t półfabrykatów przerobionych w 50% z punktu widzenia poniesionych kosztów przerobu. Koszty produkcji bie ącego miesiąca w układzie pozycji kalkulacyjnych były następujące: materiały bezpośrednie płace bezpośrednie koszty wydziałowe razem 691 200 zł, 237 600 zł, 118 800 zł, 1 047 600 zł

Materiały do produkcji wydawane są w momencie jej rozpoczęcia.

1

Por. J. Matuszewicz, Zbiór zadań do podręcznika Rachunek kosztów, FINANS-SERVIS, Warszawa 2001.

W okresie sprawozdawczym zakończono produkcję 1.000 zł. Poetschke. . wyrobów. W.000 szt. *Na końcu rozwiązanie☺ Kalkulacja podziałowa prosta z remanentem początkowym2 Zadanie 5 Za pomocą kalkulacji podziałowej prostej oblicz koszty produktów gotowych i produkcji nie zakończonej. b) remanent końcowy robót w toku stanowiło 200 sztuk wyrobów przerobionych w 50% z punktu widzenia kosztów przerobu. jak i część kosztów okresu poprzedniego produkcji nie zakończonej. 3) produkcja nie zakończona jest kalkulowana w wysokości kosztów materiałów bezpośrednich (wsadu materiałowego). Dane ilościowe o produkcji: a) w bie ącym miesiącu przekazano do magazynu l 000 sztuk wyrobów gotowych. Przeciętne zaawansowanie tej produkcji w procesie technologicznym oszacowano na 40%.800 zł. Oblicz wartość produkcji w toku i produkcji zakończonej na podstawie przeciętnego kosztu jednostkowego uwzględniającego zarówno koszty poniesione w okresie sprawozdawczym. a produkcja w toku na koniec okresu sprawozdawczego obejmowała 200 szt. A. Kamela-Sowinska. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 64. Na podstawie powy szych informacji nale y skalkulować koszt wytworzenia wyrobów gotowych i produkcji nie zakończonej przyjmując kolejno następujące warianty wyceny produkcji nie zakończonej: 1) produkcja nie zakończona kalkulowana jest w pełnym układzie kalkulacyjnym (materiały bezpośrednie + płace bezpośrednie + koszty wydziałowe).200 zł. zaś koszty okresu 9. produkcji nie zakończonej. W bie ącym okresie przekazano do magazynu 110 szt. je eli remanent początkowy produkcji w toku wynosi 1. Oblicz wartość produkcji w toku na koniec okresu według aktualnego kosztu jednostkowego ustalonego na podstawie kosztów poniesionych w okresie sprawozdawczym oraz koszt wytworzenia produkcji zakończonej obejmujący ró nicę między kosztami jednostkowymi okresu poprzedniego i sprawozdawczego. wyrobów gotowych oraz wytworzono 40 szt. 2 Por. PWE. wyrobów.800 zł. H. 2. Gabrusewicz. 2) produkcja nie zakończona jest kalkulowana w wysokości kosztów bezpośrednich.Zadanie 4* Jednostka gospodarcza w bie ącym miesiącu zaewidencjonowała na koncie „Produkcja podstawowa” następujące koszty: materiały bezpośrednie w cenie nabycia płace bezpośrednie wraz z narzutami koszty wydziałowe 24 000 zł 2 200 zł 3 300 zł Materiały wydawane są w całości z chwilą rozpoczęcia produkcji wyrobów. Rachunkowosc zarzadcza. wyrobów o przeciętnym zaawansowaniu w procesie technologicznym 50%. Koszt wytworzenia produkcji w toku na początek okresu wynosił 12. Zadanie 6 Przedsiębiorstwo o produkcji jednorodnej wykazywało na początek okresu sprawozdawczego stan produkcji w toku obejmujący 500 szt. l. która z punktu widzenia poniesionych kosztów produkcji była przerobiona w 25%. Warszawa 2000.

