P. 1
Pierwiastki Promieniotwórcze

Pierwiastki Promieniotwórcze

|Views: 1,164|Likes:
Wydawca: czerski95

More info:

Published by: czerski95 on May 21, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/21/2011

pdf

text

original

Pierwiastki Promieniotwórcze

.Pierwiastek promieniotwórczy to do nie cis e okre lenie tych pierwiastków chemicznych wyst puj cych w przyrodzie. które posiadaj naturalne izotopy nietrwa e. a wi c charakteryzuj cych si poziomem promieniotwórczo ci maj cym zauwa alny wp yw na otoczenie. Najcz ciej tego terminu u ywa si w stosunku do pierwiastków posiadaj cych izotopy o krótkim okresie po owicznego rozpadu.

promat (Pm). których wszystkie izotopy s promieniotwórcze. polon (Po) oraz wszystkie pierwiastki po o one w uk adzie okresowym za polonem. S to: technet (Te). .to pierwiastki chemiczne.

Wspólnie w 1903r.Historia : Zjawisko promieniotwórczo ci odkry w 1896 r. otrzyma a drug Nagrod Nobla w 1911r. Zajmowa si on tym zagadnieniem razem z Mari i Piotrem Curie. tym razem w dziedzinie chemii.radu i polonu. wraz m em Piotrem. otrzymali oni Nagrod Nobla w dziedzinie fizyki. Maria Sk odowska Curie. pierwszy profesor . fizyk francuski.kobieta paryskiej Sorbony. Herni Becquerel. . za badania oraz odkrycie pierwiastków promieniotwórczych .

pluton. ‡ SZTUCZNE . berkel.pierwiastki wyst puj ce w przyrodzie. kaliforn.nie wyst puj w przyrodzie: ajnsztajn. polon. frans. kiur. radon. astat. ferm. promat. rad. tor. pierwiastek 104. ameryk. nobel. . uran. tak jak: aktyn. technet. 105. mendelew. 107. neptun. 106. lorens.Pierwiastki te dziel si na: ‡ NATURALNE . protaktyn.

. Ta cecha charakterystyczna pos u y a do wykrywania promieniowania. a który przy czy anionem. . który utraci elektron staje si katonem.Rodzaje promieniowania . Atom. Zjawisko to polega na tworzeniu si jonów z elektrycznie oboj tnych atomów w wyniku wybijania elektronów. maj zdolno jonizacji materii. Zjonizowane cz stki posiadaj inne w asno ci: przede wszystkim przewodz pr d elektryczny.

0. czyli j der helu. .5 cm.5 .11.2 pr dko ci wiat a.Promieniowanie : ‡ Jest to strumie cz stek . Pr dko j der helu wynosi ok. Stosunkowo du e cz stki szybko trac energi podczas oddzia ywania z cz steczkami powietrza czy o rodka. Zasi g tego rodzaju promieniowania jest do ma y i wynosi 2.

Promieniowanie przenika na g boko 1 cm organizmów ywych.99 c (pr dko ci wiat a).Promieniowanie : ‡ Jest strumieniem elektronów o mniejszej jonizacji ni promieniowanie omawiane powy ej. Charakteryzuje si zasi giem w granicach paru metrów oraz do du ej pr dko ci od 0. .3 do 0.

Promieniowanie jest najniebezpieczniejsze dla ywych organizmów. Jest to strumie kwantów promieniowania powoduj cy bardzo silna jonizacje materii. charakteryzuje si bardzo du przenikalno ci zasi giem oraz energi . cho s abo zjonizowanego. . Ochrona przed nim jest gruba warstwa o owiowa.Promieniowanie : ‡ Ten rodzaj promieniowania. podczas gdy przed promieniowaniem i odpowiednio: kartka papieru oraz aluminiowa blacha.

106 mia Seaborg (jeden z pierwiastków nosi jego nazwisko).Negatywne skutki promieniotwórczo ci : ‡ Zak ócenie równowagi w przyrodzie ‡ Toksyczny wp yw na ywe organizmy Obecnie odkryto 13 pierwiastków. Najwi ksze osi gni cia w otrzymywaniu pierwiastków o liczbach atomowych 103 . Substancje te s otrzymane w sposób sztuczny i nie wyst puj w naturze. zwanych transuranowymi albo pozauranowymi. których liczby atomowe wi ksze s od 92. .

Curie Ernest Rutherford Niels Bohr .Naukowe odkrycia zwi zane z promieniotwórczo ci Naukowcy Herni Becquerel Maria i Piotr Curie James Chadwick Odkrycia Zjawisko promieniotwórczo ci Pierwiastki promieniotwórcze: rad i polon Neutron Zdolno pierwiastków napromieniowanych w odpowiedni sposób do rozpadu Studia nad promieniotwórczo ci Studia nad promieniotwórczo ci Irena oraz Fryderyk Joliot .

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->