Kalkulacja podziałowa prosta1

Zadanie 1

Pozycje kalkulacyjne Materiały bezpośrednie Płace bezpośrednie Koszty wydziałowe Razem

Całkowite koszty produkcji (w zł)

Ilość wyrobów Koszt jednostkowy gotowych (w szt) (w szt)

500 1 000 9 500 11 000

100 100 100 300

5 10 95 110

Zadanie 2 Po rozliczeniu kosztów produkcji pomocniczej i kosztów wydziałowych koncie „Produkcja podstawowa” zgrupowano koszty produkcji składające się z następujących pozycji: materiały bezpośrednie płace bezpośrednie koszty wydziałowe razem 3 2 1 7 550 485 775 810 zł, zł, zł, zł.

W bie ącym miesiącu wytworzono 80 szt. jednorodnych wyrobów gotowych oraz 40 szt. półfabrykatów, które z punktu widzenia poniesionych kosztów produkcji przerobiono w 50% w stosunku do wyrobów gotowych. Półfabrykaty wyceniono według kosztu planowanego, uzyskując następujący koszt ich wytworzenia składający się z poszczególnych pozycji kalkulacyjnych kosztów: materiały bezpośrednie place bezpośrednie koszty wydziałowe razem 710 497 355 1 562 zł, zł, zł, zł.

Przykład zostanie rozwiązany z zastosowaniem dwóch wariantów wyceny produkcji nie zakończonej (półfabrykatów): Wariant I Produkcję nie zakończoną wycenia się według planowanego technicznego kosztu wytworzenia Wariant II Produkcję nie zakończoną przelicza się na wyroby gotowe przy zastosowaniu procentu zaawansowania tej produkcji. Zadanie 3 W okresie sprawozdawczym wyprodukowano 1000 t wyrobów gotowych i 200 t półfabrykatów przerobionych w 50% z punktu widzenia poniesionych kosztów przerobu. Koszty produkcji bie ącego miesiąca w układzie pozycji kalkulacyjnych były następujące: materiały bezpośrednie płace bezpośrednie koszty wydziałowe razem 691 200 zł, 237 600 zł, 118 800 zł, 1 047 600 zł

Materiały do produkcji wydawane są w momencie jej rozpoczęcia.

1

Por. J. Matuszewicz, Zbiór zadań do podręcznika Rachunek kosztów, FINANS-SERVIS, Warszawa 2001.

produkcji nie zakończonej. .800 zł.200 zł. wyrobów gotowych oraz wytworzono 40 szt. Zadanie 6 Przedsiębiorstwo o produkcji jednorodnej wykazywało na początek okresu sprawozdawczego stan produkcji w toku obejmujący 500 szt. W. Poetschke. jak i część kosztów okresu poprzedniego produkcji nie zakończonej. wyrobów o przeciętnym zaawansowaniu w procesie technologicznym 50%. l. która z punktu widzenia poniesionych kosztów produkcji była przerobiona w 25%. zaś koszty okresu 9. Warszawa 2000. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 64. wyrobów.Zadanie 4* Jednostka gospodarcza w bie ącym miesiącu zaewidencjonowała na koncie „Produkcja podstawowa” następujące koszty: materiały bezpośrednie w cenie nabycia płace bezpośrednie wraz z narzutami koszty wydziałowe 24 000 zł 2 200 zł 3 300 zł Materiały wydawane są w całości z chwilą rozpoczęcia produkcji wyrobów. H. Kamela-Sowinska.800 zł. W okresie sprawozdawczym zakończono produkcję 1. 3) produkcja nie zakończona jest kalkulowana w wysokości kosztów materiałów bezpośrednich (wsadu materiałowego). Oblicz wartość produkcji w toku i produkcji zakończonej na podstawie przeciętnego kosztu jednostkowego uwzględniającego zarówno koszty poniesione w okresie sprawozdawczym. 2. Gabrusewicz. Rachunkowosc zarzadcza. *Na końcu rozwiązanie☺ Kalkulacja podziałowa prosta z remanentem początkowym2 Zadanie 5 Za pomocą kalkulacji podziałowej prostej oblicz koszty produktów gotowych i produkcji nie zakończonej. Koszt wytworzenia produkcji w toku na początek okresu wynosił 12. 2 Por. b) remanent końcowy robót w toku stanowiło 200 sztuk wyrobów przerobionych w 50% z punktu widzenia kosztów przerobu. Na podstawie powy szych informacji nale y skalkulować koszt wytworzenia wyrobów gotowych i produkcji nie zakończonej przyjmując kolejno następujące warianty wyceny produkcji nie zakończonej: 1) produkcja nie zakończona kalkulowana jest w pełnym układzie kalkulacyjnym (materiały bezpośrednie + płace bezpośrednie + koszty wydziałowe). wyrobów. 2) produkcja nie zakończona jest kalkulowana w wysokości kosztów bezpośrednich. je eli remanent początkowy produkcji w toku wynosi 1. PWE. Oblicz wartość produkcji w toku na koniec okresu według aktualnego kosztu jednostkowego ustalonego na podstawie kosztów poniesionych w okresie sprawozdawczym oraz koszt wytworzenia produkcji zakończonej obejmujący ró nicę między kosztami jednostkowymi okresu poprzedniego i sprawozdawczego. Dane ilościowe o produkcji: a) w bie ącym miesiącu przekazano do magazynu l 000 sztuk wyrobów gotowych. W bie ącym okresie przekazano do magazynu 110 szt. a produkcja w toku na koniec okresu sprawozdawczego obejmowała 200 szt. A.000 zł.000 szt. Przeciętne zaawansowanie tej produkcji w procesie technologicznym oszacowano na 40%.

półfabrykatów B zaawansowanych w procesie technologicznym w 50%. których przeciętne zaawansowanie w procesie technologicznym oszacowano na 20% oraz 200 szt. 2) pozostałe koszty są proporcjonalne do czasu pracy potrzebnego na wytworzenie poszczególnych wyrobów. 6 000 o wadze 150 g. Na początek okresu sprawozdawczego przedsiębiorstwo wykazało 100 szt.. Kalkulacja podziałowa ze współczynnikami z remanentem początkowym4 Zadanie 9 Przedsiębiorstwo produkuje z tego samego surowca dwa rodzaje produktów A i B.000 zł.Kalkulacja podziałowa współczynnikowa3 Zadanie 7 Zakłady przemysłu chemicznego produkują opakowania do kremów o wadze 100 g i 150 g. W ciągu bie ącego okresu wyprodukowano 15 300 opakowań do kremów o wadze 100 g oraz.płace bezpośrednie 540 zł. 500 szt. . w tym koszty materiałowe 110 000 zł. . W okresie sprawozdawczym zakończono produkcję 900 szt. PWE. . Por.materiały bezpośrednie 1350 zł. przy czym na wyprodukowanie wyrobu A potrzeba cztery razy mniej godzin pracy ni na wyprodukowanie wyrobu B. Dokonaj wyceny produkcji nie zakończonej na koniec okresu sprawozdawczego opierając się na kosztach jednostkowych obliczonych wyłącznie na podstawie kosztów do poniesionych w okresie sprawozdawczym przy zało eniu. 3 4 Por.000. Warszawa 2000. a ten z kolei jest trzy razy cię szy od wyrobu C. Gabrusewicz. których zaawansowanie oszacowano na 40%. a pięć razy mniej ni na wyprodukowanie wyrobu C. PWE. e koszty są proporcjonalne do cię aru wyrobów gotowych. półfabrykatów B.koszty wydziałowe 378 zł. wyrobów B oraz 400 szt. Poetschke. Rachunkowość zarządcza. B i C. A. wyrobów 5. Produkcja nie zakończona na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 200 szt. Ustal koszty jednostkowe poszczególnych wyrobów. H. a poniesione koszty bie ące okresu l. półfabrykatów A o przeciętnym zaawansowaniu w procesie technologicznym. 60% oraz 250 szt. gdy wyrób B wa y dwa razy więcej ni wyrób A. H. Gabrusewicz. Kamela-Sowińska. półfabrykatowi. Poetschke. Ustal koszty jednostkowe poszczególnych wyrobów. Zadanie 8 Przedsiębiorstwo produkuje z tego samego surowca trzy rodzaje wyrobów: A. Kamela-Sowińska. wyrobów A. Za przedmiot kalkulacji przyjmuje się 100 opakowań ka dego rodzaju.razem 2 268 zł. wyrobowi oraz 700 szt. ponosząc koszty w wysokości 236 500 szt. Koszty wytworzenia produkcji nie zakończonej na początek okresu wynosiły 12. W okresie sprawozdawczym wyprodukowano 600 szt. przyjmując. W. Warszawa 2000. Poniesione w ciągu miesiąca koszty produkcji opakowań są następujące: . e: 1) koszty materiałowe poszczególnych wyrobów są proporcjonalne do ich cię aru A przy czym wyrób A jest dwa razy cię szy od wyrobu B.000 zł. Koszty produkcji są proporcjonalne do wagi tych opakowań. Rachunkowość zarządcza. Koszty materiałowe stanowiły przeciętnie 40% całkowitych kosztów produkcji i ponoszone były w całości na początku procesu produkcyjnego. wyrobów C. . W. A.

15 20 9 35 000 000 400 880 zł. W okresie sprawozdawczym przedsiębiorstwo poniosło: a) koszty bezpośrednie w wysokości 160 000 zł. Oblicz rzeczywisty jednostkowy koszt wytworzenia wyrobów gotowych. w fazie II – 80 szt. zł. Kamela-Sowińska. e: 1) międzyfazowe rozliczenia półfabrykatów dokonywane są według rzeczywistych kosztów wytworzenia. zł. Koszty produkcji przedsiębiorstwa w okresie sprawozdawczym wynosiły: Koszty poszczególnych faz (w zł) I Koszty bezpośrednie Koszty pośrednie Razem (techniczny koszt wytworzenia) Oblicz rzeczywisty koszt wytworzenia wyrobu X.koszty fazy I . występuje produkcja w toku obejmująca 1000 mb wyrobów. 20 000 zł. Rachunkowość zarządcza. ponadto w fazie III. 2) koszty zarządu obcią ają wyłącznie produkty fazy III proporcjonalnie do technicznego kosztu ich wytworzenia. które ukończone zostaną w okresie następnym. . półfabrykatów B. półfabrykatów A.koszty fazy II . półfabrykatów oraz produkcji w toku. które odpowiadają kolejnym fazom procesu technologicznego.9 000 mb wyrobów gotowych w fazie III.11 000 mb półfabrykatów w fazie II o wy szym stopniu przerobu. według stanu na koniec okresu sprawozdawczego. 30 000 zł. Ró nice ilościowe odpowiadają końcowym remanentom półfabrykatów. Na techniczny koszt wytworzenia 1 mb produkcji w toku składają się koszt półfabrykatów po fazie II oraz 80% jednostkowych technicznych kosztów wytwarzania fazy III. A. . 15 000 5 000 20 000 II 17 000 15 000 32 000 III 5 000 10 000 15 000 37 000 30 000 67 000 Wyszczególnienie Razem Zadanie 11 W przedsiębiorstwie o produkcji jednorodnej są trzy wydziały produkcji podstawowej. przyjmując.koszty wydziału pierwszego .koszty wydziału drugiego . H.Kalkulacja procesowa5 Zadanie 10 Przedsiębiorstwo produkujące masowo wyrób X wytworzyło w okresie sprawozdawczym w fazie I – 100 szt. w fazie III – 75 szt. Gabrusewicz. w ciągu okresu pobrano z magazynu międzywydziałowego 23 000 kg półfabrykatów po fazie I.25 000 kg półfabrykatów w fazie I. wyrobów gotowych. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto proces technologiczny i wyprodukowano: . Warszawa 2000. Poetschke. w ciągu okresu pobrano z magazynu międzywydziałowego 10000 mb półfabrykatów po fazie II. . zł. W. przy czym nie było początkowych remanentów półfabrykatów. w tym: .koszty wydziału trzeciego c) koszty zarządu w wysokości 110 000 zł. PWE.koszty fazy III b) koszty wydziałowe w wysokości 44 400 zł w tym: . 5 Por.