wyrobów 5. 2) pozostałe koszty są proporcjonalne do czasu pracy potrzebnego na wytworzenie poszczególnych wyrobów. Kamela-Sowińska. Warszawa 2000. 60% oraz 250 szt. których zaawansowanie oszacowano na 40%. PWE. .000 zł. przyjmując. 6 000 o wadze 150 g. Poetschke. Zadanie 8 Przedsiębiorstwo produkuje z tego samego surowca trzy rodzaje wyrobów: A. wyrobów A. ponosząc koszty w wysokości 236 500 szt.materiały bezpośrednie 1350 zł. Za przedmiot kalkulacji przyjmuje się 100 opakowań ka dego rodzaju. gdy wyrób B wa y dwa razy więcej ni wyrób A. . przy czym na wyprodukowanie wyrobu A potrzeba cztery razy mniej godzin pracy ni na wyprodukowanie wyrobu B. Ustal koszty jednostkowe poszczególnych wyrobów. a pięć razy mniej ni na wyprodukowanie wyrobu C.000 zł. wyrobów C. półfabrykatów B zaawansowanych w procesie technologicznym w 50%. W okresie sprawozdawczym zakończono produkcję 900 szt. a ten z kolei jest trzy razy cię szy od wyrobu C. PWE. Por. Gabrusewicz. Poniesione w ciągu miesiąca koszty produkcji opakowań są następujące: . wyrobów B oraz 400 szt. B i C. e koszty są proporcjonalne do cię aru wyrobów gotowych. 3 4 Por. półfabrykatów A o przeciętnym zaawansowaniu w procesie technologicznym.000. Poetschke. Na początek okresu sprawozdawczego przedsiębiorstwo wykazało 100 szt.Kalkulacja podziałowa współczynnikowa3 Zadanie 7 Zakłady przemysłu chemicznego produkują opakowania do kremów o wadze 100 g i 150 g. Kamela-Sowińska. Produkcja nie zakończona na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 200 szt. A. W. 500 szt.koszty wydziałowe 378 zł. W. półfabrykatów B.. Koszty materiałowe stanowiły przeciętnie 40% całkowitych kosztów produkcji i ponoszone były w całości na początku procesu produkcyjnego. a poniesione koszty bie ące okresu l. W okresie sprawozdawczym wyprodukowano 600 szt. półfabrykatowi. . Gabrusewicz. w tym koszty materiałowe 110 000 zł. Koszty wytworzenia produkcji nie zakończonej na początek okresu wynosiły 12. W ciągu bie ącego okresu wyprodukowano 15 300 opakowań do kremów o wadze 100 g oraz. A. Warszawa 2000. Koszty produkcji są proporcjonalne do wagi tych opakowań.razem 2 268 zł. .płace bezpośrednie 540 zł. e: 1) koszty materiałowe poszczególnych wyrobów są proporcjonalne do ich cię aru A przy czym wyrób A jest dwa razy cię szy od wyrobu B. Kalkulacja podziałowa ze współczynnikami z remanentem początkowym4 Zadanie 9 Przedsiębiorstwo produkuje z tego samego surowca dwa rodzaje produktów A i B. Ustal koszty jednostkowe poszczególnych wyrobów. Rachunkowość zarządcza. których przeciętne zaawansowanie w procesie technologicznym oszacowano na 20% oraz 200 szt. H. Dokonaj wyceny produkcji nie zakończonej na koniec okresu sprawozdawczego opierając się na kosztach jednostkowych obliczonych wyłącznie na podstawie kosztów do poniesionych w okresie sprawozdawczym przy zało eniu. Rachunkowość zarządcza. H. wyrobowi oraz 700 szt.

