P. 1
Wymagania Techniczne Dla Instalacji

Wymagania Techniczne Dla Instalacji

|Views: 504|Likes:

More info:

Published by: Łukasz Trzepizur on May 30, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/24/2013

pdf

text

original

mgr inż.

Andrzej Boczkowski Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych

Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznych niskiego napięcia w obiektach budowlanych
Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych niskiego napięcia sprowadza się do zapewnienia ochrony przed następującymi podstawowymi zagrożeniami: porażeniem prądem elektrycznym, prądami przeciążeniowymi i zwarciowymi, przepięciami łączeniowymi i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych, skutkami cieplnymi. Skuteczność ochrony przed wyżej wymienionymi zagrożeniami zależy od zastosowanych, w instalacjach elektrycznych, rozwiązań oraz środków technicznych. Miarą skuteczności tej ochrony jest liczba śmiertelnych wypadków porażeń prądem elektrycznym oraz liczba pożarów, będących następstwem wad lub nieprawidłowej eksploatacji instalacji elektrycznych. Z przeprowadzonych analiz wynika, że liczba śmiertelnych wypadków porażeń prądem elektrycznym w ciągu roku, przypadająca na jeden milion mieszkańców w Polsce zmniejszyła się z 9,5 w latach 1980 ÷ 1985 do 6,4 w latach 1991 ÷ 2000 z tendencją dalszego zmniejszania się w następnych latach. Jednak nadal liczba śmiertelnych wypadków porażeń prądem elektrycznym jest w Polsce 3 ÷ 4-krotnie większa niż w krajach Zachodniej Europy. Liczba śmiertelnych wypadków poza statystycznym miejscem pracy, spowodowanych porażeniem prądem elektrycznym, w stosunku do ogółu śmiertelnych wypadków porażeń prądem elektrycznym wynosi w Polsce około 86 %. Wynika z tego, że niebezpieczeństwo śmiertelnych porażeń prądem elektrycznym występuje przede wszystkim w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych oraz w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych. Nadal najwięcej wypadków odnotowuje się na wsi, prawie dwukrotnie większy wskaźnik śmiertelnych wypadków w stosunku do wypadków w mieście. Równie częste są przypadki powstania pożarów spowodowanych niesprawną instalacją elektryczną. Ich procentowy udział w ogólnej liczbie pożarów w budynkach, według danych za 2001 rok, jest na poziomie 13 %. Zasadniczy wpływ na dużą liczbę śmiertelnych porażeń prądem elektrycznym oraz pożarów w Polsce ma na ogół zły stan techniczny instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych, w tym w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych oraz w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych, a także stosowanie niedoskonałych i niewystarczających środków ochrony przed zagrożeniami w tych instalacjach, a mianowicie: powszechne stosowanie układu sieci TN-C w instalacjach elektrycznych z przewodami o małych przekrojach (1,5 ÷ 10 mm2) przeważnie aluminiowymi, zwiększającymi możliwość uszkodzeń mechanicznych i przerw, szczególnie w przewodach ochronnoneutralnych PEN występujących w tym układzie sieci. Stąd wynikające często przypadki pojawiania się na obudowach metalowych odbiorników napięć dotykowych wyższych od dopuszczalnych długotrwale. Również pojawianie się na przewodzie PEN napięcia niekorzystnego dla użytkowanych odbiorników, wywołanego przepływem przez ten przewód prądu wyrównawczego, spowodowanego zaistnieniem asymetrii prądowej w instalacji,

nie zawsze gwarantującego skuteczność ochrony przeciwporażeniowej. nie odpowiadają wymaganiom Polskiej Normy PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” oraz „Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. z wyjątkiem budowanych w ostatnich latach. stosowanie zbyt małej liczby obwodów odbiorczych oraz gniazd wtyczkowych i wypustów oświetleniowych. w rozwiązaniach instalacji elektrycznych prowadzenie przewodów w sposób wykluczający ich wymienialność. przeznaczonych na stały pobyt ludzi. korzystanie z współczynników „k” o wartościach powodujących rzeczywiste czasy samoczynnego wyłączenia. Przytoczone przepisy ustalają między innymi następujące wymagania: 1) Stosowanie przede wszystkim układu sieci TN-S. niestosowanie wyłączników ochronnych różnicowoprądowych. preferowanych rozwiązań. Stosowanie wyłączników nadprądowych było znikomo małe. istnieje ponad 11 milionów mieszkań oraz ponad 2 miliony gospodarstw rolniczych i ogrodniczych. pomimo występowania w tych pomieszczeniach metalowych uziemionych rur i grzejników centralnego ogrzewania oraz metalowych rur wodociągowych i gazowych. niestosowanie ograniczników przepięć. Dopuszczenie możliwości stosowania w wyżej wymienionych pomieszczeniach odbiorników klasy ochronności “0”. jako ochrona przed dotykiem pośrednim. Istnieje w związku z tym konieczność modernizacji instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych. Zapewnia to utrzymanie potencjału ziemi na przewodzie ochronnym PE przyłączonym do części przewodzących dostępnych urządzeń elektrycznych w normalnych warunkach pracy instalacji elektrycznej. a punkt rozdziału powinien być uziemiony. jako urządzeń samoczynnego wyłączenia. niestosowanie ochrony przed dotykiem pośrednim (ochrony dodatkowej) w pomieszczeniach o podłodze źle przewodzącej. Są to instalacje elektryczne nie w pełni sprawne. powszechne użytkowanie bezpieczników topikowych. W instalacjach modernizowanych lub nowo budowanych należy zapewnić konieczność realizacji nowych. Przy doborze bezpieczników topikowych. W przypadku stosowania układu sieci TN-C-S rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewód ochronny PE i neutralny N powinno następować w złączu lub w rozdzielnicy głównej budynku. utworzenie drogi zastępczej prądu zwarciowego w przypadku przerwania prze- . w tym szczególnie w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych oraz w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych. głównie z uwagi na dość często występujące trudności w zapewnieniu wymaganych rezystancji uziemień oraz przypadki przerw w przewodach uziemiających. będące źródłem wyżej wymienionych zagrożeń. a w szczególnie uzasadnionych przypadkach układu sieci TT lub IT. w którym stosowane jest samoczynne wyłączenie zasilania. które są objęte wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz „Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. Wielokrotne uziemianie przewodu ochronnego PE i ochronno-neutralnego PEN w układzie sieci TN. w miastach i na wsi. zapewniających wprowadzenie w instalacjach elektrycznych oddzielnego przewodu ochronnego PE i neutralnego N. W Polsce. wielokrotnie dłuższe od czasów wymaganych. Instalacje elektryczne w tych obiektach. powoduje: obniżenie napięcia na nieuszkodzonym przewodzie ochronnym PE lub ochronno-neutralnym PEN połączonym z miejscem zwarcia. niestosowanie połączeń wyrównawczych dodatkowych (miejscowych).2 stosowanie układu sieci TT. Możliwie licznie uziemiane powinny być również przewody ochronne PE i ochronno-neutralne PEN. a także bardzo często połączeń wyrównawczych głównych.

jeżeli ich pasmowe charakterystyki czasowo-prądowe nie przecinają się ani nie mają wspólnych obszarów działania. Zabezpieczenia przetężeniowe działają selektywnie (wybiórczo). to znaczy w przypadku zakłóceń wywołujących przetężenie powinno działać tylko jedno zabezpieczenie. zapewniający właściwą ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym i pożarami wywołanymi prądami doziemnymi. Stosowanie w obwodach odbiorczych wyłączników nadprądowych. − ochrona przed pożarami wywołanymi prądami doziemnymi przy zastosowaniu wyżej wymienionych urządzeń o znamionowym prądzie różnicowym nie większym niż 500 mA. obniżenie napięcia. Urządzenia zabezpieczające powinny działać w sposób selektywny (wybiórczy). 2) Stosowanie połączeń wyrównawczych głównych i dodatkowych (miejscowych) mających na celu ograniczenie do wartości dopuszczalnych długotrwale w danych warunkach środowiskowych napięć występujących pomiędzy różnymi częściami przewodzącymi. Preferowany jest system ochrony grupowej. zbrojeń fundamentów oraz sztucznych uziomów fundamentowych. Wykorzystanie jako uziomy metalowych konstrukcji budynków. 3) 4) 5) 6) 7) . ograniczenie asymetrii napięć podczas zwarć doziemnych. rur wykonanych z tworzyw sztucznych. Stosowanie nieuziemionych połączeń wyrównawczych miejscowych mających na celu niedopuszczenie do pojawienia się napięć dotykowych o wartościach większych niż dopuszczalne długotrwale w danym miejscu lub pomieszczeniu. który został przerwany (odłączony od punktu neutralnego sieci) i który jest jednocześnie połączony z miejscem zwarcia. W przypadku zastosowania w instalacjach wodociągowych zimnej i ciepłej wody oraz w instalacjach ogrzewczych wodnych. wyłączniki współpracujące z przekaźnikami różnicowoprądowymi) pełniących następujące funkcje: − ochrona przed dotykiem pośrednim przy zastosowaniu wyżej wymienionych urządzeń jako elementów samoczynnego wyłączenia zasilania. jak na przykład armaturę i grzejniki. Dobór urządzeń zabezpieczających na podstawie charakterystyk czasowo-prądowych tych urządzeń. w miejsce rur metalowych. mogące mieć styczność z wodą w tych rurach. zachowując ciągłość zasilania urządzeń i obwodów nieuszkodzonych. po stronie obciążenia (obwody odbiorcze) urządzenie ochronne różnicowoprądowe bezzwłoczne lub krótkozwłoczne. jako elementów zabezpieczeń przed prądami zwarciowymi i prądami przeciążeniowymi oraz jako elementów samoczynnego wyłączenia zasilania w ochronie przed dotykiem pośrednim. obniżenie napięcia na przewodzie ochronnym PE lub ochronno-neutralnym PEN. zamiast bezpieczników topikowych. z uwzględnieniem selektywności (wybiórczości) ich działania. W skład ochrony grupowej wchodzą co najmniej dwa urządzenia ochronne różnicowoprądowe: po stronie zasilania urządzenie ochronne różnicowoprądowe selektywne (s). Działanie zabezpieczenia powinno spowodować wyłączenie uszkodzonego urządzenia lub obwodu.3 wodu ochronnego PE lub ochronno-neutralnego PEN. zainstalowane najbliżej miejsca uszkodzenia w kierunku źródła zasilania. gdy w stacji wykonano wspólne uziemienie urządzeń wysokiego i niskiego napięcia. a jednocześnie gwarantujący niezawodność zasilania elektrycznego. połączeniami wyrównawczymi należy objąć wszelkiego rodzaju elementy metalowe. które może pojawić się na przewodzie ochronnym PE lub ochronnoneutralnym PEN podczas zwarć doziemnych w stacji zasilającej po stronie wyższego napięcia. − uzupełnienie ochrony przed dotykiem bezpośrednim przy zastosowaniu wyżej wymienionych urządzeń o znamionowym prądzie różnicowym nie większym niż 30 mA. Stosowanie urządzeń ochronnych różnicowoprądowych (wyłączniki ochronne różnicowoprądowe.

a przy istnieniu urządzenia piorunochronnego nie mniejszy niż 10 mm2 Cu. a w szczególnie uzasadnionych przypadkach obwodów PELV. 14) Ochrona przed przepięciami łączeniowymi i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych przez stosowanie ograniczników przepięć. Powinny być one włączone między każdy przewód czynny (L1. . dla zapewnienia koordynacji działania poszczególnych aparatów. 9) 10) Propagowanie stosowania urządzeń elektrycznych o klasie ochronności II. szczególnie w warunkach zwiększonego zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym. odpowiednio do przyjętej kategorii wytrzymałości udarowej (kategorii przepięć). Ograniczniki powinny być włączone między każdy przewód fazowy i uziom oraz między przewód neutralny N i uziom. Dla większości urządzeń elektrycznych ograniczenie się tylko do ograniczników tworzących podstawowy układ ochrony jest niewystarczające. puszkach instalacyjnych lub bezpośrednio w chronionym urządzeniu. nawet w przypadku bezpośredniego uderzenia piorunu w budynek. N) i szynę uziemiającą lub przewód ochronny. Należy zastosować możliwie najkrótsze przewody łączące ograniczniki przepięć (najlepiej. 13) Stosowanie separacji elektrycznej. nieuziemione przewody wyrównawcze. Tworzące ten układ ograniczniki przepięć powinny zapewnić podstawową ochronę przed wszelkiego rodzaju przepięciami łączeniowymi. Stosowanie urządzeń elektrycznych o klasie ochronności I pod warunkiem przyłączenia części przewodzących dostępnych do przewodu ochronnego PE przy zastosowaniu samoczynnego wyłączenia zasilania jako środka ochrony przed dotykiem pośrednim. Ograniczniki te należy instalować bezpośrednio w złączu lub w rozdzielnicy głównej. W obwodzie separowanym iloczyn napięcia znamionowego (w woltach) i łącznej długości oprzewodowania (w metrach) nie może przekraczać wartości 100000 oraz łączna długość oprzewodowania nie może przekraczać 500 m. Powoduje to konieczność powszechnego stosowania gniazd ze stykiem ochronnym i doprowadzania przewodu ochronnego PE do wypustów oświetleniowych. W innym przypadku konieczne jest zastosowanie pomiędzy nimi dodatkowego aparatu w postaci tak zwanej „indukcyjności sprzęgającej”. przy zasilaniu napięciem nie przekraczającym napięcia dotykowego dopuszczalnego długotrwale (równoczesna ochrona przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim). L3. Przy stosowaniu ochrony przeciwprzepięciowej wielostopniowej. W przypadku zasilania z obwodu separowanego więcej niż jednego urządzenia.4 8) Ograniczenie stosowania urządzeń elektrycznych o klasie ochronności 0 tylko do przypadków. jeżeli przewód N nie jest na początku instalacji uziemiony. 12) Stosowanie obwodów SELV. sprzętu i osprzętu o odpowiednich stopniach ochrony IP. odległości pomiędzy ogranicznikami przepięć z iskiernikami (odgromniki) a ogranicznikami przepięć warystorowymi (ochronniki) powinny być od kilku do kilkunastu metrów. w których wymagana jest indywidualna separacja elektryczna lub izolowane stanowisko. Szczegółowe zalecenia w tym zakresie podają producenci ograniczników przepięć. Przewody uziemiające ograniczników przepięć powinny mieć przekrój nie mniejszy niż 4 mm2 Cu. 11) Stosowanie urządzeń elektrycznych. Należy zastosować w dalszych częściach instalacji elektrycznej ograniczniki przepięć tworzące dalsze stopnie ochrony. należy zastosować izolowane. a w przypadku urządzeń specjalnie chronionych w gniazdach wtyczkowych. zainstalowany na początku instalacji. L2.5 m). Ograniczniki te należy instalować w rozdzielnicach i tablicach rozdzielczych. aby całkowita ich długość nie przekraczała 0. W systemie ochrony przeciwprzepięciowej szczególnie ważny jest podstawowy układ ochrony. łączące części przewodzące dostępne tych urządzeń. awariami w sieci elektroenergetycznej oraz przepięciami atmosferycznymi.

rozdzielczymi. audytoriów. Powinien on odcinać dopływ prądu do wszystkich obwodów. wspornikach i uchwytach oraz instalacje wykonywane przewodami szynowymi magistralnymi. w tym zespołu prądotwórczego. − o powierzchni ponad 2000 m2 w budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego. 16) Stosowanie oświetlenia awaryjnego (bezpieczeństwa i ewakuacyjnego). z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia.5 15) Stosowanie w instalacjach elektrycznych przeciwpożarowych wyłączników prądu. w których nawet krótkotrwałe wyłączenie oświetlenia podstawowego może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi. których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do budynku lub w pobliżu złącza i odpowiednio oznakowany. 17) W rozwiązaniach instalacji elektrycznych stosowanie następujących zasad: − prowadzenie tras przewodów elektrycznych w liniach prostych równoległych do krawędzi ścian i stropów. Wybór określonego rozwiązania zależy w głównej mierze od potrzeb użytkowych. − o powierzchni ponad 1000 m2 w garażach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym. a także znaczne straty materialne. na drabinkach. − w wysokich i wysokościowych budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego. − oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym. Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem nie może powodować samoczynnego załączenia drugiego źródła energii elektrycznej. w korytkach. lokali rozrywkowych oraz sal sportowych przeznaczonych dla ponad 200 osób. jeżeli występuje ono w budynku. a także wymagania Polskich Norm w tym zakresie. z wyjątkiem źródła zasilającego oświetlenie awaryjne. rodzaju po- . − w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do pobytu ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się. Oświetlenie ewakuacyjne nie jest wymagane w pomieszczeniach. teatrów i filharmonii oraz innych sal widowiskowych. Oświetlenie ewakuacyjne powinno działać przez co najmniej 2 godziny od zaniku oświetlenia podstawowego. jeżeli ich przekrój nie przekracza 10 mm2. ślizgowymi i oświetleniowymi. przy czym czas działania tego oświetlenia powinien być dostosowany do warunków występujących w pomieszczeniu i wynosić nie mniej niż 1 godzinę. Przewody elektryczne z żyłami wykonanymi wyłącznie z miedzi. Przeciwpożarowe wyłączniki prądu należy stosować w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1000 m3 lub zawierających strefy zagrożone wybuchem. Oświetlenie bezpieczeństwa należy stosować w pomieszczeniach. w kanałach instalacyjnych naściennych i podłogowych. − wystawowych w muzeach. − prowadzenie przewodów i kabli elektrycznych w sposób umożliwiający ich wymianę bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku (instalacje wymienialne). sal konferencyjnych. poważne zagrożenie środowiska. W związku z tym preferowanie układania kabli i przewodów w rurach i listwach elektroinstalacyjnych. Oświetlenie ewakuacyjne należy stosować: − w pomieszczeniach: − widowni kin. w których oświetlenie bezpieczeństwa spełnia wyżej wymieniony warunek dla oświetlenia ewakuacyjnego. − na drogach ewakuacyjnych: − z pomieszczeń wymienionych wyżej.

Nowe zasady wyznaczania mocy zapotrzebowanej dla mieszkań i budynków mieszkalnych zostały podane w normie SEP N SEP-E-002. − zwiększenie niezawodności działania całej instalacji elektrycznej poprzez zastosowanie odpowiedniej liczby obwodów odbiorczych (w tym gniazd i wypustów oświetleniowych) dostosowanych do perspektywicznego zapotrzebowania użytkowników na moc i energię elektryczną. Należy tu szczególnie zapewnić ochronę przed skutkami prądów indukowanych w wewnętrznych instalacjach przez prąd piorunowy płynący w przewodach zewnętrznej instalacji piorunochronnej. w wyniku sprzężeń magnetycznych. Przewody i kable wraz z zamocowaniami. powinny zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej w warunkach pożaru przez wymagany czas działania urządzenia przeciwpożarowego. jednak nie mniejszy niż 90 minut. Skutki działania tych prądów piorunowych można złagodzić poprzez zastosowanie połączeń wyrównawczych części przewodzących wewnętrznych i zewnętrznych oraz włączenie tam. telekomunikacyjnymi. . stosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej.6 mieszczeń i wymaganej w nich estetyki oraz zastosowanej konstrukcji budowlanej obiektu. − prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w sposób zapewniający bezkolizyjność z innymi instalacjami (gazowymi. gdzie to konieczne ograniczników przepięć. dla przewodów i kabli znajdujących się w obrębie przestrzeni chronionych stałym urządzeniem gaśniczym tryskaczowym oraz dla przewodów i kabli zasilających i sterujących urządzeniami klap dymowych. Prąd ten może indukować w przewodzących pętlach instalacji wewnętrznej. piorunochronnymi) w zakresie odległości i ich wzajemnego usytuowania. znaczne przepięcia. Dopuszcza się ograniczenie czasu zapewnienia ciągłości dostawy energii elektrycznej do urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej do 30 minut. wodnymi.

Wolski A. Warszawa.  Gąsowski H.92/E-05009 przy użyciu polskich wyrobów elektrotechnicznych. Warszawa. uziomy. Warszawa.. Wybrańska I. Warszawa. Wiaderek B. Warszawa. Kukulski K. . Osiński S. Wybrańska I. Zajda R. Warszawa. COBR „Elektromontaż” 1994.7 Literatura Książki  Boczkowski A.  Długosz B. Jabłoński W.: Prawo Budowlane. COBO-Profil..: Nowe rozwiązania instalacji piorunochronnych w obiektach budowlanych.. COBR „Elektromontaż” 1993. Różycki S.. Wymagania odbioru i eksploatacji.. Warszawa.: Uziemienia.  Długosz B... Warszawa.: Budowa. Lejdy B. Warszawa. Lenartowicz R.. Warszawa COBR “Elektromontaż” 1999. Poradnik.. COSIW SEP.  Instalacje elektryczne i teletechniczne.. Wskazówki do projektowania i montażu. Verlag Dashöfer.. Zieleniewski S.  Boczkowski A.. Przepisy prawne i normy.. Wójcikowska A. Niestępski S..  Hyk S. COBR „Elektromontaż” 1992.. Kosiorek M.: Instalacje elektryczne w kanałach naściennych.. COBR „Elektromontaż” 1997. Tom 1. Pykacz S. Cendrowski S. COBR „Elektromontaż” 2000. Warszawa.: Instalacje Elektryczne.. stosowanie i badania wyłączników różnicowoprądowych. Wskazówki do projektowania i montażu. Wskazówki do projektowania i montażu. Korzeniewski W.. COBO-Profil. Stańczak B..  Dziemidek M. Piechocki J. Warszawa. Warszawa COSIW SEP 2003..  Cendrowski S.: Uprawnienia budowlane dla elektryków.. połączenia wyrównawcze.: Nowoczesne elementy zabezpieczeń i środki ochrony przeciwporażeniowej..: Wytyczne technologii budowy linii kablowych średniego napięcia.: Procedury w procesie inwestycji budowlanej oraz użytkowania instalacji i urządzeń elektrycznych w obiekcie budowlanym. Warunki techniczne z komentarzami.. Ratajczak D. Siemek S. Micuń A. Rajewski A.  Danielski L... Kowalski J.: Wpływ pola elektromagnetycznego powstałego podczas stosowania elektrycznych systemów grzewczych na środowisko i życie człowieka. Poradnik montera i inżyniera elektryka. Płuciennik M.  Jabłoński W.. Wiaderek B.  Giera M. Warszawa.: Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  Giera M.. COBR “Elektromontaż” 1998. Łasak F. COBR „Elektromontaż” 1996.. COSIW SEP.  Boczkowski A. COBR „Elektromontaż” 2000.: Ekspertyza na temat sposobów spełnienia wymagań normy PN. POLCEN 2000. 2001.: Komentarz do normy PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.  Giera M.  Boczkowski A. Warszawa.  Jabłoński W. COBR „Elektromontaż” 1992.: Wytyczne technologii budowy linii kablowych niskiego napięcia w aglomeracjach miejskich oraz dobór osprzętu. Lenartowicz R.: Instrukcja wykonywania prac pomiaroworegulacyjnych w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki przemysłowej. Lenartowicz R.. Niestępski S. Warszawa.. Wójcikowska A.. Lenartowicz R. COBR „Elektromontaż” 1993. Giera M.. Wolski A. Wydanie III. Zawiasa M.: Komentarz do normy PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” Tom 2. 2002. 1999. Warszawa. Warszawa.  Boczkowski A.. Lenartowicz R... COBR „Elektromontaż” 1992...

 Kowalski J.  Łasak F. Warszawa. Wiśniewski T. Wiaderek B.. Warszawa. rozgałęźnych i narożnikowych./E-05009. WNT 2001..: Informator .. Wydanie IV.  Markiewicz H. projektowanie i eksploatacja. Lublin.: Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne. Wiaderek B. Wolski A.  Majka K.: Wytyczne wykonywania okresowych badań sprawności technicznej urządzeń oraz instalacji elektrycznych i piorunochronnych. COBR „Elektromontaż” 1993 r. Warszawa. Różycki S. COSIW SEP. Warszawa. Solecki T.. COBR „Elektromontaż” 1991.. COBR „Elektromontaż” 1994. Wiaderek B. Wydanie II.: Wytyczne doboru i montażu drabinek redukcyjnych.: Aktualizacja normatywów elektroenergetycznych dla mieszkań i budynków mieszkalnych.: Urządzenia ochronne różnicowoprądowe w instalacjach elektrycznych na placach budowy. COBR „Elektromontaż” 1995. WNT 2002.: Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych w pytaniach i odpowiedziach.. Żółtowski K.  Musiał E.: Ekspertyza dotycząca przydatności nowoczesnych systemów ogrzewania elektrycznego pomieszczeń w budownictwie mieszkaniowym i ogólnym.. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2001. Warszawa. WSZiP 1998.Aparaty do zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych nn. WNT 2002. Wybrańska I.. Parol M.. WNT 2003.  Łasak F. Wybrańska I.8  Korniluk P. Wiaderek B.: Poradnik dla inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych w budownictwie ogólnym.. Warszawa. Warszawa. Warszawa.  Lenartowicz R.: Wytyczne projektowania i montażu nowoczesnych instalacji i urządzeń elektrycznych na placach budowy.. Warszawa.  Łasak F. Warszawa.  Pazdro K.. . Warszawa.  Lenartowicz R. Warszawa. COBR “Elektromontaż” 1998. Warszawa. COBR „Elektromontaż” 1994. Łasak F. Metody pomiaru i przyrządy pomiarowe oraz kryteria oceny skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Wydanie V. Warszawa.: Instalacje elektryczne.: Poradnik elektroenergetyka przemysłowego. COBR “Elektromontaż” 1998. instalowania i eksploatacji. Warszawa.  Łasak F..: Bezpieczeństwo w elektroenergetyce. Różycki S.: Ochrona przeciwporażeniowa na placach budowy w aspekcie postanowień zawartych w Polskiej Normie PN-. Boczkowski A. COBR „Elektromontaż” 1994.: Wytyczne projektowania i montażu oświetlenia przy zastosowaniu energooszczędnych źródeł światła.  Lenartowicz R.  Markiewicz H.  Lenartowicz R. COBR „Elektromontaż” 1994...: Harmonizacja krajowych wymagań dla instalacji elektrycznych do 1 kV z wymaganiami europejskimi. 2002. COBR „Elektromontaż” 1997. COBR „Elektromontaż” 1992. COBR „Elektromontaż” 1996. Zasady doboru.. Różycki S..: Urządzenia elektroenergetyczne. Pasternakiewicz J. Budowa. Boczkowski A. Wydawnictwa Uczelniane Politechniki Lubelskiej 2003. Warszawa.  Laskowski J.  Niestępski S. Warszawa..: Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektroenergetycznych niskiego napięcia. odgałęźnych. Warszawa.  Lenartowicz R.: Urządzenia ochronne różnicowoprądowe w instalacjach elektrycznych..: Wskazówki projektowania i montażu ciągów szynowych SN i nn w stacjach elektroenergetycznych wnętrzowych z wykorzystaniem elementów systemu „U”. Warszawa. COBR „Elektromontaż” 1996. Warszawa.  Lenartowicz R.. Wydanie II.  Markiewicz H.: Instalacje elektryczne.  Korniluk P.

COBR „Elektromontaż” 1996. Warszawa.  PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Warszawa. Białystok-Kraków.: Instalacje elektroenergetyczne do 1 kV.  Sałasiński K. Świątek H.9  Petykiewicz P. Warszawa.: Bezpieczeństwo elektryczne w zakładach opieki zdrowotnej.  Remonty i modernizacje budynków. WNT 1996. Warszawa. Poradnik dla administratorów i zarządców nieruchomości oraz firm remontowo-budowlanych. Zakres. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Wydanie 3. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.: Wytyczne przeprowadzania badań i oceny instalacji elektrycznych podczas odbioru końcowego obiektu budowlanego. Tom 3.  Poradnik Montera Elektryka. Warszawa.  Wiaderek B. Arkady 2002. COBR “Elektromontaż” 1998.: Instalacje elektryczne do zasilania urządzeń elektronicznych.: Instalacje elektryczne prowadzone na podłożu i w podłożu palnym w budownictwie mieszkaniowym i towarzyszącym.  Sowa A. COSIW SEP. Norma PN-IEC 60364  PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Wiaderek B.: Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa.: Ochrona przeciwporażeniowa w układach elektronicznych.: Instalacje elektryczne w kanałach podłogowych.  PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Warszawa. .  Strzyżewski Jacek. Ustalanie ogólnych charakterystyk.. Ochrona przeciwporażeniowa. Warszawa. COBR „Elektromontaż” 1993. COSIW SEP.  Wiaderek B.  Wybrańska I.  Sowa A. Strzyżewski Janusz: Instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym. przedmiot i wymagania podstawowe. Warszawa.  Wiaderek B.: Nowoczesna instalacja elektryczna w inteligentnym budynku.  Wybrańska I. Warszawa. COBR „Elektromontaż’ 1999. 2002. 2002. COBR “Elektromontaż” 1998.  Poradnik Inżyniera Elektryka. Warszawa.  PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 2001. Ochrona przed prądem przetężeniowym. COBR „Elektromontaż” 1994. Wydanie II.: Ochrona przed przepięciami w instalacjach elektrycznych do 1 kV.  Siemek S. COBR „Elektromontaż” 1993. WNT 1997. Warszawa. Wskazówki projektowania i montażu.: Wytyczne ochrony przewodów elektrycznych przed prądem przeciążeniowym i zwarciowym w instalacjach elektrycznych do 1000 V. COSIW SEP. COSIW SEP. 2002. Verlag Dashöfer. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.  Pytlak A. Warszawa. COBR „Elektromontaż” 1992. Warszawa. Prace sprawdzające przy badaniach odbiorczych i eksploatacyjnych. Warszawa.  Skłodowski B. Warszawa. Barbacki J.: Wskazówki dostosowania instalacji elektrycznych o napięciu do 1 kV w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych do wymagań normy PN-91/E-05009 w zakresie ochrony od porażeń prądem elektrycznym.: Wskazówki wykonywania badań odbiorczych i eksploatacyjnych instalacji elektrycznych do 1 kV w świetle wymagań europejskich.  PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. Warszawa.. Kontekst 1997.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.10  PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.  PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie.  PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.  PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Postanowienia ogólne. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych.  PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. Ochrona przed obniżeniem napięcia. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych.  PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Ochrona przed przepięciami. Uziemienia i przewody ochronne. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych.  PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia  PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. . Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.  PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Odłączanie izolacyjne i łączenie. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych.  PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.  PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje bezpieczeństwa.  PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepięciami. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym.  PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepięciami. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.

Sprawdzanie. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy. Baseny pływackie i inne. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji.  PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. oznaczanie i identyfikacja. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu PN-EN 60445:2002 człowieka z maszyną.1S1:2002 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia.  PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. Pomieszczenia wyposażone w ogrzewacze do sauny. Kempingi i pojazdy wypoczynkowe. . Sprawdzanie odbiorcze. Normy pozostałe  PN-IEC 60050-826:2000       Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki.  PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. wymagania i badania. Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi.  PN-IEC 60364-7-708:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje oświetlenia zewnętrznego. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego.  PN-IEC 60364-7-702:1999 Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wspólne PN-EN 61140:2002 (U) aspekty instalacji i urządzeń. Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP) PN-EN 60529:2002 (U) PN-HD 625.  PN-IEC 364-7-703:1993 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Projektowanie PN-E-05100-1:1998 i budowa.  PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.11  PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu PN-EN 60446:2002 (U) człowieka z maszyną. Zasady. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji.

Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu. Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenerge PN-E-04700:1998 tycznych. Napięcia znormalizowane IEC. Podstawy planowania. Ochrona przed elektrycznością statyczną. Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Zasady ogól PN-IEC 61024-1:2001 ne. Projektowanie i budowa. Zasady ogól PN-IEC 61024-1-2:2002 ne. Arkusz 04 Ochrona specjalna 1992 r.  PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP).  N SEP-E-001 Ochrona przeciwporażeniowa. Zasady ogólne. Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych Az1:2000 badań odbiorczych. Przewodnik B – Projektowanie.12 Norma SEP. Norma SEP. Zasady ogól PN-IEC 61024-1-1:2001 ne. Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycz PN-IEC 61312-1:2001 nym.  PN-IEC 60038:1999 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach  PN-EN 50160:2002 rozdzielczych Niezależne systemy zasilania.  PN-EN 50164-1:2002 (U) Elementy Część 1: Wymagania stawiane elementom połączeniowym. Instalacje elektryczne w obiektach budowla N SEP-E-002 nych. urządzenia piorunochronnego (LPS). Elektroenergetyczne linie napowietrzne.  N SEP-E-005 Przewody izolowane o napięciu znamionowym do 1 kV. Projektowanie i budowa. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wyposażenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycz PN-EN 50146:2002 (U) nych. Norma SEP. połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia.  PN-84/E-02033 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych:  PN/E-05003 Arkusz 01 Wymagania ogólne 1986 r. Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Część 2: Ekranowanie obiektów. konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych. Norma SEP.  N SEP-E-003 . Ochrona obiek PN-E-05204:1994 tów instalacji i urządzeń. Arkusz 03 Ochrona obostrzona 1989 r. Linie prądu przemiennego z przewodami w izolacji oraz przewodami w osłonie izolacyjnej. Norma SEP. montaż. Wymagania. Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.  PN-EN 60439-1:2002 (U) Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe.  PN-EN 50171:2002 (U) Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach  PN-91/E-05010 budowlanych. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronAp1:2002 nych. Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o na PN-E-05115:2002 pięciu wyższym od 1 kV. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie  N SEP-E-004 kablowe.

. Dz. nr 154 z 2001r. Dz. nr 50 z 2003r. Dz. U. ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. Dz. 718). poz. Dz.. U.  Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o systemie oceny zgodności (Dz. nr 135 z 2002r. Oświetlenie awaryjne. U. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków. nr 110 z 1999r. Dz. nr 5 z 2001r. nr 75 z 2002r... U. poz. nr 43 z 2000r.. 1268. nr 106 z 1998r. U. U. U..  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. Dz. U. obrotu energią elektryczną. poz. Tablice i znaki bezpieczeństwa.  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r.13  PN-88/E-08501  PN-92/N-01256-02  PN-EN 1838:2002 (U) Urządzenia elektryczne. jednostek organizacyjnych. nr 158 z 1997r. poz. Dz. poz. Znaki bezpieczeństwa. U... przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. 377. 636. 676. nr 102 z 1995r. Dz. nr 113 z 2002r. Prawo budowlane (tekst jednolity . poz. Dz. Dz. poz. 1255. nr 110 z 2001r. Ustawy i rozporządzenia  Ustawa z dnia 12 września 2002 r. U. Dz. o normalizacji (Dz. poz. 489. nr 106 z 2000r. nr 80 z 2003r.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.. 1229. Dz. 1099. poz.. U. poz. nr 166 z 2002r. nr 100 z 2001r. poz. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. w sprawie warunków technicznych. U..Dz.. poz... 424. 460.. poz.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 stycznia 2000r. poz. 187). Prawo energetyczne (Dz. Dz. Dz. nr 154 z 2001r.. poz. poz. poz. U. 1190. 1085. U.. . poz. U. przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji. nr 80 z 1999r.. nr 63 z 2001r. nr 162 z 1998r. U. nr 154 z 2001r. nr 88 z 1999r. U. poz.. U. poz. U. 1439..  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. poz. poz. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz... 1386). Dz. poz... Dz. 984. U. U. Dz. poz.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. poz. nr 169 z 2002r. poz. Dz. U. 1042.. nr 80 z 2003r. 1042..  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992r. innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Dz. zmieniające rozporządzenie z dnia 16 marca 1998r. poz... 1286. nr 80 z 2003r. nr 74 z 1999r. poz. nr 92 z 1992 r. nr 54 z 1997r.. Dz. 1157. U. świadczenia usług przesyłowych. poz... w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych. 690).. U.. Dz.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000r. nr 91 z 1999r. nr 15 z 2000r.. 555.. nr 74 z 2002r. 912). Dz. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. U. poz. poz. 1800. U. nr 166 z 2002r. rodzajów instalacji i urządzeń. instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji. Dz. U. 957). poz. poz. 676.. 1800 i poz.. U.. 594. poz. Dz. U. Ewakuacja. poz. Prawo o miarach (Dz. nr 109 z 2000r. Dz.. 1360). 1360. 980. 1802. Dz. U.. Dz. U. nr 59 z 1998r.  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. nr 115 z 2001r. nr 48 z 2000r. nr 120 z 2000r. nr 129 z 2001r. poz. poz. U. 836). poz. Dz. 507). Dz. 668. nr 74 z 2002r. 1126. Dz. 1126.. poz. 1800. U. U. 718). U. poz. poz. nr 155 z 2002r. Dz. nr 85 z 2000r. poz.. U. 348.. nr 103 z 2000r.. U. 718). U. U. 1144... U. U.. nr 94 z 1998r. 42. poz.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->