P. 1
Zadania z kalkulacji kosztów

Zadania z kalkulacji kosztów

|Views: 6,535|Likes:
Wydawca: bla777

More info:

Published by: bla777 on May 19, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2013

pdf

text

original

Kalkulacja podziałowa prosta1

Zadanie 1

Pozycje kalkulacyjne Materiały bezpośrednie Płace bezpośrednie Koszty wydziałowe Razem

Całkowite koszty produkcji (w zł)

Ilość wyrobów Koszt jednostkowy gotowych (w szt) (w szt)

500 1 000 9 500 11 000

100 100 100 300

5 10 95 110

Zadanie 2 Po rozliczeniu kosztów produkcji pomocniczej i kosztów wydziałowych koncie „Produkcja podstawowa” zgrupowano koszty produkcji składające się z następujących pozycji: materiały bezpośrednie płace bezpośrednie koszty wydziałowe razem 3 2 1 7 550 485 775 810 zł, zł, zł, zł.

W bie ącym miesiącu wytworzono 80 szt. jednorodnych wyrobów gotowych oraz 40 szt. półfabrykatów, które z punktu widzenia poniesionych kosztów produkcji przerobiono w 50% w stosunku do wyrobów gotowych. Półfabrykaty wyceniono według kosztu planowanego, uzyskując następujący koszt ich wytworzenia składający się z poszczególnych pozycji kalkulacyjnych kosztów: materiały bezpośrednie place bezpośrednie koszty wydziałowe razem 710 497 355 1 562 zł, zł, zł, zł.

Przykład zostanie rozwiązany z zastosowaniem dwóch wariantów wyceny produkcji nie zakończonej (półfabrykatów): Wariant I Produkcję nie zakończoną wycenia się według planowanego technicznego kosztu wytworzenia Wariant II Produkcję nie zakończoną przelicza się na wyroby gotowe przy zastosowaniu procentu zaawansowania tej produkcji. Zadanie 3 W okresie sprawozdawczym wyprodukowano 1000 t wyrobów gotowych i 200 t półfabrykatów przerobionych w 50% z punktu widzenia poniesionych kosztów przerobu. Koszty produkcji bie ącego miesiąca w układzie pozycji kalkulacyjnych były następujące: materiały bezpośrednie płace bezpośrednie koszty wydziałowe razem 691 200 zł, 237 600 zł, 118 800 zł, 1 047 600 zł

Materiały do produkcji wydawane są w momencie jej rozpoczęcia.

1

Por. J. Matuszewicz, Zbiór zadań do podręcznika Rachunek kosztów, FINANS-SERVIS, Warszawa 2001.

zaś koszty okresu 9. PWE. wyrobów gotowych oraz wytworzono 40 szt.000 zł. Dane ilościowe o produkcji: a) w bie ącym miesiącu przekazano do magazynu l 000 sztuk wyrobów gotowych. . wyrobów o przeciętnym zaawansowaniu w procesie technologicznym 50%. Oblicz wartość produkcji w toku na koniec okresu według aktualnego kosztu jednostkowego ustalonego na podstawie kosztów poniesionych w okresie sprawozdawczym oraz koszt wytworzenia produkcji zakończonej obejmujący ró nicę między kosztami jednostkowymi okresu poprzedniego i sprawozdawczego. W. Rachunkowosc zarzadcza. 2) produkcja nie zakończona jest kalkulowana w wysokości kosztów bezpośrednich. W okresie sprawozdawczym zakończono produkcję 1. która z punktu widzenia poniesionych kosztów produkcji była przerobiona w 25%. produkcji nie zakończonej. Warszawa 2000.Zadanie 4* Jednostka gospodarcza w bie ącym miesiącu zaewidencjonowała na koncie „Produkcja podstawowa” następujące koszty: materiały bezpośrednie w cenie nabycia płace bezpośrednie wraz z narzutami koszty wydziałowe 24 000 zł 2 200 zł 3 300 zł Materiały wydawane są w całości z chwilą rozpoczęcia produkcji wyrobów.800 zł. Poetschke. a produkcja w toku na koniec okresu sprawozdawczego obejmowała 200 szt. *Na końcu rozwiązanie☺ Kalkulacja podziałowa prosta z remanentem początkowym2 Zadanie 5 Za pomocą kalkulacji podziałowej prostej oblicz koszty produktów gotowych i produkcji nie zakończonej. W bie ącym okresie przekazano do magazynu 110 szt. b) remanent końcowy robót w toku stanowiło 200 sztuk wyrobów przerobionych w 50% z punktu widzenia kosztów przerobu. Zadanie 6 Przedsiębiorstwo o produkcji jednorodnej wykazywało na początek okresu sprawozdawczego stan produkcji w toku obejmujący 500 szt.200 zł. H. jak i część kosztów okresu poprzedniego produkcji nie zakończonej. 2. wyrobów. 2 Por. A.800 zł. Na podstawie powy szych informacji nale y skalkulować koszt wytworzenia wyrobów gotowych i produkcji nie zakończonej przyjmując kolejno następujące warianty wyceny produkcji nie zakończonej: 1) produkcja nie zakończona kalkulowana jest w pełnym układzie kalkulacyjnym (materiały bezpośrednie + płace bezpośrednie + koszty wydziałowe). Koszt wytworzenia produkcji w toku na początek okresu wynosił 12. wyrobów.000 szt. Oblicz wartość produkcji w toku i produkcji zakończonej na podstawie przeciętnego kosztu jednostkowego uwzględniającego zarówno koszty poniesione w okresie sprawozdawczym. Kamela-Sowinska. je eli remanent początkowy produkcji w toku wynosi 1. 3) produkcja nie zakończona jest kalkulowana w wysokości kosztów materiałów bezpośrednich (wsadu materiałowego). W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 64. l. Przeciętne zaawansowanie tej produkcji w procesie technologicznym oszacowano na 40%. Gabrusewicz.

W ciągu bie ącego okresu wyprodukowano 15 300 opakowań do kremów o wadze 100 g oraz. e koszty są proporcjonalne do cię aru wyrobów gotowych. półfabrykatowi. . H. 2) pozostałe koszty są proporcjonalne do czasu pracy potrzebnego na wytworzenie poszczególnych wyrobów. Rachunkowość zarządcza. Kamela-Sowińska. w tym koszty materiałowe 110 000 zł. 3 4 Por. . W. przy czym na wyprodukowanie wyrobu A potrzeba cztery razy mniej godzin pracy ni na wyprodukowanie wyrobu B. Poniesione w ciągu miesiąca koszty produkcji opakowań są następujące: .. wyrobów 5.materiały bezpośrednie 1350 zł.koszty wydziałowe 378 zł.000 zł. których przeciętne zaawansowanie w procesie technologicznym oszacowano na 20% oraz 200 szt.razem 2 268 zł. W okresie sprawozdawczym zakończono produkcję 900 szt. półfabrykatów B. Koszty produkcji są proporcjonalne do wagi tych opakowań. PWE. Gabrusewicz. Koszty wytworzenia produkcji nie zakończonej na początek okresu wynosiły 12. Zadanie 8 Przedsiębiorstwo produkuje z tego samego surowca trzy rodzaje wyrobów: A. Poetschke. a pięć razy mniej ni na wyprodukowanie wyrobu C. których zaawansowanie oszacowano na 40%. . wyrobów A. ponosząc koszty w wysokości 236 500 szt. . Warszawa 2000. Warszawa 2000. Ustal koszty jednostkowe poszczególnych wyrobów. a ten z kolei jest trzy razy cię szy od wyrobu C. W.000. wyrobowi oraz 700 szt. A.000 zł. 60% oraz 250 szt. B i C. A. Rachunkowość zarządcza. a poniesione koszty bie ące okresu l. Kamela-Sowińska. 6 000 o wadze 150 g. Na początek okresu sprawozdawczego przedsiębiorstwo wykazało 100 szt. e: 1) koszty materiałowe poszczególnych wyrobów są proporcjonalne do ich cię aru A przy czym wyrób A jest dwa razy cię szy od wyrobu B. Gabrusewicz. PWE. Za przedmiot kalkulacji przyjmuje się 100 opakowań ka dego rodzaju. Por. półfabrykatów B zaawansowanych w procesie technologicznym w 50%. Koszty materiałowe stanowiły przeciętnie 40% całkowitych kosztów produkcji i ponoszone były w całości na początku procesu produkcyjnego.Kalkulacja podziałowa współczynnikowa3 Zadanie 7 Zakłady przemysłu chemicznego produkują opakowania do kremów o wadze 100 g i 150 g. H. Kalkulacja podziałowa ze współczynnikami z remanentem początkowym4 Zadanie 9 Przedsiębiorstwo produkuje z tego samego surowca dwa rodzaje produktów A i B. Poetschke. Produkcja nie zakończona na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 200 szt. W okresie sprawozdawczym wyprodukowano 600 szt. wyrobów B oraz 400 szt. Dokonaj wyceny produkcji nie zakończonej na koniec okresu sprawozdawczego opierając się na kosztach jednostkowych obliczonych wyłącznie na podstawie kosztów do poniesionych w okresie sprawozdawczym przy zało eniu. Ustal koszty jednostkowe poszczególnych wyrobów. gdy wyrób B wa y dwa razy więcej ni wyrób A. 500 szt. wyrobów C. przyjmując.płace bezpośrednie 540 zł. półfabrykatów A o przeciętnym zaawansowaniu w procesie technologicznym.