25 000 kg półfabrykatów w fazie I. 30 000 zł. wyrobów gotowych. zł. przyjmując. 2) koszty zarządu obcią ają wyłącznie produkty fazy III proporcjonalnie do technicznego kosztu ich wytworzenia. Na techniczny koszt wytworzenia 1 mb produkcji w toku składają się koszt półfabrykatów po fazie II oraz 80% jednostkowych technicznych kosztów wytwarzania fazy III. według stanu na koniec okresu sprawozdawczego. 15 20 9 35 000 000 400 880 zł. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto proces technologiczny i wyprodukowano: . w fazie III – 75 szt. . Ró nice ilościowe odpowiadają końcowym remanentom półfabrykatów. zł. W.Kalkulacja procesowa5 Zadanie 10 Przedsiębiorstwo produkujące masowo wyrób X wytworzyło w okresie sprawozdawczym w fazie I – 100 szt. PWE. 15 000 5 000 20 000 II 17 000 15 000 32 000 III 5 000 10 000 15 000 37 000 30 000 67 000 Wyszczególnienie Razem Zadanie 11 W przedsiębiorstwie o produkcji jednorodnej są trzy wydziały produkcji podstawowej. zł.koszty wydziału drugiego . ponadto w fazie III. półfabrykatów oraz produkcji w toku.koszty fazy III b) koszty wydziałowe w wysokości 44 400 zł w tym: . Gabrusewicz. H. w tym: .koszty wydziału trzeciego c) koszty zarządu w wysokości 110 000 zł. A. Rachunkowość zarządcza. występuje produkcja w toku obejmująca 1000 mb wyrobów. które ukończone zostaną w okresie następnym. 5 Por. półfabrykatów B. w ciągu okresu pobrano z magazynu międzywydziałowego 23 000 kg półfabrykatów po fazie I. Warszawa 2000. e: 1) międzyfazowe rozliczenia półfabrykatów dokonywane są według rzeczywistych kosztów wytworzenia. 20 000 zł. Kamela-Sowińska. Koszty produkcji przedsiębiorstwa w okresie sprawozdawczym wynosiły: Koszty poszczególnych faz (w zł) I Koszty bezpośrednie Koszty pośrednie Razem (techniczny koszt wytworzenia) Oblicz rzeczywisty koszt wytworzenia wyrobu X. półfabrykatów A. przy czym nie było początkowych remanentów półfabrykatów. w fazie II – 80 szt. które odpowiadają kolejnym fazom procesu technologicznego.11 000 mb półfabrykatów w fazie II o wy szym stopniu przerobu. .koszty fazy I . W okresie sprawozdawczym przedsiębiorstwo poniosło: a) koszty bezpośrednie w wysokości 160 000 zł. . Oblicz rzeczywisty jednostkowy koszt wytworzenia wyrobów gotowych.koszty wydziału pierwszego . w ciągu okresu pobrano z magazynu międzywydziałowego 10000 mb półfabrykatów po fazie II.9 000 mb wyrobów gotowych w fazie III. Poetschke.koszty fazy II .

wyrobów B. W fazie I wytworzono 400 szt.płace bezpośrednie 2 500 zł 1 500 zł b) koszty wydziałowe w wysokości 2 750 zł. w tym: . wyrobów A i 40 szt. Koszty przerobu wyrobu A w stosunku do kosztów przerobu wyrobu B kształtowały się jak 1 : 2.Zadanie 12 Przedsiębiorstwo produkuje z takich samych surowców i w podobnym procesie technologicznym dwa rodzaje wyrobów A i B. . Do fazy II przekazano 300 szt. w wyniku którego uzyskuje się wyroby A lub B. w tym: Faza I Faza II .koszty wydziału pierwszego .. półfabrykatów. przetworzonych w 50% z punktu widzenia kosztów produkcji. wyrobów A przetworzonych w fazie II w 50 % oraz część nie zu ytych półfabrykatów X Zu ycie półfabrykatów w fazie II kształtowało się następująco: na wyrób A – 2 szt. Na koniec grudnia stany wybranych kont kosztów kształtowały się następująco: a) koszty produkcji podstawowej w wysokości 5500 zł.koszty wydziału drugiego 2 000 zł. b) w fazie II wytwarzane półfabrykaty są poddawane dalszemu przerobowi. półfabrykatów X przetworzonych w 100% oraz 200 szt. W ciągu miesiąca oddano do magazynu 60 szt. na wyrób B – 3 szt.materiały bezpośrednie 1 500 zł . Oblicz całkowite koszty jednostkowe wyrobów A i B. 750 zł. Remanent końcowy w fazie II stanowiło 20 szt. Produkcja odbywa się w dwóch fazach pokrywających się z wydziałami produkcyjnymi: a) w fazie I wytwarzane są półfabrykaty X.

