P. 1
Uploader.pl - Prawo_UE

Uploader.pl - Prawo_UE

|Views: 454|Likes:

More info:

Published by: Sylwia Szymańska on Jun 19, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/14/2013

pdf

text

original

Prawo UE 1. Instytucje UE: a) Trybuna Sprawiedliwo ci: y obejmuje:   TS UE,   S d (I Instancji): enumeratywnie wyliczone sprawy (art.

256 TFUE): skarga na bezprawno dzia a instytucji (naruszenie w a ciwo ci, uchybienia proceduralne), naruszenie prawa przez instytucje UE, spory odszkodowawcze z UE, niektóre sprawy pracownicze, sprawy arbitra owe, odwo anie do TS tylko w kwestiach prawnych (de facto tylko kasacje), odwo ania od s dów wyspecjalizowanych, pytania prejudycjalne ale nie: zasady prawa (wtedy przekazuje do TS),   s dy wyspecjalizowane, y sk ad:   1 s dzia z ka dego p.cz.,   rzecznicy generalni: szt. 8 Rada na wniosek TS UE mo e zwi kszy jednog o nie (zwi kszono do 11, Polska ma mie sta ego rzecznika), pe ni funkcje doradcze,   S d co najmniej 1 s dzia z ka dego p.cz., y wybór s dziów (art. 253-254 TFUE):   kwalifikacje wymagane do najwy szych stanowisk s dowych w p.cz.,   lub prawnicy o uznanej kompetencji,   mianowani za wspólnym porozumieniem pa stw,   opinia specjalny komitet (art. 255 TFUE): 7 osobisto ci, byli cz onkowie ETS, s dziowie s dów najwy szych itp. jeden z cz onków wskazany przez PE,   kadencja 6 lat,   brak zakazu reelekcji, y kworum 9 s dziów, y pe ny sk ad 15 s dziów, y j zyk urz dowy Trybuna u francuski, b) równowaga instytucjonalna: y odpowiednik podzia u w adz, y C-138/79 (izoglukoza):   stan faktyczny: zapa na rynku cukru, pilnie wydane rozporz dzenie z pomini ciem PE, któremu ko czy a si sesja i zabrak o czasu na wydanie opinii,   niewa no rozporz dzenia z powodu braku konsultacji z PE, 1

sprawa Czarnobyl 1987:   wygenerowano nieistniej ce prawo PE do z o enia skargi o ochron kompetencji PE. 2. ród a prawa europejskiego: a) prawo pierwotne: y traktaty za o ycielskie i rewizyjne, y traktaty akcesyjne, y ogólne zasady prawa, y europejskie prawo zwyczajowe, b) prawo wtórne (art. 288 i n. TFUE) akty ustawodawcze UE: y przed Lizbon ró ne ród a prawa dla poszczególnych filarów, y rozporz dzenia:   maj zasi g ogólny: wi zarówno pa stwa, jak i jednostki,   s stosowane bezpo rednio na ca ym terytorium UE: ich skuteczno jest niezale na od przyj cia jakichkolwiek aktów prawa krajowego,   wi w ca o ci,   C-93/71 Orsolina Leonesio: rolniczka chce przej na emerytur , aby otrzyma emerytur zgodnie z prawem EWG, musi przekaza ziemi pa stwu, s d odmówi prawa do emerytury, bo nie by o jeszcze aktu implementuj cego, ETS nakaza stosowanie rozporz dzenia,   rozporz dzenie pozostaje cz ci prawa wspólnotowego, a nie staje si cz ci porz dku krajowego,   ma pierwsze stwo przed ustaw ,   s u ujednolicaniu przepisów, y dyrektywy:   wi e ka de pa stwo cz onkowskie, do którego jest adresowana, mo e by kierowana tylko do niektórych pa stw,   wi e co do celu,   pozostawiaj pa stwom swobod wyboru formy i rodków realizacji celu,   wymagaj implementacji,   s u zbli aniu prawa pa stw cz onkowskich,   C-14/83 Sabine von Colson: dwie kobiety postanowi y zatrudni si jako stra niczki w wi zieniu dla m czyzn, dyskryminacja ze wzgl du na p e , RFN uchwali a ustaw , zgodnie z któr je li kto zostanie zdyskryminowany przez wymiar sprawiedliwo ci, otrzyma odszkodowanie w wysoko ci 7,50 marek za utrat zaufania do wymiaru sprawiedliwo ci, wymóg efektywnej implementacji pa stwo ma swobod decydowania, jakie rodki przyjmie, ale maj one by realne, a nie pozorne,   w szczególnych przypadkach mo liwe jest powo ywanie si przed s dem krajowym na niezaimplementowane przepisy dyrektyw,
y

2

decyzje:   wi e w ca o ci,   wi e tylko wskazanych w niej adresatów,   kierowana do pa stwa lub innych jednostek,   sprawa C-9/70 Franz Grad (doktryna l effet utile): sprawa dotyczy eksportu konserw z Austrii do RFN, wydano decyzj adresowan do RFN o tym, e jedynym podatkiem ma by VAT, dotychczasowe podatki maj by zniesione i nie nale y ustanawia nowe, RFN utworzy a specjalny podatek drogowy nak adany na importerów, pomimo j zykowej wyk adni traktatu decyzje mog mie skutek bezpo redni, mo na powo ywa si na nie w s dach krajowych, gdy w przeciwnym razie nast pi oby os abienie skuteczno ci ca ego prawa europejskiego (doktryna l effet utile), y zalecenia i opinie:   formalnie niewi ce,   cz sto zawieraj wyk adni aktów ustawodawczych Unii, c) ustawodawstwo delegowane (art. 290 TFUE): y kompetencja KE, y do wydawania aktów nieustawodawczych o zasi gu ogólnym, y zmieniaj cych lub uzupe niaj cych akty ustawodawcze w sprawach innych ni istotne, y delegacja okre lona w akcie ustawodawczym, y delegacja okre la tre , zakres, cel oraz czas obowi zywania uprawnienia, d) akty wykonawcze (art. 291 TFUE): y p.cz. przyjmuj akty niezb dne do wykonania prawa UE, y je li zachodzi potrzeba akty ustawodawcze mog powierzy t kompetencj KE lub Radzie, e) cechy prawa wtórnego: y brak sztywnego podzia u na akty ustawodawcze i wykonawcze (rozporz dzenie mo e by takie i takie), y brak hierarchii, f) instrumenty wspólnej polityki zagranicznej i bezpiecze stwa (art. 25 TUE): y ogólne wytyczne, y decyzje dotycz ce:   wspólnych stanowisk,   wspólnych dzia a , y decyzje o charakterze politycznym nie mo na powo ywa si na nie w s dach, g) szczególne procedury przyjmowania aktów w sprawach wspó pracy policyjnej i s dowej, h) umowy mi dzynarodowe: y UE posiada ius contrahendi, 3. Kompetencje UE: a) kompetencje wy czne (art. 3 TUE): y unia celna, y konkurencja w ramach rynku wewn trznego, y polityka pieni na w strafie euro,
y

3

rybo ówstwo, zachowanie biologicznych zasobów mórz i oceanów, wspólna polityka handlowa, zawieranie umów mi dzynarodowych, je li zawarcie takiej umowy przewidziano w akcie ustawodawczym UE lub jest to niezb dne do wykonania wewn trznych kompetencji UE, b) kompetencje dzielone (art. 4 TUE): y dziedziny w szczególno ci   rynek wewn,   polityka spo eczna,   polityka spójno ci,   ochrona konsumentów,   transport,   sieci europejskie,   energia,   przestrze wolno ci, bezpiecze stwa i sprawiedliwo ci,   rolnictwo i rybo ówstwo,   rodowisko,   wspólne problemy bezpiecze stwa w zakresie zdrowia publicznego,   kompetencje przyznane UE traktatami niezawarte w art. 3 i 6 TUE (vide: tzw. doktryna AETR), y sprawa 22/70 umowa mi dzynar. dotycz ca czasu pracy kierowców (AETR):   trwaj negocjacje dotycz ce zmiany umowy mi dzynar. ONZ,   Komisja wydaje rozporz dzenie w tej samej sprawie,   polityka transportowa nie by a wprost okre lona jako kompetencja EWG,   wyrok ETS (tzw. doktryna AETR): kompetencje mo na domniemywa z traktatów oraz z prawa wtórnego, je li UE podj a dzia ania w jakiej sprawie, pa stwa nie mog zawiera umów mi dzynarodowych sprzecznych z aktami prawa wtórnego UE, y opinia doradcza 1/91 umowa mi dzy EWG a EFTA ws. utworzenia EOG:   traktat rzymski jako karta konstytucyjna EWG,   tworzy si nowy porz dek prawny,   pa stwa zrzekaj si cz ci swoich uprawnie suwerennych,   próba utworzenia Trybuna u EOG, który b dzie dokonywa wyk adni umowy,   wy czna kompetencja ETS do dokonywania wyk adni prawa wspólnotowego,   w.d. pkt 39-42, 59-61, y sprawa Mox Plant (2004):   Irlandia wnios a skarg na GB do Mi dzynar. Trybuna u Prawa Morza,   ETS za da wycofania skargi, gdy wyrok móg wymusi zmian prawa UE. 4. Procedura tworzenia i zmiany prawa pierwotnego: a) zasadniczo tworzenie traktatów zgodnie z regu ami prawa mi dzynarodowego, b) art. 48 TUE: y zwyk a procedura:   propozycja zmiany: rz dy, KE,
y y y

4

  przyjmuje Rada Europejska.   konwent przyjmuje w drodze konsensusu zalecenie dla Konferencji przedstawicieli rz dów. a jedno lub wi cej napotka o trudno ci spraw kieruje si do Rady Europejskiej. sk ad konwentu: przedstawiciele parlamentów narodowych.   przedk adane do Rady. je li zakres proponowanych zmian nie uzasadnia zwo ywania konwentu. przedstawiciele PE i KE.   mo liwa zawarto : rozszerzenie lub ograniczenie kompetencji Unii.   zawarto : zmiany w cz ci III TFUE polityki i dzia ania wewn trzne UE.   je eli zgodnie z TFUE lub Tytu em V TUE Rada stanowi w specjalnej procedurze prawodawczej Rada Europejska mo e upowa ni Rad do podj cia konkretnej decyzji w zwyk ej procedurze.   notyfikuje si propozycje parlamentom narodowym. 48 ust. procedura k adki):   inicjatywa: rz d.   decyzja nie mo e zosta przyj ta przez Rad Europejsk . PE. KE. 5 . 7 TUE:   je eli zgodnie z TFUE lub Tytu em V TUE Rada stanowi jednomy lnie Rada Europejska mo e upowa ni Rad do podj cia konkretnej decyzji wi kszo ci kwalifikowan .   decyzja nie mo e zwi ksza kompetencji Unii. szefowie pa stw lub rz dów.   wymagana ratyfikacja.   Konferencj zwo uje przewodnicz cy Rady w celu uchwalenia za wspólnym porozumieniem zmian w traktatach.   uchwalenie Rada Europejska po konsultacji z PE jednomy lnie. c) traktaty akcesyjne (art.   je li Rada Europejska po konsultacji z PE i KE podejmie zwyk wi kszo ci uchwa opowiadaj c si za zmianami powo uje si konwent. PE. 49 TUE): y pa stwo ubiegaj ce si o cz onkostwo kieruje wniosek do Rady. je li w terminie 6 miesi cy przynajmniej jeden parlament narodowy wyrazi sprzeciw.   Rada Europejska stanowi jednomy lnie po uzyskaniu zgody PE wyra onej wi kszo ci jego cz onków. za zgod PE mo na nie powo a konwentu.   traktat wchodzi w ycie po ratyfikacji przez wszystkie pa stwa. y art. ale: je li po 2 latach od przyj cia traktat ratyfikowa o 4/5 pa stw. y procedura uproszczona (tzw.

y pierwsze czytanie:   PE uchwala swoje stanowisko i przekazuje je Radzie. b) procedura tworzenia projektów aktów ustawodawczych w KE: y zielona ksi ga opis planowanej polityki w danej dziedzinie (swego rodzaju za o enia do projektu). y traktat akcesyjny podlega ratyfikacji przez wszystkie strony. (C-6/64): y y 6 .   PE: zatwierdza stawisko Rady lub nie wypowiada si akt zostaje uchwalony w brzmieniu ze stanowiska Rady. 3 TUE. 294 TFUE: y Komisja przedstawia projekt Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. przyj cie przez KE. y konieczno przywo ania w tek cie aktu ustawodawczego podstawy prawnej z traktatu. kompetencje dzielone. nie zatwierdza stanowiska PE uchwala swoje wraz z uzasadnieniem i przekazuje je do PE.   Rada: zatwierdza stanowisko PE przyj cie aktu. y Rada stanowi jednomy lnie po uzyskaniu zgody PE i opinii KE. Relacje prawa UE i praw krajowych: a) zasada lojalno ci art. y bia a ksi ga projekt aktu ustawodawczego. E. y z faktu. ale: doktryna AETR.L. y przes anie projektu do PE.y informuje si PE i parlamenty narodowe. y Pa stwa Cz onkowskie podejmuj wszelkie rodki ogólne lub szczególne w a ciwe dla zapewnienia wykonania zobowi za wynikaj cych z Traktatów lub aktów instytucji Unii.N. y drugie czytanie:   termin: 3 miesi ce. 6. 4 ust. zasada pomocniczo ci oraz zasada proporcjonalno ci (w podobnym rozumieniu jak w prawie konstytucyjnym). b) zasada prymatu prawa europejskiego: y Flaminio Costa v. 5 TUE). ze dany projekt na pewno stanie si obowi zuj cym prawem Rada nie ma obowi zku zaakceptowania aktu PE. c) zwyk a procedura prawodawcza art. y Pa stwa Cz onkowskie u atwiaj wype nianie przez Uni jej zada i powstrzymuj si od podejmowania wszelkich rodków. 294 nie wynika jeszcze. y konsultacje mi dzyresortowe . które mog yby zagra a urzeczywistnieniu celów Unii. 5.E.   wybór podstawy ze wzgl du na cel regulacji ( centre of gravity rodek ci ko ci aktu sprawa 45/86). e PE zaakceptowa projekt w procedurze z art. Procedury tworzenia prawa wtórnego: a) principle of conferal UE mo e stanowi prawo tylko w granicach przyznanych jej kompetencji (art.

  moc wi ca prawa wspólnotowego nie mo e bowiem ró ni si w poszczególnych pa stwach w zale no ci od ich pó niejszego wewn trznego ustawodawstwa.   jednostki mog wprost powo ywa si na prawo europejskie przed s dami krajowymi. powoduj ce ograniczenie skuteczno ci tego prawa.   prawo UE stanowi bezpo rednie ród o praw i obowi zków wszystkich podmiotów.und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel (C-11/70):   nie mo na nie stosowa prawa europejskiego z powodu naruszania przez nie podstawowych praw i wolno ci zapewnianych w konstytucjach. od momentu wej cia w ycie i przez ca y okres obowi zywania. 7 . VanGend&Loos:   prawo europejskie jest bezpo rednio skuteczne. y Factortame Ltd. swoje suwerenne prawa i stworzy y w ten sposób system prawa maj cy zastosowanie do nich samych oraz do pochodz cych z nich jednostek.cz. c) zasada skutku bezpo redniego: y NIE myli z zasad bezpo redniego stosowania!.   zasada prymatu prawa europejskiego przez konstytucjami krajowymi. który zosta w czony do systemu prawnego pa stw cz onkowskich po jego wej ciu w ycie i który ma charakter wi cy dla s dów krajowych. y y podstaw wyroku jest wy cznie przepis prawa europejskiego. y Simmenthal (C-106/77):   wprowadzenie przez W ochy op at weterynaryjnych. pó niejszego przepisu.   p. y Internationale Handelsgesellschaft mbH v Einfuhr. gdyby norma prawa krajowego mog a uniemo liwi s dowi rozpatruj cemu spór podlegaj cy prawu wspólnotowemu zarz dzenie rodków tymczasowych w celu zapewnienia w pe ni skuteczno ci przysz ego orzeczenia s dowego w przedmiocie istnienia dochodzonych uprawnie wynikaj cych z prawa wspólnotowego. które nie s bezpo rednio skuteczne.  traktat EWG ustanowi w asny porz dek prawny. administracyjna lub s dowa. y istota: na przepisy prawa europejskiego mo na powo ywa si przed s dami i organami administracji. których dotycz . (C-213/89):   naruszenie przez ustaw brytyjsk zasady swobody przedsi biorczo ci.   norm krajowych sprzecznych z prawem europejskim nie stosuje si .   s jednak tak e przepisy.   sprzeczne z wymogami wynikaj cymi z samej natury prawa wspólnotowego by yby wszelkie przepisy obowi zuj ce w krajowym porz dku prawnym oraz wszelka praktyka legislacyjna. w sposób jednolity we wszystkich pa stwach cz onkowskich.   normy prawa wspólnotowego winny wywiera w ca o ci w a ciwe im skutki prawne.   pa stwa nie mog uznawa pierwsze stwa przed porz dkiem europejskim jednostronnego.   skuteczno prawa wspólnotowego zosta aby ograniczona tak e wprzypadku.

y   przepis traktatu jest bezpo rednio skuteczny. gdyby W ochy implementowa y dyrektyw konsumenck .   uniemo liwienie powo ywania si przed s dami na dyrektywy. nie mo na powo a si na nieimplementowan dyrektyw w stosunkach z podmiotami prywatnymi. w miar mo liwo ci nale y interpretowa prawo krajowe w zgodzie z prawem europejskim. wnosz c o zakazanie spó ce CIA Security dalszego wykonywania dzia alno ci. dyrektywy nie nak adaj zobowi za wprost na podmioty prywatne. ale tak e osób fizycznych i prawnych. (w pó niejszych wyrokach: precyzyjny i bezwarunkowy).   CIA Security v. Signalson (C-194/94): systemy zabezpiecze CIA sprzedawane w Belgii posiadaj tylko homologacj brytyjsk . British Gas: niewdro on dyrektyw mo na zastosowa tak e przeciwko spó ce pa stwowej. których p.cz. e tylko rozporz dzeniom przypisano bezpo redni skuteczno nie wynika jeszcze. Van Duyn (C-41/74):   z faktu. m czyzna w wieku 50 lat. s d krajowy ma obowi zek zastosowania przepisów dyrektywy. Belgia nie dope ni a obowi zku notyfikowania wymogu homologacji KE wynikaj cego z dyrektywy. ze innym aktom przymiot ten w adnym wypadku nie przys uguje.   stan faktyczny: stewardessa linii Sabena (Belgia) w wieku 45 lat musi odej z zawodu. która nie zosta a implementowana. bezpo redni skutek dyrektyw:   Dori (C-91/92): wypowiedzenie umowy korespondencyjnego kursu j zykowego z powodu jego niskiej jako ci. a nie belgijsk .   Foster v. poniewa nie ma ona zezwolenia na prowadzenie agencji ochrony i sprzedaje niezatwierdzone systemy alarmowe. mo liwe by oby wypowiedzenie takiej umowy. je li przepisy dyrektywy s precyzyjne i jasne.   zakaz dyskryminacji w stosunkach pracy ze wzgl du na p e . nie implementowa o pomimo stosownego obowi zku musia oby skutkowa os abieniem skuteczno ci prawa europejskiego (effet utile). Signalson i Securitel wnios y powództwa wzajemne. gdy pa stwo nie mo e korzysta na tym.   zakaz dyskryminacji ma zastosowanie nie tylko wobec w adz publicznych. Defrenne (C-43/75):   kobieta w wieku 45 lat z mocy samego prawa przestaje by seksowna (AG). y y 8 . je eli jest jasny. w tym z nieimplementowanymi dyrektywami. e nie wykona o swoich zobowi za . ale na pa stwa. mo na powo ywa si na nieimplementowan dyrektyw w stosunkach z podmiotami pa stwowymi.

  s dy krajowe s zobowi zane do wyk adni prawa krajowego zgodnie z tre ci i celem dyrektywy. jak domagali si zatrudnienia na czas nieokre lony.   decyzja ramowa nie zosta a implementowana przez W ochy. w celu osi gni cia rezultatu . nullum crimen sine lege.   pocz tek stosowania po redniego dyrektywy wdro onej do prawa krajowego p o terminie oraz niepodlegaj cej skutkowi bezpo redniemu: w zwi zku z zasad lojalno ci od momentu wej cia w ycie dyrektywy s dy zobowi zane s do takiej wyk adni przepisów krajowych. 2.   wg dyrektywy. d) zasada po redniego skutku prawa europejskiego: y skutek po redni obowi zek proeuropejskiej wyk adni prawa krajowego.   wydano decyzj ramow (zbli ony do dyrektywy instrument prawny III filaru). najpierw egzekucja zaleg o ci publicznoprawnych.   s dy s odpowiedzialne za prawid ow implementacj dyrektyw. y Pupino (C-105/03):   nauczycielka zn caj ca si nad dzie mi.   po tym. y Marleasing (C-106/89):   wyk adnia proeuropejska dotyczy wszystkich aktów prawa krajowego. brak implementacji we W oszech. s.   brak mo liwo ci przes uchania pokrzywdzonych poza s dem w sprawach innych ni seksualne. y podstaw wyroku jest przepis prawa krajowego zinterpretowany wed ug przepisu prawa europejskiego. zostali zwolnieni. wykonawcz i s downicz .   ryzyko naruszenia podzia u w adzy pa stwowej na ustawodawcz . pa stwo ma obowi zek powo a fundusz na tak okoliczno . brak pieni dzy na wyp aty dla pracowników. y von Colson (C-14/83):   stan faktyczny: p. y Adeneler (C-212/04):   grupa pracowników zatrudnianych wielokrotnie na czas okre lony. która umo liwia a tego rodzaju ochron dzieci. od momentu up ywu terminu transpozycji wyk adnia proeuropejska. której stron jest Wspólnota. y 9 . lex retro non agit).   granice zastosowania wyk adni proeuropejskiej: ogólne zasady prawa (np.   zasada lojalno ci obowi zuje tak e s dy krajowe. niezale nie od czasu ich wydania. która nie zagra a aby osi gni cia wskazanego w dyrektywie rezultatu po terminie transpozycji. dokonanie wyk adni contra legem.   obowi zek uwzgl dniania decyzji ramowej w procesie wyk adni prawa krajowego. y Francovich i Bonifaci (C-6/90 i C-9/90):   bankructwo dwóch przedsi biorstw.mo na powo ywa si bezpo rednio na umow mi dzynarodow .

  importerzy wywalczyli uchylenie ustawy oraz domagaj si odszkodowania za straty poniesione podczas jej obowi zywania.   przes anki: naruszona norma prawna jest dla jednostek ród em uprawnie . istnienie zwi zku przyczynowego mi dzy naruszeniem zobowi zania ci cego na pa stwie. mo liwo okre lenia tre ci tych uprawnie na podstawie przepisów dyrektywy. w takim przypadku. jaki organ w adzy publicznej naruszy prawo wspólnotowe. jest nieod czn cz ci systemu traktatu. prawo do odszkodowania jest w a nie nieuniknionym nast pstwem bezpo redniej skuteczno ci przepisów wspólnotowych.   w przypadku naruszenia prawa maj cego ród o bezpo rednio wnormie wspólnotowej.   nie jest istotne. które mo e by mu przypisane. przes anki materialne i formalne w zakresie naprawienia szkody.   pa stwo odpowiada za szkody powsta e w wyniku naruszenia zobowi za traktatowych niezale nie od tego. S dowa kontrola prawa europejskiego i jego przestrzegania przed s dami europejskimi: 10 . istnieje bezpo redni zwi zek przyczynowy mi dzy naruszeniem ci cego na pa stwie zobowi zania a poniesion przez poszkodowanego szkod . 3 TUE).   dochodzenie roszcze na podstawie prawa krajowego.   w innym wypadku brak skuteczno ci prawa wspólnotowego. ni w przypadku podobnych roszcze o charakterze wewn trznym i nie mog by ustalone w sposób powoduj cy. y Brasserie du pêcheur (C-46/93 I C-48/93):   rz d RFN odpowiedzialno pa stwa za szkody jest sytuacj wyj tkow . co uniemo liwia o uznanie za piwo piw zagranicznych (naruszenie swobody przep ywu towarów). aby produkt uzna za piwo. ale nie za naruszenie rozporz dzenia lub wyrok s du niezgodny z prawem europejskim. 7. których naruszenie znajduje si u ród a szkody. na któr jednostka mo e powo a si przed s dem krajowym. post powanie pa stwa wyczerpuje znamiona powa nego i oczywistego (pkt 55) naruszenia prawa. jak Francovich.   ustawa o czysto ci piwa nak adaj ca bardzo szczegó owe wymagania.   przes anki pe nej skuteczno ci niezaimplementowanych norm prawa wspólnotowego: rezultat zamierzony w dyrektywie obejmowa przyznanie jednostkom okre lonych uprawnie .   znaczne utrudnienie dochodzenia roszcze za szkody wyrz dzone przez naruszenie przez pa stwo prawa wspólnotowego.  zasada odpowiedzialno ci pa stwa za szkody wyrz dzone jednostkom poprzez naruszenie prawa wspólnotowego. mo liw np. e uzyskanie odszkodowania b dzie praktycznie niemo liwe lub nadmiernie utrudnione.   wynika to z zasady lojalno ci (art. a poniesion przez poszkodowanych szkod . okre lone w ustawodawstwie poszczególnych krajów. 4 ust. czy traktat wprost to przewiduje. nie mog by mniej korzystne.

y KE wysy a informacj o wszcz ciu post powania i daje termin do ustosunkowania si (na ogó 2 miesi ce). y prawo europejskie nie przewiduje w zasadzie adnych okoliczno ci egzoneracyjnych (usprawiedliwiaj cych naruszenie prawa europejskiego). które na nim ci na mocy Traktatów. po umo liwieniu wniesienia uwag przez pa stwo. 258 TfUE. y je li Pa stwo to nie zastosuje si do opinii w terminie okre lonym przez Komisj . y Mox Plant (C-459/03) wykonywanie przez pa stwo uprawnie z pmp. y art. wydaje ona uzasadnion opini w tym przedmiocie.. EBC. 263 TfUE): y podmioty uprawnione do inicjowania kontroli:   legitymacja ogólna (podmioty uprzywilejowane): KE. w którym stwierdza si wy cznie naruszenie prawa europejskiego. y je li TSUE uzna zarzuty Komisji zapada wyrok. jak uzna za odpowiedni do okoliczno ci.   PE.   akty Rady. e Pa stwo Cz onkowskie uchybi o jednemu z zobowi za . PE. Komisji i EBC inne ni zalecenia i opinie.   EBC). y uzasadniona opinia KE.   KE. y TSUE uwzgl dnia stan faktyczny przedstawiony w uzasadnionej opinii.   inicjatywa szczególna (podmioty nieuprzywilejowane): osoby fizyczne i prawne na akty których jest adresatem lub które dotycz jej bezpo rednio i indywidualnie oraz na akty regulacyjne. 260 TFUE je eli pa stwo nie wykonuje wyroku TSUE KE ponownie mo e wnie spraw do Trybuna u. y procedura art. y przedmiot kontroli:   akty ustawodawcze. które dotycz jej bezpo rednio i nie wymagaj rodków wykonawczych. y je li KE wycofa skarg post powanie upada. Komitet Regionów na akty zmierzaj ce do ograniczenia ich prerogatyw. b) post powanie o naruszenie traktatu przez pa stwo: y sprawa przed TSUE (nie: S d Pierwszej Instancji). 11 . y mo na orzec o zastosowaniu rodka tymczasowego (je li gro niepowetowane straty). y je li Komisja uznaje. y pozwany:   Rada. c) kontrola legalno ci aktów ustawodawczych (art. y C-265/95 naruszenie przez Francj swobody przep ywu towarów przez zaniechanie policji podczas napadów na importerów zbó belgijskich.a) cznie 21 ró nych skarg. y KE wskazuje w skardze wysoko rycza tu lub okresowej kary pieni nej do zap acenia przez dane Pa stwo Cz onkowskie.   Rada i PE wspólne. po uprzednim umo liwieniu temu Pa stwu przedstawienia swych uwag. mo e ona wnie spraw do Trybuna u.   legitymacja szczególna (podmioty pó uprzywilejowane): Trybuna Obrachunkowy. Rada.

Abrahamson (C-407/98): 12 .1963.   nag e powi kszenie wymaganej wielko ci oczek w sieciach (rozporz dzenie). y T-177/01 Jégo Queré:   strona skar ca rybacy.y y   akty PE i Rady Europejskiej zmierzaj ce do wywo ania skutków prawnych wobec podmiotów trzecich. na orzeczenie którego nie przys uguje zaskar enie wg prawa krajowego w razie w tpliwo ci ma obowi zek zada pytanie. e odpowied TSUE jest niezb dna mo e z o y pytanie. przedmiot:   wyk adnia traktatów.   Toepfer wnosi skarg o uniewa nienie decyzji.   o wa no ci i wyk adni aktów przyj tych przez instytucje.   podmioty inne ni adresaci decyzji mog utrzymywa . w sprawach osób pozbawionych wolno ci TSUE dzia a w jak najkrótszym terminie .   SPI przyj spraw .10. gdy ma ona wp yw na ich sytuacj ze wzgl du na szczególne dla nich cechy charakterystyczne lub na sytuacj faktyczn . 267 TfUE): y y y y y y cel: ujednolicenie wyk adni prawa europejskiego. kogo ona indywidualnie dotyczy a.   decyzja skutkuje drastycznym wzrostem c a na klementynki. organy lub jednostki organizacyjne Unii. aby natychmiast podnie c a na kukurydz .   s d.   Plaumann nie jest adresatem decyzji. skarga Plaumanna jest niedopuszczalna (brak locus standi).   poniewa ka dy mo e by importerem klementynek. post powanie akcesoryjne (s u ebne) orzeczenie TSUE nie musi automatycznie prze o y si na wyrok.   2. i decyzja ta dotyczy ich indywidualnie.   zgodno aktów prawa krajowego z prawem europejskim. podmioty uprawnione:   s d.10.1963 firma Toepfer stwierdzi a potencjalny du y interes w imporcie kukurydzy i z o y a wniosek o pozwolenie na import. Plaumann (C-25/62):   importer klementynek do RFN. tylko wtedy. która odró nia je od wszelkich innych osób. je li uzna. powo uj c si na Kart Praw Podstawowych.   ETS w odwo aniu stanowczo potwierdzi dotychczasow doktryn i odrzuci skarg . d) pytania prejudycjalne (art.   poprzez ograniczenia czasowe decyzji mo na ustali .   KE wydaje decyzj zwi kszaj c c a i zakazuj c wydawanie pozwole na import kukurydzy w okresie 1-4.10 RFN niezgodnie z prawem odmawia wydania zgody i interweniuje w KE. Toepfer (C-106/63 i 107/63):   1.   o tym. kto jest s dem decyduje TSUE (a nie prawo krajowe). w Polsce SN (s dy apelacyjne nie musz ).

e sprawa. e przepis jest jasny. któr ma rozstrzygn jest bli niaczo podobna do sprawy rozstrzygni tej ju przez ETS. np. ale mo e wys a pytanie.   Koebler C-224/01: wyk adowca prawa europejskiego. Koebler pracowa stale przez 15 lat.   s d mo e powo a si na taki wyrok Trybuna u. na bazie innych wyroków ETS. doktryna aktu wyja nionego (acte éclairé):   je li s d uzna.y   6 warunków bycia s dem: stworzony na podstawie przepisów prawa. Niebuell (C-96/04):   próba zastosowania du skich regu j zykowych w nadawaniu imion i nawisk dla obywateli RFN.   urz d stanu cywilnego w Niebuell wys a pytanie prejudycjalne.   s dy arbitra owe. odchodz c na emerytur z Uniwersytetu Wiede skiego. który. niezawis y. orzeka na podstawie przepisów prawa. NIE:   s dy mi dzynarodowe.   ETS odrzuci spraw .   urz d zaproponowa Dunce pozwanie go do s du administracyjnego. ETS przyj spraw (wyrok po 8 latach od pocz tku ca ej sprawy).   ETS przyj skarg .   skarga do s du nie przys uguje.   Cilfit (C-283/81) dopuszczenie tej doktryny. Gebelfrise SL:   post powanie w hiszpa skim ministerstwie finansów. Foto-Frost (C-314/85):   s d krajowy nie ma prawa samodzielnie stwierdzi niewa no ci aktu prawa europejskiego.   s d zada pytanie.   s dy dyscyplinarne (ale je li s d wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji publicznej. organ sta y. pytanie mo e by przyj te). s d krajowy. wyci gn swoje wnioski. pozostaj c zwi zany z UW. y y y y y y 13 . doktryna acte claire:   s dzia samodzielnie dokonuje wyk adni prawa europejskiego i stwierdza. Koebler (skutecznie) wyst pi przeciwko Austrii o naruszenie prawa europejskiego. dodatek sta owy nale a si za 30 lat pracy na uniwersytecie. chcia uzyska dodatek sta owy. wyk ada na wielu innych uczelniach. wpis na list wykonuj cych zawód. a nast pnie. wyposa ony w obowi zkow kompetencj . orzeka w sprawie spornej (a wi c nie: sprawy rejestrowe). s dy konstytucyjne teoretycznie mog pyta .

o wstrzymanie egzekucji. y ró nice mi dzy stwierdzeniem niewa no ci aktu w trybie art. ograniczenie mo liwo ci korzystania z praw wyst puje. y prawa podstawowe b d przez ETS rekonstruowane na podstawie wspólnych tradycji konstytucyjnych pa stw cz onkowskich. y ETS: mo na powo ywa si na konwencje mi dzynarodowe. Hauer (C-44/79): y Liselotte Hauer jest w a cicielk gruntu w Nadrenii-Palatynacie. 8. e prawa fundamentalne wynikaj z ogólnych zasad prawa wspólnotowego. je li grozi natychmiastowa i niepowetowana szkoda. y wg rozporz dzenia KE liczba winnic w tym regionie jest wystarczaj ca. y Hauer zarzuca naruszenie konstytucyjnego prawa w asno ci i swobody prowadzenia dzia alno ci oraz wyboru zawodu. 14 .   rodek tymczasowy mo na wyst pi np. y nie mo na powo a si na naruszenie praw konstytucyjnych. ze takie ograniczenie w mo liwo ci korzystania z prawa w asno ci jest dopuszczalne. y ETS uznaje.  ETS udzieli s dom ogólnej kompetencji do odrzucania skarg na niewa no (ale nie: uwzgl dniania ich!). Solange 1 wyrok niemieckiego FTK odrzucenie propozycji czerpania przez ETS ze wspólnych tradycji konstytucyjnych pa stw cz onkowskich . y Nold utraci skuteczno pozwolenia na po rednictwo w handlu w glem. na którym chce za o y winnic . 267 raczej ex nunc. y Nold uwa a. y b) c) d) e) Stauder skar y si na naruszenie prawa do prywatno ci wynikaj cego z niemieckiej konstytucji. Ochrona praw podstawowych: a) Erich Stauder (C-29/69): y zni ka 50% na mas o dla bezrobotnych.   ETS uzna . a rz d RFN ma obowi zek ustanowienia zakazu tworzenia nowych winnic bez uzyskania specjaln ego pozwolenia. 263 a 267:   263 niewa no ex tunc. nawet je li wspólnoty nie s stronami tych konwencji. e naruszona zosta a niemiecka konstytucja (prawo w asno ci i swoboda dzia alno ci gospodarczej) oraz europejska konwencja praw cz owieka. Nold (C-4/73): y EWG przekszta ca rynek w gla. Internationale Handelsgesellschaft (C-11/70): y IH chce handlowa kukurydz . y w Niemczech wymagany kupon imienny. y ETS:   prawo w asno ci wynika ze wspólnych tradycji konstytucyjnych. y Zuckerfabrik (C-5/71):   rodek tymczasowy mo na zastosowa .   elementy naruszenia prawa w asno ci (przej te z prawa konstytucyjnego): pozbawienie w a ciciela praw tu nie wyst puje.

b) strefa wolnego handlu strefa. y zawarcie w Karcie przepisów nieobj tych dotychczas kompetencjami UE.   nieprzywo ywana przez ETS. ETPCz. f) 15 . g) Karta Praw Podstawowych z 2000 r. ale odno nie do praw obywatelskich:   co do zasady nale y uzna . y protokó polsko-brytyjski. FTK gwarantuje sobie prawo orzec o niekonstytucyjno ci aktów prawa wspólnotowego.. d) wspólny rynek unia celna + przep yw osób. 28 TfUE. e) unia walutowa wspólny rynek + wspólna waluta. c) unia celna strefa wolnego handlu oraz wspólne stawki celne wobec pa stwa trzecich art. co utrudniania przep ywu (ETS). f) unia gospodarcza unia walutowa + polityka podatkowa i socjalna.   je li poziom ETS si obni y. y koncepcja wyznaczenie instytucjom Unii granic dzia a prawodawczych. 9. y protesty przeciwko KPP:   Rada Europy. g) unia polityczna pa stwo federalne. 114 TfUE zbli anie ustawodawstw i znoszenie barier administracyjnych i technicznych w celu utworzenia rynku wewn trznego. Integracja ekonomiczna: a) silne wp ywy XIX-wiecznego liberalizmu. y podstawa katalogu orzecznictwo ETS. y FTK uzna .orzeczenie z Masstricht (1992): y Manfred Brunner uzna . e chroni prawa podstawowe na poziomie nie ni szym ni FTK.: y do traktatu lizbo skiego niewi ca deklaracja instytucji europejskich (a nie pa stw). w której zniesiono c a w ramach stosunków mi dzy pa stwami strefy. y unia celna dotyczy wy cznie towarów. nak adaj cych znacz ce koszty ekonomiczne na importerów. i) JAE (1985) dodanie obecnego art. y do 2006:   niestosowana przez s dy krajowe. h) cele UE C-15/91 Gaston Schul UE powinna d y do zniesienie wszelkich ogranicze w handlu mi dzy p.   tak e zakaz dyskryminacji po redniej ustanawiania norm pozornie neutralnych. ze sam traktat konstytucji nie narusza. kapita u i p atno ci.   rodowiska konserwatywne i Ko cio y.   trybuna y konstytucyjne. osób. y obecnie w czona do Traktatu z Lizbony.   obecnie badanie nie tyle dyskryminacji. ze prawa gwarantowane przez niemieck konstytucj b d przez WE przestrzegane.cz. us ug i kapita u. us ug. e traktat z Maastricht narusza konstytucj niemieck .   orzecznictwo ETS udowodni o. j) zasady wspólnego rynku: y zakaz dyskryminacji towarów.

  op aty za dzia ania w celu realizacji obowi zków wynikaj cych z prawa UE C-46/76. y 16 . 10. inne okoliczno ci spo ywania.   GB: to nie s towary podobne (inni spo ywaj cy. inne funkcje spo eczne). cz. mieci (pó niejsze sprawy). Swobodny przep yw towarów: a) towar C-7/68: produkt. które po rednio chroni inne produkty (opodatkowanie protekcjonistyczne). to uwa a si . y tak e przedmioty o warto ci negatywnej (np. które nak ada bezpo rednio lub po rednio na podobne produkty krajowe (opodatkowanie dyskryminacyjne). kryteria: podobne w a ciwo ci lub podobne zastosowanie. y op aty dozwolone:   op aty sk adaj ce si na system danin wewn trznych p. (podatki) oceniane wg art.   doktryna Bosmana (pi karz belgijski). mieci). gaz. rolne lub hodowlane.: y C-24/62 op ata równowa na to op ata pieni na na o ona jednostronnie bezwzgl dnie na nazw nak adana na produkt wy cznie z powodu przekroczenia granicy. z których zosta wytworzony. y tak e energia elektryczna. c) art.  dopuszczalna jest dyskryminacja odwrotna uprzywilejowanie podmiotów zagranicznych kosztem krajowych. 110 TfUE: adne Pa stwo Cz onkowskie nie nak ada bezpo rednio lub po rednio na produkty innych Pa stw Cz onkowskich podatków wewn trznych jakiegokolwiek rodzaju wy szych od tych. y swobody rynku wewn trznego. 30 TfUE bezwzgl dny zakaz stosowania ce i op at równowa nych w handlu mi dzy p. e pochodzi z kraju przetworzenia. b) regu y pochodzenia rozp. stanowi ce ekwiwalent wiadczonej us ugi.   ETS: s to towary podobne i nie mo na stosowa ró nych stawek. którego warto mo e by wyra ona w pieni dzach i który mo e by przedmiotem obrotu handlowego. y je li towar podlega przetworzeniom. nawet je li nie powoduje protekcjonistycznej ochrony rynku. z którego pochodz surowce naturalne.   op aty za us ugi wiadczone importerowi: dobrowolne. d) towary podobne: y C-170/78 (KE vs GB):   czy na wino mo e zosta na o ona inna stawka podatku ni na piwo. 1031/2008: y towar pochodzi z tego kraju.cz. ilo produktów albo warto o co najmniej 50%. adne Pa stwo Cz onkowskie nie nak ada na produkty innych Pa stw Cz onkowskich podatków wewn trznych. je li zmieni o si jego przeznaczenie.

cz. y mo na sprawdzi . y C-34/79 Henn&Darby (pisma pornograficzne):   ograniczenia stosowane w GB ze wzgl du na moralno publiczn . y towary mimo tego mog ze sob konkurowa .   ETS: dopuszczalne. y ogólne zasady prawa zasada efektywno ci prawa europejskiego. y C-112/84:   moc silnika samochodu mo e uzasadnia odmienn stawk podatkow . przeprowadzona zgodnie z procedurami i realizuj ca cele ogólne. 36: ograniczenia usprawiedliwione wzgl dami moralno ci publicznej.   rodek równowa ny np.   manifestacja legalna w wietle prawa krajowego. to ma ona pierwsze stwo przed swobodnym przep ywem osób. y 17 . e) opodatkowanie protekcjonistyczne: y brak kryterium podobie stwa. porz dku publicznego.   zgoda krajowego s du na zgromadzenie. y C-121/85 Congate (seks lalki):   ograniczenia stosowane w GB ze wzgl du na moralno publiczn .   ETS: niedopuszczalne dmuchane lalki s zgodne z prawem brytyjskim. historycznej lub archeologicznej. f) zwroty nienale nie pobranych op at C-199/82 San Giorgio: y post powanie krajowe nie mo e utrudnia realizacji roszcze wynikaj cych z prawa UE.   Francuzi protestuj . y C-168/78 KE vs Francja:   whisky i koniak. a wi c nie mo na blokowa importu. y ETS: znaczenie ma cel wprowadzenia regulacji. y C-7/78 import monet do GB:   argumentacja: ryzyko psucia pieni dza. y C-265/95:   import hiszpa skich truskawek do Francji. czy podmiot domagaj cy si zwrotu nie przerzuci op aty na swoich klientów.   ETS: dopuszczalne. bierno pa stwa wobec niszczenia importowanych towarów. Zakazy te i ograniczenia nie powinny jednak stanowi rodka arbitralnej dyskryminacji ani ukrytych ogranicze w handlu mi dzy Pa stwami Cz onkowskimi. b d ochrony w asno ci przemys owej i handlowej. bezpiecze stwa publicznego. y C-112/00 Schmidberger:   protest ekologów w Austrii przeciwko degradacji rodowiska. ochrony narodowych dóbr kultury o warto ci artystycznej. 34 i 35 TfUE zakaz wprowadzania ogranicze ilo ciowych i rodków równowa nych mi dzy p. g) art. ochrony zdrowia i ycia ludzi i zwierz t lub ochrony ro lin.C-230/89 KE vs Grecja:   rum i whisky.: y wyj tek art.

ale producenci mog umieszcza napis made in Ireland .y y y y y y y y y y y C-72/83 Campus Oil:   obowi zek zakupu paliwa przez dystrybutorów w jedynej rafinerii w Irlandii ze wzgl du na bezpiecze stwo energetyczne kraju. C-249/81 Buy Irish:   rz d irlandzki promuje patriotyzm gospodarczy .   rodek o skutku równowa nym do ogranicze ilo ciowych pa stwowe finansowanie kampanii zach caj cych do nabywania produktów krajowych. rzeczywi cie lub potencjalnie utrudni handel mi dzy p.   stowarzyszenie zorganizowa o kampani promuj c brytyjskie jab ka i gruszki jako zdrowe itp. C-124/81 UHT:   obowi zek uzyskania pozwolenia na obrót mlekiem UHT w GB.   ograniczenia ze wzgl du na ochron zdrowia.   na o enie obowi zku umieszczania informacji made in . tak e: Brasserie du Pêcheur.   ETS: nie udowodniono konieczno ci ograniczenia. C-8/74 Dassonville:   rodek o skutku równowa nym do ogranicze ilo ciowych wszelkie rodki.   KE: niedopuszczalne.   zob.. C-42/82 KE vs Francja:   ograniczenie handlu w oskim winem bardzo drobiazgowe kontrole wina w oskiego ze wzgl du na ochron zdrowia. C-65/75 Robert Tasca: 18 .   ETS podzieli zdanie KE. 36. nie ma skutków horyzontalnych. C-178/84 KE vs Niemcy:   ustawa o czysto ci piwa. które mog bezpo rednio lub po rednio.   ETS: niedopuszczalne. C-251/78 Denkavit:   wykluczenie z przetargu firmy irlandzko-hiszpa skiej ze wzgl du na niespe nianie norm.cz.   rodek bezpo redni tylko przes anki z art. C-282/77 van Tigele. w a ciwo ci.   ETS: dopuszczalne. C-222/82:   rz d brytyjski wspiera organizacj brytyjskie stowarzyszenie producentów gruszek i jab ek. C-113/80 Irish Souvenirs:   sprowadzanie z Chin (przez W ochy) pami tek z Irlandii.   przyczyny: ochrona zdrowia.   ETS: niezgodne ze wzgl du na nieproporcjonalno . C-159/00 Sapod Audic:   zakaz ogranicze ilo ciowych i rodków równowa nych adresowany jest wy cznie do pa stw.   ETS: niedopuszczalne.

we Francji 15-20%. C-120/78 Rewe Zentral (Cassis de Dijon):   firma Rewe Zentral chce sprzedawa w Niemczech likier Cassis de Dijon jaki likier.   margaryna w Belgii mo e by sprzedawana wy cznie w pude kach.   wprowadzony na mocy przepisów pa stwa cz onkowskiego jednostronny wymóg dotycz cy minimalnego st enia alkoholu przy wprowadzaniu do obrotu napojów spirytusowych stanowi niezgodn z art. dla którego napojealkoholowe pod warunkiem e s one legalnie produkowane i wprowadzane do obrotu w jednym z pa stw cz onkowskich nie mog by wprowadzane w ka dym innym pa stwie cz onkowskim. 1998/34/WE obowi zek zg aszania w KE ka dego standardu technicznego. w razie niezg oszenia nie mo na powo ywa si na Cassis.   alkomat bez homologacji.   rodek po redni o skutku równowa nym do ogranicze ilo ciowych. przy czym zbyt tych produktów nie mo e by obj ty prawnym zakazem sprzeda y napojów o st eniu alkoholu ni szym od progu okre lonego w przepisach krajowych. C-261/81 Rau:   Rau chce sprzedawa margaryn w Belgii. 19 .   ETS: niedopuszczalne przepis wymusza dodatkowe koszty dla importerów. powinien by dopuszczony do obrotu na obszarze ca ej UE. C-470/93 Mars+10%:   w Niemczech reklama na opakowaniu batonika Mars nie mo e zajmowa wi cej ni 10% powierzchni.   wyj tek: wymogi imperatywne maj ce zapewni ochron interesu publicznego. TYLKO rodki po rednie!.   w Niemczech likier musi mie co najmniej 25% alkoholu.   ETS: rodek o skutku równowa nym. 30 traktatu przeszkod w wymianie handlowej.y   cena urz dowa mo e by rodkiem utrudniaj cym swobodny przep yw.   Niemcy daj przepakowania wina do tych butelek. C-443/94 Unilever.   nie istnieje zatem aden uzasadniony powód.   przepis dotyczy wszystkich.   ETS: niezgodne. C-16/83 Prandl:   szczególny rodzaj butelek dla win importowanych z niemieckiego obszaru j zykowego. C-226/97 Lemmers:   nietrze wy kierowca.   zasada ekwiwalentno ci standardów je eli produkt jest legalnie wyprodukowany w jednym z pa stw i spe nia wymogi tego pa stwa.   je li tak rodek równowa ny o wymiarze bezpo rednim. y y y y y y C-286/81 Oosthuk:   zakaz gratisów w Holandii. wy cznie w przypadku nie istnienia regulacji europejskich.

34). dopuszcza liczne ograniczenia. ETS: niedopuszczalne.y   brak zg oszenia belgijskich standardów do KE. 20 . nie mo e uniemo liwi ich dost pu do rynku lub ograniczy tego dost pu w stopniu wi kszym ni ma to miejsce w odniesieniu do produktów krajowych. dopuszczenie obwo nego handlu lodami tylko dla podmiotów posiadaj cych sklep.   C-292/92 Huennermund: zakaz reklamy rodków parafarmaceutycznych poza aptek dopuszczalny.   C-254/98 Heimdienst: Austria. Niemcy: zakaz handlu lekami w Internecie. faktyczny ci ar dla produktów krajowych i obcych musi by identyczny.   C-145/88 Torfeen: ETS ma do . gdzie. CSA (certain selling arrangement) kto. ETS: domniemanie legalno ci ogranicze .   C-1/70 i C-76/90 Aragonesa: zakaz reklamowania alkoholu. ale zasad handlu nimi.   C-75/81 Blegsen: zakaz sprzeda y alkoholu powy ej 22% w miejscach publicznych. ograniczenia s niezgodne.   C-322/01 Doc Morris: apteka w Holandii sprzedaj ca leki przez Internet. próba wej cia na rynek poprzez sprzedawanie ze strat .cz. rodek równowa ny. zastosowanie uregulowa tego typu do sprzeda y produktów pochodz cych z innego pa stwa cz onkowskiego. praktyka zakazana we Francji.   ETS: nie mo na w takim wypadku powo ywa si na Unilever (art. ETS: ograniczenie niedopuszczalne.   C-405/98 Gourmet: szwedzki system dystrybucji alkoholu oraz zakaz jego reklamy. ETS: dopuszczalne.   C-267/91 i C-268/91 Keck+Mithouard: Francja.   C-34-35/95 Agostini: szwedzki zakaz reklam adresowanych do dzieci. je eli z prawnego i faktycznego punktu widzenia nie utrudniaj handlu mi dzy p. w praktyce taki zakaz uniemo liwia produktom zagranicznym dotarcie do konsumentów.. zgodnych z przepisami tego pa stwa. kiedy i jak sprzedaje?:   ograniczenia dotycz ce nie samych produktów.

 reszta technik sprzeda y i reklamy: raczej domniemanie legalno ci. dyrektywa wymienia list praktyk nielegalnych. ale nie s wi ce.   2005/09/WE dyrektywa o nieuczciwych praktykach konkurencyjnych: dyrektywa wymienia list technik sprzeda y i reklamy. komentatorzy: sprawa sygnalizuje odwrót od orzeczenia Keck poprzez redukcj CSA wy cznie do metod sprzeda y. taki zakaz faktycznie uniemo liwia wej cie na rynek nowego alkoholu. e zakaz u ywania jest uzasadniony. y zakaz u ywania kre lonego produktu:   C-110/05 KE vs W ochy (przyczepy): zakaz u ywania przyczep do motocykli. Wspólna polityka handlowa (art. ETS: zakaz ustanowiony w art. y Neckermann importowa towar. musi udowodni . 21 . II: Cassis de Dijon ( rodek równowa ny). które s wytwarzane i wprowadzane do obrotu zgodnie z prawem w innych pa stwach cz onkowskich ni Republika W oska. w zakresie w jakim uniemo liwia dost p do rynku w oskiego przyczepom specjalnie skonstruowanym dla motocykli. czyli: Cassis. zakaz ci gni cia przez motocykle specjalnie dla nich zaprojektowanej przyczepy. 11. b) unia celna: y podstawa wspólnych taryf 450/2008 Modernised Custom Code. stanowi rodek o skutku równowa nym z ograniczeniami ilo ciowymi w przywozie zakazany przez art. który mia by pi am . e) C-40/88 Weber: y towary nale y klasyfikowa wed ug ich w a ciwo ci. a nie tak e do regulacji u ywania danego przedmiotu. f) C-395/93 Neckermann Versand: y handel wysy kowy (w tym biuro podró y). ETS: Szwedzi mog powo ywa si na klauzul zdrowia. y niemieckie organy celne: towar ten jest górn cz ci garderoby oraz spodniami. które s legalne. wytworzonej i wprowadzonej do obrotu zgodnie z prawem w innym pa stwie cz onkowskim ni Republika W oska. d) 2657/? klasyfikacja towarów. 28 WE (34 TfUE). y informacje wyja niaj ce wydawane przez organy UE ( explaratory notes ) s pomocne . opinie rzeczników generalnych: I: Keck (CSA). 206-207 TfUE): a) kompetencja wy czna UE.cz. powinien zosta uznany za uzasadniony wzgl dami dotycz cymi ochrony bezpiecze stwa drogowego. c) towar. o ile nie mo e on zosta obiektywnie uzasadniony. który raz dosta si na obszar rynku wewn trznego (i zosta oclony) nie podlega kolejnym op atom celnym. p. 56 kodeksu drogowego.

y towar pochodzi z pa stwa. h) ustalanie regu pochodzenia: y towary ca kowicie uzyskane w danym kraju pochodz z tego kraju. 35 TfUE). 717/2008. której nie posiada przed t przeróbk . w którym przeszed on ostatni powa n przeróbk (substantial tranformation). y do podstawy obliczenia nie dolicza si kosztów transportu oraz magazynowania towaru.   C-49/76 Uberseehandel: ostatnia przeróbka to ta. których Unia jeszcze nie podj a. 22 . i) obni one c a: rozp.y ETS: pi ama to ubiór stosowany w ó ku w godzinach nocnych (u ytek g ówny). y sposób obliczania c a: procent warto ci transakcji.   wg cen dobra podobnego w danym kraju. rozporz dzenie nie dotyczy rodków o skutku równowa nym do ogranicze ilo ciowych (te s zakazane na podstawie rozszerzonej interpretacji art. które mog by u ywane do produkcji zaawansowanej broni chemicznej. który móg pos u y do produkcji zaawansowanej broni.   C-70/94 Werner: próba eksportu do Libii produktu.   wyj tki z art. ETS: dopuszczalne ograniczenie (pod warunkiem dochowania zasady proporcjonalno ci).   warto szacunkowa. brak konieczno ci uzyskania licencji eksportowych na te produkty. po której produkt posiada now cech . y uwzgl dniana jest tak e zmiana warto ci produktu. j) regulacja mo liwo ci wprowadzenia przez pa stwo ogranicze importu i eksportu (ograniczenia ilo ciowe): y rozp. 1061/2009 y y y p.   C-124/95 Centrocom: ONZ-owskie embargo na eksport produktów do Nowej Jugos awii implementowane przez UE. embargo nie dotyczy rodków leczniczych dopuszczonych przez Komitet Sankcyjny ONZ. ETS: w tym wypadku mo na podj dzia ania. nie mog samodzielnie wprowadza ogranicze ilo ciowych w stosunkach z pa stwami trzecimi.   C-83/94 Leifer: Niemiec dostarcza do Iraku rodki. ograniczenia eksportu:   grozi lub ju powsta niedobór dóbr istotnych KE mo e wprowadzi ograniczenia eksportowe. y w razie nieznanej warto ci transakcji:   wg cen dobra identycznego w danym kraju. g) WTO Customs Regulation Agreement (porozumienie WTO): y implementowane do prawa europejskiego przez Modernised Custom Code. 36.cz.

 podstawa uruchomienia post powania antydumpingowego skarga osoby fizycznej. formalnie dotyczy tylko ogranicze ilo ciowych.. 260/2009: implementacja przepisów WTO. 428/2009: utworzenie Europejskiego Systemu Kontroli Towarów o Podwójnym Przeznaczeniu (dual-use items). produkt dumpingowy produkt. GB wprowadza swoje ograniczenia uniemo liwia transport leków przez terytorium GB je li nie pochodz one z terytorium brytyjskiego. rozp. 12.   zakaz wprowadzania w asnych regulacji przez p. 3286/94 kompetencje Wspólnoty do zabiegania o zniesienie ce . prawnej lub jedn. reprezentuj cej przemys wspólnotowy. którego przyznanie podlega przepisom i ograniczeniom ustanawianym przez Komisj . Komisja mo e w celu zabezpieczenia interesów Wspólnoty. 597/2009 ochrona przed produktami subsydiowanymi: zasady analogiczne do antydumpingowych. w zwi zku z licznymi aferami korupcyjnymi w Komitecie. zmieni regu y przywozu danego produktu poprzez uzale nienie jego dopuszczenia do swobodnego obrotu od przedstawienia zezwolenia na przywóz. który móg by zagrozi konkurencji: w przypadku gdy dany produkt jest przywo ony do Wspólnoty w tak znacznie zwi kszonych ilo ciach lub na warunkach. zatwierdzenie sta ych ce antydumpingowych Rada wi kszo ci kwalifikowan . Swobodny przep yw osób: 23 .   rozp.cz. 12. które uwa a za dyskryminuj ce dla w asnych towarów. które powoduj lub mog spowodowa powa n szkod dla producentów wspólnotowych. KE wprowadza c a tymczasowe. rozp. uprawnienia kontrolne posiada nie UE. commercial defense obrona rodzimego rynku: rozp. którego wprowadzenie do obrotu mo e spowodowa szkod . którego cena eksportowa jest ni sza ni przeci tna cena tego produktu w kraju wywozu.   ochrona rynku europejskiego przed inwazj obcego produktu. rozporz dzenie o charakterze harmonizacyjnym. ETS: niedopuszczalne. org. y ograniczenia importu:   rozp. które maj by wystawione po wej ciu w ycie tego rodka. 384/96 ochrona przed dumpingiem: mo liwo na o enia c a dumpingowego na dowolny produkt dumpingowy. ale poszczególne pa stwa. stanowi c na wniosek pa stwa cz onkowskiego lub z w asnej inicjatywy: ograniczy termin wa no ci dokumentów nadzoru w rozumieniu art.

e) swobodny przep yw pracowników art. y zakaz deportacji i utrudniania przemieszczania si . b) wprowadzenie obywatelstwa europejskiego. 49 i 56. h) zakaz powo ywania si równocze nie na art. g) swoboda wiadczenia us ug art. y od 3 miesi cy do 5 lat. c) dyrektywa CRD (Citizens Rights Directed) 2004/38/WE podzia obywateli UE przebywaj cych w pa stwie przyjmuj cym: y do 3 miesi cy. który zamordowa innego prawnika. y GB próbuj wydali Filipink . y oznacza to zakaz dyskryminacji. 1 TfUE: y zapewnia si swobod przep ywu pracowników wewn trz Unii. 21. y ponad 5 lat uprawnienia bardzo zbli one do obywateli pa stwa przyjmuj cego. y nie dotyczy zatrudnienia w administracji. d) zakres podmiotowy art. y ETS:   Hindus mo e wjecha do GB. 35 CRD pa stwa mog zwalcza nadu ycia fikcyjnych ma e stw. 1 TfUE: y ka dy obywatel Unii ma prawo do swobodnego przemieszczania si i przebywania na terytorium Pa stw Cz onkowskich. y przes anki ogranicze :   porz dek publiczny.a) ró ne przepisy dotycz ce ró nej kategorii osób swoboda przep ywu pracowników. 21 ust.   domaga si zagwarantowania mu swobody przemieszczania si . y ETS: 24 . z zastrze eniem ogranicze i warunków ustanowionych w Traktatach i rodkach przyj tych w celu ich wykonania. 49 TfUE: y zakaz dyskryminacji. y troje dzieci. k) C-60/00 Carpenter: y Brytyjczyk w zwi zku z Filipink . y obecnie: art. 45. i) swoboda przep ywu nie dotyczy sytuacji ca kowicie wewn trznych : y C-299/95 Kremzon:   s dzia.   ETS: nie. f) swoboda przedsi biorczo ci art.   bezpiecze stwo publiczne. 45 ust. y powrót do GB. y GB blokuje Hindusa. y po lubienie w Niemczech Hindusa.   zakaz wjazdu tego Hindusa mog oby zniech ci pani Singh do korzystania ze swobód traktatowych. 56 TfUE. j) C-370/90 Singh: y Brytyjka pracuj ca w Niemczech.   zdrowie publiczne.

powinny odbywa na zasadach pe nej równo ci (perfect equality). czy przepis cokolwiek blokuje. y C-76/90 Saeger:   nie trzeba sprawdza .   ETS: takie ograniczenie musia oby by usprawiedliwione i przej test proporcjonalno ci. y C-168/01 Bosal: 25 . czy swoboda przep ywu dzia a tak e w relacjach horyzontalnych. e Carpenter móg by przesta zarabia jako przedsi biorca dzia aj cy na obszarze ca ej WE.   wydalenie jej mog oby spowodowa .   zakaz wykonywania zawodu adwokata z powodu niebycia Belgiem. y Bosman. e zosta przez Instytut zdyskryminowany.  Filipinka mo e zosta . m) C-94/07 Raccanelli: y student na sta u w Instytucie Maxa Plancka.   ETS: ograniczenie niedopuszczalne.   ETS b dzie sprawdza tylko. e dany przepis dyskryminuje osoby z innych p. a to mog oby zniech ci go do korzystania ze swobód traktatowych. 45 itd. y C-500/06 Corporazion Dermoestetica:   hiszpa ski zakaz reklamy us ug medycznych. uko czy uniwersytet w Louvain (Leuven). wystarczy wskaza potencjaln dyskryminacj . y C-2/74 Reiners:   syn holenderskich emigrantów.   nie trzeba udowadnia . y C-384/93 Alpine Investment:   Holandia zakaz reklamy metod telefoniczn .   RFN zakazuje pos ugiwania si tym tytu em jako nieznanym prawu niemieckiemu. y C-19/92 Kraus:   Kraus (RFN) pojecha do GB i uzyska tam tytu LLM. y ETS w zasadzie uchyli si od okre lenia. czy przepis kogo dyskryminuje. 18 TfUE ogólny zakaz wszelkiej dyskryminacji obywateli UE ze wzgl du na przynale no pa stwow zakazy dyskryminacji z art.cz. y C-237/94 O Flynn:   po czenie formu y Dassonville i Cassis de Dijon dla swobody przep ywu osób. o) dyskryminacja po rednia: y C-152/73:   zakaz uzale niania niektórych praw od znajomo ci j zyka. n) art. oboj tnie dla kogo. 21. którzy przenie li si do Belgii. stanowi swego rodzaju superfluum: y C-43/95 Data Delecta:   relacje mi dzy przedsi biorcami itd.   sp dzi wi kszo ycia w Belgii. y student uzna . l) C-281/98 Angonese.   ETS: ogranicza to swobod przep ywu osób.

 wykonywanie czynno ci posiadaj cych warto ekonomiczn .   twierdzi. 4 lit. C-292/89 Antonisen:   Belg przyje d a do GB. nie wolno go deportowa .   spór zbiorowy ze zwi zkiem zawodowym fi skich marynarzy. 26 . ze nie jest si pracownikiem. 14 ust.   wykonuje ró ne drobne prace i dostaje za to kieszonkowe (30 euro/tydzie ).   jest narkomanem i dilerem. dwukrotnie w ci gu 2 miesi cy dopuszcza si napa ci.   policja brytyjska wszczyna procedur deportacyjn .   zwi zek domaga si podpisania zbiorowego uk adu pracy gwarantuj cego bardzo wysokie podwy ki.   ETS: je li istnieje realna szansa. 2004/38/WE:   art. czy jest proporcjonalna wg prawa europejskiego.   siedzib firmy przeniesiono do Estonii i zatrudniono Esto czyków. y C-268/99 Jany:   polska prostytutka w Holandii. e za otrzymywan niewielk p ac nie da si utrzyma nie wynika.   ETS: jest pracownikiem.   min y 3 miesi ce pobytu. 45 TfUE:   C-66/85 Lawrie-Blum elementy stosunku pracy: podporz dkowanie. zwi zek zawodowy nie mia innej mo liwo ci walki o prawa pracowników.   ETS: dopuszczalne. y y y y C-53/81 Levin:   osoby zatrudnione w niepe nym wymiarze te s pracownikami. p) pracownik: y definicja art. wynagrodzenie. C-22/08 Vatsouras:   z faktu. e jest umówiony na rozmow o prac . dzia alno zwi zku zawodowego mo e wp yn na swobodny przep yw os ób. y C-452/02 Trojani:   narkoman odbywaj cy terapi w o rodku Armii Zbawienia. e cz ek dostanie prac .   ETS: celem Wspólnoty jest nie tylko rozwój gospodarczy.   Finowie zaczynaj strajk. legalno dzia a zwi zku zale y od tego.   ETS: pracownik. b. C-438/05 Viking Sea Men. ale te spo eczny. aby cz pasm by a przyznawana nadawcom flamandzkim.y   sposób naliczania podatku w Holandii narusza zasad swobody przep ywu osób. y C-250/06:   przymus belgijski.:   firma fi ska przewo ca ludzi po Morzu Ba tyckim.

 zwraca si do niemieckiego urz du pracy o znalezienie pracy.   wykonywanie pracy: zakazuje si dyskryminacji w zakresie: p acy. region Bolzano blokuje zatrudnienie daj c po wiadczenia znajomo ci j zyka niemieckiego przez organy w oskie. C-419/92 Scholz: pracodawca ma obowi zek uzna do wiadczenie z innego p. ETS: zap ata si nale y. 45 TfUE:   zapewnia si swobod przep ywu pracowników. zwalniania.   ograniczenia mog by motywowane wzgl dami: porz dku publicznego. ETS: dopuszczalne. C-281/98 Angonese: Austriak studiuj cy ekonomi w Bolzano.. ITC (po redniak) poszukuje pracy dla Niemca. ubieganie si o rzeczywi cie oferowane miejsca pracy.y y   art. prawo pozostania po ustaniu stosunku. 1612/68:   dost p do zatrudnienia: C-208/05 ITC: bezrobotny Niemiec. ETS: ograniczenie niedopuszczalne. a urz d ma zap aci agencji. zna biegle j zyk niemiecki i w oski. bo nie znaleziono pracy w Niemczech. 7 ust. urz d pracy odmawia zap acenia. 3. cel: zaspokojenie krótkookresowego zapotrzebowania na nowych nauczycieli.cz. znajduje zatrudnienie w banku. rozp.   zakaz dyskryminacji ze wzgl du na przynale no pa stwow w zakresie wynagrodzenia i innych warunków.   elementy swobody: przyjazd do innego pa stwa. Niemiec przedstawia kupon z urz du pracy. ITC znajduje prac w Holandii. C-415/93 Bosman: C-40/05 Kaj Lyyski vs. swoboda poruszania si po pa stwie zatrudnienia. zdrowia publicznego. bezpiecze stwa publicznego. Lyyski chce skorzysta ze szkole dla zagranicznych pracowników szwedzkich szkó . 27 . Umea universitet: Szwed chce si kszta ci w Szwecji i pracowa w Finlandii. art.

 ponownego zatrudniania.cz. prawo belgijskie nic takiego nie przewiduje. unikanie podwójnego opodatkowania wynika z umów dwustronnych. C-152/05: Niemcy dopuszczaj odliczenia od podatku pewn kwot od posiadanej nieruchomo ci. nieuwzgl dnianie sta u z innego p. C-279/93 Schumacher: Belg mieszka w Belgii i pracuje w Niemczech. Belgia: w Belgii mo na odliczy sk adki na ubezpieczenie na ycie od opodatkowania (ale w przysz o ci dochody z polisy zostan opodatkowane) albo opodatkowa (ale wtedy dochody z polisy pozostan nieopodatkowane). z racji posiadania nieruchomo ci za granic . C-15/96 Schoning: awans w Austrii na mocy uk adu zbiorowego uzale niony od sta u pracy. 45. Bachmann wykupi polis w RFN i chcia odliczy sk adki w Belgii. wi kszo dochodów osi ga w Belgii. odpis by mniejszy. ETS: skoro Schumacher uzyska ca y swój dochód w Niemczech. zasada prawa podatkowego obywatel p aci podatki od dochodów osi gni tych na ca ym wiecie. C-527/06 Renneberg: Belg pracuje w Holandii. a ocenie podlega co najwy ej wykonywanie tej kompetencji. powoduje to dyskryminacj . ale nie przys uguj mu adne ulgi i odpisy.. ETS: sprzeczne z prawem europejskim. p aci podatki wed ug normalnej skali w Niemczech. podatki bezpo rednie s wy czn kompetencj p. to jego sytuacja jest porównywalna z obywatelami RFN. ETS: niezgodne z art. a nieobywatel (nierezydent) tylko za dochody z danego pa stwa. mo na traktowa ich ró nie. ka dy pracownik korzysta z takich samych uprawnie podatkowych i socjalnych jak obywatele tego pa stwa: C-67/08 Block: prawo europejskie nie zna zasady unikania podwójnego opodatkowania.cz. je li sytuacja obywatela i nieobywatela s nieporównywalne. 28 . C-387/01 Weigel: Austriacy przenosz si do RFN. C-204/90 Bachmann vs. ETS: nie ma potrzeby ujednolicania stawek. bo zniech ca do opuszczania Niemiec. 45. w Holandii mo na odpisa pewn kwot od podatku z tytu u posiadania nieruchomo ci. ETS: niezgodne z art. ró nica podatkowa jest dla nich niekorzystna.

  Even jest kombatantem.   wcze niejsza emerytura jest obni ona o 5% w stosunku do podstawowej. gdy jest obiektywnie uzasadniony i proporcjonalny do realizowanego celu.   on pracuje w Niemczech (codziennie doje d a). Passenheim-van Schoot vs. y C-287/05 Hendrix:   Hendrix jest Holendrem upo ledzonym umys owo. je li w Niemczech pracuj co najmniej w minimalnym wymiarze pracy.H. wydaje si w a ciwe dla u atwienia ich przemieszczania si w obr bie Wspólnoty. wi c administracja odmawia dalszego wyp acania zasi ku osobie zamieszka ej za granic .   Niemcy odmawiaj . przyznawane s pracownikom p. 29 .   ona zg asza si do niemieckiego urz du po dodatek na dzieci. korzy ci socjalne to wszystkie te. urz d podatkowy: wyp ata z polisy zostanie dokonana w Niemczech.   Hendrix wyje d a do Belgii. które niezale nie.   ETS: wymóg zamieszkiwania w Niderlandach w celu nabycia prawa do wiadczenia przyznawanego na podstawie Wajong mo e by egzekwowany wzgl dem osoby znajduj cej si w sytuacji D. wi c Belgia nie b dzie mia a nad tym kontroli. Hendriksa tylko wtedy. niemieckie przywileje socjalne nale si tak e pracownikom przygranicznym. którzy s obywatelami innego p.   otrzymuje zasi ek dla upo ledzonych umys owo (Wajong).   Wajong ma charakter niesk adkowy. chyba e by o si kombatantem. 45.   ETS: formu a Even: szerokie traktowanie korzy ci socjalnych.   ETS: pan Hartman jest pracownikiem migruj cym w rozumieniu art. Staatssecretaris van Financiën. czy powi zane s z umow o prac .cz.   maj troje dzieci. i których rozci gni cie na pracowników. ale kontynuuje zatrudnienie w Holandii.cz.P.   pracuje w Holandii w niepe nym wymiarze pracy.   mieszkaj w Austrii.W. ze zamieszkuj oni na terytorium danego p. ETS: ograniczenie dopuszczalne. jakie wiadczenia powinny by wyp acane tak e osobom mieszkaj cym za granic . cz. z racji bycia pracownikami lub te dlatego. wydano zakaz odliczania sk adek zagranicznych od podatku belgijskiego. C-155/08 I 157/08 X i E. y C-212/05 Hartman:   pa stwo Hartmanowie to obywatele Austrii (ona) i Niemiec (on).A. q) uprawnienia socjalne: y C-207/78 Even:   Francuz mieszkaj cy w Belgii chce przej na wcze niejsz emerytur .   984/04 rozporz dzenie reguluj ce.

  pani Christini odmówiono.   francuskie przepisy przyznaj wdowom po kolejarzach 50% zni ki.   w adze RFN: zasi ek nale y si tylko mieszka com Niemiec. 7 ust.   pan Leclere pracuje w Luksemburgu (doje d a).   ulega wypadkowi na terenie Luksemburga i otrzymuje luksembursk rent inwalidzk . y C-22. y C-213/05 Geven:   pani Geven mieszka w Holandii. ale przywilejami pracowniczymi (social advantage) z rozp.cz. y C-261/83 Castelli. 22 CRD: przez pierwsze 3 miesi ce pobytu w adze pa stwa przyjmuj cego nie s zobowi zane do wyp acania czegokolwiek.   Luksemburg: poza rent nic im si nie nale y.   GB odmawia.   pa stwo Leclere wyst puj o luksemburski zasi ek na dzieci. 45: y student nie jest pracownikiem. skoro pani Geven oprócz Niemiec pracuje te w Holandii.   skutek: przyj cie art. 1612/68. 2 rozporz dzenia nr 1612/68.. Collins zasi ku nie dosta .   ETS: musi istnie dostatecznie cis y zwi zek mi dzy osob . y C-138/02 Collins:   Irlandczyk przyje d a do GB i od razu zg asza si po zasi ek dla bezrobotnych. y C-43/99 Leclere:   para Belgów yj ca w Belgii. która domaga si przywileju socjalnego a rynkiem pracy p.   ETS: z uwagi na konstrukcj obywatelstwa UE nie mo na wykluczy z góry korzy ci natury finansowej maj cych na celu u atwienie wchodzenia na rynek pracy danego p. 23/08 Vatsoras:   zasi ki dla bezrobotnych nie s pomoc spo eczn (social allowance). 7 ust. y C-293/83 Gravier: y 30 . to jej zwi zek z RFN jest zbyt s aby. e niemiecki zasi ek wychowawczy stanowi przywilej socjalny w rozumieniu art.   pani Leclere zachodzi w ci .cz. ale pracuje w niepe nym wymiarze w Niemczech.C-35/75 Christini:   wdowa po w oskim kolejarzu zatrudnionym w SNCF.   ETS: dyskryminuj ce. r) studenci a art.   Trybuna orzek ju . y art. 3 1612/68 gwarantuje dost p do szkolenia zawodowego.   pani chce uzyska niemiecki zasi ek na dzieci. wyp acaj cego zasi ek.

  nale y uwzgl dni fakt obywatelstwa europejskiego. y C-184/99 Grzelczyk (minimex).cz.   Brown: obywatel Francji i GB urodzony we Francji. studiuje w Cambridge. która przyje d a do Niemiec. ale student musi wykaza pewien stopie integracji ze spo ecze stwem. 31 .cz.   dyrektywa: 5 lat.cz. C-39/86 Leir.   Austriacy utrzymuj pul miejsc dla innych p.   wygra a z racji bycia urodzon w Belgii.   chce wyjecha na stypendium do Niemiec na podstawie umowy belgijskoniemieckiej. GB i ETS: ograniczenie dopuszczalne z powodu zbyt krótkiego pobytu. Brown zg asza si po pomoc dla studentów.   podanie zostaje odrzucone jako od nieobywatela Belgii. C-24/86 Blaizot:   mo na zapisywa si bez dyskryminacji tak e na kursy o charakterze ogólnym. 13.   ETS: ograniczenie niedopuszczalne. Austria:   niemieccy maturzy ci masowo próbuj studiowa na austriackich uczelniach na medycynie. pracuje na umow o prac . która ma mu finansowa cz studiów.. podejmuje zatrudnienie w firmie..y y   osoba wykonuj ca wyuczony zawód mo e zapisa si na uniwersytecki kurs dokszta caj cy na warunkach niezgorszych ni obywatele p. C-197/86 Brown: y y   Leir: Francuzka.cz. Swoboda przedsi biorczo ci (art. przyjmuj cego. y C-209/03 Beiber:   po 3 latach legalnego pobytu student powinien mie mo liwo uzyskiwania po yczek studenckich. po utracie pracy zapisuje si na lingwistyk na uniwersytecie w Hanowerze i wyst puje o wsparcie dla studentów. zatrudnienie ustaje po o miu miesi cach. tak e zak adanie spó ek z obywatelami innego p. C-147/03 KE vs. Niemcy i ETS: nie nale y si . C-235/87 Matteucci:   W oszka urodzona i mieszkaj ca w Belgii. otwieranie oddzia ów i filii w innych p.   Austria póki co nie wykona a wyroku.   pa stwo powinno wykaza pewn solidarno finansow .49 TfUE): a) swoboda przedsi biorczo ci sensu largo: y y y zak adanie przedsi biorstw w innych pa stwach..

co konieczne do jego osi gni cia. gdzie doradza z zakresu prawa niemieckiego. okresowo ci lub ci g o ci.   tymczasowy charakter dzia alno ci nale y ocenia nie tylko w zale no ci od czasu trwania wiadcze . o swobodzie wykonywania dzia alno ci gospodarczej i dotycz cy us ug wykluczaj si nawzajem. w którym znajduje si równie miejsce wykonywania przez niego tej dzia alno ci. e) C-414/06 Lidl Belgium: y nie mo na wymusi osobowo ci prawnej przedsi biorcy zagranicznego.   je eli dost p do okre lonego rodzaju dzia alno ci lub jej wykonywanie poddane jest w przyjmuj cym pa stwie cz onkowskim pewnym warunkom. obywatel innego pa stwa cz onkowskiego zamierzaj cy wykonywa tak dzia alno winien co do zasady spe nia te warunki. których dzia alno nie jest nastawiona na osi ganie zysków. secondary establishment druga dzia alno w innym p. f) C-196/04 Cadburry Schweppes: 32 . albo jest si pracownikiem. prowadzi tam swoj kancelari i pos ugiwa si tytu em niemieckim. musz by uzasadnione nadrz dnymi wzgl dami interesu ogólnego. y zaczyna u ywa w oskiego tytu u adwokata (zamiast tytu u niemieckiego). jakiemu s u i nie mog wykracza poza to. d) primary establishment tworzenie od podstaw osoby prawnej. albo przedsi biorc . a w razie potrzeby porówna wiedz i kwalifikacje wymagane na podstawie przepisów krajowych z wiedz i kwalifikacjami zainteresowanego. y ETS:   rozdzia y o swobodzie przemieszczania si pracowników. albo us ugodawc .   zamierza dalej mieszka w Niemczech.: y C-107/83 Klopp:   adwokat niemiecki.   ze swobody wykonywania dzia alno ci gospodarczej korzysta si na zasadach okre lonych w pa stwie przyjmuj cym dla podmiotów pochodz cych z tego pa stwa. który chce prowadzi kancelari w Pary u zajmuj c si doradztwem w zakresie prawa niemieckiego. dzia alno zawodow w innym pa stwie cz onkowskim.   paryska rada adwokacka da a przeprowadzki do Pary a. y wi kszo czasu sp dza we W oszech. musz prowadzi do realizacji celu.b) art.   przepisy krajowe mog ce utrudnia lub zniech ca do korzystania z podstawowych swobód chronionych na mocy traktatu musz spe nia cztery warunki: musz by stosowane w sposób niedyskryminacyjny.   Gebhard wykonuje. 54 przez spó ki rozumie si spó ki prawa cywilnego lub handlowego. a tak e spó dzielnie oraz inne osoby prawne prawa publicznego lub prywatnego.cz.   pa stwa cz onkowskie zobowi zane s uwzgl dni równowa no dyplomów. lecz tak e ich cz stotliwo ci. mi dzy innymi na rzecz podmiotów pochodz cych z tego pa stwa. podlega wi c przepisom o swobodzie przedsi biorczo ci. z wyj tkiem tych.   ETS: mo e mieszka w Niemczech. y prowadzi dzia alno we W oszech. c) C-55/94 Gebhard: y niemiecki prawnik. w sposób sta y i ci g y.

który poszukuje najemców i pobiera od nich czynsz. je li spó ka dominuj ca ma siedzib w Finlandii.cz. y spó ka zale na w Finlandii. elementy swobody przedsi biorczo ci z art. nabyciu udzia ów w spó ce itp. 49 ust. które przeka e spó ce brytyjskiej od podatku. ale inwestuje kapita . 49 b dzie mia zastosowanie tylko. y on chce odliczy pieni dze zainwestowane w spó k od podatku. dyrektywa 73/148/EWG: y p. y ETS: niedopuszczalne.cz. y wykonywanie dzia alno ci prowadzonej na w asny rachunek. y jednostronne rozszerzenie zakazu na przedsi biorczo wymaganie przedstawienia za wiadczenia o kupnie domu. y nie mo na da zgody na pobyt przedsi biorcy. ale dopuszczalne ze wzgl du na wa ny interes spo eczny. y ETS:   taka sytuacja podlega przepisom dot. y wynajmuje zarz dc nieruchomo ci. nie mo na deportowa itp. y ma zap aci podatek od wzbogacenia w Holandii. 2: y podejmowanie dzia alno ci gospodarczej.cz. C251/98 Baars: y Holender zamieszka y w Holandii.. pkt 12 n. y Holandia dopuszcza takie odliczenie tylko w odniesieniu do spó ek zarejestrowanych w Holandii. i b dzie prowadzi tam sta dzia alno nastawion na zysk. y ETS: dyskryminacja bezpo rednia. 49.y y g) h) i) j) k) l) m) n) o) wybór formy dzia alno ci w innym p. C-292/86 Gullung: 33 . 49 TfUE. y w a ciciel spó ki dominuj cej zarejestrowanej w Irlandii. C-231/05 Oy AA: y spó ka dominuj ca zarejestrowana w GB. y spó ka-matka przynosi straty i prosi spó ki zale ne o pomoc.   jest to naruszenie art. C-161/07 KE vs. y spó ka fi ska chce odliczy kwoty. praw obywateli UE): y powtórzenie art.. y przepisy fi skie pozwalaj na takie odliczenie tylko.. dyrektywa 2004/38/WE CRD (dyrektywa dot. Austria: y okres przej ciowy na zatrudnianie pracowników z nowych p. je li przedsi biorca b dzie faktycznie obecny w innym p. y ETS: ograniczenie niedopuszczalne. C-2/74 Reiners: y zob. y ETS: ta fundacja nie prowadzi dzia alno ci gospodarczej. swobody przedsi biorczo ci. art.cz. maj obowi zek znie wszelkie restrykcje dotycz ce podejmowania dzia alno ci przez osoby fizyczne. C-386/04 Staufer: y fundacja zarejestrowana we W oszech. (osoba prawna/oddzia ) zalezy od przedsi biorcy. y fundacja jest w a cicielem nieruchomo ci w Niemczech.

zgodnie z niemieckimi przepisami. p) C-340/89 Vlasopoulou: y Greczynka mieszkaj ca stale w Munster. y Francja: nie mo e.cz. chce przyst pi do egzaminu adwokackiego w Niemczech. y ETS przyzna mu racj . y cz studiów odby a w Grecji. C-182/83 Fearon: y przepis irlandzki wymagaj cy. y ETS:   ograniczenie dopuszczalne.y niemiecka adwokat. C-309/99 Wouters: y holenderski zakaz tworzenia spó ek wspólnie przez ksi gowych i adwokatów. która chce kupi i zarejestrowa w tym kraju samolot. y ETS: przepis utrudnia korzystanie ze swobody przedsi biorczo ci. aby by a dostateczna liczba dentystów znaj cych turecki. który ma wy cznie tureckich klientów. C-168/91 Constantinidis: y masa ysta grecki. Belgia: y przepis belgijski wymagaj cy. y doradza z zakresu prawa greckiego i niemieckiego. y y y y q) r) s) t) u) v) w) napisa a doktorat w Niemczech.   mo na skierowa na kurs dokszta caj cy itp. y jest prawnikiem. musi mieszka co najmniej rok w promieniu 3 mil.   je li s one zbli one do wymaganych nale y uzna . ETS:   nale y porówna kwalifikacje. która chce by adwokatem we Francji. C-424/97 Hein II: y wymóg znajomo ci j zyka niemieckiego przez dentystów. przedsi biorcom nie przys uguj korzy ci socjalne!: 34 . C-203/98 KE vs. aby osoba. aby ka dy kto chce kupi grunt rolny.   nie mo na z góry odrzuca dyplomów z innych pa stw. y ETS: niedopuszczalne ograniczenie swobody przedsi biorczo ci. y spowodowa o to spadek obrotów jego zak adu masa u. y ETS: dopuszczalne (wtedy).. z mocy prawa traci rejestracj we W oszech. a cz w Niemczech. y sprawa dotyczy a dentysty tureckiego. y ETS: ograniczenie proporcjonalne. mieszka a w Belgii co najmniej rok. C-162/99: y w oski dentysta przenosz cy si do innego p.   nale y zwróci uwag . nie zostaje dopuszczona wskutek braku niemieckiego dyplomu. y ETS: niedopuszczalne. y urz d niemiecki niew a ciwie transkrybowa jego nazwisko.

jest niewystarczaj cy. urz d skarbowy nalicza rycza towy podatek za przysz e dochody. y ca y dochód generuje w Holandii. y urz d miasta rozpisuje przetarg na lokal na taki cel. 14. e) C-274/05: y centraln regu uznawania kwalifikacji jest zasada domniemania ekwiwalentno ci dyplomów. d) C-340/89 Vlassopoulou: y zawód regulowany brak dyrektywy. wykonawczych i administracyjnych Pa stw Cz onkowskich dotycz cych podejmowania i wykonywania dzia alno ci prowadzonej na w asny rachunek. którzy chc wykonywa tzw. ni kraj uzyskania kwalifikacji.   je li ustawa przewiduje jakie przywileje dla prowadz cych dzia alno . y brak przepisów. to pa stwa mog robi . y po przeprowadzce do Belgii holenderski urz d podatkowy cofn prawo do ulg. y ETS: pa stwo musi wzi pod uwag ca y dorobek kandydata. ale wyklucza Steinhausera z powodu obywatelstwa. nie . y ETS:   zakaz dyskryminacji. f) dyrektywa 2005/36/WE: y dotyczy wszystkich. y administracja powinna udowodni .cian) przyje d a do Francji.cz. z) C-9/02 Lasteyrie du Saillaut: y je li Francuz si wyprowadza . e dyplom z innego p. y przepis b d cy mniej korzystny dla Francuzów ni dla innych zosta uznany za niezgodny z traktatem. y chce wynaj sobie atelier. Uznawanie kwalifikacji dyrektywa 2005/36/WE (art. to nie wolno ich uzale nia od obywatelstwa. wiadectw i innych dowodów kwalifikacji zawodowych oraz do koordynacji przepisów ustawowych. jedna dyrektywa.x) C-197/84 Steinhauser: y niemiecki malarz (obrazów. uchwalaj dyrektywy zmierzaj ce do wzajemnego uznawania dyplomów.cz. co chc . c) pocz tkowo jeden zawód. zawód uregulowany w innym p. y ETS: skoro nie ma przepisów. y patrz: pkt 13 p. y ETS: niedopuszczalne. b) C-71/76 Tieffry: y student francuski. y chcia nostryfikowa dyplom. y) C-80/94 Wielocks: y holenderski psychoterapeuta mieszkaj cy w Belgii. 53 TfUE: y celu u atwienia wykonywania dzia alno ci na w asny rachunek Parlament Europejski i Rada. stanowi c zgodnie ze zwyk procedur ustawodawcz . 35 . 1-20): a) art.

obejmuje materia zasadniczo ró ni cy si od tego.y y y zawód uregulowany dzia alno zawodowa lub zespó dzia alno ci zawodowych. I: dotyczy zawodów niewchodz cych w zakres rozdzia u II i III. a ró nica ta polega na specyficznym programie kszta cenia wymaganym w przyjmuj cym Pa stwie Cz onkowskim. dotyczy tylko osób. zawód jest uregulowany: ogólna regu a nale y uzna dyplom. bezpo rednio b d po rednio. 13 ust.   ale mo na incydentalnie sprawdza kwalifikacje. II 36 . 4 ust. je li wnioskodawca o to wyst pi (w razie niemo liwo ci uznania dyplomu w ca o ci). je li kandydat wykonywa go przez co najmniej 2 lata w ci gu ostatnich 10 lat. a nie osób wiadcz cych us ugi na terenie innego p. art. kszta cenie. na zawód regulowany w przyjmuj cym Pa stwie Cz onkowskim sk adaj si jedna lub wi cej regulowanych dzia alno ci zawodowych. na mocy przepisów ustawowych. które chc skorzysta ze swobody przemieszczania si pracowników albo swobody przedsi biorczo ci.   automatyczny system uznawania kwalifikacji potwierdzonych przez do wiadczenie w niektórych sektorach handlowych.cz. lub jeden ze sposobów wykonywania wymaga. je li dyplomy jednak nie s równowa ne mo na skierowa na kurs adaptacyjny lub odpowiedni egzamin okre lony w art. jest co najmniej o rok krótszy od okresu wymaganego w przyjmuj cym Pa stwie Cz onkowskim. C-330/03 Colegio de Ingenieros de Caminos: nale y te zasady interpretowa ci le. posiadania specjalnych kwalifikacji zawodowych. systemy uznawania kwalifikacji:   ogólny rozdz. 14 ( rodki wyrównawcze). chyba e zachodz powa ne ró nice w poziomie wykszta cenia mi dzy p. które nie wchodz w zakres odpowiadaj cego mu zawodu w rodzimym Pa stwie Cz onkowskim wnioskodawcy w rozumieniu art. wykazanego przez wnioskodawc zgodnie z przepisami art. którego opanowanie jest podstaw uzyskania dokumentu potwierdzaj cego posiadanie kwalifikacji w przyjmuj cym Pa stwie Cz onkowskim. zawód jest regulowany tylko w pa stwie przyjmuj cym: trzeba dopu ci do zawodu. 1 lub 2. przemys owych i rzemie lniczych rozdz. który obejmuje materia zasadniczo ró ni cy si od obj tego kszta ceniem. wykonawczych lub administracyjnych. domniemanie ekwiwalentno ci wykszta cenia. które wnioskodawca odby . wykonywanie..cz. 13: w obu p. którego uko czenie potwierdza po wiadczenie kompetencji lub dokument potwierdzaj cy posiadanie kwalifikacji wnioskodawcy. przes anki zastosowania rodków wyrównawczych: okres kszta cenia.. których podj cie. je li w pa stwie jego uzyskania istniej organy nadzoruj ce proces kszta cenia.cz. 2.   takie osoby nie musz w ogóle nostryfikowa dyplomu. mo na uzna dyplom cz ciowo.

y uzyska a brytyjskie kwalifikacje w zakresie konserwacji zabytków. y ETS: nale y zastosowa doktryn Vlassopoulou. III. nostryfikowa dyplom w Hiszpanii. wpisa si na tamtejsz list . 49. y uznawanie dyplomu:   wed ug systemu ogólnego z dyrektywy 2005/36/WE. j) p. y zawód konserwatora zabytków nie jest regulowany. 37 y .cz. trzeba mie wy sze wykszta cenie.   w Hiszpanii brak wymogu egzaminu. nie przepracowa w Hiszpanii ani jednego dnia. zdany egzamin pa stwowy i wpisa si na list .   ETS: trzeba uznawa . ale egzaminy we W oszech. ale s d w oski sam ma ustali .   za da wpisania na list w osk bez egzaminu. czy jest to proporcjonalne.   kszta cenie odbywa si w Hiszpanii. mo e ukara osob wykonuj c zawód regulowany bez w a ciwego zezwolenia. i) C-586/08 Rubino: y zawód nieuregulowany w rozumieniu dyrektywy. g) uznawanie kwalifikacji prawników: y C-289/02 Amok Verlag:   niemiecki wymóg korzystania z us ug wy cznie niemieckich prawników (wykszta conych w Niemczech) na niemieckim rynku us ug prawnych. h) C-234/97 Bobadila: y pracownica muzeum Prado w Mardycie.   ETS: niezgodne z art. y wyjecha a do GB i pracowa a w British Museum. Hiszpania:   szko a w Hiszpanii prowadzona przez W ochów.y y   automatyczne uznawanie kwalifikacji dla specyficznych zawodów (uregulowanych w odr bnych przepisach) rozdz. C-94/04+C-202/04:   taksy prawnicze.   Hiszpanie odmawiaj uznawania dyplomów wydawanych przez t szko .   w oski student uko czy uczelni w Turynie. y ETS:   nie trzeba wprost uznawa .   ETS: taksa narusza swobod przedsi biorczo ci.   nale y zastosowa doktryn Vlassopoulou. kodyfikacja doktryny Vlassopoulou.   dyrektywa 98/5/WE: dodatkowe wykszta cenie i do wiadczenie musz by wzi te pod uwag . y Hiszpania odmawia uznania kwalifikacji konserwatora. C-286/06 KE vs. C-311/06 Consiglio Nazionale degli Ingegneri:   aby we W oszech zosta in ynierem. w razie praktyki w zakresie prawa pa stwa przyjmuj cego co najmniej 3 lata nie trzeba zdawa egzaminu adaptacyjnego.   ETS: mo na odmówi .

g) C-212/97 Centros: y obywatele du scy za o yli spólk w GB i otworzy oddzia w Danii. (i zakaz tworzenia oddzia ów) w celu dzia ania w okre lonym sektorze.   nast pnie próbuje nostryfikowa go w Niemczech jako dyplom belgijski. y C-319/92 Hein I:   W och wyje d a do Turcji.   ETS: Francja nie musi uzna .cz. gdzie uzyskuje wykszta cenie lekarza dentysty. 38 .cz. oddzia lub fili na W grzech..cz. y cel (nieukrywany) omini cie wy szego kapita u zak adowego w Danii. e) C-221/89 Factortame: y hiszpa scy rybacy zak adali spólki w GB. b) C-81/87 Daily Mail: y podwy ka podatków od prasy w GB. y owili na wodach GB i w ramach brytyjskich kwot po owowych. y Cartesio przenosi siedzib do W och. jest niedopuszczalne.   ETS: nale y co najmniej zastosowa doktryn VLassopoulou. 15. y sankcja nie mo e by sprzeczna z traktatem. aby omin procedur krajow . oddzia ów i filii. k) kwalifikacje zdobyte poza UE: y C-154/93 Albertini:   Liba czyk chcia nostryfikowa dyplom lekarza we Francji.y ale na zasadzie wyj tku. f) C-33/74 Binsberger: y otwieranie spó ki w innym p. y GB zakaza a nadawanie bandery brytyjskiej nieobywatelom GB. Swoboda przedsi biorczo ci dla osób prawnych: a) swoboda tworzenia agencji. d) C-101/94 KE vs W ochy: y sprzeczny z traktatem jest nakaz tworzenia osób prawnych w danym p. y ETS: nie mo na fikcyjnie przenosi przedsi biorstw. y ETS: niedopuszczalne. tylko po to. y ETS:   nie mo na przenosi samych siedzib zarz dów tylko po to. aby unikn podatków. c) C-210/06 Cartesio: y spó ka w gierska. której podniesiono podatki. y nakaz siedemdziesi cioprocentowego udzia u kapita u brytyjskiego w brytyjski spó kach rybackich. gdzie zdoby wykszta cenie.   musi istnie intencja reinkorporacji przedsi biorstwa w innym p. y C-238/98 Hocsman:   doktryna Vlassopoulou powinna znale zastosowanie niezale nie od tego.   mo na natomiast przenie ca spó k do W och i otworzy agencj .   nostryfikuje swój dyplom w Belgii. y przeniesienie siedziby zarz du spó ki do Holandii.

y s d niemiecki:   w zwi zku z przeniesieniem spó ki. i nie mog wykracza poza zakres konieczny do jego osi gni cia. jakiemu s u . y przed zapadni ciem orzeczenia Uberseering zostaje wykupione przez dwóch Niemców. j) okre lenie statusu spó ki (art. Norwegii: y y 39 . vs.   skoro gdyby spó ka prowadzi a jak kolwiek dzia alno handlow w GB. to zosta aby zarejestrowana. traci ona osobowo prawn . ze swobody przedsi biorczo ci zagwarantowanej przez traktat.   odmawia rozpoznania sprawy. m) E-1/06 EFTA vs. i spó ka nie prowadzi adnej dzia alno ci w pa stwie cz onkowskim. k) C-330/91 R.   fakt. musz prowadzi do realizacji celu. y zleca wykonywanie pod jej nazw i na jej rachunek cz ci produkcji podzespo ów niemieckiej spó ce NRCC.w adze du skie wysoki kapita zak adowy s u y ochronie wierzycieli. y ETS: dopuszczalne. w którym zlokalizowany jest jej oddzia . pragn c utworzy spó k . a prowadzi dzia alno wy cznie w pa stwie cz onkowskim. h) C-167/01 Kamer (Kramer?): y ETS powtórzy tezy z Centrosa.   prawo za o enia spó ki zgodnie z ustawodawstwem jednego pa stwa cz onkowskiego i tworzenia oddzia ów w innych pa stwach cz onkowskich jest bowiem nieroz cznie zwi zane z korzystaniem. e obywatel pa stwa cz onkowskiego.   ograniczenie nie pozwala na realizacj jego celu.   ograniczenia swobód traktatowych musz by stosowane w sposób niedyskryminacyjny. którego przepisy s najmniej surowe. l) C-518/06 KE vs. którzy przenosz siedzib do RFN. aby wykaza istnienie zachowania stanowi cego nadu ycie lub oszustwo. musz by uzasadnione nadrz dnymi wzgl dami interesu ogólnego. sama w sobie nie jest nadu yciem prawa przedsi biorczo ci. zarz d lub g ówne przedsi biorstwo wewn trz Wspólnoty s traktowane jak osoby fizyczne maj ce obywatelstwo Pa stw Cz onkowskich. w ramach jednolitego rynku. W ochy: y w oskie przepisy dotycz ce monopolu na zawieranie umów Autocasco. w którym znajduje si jej siedziba. i) C-208/088 Uberseering: y spó ka holenderska zarejestrowana w Holandii. i utworzy oddzia y w innych pa stwach cz onkowskich. decyduje si j za o y w pa stwie cz onkowskim. ETS:   okoliczno . y Uberseering jest niezadowolona z produktów NRCC. nie jest wystarczaj cy. 54): y spó ki za o one zgodnie z ustawodawstwem Pa stwa Cz onkowskiego i maj ce sw statutow siedzib . to spó ka nie prowadz ca dzia alno ci w GB te musi zosta zarejestrowana.

d) C-33/74 Binsberger: y holenderski prawnik przeniós si do Belgii.   obywatele mog szuka ochrony przed w asnymi w adzami na gruncie przepisów o swobodzie us ug. y konkurent z Niemiec chce otworzy supermarket Plus Kauf . y ETS niedopuszczalny. y ETS:   istnieje mo liwo ci zaskar enia przez obywatela Holandii prawa holenderskiego przez ETS. n) C-3/88 KE vs.Norwegowie maj prawo utrzyma monopol jednego z przedsi biorstw pa stwowych na hazard. q) C-157/07 Finanzamt r) C-446/03 Marks&Spencer: y spó ka posiadaj ca spó ki zale ne. p) C-411/03 Sevic: y niemiecki zakaz rejestrowania spó ek powsta ych z po czenia spó ki niemieckiej ze spó k zagraniczn . 49. nie mo e on przez to reprezentowa klientów przed s dami holenderskimi. Swoboda wiadczenia us ug (art. y Pfeifer uzyska s dowy zakaz u ywania przez Niemca s owa plus . o) C-255/97 Pfeifer: y Austriak prowadz cy supermarket Plus Kauf Park . y ETS:   taki przepis jest sprzeczny z art. 16. b) us ugi wiadczenia wykonywane zwykle za wynagrodzeniem w zakresie. w jakim nie s obj te postanowieniami o swobodnym przep ywie towarów. y M&S chce odliczy straty od dochodu. y spó ki zale ne ponosi y straty. y ETS dopuszczalne. TfUE): a) ograniczenia w swobodnym wiadczeniu us ug wewn trz Unii s zakazane w odniesieniu do obywateli Pa stw Cz onkowskich maj cych swe przedsi biorstwo w Pa stwie Cz onkowskim innym ni pa stwo odbiorcy wiadczenia.   uda o si obroni przepisy holenderskie. 56 i n.   jest dopuszczalny na zasadzie odst pstwa od regu y w celu ochrony znaku towarowego. poniewa utrudnia wej cie na rynek. W ochy: y wymóg. e) C-405/98 Gourmet: f) C-60/00 Carpenter: y 40 . y GB mo na odlicza tylko straty spó ek brytyjskich. aby wy cznie w oskie firmy pa stwowe mog y dostarcza w oskiej administracji publicznej oprogramowanie do przetwarzania danych. y ETS: niedopuszczalne. c) C-452/04 Fidium Finanz. kapita u i osób. y wg prawa holenderskiego.

C-113/89 Rush Portugesa:   firma portugalska dzia aj ca we Francji i zatrudniaj ca Portugalczyków.   stowarzyszenie proaborcyjne powinno by o pobiera wynagrodzenie odkliniki brytyjskiej za rozdawanie ulotek. y ETS: ograniczenie niedopuszczalne ze wzgl du na swobody przep ywu us ug i kapita u. y ETS:   co do zasady rektor mia racj . y stowarzyszenie proaborcyjne rozdaje ulotki reklamowe kliniki aborcyjnej w GB. dyrektywa 96/71 ws. y stowarzyszenie antyaborcyjne zg asza skarg do rektora i domaga si wydania zakazu tego rodzaju dzia alno ci jako obej cie konstytucji Irlandii. y cho by symbolicznie. C-341/05 Laval Un Partneri:   firma otewska remontuj ca szko pod Sztokholmem. e taki zakaz mo e narusza traktatow swobod us ug. h) C-281/06 Jundt: y us uga musi by odp atna. i) C-159/90 Grogan: y uniwersytet w Dublinie.   firmy szwedzkie nie chc podj si wykonania zadania.   us ugodawc jest pracodawca. ubezpiecze spo ecznych itd. y trzeba by o uzyska zgod dewizow we W oszech. ubezpiecze spo ecznych i uk adów zbiorowych pa stwa przyjmuj cego. g) C-286/82 i C-26/83 Luisi Carbone: y w oscy emeryci chc cy leczy si w Hiszpanii. pracy delegowanej:   pracownik przenoszony przez swojego pracodawc za granic w celu wykonania us ugi. y zostali zatrzymani na granicy i wszcz to wobec nich post powanie karne. na którym dzia a stowarzyszenie proaborcyjne i antyaborcyjne. k) praca delegowana: y np.   dyrektor szko y zatrudnia otyszy. zatrudnienia.   ETS: Francja mo e domaga si spe nienia wszystkich standardów bhp. y stowarzyszenie proaborcyjne kieruje spraw do s du.. która okre la aby. j) C-215/01 Shnizer: y nie ma formu y. 41 . y y y y przywozi swoich pracowników.   w tych czasach jeszcze nie mo na by o powo ywa si bezpo rednio na swobod kapita u.   co do zasady trzeba przestrzega lokalnego prawa pracy.y filipi ska ona Anglika (zob. gdzie si ko czy us uga. bo im si nie op aca. y rektor wydaje zakaz. y s d dochodzi do wniosku. przedsi biorca budowlany wygrywa przetarg na budow w innym kraju. y postanowili uda si z lirami w oskimi. wy ej). których zatrudnienie podlega prawu polskiemu. a zaczyna praca lub przedsi biorstwo.

C-24/68 Komisja vs. po czym rozpoczyna blokad placu budowy. Francja. 268/91. co od przedsi biorcy maj cego zamiar stale dzia a w pa stwie przyjmuj cym. czy firma otewska spe nia wymogi szwedzkiego uk adu zbiorowego pracy mi dzy rz dem szwedzkim a szwedzkimi zwi zkami zawodowymi. y dotyczy tak e operatorów udost pniaj cych kana y nadaj ce z innych pa stw. C-302/00 Komisja vs. C-184/99 Grzelczyk. y C. dyrektywa 2005/36 h) na 16. g) na 18. f) na 4. C-287/05 Hendrix.   zwi zek da przyst pienia przedsi biorstwa do porozumienia zbiorowego. n) 17. C-213/05 Geven. Daily Mail.03: C-152/73.   w tej sprawie taki interes nie wyst puje.. W ochy. y skar cy: holenderski operator kablowy. C-289/89 Gouda. Dania. C-112/84 Humblot. ani przyst pi do uk adu.05: C-33/74 Binsberger.02 czyt. l) C-76/90 Saeger: y firma brytyjska wiadcz ca w Niemczech us ugi monitoringu patentów. m) C-288/89 Gouda: y holenderskie restrykcyjne prawo medialne nakazuj ce respektowanie warto ci bliskich narodowi holenderskiemu . C-18/87 KE vs. obowi zuj tylko uk ady ogólnokrajowe. e) na 28. i) na 23.05: dyrektywa 42 .   ETS: nie ka dy uk ad zbiorowy podlega ochronie dyrektywy. GB. C-163/90 Lergos. y ETS:   nieprzekraczaln granic oczekiwa pa stwa goszcz cego us ugodawc jest swoboda przedsi biorczo ci.   pa stwo mo e odwo a si do nadrz dnego interesu publicznego.03: C-267. y ETS:   dyskryminacja po rednia i bezpo rednia. C-106/84 KE vs. d) na 21. Na za tydzie : a) na 21. Niemcy.   Laval Un Partneri bankrutuje.03: C-55/94 Goebhard.   od us ugodawcy nie mo na da tego samego. c) na 7. poniewa nie jest w stanie ani wykona kontraktu.04: C-207/78 Even.02: C-7/68.   nale y chroni nadawców zagranicznych.  Szwedzki Zwi zek Pracowników Budowlanych rozpoczyna sprawdzanie. y firma przypomina korzystaj cym z cudzych patentów o konieczno ci zap aty. C-199/82 San Giorgio. b) na 21.Dirk Rueffert:   potwierdzenie tez z Lavala. dyrektywa 2006/123 (us ugowa). C-76/90 Zeger. ograniczaj ce czas reklam itd.04: Centros. C-170/78 Komisja vs.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->