P. 1
zbiornik projekt

zbiornik projekt

|Views: 2,710|Likes:
Wydawca: Radzik2

More info:

Published by: Radzik2 on Jun 08, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/08/2013

pdf

text

original

SPIS TREŚCI

:
1. Symbolika ....................................................................................................... 3
2. Wstęp do projektu ........................................................................................... 4
3. Założenia projektowe ...................................................................................... 4
4. Teorety!na "rubo#$ bla%y na !ę#$ !asadni!& !biornika ........................... '
'. (ob)r denniy ................................................................................................. '
*. +ałkowita wysoko#i !biornika ...................................................................... '
,. Wysoko#$ !ę#i walowej !biornika ............................................................. '
-. .bjęto#$ !ę#i walowej !biornika ............................................................... *
/. +ałkowita objęto#$ !biornika. ......................................................................... *
10. 1rednia kr)$a wlotowo 2 wylotowe"o. ..................................................... *
11. 1rednia wła!u. ............................................................................................. *
12. +i#nienie obli!eniowe ................................................................................. *
13. .bli!eniowa "rubo#$ #ianki płas!!a. ....................................................... *
14. 3addatki ........................................................................................................ ,
1'. 3ajmniejs!a wyma"ana "rubo#$ #ianki płas!!a. ....................................... ,
1*. 4rubo#$ nominalna wyrobu %utni!e"o ...................................................... ,
1,. 5!e!ywista najmniejs!a "rubo#$ #ianki płas!!a. ..................................... -
1-. .bli!eniowa "rubo#$ #ianki !ę#i wypukłej dna i pokrywy. ................... -
1/. 4rubo#$ nominalna !ę#i wypukłej dna i pokrywy. ................................... -
20. 5!e!ywista najmniejs!a "rubo#$ #ianki dna i pokrywy. ........................... -
21. .rientayjna masa dna i pokrywy. ................................................................ -
22. Sprawd!enie wymiaru pro6ilu dna i pokrywy. .............................................. /
23. S!eroko#$ arkus!a bla%y dla wal!aka. ....................................................... /
24. (łu"o#$ arkus!a bla%y dla wal!aka. .......................................................... /
2'. (ob)r arkus!a bla%y dla wal!aka. ............................................................. /
2*. 7)ł6abrykaty na !ę#$ walow& !biornika. ................................................... /
2,. Spos)b poł&!enia p)ł6abrykat)w ora! denniy i pokrywy ! płas!!em. . . 10
2-. 8aksymalna #rednia otworu w !ę#i walowej !biornika. ..................... 10
2/. (ob)r wła!u. ............................................................................................... 10
30. 1rednia otworu w płas!!u nie wyma"aj&a w!monienia. ...................... 11
31. W!monienie #ianki otworem wła!owym. ............................................... 11
32. (ob)r parametr)w kr)$a. .......................................................................... 11
33. (ob)r kołnier!a. .......................................................................................... 12
34. (ob)r us!!elki. .......................................................................................... 12
3'. Warto#$ siły ru%owe"o nai&"u #rub. ....................................................... 12
3*. Warto#$ siły montażowe"o nai&"u #rub. ................................................... 13
3,. 3ajmniejs!a możliwa #rednia rd!enia #ruby. ............................................ 13
3-. 8asa napełnione"o !biornika. .................................................................... 14
3/. 9apy wspornikowe !biornika. ..................................................................... 14
40. (ob)r u%wytu. ........................................................................................... 14
41. .spr!ęt !biornika. ....................................................................................... 1'
42. 3aprężenia. ................................................................................................. 1'
4'. :iblio"ra6ia ................................................................................................. 1,
2
1. Symbolika
2 naddatek ałkowity;

1
2 te%nolo"i!ny naddatek "rubo#i #ianki;

2
2 eksploatayjny naddatek "rubo#i #ianki;

3
2 naddatek "rubo#i #ianki !e w!"lędu na występowanie dodatkowy% napręże<;
d 2 najwięks!a #rednia otworu nie wyma"aj&a w!monienia;
d
otw.ma=
2 ma=. #rednia otworu w !ę#i walowej !biornika;
d
w
2 #rednia kr)$a wlotowo > wylotowe"o;
(3 2 #rednia wew. kr)$a wła!u;
(
1
2 #rednia w!monienia;
(
2
2 #rednia !ew. w!monienia;
(
w
2 #rednia wewnętr!na walowej !ę#i !biornika;
(
wd
2 #rednia wewnętr!na denniy;
(
!
2 #rednia !ewnętr!na !biornika;
(

2 najwięks!a możliwa #rednia wła!u;
?
strat
2 pole powier!%ni straonej;
?
w!mo
2 pole powier!%ni w!monionej;
"
kr
2 "rubo#$ #ianki rury kr)$a;
"
w!m
2"rubo#$ bla%y w!monienia;
"
0
2 obli!eniowa "rubo#$ #ianki !biornika;
" 2 najmniejs!a wyma"ana "rubo#$ #ianki !biornika;
"
n
2 "rubo#$ nominalna wyrobu %utni!e"o;
"
r!
2 r!e!ywista "rubo#$ #ianki elementu;
"
t
2 teorety!na "rubo#$ bla%y;
"
o
w
> obli!eniowa "rubo#$ #ianki !ę#i wypukłej dna i pokrywy;
"
n
w
> "rubo#$ nominalna !ę#i wypukłej dna i pokrywy;
4 2 masa !biornika ! "a!em;
4
dn
2 masa denniy;
4
płas!!a
2 iężar płas!!;
4
!ynnika
2 masa "a!u;
4
o
2 masa !biornika be! "a!u;
@

2 wysoko#$ walowej !ę#i denniy;
@
w
2 wysoko#$ elipsoidalnej !ę#i denniy;
k
r
2 dopus!!alne naprężenie;
l
kr
2 dłu"o#$ kr)$a
p
0
2 i#nienie obli!eniowe;
p
d
2i#nienie d!iałaj&e na !biornik pod!as pray;
7
pp
2 pole powier!%ni p)ł6abrykat)w;
p
pr
2 i#nienie pr)bne;
5
e
2 "rania plasty!no#i;
5
st
2 stała "a!owa;
t
0
2 temperatura obli!eniowa;
A
dn
2 objęto#$ elipsoidalnej !ę#i denniy;
A

> ałkowita objęto#$ !biornika;
A
w
2 objęto#$ walowej !ę#i !biornika;
= 2 wsp)ł!ynnik be!pie!e<stwa;
!
r!
2 r!e!ywisty wsp)ł!ynnik wytr!ymało#iowy elementu osłabione"o otworem;
B 2 be!wymiarowy wsp)ł!ynnik kory"uj&y do obli!ania "rubo#i #ianki !biornika;
C 2 stosunek #redniy !ewnętr!nej do wewnętr!nej 2 (
!
D(
w
;
3
2. Wstęp do projektu
7rojektujemy !biornik i#nieniowy na i#nienie !namionowe 0E' 87a. Zbiornik musi spełnia$
okre#lone !ałożenia te%nolo"i!ne. Zbiornik będ!ie wykor!ystywany do ma"a!ynowania
+.
2
. W projekie s& obli!enia nie!będne do prawidłowe"o wykonania !biornika !
te%nolo"i!ne"o punktu wid!enia. 7odane s& r)wnież dane te%ni!ne użyty% element)w
"otowy% i !normali!owany%.
Teorety!ny okres eksploataji wynosi 1' lat. Zbiornik projektowany jest w
pr!eważaj&ej !ę#i na podstawie ksi&żki L. Kurmaz „7odstawy konstrukji mas!yn.
7rojektowanieF. (la temperatur obli!eniowy% nie pr!ekra!aj&y% '0G+ własno#i
wytr!ymało#iowe materiał)w można pr!yjmowa$ jak dla temperatury 20G+. Heżeli dla
i#nienia obli!eniowe"o wynika ! tabliy inna klasa niż dla temperatury obli!eniowej.
3. Założenia projektowe
 Is!tałt !ę#i !asadni!ejJ walowy
 Is!tałt pokrywyJ s6eroidalny
 Is!tałt denniyJ s6eroidalny
 7ołożenie pod!as prayJ pionowe
 5od!aj i spos)b podpariaJ na łapa% wspornikowy%
 7r!e%owywana substanjaJ +.
2
 +e%y #rodowiska w eksploataji !biornikaJ neutralne
 Klo#$ otwor)wJ 3
 Te%nika wytwar!aniaJ spawanie
 8aksymalne i#nienie obli!eniowe wewn&tr! !biornikaJ 0E' 87a
 1rednia !ewnętr!na !biornikaJ (
!
L1*10mm
 Klora! @M(
!
L 2
 Ilasa !biornikaJ N O1P
 8ateriał pr!yjęty do wykonania płas!!a i denniy !biornikaJ St3S
 Temperatura obli!eniowa !biornika Qt
0
RJ 20S+
 Wsp)ł!ynnik be!pie!e<stwa Q=RJ 1E- O1P
4
(N3T .:UK+ZT3KN WV3KIK
1 2 3
MPa p
d
' E 0 ·
mm D
w
1'00 ·
[ ]
[ ] 1 - E 1
1
23'
·
·
x
MPa R
e
4. Teorety!na "rubo#$ bla%y na !ę#$
!asadni!& !biornika
mm g
g
MPa k
x
R
k
gdzie
k
D p
g
t
t
r
e
r
r
w d
t
/ E 2
'' E 130 2
1'00 ' E 0
'' E 130
P 1 O
J
P 3 O
2

×
×

·
·
×
×

Komentarz: przyjmuje g
t
= 3mm
MPa k
r
'' E 130 ·
"
t
L 3mm
'. (ob)r denniy
Komentarz: ze wzg. na ofertę and!ow" przyjmuje
denni#e o $redni#y wew. %&'''mm P()*+,M)3+-%&. .e/t
to ta0/ze rozwi"zanie1 jednak mu/zę zwięk/zy2 $redni#ę
z3iornika.
(
wd
L 1*00mm
@
w
L 400mm
@

L 40mm
A
dn
L 0E'4m
3
2 ·
w
D
4
wd w
D D ·
*. +ałkowita wysoko#i !biornika
m D 4
wd
2 E 3 2 * E 1 ' E 1 · × · × ·
@ L 3200mm
@ L 3200mm
@
w
L 400mm
,. Wysoko#$ !ę#i walowej !biornika
mm

4 4
w
2400
400 2 3200
2
·
× − ·
− ·
mm 2400 ·
'
% L 2E4m
(
wd
L 1E*m
-. .bjęto#$ !ę#i walowej !biornika
3
2
-2304 E 4
4
4 E 2 * E 1 14 E 3
4
m 5
5
D
5
w
w
wd
w
·
× ×

×
·
π
3
-2304 E 4 m 5
w
·
3
-2304 E 4 m 5
w
·
A
dn
L 0E'4m
3
O1P
/. +ałkowita objęto#$ !biornika.
3
/0304 E '
'4 E 0 2 -2304 E 4
2
m 5
5
5 5 5
#
#
dn w #
·
× + ·
+ ·
3
/0304 E ' m 5
#
·
[ ]
. min 1'
1 M 10


·
t
/ m
5 5
#
υ
10. 1rednia kr)$a wlotowo 2 wylotowe"o.
[ ] 1 10
*0
4
3
×
× × ×
·
t
5
d
w
υ π
3
10
1' *0 10 14 E 3
/0304 E ' 4
×
× × ×
×

w
d
mm d
w
/ E 2- ·
d
w
L 2-E/mm
(
w
L (
wd
(
wd
L 1*00mm
11. 1rednia wła!u.
.e$!i D
w
≥%+''mm to D
w6
='13+D
w
7%8
(

L 0E3'3 1*00
(

L '*0mm
Komentarz: niema potrze3y /to/owa2 tak du9ego w6azu1
d!atego przyjmuje w6az o $redni#y

+''mm.
(

L '00mm
MPa p
d
' E 0 ·
12. +i#nienie obli!eniowe
[ ]
MPa p
p
MPa p p
d
* E 0
1 E 0 ' E 0
2 1 E 0
0
0
0
·
+ ·
+ ·
MPa p * E 0
0
·
(
w
L (
wd
(
wd
L 1*00mm
r
k L
MPa '' E 130
g
t
= 3mm
MPa p * E 0
0
·
13. .bli!eniowa "rubo#$ #ianki płas!!a.
[ ] 2
3 E 2
0
0
0
p z k
D p
g
r
w
− × ×
×
·
α
(
!
L 1*10mm
mm ' "
o
·
*
O1P - E 0 !
!
O1P - E 0
dop
2 1
1
·
·
·
z
z
mm
z z z
D
D
f
mm g D
dop
w
z
t w
'
* E 0 *4 E 0 '' E 130
1
3 E 2
1*00 * E 0
"
0E*4 0E- 0E- !
O2P
1 004 E 1
1*00
1*0*
O1P
O1P 1E4 dla 1
R Q
1*0* 3 2 1*00 2 (
o
1
!
·
− × ×
×
·
· × ·
× ·
· ⇒ · ·
·
≤ ·
⇒ ·
· × + · × + ·
α β
β
β α
β α
14. 3addatki

1
L 0E'mm O1P

2
L S
×
T
S L 0E02
÷
0E1mmMrok O1P
S L 0E1
T L 1' lat

2
L 0E1
×
1' L 1E'mm

3
L 0mm O!ałożenia projektowe.P
L
1
W
2
W
3
O2P
L0E' W 1E' L 2mm
Komentarz: warto$2 $#ienienia przyję6am '1%mm,rok
:a6o9y6am 9e z3iornik 3ędzie u9ytkowany przez %+ !at.

1
L 0E'mm

2
L 1E'mm

3
L 0mm
L 2mm
mm ' "
o
·

2
L 1E'mm

3
L 0mm
1'. 3ajmniejs!a wyma"ana "rubo#$ #ianki
płas!!a.
mm g
# # g g
' E * ' E 1 '
O1P
3 2 0
· + ·
+ + ·
" L *E'mm
" L *E'mm

1
L 0E'mm
1*. 4rubo#$ nominalna wyrobu %utni!e"o
mm g
g
# g g
n
n
n
,
' E 0 ' E *
O1P
1

+ ≥
+ ≥
Komentarz: przyjmuje g
n
= *mm.
n
g
L ,mm
,
n
g
L 'mm

1
L 0E'mm
1,. 5!e!ywista najmniejs!a "rubo#$ #ianki
płas!!a.
mm g
# g g
rz
n rz
' E * ' E 0 ,
O1P
1
· − ·
− ·
"
r!
L *E'mm
w
4 ·
!
@
@
w
L 400mm
(
!
L 1*10mm
MPa p * E 0
0
·
MPa k
r
'' E 130 ·
d L d
w
d
w
L 2-E/mm
"
r!
L *E'mm
1-. .bli!eniowa "rubo#$ #ianki !ę#i
wypukłej dna i pokrywy.
O1P
4
r
w o z w
o
k
y p D
g
×
× ×
·
O1P R E Q y
w
ω
z
z
D
4
f ·
O1P
rz z
g D
d
×
· ω
'0 E 0
' E * 1*10
/ E 2-

×
· ω
2' E 0
1*10
400
≅ ·
z
w
D
4
mm
y
w
, E 3
'' E 130 4
2 * E 0 1*10
"
O2P 2
w
o
·
×
× ×
·
·
w
o
g L 3E/mm

1
L 0E'mm

2
L 1E'mm

3
L 0mm
1/. 4rubo#$ nominalna !ę#i wypukłej dna i
pokrywy.
, E '
' E 1 ' E 0 , E 3 "
O1P
w
n
3 2 1

+ + ≥
+ + + ≥
w
n
w
o
w
n
g
# # # g g
Komentarz: przyjmuje ;mm
"
n
w
L *mm
"
n
w
L *mm

1
L 0E'mm
20. 5!e!ywista najmniejs!a "rubo#$ #ianki
dna i pokrywy.
"
r!
w
L "
n
w
2
1
O1P
"
r!
w
L * 2 0E' L 'E'mm
"
r!
w
L 'E'mm
21. .rientayjna masa dna i pokrywy.
4
dna
L 143k" O1P
4
dna
L 143k"
-
(
!
L 1*10mm
"
r!
L *E'mm
w
4 ·
!
@
@
w
L 400mm
22. Sprawd!enie wymiaru pro6ilu dna i
pokrywy.
Mu/z" 3y2 /pe6nione na/tępuj"#e warunki:
1. @
!
≥0E1-(
!
2. 5
w
≤ (
!
3. r
w
≥0E1(
!
O1P
( ) ( ) ( )
( )
/penione
g 4
r
g D
g 4
g D
/penione
g D
g 4
g D
g 4
g D
g 4
g D
r
/penione
rz z
w
rz z
rz z
rz z
rz z
rz z
rz z
rz z
rz z
rz z
rz z
w
→ ≤
·

×
,
_

¸
¸ −
− − +
,
_

¸
¸ −
·
→ ≥
·

1
1
]
1

¸

− +

− − +
,
_

¸
¸ −
× − +
,
_

¸
¸ −
·
→ ≥
1*100 4 E 10,0
4 E 10,0
2 2
2
5 . 3
1*1 4 E 2,0
4 E 2,0
2
2
2
2
2
2
2
. 2
- E 2-/ 0 0 4 . 1
2
2
w
2
2
2
2
@
!
> spełnio.
5
w
2 spełnio.
r
w
2 spełnio.
U
wal
L %
mm 2400 ·
@

L 40mm
23. S!eroko#$ arkus!a bla%y dla wal!aka.
: L U
wal
2 2@

O1P
: L 2400 2 2
×
40 L 2320mm
: L 2320mm
(
!
L 1*10mm
(
w
L 1*00mm
24. (łu"o#$ arkus!a bla%y dla wal!aka.
U L 0E'π Q(
!
W (
w
R 2 Q1
÷
2R O1P
U L 0E'
×
3E14Q1*10 W 1*00R 2 2 L '03-
U L '03-mm
2'. (ob)r arkus!a bla%y dla wal!aka.
:la%a ,
×
2320
×
'03- St3S s!t. 1
73> --M@> -4020
: L 2E32m
U L 'E03-m
2*. 7)ł6abrykaty na !ę#$ walow& !biornika.
Komentarz: p6a/z#z mo9na 3y 3y6o wykona2 z jednej
3!a#y a!e po kon/u!ta#ji z o/o3" prowadz"#" wykonam
go z #ztere# p<6fa3rykat<w.
7
pp
L 11E*-'m
2
4
płas!!a
L
*41E'k"
/
7
pp
L :
×
U L 2E32
×
'E03- L /E''-4m
2
8
bla%y
L '4E/k"Mm
2
O1P
4
płas!!a
L '4E/
×
11E*-' L *41E'k"
2,. Spos)b poł&!enia p)ł6abrykat)w ora!
denniy i pokrywy ! płas!!em.
Komentarz: e!ementy 6"#ze za pomo#" /poiny typu 5
zgodnie z P() *+,M) ;='%-
U
0
≥200mm O1P
Przyjmuje U
0
L 220mm
(
!
L 1*10mm
2-. 8aksymalna #rednia otworu w !ę#i
walowej !biornika.
d
otw. ma=
L 0E3'(
!
dla (
!
≥1'00mm O1P
d
otw. ma=
L 0E3'
×
1*10≤ '00
Komentarz: pomimo i9 wynik je/t więk/zy przyjmuje d
otw.
max
= +''mm poniewa9 trze3a /pe6ni2 warunek.
d
otw.ma=
L
'00mm
2/. (ob)r wła!u.
Wła! S!wr 2 2E0M'00M200M3M7olonit
73> -3M2211> 24.01
10
(
w
L 1*00mm
"
r!
L *E'mm

2
L 1E'mm
30. 1rednia otworu w płas!!u nie
wyma"aj&a w!monienia.
Przyjmujemy najmniej/z" z ty# trze# warto$#i:
mm d
> g k
> g D p
mm d D d : > g D d
rz r
rz w o
z rz rz w
/ E -, R - E 0 1 RQ ' E 1 ' E * Q 1*00 1 E -
-0 E 0
R ' E 1 ' E * Q '' E 130
1
3 E 2
R ' E 1 ' E * 1*00 Q * E 0
Z
O1P
R Q
3 E 2
R Q
Z
J "d!ie
O1P 200 3' E 0 R 1 RQ Q 1 E -
3
r!
2
2
r!
3
2
· − − ·
·
− ×
− +
·
− ×
− +
·
· · − − ·
α
Komentarz: jedynie otw<r pod w6az mu/i 3y2
wzmo#niony.

2
L 1E'mm
s L -mm O1P
" L *E'mm
31. W!monienie #ianki otworem
wła!owym.
?
str
L Q(3 W 2+
2
R" Omm
2
P
?
str
L Q4/2 W 23 1E'R*E'L 321-mm
2
?
w!m
L 2U
×
"
w!m
"d!ieJ
"
w!m
L Q0E'
÷
0E,R lub "
w!m
L " pr!yjmuje "
w!m
L "
U L OQ(3 W 2+
2
R"PM2"
w!m
L
OQ4/2 W 2
×
1E'R*E'PM2
×
*E'L 24-mm
?
w!m
L 24-
×
2
×
*E'L 3224mm
2
(
1
L (3 W 2s L 4/2 W 2
×
- L '0-mm
(
2
L(
1
W2U L '0- W 2
×
24- L 1004mm
?
str
L 321-mm
2
?
w!m
L
3224mm
2
(
1
L '0-mm
(
2
L 1004mm
(
w
L d
w
d
w
L 2-E/mm
MPa p * E 0
0
·
32. (ob)r parametr)w kr)$a.
kr
" L 2E3mm
d
!
kr
L 21E3mm
11
mm
k
x
R
x
R
k
gdzie
p : k
D p
r
e
e
r
o r
w o
* E 0 "
* E 0 1 - E 1*3
1
3 E 2
/ E 2- * E 0
"
- E 1*3
- E 1
2/'
- E 1
P 1 O 2/'
P 1 O
J
P 1 O
1
3 E 2
"
kr
kr
kr
·
− × ×
×
·
· ·
·
·
·
− × ×
×
·
Iomentar!J pr!yjmuje w". O1P pierws!& więks!& "rubo#$
kr
" L 2E3mm
#rednia !ew. L 2-E/ W 2"
kr
L 33E'mm
Komentarz: przyjmuje wg. 7%8 pierw/z" więk/z" $r. d
!
kr
=
331*mm
l
kr
L 130mm O1P
33. (ob)r kołnier!a.
Iołnier! okr&"ły płaski do pr!yspawania
!>1M1'M33E, St3S 73> -,M@> ,4,31
34. (ob)r us!!elki.
Xs!!elka płaska 1M2'M2 7olonit 200
73> -*M@> ,43,4M02
p
o
L 0E*87a
( L *4mm
d L 34mm
3'. Warto#$ siły ru%owe"o nai&"u #rub.
?
r
L 7 W b
×
?E 3 O1P
"d!ieJ
7 L π
×
(
u
2

×
p
o
M 4 O1P
(
u
L 0E' Q( W dR O1P
(
u
L 0E' Q*4 W34R L 4/mm
7 L 3E14 3 4/
2
3 0E* M 4 L 1130E/3
? L π
×
(
u

×
X
!

×
σ
r
E 3 O1P
"d!ieJ
?
r
L ,E/3'k3
12
X
!
L 3E4, u O1P
u L 0E' Q( 2 dR O1P
u L 0E' Q*4 2 34R L 1'mm
X
!
L 3E4, 1' L 13E4 mm
σ
r
L '
×
p
o
O1P
σ
r
L '
×
0E* L 387a
? L 3E14
×
4/
×
13E4
×
3 L *1-'E23
b L 6 Qmat. us!!.E t°+R
b L 1E1 O1P
?
r
L 1130E/ W 1E1
×
*1-'E2 L ,/34E*3
(
u
L 4/mm
X
!
L 13E4mm
?
r
L ,/34E*3
3*. Warto#$ siły montażowe"o nai&"u #rub.
Komentarz: przyjmuje /ię więk/z" z dw<# /i6 ?m
%
i ?m
&
?m
1
L π
×
(
u

×
X
!

×
σ
m
O1P
"d!ieJ
σ
m
L 218pa O1P
?m
1
L 3E14
×
4/
×
13E4
×
21 L 432/*E23
?m
2
L +
×
?
r
O1P
+ L 1E2 O2P
?m
2
L 1E2
×
,/34E* L /'21E'3
?m L 432/*E23
?m L
432/*E23
?m L 432/*E23
?
r
L ,/34E*3
3,. 3ajmniejs!a możliwa #rednia rd!enia
#ruby.
Komentarz: przyjmuje /ię więk/z" z dw<# warto$#i.
d
#m
L 1E13 R MQ
1
k n ?m × × ψ mm O1P
"d!ieJ
ψ
L 0E,' > pr!yjmuje #rednio dokładne wykonanie #rub i
nakrętek O1P
n L 4
k
1
L 5
e
M Y
1
5
e
L 2,' O1P
Y
1
L 1E1 O1P
k
1
L 2,' M 1E1 L 2'087a
d
#m
L 1E13
R 2'0 4 ,' E 0 MQ 2 E 432/* × ×
L -E*mm
d
#r
L 1E13 R MQ
2
k n ?r × × ψ mm O1P
"d!ieJ
d
#r
L 'mm
13
k
2
L 5
e
M Y
2
O1P
Y
2
L 1E*' O1P
k
2
L 2,' M 1E*' L 1**E,
d
#r
L 1E13
R , E 1** 4 ,' E 0 MQ * E ,/34 × ×
L 4mm
Komentarz: (ajmniej/za mo9!iwa $redni#a rdzenia $ru3y
to -mm
K @
kmo!K . R
kg kmo! M
/t
#o
2/3
M 314 E -
M 40
2
·
·
·
pd L 0E'8pa
3
/0304 E ' m 5
#
·
4
dna
L 143k"
4
płas!!a
L
*41E'k"
3-. 8asa napełnione"o !biornika.
4 L 4
o
W 4
!ynika
O1P
"d!ieJ
4
o
L 1E1'Q4
płas!!a
W 24
dna
R O1P
4
o
L 1E1'Q*41E' W 2 3 143R L 10**E*k"
3
10
2
×
×
× ×
·
@ R
M 5 p
A
/t
#o # d
#zynnika
kg A
#zynnika
' E 4- 10
2/3 314 E -
40 /0304 E ' ' E 0
3
· ×
×
× ×
·
k( A
kg A
/3/ E 10 -1 E / 1 E 111'
1 E 111' ' E 4- * E 10**
· × ·
· + · ⇒
k(
kg A
/3/ E 10
1 E 111'
·
·
3/. 9apy wspornikowe !biornika.
9apa wspornikowa 1-0 :3>*4M2212>02
Komentarz: z nomogramu do3ieram pierw/z" więk/z"
wie!ko$2 6apy w/pornikowej. Do3ieram #ztery 6apy
w/pornikowe 3ezpo$rednio zamo#owane do z3iornika.
40. (ob)r u%wytu.
X%wyt o!kowy :0 > W St3S> St3S
73> 8> ,10,1J 1//'
14
41. .spr!ęt !biornika.
>i$nieniomierz rodzaju M1 o wymiarze d=%''mm1
odmiany R Bkr<#ie# promieniowyC1 o k!a/ie dok6adno$#i -
Bd!a manometr<wC1 o zakre/ie w/kaza0 B')%1;MPaC.
+i#nieniomier! 8 100 5 4M0 2 1E*;
73>--M8>42304
D/z#ze!ka rodzaju P Bp6a/kaC d!a najwięk/zego #i$nienia
ro3o#zego %1;MPa i o $redni#y D=%*mm.
Xs!!elka płaska 7 21E* 21,; ,4M8>42302
E"#znik gwintowany typu F1 wie!ko$#i 3 M&'x%1+.
9&!nik NM3; 73>-2M8>4230*
Rurka /yfonowa typu DG1 odmiany &1 o $redni#y
zewnętrznej &'mm1 o gru3o$#i $#ianki -mm1 ze /ta!i R3+.
5urka sy6onowa X: 2 2 20=4 53';
73>-3M8>4230-


(
!
L 1*10mm
p
d
L 0E'87a
" L *E'mm
42. 3aprężenia.
3aprężenia ro!i&"aj&e promienioweJ
r r r
r
z d
r
z d
r r
k MPa MPa
MPa
g
D p
g! ?
! D p P
k
?
P
≤ ⇒ ≤ ·
·
×
×
· ⇒
·
·
≤ ·
σ σ
σ
σ
σ
''2 E 130 / E *1
/ E *1
' E * 2
1*10 ' E 0
2
2
Komentarz: otrzymana warto$2 naprę9e0 je/t mniej/za od
w/p<6#zynnika k
r
.
3aprężenia ro!i&"aj&e osioweJ
r !
k
?
P
≤ · σ
1'
r ! !
!
z d
!
z
z
d
k MPa MPa
MPa
g
D p
g D ?
D
p P
≤ ⇒ ≤ ·
·
×
×
·
· ⇒
Π ·
Π
·
σ σ
σ
σ
'' E 130 4, E 3,
/* E 30
' E * 4
1*10 ' E 0
4
4
2
Komentarz: otrzymana warto$2 naprę9e0 je/t mniej/za od
w/p<6#zynnika k
r
.
1*
4'. :iblio"ra6ia
7%8 L. Kurmaz „Podstawy konstrukcji maszyn. Projektowanie” Hydawni#two PH(
Har/zawa %===
7&8 Drz"d Dozoru @e#ni#znego „Przepisy dozoru tecniczne!o”
D@)D>)=',HI) I
738 H.M. Lewandow/ki „"aszynoznawstwo cemiczne” Hydawni#two ?unda#ji
Po/zanowania Jnergii Ada0/k %===
M.J. (iezgodzi0/ki1 @. (iezgodzi0/ki „#zory$ wykresy i ta%&ice wytrzyma'o(ciowe”
Hydawni#two PH( Har/zawa %=K-
1,

Fwzmoc – pole powierzchni wzmocnionej.1. β – stosunek średnicy zewnętrznej do wewnętrznej – Dz\Dw. Ppp – pole powierzchni półfabrykatów. c2 – eksploatacyjny naddatek grubości ścianki. dw – średnica króćca wlotowo . gwzm –grubość blachy wzmocnienia. g0 – obliczeniowa grubość ścianki zbiornika. c1 – technologiczny naddatek grubości ścianki. Re – granica plastyczności. Symbolika c – naddatek całkowity. 3 . DN – średnica wew.max – max. ppr – ciśnienie próbne. grz – rzeczywista grubość ścianki elementu. gn – grubość nominalna wyrobu hutniczego. Hc – wysokość walcowej części dennicy. x – współczynnik bezpieczeństwa. gt – teoretyczna grubość blachy. kr – dopuszczalne naprężenie. Dwd – średnica wewnętrzna dennicy. średnica otworu w części walcowej zbiornika.grubość nominalna części wypukłej dna i pokrywy. Rst – stała gazowa. c3 – naddatek grubości ścianki ze względu na występowanie dodatkowych naprężeń.obliczeniowa grubość ścianki części wypukłej dna i pokrywy. króćca włazu. wzmocnienia. Dwł – największa możliwa średnica włazu. d – największa średnica otworu nie wymagająca wzmocnienia. α – bezwymiarowy współczynnik korygujący do obliczania grubości ścianki zbiornika. dotw. Dw – średnica wewnętrzna walcowej części zbiornika. Vw – objętość walcowej części zbiornika. pd –ciśnienie działające na zbiornik podczas pracy. Vc . D2 – średnica zew. gnw. Hw – wysokość elipsoidalnej części dennicy. t0 – temperatura obliczeniowa. Fstrat – pole powierzchni straconej. G – masa zbiornika z gazem. Gdn – masa dennicy.całkowita objętość zbiornika. Vdn – objętość elipsoidalnej części dennicy. Go – masa zbiornika bez gazu. Gpłaszcza – ciężar płaszcz. Gczynnika – masa gazu. lkr – długość króćca p0 – ciśnienie obliczeniowe. D1 – średnica wzmocnienia.wylotowego. gkr – grubość ścianki rury króćca. gow. zrz – rzeczywisty współczynnik wytrzymałościowy elementu osłabionego otworem. g – najmniejsza wymagana grubość ścianki zbiornika. Dz – średnica zewnętrzna zbiornika.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->