Pierwiastki Promieniotwórcze

Pierwiastek promieniotwórczy to do nie cis e okre lenie tych pierwiastków chemicznych wyst puj cych w przyrodzie. Najcz ciej tego terminu u ywa si w stosunku do pierwiastków posiadaj cych izotopy o krótkim okresie po owicznego rozpadu. a wi c charakteryzuj cych si poziomem promieniotwórczo ci maj cym zauwa alny wp yw na otoczenie. . które posiadaj naturalne izotopy nietrwa e.

S to: technet (Te). promat (Pm). których wszystkie izotopy s promieniotwórcze. . polon (Po) oraz wszystkie pierwiastki po o one w uk adzie okresowym za polonem.to pierwiastki chemiczne.

otrzyma a drug Nagrod Nobla w 1911r. Maria Sk odowska Curie. pierwszy profesor . Wspólnie w 1903r.Historia : Zjawisko promieniotwórczo ci odkry w 1896 r. wraz m em Piotrem. Zajmowa si on tym zagadnieniem razem z Mari i Piotrem Curie. fizyk francuski. za badania oraz odkrycie pierwiastków promieniotwórczych . . tym razem w dziedzinie chemii. Herni Becquerel. otrzymali oni Nagrod Nobla w dziedzinie fizyki.kobieta paryskiej Sorbony.radu i polonu.

protaktyn. tor. uran. berkel. tak jak: aktyn. pierwiastek 104. astat. kiur. neptun. 107. ameryk. 105. kaliforn. rad. technet. frans. . pluton. ferm. 106.pierwiastki wyst puj ce w przyrodzie. promat. ‡ SZTUCZNE . nobel. lorens. radon.Pierwiastki te dziel si na: ‡ NATURALNE .nie wyst puj w przyrodzie: ajnsztajn. mendelew. polon.

Atom. . a który przy czy anionem. maj zdolno jonizacji materii. . Zjawisko to polega na tworzeniu si jonów z elektrycznie oboj tnych atomów w wyniku wybijania elektronów. który utraci elektron staje si katonem.Rodzaje promieniowania . Zjonizowane cz stki posiadaj inne w asno ci: przede wszystkim przewodz pr d elektryczny. Ta cecha charakterystyczna pos u y a do wykrywania promieniowania.

Pr dko j der helu wynosi ok. 0.Promieniowanie : ‡ Jest to strumie cz stek .5 cm.2 pr dko ci wiat a. czyli j der helu.5 . . Zasi g tego rodzaju promieniowania jest do ma y i wynosi 2. Stosunkowo du e cz stki szybko trac energi podczas oddzia ywania z cz steczkami powietrza czy o rodka.11.

Promieniowanie : ‡ Jest strumieniem elektronów o mniejszej jonizacji ni promieniowanie omawiane powy ej. . Promieniowanie przenika na g boko 1 cm organizmów ywych.3 do 0. Charakteryzuje si zasi giem w granicach paru metrów oraz do du ej pr dko ci od 0.99 c (pr dko ci wiat a).

podczas gdy przed promieniowaniem i odpowiednio: kartka papieru oraz aluminiowa blacha. cho s abo zjonizowanego. Promieniowanie jest najniebezpieczniejsze dla ywych organizmów.Promieniowanie : ‡ Ten rodzaj promieniowania. . Ochrona przed nim jest gruba warstwa o owiowa. Jest to strumie kwantów promieniowania powoduj cy bardzo silna jonizacje materii. charakteryzuje si bardzo du przenikalno ci zasi giem oraz energi .

Negatywne skutki promieniotwórczo ci : ‡ Zak ócenie równowagi w przyrodzie ‡ Toksyczny wp yw na ywe organizmy Obecnie odkryto 13 pierwiastków. Najwi ksze osi gni cia w otrzymywaniu pierwiastków o liczbach atomowych 103 . których liczby atomowe wi ksze s od 92. .106 mia Seaborg (jeden z pierwiastków nosi jego nazwisko). Substancje te s otrzymane w sposób sztuczny i nie wyst puj w naturze. zwanych transuranowymi albo pozauranowymi.

Curie Ernest Rutherford Niels Bohr .Naukowe odkrycia zwi zane z promieniotwórczo ci Naukowcy Herni Becquerel Maria i Piotr Curie James Chadwick Odkrycia Zjawisko promieniotwórczo ci Pierwiastki promieniotwórcze: rad i polon Neutron Zdolno pierwiastków napromieniowanych w odpowiedni sposób do rozpadu Studia nad promieniotwórczo ci Studia nad promieniotwórczo ci Irena oraz Fryderyk Joliot .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful