Pierwiastki Promieniotwórcze

Pierwiastek promieniotwórczy to do nie cis e okre lenie tych pierwiastków chemicznych wyst puj cych w przyrodzie. które posiadaj naturalne izotopy nietrwa e. Najcz ciej tego terminu u ywa si w stosunku do pierwiastków posiadaj cych izotopy o krótkim okresie po owicznego rozpadu. . a wi c charakteryzuj cych si poziomem promieniotwórczo ci maj cym zauwa alny wp yw na otoczenie.

których wszystkie izotopy s promieniotwórcze.to pierwiastki chemiczne. S to: technet (Te). . polon (Po) oraz wszystkie pierwiastki po o one w uk adzie okresowym za polonem. promat (Pm).

Herni Becquerel. wraz m em Piotrem. Zajmowa si on tym zagadnieniem razem z Mari i Piotrem Curie. Wspólnie w 1903r. Maria Sk odowska Curie. za badania oraz odkrycie pierwiastków promieniotwórczych . tym razem w dziedzinie chemii. .Historia : Zjawisko promieniotwórczo ci odkry w 1896 r. pierwszy profesor . otrzyma a drug Nagrod Nobla w 1911r. fizyk francuski.kobieta paryskiej Sorbony.radu i polonu. otrzymali oni Nagrod Nobla w dziedzinie fizyki.

ameryk.pierwiastki wyst puj ce w przyrodzie.nie wyst puj w przyrodzie: ajnsztajn. . 106. promat. radon. mendelew. tak jak: aktyn. lorens. polon.Pierwiastki te dziel si na: ‡ NATURALNE . kaliforn. 107. tor. pluton. ferm. astat. kiur. protaktyn. uran. rad. berkel. frans. ‡ SZTUCZNE . technet. nobel. pierwiastek 104. 105. neptun.

Rodzaje promieniowania . Ta cecha charakterystyczna pos u y a do wykrywania promieniowania. maj zdolno jonizacji materii. . a który przy czy anionem. który utraci elektron staje si katonem. Atom. Zjawisko to polega na tworzeniu si jonów z elektrycznie oboj tnych atomów w wyniku wybijania elektronów. Zjonizowane cz stki posiadaj inne w asno ci: przede wszystkim przewodz pr d elektryczny. .

Promieniowanie : ‡ Jest to strumie cz stek . Pr dko j der helu wynosi ok. czyli j der helu. Stosunkowo du e cz stki szybko trac energi podczas oddzia ywania z cz steczkami powietrza czy o rodka. .5 . Zasi g tego rodzaju promieniowania jest do ma y i wynosi 2.5 cm. 0.11.2 pr dko ci wiat a.

99 c (pr dko ci wiat a).Promieniowanie : ‡ Jest strumieniem elektronów o mniejszej jonizacji ni promieniowanie omawiane powy ej. Promieniowanie przenika na g boko 1 cm organizmów ywych. Charakteryzuje si zasi giem w granicach paru metrów oraz do du ej pr dko ci od 0.3 do 0. .

Ochrona przed nim jest gruba warstwa o owiowa. podczas gdy przed promieniowaniem i odpowiednio: kartka papieru oraz aluminiowa blacha. cho s abo zjonizowanego. . charakteryzuje si bardzo du przenikalno ci zasi giem oraz energi . Jest to strumie kwantów promieniowania powoduj cy bardzo silna jonizacje materii.Promieniowanie : ‡ Ten rodzaj promieniowania. Promieniowanie jest najniebezpieczniejsze dla ywych organizmów.

106 mia Seaborg (jeden z pierwiastków nosi jego nazwisko).Negatywne skutki promieniotwórczo ci : ‡ Zak ócenie równowagi w przyrodzie ‡ Toksyczny wp yw na ywe organizmy Obecnie odkryto 13 pierwiastków. Substancje te s otrzymane w sposób sztuczny i nie wyst puj w naturze. Najwi ksze osi gni cia w otrzymywaniu pierwiastków o liczbach atomowych 103 . . których liczby atomowe wi ksze s od 92. zwanych transuranowymi albo pozauranowymi.

Curie Ernest Rutherford Niels Bohr .Naukowe odkrycia zwi zane z promieniotwórczo ci Naukowcy Herni Becquerel Maria i Piotr Curie James Chadwick Odkrycia Zjawisko promieniotwórczo ci Pierwiastki promieniotwórcze: rad i polon Neutron Zdolno pierwiastków napromieniowanych w odpowiedni sposób do rozpadu Studia nad promieniotwórczo ci Studia nad promieniotwórczo ci Irena oraz Fryderyk Joliot .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful