P. 1
Wpływ kryzysu finansowego pierwszej dekady XXI wieku na gospodarkę światową

Wpływ kryzysu finansowego pierwszej dekady XXI wieku na gospodarkę światową

|Views: 1,465|Likes:

More info:

Published by: Jakub Dziemidzik on Jun 09, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/15/2013

pdf

text

original

AKADEMIA EKO OMICZ A IM.

KAROLA ADAMIECKIEGO W KATOWICACH WYDZIAŁ FI A SÓW I UBEZPIECZEŃ FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

JAKUB DZIEMIDZIK

WPŁYW KRYZYSU FINANSOWEGO PIERWSZEJ DEKADY XXI WIEKU NA GOSPODARKĘ ŚWIATOWĄ

Praca zaliczeniowa na przedmiot Współczesna gospodarka światowa prowadzony przez dr L. Gabryś

KATOWICE (Semestr zimowy 2008/2009)

Spis treści
1. 2. Wstęp.................................................................................................................................. 3 Przyczyny kryzysu ............................................................................................................. 4 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. Cykl koniunkturalny i produkt krajowy brutto .......................................................... 4 Model kryzysu finansowego Minsky’ego i skutki kryzysu ....................................... 6 Bańka spekulacyjna na amerykańskim rynku nieruchomości ................................... 7 Rozwój rynków finansowych i rola agencji ratingowych........................................ 11

Przebieg kryzysu w sektorze finansowym ....................................................................... 14 Wpływ kryzysu na gospodarkę światową ........................................................................ 17 4.1. 4.2. Analiza wybranych krajów i USA ........................................................................... 17 Stany Zjednoczone ................................................................................................... 25

5. 6. 7. 8. 9.

Podsumowanie ................................................................................................................. 30 Bibliografia ...................................................................................................................... 31 Spis schematów................................................................................................................ 31 Spis tabel .......................................................................................................................... 31 Spis wykresów ................................................................................................................. 32

2

1. Wstęp
Kryzys finansowy pierwszej dekady XXI wieku spowodował, że słowo „kryzys” jest obecnie na ustach niemal wszystkich ludzi na całym świecie. Serwisy finansowe w każdym kraju podają aktualne informacje o jego przebiegu i poświęciły mu oddzielne działy, których nagłówek zatytułowany jest najczęściej „Globalny kryzys finansowy” (ang. global financial crisis). Bez wątpienia jest on wydarzeniem gospodarczym, które zasługuje na uwagę i dokładną analizę w celu zapobieżenia podobnej sytuacji w przyszłości.

Celem niniejszej pracy jest kompleksowa analiza przyczyn wybuchu globalnego kryzysu finansowego pierwszej dekady XXI wieku oraz wskazanie skutków, jakie pociągnął on za sobą. Autor stara się udowodnić, iż obecna dekoniunktura gospodarcza nie jest efektem wyłącznie rozprzestrzenienia się kryzysu finansowego, który ją niejako tylko wzmacnia, lecz również wpływ na niego miał wcześniejszy standing gospodarki światowej, powiązany z cyklem koniunkturalnym. Analiza została przeprowadzona w oparciu o szereg wskaźników

makroekonomicznych, wspólnych dla gospodarek narodowych, a także indeksów i wskaźników charakterystycznych dla gospodarki Stanów Zjednoczonych – kraju, w którym obecny kryzys miał swój początek i będącego zarazem głównym przedmiotem badań autora. W pracy ujęte zostały rozważania również na temat innych krajów, będących największymi potęgami gospodarczymi na świecie – charakteryzujących się największym udziałem w globalnym PKB i handlu.

3

Współcześnie cykl koniunkturalny jest bardzo często utożsamiany z produktem krajowym brutto. Wskaźniki …. Cykl koniunkturalny i produkt krajowy brutto Pojęcie cyklu koniunkturalnego zostało zdefiniowane przez Arthura Burnsa i Wesleya Mitchella w roku 1946 jako „pewien typ fluktuacji. Oprócz PKB. s. obserwowanej w zagregowanej aktywności gospodarczej narodów. W rzeczywistości cykl koniunkturalny jest wypadkową wielu wskaźników. natomiast ujęcie realne wyrażone jest w cenach bazowych – obowiązujących w ustalonym roku bazowym. 50-61 4 . są to jego elementy składowe i4: delatory – przede wszystkim inflacja bazowa (ang. Wskaźniki ekonomiczne. wszechstronny sposób obrazuje kondycję całej gospodarki narodowej.1. a wskaźnik obejmuje wszystkie dobra i usługi. Dane w raportach o PKB reprezentowane są w dwóch kategoriach – nominalnej i realnej. większość konsumpcji przypada na gospodarstwa domowe. Helion. Yamarone. oraz faza ożywienia.2. s. s. odzwierciedlających różne aspekty gospodarki2. toteż często nazywany jest on barometrem ogólnej sytuacji gospodarczej danego kraju. Gliwice 2006. z pominięciem cen żywności i energii. Przewodnik dla inwestora. wytworzonych w danym kraju w określonym czasie przy wykorzystaniu wszystkich jego zasobów. PKB jest wskaźnikiem. Przyczyny kryzysu 2. w celu uzyskania wyraźniejszego obrazu gospodarki. Ekonomiści korzystają zazwyczaj z szeregu wskaźników. następujące po niej fazy spadkowe (regresywne) – recesja i depresja. Ujęcie nominalne wyrażone jest w cenach bieżących – z okresu. 1 2 R. w którym sporządza się raport. 22 3 tamze. 19 tamże. służącym porównaniom gospodarek światowych pomiędzy sobą. które organizują pracę głównie w przedsiębiorstwach: na cykl składa się obserwowana mniej więcej równocześnie w wielu sferach działalności gospodarczej faza rozkwitu (ekspansji). s 27 4 Zestawienie własne na podstawie R. który w szeroki. nawet jeśli ich właścicielami są podmioty zagraniczne”3. Zgodnie z definicją „PKB to suma wartości rynkowej dóbr i usług finalnych. w którym występujące naprzemiennie fazy wzrostu i spadku PKB odzwierciedlają odpowiednio ekspansję lub depresję. Yamarone. Upraszczając. różnica pomiędzy wartością nominalną i realną wynika z inflacji. która prowadzi do fazy rozkwitu następnego cyklu”1. core inflation).

który jednak został wzmocniony przez pewne wydarzenia w sektorze finansowym. sytuacja odwrotna to deficyt bilansu handlowego. nadwyżka eksportu nad importem nazywana jest nadwyżką bilansu handlowego i zwiększa PKB. czy miarą wzrostu gospodarczego jest produkcja. o czym mowa w dalszej części pracy. rośnie w okresach zapaści gospodarczej (ożywienie gospodarki poprzez wydatki rządowe) lub konfliktu zbrojnego. wykorzystywane do wytwarzania dóbr i usług przeznaczonych do sprzedaży. Percent Change from Preceding Period in Real Gross Domestic Product of the U. czy konsumpcja zapasów. porównywanie z PKB pozwala uzyskać częściową odpowiedź na pytanie. sprzedaż ostateczna – miara wartości dóbr wyprodukowanych i sprzedanych (czyli bez zapasów) na terenie danego kraju w określonym czasie. Wykres 1. Obecna dekoniunktura na rynkach światowych jest etapem następującym po wzroście. (q/q) 8 6 4 2 [%] 0 mar-00 mar-01 mar-02 mar-03 mar-04 mar-05 mar-06 mar-07 mar-08 lis-00 lis-01 lis-02 lis-03 lis-04 lis-05 lis-06 lis-07 lis-08 lip-00 lip-01 lip-02 lip-03 lip-04 lip-05 lip-06 lip-07 lip-08 -2 -4 -6 GDP Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Bureau of Economic Analysis.S. eksport netto – to różnica pomiędzy wielkością eksportu i importu. 5 . wydatki rządowe – wartość raczej stabilna w czasie jako procent PKB. taka kondycja gospodarki”. zyski przedsiębiorstw – cykl wzrostu gospodarczego rozpoczyna się od wzrostu zysków przedsiębiorstw.wydatki konsumpcyjne – „jaki poziom życia obywateli. wydatki inwestycyjne – wszystkie artykułu przemysłowe i technologiczne.

skłonne zainwestować w nowe moce produkcyjne.baniek (mania ma oznaczać irracjonalność inwestorów. Wyd. Jest to etap fazy ekspansji. w wyniku którego rósłby efektywny popyt na dobra i usługi. iż pierwszym etapem mogącym dać początek kryzysowi finansowemu jest wystąpienie w systemie ekonomicznym pewnego rodzaju zewnętrznego „szoku”. Warszawa 2009. W efekcie kryzysu finansowego dojść może do sytuacji. a tym samym na poziom konsumpcji. Badania Haymana P. Konsekwencją kryzysu finansowego są zakłócenia w funkcjonowaniu rynków finansowych. Nawrot. czego skutkiem jest z kolei ponadprzeciętny wzrost gospodarczy. prognozy. 15 6 tamże. w której dłużnicy będą mieli problem z wywiązywaniem się z zaciągniętych zobowiązań. które doprowadzić mogą do bankructwa. s. przebieg. a w efekcie dalej rosnącego popytu – do wzrostu cen. Przyczyny. 18-19 6 . Minsky’ego dowodzą również. CeDeWu. Model kryzysu finansowego Minsky’ego i skutki kryzysu Minsky jest autorem tradycyjnego modelu kryzysu finansowego.2. skutki. w której banki liberalizują standardy kredytowe. że część oszczędności gospodarstw domowych kierowana jest na rynek papierów wartościowych. 5 W. inwestycyjnym – koniunktura na rynku papierów wartościowych powiązana jest z poziomem inwestycji dokonywanych przez przedsiębiorstwa. bańka zapowiadać możliwość jej pęknięcia). 1. wyczerpania faktycznych mocy produkcyjnych. które miałyby przynieść stopę zwrotu wyższą od kosztu kredytu. przez co nadmiernie rośnie zadłużenie. Autor podkreślał rolę kredytów. który obejmuję fazę szybkiego wzrostu cen określonych aktywów i następującą po tym znaczącą korektę ich wyceny oraz koncentruje się na epizodycznej naturze manii i pojawiających się w ich następstwie kryzysów5 . Ogólna sytuacja w gospodarce znajduje odzwierciedlenie w indeksach giełdowych przy założeniu. a w efekcie do zachwiania płynnością na rynku finansowym. a w rezultacie również w gospodarce.2. co po pewnym czasie doprowadziłoby do zrównania popytu z podażą. w wyniku czego mówić można o efekcie6: konsumpcyjnym – zmiany cen papierów wartościowych wpływają na zmianę wartości aktywów gospodarstw domowych. Globalny kryzys finansowy XXI wieku. s. Rosnące ceny przyciągają nowe firmy. wykorzystywanych w celach spekulacyjnych do sfinansowania inwestycji.

Nawrot. W latach 1970-2007 cena sprzedanych nowych domów jednorodzinnych wzrosła niemal dziesięciokrotnie (959. CeDeWu. 1. Bańka spekulacyjna na amerykańskim rynku nieruchomości Rynek nieruchomości Stanów Zjednoczonych i bańka spekulacyjna. Efekty hossy i bessy giełdowej Źródło: Opracowanie własne na podstawie W. przebieg.kredytowym – wycena przedsiębiorstw dokonywana przez rynek papierów wartościowych znajduje odzwierciedlenie w poziomie udzielanych kredytów. s.50%. skutki. Przyczyny. Census Bureau.16%. iż Amerykanie i bez tego postrzegani są jako naród „żyjący na kredyt”).69 Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych U. która na nim powstała podawane są jako przyczyna kryzysu finansowego pierwszej dekady XXI wieku niemal w każdym opracowaniu.40 62.56 46. 2.3. Zależność ta utrzymywała się również w okresie ostatnich dziesięciu lat i od roku 2000.40%). W roku 2001 Federal Reserve (Fed) zaczęła obniżać stopy procentowe. Warszawa 2009. Tabela 1.44 5. dając tym samym średnioroczną stopę zwrotu na poziomie 6.16 5. Schemat 1. Globalny kryzys finansowy XXI wieku. będącego głównym źródłem finansowania zakupu obiektów mieszkalnych (nie trzeba przy tym dodawać. 18-19.54 Zmiana w okresie [%] 959. które wynosiły wówczas 6. Koniunktura na rynku nieruchomości jest bardzo silnie powiązana ze stopami procentowymi ustalanymi przez bank centralny. Average Sales Prices of New One-Family Houses Sold Średniorocznie [%] 1970-2007 10-lat 2000-2007 6. Wyd. Tempo obniżek stóp procentowych było wówczas relatywnie 7 . prognozy. co przedstawia Tabela 1.S. które wpływają na koszt kredytu hipotecznego.

które kupowały domy w celach spekulacyjnych. Wraz ze wzrostem gospodarczym i rosnącym poziomem wskaźnika cen koszyka dóbr konsumpcyjnych (ang. GDP) spadło. Część kredytobiorców to osoby. a przy tym nie był to poziom najniższy. No Assets 8 . co oznaczało obniżkę o 4. gdyż tempo wzrostu produktu krajowego brutto (PKB.75 punktu procentowego. a liberalne wymagania kredytowe umożliwiły kupno domu niemalże każdemu – kredyty były przyznawane nawet osobom bez stałych dochodów.duże.75%. CPI) System Rezerwy Federalnej zaczął podwyższać stopy procentowe – do poziomu 5. często posiadały więcej niż jedną nieruchomość. Dodatkowo w Stanach Zjednoczonych bardzo aktywnie działały kasy pożyczkowe i brokerzy kredytowi. Oczywiście obniżka stóp procentowych w tamtym czasie była uzasadniona. a inflacja bazowa utrzymywała się na niskim poziomie. tzw. a także osobom o słabszej historii kredytowej. Wykres 2. Już w grudniu tego samego roku stopy procentowe były na poziomie 1. gdyż kolejne obniżki „zbiły” stopę do poziomu 1% w czerwcu 2003 roku. subprime loan. mających miejsce 11 września 2001 roku.25% w czerwcu 2006 roku. No Job. ang. OECD i Bureau of Labor Statistics. 7 NINJA – No Income. a zostało ono dodatkowo przyspieszone w wyniku zamachów terrorystycznych. I JA7. tzw. pracy i odpowiedniego majątku. Niskie stopy procentowe stanowiły wówczas istotny bodziec w kierunku zaciągania nowych kredytów hipotecznych. Core inflation and CPI (m/m) 7 6 5 4 3 [%] 2 1 0 wrz-00 wrz-01 wrz-02 wrz-03 wrz-04 wrz-05 wrz-06 wrz-07 maj-00 maj-01 maj-02 maj-03 maj-04 maj-05 maj-06 maj-07 -1 -2 -3 GFC Core inf lation M/M Core inf lation Y /Y CPI M/M CPI Y /Y Interest rate maj-08 sty-00 sty-01 sty-02 sty-03 sty-04 sty-05 sty-06 sty-07 sty-08 wrz-08 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Federal Reserve. Interest rate. Opisaną sytuację przedstawia Wykres 2.

w którym to miesiącu skończyły się podwyżki stóp procentowych.75 176. co obrazowo przedstawia wykres Wykres 3. Wykres 3.51 120.00 Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych U. która wyraża stosunek zadłużenia do zabezpieczenia kredytu – czyli do wartości domów (aktywów).S. Efektem opisywanej sytuacji był wzrost ilości domów wystawianych na sprzedaż i sprzedawanych. Census Bureau. Houses Sold during period and Houses For Sale at the end of period (m/m) 60 360 40 240 30 180 20 120 10 60 0 wrz-00 wrz-01 wrz-02 wrz-03 wrz-04 wrz-05 wrz-06 wrz-07 maj-00 maj-01 maj-02 maj-03 maj-04 maj-05 maj-06 maj-07 maj-08 sty-00 sty-01 sty-02 sty-03 sty-04 sty-05 sty-06 sty-07 sty-08 wrz-08 0 GFC FS . Tabela 2 zawiera zestawienie zmian w ilości domów wystawianych na sprzedaż i sprzedawanych w okresie od stycznia 2001 roku do czerwca 2006.S.16 158. a koszty kredytu były niskie. przez co stać na nie było coraz więcej osób. których cena rosła.Początkowo stopy procentowe utrzymywały się na niskim poziomie.33 Zakończone 168.Completed FS .48 Nie rozpoczęte Wg etapów budowy W fazie budowy 173.Not Started S .Not Started Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych U. przede wszystkim w fazie budowy (ang.Under Construction FS .Under Construction S . Dodatkowym aspektem przemawiającym za udzielaniem kredytów była również malejąca wartość wskaźnika LtV8. Tabela 2.Completed S . under constrution). 8 LtV – Loan to Value For Sale (FS) [ 1000 Units ] 50 Sold (S) [ 1000 Units ] 300 9 .11 148. Dynamika zmian ilości domów sprzedawanych i wystawianych na sprzedaż w okresie od stycznia 2001 do czerwca 2006 [%] Ogółem Na sprzedaż Sprzedane 182. Cenzus Bureau.47 246.

co znalazło swoje odzwierciedlenie w omawianej już ilości domów wystawionych na sprzedaż w fazie przed rozpoczęciem i w trakcie budowy. a tym samym sytuację.81%9.25% w porównaniu z 1%) spowodowały podwyższenie kosztów kredytu. Census Bureau.S. Building Permits) oraz ilości rozpoczętych budów (ang. a także zmniejszenie liczby zaciąganych nowych kredytów hipotecznych. But Not Started Źródło: Opracowanie i obliczenia własne na podstawie danych U. Wykres 4.S.Tak duża dynamika wzrostu ilości domów wystawianych na sprzedaż i sprzedawanych na amerykańskim rynku nieruchomości wpłynęła również na wzrost ich ceny. New Housing Units Started and New Houses’ Sales Price (m/m) 300 360 250 300 Sales Price [ 1000 USD ] [ 1000 Units ] 200 240 150 180 100 120 50 60 0 wrz-00 wrz-01 wrz-02 wrz-03 wrz-04 wrz-05 wrz-06 wrz-07 maj-00 maj-01 maj-02 maj-03 maj-04 maj-05 maj-06 maj-07 maj-08 sty-00 sty-01 sty-02 sty-03 sty-04 sty-05 sty-06 sty-07 sty-08 wrz-08 0 GFC New HU Started New HU Permits New Houses' Sales Price New HU Permits. gdy w roku 2006 stopy procentowe osiągnęły swoje maksimum w badanym okresie. Podwyżka stóp procentowych znalazła również przełożenie na rynku wtórnym – drastycznie spadła liczba sprzedawanych domów w fazie budowy i przed jej rozpoczęciem. ew Housing Units Authorized by ew Housing Units Started). wartości niemal wszystkich omawianych dotąd wskaźników zaczęły maleć – relatywnie wysokie stopy procentowe (5. W tym samym okresie wzrosły również wskaźniki ilości nowych zezwoleń wydawanych na budowę obiektów mieszkalnych (ang. New Housing Units Authorized But Not Started. 9 Obliczenia własne na podstawie danych U. Średnia cena sprzedawanych domów w okresie od stycznia 2001 do października 2007 roku wzrosła o 43. New Housing Units Authorized by Building Permits. rosła natomiast liczba domów wystawianych na sprzedaż. w której wielu kredytobiorców nie było stać na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań. Dopiero. Cenzus Bureau 10 .

a wraz z ilością sprzedawanych domów. Ogólna poprawa sytuacji gospodarczej znalazła odzwierciedlenie w wycenie spółek giełdowych. konsumpcja i zadłużenie.będących w fazie budowy. mające swój początek w roku 2005 spowodowały ustabilizowanie się cen na rynku nieruchomości.pl/ i http://www.4.com/. DJIA. W okresie od pierwszego notowania giełdowego w roku 2002 (2.nyse. Obniżka stóp procentowych dokonywana ustawicznie do roku 2002 wpłynęła na poprawę koniunktury gospodarczej.94%. nawet tych bardziej ryzykownych – subprime loans? 10 DJIA – Dow Jones Industrial Average 11 . stycznia) do 18 października 2007 roku. indeks DJIA10 wzrósł o 37. poruszając się w trendzie horyzontalnym. Rosły dochody. które od tego czasu. Jednoczesny wzrost podaży domów (będący wynikiem wcześniej podjętych decyzji inwestycyjnych) i malejący popyt (będący wynikiem podwyższenia stóp procentowych). podczas gdy 62. Rozwój rynków finansowych i rola agencji ratingowych Jak w ogóle doszło do tak dynamicznego rozwoju rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych? Skąd banki posiadały środki na udzielanie kredytów na tak dużą skalę. kiedy indeksy giełdowe osiągnęły swoje maksima. aż do października 2007 roku zmieniały się w niewielkim stopniu. Wykres 5. 2.88%. NYSE Composite and NYSE Financial Indices 15000 YSE Composite 12000 [ Points ] 9000 6000 3000 0 wrz 00 wrz 01 wrz 02 wrz 03 wrz 04 wrz 05 wrz 06 wrz 07 maj 00 maj 01 maj 02 maj 03 maj 04 maj 05 maj 06 maj 07 maj 08 sty 00 sty 01 sty 02 sty 03 sty 04 sty 05 sty 06 sty 07 sty 08 wrz 08 GFC DJIA NY SE Composite NY SE Financial Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych http://stooq. również wydatki związane z ich wyposażeniem. a tym samym na sytuację gospodarstw domowych. co przedstawia wykres Wykres 5.

które umożliwiały mu dalszą działalność kredytową bez konieczności podnoszenia kapitału własnego. dzięki czemu osiągały one wysokie dochody. 312 12 SPV – Special Purpose Vehicle 13 tamże. Toruń 2008. Kreatorami kredytowych instrumentów pochodnych były banki inwestycyjne. Instrumenty przedstawione w Tabela 3. będące najczęściej spółkami córkami banków. Tak to wyglądało w Stanach Zjednoczonych. Globalizacja a dynamika zmian na rynkach finansowych na przykładzie kryzysu subprime. oraz inne derywaty kredytowe sprzedawane były na całym świecie. banki uniwersalne. J. Żabińska. Obok podstawowych operacji bankowych. stąd problemy nie tylko amerykańskiego systemu bankowego. a następnie dzieliły na mniejsze części (pakiety) i sprzedawały inwestorom.0% 16. Bank natomiast dostawał od ich nabywców środki finansowe.0% Źródło: Zestawienie własne na podstawie British Bankers’ Association.Postępująca globalizacja bardzo silnie dotknęła rynki kredytowe.9% 16. gdzie w samym tylko 2007 roku sprzedaż papierów wartościowych zabezpieczonych kredytami hipotecznymi wyniosła prawie 600 mld USD11. W Europie natomiast banki tworzyły spółki celowe (ang. To skłoniło je do udzielania kredytów nawet podmiotom o niskiej wiarygodności kredytowej. Udział wybranych instrumentów finansowych w globalnych rynku kredytowych instrumentów pochodnych 2006 Credit Default Swaps (CDS) Colateralized Debt Obligations (CDOs) * Wartość szacowana 2008* 32. Credit Derivatives Report 2006. W: Gospodarka i finanse w warunkach globalizacji. 308 11 12 . s. a uzyskane w ten sposób pieniądze przeznaczały na zakup wysokooprocentowanych kredytowych instrumentów pochodnych. poszukującym wysokich stóp zwrotu – wyższych od tradycyjnych produktów finansowych13 (Schemat 2). a następnie transferowane wraz z ryzykiem jako produkty strukturyzowane. które ryzyka kredytowe wielu klientów łączyły w jedną pulę. Miały one za zadanie pozyskiwanie środków poprzez emisje nisko oprocentowanych papierów komercyjnych i ich sprzedaż. WSB Toruń. Wśród ich nabywców wyróżnić można fundusze hedgingowe. s. dzięki któremu kredyty były pakowane w wiązki. Tabela 3. Tom 2. rozwinął się rynek derywatów. polegających między innymi na udzielaniu kredytów. SPV12).3% 51. banki inwestycyjne. włączając w to nawet Chiny. fundusze private equity. zakłady ubezpieczeń i bogatych inwestorów indywidualnych.

s. 186-191. CeDeWu. Nawrot. 13 . Warszawa 2009.Schemat 2. skutki. Globalny kryzys finansowy XXI wieku. przebieg. 1.) Sprzedaż papierów wartościowych NABYWCY (Transfer ryzyka kredytowego) (Transfer ryzyka kredytowego) Wypłata odszkodowań Płatności okresowe (Zabezpieczenie kredytowe) Przepływy pieniężne: „UBEZPIECZYCIEL” Wystawca CDS SWAP Rzeczywiste Warunkowe Źródło: Opracowanie własne na podstawie W. Przyczyny. Sposoby transferu ryzyka kredytowego przez banki ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ UBEZPIECZENIE (Transfer ryzyka kredytowego) Wypłata odszkodowań Polisa SEKURYTYZACJA Kredyt Płatności Płatności KREDYTOBIORCY Nabywca CDS Pakiet należności (Transfer ryzyka kredytowego) Raty + Odsetki Koszty polisy BANK POŚREDNIK (BANK INWEST. prognozy. Wyd.

s. Wówczas nie można było jeszcze mówić o nadchodzącym kryzysie. a niemiecki regulator stwierdził. Inaczej.3. a przez to spółki te zaczęły mieć problemy z płynnością i wywiązywaniem się z zobowiązań. które do tej pory postrzegane były jako konserwatywne14. jako pierwszy. W kolejnych miesiącach w USA Bear Stearns. cit. gdyż nie były w stanie ocenić ich wartości i związanego z nimi ryzyka. nawet niemieckie. utrudniając tym samym sprzedaż papierów komercyjnych przez SPV. Okazało się. gdyż nieznana była skala zaangażowania banków w rynek instrumentów pochodnych związanych z subprime loans. Niejako podsumowaniem tych wydarzeń okazał się raport opracowany przez Mortgage Bankers Association w marcu 2007 roku. Globalny … op. w porównaniu z Fed. Banki posiadające nadwyżki płynności nie chciały udzielać im kredytów na rynku międzybankowym. będący macierzystym bankiem funduszy hedgingowych inwestujących w segmencie zagrożonych kredytów hipotecznych. ogłosił niższe od oczekiwanych wyniki finansowe. czy EBC15 zachował się Bank Anglii (ang.. iż jego kraj zmierza w kierunku najpoważniejszego od przeszło 70 lat kryzysu bankowego. 28 EBC – Europejski Bank Centralny 14 . Efektem decyzji 14 15 W. a zaraz za nim zrobił to również główny kredytodawca w segmencie kredytów zagrożonych w Stanach Zjednoczonych – ew Centaury Financil. ze względu na wzrost udziału kredytów zagrożonych. zaangażowały duże kwoty w rynek subprime. Przebieg kryzysu w sektorze finansowym Jednym z pierwszych sygnałów nadchodzącej dekoniunktury było wyhamowanie amerykańskiego rynku nieruchomości pod koniec 2005 roku. lecz również postanowił karać banki z nadmierną ekspozycją na segment subprime. Dopiero w lutym 2007 roku bank HSBC. Stopy procentowe na rynku międzybankowym zaczęły rosnąc. że również banki europejskie. w wyniku czego musiały one tworzyć wielomiliardowe rezerwy. Informacja o coraz większej liczbie nieobsługiwanych kredytów hipotecznych typu subprime obiegła świat. drugiemu natomiast pozwolił upaść. wskazujący na gwałtowny wzrost zagrożenia kryzysowego amerykańskiego rynku subprime mortgages. który prowadząc konsekwentną politykę nie tylko nie przyłączył się do akcji pozostałych banków centralnych. zdecydował o udzieleniu jednemu z nich linii kredytowej. podwyższając im koszt kredytu na rynku międzybankowym. Nawrot. zmalała płynność i pojawiły się pierwsze interwencje banków centralnych. których zabezpieczeniem miały być derywaty kredytowe. Bank of Englaand). polegający na „wpompowaniu” wielomiliardowych kwot w celu usprawnienia funkcjonowania systemu bankowego.

wystawione w oparciu o subprime mortgages 16 tamże. Wyniki banków za trzeci kwartał 2007 roku okazały się znacznie gorsze od przewidywanych – instytucje finansowe musiały dokonać odpisów na łączną kwotę 150 mld dolarów amerykańskich i było to początkiem spadków na giełdach na całym świecie. wskazujący na gwałtowny wzrost zagrożenia płynącego z amerykańskiego rynku subprime mortgages Sierpień 07 Złożenie przez Bear Stearns wniosku o ochronę przed wierzycielami dla dwóch swoich funduszy z nadmierną ekspozycją na rynek subprime mortgages Zawieszenie notowań trzech funduszy inwestycyjnych należących do BNP Paribas – brak możliwości ich wyceny Wrzesień 07 Październik 07 Nacjonalizacja Northern Rock Początek tworzenia rezerw w instytucjach finansowych na zagrożone papiery wartościowe. które stały się właścicielami Fortis Bank. dających początek obecnej bessie. Moment ten zaznaczyłem na wykresach pionową pomarańczową linią. Tabela 4. przejęcia dwóch innych banków inwestycyjnych i zmiana statutów dwóch pozostałych – przyjęcie statutów banków uniwersalnych. 30 15 . Global Financial Crisis). Ostatnie miesiące 2007 i rok 2008 to ciąg złych informacji płynących z rynków finansowych na całym świecie – upadek banku inwestycyjnego Bear Stearns. ujawniając wzrost stopy kredytów zagrożonych w amerykańskim segmencie subprime mortgages Marzec 07 Raport Mortgage Bankers Association. Fed przejął w tym czasie amerykańskie instytucje kredytowe utworzone jeszcze w pierwszej połowie XX wieku – Fannie Mae i Freddie Mac oraz giganta ubezpieczeniowego – AIG. podpisując GFC (ang. Kalendarium kryzysu finansowego Data Luty 07 Wydarzenie HSBC ogłasza niższe od oczekiwanych wyniki finansowe. Fala nacjonalizacji banków dotarła również do Europy – Islandii i krajów Beneluksu.Banku Anglii była późniejsza nacjonalizacja orthern Rock. który uzależniony był od krótkoterminowego finansowania płynącego z rynku międzybankowego16. s. co oznaczało koniec ery banków inwestycyjnych.

prognozy. Globalny kryzys finansowy XXI wieku. skutki. Nawrot. przebieg. Warszawa 2009. s. Przyczyny. 1. Wyd. Data Marzec 07 Wydarzenie Bear Stearns na progu upadłości Przejęcie Bear Stearns przez JP Morgan Chale Wrzesień 08 Dokapitalizowanie Fannie Mae i Freddie Mac w kwocie 200 mld USD z funduszy rządowych. przekazanie instytucji pod administrację rządową Przejęcie Merrill Lynch przez Bank of America Upadek Lehman Brothers jako początek globalnego kryzysu finansowego Fed przejmuje kontrolę nad AIG poprzez rządowy bail-out Goldman Sachs i Morgan Stanley przyjmują status banków uniwersalnych Upadek Washington Mutual – największego banku uniwersalnego w USA Nacjonalizacja banków w Islandii Początek zwiększania gwarancji dla depozytów bankowych na świecie Październik 08 Przyjęcie przez Kongres planu ratunkowego w USA Szczyt UE w sprawie kryzysu finansowego Zagrożona bankructwem Islandia zwraca się o pomoc międzynarodową Ogłoszenie planu ratunkowego w Wielkiej Brytanii.Tabela 4 Cd. CeDeWu. 39-40. 16 . częściowa nacjonalizacja sektora finansowego MFW ogłasza plan wsparcia finansowego krajów dotkniętych kryzysem finansowym G7 ustala plan ratunkowy dla globalnego systemu finansowego Początek brytyjskiego bail-out w sektorze finansowym Początek amerykańskiego bail-out w sektorze finansowym Początek niemieckiego bail-out w sektorze finansowym Nadzwyczajny szczyt UE poświecony kryzysowi finansowemu Szczyt G20 poświęcony kryzysowi finansowemu Źródło: W.

ostatecznie sprowadzając je do przedziału 0-0. Europejskie banki centralne obniżki stóp rozpoczęły dopiero w czwartym kwartale 2008 roku. Wpływ kryzysu na gospodarkę światową 4. Zaczął on „zbijać” stopy procentowe już we wrześniu 2007 roku. zmniejszeniem PKB i chęcią uniknięcia recesji. iż Fed ponownie daje impuls do tworzenia się nowej bańki spekulacyjnej.25%. Z kolei Bank Anglii w przeciągu zaledwie trzech miesięcy obniżył stopy procentowe o 3 punkty procentowe.1. Ostatecznie jednak okazało się. jednak banki nie były już tak skłonne do udzielania kredytów. choćby ze względu na to. Analiza wybranych krajów i USA Wydarzenia na światowym rynku finansowym nie ominęły sfery realnej gospodarki. co było efektem bardzo słabych danych makroekonomicznych w trzecim półroczu 2008 roku. Obniżając stopy procentowe do tego poziomu wydawać by się mogło. Kryzys finansowy dotarł do Europy z pewnym opóźnieniem. iż kryzys rozpoczął się właśnie w Stanach Zjednoczonych. że również Wielka Brytania znajduje się w fazie recesji. który jako priorytet traktuje cel inflacyjny. W tym samym czasie stopy procentowe zaczął obniżać także bank centralny w Japonii. Dopiero od października 2008 roku zaczęły one obniżać stopy procentowe i to bardzo dynamicznie – nawet EBC. a nie celem inflacyjnym. iż Strefa Euro po raz pierwszy znalazła się w recesji – trzeci kwartał 2008 roku okazał się drugim z rzędu o ujemnej dynamice PKB. Najszybciej na niekorzystne wydarzania gospodarcze zareagował amerykański Fed. a nie wzrost gospodarczy. a EBC w lipcu 2008 roku dokonał nawet ich podwyżki o 25 punktów bazowych – Wykres 6.4. Wraz z coraz gorszymi danymi z rynku finansowego w większości krajów zaczęły pojawiać się pierwsze oznaki spowolnienia gospodarczego – negatywne oddziaływanie na PKB poprzez jego komponenty oraz inne wskaźniki służące analizie standingu gospodarki. banki nie podejmowały żadnych działań w oczekiwaniu na dane makroekonomiczne. gdyż PKB za czwarty kwartał było drugi raz z rzędu ujemne. co było bardzo często krytykowane. na którym przeważała podaż nad popytem. co jednak wynika z faktu. kierując się przy tym chęcią zapobieżenia recesji. 17 . a rynek nieruchomości był rynkiem konsumenta.

Wykres 6.5 1. Wykres 7.com/.5 2. gdyż ustala on stopy procentowe nie dla jednego.0 1.5 GFC FR DE JP UK Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OECD. Interest rates (m/m) 7 6 5 4 [%] 3 2 1 0 wrz-07 kwi-07 cze-07 cze-08 wrz-08 kwi-08 paź-07 mar-07 mar-08 paź-08 lis-07 lis-08 lis-08 gru-07 maj-07 maj-08 sty-07 sty-08 gru-08 lip-07 lip-08 sie-07 sie-08 lut-07 lut-08 GFC EU JP UK US Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych http://www. w tym przede wszystkim – inflacji.5 0.0 0. non-energy (y/y) 3. lecz dla szesnastu krajów. CPI all item non-food.fxstreet. Oceniając politykę banków centralnych należy wziąć pod uwagę kształtowanie się innych danych makroekonomicznych.0 2.0 wrz-07 mar-07 mar-08 maj-07 maj-08 sty-07 sty-08 wrz-08 lis-07 lip-07 lip-08 US -0. 18 . Szczególnie trudne zadanie ma do wykonania EBC.

co jest wynikiem zmniejszenia się konsumpcji. Analizując Wykres 7 zauważyć można. lecz rozbieżności pomiędzy stopą procentową ustaloną przez EBC. Tylko Finlandia i Grecja miały w grudniu 2008 roku inflację powyżej stopy procentowej dla Strefy Euro. już od trzeciego kwartału 2007 roku tempo wzrostu gospodarczego na świecie uległo obniżeniu i tendencja ta utrzymywała się do końca 19 sty-07 sty-08 lis-08 lip-08 . Taka sytuacja ma miejsce również teraz. jak wśród krajów ubiegających się o wejście do Strefy Euro. natomiast w innych jest ona zdecydowanie wyższa. Wybrane kraje mają duży udział w światowym eksporcie. Wykres 8. gdyż w części z nich inflacja kształtuje się poniżej stopy procentowej ustalanej przez EBC. toteż ze względu na zmniejszenie się importu w skali światowej. a w efekcie prowadzi do wzrostu bezrobocia. iż wśród wybranych krajów inflacja bazowa kształtuje się na niskim poziomie. Dane o produkcji przemysłowej wyraźnie wskazują na sytuację.Mimo utrudnionego zadania. Europejski Bank Centralny bardzo dobrze wywiązuje się ze swojej roli. wówczas bardzo ciężko byłoby pogodzić politykę inflacyjną wszystkich krajów. Wraz ze spadkiem produkcji i konsumpcji. co oczywiście nie jest dobre. a inflacją nie są tak duże. W części krajów produkcja w ujęciu rocznym spada już od połowy 2008 roku. w której znajdują się gospodarki narodowe i Unia Europejska. Industrial Production (y/y) 10 5 0 wrz-07 maj-07 mar-07 mar-08 maj-08 wrz-08 lis-07 lip-07 Y/Y [ % ] -5 -10 -15 -20 GFC DE EU27 FR JP UK US Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat. co należy uznać za korzystne. jednakże gdyby do strefy euro mieli dołączyć nowi członkowie. będą one odczuwały zmniejszenie konsumpcji ze wzmożoną siłą.

5 [%] 0. która jest oddzielnie omawiana w dalszej części pracy.5 -2. a tym samym ze zmniejszeniem bezrobocia i konsumpcji. osiągając najwyższy poziom we Francji – 8. Stopa bezrobocia (ang. inne dopiero to czeka. gdyż zmniejszenie się gospodarki narodowej powiązane jest z mniejszą skalą produkcji. Być może zmniejszenie PKB w UE i Stanach Zjednoczonych pozwoli Chinom. 17 tamże. iż zmniejsza się chiński import. W Strefie Euro osiągnęła ona najwyższy poziom (7. Dlatego też zmniejszający się poziom produkcji w analizowanych krajach skutkuje wzrostem stóp bezrobocia.1 punktu procentowego w porównaniu z początkiem roku 2008.0 1. poprzez porównanie wykresów dojść można do wniosku. krajowi pretendującemu do pozycji lidera gospodarki światowej.0 0. Część analizowanych krajów znajduje się już w recesji. podczas gdy w Wielkiej Brytanii wyniósł on 6. Oczywiście recesja nie jest zjawiskiem korzystnym.1% w październiku i tym samym wzrósł o 1. Wykres 9.7%) od 15 lat17. na którym bazował eksport wielu krajów. unemployment rate) jest niejako wypadkową produkcji.3%.5 gru-08 -1.0 wrz-07 cze-07 mar-07 mar-08 cze-08 wrz-08 gru-07 -0.5 1.0 DE FR JP UK US Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OECD. a dodatkowym czynnikiem wpływającym na potwierdzenie tej tezy jest fakt. iż jest ona ujemnie skorelowana z jej poziomem. s.2008 roku.0 -1. iż bezrobocie rośnie we wszystkich krajach europejskich. GDP (q/q) 2. o czym w dalszej części pracy. 115 20 . Analizując Wykres 10 zauważyć można. Najbardziej dynamiczne zmiany w poziomie bezrobocia widać jednak w gospodarce amerykańskiej. zmniejszyć dystans różniący te regiony obecnie.

investorwords. iż konsumpcja stanowi dużą część produktu krajowego brutto. toteż jej ujemna dynamika istotnie wpływa na wartość PKB.3%. Pogarszająca się sytuacja na rynku pracy i brak perspektyw jej poprawy w najbliższym czasie są przyczyną zmniejszających się wydatków gospodarstw domowych – pracownicy obawiają się utraty pracy.4%19 i poziom ten byłby z pewnością większy. Dodać należy. retail trade).html Obliczenia własne na podstawie danych Bureau of Economic Analysis 21 . Wykres 11 przedstawia dynamikę handlu detalicznego (ang. Wartości poniżej poziomu zera oznaczają zmniejszenie sprzedaży w odniesieniu do tego samego okresu roku poprzedniego. a tym samym zmniejszającym się poziomem produkcji.com/5768/retail_sales_index. często utożsamianego ze wskaźnikiem zaufania konsumentów18.Wykres 10. gdyby nie jej zmniejszenie w czwartym kwartale 2008 roku (-8.03% w listopadzie 2008). a w 2008 roku było to 70. w związku z czym zmniejszają swoje wydatki. na przykład w Stanach Zjednoczonych konsumpcja stanowiła w 2007 roku 70. Unemployment rate (m/m) 10 8 6 [%] 4 2 0 wrz-07 cze-07 cze-08 paź-07 wrz-08 maj-07 mar-07 mar-08 maj-08 paź-08 kwi-07 kwi-08 sie-07 sie-08 lut-07 lut-08 lis-07 gru-07 sty-07 sty-08 lis-08 lip-07 lip-08 GFC DE EU27 FR JP UK US Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat. 18 19 http://www. Malejąca sprzedaż detaliczna będzie skutkować rosnącymi stanami zapasów.

co wynika jednak z faktu. iż tamtejsza waluta w tym okresie bardzo się umocniła. sty-07 sty-08 22 . Retail trade (m/m) 10 8 6 4 2 0 wrz-07 mar-07 mar-08 wrz-08 lis-07 lip-07 maj-07 maj-08 lis-08 lip-08 -2 -4 -6 -8 -10 GFC DE FR JP UK US Y/Y [ % ] Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OECD. Gdyby jednak kraje Unii Europejskiej rozliczać oddzielnie. co wartościowo najbardziej przełoży się na Unię Europejską.1%. których różnica wyrażona jest jako eksport netto – Wykres 13. Można więc wysunąć wnioski. a kolejne miejsce już wewnątrz samej Unii zajęłyby ex aequo Francja i Holandia z czteroprocentowym udziałem. Gospodarstwa domowe nie tylko zmniejszają poziom konsumpcji dóbr krajowych. z wyłączeniem Japonii. przez co import dóbr z zagranicy jest obecnie dla Japończyków bardzo korzystny. a więc poziom importu krajowego. W ten właśnie sposób Japonia w sierpniu 2008 roku miała ujemne saldo eksportu netto. podczas gdy chiński eksport osiągnął poziom 8. Wpływa to ujemnie na poziom eksportu zagranicy. co oznacza przewagę importu nad eksportem i zmniejsza produkt krajowy brutto. lecz także zagranicznych. Wykres 12 udowadnia wcześniej postawioną tezę spadku importu w krajach będących przedmiotem analizy.Wykres 11. iż kryzys światowy okazał się najbardziej szkodliwy dla krajów uzależnionych w znacznym stopniu od eksportu.7%. będącą największym eksporterem na świecie – jej udział w światowym eksporcie w roku 2007 wynosił 38. to drugie miejsce przypadłoby Niemcom z dziewięcioprocentowym udziałem w eksporcie światowym. plasując się na drugim miejscu i wyprzedzając tym samym Stany Zjednoczone. Omówione dotąd wskaźniki i ich „zachowanie” wpływają na poziom eksportu i importu.

Wykres 12. gdy średnioroczna dynamika eksportu Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. których gospodarka w znacznej mierze oparta jest na eksporcie. w okresie od 2002 do 2007 roku wyniosła US. a jej udział w handlu światowym z roku na rok rośnie bardzo dynamicznie. Net Exports in goods (m/m) 45 0 15 -40 0 wrz-07 mar-07 mar-08 maj-07 maj-08 sty-07 sty-08 wrz-08 lis-07 lip-07 lip-08 -60 -15 GFC CH Net JP Net EU27 Net US Net -80 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OECD. będącej największym eksporterem świata. Exports and Imports in goods (m/m) 200 700 JP. US. Nie należy zapominać o Chinach. CH [ Billions of USD ] 120 420 80 280 40 140 0 wrz-07 cze-07 paź-07 cze-08 kwi-07 maj-07 maj-08 mar-07 mar-08 gru-07 sty-07 sty-08 wrz-08 kwi-08 lis-07 sie-07 sie-08 lip-07 lut-07 lut-08 lip-08 0 GFC CH Exp US Exp CH Imp US Imp JP Exp EU27 Exp JP Imp EU27 Imp Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OECD. EU27 [ Billions of USD ] JP. Podczas. Wykres 13. CH [ Billions of USD ] 30 -20 EU27 [ Billions of USD ] 160 560 23 .

najpierw poprzez wzrost cen ropy.onet. 20 21 Obliczenia własne na podstawie danych WTO http://ft. Kryzys silnie uderzył w branżę motoryzacyjną. przede wszystkim niemieckie. i wyniosła 28. co miało również zapobiec fali zwolnień. Z prośbą do Unii Europejskiej zwróciły się wcześniej również europejskie koncerny motoryzacyjne. gdyż to właśnie w Niemczech.85%20. zgodnie z danymi reprezentowanymi przez Wykres 14.dostawcy_czesci_samochodowych_chca_10_miliardow_dolarow. w której trzy wielkie kompanie motoryzacyjne najpierw domagały się subsydiów od rządu. w celu ratowania branży motoryzacyjnej. iż kryzys uderzy w kraje oparte na eksporcie. Exports in Automotive Products (y/y) 250 200 [ Billions of USD ] 150 100 50 0 2005 CH DE 2006 FR JP UK US 2007 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WTO. a następnie (styczeń 2009) z podobną prośbą do rządu USA zwróciły się przedsiębiorstwa powiązane z tą branżą – dostawcy części samochodowych21.html 24 . W związku z wcześniej postawioną tezą.artykul. produkowanych jest najwięcej aut przeznaczonych na eksport spośród krajów UE.pl/11. która osiągnęła rekordowy poziom 150 USD za baryłkę. należy spodziewać się zmian w eksporcie produktów motoryzacyjnych (ang. Najbardziej widoczne zmiany dotyczyć będą gospodarki amerykańskiej.20378.odpowiednio 8. automotive products). o tyle dynamika chińskiego eksportu była ponad dwukrotnie wyższa od średniej unijnej. Wykres 14.09% i 13. a następnie spadła do nieco ponad 40 USD. a następnie przez spadek eksportu i importu.64%.

2 24.2 7.8 30.4 52.1 -3.1 -1.1 58.4 1.8 5.8 9.8 53.Tabela 5.5 100.3 100.3 7.9 8. 25 .2 11.0 16.9 34.6 10.5 7.2 14.3 1.9 4.8 8.3 6.0 15.0 Y/Y 44.0 4.1 33.8 6.2 13.2 100.2 34.5 18.5 mln USD 23029 635537 68091 221577 158762 45744 108805 24029 543100 15358 220770 1182867 104930 661780 172785 372251 2038447 24144 217906 8352 38247 474228 1217776 5319660 712769 1162479 13950000 2007 [%] Y/Y 1.2 100.8 8.6 41. EU27 – European Union (27).7 100.1 10.3 28.0 -6. w tej części natomiast zostaną one zinterpretowane według stanu obecnego wraz z innymi.Iron and steel.8 45.2 -17.8 8.3 45.0 5.1 2.0 7.3 27.1 8.6 100.0 13.1 15.9 18. UK – United Kingdom.7 8.2 2.6 1. AmP – Automotive products.4 38.7 19.3 13.0 8.2 8.4 21.7 25.9 4.2 9.9 34.0 26.7 6.6 100.6 100.2.2 8. Imp – Imports.8 39.9 17.1 3.1 5.7 9.2 12. Exp – Exports.1 2.4 100.9 5.4 37.4 4.1 5.5 8.3 1.9 5.7 12113000 CH – China.0 13.0 29.2 8.8 43.2 9.0 37. DE – Germany.1 100.9 7.2 9.8 9.6 2.7 18.5 18.8 53.1 11.2 -9.4 12.7 13.6 9.3 12.2 10. structure and yearly changes Reporter CH EU27 FR DE JP UK US CH EU27 JP US World CH EU27 JP US World CH EU27 JP US World CH EU27 JP US World Flow Exp Exp Exp Exp Exp Exp Exp Imp Imp Imp Imp Exp Imp Imp Imp Imp Exp Imp Imp Imp Imp Exp Exp Exp Exp Exp Exp Indicator AmP AmP AmP AmP AmP AmP AmP AmP AmP AmP AmP AmP F F F F F I&S I&S I&S I&S I&S Total Total Total Total Total mln USD 9957 493393 63368 171683 122903 37982 85993 13545 418041 13169 205445 919566 63947 499767 133069 298037 1461010 26341 130335 7229 30480 316046 761953 4065910 594905 904289 10485000 2005 [%] Y/Y mln USD 14411 538352 62630 185957 139161 38912 95344 18580 458969 13897 220221 1018619 89001 621858 161691 345059 1799441 21618 161841 6519 39611 374030 968935 4590870 647006 1036635 2006 [%] 1.7 0. I&S .3 -3.1 3. wcześniej nie podejmowanymi danymi.4 10.3 29.9 6. Chosen countries.6 9.1 1.9 59.8 14.6 8.7 3.7 38.6 15. F – Fuels.9 32.4 6.7 10. Volume.1 17.9 18.2 2.7 45. JP – Japan.8 28.5 1.3 1.4 21.3 8.7 18.0 18.2 47.4 14.5 45. Źródło: Zestawienie własne na podstawie danych WTO.4 33. flows and indicators of global trade.0 17.9 37.9 24.8 5.3 10.4 100.5 1.3 5. US – United States. FR – France.3 12.4 22.8 20.0 19. 4.1 1.8 23.3 13.0 100.1 5.0 42.1 18.5 15. Stany Zjednoczone Część wskaźników ekonomicznych dla Stanów Zjednoczonych została już zaprezentowana w pracy. w rozdziale drugim i trzecim.

poruszając się w trendzie horyzontalnym.64 USD w szczycie hossy do 3. zresztą jak na całym świecie. firmy starają się ciąć w ten sposób koszty. nie tylko w odniesieniu do miejsc zamieszkania.kryzys_sie_poglebia_redukcja_70_tysiecy_miejsc_pracy. które za wyjątkiem brytyjskiego. że liczba osób tracących pracę (ang. są dużo mniej elastyczne. a na przykład w czwartym tygodniu stycznia kolejne przedsiębiorstwa zapowiedziały redukcję 70 tysięcy miejsc pracy24 i nie były to jedyne styczniowe redukcje.20408. job losers).html 24 http://ft. iż stopy procentowe są dużo mniejsze – różnica pomiędzy nimi wynosi 1. zważając na fakt. Wraz za spadającymi przychodami.onet.html 26 . Tylko w grudniu w USA w sektorze pozarolniczym pracę straciło 533 tysiące Amerykanów23. iż to właśnie w USA kryzys finansowy ma swój początek.na_recesji_traca_przede_wszystkim_ludzie. co oznacza spadek o 92. lecz również miejsc pracy. W przeciągu ostatnich dwóch miesięcy praktycznie co tydzień podawane są nowe. co być może niejako wpływa na elastyczność rynku pracy. rośnie tak szybko.Analizując pierwsze wykresy zauważyć można. kiedy to polskie przedsiębiorstwa stać na przejęcie amerykańskich gigantów motoryzacyjnych. że amerykański rynek pracy charakteryzuje się dużą elastycznością. Należy jednak pamiętać. 22 23 Obliczenia własne na podstawie danych http://stooq. maleje sprzedaż domów we wszystkich stadiach budowy. co jest efektem braku popytu i rosnącego bezrobocia. podobnie jak uczyniła to Wielka Brytania. którą przedstawia Wykres 15. Nie dziwi więc fakt. Ogólny standing gospodarki Stanów Zjednoczonych ilustrują wykresy z indeksami giełdowymi.20 USD w ostatnim dniu grudnia 2008. Wszystkie wskaźniki rynku nieruchomości wykazują tendencją malejącą. bez wgłębiania się w rynki pracy krajów europejskich. Maleje również liczba pozwoleń wydawanych na budowę nowych domów. a tamtejsze instytucje finansowe poniosły największe straty. na których widoczne są potężne spadki.onet. co jest bardzo korzystne. o czym wcześniej nikt nawet nie myślał.artykul. Spadające ceny akcji przedsiębiorstw amerykańskich skutkują wieloma przejęciami i prowadzą do pewnych absurdów.75-2. Cena rynkowa akcji General Motors spadła z poziomu 42. Amerykanie cechują się dużą mobilnością. iż inflacja bazowa w USA jest na niskim poziomie. Fed zdecydował się na obniżkę stóp procentowych do tego poziomu w celu ratowania gospodarki – jak najszybszego odbicia PKB.artykul.pl/11.00 punktów procentowych.19441.pl/11.com/ http://ft. przede wszystkim w branży finansowej i motoryzacyjnej. coraz to gorsze dane o zapowiedziach zwolnień. Fala zwolnień jest efektem między innymi malejącej konsumpcji i eksportu oraz przejęć przedsiębiorstw.50%22! W związku. nie wykazując tendencji rosnącej. ale ceny pozostają mniej więcej na tym samym poziomie. warto poświęcić chwilę jego analizie.

Liczba nowych zamówień w przemyśle (ang.cfm Job Losers [ 1000 ] 27 .org/economics/ConsumerConfidence. Unemployment Level – Job Leavers.5% uważało w grudniu. sprzedaży. Wzrastające bezrobocie. co bezpośrednio można przełożyć na poziom konsumpcji. Ponadto. iż warunki do prowadzenia biznesu są złe.8% spośród pięciu tysięcy gospodarstw domowych stwierdziło. iż tempo wzrostu 25 http://www. że ciężko jest znaleźć pracę. new order sof manufacturing) jest wskaźnikiem wyprzedzającym. natomiast przeciwne zdanie wyraziło zaledwie 7. gdyż składa się on z subindeksów określających ocenę obecnej kondycji gospodarstw domowych oraz ich oczekiwania względem przyszłości. Równie pesymistyczne są oczekiwania względem rynku pracy. przez co jest on wykorzystywany przez analityków w celu tworzenia prognoz. która w ujęciu rocznym maleje. które w grudniu 2008 roku wyniosło 6. nie wpływa korzystnie na poziom konsumpcji.6%25. toteż na tej podstawie (włączając do analizy omówione wcześniej wskaźniki) można pokusić się o prognozę.Wykres 15.conference-board. Publikowany w USA indeks zaufania konsumentów (ang. Ma on niesłychanie duże znaczenie. Job Losers (m/m) 1200 7200 1000 Job Leavers [ 1000 ] 6000 800 4800 600 3600 400 2400 200 1200 0 wrz-07 cze-07 cze-08 paź-07 wrz-08 maj-07 mar-07 mar-08 maj-08 paź-08 kwi-07 kwi-08 sie-07 sie-08 lut-07 lut-08 lis-07 gru-07 lis-08 sty-07 sty-08 gru-08 lip-07 lip-08 0 GFC Job Leav ers Job Losers Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Bureau of Labor Statistics.5%.7% uczestników ankiety. na podstawie którego przewidywać można sytuację w gospodarce w przyszłości. a tym samym na ilość nowych zamówień w przemyśle. Malejąca liczba zamówień oznacza mniejszą produkcję w przyszłości. gdyż wśród ankietowanych aż 41. będącą efektem zmniejszenia konsumpcji. w grudniowym badaniu 45. consumer confidence) osiągnął w grudniu swoje historyczne dno na poziomie 38.

Government social benefit payments to persons and Subsidies (q/q) 25 Subsidies [ Billions of USD ] 20 15 10 5 0 GFC Subsidies Gov ernment social benef it pay ments to persons Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Bureau of Economic Analysis. Co więcej. Wykres 16.6%26.imf. Census Bureau i Bureau of Economic Analysis. Personal Consumption Expenditures and Total New Orders of Manufacturing (m/m) 4 2 0 wrz-07 cze-07 paź-07 cze-08 wrz-08 mar-07 mar-08 paź-08 kwi-07 kwi-08 lut-07 lut-08 lis-07 gru-07 lis-08 485 460 435 410 385 360 wrz-06 wrz-07 cze-06 cze-07 mar-06 mar-07 mar-08 cze-08 wrz-08 gru-06 gru-07 maj-07 maj-08 sty-07 sty-08 gru-08 Social benefits [ Billions of USD ] lip-07 sie-07 lip-08 [%] -2 -4 -6 -8 GFC Personal Consumption Expenditures Total New Orders of Manuf acturing Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych U.htm sie-08 28 . będąc tym samym trzecim kwartałem z rzędu.org/external/pubs/ft/weo/2009/update/01/index.S. Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje skurczenie się gospodarki amerykańskiej w 2009 roku o 1.gospodarczego Stanów Zjednoczonych w pierwszym kwartale 2009 roku osiągnie ponownie ujemną wartość. 26 http://www. Wykres 17.

to główne przyczyny wzrostu subsydiów (ang. subsidies) i wydatków rządu na rzecz obywateli. 29 . Ponadto. Wydatki te będą w dalszym ciągu rosły.Rosnące bezrobocie i pogarszająca się sytuacja przedsiębiorstw amerykańskich. gdyż nieustannie zwiększa się liczba bezrobotnych. Czasami jest to korzystne rozwiązanie. gdyż konsekwencje bankructwa mogłyby okazać się kosztowniejsze niż sama pomoc. jeszcze w 2008 roku Kongres zaakceptował plan wpompowania w gospodarkę 700 miliardów dolarów amerykańskich – na walkę z kryzysem. o czym mowa we wcześniejszej części pracy. jeżeli mamy do czynienia z firmą „to big to fall”. jak to miało miejsce na przykład z AIG. a kolejną przyczyną są „prośby” amerykańskich przedsiębiorstw o wsparcie finansowe ze strony rządu. czyli zbyt dużą by upaść.

Podsumowanie W przeciągu ostatnich lat instrumenty pochodne rozwijały się bardzo dynamicznie. Ponadto zarzuca się im. Zastój na amerykańskim rynku nieruchomości przełożyłby się w wyniku efektu mnożnikowego na pozostałe gałęzie gospodarki i byłoby to powodem zmniejszenia dynamiki wzrostu gospodarczego. rosła wartość derywatów znajdujących się w obrocie i powstawały coraz to nowsze rozwiązania. iż lokalny kryzys bankowy przerodził się w światowy kryzys finansowy. 27 J. szybko jednak okazało się. W krótkim okresie doprowadziło to do załamania się rynku finansowego i upadłości wielu instytucji działających na nim. iż tak nie jest. iż wielu spośród inwestorów nie dysponowało wiedzą niezbędną do prawidłowej oceny ryzyka związanego z derywatami kredytowymi. których aktualizacja nastąpiła bardzo późno – organizacje je tworzące nie zareagowały na dane o rosnącej liczbie nieobsługiwanych kredytów na rynkach nieruchomości..5. Dopóki ceny domów w Stanach Zjednoczonych rosły. czyniąc to samo z innymi. jednak z chwilą załamania się rynku nieruchomości. które w rzeczywistości były ich zleceniodawcami i płaciły im wynagrodzenie – konflikt interesów. w których stwierdzają. przez tzw. Globalizacja … op. Wychodzenie z kryzysu będzie trwało dłużej niż się tego początkowo spodziewano. omawianymi gospodarkami krajów rozwiniętych. Chęć osiągnięcia wyższej stopy zwrotu od tej. Załamanie amerykańskiego rynku nieruchomości i problemy tamtejszych instytucji finansowych były początkowo traktowane jako kryzys lokalny. który przełożył się na sferę realną gospodarki. które dawały tradycyjne instrumenty finansowe przysłoniła aspekty związane z ryzykiem w inwestowanie w nie. cit. nikt nie był w stanie oszacować rzeczywistej wartości tych papierów. 315 30 . Należy zaznaczyć. Sieć połączeń kapitałowych na całym świecie spowodowała. że wystawiały wysokie oceny ratingowe firmom. przez co swoje oceny opierali na ratingach. s. gdyż wiarygodność jest ich największym kapitałem27. Kryzys finansowy i wydarzenia z nim związane okazały się natomiast bodźcem. W odpowiedzi na te zarzuty agencje wydały oświadczenia. że przywiązują dużą wagę do jakości dokonywanych ratingów. który pchnął gospodarkę amerykańską w recesję. efekt domina. Żabińska. można było na nich bardzo dobrze zarobić.

............ 7........... Spis schematów Schemat 1......wto....pl/11. http://www......eu/portal/page?_pageid=1090. 7 Tabela 2...............onet............ 7 Schemat 2.... Helion...html http://ft.1090_33076576&_dad=portal&_ schema=PORTAL 2........ http://ft.. flows and indicators of global trade....... 12 Tabela 4................30070682. structure and yearly changes ............com/ 13.......htm http://www............. Globalizacja a dynamika zmian na rynkach finansowych na przykładzie kryzysu subprime...................... Wskaźniki ekonomiczne.html 15. Kalendarium kryzysu finansowego ................org/economics/ConsumerConfidence......en_2649_201185_1_1_1_1_1... W: Gospodarka i finanse w warunkach globalizacji. Bibliografia Pozycje zwarte 1..............gov/index.............. 9 Tabela 3........... WSB Toruń.....imf...............org............. Udział wybranych instrumentów finansowych w globalnych rynku kredytowych instrumentów pochodnych................. Spis tabel Tabela 1....bls........nyse......... 6............. http://www.na_recesji_traca_przede_wszystkim_ludzie.. 5.20408........20378........bea..........bba.html 17.. http://www.. 3.................artykul.......dostawcy_czesci_samochodowych_chca_10_miliardow_dolarow..................org/home/0........... Przyczyny..htm 7...... 15 Tabela 5...pl/ http://www...europa...com/5768/retail_sales_index...gov/ 10..html http://stooq... http://www................. Przewodnik dla inwestora...........org/external/pubs/ft/weo/2009/update/01/index........ http://epp....... 13 8.................pl/11..... Toruń 2008 Źródła internetowe 1......artykul.investorwords. 8......com/ 16................ Average Sales Prices of New One-Family Houses Sold .... http://www.. Gliwice 2006 Żabińska J.... Tom 2........ prognozy... Dynamika zmian ilości domów sprzedawanych i wystawianych na sprzedaż w okresie od stycznia 2001 do czerwca 2006 ........org/index...3305........ 3. Efekty hossy i bessy giełdowej....html http://ft. 9.00.....htm 14..pdf http://www... Chosen countries.....kryzys_sie_poglebia_redukcja_70_tysiecy_miejsc_pracy..............gov/ 12....oecd....gov/ http://www.conference-board.fxstreet. 1.........onet..... Sposoby transferu ryzyka kredytowego przez banki ....... przebieg. 4.... http://www............ http://www. Globalny kryzys finansowy XXI wieku...... skutki. Nawrot W..... CeDeWu..pl/11........... Wyd. 25 31 .........................ec...eurostat..19441...6....... http://www.....uk/content/1/c4/76/71/Credit_derivative_report_2006_exec_summary.....cfm 11......... Volume....... Warszawa 2009 2.federalreserve.......artykul....onet.. Yamarone R...census....

............................... 22 Wykres 12............................................................... NYSE Composite and NYSE Financial Indices............ Houses Sold during period and Houses For Sale at the end of period (m/m) ...... 24 Wykres 15................................. 28 Wykres 17........................................................................ Unemployment rate (m/m)........................................................................................... 18 Wykres 7............................................................ Job Losers (m/m).....S............... non-energy (y/y)............................................. 11 Wykres 6........................................................ Government social benefit payments to persons and Subsidies (q/q) ........... New Housing Units Authorized by Building Permits.. Interest rates (m/m) ............................................................ 18 Wykres 8........... Exports and Imports in goods (m/m) ...................9........ 9 Wykres 4..... 27 Wykres 16........ (q/q) ................................. GDP (q/q)........ 23 Wykres 14............................................................. New Housing Units Authorized But Not Started........................................................................ Net Exports in goods (m/m)........................................................................................... 23 Wykres 13...... 5 Wykres 2..................................................... Interest rate.......................... Industrial Production (y/y) ..................... Unemployment Level – Job Leavers................................. Core inflation and CPI (m/m) .......................................... 20 Wykres 10..................... 21 Wykres 11............. DJIA................. New Housing Units Started and New Houses’ Sales Price (m/m)................ Personal Consumption Expenditures and Total New Orders of Manufacturing (m/m) ................................................................ Percent Change from Preceding Period in Real Gross Domestic Product of the U............... Spis wykresów Wykres 1....................................................................... 19 Wykres 9..... CPI all item non-food........................................................................ 8 Wykres 3................................... Retail trade (m/m) ................. 28 32 ....................... 10 Wykres 5......................... Exports in Automotive Products (y/y) .............

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->