~ PIS

Klub Parlamentarny IIPrawo i Sprawiedliwosc"

Prawo i Sprawiedliwosc

Warszawa, dnia 28.09.2010 r.

Grupa Po slow naSejmRP

Klubu Parlamentarnego "Prawo i Sprawiedllwosc"

Szanowny Pan Grzegorz Schetyna Marszalek Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483) oraz art. 32 ust. 2 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2009 r., Nr 5, poz . .47, z pain. zm.), nizej podpisani poslowie skladaja projekt ustawy:

- 0 wykonywaniu kary pozbawienia wolnosci w zakladzie karnym w systemie tygodniowym

Na podstawie art. 34 ust. 1 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej do reprezentowania wnioskodawcow w pracach nad projektem ustawy upowazniamy Pani'l pose! Beatt( Kempt(.

Projekt

USTAWA

zdnia

o wykonywaniu kary pozbawienia wolnosci w zakladzie karnym w systemie tygodniowym

Rozdzial 1

Przepisy og61ne

Art. 1. Ustawa okresla:

1) warunki odbywania przez skazanego kary pozbawienia wolnosc] w zakladzie karnym w systemie tygodniowym, zwanej dalej "karq pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym";

2) spos6b wykonywania kary pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym;

3) warunki i tryb orzekania 0 udzieleniu ~kazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym.

Art. 2.1. System tygodniowy jest to jeden z system6w

wykonywania kary pozbawienia wolnosci, w kt6rym skazany, w dniach wyznaczonych przez sqd penitencjarny, przez dwa kolejno nastE?Pujqce po sobie dni tygodnia przebywa w warunkach pozbawienia wolnosc! w zaktadzie

2

karnym a w pozostate dni tygodnia - na wolnosci, w kolejno nast~pujqcych po sobie tygodniach.

2. przyjmuje si~, ze jeden miesiqc kary

pozbawienia wolnosci jest r6wny czterem tygodniom kary pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym.

3. przyjmuje sle, ze jeden dzien kary

pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym odbywanej w warunkach pozbawienia wolnosci w zaktadzie karnym trwa 24 godziny liczone od godziny stawienia si~ skazanego w zaktadzie karnym, wyznaczonej przez sqd penitencjarny.

Art. 3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej ustawie, do wykonania kary pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym stosuje si~ odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Oz. U. Nr 90, poz. 557, z p6zn. zm.1»), zwanej dalej "Kodeksem karnym wykonawczym", z wyjqtkiem przepis6w art. 24 § 2, art. 74-77, art. 79, art. 79b, art. 80, art. 81-86, art. 87 § 2 oraz § 4 i 5, art. 88-102, art. 105 § 1 oraz § 3 i 6, art. 105a i 105b, art. 110 § 4, art. 111, art. 113-114, art. 115 § 1, § 2 i 3, § 5 pkt 2 i 3 oraz § 7 i 8, art. 117, art. 119, przepis6w Oddziat6w 5 i 6, art. 136a, przepis6w Oddziat6w 8-11, art. 164 i 165, art. 166 § 3, art. 167a § 1 i 3, art. 168, przepis6w Oddziatu 13 - w Rozdziale X oraz art. 249 § 1 i 2 oraz § 3 pkt 1 i 2 i pkt 6 i 7 - w Rozdziale XXII.

Art. 4. Do skazanego obj~tego systemem tygodniowym nie stosuje sie przepis6w 0 warunkowym zwolnieniu, zawartych w ustawie z dnia 6 czerwca

.'

1997 r. - Kodeks karny (Oz. U. Nr 88, poz. 553, z pozn. zm.2»), zwanej dalej

.Kodeksern karnym".

Rozdziat 2

Warunki odbywania przez skazanego kary pozbawienia woln?sci w systemie tygodniowym

3

Art. 5.1.

Sqd penitencjarny rnoze udzielic zezwolenia na

odbycie kary pozbawienia wolnosci nieprzekraczajqcej 6 miesi~cy w systemie tygodniowym, skazanemu posiadajqcemu okreslone miejsce pobytu, jezeli jest to wystarczajqce dla osiqgni~cia cel6w kary, w szczeg6lnosci, jezeli skazany wykonuje statq prace zarobkowq, uczy sle lub sprawuje opiek~ nad osobq matoletniq, niepetnosprawnq lub chora, chyba ze sprzeciwia si~ temu stopien demoralizacji skazanego lub inne okollcznosci, w tym zwlaszcza interes pokrzywdzonego.

2. Przepis ust. 1 stosuje si~ odpowiednio do

skazanego odbywajqcego kare pozbawienia wolnosci do roku, jezeli czas pozostaty do odbycia tej kary w zakladzie karnym nie przekracza 6 mlesiecy, majqc przede wszystkim na wzgl~dzie dotychczasowe zachowanie skazanego w czasie odbywania kary w zaktadzie karnym, kt6re uzasadnia przekonanie, ze w czasie pobytu poza zakfadem karnym b~dzie on przestrzegat porzqdku prawnego, w szczeg61nosci nie popetni przest~pstwa, przestepstwa skarbowego, wykroczenia lub wykroczenia skarbowego.

3. Zezwolenia na odbycie kary pozbawienia

wolnosci w systemie tygodniowym nie udziela si~:

1) skazanemu na kare pozbawienia wolnosc: w innej sprawie, chyba ze zachodzq warunki do wydania wyroku tqcznego;

2) skazanemu na kar~ pozbawienia wolnosci za przest~pstwo przeciwko wolnoscl seksualnej lub obyczajnosci, okreslone wart. 197 -203 Kodeksu karnego, popetnione w zwiqzku z zaburzeniami preferencji seksualnych;

3) skazanemu za przestepstwo popetnione w stanie ograniczonej poczytalnosci okreslone] wart. 31 § 2 Kodeksu karnego;

4) skazanemu z niepsychotycznymi zaburzeniami

psychicznymi;

4

5) skazanemu uposledzonemu umyslowo;

6) skazanemu uzaleznionemu od alkoholu albo srodk6w odurzajqcych lub psychotropowych;

7) skazanemu pozbawionemu wolnosci w innej sprawie lub gdy z innych przyczyn odbywanie przez .skazanego kary w tym systemie nie jest mozliwe.

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje si~ odpowiednio do

sumy dw6ch lub wi€?cej niepodlegajqcych lqczeniu kar pozbawienia wolnosc], kt6re skazany ma odby6 kolejno.

5. Zezwolenia na odbycie kary pozbawienia

wolnosc' w systemie tygodniowym nie udziela si~, jezeli w wyznaczonym zaktadzie karnym polozonyru najblizej miejsca zamieszkania skazanego brak warunk6w do odbycia kary pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym, chyba ze on oswiadczy, ze kar€? w tym systemie moze odbyc w innym wyznaczonym zaktadzie karnym dysponujqcym takimi warunkami.

Art. 6.Przepisy niniejszej ustawy stosuje si~ takze do skazanego, wobec kt6rego orzeczono zastepcza kare pozbawienia wolnoscl za przestepstwo lub przest€?pstwo skarbowe.

Art. 7.1.

W czasie odbywania kary pozbawienia wolnosci w

systemie tygodniowym skazany ma obowiqzek okreslonego zachowania sie, w szczeg6lnosci:

1) wykonywania obowiqzk6w nalozonych przez sad penitencjarny;

2) przestrzegania termin6w stawiania si~ do zaktadu karnego celem odbycia kolejnych okres6w kary w tym systemie, wyznaczonych przez sqd penitencjarny;

3) uiszczenia w okreslonym terminie r6wnowartosci koszt6w postepowanta wykonawczego zwiqzanych z

5

wykonywaniem kary pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym.

2. Sqd penitencjarny naklada na skazanego

obowiqzek pozostawania we wskazanym miejscu w wyznaczonym czasie obejmujqcy pozostawanie skazanego w miejscu statego pobytu lub w innym wskazanym miejscu, w czasie mit?dzy kolejnymi okresami odbywania tej kary w zakladzie karnym.

3. Sqd penitencjarny moze, w okresach

przebywania skazanego na wolnosci, oddac go pod doz6r sqdowego kuratora zawodowego, osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, organizacji lub instytucji, do kt6rej dzialalnosci nalezy troska 0 wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym oraz nalozyc na niego obowiqzki okreslone wart. 72 § 1 pkt 1-5 i 7-8 oraz § 2 Kodeksu karnego.

Art. 8. 1.

Wptaty

z

tytutu

koszt6w

postepowania

wykonawczego zwiqzanych z wykonywaniem kary pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym stanowiq doch6d budzetu panstwa i uiszczane sa na rachunek biezqcy dochod6w wtasciwego sqdu okrt?gowego.

2. Koszty post~powania wykonawczego

zwiazane z wykonywaniem kary pozbawienia wclnosci w systemie tygodniowym obejmujq zryczaltowany koszt postt?Powania wykonawczego oraz koszt odbywania kary wykonywanej w tym systemie w zakladzie karnym stanowiqcy iloczyn kosztu jednego dnia kary i liczby dni jej odbywania.

3. Minister Sprawiedliwosci okreslf, w drodze

rozporzqdzenia, zryczaltowany koszt post~powania wykonawczego zwiqzanego z wykonywaniem kary pozbawienia wolnosc; w systemie tygodniowym oraz koszt jednego dnia odbywania kary pozbawienia wolnosc: wykonywanej w tym systemie w zaktadzie karnym majqc na uwadze, w szczeg6lnosci, wymiar orzeczonej kary pozbawienia wolnosci wykonywanej w tym systemie oraz wydatki organ6w postt?Powania wykonawczego.

6

Art. 9. W wyjqtkowych przypadkach, uzasadnionych szczegolnymi okolicznosciami, sqd penitencjarny moze zrnienic miejsce, w ktorym skazany ma przebywac odbywajqc karEl pozbawienia wolnosct w systemie tygodniowym w czasie miEldzy kolejnymi okresami odbywania tej kary w zakladzie karnym .

Art. 10.

• <

Jezeli wzglEldy wychowawcze za tym przemawiajq,

sqd penitencjarny moze w czasie odbywania przez skazanego kary pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym ustanawiac, rozszerzac lub zmieniac obowiqzki wymienione wart. 7 ust. 3 lub zwolnic od wykonania natozonych obowiqzkow, z wyjqtkiem obowiqzku okresloneqo wart. 72 § 2 Kodeksu karnego.

Art. 11. 1. RozpoczElcie odbywania kary pozbawienia

wolnosc. w systemie tygodniowym nastElPuje w dniu i tygodniu okreslonym przez sqd penitencjarny.

2. Tydzien odbywania kary pozbawieri'ia wolnosci

w systemie tygodniowym rozpoczyna siEl w dniu, w ktorym skazany stawi! siEl w zakladzie karnym celem odbycia kary pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym, w wypadku 0 ktorym mowa wart. 5 ust. 1 albo w dniu, w ktorym zostal zwolniony z zakfadu karnego w wypadku, 0 ktorym mowa wart. 5 ust. 2.

Art. 12.

1.

Sad penitencjarny uchyla zezwolenie na

odbycie przez skazanego kary pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym:

1) jezeli skazany odbywajqc karEl w tym systemie:

a) razqco narusza porzqdek prawny, w szczegolnosci gdy popetnit przest~pstwo lub przestepstwo skarbowe,

b) uchyla si~ od wykonywania natozonego obowiqzku zwiqzanego z pobytem poza zaktadem karnym, uchyla siEl od dozoru sqdowego. kuratora zawodowego, osoby godnej zaufania lub podmiotu,

7

okreslonego wart. 7 ust. 3 albo uchyla sie od wykonania orzeczonego srodka karnego,

c) nie zachowa wyznaczonego terminu, 0 kt6rym mowa wart. 7 ust. 1, pkt 2,

d) zostal pozbawiony wolnosci w innej s,prawie lub z innych przyczyn, dalsze odbywanie przez skazanego kary w tym systemie nie jest rnozliwe:

2) postawa i zachowanie skazanego za tym przemawiajq, w szczeg6lnosci, gdy skazany nie przestrzega nafozonych na niego obowiqzk6w i. zakaz6w zwiqzanych z pobytem w zakladzle karnym;

3) w innych wypadkach okreslonych w ustawie.

2. Sqd penitencjarny rnoze odstqpic od uchylenia zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wclnosc; w systemie tygodniowym z powod6w, 0 kt6rych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-c oraz pkt 2-3, w wyjqtkowych wypadkach uzasadnionych szczeg61nymi okofleznosctam'.

3. Sqd penltencjarny moze uchylic zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym skazanemu, kt6remu przedstawiono zarzut popetnienia przestEi!pstwa lub przestepstwa skarbowego.

Art. 13. 1. W razie uchylenia zezwolenia na odbycie kary

pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym, sad penitencjarny orzeka jakq CZEi!SC kary pozbawienia wolnosc! uznaje za wykonanq, a takze wskazuje wymiar kary, kt6ra podlega jeszcze wykonaniu.

2. Na poczet odbytej kary pozbawienia wolnosc:

nie zalicza sie okresu pozostawania skazanego na wolnosci, chyba ze dalsze wykonywanie kary pozbawienia wolnoscl w systemie tygodniowym nie jest mozliwe z przyczyn od skazanego niezaleznych, innych niz pozbawienie go wolnosci w innej sprawie.

8

3. Skazanego informuje si~ 0 obliczon'ym okresie

kary pozbawienia wolnosci pozostatej do wykonania w zaktadzie karnym; z dokonanej czynnosci sporzqdza si~ protok6t

4. Przyj~cie informacji do wiadomosci skazany

potwierdza podpisem, a odmow~ podpisu zaznacza si~ w protokole.

Art. 14.

1.

W razie uchylenia zezwolenia na odbycie kary

pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym skazanemu przebywajqcemu na wolnosci, sqd penitencjarny poleca doprowadzic skazanego do zakladu karnego.

2. W uzasadnionych wypadkach, w

szczeg61nosci w okoticznosciach, 0 kt6rych mowa wart. 12 ust. 1 pkt 1 lit. d, sad penitencjarny moze odstapic od nakazania doprowadzenia skazanego do zaktadu karnego.

3. Kosztami doprowadzenia sqd penitencjarny

obciqza skazanego.

4. 0 prawach konsekwencjach wskazanych w

ust. 1-3 nalezy pouczyc skazanego.

Art. 15.

Jezeli w czasie odbywania kary pozbawienia

wolnosci w systemie tygodniowym i w ciqgu dalszych 6 miesi~cy nie uchylono zezwolenia na odbycie kary w tym systemie, kare pozbawienia wolnosci uwaza si~ za wykonanq z uptywem ostatniego dnia tygodnia odbywania tej kary.

Art. 16.

W razie uchylenia zezwolenia na odbycie przez

skazanego kary pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym ponowne udzielenie w tej samej sprawie zezwolenia na odbycie kary w tym systemie jest niedopuszczalne.

Art. 17. Odbycie kary 6 miesi~cy pozbawienia wolnosci w

systemie tygodniowym nie stanowi przestanki powrotu do przestepstwa oktesloneqo wart. 64 Kodeksu karnego oraz przestanki powrotu do

9

przest~pstwa skarbowego okreslonego wart. 37 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 wrzesnia 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Oz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 i Nr 112, poz. 766).

Art. 18. Zatarcie skazania na kar~ pozbawienia wolnosci

wykonywanq w systemie tygodniowym nast~puje z mocy prawa z uptywem 10 lat od ostatniego dnia tygodnia odbywania kary w tym systemie; na wniosek skazanego sqd rnoze zarzqdzie zatarcie skazania juz po upfywie roku, jezeli skazany w tym okresie przestrzegat porzqdku prawnego.

Art. 19.

Jezeli wobec skazanego orzeczono kar~ grzywny lub

srcdek karny, zatarcie skazania nie rnoze nastqpie przed wykonaniem, darowaniem lub przedawnieniem ich wykonania.

Art. 20.

Jezeli skazany po rozpocz~ciu, lecz przed upfywem

okresu wymaganego do zatarcia skazania ponownie popetnif przestepstwo lub przestepstwo skarbowe, dopuszczalne jest tylko jednoczesne zatarcie wszystkich skazari.

Rozdzial 3

Warunki i tryb orzekania 0 udzieleniu skazanemu zezwolenia na cdbycie kary pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym

Art. 21. Orzekanie w sprawach dotyczqcych wykonania kary

pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym nalezy do sadu

penitencjarnego, w ktorego okr~gu kara jest lub rna bye wykonywana.

Art. 22.

Sqd penitencjarny orzeka:

1) na wniosek skazanego;

2) za zgodq skazanego, na wniosek jego obroncy, prokuratora, sqdowego kuratora zawodowego lub dyrektora zaktadu karnego.

10

Art. 23.

1.

Wniosek 0 udzielenie zezwolenia na odbycie

kary pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym, zwany dalej "wnioskiem", sklada sit:? na pismie.

2. Uzasadnienie wniosku powinno zawierac

wskazanie okolicznosci, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 lub 2.

Art. 24.

1.

Jezeli wniosek dotyczy skazanego, kt6ry

odbywa kare pozbawienia woinoscl w zakladzie karnym, posiedzenie sadu penitencjarnego powinno odbyc siE? w tym zaktadzie, w kt6rym skazany przebywa; udzial prokuratora jest obowiqzkowy.

Art. 25. Przed wydaniem postanowienia 0 udzieleniu

skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym, sad penitencjarny:

1) ustala, czy na przeszkodzie udzieleniu zezvyolenia na odbycie kary pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym nie stoi brak warunk6w do odbycia kary pozbawienia wolnosci w tym systemie w wyznaczonym zaktadzie karnym potozonym najblizej miejsca zamieszkania skazanego;

2) wystuchuje skazanego lub jego obror1ct:?, sqdowego kuratora zawodowego, jezeli skladal wniosek 0 zezwolenie, o kt6rym mowa wart. 5 ust. 1 lub 2 oraz przedstawiciela skazanego, 0 kt6rym mowa wart. 42· Kodeksu karnego wykonawczego;

3) w przypadku skazanego odbywajqcego kar~ pozbawienia wolnosct powinien wystuchac przedstawiciela administracji zaktadu karnego.

11

Art. 26. 1. W postanowieniu 0 udzieleniu skazanemu

zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym sqd penitencjarny:

1) wyznacza dni tygodnia, w kt6rych skazany odbywa kar~ w zakladzle karnym, a takze dat~ i godzin~ pierwszego stawienia si~ do wyznaczonego zakladu karnego;

2) okresla miejsce, czas, rodzaj lub spos6b wykonywania nalozonych obowiqzk6w;

3) okresla koszty postE?Powania wykonawczego zwiqzane z wykonywaniem kary pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym oraz termin ich uiszczenia.

2. 0 terminie, 0 kt6rym mowa w ust. 1 pkt 1,

sE?dzia penitencjarny zawiadamia sqdowego kuratora zawodowego, jezeli nie brat udzialu w posiedzeniu sqdu penitencjarnego.

Art. 27. Sqd penitencjarny moze zwolni6 skazanego w

calosci lub w cZE?sci od ponoszenia koszt6w postepowania wykonawczego zwiqzanych z wykonywaniem kary pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym, jezeli skazany w spos6b nalezyty wykaze, ze nie jest w stanie poniesc tych koszt6w bez uszczerbku dla niezb~dnego utrzymania siebie lub rodziny.

Art. 28.

Wydajqc postanowienie 0 udzieleniu skazanemu

zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym, sqd penitencjarny uwzglE?dnia, w szczeg6lnosci, jego wiek, ptec, uprzednie odbywanie kary oraz mozltwosc kontynuowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Art. 29.

Sad penitencjarny wydajqc postanowienie, 0 kt6rym

mowa wart. 26 ust. 1, poucza skazanego 0 przystugujqcych prawach obowiqzkach oraz 0 konsekwencjach naruszenia tych obowiqzk6w. ,

12

Art. 30.

o wydaniu postanowienia, 0 kt6rym mowa wart. 26

ust. 1, s~dzia penitencjarny niezwfocznie zawiadamia pokrzywdzonego, jego przedstawiciela ustawowego lub osob~, pod kt6rej statq pieczq pokrzywdzony pozostaje, a jezeli jednoczesnie oddat skazanego pod doz6r - sqdowego kuratora zawodowego, jezeli nie brat on udziatu w posiedzeniu sadu penitencjarnego w przedmiocie wydania tego postanowienia.

Art. 31.

1.

Sqd penitencjarny udzielajqc zezwolenia na

odbycie kary pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym skazanemu odbywajqcemu kar~ pozbawienia wolnosci w zaktadzie karnym, zarzqdza [ednoczesnie zwolnienie go z tego zaktadu.

2. 0 terminie zwolnienia s~dzia penitencjarny

niezwtocznie zawiadamia sqdowego kuratora zawodowego.

3. Zawiadomienie, 0 kt6rym mowa w ust. 2,

moze bye takze dor~czone za pomOCq telefaksu lub poczty elektronicznej; w takim przypadku dowodem dor~czenia jest potwierdzenie transmisji danych.

Art. 32. W wypadku obj~cia wyrokiem fqCznym kary

pozbawienia wolnosoi wykonywanej w systemie tygodniowym, sad penitencjarny z urz~du uchyla zezwolenie na odbycie tej kary w tym systemie, co nie stoi na przeszkodzie jednoczesnemu udzieleniu zezwoleniana odbycie kary tqcznej pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym, jezeli zachodzq warunki okreslone wart. 5 ust. 1 lub 2.

Art. 33.

W przypadku orzekania w przedmiocie, 0 kt6rym

mowa wart. 9, sqd penitencjarny stosuje odpowiednio tryb okreslony wart. 25. Przepis art. 26 stosuje si~ odpowiednio.

Art. 34. 1. Na postanowienie sqdu penitencjarnego, 0

kt6rym mowa wart. 26 ust. 1, zazalenie przystuguje skazanemu lub jego obroncy, prokuratorowi, a takze sqdowemu kuratorowi zawodowemu, jezeli skladal wniosek; w przypadku skazanego, kt6ry odbywa kar~ pozbawienia

13

wclnosc] w zakladzie karnym, zazalenle przystuguje takze dyrektorQwi zakladu karnego.

2. Zfozenie zazalenla wstrzymuje wykonanie

postanowienia 0 udzieleniu tego zezwolenia.

Art. 35.

Jezeti sqd penitencjarny w tym samym skladzie nie

przychyli siEi do zazalenia na postanowienie, 0 kt6rym mowa wart. 26 ust. 1 zazalenie to, niezwtocznie przekazuje si~ wraz z aktami sprawy sqdowi odwotawczemu, kt6ry rozpoznaje sprawE? najp6zniej w terminie 7 dni od daty wptywu zazalenia wraz z aktami sprawy do tego sqdu.

Art. 36.

Na postanowienie sadu penitencjarnego 0 odmowie

udzielenia zezwolenia, 0 kt6rym mowa wart. 5 ust. 1 i 2, przysfuguje zazalenle skazanemu lub jego obroncy, prokuratorowi, a takze sqdowemu kuratorowi zawodowemu lub dyrektorowi zaktadu karnego, jezeli sktadali wniosek 0 zezwolenie. Przepis art. 35 stosuje siE? odpowiednio.

Art. 37.

Wniosek skazanego lub jego obroncy 0 udzielenie

zezwolenia, zfozony przed uptywem miesiqca od dnia wydania postanowienia 0 odmowie udzielenia zezwolenia, 0 kt6rym mowa wart. 5 ust. 1 lub 2, pozostawia siE? bez rozpoznania.

Art. 38. 1. Postanowienie w przedmiocie uchylenia

zezwolenia, 0 kt6rym mowa wart. 12 ust. 1-3, wydaje sqd penitencjarny, kt6ry go udzielil.

2. przed uchyleniem zezwolenia, sqd

penitencjarny, 0 ile uzna to za konieczne, wysfuchuje skazanego lub jego obrorice, a takze sqdowego kuratora zawodowego oraz przedstawiciela skazanego,o kt6rym mowa wart. 42 Kodeksu karnego wykonawczego.

3. Niestawiennictwo prokuratora nie wstrzymuje

rozpoznania sprawy.

14

4. Na postanowienie sqdu w przedmiocie

uchyleniu zezwolenia przystuguje zazalenle: Przepisy art. 35 i art. 36 stosuje si~ odpowiednio.

5. W wypadku odstqpienia od uchylenia

zezwolenia, sqd penitencjarny ponownie okresla warunki odbywania przez skazanego kary pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym,., 0 kt6rych mowa wart. 26 ust. 1. Przepis art. 26 ust. 2 stosuje si~.

Rozdzial4

Spos6b wykonywania kary pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym

Art. 39. 1. Kar~ pozbawienia wolnosci w systemie

tygodniowym wykonuje si~ w wyodr~bnionych oddziatach lub celach zaktadu karnego.

2. Skazany odbywa kar~ we wtasciwym

zakladzie karnym, pOfozonym, w miar~ mozliwosci, najblizej jego miejsca zamieszkania. Przeniesienie skazanego do innego zakladu moze nastqpie tylko z uzasadnionych powod6w i tylko za zgodq skazanego. 0 przeniesieniu decyduje sqd penitencjarny, w kt6rego okr~gu kara jest wykonywana.

3. Dyrektor Generalny Stuzby Wi~ziennej

okresla, w drodze zarzqdzenia, zaktady karne, w kt6rych wYkonywana jest kara pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym, uwzgl~dniajqc w szczeg6lnosci potrzeb~ zapewnienia bezpieczeristwa oraz racjonalnego wykorzystania miejsc zakwaterowania dla wszystkich skazanych.

Art. 40.

1.

przy kazdorazowym stawieniu si~ do zakladu

karnego skazany okazuje dokument stwierdzajqcy tozsamose, podaje zawarte w tym dokumencie dane osobowe oraz dane 0 uprzedniej karalnosci i 0 stanie zdrowia. Skazany moze bye takze poddany czynnosciom majqcym na celu jego identyfikacj~, a w szczeg6lnosci: sfotografowaniu, ogl~dzinom zewn~trznym ciata, pobraniu odcisk6w oraz okazaniu innym osobom. Skazany jest

15

obowiqzany poddac si~ badaniom na obecnosc alkoholu albo srodkow odurzajqcych lub psychotropowych.

2. Skazany zobowiqzany jest kazdorazowo

stawi6 si~ do zakladu karnego celem odbycia kary pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym we wtasnej, odpowiedniej do danej pory roku, odzieiy, bieliinie i obuwiu, a takze w stanie wykluczajqcym uzycie aikoholu albo srodkow odurzajqcych lub psychotropowych oraz w stanie zdrowia i higieny osobistej, nie stwarzajqcym zagrozenia sanitarno-epidemiologicznego dla zaktadu karnego. Skazany jest obowiqzany podda6 si~ odpowiednim badaniom lekarskim.

3. Skazany, przy kazdorazowym stawieniu si~ do

zakladu karnego celem odbycia kary pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym, zobowiqzany jest posiadac srodki finansowe wystarczajqce na powr6t do miejsca zamieszkania.

4. Skazany przy kazdorazowym stawieniu si€? do

zakladu karnego przekazuje do depozytu dokumenty, pieniqdze, przedmioty wartosciowe i inne przedmioty, kt6rych nie rnoze posiadac w ceiL Srodki pieni~zne znajdujqce si€? w depozycie nie podlegajq oprocentowaniu.

Art. 41. 1. Do odbywania kary pozbawienia wolnosci w

systemie tygodniowym nie rnoze zostac przyj~ty skazany, kt6ry:

1)

nie

posiada

dokumentu

stwierdzajqcego tozsamosc;

2) wymaga leczenia szpitalnego, w szczeg61nosci ze wzgl~du na bezposrednle zagrozenie zycia lub zdrowia albo z powodu ostrej psychozy;

3) znajduje Sl€? w stanie po uzyciu alkoholu albo srodkow odurzajqcych lub psychotropowych alba w stanie zdrowia i higieny osobistej, kt6ry stwarza zagrozenie sanitarno-epidemiologiczne dla zaktadu karnego;

16

4) nie posiada wtasnej, odpowiedniej do danej pory roku,

odziezy

obuwia oraz srodkow finansowych

wystarczajqcych na powr6t do miejsca zamieszkania.

2. 0 wystqpieniu okolicznosci, 0 kt6rych mowa w

ust. 1, dyrektor zaktadu karnego niezwtocznie powiadamia sqd penitencjarny, kt6ry uchyla zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolnosci vy systemie tygodniowym, chyba ze zachodzq wyjqtkowe wypadki uzasadnione szczeg61nymi okolicznosciarnl.

3. Przepis art. 38 stosuje sle. Jednakze przed

wydaniem postanowienia w przedmiocie uchylenia zezwolenia, sad penitencjarny wystuchuje skazanego.

4. W wypadku nie uchylenia zezwolenia,

skazanego przyjmuje si~ do odbycia kary pozbawienia wolriosci w systemie tygodniowym.

Art. 42.

W wyodr~bnionym oddziale lub celach zakladu

karnego, w kt6rym wykonywana jest kara pozbawienia wolriosci w systemie tygodniowym:

1) cele mieszkalne skazanych mogq pozostawac otwarte przez catq debe:

2) skazanym rnozna zezwalac na branie udziatu w zajeclach i imprezach kulturalno-oswiatowych lub sportowych;

3) skazany ma prawo do wykonywania praktyk religijnych;

4) skazani mogq poruszac si~ po terenie zaktadu karnego w czasie i miejscach ustalonych w porzqdku wevyn~trznym;

5) skazani korzystajq z wtasnej odziezy, bielizny i obuwia;

6) skazani majq prawo do samoksztakenia;

7) skazanym, w miar~ moz!iwosci, umozliwla si~ dokonywanie zakup6w artykut6w zywnosciowych j wyrob6w tytoniowych

17

na terenie zaktadu karnego za pieniqdze pozostajqce do ich dyspozycji;

8) korespondencja skazanych podlega nadzorowi administracji zaktadu karnego;

9) skazanym, w miar~ mozliwosci, stwarza si~ warunki do przeprowadzania rozm6w telefonicznych z· aparat6w samoinkasujqcych, znajdujqcych si~ na terenie zakladu karnego; rozmowy telefoniczne nie podlegajq kontroli administracji zaktadu karnego.

Art. 43.

Skazany ma prawo w szczeg61nosci do: .

1) odpowiedniego ze wzgl~du na zachowanie zdrowia wyzywienia, warunk6w bytowych, pomieszczen oraz odpowiednich warunk6w higieny;

2) utrzymywania wil?zi z rodzinq innymi osobami bliskimi, przez korespondencjl? lub, w miarl? mozliwosci, kontakt telefoniczny;

3) korzystania z wolnosci religijnej;

4) korzystania, w miare mozllwosc], z urzqdzen i zaj~c

kulturalno-oswiatowych sportowych, radia, telewizji,

ksiqzek i prasy;

5) komunikowania sil? z obrorica, petnomocnikiem oraz wybranym przez siebie przedstawicielem, 0 kt6rym mowa wart. 42 Kodeksu karnego wykonawczego;

6) komunikowania sil? z podmiotami, 0 kt6rych rnowa wart. 38 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego;

7) zapoznawania si~ z opiniami i wnioskami, sporzqdzonymi przez administracj~ zakladu karnego, stanowiqcymi podstaw~ podejmowanych wobec niego decyzji;

18

8) sktadania wnioskow, skarg i prasb organowi wtasciwemu do ich rozpatrzenia oraz przedstawiania ich, w nieobecnosei innych osob, administracji zakfadu karnego, kierownikom jednostek organizacyjnych Sfuzby Wi~ziennej, s~dziemu

penitencjarnemu, prokuratorowi Obywatelskich;

Rzecznikowi Praw

9) prowadzenia korespondencji z organami scigania, wymiaru sprawiedliwosci innymi organami panstwowymi, samorzqdowymi oraz z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, a takze z organami powofanymi na podstawie ratyfikowanych przez Rzeczpospolitq Polskq urnow mi~dzynarodowych dotyczqcych ochrony praw czfowieka.

Art. 44.

Skazanego po pierwszym umieszczeniu w zakladzie

karnym nalezy niezwfocznie poinformowac a przystugujqcych mu prawach i ciqzqcych na nim obowlqzkach, a zwfaszcza umozliwic mu zapoznanie sle z przepisami niniejszej ustawy i Kodeksu karnego wykonawczego oraz regulaminu organizacyjno-porzqdkowego wykonywania kary pozbawienia wolnosc: w systemie tygodniowym oraz poddac odpowiednim badaniom lekarskim.

Art. 45.

W przypadku razqcego naruszenia przez skazanego

porzqdku ustalonego w zakfadzie karnym, mozna wobec niego zastasawa6 srodki przymusu bezposredniega, a takze odizolowac ad pozostatych osadzonych. Przepisy Rozdziafu II ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. 0 Sluzbie Wi~ziennej (Oz. U. z 2002 r. Nr 207, paz. 1761, z pain. zm.3)) - Zakres uprawnien Sfutby Wi~ziennej, stosuje si~ odpowiednio.

Art. 46. 1. przy umieszczaniu skazanego w celi mieszkalnej

bierze si~ pod uwag~ w szczegolnosci:

1) potrzeb~ zapewnienia porzqdku oraz bezpieczenstwa w zaktadzie karnym;

19

2) zalecenia lekarskie, psychologiczne i rehabilitacyjne, 0 ile skazany poinformowat 0 nich przy przyj~ciu do zaktadu karnego;

3) potrzeb~ ksztattowania wtasciwej atmosfery wsr6d

skazanych;

4) kcniecznosc zapobiegania samoagresji przestE?Pstw w trakcie odbywania kary.

2. Skazany otrzymuje do uzytku w zakladzie karnym

popetnianiu

posciel, scierkE? do naczyn i sprzE?t stotowy, 0 ile nie korzysta z wtasnych. Na pros bE? skazanego wydaje si~ mu do uzytku pizamE?, pantofle ranne, recznik oraz srodki i sprze! do utrzymania higieny osobistej.

Art. 47.

1.

Do dyspozycji skazanego pozostaja pieniqdze

i przedmioty wartosciowe, jeze!i nie zostaty zatrzymane.

2. Znalezione w czasie kontroli przedmioty,· kt6rych skazany nie moze posiadac, podlegajq zatrzymaniu, zas przedmioty, kt6rych wlasciciela ustalono, przekazuje siE? do depozytu. Przedmioty, kt6rych wlasciciela nie ustalono, podlegajq zniszczeniu, pieniqdze zas oraz przedmioty wartosciowe przekazuje sie na rzecz Skarbu Paristwa. Ze zniszczenia przedmiot6w oraz przekazania pieniedzy i przedmiot6w wartosciowych sporzqdza sie protok6t

3. przy kazdorazowym opuszczeniu zakladu

karnego, po odbyciu kolejnego okresu kary, skazany otrzymuje z depozytu pieniqdze i przedmioty wartosciowe pozostajqce do jego dyspozycji, a takze dokumenty i inne przedmioty, kt6re przekazat do depozytu po stawieniu siE? do zakladu karnego.

Art. 48.

1.

Skazanemu w trakcie pobytu w zaktadzie

karnym zapewnia siE? bezptatnie swiadczenia zdrowotne, leki i artykuty sanitarne.

2. Swiadczenia zdrowotne sa udziela-ne tylko w

stanie nagtym, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach

20

opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych (Oz. U. Nr 210, paz. 2135, z poin. zm.4)).

3. Skazanemu swiadczenia zdrowotne mogq bye

udzielane na wniosek osoby wykonujqcej swiadczenie w obecnosci funkcjonariusza Sluzby Wi~ziennej niewykonujqcego zawodu medycznego, jezeli wymaga tego bezpieczenstwo tej osoby.

Art. 49. 1. Skazany, ktory w celu wymuszenia okreslonej

decyzji lub post~powania organu wykonawczego lub uchylenia siE? ad ciqzqcego na nim obowiqzku powoduje u siebie uszkodzenie ciata lub rozstroj zdrowia maze bye obciqzony w calosct alba w cz~sci kosztami zwiqzanymi z leczeniem w trakcie pobytu w zaktadzie karnym.

2. 0 obciqzeniu kosztami, a kt6rych mowa w ust.

1, orzeka sqd penitencjarny.

3. W wypadku, 0 kt6rym mowa w ust. 1, dyrektor

zakladu karnego niezwtocznie powiadamia sqd penitencjarny, kt6ry maze uchylie zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolnoscl w systemie tygodniowym.

Art. 50.

1.

Jezeli przy zwalnianiu skazanego z zakladu

karnego po odbyciu kolejnego okresu kary okaze sie, ze skaza~y wymaga leczenia szpitalnego, a jego stan zdrowia nie pozwala na przeniesienie do publicznego zaktadu opieki zdrowotnej, pozostaje on na leczeniu w zakladzie karnym do czasu, gdy jego stan zdrowia pozwoli na takie przeniesienie; 0 pozostaniu skazanego na leczeniu w zaktadzie karnym dyrektor tego zakladu niezwtocznie powiadamia sqd penitencjarny.

2.

Jezeli

zachodzq

wyjqtkowe

wypadki

uzasadnione szczegolnymi okolicznosciami, skazany przy zwolnieniu po odbyciu kolejnego okresu kary oraz przy zwolnieniu po odbyciu calosc! kary maze otrzymae stosownq do pory roku odztez, bielizne, obuwie, bilet na przejazd, a takze artykuty zywnosciowe na czas podrozy. Oecyzje w tym

21

zakresie podejmuje dyrektor zaktadu karnego lub osoba przez niego upowatniona.

Rozdzia! 5

Zmiany w przepisach obowiqzujqcych, przepisy przejsciowe i koncowe

Art. 51. W ustawie z dnia 24 maja 2000 r. 0 Krajowym

Rejestrze Karnym (Oz. U. Nr 50, poz. 580, z p6in. zm.5)) wart. 12 w ust. 2 kropk~ zast~puje si~ przecinkiem i dodaje si~ punkt 36 w brzmieniu:

,,36) wykonaniu kary pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym.".

Art. 52. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. 0 promocji

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Oz. U. Nr 99, poz. 1001, z p6in. zm.6)) wprowadza sie nastepulace zmiany:

1) wart. 2 ust. 1 pkt 2 lit. 9 otrzymuje brzmienie:

"g) nie jest osobq tymczasowo aresztowanq lub nie odbywa kary pozbawienia wolnosci, z wyjqtkiem kary pozbawienia wolnosci odbywanej w systemie tygodniowym,";

2) wart. 33 po ust. 4 dodaje siE? ust. 4a w brzmieniu':

,,4a. Odbywanje kary pozbawjenia wolnosci w systemie tygodniowym, 0 ktorym mowa w ustawie 0 wykonywaniu kary pozbawienia wolnosc] w zakladzie karnym w systemie tygodniowym, nie stanowi okolicznosci usprawiedliwiajqcej w przypadkach 0 ktorych mowa w ust. 4 pkt 3,4 i 7.";

3) wart. 104 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Art. 104. 1. Obowiqzkowe sktadki na Fundllsz Pracy, ustalone od kwot stanowiqcych podstawe

22

wymiaru emerytalne

sktadek na

rentowe

ubezpieczenia bez stosowania

ograniczenia, 0 ktorym mowa wart. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. 0 systemie ubezpieczen spotecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z po~n. zm.7)), wynoszqcych w przeliczeniu na okres miesiqca, co najmniej minimalne wynagrodzenie za prace, w przypadku osob, o ktorych mowa wart. 6 ust. 2 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. Nr 200,

. poz. 1679), co najmniej wynagrodzenie, o ktorym mowa w tym przepisie, a w przypadku osob wykonujqcych prace w okresie odbywania kary pozbawienia wolnosci lub tymczasowego aresztowania co najmniej 50% minimalnego wynagrodzenia za prace, z

wytqczeniem osob odbywajqcych kar~

pozbawienia wolnosci wykonywanq w

systemie tygodniowym, optacajq:".

Art. 53. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0

swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych wart. 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

,,1) art. 102 pkt 1 i art. 115 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90,' poz. 557, z poin. zm.) oraz art. 50 ustawy z dnia ............................. 0 wykonywaniu kary pozbawienia wolnosol w zaktadzie karnym w systemie tygodniowym (Dz. U. Nr ... , poz .... );".

23

Art. 54. 1. Przepisy niniejszej ustawy stosuje siE? r6wniet:

przy wykonywaniu orzeczonej kary pozbawienia wolnosci, kt6ra stala sie wykonalna przed dniem jej wejscia w t:ycie.

2. Przepis6w niniejszej ustawy nie stosuje siE? do

skazanego na karE? pozbawienia wolnosci okreslonq wart. 5 ust. 1 lub 2, kt6ry mimo wezwania do jej odbycia albo uptywu terminu przepustki, czasowego zezwolenia na opuszczenie zaktadu karnego lub przerwy w wykonaniu kary nie stawH sit? w zakladzie karnym, chociat:by przed dniem wejscia w t:ycie ustawy, chyba ze w dostateczny spos6b wykat:e, ze niestawiennictwo nastqpito z przyczyn od niego niezalet:nych.

Art. 55.

Przepisy 0 wykonywaniu kary pozbawienia wolnosci

w systemie tygodniowym stosuje siE? takt:e po uptywie okresu obowiqzywania ustawy w sprawach, w kt6rych sad penitencjarny wydat chociat:by nieprawomocne postanowienie 0 zezwoleniu, 0 kt6rym mowa wart. 5 ust. 1 lub 2.

Art. 56. rozporzqdzenia:

Minister Sprawiedliwosci okresli, w drodze

1) regulamin organizacyjno~porzqdkowy wykonywania kary pozbawienia wolnoscl w systemie tygodniowym, uwzglE?dniajqc w szczeg6lnosci organizacjE? przyjE?C do zaktad6w karnych i zasady rozmieszczania skazanych w celach mieszkalnych, porzqdek wewnE?trzny zaktad6w karnych, orqanizacje przyjmowania korespondencji w zaktadach karnych, a takt:e warunki opieki z9rowotnej i bytowej w zaktadach karnych;

2) warunki bytowe os6b odbywajqcych kar~ pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym, majqc na uwadze zapewnienie skazanym srodkow higieny oraz srodkow czystosci, a takze wyposat:enie pornleszczei) w podstawowy sprz~t kwaterunkowy;

24

3) czynnosci administracyjne zwiqzane z prowadzeniem depozytu przedmiot6w wartosciowych srodk6w pienif.7znych skazanych odbywajqcych karf.7 pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym i ich dokumentowanie, uwzglf.7dniajqc w szczeg6lnosci ewidencjonowanie zdeponowanych srodk6w i przedmiot6w oraz czynnosci zwiqzane z ich przyjmowaniem, przechowywaniem i wydawaniem;

4) czynnosci administracyjne zwiqzane z wykonywaniem kary pozbawienia wolnoscl w systemie tygodniowym oraz dokumentowanie tych czynnosci, uwzglf.7dniajqc w szczeg61nosci zasady: rejonizacji osadzania w zaktadach karnych i aresztach sledczych, przyjmowania i zwalniania skazanych, poddawania skazanego czynnosciom identyfikacyjnym oraz godzin przyjmowania ich do zakfad6w karnych i areszt6w sledczych, a takze postf.7powania z korespondencjq skazanych.

Art. 57. 1.

Ustawa wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2011 r.

2.

Ustawa obowiqzuje do dnia 31 grudnia 2016 r.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostafy ogloszone w Oz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, paz. 1194, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 200, paz. 1679, z 2003 r. Nr 111, paz. 1061, Nr 142, paz. 1380 j Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, paz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, paz. 2405, Nr 243, poz. 2426 j Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr 178, poz. 1479 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 226, poz. 1648.

2) Zmiany wymienianej ustawy zastaty agtoszone w Oz. U. z 1997 r. Nr 12.8, paz. 840, z 1999 r. Nr 64, paz. 729 i Nr 83, paz. 931, z 2000 r. Nr 48, paz. 548, Nr 93, poz. 1027 iNr 116, paz. 1216, z 2001 r. Nr 98, paz. 1071, z 2003 r. Nr 111, paz. 1061, Nr 179, paz. 1750, Nr 199, paz. 1935 i Nr 228, paz. 2255, z 2004 r. Nr 25, paz. 219, Nr 69, poz.

25

626, Nr 93, paz. 889 i Nr 243, paz. 2426, z 2005 r. Nr 86, paz. 732, Nr 90, paz. 757, Nr 132, paz. 1109, Nr 163, paz. 1363, Nr 178, paz. 1479 i Nr 180, paz. 1493, z 2006 r. Nr 218, paz. 1592 i Nr 226, paz. 1648 oraz z 2007 r. Nr 89, paz. 589.

3) Zmiany wymienianej ustawy zastaly aglaszane w Oz. U. z 2003 r. Nr 90, paz. 844, Nr 142, paz. 1380, Nr 166, paz. 1609 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 273, paz. 2703 oraz z 2006 r. Nr 104, paz. 708 i paz. 711.

• 4)

Zmiany wymienionej ustawy zasta!y ag!oszone w Oz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, paz. 1366 i Nr 179, paz. 1485, z2006 r. Nr 75, paz. 519, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 143, paz. 1030, Nr 170, poz. 1217, Nr 191, paz. 1410, Nr 227, paz. 1658 i Nr 249, poz. 1824 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, paz. 559 i Nr 115, poz. 793.

5) Zmiany wymienionej ustawy zastaty ogtoszane w Oz. U. z 2001 r. Nr 56, paz. 579, z 2002 r.

Nr 74, paz. 676 i Nr 197, paz. 1661, z 2003 r, Nr 137, paz. 1302, z 2005 r. Nr 183, paz. 1537 oraz z 2006 r. Nr 104, paz. 708 i 711 i Nr 157, poz. 1119.

6) Zmiany wymienionej ustawy zostaty agloszone w Oz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788 i Nr 164, poz. 1366, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 104, paz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043, Nr 149, poz. 1074, Nr 158, poz. 1121 i Nr 217, poz. 1588 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 115, poz. 791 i 793 oraz Nr 120, poz. 818.

7) Zmiany tekstu jednolitega wymienianej ustawy zastaly agloszane w Oz. U. z 2007 r. Nr 17, paz. 95, Nr 21, paz. 125, Nr 112, paz. 769 i Nr 115, paz. 791, 792 i 793.

26

UZASADNIENIE

Uwagi og61ne

Projektowana ustawa jest pr6bq zmiany tradycyjnych system6w odbywania kary pozbawienia wolnosci polegajqcych na trwatej, nieprzerwanej izolacji skazanego w warunkach zaktadu karnego.

~

Istotq proponowanego rozwiqzania jest odbywanie przez skazanego kr6tkotrwatej izolacji na przemian z jego pobytem na wolnosci. Potocznq nazwa, nie oddajqcq w petni istoty tej instytucji, jest "wi~zienie weekendowe", w j~zyku polskim i terminologii uzytej w projekcie ustawy nazwane '"systemem tygodniowym". Takie bowiem nazewnictwo, tj. nazewnictwo zawarte w przedmiotowym projekcie aktu normatywnego, wydaje si~ bowiem petniej oddawac istot~ wprowadzanej instytucji.

Celem wprowadzenia wykonywania kary pozbawienia woinosci w systemie tygodniowym jest przede wszystkim zmniejszenie negatywnych skutk6w wiqzqcych si~ nierozerwalnie ze stosowaniem nieprzerwanej izolacji wi~ziennej, takich jak:

utrata zatrudnienia,

utrata mieszkania,

dezintegracja rodziny,

dezintegracja spoteczna.

Celem wtornym jest redukcja populacji wi~ziennej, przy zalczeniu, ze sady czescie] b~dq orzekac kr6tkoterminowe bezwzgl~dne kary pozbawienia wolnosci zamiast kar pozbawienia wolnosci z warunkowym zawieszeniern ich wykonania, przewidujqc udzielanie zezwolen na odbywanie tych kar w systemie tygodniowym juz na etapie post~powania wykonawczego (tj. przez Sqdy penitencjarne).

Jednoczesnie proponowany system pozwala na stosowanie wywazonej represji karnej wobec sprawcow tzw. drobnych przest~pstw, kt6rzy dotqd w powszechnym przekonaniu spotecznym pozostawali bezkarni. Z kolei

2

w przypadku skazanych, kt6rzy majq statq_ prac~ lub si~ uczq_, system tygodniowy stanowi oddziatywujqcq_ wychowawczo represj~ karnq, a jednoczesnie nie powoduje zerwania przez skazanego wi~zj spotecznoekonomicznych, do czego prowadzi wtasnie izolacja wi~zienna (mowa 0 tym r6wniez powyzej).

Nalezy podkresHc, ze projektowany system wykonywania kary pozbawienia wolnosci jest dostatecznie dolegliwy, by zadoscuczynic postulatowi sprawiedliwej odpraty, a przy tym nie zdejmuje ze skazanego obowiq_zku samokontroli, co dobrze sluzy wdrozeniu go do przestrzegania porzq_dku prawnego.

Informacyjnie podac rnozna, ze wykonywanie kary pozbawienia wolnosc] w "systemie weekendowym" funkcjonuje juz na przyktad w porzq_dku prawnym Anglii i WaHi. W krajach tych instytucja Intermitent Custody (czyli przerywane, nieregularne pozbawienie wolnosci) zostala wprowadzona w 2003 r. na mocy ustawy zmieniajq_cej ustaw~ Criminal Justice Act z 1999 r.

