P. 1
7 - Rola białek wiążących DNA

7 - Rola białek wiążących DNA

|Views: 1,106|Likes:
Wydawca: silence645

More info:

Published by: silence645 on May 29, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/11/2012

pdf

text

original

Rola bialek wiClzClcychDNA

Spis tresci
7.1 Struktura DNA
7.1.1 Nukleotydy i polinukleotydy 7.1.2 Podwojna helisa

144
145 145

7.2 Bialka
7.2.1 Cztery poziomy struktury bialka

150
151

7.3 Metody badania bialek wiqiqcych DNA
7.3.1 Identyfikacja w DNA miejsc wiazacych bialko 7.3.2 Oczyszczanie bialek wiazacych DNA 7.3.3 Badanie struktury bialek i kompleks ow DNA-bialko

156
156 160 160

7.4 Oddzialywania mi{?dzy DNA i bialkami
7.4.1 DNA jako partner 7.4.2 Bialko jako partner 7.4.3 Partnerstwo DNA i bialka

163
163 165 168

144

ROZDZIAL 7 • ROLA BIALEK WIA,2:ACYCH DNA

Fakty i zalozenia
• • • • • • • DNA i bialka sq liniowymi, nierczguiezionumi polimerami. przez sekioencje Podw6jna helisa DNA moze przubierac roznorodne konformacje. Funkcjonalna, tr6jwymiarowa struktura bialka jest determinowana aminokwas6w. Sekwencje DNA, technik. kt6re unqzq biatka.rmozna identyfikowac

za pomocq r6inorodnych

Analiza rentgenowska i NMR sq doskonalymi metodami umoiliwiajqcymi okreslenie struktury bialka. Bialka ioiqzqce DNA prawdopodobnie rozpoznajq swoje miejsca uiiqzania bezposrednio odczytujqc injormaqe zawartq w sekwencji podw6jnej helisy. Bialka toiqzqce eie z DNA majq specjalne motywy sirukiuralne, umoiliwiajqce oddzialywanie z podw6jnq helisq. im scisle

Genom jest struktura nieaktywna. Przechowywana jest w nim informacja, sam nie rna jednak zdolnosci przekazywania tcj inforrnacji do kornorki, To od bialek oddzialujacych z genom em - poprzez wiazanie do specyficznych sckwencji DNA Iub w mniej specyficzny sposob zalf'7.y, ktore gf'ny i w jakim czasie b~dq ulegac ekspresji. Do bialek wiazacych DNA nalcza enzymy przepisujace informacje zawarta w genach na czasteczki RNA oraz bialka wlaczajace i wylaczajace geny. Dlatego tcz zrozumienie sposobu dziaiania bialek wi'1/.qcych DNA jest kluczem do rozumienia dzialania genomu. Aktualna wiedza w tej dziedzinie opiera si~ na badaniach strukturalnych, umozliwiajacych szczegolowe opisanic oddzialywan micdzy czasteczkarni DNA i bialek. Podstawe tyeh badan stanowia prace prowadzone w pierwszcj polowie XX wieku. krorych ukoronowaniem byio odkryc:ie struktury DNA - podwojnej helisy (Watson i Crick, 1953) i wyjasnienie natury podstawowych jednostek strukturalnych bialek (Pauling i wsp., 1951; Pauling i Corey, 1953). Rozdzial niniejszy rozpoeznierny od przegladu tych klasycznyc:h pral' strukturalnych i pokazania, jak zostaly one poszerzone dzieki badaniom prowadzonyrn od lat 50. Nastepnie omowimy techniki, ktore znajduja zastosowanie w badaniach oddzialywan miedzy DNA i bialkami, a na koniec siegnierny do aktualnej wiedzy o tym, w jaki sposob bialka oddzialuja z DNA. Umozliwi nam to przejscie do rozdzialow 8 i 9, w ktorych

przyjrzymy si~ roznym rolom, odgrywanym przez bialka wiazace DNA w ekspresji genornu. Z rozdzialow 9 i 10 dowiemy sit;', ze pokrewne bialka, wiazace RNA, a nie DNA, pelnia rowniez wazna rolf;' w ekspresji genomu, a w rozdzialach 12 i 13 odkryjerny, ze bialka wiazace DNA odpowiadaja takze za replikacje genomu oraz korekte zmian w sekwencji DNA, wywolanych dzialaniem czynnikow chemicznych i fizycznych.

7.1 STRUKTURA DNA
Aby zrozumiec strukture DNA, musimy zadac dwa pytania. Pierwsze dotyczy struktury polinukleotydu, polimeru DNA zbudowanego z polaczonych podjednostek, kodujacego inforrnacje genetycznq. Ten aspekt struktury DNA zostal bardzo dokladnie opracowany przed rokiern 1940. Drugie pytanie dotyczy sposobu, w jaki lacza sie dwa polinukleotydy, tworzac dwuniciowa czasteczke DNA, ktora znajdujemy w zywych komorkach. To sarno pytanie zadawali sobie Watson i Crick we wczesnych latach 50. Dokonane przez nich odkrycie podw6jnej helisy bylo punktem zwrotnym w genetyce, nie wyjasnialo jednak do konca struktury DNA w zvwvch kornorkach. Ostatnie badania pokazuja, ze podwojna nelisa DNA moze przybierac rozne konformacje.

nierozgalezionym polimerem. Reszty fosforanowe OZnaeZ011fSq symbolami C1. tworzac lancuchy skladajace sie z setek. Wszystkie naturalnie wystepujace polirnerazy DNA sa zdolne do przeprowadzania reakcji tylko w kierunku 5'->3'. cytozyna lub tymina (jednopierscieniowa pirymidyna) alba adenina lub guanina (dwupierscieniowa puryna). Nazwa . dCIP. Po drugie w 1952 r. Polinukleotyd RNA.2 Podw6jno heliso Polinukleotydowa strukture DNA znano.1). ze DNA jest materialern genetyeznym. ze reakcja cherniczna. a na drugim koncu grupa hydroksylowa polaczona z atomem wE. enzym6w syntetyzujacych kopie RNA na czasteczkach DNA (sekeja 8.A. laczacym atom wE. ze w wyniku przekazania DNA z jednej bakterii do drugiej biorca moze uzyskac now'! inforrnacje genetycznq.! Sq posrednie efekty obecnosci grupy hydroksylowej polaczonej z atomem wE.1) lub 3'->5'. Nie istnieja czasteczki RNA bedace odpowiednikami prokariotycznyeh i eu kariotycznych chromosornow. kt6re mogq bye polaczone w roznej kolejnosci. Struktura chemiczna czterech nuk/eotyd6w Kazdy z czterech nukleotydow w DNA zawiera skladniki (patrz rys.czterech roznych chemicznie nukleotydow. Zasada azotowa jest polaczona z reszta cukrowa wiazaniern ~-N-glikozydowym. Grupa fosforanowa. rodzajem cukru zawierajacym piec atornow wegla. gdy mowimy o sekwencji DNA .1). RNA Chociaz nasza uwaga zwrocona jest g16wnie na DNA. Struktura tego wiazania wskazuje. w ktorcj grupa hydroksylowa (-OH) polaczona z atornem w~gla 2'. 2' itd.'grupa trifosforanowa polaczona z atomem wegla 5' (koniee 5'). zbudowanyeh z czasteezek DNA ziozonych z milionow par zasad. Oznaeza to. Dlatego eztery nukleotydy biorace udzial w syntezie RNA to: adenozyno-S' -trifosforan cytydyno-S' -trifosforan guanozyno-S'-tntosforan urydyno-5' -trifosforan Skr6ty nazw tych eztereeh nukleotyd6w to odpowiednio: AIP.'gla 3' (koniec 3'). . zbudowanym z monomerycznych podjednostek . 7. skladajaca si~ z jcdncj. ze w ezasie reakeji polimeryzaeji nastepuje usuniecie z nukleotydu dwoch zewnetrznyeh grup fosforanowyeh ~ i y i zastapienie ich grupq hydroksylowa polaczona z atomem wE. G i 1'. tysiecy. by mogla ona spelniac Iunkcje biologiczne. w wyniku kt6rej nastepowaloby wydluzanie w kierunku 3'->5'. polinukleotydy DNA jest liniowym. Waznq konsekwencja polarnosci wiazania fosfodiestrowego jest fakt.1 STRUKTURA DNA 145 7.2. ze cukier ten jest pochodna rybozy. po drugie RNA zawiera uraeyl zarniast tyminy. dw6ch lub trzech reszt Iosforanowych. Wiele dowodow wskazywalo.3): trzy 1. a nawet milion6w jednostek. zwiazanych z atorncrn wE. jednak warto w tyrn miejscu zapoznac siE. zawiera wiazanie 3'-5'-fosfodiestrowe..1. ~li y.'gla 5' rcszty cukrowej. zostala zastapiona przez grup~ wodorowa (-H).' e struktura z RNA. ktore w reakeji polimeryzacji tworza DNA. Odkryeia tego dokonano w dwoch etapaeh.'gla l' reszly cukrowcj z atomern azotu oznaczonyrn numerem 1 w pierscieniu piryrnidyny lub atornem azotu nurner 9 pu· ryny.' na to. podobnie jak DNA.7.1. GIP i UIP lub A. 2. ktora jest bardzo podobna. 7. C. Bye moze z tego tez powodu w sklad czasteczki RNA nie musi wchodzic wiecej niz kilka tysiecy nukleotydow. Nalezy zwrocic uwagE. Po pierwsze w 1914 r.2). C. Jest ono jednak mniej stabilne niz w DNA. to: 2'deoksyadenozyno-S' -trifosforan 2' deoksycytydyno-S' -trifosforan 2' -deoksyguanozyno 5'-trifosforan 2'deoksytyrnidyno·S' -trifosforan nego nukleotydu (rys. 3.1). laczacym atomy wegla 5' i 3' (patrz rys. Po pierwsze cukrem wchodzacym w sklad RNA jest ryboza. kt6ra jest pentoza. Na jednym koncu znajdujc siE. 1.2). zapisywana jako 5' ->3' (w dot na rys 7. Zasada azotowa. udowodniono. (IP.1 Nukleotydy . Atomy wE. ale jako substraty w procesie syntezy DNA wykorzystywane Sq tylko trifosforany nukleozydow. 2'-dcoksyryboza.1).. ale dwie cechy rozniq go od DNA (rys. 5.'gla 2' reszty cukrowej. dGIP i dIIP lub. pokazano. ze polinukleotyd rna okreslona orientacje. Czasteczka skladajaca sie z eukru i zasady azotowej nazywana jest nukleozydem: przylaczenie reszty £05toranowej zamienia jq w nukleotyd. Peine chemiczne nazwy ezterech nukleotyd6w. Komorki zawieraja nuklcotydy z jedna.1. kt6ra wydluzalaby polimer DNA w kierunku 5'->3'.'gla 3' nastep- 7. zanim odkryto. Skr6ty nazw tych czterech nukleotyd6w to odpowicdnio: dAIP. Polinuk/eotydy W czasteczce polinukleotydu pojedyneze nukleotydy polaczone Sq wiazaniem fosfodiestrowym. ze dwa konce polinuklcotydu sa chernicznie rozne. Te same ograniczenia dotycza polimeraz RNA. dwoma lub trzema resztarni fosforanowymi.'gla nosza numery l' (jeden prim). 1. G i U.2' deoksyryboza" oznacza. co powoduje dodatkowe kornplikacje w procesie replikaeji dwuniciowej czasteczki DNA (sekcja 12. RNA jest rowniez polinukleotydem. ze geny bakteriofaga 1'2 Sq zbudowane z DNA (Badania i odkrycia 7. jest rozna od reakcii. Reszta Iosforanowa oznaczona symbolcm a bezposrcdnio biCZy sie z reszta cukrowa. CZf~goprzyczyn.3.

1 Synteza polinukleotydu DNA nastepuje w wyniku reakcji polimeryzaeji Reakeja syntezy zaehodzi w kierunku 5' ---? 3'. znajdujqeym sie na koncu istniejqeego polinukleotydu. Reszty fosforanowe ~ i y usuwane 5'1 z dodawanego nukleotydu w forrnie czasteczki pirofosforanu ..-O~O~_' 5 03' I OH koniec 3' + Ii II -o-p-o-p-o 0- o I 0 0- i pirofosforan 0- 0- 0- "Ov-r- i I ~O~ i I ~O~ i I 000 ~O~~oJ"" 5 3' o O~.p-o- I I I 5' o II o II o II O· O~.! OH I o Rysunek 7.~O~~O!~: 5 o I 0- 3' o I 5 O=I-O-C~H/o ~ 13. 7 • ROLA BIALEK WIA.ZA. Dodawany nukleotyd iaczy sie z weglern 3'.146 ROZDZIAt.CYCH DNA koniec 51 00p-o0P-O-CH. -0.~O~~or' 5' I 0- 3' O~.

3A). kt6re mogq uczestniczyc w wytworzeniu wiazan chemicznych. Wyst~puj. jak i w transportujqeym RNA.2. wchodzacych w skiad DNA (rys. a nie atom wodoru. Para puryna~puryna bylaby zbyt duza.nie strukture helisy. Skutkiem powstawania wewnqtrzezqsteczkowyeh par zasad jest faldowanie struktury tyeh czasteczek. Zjawisko Iaczenia sil. by zmiescic sie wewnatrz helisy. obejmuje oddzialywania hydrofobowe miedzy sasicdnimi zasadarni. potwierdzajacych model podwojnej helisy. jak i asocjacja warstwowa Sq wazne w utrzymaniu razem dw6ch polinukleotycl6w. ich praca byla desperackim wyscigiem z Linusern Paulingiern.1.2 Roznice w strukturze chemieznej miedzy DNA iRNA (A) RNA zbudowany jest z rybonukleotyd6w.t . tak jak w procesie transkrypcji (sekcje 9. Tylko te dwie kombinacje par zasad sa dopuszczalne: A. -Kopic te przechowuja inforrnacje biologiczna zawarta w sekwencji genomowej czasteczki DNA (rozdz. Wyjasnienie jego struktury rnoglo pomoc zrozumiec. a G tylko z C. [edyna roznica rniedzy synteza DNA i RNA polega na tyrn. W procesie tym sekwencja istniejacej nici dyktuje sekwencje nowej nici. Z ograniczenia. 12). 153) miedzy adenina w jednym a tymina w dru- Obydwa rodzaje oddzialywan ~ zarowno Iaczenie sie zasacl w pary. jest ona wykorzystywana przez kom6rkowe polimerazy DNA. ze w czasic syntczy RNA adenina w matrycy DNA nie determinuje wstawienia tyminy do kopii RNA. ze A moze laczyc sie tylko z T.lqczy sie z T i G laczy sie z C. l . Tylko puryna i pirymidyna mogq Iqczyc sie ze soba. RNA nie zawiera tyminy i dlatego w hybrydach DNA-RNA adenina tworzy par(. bylo najwazniejszym przelomem w biologii XX wieku.. Dlatego tez Watson i Crick. jak tez inni badaczc starali sie rozwiklac strukturc UNA.3).2.3H).~-O-I~O~I~~dal 0- 0- 000 ~H~ CH HC OH OH (B) Uracyl • gim lancuchu lub miedzy cytozyna w jednym a guaninq w drugim lancuchu (rys. na przyklad w czasie wycinania intron6w (sekeja 9. wynika prosty sposob. 7. jest stabilizowana przez dwa rodzaje oddzialywan chemicznych: • Laczenie sie zasad w pary. Ramka 7.7. ana sama byla bardzo bliska rozwiklania tej struktury. Dzieki temu Watson i Crick zyskali czas potrzebny do ukonczenia struktury podwojnej helisy.! one zar6wno w rybosomowym RNA. jaka odegrala Rosalind Franklin. [ak pisze Watson w swojej ksiazce Podw6jna spirala (patrz Literatura uzupelniajaca).1 i 10. Jej odpowiednik. Por6wnaj ze struktura deoksyrybonukleotyd6w. w reakcji syntezy czasteczek RNA ~ kopii gen6w. a para pirymidyna-pirymidyna bylaby zbyt mala . [edno jest pewne ~ odkrycie podw6jnej helisy przez Watsona i Cricka w sobote.? z uracylem. 3) 7. Podstawowe cechy podw6jnej helisy Podw6jna helisa sklada sie z dwoch polinukleotvdow przeciwnic skierowanych i zwinietych razern (rys. jak dzialaja geny. czasami nazywana oddzialywaniami typu 1(-1(. dzieki czemu spelniaja one swe funkcje w procesie syntezy bialek (sekcje 10. Takie same pary adeniny z uracylem wystepuja w dwuniciowych strukturach RNA. Mechanizm ten nazwano synteza DNA zalezna od matrycy. ktory umozliwia powstawanie dokladnej kopii czasteczki rodzicielskiej w wyniku replikacji DNA. W czasteczce RNA regiony polaczone w pary przybierajq przewai:. s.1 STRUKTURA DNA 147 (A) Rybonukleotyd 0-0- I I I 5' ~-O.2) lub z irma czasteczka RNA. .f> czasteczki DNA w kornorce Scl zbudowane z dwoch lub wiece] polinukleotydow w jakis sposob ze soba polaczonych.1: Tworzenie par zasad w RNA W RNA mog. 7. s. 7 marca 1953 1'. jest wykorzystywany przez poli merazy RNA.2.~-O. 9). a G z C. zwiekszajace stabilnosc podw6jnej helisy po polaczeniu dwoch lancuchow przez wiazania wodorowe.2. w sklad kt6rych wchodzi cukier ryboza. Asocjacja warstwowa. Jednak dorninujaca forma wystepowania par zasad w RNA sa pary wewnatrzczasteczkowe. (rozclz. Rysunek 7. szczeg6lnie jesli chodzi 0 role. [ej badania z zastosowanicm dyfrakcji rent gcnowskicj dostarczyly olbrzyrniej ilosci danych doswiadczalnych. Trudno dzisiaj oddzielic Iakty od fikcji. a nie 2'-deoksyryboza. polegajace na wytworzeniu wiazan wodorowych (patrz ramka 7.! rowniez powstawac pary zasad: A I'!ezy sie z U.2.1 i 9.1). Czasteczka RNA rnoze tez tworzyc pary z DNA. ktory poczatkowo zaproponowal bledny model potrojnej helisy.. synteza RNA zalezna od matrycy. Ograniczenie to wynika z geometrii zasad i wzglednego polozenia grup. W czasteczce rybozy do wegla 2' przylaczona jest grupa hydroksylowa. (B) Zamiast tyminy RNA zawiera piryrnidyne o nazwie uracyl.' zasad w pary rna rowniez szczcg6lne znaczenie ze wzglcdu na jego implikacje biologiczne. kt6rej dtugosc nie przekracza zazwyezaj kilkudziesieciu par zasad.

