P. 1
Materiały w Budowie Maszyn

Materiały w Budowie Maszyn

|Views: 4,169|Likes:

More info:

Published by: Filip Juan Rodolfo Meyer-Lüters on Jun 15, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/23/2013

pdf

text

original

Materiały w budowie maszyn

Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych

pod redakcją Andrzeja Barbackiego

Spis treści

Przedmowa Ćwiczenie 1. Stale w stanie dostawy (Karol Jóźwiak) Ćwiczenie 2. Stale konstrukcyjne obrabiane cieplnie (Eugeniusz Mikołajski) Ćwiczenie 3. Struktura i właściwości stali po obróbce cieplno-chemicznej (Eugeniusz Mikołajski) Ćwiczenie 4. Stale narzędziowe (Tomasz Kachlicki) Ćwiczenie 5. Żeliwa i staliwa (Karol Jóźwiak) Ćwiczenie 6. Miedź i jej stopy (Tomasz Kachlicki) Ćwiczenie 7. Stopy lekkie (Tomasz Kachlicki) Ćwiczenie 8. Warstwy powierzchniowe o specjalnych właściwościach (Andrzej Młynarczak) Ćwiczenie 9. Ceramika inżynierska (Henryk Leda) Ćwiczenie 10. Materiały kompozytowe (Henryk Leda) Ćwiczenie 11. Procesy umacniające materiały metaliczne (Andrzej Barbacki) Ćwiczenie 12. Przyczyny przedwczesnego zużycia części maszyn i narzędzi (Andrzej Barbacki) Dodatek Układ równowagi Fe – Fe3C (Karol Jóźwiak)

5 7 20 36 52 66 82 95 107 125 133 143 156 167

Przedmowa

Przekazujemy w ręce czytelników nowy skrypt: Materiały w budowie maszyn, który ma pomóc studentom Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania oraz Wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów w wykonywaniu nowego zestawu ćwiczeń laboratoryjnych. W porównaniu z poprzednim zestawem ćwiczeń i z poprzednim skryptem: Metaloznawstwo dla mechaników w obecnym opracowaniu znacznie więcej uwagi poświęcono zagadnieniom materiałowym. Połowa ćwiczeń dotyczy nowej tematyki, a pozostałe to. przedstawione w całkowicie nowym ujęciu. Mamy nadzieję, że książka ta będzie istotną pomocą zarówno dla wykonujących ćwiczenia laboratoryjne, jak i dla studiujących zagadnienia związane ze strukturą, właściwościami, zastosowaniem i eksploatacją materiałów. W tym miejscu chcemy też wyrazić podziękowanie magistrowi Wojciechowi Frąckowiakowi za wydatną pomoc w przygotowaniu skryptu do druku.

Autorzy

N. Stal jest to przerobiony plastycznie stop żelaza z węglem (stężenie C od kilku setnych części procentu wagowego do 2. określanych terminem „stan dostawy".Ćwiczenie 1 Stale w stanie dostawy CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest poznanie sposobów uzyskiwania mikrostruktur i związanych z nimi właściwości mechanicznych stali oferowanych przez huty. Al.11%) i innymi pierwiastkami. . O. NIEZBĘDNE WIADOMOŚCI Wprowadzenie Na stan dostawy składają się: postać stali. Wiedza zawarta w tym ćwiczeniu powinna ułatwić zrozumienie terminologii i symboliki stosowanej do wyrobów hut żelaza. Pierwiastki metaliczne wprowadzone w celu zmiany właściwości stali nazywa się pierwiastkami stopowymi. Cr. N. Podstawą zrozumienia tematyki ćwiczenia jest znajomość układu fazowego żelazo . Układ ten jest omówiony w dodatku zamieszczonym na końcu książki. lecz już niewielkie (setne części procentu) zmiany stężenia wyraźnie wpływają na poziom właściwości mechanicznych stali. Innymi pierwiastkami mogą być domieszki metaliczne. Cu. S. Odrębną grupą pierwiastków stanowiących o czystości metalurgicznej stali są zanieczyszczenia P. Zacznijmy od definicji stali. stan jej obróbki cieplnej i stopień utwardzenia po walcowaniu na zimno. H pochodzenia surowcowego i technologicznego. Si. Oznaczenia stanów dostawy stali są opisane w normie PN-76/H-01001. Istotną część ćwiczenia stanowi omówienie europejskiego systemu oznaczania gatunków i stanu strukturalnego stali. np. Ti. wprowadzone w celu odtlenienia i odsiarczenia stali bądź pochodzące ze złomu używanego przez huty do wytapiania stali.cementyt w zakresie dotyczącym stali. Ich całkowite usunięcie jest trudne i kosztowne. As. Mn. np.

1 przedstawia najogólniejszy podział stali stosowany w krajach Unii Europejskiej. w stalach podstawowych wynoszą 0. których właściwości uzyskuje się tylko w procesie stalowniczym (walcowanie i kucie na gorąco) bez dodatkowych zabiegów technologicznych. . Azot pochodzi z powietrza i tworzy w stali twarde i kruche azotki żelaza lub aluminium oraz wchodzi w skład węglikoazotków. zmiękczającego i normalizującego.045%. Mn. Rys. 1. Si. Rysunek 1. Wzrost zawartości P i S zdecydowanie pogarsza plastyczność i udarność stali Spośród zanieczyszczeń gazowych najgroźniejszy jest wodór. Tlen tworzy w stali kruche wtrącenia z AI.(Fosfor i siarka pochodzą z rud żelaza i z koksu. Wyroby z tych stali nie są więc przeznaczone do obróbki cieplnej.) Trzy główne kryteria podziału stali to: skład chemiczny. który łatwo dyfunduje w stali.Klasyfikacja stali Od roku 1996 obowiązuje w Polsce europejska norma klasyfikacji stali PN EN 10020. Stale niestopowe Rozróżnia się 3 klasy jakości stali niestopowych związane z ich czystością metalurgiczną i osiąganymi właściwościami mechanicznymi i fizycznymi: Stale podstawowe to stale. czyniąc ją kruchą i skłonną do pękania (patrz dalej wyżarzanie przeciwpłatkowe). z wyjątkiem wyżarzania odprężającego.1. która zastąpiła normę PN-91/H-01010-03. Ze względu na skład chemiczny wyróżnia się stale niestopowe (dawniej nazywane węglowymi) i stopowe. właściwości mechaniczne (fizyczne) i zakres zastosowań. Arsen pochodzi z rud i nie można go usunąć ze stali za proces utleniania. czyli fosforu i siarki. Klasyfikacja stali według PN EN 10020 (1996 r. Maksymalne dopuszczalne stężenia głównych zanieczyszczeń.

30 Bi 0. . Ti.40 Zr 0.żaroodporne i żarowytrzymałe.10 Si 0. np.05 Se 0. Dla stali tych nie określa się czystości metalurgicznej i nie stosuje obróbki cieplnej (wyjątki dotyczą wyżarzania. udarność w stanie ulepszonym cieplnie. spawalność.S.10 Mn 1. przeznaczone do ulepszania cieplnego lub hartowania powierzchniowego. W klasie tej wyróżnia się następujące podklasy stali: .40 Inne (poza C.020%).50 Ti 0. Nb.05 V 0. Stale stopowe Stal jest określana jako stopowa.10 Te 0.10 Co 0. . stale te zawierają pierwiastki powodujące drobnoziarnistość (B.06 Cr 0. Zr). .Stale jakościowe to gatunki stali niestopowych wymagające ściślejszego przestrzegania technologii produkcji niż stale podstawowe. Dzięki dokładnemu doborowi składu chemicznego i kontroli technologii wytwarzania mają szereg właściwości określonych w wąskim przedziale.odporne na korozję (max 1.1): Stale jakościowe to gatunki stali stopowych nie przeznaczone do ulepszania cieplnego lub utwardzania powierzchniowego (analogia do stali niestopowych jakościowych).05 Wyróżnia się dwie klasy jakości stali stopowych (rys.konstrukcyjne.do produkcji szyn oraz grodzie i kształtowników (dla górnictwa).elektrotechniczne (zawierające Si lub Si + Al). . odporności na kruche pękanie. Stale te mają bardzo zróżnicowany skład i właściwości użytkowe.0008 Ni 0. twardość.10 Mo 0.10 Cu 0. gdy zawartość procentowa chociaż jednego z poniższych pierwiastków jest większa od: Al 0. Stale stopowe specjalne są uzyskiwane przez precyzyjną kontrolę składu chemicznego i technologii wytwarzania.maszynowe.do produkcji wyrobów płaskich walcowanych do dalszej przeróbki plastycznej na zimno. np. W klasie tej wyróżnia się następujące podklasy stali: . 1. zawartość wtrąceń niemetalicznych.05 La 0. podatności na kształtowanie.zawierające tylko Cu jako pierwiastek stopowy. .łożyskowe. . hartowność.08 B 0.P) 0. . min 10. Stale jakościowe muszą spełniać specyficzne wymagania.narzędziowe.30 Pb 0. . podobnie jak dla stali podstawowych).65 W 0.N. odnośnie do wielkości ziarna. . V. Stale specjalne to gatunki o większej czystości (P i S < 0.10 Nb 0. .5% Cr oraz Ni).konstrukcyjne drobnoziarniste spawalne (na zbiorniki i rurociągi).2% C.

50 Cu 0.50 La 0. może być stosowana do krajowych gatunków stali. stale stopowe o stężeniu każdego pierwiastka poniżej 5% (bez stali szybkotnących).12 Systemy oznaczania gatunków stali Europejski system oznaczeń Polska wersja normy europejskiej dotyczącej oznaczania stali EN 10027-1 z 1992 r. przydatność do pracy w niskiej temperaturze. Symbol główny składa się z litery C i liczby równej 100-krotnej procentowej zawartości węgla. Każda liczba wyraża stę- . symboli chemicznych pierwiastków stopowych w kolejności malejącego stężenia oraz liczb oddzielonych kreską informujących o stężeniu. Stale niestopowe zawierające ponad 1% Mn. Stale oznaczane według składu chemicznego Skład chemiczny jest informacją podawaną dla stali jakościowych i specjalnych (stopowych i niestopowych). jakość powierzchni. Stopowość stali specjalnych jest większa.30% C. które informują o składzie chemicznym bądź właściwościach stali (mechanicznych lub fizycznych) i obszarze zastosowań.08 Ni 0.06 Mn 1.. Przykład: C30 to stal niestopowa zawierająca 0. Stale niestopowe zawierające mniej niż 1% Mn (bez stali automatowych). . Główny symbol stali składa się z liter i cyfr. warunki obróbki cieplnej.12 inne 0. Graniczne stężenia pierwiastków stopowych w stalach jakościowych i specjalnych ustalono na poziomie (w procentach wagowych): Cr 0. Symbol główny składa się z liczby równej 100-krotnej wymaganej zawartości węgla.szybkotnące (patrz ćwiczenie 4). W tej kategorii oznaczeń stosuje się cztery rodzaje symboli głównych: 1.o specjalnych właściwościach fizycznych.50 Ti 0. natomiast jest obowiązkowa w odniesieniu do gatunków ujętych w normach europejskich.. niestopowe stale automatowe.12 Zr 0. np. stopień odtlenienia. 2.80 Mo 0.10 Nb 0. wprowadzona u nas w 1994 r. Oznaczenie stali może zawierać dodatkowy symbol wskazujący na cechy stali lub wyrobu hutniczego.

Ti.08%). Tworzenie symbolu głównego tych stali omówiono w ćwiczeniu 4.żenie pierwiastka pomnożone przez współczynnik i zaokrąglone do najbliższej liczby całkowitej.25% C. Przykład: X10CrNi18-9 . S.Cr. Stal ta według oznaczeń polskich ma symbol 1H18N9 (austenityczna stal odporna na korozję). Co. Znak stali zawiera literę(y) oznaczającą(e) zastosowanie lub właściwości. Mn. Cu. Najczęściej spotykane litery i znaczenie liczby zestawiono w tablicy 1.N. Ta. Liczba 4 w tym symbolu dotyczy Cr i wynika z pomnożenia 1% przez 4. W oznaczeniu krajowym jest to stal o symbolu 25HM (konstrukcyjna stopowa do ulepszania cieplnego). Zr 10. Tablica 1. 3. DD. których najważniejszą cechą są właściwości mechaniczne bądź zastosowanie. a po niej występuje liczba wskazująca minimalną granicę plastyczności Re lub minimalną wytrzymałość na rozciąganie Rm wyrażoną w megapaskalach.stal maszynowa o minimalnej granicy plastyczności 295 MPa.P. W 4. . V. Symbol główny tworzy się identycznie jak dla grupy poprzedniej. . Przykład: E295 . 4. z tym że rozpoczyna go litera X. Stale oznaczane według zastosowań i właściwości Oznaczenia te stosuje się do stali. a stężenia pierwiastków (poza węglem x 100) nie są pomnożone przez współczynniki. Przykład: 25CrMo4 to stal stopowa zawierająca 0. Oznaczanie stali według zastosowania i właściwości Symbol literowy S P L E B Y R H lub HT DC.1.10% C. . DX Nazwa stali Konstrukcyjna Pracująca pod ciśnieniem Na rury przewodowe Maszynowa Do zbrojenia betonu Do betonu sprężonego Na szyny Walcowana o podwyższonej wytrzymałości do kształtowania na zimno Walcowana miękka do kształtowania na zimno Znaczenie liczby Re Re Re Re Rm Rm Re ------ Re lub Rm . Nb.stal stopowa zawierająca 0. Stale stopowe zawierające co najmniej 5% jednego pierwiastka (bez stali szybkotnących). Stale szybkotnące. 1% Cr i molibden (nieco powyżej granicy stopowości. Mnożniki dla różnych pierwiastków są następujące: .B 1000.1. Si.Al. Be. Oznacza się tak wszystkie podstawowe stale niestopowe oraz niektóre stale jakościowe (niestopowe i stopowe). 18% Cr i 9% Ni. Pb. Ni. Mo. Ce 100. równej 0.

a po nim liczbą określającą średnie stężenie węgla. Znaczenie liter w symbolach stali konstrukcyjnych niestopowych Litera A B C D E J K M P S U V W X Y Z Znaczenie na początku symbolu Stal automatowa Przeznaczona na drut Do zgrzewania elektrycznego lub dla elektrotechniki Na rury kotłowe Określone stężenie C. 4. 6 lub 7). Mn.2. Często dodaje się litery. pierwiastka mikrostopowego. 22G2NbY wskazuje na zawartość Mn = 2% oraz kilka setnych procent niobu. 5. i Si Dla kolejnictwa Wymagana udarność przy 20ºC Do zgrzewania ogniowego Znaczenie na końcu znaku Zawężony zakres P i S Wymagana udarność przy +20ºC Wymagana udarność przy 0ºC Wymagana udarność przy -20ºC Drobnoziarnista.Oznaczanie stali konstrukcyjnych według polskich norm Stale konstrukcyjne (niestopowe i stopowe) to bardzo liczna i najpowszechniej stosowana grupa stali. . a po nim stężenie manganu i ewentualnie tzw. W symbolu tych stali na pierwszym miejscu podaje się stężenie węgla. 3. Dość długa nazwa tej grupy zawiera dawniej stosowane określenie jakości stali. Wśród stali niestopowych wyróżnia się kilka różnie oznaczanych grup: . ~ Stale do utwardzania powierzchniowego i do ulepszania cieplnego. oznaczane literami St i liczbą (0. związane ze stężeniem fosforu i siarki. oznaczane słowem stal.Stale ogólnego przeznaczenia. Stale tej grupy są oznaczane w normie europejskiej literą E i wartością Re. Aby poprawnie zinterpretować symbol stali. jakie litery stosuje się na oznaczanie pierwiastków stopowych. Znaczenie litery Y oraz innych oznaczeń literowych stosowanych do stali konstrukcyjnych zestawiono w tablicy 1.Stale niskowęglowe wyższej jakości określonego zastosowania. P i S nie uspokojona pół uspokojona - Oznaczanie wszystkich grup stali konstrukcyjnych stopowych według Polskiej Normy jest identyczne. stal 10 (w systemie oznaczeń europejskich symbol CIO). płytko hartująca się Wymagana udarność po starzeniu Wymagana udarność przy -20ºC Podwyższone stężenie P Spawalna ograniczone stężenie C ograniczone stężenie C. np. np.2. Tablica 1.2. trzeba wiedzieć. których znaczenie podano w tablicy 1. Znak stali konstruk- .

Mo. Pierwiastki stopowe zmieniają układ fazowy Fe – Fe3C. 0. Wymienione wyżej. W związku z tym wyróżnia się dwie grupy: pierwiastki rozszerzające zakres występowania ferrytu. W obecności azotu pierwiastki węglikotwórcze tworzą azotki typu MN i M2N. W.2% C.3% V eutektoid powstaje przy 0.T.G. MC.W. nikiel . M23C6. że perlit w stali stopowej ma zawsze mniejszą zawartość węgla niż perlit w stali niestopowej. niob . 1. Pierwiastki te mogą współtworzyć cementyt stopowy (Fe.M. M2C. w szczególności parametry przemiany eutektoidalnej.stal stopowa konstrukcyjna (do azotowania) zawierająca 0. V. w stali zawierającej ≈ 0. ferrytotwórcze: Cr.J.Nb. Si.0% Cr. N). Na przykład. Mo.cyjnych stopowych rozpoczyna się od dwucyfrowej liczby odpowiadającej stężeniu węgla wyrażonego w setnych częściach procentu wagowego. Nb uszeregowano we wzrastającej skłonności do tworzenia węglików. Ni. martenzyt). Przykład: 38HMJ .0% AL Większość stali to stale stopowe. kobalt . wolfram . Cr. Pierwiastki Si.S. Brak liczby po literze oznacza stężenie około 1% lub niewielkie przekroczenie poziomu stężenia przyjętego jako granica stali stopowych i niestopowych. miedź . Jest zatem regułą. austenit. M6C. w stalach tworzą najczęściej węglikoazotki M(C. najczęściej spotykane w stalach pierwiastki stopowe mogą znajdować się w roztworach stałych (ferryt. molibden . Mn. Ponieważ azotki i węgliki krystalizujące w tych samych sieciach rozpuszczają się w sobie.N. dlatego ważna jest znajomość wpływu pierwiastków na właściwości mechaniczne i fizykochemiczne stali. chrom . aluminium . czyli przesuwają punkt eutektoidalny w lewo. tytan . Innym efektem obecności pierwiastków stopowych jest zmiana zakresu występowania ferrytu i austenitu.K.Cu.H. krzem . M)3C lub węgliki specjalne (Fe. Wszystkie dodatki stopowe zmniejszają zawartość węgla w eutektoidzie. . Ti. tzw. natomiast Fe. węglikach i we wtrąceniach niemetalicznych. M)3C6 np. Ti.2% Mo i 1. Cu. M7C3. Al. Oznaczenia pierwiastków stopowych są następujące: mangan . Co nie tworzą węglików w stalach. gdzie M oznacza węglikotwórczy pierwiastek stopowy. wanad . Następnie podaje się litery oznaczające pierwiastki stopowe i liczby informujące o stężeniu danego pierwiastka.38% C. W.F.

Atomy pierwiastków stopowych obsadzają węzły sieci roztworu stałego zajmowane normalnie przez atom żelaza. Cu. Przeróbka plastyczna na zimno odbywa się poniżej temperatury rekrystalizacji. co jest bardzo korzystne. . Co. .kutej. oraz rozszerzające pole austenitu. Wyjątkiem jest nikiel.póitwardy . Nb.m. niestety. oznaczonej K. . blachy. oznaczonej Z.pz. Postać stali określa się według końcowego zabiegu nadającego kształt i wymiary. C.bm z następnym gładzeniem . postać tę oznacza litera L (oznaczenie europejskie G). Stopień utwardzenia dotyczy wyrobów zimnowalcowanych (taśmy. nadanej przez kucie.pólmiękki . Rozróżnia się stal w postaci: . Al.pm.V. oznaczonej W.lanej.twardy .bardzo miękki . zwanej staliwem (ćwiczenie 5). otrzymanej przez odlanie i skrzepnięcie odlewu lub wlewka. zwiększają hartowność stali (patrz ćwiczenie 2). a przy tym obniża temperaturę przejścia w stan kruchy. Mn. . . a przeróbka na gorąco powyżej tej temperatury.miękki . Postać i stan kwalifikacyjny stali Postać stali i stopień utwardzenia W dokumentacji technicznej i przy cechowaniu wyrobów stalowych podaje się pełne oznaczenie.walcowanej na zimno. zmniejszenie udarności.bz. . .z.bzz.bardzo twardy .ciągnionej na zimno.bmg. bez uwzględnienia obróbki mechanicznej. który zwiększa twardość ferrytu bez ujemnego wpływu na udarność.walcowanej na gorąco. z wyjątkiem kobaltu. prasowanie lub tłoczenie na gorąco.najwyższej twardości . . . oznaczonej C. stopniu utwardzenia i stanie obróbki cieplnej wyrobu hutniczego.bm. azotu i boru zajmujące miejsce w lukach międzywęzłowych. które oprócz symboli głównych wskazujących na gatunek stali zawiera informację o postaci. czyli austenitotwórcze: Ni. kształtowniki) i jest oznaczany następującymi przymiotnikami i skrótami: . . Wszystkie pierwiastki stopowe. Konsekwencją tego jest deformacja sieci prowadząca do wzrostu twardości i wytrzymałości roztworu oraz. . . Odrębnym zagadnieniem jest deformacja sieci powodowana przez małe atomy węgla. N.

po przeróbce plastycznej V.odpuszczonym O.Stany kwalifikacyjne obróbki cieplnej Stan ten dotyczy końcowej obróbki cieplnej.sferoidyzowanym (po wyżarzaniu sferoidyzującym) Sf.przesyconym P.zmiękczonym (po wyżarzaniu zmiękczającym) M. HV. np. np.normalizowanym (po wyżarzaniu normalizującym) N.KT 687-834 MPa 95 HRB. Wszelkie uzasadnione kombinacje obróbki cieplnej mogą być określone w normach przedmiotowych wyrobów hutniczych lub uzgodnione pomiędzy hutą i zamawiającym.wyżarzonym przeciwpłatkowo Pł. Za pomocą podanych liter można oznaczać różne kombinacje postaci i stanu obróbki cieplnej stali. a więc tylko po przeróbce plastycznej na gorąco lub na zimno. a HO oznacza hartowanie z następującym po nim niskim odpuszczaniem. .surowym bez symbolu kwalifikacyjnego.45% C (oznaczenie europejskie C45). W stanie surowym dostarcza się stale niestopowe. niskostopowe. . Rozróżnia się stał w następujących stanach: . .wyżarzonym ujednoradniająco J. gdzie 45 oznacza konstrukcyjną stal niestopową jakościową zawierającą 0.starzonym S. . że stal walcowana na gorąco została wyżarzona normalizująco. . . . określając zabiegi prowadzące do uzyskania odpowiedniej mikrostruktury i zespołu właściwości mechanicznych. że stal jest w stanie nieobrobionym cieplnie. . HRC.postać stan Rm twardość Przykład: 45 . . WN oznacza. NO oznacza normalizowanie z następującym po nim odpuszczaniem.wyżarzonym odprężająco O. Strukturę stali podeu- . Niżej przedstawiono charakterystykę piętnastu podstawowych stanów obróbki cieplnej stali. . Stan surowy oznacza. . Pełne oznaczenie wyrobu hutniczego ma następującą formę: znak stali . Przy określaniu stanu kwalifikacyjnego może być dodatkowo podana wartość Rm (min lub min i max) oraz twardość (min lub min i max) wraz z oznaczeniem metody pomiaru (np. .po regulowanym chłodzeniu. .ulepszonym cieplnie T.hartowanym H. HRB). kwasoodporne i sprężynowe. której wyrób stalowy został poddany po nadaniu postaci. .wyżarzonym rekrystalizująco R.utwardzonym wydzieleniowo (przesycanie i starzenie) D.

Normalizowanie dzięki rozdrobnieniu ziarna wyraźnie zwiększa granicę plastyczności i udarność przy nieznacznym wzroście twardości. wystarczającej do obróbki skrawaniem. zawiera cementyt nie w pełni sferoidyzowany w osnowie ferrytu. automatowe oraz stale do hartowania powierzchniowego. Charakterystyczną cechą struktur w tym stanie jest pasmowość ułożenia ferrytu i perlitu oraz wtrąceń. Stan wyżarzony ujednoradniająco J . Pro- . najczęściej eutektoidalna i nadeutektoidalna. ułatwia obróbkę skrawaniem.odpuszczanie stosuje się po hartowaniu celem zmniejszenia właściwości wytrzymałościowych i zwiększenia plastycznych oraz udarności. W efekcie otrzymuje się kuleczki cementytu w osnowie ferrytu. dlatego w stanie tym oferuje się gotowe wyroby. Stan H cechuje duża twardość i wytrzymałość przy znikomej plastyczność. niewykluczona jest także obecność węglików i austenitu szczątkowego. Stan sferoidyzowany Sf uzyskuje się przez kilkugodzinne wyżarzanie w okolicy temperatury przemiany eutektoidalnej. Efektem jest wyrównanie składu chemicznego i duże ziarno. małej twardości. ze wzrostem temperatury odpuszczania maleją właściwości wytrzymałościowe.właściwości stali po hartowaniu zależą od jej składu i rodzaju hartowania. Sferoidyt jest korzystną strukturą wyjściową do hartowania. Stan normalizowany N . Ogólnie. W stanie J dostarcza się głównie wlewki i odlewy staliwne. W stanie normalizowanym dostarcza się stale niestopowe. Celem wyżarzania zmiękczającego jest uzyskanie określonej. Stan zmiękczony M osiąga się podobnie jak stan Sf.cementyt. Poziom właściwości mechanicznych zależy od temperatury odpuszczania i składu stali. Stan O dotyczy niskiego albo średniego odpuszczania. Obróbka skrawaniem po hartowaniu jest trudna. Zmniejsza się przy tym poziom naprężeń własnych wyrobu i niejednorodność struktury. niskostopowe. Stal. co zbliża strukturę stali do równowagowej. Konsekwencją pasmowości jest anizotropia właściwości mechanicznych.250°C.1200°C) w czasie kilkunastu godzin. szczególnie stali narzędziowych. następstwem segregacji chemicznej stali i walcowania. zgodnej z układem fazowym żelazo . Stan odpuszczony O . Stan hartowany H .inaczej zwany homogenizowanym uzyskuje się przez wyżarzanie w wysokiej temperaturze (1000 .w wyżarzaniu normalizującym wykorzystuje się efekt rozdrobnienia ziarna przy przemianie ferryt + perlit→austenit. Chłodzenie po normalizowaniu odbywa się w spokojnym powietrzu. Niskie odpuszczanie polega na nagrzaniu stali do temperatury 150 . będąca.tektoidalnych tworzy ferryt i perlit o dyspersji zależnej od temperatury przeróbki plastycznej i szybkości chłodzenia po przeróbce. wygrzaniu w czasie od jednej do kilku godzin i dowolnym studzeniu. W stanie Sf są oferowane stale narzędziowe i łożyskowe. a niekiedy stale do ulepszania cieplnego. Hartowanie i niskie odpuszczanie nazywa się utwardzaniem cieplnym. a zwiększają się właściwości plastyczne. Typowe struktury dla tego stanu to martenzyt i bainit. Struktura taka nazywa się sferoidytem i zapewnia małą twardość i dobrą plastyczność stali.

700°C. Stale do ulepszania cieplnego są tematem ćwiczenia 2. Przesycanie stali polega na rozpuszczeniu węglików w austenicie w zakresie 1100 — 1300°C i szybkim ochłodzeniu. Strukturę tych stali tworzą drobnoziarnisty ferryt z wydzieleniami węglików. tj. Stan przesycony P. Stan wyżarzony odprężająco O ma na celu usunięcie naprężeń powstałych w Wyniku krzepnięcia odlewu. W stanie T huta dostarcza gotowe wyroby. azotków lub węglikoazotków oraz niewielkie ilości perlitu. Podczas starzenia wydzielają się drobne fazy umacniające roztwór stały. Celem przesycania jest uzyskanie jednej fazy. w stalach austenitycznych. roztworu stałego. tj. Stan rekrystalizowany R oznacza wyżarzanie wykonane po przeróbce plastycznej na zimno w celu usunięcia skutków umocnienia. W stanie P dostarcza się niektóre stale o specjalnych właściwościach. Temperatura rekrystalizacji stali wynosi najczęściej 600 . co jest wynikiem dziedziczenia morfologii martenzytu. martenzytu o zmniejszonej zawartości węgla z wydzieleniami drobnych węglików. Starzenie stosuje się głównie do niskowęglowych stali z mikrododatkami jako operację końcową po regulowanym walcowaniu. zwane także dyspersyjnym. spawania. Starzenie polega na powrocie struktury ze stanu przesyconego do równowagowego. Stan starzony S. W efekcie otrzymuje się strukturę nazwaną sorbitem. Utwardzanie wydzieleniowe.500°C i prowadzi do uzyskania ferrytu i bardzo drobnych wydzieleń węglików. Wysokie odpuszczanie w zakresie od 500°C aż do temperatury Ac1 powoduje rekrystalizację iglastego ferrytu oraz sferoidyzację. Stan ulepszony cieplnie T powstaje w wyniku hartowania i wysokiego odpuszczania. Sorbit stanowi optymalny dla większości zastosowań stali kompromis między właściwościami wytrzymałościowymi i plastycznymi. np. Średnie odpuszczanie martenzytu zachodzi w temperaturze 250 . Zatem efektem starzenia jest zwiększenie właściwości wytrzymałościowych i zmniejszenie plastycznych. lecz zależy od gatunku stali i wielkości zgniotu. Stan utwardzony wydzieleniowo D. W stanie D dostarcza się wysokostopowe stale martenzytyczne znane jako stale maraging. skrawania lub odkształcenia plastycznego na . np. Wyżarzanie rekrystalizujące jest jedynym sposobem rozdrobnienia ziarna w stalach stopowych bez przemiany alotropowej. W stanie odpuszczonym dostarcza się gotowe wyroby stalowe. a następnie koagulację węglików. W stanie S dostarcza się stale o wymaganej udarności. Charakterystyczną cechą struktury odpuszczania jest iglasty ferryt. stale austenityczne. Struktura jednofazowa zapewnia też większą odporność korozyjną. polega na umocnieniu roztworu stałego przez wydzielenie z przesyconego roztworu stałego drobnych faz międzymetalicznych tworzonych przez pierwiastki stopowe. Mają one wysoki poziom właściwości wytrzymałościowych.wadzi ono do uzyskania struktury odpuszczonego martenzytu. a przez to zwiększenie plastyczności i ułatwienie obróbki plastycznej na zimno.

Cr.2 i 1. Al. Stan wyżarzony przeciwpłatkowo Pl.650°C w ciągu kilku godzin. Ti. PRZEBIEG ĆWICZENIA 1. Stale te nazywa się niskostopowymi o podwyższonej wytrzymałości (NSPW) lub stalami z mikrododatkami. Jest to rodzaj obróbki termomechanicznej. a na szlifie stali obserwuje się pęknięcia o długości od kilku do kilkunastu milimetrów. Osiąga się to przez wprowadzenie do stali manganu (do 1. są spawalnymi stalami niskowęglowymi zawierającymi mikrododatki (< 0. która na przełomie pojawia się w formie plam. Opisać sposób uzyskania obu struktur i scharakteryzować ich właściwości mechaniczne. stal C38 trawiona azotalem). W komentarzu do rysunku podać. Mo) obniżających temperaturę przemiany γ → α. Płatkami nazywa się wadę stali. Mikrostruktura stali nie zmienia się. w odniesieniu do których takie postępowanie jest uzasadnione. . Przykładem jest walcowanie na gorąco. jaki jest wpływ pasmowości na właściwości mechaniczne stali. Ni. Stan po regulowanym chłodzeniu.6%) oraz innych pierwiastków (Cu. przy którym zachodzi dynamiczna rekrystalizacja austenitu. Obniżenie temperatury przemiany γ → α zwiększa efekt rozdrobnienia ferrytu. Szczególnie wrażliwe są na to duże wlewki ze stali wysokostopowych. Przyczyną powstawania płatków jest wodór rozpuszczony w ciekłej stali. po przeróbce plastycznej V. 2. korzystny jest przy tym wzrost sprężystości stali zgniecionej na zimno bez zmniejszenia twardości i wytrzymałości. Stale. B.1. umacniają ferryt. V. który nie zdążył wydyfundować podczas krzepnięcia i kucia wlewka. Innym sposobem obniżenia temperatury przemiany alotropowej jest szybkie chłodzenie stali po zakończeniu walcowania. Możliwe jest także walcowanie drobnego austenitu na zimno i przemiana alotropowa zgniecionego austenitu w ferryt. Narysować obraz pasmowości struktury stali w stanie surowym (próbka 1.zimno.3 trawione azotalem). tworząc węglikoazotki. Porównać strukturę stali 55 w stanie N i Sf (próbki 1. zwrócić uwagę na kształt i układ wtrąceń typu MnS. Można to osiągnąć przez kontrolowanie temperatury rekrystalizacji austenitu podczas przeróbki plastycznej na gorąco. Istotą sprawy jest doprowadzenie do przemiany drobnego zgniecionego lub zrekrystalizowanego austenitu w drobny ferryt podczas przemiany alotropowej.1%) pierwiastków Nb. Wyżarzanie przeciwpłatkowe polega na długotrwałym wygrzewaniu odkuwek w temperaturze 650°C i wolnym studzeniu w celu pozbycia się nadmiaru wodoru. której celem jest uzyskanie wyrobów hutniczych o drobnym ziarnie ferrytu. Wyżarzanie to prowadzi się w zakresie 400 . Pierwiastki te. po czym odlew powoli się studzi.

Dobrzański L. WNT 1998. wyd. 4.. Podać symbol główny identycznej stali krajowej i wyjaśnić wpływ pierwiastków stopowych na strukturę i właściwości eksploatacyjne.5 trawione odczynnikiem glicerynowym). Warszawa. Odszyfrować zapis stanu dostawy wyrobu hutniczego podany przez prowadzącego ćwiczenie. Warszawa. WNT 1999.3. posługując się oznaczeniami poznanymi w ramach ćwiczenia.4 i 1. Wstęp do inżynierii materiałowej.. A. Skomentować ofertę huty załączoną do instrukcji. 6. . Warszawa.. Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach. WNT 1998. Metaloznawstwo. Przybyłowicz K. W jakim stanie obróbki cieplnej stal taką można zamówić? 4. wyd. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA Blicharski M. Naszkicować obraz ziaren stali stopowej specjalnej X10CrNi18-9 w postaci Z i W (próbki 1. 5.

która ma charakter dyfuzyjny.1 przedstawiono schematycznie wykresy przemian austenitu stali podeutektoidalnej podczas chłodzenia izotermicznego (CTPi) i chłodzenia ciągłego (CTPc). w warunkach równowagi termodynamicznej. a czasem również odkształcenia plastycznego i pola magnetycznego. a także austenitu szczątkowego. że perlit jest płytkową mieszaniną ferrytu i cementytu o dyspersji i twardości zwiększających się w miarę obniżania temperatury przemiany perlitycznej. Tematyka tego ćwiczenia dotyczy obróbki cieplnej zwykłej. cieplno-chemiczną. . W związku z tym obróbkę cieplną dzielimy na: zwykłą. bainitu. perlitu. czasu i środowiska. W zależności od przebiegu krzywych chłodzenia względem zakresu przemiany perlitycznej. Należy przypomnieć. bainitycznej i martenzytycznej uzyskuje się struktury o różnym udziale objętościowym ferrytu. korzystając z wykresu Fe—Fe3C. lub też w zależności od szybkości i sposobu chłodzenia. tzn. cieplno-plastyczną i cieplno-magnetyczną. Hartowanie Przemiany austenitu podczas chłodzenia Przemiany austenitu podczas chłodzenia można rozpatrywać. przede wszystkim przez wywołanie zmian strukturalnych w wyniku działania temperatury. którego celem jest zmiana właściwości mechanicznych i fizykochemicznych metali i stopów w stanie stałym. NIEZBĘDNE WIADOMOŚCI Wprowadzenie Obróbka cieplna to proces technologiczny.Ćwiczenie 2 Stale konstrukcyjne obrabiane cieplnie CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest poznanie wpływu hartowania i odpuszczania na strukturę i właściwości mechaniczne stali konstrukcyjnych oraz zrozumienie roli hartowności w procesach ulepszania cieplnego i doboru materiału. Na rysunku 2. martenzytu.

F . b) CTPc przy chłodzeniu ciągłym. W wyniku tego powstają silne naprężenia ściskające. Istota i cel hartowania Hartowanie polega na nagrzaniu stali do temperatury austenityzowania. hamujące lub zatrzymujące przemianę. co powoduje uzyskanie struktury martenzytu gruboiglastego. Schemat przemian austenitu stali podeutektoidalnej: a) CTPi przy chłodzeniu izotermicznym. a jej produktem jest bainit. M . wygrzaniu w tej temperaturze i oziębianiu w celu uzyskania struktury nierównowagowej martenzytycznej lub bainitycznej .martenzyt Przemiana martenzytyczna ma charakter bezdyfuzyjny i przebiega pomiędzy temperaturą Ms (początek przemiany) i Mf (koniec przemiany).odznaczającej się większą niż w stanie wyjściowym twardością i wytrzymałością oraz mniejszą plastycznością. Produktem przemiany jest martenzyt (przesycony roztwór węgla w Feα). którego objętość właściwa jest większa od objętości właściwej austenitu (dla stali wysokowęglowych ta różnica wynosi około 3%). . powodującej zwiększenie kruchości stali.Przemiana bainityczna ma charakter tylko częściowo dyfuzyjny.50°C wyższa od temperatury Ac3 (rys.bainit górny.bainit dolny. Bd .ferryt. W strukturze stali pozostaje wtedy pewna ilość austenitu szczątkowego. będący mieszaniną przesyconego ferrytu i wydzielonych węglików. Przemiany perlityczna i bainityczna przebiegają izotermicznie i atermicznie. Temperatura austenityzowania w przypadku stali węglowych jest o 30 . 2. Rys.perlit.1. P . Udział austenitu szczątkowego wzrasta wraz ze zwiększeniem stężenia węgla w stali (obniżeniu ulegają wtedy wartości temperatury Ms i Mf). Bg . Zbyt wysoka temperatura austenityzowania wywołuje nadmierny rozrost ziaren austenitu.austenit. W miarę obniżania temperatury zwiększa się udział przemiany bezdyfuzyjnej i tym samym twardość bainitu. 2.2). A .

Stale stopowe są austenityzowane w temperaturze odpowiednio wyższej, zapewniającej rozpuszczenie węglików w austenicie i nasycenie go węglem oraz pierwiastkami stopowymi, co umożliwia uzyskanie wymaganych właściwości po obróbce cieplnej. Gdy zabieg austenityzowania obejmuje całą objętość hartowanego elementu, a grubość warstwy zahartowanej jest zależna od hartowności obrabianego materiału i intensywności chłodzenia, hartowanie jest nazywane hartowaniem objętościowym. Gdy nagrzewamy i hartujemy tylko warstwę wierzchnią, mówimy o hartowaniu powierzchniowym.

Rys. 2.2, Zakres temperatury hartowania i odpuszczania stali węglowej na tle wykresu Fe – Fe3C

Hartowanie objętościowe Hartowanie martenzytyczne zwykłe Podczas procesu hartowania martenzytycznego zwykłego (rys. 2.3) oziębienie wykonuje się w sposób ciągły z szybkością większą od krytycznej do temperatury niższej od MS a w przypadku wielu stali konstrukcyjnych nisko- i średniowęglowych niższej nawet od Mf. W praktyce stale węglowe chłodzi się w wodzie, natomiast stopowe są chłodzone wolniej - w oleju lub w powietrzu.

Rys. 2.3. Przebieg chłodzenia w procesach hartowania martenzytycznego i bainitycznego stali: 1 - hartowanie martenzytyczne zwykłe, 2 - hartowanie martenzytyczne stopniowe, 3 - hartowanie bainityczne zwykłe, 4 hartowanie bainityczne izotermiczne, Vkr - krytyczna szybkość chłodzenia

W wyniku hartowania zwykłego uzyskuje się strukturę martenzytu (rys. 2.4) z austenitem szczątkowym (w przypadku większych zawartości węgla) oraz innymi składnikami, które nie ulegają przemianom w czasie chłodzenia, np. z węglikami i wtrąceniami niemetalicznymi. Stale tak zahartowane mają dużą twardość, zazwyczaj 40 - 65 HRC w zależności od stężenia węgla (rys. 2.5), dużą wytrzymałość i granicę plastyczności oraz małe wartości właściwości plastycznych i udarności.

Rys. 2.4. Martenzyt w stali 55 po hartowaniu martenzytycznym zwykłym (pow. 700x)

Rys. 2.5. Wpływ zawartości węgla oraz udziału martenzytu w strukturze na twardość stali po hartowaniu

Duża szybkość chłodzenia wywołuje znaczny gradient temperatury na przekroju elementu, a tym samym niejednoczesność zachodzenia przemiany martenzytycznej na powierzchni i w rdzeniu elementu. W efekcie powstają naprężenia własne, które mogą, wywołać pęknięcia hartownicze, odkształcenia lub wypaczenia hartowanych przedmiotów. Niezbędne obniżenie poziomu tych naprężeń wymaga odpuszczania następującego bezpośrednio po hartowaniu. Hartowanie martenzytyczne stopniowe Podczas hartowania martenzytycznego stopniowego (rys. 2.3) oziębiamy hartowany element do temperatury wyższej o 30 - 50°C od temperatury Ms (w kąpieli solnej lub gorącym oleju), wytrzymujemy w tej temperaturze w czasie niezbędnym do wyrównania temperatury w całym przekroju, lecz nie dłuższym, niż wynosi trwałość przechłodzonego austenitu, a następnie studzimy, najczęściej w powietrzu, do temperatury otoczenia. Hartowanie martenzytyczne stopniowe zapewnia uzyskanie takiej samej struktury i twardości jak po hartowaniu zwykłym przy znacznie mniejszych naprężeniach i odkształceniach. Hartowanie stopniowe jest stosowane do drobnych elementów ze stali węglowych oraz przedmiotów o złożonych kształtach i zmiennych przekrojach. Hartowanie bainityczne zwykłe Jest to hartowanie z zastosowaniem oziębiania z szybkością mniejszą od krytycznej (rys. 2.3) - taką, by mogła zachodzić przemiana bainityczna. W efekcie

2. a następnie chłodzeniem do temperatury pokojowej z dowolną szybkością. a jest stosowane w celu znacznego zmniejszenia odkształceń oraz uzyskania większej ciągliwości i udarności niż przy utwardzaniu cieplnym (hartowaniu martenzytycznym i odpuszczaniu) na tę samą twardość. bainit dolny (pow. wytrzymaniem izotermicznym w czasie zapewniającym zakończenie przemiany bainitycznej.400°C). Ograniczenie hartowania do cienkiej warstwy wierzchniej pozwala uniknąć dużych naprężeń i odkształceń hartowniczych (rys.głównym składnikiem struktury jest bainit przy ewentualnej obecności austenitu szczątkowego i martenzytu. niższa jest natomiast granica sprężystości i plastyczności. rys. 600x) Hartowanie powierzchniowe Hartowanie powierzchniowe polega na bardzo szybkim nagrzaniu warstwy wierzchniej przedmiotu do temperatury austenityzowania i następnie szybkim chłodzeniu.7). Po hartowaniu bainitycznym nie jest wymagane odpuszczanie. Struktura stali 35HGS po hartowaniu izotermicznym. Rys.6. Struktura taka pozwala uzyskać lepsze niż w stanie ulepszonym cieplnie właściwości plastyczne. 2. . Hartowanie to zapewnia uzyskanie struktury bainitu (ewentualnie z austenitem szczątkowym. 2. większą udarność i wytrzymałość zmęczeniową.6). Hartowanie bainityczne izotermiczne Hartowanie izotermiczne charakteryzuje się oziębianiem w kąpieli chłodzącej o temperaturze wyższej od Ms (zwykle 250 .

przez pomiar rozkładu twardości metodą Vickersa. w której na ogół nie występują zmiany struktury. elektronowe i kąpielowe. Konieczność zastosowania bardzo dużych szybkości nagrzewania ma istotny wpływ na kinetykę przemiany struktury wyjściowej (np. 2.W zależności od sposobu nagrzewania wyróżnia się hartowanie powierzchniowe: indukcyjne. Rys.na przekroju poprzecznym przez trawienie makro (rys. . 2. a pozostały obszar niższą od Ac1. 750x) Rozkład struktury na przekroju warstwy powoduje określony rozkład twardości. W normie PN-71/M-05011 podaje się dwie metody oznaczania głębokości utwardzenia: . laserowe. przejściową oraz strefę rdzenia. W chwili zakończenia szybkiego nagrzewania na przekroju warstwy wierzchniej elementu jest ukształtowany określony rozkład temperatury. Część nagrzewanej warstwy osiąga temperaturę wyższą od Ac3. ferrytyczno-perlitycznej) w austenit oraz na optymalną temperaturę hartowania. Umowna grubość utwardzenia to odległość od powierzchni do miejsca o twardości 450 HV. W związku z tym po powierzchniowym zahartowaniu stali podeutektoidalnych można wyróżnić strefy: martenzytyczną. która jest wyższa niż podczas hartowania objętościowego. .7).7. płomieniowe. Struktura warstwy przejściowej stali 45 po hartowaniu indukcyjnym. Charakterystyczną strukturą strefy przejściowej po hartowaniu powierzchniowym jest mieszanina martenzytu i ferrytu (rys. 2.8). W strefie martenzytycznej uzyskuje się martenzyt skryto. część temperaturę między Ac1 a Ac3. ferryt na tle martenzytu skrytoiglastego (ciemne pola) (pow.lub drobnoiglasty.

W temperaturze około 400°C otrzymujemy mieszaninę nieprzesyconego ferrytu i cementytu. Wynikiem powyższych przemian jest struktura złożona z częściowo przesyconego ferrytu oraz z submikroskopowych wydzieleń węglika ε i cementytu. Operacja ta jest stosowana w celu zmiany struktury i właściwości materiału w kierunku poprawy ciągliwości i zmniejszenia kruchości kosztem obniżenia twardości oraz usunięcia występujących po hartowaniu naprężeń własnych. Podczas odpuszczania martenzyt jako przesycony roztwór stały podlega przemianom zależnym od temperatury. 2. Rezultatem jest stopniowy zanik tetragonalności sieci martenzytu oraz związanych z tym naprężeń. W zakresie 80 .5% C i stali narzędziowych niskostopowych w celu zwiększenia twardości i wytrzymałości zmęczeniowej z zachowaniem plastyczności rdzenia oraz zmniejszenia odkształceń.3C. głównie w celu zwiększenia odporności na ścieranie. zwana martenzytem odpuszczonym. Rozkład warstwy utwardzonej na przekroju koła zębatego po hartowaniu indukcyjnym Odpuszczanie Przemiany w stali podczas odpuszczania Odpuszczanie uprzednio zahartowanej stali polega na jej nagrzaniu do temperatury nieprzekraczającej Ac1. Od około 150°C węglik ε jest zastępowany przez cementyt.25% do 0.8. wygrzaniu w czasie od 30 minut do kilku godzin i oziębianiu. a także do żeliwa szarego i sferoidalnego. . Rys.250°C przemiana polega na wydzieleniu nadmiaru węgla w postaci węglika ε o składzie zmiennym od Fe2C do Fe2. Jednocześnie na skutek zaniku tetragonalności martenzytu i zmniejszenia naprężeń ściskających austenit szczątkowy (jeżeli jest) ulega przemianie w martenzyt odpuszczony.Hartowanie powierzchniowe stosuje się do stali węglowych i niskostopowych konstrukcyjnych o zawartości od 0.

Aby uzyskać taki sam efekt odpuszczania (Rm. Strukturę uzyskaną przez wygrzewanie w temperaturze około 700°C nazywamy sferoidytem (cementytem kulkowym na tle ferrytu). należy podwyższyć temperaturę odpuszczania lub znacznie wydłużyć czas wygrzewania. Występujące w stalach konstrukcyjnych dodatki stopowe (szczególnie Cr.W zakresie temperatury od 400°C do około 650°C wydzielenia cementytu przyjmują postać kulistą. a ich wymiary ulegają zwiększeniu. Przemiany te prowadzą do utworzenia struktury dwufazowej. 2.9. Rys. Można jej uniknąć przez szyb- . wytrzymałość na rozciąganie. będącej mieszaniną ferrytu i cementytu o dyspersji zmniejszającej się ze wzrostem temperatury. 630x) Wpływ temperatury odpuszczania na właściwości mechaniczne Omówione wyżej przemiany strukturalne określają właściwości mechaniczne odpuszczonej stali (rys. Odwracalna kruchość odpuszczania występuje na skutek powolnego chłodzenia w zakresie 450 600°C po odpuszczaniu niektórych stali stopowych. Si) opóźniają proces rozkładu martenzytu. a wzrastają właściwości plastyczne: przewężenie. Jej przyczyną jest wydzielanie się węglików na granicach igieł (listew) martenzytu. zwanej sorbitem (rys.11).9). HRC) dla stali stopowej. Struktura sorbityczna stali 55 (pow. ze wzrostem temperatury odpuszczania maleje twardość. Ogólnie biorąc. 2. Nieodwracalna kruchość odpuszczania występuje przy około 300°C.10 i 2. 2. Mo. granica plastyczności. Twardość sorbitu w zależności od składu chemicznego stali i warunków odpuszczania wynosi od około 20 do około 45 HRC. Po odpuszczeniu stali stopowych mogą wystąpić dwa rodzaje kruchości. wydłużenie oraz udarność.

Z oraz K). Wpływ temperatury odpuszczania na właściwości mechaniczne stali 45 Rys. 2. szlifowaniu). od których wymaga się dużej twardości przy możliwie małych naprężeniach własnych.500°C uzyskuje się wysoką granicę sprężystości przy dostatecznej plastyczności (sprężyny.utwardzanie cieplne (objętościowe lub powierzchniowe) jest to hartowanie martenzytyczne i następnie niskie odpuszczanie.500°C. Przybliżona zależność udarności od wytrzymałości ulepszanych cieplnie stali stopowych kie chłodzenie po odpuszczaniu. Dodatek 0. . gór na wartość twardości po ulepszeniu cieplnym (około 35 HRC) jest ograniczona koniecznością zapewnienia dobrej skrawalności.odpuszczanie niskie .w zakresie temperatury 250 . 2.Rys. poddawanych po obróbce cieplnej jedynie procesom wykańczającym (np. .ulepszanie cieplne to hartowanie i następnie wysokie lub średnie odpuszcza nie. dużych wartości Rm i Re przy dobrej plastyczności (duże wartości A. . W praktyce obróbki cieplnej stali rozróżnia się: . takiej obróbce cieplnej na ogól są poddawane półwyroby (wałki.0.w zakresie temperatury do 250°C w czasie 1 .0. stosowane do części maszyn.5 .10. Kombinacje hartowania i odpuszczania określają następujące pojęcia: .odpuszczanie średnie . po odpuszcza niu w temperaturze powyżej 400 .6% W zmniejsza skłonność stali do kruchości odpuszczania. .2 .odpuszczanie wysokie . odkuwki).3 h przy chłodzeniu z dowolną szybkością. jest ono stosowane do elementów wykonanych na gotowo. tj.3% Mo lub 0.3 h przy chłodzeniu powolnym lub przyspieszonym. stosowane do stali konstrukcyjnych w celu uzyskania optymalnego kompleksu właściwości mechanicznych. resory).11.pomiędzy temperaturą 500°C i Acl w czasie 2 .

przehartowalność .12.12) struktury perlityczno . W obszarze rdzenia. . Rys. gdzie szybkość chłodzenia była mniejsza od krytycznej. zależy ona głównie od stężenia węgla w austenicie. Struktura półmartenzytyczna stali 55 (pow. w którym po zahartowaniu w ośrodku o danej intensywności chłodzenia uzyskuje się w rdzeniu strukturę z określonym minimalnym udziałem martenzytu.mierzona głębokością utwardzenia przy określonej szybkości chłodzenia. 2. Po wysokim odpuszczaniu obszary te odznaczają się mniejszą wytrzymałością i udarnością. 2.Hartowność stali konstrukcyjnych Pojęcie hartowności Rzeczywisty rozkład struktury i twardości na przekroju zahartowanego elementu zależy od hartowności stali. z której został wykonany. średnica pręta. Badanie hartowności Miarą przehartowalności jest średnica krytyczna Dk. 2.bainityczne. przehartowalność zwiększa się przy wzroście stężenia węgla i dodatków stopowych w roztworze stałym. 500x) Przez pojęcie hartowności rozumie się zdolność stali do utwardzania w procesie hartowania w stopniu zależnym od szybkości chłodzenia. wyrażonym w pro- . występują oprócz martenzytu (rys.utwardzalność .5).mierzona największą możliwą do uzyskania twardością przydanych warunkach austenityzowania (rys. O hartowności stali współdecydują: . tj.

D80 lub D50. zwaną również metodą Jominy'ego. b) wyznaczanie krzywej hartowności Tak w próbce Jominy'ego. Wynikiem próby jest wykres twardości HRC w funkcji odległości od czoła. 2. 2. Równocześnie wiadomo. np. Ma podstawie badania hartowności wielu wytopów danego gatunku stali konstrukcyjnej opracowuje się tzw. Średnica krytyczna jest cechą pozwalającą na porównanie hartowności i wstępny wybór właściwego gatunku stali.centach. a następnie badaniu twardości w różnej odległości od czoła. W osi wałka o średnicy krytycznej D50 występuje struktura półmartenzytyczna. Obecnie do badania hartowności stali stosuje się najczęściej metodę hartowania od czoła (PX-79/H-04402). pasma hartowności.1) i twardość stali. że szybkość chłodzenia ze stanu austenitycznego determinuje strukturę (rys.13. której twardość.5. jak i w przedmiotach hartowanych objętościowo szybkość chłodzenia zależy od odległości od chłodzonej powierzchni. Oznacza to. Badanie hartowności metodą hartowania od czoła: a) wymiary i sposób chłodzenia próbki. Rys. że określonym odległościom od czoła próbki odpowiadają pod względem szybkości chłodzenia określone punkty przedmiotu hartowanego. Na tych dwóch przesłankach opiera się wykorzystanie krzywych hartowności (hartowanie od czoła) do przewidywania właściwości elementów hartowanych objętościowo. zależną od zawartości węgla. wykonanych z danej stali. . 2. Polega ona na chłodzeniu wodą od czoła próbki (rys. 2.13) austenityzowanej temperaturze Ac3 + (30 . które są zawarte w odpowiednich normach. można odczytać z rys.50°C) w czasie 30 minut.

08% As. T .2) zawierają zwykle 0. korbowody.1.6% Mo. 5% Ni. . a jednocześnie znaczną ciągliwością i udarnością (odpornością na kruche pękanie).30% Ni. 3% V. Stale stopowe do ulepszania cieplnego (tabl. Wykonuje się z nich silnie obciążane części maszyn.Stale konstrukcyjne do ulepszania cieplnego Stale konstrukcyjne niestopowe Stale tej grupy są przeznaczone do wyrobu różnych części maszyn. sworznie. max 0.25 . a odpuszczania 550 . Tę optymalną kombinację właściwości użytkowych osiąga się dzięki wytworzeniu struktury sorbitu w procesie ulepszania cieplnego. Podstawowym dodatkiem stopowym stali do ulepszania cieplnego jest chrom. Część tych stali ma zwiększoną zawartość manganu. które powinny charakteryzować się wysoką granicą plastyczności i wytrzymałością zmęczeniową. Odpowiednie właściwości dla wyrobów zależą od ich przekroju i są podane w wyżej wymienionej Polskiej Normie. Uwaga: Podane wyżej właściwości mechaniczne określono na próbkach kwalifikacyjnych obrabianych cieplnie. ulepszonym cieplnie lub hartowanym powierzchniowo (tabl.ulepszanie cieplne. Właściwości mechaniczne wybranych stali konstrukcyjnych niestopowych do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego (według PN-93/H-84019) Własności mechaniczne (wartości minimalne) Stan obróbki Rm [MPa] Re [MPa] A5 [%] Z[%] cieplnej 45 N 600 355 16 40 T 660 410 16 55 N 650 380 13 35 T 740 460 14 45G N 620 375 15 40 Stale te zawierają około 0.5 . max 0. 0.50% C oraz maksymalnie: 3% Cr. Tablica 2.1. 2% Mn.0. 1.30% Cr.660°C. Znak stali Stale konstrukcyjne stopowe Stale stopowe do ulepszania cieplnego objęte normami PN-89/H-84030/04 i PN72/H-84035 oraz stale również poddawane ulepszaniu cieplnemu. Temperatura hartowania i normalizowania wynosi około 830°C. np. max 0. max 0. do azotowania.0% Mn oraz 0.1). 2. max 0. są podstawowym materiałem konstrukcyjnym w przemyśle maszynowym. stale o podwyższonej wytrzymałości.5% Si. automatowe.30% Cu.37% Si. ale zaliczane do innych grup (np.5% C. wały. Ze względu na ograniczoną hartowność tych stali średnice ulepszanych cieplnie elementów nie powinny przekraczać 25 mm. Stosuje się je w stanic normalizowanym.17 . 1% W.04% S.04% P i max 0.0.10% Mo. który poprawia hartowność i umożliwia hartowanie w oleju. do pracy w niskiej temperaturze). koła zębate. max 0. 2. 0. N normalizowanie.

0 .32 0.95 0.27 1.20 W-1.05 max 0.15 0.40 0.2 Mo-0.25 Własności mechaniczne (wartości minimalne) Rm Re [MPa] A5 Z[%] KCU2 [MPa] [%] [J/cm2] 883 883 10 40 883 1079 981 1030 981 883 1079 981 1030 981 1226 1079 15 10 10 10 11 9 11 40 45 45 45 50 50 45 58 49 54 68 78 68 88 Max Max 0.27 1.30 Mo-0.65 0.25 0.27 0.35 1.75 Max Max Max 1.45 1.65 0.42 0.2 Obróbka cieplna próbek kwalifikacyjnych hartowanie odpuszczanie 830 °C olej 580 °C olej 900 °C olej 590 °C olej 880 °C olej 540 °C olej 850 °C olej 500 °C olej 840 °C olej 550 °C olej 850 °C olej 550 °C olej 45G2 35SG 30HGS 40H 40HM 36HNM 40H2MF 0.25 Max inne 0.Tablica 2.65 0.35 1226 830 °C olej 570 °C powietrze V-0.25 2.30 0.42 0.2.27 0.27 0.3 Mo-0.95 1.25 0.0 850 °C olej 560 °C olej 1079 25H2N4WA 0.30 0.25 1.05 0. Konstrukcyjne stale stopowe do ulepszania cieplnego (przykłady według PN-89/H-84030/04 i PN-72/H-S4035) Znak stali Skład chemiczny [%] (wartości średnie) C Mn Si Cr Max Ni 0.55 0.30 0.35 0.40 0.30 0.95 0.0 4.60 0.95 0.

Zwiększa on hartowność oraz opóźnia procesy odpuszczania.Si (np. Częściowe zastąpienie Mn tańszym Si sprzyja drobnoziarnistości stali. 40 HM). 3. 45G2). W przybliżeniu po dać średnicę krytyczną D50 badanej stali. Zidentyfikować struktu rę. Wyraźnie większą hartowność mają stale Cr . 500x) próbkę 2. polepsza właściwości plastyczne i jednocześnie obniża temperaturę przejścia plastyczno-kruchego (np. PRZEBIEG ĆWICZENIA Tablica 2. Nazwać proces obróbki cieplnej. Obejrzeć pod mikroskopem próbkę 2. które charakteryzują się stosunkowo małą udarnością oraz skłonnością do rozrostu ziarna. Do najtańszych stali stopowych do ulepszania zalicza się stale manganowe (np.15 . 2.5 hartowanie 830°C . zgład.4 2.1). Próbki do badań Nr próbki 2. 2. twardość 48 HRC 55 hartowanie indukcyjne. który zwiększa hartowność. któremu była poddana próbka. ale ich wadą jest skłonność do kruchości odpuszczania i dlatego po odpuszczeniu należy je chłodzić w oleju. . Oprócz Cr podstawowym składnikiem tych stali jest Ni. 35SG).woda.Mn .1 Stal 55 Obróbka cielna hartowanie 830°C . odpuszczanie 180°C/l h.0. Obejrzeć pod mikroskopem (pow. 25 min. Zidentyfikować strukturę.3. 40 HNM). a ponadto podwyższa granicę sprężystości (np.3 i porównać jej strukturę z zamieszczo nymi w instrukcji zdjęciami. Naszkico wać strukturę w środku próbki i oszacować udział martenzytu. twardość 60 HRC hartowanie 830°C . co umożliwia uzyskanie dużej wytrzymałości.25% Mo (np.3 55 55 azotal azotal 2. odpuszczanie 600°C/l h. twardość 28 HRC 35 HGS hartowanie izotermiczne: 890°C . 35HGS).2. na przekroju poprzecznym wałka φ20 Odczynnik azotal 2.kąpiel solna 350°C. Nazwać i opisać obserwowaną strukturę oraz podać jej właściwości mechaniczne (tabl.woda. odpuszczanie 180°C/l h.woda.2 2. Obejrzeć pod mikroskopem próbkę 2. Dla zwiększenia hartowności i przeciwdziałania kruchości odpuszczania stosuje się dodatek 0. twardość powierzchni 61 HRC azotal azotal 1.1.

strefy przejściowej oraz rdzenia. Radomski T. .1 i 2. PWN 1998. Wyjaśnić przyczynę takiego rozkładu struktury.5. Warszawa. Obejrzeć pod mikroskopem próbkę 2. jaki będzie orientacyjny rozkład twardości. wyd. 5. komentarze) oraz wnioski końcowe. 4. Warszawa. Dobrzański L. LITERATURA UZUPEŁMJĄCA Ciszewski A. Podać. Leda H. Wybrane metalowe materiały konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia.4 i wyjaśnić różnice w ich twardościach i innych właściwościach użytkowych. Metaloznawstwo Warszawa. Poznań.4. A. PWN 1998. W sprawozdaniu należy zamieścić wyniki obserwacji i analiz (rysunki struktur. Zidentyfikować i naszkicować strukturę warstwy martenzytycznej. Porównać struktury próbek 2. WNT 1998. Rudnik S. 6. Materiały konstrukcyjne w budowie maszyn. Metaloznawstwo z postawami nauki o materiałach. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 1997..

czyli wprowadzanie w wyniku dyfuzji do warstwy wierzchniej metalu lub stopu w stanie stałym jednego lub kilku składników w celu nadania jej pożądanych właściwości mechanicznych i (lub) fizykochemicznych. korozyjne i erozyjne oddziaływania środowiska oraz zmęczenie mechaniczne i cieplne. W tych procesach technologicznych wykorzystuje się szeroko nasycanie (stopowanie) dyfuzyjne. 3. Pierwiastkami nasycającymi są niemetale: węgiel. Obróbce cieplno-chemicznej poddaje się części maszyn i narzędzia wykonane najczęściej ze stopów żelaza. tytan. będąca dziedziną obróbki cieplnej. Klasyfikacja metod obróbki cieplno-chemicznej Na rysunku 3.1 przedstawiono podział ważniejszych metod obróbki cieplno-chemicznej ze względu na rodzaj pierwiastka nasycającego. których celem jest wytworzenie zmian struktury. czasu i środowiska.Ćwiczenie 3 Struktura i właściwości stali po obróbce cieplno-chemicznej CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest poznanie wybranych metod obróbki cieplno-chemicznej oraz ich wpływu na strukturę i właściwości użytkowe stali obrobionych cieplnie. bor. to zespół operacji. a w konsekwencji zmian właściwości użytkowych warstwy wierzchniej metali i stopów w wyniku działania temperatury. wanad. od których wymaga się zwiększonej odporności na: ścieranie. siarka. azot.2 ze względu na cechy ośrodka nasycającego. NIEZBĘDNE WIADOMOŚCI Podstawy teoretyczne obróbki cieplno-chemicznej stali Definicja i zastosowanie obróbki cieplno-chemicznej Obróbka cieplno-chemiczna. Nasycanie to prowadzi się w temperaturze zapewniającej szybką dyfuzję. aluminium i inne. tlen. a na rys. krzem i metale: chrom. Grubość warstw dyfuzyjnych mieści .

umożliwiają wytwarzanie warstw dyfuzyjnych w niższej temperatura i w krótszym czasie niż w metodach konwencjonalnych. czasu.3 mm i zależy od temperatury. W celu przyspieszenia dyfuzji nasycenie może być wspomagane przez zjawiska elektryczne (pole elektryczne. fizyczne (prania) lub chemiczne (aktywowanie chemiczne powierzchni wsadu). strumień elektronów).01 . . CVD (Chemical Vapour Deposition).się w przedziale 0. zwane skrótowo PVD (Physical Vapour Deposition). aktywności ośrodka oraz składu chemicznego i strukturalnego nasycanego stopu. Te nowoczesne metody. wyładowanie jarzeniowe.

ogólnie można stwierdzić. warunkiem przebiegu dyfuzji jest rozpuszczalność w stanie stałym pierwiastka nasycającego w metalu osnowy. .Rys. wymiany lub redukcji zachodzących w środowisku. związaną z tworzeniem warstewki fazy międzymetalicznej. czasu i gradientu stężenia dyfundującego pierwiastka. od tych czynników zależy zatem grubość i struktura warstw wierzchnich otrzymanych w wyniku obróbki cieplno-chemicznej. . tworząc różnowęzłowe lub międzywęzłowe roztwory stałe. . czyli tworzenie nowych faz o odmiennych strukturach sieciowych. W procesie tym można wyróżnić następując główne fazy: .aktywowaną cieplnie dyfuzję atomów w warstwie wierzchniej obrabianego metalu.wytwarzanie aktywnych atomów jednio lub kilku pierwiastków nasycających w wyniku reakcji dysocjacji. W przypadku powinowactwa chemicznego atomów adsorbowanych i atomów obrabianego metalu może zachodzić dyfuzja reaktywna. że proces dyfuzji zależy od temperatury.adsorpcję wolnych atomów na powierzchni obrabianego materiału. można i tu wyróżnić adsorpcję fizyczną (siły przyciągania atomów) oraz adsorpcję chemiczną. Po osiągnięciu maksymalnej rozpuszczalności dyfundującego pierwiastka w roztworze tworzą się fazy międzymetaliczne zgodnie z odpowiednimi wykresami równowagi. Podział metod obróbki cieplno-chemicznej ze względu na cechy ośrodka nasycającego Zjawiska fizyczne zachodzące podczas obróbki cieplno-chemicznej Obróbka cieplno-chemiczna jest związana z przepływem strumienia masy od środowiska do obrabianego metalu lub stopu. Gdy nie występuje powinowactwo chemiczne.2. 3. atomy pierwiastka nasycającego dyfundują do sieci krystalicznej obrabianego metalu.

Ni. a także zmniejszają naprężenia hartownicze. W związku z tym stosuje sieje na części mało obciążone. Szybkość nawęglania zależy przede wszystkim od temperatury i czasu trwania procesu (rys.45 HRC. Stale węglowe mają małą hartowność oraz stosunkowo niską granicę plastyczności i wytrzymałości na rozciąganie po hartowaniu i niskim odpuszczaniu. od których wymaca się tylko odporności na ścieranie.1.3. zapewniają wymagane właściwości wytrzymałościowe rdzenia. 3.930°C. zapewnia odporność na obciążenia dynamiczne. Operację tę wykonuje się w temperaturze występowania austenitu. Dodatki stopowe zwiększają hartowność. 25 .25%.Nawęglanie Ogólna charakterystyka Nawęglanie polega na nasyceniu węglem warstwy wierzchniej elementów wykonanych ze stali węglowych i stopowych o zawartości węgla od 0.5 mm (niekiedy większej). Konieczność hartowania w wodzie jest przyczyną znacznych naprężeń i odkształceń. która po następnym zahartowaniu ma twardość powyżej 58 HRC (750 HV). W stalach stopowych do nawęglania zwykle występuje chrom (1-2%) a także Mn. 3.6 . a także od aktywności ośrodka (potencjału węglowego) i składu chemicznego stali.1. Jednakże dodatki te (Mn.3). Grubość warstwy nawęglonej w funkcji czasu i temperatury nawęglania w atmosferze gazowej o potencjale węglowym równym granicznej rozpuszczalności węgla w austenicie (krzywa ACm) . Natomiast rdzeń o mniejszej twardości. Mo) obniżają temperaturę Ms . Stale konstrukcyjne do nawęglania W tablicy 3.7 . co wpływa na zwiększenie ilości austenitu szczątkowego i tym samym zmniejszenie twardości warstwy utwardzonej.0% i o grubości 0.05 do 0. najczęściej w zakresie 900 . Celem nawęglania jest wytworzenie warstwy wzbogaconej w węgiel o stężeniu na powierzchni 0. Rys. Ni Cr. Mo.1 podano skład chemiczny oraz właściwości mechaniczne po hartowaniu i niskim odpuszczaniu niektórych krajowych stali do nawęglania.

20 20H 7 740 1080 1.2 W.5 4.3 .5 1270 1080 9 80 18H2N4WA 0.3 0.5 1.18 18HGM 80 12 830 980 1.6 0.3.4 1.18 18HGT 90 10 880 1080 0.2 1.9 0.0 0.7 0.5 0.18 0. Smax = 0.20 0.30 0.5 3.10 490 295 16 Stale stopowe konstrukcyjne do nawęglania według PN-89/H-84030/02 60 11 640 780 0.3 1. 0.Tablica 3.25 1. Cu = 0.30 0.2 1.12 0.6 0.1 1.15 15HN 7 830 1180 0.1.17 17HNM Stale stopowe do wyrobu sprzętu szczególnie obciążonego według PN-72/H-84035 12HN3A 0. 1.8 3.6 1. Si = 0.0 W.035.1 1.6 1.1 0.035.20 20HG 80 9 830 980 Ti.0 930 690 11 90 20H2N4A 0.6 0. 1.7 0.0 1130 830 12 100 Średnie stężenie pierwiastków [%] Pmax = 0. Średni skład chemiczny i niektóre właściwości stali do nawęglania (przykłady) Minimalne właściwości mechaniczne po hartowaniu i niskim odpuszczaniu Znak stali Rm Re A5 KCU2 C Mn Cr Ni Mo inne [MPa] [MPa] [%] [J/cm2] Stale niestopowe do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego według PN-93/H-84019 10 10 50 max max max 410 245 19 15 15 50 0.

4). W stalach stopowych w warstwie nawęglonej występują ponadto węgliki stopowe. Rys.5.wyraźna siatka węglików na tle perlitu (pow. 3.4. 130x) . Struktura niewłaściwie nawęglonej warstwy przypowierzchniowej stali 20H . ewentualnie z niewielką ilością cementytu. Struktura właściwie nawęglonej stali 15 . Strefa perlityczna (eutektoidalna) powinna łagodnie przechodzić w ferrytyczno-perlityczną strukturę rdzenia.Struktura warstwy nawęglonej W nawęglonym przedmiocie zawartość węgla zmniejsza się stopniowo od powierzchni w kierunku rdzenia. 3.5) jest niedopuszczalna. 3. Natomiast struktura perlitu z wyraźną siatką cementytu przy powierzchni (rys. 130x) Rys. Najsilniej nawęglona strefa zewnętrzna (nadeutektoidalna) powinna składać się z perlitu.struktura perlityczna (z lewej strony rysunku) przechodzi stopniowo w ferrytyczno-perlityczną strukturę rdzenia (pow. gdyż jest krucha i łatwo pęka podczas hartowania. w związku z czym zmienia się również struktura (rys. 3.

6) w celu: . CO2. Metoda ta zapewnia dużą wydajność procesu. . Odbywa się ono w proszku węgla drzewnego nasyconego węglanami sodu.obecnie rzadko stosowane. W wyniku tego powstają jony węgla. propanu. Metoda ta charakteryzuje się dużą czaso. Obrabiane cieplno-chemicznie przedmioty zanurza. Obróbka cieplna po nawęglaniu Twardość stali węglowej nawęglonej i wolno chłodzonej wynosi 240 . prze pływający przez złoże od dołu ku górze. które przyspieszane w polu elektrycznym bombardują obrabiany materiał. piasku) utrzymywane w zawieszeniu przez gorący gaz nasycający. . Jest prowadzone w atmosferach zawierających CO. propanu i innych gazów. H2O. które jest tworzone przez cząstki ciała stałego (np. .ma ono obecnie największe zastosowanie przemysłowe.polega ono na wygrzewaniu stali w piecu próżnio wym w atmosferze węglowodorów o niskim ciśnieniu z jednoczesnym przyłożeniem wysokiego napięcia stałego między obrabianym przedmiotem (katoda) a anodą.Nawęglanie w ośrodkach stałych . gdzie pod wpływem temperatury i przy niedoborze tlenu powstaje CO.Nawęglanie jonizacyjne . H2. 3. Proces zachodzi w skrzynkach. umożliwia regulację grubości i struktury warstwy dyfuzyjnej. a jej właściwości mechaniczne są nie najlepsze ze względu na rozrost ziaren zachodzący podczas procesu.Nawęglanie w złożach fluidalnych. W tych warunkach następuje wyładowanie jarzeniowe i wytwarza się plazma. Metoda ta charakteryzuje się lep szą adsorpcją węgla i mniejszym zużyciem gazów. . CH4 i N2.i energochłonnością oraz trudnością regulowania grubości warstw i stężenia w nich węgla. W metodzie tej atomowy węgiel jest uzyskiwany w wyniku reakcji rozpadu wymienionych gazów. które wytwarza się przez częściowe spalanie gazów opalonych (metanu. wapnia lub baru.280 HV.Metody nawęglania Ze względu na cechy ośrodka można wymienić następujące metody nawęglania: . duża szyb kość procesu i możliwość hartowania przedmiotów bezpośrednio po nawęglaniu. Do podstawowych zalet nawęglania gazowego należy możliwość precyzyjnej regulacji grubości warstwy nawęglonej i za wartości w niej węgla (z wykorzystaniem sterowania komputerowego). W związku z tym nawęglone przedmioty poddaje się dalszej obróbce cieplnej polegającej na hartowaniu i niskim odpuszczaniu (rys.Nawęglanie próżniowe. się w złożu fluidalnym podobnie jak w cieczy. co znacznie ułatwia adsorpcję. butanu) lub rozkład termiczny różnych ciekłych związków organicznych dostarczanych bezpośrednio do komory pieca do nawęglania. będący źródłem węgla atomowego. przebiegające przy obniżonym ciśnieniu w atmosferze metanu.Nawęglanie gazowe .

Rys. d . c -hartowanie jednokrotne z temperatury właściwej dla Określony rozkład struktury warstwy powierzchniowej.. co znacznie uprasz.6. którego ilość zależy od gatunku nawęglonej stali. Schemat obróbki cieplnej stali po nawęglaniu. Na rysunku 3.dwukrotne hartowanie na przekroju warstwy utwardzonej determinuje odpowiednie właściwości mechaniczne. w warstwie tej z reguły występuje również austenit szczątkowy (rys. .9 przedstawiono typowy rozkład twardości warstwy utwardzonej wraz z rozkładem stężenia węgla. Rys.zapewnienia znacznej ciągliwości i wymaganych właściwości wytrzymałościowych rdzenia. w niektórych przypadkach z wydzieleniami ferrytu. 500x) . 3. 3.hartowanie jednokrotne z temperatury cza proces technologiczny.otrzymania w warstwie wierzchniej struktury drobnoiglastego martenzytu z węglikami (rys.8). 3. 3. właściwej dla rdzenia. struktura rdzenia stali stopowych to najczęściej niskowęglowy martenzyt lub bainit. stężenia węgla w warstwie i rodzaju hartowania po nawęglaniu. a hartowanie bezpośrednie i niskie odpuszczanie.7). Nowoczesne stale stopowe do nawęglania (odporne na rozrost ziaren austenitu podczas nawęglania) umożliwiają stosowanie hartowania bezpośrednio z temperatury nawęglania gazowego. co zwiększa twardość powierzchni do około 60 HRC.7 Struktura warstwy nawęglonej. zahartowanej i odpuszczonej stali 15HN (pow. b .

sworznie tłokowe. wałki rozrządu.Rys. 3.8. takich jak: koła zębate. . Rdzeń po takiej obróbce cieplnej wykazuje dużą ciągliwość. 3.9. wałki zębate i z wielowypustami. W związku z tym nawęglanie jest stosowane w procesach wytwarzania silnie obciążonych. znaczną wytrzymałość zmęczeniową. Zwiększona ilość austenitu szczątkowego (jasne pola) na tle martenzytu w warstwie utwardzonej stali 15HN (pow. dużą odporność na ścieranie i naciski powierzchniowe. 1000x) Rys. Rozkład twardości i stężenia węgla w warstwie nawęglonej i zahartowanej Zastosowanie nawęglania Nawęglanie z następującym po nim hartowaniem i niskim odpuszczaniem zapewnia dużą twardość powierzchni obrobionych elementów. odpowiedzialnych elementów. sprężystość i odporność na dynamiczne obciążenia.

Dopuszczalne jest występowanie ograniczonej ilości globularnych węglików oraz austenitu szczątkowego.lub drobnoiglasty martenzyt.9 .35 . wykonywane w temperaturze niższej od Ac1 obrabianej stali (z uwzględnieniem układu równowagi Fe .7 całkowitej grubości warstwy nawęglonej. Odpowiada to miejscu o stężeniu węgla 0.20 modułu uzębienia).7 .0. Tak oznaczona grubość warstwy utwardzonej stanowi około 0.10). W praktyce przeważa azotowanie ferrytyczne. . Powierzchniowe stężenie węgla w wyrobach narażonych na ścieranie i zużycie kontaktowe powinno się zawierać w przedziale 0.0.i długookresowe (rys. 3.w przedziale 0. Przebiega ono zwykle w zakresie temperatury 500 . Azotowanie Ogólna charakterystyka Azotowanie polega na dyfuzyjnym -nasycaniu stali azotan. Może się ono odbywać także w złożu fluidalnym.40%. dla kół zębatych powinna wynosić 0. a dla silnie. obciążonych elementów 60 HRC (750 HV).0% C.600°C w atmosferze zawierającej wolne atomy azotu.N). Strukturę warstwy utwardzonej powinien stanowić skryto.1.0.Aby te duże wymagania były spełnione. Grubość warstwy utwardzonej powinna być dobierana zależnie od przekroju elementu nawęglanego i odpowiednio do warunków pracy (np. twardość powierzchni powinna wynosić min 58 HRC. średnio. Azotowanie może być: krótko-.45 HRC powinna składać się z martenzytu niskowęglowego lub bainitu bez wydzieleń ferrytu.15 . Obecnie najczęściej stosuje się azotowanie gazowe i jarzeniowe. Struktura rdzenia o twardości 30 . a w przypadku dynamicznych obciążeń zmęczeniowych . Za grubość warstwy utwardzonej przyjmuje się według PN-71/M-05010 odległość od powierzchni do miejsca o twardości 550 HV (50 HRC).8% C.

. 3. składającej się z bogatych w azot węgloazotków Fe2-3(N.znacznie większą ciągliwością w porównaniu z warstwami uzyskiwanymi podczas azotowania innymi metodami.11). W wyniku zderzeń jonów azotu z powierzchnią obrabianego przedmiotu wydziela się ciepło. Struktura warstwy azotowanej Warstwy wytwarzane w procesie konwencjonalnego azotowania gazowego są zwykle zbudowane z dwóch stref (rys. Zjawiska powierzchniowe. Warstwy wierzchnie wytworzone w tym procesie odznaczają się oprócz dużej odporności na ścieranie i wytrzymałości zmęczeniowej . umożliwiające kontrolowanie składu strukturalnego warstwy azotowanej. w wyniku których powstaje określona struktura warstwy. ciśnienia oraz składu chemicznego gazu. 3.1. nie ulegającej trawieniu. a także od składu chemicznego stali i aktywności atmosfery (rys. a obrabiany przedmiot nagrzewa a się do temperatury azotowania. Współcześnie stosuje się nowoczesne metody regulowanego azotowania gazowego. Azotowanie jonizacyjne (jonowe) odbywa się w atmosferze zjonizowanego azotu.5 .C) i azotków γ’ (Fe4N) lub tylko azotków γ’. Przyłożone napięcie wynosi 0.strefy przypowierzchniowej. można regulować przez zmianę napięcia. Grubość warstwy i twardość powierzchni azotowanej zależą od temperatury i czasu procesu.5 kV. a ciśnienie gazu jest obniżone do 10-2 — 1 Pa.12): .Azotowanie gazowe odbywa się najczęściej w atmosferze częściowo zdysocjowanego amoniaku (NH3). w strefie węgloazotków ε mogą występować pory.

Ti) rozmieszczonych w podłożu ferrytycznym (rys.13. Mikrostruktura warstwy naazotowanej w stali 38HMJ: biała strefa azotków typu eprzy powierzchni oraz ciemno wytrawiony sorbit azotowy w strefie azotowania wewnętrznego z cienką siatką azotków (pow. Wiąże się to jednak ze zmniejszeniem grubości warstwy utwardzonej. Rys. Odmiany warstw azotowanych wytworzonych w temperaturze poniżej 590°C na stalach stopowych. 125x) Wytwarzana metodą konwencjonalną strefa węgloazotków typu ε jest bardzo krucha.. Gdy występują silne naciski jednostkowe w obszarze styku elementów. W.strefa azotowania wewnętrznego Rys. konieczne jest jej zeszlifowanie. Mo. 3. strefa ta trawi się ciemniej niż rdzeń. Pp . P . 3.strefa porowata. 3.strefa przypowierzchniowa.12. w przypadku stali stopowych strefa ta zawiera drobnodyspersyjne wydzielenia azotków pierwiastków stopowych (Cr.13). Uzyskanie bezpośrednio w procesie obróbki cieplnochemicznej . która w stalach węglowych jest roztworem stałym azotu w żelazie z wydzieleniami lub bez wydzieleń azotków żelaza.strefy azotowania wewnętrznego. W . V.

koła zębate. jest możliwe jedynie metodami azotowania regulowanego (strefa azotków nie przekracza grubości 10-15 µm). wrzecion.2) i systematycznie rośnie.2.25 0.twardej warstwy jednostrefowej. Jako kryterium efektywnie użytecznej grubości warstwy azotowanej przyjmuje się grubość strefy utwardzonej o twardości większej niż np. korbowody. wolnej od wydzieleń azotków przy powierzchni. Do korzystnych cech azotowania pod względem strukturalnym. pierścienie. jak i otrzymywanych warstw zakres zastosowania azotowania w przemyśle jest znaczny (tabl. matryce Frezy.3 Przykłady wyrobów Wały korbowe.05 Matryce kuźnicze Ciągadła. elementy przekładni i sprzęgieł Części słabo obciążone 0. gwintowniki Zalety i zastosowanie azotowania Z uwagi na liczne zalety zarówno procesu.4 18HGM 40H 45 0. Tablica 3.025 WCL NC10 SW7M 0. 3. Zastosowanie oraz twardości powierzchniowe i grubości efektywne warstw azotowanych Rodzaj stali nazwa Konstrukcyjne stale stopowe do azotowania Konstrukcyjne stale stopowe do nawęglania i ulepszania cieplnego Konstrukcyjne stale węglowe Stale narzędziowe do pracy na gorąco Stale narzędziowe do pracy na zimno Stale szybkotnące przykłady 38HMJ 33H3MF Twardość powierzchniowa HV30 750-1200 HV10 550-800 HV1 350-500 HV10 900-1200 900-1100 HV1 950-1300 Grubość warstwy azotowanej [mm] 0. sworznie tłokowe Śruby pociągowe. wiertła.1 0. 600 HV1 dla stali wysokostopowych i specjalnych do azotowania bądź 50 HRC (550 HV) dla stali średniostopowych (PN-82/H-04550). wytrzymałościowym i technologicznym należy zaliczyć: .

zacieranie i zużycie adhezyjne. Węgloazotowanie Węgloazotowanie polega na jednoczesnym nasycaniu warstwy wierzchniej stali węglem i azotem w ośrodkach gazowych lub ciekłych. Borowane części są zwykle hartowane i nisko odpuszczane.odporność na korozję gazową i atmosferyczną. Warstwy są zbudowane z borków żelaza FeB i Fe2B lub wyłącznie z borku Fe2B. W zależności od temperatury .3 mm.14).niewielkie odkształcenia elementów w procesie azotowania. Borowaniu dyfuzyjnemu poddaje się części maszyn i narzędzi narażone w eksploatacji na zużycie przez tarcie. Warstwy borowane na stalach stopowych mają grubość 0.1000°C przez kilka do kilkunastu godzin. Proces najczęściej odbywa się w proszkach lub pastach. a na stalach węglowych do 0.45% C) oraz nisko-stopowe stale konstrukcyjne. Ich twardość powierzchniowa wynosi około 2000 HV. Borowanie Borowanie polega na dyfuzyjnym nasycaniu borem warstwy wierzchniej stali w temperaturze 900 . szczególnie ich strefa przypowierzchniowa FeB.2). Warstwy te są stosunkowo kruche.względnie niską temperaturę procesu.zachowanie twardości i wytrzymałości w podwyższonej temperaturze (do 600°C). .zwiększoną odporność na ścieranie. . Borowaniu poddaje się przede wszystkim średniowęglowe (0. Mają one strukturę iglastą ukierunkowaną prostopadle do powierzchni (rys. umożliwiającą wytworzenie twardej warstwy na uprzednio ulepszonym cieplnie rdzeniu.0.. .35 0. . 3.15 mm.08 .dużą wytrzymałość zmęczeniową elementów azotowanych.dużą twardość powierzchniową (tabl. 3. . . Warstwy te charakteryzują się również dużą odpornością korozyjną w wodnych roztworach niektórych kwasów oraz dużą odpornością na utlenianie w wysokiej temperaturze.

3 3. Można ją uzyskać przy optymalnym stężeniu węgla (0.1 . Proces ten jest zbliżony do nawęglania i jest stosowany do stali nisko. Wykorzystuje się je głównie w obróbce narzędzi ze stali szybkotnących i wysokstopowych w celu zwiększenia twardości i odporności na ścieranie.8%) i azotu (0.0. Próbki do badań Nr próbki 3. Prawidłowa struktura. Celem azotonawęglania połączonego z następującym po nim hartowaniem jest uzyskanie twardej . zwane również azotonawęglaniem.1 3. PRZEBIEG ĆWICZENIA Przedmiotem badań i analiz w tym ćwiczeniu są struktury i właściwości użytkowe stali obrobionych cieplno-chemicznie z wykorzystaniem nasycania dyfuzyjnego niemetalami. Struktura rdzenia elementów azotonawęglanych zależy od rodzaju hartowania oraz gatunku stali i jest analogiczna do struktur rdzeni elementów nawęglanych i obrobionych cieplnie.600°C) lub wysokotempreaturowe (800 .3. jednokrotnym hartowaniu i niskim odpuszczaniu Po azotowaniu gazowym Po azotowaniu jonizacyjnym Po borowaniu w proszkach Odczynnik Azotal Azotal Azotal Azotal Azotal . Przykłady procesów nasycania metalami przedstawiono w ćwiczeniu 8.0.procesu węgloazotowanie może być niskotemperaturowe (500 .3%) w warstwie przypowierzchniowej.1 3. Węgloazotowanie niskotemperaturowe jest odmianą azotowania i cel jego stosowania jest podobny. Wszelkie obserwacje i zadania należy wykonywać zgodnie ze szczegółową instrukcją ćwiczenia oraz z wykorzystaniem zawartych w niej dodatkowych materiałów. Osiągana twardość powierzchni jest nieco większa niż po nawęglaniu (63 .4 3. Tablica 3.65 HRC).8 mm).7 . warstwy azotonawęglanej i zahartowanej powinna składać się z drobnoiglastego martenzytu z małą ilością austenitu szczątkowego bez wydzieleń węglików.0. Student wykonuje zadania wskazane przez prowadzącego laboratorium.5 Obróbka cieplna Po nawęglaniu i wolnym studzeniu Po nawęglaniu.2 . natomiast grubość warstw jest mniejsza (0.i średniowęglowych niskostopowych.880°C). odpornej na ścieranie warstwy o podwyższonej wytrzymałości zmęczeniowej z zachowaniem ciągliwego rdzenia.

1: . wyd. 6. jak zmienia się struktura na przekroju warstwy nawęglonej.komentarz do wykonanych zadań.szkice i opisy wskazanych struktur.naszkicować strukturę oraz oznaczyć i nazwać poszczególne strefy.wykorzystując okular z podziałką. 3. Obejrzeć pod mikroskopem próbkę 3. Obejrzeć pod mikroskopem próbki 3. Warszawa. . zmierzyć grubość warstwy nawęglonej. SIMP. IMP 1981.opisać strukturę warstwy utwardzonej i rdzenia.1.wykorzystując podane w instrukcji wyniki pomiarów twardości HV na przekroju warstwy utwardzonej.skład chemiczny badanych stali. . 4.wykorzystując odpowiedni obiektyw i okular z podziałką. . Obejrzeć pod mikroskopem próbkę 3. PWN 1998..opisać. 5. . Rudnik S„ Metaloznawstwo.wnioski z podaniem przykładów zastosowań analizowanych procesów obróbki cieplno-chemicznej. podać ich orientacyjne twardości. 4. 2. . . wykonać wykres w układzie HV = f (odległość od po wierzchni) i wyznaczyć grubość warstwy utwardzonej.zmierzyć grubość warstwy dyfuzyjnej.określić efektywnie użyteczną grubość warstwy azotowanej. zeszyty 1 i 5. .zidentyfikować strukturę poszczególnych stref warstwy dyfuzyjnej oraz na szkicować i nazwać te strefy. Warszawa. . A. WNT 1998.2: .3: .wyniki pomiarów grubości warstw. Opisać konsekwencje dla właściwości użytkowych. Nowoczesne technologie obróbki cieplnej. oszacować grubość poszczególnych stref strukturalnych. Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach. Obejrzeć pod mikroskopem próbkę 3.5: . LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA Dobrzański L. Warszawa. Treść sprawozdania: . Obejrzeć pod mikroskopem próbkę 3.4 oraz wyjaśnić przyczyny różnic w strukturze.3 i 3. . .

Ćwiczenie 4
Stale narzędziowe
CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z właściwościami, podziałem, obróbką ciepli , strukturami oraz z zastosowaniem stali narzędziowych. NIEZBĘDNE WIADOMOŚCI Stale narzędziowe są materiałami, z których wytwarza się narzędzia do produkcji różnych wyrobów. Są to narzędzia skrawające (np. wiertła, frezy, noże tokarskie, gwintowniki, pilniki, piły), tnące (ostrza noży, gilotyny), narzędzia do obróbki plastycznej na zimno i na gorąco (matryce, stemple, wykrojniki, przeciągacze), formy (odlewnicze i do wtryskarek) oraz inne. Właściwości stali narzędziowych Stale narzędziowe są stalami o minimalnej zawartości zanieczyszczeń, takich jak fosfor, siarka, tlen, wodór, arsen, antymon czy bizmut. Maksymalna zawartość fosforu i siarki w tych stalach wynosi 0,03% każdego z tych pierwiastków. Ze względu na wysoką czystość w polskich normach są klasyfikowane jako stale najwyższej jakości. Ponieważ stalami narzędziowymi obrabia się elementy z różnorodnych materiałów z zastosowaniem różnych technologii obróbki, potrzebne są stale o zdecydowanie różnych właściwościach. Bardzo często nie da się pogodzić wszystkich wymagań na najwyższym poziomie. Konieczny jest wtedy kompromis pomiędzy np. właściwościami wytrzymałościowymi a plastycznymi. Od stali narzędziowych wymaga się przede wszystkim: - dużej twardości (często powyżej 60 HRC), - odporności na ścieranie, - odporności na zginanie, - odporności na cykliczne ściskanie, - odporności powierzchni na zmęczenie kontaktowe, - odporności na działanie karbu przy obciążeniach zmiennych, - odporności na kruche pękanie. W odniesieniu do stali pracujących w podwyższonej temperaturze dodatkowo wymaga się takich właściwości, jak:

- niezmienność twardości do temperatury pracy narzędzia, - odporność na zmianę wymiarów podczas pracy narzędzia, - odporność powierzchni na utlenianie, - dobra przewodność cieplna. Niektóre z tych właściwości są bardziej istotne dla stali np. na narzędzia skrawające, a inne dla stali na formy odlewnicze Narzędzia podczas pracy ulegają zużyciu. W procesie zużywania się materiału., zachodzą zjawiska adhezji, dyfuzji, utleniania i ścierania. Ze względu na przewagę jednego z procesów zużycie można podzielić na: mechaniczne, adhezyjne, dyfuzyjne, cieplne i chemiczne. Zużycie mechaniczne polega na usuwaniu cząstek materiału narzędzia wskutek tarcia pomiędzy materiałem obrabianym a narzędziem. Mogą powstawać wykruszenia, wyszczerbienia, wyłamania i pęknięcia. Zużycie adhezyjne jest spowodowane zbliżeniem się cząstek materiału obrabianego i narzędzia na tak małe odległości, że zaczynają działać siły przyciągania międzycząsteczkowego powodujące łączenie się tych materiałów. Siły zewnętrzne powstające w trakcie obróbki niszczą te złącza, także w materiale narzędzia. Zużycie dyfuzyjne jest spowodowane wzajemną dyfuzją atomów materiału obrabianego i narzędzia i prowadzi do zmiany właściwości warstwy wierzchniej narzędzia. Zużycie cieplne powstaje w wyniku nagrzewania się części narzędzia, co może zmniejszyć twardość tej części. Zużycie chemiczne jest wywołane reakcjami chemicznymi między powierzchnią narzędzia a atmosferą, ośrodkiem chłodzącym-lub materiałem obrabianym. Klasyfikacja stali narzędziowych W polskich normach stale narzędziowe są podzielone na cztery grupy: - węglowe stale narzędziowe na narzędzia pracujące w temperaturze do około 200°C, - narzędziowe stale stopowe do pracy na zimno na narzędzia pracujące w temperaturze do 200°C, czasem do 300°C, - narzędziowe stale stopowe do pracy na gorąco na narzędzia do obróbki plastycznej, nagrzewające się powierzchniowo do temperatury 500°C - 600 C, - stale szybkotnące stosowane na narzędzia do obróbki skrawaniem, pracujące w temperaturze do około 500°C. W każdej grupie występują gatunki stali różniące się składem chemicznym, a co za tym idzie, właściwościami. Można spośród nich wybrać stal o żądanych właściwościach i ekonomicznie uzasadnionej cenie. Ceny stali wysokostopowych (a do tych należy zdecydowana większość stali narzędziowych) są wielokrotnie wyższe od cen stali węglowych.

Wpływ dodatków stopowych na właściwości stali narzędziowych Dodatki stopowe dodaje się do stali w celu zmiany właściwości mechanicznych lub fizykochemicznych. Wpływ dodatków stopowych na przemiany austenitu Dodatek takich pierwiastków, jak chrom, molibden, wanad, wolfram (dodatki węglikotwórcze) oraz nikiel, miedź, krzem i aluminium zwiększają hartowność stali. Pozwalają tym samym na stosowanie podczas hartowania ośrodków chłodzących o mniejszej intensywności chłodzenia, co zmniejsza naprężenia hartownicze. Dzięki większej hartowności można też uzyskać grubszą warstwę zahartowaną, co jest istotne w przypadku narządzi poddawanych wielokrotnemu ostrzeniu. Jednak pierwsza grupa wymienionych pierwiastków (Cr, Mo, V, W) obniża temperaturę początku i Ms) i końca (Mf) przemiany martenzytycznej. Prowadzi i to do zwiększenia udziału ilościowego austenitu szczątkowego w hartowanej stali, co zmniejsza jej twardość. Dodatki węglikotwórcze zmieniają także charakter krzywych na wykresie CTP, co ułatwia uzyskanie struktury bainitycznej, czasami bardziej pożądanej niż martenzytyczna. Kobalt, który występuje w niektórych stalach narzędziowych, w większej ilości działa odwrotnie niż pierwiastki węglikotwórcze, tzn. zmniejsza hartowność stali, ale i udział austenitu szczątkowego. Wpływ dodatków stopowych na fazę węglikową -Pierwiastki węglikotwórcze są to pierwiastki o dużym powinowactwie z węglem. Oznacza to, że łatwo reagują z węglem, tworząc związki nazywane węglikami. Węgliki stopowe są fazami mającymi większą twardość niż węgliki żelaza. Im większe jest powinowactwo danego pierwiastka z węglem, tym twardszy tworzą węglik. Gdy stal zawiera kilką dodatków węglikotwórczych, często powstają węgliki złożone, zawierające atomy różnych pierwiastków, np. węglik (W, Mo, V, Cr, Fe)23C6. Dla ułatwienia symbol takiego węglika zapisuje się w postaci M23C6, gdzie przez literę M oznacza się atomy wchodzące w skład danego węglika. Najczęściej jednak w stalach narzędziowych występują równocześnie dwa złożone węgliki lub więcej spośród takich typów, jak MC, M2C, M3C, M23C6, M6C i M7C3. Nasycenie osnowy pierwiastkami węglikotwórczymi uzyskuje się w wyniku austenityzowania i hartowania stali. Podczas odpuszczania wydzielają się z osnowy stopowe węgliki złożone. Węgliki te z reguły są bardziej dyspersyjne (tzn. mają mniejsze rozmiary, czyli większy stopień dyspersji) niż węgliki żelaza w stalach węglowych. Wielkość tych węglików wynosi od kilku do kilkudziesięciu nanometrów (1 nm = 10-9 m) i z tego powodu są niewidoczne podczas obserwacji za pomocą mikroskopu metalograficznego. Większość węglików stopowych jest dużo bardziej od-

. że aby doszło do takich samych zmian właściwości i struktury. Twardość wtórna jest to przyrost twardości zahartowanej stali w trakcie odpuszczania w stosunkowo wysokiej temperaturze (500 . Duża dyspersja tych węglików i małe odległości między nimi silnie umacniają osnowę przez blokowanie ruchu dyslokacji. Wpływ dodatków stopowych na proces odpuszczania Dodatki węglikotwórcze opóźniają proces odpuszczania. Przemiana austenitu szczątkowego zachodzi dziwki zubożeniu tego roztworu w rygiel i dodatki stopowe.580°C) od 1 do 3 stopni w skali HRC. konieczna jest wyższa temperatura odpuszczania. Dodatkowo. w niektórych stalach wysokostopowych występuje zjawisko twardości wtórnej. Wzrost twardości spowodowany tymi przemianami jest większy niż zmniejszenie twardości martenzytu ubożejącego w węgiel (rys. Najwyraźniej jest to widoczne w stalach zawierających wolfram i molibden. co podwyższa temperaturę Ms i zarazem zmniejsza stabilność tej fazy. Dzięki temu zmniejszenie twardości ze wzrostem temperatury odpuszczania jest mniejsze w stalach stopowych niż w stalach węglowych.1) i sumaryczna twardość wzrasta.porna na koagulację w podwyższonej temperaturze niż węgliki żelaza. 4. jakie zachodzą w stali węglowej. Oznacza to. Przyczyną wzrostu twardości jest wydzielanie się z martenzytu i austenitu szczątkowego wysokodyspersyjnych węglików stopowych oraz przemiana austenitu szczątkowego w martenzyt.

W przypadku przekroczenia temperatury odpuszczania podczas pracy narzędzia proces odpuszczania będzie kontynuowany i twardość materiału będzie się zmniejszać Stale do pracy na zimno Stale węglowe Oznaczenia węglowych stali narzędziowych Narzędzia wykonane ze stali węglowych mogą pracować w temperaturze nie przekraczającej 200°C. Węglowe stale narzędziowe płytko hartujące się oznacza się podobnie. temperatura i czas austenityzowania oraz ośrodek chłodzący (czyli szybkość chłodzenia podczas hartowania) zalezą od kładu chemicznego stali i od wielkości narzędzia. Zgodnie z PN-84/85020 stale te dzieli się na płytko i głęboko hartujące się. zgodne z normami europejskimi oznaczenie stali. a rdzeń pozostaje niezahartowany. Są to więc praktycznie stale eutektoidalne i nadeutektoidalne. Stale płytko hartujące się ze względu na większą czystość mają mniejszą hartowność i można z nich wykonywać narzędzia. Według normy PNEN 10027-1 stosuje się nowe.3% C. I tak np. których średnice lub grubości nie przekraczają 20 mm. Węglowe stale narzędziowe głęboko hartujące się według PN-84/85020 oznacza się literą N oraz liczbami od 7 do 13 określającymi średnią zawartość węgla w stali. Stale te zawierają od 0.7% C.40% węgla. stal N7 zawiera średnio 0. Szybkość nagrzewania. natomiast ze stali głęboko hartujących się wytwarza się narzędzia o większych rozmiarach.65 do 1. że jedne i drugie stale cechuje niewielka hartowność i w zasadzie utwardzają się one tylko powierzchniowo. I tak np.Obróbka cieplna stali narzędziowych Obróbka cieplna narzędzi polega na hartowaniu i odpuszczaniu. Stale te zawierają mniej siarki i fosforu oraz innych domieszek niż stale głęboko hartujące się. stal N7 oznacza się symbolem C70. z tym że za literą N i liczbą dodaje się literę E: są to stale od N7E do N13E. a stal N13 1. Stale płytko hartujące się są dzięki temu bardziej odporne na kruche pękanie. Trzeba jednak pamiętać. Temperatura i liczba cykli odpuszczania również są zależne od składu chemicznego stali. Obróbka cieplna węglowych stali narzędziowych Węglowe stale narzędziowe w stanie znormalizowanym mają strukturę zmieniającą się od struktury perlitycznej z minimalną ilością ferrytu (stal N7 i N7E) przez . Z kolei temperatura pracy gotowego narzędzia zawsze musi być niższa od temperatury odpuszczania. Stale niestopowe oznacza się literą C i liczbą będącą 100-krotną średnią zawartością węgla.

a od temperatury 300°C rozpuszczają się w osnowie. W wyniku wydzielania stężenie węgla w martenzycie maleje i w efekcie zmniejsza się jego twardość. Stale węglowe odpuszcza się w temperaturze od 180 do 300°C przez 1 .perlityczną (stal N8 i N8E) do perlitu otoczonego siatką cementytu wtórnego (pozostałe stale). chłodzenie prowadzi się w wodzie (krytyczna szybkość chłodzenia dla tych stali wynosi około 160°C/s).220 HB (w zależności od zawartości węgla). Stale węglowe hartuje się w temperaturze od 760 do 800°C. Twardość zahartowanych stali węglowych dochodzi do 65 HRC. Stal po wyżarzaniu zmiękczającym ma strukturę składającą się z cementytu kulkowego w osnowie ferrytu (rys. W trakcie odpuszczania od temperatury 80°C w martenzycie wydziela się węglik ε w postaci dyspersyjnych cząstek. Ze wzrostem temperatury cząstki węglika £ ulegają koagulacji. W ich miejsce pojawiają się większe wydzielenia cementytu. Ze względu na utrudnioną obróbkę mechaniczną materiałów o takiej strukturze stale te są dostarczane w stanie zmiękczonym. 4. Narzędzia o przekroju mniejszym niż 5 mm można hartować w oleju. Wzrost wielkości cząstek (przy równoczesnym zwiększaniu się odległości mię- .2 h i chłodzi na powietrzu.2) i twardość 190 . Po hartowaniu uzyskuje się strukturę martenzytu i austenitu szczątkowego (stale eutektoidalne i o zbliżonej zawartości węgla) oraz dodatkowo w stalach nadeutektoidalnych nierozpuszczonego podczas austenityzowania cementytu kulkowego (temperatura austenityzowania jest zawarta pomiędzy Ac1 i Acm).

narzędzia grawerskie. noże do papieru. noże do nożyc pracujących na zimno. narzynki. . dłuta. W zakresie od 200 do 300°C dodatkowo austenit szczątkowy przemienia się w mieszaninę ferrytu i cementytu i w efekcie stal uzyskuje strukturę odpuszczonego martenzytu. Stale o największej zawartości węgla wykorzystuje się na pilniki. młotki.3) występuje także cementyt kulkowy. Ze stali o nieco mniejszej zawartości węgla wykonuje się wiertła. Nil). Ze stali o najmniejszej zawartości węgla wytwarza się narzędzia pracujące udarowo. skrobaki (stale N12iN13). np.dzy nimi) również prowadzi do zmniejszenia twardości stali. rozwiertaki. takie jak matryce do pracy na zimno. przecinaki. Twardość zmniejsza się o około 4 HRC po odpuszczaniu w temperaturze 180°C i o około 10 HRC po odpuszczaniu w temperaturze 300°C. pierścienie do przeciągania rur. narzędzia do obróbki drewna. piły do metali (stale N10. Zastosowanie węglowych stali narzędziowych Stale węglowe są najtańszymi stalami narzędziowymi i stosuje się je głównie na narzędzia do obróbki ręcznej lub maszynowej o małej szybkości pracy. gwintowniki. Narzędzia wykonane ze stali węglowych mogą nagrzewać się do temperatury sięgającej 200°C. 4. W stali nadeutektoidalnej (rys. nacinaki do pilników. przebijaki. wykrojniki. narzędzia do obróbki kamieni.

C .2% (stal NCLV X100CrMoV5-l) i nikiel do 3. Si i W. S . Obróbka cieplna narzędziowych stali stopowych do pracy na zimno Narzędziowe stale stopowe do pracy na zimno są dostarczane w stanie zmiękczonym. przy czym procentowe zawartości pierwiastków są mnożone przez 4 w przypadku Cr. litera ta nie występuje). przez 100 dla Ce. Be. odpowiednio według PN-EN X165Crl2 i X195Crl2) oraz wanad do 0. za nią występuje jedna lub kilka liter określających najważniejsze dodatki stopowe oraz cyfry. Nb.chrom. na początku oznaczenia stali występuje litera X (jeśli nie przekracza 5%.wanad oraz P .Narzędziowe stale stopowe do pracy na zimno Oznaczenia narzędziowych stali stopowych do pracy na zimno Narzędziowe stale stopowe do pracy na zimno według PN-86/H85023 oznacza się literą N. Tak mała twardość pozwala na obróbkę skrawaniem. P i S i przez 1000 w przypadku boru. Cu Mo. Ta.grupę: chrom . Temperatura auste- . Obróbka ta jest przyczyną pojawienia się naprężeń w warstwie przypowierzchniowej wyrobu i w celu ich usunięcia stosuje się często.3% (stal NPW . L . które służą do rozróżniania gatunków stali zawierających identyczne składniki stopowe.grupę: krzem . dalej jest liczba będąca 100-krotną zawartością węgla. zwłaszcza do narzędzi o skomplikowanych kształtach. jedynie dla narzędzi o skomplikowanych kształtach dwustopniowo.50NiCrWV12-5-2-4).wanad. Mn.nikiel . najczęściej występującym dodatkiem stopowym jest chrom. W celu uzyskania dużej twardości narzędzia poddaje się hartowaniu i odpuszczaniu. V i Zr. wynosi od 217 do 269 HB. V .650°C. Cyfry te nie są związane z zawartością pierwiastków stopowych. molibden do 1.krzem. W .wanad.wolfram.molibden. N. Ni. odpowiednio 45WCrV7-4-2 i 55WCrV7-4-2).85% (w stali NC11LV .2% wanadu). Ti.wolfram .0% (w stalach NZ2 i NZ3.chrom . Litery oznaczające dodatki stopowe są inne niż w przypadku stali konstrukcyjnych: M oznacza mangan. Stale te zawierają od 0. Z . Nagrzewanie do hartowania wykonuje się najczęściej jednostopniowo. zależnie od gatunku. Według normy PN-EN stale stopowe oznacza się w następujący sposób: jeśli zawartość jednego z dodatków stopowych przekracza 5%. którego zawartość sięga do 13% (stale NC10 i NC11. Pb.X90WCrV36-17-20 (do 10% wolframu i do 2. następnie symbole chemiczne dodatków stopowych w kolejności od największej zawartości i na końcu liczby określające zawartości tych pierwiastków. wolfram do 2.X100CrMoV5-l). Wyżarzanie to prowadzi się w temperaturze 600 . przez 10 dla Al. Co. Twardość.10% węgła. Większą od podanych zawartość wolframu i wanadu ma stal NW9 .40 do 2. Mają one wtedy strukturę ferrytyczną z węglikami stopowymi. wyżarzanie odprężające.

Twardość po hartowaniu.320°C. a niektórych stali wyjątkowo do 450°C. Struktura stali po zahartowaniu składa się z martenzytu. zależnie od gatunku stali. gdyż dodatki stopowe zmniejszają krytyczną szybkość chłodzenia. Temperatura odpuszczania narzędziowych stali stopowych do pracy na zimno mieści się zazwyczaj w zakresie 150 . NV1 i NW1 trzeba chłodzić w wodzie. tym większe będzie nasycenie osnowy stali węglem i dodatkami stopowymi. W kilku stalach występuje zjawisko twardości wtórnej. a najłatwiej M23C6. MC lub M23C6.850°C. Im więcej węglików rozpuści się w austenicie. najczęściej typu M2C. 4. Po obróbce cieplnej uzyskuje się twardość zazwyczaj powyżej 60 HRC. Wyjątkowo stale NV.nityzowania zależy od składu chemicznego stali i dla stali o malej ilości dodatków stopowych wynosi 780 . austenitu szczątkowego i nierozpuszczonych podczas austenityzowania węglików. a dla stali wysokostopowych sięga 1020°C. Większość stali można hartować w oleju.4). Podczas odpuszczania wydzielają się z martenzytu i austenitu szczątkowego dyspersyjne węgliki stopowe. Najtrudniej rozpuszczają się węgliki typu M6C i MC i te najczęściej pozostają w strukturze stali po zahartowaniu. . łatwiej M2C. Tak wysoka temperatura austenityzowania jest związana z utrudnionym rozpuszczaniem się węglików stopowych w austenicie. po czym austenit szczątkowy przemienia się podczas chłodzenia w martenzyt (rys. mieści się w granicach od 50 do 64 HRC.

wiertła. noże. wykorzystuje się na przyrządy pomiarowe odporne na ścieranie: płytki pomiarowe. sprawdziany tu lej owe i gwintowe. Taka zawartość boru wyraźnie zwiększa hartowność stali.9% w stalach WNL i WNLV.1% w stali WCLV .30WCrV18-10-5 (do 5. wrzeciona śrub mikrometrycznych. Chrom występuje we wszystkich stalach tej grupy i jego maksymalna zawartość wynosi 5. Oznaczenia według PN-EN są identyczne z oznaczeniami stali do pracy na zimno. rozwiertaki. podobnie jak w przypadku stali do pracy na zimno. frezy. Do typowych zastosowań tych stali do obróbki plastycznej należą: wykrojniki.003% występuje w stali WCMB 36CrMoB 10-4-3. takich jak narzynki. matryce do głębokiego tłoczenia blach. kółka do cięcia szkła. odpowiednio 30MoCrV30-12-5 i 35CoMoCr 12-30-12) i wanad (do 1.kobalt i B . brzytwy. Stale do pracy na gorąco zawierają najmniej węgla ze wszystkich stali narzędziowych: 0.40CrMoV21-13-9). w większości występuje też molibden (do 3. odpowiednio 55NiCrMo6-3-2 i 55NiCrMoV8-5-6-l) oraz wolfram w stalach WWS1 . do obróbki skrawaniem oraz na przyrządy pomiarowe. szczęki do nacinania gwintów. W oznaczeniach literowych nie występują litery Z i P. marmuru i ceramiki. piły tarczowe.0%) i WWV .0. Stale do pracy na zimno. narzędzia do wytłaczania w zegarmistrzostwie.oznaczające nikiel. kątowniki. za którą występują litery i cyfry oznaczające skład stali.5% (w stalach WCL i WCLV. w niektórych nikiel (do 1. płyty tnące do wykrojników. Bor w ilości około 0.25 . taśmowe i ręczne. pierścienie do przeciągania prętów i rur na zimno.0% w stalach WLV i WLK. odznaczające się dużą stabilnością wymiarów. . formy do wytłaczania części z mas plastycznych. odpowiednio 38CrMoV20-13-4 i 40CrMoV21-13-9). pilniki. noże maszynowe do cięcia metali. Narzędzia wykonane ze stali do pracy na zimno nie mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 300°C Narzędziowe stale stopowe do pracy na gorąco Oznaczenia narzędziowych stali stopowych do pracy na gorąco Narzędziowe stale stopowe do pracy na gorąco według PN-86/H-85021 oznacza się literą W.Zastosowanie narzędziowych stali stopowych do pracy na zimno Narzędziowe stale stopowe do pracy na zimno wykorzystuje się na narzędzia do obróbki plastycznej. natomiast dochodzą: N . K . Stale te szeroko stosuje się w produkcji narzędzi tnących. liniały.bor. walce do walcowania na zimno.60%.X30WCrV36-11-3 (do 10%).

Zakres temperatury austenityzowania jest nieco większy i zawiera się w granicach 880 . niektóre stale hartują się w strumieniu sprężonego powietrza. Zazwyczaj po hartowaniu pozostają nierozpuszczone sferoidalne węgliki stopowe. Chłodzenie zazwyczaj prowadzi się w oleju. bardzo często. ale dzięki temu stale do pracy na gorąco mają lepsze właściwości plastyczne.600°C.Obróbka cieplna narzędziowych stali stopowych do pracy na gorąco Obróbka cieplna narzędziowych stali stopowych do pracy na gorąco jest podobna do obróbki stali do pracy na zimno. Czasami stosuje się hartowanie izotermiczne. Twardość zahartowanych stali zależy od wzajemnego udziału tych wszystkich faz i mieści się w granicach 46-56 HRC.1140°C. Po zahartowaniu uzyskuje się strukturę martenzytyczną z austenitem szczątkowym i. występują dodatkowo struktury bainityczne. Twardość po obróbce cieplnej wynosi od około 44 HRC do 56 HRC w stalach wykazujących twardość wtórną. w wyniku którego uzyskuje się bainit wraz z austenitem szczątkowym. Twardości uzyskuje się wyraźnie mniejsze niż w stalach do pracy na zimno. często dwukrotne. Zastosowanie narzędziowych stali stopowych do pracy na gorąco Stale do pracy na gorąco ze względu na stosunkowo niewielką zawartość węgla mają dobre właściwości plastyczne i dzięki temu są odporne na obciążenia dyna- . Odpuszczanie. prowadzi się w temperaturze 400 .

W stalach o podwyższonej zawartości molibdenu znajduje się go 0.600°C. Obróbka cielna stali szybkotnących Stale szybkotnące poddaje się hartowaniu i dwu. szczęki do prasowania gwintów. Zabezpiecza to powierzchnię stali przed i odwęgleniem. że kontakt ten nie jest ciągły. Według PN-EN stale szybkotnące oznacza się inaczej niż inne stale stopowe: na początku litery HS. C . Innym zastosowaniem tych stali jest ich użycie na formy do odlewania pod ciśnieniem brązów. 850°C i dopiero przenosi do kąpieli solnej o temperaturze austenityzowania. Narzędzia te często obrabiają materiał nagrzany do Temperatury 1000°C.5% kobaltu. SK5M .3% chromu. mosiądzów.5 do 10. stopów aluminium.miczne. litera M oznacza molibden. tego względu nagrzewanie do temperatury austenityzowania wykonuje się dwustopniowo. przy czym.75 do 1. 4. Wykonuje się z nich matryce do prasowania i kucia na gorąco.HS2-9-1-8 i SK10V -HS 12-1-5-5. magnezu. a następnie liczby oznaczające zawartości procentowe pierwiastków stopowych w następującej kolejności: wolfram.lub trzykrotnemu odpuszczaniu. a w stalach kobaltowych od 4.8%.HS12-0-2-5. Dzięki temu.0 4. SW7M . a jego rdzeń do 300 . SK8M .6). Za tą literą występuje liczba mówiąca o średniej zawartości danego dodatku. wszystkie stale zawierają około 4. wanad i kobalt.400°C. Zawartość węgla wynosi od 0. Powierzchnia takich form może chwilowo nagrzewać się nawet do 700°C. stemple. a dla narzędzi o skomplikowanych kształtach trzystopniowo (rys. powierzchnia narzędzia nagrzewa się tylko do temperatury 500 .HS6-5-2 i SW12C .45%.3 do 19. Stale szybkotnące Oznaczenia stali szybkotnących Stale szybkotnące według PN-86/H-85022 oznacza się literą S oraz literami oznaczającymi najbardziej charakterystyczny składnik stopowy.HS 18-0-1. Z kolei na narzędziach wykonanych z tych stali bardzo często występuje symbol HSS. który jest skrótem angielskiej nazwy stali szybkotnących. cynku. molibden. że następują przerwy pozwalające na stygniecie. Stale szybkotnące ze względu na dużą zawartość dodatków stopowych mają małą przewodność cieplną.0%. inaczej niż w przypadku innych stali narzędziowych. pozostałe litery są zgodne z poprzednimi oznaczeniami.HS6-5-2-5. wolfram w granicach od 1.75 do 10.HS12-0-2 oraz kobaltowe SKC . Temperatura austenityzowania jest niższa o 50 70°C od tempe- . Stal podgrzewa się w solach o temperaturze 550.podwyższoną zawartość węgla. SK5V . Obróbkę cieplną wykonuje się zwykle w kąpielach solnych.0% i wanad 1. Istnieją dwie grupy stali szybkotnących: bezkobaltowe SW18 .HS12-1-5-5.

ratury solidus i wynosi od 1170 do 1270°C. Chłodzenie prowadzi się w oleju, a niekiedy w strumieniu sprężonego powietrza. Uzyskuje się strukturę składającą się z martenzytu, około 20% austenitu szczątkowego i nierozpuszczonych podczas austenityzowania węglików. Twardość zahartowanych stali szybkotnących wynosi 63 - 66 HRC.

Odpuszczanie prowadzi się bezpośrednio po hartowaniu. Zakres temperatury odpuszczania jest jednakowy dla wszystkich stali szybkotnących i wynosi od 550 do 570°C. Po obróbce cieplnej uzyskuje się strukturę odpuszczonego martenzytu wraz z sferoidalnymi węglikami (rys. 4.7). We wszystkich tych stalach występuje zjawisko twardości wtórnej i ich twardość wzrasta (nawet do 68 HRC). Zastosowanie stali szybkotnących Stale szybkotnące stosuje się na narzędzia skrawające, które podczas pracy są poddawane obciążeniom udarowym. Są to noże tokarskie i strugarskie, frezy, wiertła, narzędzia do nacinania gwintów, rozwiertaki, segmenty i brzeszczoty pił. W przypadku narzędzi, które nie są narażone na pękanie, ostrza tnące wykonuje się z węglików spiekanych lub z ceramiki. Mają one większą twardość niż stal i mogą pracować w wyższej temperaturze. Często stale szybkotnące wykorzystuje się do wykonania przyrządów pomiarowych, gdyż stale te charakteryzują się dużą stabilnością wymiarową. Narzędzia z tych stali mogą nagrzewać się podczas pracy w miejscu styku z materiałem obrabianym do temperatury 500 - 550°C. PRZEBIEG ĆWICZENIA 1. Obejrzeć pod mikroskopem próbki (pow. 800x), określić struktury i ocenić udział poszczególnych faz. 2. Ocenić wpływ czasu i temperatury austenityzowania na ilość widocznej fazy węglikowej. 3. Narysować i opisać struktury trzech próbek wybranych przez prowadzącego. 4. Korzystając z tabeli, zbudować wykres twardości w funkcji temperatury odpuszczania dla dwóch stali wybranych przez prowadzącego, dobrać wartości temperatury opuszczania gwarantujące maksymalną twardość narzędzia. 5. Opisać zmiany zachodzące w strukturze podczas odpuszczania. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA Leda H., Współczesne materiały konstrukcyjne i narzędziowe, wyd. 2, Poznań, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 1998. Metaloznawstwo i obróbka cieplna materiałów narzędziowych, red. L. A. Dobrzański, Warszawa, W NT 1990. Przybyłowicz K., Metaloznawstwo, wyd. 6, Warszawa, WNT 1999.

Ćwiczenie 5
Żeliwa i staliwa
CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest poznanie odlewniczych stopów układu żelazo - węgiel z podkreśleniem znaczenia żeliw w konstrukcji maszyn. Ćwiczący powinien nauczyć się kojarzyć mikrostrukturę, w szczególności morfologię grafitu, z właściwościami mechanicznymi i eksploatacyjnymi odlewu. NIEZBĘDNE WIADOMOŚCI Wprowadzenie W układzie fazowym Fe - C (Fe3C) wyodrębnia się dwie grupy stopów odlewniczych: staliwa i żeliwa. Kryterium podziału stanowi zawartość węgla. Staliwa to stopy nie zawierające eutektyki, gdyż stężenie węgla nie przekracza w nich 2,1% wagowych, natomiast w żeliwach zawierających ponad 2,1% składnikiem struktury jest eutektyka. Podziały w ramach staliw i żeliw są przedstawione dalej. Staliwa Odlewy staliwne uzyskują zasadniczy kształt podczas krzepnięcia ciekłego stopu w formie. Staliwa nie podlegają przeróbce plastycznej i to je istotnie różni od stali. Są dwa podstawowe rodzaje staliw: niestopowe (dawniej nazywane węglowymi) i stopowe. Staliwa niestopowe (węglowe) Staliwo niestopowe to stop żelaza z węglem i pierwiastkami, których obecność wynika z procesu stalowniczego (Si, Mn, P, S). Stężenie węgla w staliwach niestopowych może teoretycznie wynosić do 2,1%, lecz według obowiązującej obecnie normy PN-ISO 3755 1994 wynosi tylko do 0,25% wag., a pozostałych pierwiastków: Mn - 0,4 ÷ 1,0%, Si - 0,2 ÷ 0,6%, Pmax - 0,035%, Smax - 0,035%. Norma określa 4 gatunki staliw oznaczonych parami liczb będących minimalnymi wartościami Re - Rm [MPa]. Są to staliwa ogólnego przeznaczenia o symbolach: 200-400,

5%. np.0. dla zamawiającego istotny jest tylko poziom ich właściwości mechanicznych.Mn.1. . Ni.230-450. jest oznaczone dodatkowo literą W. gdyż pewność składu chemicznego gwarantuje spawalność. gdy zawarta jest w zakresie 2.3%. . .Cr. np. po niej jest podana liczba określająca stężenie węgla w setnych częściach procentu. według zastosowań i właściwości. 340-550. powyżej którego staliwo jest uznawane za stopowe. S . Cu .Mo. to staliwo zalicza się już do stopowego.staliwa żaroodporne i żarowytrzymałe (PN-90/H-83159). LH29S2G.ulepszanie cieplne) Gatunek 230 – 450 n 340 – 550 n L35HM n/nc L40HF n/nc Re [MPa] 230 340 290/550 600/900 Rm [MPa] 450-600 550-700 550/750 790/1200 A5 [%] 22 15 18/14 10/4 Z [%] 31 21 25/30 18/8 KCU [J/cm2] 50 40 31/27 25/20 Staliwa stopowe Jeśli do staliwa wprowadzono celowo chociaż jeden pierwiastek metaliczny (najczęściej Cr). 270-480.6%. Poziom właściwości mechanicznych staliwa niestopowego jest kształtowany przez zmianę zawartości manganu (0.staliwa konstrukcyjne (PX-87/H-83156). L0H12N4M. np. Poziom stężenia pierwiastka. LH14.Ni. podobnie jak stale. to należy ono do staliw niskostopowych. Jest to staliwo spawalne. natomiast dla Mo. uc .1. Symbol staliwa stopowego rozpoczyna litera L.1%. LH26. F – V) wraz z ich średnią zawartością procentową. Jeżeli suma stężeń pierwiastków stopowych w staliwie nie przekracza 2. LH18N9. Przykładowe właściwości mechaniczne dwóch staliw niestopowych podano w tablicy 5. V i dla innych rzadziej wprowadzanych pierwiastków granicą jest 0. dalej są litery oznaczające pierwiastki stopowe (H . wynosi dla Mn 1%. L40HF. Si . Cr. N . 200-400 W. pozostałe staliwa zalicza się do wysokostopowych.Si. którego podstawą odbioru jest także skład chemiczny. Staliwa stopowe dzieli się także.0. to staliwo określamy jako średniostopowe. Tablica 5. np. M . Najpopularniejsze grupy staliw stopowych to: .5%. Natomiast staliwo. L20G. G . L35HM. W.4 . Ti.0%).5 .normalizowanie.1.staliwa odporne na korozję (PN-86/H-83158). LH25N19S2. Orientacyjne właściwości mechaniczne staliw (n .

Stosowanie tego oznaczenia jest fakultatywne dla krajowych gatunków staliw. ferrytu austenitem. Innymi cechami mikrostruktury odlewów staliwnych są gruboziarnistość oraz dendrytyczny układ ziaren ferrytu i perlitu.2). Szczegóły oznaczania stali w systemie europejskim omówiono w ćwiczeniu 1. Niewielka różnica temperatury likwidus i solidus dla małych stężeń węgla (patrz układ równowagi Fe – Fe3C) sprzyja koncentracji jam skurczowych i jest powodem krzepnięcia liniowego.1). 5. martenzyt odpuszczony. podobnie jak stali. Wykorzystanie staliw stopowych ma sens tylko po normalizowaniu lub ulepszaniu cieplnym. a obligatoryjne dla gatunków ujętych w normach europejskich. Przykład: staliwo L25H w systemie europejskim ma symbol G25CrMo4. Efektem tego jest skłonność do tworzenia dużych jam skurczowych. przewiduje literę G przed symbolem staliwa. W stanie ulepszonym cieplnie gatunek L40HF uzyskuje szczególnie wysoki poziom właściwości wytrzymałościowych. cienkościenny odlew staliwny. składa się z ziaren ferrytu i perlitu. odkształceń. jego obecność powoduje zmniejszenie udarności. Ferryt iglasty jest także typową strukturą spoin stalowych i stali przegrzanych. austenit. Może nią być ferryt lub perlit z węglikami.1 podano wybrane właściwości mechaniczne dwóch konstrukcyjnych staliw stopowych. Charakterystyczną cechą budowy staliw jest obecność ferrytu iglastego tworzącego strukturę Widmanstättena (rys. Udział ferrytu i perlitu zależy od stężenia węgła i manganu i decyduje o poziomie właściwości mechanicznych. Struktura staliwa stopowego zależy od składu chemicznego i wykonanej obróbki cieplnej. a nawet pękania odlewów staliwnych. Dendryty powstające podczas krzepnięcia stopów są efektem mikrosegregacji chemicznej i przy małych powiększeniach przypominają drzewka (rys. W tablicy 5. 5. że polska wersja normy europejskiej PN EN 10027-1 Systemy oznaczania stali z 1994 r. Struktura Struktura staliw węglowych. dlatego w normach są podane właściwości mechaniczne dla tych staliw. .W tym miejscu należy poinformować. Wskutek małej lejności trudno jest wykonać skomplikowany. Właściwości odlewnicze Staliwa charakteryzują się małą lejnością oraz dużym skurczem (objętościowym i liniowym).

.

np. W skrajnych przypadkach naprężenia odlewnicze prowadzą do pękania odlewu. części łamaczy i kruszarek. gdy odlewanie jest najkorzystniejszą technologią ukształtowania detalu.1%). Grupa staliw narzędziowych wyróżnia się największą zawartością węgla (do 2. Ważnym zabiegiem obróbki cieplnej odlewów jest wyżarzanie normalizujące. droższe staliwa stopowe są polecane wtedy. z L150HSM wytwarza się walce hutnicze.Obróbka cieplna staliw Podstawowym zabiegiem obróbki cieplnej staliw jest wyżarzanie odprężające. przy czym minimalnym przyjętym w praktyce czasem odprężania są 2 h. wykładziny młynów kulowych. koła bose i łańcuchowe o małych prędkościach obrotowych. które powinny mieć strukturę austenityczną. Mogą to być odlewy mało obciążone pracujące jako części samochodowe. Żeliwa Na wstępie określono żeliwo jako stop Fe-C. Jego celem jest usunięcie naprężeń. Zakres zastosowań wynika z nazwy staliwa. Ogólnie.600°C w czasie obliczonym według zasady: 1 h na 25 mm grubości odlewu. poddaje się przesycaniu. Obszar zastosowań Zastosowanie staliw niestopowych zależy od poziomu ich właściwości mechanicznych. Staliwa stopowe. Wyżarzanie odprężające prowadzi się w temperaturze 500 . w którym występuje eutektyka. taboru kolejowego.950°C z chłodzeniem w spokojnym powietrzu. kół zębatych. Gdy odlew po normalizowaniu stygnie z piecem. np.1150°C) lub ulepszanie cieplne. Typowym zastosowaniem są pokrywy. staliwo odporne na ścieranie o symbolu L120G13 (zwane staliwem Hadfielda) wykorzystuje się na rozjazdy kolejowe. Nieusunięte naprężenia mogą powodować zmianę wymiarów odlewu podczas obróbki mechanicznej lub eksploatacji. które powstały podczas krzepnięcia odlewu w związku ze skurczem staliwa. Staliwa o większej wytrzymałości i mniejszej plastyczności są wykorzystywane na odlewy podstaw maszyn. Wyżarzanie to odbywa się w zakresie temperatury 850 . Jego celem jest rozdrobnienie ziarna oraz usunięcie ferrytu Widmanstättena w wyniku przemiany α→γ. Znacznie rzadziej wykonuje się wyżarzanie ujednoradniające (950 . Przemiana eutektyczna w stabilnym układzie równowagi Fe – C zachodzi w temperaturze 1153°C . maszyn górniczych. a wymagane właściwości mechaniczne nie pozwalają na użycie tańszego staliwa niestopowego. obsady łożysk. wyżarzanie nazywamy zupełnym.

Dlatego każde żeliwo zawiera Si (od 0. Krzem umacnia ponadto ferryt. nazywa się je połowicznym lub pstrym. dodanie 2% Si powoduje wzrost różnicy temperatur eutektycznych do ≈ 30°C. że 1/3 stężenia Si i P może być traktowana jako C.5 do 3%) i stąd określenie. należy uwzględniać zwłaszcza obecność Si.3 w dodatku).Roztwór ciekły (4.C jest mało prawdopodobne. I tak np. Ujmuje to wyrażenie na tzw. równoważnik węgla w żeliwie: CE= % C + 1/3 (% Si + % P) oznaczające. Zarodkowanie grafitu w stopie Fe . że Si stabilizuje grafit. głównie przez obniżenie temperatury eutektycznej układu metastabilnego Fe . Aby ułatwić zarodkowanie grafitu.1% Si zwiększa o 5°C próg kruchości żeliwa. wykorzystano wpływ krzemu na wzrost odstępu temperaturowego (1153 . Jeżeli przebieg krzepnięcia jest taki. Rodzaj przemiany eutektycznej zachodzącej podczas krzepnięcia odlewu decyduje o podstawowym podziale żeliw na białe (nazwa związana z błyszczącym przełomem spowodowanym obecnością kruchego. a także fosfor zmniejszają zawartość węgla w eutektyce.Si. gdyż wymaga niezwykle wolnego chłodzenia w zakresie temperatury przemiany eutektycznej 1153°C. Przy ocenie. D.03 %C) Mieszanina eutektyczna w obu przypadkach nazywa się ledeburytem. że żeliwo zawiera cementyt i grafit. a po przemianie austenitu w perlit ledeburytem przemienionym (patrz rys. Krzem.3).Fe3C (rys. gładkiego przełomu cementytu) i szare (szara barwa przełomu związana z obecnością grafitu). 5.1148°C) dwóch wymienionych typów przemian eutektycznych. W normalnych warunkach krzepnięcia odlewów łatwiej dochodzi do przemiany eutektycznej z wydzielaniem cementytu.25%C) ↔ grafit + austenit (2. . czy dane żeliwo jest podeutektyczne czy nadeutektyczne. niestety ma też działanie niekorzystne każde 0. W praktyce żeliwa szare są więc stopami Fe ~ C .

lecz ułatwia także tworzenie cementytu na steadycie (potrójna eutektyka fosforowa). a w lepszych.duża wartość równoważnika węgla CE (% C + Si + P).wermikularne. Siarka utrudnia grafityzację. Sr). . wielkość i rozkład grafitu mają znaczny wpływ na właściwości mechaniczne żeliw. a cementyt znajduje się tylko w perlicie. wykazujących plastyczność żeliwach sferoidalnych mniej niż 0. . Żeliwa szare Żeliwa szare zawierają grafit.sferoidalne (grafit sferoidalny). Al.dodatek modyfikatorów (stopy zwane żelazokrzemem: Si + ≈30% Fe z dodatkiem Ca. gdyż przy mniejszej zawartości tego pierwiastka zakres temperatury krzepnięcia (likwidus .1000 µm. Długość płatków obserwowana na zgładach metalograficznych mieści się w zakresie 10 . . 5. Al. . W żeliwach kontroluje się również stężenie Mn.modyfikowane (drobny grafit płatkowy). Rola grafitu Grafit powstający podczas przemiany eutektycznej ma kształt drobnych. Fosfor sprzyja grafityzacji (patrz wyrażenie na CE). Stężenie siarki w żeliwie na ogół nie przekracza 0. Ni. parametry te są opisane w normie.4). Powstawanie grafitu podczas krzepnięcia zmniejsza skurcz odlewniczy.2 %.8% C.1%. Stężenie P w żeliwie szarym może wynosić nawet 1. Ze względu na kształt i wielkość grafitu żeliwa szare dzieli się na: . tworząc wtrącenia typu MnS. jednak w odlewnictwie nie stosuje się żeliw zawierających mniej niż 2. Ponieważ kształt.szare zwykłe (grafit płatkowy różnej wielkości). Ti).solidus) wzrasta. Jego obecność w strukturze nadaje żeliwom szarym wyjątkowe właściwości eksploatacyjne. połączonych płatków (rys. a to pogarsza lejność. Typowa zawartość siarki wynosi około 0. .02%. jak wszystkie pierwiastki tworzące stabilniejsze węgliki niż Fe3C.obecność innych pierwiastków sprzyjających grafityzacji (Cu. Powstawaniu grafitu podczas przemiany eutektycznej sprzyjają następujące czynniki: . Mangan jest antygrafityzatorem.035%. forma piaskowa) . P i S. Mangan wiąże szkodliwą siarkę.12%. zawartość Mn nie przekracza na ogół 1%.Minimalne stężenie węgla w żeliwie może wynosić 2. . Grafit pierwotny wydzielający się z cieczy w żeliwach nadeutektycznych tworzy grube płatki.wolne chłodzenie odlewu podczas krzepnięcia (grube ścianki.

Żeliwo wermikularne uzyskuje się. Żeliwo wermikularne charakteryzuje się większą wytrzymałością i plastycznością niż żeliwo szare zwykłe przy lepszym tłumieniu drgań niż żeliwo sferoidalne.5. gdy zawartość magnezu jest za mała do pełnej sferoidyzacji. .Morfologie grafitu spotykane w żeliwach pokazano na rys. Żeliwo wermikularne nie jest jeszcze ujęte w polskich normach. Grafit w takim żeliwie ma morfologię pośrednią między grafitem płatkowym a sferoidalnym. natomiast w krajach anglosaskich jest często stosowane. 5.

dobra lejność.wytrzymałość na ściskanie podobna do stali: osłabiające działanie grafitu nie ujawnia się przy ściskaniu.skrawalność: drobny. zwłaszcza że nadają się do obróbki cieplnej. W osnowie w ilości kilku procent może się pojawić wspomniana już eutektyka potrójna (steadyt).niewrażliwość na działanie karbu: grafit o znikomej wytrzymałości sam tworzy karby wewnętrzne. O właściwościach mechanicznych żeliwa decyduje struktura osnowy.150 GPa). perlit. że żeliwa szare zwykle cechuje mała plastyczność (wydłużenie ~ 1%) i udarność oraz mały moduł Younga (E = 80 . Mały moduł E sprzyja odporności żeliwa szarego na szok termiczny. . Struktura osnowy żeliw szarych Fazy występujące oprócz grafitu to ferryt. W analizie właściwości mechanicznych żeliw przyjmuje się. gładka powierzchnia po skrawaniu. Osnowę. krzepnąca jako ostatnia w temperaturze 953°C. Steadyt poprawia lejność żeliwa i zdolność do wypełniania formy. O rodzaju osnowy decydują skład chemiczny żeliwa i szybkość chłodzenia odlewu. Wynika to ze słabych wiązań (typu Van der Waalsa) pomiędzy heksagonalnymi płaszczyznami sieci grafitu. Wpływ tych czynników przedstawiono poglądowo na rys.6.zdolność do tłumienia drgań: im bardziej rozwinięta jest powierzchnia grafitu. eutektyka fosforowa.właściwości odlewnicze: mały (~ 1%) skurcz liniowy i objętościowy. współtworzą na ogół ferryt i perlit w różnych proporcjach. 5. . Steadyt jest twardy (duży zakres twardości: 400 . tym tłumienie większe. co eliminuje konieczność stosowania nadlewu. Ilość. która umożliwia wykonywanie skomplikowanych. a jego kruchość przy niewielkim udziale w strukturze jest nieszkodliwa. . że żeliwo szare ferrytyczne przy małej wytrzymałości na rozciąganie wykazuje także znaczną kruchość (takie właściwości są przyczyną częstego pękania starych rurociągów żeliwnych). Są to: . stąd liczne zastosowania żeliw na korpusy obrabiarek. czyli fazę dominującą. . Warto podkreślić w tym miejscu.właściwości ślizgowe: wystarczy potrzeć grafit. Ogólnie. cienkościennych odlewów. . łamliwy wiór. obecność płatków grafitu powoduje. odporny na ścieranie. w porównaniu ze stalą około 100 razy większe. aby się o tym przekonać.Żeliwa szare mają szereg cennych właściwości. że grafit ma zerową wytrzymałość na rozciąganie. stąd karby pojawiające się na powierzchni odlewu nie stanowią niebezpieczeństwa zarodkowania mikropęknięć. wielkość i rozkład steadytu mają istotne znaczenie dla właściwości eksploatacyjnych tulei cylin- .900 HV). żeliwa zachowują większość swoich właściwości w zakresie temperatury od -100°C do +350°C. Istnieją także żeliwa szare o osnowie wyłącznie ferrytycznej lub perlitycznej. Zdecydowanie korzystniejsze są bardziej wytrzymałe żeliwa szare o osnowie perlitycznej.

wysokość 3 m. . średnica 800 mm. Rysunek 5.drowych silników spalinowych.7 przedstawia morfologię steadytu w żeliwnym odlewie tulei cylindrowej silnika okrętowego. Grubość ścianki tulei wynosi 20 mm.

350. Tablica 5. Zadaniem manganu w stopach żelaza z węglem jest m. są powszechnie stosowane przez konstruktorów.2. Si 1 .5 . a także koła zębate.3. P 0.350 MPa) są wykonywane korpusy.5. Właściwości mechaniczne i struktura odlewu z żeliwa szarego zmieniają się wraz z grubością ścianki. Specyfiką zastosowania żeliwa szarego 350 są szczelne odlewy wykorzystywane w instalacjach hydraulicznych. Mn 0. W strukturze żeliw można także zauważyć bardzo twarde węgliki tytanu o charakterystycznym. . Gatunki żeliw szarych zwykłych W normie PN-92/H-83101 podaje się 6 gatunków żeliw szarych zwykłych oznaczonych liczbami: 100. Osnową tych odlewów jest ferryt lub ferryt i perlit. 200.2).Inną.6. nie pracujące przy obciążeniach zmiennych.2. Zmiana wytrzymałości na rozciąganie w funkcji grubości ścianki odlewu z żeliwa szarego 200 Grubość ścianki odlewu [mm] 4-8 8-15 15-30 30-50 50-80 80-150 150-300 Rm min [MPa] 270 220 200 160 140 130 120 Orientacyjny skład chemiczny (% wag) tej grupy żeliw przedstawia się następująco: C 2. 150.1.3. S 0. Z gatunków o większej wytrzymałości (250 . Podawanie składu chemicznego żeliwa nie jest wymagane. co wiąże się z różną szybkością stygnięcia stopu (tabl. Pochodzą one ze złomu używanego w procesie metalurgicznym.20 .in.1. wiązanie siarki i niedopuszczenie do powstania kruchych siarczków żelaza. 250. często obserwowaną fazą są wtrącenia typu MnS. regularnym kształcie i złotej barwie. 300.04 . zwane też maszynowymi. łoża. Zastosowania Żeliwa szare.15. 5.0.7 . stojaki. Z żeliw szarych 100 i 200 odlewa się proste i mało obciążone części maszyn. podstawą odbioru jest tylko wartość Rm. Liczby te określają minimalną wartość Rm [MPa] odlewów o grubości ścianek od 15 do 30 mm. wrzeciona obrabiarek.

Polega ono na austenityzowaniu odlewu (830 . HB i odporności na ścieranie.950°C (1 h / 25 mm przekroju) zachodzi dyfuzja węgla z grafitu do austenitu. Usunięcie naprężeń zachodzi podczas wyżarzania odprężającego prowadzonego w temperaturze 500 . Do ciekłego żeliwa tuż przed odlaniem dosypuje się niewielką ilość (0.5%) sproszkowanego modyfikatora (stop Fe .1 .600°C i czasie odpowiednim do grubości ścianki odlewu (standardowo 1 h / 25 mm. obrabiarkowym i maszyn budowlanych. Żeliwa modyfikowane mogą zastępować niektóre odlewy staliwne. Obróbka cieplna żeliw szarych Celem zabiegów obróbki cieplnej żeliw jest usunięcie naprężeń w odlewach oraz poprawa ich właściwości wytrzymałościowych. a następnie umieszczeniu w ośrodku o temperaturze 300 .500°C na kilkadziesiąt minut celem zajścia przemiany austenit → bainit. gatunki 300 i 350. Osiąga się to przez poddawanie modyfikacji żeliwa o małej zawartości węgła i krzemu (bez modyfikatora zakrzepłoby ono jako żeliwo białe lub połowiczne). tworzącego liczne zarodki krystalizacji grafitu. Al. Oczywiście nagrzewanie i studzenie odlewu musi być wolne (≈ 50 K/h). Odlewy z żeliwa modyfikowanego wykorzystuje się w przemyśle motoryzacyjnym.0. Drobny grafit w mniejszym stopniu niż gruby zmniejsza właściwości wytrzymałościowe struktury perlitycznografitowej. tj. że hartowanie powinno się odbywać w oleju ze względu na skłonność żeliw do pękania. Wyżarzanie normalizujące ma na celu wzrost Rm. Sr lub Ba). uzyskuje się dzięki zabiegowi modyfikacji mającej na celu zmniejszenie płatków grafitu. Odlew studzi się na powietrzu.Si z dodatkiem Ca. w efekcie zmniejsza się objętość grafitu i ferrytu.870°C). W temperaturze wyżarzania 850 . Efektem ulepszania jest wzrost wytrzymałości żeliwa i odporności na ścieranie. jednak nie krócej niż 2 h). będące skutecznym i ekonomicznym zabiegiem poprawy właściwości wytrzymałościowych żeliw. a nawet odkuwki stalowe. Prawidłowo wykonane wyżarzanie odprężające powoduje usunięcie z odlewu około 90% naprężeń własnych. Szczególnie polecane jest hartowanie izotermiczne. a wzrasta udział drobnoziarnistego perlitu. Osnową żeliwa modyfikowanego jest perlit. Trzeba podkreślić. Ulepszanie cieplne stosuje się wyłącznie do żeliw o osnowie perlitycznej. w przypadku innych żeliw wzrost wytrzymałości jest nieznaczny. . Niestety. nie polepsza to właściwości plastycznych żeliwa. Obróbce cieplnej poprawiającej właściwości wytrzymałościowe poddaje się tylko żeliwa modyfikowane lub sferoidalne. Wyższa temperatura nie jest zalecana ze względu na możliwość grafityzacji cementytu (rozpad na grafit i ferryt) w perlicie.Modyfikacjo żeliw szarych Żeliwa o wyższej wytrzymałości.

czyli stopu Fe . chromowaniu dyfuzyjnemu czy azotowaniu. Ba) w ilości 1. Wytwarza się następujące gatunki żeliw sferoidalnych: 400-15. 400-18.Si (wzbogaconego Ca. Podstawą odbioru żeliwa sferoidalnego są wartości Rm i A5. Al. np.Żeliwo szare można poddać obróbce cieplno-chemicznej. wydłużenie (A5) od 2 do 15%. plastyczność i udarność. a minimalna udarność wynosi kilkanaście dżuli na centymetr kwadratowy. odpornej na ścieranie warstwy wierzchniej.800 MPa.5%). Żeliwo sferoidalne w porównaniu z szarym zwykłym ma większą wytrzymałość. Żeliwo sferoidalne Po drugiej wojnie światowej metalurgia odniosła duży sukces. przedłużającej znacznie żywotność elementu odlanego z żeliwa. Sr. Wartości Rm oscylują w granicach 400 . Celem takich zabiegów jest uzyskanie bardzo twardej. Rysunek 5. opracowano bowiem technologię podwójnej modyfikacji umożliwiającej uzyskanie grafitu sferoidalnego. 500-7.2%. że po skrzepnięciu bez modyfikatorów byłoby żeliwem białym.8 ilustruje kształt grafitu obserwowanego na przełomie żeliwa sferoidalnego. którego skład chemiczny jest taki. którymi są stopy FeSiMg7 (1%) i CuMgl7Ce (0. żeliwo 500-7 ma Rm= 500 MPa i A5= 7%. W normie PN-92/H-83123 opisano 6 gatunków żeliw sferoidalnych oznaczanych nazwą „żeliwo" i wartościami Rm-A5. Kadź zalewa się żeliwem. Sferoidyzacja zachodzi dzięki oddziaływaniu magnezu na powierzchnię zarodków grafitu. Podwójna modyfikacja polega na dodaniu do kadzi granulek modyfikatora. . oraz sferoidyzatorów. np.

700°C). będąc materiałem tańszym i mającym szereg wymienionych już zalet związanych z obecnością grafitu. Żeliwo ciągliwe Żeliwo to uzyskuje się przez wyżarzanie grafityzujące żeliwa białego podeutektycznego. Szczególnie korzystne właściwości osiąga się przez hartowanie izotermiczne niskostopowych żeliw sferoidalnych. A3 = 12% dla średnicy odlewu 12 mm) wykorzystywane w przemyśle motoryzacyjnym. Dla orientacji warto wiedzieć. prowadzi się wyżarzanie grafityzujące odlewu obsypanego hematytem (Fe2O3) w temperaturze około 1000°C przez kilka dni! Podczas tak długiego wyżarzania odlewu następuje rozpad cementytu według reakcji: Fe3C → γ + grafit oraz odwęglenie powierzchni (utlenienie węgla). Z żeliw sferoidalnych odlewa się elementy narażone na znaczne obciążenia (również zmienne). koła zębate. lemiesze pługów. tuleje suwakowe. co prowadzi do uzyskania osnowy bainitu i około 35% austenitu szczątkowego zamiast perlitu.1 . Po literze są liczby: dwie pierwsze oznaczają wytrzymałość na rozciąganie (mnożąc przez 10 uzyskujemy wartość Rm w megapaskalach.czarne oznaczane literą B (ang. wieszadła) i lepsze W38-12 (Am= 380 MPa. stoły pras. że zawartości poszczególnych pierwiastków (w procentach wagowych) mieszczą się w granicach: 3. 0. obudowy. np.białe oznaczane literą W (z angielskiego White). W normie PN-92/H-83221 wyróżnia się 3 grupy żeliw ciągliwych: .0.4 C.01.02 . także perlitem.1 Mg.02. Żeliwo sferoidalne zastępuje często staliwo. Żeliwo ciągliwe czarne i perlityczne otrzymuje się przez wyżarzanie odlewu z żeliwa białego w ośrodku obojętnym (piasek) w temperatrze 950°C przez dwie doby. korpusy. Aby uzyskać strukturę żeliwa ciągliwego białego. Obróbka cieplna żeliw sferoidalnych jest podobna do obróbki żeliw szarych. Małe stężenia siarki i fosforu są niezwykle ważne dla zachowania plastyczności żeliwa sferoidalnego. B30-06 . S < 0. Podawanie składu chemicznego nie jest przez normę wymagane.700°C.0 8 Mn. 0. . . dźwignie. wrzeciona obrabiarek. haki. 800-2 różniące się zawartością perlitu i ferrytu.perlityczne P. części napędów hydraulicznych. P < 0.3 Si. Żeliwa 700-2 i 800-2 wykorzystuje się na wały korbowe.4 . W normie są podane dwa gatunki żeliwa ciągliwego białego: W 35-04 stosowane na okucia budowlane (zamki. Po wyżarzaniu wierzchnia warstwa odlewu jest zbudowana tylko z ferrytu. 700-2. głębiej pojawia się grafit o kształcie kłaczkowym otoczony ferrytem (przy chłodzeniu z piecem w zakresie 760 . liczba po myślniku określa wydłużenie A3 w procentach). a przy szybszym chłodzeniu. 2 . jego strukturę tworzą grafit kłaczkowy i ferryt. Black).600-3. Żeliwo ciągliwe czarne powstaje przy bardzo wolnym studzeniu odlewu w zakresie 760 .

odporności na ścieranie. nikiel uodparniający żeliwo na działanie wysokiej temperatury. Żeliwo stopowe Istnieje kilkadziesiąt gatunków żeliw stopowych.6) wykorzystuje się przy odlewaniu walców. . wytrzymałość i odporność na ścieranie. miedź poprawiająca Rm i Re . Skład jest tak dobrany. P55-04. aby po skrzepnięciu powierzchnia walca miała strukturę żeliwa białego. Pierwiastki stopowe mogą ułatwiać (Si. sprzyjająca powstawaniu osnowy perlitycznej i zapobiegająca tworzeniu ferrytu na granicy płatków grafitu. Przy łącznej zawartości pierwiastków stopowych do 3% żeliwa określamy mianem niskostopowych. Zatem żeliwo ciągliwe czarne oprócz kłaczkowego grafitu (przypominającego prażoną kukurydzę) zawiera twardą osnowę perlityczną lub martenzytyczną. armaturę elektryczną (haki izolatorów. Mo) grafityzację. dźwignie. żaroodporności. przy większej . a najwolniej stygnący rdzeń . mosty. Wyjątkowym zastosowaniem żeliwa białego są bębny młynów i części maszyn do przeróbki kamieni. zapewniający także dużą udarność nawet w obniżonej temperaturze. Żeliwo białe charakteryzuje się małą lejnością i dużym skurczem odlewniczym (≈ 2%) i z tych powodów jest stosowane głównie do wytwarzania żeliwa ciągliwego (patrz wyżej). Znaczna ilość cementytu jest powodem dużej twardości (600 HB) i kruchości utrudniającej bardzo obróbkę skrawaniem. strefa przejściowa żeliwa połowicznego (z udziałem cementytu i grafitu). V. Chłodzenie w oleju prowadzi do powstania martenzytu. molibden polepszający odporność na pełzanie i wytrzymałość. odporności na korozję. wsporniki przewodów) oraz w przemyśle motoryzacyjnym (piasty kół. 5. W normie wymienia się gatunki P45-06. korbowody).wysokostopowych. ma ona także korzystny wpływ na antykorozyjne właściwości żeliwa. chłodząc odlew w powietrzu lub oleju. Najczęściej stosowanymi pierwiastkami stopowymi są: chrom. który zwiększa twardość. P) lub utrudniać (Cr. Silną zależność struktury żeliwa od szybkości chłodzenia (rys.strukturę żeliwa szarego. Żeliwo to zastępuje często odkuwki stalowe. wały korbowe. obudowy przekładni).i B35-10 to gatunki tej grupy żeliw stosowane na okucia budowlane. Ni. Żeliwo ciągliwe perlityczne uzyskuje się. wymagających np. osłony. Żeliwo białe Żeliwo białe nie zawiera grafitu. P65-02 stosowane w przemyśle motoryzacyjnym (obudowy. Dodatki stopowe wprowadzane do żeliw umożliwiają wykorzystanie odlewów w szczególnych warunkach. maszyny rolnicze.

WNT 1998.2 . Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach. . A. Należy więc wszędzie tam. Sprawozdanie powinno zawierać poprawne i właściwie opisane rysunki struktur (wielkość. że struktura staliw jest bardziej izotropowa niż stali i żeliw. zawierające 0. Pamiętajmy też. zwłaszcza że żeliwo sferoidalne ma właściwości zbliżone do staliw i stali. Metaloznawstwo. Warszawa.0. ilość i rozkład faz). Przybyłowicz K. która próbka pochodzi z odlewu odlewu staliwnego. Skomentować udział i rozkład steadytu. Obejrzeć pod mikroskopem nietrawiony zgład żeliwa szarego (próbki 5. charakteryzujące się jednorodną strukturą na przekroju. Narysować strukture próbki wyciętej z tulei cylindrowej silnika okrętowego odlanej żeliwa ZlCu1.6% Mo.ZlSi5Cr stosowane na odlewy żaroodporne i ognioodporne do temperatury 700°C (ruszty. 4. 4.5% Cr. krótką charakterystykę właściwości mechanicznych i odlewniczych obserwowanych materiałów. a użycie żeliwa nie zapewni wymaganych właściwości mechanicznych. proponować odlew żeliwny. Warszawa.4PVB (próbka 5. zawierające 21 .6% Si.ZIMoCr o dobrej odporności na ścieranie przy dobrej obrabialności. 4.5 .1 5.0. retorty). Żeliwo ma doskonałe właściwości odlewnicze i jest tanie. wyd. 6. zawiera 0. Wstęp do inżynierii materiałowej..24% Ni..5-1% Cr. 0. wyd. Rozpoznać. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA Blicharski M. PRZEBIEG ĆWICZENIA L 1.4).6). Opisać jej strukturę. Istnieje też spory wybór żeliw stopowych. WNT 1999.ZsNi22 cechujące się odpornością na korozję i dużą udarnością. . Podać propozycje zastosowania takiego żeliwa 3.3 .5). Zidentyfikować i narysować składniki struktury żeliwa białego podeutektycznego obserwowanego na trawionym zgładzie metalograficznym (próbka 5. ich orientacyjny skład chemiczny oraz własne wnioski. Dobrzański L. Za pomocą okularu z podziałką zmierzyć wielkość grafitu w żeliwie i ocenić jego udział oraz rozkład. kiedy wyrób ma skomplikowany kształt i odlewanie ułatwi jego uzyskanie. PODSUMOWANIE Staliwo stosuje się wtedy. .Z normy PN-88/H-83144 zaczerpnięto następujące przykłady żeliw stopowych: . Narysować morfologię grafitu i ewentualnie rozpoznanych wtrąceń. WNT 1998.. 2. stosowane na odlewy niemagnetyczne (osnowa austenityczna). Warszawa. gdzie jest to możliwe.

wydłużenie A10 50% i przewężenie Z 90%. takimi jak antymon. NIEZBĘDNE WIADOMOŚCI .9 g/cm3. gorsza jest jej odporność na zwykłą wodę. W wyniku działania wilgotnego powietrza na powierzchni miedzi tworzy się warstwa patyny. Przewodność elektryczna zależy od czystości miedzi.0%. Miedź nie jest natomiast odporna na działanie atmosfery przemysłowej zawierającej dwutlenek siarki. Zastosowanie miedzi technicznie czystej zależy od ilości zawartych w niej zanieczyszczeń. Natomiast właściwości plastyczne po zgniocie ulegają pogorszeniu. gdyż tworząca się warstwa zasadowego siarczanu miedzi nie chroni przed korozją. Ma niski poziom właściwości wytrzymałościowych i dobre właściwości plastyczne. arsen. W normie produkowane w Polsce gatunki miedzi dzieli się zależnie od czystości oraz sposobu wytwarzania: od najczystszej 99. bizmut. wytrzymałość na rozciąganie Rm 230 MPa i twardość 30 HB. Na pogorszenie właściwości plastycznych ma także wpływ zanieczyszczenie innymi pierwiastkami.99% do 99. Miedź ma największą po srebrze przewodność elektryczną oraz bardzo dobrą przewodność cieplną. Po 60-procentowym zgniocie Re i Rm wzrastają do około 400 MPa. Umocnić czystą miedź można jedynie w wyniku zgniotu. jej właściwości i zastosowanie Miedź jest metalem krystalizującym w układzie regularnym ściennie centrowanym (typu Al) o temperaturze topnienia 1083°C i o gęstości większej od żelaza. krzemem i żelazem. fosfor. ołów i tlen. która jest zasadowym węglanem miedzi i chroni ją w pewnym stopniu przed dalszą korozją. zawierającą dwutlenek węgla i tlen. Jej orientacyjne właściwości mechaniczne to: granica plastyczności Re 60 MPa. Jest ona prawie całkowicie odporna na działanie wody morskiej. wynoszącej 8. Miedź o największej czystości ze względu na jej bardzo dobrą przewodność elektryczną sto- . Najsilniej zmniejszają ją zanieczyszczenia fosforem.Ćwiczenie 6 Miedź i jej stopy CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest poznanie właściwości i zastosowania miedzi oraz niektórych jej stopów. a twardość do ponad 100 HB. Do zalet miedzi należy również jej dobra odporność na korozję. Miedź.

Stopy o strukturze roztworu stałego mają dobre właściwości plastyczne i dzięki temu mogą być obrabiane plastycznie na zimno.9%. Jest również składnikiem wielu materiałów spiekanych. Stopy miedzi Stopy miedzi są po stalach i stopach lekkich najczęściej stosowanymi stopami technicznymi. chłodnic. .brązy aluminiowe do 10% aluminium .lub wielofazowej przy większych zawartościach do datku stopowego. platyną i palladem).brązy cynowe do 11% cyny. a rzadziej obrabiane plastycznie na gorąco. cynku. .5 berylu Mosiądze Mosiądze są najbardziej rozpowszechnionymi stopami miedzi. żelaza. wymienników cieplnych.stopy o strukturze dwu.mosiądze do 45% cynku. złotem. manganu. staliw i żeliw oraz do stopów aluminium. Mosiądze zawierają od kilku do 45% cynku oraz mogą zawierać dodatek jednego lub kilku pierwiastków w ilości od 0. Najważniejsze stopy miedzi to mosiądze i brązy zawierające następujące podstawowe dodatki stopowe: .brązy krzemowe do % krzemu. około 99. który jest tańszy od miedzi obniża cenę stopu. a o nieco gorszej czystości.brązy niklowe (zwane miedzioniklami) do 40% niklu.brązy manganowe do 14% manganu .suje się w elektronice. Jednak najszersze zastosowanie znalazła miedź jako składnik podstawowy stopów technicznych.brązy ołowiowe do 35% ołowiu. . a także pokrycia dachów zabytkowych budowli. stopów łożyskowych i do stopów złota i srebra. urządzenia pracujące w obniżonej temperaturze. manganem.i wielofazowe są stosowane w stanie lanym. . zgodnie z wykresem równo- . natomiast stopy dwu.5 do 5%: ołowiu. na przewody elektrotechniczne. . krzemu i niklu.brązy berylowe do 2. Cynk.stopy o jednofazowej strukturze roztworu stałego na bazie miedzi (w przypadku mniejszych zawartości dodatku stopowego) lub ciągłego roztworu stałego (w sto pach z niklem. Z gatunków o mniejszej czystości wykonuje się w przemyśle chemicznym i energetyce cieplnej części skraplaczy. Miedź bardzo często jest wykorzystywana jako dodatek stopowy do niektórych stali. Większość tych stopów można podzielić ze względu na strukturę na dwie grupy: . aluminium. .

Przemiana nieporządek → porządek zawsze prowadzi do polepszenia właściwości wytrzymałościowych i pogorszenia plastycz- . w temperaturze około 450°C. Rys.1.38% Zn (czyli o strukturze α) bezpośrednio po zakrzepnięciu mają strukturę dwufazową α + β i podczas chłodzenia faza β całkowicie rozpuszcza się w roztworze α. Rozpuszczalność cynku w roztworze α zwiększa się od 32% w temperaturze 902°C do 38% w 400°C. faza β ulega uporządkowaniu.1) ze względu na strukturę mosiądze można podzielić na dwie grupy: mosiądze o strukturze α zawierające do 38% cynku oraz o strukturze α+β’ zawierające od 38 do 45% cynku. Ułożenie atomów cynku i miedzi jest nieuporządkowane.wagi (rys. Układ równowagi miedź . tzn. atomy każdego z tych pierwiastków mogą zajmować dowolne położenie w sieci krystalicznej. 6. Podczas chłodzenia. Faza β jest roztworem stałym na bazie fazy międzymetalicznej CuZn i krystalizuje w układzie regularnym przestrzennie centrowanym (A2).cynk Faza α jest roztworem cynku w miedzi o sieci regularnej ściennie centrowanej (Al). tworząc fazę β'. Uporządkowanie polega na zajmowaniu przez atom cynku centralnego położenia w sieci krystalicznej. 6. która jest uporządkowanym roztworem stałym. W związku z tym mosiądze o zawartości 32 .

6. twardego (lutami srebrnymi) oraz spawania gazowego. mają dobrą odporność na korozję. a następnie (od 16% Zn) wzrasta i uzyskuje maksimum przy zawartości 32% cynku. podczas chłodzenia przemienia się w twardą i kruchą fazę β'. Elementy mosiężne można łatwo łączyć za pomocą lutowania miękkiego (lutami cynowymi). Dalszy wzrost zawartości cynku do 38% nie wpływa już na zmianę twardości. Podobnie dzieje się z granicą plastyczności Re (wzrost odpowiednio od 70 MPa do 100 MPa) i wytrzymałością na rozciąganie Rm (wzrost od 230 do 320 MPa). Mosiądze do obróbki plastycznej na zimno Mosiądze przeznaczone do obróbki plastycznej na zimno zawierają od 4% do 38% cynku i mają strukturę roztworu stałego α (rys. podobnie jak miedź. szczególnie w wodzie morskiej. . Wraz ze wzrostem zawartości cynku w mosiądzu wzrasta jego twardość od 40 HB (4% Zn) do 56 HB (20% Zn). Natomiast wydłużenie A zmienia się w inny sposób. Wydłużenie A10 osiąga wówczas wartość 67%.2). mająca mniejszą twardość niż faza α w tej samej temperaturze. Ze względu na dużą kruchość nie stosuje się mosiądzów o jednofazowej strukturze β'. Początkowo ze wzrostem udziału cynku zmniejsza się.nych. Mosiądze. Z tego względu mosiądze o tej zawartości cynku mają najlepszą tłoczność. większą niż dla czystej miedzi. Faza β.

mosiądz o znaku CuZn40Mnl. cyna. z którymi mangan zazwyczaj jest dodawany.3).W normie PN-92/H-87025 rozróżnia się 23 gatunki mosiądzów do obróbki plastycznej. granica plastyczności Re. składających się tylko z miedzi i cynku. Ołów poprawia skrawalność. Jeśli mosiądz jest stopem wieloskładnikowym. mangan. ze 100 MPa do 700 MPa i wytrzymałość na rozciąganie Rm z 320 MPa do 750 MPa. z których 14 jest przeznaczonych do obróbki plastycznej na zimno. a tym samym powodują wzrost naprężenia koniecznego do odkształcenia materiału. Znak mosiądzu tworzy się za pomocą symboli chemicznych. pogarszają plastyczne. Wśród nich jest 10 mosiądzów dwuskładnikowych. Następnie podaje się w kolejności malejącej zawartości symbole poszczególnych składników stopowych wraz z ich procentowym udziałem. tzn.3.Obróbka plastyczna na zimno powoduje umocnienie materiału. Wpływ stopnia zgniotu na właściwości mechaniczne dodatków stopowych znak taki jest niewygodny w użyciu i dlatego oprócz znaku gatunek mosiądzu oznacza się za pomocą cechy. Mosiądze oznacza się w dwojaki sposób: znakiem lub cechą. I tak np. Pierwszym symbolem jest symbol chemiczny metalu zasadniczego.5% manganu. Pozostałe zawierają dodatkowo takie składniki stopowe. Składa się ona z litery M i liczby oznaczającej procentową zawartość miedzi.5 ma cechę MM58. jak i wytrzymałościowe. aluminium. jak ołów. Na przykład. Mangan oraz aluminium i żelazo. mosiądz o znaku CuZn40Mnl. blokują się wzajemnie i utrudniają przemieszczanie się. I tak. czyli w przypadku mosiądzów jest to miedź. żelazo. Żelazo dodatkowo wpływa mosiądzu o zawartości 37% cynku . zwiększają granicę plastyczności i wydłużenie. W przypadku mosiądzów o większej ilości Rys. pomiędzy literę M i liczbę wstawia się symbol najważniejszego po cynku składnika. a wydłużenie Al0 zmniejsza się z 63% do 5% (rys. 6. krzem i nikiel. 6. Gdy dyslokacji jest dużo. polepszają się właściwości wytrzymałościowe a. dla mosiądzu o zawartości 37% cynku wraz ze wzrostem stopnia zgniotu od 0 do 80% twardość wzrasta z 56 HB do 180 HB. tzn.5 zawiera oprócz 40% cynku dodatkowo 1. lecz przy zawartościach większych niż 2% pogarsza właściwości tak plastyczne. Umocnienie jest spowodowane wzrostem gęstości dyslokacji zachodzącym podczas odkształcenia materiału.

Mosiądze do obróbki plastycznej na gorąco Mosiądzów o większej zawartości cynku niż 38% nie można obrabiać plastycznie na zimno. płaskowników. łuski amunicji małokalibrowej. np. z mosiądzów średniocynkowych (15 . Nikiel natomiast zwiększa wydłużenie. natomiast granica plastyczności tylko . nity. Mają one strukturę dwufazową a + β' (rys.na rozdrobnienie ziarna. membrany manometrowe. wężownice. nakrętki do szprych rowerowych. prętów lub rur. które następnie są poddawane skrawaniu. rury do skraplaczy. M95. udarność i wytrzymałość w podwyższonej temperaturze. M90.30% Zn). takich jak MA77 czy M70. M85) wykonuje się rurki włoskowate. Mosiądze do obróbki plastycznej na zimno są wyrabiane w postaci taśm. wytrzymałość na rozciąganie Rm do 500 MPa. wyroby artystyczne. drutów. części zegarów.4). łuski armatnie. Ze względu na obecność kruchej fazy β' twardość wzrasta do około 80 HB. np. blach. 6. wyroby otrzymywane przez precyzyjne głębokie tłoczenie. Mosiądze o zawartościach cynku 30-38% stosuje się na części obrabiane plastycznie. rurki chłodnic. Z tych półwyrobów mosiężnych o zawartości cynku do 15% (np. a także rury do chłodnic samochodowych.

Mosiądz o takiej strukturze bardzo łatwo obrabia się plastycznie. której twardość jest mniejsza niż fazy α.nieznacznie się zwiększa. MA58. Dendryty są to kryształy o najczęściej wydłużonym lub przestrzennie rozbudowanym kształcie. krystalizują w cieczy. a także części obrabiane skrawaniem po obróbce plastycznej. . a właściwości plastyczne drastycznie maleją: wydłużenie spada poniżej 20%. co pogarsza właściwości odlewu. Z mosiądzu MA58 wykonuje się części odporne na ścieranie lub silnie obciążone statycznie. Wykonuje się z nich za pomocą obróbki plastycznej różne odkuwki precyzyjne. Mosiądze odlewnicze Mosiądze odlewnicze mają. krzepnąc jako pierwsza faza stała. Natomiast po podgrzaniu do temperatury powyżej 454°C (temperatura przemiany porządek → nieporządek) zamiast fazy β' pojawia się faza β. Różni się ona jednak kształtem ziaren ze względu na krzepnięcie dendrytyczne po odlaniu (rys. np. Mosiądzami przeznaczonymi do obróbki plastycznej na gorąco są np. śruby z wygniatanym gwintem.5). M60. podobnie jak mosiądze przeznaczone do obróbki plastycznej na gorąco. Są one dostarczane w postaci takich samych półwyrobów jak mosiądze do przeróbki plastycznej na zimno. MO58. strukturę dwufazową α + β. 6. Bardzo często ich skład odbiega od równowagowego i prowadzi do segregacji chemicznej.

Zawartość tych dodatków jest większa niż w mosiądzach do obróbki plastycznej. Dobra lejność oznacza.120 HB. której obecność negatywnie wpływa na właściwości stopu. Rozrost ziaren szczególnie łatwo zachodzi w przypadku małego stopnia zgniotu. Temperatura wyżarzania zależy od gatunku mosiądzu i stopnia zgniotu i wynosi od 450cC (dla dużego stopnia zgniotu) do 650°C. Odlewy z mosiądzów stosuje się na wiele części maszyn. osiągającą maksimum dla zawartości 38% Zn. że płynny metal dobrze wypełnia małe przekroje formy. aluminium. System oznaczania gatunków jest identyczny we wszystkich grupach mosiądzów i np. Oprócz cynku zawierają również ołów. Warunki wyżarzania muszą być tak dobrane. łożyska ślizgowe. Naprężenia wewnętrzne mogą się czasem pojawić także w odlewach i wtedy również stosuje się wyżarzanie odprężające. Wszystkie mosiądze odlewnicze są stopami wieloskładnikowymi. Celem tego wyżarzania jest zmniejszenie w materiale naprężeń wewnętrznych. Celem tego wyżarzania jest usunięcie umocnienia spowodowanego zgniotem i umożliwienie ewentualnej dalszej obróbki plastycznej. żelazo i krzem. że odlewy są zwarte. z mosiądzów można wykonywać na armaturę hydrauliczną i gazową. by nie zaszła rekrystalizacja materiału. . Mosiądze poddane obróbce plastycznej na zimno i nierekrystalizowane powinno się wyżarzać odprężające. mosiądz odlewniczy MM47 jest mosiądzem manganowo-olowiowo-żelazowym o znaku CuZn43Mn4Pb3Fe. Mosiądze odznaczają się dobrą lejnością.300°C. Obróbka cieplna mosiądzów Mosiądze poddaje się następującym zabiegom obróbki cieplnej: wyżarzaniu ujednorodniającemu. zależnie od gatunku i stopnia zgniotu w czasie do kilkunastu godzin. rekrystalizującemu i odprężającemu. Najczęściej stosuje się wyżarzanie rekrystalizujące. Poddaje się mu mosiądze o strukturze a obrabiane plastycznie na zimno. Czas i temperatura wyżarzania muszą być tak dobrane.' możliwe jest pojawienie się dodatkowej fazy. by nie nastąpił rozrost ziaren pogarszający podatność mosiądzu na dalszą obróbkę plastyczną. np. W przypadku zbyt dużej zawartości dodatku stopowego oprócz faz α i β. co prowadziłoby do niepożądanego zmniejszenia umocnienia. mangan. a dzięki odporności korozyjnej znajdują zastosowanie w przemyśle okrętowym. które mogą być przyczyną korozji naprężeniowej. obudowy. części trące w budowie silników i maszyn narażone na ścieranie.Wytrzymałość na rozciąganie mosiądzów odlewniczych jest nieco mniejsza niż mosiądzów o strukturze α + β' przerobionych plastycznie i mieści się w granicach 300-500 MPa przy wydłużeniu A10 w granicach 5 .20% i twardości 70 . nie zawierają porów. Dzięki temu. Wyżarzanie prowadzi się w temperaturze 200 .

zwana pękaniem sezonowym. jak aluminium. 6. jak cynk. Eutektoid jest mieszaniną roztworu α i fazy δ. Najbardziej niebezpiecznym środowiskiem jest amoniak lub jego pary. bez widocznego powodu. . zawierające do 7% cyny. lecz z powodu niejednorodności składu chemicznego po odlaniu występuje on już przy mniejszych zawartościach cyny. Naprężenia mogą występować po obróbce plastycznej na zimno jako naprężenia własne lub wskutek działania sił zewnętrznych podczas pracy elementu. ołów. Korozja naprężeniowa. która jest droższa od cynku i miedzi. Roztwór a jest roztworem stałym cyny w miedzi. Według wykresu równowagi eutektoid ten nie powinien występować. nie jest ona jednak widoczna. arsen. Ich cena jest wyższa niż mosiądzów ze względu na cenę cyny.6) można je podzielić na dwie grupy: brązy o strukturze roztworu stałego α. Brązy cynowe zawierają od 1 do 11% cyny. jego oba składniki . nikiel i cyna. Faza δ ma twardość dużo większą (około 300 HB) niż roztwór a (70 . w których rozpuszczeniu ulega faza β' z jednofazowych tylko zawierające więcej niż 20% cynku. mangan i fosfor w ilości od dziesiętnych do kilku procent. W wyniku korozji właściwości wytrzymałościowe gwałtownie się pogarszają. mogą także występować dodatki takich pierwiastków. Gdy mosiądz znajdzie się w elektrolicie (zawierającym szczególnie chlor). ulegają natomiast korozji naprężeniowej i odcynkowaniu. Po wytrąceniu miedzi korozja ulega przyspieszeniu. Odporność mosiądzów na korozję zwiększają takie pierwiastki.110 HB). Korozji podlegają głównie mosiądze dwufazowe. zawierające powyżej 7% cyny. a obecnie brązami cynowo-cynkowymi. Faza δ jest roztworem starym na bazie fazy międzymetalicznej o wzorze Cu31Sn8. Dla obniżenia kosztu brązu część cyny zastępuje się czasem cynkiem. z którego następnie wydziela się miedź w postaci gąbczastej.Korozja mosiądzów Mosiądze wykazują dodrą odporność na korozję atmosferyczną oraz w środowisku wody morskiej i wodociągowej. zazwyczaj wzdłuż granic ziaren.miedź i cynk przechodzą do roztworu. Stopy takie nazywano dawniej spiżami. Przyczyną tej korozji jest działanie dwóch czynników: naprężeń w materiale oraz korozyjnego środowiska. gdyż nie następuje zmiana kształtu przedmiotu. Są to najstarsze stopy stosowane przez człowieka i do dzisiaj nie straciły znaczenia. Odcynkowanie jest rodzajem korozji elektrochemicznej. polega na nagłym pękaniu. oraz o strukturze α + eutektoid (α + δ). Ze względu na strukturę (rys. Brązy cynowe Stopy miedzi z cyną nazywa się brązami cynowymi. Odcynkowanie może zachodzić również miejscowo i korozja ta przyjmuje postać wżerową.

7). wydłużenie Al0 osiąga wartość zaledwie 10%. Wzrasta też wydłużenie Al0 z 50% do ponad 70%. Wydłużenie.Brązy cynowe do obróbki plastycznej na zimno Brązy cynowe do obróbki plastycznej na zimno mają strukturę roztworu stałego α i zawierają od 2 do 8% cyny. Podobnie się zmienia granica plastyczności i wytrzymałość na rozciąganie: Re wzrasta od 100 do 160 MPa. W wyniku zgniotu na zimno brązy silnie się umacniają. a Rm od 300 do 400 MPa. . Ze wzrostem zawartości cyny od 2 do 8% twardość brązów się zwiększa od 60 HB do 100 HB (rys. Ich granica plastyczności oraz wytrzymałość na rozciąganie wzrastają po 60-procentowym odkształceniu do około 750 MPa. co jest zjawiskiem nietypowym. 6. przewężenie i udarność gwałtownie się zmniejszają już po 20-procentowym zgniocie i np. a twardość do 150 HB.

sita. że zawartość cyny w strefie zewnętrznej wlewka jest większa niż w jego części środkowej. co uniemożliwia obróbkę plastyczną na zimno tych brązów. pasów. oprócz wymienionego wcześniej brązu wieloskładnikowego B443. 6. a także do segregacji strefowej polegającej na tym. CuSn4 (B4).8). membrany. Zawierają one 9 . Mają mały skurcz odlewniczy (poniżej 1%) i dobrą lejność. brązy dwuskładnikowe CuSn2 (B2). taśm. zawierają rzadzizny i pory skurczowe rozsiane w całej objętości stopu.3 g/cm3). . Pewną wadą tych brązów jest to.System oznaczania brązów jest podobny do oznaczeń mosiądzów. śruby. Brąz B443 dodatkowo ma większą odporność na ścieranie i z tego względu stosuje się go na elementy ślizgowe. giętkie węże. Odlewnicze brązy cynowe Odlewnicze brązy cynowe mają strukturę składającą się z roztworu stałego α i eutektoidu (α+δ) (rys. W przypadku brązów zawierających także ołów i cynk kolejne liczby oznaczają zawartość tych pierwiastków. następnie symbole dodatków stopowych w kolejności malejącej zawartości wraz z liczbą mówiącą o średniej zawartości tego pierwiastka. drutów i prętów. W brązach może też wystąpić segregacja ciężarowa związana z różnicą gęstości miedzi i cyny (gęstość miedzi 8. elementy przyrządów kontrolnych i pomiarowych oraz części dla przemysłu chemicznego i precyzyjnego. Brązy cynowe są dobrym materiałem odlewniczym. Inną wadą jest skłonność do silnej segregacji dendrytycznej. połączenia wtykowe. Wytwarza się z nich rurki i sprężyny manometryczne. CuSn6 (B6) i CuSn8 (B8). Obecność eutektoidu zawierającego twardą fazę δ zwiększa jego kruchość. Zgodnie z tymi oznaczeniami brąz cynowy CuSn4Pb4Zn3 ma cechę B443. Wszystkie one są produkowane w postaci blach. że odlewy nie mają ścisłej budowy. Cecha brązu cynowego składa się z litery B oznaczającej brąz oraz liczby wskazującej na procentową zawartość cyny. cyny 7. rur. Według normy PN-92/H-87050 brązami cynowymi przeznaczonymi do obróbki plastycznej na zimno są. Brązy nadają się do łączenia przez lutowanie i spawanie.1 1 % cyny. Znak brązu tworzy się identycznie: na początku występuje symbol chemiczny metalu zasadniczego.9 g/cm3.

300°C. pierścienie uszczelniające. Obróbka cieplna brązów cynowych Brązy cynowe są poddawane wyżarzaniu rekrystalizującemu i ujednorodniającemu. Fosfor i ołów polepszają w dużym stopniu odporność na ścieranie. około 200 . . Dodatkowo brązy te są odporne na działanie podwyższonej temperatury. na panewki. Wśród brązów odlewniczych zawartych w PN-91/H-87026 tylko jeden jest brązem dwuskładnikowym.Wytrzymałość brązów odlewniczych bezpośrednio po odlaniu jest mniejsza niż brązów do obróbki plastycznej mimo większej zawartości dodatków stopowych. a także na części narażone na korozję stosowane w przemyśle chemicznym. łożyska. np. cynk. sam ołów polepsza dodatkowo lejność brązów. nikiel lub fosfor. ale pogarsza nieco właściwości wytrzymałościowe. jak ołów. papierniczym i okrętowym. Wyższy poziom właściwości wytrzymałościowych uzyskuje się po obróbce cieplnej. W skład pozostałych brązów oprócz cyny wchodzą takie dodatki stopowe. Brązy odlewnicze stosuje się na części maszyn narażone na ścieranie. ślimacznice. Jest to brąz B10 (CuSn10) zawierający 10% cyny. napędy.

. Warszawa. 3. PRZEBIEG ĆWICZENIA 1. Ocenić wpływ obróbki plastycznej i cieplnej na właściwości mechaniczne stopów.. Poznań. można przeprowadzać hartowanie i odpuszczanie. Warszawa. Wesołowski K. Wyżarzanie to prowadzi się w temperaturze od 500°C do 650°C w zależności od składu chemicznego i stopnia zgniotu w czasie około 1 h. Metaloznawstwo. 5. a prowadzi sieje w temperaturze 650 .750°C w czasie od kilku do kilkunastu godzin.Wyżarzanie rekrystalizujące stosuje się . Narysować i opisać obserwowane struktury. Metaloznawstwo... niejednorodnego z powodu silnej segregacji chemicznej odlewów. 6. Wyżarzaniu ujednoradniającemu poddaje się przede wszystkim brązy odlewnicze. brązy aluminiowe) można obrabiać cieplnie w sposób typowy dla stali. Wyżarzanie to ma na celu wyrównanie składu chemicznego i struktury w całym przekroju materiału. WNT 1999. Współczesne materiały konstrukcyjne i narzędziowe. Celem tego wyżarzania jest odzyskanie pogorszonych wskutek zgniotu właściwości plastycznych. odpuszczanie prowadzi się w około 300°C. Niektóre z brązów (np. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA Leda H. Skorelować obserwowane struktury z wykresami równowagi.podobnie jak w przypadku mosiądzów do stopów o strukturze α przerobionych plastycznie na zimno. 2. 2. Obejrzeć struktury. wyd. Ocenić wpływ składu chemicznego i fazowego na właściwości mechaniczne stopów. Przybyłowicz K. co umożliwi dalszą obróbkę plastyczną. WNT 1969. 4. Temperatura hartowania waha się w pobliżu 700°C. wyd. Po takiej obróbce cieplnej właściwości wytrzymałościowe wyraźnie wzrastają. tzn. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 1998.

wynoszącej 660°C. Aluminium. Szybkość tworzenia się tej warstewki jest tak duża. wydłużenie Al0 około 45% i przewężenie Z około 95%. dwutlenek węgla i dwutlenek siarki. parokrotnie mniejszej niż gęstość żelaza. zapoznanie się z ich właściwościami.Właściwości wytrzymałościowe czystego aluminium są niewielkie. nie przepuszcza atomów tlenu i chroni metal przed dalszym utlenianiem. Nieodporne jest natomiast na działanie wodorotlenków sodu. Aluminium ulega samorzutnej pasywacji polegającej na tworzeniu się na powierzchni cienkiej.7 Mg/m3. wydłużenie natomiast zmniejsza się do 10%. jego właściwości i zastosowanie Aluminium jest metalem krystalizującym w układzie regularnym ściennie centrowanym (typu Al) o dosyć niskiej temperaturze topnienia. Przewodność elektryczna i cieplna aluminium jest duża. . lecz bardzo szczelnej i silnie przylegającej do metalu warstwy tlenku A12O3. takich jak amoniak. magnez i lit. Warstwa ta. beryl. Gęstość aluminium jest trzykrotnie mniejsza niż żelaza i wynosi 2. Oprócz odporności na utlenianie aluminium jest też odporne na działanie stężonego kwasu azotowego i suchych gazów. jednak około dwukrotnie gorsza niż miedzi. zastosowaniem. strukturami i obróbką cieplną.Ćwiczenie 7 Stopy lekkie CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest poznanie metali lekkich i ich stopów. nierozpuszczalna w wodzie. potasu i wapnia oraz kwasów beztlenowych (fluorowowodorowego i solnego). twardość do 25 HB. Należą do nich aluminium. ale ma ono dobre właściwości plastyczne: granica plastyczności Rc osiąga około 35 MPa. NIEZBĘDNE WIADOMOŚCI Metale lekkie Do lekkich zalicza się metale o małej gęstości. Największe zastosowanie znalazły stopy na bazie aluminium i magnezu. chlor. W wyniku 50-procentowego zgniotu na zimno granica plastyczności i wytrzymałość na rozciąganie wzrastają odpowiednio do 130 i 150 MPa. że praktycznie powierzchnia aluminium nigdy nie jest metaliczna. wytrzymałość na rozciąganie Rm około 110 MPa.

oznacza to. wydłużenie Al0 tylko 7%). Nie jest też odporny na działanie kwasów i wielu związków chemicznych. jedynie w przemyśle chemicznym. Temperatura topnienia i właściwości wytrzymałościowe magnezu są prawie identyczne z temperaturą topnienia i właściwościami aluminium.7 (cecha A00 i AO) wykorzystuje się do produkcji folii. na wyroby elektrotechniczne i elektroniczne. .99]. niklu i innych. Jego gęstość wynosi 1.stosuje się do budowy specjalnej aparatury chemicznej. W normie PN79/H-82161 rozróżnia się dwa gatunki magnezu: o czystości 99. że granice zawartości poszczególnych zanieczyszczeń są typowe.95% (oznaczane AR1 i AR2) . Litera A oznacza podstawowy składnik.1199 [Al 99. Wyroby ogólnego przeznaczenia produkuje się z aluminium o najmniejszej czystości 99. W normie PN-79/H-82160 rozróżnia się 8 gatunków aluminium o różnej czystości. Magnez nagrzany do wysokiej temperatury gwałtownie łączy się z tlenem i tworzy tlenek MgO.9% i 99. jego właściwości i zastosowanie Magnez jest metalem lżejszym od aluminium. W wilgotnym powietrzu i w wielu roztworach wodnych pokrywa się warstewką porowatego wodorotlenku. na części aparatury chemicznej oraz do platerowania. Aluminium hutnicze o czystości 99.9 i 99% (cecha Al i A2). Oznaczenie gatunków aluminium według normy PN-EN-573 jest zgodne z oznaczeniami stosowanymi w Unii Europejskiej i składa się z liter EN AW i czterech^ cyfr. miedzi. Magnez.0Cu]. Najczystsze gatunki uzyskane dzięki rafinacji . Zastosowanie czystego magnezu jest niewielkie. minimum 99.7]. magnez ma jednak dużo gorsze właściwości plastyczne (np.1070 [Al 99.99 i 99. to jego symbol chemicznym umieszcza się w nawiasie: EN AW . Magnez odznacza się dużą aktywnością chemiczną. dwie ostatnie określają czystość i odpowiadają pierwszym dwóm cyfrom po przecinku. Głównie jest wykorzystywany do wyrobu stopów o osnowie magnezowej lub jako dodatek stopowy do stopów aluminium. aluminium o największej czystości oznacza się EN AW . Jeśli w aluminium występuje niewielki dodatek jakiegoś pierwiastka. Krystalizuje w układzie heksagonalnym zwartym.74 Mg/m3.5% wykonuje się przewody elektryczne.00% Al. a występujące tam cyfry od 1 do 9 wskazują na szczególną kontrolę jednego lub więcej pojedynczych zanieczyszczeń. Dodatkowo dopuszcza się oznaczenie czystości w nawiasach kwadratowych. która ze względu na brak szczelności nie chroni metalu przed dalszą korozją.8 i 99. którym jest aluminium. tzn.1100 [Al 99. np.95%. W oznacza materiał do przeróbki plastycznej. a o najmniejszej EN AW . Jeśli w oznaczeniu na drugim miejscu jest zero. Pierwszą cyfrą jest 1. Ze specjalnych gatunków A0E i A1E o czystości 99.7 i 99. oznacza ona czyste aluminium.o czystości 99.Zastosowanie aluminium zależy od jego czystości.

Podobnie jak w przypadku aluminium można stosować dodatkowe oznaczenie śfopu z użyciem symboli chemicznych. Kolejność symboli zależy od udziału danego pierwiastka w stopie. żelazo.2xxx. Stopy aluminium do obróbki plastycznej są szeroko wykorzystywane na elementy konstrukcji lotniczych. tworząc ograniczony roztwór stały. Stopy są pogrupowane według głównego dodatku stopowego i pierwsza cyfra decyduje o danej grupie: stopy z miedzią . której zawartość w zależności od gatunku wynosi 2 . a pierwiastek ten wydziela się w postaci fazy międzymetalicznej. cynk i mangan. tytan i krzem. Według normy PN-79/H-88026 stopy aluminium do obróbki plastycznej oznacza się literami PA i liczbą.stop oryginalny. krzem. Natomiast w nowej normie PN-EN 573 oznacza się te stopy zgodnie z normami europejskimi. EN AW-6061 [Al MglSiCu] lub EN AW-2014 [Al Cu4SiMg]. głównie przez tworzenie w strukturze roztworu stałego twardych wydzieleń faz międzymetalicznych. w duraluminium występuje też magnez (0. z magnezem i krzemem .3xxx.4 . . Ostatnie dwie cyfry służą do identyfikacji różnych stopów.7xxx.3 . Druga cyfra wskazuje na wersję stopu: 0 . z innymi dodatkami . magnez. według nowych . Dodatkowo w mniejszych ilościach mogą występować nikiel. z liter EN AW i czterech cyfr. podobnie jak w przypadku czystego aluminium. z krzemem 4xxx. liczby oznaczają jego procentowy udział.6xxx. Wszystkie te dodatki zwiększają właściwości wytrzymałościowe stopów.stopy z serii 2xxx. Duraluminium Duraluminium lub dural są handlowymi nazwami stopów aluminium z miedzią. 1 . magnez. z manganem . w urządzeniach przemysłu chemicznego i spożywczego. W roztworze takim wraz ze spadkiem temperatury znacznie zmniejsza się rozpuszczalność danego pierwiastka. Większość z tych dodatków. które znaczy twardy.1. Nazwa pochodzi od francuskiego słowa dur.9%.Stopy lekkie Stopy aluminium do obróbki plastycznej Głównym dodatkiem stopowym stopów aluminium przeznaczonych do obróbki plastycznej na zimno i na gorąco są miedź. która określa gatunek stopu.9 różne wersje. okrętowych. Oznaczenie składa się. np.1. z cynkiem . Poza miedzią. często od kilku procent w podwyższonej temperaturze do setnych części procentu w temperaturze pokojowej.8xxx. cynk lub od niedawna także lit.8%) i mangan (0.1%). rozpuszcza się w aluminium. Duraluminium jest zatem „twardym aluminium". na przewody elektryczne. chrom. mangan.5xxx. Według dotychczasowych oznaczeń były to stopy od PA6 do PA8 i od PA21 do PA25. z magnezem . elementy budowlane. takich jak miedź. samochodowych.4.

Im drobniejsze wydzielenia. wydzielenia fazy Θ na grani- cach ziaren w niewielkim stopniu zwiększają wytrzymałość stopu. Utwardzanie wydzieleniowe składa się z dwóch zabiegów: przesycania i starzenia (rys.0% manganu.Najpopularniejszym duraluminium jest [AlCu4 Mgl]. oznaczone jako PA6. tym bardziej jest utrudniony ruch dyslokacji i dzięki temu wzrasta poziom właściwości wytrzymałościowych.520°C.8 do 4.1% magnezu i do 1. Zgodnie z układem równowagi Al .7% w temperaturze 548°C do 0. zawierające od 3. do 1. Po wygrzaniu stop chłodzi się szybko w wodzie. Krótki czas chłodzę- . a tym samym mniejsze odległości między nimi. w której uzyskuje się jednorodną strukturę roztworu stałego α dzięki całkowitemu rozpuszczeniu miedzi w aluminium.Cu (rys. Większą wytrzymałość na rozciąganie i twardość uzyskuje się dzięki obróbce cieplnej.1 % w temperaturze 20°C.1) stop ten ma strukturę roztworu stałego α miedzi w aluminium oraz fazy Θ.8% miedzi. 7. Przesycanie jest obróbką cieplną zaburzającą stan równowagi stopu. Faza ta wydziela się wtórnie na granicach ziaren roztworu a wskutek zmniejszania się rozpuszczalności miedzi w aluminium od 5. Utwardzanie wydzieleniowe duraluminium Utwardzanie wydzieleniowe lub inaczej dyspersyjne polega na umocnieniu roztworu stałego przez dyspersyjne (bardzo drobne) wydzielenia faz międzymetalicznych. która jest fazą międzymetaliczną o wzorze CuAl2. Duraluminium nagrzewa się do temperatury 500 . która nazywa się utwardzaniem dyspersyjnym. Ze względu na tę minimalną rozpuszczalność miedzi roztwór a ma właściwie takie same właściwości jak czyste aluminium. 7.2).

-50°C) na skutek mocno ograniczonej dyfuzji roztwór taki jest stabilny. całkowicie lub częściowo koherentnych z osnową (koherencja polega na spójności sieci krystalograficznych wydzielenia i osnowy). że utwardzenie stopu jest tym mniejsze. jak i wydzielenia faz międzymetalicznych. np. w niskiej temperaturze (np.ulega starzeniu. niż jest to możliwe w warunkach równowagi. Wynika z tego. Starzenie jest procesem długotrwałym. Stabilność roztworu przesyconego zależy od temperatury. powodują umocnienie stopu (patrz ćwiczenie 11). tzn. kolejno Θ" i Θ’ oraz w odpowiednio wysokiej temperaturze fazy równowagowej Θ (CuAl2). nitować. Zarówno strefy G-P. tzn. tzw stref G-P (Guinier-Preston). czyli w temperaturze pokojowej. czyli zawierającym więcej pierwiastka rozpuszczonego. Stąd duraluminium bezpośrednio po przesyceniu jest obrabialne plastycznie na zimno -można je kształtować plastycznie. Podwyższenie temperatury starzenia wpływa na zwiększenie wymiarów wydzieleń i zwiększenie odległości między nimi. Strukturą stopu po trwającym kilka dni starze- . czyli stref przedwydzieleniowych. Roztwór taki nazywa się roztworem przesyconym.3). polegającym na tworzeniu skupisk atomów miedzi w roztworze α. Starzenie może przebiegać samoistnie. 7. Przesycony roztwór a nie jest stabilny w temperaturze powyżej 20°C i dąży do stanu równowagą przez wydzielenie nadmiaru miedzi . Przesycony roztwór słały ma właściwości wytrzymałościowe gorsze niż roztwór równowagowy z wydzieleniami fazy Θ. im wyższa jest temperatura starzenia (rys. jest miękki i plastyczny. Zwane jest wtedy starzeniem samorzutnym. z których następnie powstają wydzielenia faz nierównowagowych pośrednich.nia nie pozwala na wydzielenie się fazy międzymetalicznej Θ i cała miedź pozostaje w roztworze stałym α.

wytrzymałość na rozciąganie zawiera się w granicach od 160 do 300 MPa przy bardzo małym wydłużeniu A5 = 0. Wytrzymałość na rozciąganie wzrasta od około 250 MPa bezpośrednio po przesycaniu do około 420.4% i twardości od 50 do 100 HB. dobrą lejność. Stop po przestarzeniu jest miękki.niu jest roztwór stały α z wydzieleniami stref G-P. a wytrzymałość na rozciąganie wynosi około 210 MPa. . nikiel poprawia odporność korozyjną stopu. Dla przyspieszenia starzenia stosuje się wygrzewanie w temperaturze około 160°C w czasie od kilku do kilkunastu godzin. Starzenie naturalne pozwala na uzyskanie największego umocnienia. manganu. takie jak magnez i miedź. twardość dochodzi wtedy do 115 HB. np. Uzyskuje się wtedy trwałe zmiękczenie stopu. Odlewnicze stopy aluminium Do typowych stopów odlewniczych należą siluminy. tzn.2 . miedzi i niklu. tworzą skoncentrowaną jamę usadową i nie wykazują skłonności do pękania na gorąco. można go obrabiać plastycznie na zimno. mangan jest dodawany dla neutralizowania szkodliwego wpływu zanieczyszczeń żelazem. AlSil 1 oznacza się jako AK11. Poziom właściwości wytrzymałościowych nie jest zbyt wysoki. zwiększają wytrzymałość siluminów. Siluminy mają bardzo dobre właściwości odlewnicze. Według PN-76/H-88027 siluminy oznacza się literami AK (A . mały skurcz. a nawet 450 MPa.aluminium. Po starzeniu sztucznym uzyskuje się mniejszą wytrzymałość 400 MPa. K . Dodatki stopowe. Siluminy są to stopy aluminium z krzemem i ewentualnie z dodatkiem magnezu. Długotrwałe przetrzymywanie duraluminium w temperaturze powyżej 200°C prowadzi do przestarzenia. związanego z wydzieleniem się fazy równowagowej Θ (CuAl2) i jej koagulacją (koagulacja jest to rozrost wydzieleń). Przyspieszone starzenie jest nazywane starzeniem sztucznym. dokładnie wypełniają formę. Jest to spowodowane pojawieniem się zamiast stref G-P wydzieleń faz przejściowych Θ" i Θ’ które w mniejszym stopniu umacniają stop. Są to więc stopy z serii 4xxx według PN-EN 573.krzem) i liczbą wskazującą na procentową zawartość krzemu.

podeutektyczne o zawartości 4 .są stosowane na odlewy głowic sil ników spalinowych. części dla przemysłu maszynowego.są przeznaczone na odlewy silnie obciążonych silników spalinowych.eutektyczne o zawartości 10 — 13% Si — są używane na odlewy tłoków silni ków spalinowych. 7. części silników.4) można podzielić na trzy grupy: .. armaturę. np.30% Si . . pomp itp. średnio obciążone części dla przemysłu elektrycznego i okrętowego. . . odlewy części o skomplikowanych kształtach.nadeutektyczne o zawartości 17 .10% Si . motoryzacyjnego i lotni czego.Siluminy ze względu na strukturę (rys. pracujące w podwyższonej temperaturze (do 300°C) i odporne na korozję w wodzie morskiej.

7. pow.wieloboczne szare kryształy pierwotne Si na tle eutektyki składającej się z szarych igieł Si i jasnego roztworu a (trawiono 2% NaOH.65% w temperaturze eutektycznej do 0. 7. i przesuwają punkt eutektyczny do większej zawartości krzemu (około 14%).Si (rys. pomiędzy iglastymi kryształami krzemu.5). obniżając temperaturę eutektyczną. W siluminie nadeutektycznym na tle eutektyki. ostrych kryształów krzemu wpływa na dużą kruchość siluminów. zwłaszcza po niezbyt szybkim studzeniu. ostrokątnych wieloboków (rys. . Obecność dużych.5. Eutektyka w tych stopach powstaje w temperaturze 577°C przy zawartości 11. Modyfikatory zmieniają też układ równowagi Al . Struktura siluminu nadeutektycznego AK 20 . występują dodatkowo pierwotne kryształy Si w formie dużych. 400x) W celu poprawienia właściwości wytrzymałościowych i plastycznych siluminów dokonuje się ich modyfikacji. Stosuje się ją głównie do stopów eutektycznych i nadeutektycznych. Rozpuszczalność krzemu w aluminium jest niewielka i zmniejsza się wraz z temperaturą od 1. Do ciekłego stopu o temperaturze wyższej od temperatury odlewania dodaje się modyfikatory powodujące rozdrobnienie struktury i zaokrąglenie kryształów krzemu. Jest ona. gruboziarnista i składa się z iglastych kryształów krzemu na tle roztworu stałego α krzemu w aluminium. 7.05% w 200°C. Rys.Podział ten oparto na strukturze siluminów wynikającej z układu równowagi Al Si.7% Si.6).

AlSi7Mg. np. a równocześnie wzrasta poziom właściwości wytrzymałościowych. 7. np.7). AlSil3MglCuNi.Modyfikowane stopy eutektyczne po zakrzepnięciu mają strukturę drobnoziarnistej eutektyki złożonej z roztworu stałego α i zaokrąglonych wydzieleń krzemu oraz dendrytów roztworu α (rys. jego właściwości plastyczne ulegają poprawie. Siluminy wieloskładnikowe zawierające magnez lub miedź. wydłużenie A5 zwiększa się do 8%. Stop taki staje się stopem podeutektycznym. w celu zwiększenia wytrzymałości .

Stopy z miedzią oznacza się literami AM i liczbą wskazującą na procentową zawartość głównego dodatku. Struktura stopów o większej zawartości miedzi (powyżej 5. co prowadzi do wydzielania fazy Al8Mg5.7% w temperaturze eutektycznej (437°C) do 1.5% w temperaturze pokojowej przy wtórnym wydzielaniu roztworu y(rys. Należy je również obrabiać cieplnie. Jako dodatki stopowe stosuje się aluminium. stosując utwardzanie wydzieleniowe.Al. Rozpuszczalność magnezu w aluminium sięga do 19% (w temperaturze 450°C) i zmniejsza się do 2% w temperaturze pokojowej. Rozpuszczalność aluminium w magnezie zmniejsza się od 12.8). AlMg10 oznaczany jako AG 10) mają gorszą lejność.0. Dzięki tak dużej różnicy rozpuszczalności uzyskuje się silny efekt umocnienia dyspersyjnego. Zawartość miedzi w tych stopach wynosi od 4 do kilkunastu procent. GA8 i GA10 oprócz aluminium zawierają mangan i cynk. Cyrkon rozdrabnia ziarno i poprawia właściwości mechaniczne w podwyższonej temperaturze. neodym oraz inne metale ziem rzadkich. rozpuszcza się w magnezie i tworzy roztwór stały α. Stopy te mają dobrą lejność. Norma PN-88/H-88050 zawiera opis odlewniczych stopów magnezu. a jego rozpuszczalność w magnezie również maleje ze spadkiem temperatury. występujący w granicach 0. cyrkon. Aluminium zwiększa wytrzymałość na rozciąganie stopu.5 do 5%. poza tym stopy te mogą zawierać także tytan. Cynk wpływa na właściwości stopu podobnie jak aluminium. Stopy magnezu Stopy magnezu mają stosunkowo dobrą wytrzymałość (Rm do 240 MPa) przy bardzo małej gęstości (około 1. Wykorzystuje się je na silnie obciążone odle- .5%.530°C w wodzie i starzy w czasie 24 h w temperaturze 200°C. ale dobre właściwości wytrzymałościowe i plastyczne i są odporne na działanie wody morskiej. Stopami odlewniczymi aluminium poza siluminami są stopy z miedzią i magnezem. Mangan. cynk. a także zwiększa wydłużenie do 14% przy zawartości 6% Al. osiąga ona maksimum przy zawartości około 4% Al. a dodatkowo poprawia odporność na korozję oraz umożliwia spawanie stopu.7%) składa się z eutektyki α+CuAl2 na tle roztworu stałego a miedzi w aluminium. można zwiększyć ich właściwości wytrzymałościowe przez utwardzanie wydzieleniowe. również zwiększa wytrzymałość. GA6.8 Mg/m3). Wytrzymałość na rozciąganie siluminu AlSi7Mg wzrasta z 160 MPa po odlaniu do 210 MPa po utwardzaniu wydzieleniowym. Możliwe jest więc utwardzanie dyspersyjne stopów Mg . Stopy z magnezem (np. Aluminium występuje w większości stopów w ilości od 3 do 10%. za nią jest litera określająca podstawowy dodatek i liczba podająca jego procentową zawartość. Stopy GA3. magnez i krzem.poddaje się utwardzaniu wydzieleniowemu: przesyca się z temperatury 500 . Cynk występuje we wszystkich stopach magnezu w ilości od 0.15 . 7. mangan. Stopy magnezu oznacza się literą G. Dodatkowo poprawia lejność i zmniejsza skurcz.

np. Obróbka cieplna stopów magnezu Do obróbki cieplnej stopów magnezu zalicza się wyżarzanie ujednoradniające. Czas wygrzewania w takiej temperaturze jest długi i sięga 24 h. Gęstość tych stopów nie przekracza 1. części samochodów i samolotów. Po tej obróbce uzyskuje się także największą wytrzymałość na pełzanie. Silnie obciążone części maszyn.20 h w celu usunięcia segregacji dendrytycznej. które muszą pracować w temperaturze 300°C.7 Mg/m3. cer. . Są przeznaczone na elementy rakiet i pojazdów kosmicznych oraz w przemyśle lotniczym. kadmu. Zazwyczaj stosuje się stopy wieloskładnikowe z dodatkami aluminium. Starzenie odbywa się w temperaturze 170 . Wyżarzanie ujednoradniające prowadzi się w temperaturze bliskiej solidusu (345 . W celu utwardzenia wydzieleniowego przesycanie prowadzi się w temperaturze około 420°C dla stopów z aluminium i 530°C z neodymem. Najnowocześniejszymi superlekkimi stopami są stopy magnezu z litem. zmiękczające oraz utwardzanie wydzieleniowe. np.6 h w celu zmniejszenia twardości dzięki koagulacji wydzielonych składników. Cennym dodatkiem stopowym są metale ziem rzadkich. Po takiej obróbce można uzyskać wytrzymałość na rozciąganie około 240 MPa przy wydłużeniu A5 . neodym. które silnie zwiększają odporność na działanie wysokiej temperatury.230°C w czasie od 4 do 16 h. Wyżarzanie zmiękczające polega na wygrzewaniu w podobnej temperaturze w czasie 2 . cynku lub srebra. Są to stopy MgNd2Zr i MgNd3ZrZn zawierające do 3% neodymu i do 1% cyrkonu. Stop GRE (MgRE3Zr) zawierający oprócz cyrkonu także 3% mieszaniny metali ziem rzadkich jest odporny na pełzanie w temperaturze 250°C. obudowy przyrządów i maszyn.420°C) w ciągu 16 . części silników. wykonuje się ze stopów. których głównym dodatkiem stopowym jest neodym. a chwilowo nawet 350°C.wy.5%.

Wesolowski K. Współczesne materiały konstrukcyjne i narzędziowe. Posługując się wykresami i tablicami. Porównać struktury z układami równowagi. 2. Metaloznawstwo. wyd. Ocenić wpływ zastosowania stopów lekkich na konstrukcję i właściwości eksploatacyjne urządzeń. .. 3. 2. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA Leda H. Poznań. Przybyłowicz K. 5.. Narysować i opisać wybrane struktury. wyd. 6. Metaloznawstwo. WNT 1999. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 1998. WNT 1969.. Warszawa.PRZEBIEG ĆWICZENIA 1. dobrać warunki utwardzania wydzieleniowego wybranego stopu. 4. Obejrzeć pod mikroskopem struktury danych stopów. Warszawa.

Warstwy powierzchniowe dzieli się na technologiczne warstwy wierzchnie i powłoki.poznanie technologii wytwarzania. tj. gdy do jej budowy materiał jest dostarczany w całości lub w przeważającej części z zewnątrz. W wyniku obróbki powierzchniowej na powierzchni wyrobu powstaje strefa materiału. NIEZBĘDNE WIADOMOŚCI Wprowadzenie O trwałości i jakości wyrobów decyduje w znacznym stopniu warstwa wierzchnia materiału.poznanie najważniejszych metod i technik wytwarzania warstw powierzchniowych. Strefa ta istnieje niezależnie od rodzaju materiału i metod jego kształtowania W zależności od warunków eksploatacyjnych jest ona narażona na działanie wpływów zewnętrznych. . która nosi nazwę warstwy powierzchniowej. Natomiast technologiczna warstwa wierzchnia powstaje . takich jak: oddziaływanie korozyjne atmosfery. Dlatego rozwojowi materiałów konstrukcyjnych i narzędziowych od czasów starożytnych towarzyszą różnego rodzaju celowe zabiegi i technologie uszlachetniające powierzchnie produkowanych wyrobów. Straty w gospodarce światowej spowodowane wycofywaniem wyrobów z eksploatacji w związku z degradacją warstwy wierzchniej materiału liczy się w miliardach dolarów. . nazywanego rdzeniem. różniąca się budową i właściwościami od materiału położonego głębiej.poznanie charakterystyki warstwy wierzchniej materiału i jej znaczenia w procesach eksploatacji wyrobów. struktury i właściwości wybranych powłok i warstw wierzchnich stosowanych w celu zwiększenia odporności materiałów me talowych na zużycie przez tarcie. korozję i utlenianie w podwyższonej temperaturze. utlenianie w podwyższonej temperaturze i tarcie.Ćwiczenie 8 Warstwy powierzchniowe o specjalnych właściwościach CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest: . Powłoką nazywa się warstwę powierzchniową wtedy. wąska strefa przylegająca bezpośrednio do powierzchni. Noszą one nazwę technologii obróbki powierzchniowej.

cieplnych i chemicznych na powierzchnię materiału w czasie jego obróbki. korozji. Warstwa wierzchnia nie jest jednolita. adsorpcji. Obecnie powszechnie stosuje się różnego rodzaju materiały z odpowiednio zmodyfikowaną warstwą wierzchnią. np. przy czym czynniki te mogą spowodować nieodwracalne lub odwracalne zmiany właściwości warstwy wierzchniej. erozji. w wyniku której powstała odrębna dziedzina nauki i techniki. . . Istotny w obu przypadkach wpływ czynników zewnętrznych może mieć różnorodną postać.w wyniku usunięcia poprzednio istniejącej warstwy wierzchniej bądź modyfikacji jej właściwości bez istotnego przyrostu grubości.mechanicznym. nazywana inżynierią powierzchni Obejmuje ona całokształt problemów naukowo-technicznych związanych z konstruowaniem.różne materiały i ich kompozycje w celu nadania powierzchni odpowiednich właściwości przez nanoszenie i wytwarzanie powłok ochronnych. cieplnym i fizykochemicznym oddziaływaniem otoczenia na powierzchnię elementu w czasie jego eksploatacji. wytwarzaniem i stosowaniem warstw powierzchniowych o lepszych właściwościach niż podłoże.różne zjawiska fizyczne. Charakterystyka właściwości warstwy wierzchniej materiału Pojęcie warstwy wierzchniej materiału Warstwa wierzchnia materiału powstaje w wyniku procesów fizykomechanicznych lub fizykochemicznych zachodzących podczas jego kształtowania. odporności na zużycie przez tarcie oraz w celu nadania powierzchni określonych właściwości fizycznych. Występowanie warstwy wierzchniej jest spowodowane: . . Na początku technologie obróbki powierzchniowej stosowano przede wszystkim dla uzyskania walorów dekoracyjnych. do której uszlachetniania wykorzystuje się: . W ostatnim okresie następuje proces integracji zagadnień dotyczących warstwy wierzchniej materiałów. Struktura i właściwości warstwy wierzchniej w dużym stopniu decydują o zachowaniu się wyrobów w czasie ich eksploatacji. . lecz składa się z odrębnych strefo zróżnicowanej strukturze i właściwościach.odrębnym stanem energetycznym powierzchni. chemiczne i cieplne w celu nadania powierzchni żądanych właściwości. co zwiększa energię powierzchniową i aktywność adsorpcji. Jej zasięg w głąb materiału również nie jest równomierny i może wynosić od kilkudziesięciu angstremów do kilku dziesiątych milimetra.nałożeniem się wpływów zjawisk mechanicznych. kawitacji. dyfuzji. Rozróżnia się warstwę wierzchnią powstającą w wyniku procesu technologicznego wykonywania elementu od warstwy wierzchniej powstającej w wyniku jego użytkowania. później również w celu zwiększenia odporności na korozję i utlenianie w podwyższonej temperaturze.

lecz ciągłe pogarszanie się właściwości użytkowych elementu nadanych w procesie technologicznym. które będą możliwie najdłużej zachowane w określonych warunkach eksploatacyjnych. stereometrycznych warstwy wierzchniej do wymaganego stanu. 8. . a przede wszystkim warstwie wierzchniej. W celu scharakteryzowania warstwy wierzchniej określa się następujące czynniki (rys. . chemiczne i fizykochemiczne warstwy wierzchniej.właściwości fizyczne. . a w konsekwencji zanikiem odporności warstwy wierzchniej elementu na zużywanie się.1): . Zasadniczym zadaniem procesu technologicznego jest więc nadanie takich właściwości elementom.stan warstwy wierzchniej.Proces technologiczny wytwarzania elementu charakteryzuje się podwyższaniem poziomu określonych właściwości fizykomechanicznych.strukturę geometryczną powierzchni. fizykochemicznych. Proces eksploatacji charakteryzuje natomiast powolne.

O wiele łatwiej uchwytna jest granica występowania zmian strukturalnych spowodowanych przemianami mechanicznymi. Warstwa wierzchnia składa się z wielu podwarstw. a kolejną dziewiątą strefę stanowi rdzeń niezmienionego materiału (rys. Dla przykładu. Grubość warstwy wierzchniej przyjęto określać jako głębokość zalegania naprężeń własnych trudną do wyznaczania powszechnie dostępnymi metodami. określoną rysunkiem przedmiotu. strefa II z zaadsorbowanych cząstek wody.3). z których każda ma inną budowę i właściwości. w warstwie wierzchniej metalu obrabianego obróbką skrawaniem lub zgniotem można wyróżnić osiem stref.czyli zaburzeń lub odstępstw od stanu typowego dla danej warstwy.rzeczywistą. stanu naprężeń oraz wad .zaobserwowaną. odgraniczającą przedmiot od otoczenia. umocnienia. 8. Strefa IV .geometryczną. Rys.jest utworzona z zaadsorbowanych polarnych cząstek pochodzenia organicznego. Wyróżnia się powierzchnię: .zewnętrzna . strefa III jest strefą zaadsorbowanych gazów. 8. przedstawiającą przybliżony. czyli nominalną. gdyż na ogół granica między warstwą wierzchnią a rdzeniem materiału nie jest wyraźnie dostrzegalna. 8. chropowatość.Struktura geometryczna powierzchni Struktura geometryczna powierzchni przedmiotu jest zbiorowym określeniem geometrycznych właściwości zewnętrznej granicy warstwy wierzchniej. kierunkowość nierówności oraz wady struktury. cieplnymi lub chemicznymi. . falistość.2). obraz powierzchni rzeczywistej (rys. Do najistotniejszych cech struktury geometrycznej zalicza się błędy kształtu. struktury. które zależą w decydującym stopniu od rodzaju procesów obróbkowych lub eksploatacyjnych. . Struktura warstwy wierzchniej nie jest jednorodna.III przenikają się wzajemnie. Strefy I . Struktura geometryczna powierzchni przedmiotu Stan warstwy wierzchniej Stan warstwy wierzchniej można określić na podstawie jej grubości.2. Strefa I . w zależności od metod i dokładności obserwacji.

jednak przy odpowiednio dużym powiększeniu można wykryć odłamki krystalitów. Rys. które powodują zmiany struktury. Strefa VII zawiera odkształcenia plastyczne. a strefa VIII . Naprężenia własne warstwy wierzchniej są to naprężenia zalegające w warstwie wierzchniej. Strefa ta w zależności od budowy i właściwości tlenków tworzy warstwę ochronną przed korozją. które pozostają w niej po zaprzestaniu działania obciążeń zewnętrznych. Strefa VI zawiera obszar warstwy wierzchniej. co jest spowodowane działaniem ostrza narzędzia. Schemat strefowej budowy warstwy wierzchniej utworzonej po obróbce skrawaniem Umocnienie warstwy wierzchniej polega na zwiększeniu jej twardości wskutek działania czynników cieplnych. Intensywność reakcji czynnika korodującego z metalem zależy od rodzaju procesów reakcji chemicznej i dyfuzji tego czynnika przez warstwę tlenków. Strefa ta jest nazywana strefą Beilby'ego. Strefa V powstaje w wyniku zniszczenia krystalitów na powierzchni metalu.zawiera tlenki metali i powstaje wskutek reakcji tlenu z materiałem. Struktura strefy V jest prawie bezpostaciowa. składu chemicznego lub odkształcenie plastyczne krystalitów w materiale warstwy. 8. Strefa IX zawiera niezmieniony materiał rdzenia.odkształcenia sprężyste. od nazwiska odkrywcy. .3. w którym istnieje metal odkształcony plastycznie o widocznym kierunku odkształcenia. chemicznych lub mechanicznych.

. w których została ona utworzona. . Odpowiednio dobrana i wykonana warstwa powierzchniowa umożliwia: .twardość. Składa się na nią cały szereg właściwości eksploatacyjnych.odporność na szoki termiczne.odporność na ścieranie. . należy poznać relacje zachodzące pomiędzy technologią wytwarzania.zwiększenie niezawodności.odporność na utlenianie w podwyższonej temperaturze. Podczas odkształceń sprężystych i plastycznych wady warstwy wierzchniej często przejawiają tendencję do zwiększenia swoich rozmiarów lub stają się zaczątkiem nowych wad.zmniejszenie awaryjności narzędzi. . pory. Do wad warstwy wierzchniej materiałów metalowych zalicza się: mikropęknięcia.zmniejszenie częstości remontów i wymiany zużytych elementów.odporność na korozję. . czyli jego zdolności do spełniania wymagań eksploatacyjnych (rys. strukturą a wyżej wymienionymi właściwościami eksploatacyjnymi warstw powierzchniowych. wgniecenia. . wtrącenia. . estetyczny wygląd i inne. Właściwości użytkowe warstwy wierzchniej Wartość użytkowa warstwy wierzchniej jest często najważniejszym czynnikiem decydującym o wartości użytkowej wyrobu. . wyrwy itp. szczeliny. części maszyn i urządzeń. co w efekcie powoduje istotne zmniejszenie wytrzymałości materiału. z których można wymienić: .zastąpienie drogich materiałów tańszymi. . .zdolność odbijania promieni świetlnych.4).odporność na działanie obciążeń zmiennych.Wady warstwy wierzchniej to zaburzenia lub odstępstwa od normalnej struktury warstwy wierzchniej danego materiału typowej dla danych warunków. 8. Aby świadomie projektować procesy uszlachetniania warstwy wierzchniej materiałów.

zmniejszenie strat spowodowanych korozją. Polegają one na zastępowaniu warstwy wierzchniej o nieodpowiednich właściwościach nową warstwą wierzchnią. . .obróbka cieplno-chemiczna wywołuje wstępne naprężenia ściskające oraz wzrost granicy sprężystości.zmniejszenie oporów tarcia powierzchni współpracujących.: . Jej celem jest wytworzenie warstwy powierzchniowej. co wiąże się z oszczędnością energii i zmniejszeniem strat spowodowanych nadmiernym zużywaniem się pracujących elementów.1). przez odkształcenie plastyczne. . np. co zwiększa odporność na działanie karbu oraz wytrzymałość zmęczeniową elementu. np. Do grupy pierwszej można zaliczyć tak zwane metody ubytkowe.odporność na zużycie elementów stalowych zwiększa się wraz ze wzrostem zawartości węgla w warstwie wierzchniej i ze wzrostem twardości. wolną od pierwotnych wad. Do grupy drugiej można zaliczyć tak zwane metody bezubytkowe. Metody wytwarzania warstw powierzchniowych można podzielić na trzy grupy w zależności od sposobu zmiany charakteru i właściwości warstwy wierzchniej materiału istniejącej przed obróbką (tabl. .. odsłoniętą na skutek ubytku ściernego lub ubytku spowodowanego rozpuszczaniem chemicznym bądź elektrochemicznym. . Metody i techniki wytwarzania warstw powierzchniowych Świadome oddziaływanie różnymi metodami na powierzchnię materiału o określonej warstwie wierzchniej nosi nazwę obróbki powierzchniowej. Do grupy trzeciej zalicza się metody wytwarzania warstw powierzchniowych w postaci powłok zbudowanych wyłącznie z materiału dostarczonego z zewnątrz lub stanowiących produkt reakcji materiału dostarczonego z zewnątrz z materiałem obrabianego podłoża. . 8. która przy określonych uwarunkowaniach techniczno-ekonomicznych najlepiej spełnia stawiane wymagania eksploatacyjne.zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego w wyniku zastąpienia energochłonnych technologii wytwarzania technologiami oszczędnymi i ekologicznymi.dobrą współpracę i dużą trwałość prowadnic obrabiarek uzyskuje się przez skrobanie lub frezowanie z następującym po nim szlifowaniem górnych prowadnic i przez nagniatanie dolnych. gdy kierunki nie równości na współpracujących powierzchniach są do siebie prostopadłe. Polegają one na zmianie niektórych właściwości istniejącej warstwy wierzchniej bez istotnego przyrostu jej grubości. Istnieje wiele przykładów bezpośredniej zależności pomiędzy jakością warstwy powierzchniowej a jakością elementów maszyn. hartowanie powierzchniowe lub wprowadzanie dodatkowych składników za pomocą dyfuzji.zużycie ścierne w połączeniach ruchowych jest najmniejsze.

ciągłe .płomieniowe .osadzanie chemiczne .naparowywanie .dogładzanie oscylacyjne .rolowanie .docieranie . Klasyfikacja metod wytwarzania warstw powierzchniowych Metody wytwarzania warstw powierzchniowych Warstwy wierzchnie ubytkowa bezubytkowa Dogniatanie Odtłuszczanie . Wytwarzane warstwy powierzchniowe charakteryzują się wtedy bardzo dobrymi właściwościami użytkowymi.elektrolityczne .osadzanie konwersyjne Metalizowanie . azotowania i wytwarzania powłok azotku tytanu.wspomagane (CVD.rozpylanie jonowe malowanie platerowanie W odróżnieniu od pierwszej. hartowania.chemiczne .Chemiczne .plazmowe Metalizowanie zanurzeniowe .obróbka strumieniowo.niewspomagane .indywidualne Osadzanie par .młotkowanie obróbka ścierna hartowanie .indukcyjne . np. Najnowsze techniki wytwarzania warstw powierzchniowych zmierzają do łączenia kilku metod. .łukowe .plazmowe Natryskiwanie cieplne .dogniatanie diamentem . lecz dzięki wprowadzonym odkształceniom plastycznym bądź oddziaływaniom cieplnym i chemicznym poprawia się jej właściwości mechaniczne i geometryczne.elektronowe ścierna nasycanie dyfuzyjne .gazowe .elektrolityczne . Dlatego powstające w wyniku ich stosowania warstwy powierzchniowe nazywa się technologicznymi warstwami wierzchnimi.1. Z kolei warstwy powierzchniowe powstające w wyniku stosowania metod zwiększających wymiary obrabianego elementu wskutek dodawania materiału z zewnątrz nazywa się powłokami.obróbka luźnymi .płomieniowe .nawęglanie kształtkami ściernymi .polerowanie mechaniczne .laserowe .osadzanie elektrolityczne . Metody ubytkowe i bezubytkowe nie zmieniają zasadniczo charakteru istniejącej warstwy wierzchniej.azotowanie .polerowanie chemiczne powłoki Wzrost wymiaru wyrobu Galwanotechnika . w metodzie drugiej nie usuwa się istniejącej warstwy wierzchniej. natryskiwania cieplnego i malowania. PVD) Stopowanie .kulowanie .Tablica 8. nagniatania i obróbki cieplno-chemicznej.elektronowe .gładzenie .laserowe .śrutowanie .przepychanie trawienie .

Zewnętrzna warstwa chromu o grubości ponad 1. Chrom w szeregu napięciowym zajmuje miejsce w grupie metali elektroujemnych. a więc wyższy od platyny. są skład i temperatura kąpieli oraz gęstość prądu. Najbardziej znanym i powszechnie stosowanym procesem nakładania powłok ochronnych metodą elektrolityczną jest chromowanie galwaniczne. Chromowanie galwaniczne odbywa się w wannach galwanicznych zasilanych prądem stałym z prostownika lub prądnicy prądu stałego.50 A/dm2. Do chromowania stosuje się kąpiele będące wodnym roztworem bezwodnika kwasu chromowego z dodatkiem kwasu siarkowego. Grubość tej warstwy nie przekracza 5 µn.19 V. Najważniejszymi warunkami procesu. Spasywowany chrom ma potencjał normalny +1. Powłoki otrzymane w tych warunkach są gładkie i błyszczące. jednak z uwagi na dużą zdolność do pasywacji ma on właściwości metali szlachetnych.Wybrane warstwy wierzchnie o specjalnych właściwościach Powłoki nakładane galwanicznie Powłoki galwaniczne są nakładane na przedmioty wykonane z metali lub stopów metali w kąpieli galwanicznej z udziałem lub bez udziału zewnętrznego źródła prądu. Stosuje się je powszechnie ze względu na dobrą odporność na korozję. ponieważ nawet błyszczący nikiel z czasem żółknie i ulega ścieraniu. Zazwyczaj do otrzymania powłok chromu przyjmuje się temperaturę kąpieli 320 K i katodową gęstość prądu 35 -i. Chromowanie galwaniczne stopów żelaza w zależności od technologii wytwarzania prowadzącej do różnej budowy powłok można podzielić na dekoracyjne i techniczne. walory dekoracyjne i odporność na ścieranie. Zewnętrzna warstwa chromu o grubości 1 ÷ 5 µm ma tutaj jedynie zabezpieczać powierzchnię przed porysowaniem i zmatowieniem.5 (im w wielowarstwowej powłoce dekoracyjnej jest szczelna. Dekoracyjne powłoki chromu nakłada się na podwarstwach miedzi i niklu lub niklu. od których zależy odpowiednia jakość powłok. Wymagania co do jakości chromowych powłok dekoracyjnych zostały określone w normie PN-83/H97006. odporna na ścieranie i chroni podłoże przed korozją. Powłoki dekoracyjne na podwarstwie Cu-Ni stosuje się powszechnie w produkcji samo- .

W chromowaniu technicznym nakłada się grubsze powłoki chromu – 10 ÷150 µm . Ich szczelność i odporność na korozję chronionego podłoża uzyskuje się dopiero przy grubościach większych od 0. Powłoki nie zmieniają swojego wyglądu na powietrzu. Doskonałe wyniki uzyskuje się również w przypadku chromowania cylindrów silników. być odporne na ścieranie i korozję. siłowników hydraulicznych. Najlepsze jakościowo błyszczące powłoki chromu mają twardość 1000 ÷ 1200 HV. wagonów kolejowych i tramwajowych. Powłoki wytwarzane metodą zanurzeniową charakteryzują się dobrą odpornością na korozję i utlenianie w podwyż- . twarde. są odporne na działanie kwasu azotowego i siarkowego oraz na zużycie przez tarcie. które muszą mieć estetyczny wygląd. o małym współczynniku tarcia w połączeniach zarówno z powierzchnią chromowaną. Przez chromowanie techniczne można regenerować zużyte elementy narzędzi i części maszyn. sprawdzianów itp. Tą metodą praktycznie można nakładać powłoki o grubości do 1 mm. Powłoki są gładkie. jak i regenerowanych. prowadnic zaworów. armatury sanitarnej. Chromowanie techniczne stosuje się zarówno do przedmiotów nowych. pierścieni tłokowych. Ubytki materiału maksymalnie do 0. okuć meblowych i budowlanych. rowerów. gumy i skóry. przyrządów precyzyjnych oraz innych elementów dekoracyjnych. Powłoki wytwarzane metodą zanurzeniową Metalizowanie zanurzeniowe polega na wytwarzaniu na powierzchni wyrobów ze stopów żelaza powłoki metalowej trwale związanej z podłożem przez zanurzenie w ciekłym metalu lub stopie metali niskotopliwych. motocykli. Chromowanie techniczne znacznie zwiększa trwałość tłoczników i matryc do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Powłoki chromu technicznego są bardziej porowate. błyszcząca lub mleczna w zależności od warunków wytwarzania.5 mm po wyrównaniu powierzchni przez szlifowanie uzupełnia się powłoką chromową z odpowiednim naddatkiem na obróbkę wykańczającą. odporne chemicznie.bezpośrednio na stal lub stopy miedzi dla uzyskania odpowiedniej twardości i odporności na ścieranie. jak i stalową.1 µm.chodów. jednak są one wtedy bardzo nierównomierne i kruche. Powłoka chromu może być szara.

8. skład ciekłego stopu. Najbardziej rozpowszechnione w przemyśle są metody cynkowania i aluminiowania. a zwłaszcza przygotowanie powierzchni wyrobu. Ma ona w temperaturze procesu postać głównie słupkowych kryształów prostopadłych do stalowego podłoża. Z upływem czasu warstwa faz międzymetalicznych przesuwa się w głąb materiału. W czasie wyciągania wyrobu z kąpieli na powierzchni wytworzonej uprzednio warstwy faz mię- . Na właściwości powłoki wpływa wiele czynników. aby było można uzyskać odpowiednią grubość i jakość powłoki przy niezmienionych właściwościach wyrobu. Granica warstwy faz międzymetalicznych z podłożem jest w zasadzie linią prostą. Rozróżnia się w niej strefę fazy γ zawartości 21 ÷ 28% Fe. Warunki procesu metalizowania zanurzeniowego muszą być tak dobrane.Zn.bardzo silnie rozwinięta (rys. strefę fazy γ o zawartości 7 ÷ 11. Czas przetrzymywania wyrobu stalowego w kąpieli wynosi zwykle od kilku do kilkunastu minut. temperatura kąpieli i czas zanurzania. przy czym od strony zewnętrznej kryształy fazy ξ systematycznie odrywają się i przechodzą do cieczy. natomiast granica z kąpielą cynkową jest nierównomierna . stykającą się z kąpielą. Cynkowanie zanurzeniowe jest procesem polegającym na przetrzymywaniu przez określony czas odpowiednio przygotowanych przedmiotów stalowych w kąpieli cynkowej o zawartości cynku 96. Aluminium i cynk tworzą ze stopami żelaza.5% Fe oraz strefę fazy ξ o zawartości 6 ÷ 6. przy czym warstwę zewnętrzną stanowi strefa zbudowana z materiału powłokowego o składzie kąpieli. przylegającą do podłoża.2% Fe. szybkość wyciągania przedmiotu z kąpieli.7).5 ÷ 99%. Kryształy te mają ciężar właściwy większy od ciężaru właściwego kąpieli i wolno opadają na dno wanny. W wyniku reakcji fizykochemicznych zachodzących na granicy pokrywanego materiału i ciekłego cynku o temperaturze zwykle około 715 K tworzy się warstwa faz międzymetalicznych Fe . w temperaturze procesu trwale związane z podłożem roztwory i fazy międzymetaliczne. powstająca podczas wyciągania przedmiotu z cieczy. Powłoki zanurzeniowe są więc zwykle wielowarstwowe. rodzaj pokrywanego stopu żelaza. w której odbywa się cynkowanie.szonej temperaturze.

które są dostarczane na kolejne stanowiska linii za pomocą odpowiednich urządzeń dźwigowych. Grubość. Cynkowanie zanurzeniowe stosuje się powszechnie w produkcji rur wodociągowych. a o szybkości jej degradacji decyduje otaczająca atmosfera. O właściwościach użytkowych zanurzeniowych powłok aluminiowych decyduje ich skład chemiczny. ale odnawiają się systematycznie kosztem cynku znajdującego się w powłoce. temperatury i składu kąpieli oraz czasu cynkowania. Aluminiowanie zanurzeniowe polega na przetrzymywaniu wyrobów . złączek.dzymetalicznych zostaje również wyniesiona pewna ilość kąpieli cynkowej. spawania.najczęściej ze stopów żelaza . Metodą ciągłą cynkuje się półwyroby (blachę. występują również kryształy oderwane od warstwy faz międzymetalicznych w czasie cynkowania. blach itp.w kąpieli ciekłego aluminium przez czas niezbędny do utworzenia się powłoki o żądanej grubości.). Obie metody różnią się zasadniczo pod względem asortymentu pokrywanych wyrobów. Cynk wskutek działania atmosfery pokrywa się warstwami nalotowymi. rynien. kolanek. taśm stalowych. Trwałość powłoki cynkowej zależy w sposób istotny od jej grubości. Ocynkowane elementy można łączyć za pomocą nitowania. struktura i skład chemiczny warstwy faz międzymetalicznych zależą od składu chemicznego podłoża. złożonymi głównie z węglanu cynku. zbiorników itp. lutowania lub skręcania śrubami.ciągłe. które przechodzą płynnie w ruchu ciągłym przez wszystkie stanowiska technologiczne linii cynkowania. Wieszaki ze wsadami mogą poruszać się w kierunku poziomym wzdłuż linii do cynkowania oraz w kierunku pionowym. Proces aluminiowania zanurzeniowego można realizować przez aluminiowanie: . W warstwie tej. a przede wszystkim urządzeń niezbędnych do ich wytwarzania. Aluminiowanie ciągłe jest bardzo rozpowszechnioną technologią stosowaną na skalę przemysłową. Czynniki te mogą być regulowane w szerokim zakresie za pomocą takich parametrów procesu. stosunkowo plastyczną warstewką Al powierzchni drutów. struktury uzyskiwanych powłok. co zapewnia zanurzenie i wynurzenie z kąpieli. Grubość powłoki powoli maleje. drut. Rozróżnia się dwie metody cynkowania: ciągłą i jednostkową (indywidualną). grubość i struktura. jak sposób przygotowania . śrubunków.indywidualne. . rury. która krzepnie i tworzy zewnętrzną warstwę powłoki. Polega ono na pokrywaniu cienką. złączki rurowe itp. które go chronią. struktura i skład chemiczny zewnętrznej warstwy w powłoce cynkowej zależą od składu kąpieli i szybkości wyciągania przedmiotów z wanny. a tym samym powierzchnię stali. Z biegiem czasu wskutek ścierania warstwy te są usuwane. Metodą indywidualną pokrywa się wyroby gotowe. Grubość. pokryć dachowych. o składzie chemicznym zbliżonym do składu kąpieli.

.1 ÷ 10 m/min.strefa przejściowa zbudowana z kruchych związków Fe .o uprzednio przygotowanej powierzchni w kąpieli ciekłego aluminium lub jego stopów o temperaturze 950 ÷ 1220 K z szybkością nie przekraczającą 10 m/min. W nowoczesnych liniach ciągłych czas przebywania taśmy w kąpieli wynosi zaledwie kilka sekund. zgniatanie i spawanie oraz za pomocą śrub i nitów. Aluminiowanie indywidualne jest procesem wytwarzania powłok aluminiowych na wyrobach gotowych. W praktyce zaleca się kąpiele aluminiowe o temperaturze 970 ÷ 985 K.najczęściej ze stopów żelaza . takich jak odlewy. wiercenie. a zwłaszcza przez dodanie krzemu do kąpieli. przetrzymywaniu w tej kąpieli przez okres niezbędny do utworzenia się powłoki o żądanej grubości i następnie wynurzeniu z kąpieli z szybkością około 0. konstrukcje spawane lub tłoczone. i możliwie krótki czas przebywania taśmy w kąpieli. Istota procesu aluminiowania nieciągłego polega na zanurzeniu wyrobów .powierzchni taśmy. Rozrost przejściowej warstwy stopowej można ograniczyć przez obniżenie temperatury kąpieli aluminiowej. Temperatura kąpieli Al wynosi około 980 K.Al oraz osadzająca się na niej w czasie wyciągania z kąpieli zewnętrzna warstwa o składzie zbliżonym do składu kąpieli. Istotną zaletą powłok Al jest również brak toksyczności w zetknięciu z artykułami spożywczymi oraz możliwość zwiększania estetyki wyrobów przez trwałe barwienie. że procesy wytwarzania wyrobów z blachy aluminiowanej (tłoczenie. W czasie zanurzania taśmy stalowej w kąpieli tworzą się dwie zasadnicze warstwy powłoki aluminiowej . Wytworzona powłoka jest na tyle plastyczna. Całkowita grubość powłoki mieści się w granicach 15 ÷ 100 µm. skrócenie czasu przebywania taśmy w kąpieli. Grubość i właściwości przejściowej warstwy stopowej decydują o przyczepności powłoki do podłoża i jej właściwościach mechanicznych. Blachy aluminiowane można stosować w warunkach korozji atmosferycznej lub w wielu mediach chemicznych (gazowych lub ciekłych). polegającą na wyżarzaniu dyfuzyjnym w temperaturze 1220 ÷1320 K w celu przereagowania całej warstwy aluminium w żaroodporne związki żelaza z glinem. cięcie) nie powodują jej łuszczenia. Aluminiowanie zanurzeniowe blach umożliwia zwiększenie ich odporności na korozję 3 ÷ 8 razy w porównaniu z powłokami cynkowymi. Wpływ krzemu na zmniejszenie grubości przejściowej warstwy stopowej zaznacza się wyraźnie przy zawartości około 6% Si. Blachy aluminiowane można tłoczyć i łączyć przez zaginanie i zwijanie brzegów. w korozji gazowej w połączeniu z odkształceniem oraz korozji gazowej w wysokiej temperaturze. zawierające 6 ÷ 8% Si. Dla nadania blachom aluminiowanym większej żaroodporności wykonuje się dalszą obróbkę. przez ich zanurzanie w kąpieli aluminium lub jego stopów. zginanie. prędkość taśmy oraz sposób jej wyciągnięcia z wanny. skład chemiczny i temperatura kąpieli.

Czynnikiem wpływającym w bardzo poważnym stopniu na strukturę powłok aluminiowych jest rodzaj pokrywanego materiału. Rozrost fazy przejściowej nie wywiera szkodliwego wpływu na właściwości powłoki wytworzonej na gotowym wyrobie. a jej głównym składnikiem strukturalnym są „językowate" kryształy fazy Fe2Al5 (rys. 8. Podobny efekt uzyskuje się przez dodanie do kąpieli krzemu w granicach 6 ÷ 8%. a znacznie wolniej w przypadku aluminiowania stali wysokowęglowych i żeliw (rys.Powłoki są zbudowane z dyfuzyjnej warstwy zewnętrznej.. a więc nie podlegającej takim odkształceniom jak blacha aluminiowana w metodzie ciągłej. którą stanowią krystality słupkowe fazy FeAl3. a przez to bardziej odporne na korozję atmosferyczną i gazową w wysokiej temperaturze. Na stopach Fe .8).9). 8. Warstwa przejściowa powłoki aluminiowanej w tych samych warunkach procesu najszybciej wzrasta na podłożu ferrytycznym. oraz wypełniającego wolne obszary między nimi stopu eutektycznego bogatego w aluminium (Al + FeAl3).C o dużej zawartości węgla dyfuzyjna warstwa przejściowa fazy Fe3Al5 w powłoce jest bardzo zredukowana w porównaniu z powłoką wytworzoną na żelazie Armco. Powłoki aluminiowe wytwarzane metodą indywidualną są również znacznie grubsze. Dyfuzyjna warstwa przejściowa oddziela warstwę zewnętrzną od pokrywanego podłoża. .

Jednym z mniej znanych procesów nasycania dyfuzyjnego. Efekt procesu zależy od czasu jego trwania i temperatury. Prace nad nimi nie wyszły poza skalę prób laboratoryjnych bądź półtechnicznych. jest chromowanie dyfuzyjne.Warstwy dyfuzyjne Nasycanie dyfuzyjne jest to proces wprowadzania pierwiastków w postaci atomowej do warstwy wierzchniej metali lub stopów metali. takie jak: duża twardość i odporność na ścieranie. Spośród znanych metod największe zastosowanie w praktyce znalazło chromowanie w proszkach z uwagi na prostotę technologii i łatwą obsługę procesu. siarka i bor oraz metale: glin. W stopach o zawartości węgla poniżej 0. azot. Jest to proces polegający na nasycaniu warstwy wierzchniej stopów żelaza chromem. tytan i krzem. Inne metody okazały się bardzo skomplikowane i drogie. gazowym lub ciekłym. 8. z którego pochodzi pierwiastek wzbogacający warstwę wierzchnią.15% warstwa jest zbudowana z roztworu stałego chromu w ferrycie. jak węgiel. . Warstwy dyfuzyjne wytwarza się ze względu na ich cenne właściwości użytkowe. W wyniku chromowania dyfuzyjnego stopów żelaza w zależności od zawartości węgla w podłożu tworzą się dwa typy warstw powierzchniowych. a w stopach powyżej tej granicy warstwa powierzchniowa o charakterze powłoki jest zbudowana z węglików chromu (rys. żaroodporność oraz odporność na korozję. prowadzony w środowisku stałym.10). Pierwiastkami nasycającymi są najczęściej takie niemetale. ale bardzo interesującym ze względu na cenne właściwości użytkowe powstającej warstwy. materiału podłoża oraz od stężenia ośrodka aktywnego. chrom.

Części maszyn i narzędzia. korozję i żaroodporność. Warstwa roztworu stałego powstająca wskutek dyfuzji chromu do ferrytu zawiera około 30% Cr przy powierzchni. w powłokach uzyskuje się trzy rodzaje węglików: M3C przy podłożu. Powłoka węglikowa powstająca wskutek reakcji chromu z węglem z podłoża stalowego ma barwę srebrzystą z wyraźnym połyskiem. że niezwykle trudno jest ją całkowicie oczyścić z proszku chromującego. Zależność grubości powłok chromowanych dyfuzyjnie od czasu chromowania dyfuzyjnego w temperaturze 1270 K dla różnych gatunków stali Chromowanie dyfuzyjne z powodzeniem można stosować do obróbki elementów narażonych podczas eksploatacji na zużycie przez tarcie i korozję atmosferyczną lub gazową w podwyższonej temperaturze. Rys.5%.Na stalach wysokowęglowych tworzy się zwykle węglik typu M7C3 zawierający około 60% Cr. dobrą odporność na ścieranie. Z tego względu chromowanie stali niskowęglowych nie znalazło praktycznego zastosowania. . 8. 8. Wartość użytkową mają powłoki o grubości 15 ÷ 40 um. jest dość porowata i chropowata. jak sprawdziany tłoczkowe. jest niewiele twardsza od podłoża stalowego i po 5 h chromowania w temperaturze 1270 K ma grubość około 200 um.11. Zwiększenie trwałości takich elementów. po długotrwałym chromowaniu żeliwa o zawartości węgla powyżej 3. Ma ona szare zabarwienie. narzędzia do obróbki plastycznej na zimno i na gorąco oraz formy do przetwórstwa tworzyw sztucznych wynosi od kilku procent do kilkudziesięciu razy w zależności od warunków pracy wyrobów. 30% Fe i 10% C o strukturze iglastych kryształów prostopadłych do powierzchni. W szczególnych przypadkach. np. co powoduje. M7C3 w środku i M23C6 przy powierzchni. który pod wpływem wilgoci szybko koroduje. twardość około 2000 HV.11). Grubość powłoki zależy od zawartości węgla w podłożu stalowym oraz od temperatury i czasu procesu chromowania (rys.

w którym należy zamieścić rysunki struktur wraz z opisem składu fazowego.05 w powłoce i w podłożu w funkcji odległości od powierzchni dla próbki 8. Wykonać sprawozdanie z ćwiczenia. Nie jest wymagane stosowanie atmosfer ochronnych. próbki do przyspieszonej próby korozji i próby twardości przez zarysowanie szkła oraz wybrane eksponaty elementów konstrukcyjnych i narzędzi z powłokami ochronnymi. można chłodzić elementy z temperatury austenityzowania w wodzie wraz z retortą. ponieważ powłoka chromowana ma właściwości żaroodporne do temperatury 1250 K. matryce do tłoczenia i kucia oraz matryce do przeciwbieżnego wyciskania stali i stopów metali kolorowych. po chromowaniu dyfuzyjnym nie wymagają już zastosowania obróbki cieplnej utwardzającej podłoże stalowe. PRZEBIEG ĆWICZENIA Są przygotowane próbki z powłokami ochronnymi do obserwacji mikroskopowych i pomiarów mikrotwardości.2. Nie obserwuje się po tych zabiegach wyraźnego ubytku grubości powłok chromowanych. które podczas eksploatacji podlegają jedynie statycznym lub niewielkim dynamicznym obciążeniom. 4. Porównać twardość próbek ze stali NC6 w stanie surowym. Obróbkę cieplną elementów stalowych należy wykonać w takiej samej temperaturze jak elementów z materiałów bez powłoki.. Utwardzenie podłoża stalowego jest jednak niezbędne w przypadku chromowania elementów narażonych na znaczne obciążenia dynamiczne. Określić rozkład twardości HV0. wykonanych ze stali wysokostopowych. typu NC10. takich jak np. 1. 6. . Po hartowaniu chromowanych elementów stalowych w oleju na ich powierzchni występują zanieczyszczenia. 5. aluminiowanych oraz próbek bez powłoki w próbie przyspieszonej korozji w roztworze H2O2. sprawdziany tłoczkowe. 3. Uzyskuje się wtedy odpowiednią twardość przy niezmienionym stanie powłoki. W przypadku hartowania przedmiotów o niewielkich gabarytach. ich analizę i wnioski. 2. Porównać odporność korozyjną próbek cynkowanych. wyniki badań. Narysować struktury powłok i podłoża próbek wskazanych przez prowadzącego. formy do tworzyw sztucznych itp. po obróbce cieplnej oraz po chromowaniu dyfuzyjnym w próbie zarysowania szkła. Obserwować pod mikroskopem wszystkie próbki. które można usunąć przez polerowanie mechaniczne.np. np.

. WNT 1995... Obróbka powierzchniowa i powłoki ochronne. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 1998. Warszawa.6 Typ powłoki i podłoża Powłoka dekoracyjna Ni-Cu-Ni-Cr na stali Powłoka chromu technicznego na żeliwie szarym (fragment pierścienia tłokowego z naniesionymi odciskami HV0.1 8. Młynarczak A. WNT 1985.2 8. Poznań. Jakubowski J. Warszawa.. powłoka – 10% KOH + 10% K3Fe(CN)6 Powiększenie przy obserwacji 500x 500x 100x i 500x 100x i 500x 100x i 500x 500x LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA Burakowski T. .3 8. Inżynieria powierzchni metali.05) Powłoka cynkowa wytworzona metodą zanurzeniową na stali 20 Powłoka aluminiowa wytworzona metodą zanurzeniową na żelazie Armco Powłoka aluminiowa wytworzona metodą zanurzeniową na żeliwie szarym Powłoka chromowa dyfuzyjnie wytworzona na stali NC6 Odczynniki do trawienia Azotal Azotal Azotal Azotal Azotal Podłoże – azotal. Wierzchoń T.2.5 8. Poradnik galwanotechnika.4 8.Tablica 8. Wykaz badanych próbek Nr 8.

stołowa i inne. tj. Zajmuje ona w gospodarce państw uprzemysłowionych skromne miejsce .16-procentowy udział na rynku materiałów ceramicznych (rys. W opisie składu ceramiki podaje się ilościowy udział odpowiednich związków. Ceramika inżynierska figuruje na rys. co obniża temperaturę topienia poniżej wartości maksymalnych. Przedmiotem tego ćwiczenia jest ceramika inżynierska. Zanieczyszczenia obecne w kopalinach tworzą z podstawowym składnikiem eutektyki.wysokiej temperatury topienia. struktury i właściwości ceramiki maszynowej stosowanej głównie do wytwarzania elementów narzędzi skrawających i części silników spalinowych narażonych na działanie wysokiej temperatury. 9. Omawiana w tym ćwiczeniu ceramika inżynierska powstaje między innymi z tlenków A12O3. Główny przedmiot obrotów i źródło dochodów producentów ceramiki stanowi ceramika gospodarcza. 9. Produktami wyjściowymi do wytwarzania wyrobów ceramicznych są proszki odpowiednich związków. Podstawowa różnica pomiędzy właściwościami ceramiki gospodarczej i inżynierskiej to . Temperatura spiekania ceramiki dochodzi do 1800°C.1). węgliki albo azotki. DEFINICJA I PODZIAŁ CERAMIKI Ceramiką nazywa się materiały składające się z tlenków. budowlana. 2040°C dla tlenku aluminium. zwaną także ceramiką inżynierską. charakteryzująca się najlepszymi możliwymi do osiągnięcia właściwościami. np. zagęszczania oraz spiekania w wysokiej temperaturze przekształca się w postać zwartego wyrobu zgodnie z przeznaczeniem. Ceramika z naturalnych kopalin nie ma ważnej właściwości .Ćwiczenie 9 Ceramika inżynierska CEL ĆWICZENIA Najczęściej ceramikę wykorzystuje się w budownictwie i pokrewnych działach gospodarki. Celem ćwiczenia jest poznanie składu chemicznego. W niektórych gatunkach ceramiki występują obok siebie tlenki. ZrO2 lub z azotków Si3N4 wytworzonych syntetycznie. sanitarna. azotkową lub węglikową. azotków lub węglików i stąd rozróżnia się odpowiednio ceramikę tlenkową. które za pomocą zabiegów formowania.1 jako techniczna. W przemyśle budowy maszyn stosuje się ceramikę specjalną.

. Szczegóły techniczne produkcji dobrej ceramiki inżynierskiej (również gospodarczej) pozostają tajemnicą wytwórców i dlatego racjonalnym sposobem wykorzystania zalet współczesnej ceramiki jest zakup odpowiedniego wyrobu na podstawie katalogów producentów o uznanej renomie na rynkach międzynarodowych. W USA na badania poprawiające jej jakość przeznacza się około 1/3 środków przewidzianych na rozwój nowych materiałów.odpowiednio 100 i 1000 MPa. wynika. Produkuje się także bardzo wydajne narzędzia skrawające np. zróżnicowane właściwości cieplne. samochodów. Omówimy je pokrótce. z węglików spiekanych z nałożonymi warstwami TiC lub TiN. co jest powodem finansowania i realizowania prac i badań zmierzających do wyprodukowania silników spalinowych. Z ważniejszych powodów uzasadniających stosowanie ceramiki można wymienić stabilność chemiczną. narzędzi skrawających i innych odpowiedzialnych wyrobów z ceramiki. prezentowane w innych ćwiczeniach tego skryptu. że materiały metalowe zastosowane w ich budowie osiągnęły wysoki stopień doskonałości.wytrzymałość na zginanie . np. twardość i odporność na zużycie ścierne. CERAMIKA W BUDOWIE MASZYN I PRODUKCJI NARZĘDZI Z oceny pracy współczesnych maszyn i pojazdów. Złożyły się na to długi okres doskonalenia i zbierania doświadczeń w produkcji metali i ich stopów oraz ważne osiągnięcia w poprawie jakości i potanieniu metali w ciągu ostatnich 20 lat. mały ciężar. Pomimo skromnego udziału w sprzedaży ceramice inżynierskiej poświęca się dużo uwagi w państwach uprzemysłowionych. Powstaje zatem pytanie.

SiC. co zwiększy sprawność urządzenia. Szczegółowe wartości współczynników przewodzenia ciepła oraz inne parametry różnych gatunków ceramiki zestawiono w tablicy 9. a co za tym idzie.Stabilność chemiczna. co zapewnia powstałym produktom obojętność chemiczną. dobrze przewodzi ciepło. 9. W przemyśle samochodowym. podczas gdy np. Twardość i odporność na zużycie ścierne. Również narzędzia do skrawania metali wykonane z ceramiki można eksploatować w wyższej temperaturze. gdzie intensywnie poszukuje się sposobów zmniejszenia ciężaru. Materiały ceramiczne są w większości twardsze niż hartowane stale narzędziowe i węgliki spiekane typu Co + WC. Ceramika węglikowa. Zróżnicowane właściwości cieplne. w turbinach gazowych. Ze względu na zużycie ścierne ceramikę lokuje się za najtwardszymi znanymi materiałami. np. takimi jak diament. Mały ciężar.1. szok . W rezultacie turbiny i silniki z elementami ceramicznymi powinny pracować dłużej i spalać paliwo w wyższej temperaturze. A12O3 jest dobrym izolatorem cieplnym. np. w szczególności tlenki. skrawać z większymi prędkościami. w szczególności odporność na utlenianie w podwyższonej temperaturze eksploatacji. lżejszy silnik lub inne elementy mogą być argumentem za stosowaniem materiałów ceramicznych. gdyż gęstość A12O3 jest równa 3. azotek i węglik boru. Poszczególne gatunki ceramiki inżynierskiej różnią się przewodnictwem cieplnym. a Si3N4 3. Związki chemiczne tworzące ceramikę.3 g/cm3.7 g/cm3.2). (rys. na tzw. W wyniku dobrego przewodzenia ciepła przez SiC ceramika ta jest odporna na gwałtowne zmiany temperatury. Wyroby z ceramiki są o ponad połowę lżejsze niż wyroby ze stali. są produktami reakcji chemicznych prowadzących do maksymalnego zmniejszenia energii swobodnej układu.

2 3 350-470 400 350-450 480 500-750 500 7001000 400 (rozciąganie) 800 Si3N4 prasowany na szary gorąco Sialon .Materiał Kolor Al2O3 > 99% zwarty Żólty MgO ZrO2 z Y2O3 SiC spiekany SiC prasowany na gorąco Si3N4 spiekany Żółty Gęstość Moduł [g/cm3] E [105 MPa] 4 3.15 Kremowy 3.75 2 Wytrzymałość na rozciąganie 20°C 1000°C 300-400 250-350 500-700 200 >1000 200 Wytrzymałość Twardość Odporność na ściskanie HV na pękanie [MPa] [MPa×m½] 3300 2000 2200 2200 2000 3000 2200 1250 1250 2200 2500 1600 5 8.8 4.2 3.1 3.8 4 3.1 9.9 5.5 3.2 Kremowy 3.7 4.97 Kremowy 3.2 3.2 Kremowy 3.6 7 3500 1800 5 Kremowy 5.

3. Ceramiki cyrkonowe tracą swe właściwości w temperaturze 800 . w skład której oprócz tlenku aluminium wchodzą węgliki tytanu. dochodzącą do 10 MPa ⋅ m . lecz w temperaturze niższej dobrze spełniają swą funkcję. Spośród innych gatunków ceramiki wyróżnia się ona wytrzymałością na zginanie (2500 MPa) oraz zadowalającą odpornością na propagację pęknięć. np.1000°C. . co pozwala wytwarzać z niej łopatki turbin gazowych pracujących w temperaturze do 1500°C. 9. W formie zmodyfikowanej występuje pod nazwą sialon. dużymi ziarnami przedstawiono na rys. Przełomy ceramiki drobnoziarnistej. określa się ogólnie jako ceramikę cyrkonową. jej najlepsze gatunki uzyskują wytrzymałość na zginanie ponad 1000 MPa. której podstawowym składnikiem jest ZrO2. a także ceramiki z niekorzystnymi. Azotek krzemu Ceramika azotkowa Si3N4 należy do nowszych gatunków ceramiki inżynierskiej. w łożyskach tocznych pracujących w temperaturze 300 400°C. Kolejnym sposobem jej udoskonalenia było umocnienie za pomocą wiskersów SiC. Dzięki temu powstała ceramika o największym współczynniku odporności na propagację pęknięć. aby zwiększyć odporność na utlenianie.termiczny. Właściwości ceramiki pozwalają na projektowanie i wytwarzanie wyrobów mniej lub bardziej wrażliwych na zmiany temperatury podczas eksploatacji. Ceramika z tlenku aluminium należy do gorszych gatunków. Częściej stosuje się ceramikę mieszaną. Z łych względów jest częściej używana na elementy konstrukcyjne aniżeli na narzędzia skrawające. PODSTAWOWE GATUNKI CERAMIKI INŻYNIERSKIEJ Tlenek aluminium Tlenek aluminium był pierwszym materiałem wykorzystanym w produkcji ceramiki narzędziowej. Tlenek cyrkonu Ceramikę. Istotnym czynnikiem stanowiącym o jej jakości było ciągłe rozdrabnianie ziaren od wyjściowych wartości 150 µm do 1 µm w obecnie produkowanej ceramice A12O3. Łopatki turbin gazowych wykonane z SiC są mało wrażliwe na pękanie w czasie chłodzenia po wyłączeniu turbiny z eksploatacji i dalszym schłodzeniu do temperatury otoczenia. gdyż w próbie zginania osiąga wytrzymałość do 600 MPa. które zwiększają jej wytrzymałość na zginanie do 650 MPa. przekraczającym 16 MPa ⋅ m Ceramikę azotkowa przeznaczoną na narzędzia skrawające pokrywa się warstwą tlenków.

.1.Więcej informacji o właściwościach i zastosowaniu współczesnej ceramiki inżynierskiej zamieszczono w tablicy 9.

3. Na podstawie danych katalogowych dobrać właściwe materiały skrawające. Skrawanie ceramiką w małych warsztatach jest nieopłacalne i jest źródłem niekorzystnych opinii o przydatności ceramiki jako materiału narzędziowego. stal SW7M oraz spiek węglikowy. Obecnie największe wartości parametrów charakteryzujących ciągliwość ustępują znacznie parametrom innych materiałów konstrukcyjnych uznawanych za mało ciągliwe. Na podstawie odcisków po pomiarze twardości HV30 sklasyfikować dostarczone materiały ceramiczne. . Opanowanie i kontrola tego zjawiska wymaga doświadczenia w projektowaniu. a na to mogą sobie pozwolić wielcy producenci. Inwestycja w nowe obrabiarki jest możliwa tylko w przypadku wielkoseryjnej produkcji. Narysować powierzchnie przełomów dostarczonych próbek (powiększenie 30 lub 50x). której odporność na pękanie jest wystarczająca. gdy wynaleziono ceramikę azotkową z wiskersami węglika krzemu.5 do 5% w zależności od metody produkcji. gdyż ostrze popęka w wyniku drgań obrabiarki. mało sztywnej obrabiarce. W produkcji wyrobów z ceramiki trudnym do opanowania problemem jest skurcz gotowego wyrobu po spiekaniu na gorąco. wynoszący od 0. Pomimo utrudnień w eksploatacji ceramika znajduje coraz większe zastosowanie. Obserwacje prowadzić przy powiększeniu 500x. 2.NIEKTÓRE OGRANICZENIA W STOSOWANIU WYROBÓW Z CERAMIKI INŻYNIERSKIEJ Pomimo badań i prób ceramika wciąż pozostaje materiałem o niezadowalającej ciągliwości i odporności na kruche pękanie. aby zamontować ją w zwykłych obrabiarkach. Pożądane jest uzyskanie wyrobów o wymiarach finalnych. PODZIĘKOWANIE Autor dziękuje profesorowi Mieczysławowi Kawalcowi za pomoc w przygotowaniu materiałów do ćwiczenia. PRZEBIEG ĆWICZENIA 1. Sytuacja poprawiła się. jak żeliwo szare lub siluminy. gdyż skrawanie ceramiki jest bardzo trudne i możliwe tylko narzędziami z diamentu lub azotku boru BN.1 zidentyfikować wybrane płytki ceramiczne. tak aby było możliwe formowanie wyrobów z odpowiednimi naddatkami rekompensującymi skurcz po spiekaniu. Wykorzystanie ceramiki w produkcji narzędzi do skrawania nie może się ograniczać do zamontowania nowego narzędzia ceramicznego w starej. Na podstawie obserwacji i informacji zawartych w tablicy 9. 4.

LITER ITURA UZUPEŁNIAJĄCA Leda H. Poznań. Wydawnictwo Politechniki Pozańskiej 1998. . Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej l996. Rzeszów. Kształtowanie ceramicznych materiałów technicznych.. Strukturalne aspekty właściwości mechanicznych wybranych materiałów.. Oczoś K.

Ich małe średnice ( 1 .5 µm) sprawiają pewne trudności w produkcji kompozytów. dlaczego wysoko wytrzymałe włókna skutecznie umacniają słabsze tworzywa. w których do umacniania tworzyw sztucznych lub stopów metali zastosowano wysoko wytrzymałe włókna lub twarde cząstki ceramiczne. Nowe materiały powstałe z połączenia tak różnych tworzyw są w dużym stopniu pozbawione wad. takie jak polimery lub miękkie stopy aluminium. NIEZBĘDNE WIADOMOŚCI Elementy mechaniki kompozytów Materiały będące przedmiotem tego ćwiczenia można zdefiniować następująco: kompozyty są to materiały łączące dodatnie cechy materiałów bardzo wytrzymałych. którymi cechuje się każda grupa eksploatowana oddzielnie. Oddzielone od siebie warstwą miękkiego materiału . lecz mniej wytrzymałych. lecz jednocześnie mniej ciągliwych lub nawet kruchych. stąd ich zastosowanie jest ograniczone. Ćwiczący powinni znać właściwości i zastosowanie wybranych kompozytów oraz wyjaśnić. Włókna „zatopione" w miękkiej żywicy lub w miękkim metalu w próbie rozciągania zachowują się odmiennie. W ćwiczeniu nie zajmujemy się superwytrzymałymi. Celowe jest również wyjaśnienie przyczyn zastosowania kompozytów w wybranych wyrobach. w próbie rozciągania pękają przedwcześnie i dlatego nie można w pełni wykorzystać ich znakomitych właściwości. Konieczna jest znajomość właściwości wysoko wytrzymałych włókien. lecz bardzo cienkimi włóknami zwanymi wiskersami. podstaw mechaniki kompozytów oraz najważniejszych cech użytkowych najczęściej produkowanych kompozytów.4 mm. lecz nie wykluczone. włókna boru lub włókna szkła. Do materiałów bardzo wytrzymałych zalicza. Podawane w katalogach wartości wytrzymałości na rozciąganie wysoko wytrzymałych włókien uzyskuje się podczas pomiaru włókien o standardowej długości 25. się między innymi włókna węglowe. oraz materiałów o dużej ciągliwości.Ćwiczenie 10 Materiały kompozytowe CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych rodzajów kompozytów. Dłuższe włókna z powodu obecności na ich powierzchni większej liczby defektów i wad powierzchniowych są słabsze.

Łatwo zauważyć. Włókna aramidowe należą do grupy tworzyw sztucznych o budowie pierścieniowej. że ważnym czynnikiem różnicującym włókna jest ich gęstość. Na uwagę zasługują włókna polietylenu. np. mniej popularne. Dzięki temu podczas rozciągania siłami ponad wytrzymałość kompozytu włókna pękają w środkowej swej części. długości krytycznej. sprzętu sportowego. np. Opatentowane nazwy handlowe włókien aramidowych to Kevlar . że aby zniszczyć kompozyt. Włókna polimerowe wyróżniają się małą gęstością. o wytrzymałości na rozciąganie około 1000 MPa. Maksymalne naprężenia rozciągające w włóknie koncentrują sio w jego środkowej części. że odległości pomiędzy sąsiednimi defektami w przeciętnym wysoko wytrzymałym włóknie są większe od wartości lc.tworzącego osnowę kompozytu nie niszczą się wzajemnie. otrzymywanych przez wydzielanie z roztworów polimerów w kwasie siarkowym.1. równych dziesięciokrotnej długości krytycznej lc kompozyt traci tylko 5% swej maksymalnej wytrzymałości na rozciąganie. Wartości uznawane za korzystne przedstawiono w jasnych polach tablicy. a wartości niekorzystne w ciemnych.1 powstały przełom jest bardzo rozbudowany. Pojęciem tym określa się odcinek włókna. 10. który w czasie pracy nie wyciągnie się z osnowy. Włókna wysoko wytrzymałe Włókna uzyskujące w procesie produkcji bardzo duże wartości wytrzymałości na rozciąganie znajdują zastosowanie w produkcji kompozytów. natomiast popularne włókna szklane są w porównaniu z innymi ciężkie. a kompozyt przenosi naprężenia nawet wtedy. Z doświadczeń wynika. aczkolwiek znakomite i znajdujące zastosowanie w kamizelkach kuloodpornych i w budowie ożaglowania wyczynowych żaglowców transoceanicznych. należy zużyć więcej energii. gdy włókna popękają i ulegną skróceniu do odcinków znajdujących się pomiędzy defektami powierzchniowymi. a to oznacza. W pierwszej kolumnie przedstawiono właściwości włókien o przeciętnych parametrach. tzn. Przy rzeczywistych długościach fragmentów włókien bez defektów i uszkodzeń powierzchniowych. Inną właściwością i zarazem korzystną cechą charakteryzującą włókna w miękkiej osnowie jest rozkład naprężeń rozciągających. Wyniki te stanowią wartości odniesienia dla pozostałych włókien należących do grupy wysoko wytrzymałych. Tak więc włókna zainkludowane w żywicy lub w miękkim metalu pozwalają na pełne wykorzystanie ich dobrych cech. Zgodnie z sytuacją przedstawioną na rys. Właściwości częściej stosowanych włókien zestawiono w tablicy 10. Stanowi te ważny czynnik eliminujący włókna szklane z produkcji wielu wyrobów. W handlu są osiągalne pod nazwą Spectra.

co wyklucza ich zastosowanie w postaci samodzielnego wyrobu.konwencjonalne tworzywa sztuczne (poliamid. Ich dużą zaletą jest odporność na kruche pękanie. szklanych i ceramicznych. HM .włókna wysokomodułowe. polietylen). Temperatura rozpadu.polietylen wysoko wytrzymały. ciemne pola . Wybrane właściwości wysoko wytrzymałych włókien stosowanych do wytwarzania kompozytów (białe pola . Włókna węglowe występują jako włókna wysoko wytrzymałe oraz jako włókna wysokomodułowe. Cechą tą korzystnie się różnią od włókien węglowych. Te drugie są też określane mianem włókien grafitowych. Tablica 10. np. Temperatura mięknięcia.1.zalety. W konstrukcjach wymagających większej sztywności kompozyty z włóknami węglowymi dominują nad produktami z włóknami szklanymi i polimerowymi. jest moduł sztywności E. Włókna ceramiczne są wykorzystywane w wyrobach przeznaczonych do pracy w podwyższonej temperaturze. co pozwala na produkcję odzieży sportowej. HT . a ich użycie jest ograniczone wysoką ceną. PE .i Twaron. Kolejnym parametrem różnicującym właściwości włókien.wady) 1) 2) 3) 4) 5) 6) KTS .włókna wysoko wytrzymałe. Mankamentem obydwu grup włókien węglowych jest ich kruchość. kombinezonów dla motocyklistów. a tym samym produkowanych z nich kompozytów. W praktyce produkcyjnej duże zastosowanie znalazły włókna węglowe i szklane .

zawierające tlenki A12O3 . Rozpowszechniły się też kompozyty z osnową ze stopów aluminium i z cząstkami ceramiki. Istotne dla kształtowania właściwości kompozytów są śladowe zawartości tlenków metali alkalicznych we włóknach ze szkła E. a to z kolei zwiększa wytrzymałość kompozytów na zginanie i ścinanie. omawiane dalej. projektanci samolotów i inni użytkownicy nie byli zadowoleni z istnienia tak różnych właściwości . Te drugie charakteryzują się większym stopniem uporządkowania atomów w pierścieniach węglowych oraz są mniej zdefektowane. od których nie wymaga się optymalnych właściwości. Lepsze właściwości uzyskuje się z zastosowaniem żywicy epoksydowej. zwłaszcza w wyrobach. szczególnie w kierunkach prostopadłych do osi wzdłużnej włókien. co powoduje powstawanie dodatkowych mikrokarbów powierzchniowych osłabiających wyrób szklany.1. Do kompozytów często wprowadza się włókna szklane o symbolu E. Jak wynika z liczb przedstawionych w tablicy 10. Kompozyty z włóknami szklanymi W skali przemysłowej często produkuje się kompozyty składające się z włókien szklanych w żywicy poliestrowej lub włókien szklanych w żywicy epoksydowej. włókna węglowe oznaczone HT są bardziej wytrzymałe niż włókna grafitowe.SiO2 w proporcjach tworzących eutektykę potrójną. w łódkach i kajakach do rekreacyjnego pływania. włókna kevlarowe w osnowie z żywic termoutwardzalnych oraz włókna ceramiczne w osnowie ze stopów aluminium. które po zwęgleniu w zakresie temperatury od 1600 do 1800°C tworzy włókna węglowe. Obydwa te materiały różnią się właściwościami wynikającymi z odmiennych warunków wytwarzania. W produkcji sprzętu wyczynowego używa się częściej kompozytów składających się z włókien węglowych i żywicy epoksydowej. Kompozyty z włóknami węglowymi W potocznym języku używa się dwóch określeń: włókna węglowe i włókna grafitowe. Jony sodu lub potasu są wymywane ze szkła w wodzie i w środowisku wilgotnym. W obu przypadkach produktem wyjściowym jest najczęściej włókno z tworzywa sztucznego o symbolu PAN.żywica. Jednak żywica poliestrowa jest tańsza i dlatego również jest wykorzystywana.w osnowie z żywic termoutwardzalnych i termoplastycznych. Obecność związków silanowych na powierzchni włókien szklanych zmniejsza przenikanie wody przez granicę włókno . Twórcy włókien. Jednak brak lub tylko śladowa obecność tlenków sodu lub potasu nie wystarcza do uodpornienia kompozytów na niekorzystne działanie wody. lecz mają od nich mniejszy moduł sprężystości E. Niemal wszystkie znajdujące się w sprzedaży włókna szklane są przez ich producentów powlekane cienką warstwą związków silanowych. np. natomiast po zwęgleniu w zakresie temperatury od 2500 do 2600°C tworzy włókna grafitowe. co zwiększa przyczepność żywicy do włókien.MgO .

polimeryzują i utwardzają się w temperaturze od 60 do 180°C. 10.2.3). Według informacji producentów czas polimeryzacji - . 10. W rezultacie powstały nowoczesne włókna o znakomitych właściwościach. przedstawionych na rys. Włókna te pozwalają na produkcję kompozytów o właściwościach mechanicznych nieosiągalnych dla innych materiałów konstrukcyjnych (rys. Możliwe jest zastosowanie żywic epoksydowych utwardzanych chemicznie. Żywice te należą do gatunku termoutwardzalnych. W kompozytach polimerowych jako osnowę stosuje się żywice epoksydowe.włókien węglowych i grafitowych i skierowali wysiłek badawczy i produkcyjny na wyprodukowanie włókien łączących najlepsze cechy obu grup. tzn.

2). Przykładem mogą być szybowce PW5 i PW6 zaprojektowane na Politechnice Warszawskiej i wykonane z kompozytów żywica epoksydowa włókna szklane. Porównanie kompozytów z włóknami szklanymi z kompozytami z włóknami węglowymi Gdy od wyrobów kompozytowych wymaga się najlepszych właściwości przy najmniejszym ciężarze. Kompozyty z włóknami węglowymi dominują również podczas pracy w środowisku wilgotnym i w podwyższonej temperaturze. w próbie rozciągania kompozyty z włóknami szklanymi wykazują większe wartości wydłużenia (parametr A w tablicy 10.utwardzania w temperaturze otoczenia . 10. samolotów bojowych i innych zastosowań militarnych. Jednak kompozyty z włóknami szklanymi są cięższe i mniej sztywne (tabl. tzn.wynosi około 7 dni. I tak. z udziałem włókien szklanych i węglowych. Dlatego produkuje się także kompozyty z włóknami szklanymi. W wyniku tego wyroby z kompozytów z włóknami szklanymi podczas niszczenia nie rozpadają się na drobne części. kompozyty z włóknami węglowymi dominują nad kompozytami z włóknami szklanymi. że proces całkowitego utwardzania trwa co najmniej miesiąc i dlatego odpowiedzialne wyroby z kompozytów z osnową epoksydową utwardza się przez kilka godzin w temperaturze do 180°C. Z powyższych powodów. Szybowce te zostały uznane przez Międzynarodową Federację Lotniczą za nową klasę szybowców sportowych.2) oraz większą zdolność do pochłaniania energii przy działaniu sił statycznych i dynamicznych. Zasadą jest również utwardzanie kompozytów z osnową polimerową pod ciśnieniem wytworzonym mechanicznie. Warunkiem obecności w tej klasie jest pominięcie w produkcji włókien węglowych. Jednak z doświadczenia wynika. pomimo że mają nieco większą wytrzymałość przy obciążeniu doraźnym. w przypadku których wysoka cena nie stanowi bariery. . lecz jeszcze przez pewien czas pozostają zwarte pomimo obecności pęknięć w wyrobie. Dotyczy to profesjonalnego sprzętu sportowego. Przy obciążeniach cyklicznie zmiennych kompozyty z włóknami szklanymi są mniej wytrzymałe niż kompozyty z włóknami węglowymi. Jednak w innych próbach ujawniają się pozytywne cechy kompozytów z włóknami szklanymi. W innych wyrobach wysoka cena włókien węglowych (około 100 zł za kilogram) jest przeszkodą w ich powszechnym wykorzystaniu. a także ze względu na niższą cenę wiele wyrobów produkuje się z kompozytów hybrydowych. pneumatycznie lub hydraulicznie. których cena wynosi około 10 zł za kilogram.

0.55 1. Wykonuje się z nich kamizelki kuloodporne.07 Kompozyty z Kevlarem Włókna kevlarowe w odróżnieniu od włókien szklanych.5 0. co pokazano na rys.05 0. 10.5 przedstawiono strukturę kompozytu z udziałem 20% SiC.04 0. boru lub ceramicznych mogą być stosowane w postaci przędzy lub tkaniny.09 3. Osnowę stanowi stop aluminium z udziałem 9% Si.13 2. Okazało się. .9 0.3-0.5 0. W tych wyrobach wykorzystuje się odporność Kevlaru na ścieranie i zdolność do pochłaniania energii. węglowych.10 1.9 0. że można również wykorzystać dobre właściwości bardzo twardych cząstek.3-0. 0. ale za to cechują się większą udarnością(rys.2 A [%] 0° 1. Popularność zdobyły kompozyty z osnową ze stopów aluminium wzmocnioną cząstkami krzemu lub tlenku aluminium.8% Ti i 0.60 1.2-0.4). Na rysunku 10.5 γ [g/cm3] 1.5-0.0 3. Te dwie ostatnie cechy wykorzystuje się również w kompozytach. rękawice. co uniemożliwia racjonalne kształtowanie właściwości tworzonego wyrobu.09 1.3-0. Pozornie łatwa produkcja kompozytów odlewanych z osnową ze stopów aluminium sprawia jednak trudności. Z tego powodu producenci kompozytów odlewanych z osnową ze stopów aluminium zaopatrują się w półprodukty kompozytowe w postaci gąsek. W rękawicach z Kevlaru można zgniatać szkło. SiC lub A12O3.3 0.Tablica 10.63 1.49 0. Kompozyty odlewane (metalowo-ceramiczne) Omówione kompozyty umocnione włóknami ciągłymi należą do droższych materiałów konstrukcyjnych.009% Sr.9 0.22 0.0 0.6% Mg. Właściwości mechaniczne wybranych kompozytów Materiał umacniający Włókno węglowe A Włókno węglowe WW Włókno grafitowe WM Włókno grafitowe UWM Polimer PRD Szkło S Bor Rm [MPa] 0° 1490 1350 880 1350 1490 1760 1560 90° 47-80 40-80 34-68 13-20 20-26 34-60 61-88 Re [MPa] 0° 1490 1350 880 656 300 677 2700 90° 270 237 200 305 102 170 270 E [105 MPa] ściskanie 0° 90° 1. Znanymi dostawcami półproduktów kompozytów aluminiowych są firmy Duralcan oraz Alcoa.5.98 2.82 0.2 0.5-0.74 0.8 0.5-0.575 1. obuwie sportowe i ochronne. 10.7 90° 0. gdyż wówczas nie tracą swych znakomitych właściwości eksploatacyjnych.38 1.54 0. kombinezony motocyklowe.03 0. Ze względu na mniejsze wartości modułu sprężystości Kevlaru wyroby kompozytowe są również mniej sztywne niż kompozyty z włóknami węglowymi.2. z których już łatwiej można uzyskać poprawny odlew z równomiernie rozłożonymi cząstkami ceramicznymi.5 2. Cięższe cząstki ceramiczne dodane do stopionego metalu opadają do dolnej części odlewu.06 0.5 0. np.

np. Obecność twardych cząstek zwiększa również odporność na zużycie ścierne.Podstawowym celem produkcji kompozytów odlewanych z osnową ze stopów aluminium jest zwiększenie modułu sprężystości E materiału odlewanego. co czyni produkty z kompozytów. ramy rowerowe oznaczone w katalogach symbolem MMC. bardziej sztywnymi. .

10. Dla porównania można dodać. lecz wymaga to szczególnej ostrożności. preformy w postaci porowatego elementu konstrukcyjnego wykonanego ze spieczonych wstępnie węglików krzemu lub tlenku aluminium. W próbie spłaszczania naprężenie niszczące wynosi 320 MPa.7).Ważną zaletą kompozytów z osnową ze stopów aluminium. Przykłady wyrobów kompozytowych Tyczka do skoku o tyczce W historii skoku o tyczce sportowcy używali kolejno tyczek bambusowych. . gdyż dopuszczalne odkształcenia rozciągające i ściskające są mniejsze aniżeli w zwykłych stopach aluminium. Tyczka sportowa z rys. 10. Przedstawione wyniki są dowodem.25 mm. jest ich większa odporność na rozwój mikroszczelin powstających w tłokach w wyniku cyklicznych zmian temperatury (rys.6). stalowych. że w podobnej próbie rurki stalowe wykonane ze stali chromowo-molibdenowej o strukturze bainitycznej wymagały do spłaszczenia wytworzenia naprężeń 2580 MPa.5 mm i grubość ścianki 2. Niektóre wyroby kompozytowe ze stopów aluminium do przeróbki plastycznej można przerabiać plastycznie na gorąco.7 ma średnicę zewnętrzną 39. Podczas zalewania tłoka stopionym metalem i w wyniku następnego dociskania pory w preformie wypełniają się metalem i tworzą zwarty fragment tłoka w miejscach najbardziej narażonych na ścieranie. że w rywalizacji materiałów stalowych i kompozytowych te pierwsze w niektórych próbach dominują nad materiałami kompozytowymi. 10. z kompozytów z włóknami szklanymi oraz obecnie z kompozytów z włóknami węglowymi i grafitowymi (rys. stosowanych do produkcji tłoków w silnikach spalinowych. W niektórych rozwiązaniach w produkcji tłoków stosuje się tzw.

8. wykonana z Kevlaru. mgr. Janowi Jakubowskiemu za życzliwe udostępnienie wyrobów z kompozytów oraz pomoc w realizacji celów tego ćwiczenia.2. dr. dr. Poznań. który umieszczono w formie o wykroju wewnętrznym kształtującym ramę rakiety.Rakieta tenisowa Ramę rakiety tenisowej w przekroju poprzecznym przedstawiono na rys. 10. Leda H. Kompozyty polimerowe z włóknami ciągłymi.. d) próbki materiału kompozytowego ze stopu Al + 20% SiC. Gliwice. hab. Ignacemu Wierszyłłowskiemu. Przez zwiększenie ciśnienia dociśnięto włókna węglowe do formy. Strukturalne aspekty właściwości mechanicznych wybranych materiałów. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 1998. . b) rakiety tenisowej. Śleziona J. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 2000.1 i 10. Jackowi Jackowskiemu. Przedstawić wnioski wynikające z analizy informacji z tablic 10. Włókna węglowe nawinięto na rdzeń z folii polimerowej usztywniony sprężonym powietrzem. Marianowi Dudziakowi. Folia rozprężająco-dociskowa pozostaje wewnątrz ramy PRZEBIEG ĆWICZENIA 1. Poznań. Janowi Gierakowi z klubu sportowego AZS w Poznaniu.. Technologia kompozytów.. PODZIĘKOWANIE Autor dziękuje panom: prof. Na wewnętrznej ściance jest widoczna siatka o średnicy oczek około 5 mm. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 1998. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA Leda H. Obejrzeć pod mikroskopem i narysować strukturę następujących wyrobów kompozytowych: a) tyczki sportowej. 2. c) próbki do pomiaru wytrzymałości na zginanie udarowe z włóknami węglowy mi. szklanymi oraz kevlarowymi: na rysunku zaznaczyć granicę pomiędzy fragmentami z różnymi włóknami.

Temu umocnieniu towarzyszy z reguły zmniejszenie plastyczności i udarności materiału. w szczególności w miękkich stalach. jest wyraźna granica plastyczności (Re). Studenci powinni zrozumieć omawiane procesy umacniania i umieć wskazać je w stosowanych powszechnie materiałach i technologiach. przyjmujemy. bardziej lub mniej bezpośrednio. Występuje ona w niektórych stopach. Istotą wszystkich sposobów umacniania jest zwiększenie oporu ruchu dyslokacji. Jeśli nie udaje się zaobserwować wyraźnej granicy plastyczności. NIEZBĘDNE WIADOMOŚCI Wprowadzenie Przez umocnienie rozumiemy zmiany w strukturze materiału prowadzące do wzrostu jego cech wytrzymałościowych. .2%.2). które są istotnym czynnikiem umacniającym. Odpowiadające temu naprężenie nazywamy umowną granicą plastyczności (R0. takich jak granica plastyczności. Wszystkie te cechy reprezentują. w wyniku czego uzyskuje się materiały i wyroby mające najkorzystniejsze właściwości mechaniczne. a więc w znacznym obszarze polikryształu. Bezpośrednim odzwierciedleniem naprężenia potrzebnego do uruchomienia poślizgów dyslokacji w skali makroskopowej. że odkształcenie plastyczne w skali makroskopowej rozpoczyna się. stan naprężeń koniecznych do uruchomienia poślizgu dyslokacji. Mechanizmy te są wykorzystywane w przemyśle w technologiach wytwarzania i przetwarzania tworzyw metalicznych. Tak więc wszelkie elementy struktury metalu utrudniające lub uniemożliwiające poślizg dyslokacji umacniają materiał. wytrzymałość na rozciąganie i twardość. czyli wywołania odkształcenia plastycznego. gdy odkształcenie względne osiągnie 0. Powinni także umieć zidentyfikować te elementy oglądanych struktur metalograficznych.Ćwiczenie 11 Procesy umacniające materiały metaliczne CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest poznanie przez studentów najważniejszych procesów (mechanizmów) umocnienia występujących w strukturze metali i stopów.

1). a zatem maksymalne naprężenie styczne.z. Czynniki te determinują możliwe systemy poślizgu oraz naprężenie konieczne do uruchomienia poślizgu dyslokacji. bez defektów. Każde z nich ma sieć krystaliczną inaczej zorientowaną w przestrzeni. składają się następujące czynniki: . wartość granicy plastyczności można wyrazić następującym wzorem: σe=σo+σr+σd+σg.umocnienie twardymi cząstkami (σcz). w których poślizg jest najłatwiejszy.opór sieci krystalicznej metalu (σo) występujący w sieci doskonalej. które jest wytworzone w danym elemencie pod wpływem przyłożonych sil. . izolowanego kryształu (monokryształu). krytyczne naprężenie poślizgu.1) Niżej omówmy pokrótce wymienione elementy równania (11. Przyjąwszy. Najmniej energii potrzeba do uruchomienia dyslokacji w płaszczyznach łatwego (ściślej mówiąc: najłatwiejszego) poślizgu. Na danej płaszczyźnie poślizgu istnieje jeden kierunek lub więcej kierunków.). odkształcenie plastyczne. odbywa się w materiale polikrystalicznym. z jakim mamy do czynienia w praktyce. odnosi się do pojedynczego. co to są dyslokacje. tzw. zwane umocnieniem wydzieleniowym (ewentualnie dyspersyjnym). Opór sieci krystalicznej jest więc wielkością charakterystyczną dla danego metalu.umocnienie odkształceniowe (σj) wynikające z hamowania ruchu dyslokacji przez dyslokacje mnożące się w wyniku odkształcenia. Założywszy addytywność wymienionych elementów umocnienia.umocnienie granicami ziaren (σg.+σcz (11.umocnienie roztworowe (σr) wywołane przez obecność w sieci innych atomów. Określona płaszczyzna poślizgu oraz dany kierunek poślizgu stanowią system poślizgu. a więc składającym się z wielu ziaren. którymi są płaszczyzny najgęściej obsadzone atomami.z. . . iż wykonujący ćwiczenie wie z wykładów. przypomnijmy najważniejsze informacje o ich zachowaniu się i wpływie na właściwości mechaniczne metali. zwane też krytycznym naprężeniem stycznym lub krytycznym naprężeniem ścinającym. Opór sieci krystalicznej Opór sieci zależy od geometrii rozmieszczenia atomów w przestrzeni (typu sieci) oraz od rodzaju tych atomów.Na wartość oporu ruchu dyslokacji. które konstytuują właściwości mechaniczne metali i ich stopów. a więc i poziom umocnienia. działa pod różnymi kątami względem kierunków łatwego po- . Oczywiście. . Naprężenie to.

Zrozumienie dyslokacyjnego mechanizmu odkształcenia metali.stężenie pierwiastka rozpuszczonego. gdy wielkość atomów rozpuszczalnika i pierwiastka rozpuszczonego jest zbliżona. aluminium i tytanu o stosunkowo niewielkiej zawartości pierwiastka rozpuszczonego. które lokują się w lukach między węzłami sieci krystalicznej. ma zasadnicze znaczenie dla zrozumienia wszystkich mechanizmów umocnienia. Wobec tego w wielu ziarnach zostaną uruchomione systemy poślizgu inne niż najłatwiejszy w danym ziarnie system. które ograniczają swobodną drogę poślizgu dyslokacji.ślizgu w różnych ziarnach. Umocnienie roztworowe Jest ono spowodowane zniekształceniem sieci krystalicznej przez rozpuszczone w niej atomy różnowęzłowe i międzywęzłowe.względna różnica wielkości atomów. znajdują się (w istotnych ilościach) metaliczne pierwiastki tworzące z żelazem roztwór różnowęzłowy. Umocnienie przez atomy różnowęzłowe jest tym większe. im większa jest różnica średnic atomowych i im większe jest stężenie atomów rozpuszczanych. Typowymi roztworami różnowęzłowymi są stopy metali. czyli między atomami metalu rozpuszczalnika. Różnowęzłowymi nazywamy atomy. „wciśnięte" w sieć krystaliczną. określającego wartość sił potrzebnych do odkształcenia. Międzywęzłowymi nazywamy atomy. Utrudnienie poślizgu dyslokacji. które zastępują w sieci krystalicznej atomy metalu rozpuszczalnika. które nie łączą się ze sobą w fazy międzymetaliczne.2) gdzie: e . w których oprócz pierwiastków międzywęzłowych. jest tym większe. Atomy rozpuszczające się są z reguły większe od luk. Stąd naprężenie styczne potrzebne do odkształcenia polikryształu jest około 1. a więc i umocnienie.5 raza większe niż w przypadku monokryształu (pomijamy tu na razie wpływ granic ziaren). Można je wyrazić następującym wzorem: σr = ε 3 2 ⋅c 1 2 (11. które mogą zająć. w szczególności węgla. zniekształcają ją i przez to utrudniają poślizg dyslokacji. Należą do nich między innymi liczne stopy miedzi. W pewnym sensie zaliczyć do nich należy także stale stopowe. c . W efekcie atomy międzywęzłowe. . Jest to możliwe wówczas. im większe są atomy rozpuszczające się międzywęzłowo i im jest ich więcej. Szereg stopów o istotnym zastosowaniu praktycznym ma strukturę różnowęzłowych roztworów stałych.

Z kolei zdolność do poślizgu poprzecznego umożliwia dyslokacjom omijanie najrozmaitszych przeszkód stojących im na drodze. A to właśnie oznacza umocnienie materiału. tworząc sploty dyslokacji. Decyduje o tym energia błędu ułożenia. εrzn .współczynnik umocnienia. że tylko niektóre rodzaje dyslokacji są zdolne do poślizgu poprzecznego. jest spowodowane przez mnożenie dyslokacji w wyniku odkształcenia plastycznego. K . Niemożność „manewru" dyslokacji sprawia. jak i zgodność kierunku poślizgu z działającym naprężeniem stycznym. co jeszcze bardziej zwiększa wartość naprężenia konieczną do kontynuowania odkształcenia. wpływa na rodzaj i właściwości występujących w stopie dyslokacji. tworząc tzw. przy dużych odkształceniach osiągająca 1012/cm2 (oznacza to. powoduje skutki podobne do nadmiaru samochodów na ulicach miasta. zanim dojdzie do takiej sytuacji. które cechuje zarówno małe krytyczne naprężenie styczne.odkształcenie rzeczywiste (logarytmiczne).Umocnienie odkształceniowe (dyslokacyjne) Umocnienie to. Jest to o tyle istotne. są uruchamiane systemy poślizgu. a tym samym liczba błędów ułożenia. co z kolei powoduje znaczne umacnianie się tych metali w wyniku niewielkich nawet zgniotów. że łatwo dochodzi do ich zablokowania. n . po wyczerpaniu najłatwiejszych możliwości poślizgu są uruchamiane systemy poślizgu wymagające większych naprężeń. w których strukturze są liczne błędy ułożenia. że łączna długość dyslokacji przypadająca na 1 cm3 wynosi 1012 cm). pasma poślizgu. Trzeba dodać. Oczywiście. a więc wzajemne blokowanie się dyslokacji poruszających się według różnych systemów poślizgu. Później. będąca charakterystyczną cechą danego stopu. by kontynuować odkształcenie. dyslokacje poruszają się niemal wyłącznie prostoliniowo. Dyslokacje poruszające się w różnych kierunkach i po różnych płaszczyznach poślizgu spotykają się i blokują wzajemnie. Wartość EBU. zwane też umocnieniem przez zgniot. Wyrażają to duże współczynniki we wzorze ujmującym wzrost naprężeń koniecznych do dalszego odkształcenia: n σ rz = K ⋅ ε rz przy czym: σrz . Bardzo duża liczba dyslokacji. W rezultacie w metalach i stopach o małej EBU. iż opisane zjawisko przebiega nieco inaczej w różnych stopach. czyli konieczność przyłożenia większych naprężeń.naprężenie rzeczywiste. Energia błędu ułożenia (w skrócie: EBU) jest energią (wyrażaną w dżulach na centymetr kwadratowy) potrzebną do utworzenia błędu ułożenia o jednostkowej powierzchni (błąd ułożenia stanowi kilka lub więcej warstw atomów ułożonych inaczej niż warstwy sąsiednie). . który polega na zmianie płaszczyzny poślizgu.wykładnik.

b . Jak już wyżej wspomniano. Ogólnie. szczególnie umocnionych w inny sposób. Trzeba również pamiętać o tym.2). a więc przede wszystkim żelazo i jego stopy (z wyjątkiem stali austenitycznych). Na stopień umocnienia wpływa oczywiście również współczynnik umocnienia K. G . np. Przejawia się to przez różne odkształcenie sąsiednich ziaren. wynikające z innego zorientowania ich sieci krystalicznej względem działających naprężeń i z różnej gęstości komórek dyslokacyjnych lub pasm poślizgu. które przy większych zgniotach łączą się w tzw. szczególnie przy małych wartościach EBU. które odznaczają się dużym wykładnikiem potęgowym n. a więc zmniejszenia parametrów wytrzymałościowych.Do metali i stopów o małej EBU.3). pasma odkształcenia. Wynika to z tego. zwłaszcza w początkowym stadium odkształcenia. Wpływ gęstości dyslokacji na granicę plastyczności metali ilustruje rys. a tym samym cechujących się intensywnym umacnianiem.1. Przy małych koncentracjach dyslokacji zwiększanie ich liczby prowadzi do wzrostu plastyczności. podczas odkształcenia tworzą strukturę komórek mikrometrowej wielkości o ścianach ze splątanych dyslokacji.moduł sprężystości postaciowej.stała zależna od sposobu odkształcenia i typu sieci krystalicznej. a z metali o sieci ściennie centrowanej nikiel i aluminium oraz jego stopy. odkształcenie plastyczne polikryształu przebiega nierównomiernie w różnych ziarnach.4) gdzie: β . zalicza się między innymi stale austenityczne oraz miedź i jej stopy. umacniają się zasadniczo słabiej (n ~ 0. iż jego stosowanie jest ograniczone do stosunkowo dużej liczby dyslokacji (powyżej 106/cm2). zgodnie z poniższym wzorem: σ d = β Gbρ 1 2 (11. około 0. jednak stosowanie go w praktyce jest utrudnione z uwagi na trudność wyznaczenia gęstości dyslokacji (znacznie częściej zatem korzystamy ze wzoru 11. Przyjmuje on także większe wartości dla stopów.gęstość dyslokacji. 11. że zbyt mała liczba dyslokacji nie wystarcza do uzyskania znaczącego odkształcenia. Wzór ten wskazuje czynniki wpływające na efekt umocnienia dyslokacyjnego. dzięki znacznie większej możliwości poprzecznego poślizgu dyslokacji. przez wydzielenia dyspersyjnych cząstek.wektor Burgersa. które ulegają niejednakowemu odkształceniu i tym samym niejednakowemu umocnieniu. Dużą EBU odznaczają się metale o sieci regularnej przestrzennie centrowanej. Metale te. .5. wartość umocnienia jest funkcją gęstości dyslokacji. ρ .

stała materiałowa zależna od temperatury i prędkości odkształcenia. takie jak fosfor.5) gdzie: k .średnia średnica ziarna. Współcześnie opracowano metody uzyskiwania materiałów o ziarnach wielkości mikrometrowej. bizmut i inne. że materiały o wielkości ziarna poniżej 100 nm zaliczamy do tzw. W związku z tym im większa jest powierzchnia granic ziaren (czyli im drobniejsze ziarno). że umocnienie przez rozdrobnienie ziaren prowadzi do wzrostu udarności. = k ⋅ d − 1 2 (11. gromadzą się na granicach ziaren i zmniejszają ich spójność (adhezję). Umacniająca rola granic ziaren wynika z tego. ta metoda umocnienia może być stosowana bez ograniczeń. że dyslokacje przemieszczające się przez poślizg wewnątrz ziaren z reguły nie mogą przekroczyć ich granicy. co ogranicza możliwości odkształcenia. Jest to związane z tym.z. tym niniejsza jest koncentracja tych szkodliwych zanieczyszczeń przypadająca na jednostkę powierzchni granicy. W związku z tym. że z reguły towarzyszy mu zwiększenie udarności. a nawet nanometrowej (umownie przyjęto.Umocnienie granicami ziaren Ten rodzaj umocnienia jest szczególnie godny polecenia z uwagi na to. siarka. cyna. iż szkodliwe domieszki. nanomateriałów). d . arsen. Umocnienie granicami ziaren jest wyrażone zależnością Halla-Petcha: σ g . .

wyżarzanie normalizujące) lub proces tworzenia nowych ziaren (rekrystalizację). iż istnieje pewna optymalna średnica cząstek (o danych właściwościach mechanicznych) zapewniająca maksymalne umocnienie.bardzo szybkie chłodzenie ciekłego metalu.odpowiednia przeróbka plastyczna. w tym uzyskiwanie nanometrowej wielkości cząstek. jak i ich omijanie (zgodnie z mechanizmem zaproponowanym przez Orowana) powoduje umocnienie stopu. Cząstki te utrudniają ruch dyslokacji tym bardziej. a po procesie scalania ziaren metody mechanicznego stapiania (mechanicznej syntezy).metody metalurgii proszków. Te dwa czynniki decydują o naprężeniu potrzebnym do ścięcia cząstek przez dyslokację lub ich ominięcia. 11. Przy stałym udziale objętościowym cząstek jest ono zależne od ich średnicy i właściwości mechanicznych. Z rysunku 11. Umacnianie cząstkami Polega ono na utworzeniu twardych.Najważniejsze przemysłowe metody uzyskiwania materiałów drobnoziarnistych to: . .działania na etapie procesu metalurgicznego. w trakcie obróbki cieplnej.2 wynika. które jest tym łatwiejsze. takie jak zabiegi modyfikacji przez dodanie do ciekłego stopu substancji tworzących liczne zarodki krystalizacji. że kształt cząstek jest zbliżo- .2). im są twardsze i liczniejsze. Podstawową zależnością jest wzrost umocnienia wraz z malejącą odległością między cząstkami.cząstki ścinane przez dyslokacje.obróbka cieplna. możliwie równomiernie rozmieszczonych. . np. . . w plastycznej osnowie czystego metalu lub roztworu stałego. im większe są odległości między cząstkami (rys. Ze względu na wielkość i właściwości mechaniczne cząstki można podzielić na dwie kategorie: . w szczególności kontrolowane (regulowane) walcowanie. drobnych (dyspersyjnych) cząstek. Na podstawie wskazanego przez Orowana mechanizmu omijania cząstek przez dyslokacje opracowano wzory pozwalające w przybliżeniu określić efekt umocnienia cząstkami. odtlenianie wytopów przez wprowadzenie pierwiastków tworzących wysokodyspersyjne cząstki (np. Zarówno ścinanie cząstek przez dyslokacje. Metody te są coraz częściej wykorzystywane jako efektywne sposoby polepszania kompleksu właściwości mechanicznych. w której wykorzystuje się przemiany fazowe (np. . A1N) zapobiegające rozrostowi ziarna. Jeśli wyrazimy tę zależność przez udział objętościowy cząstek w stopie i ich średnią średnicę (przy założeniu.cząstki omijane przez dyslokacje.

Gdy zostanie przekroczone równowagowe stężenie składnika B w roztworze stałym a. a więc odpowiedniej temperatury i czasu) wydzielenie nadmiaru pierwiastka B w postaci fazy międzymetalicznej (np.średnia odległość między cząstkami mierzona od ich krawędzi. czyli kompozytów. gdy cząstki umacniające zostały wprowadzone „z zewnątrz". iż jest to właściwie tworzenie materiałów złożonych. Z takim wydzielaniem mamy do czynienia w przypadku . 11. bardzo drobne cząstki A12O3 wprowadzone do aluminium w procesie metalurgii proszków. 11. b .moduł sprężystości postaciowej. d . np. którego istotą jest wydzielanie twardych cząstek z przesyconego roztworu stałego.6) gdzie: G . następuje (pod warunkiem istnienia wystarczającej dyfuzji.2. A3B) lub międzywęzłowej.ny do kuli). Zajmiemy się zatem typowym umacnianiem wydzieleniowym.średnia wartość wektora Burgersa. mówimy o umacnianiu dyspersyjnym i umacnianiu wydzieleniowym. w jaki sposób cząstki znalazły się w osnowie stopu. λ. Zwróćmy jednak uwagę. Rys.średnia średnica cząstek mierzona na przekroju.3). Naprężenie styczne konieczne do ścięcia cząstek przez dyslokacje (krzywa 1) lub ominięcia ich (krzywa 2) przy założeniu stałego udziału objętościowego cząstek W zależności od tego. O pierwszym mówimy wówczas. to umocnienie stali twardymi (a więc nie ulegającymi ścięciu przez dyslokacje) cząstkami można wyrazić wzorem Orowana-Ashby'ego: σ cz = Gb d ln 2πλ b (11. W tym miejscu trzeba się odwołać do znanego wykresu równowagi dwóch składników tworzących w pewnym zakresie stężeń roztwór stały (rys.

Dla zilustrowania wielkości. dopóki nie zaczną.wystarczająco wolnego chłodzenia stopu o składzie chemicznym leżącym pomiędzy stężeniami c1 i c2. tworzą one niemal ciągłą błonkę na granicach ziaren. Wówczas jednak wydzielenie twardej fazy następuje głównie na granicach ziaren roztworu stałego α. w których można uzyskać przesycony roztwór stały. Roztwór przesycony uzyskuje się przez wystarczająco szybkie chłodzenie (zazwyczaj w wodzie) roztworu a z temperatury leżącej powyżej linii granicznej rozpuszczalności. co z reguły wpływa katastrofalnie na plastyczność. Proces ten powoduje powstanie sprężystych odkształceń sieci krystalicznej osnowy (roztworu cc) w sąsiedztwie stref G-P. a przede wszystkim na udarność stopu. Zdjęcie to wykonano z użyciem transmisyjnego mikroskopu elektronowego (TEM). ani zadowalającej udarności. 11. Gdy wydzieleń jest dużo. Znacznie lepsze właściwości uzyskuje się przez wydzielanie twardych cząstek w wyniku starzenia uprzednio przesyconego roztworu stałego. a powstałe wydzielenia są stosunkowo duże. Tego rodzaju zjawiska zachodzą w wielu stopach. Starzenie w swej początkowej fazie polega na grupowaniu się atomów pierwiastka przesycającego w tzw. W ten sposób nie można zatem uzyskać ani istotnego umocnienia. się w nim procesy starzenia. kształtu i rozmieszczenia stref G-P na rys. . Takie lokalne zniekształcenia sieci znacznie utrudniają poślizg dyslokacji. Roztwór taki jest stosunkowo miękki i plastyczny. strefy Guiniera-Prestona (w skrócie: strefy G-P).4 pokazano zdjęcie stref G-P otrzymanych w wyniku starzenia przesyconego molibdenem ferrytu stopowego.

Dalszy wzrost cząstek prowadzący do zaniku koherencji między siecią wydzieleń i osnowy powoduje z reguły zmniejszenie umocnienia pomimo wzrostu wielkości wydzieleń. Na rysunku 11. która może być już fazą równowagową lub kolejną fazą przejściową. rozpuszczać się lub przemieniać w inne fazy. Klasycznym przykładem stopów. W przypadku rozpuszczania się fazy przejściowej będzie się równocześnie wydzielać faza następna. czyli dopasowania sieci krystalicznej wydzielenia do sieci osnowy. przy której koherencja (spójność obu sieci) jest jeszcze zachowana. W wielu stopach pierwsza faza międzymetaliczna wydzielająca się z roztworu stałego nie jest fazą równowagową (zgodną z wykresem równowagi) i po dłuższym czasie starzenia lub po podwyższeniu temperatury będzie ona zanikać. w których podczas starzenia wydziela się kilka kolejnych faz w zależności od temperatury i czasu starzenia. rosnące wraz z wydzieleniem.5 pokazano przebieg umocnienia duraluminium w miarę przedłużania czasu starzenia. osiągną wartość graniczną i spowodują zerwanie koherencji. Maksymalne umocnienie uzyskuje się wówczas. tzn. gdy wydzielenie osiąga wielkość. . jednak zanim naprężenia spowodowane przez sprężyste odkształcenie sieci. są duraluminy (Al + 4% Cu + ewentualnie inne pierwiastki).We wszelkich procesach wydzielania istotną rolę odgrywa stopień koherencji wydzieleń z osnową.

Przykładem współdziałania wielu mechanizmów umacniających jest umocnienie uzyskiwane w zahartowanej. Umocnienie cząstkami odgrywa istotną rolę w wielu stopach. Tak . w stalach stopowych atomy pierwiastków metalicznych zajmują pozycje różnowęzłowe. starzenie należy prowadzić w odpowiedniej temperaturze. mówimy wówczas o starzeniu naturalnym. tytanu i innych. Martenzyt jest przesyconym. a następnie do tzw. Tak więc.Rys. w przypadku stali martenzytycznych starzejących). a także miedzi. które można umacniać także przez tworzenie roztworów starych oraz wydzieleniami faz międzymetalicznych i międzywęzłowych. między innymi w stalach (umacnianych wydzieleniami węglików i azotków. Umocnienie duraluminium w funkcji czasu starzenia w temperaturze 150°C Z rysunku wynika. chcąc uzyskać jak najlepsze rezultaty. a także odpuszczonej stali. 11. im wyższa jest temperatura starzenia. a także faz międzymetalicznych. w odróżnieniu od starzenia sztucznego. Stąd wynika. że czyste metale mogą być umacniane jedynie przez zgniot (odkształcenie plastyczne na zimno) oraz granicami ziaren. że długotrwałe starzenie prowadzi do powstania faz powodujących mniejsze umocnienie w wyniku utraty koherencji z osnową. przestarzenia. Uwagi końcowe Wyżej przedstawiono zasadnicze mechanizmy umacniające metale i ich stopy. licznych stopach aluminium. Niekiedy optymalną temperaturą starzenia jest temperatura pokojowa. jak np. czyli koagulacji wydzieleń (zwiększenia ich wymiarów przy równoczesnym zmniejszeniu liczby). Trzeba podkreślić. międzywęzłowym roztworem stałym węgla w żelazie α Ponadto. Następuje to tym szybciej.5. że większe zastosowanie mają stopy. i w efekcie zmniejszenia twardości i wytrzymałości. prowadzono w piecach do obróbki cieplnej.

W przypadku odpuszczania martenzytu pojawia się umocnienie wydzieleniowe. W martenzycie oprócz umocnienia roztworowego występuje znaczące umocnienie dyslokacyjne. które w pewnym stopniu równoważy zmiękczenie spowodowane głównie zmniejszeniem przesycenia roztworu stałego i liczby dyslokacji. a próbka 11. Obejrzyj pod mikroskopem strukturę obu próbek. PRZEBIEG ĆWICZENIA Próbki 11. zwracając uwagę na zmianę kształtu ziaren pod wpływem odkształcenia i widoczne obszary koncentracji linii po ślizgu. Istotne jest też umocnienie granicami ziaren. a przy tym silnie wydłużone. Podaj w sprawozdaniu. w przypadku narzędziowych stali stopowych. Procesy te też oczywiście powodują znaczące umocnienie.4 są próbkami stali 04 poddanymi różnej obróbce cieplnej. w rdzeniu dyslokacji. gdyż ziarna martenzytu są z reguły bardzo drobne. że pociąga za sobą zjawisko tzw. Próbki 11. 1. Dlatego istotne jest zapewnienie drobnoziarnistości stali.1 jest w stanie nie zgniecionym. co zwiększa powierzchnię granic. 3. w pobliżu atomów metali o wysokim powinowactwie z węglem) lub tworzą bardzo drobne węgliki. Oblicz orientacyjny wzrost granicy plastyczności w wyniku odkształcenia na podstawie podanej w instrukcji twardości obu próbek (σd ≈ 3∆HV). co spowodowało wzrost właściwości wytrzymałościowych badanego materiału. a także z austenitu szczątkowego jest niekiedy na tyle duże. zajmują one określone miejsca w sieci krystalicznej (np. jakie występuje w martenzycie wysokowęglowym. Umocnienie cząstkami wydzielającymi się z martenzytu. Gdy temperatura przemiany martenzytycznej jest na tyle wysoka. polepsza właściwości plastyczne. Ten rodzaj umocnienia jest szczególnie duży w przypadku wysokowęglowego martenzytu zbliźniaczonego. 2. musi się wiązać ze zmniejszeniem właściwości plastycznych. szczególnie w niskowęglowym martenzycie dyslokacyjnym (zwanym też listwowym). następuje bardzo silne umocnienie przez atomy węgla i przez atomy pierwiastków stopowych.3 i 11. w którym dodatkowy efekt umocnienia dają granice licznych bliźniaków.1 i 11. .2 jest odkształcona plastycznie na zimno. jak wiemy. że tak znaczne umocnienie. zawierającej nie więcej niż 0.2 są wykonane ze stali 04 (żelaza Armco). że umożliwia choćby ograniczoną dyfuzję atomów węgla. twardości wtórnej. co nazywamy samoodpuszczaniem martenzytu. co spowodowało różną wielkość ziarna ferrytu. Jest oczywiste. co. istotnej np.więc. Próbka 11.04% C.

3 i 11. posługując się wzorem Halla-Petcha. 5. .4. Zakładając brak różnic we właściwościach ferrytycznej osnowy próbek 11.. Obie mają w strukturze ferryt. obliczonych na pod stawie różnicy twardości obu badanych próbek. F. Próbki 11. Podobnie jak poprzednio. A. Określ numer wielkości ziarna i średnią średnicę ziarna d (zgodnie z normą PN/H-045 07/01) w obu próbkach przez porównanie oglądanych struktur z tabelą wzorców. WNT 1998.6 wykonano. 2. Warszawa. z tym że w próbce 11. odpowiednio. 3. 4. I. 1. Po wykonaniu wszystkich zadań zawartych w tym ćwiczeniu skomentuj uzyskane wyniki. t. 2.1.z.6. Dobrzański L. Oblicz spodziewaną różnicę pomiędzy granicą plastyczności próbek 11. WNT 1995. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA Ashby M.. w szczególności pod kątem efektywności poszczególnych mechanizmów umocnienia. H.5 i 11.5 i 11.. Warszawa.6. 3.6 poza ferrytem znajduje się wiele cząstek twardego cementytu o kształcie zbliżonym do sferoidalnego. porównaj uzyskaną wartość umocnienia z wartością oszacowaną na podstawie pomiarów twardości. Jones D. oblicz umocnienie spowodowane przez oglądane cząstki cementytu. ze stali 04 i stali N8E wyżarzonej zmiękczająco. Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach. R. Obejrzyj obie próbki pod mikroskopem i oszacuj średnią średnicę i odległości między cząstkami cementytu występującymi w próbce 11. Porównaj uzyskany wynik z różnicą w wartościach σg. posługując się wzorem Orowana-Ashby'ego. wyd. Materiały inżynierskie.

Czasami współdziałają ze sobą przyczyny różnego rodzaju. NIEZBĘDNE WIADOMOŚCI Wprowadzenie Przyczyny zniszczenia części maszyn i urządzeń oraz narzędzi najczęściej mają charakter mechaniczny. . Istotna jest też umiejętność wskazania sposobów zapobiegania tym niekorzystnym zjawiskom.pełzanie. Tutaj krótko omówimy te zjawiska. jednak z uwagi na ich odrębny charakter nie będą tutaj omawiane. . Znaczącą przyczyną zniszczenia mogą być także procesy fizykochemiczne (korozja). Spośród mechanizmów niszczenia powodowanych przez czynniki mechaniczne (ewentualnie cieplne) za najważniejsze trzeba uznać: .ścieranie.kruche (nagłe) pękanie. Kruche pękanie Materiały mogą pękać w sposób kruchy. . co z reguły przyśpiesza procesy niszczenia.zmęczenie.Ćwiczenie 12 Przyczyny przedwczesnego zużycia części maszyn i narzędzi CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z przykładami typowych przypadków zniszczenia części maszyn i narzędzi oraz nabycie umiejętności ich analizowania i wyciągania wniosków co do przyczyn zniszczenia. niekiedy przyczynia się do tego podwyższona temperatura. plastyczny lub mieszany. w odrębny sposób przebiega pękanie zmęczeniowe. . a zainteresowanego czytelnika odsyłamy do licznych publikacji szerzej je omawiających (niektóre z nich wymieniono w wykazie literatury).

gdyż redukuje naprężenia ścinające.duża szybkość obciążenia. uderzamy np. jak czyni to karateka kruszący cegły uderzeniem dłoni. . jednak ogólnie najniższa jest dla metali. iż oddziaływanie niskiej temperatury i szybkości obciążenia też sprowadza się do ograniczania ruchliwości dyslokacji. co prowadzi często do awarii i pociąga za sobą znaczne straty materialne lub jest nawet przyczyną katastrof powodujących dodatkowo okaleczenie lub śmierć ludzi. W odróżnieniu od nich większość powszechnie stosowanych stali (mających strukturę przestrzennie centrowaną) staje się krucha już w temperaturze bliskiej 0°C Duża szybkość obciążenia wpływa w znany sposób. w której następuje pękanie. jak wspomniana już wiązkość Gc [kJ/m2] i krytyczny współczynnik intensywności naprężeń K1 [MPa⋅ml/2]. gdy naprężenia nominalne przekroczą granicę wytrzymałości. młotkiem. . Istotna jest świadomość. że dla każdego materiału istnieje charakterystyczna temperatura przejścia w stan kruchy (przy określonych standardowych parametrach obciążenia).trójosiowy stan naprężeń (ściślej mówiąc: płaski stan odkształcenia). natomiast kruche pęknięcia mogą się pojawić już przy naprężeniach nominalnych niższych od granicy plastyczności. choćby z życia codziennego.niska temperatura. a szczególnie niska w przypadku metali krystalizujących w sieci regularnej ściennie centrowanej (Al). Chcąc złamać coś. Jest ona różna dla różnych materiałów. Trójosiowy stan naprężeń występujący w okolicy wierzchołka karbu też sprzyja kruchemu pękaniu. na skłonność do kruchego pękania. czyli odkształcenia plastycznego. Cechą wyróżniającą kruche pękanie jest brak odkształceń plastycznych w strefie pęknięcia. im jest ono szybsze.01 kJ/m2 w przypadku szkieł. 0. nawet w temperaturze niższej niż -100°C. iż to ostatnie występuje dopiero wtedy.1 kJ/m2 w przypadku ceramiki inżynierskiej oraz 0. Istotną różnicą pomiędzy kruchym a plastycznym pękaniem jest to.Kruche pękanie spośród pozostałych mechanizmów wyróżnia nagłość i nieprzewidywalność. że wystąpi mechanizm kruchego pękania. kiedy może wystąpić niebezpieczeństwo kruchego pękania. oprócz właściwości danego materiału kruchemu pękaniu sprzyjają takie czynniki. trzeba pamiętać. co wiąże się z małą energią potrzebną do powstania przełomu. tym większa szansa. a niekiedy ręką. Mówiąc o temperaturze. Stąd wynika znakomita udarność i odporność na pękanie stali austenitycznych. 1 kJ/m2 w przypadku polimerów. Istotna jest w tym przypadku szybkość uderzenia. Otóż. Trzeba zresztą dodać. zwany też odpornością (wytrzymałością) na . jak: . Energia ta (nazywana wiązkością) jest rzędu: 100 kJ/m2 w przypadku metali. Skłonność materiału do kruchego pękania charakteryzują takie parametry (cechy) materiałowe. a tym samym zmniejsza szansę na pojawienie się poślizgów dyslokacji.

Kruche pękanie. Mówimy wówczas o przełomie łupliwym (rys. . Skłonność do kruchego pękania w pewnym stopniu charakteryzuje także udarność. prowadzona w warunkach dynamicznego obciążenia w obecności karbu. w wyniku czego wartość pracy łamania próbki (wyrażona w kilodżulach na centymetr kwadratowy) będzie mała. nie wykazującego śladów odkształcenia plastycznego. Wygląd typowych przełomów o kruchym charakterze. która. sprzyja kruchemu pękaniu. oznacza pracę potrzebną do złamania próbki z naciętym karbem przy dynamicznym (nagłym) obciążeniu zginającym.1). Jest to zazwyczaj widoczne nawet nieuzbrojonym okiem. 12. Często przełom kruchy biegnie wzdłuż płaszczyzn łupliwości związanych z określonymi płaszczyznami krystalograficznymi w krysztale. prowadzi do powstania charakterystycznego przełomu. 12. pokazano na rys. Próba udarności.1 i 12. której towarzyszy absorpcja stosunkowo niewielkiej energii. jednak najlepszym narzędziem do badania przełomów i oceny ich charakteru jest elektronowy mikroskop skaningowy. obserwowanych za pomocą mikroskopu skaningowego.pękanie (często spotyka się oznaczenie KIc odpowiadające płaskiemu stanowi odkształcenia). mówiąc ściśle. oprócz nagłości.2.

Typowymi elementami podlegającymi zmęczeniu są części obra- . Otóż podobnie jak w przypadku zmęczenia organizmu człowieka. Zmęczenie „Zmęczenie materiału" jest pojęciem obecnie często używanym w mediach. na proces zmęczenia składają się dwa zasadnicze elementy: obciążenie i czas. Tak powstały przełom nazywamy międzykrystalicznym. które . aby obciążenie. a więc i panujące w materiale naprężenia. przy czym istotne jest.stają się miejscami o mniejszej odporności na pękanie. jednak nie zawsze towarzyszy temu dostateczna świadomość.Często kruche pękanie następuje wzdłuż granic ziaren. Przełomy o charakterze plastycznym (rys.2 (fragment w środku zdjęcia ma nieco inny charakter). Znaczny udział procentowy przełomu o charakterze kruchym w całej jego powierzchni wskazuje na niewielką odporność materiału na pękanie i niewielkie wartości KIc i udarności. Przykład przełomu międzykrystalicznego pokazano na rys. 12.3) cechuje znaczne rozwinięcie powierzchni i nieregularny charakter. 12.szczególnie w materiale gruboziarnistym . co ono w rzeczywistości oznacza. miały charakter cykliczny.

takie jak wały. w odróżnieniu od wyżej omówionego kruchego pękania. Do pierwszych zaliczamy karby. Czynnikiem powodującym tę różnicę jest charakterystyczna dla procesu zmęczenia cykliczność obciążeń. Koncentratorami metalurgicznymi są nieregularności właściwości mechanicznych matę- . a więc działających w skali makroskopowej. części silników i układów jezdnych pojazdów. Energia ta jest przyczyną pojawienia się zmian mikrostrukturalnych. a często jest znacznie od niej niższy. Cykliczny charakter obciążenia powoduje. rysy obróbkowe czy nagłe zmiany przekroju. które lokalizują się w miejscach. Mówimy tu zarówno o karbach makroskopowych. jak i o karbach mikroskopowych. rozpoczyna się. w wyniku szlifowania. zazwyczaj nie przekracza granicy plastyczności Re. czyli wszelkie nieregularności kształtu elementu lub zarysu jego powierzchni. Zmęczenie materiału. takich jak mikropęknięcia lub mikrorysy powstałe np.cające się lub drgające. Przy określonych naprężeniach nominalnych lokalny poziom naprężeń będzie wyższy (czasem nawet parokrotnie) w pobliżu koncentratorów naprężeń. iż z każdym cyklem materiał pochłania pewną ilość energii. Koncentratory naprężeń mogą być mechaniczne i metalurgiczne. gdzie struktura jest najsłabsza lub poziom naprężeń najwyższy. takich jak pęknięcia. a poziom naprężeń nominalnych. gdy współczynnik intensywności naprężeń K jest mniejszy od krytycznej wartości współczynnika naprężeń Kc.

Linie spoczynku są wynikiem zmiany kierunku rozchodzenia się pęknięcia zmęczeniowego. o ostrych krawędziach składniki struktury. iż podstawowym sposobem zapobiegania zmęczeniu materiałów jest unikanie karbów powodujących koncentrację naprężeń. takie jak wydzielenia węglików lub azotków i wtrącenia niemetaliczne. W miejscu koncentracji naprężeń (np. przy którym liczba cykli powodująca zniszczenie zmęczeniowe nie przekracza 104. zwiększenie wytrzymałości doraźnej materiału powoduje także zwiększenie jego wytrzymałości zmęczeniowej. twarde. zanim w pobliżu jakiegoś koncentratora naprężeń utworzy się mikropęknięcie. proces zmęczeniowy trwa dłużej. przełom resztkowy. gdyż nadmierne umocnienie materiału powoduje zmniejszenie wytrzymałości zmęczeniowej. np. W początkowym okresie zmęczenia niskocyklowego mamy do czynienia z makroskopowym odkształceniem plastycznym. Z tego. gdyż stosunkowo długi czas musi upłynąć. które określa jego kształt. spawy. na skutek przerwy w obciążeniu (stąd nazwa: linie spoczynku). Jeżeli naprężenia nominalne są na tyle duże. że przekraczają granicę plastyczności. Koncentratory naprężeń powstają zarówno w wyniku projektowania elementu. i z rozchodzącymi się od niego liniami spoczynku oraz przełomu resztkowego. powodując stopniowe zmniejszanie się czynnego przekroju i tym samym wzrost rzeczywistych naprężeń w nim panujących. zarysowania. 12. co powyżej powiedziano. Jest to jednak prawdziwe tylko do pewnego poziomu wytrzymałości doraźnej.). Jak można przypuszczać. aż naprężenia w pozostałej części przekroju osiągną wartość przekraczającą Rm lub Kc i pęknięcie w sposób nagły rozszerzy się na tę część przekroju. jak i na etapie procesu technologicznego (wtrącenia niemetaliczne. Dlatego przełom powstały w wyniku zmęczenia niskocyklowego różni się od klasycznego przełomu zmęczeniowego. przed czołem mikropęknięcia) następuje uplastycznienie materiału w wyniku lokalnego przekroczenia granicy plastyczności. tworząc tzw.) oraz w trakcie eksploatacji (wżery korozyjne. mikropęknięcia itp. zakucia itp. zwanym ogniskiem przełomu. które powoduje plastyczne pękanie pod kątem około 45° do kierunku działania naprężeń normalnych.4): rzeczywistego przełomu zmęczeniowego z miejscem inicjacji pęknięcia. Pęknięcie będzie się powiększać coraz szybciej. W rezultacie często prawie cały okres żywotności materiału jest związany z procesem inicjacji pęknięcia i trwałość elementu może być o rząd wielkości większa niż w poprzednio omawianym przypadku. uderzenia powodujące lokalny zgniot. wynika. np. Gdy element poddany cyklicznym obciążeniom jest wolny od mikropęknięć. W przypadku istniejącego już mikropęknięcia będzie się ono powiększać z każdym cyklem obciążenia. zawalcowania. Przełomy zmęczeniowe cechuje charakterystyczny wygląd pozwalający zazwyczaj je rozpoznać na pierwszy rzut oka. to mówimy o zmęczeniu niskocyklowym. gdy w wyniku postępu pęknięcia zmęczę- .rialu. Przełom taki składa się z dwóch różniących się wyraźnie części (rys. Przełom resztkowy powstał w momencie.

Udział powierzchni przełomu resztkowego w całej powierzchni przekroju pozwala oszacować. Istnienie tych mikronierówności na obu współpracujących powierzchniach sprawia.niowego przekrój elementu zmniejszył się na tyle. niemniej stanowi istotną informację dla oceny przyczyn awarii. Typowy wykres zużycia pokazano na rys. Zużycie tych powierzchni mierzy się ubytkiem masy współpracujących części lub zmianą ich wymiarów. w czasie którego są ścinane mikronierówności. a także współczynnik bezpieczeństwa przyjęty przez konstruktora. Na wykresie tym jest widoczny charakterystyczny dla początkowej fazy współpracy elementów okres zużycia przyspieszonego. . jest procesem zachodzącym przy współpracy dwóch (lub więcej) części maszyn. Wiąże się to z wzajemnym przemieszczaniem się tych części. jaki był poziom sił działających na przekrój (wytrzymałość materiału pomnożona przez powierzchnię przełomu resztkowego). zwane też zużyciem. 12. Ścieranie Ścieranie. któremu towarzyszy nacisk współpracujących powierzchni. Oszacowanie tego współczynnika jest zniekształcone (zaniżone) przez istnienie ostrego końca pęknięcia w momencie powstania przełomu resztkowego.5. iż rzeczywista powierzchnia styku tych powierzchni jest znacznie mniejsza niż ich powierzchnia nominalna. że naprężenia w pozostałej jego części przekroczyły granicę wytrzymałości doraźnej.

piasku dostają się między współpracujące powierzchnie i. mamy do czynienia z typowym mechanizmem zużycia ściernego. 2 – zużycie ustalone. . wynika ze znacznych zmian w mikrostrukturze i geometrii warstwy wierzchniej. kurzu.wanie jego intensywności w poszczególnych stadiach: zużyciem adhezyjnym.5. Niekiedy pod wpływem siły docisku mikronierówności sczepiają się i są odrywane od podłoża w wyniku przemieszczania się współpracujących Rys.6. 12.W przypadku materiałów twardych mikrogeometria trących się powierzchni określa rzeczywistą powierzchnię styku. Charakterystyczny obraz zużycia ciernego powstałego na powierzchni łańcucha rozrządu pokazano na rys. 12. powodują ich mikroskrawanie (bruzdowanie). Środkowy odcinek omawianej krzywej reprezentuje okres zużycia ustalonego. ograniczoną w zasadzie do wystających mikronierówności. Mamy wówczas do czynie. 3 – zużycie przyspiesone Gdy oderwane i przeważnie utlenione cząstki mikronierówności. które stykają się z odpowiednimi mikronierównościami elementu współpracującego. pyłu. Typowy wykres zużycia ilustrujący zróżnicoczęści maszyn. wskazujący na ponownie przyspieszone zużycie. 1-docieranie. będąc zazwyczaj twardszymi. końcowy zaś. które nastąpiły w wyniku długotrwałego tarcia.

Wartość zużycia względnego, a więc odniesionego do jednostkowych wartości siły docisku i drogi tarcia, zależy od struktury materiału, jednak w praktyce zużycie najłatwiej można przewidzieć, znając jego twardość. Istnieje prosty, eksperymentalny wzór wiążący zużycie względne z twardością:
1 aH + b

Z=

gdzie: Z - zużycie względne, H - twardość, a, b - stałe. Oczywiście, wartość dopuszczalnego zużycia zależy od charakteru pracy części współpracujących, a także od ich wielkości. W mechanizmach precyzyjnych wartości dopuszczalnych luzów są mierzone w mikrometrach i tego samego rzędu będzie dopuszczalni zużycie części, natomiast dopuszczalne zużycie np. ogniw gąsienicy dużej koparki jest rzędu kilku milimetrów. Pełzanie Pełzanie materiałów polega na tym, iż przy długotrwałych naprężeniach, mniejszych od granicy plastyczności, następuje ich trwale odkształcenie (wydłużenie), a w końcu zniszczenie. Odkształcenie pełzania jest funkcją naprężeń, czasu i temperatury, przy czym każdy materiał ma temperaturę graniczną, powyżej której, przy wystarczającym poziomie naprężeń, zaczyna się proces pełzania. Dla metali temperatura ta wynosi (0,3 - 0,4) Tt, (temperatury topnienia), a dla ceramiki (0,4 - 0,5) Tt. W przypadku polimerów mamy tzw. temperaturę mięknięcia, decydującą o tym, iż temperatura pracy większości polimerów i kompozytów o osnowie polimerowej nie powinna przekraczać 60 - 100°C, a pełzanie niektórych polimerów obserwujemy już w temperaturze pokojowej. Związek temperatury, powyżej której metale i ceramiki pełzają, z temperaturą topnienia wynika z faktu, iż istotnymi elementami procesu pełzania są: ruchliwość dyslokacji (w szczególności tzw. wspinanie dyslokacji) oraz dyfuzja. Oba te procesy silnie zależą od temperatury topnienia materiału. Przebieg pełzania można zilustrować wykresem przedstawiającym wartość odkształcenia w funkcji czasu. Na tak uzyskaną krzywą, przypominającą kształtem wykres zużycia, składają się: etap pełzania początkowego, pełzania ustalonego oraz pełzania przyspieszonego. Najważniejszy, charakterystyczny dla danego materiału i warunków pełzania jest okres pełzania ustalonego. Jego szybkość jest tym większa, im wyższa jest temperatura i naprężenie, przy czym zależności te nie są liniowe i wzrost tych parametrów, a szczególnie temperatury, radykalnie przyspiesza pełzanie.

W trzeciej, końcowej fazie pełzania następuje kumulacja uszkodzeń struktury materiału, a w szczególności pojawiają się w niej pustki, będące rezultatem kondensacji wakansów. W stalach o dużej wytrzymałości, a więc z reguły mniej plastycznych, uszkodzenia pojawiają się już przy wydłużeniu względnym rzędu 1%. W końcowym stadium pełzania, tuż przed powstaniem przełomu, wspomniane pustki szybko się powiększają, osiągając wielkość kilku lub więcej mikrometrów (rys. 12.7). Konsekwencją procesu pełzania jest więc wydłużenie elementu - tym większe, im większa jest plastyczność materiału - a w końcu jego pęknięcie. Odporność na pełzanie materiałów pracujących w podwyższonej temperaturze określa się takimi parametrami, jak: - granica pełzania, czyli naprężenie, przy którym w określonym czasie, np. 100 000 h, i w określonej temperaturze, np. 550°C, wydłużenie osiągnie wartość graniczną (dopuszczalną), np. 0,5%; oznaczenie takiej granicy pełzania będzie wyglądać następująco: R0,5/10000/550=620 MPa - wytrzymałość na pełzanie (zwana też wytrzymałością czasową lub żarowytrzymałością), czyli naprężenie, przy którym w określonych warunkach nastąpi pęknięcie elementu; przykładowe oznaczenie: RZ/100000/550 = 590 MPa. O wytrzymałości na pełzanie decyduje nie tyle wytrzymałość doraźna materiału Rm, ile stabilność struktury w warunkach długotrwałej eksploatacji w podwyższonej temperaturze i wynikająca z niej stabilność właściwości mechanicznych. W przypadku materiałów wielofazowych wskaźnikiem stabilności poszczególnych faz jest ich energia swobodna - im mniejsza energia danej fazy, tym większa jej stabilność. Trzeba jednak pamiętać, iż „narzędziem" umożliwiającym większość

przemian fazowych jest dyfuzja, której szybkość zależy od temperatury topnienia związanej z silą wiązań między atomowych. Typowym przykładem wykorzystania tych prawidłowości jest wprowadzanie do stali żarowytrzymałych pierwiastków silnie węglikotwórczych, takich jak chrom, molibden, wolfram czy wanad. Pierwiastki te tworzą węgliki o wiele bardziej dyspersyjne i stabilne (trwałe) niż cementyt, który łatwo ulega koagulacji, przez co przestaje być istotnym czynnikiem umacniającym. PRZEBIEG ĆWICZENIA Próbki 12.1 - 12.3 są przykładami przełomów doraźnych powstałych w wyniku jednorazowego przeciążenia elementu. 1. Określić charakter oglądanych przełomów (kruchy, plastyczny lub mieszany). 2. Wskazać czynniki, które prawdopodobnie przyczyniły się do ich powstania. Próbki 12.4 i 12.5 to przełomy zmęczeniowe. 1. Jeden z przełomów narysować i wskazać ognisko przełomu oraz widoczne linie spoczynku. 2. Określić udział przełomu resztkowego i na tej podstawie oszacować przyjęty Przez konstruktora współczynnik bezpieczeństwa. Próbka 12.6 jest zgładem przekroju poprzecznego elementu, który podlegał intensywnemu ścieraniu (powierzchnię ścieraną przed wykonaniem zgładu zabezpieczono powłoką galwaniczną). 1. Zmierzyć maksymalną wysokość chropowatości powierzchni (odległość mię dzy wierzchołkiem profilu i sąsiednim wgłębieniem). 2. Wskazać elementy wpływające na dopuszczenie części do dalszej pracy lub na decyzję o jej regeneracji, lub wyeliminowaniu. Próbka 12.7 jest zgładem metalograficznym próbki zerwanej w wyniku pełzania wykonanym prostopadle do powierzchni przełomu. 1. Narysować oglądany obraz mikroskopowy i określić charakter przełomu. 2. Wskazać elementy struktury charakterystyczne dla pełzania. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA Ashby M. F., Jones D. R. H., Materiały inżynierskie, t. 2, Warszawa, WNT 1996. Blicharski M., Wstęp do inżynierii materiałowej, Warszawa, WNT 1998. Leda H., Strukturalne aspekty właściwości mechanicznych wybranych materiałów, Poznań, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 1998.

Roztwór stały w Feγ . Temperaturę przemiany żelaza wyjaśnia schemat na rys.cementyt jest konieczna do zrozumienia zabiegów obróbki cieplnej i możliwych do uzyskania mikrostruktur stali i żeliw.Re ≈100 – 170 Mpa . . Struktury stopów żelaza w funkcji temperatury i zawartości węgla student powinien znać po wysłuchaniu wykładu z metaloznawstwa. Odmiana o sieci RSC istnieje w pośrednim zakresie temperatury i jest nazywana żelazem γ. Niżej podano podstawowe informacje o układzie żelazo . a w górnym (powyżej 1394°C) .E ≈ 210 GPa (silnie zależy od kierunku krystalograficznego) Żelazo tworzy roztwory stałe z wieloma pierwiastkami.cementyt.Fe3C WPROWADZENIE Znajomość układu równowagi żelazo .krystalizujące w układzie regularnym przestrzennie centrowanym (RPC).A ≈ 40 – 50% . Odmiana o sieci RPC występuje w dwóch zakresach temperatury. Ważniejsze właściwości mechaniczne (dane mieszczą się w przedziałach wynikających z czystości metalu i wielkości ziarna) to: . WŁAŚCIWOŚCI ŻELAZA Najważniejszą z metaloznawczego punktu widzenia właściwością żelaza jest polimorfizm. Roztwór stały w Feα lub Feδ (sieć RPC) nazywa się ferrytem i oznacza literami α lub δ.krystalizujące w układzie regularnym ściennie centrowanym (RSC). . Tak więc odmiany Feα i Feγ określa się mianem odmian alotropowych żelaza. D.HB ≈ 45 – 55.1. Przemiana prowadząca do zmiany typu sieci pierwiastka jest nazywana przemianą alotropową.Rm ≈ 180 – 290 MPa . w dolnym (poniżej 912°C) jest nazywana żelazem α. aby przypomnieć przystępującemu do ćwiczeń posiadaną już wiedzę.Z ≈ 80 – 95% . Istnieją dwie odmiany krystalograficzne żelaza: .Dodatek Układ równowagi Fe .żelazem δ.

67% wagowych węgla. Nb. odpowiednio. C. zawiera 6.(sieć RSC) nazywa się austenitem i oznacza literą γ. krystalizuje w sieci ortorombowej. Układ Fe .Fe3C metastabilnym (rys. ferryt δ i austenit. czyli węglik żelaza Fe3C.C i Fe – Fe3C oprócz cementytu i grafitu tworzą: ferryt α. Cementyt jako faza metastabilna ma tendencję do rozpadu według reakcji: Fe3C → 3 Fe (ferryt lub austenit) + C (grafit) Strukturę stopów Fe . Dlatego podane tu wartości temperatury i stężenia dotyczą układu równowagi żelazo . Pierwiastki stabilizujące roztwór RPC (Si.C jest układem stabilnym. w Feα. gdyż zarodkowanie grafitu jest trudne. Są to międzywęzłowe roztwory stale węgla. podnoszą one temperaturę A3 i obniżają A4. S) nazywa się ferrytotwórczymi. poszerzają one zakres występowania austenitu. co ćwiczący może obliczyć. V. Cr. D. Zależnie od rodzaju rozpuszczonych pierwiastków zmienia się temperatura A3 i A4. UKŁAD FAZOWY Fe – Fe3C Węgiel jest silnie austenitotwórczy. a układ Fe . N) nazywa się austenitotwórczymi. Feδ i Feγ.cementyt. Mn.2). Mo. obniżając temperaturę A3 i podwyższając A4. Większe praktyczne znaczenie ma układ metastabilny. W. Podobnie pierwiastki stabilizujące roztwór RSC (Ni. Cementyt. wykorzystując masy atomowe Fe i C. Ti. .

. 1) w układzie fazowym Fe . Szybkość podgrzewania lub chłodzenia wpływa na zmianę temperatury przemian. A1 dla granicznej temperatury występowania cementytu w stali nadeutektoidalnej oraz Ao (210°C) dla temperatury przemiany magnetycznej cementytu. 5. Oprócz wyjaśnionej już dla żelaza temperatury A2. D.51% C) + δ(0.4.perytektyczna: roztwór ciekły (0. produkt przemiany . gdy przemiana zachodzi przy chłodzeniu. w temperaturze pokojowej występuje tzw. A3 i A4 (patrz rys.02% C). czyli ledeburyt po przemianie austenitu w perlit (rys.Fe3C wprowadzono oznaczenie A{ dla temperatury przemiany eutektoidalnej. oraz literą r. produkt przemiany .eutektoidalna w układzie metastabilnym w temperaturze 727°C: γ(0.eutektoid będący mieszaniną cementytu i ferrytu .3% C) → Fe3C + γ (2.1% C) → γ(0. gdy przemiana zachodzi podczas podgrzewania.W obu układach fazowych występują trzy rodzaje przemian: . trwałego w temperaturze otoczenia.nosi nazwę perlitu (patrz rys. D. a więc zachodzą zarówno przy chłodzeniu.eutektyczna w układzie metastabilnym w temperaturze 1148°C: roztwór ciekły (4. D. jak i podgrzewaniu.16% C).3). . obraz austenitu stopowego. ledeburyt przemieniony.nazywa się ledeburytem.1% C).1). Wszystkie wymienione przemiany są odwracalne. przedstawia rys. .77% C) → Fe3C + α (0.mieszanina cementytu i austenitu . co zaznacza się umownie literą c.

.

Porównanie właściwości mechanicznych podstawowych faz zawiera tablica D. 1. 1.2. Tablica D.11 . Rozpuszczalność węgla w ferrycie i austenicie Ferryt α %C T (°C) 200 7⋅10-7 727 2.2.2⋅10-2 Austenit T (°C) % C 727 0. Wielką różnicę rozpuszczalności węgla w obu fazach ilustruje tablica D. Orientacyjne właściwości wytrzymałościowe najważniejszych faz układu Fe – Fe3C Faza α γ Perlit Cementyt HB 80 300 180 – 220 700 Rm [MPa] 300 900 700 – 800 - KCU [J/cm2] 180 200 – 300 40 - Zmienna z temperaturą rozpuszczalność węgla w roztworach stałych α i γ jest wykorzystywana w obróbce cieplnej stali. Tablica D.77 1148 2.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->