I tak, w Wielkiej Brytanii system tygodniowy wprowadzono od stycinia 2004 r. i w formie pilotazu funkcjonuje obecnie w dw6ch zakladach karnych: w Morton Hall (dla 40 kobiet) i w Kirkham (dla 40 m~zczyzn). W przysztosci rna on zastq_pic wykonywanie kary pozbawienia wolnosci w wyrniarze do 12 miesi~cy. Wyzej wymienione dwa osrodki izolacyjne urzq_dzono w bytych bazach wojsk lotniczych, na terenach nalezq_cych do zakladow karnych. W tym rniejscu zaznaczyc jednak trzeba, ze osrodk] te sa wyraznie wyodr~bnione ze struktury jednostek penitencjarnych przez ich fizyczne oddzielenie od infrastruktury wi~ziennej. Olatego tez kazdy z nich oprocz pomieszczen noclegowych wyposazony jest w samodzielnq_ kuchni~ i ambulatorium. W ten sposob wyeliminowano problem "mieszania sj~" populacji skazanych· na kare pozbawienia wolnosci, odbywajq_cych jq_ w systemie izolacji wi~ziennej, ze skazanymi odbywajq_cymi kar~ w systemie lntermitent Custody.

W tym miejscu wspomniec r6wniez mozna, ze proponowana ustawa wychodzi naprzeciw postulatom zawartyrn w tzw. Zasadach Tokijskich, czyli w Rezolucji Zgromadzenia Og61nego Organizacji Narod6w Zjednoczonych 45/110 z dnia 14 grudnia 1990 r. ("Wzorcowe reguty minimalne Narod6w Zjednoczonych

3

dotyczqce srodk6w 0 charakterze nieizolacyjnym"). W zasadach tych przyj~to, ze Panstwa Cztonkowskie rozwinq w ramach wtasnych systemow prawnych srodki 0 charakterze nieizolacyjnym, aby przez stworzenie alternatywnych mozliwosci ograniczy6 stosowanie kary pozbawienia wolnosci j zracjonalizowa6 polityk~ wymiaru sprawiedliwosci w sprawach karnych, majqc na wzgl~dzie przestrzeganie praw cZfowieka, wymagania spotecznego, poczucia sprawiedliwosci oraz potrzeby resocjalizacyjne sprawcy przest~pstwa.

Rozwiqzania szczegofowe:

Uregulowania projektowanej ustawy podzielono na pi~6 cz~sci, zawierajqc je w pi~ciu wyodr~bnionych rozdziatach zatytutowanych, jak nast~puje:.

Rozdziat 1 - "Przepisy ogolne",

Rozdziat 2 - "Warunki odbywania przez skazanego kary pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym",

Rozdzial 3 - "Warunki i tryb orzekania 0 udzieleniu skazanemu zezwolenia

.'

na odbycie kary pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym",

Rozdziat 4 - "Spos6b wykonywania kary pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym" ,

Rozdziat 5 - "Zmiany w przepisach obowiqzujqcych, przepisy przejsciowe i koncowe",

Rozdzia! 1

Przepisy ogo!ne

W tej czesc] projektowana ustawa zawiera definicj~ systemu tygodniowego odbywania kary pozbawienia wolnoscl.

System tygodniowy zdefiniowano jako jeden z system6w odbywania kary pozbawienia wolnosci, w ktorym skazany, w dniach wyznaczonych przez sqd penitencjarny, przebywa cz~sciowo w warunkach pozbawienia wolnosc: w zakladzle karnym i cz~sciowo na wolnosci, w okresie orzec~onej kary pozbawienia wolnosci zamienionym na tygodnie, przy czym w jednostce

4

penitencjarnej skazany b~dzie przebywat w dwoch nast~pujqcycn po sobie kolejno dniach tygodnia. Poniewaz zadnego miesiqca nie da si~ podzielic na rownq liczb~ tygodni, na uzytek tejze ustawy przyj~to, ze kazdy miesiqc orzeczonej i podlegajqcej wykonaniu kary pozbawienia wolnosc] jest rowny czterem tygodniom kary pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym.

Zaktada si~, ze - przyktadowo - skazani pracujqcy i UCZqcy si~ (od poniedziatku do piqtku) b~dq odbywali t~ kar~ od piqtku po potudniu do niedzieli po potudniu (2 dni), zas skazani nieuczqcy si~ i bezrobotni oraz bez dodatkowych obowiqzkow rodzinnych czy opiekunczych - od poniedziatku po potudniu do srody po potudniu lub od wtorku po potudniu do czwartku popofudniu (tez 2 dni).

W celu wyeliminowania ewentualnych wqtpliwosci, ktore mogfyby powstac przy obliczaniu kary w systemie tygodniowym odbytej w warunkach izolacji wl~zlennej przyj~to, ze jeden dzieri kary pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym, odbywanej w warunkach pozbawienia wolnosci trwa 24 godziny liczone od godziny stawienia si~ skazanego w zaktadzie karnym, wyznaczonej przez sqd penitencjarny.

Do odbywania kary pozbawienia wolnosc] w systemie tygodniowym bE:?dzie mlalo odpowiednie zastosowanie szereg przepisow Kodeksu karnego wykonawczego, 0 ile niniejsza ustawa nie b~dzie stanowita inaczej (art. 3 projektowanej ustawy). Jednak niektorych przepisow tego Kodeksu, 'z uwagi na specyfik~ wykonywania kary pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym, o ktore] byta juz wczesniej mowa, stosowa6 nie bE:?dzie rnozna. Sq to uregulowania dotyczqce:

zmiany lub uchylenia postanowienia (art. 24 § 2),

zmiany zaktadu i systemu terapeutycznego (art. 74),

dzialania komisji penitencjarnej i innych organow (art. 75-77),

wezwanie do stawiennictwa w zaktadzie karnym (art. 79),

umieszczenia w celi przejsciowej (art. 79b),

kolejnosci wykonywania kar (art. 80),

5

systemow wykonywania kar (art. 81), klasyfikacji skazanych (art. 82),

badania psychologicznego i psychiatrycznego (art. 83), zakladu da mtodocianych (art. 84),

zaktadu dla odbywajqcych kar~ po raz pierwszy (art. 85), zaktadu dla recydywistow (art. 86),

zaktad6w karnych dla kobiet i dom6w dla matek i dzieci (art. 87 § 2 i § 4-

5),

typ6w zaktad6w karnych (art. 88),

osadzania w zaktadzie karnym typu zamkni~tego (art. 88a), warunk6w odbywania kary w takim zaktadzie (art. 88b), przeniesienia (art. 89),

zakladu zamknj~tego (art. 90),

zaktadu p6totwartego (art. 91),

dodatkowego widzenia w miesiqcu (art. 91a), zaktadu otwartego (art. 92),

przepustek (art. 93),

kary aresztu wojskowego (art. 94),

systemu programowego oddziatywania (art. 95), systemu terapeutycznego (art. 96 i 97),

systemu zwyktego (art. 98),

kar porzqdkowych (art. 99),

miejsca odbywania kary (art. 100),

- zapoznawania z regulaminem organizacyjno-porzqdkowym wykonywania kary pozbawienia wojnosci, obowiqzujqcym w systemie izolacji ciqglej (art. 101),

6

praw skazanych, odbywajqcych karE? pozbawienia wolnosci w systemie izolacji ciqgtej (art. 102),

praw do widzen, paczek i przekaz6w pieniE?znych, kt6re przystugujq skazanym odbywajqcym karE? pozbawienia wolriosc! w systemie izolacji ciqgtej (art. 105 § 1, § 3 i 6, art. 105a, art. 105b),

przestanek branych pod uwagE? przy umieszczaniu skazanego w celi mieszkalnej (art. 110 § 4),

prawa do otrzymania odziezy, obuwia (art. 111),

bielizny z zakladu karnego

zasad prowadzenia depozyt6w srodkow pieniE?znych i przedmiot6w wartosciowych, kt6re majq zastosowanie jedynie wobec skazanych odbywajqcych karE? w systemie izolacji ciqgtej (art. 113),

zakup6w dokonywanych wytqcznie przez skazanych odbywajqcych kare w systemie izolacji ciqgtej (art. 113a),

prawa do miesi€?cznej zapomogi finansowej, kt6ra przysruguje, wytqcznie skazanym odbywajqcyrn kar€? w systemie izolacji ciqgrej, kt6rzy nie majq rriozliwosci zarobkowania (art. 114),

zagwarantowania wyrqcznie skazanym odbywajqcym kar€? pozbawienia wolnosci w systemie izolacji ciqgtej nieograniczonego dostepu do swiadczen zdrowotnych, w tym zaopatrzenia ich m.in. w protezy

przedmioty ortopedyczne (art.115 § 1, 2-3, § 5 pkt 1 i 3 oraz § 7 i 8),

leczenia i rehabilitacji uzaleznionych (art. 117),

trybu post€?powania w przypadku dokonania tzw. samouszkodzenia, specyficznego dla osadzonych przebywajqcych w warunkach izolacji ciqgtej (art. 119),

zatrudnienia (rozdziat X, oddziat 5, art. 121-129), - nauczania (rozdziat X, oddziat 6, art.130-134), - funduszy zapomogowych tworzonych wytqcznie przez skazanych odbywajqcych karE? pozbawienia wolnosci w systemie izolacji ciqgtej (art. 136a),

nagr6d i ulg (rozdziat X, oddziat 8, art. 137-141a),

7

kar dyscyplinarnych (rozdziat X, oddziat 9, art. 142-149),

odraczania i przerwy wykonania kary pozbawienia wolnosc' (rozdziat X, oddziat 10, art. 150-163),

warunkowego przedterminowego zwolnienia (rozdziat X, oddziat 11, art. 159-163),

zasad zwalniania z zaktad6w karnych i warunk6w udzielania pomocy skazanym odbywajqcym karE? pozbawienia wolnoscl w systernie izolacji ciqgtej (art. 164, 165, 166 § 3, 167a § 1 i 3 i 168),

informowania pokrzywdzonego 0 opuszczeniu przez skazanego zaktadu karnego (rozdziat X, oddziat 13, art. 168a),

przepisow aktow wykonawczych wydanych na podstawie upowaznien ustawowych, ktore nie bE?dq miaty zastosowania wobec skazanych odbywajqcych karE? pozbawienia wolnosci w systernie tygodniowym (Rozdziat XXII- art. 249 § 1-2 i § 3 pkt 1-2 i 6-7).

WYfqczenie od odpowiedniego stosowania art. 75-77 i art. 82-83 - K.k.w. jest dziataniem przemyslanym. Wynika bowiem z przekonania, ze a~gazowanie komisji penitencjarnych do procesu wykonywania kary pozbawienia woinosc] w systemie tygodniowym jest nieuzasadnione zar6wno pod wzglE?dem materialnym, jak i formalnym. Zakres zadan realizowanych przez komisje penitencjarnq wykracza bowiem w spos6b zdecydowany poza zakres oddziatywan, jakim - zgodnie z projektem ustawy - poddany winien zostac

_.

skazany, odbywajqcy karE? w systemie tygodniowym. Tytutem przyktadu:

komisja penitencjarna nie bE?dzie mogta przeciei: wskazywac zaktad6w karnych, w kt6rych skazany ma odbywac karE? w systemie tygodniowym (jest to wytqczna kompetencja wtasciwego sqdu penitencjarnego), nie bE?dzie wyrazata opinii w sprawach przyznania takiemu skazanemu przepustki (w projektowanym systemie - co jest oczywistym - nie przewiduje siE? wprowadzeni'i:l instytucji przepustki), czy tez wreszcie nie bE?dzie kwalifikowata skazanych do osadzenia w zaktadzie karnym typu zamkniE?tego w warunkach zapewniajqcych ochronE? spoteczenstwa i bezpieczeristwo zaktadu .

8

Konsekwencjq nie stosowania do skazanych odbywajqcych kar~ pozbawienia wolnoscl w systemie tygodniowym przepis6w Kodeksu karnego wykonawczego dotyczqcych warunkowego zwolnienia jest takze wfqczenie stosowania przepis6w 0 warunkowym zwolnieniu zawartych w Kodeksie karnym (art. 4 projektowanej ustawy).

Rozdziat 2

Warunki odbywania przez skazanego kary pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym

Zakres przedmiotowy proponowanej regulacji obejmuje wprowadzenie do katalogu system6w wykonywania kary pozbawienia wolnosci catkowicie nowego systemu wykonywania krotkoterminowej (tj. orzekanej w wymiarze do 6 miesi~cy) kary pozbawienia wolnosci - systemu tygodniowego. System ten bytby orzekany przez sqd penitencjarny i pozwalatby na zastosowanie kr6tkotrwatej izolacji skazanego, odbywanej na przemian z jego p'obytem na wolnosci. Pobyt na wolnosci umozliwifby skazanemu swiadczenie stafej pracy zarobkowej, pobieranie nauki lub sprawowanie opieki nad osobq maloletniq, niedot~znq lub chorq (art. 5 ust. 1 projektowanej ustawy).

Ten szczeg6lny system wykonywania kary pozbawienia wolnosci b~dzie m6gI bye stosowany takze do skazanego na kar~ pozbawienia wolnosci' orzeczonq w wymiarze do jednego roku, jezeli czas pozostaty do odbycia tej kary nie przekroczy 6 miesi~cy (art. 5 ust. 2 projektowanej ustawy).

Wart. 5 projektowanej ustawy sformufowano dodatkowe przestanki, kt6rych tqczne spetnienie umozliwi skazanemu odbycie kary pozbawienia wolnosc] w systemie tygodniowym. I tak, odnosnie do skazanego na kar~ do'6 miesi~cy pozbawienia wolnosci, jest to prognoza, ze odbycie kary pozbawienia wolnosci w tym systemie jest wystarczajqce dla osiqgni~cia cel6w kary, chyba ze sprzeciwiajq si~ temu stopien demoralizacji skazanego lub inne okolicznosci, w tym zwtaszcza interes po krzywdzonego. Natomiast odnosnie do skazanego odbywajqcego kar~ pozbawienia wolnosci orzeczonq w wymiarze do jednego roku sa to nast~pujqce przestanki:

9

- czas pozostaty do odbycia tej kary (nie rnoze przekraczac 6 miesi~cy); wzglqd na dotychczasowe zachowanie skazanego w czasie pobytu w zaktadzie karnym, uzasadniajqcy przekonanie, ze w czasie pobytu poza jednostkq penitencjarnq b~dzie on przestrzegat porzqdku prawnego, w szczeg61nosci zas nie popetni kolejnego przest~pstwa lub przest~pstwa skarbowego albo wykroczenia lub wykroczenia skarbowego.

W obu wyzej wymienionych przypadkach do negatywnych przestanek udzielenia zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym zaliczono takze brak warunk6w do odbywania kary pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym we wskazanym zakradzie karnym potozonym najblizej miejsca mieszkania skazanego. W takim razie skazany b~dzie m6gt jednak oswiadczy6, ze wyraza zgod~ na odbycie orzeczonej kary w przedmiotowym systemie w innym zaktadzie karnym, wyznaczonym przez sqd penitencjarny, w kt6rym wyst~pujq warunki umozliwiajqce przyj~cie takiego skazanego w celu wykonania kary (art. 5 ust. 5 projektowanej ustawy).

W obu przypadkach w systemie tygodniowym nie b~dq mogli odbywac kary pozbawienia wolnosci skazani prawomocnie na kar~ pozbawienia wolnosci w innej sprawie (z zastrzezeniem, ° kt6rym mowa nizej) oraz skazani na kar~ pozbawienia wolnosci za przest~pstwa popetnione przeciwko wolnosct seksualnej lub obyczajnosci, okreslone wart. 197-203 K.k., popetnione w zwiqzku z zaburzeniami preferencji seksualnych, a takze skazani za przest~pstwa popetnione w stanie ograniczonej poczytalnosci okreslonej wart. 31 § 2 K.k., skazani z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi, skazani uposledzeni umyslowo, skazani uzaleznieni od alkoholu albo srodkow odurzajqcych lub psychotropowych oraz skazanemu pozbawionemu wolnosci w innej sprawie lub gdy z innych przyczyn odbywanie przez skazanego kary w tym systemie nie jest mozllwe (art. 5 ust. 3 lit. a-g projektowanej ustawy). Wprowadzenie takiego znacznego podmiotowego ograniczenia jest uzasadnione - z jednej strony - zarozeniem, ze odbywanie kary w tym systemie stanowi przywilej, z kt6rego nie powinni korzystac skazani uprzednio w innych sprawach na kar~ pozbawienia wolnosci nawet z warunkowym zawieszeniem jej wykonania oraz - z drugiej strony - specyfikq tego systemu, polegajqcq na

10

kr6tkich i powtarzajqcych sj~ pobytach skazanego w zakfadzie karnym, w kt6rych wprowadzanie na przykfad oddziafywan terapeutycznych jest bezcelowe i nieuzasadnione, chociazby ze wzgl~du na kr6tki okres pobytu skazanego w warunkach izolacji wi~ziennej. W tym miejscu nadmienie r6wniez trzeba, ze skazani za przest~pstwa popernione przeciwko wolnosci seksualnej lub obyczajnosci, a takze skazani za przest~pstwa popefnione_ w stanie ograniczonej poczytalnosci okreslonej wart. 31 § 2 K.k., skazani z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi i uposledzeni umystowo, a takze skazani uzaleznieni od alkoholu oraz srodk6w odurzajqcych lub psychotropowych - zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa karnego wykonawczego - powinni bye poddani takiej terapii, zas ich pobyt na wolnosci m6gtby stwarzae powazne zagrozenie spoteczne.

Istotne jest r6wniez wyJqczenie z dobrodziejstwa projektowanej ustawy, obok skazanych pozbawionych wolnosc] w innej sprawie, co wydaje si~ oczywiste, takze skazanych, w sytuacji gdy z innych przyczyn niz pozbawienie wolnosci w innej sprawie odbywanie przez nich kary pozbawienia wolno,sci w tym systemie nie jest mozliwe. Norma ta b~dzie rniala zastosowanie, na przyktad do skazanego, kt6ry ulegt powaznemu wypadkowi komunikacyjnemu i przebywa w szpitalu bqdz tez jest w trakcie intensywnej rehabilitacji powypadkowej. Jest jasne, ze w takiej sytuacji nie b~dzie rnozna wymagae od skazanego powtarzajqcego si~ co tydzien stawiennictwa do zakfadu karnego, a przez to nie b~dzie wykonywany system tygodniowy odbywania kary pozbawienia wolnosci. Mato tego, przy tak powaznym stanie zdrowia skazanego nalezy przypuszczae, ze przy tradycyjnym systemie odbywania kary pozbawienia wolnosci dosztoby do zawieszenia post~powania wykonawczego, a w przypadku skazanego odbywajqcego juz kar~ - przerwy w jej wykonaniu (art. 5 ust. 3 lit. 9 projektu ustawy).

Jednoczesnie wprowadzono odstE(pstwo od zasady niestosowania systemu tygodniowego wobec os6b juz uprzednio skazanych na kar~ pozbawienia wolnoscl w innej sprawie - gdy zachodzq warunki do wydania wyroku tqcznego (art. 5 ust. 3 lit. a projektowanej ustawy). Uznano bowiem, ze stosowanie

.+

wspomnianego ograniczenia r6wniez w wypadku istnienia warunk6w do

11

wydania wyroku tqcznego stawiatoby skazanego w gorszej sytuacji, nlz orzeczenie kary tqcznej jednym wyrokiem.

Redakcja art. 5 ust. 4 projektu ustawy powoduje, ze niezaleznie od tego, czy przeciwko sprawcy toczyto siE? jed no, czy kilka postE?powan zakonczonych prawomocnym wyrokiem, motliwosc skorzystania przez niego z systemu tygodniowego bE?dzie identyczna. Bez tego zapisu doszloby do zr6znicowania sytuacji, w kt6rej, przykladowo, osoba skazana jednym wyrokiem na kary 2 miesiE?cy i 3 miesiE?cy pozbawienia wolnosci bE?dzie mogla skorzystac z systemu tygodniowego, podczas gdy inny skazany na takie same kary, tyle ze w dw6ch postE?Powaniach - juz nie, w stosunku do drugiej kary, ze wzglE;du na uprzednie skazanie, mimo objE?cia tych dw6ch kar wyrokiem tqcznym.

Przepisy projektowanej ustawy bE?dq miaty takze zastosowanie do zastepcze] kary pozbawienia wolnosci, ale tylko za przest~pstwo lub przest~pstwo skarbowe. Jej przepisy nie b~dq miaty zastosowania do zast~pczej kary pozbawienia wolnosci orzekanej w wymiarze do 3 miesj~cy za nieuiszczonq grzywn~ w sprawach 0 wykroczenia skarbowe. Rozwiqzanie takie .wydaje si~ uzasadnione, skoro jednoczesnie zaklada siE?, ze przepisy projektowanej ustawy nie bE?dq miaty zastosowania takze do wykroczen innych niz wykroczenia skarbowe (art. 6 projektowanej ustawy).

W trakcie odbywania kary pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym na skazanego naktada si~ obowiqzek wykonywania obowiqzk6w natozonych przez sqd penitencjarny oraz przestrzegania termin6w stawiania si~ do zakladu karnego celem odbycia kolejnych okres6w kary w tym systemie, wyznaczonych przez sad (art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 projektowanej ustawy).

Ponadto, na skazanego odbywajqcego karE? pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym nalozono obowiqzek uiszczenia r6wnowartosci koszt6w postE?powania wykonawczego, zWiqzanych z wykonywaniem kary pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym, chyba ze sqd penitencjarny zwolni go w catosci albo w cZE?sci od tych koszt6w, w szczeg6lnosci, gdy skazany w spos6b naletyty wykate, ze nie jest w stanie ich poniesc bez uszczerbku dla niezbE?dnego utrzymania siebie j rodziny. Wysokosc zryczaltowanego kosztu postE?Powania wykonawczego zwiqzanego z wykonywaniem kary pozbawienia

12

wolnosci w systemie tygodniowym oraz kO,szt jednego dnia odbywania kary pozbawienia wolnosci wykonywanej w tym systemie w warunkach izolacji wi~ziennej okresli Minister Sprawiedliwosci w rozporzqdzeniu. Koszty post~powania wykonawczego zwiqzane z wykonywaniem kary pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym oraz termin ich uiszczenia okresla sqd penitencjarny w postanowieniu 0 udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolnosci w tym systemie (art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz art. 8 ust. 3 i art. 26 ust. 1 pkt 3 projektowanej ustawy).

Koszty post~powania wykonawczego zwiqzane z wykonywaniem kary pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym obejmujq zryczaltowany koszt post~powania wykonawczego oraz koszt odbywania kary wykonyw~nej w tym systemie w zaktadzie karnym, stanowiqcy iloczyn kosztu jednego dnia kary w warunkach izolacji wj~ziennej i liczby dni jej odbywania w tychze warunkach (art. 8 ust. 2 projektowanej ustawy).

Wysokosc zryczattowanych koszt6w okreslono na 80 ztotych, zas koszt jednego dnia odbywania kary w tym systemie w zakfadzie karnym - na 10 ztotych.

Ryczalt w kwocie 80 ztotych za wykonywanie kary pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym nie wydaje si~ byc wyg6rowany. Stanowi on jedynie ok. 9% aktualnie obowiqzujqcego' minimalnego wynagrodzenia. Dla por6wnania, kwot~ 80 ztotych uiszcza si~ w sprawach karnych od wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolnosci, Natomiast ,dodatkowe powi~kszenie 0 kwot~ 10 ztotych za kazdy dzien odbywanej w zakladzie karnym kary pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym (nie wi~cej niz 48 dni) wynika z przewidywanej faktycznej pracochlonnosci systemu tygodniowego. W szczeg61nosci chodzi tutaj 0 czynnosci wykonywane przez administracj~ zaktadu karnego zwiqzane z wielokrotnym przyj_mowaniem skazanego doodbycia kary pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym oraz wielokrotnym zwalnianiem skazanego w nast~pujqcych po sobie tygodniach wykonywania kary pozbawienia wolnosci w tym systemie. Nalezy wi~c przyjqc, ze proponowana w sumie wysokosc zryczattowanych koszt6w post~powania wykonawczego uwzgl~dnia przeci~tne koszty tego post~powania i stanowi realizacj~ zasady dost~pnosci do sqdu penitencjarnego.

13

Udzielajqc zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym sqd penitencjarny rnoze w okresach przebywania skazanego na wolnosci odda6 go pod dozor kuratora sqdowego, osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, organizacji lub instytucji, do ktorej dziatalnosci nalezy troska 0 wychowanie, zapobieganie demoralizacji tub pomoc skazanym oraz natozy6 na niego obowiqzki okrestone wart. 72 § 1 pkt 1-5 i 7-8 oraz § 2 K.k. (art. 7 ust. 3 projektowanej ustawy). Obowiqzki wynikajqce z Kodeksu karnego to:

informowanie sqdu lub prokuratora 0 przebiegu okresu proby,

przeproszenie pokrzywdzonego,

wykonywanie ciqzqcego na skazanym obowiqzku lozenia na .utrzymanie innej osoby,

wykonywanie pracy zarobkowej, ksztatcenia siE? tub przygotowywania do zawodu,

powstrzymywanie siE? od naduzywania alkoholu lub uzywania innych srodk6w odurzajqcych,

powstrzymanie siE? od przebywania w okreslonych srodowiskach lub miejscach,

naprawienie szkody w catosci tub w cZE?sci albo uiszczenie swiadczenia pieniE?znego,

inne stosowne postE?Powanie w okresie pr6by, jeze!i moze to zapobiec popetnieniu ponownie przestE?Pstwa.

Wytqczenie mozliwosci naktadania na skazanego obowiqzkow z pkt 6 § 1 art. 72 K.k. jest podyktowane wytqczeniem stosowania projektowanego systemu odbywania kary pozbawienia wolnosc] wobec . skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi, uposledzonych umysfowo, jak rowniez skazanych uzaleznionych od alkoholu albo innych srodkow odurzajqcych lub psychotropowych.

Obowiqzek pozostawania skazanego we wskazanym miejscu w wyznaczonym czasie bE?dzie obejmowat pozostawanie skazanego

14

w miejscu statego pobytu lub w innym mleJscu, wskazanym przez sqd penitencjarny w czasie mi~dzy kolejnymi okresami odbywania kary pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym w zaktadzie karnym (art. 7 ust. 2 projektowanej ustawy).

W wyjqtkowych wypadkach, uzasadnionych szczeg6lnymi okolicznosciami, sqd penitencjarny rnoze nawet zmienic miejsce, w kt6rym skazany ma przebywac odbywajqc kar~ pozbawienia wolnosci w systemie tyg'odniowym, w czasie mi~dzy kolejnymi okresami pobytu skazanego w zakfadzie karnym (art. 9 projektu ustawy).

W trakcie odbywania kary pozbawienia wolnosoi w systemie tygodniowym przewiduje si~ mozliwosc ustanawiania, rozszerzania lub zmiany natozonych na skazanego obowiqzkow, wymienionych wart. 72 § 1 pkt 1-5 i i-8 Kk. lub zwolnienia od nich, z wyjqtkiem jednak obowiqzkow okreslonych wart. 72 § 2 Kk. Ograniczenie to przej~to wprost z Kodeksu karnego (art. 74 § 2 Kk.).

Orzeka 0 tym sqd penitencjarny jednak tylko wtedy, gdy wzgl~dy wychowawcze za tym przemawiajq (art. 10 projektu ustawy).

Przedmiotowy zapis umozliwi skazanemu, na przyktad, wykonywanie pracy w formie oddelegowania, sprawowanie opieki nad czfonkiem rodziny zamieszkatym w innym miejscu niz skazany etc.

Wart. 11 projektu ustawy okreslono, ze rozpocz~cie odbywania kary pozbawienia wolnoscl w systemie tygodniowym nast~puje w dniu, i tygodniu okreslonym przez sqd penitencjarny. Wskazano rowniez, ze tydzien odbywania kary pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym dla skazanego przebywajqcego na wotriosc: rozpoczyna si~ w dniu, w ktorym stawit si~ on w zakfadzie karnym w celu odbycia kary w tym systemie, natomiast w przypadku skazanego przebywajqcego w zaktadzie karnym - w dniu, w ktorym zostat on zwolniony z zaktadu karnego.

Wart. 12-14 projektu ustawy okreslono przestanki uchylenia zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym, spos6b zaliczenia okresu odbywania kary w tym systemie na poczet kary pozbawienia wolnosci oraz tryb post~powania po uchyleniu zezwolE?nia.

15

Projektowany art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 zawiera przestanki wzgh:~dnie obligatoryjnego, a takze obligatoryjnego uchylenia zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym, a posr6d nich:

razqce naruszenie przez skazanego, w trakcie odbywania kary w tym systemie porzqdku prawnego, w szczeg61nosci, gdy popetni on przestE?Pstwo lub przestE?Pstwo skarbowe (pkt 1 lit. a),

uchylanie siE? od wykonywania natozonego obowiqzku zWiqzanego z pobytem skazanego na wolnosci, od dozoru sqdowego kuratora zawodowego, od dozoru osoby godnej zaufania lub podmiotu, 0 kt6rych mowa wart. 7 ust. 3, albo od wykonania orzeczonego srodka karnego (pkt 1 lit. b),

uchybienie terminowi stawienia siE? do zaktadu karnego w nast~pujqcych po sobie okresach wykonywania kary w tym systemie (pkt 1 lit. c);

pozbawienie wolnosci w innej sprawie lub nlemoznoso odbywania przez skazanego kary w tym systemie z innych przyczyn (pkt 1 lit. d);

nieprzestrzeganie przez skazanego natozonych na niego obowiqzk6w i zakaz6w zwiqzanych z pobytem w zaktadzie karnym (pkt 2).

Sqd penitencjarny bE?dzie tez uchylat udzielone skazanemu zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym w innych wypadkach okreslonych w ustawie (art. 12 ust. 1 pkt 3 projektowanej ustawy). Sq to wypadki okreslone wart. 41 ust. 1 pkt 1-4, kiedy skazanego nie przyjmie si~ do zaktadu karnego, na przykfad, dlatego ze nie posiada on dokumentu stwierdzajqcego tozsamosc (pkt 1).

PrzyjE?to, ze od uchylenia zezwolenia w wypadkach okreslonych wart. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a-c oraz pkt 2-3 b~dzie mozna odstqpic w wyjqtkowych wypadkach uzasadnionych szczeg61nymi okolicznosciami (art. ,12 ust. 2 projektu ustawy).

Jako obligatoryjny pow6d uchylenia zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym uznano sytuacjE?, w ktorej skazany korzystajqcy z zezwolenia na odbycie kary w tym systemie zostanie pozbawiony wolnoscl w innej sprawie. Dotyczyc to bedzie zar6wno

16

tymczasowego aresztowania jak i zatrzymania. Jest bowiem oczywiste, ze w takiej sytuacji (zwtaszcza przy tymczasowym aresztowaniu) nie jest mozliwe wykonywanie orzeczonej kary w systemie tygodniowym. Dodatkowo (posrednio) swiadczy tez 0 razqcym naruszeniu przez skazanego porzqdku prawnego.

PrzyjE?to rowniez, ze w wypadku kiedy odbywanie kary w systemie tygodniowym przez skazanego nie bE?dzie mozliwe np. z uwagi na powaznq dtugotrwafq chorobE? lub uszkodzenie ciala spowodowane wypadkiem drogowym i w zwiqzku z tym pobyt w szpitalu, 0 czym byta juz mowa przy projektowanym art. 5 ust. 3 lit. g, sqd takze bezwzglE?dnie uchyli zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym. I w tej bowiem sytuacji dalsze wykonywanie wobec skazanego kary P9zbawienia wolnosci w systemie tygodniowym nie bE?dzie mozliwe (art. 12 ust. 1 lit. d projektowanej ustawy).

Jedynq fakultatywnq przestankq uchylenia zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym bE?dzie ustalenie, ze w trakcie odbywania kary w tym systemie skazanemu, przedstawiono zarzut popetnienia przestE?Pstwa lub przestE?Pstwa skarbowego (art. 12 ust. 3 projektowanej ustawy).

Natomiast wart. 13 rozstrzygniE?to, jak traktowa6 wykonanq juz kare pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym w wypadku uchylenia zezwolenia na jej dalsze wykonywanie w tym systemie. PrzyjE?to, ze w takiej sytuacji sqd penitencjarny bE?dzie orzekat 0 tym, w jakim zakresie karE? pozbawienia wolnosci uzna6 za wykonanq, a w jakim podlega jeszcze wykonaniu, uwzglE?dniajqc zaliczenie na poczet kary pozbawienia wolnosci wYfqcznie okresu izolacji wiE?ziennej, 0 czym sqd poinformuje skazanego, ktory przyjE?cie tej widomosci potwierdza podpisem, zas z tej. czynnosci - sporzqdzi siE? protokot.

Od zasady zaliczenia na poczet kary pozbawienia wolriosci wYfqcznie okresu izolacji wiE?ziennej odstqpiono w sytuacji, gdy uchylenie zezwolenia na odbycie kary w systemie tygodniowym bE?dzie spowodowane niemoznosciq dalszego wykonywania kary w tym systemie z przyczyn niezaleznych od

17

skazanego, innych nlz pozbawienie go wolnosc! w innej sprawie (art. 13 ust. 2

,

w zw. z art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. d projektowanej ustawy). Przyj~to, z~ w6wczas

na poczet odbytej kary pozbawienia wolnosci zaliczy si~ fqCzny okres pozostawania skazanego w zaktadzie karnym oraz na wolnosci. Jest bowiem oczywiste, ze w sytuacji, gdy riiezaleznle od skazanego znalazt sle on w sytuacji powodujqcej, ze dalsze wykonywanie wobec niego kary pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym nie jest mozliwe (np. pobyt w szpitalu po cit?zkim w skutkach wypadku), taki skazany nie moze ponosie negatywnych skutk6w zwiqzanych z uchyleniem zezwolenia na odbycie kary w tym systemie. Zatem jego sytuacja nie rnoze bye identyczna jak skazanego, kt6remu uchylono zezwolenie "na jego wtasne zyczenie" bo np., odbywajqc kart? w systemie tygodniowym zostat pozbawiony wolnosci w innej sprawie albo nie stawit sit? do zakladu karnego. Dodatkowym argumentem przemawlaJqcym za wyjqtkowym potraktowaniem skazanego, kt6ry z przyczyn od siebie niezaleznych dalej nie moze odbywae kary w systemie tygodniowym jest ito, ze skazany do momentu wystqpienia przyczyny uniemozliwiajqcej kontynuowanie "systemu tygodniowego" odbywat kar~ bez zastrzezeri. Trzeba tez pamit?tae, ze owa przyczyna rnoze wystqpie zar6wno w pierwszym jak i ostatnim tygodniu wykonywania kary.

Projektowany art. 14 okresla konsekwencje uchylenia zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym dla skazanego przebywajqcego na wolnosci. Jezeli wobec takiego skazanego sqd uchyli zezwolenie na odbycie kary w systemie tygodniowym - poleci jednoczesnie doprowadzie skazanego do zaktadu karnego i obciqzy go kosztami doprowadzenia z wyjqtkiem skazanego, 0 kt6rym mowa wart. 12 ust. 1 pkt 1 lit. d, 0 czym skazanego nalezy pouczy6. Odstqpienie od doprowadzenia skazanego do zaktadu karnego znajdzie uzasadnienie w sytuacji, gdy skazany zostanie pozbawiony wolnosci w innej sprawie, bqdz tez zostanie przyiety do szpitala w zwiqzku z obrazeriiami clala odniesionymi w wypadku komunikacyjnym albo z innych, niezaleznych od siebie przyczyn nie bedzle m6gt stawi6 sit? do zaktadu karnego.

Projektowany art. 15 okresla szczeg6towo moment, w kt6rym kart? pozbawienia wolncscl w systemie tygodniowym uznaje sit? za wykonanq.

18

BE?dzie to uptyw ostatniego dnia tygodnia odbywania tej kary, 0 He oczywiscie w czasie jej wykonywania i w ciqgu dalszych 6 miesiE?cy zezwolenie na jej wykonywanie w tym systemie nie zostanie uchylone. Jezeli sqd penitencjarny udzielif zezwolenia skazanemu na odbycie w systemie tygodniowym kary 4 miesiE?cy pozbawienia wolnosci, w praktyce bE?dzie to oznaczalo, ze uznanie tej kary za wykonanq nastqpi z uptywem ostatniego, to jest 16-go dnia tygodnia odbywania tej kary. Jezeli skazany rozpoczql odbywanie kary w piqtek to ostatnim dniem tygodnia jej odbywania bE?dzie' czwartek w 16 tygodniu od rozpoczE?cia jej odbywania i w tym tez dniu kara ta zostanie uznana za wykonanq (pod warunkiem, ze w ciqgu nastE?pnych 6 miesiE?cy zezwolenie na jej odbycie w systemie tygodniowym nie zostanie uchylone).

W kolejnych art. 16-20 projektu ustawy odniesiono siE? do ponownego udzielenia zezwolenia na wykonywanie kary pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym w sprawie, w kt6rej zezwolenie uchylono, wyjasniono problematykE? powrotu do przest~pstwa w rozumieniu Kodeksu karnego i Kodeksu karnego skarbowego oraz uregulowano kwestie dot. zatarcia skazania na kar~ pozbawienia wolnosci wykonywanq w systemie tygodniowym.

Wart. 16 przesqdzono ·0 niedopuszczalnosci udzielenia zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym w tej samej sprawie, w kt6rej uchylono zezwolenie (oczywiscie w takim przypadku skazany nie ma tez szans na uzyskanie zgody na odbycie kary pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym, orzeczonej w innej sprawie, wobec kategorycznego zakazu, okreslonego wart. 5 ust. 3 lit. a projektu ustawy, chyba ze zachodzq warunki do wydania wyroku fqCZnego), wart. 17 wyjasniono, z« odbycie kary 6 miesi~cy pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym nie stanowi przesranki powrotu do przestf?pstwa z art. 64 K.k. lub powrotu do przestf?pstwa skarbowego z art. 37 § 1 pkt 4 K.k.s., co wydaje siE? oczywiste skoro skazany orzeczonej kary pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym w warunkach izolacji wi~ziennej nie odbyt w cafosci, i w koncu, wart. 18-20 om6wiono kwestie dotyczqce zatarcia skazania na karE? pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym.

19

Warto zauwazyc, ze instytucja zatarcia skazania w projektowanej ustawie zostala uksztaftowana nieco odmiennie nlz w Kodeksie karnym.

Wprawdzie zgodnie z zasadq, okreslonq wart. 107 § 1 K.k. odnoszqcq siE; do skazania na kar~ izolacyjnq przyjE;to, ze zatarcie skazania na karE; pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym z mocy prawa nastqpi takze z uptywem 10 lat od ostatniego dnia tygodnia odbywania kary w tym systemie, to jednoczesnie zmodyfikowano obowiqzujqcq zasadE; w zakresie orzekania 0 zatarciu skazania na wniosek skazanego.

W tym ostatnim przypadku proponuje siE;, aby w razie skazania na karE; pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym zachodzita mozliwosc skrocenia, na wniosek skazanego, wspomnianego okresu 10 lat, nie tak, jak ma to miejsce w obowiqzujqcym stanie prawnym - do potowy, (5 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania - art. 107 § 2 K.k.), lecz juz po uptywie roku od zakonczenia systemu tygodniowego i tylko wtedy, jezeli skazany w tym okresie przestrzegat porzqdku prawnego.

Zaktada siE;, ze mozliwosc wczesniejszego, orzekanego z mocy prawa, zatarcia skazania zachE;ci skazanych na kr6tkoterminowe kary P9zbawienia wolnosol do wnioskowania 0 zgodE; na odbycie tej kary w systemie tygodniowym.

W zakresie instytucji zatarcia skazania trzeba by to tez uwzglE;dnic, ze odbywanie kary pozbawienia wclnosc: w systemie tygodniowym to nie to samo, co odbywanie tego rodzaju kary w warunkach nieprzerwanej izolacji wiE;ziennej. Skazany odbywajqc karE? pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym nie tylko przebywa na przemian w zaktadzie karnym oraz na wolnosc], ale tez, co umozliwia tez system tygodniowy, skazany na wolnosci wykonuje szereg obowiqzk6w moze podlegac dozorowi. Ta, w rzeczywistosci probacja, stosowana jednoczesnie z odbywaniem kary pozbawienia wolnosc! w zakladzie karnym pozwala wtasnie na skr6cenie do roku, jednak tylko fakultatywnie i na wniosek skazanego, okresu, w ktorym rnoze dojsc do zatarcia skazania.

Skoro bowiem w okresie odbywania kary pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym, trzeba dodac - kary orzekanej jedynie do 6 miesiE?cy albo do

20

roku, skazany w spos6b wystarczajqcy dla osiqgni~cia cel6w kary by! kontrolowany i zachowywat si~ bez zarzutu i w okresie roku od zakonczeula systemu tygodniowego przestrzegaf porzqdku prawnego, to nie istniejq zadrie racje kryminalno-polityczne przemawiajqce za utrzymywaniem skutk6w prawnych, jakie prawo wiqze z uprzedniq karalnosciq. Przeciez skutki te dotyczq nie tylko sfery prawa karnego, ale rozciqgajq si~ tez na inne dziedziny zycia (np. mozliwosc wykonywania pracy zarobkowej).

Rozdziat 3

Warunki i tryb orzekania 0 udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolnosc! w systemie tygodniowym

Wart. 21-38 projektu ustawy okreslono wrasciwosc sqdu w sprawach dotyczqcych wykonania kary pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym oraz tryb orzekania sqdu penitencjarnego w tej sprawie, jak tez tryb orzekania w przedmiocie uchylenia zezwolenia na wykonywanie kary pozbawienia wolnosci w tym systemie. Wskazano r6wniei: podmioty uprawnione do sktadania wniosk6w 0 zezwolenie na odbycie kary pozbawienia woinosc! w tym systemie i zazalef na postanowienia sqdu w przedmiocie udzielenia zezwolenia.

Przyj~to, ze orzekani_e w sprawach dotyczqcych wykonania kary pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym b~dzie nalezato do wfasciwosci sadu penitencjarnego, w kt6rego okr~gu kara ta jest lub ma bye wykonywana (art. 21 projektu ustawy).

W przedmiocie udzielenia zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym sqd penitencjarny b~dzie orzekal na wniosek skazanego, lub za zgodq skazanego na wniosek jego obroncy, sqdowego kuratora zawodowego lub dyrektora zakfadu karnego, prokuratora, sqdowego kuratora zawodowego lub dyrektora zaktadu karnego (art. 22 projektu ustawy).

Wart. 23 projektu ustawy sprecyzowano form~ wniosku.

21

Wart. 24 projektu ustawy przyj~to jako zasad~, ze posiedzenie sqdu penitencjarnego przy orzekaniu w przedmiocie odbywania kary pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym, w sytuacji, gdy skazany, przebywa w zakfadzie karnym b~dzie si~ odbywato w tym zaktadzie, w kt6rym skazany przebywa. Przyspieszy to i uprosci post~powanie w tym przedmiocie. W6wczas tez sqd penitencjarny b~dzie m6gf (a powinien to uczynic zawsze) wystuchac przedstawiciela administracji zaktadu karnego (art. 25 pkt 3), co jest zrozumiafe zwatywszy na przestanki udzielenia zezwolenia na odbycie reszty orzeczonej kary pozbawienia wolnosc] w systemie tygodniowym, zawarte wart. 5 ust. 2 projektu ustawy. Obowiqzkowy b~dzie tez udziat prokuratora w tym posiedzeniu sqdu.

Jednak jeszcze przed wydaniem zezwolenia na odbycie przez skazanego kary pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym, sqd penitencjarny bedzie zobowiqzany do ustalenia, czy na przeszkodzie udzieleniu tego zezwolenia nie stoi brak warunk6w do odbycia kary pozbawienia wolnosci w tym systemie w wyznaczonym zakfadzie karnym potozonym najblizej miejsca zamieszkania skazanego oraz do wysfuchania skazanego lub jego obroncy, sqdowego kuratora zawodowego, jeteli skladal wniosek 0 zezwolenie, 0 kt6rym mowa wart. 5 ust. 1 lub 2 projektu ustawy i przedstawiciela skazanego, ° kt6rym mowa wart. 42 K.k.w. (art. 25 pkt 1 i 2 projektowanej ustawy).

Wart. 26 projektu okreslono tresc orzeczenia sqdu penitencjarnego o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym (ust. 1) oraz obowiqzek powiadomienia. sqdowego kuratora zawodowego 0 wyznaczonych dniach tygodnia, w kt6rych skazany bedzie odbywat kar~ w zakladzie karnym, a takze 0 ustalonej przez sqd dacie i godzinie pierwszego stawienia si~ skazanego do wyznaczonego zakladu karnego (ust. 2).

Wart. 28 projektu ustawy nalozono na sqd penitencjarny ,obowiqzek dokonywania klasyfikacji skazanych.

Koniecznosc dokonywania klasyfikacji skazanych wynika bowiem nie tylko ze standard6w mi~dzynarodowych, ale uzasadnione jest rowniez wzgl~dami praktycznymi. Zgodnie z Kodeksem karnym wykonawczym, klasyfikacji takiej

22

dokonuje komisja penitencjarna, kt6ra moze skierowae skazanego do wtasciwego zaktadu karnego. Natomiast, zgodnie z ratio legis projektowanej ustawy, klasyfikacji tej powinien dokonywae wytqcznie wta$ciwy sqd penitencjarny (komisja penitencjarna nie b~dzie uczestniczye w wykonywaniu kary pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym). Uwzgl~dniajqc wiek, ptee i uprzednie odbywanie kary przez skazanego, sqd ten b~dzie m6gt skierowae skazanego do wtasciwego zaktadu karnego. Tytutem przyktadu - skazanego mtodocianego sqd penitencjarny skieruje do zaktadu karnego, w kt6rym wtasnie przebywajq skazani mtodociani (jezeli zaktad ten nie' b~dzie zaktadem najblizszym miejsca pobytu skazanego, b~dzie on musiat wyrazie zgod~ na umieszczenie w innej jednostce penitencjarnej). Wprowadzajqc proponowany zapis unlernozliw' si~ powstawanie sytuacji, w kt6rych w jednej celi przebywae b~dq recydywisci penitencjarni ze skazanymi po raz pierwszy, czy tez skazani dorosll ze skazanymi mfodocianymi.

Ponadto w postanowieniu 0 udzieleniu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym okresla si~:

zwiqzane z tym orzeczeniem pouczenia udzielane skazanemu (art. 29 projektu ustawy),

zakres informacji przekazywanych pokrzywdzonemu (art. 30 projektu ustawy),

koniecznose wydania zarzqdzenia 0 zwolnieniu z zakladu karnego skazanego,o kt6rym mowa wart. 5 ust. 2 (art. 31 projektu ustawy);

Wprowadzajqc uregulowanie wart. 32 projektu ustawy, wykonywanie kary pozbawienia wolnoscl w systemie tygodniowym dostosowano do standardu, okreslonego wart. 576 K.p.k., kt6ry to przepis przesqdza, ze z chwilq wydania wyroku fqCZnego, wyroki podlegajqce potqczeniu nie ulegajq wykonaniu. Ten fakt powinien bye jednak stwierdzony postanowieniem sqdu, zwazywszy, ze musi zostac r6wniez zarzqdzone umieszczenie skazanego w zaktadzie karnym (jezeli wyrok tqczny przekracza 12 mjesi~cy lub w innych przypadkach), bqdz sqd musi zezwolie skazanemu na dalsze wykonywanie kary pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym, jezeli zachodzq przestanki do wydania takiego rozstrzygni~cia okreslone wart. 5 ust. 1 lub 2 ustawy.

23

Z chwilq wydania wyroku lqcznego skazany powinien wiE?c zwr6ci6 si~ do sqdu penitencjarnego 0 zgod~ na odbycie kary tqcznej pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym (0 He zachodzq odpowiednie przestanki). Jest to uzasadnione, zwtaszcza wtedy gdy kara lqczna znaczqco przekracza okres pierwotnie orzeczonej kary pozbawienia wolnosci.

Prawo do ztozenia zazalenia na postanowienie sqdu 0 udzieleniu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym, obok skazanego i jego obroncy bE?dzie mial takze prokurator oraz sqdowy kurator

.o

zawodowy. Zazalenie bE?dzie wstrzymywato wykonanie tego postanowienia (art. 34 projektu ustawy).

W wypadku skazanego, kt6ry odbywa kar~ pozbawienia wolnosci w zaktadzie karnym, zazalenie na postanowienie sqdu penitencjarnego 0 udzieleniu zezwolenia, b~dzie przystugiwafo takze dyrektorowi zaktadu karnego (art. 34 zdanie po sredniku).

Natomiast na postanowienie sqdu penitencjarnego 0 odmowie udzielenia zezwolenia skazanemu przebywajqcemu na wolnosci, ale tez skazanemu przebywajqcemu w zaktadzie karnym zazalenle b~dzie przyslugiwato: temu skazanemu lub jego obroricy, prokuratorowi, a takze sqdowemu. kuratorowi zawodowemu lub dyrektorowi zakladu karnego, jezeli skladali wniosek ° zezwolenie (art. 36 projektu ustawy).

Wart. 37 przesqdzono, ze wniosek uprawnionego podmiotu 0 odbycie kary pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym ztozony przed uprywem miesiqca od dnia wydania postanowienia ° odmowie wykonania ~ary w tym systemie, pozostawia si~ bez rozpoznania. Wprowadzenie tej regulacji byfo konieczne, aby bez potrzeby nie uruchamiac procedury udzielania zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym w kazdym przypadku wpfyni~cia wniosku skazanego (Iub jego obroncy) 0 udzielenie takiego zezwolenia. Niewprowadzenie cezury czasowej w tym. wzgl~dzie mogtoby doprowadzi6 do paralizu sqdy penitencjarne, zasypywane tego rodzaju wnioskami, w sytuacji, gdy zwykle niedtugi okres od wydania postanowienia odmownego do rozstrzygania w przedmiocie kolejnego wniosku nie pozwala odmiennie ntz poprzednio oceni6 przestanek systemu tygodniowego.

