P. 1
Wspólnotowy znak towarowy i jego ochrona

Wspólnotowy znak towarowy i jego ochrona

|Views: 423|Likes:
Wydawca: ewelinaa91

More info:

Published by: ewelinaa91 on Jun 20, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/04/2014

pdf

text

original

Znak towarowy odgrywa niebagatelną rolę w dzisiejszym obrocie gospodarczym.

Jedynie rozwiązanie systemowe, dopuszczające swobodny obrót znakami towarowymi, odpowiada potrzebom nowoczesnej gospodarki. Na wprowadzenie takiego rozwiązania zdecydował się zarówno ustawodawca europejski, jak również ustawodawcy krajowi państw członkowskich Unii Europejskiej. Wobec uznania roli znaku towarowego jako wskazania na jakość i inne cechy oznaczanego danym znakiem towaru, należy zastanowić się nad możliwością całkowitej rezygnacji z zasady związania znaku towarowego z przedsiębiorstwem.1 Jedną z najciekawszych kwestii z zakresu prawa znaków towarowych, dyskutowaną obszernie w orzecznictwie i literaturze przedmiotu zarówno w kraju, jak i za granicą, jest zasadność związania znaku towarowego z przedsiębiorstwem (akcesoryjność znaku towarowego), rozumiana jako wymaganie prowadzenia działalności gospodarczej w ramach przedsiębiorstwa, dla którego towarów lub usług używany ma być znak towarowy, w momencie powstania prawa z rejestracji, w przypadku jego przeniesienia oraz warunkującego ewentualnie wygaśnięcie prawa z rejestracji. Tradycyjnie uznawano, że podstawową - jeżeli nie jedyną - funkcją znaku towarowego jest umożliwienie odróżnienia towarów oznaczonych danym znakiem pochodzących z jednego przedsiębiorstwa od towarów pochodzących z innego przedsiębiorstwa (funkcja oznaczenia pochodzenia). W rezultacie funkcji tej przyznano ochronę prawną już w pierwszych przedmiotowych regulacjach. Rozwój gospodarki rynkowej w warunkach wolnej konkurencji powodujący konieczność zmiany strategii marketingowych, dopuszczenie możliwości kształtowania struktur holdingowych oraz postępująca globalizacja rynku konsumentów z jednej strony, a rynku producentów i usługodawców z drugiej, niejako automatycznie wywołały jednak pytanie o rolę, jaką spełniać powinien znak towarowy w praktyce obrotu gospodarczego.2 Ewolucja poglądów doprowadziła do wyróżnienia funkcji znaku towarowego. Obecnie w literaturze wyróżnia się trzy funkcje znaku towarowego: 1funkcję odróżniającą (oznaczenia pochodzenia) - oznaczenia przeznaczonego do odróżniania towarów pochodzących z jednego przedsiębiorstwa od towarów tego samego rodzaju pochodzących z innego przedsiębiorstwa, 3funkcję jakościową (gwarancyjną) - oznaczenia wskazującego na określony zestaw cech jakościowych, jakie powinien posiadać dany produkt, 4funkcję reklamową - oznaczenia zachęcającego potencjalnych nabywców do wyboru towaru lub usługi oznaczonej danym znakiem towarowym. W Polsce pytanie o funkcje znaków towarowych stało się w pełni aktualne dopiero po przełomie politycznym i gospodarczym 1989 r., jednak i wcześniej ogólnoświatowa dyskusja nie omijała naszego kraju. Temat ten był dyskutowany szeroko na gruncie zachodnioeuropejskich systemów prawnych, dla których sprostanie wymogom gospodarki wolnorynkowej stało się wyzwaniem dużo wcześniej. Zanim wprowadzono unijny znak towarowy, podmioty gospodarcze mogły chronić swoje znaki na terenie Unii Europejskiej dwiema drogami: krajową i międzynarodową. Rejestracja na poziomie krajowym wymagała zgłoszenia znaku towarowego w każdym z państw członkowskich Unii Europejskiej. Rejestracja zaś międzynarodowa pozwalała uzyskać ochronę znaku poprzez jedno zgłoszenie, lecz ograniczała się wyłącznie do krajów Unii należących do Porozumienia
1 Marcin Schulz, Znak towarowy a przedsiębiorstwo, Przegląd Prawa Handlowego, Numer 09/2003. 2 Tamże. 1

co oznacza. że wspólnotowy znak towarowy wywołuje ten sam skutek w całej Wspólnocie.pl .5 Znak towarowy Wspólnoty ma jednolity charakter.uprp. Wspólnotowy znak towarowy.3 Wspólnotowy znak towarowy jest jednolitym tytułem ochronnym. Cała procedura rejestracyjna trwa około 1.infor. cesja. wydane na podstawie art.5 roku. Przegląd Prawa Handlowego Numer 10/2004 5 http://www. 235 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. rysunki. co oznacza. postępowanie rejestracyjne dla znaku towarowego rejestrowanego w Polsce trwa przed Urzędem Patentowym RP średnio 3 lata. przekaże takie podanie do Międzynarodowego Biura WIPO (World Intellectual Property Organisation) w celu uzyskania przez uprawnionego rejestracji w innych państwach niż należące do systemu Wspólnotowego znaku towarowego. unieważnienie.Madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków towarowych. o ile wniosek o ich rejestrację został złożony przed 1 maja 2004 r. Rozpoczyna się oczywiście od zgłoszenia dokonanego bezpośrednio do Alicante albo za pośrednictwem naszego Urzędu Patentowego. ujednoliconych formularzach. Ubiegający się o uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego może jednocześnie wskazać w zgłoszeniu inne państwa. cyfry. a więc mogą to być wyrazy (łącznie z nazwiskami). przedstawionych w formie graficznej. są również automatycznie skuteczne na terytorium nowych członków i nie mogą zostać unieważnione z uwagi na prawa osób trzecich. którego rejestracja jest skuteczna na terytorium całej Wspólnoty. w których chciałby uzyskać ochronę w trybie porozumienia madryckiego. że jego używanie może być zakazane również na jej terenie. Rejestracja. pomimo ich lepszego pierwszeństwa. by nadawały się one do odróżniania towarów i usług jednego przedsiębiorstwa od towarów i usług innych przedsiębiorstw. lub uzyskanie rejestracji w tym trybie powoduje. które są zarejestrowane po tej dacie. zrywającymi z tradycyjnie pojmowaną zasadą terytorializmu ochrony praw własności przemysłowej. Zadaniem naszego UP jest przyjęcie określonych dokumentów. że wywiera jednakowy skutek na terytorium całej Wspólnoty. Urząd do spraw Harmonizacji po sprawdzeniu. Wspólnotowy znak towarowy wraz ze wspólnotowym wzorem przemysłowym są specyficznymi dla Unii Europejskiej rozwiązaniami. iż informacje we wniosku o uzyskanie ochrony w trybie porozumienia madryckiego są tożsame z ujawnionymi w podaniu o uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego. skuteczne na terytorium nowych państw Unii Europejskiej.pl 4 Krystyna Szczepanowska-Kozłowska. Tryb postępowania przyjęty w Rozporządzeniu ma na celu znaczne przyspieszenie i uproszczenie uzyskania ochrony na całym obszarze UE. zakaz używania odnosi się do całej Wspólnoty. Może się składać z jakichkolwiek oznaczeń.4 Aktem prawnym regulującym wspólnotowy znak towarowy jest Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z 20 grudnia 1993 r. Znaki wspólnotowe uzyskuje się w drodze rejestracji. Warunkiem jest. której dokonuje się w OHIM (Urzędzie do Spraw Harmonizacji Rynku Wewnętrznego) w Alicante na specjalnych. ograniczającą skuteczność praw własności przemysłowej do określonego terytorium państwowego.. Rozporządzenie określa tryb postępowania w sprawie znaku towarowego. sprawdzenie ich pod kątem wymagań formalnych i w ciągu 2 3 http://www. kształty towarów i ich opakowań a nawet kolory i kombinacje kolorów. Dokonanie zgłoszenia.. litery. dla porównania. oraz te. Po rozszerzeniu Unii Europejskiej wszystkie wspólnotowe znaki towarowe zarejestrowane przed 1 maja 2004 r. Rozporządzenie stanowi. że takie zgłoszenie lub rejestracja rozciąga się automatycznie na wszystkie państwa członkowskie UE.

że zgłoszenia dokonano prawidłowo.miesięcy. uznając datę zgłoszenia. 2ochrony wspólnotowego znaku towarowego. W okresie objętym ochroną strona może dochodzić swoich praw. Obowiązkiem krajowego Urzędu Patentowego jest przyjęcie wymaganych dokumentów. kolizja.rejestruje swój znak tam. 1 ust. Jednocześnie trzeba wybrać jeden język spośród pięciu oficjalnych języków Unii (angielski. Rejestracja wspólnotowa jest droższa. 3skutków wspólnotowego znaku towarowego na terytorium całej Unii. Wybór rejestracji na ogół jest zależny od rynku zbytu. z możliwością przedłużenia na kolejne 10-letnie okresy. W takiej sytuacji zgłoszony znak towarowy podlega badaniu przez ekspertów unijnych. Decyzje Izby Odwoławczej podlegają zaskarżeniu do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości za pośrednictwem wspólnotowego sądu I instancji. wyrażona w art. 4naruszenie praw osobistych lub majątkowych osób trzecich. 2 Rozporządzenia. w którym będzie prowadzona korespondencja z OHIM. francuski. którzy uwzględniają względne i bezwzględne warunki do uzyskania prawa. hiszpański). Zgłaszającym mogą być osoby prawne lub fizyczne pochodzące z krajów członkowskich Unii a także osoby spoza Unii. przekazanie do Alicante. Zarejestrowanie znaku dokonuje się na okres 10 lat licząc od daty zgłoszenia. Praktyka pokazuje. że przeważnie dokonuje się zgłoszeń bezpośrednich. Określa się w nich datę zgłoszenia. W ciągu trzech miesięcy od publikacji zgłoszenia osoby trzecie mogą wnieść sprzeciw do udzielenia lub udzielonego już prawa. Jeśli firma sprzedaje swoje wyroby we wszystkich krajach unijnych. Prawidłowo dokonane zgłoszenia zostają zarejestrowane z datą zgłoszenia podaną przez urząd krajowy. gdzie sprzedaje swoje wyroby. uznaje datę podaną przez urząd krajowy. jest tzw.ochronę na terytorium całej zjednoczonej Europy. włoski. 3sprzeczność znaku towarowego z prawem. gdy zachodzi tzw. ale daje większe korzyści . determinującą funkcjonowanie wspólnotowego znaku towarowego. niż krajowa. Bliższa charakterystyka tej zasady znajduje się w samej preambule do rozporządzenia i oznacza jednolitość uregulowań przejawiającą się w trzech płaszczyznach: 1przepisów postępowania. natomiast bezwzględne warunki mają swoją regulację w przepisach zakazujących rejestracji z uwagi na: 1dokonanie zgłoszenia w złej wierze. Podstawową zasadą. Względne warunki występują. Po zakończonej decyzją OHIM procedurze. wybiera rejestrację wspólnotową. Zgłoszenia można dokonać w jednym z dwudziestu jeden języków państw należących do UE. zasada jednolitości znaku towarowego. stronie przysługuje odwołanie do Izby Odwoławczej – w terminie dwóch miesięcy od dnia notyfikacji decyzji stronie. gdy rynek zbytu jest ograniczony . sprawdzenie ich pod względem formalnym oraz przekazanie kompletu dokumentacji w ciągu dwóch miesięcy do Alicante. Wspólnotowy znak towarowy jest zarejestrowany po przeprowadzeniu jednolitej dla całej 3 . czyli znak towarowy nie będzie zarejestrowany z uwagi na wcześniej nabyte prawa. niemiecki. Gdy Urząd w Alicante oceni.

. jakie wynikają z rejestracji. zmieniającego tę zasadę dla znaków towarowych zarejestrowanych bądź zgłoszonych przed 1 maja 2004 r. Wspólnotowy znak towarowy. Konsekwencją zasady jednolitości są z kolei poszczególne uregulowania prawa materialnego. co będzie bardzo kłopotliwe dla rodzimych przedsiębiorców. Polskie marki we wspólnej Europie. Możliwość wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia do rejestracji 6 Krystyna Szczepanowska-Kozłowska.mimo różnej pisowni . Umożliwi im to zarówno wykorzystanie szans. wygaśnięcie i unieważnienie prawa z rejestracji może dotyczyć tylko terytorium całej Unii Europejskiej również co do zasady zakaz używania znaku towarowego Wspólnoty może dotyczyć wyłącznie całego terytorium Unii Europejskiej.członkach Unii Europejskiej. badania pod względem podobieństwa do znaków wcześniej zarejestrowanych. Firmy z krajów unijnych. mogą próbować uzyskać zakaz używania tego znaku przez polską firmę.wyprzedziły nas pod tym względem (polskich znaków zarejestrowano mniej niż 100). Zarejestrowanie znaku może okazać się bardzo trudne.będzie miała identyczne brzmienie. Ochrona. Advertising & sou. powinien wiedzieć. również są jednakowe we wszystkich państwach . Eksperci radzą polskim przedsiębiorcom.nie zdołają wejść na rynek unijny. w którym posiada rejestrację. w Niemczech.Wspólnoty procedury rejestracyjnej. w przypadku kolizji z wcześniejszymi prawami krajowymi. które zgodnie z ustawodawstwem wewnętrznym danego państwa pozwalają na zakazanie używania znaku towarowego. który zechce zarejestrować swój znak w Alicante. Kraje zachodnie mają zarejestrowanych kilkaset tysięcy znaków towarowych. I tak prawo z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego może być przeniesione jedynie na terytorium całej Wspólnoty. jaką daje rejestracja.mimo mniejszego potencjału gospodarczego . że procedura rejestracyjna obejmuje m. jedynie na części terytorium Unii Europejskiej. Przegląd Prawa Handlowego Numer 10/2004 7 Agnieszka Ziomek. Zrzeczenie. by jak najszybciej rejestrowali znaki towarowe w OHIM i pogłębiali swoją wiedzę na ten temat. Niektóre marki będą się dublować. a co gorsza będą musiały same bronić się przed właścicielami znaków wspólnotowych. jak i uniknięcie konfliktów ze znakami wspólnoty. Właściciel znaku krajowego będzie mógł w drodze sądowej zażądać zakazu używania wspólnotowego znaku towarowego w kraju. aby odmówiono rejestracji wystarczy. używające znaków podobnych do marek polskich. bo unieważnienie znaku wspólnotowego jest praktycznie niemożliwe. Wyjątki od zasady jednolitości dotyczą ponadto: 1możliwości udzielenia przez uprawnionego z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego licencji. o ile jego znak jest starszy i uzyskał prawo ochronne w dobrej wierze. Skutki. rozciąga się na terytorium wszystkich państw wchodzących w skład Unii Europejskiej. Przedsiębiorca polski chcący zarejestrować swój znak np. Przykładowo.6 Polski przedsiębiorca. 2możliwości zakazania używania wspólnotowego znaku towarowego na terytorium któregoś z państw członkowskich przez uprawnionego z wcześniejszych praw o zasięgu lokalnym. Dla polskich firm może to oznaczać poważne ograniczenia i straty .in. że nazwa znaku polskiego i unijnego . a kraje które wstąpiły do Unii Europejskiej razem z Polską .7 Konflikty interesów mogą być różnorodne. Istotny wyjątek wprowadzają tu przepisy traktatu akcesyjnego. może spotkać się z odmową. gdy został tam już zarejestrowany taki lub podobny znak towarowy. zawarte w Rozporządzeniu. nr 1/2004 (14) .

czy znak konkurenta podlega ochronie w Polsce. Podstawową zasadą ustalania właściwości sądu jest siedziba pozwanego. oczywiście istotniejsze są postanowienia wyłączające możliwość unieważnienia ze względu na istniejące podobieństwo używanych oznaczeń. Nasz Biznes nr 11. a jednocześnie jest też oznaczeniem zarejestrowanym jako wspólnotowy znak towarowy na rzecz innego podmiotu. Potem unijne sądy zbadają. Wspólnotowy Znak Towarowy. Z punktu widzenia podmiotów legitymujących się prawami wyłącznymi. zgłoszonych lub nabytych w Polsce nie będzie mogło być podstawą unieważnienia wspólnotowego znaku towarowego istniejącego lub zgłoszonego przed 1 maja 2004 r. ale sprawa może być również prowadzona przed sądem właściwym według miejsca naruszenia znaku wspólnotowego.8 Łatwo wyobrazić sobie sytuacje. Nie oznacza to jednak. Warto więc śledzić "Biuletyn znaków towarowych Wspólnoty" urzędu w Alicante. Stosownie do postanowień art. że każda ze spornych spraw będzie indywidualnie rozpatrywana przez odpowiednią instytucję europejską. jaką jest odróżnianie takich samych bądź podobnych towarów lub usług jednego przedsiębiorcy od takich samych bądź podobnych towarów lub usług innego przedsiębiorcy. nabytymi w trybie krajowym bądź międzynarodowym. Ze względu na podstawową funkcję znaku towarowego. Dlatego też celowe wydaje się przedstawienie skutków prawnych wynikających zarówno z częściowego wyłączenia absolutnych podstaw unieważnienia. a więc powołania się na tzw. marzec 2005 5 . 142a rozporządzenia. sprzeczne z systemem ochrony znaków towarowych byłoby dopuszczenie do używania znaków towarowych. Warunkiem zaś jest nabycie prawa ochrony znaku krajowego w dobrej wierze przed datą zgłoszenia marki wspólnotowej. gdy to samo oznaczenie zostało zarejestrowane jako znak towarowy przez polski Urząd Patentowy. Rozstrzyganiu takich ewentualnych kolizji mają służyć dalsze ustępy art. Używane na terytorium Polski znaki towarowe Wspólnoty nie kolidują z wcześniejszymi znakami krajowymi. ustalą podobieństwa znaków. Również istnienie względnych podstaw unieważnienia. Najważniejszym kryterium będzie pierwszeństwo zarejestrowania znaku. względne podstawy unieważnienia. 4 rozporządzenia wspólnotowe znaki towarowe istniejące lub zgłoszone przed dniem przystąpienia nie będą mogły zostać unieważnione z uwagi na istnienie bezwzględnych podstaw unieważnienia. W krajach członkowskich są wyznaczone sądy Wspólnotowego Znaku Towarowego. wynikających z istnienia wcześniejszych praw krajowych. jak i tych o charakterze 8 Tamże. 142a ust. zarejestrowanych.znaku wspólnotowego przez właściciela znaku krajowego istnieje tylko w ciągu 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do struktur europejskich. 9 Sylwia Małek. które mogą wprowadzać w błąd co do pochodzenia. 142a ust.9 Najbardziej kontrowersyjną regulację z punktu widzenia podmiotów legitymujących się prawami wyłącznymi na terytorium Polski niesie za sobą art. Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej ochrona wszystkich Wspólnotowych Znaków Towarowych zarejestrowanych lub zgłoszonych do rejestracji przed datą przystąpienia jest automatycznie rozciągnięta na terytorium Polski. uprawnione do rozstrzygania sporów w zakresie naruszeń znaków Wspólnotowych. zakres naruszenia i ewentualnej złej wiary konkurenta. iż wyłączenie możliwości powołania się na absolutne podstawy unieważnienia związane z faktem przystąpienia nowego państwa członkowskiego pozostanie bez znaczenia dla uprawnionych z krajowych praw wyłącznych. Do tej pory nie zaistniał konflikt znaków. wyłączający możliwość unieważnienia kolizyjnych wspólnotowych znaków towarowych. 4 i 5 Rozporządzenia. jeżeli podstawy nieważności znajdą zastosowanie w wyniku samego faktu przystąpienia nowego państwa członkowskiego. Warto też wiedzieć.

co za tym idzie . Przede wszystkim.stratę korzyści finansowych. Dla polskich przedsiębiorców . Przegląd Prawa Handlowego Numer 5/2004. w wyniku czego doszło do połączenia systemu międzynarodowej rejestracji znaków towarowych z systemem Wspólnotowego Znaku Towarowego. lub uprawnionym z rejestracji międzynarodowej. by nikt nie bogacił się ich kosztem.10 W zgłoszeniu można powołać się na tzw. Wspólnotowy znak towarowy po rozszerzeniu Unii Europejskiej. • datę rejestracji znaku. z jakimi są związane takie postępowania. Wprowadzeni w błąd łudzącym podobieństwem odbiorcy mogą przecież. daje możliwość ubiegania się o ochronę swoich znaków w ramach systemu madryckiego. które uznają za podobne do własnej marki. cit. Często występują więc do urzędów patentowych o unieważnienie znaków. Ponadto podmioty zainteresowane uzyskaniem ochrony. które dokonują zgłoszeń na podstawie Protokołu. jeżeli zgłaszany znak Wspólnoty jest identyczny jak zarejestrowany znak krajowy lub znak zarejestrowany na podstawie porozumień międzynarodowych i przeznaczony do oznaczania identycznych towarów lub usług. uprawnieni z międzynarodowej rejestracji znaków towarowych mogą obecnie występować z wnioskami o objęcie zakresem ochrony Unię Europejską. Dlatego. dzięki czemu możliwe będzie dokonanie zmian na takim etapie.11 1 października 2004 roku Wspólnota Europejska przystąpiła do Protokołu do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków. W ten sposób dla zgłaszających oraz uprawnionych z rejestracji znaków towarowych otworzyły się nowe możliwości. prestiżu marki i .względnym. proporcjonalnie do rosnącej świadomości przedsiębiorców. 11 Agnieszka Ziomek. W ten sposób dbają. • numer rejestracji znaku. Badania rejestracyjne umożliwią wstępną weryfikację ewentualnych podobieństw. Zachodnie firmy przywiązują wielką wagę do ochrony swoich marek. zrzeczenie się wcześniejszego prawa do znaku nie spowoduje utraty prawa starszeństwa Regulaminu Wykonawczego zastrzeżenie starszeństwa powinno zawierać następujące elementy: • kraj lub kraje.borykających się z najróżniejszymi codziennymi problemami . korzystać z zalet systemu Wspólnotowego Znaku Towarowego. . Znają swoje prawa i dysponują funduszami. zgłaszającym Wspólnotowy Znak Towarowy. i odwrotnie. Warto więc zawczasu dokonać rejestracji znaku. zamiast ich produktu. które umożliwiają im dochodzenie tych praw przed urzędami lub sądami. • listę towarów i usług Warunkiem uznania starszeństwa jest fakt pozostawania prawa w mocy w dacie wystąpienia z wnioskiem o uznanie starszeństwa. op. który nie spowoduje znaczącej utraty zysków. Żaden szanujący się przedsiębiorca nie może pozwolić sobie na utratę klientów. wzrasta ilość spraw dotyczących ochrony znaków towarowych. kupić konkurencyjny. „starszeństwo”.wydatki. lub uprawnionym z rejestracji takiego znaku. posiadają możliwość wyznaczania Wspólnoty Europejskiej. Zgłoszenia międzynarodowe są przesyłane do 10 Krystyna Szczepanowska-Kozłowska. Połączenie wspomnianych systemów pozwala dokonującym zgłoszenia międzynarodowego. w których został zarejestrowany znak krajowy. ich czas trwania i wszystkie konsekwencje stanowią czasem prawdziwą barierę. Polskie….

Przystąpienie Wspólnoty Europejskiej do Protokołu stwarza ponadto nowe możliwości dla uprawnionych z rejestracji Wspólnotowych Znaków Towarowych oraz podmiotów z terytorium Wspólnoty zgłaszających te znaki. W tym przypadku istnieje możliwość uzyskania ochrony na terytorium 64 państw będących stronami Protokołu (stan: 25 października 2004 roku).Biura Międzynarodowego Światowej Organizacji Własności Intelektualnej za pośrednictwem urzędu krajowego państwa. Następnie są one przekazywane do Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego. Mogą oni dokonywać zgłoszeń o międzynarodową rejestrację w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w oparciu o zgłoszenie lub rejestrację Wspólnotowego Znaku Towarowego.uprp. Zgłoszenia międzynarodowe podlegają takiej samej procedurze jak zgłoszenia Wspólnotowych Znaków Towarowych. które jest umawiającą się stroną Protokołu.pl 7 .12 Bibliografia 12 12 http://www.

4.Krystyna Szczepanowska-Kozłowska. 7. Przegląd Prawa Handlowego.Marcin Schulz. marzec 2005.. 14. Wspólnotowy znak towarowy po rozszerzeniu Unii Europejskiej. Znak towarowy a przedsiębiorstwo. 9.1. Polskie marki we wspólnej Europie. Nasz Biznes nr 11. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego . Wspólnotowy znak towarowy. 3.http://www.http://www. 6. 5. 2. U. .globaleconomy.l. Numer 09/2003. Advertising & You.infor. zm.Rozporządzenie Rady (WE) Nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r.Dz. (WE) NR L 1l.Agnieszka Ziomek.Sylwia Małek. Wspólnotowy Znak Towarowy. 8.pl.. Przegląd Prawa Handlowego Numer 10/2004.http://www.uprp.1994 s 1 z późn. Przegląd Prawa Handlowego Numer 5/2004. nr 1/2004 (14).pl.pl.Krystyna Szczepanowska-Kozłowska.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->