ze czynnikiem transformujqcym jest DNA. Jeszcze wczesnie] lekarz Frederick bakteriofag T2 biatka wyznakowane DNA wyznakowany J5 s J2p wykazal. ze DNA rnoze bye materialem rnoze bye ukryty odkrycia mechanizm w DNA. ze zaalarmowalo warto prowadzic struktury replikacji. podw6jnej Podobne eksperymenty cia ostatecznych inne grupy badaczy. jest eksperymentalnym dowodem potwierdzajqcym. Macleod CM and McCarty M (1944) Studies on the chemical nature of the substance inducing transformation of pneumococcal types. z kt6rego wynikalo. ze geny zbudowane sq z DNA Pierwsze z tych doswiadczen . Rok wczesnie] James Watson i Ole Maal0e pr6bowali cyklu infekcyjnego. do wniosku. iz jego wynik sa z DNA.wskazywal. Wytrzqsanie powodowalo od powierzchni bakterii.IPrzypuszczenie doswiadczen to zakwesprzeprowa- na podstawie xx wieku. od fag6w potomnych. Wykonali je Avery. Avery i wsp61pracownicy . lecz niezjadliwy szczep S. stosujac rnetode znakowania przeprowadzily poniewai: bezposrednich dlatego. fagami T2 fagom hodowle odlqczepo 70% oparty na Iqczeniu sie komplementarprawdziwym ze geny zbu- powstalych na koncu cyklu infekcyjnego. Wynik ten wskazywal. ze geny z bialek. pneumoniae przeprowadzili . odroznic fag6w rodzicielskich. ze nie wszyscy mikrobiolodzy czy transformacja pracy Avery'ego. wytrzqsano w wytrzqsarce. Fagi roznia siEi!od ze niekt6re enzym ten zawieral choc slady proteazy.~~- . byl szczeg61nie wai:nym dowodem w tak znacznym stopniu. jednak do niej wai:ne nych zasad w pary (patrz rozdz. rowniez wiarygodnosc pewnych Szczeg61nie watpiono Gdyby. Hershey AD and Chase M (1952) Independent functions of viral protein and nucleic acid in growth of bacteriophage. Gen. infekujqcych Doswiadczenie nie z powodu wyclagnleto.w istocie duzy projekt badawczy .}. Poczqtkowym cyklu infekcyjnego czyli wirus6w przeprowadzili w 1952 r. w szczep Ich wynik wirulentny. wprowadzili hodowle Hershey i Chase wykorzystali kt6re przylqczyly siEi! o bakterii. Obydwie te obserwacje doprowadzily geny faga zbudowane Sq z DNA. i Chase jest tak wai:ne biolog6w.~ \:~Jl ~~ fagl potomne zawieraia potowe rodzicielskicgo DNA i mniej nii I 'Yo rodzicielskich bialek genetycznym. doswiadczen.!.. Drugie decydujqce doswiadczenie Jorku. kom6rek genomy Hershey'a ze geny zbudowane ale nie dlatego. Eksperymentalne dowody pokazujqce. wcale jakie z niego nych na drugie moglo bye bledne (dzisiaj wiemy. Wykazano. kt6ry dziedzicza fagi potomne. bakterie. 36.. Nie doprowadzil ze czynnikiem on jednak do I/ \ ... ze blizeniu rowna ilosc DNA i bialek. 137-158. mozna bylo oddzielk Nastepnie. 12). 79. ze sekret zycia doprowadzil bezposrednio helisy. Udalo bylo zbadanie im sie jednak inaczej nazywanych fagami. Physio/. bakterie zawie- rajace tylko geny faga. Med. to falszywy by/by wynik podstawowego doswiadczenia.sprzeczny transformujqcym natychmiastowej Wynikalo byli pewni. przesledzic losy fagowego DNA w czasie izotopami.. sa z RNA). Pomysl. dowane sa z DNA. i:e geny zbudowane sa z DNA. wniosku.:t~ ~ A~.11' odwirowane bakterie DNA zawieraja i tylko 70% fagowego 20% fagowych bialek akceptacji DNA jako materialu genetycznego. ale wykazac. Exp. aspekt6w serie skrupulatnych z oczekiwaniami jest DNA. zastosowaniu wirowania. Zakodowany w niej Wyniki tych doswiadczen nie doprowadzily wniosk6w.1 Prowadzone m6rkowych wykazaly. Po zakonczeniu cyklu infekcyjnego fagi potomne zawieraly prawie polowe rodzicielskiego DNA i tylko 1% rodzicielskich bialek.BADANIA Geny sa zbudowane z DNA Odkrycie. jest rzeczywiscie zjawiskiem w czystosc sie mozliwe. badania cytochemiczne ze chromosomy zawierajq [ader kow przy- fagowego DNA i tylko 20% fagowych bialek. Kwestionowano deoksyrybonukleazy uzywane] przez Avery'ego do inaktywacji czynnika transformujqcego. ze wprowadzenie do bakterii fagowych gen6w jest zwiazane z wprowadzeniem DNA i ze to DNA jest tym skladnikiem infekcyjnych czastek fagowych. Alfred Hershey i Marta Chase z Cold Spring Harbor w Nowym celem ich eksperyment6w bakteriofag6w. . Literatura cytowana Avery OT. Bakterie Escherichia coli infekowano i pozostawiano wprowadzenie nie pustych ich gen6w fag6w znakowanymi Nastepnie na kilka minut. ze nieznany skladnik ("czynnik transformujqcy") pochodzacy z zabitych bakterii Streptococcus pneumoniae rnoze przeksztalcic zywy.J.zostalo zakonczone w 1944 r. a to wlasnie zmiennoscia powinien sie charakteryzowae material genetyczny. iz DNA jest mala czasteczka nie wykazujqcq zmiennosci. .. wywolujqcy zapalenie pluc.}. byto kluczowym momentem przetomowym i doprowadzito do powstania wsp6tczesnej biologii molekularnej w latach 50. Niestety w tym czasie sadzono. Olbrzymie znaczenie doswiadczenia Hershey'a i Chase Doswiadczenie Hershey'a i Chase zajmuje centralne na potwierdzenie miejsce og61nego z jedw historii biologii molekularnej. d rowniez strategie znakowania modyfikacje. ze bakterie zawieraly 39-56. w latach 20.. Macleod i McCarty pracuiacy na Uniwersytecie brytyjski Columbia w Nowym Griffiths Jorku. jednak do wyciqgniEi!uczeni nie potrafili nad nim badania. a w szczegolnosci Watgenetycznym i dlatego do sona. mUSZq bye zbudowane tionowano dzonych w polowie Dlatego te~ wysnuto dw6ch wniosek. co wydawalo Jl ~. ze ekstrapolowanie fagowe zbudowane wniosk6w. izotopami. 7. ze DNA jest jedynym skladnikiem bakteriofaga malacym aktywnosc genetycznq. to czesciowo z faktu. by urnozliwic do bakterii.

ze DNA w kom6rce wystepuje glownie w formie 13. natorniast para A .Dzisiaj jest jednak oczywiste. co odpowiada dziesieciu parom zasad na skret. ze nukleotydy w helisie charakteryzuja sie elastycznoscia.37 nm: przyrosl dlugosci helisy na par~ 'zasad . musi sie .0. Aby mogla si~ zrnienic konforrnacja czasteczki. Przyjeto.3. -N ki cu rer OH-N - + \ H guanina tymma adenina wiqzanie wodorowe cytozyna Rysunek 7. C l'lczy sie za pornoca trzech wiazan wodorowych. Rysunek w czesci (A) zaczerpnieto z: Turner et al. Wynika to z tego. w kt6rej szkielet cukrowo-fosforanowy kai:dego polinukleotydu przedstawiono jako czerwona wstazke. Zwr6c uwage.7. Po lewej stronie .struktura chemiczna trzech par zasad.struktura helisy. (1997) . z parami zasad w kolorze czarnym. ze para G . ze czasteczki genomowego DNA nie maja jednorodnej struktury.1 STRUKTURA DNA 149 (A) koniec S' para zasad S' 3' wiekszy ---_ rowek szkielet cukrowo-fosforanowy 3' S' koniec 3' (B) <---() cukier / #-<~:=:)--(l r H \ + N ()= . ktora pozwala ich czasteczkom przybierac nieco rozne ksztalty.3 Struktura podw6jnej helisy DNA (A) Dwa schematy podw6jnej helisy.3 nazywana jest forma B. wiazarua wodorowe zaznaczono przerywana linia. a G z C.2. Zasady przedstawiono schernatycznie.34 nm: skok helisy (odcinek przypadajacy na jeden skret helisy) . (6) A tworzy pare z T. Ma ona charakterystyczne wymiary: srednice helisy . Po prawej stronie .4 nm.czesc prawa Podw6jna helisa jest strukturq elastycznq Podwojna helisa opisana przez Watsona i Cricka i pokazana na rysunku 7.czesc lewa oraz Strachan i Read (1996) . T za pornoca tylko dw6ch wiazan wodorowych.

29 3. ktorego dlugosc rzadko przekracza 2000 jednostek.55 nm.2 II waski. by stworzyc CZqsteczke bialka 0 zlozonym. Podstawy tej roznorodnosci ehemieznej beda tematem przewijajacyrn sie stale podczas zapoznawania si~ ze struktura bialek.).4). Same dane dotyczace wyrniarow roznych form podwojnej helisy nie odzwierciedlaja najbardziej znaczacej roznicy miedzy nimi.37 0. stosunkowo szeroki i gl~boki. ze wymiary podwojnej helisy zmieniaja si~\-gdy zmienia si~ wzgledria wilgotnose wl6kien zawierajacvch czastcczki DNA. oraz obrot wokol wiazania miedzy atomami w~gla 3' i 4' reszty cukrowej. 1951. Monomeryczna podjednostka w bialkach nazywana jest aminokwascm (rys. poznano w pierwszej polowie XX wieku. Na przyklad.84 nm.150 ROZDZIAl 7 • ROLA BIALEK WII\ZACYCH DNA nieco zrnienic wzgledne polozenie atomow w nukleotydzie. Struktura pierwszorzedowa bialka powstaje poprzez polaczenic aminokwasow w polipeptyd za Konformacja Cecha Typ helisy Srednica helisy (nm) Przyrost diugosci helisy na pare zasad (nm) Skok helisy (nm) Liczba zasad na skret T opologia wiekszego rowka T opologia mniejszego rowka B-DNA prawoskretna 2.2. Poziorny budowane jest stopniowo j tury zalezy od poziomu go bialka maja cztery rozne te sa hierarchiczne. skok helisy . C'. [eden z nieh. na przyklad w formie B DNA. wiadorno.2 nm. ale do najwazniejszych zmian konforrnacyjnych nalezy rotacja wokol wiazania ~-N-glikozydowego. i na poczatku lat 50. liniowymi. rna srednice 2. przyrost dlugosci helisy na par~ zasad wynosi 0. 1. ze powierzchnia formy B DNA nie jest dokladnie gladka .1). Drugi. Sq. [ak dowiemy sie pozniej z tego rozdzialu. W forrnie Z DNA jeden rowek faktyeznie nie istnieje. 7. mog'1 nie bye zdolne do rozpoznania tej samej sekweneji w czasteczce DNA 0 innej konformacji.4 10 szeroki. to mniejszy rowek. plytki A-DNA prawoskretna 2. C C. w jaki sposob te struktury drugorzedowe lacza sie ze soba. Pauling i Corey.34 3. IV kazdej z form DNA czesc powierzchni wewnctrznej przynajmniej jednego rowka jest utworzona przez grupy cherniczne zasady azotowej. 1953).84 0. ktore maja strukture umozliwiajaca im rozpoznanie specyfieznej sekwencji nukleotydow. Mozliwa jest rowniez bardziej drastyczna zmiana konformacji prowadzaca do powstania lewoskretnej formy Z DNA. podobnie jak DNA. ale to. ze bialka Wl'1Z'1ee DNA. podobnie jak forma B. nazywany jest wiekszyrn rowkiem.3.4). E i T.55 0. Tabela 7. a polimer . Obydwa typy rotacji maja znaczqcy wplyw na strukture podwojnej helisy: zmiana polozenia zasady wplywa na wzgledne polozenie dwoch polinukleotydow. gleboki . Rotacja w obrebie poszczegolnych czasteczek nukleotydow prowadzi do zmian w ogolnej strukturze helisy. plytki Z-DNA lewoskretna 1. zmiany konformaeyjne wzdluz czasteczki DNA oraz polimorfizm strukturalny wvnikajacy z sekwencji nukleotydow. 7. Forma A DNA rowniez rna dwa rowki . W ostatnich latach uwaga badaczy sku pia sie na zagadnieniu. Podstawowe ceehy struk tury bialka. Istnieje wiele mozliwosci. czyli ich struktura drugorzedowa (Pauling i wsp..2. D.polipeptydem. nierozgalezionymi polirnerami. Od lat 50. mog'1 deterrninowac specyficznosc oddzialywan miedzy genomem i bialkarni wiazacyrni DNA. Bialko kazdy jego poziorn strukpoprzedzajacego. 7. a mniejszy rowek plytszy i szerszy niz vv forrnie B (rys.5). Rysunki 7. a obrot wokol wiazania 3'-4' wplywa na konforrnacje szkieletu cukrowo-fosforanowego. w jakim stopniu wewnetrzne obszary helisy 5'1 dostepne z jej powierzehni. Dlatego tez bialka wiazace D0JA mog'1 z mniejsza lub wieksza dokladnoscia nezytae" sekwencje nukleotydowa po prostu poprzez kontakt z dnem rowka. Istotna jest nie srednica ezy skok helisy. zwana forma A (rys.37 4. Wowezas to Pauling i Corey wyjasnili.spiralnie biegna wzdluz niej dwa rowki. ze poziomy struktury.wiekszy rowek jest gl~bszy. co umozliwia im pelnienie olbrzyrniej ilosci rozmaitych funkcji (tab. 7. 7. zmodyfikowana wersja podwojnej helisy.1 Cztery poziomy struktury bialka Tradyeyjnie uwaza si~. podobnie jak DNA. trojwymiarowyrn ksztalcie.1 Cechy r6i:nych form podw6jnej helisy DNA Wynika stad. gleboki waski. 7. Inne znane wersje to forma B'.5 12 plaski waski. Wszystkie te Iormy S'1 prawoskretnymi helisarni. Ten etap rozwoju biochernii bialek mial kulminacje w lataeh /10. Bialka charakteryzuje zadziwiajaca roznorodnosc cherniczna i strukturalna.2 BIAtKA Bialka. 7. co odpowiada jedenastu parom zasad na skret (tab.29 nm. Nie jest do tego potrzebne otwieranie helisy przez rozrywanie wiazan iaczacych pary zasad. powodujaca zmiane polozenia zasady w stosunku do reszty cukrowej. gl~boki szeroki. a drugi jest bardzo waski i gleboki. wezszy i plytszy. jakie sa podstawowe konformaeje polipeptydow. szczuplejszej wersji podwojnej helisy 0 srednicy tylko 1.4 pokazuja.3 i 7.

A-DNA (w srodku) i Z-DNA za zgoda z: Kendrew A (ed).7. Copyright 1994 Blackwell Science .2 BIAtKA 151 Rysunel< 7. The Encyclopaedia of Molecular (po prawej stronie) ----------------------Biology. Plate I.4 Przedrukowano Komputerowe modele B-DNA (po lewej stronie).

7.1. 2. nastepujacych po sobie wzdluz czasteczki. grupa arninowa i grupa R. zc . lstnieja rowniez harrnonijki ~.152 ROZDZIAl7· ROLABIALEK WIAZACYCHDNA R. 3. Na jednym z nich znajduje sie wolna grupa arninowa i dlatego nazywa si~ go koncern aminowym. Na drugim koncu peptydu znajdujc sie wolna gru pa karboksylowa i nazywa sie go koncem karboksylowym. Struktura drugorzedowa dotyczy roznych konformacji.3.2.8).1) bialka regulatorowe (np.2).rnagazynuje zelazo w watrobie Rysunek 7. polirnerazy RNA kolagen w kosciach i sciegnach aktyna i rniozyna w rniesniach hernoglobina horrnony takie jak insulina przeciwciala. czynniki i transkrypcyjne: sekcja 8. bialka zwiazane z krzepnieciem krwi ferrytyna . Orientacje polipeptydu mozna wiec zapisac alba jako N----7C (od lewej do prawej na rys. Lancuch polipeptydowy pokazano schernatycznie. Struktura trzeciorzedowa jest wynikiem faldowania poszczegolnych struktur drugorzedowych polipeptydu. kt6re powstaja porniedzy roznymi arninokwasarni w polipcptydzic. wchodzqcyrni w sklad r6i:nych wiazan peptydowych. polimerazy RNA:sekcja 8. poniewai: w jej wyniku zostaje uwolniona czasteczka wody (A) Helisa a (B) Harmonijka ~ 7. Struktura trzeciorzedowa jest Tabela wiqzanie peptydowe Rysunek 7. 7. prowadzacyrn do powstania trojwyrniarowej konfiguracji (rys.6 Aminokwasy wiazaniern peptydowym w polipeptydach polaczone sa Na rysunku pokazano reakcje cherniczna. Aminokwasy roznia sie miedzy soba gruparni R (patrz rys.2 Funkcjonalne bialka zr6i:nicowanie Przyklady bialek bialek ludzkich Funkcja Kataliza biocherniczna (enzyrny) Funkcja strukturalna Ruch Transport Regulacja Ochrona Magazynowanie polirnerazy DNA. Wickszosc polipeptyd6w ma wystarczajaca dlugosc. Zwrocmy uwag~ na fakt.6). Dla jasnosci porninieto grupy R. 7. alba jako C----7N. jakie rnoze przybierac polipeptyd.7). koncern COOH lub koncem C.6). 7_ 9) R. koncem NHzlub koncern N.7 wystepujacych Dwa zasadnicze typy struktur drugorzedowych w bialkach: (A) helisa a. polaczonego z atomem wodoru. podczas kt6rej dwa arninokwasy zostajapolaczone wiazaniern peptydowyrn. koniec arninowy HJN-. (B) harmonijka ~ Wsr6d bialek wiqzqcych DNA sa przyklady trzech klas funkcjonalnych: enzymy (np.C-C-N-C-COOH + I H I R2 I konicc I 0 II H I karboksylowy pomocq wiazania peptydowego.podobnie jak w przypadku polinukleotyd6w . Zbudowane sa one z atomu wegla a. Pokazana na rysunku harrnonijka ~ jest przeciwbiei:na. histony: sekcja 6. dwa lancuchy Sq przeciwnie skierowane. Jest to reakcja kondensacji. R2 HJN-C-H + + I HJN-C-COOH R + + HJN-C-COOH I I I Rysunek 7. Kazda strukture stabilizujq wiazania wodorowe rniedzy gruparni C=O i N-H. POZYCJe atorn6w wegla a zaznaczono rnatyrni kropkarni.5 Og61na struktura aminokwasu ~H20 Og61na struktura wszystkich aminokwas6w jest taka sama. w kt6rych lancuchy sa skierowane zgodnie .dwa konce polipeptydu Sq chernicznie rozne.1). 7. Polipeptydy sa syntetyzowane w wyniku reakcji kondensacji miedzy grup4 karboksylowa jednego aminokwasu a grupq aminowa drugiego (rys. Wyroznia sie dwa zasadnicze typy slruktur drugorzedowych: helisa a i harmonijka ~ (rys. Obydwie te slruktury Sq stabilizowane przez wiazania wodorowe.bialka strukturalne (np. by sfaldowac sie w serie struktur drugorzedowych. grup'l karboksylowa.

ponad 90 kcal mol-I. ze tworzace je aminokwasy sa chemicznie rozne. jak atom wodoru w glicynie lub grupa metylowa w alaninie. ' Przyczyna roznorodnosci arninokwasow sa grupy R.7. Sq to glownie wiazania wodorowe miedzy poszczegolnyrni aminokwasarni oraz oddzialywania hydrofobowe decydujace a tym. [ednak podjednostki w wiekszosci bialek sa ze soba polaczone luzniej. zwiqzanym nia wodorowe kowalencyjnych. Sily przyciqgania powstajq w wyniku Hipotetyczna struktura bialka skladajqcego sie z trzech helis Q (serpentyny) i czteroniciowej harmonijki (3 (strzalki). Nie wszystkie bialka tworza struktury czwartego rzedu.2 BIAtKA 153 konicc N Ramka 7. charaktervzujace sie lIawcrsjq do wody") sit schowane przed woda i wchodza w sklad wewnetrznych czesci bialka. W zaleznosci ad spelnianej funkcji bialka te magq rozpadac sie na skladowe polipeptydy lub zrnieniac swoje podjednostki. Niekt6re struktury czwartorzedowe utrzymuja sie dzieki mostkom dwusiarczkowym. jak w podw6jnej stabilizujq strukture helisie bialka.4. R6:i:norodnosc aminokwas6w biafek wynika z roinorodnosci dzo zbhza si~ do siebie. sily te sa stosunkowo Jest to skutkiem ekranujqcego grupami czasteczek wody. ale rownicz umiejscowienie grup aktywnych na jego powierzchni. 7. 4. Mozliwe jest rownicz tworzenie wiazan kowalcncyjnych. Wiazawodoro- przyciqgania elektrostatycznego miedzy atomem elek- jak tlen lub azot. struktura nie sa prawdziwymi od nich zalezy trzeciorzedowa Funkcjonalna roznorodnosc bialek wynika z tego. w tym bialck bioracych udzial w ekspresji 8enornu. Oddzialywania wiqzaniami. tryptofan i tyrozyna. Bialka zbudowane 54 z 20 arninokwasow (rys. stabilizowana przez rozne rodzaje oddzialywan (ramka 7. Oddzialywania we wystepuja dowisku 3 kcal . ktore bardzo roznia si~ struktura i sa inne w kazdym aminokwasie. Dlatego tez Iaczenie sie arninokwasow w sekwencie prowadzi do powstania roznych kombinacji reaktywnosci chemicznych.argininy. kt6re wymusza w wewnetrzne] hydrofobowe to gl6wnie bialka. Iaczacym rozne polipeptydy. ktore powstaja micdzv cysteinami znajdujacyrni sie w roznych miejscach polipeptydu. Wyjqtek stanowia naladowane ujemnie Iancuchy boczne kwasu asparaginowego i glutaminowego oraz naladowane dodatnio . (1997) 0. Stepien upakowania czasteczek wewnatrz • bialka jest ograniczany elektrostatyczne odpychajqce. Rysunek zaczerpnieto z: Turner et al. deterrninujace wlasciwosci chemiczne bialka. w wyniku sie one do powstawania powstaja wystepuiacego. maja duze aromatyczne lancuchy boczne a ziozonej strukturze. zwanych mostkami dwusiarczkowymi. wodorowe powstajq na skutek slabego wodoru.3). • Oddzialywania czasteczek wych wody hydrofobowe polqczonych Sq skutkiem wiqzaniami dzialania wodoro- wymi.ok.8 Trzeciorzedowa struktura bialka 25°C wynosi 1-10 kcal rnol:".2). mol-I. Typowa energia wiqzania sa diuzsze i duzo slabsze od wiazan wego w temperaturze Podobnie wodorowe • Rysunek 7. . z ktorych kazda sfaldowana jest w strukture trzeciorzedowa. Struktura czwartorzedowa powstaje poprzez polaczenie dwoch lub wiecej polipeptydow w bialko skladajace sie z kilku podjednostek. Inne aminokwasy. kiedy dwa atomy za barwlaSnie przez sily lub wiazania [onoW srodzialania wyslabe . za pomacq wiazan wodorowych i oddzialywan hydrofobowych. histyelyny i Iizyny. Wiekszosc grup R jest nie naladowana.3).9. ze aminokwasy rnajace lancuchy bocznc niepolarne (tzn. tab. DNA. co jest szczegolnie wazne w procesie Iqczenia sie bialka z DNA (sekcja 7.2 kcal : mol-I. wiqzania petla t'lczqca SHy van der Waalsa f1uktuacji w rozkladzie Ich energia wynosi Sily odpychajqce elektron6w mogq bye silami przyciqgajqcymi ladunku struktur sasiednich atom6w. odpychania lub odpychajqcymi. oel ktorych zalezy nic tylko ogolna struktura powstajacego bialka. a atomem z innym atomem elektroujemnym. 7. Oddzialywania stepuja miedzy naladowanymi sow wewnqtrz elektrostatyczne R aminokwa- czasteczki bialka oraz na jego powierz- chni. wodnym rniedzy grupami naladowanymi. Przyczyniajq sie drugorzedowych. jak fenyloalanina. Niektore z nich maja male grupy R a stosunkowo prostej budowie.2: Wi'lzania niekowalencyjne w biatkach Struktura drugorzedowa oraz wyzsze poziomy struktury bialka sa stabilizowane przez rozne rodzaje niekowalen- cyjnych wiazan i oddziatywan: • Wi'lzania troujemnym. a wiazari kowalencyjnych . Jest to cecha wielu bialek pelniacych skornplikowane funkcje.1-0. umieszczenie grup hydrofobojednak czesci bialka.

glicyna. HN. CH. Sit to aminokwasy zakodowane w sekwencji DNA genaw. CH2 + HN-CH HC""'" II """N-C H CH.K WIALACYCH DNA (A) Niepolarne grupy R CH. w innych s4 one niepolarnc (np. aminokwasy te sa laczonc ze soba zgodnie z instrukcja zawarta w kopii genu .9 to te. /0- 0"".u/CH. /0 ""'C CH2 I ""'c I I I CH. I I I I I I histydyna I I lizyna I arginina Rysunek 7.154 ROZDZIAl I • ROLA BIAU.2). polarne itd. [ednak cherniczna roznorodnosc bialek nie ogranicza sie tylko do tych 20 . CH2 I I I I HC=C fenyloalanina CH.9 Grupy R arninokwasow Dwadziescia arninokwasow. CH. leucyna i walina). CH2 I 0"". Blalka zawieraja r6wniei: inne aminokwasy. opisane w tekscie. ""'C CH. I I I I + H. CH. Hf-C\H.1. alanina. I I I I asparagina tyrozyna I glutamina (C) Ujemnie naladowane grupy R 0"".2). kt6re Sq tradycyjnie klasyfikowane jako aminokwasy wyznaczane przez kod genetyczny (sekcja 101. Dwadziescia arninokwas6w pokazanych na rysunku 7. S CH. CH2 CH. wg Lehninger (1970) Czesc arninokwasow rna polarne lancuchy boczne (np. W procesie syntezy bialka.informacyjnym RNA (rnRNA). Klasyfikacja na arninokwasy niepolarne. CH2 kwas glutaminowy I kwas asparaginowy (D) Dodatnio naladowane grupy R H. NH2 C=N NH CH. podczas powstawania polipeptyd6w. OH O~ C /NH. /NH. tryptofan I I I metionina (B) Polarne gru py R H HO CH2 CH. walina I alanina H/ leucyna izoleucyna C 'COO- prolina Q HH CH2 CH.N+ CH. HO-CH SH CH2 I I I I glicyna I I I seryna treonina cysteina Q CH. ktore sa tradycyjnie klasyfikowane [ako aminokwasy wyznaczane przez kod genetyczny (sekcja 10. seryna i treonina).

jakie struktury drugorzedowe beda po wstawac w polipeptydzie.2. 1 Wlqc7.3.3). 1. roznorodnosci • Dwa ezynniki bialek: powoduja zwiekszcnie • W ezasie syntezy bialka do lancucha polipeptydowego maze bye wlaczany przynajmniej jeden dodatkowy arninokwas selenocysteina (rys. ktore aminokwasy najczesciej wystepuja w danej strukturzc drugorzedowej. jakie sa prawa rzadzace tyrn etapem procesu faldowania sie bialek. Aminokwas Alanina Arginina Asparagina Cysteina Fenyloalanina Glutamina Glicyna Histydyna Izoleucyna Kwas asparaginowy Kwas glutaminowy Leucyna Lizyna Metionina Prolina Seryna Treonina T ryptofan T yrozyna Walina R N C F Q G H I D E L K M P S T W Y V aminokwas6w. w kt6rym wszystkie czesci lancucha przybiora preferowana przez siebie strukture. natorniast inne czesciej znajduje sie w harmonijkach ~. Niekt6re aminokwasy z powodu charakteru swoich grup R czesciej wystepuja w helisach a. Dlatego tez dana struktura drugorzedowa tworzy sie wokol grup aminokwas6w. W procesie ekspresji genu sekwencja nukleotyd6w jest przekladana na sekwencje aminokwas6w w polipeptydzie (patrz rys. Jedyna roznica to zastapienie atomu siarki przez atom selenu Zarodek helivy a powstaje w miejscu zawierajacyrn aminokwasy.. Ten zwiazek wynika z hierarchieznej natury czterech poziorn6w struktury bialka.1 I w polipeptydzie Powstawanie struktury drugorzedowe] cysteina Rysunek 7. kt6re albo faworyzuja l~ sarna strukture. rnusimy dokladnie] ornowic ten problem. Polaczenie genu z jego funkcja biologiczna jest mozliwe dzieki ternu. 0). Proces ten obejmuje nastepnie sasiednie aminokwasy.7._. poprzez acerylacje alba fosforylacje pewnych aminokwas6w lub przez przylaczenie duzych iancuchow bocznych skladajacych sie z reszt eukrowych (sekcja 10. ktore faworyzuja te strukture i inicjuja praces jej powstawania. by mozna bylo polaczyc geny z Iunkrja biologiczna. Niekt6re biaika sa rnodyfikowane juz po zakonczeniu procesu ieh syntezy poprzez dodanie nowych grup chemicznych. procesu syntezy bialka jest tylko jego struktura pierwszorzedowa.2 BIAtKA 155 Tabela 7.dowa decyduje o funkcji bialka [edna 7. ze sckwencja aminokwas6w determinuje. 7.. np.2). kt6re nie mogq wchodzic w jej sklad (rys. jej wydiuzania i ustalcnia jej granic. Na podstawie struktury pierwszorzedowej polipeptydu mozna do pewnego aminokwasytworzace zarodek helisy peptyd niesfaldowany aminokwasy blokujqce wydiuzanie helisy Struktura pierwszorzt. ze geny okreslaja funkcje biologiczne dzieki informacji zakodowanej w sekwencji nuklco tyd6w. [ednak wynikiern SH CH. Biochemicy wywnioskowali. Ten proces powstawania zarodka dane] struktury.11).1. s. fundamentalnych przeslanek genetyki jest stwierdzenie. SeH CH. 4). Helisa wydiuza ste w obu kierunkach do mornentu napotkania grupy arninokwasow blokujqcych [e] formowanie . sekwencja aminokwas6w rnusi decydowac a funkcji bialka. alba nie sa jej szczeg6lnie niechetne. oraz dzieki badaniorn nad faldowaniem sie malych peptyd6w a znanej sekwencji. 7. Tak wiec.3 Skr6ty nazw aminokwas6w Skr6t trzyliterowy Ala Arg Asn Cys Phe Gin Gly His lie Asp Glu Leu Lys Met Pro Ser Thr T rp T yr Val Skr6t jednoliterowy A-. Formowanie struktury konczy sie w momencie napotkania jednego lub kilku blokujacych aminokwasow.enie tego aminokwasu zalezv od zmodyfikowane go sposobu odczytu kodu genetycznego (sekcja 10. 7anim pozegnarny sie z bialkami. 1 powstanie zarodka helisy ---!-------~~----------1 wydtuzanie helisy i jeJ zakonczenie I I I I peptyd sfaldowany Rysunek 7. powtarza si~ wzdluz polipeptydu do mornentu. sprawdzajac. kt6re faworyzujq te strukture.10 selenocysteina Budowa grupy R selenocysteiny Selenocysteina jest bardzo podobna do cysteiny.

z ktorych tylko jedna moze stworzyc prawidlowa konfiguracje trzeciorzedowa.' wiaze. 1995). opiekunka) pornagaja w procesie faldowania innych bialek. ze trafia w slepa uliczke. z ktora sit. W komorce bialka opiekuncze (ang. patrz rozdzial 8 i funkcji miejsc. Techniki te mozerny podzielic na trzy grupy: • • • Metody identyfikacji w czasteczce DNA rejonu (rejonow).12 Miejsca przylqczania bialek wiazacych DNA najczescie] znaiduja sie powyzej genu Wi~cej informacji na temat polozenia wiqiq si~ bialka. ze faldowanie sie domen jest procesem spontanicznym. z ktorej nie moze sic wycofac. Metody te dzialaja bardzo dobrze nawet w6wczas. ze fragrnenty DNA sa rozdzielane podczas elektroforezy w zelu agarozowym. Istnienie alternatywnych drag faldowania sie bialka oraz bialek. kt6ry jq koduje./ /dentyfikacja w DNA miejsc wiqiqcych bialko Pierwsza rzecza. I wlasnie dlatego opracowano wicle metod. ze bialko jest ponownie sfaldowane w prawidlowa strukture. w wyniku kt6rych jednostkowe struktury drugorzedowe Sq organizowane w struktury trzeciorzedowe. zaobserwowano. Badanie spowolnienia migracji w ie/u pozwala zidentyfikowac fragmenty DNA. ze sekwencja arninokwasow. czesciowo sfaldowane struktury. w tym rowniez kornpleks6w tworzonych przez bialko zwiazane z DNA. ze wiele dornen sklada sit. z kt6rymi te bialka oddzialuja (rys 7. jakie struktury drugorzedowe bedzie on tworzyc (Barton. Przypornnij sobie. z ktorymu) wiazc sie bialko.przyzwoitka. Na przyklad podwyzszenie temperatury w prob6wce powodowalo rozfaldowanie bialka. Cdy nastepnie obnizono temperature. ze w badaniach nad bialkami wiazacymi DNA dysponujemy wieloma technikarni. ktoryrni bedzierny sit. [ezeli fragment DNA zwiaze 7. bywa. ze sekwencja nowo odkrytego genu. gdy bialko wiazace sie z DNA nie zostalo zidentyfikowane. 4). pokazaly.156 ROZDZIAt I • ROLA BIAtEK WIAZACYCH DNA stopnia przewidywac. poniewaz przez jego porowata strukture male fragmenty migruja szybciej niz duze (patrz Metody badan 3. Niezbyt dobrze poznano procesy towarzyszace <. znajdujacymi sie powyzej genow.3. jaka najczesciej odkrywa sie w czasie badan nad bialkiern wiazacym DNA.2B (s.l.2. ze bialko przybierze zlq strukture posrednia. natychmiast dostarcza inforrnacji 0 miejscach wiazania przynajmnicj kilku bialek odpowiedzialnych za ekspresje tego genu. Wiekszosc bialek zbudowana jest z dw6ch lub wiekszej ilosci domen strukturalnych. a nastepnic jcdnostki struktur trzeciorzcdowych asocjuja tworzac zbudowane z podjednostek struktury czwartorzedowe. s. przedstawionej na rysunku 1. W przypadku niekt6rych bialek wykazano. Proees faldowania bialka jest po prostu jednym z etapow dlugiej drogi. kt6re mogq dostarczyc informacji na temat oddzialvwan .3. sfaldowanej strukturzc bialka. chaperone . ZC doswiadczenia genetyczne i z zakresu bioJogii molekularnej. na kt6rej nastepuje przejscie od informacji biologieznej zakodowanej w genie do bialka spelniajacego SWq funkcje. Zrozumicnic lego procesu utrudnia to. Metody badania struktury trzeciorzedowej bialek wiazacych DNA.43). biatka wiazace DNA \ 200bp ~ gen Rysunek 7.3 METODY BADANIA BIAtEK WI~CYCHDNA Poziom wiedzy we wszystkich dziedzinach biologii rnolekularnej i gcnetyki zalezy od dostepnosci i skutecznosci metod. a szczegolnie trudno jest to osiagnac w przypadku duzych czasteczek Przyczyna problem6w tkwi prawdopodobnie w tyrn. nie jest sprzeczne 70 przeslanka. na stcpnyrn dw6rn etapom faldowania bialck. Mamy szczescie. dzieki ktorym mozna zidentyfikowac miejsca wiazace bialko w obrebie fragment6w DNA dlugosci kilku tysiecy par zasad. z kt6rymi bialka i sekwencji DNA. nie jest samo bialko.' z jednoslkowych struktur drugorzedowych pochodzacych z calkiem roznych region6w polipeptvdu. ktore pomagaja w faldowaniu innych biaiek. [ednak nic dla wszystkich bialek udalo sie zadernonstrowac tego typu spontaniczne procesy._'ono wiaze. Ich dzialanie polega prawdopodobnie na zmniejszeniu prawdopodobienstwa. Oznacza to. ze na roznych etapach procesu faldowania bialko przybiera alternatywne. Uwaza sic iz oddzialywania miedzy nimi Sq prawdopodobnie dose slabe oraz ze poszczeg6lne domeny falduja sic niezaleznie. kt6re wiqiq biaika Pierwsza sposrod tych metod wykorzystuje znaczna roznice we wlasciwosciach elektroforetycznych pomiedzy "nagim" fragrnentem DNA a fragmcntem zwiazanyrn z bialkami. decyduje o funkcjonalnej. ktore mozna zastosowac do badan. Wynika to z tego. [esli bialko dokona zlego "wyboru" i jest czesciowo zle sfaldowanc. zawierajaca region kodujacy DNA oraz sekwencje go poprzedzajace. ale cechy sekwencji DNA. 7.12). Metody oczyszczania bialek wiazacych DNA. Wr6cimy do tego zagadnicnia w sekcji 10. a wiec i gen.' zajmowac w nastepnyrn rozdziale. z ktoryrni ono sit. iz wide bialek bioracych udzial w procesie ekspresji genomu wiaze sie z kr6tkimi sekwencjami DNA.

Mozliwe jest zastosowanie delikatniejszego i szybszego podejscia (rys. Bialko zostaje nastepnie usuniete i rnieszanina fragmentow DNA poddawana jest elektroforezie.' ekstrakt jadrowy. Iootprinting). Poddanie dzialaniu czynnika metylujacego. Nie jest to najlepsze rozwiazanie. ze badamy komorki eukariotyczne). :Ladna guanina chroniona przez zwiazane bialko nie bedzie zrnetylowana. Mieszanine fragmentow DNA l'lczy sie z ekstraktern bialek jadrowych (zalozrny. Fragmenty DNA wyznakowanc izotopem rnozna uwidocznic. Sq dwa sposoby wprowadzenia takich modyfikacji: • Dzialanie nukleaza.trafiany" srednio tylko jeden raz. w niskiej temperaturze lub stosujac male stezenie enzymu. kt6ra rozszczepia wszystkie wiazania fosfodiestrowe r. 1981).7. ktory byl chroniony przez zwiazane bialko. aby otrzymac dokladniejsze informacje. do ktorej nie dodano bialek. a drugi jego konier: powstaje w wyniku ciecia przez nukleaze. a co za tym idzie nie obserwujemy spowolnienia ich migracji. gdzie w sekwencji DNA znajduje sit. i dlatego rnigruje wolniej podczas elektroforezy w zelu. Spowolnione fragmenty identyfikuje sit.' miejsce wiazania bialka. takiego jak siarczan dimetylu.bialko wiazace DNA Iqczy si~ z jeclnyrn fragrnentern. Opieraja sie one na nastepujacej obserwacji: jezeli czasteczka DNA jest zwiazana z bialkiem. [ezeli jednak biaiko jest dostepne. Moi:na go zidentyfikowac na podstawie por6wnania z wzorem prazkow otrzyrnanyrn po elektroforezie tej samej mieszaniny fragment6w restrykcyjnych. 1978). Metoda ta nie okresla jednak tego miejsca z duza dokladnoscia. poniewaz dlugosr' sekwencji rozpoznawanej przez bialka nie przekracza kilkudziesieciu par zasad. 7.O ruchliwosc w zelu zostanie zahamowana. Kazdy z £ragmcntow jest wyznakowany na jednym koncu.13 Analiza spowolnienia migracji w zelu W wyniku polqczenia rnieszaniny fragrnent6w restrykcyjnych z ekstraktern biatek jadrowych . Powstaly kompleks poddaje sie nastepnie dzialaniu deoksyrybonuklcazy I (DNazy I) (Galas i Schmitz.11). ktore byly chronione przez bialko. ze w jednej czasteczce DNA rozszczepione zostanie tylko jedno wiazanie. czyli miejscu wiazania bialka w wyjsciowyrn fragmencie DNA . np. W praktyce doswiadczenie tego typu wykonuje sie z mieszanina fragrnentow restrykcyjnych.3 METODY BADANIA BIALEK WIAZACYCH DNA 157 sie z bialkiern. gel retardation.'w warunkach umozliwiajacych tylko czesciowe strawienie DNA. Drabinke przerywa pusty obszar.'s{:sekwenc:ji nukleotydowej bedzie chroniona przed modyfikacjami.13). ze miejsce wiazace bialko zawiera rowniez nukleotydy wchodzace w sklad sasiednich Iragmentow. Garner i Revzin. Nazwano to spowolnieniem migracji w zclu (ang. DNaza I rozszczepia zazwyczaj wszystkie wiazania fosfodiestrowe. W rezultacie olrzymujemy drabinke prazkow odpowiadajaca fragmentom. [ezeli fragment a spowolnionej migracji jest stosunkowo krotki.' na analizie sladow (ang. Ten pusty obszar. dodawanyrn w formic ekstraktu jqdrowego lub jako oczyszczone bialko. badany fragment DNA jest znakowany izotopern na jednyrn koncu i laczony z bialkiern wiazacyrn DNA. Wskutek tego prazek odpowiadajacy temu Iragmentowi migrujc wolniej. poniewaz na ogol na tym etapie badan nie jest jeszcze oczyszczone bialko wiazace DNA. Dlugosc fragmentu a spowolnionej migracji wynosi czesto kilkaset par zasad. ktore Sq chronione przez bialko. obejmujacyeh przypuszczalne miejsce wiazania bialka. Sarnodzielnie nie tworza one jednak stabilnych kompleksow z biaikiem. kt6ry przylacza grupy metylowe do nukleotyd6w zawierajacych guanin~ (G). zaczynaja si~ testy modyfikacji. Oznacza to. Badanie spowolnienia migracji w zelu jest wiec etapem poczatkowym i potrzebne sa inne techniki. w ktorym nie rna zadnych wyznakowanych prazkow. poniewaz sekwencjonowanie tak malego fragmentu moze bye trudne. Obydwie melody opieraja sit. 7. czyli slad odpowiada pozycji chronionych wiazan fosfodicstrowych. to jeE.14. to mozliwe. pozostawiajac tylko fragment DNA.! wskazowka. to doswiadczenie mozna przeprowadzic z oczyszczonym bialkiem townie Iatwo jak z ekstraktem jadrowyrn. W doswiadczeniu wykorzysluje sit. rozniacym sie dlugoscia a je· den nukleotyd. ktore] nie polaczono z ekstraktern jadrowyrn • Szczeg6ly techniczne dotyczacc tych dwoch metod pokazano na rysunku 7. Trawienie nukleaza przeprowadza sit. tak by pojedyncza czasteczka DNA (pojedynczy fragment) byl . to cZt.' porownujac wzor prazkow otrzyrnany po elektroforezie ze wzorem otrzymanym po elektroforezie tej samej mieszaniny fragmentow restrykcyjnych. Tarn. Testy ochrony precyzyjnie okreslajq poloienie miejsc wiqiqcych Spowolnienie migracji w zelu jest ogoln. Mimo ze kazdy pojedynczy fragment jest przeciety tylko raz. fragrnenty fragrnenty restrykcyjne + restrykcyjne bialko jadrowe standard wielkosci DNA prazek rnigrujqcy wolniej Rysunek 7. wyjatkiern tych. w calej populacji fragrnentow rozszczcpione zostana wszystkie wiazania z wyjqtkiem tych. gdzie koncza sic badania spowolnienia migracji w zelu. Kompleks DNA··bialko rna wieksza rnase czasteczkowa niz "nagi" DNA. Dlatego kompleks DNA-bialko tworzy prazek polozony blizej punktu startu elektroforezy (rys. Podczas badania sladow z uzyciern nukleazy. Moze on zawierac kilka rniejsc wiazania dla roznych bialek.

czynnika . by w pojedynczym fragmenc:ie DNA zostala zmctylowana tylko jcdna guanina. Fragmenty DNA zamiast trawienia DNazq I Sq poddawane dzialaniu DMS 0 malym stezeniu dobranym tak. [eden odpowiada kompleksowi DNA-bialko.fragmentowi DNA nie zwiazancrnu z bialkicm.ZACYCH DNA znakowany koniec fragrnenty restrykcyjne znakowane na koricu .-- ----- } "slad" Metoda analizy sladow z uzyciem DNazy I Opis tej metody . ze jesli zmienimy nukleotydy krytyczne dla wiazania bialka. Wzor prazkow otrzymanych ala kontrolnego DNA. 1985). ktory znakuje je radioaktywnie na obu koncach. ktora rowniez wykorzysruje sie do badania wiazania bialek z DNA (Hendrickson i Schleif. autoradiografia Rysunek 7.tak dobranym.patrz tekst. w tym przypadku siarczanu dimetylu a malym stezeniu . Po usunieciu bialka na DNA dziala sie piperydynq. Wyznakowane w ten sposob czasteczki tnie sie drugim enzymem restrykcyjnyrn i nastepnie oddziela sie od siebie dwa rodzaje wyznakowanych fragrnentow. elektroforeza w zelu. Wyznakowany na jednyrn koncu fragment DNA poddaje sie dzialaniu czynnika mody- fikujacego.' bialko wiazace DNA lub ekstrakt jadrowy i przeprowadza elektroforeze. Orugi prazek zawicra czasteczki. fragment DNA izoluje sie z zelu i poddaje dzialaniu piperydyny. pokazuje pozycje wszystkich G w badanyrn fragmencie. autoradiografia 1 czesciowe trawienie DNazqI -~ 1 czesciowe trawienie DNazq I trawienie biatka. Test zakl6cania modyfikacji opiera si~ na zalozeniu. do kt6rych bia!ko nie moglo sie przylaczyc. [edna z metod nalezaca do tej grupy test6w pokazano na rysunku 7. poniewaz w czasie dzialania czynnika metylujacego zosta!a zmodyfikowana jedna lub wiecej G. W tym celu dluzsze fragmenty restrykcyjne poddaje sie dzialaniu enzymu. ktore nie bylo inkubowane z ekstraktem jadrowyrn.ang. nie mogq bye zmodyfikowane. odmienna technika a wiekszej czulosci. ktore Sq krytyczne dla wiazania bialka. ktora przecina czasteczke w rniejscach.15. ktore G byly chronione Nukleotydy bezposrednio oddzialujqce z bialkiem moina zidentyfikowac stosujqc test zaklocania modyfikacji Ochrony przed modyfikacja nie nalezy mylic z testem zaklocania mody£ikacji. to wowczas uniemozliwirny zwiazanie tego bialka. dimethyl sulphate) opiera si~ na podobnych zasadach.ekstrakt jq7" + ekstrakt jqdrowy ---. Mozna zaobserwowac dwa prazki. na przyklad poprzez dodanie grupy metylowej. Guaniny. jak badanie sladow za pornoca DNazy I. Test modyfikacji z zastosowaniem siarczanu dimetylu (DMS .-elektroforeza w zelu. ktore sa chronione przez zwiazane bialko. kt6ra G zostala zmodyfikowana. gdzie znajduja sie zmodyfikowane nukleotydy. Siad widoczny we wzorze prazkow testowanego DNA wskazuje. a drugi . Nastepnie dodaje sit.14 - -------------.158 ROZDZIAl7· ROLA BIAlEK WIA.----. Uzyte na poczatku procedury fragmenty restrykcyjne trzeba wyznakowac tyko na jednym koncu. by w pojedynczym fragmencie DNA zostala zmetylowana tylko jedna guanina. Aby stwierdzic. Fragmenty DNA poddaje sie nastepnie elektroforezie.

(B) Hybrydyzacja kolonijna.~ .-. zawierajqcy miejsce wiazania biatka. Opis procedury uzyskania fragmentu DNA wyznakowanego .15 dimetylu Test zaklocania modyfikacji z uzyciem siarczanu Metod~ opisano w tekscie.~. kt6ry syntetyzowat odpowiednie bialko wiazace DNA.patrz pod pis pod rysunkiem 7.. zawierajqcym miejsce wiqzania tego biatka .. Po przepuszczaniu ekstraktu jqdrowego przez kolumne pozostajq w niej bialka specyficznie wiazace sie ze zwiazanyrn fragmentem DNA.. Klon.3 METODY BADANIA BIAlEK WIA. jest wiazany ze ztozem krzemionkowym. autoradiografia Rysunek 7.J. ktore pakuje si~ do kolumny chromarograficzne].'_.. Klony eDNA przenosi sie na filtr nylonowy. Fragment DNA lub syntetyczny oligonukleotyd..==:-_----:::7zmodyfikowane / reszty G _L-_ 1 _------ dodanie ekstraktu [adrowcgo . L___j klon syntetyzujacy bialko wiazace DNA Dwa sposoby oczyszczania biatek wiazacych 200bp Rysunek 7 .v" •~ standard wielkosci DNA bialko specyficznie wiazace sie z DNA niezwiazane bialka bialko wiazace DNA 1 1 brak wiazania (miejsce zablokowane) w zelu (B) elektroforeza i:&- ~~~7 -I' "\ 1 przeniesienie na filtr nylonowy z bialkiem) niespowolniony prazek (niezwiazany 1 -standard wielkosci DNA piperydyna / dodanie znakowanego oligonukleotydu elektroforeza w zelu.ZACYCH DNA 159 znakowany koniec <'---_--' _ fragment restrykcyjny znakowany na koncu (A) / AkI~"'d' DNAlub ekstrakt [adrowy bufor 0 duzyrn stezeniu soli J ograniczone traktowanie siarczanem dimctylu t\ zlozc krzemionkowc ..o.16 DNA znakowany fragment ma 200bp.7.14 prowadzqcej do na jednym koncu (A) Chromatografia powinowactwa. zostaje zidentyfikowany dzieki hybrydyzacji z wyznakowanym fragmentem DNA. Wyplukuje sie je buforem 0 duzym stezeniu soli.. a zatem .

ze ieh wyniki mozna analizowac za pornocq nowyc:h i coraz doskonalszych programow komputerowych.17 A). 5. ktore nukleotydy A.160 ROZDZIAl 7 • ROLA BIALEK WII\ZACYCH DNA rozszczepiajacego DNA w miejscach. Metody te oraz badania. Wyzwanie dla badaczy wykorzystujacych krystalo grafi~ rentgenowskq stanowia niezwykle zlozone metody.3 Badanie struktury biafek i kompleksow DNA-biafko Oczyszczenie bialka wiazacego DNA stwarza mozIiwosc analizowania jego struktury . Wyznakowany fragment DNA tylko wtedy przylacza sit. ktorc ze soba oddziaiuja. cz~sc z nich przechodzi prosto przez krysztal nic zmieniajac kierunku.yC do olrzymania duzej ilosci bialka wiazacego DNA. ze im 7. takich jak chlorek sodu i siarczan cynku. Krystalografia rentgenowska jest szeroko stosowana w badaniach strukturalnych Krysialografia rentgenowska jest uznana metoda.17B). Klony mozna zidentyfikowac dzieki stwierdzeniu. Dlugosc wyznakowanego fragmentu (fragment6w) okreslona na podstawie kolejnej elektroforezy.01-10 nrn. by stwierdzic rowniez. 7. Mozna zastosowac podobne tec:hniki. Jednak podstawy obydwu metod Sq podobne. Promieniowanie rentgenowskie cha rakteryzuje sie bardzo mala dlugoscia fali: 0.ang. .18.16A). powie narn. kt6re biora udzial w reakcji wiazania bialka. nuclear magnetic resonance). Problem polega na tym.3. gdzic w sekwencji DNA znajduja si~ G. ktory jest zwiazany z filtrem. Po calkowitym wvpiukaniu bialek niezwiazanych z kolurnna. W metodzie tej fragment DNA lub syntetyc:zny oligonukleotyd jest wiazany z kolurnna. kt6ry nukleotyd (nukleotydy) zostal zrnetylowany w wyjsciowyrn fragmenc:ie DNA. 7. [edna z rnozliwosci jest wykorzystanie chromatografii powinowactwa (rys 7. jak i bialka polaczonego z sekwencja DNA przez nie rozpoznawanq. ale rowniez dlatego. W rezultacie powstana nakladajace sie kola rozproszonych fal. 7. co jest niezbedne do bardziej szczegolowych badan strukturalnyeh. 1991). Metoda oczyszczania wykorzystuje zdolnosc bialka do wiazania sie Z okreslona sekwcncja. W rezultacie kazdy fragment DNA jest ciety na dwa segmenty. Clownyrni metodami stosowanymi w tej dziedzinie badan sa krystalografia rentgenowska i spektroskopia magnetycznego rezonansu jadrowego (NMR . s. w kt6ryeh znajduje sie zmetylowana guanina. rys.. z kt6ryc:h tylko jeden jest wyznakowany na koncu. ktorej rodow6d siega konca XIX wieku. Klony te przenosi sie na filtr nvlonowy w sposob urnozliwiajacy przeniesienie wszystkich bakterii wraz z wytwarzanymi przez nie bialkami (rys. Przez kolumne przepuszcza sie ekstrakt biaiek w buforze 0 malyrn stezeniu soli.zar6wno samego bialka. stosowane do opracowywania struktury CZqS teczki na podstawie rentgenogramu dyfrakcyjnego. a wzgledna intensywnosc plamek dostarcza informacji o strukturze czasteczki. na ktoryrn powstaje sena plamek. gdy klon ten syntetyzuje odpowiednie bialko wiazace DNA. Urnozliwi nam to stwierdzenie. kt6ry umozliwia zwiazanie bialek z rozpoznawanymi przez nie sekwenc:jami.16B).z ktorych kazdy koduje inne bialko pochodzace z badanego organizmu.3. Tego typu badania dostarczaja najdokladniejszych danych dotyczacych oddziaIywan miedzy bialkiem i DNA dzieki precyzyjnemu okresleniu struktury czesci bialka wiazace] sie z DNA oraz rnozliwosci stwierdzenia. ojciec i syn. Fragment DNA lub oligonukleotyd za wierajacy rniejsce wiazania bialka jest znakowany i hybrydyzowany z filtrem. Gdy wiazka promieni rentgenowskich zostaje skierowana na krysztal.. Alternatywa opisanego sposobu jest wykorzystanie metody hybrydyzacyjnej (Singh i wsp. Naprzeciw wiazki promieni umieszcza sie wrazliwy na promieniowanie rentgenowskie film fotografiezny.2 Oczyszczanie biafek wiqiqcych DNA Po zidentyfikowaniu w czasteczce DNA sekweneji wiazacej bialko rnozna jq wykorzystac do oczyszczenia tego bialka. Opieraja sie one na zasadzie. 104). w ktorym miejscu wyznakowany fragment DNA polaczyl sie z filtrem. pozostale bialka sa z niej wyplukiwane. czyli 4000 razy mniejsza nil: swiatlo widzialne. to kolejne promienie rentgenowskie beda rozpraszane w podobny sposob. ze wzgledne polozenie plarnek odzwierciedla ulozenie czasteczek w krysztale. [uz w 1915 r. ktore mozna dzieki nirn prowadzic. W kolumnie pozostaja bialka specyficznie wiazace si~ ze zwiazanym fragmentem DNA. 7. [ezeli krysztal sklada sie r. Musimy dvsponowac biblioteka klonow bakterii zawierajacych eD:"-JA. Dlugosc ta jest por6wnywalna z odleglosciami miedzy atomami w czasteczkach. Meloda ta nieco rozni sie od metody przenoszenia na filtr. zazwyczaj przez polaczenie jednego konca DNA ze zlozern krzemionkowym (Kadonaga. Jest on podstawa do opracowania struktury czastcczki. Interesujace nas klony mozna nastepnie odzyskac z szalki wzorcowej i U7. CiT biora udzial w wiazaniu. Metoda opiera sie na dyfrakcji promieni rentgenowskich.' do klonu bakterii. czyli rentgenogram dyfrakcyjny (rys. 1988). sit jedna z najszybciej rozwijajacych sie dziedzin biologii molekularnej. ktory destabilizuje kompleksy bialko-DNA. W ten sposob mozna otrzyrnac ezyste bialko wiazace si~ konkretnym fragmen tern DNA. pozostale jednak zostaja rozproszone i opuszczaja go pod innym katcm niz do niego weszly (rys. nie tylko z powodu rozwoju samych tyeh technik. plucze si~ )'1 buforem 0 duzym stezeniu soli. takich samych czasteczek tworzacyeh rcgularna strukture. ktora omawialismy poprzednio i kt6rej celem by to badanie DNA zawartego w klonach (np. Wiliam i Lawrence Braggowie otrzymali Nagrode Nobla za opracowanie podstawowej metodologii i wykorzystanie jej do okreslenia struktury krysztal6w soli. w jaki sposob bialko oddzialuje z helisa DNA.

Uzyskanie i analiza danych otrzymanych z krystalografii renlgenowskiej dla nowego bialka ciaglc zajrnuje kilka miesiecy. Copyright 1997 by McGraw~Hili Companies czasteczka jest bardziej zlozona. 3rd edn. Za to osiagniecie jego autorzy. nawet z pomocq komputerow. tym wiecej plamek otrzymujemy i tym wiccej musimy wykonac porownan micdzy nimi. lista opracowanych slruktur stopniowo rosla i obeenie zawiera ponad 30 bialek wiazacych DNA Waz.ZACYCH DNA 161 (A) I'owstawanie rentgenograrnu dyfrakcyjnego film wrazlrwy na prornienie rentgenowskie (R) Rcntgenogram dyfrakcyjny rybonuklcazy prornieniowame rentgenowskie -- kryszta! (C) Fragment rnapy gestosci elektronowej rybonukleazy (D) Interpretacja mapy gF. Biochemistry. 7. to mozliwe jest zidentyfikowanie grup R po szczeg6lnych aminokwas6w w polipeptydzie oraz okreslenie ich wzajemnego polozenia. a rysunek (C) . (D) [ezeli mapa ma wystarczajaco duza rozdzjelczosc. (B) i (C) przedrukowano za zgoda z: Neil Campbell. kt6rych strukture okreslono na podstawie krystalografii rentgenowskiej. na podstawie kt6rej mozemy okrcslic polozenie takich struktur. g~stosei elektronowej (rys. otrzymamy map<.3 METODY BADANIA BIALEK WIA. Copyright 1993 by Benjamin Cummings Publishing Company. 4th edn. [esli sic powicdzie. Dzieki ternu mozna wysuwac wnioski na ternat wiazan wodorowyeh i innych oddzialywan chernicznych wystepujaeyeh w obrcbic bialka. Rysunek (B) przedstawia rentgenogram dyfrakcyjny otrzymany dla krysztat6w rybonukleazy. (D) przedrukowano za zgoda z: Zubay G.stosci elektronowej Mapa gestosci elektronowej 0 rozdzielczosci 2 A . Perutz i Kcndrew otrzyrnali nagrodc Nabla w 1962 r. Przy odrobinie szczescia pozwoli r~. W przypadku czasteczki bialka bedzie to mapa sfaldowanego polipeptydu.7. a po drodze mozna napotkac wiele pulapek uniernozliwiajacych osiagniecic sukcesu. Analiza danych jest trudna i czasochlonna.zaznaczono polozerue grupy R tyrozyny Rysunek 7. to rnozliwe jest zidentyfikowanie grup R poszczeg61nych aminokwas6w.17C i D).fragment mapy gestosci elektronowej sporzadzonej na podstawie tego rentgenogramu. Mirno napotykanych problcmow. Szczeg6lnie trudne bylo zawsze otrzyrnanie odpowiedniego krysztalu bialka. Pierwszymi bialkami. Biology. jak helisy a i harmonijki [ezeli mapa jest wystarczajaco dokladna. 1993).17 Krystalografia rentgenowska (A) Rentgenogram dyfrakcyjny powstaje w wyniku przejscia wlazki promieni rentgenowskich przez krysztal badanej czasteczki.nq innowacja byla krystalizaeja bialek wiazacych . to stworzyc tr6jwymiarowy model czasteczki bialka (Rhodes. w tym przypadku tyrozyny. byly rnioglobina i hemoglobina.