wiedząc. A. Koszty produkcji zaewidencjonowane na odpowiednim koncie syntetycznym w przekroju pozycji kalkulacyjnych przedstawiają się następująco: Koszty ogółem (w zł) 100 40 60 200 Koszty zlecenia 1 (w zł) 40 15 ? Koszty zlecenia 2 (w zł) 60 25 ? - Pozycja kalkulacyjna Materiały bezpośrednie Płace bezpośrednie Koszty wydziałowe Razem Nale y sporządzić kalkulację wyrobów. wyrobów nie zakończonych A. Koszty wydziałowe poniesione w bie ącym okresie sprawozdawczym wyniosły 16 000 zł. Zało enie: Materiały wydawane są do produkcji bezpośrednio. Przedsiębiorstwo produkuje dwa asortymenty wyrobów gotowych A i B. . Warszawa 2000. a koszty wydziałowe są rozliczane w stosunku do płac bezpośrednich. 3. wyrobów X i zlecenie 2 . Zadanie 14 Zało enia: 1. wyrobów gotowych A i 200 szt. Gabrusewicz. oraz 1000 szt. których podstawę rozliczenia stanowi suma płac bezpośrednich. Bezpośrednie koszty produkcji tych wyrobów na koniec okresu byty następujące (w zł): Pozycja kalkulacyjna Materiały bezpośrednie Płace bezpośrednie Razem Wyrób A 7 000 3 000 10 000 Wyrób B 12 000 5 000 17 000 Razem 19 000 8 000 27 000 2. PWE. Poetschke. Kamela-Sowińska. W.Kalkulacja doliczeniowa6 Zadanie 13 W miesiącu sprawozdawczym jednostka gospodarcza wykonywała dwa zlecenia produkcyjne: zlecenie 1 5 szt. wyrobów Y. wyrobów gotowych B. 6 Por. W bie ącym okresie wyprodukowano 500 szt. Rachunkowość zarządcza.10 szt. H. przetworzonych w 50% z punktu widzenia poniesionych kosztów przerobu. e produkcja wszystkich wyrobów została zakończona.