24

Art. 38 projektu ustawy jako sqd penitencjarny wtasciwy do orzekania w przedmiocie uchylenia zezwolenia wskazuje ten sqd penitencjarny, kt6ry go udzielit (ust. 1), okresla tryb wydawania postanowienia w tym przedmiocie (ust. 2-4) oraz naktada na sqd penitencjarny obowiqzek ponownego,okreslenia warunk6w odbywania przez skazanego kary pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym w6wczas, gdy sqd orzeknie ° odstqpieniu od uchylenia zezwolenia (ust. 5). Jest bowiem oczywiste, ze "przywr6cenie systemu tygodniowego" musi prowadzic do ponownego okreslenia warunk6w odbywania kary w tym systemie, zwraszcza zas wyznaczenia daty i godziny pier:wszego po wydaniu tego rodzaju orzeczenia stawienia si~ skazanego do wyznaczonego zakladu karnego.

Rozdzial 4

Spos6b wykonywania kary pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym

W projektowanym art. 39 wskazano miejsce wykonywania kary pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym (ust. 1), przewidziano mozliwosc przeniesienia do innego zakfadu karnego (ust. 2) oraz okreslono spos6b i tryb wyznaczania jednostek penitencjarnych, w kt6rych utworzone zostanq wyodn;bnione oddziafy lub cele przeznaczone dla osadzonych objetych tym systemem (ust. 3). Wzorem Kodeksu karnego wykonawczego, kompetencj~ t~ przyznano Dyrektorowi Generalnemu Sfuzby Wi~ziennej (okresla on rowniez w drodze zarzqdzenia przeznaczenie zakfad6w karnych i areszt6w sledczych).

Jak jut wczesniej wskazano, do odbywania kary pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym b~dzie rniala odpowiednie zastosowanie cz~sc przepis6w Kodeksu karnego wykonawczego (art. 3 projektowanej ustawy). Majqc jednak na wzgl~dzie charakterystyczne cechy systemu tygodniowego, kt6re sa zdecydowanie odmienne od cech znamionujqcych system wykonywania kary pozbawienia wolnosc: w systemie izolacji ciqgfej w zakladzie karnym (0 czym tez byta mowa wczesniej), jak rownlez nast~pujqce - przyktadowo wymienione - przesranki:

25

kr6tki czas jednorazowego pobytu skazanego w jednostce penitencjarnej, kt6ry przyjmowany blildzie do niej w trakcie odbywania kary kilkakrotnie,

umiejscowienie wyodrlilbnionych oddziat6w lub cel w juz istniejqcych jednostkach r6znego typu (tj. zamknililtego, p6totwartego, otw?rtego, czy w oddziatach zaktad6w karnych w aresztach sledczych),

koniecznose zapewnienia porzqdku i bezpieczenstwa nie tylko w zaktadach karnych i aresztach sledczych, ale r6wniez - przede wszystkim - samych skazanych odbywajqcych kar~ pozbawienia wolnoscl w systemie tygodniowym, kt6rzy mogliby bye narazeni na negatywne skutkl kontakt6w z pozostafq populacjq wililziennq (np. podczas widzen),

koniecznose zapewnienia bezpieczenstwa sanitarno-epidemiologicznego wytypowanych jed nostek penitencjarnych,

warunki pobytu skazanego odbywajqcego karlil pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym w zakfadzie karnym, w tym' zwlaszcz» przystugujqce mu wtedy prawa i obowiqzki, uregulowano odrlilbnie.

Majqc na wzgl~dzie przedstawione wyzej okolicznosci, wart. 40 i 41 projektu ustawy zawarto odr~bne uregulowania dotyczqce wymog6w, jakie powinien spetniae skazany przyjmowany do zakladu karnego w celu odbycia kolejnego okresu kary pozbawienia wolnoscl wykonywanej w systemie tygodniowym, a takze przestanki wykluczajqce jego Przyjlilcie do jednostki penitencjarnej. I tak okreslono m.in., ze skazany powinien w6wczas posiadae wtasnq, odpowiedniq do danej pory roku odziez, obuwie i bieliznlil, a takze srcdki finansowe wystarczajqce na kazdorazowy powr6t do miejsca zamieszkania, powinien zas stawie si~ do odbycia kary w stanie wykluczajqcym uzycie alkoholu albo innych srodk6w odurzajqcych lub psychotropowych oraz w stanie higieny osobistej nie stwarzajqcym zagrozenia sanitarno-epidemiologicznego dla zakfadu karnego. Przewidziano takze tryb post~powania dyrektora zaktadu karnego, w przypadku gdy do odbycia kary zgtosi si~ skazany niespetniajqcy wymog6w okreslonych przepisami niniejszego projektu ustawy - niezwlocznie powiadamia'· 0 tym sqd penitencjarny (art. 41 ust. 2). Przewidziano r6wniez, ze w sytuacji, gdy sad penitencjarny nie uchyli skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolnosc] w systemie tygodniowym, ale tylko wtedy, jezeli stwierdzi wyjqtkowe

26

wypadki uzasadnione szczeg61nymi okolicznosciami, ponownie okresla warunki odbywania kary w tym systemie, w tym ponownie wyznacza dzieri i tydzieri rozpoczE;cia przez skazanego odbywania kary w tym systerriie. Sqd penitencjarny orzeka w trybie okreslonym wart. 38, przy czym przed wydaniem postanowienia w przedmiocie uchylania wysluchanie skazanego przez sqd jest obowiqzkowe (art. 41 ust. 3).

W projektowanym art. 41 zawarto tez normE; zobowiqzujqcq dyrektora zaktadu karnego do przyjE;cia skazanego, kt6remu sqd penitencjarny nie uchylit zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym, mimo stwierdzenia okolicznosci, 0 kt6rej mowa w ust. 1.

Wart. 42 w spos6b odmienny od ustalonego w Kodeksie karnym wykonawczym uregulowano zasady wykonywania kary pozbawienia wolncscl w systemie tygodniowym w wyodrE;bnionym oddziale lub celi zakladu karnego, okreslajqc m.in., ze cele te mogq pozostawa6 otwarte przez catq dobE; (w zaleznosci od

.'

typu zakfadu karnego, w kt6rym skazany przebywa), zas skazanym zapewnia siE; jedynie w miarE; rnozliwoscl zar6wno dokonywanie zakup6w artykut6w zywnosciowych, jak i przeprowadzanie rozm6w telefonicznych z aparat6w samoinkasujqcych. Skazanym - majac na wzglE;dzie ich resocjalizacjt7 - bedzie mozna rowniez zezwoli6, w miart7 mozliwosci, na branie udziafu w zajE;ciach

.'

i imprezach kulturalno-oswiatowych lub sportowych, a takze urnozliwic

samoksztatcenie. Zgodnie z obowiqzujqcym prawem standardami mit7dzynarodowymi, skazanemu przystugiwa6 bt7dzie prawo do wykonywania praktyk religijnych.

Wart. 43 projektu ustawy, majqc na wzglE;dzie charakterystyczne dla systemu tygodniowego cechy, zawezono katalog praw przysfugujqcych skazanemu, pozbawiajqc go w por6wnaniu ze skazanymi odbywajqcymi karE; pozbawienia wolnosci w systemie izolacji ciqgtej niekt6rych praw - tytutem przykfadu: prawa do nieograniczonej bezplatnej opieki zdrowotnej, czy tez prawa do widzeri i otrzymywania paczek oraz przekaz6w pienit7znych. Zaktada sle bowiem, ze skazany przebywajqcy w jednostce penitencjarnej jedynie przez dwa dni w tygodniu nie powinien - na przyktad - korzysta6 z tak szerokiego prawa do opieki medycznej (w tym mit7dzy innymi prawa do otrzymania bezptatnych

27

protez i przedmiotow ortopedycznych), z jakiego korzystajq osadzeni przebywajqcy w zaktadzie karnym ciqgle przez okres wielu miesi~cy. Dalej zauwazye nalezy, ze organizacja widzen dla tych skazanych (tj. skazanych, ktorzy w przeciqgu najblizszej doby uzyskajq nieograniczony kontakt z rodzinq w warunkach wolnosciowych) wymagataby wydzielenia specjalnych pomieszczen (skazani odbywajqcy kar~ w systemie tygodniowym choeby ze wzgl~dow bezpieczenstwa nie powinni kontaktowae si~ z pozostatymi skazanymi), zaangazowania dodatkowych funkcjonariuszy Stuzby Wi~ziennej do realizacji zadan zwiqzanych z dozorem i kontrolq takich spotkan, a takze dokonania szeregu zmian w porzqdkach wewnE?trznych obowiqzujqcych w juz przeludnionych jednostkach organizacyjnych wiE?ziennictwa.

W petni uzasadniona wydaje SIE? takze rezygnacja z zezwolenia tej kategorii skazanym na otrzymywanie paczek, skoro w perspektywie najblizszego dnia opUSZCZq oni zaktad karny i udadzq si~ do domu. W tym miejscu zastrzec bowiem trzeba, ze w praktyce wiE?ziennej zdarza siE?, ze to wlasnle w paczkach przekazywane sa narkotyki, "grypsy" i inne przedmioty, ktorych posiadanie w zakladzie karnym jest zabronione. Ponadto nasuwa siE? wqtpliwose, czy paczka w ogole "zdqzytaby" dotrzec do skazanego faktycznie przebywajqcego w warunkach izolacji wiE?ziennej.

Nie wydaje siE? bye rowniez uzasadnione zapewnianie skazanym odbywajqcym kare pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym prawa do otrzymania zapomog finansowych (art. 114 Kk.w.). Wyrazajqc zgodE? na odbywanie kary w systemie tygodniowym zar6wno sqd, jak i skazany powinni bowiem brae pod uwag~ mozliwosci finansowe odby\.vania kary w tym systemie (kwestie koszt6w dojazdu, zaopatrzenia we wlasnq odziez, czy tez w og61e koszt6w.odbywania kary). W tej sytuacji wyptacanie wspomnianych zapom6g pozostawafoby w sprzecznosci nie tylko z ideq systemu tygodniowego, ale, dodatkowo, mogtoby rodzic skutki finansowe dla budzetu panstwa.

Natomiast w projektowanej ustawie zagwarantowano skazanym wszystkie te prawa (tzw. prawa niezbywalne), ktore wynikajq ze standard6w konstytucyjnych i Sq okreslone w przepisach prawa miE?dzynarodowego, przyktadowo sa to prawa do:

28

odpowiedniego wyzywienia, warunk6w bytowych oraz odpowiednich warunk6w higieny,

utrzymywania wi~zi z rodzinq,

korzystania z wolnosci religijnej,

sktadania skarg,

komunikowania si~ z obroncq,

prowadzenia korespondencji z organami wymiaru sprawiedliwosci, Rzecznikiem Praw Obywatelskich i organizacjami mi~dzynarodowymi.

Trzeba nadmienie, ze odbywanie kary w systemie tygodniowym przez skazanego i stosowanie wobec niego oddziatywan przewidzianych w systemie zwyktym, nie wyklucza r6wniez mozliwosci obj~cia tych skazanych zaj~ciami w zakresie edukacji i profilaktyki uzaleznien w razie wystqpienia takiej potrzeby. Jednak z samej istoty systemu tygodniowego wynika, ze w6wczas nie b~dq mogty to bye oddziatywania tozsame z prowadzeniem oddziatywan specjalistycznych w systemie terapeutycznym, 0 kt6rych mowa wart. 96 K.kw., ktore wymagajq szczeg6towej diagnozy psychologicznej, obj~cia ciqgtymi oddziatywaniami terapeutycznymi w warunkach ambulatoryjnych - zamkni~tych, analogicznie do warunk6w panujqcych w oddziafach szpitalnych - wolnosciowych.

Wart. 44 projektowanej ustawy - odmiennie niz w Kodeksie karnym wykonawczym - okreslono katalog przepisow, z kt6rymi nalezy zapoznac skazanego przyjmowanego do zakfadu karnego w celu odbycia pierwszego okresu orzeczonej kary, wykonywanej w systemie tygodniowym. Zrezygnowano takze z kodeksowego wymogu umieszczania takiego skazanego w celi przejsciowej.

Wart. 45 projektowanej ustawy wprowadzono uprawnienie dla funkcjonariuszy Sfuzby Wi~ziennej do uzycia wobec skazanych odbywajqcych kar~ pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym srodkow przymusu bezposredniego, a takze odizolowania od pozostatych osadzonych, w ustawowo okreslonych przypadkach.

29

Wart. 46 projektowanej ustawy okreslono odr~bne zasady rozmieszczania skazanych odbywajqcych kar~ w systemie tygodniowym w celach mieszkalnych, a takze wymieniono przedmioty, ktore skazany moze otrzymac od administracji zaktadu karnego (np. posciel, scierka do naczyn, sprz~t stotowy, pantofle ranne, srodki do utrzymania higieny osobistej). Wprowadzono tez nast~pujqce przestanki. ktore bierze si~ pod uwag~ przy rozmieszczaniu skazanych w celi:

potrzeb~ zapewnienia porzqdku oraz bezpieczenstwa w zaktadzie karnym,

zalecenia lekarskie, psychologiczne i rehabilitacyjne, 0 ile skazany 0 nich poinformowat,

ksztaftowanie wtasciwej atmosfery wsrod skazanych, koniecznosc zapobiegania samoagresji wsrod skazanych.

Wart. 47 projektowanej ustawy uregulowano kwestie szczegotowe zwiqzane z prowadzeniem depozytow srodkow pieni~znych przedmiot6w wartosciowych, ktore skazany b~dzie oddawac przy kazdorazowym przyj~ciu do zakladu karnego. W depozytach tych - inaczej ruz w przypadku skazanych odbywajqcych kar~ pozbawienia wolncsoi w systemie izolacji ciqgtej - nie b~dzie gromadzic sie, na przyktad, srodkow wyptacanych skazanemu wy!qcznie w momencie zwolnienia go po odbyciu calosci kary (tzw. akumulacja).

Opisano takze tryb post~powania, w przypadku gdy podczas kontroli skazanego odbywajqcego kar~ pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym zostanq odnalezione przedmioty, ktorych posiadanie w jednostce penitencjarnej jest zabronione (ust. 2).

W projektowanym art. 48 okreslono zasady udzielania swiadczen zdrowotnych skazanym odbywajqcym kart;; w systemie tygodniowym. Przede wszystkim wskazano. ze swiadczenia te sa udzielane tylko w stanie nagtym, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych (Oz. U. Nr 210, poz. 2135, z poin. zm.).

Przesqdzono takze; ze przy ich wykonywaniu b~dzie mog! uczestniczyc rowniez - w uzasadnionych przypadkach - funkcjonariusz Stuzby Wi~ziennej (ust. 3).

30

W projektowanym art. 49 okreslono zasady ponoszenia przez skazanego odbywajqcego karE? pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym odpowiedzialnosci za szkody powstate z tytutu koniecznosci leczenia tzw. samouszkodzen. Wyraznie tez zapisano, ze spowodowanie takiego samouszkodzenia skutkowae maze uchyleniem zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym (ust. 3).

Wart. 50 ust. 1 projektowanej ustawy unormowano sytuacjE?, a ktorej mowa wart. 167a § 4 K.k.w., a wiE?c sytuacjE?, w ktorej skazany po odbyciu kolejnego okresu kary nie bE?dzie mog} opuscie zakfadu karnego w normalnym trybie ze wzglE?du na stan swojego zdrowia. Przewidziano, ze a takiej sytua::;ji dyrektor zaktadu karnego niezwtocznie powiadomi sqd penitencjarny. Sqd penitencjarny, dziatajqc wtedy na ogolnych zasadach, w oparciu a przestank~ okreslonq wart. 12 ust. 1 pkt 1 lit. d b~dzie mogi uchylie wowczas zezwolenie na odbycie przez skazanego kary pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym, [ezel: uzna, ze dalsze wykonywanie kary w tym systemie nie jest mozliwe.

Natomiast w ust. 2 tego przepisu unormowano kwestie zwiqzane z tzw. pornoca postpenitencjarnq. Chociaz - co do zasady - przyj~to, ze w systemie tygodniowym skazany nie b~dzie korzystaf z pomocy postpenitencjarnej, kt6ra jest adresowana gtownie do skazanych odbywajqcych kar~ pozbawienia wolnosci w tzw. systemie izolacji ciqgtej, to jednak nie mozna wykluczye sytuacji, w ktorej konieczne b~dzie zaopatrzenie skazanego odbywajqcego kar~ w systemie tygodniowym w srodki i rzeczy umozliwiajqce mu powrot do miejsca pobytu po odbyciu kolejnego okresu lub catosci kary (na przyktad rzeczy znajdujqce si~ w depozycie ulegnq zniszczeniu lub zagini~ciu alba warunki pogodowe ulegnq znacznej zmianie). Podkreslic trzeba, ze rnozliwosc skorzystania z tej formy pomocy musi bye szczegolnie uzasadniona, zas srodki pochodzqce na jej realizacj~ pochodzic b~dq z funduszu pomocy postpenitencjarnej, a wi~c nie b~dq obciqzac budzetu panstwa.