koszty wydziału drugiego 2 000 zł. W ciągu miesiąca oddano do magazynu 60 szt. wyrobów A przetworzonych w fazie II w 50 % oraz część nie zu ytych półfabrykatów X Zu ycie półfabrykatów w fazie II kształtowało się następująco: na wyrób A – 2 szt. w tym: . półfabrykatów.płace bezpośrednie 2 500 zł 1 500 zł b) koszty wydziałowe w wysokości 2 750 zł. Oblicz całkowite koszty jednostkowe wyrobów A i B. półfabrykatów X przetworzonych w 100% oraz 200 szt.. w tym: Faza I Faza II . Na koniec grudnia stany wybranych kont kosztów kształtowały się następująco: a) koszty produkcji podstawowej w wysokości 5500 zł. Remanent końcowy w fazie II stanowiło 20 szt. Produkcja odbywa się w dwóch fazach pokrywających się z wydziałami produkcyjnymi: a) w fazie I wytwarzane są półfabrykaty X. W fazie I wytworzono 400 szt. Koszty przerobu wyrobu A w stosunku do kosztów przerobu wyrobu B kształtowały się jak 1 : 2. w wyniku którego uzyskuje się wyroby A lub B.materiały bezpośrednie 1 500 zł .Zadanie 12 Przedsiębiorstwo produkuje z takich samych surowców i w podobnym procesie technologicznym dwa rodzaje wyrobów A i B. wyrobów B. b) w fazie II wytwarzane półfabrykaty są poddawane dalszemu przerobowi.koszty wydziału pierwszego . przetworzonych w 50% z punktu widzenia kosztów produkcji. . wyrobów A i 40 szt. Do fazy II przekazano 300 szt. 750 zł. na wyrób B – 3 szt.

. Koszty wydziałowe poniesione w bie ącym okresie sprawozdawczym wyniosły 16 000 zł. Poetschke. wyrobów nie zakończonych A. e produkcja wszystkich wyrobów została zakończona. Bezpośrednie koszty produkcji tych wyrobów na koniec okresu byty następujące (w zł): Pozycja kalkulacyjna Materiały bezpośrednie Płace bezpośrednie Razem Wyrób A 7 000 3 000 10 000 Wyrób B 12 000 5 000 17 000 Razem 19 000 8 000 27 000 2. Warszawa 2000. Koszty produkcji zaewidencjonowane na odpowiednim koncie syntetycznym w przekroju pozycji kalkulacyjnych przedstawiają się następująco: Koszty ogółem (w zł) 100 40 60 200 Koszty zlecenia 1 (w zł) 40 15 ? Koszty zlecenia 2 (w zł) 60 25 ? - Pozycja kalkulacyjna Materiały bezpośrednie Płace bezpośrednie Koszty wydziałowe Razem Nale y sporządzić kalkulację wyrobów. PWE. Gabrusewicz. Kamela-Sowińska. Zało enie: Materiały wydawane są do produkcji bezpośrednio. W. H.10 szt. Rachunkowość zarządcza. wiedząc. Zadanie 14 Zało enia: 1. których podstawę rozliczenia stanowi suma płac bezpośrednich. wyrobów Y. 6 Por. wyrobów gotowych B.Kalkulacja doliczeniowa6 Zadanie 13 W miesiącu sprawozdawczym jednostka gospodarcza wykonywała dwa zlecenia produkcyjne: zlecenie 1 5 szt. wyrobów gotowych A i 200 szt. W bie ącym okresie wyprodukowano 500 szt. wyrobów X i zlecenie 2 . 3. oraz 1000 szt. Przedsiębiorstwo produkuje dwa asortymenty wyrobów gotowych A i B. a koszty wydziałowe są rozliczane w stosunku do płac bezpośrednich. A. przetworzonych w 50% z punktu widzenia poniesionych kosztów przerobu.

