P. 1
WADY POSTAWY

WADY POSTAWY

|Views: 450|Likes:
Wydawca: aleksandra89m

More info:

Published by: aleksandra89m on Jun 15, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/22/2013

pdf

text

original

WADY POSTAWY

Postawa ciała – sposób trzymania się w pozycji stojącej
Postawa prawidłowa: sposób trzymania się, który pozostaje w zgodności z dynamiką rozwojową człowieka w danym okresie jego rozwoju osobniczego (Malinowski) zharmonizowany układ poszczególnych odcinków ciała względem siebie oraz w odniesieniu do osi mechanicznej ciała, utrzymywany minimalnym napięciem układów mięśniowego i nerwowego (Ambros) harmonijne i bezwysiłkowe ułoŜenie poszczególnych elementów postawy w stosunku do długiej osi ciała (Przybylski) taka, która odpowiada typowej postawie wyodrębnionej z grupy rówieśniczej o tej samej płci i zbliŜonych cechach psychofizycznych (Nowotny)

Prawidłowa postawa jest układem poszczególnych odcinków ciała, który: zapewnia optymalne zrównowaŜenie i stabilność ciała stanowi dogodną pozycję wyjściową dla ruchów człowieka wymaga minimalnego wysiłku mięśniowego zapewnia duŜą wydolność statyczno – dynamiczną stwarza warunki do właściwego ułoŜenia i funkcjonowania narządów wewnętrznych Poza powyŜszymi aspektami mechanicznymi, anatomicznymi i fizjologicznymi, naleŜy jeszcze uwzględnić aspekt psychologiczny i estetyczny.

Dobra postawa zaleŜy od: prawidłowo ukształtowanego układu kostno – więzadłowego dobrze rozwiniętego i wydolnego układu mięśniowego sprawnie działającego układu nerwowego (prawidłowe odruchy postawy)

Co wpływa na prawidłową postawę ciała? • podczas odrabiania lekcji tułów powinien być wyprostowany i oddalony od stołu 3–5 cm, • nogi piszącego powinny dotykać całymi stopami podłoŜa lub podnóŜka, • podczas odrabiania lekcji głowa powinna być nieznacznie pochylona nad stołem, zaś odległość oczu od końca pióra powinna wynosić 30 – 35 cm, • łokcie nie powinny leŜeć na stole, ale wystawać nieco poza jego brzeg, • w czasie czytania dziecko powinno siedzieć prosto i nie pochylać się, • odrabianie lekcji powinno być przerywane co 30–40 minut zabawą ruchową lub pracą, która wymaga ruchu, • odŜywianie pokarmami bogatymi w białko, szkodliwe jest zarówno niedoŜywienie, jak i przekarmienie,

. • naleŜy przeprowadzać ćwiczenia śródlekcyjne. • naleŜy dostosować rozmiary ławek do wzrostu uczniów. • eliminować długie oglądanie telewizji. nie krępująca ruchów. miękkie. co związane jest z przebywaniem dziecka w pozycji siedzącej. • obuwie powinno być elastyczne. • odzieŜ powinna być lekka. • dziecko musi mieć własne łóŜko o dość twardym materacu i małą poduszeczkę tylko pod głowę.• sen dziecka powinien trwać 9 – 10 lub nawet 11 godzin (w zaleŜności od wieku). • codziennie przeprowadzać gimnastykę poranną. z szerokimi noskami.

biodrowego. nie powinny być wysunięte w przód łopatki tworzą z plecami jedną płaszczyznę klatka piersiowa powinna być dobrze wysklepiona wystawanie brzucha zaleŜne jest od typu somatycznego i wieku człowieka.Postawa prawidłowa w swobodnej pozycji stojącej: głowa ustawiona jest nad klatką piersiową barki w jednej linii. nie powinno jednak być zbyt wielkie kończyny górne i dolne prawidłowo rozwinięte właściwie wykształcone wysklepienie podłuŜne i poprzeczne stopy pion spuszczony z okolicy otworu słuchowego zewnętrznego powinien przechodzić przez środek stawu ramiennego. nieco do przodu od stawów kolanowych i skokowych oraz przez środek stóp .

Wady postawy są wynikiem zmian patologicznych. mogących występować we wszystkich trzech płaszczyznach (czołowej. . fizjologicznych ukształtowań w danej populacji. które w sposób zdecydowany róŜnią się od typowych.Wady postawy nazywa się zmiany w wyprostnej pozycji ciała. strzałkowej. horyzontalnej).

cukrzyca. środki farmakologiczne choroby zakaźne matki. W okresie przedporodowym przebywanie matki w zanieczyszczonym środowisku. alkohol. palenie papierosów. - W okresie okołoporodowym – główne zagroŜenia są związane z patologią płodu stany ischemii (niedokrwienia) hipoksji (niedotlenienia) asfiksji (niedotlenienia i wzrostu stęŜenia CO2) wcześniactwo płód przenoszony . niedokrwistość. sposób odŜywiania. AIDS. zwłaszcza w pierwszym trymestrze ciąŜy: róŜyczka. grypa. opryszczka. narkotyki. kiła oraz pierwotniakowe np. choroby bakteryjne np. ospa itp.Przyczyny: 1. nadciśnienie i zaburzenia hormonalne 2. stres. toksoplazmoza choroby metaboliczne np.

przykurcze. wzrostowe zaburzenia długości KKG i KKD. - W okresie poporodowym – zagroŜeniem są choroby wirusowe oraz bakteryjne noworodka W okresie dziecięcym i młodzieńczym: okresowe.3. zaburzenia neurologiczne. z ich róŜnicami w obwodach grup mięśniowych oraz stanem funkcjonalnym stawów (unieruchomienie. wady wzroku. deformacje kręgów w chorobie Scheuermanna zaburzenia wynikające z chorób innych narządów (np. ograniczenia ruchomości w stawach w przebiegu chorób ogólnych) zaburzenia narządu ruchu np. 4. zmiany zapalne w jamie opłucnej spadek aktywności fizycznej dzieci i młodzieŜy błędy dietetyczne alkohol i papierosy - .

Najczęstsze wady postawy .

RozróŜnia się cztery zasadnicze typy wadliwej postawy: • • • • Plecy wklęsło-wypukłe Plecy kołyskowe Plecy płaskie Plecy okrągłe .WADY KRĘGOSŁUPA W PŁASZCZYŹNIE STRZAŁKOWEJ Istotą wad kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej jest pogłębienie lub zmniejszenie fizjologicznych wygięć kręgosłupa.

• • • • . mięsień czworogłowy uda (głowa prosta) ulega skróceniu. Doprowadza to do nadmiernej lordozy lędźwiowej. a przez odcinkową kompensację do pogłębienia kifozy piersiowej. a w odcinku lędźwiowym skróceniu.PLECY WKLĘSŁO – WYPUKŁE W większości przypadków przyczyną powstawania tej wady jest zwiększony kąt przodopochylenia miednicy. mięśnie pośladkowe ulegają rozciągnięciu i zwiotczeniu. mięsień piersiowy większy i mięśnie obręczy barkowej ulegają przykurczowi. Zmienione ukształtowanie kręgosłupa oraz zwiększone przodopochylenie miednicy wpływa na stan mięśni i więzadeł: mięśnie prostowniki grzbietu odcinka piersiowego ulegają rozciągnięciu.

prowadzi to do zaburzeń oddychania i krąŜenia. . odstawanie łopatek. spłaszczenie klatki piersiowej.d. Przesunięcie narządów jamy brzusznej upośledza ruchy oddechowe przepony i utrudnia odpływ z nich krwi Ŝylnej .PLECY WKLĘSŁO – WYPUKŁE c. Charakterystyczne w tej wadzie postawy jest : · · · · · pochylenie głowy ku przodowi. przesunięcie narządów jamy brzusznej ku przodowi i rozciągnięcie mięśni brzucha. ustawienie barków do przodu.

w odcinku wyŜszym kręgosłupa tworzy się nadmierna kifoza piersiowo .lędźwiowa . .krzyŜowym (kręgosłup odgina się w odcinku lędźwiowo krzyŜowym ostro do tyłu.hiperlordozy w odcinku lędźwiowo . Doprowadza to do powstania: . tworząc krótką lordozę).PLECY KOŁYSKOWE W tym typie wady równieŜ występuje zwiększone przodopochylenie miednicy.

mogą występować zaburzenia oddychania.d.wypukłych. a uwagę zwraca przesunięcie górnej części tułowia ku tyłowi . Charakterystyczne w tej wadzie są: .PLECY KOŁYSKOWE c. krąŜenia. .krzyŜowej kręgosłupa.postawa ciała jest bardzo podobna do postawy o typie pleców wklęsło . W wielu przypadkach osoby z tą wadą postawy uskarŜają się na dolegliwości bólowe okolicy lędźwiowo .spojenie łonowe jest tu najbardziej wystającą ku przodowi częścią ciała . trawienia i miesiączkowania.

PLECY PŁASKIE Wada ta występuje przy zmniejszonym kącie przodopochylenia miednicy. Brak fizjologicznych krzywizn kręgosłupa powoduje wypadnięcie funkcji amortyzującej kręgosłupa. Istnieje skłonność do powstawania bocznych skrzywień kręgosłupa. . Plecy płaskie są często spotykane u dzieci i młodzieŜy. Przyczyn naleŜy dopatrywać się w siedzącym trybie Ŝycia. W badaniu nie stwierdza się ograniczenia ruchomości w poszczególnych odcinkach kręgosłupa. Poszczególne elementy kręgosłupa ulegają przeciąŜeniu i prowadzą do zmian zwyrodnieniowych. Charakteryzuje się ona spłaszczeniem lub brakiem fizjologicznych krzywizn kręgosłupa.

d. • barki opadnięte • zmniejszenie fizjologicznych wygięć kręgosłupa powoduje wypadnięcie funkcji amortyzacyjnej kręgosłupa dlatego ludzie z tą wadą często uskarŜają się na bóle głowy .PLECY PŁASKIE c. Charakterystyczne w tej wadzie postawy jest : • klatka piersiowa jest płaska. jej ruchomość i pojemność są ograniczone.

Jeśli cały kręgosłup wygięty jest ku tyłowi. 2. piersiowego odcinka kręgosłupa. Jeśli wygięcie to dotyczy górnego. to taka postać pleców okrągłych określamy „kifotyczną”. Plecy okrągłe charkteryzują się nadmiernym wygięciem kręgosłupa ku tyłowi: 1. . Doprowadza to do spłycenia lordozy lędźwiowej. to mówimy o postaci „siedzeniowej” lub o kifozie totalnej. czego następstwem jest pogłębienie kifozy piersiowej.PLECY OKRĄGŁE W tym typie wady równieŜ występuje zmniejszone przodopochylenie miednicy.

PLECY OKRĄGŁE c. przykurczem mięśni klatki piersiowej kolana i łokcie są często w pozycji lekkiego zgięcia. osłabieniem lub nawet zwiotczeniem mięśni grzbietu. Wada ta charakteryzuje się : · · · · · wysunięciem do przodu głowy i barków. Bardzo często funkcja oddechowa klatki piersiowej jest upośledzona.d. . odstawaniem łopatek.

Przyczyną powstawania pleców okrągłych moŜe być dystonia mięśniowa. choroba Scheuermanna. w czasie nieprawidłowego siedzenia czy stania przy pracy lub nauce. gruźlica. Wada postawy o typie pleców okrągłych moŜe być wrodzona lub nabyta. . ZZSK. Nabyta powstaje najczęściej w następstwie chorób takich jak: krzywica. czyli zaburzenie napięć mięśniowych mięśni grzbietu.PLECY OKRĄGŁE c.d. które mogą być wynikiem przeciąŜenia mięśni prostowników grzbietu pracą statyczną np.

Leczenie wad postawy w płaszczyźnie strzałkowej Postępowanie wyrównawczo-korekcyjne ma na celu: .zahamowanie jej dalszego rozwoju. . a tym samym przywrócenie prawidłowej postawy ciała.likwidację wady .

zwiększenie siły mięśniowej .W postępowaniu leczniczym wad postawy w płaszczyźnie strzałkowej zasadniczą rolę odgrywają ćwiczenia. przestrzeganie zasad higieny pracy i wypoczynku. WaŜną rolę w leczeniu wad postawy odgrywa równieŜ właściwa organizacja warunków Ŝycia. dzięki którym uzyskujemy: .zwiększenie ruchomości w stawach . Ŝywienia i ogólna ruchomość dziecka.wyrobienie nawyku prawidłowej postawy ciała. .

Ćwiczenia stosowane w wadach postawy: ogólnorozwojowe specjalne – korygujące określoną wadę elongacyjne antygrawitacyjne odruchu prawidłowej postawy ciała oddechowe zwiększające pojemność klatki piersiowej gry i zabawy sportowe pływanie .

WADY POSTAWY W PŁASZCZYŹNIE CZOŁOWEJ • boczne skrzywienia kręgosłupa • odchylenia w ustawieniu głowy i szyi • wadliwe ustawienie łopatek .

Biomechanicznego – jest wspólny dla wszystkich skrzywień (bez względu na etiologię).Boczne skrzywienia kręgosłupa (skoliosis) To odchylenie od osi anatomicznej całego kręgosłupa lub jego odcinka w płaszczyźnie czołowej. klatce piersiowej i narządach wewnętrznych. . Etiologicznego – moŜe być bardzo zróŜnicowany i zapoczątkowuje powstanie skrzywienia. Powstanie i rozwój skoliozy zaleŜy od dwóch podstawowych czynników: 1. które pociąga za sobą wtórne zmiany w układzie narządu ruchu. 2.

Najczęściej spotykanym podziałem skolioz jest podział Cobba. który dzieli skoliozy na: 1. Czynnościowe • statyczne lub odruchowe • nie stwierdza się utrwalonych zmian w budowie kręgosłupa • ograniczają się do płaszczyzny czołowej • skolioza ustępuje po wyeliminowaniu czynnika wywołującego 2. Strukturalne • stwierdza się utrwalone zmiany • są zawsze zniekształceniem wielopłaszczyznowy • powstają u dzieci wyłącznie w okresie wzrostu .

2. Kostno-pochodne wrodzone torakopochodne Układowe Neuropochodne wrodzone poraŜenne-wiotkie poraŜenne-spastyczne inne Mięśniowo-pochodne wrodzone dystrofie mięśniowe inne Idiopatyczne – o nieustalonej etiologii (80-90% skolioz strukturalnych) .Ze względów etiologicznych skoliozy strukturalne dzielimy na: 1. 4. 3.

Biorąc pod uwagę stopień mechanicznego wyrównania się skrzywienia: .dwu. Z uwagi na liczbę łuków skrzywienia: .jednołukowe .i wielołukowe (maksymalnie 4-łukowe) 3. Ze względu na lokalizację skrzywienia: skoliozy piersiowe skoliozy lędźwiowe skoliozy szyjne 2.wyrównane .Inne podziały: 1.niewyrównane .

Inne podziały c. 5. Z uwagi na wielkość kąta skrzywienia skoliozy dzielimy na stopnie. Ze względu na stopień wyrównania się czynno-biernego skrzywienia: skrzywienie wyrównujące się czynnie – za pomocą napięcia mięśniowego skrzywienie wyrównujące się biernie – poprzez ułoŜenie się na boku. zwis itp.d. 6. Ze względu na występowanie skolioz w róŜnych okresach wzrostu dziecka dzielimy je na: skrzywienie wczesno-dziecięce – od1/2 do 3 roku Ŝycia skrzywienie dziecięce – od 3 do 8 roku Ŝycia skrzywienie dorastających – występuje w okresie pokwitania .: 4.

ODCHYLENIA W USTAWIENIU GŁOWY I SZYI Przyczyny: . .zwiększona kifoza piersiowa lub niedbała postawa przyjmowana przy róŜnych czynnościach (wysunięcie głowy do przodu) .wada wzroku i słuchu Oprócz wyŜej wymienionych błędów w ustawieniu głowy moŜe występować kręcz szyi.

półkręgi. i nieco ku górze .Kręcz szyi (torticollis) . przy czym twarz dziecka jest równocześnie zwrócona w stronę przeciwną – zdrową. zrosty kręgów powodują wadliwe ustawienie głowy) Pochodzenia mięśniowego – skrócenie.niedorozwój kręgów szyjnych (kręgi klinowe.rozróŜnia się dwa rodzaje kręczu wrodzonego: Pochodzenia kostnego . a czasem m.to przymusowe ustawienie głowy pochylonej w bok ku jednemu z barków. sutkowo-mostkowo-obojczykowego. przykurcz lub zbliznowacenie m. pochyłych .

Do rzadkości naleŜą osoby posiadające symetryczne ułoŜenie łopatek. niemal u kaŜdego człowieka daje się stwierdzić choćby nieznaczne odchylenie.WADLIWE UŁOśENIE ŁOPATEK 1. . Łopatki skrzydełkowate – polegają na nieprawidłowych ustawieniach obręczy barkowej. 2. przy której przykręgowe brzegi łopatek wyraźnie odstają – w wyniku tego barki przemieszają się w dół i do przodu. nie zawsze uzasadnionych. Asymetryczne ułoŜenie łopatek – przysparza rodzicom wielu trosk.

lecz takŜe z nakładania się nań procesu wzrostu. wrodzone) Na skutek tego postępowanie terapeutyczne ma charakter wybitnie objawowy. Trudności w leczeniu zwiększa tendencja do stałego postępowania skrzywienia.o nieznanej etiologii . to zahamowanie postępu dalszego skrzywienia. . lecz na który nie moŜemy zadziałać leczniczo w sposób bezpośredni (skoliozy neuropatyczne. wynikająca nie tylko z procesu chorobowego. Dotyczy to skolioz: . który przebiegając w warunkach nieprawidłowych (dotyczy to zwłaszcza działania sił grawitacji) potęguje zmiany zniekształcające. a jeśli jest to nieosiągalne.Leczenie skolioz Leczenie skolioz jest jednym z najtrudniejszych problemów ortopedii. W świetle powyŜszych uwag celem leczenia jest likwidacja lub zmniejszenie skrzywienia.o znanym czynniku etiologicznym.

. oprócz ćwiczeń stosuje się gorsety ortopedyczne. Ŝe skoliozy małe o wartości kąta do 300 naleŜy leczyć zachowawczo. W przedziale od 30-60 kąta skrzywienia dominuje leczenie ortopedyczne połączone z intensywnymi ćwiczeniami. Niektóre ośrodki rozpoczynają juŜ od 200 kąta skrzywienia leczenie skojarzone tzn. Skoliozy od 60 wzwyŜ z moŜliwością dalszego pogłębiania się – z reguły leczone są operacyjnie.Leczenie zachowawcze skolioz Przyjmuje się. wyłącznie ćwiczeniami.

elementy elongacji i antygrawitacji. Najczęstszą formą organizacyjną są 4-6 tygodniowe turnusy. Program i organizacja postępowania lecznicze przedstawia się następująco: 1. 2. podczas których uzyskuje się istotną poprawę lub zahamowanie postępu skrzywienia oraz przygotowuje dziecko i rodziców do kontynuacji leczenia w domu. pośladków. ćwiczenia oddechowe.prowadzone zespołowo w formie lekcji (45 minut) . brzucha.zajęcia prowadzone są codziennie w godzinach rannych. zabawy. Ogólnorozwojowe . gry ruchowe i sportowe .Leczenie skolioz idiopatycznych odbywa się w placówkach słuŜby zdrowia.zawierają ćwiczenia wzmacniające mięśnie grzbietu. .

45-60 minut. . . derotacyjne.ćwiczenia trwają ok.zawierają ćwiczenia asymetryczne. ..wykonywane są 6 razy w tygodniu.indywidualne. ćwiczenia wybranych grup mięśniowych z oporem lub obciąŜeniem w formie ćwiczeń stacyjnych (trening obwodowy). Specjalne . . Kllapa.2. ćwiczenia redresyjne. specjalne ćwiczenia oddechowe. róŜne formy wyciągów.

Pływanie – podporządkowane głównie nauce pływania z duŜą liczbą ćwiczeń oddechowych w wodzie.5-5 godzin. dzieci pływają 5xw tygodniu.3. . 4. Jednostka lekcyjna na basenie trwa 30 minut. Dzienne obciąŜenie dziecka wszystkimi formami ćwiczeń wynosi 4. Gry i zabawy ruchowe oraz sporty uzupełniające.

udaje się zahamować postęp skoliozy i uzyskać wydatną poprawę sylwetki. dzięki wieloletnim i systematycznym ćwiczeniom.W wielu przypadkach. Zakres leczenia poszerza się wtedy o elektroterapię lub zaopatrzenie ortotyczne. . mimo systematycznej kinezyterapii. skrzywienie narasta i zwiększa się wartość kątowa skrzywienia. Jednak niejednokrotnie.

Właściwe działanie aparatu czy gorsetu jest oceniane na podstawie badania klinicznego i radiologicznego.Gorsety korekcyjne mają na zadanie: . .zapewnienie prawidłowego wzrostu i kształtowania się krzywizn kręgosłupa w okresie wzrastania Typ gorsetu czy aparatu korygującego dobiera się zaleŜnie od wieku dziecka i lokalizacji skoliozy. Do leczenia gorsetem korekcyjnym kwalifikuje się młodocianych ze skrzywieniem nie przekraczającym 35o. progresją roczną o wartości kątowej 5-10o .zmniejszenie skrzywienia .

piersiowo-lędźwiowej i l lędźwiowej do 450 wg Cobba - gorset Milwaukee: stosuje się przy wysoko ustawionej skoliozie piersiowej do 500 wg Cobba i przy kifozie piersiowej .gorset Boston: stosuje się w skoliozach lędźwiowych .Gorsety stosowane obecnie w nieoperacyjnym leczeniu skolioz: gorset Chenau: stosuje się przy skoliozie piersiowej.

wyraźne ograniczenie funkcji sercowo-płucnych Do najczęściej stosowanych zabiegów operacyjnych naleŜy usztywnienie kręgosłupa róŜnymi sposobami.Przy cięŜkich skoliozach (>500) stosuje się zabieg operacyjny. polegająca na rozpieraniu strony wklęsłej dystraktorem metalowym oraz kompresją po stronie wypukłej. W ostatnich latach na czoło wysuwa się dystrakcyjna metoda Harringtona.utrzymujące się bóle . . Wskazaniem do operacji dla dorosłych to: . Korzystny wiek do operacji to 12-14 lat (krótko przed zakończeniem wzrostu).

gorsetu mięśniowego poprawę postawy ciała i kondycji ogólnej dziecka zwiększenie wydolności krąŜeniowo-oddechowej zwiększenie korektywności skrzywienia przez rozluźnienie aparatu więzadłowo-mięśniowego . które ma na celu: wzmocnienie tzw.Bez względu na metodę leczenia operacyjnego zabieg operacyjny musi być poprzedzony przygotowaniem.adaptację układu więzadłowo-torebkowego i korzeni nerwów na mechaniczne rozciąganie śródoperacyjne .

Na ćwiczenia w czasie przygotowania do zabiegu operacyjnego składają się następujące elementy codziennej kinezyterapii: ćwiczenia ogólnokondycyjne (45 minut) ćwiczenia w basenie (30 minut) ćwiczenia stacyjne (30 minut) ćwiczenia w autokorektorze autowyciąg 3-4 godziny .

napinanie izometryczne mięśni grzbietu sterowane górą i dołem .Po zabiegu operacyjnym.ćwiczenia oddechowe .ćwiczenia wzmacniające mięśnie obręczy barkowej. biodrowej . gdy dziecko jest w gorsecie lub bez zewnętrznej stabilizacji. stosuje się: .

WADY KLATKI PIERSIOWEJ WyróŜniamy kilka typów fizjologicznych klatki piersiowej. . beczkowatej. gdzie mostek i cała przednia część klatki piersiowej wysunięte są ku przodowi. Klatka piersiowa prawidłowa. płaskiej. W zaleŜności od stopnia wysklepienia klatki piersiowej mówimy o klatce piersiowej spłaszczonej. Ŝe najdalej wysuniętą częścią ciała jest przednia ściana klatki piersiowej. Ŝebra tak uniesione.

Wady patologiczne klatki piersiowej są wadami rozwojowymi. Mimo wielkiego postępu jaki poczyniła medycyna – krzywica ciągle daje znać o sobie. powstałymi najczęściej na skutek przebytej krzywicy.zmniejszenie pojemności Ŝyciowej płuc .osłabienie mięśni oddechowych . Ślady przebytej krzywicy widoczne są głównie na klatce piersiowej w postaci okręŜnego ściągnięcia jej ścian na wysokości przyczepów przepony oraz zgrubienia Ŝeber w miejscu przejścia Ŝebra kostnego w Ŝebro chrzęstne. choć najczęściej juŜ w postaci objawów jej przebycia. Zniekształcenia klatki piersiowej mają często ujemny wpływ na układ oddechowy i sercowo-naczyniowy: .

Klatkę piersiową lejkowatą 2.Do patologicznych wad klatki piersiowej zaliczamy dwie jej postacie: 1. Klatkę piersiową kurzą .

Klatka piersiowa lejkowata (szewska) (pectus excavatum) Jest następstwem wrodzonego zaburzenia rozwoju przepony lub teŜ nieproporcjonalnego rozrostu chrząstek Ŝebrowych w stosunku do jej elementów. .

jeśli dno „lejka” wpada ściśle w linii środkowej .dzieci dotknięte tą wadą wykazują słaby rozwój fizyczny i wadliwą postawę.zmiany są asymetryczne .lejkowatym zapadnięciem dolnej części mostka i przylegających odcinków Ŝeber . mało ruchliwe i skłonne do schorzeń układu oddechowego oraz sercowonaczyniowego. wysunięcia barków do przodu.na skutek osłabienia mięśni grzbietu. jeśli przesunięte jest w prawo lub w lewo od linii środkowej . przy oddychaniu występują paradoksalne ruchy klatki piersiowej . spłaszczenia klatki piersiowej i uwidoczenia mięśni brzucha. są zwykle apatyczne. .zmiany są symetryczne.Klatka piersiowa lejkowata (szewska) Charakteryzuje się: .

podobnie jak ma to miejsce u ptaków . który tworzy silne uwypuklenie do przodu na kształt dzioba łodzi.w wyniku tego Ŝebra tracą wygięty kształt tworząc poniŜej sutków wyraźną wklęsłość – to boczne wypuklenie Ŝeber jeszcze bardziej uwydatnia wysunięcie mostka do przodu .zniekształcenie mostka. Charakteryzuje się: .Klatka piersiowa kurza (pectus carinatum) Spotykana jest znacznie rzadziej niŜ klatka piersiowa lejkowata.

albo jest on odchylony nieco do tyłu. połoŜenie trzonu mostka albo jest prawidłowe. Postać – uwypuklona jest tylko rękojeść mostka.Klatka piersiowa kurza c. Postać – wysunięcie do przodu trzonu mostka. . 2. WyróŜnia się dwie postacie klatki kurzej: 1. Najbardziej do przodu sterczy zwykle wyrostek mieczykowaty.d.

usunięcie przykurczy .wzmocnienia mięśni grzbietu i pozostałych mięśni posturalnych . kręgosłupa oraz klatki piersiowej .zwiększenie ruchomości w stawach barkowych.Postępowanie terapeutyczne w wadach klatki piersiowej Cel ćwiczeń: .zwiększenie pojemności płuc .

polepszenia krąŜenia krwi . Ogólnorozwojowe Oddechowe Specjalne O charakterze kształtującym . 2.rozluźniania przykurczonych mięśni i powięzi .Program zajęć obejmuje następujące grupy ćwiczeń: 1.rozwijające sprawność narządów wewnętrznych Pływanie Ćwiczenia poprzedza się masaŜem KKG oraz klatki pirersiowej. a. b. 3. 4.odnoszące się do danego typu wady klatki piersiowej O charakterze wytrzymałościowym . MasaŜ wykonuje się w formie ruchów głaszcząco-ugniatających dla: .

Są one wadami wrodzonymi lub powstają w wyniku asymetrii w budowie wyŜej połoŜonych odcinków ciała. . przeciąŜeń pracą statyczną albo na skutek innych przyczyn.WADY KOŃCZYN DOLNYCH Zniekształcenia kończyn dolnych pogarszają w znacznym stopniu statykę ciała i zmieniają postawę.

W róŜnych okresach Ŝycia dziecka kształtowanie się KKD i stóp jest nieco odmienne. a więc szkodliwą ingerencją terapeutyczną. Znajomość tych fizjologicznych odchyleń rozwojowych jest niezbędna dla postawienia właściwego rozpoznania i pozwoli ustrzec się zarówno przed zbędną. jak i przed przeoczeniem stadium początkowego. .

najbardziej zauwaŜalne od około 6 roku Ŝycia. Po tym okresie oś kończyny samoistnie zmienia się i szpotawość przechodzi w ustawienie koślawe. Jest to pozostałość ułoŜenia wewnątrzmacicznego. Ukształtowanie szpotawe utrzymuje się do około 3 roku Ŝycia. ustępujące po zakończeniu wzrostu.U noworodka prawidłowością rozwojową jest nieznaczne ukształtowanie szpotawe kolan oraz zgięciowe ustawienie stawów biodrowych i kolanowych. . wynikające z przewagi zginaczy nad prostownikami.

w wieku 4-5 lat lub w innych okresach szybkiego wzrostu.Dziewczęta. o słabo wykształconych mięśniach. kiedy wydolność aparatu więzadłowomięśniowego nie nadąŜa za szybko rosnącym koścem. szybko rosnące. mają większą tendencję do koślawego ustawienia kolan. o fizjologicznie szerszej miednicy. Do koślawości kolan są skłonne równieŜ dzieci szczupłe. Koślawość kolan nie jest wadą wrodzoną i moŜe pojawić się dopiero w kilka miesięcy po rozpoczęciu przez dziecko chodzenia. . w wieku szkolnym.

tzn. Stwierdza się je wtedy. Za koślawość wymagającą leczenia uwaŜa się odchylenie od osi kończyny przekraczające 100. w stosunku do stawu kolanowego jest w odwiedzeniu. . odcinek obwodowy. gdy odstęp mierzony pomiędzy kostkami przyśrodkowymi (przy zwartych. wyprostowanych kolanach – postawa „na baczność”) przekracza 4-5 cm.Koślawość kolan (genu valgum) – w tej wadzie oś podudzia tworzy z osią uda kąt otwarty na zewnątrz. jakim jest podudzie.

pokrzywiczą.Koślawość kolan (genu valgum) c. WyróŜniamy koślawość: wrodzoną. pourazową.przyrost kłykcia wewnętrznego kości udowej.skrzywienie kości udowej lub piszczelowej. poraŜenną oraz statyczną – wynikającą z przeciąŜenia KKD. Zmiany kostne charakteryzują: . .d.skręcenie na zewnątrz podudzia i przeprost w stawie kolanowym . .

tzn. w stosunku do stawu kolanowego jest w przywiedzeniu. jak i na wzmocnienie kośćca. .Szpotawość kolan (genu varum) w tej wadzie oś podudzia tworzy z osią uda kąt otwarty do wewnątrz. jakim jest podudzie. Pozwala to zarówno na niezbędne wzmocnienie układu więzadłowomięśniowego. piszczelowej i strzałkowej wygięty jest na zewnątrz.nadwaga . Przyczyny: . stawiania i prowadzenia za rączki (małe dziecko powinno jak najdłuŜej raczkować i chodzić na czworakach).zmuszanie dziecka do chodzenia.Trzon kości udowej. odcinek obwodowy. Zmiany kostne charakteryzują: .krzywica .

W przypadku nieskuteczności powyŜszego leczenia – zabiegi operacyjne. . W bardziej zaawansowanych – aparaty ortopedyczne odciąŜające nasady zewnętrzne/wewnętrzne stawu kolanowego lub szyny redresyjne do stosowania na noc.Postępowanie terapeutyczne: W przypadku koślawości czy szpotawości niewielkiego stopnia stosuje się ćwiczenia korekcyjne.

. z mocniejszym zaakcentowaniem ruchów po wewnętrznej/zew. ruchy rotacyjne w stawach biodrowych (szczególnie na zewnątrz/wewnątrz). Ćwiczenia poprzedza się masaŜem KKD oraz okolicy pośladków. stronie kończyn.Leczenie zachowawcze szpotawości/szpotawości kolan polega na utrzymaniu odpowiednich pozycji ciała przy jednoczesnym leczeniu przyczyn schorzenia jeśli są znane np. krzywicy.polepszenia krąŜenia krwi . W ćwiczeniach zwraca się uwagę na ruchy wzmacniające mięśnie pośladkowe.rozluźniania przykurczonych mięśni i powięzi. MasaŜ wykonuje się w formie ruchów głaszcząco-ugniatających dla: .

. siad na stołeczku. W pozycji leŜącej osiąga się to przez włoŜenie woreczka lub małej poduszeczki między kostki przyśrodkowe i lekkie ściągnięcie kolan szeroką taśmą czy bandaŜem elastycznym. w szpotawości -pozycje ze złączonymi kolanami i rozstawionymi stopami. w koślawości – pozycje z rozstawionymi kolanami i stopami ustawionymi blisko siebie np.Ćwiczenia wykonuje się w pozycji siedzącej lub leŜącej bez obciąŜenia stóp. b. W pozycji leŜącej osiąga się to przez włoŜenie woreczka lub małej poduszeczki między kolana i lekkie ściągnięcie kostek szeroką taśmą czy bandaŜem elastycznym. Dziecko układa się tak kilkakrotnie w ciągu dnia na około 15 minut. UłoŜeniami korekcyjnymi są: a. siad skrzyŜny „turecki”.

zalecenia i przeciwwskazania przedstawiają się następująco: 1. 2.przy istniejącej nadwadze ciała staramy się o jej zmniejszenie .unikanie pozycji rozkrocznej.przy koślawości . . 3. DąŜymy do odciąŜenia stawów kolanowych we wszelkich moŜliwych warunkach: .w czasie dnia wyłączenie – moŜliwie w największym stopniu – pozycji stojącej . siadu na piętach ze stopami i podudziami na zewnątrz . Stosujemy obcas Thomasa (dla kolan koślawych .przy szpotawości – unikanie klęku „po turecku”.W przypadkach wad kolan. Przeciwdziałamy współistniejącemu płaskostopiu.obcas podwyŜszony po stronie przyśrodkowej).

WADY STÓP .

gdyŜ wygięte są w drugą stronę. . stanowią właściwie odwrotność stóp zdrowych. tak Ŝe prawie stykają się z podudziami. Niekiedy stopy ustawione są w silnym zgięciu grzbietowym. Deformacja dotyczy zazwyczaj obydwu stóp i jest widoczna natychmiast po urodzeniu.Stopa płaska wrodzona Jest to powaŜna i trudna do leczenia wada wrodzona stóp. Stopy dziecka są niezgrabne. Nieprawidłowe ustawienie i rozwój kośćca stóp nie poddaje się korekcji. a w miarę wzrastania dziecka deformacja narasta i utrwala się.

Stopa płaska statyczna (pes planus) Określa się ją równieŜ jako płaskostopie czynnościowe – jest to proces stopniowego obniŜania się podłuŜnego sklepienia stopy na skutek jej niewydolności statyczno-dynamicznej .

Stopa płaska poprzecznie (pes transverso-planus) .towarzyszy najczęściej niedomodze mięśniowej lub więzadłowej stopy .deformacja polega na obniŜeniu kości śródstopia i spłaszczeniu łuku poprzecznego przedniego .

. co jest przyczyną pogłębiania się dolegliwości. szpotawości). Fizjologiczne odchylenie wynosi około 5o (częściej w kierunku do wewnątrz tj.oś pięty jest przedłuŜeniem osi podudzia.w stopie prawidłowej – patrząc od tyłu .Stopa płasko-koślawa (pes plano-valgus) . . Przy koślawości stopy pięta ulega skręceniu na zewnątrz od osi pionowej większe niŜ 50 i opiera się o podłoŜe brzegiem przyśrodkowym.dziecko z wadą tego typu zdziera obcas po stronie wewnętrznej .stopa płasko-koślawa łączy się często z koślawością kolan.

Charakteryzuje się skręceniem pięty do wewnątrz od osi pionowej większe niŜ 5o i oparciem jej na krawędzi zewnętrznej. . Przy szpotawości stopy dziecko zdziera obcas po stronie zewnętrznej.Stopa szpotawa (pes varus) Jest odwrotnością stopy płasko-koślawej.

. Wada charakteryzuje się tzw. a kość śródstopia – zwłaszcza pierwsza – w nadmiernym zgięciu podeszwowym. wysokim podbiciem. .Stęp jest ustawiony piętowo i nieco w supinacji .Stopa wydrąŜona (pes excavatus) .Zniekształcenie polega na pogłębieniu wydrąŜenia stopy w odcinku między guzem piętowym a głowami kości śródstopia i równoczesnym skróceniu tego odcinka.

Stopa końsko-szpotawa (pes equinus-varus)
- stanowi najczęstsze wrodzone zniekształcenie - deformacja jest widoczna juŜ w chwili urodzenia - przyczyną wady są zaburzenia w układzie nerwowomięśniowym, zwykle uwarunkowane genetycznie Cechy charakterystyczne: - ustawienie stopy w zgięciu podeszwowym (ustawienie końskie) - odwrócenie stopy - przywiedzenie całej stopy w stosunku do podudzia oraz przywiedzenie śródstopia w stosunku do stępu - wydrąŜenie łuków podłuŜnych stopy - skręcenie do wewnątrz dalszego odcinka podudzia i zaniki mięśniowe

Stopa piętowa (pes equinus)
- wada ujawnia się bezpośrednio po urodzeniu

Cechy charakterystyczne: - grzbietowe zgięcie stopy o róŜnym nasileniu – niekiedy aŜ do przylegania grzbietu stopy do podudzia - podeszwa stopy zwrócona jest do przodu, zaś sama pięta ustawia się w bezpośrednim przedłuŜeniu kości goleni - wada ta z reguły łatwo poddaje się leczeniu, zaś w łagodnych formach ustępuje nawet samoistnie – w trakcie wzrostu dziecka - przyczyną wady moŜe być nieprawidłowe ułoŜenie stopy lub stóp w łonie matki w czasie ostatnich tygodni Ŝycia

Paluch koślawy (hallux valgus)
- Zniekształcenie polega na odchyleniu na zewnątrz palucha, który podkłada się lub nakłada na palec drugi. - Występuje on często ze stopą poprzecznie płaską, zwłaszcza w przypadku szpotawego ustawienia pierwszej kości śródstopia.

Postępowanie terapeutyczne w wadach stóp Leczenie zaleŜy od rodzaju wady, etiologii wieku, obejmuje: 1. ćwiczenia ruchowe 2. zaopatrzenie ortopedyczne 3. tryb Ŝycia

. Ćwiczenia korekcyjne skierowane są na: . chodzie oraz w róŜnych sytuacjach Ŝyciowych. a następnie nawyku prawidłowego ustawienia i obciąŜania stopy w warunkach odciąŜania i obciąŜania. ścisła – młodzieŜy). w staniu. masaŜ .in. wzmocnienie mięśni osłabionych) . likwidacja przykurczy.przywrócenie prawidłowych warunków anatomicznych (m.wyrobienie odruchu.Ćwiczenia (forma zabawowa i zadaniowa u dzieci.1.

by nie dopuścić do zniekształcenia na skutek zwiększonego nacisku na ścianę buta. obcasem Thomasa. Obuwie U dzieci najczęściej stosuje się obuwie: . . pronującym tyłostopie w przypadkach nieduŜej szpotawości.2. supinującym tyłostopie w stopie płasko-koślawej .z odwrotnym obcasem Thomasa. Zapiętek w tych wypadkach musi być szczególnie mocny i dopasowany.z tzw. Zaopatrzenie ortopedyczne: a.

b. w czasie której mogłyby się wzmocnić – powoduje to ich niedokrwienie i w efekcie jeszcze większe osłabienie – dlatego teŜ niezbędnym warunkiem przy zlecaniu wkładki jest stosowanie specjalnych ćwiczeń ruchowych.Germain czy Denis –Brauna – stopa końsko-szpotawa d. c. Wkładki ortopedyczne – zapewniają stopie właściwą konfigurację. Samowolne stosowanie jakichkolwiek wkładek ortopedycznych jest niedopuszczalne. co pozbawia mięśnie moŜliwości pracy. Znaczna część tradycyjnych wkładek podpórczych – uciska i rozciąga mięśnie lub więzadła. Szyna ST. Łuski gipsowe . przeciwdziałają dalszemu pogarszaniu się deformacji. Szyny korekcyjne (wymieniane wraz ze wzrostem dziecka) np.

W postępowaniu korekcyjnym naleŜy: 1. 2. . Uświadomić dziecku i rodzicom istnienie wady i związanych z tym zagroŜeń. Zapewnić optymalne warunki środowiskowe – chodzi tu głównie o dobór odpowiedniego obuwia i nie przeciąŜania stóp nadmiernym wysiłkiem.

Obuwie zapewniające prawidłowy rozwój stopy powinno mieć: . który nie uciska stopy .wysoką cholewkę stabilizującą staw skokowy (zwłaszcza u małych dzieci) Obuwie powinno być takŜe dostosowane do pory roku.wygodny.szeroki przód umoŜliwiający ruchy palców . . niezbyt wysoki obcas . naddatek funkcjonalny wynikający z wydłuŜania się stopy przy obciąŜeniu .sztywny zapiętek zapewniający stabilizację pięty . pogody.odpowiednią wielkość uwzględniającą tzw.wierch. charakteru pracy i odpoczynku.

trawa) i zapewnienie stopom moŜliwości obszernych.długotrwałego stania .biegów i skoków na twardym podłoŜu . . nieskrępowanych ruchów.wysiłków długotrwałych prowadzących do przemęczenia mięśni wysklepiających stopy Wskazane jest natomiast chodzenie boso po miękkim podłoŜu (piasek.Nie przeciąŜanie stóp polega głównie na unikaniu: .

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->