b) koszty wydziału drugiego 38 000 zł. w tym. z czego przypada na zlecenie pierwsze 450 godz. 3) koszty wydziałowe 221 800 zł. 3 000 zł. e: a) zu ycie materiałów bezpośrednich do produkcji tego wyrobu wyceniono według stałych cen ewidencyjnych na kwotę 6000 zł. a koszty wydziału trzeciego proporcjonalnie do liczby maszynogodzin..koszty zlecenia pierwszego 17 000 zł. w tym: . e: a) koszty wydziałowe ponoszone przez wydziały pierwszy i drugi są rozliczane proporcjonalnie do wynagrodzeń bezpośrednich tych wydziałów. b) koszty wydziału drugiego 57 000 zł. w tym: . b) koszty zlecenia drugiego 24 000 zł. a na zlecenie drugie 150 godz. przyjmując. c) koszty wydziału trzeciego 48 000 zł. . a) narzut debetowych odchyleń od stałych cen ewidencyjnych materiałów b) narzut kosztów zakupu 2) wynagrodzenia bezpośrednie 3) narzuty na te wynagrodzenia 4) koszty wydziałowe 5) koszty zarządu 20 000 zł. . 40 000 zł. 94 500 zł. Przeprowadź kalkulację kosztu jednostkowego wyrobu X. przyjmując. d) koszty zarządu są rozliczane proporcjonalnie do kosztów przerobu.koszty zlecenia drugiego 25 000 zł.. c) koszty wydziałowe są rozliczane proporcjonalnie do wynagrodzeń bezpośrednich bez narzutów. l 000 zł. w okresie sprawozdawczym czas pracy maszyn na tym wydziale wynosił ogółem 5400 godz. b) wynagrodzenia bezpośrednie dotyczące tego wyrobu wynosiły 4000 zł.koszty zlecenia pierwszego 6 000 zł. 2 000 zł.koszty zlecenia drugiego 8 000 zł. z czego przypada na: a) koszty zlecenia pierwszego 15 000 zł. w tym: a) koszty wydziału pierwszego 100 000 zł. Zadanie 16 Przedsiębiorstwo przemysłowe o produkcji sprawozdawczym poniesiono następujące koszty: jednostkowej wytwarza ró ne wyroby.Zadanie 15 Przedsiębiorstwo przemysłowe o produkcji seryjnej ma trzy wydziały produkcji podstawowej. W okresie 1) zu ycie materiałów bezpośrednich 43 000 zł. z czego przypada na: a) koszty wydziału pierwszego 50 000 zł. c) koszty wydziału trzeciego 64 800 zł. w tym: . Oblicz koszty poniesione w związku z rozpoczętą w okresie sprawozdawczym realizacją zleceń pierwszego i drugiego. . b) koszty zarządu są doliczane proporcjonalnie do kosztu przerobu..koszty zlecenia drugiego 18 000 zł. 2) wynagrodzenia bezpośrednie 136 000 zł. w których wytwarza ró norodne wyroby według otrzymanych zleceń. W bie ącym okresie sprawozdawczym poniesiono następujące koszty: 1) materiały bezpośrednie 125 000 zł. 4) koszty zarządu 608 260 zł.

Metoda podziałowa a) proporcjonalna b) współczynnikowa 1. Kalkulacja produktów łącznych .stosuje się gdy występuje więcej ni jeden produkt główny a) proporcjonalna zakłada dobór wskaźników z przyczynowo – skutkową zasadą powstawania kosztów wskaźnikami podziału kosztów między produkty mogą być wielkości ilościowe i wartościowe koszt jednostkowy wyrobu obliczamy następująco: k× kj = wi n ∑w t =1 i qj . Metoda podziałowa . Metoda resztowa stosuje się gdy powstaje jeden produkt główny i jeden lub kilka produktów ubocznych całkowity koszt produkcji łącznej – wartość sprzeda y produktów ubocznych = koszt wytworzenia produktu głównego w metodzie tej przyjmuje się zało enie e koszt wytworzenia produkcji ubocznej jest równy jej cenie sprzeda y jednostkowy koszt wytworzenia produktu głównego obliczamy następująco: n m i ∑k k j − ∑ k =1 p ju × q ju = i =1 qg 2. przy której występują produkty uboczne i odpady Metody kalkulacji produktów łącznych 1. Metoda resztowa 2.przy produkcji określonego wyrobu.Szczególne metody kalkulacji I.

W ciągu okresu wytworzyła 3 mln m3 gazu. a są nimi koks. bateriach koksowniczych do temperatury około 1000 0C bez dostępu powietrza. Aby jednak móc sprzedać produkty uboczne musi ponieść dodatkowe koszty ich obróbki i sprzeda y. dla których znajdzie nabywcę na rynku. smoła węglowa. Pozostałe efekty stanowią produkty uboczne. co stanowi 1565 ton i poniosła koszty w wysokości 25.Przykład Spółka węglowa oprócz wydobycia węgla kamiennego zajmuje się równie jego przeróbką. Polega ona na ogrzaniu węgla w tzw. woda pogazowa.235. Dla jednostki głównym produktem tej reakcji jest gaz koksowniczy. . a tak e cenę sprzeda y produktów ubocznych przedstawia tabela poni ej: Produkty uboczne Koks Smoła węglowa Woda pogazowa Razem Koszty obróbki i sprzeda y 180 000 zł 80 000 zł 120 000 zł 380 000 zł Cena sprzeda y 28 000 zł 75 000 zł 30 000 zł 133 000 zł Oblicz koszt jednostkowy produktów ubocznych (na 1 tonę) i produktu głównego (na 1 tonę i m3) b) współczynnikowa współczynnikami podziału kosztów między produkty łączne są przewidywane bądź realizowane ceny rynkowe poszczególnych wyrobów.000 zł Wielkości wytworzonych produktów ubocznych określone zostały w tabeli poni ej: Produkty uboczne Koks Smoła węglowa Woda pogazowa Razem Tony 20 5 10 35 Polityką jednostki jest sprzeda produktów ubocznych. Koszty obróbki i sprzeda y. Najwa niejszą metodą przeróbki węgla kamiennego jest proces koksowania.

techniczne przygotowanie produkcji.II. Rozdzielenie kosztów wytwarzania wyrobów na pule kosztowe stosownie do działań 3. magazynowanie materiałów. . Ustalenie liczby jednostek miary i-tego działania 2.) określenie jednostek pomiaru dla ka dego działania ustalenie kosztów ka dego działania rozliczenie kosztów pośrednich poszczególnych działań na rodzaje wytwarzanych wyrobów Etapy 1. Kalkulacja ABC (Activity Based Costing) – rachunek kosztów działań Stanowi rozwinięcie kalkulacji doliczeniowej (mo na powiedzieć. e kalkulacja doliczeniowa jest szczególnym przypadkiem kalkulacji ABC) Koszty pośrednie dolicza się do działa Idea rachunku kosztów działań: identyfikacja istoty działań (zaopatrzenie w materiały. itp. Ustalenie stawki kosztów ka dej puli 4. utrzymanie maszyn. Ustalenie kj pośrednich dla poszczególnych produktów dzieląc koszty pośrednie przydzielone tym produktom przez wielkość produkcji. kontrola jakości.

50 100% od 20 = 20 20. 1 200 1 100 1 100 =25 000 =4 500 20 2 3 25.) 3 Koszt wyrobu gotowego (w zł) 4 Koszt wytworzenia półfabrykatu (w zł) 5 Materiały bezpośrednie Płace bezpośrednie Koszty wydziałowe Razem Wartość wyrobów gotowych Wartość remanentu końcowego 24 000 2 200 3 300 29 500 25.00 3.50 zł * 200 szt. 21. 22.00 zł * 1000 szt. 20.50 Pozycje kalkulacyjne 1 Całkowite koszty produkcji (w zł) 2 Produkcja (w szt.30 100% od 20 = 20 50% od 2 = 1 22.00 2.00 2. 1 200 1 100 1 000 =25 300 =4 200 20. 1 200 1 000 1 000 =25 500 =4 000 20.5 22.30 zł * 1000 szt.30 25.) 3 Koszt wyrobu gotowego (w zł) 4 Koszt wytworzenia półfabrykatu (w zł) 5 Materiały bezpośrednie Płace bezpośrednie Koszty wydziałowe Razem Wartość wyrobów gotowych Wartość remanentu końcowego 24 000 2 200 3 300 29 500 25.00 zł * 200 szt.) 3 Koszt wyrobu gotowego (w zł) 4 Koszt wytworzenia półfabrykatu (w zł) 5 Materiały bezpośrednie Płace bezpośrednie Koszty wydziałowe Razem Wartość wyrobów gotowych Wartość remanentu końcowego 24 000 2 200 3 300 29 500 25.00 zł * 200 szt.50 zł * 1000 szt.30 25.20 3.00 .Rozwiązanie zadania 4 Pozycje kalkulacyjne 1 Całkowite koszty produkcji (w zł) 2 Produkcja (w szt.00 100% od 20 = 20 50% od 2 = 1 50% od 3 = 1.50 Pozycje kalkulacyjne 1 Całkowite koszty produkcji (w zł) 2 Produkcja (w szt.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful