P. 1
12_Zasady Doboru Maszyn Rolniczych 2009

12_Zasady Doboru Maszyn Rolniczych 2009

|Views: 5,743|Likes:
Wydawca: Pawel Merle

More info:

Published by: Pawel Merle on May 31, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/12/2013

pdf

text

original

Sections

 • Wprowadzenie
 • I. Zasady racjonalnej mechanizacji gospodarstw rolnych
 • 1. Racjonalna mechanizacja gospodarstw rolnych
 • 2. Czynniki doboru maszyn
 • 3. Czynniki wpływające na wydajność prac maszynowych
 • 4. Podział maszyn ze względu na zastosowanie w gospodarstwie
 • 1. Zało enia oceny
 • 2. Algorytmy oceny
 • 3. Dobór maszyn a terminowość zabiegów agrotechnicznych
 • 3.1. Terminowość zabiegów agrotechnicznych
 • 3.2. Kryterium agrotechniczne
 • 3.3. Zasady doboru kombajnów zbo owych – kryterium agrotechniczne
 • 1. Ciągniki rolnicze
 • 1.1. Technologiczna metoda doboru ciągników do gospodarstwa rolnego
 • 1.2. Wskaźnikowa metoda oceny doboru ciągników do gospodarstwa rolnego
 • 1.3. Kryteria oceny doboru ciągników rolniczych
 • 1.4. Ciągniki sadownicze
 • 1.5. Ciągniki na tereny górskie
 • 2. Przyczepy rolnicze
 • 2.1. U ytkowanie przyczep w gospodarstwach rolnych
 • 2.2. Zasady doboru przyczep rolniczych oraz metoda i kryteria oceny
 • 3. Ładowacze i ładowarki rolnicze
 • 3.1. Ładowacze ciągnikowe
 • 3.2. Ładowarki samobie ne
 • 4. Podnośniki widłowe
 • 4.1. Podnośniki widłowe ciągnikowe
 • 4.2. Wózki widłowe podnośnikowe
 • 1. Maszyny, narzędzia i urządzenia stosowane w uprawach polowych
 • 1.1. Uwagi do metody oceny racjonalności zakupu maszyn
 • 1.2. Pługi
 • 1.3. Brony talerzowe
 • 1.4. Agregaty podorywkowe
 • 1.5. Aktywne maszyny uprawowe
 • 1.6. Agregaty do uprawy przedsiewnej
 • 1.7. Rozsiewacze nawozów mineralnych
 • 1.8. Rozrzutniki obornika
 • 1.9. Wozy asenizacyjne
 • 1.10. Siewniki zbo owe
 • 1.11. Siewniki punktowe
 • 1.12. Opryskiwacze polowe
 • 1.13. Kosiarki rotacyjne oraz przetrząsarki i zgrabiarki karuzelowe
 • 1.14. Prasy zbierające
 • 1.15. Przyczepy zbierające (zbieracze) do siana i słomy
 • 1.16. Przyczepy zbierające silosowe
 • 1.17. Kombajny zbo owe
 • 1.18. Sieczkarnie polowe
 • 1.19. Maszyny do zbioru ziemniaków
 • 1.20. Maszyny do zbioru buraków cukrowych
 • 2. Suszarnie ziarna
 • 3. System GPS - rolnictwo precyzyjne
 • 4. Maszyny i urządzenia do uprawy i zbioru roślin energetycznych
 • 5. Maszyny stosowane w warzywnictwie
 • 6. Maszyny i urządzenia stosowane w sadownictwie
 • 6.1. Maszyny do zbioru i obróbki owoców
 • 6.2. Zasady doboru opryskiwaczy sadowniczych
 • 7. Maszyny i urządzenia stosowane w produkcji zwierzęcej
 • 7.1. Ocena racjonalności doboru dojarek i schładzarek mleka
 • 7.2. Maszyny i urządzenia do przygotowania i zadawania pasz
 • 7.3. Wozy paszowe
 • 7.4. Stacje paszowe
 • Literatura
 • Wyposa enie rolnictwa w ciągniki, przyczepy i ładowacze
 • Wybrane wyniki badań IBMER
 • Zwięzłość gleby
 • Nakłady pracy ciągników w technologiach produkcji roślinnej
 • Tolerancja oceny doboru maszyn do gospodarstw rolnych
 • Tolerancja oceny doboru kombajnów zbo owych

Instytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie

Aleksander Muzalewski

Zasady doboru maszyn rolniczych

Kryteria oceny racjonalności doboru oraz wykorzystania wybranych maszyn i urządzeń rolniczych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2007-2013) pod kątem działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”

Warszawa 2008

Dyrektor Instytutu
prof. dr hab. in . Andrzej Myczko

Autor p. 7.1 w rozdziale IV
mgr in . Tadeusz Domasiewicz – kierownik Zakładu Mechanizacji Chowu Zwierząt IBMER

Recenzenci wydania I
doc. dr hab. in . Edmund Lorencowicz – AR Lublin prof. dr hab. in . Jan Pawlak – IBMER, UW-M Olsztyn

ISBN 978-83-89806-21-5
Wydanie II poprawione

Opracowanie redakcyjne
mgr in . El bieta Bień

Druk
Zakład Promocji IBMER 02-532 Warszawa, ul.Rakowiecka 32 tel. 0-25 542 11 70
Copyright by Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa

2

Treść WPROWADZENIE .............................................................................................................5 I. ZASADY RACJONALNEJ MECHANIZACJI GOSPODARSTW ROLNYCH .....7 1. Racjonalna mechanizacja gospodarstw rolnych ...........................................................7 2. Czynniki doboru maszyn.............................................................................................8 3. Czynniki wpływające na wydajność prac maszynowych .............................................9 4. Podział maszyn ze względu na zastosowanie w gospodarstwie..................................11 II. METODA OCENY RACJONALNOŚCI WYPOSA ANIA GOSPODARSTW W ŚRODKI MECHANIZACJI .....................................................................................13 1. Zało enia oceny........................................................................................................13 2. Algorytmy oceny ......................................................................................................14 3. Dobór maszyn a terminowość zabiegów agrotechnicznych .......................................17 3.1. Terminowość zabiegów agrotechnicznych ........................................................17 3.2. Kryterium agrotechniczne ................................................................................18 3.3. Zasady doboru kombajnów zbo owych – kryterium agrotechniczne..................19 III. METODY I WSKAŹNIKI OCENY DOBORU WYBRANYCH ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH .............................................................................................23 1. Ciągniki rolnicze.......................................................................................................23 1.1. Technologiczna metoda doboru ciągników do gospodarstwa rolnego...............23 1.2. Wskaźnikowa metoda oceny doboru ciągników do gospodarstwa rolnego ........24 1.3. Kryteria oceny doboru ciągników rolniczych....................................................25 1.4. Ciągniki sadownicze ........................................................................................27 1.5. Ciągniki na tereny górskie................................................................................28 2. Przyczepy rolnicze....................................................................................................29 2.1. U ytkowanie przyczep w gospodarstwach rolnych............................................29 2.2. Zasady doboru przyczep rolniczych oraz metoda i kryteria oceny.....................30 3. Ładowacze i ładowarki rolnicze ................................................................................34 3.1. Ładowacze ciągnikowe.....................................................................................34 3.2. Ładowarki samobie ne.....................................................................................35 4. Podnośniki widłowe..................................................................................................38 4.1. Podnośniki widłowe ciągnikowe.......................................................................38 4.2. Wózki widłowe podnośnikowe ..........................................................................38 IV. WSKAŹNIKI OCENY DOBORU I WYKORZYSTANIA WYBRANYCH MASZYN, NARZĘDZI I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH.........................................40 1. Maszyny, narzędzia i urządzenia stosowane w uprawach polowych ..........................40 1.1. Uwagi do metody oceny racjonalności zakupu maszyn .....................................40 1.2. Pługi ................................................................................................................42 1.3. Brony talerzowe ...............................................................................................43 1.4. Agregaty podorywkowe ....................................................................................43 1.5. Aktywne maszyny uprawowe ............................................................................44 1.6. Agregaty do uprawy przedsiewnej....................................................................45 1.7. Rozsiewacze nawozów mineralnych .................................................................46 1.8. Rozrzutniki obornika ........................................................................................46

3

............................................................74 7......................3................ Wozy asenizacyjne ..............................................................................................................57 3.....54 1..50 1...54 1..........4................ Opryskiwacze polowe............. Przyczepy zbierające silosowe................................................................................................................ Suszarnie ziarna............1.. Maszyny i urządzenia do uprawy i zbioru roślin energetycznych............................ Stacje paszowe ........ Ocena racjonalności doboru dojarek i schładzarek mleka ......... Maszyny do zbioru ziemniaków ........................20.....................................................................................59 4..............56 1........................................................... Maszyny stosowane w warzywnictwie ............................................................................................................. przyczepy i ładowacze..53 1.rolnictwo precyzyjne ....65 6.............................................19..................................61 5....................................................... Maszyny i urządzenia do przygotowania i zadawania pasz ........................................ Maszyny i urządzenia stosowane w produkcji zwierzęcej....................................................................16. Sieczkarnie polowe......................................... Zasady doboru opryskiwaczy sadowniczych .......................................................................................................................................2.............................................. Przyczepy zbierające (zbieracze) do siana i słomy.............................................................................................9............................ Prasy zbierające.............. Kombajny zbo owe............................1.................................. Maszyny i urządzenia stosowane w sadownictwie......................................47 1............................................................. Kosiarki rotacyjne oraz przetrząsarki i zgrabiarki karuzelowe ...................2...............63 6......... Siewniki zbo owe .....................79 Wyposa enie rolnictwa w ciągniki.................................................49 1...................................................................65 6.............................. Maszyny do zbioru buraków cukrowych ............................13..66 7.......................85 Tolerancja oceny doboru maszyn do gospodarstw rolnych ....................89 4 ...........69 7......................18.................1......80 Wybrane wyniki badań IBMER .....51 1...........50 1.......................................... Wozy paszowe ............... Siewniki punktowe...77 LITERATURA .............14.....................52 1...............17............... System GPS ....84 Nakłady pracy ciągników w technologiach produkcji roślinnej .................56 2............82 Zwięzłość gleby.....................................................................................10..................15....76 ZAKOŃCZENIE ......................... Maszyny do zbioru i obróbki owoców....55 1.................................................87 Tolerancja oceny doboru kombajnów zbo owych ................................12............................................................................73 7...11................................................78 ZAŁĄCZNIKI ..............69 7............................................

w tym pod względem ich kosztów.Wprowadzenie W listopadzie 2007 r. Składane przez rolników do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wnioski o dofinansowanie inwestycji w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” podlegają weryfikacji. Mo emy wtedy stwierdzić. obsady zwierząt lub wielkości produkcji rolniczej. w produkcji roślin „energetycznych”. poprawę bezpieczeństwa ywności. w tym między innymi do wzrostu wartości dodanej brutto. oraz zapewniające osiągnięcie i zachowanie powy szych celów. maszyn i urządzeń rolniczych. W niniejszej publikacji przedstawiono wytyczne dotyczące wyposa ania gospodarstw w sprzęt rolniczy. dostosowanie profilu. Powy sze wskaźniki opracowano dla ciągników i innych środków transportowych oraz dla maszyn. w tym od areału poszczególnych upraw. jakości wykonania prac maszynowych. poprawę warunków utrzymania zwierząt. Pomoc przyznaje się na przedsięwzięcia modernizacyjne uzasadnione ekonomicznie. w tym algorytmy i kryteria oceny racjonalności doboru oraz wykorzystania wybranych maszyn i urządzeń rolniczych pod kątem działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. W przypadku kryterium ekonomicznego sprawdzane jest dostosowanie wydajności maszyny lub mocy ciągnika do skali i intensywności prowadzonej działalności produkcyjnej. ciągnika bądź urządzenia powinno przyczynić się na przykład do poprawy: organizacji produkcji. narzędzi i urządzeń stosowanych w typowych pracach polowych. jak równie do polepszenia warunków i bezpieczeństwa pracy rolników. 5 . Powy sze zało enia były podstawą opracowania zasad doboru sprzętu do gospodarstw rolnych. a tak e do zmniejszenia niekorzystnego oddziaływania techniki rolniczej na środowisko. w warzywnictwie i sadownictwie. względnie wskaźniki doboru sprzętu do gospodarstw w zale ności od skali produkcji. Realizacja projektu w gospodarstwie powinna przyczynić się do poprawy ogólnych wyników gospodarstwa. W pierwszym przypadku weryfikowana jest przydatność maszyny do wymagań stosowanych w gospodarstwie technologii produkcji rolniczej. a tak e w produkcji zwierzęcej. Wprowadzenie do gospodarstwa nowej maszyny. Projekty modernizacyjne będą tak e obejmowały zakup ciągników. terminowości realizacji zabiegów polowych. e zakup maszyny jest racjonalny. ochrony środowiska lub bezpieczeństwa pracy. Spełnienie obu tych wymagań mo e świadczyć o racjonalności doboru sprzętu rolniczego do gospodarstwa i jest jedną z podstawowych przesłanek pozytywnej oceny projektu. Tę racjonalność nale y pojmować jako efektywne u ytkowanie technicznych środków pracy generujące określone korzyści dla gospodarstwa. skali i jakości produkcji do potrzeb rynku. między innymi pod względem zakresu rzeczowego i kryterium ekonomicznego. Publikacja zawiera wskaźniki eksploatacyjne i/lub wskaźniki racjonalnego wykorzystania. w tym do doju i schładzania mleka oraz do przygotowania i zadawania pasz. Suma powy szych wymiernych i bezpośrednio niewymiernych efektów nowoczesnej mechanizacji powinna przewa ać nad kosztami jej stosowania. Celem tego działania jest wsparcie finansowe inwestycji mających na celu poprawę konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez modernizację technicznej infrastruktury produkcyjnej. uruchomiono działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007-2013.

Zaproponowane wartości wskaźników doboru poszczególnych rodzajów oraz typów sprzętu rolniczego ustalono na podstawie specjalistycznej literatury krajowej i zagranicznej. pracowników ARiMR. Opracowanie mo e być tak e przydatne w praktyce rolniczej jako narzędzie ułatwiające wprowadzanie racjonalnego postępu technicznego w polskim rolnictwie. przedstawicieli handlowych i u ytkowników sprzętu rolniczego. wyników badań własnych Instytutu Budownictwa. Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa (IBMER). Zaproponowano równie zmodyfikowaną i uszczegółowioną metodykę oceny doboru ciągników do gospodarstw rolnych. której wyciąg jest dostępny między innymi na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) oraz ARiMR [Muzalewski 2007a]. Przy określaniu wartości wskaźników racjonalnego doboru maszyn do gospodarstw rolnych uwzględniono zarówno mo liwość zapewnienia dostępu w miarę szerokiej grupy rolników do zmechanizowanych. 6 . parametry i zalecenia będą przydatne przy ocenie prawidłowości doboru maszyn. Niniejsze publikacja została opracowana na bazie materiału zawartego w ekspertyzie wykonanej w IBMER. ocenie mo liwości skorzystania z funduszy unijnych oraz na etapie przygotowywania wniosków. W przygotowaniu materiału wykorzystano tak e merytoryczne sugestie i pytania kierowane do IBMER przez rolników. Niniejsze opracowanie adresowane jest do potencjalnych beneficjentów działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” oraz do pracowników ARiMR oceniających wnioski o przyznanie pomocy w tym działaniu. e zawarte w publikacji praktyczne wskaźniki. nowoczesnych technologii produkcji rolniczej. W porównaniu z wersją internetową w obecnej publikacji zamieszczono wskaźniki racjonalnego wyposa enia gospodarstw dla szerszej grupy maszyn i urządzeń. jak równie wzięto pod uwagę brak praktycznej mo liwości intensywnego u ytkowania większości rodzajów środków mechanizacji w warunkach znacznego rozdrobnienia polskiego rolnictwa. obejmującej tak e wybrane środki stosowane w transporcie rolniczym. Mamy nadzieję. a tak e grono pozostałych zainteresowanych. a tak e na podstawie doświadczeń ekspertów z innych placówek naukowych oraz producentów.

Zasady racjonalnej mechanizacji gospodarstw rolnych 1. konieczność dosuszania wilgotnego ziarna). ale te innych zabiegów agrotechnicznych. jak i rozwoju gospodarstwa. Racjonalna mechanizacja gospodarstw rolnych Racjonalnie dobrany i u ytkowany park ciągnikowo-maszynowy usprawnia realizację zabiegów produkcyjnych zgodnie z wymaganiami agrotechnicznymi . poczynając od uprawy gleby przed siewem. a z drugiej powinien umo liwić inwestowanie w nowy sprzęt rolniczy i inne środki trwałe. szt. aby koszty związane z utrzymaniem posiadanego sprzętu rolniczego. w tym kolejnymi fazami rozwoju roślin. a jego koszty nie obcią ają gospodarstwa ponad mo liwości bie ącego odtwarzania posiadanego sprzętu. e przy doborze maszyn do gospodarstwa nale y przede wszystkim pamiętać o zasadzie dostosowania inwestycji do skali produkcji – maszyny i ciągniki powinny z jednej strony umo liwić wykonanie prac polowych w optymalnych terminach agrotechnicznych. Wyrazem tego przeinwestowania jest tak e brak mo liwości racjonalnego wykorzystania maszyny. w mo liwie krótkim okresie czasu. nawo enie. Ograniczone mo liwości inwestycyjne oraz konieczność obni ania kosztów produkcji wskazują na potrzebę zachowania umiaru przy planowaniu wyposa ania gospodarstwa w zbyt liczny i wydajny. Realizacja tego celu zale y między innymi od właściwego doboru maszyn. dostosowanego do skali produkcji. ale kosztowny sprzęt rolniczy. w tym 7 . a równocześnie tak mało. Okresy agrotechniczne. a z drugiej strony liczba i wydajność posiadanych zestawów ciągnikowo-maszynowych nie mo e być zbyt du a. co przekłada się na wzrost kosztów mechanizacji i spadek opłacalności produkcji. jak to jest niezbędne z uwagi na wymagania agrotechniki roślin i organizacji produkcji. Wypracowany w gospodarstwie dochód powinien z jednej strony zapewnić byt rodzinie. a więc im bardziej intensywnie są one w ciągu roku u ytkowane. którego przekroczenie powoduje obni kę plonu lub jakości.) koszty utrzymania maszyn są tym mniejsze. t..I. zarówno w celu odtwarzania zu ytych zasobów. Powy sze uwagi wskazują na to. Jakość wykonania zabiegów – dla plonowania roślin i zapewnienia odpowiedniej jakości zebranych płodów rolnych konieczne jest wykonanie wszystkich prac z jak najwy szą starannością. poprzez siew. W przeliczeniu na jednostkę pracy (godz. Dotyczy to głównie zbiorów i siewów. ha. pielęgnację i zbiór. a kończąc na transporcie i odpowiednim przechowywaniu płodów rolnych. W produkcji roślinnej charakteryzującej się naturalnym procesem wegetacji. Mo liwość odtwarzania posiadanego przez gospodarstwo parku ciągnikowo-maszynowego zale y od relacji pomiędzy wartością produkcji a ponoszonymi na tę działalność nakładami. a tak e mo e być powodem innych strat lub nadzwyczajnych kosztów (np. na które nale y zwrócić uwagę przy wyposa aniu gospodarstw w środki mechanizacji. e inwestować w maszyny nale y tak du o. z uwagi na ryzyko przeinwestowania gospodarstwa ponad jego mo liwości akumulacji i odtwarzania posiadanych zasobów. Z powy szego wynika. im bardziej jest wykorzystany potencjał eksploatacyjny poszczególnych maszyn. Ka dą z uprawianych roślin cechuje optymalny termin wykonania kolejnych zabiegów.okresy agrotechniczne i jakość wykonania zabiegów. Obecnie te mo liwości znacznie się poprawiły wskutek dopłat bezpośrednich oraz wsparcia modernizacji rolnictwa z programów unijnych. niezmiernie wa ne jest dostosowanie terminu i czasu wykonania poszczególnych prac maszynowych do wymagań roślin. Powy sze stwierdzenie zawiera kilka istotnych elementów. Koszty wykonania prac maszynowych są pochodną ilości i wartości znajdującego się na wyposa eniu gospodarstwa sprzętu rolniczego oraz bie ących kosztów jego u ytkowania.

Mała skala produkcji ogranicza tak e mo liwości racjonalnego wykorzystania maszyn. rezultat dysproporcji w rozwoju i w sile ekonomicznej poszczególnych jednostek. a więc tańszy. Na „luksus” dysponowania pełnym i wydajnym zestawem maszyn mogą sobie pozwolić jedynie bardzo du e. Obserwowane w ramach poszczególnych grup obszarowych gospodarstw zró nicowanie wyposa enia technicznego jest natomiast pochodną struktury produkcji. Pochopne inwestowanie w sprzęt rolniczy mo e doprowadzić do nadmiernego zadłu enia gospodarstwa. 8 . wyposa enie gospodarstw w sprzęt rolniczy. Swoboda dysponowania własną maszyną jest gwarancją szybkiego jej zastosowania. która nie ma zapewnionego dostatecznego frontu pracy w gospodarstwie. Gospodarstwo korzystające z usług mechanizacyjnych nie musi posiadać kompletnego zestawu maszyn. usługowa lub zespołowa). a w konsekwencji do utraty płynności finansowej i zdolności finansowania bie ących wydatków produkcyjnych. a takie dominują w polskim rolnictwie. 2. Jest on głównym wyró nikiem skali produkcji. nawet o podobnym profilu produkcji. który oddziałuje na poziom umaszynowienia gospodarstw jest forma mechanizacji wa niejszych prac polowych (indywidualna. zgłasza dzisiaj popyt na wydajne maszyny nowej generacji. chocia i one w wielu przypadkach wybierają tańszą usługę zamiast inwestować w drogą specjalistyczną maszynę. w odpowiednim momencie. w tym liczba. nie obcią ały nadmiernie gospodarstwa i nie podwa ały ekonomicznej sensowności prowadzonej działalności. Rolnicy dą ą jednak do samowystarczalności pod względem wyposa enia w sprzęt rolniczy i korzystają z usług najczęściej tylko przy zbiorze plonów. dochodowe. ale stosunkowo tanie maszyny. które stosunkowo wcześnie osiągnęły etap zaawansowanej mechanizacji. kilkusethektarowe jednostki. Czynniki doboru maszyn Jak wykazują liczne badania. a tak e jej specjalizacji. Innym czynnikiem. Argumentem uzasadniającym posiadanie własnych maszyn mo e być np. to jest to najczęściej sprzęt u ywany. w tym udziałem upraw pracochłonnych (np. Czynnikiem najbardziej ró nicującym gospodarstwa pod względem wyposa enia w środki mechanizacji jest niewątpliwie wielkość (areał) gospodarstwa. niedostępność usług. Gospodarstwa o utrwalonej pozycji na rynku. a mo e przede wszystkim. Zakup maszyn jest wtedy uzasadniony. Gospodarstwo o niewielkiej skali produkcji zwykle nie jest w stanie wypracować dochodów umo liwiających sfinansowanie bogatego zestawu maszyn. Z powy szych względów mniejsze gospodarstwa. Jeśli ju decydują się na zakup maszyn specjalistycznych. względnie ich wysoki koszt lub zawodność. czyli jest niezbędna dla efektywnej realizacji produkcji. wartość i wydajności maszyn oraz liczba i moc stosowanych ciągników są bardzo zró nicowane pomiędzy poszczególnymi gospodarstwami. wyró niają się dzisiaj bogatym zestawem sprzętu rolniczego. Ró nice w poziomie wyposa enia w ciągniki i maszyny rolnicze to tak e. co jest istotne w niesprzyjających warunkach pogodowych oraz w krótkich okresach agrotechnicznych. Ta pierwsza grupa. mniej wydajne. Konieczny jest zatem kompromis pomiędzy potrzebą spełnienia wymagań agrotechnicznych poszczególnych zabiegów produkcyjnych a wydajnością i kosztami eksploatacji zastosowanych maszyn. rodzaje. zdecydowanie większych i rozwiniętych gospodarstw. zwłaszcza w odniesieniu do producentów rolnych z regionów o rozdrobnionej strukturze agrarnej. okopowe). czego wyrazem są nadmiernie wysokie koszty ich eksploatacji oraz niska opłacalność prowadzonej działalności. gdy maszyna ma zapewniony odpowiedni front pracy (skala produkcji i świadczonych usług) w działalności przynoszącej dochód. podczas gdy mniejsze i słabsze ekonomicznie gospodarstwa znajdują się na etapie wyposa ania w sprzęt podstawowy. wybierają prostsze.wynikające ze spłaty kredytów i odsetek.

sadzeniaki). wielkość i kształt pól. orka gleby zwięzłej trwa dłu ej ni gleby piaszczystej. związana z powierzchnią gospodarstwa (areałem u ytków rolniczych (UR)) oraz strukturą i intensywnością produkcji (udział upraw pracochłonnych oraz poziom nakładów czynników produkcji). trzeba się liczyć z nieuniknionym spadkiem wydajności o 11-38% w stosunku do warunków pracy agregatów ciągnikowo-uprawowych na terenie płaskim. Na tzw. - - Ogół tych czynników. e podstawowe znaczenie z punktu widzenia racjonalnego doboru i wykorzystania sprzętu rolniczego. wydajności eksploatacyjnej (praktycznej) poszczególnych maszyn. Są one charakteryzowane między innymi przez: Czynniki przyrodnicze. wydajność efektywną. wpływa na racjonalność doboru środków mechanizacji do poszczególnych gospodarstw rolnych. od kombajnu. woda. Podczas zabiegów uprawowych na zboczach o pochyleniu do 8o. przeszkody terenowe. 3. np. a mo na by wymienić jeszcze inne. liczba działek wchodzących w skład gospodarstwa oraz ich odległość od siedliska (rozłóg). Jest ona zdecydowanie ni sza od wydajności efektywnej (czasami nawet o połowę). a kombajnowy zbiór zbo a o plonie 6 t/ha zajmuje więcej czasu ni zbiór zbo a o plonie 3 t/ha. opłacalność wprowadzania postępu technicznego zale na między innymi od relacji kosztu mechanizacji do zasobów i kosztu robocizny. rozłogu gospodarstwa. gdy dodatkowo zale y między innymi od: wielkości i kształtu pól (straty czasu na uwrociach). stan dróg dojazdowych. w tym minimalizacji kosztów prac maszynowych. specyficzne potrzeby gospodarstw. a zwłaszcza poziom i częstotliwość opadów deszczu w okresach prac polowych. stan i masa zbieranego plonu. materiał siewny). przerw w pracy (awarie i usterki. dawki stosowanych środków (nawozy. chemikalia. w tym na wydajność agregatów ciągnikowo-maszynowych niezbędną do sprawnej realizacji prac. Rzeźba – ukształtowanie terenu. Jednak przy określaniu potrzeb w zakresie umaszynowienia gospodarstwa celowe jest uwzględnienie tzw. czasu niezbędnego do przygotowania maszyny do pracy oraz na obsługę po zakończeniu dnia roboczego. Trzeba przy tym podkreślić. względnie transportu na pole środków produkcji (nawozy. sprawnej organizacji odbioru płodów rolnych. a szczególnie orki. Z tego powodu np. największy wpływ wywiera: rodzaj i wilgotność gleby oraz jej zakamienienie. spodziewane wymierne i niewymierne efekty modernizacji. Oznacza ona zdolność do wykonania określonej ilości pracy w ciągu dnia roboczego.Szczególne. Czynniki ekonomiczne: stan dotychczasowego wyposa enia gospodarstwa w środki mechanizacji oraz mo liwość realizacji inwestycji maszynowych. Czynniki wpływające na wydajność prac maszynowych Poszczególne rodzaje i typy maszyn charakteryzują się określoną wydajnością pracy zale ną między innymi od szerokości i prędkości roboczej. 9 . w warunkach konkretnego gospodarstwa. a tak e odpowiednia regulacja i stan techniczny maszyny. czyli osiąganą podczas nieprzerwanej pracy maszyny na polu. w tym liczby działek oraz ich odległości od siedliska (czas przejazdów jałowych). czynniki losowe). w tym: typ gleb – głównie ze względu na ich zwięzłość wpływającą na opór stawiany narzędziom uprawowym i wymaganą klasę uciągu współpracujących z tymi narzędziami ciągników oraz warunki klimatyczne. Czynniki topograficzne: ukształtowanie (rzeźba) terenu. ze względu na liczbę i wydajność maszyn oraz moc ciągników determinowane są indywidualnymi warunkami gospodarowania. ma skala produkcji. rzeźba terenu.

Warunki naturalne gospodarstwa. aby zagwarantować wykonanie wszystkich prac w zalecanym terminie. a 3.3%. Wpływ rozproszenia działek na obni enie dziennej i sezonowej wydajności agregatów maszynowych jest tym większy. e gospodarstwo o rozproszonej strukturze. Z uwagi na sprawną realizację prac nale y przyjąć.07 ha/dzień. Równie w przypadku nakładania się terminów wykonania zabiegów agrotechnicznych (w okresie spiętrzenia prac polowych) moce wykonawcze posiadanych środków mechanizacji powinny być odpowiednio wy sze. Ogół tych czynników rzutuje na ilość pracy mo liwej do wykonania w ciągu dnia roboczego. z uwagi na wydajność prac maszynowych. Podczas doboru ciągników do gospodarstwa nale y zwrócić uwagę na to.Odległość pola od gospodarstwa. Ró nice w wydajności orki ró nych rodzajów gleb (cię kie. Zwięzłość gleby jest tym czynnikiem.5 do 5 km. 10 . powinno dysponować zestawem maszyn i ciągników o około 10-15% wydajniejszym w stosunku do gospodarstwa o zwartej strukturze obszarowej.na zdolność maszyny do wykonania określonej pracy w tym okresie.. W przypadku orki z wydajnością 0. z działkami (polami) poło onymi w znacznej odległości od siedliska. orka pola o powierzchni 20 ha jest o 25 do 40% wydajniejsza ni pola 1 ha.6% gospodarstw w Polsce ma przynajmniej jedną działkę poło oną w odległości co najmniej 5 km od gospodarstwa. w zale ności od zwięzłości gleby i szerokości roboczej pługa. a razem z liczbą dni dyspozycyjnych w okresie agrotechnicznym . a z drugiej na koszty. Nale y w tym miejscu zauwa yć. W gospodarstwie o niekorzystnym układzie tych czynników wydajność zestawów maszynowych powinna być odpowiednio wy sza. Agregaty ciągnikowo-maszynowe i samobie ne kombajny osiągają mniejszą wydajność na polach małych z uwagi na większy udział czasu nawrotów i innych przejazdów jałowych w czasie roboczym maszyny.17 ha. który w największym stopniu wpływa na wydajność maszyn do uprawy gleby oraz klasę uciągu współpracującego z maszyną ciągnika. Zwiększenie odległości dojazdu do pola z 0. e 8. Przy 10godzinnym dniu pracy oznacza to spadek wydajności eksploatacyjnej o około 5. wydłu a czas pracy maszyn o ok. Dlatego np. wpływają z jednej strony na wydajność. w tym powierzchnia i topografia pól. Układ tych czynników determinuje tzw. lekkie) mogą wynosić nawet 50%. im mniejsza jest powierzchnia poszczególnych pól (działek) oraz im bardziej są one oddalone od gospodarstwa.5% w odległości 10 km i więcej. szczególnie gdy obrys pola jest nieregularny. „łatwe” bądź „trudne” warunki gospodarstwa. zaorana w ciągu dnia powierzchnia jest mniejsza tylko o 0. ta powierzchnia zmniejsza się a o 1. e podstawowy ciągnik w gospodarstwie powinien zapewnić mo liwość pracy w najtrudniejszych warunkach glebowych z dostatecznie du ymi narzędziami uprawowymi dostosowanymi do skali produkcji. Zwięzłość gleby. 32 minuty (przejazdy tam i z powrotem). Podobnie zbiór zbo a kombajnem z pola o powierzchni 20 ha jest o około 15-45% wydajniejszy ni z pola 1 ha.0 ha. na których pracują maszyny. Wielkość pola. Wydajność maszyn istotnie maleje na powierzchniach mniejszych ni 1. względnie nale y skorzystać z dodatkowego najmu usług. co obrazuje tabela 1.33 ha/godz. ale ju w przypadku pracy kombajnu zbo owego o wydajności roboczej 2 ha/godz.

Tabela 1. Nazwa tej grupy maszyn wywodzi się równie stąd. e zwykle stanowią one podstawę wyposa enia ogółu gospodarstw rolnych. Znajdują one zastosowanie w następujących rodzajach prac polowych: podstawowa uprawa roli (orka oraz zabiegi po niwnej i przedsiewnej uprawy roli). np. Najwa niejszą grupę wśród maszyn specjalistycznych stanowią maszyny do zbioru roślin (zbó i roślin technologicznie podobnych. kombajny do zbioru zbó . Są to więc maszyny o wąskiej specjalizacji i najczęściej o stosunkowo niewielkim wykorzystaniu w ciągu roku. zgarniacze i zbieracze kamieni). siewniki punktowe. Ich zastosowanie ogranicza się zwykle do zbioru jednego rodzaju roślin. bądź chowu określonego gatunku zwierząt. Charakteryzują się one du ym zró nicowaniem funkcjonalnym i konstrukcyjnym. trudne) z uwagi na wydajność prac zmechanizowanych Czynniki doboru maszyn Rodzaj gleby Wilgotność gleby w trakcie wykonywania zabiegów Zakamienianie pola Rzeźba terenu Stan zachwaszczenia upraw Plony płodów rolnych Dawki środków produkcji. zielonek. Wybrane czynniki określające warunki gospodarstwa (łatwe. z uwagi na specyfikę wykonywanych nimi zabiegów chemicznej ochrony roślin. Zalicza się do nich przede wszystkim większość maszyn do zbioru płodów rolnych. gdy mogą być wykorzystywane na całym areale gruntów ornych. Zastosowanie maszyn specjalistycznych jest zwykle ograniczone do uprawy jednej lub wąskiej grupy roślin. Są to więc maszyny o potencjalnie du ej rocznej wydajności. ziemniaków. Maszyny te są zazwyczaj najdro sze (np. a ich u ycie jest niezbędne w większości rodzajów upraw. w tym równie maszyny o nietypowej konstrukcji (np. buraków. nawozów Wielkość pól Kształt pól Liczba działek Odległość dojazdu do pól Stan dróg dojazdowych do pól Opady deszczu w okresach prac polowych Stan techniczny maszyny Źródło: Opracowanie własne Łatwe Lekkie Optymalna Brak Płaska Mały Niskie Niskie ponad 2 ha Prostokątny do 3 Mała Dobry Brak Dobry Trudne Cię kie Za du a/mała Du e Pofałdowana Du y Wysokie Wysokie do 1 ha Nieregularny powy ej 3 Du a Zły Częste Zły 4. sadzarki). względnie rzadkim zastosowaniu. względnie u ytków rolnych gospodarstwa. Zdaniem autora sprzętem specjalistycznym są tak e opryskiwacze. a tak e wybrane maszyny związane z uprawą pewnych grup roślin (np. Podział maszyn ze względu na zastosowanie w gospodarstwie Do maszyn podstawowych lub ogólnouprawowych zaliczamy te. głębosze. okopowych) i z tego powodu 11 . zielonek i siana). siewy zbó i roślin technologicznie podobnych siewnikami uniwersalnymi. W tej grupie nale y tak e wymienić maszyny o bardzo specyficznym. nawo enie mineralne i organiczne. których głównym zadaniem jest odtworzenie zdolności produkcyjnych gleby i zapewnienie warunków do rozwoju roślin.

ale proste lub małowydajne konstrukcje. Maszyny uzupełniające słu ą głównie do transportu oraz przeładunków środków produkcji i płodów rolnych oraz ró nego rodzaju obróbki uzyskanych płodów rolnych.najbardziej obcią ają gospodarstwo kosztami stałymi. ale kosztowne. specjalistyczne. W prawie ka dej z tych grup maszyn (podstawowe. jak równie rozwiązania nowoczesne i wydajne. uzupełniające) znaleźć mo na relatywnie tanie. Odrębną i bardzo zró nicowaną grupę sprzętu rolniczego stanowią maszyny mające zastosowanie w produkcji zwierzęcej oraz cała gama maszyn. narzędzi i urządzeń przeznaczonych do mechanizacji prac w warzywnictwie i sadownictwie. 12 . Nieracjonalne wykorzystanie tych maszyn powoduje zwiększenie kosztów produkcji. w tym tak e w usługach lub w ramach zespołowego u ytkowania maszyn. Decyzja o ich zakupie powinna być poprzedzona szczególnie wnikliwą analizą mo liwości efektywnego wykorzystania. Od mo liwości finansowych i warunków gospodarstwa oraz wymogów prowadzonej działalności zale y wybór określonego typu maszyny.

Metoda oceny racjonalności wyposa ania gospodarstw w środki mechanizacji 1. 13 . wzięto pod uwagę: liczbę dni dyspozycyjnych w sezonie wyznaczających nieprzekraczalny./rok względnie ha/rok itp. W wyniku powy szych zało eń określono normatywne (minimalne) wykorzystanie większości rodzajów środków mechanizacji na stosunkowo niskim poziomie. czasami w ciągu jednego dnia. w tym zwłaszcza dotyczących terminowości prac i ich jakości. Miarą tego kryterium jest roczne wykorzystanie (w godz. - Ponadto dla większości rodzajów maszyn i urządzeń rolniczych przyjęto stosunkowo długi okres ich eksploatacji wynoszący 20-25 lat. Takie podejście pozwala na pośrednią ocenę intensywności u ytkowania maszyn przy zało eniu. Przy określaniu wskaźników racjonalnego doboru maszyn rolniczych do gospodarstw. e potencjał ten mo e być wykorzystany tylko w 50-75% wartości normatywnych. jak spełnienie podstawowych wymagań agrotechnicznych. nie uwzględnia się mo liwości dodatkowego ich wykorzystania w usługach sąsiedzkich. w działaniu „Modernizacja …”. Polega ona między innymi na porównaniu poziomu wyposa enia gospodarstwa w powy sze środki mechanizacji. Zało enia oceny Zasadniczym sposobem oceny racjonalności zakupu maszyn i ciągników rolniczych w ramach projektów realizowanych w działaniu „Modernizacja gospodarstw rolnych” (PROW 2007-2013) jest porównanie intensywności u ytkowania tych środków mechanizacji z przyjętą wartością kryterialną. W przypadku wybranych grup środków mechanizacji bardziej u ytecznym sposobem oceny racjonalności ich doboru do gospodarstw jest zastosowanie metody wskaźnikowej. z określonymi dla podobnej grupy gospodarstw wskaźnikami stanowiącymi kryterium tej oceny. a w szczególnych przypadkach nawet mniej. z uwagi na minimalizację kosztów mechanizacji. w tym minimalnego (normatywnego) wykorzystania maszyn. nowoczesnych technologii produkcji rolniczej. ze względów agrotechnicznych. celem zwiększenia dostępności rolników do techniki rolniczej i nowoczesnych rozwiązań w tym zakresie zało ono.II. np. z punktu widzenia ekonomiki gospodarowania. w porównaniu do dotychczas zalecanego. Nale y zauwa yć. mo liwie wysokiego wykorzystania potencjału eksploatacyjnego maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym1. e przyjęte do porównań wskaźniki opracowano z nale ytą dokładnością oraz e zachowano warunek porównywalności gospodarstw. e w ocenie racjonalności wyposa ania gospodarstw w sprzęt rolniczy i jego u ytkowania równie istotne. gdy nie przewidują tego warunki przyznawania pomocy w ramach tego działania. z uwagi na uniknięcie ryzyka zara enia upraw polowych lub sadowniczych chorobami grzybowymi. a z drugiej strony.) sprzętu rolniczego przy zało onym okresie jego eksploatacji. takie np. okres czasu na wykonanie poszczególnych prac polowych. Uzasadnieniem dla takiego podejścia jest potwierdzony między innymi wynikami badań IBMER brak praktycznej mo liwości pełnego wykorzystania 1 W ocenie doboru maszyn i ciągników rolniczych do gospodarstw rolnych. potrzebę wykonania wybranych prac w bardzo krótkim czasie. Natomiast z punktu widzenia zało onych celów programu rozwoju i modernizacji rolnictwa wa ne jest tak e umo liwienie dostępu szerszej grupy rolników (beneficjentów programów pomocowych UE) do zmechanizowanych. zapewnienie. są tak e inne aspekty procesu produkcyjnego.

liczby i mocy ciągników u ytkowanych w gospodarstwie. Algorytmy oceny Do oceny racjonalności zakupu i u ytkowania maszyn w gospodarstwach rolnych zaproponowano dwa algorytmy. W podstawowym algorytmie (Algorytm I) do oceny racjonalności zakupu maszyny/urządzenia wykorzystuje się opracowane dla konkretnych rodzajów oraz typów środków mechanizacji wartości wskaźników stanowiących kryterium oceny.potencjału eksploatacyjnego większości rodzajów środków mechanizacji w warunkach znacznego rozdrobnienia polskiego rolnictwa [Muzalewski 2007a]. WRN). I). a w części przypadków tak e typów maszyn i urządzeń rolniczych. dla konkretnych rodzajów oraz typów maszyn i urządzeń. w opracowaniach IBMER [Muzalewski 2007b] i Lorencowicza [2007]. 2005]. [Lorencowicz 2007]. maszyn i urządzeń rolniczych. a następnie porównanie tych wielkości z wartością kryterialną. W innym przypadku pomoc oferowana w ramach programu PROW 2007-2013 trafi wyłącznie do gospodarstw największych. z uwagi na poziom kosztów maszynowych. Zadaniem oceniającego jest oszacowanie potencjalnego wykorzystania maszyny WR w gospodarstwie. [Ammann 2005]. względnie ustalenie np. 2006] badań własnych IBMER doświadczenia ekspertów z instytutów naukowych. obejmującej tak e warzywnictwo i sadownictwo. oraz w produkcji zwierzęcej. moc. pojemność lub wydajność. Ustalone wartości wykorzystania rocznego lub wykorzystania w okresie eksploatacji maszyn są najczęściej kompromisem pomiędzy terminowością wykonania prac a po ądaną. obsady zwierząt lub np. W drugim. Zaproponowane wartości wskaźników racjonalnego (minimalnego) wykorzystania poszczególnych rodzajów. 14 . gdy pozostałe nie będą mogły zagwarantować odpowiedniego wykorzystania maszyn. a tak e producentów. bądź wyposa enia gospodarstwa w sprzęt rolniczy. wa niejszych grup środków mechanizacji i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej. Istotą tego algorytmu jest zastosowanie do powy szej oceny wskaźników minimalnego wykorzystania. 2. zostały ustalone na podstawie: danych literaturowych krajowych [Muzalewski 2007b].: szerokość robocza. W niniejszej publikacji takie wskaźniki opracowano dla 380 rodzajów i typów ciągników. np. a typ przez podstawowe parametry robocze. [Banasiak 1999] i zagranicznych [KTBL 1994. jak równie oszacowanie potencjalnej ilości wykonanej maszyną pracy. a w części przypadków tak e kryteria dodatkowe (uzupełniające). [Kogler i in. Algorytm I Algorytm I opracowano dla wybranych. II). intensywnością u ytkowania sprzętu. dealerów i u ytkowników sprzętu rolniczego. Do obliczenia wartości kryterialnej (granicznej) wykorzystuje się typowe wskaźniki eksploatacyjne maszyn zawarte np. Rodzaj maszyny jest określony przez jej nazwę. uniwersalnym algorytmie (Algorytm II) oceny racjonalności zakupu sprzętu rolniczego konieczne jest zarówno obliczenie wartości wskaźnika będącego kryterium oceny (np. Do oceny racjonalności zakupu i u ytkowania tej grupy maszyn zaproponowano kryteria podstawowe.

wydajność eksploatacyjna maszyny. Kryterium dodatkowe: Dla kilku specyficznych grup maszyn i urządzeń zamieszczono oddzielny komentarz dotyczący zasad doboru tego sprzętu. szt.. 15 . w godz. A W07 . t/godz. plonu itp. itp. odpowiednio w ha/godz. Tak obliczone wykorzystanie maszyny WR nale y następnie porównać z wartością graniczną WRN./rok). nasycenia gospodarstwa mocą ciągników./rok). Kryteriami oceny doboru tej grupy środków mechanizacji są np./godz. w ha). W tym algorytmie w celu oceny racjonalności zakupu i u ytkowania maszyn nale y: określić potencjalną ilość pracy A (np. zale ną nie tylko od parametrów roboczych (typu) maszyny. szt. liczby przyczep do liczby ciągników. Algorytm II Algorytm II stosuje się do oceny doboru pozostałych środków mechanizacji (innych ni wymienione w tej publikacji 380 rodzajów i typów maszyn i urządzeń rolniczych). a z ilorazu tych dwóch wielkości nale y obliczyć potencjalne roczne wykorzystanie maszyny WR (np. ale tak e np. WR = gdzie: A W07 (godz. jaką mo na wykonać w gospodarstwie danym rodzajem maszyny. minimalna powierzchnia odpowiednich upraw lub u ytków zielonych (w ha). stan średnioroczny) przypadająca na 1 maszynę lub urządzenie./rok lub t/rok. a w części przypadków w godz. w tym zawierający uzasadnienie dla przyjętych wskaźników wykorzystania lub wyposa enia.ilość pracy w gospodarstwie – najczęściej wyra ana w ha/rok. wskaźniki: wyposa enia w ciągniki... . Do oceny racjonalności doboru do gospodarstwa środków transportu rolniczego zastosowano metodę wskaźnikową./rok itp. od warunków pracy.). względnie minimalna liczba zwierząt (obsada. przyczepy lub ładowacze w zale ności od powierzchni gospodarstwa.. a w określonych przypadkach w t/rok. Szersze omówienie wskaźnikowej metody doboru sprzętu do gospodarstw rolnych oraz stosowanych kryteriów oceny tego doboru zawiera rozdział II pt. stanowiącą eksploatacyjne kryterium oceny racjonalności zakupu i u ytkowania maszyny.Kryteria podstawowe: minimalne wykorzystanie maszyny WRN wyra ane najczęściej w ha/rok. w ha/godz. „Metody i wskaźniki oceny doboru wybranych środków transportowych”. ustalić wydajność eksploatacyjną maszyny W07 (np..

/rok. e margines błędu oszacowania tych wielkości zawiera się w granicach +/. których potencjalne wykorzystanie WR jest nawet o 20% ni sze od wykorzystania kryterialnego (minimalnego) WRN. . wartości obliczonych kryteriów – to obliczane (wg algorytmu II) wartości wskaźników minimalnego wykorzystania maszyn. których wykorzystanie w gospodarstwie WR nie ró ni się od wykorzystania kryterialnego (minimalnego) WRN bardziej jak o 20%.minimalne wykorzystanie maszyny w roku. lata. Nale y je więc traktować z 20% marginesem tolerancji. .. Wyjaśnienia terminów: - wartości przyjętych kryteriów – to podane w niniejszym opracowaniu wartości wskaźników np. Procedura oceny W przypadku obu algorytmów warunkiem pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie maszyny jest zagwarantowanie wykorzystania maszyny w gospodarstwie na poziomie nie ni szym od podanego jako kryterium oceny. W związku z tym podstawą do pozytywnej oceny racjonalności wyposa enia gospodarstwa w określony rodzaj sprzętu rolniczego powinno być spełnienie warunku: WR ≥ 0.współczynnik korekcyjny.potencjał eksploatacyjny maszyny w okresie trwania.zalecany (nie dłu szy ni ) okres eksploatacji maszyny. jak równie szacunek np. e w działaniu „Modernizacja gospodarstw rolnych” nale y uznawać za zasadne dofinansowanie zakupów tych środków mechanizacji. godz. Mo na zało yć.20%”.Godzinowe wykorzystanie kryterialne (minimalne wykorzystanie w roku) WRN oblicza się według poni szego wzoru: N WR = k ⋅ TH (godz. Uwa amy. e nale y akceptować zakupy tych maszyn. . e zarówno wartości przyjętych lub obliczonych kryteriów. Zgodnie z powy szą uwagą podane w opracowaniu wartości wskaźników minimalnego wykorzystania maszyn WRN są wielkościami przeciętnymi dla ogółu gospodarstw i typowych warunków pracy oraz dla standardowych rozwiązań konstrukcyjnych i właściwości eksploatacyjnych maszyn. wykorzystanie maszyny – to szacunek potencjalnego wykorzystania maszyny w gospodarstwie WR (w ha/rok). a nie jako „sztywne” kryteria opiniowania wniosków. e ten 20% margines tolerancji obejmuje typową zmienność szeregu czynników wpływających na racjonalności doboru sprzętu rolniczego do gospodarstw rolnych oraz na ocenę tego doboru2. Nale y jednak zauwa yć./rok) T gdzie: WRN TH T k . wykorzystania maszyny są ustalone z pewnym przybli eniem dla przeciętnych warunków gospodarowania. Z praktycznego punktu widzenia oznacza to.8 ⋅ WR N 2 Szersze uzasadnienie tego stanowiska zamieszczono w załączniku 5 16 . godz. Dlatego uwa amy. minimalnego wykorzystania maszyn w roku WRN (ha/rok).

a dla buraków cukrowych – ok. Ryzyko obni ki plonu mo e powstać na skutek opóźnienia siewu. w stosunku do optymalnego 17 . szt. mo liwe są kolejne dwa rozwiązania: a) Szczegółowa analiza danych zawartych we wniosku z uwzględnieniem specyficznych warunków gospodarstwa.8%. dla rzepaku nawet do 2%.1998]. czy sadzenia w okresie przekraczającym termin agrotechniczny. godz. lata. Opóźnienie ich siewu o 10-14 dni. Do roślin szczególnie wra liwych na niewłaściwe warunki i termin siewu zalicza się kukurydzę i buraki cukrowe. 11). takich czynników jak wymienione w tabeli 1 (s. 0. . W tym przypadku podstawą oceny mogą być zarówno dane zawarte we wniosku.1%. dla pszen yta 0. w stosunku do zalecanego (WRN). Opóźnienie wykonania poszczególnych zabiegów w stosunku do ich optymalnego terminu powoduje obni kę plonu roślin uprawnych lub jest przyczyną jego strat. gdy dofinansowanie zakupu maszyny nie mo e być udzielone ze względu na zbyt niskie jej wykorzystanie.1.7%. a wykorzystaniem minimalnym WRN. czy wydajność tak dobranej maszyny jest wystarczająca z uwagi na długość okresu agrotechnicznego (liczbę dni/godzin dyspozycyjnych) na wykonanie określonych zabiegów (kryterium agrotechniczne). Dotyczy to zwłaszcza przedsiewnej uprawy gleby i siewu. 0. 3.5%.W przypadku../rok itp. w tym np.5-0. Powy sze czynniki współdecydują o racjonalności zakupu maszyn.6-1. b) Propozycja zakupu mniejszej. jak równie dodatkowe wyjaśnienia rolnika. .dla yta – ok. a tak e zbioru płodów rolnych. . Dobór maszyn a terminowość zabiegów agrotechnicznych 3. dla pszenicy – ok.) TH gdzie: A T TH k .współczynnik korekcyjny.ilość pracy w gospodarstwie – najczęściej wyra ana w ha/rok. 0.. dla ziemniaków – ok. [Dreszer i in.5% do nawet 2% na ka dy dzień opóźnienia: . zabiegów chemicznej ochrony roślin. [Budzyński 2006] straty te mogą wynosić od 0. a ostatecznie o opłacalności prowadzonej działalności produkcyjnej. z gwarancją mo liwie wysokiej ich jakości i niskich strat.3-05%. Wydajność eksploatacyjną W07 tej maszyny wyznaczamy ze wzoru: W07 = k ⋅A⋅T (ha/godz.zalecany (nie dłu szy ni ) okres eksploatacji maszyny. a w określonych przypadkach w t/rok. 0.potencjał eksploatacyjny maszyny w okresie trwania. a zarazem tańszej maszyny. której wydajność i potencjał eksploatacyjny bardziej będą odpowiadały potrzebom gospodarstwa. Decyzja o podjęciu szczegółowej analizy wniosku jest tym bardziej uzasadniona im mniejsza jest ró nica pomiędzy potencjalnym wykorzystaniem WR maszyny w gospodarstwie. Według ró nych autorów [Karwowski 1998]. W tym przypadku nale y jednak sprawdzić. Terminowość zabiegów agrotechnicznych Park maszynowy gospodarstwa powinien zapewnić terminowe i zgodne z wymaganiami agrotechnicznymi wykonanie prac. wpływających na wydajność pracy maszyny lub na moc ciągnika.

aby mo na było zdą yć z wykonaniem określonej ilości prac w nieprzekraczalnym okresie: W07 ≥ A A = (ha/godz. warunków glebowych i przebiegu pogody opóźnienie terminu siewu o 10-14 dni powoduje obni kę plonu o 6-15%.wydajność eksploatacyjna maszyny. zastosowania kombajnu o zbyt małej wydajności lub zbyt długiego oczekiwania na usługę. ./dzień. ha/sezon lub ha/rok. godz. Z powy szych względów decydując się na zakup maszyny nie nale y kierować się wyłącznie ekonomiką jej u ytkowania. . w ciągu których poszczególne zabiegi w produkcji roślinnej powinny zostać wykonane bez ryzyka obni enia plonu roślin lub jego start w trakcie zbioru. a tak e opryskiwaczy polowych i sadowniczych. a czasami więcej. dni/sezon lub dni/rok. zmniejsza plon o 7-16% w wyniku mniej korzystnych warunków wilgotnościowych gleby i skrócenia okresu wegetacyjnego. w tym na wzrost jego wilgotności i pora enie grzybami. czasami przez kilka dni. e w zale ności od rodzaju uprawianych roślin. Warto zauwa yć. Du e straty. wzajemną zale nością pomiędzy wydajnością a wykorzystaniem maszyny i kosztami jej eksploatacji. . co wpływa negatywnie na ich przezimowanie i plon ziarna.liczba godzin pracy maszyny w ciągu dnia roboczego.. 3. Z powy szych względów minimalna wydajność maszyny powinna być na tyle wysoka.terminu. rzepak oraz zbo a ozime wykształcają słabszy system korzeniowy i są mniej rozkrzewione.)./rok. na niektórych polach w ogóle zrezygnowano ze zbioru. Określa ono liczbę dni w sezonie agrotechnicznym. ha/godz.ilość pracy dla określonego rodzaju maszyny. 18 . tj. ze względu na nieterminowość zabiegu. e nieterminowy zbiór zbó skraca tak e czas niezbędny na uprawę po niwną i na prawidłowe przygotowanie pola do siewu ozimin. ale trzeba te pamiętać o wspomnianych powy ej produkcyjnych konsekwencjach wyboru maszyny. buraków i kukurydzy uniemo liwiają wjazd cię kich maszyn na pole.liczba dni dyspozycyjnych w sezonie. godz. a wilgotne i kiepskiej jakości ziarno nadaje się co najwy ej na paszę. Przekroczenie optymalnego okresu zbioru zbó . do oceny racjonalności zakupu i u ytkowania sprzętu rolniczego zaleca się tak e zastosować kryterium agrotechniczne. Opóźnienie niw w latach o niekorzystnym przebiegu warunków atmosferycznych wpływa na pogorszenie parametrów jakościowych ziarna. Do tej długości okresu agrotechnicznego nale y dostosować liczbę i wydajność stosowanych maszyn.2. W wyniku źle doprawionej gleby i opóźnionego siewu. siewników i maszyn do przedsiewnej uprawy gleby. L Z L D ⋅ LG gdzie: W07 A LZ LG LD . w wyniku np. mogą powstać podczas zbioru zbó [Sørensen 2003].maksymalna liczba godzin pracy maszyny w okresie agrotechnicznym. co wydatnie obni a dochodowość uprawy. Jednak opady deszczu w okresie jesiennych zbiorów ziemniaków. Szacuje się. Mniejsze ryzyko strat z uwagi na nieterminowość występuje przy zbiorze buraków. niezebrane wystarczająco szybko zbo e wylega i przerasta chwastami. . zwiększa straty plonu na skutek osypywania się dojrzałego ziarna. a mokra gleba utrudnia prawidłowe odsiewanie ziemniaków lub oczyszczenie korzeni buraków. W deszczowe niwa 2006 r. Kryterium agrotechniczne W przypadku określonych rodzajów prac i stosowanych w nich maszyn. Tę metodę mo na polecić przy ocenie racjonalności u ytkowania zwłaszcza kombajnów zbo owych. W skrajnie niekorzystnych warunkach pogodowych.

chcąc zaspokoić potrzeby zleceniodawców. 19 . aby uniknąć nadzwyczajnych strat ziarna lub dodatkowych kosztów spowodowanych opadami deszczu (konieczność dosuszania ziarna. ale równocześnie kombajn będzie mniej wykorzystany. LZ gdzie: W07 – wydajność eksploatacyjna kombajnu. A – powierzchnia zasiewów zbo a i rzepaku.. czyli około godz. godz. aby mo na było zdą yć ze zbiorem zbó z areału A w sezonie agrotechnicznym liczącym 10-12 dni: W07 ≥ A (ha/godz. W rezultacie jest to około 8-10 (9) godzin pracy kombajnu w ciągu dnia roboczego. e wydajność kombajnu powinna być tak dobrana. Nawet w trudnym. LZ – maksymalna liczba godzin pracy kombajnu w okresie agrotechnicznym. 100 godzin/sezon. Podobne zalecenia stosowane są tak e w polskich warunkach. Przy czym LZ określa tak e wykorzystanie kombajnu WR (godz. Z powy szych względów minimalna wydajność kombajnu powinna być na tyle wysoka./rok) w okresie LD okresu agrotechnicznego. w których ziarno mo e być zebrane bez większego ryzyka strat ziarna z tytułu opadu deszczu . ha/sezon. Zbo e mo na zacząć kosić dopiero po obeschnięciu porannej rosy. co nie gwarantuje opłacalności uprawy. Unika się wtedy ryzyka strat ziarna i pogorszenia jego jakości z powodu opadów deszczu.). Nie zebrane na czas ziarno traci na wartości. wilgotnym roku z du ą ilością opadów. 9-1000. zwykle około 10-12 dni jest korzystnych do sprawnego zbioru podstawowych zbó .Przykładem podejścia do oceny racjonalności zakupu i u ytkowania sprzętu rolniczego z wykorzystaniem kryterium agrotechnicznego jest analiza doboru kombajnu zbo owego. aby podstawowe zbo a zostały zebrane w ciągu 10-12 dni. Liczba godzin pracy kombajnu w ciągu dnia roboczego . Do tej długości okresu agrotechnicznego powinna być dostosowana wydajność i liczba kombajnów w gospodarstwie – na najtrudniejszy okres niwny. Niemieccy specjaliści na podstawie wieloletnich statystyk doszli do wniosku. porastanie w kłosach itp. gdy liczy się jego czas i zysk. w ciągu których zebrane ziarno nie wymaga dosuszania.LG = 9 (8÷10) godzin. Sposób doboru kombajnu zbo owego Liczba dni dyspozycyjnych w sezonie. nie zawsze czyniąc to z nale ytą starannością i jakością. wówczas skróci się czas zbioru zbo a z powierzchni A. Zasady doboru kombajnów zbo owych – kryterium agrotechniczne Kombajn zbo owy powinien być kupiony na najtrudniejszy sezon niwny.). a nale y je zakończyć przed rosą wieczorną około 18-1900.LD = 11 (10÷12) dni. W czasie tych 100 godzin zbo e powinno być zebrane. Łączna liczba godzin pracy kombajnu w sezonie agrotechnicznym (11 dni) wynosi więc: LZ = LD × LG = 11 × 9 = ok. gdy przy du ej liczbie klientów ka dy z nich chce w tych warunkach mieć jak najszybciej zebrane zbo e. Raczej nie mo na w tym okresie liczyć na terminową i pewną usługę. ha/godz. Jeśli przyjmiemy wy szą wydajność kombajnu. 3.3./sezon. dą y do jak najszybszego zebrania zbo a z poszczególnych pól. Natomiast usługodawca. pogorszenia jakości na skutek pora enia grzybami.

0 ha/godz. e eksploatacyjna racjonalność u ytkowania maszyny. Aby przy powy szej intensywności u ytkowania zapewnić pełne wykorzystanie zdolności przerobowej kombajn powinien być u ytkowany przez okres: T= TH 3000 = = 30 (lat). Agrotechnicznym kryterium doboru kombajnu jest więc graniczny.9 ha/godz.). w zale ności od plonu ziarna (6-7 t/ha). kombajnu o określonej wydajności Wydajność godzinowa kombajnu wynosi 0. czy maszyna. oznacza z jednej strony intensywne wykorzystanie maszyny./rok.9 ha/godz. chocia w ich przypadku ewentualne konsekwencje przekroczenia terminu wykonania prac nie są a tak znaczące jak dla kombajnów zbo owych.Przykład nr 1 Wyznaczenie racjonalnego wykorzystania eksploatacyjnej W07 (ha/godz. np. które jest gwarantem jej u ytkowania przy mo liwie niskich kosztach eksploatacji.8-1. Tak więc minimalna powierzchnia wykorzystania kombajnu zbo owego. aby czas zbioru zbó i rzepaku nie przekroczył 1012 dni. Racjonalnie. Z drugiej strony. za racjonalne uznaje się takie u ytkowanie kombajnu. wskaźniki) i przeprowadzonej analizy (metoda oceny). W firmach usługowych przyjmuje się nawet szybsze tempo amortyzowania (8-10 lat). normatywy. dla którego roczne wykorzystanie maszyny powinno wynosić 200-300 godz./rok. na podstawie dostępnych danych (wniosek. e istotnym czynnikiem wpływającym na zasadność zakupu maszyny o określonej 20 . × 0. gdzie: WR[HA] – powierzchnia wykorzystania kombajnu. która zapewnia opłacalność zbioru zbo a wyniesie: WR[HA] = A = LZ × W07 = 100 godz. nie mo na zapomnieć. Jak ocenić racjonalność ? Jak podejść do oceny racjonalność zakupu kombajnów i innych maszyn w programie PROW 2007-2013? Zadaniem pracownika ARiMR jest ocena. nieprzekraczalny okres niw. a często nawet więcej. w którym ta maszyna ma zastosowanie. będzie racjonalnie u ytkowana. przy wykorzystaniu 300-375 godz. z uwagi na tempo postępu technicznego. który powinien zamknąć się w 10-12 dniach. 10-15 lat. W świetle powy szej analizy mo emy stwierdzić. Jedyne straty z jakimi mo na się wówczas liczyć to straty ziarna spowodowane osypywaniem się dojrzałego ziarna przy zbytnim przedłu aniu niw./rok. ha/rok. WR 100 gdzie: TH – potencjał eksploatacyjny. Podobne kryteria zostały przyjęte tak e dla pozostałych wa niejszych rodzajów prac polowych w uprawie innych roślin. = 90 ha/rok. aby jego zdolność przerobowa została wykorzystana w mo liwie krótkim okresie. Z drugiej strony nale y pamiętać. o której dofinansowanie występuje beneficjent programu. Dą ąc do mo liwie pełnego wykorzystania zdolności przerobowej maszyny. który dla kombajnów zbo owych wynosi 3000 godzin.). nie zawsze pokrywa się z racjonalnością procesu produkcyjnego. e przy zakupie kombajnu do gospodarstwa nale y tak dobrać wydajność tej maszyny. Oznacza to wykorzystanie kombajnu przez około 100 godz. (średnio 0.

Wydajność kombajnu nale y przyjąć w miarę mo liwości odpowiednio do wielkości pola. wydajność).zalecany (nie dłu szy ni ) okres eksploatacji maszyny T od momentu zakupu a do pełnego jej zu ycia.: WR = A 80 = = 89 godz. Obliczenia: T 3000 WR N = H = = 150 godz. szerokość robocza. np.THA (ha). O racjonalności zakupu i u ytkowania maszyny przesądza więc bilans kosztów zastosowanej maszyny oraz jej wpływu na efekt produkcyjny. tzn. Potencjał eksploatacyjny kombajnów zbo owych wynosi TH = 3000 godz./rok. Jest to parametr charakterystyczny dla danego rodzaju maszyn.) lub w hektarach pracy . A.wydajności i potencjale eksploatacyjnym są tak e wymagania (długość okresów agrotechnicznych) poszczególnych technologii produkcji roślinnej.9 2) Obliczenie wykorzystania normatywnego WRN Dane do obliczeń: . Powierzchnia upraw zbó i roślin technologicznie podobnych (np.wykorzystanie (ilość pracy) kombajnu w godz. a więc marki. producenta. Jego wartość jest tak e zale na od jakości wykonania./rok W07 0.powierzchnia wykorzystania kombajnu w sezonie (roku) równa powierzchni zasiewów zbó . - B. co wynika z zasady stosowania płodozmianu i ró nej wielkości pól w obrębie gospodarstwa.9 = 135 ha/rok. 21 . a do obliczeń przyjąć wartość średnią lub maksymalną z podanych. kombajn zbo owy o wydajności W07 = 0. rzepaku i roślin o podobnej technice zbioru: WR[HA] = A = 80 ha/rok .około 20-25 lat. z uwzględnieniem pewnej zmienności +/-10% areału uprawy w kolejnych latach (w stosunku do podanej we wniosku). T 20 WR[HA]N = WRN⋅W07 = 150 ⋅ 0.potencjał eksploatacyjny nowej maszyny. Tok postępowania 1) Ocena potencjalnego wykorzystania kombajnu w gospodarstwie na podstawie danych zawartych we wniosku: . Nale y wziąć pod uwagę aktualną i docelową powierzchnię uprawy. Dane do oceny Typ maszyny i jej podstawowe parametry eksploatacyjne (moc. rzepak) w gospodarstwie beneficjenta programu. wyczerpania potencjału (technicznego zasobu pracy) . plonu i rodzaju zbieranej kombajnem rośliny.9 ha/godz. wyra ony w godzinach – TH (godz.. .

53./rok = 80 ha/rok Z powy szych obliczeń wynika..80 ha/godz. czyli porównanie potencjalnego wykorzystania kombajnu WR = 89 godz. miałby wówczas. e kombajn nie będzie dostatecznie intensywnie wykorzystany (WR mniejsze od WRN o 41%)./rok z wykorzystaniem normatywnym WRN = 150 godz. mo liwość spełnienia warunku WR ≥ WRN. e wykorzystanie kombajnu w gospodarstwie WR jest mniejsze od wykorzystania normatywnego WRN a o 61 godz./rok. w związku z czym nale y negatywnie zaopiniować wniosek o dofinansowanie jego zakupu.67 ha/godz. W tym przypadku mo na zaproponować wnioskodawcy (rolnikowi) rozwiązanie alternatywne – zakup mniej wydajnego kombajnu. Wniosek – ocena Z porównania potencjalnego wykorzystania WR kombajnu z zalecanym dla tego rodzaju maszyn wykorzystaniem normatywnym WRN wynika../rok./rok = 80 ha/rok W07 = 80⋅30/3000 = 0. e w zale ności od przyjętego okresu eksploatacji T (20. 25 lub 30 lat) wydajność kombajnu powinna wynosić odpowiednio 0.53 ha/godz.. o 41%. 0. WR = 120 godz.Sprawdzenie warunku intensywności u ytkowania: WR ≥ WRN./rok = 80 ha/rok W07 = 80⋅25/3000 = 0.80 ha/godz. WR = 150 godz. 22 .67 lub 0. Z powy szych przykładowych danych wynika. tj. W tym celu nale y wyznaczyć tę wydajność według poni szego wzoru: W07 = A⋅T TH dla T = 20 lat ⇒ dla T = 25 lat ⇒ dla T = 30 lat ⇒ W07 = 80⋅20/3000 = 0. 3) Dobór kombajnu zbo owego o wydajności dostosowanej do skali produkcji Je eli wnioskodawca zdecydowałby się na zakup kombajnu o mniejszej wydajności. WR = 100 godz.

W przypadku spiętrzenia prac. Taki sposób doboru środków mechanizacji jest przydatny zwłaszcza przy urządzaniu nowych gospodarstw (od podstaw).1. Jest ono powodowane pewnym zró nicowaniem struktury upraw w poszczególnych latach. Z zestawienia nakładów pracy z ka dej działalności ustala się zapotrzebowanie na łączną liczbę ciągników według kategorii mocy (lub klas siły uciągu) oraz liczbę poszczególnych maszyn i narzędzi. Zastosowanie powy szej. Pozostaje tak e mo liwość usługowego wykonania wybranych prac maszynowych. 23 . Jest ona zbyt pracochłonna. Ciągniki rolnicze 1. Metody i wskaźniki oceny doboru wybranych środków transportowych 1. liczbę dni i godzin dyspozycyjnych zale ną od wymagań poszczególnych roślin uprawnych. Konieczne jest tak e uwzględnienie zaanga owania ciągników w pracach ogólnogospodarczych. w tym równie mocy i liczby ciągników. o określonym areale u ytków rolnych oraz kierunku i strukturze produkcji. W karcie podaje się między innymi sposoby wykonania poszczególnych czynności. aby zapewnić terminową realizację prac polowych w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych. Oprócz produkcji roślinnej. karty takie nale y tak e sporządzić dla działalności związanej z obsługą produkcji zwierzęcej.III. konieczna jest dodatkowa korekta projektu. ale tak e oszacowania przybli onego ich wykorzystania w warunkach konkretnego gospodarstwa. Jest to metoda polegająca na opracowaniu szczegółowych kart technologicznych dla ka dej z działalności. liczbę i rodzaj zastosowanych agregatów ciągnikowo-maszynowych. technologicznej metody doboru ciągników do gospodarstwa daje mo liwość precyzyjnego określenia nie tylko potrzebnej ich liczby i mocy. Technologiczna metoda doboru ciągników do gospodarstwa rolnego Dokładne zaplanowanie liczby i mocy ciągników do gospodarstwa rolnego. ciągników i maszyn w kolejnych dekadach. względnie jest powodowane czynnikami koniunkturalnymi W końcowym etapie planowania wyposa enia gospodarstwa w środki mechanizacji celowe jest tak e przyjęcie 5-10% ich nadwy ki. ich wydajność itp. Istotny wpływ na racjonalność doboru ciągników do gospodarstwa ma równie wspomniany wy ej najem usług maszynowych oraz zakres usług świadczonych przez gospodarstwo własnymi środkami mechanizacji. wymaga szczegółowej analizy prowadzonych w gospodarstwie działalności produkcyjnych. corocznej zmienności zapotrzebowania gospodarstwa na pracę środków mechanizacji. Bywa on równie stosowany przy planowaniu modernizacji gospodarstw. Na podstawie tak szczegółowych danych określa się nakłady pracy osób. Polega ona na zamianie wybranych maszyn na bardziej wydajne oraz na zastosowaniu ciągników o większej mocy lub w większej ich liczbie. powodującego wystąpienie nadmiernego zapotrzebowania na ciągniki oraz siłę roboczą w krótkich przedziałach czasu. a dodatkowo wymaga du ego doświadczenia z zakresu organizacji gospodarstw i technologii produkcji rolniczej oraz dobrej znajomości miejscowych warunków. To zró nicowanie najczęściej wynika z zasady stosowania płodozmianu i związanej z nią rotacją upraw poszczególnych roślin pomiędzy polami o niejednakowej wielkości. w tym związanej ze zmianą profilu lub skali produkcji. powy sza metoda nie wydaje się jednak właściwa do zastosowania przez pracowników ARiMR przy ocenie wniosków o dofinansowanie zakupu ciągników i maszyn w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Nale y ponadto pamiętać o cyklicznej. z uwzględnieniem wszystkich realizowanych czynności [Pawlak 1997]. obejmujących między innymi zaopatrzenie w środki produkcji i zbyt płodów rolnych oraz prace podwórzowe. Pomimo swej dokładności. po to.

Nale y jednak podkreślić. w ramach grup obszarowych gospodarstw posiadających ten rodzaj środka energetycznego. Poziom tych nakładów jest wypadkową liczby ciągników oraz ich mocy i stopnia zaanga owania w działalności rolniczej. Wskaźnikowa metoda oceny doboru ciągników do gospodarstwa rolnego Z powy szych względów do oceny racjonalności zakupu i u ytkowania ciągników rolniczych proponuje się metodę wskaźnikową.2. poziomem rozwoju. nasycenie gospodarstwa mocą ciągników. kW/gospodarstwo. Ta zmienność ma wyraźny związek z terytorialnym rozkładem gospodarstw według ich średniego areału. e w gospodarstwach o podobnym areale u ytków rolnych występuje dość du e zró nicowanie zarówno liczby posiadanych ciągników. 3 Badania działalności mechanizacyjnej grupy 43-80 gospodarstw w latach 1992-2002 24 . [Szeptycki i in. Mo na więc stwierdzić. które znacząco odstają od przeciętnych w danej grupie obszarowej gospodarstw. e liczba ciągników znajdujących się na wyposa eniu poszczególnych gospodarstw zale y przede wszystkim od areału posiadanych przez te gospodarstwa u ytków rolnych. prezentuje tabela I (załącznik). Natomiast wyra one w kW/ha nasycenie mocą ciągników wyraźnie maleje w miarę wzrostu powierzchni poszczególnych gospodarstw. kierunkiem produkcji itp. Z analizy statystycznych danych PSR 2002 oraz badań IBMER wynika. czy te w danym regionie. do oceny racjonalności doboru ciągników do gospodarstw rolniczych proponuje się następujący zestaw wskaźników: liczba ciągników. jak i na 100 ha u ytków rolnych. [Kruczkowski 2005]. oraz dodatkowo . Przyjęte do porównań i oceny kryterialne wskaźniki wyposa enia gospodarstw w ciągniki rolnicze opracowano na podstawie analizy danych Powszechnego Spisu Rolnego (PSR) 2002. sztuk/gospodarstwo. zaproponowana wy ej grupa wskaźników wydaje się najbardziej u yteczna. łączna moc ciągników w gospodarstwie. Przyjęcie tego rodzaju wskaźników do oceny wyposa enia gospodarstw w ciągniki powinno umo liwić pracownikom ARiRM identyfikację tych przypadków. [Muzalewski 2003. e są to wielkości przeciętne. 2005]. jak równie ich mocy. Potwierdzają to między innymi badania IBMER. 2004]. z określonymi dla danej grupy obszarowej gospodarstw wskaźnikami stanowiącymi kryterium tej oceny. Równie wyra one w kilowatogodzinach (kWh) nakłady pracy ciągników są dodatnio skorelowane z areałem gospodarstw. w tym poziomem mechanizacji prac rolnych.maksymalna moc pojedynczego ciągnika w gospodarstwie. kW/gospodarstwo. Zaznacza się tak e logiczna tendencja wzrostu średniej mocy ciągników (kW/ciągnik) oraz łącznej ich mocy (kW/gospodarstwo) wraz ze zwiększeniem areału gospodarstw. [Pawlak 2005]. które nie odzwierciedlają rzeczywistego rozrzutu wartości tych wskaźników w poszczególnych grupach gospodarstw. z których wynika. Jest to spowodowane między innymi ró ną siłą ekonomiczną poszczególnych gospodarstw. kW/ha UR. Polega ona na porównaniu osiągniętego w ramach modernizacji gospodarstwa poziomu wyposa enia w ciągniki. Spośród wy ej wymienionych. preferowaną formą mechanizacji.1. a zarazem prosta w zastosowaniu do oceny racjonalności projektów obejmujących zakup ciągników. a gospodarstw objętych badaniami IBMER – tabela III i IV (załącznik). z uwzględnieniem wyników badań IBMER3 oraz ocen ekspertów [PSR 2003a]. Pomimo tych zastrze eń. Wartości wskaźników wyposa enia rolnictwa krajowego w ciągniki rolnicze. e w polskim rolnictwie istnieje du e zró nicowanie w wyposa eniu w ciągniki i to zarówno w przeliczeniu na 100 gospodarstw.

8 1. Jest to więc inwestycja perspektywiczna.9-1. którą trudno będzie powtórzyć za kilka lat.2 2. 1 1-2 2-3 3-4 3-4 4-5 4-5 5-6 6-7 7-8 9-10 Maksymalna moc ciągnika kW 30-45 34-51 38-58 44-66 52-78 63-94 78-117 90-135 104-156 126-190 140-210 Wskaźniki nasycenia gospodarstwa mocą ciągników kW/gosp.1-2. a w przypadku gospodarstw wielkoobszarowych. Przewidywana modernizacja gospodarstwa./gospod.6 3.8-3. nale y mieć tak e na uwadze mo liwości jego dalszego rozwoju. a dokładniej . Wskaźniki wyposa enia gospodarstw w ciągniki w zale ności od areału u ytków rolnych (UR) Grupy gospodarstw ha UR 5-10 10-20 20-35 35-50 50-75 75-100 100-150 150-300 300-500 500-750 750-1000 Źródło: Obliczenia własne Liczba ciągników szt. W gospodarstwach do 300 ha. W gospodarstwach o powierzchni powy ej 300 (500) ha wartości wskaźników wyposa enia w ciągniki rolnicze nale y traktować z du ym marginesem tolerancji.5 0. powy szą granicę proponujemy obni yć do 15 lat.8 2.ciągników o du ym stopniu zu ycia. która musi uwzględniać plany przyszłego rozwoju gospodarstwa. Zamieszczone w niej wartości wskaźników powinny stanowić punkt odniesienia do oceny racjonalności zakupu ciągników w projektach realizowanych w określonym regionie kraju.8-1.do 12 lat.1-1. z uwagi na kwotę anga owanych w to przedsięwzięcie środków finansowych. względnie zmianę profilu produkcji lub zwiększenie jej intensywności.9 3.3 2.9 1.3.5-3.3 1.Dokonując doboru ciągników do gospodarstwa i oceniając ten dobór w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”.1-4. do 500 ha. Dla większości producentów rolnych zakup ciągnika to inwestycja.7-2. korzystającymi z pomocy pracowników najemnych w ograniczonym zakresie. które w du ej części są gospodarstwami rodzinnymi. Z powy szych względów proponuje się.1 W ocenie doboru ciągników do gospodarstw o powierzchni do 100 ha nie nale y uwzględniać pojazdów w wieku 20 i więcej lat. Tabela 2.3-5. powy ej 1000 ha . aby przy ocenie doboru ciągników w działaniu „Modernizacja gospodarstw rolnych” uwzględnić około 20% nadwy kę mocy ciągników w stosunku do aktualnych potrzeb gospodarstwa. nie będzie najczęściej mo liwa bez posiadania odpowiednio licznego i wydajnego parku ciągnikowego. 1. kW/ha 30-45 45-70 80-120 112-168 144-216 172-258 210-310 286-430 400-600 510-765 660-990 4. W przypadku gospodarstw bardzo du ych. Wynika to między 25 .2 0. Kryteria oceny doboru ciągników rolniczych Na podstawie przeprowadzonej analizy i wyników badań proponujemy. obejmująca na przykład: powiększenie obszaru gospodarstwa.4-1.4-4. liczba ciągników nie powinna w większości przypadków przekraczać wartości podanych w tabeli 2. aby do podstawowej oceny wniosków o dofinansowanie zakupu ciągników stosować zamieszczony w tabeli 2 zestaw wskaźników racjonalnego wyposa enia gospodarstw w ciągniki rolnicze.

warunkami agroklimatycznymi. w tym dotyczące zapotrzebowania na moc ciągników w wa niejszych pracach uprawowych w zale ności od zwięzłości gleby (załącznik . usuwanie i pryzmowanie obornika itp. Podczas doboru ciągników do gospodarstwa i oceny tego doboru nale y zwrócić uwagę. wymagają najczęściej dodatkowego ciągnika o małej lub średniej mocy do prac związanych z codzienną obsługą stada – zbiór i transport zielonki. Na tym etapie szczegółowej analizy i oceny doboru ciągników do gospodarstw pomocne mogą być informacje zawarte w załączniku do niniejszego opracowania. o mocy 100 kW) przez gospodarstwo o małym lub średnim areale (np. Przy tym nie znajdzie uzasadnienia dofinansowanie zakupu bardzo du ego ciągnika (np. liczba ciągników jest odpowiednio większa. Gospodarstwa hodowlane. Gospodarstwa o typowo zbo owym kierunku produkcji. a poziomem zmechanizowania. e zawsze mogą być przypadki szczególne i odstępstwa od reguły.innymi z istotnego związku pomiędzy kierunkiem i stosowanymi technologiami produkcji. w tym z produkcją zwierzęcą. Gospodarowanie na trwałych u ytkach zielonych (łąki i pastwiska) zwykle nie wymaga znacznego nakładu pracy i mocy posiadanych ciągników. Ró nice w klasie uciągu podstawowego ciągnika pomiędzy gospodarstwami dysponującymi skrajnie ró nymi glebami mogą być nawet dwukrotne.tabela VI) oraz nakładów pracy ciągników w uprawie poszczególnych rodzajów roślin (załącznik .tabela VII i VIII). aby zdą yć na czas z po niwnym przygotowaniem roli do siewu i siewem ozimin. niszowej. Natomiast du y udział okopowych w strukturze gruntów ornych oznacza. W trakcie oceny doboru ciągników do gospodarstwa nale y między innymi zwrócić uwagę na strukturę u ytków rolnych gospodarstwa oraz na strukturę zasiewów.3). ale te mniej dokładna. Jak wcześniej stwierdzono (patrz pkt. rzeźbą terenu. do 30 ha). zwykle są wyposa one w mniejszą liczbę ciągników. o średniej lub du ej skali produkcji. I. potrzeby te determinowane są indywidualnymi warunkami gospodarowania i specyfiką prowadzonej działalności. Zaproponowana metoda wskaźnikowej oceny doboru ciągników do gospodarstw jest znacznie łatwiejsza w zastosowaniu. po to. będą często wymagały ciągników o wy szej mocy. w tym przede wszystkim: zwięzłością gleby. przygotowanie i zadawanie pasz objętościowych oraz słomy. o wydajności dostosowanej do skali produkcji. ni metoda z wykorzystaniem kart technologicznych. rozłogiem gospodarstwa oraz strukturą upraw i specjalizacją produkcji. Dlatego w przypadkach dyskusyjnych konieczne jest przeprowadzenie bardziej wnikliwej analizy wniosku o dofinansowanie zakupu ciągnika. Oczywiście. w tym z liczbą i mocą u ytkowanych ciągników. W wielokierunkowych przedsiębiorstwach rolnych. gdy w większości typowych przypadków nie wymaga ono maszyn o tak znacznym zapotrzebowaniu na siłę uciągu. o wysokich wymaganiach na przykład co do czasu zbioru. do współpracy z wydajnymi maszynami uprawowymi i agregatami uprawowo-siewnymi. zwłaszcza ozimych. Równie gospodarstwa z dominującym udziałem zbó . W ramach tej analizy nale y uwzględnić specyficzne potrzeby gospodarstw. organizacją gospodarstw i formą ich własności. e podstawowy ciągnik w gospodarstwie powinien zapewnić mo liwość pracy w najtrudniejszych warunkach glebowych z dostatecznie du ymi narzędziami uprawowymi. stosujące uproszczone technologie uprawy i siewu. które w konsekwencji mogą powodować konieczność zastosowania 26 . ale o du ej mocy.2 i I. a wynik tak przeprowadzonej oceny nale y traktować z pewnym marginesem błędu (około 20%). z uwagi na liczbę i wydajności maszyn oraz moc współpracujących z nimi ciągników. a zwłaszcza prowadzące chów bydła mlecznego. z uwagi na zakres wykonywanych czynności produkcyjnych. e w okresie jesiennych zbiorów gospodarstwo potrzebuje znacznego potencjału ciągników. ale powinny one być uzasadnione specyficznymi wymaganiami realizowanej produkcji. Dotyczy to zwłaszcza produkcji nietypowej.

Opryskiwacze zaczepiane (1000-2000 l) wymagają relatywnie mniejszych ciągników (35-45 kW). liczbę niezbędnych zestawów (ciągnik+opryskiwacz) dobiera się do powierzchni sadu i wydajności oprysku. Dotyczy to zwłaszcza zabiegu chemicznej ochrony. nale y pielęgnacja roślin i gleby. szczególnie z bardzo obcią onymi przyczepami. bez trawiastej okrywy ście ek przejazdowych. W takim gospodarstwie drugi ciągnik jest zwykle niezbędny do szybkiej zwózki zebranych owoców w warunkach ryzyka wystąpienia przymrozków. W tych przypadkach racjonalność zakupu ciągnika powinna być uzasadniona wysokością potencjalnych strat z tytułu nieterminowego wykonania prac maszynowych lub potencjalną dochodowością uprawy danej rośliny. Zwykle w sezonie agrotechnicznym opryskiwacze są na stałe zagregowane z ciągnikami. aby w razie wystąpienia zagro enia natychmiast wykonać opryskiwanie drzew. Najbardziej energochłonne maszyny w sadownictwie to opryskiwacze i kosiarko-rozdrabniacze. szczelną kabiną z filtrami powietrza. a tak e w sadach poło onych na wzniesieniach.6-3. Do podstawowych zabiegów w produkcji owoców. Takie podejście do oceny projektów inwestycyjnych będzie wymagało od pracowników ARiMR bardzo wnikliwej analizy danych zawartych w „Planie rozwoju gospodarstwa” stanowiącym załącznik do wniosku o udzielenie dofinansowania projektu w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. szybki zbiór i dostawa du ej partii ziemniaków jadalnych.4. moc i typ ciągników nale y dobrać do wykonywanych w tych gospodarstwach specyficznych prac i wysokich wymagań co do terminowości zabiegów agrotechnicznych. Najczęściej 1 zestaw wystarcza na 10-12 ha jednego gatunku drzew lub krzewów. warzyw lub innych produktów do odbiorcy hurtowego). powinny mieć do dyspozycji ciągnik wyposa ony w przekładnię z biegami pełzającymi.0 m niezbędny jest ciągnik o mocy 20-40 kW. 27 . a do sadowniczych rozdrabniaczy gałęzi o szerokości 1. zbiory i transport owoców. Liczbę potrzebnych ciągników mo e tak e determinować znaczna odległość (4-5 km) sadu lub kilku odrębnych sadów. a do maszyn o pojemności 600-800 l . 1. nawo enie.5 m z małym promieniem skrętu. Gospodarstwa z plantacjami krzewów i wiśni. Do pracy w młodych sadach. Nale y o tym pamiętać przy doborze ciągnika do sadów poło onych na zboczach. niezbędny jest ciągnik z przednim napędem. e ciągniki zwę one są mniej stabilne i nie nadają się do celów transportowych na drogach publicznych. Do współpracy z opryskiwaczami zwieszanymi o pojemności 300-400 l konieczny jest ciągnik o mocy 35-45 kW. Nale y równie pamiętać. Do kosiarko-rozdrabniaczy sadowniczych o szerokości roboczej 1.5-1. Ponadto konieczność wykonywania częstych zabiegów opryskiwania skłania sadowników do zakupu ciągników z klimatyzowaną.2 -1. Ciągniki sadownicze W przypadku gospodarstw sadowniczych lub warzywniczych liczbę. na których planowany jest kombajnowy zbiór owoców.agregatów ciągnikowo-maszynowych o du ej wydajności (np. Z uwagi na konieczność wykonania oprysku jednego gatunku w ciągu jednego dnia. zabiegi ochrony przed chorobami i szkodnikami.ciągnik o mocy 60-75 kW. przy których niezbędny jest ciągnik. umo liwiającą mu ruch z prędkością około l km/godz.8 m – ciągnik o mocy 30-45 kW. Ście ki przejazdowe w sadach intensywnych i na plantacjach towarowych krzewów jagodowych narzucają konieczność u ycia wąskich ciągników sadowniczych o szerokości 1. bez konieczności pracochłonnego podłączania maszyny do ciągnika. Zapotrzebowanie na moc do przetaczania agregatów na terenach pochyłych jest znacznie zwiększone podczas jazdy pod górę. więc to one determinują dobór mocy ciągnika [Wawrzyńczak 2000].

Agregaty z napędem na dwie osie poruszają się po stokach trawiastych ze zmniejszonym poślizgiem kół. W tym miejscu nale y podkreślić.1. stawiających większy opór podczas wykonywania prac uprawowych. mo na osiągnąć na polach le ących na zboczach o pochyleniu do 8o. dzięki czemu zwiększa się przyczepność ciągnika do podło a i zmniejsza ryzyko utraty przyczepności. zwłaszcza podczas jazdy z przyczepą w dół stoku.4%).5 tys.7%).5%) i podkarpackim (19. niezawodnym sprzęgłem i układem hamulcowym oraz odpowiednio dobranym zapasem energii napędu. Ciągniki na tereny górskie Największe obszary na terenach górzystych zajmowane są przez gospodarstwa rolnicze w województwach: małopolskim (53% powierzchni u ytków rolnych). zwane samojezdnymi nośnikami górskimi lub wielozadaniowymi transporterami rolniczymi. 2005]. e na terenach górskich rolnicy coraz częściej rezygnują z typowej uprawy gleby i roślin polowych na rzecz u ytkowania łąk i pastwisk oraz hodowli zwierząt. Zadowalającą jakość zabiegów uprawowych. Gospodarstw o powierzchni powy ej 10 ha jest tylko 8. (29%) posiadało ciągniki [PSR 2003b]. Tradycyjny ciągnik powinien zachować stateczność na stoku o nachyleniu do 12°. W 2002 r.5. Powy sze czynniki ograniczają mo liwości efektywnego i wydajnego u ytkowania sprzętu rolniczego. Radykalnie skraca się te droga jego hamowania (nawet o 50%) i zwiększa manewrowość agregatów dzięki mniejszej średnicy zawracania. Podstawowym wymogiem trakcyjnym. Podyktowane jest to koniecznością posiadania nadwy ki mocy z tytułu pracy w pochyłym terenie. Nadrzędnym kryterium wyboru maszynowego wyposa enia górskich technologii jest jednak bezpieczeństwo operatorów u ytkowanego sprzętu. a tak e ze wzrostem zu ycia paliwa. 28 . Umo liwiają one pracę na u ytkach rolnych usytuowanych na zboczach o nachyleniu do 25-30°. gospodarstw. Stateczność tradycyjnych ciągników mo na poprawić. Ciągnik przeznaczony do pracy w terenach górskich powinien dysponować mocą o 30-35% większą ni ciągnik w analogicznym gospodarstwie poło onym na terenach nizinnych. a równie ze względu na częstsze. Na ucią liwość gospodarowania na terenach górskich wpływa tak e strukturalne rozdrobnienie i rozproszenie działek oraz utrudniona dostępność do nich. na obszarach górskich znajdowało się ponad 188 tys.. z których blisko 54 tys. jest napęd na dwie osie. Na polskim rynku dostępne są tak e nieliczne modele ciągników o obni onym środku cię kości i o większym od standardowego rozstawie kół. Na tych terenach gospodarstwa posiadające grunty na 6 i więcej działkach stanowią blisko 1/4 ogółu (24. Do zrealizowania pełnego zakresu prac wymaganych w typowym gospodarstwie górskim o areale do 50 ha wystarczają ciągniki o mocy silnika w zakresie 35-50 kW (48-68 KM) [Szeptycki i in.5% gospodarstw poło onych na terenach górskich. dolnośląskim (19.0%). Przedni napęd wpływa te znacząco na poprawę bezpieczeństwa pracy. Włączenie napędu przedniej osi zwiększa sprawność uciągu ciągników nawet powy ej 20%. Do pracy na bardziej stromych zboczach nale y wybrać specjalistyczne ciągniki górskie. tj. występowanie gleb zwięzłych i zakamienionych. 4. Powierzchnia przeciętnego gospodarstwa górskiego wynosi zaledwie 2. Eksploatowane w warunkach górskich ciągniki powinny charakteryzować się obni onym środkiem cię kości. mocując dodatkowe obcią niki i zwiększając rozstaw kół. Podczas tych prac trzeba się liczyć ze spadkiem wydajności o 11-38% w porównaniu z warunkami pracy agregatów ciągnikowo-uprawowych w terenie płaskim. ni w pozostałych regionach kraju. a zwłaszcza orki.74 ha UR. stawianym ciągnikom i samobie nym środkom energetycznym pracującym w terenach górzystych. zmniejszając ryzyko wywrotki ciągnika. podczas gdy w całym rolnictwie o połowę mniej (12.

powodowane brakiem odpowiedniej liczby środków przewozowych do odbioru zebranego materiału. W przypadku gospodarstw małoobszarowych zapewnienie we własnym zakresie odpowiedniej liczby przyczep transportowych jest z reguły niemo liwe.06 przyczepy na 1 ciągnik. obejmująca wzajemne wypo yczanie przyczep lub nawet zestawów transportowych (ciągnik z przyczepą) w okresach spiętrzenia prac przewozowych. W małych gospodarstwach (do 5 ha) wartość powy szego wskaźnika wynosi 0. ale tylko uzupełniającymi środkami produkcji. bel słomy i siana.12. Przyczepy posiadało w 2002 r.9 przyczep na gospodarstwo – tabela II (załącznik). wydajności urządzeń przeładunkowych w miejscu składowania oraz od odległości przejazdów [Pawlak 2006]. a w grupie gospodarstw powy ej 100 ha średnio 6. Stosowane do tych prac maszyny. Natomiast dla gospodarstw rolnych przyczepy ciągnikowe są wa nymi. W rozwiniętych. okopowych.to środki bardzo drogie.90. Mimo zauwa alnego na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat postępu w zakresie wyposa enia gospodarstw w środki przewozowe.2. samochodowych. tylko 465 tys. Konieczne jest zatem zapewnienie takiej liczby środków przewozowych. w okresie niw. W tych jednostkach przyczepy są wykorzystywane nawet powy ej tysiąca godzin rocznie.92. ale tak e odpowiednio dobrany zestaw środków przewozowych. 29 . gospodarstw w liczbie 676 tys. Wskaźnik liczby przyczep przypadających na ka de gospodarstwo posiadające ten rodzaj środka transportowego wynosi przeciętnie 1. 37. przy czym w gospodarstwach z grupy 15-20 ha .uniwersalna lub wywrotka. a tak e zbioru okopowych i zielonek na kiszonkę. zielonek. dobrze zmechanizowanych gospodarstwach prawie na ka dy u ytkowany w nich ciągnik przypada 1 przyczepa rolnicza . ziarna. Jest to szczególnie istotne np. rodzaju zbieranego i transportowanego ładunku. Z tego względu mo liwość intensywnego ich wykorzystania w typowym gospodarstwie jest znacznie ograniczona. Liczba ta zale y między innymi od wydajności maszyny do zbioru. Te gospodarstwa nale ą do grupy gospodarstw silniejszych ekonomicznie. w tym zwłaszcza o większym areale u ytków rolnych.2. a razem z przyczepami rolniczymi . Z danych GUS [PSR 2003c] wynika. ładowności środków przewozowych. samojezdne sieczkarnie polowe . kiedy liczy się ka da przyczepa do przewozu płodów rolnych z pola do gospodarstwa. jak kombajny. W gospodarstwach większych (powy ej 50 ha) na ka dy ciągnik przypada 1 przyczepa rolnicza. Znajdują one zastosowanie zwłaszcza w mniejszych gospodarstwach do transportu np. Przyczepy rolnicze 2.30 przyczepy/ciągnik. ich liczba jest w dalszym ciągu niewystarczająca. Pewne uzupełnienie niedoboru przyczep transportowych w Polsce stanowią rozrzutniki obornika. wydłu ają czas zbioru i zwiększają jego koszty. przyczep ciągnikowych i 50 tys.53. Przestoje tych maszyn. warzyw i owoców przejmują firmy zajmujące się handlem lub przetwórstwem produktów rolnych. Współcześnie coraz większy zakres prac przewozowych związanych z zaopatrzeniem gospodarstwa w środki produkcji oraz z odbiorem zwierząt. Pewnym rozwiązaniem jest powszechna współpraca sąsiedzka. by droga maszyna do zbioru pracowała bez przestojów. a koszty ich eksploatacji stosunkowo wysokie. a łącznie z przyczepami samochodowymi wskaźnik ten osiąga wartość 1.1. U ytkowanie przyczep w gospodarstwach rolnych Do sprawnego funkcjonowania rozwojowego gospodarstwa rolnego niezbędny jest nie tylko nowoczesny i wydajny park ciągnikowo-maszynowy. mleka. Liczba tych środków w przeliczeniu na 100 ciągników wyniosła w 2002 r. e są to przewa nie gospodarstwa o powierzchni ponad 20 ha. sadzeniaków. w których wskaźnik liczby przyczep do liczby ciągników wynosi przeciętnie 0.

ładowności przyczepy do powierzchni gospodarstwa.33 do 2 przyczep/ciągnik). Trudność pojawia się jednak przy próbie oszacowania tego wykorzystania w warunkach konkretnego gospodarstwa. 2./rok. Jak wcześniej wspomniano. które samodzielnie zajmują się dostawą buraków cukrowych lub ziemniaków do punktu skupu. W większych gospodarstwach przyczepy są u ytkowane znacznie intensywniej. Tak zdefiniowane graniczne (minimalne) wykorzystanie przyczep rolniczych mogłoby stanowić punkt odniesienia do oceny racjonalności ich doboru i u ytkowania. a w grupie powy ej 1000 ha ./rok i tylko w nielicznych przypadkach przekracza 250 godz. e w modernizujących się gospodarstwach rolnych o przeciętnych warunkach oraz strukturze i poziomie produkcji. Celem oceny jest weryfikacja dostosowania wielkości przyczepy do potrzeb przewozowych gospodarstwa. w liczbie 0. Najczęściej będzie to wywrotka (najlepiej trójstronna). a więc o typowych zadaniach przewozowych.lub dwuosiowa. Natomiast czynnikami ograniczającymi ten dobór jest liczba i siła uciągu (a pośrednio moc) posiadanych ciągników oraz mo liwości finansowe gospodarstwa. w tym równie w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. a) Zakładamy. Badane gospodarstwa posiadały średnio po 2.Wyniki badań IBMER wskazują. Grześ 2006].660 (580-800) godz. Dotyczy to zwłaszcza tych jednostek. podobnie jak w przypadku ciągników. e w 41 gospodarstwach rodzinnych o areale od 8 do 150 ha przeciętne wykorzystanie przyczep rolniczych kształtuje się na poziomie 125 godz. z uwzględnieniem indywidualnych warunków rolniczo-produkcyjnych oraz mo liwości finansowych. Konieczność zastosowania do tego celu szczegółowych kart technologicznych wyklucza praktyczną mo liwość tego sposobu weryfikacji wniosków przez pracowników ARiMR.93 przyczepy na ka dy u ytkowany ciągnik (od 0.4 przyczepy (od 1 do 6) o przeciętnej ładowności 4. W grupie gospodarstw o powierzchni 200-1000 ha średnie wykorzystanie tych środków przewozowych wynosi 490 (150-640) godz. krotność zadań przewozowych. odległość przewozów. na ka dy u ytkowany w nich ciągnik powinna przypadać co najmniej 1 przyczepa rolnicza – tabela 3.2. a pośrednio do mocy u ytkowanych ciągników. Zasady doboru przyczep rolniczych oraz metoda i kryteria oceny W typowym rodzinnym gospodarstwie rolnym zakup pierwszej lub kolejnej przyczepy dokonywany jest na podstawie praktycznej wiedzy i doświadczenia rolnika. jedno. Przyjmuje się. wydajność maszyn zbierających./rok [Kowalik. Przy powy szej ocenie proponujemy kierować się trzema zasadami weryfikującymi dostosowanie: liczby przyczep do liczby u ytkowanych w gospodarstwie ciągników. Obecnie na rynku dostępna jest równie szeroka oferta 30 . e w warunkach rolnictwa polskiego potencjał pracy typowej przyczepy rolniczej wynosi około 6000 godzin.7 t. co przy zało eniu jej eksploatacji przez okres 20 lat oznacza normatywne wykorzystanie przez 300 godzin w roku. z uwzględnieniem indywidualnych uwarunkowań rolniczo-produkcyjnych i topograficznych. ładowności przyczepy do siły uciągu. Dlatego./rok. głównymi czynnikami determinującymi dobór rodzaju i wielkości przyczepy są: masa i rodzaj przewo onych ziemiopłodów oraz innych materiałów. a dla 25 lat – 240 godzin. względnie uniwersalna przyczepa skrzyniowa. równie przy ocenie doboru przyczep do gospodarstw rolnych uznajemy za zasadne zastosowanie metody wskaźnikowej.

3 1.I) Grupy gospodarstw ha UR 5-10 10-20 20-35 35-50 50-75 75-100 100-150 150-300 300-500 500-750 750-1000 Źródło: Obliczenia własne Liczba ciągników szt. łatwiej jest zapewnić niezbędną liczbę zestawów transportowych.1 do 1. W tych przypadkach wartość powy szego wskaźnika wyniesie odpowiednio 2/1 = 2 lub 3/2 = 1. relacja liczby posiadanych przez te gospodarstwa przyczep do liczby ciągników nie powinna być wy sza jak 1. Wskaźniki doboru przyczep rolniczych (cz. do sprawnego odbioru ziarna od kombajnu niezbędne są 2 lub 3 przyczepy.3 1. o wy szych od przeciętnych odległościach transportowych.0-1. Znajdują one zastosowanie głównie w firmach transportowych i w bardzo du ych gospodarstwach rolnych do przewozu roślin okopowych oraz zbó i kukurydzy.3 1. podczas gdy np.0-2. e w sprzyjających warunkach zbioru i przy du ych plonach ziarna.33. sadowniczych.0-1. Do sprawnego odbioru od kombajnu ziarna zbó . Tabela 3. nowoczesne kombajny osiągają wydajność wynoszącą nawet 30 i więcej ton ziarna w ciągu 1 godziny./gospod.3 W uzasadnionych przypadkach wskaźnik liczby przyczep do liczby ciągników mo e mieć wartości wy sze od 1.3 1. o ładowności dostosowanej do wydajności kombajnu. o powierzchni do 20-30 ha.5-2. W du ych gospodarstwach rolnych.specjalistycznych przyczep skorupowych o ładowności 7-24 ton i pojemności 6-31 m3.5.0-1. plonu roślin i sposobu rozładunku.0-1. W zale ności od indywidualnych uwarunkowań rolniczo-produkcyjnych i topograficznych. w tym gospodarstw specjalistycznych (np. Największe z podanych w tabeli 3 wartości wskaźnika liczby przyczep dotyczą gospodarstw: wysokotowarowych. dysponujących większą liczbą ciągników. u ytkujących tylko 1 lub 2 ciągniki. 1 1-2 2-3 3-4 3-4 4-5 4-5 5-6 6-7 7-8 9-10 Liczba przyczep szt.0-1.3 1. rzepaku i kukurydzy z pól oddalonych od gospodarstwa o 2 do 3 km.0-1.0-1. Dotyczy to przede wszystkim mniejszych gospodarstw.0 1.0 1. Przy zbiorze zbo a z dalej poło onych pól liczba niezbędnych zestawów transportowych wzrasta do 3-4. W tym 31 . jak i zewnętrznym (gospodarstwo-rynek).0-1.5 1./gospod. 1 1-2 1-3 2-4 3-5 4-6 4-6 5-6 6-8 8-9 10-12 Wskaźnik liczby przyczep do liczby ciągników 1.0-1. Warto zwrócić uwagę.3 1.3 1. warzywniczych). względnie powinny to być przyczepy o większej ładowności. z du ym udziałem okopowych. a najczęściej i przyczep. o rozproszonej strukturze – z du ą liczbą odrębnych działek. z du ą liczbą zadań przewozowych i masy przewozowej. najczęściej wystarczą 2 lub 3 przyczepy. zarówno w transporcie wewnętrznym (polegospodarstwo-pole).

np. Naturalne jest. a tak e stopnia jej obcią enia. a pośrednio do mocy u ytkowanych ciągników Ładowność oraz objętość skrzyni ładunkowej to podstawowe cechy. nale y dostosować wydajność (w tonokilometrach na dzień) zestawów transportowych oraz wydajność maszyn do załadunku. Dla sporej grupy plantatorów oznacza to konieczność przewozu buraków do cukrowni oddalonej o kilkadziesiąt. 32 . c) Dostosowanie ładowności przyczepy do powierzchni u ytków rolnych gospodarstwa Pomocniczym kryterium oceny zasadności doboru przyczepy do konkretnego gospodarstwa rolnego jest powierzchnia u ytkowanych gruntów rolnych – tabela 4. Dopuszcza się około 30% nadwy kę wielkości przyczepy w stosunku do mocy posiadanych ciągników. w tym kukurydzy na kiszonkę. według których dokonuje się doboru środków przewozowych do transportu ró nych materiałów. rodzaj podło a). Zwykle cukrownia uzgadnia z plantatorem określony termin oraz tona dostawy buraków. Zwykle do współpracy z samobie ną sieczkarnią potrzeba od 2 do 3 zestawów transportowych (ciągnik z przyczepą technologiczną) a nawet więcej. Do takiego planu dostaw. gdy odległość pomiędzy polem a gospodarstwem przekracza 4 do 5 kilometrów. Moc ciągnika jest w du ym stopniu skorelowana z jego siłą uciągu. z uwzględnieniem odległości przejazdów. Kwestia sprostania tym wymaganiom urasta obecnie do rangi problemu. rodzaju ogumienia przyczepy. co praktycznie jest mo liwe tylko z wykorzystaniem samochodów cię arowych. Przy niedostatku środków transportowych w poszczególnych gospodarstwach. Kluczowe znaczenie ma tak e odpowiedni dobór zestawów przewozowych oraz organizacja ich pracy przy dostawie buraków do cukrowni. 7 dni po 75 t/dzień. Podany w tabeli szeroki zakres mocy ciągników do współpracy z przyczepami o określonej ładowności wynika z ró nych warunków pracy zestawów transportowych (pochylenie terenu. b) Dostosowanie ładowności przyczepy do siły uciągu. z zastosowaniem przyczep o du ej ładowności. a nawet o 100 kilometrów. w związku z likwidacją poszczególnych cukrowni. niektóre cukrownie zapewniają odpłatny odbiór buraków. W praktyce ciągniki o podanych w tabeli 4 zakresach mocy silnika charakteryzują się siłą uciągu niezbędną do pokonania oporów przetaczania w pełni obcią onej przyczepy. z uwagi na fakt niepełnego wykorzystywania jej ładowności przy przewo eniu płodów rolnych – tabela 4. obejmujący ich załadunek wraz z oczyszczeniem korzeni oraz transport. przystosowanymi do przewozu materiałów objętościowych. e wraz ze wzrostem powierzchni gospodarstwa zwiększa się ilość masy (ton) i pracy przewozowej (tonokilometry). a w konsekwencji zwiększa tak e się zapotrzebowanie gospodarstwa na bardziej liczne i o wy szej ładowności zestawy transportowe.przypadku gwarancją efektywnej pracy kombajnu jest organizacja sprawnego odbioru i transportu ziarna. przy u yciu sieczkarni samobie nych. Do prac wymagających wyjątkowo licznych i wydajnych zestawów transportowych zalicza się tak e zbiór zielonek. Ładowność przyczepy i wynikające z niej zapotrzebowanie na siłę uciągu (klasę) współpracującego ciągnika nie powinny być większe ni siła uciągu największego z u ytkowanych w gospodarstwie ciągników. Podmioty świadczące usługi tymi wydajnymi maszynami najczęściej oferują równoczesny odbiór od sieczkarni i przewóz zebranego materiału do gospodarstwa (na pryzmę) własnymi przyczepami technologicznymi. w tym punktów odbioru buraków.

ale nie przesądzające kryterium oceny tego doboru. jak i transport zewnętrzny. Zadania te obejmują zarówno transport wewnętrzny (pole-gospodarstwo-pole).Kryterium dostosowania wielkości przyczepy do areału gospodarstwa wskazuje te grupy obszarowe gospodarstw.0) 10-14.9 (9.6-3. z uwagi np. e uniwersalnym kryterium oceny racjonalności doboru zestawów transportowych do gospodarstwa i poszczególnych technologii jest wzajemna relacja pomiędzy korzyściami wynikającymi z faktu zastosowania wydajnych zestawów transportowych a kosztami ich posiadania i bie ącego u ytkowania.0-2. na wielkość zadań przewozowych oraz moc posiadanych ciągników. Mamy więc tutaj na uwadze efektywność całego procesu produkcyjnego.9) 5.9-5.2 (5.7-4.1-12 (18. Nadrzędną miarą oceny racjonalności doboru i organizacji u ytkowania przyczep rolniczych jest sprawność realizacji zadań przewozowych gospodarstwa rolnego. Niemniej raczej nie nale y się spodziewać. aby przyczepa o ładowności np. w których u ytkowanie poszczególnych typów przyczep jest najbardziej powszechne i uzasadnione. Wskaźniki doboru przyczep rolniczych (cz.2) 8-12.5) 14-16 (22) 15 (21) 18 (25) 20 (28) 22 (31) Moc ciągnika kW 16-22 24-32 35-45 45-60 55-75 65-85 73-95 80-110 90-120 95-130 105-140 110-150 Areał gospodarstwa ha ka de gospodarstwo posiadające ciągnik powy ej 35 powy ej 100 powy ej 200 powy ej 500 powy ej 1000 ** w nawiasach podano objętość przyczepy z nadstawkami Źródło: Obliczenia własne Zamieszczone w tabeli zakresy ładowności przyczep i areału gospodarstw powinny ułatwić rolnikom wstępny dobór tych środków przewozowych do gospodarstwa. Trzeba jednak podkreślić.II) Ładowność t do 2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-22 22-24 Objętość ** m3 1.0) 1. związany z zaopatrzeniem gospodarstwa w środki produkcji oraz ze zbytem płodów rolnych.2 (8. Tabela 4. 33 .5 (18.0) 3.1) 2. o czym nale y pamiętać przy doborze zestawów transportowych gospodarstwa.5 (3. które wynikają z wymagań procesów technologicznych oraz powiązań gospodarstwa z rynkiem.5 (17. 14-16 ton znalazła racjonalne zastosowanie w gospodarstwie o powierzchni 20 lub 50 ha. jak równie mogą stanowić pomocnicze.

W zale ności od typu ładowacza i wielkości ciągnika mogą one operować ładunkami o masie od 300 do 2500 kg – tabela 5. łopaty lub szufli. Ponadto są one stosowane do załadunku rozsiewaczy wapna i nawozów. w ły ki do materiałów sypkich. Istnieją tak e ładowacze z ramą wsporczą i mechanizmem pozwalającym na łatwy demonta ładowacza. do zbioru kamieni z pola. W większości rozwiązań ładowacz czołowy jest na stałe zamontowany na ciągniku. wykonywanych wcześniej ręcznie przy u yciu wideł.i rozładunkowych. a w wielu przypadkach nie jest nawet mo liwy wjazd do tych budynków. a ich oferta jest bardzo szeroka. Uwa a się. Warunek jest jeden – gospodarstwo musi posiadać ciągnik. Ze względu na wymiary ładowacza z ciągnikiem. dostosowana do większości typów ciągników stosowanych w polskim rolnictwie. Nieporównywalnie zwiększa się tak e wydajność tych prac. Ładowacze ciągnikowe wyposa a się w ró nego rodzaju osprzęt. załadunku buraków z pryzmy na przyczepy. Zakres zastosowań tych urządzeń jest bardzo szeroki. lepszym rozwiązaniem jest ładowacz czołowy. bez konieczności manewrowania samym ciągnikiem. do załadunku obornika na rozrzutniki.mo liwość wykorzystania zarówno w obejściu.i rozładunkowych w gospodarstwie. pobranie beli słomy i jej transport do obory. jak i na polu. manewrowanie tym zestawem jest mocno ograniczone wewnątrz budynków gospodarczych. Do najwa niejszych zalet ładowaczy czołowych nale y zaliczyć ich niewygórowaną cenę.1. Słu ą one do codziennego usuwania odchodów zwierzęcych z korytarzy gnojowych. du y wybór oraz uniwersalność zastosowań . w tym np. Ładowacz uwalnia rolnika od większości cię kich prac za. w wyniku częstej zmiany kierunku jazdy podczas prac załadunkowych. w pracach remontowo-budowlanych. Intensywna eksploatacja ładowaczy czołowych mo e powodować przyspieszone zu ycie przedniej osi (du e obcią enia w trakcie pracy z ładowaczem). W 34 . Ładowacze i ładowarki rolnicze 3. Największą popularnością w Polsce cieszą się ładowacze czołowe.3. a tak e z tłumikiem drgań wysięgnika. e gospodarstwa utrzymujące powy ej 10-15 SD zwierząt powinny być wyposa one w jeden z prostszych i tańszych typów ładowaczy. Trudno w związku z tym odmówić rolnikowi zasadności zakupu ładowacza. widły do obornika i do palet. Ładowacze ciągnikowe mogą pracować jako przyczepiane lub zawieszane. do ró nych prac związanych z przemieszczaniem słomy. W przypadku prac załadunkowych wymagających równoczesnego manewrowania ciągnikiem. korzeni buraków z pryzmy na przyczepy. do formowania pryzmy na gnojowni i załadunku obornika na rozrzutnik. zwłaszcza w gospodarstwie prowadzącym chów zwierząt. Stosunkowo du a wydajność tych urządzeń wynika z mo liwości swobodnego operowania chwytakiem zamontowanym na końcu obrotowego wysięgnika. wybieraki kiszonki. widły i chwytaki do bel słomy i sianokiszonki. Ładowacze zaczepiane oraz zawieszane na trójpunktowym układzie zawieszenia ciągnika predysponowane są głównie do prac stacjonarnych. jak i do okresowego usuwanie obornika z obory lub chlewni z głęboką ściółką. czy te do przegarniania ziarna w magazynach płaskich. np. a tak e sprzęgła ciągnika. przynajmniej w najprostszych rozwiązaniach tych urządzeń. Ładowacze ciągnikowe Ładowacz ciągnikowy to niezastąpione urządzenie dla prawie ka dego gospodarstwa rolnego. mając na względzie ucią liwość i pracochłonność wykonywanych prac. Zasadność zakupu ładowacza ciągnikowego determinowana jest ilością prac za. w tym np. dzięki czemu zmniejszone zostają dynamiczne obcią enia przedniej osi. kiszonki i siana.

2.przypadku gospodarstwa z jednym ciągnikiem będzie to ładowacz zawieszany. Z uwagi na stateczność układu ciągnik – ładowacz czołowy. w tym udźwig. Ładowarki samobie ne Samobie ne ładowarki rolnicze stanowią bardzo urozmaiconą gamę maszyn. Wskaźniki doboru ładowaczy ciągnikowych Udźwig kg 350 500 350-400 500-550 500-850 1000-1400 1500-1650 2200-2400 Wysokość podnoszenia m 2.5-3.0-3. Mniejsze ciągniki wyposa a się w dodatkowy przeciwcię ar. Z eksploatacyjnego punktu widzenia kryteriami wyboru ładowarek samobie nych są: zakres zastosowań. z uwagi na mo liwość odłączenia od ciągnika./rok [Kowalik. zale y z jednej strony od dominującego w gospodarstwie rodzaju prac za.i rozładunkowych. charakteryzowanego maksymalnym udźwigiem i wysokością podnoszenia ładunków. wykorzystanie roczne. Grześ 2006].0-3. Nale ą do nich niewielkie ładowarki podwórzowe. mocach silników i parametrach roboczych.5 3. przeznaczonym do pomocniczych prac w gospodarstwie.3-3. W badanych w latach 1992-2002 przez IBMER 41 gospodarstwach o areale 8-150 ha UR przeciętne wykorzystanie ładowaczy ciągnikowych wynosiło 65 godz. 35 . magazynach.9 3. zasięg ramienia roboczego. a więc cię szych i stabilniejszych. ha 10-15 SD 20-50 ha 40-100 ha 75-150 ha 100-250 ha 200 ha czołowy * Wartości orientacyjne./rok.0 3. z odpowiednio wydajnym układem hydrauliki zewnętrznej. Jest on najczęściej montowany na drugim. W większych gospodarstwach ładowacze u ytkowane są znacznie intensywniej. parametry maszyny.5 3. V).3 Rodzaj zawieszany zaczepiany Moc ciągnika kW 22-35 45 20-37 28-55 35-50 44-60 (90) 70-120(180) 60-125 Minimalna obsada zwierząt lub areał gospodarstwa * SD. urządzenia o du ym udźwigu i wysokości podnoszenia wymagają ciągników o większej mocy. SD – sztuki du e Źródło: Szacunki własne Wybór typu i modelu ładowacza.0 2.5-3. a z drugiej – od typu posiadanego ciągnika.0 2.9-4. wysokość podnoszenia. tab.9 4. Tabela 5. przestrzeń w miejscu dokonywania prac przeładunkowych wymiary wjazdów i korytarzy w budynkach inwentarskich. W grupie 200-1000 ha wykorzystanie tych urządzeń wynosiło 400-1000 godz. W gospodarstwach z dwoma lub większą liczbą ciągników mo e to być bardziej uniwersalny ładowacz czołowy. o ró norodnych zastosowaniach./rok (załącznik. 3. uniwersalne ładowarki kołowe oraz ładowarki teleskopowe. z reguły mniejszym ciągniku. a w grupie powy ej 1000 ha 400-800 godz.

Cena najmniejszych ładowarek samobie nych jest porównywalna z ceną ciągników.z uwagi na szerokość przejazdów. 3. a wysokość 1. Wysięgnik ładowarki mo na wyposa yć w kilkanaście łatwo wymienialnych przystawek do ró nego rodzaju prac w gospodarstwie rolnym. stajniach. Przy obsłudze takiego stada zwierząt ładowarka będzie codziennie wykorzystywana przez około 1 godzinę. Są to narzędzia pracy do szybkiego wykonywania najcię szych prac w obejściu. Mogą unosić ładunki o masie do 500-900 kg na wysokość ok. a w okresie 20 lat przez 7300 godzin. Maksymalna szerokość typowych ładowarek podwórzowych przeznaczonych do prac wewnątrz budynków inwentarskich nie przekracza 1.9 m. Najmniejsze modele ładowarek podwórzowych (15-25 kW) mogą być efektywnie u ytkowane w gospodarstwach z obsadą 25-30 SD.15 m. Jest to mo liwe np. Potencjał pracy tych maszyn wynosi około 9000 godzin. Są to maszyny drogie.7-1.z uwagi na wymiary bram i wjazdów do budynków oraz wysokość podnoszenia (załadunek wozu paszowego. Stabilność tych maszyn zmienia się wraz ze stopniem skrętu i wysokością unoszonego cię aru. Dzięki tym cechom. Istotnym kryterium doboru ładowarki do gospodarstwa jest jej budowa i parametry techniczne.9 m.Ładowarki podwórzowe Ładowarki podwórzowe to niewielkie czterokołowe maszyny zwane „Hoftrakami” (z niem. gdzie ze względu na swe gabaryty nie mo e pracować ciągnik z ładowaczem. Natomiast masa podnoszonych ładunków i rodzaj pracy determinują rodzaj napędu (stosowane są trzy rozwiązania z zakresu hydrauliki jazdy) i moc maszyny [Klukowski 2007]. Hydrauliczny napęd wszystkich kół pozwala na bezstopniową regulacje prędkości jazdy oraz na błyskawiczną zmianę jej kierunku. a kończąc na pracach porządkowych. przyczepy). maszyny tego typu mogą swobodnie poruszać się w ciasnych chlewniach. wyró niające się kompaktowymi wymiarami i zwrotnością. ciągniki podwórzowe). Ładowarka samobie na zastępuje w tym przypadku ciągnik przy wszelkich pracach w obejściu. w tym dowo enia i rozwijania bel słomy i siana. rozrzutnika. Z ekonomicznego punktu widzenia powinny być u ytkowane równie intensywnie jak ciągniki.2 m. a przez to mo liwość prowadzenia prac na wąskim obszarze. jej wysokość .8 m. Podstawowe zalety ładowarek podwórzowych to du a zwrotność. przy codziennej obsłudze stada zwierząt. Podstawowe kryteria doboru ładowarki podwórzowej do gospodarstwa. wpływająca na jej stabilność. poczynając od usuwania obornika i dowo enia paszy. a tak e do prac remontowo-budowlanych oraz porządkowych na terenie gospodarstwa. Większe modele wyposa one są w silniki o mocy do 35-45 kW i podnoszą ładunki o masie 1500-2100 kg na wysokość do ok. to przede wszystkim przestrzeń w miejscu dokonywania prac przeładunkowych. łamanej pod du ym kątem. oborach. Wykorzystywane są głównie w budynkach inwentarskich. Ich podstawowym zastosowaniem jest usuwanie obornika z korytarzy gnojowych. Napędzane są silnikami o mocy 15-20 kW. 36 . Te czynniki wpływają na wielkość maszyny.8-0. wycinania i przewo enia bloków kiszonki. ganków w pomieszczeniach gospodarskich. wymiary bram i korytarzy w budynkach inwentarskich. Najmniejsze modele tych maszyn mają szerokość zaledwie 0. Ma tu znaczenie zarówno szerokość maszyny . magazynach oraz rodzaj i ilość wykonywanej pracy. w roku przez 365 godzin. ale tak e z przegubowej ramy. 1. Równie często są one wykorzystywane do dostarczania pokarmu zwierzętom. a nawet mogą wje d ać do poszczególnych boksów. Wa nym parametrem jest szerokość maszyny. Du a zwrotność tych maszyn wynika nie tylko z małych rozmiarów.

0 5.9-3. ziarna itp. prace remontowo-budowlane w gospodarstwie rolnym.4-3. w magazynach zbo owych. pasz. Wskaźniki doboru ładowarek samobie nych Rodzaj ładowarki Moc silnika kW 15-25 25-35 30-40 35-45 45-55 55-75 55-75 75-95 95-115 Maksymalny udźwig kg 500-900 700-1000 1500-2100 2000-2400 2400-2600 2600-3200 2000-3000 3600-4100 3000-4000 Wysokość podnoszenia m 1. na wysokość 4-8 m. Mogą być tak e wyposa one w wysięgnik teleskopowy. W polskim rolnictwie stosowane są najczęściej w gospodarstwach wielkoobszarowych o powierzchni powy ej 800-1000 ha. załadunek i magazynowanie płodów rolnych oraz np. Według badań Kowalika i Grzesia [2006] w gospodarstwach powy ej 1000 ha ta grupa maszyn jest wykorzystywana przez 800-1330 godzin w roku. Znajdują zastosowanie przede wszystkim w przedsiębiorstwach rolnych zajmujących się obrotem towarowym. załadunek obornika oraz formowanie pryzmy kiszonki. mocy i wydajności pracy stanowią typowe ładowarki kołowe. Z uwagi na rozmiary.6 m..2 m. Dobierając tę maszynę do gospodarstwa zwraca się uwagę głównie na udźwig wysięgnika teleskopowego i jego zasięg oraz moc silnika.0 Minimalna obsada zwierząt * lub areał gospodarstwa SD ha 25-30 50-75 150-200 75 200 500 500 1000 1000 podwórzowe kołowe teleskopowe * Wartości orientacyjne.4 3. nawozów.0-3.4-3. o du ym udźwigu i zasięgu teleskopowego ramienia. W zale ności od modelu maszyny maksymalny poziomy zasięg teleskopowego ramienia wynosi 5-13 m. W wersjach rolniczych mogą one unosić ładunki najczęściej o masie 2-4 ton. a tak e przy przeładunku materiałów w bardzo du ych gospodarstwach i firmach usługowych.9 1.8 2.0-8. ze sztywnym podwoziem i kierowanymi wszystkimi kołami. Typowy zakres zastosowań tej grupy maszyn obejmuje: stertowanie oraz transport.8 m i wy sze 2. Z uwagi na wysoką cenę i potencjał pracy.0 2. Dobór tych parametrów zale y od charakteru wykonywanych prac.0 6. a masa wywrotu 2100-3200 kg.0-7. ta grupa ładowarek wykonuje prace głównie poza budynkami gospodarczymi. Moc ich silników zawiera się zwykle w przedziale 35-75 kW. przy wysokości podnoszenia (wysypu) do 3. Tabela 6.2-3. załadunek i rozładunek du ych bel słomy.6 3. Są to maszyny szersze 1.2 3. W ograniczonym zakresie mogą być tak e stosowane do prac przeładunkowych na polu.7-1. przy zaopatrywaniu du ych instalacji do produkcji biogazu.Ładowarki kołowe Grupę ładowarek o większych wymiarach. te wysokowydajne maszyny są przeznaczone do wykonywania regularnie przeprowadzanych i powtarzających się prac. Ładowarki teleskopowe Są to maszyny o mocy silnika najczęściej 70-110 kW.4-1.8-5. SD – sztuki du e Źródło: Szacunki własne 37 .0-2.

4. zwłaszcza w porównaniu z ceną ładowarek samobie nych i terenowych wózków podnośnikowych oraz mo liwość wykorzystania posiadanego ciągnika do specjalistycznych prac za.1. prowadzący działalność związaną z posiadaniem sporego magazynu. Zwykle są one montowane na ciągnikach małej i średniej mocy (od 22 kW do 45 kW). Często w celu zwiększenia ładowności zestawu transportowego na ciągnikach o większej masie i mocy montowane są jednocześnie oba te urządzenia. w którym produkty są składowane na paletach. Zasadniczą zaletą tych urządzeń jest relatywnie niska cena. u ytkowanie podnośników widłowych jest uzasadnione w mniejszych gospodarstwach sadowniczych. Znajdują one zastosowanie w 38 . a następnie składowanie tych ładunków na niskich przyczepach sadowniczych lub na typowych przyczepach rolniczych. w skrzyniopaletach lub kontenerach. a w ograniczonym zakresie tak e w klasycznych gospodarstwach rolnych. a wysokości podnoszenia . Podnośniki czołowe są podwieszane na wsporniku osi przedniej ciągnika. a tak e do ich przemieszczania na niedu e odległości w obrębie magazynów. Z uwagi na ograniczoną wydajność. a podnośniki tylne – na trójpunktowym układzie zawieszenia ciągnika. przemieszczanie ich na niewielkie odległości. Umo liwiają podnoszenie ładunków umieszczonych w skrzyniopaletach.i rozładunku oraz przemieszczaniu zebranych owoców i warzyw.4. Wózki widłowe podnośnikowe Wózki widłowe podnośnikowe to urządzenia przeznaczone do podnoszenia ładunków na znaczną wysokość (od 2. na paletach i w pojemnikach. Podnośniki widłowe 4. Cechą wózków widłowych podnośnikowych jest ich zdolność do przemieszczania „standaryzowanych” ładunków w pionie. budynków produkcyjnych i w bezpośrednim ich otoczeniu.5 do kilkunastu metrów). względnie innych płodów rolnych do skrzyniopalet lub do innych pojemników przystosowanych do transportu na podnośniku widłowym.2. które u ytkuje ciągnik rolniczy oraz stosuje technologię zbioru owoców lub warzyw do skrzyniopalet lub do innych pojemników przystosowanych do przemieszczania na zębach podnośnika.od 1. b) technologia zbioru owoców lub warzyw. Urządzenia te znacząco zmniejszają ucią liwość pracy ludzkiej i zwiększają jej wydajność przy za. a tak e do załadunku i rozładunku przyczep oraz samochodów cię arowych. Udźwig tych urządzeń zawiera się w przedziale od 600 kg do nawet 1400 kg. Ciągnikowe podnośniki widłowe mogą być racjonalnie wykorzystywane w ka dym gospodarstwie sadowniczym (głównie sady jabłoniowe) i warzywniczym.7 m. Ciągnikowe podnośniki widłowe są powszechnie wykorzystywanym środkiem transportu do podwo enia skrzyniopalet w czasie zbioru jabłek. w tym zestawiania ich jeden na drugim w stosy.8 m do 2. Na zakup wózka widłowego powinni decydować się wyłącznie u ytkownicy gospodarstw specjalistycznych.i rozładunkowych. a tak e wiśni lub malin na soki i wywo enia ich z uliczek przejazdowych oraz do ich załadunku na przyczepy [Rabacewicz 2000]. względnie ustawiania ich na półkach kilkukondygnacyjnych regałów. powszechnie u ytkowanych w gospodarstwach sadowniczych i warzywniczych. Kryteria oceny racjonalności doboru: a) u ytkowanie ciągnika. Podnośniki widłowe ciągnikowe Ciągnikowe podnośniki (ładowacze) widłowe przeznaczone są do prac załadunkoworozładunkowych przede wszystkim w sadownictwie i warzywnictwie.

39 . przewo enie ustawionych na paletach skrzynek pomidorów i innych warzyw pomiędzy szklarniami a sortownią. „widlaki”. po betonowej posadzce magazynu. tzw. transport i ustawianie palet skrzyniowych jedna na drugiej w przechowalni ziemniaków (jadalnych lub sadzeniaków). wózki akumulatorowe.5 tony. Do pracy na zewnątrz pomieszczeń produkcyjnych. warzyw. W dobrze przewietrzanych magazynach mo na tak e stosować wózki spalinowe zasilane gazem propan-butan. np. ziemniaków. Wózki elektryczne to maszyny o bardzo zwartej konstrukcji. mieszalniach pasz. Kompaktowe rozmiary oraz ogromna zwrotność tych wózków (mogą zawracać prawie w miejscu) predysponują je do pracy w wąskich korytarzach i ciasnych magazynach. Pewną niedogodnością związaną z u ytkowaniem wózków elektrycznych jest konieczność zakupu wydajnego prostownika do ładowania baterii akumulatorów oraz stała ich konserwacja.5-6 m. lepiej nadają się nieco większe wózki spalinowe (na gaz lub olej napędowy) wyposa one w ogumienie terenowe. samojezdne czołowe wózki podnośnikowe. Z uwagi na wysoki koszt zakupu oraz znaczny potencjał eksploatacyjny (około 9000 godzin). Przykładowe zastosowania: dowo enie i odbieranie skrzyniopalet z linii sortującej jabłka oraz składowanie jabłek w chłodniach. a nawet do obsługi gospodarstw drobiarskich. Typowe wózki podnośnikowe podnoszą ładunki na wysokość 2. W zastosowaniach rolniczych najczęściej stosuje się wózki o udźwigu 1.sortowniach i przechowalniach owoców. odbiór palet ze skrzynkami kalafiorów z linii sortującej i załadunek na samochody cię arowe. a następnie układanie palet w przechowalni lub ich załadunek na środki transportowe. czyli tzw. Natomiast z uwagi na niewielki prześwit oraz małą średnicę kół jezdnych wózki elektryczne powinny się poruszać prawie wyłącznie po równym i utwardzonym podło u. Do pracy w pomieszczeniach zamkniętych przeznaczone są przede wszystkim wózki z napędem elektrycznym. na nierównym podło u. przeznaczone są prawie wyłącznie do gospodarstw wysokoprodukcyjnych.0-1. a wózki specjalizowane nawet wy ej.

wyra one w hektarach wykonanej w ciągu roku pracy. Jest to parametr charakterystyczny dla danego rodzaju maszyn. THA Potencjał eksploatacyjny maszyny to miara jej zdolności do wykonania określonej ilości pracy (godz. ha. Potencjał eksploatacyjny maszyny nazywany jest w ró nych publikacjach: zdolnością przerobową. rzadziej liczbą hektarów wykonanej pracy. To wykorzystanie zostało określone dla poszczególnych rodzajów i typów maszyn według poni szej formuły: WR = N k ⋅ TH ⋅ W07 (ha/rok). W przypadku maszyn i narzędzi stosowanych do uprawy gleb cię kich lub zakamienionych wartość potencjału pracy THA będzie mniejsza od wartości przeciętnej o około 25%.IV. Uwagi do metody oceny racjonalności zakupu maszyn Ocenę racjonalności zakupu i u ytkowania maszyny dokonuje się przez porównanie potencjalnego wykorzystania maszyny w gospodarstwie WR z ustaloną dla danego rodzaju i typu maszyny wartością wskaźnika stanowiącego kryterium oceny – kryterium podstawowe lub dodatkowe. z uwagi na szybsze tempo zu ywania się elementów roboczych. Wskaźniki oceny doboru i wykorzystania wybranych maszyn. lata. Potencjalne wykorzystanie maszyny . lub ha. technicznym zasobem pracy.) w typowych warunkach oraz przy prawidłowej obsłudze i przeprowadzaniu bie ących napraw. Normatywne potencjały eksploatacyjny poszczególnych rodzajów i typów maszyn oraz urządzeń rolniczych są publikowane w specjalistycznych wydawnictwach krajowych i zagranicznych. resursem lub normatywnym wykorzystaniem w okresie trwania. Podstawowe kryterium oceny Dla wymienionych w punktach 1. ale jego wartość jest tak e zale na od jakości wykonania. Trzeba jednak zwrócić uwagę. a więc marki producenta. jaki ma fabrycznie nowa maszyna do momentu jej pełnego eksploatacyjnego zu ycia (kasacji). W07 – wydajność eksploatacyjna. Dla wybranych maszyn ich potencjał pracy został podany w jednostkach powierzchni wykonanej pracy – THA (ha). k – współczynnik korekcyjny. Jest to całkowity zasób pracy. z uwzględnieniem krotności wykonywania zabiegów agrotechnicznych. potencjałem u ytkowym.2-1. Maszyny. narzędzi i urządzeń rolniczych 1. szt. t.1.TH . W tym przypadku wykorzystanie minimalne tych maszyn WRN zale y tylko od zało onego okresu eksploatacji maszyny T oraz od przyjętej wartości współczynnika korekcyjnego k.WR Potencjalne wykorzystanie maszyny WR (ha/rok) szacuje się na podstawie struktury i powierzchni poszczególnych upraw w gospodarstwie. narzędzia i urządzenia stosowane w uprawach polowych 1. e wartość THA została określona dla przeciętnych warunków pracy. T gdzie: TH – potencjał eksploatacyjny maszyny wyra any najczęściej liczbą godzin pracy.14 maszyn i narzędzi stosowanych w produkcji roślinnej podstawową wartością kryterialną jest minimalne wykorzystanie w roku WRN. godz. Potencjał eksploatacyjny . T – zalecany okres eksploatacji. 40 .. ha/godz.. itp.

zaproponowano tak e kryterium dodatkowe (uzupełniające).Wydajność eksploatacyjna . e w celu oszacowania wartości kryterium dodatkowego przyjęto określone zało enia dotyczące np. nawroty i przejazdy jałowe na polu. co w wielu przypadkach stwarza mo liwość uznania za zasadny zakup tych maszyn nawet przez stosunkowo niewielkie gospodarstwa rolne. W nielicznych przypadkach. wskazującą tylko z pewnym przybli eniem na powierzchniowe (w ha) wykorzystanie maszyny w gospodarstwach. Z powy szych względów wartość tego kryterium nale y traktować jako „orientacyjną”. Z reguły dłu sze okresy trwania.W07 Wydajność eksploatacyjna określa ilość wykonanej pracy w czasie obejmującym: pracę efektywną. Miarą tego kryterium jest odpowiadający wartości kryterium podstawowego np.8 ⋅ WR N Uwagi dodatkowe W ocenie wyposa enia gospodarstwa w środki mechanizacji nie nale y uwzględniać maszyn i urządzeń starszych ni 20 lat. Najni sze wartości tego współczynnika przyjęto dla modeli maszyn o wydajności najmniejszej w danej grupie. w tym oceny stopnia jej wykorzystania. od właściwej organizacji pracy maszyny oraz od rozmiarów pól i ich odległości od gospodarstwa.5÷0. Dodatkowe kryterium oceny W celu uproszczenia procesu oceny zasadności zakupu maszyn. Tolerancja oceny Zgodnie z wcześniejszymi uwagami oraz wyjaśnieniami zawartymi w załączniku 5 w ocenie doboru maszyn do gospodarstw rolnych nale y uwzględnić 20% tolerancję oceny. przejazdy transportowe z gospodarstwa na pole i z pola na pole oraz czas niezbędnych przerw pracy operatora maszyny. ani eli tylko dla u ytkowników gospodarstw o bardzo du ej skali produkcji. względnie krotności wykonywanych nimi zabiegów agrotechnicznych. mających zastosowanie w niezbyt du ych gospodarstwach rolnych. Nale y zauwa yć. e w warunkach rozdrobnionego rolnictwa polskiego większość środków mechanizacji jest u ytkowana nawet powy ej 30 lat. dotyczących wybranych rodzajów i typów maszyn.T Do obliczeń minimalnego wykorzystania większości rodzajów maszyn przyjęto okres eksploatacji wynoszący od 20 do 25 lat. względnie areał uprawy odpowiednich do rodzaju maszyny roślin lub powierzchnia łąk itp. areał gruntów ornych. usuwanie usterek technologicznych i technicznych na polu. W związku z tym podstawą pozytywnej oceny racjonalności wyposa enia gospodarstwa w określony rodzaj sprzętu rolniczego powinno być spełnienie warunku: WR ≥ 0.in. Nale y zauwa yć.k Uwzględnienie w obliczeniach współczynnika korekcyjnego powoduje adekwatne do jego wartości (0. 41 . Wprowadzenie tego współczynnika ma na celu zwiększenie dostępności maszyn dla szerszej grupy potencjalnych beneficjentów programu PROW 20072013. Zalecany okres eksploatacji . regulacje maszyny. zakresu zastosowania poszczególnych rodzajów maszyn. obsługę codzienną i przygotowanie maszyny do pracy. Współczynnik korekcyjny . w podanym zakresie zmienności.75) obni enie progu minimalnego wykorzystania maszyny WRN w stosunku do wymagań normatywnych. przewidziano dla maszyn o mniejszej wydajności. okres ten ograniczono do 15 lat. W rezultacie wydajność eksploatacyjna większości rodzajów maszyn rolniczych wynosi 60-70% wydajności efektywnej i jest zale na m.

83 cię kie Źródło: Obliczenia własne na podstawie [KTBL 2004] 42 .Dodatkowe – minimalny areał gruntów ornych.61 0.59 0. rodzaju gleby i mocy ciągnika .6 0.76 0. 4-skib.80 0.3 0.79 0. 5-skib.2.75 0.Podstawowe – minimalne wykorzystanie w roku WRN.68 0. ha/rok .8 0.70 0.72 0.) na polu: 2 ha 5 ha 10 ha 20 ha 0.77 0. Obracalne półzawieszane 6-skib. Takie tereny występują w Polsce południowej (tereny faliste).8 * Minimalna powierzchnia gruntów ornych przy zało eniu. 7-skib.76 0. 22-30 33-45 44-60 60-81 37-52 59-66 66-81 103-125 125-140 155-200 ha/rok 8 21 39 56 16 45 80 133 160 187 ha 5 14 26 37 10 30 53 88 107 125 lata 25 25 25 25 25 20 20 15 15 15 ha 700 1050 1400 1750 1000 1500 2000 2500 3000 3500 0.79 0. Zagonowe 3-skib.8 0. ha Dla dwu. w zale ności od wielkości pola i mocy współpracującego ciągnika Rodzaj gleb średnie Ciągnik kW 83 105 120 160 175 200 1 ha 0.6. Wskaźniki wykorzystania pługów Moc ciągnika Minimalne Minimalwykorzys. Obracalne 3-skib. Tabela 8.ny areał tanie w gruntów roku WRN ornych* Okres eksploatacji Potencjał Współeksploaczynnik tacyjny korekcyjny Typy pługów T THA k kW 2-skib.80 0.in. W tych warunkach mo liwości odpowiednio wysokiego wykorzystania środków mechanizacji rolnictwa są ograniczone.61 Wydajność eksploatacyjna W07 (ha/godz. Pługi Tabela 7.8 0.76 0.57 0.66 0.71 0.1. e orkę łącznie z podorywką i orką przykrywająca obornik wykonuje się przeciętnie 1. od wielkości pola. Potencjał eksploatacyjny pługów i pozostałych narzędzi stosowanych do uprawy gleb cię kich i zakamienionych jest o około 25% ni szy.59 0.68 0.i trzyskibowego pługa obracalnego wartość współczynnika k obni ono odpowiednio do 0.77 0.8 0. do stosowania na terenach zagro onych erozją wodną. co tak e nale y uwzględnić przy ocenie ich wykorzystania.79 0.4 i 0. Nale y ponadto zwrócić uwagę na zró nicowanie wydajności orki w zale ności np.tabela 8.66 0.57 0. gdzie rozdrobnienie gospodarstw jest szczególnie du e.79 0. 2-skib.73 0.74 0. 4-skib.5-krotnie w ciągu roku. Kryteria oceny: . Wydajność orki 5-skibowym pługiem zagonowym zawieszanym gleb średnich i cię kich.76 0.7 0.76 0. 5-skib.5 0.4 0. Tego rodzaju pługi są zalecane m.

1 2. rzepaku i kukurydzy.9 0. Agregaty podorywkowe Tabela 10.6 0..8 3. 43 . głębokość pracy). 5 6 7 9 11 13 13 Moc ciągnika kW 48-75 59-88 75-110 105-135 105-162 118-191 118-191 Minimalne Minimalna wykorzyspowierztanie w chnia zaroku siewów* WRN ha/rok ha 21 14 33 22 45 30 99 66 135 90 162 108 180 120 Okres eksploatacji T lata 20 20 20 15 15 15 15 Potencjał eksploatacyjny THA ha 1050 1300 1500 1850 2250 2700 3000 Współczynnik korekcyjny k 0. Średnie zapotrzebowanie na moc współpracującego ciągnika wynosi od 20-25 kW do 32-37 kW na 1 m szerokości roboczej. Agregaty podorywkowe są szczególnie polecane do uprawy ściernisk na glebach lekkich i średniozwięzłych.0 Liczba zębów szt. zakłada się 1-2-krotne (średnio 1.3 2.8 0.5 Typ brony 2-sekc.5 0. Właściwe efekty pracy kultywatorów podorywkowych uzyskuje się przy pracy z prędkością 10-12 km/godz.8 2.6 3.3. Wskaźniki wykorzystania bron talerzowych Szerokość robocza m 1.2 3.5 0. Uzyskanie tak du ych wydajności wymaga zastosowania ciągnika o odpowiednio wysokiej sile uciągu i mocy.5-krotnym zabiegu. „X” * Areał gruntów ornych przy 1.25 0.3 0.1.5 0.5 5. Brony talerzowe Tabela 9.9 4.5-krotne) wykonanie zabiegu w ciągu roku.0 3.9 * Powierzchnia zasiewów zbó . Wskaźniki wykorzystania agregatów podorywkowych Szerokość robocza m 2. w zale ności od warunków pracy (zwięzłość gleby.4. zwłaszcza po zbiorze rzepaku i kukurydzy oraz do doprawiania roli po orce. W zale ności od rodzaju borny talerzowe są najczęściej wykorzystywane do uprawy ściernisk. na których bardzo dobrze mieszają resztki po niwne z glebą i spulchniają jej wierzchnią warstwę.4 6. „V” Moc ciągnika kW 26 44-60 52-74 62-81 81-105 105-115 Minimalne Minimalna wykorzyspowierztanie w chnia roku zasiewów* N WR ha/rok ha 15 10 21 14 34 22 64 43 98 65 135 90 Okres eksploatacji T lata 30 27 25 25 20 20 Potencjał eksploatacyjny THA ha 1800 2300 2800 3200 3900 4500 Współczynnik korekcyjny k 0. a więc roślin po zbiorze których wymagana jest uprawa ścierniska.9 0. Na glebach zwięzłych bardziej odpowiednie do uprawy ścierniska są cię kie brony talerzowe. 1.25 0.7 4.4 0. co wraz ze znaczną szerokością roboczą (nawet 6 m i więcej) daje bardzo du ą wydajność powierzchniową.6 4-sekc.

0 2. z zębami zagiętymi do przodu.5 0./rok 36 51 40 53 45 54 63 68 90 84 163 129 187 127 Okres eksploatacji T lata 20 20 20 20 20 15 15 Potencjał eksploatacyjny THA ha 1800 2000 2250 2500 3000 3500 4000 Współczynnik korekc.8 2. jako agregaty uprawowo-siewne. Brony aktywne nie są natomiast zalecane do pracy na glebach lekkich z uwagi na ryzyko zniszczenia jej struktury.70 0. czyli tzw. obrotowe elementy robocze bron zapewniają dobre kruszenie i mieszanie gleby. nazywa się równie kultywatorami wirnikowymi.5 4.7 0.5 6.07 1. Aktywne maszyny uprawowe Brony z aktywnymi elementami roboczymi są przeznaczone głównie do uprawy gleb cię kich.92 1. Najpopularniejszą grupę wśród aktywnych maszyn uprawowych stanowią brony wirnikowe – tabela 11. których zadaniem jest przede wszystkim wyrównanie i zagęszczenie spulchnionej wirnikami gleby przed 44 .5 0. stopki) zamontowane na poziomo obracającym się wale.4 0. Wskaźniki wykorzystania bron rotacyjnych Szerokość robocza m 1.84 0.5.92 1.6 0.0 2.27 1.47 Podstawowym obszarem zastosowania bron aktywnych jest przedsiewna uprawa gleby. Wskaźniki wykorzystania bron i kultywatorów wirnikowych Szerokość robocza m 2.5 3.25 2.4 0. dłuta.0 3. w których praca narzędziami biernymi jest niemo liwa lub utrudniona. Elementami roboczymi tych maszyn są zęby (no e.7 0. 0.7 Wydajność eksploat.75 0.0 4.0 Moc ciągnika kW 60-95 65-100 65-105 70-110 100-120 115-125 115-130 Minimalne wykorzystanie w roku WRN ha/rok godz.10 1. Maszyny te wyposa one są tak e w wały (strunowe.30 1.7 0.7 0.5 3. Tabela 11. W07 ha/godz. k 0. typu Crosskill i inne). k 0.45 Tabela 12. rototilery – tabela 12./rok 40 56 63 68 90 82 123 94 140 90 210 120 280 114 Okres eksploatacji T lata 20 20 20 20 20 15 15 Potencjał eksploatacyjny THA ha 2000 2500 3000 3500 4000 4500 6000 Współczynnik korekc.5 4. rzadziej średnich. W tym zabiegu są one równie często stosowane jako maszyny pracujące samodzielnie.0 3.1.7 Wydajność eksploat. W07 ha/godz. rurowe.4 0.0 Moc ciągnika kW 60-80 70-95 80-110 90-125 100-140 120-170 140-200 Minimalne wykorzystanie w roku WRN ha/rok godz. Cię sze odmiany tych maszyn.72 0.55 1. W warunkach. Ich elementami roboczymi są no e zamontowane na wirnikach obracających się wokół osi pionowej.4 0. Rzadziej stosowaną grupą aktywnych maszyn uprawowych są brony rotacyjne. 0.6 0. jak równie w zestawie z nabudowanym siewnikiem.75 2.

8 * Powierzchnia gruntów ornych przy przeciętnie 1.siewem oraz utrzymywanie zadanej głębokości pracy brony.5 metrowa maszyna potrafi w sezonie wykonać pracę na kilkuset hektarach.8 2. napędzane od WOM maszyny aktywne wymagają mocniejszych i większych (cię szych i stabilniejszych) ciągników.5 2.5 0. z uwagi na krótki czas między zbiorem przedplonu i siewem rośliny następczej. Zakup najmniejszych około 2-metrowych modeli aktywnych maszyn uprawowych przez średnie i małe gospodarstwa limitowany jest przede wszystkim mocą posiadanych ciągników (nie mniej ni 60 kW). głębokości pracy i warunków glebowych współpracujący ciągnik powinien dysponować mocą od 25 do nawet 45 kW na ka dy metr szerokości roboczej maszyny.7 0. Wskaźniki wykorzystania agregatów do uprawy przedsiewnej Szerokość robocza m 1. 2000 kG do ponad 3000 kG. W zale ności od typu maszyny.4 0.8 3.6. których nie da się odpowiednio doprawić narzędziami biernymi. Średnia masa bron wirnikowych wynosi ok.6 4.3 3.1 2.9 5. Agregaty do uprawy przedsiewnej Tabela 13. gwarantujących sezonowe wykorzystanie na obszarze co najmniej 100 ha. 400 (340-640) kg na metr szerokości.wiosenną uprawę przesuszonych cię kich gleb.7 0. najlepiej z napędem na obie osie. Aktywne brony uprawowe ułatwiają i przyspieszają przygotowanie pola do siewu. zwłaszcza na glebach cię szych.2 4. Do napędu tych maszyn po ądany jest zatem ciągnik o mocy od co najmniej 60-200 kW. a w ograniczonym zakresie . a rototilerów ok. 1. Obecnie są one coraz częściej stosowane w gospodarstwach posiadających du e areały zbó i rzepaku.7 0. Dodatkowo mo na tak e wziąć pod uwagę zastosowanie rototilerów w uprawie po niwnej.6 Zestaw narzędzi kultywator +2 wały wał +kultywator +2 wały Moc ciągnika kW 25-33 30-35 35-45 40-59 60-63 60-74 70-88 88-103 100-118 Minimalne Minimalny wykorzysareał tanie w gruntów roku WRN ornych* ha/rok ha 12 8 18 12 21 14 28 19 46 31 63 42 74 49 131 87 149 100 Okres eksploatacji T lata 30 30 30 25 25 20 20 15 15 Potencjał eksploatacyjny THA ha 900 1050 1250 1400 1650 1800 2100 2450 2800 Współczynnik korekcyjny k 0. z podnośnikiem o udźwigu od ok.5 0. Alternatywnym rozwiązaniem mo e być zespołowy zakup i u ytkowanie maszyny. W ocenie potencjalnego wykorzystania aktywnych bron uprawowych nale y przede wszystkim uwzględnić areał zasiewów rzepaku i zbó ozimych. W celu zapewnienia terminowego siewu. Z uwagi na wymaganą moc współpracującego ciągnika i poziom cen aktywnych maszyn uprawowych są one przeznaczone głównie dla du ych gospodarstw rolnych. W gospodarstwach wielkoobszarowych jedna 4 lub 4.5 0. W porównaniu z biernymi agregatami uprawowymi.5-krotnym przedsiewnym zastosowaniu agregatu 45 .8 0. maszyny te pracują nawet po 20 godzin na dobę (w systemie zmianowym). 520 (440-650) kg/m w zale ności od rodzaju zastosowanego wału ugniatającego. w tym równie wyrównanie niestarannie wykonanej orki.

1.7. Rozsiewacze nawozów mineralnych

Tabela 14. Wskaźniki wykorzystania rozsiewaczy nawozów mineralnych
Pojemność zbiornika l 300 400 400 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000 Okres Potencjał Współ- WydajMinimalne Licz- SzeroMinimalny Moc wykorzyseksploa- eksploa- czynnik ność areał ba kość ciągnika tanie w tacji tacyjny korek- eksplou ytków tarcz robocyjny atacyjna roku rolnych* cza N T k W07 WR TH szt. m kW ha/rok ha lata godz. ha/godz. 1 8-12 18-22 24 25 0,50 1,2 8 1 8-12 18-22 29 25 0,50 1,5 10 2 10-15 33-37 37 20 0,60 1,2 12 2 10-15 37-48 70 15 0,70 1,5 23 2 12-18 51-59 91 15 0,70 1,9 30 1000 2 12-18 55-63 124 12 0,70 2,1 41 2 12-18 59-66 158 12 0,80 2,4 53 2 15-21 74-103 196 10 0,80 2,4 65 2 15-21 96-103 227 10 0,80 2,8 76 2 18-24 118-132 296 10 0,90 3,3 99 2 18-24 132-147 324 10 0,90 3,6 108

* Powierzchnia u ytków rolnych w gospodarstwie nawo onych nawozami mineralnymi przeciętnie 3krotnie w ciągu roku

Wydajność pracy rozsiewaczy określono dla jednorazowego wysiewu nawozów mineralnych w ilości 200-300 kg/ha masy nawozu, tj. w dawce ok. 60-120 kg NPK/ha w czystym składniku. Łączny poziom nawo enia mineralnego w gospodarstwach prowadzących intensywną produkcję roślinną mo e wynosić nawet 350-450 kg NPK/ha w czystym składniku, tj. około 700-900 kg/ha wysianego nawozu. Tę ilość nawozu rozsiewa się przeciętnie 3-4 krotnie w ciągu sezonu. Nale y jednak zauwa yć, e w statystycznym polskim gospodarstwie rolnym poziom nawo enia mineralnego jest zdecydowanie ni szy, gdy według danych GUS w 2006 r. wynosił tylko 122 kg NPK/ha w czystym składniku, w tym w poszczególnych województwach od 71 do 171 kg NPK/ha.
1.8. Rozrzutniki obornika

W przypadku rozrzutników obornika warto zwrócić uwagę na to, e zwłaszcza w mniejszych gospodarstwach są one stosowane - poza głównym przeznaczeniem - jak uniwersalny środek transportu (zwózka bel słomy, okopowych, zielonek itp.). Daje to mo liwość zwiększenia ich rocznego wykorzystania. Przy sprawnym, zmechanizowanym załadunku obornika na rozrzutnik głównym czynnikiem limitującym wydajność pracy tej maszyny jest odległość pola od gospodarstwa (pryzmy obornika). Dojazd z gospodarstwa na pole i z powrotem zajmuje od kilku do kilkudziesięciu minut, podczas gdy załadunek maszyny i rozrzucanie obornika na polu – około 20-30 minut. Z tego względu eksploatacyjna wydajność rozrzutnika podczas nawo enia pola oddalonego o 4-5 km mo e być nawet 2.krotnie ni sza, ani eli pola oddalonego tylko o 1 km. Na ten aspekt u ytkowania rozrzutnika nale y tak e zwrócić uwagę podczas doboru maszyny do gospodarstwa i oceny wniosku.

46

Tabela 15. Wskaźniki wykorzystania rozrzutników obornika
ŁadowMoc ność ciągnika Minimalne wykorzystanie w roku WRN ha/rok 3,3 4,9 7,4 10,3 14,1 t/rok 68 110 166 267 356 Okres eksploatacji T lata 25 25 20 20 20 Potencjał eksploatacyjny TH godz. Współczynnik korekcyjny k 0,60 0,70 0,70 0,75 0,75 Wydajność eksploatacyjna W07 ha/godz. 0,11 0,14 0,17 0,22 0,30

Typ

1-osiowy 1-osiowy 2-osiowy Tandem Tandem, 4bębnowy

t 2,5 3,5 4,0 6,0 8,0

kW 22 35 37 40 74

1250

Najprostszą metodą oceny racjonalności wykorzystania rozrzutników obornika jest porównanie ilości wyprodukowanego w gospodarstwie obornika ze wskaźnikiem WRN wykorzystania minimalnego wyra onego w t/rok. Kryteria oceny: - Podstawowe – minimalne wykorzystanie w roku WRN, ha/rok - Dodatkowe – produkcja obornika, t/rok
1.9. Wozy asenizacyjne

Potencjał eksploatacyjny (TH) wozów asenizacyjnych wyra a się liczbą wozów wywiezionej na pola gnojowicy lub gnojówki. W warunkach rolnictwa polskiego potencjał ten szacuje się na 8000 wozów. Minimalne wykorzystanie tych maszyn w roku (WRN) mo na więc określić zarówno liczbą wozów wywiezionej w roku gnojowicy/gnojówki (wozów/rok), jak równie jej ilością (m3/rok). Przy ocenie racjonalności zakupu wozu asenizacyjnego o określonej pojemności nale y oszacować ilość wyprodukowanych w gospodarstwie w ciągu roku ciekłych nawozów naturalnych, a następnie porównać z ustaloną dla danego typu wozu wartością kryterialną WRN ( m3/rok). Mo na te posłu yć się wskaźnikami pomocniczymi. Jednym z tych wskaźników jest liczba krów mlecznych (według stanu średniorocznego) w stadzie bydła chowanego w cyklu zamkniętym4. W tym przypadku danej liczbie krów i strukturze całego stada odpowiada określona liczebność poszczególnych grup wiekowych zwierząt w stadzie oraz łączna produkcja gnojówki lub gnojowicy przez to stado zwierząt. Przy zastosowaniu tego podejścia na jedną krowę mleczną (według stanu średniorocznego) przypada około 48,5 m3 gnojowicy wyprodukowanej przez całe stado w cyklu zamkniętym (chów bezściółkowy), względnie 9,4 m3 gnojówki (chów na płytkiej ściółce). Analogiczne wskaźniki dla stada trzody chlewnej w zamkniętym cyklu produkcyjnym5 wynoszą: - chów bezściółkowy - 7,4 m3 gnojowicy na 1 tucznika według stanu średniorocznego, - chów na płytkiej ściółce - 5,6 m3 gnojówki na 1 tucznika według stanu średniorocznego.
4

Przeciętna struktura stada bydła mlecznego w cyklu zamkniętym: krowy mleczne 45%, jałówki w wieku od 1 do 2 lat 22%, jałówki w wieku od 0,5 do 1 roku 22%, cielęta w wieku do 0,5 roku 10% 5 Przeciętna struktura stada trzody chlewnej w cyklu zamkniętym: knury – 0,6%, maciory – 8,4 %, tuczniki od 5 do 6 m-ca ycia – 28,1%, warchlaki od 2 do 4 miesięcy ycia – 29,8%, prosięta do 2 miesięcy ycia – 33,1%

47

Tabela 16. Wskaźniki wykorzystania wozów asenizacyjnych
Objętość zbiornika Moc ciągnika Okres Poten- Współeksplocjał czynnik atacji eksplo- korek- Liczba Ilość atacyj- cyjny wozów gnojowi gnojowi ny T k -cy/gno-cy/gnojówki jówki

Minimalne wykorzystanie N w roku WR

Liczba krów w Liczba tuczników stadzie bydła w stadzie trzody mlecznego* chlewnej* System utrzymania zwierząt bezściółkowy szt. 14 20 39 49 78 89 133 160 213 płytka ściółka szt. 71 102 199 248 397 454 681 817 1089 bezściółkowy szt. 90 130 252 315 505 577 865 1038 1384 płytka ściółka szt. 119 171 333 417 667 762 1143 1371 1829

m3 2,5 3 4 5 7 8 10 12 16

kW 22 25 32 38 52 59 73 87 114

lat 15 15 12 12 12 12 10 10 10

szt.

0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

szt./rok m3/rok 267 320 467 467 533 533 640 640 640 667 960 1867 2333 3733 4267 6400 7680 10240

8000

* Struktura stada według cyklu zamkniętego

Wywóz gnojowicy, podobnie jak obornika, jest czynnością bardzo czasochłonną, z uwagi na stosowane dawki (15-30 m3/ha) i konieczną do wywiezienia na pole znaczną ilość ciekłego nawozu. Dla określonej dawki (w m3/ha) wydajność nawo enia gnojowicą limitowana jest przede wszystkim pojemnością wozu i odległością pola od gospodarstwa (tabela 17). W przypadku wozu o pojemności 2,5 m3 wzrost odległości gospodarstwo-pole z 1 km do 4 km ogranicza wydajność tego zabiegu ponad dwukrotnie (z 7,9 m3/godz. do 3,49 m3/godz., tj. z 0,39 ha/godz. do 0,17 ha/godz.), a dla wozu o pojemności 5 m3 blisko dwukrotnie. Zastosowanie wozu o pojemności 5 m3, zamiast 2,5 m3, zapewnia skrócenie czasu pracy o 3443%, a więc wzrost wydajności o 57-66%, w zale ności od odległości pola względem gospodarstwa. Tabela. 17. Wpływ odległości transportowej i pojemności wozu asenizacyjnego na wydajność nawo enia gnojowicą pola o powierzchni 2 ha w dawce 20 m3/ha
Pojemność wozu m3 2,5 5,0 5,0 m3 2,5 m3 Odległość gospodarstwo - pole 1 km 4 km Czas pracy godz. 2,53 1,67 Skrócenie o 34 % Wydajność m3/godz. 7,9 12,0 ha/godz. 0,39 0,60 Czas pracy godz. 5,73 3,27 Skrócenie o 43 % Wydajność m3/godz. 3,5 6,1 ha/godz. 0,17 0,31 4 km 1 km Wzrost czasu pracy % 226 196 × Spadek wydajności % 56 49 ×

Zwiększenie o 66%

Zwiększenie o 57%

Źródło: Obliczenia własne
48

55 Szerokość robocza Moc ciągnika m 2.65 0. wymaga zastosowania odpowiednio du ego ciągnika. minimalna powierzchnia zasiewów zbó .7 3.70 1.25 1.Podstawowe – minimalne wykorzystanie w roku WRN. 1. ha/rok .5 6. wypełnionego wozu w pofałdowanym terenie i rozlewanie gnojowicy na pochyłych polach. rzepaku i roślin o podobnej technice siewu. ha 49 .40 0. Przy doborze wozu asenizacyjnego do gospodarstwa nale y tak e wziąć pod uwagę warunki terenowe (nachylenie terenu) oraz siłę uciągu i moc przeznaczonego do współpracy ciągnika.Z powy szych względów gospodarstwo z działkami znacznie oddalonymi od siedliska (zbiornika gnojowicy) powinno dysponować wozem asenizacyjnym o większej pojemności.0 4.5 2.60 0. Wskaźniki wykorzystania siewników zbo owych Minimalne Minimalna wykorzyspowierztanie w chnia zaroku siewów* WRN ha/rok 13 16 20 39 49 80 ha 10 14 20 45 60 100 Okres eksploatacji T lata 25 25 25 25 25 20 Potencjał eksploatacyjny TH godz.60 0.50 0.0 4. ni to wynika ze wskaźników zawartych w tabeli 16. Transport cię kiego.15 1.0 kW 28 28-35 35-44 55-60 55-60 75-90 1400 * Minimalna powierzchnia zasiewów bez uwzględnienia powierzchni zasiewów poplonów W przypadku siewników zbo owych dodatkowym kryterium oceny racjonalności zakupu i u ytkowania sprzętu jest ustalona arbitralnie. W szacunku potencjalnego wykorzystaniu siewników zbo owych nale y tak e uwzględnić mo liwość zastosowania tych maszyn do siewu poplonów.45 0. Kryteria oceny: .Dodatkowe – powierzchnia zasiewów zbó . Przyjmuje się.70 0.10.75 Wydajność eksploatacyjna W07 ha/godz. Siewniki zbo owe Tabela 18. rzepaku i motylkowych. na podstawie obserwacji i wyników badań własnych oraz opinii ekspertów. 0. Współczynnik korekcyjny k 0. e zasiewy poplonów mogą stanowić około 33% łącznej powierzchni gruntów ornych gospodarstwa.

4 49.5 godz. 50 . AZ – powierzchnia zasiewów.2 46. Siewniki do buraków 3* 6 3 6 6 12 Siewniki do kukurydzy 3 4 4.30 1. 7.Podstawowe – minimalne wykorzystanie w roku WRN.11. Przy zało eniu wy szych od przeciętnych plonów. ha/rok .2 6 6 8 * Siewnik mechaniczny 800 800 Kryteria oceny: . np.70 0. ha/godz.70 0.70 0. 0.12.5 gdzie: W07 – wydajność eksploatacyjna opryskiwacza.. Intensywna uprawa roślin polowych często wymaga większej od wy ej przyjętej liczby zabiegów chemicznej ochrony. 4-5.1. minimalna powierzchnia zasiewów AZ (ha) będzie odpowiednio ni sza od podanej w tabeli. ha/godz.0 7 20 40 8 30 45 Okres eksploatacji T lata 25 20 20 25 20 20 WspółPotencjał Wydajność czynnik eksploaeksploatakorektacyjny cyjna cyjny TH W07 k godz.75 m szt. 7. Opryskiwacze polowe Zwykle wydajność (pojemność i szerokość robocza) opryskiwacza powinna umo liwić wykonanie zabiegu chemicznej ochrony roślin największej z upraw w ciągu 1 dnia (ok.60 0.33 – zało ony udział największej plantacji w strukturze zasiewów. ha Wartości kryterium dodatkowego .2 18. godz. ciągnika roku kukurydzy WRN kW ha/rok ha 35 35 55 33 45 60 14.33 ⋅ AZ (ha/godz. 0.).70 0. z uwzględnieniem ocen ekspertów.60 0.5 – graniczny czas oprysku jednego gatunku roślin uprawnych.).90 1. 7. Siewniki punktowe Tabela 19.65 0. W związku z powy szym minimalna wydajność opryskiwacza dla gospodarstwa powinna wynosić co najmniej: W07 = 0. Dla innej od zało onej struktury zasiewów wydajność opryskiwacza nale y dobrać pod kątem największej z upraw.4 25.95 1.Dodatkowe – areał zasiewów buraków cukrowych lub kukurydzy. Wskaźniki wykorzystania siewników punktowych Szerokość robocza Liczba sekcji Minimalne Minimalny wykorzysareał Moc tanie w buraków. 1.2 36. a ogółu pól w ciągu 3-4 dni. ha.areał zasiewów buraków cukrowych lub kukurydzy przyjęto arbitralnie. co wią e się zwykle z koniecznością stosowania większej ni przeciętna liczba oprysków.75 0.

70 0.5 30 17 5.54 1.40 0.60 0.50 0.90 0.3 1.60 0.70 0. Wskaźniki wykorzystania kosiarek rotacyjnych Minimalne PowierzwykorzysMoc chnia łąk ciągnika tanie w roku 3-kośnych WRN ha m kW ha/rok 1.45 0.70 Wydajność eksploatacyjna W07 ha/godz.60 4.22 3.70 0.70 1.15 0. Kosiarki rotacyjne oraz przetrząsarki i zgrabiarki karuzelowe Tabela 21.70 0.35 25 11 3.57 0.55 0.7 1.15 0.Dodatkowe – powierzchnia zasiewów AZ (ha) 1. Cechuje je du a odporność na zapychanie ciętym materiałem nawet w trudnych warunkach zbioru. 1.65 37 22 7.) 140 180 60 Szerokość robocza Okres eksploatacji T lata 25 24 23 22 21 20 20 20 20 Potencjał eksploatacyjny TH godz.70 0.Wydajność czynnik eksploatakorekcyjny cyjna k W07 ha/godz.05 3.4 50 48 16 3 54 63 21 4. z du ą liczbą kretowisk.1 45 39 13 2.60 0.20 1. Współczynnik korekcyjny k 0. Są one wyraźnie tańsze od kosiarek dyskowych (dolnonapędowych) i bardziej trwałe. Współ.13.Tabela 20. zakamienionych. 0. 51 . Wskaźniki wykorzystania opryskiwaczy polowych Pojemność zbiornika l 300 400 600 800 1000 1500 2000 3000 4000 Minimalne Minimalna wykorzys.krotnie w ciągu sezonu agrotechnicznego.90 1200 Rotacyjne kosiarki bębnowe (górnonapędowe) zaleca się stosować na łąkach o niskiej kulturze. Największa jednorodna uprawa zajmuje do 33% powierzchni zasiewów (gruntów ornych) gospodarstwa.00 0.70 1.75 3.75 2.75 1.9 45 36 12 2.65 0.50 0.Podstawowe – minimalne wykorzystanie w roku WRN (ha/rok) .5 83 96 33 8.powierzSzerokość chnia zatanie w robocza roku siewów * AZ WRN m ha/rok ha 10 27 9 12 33 11 15 51 17 15 69 23 18 90 30 18 142 47 21 168 56 24 210 70 24 243 81 Okres eksploatacji T lata 20 20 18 17 16 15 15 15 15 Potencjał eksploatacyjny TH godz.65 0.20 1000 * Zało enie: Zabieg chemicznej ochrony ka dej z roślin uprawnych jest wykonywany przeciętnie 3.80 2.10 1.5 (3-sekc. Są one przeznaczone do pracy głównie w mniejszych gospodarstwach.6 1.50 5. Kryteria oceny: .

Wskaźniki wykorzystania przetrząsarek i zgrabiarek karuzelowych Szerokość robocza m 3 4 5 6 7 8 10 Minimalne Powierzchnia Okres wykorzystanie łąk 3eksploatacji w roku kośnych* T WRN ha/rok ha lata 25 30 3. ha 1.63 3.33 4.5 1.22 2. 52 .60 0.95 1.65 1 1.5×1.70 0.8 × 1.2 1.2 × 1.2 1. 0.6 0. a szerokość robocza dochodzi do 3.Podstawowe – minimalne wykorzystanie w roku WRN.2 1300 1300 1500 1500 Wielkogabarytowe Na potencjalne wykorzystanie pras zbierających składa się zarówno zbiór siana z 2-3 pokosów oraz zbiór słomy pokombajnowej.7 0.75 Wydajność eksploatacyjna W07 ha/godz.65 0.65 0.7 25 78 8.45×0.2 0.35 * Zało ono 3-krotny zbiór siana w ciągu roku.8×0.25 0. Wskaźniki wykorzystania pras zbierających Rodzaj prasy Wymiary beli m Wysokiego stopnia zgniotu Zwijające 0. Dlatego ich podstawową zaletą jest mo liwość uzyskiwania wy szych wydajności pracy ni kosiarek bębnowych. Prędkość pracy tych maszyn mo e osiągać nawet 15-20 km/h.7 ha/godz.8 Potencjał eksploatacyjny THA ha 1500 2000 2500 3000 3500 4000 5000 Współczynnik korekcyjny k 0.7 20 123 13.36×1. 1300 WspółWydajność czynnik eksploatakorekcyjny cyjna k W07 0.Natomiast kosiarki dyskowe wyró nia mniejsza masa (w odniesieniu do 1 m szerokości roboczej) oraz mniejsze zapotrzebowanie na moc współpracującego ciągnika.55 0.67 2.Dodatkowe – powierzchnia łąk 3-kośnych.6 20 188 20.6 20 140 15.2 3.3 25 44 4.8×0.15 1.2 Minimalne wykorzystanie w roku WRN ha/rok 20 31 39 44 68 116 168 Okres u ytkowania T lata 25 25 25 25 20 20 20 Potencjał eksploatacyjny TH godz.50 0.14. zwłaszcza na równych i dobrze utrzymanych łąkach.6 2.5 m.6 0. W przypadku pras zwijających i wielkogabarytowych mo na tak e uwzględnić wykorzystanie tych maszyn do zbioru miskantusa uprawianego na cele energetyczne.9 25 60 6. 0.7×1.3 1.65 0.33 1. w tym 3-krotne przetrząsanie i zgrabianie siana podczas ka dego zbioru Kryteria oceny: . Tabela 22.65 0.70 0.7×2. ha/rok . Prasy zbierające Tabela 23.5 × 1.0 1.2×0.

55 0. łączna powierzchnia jej wykorzystania w ciągu roku wynosi: WR = 3×5 ha + 10 ha = 15 + 10 = 25 ha.60 25 1600 0. ha. 3 – liczba pokosów .Kryteria oceny: .85 1.12 1.8 7. gdzie: Ł – powierzchnia łąk. ha/rok . ha Najczęściej przyczepy zbierające są wykorzystywane do zbioru siana z 2-3 pokosów. Przykład nr 2 W gospodarstwie posiadającym 5 ha łąk koszonych 3-krotnie w ciągu roku oraz 10 ha zbó .7 13 15 17 21 Okres u ytkowania T lata Potencjał eksploatacyjny TH godz. AZB – powierzchnia zbó . ha/rok .Dodatkowe – suma powierzchni łąk 2 lub 3-kośnych. Wskaźniki wykorzystania przyczep zbierających Objętość skrzyni ładunkowej m3 10 12 15 20 25 28 40 Minimalne Powierzchnia łąk przy wykorzyszbiorze siana tanie w z 3 pokosów roku Ł WRN ha/rok 17 21 26 38 46 50 63 ha 5.70 Wydajność eksploatacyjna * W07 ha/godz. W tym gospodarstwie zasadne jest stosowanie przyczepy zbierającej o pojemności 12-15 m3.15. 0. z których słoma jest zbierana przyczepą zbierającą.64 t/ha Kryteria oceny: .0 8.krotność zbioru siana w ciągu roku. ha.40 Moc ciagnika kW 22 25 30 38 45 52 70 * Średni plon siana z trzech pokosów 2. powierzchni zbioru miscantusa 1. Współczynnik korekcyjny k 0. powierzchni uprawy zbó oraz np.Podstawowe – minimalne wykorzystanie w roku WRN. 53 . Obliczenie powierzchni potencjalnego wykorzystania przyczepy zbierającej: WR = Ł×3 + AZB (ha).68 0. Coraz rzadziej maszyny te wykorzystuje się tak e do zbioru słomy po zbiorze zbó .45 0. Przyczepy zbierające (zbieracze) do siana i słomy Tabela 24. Przy zastosowaniu przyczepy wyłącznie do zbioru siana kryterium racjonalności jej zakupu będzie powierzchnia łąk koszonych 3-krotnie.Podstawowe – minimalne wykorzystanie w roku WRN.Dodatkowe – powierzchnia łąk 3-kośnych Ł (ha) oraz areał zbioru słomy pokombajnowej.03 1.

25% ha/rok .06 25 1600 * Przyczepy z rotorem ładującym i no ami docinającymi do zbioru podwiędniętych zielonek na sianokiszonkę.5 86.70 0. do 3-4.5 129.1 99.7 57.6 58. Wskaźniki wykorzystania kombajnów zbo owych Moc silnika kW Zespół niwny (heder) m Minimalne wykorzystanie w roku.6 1.5 149.7 71.7 46.0 7.20% .4 3.5 5.ciągnika tanie w roku WRN z 3 pokosów kowej m3 21 25 28 35 40 kW 70 75 90 130 150 ha/rok 54 64 74 85 92 ha 18 21 25 28 31 Okres u ytkowania T lata Potencjał eksploatacyjny TH godz. korekcyjny k 0.0 5.6 38.6 122.1 70.2 105.30% .90 2.standardowa.4 51.). Wskaźniki wykorzystania przyczep zbierających silosowych* Objętość Minimalne Powierzchnia skrzyni wykorzysłąk przy Moc zbiorze siana ładun.7 1.0 46.krotnego zbioru lucerny.kombajn z szarpaczem słomy.korek. ** Wydajności podano dla plonów zbó 4-4. kukurydza na ziarno itp.0 199.2 40.70 Wydajność eksploatacyjna ** W07 ha/godz.0 4.2 136. Tolerancja oceny: 20% .3 68.6 6.16.7 73.0 43.17.70 0.5 43. a tak e jako wydajne przyczepy objętościowe podczas zbioru kukurydzy na kiszonkę.0 139. ha/rok . TH k W07 h ha/h 75 80 90 100 125 150 175 220 250 300 3.2 1.65 0.5 53.77 0. 1.7 35.4 114.85 1. 54 .5 54.5 37.Dodatkowe – powierzchnia łąk przy zało eniu zbioru zielonki z 3 pokosów. ha W ocenie wykorzystania przyczep (zbieraczy) silosowych nale y tak e uwzględnić mo liwość ich zastosowania do zbioru innych zielonek.praca w terenie pofałdowanym lub podgórskim.6 84. 1.55 1.69 0.60 0.5 t/ha Kryterium oceny .3 80. Wydajeksploa.0 61.9 * Szerokość zespołu niwnego podano jako wielkość orientacyjną.0 159.7 25 25 25 25 25 24 23 22 21 20 3000 0.0 7.0 98.5 48.40 1.5 4.3 106.05 1. Kombajny zbo owe Tabela 26.9 119.ność ekstacyjny cyjny ploatac.8 92. WRN podstawowe .65 1.1. ** wydajności dla plonu jednego pokosu 5.4 57.7 170. np.2 4.6 41. Współcz.minimalne wykorzystanie w roku WRN (ha/rok) równe powierzchni zbioru zbó i roślin technologicznie podobnych (rzepak.35 1.2 78.65 0.35% Okres eksploatacji T lata Potencjał Współcz.70 0.3 50.0 64.6 66.7 42.3 110. 30-35% .4 88. Przyczepy zbierające silosowe Tabela 25.0 123.6 45. z uwzględnieniem 20-35% tolerancji oceny – wyjaśnienia wg załącznika 6.3 152.5 t/ha podwiędnietej zielonki Kryteria oceny: .5 127.Podstawowe – minimalne wykorzystanie w roku WRN. 25% .

2. Wskaźniki wykorzystania sieczkarni polowych Rodzaj sieczkarni Ciągnikowe* 1-rz.5 t/ha. 0. rzepaku i kukurydzy na ziarno o około 5% ni sze. s. Na małych 1-2 ha polach wydajność zbioru zbó jest o około 10-20% ni sza od podanych w tabeli. 0. Łączne potencjalne wykorzystanie sieczkarni wynosi: WR = 2ף + AK (ha).5 t/ha do 6 t/ha wydajność pracy kombajnu zmniejszy się o około 5-7%. Wydajności uzyskiwane na polach 10-20 ha i większych są o około 5-10% wy sze ni na polach o powierzchni 4-5 ha. a grochu i łubinu o około 40% ni sze. rzepak 3-3. z uwagi na ograniczoną przepustowość zespołu młócąco-separującego oraz konieczność częstszego opró niania zbiornika maszyny na środki transportowe. TH ha 150 250 375 300 godz. Przy zbiorze zbó wydajności eksploatacyjne są o około 5% wy sze. Sieczkarnie polowe Tabela 27.75 * Sieczkarnie ciągnikowe . Szczegółowe zestawienie wydajności eksploatacyjnych kombajnów o ró nej mocy.50 0. w zale ności od rodzaju zbieranych roślin. Współczynnik korekcyjny k 0. e przy wzroście plonów zbó z 4-4.25 0.8 ha/rok 63 87 119 126 151 Okres eksploatacji T lata 25 25 25 25 lata 25 20 20 20 20 Potencjał eksploatacyjny THA. Nale y przyjąć.34 3000 0.18.75 0.krotność zbioru trwa łąkowych na kiszonkę.Wydajności kombajnu zbo owego podano jako średnią dla stosunkowo dobrych plonów zbó i roślin technologicznie podobnych (zbo a 4-4.4 6.70 0. ha 2 – liczba pokosów .5 t/ha.potencjał eksploatacyjny podany w ha.65 ha/godz.58 0. 1. 2-rz. ha AK – powierzchnia kukurydzy na kiszonkę. uwzględniając krajową strukturę zasiewów tych roślin.25 m ** Samobie ne* 4-rz. W przypadku kombajnów o du ej szerokości roboczej spadki wydajności podczas pracy na małych polach mogą być znacznie większe. od podanych w tabeli. Minimalne Moc wykorzysciągnika tanie w roku (silnika) WRN kW 50 70 90 90 kW 150 200 250 300 350 ha/rok 2.77 1. gdzie: Ł – powierzchnia łąk. Kombajny do zbioru zbó . 94).75 Wydajność eksploatacyjna W07 ha/godz.3 8.w godzinach. kukurydza na ziarno 6-7 t/ha). 8-rz. 6-rz.9 5. samobie ne . 55 .06 1. ich plonu i wielkości pół zamieszczono w publikacji „Ekspertyza – racjonalność zakupu maszyn” (Załącznik 4.65 0.12 1.70 0. 4-rz. Wydajności dla większych od wymienionych plonów roślin są wyraźnie ni sze. ** Sieczkarnia z hederem bezrzędowym W ocenie wykorzystania sieczkarni nale y uwzględnić areał uprawy kukurydzy na kiszonkę oraz mo liwość najczęściej 2-krotnego zbioru traw łąkowych na sianokiszonkę (w tym przypadku sieczkarnia musi być dodatkowo wyposa ona w podbieracz). 3-rz. 6-rz.

7 25 50 Okres eksploatacji T lata 20 25 20 Potencjał eksploatacyjny TH godz. 24 m3 300 0. 70 0.6 8. 1. 4-rz.25 0.5 t 2-rz. 7 t 55-65 20 0..6 22 40-45 60 110 30-35 45-50 60 90 180-200 330 2. 1-rz.6 22.korek.eksploa.5 t 40-50 25 0.2 0. 70 0.17 0.7 0..20.12 0. a w szczególnych przypadkach dodatkowo powierzchnia uprawy cebuli lub warzyw korzeniowych.20 14... 1-rz. 2-rz. Wskaźniki wykorzystania maszyn do zbioru ziemniaków Rodzaje i typy maszyn Rozdrabniacz łęcin Kopaczka przenośnikowa Kopaczka ładująca Parametry robocze (liczba rzędów.13 0. Maszyny do zbioru buraków cukrowych Tabela 29.35 0. 0.9 0.7 0.7 0..22 0.2 4.25 t Kombajn do 1-rz.67 38 20 1600 Wyorywacz 3-rz.7 0. je eli maszyna jest wyposa ona w przystawki do zbioru wymienionych warzyw.19. 32 m 350 0.45 2-rz. 6 t ziemniaków samobie ny 4-rz.3 Kombajn do 2000 1-rz. 15 t 20 1800 0..00 187 Parametry robocze (liczba rzędów.8 Kryterium oceny: powierzchnia uprawy ziemniaków.70 131 3 samobie ny 6-rz. 25 0. 16 m 205 0.17 0. 1-rz. 35 0.1 0.7 0.7 1. 90-100 0.7 15 2000 0.5-3 t 35-40 25 0..3 buraków 2-rz.2 10.7 0.1.eksploatacyjny cyjna k W07 ha/godz.32 18 Ogławiacz 6-rz. 400 800 1800 Współcz.eksploataciagnika Rodzaje i typy tanie w tacji tacyjny cyjny cyjna (silnika) maszyn roku WRN T TH k W07 kW ha/rok lata godz. 6 t Kombajn do 2-rz.5 0. zbiornik) 2-rz.45 0.0 12.4 0.13 7..7 0.. Minimalne Moc wykorzystaciągnika nie w roku (silnika) WRN kW ha/rok 45 4..5 0.6 0.7 0.20 11 3 6-rz.30 17 Wyorywacz 6-rz.0 Ogławiacz 3-rz.3 7.11 5. Maszyny do zbioru ziemniaków Tabela 28.7 0. 3.5 70 12.2 t ziemniaków 1-rz.. 2.eksploa.7 0.1 6. Wskaźniki wykorzystania maszyn do zbioru buraków cukrowych Minimalne Okres Potencjał Współcz. 2. ha/godz. 4-rz. Wydajność korek.55 103 Kombajn do buraków 15 4000 6-rz.. 1. zbiornik) 56 . Wydajność Moc wykorzys. 3-3.7 0.65 36 Kopaczka ładująca 3-rz.

/rok t/rok 105 210 210 420 840 1260 58 115 173 115 230 460 690 Okres eksploatacji T lata Współczynnik korekcyjny k Potencjał eksploatacyjny TH godz. 0.5 1. zwiezionej z pola partii wilgotnego ziarna.0 6. . kukurydzy mo e wynosić nawet 30-35%. pojemności jej komory suszącej. . Tabela 30. Tymczasem wilgotność zebranej z pola np. Suszarnie ziarna Przy zakupie suszarni do gospodarstwa nale y uwzględniać konieczność szybkiego wysuszenia. Wskaźniki eksploatacyjne suszarni ziarna Typ suszarni ziarna Przepustowość suszarni Ps t/godz. Suszarnia ziarna przepływowa 20 0.obliczenie czasu suszenia poszczególnych rodzajów ziarna) W celu oceny racjonalności zakupu suszarni o określonych parametrach technicznych i roboczych (objętość.2. rodzaju suszonego materiału (wielkości ziaren) i in.7 6000 Suszarnia ziarna porcjowa 20 0.0 4. Dlatego przepustowość suszarni musi być dostosowana do wydajności zbioru i stopnia jego zawilgocenia. Dobowa wydajność procesu suszenia ziarna i nasion zale y między innymi od: typu suszarni (przepływowa. Ps 57 . a w rezultacie psuje i traci na wartości.przyjąć mo liwie niską przepustowość Ps (t/godz. Przechowywane w silosach ziarno zbó i kukurydzy nie mo e mieć większej wilgotności jak 14%. czyli wykorzystanie suszarni w roku: WR = Z (godz. czasami z dnia na dzień./rok).0 0.0 6.7 3300 Źródło: Obliczenia własne na podstawie [KTBL 1994] Ocena racjonalności zakupu suszarni Metoda 1 (szczegółowa . Mokre ziarno łatwo się zagrzewa.5 2.0 1.) suszarni (najlepiej według specyfikacji technicznej lub według tabel 31 i 32) zakładając. mocy cieplnej układu wymaganego obni enia wilgotności od wartości początkowej do końcowej. przepustowość) nale y: .5 1. a nasiona rzepaku 6%. zwłaszcza przy podwy szonej temperaturze otoczenia. e ziarno będzie miało stosunkowo wysoką wilgotność początkową (w pewnym przybli eniu przepustowość suszarni jest wprost proporcjonalna do jej pojemności).oszacować ilość ziarna wyprodukowanego w gospodarstwie.0 2.0 Minimalne wykorzystanie w roku WRN godz.0 4. które potencjalnie mo e wymagać dosuszenia Z (t/rok). porcjowa). ładowność.obliczyć czas suszenia ziarna.

Warunkiem zakwalifikowania zakupu suszarni do dofinansowania z programu PROW jest spełnienie warunku: WR ≥ WRN. PS i porównanie z wykorzystaniem normatywnym WRN według tabeli 30. łączne wykorzystanie suszarni nale y obliczyć jako sumę czasów suszenia poszczególnych rodzajów ziarna.8 2.0 2.obliczenie rzeczywistego wykorzystania suszarni: WR = Z (godz.porównać obliczoną sumę WR (t/rok) z wartością normatywną (kryterium oceny) WRN według tabeli 30 (115 godz.7 12 4.3 5.0 0.1 1./rok zale nie od typu suszarni).8 3. w zale ności od pojemności suszarni przedstawiono w poni szych tabelach.5 11 3. niezale nie od wilgotności początkowej i końcowej oraz od rodzaju suszonego ziarna i nasion.7 17.5 1.3 1.8 2. Ps (t/godz.6 2.3 2.9 3.8 Źródło: Materiały firmowe Tabela 32. 58 .) Rodzaj ziarna Pszenica Rzepak Kukurydza Obni enie wilgotności z 19% do 15% z 13% do 7% z 30% do 15% 5 2.oszacowanie łącznego poziomu produkcji ziarna zbó i kukurydzy oraz nasion rzepaku niezale nie od struktury zasiewów tych roślin – razem Z (ton/rok).7 0./rok). Przepustowości przykładowych suszarni porcjowych dwóch producentów (A i B) dla ró nych rodzajów suszonego ziarna i jego wilgotności.) (wg specyfikacji technicznej.5 6. danych podanych przez beneficjenta lub w oparciu o przykładowe dane zawarte w tabelach 31 i 32). Przepustowości suszarni porcjowych (producent B).2 4.0 2.przyjęcie przeciętnej dla danego typu suszarni przepustowości W (t/godz.9 23 7.4 Źródło: Materiały firmowe Metoda 2 (szacunkowa . Przepustowości suszarni porcjowych (producent A). . Tabela 31.4 1./rok lub 210 godz.6 Objętość komory suszarniczej (m3) 9.3 17 5.8 1.) Rodzaj ziarna Pszenica Rzepak Kukurydza Kukurydza Obni enie wilgotności z 18% do 14% z 12% do 6% z 28% do 14% z 35% do 14% Objętość komory suszarniczej (m3) 7 2.) w zale ności od rodzaju suszonego ziarna i jego wilgotności początkowej oraz wymaganej wilgotności końcowej.1 4.0 4.7 1.z uwagi na kilkakrotną ró nicę przepustowości (t/godz. . .9 2. Ps (t/godz.7 1.8 4.3 29 8.5 1.obliczenie przeciętnego czasu suszenia ziarna) .

Zwiększenie precyzji pracy podczas nawo enia mineralnego. e systemy satelitarnego sterowania maszyn rolniczych mogą być racjonalnie stosowane w gospodarstwach o powierzchni minimum 100 ha. K 200 kg/ha) → (80-102 ha)×0. mo na pobierać większą liczbę próbek. Glebę z poszczególnych fragmentów pola nale y zbadać na zawartość P. Na polach bardzo du ych. a tak e niejednakowym jej odczynem (pH) lub wilgotnością. Ta zmienność objawia się zró nicowaniem zawartości gleby np. o mniejszej zmienności warunków glebowych. poprzez dostosowanie jego ilości do zasobności gleby i potrzeb roślin.3. Najpierw nale y określić kształt i wielkość pola przy u yciu systemu GPS oraz wyznaczyć za pomocą tego systemu miejsca pobrania próbek gleby. zwykle pobiera się po jednej próbce z ka dego hektara. Te dane zostają następnie przetworzone do postaci mapy aplikacyjnej z zalecanymi dawkami nawozu lub wapna na poszczególnych fragmentach pola. Inne obszary zastosowań GPS w rolnictwie mają jak dotychczas ograniczony zasięg. K a tak e pod kątem odczynu pH. System GPS . Oszczędności z tego tytułu szacuje się nawet na 15-25% przy równoczesnym wyrównaniu plonu roślin. System precyzyjnego nawo enia jest zalecany głównie dla bardzo du ych gospodarstw. Progi wykorzystania WRN (w ha) systemu GPS do nawo enia precyzyjnego w uprawie wybranych roślin wynoszą: - Buraki cukrowe (P 140 kg/ha. gdy rośliny otrzymują tylko tyle nawozu ile są w stanie pobrać z gleby. w związku z czym jego nadmiar nie przedostaje się do wód gruntowych i powierzchniowych. Uwa a się. Jednak sama powierzchnia nie mo e być wyłącznym kryterium zasadności stosowania systemu GPS. względnie znajdują się na etapie badań. przez zastosowanie nowoczesnych rozsiewaczy współpracujących z systemem GPS. Taka technika aplikacji nawozów ogranicza tak e szkodliwe oddziaływanie jego nadmiaru na środowisko. Wynika to z kosztu sytemu i oprzyrządowania oraz konieczności stosowania maszyn przystosowanych do zmiennego dozowania nawozów w trakcie pracy maszyny. Ponadto system GPS z odpowiednim oprogramowaniem wykorzystuje się powszechnie do tworzenia dokładnych map pól. w fosfor (P) lub potas (K). umo liwia efektywniejsze wykorzystanie nawozu.rolnictwo precyzyjne W praktycznym rolniczym zastosowaniu system GPS (satelitarny system geograficznego pozycjonowania) jest obecnie wykorzystywany głównie do precyzyjnego nawo enia mineralnego (w tym na uwrociach pól) i wapnowania oraz do równoległego prowadzenia maszyn podczas prac polowych. w których stosuje się wysokie dawki nawozów mineralnych. Na podstawie wyników tych badań sporządzana jest cyfrowa mapa pola z zaznaczoną zmiennością właściwości gleby. Nawo enie precyzyjne GPS Zasadą nawo enia precyzyjnego jest dostosowanie ilości rozsiewanych nawozów do rozpoznanej lokalnej zmienności glebowej (lub roślinnej) w obrębie pola. Na polach mniejszych. posiadających pola o wyraźnej zmienności glebowej.75 = 60–76 ha Ziemniaki (100 kg/ha P i 180 kg/ha K) → (152-167 ha)×0.75 = 114–125 ha 59 . a tak e o większym zró nicowaniu gleby. Zwiększenie precyzji pracy maszyn rolniczych daje największe efekty w uprawach intensywnych.

Przeciętny. np. K 180 kg/ha) → (128-134 ha)×0. Precyzyjne systemy automatycznego prowadzenia są wykorzystywane dodatkowo podczas siewu zbó . a w rezultacie wzrost wydajności pracy. K 160 kg/ha) → (144-149 ha)×0. automatyczne sterowanie ruchem pozwala operatorowi ciągnika lub kombajnu na większe skupienie się na kontroli jakości pracy maszyny. względnie pozostawiania „omijaków”.2-3 cm. najprostsza wersja systemu (wspomaganie prowadzenia) mo e być z powodzeniem stosowana w intensywnych gospodarstwach gwarantujących jego wykorzystanie w ilości 70-90 ha/rok. agregatami ścierniskowymi. Minimalny próg rocznego wykorzystania (WRN) systemu prowadzenia równoległego GPS wynosi około: (70-90 ha)×0. Podstawową zaletą systemu jazdy równoległej jest unikanie nakładania się szerokości roboczych kolejnych przejazdów. w stosunku do optymalnej linii jazdy. Te ostatnie rozwiązania muszą współpracować z odpowiednio nowoczesnymi ciągnikami lub kombajnami. względnie dla bardziej zaawansowanych technicznie i dro szych systemów nawet +/. Podstawowa. Korzyścią jest tak e bardziej wyrównane plonowanie roślin. 35-45 ha u ytków zielonych nawo onych 2-3 krotnie gnojowicą. Dokładność prowadzenia wynosi od +/-15-20 cm (dla systemu podstawowego) do +/-5-10 cm. w odległości równej wprowadzonej do sterownika szerokości roboczej maszyny. Prostsze rozwiązania jedynie informują traktorzystę o wielkości odchylenia względem optymalnego toru jazdy (wspomaganie prowadzenia).- Rzepak (P 115 kg/ha. minimalny próg wykorzystania systemu nawo enia precyzyjnego GPS wynosi około 90 ha (60-125 ha w zale ności od rodzaju uprawy. poruszających się po polu przy braku ście ek technologicznych.75 = 96–100 ha Kukurydza na ziarno (P 120 kg/ha. wykorzystanie szerokości roboczej maszyny.75 = 50-67 ha. rzepaku i kukurydzy oraz w warzywnictwie i szkółkarstwie. Ponadto.75 – współczynnik korekcyjny uwzględniający między innymi korzystne efekty środowiskowe. rozlewania gnojowicy i rozrzucania obornika. względem poprzedniego przejazdu agregatu. Jest to ju mo liwe w jednostkach produkcyjnych posiadających np.75 = 108–112 ha Warzywa w uprawie polowej → (80-120 ha)×0. oszczędności z tytułu dokładnego prowadzenia agregatu ciągnikowo-maszynowego podczas powy szych zabiegów wynoszą około 5-7% wartości nakładów. Jest to szczególnie istotne podczas pracy maszyn o du ych szerokościach roboczych. Według doniesień literaturowych i materiałów firmowych. a nowocześniejsze systemy automatycznie utrzymują tor jazdy (sterowanie automatyczne). a tak e podczas pracy szerokimi narzędziami uprawowymi. 60 . Prowadzenie równoległe z wykorzystaniem GPS System oparty na GPS umo liwia równoległe prowadzenie ciągnika z maszyną. w tym poziomu nawo enia mineralnego). System ma zwłaszcza zastosowanie podczas rozsiewania nawozów mineralnych (szerokość robocza wynosi nawet 40 m). zwiększenie prędkości przejazdów.75 = 60–90 ha gdzie: 0.

zbioru i obróbki roślin energetycznych 20-25 35-45 45-50 40-50 75-90 40-50 90 150 250 300 W ocenie powierzchni wykorzystania powy szych maszyn nale y tak e uwzględnić mo liwość ich u ycia w uprawie typowych roślin polowych. względnie specjalnych sadzarek.4.15 ha/h 1-rzęd.35-0. Sieczkarnie samobie ne Przyczepy objętościowe Źródło: Szacunki własne 20-25 35-45 45-60 50-90 2-3 25-40 40-50 90 250 350 90 120 Minimalna powierzchnia wykorzystania WRN ha/rok 4 10 40 80 1 1 3 5 70 100 35 50 5 4 10 2 20 40 5 10 50 90 100 5 Maszyny i urządzenia do uprawy. które tną 2-3 m pędy wierzby na 20 cm odcinki (zrzezy) bezpośrednio przed ich wysadzeniem.45-0. 3-4 cm) lub co 3 lata (5-7 m. Sieczkarnie do kukurydzy ciągnikowe 2-rzęd. Maszyny i urządzenia do uprawy i zbioru roślin energetycznych Tabela 33. Sadzarki półautomatyczne 4-rzęd. Kosiarki rotacyjne ze spulchniaczem pokosu Prasy zwijające Prasy do du ych bel prostopadłościennych 1-rzęd. Sieczkarnie do kukurydzy ciągnikowe 2-rzęd. Zbiór mo na przeprowadzać corocznie (wysokość pędów 2-3 m. Chwytakowe sadzarki do wierzby 2 i 4-rzędowe były do niedawna produkowane w Polsce. 2-rzęd. Minimalna powierzchnia wykorzystania maszyn i narzędzi do uprawy oraz zbioru roślin energetycznych Parametry robocze (liczba rzędów. Prace uprawowo-pielęgnacyjne wykonuje się typowym sprzętem do prac polowych. Sadzarki chwytakowe 4-rzęd.60 ha/godz. 2 cm). Wykaszarki spalinowe. wydajność) Moc ciągnika/ silnika kW Wierzba 2-rzęd. grubość ok.75 ha/godz. 5 cm). sieczkarni samobie nych 0. Specjalistyczne ciągnikowe maszyny do zbioru wierzby w postaci zrębków lub całych łodyg Przyczepy objętościowe do zwózki zrębków Miskantus 2-rzęd. W Polsce brakuje natomiast specjalistycznych maszyn do zbioru wierzby. co 2 lata (5-6 m. Specjalistyczne sadzarki do wierzby 4-rzęd.1-0. Przystawki do cięcia wierzby montowane do 0. za pomocą sadzarek chwytakowych. łańcuchowe piły spalinowe Kosiarki do wierzby z tarczą tnącą 0. W ciągu pierwszych dwóch lat zbiór powinien 61 . Maszyny i narzędzia do uprawy i zbioru wierzby energetycznej Sadzenie najczęściej wykonuje się ręcznie (nawet na bardzo du ych plantacjach) lub mechanicznie.

Narzędzia ręczne . względnie pilarki spalinowe. a później rozdrabnia za pomocą rozdrabniarki (rębarki) do gałęzi. kosiarki tarczowe oraz w formie usługowej ciągnikowe ścinarki zrębkujące lub sieczkarnie samobie ne ze specjalistycznymi przystawkami ścinającymi. o średnicy pędów do 2 cm.5-0. który łamiąc sztywne łodygi trawy ułatwia jej zbiór i prasowanie. 62 .3 do 0. Do załadunku gałęzi wierzby na środki transportowe u ywane są typowe ładowacze chwytakowe.). Maszyny ciągnikowe . Kosiarka powinna być wyposa ona w spulchniacz pokosu (kondycjoner).Kosy spalinowe (wykaszarki) wyposa one w tarcze tnące.Obecnie na rynku pojawiły się proste konstrukcje kosiarek do wierzby z tarczowym zespołem tnącym. Zbiór miskantusa i ślazowca mo na tak e wykonać jednoetapowo. wykorzystuje się najczęściej narzędzia ręczne lub maszyny ciągnikowe (sieczkarnie i kosiarki). a w związku z tym konieczność zastosowania wielu przyczep objętościowych do transportu zebranego materiału z pola do gospodarstwa (kotłowni). Dostęp do innych stosowanych w Europie specjalistycznych maszyn do zbioru 2-3 letniej wierzby (w postaci zrębków lub całych łodyg) jest ograniczony. której zbiór wykonywany jest najczęściej przy u yciu wykaszarek lub pilarek spalinowych.6 (0. Zbiór ręczny – W Polsce dominują niedu e plantacje wierzby. spalinowe lub elektryczne) o wydajności > 4-5 do 20 m3/h. Maszyny i urządzenia do uprawy i zbioru miskantusa oraz ślazowca pensylwańskiego Sadzenie rizomów miscantusa przeprowadza się półautomatyczną sadzarką do ziemniaków lub ręcznie. a rozsady ślazowca sadzarką chwytakową tarczową. względnie bardzo wysoką cenę. Do zbioru wierzby jednorocznej. które ścinają i rozdrabniają (zrębkują) pędy wierzby oraz wyrzucają zrębki na przyczepę objętościową. Pędy jednoroczne zbiera się tak e w celu pozyskania materiału rozmno eniowego do nowych nasadzeń. Według przybli onych szacunków roczne wykorzystanie tej sieczkarni powinno wynosić co najmniej 200-300 ha. Do rozdrabniania pędów na zrębki stosuje się rębarki (rozdrabniacze gałęzi ciągnikowe. w tym kosy plecakowe. z wykorzystaniem ciągnikowej lub samojezdnej sieczkarni do kukurydzy (0. Do zbioru miskantusa wykorzystuje się typowe prasy zwijające lub formujące du e bele prostopadłościenne. Do zbioru wierzby 2-3 letniej (średnica pędów 6-7 cm) zwykle wykorzystuje się w Polsce proste narzędzia ręczne. Zbiór maszynowy – Najbardziej znaną maszyną do zmechanizowanego zbioru wierzby jest przystawka (heder) HS-2 montowana do sieczkarni samobie nej firmy Claas.7 ha/godz. głównie z uwagi na ich jednostkową (na zamówienie) lub prototypową produkcję. Zbiór miskantusa najczęściej przeprowadza się dwuetapowo z wykorzystaniem kosiarki oraz prasy zbierającej. Ścięte pędy zbiera się lub wią e się w wiązki. Ścięte pędy wierzby (o długości 5-7 m) są układane ręcznie oraz ładowaczami ciągnikowymi w stertach. coraz częściej ww. Wadą tego sposobu zbioru jest du a objętość rozdrobnionej na sieczkę masy roślinnej. W ograniczonym zakresie wierzbę 1-2 roczną mo na tak e zbierać sieczkarniami do kukurydzy (ciągnikowe lub samojezdne).75) ha/godz. Osiąga ona wydajność zbioru od 0. a po przeschnięciu są zwo one do gospodarstwa lub odbiorcy zewnętrznego. Ta maszyna jest w zasadzie przeznaczona tylko do u ytkowania usługowego. Do załadunku bel sprasowanego miskantusa na środki transportowe stosuje się ładowacze ciągnikowe lub samojezdne (teleskopowe). Sporadycznie wykorzystuje się tak e stare modele zmodernizowanych kosiarek listwowych (no ycowych).być wykonywany co roku. aby uzyskać rozkrzewienie się wierzby.

a) jw. 3-rzęd.30-0.5 kW 1. 0. 1-rzęd. 5-7 4-rzęd. a) jw. 15 0.33 0. a) jw.60 0.15-0.45 0. 7. b) jw.66 0. b) jw.08-0.60 0. korzenie sadzonek bez ziemi (rozsada rwana) Sadzarka chwytakowa/ tarczowa.0 t/h 7. 2-sekc. Maszyny stosowane w warzywnictwie Tabela 34. b) jw.00 0.5 kW 4-8 4-8 4-8 10-15 5 25 3-4 10-15 15 50 t 100 t 100 t 5-8 8-11 12-16 5-10 10-20 4-8 b) jw.5 Siewnik pneumatyczny Siewnik pneumatyczny Siewnik mechaniczny Siewnik mechaniczny Sadzarka karuzelowa do rozsady. 2-rzęd. cz. 4-rzęd. wykorzystanie zale ne od stanu gleby zbiór na świe y rynek.5 t/h 7-10 10-14 2.40 0.5 t/h 5. rozsada z tac wielokomórkowych (multiplatów) Sadzarka karuzelowa do rozsady (multiplaty) Sadzarka chwytakowa/ tarczowa. 2-rzęd. 1-rzęd.5 kW 0.35-0.5 ha/dzień) 0.5-3. 6-sekc.55-1.I Minimalne Parame. b) jw.5 6-13 13-20 3-5 5-7 7-10 10-14 3-5 Uwagi a) jeden lub dwa główne gatunki wysiewu b) więcej gatunków do wysiewu w ró nych terminach a) jw.5.80 0.20 2.1 kW 1. a) jw.30-0.5 kW 1. 2-sekc. rozsada rwana Agregat do formowania redlin i zagonów Kombajn do zbioru marchwi Niszczarka naci Ogławiarka marchwi Niszczarko-ogławiarka naci Kombajn do zbioru kapusty Sortownik do marchwi Myjka szczotkowa do warzyw Wywrotnica skrzyniopalet 2-sekc. a) uprawy gęsto nasadzane b) uprawy rosnące w du ych rozstawach a) jw.75 kW 1. Wskaźniki wykorzystania maszyn stosowanych w warzywnictwie.5-10 4-sekc. 2-rzęd.5-5 4-sekc.5-2.45-0.90 0. 3.10 (1.60 0. 2-rzęd. b) jw. du o dni pracy zbiór na dłu sze przechowywanie 15 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 15 15 0.10 63 .50 Rodzaj maszyny 15 15 15 15 15 1. 15 0. rozsada rwana Sadzarka chwytakowa/ tarczowa. mniejsze ilości jednorazowo.wykorzystatry nie w roku robocze WRN ha/rok 3-7. 2-rzęd. 8-12 2-rzęd.30 Okres Wydajność eksplo eksploatacyjna -atacji W07 T lata ha/godz.50-0.33 0.10 0.17-0. 4-sekc.50 0.

6 0.19 Wydajność eksploatacyjna ha/godz. 1-rzęd.6 0.8 m 1.5 m 1.eksploatatry tcyjny tanie w roku robocze TH WRN ha/rok ha 12-rzęd.6 0.2 m 1.8 m 0.Wydajność ekstanie w roku WRN ploatacyjna W07 ha/rok ha/godz. 1-rzęd.3 1-2 3.5 (4.6 0.5 20 20 20 Tabela 36. stacjonarny * w zale ności od średnicy dymki Parametry robocze 5.7 5 0. Rodzaj maszyny Platforma jezdna do zbioru kalafiorów z przenośnikiem Kombajn do zb. cz.28-0.5 3 0.07-0.6 0. ładującym Stół selekcyjny z obcinarką szczypioru. 1. zbiornikiem 1. ze zbiornikiem lub przenośni Maszyna do cięcia i układania kapusty w wałach Kopaczka marchwi ze 1-rzęd.2 t/h 0.5-1.6 0. 2. 1. zb. 0.35 * 2 0.6 Wsp.6 t 2-rzęd. brukselki Kosiarko-ładowacz do warzyw liściastych z przenośnikiem rozładunkowym Maszyna do układania folii pod sadzonki Maszyna do układania folii 2-rzęd.8 20 2-3 30 60 500 1200 2400 0..09 0. Wskaźniki wykorzystania maszyn stosowanych w produkcji cebuli Maszyny do cebuli Sadzarka dymki automatyczna (+ 1 osoba) Obcinacz szczypioru ciągnikowy Kopaczka cebuli ciągnikowa Zbieracz cebuli z przenośnik.2 t 18 18 12 24 14 14 7 6-7 (320 t) 2 12 600 600 500 1000 600 600 300 5000 h 200 400 0. 2-3 0.5 2 0.85 m 8-wałkowy 12-wałkowy Minimalne wykorzys. 7 rzęd.6 0.5 0. Wskaźniki wykorzystania maszyn stosowanych w warzywnictwie. korekcyjny k 0. 6. i sadzenia 24 600 0.8 Okres eksploatacji T lata 20 20 25 25 25 25 25 15 25 20 1.17-0.5 0. zb.Tabela 35. i sadzenia Maszyna do układania folii 4-rzęd.II Minimalne Potencjał Paramewykorzys. kalafiorów Kombajn do zbioru fasoli Kombajn do zbioru fasoli Kombajn do zbioru kapusty 1-rzęd..5 Pakowaczka do marchwi i 5 kg Wyorywacz porów Maszyna do obrywania 1-rzęd.5) t/h 4 4 (5.9 5 0.2) t/h 64 .

6. Do zbioru cebuli mo na tak e wykorzystać kopaczki i kombajny do ziemniaków po odpowiedniej modyfikacji zespołu kopiącego.3 km/godz. wynoszących na nawadnianych plantacjach nawet 60 t/ha.do agrestu Kombajn do wiśni zaczepiany Kombajn do wiśni samobie ny Kombajn do malin Kosiarka 1.porzeczek i aroni . 1. b) jw. Maszyny i urządzenia stosowane w sadownictwie 6.0 m szerokość rob. zwłaszcza przy bardzo wysokich plonach cebuli.1. Otrząsarka linowa Otrząsarka hydrauliczna Sortownik 1-1.5-4 2-3 15 15 15 15 25 25 1-1. b) jw. 0. 2 t/godz.5-9.0 0.45 ha/godz. Maszyny do zbioru i obróbki owoców Tabela 37. typ maszyny ha/rok Kombajn zaczepiany do: . wielkość plantacji w ha w zale ności od uprawianych gatunków ** zabieg wykonywany 5-6 krotnie w ciągu roku w międzyrzędziach do owoców du ych do wiśni.porzeczek i aroni . Niemniej na większych plantacjach cebuli (ju od 2-3 ha) zaleca się stosowanie maszyn specjalistycznych. 15 do 30 ha sadu 20 15 2. Wskaźniki wykorzystania maszyn do zbioru i obróbki owoców Nazwa. 65 .5 30-40 40-50 25-40 6.do agrestu Kombajn samobie ny do: .5 t/godz.2-0. a) jw. b) jw. Okres eksploatacji T lata 15 Wydajność eksploatacyjna W07 ha/dzień 1-1. 20 20 2-5 t/godz. a) jw. 3 do 15 ha sadu od ok.Uzasadnieniem zakupu stołu selekcyjnego z obcinarką szczypioru jest du a pracochłonność tego zabiegu. nawet do kilkunastu razy w czasie jednego sezonu. 1 ha/godz.5-2 t/godz. 0. 2.8 ha/godz.) Wywrotnica skrzyniopalet Zbieracz opadłych jabłek. 1.8-1.6 m sadownicza.5 jabłek 1. śliwek od ok.2 1000 t powy ej 30 ha sadu 100 t 100 -200 t ** Zbiór wielokrotny. 6 kW 8-10 10-12 6.25-0.5 0.5-11 11-16 25-32 32-40 4-8 5-15 7-20 1 2 100 t 500 t Minimalne wykorzystanie w roku WRN uwagi a) terminy dojrzewania odmian zbli one b) terminy dojrzewania odmian dalekie a) jw. Tego typu rozwiązania są oferowane przez producentów sprzętu do zbioru ziemniaków.5-2 o wydajności od 2 (t/godz.

tO – czas oprysku w ciągu dnia (do 8-9 godzin). specjalistycznym gospodarstwie sadowniczym wielkość i liczbę opryskiwaczy dobiera się pod kątem gatunku zajmującego największą powierzchnię.4 1.oprysku w czasie cyjna W07 8 godzin ha/godz. Wydajność eksploatacyjna opryskiwaczy sadowniczych i zalecana minimalna powierzchnia sadu Pojemność opryskiwacza dm3 300-400 1000 1500 2000 Zalecana powierzchnia sadu* ha do 3 od 3 od 8 od 10 Dawka oprysku 500 l/ha Powierzchnia Wydajność oprysku w eksploataczasie 8 godzin cyjna W07 ha/godz. Tabela 38. Terminowość i czas oprysku Sadownik musi mieć mo liwość opryskania jednego gatunku drzew w ciągu dnia (ok. co wynika z agrotechniki zapobiegania określonych chorób (np.55 4. t O ⋅ W07 gdzie: LO – liczba opryskiwaczy o określonej pojemności (wydajności).38).05 8.4 0.35 10.2 * Powierzchnia gatunku drzew wymagających oprysku w ciągu jednego dnia Źródło: Obliczenia własne Wydajność eksploatacyjna zabiegu opryskiwania = ilość pracy (w ha) wykonana w czasie eksploatacyjnym (np. pojemne opryskiwacze (1000 l) zaleca się stosować w gospodarstwach posiadających co najmniej 4 ha sadu.85 6. który utrudnia przeprowadzenie skutecznego zabiegu. parch jabłoni. ha 0. Opryskiwacze zwieszane (300-400 l) są przeznaczone do niewielkich sadów o powierzchni do 2-3 ha. Te gospodarstwa dysponują często zapasowym zestawem do oprysku na wypadek awarii posiadanego sprzętu.95 7. gruszy). Większe.15 9. przejazdów pomiędzy gospodarstwem a sadem. nawrotów. na który składają się czasy: efektywnego oprysku sadu. W du ym. 8-9 godzin pracy.8 1.6 1. W uproszczeniu tę liczbę opryskiwaczy mo na wyznaczyć ze wzoru: LO = AS . AS – powierzchnia jednorodnego gatunku drzew. 1500 i 2000 l.2.8 1.6 1. W07 – wydajność eksploatacyjna opryskiwacza.50 12.6.. Liczba opryskiwaczy niezbędnych do terminowego oprysku sadu zale y od jego powierzchni i struktury gatunkowej oraz stosowanych dawek oprysku. a opryskiwacze 1500 i 2000 l od około 10 ha jednego gatunku (tab. Obecnie w u yciu dominują opryskiwacze 1000 l. krzewów. do południa i wieczorem). ha 0. 66 . Ta liczba godzin pracy opryskiwacza mo e jeszcze ulec ograniczeniu z uwagi np. 8 godzin w ciągu dnia).0 Dawka oprysku 1000 l/ha Wydajność Powierzchnia eksploata. ha. regulacji maszyny itp.45 11. godz. Zasady doboru opryskiwaczy sadowniczych W sadownictwie stosuje się opryskiwacze zawieszane o pojemności zbiornika 300-400 l oraz opryskiwacze zaczepiane o pojemności 1000. napełniania zbiornika i przygotowania środka chemicznego. na pojawienia się wiatru. ha/godz.

co jednak wiązało się z koniecznością częstego napełniania zbiornika i ograniczało wydajność powierzchniową oprysku (ha/godz. jaką w ciągu dnia mo na opryskać przy u yciu jednego opryskiwacza. Powierzchnia sadu. Stosowane dawki.. km. gęsta leszczyna. grusze. o mniejszym rozkrzewieniu potrzeba mniejszych dawek. Wzrost odległości pomiędzy sadem a miejscem napełniania zbiornika wodą wydłu a czas przejazdów transportowych.). Do gatunków wymagających du ych dawek oprysku nale ą między innymi: jabłonie. odległość sadu od źródła wody. opryskiwacz 1000 l. Dawka oprysku Dawniej stosowano du e dawki cieczy.85 ⇒ 2 opryskiwacze. Na wydajność eksploatacyjną opryskiwacza wpływa szereg czynników. a w konsekwencji dzienne wydajności oprysku zale ą między innymi od gatunku i wielkości drzew. dawka 500 l/ha. moc współpracującego ciągnika. w celu zapewnienia przeprowadzenia terminowego zabiegu w przypadku awarii jednej z maszyn. Obecnie zaleca się dawki kilkusetlitrowe (250-750 i sporadycznie 1000 l/ha). wydatek pompy. Mniejsze dawki cieczy roboczej stosuje się do oprysku niskich drzew. U ycie zbyt słabego ciągnika ogranicza wydajność opryskiwania. a w konsekwencji zmniejsza dzienną (eksploatacyjną) wydajność oprysku.5 m oraz wiśnie.35 W du ych sadach (kilkadziesiąt hektarów) wyznaczona niezbędna liczba opryskiwaczy powinna być zwiększona o 1. im wy sza jest dawka oprysku oraz mniejsza pojemność zbiornika maszyny. do których zaliczamy miedzy innymi skarlałe odmiany jabłoni o wysokości do 2. Wysokie i rozgałęzione drzewa wymagają wy szych dawek. jest tym mniejsza. Czas oprysku zale y te od mocy współpracującego ciągnika. kW. 8 ⋅ 1.35 ha/godz. czereśnie lub np. Przy doborze opryskiwacza nale y tak e mieć na uwadze mo liwości rozwojowe gospodarstwa. W młodszych jabłoniach 1-3 letnich. wśród których do najwa niejszych zalicza się: stosowana dawka oprysku. W jabłoniach 4 letnich i starszych zwykle stosuje się dawkę 500 l/ha. stąd opryskiwanie tych drzew zajmuje więcej czasu i wymaga zastosowania wydajnych opryskiwaczy o pojemności 1000-2000 l. co zwłaszcza w bardzo du ych sadach wymaga zastosowania większej liczby lub bardziej wydajnych opryskiwaczy. gdy du o mocy wymaga napęd przystawki wentylatorowej. 67 . o słabo rozwiniętej koronie. l/ha. wydajność eksploatacyjna oprysku 1. pojemność zbiornika opryskiwacza. l/min. ni pozostałe gatunki. czas zabiegu do 8 godzin. nawet 1500 i 2000 l/ha.Przykład nr 3 Powierzchnia sadu jabłoniowego 20 ha. l. Niezbędna liczba opryskiwaczy wynosi: LO = 20 = 1.

W jabłoniach znaczną część zabiegów wykonuje się prewencyjnie: na parcha 12-15 oprysków i dodatkowo na szkodniki. w zale ności od dawki oprysku. który mógłby współpracować z pojemnym i wydajnym opryskiwaczem. e obecnie ten typ sprzętu wychodzi praktycznie z u ycia. W rezultacie w 20-hektarowym sadzie jabłoniowym roczne nakłady pracy opryskiwaczy 1000 l mogą wynosić od 300 do 500 godzin pracy czasu eksploatacyjnego. Do wąskich sadów zaleca się ciągniki o mocy do 45 kW i z konieczności nieco mniejsze. Przemawia za tym zarówno rachunek ekonomiczny u ytkowania tych maszyn. W pozostałych gatunkach wykonuje się od 5-6 do ok. Przeciętna liczba oprysków i nakładów pracy ciągników w uprawach sadowniczych Gatunek Jabłka Grusza Śliwa Wiśnia Czereśnia Brzoskwinia Malina Agrest Porzeczka Borówka Truskawka Leszczyna Plon (t/ha) t/ha 30-35 15-20 15-20 10-20 10-25 10-20 6-10 5-9 6-15 4-10 do 10 1-4 Liczba oprysków 20 10 8 10 10 10 10 6 5-7 5 10 5 Nakłady pracy ciągników godzin 41-58 35-46 26-33 70-72 100 36 42 51 28-38 38 40 10 Źródło: Opracowania własne na podstawie [Stachura 2006] 68 . Do terminowego oprysku 20 ha sadu zaleca się zastosowanie 2 opryskiwaczy. a ogół sadowników wybiera opryskiwacze zaczepiane. z uwagi na ucią liwość zawieszania maszyny na ciągniku i konieczność zaanga owania do tej czynności 2 osób. Pojemność i wydajność eksploatacyjną opryskiwacza ogranicza moc i gabaryty współpracującego ciągnika oraz mo liwość poruszania się agregatu w wąskich międzyrzędziach. 10 zabiegów chemicznej ochrony drzew i krzewów (tab. razem do 20 i więcej zabiegów. Wykorzystanie opryskiwaczy sadowniczych Towarowa produkcja sadownicza wymaga du ej liczby zabiegów chemicznej ochrony drzew. a nawet więcej przy znacznym rozproszeniu i odległości sadu od siedliska gospodarstwa. Z informacji uzyskanych od producentów i dealerów opryskiwaczy oraz od sadowników wynika. W małych sadach 2-3 ha powinno się stosować opryskiwacze zawieszane.Pojemność opryskiwacza W sadach nie mo na zastosować du ego ciągnika. 39). tak jak to ma miejsce w uprawach polowych. Tabela 39. jak równie fakt. o pojemności 300-400 l. e mają one wystarczającą pojemność i wydajność do terminowego oprysku drzew. Ale te opryskiwacze są mało popularne wśród rolników. Obecnie sadownicy stosują przede wszystkim ciągniki o mocy do 60-65 kW. mniej wydajne opryskiwacze.

zwanym obszarem paszowym. Tego typu dojarki są powszechnie stosowane w oborach o obsadzie od 20 do 100 krów mlecznych. pije wodę a tak e wypoczywa. Maszyny i urządzenia stosowane w produkcji zwierzęcej 7. Rozró niamy dwa główne systemy utrzymania krów mlecznych: stanowiskowy (uwięziowy) i wolnostanowiskowy. Dojarki rurociągowe umo liwiają znaczne ograniczanie robocizny podczas pozyskiwania mleka. Jednak nie zapewniają one pełnej higieny mleka (zasysanie brudnego powietrza z obory) i pracując przy najwy szym dopuszczalnym podciśnieniu wywołują największe jego wahania pod strzykami. równoległa oraz karuzelowa. W systemie stanowiskowym ka da krowa ma wydzielone stanowisko. słu ących wyłącznie do wypoczynku albo w kojcach grupowych wypełnionych ściółką. Dój krów w oborze wolnostanowiskowej odbywa się w dojarniach. Ich instalacja wymaga niewielkich przeróbek w oborze. Dój krów odbywa się równie na stanowisku. Ocena racjonalności doboru dojarek i schładzarek mleka Przy doborze urządzeń do doju i przechowywania mleka nale y uwzględnić przede wszystkim: system utrzymania. a wypoczywają albo w wydzielonych boksach. W systemie wolnostanowiskowym krowy pobierają paszę przebywając na korytarzu. częstotliwość i system odbioru mleka. Dój krów odbywa się w wydzielonych pomieszczeniach. wydajność mleczną krów. Ich wadą jest konieczność transportu baniek do schładzarki oraz trudne warunki higienicznego pozyskiwania mleka. tandem. zwanych dojarnią. Dojarnie ró nią się ilością i usytuowaniem stanowisk udojowych.1. 69 . a następnie z bańki jest przelewane do schładzarki. Jest to jedna z przyczyn mastitis. Do doju krów w oborze uwięziowej stosuje się dojarki bańkowe lub dojarki rurociągowe (przewodowe). W dojarkach rurociągowych udojone mleko transportowane jest do schładzarki rurociągami. wyposa onych w urządzenia do doju. Zwięzłą charakterystykę ró nych typów dojarni przedstawiono w tabeli 40. Z powy szych względów dojarki bańkowe zalecane są tylko dla gospodarstw o liczbie krów mlecznych nie większej ni 30 sztuk. monta u i eksploatacji. W dojarkach bańkowych udojone mleko gromadzone jest w bańce. wielkość stada. Ze względu na usytuowanie stanowisk udojowych rozró niamy następujące podstawowe typy dojarni: rybia ość. na którym pobiera paszę. Zaletą dojarek bańkowych jest ich niski koszt zakupu.7.

100 du y min. monta u i eksploatacji jednego stanowiska udojowego Zalecana wielkość stada Rybia ość Równoległa Tandem Karuzelowa – dojarz wewnątrz średnia lub du a z boku dojarz stoi w miejscu a platforma z krowami się przesuwa pojedyncze pojedyncze Karuzelowa – dojarz zewnątrz mała między zadnimi nogami dojarz stoi w miejscu a platforma z krowami się przesuwa pojedyncze pojedyncze średnia z boku mała między zadnimi nogami du a z boku średnia mała du a grupowe grupowe pojedyncze grupowe lub grupowe lub pojedyncze grupowe grupowe jednoczesne jednoczesne tak tak nie nie nie tak tak tak nie tak mały dowolna mały dowolna średni maks. in. 120 du y min.49 2. Poni ej przedstawiono dobór urządzeń udojowych w zale ności od wielkości stada dla stanowiskowego (uwięziowego) i wolnostanowiskowego systemu utrzymania krów.Tabela 40. 3 lub 4 niezalecana bańkowa 2–3 3–6 aparaty aparatów udojowe udojowych 50 . Tabela 41.70 niezalecana 4–6 aparatów udojowych 70 – 100 niezalecana 6–8 aparatów udojowych niezalecana niezalecana 70 .19 2 lub 3 bańkowa Liczba krów 20 . liczbą stanowisk udojowych oraz wyposa eniem. 180 Ka dy z typów dojarni mo e się ró nić między sobą m.29 30 . Dobór urządzeń udojowych w zale ności od wielkości stada w systemie stanowiskowym Rodzaj dojarki Dojarka bańkowa Dojarka rurociągowa 1–9 1 lub 2 bańkowa 10 . Charakterystyka ró nych typów dojarni Typ dojarni → Opis ↓ Mo liwość obserwacji krów na stanowiskach udojowych Zakładanie aparatu udojowego Odległość jaką pokonuje dojarz przy zakładaniu aparatu udojowego Wchodzenie krów na stanowisko udojowe Wychodzenie krów ze stanowisk udojowych Czas przebywania grupy krów na stanowiskach udojowych zale y od krowy najdłu ej dojącej się Mo liwość obserwacji krów wchodzących na stanowiska udojowe i wychodzących z nich Koszt zakupu.

Tabela 42. Dobór dojarni w zale ności od wielkości stada w systemie wolnostanowiskowym
Rodzaj dojarni Rybia ość tradycyjna Rybia ość z wyjściem jednoczesnym Równoległa Tandem Liczba krów 1 – 19 20 - 39 40 - 59 60 - 79 80 - 99 100 – 119 Liczba stanowisk udojowych * 1×3 niezalecana niezalecana 1×3 2×3 niezalecana niezalecana 2×3 2×4 2×4 1×8 2×4 2×6 2×5 1 × 10 2×5 2×8 2×6 2×6 2×5 2 × 10 2×8 2×8 niezalecana

* Liczby w kratkach oznaczają liczbę stanowisk udojowych np.: dojarnia tandem 2 × 4 to dojarnia z 8 stanowiskami udojowymi usytuowanymi po 4 stanowiska z dwóch stron kanału dojarza a dojarnia równoległa 1 x 8 to dojarnia z 8 stanowiskami udojowymi usytuowanymi tylko po jednej stronie kanału dojarza.

Tabela 43. Dobór dojarni w zale ności od wielkości stada w systemie wolnostanowiskowym
Rodzaj dojarni Rybia ość tradycyjna Rybia ość z wyjściem jednoczesnym Równoległa Karuzelowa dojarz wewnątrz Karuzelowa dojarz zewnątrz Liczba krów 120 -139 140 - 159 160 - 179 180 -199 200 - 249 250 -300 Liczba stanowisk udojowych * 2 × 12** 2 × 10 2 × 10 16 niezalecana 2 × 12 2 × 12 18 niezalecana 2 × 16** 2 × 16** 20 niezalecana 2 × 20** 2 × 20** 24** niezalecana 2 × 24** 2 × 24** 32** niezalecana nie zalecana 2 × 30*** 40**

niezalecana

niezalecana

niezalecana

24**

32**

40**

* Objaśnienie jak pod tabelą 42. ** Dojarnię obsługują 2 osoby. *** Dojarnię obsługują 3 osoby.

Dobierając dojarki i dojarnie zgodnie z wytycznymi zawartymi w tabelach powodujemy, e czas doju wszystkich krów w stadzie nie będzie dłu szy ni półtorej godziny. Jest to o tyle wa ne, e czas przebywania krów w poczekalni w oczekiwaniu na dój nie powinien być dłu szy ni jedną godzinę. Tam gdzie stado mo na podzielić na grupy i organizacja pracy na to pozwala mo na dobrać mniejszą dojarnię.

71

Schładzarki mleka

Dobierając schładzarkę nale y uwzględnić częstotliwość odbioru mleka z gospodarstwa. Aktualnie najpowszechniejszy jest odbiór co drugi dzień a więc przy dwukrotnym doju w ciągu doby schładzarka powinna pomieścić mleko z czterech dojów. Nadal wiele mleczarni odbiera mleko raz dziennie, a tylko w niewielu przypadkach mleko odbierane jest po ka dym doju lub co trzy dni. Schładzarek o takiej samej pojemności, ale przeznaczonych do chłodzenia mleka z większej liczby dojów, np. czterech, nie mo na stosować do chłodzenia mleka z mniejszej liczby dojów, np. dwóch, gdy wyposa one są w agregat chłodniczy o mniejszej wydajności, niezapewniający schłodzenia mleka w wymaganym czasie. Pojemność schładzarki dobieramy odpowiednio do maksymalnego jedno- lub dwudobowego udoju w ciągu roku, dodając ok. 10% rezerwy. Tak postępujemy w przypadku posiadania pełnej obsady i ustabilizowanej wydajności krów. Najczęściej jednak zakupu schładzarki dokonujemy nie mając pełnej obsady, a ponadto zamierzamy podnieść średnią wydajność mleczną krów. Je eli planujemy, e nastąpi to nie później ni w ciągu roku, wówczas mo emy posłu yć się następującym wzorem
VS = 1,1 ⋅ n⋅q ⋅ D ⋅ Ws , 365

gdzie:
VS n q D Ws

– pojemność nominalna schładzarki, l, – liczba krów przy pełnej obsadzie, - średnia roczna wydajność krowy w stadzie, l/szt., – liczba dni przechowywania mleka, dni, – wskaźnik sezonowości udojów (dla stad powy ej 50 krów mo na przyjąć 1,2 a dla mniejszych odpowiednio większy).

Obecnie zaleca się schładzarki zbiornikowe o chłodzeniu bezpośrednim otwarte lub zamknięte. Schładzarki zamknięte nie mają pokrywy, a tylko otwór kontrolny i wyposa one są obowiązkowo w myjnię. Zaleca się schładzarki wyposa one w instalacje do odzysku ciepła. Zaleca się równie stosowanie dodatkowo płytowych wymienników ciepła do wstępnego chłodzenia mleka. Zaletą wymienników jest to, e po pierwsze bardzo szybko obni ają temperaturę mleka i po drugie tak ochłodzone mleko, wpływając do zbiornika magazynującego, nie podwy sza temperatury mleka w nim znajdującego się, a ponadto, je eli jako czynnik chłodzący stosowana jest zimna woda z wodociągu, to odzyskane ciepło od mleka mo emy wykorzystać w gospodarstwie. Tabela 44. Dobór pojemności schładzarki mleka w zale ności od mleczności i wielkości stada krów oraz liczby dni przechowywania mleka
Średnia mleczność krów l/rok 7000 6000 Liczba dni przechowywania mleka dni 2 1 2 1 Obsada krów mlecznych 20 1010 510 870 440 40 60 80 100 5060 2530 4340 2170

Pojemność schładzarki (l) 2030 3040 4050 1010 1520 2030 1740 2610 3470 870 1300 1740

72

7.2. Maszyny i urządzenia do przygotowania i zadawania pasz

Tabela 45. Wskaźniki minimalnej obsady zwierząt dla maszyn i urządzeń do przygotowania i zadawania pasz
Rodzaj maszyny, urządzenia Pojemność m3 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 1,2 1,6 2,3 3,0 2,0 4,0 6,0 3,0 5,5 Minimalna wielkość stada krów przy zadaniu paszy w ciągu dnia: 2 krotnym 3 krotnym 20 55 50 70 60 90 70 110 100 150 20 65 50 80 65 95 85 125 105 160 28 42 38 57 55 81 72 108 32 48 64 96 100 150 50 75 80 120 Okres eksploatacji T lata 15 15 12 10 10 15 15 12 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Wycinak kiszonki no owy

Wybierak kiszonki szczękowy

Wybierak kiszonki ze skrzynią ładunkową i podajnikiem do zadawania paszy Wóz do załadunku i rozdrabniania bel oraz zadawania paszy Wóz do rozdrabniania bel i zadawania siana lub słomy

Tabela 46. Wskaźniki minimalnej obsady zwierząt dla maszyn i urządzeń do przygotowania i zadawania pasz
Rodzaj maszyny, urządzenia Elektryczny przecinak bel Stacjonarny rozdrabniacz bel Ciągnikowy rozcinacz bel słomy, siana Rozwijacz i rozrzutnik słomy ciągnik Rozdrab. bel słomy z rzutnikiem, elektr. 0,6-0,9 Śrutownik tłoczący 0,8-1,2 bijakowy ssąco-tłoczący 1,0-1,6 o wydajności (t/h) 1,5-2,0 500 750 Mieszalnik pionowy 1000 o ładowności (kg) 1500 2000 Moc kW 1,5 5 40 40 5 7,5 11 15 18 2,2 2,2 2,2 2,2 3 Minimalna obsada zwierząt SD 25 25 25 45 25 25
80 100 300

WykorzysOkres Potencjał tanie roczne eksploat. eksploat. 0,7×TH WRN T godz./rok lata godz. 50 15 700 60 20 1200 60 20 1200 60 20 1200 50 14 700 Minimalną obsadę zwierząt przypadających na 1 śrutownik lub mieszalnik wyra ono liczbą tuczników w wieku od 5-6 m-cy, według stanu średniorocznego, w stadzie trzody chlewnej chowanej w cyklu zamkniętym.

25 60 100 150 200

73

Wozy paszowe Wozy paszowe stosuje się w ywieniu bydła w systemie TMR.12 m3 do 0. 47) . Natomiast po uwzględnieniu współczynnika k = 0. gdy oddzielne zadawanie paszy dla dwóch mniejszych grup.8. dla grupy 50 krów wysokomlecznych ywionych taką samą ilością i rodzajem paszy zasadne jest zastosowanie wozu paszowego o pojemności 7.4 m3.współczynnik korekcyjny PROW.3. w tym mo liwy wzrost liczebności stada krów. Gdy stosowany jest system dwukrotnego zadawania TMR w ciągu dnia. wywołuje niepotrzebny stres u zwierząt oczekujących na przygotowanie i zadanie drugiej porcji mieszanki. W rezultacie do obsługi mniejszych i średnich stad krów konieczny jest wóz paszowy o objętości dostosowanej do jednokrotnego przygotowania i zadania paszy całemu stadu krów. k . dla wozów łopatowych a = 0.16 m3 na krowę w grupie ywieniowej. Ponadto jest to szczególnie istotne w gospodarstwach. aby mo liwe było skuteczne rozdrobnienie i wymieszanie paszy. Wariant B (tab.7. składająca się przykładowo z następujących komponentów: kiszonka z kukurydzy. po jej uzupełnieniu o odpowiednie komponenty. LKG . Jest to pełnoporcjowa mieszana dawka ywieniowa. dP .5÷11. Współczynnik korekcyjny k = 0.85. sianokiszonka z traw. słoma.02 m3/krowę.7. w zale ności od wydajności mlecznej krów i składu mieszanki.Najczęściej wóz paszowy nale y dobrać pod kątem jednokrotnego zadania całodniowej dawki paszy TMR dla największej grupy ywieniowej (grupa krów ywionych taką samą ilością i rodzajem paszy). która wynosi średnio 0. e większość wozów napełnia się tylko częściowo (nie wykorzystując w pełni ich pojemności nominalnej). Jest to zwłaszcza istotne podczas sporządzania mieszanek o du ym udziale suchej masy (siano.14 +/-0. a . co odpowiada około 40 do 55 kg TMR na 1 krowę wysokomleczną.objętość pełnoporcjowej dawki paszy (TMR).liczba krów w grupie ywieniowej. w łącznej ilości od około 40 do ponad 50 kg/krowę wysokomleczną.współczynnik uwzględniający 20-30% naddatek nominalnej pojemności wozu.8-13. Wariant A (tab. Objętość wozu mo e tak e uwzględniać potrzeby pokarmowe krów zasuszonych oraz w okresie przejściowym. sucha sianokiszonka. w których stado krów zgrupowane jest w jednej oborze. Przy tym zało eniu pojemność wozu mieszającego do zadawania TMR powinna wynosić od 0. a⋅k gdzie: VWP . dla wozów ze ślimakowym systemem mieszającym a = 0. Pojemność wozu paszowego obliczamy według wzoru: VWP = L KG ⋅ dP (m3). Zadawanie paszy tym krowom wykonuje się tym samym wozem – końcówką pozostałej w zbiorniku mieszanki. 74 . zale nie od ilości skarmianej paszy i systemu mieszającego.85 pojemność tego wozu mo e wynosić 8.4 m3. 47) . pasza treściwa i dodatki paszowe. wówczas wystarczy wóz o połowę mniejszy.W mniejszych i średnich stadach o obsadzie do 50-70 krów wóz paszowy dobiera się zwykle pod kątem jednokrotnego przygotowania i zadania paszy dla całego stada krów. m3. Przykładowo.pojemność wozu paszowego mieszającego. Taka organizacja ywienia usprawnia obsługę zwierząt i oszczędza czas pracy rolnika. bez wyró niania oddzielnych grup ywieniowych. k = 0. słoma).85 uwzględnia zdolności rozwojowe gospodarstwa. Ten 20-30% naddatek spowodowany jest tym.

25-30 kg/sztukę lub mniej.09 m3/krowę). 47) . a krowy o wy szych wymaganiach otrzymują indywidualnie brakującą ilość paszy.W du ych stadach krów jeden wóz paszowy wykorzystuje się do obsługi kilku grup ywieniowych.jednokrotne zadanie paszy w stadach o obsadzie do 65 krów. B . 0. +/-15% zale nie od wielkości i objętości dawki (0. Trzeba jednak zauwa yć. Pojemność wozu powinna być dostosowana do grupy zwierząt o największych wymaganiach ywieniowych.jednokrotne zadanie paszy w średnich i du ych stadach krów – dla dwóch oddzielnych grup ywieniowych. 75 .0. mogą występować spore ró nice w doborze optymalnej wielkości i rodzaju wozu paszowego. młodzie . 15% . Powodowane jest to między innymi takimi czynnikami jak: potrzeby pokarmowe (wydajność mleczna) i struktura stada krów. odległość silosu. 2 (4) grupy krów w laktacji. e pomiędzy gospodarstwami o zbli onej liczbie krów mlecznych.08-0. W tym przypadku do obsługi całego stada wystarczy wóz o mniejszej pojemności ni by to wynikało z liczebności całego stada. 85% średniorocznej obsady krów.14 +/. Tabela 47. A – grupa ywieniowa krów mlecznych.krowy mleczne.15%) Wyszczególnienie Liczba krów mlecznych w grupie ywieniowej Minimalna obsada krów.krowy zasuszone i w okresie przejściowym. według stanu średniorocznego* A B C Pojemność wozu (m3) 3 15 16 5 25 27 7 35 37 74 8 40 43 86 9 45 48 96 10 50 54 108 12 60 64 128 14 70 150 16 80 172 20 100 214 * struktura stada: 85% .Mieszanka dla pozostałego bydła (jałówki. rodzaj i postać komponentów mieszanki paszowej. C .02 m3/krowę). e w du ych stadach krów mlecznych znajdują się co najmniej 2 grupy ywieniowe. sposób załadunku wozu itp. Na du ych fermach bydła mlecznego najbardziej efektywnym systemem ywienia krów jest podzielenie ich na 4 (6) grup ywieniowych: - okres zasuszenia właściwego i okres przejściowy (razem około 15% krów w stadzie). W tym przypadku ogół krów otrzymuje mniejszą. podstawową dawkę paszy (np. bydło opasowe) powinna być przygotowana i zadana oddzielnie. w przypadku wozów paszowych o poziomym mieszadle łopatowym minimalna liczba krów przypadająca na 1 wóz paszowy powinna być o około 13% mniejsza. Wariant C (tab. Ogół powy szych czynników wpływa na dobór wozu paszowego do określonego stada krów z punktu widzenia efektywnej organizacja pracy podczas przygotowania i zadawania paszy. przy czym dla ka dej grupy nale y sporządzić oddzielną mieszankę. wymiary obory. Dobór wozu paszowego (mieszającego lub mieszająco-rozdrabniającego) do grup ywieniowych i stada krów (liczby krów +/. zwłaszcza treściwej (ręcznie lub z komputerowych stacji paszowych). wielkość wrót i ganków przejazdowych. Mieszanka TMR dla obu grup jest przygotowywana i zadawana oddzielnie. stanowiące ok. W ocenie wniosków o dofinansowanie zakupu wozów paszowych nale y przyjąć upraszczające zało enie. W przypadku stada krów o zró nicowanych wymaganiach pokarmowych (kilka mniejszych grup ywieniowych) mo na tak e zastosować ywienie w systemie PMR (dawka częściowa).

Zwierzę nie dostanie więcej paszy ni to wynika z jego indywidualnych potrzeb. 76 . wydajności mlecznej krowa otrzymuje dokładnie odmierzoną ilość paszy (w kilku porcjach w ciągu dnia). dzięki którym są one identyfikowane przez czytnik stacji paszowej.25-50 krów.25 cieląt (stacja pojenia cieląt i zadawania paszy). czy cała zadana dawka paszy została spo yta. Tabela 48. LK – liczba krów mlecznych według stanu średniorocznego utrzymywanych w systemie wolnostanowiskowym. e cyklu zamkniętym na 1 stację przypada około 100 loch. a to mo e oznaczać 100-120 loch stanu średniorocznego (w cyklu zamkniętym). co oznacza. .7. U ytkowanie stacji pozwala na zmniejszenie czasochłonności pracy podczas zadawania paszy. Istotą tego sposobu ywienia jest dostosowanie ilości skarmianej paszy treściwej do wydajności (potrzeb) poszczególnych zwierząt. sL – liczba loch na 1 stację. Dobór komputerowych stacji paszowych do grup zwierząt Gatunek zwierząt Liczba zwierząt przypadająca na 1 stację paszową ⇒ Krowy 30 (+/-5) Cielęta 25 Lochy 50* (+/-10) * Liczba loch w boksie. sL = 50 (+/-10). Stacje paszowe Komputerowe stacje paszowe stosuje się do automatycznego ywienia krów. sK – liczba krów na 1 stację. ale praktycznie zaleca się 25-30 krów na 1 stację (krowy są utrzymywane w systemie wolnostanowiskowym). za pośrednictwem komputerowego programu. sK gdzie: PK – liczba komputerowych stacji paszowych dla krów. Pracą systemu zarządza program zainstalowany w przenośnym lub stacjonarnym komputerze. Zwierzęta muszą być wyposa one w transpondery (elektroniczne czipy).40-50 (60) loch w boksie. Stacje paszowe dla loch są stosowane w Polsce sporadycznie i to wyłącznie na du ych fermach. Dostępne na rynku stacje paszowe są przystosowane do obsługi: . W większości krajowych gospodarstw zajmujących się chowem trzody chlewnej lochy są utrzymywane w niewielkich kojcach (na 6-10 sztuk). sK = 30 (+/-5). LL – liczba loch według stanu średniorocznego. a tak e cielaków i loch paszą treściwą. Stosując stacje paszowe rolnik ma mo liwość kontroli. W zale ności od np. • Stacje paszowe dla krów mlecznych: PK = LK . zwykle 1 program zarządzający steruje pracą 4 stacji.4. . co uniemo liwia racjonalne stosowanie stacji paszowych. • Stacje paszowe dla loch: PL = LL . 2 ⋅ sL gdzie: PL – liczba komputerowych stacji paszowych dla loch.

77 .Zakończenie PROW 2007-2013 stwarza szansę na rozwój gospodarstw rolnych przez dofinansowanie projektów obejmujących między innymi modernizację parku ciągnikowo-maszynowego. Podane w opracowaniu praktyczne wytyczne i wskaźniki doboru stanowią bowiem uniwersalne narzędzie do racjonalnego. Z opracowania skorzystać mogą nie tylko rolnicy starający się o dofinansowanie projektów modernizacyjnych w ramach PROW 2007-2013. Uwa amy. a w szerszej skali . maszyny. Powinna ona natomiast polegać na przyjęciu tych wskaźników jako wielkości orientacyjnych. narzędzi oraz urządzeń do gospodarstw rolnych. ale tak e pozostali producenci rolni planujący inwestycje mechanizacyjne. e dobór maszyn do gospodarstw będzie dokonywany w sposób przemyślany. Zgodnie z zało eniem. Celem podejmowanych przedsięwzięć modernizacyjnych jest poprawa opłacalności działalności rolniczej oraz zwiększenie dochodowości poszczególnych gospodarstw. racjonalny. narzędzia i urządzenia rolnicze.wzrost konkurencyjności polskiego rolnictwa. Powy sze cele będą mogły być zrealizowane pod warunkiem. Zawarte w pracy wskaźniki i parametry doboru środków mechanizacji do gospodarstw rolnych oraz kryteria oceny tego doboru zostały ustalone dla przeciętnych warunków gospodarowania i dla typowego przebiegu poszczególnych procesów produkcyjnych. jak równie kryteria i wskaźniki oceny tego doboru. w przekonaniu autora około 20%. z uwzględnieniem zarówno wymagań procesu technologicznego. Opracowanie stanowić mo e materiał pomocniczy zwłaszcza przy ocenie wniosków budzących kontrowersje co do zasadności planowanych zakupów środków mechanizacji w warunkach konkretnego gospodarstwa rolnego. jak równie kryterium eksploatacyjnego. e kompetentna i umiejętna ocena wniosków w zakresie racjonalności doboru sprzętu rolniczego do gospodarstw nie mo e ograniczać się do mechanicznego stosowania zawartych w tej publikacji wskaźników. maszyn. ekonomicznie uzasadnionego wyposa ania gospodarstw rolnych w ciągniki. gdzie to było mo liwe. wartości wskaźników zostały podane dla przypadków szczególnych. W tym ostatnim przypadku nale y mieć na uwadze przede wszystkim dostosowanie wyposa enia gospodarstw w techniczne środki pracy do skali produkcji. Jest ono kierowane do rolników przygotowujących wnioski o dofinansowanie projektów w działaniu „Modernizacja gospodarstw rolnych” oraz do pracowników ARiMR weryfikujących te wnioski pod kątem dostosowania planowanych inwestycji maszynowych do profilu i skali produkcji. Opracowanie zawiera zarówno wytyczne i zasady racjonalnego doboru ciągników. stanowiących punkt wyjścia do właściwej oceny zasadności zakupu maszyn. Uzyskany w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” zwrot części kosztów zakupu środków mechanizacji ułatwi producentom rolnym dostęp do najnowszych osiągnięć z zakresu techniki rolniczej i umo liwi wprowadzanie nowoczesnych technologii. wartości tych wskaźników i kryteriów nale y traktować z pewnym marginesem tolerancji. względnie wskazano na czynniki wpływające na racjonalność doboru i u ytkowania maszyn. Tam. W trakcie tej oceny zawsze trzeba dodatkowo zwrócić uwagę na uwarunkowania lokalne i specyfikę poszczególnych gospodarstw.

APRA. Warszawa Wawrzyńczak P. Vol. In ynieria Rolnicza nr 13 Kruczkowski M. Katalog norm i normatywów. Analiza rynku i parku ciągnikowego krajowego rolnictwa . Gieroba J. Warszawa Sørensen C. Hasło Ogrodnicze nr 8 78 .Rzepak. maszyny i inne środki transportu w gospodarstwach rolnych. Środki techniczne do zbioru i transportu jabłek. ÖKL . Katalog norm i normatywów. Biznes-Press Dreszer K. PWN. Wykorzystanie ciągników i maszyn samojezdnych w rolnictwie polskim. 1998. Warszawa Pawlak J. Koszty eksploatacji maszyn (nr 22). 2005. 2007b. Warszawa PSR 2003b. Bydgoszcz. IBMER. Warszawa PSR 2003a. 1999. IBMER. KTBL-Taschenbuch Landwirtschaft. Warszawa Rabacewicz J. Problemy In ynierii Rolniczej nr 4(50) Pawlak J. 2000. 2005.Richtwerte für die Maschinenselbstkosten 2006. 2003. Stan i kierunki rozwoju techniki oraz infrastruktury rolniczej w Polsce. i zespół 2005. KTBL. In ynieria Rolnicza nr 4(59) Muzalewski 2007a. 2006.. 1998. Wrocław Budzyński W. Brwinów Szeptycki A. 2007. Agrotechnologia. i in.. Roszkowski A. SGGW. Warszawa Muzalewski A.dok. Maschinenkosten 2006. 2005. Warszawa Karwowski T. Ekonomika mechanizacji i energetyzacji rolnictwa. GUS. urządzeń i ciągników rolniczych w ramach oceny ekonomiczno-technicznej dokonywanej w Działaniu „Inwestycje w gospodarstwach rolnych” Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” oraz „Modernizacja gospodarstw rolnych" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. 2003. Wybór ciągnika dla gospodarstwa sadowniczego. Analiza i ocena wyposa enia gospodarstw w ciągniki oraz ich u ytkowania. SGGW. Poradnik dla producentów . II. IBMER.G. Warszawa Klukowski J. Samobie ne ładowarki rolnicze. 2006. Poradnik u ytkowania techniki rolniczej w tabelach. Ciągniki. FAT-Berichte nr 643 Banasiak J. IBMER. Warszawa (s. Wyposa enie w ciągniki według PSR 2002. KTBL. 2007. Österreichisches Kuratorium für Landtechnik und Landetwicklung ÖKL Kowalik I. Darmstadt Lorencowicz E. 1999. Przygotowanie sposobów oceny racjonalności zakupu maszyn. 2004. Muzalewski A. 2006. 2000. Hasło Ogrodnicze nr 9 SGGW Praca zbiorowa 1999. Betriebsplanung Landwirtschaft 2004/2005. 1997. Darmstadt KTBL 2004. V Stachura W. 2006. Agricultural Engineering International: The CIGR Journal of Scientific Research and Development. Technika Rolnicza nr 6 Muzalewski A. Rolnictwo na terenach górskich i terenach o słabszych warunkach glebowych 2002. Kombajnowy zbiór zbó . Podstawy zespołowego u ytkowania maszyn. Atr express nr 16 Praca zbiorowa. wyd.2004. Workability and machinery sizing for combine harvesting. Warszawa PSR 2003c. GUS. Poradnik PROW.Warszawa Pawlak J. IBMER. Rośliny sadownicze [w] Pruszek P. 2006. I/787) KTBL 1994. Efektywność wybranych czynników produkcji nasion rzepaku ozimego. CODR. Wpływ wykorzystania maszyn rolniczych na koszty mechanizacji w gospodarstwach rolniczych o ró nej powierzchni. Ekspertyza. Środki transportowe w rolnictwie polskim.. IBMER. Grześ Z. Atr express nr 23 Kogler F. IBMER. GUS.Literatura Ammann H. Systematyka i charakterystyka gospodarstw rolnych 2002.

Załączniki 79 .

0 0.1 194.0 180.77 0.77 3.2 30.5 59.86 2.6 163.03 1.27 1.5 Liczba Liczba gospodarstw ciągników posiadają.56 1.07 1.9 34.2 30.1 1.4 26.4 28.3 26.6 198.9 137.4 86.99 0.96 1.85 2.9 78.Załącznik 1 Wyposa enie rolnictwa w ciągniki.1 158.2 49.0 59.2 9.12 Średnia moc ciągnika kW/ciągn 32.4 27.3 10.9 87.73 3.7 29.1 56.3 91.2 Nasycenie mocą ciągników ** kW/ha UR 3.0 1258.38 0.0 42.7 38.6 27.1 561.27 2.3 25.2 42.71 9.01 2.05 1. 1062.3 58.26 10.8 32.0 34.7 146.8 336.0 11.47 5.7 61.6 29.14 1.7 216.84 4.02 1.2 26.2 54.1 123.16 3.4 10.31 1.2 70.9 170.46 Nasycenie mocą ciągników** kW/gosp 41. Grupy obszarowe gospodarstw ha UR Ogółem do 1 1-2 2-3 3-5 5–7 7 – 10 10 – 15 15 – 20 20 – 30 30 – 50 50 – 100 100 – 200 200 – 500 500 .6 97.4 2.6 ** w gospodarstwach posiadających ciągniki Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS [PSR 2003a.9 2.15 63. szt 1364.7 28.9 50.68 17.1000 1000 ha i > Liczba ciągników tys.5 31.5 1.6 53.0 169. 2003c] 80 .73 3.04 1.3 12.41 21.4 92.50 1.na 1 gospocych ciągniki darstwo** szt.32 6.1 113./gosp.6 68. Wyposa enie rolnictwa polskiego w ciągniki rolnicze w 2002 r. przyczepy i ładowacze Tabela I.

7 17.21 33.30 155 125 1. Liczba ładowaczy na 1 gospodarstwo ** Wskaźnik liczby ładowaczy do liczby ciagników 209 200 1. Liczba gospodarstw posiadających ładowacze.6 40.13 1. tys.27 34.07 9. tys.36 0. tys.23 0.9 1.9 1.Tabela II.3 1.80 0. Liczba gospodarstw posiadających przyczepy.36 1.44 137 96 1.03 40.42 0.05 8.4 1.0 5.3 19.02 0.31 * wskaźnik liczby przyczep na ka de gospodarstwo posiadające przyczepy ** wskaźnik liczby ładowaczy na ka de gospodarstwo posiadające ładowacz Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS [PSR 2003a.01 0.6 33.91 Liczba ładowaczy. szt.74 94 49 1.0 1.0 32.28 Liczba przyczep.3 1.82 63 26 2. Przyczepy i ładowacze w polskim rolnictwie w 2002 r. Liczba przyczep na 1 gospodarstwo * Wskaźnik liczby przyczep do liczby ciągników 726 465 1.56 0.12 0.03 0.11 44.15 17.21 5-10 1-5 Wyszczególnienie 50-100 33 11 3.4 43.30 21.5 1.07 0.20 0.53 108 94 1.90 0.9 8. tys. w tym w grupach gospodarstw według ha UR Ogółem 10–15 15-20 20-30 30-50 > 100 45 6 7.0 1. szt.04 0. 2003c] 81 .01 0.63 92 56 1.01 0.63 0.

3 % Przewidywany dalszy okres eksploatacji = deklarowany przez rolnika dalszy okres u ytkownika Łączny okres eksploatacji (T) = wiek maszyny + przewidywany dalszy okres eksploatacji Teoretyczny okres eksploatacji = okres czasu. w tym w usługach Wiek w 2002 r. w którym przy określonym wykorzystaniu rocznym maszyny zostanie wykorzystana jej pełna zdolność przerobowa (potencjał eksploatacyjny) Wykorzystanie zdolności przerobowej w okresie T = określa przewidywane zu ycie potencjału eksploatacyjnego maszyny w przewidywanym okresie jej u ytkowania.3 26.6 1993 28.6 21. Kupując nowy ciągnik rolnik nie pozbywa się starego i mocno wysłu onego.5 92 3.1 lata Wykorzystanie zdolności przerobowej w okresie T Źródło: Badania własne z lat 1992-2002 a) b) c) 86. gdy zwykle ma on zastosowanie do ró nych prac pomocniczych w gospodarstwie. W okresie niw lub zbioru okopowych liczy się ka dy ciągnik z przyczepą.4 121 2.2 16.0 366 1.34 8.66/gospodarstwo) jest po części rezultatem u ytkowania starych i mocno wyeksploatowanych jednostek.1 91 3. gdy są te potencjalnym źródłem części wymiennych dla nowszych jednostek podobnego typu. kW/ha UR godz.09 39.9 109 2. względnie przy obsłudze produkcji zwierzęcej. d) Nale y zwrócić uwagę.0 1999 40.75 45.6 2002 46. W badanych gospodarstwach niektóre ciągniki miały nawet po 35-40 lat. Charakterystyka wyposa enia oraz u ytkowania ciągników w 41 gospodarstwach rolnych – wyniki badań IBMER z lat 1992-2002 Wyszczególnienie Średnia powierzchnia gospodarstw Liczba ciągników Średnia moc ciągnika Nasycenie mocą Nasycenie mocą Nakłady pracy ciągników Średnie wykorzystanie.7 366 2.4 429 1.2 109 2. w celu usprawnienia zbioru i transport płodów rolnych z pola do gospodarstwa. e stosunkowo du a. nie nale y uwzględniać starych. np. T b) Teoretyczny okres eksploatacji c) d) a) ha UR szt.Załącznik 2 Wybrane wyniki badań IBMER Tabela III.34 8. szt.5 10. 20 letnich 82 .dalszy okres eksploatacji dywany łączny okres eksploat.66 5.9 96 2.9 96 2. Z powy szych względów w analizie i ocenie wyposa enia gospodarstwa w ciągniki rolnicze i ocenie racjonalności zakupu nowego ciągnika.37 41. średnio 2./rok % 1992 27. a mogłoby się wydawać nawet nadmierna w stosunku skali produkcji.6 106 2.3 30.40 39. Przewi. liczba ciągników w poszczególnych gospodarstwach (w 2002 r.59 6.8 31./100 ha kW kW/gosp. a tak e w okresach spiętrzenia prac polowych./gosp.2 30.7 27.9 382 3. Pomimo znacznego zu ycia stare ciągniki nie są złomowane./ha UR godz. szt.

6 17.6 18. Ciągniki w gospodarstwach rolnych .wyniki badań IBMER z lat 1992-2002 Grupy gospodarstw Liczba ciągników szt.10 10 . 18 65 98 72 52 55 18 29 403 Średnia moc Wiek Łączny okres eksploatacji T lata 27 30 29 26 29 24 25 25 27 Wykorzys.1 9.6 14.2 14.3 14.0 14.40 40 .) lata 18.6 Przewidywany okres eksploatacji lata 26 22 23 26 20 25 26 25 Średnie wykorzystanie godz.30 30 .9 14./rok % 38 319 72 36 335 84 31 388 93 28 428 92 35 344 82 33 362 71 21 566 119 25 473 97 31 387 86 ha UR 7.Teoretycztanie zdol.6 15. Tabela IV.0 16.157 Razem/średnio kW 30 34 39 44 43 45 54 56 42 lata 17.50 50 .8 16. Charakterystyka wyposa enia oraz u ytkowania wybranych maszyn w gospodarstwach rolnych Wyszczególnienie kombajny zbo owe kombajny do zbioru ziemniaków i buraków prasy zbierające siewniki zbo owe opryskiwacze ciągnikowe rozrzutniki obornika przyczepy rolnicze ładowacze ciągnikowe Średnia liczba maszyn szt.i starszych jednostek.7 18.7 .4 12.ny okres tanie ności prze./rok 63 39 31 26 39 35 122 65 Źródło: Badania własne z lat 1992-2002 83 .5 Źródło: Obliczenia własne Tabela V.75 75 .0 20.100 100 .eksploaroczne robowej tacji WR lata godz.20 20 .Wykorzys. 26 19 24 43 37 19 94 37 Wiek (w 2002 r. nie konkurują one o podstawowe prace z nowymi.0 11. gdy wykonując pomocnicze zadania w gospodarstwie.

e podstawowy ciągnik w gospodarstwie powinien zapewnić mo liwość pracy w najtrudniejszych warunkach glebowych z dostatecznie du ymi narzędziami uprawowymi. zu ycie paliwa.7 1.5-1.7-2.2 1.5 7-11 7-11 7-11 2-7 2-7 3-7 2-5 2-5 Rodzaj gleby lekka średnia cię ka kW/m 18-30 27-55 50-110 10-23 18-42 32-73 12-25 20-38 40-75 4-9 8-18 17-37 7-12 10-20 19-36 2-4 4-6 5-10 14-21 19-33 32-50 10-17 15-27 26-44 8-15 12-25 23-43 7-8 8-10 10-11 10-11 11-13 13-16 5-13 9-26 13-39 kW/rząd 0.2 1. a tak e tempo zu ywania się elementów roboczych maszyn.9-2.5-7 4-8 5-10 9-15 5-10 5-10 Głębokość pracy cm 20-30 15-25 10-15 7-10 7-9 2.5-3. i oceny tego doboru. od którego zale y wydajność prac uprawowych.9 1. o wydajności dostosowanej do skali produkcji. Podczas doboru ciągników do gospodarstwa.2 84 .75-1.7-3. w zale ności od typu gleby prezentuje tabela VI. Zapotrzebowanie na moc współpracującego z maszyną (narzędziem) ciągnika w poszczególnych rodzajach prac polowych.Załącznik 3 Zwięzłość gleby Zwięzłość gleby jest tym czynnikiem. 5-9 5-7 7-9 7-9 7-11 6-10 5-7 5-7 4.7 2. nale y zwrócić uwagę. Tabela VI. Zapotrzebowanie mocy ciągnika przy pracach uprawowych i siewie (w kW na 1 metr szerokości roboczej lub na 1 rząd) Rodzaj pracy/maszyna/narzędzie Pług Kultywator Podorywka Brona talerzowa Brona łopatkowa Brona zębowa Glebogryzarka Brona aktywna wirnikowa Brona aktywna rotacyjna Siewnik rzędowy Siewnik rzędowy pneumatyczny Siew bezpośredni Siewnik punktowy mechaniczny Siewnik punktowy pneumatyczny Źródło: [KTBL 2004] Prędkość robocza km/godz.2-1. klasa uciągu (masa i moc) współpracującego z maszyną ciągnika. W zale ności od wymaganej wydajności prac uprawowych ró nice w klasie uciągu i mocy podstawowego ciągnika pomiędzy gospodarstwami dysponującymi skrajnie ró nymi glebami mogą być nawet dwukrotne.

) Kukurydza na kiszonkę (zbiór sieczkarnią samobie ną) Sianokiszonka z traw (zbiór zbieraczem pokosów) Siano (zbiór zbieraczem pokosów) Źródło: [Lorencowicz 2007]. maszyn i ciągników w produkcji roślinnej są zró nicowane w zale ności od rodzaju uprawianej rośliny. zwięzłość gleby. W gospodarstwie. ukształtowanie terenu. a tak e od poziomu nakładów środków plonotwórczych (nawozy. które dysponuje jednym lub dwoma ciągnikami. ich odległość względem siedziby gospodarstwa. Do upraw.krotnie większego nakładu pracy ciągników i maszyn. W części przypadków 85 . a taka produkcja siana łąkowego. środki chemicznej ochrony roślin). które charakteryzują się stosunkowo niskim zaanga owaniem pracy ciągników zaliczają się zwłaszcza zbo a i rośliny technologicznie podobne.tabela VIII. [SGGW 1999] Plon t/ha 3-6 3-6 3-6 2-4 2-4 20-35 20-35 30-45 30-45 30-45 40-70 20-50 5-8 Nakłady pracy ciągników godz. bobik Ziemniaki (zbiór kopaczką) Ziemniaki (zbiór kombajnem 1-rzęd. zwłaszcza w okresach spiętrzenia prac polowych.) Buraki cukrowe (zbiór kombajnem 6-rzęd. sposób zmechanizowania zabiegów oraz. co niezmiernie wa ne./ha 12-14 12-14 11-13 13-15 12-16 43-52 52-58 55-70 32-38 14-15 21-26 25-47 15-30 Wyniki badań prowadzonych przez IBMER w latach 1992 -2002 wskazują. organizację prac polowych i wzajemny dobór ciągnika i maszyny. Normatywne nakłady czasu pracy ciągników w uprawie poszczególnych rodzajów roślin Rodzaj uprawy Pszenica ozima yto i pszen yto Zbo a jare Rzepak Groch. Tabela VII. nie zawsze jest mo liwe optymalne zestawienie ciągnika i maszyny. e rzeczywisty poziom nakładów czasu (h) i pracy (kWh) ciągników w poszczególnych technologiach produkcji polowej często znacznie odbiega od wielkości normatywnych .) Buraki cukrowe (zbiór ogławiaczem i wyorywaczem) Buraki cukrowe (zbiór kombajnem 10-rzęd. Do czynników wpływających na poziom tych nakładów nale y zaliczyć tak e wielkości poszczególnych pól. peluszka. których pochodną jest plon roślin uprawnych.Załącznik 4 Nakłady pracy ciągników w technologiach produkcji roślinnej Nakłady pracy ludzi. Produkcja okopowych wymaga 2-3. Typowe czasy pracy ciągników na realizację czynności maszynowych w poszczególnych technologiach produkcji roślinnej przedstawia tabela VII.

5 Średnia moc u ytych ciągników kW 48 39 47 41 27 26 23 50 48 38 51 38 47 36 Nakłady pracy ciągników godz. Tabela VIII.) Ziemniaki (kombajn 1-rzęd.5 1. Nakłady pracy ciągników w uprawie poszczególnych rodzajów roślin w wybranych gospodarstwach o areale 30-55 ha UR Rodzaj uprawy Buraki (kombajn 1-rzęd.ciągnik o du ej mocy współpracuje z maszyną lub przyczepą o znacznie mniejszym zapotrzebowaniu na siłę uciągu.0 3.)) Kukurydza na kiszonkę (sieczkarnia ciągnikowa) Sianokiszonka (sieczkarnia samobie na) Kukurydza na kiszonkę (sieczkarnia samobie na) Mieszanka jara Pszenica jara Pszenica ozima Zbo a jare Kukurydza ziarno Zbo a ozime Pszen yto ozime Siano (kosiarka+zbieracz pokosów) Źródło: Wyniki badań IBMER z lat 1992-2002 Powierzchnia pola ha 3.) Ziemniaki (kombajn 1-rzęd.2 17 9 9 8.8 14.5 7 7.3 10 13.5 5./ha 53 46 44 41 35 32 29 24 21 19 17 16 14 10 kWh/ha 2870 1876 2013 1692 954 864 722 1203 1042 767 841 636 669 320 86 .7 6.

Wykorzystanie minimalne maszyny WRN obliczamy wg wzoru: WR N = k ⋅ TH ⋅ W07 (ha/rok) T gdzie: TH – potencjał eksploatacyjny maszyny wyra any najczęściej liczbą godzin pracy.75 wartości normatywnych). To zró nicowanie najczęściej wynika z zasady stosowania płodozmianu i związanej z nią rotacją upraw poszczególnych roślin pomiędzy polami o niejednakowej wielkości. a). W rezultacie gospodarstwo zwykle dysponuje pewną nadwy ką potencjału maszyn (ich liczby lub wydajności) w stosunku do potrzeb wynikających z przeciętnej struktury i powierzchni upraw. Zró nicowanie warunków pracy maszyn w poszczególnych gospodarstwach Specyficzne potrzeby gospodarstw. h. w tym na wartość wskaźników tzw. k – współczynnik korekcyjny (przyjęty dla PROW 2007-2013 na poziomie 0. Jest ono powodowane pewnym zró nicowaniem struktury zasiewów w poszczególnych latach. Nale y ponadto pamiętać o cyklicznej.Załącznik 5 Tolerancja oceny doboru maszyn do gospodarstw rolnych Konieczność uwzględnienia 20% marginesu tolerancji. ze względu na liczbę i wydajności maszyn oraz moce ciągników determinowane są indywidualnymi warunkami gospodarowania. lata. corocznej zmienności zapotrzebowania gospodarstwa na pracę środków mechanizacji. a dalej na ocenę tego doboru. ha/h. Zró nicowanie właściwości eksploatacyjnych podobnych typów maszyn i urządzeń rolniczych. 39-40). w tym poziomu zmechanizowania oraz krotności wykonywania zabiegów itp.5-0. 87 . b). Potencjalne wykorzystanie maszyny w gospodarstwie Sposób oszacowania potencjalnego wykorzystania maszyny w gospodarstwie omówiono w publikacji „Ekspertyza – racjonalność zakupu maszyn” (str. minimalnego wykorzystania maszyny. e oszacowana wartość potencjalnego wykorzystania maszyny WR jest wielkością przybli oną. Zró nicowanie warunków pracy maszyn w poszczególnych gospodarstwach. W07 – wydajność eksploatacyjna. wynika z kilku podstawowych przyczyn: a). b). względnie jest powodowane czynnikami koniunkturalnymi. Te warunki wpływają na racjonalność doboru środków mechanizacji do poszczególnych gospodarstw. c). T – okres eksploatacji. w ocenie racjonalności doboru maszyn do gospodarstw. Trzeba w tym miejscu podkreślić. która przy określonej strukturze zasiewów zale y między innymi od stosowanej technologii produkcji. Trudność w precyzyjnym oszacowaniu potencjalnego wykorzystania maszyny w gospodarstwie wyłącznie na podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy.

Zró nicowanie właściwości eksploatacyjnych podobnych typów maszyn rolniczych Jednym z pierwszych kroków podczas weryfikacji wniosku i oceny racjonalności zakupu maszyny jest identyfikacja jej rodzaju i typu (modelu). wydajnością pracy. a pośrednio na zmienną wartość wskaźników minimalnego wykorzystania określonego typu maszyny. podstawowych parametrów technicznych. dostępność środków transportowych do odbioru płodów rolnych od kombajnów). Te warunki pracy maszyn rolniczych charakteryzowane są między innymi następującymi czynnikami: przyrodniczymi (rodzaj/zwięzłość gleby. Wielkością zmienną jest natomiast wydajność maszyny. znamionowa). pojemność zbiornika. jej wilgotność i zakamienienie. maszyn i urządzeń rolniczych. w tym zwłaszcza wydajności maszyny. moc współpracującego ciągnika itp. Powy sze ró nice ograniczają mo liwość precyzyjnego określenia zarówno wydajności środków mechanizacji. wilgotność roślin w czasie zbioru). liczba elementów roboczych. głębokość prac uprawowych. opady deszczu w okresie prac polowych. szerokość robocza. a razem z liczbą dni dyspozycyjnych w okresie agrotechnicznym . określania ró nych kategorii mocy (maksymalna. jak i wskaźników ich racjonalnego doboru do gospodarstw rolnych. zale na nie tylko od jej parametrów technicznych (np. moc silnika). wyposa enie opcjonalne.na zdolność maszyny do wykonania określonej pracy w tym okresie. 88 . W rezultacie ró nice mocy u ytecznej poszczególnych pojazdów rolniczych mogą wynosić nawet kilkanaście procent pomimo deklarowanej w ich specyfikacji technicznej identycznej mocy silników. umo liwiająca określenie parametrów technicznych (np. dawki środków produkcji. Ogół tych czynników rzutuje na ilość pracy mo liwą do wykonania w ciągu dnia roboczego. Zró nicowanie powy szych warunków pomiędzy poszczególnymi gospodarstwami wpływa więc na wydajność prac maszynowych. stan i zachwaszczenie upraw) organizacyjnymi (np. szerokość robocza. ale równie od warunków pracy. Ponadto. kombajnów. topograficznymi (rzeźba/pofałdowanie terenu. taki parametr jak moc silnika ciągnika lub kombajnu zbo owego.Przyjmujemy. Zasadę uwzględnienia 20% marginesu tolerancji nale y stosować przy ocenie racjonalności doboru wszystkich rodzajów środków mechanizacji. Nale y jednak zauwa yć. nie zawsze jest jednoznacznym wyró nikiem właściwości eksploatacyjnych danego sprzętu.) oraz eksploatacyjnych. w tym ciągników. mogą ró nić się np. liczba i odległość działek). produkcyjnymi (plony płodów rolnych. z uwagi na specyficzne rozwiązania konstrukcyjne. a tak e z braku szczegółowych informacji o zastosowanej normie pomiaru lub kategorii mocy. e wyra ony w godzinach pracy potencjał pracy maszyny TH ma wartość stałą. e maszyny o podobnej specyfikacji ww. c). kształt i wielkość pól. moc silnika itp. Ta niejednoznaczność wynika ze stosowania przez poszczególnych producentów niejednakowych norm pomiaru mocy silników.

ale podnoszą o kilka procent opory przetaczania kombajnu po polu. Dodatkowym czynnikiem obni ającym moc przekazywaną na zespoły młócąco-separujące jest powszechne stosowanie opon radialnych. celem zapewnienia określonej wydajności zbioru. Jednak producenci najczęściej nie podają wartości tego parametru w specyfikacji technicznej kombajnów6. Wią e się to jednak z obni eniem mocy u ytecznej silnika. a zwłaszcza od poprzecznego nachylenia terenu. s. będące pochodną mocy silnika i wydajności eksploatacyjnej W07 (ha/h). ni jeszcze kilka lat temu. 89 . separującego i czyszczącego. wilgotności w trakcie zbioru. ich plonu i wielkości pół zamieszczono w publikacji „Ekspertyza – racjonalność zakupu maszyn” (Załącznik 4. czasami na podstawie szerokości roboczej zespołu niwnego. wzrost mocy silników) uzasadnia stosowanie 20% tolerancji w ocenie racjonalności doboru kombajnu do gospodarstwa i do określonego areału zbó . od rodzaju zbieranego zbo a (łatwość wymłacania oraz stosunek masy ziarna do słomy). w zale ności od rodzaju zbieranych roślin. Ponadto oferowane obecnie kombajny wyposa one są w standardzie w klimatyzację. współczesny kombajn musi obecnie dysponować wyraźnie mocniejszym silnikiem. zachwaszczenia łanu zbo a. Ogół powy szych czynników (zró nicowanie warunków zbioru. uszkodzeń i zanieczyszczeń ziarna. Określa ona zdolność kombajnu do wymłócenia określonej masy zbo a (słomy i ziarna) w jednostce czasu przy dopuszczalnym (minimalnym) poziomie strat. Trzeba jednak zauwa yć. głównie na podstawie mocy silnika. Poza tym większość nowoczesnych kombajnów jest sprzedawana z napędem hydrostatycznym. Kombajny do zbioru zbó . na konieczność zastosowania wydajnego wentylatora chłodzącego. 6 Jest to zresztą wielkość zmienna zale na np. Wymogi tej normy mogą być dotrzymane między innymi przez intensywne schładzanie powietrza doładowującego. celem ograniczenia emisji szkodliwych składników spalin do atmosfery. który pobiera więcej mocy ni maszyny z napędem mechanicznym. Głównym parametrem determinującym wydajność efektywną kombajnu zbo owego jest jego przepustowość. Przepustowość kombajnu wyra ana jest w kg/s. W tej sytuacji o przepustowości i wydajności kombajnu wnioskujemy pośrednio. która równie ma określone zapotrzebowanie na moc silnika. z uwagi np. oraz zale y ona tak e od warunków terenowych. 94). zale na od rozwiązań konstrukcyjnych i parametrów technicznoeksploatacyjnych zespołów: młócącego. e z początkiem 2008 roku wprowadzono w Polsce obowiązek stosowania silników zgodnych z wymaganiami normy Tier IIIa.Załącznik 6 Tolerancja oceny doboru kombajnów zbo owych Oceniając dobór do gospodarstwa kombajnu zbo owego porównuje się jego minimalne wykorzystanie w roku WRN (ha/rok). W rezultacie. z potencjalną powierzchnią wykorzystania maszyny w gospodarstwie. z pewnym przybli eniem. Szczegółowe zestawienie wydajności eksploatacyjnych dla kombajnów o ró nej mocy. a tym samym zwiększają tak e zapotrzebowanie na moc silnika. Zmniejszają one co prawda jednostkowe naciski na glebę.

Przy tak wysokich plonach zbiór zbó wykonywany jest z mniejszą wydajnością powierzchniową. a więc stosunkowo niskie plony zbó . Szerokość zespołu niwnego dobiera się głównie w zale ności od wysokości osiąganych plonów zbó . 90 . e jego prędkość robocza nie powinna przekraczać 6-8 km/h. e w większości przypadków ró nica pomiędzy minimalną powierzchnią wykorzystania. e nowe kombajny są kupowane nie przez rolników uzyskujących przeciętne. a zwłaszcza na zboczach o pochyleniu powy ej 10-15% jakość pracy kombajnów zbo owych ulega znacznemu pogorszeniu. Obni a się równie stabilność oraz przepustowość i wydajność kombajnów. powinna się zawierać w standardowym 20% marginesie tolerancji oceny. A trzeba przy tym dodać. intensywne technologie uprawy zbó o plonie rzędu 5-8 t/ha. Napęd tego urządzenia pochłania w du ych kombajnach 7-10%. Trzeba jednak dodać. a przez czołowych producentów rolnych gospodarujących na lepszych glebach i/lub stosujących zaawansowane. Biorąc pod uwagę powy sze argumenty nale y obni yć kryterium oceny doboru kombajnów zbo owych wyposa onych w rozdrabniacz słomy łącznie o 25%. aby utrzymać zało oną wydajność zbioru. powodowane przesuwaniem się masy słomy i ziarna w kierunku pochylenia kombajnu. . Zasadniczym ograniczeniem jest w tym przypadku określona przepustowość (i moc) kombajnu oraz fakt.ograniczoną mocą silnika prędkość jazdy podczas ruchu pod górę. Kombajn zbo owy osiąga ni sze wydajności pracy w terenie pochyłym z uwagi na: . wyznaczoną według mocy silnika lub według szerokości roboczej zespołu niwnego. e kombajn o określonej mocy silnika i przepustowości mo e być wyposa ony w hedery o ró nej szerokości. zamiast standardowego 20% marginesu tolerancji oceny wykorzystania w roku. Rozdrabniacz (szarpacz) słomy Obecnie większość kombajnów jest standardowo wyposa ona w rozdrabniacz słomy. W tym przypadku zapewnienie optymalnej przepustowości kombajnu.Szerokość zespołu niwnego (hedera) Podane w tabeli 26 szerokości zespołów przeciętnymi dla danej mocy kombajnu. Taką nadwy ką mocy powinien dysponować silnik kombajnu. Wzrastają straty i zanieczyszczenia ziarna wynikające z nierównomiernego obcią enia zespołów wydzielających i czyszczących. przy danej prędkości roboczej. niwnych są wielkościami orientacyjnymi. względnie zbiór z mniejszą prędkością. Z powy szych względów mniejsza od typowej (jak w tabeli 26) szerokość zespołu niwnego mo e być jedynym z argumentów uzasadniających zastosowanie obni onych kryteriów w ocenie racjonalności doboru kombajnu do gospodarstwa. Zapotrzebowanie mocy na rozdrabnianie słomy wynosi 10-16 (20) kW w zale ności od typu kombajnu i rozdrabniacza. a wydajność eksploatacyjna o 10-15%. aby minimalizować straty ziarna na wytrząsaczach oraz sitach czyszczących. a w mniejszych około 10-13% mocy generowanej przez silnik.konieczność cięcia zbo a niepełną szerokością hedera. W przeciwnym przypadku efektywna wydajność zbioru zbó zmniejsza się o 15-20%. Nale y zwrócić uwagę. zwiększa natomiast zapotrzebowanie na moc. Dlatego wę sze z oferowanych do danego modelu kombajnu hedery stosowane są przez rolników uzyskujących wy sze od przeciętnych plony zbó . a opcjonalnie w dodatkowy rozrzutnik słomy i plew. z uwagi na ograniczoną przepustowość kombajnu. jest mo liwe przy mniejszej szerokości zespołu niwnego. Zbiór zbó w terenie pofałdowanym W terenie pofałdowanym.

kW. Według tabeli 29 kombajn o mocy bezpośrednio ni szej od N = 200 kW ma moc N(1) = 175 kW.6 ha/rok 220 − 175 Minimalne wykorzystanie kombajnu o mocy silnika 200 kW wynosi w przybli eniu 140 ha/rok. Wyznaczenie minimalnego wykorzystania kombajnu o określonej mocy silnika Wartość wskaźnika minimalnego wykorzystania WRN kombajnu o niewymienionej w tabeli 29 mocy silnika mo na interpolować graficznie (rys. WRN(1) – minimalne wykorzystanie kombajnu o mocy bezpośrednio ni szej od N.7 − 123 . . Proponujemy. ha/rok. W R N = 123 . N – moc silnika kombajnu. kW. 91 . N(2) – moc silnika kombajnu o mocy bezpośrednio wy szej od N. WRN(2) – minimalne wykorzystanie kombajnu o mocy bezpośrednio wy szej od N. co zmniejsza liczbę dni dyspozycyjnych w okresie niw. Minimalne wykorzystanie kombajnu (1) wynosi WRN(1) = 123.konieczność częstszego zatrzymywania maszyny i rozładunku nie do końca wypełnionego ziarnem zbiornika. aby w tym przypadku stosować 30-35% tolerancję oceny wykorzystania kombajnów. Przykład: Wyznaczyć minimalne wykorzystanie WRN kombajnu o mocy silnika N = 200 kW. kW. warunki i odległość dojazdu). w zale ności od lokalnych warunków pracy (np.7 ha/rok. a kombajnu (2) WRN(2) = 152.małą powierzchnią pól. Ogół powy szych czynników przemawia za tym. z uwagi na wolniejsze i ostro niejsze wykonywanie nawrotów na krańcach pola w celu zachowania stabilności kombajnu. Tereny podgórskie charakteryzują się równie większą częstotliwością i poziomem opadów deszczu. aby dla kombajnów u ytkowanych w terenach pofałdowanych i podgórskich stosować specjalne kryteria oceny ich doboru. ha/rok. dla którego wyznaczane jest WRN. rozdrobnienie pól. ha/rok. a w związku z tym większą liczbą nawrotów oraz trudniejszymi warunkami dojazdu do pól. W tych trudnych warunkach potrzebne są maszyny o wy szej od typowej mocy i wydajności. stopień nachylenia zboczy.3 + [200 − 175 ] ⋅ [152 .3 ] = 139.stratami czasu. N(1) – moc silnika kombajnu o mocy bezpośrednio ni szej od N. w celu zapewnienia zbioru zbó w stosunkowo krótkim okresie agrotechnicznym. 1) na podstawie zawartych w tabeli danych lub mo na obliczyć na podstawie tych danych według wzoru: W R N = W R N (1 ) + [N − N(1) ]⋅ [WR N (2 ) − WR N (1) ] N (2 ) − N (1) gdzie: WRN – minimalne wykorzystanie kombajnu o mocy N. Dodatkowo w warunkach rolnictwa podgórskiego i górskiego zmniejszenie wydajności eksploatacyjnej kombajnów zbo owych powodowane jest ponadto: .3 ha/rok.. a o mocy bezpośrednio wy szej N(2) = 220 kW. aby zmniejszyć obcią enie silnika i mechanizmów napędowych.

80 = 111.30% (praca kombajnu w terenie pofałdowanym) WRN(-30%) = 139.20% (tolerancja standardowa) .7 ha/rok WRN(-25%) = 139. Graficzne wyznaczenie minimalnego wykorzystania WRN kombajnu w zale ności od mocy silnika 92 .6×0. WrN (ha/rok) WRN = 140 ha/rok N = 200 kW 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 Moc silnika kombajnu.7 ha/rok 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 60 80 Wykorzystanie minimalne.35% (praca kombajnu w terenie podgórskim) WRN(-20%) = 139.7 ha/rok WRN(-35%) = 139. 1.6×0. kW Rys.25% (dla kombajnów z szarpaczem słomy) .6×0.65 = 90.7 ha/rok .70 = 97.Minimalne wykorzystanie kombajnu o mocy silnika 200 kW z uwzględnieniem tolerancji oceny: .6×0.75 = 104.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->