Szczegofowe uregulowania w zakresie warunkow odbywania kary w zakladzie karnym, a takze w zakresie praw i obowiqzkow skazanego przebywajqcego w jednostce penitencjarnej w zwiqzku z odbywaniem kary w systemie tygodniowym, b~dq zawieraty rozporzqdzenia wykonawcze, z delegacji zawartej

31

wart. 56 pkt 1-4 projektu ustawy, ktore zostanq wydane przez Ministra Sprawiedliwosci.

Rozdzial5

Zmiany w przepisach obowiqzujqcych, przepisy przejsciowe i koncowe

Art. 51 projektu ustawy zawiera konieczne zmiany w ustawie 0 Krajowym Rejestrze Karnym, tak aby odnotowywano w tym Rejestrze takze dane dotyczqce zastosowania, uchylenia lub wykonania kary pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym. Analogiczny zapis zostat wprowadzony odnosnie do wykonywania kary pozbawienia wolnosci w systemie dozoru elektronicznego (projekt ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolnosci poza zaktadem karnym w systemie dozoru elektronicznego).

Trese art. 52 projektu ustawy jest konsekwencjq zalozerua, ze skazani nie UCZqcy sie, bezrobotni oraz bez dodatkowych obowiqzkow rodzinnych - tez mogq odbywae kar~ pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym w okreslone dni. Jednak w obowiqzujqcym stanie prawnym, z chwilq pozbawienia wolnosci kazdy bezrobotny traci status i jest wykreslany z rejestru osob bezrobotnych. W konsekwencji, w swietle ustawy z dnia 20 stycznia 2004 r. 0 promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Oz. U. Nr 99, poz. 1001, z poin. zm.), osoba taka nie moze juz bye uznana za bezrobotnq i korzystae z praw wynikajqcych z tej ustawy. Olatego tez zaproponowano zmian~ odpowiedniego przepisu powofanej ustawy 0 promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w taki sposob, aby ze swiadozen okreslonych w tej ustawie mogty korzystae takze osoby odbywajqce kar~ pozbawienia wolnosci w systemie tygodniowym.

Uregulowany wart. 48 projektowanej ustawy sposob udzielania skazanym odbywajqcym kar~ pozbawienia wolnosc] w systemie tygodniowym swiadczen zdrowotnych wymagat uzupetnienia 0 odpowiedniq zmian~ takze ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych (Oz. U. Nr 210, poz. 2135, z p6zn. zm.).

Zmiana art. 12 ustawy 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych wskazuje, ze irodtem finansowania swiadczen

32

zdrowotnych udzielanych skazanemu w trakcie pobytu w zaktadzie karnym jest budzet panstwa z cz~sci, kt6rej dysponentem jest Minister Sprawiedliwosci. Zgodnie bowiem z art. 115 § 4 K.k.w., kt6ry b~dzie miar zastosowanie dla skazanych przebywajqcych w zaktadzie karnym w systemie tygodniowym, swiadczenia zdrowotne b~dq udzielane przede wszystkim przez zaktady opieki zdrowotnej dla os6b pozbawionych wolnosci, co ograniczy mozliwosc wyboru skazanemu innego swiadczeniodawcy niz zakfad opieki dla os6b pozbawionych wolnosci (art. 53 projektu ustawy).

Art. 54 i 55 projektowanej ustawy zawierajq niezb~dne przepisy przejsciowe. Natomiast wart. 57 wejscie w zycie projektowanej ustawy okreslol1o na dzien 1 Iipca 2008 r. oraz zalozono czasowe obowiqzywanie ustawy - do dnia 30 czerwca 2012 r.

Odlegty moment wejscia w zycie projektowanej ustawy jest uzasadniony przewidywanym czasem rozpatrzenia tej nowelizacji przez Sejm oraz koniecznosciq przygotowania przez Centralny Zarzqd Sfuzby WiEi!ziennej cel mieszkalnych do wykonywania kary pozbawienia wolnosci w tym systemie.

Zwazywszy zas na nowatorski charakter wprowadzanej instytucji zachodzi tez potrzeba jak najwczesniejszego zapoznania z nowymi przepisami przede wszystkim sEi!dzi6w penitencjarnych i funkcjonariuszy wiEi!ziennictwa, w celu jak najlepszego przygotowania ich do stosowania tej instytucji.

Nie bez znaczenia jest tez wczesne upowszechnienie nowej instytucji wsrcd skazanych w celu zach~cenia ich do korzystania z jej dobrodziejstwa.

Za autonomicznosciq oraz epizodycznosciq projektowanej regulacji

przemawiajq nastepujace racje.

Przede wszystkim nalezy zwrocic uwagEi! na catkowicie nowatorski dla polskiego systemu prawa karnego charakter reguiacji, wprowadzajqcej nieznany dotqd tygodniowy system wykonywania kary pozbawienia wolnosc], a takze na potrzebEi! obszernego i kompleksowego uregulowania wszelkich istotnych

zagadnien zwiqzanych z ksztattem tego systemu instytucjami prawa materialnego i procesowego.

towarzyszqcymi mu

33

Autonomiczny charakter ustawy wprowadzajqcej tego rodzaju now~ regulacj~ jest uzasadniony nie tylko jej zakresem, ale tez prowadzqcym do utatwienia w stosowaniu nowych przepis6w ustawowych zgrupowaniem ich w jednym, merytorycznie kompletnym akcie prawnym, nadajqcym przepisom w niej zawartym charakter przepisow szczegolnych, i tym samym wytqczajqcym niebezpieczenstwo - kt6rego trudno uniknqc w przypadku wprowadzania nowatorskich instytucji - niezamierzonego przez ustawodawc~ oddziatywania na ksztalt nowych instytucji dotychczasowych przepisow kodeksow, do ktorych nast~puje inkorporacja przepis6w nowych.

Z kolei za epizodycznosciq ustawy przemawia nie tylko nowatorski charakter projektowanego systemu wykonywania kary, ale tez koniecznosc rozwazenia ewentualnej modyfikacji regulacji ustawowej, po zgromadzeniu niezb~dnych doswiadczen z funkcjonowaniem jej zapisow w praktyce, wymuszona przeciez czasowym obowiqzywaniem.

Modyfikacje tego rodzaju, ktore mogq siE? w przysztosci jawic jako niezbE?dne lub wysoce celowe, to zar6wno poszerzenie przedmiotowego zakresu stosowania nowego systemu wykonywania kary, jak i zmiana niekt6rych z jego zatozen, czy tez zwiqzanych z nim instytucji, niezdajqcych w praktyce egzaminu.

Epizodycznosc ustawy utatwi i przyspieszy tego rodzaju ewentualne zmiany, co nie bedzie stac w sprzecznoscl z mozliwosciq ostatecznego wprowadzenia zapis6w dotyczqcych nowego systemu wykonania kary do regulacji kodeksowych, dokonanego jednak po "okrzepni~ciu" nowej regulacji i ewentualnym dopracowaniu jej rozwiqzan, dokonanym przy uwzgl~dnieniu doswiadczeri z jej stosowania.

34

Wejscie w zycie projektowanej ustawy b~dzie miaro wplyw na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Sluzby Wi~ziennej, sqd6w penitencjarnych i kurator6w zawodowych.

Wejscie w zycie projektowanej ustawy spowoduje skutki finansowe dla budzetu panstwa.

Przyjmujqc ze przedmiotowa ustawa wejdzie w zycie od dnia 1 stycznia 2011 r., fqczne koszty jej wprowadzenia i funkcjonowania w 2011 r. wyniosq okoto 20000 000 zf, natomiast w 2012 r. koszty funkcjonowania systemu b~dq si~ ksztaltowac na poziomie 15 000 000 zt, tqcznie (2011 + 2012) - ok. 35 000 000 zt.

Mimo koniecznosci wydatkowania wymienionych wyzej kwot na wdrozenie i funkcjonowanie projektowanej ustawy, W ostatecznym bilansie Skarb Panstwa w zwiqzku z funkcjonowaniem "tygodniowego" systemu zaoszcz~dzi:'

1) w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. - kwot~ ok. 30 000 000 zl,

2) w 2012 r. i w latach nast~pnych - kwot~ ok. 13000 000 zl.

Podkreslic nalezy, ze wydatki zwiqzane z funkcjonowaniem nowo projektowanej instytucji w miar~ jej wdrazania b~dq ulegaty dalszemu zmniejszaniu. przede wszystkim wskazac trzeba na istotne zmniejszenie koszt6w pobytu osadzonych w przygotowywanych do uruchomienia zaktadach karnych monitorowanych elektronicznie. Jednostki te b~dq bazowaty na znacznie tansze] w budowie i utrzymaniu infrastrukturze, gdyz nie bedzte potrzeby budowy kosztownych zabezpieczen W postaci ogrodzen, mur6w j bram, kt6rych rol~ przejmie specjalny system elektroniczny.

Rowniez istotnemu spadkowi ulegnie liczebnosc funkcjonariuszy, kt6rzy b~dq musieli bye zatrudniani w takich zaktadach. Wynikae to b~dzie z tego, ze ich

35

rola ograniczy si~ w zasadzie do kontroli osadzonych za pomocq systemu elektronicznego oraz nadzoru nad prawidtowym funkcjonowaniem urzqdzen elektronicznych.

Ponadto koszty wprowadzenia wykonania kary w systemie tygodniowym b~dq systematycznie spadae wraz ze wzrostem liczby osadzonych. kt6rych b~dzie obejmowae ten spos6b wykonania kary.

Uzyskane oszcz~dnosci powinny bye przeznaczone na dalszq rozbudow~ jednostek penitencjarnych przeznaczonych dla skazanych. kt6rzy odbywajq kar~ pozbawienia wolnosci w warunkach. 0 kt6rych mowa w Rozdziale X Kodeksu karnego wykonawczego - "Kara pozbawienia wolnosci".

.

Projekt ustawy wywota pozytywne skutki spoteczne, przyczyni si~ do wzrostu

poczucia bezpieczenstwa spotecznego.

Prawo wsp61notowe oraz postanowienia Ukladu Europejskiego nie obejmujq materii bE(dqcej przedmiotem regulacji niniejszego projektu ustawy.

~ P1.s

PrawoiSprawiedliwosc

Lista Poslow KP PiS

~ r~~ /7 /';.h_~;'_ ~hnle ~~k~~.

Imi~ Nazwisko Pod pis
1. Adam Abramowicz
2. Andrzei Adamczyk "~.
r---- .'1
3. Waldemar Andzel ~ .. v~f__J
4. 1"-'"
Iwona Arent
5. Marek Ast
6. Zbigniew Babalski
7. Piotr Babinetz 1/\ I fSt/Jr..JTl
8. Barbara Bartus 'n-; J,.f\
9. A • /)
Dariusz B§._k /} A ...
10. Andrzei B~tkowski ~-\ (fI-{~
11. Mariusz Blaszczak ~ , ,\
12. Antoni B!9,dek (_ ___ b 1
13. Jacek Bogucki V
14. Joachim Brudzinski
15. Jan Bury .A
16. Chlopek '-f;/(~
Aleksander
17. IV
Zbigniew Chmielowiec " R
18. Daniela Jadwiga ChrC!£kiewicz J) lJlli _i-l I
19. Piotr Cybulski ~
20. Witold Czarnecki
21. Arkadiusz Czartoryski
22. Edward Czesak
23. Andrzej Cwierz
24. Lena D§._bkowska-Cichocka ~
25. Andrze] Dera ~~~~
26. Zbigniew Dolata V) r\ JtM--- 1
_,.d,
27. Bartlomiej Dorywalski ~f\\
'\ v
28, Marzenna Drab
.. 1
29. Tomasz Dudzinski
30. Jan Dziedziczak
31. Jacek Falfus h-:=_+ ,yv
f_
32. Adam Gaw~da .,.f-e:f..OAA ~rrQr~
33. Zbigniew Girzynski £_L
34. Gizynski ..._
Szymon ~
35. Mieczyslaw Golba ~
~.
¥~
36. Kazimierz Gololuch ;:r: . ' /6~0/IJ J

37. Jerzy Gosiewski
38. Artur Gorski
39. Tomasz Gorski
40. Krystyna Grabicka
41. Kazimierz Gwiazdowski
42. Czeslaw Hoc
43. Adam Hofman
44. Kazimierz Hajda
45. Dawid Bohdan Jackiewicz
46. Jaroslaw JagieHo
47. Elzbieta Jakubiak
48. Wieslaw Janczyk
49. Grzegorz Janik
50. Wojciech Jasinski
51. Andrzej Jaworski
52. Krzysztof Jurgiel
53. Dariusz Kaczanowski
54. Jaroslaw Kaczynski
55. Mariusz Kaminski
56. Karol Karski
57. Beata Kempa
58. Wieslaw Kilian
59. Marek Kwitek
60. Izabela Kloc
61. Joanna Kluzik-Rostkowska
62. Sfawomir Klosowski
63. Robert Kolakowski
64. Lech Kolakowski
65. Wojciech Kossakowski
66. Henryk Kowalczyk
67. Bogus!aw Kowalski
68. Zbigniew Kozak
69. Maks Kraczkowski
70. Leonard Krasulski
71. Elzbieta Kruk
72. Marek Kuchcinski
73. Tomasz Latos
74. Krzysztof Lipiec
75. Adam Lipinski
76. Marek tatas
77. Marzena Machalek
78. Krzysztof Maciejewski
79. Antoni Macierewicz
80. Ewa Malik
81. Barbara Marianowska / r. //

[

I R

1<

--

2

93.

Suski

/"'. /

82. Mirostawa

Maslowska

83. Gabriela

Mastowska

84. Jerzy

Materna

85. Marek

Matuszewski

j//. /

86. Kazimierz

Matuszny

r; /

/\ /J

95.

96.

87. Beata

Mazurek

88. Krzysztof

Michatkiewicz

89. Wojciech

Mojzesowicz

90. Kazimierz

Moskal

91. Arkadiusz

Mularczyk

92. Maria

Nowak

Jan

Otdakowski

94.

Marek

Opiota

Jacek

Osuch

Stanistaw

Otoq

97. Zbystaw Piotr

Owczarski

98. Anna

99. Bolestaw

Paluch

Piecha

100. Stanislaw

101. Jacek

Pilch

102. Piotr

103. Marek

104. Pawel Poncyljusz

105. Krzysztof PopiolekLD

106. Eltbieta Rafalska ( ~

r 1_0_8_.~J~erz~~y~ -rR~~~_lbe_k ----------~\_-r~!~~--~~---+/--------_4

109. Adam Rogacki \~.. d )[

Polak

Polak

()r.

/ A --

110. Jozef ROjek ,... \ j..·V.-? "'\ ~ --

111 . Nelli Rokita-Arnold '-J ~ \

~ __ 1 __ 1_3_.-+M~o~ni~ka~ +R_:~Yln_ia~k~ -r __ ~v~~~_-_~ __ ~ ~

Sadurska

114. Malgorzata

115. Dariusz

116.

Seliga

Edward

Siarka

117.

Anna

Sikora

118.

Sobecka

Anna

119.

120.

Krzysztof

Sonta

Andrzej

Sosnierz

121.

122.

Kazimierz

Smolinski

Lech

Sprawka

123.

Piotr

Stanke

124. Jaroslaw

125. Stefan

126. Marek

Stawiarski

Strzalkowski

3

Szarama

128.

127. Wojciech

Szczypinska

Jolanta

129.

Andrzej

Szlachta

130.

Szwed

t / I

Stanislaw

131.

Szydto

v

Beata

132. Jan

Szyszko

133. Adam

Snietek

134. Kr~ysztof

Tch6rzewski

135. Robert

Telus

136. Ryszard

137.

Terlecki

Grzegorz Tobiszowski

138.

Krzysztof Totwinski

139.

Teresa, Anna Wargocka

140.

Jan Warzecha

141.

Waldemar Wiqzowski

142.

Jadwiga Wisniewska

143.

144.

T adeusz Wita

Eltbieta Witek

145.

Michal Wojtkiewicz

146.

Stawomir Worach

147.

T adeusz Wozniak

148.

Waldemar Wrona

149.

Marzena Wrobel

150.

Anna Zalewska

151.

152.

Wojciech Szczesny Zarzycki

153.

tukasz Zbonikowski £--~j

154.

Jaroslaw Zielinski £7 ~/j.lu.,

155.

Maria Zuba ':bIt;;/! (.-}

156.

157.

Jaroslaw Zaczek ,. /¥O£vl -

4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful