P. 1
Pierwiastki Promieniotwórcze

Pierwiastki Promieniotwórcze

|Views: 1,164|Likes:
Wydawca: czerski95

More info:

Published by: czerski95 on May 21, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/21/2011

pdf

text

original

Pierwiastki Promieniotwórcze

które posiadaj naturalne izotopy nietrwa e. Najcz ciej tego terminu u ywa si w stosunku do pierwiastków posiadaj cych izotopy o krótkim okresie po owicznego rozpadu.Pierwiastek promieniotwórczy to do nie cis e okre lenie tych pierwiastków chemicznych wyst puj cych w przyrodzie. a wi c charakteryzuj cych si poziomem promieniotwórczo ci maj cym zauwa alny wp yw na otoczenie. .

polon (Po) oraz wszystkie pierwiastki po o one w uk adzie okresowym za polonem. promat (Pm). . których wszystkie izotopy s promieniotwórcze. S to: technet (Te).to pierwiastki chemiczne.

Wspólnie w 1903r. tym razem w dziedzinie chemii. otrzymali oni Nagrod Nobla w dziedzinie fizyki. pierwszy profesor . za badania oraz odkrycie pierwiastków promieniotwórczych . Zajmowa si on tym zagadnieniem razem z Mari i Piotrem Curie. fizyk francuski.Historia : Zjawisko promieniotwórczo ci odkry w 1896 r. otrzyma a drug Nagrod Nobla w 1911r. Herni Becquerel. wraz m em Piotrem. Maria Sk odowska Curie. .kobieta paryskiej Sorbony.radu i polonu.

105. technet. uran.pierwiastki wyst puj ce w przyrodzie. kiur. lorens. ferm. frans. tor. promat.Pierwiastki te dziel si na: ‡ NATURALNE . tak jak: aktyn. ameryk. astat.nie wyst puj w przyrodzie: ajnsztajn. pierwiastek 104. polon. rad. kaliforn. 107. neptun. mendelew. 106. nobel. protaktyn. ‡ SZTUCZNE . radon. . berkel. pluton.

Atom. . Ta cecha charakterystyczna pos u y a do wykrywania promieniowania.Rodzaje promieniowania . Zjawisko to polega na tworzeniu si jonów z elektrycznie oboj tnych atomów w wyniku wybijania elektronów. a który przy czy anionem. który utraci elektron staje si katonem. . Zjonizowane cz stki posiadaj inne w asno ci: przede wszystkim przewodz pr d elektryczny. maj zdolno jonizacji materii.

Promieniowanie : ‡ Jest to strumie cz stek . 0.11.5 .5 cm.2 pr dko ci wiat a. . Stosunkowo du e cz stki szybko trac energi podczas oddzia ywania z cz steczkami powietrza czy o rodka. Pr dko j der helu wynosi ok. czyli j der helu. Zasi g tego rodzaju promieniowania jest do ma y i wynosi 2.

Promieniowanie : ‡ Jest strumieniem elektronów o mniejszej jonizacji ni promieniowanie omawiane powy ej.3 do 0. . Charakteryzuje si zasi giem w granicach paru metrów oraz do du ej pr dko ci od 0.99 c (pr dko ci wiat a). Promieniowanie przenika na g boko 1 cm organizmów ywych.

Jest to strumie kwantów promieniowania powoduj cy bardzo silna jonizacje materii. . charakteryzuje si bardzo du przenikalno ci zasi giem oraz energi . podczas gdy przed promieniowaniem i odpowiednio: kartka papieru oraz aluminiowa blacha. Promieniowanie jest najniebezpieczniejsze dla ywych organizmów.Promieniowanie : ‡ Ten rodzaj promieniowania. Ochrona przed nim jest gruba warstwa o owiowa. cho s abo zjonizowanego.

Najwi ksze osi gni cia w otrzymywaniu pierwiastków o liczbach atomowych 103 . zwanych transuranowymi albo pozauranowymi.106 mia Seaborg (jeden z pierwiastków nosi jego nazwisko). . których liczby atomowe wi ksze s od 92.Negatywne skutki promieniotwórczo ci : ‡ Zak ócenie równowagi w przyrodzie ‡ Toksyczny wp yw na ywe organizmy Obecnie odkryto 13 pierwiastków. Substancje te s otrzymane w sposób sztuczny i nie wyst puj w naturze.

Curie Ernest Rutherford Niels Bohr .Naukowe odkrycia zwi zane z promieniotwórczo ci Naukowcy Herni Becquerel Maria i Piotr Curie James Chadwick Odkrycia Zjawisko promieniotwórczo ci Pierwiastki promieniotwórcze: rad i polon Neutron Zdolno pierwiastków napromieniowanych w odpowiedni sposób do rozpadu Studia nad promieniotwórczo ci Studia nad promieniotwórczo ci Irena oraz Fryderyk Joliot .

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->