P. 1
Uploader.pl - Prawo_UE

Uploader.pl - Prawo_UE

|Views: 459|Likes:

More info:

Published by: Sylwia Szymańska on Jun 19, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/14/2013

pdf

text

original

Prawo UE 1. Instytucje UE: a) Trybuna Sprawiedliwo ci: y obejmuje:   TS UE,   S d (I Instancji): enumeratywnie wyliczone sprawy (art.

256 TFUE): skarga na bezprawno dzia a instytucji (naruszenie w a ciwo ci, uchybienia proceduralne), naruszenie prawa przez instytucje UE, spory odszkodowawcze z UE, niektóre sprawy pracownicze, sprawy arbitra owe, odwo anie do TS tylko w kwestiach prawnych (de facto tylko kasacje), odwo ania od s dów wyspecjalizowanych, pytania prejudycjalne ale nie: zasady prawa (wtedy przekazuje do TS),   s dy wyspecjalizowane, y sk ad:   1 s dzia z ka dego p.cz.,   rzecznicy generalni: szt. 8 Rada na wniosek TS UE mo e zwi kszy jednog o nie (zwi kszono do 11, Polska ma mie sta ego rzecznika), pe ni funkcje doradcze,   S d co najmniej 1 s dzia z ka dego p.cz., y wybór s dziów (art. 253-254 TFUE):   kwalifikacje wymagane do najwy szych stanowisk s dowych w p.cz.,   lub prawnicy o uznanej kompetencji,   mianowani za wspólnym porozumieniem pa stw,   opinia specjalny komitet (art. 255 TFUE): 7 osobisto ci, byli cz onkowie ETS, s dziowie s dów najwy szych itp. jeden z cz onków wskazany przez PE,   kadencja 6 lat,   brak zakazu reelekcji, y kworum 9 s dziów, y pe ny sk ad 15 s dziów, y j zyk urz dowy Trybuna u francuski, b) równowaga instytucjonalna: y odpowiednik podzia u w adz, y C-138/79 (izoglukoza):   stan faktyczny: zapa na rynku cukru, pilnie wydane rozporz dzenie z pomini ciem PE, któremu ko czy a si sesja i zabrak o czasu na wydanie opinii,   niewa no rozporz dzenia z powodu braku konsultacji z PE, 1

sprawa Czarnobyl 1987:   wygenerowano nieistniej ce prawo PE do z o enia skargi o ochron kompetencji PE. 2. ród a prawa europejskiego: a) prawo pierwotne: y traktaty za o ycielskie i rewizyjne, y traktaty akcesyjne, y ogólne zasady prawa, y europejskie prawo zwyczajowe, b) prawo wtórne (art. 288 i n. TFUE) akty ustawodawcze UE: y przed Lizbon ró ne ród a prawa dla poszczególnych filarów, y rozporz dzenia:   maj zasi g ogólny: wi zarówno pa stwa, jak i jednostki,   s stosowane bezpo rednio na ca ym terytorium UE: ich skuteczno jest niezale na od przyj cia jakichkolwiek aktów prawa krajowego,   wi w ca o ci,   C-93/71 Orsolina Leonesio: rolniczka chce przej na emerytur , aby otrzyma emerytur zgodnie z prawem EWG, musi przekaza ziemi pa stwu, s d odmówi prawa do emerytury, bo nie by o jeszcze aktu implementuj cego, ETS nakaza stosowanie rozporz dzenia,   rozporz dzenie pozostaje cz ci prawa wspólnotowego, a nie staje si cz ci porz dku krajowego,   ma pierwsze stwo przed ustaw ,   s u ujednolicaniu przepisów, y dyrektywy:   wi e ka de pa stwo cz onkowskie, do którego jest adresowana, mo e by kierowana tylko do niektórych pa stw,   wi e co do celu,   pozostawiaj pa stwom swobod wyboru formy i rodków realizacji celu,   wymagaj implementacji,   s u zbli aniu prawa pa stw cz onkowskich,   C-14/83 Sabine von Colson: dwie kobiety postanowi y zatrudni si jako stra niczki w wi zieniu dla m czyzn, dyskryminacja ze wzgl du na p e , RFN uchwali a ustaw , zgodnie z któr je li kto zostanie zdyskryminowany przez wymiar sprawiedliwo ci, otrzyma odszkodowanie w wysoko ci 7,50 marek za utrat zaufania do wymiaru sprawiedliwo ci, wymóg efektywnej implementacji pa stwo ma swobod decydowania, jakie rodki przyjmie, ale maj one by realne, a nie pozorne,   w szczególnych przypadkach mo liwe jest powo ywanie si przed s dem krajowym na niezaimplementowane przepisy dyrektyw,
y

2

decyzje:   wi e w ca o ci,   wi e tylko wskazanych w niej adresatów,   kierowana do pa stwa lub innych jednostek,   sprawa C-9/70 Franz Grad (doktryna l effet utile): sprawa dotyczy eksportu konserw z Austrii do RFN, wydano decyzj adresowan do RFN o tym, e jedynym podatkiem ma by VAT, dotychczasowe podatki maj by zniesione i nie nale y ustanawia nowe, RFN utworzy a specjalny podatek drogowy nak adany na importerów, pomimo j zykowej wyk adni traktatu decyzje mog mie skutek bezpo redni, mo na powo ywa si na nie w s dach krajowych, gdy w przeciwnym razie nast pi oby os abienie skuteczno ci ca ego prawa europejskiego (doktryna l effet utile), y zalecenia i opinie:   formalnie niewi ce,   cz sto zawieraj wyk adni aktów ustawodawczych Unii, c) ustawodawstwo delegowane (art. 290 TFUE): y kompetencja KE, y do wydawania aktów nieustawodawczych o zasi gu ogólnym, y zmieniaj cych lub uzupe niaj cych akty ustawodawcze w sprawach innych ni istotne, y delegacja okre lona w akcie ustawodawczym, y delegacja okre la tre , zakres, cel oraz czas obowi zywania uprawnienia, d) akty wykonawcze (art. 291 TFUE): y p.cz. przyjmuj akty niezb dne do wykonania prawa UE, y je li zachodzi potrzeba akty ustawodawcze mog powierzy t kompetencj KE lub Radzie, e) cechy prawa wtórnego: y brak sztywnego podzia u na akty ustawodawcze i wykonawcze (rozporz dzenie mo e by takie i takie), y brak hierarchii, f) instrumenty wspólnej polityki zagranicznej i bezpiecze stwa (art. 25 TUE): y ogólne wytyczne, y decyzje dotycz ce:   wspólnych stanowisk,   wspólnych dzia a , y decyzje o charakterze politycznym nie mo na powo ywa si na nie w s dach, g) szczególne procedury przyjmowania aktów w sprawach wspó pracy policyjnej i s dowej, h) umowy mi dzynarodowe: y UE posiada ius contrahendi, 3. Kompetencje UE: a) kompetencje wy czne (art. 3 TUE): y unia celna, y konkurencja w ramach rynku wewn trznego, y polityka pieni na w strafie euro,
y

3

rybo ówstwo, zachowanie biologicznych zasobów mórz i oceanów, wspólna polityka handlowa, zawieranie umów mi dzynarodowych, je li zawarcie takiej umowy przewidziano w akcie ustawodawczym UE lub jest to niezb dne do wykonania wewn trznych kompetencji UE, b) kompetencje dzielone (art. 4 TUE): y dziedziny w szczególno ci   rynek wewn,   polityka spo eczna,   polityka spójno ci,   ochrona konsumentów,   transport,   sieci europejskie,   energia,   przestrze wolno ci, bezpiecze stwa i sprawiedliwo ci,   rolnictwo i rybo ówstwo,   rodowisko,   wspólne problemy bezpiecze stwa w zakresie zdrowia publicznego,   kompetencje przyznane UE traktatami niezawarte w art. 3 i 6 TUE (vide: tzw. doktryna AETR), y sprawa 22/70 umowa mi dzynar. dotycz ca czasu pracy kierowców (AETR):   trwaj negocjacje dotycz ce zmiany umowy mi dzynar. ONZ,   Komisja wydaje rozporz dzenie w tej samej sprawie,   polityka transportowa nie by a wprost okre lona jako kompetencja EWG,   wyrok ETS (tzw. doktryna AETR): kompetencje mo na domniemywa z traktatów oraz z prawa wtórnego, je li UE podj a dzia ania w jakiej sprawie, pa stwa nie mog zawiera umów mi dzynarodowych sprzecznych z aktami prawa wtórnego UE, y opinia doradcza 1/91 umowa mi dzy EWG a EFTA ws. utworzenia EOG:   traktat rzymski jako karta konstytucyjna EWG,   tworzy si nowy porz dek prawny,   pa stwa zrzekaj si cz ci swoich uprawnie suwerennych,   próba utworzenia Trybuna u EOG, który b dzie dokonywa wyk adni umowy,   wy czna kompetencja ETS do dokonywania wyk adni prawa wspólnotowego,   w.d. pkt 39-42, 59-61, y sprawa Mox Plant (2004):   Irlandia wnios a skarg na GB do Mi dzynar. Trybuna u Prawa Morza,   ETS za da wycofania skargi, gdy wyrok móg wymusi zmian prawa UE. 4. Procedura tworzenia i zmiany prawa pierwotnego: a) zasadniczo tworzenie traktatów zgodnie z regu ami prawa mi dzynarodowego, b) art. 48 TUE: y zwyk a procedura:   propozycja zmiany: rz dy, KE,
y y y

4

  konwent przyjmuje w drodze konsensusu zalecenie dla Konferencji przedstawicieli rz dów.   Konferencj zwo uje przewodnicz cy Rady w celu uchwalenia za wspólnym porozumieniem zmian w traktatach. je li zakres proponowanych zmian nie uzasadnia zwo ywania konwentu.   uchwalenie Rada Europejska po konsultacji z PE jednomy lnie. je li w terminie 6 miesi cy przynajmniej jeden parlament narodowy wyrazi sprzeciw. ale: je li po 2 latach od przyj cia traktat ratyfikowa o 4/5 pa stw. 7 TUE:   je eli zgodnie z TFUE lub Tytu em V TUE Rada stanowi jednomy lnie Rada Europejska mo e upowa ni Rad do podj cia konkretnej decyzji wi kszo ci kwalifikowan .   notyfikuje si propozycje parlamentom narodowym. sk ad konwentu: przedstawiciele parlamentów narodowych. przedstawiciele PE i KE.   wymagana ratyfikacja.   przyjmuje Rada Europejska.   przedk adane do Rady. procedura k adki):   inicjatywa: rz d. 49 TUE): y pa stwo ubiegaj ce si o cz onkostwo kieruje wniosek do Rady. KE. 48 ust.   zawarto : zmiany w cz ci III TFUE polityki i dzia ania wewn trzne UE. PE.   mo liwa zawarto : rozszerzenie lub ograniczenie kompetencji Unii. 5 . szefowie pa stw lub rz dów.   je eli zgodnie z TFUE lub Tytu em V TUE Rada stanowi w specjalnej procedurze prawodawczej Rada Europejska mo e upowa ni Rad do podj cia konkretnej decyzji w zwyk ej procedurze.   traktat wchodzi w ycie po ratyfikacji przez wszystkie pa stwa. za zgod PE mo na nie powo a konwentu.   decyzja nie mo e zosta przyj ta przez Rad Europejsk . c) traktaty akcesyjne (art. a jedno lub wi cej napotka o trudno ci spraw kieruje si do Rady Europejskiej.   Rada Europejska stanowi jednomy lnie po uzyskaniu zgody PE wyra onej wi kszo ci jego cz onków. PE. y art. y procedura uproszczona (tzw.   decyzja nie mo e zwi ksza kompetencji Unii.   je li Rada Europejska po konsultacji z PE i KE podejmie zwyk wi kszo ci uchwa opowiadaj c si za zmianami powo uje si konwent.

y konsultacje mi dzyresortowe . Relacje prawa UE i praw krajowych: a) zasada lojalno ci art. y z faktu. c) zwyk a procedura prawodawcza art.   wybór podstawy ze wzgl du na cel regulacji ( centre of gravity rodek ci ko ci aktu sprawa 45/86). Procedury tworzenia prawa wtórnego: a) principle of conferal UE mo e stanowi prawo tylko w granicach przyznanych jej kompetencji (art. y drugie czytanie:   termin: 3 miesi ce. 4 ust. 5. 294 TFUE: y Komisja przedstawia projekt Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. które mog yby zagra a urzeczywistnieniu celów Unii.y informuje si PE i parlamenty narodowe. 6. y przes anie projektu do PE. y pierwsze czytanie:   PE uchwala swoje stanowisko i przekazuje je Radzie. nie zatwierdza stanowiska PE uchwala swoje wraz z uzasadnieniem i przekazuje je do PE.L. y bia a ksi ga projekt aktu ustawodawczego.   PE: zatwierdza stawisko Rady lub nie wypowiada si akt zostaje uchwalony w brzmieniu ze stanowiska Rady. y Pa stwa Cz onkowskie u atwiaj wype nianie przez Uni jej zada i powstrzymuj si od podejmowania wszelkich rodków. b) zasada prymatu prawa europejskiego: y Flaminio Costa v. E. y konieczno przywo ania w tek cie aktu ustawodawczego podstawy prawnej z traktatu. przyj cie przez KE. 294 nie wynika jeszcze. y Rada stanowi jednomy lnie po uzyskaniu zgody PE i opinii KE.   Rada: zatwierdza stanowisko PE przyj cie aktu. 3 TUE. b) procedura tworzenia projektów aktów ustawodawczych w KE: y zielona ksi ga opis planowanej polityki w danej dziedzinie (swego rodzaju za o enia do projektu). y traktat akcesyjny podlega ratyfikacji przez wszystkie strony. e PE zaakceptowa projekt w procedurze z art. y Pa stwa Cz onkowskie podejmuj wszelkie rodki ogólne lub szczególne w a ciwe dla zapewnienia wykonania zobowi za wynikaj cych z Traktatów lub aktów instytucji Unii. kompetencje dzielone. zasada pomocniczo ci oraz zasada proporcjonalno ci (w podobnym rozumieniu jak w prawie konstytucyjnym). 5 TUE).N. (C-6/64): y y 6 . ale: doktryna AETR. ze dany projekt na pewno stanie si obowi zuj cym prawem Rada nie ma obowi zku zaakceptowania aktu PE.E.

y Internationale Handelsgesellschaft mbH v Einfuhr. y istota: na przepisy prawa europejskiego mo na powo ywa si przed s dami i organami administracji.   zasada prymatu prawa europejskiego przez konstytucjami krajowymi.   prawo UE stanowi bezpo rednie ród o praw i obowi zków wszystkich podmiotów. powoduj ce ograniczenie skuteczno ci tego prawa.   s jednak tak e przepisy. który zosta w czony do systemu prawnego pa stw cz onkowskich po jego wej ciu w ycie i który ma charakter wi cy dla s dów krajowych. pó niejszego przepisu. swoje suwerenne prawa i stworzy y w ten sposób system prawa maj cy zastosowanie do nich samych oraz do pochodz cych z nich jednostek.   sprzeczne z wymogami wynikaj cymi z samej natury prawa wspólnotowego by yby wszelkie przepisy obowi zuj ce w krajowym porz dku prawnym oraz wszelka praktyka legislacyjna.cz. od momentu wej cia w ycie i przez ca y okres obowi zywania.   normy prawa wspólnotowego winny wywiera w ca o ci w a ciwe im skutki prawne. c) zasada skutku bezpo redniego: y NIE myli z zasad bezpo redniego stosowania!. w sposób jednolity we wszystkich pa stwach cz onkowskich. administracyjna lub s dowa.   pa stwa nie mog uznawa pierwsze stwa przed porz dkiem europejskim jednostronnego.   moc wi ca prawa wspólnotowego nie mo e bowiem ró ni si w poszczególnych pa stwach w zale no ci od ich pó niejszego wewn trznego ustawodawstwa. VanGend&Loos:   prawo europejskie jest bezpo rednio skuteczne. (C-213/89):   naruszenie przez ustaw brytyjsk zasady swobody przedsi biorczo ci. gdyby norma prawa krajowego mog a uniemo liwi s dowi rozpatruj cemu spór podlegaj cy prawu wspólnotowemu zarz dzenie rodków tymczasowych w celu zapewnienia w pe ni skuteczno ci przysz ego orzeczenia s dowego w przedmiocie istnienia dochodzonych uprawnie wynikaj cych z prawa wspólnotowego. których dotycz . y Simmenthal (C-106/77):   wprowadzenie przez W ochy op at weterynaryjnych. y Factortame Ltd.   jednostki mog wprost powo ywa si na prawo europejskie przed s dami krajowymi.   p.   norm krajowych sprzecznych z prawem europejskim nie stosuje si .und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel (C-11/70):   nie mo na nie stosowa prawa europejskiego z powodu naruszania przez nie podstawowych praw i wolno ci zapewnianych w konstytucjach. 7 .   skuteczno prawa wspólnotowego zosta aby ograniczona tak e wprzypadku. y y podstaw wyroku jest wy cznie przepis prawa europejskiego. które nie s bezpo rednio skuteczne.  traktat EWG ustanowi w asny porz dek prawny.

a nie belgijsk .   Foster v. w miar mo liwo ci nale y interpretowa prawo krajowe w zgodzie z prawem europejskim. która nie zosta a implementowana. e tylko rozporz dzeniom przypisano bezpo redni skuteczno nie wynika jeszcze. ze innym aktom przymiot ten w adnym wypadku nie przys uguje. je li przepisy dyrektywy s precyzyjne i jasne. s d krajowy ma obowi zek zastosowania przepisów dyrektywy.cz. nie implementowa o pomimo stosownego obowi zku musia oby skutkowa os abieniem skuteczno ci prawa europejskiego (effet utile). ale na pa stwa.   zakaz dyskryminacji ma zastosowanie nie tylko wobec w adz publicznych. ale tak e osób fizycznych i prawnych. bezpo redni skutek dyrektyw:   Dori (C-91/92): wypowiedzenie umowy korespondencyjnego kursu j zykowego z powodu jego niskiej jako ci. e nie wykona o swoich zobowi za . w tym z nieimplementowanymi dyrektywami. nie mo na powo a si na nieimplementowan dyrektyw w stosunkach z podmiotami prywatnymi.   zakaz dyskryminacji w stosunkach pracy ze wzgl du na p e . British Gas: niewdro on dyrektyw mo na zastosowa tak e przeciwko spó ce pa stwowej. których p. mo na powo ywa si na nieimplementowan dyrektyw w stosunkach z podmiotami pa stwowymi. Defrenne (C-43/75):   kobieta w wieku 45 lat z mocy samego prawa przestaje by seksowna (AG). Belgia nie dope ni a obowi zku notyfikowania wymogu homologacji KE wynikaj cego z dyrektywy. Signalson (C-194/94): systemy zabezpiecze CIA sprzedawane w Belgii posiadaj tylko homologacj brytyjsk . poniewa nie ma ona zezwolenia na prowadzenie agencji ochrony i sprzedaje niezatwierdzone systemy alarmowe. (w pó niejszych wyrokach: precyzyjny i bezwarunkowy). y y 8 . Van Duyn (C-41/74):   z faktu.y   przepis traktatu jest bezpo rednio skuteczny. gdyby W ochy implementowa y dyrektyw konsumenck . mo liwe by oby wypowiedzenie takiej umowy. m czyzna w wieku 50 lat. je eli jest jasny. wnosz c o zakazanie spó ce CIA Security dalszego wykonywania dzia alno ci.   stan faktyczny: stewardessa linii Sabena (Belgia) w wieku 45 lat musi odej z zawodu. gdy pa stwo nie mo e korzysta na tym. Signalson i Securitel wnios y powództwa wzajemne.   uniemo liwienie powo ywania si przed s dami na dyrektywy.   CIA Security v. dyrektywy nie nak adaj zobowi za wprost na podmioty prywatne.

brak implementacji we W oszech. która umo liwia a tego rodzaju ochron dzieci.   po tym. jak domagali si zatrudnienia na czas nieokre lony.   wg dyrektywy. najpierw egzekucja zaleg o ci publicznoprawnych. brak pieni dzy na wyp aty dla pracowników. od momentu up ywu terminu transpozycji wyk adnia proeuropejska. nullum crimen sine lege.   granice zastosowania wyk adni proeuropejskiej: ogólne zasady prawa (np.   wydano decyzj ramow (zbli ony do dyrektywy instrument prawny III filaru).   s dy s odpowiedzialne za prawid ow implementacj dyrektyw. y Marleasing (C-106/89):   wyk adnia proeuropejska dotyczy wszystkich aktów prawa krajowego. s.   zasada lojalno ci obowi zuje tak e s dy krajowe. y von Colson (C-14/83):   stan faktyczny: p. y podstaw wyroku jest przepis prawa krajowego zinterpretowany wed ug przepisu prawa europejskiego. y Francovich i Bonifaci (C-6/90 i C-9/90):   bankructwo dwóch przedsi biorstw. d) zasada po redniego skutku prawa europejskiego: y skutek po redni obowi zek proeuropejskiej wyk adni prawa krajowego. y 9 .   ryzyko naruszenia podzia u w adzy pa stwowej na ustawodawcz . 2.   decyzja ramowa nie zosta a implementowana przez W ochy. pa stwo ma obowi zek powo a fundusz na tak okoliczno . w celu osi gni cia rezultatu . y Pupino (C-105/03):   nauczycielka zn caj ca si nad dzie mi.   brak mo liwo ci przes uchania pokrzywdzonych poza s dem w sprawach innych ni seksualne.   pocz tek stosowania po redniego dyrektywy wdro onej do prawa krajowego p o terminie oraz niepodlegaj cej skutkowi bezpo redniemu: w zwi zku z zasad lojalno ci od momentu wej cia w ycie dyrektywy s dy zobowi zane s do takiej wyk adni przepisów krajowych.mo na powo ywa si bezpo rednio na umow mi dzynarodow . lex retro non agit).   s dy krajowe s zobowi zane do wyk adni prawa krajowego zgodnie z tre ci i celem dyrektywy. niezale nie od czasu ich wydania. która nie zagra a aby osi gni cia wskazanego w dyrektywie rezultatu po terminie transpozycji. wykonawcz i s downicz . dokonanie wyk adni contra legem.   obowi zek uwzgl dniania decyzji ramowej w procesie wyk adni prawa krajowego. której stron jest Wspólnota. y Adeneler (C-212/04):   grupa pracowników zatrudnianych wielokrotnie na czas okre lony. zostali zwolnieni.

  w przypadku naruszenia prawa maj cego ród o bezpo rednio wnormie wspólnotowej. istnieje bezpo redni zwi zek przyczynowy mi dzy naruszeniem ci cego na pa stwie zobowi zania a poniesion przez poszkodowanego szkod . S dowa kontrola prawa europejskiego i jego przestrzegania przed s dami europejskimi: 10 . 3 TUE).   przes anki pe nej skuteczno ci niezaimplementowanych norm prawa wspólnotowego: rezultat zamierzony w dyrektywie obejmowa przyznanie jednostkom okre lonych uprawnie . które mo e by mu przypisane. przes anki materialne i formalne w zakresie naprawienia szkody. jak Francovich. jest nieod czn cz ci systemu traktatu. prawo do odszkodowania jest w a nie nieuniknionym nast pstwem bezpo redniej skuteczno ci przepisów wspólnotowych. nie mog by mniej korzystne. ni w przypadku podobnych roszcze o charakterze wewn trznym i nie mog by ustalone w sposób powoduj cy. mo liw np.   ustawa o czysto ci piwa nak adaj ca bardzo szczegó owe wymagania. a poniesion przez poszkodowanych szkod .   przes anki: naruszona norma prawna jest dla jednostek ród em uprawnie . y Brasserie du pêcheur (C-46/93 I C-48/93):   rz d RFN odpowiedzialno pa stwa za szkody jest sytuacj wyj tkow . 7. aby produkt uzna za piwo.  zasada odpowiedzialno ci pa stwa za szkody wyrz dzone jednostkom poprzez naruszenie prawa wspólnotowego. 4 ust.   w innym wypadku brak skuteczno ci prawa wspólnotowego. okre lone w ustawodawstwie poszczególnych krajów.   dochodzenie roszcze na podstawie prawa krajowego. post powanie pa stwa wyczerpuje znamiona powa nego i oczywistego (pkt 55) naruszenia prawa.   nie jest istotne. co uniemo liwia o uznanie za piwo piw zagranicznych (naruszenie swobody przep ywu towarów). ale nie za naruszenie rozporz dzenia lub wyrok s du niezgodny z prawem europejskim. istnienie zwi zku przyczynowego mi dzy naruszeniem zobowi zania ci cego na pa stwie.   wynika to z zasady lojalno ci (art.   importerzy wywalczyli uchylenie ustawy oraz domagaj si odszkodowania za straty poniesione podczas jej obowi zywania. których naruszenie znajduje si u ród a szkody. czy traktat wprost to przewiduje. e uzyskanie odszkodowania b dzie praktycznie niemo liwe lub nadmiernie utrudnione. w takim przypadku. jaki organ w adzy publicznej naruszy prawo wspólnotowe.   znaczne utrudnienie dochodzenia roszcze za szkody wyrz dzone przez naruszenie przez pa stwo prawa wspólnotowego. na któr jednostka mo e powo a si przed s dem krajowym. mo liwo okre lenia tre ci tych uprawnie na podstawie przepisów dyrektywy.   pa stwo odpowiada za szkody powsta e w wyniku naruszenia zobowi za traktatowych niezale nie od tego.

  EBC). 263 TfUE): y podmioty uprawnione do inicjowania kontroli:   legitymacja ogólna (podmioty uprzywilejowane): KE.   akty Rady. 260 TFUE je eli pa stwo nie wykonuje wyroku TSUE KE ponownie mo e wnie spraw do Trybuna u. wydaje ona uzasadnion opini w tym przedmiocie. y C-265/95 naruszenie przez Francj swobody przep ywu towarów przez zaniechanie policji podczas napadów na importerów zbó belgijskich. e Pa stwo Cz onkowskie uchybi o jednemu z zobowi za . y mo na orzec o zastosowaniu rodka tymczasowego (je li gro niepowetowane straty). y pozwany:   Rada.   inicjatywa szczególna (podmioty nieuprzywilejowane): osoby fizyczne i prawne na akty których jest adresatem lub które dotycz jej bezpo rednio i indywidualnie oraz na akty regulacyjne. y przedmiot kontroli:   akty ustawodawcze. po uprzednim umo liwieniu temu Pa stwu przedstawienia swych uwag. po umo liwieniu wniesienia uwag przez pa stwo. które dotycz jej bezpo rednio i nie wymagaj rodków wykonawczych. y je li Pa stwo to nie zastosuje si do opinii w terminie okre lonym przez Komisj . y procedura art. które na nim ci na mocy Traktatów.a) cznie 21 ró nych skarg.   legitymacja szczególna (podmioty pó uprzywilejowane): Trybuna Obrachunkowy. Komitet Regionów na akty zmierzaj ce do ograniczenia ich prerogatyw.   Rada i PE wspólne. mo e ona wnie spraw do Trybuna u. 258 TfUE. y prawo europejskie nie przewiduje w zasadzie adnych okoliczno ci egzoneracyjnych (usprawiedliwiaj cych naruszenie prawa europejskiego).   PE..   KE. y uzasadniona opinia KE. y KE wskazuje w skardze wysoko rycza tu lub okresowej kary pieni nej do zap acenia przez dane Pa stwo Cz onkowskie. w którym stwierdza si wy cznie naruszenie prawa europejskiego. Rada. Komisji i EBC inne ni zalecenia i opinie. y je li TSUE uzna zarzuty Komisji zapada wyrok. b) post powanie o naruszenie traktatu przez pa stwo: y sprawa przed TSUE (nie: S d Pierwszej Instancji). y art. y je li KE wycofa skarg post powanie upada. y KE wysy a informacj o wszcz ciu post powania i daje termin do ustosunkowania si (na ogó 2 miesi ce). c) kontrola legalno ci aktów ustawodawczych (art. 11 . y TSUE uwzgl dnia stan faktyczny przedstawiony w uzasadnionej opinii. jak uzna za odpowiedni do okoliczno ci. PE. y je li Komisja uznaje. y Mox Plant (C-459/03) wykonywanie przez pa stwo uprawnie z pmp. EBC.

kto jest s dem decyduje TSUE (a nie prawo krajowe).   poniewa ka dy mo e by importerem klementynek. Toepfer (C-106/63 i 107/63):   1. gdy ma ona wp yw na ich sytuacj ze wzgl du na szczególne dla nich cechy charakterystyczne lub na sytuacj faktyczn .   o tym.10.y y   akty PE i Rady Europejskiej zmierzaj ce do wywo ania skutków prawnych wobec podmiotów trzecich.   zgodno aktów prawa krajowego z prawem europejskim. w Polsce SN (s dy apelacyjne nie musz ). powo uj c si na Kart Praw Podstawowych.   nag e powi kszenie wymaganej wielko ci oczek w sieciach (rozporz dzenie). Abrahamson (C-407/98): 12 .   2. w sprawach osób pozbawionych wolno ci TSUE dzia a w jak najkrótszym terminie .1963 firma Toepfer stwierdzi a potencjalny du y interes w imporcie kukurydzy i z o y a wniosek o pozwolenie na import. skarga Plaumanna jest niedopuszczalna (brak locus standi).10. i decyzja ta dotyczy ich indywidualnie.   Plaumann nie jest adresatem decyzji. na orzeczenie którego nie przys uguje zaskar enie wg prawa krajowego w razie w tpliwo ci ma obowi zek zada pytanie. e odpowied TSUE jest niezb dna mo e z o y pytanie.   decyzja skutkuje drastycznym wzrostem c a na klementynki.1963. kogo ona indywidualnie dotyczy a.10 RFN niezgodnie z prawem odmawia wydania zgody i interweniuje w KE. tylko wtedy.   s d.   KE wydaje decyzj zwi kszaj c c a i zakazuj c wydawanie pozwole na import kukurydzy w okresie 1-4. przedmiot:   wyk adnia traktatów. organy lub jednostki organizacyjne Unii.   SPI przyj spraw . 267 TfUE): y y y y y y cel: ujednolicenie wyk adni prawa europejskiego. która odró nia je od wszelkich innych osób.   podmioty inne ni adresaci decyzji mog utrzymywa . post powanie akcesoryjne (s u ebne) orzeczenie TSUE nie musi automatycznie prze o y si na wyrok. d) pytania prejudycjalne (art.   poprzez ograniczenia czasowe decyzji mo na ustali .   o wa no ci i wyk adni aktów przyj tych przez instytucje. je li uzna. aby natychmiast podnie c a na kukurydz . Plaumann (C-25/62):   importer klementynek do RFN. podmioty uprawnione:   s d. y T-177/01 Jégo Queré:   strona skar ca rybacy.   ETS w odwo aniu stanowczo potwierdzi dotychczasow doktryn i odrzuci skarg .   Toepfer wnosi skarg o uniewa nienie decyzji.

który. e przepis jest jasny. s d krajowy. np. chcia uzyska dodatek sta owy. dodatek sta owy nale a si za 30 lat pracy na uniwersytecie. na bazie innych wyroków ETS. Foto-Frost (C-314/85):   s d krajowy nie ma prawa samodzielnie stwierdzi niewa no ci aktu prawa europejskiego. NIE:   s dy mi dzynarodowe.   s dy arbitra owe. doktryna aktu wyja nionego (acte éclairé):   je li s d uzna.   s dy dyscyplinarne (ale je li s d wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji publicznej. ale mo e wys a pytanie.   ETS przyj skarg .   s d zada pytanie. wyci gn swoje wnioski. orzeka na podstawie przepisów prawa.y   6 warunków bycia s dem: stworzony na podstawie przepisów prawa.   skarga do s du nie przys uguje.   Koebler C-224/01: wyk adowca prawa europejskiego. Niebuell (C-96/04):   próba zastosowania du skich regu j zykowych w nadawaniu imion i nawisk dla obywateli RFN.   urz d stanu cywilnego w Niebuell wys a pytanie prejudycjalne. s dy konstytucyjne teoretycznie mog pyta . niezawis y.   s d mo e powo a si na taki wyrok Trybuna u. y y y y y y 13 . pytanie mo e by przyj te). odchodz c na emerytur z Uniwersytetu Wiede skiego. organ sta y. e sprawa. a nast pnie. Koebler pracowa stale przez 15 lat.   Cilfit (C-283/81) dopuszczenie tej doktryny. orzeka w sprawie spornej (a wi c nie: sprawy rejestrowe). wyk ada na wielu innych uczelniach.   urz d zaproponowa Dunce pozwanie go do s du administracyjnego. wpis na list wykonuj cych zawód. Koebler (skutecznie) wyst pi przeciwko Austrii o naruszenie prawa europejskiego. Gebelfrise SL:   post powanie w hiszpa skim ministerstwie finansów. któr ma rozstrzygn jest bli niaczo podobna do sprawy rozstrzygni tej ju przez ETS. pozostaj c zwi zany z UW. wyposa ony w obowi zkow kompetencj .   ETS odrzuci spraw . ETS przyj spraw (wyrok po 8 latach od pocz tku ca ej sprawy). doktryna acte claire:   s dzia samodzielnie dokonuje wyk adni prawa europejskiego i stwierdza.

y prawa podstawowe b d przez ETS rekonstruowane na podstawie wspólnych tradycji konstytucyjnych pa stw cz onkowskich. y ETS uznaje. je li grozi natychmiastowa i niepowetowana szkoda. y Nold utraci skuteczno pozwolenia na po rednictwo w handlu w glem. y b) c) d) e) Stauder skar y si na naruszenie prawa do prywatno ci wynikaj cego z niemieckiej konstytucji. y ró nice mi dzy stwierdzeniem niewa no ci aktu w trybie art.   elementy naruszenia prawa w asno ci (przej te z prawa konstytucyjnego): pozbawienie w a ciciela praw tu nie wyst puje. Internationale Handelsgesellschaft (C-11/70): y IH chce handlowa kukurydz . 267 raczej ex nunc. a rz d RFN ma obowi zek ustanowienia zakazu tworzenia nowych winnic bez uzyskania specjaln ego pozwolenia. y Nold uwa a. Nold (C-4/73): y EWG przekszta ca rynek w gla. y ETS: mo na powo ywa si na konwencje mi dzynarodowe. y wg rozporz dzenia KE liczba winnic w tym regionie jest wystarczaj ca. 8.   rodek tymczasowy mo na wyst pi np. y Zuckerfabrik (C-5/71):   rodek tymczasowy mo na zastosowa . e naruszona zosta a niemiecka konstytucja (prawo w asno ci i swoboda dzia alno ci gospodarczej) oraz europejska konwencja praw cz owieka. y w Niemczech wymagany kupon imienny. y ETS:   prawo w asno ci wynika ze wspólnych tradycji konstytucyjnych. y Hauer zarzuca naruszenie konstytucyjnego prawa w asno ci i swobody prowadzenia dzia alno ci oraz wyboru zawodu. Hauer (C-44/79): y Liselotte Hauer jest w a cicielk gruntu w Nadrenii-Palatynacie. Ochrona praw podstawowych: a) Erich Stauder (C-29/69): y zni ka 50% na mas o dla bezrobotnych. o wstrzymanie egzekucji. ograniczenie mo liwo ci korzystania z praw wyst puje. 263 a 267:   263 niewa no ex tunc. y nie mo na powo a si na naruszenie praw konstytucyjnych. na którym chce za o y winnic . Solange 1 wyrok niemieckiego FTK odrzucenie propozycji czerpania przez ETS ze wspólnych tradycji konstytucyjnych pa stw cz onkowskich . nawet je li wspólnoty nie s stronami tych konwencji. e prawa fundamentalne wynikaj z ogólnych zasad prawa wspólnotowego.  ETS udzieli s dom ogólnej kompetencji do odrzucania skarg na niewa no (ale nie: uwzgl dniania ich!). 14 . ze takie ograniczenie w mo liwo ci korzystania z prawa w asno ci jest dopuszczalne.   ETS uzna .

ETPCz. c) unia celna strefa wolnego handlu oraz wspólne stawki celne wobec pa stwa trzecich art. d) wspólny rynek unia celna + przep yw osób. g) Karta Praw Podstawowych z 2000 r. e traktat z Maastricht narusza konstytucj niemieck . f) 15 .   rodowiska konserwatywne i Ko cio y.   orzecznictwo ETS udowodni o. 9. 114 TfUE zbli anie ustawodawstw i znoszenie barier administracyjnych i technicznych w celu utworzenia rynku wewn trznego.   tak e zakaz dyskryminacji po redniej ustanawiania norm pozornie neutralnych. b) strefa wolnego handlu strefa. j) zasady wspólnego rynku: y zakaz dyskryminacji towarów. y podstawa katalogu orzecznictwo ETS. g) unia polityczna pa stwo federalne.   je li poziom ETS si obni y. y zawarcie w Karcie przepisów nieobj tych dotychczas kompetencjami UE. us ug i kapita u. nak adaj cych znacz ce koszty ekonomiczne na importerów. h) cele UE C-15/91 Gaston Schul UE powinna d y do zniesienie wszelkich ogranicze w handlu mi dzy p. co utrudniania przep ywu (ETS).: y do traktatu lizbo skiego niewi ca deklaracja instytucji europejskich (a nie pa stw). w której zniesiono c a w ramach stosunków mi dzy pa stwami strefy. e chroni prawa podstawowe na poziomie nie ni szym ni FTK. y obecnie w czona do Traktatu z Lizbony. e) unia walutowa wspólny rynek + wspólna waluta. ale odno nie do praw obywatelskich:   co do zasady nale y uzna . y koncepcja wyznaczenie instytucjom Unii granic dzia a prawodawczych. kapita u i p atno ci.cz. ze prawa gwarantowane przez niemieck konstytucj b d przez WE przestrzegane. y unia celna dotyczy wy cznie towarów.   nieprzywo ywana przez ETS.   obecnie badanie nie tyle dyskryminacji. y protesty przeciwko KPP:   Rada Europy. y FTK uzna . osób.. ze sam traktat konstytucji nie narusza.   trybuna y konstytucyjne. 28 TfUE. FTK gwarantuje sobie prawo orzec o niekonstytucyjno ci aktów prawa wspólnotowego. i) JAE (1985) dodanie obecnego art. Integracja ekonomiczna: a) silne wp ywy XIX-wiecznego liberalizmu.orzeczenie z Masstricht (1992): y Manfred Brunner uzna . y do 2006:   niestosowana przez s dy krajowe. f) unia gospodarcza unia walutowa + polityka podatkowa i socjalna. y protokó polsko-brytyjski. us ug.

110 TfUE: adne Pa stwo Cz onkowskie nie nak ada bezpo rednio lub po rednio na produkty innych Pa stw Cz onkowskich podatków wewn trznych jakiegokolwiek rodzaju wy szych od tych.   op aty za us ugi wiadczone importerowi: dobrowolne. y op aty dozwolone:   op aty sk adaj ce si na system danin wewn trznych p.cz. e pochodzi z kraju przetworzenia.   GB: to nie s towary podobne (inni spo ywaj cy.   op aty za dzia ania w celu realizacji obowi zków wynikaj cych z prawa UE C-46/76. y 16 . które nak ada bezpo rednio lub po rednio na podobne produkty krajowe (opodatkowanie dyskryminacyjne). z których zosta wytworzony. Swobodny przep yw towarów: a) towar C-7/68: produkt. 1031/2008: y towar pochodzi z tego kraju. ilo produktów albo warto o co najmniej 50%. 10. y swobody rynku wewn trznego. y tak e energia elektryczna. inne funkcje spo eczne). cz. y je li towar podlega przetworzeniom. rolne lub hodowlane. kryteria: podobne w a ciwo ci lub podobne zastosowanie. z którego pochodz surowce naturalne.  dopuszczalna jest dyskryminacja odwrotna uprzywilejowanie podmiotów zagranicznych kosztem krajowych.: y C-24/62 op ata równowa na to op ata pieni na na o ona jednostronnie bezwzgl dnie na nazw nak adana na produkt wy cznie z powodu przekroczenia granicy. którego warto mo e by wyra ona w pieni dzach i który mo e by przedmiotem obrotu handlowego. b) regu y pochodzenia rozp. to uwa a si . y tak e przedmioty o warto ci negatywnej (np. nawet je li nie powoduje protekcjonistycznej ochrony rynku. mieci). je li zmieni o si jego przeznaczenie. stanowi ce ekwiwalent wiadczonej us ugi. 30 TfUE bezwzgl dny zakaz stosowania ce i op at równowa nych w handlu mi dzy p.   ETS: s to towary podobne i nie mo na stosowa ró nych stawek. mieci (pó niejsze sprawy). gaz. d) towary podobne: y C-170/78 (KE vs GB):   czy na wino mo e zosta na o ona inna stawka podatku ni na piwo. które po rednio chroni inne produkty (opodatkowanie protekcjonistyczne). inne okoliczno ci spo ywania.   doktryna Bosmana (pi karz belgijski). (podatki) oceniane wg art. adne Pa stwo Cz onkowskie nie nak ada na produkty innych Pa stw Cz onkowskich podatków wewn trznych. c) art.

Zakazy te i ograniczenia nie powinny jednak stanowi rodka arbitralnej dyskryminacji ani ukrytych ogranicze w handlu mi dzy Pa stwami Cz onkowskimi. y mo na sprawdzi . b d ochrony w asno ci przemys owej i handlowej.   rodek równowa ny np. porz dku publicznego. to ma ona pierwsze stwo przed swobodnym przep ywem osób. y C-168/78 KE vs Francja:   whisky i koniak.cz. 34 i 35 TfUE zakaz wprowadzania ogranicze ilo ciowych i rodków równowa nych mi dzy p. y C-7/78 import monet do GB:   argumentacja: ryzyko psucia pieni dza.: y wyj tek art.   ETS: dopuszczalne.   Francuzi protestuj . ochrony zdrowia i ycia ludzi i zwierz t lub ochrony ro lin. y ETS: znaczenie ma cel wprowadzenia regulacji. bezpiecze stwa publicznego. y ogólne zasady prawa zasada efektywno ci prawa europejskiego. f) zwroty nienale nie pobranych op at C-199/82 San Giorgio: y post powanie krajowe nie mo e utrudnia realizacji roszcze wynikaj cych z prawa UE. czy podmiot domagaj cy si zwrotu nie przerzuci op aty na swoich klientów.C-230/89 KE vs Grecja:   rum i whisky.   manifestacja legalna w wietle prawa krajowego. e) opodatkowanie protekcjonistyczne: y brak kryterium podobie stwa. bierno pa stwa wobec niszczenia importowanych towarów. y C-112/00 Schmidberger:   protest ekologów w Austrii przeciwko degradacji rodowiska. y C-265/95:   import hiszpa skich truskawek do Francji. ochrony narodowych dóbr kultury o warto ci artystycznej. historycznej lub archeologicznej.   zgoda krajowego s du na zgromadzenie. g) art. y C-112/84:   moc silnika samochodu mo e uzasadnia odmienn stawk podatkow . y towary mimo tego mog ze sob konkurowa .   ETS: dopuszczalne. 36: ograniczenia usprawiedliwione wzgl dami moralno ci publicznej. y C-34/79 Henn&Darby (pisma pornograficzne):   ograniczenia stosowane w GB ze wzgl du na moralno publiczn . a wi c nie mo na blokowa importu. y C-121/85 Congate (seks lalki):   ograniczenia stosowane w GB ze wzgl du na moralno publiczn . przeprowadzona zgodnie z procedurami i realizuj ca cele ogólne.   ETS: niedopuszczalne dmuchane lalki s zgodne z prawem brytyjskim. y 17 .

  rodek o skutku równowa nym do ogranicze ilo ciowych pa stwowe finansowanie kampanii zach caj cych do nabywania produktów krajowych. 36.   ETS: nie udowodniono konieczno ci ograniczenia.   stowarzyszenie zorganizowa o kampani promuj c brytyjskie jab ka i gruszki jako zdrowe itp. C-113/80 Irish Souvenirs:   sprowadzanie z Chin (przez W ochy) pami tek z Irlandii. w a ciwo ci.. rzeczywi cie lub potencjalnie utrudni handel mi dzy p.   ETS: niedopuszczalne. C-222/82:   rz d brytyjski wspiera organizacj brytyjskie stowarzyszenie producentów gruszek i jab ek. które mog bezpo rednio lub po rednio.   ETS podzieli zdanie KE.   przyczyny: ochrona zdrowia. ale producenci mog umieszcza napis made in Ireland . C-65/75 Robert Tasca: 18 .   KE: niedopuszczalne. C-42/82 KE vs Francja:   ograniczenie handlu w oskim winem bardzo drobiazgowe kontrole wina w oskiego ze wzgl du na ochron zdrowia.cz. C-178/84 KE vs Niemcy:   ustawa o czysto ci piwa. C-124/81 UHT:   obowi zek uzyskania pozwolenia na obrót mlekiem UHT w GB.   zob.   ETS: niedopuszczalne. nie ma skutków horyzontalnych.   ETS: dopuszczalne.   na o enie obowi zku umieszczania informacji made in . C-251/78 Denkavit:   wykluczenie z przetargu firmy irlandzko-hiszpa skiej ze wzgl du na niespe nianie norm. C-8/74 Dassonville:   rodek o skutku równowa nym do ogranicze ilo ciowych wszelkie rodki. tak e: Brasserie du Pêcheur.   ETS: niezgodne ze wzgl du na nieproporcjonalno . C-159/00 Sapod Audic:   zakaz ogranicze ilo ciowych i rodków równowa nych adresowany jest wy cznie do pa stw. C-282/77 van Tigele.   ograniczenia ze wzgl du na ochron zdrowia.   rodek bezpo redni tylko przes anki z art. C-249/81 Buy Irish:   rz d irlandzki promuje patriotyzm gospodarczy .y y y y y y y y y y y C-72/83 Campus Oil:   obowi zek zakupu paliwa przez dystrybutorów w jedynej rafinerii w Irlandii ze wzgl du na bezpiecze stwo energetyczne kraju.

30 traktatu przeszkod w wymianie handlowej.   wprowadzony na mocy przepisów pa stwa cz onkowskiego jednostronny wymóg dotycz cy minimalnego st enia alkoholu przy wprowadzaniu do obrotu napojów spirytusowych stanowi niezgodn z art. C-470/93 Mars+10%:   w Niemczech reklama na opakowaniu batonika Mars nie mo e zajmowa wi cej ni 10% powierzchni.y   cena urz dowa mo e by rodkiem utrudniaj cym swobodny przep yw.   zasada ekwiwalentno ci standardów je eli produkt jest legalnie wyprodukowany w jednym z pa stw i spe nia wymogi tego pa stwa. C-443/94 Unilever.   ETS: niezgodne. C-16/83 Prandl:   szczególny rodzaj butelek dla win importowanych z niemieckiego obszaru j zykowego.   ETS: rodek o skutku równowa nym. powinien by dopuszczony do obrotu na obszarze ca ej UE. 19 . we Francji 15-20%. y y y y y y C-286/81 Oosthuk:   zakaz gratisów w Holandii.   w Niemczech likier musi mie co najmniej 25% alkoholu.   wyj tek: wymogi imperatywne maj ce zapewni ochron interesu publicznego. C-261/81 Rau:   Rau chce sprzedawa margaryn w Belgii. wy cznie w przypadku nie istnienia regulacji europejskich. C-120/78 Rewe Zentral (Cassis de Dijon):   firma Rewe Zentral chce sprzedawa w Niemczech likier Cassis de Dijon jaki likier.   alkomat bez homologacji.   nie istnieje zatem aden uzasadniony powód.   margaryna w Belgii mo e by sprzedawana wy cznie w pude kach. C-226/97 Lemmers:   nietrze wy kierowca. TYLKO rodki po rednie!.   rodek po redni o skutku równowa nym do ogranicze ilo ciowych. w razie niezg oszenia nie mo na powo ywa si na Cassis. przy czym zbyt tych produktów nie mo e by obj ty prawnym zakazem sprzeda y napojów o st eniu alkoholu ni szym od progu okre lonego w przepisach krajowych.   je li tak rodek równowa ny o wymiarze bezpo rednim. dla którego napojealkoholowe pod warunkiem e s one legalnie produkowane i wprowadzane do obrotu w jednym z pa stw cz onkowskich nie mog by wprowadzane w ka dym innym pa stwie cz onkowskim.   przepis dotyczy wszystkich.   ETS: niedopuszczalne przepis wymusza dodatkowe koszty dla importerów.   Niemcy daj przepakowania wina do tych butelek. 1998/34/WE obowi zek zg aszania w KE ka dego standardu technicznego.

nie mo e uniemo liwi ich dost pu do rynku lub ograniczy tego dost pu w stopniu wi kszym ni ma to miejsce w odniesieniu do produktów krajowych. 34). rodek równowa ny.   C-254/98 Heimdienst: Austria.   C-75/81 Blegsen: zakaz sprzeda y alkoholu powy ej 22% w miejscach publicznych. Niemcy: zakaz handlu lekami w Internecie.   C-405/98 Gourmet: szwedzki system dystrybucji alkoholu oraz zakaz jego reklamy.. praktyka zakazana we Francji. 20 . ETS: dopuszczalne. próba wej cia na rynek poprzez sprzedawanie ze strat . je eli z prawnego i faktycznego punktu widzenia nie utrudniaj handlu mi dzy p. ETS: domniemanie legalno ci ogranicze . faktyczny ci ar dla produktów krajowych i obcych musi by identyczny.   C-1/70 i C-76/90 Aragonesa: zakaz reklamowania alkoholu. ale zasad handlu nimi.   C-322/01 Doc Morris: apteka w Holandii sprzedaj ca leki przez Internet. w praktyce taki zakaz uniemo liwia produktom zagranicznym dotarcie do konsumentów. ETS: niedopuszczalne.   ETS: nie mo na w takim wypadku powo ywa si na Unilever (art.cz. zastosowanie uregulowa tego typu do sprzeda y produktów pochodz cych z innego pa stwa cz onkowskiego. kiedy i jak sprzedaje?:   ograniczenia dotycz ce nie samych produktów. gdzie.   C-34-35/95 Agostini: szwedzki zakaz reklam adresowanych do dzieci.   C-292/92 Huennermund: zakaz reklamy rodków parafarmaceutycznych poza aptek dopuszczalny. ETS: ograniczenie niedopuszczalne.   C-145/88 Torfeen: ETS ma do . dopuszcza liczne ograniczenia. dopuszczenie obwo nego handlu lodami tylko dla podmiotów posiadaj cych sklep. zgodnych z przepisami tego pa stwa.   C-267/91 i C-268/91 Keck+Mithouard: Francja.y   brak zg oszenia belgijskich standardów do KE. CSA (certain selling arrangement) kto. ograniczenia s niezgodne.

wytworzonej i wprowadzonej do obrotu zgodnie z prawem w innym pa stwie cz onkowskim ni Republika W oska. które s wytwarzane i wprowadzane do obrotu zgodnie z prawem w innych pa stwach cz onkowskich ni Republika W oska. 11. Wspólna polityka handlowa (art. 21 . komentatorzy: sprawa sygnalizuje odwrót od orzeczenia Keck poprzez redukcj CSA wy cznie do metod sprzeda y. c) towar. o ile nie mo e on zosta obiektywnie uzasadniony. ale nie s wi ce.   2005/09/WE dyrektywa o nieuczciwych praktykach konkurencyjnych: dyrektywa wymienia list technik sprzeda y i reklamy. b) unia celna: y podstawa wspólnych taryf 450/2008 Modernised Custom Code. taki zakaz faktycznie uniemo liwia wej cie na rynek nowego alkoholu. a nie tak e do regulacji u ywania danego przedmiotu.cz. e) C-40/88 Weber: y towary nale y klasyfikowa wed ug ich w a ciwo ci. reszta technik sprzeda y i reklamy: raczej domniemanie legalno ci. stanowi rodek o skutku równowa nym z ograniczeniami ilo ciowymi w przywozie zakazany przez art. w zakresie w jakim uniemo liwia dost p do rynku w oskiego przyczepom specjalnie skonstruowanym dla motocykli. 206-207 TfUE): a) kompetencja wy czna UE. 56 kodeksu drogowego. 28 WE (34 TfUE). dyrektywa wymienia list praktyk nielegalnych. który raz dosta si na obszar rynku wewn trznego (i zosta oclony) nie podlega kolejnym op atom celnym. ETS: Szwedzi mog powo ywa si na klauzul zdrowia. e zakaz u ywania jest uzasadniony. y niemieckie organy celne: towar ten jest górn cz ci garderoby oraz spodniami. które s legalne. ETS: zakaz ustanowiony w art. y Neckermann importowa towar. który mia by pi am . y zakaz u ywania kre lonego produktu:   C-110/05 KE vs W ochy (przyczepy): zakaz u ywania przyczep do motocykli. II: Cassis de Dijon ( rodek równowa ny). d) 2657/? klasyfikacja towarów. musi udowodni . czyli: Cassis. f) C-395/93 Neckermann Versand: y handel wysy kowy (w tym biuro podró y). y informacje wyja niaj ce wydawane przez organy UE ( explaratory notes ) s pomocne . opinie rzeczników generalnych: I: Keck (CSA). zakaz ci gni cia przez motocykle specjalnie dla nich zaprojektowanej przyczepy. p. powinien zosta uznany za uzasadniony wzgl dami dotycz cymi ochrony bezpiecze stwa drogowego.

  warto szacunkowa. ETS: dopuszczalne ograniczenie (pod warunkiem dochowania zasady proporcjonalno ci). j) regulacja mo liwo ci wprowadzenia przez pa stwo ogranicze importu i eksportu (ograniczenia ilo ciowe): y rozp. której nie posiada przed t przeróbk . 35 TfUE). y sposób obliczania c a: procent warto ci transakcji.   C-83/94 Leifer: Niemiec dostarcza do Iraku rodki. g) WTO Customs Regulation Agreement (porozumienie WTO): y implementowane do prawa europejskiego przez Modernised Custom Code. 36. rozporz dzenie nie dotyczy rodków o skutku równowa nym do ogranicze ilo ciowych (te s zakazane na podstawie rozszerzonej interpretacji art. y towar pochodzi z pa stwa. y do podstawy obliczenia nie dolicza si kosztów transportu oraz magazynowania towaru.   C-49/76 Uberseehandel: ostatnia przeróbka to ta.y ETS: pi ama to ubiór stosowany w ó ku w godzinach nocnych (u ytek g ówny).   C-124/95 Centrocom: ONZ-owskie embargo na eksport produktów do Nowej Jugos awii implementowane przez UE. embargo nie dotyczy rodków leczniczych dopuszczonych przez Komitet Sankcyjny ONZ.   C-70/94 Werner: próba eksportu do Libii produktu.   wg cen dobra podobnego w danym kraju. nie mog samodzielnie wprowadza ogranicze ilo ciowych w stosunkach z pa stwami trzecimi. h) ustalanie regu pochodzenia: y towary ca kowicie uzyskane w danym kraju pochodz z tego kraju.   wyj tki z art. które mog by u ywane do produkcji zaawansowanej broni chemicznej. i) obni one c a: rozp. w którym przeszed on ostatni powa n przeróbk (substantial tranformation). 22 . y uwzgl dniana jest tak e zmiana warto ci produktu. brak konieczno ci uzyskania licencji eksportowych na te produkty. których Unia jeszcze nie podj a. który móg pos u y do produkcji zaawansowanej broni. ETS: w tym wypadku mo na podj dzia ania. ograniczenia eksportu:   grozi lub ju powsta niedobór dóbr istotnych KE mo e wprowadzi ograniczenia eksportowe. po której produkt posiada now cech . 1061/2009 y y y p.cz. y w razie nieznanej warto ci transakcji:   wg cen dobra identycznego w danym kraju. 717/2008.

Komisja mo e w celu zabezpieczenia interesów Wspólnoty. które uwa a za dyskryminuj ce dla w asnych towarów. ETS: niedopuszczalne. podstawa uruchomienia post powania antydumpingowego skarga osoby fizycznej. commercial defense obrona rodzimego rynku: rozp. Swobodny przep yw osób: 23 . formalnie dotyczy tylko ogranicze ilo ciowych.   rozp. prawnej lub jedn. które maj by wystawione po wej ciu w ycie tego rodka. ale poszczególne pa stwa. y ograniczenia importu:   rozp. 12. które powoduj lub mog spowodowa powa n szkod dla producentów wspólnotowych.. którego wprowadzenie do obrotu mo e spowodowa szkod . reprezentuj cej przemys wspólnotowy. który móg by zagrozi konkurencji: w przypadku gdy dany produkt jest przywo ony do Wspólnoty w tak znacznie zwi kszonych ilo ciach lub na warunkach. zmieni regu y przywozu danego produktu poprzez uzale nienie jego dopuszczenia do swobodnego obrotu od przedstawienia zezwolenia na przywóz. rozp. GB wprowadza swoje ograniczenia uniemo liwia transport leków przez terytorium GB je li nie pochodz one z terytorium brytyjskiego. KE wprowadza c a tymczasowe. 597/2009 ochrona przed produktami subsydiowanymi: zasady analogiczne do antydumpingowych. w zwi zku z licznymi aferami korupcyjnymi w Komitecie. którego przyznanie podlega przepisom i ograniczeniom ustanawianym przez Komisj . 12. 428/2009: utworzenie Europejskiego Systemu Kontroli Towarów o Podwójnym Przeznaczeniu (dual-use items). 260/2009: implementacja przepisów WTO. org.cz. stanowi c na wniosek pa stwa cz onkowskiego lub z w asnej inicjatywy: ograniczy termin wa no ci dokumentów nadzoru w rozumieniu art. produkt dumpingowy produkt. uprawnienia kontrolne posiada nie UE. 3286/94 kompetencje Wspólnoty do zabiegania o zniesienie ce .   zakaz wprowadzania w asnych regulacji przez p. rozp. 384/96 ochrona przed dumpingiem: mo liwo na o enia c a dumpingowego na dowolny produkt dumpingowy.   ochrona rynku europejskiego przed inwazj obcego produktu. rozporz dzenie o charakterze harmonizacyjnym. którego cena eksportowa jest ni sza ni przeci tna cena tego produktu w kraju wywozu. zatwierdzenie sta ych ce antydumpingowych Rada wi kszo ci kwalifikowan .

c) dyrektywa CRD (Citizens Rights Directed) 2004/38/WE podzia obywateli UE przebywaj cych w pa stwie przyjmuj cym: y do 3 miesi cy.   ETS: nie. y ponad 5 lat uprawnienia bardzo zbli one do obywateli pa stwa przyjmuj cego.   bezpiecze stwo publiczne. h) zakaz powo ywania si równocze nie na art. e) swobodny przep yw pracowników art. 21 ust. y zakaz deportacji i utrudniania przemieszczania si .a) ró ne przepisy dotycz ce ró nej kategorii osób swoboda przep ywu pracowników. 1 TfUE: y ka dy obywatel Unii ma prawo do swobodnego przemieszczania si i przebywania na terytorium Pa stw Cz onkowskich. z zastrze eniem ogranicze i warunków ustanowionych w Traktatach i rodkach przyj tych w celu ich wykonania. który zamordowa innego prawnika. 21. y powrót do GB. k) C-60/00 Carpenter: y Brytyjczyk w zwi zku z Filipink . b) wprowadzenie obywatelstwa europejskiego. y po lubienie w Niemczech Hindusa. y GB próbuj wydali Filipink .   zakaz wjazdu tego Hindusa mog oby zniech ci pani Singh do korzystania ze swobód traktatowych. 49 i 56. y od 3 miesi cy do 5 lat. d) zakres podmiotowy art. 45 ust. y obecnie: art. f) swoboda przedsi biorczo ci art. 35 CRD pa stwa mog zwalcza nadu ycia fikcyjnych ma e stw. j) C-370/90 Singh: y Brytyjka pracuj ca w Niemczech. 56 TfUE. y ETS:   Hindus mo e wjecha do GB. 1 TfUE: y zapewnia si swobod przep ywu pracowników wewn trz Unii. 49 TfUE: y zakaz dyskryminacji. i) swoboda przep ywu nie dotyczy sytuacji ca kowicie wewn trznych : y C-299/95 Kremzon:   s dzia. g) swoboda wiadczenia us ug art. y GB blokuje Hindusa. 45.   zdrowie publiczne. y troje dzieci. y oznacza to zakaz dyskryminacji. y ETS: 24 . y nie dotyczy zatrudnienia w administracji. y przes anki ogranicze :   porz dek publiczny.   domaga si zagwarantowania mu swobody przemieszczania si .

y C-500/06 Corporazion Dermoestetica:   hiszpa ski zakaz reklamy us ug medycznych. oboj tnie dla kogo. y C-2/74 Reiners:   syn holenderskich emigrantów. 18 TfUE ogólny zakaz wszelkiej dyskryminacji obywateli UE ze wzgl du na przynale no pa stwow zakazy dyskryminacji z art.cz.   zakaz wykonywania zawodu adwokata z powodu niebycia Belgiem. czy przepis cokolwiek blokuje.   wydalenie jej mog oby spowodowa . y student uzna .   sp dzi wi kszo ycia w Belgii. powinny odbywa na zasadach pe nej równo ci (perfect equality). y C-19/92 Kraus:   Kraus (RFN) pojecha do GB i uzyska tam tytu LLM. y C-237/94 O Flynn:   po czenie formu y Dassonville i Cassis de Dijon dla swobody przep ywu osób. y C-168/01 Bosal: 25 . y C-76/90 Saeger:   nie trzeba sprawdza . e dany przepis dyskryminuje osoby z innych p.   nie trzeba udowadnia . m) C-94/07 Raccanelli: y student na sta u w Instytucie Maxa Plancka. y Bosman. stanowi swego rodzaju superfluum: y C-43/95 Data Delecta:   relacje mi dzy przedsi biorcami itd.  Filipinka mo e zosta . czy swoboda przep ywu dzia a tak e w relacjach horyzontalnych.   ETS: ogranicza to swobod przep ywu osób. y ETS w zasadzie uchyli si od okre lenia. 45 itd. czy przepis kogo dyskryminuje. a to mog oby zniech ci go do korzystania ze swobód traktatowych. uko czy uniwersytet w Louvain (Leuven). którzy przenie li si do Belgii.   ETS: takie ograniczenie musia oby by usprawiedliwione i przej test proporcjonalno ci. y C-384/93 Alpine Investment:   Holandia zakaz reklamy metod telefoniczn . e zosta przez Instytut zdyskryminowany. o) dyskryminacja po rednia: y C-152/73:   zakaz uzale niania niektórych praw od znajomo ci j zyka.   ETS: ograniczenie niedopuszczalne. l) C-281/98 Angonese. wystarczy wskaza potencjaln dyskryminacj . n) art. 21.   ETS b dzie sprawdza tylko.   RFN zakazuje pos ugiwania si tym tytu em jako nieznanym prawu niemieckiemu. e Carpenter móg by przesta zarabia jako przedsi biorca dzia aj cy na obszarze ca ej WE.

  siedzib firmy przeniesiono do Estonii i zatrudniono Esto czyków.   twierdzi. e za otrzymywan niewielk p ac nie da si utrzyma nie wynika. dwukrotnie w ci gu 2 miesi cy dopuszcza si napa ci.:   firma fi ska przewo ca ludzi po Morzu Ba tyckim. y C-452/02 Trojani:   narkoman odbywaj cy terapi w o rodku Armii Zbawienia. C-22/08 Vatsouras:   z faktu. 26 . 2004/38/WE:   art.   Finowie zaczynaj strajk.   policja brytyjska wszczyna procedur deportacyjn . C-438/05 Viking Sea Men. e jest umówiony na rozmow o prac . nie wolno go deportowa .   min y 3 miesi ce pobytu.   ETS: je li istnieje realna szansa. ale te spo eczny. C-292/89 Antonisen:   Belg przyje d a do GB. y y y y C-53/81 Levin:   osoby zatrudnione w niepe nym wymiarze te s pracownikami.   ETS: pracownik. 4 lit. zwi zek zawodowy nie mia innej mo liwo ci walki o prawa pracowników. y C-250/06:   przymus belgijski. legalno dzia a zwi zku zale y od tego.   jest narkomanem i dilerem.y   sposób naliczania podatku w Holandii narusza zasad swobody przep ywu osób. wykonywanie czynno ci posiadaj cych warto ekonomiczn . 14 ust. e cz ek dostanie prac .   ETS: celem Wspólnoty jest nie tylko rozwój gospodarczy. p) pracownik: y definicja art. y C-268/99 Jany:   polska prostytutka w Holandii. dzia alno zwi zku zawodowego mo e wp yn na swobodny przep yw os ób.   zwi zek domaga si podpisania zbiorowego uk adu pracy gwarantuj cego bardzo wysokie podwy ki.   spór zbiorowy ze zwi zkiem zawodowym fi skich marynarzy.   ETS: jest pracownikiem. 45 TfUE:   C-66/85 Lawrie-Blum elementy stosunku pracy: podporz dkowanie. ze nie jest si pracownikiem. b. wynagrodzenie. czy jest proporcjonalna wg prawa europejskiego.   wykonuje ró ne drobne prace i dostaje za to kieszonkowe (30 euro/tydzie ). aby cz pasm by a przyznawana nadawcom flamandzkim.   ETS: dopuszczalne.

 region Bolzano blokuje zatrudnienie daj c po wiadczenia znajomo ci j zyka niemieckiego przez organy w oskie. ETS: ograniczenie niedopuszczalne. C-281/98 Angonese: Austriak studiuj cy ekonomi w Bolzano. ETS: zap ata si nale y. ITC znajduje prac w Holandii. zwraca si do niemieckiego urz du pracy o znalezienie pracy. swoboda poruszania si po pa stwie zatrudnienia. zna biegle j zyk niemiecki i w oski. C-419/92 Scholz: pracodawca ma obowi zek uzna do wiadczenie z innego p.cz. 27 . ubieganie si o rzeczywi cie oferowane miejsca pracy. zdrowia publicznego. a urz d ma zap aci agencji. urz d pracy odmawia zap acenia. 3. C-415/93 Bosman: C-40/05 Kaj Lyyski vs. 1612/68:   dost p do zatrudnienia: C-208/05 ITC: bezrobotny Niemiec.   ograniczenia mog by motywowane wzgl dami: porz dku publicznego.   zakaz dyskryminacji ze wzgl du na przynale no pa stwow w zakresie wynagrodzenia i innych warunków.   wykonywanie pracy: zakazuje si dyskryminacji w zakresie: p acy. bo nie znaleziono pracy w Niemczech. ITC (po redniak) poszukuje pracy dla Niemca. art. Niemiec przedstawia kupon z urz du pracy. rozp.y y   art. 7 ust. Lyyski chce skorzysta ze szkole dla zagranicznych pracowników szwedzkich szkó . bezpiecze stwa publicznego. prawo pozostania po ustaniu stosunku. cel: zaspokojenie krótkookresowego zapotrzebowania na nowych nauczycieli. Umea universitet: Szwed chce si kszta ci w Szwecji i pracowa w Finlandii. 45 TfUE:   zapewnia si swobod przep ywu pracowników. ETS: dopuszczalne.. znajduje zatrudnienie w banku. zwalniania.   elementy swobody: przyjazd do innego pa stwa.

 ETS: niezgodne z art. podatki bezpo rednie s wy czn kompetencj p. ETS: skoro Schumacher uzyska ca y swój dochód w Niemczech. wi kszo dochodów osi ga w Belgii. to jego sytuacja jest porównywalna z obywatelami RFN. je li sytuacja obywatela i nieobywatela s nieporównywalne. 45. a ocenie podlega co najwy ej wykonywanie tej kompetencji. w Holandii mo na odpisa pewn kwot od podatku z tytu u posiadania nieruchomo ci. ETS: sprzeczne z prawem europejskim. ale nie przys uguj mu adne ulgi i odpisy.cz. Belgia: w Belgii mo na odliczy sk adki na ubezpieczenie na ycie od opodatkowania (ale w przysz o ci dochody z polisy zostan opodatkowane) albo opodatkowa (ale wtedy dochody z polisy pozostan nieopodatkowane). ró nica podatkowa jest dla nich niekorzystna. unikanie podwójnego opodatkowania wynika z umów dwustronnych. C-279/93 Schumacher: Belg mieszka w Belgii i pracuje w Niemczech. 45. ka dy pracownik korzysta z takich samych uprawnie podatkowych i socjalnych jak obywatele tego pa stwa: C-67/08 Block: prawo europejskie nie zna zasady unikania podwójnego opodatkowania. ponownego zatrudniania. bo zniech ca do opuszczania Niemiec. C-387/01 Weigel: Austriacy przenosz si do RFN. prawo belgijskie nic takiego nie przewiduje. a nieobywatel (nierezydent) tylko za dochody z danego pa stwa. odpis by mniejszy. ETS: nie ma potrzeby ujednolicania stawek. ETS: niezgodne z art. powoduje to dyskryminacj . mo na traktowa ich ró nie. Bachmann wykupi polis w RFN i chcia odliczy sk adki w Belgii. C-204/90 Bachmann vs. C-152/05: Niemcy dopuszczaj odliczenia od podatku pewn kwot od posiadanej nieruchomo ci.cz. zasada prawa podatkowego obywatel p aci podatki od dochodów osi gni tych na ca ym wiecie. p aci podatki wed ug normalnej skali w Niemczech. C-15/96 Schoning: awans w Austrii na mocy uk adu zbiorowego uzale niony od sta u pracy. z racji posiadania nieruchomo ci za granic . nieuwzgl dnianie sta u z innego p.. C-527/06 Renneberg: Belg pracuje w Holandii. 28 .

 niemieckie przywileje socjalne nale si tak e pracownikom przygranicznym. y C-212/05 Hartman:   pa stwo Hartmanowie to obywatele Austrii (ona) i Niemiec (on). Hendriksa tylko wtedy. 45. jakie wiadczenia powinny by wyp acane tak e osobom mieszkaj cym za granic . je li w Niemczech pracuj co najmniej w minimalnym wymiarze pracy. chyba e by o si kombatantem.   Niemcy odmawiaj . ETS: ograniczenie dopuszczalne. którzy s obywatelami innego p. przyznawane s pracownikom p.   Even jest kombatantem.   ona zg asza si do niemieckiego urz du po dodatek na dzieci.H.   ETS: wymóg zamieszkiwania w Niderlandach w celu nabycia prawa do wiadczenia przyznawanego na podstawie Wajong mo e by egzekwowany wzgl dem osoby znajduj cej si w sytuacji D. i których rozci gni cie na pracowników.P. czy powi zane s z umow o prac . ze zamieszkuj oni na terytorium danego p. cz.   maj troje dzieci.   wcze niejsza emerytura jest obni ona o 5% w stosunku do podstawowej. y C-287/05 Hendrix:   Hendrix jest Holendrem upo ledzonym umys owo. wi c administracja odmawia dalszego wyp acania zasi ku osobie zamieszka ej za granic .A.   otrzymuje zasi ek dla upo ledzonych umys owo (Wajong). z racji bycia pracownikami lub te dlatego. Passenheim-van Schoot vs.cz.   Hendrix wyje d a do Belgii. Staatssecretaris van Financiën. wi c Belgia nie b dzie mia a nad tym kontroli.   984/04 rozporz dzenie reguluj ce.   Wajong ma charakter niesk adkowy.   mieszkaj w Austrii.   ETS: pan Hartman jest pracownikiem migruj cym w rozumieniu art. gdy jest obiektywnie uzasadniony i proporcjonalny do realizowanego celu. korzy ci socjalne to wszystkie te.W. wydano zakaz odliczania sk adek zagranicznych od podatku belgijskiego. wydaje si w a ciwe dla u atwienia ich przemieszczania si w obr bie Wspólnoty.   on pracuje w Niemczech (codziennie doje d a).cz. q) uprawnienia socjalne: y C-207/78 Even:   Francuz mieszkaj cy w Belgii chce przej na wcze niejsz emerytur . które niezale nie. 29 . C-155/08 I 157/08 X i E.   pracuje w Holandii w niepe nym wymiarze pracy. urz d podatkowy: wyp ata z polisy zostanie dokonana w Niemczech. ale kontynuuje zatrudnienie w Holandii.   ETS: formu a Even: szerokie traktowanie korzy ci socjalnych.

e niemiecki zasi ek wychowawczy stanowi przywilej socjalny w rozumieniu art.   GB odmawia. y C-261/83 Castelli.   Trybuna orzek ju . ale przywilejami pracowniczymi (social advantage) z rozp.   skutek: przyj cie art.   pani Leclere zachodzi w ci . Collins zasi ku nie dosta .   pani chce uzyska niemiecki zasi ek na dzieci.. która domaga si przywileju socjalnego a rynkiem pracy p. skoro pani Geven oprócz Niemiec pracuje te w Holandii.   w adze RFN: zasi ek nale y si tylko mieszka com Niemiec. y C-22.   ETS: dyskryminuj ce. 2 rozporz dzenia nr 1612/68. y C-213/05 Geven:   pani Geven mieszka w Holandii. y C-43/99 Leclere:   para Belgów yj ca w Belgii. y C-138/02 Collins:   Irlandczyk przyje d a do GB i od razu zg asza si po zasi ek dla bezrobotnych.   francuskie przepisy przyznaj wdowom po kolejarzach 50% zni ki.   ulega wypadkowi na terenie Luksemburga i otrzymuje luksembursk rent inwalidzk . ale pracuje w niepe nym wymiarze w Niemczech. wyp acaj cego zasi ek.   pa stwo Leclere wyst puj o luksemburski zasi ek na dzieci. 7 ust.cz.cz.C-35/75 Christini:   wdowa po w oskim kolejarzu zatrudnionym w SNCF. to jej zwi zek z RFN jest zbyt s aby.   ETS: musi istnie dostatecznie cis y zwi zek mi dzy osob . 3 1612/68 gwarantuje dost p do szkolenia zawodowego. 22 CRD: przez pierwsze 3 miesi ce pobytu w adze pa stwa przyjmuj cego nie s zobowi zane do wyp acania czegokolwiek. 45: y student nie jest pracownikiem.   pan Leclere pracuje w Luksemburgu (doje d a). r) studenci a art. y C-293/83 Gravier: y 30 .   ETS: z uwagi na konstrukcj obywatelstwa UE nie mo na wykluczy z góry korzy ci natury finansowej maj cych na celu u atwienie wchodzenia na rynek pracy danego p.   Luksemburg: poza rent nic im si nie nale y. 23/08 Vatsoras:   zasi ki dla bezrobotnych nie s pomoc spo eczn (social allowance). y art. 1612/68. 7 ust.   pani Christini odmówiono.

która ma mu finansowa cz studiów.   Austriacy utrzymuj pul miejsc dla innych p.cz. podejmuje zatrudnienie w firmie. y C-184/99 Grzelczyk (minimex). C-235/87 Matteucci:   W oszka urodzona i mieszkaj ca w Belgii. zatrudnienie ustaje po o miu miesi cach..cz.. która przyje d a do Niemiec.   dyrektywa: 5 lat.cz. GB i ETS: ograniczenie dopuszczalne z powodu zbyt krótkiego pobytu. po utracie pracy zapisuje si na lingwistyk na uniwersytecie w Hanowerze i wyst puje o wsparcie dla studentów. przyjmuj cego.   Austria póki co nie wykona a wyroku. Swoboda przedsi biorczo ci (art. 31 . C-147/03 KE vs.cz.   ETS: ograniczenie niedopuszczalne. ale student musi wykaza pewien stopie integracji ze spo ecze stwem. otwieranie oddzia ów i filii w innych p. studiuje w Cambridge.. 13.   podanie zostaje odrzucone jako od nieobywatela Belgii.   Brown: obywatel Francji i GB urodzony we Francji. Austria:   niemieccy maturzy ci masowo próbuj studiowa na austriackich uczelniach na medycynie.   chce wyjecha na stypendium do Niemiec na podstawie umowy belgijskoniemieckiej.y y   osoba wykonuj ca wyuczony zawód mo e zapisa si na uniwersytecki kurs dokszta caj cy na warunkach niezgorszych ni obywatele p.49 TfUE): a) swoboda przedsi biorczo ci sensu largo: y y y zak adanie przedsi biorstw w innych pa stwach. Brown zg asza si po pomoc dla studentów. y C-209/03 Beiber:   po 3 latach legalnego pobytu student powinien mie mo liwo uzyskiwania po yczek studenckich.   wygra a z racji bycia urodzon w Belgii.   pa stwo powinno wykaza pewn solidarno finansow . tak e zak adanie spó ek z obywatelami innego p.   nale y uwzgl dni fakt obywatelstwa europejskiego. Niemcy i ETS: nie nale y si . C-197/86 Brown: y y   Leir: Francuzka. C-24/86 Blaizot:   mo na zapisywa si bez dyskryminacji tak e na kursy o charakterze ogólnym. C-39/86 Leir. pracuje na umow o prac .

prowadzi tam swoj kancelari i pos ugiwa si tytu em niemieckim.b) art. secondary establishment druga dzia alno w innym p. y wi kszo czasu sp dza we W oszech. obywatel innego pa stwa cz onkowskiego zamierzaj cy wykonywa tak dzia alno winien co do zasady spe nia te warunki.   przepisy krajowe mog ce utrudnia lub zniech ca do korzystania z podstawowych swobód chronionych na mocy traktatu musz spe nia cztery warunki: musz by stosowane w sposób niedyskryminacyjny. jakiemu s u i nie mog wykracza poza to. z wyj tkiem tych. dzia alno zawodow w innym pa stwie cz onkowskim. albo przedsi biorc . f) C-196/04 Cadburry Schweppes: 32 .cz. albo us ugodawc .   tymczasowy charakter dzia alno ci nale y ocenia nie tylko w zale no ci od czasu trwania wiadcze .: y C-107/83 Klopp:   adwokat niemiecki. y zaczyna u ywa w oskiego tytu u adwokata (zamiast tytu u niemieckiego). który chce prowadzi kancelari w Pary u zajmuj c si doradztwem w zakresie prawa niemieckiego.   pa stwa cz onkowskie zobowi zane s uwzgl dni równowa no dyplomów.   ETS: mo e mieszka w Niemczech. lecz tak e ich cz stotliwo ci.   zamierza dalej mieszka w Niemczech. mi dzy innymi na rzecz podmiotów pochodz cych z tego pa stwa.   je eli dost p do okre lonego rodzaju dzia alno ci lub jej wykonywanie poddane jest w przyjmuj cym pa stwie cz onkowskim pewnym warunkom.   ze swobody wykonywania dzia alno ci gospodarczej korzysta si na zasadach okre lonych w pa stwie przyjmuj cym dla podmiotów pochodz cych z tego pa stwa. c) C-55/94 Gebhard: y niemiecki prawnik. w którym znajduje si równie miejsce wykonywania przez niego tej dzia alno ci. a w razie potrzeby porówna wiedz i kwalifikacje wymagane na podstawie przepisów krajowych z wiedz i kwalifikacjami zainteresowanego. y prowadzi dzia alno we W oszech. gdzie doradza z zakresu prawa niemieckiego. okresowo ci lub ci g o ci. a tak e spó dzielnie oraz inne osoby prawne prawa publicznego lub prywatnego. w sposób sta y i ci g y.   paryska rada adwokacka da a przeprowadzki do Pary a. co konieczne do jego osi gni cia. musz by uzasadnione nadrz dnymi wzgl dami interesu ogólnego. y ETS:   rozdzia y o swobodzie przemieszczania si pracowników. 54 przez spó ki rozumie si spó ki prawa cywilnego lub handlowego. których dzia alno nie jest nastawiona na osi ganie zysków. podlega wi c przepisom o swobodzie przedsi biorczo ci. o swobodzie wykonywania dzia alno ci gospodarczej i dotycz cy us ug wykluczaj si nawzajem. d) primary establishment tworzenie od podstaw osoby prawnej. musz prowadzi do realizacji celu.   Gebhard wykonuje. e) C-414/06 Lidl Belgium: y nie mo na wymusi osobowo ci prawnej przedsi biorcy zagranicznego. albo jest si pracownikiem.

pkt 12 n. y ETS: dyskryminacja bezpo rednia.cz.cz. dyrektywa 2004/38/WE CRD (dyrektywa dot. y jednostronne rozszerzenie zakazu na przedsi biorczo wymaganie przedstawienia za wiadczenia o kupnie domu. y wynajmuje zarz dc nieruchomo ci. C-161/07 KE vs. C-2/74 Reiners: y zob. który poszukuje najemców i pobiera od nich czynsz. C-231/05 Oy AA: y spó ka dominuj ca zarejestrowana w GB. y wykonywanie dzia alno ci prowadzonej na w asny rachunek.. y spó ka zale na w Finlandii. ale inwestuje kapita . y spó ka fi ska chce odliczy kwoty. które przeka e spó ce brytyjskiej od podatku.. y ETS: ta fundacja nie prowadzi dzia alno ci gospodarczej. y spó ka-matka przynosi straty i prosi spó ki zale ne o pomoc. 49 b dzie mia zastosowanie tylko. y ma zap aci podatek od wzbogacenia w Holandii. y ETS:   taka sytuacja podlega przepisom dot. nabyciu udzia ów w spó ce itp. je li spó ka dominuj ca ma siedzib w Finlandii. dyrektywa 73/148/EWG: y p. maj obowi zek znie wszelkie restrykcje dotycz ce podejmowania dzia alno ci przez osoby fizyczne. nie mo na deportowa itp. i b dzie prowadzi tam sta dzia alno nastawion na zysk. y w a ciciel spó ki dominuj cej zarejestrowanej w Irlandii. C-386/04 Staufer: y fundacja zarejestrowana we W oszech. praw obywateli UE): y powtórzenie art. C-292/86 Gullung: 33 . y ETS: niedopuszczalne. art. je li przedsi biorca b dzie faktycznie obecny w innym p.cz. y ETS: ograniczenie niedopuszczalne. 49 TfUE. 49. swobody przedsi biorczo ci.cz. y fundacja jest w a cicielem nieruchomo ci w Niemczech. 2: y podejmowanie dzia alno ci gospodarczej.   jest to naruszenie art.. Austria: y okres przej ciowy na zatrudnianie pracowników z nowych p. (osoba prawna/oddzia ) zalezy od przedsi biorcy.y y g) h) i) j) k) l) m) n) o) wybór formy dzia alno ci w innym p. ale dopuszczalne ze wzgl du na wa ny interes spo eczny. 49 ust. elementy swobody przedsi biorczo ci z art. y przepisy fi skie pozwalaj na takie odliczenie tylko. y on chce odliczy pieni dze zainwestowane w spó k od podatku. C251/98 Baars: y Holender zamieszka y w Holandii. y Holandia dopuszcza takie odliczenie tylko w odniesieniu do spó ek zarejestrowanych w Holandii. y nie mo na da zgody na pobyt przedsi biorcy.

C-309/99 Wouters: y holenderski zakaz tworzenia spó ek wspólnie przez ksi gowych i adwokatów. y ETS:   ograniczenie dopuszczalne. C-203/98 KE vs. który ma wy cznie tureckich klientów. C-168/91 Constantinidis: y masa ysta grecki. musi mieszka co najmniej rok w promieniu 3 mil. y spowodowa o to spadek obrotów jego zak adu masa u. Belgia: y przepis belgijski wymagaj cy. y ETS: przepis utrudnia korzystanie ze swobody przedsi biorczo ci. y ETS: ograniczenie proporcjonalne. chce przyst pi do egzaminu adwokackiego w Niemczech. aby ka dy kto chce kupi grunt rolny. y sprawa dotyczy a dentysty tureckiego.   mo na skierowa na kurs dokszta caj cy itp. ETS:   nale y porówna kwalifikacje. a cz w Niemczech. y Francja: nie mo e. C-182/83 Fearon: y przepis irlandzki wymagaj cy.. aby osoba. y cz studiów odby a w Grecji. y y y y q) r) s) t) u) v) w) napisa a doktorat w Niemczech. C-424/97 Hein II: y wymóg znajomo ci j zyka niemieckiego przez dentystów. y urz d niemiecki niew a ciwie transkrybowa jego nazwisko. która chce by adwokatem we Francji.   nie mo na z góry odrzuca dyplomów z innych pa stw.   je li s one zbli one do wymaganych nale y uzna .   nale y zwróci uwag . C-162/99: y w oski dentysta przenosz cy si do innego p. y ETS: niedopuszczalne. aby by a dostateczna liczba dentystów znaj cych turecki. z mocy prawa traci rejestracj we W oszech. przedsi biorcom nie przys uguj korzy ci socjalne!: 34 . y doradza z zakresu prawa greckiego i niemieckiego. zgodnie z niemieckimi przepisami. y ETS: dopuszczalne (wtedy). y ETS przyzna mu racj . p) C-340/89 Vlasopoulou: y Greczynka mieszkaj ca stale w Munster.cz. y jest prawnikiem. y ETS: niedopuszczalne ograniczenie swobody przedsi biorczo ci. która chce kupi i zarejestrowa w tym kraju samolot. nie zostaje dopuszczona wskutek braku niemieckiego dyplomu. mieszka a w Belgii co najmniej rok.y niemiecka adwokat.

y patrz: pkt 13 p. y) C-80/94 Wielocks: y holenderski psychoterapeuta mieszkaj cy w Belgii. d) C-340/89 Vlassopoulou: y zawód regulowany brak dyrektywy.cz. co chc . Uznawanie kwalifikacji dyrektywa 2005/36/WE (art.x) C-197/84 Steinhauser: y niemiecki malarz (obrazów. y ETS: pa stwo musi wzi pod uwag ca y dorobek kandydata.cian) przyje d a do Francji. zawód uregulowany w innym p. jedna dyrektywa. nie . y przepis b d cy mniej korzystny dla Francuzów ni dla innych zosta uznany za niezgodny z traktatem. to nie wolno ich uzale nia od obywatelstwa. którzy chc wykonywa tzw. f) dyrektywa 2005/36/WE: y dotyczy wszystkich. wiadectw i innych dowodów kwalifikacji zawodowych oraz do koordynacji przepisów ustawowych.cz. y ETS:   zakaz dyskryminacji. e) C-274/05: y centraln regu uznawania kwalifikacji jest zasada domniemania ekwiwalentno ci dyplomów.   je li ustawa przewiduje jakie przywileje dla prowadz cych dzia alno . 35 . 53 TfUE: y celu u atwienia wykonywania dzia alno ci na w asny rachunek Parlament Europejski i Rada. stanowi c zgodnie ze zwyk procedur ustawodawcz . y urz d miasta rozpisuje przetarg na lokal na taki cel. 1-20): a) art. jest niewystarczaj cy. c) pocz tkowo jeden zawód. ni kraj uzyskania kwalifikacji. y chcia nostryfikowa dyplom. y ETS: niedopuszczalne. y administracja powinna udowodni . z) C-9/02 Lasteyrie du Saillaut: y je li Francuz si wyprowadza . ale wyklucza Steinhausera z powodu obywatelstwa. to pa stwa mog robi . y brak przepisów. 14. wykonawczych i administracyjnych Pa stw Cz onkowskich dotycz cych podejmowania i wykonywania dzia alno ci prowadzonej na w asny rachunek. b) C-71/76 Tieffry: y student francuski. y ca y dochód generuje w Holandii. e dyplom z innego p. y ETS: skoro nie ma przepisów. uchwalaj dyrektywy zmierzaj ce do wzajemnego uznawania dyplomów. urz d skarbowy nalicza rycza towy podatek za przysz e dochody. y chce wynaj sobie atelier. y po przeprowadzce do Belgii holenderski urz d podatkowy cofn prawo do ulg.

1 lub 2. 2.. je li dyplomy jednak nie s równowa ne mo na skierowa na kurs adaptacyjny lub odpowiedni egzamin okre lony w art. którego uko czenie potwierdza po wiadczenie kompetencji lub dokument potwierdzaj cy posiadanie kwalifikacji wnioskodawcy. wykonywanie.   takie osoby nie musz w ogóle nostryfikowa dyplomu. przes anki zastosowania rodków wyrównawczych: okres kszta cenia. a nie osób wiadcz cych us ugi na terenie innego p. przemys owych i rzemie lniczych rozdz. jest co najmniej o rok krótszy od okresu wymaganego w przyjmuj cym Pa stwie Cz onkowskim. I: dotyczy zawodów niewchodz cych w zakres rozdzia u II i III. na mocy przepisów ustawowych. którego opanowanie jest podstaw uzyskania dokumentu potwierdzaj cego posiadanie kwalifikacji w przyjmuj cym Pa stwie Cz onkowskim. wykonawczych lub administracyjnych. które wnioskodawca odby .cz. na zawód regulowany w przyjmuj cym Pa stwie Cz onkowskim sk adaj si jedna lub wi cej regulowanych dzia alno ci zawodowych. dotyczy tylko osób. wykazanego przez wnioskodawc zgodnie z przepisami art. a ró nica ta polega na specyficznym programie kszta cenia wymaganym w przyjmuj cym Pa stwie Cz onkowskim. II 36 . je li wnioskodawca o to wyst pi (w razie niemo liwo ci uznania dyplomu w ca o ci). obejmuje materia zasadniczo ró ni cy si od tego. bezpo rednio b d po rednio. kszta cenie. chyba e zachodz powa ne ró nice w poziomie wykszta cenia mi dzy p. mo na uzna dyplom cz ciowo.   automatyczny system uznawania kwalifikacji potwierdzonych przez do wiadczenie w niektórych sektorach handlowych. je li kandydat wykonywa go przez co najmniej 2 lata w ci gu ostatnich 10 lat. lub jeden ze sposobów wykonywania wymaga. które nie wchodz w zakres odpowiadaj cego mu zawodu w rodzimym Pa stwie Cz onkowskim wnioskodawcy w rozumieniu art. które chc skorzysta ze swobody przemieszczania si pracowników albo swobody przedsi biorczo ci. który obejmuje materia zasadniczo ró ni cy si od obj tego kszta ceniem.cz.y y y zawód uregulowany dzia alno zawodowa lub zespó dzia alno ci zawodowych.cz. których podj cie. 13: w obu p. 14 ( rodki wyrównawcze). art. 4 ust..   ale mo na incydentalnie sprawdza kwalifikacje. systemy uznawania kwalifikacji:   ogólny rozdz. 13 ust. C-330/03 Colegio de Ingenieros de Caminos: nale y te zasady interpretowa ci le. je li w pa stwie jego uzyskania istniej organy nadzoruj ce proces kszta cenia. zawód jest uregulowany: ogólna regu a nale y uzna dyplom. domniemanie ekwiwalentno ci wykszta cenia. posiadania specjalnych kwalifikacji zawodowych. zawód jest regulowany tylko w pa stwie przyjmuj cym: trzeba dopu ci do zawodu.

y zawód konserwatora zabytków nie jest regulowany. y ETS:   nie trzeba wprost uznawa .   nale y zastosowa doktryn Vlassopoulou. wpisa si na tamtejsz list .   za da wpisania na list w osk bez egzaminu. C-311/06 Consiglio Nazionale degli Ingegneri:   aby we W oszech zosta in ynierem.y y   automatyczne uznawanie kwalifikacji dla specyficznych zawodów (uregulowanych w odr bnych przepisach) rozdz.   w Hiszpanii brak wymogu egzaminu. h) C-234/97 Bobadila: y pracownica muzeum Prado w Mardycie. 37 y . mo e ukara osob wykonuj c zawód regulowany bez w a ciwego zezwolenia. C-286/06 KE vs. Hiszpania:   szko a w Hiszpanii prowadzona przez W ochów.   kszta cenie odbywa si w Hiszpanii. III. czy jest to proporcjonalne. y uznawanie dyplomu:   wed ug systemu ogólnego z dyrektywy 2005/36/WE. C-94/04+C-202/04:   taksy prawnicze. y wyjecha a do GB i pracowa a w British Museum.   ETS: trzeba uznawa . nostryfikowa dyplom w Hiszpanii.   ETS: taksa narusza swobod przedsi biorczo ci.   ETS: mo na odmówi . y ETS: nale y zastosowa doktryn Vlassopoulou.cz.   w oski student uko czy uczelni w Turynie. j) p. kodyfikacja doktryny Vlassopoulou.   ETS: niezgodne z art. ale egzaminy we W oszech. y Hiszpania odmawia uznania kwalifikacji konserwatora. g) uznawanie kwalifikacji prawników: y C-289/02 Amok Verlag:   niemiecki wymóg korzystania z us ug wy cznie niemieckich prawników (wykszta conych w Niemczech) na niemieckim rynku us ug prawnych. nie przepracowa w Hiszpanii ani jednego dnia.   dyrektywa 98/5/WE: dodatkowe wykszta cenie i do wiadczenie musz by wzi te pod uwag .   Hiszpanie odmawiaj uznawania dyplomów wydawanych przez t szko . w razie praktyki w zakresie prawa pa stwa przyjmuj cego co najmniej 3 lata nie trzeba zdawa egzaminu adaptacyjnego. trzeba mie wy sze wykszta cenie. i) C-586/08 Rubino: y zawód nieuregulowany w rozumieniu dyrektywy. 49. zdany egzamin pa stwowy i wpisa si na list . ale s d w oski sam ma ustali . y uzyska a brytyjskie kwalifikacje w zakresie konserwacji zabytków.

  ETS: nale y co najmniej zastosowa doktryn VLassopoulou.y ale na zasadzie wyj tku.   mo na natomiast przenie ca spó k do W och i otworzy agencj . y GB zakaza a nadawanie bandery brytyjskiej nieobywatelom GB.   nostryfikuje swój dyplom w Belgii. 15. oddzia lub fili na W grzech.cz. b) C-81/87 Daily Mail: y podwy ka podatków od prasy w GB..   musi istnie intencja reinkorporacji przedsi biorstwa w innym p.   nast pnie próbuje nostryfikowa go w Niemczech jako dyplom belgijski. y Cartesio przenosi siedzib do W och. y cel (nieukrywany) omini cie wy szego kapita u zak adowego w Danii. jest niedopuszczalne. y C-238/98 Hocsman:   doktryna Vlassopoulou powinna znale zastosowanie niezale nie od tego. d) C-101/94 KE vs W ochy: y sprzeczny z traktatem jest nakaz tworzenia osób prawnych w danym p. tylko po to. f) C-33/74 Binsberger: y otwieranie spó ki w innym p. g) C-212/97 Centros: y obywatele du scy za o yli spólk w GB i otworzy oddzia w Danii. Swoboda przedsi biorczo ci dla osób prawnych: a) swoboda tworzenia agencji.cz. y ETS:   nie mo na przenosi samych siedzib zarz dów tylko po to. y C-319/92 Hein I:   W och wyje d a do Turcji. której podniesiono podatki. 38 . y ETS: nie mo na fikcyjnie przenosi przedsi biorstw.cz. y ETS: niedopuszczalne. y przeniesienie siedziby zarz du spó ki do Holandii. k) kwalifikacje zdobyte poza UE: y C-154/93 Albertini:   Liba czyk chcia nostryfikowa dyplom lekarza we Francji. y sankcja nie mo e by sprzeczna z traktatem. c) C-210/06 Cartesio: y spó ka w gierska. y owili na wodach GB i w ramach brytyjskich kwot po owowych. aby unikn podatków. y nakaz siedemdziesi cioprocentowego udzia u kapita u brytyjskiego w brytyjski spó kach rybackich. gdzie uzyskuje wykszta cenie lekarza dentysty.   ETS: Francja nie musi uzna . gdzie zdoby wykszta cenie. aby omin procedur krajow . oddzia ów i filii. e) C-221/89 Factortame: y hiszpa scy rybacy zak adali spólki w GB. (i zakaz tworzenia oddzia ów) w celu dzia ania w okre lonym sektorze.

aby wykaza istnienie zachowania stanowi cego nadu ycie lub oszustwo. traci ona osobowo prawn . 54): y spó ki za o one zgodnie z ustawodawstwem Pa stwa Cz onkowskiego i maj ce sw statutow siedzib . h) C-167/01 Kamer (Kramer?): y ETS powtórzy tezy z Centrosa. pragn c utworzy spó k . y s d niemiecki:   w zwi zku z przeniesieniem spó ki.   fakt. ze swobody przedsi biorczo ci zagwarantowanej przez traktat. y Uberseering jest niezadowolona z produktów NRCC.   odmawia rozpoznania sprawy. W ochy: y w oskie przepisy dotycz ce monopolu na zawieranie umów Autocasco. w którym znajduje si jej siedziba. y ETS: dopuszczalne.w adze du skie wysoki kapita zak adowy s u y ochronie wierzycieli. e obywatel pa stwa cz onkowskiego. y zleca wykonywanie pod jej nazw i na jej rachunek cz ci produkcji podzespo ów niemieckiej spó ce NRCC. y przed zapadni ciem orzeczenia Uberseering zostaje wykupione przez dwóch Niemców. jakiemu s u . to spó ka nie prowadz ca dzia alno ci w GB te musi zosta zarejestrowana. a prowadzi dzia alno wy cznie w pa stwie cz onkowskim.   skoro gdyby spó ka prowadzi a jak kolwiek dzia alno handlow w GB. sama w sobie nie jest nadu yciem prawa przedsi biorczo ci. i nie mog wykracza poza zakres konieczny do jego osi gni cia. zarz d lub g ówne przedsi biorstwo wewn trz Wspólnoty s traktowane jak osoby fizyczne maj ce obywatelstwo Pa stw Cz onkowskich. i spó ka nie prowadzi adnej dzia alno ci w pa stwie cz onkowskim. musz by uzasadnione nadrz dnymi wzgl dami interesu ogólnego. j) okre lenie statusu spó ki (art. w ramach jednolitego rynku. i utworzy oddzia y w innych pa stwach cz onkowskich.   prawo za o enia spó ki zgodnie z ustawodawstwem jednego pa stwa cz onkowskiego i tworzenia oddzia ów w innych pa stwach cz onkowskich jest bowiem nieroz cznie zwi zane z korzystaniem. w którym zlokalizowany jest jej oddzia . którzy przenosz siedzib do RFN. którego przepisy s najmniej surowe.   ograniczenia swobód traktatowych musz by stosowane w sposób niedyskryminacyjny. i) C-208/088 Uberseering: y spó ka holenderska zarejestrowana w Holandii. decyduje si j za o y w pa stwie cz onkowskim. to zosta aby zarejestrowana. ETS:   okoliczno . k) C-330/91 R. musz prowadzi do realizacji celu. vs. l) C-518/06 KE vs. nie jest wystarczaj cy. m) E-1/06 EFTA vs. Norwegii: y y 39 .   ograniczenie nie pozwala na realizacj jego celu.

y wg prawa holenderskiego. y GB mo na odlicza tylko straty spó ek brytyjskich. y ETS dopuszczalne. y konkurent z Niemiec chce otworzy supermarket Plus Kauf . y M&S chce odliczy straty od dochodu. Swoboda wiadczenia us ug (art. 49. TfUE): a) ograniczenia w swobodnym wiadczeniu us ug wewn trz Unii s zakazane w odniesieniu do obywateli Pa stw Cz onkowskich maj cych swe przedsi biorstwo w Pa stwie Cz onkowskim innym ni pa stwo odbiorcy wiadczenia. aby wy cznie w oskie firmy pa stwowe mog y dostarcza w oskiej administracji publicznej oprogramowanie do przetwarzania danych. q) C-157/07 Finanzamt r) C-446/03 Marks&Spencer: y spó ka posiadaj ca spó ki zale ne. poniewa utrudnia wej cie na rynek. y ETS niedopuszczalny. p) C-411/03 Sevic: y niemiecki zakaz rejestrowania spó ek powsta ych z po czenia spó ki niemieckiej ze spó k zagraniczn . y ETS:   istnieje mo liwo ci zaskar enia przez obywatela Holandii prawa holenderskiego przez ETS. y ETS: niedopuszczalne. y ETS:   taki przepis jest sprzeczny z art. y spó ki zale ne ponosi y straty. c) C-452/04 Fidium Finanz. kapita u i osób. 56 i n. y Pfeifer uzyska s dowy zakaz u ywania przez Niemca s owa plus . nie mo e on przez to reprezentowa klientów przed s dami holenderskimi. 16. b) us ugi wiadczenia wykonywane zwykle za wynagrodzeniem w zakresie. e) C-405/98 Gourmet: f) C-60/00 Carpenter: y 40 .Norwegowie maj prawo utrzyma monopol jednego z przedsi biorstw pa stwowych na hazard. n) C-3/88 KE vs. w jakim nie s obj te postanowieniami o swobodnym przep ywie towarów. o) C-255/97 Pfeifer: y Austriak prowadz cy supermarket Plus Kauf Park .   obywatele mog szuka ochrony przed w asnymi w adzami na gruncie przepisów o swobodzie us ug.   uda o si obroni przepisy holenderskie.   jest dopuszczalny na zasadzie odst pstwa od regu y w celu ochrony znaku towarowego. d) C-33/74 Binsberger: y holenderski prawnik przeniós si do Belgii. W ochy: y wymóg.

y y y y przywozi swoich pracowników. y stowarzyszenie proaborcyjne kieruje spraw do s du. zatrudnienia. y rektor wydaje zakaz. wy ej). dyrektywa 96/71 ws.   us ugodawc jest pracodawca. g) C-286/82 i C-26/83 Luisi Carbone: y w oscy emeryci chc cy leczy si w Hiszpanii. y stowarzyszenie proaborcyjne rozdaje ulotki reklamowe kliniki aborcyjnej w GB. których zatrudnienie podlega prawu polskiemu. y trzeba by o uzyska zgod dewizow we W oszech. y ETS:   co do zasady rektor mia racj . i) C-159/90 Grogan: y uniwersytet w Dublinie.. y s d dochodzi do wniosku. y postanowili uda si z lirami w oskimi.y filipi ska ona Anglika (zob. y stowarzyszenie antyaborcyjne zg asza skarg do rektora i domaga si wydania zakazu tego rodzaju dzia alno ci jako obej cie konstytucji Irlandii. C-341/05 Laval Un Partneri:   firma otewska remontuj ca szko pod Sztokholmem. y zostali zatrzymani na granicy i wszcz to wobec nich post powanie karne. bo im si nie op aca.   ETS: Francja mo e domaga si spe nienia wszystkich standardów bhp. y cho by symbolicznie.   stowarzyszenie proaborcyjne powinno by o pobiera wynagrodzenie odkliniki brytyjskiej za rozdawanie ulotek. y ETS: ograniczenie niedopuszczalne ze wzgl du na swobody przep ywu us ug i kapita u. która okre la aby. przedsi biorca budowlany wygrywa przetarg na budow w innym kraju. ubezpiecze spo ecznych itd. j) C-215/01 Shnizer: y nie ma formu y. na którym dzia a stowarzyszenie proaborcyjne i antyaborcyjne.   dyrektor szko y zatrudnia otyszy. C-113/89 Rush Portugesa:   firma portugalska dzia aj ca we Francji i zatrudniaj ca Portugalczyków. gdzie si ko czy us uga. ubezpiecze spo ecznych i uk adów zbiorowych pa stwa przyjmuj cego. k) praca delegowana: y np.   co do zasady trzeba przestrzega lokalnego prawa pracy. a zaczyna praca lub przedsi biorstwo.   w tych czasach jeszcze nie mo na by o powo ywa si bezpo rednio na swobod kapita u. 41 . pracy delegowanej:   pracownik przenoszony przez swojego pracodawc za granic w celu wykonania us ugi. h) C-281/06 Jundt: y us uga musi by odp atna.   firmy szwedzkie nie chc podj si wykonania zadania. e taki zakaz mo e narusza traktatow swobod us ug.

C-199/82 San Giorgio. n) 17.  Szwedzki Zwi zek Pracowników Budowlanych rozpoczyna sprawdzanie. GB. ani przyst pi do uk adu. C-213/05 Geven. 268/91. C-289/89 Gouda.05: dyrektywa 42 .03: C-267. czy firma otewska spe nia wymogi szwedzkiego uk adu zbiorowego pracy mi dzy rz dem szwedzkim a szwedzkimi zwi zkami zawodowymi. obowi zuj tylko uk ady ogólnokrajowe. i) na 23.   nale y chroni nadawców zagranicznych. co od przedsi biorcy maj cego zamiar stale dzia a w pa stwie przyjmuj cym. po czym rozpoczyna blokad placu budowy. C-170/78 Komisja vs. m) C-288/89 Gouda: y holenderskie restrykcyjne prawo medialne nakazuj ce respektowanie warto ci bliskich narodowi holenderskiemu . C-302/00 Komisja vs. C-163/90 Lergos. y ETS:   nieprzekraczaln granic oczekiwa pa stwa goszcz cego us ugodawc jest swoboda przedsi biorczo ci.04: C-207/78 Even. W ochy. C-106/84 KE vs.   zwi zek da przyst pienia przedsi biorstwa do porozumienia zbiorowego. y ETS:   dyskryminacja po rednia i bezpo rednia. C-184/99 Grzelczyk.05: C-33/74 Binsberger.03: C-55/94 Goebhard.   w tej sprawie taki interes nie wyst puje. e) na 28. l) C-76/90 Saeger: y firma brytyjska wiadcz ca w Niemczech us ugi monitoringu patentów.. y dotyczy tak e operatorów udost pniaj cych kana y nadaj ce z innych pa stw. g) na 18. Niemcy.   ETS: nie ka dy uk ad zbiorowy podlega ochronie dyrektywy.   pa stwo mo e odwo a si do nadrz dnego interesu publicznego. poniewa nie jest w stanie ani wykona kontraktu.03: C-152/73. Francja. f) na 4. ograniczaj ce czas reklam itd. C-287/05 Hendrix.   od us ugodawcy nie mo na da tego samego.   Laval Un Partneri bankrutuje.02: C-7/68.04: Centros. y skar cy: holenderski operator kablowy. dyrektywa 2005/36 h) na 16. c) na 7. C-112/84 Humblot. y firma przypomina korzystaj cym z cudzych patentów o konieczno ci zap aty. y C. Na za tydzie : a) na 21. b) na 21. Daily Mail. dyrektywa 2006/123 (us ugowa).02 czyt. C-24/68 Komisja vs. C-76/90 Zeger. d) na 21. C-18/87 KE vs.Dirk Rueffert:   potwierdzenie tez z Lavala. Dania.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->