Prawo u ycia broni

:

Je eli rodki przymusu bezpo redniego wymienione w artykule 42 ust p 1 okaza y si niewystarczaj ce lub ich u ycie ze w wzgl du na okoliczno ci zdarzenia nie jest mo liwe, o nierze wojskowych organów porz dkowych maj prawo u ycia broni palnej: 1. 2. W celu odparcia bezpo redniego zamachu na ycie zdrowie lub wolno o nierza wojskowych organów porz dkowych Lu innej osoby albo w celu przeciwdzia ania czynno ci zmierzaj cym bezpo rednio do takiego zamachu Przeciwko osobie która nie zastosowa a si do wezwania do natychmiastowego porzucenia broni palnej, materia ów wybuchowych lub innego niebezpiecznego narz dzia którego u ycie mo e zagrozi yciu lub zdrowiu o nierza wojskowych organów porz dkowych lub innej osoby Przeciwko osobie, która usi uje bezprawnie, przemoc odebra bro paln o nierzowi wojskowych organów porz dkowych lub innemu funkcjonariuszowi publicznemu uprawnionemu do posiadania broni palnej W celu odparcia bezpo redniego, gwa townego i niebezpiecznego zamachu na obiekty i urz dzenia wojskowe lub inne obiekty i urz dzenia wa ne dla bezpiecze stwa lub obronno ci pa stwa W celu odparcia zamachu na mienie stwarzaj cego jednocze nie bezpo rednie zagro enie sla zdrowia lub ycia cz owieka W bezpo rednim po cigu za osob wobec której u ycie broni palnej jest dopuszczalne w przypadkach okre lonych w punktach 1-3 lub 5 albo za osob wobec której istnieje uzasadnione podejrzenie pope nienia: - zamachu terrorystycznego - zabójstwa - umy lnego uszczerbku na zdrowiu - umy lnego sprowadzenia zdarzenia zagra aj cemu yciu lub zdrowiu wielu osób - pozbawienia cz owieka wolno ci - zgwa cenia - wzi cia zak adnika - rozboju - kradzie y rozbójniczej lub wymuszenia rozbójniczego

3. 4. 5. 6.

7. W celu uj cia osoby o której mowa w punkcie 6 je eli schroni a si ona w miejscu trudno dost pnym a z okoliczno ci zdarzenia wynika e mo e u y broni palnej, materia ów wybuchowych lub innego niebezpiecznego narz dzia którego u ycie mo e zagrozi yciu lub zdrowiu cz owieka 8. W celu odparcia bezpo redniego i gwa townego zamachu na konwój ochraniaj cy osoby, dokumenty zawieraj ce wiadomo ci stanowi ce tajemnice pa stwow albo rodki pieni ne lub inne przedmioty warto ciowe 9. W celu uj cia lub udaremnienia ucieczki osoby zatrzymywanej, tymczasowo aresztowanej lub odbywaj cej kare pozbawienia wolno ci je eli: a) ucieczka osoby pozbawionej wolno ci stwarza zagro enie dla ycia lub zdrowia ludzkiego b) istnieje uzasadnione podejrzenie ze osoba pozbawiona wolno ci mo e u y broni palnej, materia ów wybuchowych lub innego niebezpiecznego narz dzia c) pozbawienie wolno ci nast pi o w zwi zku z podejrzeniem lub stwierdzeniem pope nienia przest pstwa o którym mowa w punkcie 6 2) o nierz wojskowych organów porz dkowych który podj decyzj o u yciu broni palnej powinien zachowa szczególn rozwag , traktuj c bro jako ostateczny rodek dzia ania 3) u ycie broni palnej powinno nast powa w sposób wyrz dzaj cy mo liwie najmniejsz szkod osobie wobec której j u yto i nie powinno zmierza do pozbawienia jej ycia, a tak e nara a na niebezpiecze stwo utraty ycia lub zdrowia inne osoby