b) koszty wydziału drugiego 57 000 zł.. 3) koszty wydziałowe 221 800 zł. W okresie 1) zu ycie materiałów bezpośrednich 43 000 zł.koszty zlecenia drugiego 25 000 zł. 40 000 zł. 2) wynagrodzenia bezpośrednie 136 000 zł. w tym.koszty zlecenia drugiego 8 000 zł. przyjmując. w tym: . l 000 zł.koszty zlecenia drugiego 18 000 zł. a koszty wydziału trzeciego proporcjonalnie do liczby maszynogodzin. w tym: . z czego przypada na: a) koszty zlecenia pierwszego 15 000 zł. 94 500 zł. a) narzut debetowych odchyleń od stałych cen ewidencyjnych materiałów b) narzut kosztów zakupu 2) wynagrodzenia bezpośrednie 3) narzuty na te wynagrodzenia 4) koszty wydziałowe 5) koszty zarządu 20 000 zł. w okresie sprawozdawczym czas pracy maszyn na tym wydziale wynosił ogółem 5400 godz. . Zadanie 16 Przedsiębiorstwo przemysłowe o produkcji sprawozdawczym poniesiono następujące koszty: jednostkowej wytwarza ró ne wyroby. . . W bie ącym okresie sprawozdawczym poniesiono następujące koszty: 1) materiały bezpośrednie 125 000 zł. 4) koszty zarządu 608 260 zł.. z czego przypada na zlecenie pierwsze 450 godz. Oblicz koszty poniesione w związku z rozpoczętą w okresie sprawozdawczym realizacją zleceń pierwszego i drugiego. d) koszty zarządu są rozliczane proporcjonalnie do kosztów przerobu. b) koszty zarządu są doliczane proporcjonalnie do kosztu przerobu.. 2 000 zł. c) koszty wydziału trzeciego 48 000 zł. e: a) koszty wydziałowe ponoszone przez wydziały pierwszy i drugi są rozliczane proporcjonalnie do wynagrodzeń bezpośrednich tych wydziałów. przyjmując. e: a) zu ycie materiałów bezpośrednich do produkcji tego wyrobu wyceniono według stałych cen ewidencyjnych na kwotę 6000 zł. Przeprowadź kalkulację kosztu jednostkowego wyrobu X.koszty zlecenia pierwszego 6 000 zł. z czego przypada na: a) koszty wydziału pierwszego 50 000 zł. c) koszty wydziału trzeciego 64 800 zł. w tym: . b) koszty wydziału drugiego 38 000 zł. w których wytwarza ró norodne wyroby według otrzymanych zleceń. c) koszty wydziałowe są rozliczane proporcjonalnie do wynagrodzeń bezpośrednich bez narzutów.koszty zlecenia pierwszego 17 000 zł. 3 000 zł. w tym: a) koszty wydziału pierwszego 100 000 zł.Zadanie 15 Przedsiębiorstwo przemysłowe o produkcji seryjnej ma trzy wydziały produkcji podstawowej. b) koszty zlecenia drugiego 24 000 zł. b) wynagrodzenia bezpośrednie dotyczące tego wyrobu wynosiły 4000 zł. a na zlecenie drugie 150 godz.

stosuje się gdy występuje więcej ni jeden produkt główny a) proporcjonalna zakłada dobór wskaźników z przyczynowo – skutkową zasadą powstawania kosztów wskaźnikami podziału kosztów między produkty mogą być wielkości ilościowe i wartościowe koszt jednostkowy wyrobu obliczamy następująco: k× kj = wi n ∑w t =1 i qj . Metoda podziałowa a) proporcjonalna b) współczynnikowa 1.przy produkcji określonego wyrobu. Kalkulacja produktów łącznych .Szczególne metody kalkulacji I. Metoda podziałowa . Metoda resztowa stosuje się gdy powstaje jeden produkt główny i jeden lub kilka produktów ubocznych całkowity koszt produkcji łącznej – wartość sprzeda y produktów ubocznych = koszt wytworzenia produktu głównego w metodzie tej przyjmuje się zało enie e koszt wytworzenia produkcji ubocznej jest równy jej cenie sprzeda y jednostkowy koszt wytworzenia produktu głównego obliczamy następująco: n m i ∑k k j − ∑ k =1 p ju × q ju = i =1 qg 2. przy której występują produkty uboczne i odpady Metody kalkulacji produktów łącznych 1. Metoda resztowa 2.

