Pierwiastki Promieniotwórcze

Pierwiastek promieniotwórczy to do nie cis e okre lenie tych pierwiastków chemicznych wyst puj cych w przyrodzie. . a wi c charakteryzuj cych si poziomem promieniotwórczo ci maj cym zauwa alny wp yw na otoczenie. które posiadaj naturalne izotopy nietrwa e. Najcz ciej tego terminu u ywa si w stosunku do pierwiastków posiadaj cych izotopy o krótkim okresie po owicznego rozpadu.

których wszystkie izotopy s promieniotwórcze. polon (Po) oraz wszystkie pierwiastki po o one w uk adzie okresowym za polonem. . promat (Pm). S to: technet (Te).to pierwiastki chemiczne.

kobieta paryskiej Sorbony.Historia : Zjawisko promieniotwórczo ci odkry w 1896 r. Zajmowa si on tym zagadnieniem razem z Mari i Piotrem Curie. Maria Sk odowska Curie. fizyk francuski. Wspólnie w 1903r. otrzymali oni Nagrod Nobla w dziedzinie fizyki. za badania oraz odkrycie pierwiastków promieniotwórczych . pierwszy profesor . wraz m em Piotrem. tym razem w dziedzinie chemii. .radu i polonu. Herni Becquerel. otrzyma a drug Nagrod Nobla w 1911r.

. kaliforn. tor. ameryk.nie wyst puj w przyrodzie: ajnsztajn. kiur. pluton. radon. astat. polon. rad. 105. uran. 107.Pierwiastki te dziel si na: ‡ NATURALNE . nobel. lorens. ferm. tak jak: aktyn. pierwiastek 104. mendelew. protaktyn. frans. promat. technet. neptun.pierwiastki wyst puj ce w przyrodzie. ‡ SZTUCZNE . 106. berkel.

. Zjonizowane cz stki posiadaj inne w asno ci: przede wszystkim przewodz pr d elektryczny. .Rodzaje promieniowania . Zjawisko to polega na tworzeniu si jonów z elektrycznie oboj tnych atomów w wyniku wybijania elektronów. Ta cecha charakterystyczna pos u y a do wykrywania promieniowania. a który przy czy anionem. który utraci elektron staje si katonem. maj zdolno jonizacji materii. Atom.

Stosunkowo du e cz stki szybko trac energi podczas oddzia ywania z cz steczkami powietrza czy o rodka. Pr dko j der helu wynosi ok.5 . Zasi g tego rodzaju promieniowania jest do ma y i wynosi 2.11.5 cm.Promieniowanie : ‡ Jest to strumie cz stek . .2 pr dko ci wiat a. czyli j der helu. 0.

Promieniowanie : ‡ Jest strumieniem elektronów o mniejszej jonizacji ni promieniowanie omawiane powy ej. Promieniowanie przenika na g boko 1 cm organizmów ywych.99 c (pr dko ci wiat a).3 do 0. Charakteryzuje si zasi giem w granicach paru metrów oraz do du ej pr dko ci od 0. .

Promieniowanie jest najniebezpieczniejsze dla ywych organizmów. . cho s abo zjonizowanego. podczas gdy przed promieniowaniem i odpowiednio: kartka papieru oraz aluminiowa blacha. Jest to strumie kwantów promieniowania powoduj cy bardzo silna jonizacje materii. Ochrona przed nim jest gruba warstwa o owiowa.Promieniowanie : ‡ Ten rodzaj promieniowania. charakteryzuje si bardzo du przenikalno ci zasi giem oraz energi .

Substancje te s otrzymane w sposób sztuczny i nie wyst puj w naturze.106 mia Seaborg (jeden z pierwiastków nosi jego nazwisko). .Negatywne skutki promieniotwórczo ci : ‡ Zak ócenie równowagi w przyrodzie ‡ Toksyczny wp yw na ywe organizmy Obecnie odkryto 13 pierwiastków. których liczby atomowe wi ksze s od 92. Najwi ksze osi gni cia w otrzymywaniu pierwiastków o liczbach atomowych 103 . zwanych transuranowymi albo pozauranowymi.

Naukowe odkrycia zwi zane z promieniotwórczo ci Naukowcy Herni Becquerel Maria i Piotr Curie James Chadwick Odkrycia Zjawisko promieniotwórczo ci Pierwiastki promieniotwórcze: rad i polon Neutron Zdolno pierwiastków napromieniowanych w odpowiedni sposób do rozpadu Studia nad promieniotwórczo ci Studia nad promieniotwórczo ci Irena oraz Fryderyk Joliot .Curie Ernest Rutherford Niels Bohr .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful