Pierwiastki Promieniotwórcze

a wi c charakteryzuj cych si poziomem promieniotwórczo ci maj cym zauwa alny wp yw na otoczenie. Najcz ciej tego terminu u ywa si w stosunku do pierwiastków posiadaj cych izotopy o krótkim okresie po owicznego rozpadu.Pierwiastek promieniotwórczy to do nie cis e okre lenie tych pierwiastków chemicznych wyst puj cych w przyrodzie. które posiadaj naturalne izotopy nietrwa e. .

. których wszystkie izotopy s promieniotwórcze. promat (Pm).to pierwiastki chemiczne. S to: technet (Te). polon (Po) oraz wszystkie pierwiastki po o one w uk adzie okresowym za polonem.

radu i polonu. . Wspólnie w 1903r. Herni Becquerel. pierwszy profesor . Maria Sk odowska Curie. wraz m em Piotrem. otrzyma a drug Nagrod Nobla w 1911r. fizyk francuski. tym razem w dziedzinie chemii.kobieta paryskiej Sorbony. Zajmowa si on tym zagadnieniem razem z Mari i Piotrem Curie. za badania oraz odkrycie pierwiastków promieniotwórczych . otrzymali oni Nagrod Nobla w dziedzinie fizyki.Historia : Zjawisko promieniotwórczo ci odkry w 1896 r.

tak jak: aktyn. 107. neptun. rad.Pierwiastki te dziel si na: ‡ NATURALNE . ‡ SZTUCZNE . nobel. protaktyn. technet. kaliforn. tor. astat. pluton.pierwiastki wyst puj ce w przyrodzie. lorens. . berkel. 105. mendelew.nie wyst puj w przyrodzie: ajnsztajn. ameryk. uran. radon. promat. kiur. 106. ferm. frans. polon. pierwiastek 104.

. . Zjawisko to polega na tworzeniu si jonów z elektrycznie oboj tnych atomów w wyniku wybijania elektronów. Atom. Ta cecha charakterystyczna pos u y a do wykrywania promieniowania.Rodzaje promieniowania . który utraci elektron staje si katonem. maj zdolno jonizacji materii. Zjonizowane cz stki posiadaj inne w asno ci: przede wszystkim przewodz pr d elektryczny. a który przy czy anionem.

Promieniowanie : ‡ Jest to strumie cz stek . 0. Stosunkowo du e cz stki szybko trac energi podczas oddzia ywania z cz steczkami powietrza czy o rodka.2 pr dko ci wiat a. Pr dko j der helu wynosi ok.5 . .5 cm.11. Zasi g tego rodzaju promieniowania jest do ma y i wynosi 2. czyli j der helu.

Promieniowanie przenika na g boko 1 cm organizmów ywych.Promieniowanie : ‡ Jest strumieniem elektronów o mniejszej jonizacji ni promieniowanie omawiane powy ej.3 do 0. Charakteryzuje si zasi giem w granicach paru metrów oraz do du ej pr dko ci od 0.99 c (pr dko ci wiat a). .

. cho s abo zjonizowanego. Ochrona przed nim jest gruba warstwa o owiowa.Promieniowanie : ‡ Ten rodzaj promieniowania. Promieniowanie jest najniebezpieczniejsze dla ywych organizmów. Jest to strumie kwantów promieniowania powoduj cy bardzo silna jonizacje materii. charakteryzuje si bardzo du przenikalno ci zasi giem oraz energi . podczas gdy przed promieniowaniem i odpowiednio: kartka papieru oraz aluminiowa blacha.

których liczby atomowe wi ksze s od 92. zwanych transuranowymi albo pozauranowymi. .106 mia Seaborg (jeden z pierwiastków nosi jego nazwisko).Negatywne skutki promieniotwórczo ci : ‡ Zak ócenie równowagi w przyrodzie ‡ Toksyczny wp yw na ywe organizmy Obecnie odkryto 13 pierwiastków. Najwi ksze osi gni cia w otrzymywaniu pierwiastków o liczbach atomowych 103 . Substancje te s otrzymane w sposób sztuczny i nie wyst puj w naturze.

Naukowe odkrycia zwi zane z promieniotwórczo ci Naukowcy Herni Becquerel Maria i Piotr Curie James Chadwick Odkrycia Zjawisko promieniotwórczo ci Pierwiastki promieniotwórcze: rad i polon Neutron Zdolno pierwiastków napromieniowanych w odpowiedni sposób do rozpadu Studia nad promieniotwórczo ci Studia nad promieniotwórczo ci Irena oraz Fryderyk Joliot .Curie Ernest Rutherford Niels Bohr .