e: 1) międzyfazowe rozliczenia półfabrykatów dokonywane są według rzeczywistych kosztów wytworzenia. Warszawa 2000. w ciągu okresu pobrano z magazynu międzywydziałowego 23 000 kg półfabrykatów po fazie I. w ciągu okresu pobrano z magazynu międzywydziałowego 10000 mb półfabrykatów po fazie II. zł.Kalkulacja procesowa5 Zadanie 10 Przedsiębiorstwo produkujące masowo wyrób X wytworzyło w okresie sprawozdawczym w fazie I – 100 szt. Oblicz rzeczywisty jednostkowy koszt wytworzenia wyrobów gotowych. 20 000 zł.koszty wydziału pierwszego . . Poetschke. Gabrusewicz. w tym: . W okresie sprawozdawczym przedsiębiorstwo poniosło: a) koszty bezpośrednie w wysokości 160 000 zł. przyjmując.koszty fazy II .koszty fazy I . .25 000 kg półfabrykatów w fazie I. 5 Por. w fazie II – 80 szt. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto proces technologiczny i wyprodukowano: . w fazie III – 75 szt. H.11 000 mb półfabrykatów w fazie II o wy szym stopniu przerobu. PWE.koszty fazy III b) koszty wydziałowe w wysokości 44 400 zł w tym: . W.koszty wydziału drugiego . .9 000 mb wyrobów gotowych w fazie III. półfabrykatów B. wyrobów gotowych. A. które odpowiadają kolejnym fazom procesu technologicznego. 2) koszty zarządu obcią ają wyłącznie produkty fazy III proporcjonalnie do technicznego kosztu ich wytworzenia. Rachunkowość zarządcza. występuje produkcja w toku obejmująca 1000 mb wyrobów. przy czym nie było początkowych remanentów półfabrykatów. 30 000 zł. Koszty produkcji przedsiębiorstwa w okresie sprawozdawczym wynosiły: Koszty poszczególnych faz (w zł) I Koszty bezpośrednie Koszty pośrednie Razem (techniczny koszt wytworzenia) Oblicz rzeczywisty koszt wytworzenia wyrobu X.koszty wydziału trzeciego c) koszty zarządu w wysokości 110 000 zł. zł. półfabrykatów oraz produkcji w toku. 15 000 5 000 20 000 II 17 000 15 000 32 000 III 5 000 10 000 15 000 37 000 30 000 67 000 Wyszczególnienie Razem Zadanie 11 W przedsiębiorstwie o produkcji jednorodnej są trzy wydziały produkcji podstawowej. 15 20 9 35 000 000 400 880 zł. zł. półfabrykatów A. Kamela-Sowińska. Ró nice ilościowe odpowiadają końcowym remanentom półfabrykatów. ponadto w fazie III. według stanu na koniec okresu sprawozdawczego. które ukończone zostaną w okresie następnym. Na techniczny koszt wytworzenia 1 mb produkcji w toku składają się koszt półfabrykatów po fazie II oraz 80% jednostkowych technicznych kosztów wytwarzania fazy III.

wyrobów A i 40 szt. w tym: Faza I Faza II . Do fazy II przekazano 300 szt..materiały bezpośrednie 1 500 zł . Koszty przerobu wyrobu A w stosunku do kosztów przerobu wyrobu B kształtowały się jak 1 : 2. . półfabrykatów X przetworzonych w 100% oraz 200 szt. 750 zł. w wyniku którego uzyskuje się wyroby A lub B. na wyrób B – 3 szt.Zadanie 12 Przedsiębiorstwo produkuje z takich samych surowców i w podobnym procesie technologicznym dwa rodzaje wyrobów A i B.płace bezpośrednie 2 500 zł 1 500 zł b) koszty wydziałowe w wysokości 2 750 zł. wyrobów B. W fazie I wytworzono 400 szt.koszty wydziału drugiego 2 000 zł. półfabrykatów. Remanent końcowy w fazie II stanowiło 20 szt.koszty wydziału pierwszego . wyrobów A przetworzonych w fazie II w 50 % oraz część nie zu ytych półfabrykatów X Zu ycie półfabrykatów w fazie II kształtowało się następująco: na wyrób A – 2 szt. Produkcja odbywa się w dwóch fazach pokrywających się z wydziałami produkcyjnymi: a) w fazie I wytwarzane są półfabrykaty X. b) w fazie II wytwarzane półfabrykaty są poddawane dalszemu przerobowi. W ciągu miesiąca oddano do magazynu 60 szt. w tym: . przetworzonych w 50% z punktu widzenia kosztów produkcji. Oblicz całkowite koszty jednostkowe wyrobów A i B. Na koniec grudnia stany wybranych kont kosztów kształtowały się następująco: a) koszty produkcji podstawowej w wysokości 5500 zł.

wyrobów Y. Zało enie: Materiały wydawane są do produkcji bezpośrednio.Kalkulacja doliczeniowa6 Zadanie 13 W miesiącu sprawozdawczym jednostka gospodarcza wykonywała dwa zlecenia produkcyjne: zlecenie 1 5 szt. wiedząc. W. Poetschke. a koszty wydziałowe są rozliczane w stosunku do płac bezpośrednich. Koszty wydziałowe poniesione w bie ącym okresie sprawozdawczym wyniosły 16 000 zł. wyrobów nie zakończonych A. Koszty produkcji zaewidencjonowane na odpowiednim koncie syntetycznym w przekroju pozycji kalkulacyjnych przedstawiają się następująco: Koszty ogółem (w zł) 100 40 60 200 Koszty zlecenia 1 (w zł) 40 15 ? Koszty zlecenia 2 (w zł) 60 25 ? - Pozycja kalkulacyjna Materiały bezpośrednie Płace bezpośrednie Koszty wydziałowe Razem Nale y sporządzić kalkulację wyrobów. Gabrusewicz. H. A. Warszawa 2000. Kamela-Sowińska. e produkcja wszystkich wyrobów została zakończona. oraz 1000 szt. Zadanie 14 Zało enia: 1. PWE. przetworzonych w 50% z punktu widzenia poniesionych kosztów przerobu. . Przedsiębiorstwo produkuje dwa asortymenty wyrobów gotowych A i B. 3.10 szt. wyrobów X i zlecenie 2 . Bezpośrednie koszty produkcji tych wyrobów na koniec okresu byty następujące (w zł): Pozycja kalkulacyjna Materiały bezpośrednie Płace bezpośrednie Razem Wyrób A 7 000 3 000 10 000 Wyrób B 12 000 5 000 17 000 Razem 19 000 8 000 27 000 2. W bie ącym okresie wyprodukowano 500 szt. których podstawę rozliczenia stanowi suma płac bezpośrednich. Rachunkowość zarządcza. wyrobów gotowych A i 200 szt. wyrobów gotowych B. 6 Por.

40 000 zł.Zadanie 15 Przedsiębiorstwo przemysłowe o produkcji seryjnej ma trzy wydziały produkcji podstawowej. z czego przypada na: a) koszty wydziału pierwszego 50 000 zł. w tym: a) koszty wydziału pierwszego 100 000 zł. w tym: . Zadanie 16 Przedsiębiorstwo przemysłowe o produkcji sprawozdawczym poniesiono następujące koszty: jednostkowej wytwarza ró ne wyroby. 2) wynagrodzenia bezpośrednie 136 000 zł. d) koszty zarządu są rozliczane proporcjonalnie do kosztów przerobu. w których wytwarza ró norodne wyroby według otrzymanych zleceń.koszty zlecenia drugiego 18 000 zł. w tym: . . . W okresie 1) zu ycie materiałów bezpośrednich 43 000 zł. w tym.koszty zlecenia pierwszego 6 000 zł.. ... 3) koszty wydziałowe 221 800 zł.koszty zlecenia drugiego 8 000 zł. 2 000 zł. c) koszty wydziałowe są rozliczane proporcjonalnie do wynagrodzeń bezpośrednich bez narzutów. e: a) koszty wydziałowe ponoszone przez wydziały pierwszy i drugi są rozliczane proporcjonalnie do wynagrodzeń bezpośrednich tych wydziałów. c) koszty wydziału trzeciego 64 800 zł. b) koszty zarządu są doliczane proporcjonalnie do kosztu przerobu. e: a) zu ycie materiałów bezpośrednich do produkcji tego wyrobu wyceniono według stałych cen ewidencyjnych na kwotę 6000 zł. 3 000 zł. a koszty wydziału trzeciego proporcjonalnie do liczby maszynogodzin. l 000 zł. W bie ącym okresie sprawozdawczym poniesiono następujące koszty: 1) materiały bezpośrednie 125 000 zł. z czego przypada na: a) koszty zlecenia pierwszego 15 000 zł. 94 500 zł. b) koszty wydziału drugiego 57 000 zł. przyjmując. w okresie sprawozdawczym czas pracy maszyn na tym wydziale wynosił ogółem 5400 godz. w tym: .koszty zlecenia pierwszego 17 000 zł. przyjmując. a na zlecenie drugie 150 godz. b) wynagrodzenia bezpośrednie dotyczące tego wyrobu wynosiły 4000 zł. c) koszty wydziału trzeciego 48 000 zł. Przeprowadź kalkulację kosztu jednostkowego wyrobu X. a) narzut debetowych odchyleń od stałych cen ewidencyjnych materiałów b) narzut kosztów zakupu 2) wynagrodzenia bezpośrednie 3) narzuty na te wynagrodzenia 4) koszty wydziałowe 5) koszty zarządu 20 000 zł. b) koszty wydziału drugiego 38 000 zł. 4) koszty zarządu 608 260 zł. z czego przypada na zlecenie pierwsze 450 godz.koszty zlecenia drugiego 25 000 zł. b) koszty zlecenia drugiego 24 000 zł. Oblicz koszty poniesione w związku z rozpoczętą w okresie sprawozdawczym realizacją zleceń pierwszego i drugiego.

przy której występują produkty uboczne i odpady Metody kalkulacji produktów łącznych 1.Szczególne metody kalkulacji I. Kalkulacja produktów łącznych . Metoda podziałowa .stosuje się gdy występuje więcej ni jeden produkt główny a) proporcjonalna zakłada dobór wskaźników z przyczynowo – skutkową zasadą powstawania kosztów wskaźnikami podziału kosztów między produkty mogą być wielkości ilościowe i wartościowe koszt jednostkowy wyrobu obliczamy następująco: k× kj = wi n ∑w t =1 i qj . Metoda resztowa 2. Metoda resztowa stosuje się gdy powstaje jeden produkt główny i jeden lub kilka produktów ubocznych całkowity koszt produkcji łącznej – wartość sprzeda y produktów ubocznych = koszt wytworzenia produktu głównego w metodzie tej przyjmuje się zało enie e koszt wytworzenia produkcji ubocznej jest równy jej cenie sprzeda y jednostkowy koszt wytworzenia produktu głównego obliczamy następująco: n m i ∑k k j − ∑ k =1 p ju × q ju = i =1 qg 2.przy produkcji określonego wyrobu. Metoda podziałowa a) proporcjonalna b) współczynnikowa 1.

Koszty obróbki i sprzeda y. .235. Aby jednak móc sprzedać produkty uboczne musi ponieść dodatkowe koszty ich obróbki i sprzeda y. Najwa niejszą metodą przeróbki węgla kamiennego jest proces koksowania. Pozostałe efekty stanowią produkty uboczne. Dla jednostki głównym produktem tej reakcji jest gaz koksowniczy.Przykład Spółka węglowa oprócz wydobycia węgla kamiennego zajmuje się równie jego przeróbką. woda pogazowa. dla których znajdzie nabywcę na rynku. co stanowi 1565 ton i poniosła koszty w wysokości 25.000 zł Wielkości wytworzonych produktów ubocznych określone zostały w tabeli poni ej: Produkty uboczne Koks Smoła węglowa Woda pogazowa Razem Tony 20 5 10 35 Polityką jednostki jest sprzeda produktów ubocznych. a są nimi koks. bateriach koksowniczych do temperatury około 1000 0C bez dostępu powietrza. smoła węglowa. a tak e cenę sprzeda y produktów ubocznych przedstawia tabela poni ej: Produkty uboczne Koks Smoła węglowa Woda pogazowa Razem Koszty obróbki i sprzeda y 180 000 zł 80 000 zł 120 000 zł 380 000 zł Cena sprzeda y 28 000 zł 75 000 zł 30 000 zł 133 000 zł Oblicz koszt jednostkowy produktów ubocznych (na 1 tonę) i produktu głównego (na 1 tonę i m3) b) współczynnikowa współczynnikami podziału kosztów między produkty łączne są przewidywane bądź realizowane ceny rynkowe poszczególnych wyrobów. Polega ona na ogrzaniu węgla w tzw. W ciągu okresu wytworzyła 3 mln m3 gazu.

utrzymanie maszyn. itp. e kalkulacja doliczeniowa jest szczególnym przypadkiem kalkulacji ABC) Koszty pośrednie dolicza się do działa Idea rachunku kosztów działań: identyfikacja istoty działań (zaopatrzenie w materiały. Rozdzielenie kosztów wytwarzania wyrobów na pule kosztowe stosownie do działań 3. techniczne przygotowanie produkcji. Ustalenie liczby jednostek miary i-tego działania 2. Ustalenie stawki kosztów ka dej puli 4.) określenie jednostek pomiaru dla ka dego działania ustalenie kosztów ka dego działania rozliczenie kosztów pośrednich poszczególnych działań na rodzaje wytwarzanych wyrobów Etapy 1. . Ustalenie kj pośrednich dla poszczególnych produktów dzieląc koszty pośrednie przydzielone tym produktom przez wielkość produkcji.II. kontrola jakości. Kalkulacja ABC (Activity Based Costing) – rachunek kosztów działań Stanowi rozwinięcie kalkulacji doliczeniowej (mo na powiedzieć. magazynowanie materiałów.

5 22.) 3 Koszt wyrobu gotowego (w zł) 4 Koszt wytworzenia półfabrykatu (w zł) 5 Materiały bezpośrednie Płace bezpośrednie Koszty wydziałowe Razem Wartość wyrobów gotowych Wartość remanentu końcowego 24 000 2 200 3 300 29 500 25.50 zł * 200 szt.20 3.30 zł * 1000 szt.00 zł * 200 szt. 1 200 1 000 1 000 =25 500 =4 000 20.30 25. 1 200 1 100 1 000 =25 300 =4 200 20.) 3 Koszt wyrobu gotowego (w zł) 4 Koszt wytworzenia półfabrykatu (w zł) 5 Materiały bezpośrednie Płace bezpośrednie Koszty wydziałowe Razem Wartość wyrobów gotowych Wartość remanentu końcowego 24 000 2 200 3 300 29 500 25. 22.50 zł * 1000 szt.Rozwiązanie zadania 4 Pozycje kalkulacyjne 1 Całkowite koszty produkcji (w zł) 2 Produkcja (w szt.00 2.50 Pozycje kalkulacyjne 1 Całkowite koszty produkcji (w zł) 2 Produkcja (w szt.30 25.50 Pozycje kalkulacyjne 1 Całkowite koszty produkcji (w zł) 2 Produkcja (w szt.30 100% od 20 = 20 50% od 2 = 1 22. 20. 1 200 1 100 1 100 =25 000 =4 500 20 2 3 25.00 100% od 20 = 20 50% od 2 = 1 50% od 3 = 1.) 3 Koszt wyrobu gotowego (w zł) 4 Koszt wytworzenia półfabrykatu (w zł) 5 Materiały bezpośrednie Płace bezpośrednie Koszty wydziałowe Razem Wartość wyrobów gotowych Wartość remanentu końcowego 24 000 2 200 3 300 29 500 25.00 2.00 zł * 200 szt. 21.50 100% od 20 = 20 20.00 3.00 zł * 1000 szt.00 .

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->