jakie jest polozenie bialka wzgledern podw6jnej hclisy To wlasnie tego typu dane leza u pod staw naszej dzisiejszej wiedzy na temat sposobu dzialania biaiek wiazacych DNA. a wiec i tym wieksza szansa. Mimo . w kt6ryrn niektore atorny wegla i (lub) azotu zostaly zastapione rzadkimi izotopami 13e: i lSN. tym wieksza jest ilosc badanych jader atornowych. by ich czestotliwosci rezonansowe nie zachodzily na siebie. wywolany jest obecnoscia elektronow w sasiedztwie obracajacego sie jadra atomowego. 13e. ze w wyniku pomiaru tej czestotliwosci przewaznie otrzyrnujcmy wyniki nieznacznie rozniace sie od wartosci standardowych. zwanych a lub ~ (spin a lub spin Pl. Jest wiele przyczyn tego ograniczenia.' na zasadzie. [edna z nich to koniecznosc okreslenia czestotliwosci rezonansowej dla kazdego lub dla mozliwie najwiekszej ilosci jader lH lub inn ego rodzaju badanych jader. Badanie bialka znajdujacego sie w roztworze jest rowniez bardziej przydatne.18 Zasada spektroskopii magnetycznego rezonansu j'ldrowego Po przylozeniu zewnetrznego pola magnetycznego wirujace [adro rnoze przybrac jedna Z dw6ch orientacji. parts per million). Nie wszystkie rodzaje jader atomowyc:h mozna analizowac metoda NMR. a Nagrode Nabla za to osiagniccie przyznano w 1952 r. jezeli celem eksperymentu ma bye obserwacja zmian w jego strukturze. Wyniki takich doswiadczen pozwalaja okreslic strukture kornpleksu bialko-DNA oraz dokladnie stwierdzic. Rozne jadra atomowe np. Roznica miedzy obserwowana energia rezonanSOWq a jej wartoscia standardowa dla badanego jadra umozliwia wyciagniecie wnioskow dotyczqcych chemicznego otoczenia jadra.yli czestotliwosci rezonansowej badanego jadra. ze ruch obrotowy naladowa nego jadra atomowcgo wytwarza moment magnetycz. Orientacja a charakteryzuje sic. Roznice energii rniedzy stanern a i ~ okresla siE. Metoda ta opiera sit.ny.' sukcesem. Efekt ten. Wiekszosc badan bialek z zastosowaniem tej metody opiera sie na analizie jader lH w celu zidentyfikowania chernicznego otoczcnia kazdego atomu wodoru oraz wiazan chernicznych laczacych te atomy z innymi. zwany przesunieciern chernicznym. Zalezy to od tego. zwanych a lub ~ (rys 7. Po przvlozeniu zewnetrznego pola magnetycznego. podobnie jak krystalografia rentgenowska. Wadq metody NMR jest jej przydatnosc tylko do analizy stosunkowo malych bialek. z ktora sie wiaza.' od siebie przesuniecia chemiczne dla roznych jader tak. 1995). otrzymamy dane na tym samym poziomie rozdzielczosci co w przypadku krystalografii rentgenowskiej. a wiec dostarcza inforrnacji na ternat struktury czasteczki. Najistolniejsze w spektroskopii NMR jest jednak to. NOESY) mozna zidentyfikowac atorny polozone blisko wirujacego jadra. roznica jest przewaznie mniejsza niz 10 ppm (ang. Dzieki innym typom analizy (np. Tego typu badania czesto uzupelnia sie analiza bialka.18). Na podstawie takich informacji mozna wnioskowac a strukturze calego bialka. na ile roznia sit.162 ROZDZIAl / • ROLA BIALEK WIAZACYCH DNA promieniowanie elektromagnetyczne o odpowiedniej ~ czestotliwosci t_ -:. ze czestotliwosci te beda sie pokrywac i nie uda sie uzyskac inforrnacji na temat struktury bialka.etapu niezbednego w przypadku analizy rentgenowskiej. wirujace jadro moze przybrac jcdna z dw6ch orientarji. Im wieksze jest bialko.' problem6w czasarni wystepujacych podczas krystalizacji bialek . 15N charakteryzuja sic specyficzna dla siebie czestotliwoscia rezonanSOWq. umozliwiaja ziden- tyfikowanie atornow polaczonych wiazaniern chemicznym z wirujacyrn jadrern. wywodzi sit. lI-I. zwane COSY i TOCSY. ale nie polaczone z nim bezposrednio. dzieki czemu unika sit.awie pomiaru czestotliwosci prornieniowania elektromagnetycznego potrzebnego do przejscia ze sranu a do stanu P DNA w obecnosci specyficznej sekwencji. Po raz pierwszy opisano jq w 1936 r. cz.'niece mniejsza energia i jest zgodna z kierunkiem zewnetrznego pola magnetycznego. [esli analiza NMR zakonczy sit. Elektrony do pewnego stopnia ekranuja jadro przed zewnetrznyrn polem magnetycznym.!na podst.! I I rosnaca energia spin a Rysunek 7. a wiec bedzierny dysponowac bardzo dokladnyrni danymi na temat struktury bialka (Evans. Podstawowa zaleta mctody NMR jest rnozliwosc analizy bialek w roztworze. Szczegolne rodzaje analizy. na przyklad w czasie faldowania bialka lub w odpowiedzi na dodanie substratu. W metodzie spcktroskopii NMR roznica energii miedzy orientacja a i ~ jest okreslana na podstawie porniaru czestotliwosci promieniowania elektromagnetycz nego potr:t.ebnego do przejscia ze stanu a do stanu ~.. dajacymi rowniez przydatne do analizy wyniki po zastosowaniu metody NMR. NMR dostarcza dokfadnych informacji na temat struktury mafych biafek Metoda NMR.' z badan siegajacych poczatkow XX wieku.

1 sekcja 6.2 sekcja 10.4 ODDZIAtYWANIA I BIAtKAMI MIIiDZV DNA vlimo ze gl6wnym celern tego rozdzialu jest stworze nie pods taw dla naszych dalsz. a nie z DNA (lab 7. Chociaz nie sa one kompletnymi bialkarni.1 2.1. Dlatego tez bezposred- 7.2 sekcja 13.1.2.' niespecyficznie z roznyrni sekwencjami wzdluz czasteczki DNA. doprowadzila do. 1. szczeg61nie gdy mamy do czynienia z bialkiem rozpoznajacym swoje speeyficzne miejsce wiazania.3.3. bialka wiazace DNA maja przynajmniej jedna wspolna ceche .2.vdow.1.!z. ze wazna jest sekwencja DNA. musimy jednak parnietac. rnozna na tej podstawie tworzyc modele wyjasniajace -posob dzialania bialek.74 ODDZIAtYWANIA MIF. Wiekszosc bialek bioracych udzial w ekspresji genomu rozpoznaje specyficzne sekwcncje DNA i wiaze sie gl6wnie z nimi.5 sekcja 10. ie chociaz zasady azotowe znajduja sie wewnatrz czasteczki DNA. Inne bialka wiaza si(.2.2. na przyklad ieh wiazanie z kvvasami nukleinowymi.2. Zrniany w naszych pogladach dotycza wplywu sekwencji nukleotydowej na strukture podwojnej helisy.2 sekcja 12. Od dawna wiadomo.4.!ce RNA Ekspresja genomu Wycinanie intron6w Poliadenylacja mRNA Redagowanie mRNA Dojrzewanie rRNA i tRNA Translacja Degradacja RNA Bialka strukturalne rybosomu bialka snRNP czynniki CPSF. biora uclzial w procesach replikaeji 1 naprawy DNA. ze bialka wiazace DNA pelnia rowniez wiele innych funkeji i udzial w procesie ekspresji genomu jest tylko jedna z nich.3 sekcja 9. wydaje sie ze istnieje ograniczona ilosc sposob6w warunkujacych l(. Bezposredni odczyt informacji zawartej w sekwencji nuk/eotyd6w Analiza struktury podw6jnej helisy opisanej przez Watsona i Cricka (sekcja 7.2.1 podrozdz. I DNA jako partner W ostatnich latach zmieniaja sie nasze poglady na role jaka w procesie oddzialywania DNA z bialkiem odgrywa sam kwas nukleinowy. Mozliwe.4).4 Funkcje bialek wiqi:qcych DNA i RNA Funkcja bialka Bialka wi'!z'!ce DNA Upakowanie DNA Przyklady Odnosnik Rekombinacja DNA Naprawa DNA Replikacja DNA eukariotyczne histony bialka nukleoidu bakterii bialko RecA nukleazy.3 8.2 sekcja 9.3.1 sekcja 12.2.OZY DNA I BIAtKAMI 163 :nh ograniczen.zdolnosc wiazania DNA. metoda NMR jest nadal wysoko . CstF deaminazy adenozyny rybonukleazy syntetazy aminoacylo-tRNA czynniki translacyjne rybonukleazy bialka rybosomowe sekcja 9.' urniejetnosc.4 sekcja 12. Czesc grup chemieznyeh polaczonych z zasadarni purynowymi i pirymidynowyrni jest dostepna z powierzehni hclisy. 9. nie sa one jednak cal kowicie schowane. Bialka biorace udzial w naprawie DNA rozpoTabela 7. wiazacych sie z RNA.3.3.3.2 podrozdz.3 8.ianvch na podstawie strukturalnej analizy polipep .1 sekcja 10. ze tego typu zrniany strukturalne wplywaja w posredni spos6b na wiazanie bialka. Duze znaczcnie rna rowniez grupa pokrewnvch bialek. 1 .2.2 8. vlozliwe jest rowniez otrzymanie bardzo istotnyeh .2 Ekspresja genomu Inicjacja transkrypcji Synteza RNA Regulacja transkrypcji Inne Biatka wi.2. by mozna je bylo analizowac za pomocq NMR.2 sekcja sekcja sekcja sekcja sekcja sekcja 8.2 sekcja 9.:eniona.2.ych rozwazan na ternat e' presji genomu.2 sekcja 12. Liczne interesujace bialka sa wystarczajaco male. 13. Mirna tcj roznorodnosci. znaja zmieniorie zasady w nukleotydach i Wli)Zq sie w tych miejscach.4. wniosku. 1 8. glikozydazy DNA bialka rozpoznajace miejsce inicjacji replikacji polimerazy DNA i ligazy bialka wiqi:'lce jednoniciowy DNA topoizomerazy eukariotyczne bialko wiazace sekwencje TATA podjednostka (J bakteryjnej polimerazy RNA polimerazy RNA eukariotyczne czynniki transkrypcyjne bakteryjne represory prokariotyczne enzymy restrykcyjne sekcja 6. [ak zobaczyrny daiej. Bialka nalezace do tej klasy spelniaja funkcje strukturalne w ehromosomach prokariotyeznyeh i eukariotycznych..2). ---- 7.

kt6re by lqczyly bialko wiazace DNA z grupami chemicznymi zasad azotowych. s. kt6ry nukleotyd z danej pary znajdujc sic na ktorej nici (rys. Zagiecie szczegolnie czesto obserwujc sic w czasteczkach DNA. mniejszy rowek odgrywa znaczniejsza role w bezposrednim kontakcie z bialkami. a odstepy miedzy grupami wynoszq 10-11 nukleotyd6w. Copyright 1998 American Association for the Advancement of Science ni odczyt informacji zawartej w sekwencji nuklcotydow powinien bye mozliwy bez otwierania czasteczki DNA i rozrywania wiazan laczacych pary zasad. a tym samym determinuje konformacje helisy w poszczeg6lnyeh miejscach. trudno jest jednak stwierdzic. Ostatnio odkryto dwa asymetryczne elementy (zielone strzalki). Przedrukowano za zgoda z: Kielkopf CL. Sekwencjo nukleotyd6w posrednio wpfywo no struktur~ he/isy Ostatnia zmiana naszych poglqd6w na temat struktury DNA dotyezy wplywu sekwencji nukleotydowej na konforrnacje helisy w roznych rniejscach wzdluz CZqSteczki. WykorzystujqC te dwa elernenty. Na przyklad w formie A DNA wiekszy rowek jest gl\. I I I-I 15. et aI.149). w kt6rych jeden polinukleotyd zawiera dwie lub wiecej grup powtarzajacych sie adcnin tak. Tak jak w przypadku zmian w konfor- a a vdW a mniejszy rowek Rysunek 7. Aby mogly powstac wiazania cherniczne. ale nie wiedzialo. wystapienie zagiecia DNA zalezv od sekwencji nukleotyd6w. Obecnie wierny. szczeg61nie te znajdujace sie na koncach czasteczki. 1995). kt6ry nukleotyd jest na kt6rej nici helisy. s.3. W takich czasteczkach zagiccic powstajc na koncu 3' regionu bogatego w adenine (Young i Beveridge. 7. bicgnacyrni spiralnie wzd luz helisy (patrz rys. Poczatkowo sadzono. ze jest rnozllwe okreslenie orientacji pary A . Generalnie jednak uwazano.donor wiazania wodorowego: vdW . ZC w kazdej grupie jest 3-5 A. Strzalki pokazuja elementy struktury chemicznej. 1998).! asymetryczne i dlatego bialko wiazace DNA rnoze ztdenryfikowac orientacje pary A . kt6re umozliwiaja powstawanie form kolistych i superskreconych.19. bialko wiazace DNA moglo rozpoznac pare A· T. ktora moze pomoc bialku wiazacemu DNA w znalezicniu jego miejsca wiazania w czasteczce DNA. Kr6tkie segrnenly DNA mogly wystepowac w fonnie A.1.. mogly bye zbudowane z Z-DNA.16wnie w forrnie B. 7. Chodzi 0 konkretne miejsea w DNA. T. s. Wplywa ona rowniez na rotacje wokol wiazan kowalencyjnych w pojedynczych nukleotydach (patrz s. Science. ze DNA jest duzo bardziej polimorficzny. W formie Z DNA wiekszy rowek prawie nie istnieje i bezposredni odczyt informacji jest w pewnym stopniu mozliwy na powierzchni helisy.sily van der Waalsa. Grupy chemiezne wyeksponowane wewnatrz mniejszego rowka pozwalaja odroznic par~ A· T od pary G· C. 1998) i dlatcgo bezposredni odczyt informaeji zawartej w formie II DNA opiera sic glownie na kontakcie bialka z wickszym rowkiem. [ezeli chodzi o pozostale formy DNA.' Iorrny B. Skr6ty: a . Innym rodzajem zmiany konformacyjnej jest zagiede DNA (Travers.19 DNA Rozpoznawanie pary zasad A· T w formie B Pare zasad A· T przedstawiono schernatycznie (patrz rys. T poprzez oddzialywanie z rnniejszym rowkiem. Termin ten nie odnosi sie do zmian w strukturze DNA wynikajacych z jego naturalnej elastycznosci. w wyniku czego rozne czesci czasteczki maja rozna strukture. ze wiekszosc podw6jnej helisy skladala sie z nie zrnieniajqcej sit. Pewne odcinki. Kielkopf i wsp. Te zmiany konformacyjne zaleza od sekwencji nukleotyd6w i wynikaja g16wnie z asocjacji warstwowej miedzy sasiednirni zasadami w jednej nic:i.. to dysponujerny duzo mniejSZq iloscia danych na temat ieh wiazarua z bialkarni. 7. ze nie jest to rnozliwe w przypadku mniejszego rowka. Podobnie jak inne zrniany konformacyjne.150). d . Asocjacja warstwowa.bszy.38. 150). ze plytszy. ale wydaje sie ze proces len przebiega inaczej. 149).akceptor wiazania wodorowego. podobnie jak laczenie sie zasad w pary. Dlatcgo jest prawdopodobne. poniewaz nie zidentyfikowano zadnego bialka specyficznie rozpoznajqcego hclise w formie innej niz B. 282.164 ROZDZIAl 7 • ROLA BIALEK WIAZJ\CYCH DNA wiekszy rowek vdW d 1 T 1 A (patrz tab. decyduje 0 stabilnosci helisy. ze sekwencja nukleotydowa posrednio wplywa na ogolna konformacje helisy. W przypadku formy 13 DNA mozliwc jest jednoznaczne zidentyfikowanie i okreslenie orientaeji sekweneji na podstawic grup wy eksponowanyeh wewnatrz wiekszego rowka. ze konformacja helisy maze odgrywac pewnq role w oddzialywaniach miedzy bialkiern a DNA. wezszy i z tego powodu trudniej dostepny dla bialek . Wynika z tego. BiZ-DNA oraz form postednich miedzv nirni w obrebie jednej czasteczki DNA. ze czasteczki DNA w komorce maja calkiern jednorodna strukture i wystepuja r. sugerujqce. Mozliwe jest wsp6listnienie roznvch konfiguracji: A. poniewaz wydawalo sie. Na razic jest to tylko teoretyczna mozliwosc. dostarczajac prawdopodobnie informacji slruk turalnej. kt6re mogq bye rozpoznawane od strony wiekszego rowka (powyzej) i mniejszego rowka (ponizej). iz istotne sa tylko dwa symetryczne elernenty (czarne strzalki). [ednak wielu badaezy wierzy. w kt6ryeh sekwencja nukleotydowa powoduje zagiecie czasteczki. musi ono wejsc w kontakt z jednym lub dwoma rowkami. Do niedawna sadzono. W wiekszym rowku elementy te s. 7.

2 Biafko jako partner Zapoznalismy sit. 1993.czynnik transkrypcyjny ssakow histony Eukaryota bakteryjne bialka HU i IHF polimerazy DNA i RNA Wstega-helisa-bellsa Domena TBP Dimer barytka-B (ang.4. ktore mog.! po prostu stabilizowac kompleks bialko-DNA lub dzieki ktorym jest bye moze odczytywana posrednia informacja 0 sekwencji nukleotydow. 1995.drozdzowy czynnik transkrypcyjny represory bakteryjne . odgrywa istotna role w regulacji ekspresji pewnych genow (np. oct-I.Protein Interactions.bialka regulatorowe kregowcow GABP . 7.MetJ.czynnik transkrypcyjny kregowcow pit-l . Arc i Mnt eukariotyczne bialko wiazace sekwencje TATA bialko E2 papillomawlrusow NF-KB . bialko musi wejsc z nia w kontakt umozliwiajacy rozpoznanie sekwencji.2. za zgoda A. DNA . zawarta w konformacji helisy. Skupimy sie przede wszystkim na tych bialkach.' z dwierna domenami . 7. 1995). by mozliwy byl bezposredni odczyt sekwenrji. ~-barrel dimer) Domena RHB (ang. ze rodzine t~ mozna podzielic na kilka grup.2). Szczegolowe zapoznamy sit. ktory oddzialuje z DNA (tab.3. a wiec wiaza sie z ograniczona liczba miejsc w czasteczce DNA. macji helisy. Prawdopodobnie niektore z domen powstaly kilkakrotnie w czasie ewolucji. Chapman & Hall. coli bialko Antennapedia Drosophila bialko Pax .5. Dokonamy rowniez przegladu pozostalych dornen wiazacych DN!\' Rysunek 7. Przedrukowano z: Andrew Travers. rei homology domain) Domeny niespecyficznie wi'lzClCe DNA Domena histonowa (ang. wywolane zwiazaniem bialka z odpowiednia sekwencja.' samymi bialkami.bialko ssakow determinuiace plec eukariotyczny czynnik transkrypcyjny TFIIIA receptory horrnonow steroidowych wyzszych Eukaryota GAL4 . ze zagiecic DNA. decydujqcej 0 wiqzaniu przez to biatko sekwencji specyficznej. histone fold) Domena HU/IHF* Szczelina w polimerazach * Domena HU/IHF bakteryjnych bialek HU niespecyficznie wiaze DNA (patrz sekcja 6. istotnymi w tworzeniu kornpleksow z bialkarni i mozerny teraz zajac sit. Przewaznie towarzysza ternu rnniej specyficzne oddzialywania z powierzchnia czasteczki DNA.' juz z cechami strukturalnymi DNA. W wiekszosci przypadkow jest to zwiazane z penetracja wiekszego lub mniejszego rowka tak. Falvo i wsp.4 ODDZIAt YWANIA MI~DZY DNA I BIAtKAMI 165 Tabela 7. szybko staje sie jasne. Kazdy z rodzajow domeny wiazacej DNA mozna znalezc w wielu bialkach.7. integration host factor).1 0 bialkach biorqcych udzial w upakowaniu nukleoidu) z wyjqtkiem domeny w bialku IHF (ang. Podstawa podzialu jest struktura segmentu bialka. W kilku przypadkach wykazano. oct-2 . Po porownaniu struktury bialek wiazacych sie ze specyficznymi sekwencjami DNA. czesto pochodzacych z bardzo roznych organizmow. Luisi.domena typu helisa-skret-hclisa oraz z palcem cynkowym.bialko regulatorowe wyzszych Eukaryota SRY . high mobility group) Palce cynkowe Palec cynkowy typu C2H2 Cysteinowy palec cynkowy Dwujqdrowy palec cynkowy Domena zasadowa represory laktozowy i tryptofanowy E. Z punktu widzenia eksprcsji genomu jest to najwaz. T raversa .niejszv typ oddzialywan. nie wiadomo w Jakim stopniu zagiecie DNA wplywa na wiazanie bialek. "N" i "C" oznaczaia odpowiednio koniec N i koniec C domeny. sekcja 8.20 Domena typu helisa-skryt-helisa ------- Rysunek przedstawia umiejscowienie domeny HTH (kolor niebieski) represora bakteriofaga 434 E.5 Domeny wiazace DNA Przyklady bialek rnajacych taka domene Domena Domeny wiClzClce specyficzne sekwencje DNA Domena typu helisa-skret-helisa Typowa helisa-skret-helisa Domena homeotyczna Podwojna domena homeotyczna Domena POU Uskrzydlona helisa-skret-helisa Domena HMG (ang. Aby specyficznie wiazac si~ z podwojna helisa.drozdzowy czynnik transkrypcyjny GCN4 . coli w wiekszym rowku podwojne] helisy DNA. ktore rozpo znaja specyficzna sekwencje nukleotydow.

Z jednej strony domeny HIH rna ana trzecia helise a. w ponad 250 przypadkach. a-13-13-13-a.1. Glowna role w wiazaniu RNA odgrywajadwie kach wiazacych srodkowe struktury 13. reguluj4CY ekspresje operonu laktozowego (sekcje 8. Jedno Bialko z bialek rybosomowych wiaze sle z rRNA za pornoca do domeny homeotycznej. Miedzy druga i trzeciq helisa znajduje sie skret 13. Hclisa trzecia jest urniejscowiona w wiekszyrn rowku. Helisy 1-3 polozone sa w kierunku N-.C wzdiuz domeny.166 ROZDZIAl 7 • ROLA BIALEK WIAll\CYCH DNA i 11. Inne czesci bialka rowniez oddzialuja z powierzchnia czasteczki DNA. jednak szczegoly oddzialywania helisy rozpoznajacej z wiekszyrn rowkiem DNA nie s4 dokladnie takie same we wszystkich przypadkach. ktore Sq istotne dla regulacji ekspresji genow w procesie rozwoju.3. w ktorych po raz pierwszy slwierdzono wystepowanie tego typu domeny (Herr i wsp. Sposrod roznych Ramka 7. Naleza do nich bialka z dorncna homeotyczna. 7.ang. Domena homeotyczna wi¥. [ak wynika r jej nazwy. jedno z bialek homeotycznych Drosophila. ale rnozna jadrowyrn bialku • • wiazacym RNA.3.20).21). 1998). a mianowicie: • Domena POU przewaznie wystcpuje w bialkach majacych rowniez dornene homeotyczna. Motyw ten jest stosunkowo go znalezc przynajmniej w jednym rzadki. Domena HIH sklada sie przcwaznie z ok. np. Pierwsza helisa a razem ze skretern p umiejscawiaja druga helise a na powierzchni bialka. Struktura skretu nie jest przypadkowa.harrnonijke ~. Chapman & Hall. represor laktozowy. Obydwie dorneny prawdopodobnie wspolpracuja ze soba. Dornena homeotyczna jest rozbudowana wersja domeny HIH. rnoze wiazac sie zar6wno z DNA. 1993. Drugim z nich jest przewaznie glicyna. Damena HIH wystepuje w wielu prokariotycznych i eukariotycznych bialkach wiazacych DNA. Nazwa domeny pochodzi ad pierwszych liter nazw trzech bialek. Hclisa rozpoznajaca maze miec rozna dlugosc i przcwaznie jest dluzsza w bialkach eukariotycznych. Rysunek 7. K-homology domain) rna strukture 13-a-a-13-13-a. 1990). Domena wi<lz<lca dwuniciowy RNA (dsRBD . 1988).!. skladajaca sie z. ktorych rola zostanie omowiona w sekcji 11. Przedrukowano z: Andrew Travers. Z RNA wiaze 13 na koncu domeny. sklada jqCq sie z czterech aminokwasow.3. Irzecia helisa pelni role helisy rozpoznajacej. a z drugiej strony .!. w przypadku pewnych struktury bialek moze rownlez podobnej wiazac RNA. helix-turn-helix) (Harrison i Aggarwal.- Do najczesciej wystepujacych cych RNA (Twyman. jak i z RNA (sekcja I 1.ca DNA. z tym jest ai ze kolejnosc struktur drugorzedowych strukturami dwuniciowe eukariotycznych bialek wiazacych DNA i majacych dornene HIH. pornagajac w prawidlowym ulozeniu helisy rozpoznajacej w wiekszyrn rowku. dornena ta zbudowana jest z dwoch helis a oddzielonych skretern w lancuchu bialkowym (rys. ktorcj kontakt z DNA decyduje 0 mozliwosci bezposredniego odrzytu informacji z sekwencji kwasu nukleinowego.21 Domena homeotyczna Pokazano trzy pierwsze helisy typowej domeny homeotycznej. Uskrzydlona helisa-skret-hclisa (ang. '1. znaleziono j'!. rnozna wymienic te. RNA wiaze sie rniedzy para helis a. ze pasuje ona do wiekszcgo rowka DNA. winged he lix-turn-helix) jest inna rozbudowana wcrsja podstawowej struktury HIH.3. W bial- RNA naiczescie] spotyka sle dornene • RNP. • Domena K-homologiczna (ang. DNA-Protein Interactions. a polozenie aminokwasow bczposrednio oddzialujacych z nukleotydami jest rowniez zmienne. T raversa . Bicoid. naleza: • z czterech Domena rybonukleoproteinowa (RNP) sklada sie struktur 13 i dw6ch helis a polaczonych w kolejnosci 13-a-13-13-a-13. ktore wlaczaja i wylaczaja ekspresje poszczegolnych genow. Dornene typu heli$a-$kr~t-heli$a moi:na znaleic w bialkach prokariotycznych i eukariotycznych Pierwsza zidentyfikowana struktura wiazaca DNA byla domena typu helisa-skret-helisa (HIH ..ang. 60 aminokwasow tworzacych cztery helisy a. wiazac rozne fragmenty podwojnej helisy. lecz rna specyficzna konforrnacje zwana skretern ~. w taki sposob.1 Chociaz kazde z opisanych prokariotycznych i eukariotycznych bialek rna domene HIlI. double strand RNA binding domain) jest podobna do domeny RNP.3). sie rniedzy Jak wynika z nazwy. [ej orientacja w wiekszym rowku nie zawsze jest taka sama.3: Domeny wiClzClce RNA domen bialkowych wi¥. a helisa pierwsza oddzialuje z mniejszyrn rowkiem. a pierwsza he lisa oddzialuje z mniej szym rowkiem (rys. Dlatego ta druga helisa a jest helisa rozpoznajaca. za zgoda A. 20 aminokwasow. a wiec stanowi tylko niewielka czesc bialka. domena ta wystepu]e w bialkach wiazacych RNA.1). Znane Sq rownicz inne wersje eukariotycznej dorneny typu I-ITH. Zawieraja j4 niektore najlepiej poznane regulatorowe bialka bakteryjne.

ktorej oddzialywania z wiekszym rowkiern DNA sa decydujace dla wiazania bialka. zawierajaca liczne aminokwasy zasadowe. 1993. Jej umiejscowienie w tym rowku zalezy od harmonijki ~. Szacujc sift' rowniez. Liczne bialka eukariotyczne maja dornene zasadowa.7. jak: • Dornena zasadowa. ze sposrod 19 000 bialek nicienia Caenorhabdiiis elegans . ze jedna helisa a umiejscawia si~ w wiekszym rowku DNA. Chapman & Hall. Na przyklad w cys- Rysunek 7. Pierwsza szczegolowo zbadana domena tego typu byl palcc cynkowy typu Cys. np. "N" i "C" oznaczaja odpowiednio koniec N i koniec C domeny. sa jednak przyklady bardziej zlozonych zaleznosci miedzy paleami. DNA-Protein Interactions. 1993. Przedrukowano z: Andrew Travers. oddzialujacej ze szkieletern cukrowo-fosforanowym. 1998). Interesujaca cccha palea cynkowego jest wystepowanie w niektorych bialkach wielokrotnych kopii tej dorneny. od atomu cynku. za zgoda A. w tym z dwoch cystein i dwoch histydyn. Przedrukowano z: Andrew Travers. W bialku nie zwiazanym z DNA helisa nie powstaje. Chapman & Hall. gdy bialko oddzialuje z DNA. 1998). wieksza od standardowego palea cynkowego (rys. seryna i treonina.22 Palec cynkowy typu Cys2His2 Na rysunku pokazano palec cynkowy biatka SW 15 drozdzy.23). w ktorym jest ich 37.4 ODDZIAlYWANIA MI~DZY DNA I BIAlKAMI 167 W bialkach eukariotycznych wiqiqcych DNA czesto wyst~pujq palce cynkowe Palec cynkowyjest drugim rodzajem domeny wiazace] DNA.kolor zielony. a druga helisa a oddzialuje z innymi bialkami. za zgoda A. Aminokwasy te tworza dwie struktury . bialka biorace udzial w procesie transkrypcji DNA.His. Osobliwoscia tej dorneny jest formowanie sie helisy a tylko wtedy. skladajacy sic z okolo 12 aminokwasow. Domena typu wstega-helisa-helisa jest jed na z nielicznych domen. decydujaca 0 specyficznym oddzialywaniu z DNA. jak arginina. Mozna wvroznic przynajmniej szesc roznych wersji palea cynkowego. ale sa rowniez przyklady bialek z duzo wieksza iloscia palcow. Niektore nie maja struktury P i skladaja sie po prostu z jednej lub kilku helis a. kt6ry utrzymuje harrnonijke i helisc w od· powiedniej pozycji w stosunku do siebie. Wydaje si~. DNA-Protein Interactions. w ktorych helisa a nie jest struktura rozpoznajaca. Grupy R tych aminokwas6w .kolor zielony. Tego typu domena rzadko wystepuje w bialkach prokariotycznych. Wydaje sie. skladajaca sie z dw6ch helis a zawierajqcych szesc cystein koordynujacych dwa atomy cynku.22). atom cynku jest zwiazany z cztererna cystcinami. Inne rodzaje domen specyficznie wiqiqcych DNA W roznych bialkach odkryto kilka innego rodzaju domen wiazacvch DNA. Tworza one razem jedna domene. z kt6rych powstaje "palec" wystajacy z powierzchni bialka. Bialka z rodziny receptorow jadrowych (receptory steroidow) maja domene wiazaca DNA.5 zawiera palcc cynkowy (Clarke i Berg. Z wiekszym rowkiem DNA Rysunek 7. w ktorej struktura rozpoznojaca DNA jest helisa a. struktura samego palea. zwiazany z dwiema cysteinami i dwiema histydynami (rys. Miedzy nimi znajduje sie atom cynku.His.~Sto(Mackay i Crossley. natomiast w eukariotycznych spotyka si~ jq dose C7. 7. Prawdopodobnie w wiekszosci przypadkow kazdy palec cynkowy niezaleznie oddzialuje z DNA. oraz. z ktoryrn zapoznamy si~ szczegolowo. trzy lub cztery palce cynkowe. Rozny moze bye rownicz sposob utrzymywania atomu cynku na swoim miejscu.harrnonijke ~ i nastepujaca po niej helise a. ze 1 % genow ssakow kodujc bialka majace t~ domene.')3. Traversa N teinowym paleu cynkowym nie rna histydyn. jak jedno z bialek ropuchy.23 Palec cynkowy receptora steroid6w Grupy R arninokwas6w oddziatujqcych z atornem cynku .. Wyizolowano bialka majace dwa. Traversa • . 7. Atom cynku jest zwiazany z dwiema cysteinami harmonijki ~ i dwiema histydynarni helisy o. "N" I "C" oznaczaja odpowiednio koniec N i koniec C domeny. Pozostale odrniany palea cynkowego roznia sie od wersji Cys. Helisa a jest tq czescia domeny.

ujemnie naladowanymi resztarni fosforanowymi na powierzchni helisy DNA. lqczq sit. takich jak lizyna i arginine. 7. w innych .! czcsciamt dwoch roznych bialek. 1993). chociaz mogq one rowniez tworzyc wiazarua wodorowe. DNA-Protein Interactions. 7.'to sugestie.' terrnodynarniczna preferencje. dimeryzujace helisy wydluzaja sre i tworza pare zasadowych domen wiazacych DNA. jednak domena TBP oddzialuje z DNA g16wnie w mniejszyrn. • Domena TBP zostala dotychczas zidentyfikowana tylko w bialku wiazacym sckwencje TAT A (TBP ..3 Partnerstwo DNA i bialka Konczac nasze rozwazania om6wimy jeszcze wazne elernenty partnerstwa DNA i bialek z nirn sit.. Wysunit. drugie .' ze specyficznymi sekwencjarni w DNA.2. Chapman & Hall.dimeru skladajacego sie z dwoch identycznych bialek.' z nim niespecyficznie. jak w przypadku domeny typu wstcga-helisa-helisa. utrzyrnujac razem dwa bialka tworzace dirner. s.·helisa-helisa represora MetJ E. "N" i "C" oznaczaja odpowiednio koniec N i koniec C domeny. -_ .. za zgoda A.ang. W niektorych przypadkach tworza sif. TATA-binding protein) (sekcja 8. dlaczego wiaze sit. za zgoda A. W wiekszyrn rowku DNA zasady azotowe i grupy R aminokwas6w struktury rozpoznajacej bialka lacza sie za pomOcq wiazan wodorowych. Traversa . jed no .' gl6wnie dzieki Rysunek 7. Niebieska i zielona struktura S. Z terrnodynamicznego punktu widzenia wiazanie specyficzne jest faworyzowane i dlatego bialko laczy sif. Przedrukowano z: Andrew 1ravers. coli .25 _. Suwak leucynowy __ _----_. W przykladowe] domenie pokazanej na rysunku.' wiazacych. W mniejszym rowku wazniejsze sa oddzialywania hydrofobowe. Uogolniajac mozna stwierdzic.24). 153). mimo ze dookola sa doslownie rniliony innych miejsc.w wiazaniu posredniczy czasteczka wody. Przedrukowano z: Andrew Travers. Lcucyny pochodzace z dwoch helis t'!cz'! sie ze soba dzieki ocldziatywaniorn hydrofobowym (patrz Tomko 7.. Wiekszosc bialek.'ze swoim specyficznym miejscern wiazania.' wstega.168 ROZDZIAt I • ROLA BIALEK WII\LACYCH [)NA Rysunek 7.' bezposrednie wiazania wodorowe miedzy bialkiern a powierzchnia podwojnej helisy lub jej wiekszym rowkiem. 1993. ze poniewaz w kornorce jest tak duzo DNA i tak malo kazdcgo rodzaju bialek wiazacych sit. Domene typu wstega-helisa-helisa znaleziono w kilku bakteryjnych bialkach regulato rowych . struktura rozpoznajaca jest harmonijka ~. Traversa oddzialywaniom elektrostatycznym 7.zielony. dwuniciowa harmonijka ~ (rys.. kt6re wiaza sit. Kulki przedstawiaja grupy R leucyny.2.kolor niebieski. Podobnic. moze rownicz wiazac sit. ---------- Na rysunku przedstawiono suwak leucynowy typu b?IP . ze na tyrn poziomie oddzialywan bialko-DNA kazdy przypadek jest unikatowy i szczeg6ly wiazania nalezy opracowac raczej na podstawie badan strukturalnych. Biaika wiqzq sic z DNA za pomocq wiazan niekowalencyjnych. 1998). w czasie procesu wiazania bialka z DNA rnusi powstawac jak najwieksza ilosc polaczen miedzy nimi. Oddzialywania mi~dzy DNA i biaikam. z kt6rymi rnogloby siE. Aby osiagnac tf._.3) i od tego bialka pochodzi tez nazwa domeny (Kim i wsp.. DNA Protein Interactions. tzn. Dodatnio naladowane grupy R aminokwas6w. Chapman & Hall. a nie na podstawie porownan z innyrni bialkami. bialka te przewaznie lub nawet caly czas sa niespecyficznie polaczone z DNA (Stormo i Fields. a nie w wiekszym rowku. Struktury ~ z lewej strony wiq±'! sie z wiekszym rowkiem podw6jnej helisy..4.' z nim. 1993. Wyrnaganie to czesciowo wyjasnia.24 Domena typu wstega-helisa-helisa Rysunek przedstawia dornene typu wstega.wiazac niespecyficznie. ktore Iacza si~ z wiekszvm rowkiem.

Falvo jV. 1997).zwiekszcnia ilosci polaczen z DNA. Tlumaczy to rowniez. Lacza sie one z takimi samymi resztami drugiej czasteczki bialka. Science. Tego typu domena jest suwak leucynowy. Oxford University Press. 933-969. tworzac dimer (rys. Sci. IRL Press.. 372-376. Hendrickson Wand Schleif R (1985) A dimer of AraC protein contacts three adjacent major groove regions at the Ara I DNA site. sklada jacymi si~ z dwoch polaczonych ze soba czasteczek bialka. 365. Turner JM. Methods Enzvmoi. 3157-3170. Galas D and Schmitz A (1978) DNase footpnnting: a simple method for the detection of protein-DNA binding specificity. White S.4 ODDZIAl YWANIA MI~DZY DNA I BIAlKAMI 169 w czasie ewolucji struktury rozpoznajace wielu domen wiazacych DNA dokladnie dopasowaly sie do wiek szego rowka w podwojnej helisie. zwinietej scislej niz standardowa helisa. Science. ktore jeszcze bardziej dopasowuja do siebie dwie laczace sie powierzchnie i umozliwiaja powstanie dodatkowyeh wiazan. Mackay JP and Crossley M (1998) Zinc fingers are sticking together. 59. Z jednej strony. co prowadzi do ponad dwukrotnego . tworzacych miejsce wiazania. Czesc oddziaiywan zachodzi rnicdzy jcdnym aminokwascm i pojedyncza zasada. a inne miedzy jcdna zasada i dworna aminokwasami.dzie sit. Dimeryzacja zachodzi w sposob umozliwiajacy oddzialywanie z helisa domen wiazacych DNA obydwu czasteczek tworzacych dimer. 10-23. Lehninger A (1970) Biochemistry. Bioi. 83. USA. 82. 282. Clarke ND and Berg JM (1998) Zinc fingers in Coenorhabditis elegans: finding families and probing pathways. Oxford. In: DMJ lilley. skladajacy si~ z helisy a. 208. Clerc RG. ed. 7. W tyeh bialkach najwazniejsze polaczenia z zasadami azotowymi nukleotydow. co umozliwilo sformulowanie zasad rzadzacych tymi oddzialywaniami. Curro Opinion Struct. i wynika to rowniez z koniecznosci zwiekszenia liczby polaczen z DNA. 282. by na podstawic okreslenia struktury helisy rozpoznajacej w domenie wiazacej bialka mozna bylo prze widziec specyficzna sekwencje. 7.t-l. I 10 I-I I I I. Szewczyk JW. powstaja na skutek oddzialywan z czterema arninokwasami . Oxford. 9. Wiele bialek wiazacych DNA jest dimerami. Sci. Porownano sekwencje aminokwasow w helisach rozpoznajacych. 3129-3133. oc. Kielkopf el. Bialka tworzace dimer prawdopodobnie w pewien sposob wspoipracuja ze soba. oct-L and Caenorhabditis elegans unc-86 gene products.. niezbednych do speeyfieznego wiazania sie z nim. z kt6rq bt. Geiger JH. Dervan PB and Rees DC (1998) A structural basis for recognition of A·T and T·A base pairs in the minor groove of B-DNA. Harrison SC and Aggarwal AK (1990) DNA recognition by proteins with the helix-turn-helix motif. jezeli tylko zostanie poznana sekwencja arninokwasow jego helisy rozpoznajacej. Nucleic Acids Res. DNA-Protein' Structurot tnteroctions.trzerna wchodzacymi w sklad helisy rozpoznajacej i czwartym bezposrednio z nia sasiadujacyrn. I S I 3-1 S 16.7. 1-48. Czy mozna poznac proees speeyfieznego wiazania DNA na tyle dokladnie. Natl Awd. Czy na podstawie struktury helisy rozpoznajqcej moina przewidziec specyficznq sekwencjt. Nucleic Acids Res. New York. pp. Luisi B (1995) DNA-protein interaction at high resolution. Curro Opinion Struct. Proc. Kim YC. 23. Thanos D and Maniatis T (1995) Reversal of intrinsic DNA bends in the If'NP gene enhancer by transcription factor's and the architectural protein HMG I(Y). Herr W. I 17·125. 5. Mimo podobnej nazwy jest ona zupclnie irma niz wiazaca DNA domena helisa-skret-helisa i nie nalezy ich mylic. Worth. Z pcwnym prawdopodobicnstwcm popelnienia bledu pozwala to wy dedukowac. Drugim rodzajem domeny odpowiedzialnej za dimeryzacje jest dornena typu helisa- -p~tla-helisa. chociaz wydedukowano niektore zasady rzadzace oddzialywaniami DNA z pewnymi typami palcow cynkowych (Choo i Klug.. Z jaka sekwencja bedzie sie wiazac nowy palec eynkowy. nalezacych do roznych palcow cynkowych. z ktora bedzie sie ono wiazac? Dotyehezas nie udawalo sie osiagnac lego celu. et 01. gdzie mozliwosc wytworzenia polaczen miedzy bialkiem i DNA jest najwieksza. LlTERATURA CYTOWANA Barton GJ (1995) Protein secondary structure prediction. 1-4.S. ona wiqzac? Rodzi sie intrygujace pytanie. Choo Y and Klug A (1997) Physical basis of a protein-DNA recognition code. dlaczego podczas oddzialywania nastepuja konformacyjne zmiany w strukturze jednego lub drugiego partnera. 111-115. 512 520. Annu.. 3047-3060. 2018 2022. Hahn S and Sigler PB (1993) Crystal structure of a yeast TBP/T ATA-box complex.w stosunku do monomeru . 2. Wiele bialek oprocz domeny wiazacej DNA rna rowniez charakterystyczna domene bioraca udzial w oddzialywaniu bialko-bialko. Rev. Nature.. Trends Biochem.. (1988) The POU domain: a large conserved region in the mammalian pit-I. Cell. Evans JNS (1995) Biomolecular NMR Spectroscopy.25). Kadonaga JT (1991) Purification of sequence specific DNA binding proteins by DNA affinity chromatography.. Genes Develop. w wyniku ktorego powstaje dimcr. Baird EE. . Bioi. Dimerarni jest wiele bialek majaeyeh dornene HTH oraz bialek z palcami cynkowymi. z sekwencjami DNA przez nie rozpoznawanymi.. Garner MM and Revzin A (1981) A gel electrophoretic method for quantifying the binding of proteins to specific DNA regions: application to components of the Escherichia coli lactose operon regulatory system. na powierzchni helisy a znaiduja sie reszty leucynowe. Sturm RA. Biochem.

Przeklad polski: Podwojna spirala. London. USA.Przyst~nie podane informaCJe na temat bialek wiqiqcych DNA Travers A (1993) DNA-Protein Interactions. LeBowitz JH. Sci. 205-211. 37. Mol. Natl Acad. 23. Travers AA (1995) DNA bending by sequence and proteins. IRL Press. Oxford. Sci.Posrerra wiodotnosc! z tego rozdziafu 0 ciokfadniejsze informacje no temat bialek wiqiqcych RNA Neidle S (1994) DNA Structure and Recognition. London. Strachan T and Read AR (1996) Human Molecular Genetics. Nat! Acad. Twyman RM (1998) AdvanGed Molecular Biology. A Concise Reference. BIOS Scientific Publishers. 737-738. Ptoc. Pauling L. 281. Sci. IRL Press. Przeklad polski: Kr6tkie wykfady. j. Oxford.Opracowanic tematu na pcriomic badawczym. Nature. 415-423. IRL Press. Oxford. Trends Biochem. Stormo GO and Fields OS (1998) Specificity. . DNA -Protein: Structural Interactions. BIOS Scientific Publishers. London. Oxford. New York. McLennan AG. Watson JO (1968) The Double Helix. . 52. WP. Proc. Lilley OMJ (ed) (1995) DNA-Protein: Structurallnteracitons. Turner PC. . BIOS Scientific Publishers.' In Focus. In: DMJ Lilley ed. 171. . Oxford.Najbardziej wszechstronne opracowanie na ten temat. Bio/ogia molekularna. Garland. Bioi. Oxford. Atheneum.170 ROZDZIAl 7 • ROLA BIAlEK WIAZI\CYCH DNA Pauling L and Corey RB (1953) Configurations of polypeptide chains with favored orientations around single bonds: two new pleated sheets. Warszawa 1999. Watson JO and Crick FHC (1953) Molecular structure of nucleic acids: a structure for deoxyribose nucleic acid. pp. Oxford. LlTERATURA UZUPEtNIAJ)\CA Bates AD and Maxwell A (1993) DNA Topology. Nagai K and Mattaj IW (eds) (1994) RNA-Protein Interactions. 729·-740. . . Corey RB and Branson HR (1951) The structure of proteins: two hydrogen-bonded helical configurations of the polypeptide chain. .zfy opis struktury DNA Branden C and Tooze J (1991) Introduction to Protein Structure. PWN. Rhodes G (1993) Crystallography Made Crystal Clear. 109-113.Najbardziej przyst~pne opracowonie stJOsr6d wielu no ten temat. Young MA and Beveridge OL (1998) Molecular dynamics simulations of an oligonucleotide duplex with adenine tracts phased by a full helix turn. Baldwin AS and Sharp PA (1988) Molecular cloning of an enhancer binding protein: isolation by screening of an expression library with a recognition site DNA. In Focus. 49-75. USA. Chapman & Hall. Singh H. Cell.Najwainiejsze odkrycie XX wieku opisane w stylu opery mydlanej. 675-687.Zwif. Warszawa 1975. IRL Press. Bates AD and White MRH (1997) Instant Notes in Molecular Biology. Academic Press. Oxford. 27. IRL Press. free energy and information content in protein-DNA interactions. ..

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->