P. 1
Wspólnotowy znak towarowy i jego ochrona

Wspólnotowy znak towarowy i jego ochrona

|Views: 426|Likes:
Wydawca: ewelinaa91

More info:

Published by: ewelinaa91 on Jun 20, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/04/2014

pdf

text

original

Znak towarowy odgrywa niebagatelną rolę w dzisiejszym obrocie gospodarczym.

Jedynie rozwiązanie systemowe, dopuszczające swobodny obrót znakami towarowymi, odpowiada potrzebom nowoczesnej gospodarki. Na wprowadzenie takiego rozwiązania zdecydował się zarówno ustawodawca europejski, jak również ustawodawcy krajowi państw członkowskich Unii Europejskiej. Wobec uznania roli znaku towarowego jako wskazania na jakość i inne cechy oznaczanego danym znakiem towaru, należy zastanowić się nad możliwością całkowitej rezygnacji z zasady związania znaku towarowego z przedsiębiorstwem.1 Jedną z najciekawszych kwestii z zakresu prawa znaków towarowych, dyskutowaną obszernie w orzecznictwie i literaturze przedmiotu zarówno w kraju, jak i za granicą, jest zasadność związania znaku towarowego z przedsiębiorstwem (akcesoryjność znaku towarowego), rozumiana jako wymaganie prowadzenia działalności gospodarczej w ramach przedsiębiorstwa, dla którego towarów lub usług używany ma być znak towarowy, w momencie powstania prawa z rejestracji, w przypadku jego przeniesienia oraz warunkującego ewentualnie wygaśnięcie prawa z rejestracji. Tradycyjnie uznawano, że podstawową - jeżeli nie jedyną - funkcją znaku towarowego jest umożliwienie odróżnienia towarów oznaczonych danym znakiem pochodzących z jednego przedsiębiorstwa od towarów pochodzących z innego przedsiębiorstwa (funkcja oznaczenia pochodzenia). W rezultacie funkcji tej przyznano ochronę prawną już w pierwszych przedmiotowych regulacjach. Rozwój gospodarki rynkowej w warunkach wolnej konkurencji powodujący konieczność zmiany strategii marketingowych, dopuszczenie możliwości kształtowania struktur holdingowych oraz postępująca globalizacja rynku konsumentów z jednej strony, a rynku producentów i usługodawców z drugiej, niejako automatycznie wywołały jednak pytanie o rolę, jaką spełniać powinien znak towarowy w praktyce obrotu gospodarczego.2 Ewolucja poglądów doprowadziła do wyróżnienia funkcji znaku towarowego. Obecnie w literaturze wyróżnia się trzy funkcje znaku towarowego: 1funkcję odróżniającą (oznaczenia pochodzenia) - oznaczenia przeznaczonego do odróżniania towarów pochodzących z jednego przedsiębiorstwa od towarów tego samego rodzaju pochodzących z innego przedsiębiorstwa, 3funkcję jakościową (gwarancyjną) - oznaczenia wskazującego na określony zestaw cech jakościowych, jakie powinien posiadać dany produkt, 4funkcję reklamową - oznaczenia zachęcającego potencjalnych nabywców do wyboru towaru lub usługi oznaczonej danym znakiem towarowym. W Polsce pytanie o funkcje znaków towarowych stało się w pełni aktualne dopiero po przełomie politycznym i gospodarczym 1989 r., jednak i wcześniej ogólnoświatowa dyskusja nie omijała naszego kraju. Temat ten był dyskutowany szeroko na gruncie zachodnioeuropejskich systemów prawnych, dla których sprostanie wymogom gospodarki wolnorynkowej stało się wyzwaniem dużo wcześniej. Zanim wprowadzono unijny znak towarowy, podmioty gospodarcze mogły chronić swoje znaki na terenie Unii Europejskiej dwiema drogami: krajową i międzynarodową. Rejestracja na poziomie krajowym wymagała zgłoszenia znaku towarowego w każdym z państw członkowskich Unii Europejskiej. Rejestracja zaś międzynarodowa pozwalała uzyskać ochronę znaku poprzez jedno zgłoszenie, lecz ograniczała się wyłącznie do krajów Unii należących do Porozumienia
1 Marcin Schulz, Znak towarowy a przedsiębiorstwo, Przegląd Prawa Handlowego, Numer 09/2003. 2 Tamże. 1

kształty towarów i ich opakowań a nawet kolory i kombinacje kolorów. Warunkiem jest. Wspólnotowy znak towarowy.5 roku. Rozpoczyna się oczywiście od zgłoszenia dokonanego bezpośrednio do Alicante albo za pośrednictwem naszego Urzędu Patentowego. Przegląd Prawa Handlowego Numer 10/2004 5 http://www. by nadawały się one do odróżniania towarów i usług jednego przedsiębiorstwa od towarów i usług innych przedsiębiorstw. 235 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Rozporządzenie określa tryb postępowania w sprawie znaku towarowego. Ubiegający się o uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego może jednocześnie wskazać w zgłoszeniu inne państwa.pl . zrywającymi z tradycyjnie pojmowaną zasadą terytorializmu ochrony praw własności przemysłowej. Może się składać z jakichkolwiek oznaczeń. że wspólnotowy znak towarowy wywołuje ten sam skutek w całej Wspólnocie.. że jego używanie może być zakazane również na jej terenie. skuteczne na terytorium nowych państw Unii Europejskiej. Rozporządzenie stanowi. Zadaniem naszego UP jest przyjęcie określonych dokumentów. co oznacza. a więc mogą to być wyrazy (łącznie z nazwiskami).infor. Rejestracja.3 Wspólnotowy znak towarowy jest jednolitym tytułem ochronnym. co oznacza. Dokonanie zgłoszenia. Cała procedura rejestracyjna trwa około 1. litery. zakaz używania odnosi się do całej Wspólnoty. w których chciałby uzyskać ochronę w trybie porozumienia madryckiego. są również automatycznie skuteczne na terytorium nowych członków i nie mogą zostać unieważnione z uwagi na prawa osób trzecich.uprp. przedstawionych w formie graficznej.Madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków towarowych. Wspólnotowy znak towarowy wraz ze wspólnotowym wzorem przemysłowym są specyficznymi dla Unii Europejskiej rozwiązaniami. o ile wniosek o ich rejestrację został złożony przed 1 maja 2004 r. sprawdzenie ich pod kątem wymagań formalnych i w ciągu 2 3 http://www. Urząd do spraw Harmonizacji po sprawdzeniu. że takie zgłoszenie lub rejestracja rozciąga się automatycznie na wszystkie państwa członkowskie UE. cyfry. rysunki. wydane na podstawie art.pl 4 Krystyna Szczepanowska-Kozłowska. pomimo ich lepszego pierwszeństwa. cesja. postępowanie rejestracyjne dla znaku towarowego rejestrowanego w Polsce trwa przed Urzędem Patentowym RP średnio 3 lata. unieważnienie. Po rozszerzeniu Unii Europejskiej wszystkie wspólnotowe znaki towarowe zarejestrowane przed 1 maja 2004 r. lub uzyskanie rejestracji w tym trybie powoduje. które są zarejestrowane po tej dacie. ujednoliconych formularzach.5 Znak towarowy Wspólnoty ma jednolity charakter. Znaki wspólnotowe uzyskuje się w drodze rejestracji. której dokonuje się w OHIM (Urzędzie do Spraw Harmonizacji Rynku Wewnętrznego) w Alicante na specjalnych.. dla porównania. że wywiera jednakowy skutek na terytorium całej Wspólnoty. Tryb postępowania przyjęty w Rozporządzeniu ma na celu znaczne przyspieszenie i uproszczenie uzyskania ochrony na całym obszarze UE. ograniczającą skuteczność praw własności przemysłowej do określonego terytorium państwowego. iż informacje we wniosku o uzyskanie ochrony w trybie porozumienia madryckiego są tożsame z ujawnionymi w podaniu o uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego. oraz te. którego rejestracja jest skuteczna na terytorium całej Wspólnoty.4 Aktem prawnym regulującym wspólnotowy znak towarowy jest Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z 20 grudnia 1993 r. przekaże takie podanie do Międzynarodowego Biura WIPO (World Intellectual Property Organisation) w celu uzyskania przez uprawnionego rejestracji w innych państwach niż należące do systemu Wspólnotowego znaku towarowego.

Decyzje Izby Odwoławczej podlegają zaskarżeniu do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości za pośrednictwem wspólnotowego sądu I instancji. W okresie objętym ochroną strona może dochodzić swoich praw. 3sprzeczność znaku towarowego z prawem. Podstawową zasadą. zasada jednolitości znaku towarowego. 3skutków wspólnotowego znaku towarowego na terytorium całej Unii. sprawdzenie ich pod względem formalnym oraz przekazanie kompletu dokumentacji w ciągu dwóch miesięcy do Alicante. 2 Rozporządzenia. włoski. Zgłaszającym mogą być osoby prawne lub fizyczne pochodzące z krajów członkowskich Unii a także osoby spoza Unii. stronie przysługuje odwołanie do Izby Odwoławczej – w terminie dwóch miesięcy od dnia notyfikacji decyzji stronie. Praktyka pokazuje. 1 ust. Jednocześnie trzeba wybrać jeden język spośród pięciu oficjalnych języków Unii (angielski. wybiera rejestrację wspólnotową. Zarejestrowanie znaku dokonuje się na okres 10 lat licząc od daty zgłoszenia. Bliższa charakterystyka tej zasady znajduje się w samej preambule do rozporządzenia i oznacza jednolitość uregulowań przejawiającą się w trzech płaszczyznach: 1przepisów postępowania. niemiecki. uznając datę zgłoszenia. gdy zachodzi tzw. którzy uwzględniają względne i bezwzględne warunki do uzyskania prawa. 2ochrony wspólnotowego znaku towarowego. niż krajowa. Po zakończonej decyzją OHIM procedurze. Prawidłowo dokonane zgłoszenia zostają zarejestrowane z datą zgłoszenia podaną przez urząd krajowy. W ciągu trzech miesięcy od publikacji zgłoszenia osoby trzecie mogą wnieść sprzeciw do udzielenia lub udzielonego już prawa. że przeważnie dokonuje się zgłoszeń bezpośrednich.miesięcy. W takiej sytuacji zgłoszony znak towarowy podlega badaniu przez ekspertów unijnych. hiszpański). w którym będzie prowadzona korespondencja z OHIM. uznaje datę podaną przez urząd krajowy. gdy rynek zbytu jest ograniczony . Zgłoszenia można dokonać w jednym z dwudziestu jeden języków państw należących do UE.rejestruje swój znak tam. Wybór rejestracji na ogół jest zależny od rynku zbytu. ale daje większe korzyści . gdzie sprzedaje swoje wyroby. wyrażona w art. kolizja. determinującą funkcjonowanie wspólnotowego znaku towarowego. czyli znak towarowy nie będzie zarejestrowany z uwagi na wcześniej nabyte prawa. francuski. Gdy Urząd w Alicante oceni.ochronę na terytorium całej zjednoczonej Europy. jest tzw. Jeśli firma sprzedaje swoje wyroby we wszystkich krajach unijnych. natomiast bezwzględne warunki mają swoją regulację w przepisach zakazujących rejestracji z uwagi na: 1dokonanie zgłoszenia w złej wierze. Określa się w nich datę zgłoszenia. Obowiązkiem krajowego Urzędu Patentowego jest przyjęcie wymaganych dokumentów. Rejestracja wspólnotowa jest droższa. 4naruszenie praw osobistych lub majątkowych osób trzecich. przekazanie do Alicante. że zgłoszenia dokonano prawidłowo. z możliwością przedłużenia na kolejne 10-letnie okresy. Względne warunki występują. Wspólnotowy znak towarowy jest zarejestrowany po przeprowadzeniu jednolitej dla całej 3 .

jak i uniknięcie konfliktów ze znakami wspólnoty. jedynie na części terytorium Unii Europejskiej. badania pod względem podobieństwa do znaków wcześniej zarejestrowanych. w Niemczech. używające znaków podobnych do marek polskich. aby odmówiono rejestracji wystarczy. Właściciel znaku krajowego będzie mógł w drodze sądowej zażądać zakazu używania wspólnotowego znaku towarowego w kraju. gdy został tam już zarejestrowany taki lub podobny znak towarowy. Zrzeczenie. bo unieważnienie znaku wspólnotowego jest praktycznie niemożliwe. Advertising & sou. a co gorsza będą musiały same bronić się przed właścicielami znaków wspólnotowych. Kraje zachodnie mają zarejestrowanych kilkaset tysięcy znaków towarowych. Ochrona. powinien wiedzieć. wygaśnięcie i unieważnienie prawa z rejestracji może dotyczyć tylko terytorium całej Unii Europejskiej również co do zasady zakaz używania znaku towarowego Wspólnoty może dotyczyć wyłącznie całego terytorium Unii Europejskiej. by jak najszybciej rejestrowali znaki towarowe w OHIM i pogłębiali swoją wiedzę na ten temat. które zgodnie z ustawodawstwem wewnętrznym danego państwa pozwalają na zakazanie używania znaku towarowego. a kraje które wstąpiły do Unii Europejskiej razem z Polską . Możliwość wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia do rejestracji 6 Krystyna Szczepanowska-Kozłowska. może spotkać się z odmową. Firmy z krajów unijnych.będzie miała identyczne brzmienie.mimo różnej pisowni .7 Konflikty interesów mogą być różnorodne. Niektóre marki będą się dublować. w przypadku kolizji z wcześniejszymi prawami krajowymi. Zarejestrowanie znaku może okazać się bardzo trudne. 2możliwości zakazania używania wspólnotowego znaku towarowego na terytorium któregoś z państw członkowskich przez uprawnionego z wcześniejszych praw o zasięgu lokalnym. również są jednakowe we wszystkich państwach . zmieniającego tę zasadę dla znaków towarowych zarejestrowanych bądź zgłoszonych przed 1 maja 2004 r. jakie wynikają z rejestracji. Wyjątki od zasady jednolitości dotyczą ponadto: 1możliwości udzielenia przez uprawnionego z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego licencji.Wspólnoty procedury rejestracyjnej. Wspólnotowy znak towarowy. Konsekwencją zasady jednolitości są z kolei poszczególne uregulowania prawa materialnego. rozciąga się na terytorium wszystkich państw wchodzących w skład Unii Europejskiej. zawarte w Rozporządzeniu. w którym posiada rejestrację.. Dla polskich firm może to oznaczać poważne ograniczenia i straty .in. co będzie bardzo kłopotliwe dla rodzimych przedsiębiorców. Skutki. Przykładowo. mogą próbować uzyskać zakaz używania tego znaku przez polską firmę. nr 1/2004 (14) . o ile jego znak jest starszy i uzyskał prawo ochronne w dobrej wierze.wyprzedziły nas pod tym względem (polskich znaków zarejestrowano mniej niż 100). Polskie marki we wspólnej Europie. Eksperci radzą polskim przedsiębiorcom.członkach Unii Europejskiej.6 Polski przedsiębiorca. Umożliwi im to zarówno wykorzystanie szans. Przegląd Prawa Handlowego Numer 10/2004 7 Agnieszka Ziomek. Przedsiębiorca polski chcący zarejestrować swój znak np. jaką daje rejestracja. że nazwa znaku polskiego i unijnego .mimo mniejszego potencjału gospodarczego . I tak prawo z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego może być przeniesione jedynie na terytorium całej Wspólnoty. Istotny wyjątek wprowadzają tu przepisy traktatu akcesyjnego. który zechce zarejestrować swój znak w Alicante. że procedura rejestracyjna obejmuje m.nie zdołają wejść na rynek unijny.

Do tej pory nie zaistniał konflikt znaków. które mogą wprowadzać w błąd co do pochodzenia. Stosownie do postanowień art. wynikających z istnienia wcześniejszych praw krajowych. 142a ust. Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej ochrona wszystkich Wspólnotowych Znaków Towarowych zarejestrowanych lub zgłoszonych do rejestracji przed datą przystąpienia jest automatycznie rozciągnięta na terytorium Polski. sprzeczne z systemem ochrony znaków towarowych byłoby dopuszczenie do używania znaków towarowych. oczywiście istotniejsze są postanowienia wyłączające możliwość unieważnienia ze względu na istniejące podobieństwo używanych oznaczeń. jak i tych o charakterze 8 Tamże. 9 Sylwia Małek. zgłoszonych lub nabytych w Polsce nie będzie mogło być podstawą unieważnienia wspólnotowego znaku towarowego istniejącego lub zgłoszonego przed 1 maja 2004 r. Potem unijne sądy zbadają. Nie oznacza to jednak. a więc powołania się na tzw. gdy to samo oznaczenie zostało zarejestrowane jako znak towarowy przez polski Urząd Patentowy. iż wyłączenie możliwości powołania się na absolutne podstawy unieważnienia związane z faktem przystąpienia nowego państwa członkowskiego pozostanie bez znaczenia dla uprawnionych z krajowych praw wyłącznych. marzec 2005 5 . ale sprawa może być również prowadzona przed sądem właściwym według miejsca naruszenia znaku wspólnotowego. Ze względu na podstawową funkcję znaku towarowego. W krajach członkowskich są wyznaczone sądy Wspólnotowego Znaku Towarowego. uprawnione do rozstrzygania sporów w zakresie naruszeń znaków Wspólnotowych. zarejestrowanych. 142a ust. Nasz Biznes nr 11. ustalą podobieństwa znaków.8 Łatwo wyobrazić sobie sytuacje. 142a rozporządzenia. Warunkiem zaś jest nabycie prawa ochrony znaku krajowego w dobrej wierze przed datą zgłoszenia marki wspólnotowej. jaką jest odróżnianie takich samych bądź podobnych towarów lub usług jednego przedsiębiorcy od takich samych bądź podobnych towarów lub usług innego przedsiębiorcy. 4 i 5 Rozporządzenia. Z punktu widzenia podmiotów legitymujących się prawami wyłącznymi. 4 rozporządzenia wspólnotowe znaki towarowe istniejące lub zgłoszone przed dniem przystąpienia nie będą mogły zostać unieważnione z uwagi na istnienie bezwzględnych podstaw unieważnienia. Rozstrzyganiu takich ewentualnych kolizji mają służyć dalsze ustępy art. Używane na terytorium Polski znaki towarowe Wspólnoty nie kolidują z wcześniejszymi znakami krajowymi. względne podstawy unieważnienia. czy znak konkurenta podlega ochronie w Polsce.znaku wspólnotowego przez właściciela znaku krajowego istnieje tylko w ciągu 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do struktur europejskich. Podstawową zasadą ustalania właściwości sądu jest siedziba pozwanego. Warto więc śledzić "Biuletyn znaków towarowych Wspólnoty" urzędu w Alicante.9 Najbardziej kontrowersyjną regulację z punktu widzenia podmiotów legitymujących się prawami wyłącznymi na terytorium Polski niesie za sobą art. jeżeli podstawy nieważności znajdą zastosowanie w wyniku samego faktu przystąpienia nowego państwa członkowskiego. a jednocześnie jest też oznaczeniem zarejestrowanym jako wspólnotowy znak towarowy na rzecz innego podmiotu. że każda ze spornych spraw będzie indywidualnie rozpatrywana przez odpowiednią instytucję europejską. wyłączający możliwość unieważnienia kolizyjnych wspólnotowych znaków towarowych. Warto też wiedzieć. Również istnienie względnych podstaw unieważnienia. nabytymi w trybie krajowym bądź międzynarodowym. zakres naruszenia i ewentualnej złej wiary konkurenta. Wspólnotowy Znak Towarowy. Najważniejszym kryterium będzie pierwszeństwo zarejestrowania znaku. Dlatego też celowe wydaje się przedstawienie skutków prawnych wynikających zarówno z częściowego wyłączenia absolutnych podstaw unieważnienia.

proporcjonalnie do rosnącej świadomości przedsiębiorców. W ten sposób dla zgłaszających oraz uprawnionych z rejestracji znaków towarowych otworzyły się nowe możliwości. i odwrotnie. „starszeństwo”. korzystać z zalet systemu Wspólnotowego Znaku Towarowego.stratę korzyści finansowych. zgłaszającym Wspólnotowy Znak Towarowy. W ten sposób dbają. z jakimi są związane takie postępowania. prestiżu marki i . 11 Agnieszka Ziomek. dzięki czemu możliwe będzie dokonanie zmian na takim etapie.borykających się z najróżniejszymi codziennymi problemami . Badania rejestracyjne umożliwią wstępną weryfikację ewentualnych podobieństw. by nikt nie bogacił się ich kosztem. Ponadto podmioty zainteresowane uzyskaniem ochrony.względnym.wydatki. zamiast ich produktu. które umożliwiają im dochodzenie tych praw przed urzędami lub sądami. kupić konkurencyjny. Polskie…. Zgłoszenia międzynarodowe są przesyłane do 10 Krystyna Szczepanowska-Kozłowska. w których został zarejestrowany znak krajowy. • listę towarów i usług Warunkiem uznania starszeństwa jest fakt pozostawania prawa w mocy w dacie wystąpienia z wnioskiem o uznanie starszeństwa.co za tym idzie . cit. jeżeli zgłaszany znak Wspólnoty jest identyczny jak zarejestrowany znak krajowy lub znak zarejestrowany na podstawie porozumień międzynarodowych i przeznaczony do oznaczania identycznych towarów lub usług. Połączenie wspomnianych systemów pozwala dokonującym zgłoszenia międzynarodowego. które uznają za podobne do własnej marki. Warto więc zawczasu dokonać rejestracji znaku. lub uprawnionym z rejestracji takiego znaku. op.11 1 października 2004 roku Wspólnota Europejska przystąpiła do Protokołu do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków. które dokonują zgłoszeń na podstawie Protokołu. Wspólnotowy znak towarowy po rozszerzeniu Unii Europejskiej. Często występują więc do urzędów patentowych o unieważnienie znaków.10 W zgłoszeniu można powołać się na tzw. Przegląd Prawa Handlowego Numer 5/2004. Znają swoje prawa i dysponują funduszami. zrzeczenie się wcześniejszego prawa do znaku nie spowoduje utraty prawa starszeństwa Regulaminu Wykonawczego zastrzeżenie starszeństwa powinno zawierać następujące elementy: • kraj lub kraje. uprawnieni z międzynarodowej rejestracji znaków towarowych mogą obecnie występować z wnioskami o objęcie zakresem ochrony Unię Europejską. wzrasta ilość spraw dotyczących ochrony znaków towarowych. Żaden szanujący się przedsiębiorca nie może pozwolić sobie na utratę klientów. daje możliwość ubiegania się o ochronę swoich znaków w ramach systemu madryckiego. Dlatego. Zachodnie firmy przywiązują wielką wagę do ochrony swoich marek. • numer rejestracji znaku. w wyniku czego doszło do połączenia systemu międzynarodowej rejestracji znaków towarowych z systemem Wspólnotowego Znaku Towarowego. Wprowadzeni w błąd łudzącym podobieństwem odbiorcy mogą przecież. Przede wszystkim. który nie spowoduje znaczącej utraty zysków. ich czas trwania i wszystkie konsekwencje stanowią czasem prawdziwą barierę. lub uprawnionym z rejestracji międzynarodowej. Dla polskich przedsiębiorców . posiadają możliwość wyznaczania Wspólnoty Europejskiej. . • datę rejestracji znaku.

pl 7 . W tym przypadku istnieje możliwość uzyskania ochrony na terytorium 64 państw będących stronami Protokołu (stan: 25 października 2004 roku).Biura Międzynarodowego Światowej Organizacji Własności Intelektualnej za pośrednictwem urzędu krajowego państwa.uprp.12 Bibliografia 12 12 http://www. Zgłoszenia międzynarodowe podlegają takiej samej procedurze jak zgłoszenia Wspólnotowych Znaków Towarowych. Mogą oni dokonywać zgłoszeń o międzynarodową rejestrację w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w oparciu o zgłoszenie lub rejestrację Wspólnotowego Znaku Towarowego. Przystąpienie Wspólnoty Europejskiej do Protokołu stwarza ponadto nowe możliwości dla uprawnionych z rejestracji Wspólnotowych Znaków Towarowych oraz podmiotów z terytorium Wspólnoty zgłaszających te znaki. które jest umawiającą się stroną Protokołu. Następnie są one przekazywane do Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego.

9. Wspólnotowy znak towarowy. Przegląd Prawa Handlowego. Przegląd Prawa Handlowego Numer 5/2004..http://www. nr 1/2004 (14). Znak towarowy a przedsiębiorstwo. 7. 6. 14. 8. 5.Agnieszka Ziomek.Rozporządzenie Rady (WE) Nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. Wspólnotowy znak towarowy po rozszerzeniu Unii Europejskiej.infor.Krystyna Szczepanowska-Kozłowska. 3..l. .Sylwia Małek. 4. marzec 2005.Marcin Schulz.http://www.http://www.uprp. zm.pl. Nasz Biznes nr 11. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego . (WE) NR L 1l.1.Krystyna Szczepanowska-Kozłowska. 2.globaleconomy. Wspólnotowy Znak Towarowy. Przegląd Prawa Handlowego Numer 10/2004. Numer 09/2003.Dz.pl.1994 s 1 z późn. Advertising & You. U.pl. Polskie marki we wspólnej Europie.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->