Polega ona na ogrzaniu węgla w tzw. a tak e cenę sprzeda y produktów ubocznych przedstawia tabela poni ej: Produkty uboczne Koks Smoła węglowa Woda pogazowa Razem Koszty obróbki i sprzeda y 180 000 zł 80 000 zł 120 000 zł 380 000 zł Cena sprzeda y 28 000 zł 75 000 zł 30 000 zł 133 000 zł Oblicz koszt jednostkowy produktów ubocznych (na 1 tonę) i produktu głównego (na 1 tonę i m3) b) współczynnikowa współczynnikami podziału kosztów między produkty łączne są przewidywane bądź realizowane ceny rynkowe poszczególnych wyrobów. Pozostałe efekty stanowią produkty uboczne. Najwa niejszą metodą przeróbki węgla kamiennego jest proces koksowania. Koszty obróbki i sprzeda y. W ciągu okresu wytworzyła 3 mln m3 gazu. Dla jednostki głównym produktem tej reakcji jest gaz koksowniczy. a są nimi koks.Przykład Spółka węglowa oprócz wydobycia węgla kamiennego zajmuje się równie jego przeróbką. co stanowi 1565 ton i poniosła koszty w wysokości 25.235. smoła węglowa. dla których znajdzie nabywcę na rynku.000 zł Wielkości wytworzonych produktów ubocznych określone zostały w tabeli poni ej: Produkty uboczne Koks Smoła węglowa Woda pogazowa Razem Tony 20 5 10 35 Polityką jednostki jest sprzeda produktów ubocznych. bateriach koksowniczych do temperatury około 1000 0C bez dostępu powietrza. woda pogazowa. Aby jednak móc sprzedać produkty uboczne musi ponieść dodatkowe koszty ich obróbki i sprzeda y. .

magazynowanie materiałów. utrzymanie maszyn. Ustalenie stawki kosztów ka dej puli 4. techniczne przygotowanie produkcji.II. itp.) określenie jednostek pomiaru dla ka dego działania ustalenie kosztów ka dego działania rozliczenie kosztów pośrednich poszczególnych działań na rodzaje wytwarzanych wyrobów Etapy 1. . Rozdzielenie kosztów wytwarzania wyrobów na pule kosztowe stosownie do działań 3. Kalkulacja ABC (Activity Based Costing) – rachunek kosztów działań Stanowi rozwinięcie kalkulacji doliczeniowej (mo na powiedzieć. kontrola jakości. e kalkulacja doliczeniowa jest szczególnym przypadkiem kalkulacji ABC) Koszty pośrednie dolicza się do działa Idea rachunku kosztów działań: identyfikacja istoty działań (zaopatrzenie w materiały. Ustalenie liczby jednostek miary i-tego działania 2. Ustalenie kj pośrednich dla poszczególnych produktów dzieląc koszty pośrednie przydzielone tym produktom przez wielkość produkcji.

) 3 Koszt wyrobu gotowego (w zł) 4 Koszt wytworzenia półfabrykatu (w zł) 5 Materiały bezpośrednie Płace bezpośrednie Koszty wydziałowe Razem Wartość wyrobów gotowych Wartość remanentu końcowego 24 000 2 200 3 300 29 500 25. 22.30 zł * 1000 szt.00 2. 1 200 1 000 1 000 =25 500 =4 000 20.50 zł * 1000 szt.) 3 Koszt wyrobu gotowego (w zł) 4 Koszt wytworzenia półfabrykatu (w zł) 5 Materiały bezpośrednie Płace bezpośrednie Koszty wydziałowe Razem Wartość wyrobów gotowych Wartość remanentu końcowego 24 000 2 200 3 300 29 500 25.00 zł * 1000 szt.20 3.30 100% od 20 = 20 50% od 2 = 1 22.50 zł * 200 szt.50 100% od 20 = 20 20. 1 200 1 100 1 000 =25 300 =4 200 20.Rozwiązanie zadania 4 Pozycje kalkulacyjne 1 Całkowite koszty produkcji (w zł) 2 Produkcja (w szt.) 3 Koszt wyrobu gotowego (w zł) 4 Koszt wytworzenia półfabrykatu (w zł) 5 Materiały bezpośrednie Płace bezpośrednie Koszty wydziałowe Razem Wartość wyrobów gotowych Wartość remanentu końcowego 24 000 2 200 3 300 29 500 25. 1 200 1 100 1 100 =25 000 =4 500 20 2 3 25. 20.00 zł * 200 szt.30 25. 21.50 Pozycje kalkulacyjne 1 Całkowite koszty produkcji (w zł) 2 Produkcja (w szt.00 .5 22.00 100% od 20 = 20 50% od 2 = 1 50% od 3 = 1.00 2.30 25.00 zł * 200 szt.50 Pozycje kalkulacyjne 1 Całkowite koszty produkcji (w zł) 2 Produkcja (w szt.00 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful