POLITECHNIKA GDAOSKA Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Katedra Konstrukcji Metalowych i Zarządzania w Budownictwie

PROJEKTOWANIE POŁĄCZEO SPAWANYCH według PN-EN 1993-1-8

ZAŁOŻENIA
 Postanowienia normy dotyczą stali konstrukcyjnych spawalnych przywołanych
w PN-EN 1993-1-1 (S235, S275, S355 i S460) i dotyczą sprawdzania nośności połączeo pod obciążeniami przeważająco statycznymi

 Norma odnosi się do elementów wykonanych z blach grubych, kształtowników
otwartych i zamkniętych walcowanych na gorąco jak też produkowanych na zimno (okrągłych, kwadratowych i prostokątnych) Reguły łączenia elementów z blach cienkich (gdy grubośd materiału jest mniejsza niż 4mm z wyjątkiem przekrojów rurowych - 2,5mm) stosuje się PN-EN 1993-1-3

 Norma

obejmuje projektowanie spoin pachwinowych, pachwinowych obwodowych, czołowych (z pełnym lub niepełnym przetopem), otworowych (w otworach krągłych i owalnych), szerokobruzdowych

2|Strona

 Materiał spoiny musi mied właściwości mechaniczne (granicę plastyczności i
wytrzymałośd na rozciąganie, wydłużenie przy zerwaniu i minimalną pracę łamania Charpy) co najmniej takie same jak materiał rodzimy – do spawania używa się elektrod o wytrzymałości większej niż wytrzymałośd materiału rodzimego

 Spoiny są wykonane na odpowiednim poziomie jakości (zazwyczaj jest wymagany
poziom C według PN-EN ISO 5817)

 Obliczanie połączeo, w których występuje kilka odcinków spoin wymaga określenia
podziału obciążenia na poszczególne ich fragmenty. Podział obciążenia w połączeniu może byd określany w dowolny racjonalny sposób przy zachowaniu warunków równowagi i założeniu, że nośnośd każdego fragmentu połączenia jest wystarczająca do przeniesienia wyznaczonych sił i momentów.

3|Strona

ZASADY OBLICZANIA POŁĄCZEO SPAWANYCH przedstawione w PN-EN 1993-1-8 są bardziej ogólne w porównaniu z normą PN-90/B-03200. 4|Strona . gdzie w większym stopniu podano gotowe schematy obliczeniowe i gotowe do zastosowania wzory dotyczące różnych typów połączeo spawanych.

SPOINY PACHWINOWE  Spoiny pachwinowe można stosowad do łączenia części. chyba że brak dostępu to uniemożliwia (przedłużone zakooczenia pokazuje się na rysunkach) 5|Strona . że spoina będzie traktowana jako czołowa z niepełnym przetopem  Przy kątach większych od 120° nośnośd spoin pachwinowych określa się za pomocą badao  Spoiny pachwinowe na koocach blach lub ścianek przedłuża się w sposób ciągły pełnym przekrojem poza naroże na długośd nie mniejszą od dwóch boków przekroju spoiny. których ścianki tworzą kąt od 60° do 120°  Kąty mniejsze niż 60° są dopuszczalne przy założeniu.

200mm) L1. 16t1. Lwe ≥ min (0. 200mm) ELEMENTY SPAWANE ŚCISKANE LUB ŚCINANE L2 ≤ min (12t. 0. 12t1.SPOINY PACHWINOWE PRZERYWANE ELEMENTY SPAWANE ROZCIĄGANE L1 ≤ min (16t.75b.75b1) 6|Strona .25b. 0. L2 – przerwy pomiędzy odcinkami spoin Lw – odcinek spoiny Lwe – skrajny odcinek spoiny Skrajny odcinek spoiny wykonuje się zawsze na każdym koocu łączonych części.

3. dot.SPOINY PACHWINOWE OBWODOWE  Spoiny pachwinowe obwodowe (w tym spoiny pachwinowe otworowe) powinny byd stosowane tylko jako ścinane lub do zapobiegania wybrzuszeniu i separacji części zakładkowych  Średnica otworu okrągłego / szerokośd otworu owalnego dla spoiny obwodowej nie powinna byd mniejsza od 4-krotnej grubości blachy z otworem  Rozstaw osiowy obwodowych spoin pachwinowych nie powinien przekraczad wartości granicznej ze względu na lokalną utratę stateczności (Tablica 3. rozstawów łączników) 7|Strona .

SPOINY CZOŁOWE  SPOINA CZOŁOWA Z PEŁNYM PRZETOPEM – spoina. która ma głębokośd przetopu mniejszą od całkowitej grubości materiału rodzimego 8|Strona . która ma całkowity przetop i jest wtopiona w materiał rodzimy na całej grubości złącza  SPOINA CZOŁOWA Z NIEPEŁNYM PRZETOPEM – spoina.

ścinane . dot.w celu zapobiegania wybrzuszeniu lub separacji części zakładkowych . dla t > 16mm grubośd spoiny a = ½ t i a ≥ 16mm  Rozstaw osiowy obwodowych spoin pachwinowych nie powinien przekraczad wartości granicznej ze względu na lokalną utratę stateczności (Tablica 3.SPOINY OTWOROWE  Spoiny otworowe (czopowe) mogą byd stosowane jako: . rozstawów łączników) 9|Strona .3.jako złącza pośrednie części w elementach złożonych  Nie zaleca się ich stosowad do przenoszenia przyłożonego od zewnątrz rozciągania  Średnica otworu okrągłego lub szerokośd otworu owalnego dla spoiny otworowej powinna byd co najmniej o 8mm większa niż grubośd blachy z otworem  Stosuje się okrągłe zakooczenie otworu owalnego albo inne z zaokrąglonymi narożami przy promieniu nie mniejszym od grubości blachy z otworem  Gdy grubośd materiału t ≤ 16mm grubośd spoiny otworowej a = t.

SPOINY SZEROKOBRUZDOWE Obliczeniowa grubośd spoin szerokobruzdowych „a” przy prętach pełnych łączonych do płaskich powierzchni Obliczeniowa grubośd spoin szerokobruzdowych między kształtownikami rurowymi prostokątnymi 10 | S t r o n a .

Nie wspomniano między innymi o granicznych grubościach spoin pachwinowych. 11 | S t r o n a . Nie oznacza to.W normie PN-EN 1993-1-8 prawie całkowicie pominięto ZAGADNIENIA KONSTRUKCYJNE I TECHNOLOGICZNE oraz wynikające z nich ograniczenia w projektowaniu połączeo spawanych. o zleceniach dotyczących płynnej zmiany przekroju. W trosce o właściwe kształtowanie i technologiczność projektowanych konstrukcji należy o nich pamiętać i ich przestrzegać. że po wprowadzeniu Eurokodów zalecenia te zanikają. o unikaniu krzyżowania się spoin itp.

mierzoną prostopadle do zewnętrznego boku tego trójkąta. że wymagana głębokośd wtopienia może byd regularnie uzyskiwana 12 | S t r o n a . Grubośd spoiny pachwinowej nie powinna byd mniejsza niż 3mm  Przy określaniu nośności obliczeniowej spoiny pachwinowej z głębokim przetopem można uwzględniad dodatkową grubośd spoiny o ile wstępne badania wykażą.POŁĄCZENIA NA SPOINY PACHWINOWE  EFEKTYWNA GRUBOŚD SPOINY PACHWINOWEJ „a” przyjmowana jest jako wysokośd największego trójkąta (z równymi lub nierównymi ramionami) jaki może byd wpisany w obrys przekroju poprzecznego spoiny.

że spoina ma pełny przekrój na swojej długości łącznie z początkiem i koocem.  Redukcja długości efektywnej ze względu na początek i koniec nie jest wymagana pod warunkiem. na której spoina ma pełny przekrój.  Do przenoszenia obciążeo nie powinno się stosowad spoin pachwinowych o długości efektywnej mniejszej niż 30mm ani też krótszych niż sześciokrotna grubośd spoiny  NOŚNOŚD SPOIN PACHWINOWYCH sprawdza się stosując METODĘ KIERUNKOWĄ (wektorową) lub METODĘ UPROSZCZONĄ 13 | S t r o n a . Można ją przyjmowad jako długośd całkowitą spoiny zmniejszoną o dwie efektywne grubości „a”. EFEKTYWNA DŁUGOŚD SPOINY PACHWINOWEJ „leff” przyjmuje się jako długośd.

METODA KIERUNKOWA jest metodą ogólną odwzorowującą najwierniej wytężenie spoin pachwinowych pod wpływem obciążenia  Siły przenoszone przez spoinę o długości jednostkowej rozkłada się na składowe równoległą i prostopadłe do osi podłużnej spoiny oraz składowe normalną i styczne do płaszczyzny jej przekroju  Jako obliczeniowe pole przekroju spoiny przyjmuje się: Aw = a ∙ t eff  Przyjmuje się. że obliczeniowy przekrój spoiny przechodzi przez jej grao 14 | S t r o n a .

Przyjmuje się równomierny rozkład naprężeo w przekroju spoiny oraz składowe naprężenia normalne i styczne: σ – σII – τ – τII – naprężenia normalne prostopadłe do płaszczyzny przekroju obliczeniowego spoiny naprężenia normalne równoległe do osi podłużnej spoiny naprężenia styczne (w płaszczyźnie przekroju obliczeniowego spoiny) prostopadłe do osi podłużnej spoiny naprężenia styczne (w płaszczyźnie przekroju obliczeniowego spoiny) równoległe do osi podłużnej spoiny 15 | S t r o n a .

9∙𝑓𝑢 𝛾 𝑀 2 (4.1) gdzie: fu – w – nominalna wytrzymałośd na rozciąganie słabszej z łączonych części współczynnik korelacji według Tablicy 4.25 lub według załącznika krajowego  Naprężeo normalnych σII równoległych do osi nie uwzględnia się przy sprawdzaniu nośności spoiny  Spoiny między częściami z materiału o różnej wytrzymałości oblicza się przyjmując właściwości materiału słabszego 16 | S t r o n a . M2 = 1.Nośnośd obliczeniowa spoiny jest wystarczająca.1 uwzględniający wyższe właściwości mechaniczne materiału spoiny stosunku do materiału rodzimego M2 – częściowy współczynnik bezpieczeostwa. gdy spełnione są warunki: 2 2 2 𝜎 + 3 ∙ 𝜏 + 𝜏II ≤ 𝑓𝑢 𝛽 𝑤 ∙𝛾 𝑀 2 oraz 𝜎 ≤ 0.

1: Współczynniki korelacji w dla spoin pachwinowych Według wzorów (4.Tablica 4.1) można obliczad spoiny pachwinowe dowolnie zorientowane względem działającego obciążenia. 17 | S t r o n a .

𝑑 = 𝑓𝑢 3∙𝛽 𝑤 ∙𝛾 𝑀 2 wartośd obliczeniowa siły na jednostkę długości spoiny nośnośd obliczeniowa spoiny na jednostkę długości Fw.Ed ≤ Fw.Rd (4.4) 18 | S t r o n a .d – obliczeniowa wytrzymałośd spoiny na ścinanie 𝑓𝑣𝑤 .Rd – gdzie: fvw.d ∙ a (4.METODA UPROSZCZONA Nośnośd obliczeniowa spoiny pachwinowej jest odpowiednia.3) (4.Ed – Fw.Rd = fvw. gdy w każdym punkcie na jej długości wypadkowa wszystkich sił przenoszona przez jednostkę długości spoiny spełnia warunek: Fw.2) gdzie: Fw.

7m łączących żebra poprzeczne w elementach spawanych z blach. Dlatego nośnośd obliczeniową takich połączeo zmniejsza się stosując współczynnik redukcyjny: 𝛽𝐿𝑤 = 𝛽𝐿𝑤 .2 ≤ 1.ZŁĄCZA DŁUGIE W połączeniach zakładkowych ze spoinami podłużnymi o długości przekraczającej 150a nie jest możliwe wyrównanie naprężeo na długości spoiny.9) W przypadku spoin pachwinowych dłuższych niż 1.6 ≤ 𝛽𝐿𝑤 .1 − gdzie: Lw – długośd spoiny w metrach 𝐿𝑤 17 lecz 0.1 ≤ 1.1 = 1.0 (4.2∙𝐿𝑗 150𝑎 lecz 𝛽𝐿𝑤 . przyjmuje się współczynnik redukcyjny: 𝛽𝐿𝑤 = 𝛽𝐿𝑤 .2 = 1.0 (4.10) 19 | S t r o n a .2 − gdzie: Lj – całkowita długośd zakładki w kierunku przekazywania siły 0.

20 | S t r o n a . gdy rozkład naprężeo wzdłuż spoiny odpowiada rozkładowi naprężeo w przyległym materiale rodzimym (jak w przypadku spoiny łączącej pas ze środnikiem w dźwigarze spawanym).Podane warunki nie mają zastosowania.

NOŚNOŚD OBLICZENIOWA SPOIN OTWOROWYCH Nośnośd obliczeniowa spoin otworowych jest określona wzorem: Fw.d – Aw – nośnośd obliczeniowa spoiny na ścinanie (4.5) 21 | S t r o n a .4) obliczeniowe pole przekroju spoiny przyjmowane jako pole powierzchni otworu (4.Rd = fvw.d ∙ Aw gdzie: fvw.

efektywne pole przekroju przyjmuje się równe polu przekroju brutto zastępczego kątownika równoramiennego o szerokości ramion równej ramieniu węższemu. 22 | S t r o n a . przyjmując efektywne pole przekroju  W kątownikach równoramiennych i nierównoramiennych połączonych szerszym ramieniem. efektywne pole przekroju można przyjmowad polu przekroju brutto  W przypadku kątowników nierównoramiennych połączonych ramieniem węższym.KĄTOWNIKI POŁĄCZONE JEDNYM RAMIENIEM Kątowniki połączone jednym ramieniem można traktowad jako osiowo obciążone.

SPAWANIE W POBLIŻU STREF ZGNIOTU Spawanie może byd wykonane w strefach o szerokości 5t po obu stronach strefy gięcia na zimno pod warunkiem spełnienia jednego z poniższych warunków:  Strefa zgniotu na zimno została znormalizowana po odkształceniu i przed spawaniem  Stosunek r/t spełnia warunki podane w Tablicy 4.2 23 | S t r o n a .

Spoiny powinny byd projektowane na pełną nośnośd obliczeniową blachy. ze względu na odkształcalnośd pasa słupa stosuje się redukcję szerokości pasa belki lub blachy do wartości współpracującej beff. 24 | S t r o n a .POŁĄCZENIA NIEUŻEBROWANE W przypadku spawanego styku poprzecznej blachy (lub pasa belki) z nieużebrowanym pasem słupa.

p – s=r s = 2a granica plastyczności pasa kształtownika granica plastyczności przyspawanej blachy wytrzymałośd na rozciąganie przyspawanej blachy dla kształtowników walcowanych dla elementów spawanych 𝑡 𝑓 ∙𝑓 𝑦 .6a) (4.p – fu.7) W przeciwnym przypadku węzeł należy usztywnid.𝑝 (4. 25 | S t r o n a .𝑓 𝑡 𝑝 ∙𝑓𝑦 .Dla nieużebrowanych kształtowników: 𝑏𝑒𝑓𝑓 = 𝑡𝑤 + 2𝑠 + 7𝑘 ∙ 𝑡𝑓 𝑘 = gdzie: fy.𝑝 𝑓𝑢 .f – fy.6b) lecz k ≤ 1.𝑝 ∙ 𝑏𝑝 (4.0 Jeżeli obliczona wartośd beff spełnia warunek to w połączeniu nie trzeba stosowad żeber: 𝑏𝑒𝑓𝑓 ≥ 𝑓𝑦 .

Ponieważ sprawdzanie nośności połączeo jest zwykle poprzedzane wymiarowaniem elementów. że spoina będzie wykonana z odpowiedniego materiału (o właściwościach nie gorszych od właściwości materiału rodzimego).POŁĄCZENIA NA SPOINY CZOŁOWE NOŚNOŚD SPOINY CZOŁOWEJ Z PEŁNYM PRZETOPEM przyjmuje się równą nośności obliczeniowej słabszej z łączonych części pod warunkiem. odpowiednio określając ich grubośd. 26 | S t r o n a . norma PN-EN 1993-1-8 nie wymaga osobnego sprawdzania wytrzymałościowego spoin czołowych o pełnym przetopie. SPOINY CZOŁOWE Z NIEPEŁNYM PRZETOPEM oblicza się jak spoiny pachwinowe z głębokim przetopem.

27 | S t r o n a .2 ≥ t cnom ≤ min (t/5 .ZŁĄCZA TEOWE NA SPOINY CZOŁOWE NOŚNOŚD OBLICZENIOWĄ CZOŁOWEGO ZŁĄCZA TEOWEGO z dwiema spoinami czołowymi z niepełnym przetopem i nadbudowanymi spoinami pachwinowymi można wyznaczyd jak dla spoin czołowych z pełnym przetopem gdy:  Całkowita nominalna grubośd spoiny jest nie mniejsza niż grubośd „t” środnika złącza teowego: anom. Grubośd spoiny określa się odpowiednio zgodnie z zaleceniami dla spoin pachwinowych lub dla spoin czołowych z niepełnym przetopem.1 + anom. które nie spełniają powyższych wymagao wyznacza się zależnie od głębokości przetopu jak w przypadku spoin pachwinowych zwykłych lub z głębokim przetopem. 3mm)  Szerokośd niezespawanej szczeliny Nośnośd złącz teowych.

częściowy współczynnik bezpieczeostwa M0 = 1. fu = 510 MPa.00. Dane: fy = 355 MPa.ZADANIE 1 Sprawdzid warunek wytrzymałości połączenia czołowego płaskownika ze stali S355 rozciąganego osiowo siłą FEd = 190kN. 28 | S t r o n a .

ZADANIE 2 Obliczyd maksymalną wartośd siły rozciągającej. Dane: fy = 355 MPa. fu = 510 MPa M0 = 1. jaką może przenieśd spawane połączenie doczołowe przedstawione na rysunku.00 29 | S t r o n a .

ZADANIE 3 Zaprojektowad spoiny pachwinowe w połączeniu pomiędzy płaskownikiem a blachą węzłową przedstawionym na rysunku.25 30 | S t r o n a . fu = 360 MPa M2 = 1. Dane: FEd = 400kN Stal S235 fy = 235 MPa.

25 31 | S t r o n a . Dane: FEd. fy = 235 MPa M2 = 1.ZADANIE 4 Sprawdzid nośnośd spoin pachwinowych łączących blachę węzłową ze słupem w złączu teowym przedstawionym na rysunku.H = 100kN. FEd.V = 50kN Stal S235: fu = 360 MPa.

W połączeniu działa moment zginający MEd = 5000kNcm i siła poprzeczna VEd = 100kN. Dane: fu = 510 MPa.25. 32 | S t r o n a .ZADANIE 5 Sprawdzid warunek wytrzymałości spoin pachwinowych użebrowanego połączenia wspornika ze słupem wykonanych ze stali S355. M2 = 1.

Dane: fu = 430 MPa.25. 33 | S t r o n a .ZADANIE 6 Sprawdzid nośnośd połączenia przedstawionego na rysunku obciążonego siłą VEd=90kN. fy = 275 MPa. M2 = 1. Łączone elementy wykonane są ze stali S275.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful