P. 1
MI warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¦ü budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz.690) - od 8 lipca 2009

MI warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¦ü budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz.690) - od 8 lipca 2009

|Views: 124|Likes:
Wydawca: newmagwarsaw

More info:

Published by: newmagwarsaw on Jul 06, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.

08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
Dz.U.02.75.690
2002.12.16 zm. Dz.U.2003.33.270 § 1
2004.05.27 zm. Dz.U.2004.109.1156 § 1
2009.01.01 zm. Dz.U.2008.201.1238 § 1
2009.04.07 zm. Dz.U.2009.56.461 § 1
2009.07.08 zm. Dz.U.2009.56.461 § 1
ROZPORZADZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)
Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126,
Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr
129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarzadza sie, co nastepuje:
Dział I
Przepisy ogólne
§ 1. Rozporzadzenie ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i zwiazane z nimi urzadzenia, ich
usytuowanie na działce budowlanej oraz zagospodarowanie działek przeznaczonych pod zabudowe, zapewniajace
spełnienie wymagan art. 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
§ 2. 1. Przepisy rozporzadzenia stosuje sie przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy zmianie sposobu
uzytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniajacych funkcje uzytkowe budynków, a takze do
zwiazanych z nimi urzadzen budowlanych, z zastrzezeniem § 207 ust. 2.
2. Przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania:
1) budynków o powierzchni uzytkowej nieprzekraczajacej 1.000 m
2
,
2) budynków o powierzchni uzytkowej przekraczajacej 1.000 m
2
, o których mowa w art. 5 ust. 7 pkt 1-4 i 6 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
- wymagania, o których mowa w § 1, moga byc spełnione w sposób inny niz okreslony w rozporzadzeniu, stosownie do
wskazan ekspertyzy technicznej własciwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, uzgodnionych z własciwym komendantem wojewódzkim Panstwowej Strazy
Pozarnej lub panstwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.
3. (uchylony).
3a. Przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania budynków istniejacych o powierzchni
uzytkowej przekraczajacej 1.000 m
2
wymagania, o których mowa w § 1, z wyłaczeniem wymagan charakterystyki
energetycznej, moga byc spełnione w sposób inny niz okreslony w rozporzadzeniu, stosownie do wskazan, o których
mowa w ust. 2, uzgodnionych z własciwym komendantem wojewódzkim Panstwowej Strazy Pozarnej lub panstwowym
wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.
4. Dla budynków i terenów wpisanych do rejestru zabytków lub obszarów objetych ochrona konserwatorska na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ekspertyza, o której mowa w ust. 2, podlega
równiez uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
5. Przepisy rozporzadzenia odnoszace sie do budynku o okreslonym przeznaczeniu stosuje sie takze do kazdej czesci
budynku o tym przeznaczeniu.
6. Do budynków wielorodzinnych zawierajacych dwa mieszkania stosuje sie, z zastrzezeniem § 217 ust. 1 pkt 1 lit. a) i
pkt 2, przepisy rozporzadzenia odnoszace sie do budynków jednorodzinnych.
§ 3. Ilekroc w rozporzadzeniu jest mowa o:
1) zabudowie sródmiejskiej - nalezy przez to rozumiec zgrupowanie intensywnej zabudowy na obszarze funkcjonalnego
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
sródmiescia, który to obszar stanowi faktyczne lub przewidywane w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego centrum miasta lub dzielnicy miasta,
2) zabudowie jednorodzinnej - nalezy przez to rozumiec jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich
budynków, wraz z budynkami garazowymi i gospodarczymi,
3) zabudowie zagrodowej - nalezy przez to rozumiec w szczególnosci budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub
inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach lesnych,
4) budynku mieszkalnym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek mieszkalny wielorodzinny,
b) budynek mieszkalny jednorodzinny,
5) budynku zamieszkania zbiorowego - nalezy przez to rozumiec budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w
szczególnosci hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodziezowe, schronisko,
internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu
sledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a takze budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególnosci
dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny,
6) budynku uzytecznosci publicznej - nalezy przez to rozumiec budynek przeznaczony na potrzeby administracji
publicznej, wymiaru sprawiedliwosci, kultury, kultu religijnego, oswiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki, wychowania,
opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub
telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasazerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim
lub wodnym sródladowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek
uzytecznosci publicznej uznaje sie takze budynek biurowy lub socjalny,
7) budynku rekreacji indywidualnej - nalezy przez to rozumiec budynek przeznaczony do okresowego wypoczynku,
8) budynku gospodarczym - nalezy przez to rozumiec budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac
warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzedzi, sprzetu i płodów rolnych słuzacych mieszkancom
budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a takze ich otoczenia, a
w zabudowie zagrodowej przeznaczony równiez do przechowywania srodków produkcji rolnej i sprzetu oraz płodów
rolnych,
9) mieszkaniu - nalezy przez to rozumiec zespół pomieszczen mieszkalnych i pomocniczych, majacy odrebne wejscie,
wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, umozliwiajacy stały pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego
gospodarstwa domowego,
10) pomieszczeniu mieszkalnym - nalezy przez to rozumiec pokoje w mieszkaniu, a takze sypialnie i pomieszczenia do
dziennego pobytu ludzi w budynku zamieszkania zbiorowego,
11)pomieszczeniu pomocniczym - nalezy przez to rozumiec pomieszczenie znajdujace sie w obrebie mieszkania lub
lokalu uzytkowego słuzace do celów komunikacji wewnetrznej, higieniczno-sanitarnych, przygotowywania posiłków, z
wyjatkiem kuchni zakładów zywienia zbiorowego, a takze do przechowywania ubran, przedmiotów oraz zywnosci,
12)pomieszczeniu technicznym - nalezy przez to rozumiec pomieszczenie przeznaczone dla urzadzen słuzacych do
funkcjonowania i obsługi technicznej budynku,
13)pomieszczeniu gospodarczym - nalezy przez to rozumiec pomieszczenie znajdujace sie poza mieszkaniem lub lokalem
uzytkowym, słuzace do przechowywania przedmiotów lub produktów zywnosciowych uzytkowników budynku,
materiałów lub sprzetu zwiazanego z obsługa budynku, a takze opału lub odpadów stałych,
14)lokalu uzytkowym - nalezy przez to rozumiec jedno pomieszczenie lub zespół pomieszczen, wydzielone stałymi
przegrodami budowlanymi, niebedace mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem
gospodarczym,
15) poziomie terenu - nalezy przez to rozumiec przyjeta w projekcie rzedna terenu w danym miejscu działki budowlanej,
16) kondygnacji - nalezy przez to rozumiec pozioma nadziemna lub podziemna czesc budynku, zawarta pomiedzy
powierzchnia posadzki na stropie lub najwyzej połozonej warstwy podłogowej na gruncie a powierzchnia posadzki na
stropie badz warstwy osłaniajacej izolacje cieplna stropu, znajdujacego sie nad ta czescia budynku, przy czym za
kondygnacje uwaza sie takze poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz pozioma czesc
budynku stanowiaca przestrzen na urzadzenia techniczne, majaca srednia wysokosc w swietle wieksza niz 2 m; za
kondygnacje nie uznaje sie nadbudówek ponad dachem, takich jak maszynownia dzwigu, centrala wentylacyjna,
klimatyzacyjna lub kotłownia,
17) kondygnacji podziemnej - nalezy przez to rozumiec kondygnacje zagłebiona ze wszystkich stron budynku, co najmniej
do połowy jej wysokosci w swietle ponizej poziomu przylegajacego do niego terenu, a takze kazda usytuowana pod nia
kondygnacje,
18) kondygnacji nadziemnej - nalezy przez to rozumiec kazda kondygnacje niebedaca kondygnacja podziemna,
19)antresoli - nalezy przez to rozumiec górna czesc kondygnacji lub pomieszczenia znajdujaca sie nad przedzielajacym je
stropem posrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni tej kondygnacji lub pomieszczenia, niezamknieta
przegrodami budowlanymi od strony wnetrza, z którego jest wydzielona,
20)suterenie - nalezy przez to rozumiec kondygnacje budynku lub jej czesc zawierajaca pomieszczenia, w której poziom
podłogi w czesci lub całosci znajduje sie ponizej poziomu projektowanego lub urzadzonego terenu, lecz co najmniej od
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
strony jednej sciany z oknami poziom podłogi znajduje sie nie wiecej niz 0,9 m ponizej poziomu terenu przylegajacego
do tej strony budynku,
21)piwnicy - nalezy przez to rozumiec kondygnacje podziemna lub najnizsza nadziemna badz ich czesc, w których poziom
podłogi co najmniej z jednej strony budynku znajduje sie ponizej poziomu terenu,
22) terenie biologicznie czynnym - nalezy przez to rozumiec teren z nawierzchnia ziemna urzadzona w sposób
zapewniajacy naturalna wegetacje, a takze 50 % powierzchni tarasów i stropodachów z taka nawierzchnia, nie mniej
jednak niz 10 m
2
, oraz wode powierzchniowa na tym terenie,
23)powierzchni wewnetrznej budynku - nalezy przez to rozumiec sume powierzchni wszystkich kondygnacji budynku,
mierzona po wewnetrznym obrysie przegród zewnetrznych budynku w poziomie podłogi, bez pomniejszenia o
powierzchnie przekroju poziomego konstrukcji i przegród wewnetrznych, jezeli wystepuja one na tych kondygnacjach,
a takze z powiekszeniem o powierzchnie antresoli,
24)kubaturze brutto budynku - nalezy przez to rozumiec sume kubatury brutto wszystkich kondygnacji, stanowiaca iloczyn
powierzchni całkowitej, mierzonej po zewnetrznym obrysie przegród zewnetrznych i wysokosci kondygnacji brutto, albo
miedzy podłoga na stropie lub warstwa wyrównawcza na gruncie a górna powierzchnia podłogi badz warstwy
osłaniajacej izolacje cieplna stropu nad najwyzsza kondygnacja, przy czym do kubatury brutto budynku:
a) wlicza sie kubature przejsc, przeswitów i przejazdów bramowych, poddaszy nieuzytkowych oraz przekrytych czesci
zewnetrznych budynku, takich jak: loggie, podcienia, ganki, kruzganki, werandy, a takze kubature balkonów i
tarasów, obliczana do wysokosci balustrady,
b) nie wlicza sie kubatury ław i stóp fundamentowych, kanałów i studzienek instalacyjnych, studzienek przy oknach
piwnicznych, zewnetrznych schodów, ramp i pochylni, gzymsów, daszków i osłon oraz kominów i attyk ponad
płaszczyzna dachu.
§ 4. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi dziela sie na:
1) pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi, w których przebywanie tych samych osób w ciagu doby trwa dłuzej
niz 4 godziny,
2) pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi, w których przebywanie tych samych osób w ciagu doby trwa od
2 do 4 godzin włacznie.
§ 5. 1. Nie uwaza sie za przeznaczone na pobyt ludzi pomieszczen, w których:
1) łaczny czas przebywania tych samych osób jest krótszy niz 2 godziny w ciagu doby, a wykonywane czynnosci maja
charakter dorywczy badz tez praca polega na krótkotrwałym przebywaniu zwiazanym z dozorem oraz konserwacja
maszyn i urzadzen lub utrzymaniem czystosci i porzadku,
2) maja miejsce procesy technologiczne niepozwalajace na zapewnienie warunków przebywania osób stanowiacych ich
obsługe, bez zastosowania indywidualnych urzadzen ochrony osobistej i zachowania specjalnego rezimu organizacji
pracy,
3) jest prowadzona hodowla roslin lub zwierzat, niezaleznie od czasu przebywania w nich osób zajmujacych sie obsługa.
2. Przepis ust. 1 nie narusza przepisów dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
§ 6. Wysokosc budynku, słuzaca do przyporzadkowania temu budynkowi odpowiednich wymagan rozporzadzenia,
mierzy sie od poziomu terenu przy najnizej połozonym wejsciu do budynku lub jego czesci, znajdujacym sie na pierwszej
kondygnacji nadziemnej budynku, do górnej powierzchni najwyzej połozonego stropu, łacznie z gruboscia izolacji cieplnej i
warstwy ja osłaniajacej, bez uwzgledniania wyniesionych ponad te płaszczyzne maszynowni dzwigów i innych
pomieszczen technicznych, badz do najwyzej połozonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku
znajdujacego sie bezposrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.
§ 7. (uchylony).
§ 8. W celu okreslenia wymagan technicznych i uzytkowych wprowadza sie nastepujacy podział budynków na grupy
wysokosci:
1) niskie (N) - do 12 m włacznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokosci do 4 kondygnacji nadziemnych
włacznie,
2) sredniowysokie (SW) - ponad 12 m do 25 m włacznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokosci ponad 4 do 9
kondygnacji nadziemnych włacznie,
3) wysokie (W) - ponad 25 m do 55 m włacznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokosci ponad 9 do 18
kondygnacji nadziemnych włacznie,
4) wysokosciowe (WW) - powyzej 55 m nad poziomem terenu.
§ 9. 1. Wymagane w rozporzadzeniu wymiary nalezy rozumiec jako uzyskane z uwzglednieniem wykonczenia
powierzchni elementów budynku, a w odniesieniu do szerokosci drzwi - jako wymiary w swietle oscieznicy.
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
2. Grubosc skrzydła drzwi po otwarciu nie moze pomniejszac wymiaru szerokosci otworu w swietle oscieznicy.
3. Okreslone w rozporzadzeniu odległosci budynków od innych budynków, urzadzen budowlanych lub granicy działki
budowlanej mierzy sie w poziomie w miejscu ich najmniejszego oddalenia.
4. Dla budynków istniejacych dopuszcza sie przyjmowanie odległosci, o których mowa w ust. 3, bez uwzglednienia
grubosci warstw izolacji termicznej, tynków lub okładzin zewnetrznych, przy czym nie dotyczy to sciany budynku
usytuowanej bezposrednio przy granicy działki.
5. Wykaz Polskich Norm powołanych w rozporzadzeniu okresla załacznik nr 1 do rozporzadzenia.
Dział II
Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej
Rozdział 1
Usytuowanie budynku
§ 10. (uchylony).
§ 11. 1. Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinien byc wznoszony poza zasiegiem
zagrozen i uciazliwosci okreslonych w przepisach odrebnych, przy czym dopuszcza sie wznoszenie budynków w tym
zasiegu pod warunkiem zastosowania srodków technicznych zmniejszajacych uciazliwosci ponizej poziomu ustalonego w
tych przepisach badz zwiekszajacych odpornosc budynku na te zagrozenia i uciazliwosci, jezeli nie jest to sprzeczne z
warunkami ustalonymi dla obszarów ograniczonego uzytkowania, okreslonych w przepisach odrebnych.
2. Do uciazliwosci, o których mowa w ust. 1, zalicza sie w szczególnosci:
1) szkodliwe promieniowanie i oddziaływanie pól elektromagnetycznych,
2) hałas i drgania (wibracje),
3) zanieczyszczenie powietrza,
4) zanieczyszczenie gruntu i wód,
5) powodzie i zalewanie wodami opadowymi,
6) osuwiska gruntu, lawiny skalne i sniezne,
7) szkody spowodowane działalnoscia górnicza.
§ 12. 1. Jezeli z przepisów § 13, 60 i 271-273 lub przepisów odrebnych okreslajacych dopuszczalne odległosci
niektórych budowli od budynków nie wynikaja inne wymagania, budynek na działce budowlanej nalezy sytuowac w
odległosci od granicy z sasiednia działka budowlana nie mniejszej niz:
1) 4 m - w przypadku budynku zwróconego sciana z otworami okiennymi lub drzwiowymi w strone tej granicy,
2) 3 m - w przypadku budynku zwróconego sciana bez otworów okiennych lub drzwiowych w strone tej granicy.
2. Sytuowanie budynku w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dopuszcza sie w odległosci 1,5 m od granicy lub
bezposrednio przy tej granicy, jezeli wynika to z ustalen planu miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu.
3. W zabudowie jednorodzinnej, uwzgledniajac przepisy odrebne oraz zawarte w § 13, 60 i 271-273, dopuszcza sie:
1) sytuowanie budynku sciana bez otworów okiennych lub drzwiowych bezposrednio przy granicy z sasiednia działka
budowlana lub w odległosci mniejszej niz okreslona w ust. 1 pkt 2, lecz nie mniejszej niz 1,5 m, na działce budowlanej
o szerokosci mniejszej niz 16 m,
2) sytuowanie budynku bezposrednio przy granicy z sasiednia działka budowlana, jezeli bedzie on przylegał cała
powierzchnia swojej sciany do sciany budynku istniejacego na sasiedniej działce lub do sciany budynku
projektowanego, dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe, pod warunkiem ze jego czesc
lezaca w pasie o szerokosci 3 m wzdłuz granicy działki bedzie miała długosc i wysokosc nie wieksze niz ma budynek
istniejacy lub projektowany na sasiedniej działce budowlanej,
3) rozbudowe budynku istniejacego, usytuowanego w odległosci mniejszej niz okreslona w ust. 1 od granicy z sasiednia
działka budowlana, jezeli w pasie o szerokosci 3 m wzdłuz tej granicy zostana zachowane jego dotychczasowe
wymiary, a takze nadbudowe tak usytuowanego budynku o nie wiecej niz jedna kondygnacje, przy czym w
nadbudowanej scianie, zlokalizowanej w odległosci mniejszej niz 4 m od granicy nie moze byc otworów okiennych lub
drzwiowych,
4) sytuowanie budynku gospodarczego i garazu o długosci mniejszej niz 5,5 m i o wysokosci mniejszej niz 3 m
bezposrednio przy granicy z sasiednia działka budowlana lub w odległosci nie mniejszej niz 1,5 m sciana bez otworów
okiennych lub drzwiowych.
4. Usytuowanie budynku na działce budowlanej w sposób, o którym mowa w ust. 2 i 3, powoduje objecie sasiedniej
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
działki budowlanej obszarem oddziaływania w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
5. Odległosc od granicy z sasiednia działka budowlana nie moze byc mniejsza niz:
1) 1,5 m do okapu, gzymsu, balkonu lub daszku nad wejsciem, a takze do takich czesci budynku jak galeria, taras,
schody zewnetrzne, pochylnia lub rampa,
2) 4 m do zwróconego w strone tej granicy otworu okiennego umieszczonego w dachu lub połaci dachowej.
6. Budynek inwentarski lub budynek gospodarczy, uwzgledniajac przepisy odrebne oraz zawarte w § 13, 60 i 271-273,
nie moze byc sytuowany sciana z otworami okiennymi lub drzwiowymi w odległosci mniejszej niz 8 m od sciany
istniejacego na sasiedniej działce budowlanej budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku
uzytecznosci publicznej, lub takiego, dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe, z zastrzezeniem
ust. 3 pkt 4.
7. Odległosci od granicy z sasiednia działka budowlana do podziemnej czesci budynku, a takze budowli podziemnej
spełniajacej funkcje uzytkowe budynku, znajdujacych sie całkowicie ponizej poziomu otaczajacego terenu, nie ustala sie.
§ 13. 1. Odległosc budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektów powinna
umozliwiac naturalne oswietlenie tych pomieszczen - co uznaje sie za spełnione, jezeli:
1) miedzy ramionami kata 60°, wyznaczonego w płaszczy znie poziomej, z wierzchołkiem usytuowanym w wewnetrznym
licu sciany na osi okna pomieszczenia przesłanianego, nie znajduje sie przesłaniajaca czesc tego samego budynku
lub inny obiekt przesłaniajacy w odległosci mniejszej niz:
a) wysokosc przesłaniania - dla obiektów przesłaniajacych o wysokosci do 35 m,
b) 35 m - dla obiektów przesłaniajacych o wysokosci ponad 35 m,
2) zostały zachowane wymagania, o których mowa w § 57 i 60.
2. Wysokosc przesłaniania, o której mowa w ust. 1 pkt 1, mierzy sie od poziomu dolnej krawedzi najnizej połozonych
okien budynku przesłanianego do poziomu najwyzszej zacieniajacej krawedzi obiektu przesłaniajacego lub jego
przesłaniajacej czesci.
3. Dopuszcza sie sytuowanie obiektu przesłaniajacego w odległosci nie mniejszej niz 10 m od okna pomieszczenia
przesłanianego, takiego jak maszt, komin, wieza lub inny obiekt budowlany, bez ograniczenia jego wysokosci, lecz o
szerokosci przesłaniajacej nie wiekszej niz 3 m, mierzac ja równolegle do płaszczyzny okna.
4. Odległosci, o których mowa w ust. 1 pkt 1, moga byc zmniejszone nie wiecej niz o połowe w zabudowie
sródmiejskiej.
Rozdział 2
Dojscia i dojazdy
§ 14. 1. Do działek budowlanych oraz do budynków i urzadzen z nimi zwiazanych nalezy zapewnic dojscie i dojazd
umozliwiajacy dostep do drogi publicznej, odpowiednie do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz wymagan
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach odrebnych. Szerokosc jezdni nie moze byc mniejsza
niz 3 m.
2. Dopuszcza sie zastosowanie dojscia i dojazdu do działek budowlanych w postaci ciagu pieszo-jezdnego, pod
warunkiem ze ma on szerokosc nie mniejsza niz 5 m, umozliwiajaca ruch pieszy oraz ruch i postój pojazdów.
3. Do budynku i urzadzen z nim zwiazanych, wymagajacych dojazdów, funkcje te moga spełniac dojscia, pod
warunkiem ze ich szerokosc nie bedzie mniejsza niz 4,5 m.
4. Dojscia i dojazdy do budynków, z wyjatkiem jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, powinny miec
zainstalowane oswietlenie elektryczne, zapewniajace bezpieczne ich uzytkowanie po zapadnieciu zmroku.
§ 15. 1. Szerokosc, promienie łuków dojazdów, nachylenie podłuzne i poprzeczne oraz nosnosc nawierzchni nalezy
dostosowac do wymiarów gabarytowych, ciezaru całkowitego i warunków ruchu pojazdów, których dojazd do działki
budowlanej i budynku jest konieczny ze wzgledu na ich przeznaczenie, zgodnie z warunkami okreslonymi w przepisach
odrebnych.
2. Dojscia słuzace równoczesnie do ruchu pojazdów gospodarczych i uprzywilejowanych o masie całkowitej do 2,5
tony powinny miec nawierzchnie o nosnosci co najmniej dostosowanej do masy tych pojazdów.
§ 16. 1. Do wejsc do budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej
powinny byc doprowadzone od dojsc i dojazdów, o których mowa w § 14 ust. 1 i 3, utwardzone dojscia o szerokosci
minimalnej 1,5 m, przy czym co najmniej jedno dojscie powinno zapewniac osobom niepełnosprawnym dostep do całego
budynku lub tych jego czesci, z których osoby te moga korzystac.
2. Wymaganie dostepnosci osób niepełnosprawnych, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy budynków na terenach
zamknietych, a takze budynków w zakładach karnych, aresztach sledczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla
nieletnich oraz budynków w zakładach pracy, niebedacych zakładami pracy chronionej, z wyjatkiem budynków, o których
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
mowa w § 3 pkt 6.
§ 17. (uchylony).
Rozdział 3
Miejsca postojowe dla samochodów osobowych
§ 18. 1. Zagospodarowujac działke budowlana, nalezy urzadzic, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy,
miejsca postojowe dla samochodów uzytkowników stałych i przebywajacych okresowo, w tym równiez miejsca postojowe
dla samochodów, z których korzystaja osoby niepełnosprawne.
2. Liczbe i sposób urzadzenia miejsc postojowych nalezy dostosowac do wymagan ustalonych w decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, z uwzglednieniem potrzebnej liczby miejsc, z których korzystaja osoby
niepełnosprawne.
§ 19. 1. Odległosc wydzielonych miejsc postojowych, w tym równiez zadaszonych, lub otwartego garazu
wielopoziomowego dla samochodów osobowych od okien pomieszczen przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku
mieszkalnym, budynku zamieszkania zbiorowego, z wyjatkiem hotelu, budynku opieki zdrowotnej, oswiaty i wychowania, a
takze od placu zabaw i boiska dla dzieci i młodziezy, nie moze byc mniejsza niz:
1) 7 m - w przypadku do 4 stanowisk włacznie,
2) 10 m - w przypadku 5 do 60 stanowisk włacznie,
3) 20 m - w przypadku wiekszej liczby stanowisk, z uwzglednieniem § 276 ust. 1.
2. Odległosc wydzielonych miejsc postojowych lub otwartego garazu wielopoziomowego dla samochodów osobowych
od granicy działki budowlanej nie moze byc mniejsza niz:
1) 3 m - w przypadku do 4 stanowisk włacznie,
2) 6 m - w przypadku 5-60 stanowisk włacznie,
3) 16 m - w przypadku wiekszej liczby stanowisk.
3. Odległosci, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje sie do sytuowania wjazdów do zamknietego garazu w stosunku do
okien budynku opieki zdrowotnej, oswiaty i wychowania, a takze placów zabaw i boisk dla dzieci i młodziezy.
4. Zachowanie odległosci, o których mowa w ust. 1 i 2, nie jest wymagane przy sytuowaniu miejsc postojowych miedzy
liniami rozgraniczajacymi ulice.
§ 20. Miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystaja wyłacznie osoby niepełnosprawne, moga byc
usytuowane w odległosci nie mniejszej niz 5 m od okien budynku mieszkalnego wielorodzinnego i zamieszkania
zbiorowego oraz zblizone bez zadnych ograniczen do innych budynków. Miejsca te wymagaja odpowiedniego
oznakowania.
§ 21. 1. Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych powinny miec co najmniej szerokosc 2,3 m i długosc 5 m,
przy czym dla samochodów uzytkowanych przez osoby niepełnosprawne szerokosc stanowiska powinna wynosic co
najmniej 3,6 m i długosc 5 m, a w przypadku usytuowania wzdłuz jezdni - długosc co najmniej 6 m i szerokosc co najmniej
3,6 m, z mozliwoscia jej ograniczenia do 2,3 m w przypadku zapewnienia mozliwosci korzystania z przylegajacego dojscia
lub ciagu pieszo-jezdnego.
2. Stanowiska postojowe i dojazdy manewrowe dla samochodów osobowych powinny miec nawierzchnie utwardzona
lub co najmniej gruntowa stabilizowana, ze spadkiem zapewniajacym spływ wody.
3. Stanowiska przeznaczone do mycia i niezawodowego przegladu samochodów w zgrupowaniach miejsc
postojowych powinny miec doprowadzenie wody oraz twarda nawierzchnie ze spadkami zapewniajacymi spływ wody do
wpustów kanalizacyjnych z osadnikami błota i łapaczami oleju.
Rozdział 4
Miejsca gromadzenia odpadów stałych
§ 22. 1. Na działkach budowlanych nalezy przewidziec miejsca na pojemniki słuzace do czasowego gromadzenia
odpadów stałych, z uwzglednieniem mozliwosci ich segregacji.
2. Miejscami, o których mowa w ust. 1, moga byc:
1) zadaszone osłony lub pomieszczenia ze scianami pełnymi badz azurowymi,
2) wyodrebnione pomieszczenia w budynku, majace posadzke powyzej poziomu nawierzchni dojazdu srodka
transportowego odbierajacego odpady, lecz nie wyzej niz 0,15 m, w tym takze dolne komory zsypu z bezposrednim
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
wyjsciem na zewnatrz, zaopatrzonym w daszek o wysiegu co najmniej 1 m i przedłuzony na boki po co najmniej 0,8 m,
majace sciany i podłogi zmywalne, punkt czerpalny wody, kratke sciekowa, wentylacje grawitacyjna oraz sztuczne
oswietlenie,
3) utwardzone place do ustawiania kontenerów z zamykanymi otworami wrzutowymi.
3. Miedzy wejsciami do pomieszczen lub placami, o których mowa w ust. 2, a miejscem dojazdu samochodów
smieciarek wywozacych odpady powinno byc utwardzone dojscie, umozliwiajace przemieszczanie pojemników na
własnych kołach lub na wózkach.
4. Miejsca do gromadzenia odpadów stałych przy budynkach wielorodzinnych powinny byc dostepne dla osób
niepełnosprawnych.
§ 23. 1. Odległosc miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt 1 i 3, powinna
wynosic co najmniej 10 m od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz co
najmniej 3 m od granicy z sasiednia działka. Zachowanie odległosci od granicy działki nie jest wymagane, jezeli osłony lub
pomieszczenia stykaja sie z podobnymi urzadzeniami na działce sasiedniej.
2. W przypadku przebudowy istniejacej zabudowy, odległosci, o których mowa w ust. 1, moga byc pomniejszone,
jednak nie wiecej niz o połowe, po uzyskaniu opinii panstwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
3. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej dopuszcza sie zmniejszenie odległosci
okreslonych w ust. 1 od okien i drzwi do 3 m, od granicy działki do 2 m, a takze sytuowanie zadaszonych osłon lub
pomieszczen na granicy działek, jezeli stykaja sie one z podobnymi urzadzeniami na działce sasiedniej badz tez przy linii
rozgraniczajacej od strony ulicy.
4. Odległosc miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt 1 i 3, nie powinna
wynosic wiecej niz 80 m od najdalszego wejscia do obsługiwanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymaganie to nie dotyczy budynków na terenach zamknietych.
§ 24. 1. Na terenach niezurbanizowanych dopuszcza sie stosowanie zbiorników na odpady stałe, przystosowanych do
okresowego oprózniania, pod warunkiem usytuowania ich w odległosciach okreslonych w § 23 ust. 1.
2. Zbiorniki, o których mowa w ust. 1, powinny miec nieprzepuszczalne sciany i dno, szczelne przekrycie z
zamykanym otworem wsypowym oraz zamykanym otworem bocznym do usuwania odpadów. Do zbiorników tych nalezy
doprowadzic utwardzony dojazd.
§ 25. Przy budynkach wielorodzinnych trzepaki nalezy sytuowac przy miejscach do gromadzenia odpadów stałych, z
zachowaniem odległosci nie mniejszej niz 10 m od okien i drzwi do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Rozdział 5
Uzbrojenie techniczne działki i odprowadzenie wód powierzchniowych
§ 26. 1. Działka budowlana, przewidziana pod zabudowe budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi, powinna miec
zapewniona mozliwosc przyłaczenia uzbrojenia działki lub bezposrednio budynku do sieci wodociagowej, kanalizacyjnej,
elektroenergetycznej i ciepłowniczej.
2. Za równorzedne z przyłaczeniem do sieci elektroenergetycznej i ciepłowniczej uznaje sie zapewnienie mozliwosci
korzystania z indywidualnych zródeł energii elektrycznej i ciepła, odpowiadajacych przepisom odrebnym dotyczacym
gospodarki energetycznej i ochrony srodowiska.
3. W razie braku warunków przyłaczenia sieci wodociagowej i kanalizacyjnej działka, o której mowa w ust. 1, moze
byc wykorzystana pod zabudowe budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi, pod warunkiem zapewnienia mozliwosci
korzystania z indywidualnego ujecia wody, a takze zastosowania zbiornika bezodpływowego lub przydomowej
oczyszczalni scieków, jezeli ich ilosc nie przekracza 5 m
3
na dobe. Jezeli ilosc scieków jest wieksza od 5 m
3
, to ich
gromadzenie lub oczyszczanie wymaga pozytywnej opinii własciwego terenowo inspektora ochrony srodowiska.
4. Na działkach budowlanych przeznaczonych dla szpitali i sanatoriów, niezaleznie od zasilania z sieci, nalezy
zapewnic dodatkowo własne ujecie wody oraz własne zródło energii elektrycznej i cieplnej.
5. Spełnienie warunków okreslonych w ust. 1 i 2 nie jest wymagane w przypadku działek przeznaczonych pod budowe
budynków rekreacji indywidualnej oraz budynków inwentarskich i gospodarczych na wsi, jezeli własciwy organ w decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie okreslił takich wymagan.
§ 27. Dopuszcza sie wykorzystanie pod zabudowe zagrodowa lub rekreacji indywidualnej działki budowlanej, która nie
moze byc zaopatrzona w wode przeznaczona do spozycia przez ludzi z sieci lub własnego ujecia, pod warunkiem
zapewnienia mozliwosci czerpania lub dostawy wody z ujec połozonych poza granicami działki.
§ 28. 1. Działka budowlana, na której sytuowane sa budynki, powinna byc wyposazona w kanalizacje umozliwiajaca
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej.
2. W razie braku mozliwosci przyłaczenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszcza sie
odprowadzanie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych.
§ 29. Dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na teren sasiedniej
nieruchomosci jest zabronione.
§ 30. Usytuowanie na działce budowlanej ujec wody, urzadzen do gromadzenia i oczyszczania scieków oraz odpadów
stałych powinno byc zgodne z wymaganiami rozporzadzenia oraz z przepisami dotyczacymi ochrony gruntu, wód i
powietrza.
Rozdział 6
Studnie
§ 31. 1. Odległosc studni dostarczajacej wode przeznaczona do spozycia przez ludzi, niewymagajacej, zgodnie z
przepisami dotyczacymi ochrony ujec i zródeł wodnych, ustanowienia strefy ochronnej, powinna wynosic - liczac od osi
studni - co najmniej:
1) do granicy działki - 5 m,
2) do osi rowu przydroznego - 7,5 m,
3) do budynków inwentarskich i zwiazanych z nimi szczelnych silosów, zbiorników do gromadzenia nieczystosci,
kompostu oraz podobnych szczelnych urzadzen - 15 m,
4) do najblizszego przewodu rozsaczajacego kanalizacji indywidualnej, jezeli odprowadzane sa do niej scieki
oczyszczone biologicznie w stopniu okreslonym w przepisach dotyczacych ochrony wód - 30 m,
5) do nieutwardzonych wybiegów dla zwierzat hodowlanych, najblizszego przewodu rozsaczajacego kanalizacji lokalnej
bez urzadzen biologicznego oczyszczania scieków oraz do granicy pola filtracyjnego - 70 m.
2. Dopuszcza sie sytuowanie studni w odległosci mniejszej niz 5 m od granicy działki, a takze studni wspólnej na
granicy dwóch działek, pod warunkiem zachowania na obydwu działkach odległosci, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5.
§ 32. 1. Obudowa studni kopanej, dostarczajacej wode przeznaczona do spozycia przez ludzi, powinna byc wykonana
z materiałów nieprzepuszczalnych i niewpływajacych ujemnie na jakosc wody, a złacza elementów obudowy powinny byc
nalezycie uszczelnione. Przy zastosowaniu kregów betonowych warunek szczelnosci uznaje sie za spełniony, jezeli
wykonane zostanie ich spoinowanie od wewnatrz na całej wysokosci studni, a ponadto od zewnatrz do głebokosci co
najmniej 1,5 m od poziomu terenu.
2. Czesc nadziemna studni kopanej, niewyposazonej w urzadzenie pompowe, powinna miec wysokosc co najmniej
0,9 m od poziomu terenu oraz byc zabezpieczona trwałym i nieprzepuszczalnym przykryciem, ochraniajacym wnetrze
studni i urzadzenia do czerpania wody.
3. Czesc nadziemna studni kopanej, wyposazonej w urzadzenie pompowe, powinna miec wysokosc co najmniej 0,2 m
od poziomu terenu. Przykrycie jej powinno byc dopasowane do obudowy i wykonane z materiału nieprzepuszczalnego
oraz miec nosnosc odpowiednia do przewidywanego obciazenia.
4. Teren otaczajacy studnie kopana, w pasie o szerokosci co najmniej 1 m, liczac od zewnetrznej obudowy studni,
powinien byc pokryty nawierzchnia utwardzona, ze spadkiem 2% w kierunku zewnetrznym.
§ 33. Przy ujeciu wód podziemnych za pomoca studni wierconej teren w promieniu co najmniej 1 m od wprowadzonej
w grunt rury nalezy zabezpieczyc w sposób okreslony w § 32 ust. 4, a przejscie rury studziennej przez nawierzchnie
utwardzona nalezy uszczelnic.
Rozdział 7
Zbiorniki bezodpływowe na nieczystosci ciekłe
§ 34. Zbiorniki na nieczystosci ciekłe moga byc stosowane tylko na działkach budowlanych niemajacych mozliwosci
przyłaczenia do sieci kanalizacyjnej, przy czym nie dopuszcza sie ich stosowania na obszarach podlegajacych szczególnej
ochronie srodowiska i narazonych na powodzie oraz zalewanie wodami opadowymi.
§ 35. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystosci ciekłe, doły ustepów nieskanalizowanych oraz urzadzenia kanalizacyjne
i zbiorniki do usuwania i gromadzenia wydalin pochodzenia zwierzecego powinny miec dno i sciany nieprzepuszczalne,
szczelne przekrycie z zamykanym otworem do usuwania nieczystosci i odpowietrzenie wyprowadzone co najmniej 0,5 m
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
ponad poziom terenu.
§ 36. 1. Odległosc pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystosci ciekłe, dołów ustepów
nieskanalizowanych o liczbie miejsc nie wiekszej niz 4 i podobnych urzadzen sanitarno-gospodarczych o pojemnosci do
10 m
3
powinna wynosic co najmniej:
1) od okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów produktów
spozywczych - 15 m,
2) od granicy działki sasiedniej, drogi (ulicy) lub ciagu pieszego - 7,5 m.
2. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odległosci urzadzen sanitarno-gospodarczych, o
których mowa w ust. 1, powinny wynosic co najmniej:
1) od okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi - 5 m, przy czym nie dotyczy to dołów
ustepowych w zabudowie jednorodzinnej,
2) od granicy działki sasiedniej, drogi (ulicy) lub ciagu pieszego - 2 m.
3. Odległosci pokryw i wylotów wentylacji z dołów ustepów nieskanalizowanych o liczbie miejsc wiekszej niz 4 oraz
zbiorników bezodpływowych na nieczystosci ciekłe i kompostowników o pojemnosci powyzej 10 m
3
do 50 m
3
powinny
wynosic co najmniej:
1) od okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczen wymienionych w ust. 1 pkt 1 - 30 m,
2) od granicy działki sasiedniej - 7,5 m,
3) od linii rozgraniczajacej drogi (ulicy) lub ciagu pieszego - 10 m.
4. Własciwy organ w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w porozumieniu z panstwowym
wojewódzkim inspektorem sanitarnym, moze ustalic dla działek budowlanych połozonych przy zabudowanych działkach
sasiednich odległosci mniejsze niz okreslone w ust. 1 i 2.
5. Kryte zbiorniki bezodpływowe na nieczystosci ciekłe oraz doły ustepowe moga byc sytuowane w odległosci
mniejszej niz 2 m od granicy, w tym takze przy granicy działek, jezeli sasiaduja z podobnymi urzadzeniami na działce
sasiedniej, pod warunkiem zachowania odległosci okreslonych w § 31 i § 36.
6. Odległosci zbiorników bezodpływowych na nieczystosci ciekłe i kompostowników o pojemnosci powyzej 50 m
3
od
budynków przeznaczonych na pobyt ludzi nalezy przyjmowac zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy technicznej, przyjetej
przez panstwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
§ 37. Przepływowe, szczelne osadniki podziemne, stanowiace czesc przydomowej oczyszczalni scieków
gospodarczo-bytowych, słuzace do wstepnego ich oczyszczania, moga byc sytuowane w bezposrednim sasiedztwie
budynków jednorodzinnych, pod warunkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez instalacje kanalizacyjna co najmniej
0,6 m powyzej górnej krawedzi okien i drzwi zewnetrznych w tych budynkach.
§ 38. Odległosc osadników błota, łapaczy olejów mineralnych i tłuszczu, neutralizatorów scieków i innych podobnych
zbiorników od okien otwieralnych i drzwi zewnetrznych do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna wynosic
co najmniej 5 m, jezeli przepisy odrebne nie stanowia inaczej.
Rozdział 8
Zielen i urzadzenia rekreacyjne
§ 39. Na działkach budowlanych, przeznaczonych pod zabudowe wielorodzinna, budynki opieki zdrowotnej (z
wyjatkiem przychodni) oraz oswiaty i wychowania co najmniej 25% powierzchni działki nalezy urzadzic jako powierzchnie
terenu biologicznie czynnego, jezeli inny procent nie wynika z ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
§ 40. 1. W zespole budynków wielorodzinnych objetych jednym pozwoleniem na budowe nalezy, stosownie do
potrzeb uzytkowych, przewidziec place zabaw dla dzieci i miejsca rekreacyjne dostepne dla osób niepełnosprawnych, przy
czym co najmniej 30 % tej powierzchni powinno znajdowac sie na terenie biologicznie czynnym, chyba ze przepisy
odrebne stanowia inaczej.
2. Nasłonecznienie placu zabaw dla dzieci powinno wynosic co najmniej 4 godziny, liczone w dniach równonocy (21
marca i 21 wrzesnia) w godzinach 10
00
-16
00
. W zabudowie sródmiejskiej dopuszcza sie nasłonecznienie nie krótsze niz 2
godziny.
3. Odległosc placów i urzadzen, o których mowa w ust. 1, od linii rozgraniczajacych ulice, od okien pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadów powinna wynosic co najmniej 10 m.
Rozdział 9
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
Ogrodzenia
§ 41. 1. Ogrodzenie nie moze stwarzac zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi i zwierzat.
2. Umieszczanie na ogrodzeniach, na wysokosci mniejszej niz 1,8 m, ostro zakonczonych elementów, drutu
kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów jest zabronione.
3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotycza ogrodzen wewnetrznych w zakładach karnych i aresztach sledczych.
§ 42. 1. Bramy i furtki w ogrodzeniu nie moga otwierac sie na zewnatrz działki.
2. Furtki w ogrodzeniu przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i budynkach uzytecznosci publicznej nie moga
utrudniac dostepu do nich osobom niepełnosprawnym poruszajacym sie na wózkach inwalidzkich.
§ 43. Szerokosc bramy powinna wynosic w swietle co najmniej 2,4 m, a w przypadku zastosowania furtki jej szerokosc
powinna byc nie mniejsza niz 0,9 m, przy czym na drodze pozarowej szerokosci te reguluja przepisy odrebne dotyczace
ochrony przeciwpozarowej.
Dział III
Budynki i pomieszczenia
Rozdział 1
Wymagania ogólne
§ 44. Budynek, jego układ funkcjonalny i przestrzenny, ustrój konstrukcyjny oraz rozwiazania techniczne i materiałowe
elementów budowlanych powinny byc zaprojektowane i wykonane w sposób odpowiadajacy wymaganiom wynikajacym z
jego usytuowania i przeznaczenia oraz z odnoszacych sie do niego przepisów rozporzadzenia i przepisów odrebnych.
§ 45. Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinien byc zaopatrzony co najmniej w wode do
spozycia przez ludzi oraz do celów przeciwpozarowych, jezeli wymagaja tego przepisy odrebne, a odpowiednio do ich
przeznaczenia - takze na inne cele. W innych budynkach zaopatrzenie w wode powinno wynikac z ich przeznaczenia i
potrzeb ochrony przeciwpozarowej.
§ 46. Budynek mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, oswiaty, nauki,
zakładu zywienia, produkcji i handlu zywnoscia, a takze inne budynki, jezeli sa wyposazone w wanny, natryski lub
umywalki, powinny miec indywidualna lub centralna instalacje ciepłej wody. Warunek doprowadzenia ciepłej wody do
umywalek nie dotyczy budynków w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej.
§ 47. Budynek wyposazony w instalacje wodociagowa powinien miec zapewnione odprowadzenie scieków
bytowo-gospodarczych oraz scieków technologicznych, jezeli one wystepuja.
§ 48. 1. Kazdy budynek przeznaczony na pobyt ludzi oraz inne budynki, w których w trakcie uzytkowania powstaja
odpady i nieczystosci stałe, powinny miec miejsca przystosowane do czasowego gromadzenia tych odpadów i
nieczystosci, usytuowane w samym budynku lub w jego otoczeniu.
2. Budynki, o których mowa w ust. 1, z wyjatkiem wysokosciowych, moga byc wyposazone w wewnetrzne urzadzenia
(zsypy) do usuwania odpadów i nieczystosci stałych.
§ 49. Budynek i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi oraz inne budynki, jezeli wynika to z ich przeznaczenia,
powinny byc wyposazone w instalacje (urzadzenia) do ogrzewania pomieszczen w okresie obnizonych temperatur,
umozliwiajace utrzymanie temperatury powietrza wewnetrznego odpowiedniej do ich przeznaczenia. Wymaganie to nie
dotyczy budynków rekreacyjnych, uzytkowanych wyłacznie w sezonie letnim.
§ 50. Budynek i pomieszczenia, w których sa zainstalowane paleniska na paliwo stałe lub komory spalania z palnikami
na paliwo płynne lub gazowe, powinny miec przewody kominowe do odprowadzania dymu i spalin.
§ 51. Budynek i pomieszczenia powinny miec zapewniona wentylacje lub klimatyzacje, stosownie do ich
przeznaczenia.
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
§ 52. Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi moze byc zaopatrywany w gaz z sieci gazowej,
baterii butli lub zbiorników stałych gazu płynnego, zgodnie z warunkami okreslonym w § 156 ust. 1 i § 157.
§ 53. 1. Budynek, odpowiednio do potrzeb wynikajacych z jego przeznaczenia, powinien byc wyposazony w
wewnetrzna instalacje elektryczna.
2. Budynek nalezy wyposazyc w instalacje chroniaca od wyładowan atmosferycznych. Obowiazek ten odnosi sie do
budynków wyszczególnionych w Polskiej Normie dotyczacej ochrony odgromowej obiektów budowlanych.
§ 54. 1. Budynek uzytecznosci publicznej, budynek mieszkalny wielorodzinny, budynek zamieszkania zbiorowego
niebedacy budynkiem koszarowym oraz kazdy inny budynek majacy najwyzsza kondygnacje z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt wiecej niz 50 osób, w których róznica poziomów posadzek pomiedzy pierwsza i najwyzsza
kondygnacja nadziemna, niestanowiaca drugiego poziomu w mieszkaniu dwupoziomowym, przekracza 9,5 m, a takze
majacy dwie lub wiecej kondygnacji nadziemnych budynek opieki zdrowotnej i budynek opieki społecznej nalezy
wyposazyc w dzwig osobowy.
2. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym, budynku zamieszkania zbiorowego oraz budynku uzytecznosci
publicznej, wyposazanym w dzwigi, nalezy zapewnic dojazd z poziomu terenu i dostep na wszystkie kondygnacje
uzytkowe osobom niepełnosprawnym.
3. W przypadku wbudowywania lub przybudowywania szybu dzwigowego do istniejacego budynku dopuszcza sie
usytuowanie drzwi przystankowych na poziomie spocznika miedzypietrowego, jezeli zostanie zapewniony dostep do
kondygnacji uzytkowej osobom niepełnosprawnym.
§ 55. 1. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym niewyposazanym w dzwigi nalezy wykonac pochylnie lub
zainstalowac odpowiednie urzadzenie techniczne, umozliwiajace dostep osobom niepełnosprawnym do mieszkan
połozonych na pierwszej kondygnacji nadziemnej oraz do kondygnacji podziemnej zawierajacej miejsca postojowe dla
samochodów osobowych.
2. W niskim budynku zamieszkania zbiorowego i budynku uzytecznosci publicznej, niewymagajacym wyposazenia w
dzwigi, o których mowa w § 54 ust. 1, nalezy zainstalowac urzadzenia techniczne zapewniajace osobom
niepełnosprawnym dostep na kondygnacje z pomieszczeniami uzytkowymi, z których moga korzystac. Nie dotyczy to
budynków koszarowych, zakwaterowania w zakładach karnych, aresztach sledczych oraz zakładach poprawczych i
schroniskach dla nieletnich.
3. Dopuszcza sie niewyposazenie w dzwigi budynku mieszkalnego wielorodzinnego do 5. kondygnacji nadziemnej
włacznie, jezeli wszystkie pomieszczenia na ostatniej kondygnacji sa czescia mieszkan dwupoziomowych.
4. W budynku niewyposazonym w dzwigi, na którego budowe została wydana decyzja o pozwoleniu na budowe przed
dniem 1 kwietnia 1995 r., na poddaszu usytuowanym bezposrednio nad 4. kondygnacja dopuszcza sie zmiane sposobu
uzytkowania pomieszczen na mieszkania.
§ 56. Budynek mieszkalny wielorodzinny, budynek zamieszkania zbiorowego i budynek uzytecznosci publicznej
powinien byc wyposazony w instalacje telekomunikacyjna, a w miare potrzeby równiez w inne instalacje, takie jak: telewizji
przemysłowej, sygnalizacji dzwonkowej lub domofonowej, w sposób umozliwiajacy zapewnienie ochrony instalacji przed
dostepem osób nieuprawnionych.
Rozdział 2
Oswietlenie i nasłonecznienie
§ 57. 1. Pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi powinno miec zapewnione oswietlenie dzienne, dostosowane do
jego przeznaczenia, kształtu i wielkosci, z uwzglednieniem warunków okreslonych w § 13 oraz w ogólnych przepisach
bezpieczenstwa i higieny pracy.
2. W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w swietle oscieznic, do
powierzchni podłogi powinien wynosic co najmniej 1:8, natomiast w innym pomieszczeniu, w którym oswietlenie dzienne
jest wymagane ze wzgledów na przeznaczenie - co najmniej 1:12.
§ 58. 1. Dopuszcza sie oswietlenie pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi wyłacznie swiatłem sztucznym,
jezeli:
1) oswietlenie dzienne nie jest konieczne lub nie jest wskazane ze wzgledów technologicznych,
2) jest uzasadnione celowoscia funkcjonalna zlokalizowania tego pomieszczenia w obiekcie podziemnym lub w czesci
budynku pozbawionej oswietlenia dziennego.
2. W przypadku gdy pomieszczenie, o którym mowa w ust. 1, jest pomieszczeniem stałej pracy w rozumieniu
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
ogólnych przepisów bezpieczenstwa i higieny pracy, dla zastosowania wyłacznie oswietlenia swiatłem sztucznym, w tym
elektrycznym, jest wymagane uzyskanie zgody własciwego panstwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, wydanej
w porozumieniu z własciwym okregowym inspektorem pracy.
3. Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy budynków słuzacych obronnosci panstwa.
§ 59. 1. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi oraz do ruchu ogólnego (komunikacji) powinny miec zapewnione
oswietlenie swiatłem sztucznym odpowiednio do potrzeb uzytkowych.
2. Ogólne oswietlenie swiatłem sztucznym pomieszczenia przeznaczonego na stały pobyt ludzi powinno zapewniac
odpowiednie warunki uzytkowania całej jego powierzchni.
3. Oswietlenie swiatłem sztucznym połaczonych ze soba pomieszczen przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz do
ruchu ogólnego (komunikacji) nie powinno wykazywac róznic natezenia, wywołujacych olsnienie przy przejsciu miedzy
tymi pomieszczeniami.
§ 60. 1. Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w złobku, przedszkolu i szkole, z wyjatkiem
pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej, powinny miec zapewniony czas nasłonecznienia co najmniej 3 godziny w
dniach równonocy (21 marca i 21 wrzesnia) w godzinach 8
oo
-16
oo
, natomiast pokoje mieszkalne - w godzinach 7
oo
-17
oo
.
2. W mieszkaniu wielopokojowym dopuszcza sie ograniczenie wymagania okreslonego w ust. 1 co najmniej do
jednego pokoju, przy czym w sródmiejskiej zabudowie uzupełniajacej dopuszcza sie ograniczenie wymaganego czasu
nasłonecznienia do 1,5 godziny, a w odniesieniu do mieszkania jednopokojowego w takiej zabudowie nie okresla sie
wymaganego czasu nasłonecznienia.
Rozdział 3
Wejscia do budynków i mieszkan
§ 61. 1. Połozenie drzwi wejsciowych do budynku oraz kształt i wymiary pomieszczen wejsciowych powinny
umozliwiac dogodne warunki ruchu, w tym równiez osobom niepełnosprawnym.
2. Wymaganie przystosowania wejsc dla osób niepełnosprawnych nie dotyczy budynków mieszkalnych w zabudowie
jednorodzinnej i zagrodowej oraz budynków rekreacji indywidualnej, budynków koszarowych, a takze budynków w
zakładach karnych i aresztach sledczych oraz w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.
§ 62. 1. Drzwi wejsciowe do budynku i ogólnodostepnych pomieszczen uzytkowych oraz do mieszkan powinny miec w
swietle oscieznicy co najmniej: szerokosc 0,9 m i wysokosc 2 m. W przypadku zastosowania drzwi zewnetrznych
dwuskrzydłowych szerokosc skrzydła głównego nie moze byc mniejsza niz 0,9 m.
2. W wejsciach do budynku i ogólnodostepnych pomieszczen uzytkowych moga byc zastosowane drzwi obrotowe lub
wahadłowe, pod warunkiem usytuowania przy nich drzwi rozwieranych lub rozsuwanych, przystosowanych do ruchu osób
niepełnosprawnych, oraz spełnienia wymagan § 240.
3. W drzwiach, o których mowa w ust. 1, oraz w drzwiach do mieszkan i pomieszczen mieszkalnych w budynku
zamieszkania zbiorowego wysokosc progów nie moze przekraczac 0,02 m.
§ 63. Wejscia z zewnatrz do budynku i pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi nalezy chronic przed nadmiernym
dopływem chłodnego powietrza przez zastosowanie przedsionka, kurtyny powietrznej lub innych rozwiazan
nieutrudniajacych ruchu. Wymagania te nie dotycza dodatkowych wejsc nieprzewidzianych do stałego uzytkowania.
§ 64. Wejscie do budynku i do kazdej klatki schodowej powinno miec elektryczne oswietlenie zewnetrzne. Nie dotyczy
to budownictwa zagrodowego i rekreacyjnego.
§ 65. (uchylony).
Rozdział 4
Schody i pochylnie
§ 66. W celu zapewnienia dostepu do pomieszczen połozonych na róznych poziomach nalezy stosowac schody stałe,
a w zaleznosci od przeznaczenia budynku - równiez pochylnie odpowiadajace warunkom okreslonym w rozporzadzeniu.
§ 67. Zainstalowanie w budynku schodów lub pochylni ruchomych nie zwalnia z obowiazku zastosowania schodów lub
pochylni stałych.
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
§ 68. 1. Graniczne wymiary schodów stałych w budynkach o róznym przeznaczeniu okresla tabela:
Przeznaczenie budynków Minimalna szerokosc
uzytkowa (m)
Maksymalna
wysokosc
stopni (m)
biegu spocznika
1 2 3 4
Budynki mieszkalne jednorodzinne i w zabudowie
zagrodowej oraz mieszkania dwupoziomowe
0,8 0,8 0,19
Budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki zamieszkania
zbiorowego
*)
oraz budynki uzytecznosci publicznej
*)
, z
wyłaczeniem budynków zakładów opieki zdrowotnej, a
takze budynki produkcyjne
*)
, magazynowo-składowe oraz
usługowe, w których zatrudnia sie ponad 10 osób
1,2 1,5 0,175
Przedszkola i złobki 1,2 1,3 0,15
Budynki opieki zdrowotnej
*) 1,4 1,5 0,15
Garaze wbudowane i wolno stojace (wielostanowiskowe)
oraz budynki usługowe, w których zatrudnia sie do 10
osób
0,9 0,9 0,19
We wszystkich budynkach niezaleznie od ich
przeznaczenia schody do kondygnacji podziemnej,
pomieszczen technicznych i poddaszy nieuzytkowych
0,8 0,8 0,2
*)
W przypadku tych budynków szerokosc uzytkowa biegu schodowego i spocznika nalezy przyjmowac z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w ust. 2.
2. W budynkach uzytecznosci publicznej oraz budynkach produkcyjnych łaczna szerokosc uzytkowa biegów oraz
łaczna szerokosc uzytkowa spoczników w klatkach schodowych, stanowiacych droge ewakuacyjna, nalezy obliczac
proporcjonalnie do liczby osób mogacych przebywac równoczesnie na kondygnacji, na której przewiduje sie obecnosc
najwiekszej ich liczby, przyjmujac co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 osób, lecz nie mniej niz okreslono to w ust. 1.
3. Szerokosc uzytkowa schodów zewnetrznych do budynku powinna wynosic co najmniej 1,2 m, przy czym nie moze
byc mniejsza niz szerokosc uzytkowa biegu schodowego w budynku, przyjeta zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ust.
1 i 2.
4. Szerokosc uzytkowa schodów stałych mierzy sie miedzy wewnetrznymi krawedziami poreczy, a w przypadku
balustrady jednostronnej - miedzy wykonczona powierzchnia sciany a wewnetrzna krawedzia poreczy tej balustrady.
Szerokosci te nie moga byc ograniczane przez zainstalowane urzadzenia oraz elementy budynku.
§ 69. 1. Liczba stopni w jednym biegu schodów stałych powinna wynosic nie wiecej niz:
1) 14 stopni - w budynku opieki zdrowotnej,
2) 17 stopni - w innych budynkach.
2. Wymaganie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy budynków w zabudowie jednorodzinnej i w zabudowie
zagrodowej oraz budynków rekreacji indywidualnej, mieszkan dwupoziomowych oraz dojsc do urzadzen technicznych.
3. Liczba stopni w jednym biegu schodów zewnetrznych nie powinna wynosic wiecej niz 10.
4. Szerokosc stopni stałych schodów wewnetrznych powinna wynikac z warunku okreslonego wzorem: 2h + s = 0,6 do
0,65 m, gdzie h oznacza wysokosc stopnia, s - jego szerokosc.
5. Szerokosc stopni schodów zewnetrznych przy głównych wejsciach do budynku powinna wynosic w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych i budynkach uzytecznosci publicznej co najmniej 0,35 m.
6. Szerokosc stopni schodów wachlarzowych powinna wynosic co najmniej 0,25 m, natomiast w schodach
zabiegowych i kreconych szerokosc taka nalezy zapewnic w odległosci nie wiekszej niz 0,4 m od poreczy balustrady
wewnetrznej lub słupa stanowiacego koncentryczna konstrukcje schodów.
7. W budynku zakładu opieki zdrowotnej stosowanie schodów zabiegowych i wachlarzowych, jako przeznaczonych do
ruchu pacjentów, jest zabronione.
8. W budynkach opieki zdrowotnej, a takze budynkach zamieszkania zbiorowego przeznaczonych dla osób starszych
oraz niepełnosprawnych zabrania sie stosowania stopni schodów z noskami i podcieciami.
§ 70. Maksymalne nachylenie pochylni zwiazanych z budynkiem nie moze przekraczac wielkosci okreslonych w
ponizszej tabeli:
Usytuowanie pochylni
Przeznaczenie pochylni na zewnatrz, bez
przekrycia
% nachylenia
wewnatrz budynku
lub pod dachem
% nachylenia
1 2 3
Do ruchu pieszego i dla osób niepełnosprawnych
poruszajacych sie przy uzyciu wózka inwalidzkiego,
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
przy wysokosci pochylni:
a) do 0,15 m 15 15
b) do 0,5 m 8 10
c) ponad 0,5 m*) 6 8
Dla samochodów w garazach wielostanowiskowych:
a) jedno- i dwupoziomowych 15 20
b) wielopoziomowych 15 15
Dla samochodów w garazach indywidualnych 25 25
*) Pochylnie do ruchu pieszego i dla osób niepełnosprawnych o długosci ponad 9 m powinny byc podzielone na krótsze
odcinki, przy zastosowaniu spoczników o długosci co najmniej 1,4 m.
§ 71. 1. Pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych powinny miec szerokosc płaszczyzny ruchu 1,2 m,
krawezniki o wysokosci co najmniej 0,07 m i obustronne porecze odpowiadajace warunkom okreslonym w § 298, przy
czym odstep miedzy nimi powinien miescic sie w granicach od 1 m do 1,1 m.
2. Długosc poziomej płaszczyzny ruchu na poczatku i na koncu pochylni powinna wynosic co najmniej 1,5 m.
3. Powierzchnia spocznika przy pochylni dla osób niepełnosprawnych poruszajacych sie na wózkach inwalidzkich
powinna miec wymiary co najmniej 1,5 x 1,5 m poza polem otwierania skrzydła drzwi wejsciowych do budynku.
4. Krawedzie stopni schodów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i uzytecznosci publicznej powinny
wyrózniac sie kolorem kontrastujacym z kolorem posadzki.
Rozdział 5
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi
§ 72. 1. Wysokosc pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna odpowiadac wymaganiom okreslonym w
ponizszej tabeli, jezeli przepisy odrebne, w tym dotyczace pomieszczen pracy i pomieszczen słuzby zdrowia, nie okreslaja
innych wymagan:
Rodzaj pomieszczenia (sposób uzytkowania) Minimalna wysokosc w
swietle (m)
1 2
Pokoje w budynkach mieszkalnych oraz sypialnie 1-4-osobowe w budynkach
zamieszkania zbiorowego
2,5*)
Pokoje na poddaszu w budynkach jednorodzinnych i mieszkalnych
zagrodowych oraz pomieszczenia w budynkach rekreacji indywidualnej
2,2*)
Pomieszczenia do pracy **), nauki i innych celów, w których nie
wystepuja czynniki uciazliwe lub szkodliwe dla zdrowia, przeznaczone na
stały lub czasowy pobyt:
a) nie wiecej niz 4 osób 2,5
b) wiecej niz 4 osób 3,0
Pomieszczenia jak wyzej, lecz usytuowane na antresoli, jezeli nie
wystepuja czynniki szkodliwe dla zdrowia
2,2
Pomieszczenia do pracy **) i innych celów, w których wystepuja czynniki
uciazliwe lub szkodliwe dla zdrowia
3,3
Pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi, jak dyzurki,
portiernie, kantory, kioski, w tym kioski usytuowane w halach
dworcowych, wystawowych, handlowych, sportowych, jezeli nie wystepuja
czynniki szkodliwe dla zdrowia
2,2*)
Pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi:
a) jezeli nie wystepuja czynniki szkodliwe dla zdrowia 2,2*)
b) jezeli wystepuja czynniki szkodliwe dla zdrowia 2,5
*) Przy stropach pochyłych jest to wysokosc srednia liczona miedzy najwieksza a najmniejsza wysokoscia
pomieszczenia, lecz nie mniejsza niz 1,9 m. Przestrzeni o wysokosci ponizej 1,9 m nie zalicza sie do odpowiadajacej
przeznaczeniu danego pomieszczenia.
**) Wymagania dotyczace minimalnej wysokosci pomieszczen w zakładach pracy okreslaja przepisy o bezpieczenstwie i
higienie pracy.
2. Pomieszczenia, których wysokosc powinna, zgodnie z ust. 1, wynosic co najmniej 3 m i 3,3 m, moga byc obnizone
do wysokosci nie mniejszej niz 2,5 m w przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub
klimatyzacji, pod warunkiem uzyskania zgody panstwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
§ 73. 1. W pomieszczeniu mieszkalnym poziom podłogi od strony sciany z otworami okiennymi i drzwiowymi nie
powinien znajdowac sie ponizej poziomu terenu przy budynku.
2. W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku zakładu opieki zdrowotnej, opieki społecznej,
oswiaty, wychowania i nauki poziom podłogi powinien znajdowac sie co najmniej 0,3 m powyzej terenu urzadzonego przy
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
budynku.
3. W pomieszczeniu produkcyjnym i usługowym poziom podłogi moze znajdowac sie na poziomie terenu urzadzonego
przy budynku. Obnizenie poziomu podłogi ponizej terenu wymaga uzyskania zgody panstwowego wojewódzkiego
inspektora sanitarnego wydanej w porozumieniu z własciwym okregowym inspektorem pracy.
§ 74. W budynku uzytecznosci publicznej pomieszczenia ogólnodostepne ze zróznicowanym poziomem podłóg
powinny byc przystosowane do ruchu osób niepełnosprawnych.
§ 75. 1. Drzwi do pomieszczenia przeznaczonego na stały pobyt ludzi oraz do pomieszczenia kuchennego powinny
miec co najmniej szerokosc 0,8 m i wysokosc 2 m w swietle oscieznicy.
2. W budynku uzytecznosci publicznej drzwi wewnetrzne, z wyjatkiem drzwi do pomieszczen technicznych i
gospodarczych, powinny miec co najmniej szerokosc 0,9 m i wysokosc 2 m w swietle oscieznicy.
3. Drzwi, o których mowa w ust. 1 i 2, nie powinny miec progów.
Rozdział 6
Pomieszczenia higienicznosanitarne
§ 76. Wymagania dotyczace pomieszczen higienicznosanitarnych okreslaja przepisy rozporzadzenia, a takze przepisy
dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy oraz obrony cywilnej. Do pomieszczen higienicznosanitarnych zalicza sie łaznie,
sauny, natryski, łazienki, ustepy, umywalnie, szatnie, przebieralnie, pralnie, pomieszczenia higieny osobistej kobiet, jak tez
pomieszczenia słuzace do odkazania, oczyszczania oraz suszenia odziezy i obuwia, a takze przechowywania sprzetu do
utrzymania czystosci.
§ 77. 1. Pomieszczenie higienicznosanitarne powinno miec wentylacje spełniajaca wymagania przepisów
rozporzadzenia oraz przepisów odrebnych.
2. Pomieszczenie higienicznosanitarne powinno miec wysokosc w swietle co najmniej 2,5 m, z wyjatkiem łazni
ogólnodostepnej, której wysokosc powinna wynosic co najmniej 3 m.
3. Dopuszcza sie zmniejszenie wysokosci pomieszczenia higienicznosanitarnego w budynku mieszkalnym oraz w
hotelu, motelu i pensjonacie do 2,2 m w swietle, w przypadku gdy jest ono wyposazone w wentylacje mechaniczna
wywiewna lub nawiewno-wywiewna.
§ 78. 1. Sciany pomieszczenia higienicznosanitarnego powinny miec do wysokosci co najmniej 2 m powierzchnie
zmywalne i odporne na działanie wilgoci.
2. Posadzka pralni, łazienki, umywalni, kabiny natryskowej i ustepu powinna byc zmywalna, nienasiakliwa i niesliska.
§ 79. 1. Drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustepu powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczenia, miec, z
zastrzezeniem § 75 ust. 2, co najmniej szerokosc 0,8 m i wysokosc 2 m w swietle oscieznicy, a w dolnej czesci - otwory o
sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m
2
dla dopływu powietrza.
2. W łazienkach i ustepach, z wyjatkiem ogólnodostepnych, dopuszcza sie stosowanie drzwi przesuwnych lub
składanych.
§ 80. 1. Kubatura pomieszczenia łazienki z wentylacja grawitacyjna powinna wynosic co najmniej:
1) 8 m
3
- przy zastosowaniu w tym pomieszczeniu urzadzenia gazowego, o którym mowa w § 172 ust. 3 pkt 1.
2) 6,5 m
3
- przy doprowadzeniu centralnej ciepłej wody lub zastosowaniu elektrycznego urzadzenia do ogrzewania wody
badz urzadzenia gazowego, o którym mowa w § 172 ust. 3 pkt 2, a takze gdy urzadzenie gazowe znajduje sie poza
tym pomieszczeniem.
2. Dopuszcza sie zmniejszenie kubatury, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jednakze nie ponizej 5,5 m
3
, jezeli
pomieszczenie łazienki jest wyposazone co najmniej w wentylacje mechaniczna wywiewna.
§ 81. 1. Kabina natryskowa niezamknieta, stanowiaca wydzielona czesc pomieszczen natrysków i umywalni
zbiorowych, powinna miec powierzchnie nie mniejsza niz 0,9 m
2
i szerokosc co najmniej 0,9 m.
2. Kabina natryskowa zamknieta, wydzielona sciankami na cała wysokosc pomieszczenia, powinna miec powierzchnie
nie mniejsza niz 1,5 m
2
i szerokosc co najmniej 0,9 m oraz byc wyposazona w wentylacje mechaniczna wywiewna.
3. Kabina natryskowa zamknieta, z urzadzeniami przystosowanymi do korzystania przez osoby niepełnosprawne
poruszajace sie na wózkach inwalidzkich, powinna miec powierzchnie nie mniejsza niz 2,5 m
2
i szerokosc co najmniej 1,5
m oraz byc wyposazona w urzadzenia wspomagajace, umozliwiajace korzystanie z kabiny zgodnie z przeznaczeniem.
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
4. Bezposrednio przy kabinach natryskowych i umywalniach zbiorowych powinna znajdowac sie kabina ustepowa.
§ 82. 1. W budynku zamieszkania zbiorowego łazienki zwiazane z pomieszczeniami mieszkalnymi powinny byc
wyposazone w wanne lub natrysk oraz umywalke. Miska ustepowa moze byc usytuowana w łazience lub w wydzielonej
kabinie ustepowej wyposazonej w umywalke.
2. W budynku, o którym mowa w ust. 1, bez łazienek i ustepów zwiazanych z pomieszczeniami mieszkalnymi nalezy
przewidziec na kazdej kondygnacji umywalnie i ustepy przeznaczone do wspólnego uzytku, wyposazone co najmniej w:
1) 1 miske ustepowa dla 10 kobiet,
2) 1 miske ustepowa i 1 pisuar dla 20 mezczyzn,
3) 1 urzadzenie natryskowe dla 15 osób,
4) 1 umywalke dla 5 osób.
§ 83. Kabina ustepowa (ustep wydzielony), nieprzeznaczona dla osób niepełnosprawnych, powinna miec najmniejszy
wymiar poziomy (szerokosc) w swietle co najmniej 0,9 m i powierzchnie przed miska ustepowa co najmniej 0,6x0,9 m w
rzucie poziomym, spełniajaca równiez funkcje powierzchni przed umywalka - w przypadku jej zainstalowania w kabinie
ustepowej.
§ 84. 1. W budynku uzytecznosci publicznej i zakładu pracy nalezy urzadzic ustepy ogólnodostepne. Jezeli liczba osób
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi na danej kondygnacji jest mniejsza od 10, dopuszcza sie
umieszczenie ustepu na najblizszej, wyzszej lub nizszej kondygnacji.
2. W budynkach, o których mowa w ust. 1, w ustepach ogólnodostepnych powinna przypadac co najmniej jedna
umywalka na 20 osób, co najmniej jedna miska ustepowa i jeden pisuar na 30 mezczyzn oraz jedna miska ustepowa na
20 kobiet, jezeli przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy nie stanowia inaczej. W przypadku gdy w
pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi liczba osób jest mniejsza niz 10, dopuszcza sie umieszczenie
wspólnego ustepu dla kobiet i mezczyzn.
3. W budynkach, o których mowa w ust. 1, odległosc od stanowiska pracy lub miejsca przebywania ludzi do
najblizszego ustepu nie moze byc wieksza niz 75 m, a od stanowiska pracy chronionej - niz 50 m.
§ 85. 1. Ustepy ogólnodostepne w budynkach zamieszkania zbiorowego, uzytecznosci publicznej i zakładów pracy
powinny miec wejscia z dróg komunikacji ogólnej.
2. W ustepach ogólnodostepnych nalezy stosowac:
1) przedsionki, oddzielone scianami pełnymi na cała wysokosc pomieszczenia, w których moga byc instalowane tylko
umywalki,
2) drzwi o szerokosci co najmniej 0,9 m,
3) drzwi do kabin ustepowych otwierane na zewnatrz, o szerokosci co najmniej 0,8 m, a do kabin przystosowanych dla
potrzeb osób niepełnosprawnych, co najmniej 0,9 m,
4) przegrody dzielace ustep damski od meskiego, wykonane jako sciany pełne na cała wysokosc pomieszczenia,
5) miski ustepowe umieszczone w oddzielnych kabinach o szerokosci co najmniej 1 m i długosci 1,10 m, ze sciankami i
drzwiami o wysokosci co najmniej 2 m z przeswitem nad podłoga 0,15 m; oddzielenia nie wymagaja ustepy dla dzieci
w złobkach i przedszkolach,
6) wpusty kanalizacyjne podłogowe z syfonem oraz armature czerpalna ze złaczka do weza w pomieszczeniach z
pisuarem lub majacych wiecej niz 4 kabiny ustepowe,
7) wentylacje grawitacyjna lub mechaniczna - w ustepach z oknem i jedna kabina, a w innych - mechaniczna o działaniu
ciagłym lub właczana automatycznie.
3. Przedsionków, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie wymagaja ustepy przy salach zajec w złobkach i przedszkolach
oraz przy pokojach dla chorych w szpitalach.
§ 86. 1. W budynku, na kondygnacjach dostepnych dla osób niepełnosprawnych, co najmniej jedno z
ogólnodostepnych pomieszczen higienicznosanitarnych powinno byc przystosowane dla tych osób przez:
1) zapewnienie przestrzeni manewrowej o wymiarach co najmniej 1,5x1,5 m,
2) stosowanie w tych pomieszczeniach i na trasie dojazdu do nich drzwi bez progów,
3) zainstalowanie odpowiednio przystosowanej, co najmniej jednej miski ustepowej i umywalki, a takze jednego natrysku,
jezeli ze wzgledu na przeznaczenie przewiduje sie w budynku takie urzadzenia,
4) zainstalowanie uchwytów ułatwiajacych korzystanie z urzadzen higienicznosanitarnych.
2. Dopuszcza sie stosowanie pojedynczego ustepu dla osób niepełnosprawnych bez przedsionka oddzielajacego od
komunikacji ogólnej.
§ 87. 1. Ustepy publiczne nalezy sytuowac na terenach wyposazonych w siec wodociagowa i kanalizacyjna.
2. Dopuszcza sie sytuowanie ustepów publicznych na terenach nieskanalizowanych, jako budynki wolno stojace ze
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
szczelnymi zbiornikami nieczystosci.
3. Dopuszcza sie sytuowanie tymczasowych, nieskanalizowanych ustepów publicznych na terenach skanalizowanych,
za zgoda własciwego terenowo panstwowego inspektora sanitarnego.
4. Ustep publiczny powinien odpowiadac wymaganiom okreslonym w § 85 oraz miec kabiny ustepowe o wymiarach co
najmniej 1,5 m długosci i 1 m szerokosci.
5. W ustepie publicznym nalezy zainstalowac co najmniej jeden wpust kanalizacyjny podłogowy z syfonem oraz
armature czerpalna ze złaczka do weza.
6. W ustepie publicznym co najmniej jedna kabina powinna byc przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
zgodnie z § 86.
§ 88. 1. Wejscie do ustepu publicznego, wbudowanego w inny obiekt, nie moze prowadzic bezposrednio z klatki
schodowej lub innej drogi komunikacji ogólnej w budynku ani z pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi.
2. Odległosc od okien i drzwi ustepu publicznego do okien i drzwi do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz
do produkcji i magazynowania artykułów zywnosciowych i farmaceutycznych nie moze byc mniejsza niz 10 m.
§ 89. 1. Przepisów § 73 ust. 1, § 75, 79 ust. 1, § 82 i 83 oraz w przypadkach przebudowy takze § 77 ust. 2 niniejszego
działu nie stosuje sie do budynków zakwaterowania osób tymczasowo aresztowanych, skazanych lub ukaranych, zwanych
dalej "osadzonymi".
2. Przepisów § 75 i 79 ust. 1 nie stosuje sie do zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.
Rozdział 7
Szczególne wymagania dotyczace mieszkan w budynkach wielorodzinnych
§ 90. Mieszkanie w budynku wielorodzinnym powinno spełniac wymagania dotyczace pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi, a ponadto wymagania okreslone w niniejszym rozdziale.
§ 91. Mieszkanie, z wyjatkiem jedno- i dwupokojowego, powinno byc przewietrzane na przestrzał lub naroznikowo. Nie
dotyczy to mieszkania w budynku podlegajacym przebudowie, a takze mieszkania wyposazonego w wentylacje
mechaniczna o działaniu ciagłym wywiewna lub nawiewno-wywiewna.
§ 92. 1. Mieszkanie, oprócz pomieszczen mieszkalnych, powinno miec kuchnie lub wneke kuchenna, łazienke, ustep
wydzielony lub miske ustepowa w łazience, przestrzen składowania oraz przestrzen komunikacji wewnetrznej.
2. Kuchnia i wneka kuchenna powinny byc wyposazone w trzon kuchenny, zlewozmywak lub zlew oraz miec układ
przestrzenny, umozliwiajacy zainstalowanie chłodziarki i urzadzenie miejsca pracy.
3. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym w łazienkach powinno byc mozliwe zainstalowanie wanny lub kabiny
natryskowej, umywalki, miski ustepowej (jezeli nie ma ustepu wydzielonego), automatycznej pralki domowej, a takze
usytuowanie pojemnika na brudna bielizne. Sposób zagospodarowania i rozmieszczenia urzadzen sanitarnych powinien
zapewniac do nich dogodny dostep.
4. Ustep wydzielony nalezy wyposazyc w umywalke.
§ 93. 1. Pomieszczenie mieszkalne i kuchenne powinno miec bezposrednie oswietlenie swiatłem dziennym.
2. W mieszkaniu jednopokojowym dopuszcza sie pomieszczenie kuchenne bez okien lub wneke kuchenna połaczona
z przedpokojem, pod warunkiem zastosowania co najmniej wentylacji:
1) grawitacyjnej - w przypadku kuchni elektrycznej,
2) mechanicznej wywiewnej - w przypadku kuchni gazowej.
3. W mieszkaniu wielopokojowym kuchnia moze stanowic czesc pokoju przeznaczonego na pobyt dzienny, pod
warunkiem zastosowania w tym pomieszczeniu wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej z podłaczeniem do niej okapu
wywiewnego nad trzonem kuchennym, a takze z zapewnieniem odprowadzenia powietrza z pomieszczenia dodatkowym
otworem wywiewnym, usytuowanym nie wiecej niz 0,15 m ponizej płaszczyzny sufitu.
§ 94. 1. W budynku wielorodzinnym szerokosc w swietle scian pomieszczen powinna wynosic co najmniej:
1) pokoju sypialnego przewidzianego dla jednej osoby - 2,2 m,
2) pokoju sypialnego przewidzianego dla dwóch osób - 2,7 m,
3) kuchni w mieszkaniu jednopokojowym - 1,8 m,
4) kuchni w mieszkaniu wielopokojowym - 2,4 m.
2. W mieszkaniu co najmniej jeden pokój powinien miec powierzchnie nie mniejsza niz 16 m
2
.
§ 95. 1. Kształt i wymiary przedpokoju powinny umozliwiac przeniesienie chorego na noszach oraz wykonanie
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
manewru wózkiem inwalidzkim w miejscach zmiany kierunku ruchu.
2. Korytarze stanowiace komunikacje wewnetrzna w mieszkaniu powinny miec szerokosc w swietle co najmniej 1,2 m,
z dopuszczeniem miejscowego zwezenia do 0,9 m na długosci korytarza nie wiekszej niz 1,5 m.
Rozdział 8
Pomieszczenia techniczne i gospodarcze
§ 96. 1. Pomieszczenie techniczne, w którym sa zainstalowane urzadzenia emitujace hałasy lub drgania, moze byc
sytuowane w bezposrednim sasiedztwie pomieszczen przeznaczonych na stały pobyt ludzi, pod warunkiem zastosowania
rozwiazan konstrukcyjno-materiałowych, zapewniajacych ochrone sasiednich pomieszczen przed uciazliwym
oddziaływaniem tych urzadzen, zgodnie z wymaganiami § 323 ust. 2 pkt 2 i § 327 oraz Polskich Norm dotyczacych
dopuszczalnych wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach oraz oceny wpływu drgan na budynki i na ludzi w
budynkach.
2. Podpory, zamocowania i złacza urzadzen, o których mowa w ust. 1, powinny byc wykonane w sposób
uniemozliwiajacy przenoszenie niedopuszczalnego hałasu i drgan na elementy budynku i instalacje.
§ 97. 1. Wysokosc pomieszczenia technicznego i gospodarczego nie powinna byc mniejsza niz 2 m, jezeli inne
przepisy rozporzadzenia nie okreslaja wiekszych wymagan.
2. W pomieszczeniach, o których mowa w ust. 1, wysokosc drzwi i przejsc pod przewodami instalacyjnymi powinna
wynosic w swietle co najmniej 1,9 m, z zastrzezeniem § 242 ust. 3.
3. Wysokosc kanałów i przestrzeni instalacyjnych w budynku oraz studzienek rewizyjnych powinna wynosic w swietle
co najmniej 1,9 m, przy czym na odcinkach o długosci do 4 m wysokosc kanałów moze byc obnizona do 0,9 m.
4. Odległosc miedzy włazami kontrolnymi w kanałach instalacyjnych nie moze przekraczac 30 m. Włazy te powinny
znajdowac sie na kazdym załamaniu kanału i miec wymiary co najmniej 0,6 m x 0,6 m lub srednice 0,6 m.
5. Pomieszczenia techniczne przeznaczone do układania kabli w budynku (tunele i pomieszczenia kablowe) powinny
spełniac wymagania wynikajace z normy Stowarzyszenia Elektryków Polskich nr N SEP-E-004:2003 Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
§ 98. 1. Podłogi w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych powinny byc wykonane w sposób zapewniajacy
utrzymanie czystosci, stosownie do ich przeznaczenia.
2. Pomieszczenia techniczne i gospodarcze powinny byc wyposazone w instalacje i urzadzenia elektryczne
dostosowane do ich przeznaczenia, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczacych tych instalacji i urzadzen.
Rozdział 9
Dojscia i przejscia do urzadzen technicznych
§ 99. 1. Dojsciami i przejsciami do dzwignic i innych urzadzen technicznych moga byc korytarze, pomosty, podesty,
galerie, schody, z zastrzezeniem § 68 ust. 1, drabiny i klamry, wykonane z materiałów niepalnych.
2. Ogólne wymagania dotyczace dojsc i przejsc do dzwignic nalezy stosowac równiez w razie wykonania dojsc
roboczych do pomieszczen i czesci budynku nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, zwiazanych z okresowa obsługa maszyn i
urzadzen oraz przegladem i utrzymaniem stanu technicznego budynku.
§ 100. 1. Dojscia i przejscia powinny miec wysokosc w swietle co najmniej 1,9 m i moga byc usytuowane nad
stanowiskiem pracy na wysokosci co najmniej 2,5 m, liczac od poziomu podłogi tego stanowiska.
2. Nawierzchnia podłogi w dojsciach i przejsciach nie moze byc sliska.
3. Podłogi azurowe nie moga miec otworów o powierzchni wiekszej niz 1.700 mm
2
i wymiarów umozliwiajacych
przejscie przez nie kuli o srednicy wiekszej niz 36 mm.
4. Poziome dojscia i przejscia od strony przestrzeni otwartej powinny byc zabezpieczone balustrada o wysokosci 1,1
m z poprzeczka umieszczona w połowie jej wysokosci i kraweznikiem o wysokosci co najmniej 0,15 m.
§ 101. 1. W wyjatkowych przypadkach, uzasadnionych wzgledami uzytkowymi, jako dojscie i przejscie miedzy róznymi
poziomami moga słuzyc drabiny lub klamry, trwale zamocowane do konstrukcji.
2. Szerokosc drabin lub klamer, o których mowa w ust. 1, powinna wynosic co najmniej 0,5 m, a odstepy miedzy
szczeblami nie moga byc wieksze niz 0,3 m. Poczynajac od wysokosci 3 m nad poziomem podłogi, drabiny lub klamry
powinny byc zaopatrzone w urzadzenia zabezpieczajace przed upadkiem, takie jak obrecze ochronne, rozmieszczone w
rozstawie nie wiekszym niz 0,8 m, z pionowymi pretami w rozstawie nie wiekszym niz 0,3 m.
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
3. Odległosc drabiny lub klamry od sciany badz innej konstrukcji, do której sa umocowane, nie moze byc mniejsza niz
0,15 m, a odległosc obreczy ochronnej od drabiny, w miejscu najbardziej od niej oddalonym, nie moze byc mniejsza niz
0,7 m i wieksza niz 0,8 m.
4. Spoczniki z balustrada powinny byc umieszczone co 8-10 m wysokosci drabiny lub ciagu klamer. Górne konce
podłuznic (bocznic) drabin powinny byc wyprowadzone co najmniej 0,75 m nad poziom wejscia (pomostu), jezeli nie
zostały zastosowane inne zabezpieczenia przed upadkiem.
Rozdział 10
Garaze dla samochodów osobowych
§ 102. Garaz do przechowywania i biezacej, niezawodowej obsługi samochodów osobowych, stanowiacy samodzielny
obiekt budowlany lub czesc innego obiektu, bedacy garazem zamknietym - z pełna obudowa zewnetrzna i zamykanymi
otworami, badz garazem otwartym - bez scian zewnetrznych albo ze scianami niepełnymi lub azurowymi, powinien miec:
1) wysokosc w swietle konstrukcji co najmniej 2,2 m i do spodu przewodów i urzadzen instalacyjnych 2 m,
2) wjazdy lub wrota garazowe co najmniej o szerokosci 2,3 m i wysokosci 2 m w swietle,
3) elektryczna instalacje oswietleniowa,
4) zapewniona wymiane powietrza, zgodnie z § 108,
5) wpusty podłogowe z syfonem i osadnikami w garazu z instalacja wodociagowa lub przeciwpozarowa tryskaczowa, w
garazu podziemnym przed wjazdem do niego oraz w garazu nadziemnym o pojemnosci powyzej 25 samochodów,
6) instalacje przeciwpozarowa, wymagana przepisami dotyczacymi ochrony przeciwpozarowej, zabezpieczona przed
zamarzaniem.
§ 103. 1. Do garazu połozonego ponizej lub powyzej terenu nalezy zapewnic dojazd dla samochodów za pomoca
pochylni o maksymalnym nachyleniu nie wiekszym niz okreslone w § 70 lub zastosowac odpowiednie urzadzenia do
transportu pionowego.
2. W garazu przeznaczonym dla wiecej niz 25 samochodów na kazdej kondygnacji, nalezy stosowac pochylnie o
szerokosci co najmniej 5,5 m, umozliwiajace ruch dwukierunkowy, lub osobne, jednopasmowe pochylnie o szerokosci co
najmniej 2,7 m dla wjazdu i wyjazdu samochodów.
3. W garazu przeznaczonym dla nie wiecej niz 25 samochodów na kondygnacji, dopuszcza sie zastosowanie
wyłacznie pochylni jednopasmowych, pod warunkiem zainstalowania sygnalizacji do regulacji kierunków ruchu.
4. W garazu jedno- i dwupoziomowym, przeznaczonym dla nie wiecej niz 10 samochodów na kondygnacji, dopuszcza
sie zastosowanie pochylni jednopasmowej bez sygnalizacji swietlnej.
§ 104. 1. Dojazd (droga manewrowa) do stanowisk postojowych w garazu jednoprzestrzennym (bez scian
wewnetrznych) powinien miec szerokosc dostosowana do warunków ruchu takich samochodów, jakie maja byc
przechowywane, oraz do sposobu ich usytuowania w stosunku do osi drogi, ale co najmniej:
1) przy usytuowaniu prostopadłym - 5,7 m,
2) przy usytuowaniu pod katem 60°- 4 m,
3) przy usytuowaniu pod katem 45°- 3,5 m,
4) przy usytuowaniu równoległym - 3 m.
2. Dopuszcza sie zmniejszenie wymiaru, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, do 5,0 m, jezeli stanowiska postojowe maja
szerokosc co najmniej 2,5 m.
3. Stanowiska postojowe w garazu powinny miec co najmniej szerokosc 2,3 m i długosc 5,0 m, z zachowaniem
odległosci miedzy bokiem samochodu a sciana lub słupem - co najmniej 0,5 m.
4. Stanowiska postojowe w garazu, przeznaczone dla samochodów, z których korzystaja osoby niepełnosprawne,
powinny miec zapewniony dojazd na wózku inwalidzkim z drogi manewrowej do drzwi samochodu co najmniej z jednej
strony, o szerokosci nie mniejszej niz 1,2 m.
§ 105. 1. W garazu podziemnym i wielopoziomowym nadziemnym jako dojscia nalezy stosowac schody
odpowiadajace warunkom okreslonym w § 68.
2. W garazu jednopoziomowym podziemnym i nadziemnym dopuszcza sie wykorzystanie jako dojscia pochylni
przeznaczonych do ruchu samochodów, jezeli ich nachylenie nie przekracza 10% oraz istnieje mozliwosc wydzielenia
bezpiecznego pasma ruchu pieszego o szerokosci co najmniej 0,75 m.
3. Nie wymaga sie wydzielenia pasma ruchu pieszego na pochylni dwupasmowej, a w garazu o pojemnosci do 25
samochodów włacznie na kondygnacji - takze na pochylni jednopasmowej.
4. Stanowiska postojowe dla samochodów, z których korzystaja osoby niepełnosprawne, nalezy sytuowac na
poziomie terenu lub na kondygnacjach dostepnych dla tych osób z pochylni, z uwzglednieniem warunków, o których mowa
w § 70.
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
5. W garazu wielopoziomowym lub stanowiacym kondygnacje w budynku mieszkalnym wielorodzinnym oraz budynku
uzytecznosci publicznej nalezy zainstalowac urzadzenia dzwigowe lub inne urzadzenia podnosne umozliwiajace transport
pionowy osobom niepełnosprawnym poruszajacym sie na wózkach inwalidzkich na inne kondygnacje, które wymagaja
dostepnosci dla tych osób.
§ 106. 1. Garaz znajdujacy sie w budynku o innym przeznaczeniu powinien miec sciany i stropy, zapewniajace
wymagana izolacje akustyczna, o której mowa w § 326, oraz szczelnosc uniemozliwiajaca przenikanie spalin lub oparów
paliwa do sasiednich pomieszczen, przeznaczonych na pobyt ludzi, usytuowanych obok lub nad garazem.
2. Dopuszcza sie sytuowanie nad garazem otwartym kondygnacji z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi,
z wyjatkiem pomieszczen mieszkalnych, opieki zdrowotnej oraz oswiaty i nauki, przy spełnieniu jednego z warunków:
1) lico sciany zewnetrznej tych kondygnacji z oknami otwieranymi jest cofniete w stosunku do lica sciany garazu
otwartego lub do krawedzi jego najwyzszego stropu co najmniej o 6 m, a konstrukcja dachu i jego przekrycie nad
garazem spełniaja wymagania okreslone w § 218,
2) usytuowanie scian zewnetrznych tych kondygnacji w jednej płaszczyznie z licem scian zewnetrznych czesci garazowej
lub z krawedziami jej stropów wymaga zastosowania w tych pomieszczeniach okien nieotwieranych oraz wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji.
3. Wymaganie, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy budynków jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji
indywidualnej.
§ 107. 1. Posadzka w garazu powinna miec spadki do wewnetrznego lub zewnetrznego wpustu kanalizacyjnego. W
zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej dopuszcza sie wykonywanie spadku posadzki
skierowanego bezposrednio na nieutwardzony teren działki.
2. W garazu krawedzie płaszczyzny posadzki, a takze znajdujacych sie w niej otworów, nalezy, z uwzglednieniem ust.
1, ograniczyc progiem (obrzezem) o wysokosci 30 mm, uniemozliwiajacym spływ wody lub innej cieczy na zewnatrz i na
nizszy poziom garazowania. Na drodze ruchu pieszego próg ten powinien byc wyprofilowany w sposób umozliwiajacy
przejazd wózkiem inwalidzkim.
§ 108. 1. W garazu zamknietym nalezy stosowac wentylacje:
1) co najmniej naturalna, przez przewietrzanie otworami wentylacyjnymi umieszczonymi w scianach przeciwległych lub
bocznych, badz we wrotach garazowych, o łacznej powierzchni netto otworów wentylacyjnych nie mniejszej niz 0,04
m
2
na kazde, wydzielone przegrodami budowlanymi, stanowisko postojowe - w nieogrzewanych garazach
nadziemnych wolno stojacych, przybudowanych lub wbudowanych w inne budynki,
2) co najmniej grawitacyjna, zapewniajaca 1,5-krotna wymiane powietrza na godzine - w ogrzewanych garazach
nadziemnych lub czesciowo zagłebionych, majacych nie wiecej niz 10 stanowisk postojowych,
3) mechaniczna, sterowana czujkami niedopuszczalnego poziomu stezenia tlenku wegla - w innych garazach,
niewymienionych w pkt 1 i 2, oraz w kanałach rewizyjnych, słuzacych zawodowej obsłudze i naprawie samochodów
badz znajdujacych sie w garazach wielostanowiskowych, z zastrzezeniem § 150 ust. 5,
4) mechaniczna, sterowana czujkami niedopuszczalnego poziomu stezenia gazu propan-butan - w garazach, w których
dopuszcza sie parkowanie samochodów zasilanych gazem propan-butan i w których poziom podłogi znajduje sie
ponizej poziomu terenu.
2. W garazu otwartym nalezy zapewnic przewietrzanie naturalne kondygnacji spełniajace nastepujace wymagania:
1) łaczna wielkosc niezamykanych otworów w scianach zewnetrznych na kazdej kondygnacji nie powinna byc mniejsza
niz 35% powierzchni scian, z dopuszczeniem zastosowania w nich stałych przesłon zaluzjowych, nieograniczajacych
wolnej powierzchni otworu,
2) odległosc miedzy para przeciwległych scian z niezamykanymi otworami nie powinna byc wieksza niz 100 m,
3) zagłebienie najnizszego poziomu posadzki nie powinno byc wieksze niz 0,6 m ponizej poziomu terenu bezposrednio
przylegajacego do sciany zewnetrznej garazu, a w przypadku wiekszego zagłebienia - nalezy zastosowac fose o
nachyleniu zboczy nie wiekszym niz 1:1.
Rozdział 11
Szczególne wymagania dotyczace pomieszczen inwentarskich
§ 109. Pomieszczenie przeznaczone dla inwentarza zywego powinno odpowiadac potrzebom wynikajacym z zasad
racjonalnego utrzymywania zwierzat oraz odpowiednich warunków pracy obsługi, a takze powinno spełniac wymagania
dotyczace bezpieczenstwa pozarowego budynków inwentarskich i ewakuacji zwierzat, okreslone w dziale VI rozdziale 9.
§ 110. W pomieszczeniu przeznaczonym dla inwentarza zywego nalezy zapewnic:
1) oswietlenie swiatłem dziennym lub sztucznym, przystosowane do gatunku i grupy zwierzat,
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
2) wymiane powietrza, wymagana dla okreslonego gatunku i grupy zwierzat,
3) utrzymanie własciwej temperatury,
4) zabezpieczenie przed wpływami atmosferycznymi oraz wilgocia z podłoza i zalegajacych odchodów zwierzecych,
5) odprowadzenie scieków ze stanowisk dla zwierzat do zewnetrznych lub wewnetrznych zbiorników szczelnych,
6) wyposazenie w instalacje i urzadzenia elektryczne, dostosowane do przeznaczenia pomieszczen,
oraz odpowiednie warunki do pracy obsługi.
§ 111. (uchylony).
§ 112. Dopuszcza sie niewyposazenie pomieszczenia przeznaczonego dla inwentarza zywego, uzytkowanego
okresowo, w instalacje i urzadzenia elektryczne.
Dział IV
Wyposazenie techniczne budynków
Rozdział 1
Instalacje wodociagowe zimnej i ciepłej wody
§ 113. 1. (uchylony).
2. (uchylony).
3. (uchylony).
3a. Instalacja wodociagowa ciepłej wody przygotowywanej:
1) centralnie - rozpoczyna sie bezposrednio za armatura odcinajaca te instalacje od indywidualnego wezła
ciepłowniczego, od grupowego wezła ciepłowniczego lub od kotłowni, a konczy punktami czerpalnymi,
2) miejscowo - rozpoczyna sie bezposrednio za armatura odcinajaca na przewodzie zasilajacym zimna woda urzadzenia
do przygotowywania ciepłej wody, a konczy punktami czerpalnymi.
4. Instalacja wodociagowa powinna byc zaprojektowana i wykonana w sposób zapewniajacy zaopatrzenie w wode
budynku, zgodnie z jego przeznaczeniem, oraz spełniac wymagania okreslone w Polskiej Normie dotyczacej
projektowania instalacji wodociagowych.
5. Instalacja wodociagowa zimnej wody powinna spełniac wymagania okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej.
6. Wyroby zastosowane w instalacji wodociagowej powinny byc dobrane z uwzglednieniem korozyjnosci wody, tak
aby nie nastepowało pogarszanie jej jakosci oraz trwałosci instalacji, a takze aby takich skutków nie wywoływało
wzajemne oddziaływanie materiałów, z których wykonano te wyroby.
7. Instalacja wodociagowa powinna miec zabezpieczenia uniemozliwiajace wtórne zanieczyszczenie wody, zgodnie z
wymaganiami dla przepływów zwrotnych, okreslonymi w Polskiej Normie dotyczacej zabezpieczenia przed przepływem
zwrotnym.
8. (uchylony).
§ 114. 1. Cisnienie wody w instalacji wodociagowej w budynku, poza hydrantami przeciwpozarowymi, powinno
wynosic przed kazdym punktem czerpalnym nie mniej niz 0,05 MPa (0,5 bara) i nie wiecej niz 0,6 MPa (6 barów).
2. Jezeli minimalne cisnienie, okreslone w ust. 1, nie moze byc uzyskane ze wzgledu na wystepujace stale lub
okresowo niedostateczne cisnienie wody w sieci wodociagowej, nalezy zastosowac odpowiednie urzadzenia techniczne,
zapewniajace wymagana jego wielkosc w instalacji wodociagowej w budynku.
§ 115. 1. Na połaczeniu wewnetrznej instalacji wodociagowej zimnej wody w budynku lub zewnetrznej na terenie
działki budowlanej z siecia wodociagowa powinien byc zainstalowany zestaw wodomierza głównego, zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm dotyczacych zabudowy zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociagowych oraz
wymagan instalacyjnych dla wodomierzy.
2. Za kazdym zestawem wodomierza głównego od strony instalacji nalezy zainstalowac zabezpieczenie, o którym
mowa w § 113 ust. 7.
3. W przypadku połaczenia wewnetrznej instalacji wodociagowej zimnej wody w budynku lub zewnetrznej na terenie
działki budowlanej z siecia wodociagowa w wiecej niz jednym miejscu nalezy na kazdym z tych połaczen zainstalowac
zestaw wodomierza głównego i zabezpieczenie, o których mowa w ust. 1 i 2.
§ 116. 1. Zestaw wodomierza głównego, na połaczeniu z siecia wodociagowa, powinien byc umieszczony w piwnicy
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
budynku lub na parterze, w wydzielonym, łatwo dostepnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem woda, zamarzaniem
oraz dostepem osób niepowołanych. W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej miejscem tym powinno byc odrebne pomieszczenie.
2. Dopuszcza sie umieszczenie zestawu wodomierza głównego w studzience poza budynkiem, jezeli jest on
niepodpiwniczony i nie ma mozliwosci wydzielenia na parterze budynku miejsca, o którym mowa w ust. 1.
3. Instalacje wodociagowa, wykonana z materiałów przewodzacych prad elektryczny, nalezy przed i za wodomierzem
połaczyc przewodem metalowym, zgodnie z Polska Norma dotyczaca uziemien i przewodów ochronnych.
§ 117. 1. Pomieszczenie lub studzienka, w której jest zainstalowany zestaw wodomierza głównego, powinny miec:
1) w przypadku umieszczenia w piwnicy budynku - wpust do kanalizacji, zabezpieczony zamknieciem
przeciwzalewowym, jezeli warunki lokalne tego wymagaja, a takze wentylacje,
2) w przypadku umieszczenia w studzience wodomierzowej poza budynkiem - zabezpieczenie przed napływem wód
gruntowych i opadowych, zagłebienie do wyczerpywania wody oraz wentylacje.
2. Studzienka wodomierzowa powinna byc wykonana z materiału trwałego, miec stopnie lub klamry do schodzenia
oraz otwór włazowy o srednicy co najmniej 0,6 m w swietle, zaopatrzony w dwie pokrywy, z których wierzchnia powinna
byc dostosowana do przewidywanego obciazenia ruchem pieszym lub kołowym.
§ 118. 1. Instalacja ciepłej wody powinna byc zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby ilosc energii cieplnej
potrzebna do przygotowania tej wody była utrzymywana na racjonalnie niskim poziomie.
2. Urzadzenia do przygotowania ciepłej wody instalowane w budynkach powinny odpowiadac wymaganiom
okreslonym w przepisie odrebnym dotyczacym efektywnosci energetycznej.
3. Straty ciepła na przesyle ciepłej wody uzytkowej i w przewodach cyrkulacyjnych powinny byc na racjonalnie niskim
poziomie. Izolacja cieplna tych przewodów powinna spełniac wymagania okreslone w załaczniku nr 2 do rozporzadzenia.
§ 119. W budynkach, w których do przygotowania ciepłej wody korzysta sie z instalacji ogrzewczej, nalezy w okresie
przerw w jej działaniu zapewnic inny sposób podgrzewania wody.
§ 120. 1. W budynkach, z wyjatkiem jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, w instalacji ciepłej wody
powinien byc zapewniony stały obieg wody, takze na odcinkach przewodów o objetosci wewnatrz przewodu powyzej 3 dm
3
prowadzacych do punktów czerpalnych.
2. Instalacja wodociagowa ciepłej wody powinna umozliwiac uzyskanie w punktach czerpalnych wody o temperaturze
nie nizszej niz 55 °C i nie wy zszej niz 60 °C.
2a. Instalacja wodociagowa ciepłej wody powinna umozliwiac przeprowadzanie ciagłej lub okresowej dezynfekcji
metoda chemiczna lub fizyczna (w tym okresowe stosowanie metody dezynfekcji cieplnej), bez obnizania trwałosci
instalacji i zastosowanych w niej wyrobów. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbedne jest zapewnienie
uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 70 °C i nie wy zszej niz 80 °C.
3. Izolacja cieplna przewodów instalacji ciepłej wody, w których wystepuje stały obieg wody, powinna zapewnic
spełnienie wymagan okreslonych w ust. 2 i § 267 ust. 8.
4. Instalacja ciepłej wody powinna miec zabezpieczenie przed przekroczeniem, dopuszczalnych dla danych instalacji,
cisnienia i temperatury, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej zabezpieczen instalacji ciepłej wody.
5. W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien byc podłaczony z lewej strony.
§ 121. 1. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej nalezy
stosowac urzadzenia do pomiaru ilosci ciepła lub paliwa zuzywanego do przygotowania ciepłej wody.
2. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym do pomiaru ilosci zimnej i ciepłej wody, dostarczanej do poszczególnych
mieszkan oraz pomieszczen słuzacych do wspólnego uzytku mieszkanców, nalezy stosowac zestawy wodomierzowe,
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, o których mowa w § 115 ust. 1.
3. W zespołach budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zaopatrywanych w ciepła wode ze wspólnej kotłowni lub
grupowego wezła ciepłowniczego, urzadzenie do pomiaru ilosci ciepła lub paliwa zuzywanego do przygotowania ciepłej
wody moze byc umieszczone poza tymi budynkami, jezeli w budynkach tych sa zastosowane zestawy wodomierzowe, o
których mowa w ust. 2.
Rozdział 2
Kanalizacja sciekowa i deszczowa
§ 122. 1. Instalacje kanalizacyjna stanowi układ połaczonych przewodów wraz z urzadzeniami, przyborami i wpustami
odprowadzajacymi scieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku.
2. Instalacja kanalizacyjna budynku powinna umozliwiac odprowadzanie scieków, a takze wód opadowych z tego
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
budynku, jezeli nie sa one odprowadzane na teren działki, oraz spełniac wymagania okreslone w Polskich Normach
dotyczacych tych instalacji.
3. (uchylony).
§ 123. Instalacja kanalizacyjna budynku, do której sa wprowadzane scieki nieodpowiadajace warunkom dotyczacym
ochrony ziemi i wód oraz odprowadzania scieków do sieci kanalizacyjnej, okreslonym w przepisach odrebnych, powinna
byc wyposazona w urzadzenia słuzace do ich oczyszczania do stanu zgodnego z tymi przepisami.
§ 124. Instalacja kanalizacyjna grawitacyjna w pomieszczeniach budynku, z których krótkotrwale nie jest mozliwy
grawitacyjny spływ scieków, moze byc wykonana pod warunkiem zainstalowania zabezpieczenia przed przepływem
zwrotnym scieków z sieci kanalizacyjnej przez zastosowanie przepompowni scieków, zgodnie z wymaganiami Polskiej
Normy dotyczacej projektowania przepompowni scieków w kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynków lub urzadzenia
przeciwzalewowego zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej urzadzen przeciwzalewowych w budynkach.
§ 125. 1. Przewody spustowe (piony) grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej powinny byc wyprowadzone jako
przewody wentylujace ponad dach, a takze powyzej górnej krawedzi okien i drzwi znajdujacych sie w odległosci poziomej
mniejszej niz 4 m od wylotów tych przewodów.
2. Nie jest wymagane wyprowadzanie ponad dach wszystkich przewodów wentylujacych piony kanalizacyjne, pod
nastepujacymi warunkami:
1) zastosowania na pionach kanalizacyjnych niewyprowadzonych ponad dach urzadzen napowietrzajacych te piony i
przeciwdziałajacych przenikaniu wyziewów z kanalizacji do pomieszczen,
2) wyprowadzenia ponad dach przewodów wentylujacych:
a) ostatni pion, liczac od podłaczenia kanalizacyjnego na kazdym przewodzie odpływowym,
b) co najmniej co piaty z pozostałych pionów kanalizacyjnych w budynku.
3. Wprowadzanie przewodów wentylujacych piony kanalizacyjne do przewodów dymowych i spalinowych oraz do
przewodów wentylacyjnych pomieszczen jest zabronione.
4. W przypadku gdy wysokosc przewodu spustowego (pionu) grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej przekracza 10 m,
podłaczenia podejsc na najnizszej kondygnacji powinny spełniac wymagania Polskiej Normy dotyczacej projektowania
instalacji kanalizacyjnych.
§ 126. 1. Dachy i tarasy, a takze zagłebienia przy scianach zewnetrznych budynku powinny miec odprowadzenie wody
opadowej do wyodrebnionej kanalizacji deszczowej lub kanalizacji ogólnospławnej, a w przypadku braku takiej mozliwosci
- zgodnie z § 28 ust. 2.
2. Przewody odprowadzajace wody opadowe przez wnetrze budynku w przypadku przyłaczenia budynku do sieci
kanalizacji ogólnospławnej nalezy łaczyc z instalacja kanalizacyjna poza budynkiem.
3. W przypadku wykorzystywania wód opadowych, gromadzonych w zbiornikach retencyjnych, do spłukiwania toalet,
podlewania zieleni, mycia dróg i chodników oraz innych potrzeb gospodarczych nalezy dla tego celu wykonac odrebna
instalacje, niepołaczona z instalacja wodociagowa.
§ 127. Przyłaczenie drenazu terenu przy budynku do przewodów odprowadzajacych scieki do kanalizacji
ogólnospławnej lub deszczowej wymaga zastosowania urzadzen zapobiegajacych zamulaniu tych przewodów oraz
przedostawaniu sie scieków i gazów z sieci kanalizacyjnej do ziemi.
Rozdział 3
Wewnetrzne urzadzenia do usuwania odpadów stałych
§ 128. Wewnetrzne urzadzenia zsypowe do usuwania odpadów i nieczystosci stałych moga byc stosowane w
budynkach mieszkalnych o wysokosci do 55 m i powinny odpowiadac wymaganiom higienicznym, byc wykonane w
sposób zapewniajacy bezpieczenstwo pozarowe, byc zabezpieczone pod wzgledem akustycznym i nie powodowac
uciazliwosci dla mieszkanców.
§ 129. Urzadzenie zsypowe zainstalowane w budynku powinno odpowiadac nastepujacym warunkom:
1) nie moze byc usytuowane bezposrednio przy scianach pomieszczen przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz w
odległosci mniejszej niz 2 m od drzwi wejsciowych do tych pomieszczen,
2) powinno byc zabezpieczone przed zamarzaniem,
3) komora wsypowa powinna byc wydzielona pełnymi scianami, spełniajacymi wymagania § 216 ust. 1, a takze miec
drzwi o szerokosci co najmniej 0,8 m, umieszczone w sposób umozliwiajacy dostep osobom niepełnosprawnym,
4) otwór wsypowy powinien miec zamkniecie chroniace przed wydzielaniem sie woni z rury zsypowej,
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
5) rura zsypowa powinna miec srednice wewnetrzna co najmniej 0,4 m,
6) rura zsypowa powinna byc prowadzona pionowo bez załaman oraz wentylowana przewodem wyprowadzonym ponad
dach, wyposazonym w filtr oraz wentylator wywiewny,
7) rura zsypowa powinna byc gładka wewnatrz, wykonana z materiałów trwałych, niepalnych, nienasiakliwych i odpornych
na niszczace oddziaływania chemiczne odpadów oraz uderzenia przy ich spadaniu.
§ 130. 1. Nad najwyzej połozonym otworem wsypowym powinna znajdowac sie górna komora zsypu z urzadzeniami
do czyszczenia i dezynfekcji urzadzenia zsypowego.
2. Pod najnizej połozonym otworem wsypowym powinna znajdowac sie dolna komora zsypu z pojemnikami do
gromadzenia odpadów. Pojemnosc dolnej komory zsypu, warunki dojazdu i szerokosc otworu drzwiowego do niej powinny
umozliwiac stosowanie ruchomych pojemników na smieci o wielkosci uzywanej w danym rejonie oczyszczania.
3. Górna i dolna komora zsypu powinny miec:
1) sciany i posadzke z materiału nienasiakliwego, łatwo zmywalnego,
2) urzadzenia do spłukiwania zimna i ciepła woda,
3) wpust kanalizacyjny,
4) dopływ powietrza oraz niezalezna wentylacje wywiewna,
5) wejscia bez progów, zamykane drzwiami pełnymi, otwieranymi na zewnatrz,
6) elektryczna instalacje oswietleniowa.
§ 131. Rozwiazania techniczne urzadzen zsypowych powinny spełniac wymagania Polskich Norm dotyczacych tych
urzadzen.
Rozdział 4
Instalacje ogrzewcze
§ 132. 1. Budynek, który ze wzgledu na swoje przeznaczenie wymaga ogrzewania, powinien byc wyposazony w
instalacje ogrzewcza lub inne urzadzenia ogrzewcze, niebedace piecami, trzonami kuchennymi lub kominkami.
2. Dopuszcza sie stosowanie pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe w budynkach o wysokosci do 3
kondygnacji nadziemnych włacznie, jezeli nie jest to sprzeczne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, przy czym w budynkach zakładów opieki zdrowotnej, opieki społecznej, przeznaczonych dla dzieci i
młodziezy, lokalach gastronomicznych oraz pomieszczeniach przeznaczonych do produkcji zywnosci i srodków
farmaceutycznych - pod warunkiem uzyskania zgody własciwego panstwowego inspektora sanitarnego.
3. Kominki opalane drewnem z otwartym paleniskiem lub zamknietym wkładem kominkowym moga byc instalowane
wyłacznie w budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej oraz niskich
budynkach wielorodzinnych, w pomieszczeniach:
1) o kubaturze wynikajacej ze wskaznika 4 m
3
/kW nominalnej mocy cieplnej kominka, lecz nie mniejszej niz 30 m
3
,
2) spełniajacych wymagania dotyczace wentylacji, o których mowa w § 150 ust. 9,
3) posiadajacych przewody kominowe okreslone w § 140 ust. 1 i 2 oraz § 145 ust. 1,
4) w których mozliwy jest dopływ powietrza do paleniska kominka w ilosci:
a) co najmniej 10 m
3
/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kominka - dla kominków o obudowie zamknietej,
b) zapewniajacej nie mniejsza predkosc przepływu powietrza w otworze komory spalania niz 0,2 m/s - dla kominków o
obudowie otwartej.
§ 133. 1. Instalacje ogrzewcza wodna stanowi układ połaczonych przewodów wraz z armatura, pompami obiegowymi,
grzejnikami i innymi urzadzeniami, znajdujacy sie za zaworami oddzielajacymi od zródła ciepła, takiego jak kotłownia,
wezeł ciepłowniczy indywidualny lub grupowy, kolektory słoneczne lub pompa ciepła.
2. Instalacje ogrzewcza powietrzna stanowi układ połaczonych kanałów i przewodów powietrznych wraz z
nawiewnikami i wywiewnikami oraz elementami regulacji strumienia powietrza, znajdujacy sie pomiedzy zródłem ciepła
podgrzewajacym powietrze a ogrzewanymi pomieszczeniami. Funkcje ogrzewania powietrznego moze takze pełnic
instalacja wentylacji mechanicznej.
3. Instalacja ogrzewcza wodna powinna byc zabezpieczona przed nadmiernym wzrostem cisnienia i temperatury,
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczacych zabezpieczen instalacji ogrzewan wodnych.
4. Wyroby zastosowane w instalacji ogrzewczej wodnej powinny byc dobrane z uwzglednieniem wymagan Polskiej
Normy dotyczacej jakosci wody w instalacjach ogrzewania oraz z uwzglednieniem korozyjnosci wody i mozliwosci
zastosowania ochrony przed korozja.
5. Instalacja ogrzewcza wodna powinna byc zaprojektowana w taki sposób, aby ilosc wody uzupełniajacej mozna było
utrzymywac na racjonalnie niskim poziomie.
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
6. Instalacja ogrzewcza wodna systemu zamknietego lub wyposazona w armature automatycznej regulacji powinna
miec urzadzenia do odpowietrzania miejscowego, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej odpowietrzania
instalacji ogrzewan wodnych.
7. Zabrania sie stosowania kotła na paliwo stałe do zasilania instalacji ogrzewczej wodnej systemu zamknietego,
wyposazonej w przeponowe naczynie wzbiorcze, z wyjatkiem kotła na paliwo stałe o mocy nominalnej do 300 kW,
wyposazonego w urzadzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła.
8. Instalacja ogrzewcza wodna systemu zamknietego z grzejnikami, w czesci albo w całosci moze byc przystosowana
do działania jako wodna instalacja chłodnicza, pod warunkiem spełnienia wymagan Polskich Norm dotyczacych jakosci
wody w instalacjach ogrzewania i zabezpieczania instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi.
9. Straty ciepła na przewodach zasilajacych i powrotnych instalacji wodnej centralnego ogrzewania powinny byc na
racjonalnie niskim poziomie. Izolacja cieplna tych przewodów powinna spełniac wymagania okreslone w załaczniku nr 2
do rozporzadzenia.
10. Straty ciepła na przewodach ogrzewania powietrznego powinny byc na racjonalnie niskim poziomie. Izolacja
cieplna tych przewodów powinna spełniac wymagania okreslone w załaczniku nr 2 do rozporzadzenia.
§ 134. 1. Instalacje i urzadzenia do ogrzewania budynku powinny miec szczytowa moc cieplna okreslona zgodnie z
Polskimi Normami dotyczacymi obliczania zapotrzebowania na ciepło pomieszczen, a takze obliczania oporu cieplnego i
współczynnika przenikania ciepła przegród budowlanych.
2. Do obliczania szczytowej mocy cieplnej nalezy przyjmowac temperatury obliczeniowe zewnetrzne zgodnie z Polska
Norma dotyczaca obliczeniowych temperatur zewnetrznych, a temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczen -
zgodnie z ponizsza tabela:
Temperatury
obliczeniowe*)
Przeznaczenie lub sposób wykorzystywania
pomieszczen
Przykłady pomieszczen
1 2 3
+5° C - nieprzeznaczone na pobyt ludzi,
- przemysłowe - podczas działania
ogrzewania dyzurnego (jezeli
pozwalaja na to wzgledy
technologiczne)
magazyny bez stałej obsługi,
garaze indywidualne, hale
postojowe (bez remontów),
akumulatornie, maszynownie i
szyby dzwigów osobowych
+8° C - w których nie wystepuja zyski
ciepła, a jednorazowy pobyt osób
znajdujacych sie w ruchu i w
okryciach zewnetrznych nie
przekracza 1 h,
klatki schodowe w budynkach
mieszkalnych,
- w których wystepuja zyski ciepła od
urzadzen technologicznych,
oswietlenia itp., przekraczajace
25 W na 1 m
3
kubatury pomieszczenia
hale sprezarek, pompownie,
kuznie, hartownie, wydziały
obróbki cieplnej
+12° C - w których nie wystepuja zyski
ciepła, przeznaczone do stałego
pobytu ludzi, znajdujacych sie w
okryciach zewnetrznych lub
wykonujacych prace fizyczna o
wydatku energetycznym powyzej
300 W,
magazyny i składy wymagajace
stałej obsługi, hole wejsciowe,
poczekalnie przy salach
widowiskowych bez szatni,
- w których wystepuja zyski ciepła od
urzadzen technologicznych,
oswietlenia itp., wynoszace od 10
do 25 W na 1 m
3
kubatury
pomieszczenia
hale pracy fizycznej o wydatku
energetycznym powyzej 300 W,
hale formierni, maszynownie
chłodni, ładownie akumulatorów,
hale targowe, sklepy rybne i
miesne
+16° C - w których nie wystepuja zyski
ciepła, przeznaczone na pobyt
ludzi:
- w okryciach zewnetrznych w
pozycji siedzacej i stojacej,
sale widowiskowe bez szatni,
ustepy publiczne, szatnie okryc
zewnetrznych, hale produkcyjne,
sale gimnastyczne,
- bez okryc zewnetrznych,
znajdujacych sie w ruchu lub
wykonujacych prace fizyczna o
wydatku energetycznym do 300 W,
kuchnie indywidualne wyposazone
w paleniska weglowe
- w których wystepuja zyski ciepła od
urzadzen technologicznych,
oswietlenia itp.,
nieprzekraczajace 10 W na 1 m
3
kubatury pomieszczenia
+20° C - przeznaczone na stały pobyt ludzi
bez okryc zewnetrznych,
niewykonujacych w sposób ciagły
pracy fizycznej
pokoje mieszkalne, przedpokoje,
kuchnie indywidualne wyposazone
w paleniska gazowe lub
elektryczne, pokoje biurowe,
sale posiedzen
+24° C - przeznaczone do rozbierania, łazienki, rozbieralnie-szatnie,
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
+24° C - przeznaczone do rozbierania,
- przeznaczone na pobyt ludzi bez
odziezy
łazienki, rozbieralnie-szatnie,
umywalnie, natryskownie, hale
pływalni, gabinety lekarskie z
rozbieraniem pacjentów, sale
niemowlat i sale dzieciece w
złobkach, sale operacyjne
*) Dopuszcza sie przyjmowanie innych temperatur obliczeniowych dla ogrzewanych
pomieszczen niz jest to okreslone w tabeli, jezeli wynika to z wymagan
technologicznych.
3. Urzadzenia zastosowane w instalacji ogrzewczej, o których mowa w przepisie odrebnym dotyczacym efektywnosci
energetycznej, powinny odpowiadac wymaganiom okreslonym w tym przepisie.
4. Grzejniki oraz inne urzadzenia odbierajace ciepło z instalacji ogrzewczej powinny byc zaopatrzone w regulatory
dopływu ciepła. Wymaganie to nie dotyczy instalacji ogrzewczej w budynkach zakwaterowania w zakładach karnych i
aresztach sledczych.
5. W budynku zasilanym z sieci ciepłowniczej oraz w budynku z własnym (indywidualnym) zródłem ciepła na olej
opałowy, paliwo gazowe lub energie elektryczna, regulatory dopływu ciepła do grzejników powinny działac automatycznie,
w zaleznosci od zmian temperatury wewnetrznej w pomieszczeniach, w których sa zainstalowane. Wymaganie to nie
dotyczy budynków jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej, a takze
poszczególnych mieszkan oraz lokali uzytkowych wyposazonych we własne instalacje ogrzewcze.
6. Urzadzenia, o których mowa w ust. 5, powinny umozliwiac uzytkownikom uzyskanie w pomieszczeniach
temperatury nizszej od obliczeniowej, przy czym nie nizszej niz 16°C w pomieszczeniach o temperaturze obliczeniowej
20°C i wy zszej.
7. Instalacje ogrzewcze zasilane z sieci ciepłowniczej powinny byc sterowane urzadzeniem do regulacji dopływu
ciepła, działajacym automatycznie, odpowiednio do zmian zewnetrznych warunków klimatycznych.
8. Jezeli zapotrzebowanie na ciepło lub sposób uzytkowania poszczególnych czesci budynku sa wyraznie
zróznicowane, instalacja ogrzewcza powinna byc odpowiednio podzielona na niezalezne gałezie (obiegi).
9. W budynku, w którym w sezonie grzewczym wystepuja okresowe przerwy w uzytkowaniu, instalacja ogrzewcza
powinna byc zaopatrzona w urzadzenia pozwalajace na ograniczenie dopływu ciepła w czasie tych przerw.
10. Poszczególne czesci instalacji ogrzewczej powinny byc wyposazone w armature umozliwiajaca zamkniecie
dopływu ciepła do nich i opróznienie z czynnika grzejnego bez koniecznosci przerywania działania pozostałej czesci
instalacji.
§ 135. 1. Instalacje ogrzewcze powinny byc zaopatrzone w odpowiednia aparature kontrolna i pomiarowa,
zapewniajaca ich bezpieczne uzytkowanie.
2. W budynkach z instalacja ogrzewcza wodna zasilana z sieci ciepłowniczej powinny znajdowac sie urzadzenia
słuzace do rozliczania zuzytego ciepła:
1) ciepłomierz (układ pomiarowo-rozliczeniowy) do pomiaru ilosci ciepła dostarczanego do instalacji ogrzewczej budynku,
2) urzadzenia umozliwiajace indywidualne rozliczanie kosztów ogrzewania poszczególnych mieszkan lub lokali
uzytkowych w budynku.
3. W przypadku zasilania instalacji ogrzewczej wodnej z kotłowni w budynku majacym wiecej niz jedno mieszkanie lub
lokal uzytkowy nalezy zastosowac nastepujace urzadzenia słuzace do rozliczania kosztów zuzytego ciepła:
1) urzadzenie do pomiaru ilosci zuzytego paliwa w kotłowni,
2) urzadzenia umozliwiajace indywidualne rozliczanie kosztów ogrzewania poszczególnych mieszkan lub lokali
uzytkowych w budynku.
4. Izolacja cieplna instalacji ogrzewczej wodnej powinna odpowiadac wymaganiom Polskiej Normy dotyczacej izolacji
cieplnej rurociagów, armatury i urzadzen oraz przepisom § 267 ust. 8.
5. W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zabrania sie stosowania ogrzewania parowego oraz wodnych
instalacji ogrzewczych o temperaturze czynnika grzejnego przekraczajacego 90°C.
6. (uchylony).
§ 136. 1. Pomieszczenia przeznaczone do instalowania kotłów na paliwo stałe i pomieszczenia składu paliwa i
zuzlowni oraz pomieszczenia przeznaczone do instalowania kotłów na olej opałowy i pomieszczenia magazynu oleju
opałowego powinny odpowiadac przepisom rozporzadzenia, w tym okreslonym w § 220 ust. 1.
2. Kotły na paliwo stałe o mocy cieplnej nominalnej do 25 kW powinny byc instalowane w wydzielonych
pomieszczeniach technicznych zlokalizowanych na kondygnacji podziemnej, na poziomie ogrzewanych pomieszczen lub
w innych pomieszczeniach, w których moga byc instalowane kotły o wiekszych mocach cieplnych nominalnych. Skład
paliwa powinien byc umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu technicznym w poblizu kotła lub w pomieszczeniu, w
którym znajduje sie kocioł. Pomieszczenia, w których instalowane sa kotły, oraz pomieszczenia składu paliwa powinny
odpowiadac wymaganiom okreslonym w Polskiej Normie dotyczacej kotłowni wbudowanych na paliwo stałe.
2a. Kotły na paliwo stałe o mocy cieplnej nominalnej do 10 kW moga byc instalowane w budynkach, o których mowa
w § 132 ust. 3, na poziomie ogrzewanych pomieszczen, w pomieszczeniach niebedacych pomieszczeniami mieszkalnymi:
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
1) o kubaturze wynikajacej ze wskaznika 4 m
3
/kW nominalnej mocy cieplnej kotła, lecz nie mniej niz 30 m
3
,
2) spełniajacych wymagania dotyczace wentylacji, o których mowa w § 150 ust. 9,
3) posiadajacych przewody kominowe okreslone w § 140 ust. 1 i 2 oraz § 145 ust. 1,
4) zapewniajacych dopływ powietrza do spalania w ilosci co najmniej 10 m
3
/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kotła
- odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w Polskiej Normie dotyczacej kotłowni wbudowanych na paliwo stałe.
3. Kotły na paliwo stałe o łacznej mocy cieplnej nominalnej powyzej 25 kW do 2.000 kW powinny byc instalowane w
wydzielonych pomieszczeniach technicznych zlokalizowanych na kondygnacji podziemnej lub na poziomie terenu. Skład
paliwa i zuzlownia powinny byc umieszczone w oddzielnych pomieszczeniach technicznych znajdujacych sie bezposrednio
obok pomieszczenia kotłów, a takze miec zapewniony dojazd dla dostawy paliwa oraz usuwania zuzla i popiołu.
Pomieszczenia, w których instalowane sa kotły, oraz pomieszczenia składu paliwa powinny odpowiadac wymaganiom
okreslonym w Polskiej Normie dotyczacej kotłowni wbudowanych na paliwo stałe.
4. Kotły na olej opałowy o łacznej mocy cieplnej nominalnej do 30 kW moga byc instalowane w pomieszczeniach
nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi, w tym równiez w pomieszczeniach pomocniczych w mieszkaniach, a takze w
innych miejscach, o których mowa w ust. 5.
5. Kotły na olej opałowy o łacznej mocy cieplnej nominalnej powyzej 30 kW do 2.000 kW powinny byc instalowane w
wydzielonych pomieszczeniach technicznych, przeznaczonych wyłacznie do tego celu w piwnicy lub na najnizszej
kondygnacji nadziemnej w budynku lub w budynku wolno stojacym przeznaczonym wyłacznie na kotłownie.
6. Kotły na paliwo stałe lub olej opałowy o łacznej mocy cieplnej nominalnej powyzej 2.000 kW powinny byc
instalowane w budynku wolno stojacym przeznaczonym wyłacznie na kotłownie.
7. W pomieszczeniu, w którym sa zainstalowane kotły na paliwo stałe lub olej opałowy, znajdujacym sie nad inna
kondygnacja uzytkowa, podłoga, a takze sciany do wysokosci 10 cm oraz progi drzwiowe o wysokosci 4 cm powinny byc
wodoszczelne. Warunek wodoszczelnosci dotyczy równiez wszystkich przejsc przewodów w podłodze oraz w scianach do
wysokosci 10 cm.
8. Maksymalne, łaczne obciazenie cieplne, słuzace do okreslania wymaganej kubatury pomieszczenia, w którym beda
zainstalowane kotły o mocy do 2.000 kW, na olej opałowy, nie moze byc wieksze niz 4.650 W/m
3
.
9. Kubatura pomieszczenia z kotłami na olej opałowy, o którym mowa w ust. 6, powinna byc okreslona indywidualnie z
uwzglednieniem wymagan technicznych i technologicznych, a takze eksploatacyjnych.
10. Wysokosc pomieszczenia, w którym instaluje sie kotły na olej opałowy nie moze byc mniejsza niz 2,2 m, a
kubatura nie mniejsza niz 8 m
3
.
11. W pomieszczeniu, w którym zainstalowane sa kotły na paliwo stałe lub olej opałowy, powinien byc zapewniony
nawiew niezbednego strumienia powietrza dla prawidłowej pracy kotłów z moca cieplna nominalna, a takze nawiew i
wywiew powietrza dla wentylacji kotłowni.
12. Odprowadzenie spalin z kotłów na olej opałowy powinno spełniac wymagania dla urzadzen gazowych okreslone w
§ 174 ust. 1, 2, 5, 6, 8 i 9.
§ 137. 1. Magazynowanie oleju opałowego o temperaturze zapłonu powyzej 55°C mo ze sie odbywac w
bezcisnieniowych, stałych zbiornikach naziemnych i podziemnych przy budynku lub w przeznaczonym wyłacznie na ten cel
pomieszczeniu technicznym w piwnicy lub na najnizszej kondygnacji nadziemnej budynku, zwanym dalej "magazynem"
oleju opałowego.
2. Pojedyncze zbiorniki lub baterie zbiorników w magazynach oleju opałowego w budynku powinny byc wyposazone w
układ przewodów do napełniania, odpowietrzania i czerpania oleju oraz w sygnalizator poziomu napełnienia, przekazujacy
sygnał do miejsca, w którym jest zlokalizowany króciec do napełniania.
3. W baterii zbiorników w magazynie oleju opałowego w budynku wszystkie zbiorniki powinny byc tego samego
rodzaju i wielkosci, przy czym łaczna objetosc tych zbiorników nie powinna przekraczac 100 m
3
.
4. W magazynie oleju opałowego powinna byc wykonana, na czesci lub całosci pomieszczenia, izolacja szczelna na
przenikanie oleju w postaci wanny wychwytujacej, mogacej w przypadku awarii pomiescic olej o objetosci jednego
zbiornika.
5. Dopuszcza sie w pomieszczeniu, w którym sa zainstalowane kotły na olej opałowy, ustawienie zbiornika tego oleju
o objetosci nie wiekszej niz 1 m
3
pod warunkiem:
1) umieszczenia zbiornika w odległosci nie mniejszej niz 1 m od kotła,
2) oddzielenia zbiornika od kotła scianka murowana o grubosci co najmniej 12 cm i przekraczajaca wymiary zbiornika co
najmniej o 30 cm w pionie i o 60 cm w poziomie,
3) umieszczenie zbiornika w wannie wychwytujacej olej opałowy.
6. Wanna wychwytujaca, o której mowa w ust. 4 i 5 pkt 3, nie jest wymagana w przypadku stosowania zbiorników
oleju opałowego o konstrukcji uniemozliwiajacej wydostawanie sie oleju na zewnatrz w przypadku awarii, w tym typu
dwupłaszczowego.
7. Magazyn oleju opałowego powinien byc wyposazony w:
1) wentylacje nawiewno-wywiewna zapewniajaca od 2 do 4 wymian powietrza na godzine,
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
2) okno lub półstałe urzadzenie gasnicze pianowe.
8. W magazynie oleju opałowego moze byc stosowane wyłacznie centralne ogrzewanie wodne.
9. Stosowane do magazynowania oleju opałowego zbiorniki, wykładziny zbiorników oraz przewody wykonane z
tworzywa sztucznego powinny byc chronione przed elektrycznoscia statyczna, zgodnie z warunkami okreslonymi w
Polskich Normach dotyczacych tej ochrony.
§ 138. Obudowa przewodów instalacji ogrzewczej powinna umozliwiac wymiane instalacji bez naruszania konstrukcji
budynku.
§ 139. Elementy wodnych instalacji ogrzewczych, narazone na intensywny dopływ powietrza zewnetrznego w zimie,
powinny byc chronione przed zamarzaniem i miec, w miejscach tego wymagajacych, izolacje cieplna, zabezpieczajaca
przed nadmiernymi stratami ciepła.
Rozdział 5
Przewody kominowe
§ 140. 1. Przewody (kanały) kominowe w budynku: wentylacyjne, spalinowe i dymowe, prowadzone w scianach
budynku, w obudowach, trwale połaczonych z konstrukcja lub stanowiace konstrukcje samodzielne, powinny miec
wymiary przekroju, sposób prowadzenia i wysokosc, stwarzajace potrzebny ciag, zapewniajacy wymagana
przepustowosc, oraz spełniajace wymagania okreslone w Polskich Normach dotyczacych wymagan technicznych dla
przewodów kominowych oraz projektowania kominów.
2. Przewody kominowe powinny byc szczelne i spełniac warunki okreslone w § 266.
3. (uchylony).
4. Wewnetrzna powierzchnia przewodów odprowadzajacych spaliny mokre powinna byc odporna na ich destrukcyjne
oddziaływanie.
5. Przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej powinny miec powierzchnie przekroju co najmniej 0,016 m
2
oraz
najmniejszy wymiar przekroju co najmniej 0,1 m.
§ 141. Zabrania sie stosowania:
1) grawitacyjnych zbiorczych przewodów spalinowych i dymowych, z zastrzezeniem § 174 ust. 3,
2) zbiorczych przewodów wentylacji grawitacyjnej,
3) indywidualnych wentylatorów wyciagowych w pomieszczeniach, w których znajduja sie wloty do przewodów
spalinowych.
§ 142. 1. Przewody kominowe powinny byc wyprowadzone ponad dach na wysokosc zabezpieczajaca przed
niedopuszczalnym zakłóceniem ciagu.
2. Wymaganie ust. 1 uznaje sie za spełnione, jezeli wyloty przewodów kominowych zostana wyprowadzone ponad
dach w sposób okreslony Polska Norma dla kominów murowanych.
3. Dopuszcza sie wyprowadzanie przewodów spalinowych od urzadzen gazowych z zamknieta komora spalania
bezposrednio przez sciany zewnetrzne budynków, przy zachowaniu warunków okreslonych w § 175.
§ 143. 1. W budynkach usytuowanych w II i III strefie obciazenia wiatrem, okreslonych Polskimi Normami, nalezy
stosowac na przewodach dymowych i spalinowych nasady kominowe zabezpieczajace przed odwróceniem ciagu, przy
zachowaniu wymagan § 146 ust. 1.
2. Nasady kominowe, o których mowa w ust. 1, nalezy równiez stosowac na innych obszarach, jezeli wymagaja tego
połozenie budynków i lokalne warunki topograficzne.
3. Wymagania ust. 1 i 2 nie dotycza palenisk i komór spalania z mechanicznym pobudzaniem odpływu spalin.
§ 144. 1. Sciany, w których znajduja sie przewody kominowe, moga byc obciazone stropami, pod warunkiem
spełnienia wymagan dotyczacych bezpieczenstwa konstrukcji, a takze jezeli nie spowoduje to nieszczelnosci lub
ograniczenia swiatła przewodów.
2. Trzonów kominowych wydzielonych lub oddylatowanych od konstrukcji budynku nie mozna obciazac stropami ani
tez uwzgledniac ich w obliczeniach jako czesci tej konstrukcji.
§ 145. 1. Trzony kuchenne i kotły grzewcze na paliwo stałe oraz kominki z otwartym paleniskiem lub zamknietym
wkładem kominkowym o wielkosci otworu paleniskowego kominka do 0,25 m
2
moga byc przyłaczone wyłacznie do
własnego, samodzielnego przewodu kominowego dymowego, posiadajacego co najmniej wymiary 0,14x0,14 m lub
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
srednice 0,15 m, a w przypadku trzonów kuchennych typu restauracyjnego oraz kominków o wiekszym otworze
paleniskowym - co najmniej 0,14x0,27 m lub srednice 0,18 m, przy czym dla wiekszych przewodów o przekroju
prostokatnym nalezy zachowac stosunek wymiarów boków 3:2.
2. Piece na paliwo stałe, posiadajace szczelne zamkniecie, moga byc przyłaczone do jednego przewodu kominowego
dymowego o przekroju co najmniej 0,14x0,14 m lub srednicy 0,15 m, pod warunkiem zachowania róznicy poziomu
właczenia co najmniej 1,5 m oraz nieprzyłaczania wiecej niz 3 pieców do tego przewodu.
3. Piece, o których mowa w ust. 2, usytuowane na najwyzszej kondygnacji powinny byc przyłaczone do odrebnego
przewodu dymowego.
4. Przyłaczenia urzadzen gazowych do przewodów spalinowych powinny odpowiadac warunkom okreslonym w § 174 i
175.
§ 146. 1. Wyloty przewodów kominowych powinny byc dostepne do czyszczenia i okresowej kontroli, z
uwzglednieniem przepisów § 308.
2. Przewody spalinowe i dymowe powinny byc wyposazone, odpowiednio, w otwory wycierowe lub rewizyjne,
zamykane szczelnymi drzwiczkami, a w przypadku wystepowania spalin mokrych - takze w układ odprowadzania skroplin.
Rozdział 6
Wentylacja i klimatyzacja
§ 147. 1. Wentylacja i klimatyzacja powinny zapewniac odpowiednia jakosc srodowiska wewnetrznego, w tym
wielkosc wymiany powietrza, jego czystosc, temperature, wilgotnosc wzgledna, predkosc ruchu w pomieszczeniu, przy
zachowaniu przepisów odrebnych i wymagan Polskich Norm dotyczacych wentylacji, a takze warunków bezpieczenstwa
pozarowego i wymagan akustycznych okreslonych w rozporzadzeniu.
2. Wentylacje mechaniczna lub grawitacyjna nalezy zapewnic w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, w
pomieszczeniach bez otwieranych okien, a takze w innych pomieszczeniach, w których ze wzgledów zdrowotnych,
technologicznych lub bezpieczenstwa konieczne jest zapewnienie wymiany powietrza.
3. Klimatyzacje nalezy stosowac w pomieszczeniach, w których ze wzgledów uzytkowych, higienicznych, zdrowotnych
lub technologicznych konieczne jest utrzymywanie odpowiednich parametrów powietrza wewnetrznego okreslonych w
przepisach odrebnych i w Polskiej Normie dotyczacej parametrów obliczeniowych powietrza wewnetrznego.
4. Instalowane w budynkach urzadzenia do wentylacji i klimatyzacji, o których mowa w przepisie odrebnym
dotyczacym efektywnosci energetycznej, powinny odpowiadac wymaganiom okreslonym w tym przepisie.
§ 148. 1. Wentylacje mechaniczna wywiewna lub nawiewno-wywiewna nalezy stosowac w budynkach wysokich i
wysokosciowych oraz w innych budynkach, w których zapewnienie odpowiedniej jakosci srodowiska wewnetrznego nie
jest mozliwe za pomoca wentylacji grawitacyjnej. W pozostałych budynkach moze byc stosowana wentylacja grawitacyjna.
2. W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie mozna stosowac
wentylacji grawitacyjnej. Wymaganie to nie dotyczy pomieszczen z urzadzeniami klimatyzacyjnymi niepobierajacymi
powietrza zewnetrznego.
3. W pomieszczeniu zagrozonym wydzieleniem sie lub przenikaniem z zewnatrz substancji szkodliwej dla zdrowia
badz substancji palnej, w ilosciach mogacych stworzyc zagrozenie wybuchem, nalezy stosowac dodatkowa, awaryjna
wentylacje wywiewna, uruchamiana od wewnatrz i z zewnatrz pomieszczenia oraz zapewniajaca wymiane powietrza
dostosowana do jego przeznaczenia, zgodnie z przepisami o bezpieczenstwie i higienie pracy.
4. W pomieszczeniu, w którym proces technologiczny jest zródłem miejscowej emisji substancji szkodliwych o
niedopuszczalnym stezeniu lub uciazliwym zapachu, nalezy stosowac odciagi miejscowe współpracujace z wentylacja
ogólna, umozliwiajace spełnienie w strefie pracy wymagan jakosci srodowiska wewnetrznego okreslonych w przepisach o
bezpieczenstwie i higienie pracy.
§ 149. 1. Strumien powietrza zewnetrznego doprowadzanego do pomieszczen, niebedacych pomieszczeniami pracy,
powinien odpowiadac wymaganiom Polskiej Normy dotyczacej wentylacji, przy czym w mieszkaniach strumien ten
powinien wynikac z wielkosci strumienia powietrza wywiewanego, lecz byc nie mniejszy niz 20 m
3
/h na osobe
przewidywana na pobyt stały w projekcie budowlanym.
2. Strumien powietrza zewnetrznego doprowadzonego do pomieszczen pracy powinien odpowiadac wymaganiom
okreslonym w przepisach o bezpieczenstwie i higienie pracy.
3. Powietrze zewnetrzne doprowadzone do pomieszczen za pomoca wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji,
zanieczyszczone w stopniu przekraczajacym wymagania okreslone dla powietrza wewnetrznego w przepisach odrebnych
w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynników szkodliwych dla zdrowia, powinno byc oczyszczone przed
wprowadzeniem do wentylowanych pomieszczen, z uwzglednieniem zanieczyszczen wystepujacych w pomieszczeniu.
Wymaganie to nie dotyczy budynków jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej.
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
4. W pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi, wentylowanych w sposób mechaniczny lub
klimatyzowanych, wartosci temperatury, wilgotnosci wzglednej i predkosci ruchu powietrza w pomieszczeniach nalezy
przyjmowac do obliczen zgodnie z Polska Norma dotyczaca parametrów obliczeniowych powietrza wewnetrznego.
5. Dla pomieszczen przeznaczonych na stały pobyt ludzi, wentylowanych w sposób naturalny, wartosci temperatury
wewnetrznej w okresach ogrzewczych nalezy przyjmowac do obliczen zgodnie z tabela w § 134 ust. 2.
§ 150. 1. W przypadku zastosowania w budynku przepływu powietrza wentylacyjnego miedzy pomieszczeniami lub
strefami wentylacyjnymi, w pomieszczeniu nalezy zapewnic kierunek przepływu od pomieszczenia o mniejszym do
pomieszczenia o wiekszym stopniu zanieczyszczenia powietrza.
2. Przepływ powietrza wentylacyjnego w mieszkaniach powinien odbywac sie z pokoi do pomieszczenia kuchennego
lub wneki kuchennej oraz do pomieszczen higienicznosanitarnych.
3. W instalacjach wentylacji i klimatyzacji nie nalezy łaczyc ze soba przewodów z pomieszczen o róznych
wymaganiach uzytkowych i sanitarno-zdrowotnych. Nie dotyczy to budynków jednorodzinnych i rekreacji indywidualnej
oraz wydzielonych lokali mieszkalnych lub uzytkowych z indywidualna zorganizowana wentylacja nawiewno-wywiewna.
4. W instalacjach wentylacji i klimatyzacji przewody z pomieszczenia zagrozonego wybuchem nie moga łaczyc sie z
przewodami z innych pomieszczen.
5. Dopuszcza sie wentylowanie garazy oraz innych pomieszczen nieprzeznaczonych na pobyt ludzi powietrzem o
mniejszym stopniu zanieczyszczenia, niezawierajacym substancji szkodliwych dla zdrowia lub uciazliwych zapachów,
odprowadzanym z pomieszczen niebedacych pomieszczeniami higienicznosanitarnymi, jezeli przepisy odrebne nie
stanowia inaczej.
6. W pomieszczeniach w budynkach uzytecznosci publicznej i produkcyjnych, których przeznaczenie wiaze sie z ich
okresowym uzytkowaniem, instalacja wentylacji mechanicznej powinna zapewniac mozliwosc ograniczenia intensywnosci
działania lub jej wyłaczenia poza okresem uzytkowania pomieszczen, z zachowaniem warunku normalnej pracy przez co
najmniej jedna godzine przed i po ich uzytkowaniu.
7. W pomieszczeniach, o których mowa w ust. 6, w przypadku wystepowania zródeł zanieczyszczen szkodliwych dla
zdrowia lub zródeł pary wodnej, nalezy zapewnic stała, co najmniej półkrotna wymiane powietrza w okresie przerw w ich
wykorzystywaniu, przyjmujac do obliczania wentylowanej kubatury nominalna wysokosc pomieszczen, lecz nie wieksza niz
4 m, lub zapewnic okresowa wymiane powietrza sterowana poziomem stezenia zanieczyszczen.
8. Instalowane w pomieszczeniu urzadzenia, w szczególnosci zuzywajace powietrze, nie moga wywoływac zakłócen
ograniczajacych skutecznosc funkcjonowania wentylacji.
9. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urzadzeniami gazowymi pobierajacymi powietrze do
spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urzadzenia stosowanie mechanicznej
wentylacji wyciagowej jest zabronione.
10. Przepisu ust. 9 nie stosuje sie do pomieszczen, w których zastosowano wentylacje nawiewno-wywiewna
zrównowazona lub nadcisnieniowa.
11. W pomieszczeniach, które nalezy chronic przed wpływem zanieczyszczen z pomieszczen sasiadujacych i z
otoczenia zewnetrznego, nalezy stosowac wentylacje mechaniczna nadcisnieniowa.
§ 151. 1. W instalacjach wentylacji mechanicznej ogólnej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji komfortowej o
wydajnosci 2.000 m
3
/h i wiecej nalezy stosowac urzadzenia do odzyskiwania ciepła z powietrza wywiewanego o
skutecznosci co najmniej 50 % lub recyrkulacje, gdy jest to dopuszczalne. W przypadku zastosowania recyrkulacji
strumien powietrza zewnetrznego nie moze byc mniejszy niz wynika to z wymagan higienicznych, jednak nie mniej niz 10
% powietrza nawiewanego.
Dla wentylacji technologicznej zastosowanie odzysku ciepła powinno wynikac z uwarunkowan technologicznych i
rachunku ekonomicznego.
2. Urzadzenia do odzyskiwania ciepła powinny miec zabezpieczenia ograniczajace przenikanie miedzy
wymieniajacymi ciepło strumieniami powietrza do:
1) 0,25% objetosci strumienia powietrza wywiewanego z pomieszczenia - w przypadku wymiennika płytowego oraz
wymiennika z rurek cieplnych,
2) 5% objetosci strumienia powietrza wywiewanego z pomieszczenia - w przypadku wymiennika obrotowego,
w odniesieniu do róznicy cisnienia 400 Pa.
3. Recyrkulacje powietrza mozna stosowac wówczas, gdy przeznaczenie wentylowanych pomieszczen nie wiaze sie z
wystepowaniem bakterii chorobotwórczych, z emisja substancji szkodliwych dla zdrowia, uciazliwych zapachów, przy
zachowaniu wymagan § 149 ust. 1 oraz wymagan dotyczacych ochrony przeciwpozarowej.
4. W budynku opieki zdrowotnej recyrkulacja powietrza moze byc stosowana tylko za zgoda i na warunkach
okreslonych przez własciwego panstwowego inspektora sanitarnego.
5. W przypadku stosowania recyrkulacji powietrza w instalacjach wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub
klimatyzacji nalezy stosowac układy regulacji umozliwiajace w korzystnych warunkach pogodowych zwiekszanie udziału
powietrza zewnetrznego do 100 %.
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
6. Przepisu ust. 5 nie stosuje sie w przypadkach, gdy zwiekszanie strumienia powietrza wentylacyjnego
uniemozliwiałoby dotrzymanie poziomu czystosci powietrza wymaganego przez wzgledy technologiczne.
7. Wymagan ust. 1 mozna nie stosowac w przypadku instalacji uzywanych krócej niz przez 1.000 godzin w roku.
§ 152. 1. Czerpnie powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji powinny byc zabezpieczone przed opadami
atmosferycznymi i działaniem wiatru oraz byc zlokalizowane w sposób umozliwiajacy pobieranie w danych warunkach jak
najczystszego i, w okresie letnim, najchłodniejszego powietrza.
2. Czerpni powietrza nie nalezy lokalizowac w miejscach, w których istnieje niebezpieczenstwo napływu powietrza
wywiewanego z wyrzutni oraz powietrza z rozpylona woda pochodzaca z chłodni kominowej lub innych podobnych
urzadzen.
3. Czerpnie powietrza sytuowane na poziomie terenu lub na scianie dwóch najnizszych kondygnacji nadziemnych
budynku powinny znajdowac sie w odległosci co najmniej 8 m w rzucie poziomym od ulic i zgrupowania miejsc
postojowych dla wiecej niz 20 samochodów, miejsc gromadzenia odpadów stałych, wywiewek kanalizacyjnych oraz innych
zródeł zanieczyszczenia powietrza. Odległosc dolnej krawedzi otworu wlotowego czerpni od poziomu terenu powinna
wynosic co najmniej 2 m.
4. Czerpnie powietrza sytuowane na dachu budynku powinny byc tak lokalizowane, aby dolna krawedz otworu
wlotowego znajdowała sie co najmniej 0,4 m powyzej powierzchni, na której sa zamontowane, oraz aby została
zachowana odległosc co najmniej 6 m od wywiewek kanalizacyjnych.
5. Powietrze wywiewane z budynków lub pomieszczen, zanieczyszczone w stopniu przekraczajacym wymagania
okreslone w przepisach odrebnych, dotyczacych dopuszczalnych rodzajów i ilosci substancji zanieczyszczajacych
powietrze zewnetrzne, powinno byc oczyszczone przed wprowadzeniem do atmosfery.
6. Wyrzutnie powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji powinny byc zabezpieczone przed opadami
atmosferycznymi i działaniem wiatru oraz byc zlokalizowane w miejscach umozliwiajacych odprowadzenie wywiewanego
powietrza bez powodowania zagrozenia zdrowia uzytkowników budynku i ludzi w jego otoczeniu oraz wywierania
szkodliwego wpływu na budynek.
7. Dolna krawedz otworu wyrzutni z poziomym wylotem powietrza, usytuowanej na dachu budynku, powinna
znajdowac sie co najmniej 0,4 m powyzej powierzchni, na której wyrzutnia jest zamontowana, oraz 0,4 m powyzej linii
łaczacej najwyzsze punkty wystajacych ponad dach czesci budynku, znajdujacych sie w odległosci do 10 m od wyrzutni,
mierzac w rzucie poziomym.
8. Usytuowanie wyrzutni powietrza na poziomie terenu jest dopuszczalne tylko za zgoda i na warunkach okreslonych
przez własciwego panstwowego inspektora sanitarnego.
9. Dopuszcza sie sytuowanie wyrzutni powietrza w scianie budynku, pod warunkiem ze:
1) powietrze wywiewane nie zawiera uciazliwych zapachów oraz zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia,
2) przeciwległa sciana sasiedniego budynku z oknami znajduje sie w odległosci co najmniej 10 m lub bez okien w
odległosci co najmniej 8 m,
3) okna znajdujace sie w tej samej scianie sa oddalone w poziomie od wyrzutni co najmniej 3 m, a ponizej lub powyzej
wyrzutni - co najmniej 2 m,
4) czerpnia powietrza, usytuowana w tej samej scianie budynku, znajduje sie ponizej lub na tym samym poziomie co
wyrzutnia, w odległosci co najmniej 1,5 m.
10. Czerpnie i wyrzutnie powietrza na dachu budynku nalezy sytuowac poza strefami zagrozenia wybuchem,
zachowujac miedzy nimi odległosc nie mniejsza niz 10 m przy wyrzucie poziomym i 6 m przy wyrzucie pionowym, przy
czym wyrzutnia powinna byc usytuowana co najmniej 1 m ponad czerpnia.
11. Odległosc, o której mowa w ust. 10, moze nie byc zachowana w przypadku zastosowania zblokowanych urzadzen
wentylacyjnych, obejmujacych czerpnie i wyrzutnie powietrza, zapewniajacych skuteczny rozdział strumienia powietrza
swiezego od wywiewanego z urzadzenia wentylacyjnego. Nie dotyczy to przypadku usuwania powietrza zawierajacego
zanieczyszczenia szkodliwe dla zdrowia, uciazliwe zapachy lub substancje palne.
12. Odległosc wyrzutni dachowych, mierzac w rzucie poziomym, nie powinna byc mniejsza niz 3 m od:
1) krawedzi dachu, ponizej której znajduja sie okna,
2) najblizszej krawedzi okna w połaci dachu,
3) najblizszej krawedzi okna w scianie ponad dachem.
13. Jezeli odległosc, o której mowa w ust. 12 pkt 2 i 3, wynosi od 3 m do 10 m, dolna krawedz wyrzutni powinna
znajdowac sie co najmniej 1 m ponad najwyzsza krawedzia okna.
14. W przypadku usuwania przez wyrzutnie dachowa powietrza zawierajacego zanieczyszczenia szkodliwe dla
zdrowia lub uciazliwe zapachy, z zastrzezeniem ust. 5, odległosci, o których mowa w ust. 12 i 13, nalezy zwiekszyc o
100%.
§ 153. 1. Przewody i urzadzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny byc zaprojektowane i wykonane w taki
sposób, aby zminimalizowac odkładanie sie zanieczyszczen na ich powierzchniach wewnetrznych kontaktujacych sie z
powietrzem wentylacyjnym.
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
2. Przewody powinny miec przekrój poprzeczny własciwy dla przewidywanych przepływów powietrza oraz konstrukcje
przystosowana do maksymalnego cisnienia i wymaganej szczelnosci instalacji, z uwzglednieniem Polskich Norm
dotyczacych wytrzymałosci i szczelnosci przewodów.
3. Własciwosci materiałów przewodów lub sposób zabezpieczania ich powierzchni powinny byc dobrane odpowiednio
do parametrów przepływajacego powietrza oraz do warunków wystepujacych w miejscu ich zamontowania.
4. Przewody instalowane w miejscach, w których moga byc narazone na uszkodzenia mechaniczne, powinny byc
zabezpieczone przed tymi uszkodzeniami.
5. Przewody powinny byc wyposazone w otwory rewizyjne spełniajace wymagania Polskiej Normy dotyczacej
elementów przewodów ułatwiajacych konserwacje, umozliwiajace oczyszczenie wnetrza tych przewodów, a takze innych
urzadzen i elementów instalacji, o ile ich konstrukcja nie pozwala na czyszczenie w inny sposób niz poprzez te otwory,
przy czym nie nalezy ich sytuowac w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych.
6. Przewody prowadzone przez pomieszczenia lub przestrzenie nieogrzewane powinny miec izolacje cieplna, z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w § 267 ust. 1.
7. Przewody instalacji klimatyzacji, przewody stosowane do recyrkulacji powietrza oraz prowadzace do urzadzen do
odzyskiwania ciepła, a takze przewody prowadzace powietrze zewnetrzne przez ogrzewane pomieszczenia, powinny miec
izolacje cieplna i przeciwwilgociowa.
§ 154. 1. Urzadzenia i elementy wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny byc stosowane w sposób
umozliwiajacy uzyskanie zakładanej jakosci srodowiska w pomieszczeniu przy racjonalnym zuzyciu energii do ogrzewania
i chłodzenia oraz energii elektrycznej.
2. Instalacje klimatyzacji powinny byc wyposazone w odpowiednie urzadzenia pomiarowe słuzace do sprawdzania
warunków pracy i kontroli zuzycia energii.
3. Urzadzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, takie jak centrale, klimakonwektory wentylatorowe, klimatyzatory,
aparaty ogrzewcze i chłodzaco-wentylacyjne, powinny byc tak instalowane, aby była zapewniona mozliwosc ich okresowej
kontroli, konserwacji, naprawy lub wymiany.
4. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne usytuowane na zewnatrz budynku powinny miec odpowiednia obudowe lub
inne zabezpieczenie przed wpływem czynników atmosferycznych.
5. W przypadku pomieszczen o specjalnych wymaganiach higienicznych nalezy stosowac centrale wentylacyjne i
klimatyzacyjne umozliwiajace utrzymanie podwyzszonej czystosci wewnatrz obudowy, wyposazone w oswietlenie
wewnetrzne i wzierniki do kontroli stanu centrali z zewnatrz.
6. Urzadzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny byc zabezpieczone przed zanieczyszczeniami
znajdujacymi sie w powietrzu zewnetrznym, a w szczególnych przypadkach w powietrzu obiegowym (recyrkulacyjnym), za
pomoca filtrów:
1) nagrzewnice, chłodnice i urzadzenia do odzyskiwania ciepła - co najmniej klasy G4,
2) nawilzacze - co najmniej klasy F6,
okreslonych w Polskiej Normie dotyczacej klasyfikacji filtrów powietrza.
7. Nawilzacze w instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny byc zabezpieczone przed przeciekaniem
wody na zewnatrz oraz przed przenoszeniem kropel wody przez powietrze wentylacyjne do dalszych czesci instalacji.
8. Połaczenia wentylatorów z przewodami wentylacyjnymi powinny byc wykonane za pomoca elastycznych elementów
łaczacych, z zachowaniem wymagan okreslonych w § 267 ust. 7.
9. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny byc wyposazone w przepustnice zlokalizowane w
miejscach umozliwiajacych regulacje instalacji, a takze odciecie dopływu powietrza zewnetrznego i wypływu powietrza
wewnetrznego. Wymaganie to nie dotyczy instalacji mechanicznej wywiewnej, przewidzianej do okresowej pracy jako
wentylacja grawitacyjna.
10. Moc własciwa wentylatorów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinna nie
przekraczac wartosci okreslonych w ponizszej tabeli:
Lp. Rodzaj i zastosowanie wentylatora Maksymalna moc właciwa
wentylatora [kW/(m
3
/s)]
1 2 3
1 Wentylator nawiewny:
a) złozona instalacja klimatyzacji 1,60
b) prosta instalacja wentylacji 1,25
2 Wentylator wywiewny:
a) złozona instalacja klimatyzacji 1,00
b) prosta instalacja wentylacji 1,00
c) instalacja wywiewna 0,80
11. Dopuszcza sie zwiekszenie mocy własciwej wentylatora w przypadku zastosowania wybranych elementów
instalacji do wartosci okreslonej w ponizszej tabeli:
Lp. Dodatkowe elementy instalacji wentylacyjnej lub
klimatyzacyjnej
Dodatkowa moc właciwa
3
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
Lp. Dodatkowe elementy instalacji wentylacyjnej lub
klimatyzacyjnej
Dodatkowa moc właciwa
wentylatora [kW/(m
3
/s)]
1 2 3
1 Dodatkowy stopien filtracji powietrza 0,3
2 Dodatkowy stopien filtracji powietrza z filtrami klasy
H10 i wyzszej
0,6
3 Filtry do usuwania gazowych zanieczyszczen powietrza 0,3
4 Wysoko skuteczne urzadzenie do odzysku ciepła (sprawnosc
temperaturowa wieksza niz 90 %)
0,3
§ 155. 1. W budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, oswiaty, wychowania, opieki zdrowotnej i opieki
społecznej, a takze w pomieszczeniach biurowych przeznaczonych na pobyt ludzi, niewyposazonych w wentylacje
mechaniczna lub klimatyzacje, okna, w celu okresowego przewietrzania, powinny miec konstrukcje umozliwiajaca
otwieranie co najmniej 50% powierzchni wymaganej zgodnie z § 57 dla danego pomieszczenia.
2. Skrzydła okien, swietliki oraz nawietrzaki okienne, wykorzystywane do przewietrzania pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi, powinny byc zaopatrzone w urzadzenia pozwalajace na łatwe ich otwieranie i regulowanie wielkosci
otwarcia z poziomu podłogi lub pomostu, takze przez osoby niepełnosprawne, jezeli nie przewiduje sie korzystania z
pomocy innych współuzytkowników.
3. W przypadku zastosowania w pomieszczeniach innego rodzaju wentylacji niz wentylacja mechaniczna nawiewna
lub nawiewno-wywiewna, dopływ powietrza zewnetrznego, w ilosci niezbednej dla potrzeb wentylacyjnych, nalezy
zapewnic przez urzadzenia nawiewne umieszczane w oknach, drzwiach balkonowych lub w innych czesciach przegród
zewnetrznych.
4. Urzadzenia nawiewne, o których mowa w ust. 3, powinny byc stosowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Polskiej Normie dotyczacej wentylacji w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Rozdział 7
Instalacja gazowa na paliwa gazowe
§ 156. 1. Zaopatrzenie budynków w gaz oraz instalacje gazowe powinny odpowiadac potrzebom uzytkowym i
warunkom wynikajacym z własnosci fizykochemicznych gazu oraz warunkom technicznym przyłaczenia do sieci gazowej,
okreslonym przez dostawce gazu.
2. Instalacje gazowa zasilana z sieci gazowej stanowi układ przewodów za kurkiem głównym, prowadzonych na
zewnatrz lub wewnatrz budynku, wraz z armatura, kształtkami i innym wyposazeniem, a takze urzadzeniami do pomiaru
zuzycia gazu, urzadzeniami gazowymi oraz przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi, jezeli sa one
elementem wyposazenia urzadzen gazowych.
3. Instalacje gazowa zasilana gazem płynnym ze stałych zbiorników lub baterii butli, znajdujacych sie na działce
budowlanej na zewnatrz budynku, stanowi układ przewodów za głównym zaworem odcinajacym instalacje zbiornikowa,
butle lub kolektor butli prowadzonych na zewnatrz lub wewnatrz budynku, wraz z armatura, kształtkami i innym
wyposazeniem, a takze urzadzenia do pomiaru zuzycia gazu, urzadzenia gazowe z wyposazeniem oraz przewody
spalinowe lub powietrzno-spalinowe odprowadzajace spaliny bezposrednio poza budynek lub do przewodów w scianach.
4. Instalacje gazowa zasilana gazem płynnym z indywidualnej butli, znajdujacej sie wewnatrz budynku, stanowi butla
gazowa, urzadzenie redukcyjne przy butli, przewód z armatura, kształtkami i innym wyposazeniem, a takze urzadzenie
gazowe wraz z przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi, jezeli stanowia one element składowy urzadzen
gazowych.
5. Instalacje zbiornikowa gazu płynnego stanowi zespół urzadzen składajacy sie ze zbiornika albo grupy zbiorników z
armatura i osprzetem oraz z przyłacza gazowego z głównym zaworem odcinajacym.
6. Wymagania dla instalacji gazowych, o których mowa w rozporzadzeniu, nie dotycza instalacji przeznaczonych dla
celów rolniczych i produkcyjno-przemysłowych (technologicznych).
§ 157. 1. W przewodach gazowych, doprowadzajacych gaz do zewnetrznej sciany budynku mieszkalnego,
zamieszkania zbiorowego, uzytecznosci publicznej i rekreacji indywidualnej, nie powinno byc cisnienia wyzszego niz 500
kPa, a do scian zewnetrznych pozostałych budynków wyzszego niz 1.600 kPa.
2. Instalacja gazowa w budynku powinna zapewniac doprowadzenie paliwa gazowego w ilosci odpowiadajacej
potrzebom uzytkowym oraz odpowiednia wartosc cisnienia przed urzadzeniami gazowymi, zalezna od rodzaju paliwa
gazowego zastosowanego do zasilania budynku, okreslona Polska Norma dotyczaca paliw gazowych, przy czym cisnienie
to nie powinno byc wyzsze niz 5 kPa.
3. Instalacja gazowa w budynku o wysokosci wiekszej niz 35 m ponad poziomem terenu moze byc doprowadzona
tylko do pomieszczen technicznych, w których sa zainstalowane urzadzenia gazowe, usytuowanych w piwnicy lub na
najnizszej kondygnacji nadziemnej, a takze na najwyzszej kondygnacji budynku lub nad ta kondygnacja, pod warunkiem
zastosowania urzadzen stabilizujacych cisnienie gazu.
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
4. Zastosowanie instalacji gazowej w budynkach o wysokosci ponad 25 m wymaga uzyskania pozytywnej opinii
wydanej przez własciwego komendanta wojewódzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej.
5. Instalacje gazowe zasilane gazem płynnym moga byc wykonywane tylko w budynkach niskich.
6. Zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej.
7. W budynku niskim, majacym w mieszkaniach instalacje zasilana gazem płynnym, dopuszcza sie usytuowanie
kotłowni gazowej zasilanej z sieci gazowej.
8. Instalacje gazowe zasilane gazem o gestosci wiekszej od gestosci powietrza nie moga byc stosowane w
pomieszczeniach, których poziom podłogi znajduje sie ponizej otaczajacego terenu oraz w których znajduja sie studzienki
lub kanały instalacyjne i rewizyjne ponizej podłogi.
§ 158. 1. Instalacje sygnalizujace niedopuszczalny poziom stezenia gazu moga byc stosowane w budynkach, w
których jest ustanowiony stały nadzór, zapewniajacy podejmowanie działan zaradczych, a takze w budynkach
jednorodzinnych.
2. Czujki sygnalizujace niedopuszczalny poziom stezenia gazu w budynkach, o których mowa w ust. 1, powinny byc
instalowane w piwnicach i suterenach oraz w pomieszczeniach, w których istnieje mozliwosc nagromadzenia gazu przy
stanach awaryjnych instalacji lub przyłacza gazowego.
3. Sygnały alarmowe stanu zagrozenia wybuchem w budynkach, z wyłaczeniem budynków jednorodzinnych, powinny
byc kierowane do słuzb lub osób zobowiazanych do podjecia skutecznej akcji zapobiegawczej.
4. Zabrania sie instalowania urzadzen sygnalizacyjno-odcinajacych dopływ gazu do czesci mieszkalnej budynku
wielorodzinnego. Nie dotyczy to indywidualnych urzadzen sygnalizacyjno-odcinajacych dopływ gazu do odrebnych
mieszkan.
5. Urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajace dopływ gazu nalezy stosowac w tych pomieszczeniach, w których łaczna
nominalna moc cieplna zainstalowanych urzadzen gazowych jest wieksza niz 60 kW.
6. Zawór odcinajacy dopływ gazu do budynku, bedacy elementem składowym urzadzenia
sygnalizacyjno-odcinajacego, powinien byc instalowany poza budynkiem, miedzy kurkiem głównym a wprowadzeniem
przewodu do budynku.
7. Instalacja gazowa przyłaczona do sieci gazowej wykonanej z przewodów metalowych powinna byc zabezpieczona
przed wpływem pradów bładzacych przez zainstalowanie wstawki izolacyjnej na wprowadzeniu metalowej rury gazowej do
budynku.
§ 159. 1. Instalacja gazowa budynku zasilanego z sieci gazowej powinna miec zainstalowany na przyłaczu kurek
główny, umozliwiajacy odciecie dopływu gazu.
2. Kurek główny powinien byc zainstalowany na zewnatrz budynku w wentylowanej szafce co najmniej z materiału
trudnozapalnego przy scianie, we wnece sciennej lub w odległosci nieprzekraczajacej 10 m od zasilanego budynku, w
miejscu łatwo dostepnym i zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi, uszkodzeniami mechanicznymi i dostepem
osób niepowołanych.
3. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej dopuszcza sie instalowanie kurka głównego w
odległosci wiekszej niz 10 m od zasilanego budynku, w wentylowanej szafce, usytuowanej w linii ogrodzenia od ulicy lub
ogólnego ciagu pieszego z dostepem do niej od strony zewnetrznej działki budowlanej.
4. W budynkach o charakterze monumentalnym dopuszcza sie instalowanie kurków głównych w miejscach łatwo
dostepnych z zewnatrz, niebedacych pomieszczeniami, np. w podcieniach, przeswitach, bramach, w odległosci nie
wiekszej niz 2 m od lica zewnetrznego budynku.
5. Odległosc kurka głównego, montowanego przy scianie lub we wnece sciany budynku, od poziomu terenu oraz
najblizszej krawedzi okna, drzwi lub innego otworu w budynku powinna wynosic co najmniej 0,5 m.
6. W uzasadnionych przypadkach, wynikajacych z rozwiazania funkcjonalno-przestrzennego budynku, moze byc
zainstalowany wiecej niz jeden kurek główny. W takim przypadku instalacje zasilane z oddzielnych przyłaczy nie moga byc
ze soba połaczone.
7. W zwartej zabudowie sródmiejskiej dopuszcza sie instalowanie kurka głównego przed budynkiem, ponizej poziomu
terenu, pod warunkiem zachowania wymagan własciwych dla armatury zaporowej montowanej na gazociagach sieci
gazowych.
8. Miejsce usytuowania kurka głównego powinno byc jednoznacznie oznakowane. Na budynku majacym wiecej niz
jeden kurek główny nalezy umiescic informacje o liczbie i miejscach ich zainstalowania.
§ 160. 1. W przypadku gdy z jednego przyłacza jest zasilany wiecej niz jeden budynek, oprócz kurka głównego, nalezy
zastosowac odrebne zawory niebedace kurkami głównymi, odcinajace dopływ gazu do kazdego z tych budynków.
2. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej, gdy kurek główny jest zainstalowany w linii
ogrodzenia w odległosci wiekszej niz 10 m, nalezy na scianie budynku dodatkowo zastosowac zawór odcinajacy.
3. Zawory odcinajace, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny spełniac wymagania okreslone w § 158 ust. 6.
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
§ 161. 1. W przypadku instalacji gazowej, zasilanej z sieci gazowej o cisnieniu do 500 kPa, z której korzysta wiecej niz
jeden odbiorca lub w której nominalne zuzycie gazu jest wieksze niz 10 m
3
/h, w przeliczeniu na gaz ziemny
wysokometanowy, przed urzadzeniem redukcyjnym nalezy zainstalowac zawór odcinajacy, a za tym urzadzeniem - zawór
odcinajacy bedacy kurkiem głównym.
2. W przypadku instalacji gazowej, zasilanej ze wspólnej sieci o cisnieniu do 500 kPa, z której korzysta jeden
odbiorca, a nominalne zuzycie gazu jest mniejsze niz 10 m
3
/h, dopuszcza sie, aby zawór odcinajacy zainstalowany przed
urzadzeniem redukcyjnym był traktowany jako kurek główny. Przepis ten stosuje sie takze, jezeli urzadzenie redukcyjne
jest połaczone w jeden zespół z gazomierzem.
§ 162. Urzadzenia redukcyjne moga byc instalowane wyłacznie na zewnatrz budynku i powinny byc zabezpieczone
przed dostepem osób niepowołanych i uszkodzeniami mechanicznymi.
§ 163. 1. Przewody instalacji gazowej, prowadzone ponizej poziomu terenu, poza budynkiem w odległosci wiekszej niz
0,5 m od jego sciany zewnetrznej, powinny spełniac wymagania okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych sieci
gazowych.
1a. Przewody instalacji gazowej powinny byc wykonane w sposób zapewniajacy spełnienie wymagan szczelnosci i
trwałosci okreslonych w Polskiej Normie dotyczacej przewodów gazowych dla budynków.
2. Przewody instalacji gazowej, poczawszy od 0,5 m przed zewnetrzna sciana budynku do kurków odcinajacych przed
gazomierzami w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych lub do odgałezien lokali uzytkowych w budynkach uzytecznosci
publicznej, powinny byc wykonane z rur stalowych bez szwu badz z rur stalowych ze szwem przewodowych, zgodnych z
wymaganiami przedmiotowych Polskich Norm, łaczonych przez spawanie.
3. Przewody instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej,
poczawszy od 0,5 m przed zewnetrzna sciana budynku do wyprowadzenia poza lico wewnetrzne tej sciany, powinny byc
wykonane z rur, o których mowa w ust. 2.
4. W budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, budynkach w zabudowie zagrodowej i budynkach rekreacji
indywidualnej przewody instalacji gazowej, a w pozostałych budynkach tylko przewody za gazomierzami lub
odgałezieniami prowadzacymi do odrebnych mieszkan lub lokali uzytkowych, powinny byc wykonane z rur, o których
mowa w ust. 2, łaczonych równiez z zastosowaniem połaczen gwintowanych lub z rur miedzianych łaczonych przez
lutowanie lutem twardym. Dopuszcza sie stosowanie innych sposobów łaczenia rur, jezeli spełniaja one wymagania
szczelnosci i trwałosci okreslone w Polskiej Normie dotyczacej przewodów gazowych dla budynków.
5. Po zewnetrznej stronie scian budynku nie moga byc prowadzone przewody gazowe wykonane:
1) z rur stalowych, jezeli słuza do rozprowadzania paliw gazowych zawierajacych pare wodna lub inne składniki ulegajace
kondensacji w warunkach eksploatacyjnych,
2) z rur miedzianych.
6. Przewody instalacji gazowej dla gazu płynnego moga byc prowadzone powyzej poziomu terenu miedzy zbiornikiem,
butla lub bateria butli a budynkiem, a takze po zewnetrznej scianie budynku, jezeli długosc tego przewodu nie jest wieksza
niz 10 m, a składniki gazu nie podlegaja kondensacji w warunkach eksploatacyjnych.
§ 164. 1. Przewodów instalacji gazowych nie nalezy prowadzic przez pomieszczenia mieszkalne oraz pomieszczenia,
których sposób uzytkowania moze spowodowac naruszenie stanu technicznego instalacji lub wpływac na parametry
eksploatacyjne gazu.
2. Zabrania sie prowadzenia przez pomieszczenia mieszkalne przewodów instalacji gazowej z zastosowaniem
połaczen gwintowanych, a takze z zastosowaniem innych sposobów łaczenia rur, jezeli moga one stanowic zagrozenie dla
bezpieczenstwa mieszkanców.
3. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodów innych instalacji stanowiacych wyposazenie budynku
(ogrzewczej wodociagowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej itp.), nalezy lokalizowac w sposób zapewniajacy
bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odległosc miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna
umozliwiac wykonywanie prac konserwacyjnych.
4. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny byc usytuowane w odległosci co najmniej 0,1 m powyzej innych
przewodów instalacyjnych, natomiast jezeli gestosc gazu jest wieksza od gestosci powietrza - ponizej przewodów
elektrycznych i urzadzen iskrzacych.
5. Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny byc od nich oddalone co
najmniej o 0,02 m.
6. Dopuszcza sie prowadzenie przewodów gazowych z rur stalowych bez szwu i rur stalowych ze szwem
przewodowych, łaczonych za pomoca spawania przez jedna kondygnacje garazu, znajdujaca sie bezposrednio pod
kondygnacja nadziemna budynku, pod warunkiem zabezpieczenia tych przewodów przed uszkodzeniem mechanicznym.
§ 165. 1. Rozwiazania techniczne instalacji gazowej powinny umozliwiac samokompensacje wydłuzen cieplnych oraz
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
eliminowac ewentualne odkształcenia instalacji, wywołane deformacja lub osiadaniem budynku.
2. Przewody instalacji gazowych w piwnicach i suterenach nalezy prowadzic na powierzchni scian lub pod stropem,
natomiast na pozostałych kondygnacjach nadziemnych dopuszcza sie prowadzenie ich takze w bruzdach osłonietych
nieuszczelnionymi ekranami lub wypełnionych - po uprzednim wykonaniu próby szczelnosci instalacji - łatwo usuwalna
masa tynkarska, niepowodujaca korozji przewodów. Wypełnianie bruzd, w których sa prowadzone przewody z rur
miedzianych, jest zabronione.
3. Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu próby szczelnosci, powinny byc zabezpieczone przed korozja.
§ 166. 1. Urzadzenia pomiarowe zuzycia gazu, zwane dalej "gazomierzami", spełniajace wymagania okreslone w
Polskiej Normie dotyczacej gazomierzy, powinny byc zainstalowane oddzielnie dla kazdego z odbiorców i zabezpieczone
przed dostepem osób nieupowaznionych.
2. Lokalizacja gazomierzy powinna zapewniac łatwy dostep do ich kontroli lub wymiany.
3. Przed kazdym gazomierzem nalezy zainstalowac zawór odcinajacy. Jezeli gazomierz jest instalowany w jednej
szafce z kurkiem głównym, uznaje sie, ze wymaganie to jest spełnione.
4. Gazomierze moga byc instalowane:
1) w szafkach z materiałów co najmniej trudnozapalnych, z otworami wentylacyjnymi:
a) na klatkach schodowych lub korytarzach ogólnych,
b) na zewnatrz budynku, razem z kurkiem głównym instalacji gazowej, z zachowaniem warunków okreslonych w § 159
i 160,
2) w szybach wentylowanych przeznaczonych dla pionów instalacyjnych, z drzwiczkami bez otworów wentylacyjnych,
dostepnymi od strony pomieszczen niemieszkalnych.
5. Dopuszcza sie instalowanie gazomierzy, takze bez szafek, w kuchniach stanowiacych samodzielne pomieszczenie
oraz w przedpokojach w istniejacych budynkach mieszkalnych, podlegajacych przebudowie lub w których nastepuje
remont instalacji gazowej.
6. Gazomierze moga byc ponadto instalowane w wydzielonych i zamykanych pomieszczeniach piwnicznych, jezeli
maja one otwór okienny oraz przewód wentylacji grawitacyjnej wyprowadzony ponad dach lub przez sciane zewnetrzna na
wysokosc co najmniej 2,5 m powyzej terenu, w odległosci nie mniejszej niz 0,5 m od bocznej krawedzi okien, drzwi i
innych otworów.
§ 167. Gazomierzy nie mozna instalowac:
1) w pomieszczeniach mieszkalnych, łazienkach lub innych, w których wystepuje zagrozenie korozyjne (wilgoc, opary
zwiazków chemicznych itp.),
2) we wspólnych wnekach z licznikami elektrycznymi,
3) w odległosci mniejszej w rzucie poziomym niz 1 m od palnika gazowego lub innego paleniska,
4) w odległosci mniejszej niz 3 m od urzadzenia gazowego, mierzac w rozwinieciu długosci przewodu.
§ 168. 1. Gazomierze nalezy instalowac w przedziale wysokosci od 0,3 m do 1,8 m od poziomu podłogi do spodu
gazomierza lub co najmniej 0,5 m od poziomu terenu.
2. Gazomierze do pomiaru przepływu gazu o gestosci mniejszej od gestosci powietrza powinny byc umieszczone
powyzej licznika elektrycznego i innych urzadzen mogacych iskrzyc, a do gazu o gestosci wiekszej od gestosci powietrza -
o co najmniej 0,3 m ponizej licznika i takich urzadzen.
3. Gazomierze instalowane bez szafek, na tym samym poziomie co liczniki elektryczne lub inne mogace iskrzyc
urzadzenia, powinny byc od nich oddalone co najmniej o 1 m.
4. Dopuszcza sie zmniejszenie odległosci, o której jest mowa w ust. 3, jezeli miedzy tymi urzadzeniami zostanie
wykonana przegroda z materiału niepalnego o wysokosci co najmniej 0,5 m powyzej i ponizej gazomierza oraz wysiegu
wiekszym o co najmniej 0,1 m od odległosci lica gazomierza od sciany, na której jest zainstalowany.
§ 169. Rozwiazania techniczne połaczen gazomierzy i urzadzen gazowych z instalacja powinny umozliwiac ich
odłaczenie bez koniecznosci demontazu czesci instalacji.
§ 170. 1. Urzadzenia gazowe moga byc instalowane wyłacznie w pomieszczeniach spełniajacych warunki dotyczace
ich wysokosci, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin, a takze dopływu powietrza do spalania okreslone w
rozporzadzeniu, w Polskich Normach i przepisach odrebnych.
2. Urzadzenia gazowe z otwarta komora spalania, przez co rozumie sie urzadzenia typu A i B, nie moga byc
instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, z zastrzezeniem § 93 ust. 2 i 3.
3. Urzadzenia gazowe z zamknieta komora spalania, przez co rozumie sie urzadzenia typu C, moga byc instalowane
w pomieszczeniach mieszkalnych, niezaleznie od rodzaju wystepujacej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania
koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych, z zachowaniem wymagan § 175.
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
§ 171. Urzadzenia gazowe, pozostajace bez stałego dozoru w czasie ich uzytkowania, takie jak kotły gazowe lub
ogrzewacze pomieszczen, powinny byc wyposazone w samoczynnie działajace zabezpieczenia przed skutkami spadku
cisnienia lub przerwa w dopływie gazu.
§ 172. 1. Maksymalne, łaczne obciazenie cieplne przypadajace na 1 m
3
kubatury, słuzace do okreslania wymaganej
kubatury pomieszczenia, w którym sa zainstalowane urzadzenia gazowe, pobierajace powietrze do spalania z tego
pomieszczenia, nie moze przekraczac wartosci okreslonych w ponizszej tabeli:
Rodzaje pomieszczen
Maksymalne obciazenie cieplne urzadzen gazowych
na 1 m
3
kubatury pomieszczenia
typ A - bez
odprowadzenia spalin
typ B - z
odprowadzeniem spalin
1 2 3
Pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt
ludzi oraz wneki kuchenne połaczone z
przedpokojem
175 W
(150kcal/h)
350 W
(300 kcal/h)
Pomieszczenia nieprzeznaczone na stały
pobyt ludzi, w tym pomieszczenia kuchenne
w mieszkaniach
930 W
(800 kcal/h)
4.650 W
(4.000 kcal/h)
2. W przypadku instalowania w jednym pomieszczeniu urzadzen gazowych bez odprowadzenia spalin i z
odprowadzeniem spalin, łaczne obciazenie cieplne pochodzace od tych urzadzen przypadajace na 1 m
3
kubatury
pomieszczenia nie moze przekraczac wielkosci podanych w tabeli w ust. 1, kolumna 2.
3. Kubatura pomieszczen, w których instaluje sie urzadzenia gazowe, nie powinna byc mniejsza niz:
1) 8 m
3
- w przypadku urzadzen pobierajacych powietrze do spalania z tych pomieszczen,
2) 6,5 m
3
- w przypadku urzadzen z zamknieta komora spalania.
4. Pomieszczenia, w których instaluje sie urzadzenia gazowe, powinny miec wysokosc co najmniej 2,2 m.
5. W budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej, wzniesionych
przed dniem wejscia w zycie rozporzadzenia, dopuszcza sie instalowanie gazowych kotłów grzewczych w
pomieszczeniach technicznych o wysokosci co najmniej 1,9 m, z zachowaniem warunków okreslonych w ust. 1 i § 170
ust. 1 i 2.
§ 173. 1. Przy instalowaniu urzadzen gazowych nalezy spełnic nastepujace warunki:
1) urzadzenia gazowe nalezy połaczyc ze stalowymi lub miedzianymi przewodami instalacji gazowej na stałe lub z
zastosowaniem elastycznych przewodów metalowych,
2) zawór odcinajacy dopływ gazu do urzadzenia nalezy umiescic w pomieszczeniu, w którym jest zainstalowane
urzadzenie gazowe, w miejscu łatwo dostepnym, w odległosci nie wiekszej niz 1 m od krócca przyłaczeniowego,
3) kuchnie i kuchenki gazowe nalezy instalowac w odległosci co najmniej 0,5 m od okien do boku urzadzenia, liczac w
rzucie poziomym,
4) ogrzewacze pomieszczen, których temperatura osłon moze przekroczyc 60°C, nale zy instalowac w odległosci co
najmniej 0,3 m od scian z materiałów łatwo zapalnych, otynkowanych oraz w odległosci 0,6 m od elementów scian z
materiałów łatwo zapalnych, nieosłonietych tynkiem,
5) grzejniki gazowe wody przepływowej nalezy instalowac na scianach z materiałów niepalnych badz odizolowac je od
sciany z materiałów palnych płyta z materiału niepalnego.
2. Urzadzenia gazowe, wymagajace przemieszczania, takie jak palniki, kolby, lutownice, moga byc instalowane za
pomoca przewodów elastycznych przeznaczonych do takich celów.
§ 174. 1. Grzewcze urzadzenia gazowe, takie jak: kotły ogrzewcze, grzejniki wody przepływowej, niezaleznie od ich
obciazen cieplnych, powinny byc podłaczone na stałe z indywidualnymi kanałami spalinowymi, z uwzglednieniem instrukcji
technicznej producenta urzadzenia, o której mowa w przepisach dotyczacych zasadniczych wymagan dla urzadzen
spalajacych paliwa gazowe.
2. Przewody i kanały spalinowe odprowadzajace spaliny od urzadzen gazowych na zasadzie ciagu naturalnego
powinny posiadac przekroje wynikajace z obliczen oraz zapewniac podcisnienie ciagu w wysokosci odpowiedniej dla typu
urzadzenia i jego mocy cieplnej.
3. Dopuszcza sie stosowanie zbiorczych przewodów systemów powietrzno-spalinowych przystosowanych do pracy z
urzadzeniami z zamknieta komora spalania, wyposazonymi w zabezpieczenia przed zanikiem ciagu kominowego.
4. Dopuszcza sie stosowanie indywidualnych przewodów powietrznych i spalinowych jako zestawu wyrobów słuzacych
do doprowadzenia powietrza do urzadzenia gazowego i odprowadzenia spalin na zewnatrz.
5. Dopuszcza sie w pomieszczeniu kotłowni przyłaczenie kilku kotłów do wspólnego kanału spalinowego w przypadku:
1) kotłów pobierajacych powietrze do spalania z pomieszczenia, pod warunkiem zastosowania skrzyniowego
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
przerywacza ciagu lub wyposazenia kotłów w czujniki zaniku ciagu kominowego wyłaczajacych równoczesnie
wszystkie kotły,
2) wykonania dla kotłów z palnikami nadmuchowymi przewodu spalinowego o przekroju poprzecznym nie mniejszym niz
1,6 sumy przekrojów przewodów odprowadzajacych spaliny z poszczególnych kotłów, a takze wyposazenie wylotu
przewodu spalinowego w czujnik zaniku ciagu kominowego, wyłaczajacego równoczesnie wszystkie kotły.
6. Przewody i kanały spalinowe, odprowadzajace spaliny od grzewczych urzadzen gazowych, powinny byc
dostosowane do warunków pracy danego typu urzadzenia.
7. Przewody i kanały spalinowe odprowadzajace spaliny od urzadzen gazowych, z wyłaczeniem kotłów, powinny
spełniac nastepujace wymagania:
1) przekroje poprzeczne przewodu, a takze kanału spalinowego powinny byc stałe na całej długosci,
2) długosc pionowych przewodów spalinowych powinna byc nie mniejsza niz 0,22 m, a przewodów poziomych ułozonych
ze spadkiem co najmniej 5% w kierunku urzadzenia - nie wieksza niz 2 m,
3) długosc kanału spalinowego mierzona od osi wlotu przewodu spalinowego do krawedzi wylotu kanału nad dachem
powinna byc nie mniejsza niz 2 m,
4) wyloty kanałów spalinowych, jezeli wynika to z warunków pracy urzadzen, powinny byc zaopatrzone w wywietrzniki
dobrane do ilosci spalin, długosci odcinków pionowych, połozenia w okreslonej strefie wiatrowej i warunków lokalnych.
8. Dopuszcza sie instalowanie przepustnic w przewodach odprowadzajacych spaliny z poszczególnych urzadzen,
jezeli ich działanie nie zakłóca przepływu spalin.
9. Urzadzenia gazowe wyposazone w palniki nadmuchowe powinny byc połaczone przewodami z kanałami
spalinowymi, których przekroje nalezy dobierac z uwzglednieniem nadcisnien wystepujacych w komorach spalania tych
urzadzen.
10. Nad urzadzeniami gazowymi typu restauracyjnego z odprowadzeniem spalin do pomieszczenia nalezy umieszczac
okapy odprowadzajace te spaliny do kanałów spalinowych, przy czym dla urzadzen o mocy cieplnej wiekszej niz 30 kW
nalezy instalowac czujniki, wyłaczajace urzadzenie w przypadku zaniku ciagu kominowego.
§ 175. 1. Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe
od urzadzen gazowych z zamknieta komora spalania moga byc wyprowadzone przez zewnetrzna sciane budynku, jezeli
urzadzenia te maja nominalna moc cieplna nie wieksza niz:
1) 21 kW - w wolno stojacych budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej,
2) 5 kW - w pozostałych budynkach mieszkalnych.
2. Wyloty przewodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny znajdowac sie wyzej niz 2,5 m ponad poziomem
terenu. Dopuszcza sie sytuowanie tych wylotów ponizej 2,5 m, lecz nie mniej niz 0,5 m ponad poziomem terenu, jezeli w
odległosci do 8 m nie znajduje sie plac zabaw dla dzieci lub inne miejsca rekreacyjne.
3. Odległosc miedzy wylotami przewodów, o których mowa w ust. 1, powinna byc nie mniejsza niz 3 m, a odległosc
tych wylotów od najblizszej krawedzi okien otwieranych i ryzalitów przesłaniajacych nie mniejsza niz 0,5 m.
4. W budynkach produkcyjnych i magazynowych oraz halach sportowych i widowiskowych nie ogranicza sie
nominalnej mocy cieplnej urzadzen z zamknieta komora spalania, od których indywidualne koncentryczne przewody
powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe sa wyprowadzone przez zewnetrzna sciane
budynku, jezeli odległosc tej sciany od granicy działki budowlanej wynosi co najmniej 8 m, a od sciany innego budynku z
oknami nie mniej niz 12 m, a takze jezeli wyloty przewodów znajduja sie wyzej niz 3 m ponad poziomem terenu.
§ 176. 1. Pomieszczenia przeznaczone do instalowania kotłów na paliwa gazowe powinny odpowiadac wymaganiom §
172 oraz innym przepisom rozporzadzenia, a takze odpowiadac wymaganiom okreslonym w Polskiej Normie dotyczacej
kotłowni wbudowanych na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1.
2. Kotły na paliwa gazowe o łacznej mocy cieplnej do 30 kW moga byc instalowane w pomieszczeniach
nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz w miejscach, o których mowa w ust. 3.
3. Kotły na paliwa gazowe o łacznej mocy cieplnej powyzej 30 kW do 60 kW nalezy instalowac w pomieszczeniu
technicznym lub w przewidzianym wyłacznie na kotłownie budynku wolno stojacym.
4. Kotły na paliwa gazowe o łacznej mocy cieplnej powyzej 60 kW do 2.000 kW nalezy instalowac w słuzacym
wyłacznie do tego celu pomieszczeniu technicznym lub w budynku wolno stojacym przeznaczonym wyłacznie na
kotłownie.
5. Kotły na paliwa gazowe o łacznej mocy cieplnej powyzej 2.000 kW moga byc instalowane wyłacznie w budynku
wolno stojacym przeznaczonym na kotłownie.
6. Kubatura pomieszczen z kotłami na paliwa gazowe o łacznej mocy cieplnej do 60 kW oraz z kotłami o mocy
cieplnej powyzej 60 kW pobierajacymi powietrze z pomieszczen powinna odpowiadac wymaganiom okreslonym w § 172.
7. Kubatura pomieszczen z kotłami, o których mowa w ust. 4 i 5, z zamknieta komora spalania, powinna byc
okreslana indywidualnie, przy uwzglednieniu warunków technicznych i technologicznych, a takze wymagan
eksploatacyjnych.
8. W pomieszczeniu z zainstalowanymi kotłami, o których mowa w ust. 4 i 5, zabrania sie instalowania urzadzen
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
przeznaczonych do pomiaru zuzycia gazu.
9. Do pomieszczen technicznych z zainstalowanymi kotłami o łacznej mocy cieplnej powyzej 60 kW do 2.000 kW,
zlokalizowanych w budynku o innym przeznaczeniu niz kotłownia, nalezy doprowadzic odrebny przewód gazowy, z którego
nie moga byc zasilane pozostałe urzadzenia gazowe w tym budynku.
§ 177. Urzadzenia gazowe instalowane w budynku moga byc zasilane gazem płynnym z indywidualnych butli o
nominalnej zawartosci gazu do 11 kg, pod warunkiem spełnienia nastepujacych wymagan:
1) w jednym mieszkaniu, warsztacie lub lokalu uzytkowym nie nalezy instalowac wiecej niz dwóch butli,
2) w pomieszczeniu, w którym instaluje sie butle, nalezy zachowac temperature nizsza niz 35°C,
3) butle nalezy instalowac wyłacznie w pozycji pionowej,
4) butle nalezy zabezpieczyc przed uszkodzeniami mechanicznymi,
5) miedzy butla a urzadzeniem promieniujacym ciepło, z wyłaczeniem zestawów urzadzen gazowych z butlami, nalezy
zachowac odległosc co najmniej 1,5 m,
6) butli nie nalezy umieszczac w odległosci mniejszej niz 1 m od urzadzen mogacych powodowac iskrzenie,
7) urzadzenia gazowe nalezy łaczyc z reduktorem cisnienia gazu na butli za pomoca elastycznego przewodu o długosci
nieprzekraczajacej 3 m i wytrzymałosci na cisnienie co najmniej 300 kPa, odpornego na składniki gazu płynnego,
uszkodzenia mechaniczne oraz temperature do 60°C,
8) urzadzenie gazowe o mocy cieplnej przekraczajacej 10 kW nalezy łaczyc z przewodem elastycznym, o którym mowa
w pkt 7, rura stalowa o długosci co najmniej 0,5 m.
§ 178. Instalacje gazowe w budynku lub w zespole budynków moga byc zasilane gazem płynnym z butli gazowej o
nominalnej zawartosci gazu do 33 kg lub z baterii takich butli, pod warunkiem spełnienia nastepujacych wymagan:
1) butle powinny byc umieszczone na zewnatrz budynku, w miejscu oznakowanym, na utwardzonym podłozu, pod
zadaszeniem chroniacym od wpływu czynników atmosferycznych,
2) liczba butli w baterii nie moze przekraczac 10,
3) butle w baterii powinny byc podłaczone do kolektora wykonanego z rury stalowej bez szwu lub rury przewodowej
łaczonej przez spawanie,
4) odległosc butli od najblizszych otworów okiennych lub drzwiowych w scianie zewnetrznej budynku nie powinna byc
mniejsza niz 2 m,
5) butle nie moga byc sytuowane w zagłebieniach terenu.
§ 179. 1. Instalacje gazowe w budynku lub w zespole budynków moga byc zasilane z jednego zbiornika z gazem
płynnym lub grupy takich zbiorników.
2. Liczba zbiorników naziemnych w grupie nie powinna przekraczac 6 sztuk, a ich łaczna pojemnosc 100 m
3
.
Odległosc pomiedzy grupami zbiorników naziemnych powinna wynosic:
1) 7,5 m - w przypadku, gdy łaczna pojemnosc zbiorników w grupie nie przekracza 30 m
3
,
2) 15 m - w przypadku, gdy łaczna pojemnosc zbiorników w grupie przekracza 30 m
3
.
3. Zbiorniki gazu płynnego nie moga byc sytuowane w zagłebieniach terenu, w miejscach podmokłych oraz w
odległosci mniejszej niz 5 m od rowów, studzienek lub wpustów kanalizacyjnych.
4. Dopuszczalna odległosc zbiorników z gazem płynnym od budynków mieszkalnych, budynków zamieszkania
zbiorowego oraz budynków uzytecznosci publicznej, a takze miedzy zbiornikami, okresla ponizsza tabela:
Nominalna pojemnosc
zbiornika w m
3
Odległosc budynków mieszkalnych, budynków
zamieszkania zbiorowego i budynków
uzytecznosci publicznej od:
Odległosc od sasiedniego
zbiornika naziemnego lub
podziemnego w m
zbiornika naziemnego
w m
zbiornika
podziemnego w m
1 2 3 4
do 3 3 1 1
powyzej 3 do 5 5 2,5 1
powyzej 5 do 7 7,5 3 1,5
powyzej 7 do 10 10 5 1,5
powyzej 10 do 40 20 10 1
/
4
sumy srednic dwóch sasiednich
zbiorników
powyzej 40 do 65 30 15
powyzej 65 do 100 40 20
5. Dopuszczalna odległosc zbiorników z gazem płynnym od budynków produkcyjnych i magazynowych powinna
wynosic dla zbiorników o pojemnosci:
1) do 10 m
3
- nie mniej niz odległosc okreslona w tabeli w ust. 4 w kolumnach 2 i 3,
2) powyzej 10 m
3
- nie mniej niz połowa odległosci okreslonej w tabeli w ust. 4 w kolumnach 2 i 3.
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
6. Odległosc zbiorników z gazem płynnym od granicy z sasiednia działka budowlana powinna byc nie mniejsza niz
połowa odległosci okreslonej w tabeli w ust. 4 w kolumnach 2 i 3, przy zachowaniu wymaganej odległosci od budynku
danego rodzaju.
7. Odległosci okreslone w tabeli w ust. 4 w kolumnie 2 moga byc zmniejszone do 50 % w przypadku zastosowania
wolno stojacej sciany oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej co najmniej R E I 120, usytuowanej
pomiedzy zbiornikiem z gazem płynnym a budynkiem. Wymiary wolno stojacej sciany oraz jej odległosc od zbiornika
powinny byc tak dobrane, aby osłonic zbiornik od tej czesci budynku, która znajduje sie w odległosci mniejszej niz
okreslona w tabeli w ust. 4 w kolumnie 2 od dowolnego punktu zbiornika.
8. Dla zbiornika z gazem płynnym o pojemnosci do 10 m
3
zmniejszenie jego odległosci od budynku, o której mowa w
ust. 7, moze miec miejsce równiez wówczas, gdy pionowy pas sciany tego budynku o szerokosci co najmniej równej
rzutowi równoległemu zbiornika, powiekszonej po 2 m z obu jego stron, oraz o wysokosci równej wysokosci budynku
bedzie miał klase odpornosci ogniowej co najmniej R E I 120 i w tym pasie sciany nie beda znajdowały sie otwory okienne
i drzwiowe.
9. Odległosc zbiornika z gazem płynnym od rzutu poziomego skrajnego przewodu elektroenergetycznej linii
napowietrznej, a takze od szyny zelektryfikowanej linii kolejowej lub tramwajowej powinna wynosic co najmniej:
1) 3 m - przy napieciu linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej do 1 kV,
2) 15 m - przy napieciu linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej równym lub wiekszym od 1 kV.
Rozdział 8
Instalacja elektryczna
§ 180. Instalacja i urzadzenia elektryczne, przy zachowaniu przepisów rozporzadzenia, przepisów odrebnych
dotyczacych dostarczania energii, ochrony przeciwpozarowej, ochrony srodowiska oraz bezpieczenstwa i higieny pracy, a
takze wymagan Polskich Norm odnoszacych sie do tych instalacji i urzadzen, powinny zapewniac:
1) dostarczanie energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych do odbiorników, stosownie do potrzeb
uzytkowych,
2) ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym, przepieciami łaczeniowymi i atmosferycznymi, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami,
3) ochrone przed emisja drgan i hałasu powyzej dopuszczalnego poziomu oraz przed szkodliwym oddziaływaniem pola
elektromagnetycznego.
§ 180a. W budynku uzytecznosci publicznej, o którym mowa w ponizszej tabeli, wartosc mocy jednostkowej
oswietlenia nie moze przekraczac okreslonych wielkosci dopuszczalnych:
Typ budynku
Maksymalna warto mocy jednostkowej [W/m
2
]
Klasa kryteriów
*)
A B C
Biura 15 20 25
Szkoły 15 20 25
Szpitale 15 25 35
Restauracje 10 25 35
Sportowo-rekreacyjne 10 20 30
Handlowo-usługowe 15 25 35
*)
Ustala sie nastepujace klasy kryteriów:
A - spełnianie kryteriów oswietlenia w stopniu podstawowym
B - spełnianie kryteriów oswietlenia w stopniu rozszerzonym
C - spełnienie kryteriów oswietlenia w stopniu pełnym z uwzglednieniem komunikacji wizualnej
§ 181. 1. Budynek, w którym zanik napiecia w elektroenergetycznej sieci zasilajacej moze spowodowac zagrozenie
zycia lub zdrowia ludzi, powazne zagrozenie srodowiska, a takze znaczne straty materialne, nalezy zasilac co najmniej z
dwóch niezaleznych, samoczynnie załaczajacych sie zródeł energii elektrycznej oraz wyposazac w samoczynnie
załaczajace sie oswietlenie awaryjne (zapasowe lub ewakuacyjne). W budynku wysokosciowym jednym ze zródeł
zasilania powinien byc zespół pradotwórczy.
2. Awaryjne oswietlenie zapasowe nalezy stosowac w pomieszczeniach, w których po zaniku oswietlenia
podstawowego istnieje koniecznosc kontynuowania czynnosci w niezmieniony sposób lub ich bezpiecznego zakonczenia,
przy czym czas działania tego oswietlenia powinien byc dostosowany do uwarunkowan wynikajacych z wykonywanych
czynnosci oraz warunków wystepujacych w pomieszczeniu.
3. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nalezy stosowac:
1) w pomieszczeniach:
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
a) widowni kin, teatrów i filharmonii oraz innych sal widowiskowych,
b) audytoriów, sal konferencyjnych, czytelni, lokali rozrywkowych oraz sal sportowych, przeznaczonych dla ponad 200
osób,
c) wystawowych w muzeach,
d) o powierzchni netto ponad 1.000 m
2
w garazach oswietlonych wyłacznie swiatłem sztucznym,
e) o powierzchni netto ponad 2.000 m
2
w budynkach uzytecznosci publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego
oraz w budynkach produkcyjnych i magazynowych,
2) na drogach ewakuacyjnych:
a) z pomieszczen wymienionych w pkt 1,
b) oswietlonych wyłacznie swiatłem sztucznym,
c) w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do uzytku osób o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie,
d) w wysokich i wysokosciowych budynkach uzytecznosci publicznej i zamieszkania zbiorowego.
4. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nie jest wymagane w pomieszczeniach, w których awaryjne oswietlenie
zapasowe spełnia warunek okreslony w ust. 5 dla awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
5. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno działac przez co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia
podstawowego.
6. W pomieszczeniu, które jest uzytkowane przy wyłaczonym oswietleniu podstawowym, nalezy stosowac oswietlenie
dodatkowe, zasilane napieciem nieprzekraczajacym napiecia dotykowego dopuszczalnego długotrwale, słuzace
uwidocznieniu przeszkód wynikajacych z układu budynku, dróg komunikacji ogólnej lub sposobu jego uzytkowania, a
takze podswietlane znaki wskazujace kierunki ewakuacji.
7. Oswietlenie awaryjne nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan w tym zakresie.
§ 182. Pomieszczenie stacji transformatorowej moze byc sytuowane w budynkach o innym przeznaczeniu, jezeli sa
spełnione warunki okreslone w § 96 oraz:
1) zostanie zachowana odległosc pozioma i pionowa od pomieszczen przeznaczonych na stały pobyt ludzi co najmniej
2,8 m,
2) sciany i stropy beda stanowiły oddzielenia przeciwpozarowe oraz beda miały zabezpieczenia przed przedostawaniem
sie cieczy i gazów.
§ 183. 1. W instalacjach elektrycznych nalezy stosowac:
1) złacza instalacji elektrycznej budynku, umozliwiajace odłaczenie od sieci zasilajacej i usytuowane w miejscu
dostepnym dla dozoru i obsługi oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, wpływami atmosferycznymi, a takze
ingerencja osób niepowołanych,
2) oddzielny przewód ochronny i neutralny, w obwodach rozdzielczych i odbiorczych,
3) urzadzenia ochronne róznicowopradowe uzupełniajace podstawowa ochrone przeciwporazeniowa i ochrone przed
powstaniem pozaru, powodujace w warunkach uszkodzenia samoczynne wyłaczenie zasilania,
4) wyłaczniki nadpradowe w obwodach odbiorczych,
5) zasade selektywnosci (wybiórczosci) zabezpieczen,
6) przeciwpozarowe wyłaczniki pradu,
7) połaczenia wyrównawcze główne i miejscowe, łaczace przewody ochronne z czesciami przewodzacymi innych
instalacji i konstrukcji budynku,
8) zasade prowadzenia tras przewodów elektrycznych w liniach prostych, równoległych do krawedzi scian i stropów,
9) przewody elektryczne z zyłami wykonanymi wyłacznie z miedzi, jezeli ich przekrój nie przekracza 10 mm
2
,
10) urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej.
1a. Połaczeniami wyrównawczymi, o których mowa w ust. 1 pkt 7, nalezy objac:
1) instalacje wodociagowa wykonana z przewodów metalowych,
2) metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,
3) instalacje ogrzewcza wodna wykonana z przewodów metalowych,
4) metalowe elementy instalacji gazowej,
5) metalowe elementy szybów i maszynowni dzwigów,
6) metalowe elementy przewodów i wkładów kominowych,
7) metalowe elementy przewodów i urzadzen do wentylacji i klimatyzacji,
8) metalowe elementy obudowy urzadzen instalacji telekomunikacyjnej.
2. Przeciwpozarowy wyłacznik pradu, odcinajacy dopływ pradu do wszystkich obwodów, z wyjatkiem obwodów
zasilajacych instalacje i urzadzenia, których funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, nalezy stosowac w strefach
pozarowych o kubaturze przekraczajacej 1.000 m
3
lub zawierajacych strefy zagrozone wybuchem.
3. Przeciwpozarowy wyłacznik pradu powinien byc umieszczony w poblizu głównego wejscia do obiektu lub złacza i
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
odpowiednio oznakowany.
4. Odciecie dopływu pradu przeciwpozarowym wyłacznikiem nie moze powodowac samoczynnego załaczenia
drugiego zródła energii elektrycznej, w tym zespołu pradotwórczego, z wyjatkiem zródła zasilajacego oswietlenie awaryjne,
jezeli wystepuje ono w budynku.
§ 184. 1. Jako uziomy instalacji elektrycznej nalezy wykorzystywac metalowe konstrukcje budynków, zbrojenia
fundamentów oraz inne metalowe elementy umieszczone w niezbrojonych fundamentach stanowiace sztuczny uziom
fundamentowy.
2. Dopuszcza sie wykorzystywanie jako uziomy instalacji elektrycznej metalowych przewodów sieci wodociagowej,
pod warunkiem zachowania wymagan Polskiej Normy dotyczacej uziemien i przewodów ochronnych oraz uzyskania zgody
jednostki eksploatujacej te siec.
3. Instalacja piorunochronna, o której mowa w § 53 ust. 2, powinna byc wykonana zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm dotyczacych ochrony odgromowej obiektów budowlanych.
§ 185. 1. Instalacja odbiorcza w budynku i w samodzielnym lokalu powinna byc wyposazona w urzadzenia do pomiaru
zuzycia energii elektrycznej, usytuowane w miejscu łatwo dostepnym i zabezpieczone przed uszkodzeniami i ingerencja
osób niepowołanych.
2. W budynku wielorodzinnym liczniki pomiaru zuzycia energii elektrycznej nalezy umieszczac poza lokalami
mieszkalnymi, w zamykanych szafkach.
§ 186. 1. Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynku powinno zapewniac
bezkolizyjnosc z innymi instalacjami w zakresie odległosci i ich wzajemnego usytuowania oraz uwzgledniac warunki
okreslone w § 164.
2. Główne ciagi instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, budynku zamieszkania zbiorowego i
budynku uzytecznosci publicznej nalezy prowadzic poza mieszkaniami i pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi,
w wydzielonych kanałach lub szybach instalacyjnych, zgodnie z Polska Norma dotyczaca wymagan w tym zakresie.
§ 187. 1. Przewody i kable elektryczne nalezy prowadzic w sposób umozliwiajacy ich wymiane bez potrzeby
naruszania konstrukcji budynku.
2. Dopuszcza sie prowadzenie przewodów elektrycznych wtynkowych, pod warunkiem pokrycia ich warstwa tynku o
grubosci co najmniej 5 mm.
3. Przewody i kable elektryczne oraz swiatłowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej "zespołami kablowymi",
stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami słuzacymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewniac
ciagłosc dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału przez czas wymagany do uruchomienia i działania urzadzenia,
z zastrzezeniem ust. 7. Ocena zespołów kablowych w zakresie ciagłosci dostawy energii elektrycznej lub przekazu
sygnału, z uwzglednieniem rodzaju podłoza i przewidywanego sposobu mocowania do niego, powinna byc wykonana
zgodnie z warunkami okreslonymi w Polskiej Normie dotyczacej badania odpornosci ogniowej.
4. Zespoły kablowe umieszczone w pomieszczeniach chronionych stałymi wodnymi urzadzeniami gasniczymi powinny
byc odporne na oddziaływanie wody. Jezeli przewody i kable ułozone sa w ognioochronnych kanałach kablowych, to
wówczas wymaganie odpornosci na działanie wody uznaje sie za spełnione.
5. Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, oswietlenia awaryjnego i łacznosci powinny
miec klase PH odpowiednia do czasu wymaganego do działania tych urzadzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy
dotyczacej metody badan palnosci cienkich przewodów i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach
zabezpieczajacych.
6. Zespoły kablowe powinny byc tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie, o którym mowa w ust. 3 i
5, nie nastapiła przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnału spowodowana oddziaływaniami elementów
budynku lub wyposazenia.
7. Czas zapewnienia ciagłosci dostawy energii elektrycznej lub sygnału do urzadzen, o których mowa w ust. 3, moze
byc ograniczony do 30 minut, o ile zespoły kablowe znajduja sie w obrebie przestrzeni chronionych stałymi samoczynnymi
urzadzeniami gasniczymi wodnymi.
§ 188. 1. Obwody odbiorcze instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym nalezy prowadzic w obrebie kazdego
mieszkania lub lokalu uzytkowego.
2. W instalacji elektrycznej w mieszkaniu nalezy stosowac wyodrebnione obwody: oswietlenia, gniazd wtyczkowych
ogólnego przeznaczenia, gniazd wtyczkowych w łazience, gniazd wtyczkowych do urzadzen odbiorczych w kuchni oraz
obwody do odbiorników wymagajacych indywidualnego zabezpieczenia.
§ 189. 1. Pomieszczenia w mieszkaniu nalezy wyposazac w wypusty oswietleniowe oraz w niezbedna liczbe
odpowiednio rozmieszczonych gniazd wtyczkowych.
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
2. Instalacja oswietleniowa w pokojach powinna umozliwiac załaczanie zródeł swiatła za pomoca łaczników
wieloobwodowych.
§ 190. W budynku wielorodzinnym oswietlenie i odbiorniki w pomieszczeniach komunikacji ogólnej oraz technicznych i
gospodarczych powinny byc zasilane z tablic administracyjnych.
§ 191. Mieszkania w budynku wielorodzinnym i odrebne mieszkania w budynku zamieszkania zbiorowego nalezy
wyposazyc w instalacje wejsciowej sygnalizacji dzwonkowej, a w razie przeznaczenia ich dla osób niepełnosprawnych -
równiez w odpowiednia sygnalizacje alarmowo-przyzywowa.
§ 192. 1. Instalacje telekomunikacyjna budynku, o której mowa w § 56, stanowia elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej, w szczególnosci kable i przewody wraz z osprzetem instalacyjnym i urzadzeniami
telekomunikacyjnymi, poczawszy od punktu połaczenia z publiczna siecia telekomunikacyjna (przełacznica kablowa) lub
od urzadzenia systemu radiowego do gniazda abonenckiego.
2. Połaczenie sieci telekomunikacyjnej z instalacja telekomunikacyjna budynku powinno byc usytuowane na pierwszej
podziemnej lub pierwszej nadziemnej kondygnacji budynku, a w przypadku systemu radiowego - na jego najwyzszej
kondygnacji, w odrebnym pomieszczeniu lub szafce.
3. Główne ciagi instalacji telekomunikacyjnej powinny byc prowadzone w wydzielonych kanałach lub szybach
instalacyjnych poza mieszkaniami i lokalami uzytkowymi oraz innymi pomieszczeniami, których sposób uzytkowania moze
powodowac przerwy lub zakłócenia przekazywanego sygnału.
4. Prowadzenie instalacji telekomunikacyjnej i rozmieszczenie urzadzen telekomunikacyjnych w budynku powinno
zapewniac bezkolizyjnosc z innymi instalacjami w zakresie ich wzajemnego usytuowania i bezpieczenstwo osób
korzystajacych z czesci wspólnych budynku.
5. Miejsce lub pomieszczenie przeznaczone na osprzet i urzadzenia instalacyjne powinno byc łatwo dostepne dla
obsługi technicznej i oznakowane w sposób jednoznacznie okreslajacy operatora sieci telekomunikacyjnej.
6. W instalacji telekomunikacyjnej nalezy zastosowac urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej, a elementy instalacji
wyprowadzone ponad dach połaczyc z instalacja piorunochronna, o której mowa w § 184 ust. 3, lub bezposrednio uziemic
w przypadku braku instalacji piorunochronnej.
Rozdział 9
Urzadzenia dzwigowe
§ 193. 1. W budynkach, o których mowa w § 54 ust. 1 i 2, liczbe i parametry techniczno-uzytkowe dzwigów nalezy
ustalac z uwzglednieniem przeznaczenia budynku, jego wysokosci oraz liczby i rodzaju uzytkowników.
2. Co najmniej jeden z dzwigów słuzacych komunikacji ogólnej w budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na
pobyt ludzi, a takze w kazdej wydzielonej w pionie, odrebnej czesci (segmencie) takiego budynku, powinien byc
przystosowany do przewozu mebli, chorych na noszach i osób niepełnosprawnych.
2a. Kabina dzwigu osobowego dostepna dla osób niepełnosprawnych powinna miec szerokosc co najmniej 1,1 m i
długosc 1,4 m, porecze na wysokosci 0,9 m oraz tablice przyzywowa na wysokosci od 0,8 m do 1,2 m w odległosci nie
mniejszej niz 0,5 m od naroza kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla osób niewidomych i informacja głosowa.
3. W sródmiejskiej zabudowie uzupełniajacej w sredniowysokim budynku mieszkalnym wielorodzinnym, majacym nie
wiecej niz 3 mieszkania dostepne z klatki schodowej na kondygnacji, dopuszcza sie instalowanie dzwigu niespełniajacego
wymagan, okreslonych w ust. 2, poza przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.
4. Dzwigi przeznaczone dla ekip ratowniczych powinny spełniac wymagania okreslone w § 253 oraz w przepisach
odrebnych dotyczacych ochrony przeciwpozarowej.
§ 194. 1. Dostep do dzwigu powinien byc zapewniony z kazdej kondygnacji uzytkowej. Nie dotyczy to kondygnacji
nadbudowanej lub powstałej w wyniku adaptacji strychu na cele mieszkalne lub inne cele uzytkowe.
2. Róznica poziomów podłogi kabiny dzwigu, zatrzymujacego sie na kondygnacji uzytkowej, i posadzki tej kondygnacji
przy wyjsciu z dzwigu nie powinna byc wieksza niz 0,02 m.
§ 195. Odległosc pomiedzy zamknietymi drzwiami przystankowymi dzwigu a przeciwległa sciana lub inna przegroda
powinna wynosic co najmniej:
1) dla dzwigów osobowych - 1,6 m,
2) dla dzwigów towarowych małych - 1,8 m,
3) dla dzwigów szpitalnych i towarowych - 3 m.
§ 196. 1. Szyby dzwigów z napedem elektrycznym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym i zamieszkania
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
zbiorowego powinny byc oddylatowane od scian i stropów budynku.
2. W budynkach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza sie instalowanie dzwigów z napedem elektrycznym bez
wykonywania dylatacji szybów dzwigowych, pod warunkiem ich oddzielenia od pomieszczen mieszkalnych
pomieszczeniami nieprzeznaczonymi na stały pobyt ludzi oraz zastosowania w nieoddylatowanym szybie dzwigowym
zabezpieczen przed przenoszeniem drgan z prowadnic jezdnych na konstrukcje budynku, tak aby poziomy hałasu i drgan
przenikajacych do pomieszczen mieszkalnych nie przekraczały wartosci okreslonych w Polskich Normach dotyczacych
dopuszczalnych wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach oraz oceny wpływu drgan na ludzi w budynkach.
3. Wymaganie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy dzwigów z napedem hydraulicznym, dzwigów towarowych
małych, dzwigów z maszynownia dolna lub boczna oraz dzwigów z wciagarkami bezreduktorowymi, z zastrzezeniem § 96
ust. 1, w szczególnosci zastosowania w nieoddylatowanym szybie dzwigowym zabezpieczen przed przenoszeniem drgan
z prowadnic jezdnych na konstrukcje budynku, tak aby poziomy hałasu i drgan przenikajacych do pomieszczen
mieszkalnych nie przekraczały wartosci okreslonych w Polskich Normach, o których mowa w ust. 2.
§ 197. 1. Zespoły napedowe dzwigu powinny byc zamocowane w sposób uniemozliwiajacy przenoszenie sie drgan na
konstrukcje budynku.
2. Sytuowanie maszynowni dzwigów obok pokojów mieszkalnych jest zabronione. Nie dotyczy to kondygnacji
nadbudowanej lub powstałej w wyniku adaptacji strychu na cele mieszkalne, z zachowaniem warunków okreslonych w §
96.
3. Maszynownia dzwigów powinna byc wyposazona w urzadzenia umozliwiajace podnoszenie elementów instalacji
dzwigowych.
§ 198. 1. Szyby i maszynownie dzwigów moga byc umieszczane poza obrebem budynków, pod warunkiem
zapewnienia w nich minimalnej temperatury +5°C.
2. Szyby dzwigu powinny byc wykonane z materiałów niepylacych lub byc zabezpieczone powłoka niepylaca.
3. (uchylony).
§ 199. Prowadzenie bezposrednio pod szybami dzwigowymi dróg komunikacyjnych oraz sytuowanie pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi jest zabronione. Nie dotyczy to przypadków, gdy strop pod szybem dzwigu wytrzymuje
obciazenie zmienne co najmniej 5.000 N/m
2
, a pod trasa jazdy przeciwwagi znajduje sie filar oparty na stałym podłozu lub
gdy przeciwwaga wyposazona jest w chwytacze.
§ 200. W szpitalach i budynkach opieki społecznej kazdy dzwig powinien byc umieszczony w odrebnym szybie. W
innych budynkach w jednym szybie mozna umieszczac nie wiecej niz 3 dzwigi.
§ 201. W szybach dzwigowych mozna umieszczac wyłacznie urzadzenia i przewody zwiazane z praca i konserwacja
dzwigu.
§ 202. Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadac pomieszczenia maszynowni, linowni oraz szyby dzwigów,
w tym nadszybia i podszybia, okreslaja przepisy o dozorze technicznym.
Dział V
Bezpieczenstwo konstrukcji
§ 203. Budynki i urzadzenia z nimi zwiazane powinny byc projektowane i wykonywane w taki sposób, aby obciazenia
mogace na nie działac w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadziły do:
1) zniszczenia całosci lub czesci budynku,
2) przemieszczen i odkształcen o niedopuszczalnej wielkosci,
3) uszkodzenia czesci budynków, połaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych przemieszczen
elementów konstrukcji,
4) zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
§ 204. 1. Konstrukcja budynku powinna spełniac warunki zapewniajace nieprzekroczenie stanów granicznych
nosnosci oraz stanów granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego elementów i w całej konstrukcji.
2. Stany graniczne nosnosci uwaza sie za przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi
znajdujacych sie w budynku oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia lub przechowywanego mienia.
3. Stany graniczne przydatnosci do uzytkowania uwaza sie za przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe dotyczace
konstrukcji nie sa dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji budynku nie moga wystapic:
1) lokalne uszkodzenia, w tym równiez rysy, które moga ujemnie wpływac na przydatnosc uzytkowa, trwałosc i wyglad
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
konstrukcji, jej czesci, a takze przyległych do niej niekonstrukcyjnych czesci budynku,
2) odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływajace na wyglad konstrukcji i jej przydatnosc uzytkowa, właczajac w
to równiez funkcjonowanie maszyn i urzadzen, oraz uszkodzenia czesci niekonstrukcyjnych budynku i elementów
wykonczenia,
3) drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujace uszkodzenia budynku, jego wyposazenia oraz przechowywanych
przedmiotów, a takze ograniczajace jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
4. Warunki bezpieczenstwa konstrukcji, o których mowa w ust. 1, uznaje sie za spełnione, jezeli konstrukcja ta
odpowiada Polskim Normom dotyczacym projektowania i obliczania konstrukcji.
5. Wzniesienie budynku w bezposrednim sasiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowac zagrozen dla
bezpieczenstwa uzytkowników tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania.
6. W zakresie stanów granicznych przydatnosci do uzytkowania budynków projektowanych na terenach podlegajacych
wpływom eksploatacji górniczej, wymaganie okreslone w ust. 4 nie dotyczy tych odkształcen, uszkodzen oraz drgan
konstrukcji, które wynikaja z oddziaływan powodowanych eksploatacja górnicza.
7. Budynki uzytecznosci publicznej z pomieszczeniami przeznaczonymi do przebywania znacznej liczby osób, takie
jak: hale widowiskowe, sportowe, wystawowe, targowe, handlowe, dworcowe powinny byc wyposazone, w zaleznosci od
potrzeb, w urzadzenia do stałej kontroli parametrów istotnych dla bezpieczenstwa konstrukcji, takich jak: przemieszczenia,
odkształcenia i naprezenia w konstrukcji.
§ 205. Na terenach podlegajacych wpływom eksploatacji górniczej powinny byc stosowane zabezpieczenia konstrukcji
budynków, odpowiednie do stanu zagrozenia, wynikajacego z prognozowanych oddziaływan powodowanych eksploatacja
górnicza, przez które rozumie sie wymuszone przemieszczenia i odkształcenia oraz drgania podłoza.
§ 206. 1. W przypadku, o którym mowa w § 204 ust. 5, budowa powinna byc poprzedzona ekspertyza techniczna
stanu obiektu istniejacego, stwierdzajacego jego stan bezpieczenstwa i przydatnosci do uzytkowania, uwzgledniajaca
oddziaływania wywołane wzniesieniem nowego budynku.
2. Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz zmiana przeznaczenia budynku powinny byc poprzedzone ekspertyza
techniczna stanu konstrukcji i elementów budynku, z uwzglednieniem stanu podłoza gruntowego.
Dział VI
Bezpieczenstwo pozarowe
Rozdział 1
Zasady ogólne
§ 207. 1. Budynek i urzadzenia z nim zwiazane powinny byc zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniajacy w
razie pozaru:
1) nosnosc konstrukcji przez czas wynikajacy z rozporzadzenia,
2) ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku,
3) ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie budynki,
4) mozliwosc ewakuacji ludzi,
a takze uwzgledniajacy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.
2. Przepisy rozporzadzenia dotyczace bezpieczenstwa pozarowego, wymiarów schodów, o których mowa w § 68 ust.
1 i 2, a takze oswietlenia awaryjnego, o którym mowa w § 181, stosuje sie, z uwzglednieniem § 2 ust. 2 i 3a, równiez do
uzytkowanych budynków istniejacych, które na podstawie przepisów odrebnych uznaje sie za zagrazajace zyciu ludzi.
§ 208. 1. Przepisy niniejszego działu okreslaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa pozarowego budynków lub ich
czesci, wynikajace z ich przeznaczenia i sposobu uzytkowania, wysokosci lub liczby kondygnacji, a takze połozenia w
stosunku do poziomu terenu oraz do innych obiektów budowlanych.
2. Stosowanie przepisów rozporzadzenia wymaga uwzglednienia:
1) przepisów odrebnych dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okreslajacych w szczególnosci:
a) zasady oceny zagrozenia wybuchem i wyznaczania stref zagrozenia wybuchem,
b) warunki wyposazania budynków lub ich czesci w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i stałe urzadzenia gasnicze,
c) zasady przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,
d) wymagania dotyczace dróg pozarowych,
2) wymagan Polskich Norm i warunków okreslonych w załaczniku nr 3 do rozporzadzenia, dotyczacych w szczególnosci
zasad ustalania:
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
a) gestosci obciazenia ogniowego pomieszczen i stref pozarowych,
b) klas odpornosci ogniowej elementów budynku,
c) klas dymoszczelnosci zamkniec otworów,
d) własciwosci funkcjonalnych urzadzen słuzacych do wentylacji pozarowej,
e) stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,
f) reakcji na ogien wyrobów (materiałów) budowlanych,
g) toksycznosci produktów rozkładu spalania materiałów.
§ 208a. 1. Okresleniom uzytym w rozporzadzeniu: niepalny, niezapalny, trudno zapalny, łatwo zapalny, niekapiacy,
samogasnacy, intensywnie dymiacy odpowiadaja klasy reakcji na ogien zgodnie z załacznikiem nr 3 do rozporzadzenia.
2. Elementy budynku okreslone w rozporzadzeniu jako nierozprzestrzeniajace ognia, słabo rozprzestrzeniajace ogien
lub silnie rozprzestrzeniajace ogien powinny spełniac, z zastrzezeniem ust. 3, wymagania zgodnie z załacznikiem nr 3 do
rozporzadzenia.
3. W przypadku scian zewnetrznych budynku, w tym z ociepleniem i okładzina zewnetrzna lub tylko z okładzina
zewnetrzna, przez elementy budynku:
1) nierozprzestrzeniajace ognia - rozumie sie elementy budynku nierozprzestrzeniajace ognia zarówno przy działaniu
ognia wewnatrz, jak i od zewnatrz budynku,
2) słabo rozprzestrzeniajace ogien - rozumie sie elementy budynku, które z jednej strony sa słabo rozprzestrzeniajace
ogien, natomiast przy działaniu ognia z drugiej strony sa słabo rozprzestrzeniajace ogien lub nierozprzestrzeniajace
ognia,
3) silnie rozprzestrzeniajace ogien - rozumie sie elementy budynku, które przy działaniu ognia z jednej strony
sklasyfikowane sa jako silnie rozprzestrzeniajace ogien, niezaleznie od klasyfikacji uzyskanej przy działaniu ognia z
drugiej strony
- dla których wymagania przy działaniu ognia wewnatrz budynku okresla sie zgodnie z załacznikiem nr 3 do
rozporzadzenia, a przy działaniu ognia od zewnatrz budynku okresla sie zgodnie z Polska Norma dotyczaca metody
badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez sciany.
4. Wystepujaca w rozporzadzeniu klasa E I odpornosci ogniowej drzwi lub innych zamkniec otworów oznacza klase E
I
1
lub E I
2
zgodnie z Polska Norma dotyczaca klasyfikacji ogniowej ustalanej na podstawie badan odpornosci ogniowej, z
wyłaczeniem instalacji wentylacyjnej; dla drzwi przystankowych do dzwigu dopuszcza sie okreslenie odpornosci ogniowej
zgodnie z Polska Norma dotyczaca wykonywania próby odpornosci ogniowej drzwi przystankowych.
5. Dymoszczelnosc drzwi oznacza klase dymoszczelnosci S
m
ustalona zgodnie z Polska Norma dotyczaca klasyfikacji
ogniowej ustalanej na podstawie badan odpornosci ogniowej, z wyłaczeniem instalacji wentylacyjnej.
§ 209. 1. Budynki oraz czesci budynków, stanowiace odrebne strefy pozarowe w rozumieniu § 226, z uwagi na
przeznaczenie i sposób uzytkowania, dzieli sie na:
1) mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej charakteryzowane kategoria zagrozenia ludzi,
okreslane dalej jako ZL,
2) produkcyjne i magazynowe, okreslane dalej jako PM,
3) inwentarskie (słuzace do hodowli inwentarza), okreslane dalej jako IN.
2. Budynki oraz czesci budynków, stanowiace odrebne strefy pozarowe, okreslane jako ZL, zalicza sie do jednej lub
do wiecej niz jedna sposród nastepujacych kategorii zagrozenia ludzi:
1) ZL I - zawierajace pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebedacych ich
stałymi uzytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie,
2) ZL II - przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie, takie jak szpitale,
złobki, przedszkola, domy dla osób starszych,
3) ZL III - uzytecznosci publicznej, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II,
4) ZL IV - mieszkalne,
5) ZL V - zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II.
3. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa pozarowego budynków oraz czesci budynków stanowiacych odrebne strefy
pozarowe, okreslanych jako PM, odnosza sie równiez do garazy, hydroforni, kotłowni, wezłów ciepłowniczych, rozdzielni
elektrycznych, stacji transformatorowych, central telefonicznych oraz innych o podobnym przeznaczeniu.
4. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa pozarowego budynków oraz czesci budynków stanowiacych odrebne strefy
pozarowe, okreslanych jako IN, odnosza sie równiez do takich budynków w zabudowie zagrodowej o kubaturze brutto
nieprzekraczajacej 1.500 m
3
, jak stodoły, budynki do przechowywania płodów rolnych i budynki gospodarcze.
5. Strefy pozarowe zaliczone, z uwagi na przeznaczenie i sposób uzytkowania, do wiecej niz jednej kategorii
zagrozenia ludzi, powinny spełniac wymagania okreslone dla kazdej z tych kategorii.
§ 210. Czesci budynku wydzielone scianami oddzielenia przeciwpozarowego w pionie - od fundamentu do przekrycia
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
dachu - moga byc traktowane jako odrebne budynki.
§ 211. 1. Przepisów § 242 ust. 1, § 243 ust. 1, § 245 pkt 2 oraz § 256 ust. 3, w zakresie kategorii ZL V, nie stosuje sie
do budynków i pomieszczen przeznaczonych do zakwaterowania osób osadzonych.
2. Przepisów § 236 ust. 4 oraz § 239 ust. 2 pkt 3 i 4 nie stosuje sie do budynków zlokalizowanych na terenie zakładów
karnych i aresztów sledczych.
3. Przepisów § 239 ust. 2 pkt 3 i 4 nie stosuje sie do zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.
Rozdział 2
Odpornosc pozarowa budynków
§ 212. 1. Ustanawia sie piec klas odpornosci pozarowej budynków lub ich czesci, podanych w kolejnosci od
najwyzszej do najnizszej i oznaczonych literami: "A", "B", "C", "D" i "E", a scharakteryzowanych w § 216.
2. Wymagana klase odpornosci pozarowej dla budynku, zaliczonego do jednej kategorii ZL, okresla ponizsza tabela:
Budynek ZL I ZL II ZL III ZL IV ZL V
1 2 3 4 5 6
niski (N) "B" "B" "C" "D" "C"
sredniowysoki (SW) "B" "B" "B" "C" "B"
wysoki (W) "B" "B" "B" "B" "B"
wysokosciowy (WW) "A" "A" "A" "B" "A"
3. Dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej w budynkach wymienionych w ponizszej tabeli do
poziomu w niej okreslonego.
Liczba kondygnacji nadziemnych ZL I ZL II ZL III
1 2 3 4
1 "D" "D" "D"
2
*) "C" "C" "D"
*) Gdy poziom stropu nad pierwsza kondygnacja nadziemna jest na wysokosci nie wiekszej niz 9 m nad poziomem
terenu.
4. Wymagana klase odpornosci pozarowej dla budynku PM oraz IN, z zastrzezeniem § 282, okresla ponizsza tabela:
Maksymalna gestosc
obciazenia
ogniowego strefy
pozarowej w budynku
Q [MJ/m
2
]
Budynek o jednej
kondygnacji
nadziemnej (bez
ograniczenia
wysokosci)
Budynek wielokondygnacyjny
niski sredniowysoki wysoki wysokosciowy
(N) (SW) (W) (WW)
1 2 3 4 5 6
Q ≤ 500 "E" "D" "C" "B" "B"
500 < Q ≤ 1.000 "D" "D" "C" "B" "B"
1.000 < Q ≤ 2.000 "C" "C" "C" "B" "B"
2.000 < Q ≤ 4.000 "B" "B" "B" * *
Q > 4.000 "A" "A" "A" * *
* - Zgodnie z § 228 ust. 1 nie moga wystepowac takie budynki.
5. Jezeli czesc podziemna budynku jest zaliczona do ZL, klase odpornosci pozarowej budynku ustala sie, przyjmujac
jako liczbe jego kondygnacji lub jego wysokosc odpowiednio: sume kondygnacji lub wysokosci czesci podziemnej i
nadziemnej, przy czym do tego ustalenia nie bierze sie pod uwage tych czesci podziemnych budynku, które sa oddzielone
elementami oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej co najmniej R E I 120, zgodnie z oznaczeniem
pod tabela w § 216 ust. 1, i maja bezposrednie wyjscia na zewnatrz.
6. W budynku wielokondygnacyjnym, którego kondygnacje sa zaliczone do róznych kategorii ZL lub PM, klasy
odpornosci pozarowej okresla sie dla poszczególnych kondygnacji odrebnie, zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 2-4.
7. Klasa odpornosci pozarowej czesci budynku nie powinna byc nizsza od klasy odpornosci pozarowej czesci budynku
połozonej nad nia, przy czym dla czesci podziemnej nie powinna byc ona nizsza niz "C".
8. Jezeli w budynku znajduja sie pomieszczenia produkcyjne, magazynowe lub techniczne, niepowiazane
funkcjonalnie z czescia budynku zaliczona do ZL, pomieszczenia te powinny stanowic odrebna strefe pozarowa, dla której
oddzielnie ustala sie klase odpornosci pozarowej, zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 4, z zastrzezeniem § 220.
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
9. Pomieszczenia, w których sa umieszczone przeciwpozarowe zbiorniki wody lub innych srodków gasniczych, pompy
wodne instalacji przeciwpozarowych, maszynownie wentylacji do celów przeciwpozarowych oraz rozdzielnie elektryczne,
zasilajace, niezbedne podczas pozaru, instalacje i urzadzenia, powinny stanowic odrebna strefe pozarowa.
§ 213. Wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej budynków okreslone w § 212 nie dotycza budynków:
1) do trzech kondygnacji nadziemnych włacznie:
a) mieszkalnych: jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej,
b) mieszkalnych i administracyjnych w gospodarstwach lesnych,
2) wolno stojacych do dwóch kondygnacji nadziemnych włacznie:
a) o kubaturze brutto do 1.500 m
3
przeznaczonych do celów turystyki i wypoczynku,
b) gospodarczych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz w gospodarstwach lesnych,
c) o kubaturze brutto do 1.000 m
3
przeznaczonych do wykonywania zawodu lub działalnosci usługowej i handlowej,
takze z czescia mieszkalna,
3) wolno stojacych garazy o liczbie stanowisk postojowych nie wiekszej niz 2.
§ 214. W budynkach wyposazonych w stałe samoczynne urzadzenia gasnicze wodne, z wyjatkiem budynków ZL II
oraz wielokondygnacyjnych budynków wysokich (W) i wysokosciowych (WW), dopuszcza sie:
1) obnizenie klasy odpornosci pozarowej budynku o jedna w stosunku do wynikajacej z § 212,
2) przyjecie klasy "E" odpornosci pozarowej dla budynku jednokondygnacyjnego.
§ 215. 1. Dopuszcza sie przyjecie klasy "E" odpornosci pozarowej dla jednokondygnacyjnego budynku PM o gestosci
obciazenia ogniowego przekraczajacej 500 MJ/m
2
, pod warunkiem zastosowania:
1) wszystkich elementów budynku nierozprzestrzeniajacych ognia,
2) samoczynnych urzadzen oddymiajacych w strefach pozarowych o powierzchni przekraczajacej 1.000 m
2
.
2. Obnizenie klasy odpornosci pozarowej budynku, w przypadkach wymienionych w ust. 1 oraz w § 214, nie zwalnia z
zachowania wymaganej pierwotnie klasy odpornosci ogniowej elementów oddzielenia przeciwpozarowego, okreslonej w §
232.
§ 216. 1. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny spełniac, z zastrzezeniem §
213 oraz § 237 ust. 9, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:
Klasa
odpornosci
pozarowej
budynku
Klasa odpornosci ogniowej elementów budynku
5) *)
główna
konstrukcja
nosna
konstrukcja
dachu
strop
1) sciana
zewnetrzna
1), 2)
sciana
wewnetrzna
1)
przekrycie
dachu
3)
1 2 3 4 5 6 7
"A" R 240 R 30 R E I
120
E I 120
(o-i)
E I 60 R E 30
"B" R 120 R 30 R E I 60 E I 60
(o-i)
E I 30
4) R E 30
"C" R 60 R 15 R E I 60 E I 30
(o-i)
E I 15
4) R E 15
"D" R 30 (-) R E I 30 E I 30
(o-i)
(-) (-)
"E" (-) (-) (-) (-) (-) (-)
*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.
Oznaczenia w tabeli:
R - nosnosc ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementów budynku,
E - szczelnosc ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
I - izolacyjnosc ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(-) - nie stawia sie wymagan.
1)
Jezeli przegroda jest czescia głównej konstrukcji nosnej, powinna spełniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
2)
Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z połaczeniem ze stropem.
3)
Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli
otwory w połaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20 % jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w którym nad
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spełniajaca kryteria okreslone w kol. 4.
4)
Dla scian komór zsypu wymaga sie klasy E I 60, a dla drzwi komór zsypu klasy E I 30.
5)
Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złaczy i dylatacjami.
2. Elementy budynku, o których mowa w ust. 1, powinny byc nierozprzestrzeniajace ognia, przy czym dopuszcza sie
zastosowanie słabo rozprzestrzeniajacych ogien:
1) elementów budynku o jednej kondygnacji nadziemnej ZL IV oraz PM, o maksymalnej gestosci obciazenia ogniowego
strefy pozarowej do 500 MJ/m
2
,
2) scian wewnetrznych i zewnetrznych oraz elementów konstrukcji dachu i jego przekrycia w budynku PM niskim o
maksymalnej gestosci obciazenia ogniowego strefy pozarowej do 1.000 MJ/m
2
,
3) scian zewnetrznych w budynku niskim ZL IV.
3. Dopuszcza sie stosowanie w budynku PM scian zewnetrznych klasy D z rdzeniem klasy E z uwagi na reakcje na
ogien, jezeli okładzina wewnetrzna jest niepalna, a sciana jest nierozprzestrzeniajaca ognia przy działaniu ognia od strony
elewacji.
4. Dopuszcza sie stosowanie w budynku PM scian wewnetrznych klasy D z uwagi na reakcje na ogien.
5. W scianach zewnetrznych budynku ZL II dopuszcza sie, z zastrzezeniem ust. 8, zastosowanie izolacji cieplnej
palnej, jezeli osłaniajaca ja od wewnatrz okładzina jest niepalna i ma klase odpornosci ogniowej co najmniej:
1) w budynku klasy odpornosci pozarowej "B" - E I 60,
2) w budynku klasy odpornosci pozarowej "C" i "D" - E I 30.
6. Dopuszcza sie stosowanie klap dymowych z materiałów łatwo zapalnych w dachach i stropodachach.
7. Strop tworzacy w pomieszczeniu dodatkowy poziom - antresole, przeznaczona do uzytku dla wiecej niz 10 osób, a
takze jej konstrukcja nosna, powinny odpowiadac wymaganiom wynikajacym z klasy odpornosci pozarowej budynku, lecz
nie mniejszym niz dla klasy "D", z zastrzezeniem § 214.
8. W budynku, na wysokosci powyzej 25 m od poziomu terenu, okładzina elewacyjna i jej zamocowanie mechaniczne,
a takze izolacja cieplna sciany zewnetrznej, powinny byc wykonane z materiałów niepalnych.
9. Dopuszcza sie ocieplenie sciany zewnetrznej budynku mieszkalnego, wzniesionego przed dniem 1 kwietnia 1995 r.,
o wysokosci do 11 kondygnacji włacznie, z uzyciem samogasnacego polistyrenu spienionego, w sposób zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.
§ 217. 1. W budynkach ZL IV i ZL V klasa odpornosci ogniowej przegród wewnetrznych oddzielajacych mieszkania lub
samodzielne pomieszczenia mieszkalne od dróg komunikacji ogólnej oraz od innych mieszkan i samodzielnych
pomieszczen mieszkalnych, z zastrzezeniem § 216 ust. 1, powinna wynosic co najmniej:
1) dla scian w budynku:
a) niskim i sredniowysokim - E I 30,
b) wysokim i wysokosciowym - E I 60,
2) dla stropów w budynku zawierajacym 2 mieszkania - R E I 30.
2. Klasa odpornosci ogniowej sciany oddzielajacej segmenty jednorodzinnych budynków ZL IV: blizniaczych,
szeregowych lub atrialnych, powinna wynosic co najmniej - R E I 60.
3. W mieszkaniach oraz w samodzielnych pomieszczeniach mieszkalnych dopuszcza sie wykonywanie scian
wewnetrznych nierozprzestrzeniajacych ognia, bez wymaganej w § 216 ust. 1 w kolumnie 6 tabeli klasy odpornosci
ogniowej.
§ 218. 1. Przekrycie dachu budynku nizszego, usytuowanego blizej niz 8 m lub przyległego do sciany z otworami
budynku wyzszego, z wyjatkiem przypadków wymienionych w § 273 ust. 1, w pasie o szerokosci 8 m od tej sciany
powinno byc nierozprzestrzeniajace ognia oraz w pasie tym:
1) konstrukcja dachu powinna miec klase odpornosci ogniowej co najmniej R 30,
2) przekrycie dachu powinno miec klase odpornosci ogniowej co najmniej R E 30.
2. Warunki okreslone w ust. 1 nie maja zastosowania, jezeli najblizej połozony otwór w scianie budynku wyzszego
znajduje sie w odległosci nie mniejszej niz 10 m od dachu budynku nizszego, a gestosc obciazenia ogniowego w budynku
nizszym nie przekracza 2.000 MJ/m
2
.
3. Postanowienia ust. 1 i 2 odnosza sie równiez do czesci nizszej budynku, jezeli czesc ta stanowi odrebna strefe
pozarowa.
4. Dopuszcza sie sytuowanie wylotów kanałów wentylacyjnych i spalinowych od urzadzen gazowych oraz rur
wentylujacych piony kanalizacyjne w czesci połaci dachu lub stropodachu budynku nizszego, o której mowa w ust. 1.
§ 219. 1. Przekrycie dachu o powierzchni wiekszej niz 1.000 m
2
powinno byc nierozprzestrzeniajace ognia, a palna
izolacja cieplna przekrycia powinna byc oddzielona od wnetrza budynku przegroda o klasie odpornosci ogniowej nie
nizszej niz R E 15.
2. W budynkach ZL III, ZL IV i ZL V poddasze uzytkowe przeznaczone na cele mieszkalne lub biurowe powinno byc
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
oddzielone od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odpornosci ogniowej:
1) w budynku niskim - E I 30,
2) w budynku sredniowysokim i wysokim - E I 60.
§ 220. 1. Sciany wewnetrzne i stropy wydzielajace kotłownie, składy paliwa stałego, zuzlownie i magazyny oleju
opałowego, a takze zamkniecia otworów w tych elementach, powinny miec klase odpornosci ogniowej nie mniejsza niz
okreslona w tabeli:
Rodzaj pomieszczenia Klasa odpornosci ogniowej
scian
wewnetrznych
stropów drzwi lub
innych
zamkniec
1 2 3 4
Kotłownia z kotłami na paliwo stałe, o łacznej
mocy cieplnej powyzej 25 kW
E I 60 R E I 60 E I 30
Kotłownia z kotłami na olej opałowy, o łacznej
mocy cieplnej powyzej 30 kW
E I 60 R E I 60 E I 30
Kotłownia z kotłami na paliwo gazowe, o
łacznej mocy cieplnej powyzej 30 kW:
- w budynku niskim (N) i sredniowysokim (SW) E I 60 R E I 60 E I 30
- w budynku wysokim (W)
i wysokosciowym (WW)
E I 120 R E I 120 E I 60
Skład paliwa stałego i zuzlownia
E I 120
*)
R E I 120
*)
E I 60
*)
Magazyn oleju opałowego E I 120 R E I 120 E I 60
*)
Wymaganie nie dotyczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, budynków mieszkalnych w zabudowie zagrodowej
oraz budynków rekreacji indywidualnej.
2. Dla pomieszczen, o których mowa w ust. 1, klase odpornosci ogniowej scian zewnetrznych nalezy przyjmowac
zgodnie z § 216.
3. Nie stawia sie wymagan w zakresie klasy odpornosci ogniowej dla przegród zewnetrznych kotłowni z kotłami na
paliwo gazowe, zlokalizowanej ponad dachem budynku, przy zachowaniu warunku, iz przegrody te powinny byc wykonane
z materiałów niepalnych.
§ 221. 1. Nad pomieszczeniem zagrozonym wybuchem nalezy stosowac lekki dach, wykonany z materiałów co
najmniej trudno zapalnych, o masie nieprzekraczajacej 75 kg/m
2
rzutu, liczac bez elementów konstrukcji nosnej dachu,
takich jak podciagi, wiazary i belki.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy pomieszczenia, w którym łaczna powierzchnia urzadzen odciazajacych
(przeciwwybuchowych), jak przepony, klapy oraz otwory oszklone szkłem zwykłym, jest wieksza niz 0,065 m
2
/m
3
kubatury
pomieszczenia.
3. Sciany oddzielajace pomieszczenie zagrozone wybuchem od innych pomieszczen powinny byc odporne na parcie o
wartosci 15 kN/m
2
(15 kPa).
§ 222. 1. Pomieszczenie zagrozone wybuchem nalezy sytuowac na najwyzszej kondygnacji budynku. Wymaganie to
nie dotyczy budynków na terenach zamknietych.
2. Dopuszcza sie inne usytuowanie pomieszczen, o których mowa w ust. 1, pod warunkiem zastosowania
odpowiednich instalacji i urzadzen przeciwwybuchowych, uzgodnionych z własciwym komendantem wojewódzkim
Panstwowej Strazy Pozarnej.
§ 223. 1. W scianach zewnetrznych budynku wielokondygnacyjnego, z zastrzezeniem § 224, powinny byc pasy
miedzykondygnacyjne o wysokosci co najmniej 0,8 m.
2. Za równorzedne rozwiazania uznaje sie oddzielenia poziome w formie daszków, gzymsów i balkonów o wysiegu co
najmniej 0,5 m lub tez inne oddzielenia poziome i pionowe o sumie wysiegu i wymiaru pionowego co najmniej 0,8 m.
3. Elementy poziome, wymienione w ust. 2, powinny miec klase odpornosci ogniowej wymagana w stosunku do scian
zewnetrznych budynku i byc wykonane z materiałów niepalnych.
4. Warunki okreslone w ust. 1 i 2 nie dotycza scian holu i dróg komunikacji ogólnej.
§ 224. 1. W scianach zewnetrznych budynku wielokondygnacyjnego nad strefa pozarowa PM, o gestosci obciazenia
ogniowego powyzej 1.000 MJ/m
2
, wysokosc pasa miedzykondygnacyjnego powinna wynosic co najmniej 1,2 m.
2. Za równorzedne rozwiazanie uznaje sie oddzielenie poziome w formie daszków, gzymsów i balkonów o wysiegu co
najmniej 0,8 m lub tez inne oddzielenie poziome i pionowe o sumie wymiaru pionowego i wysiegu co najmniej 1,2 m, z
zachowaniem warunków okreslonych w § 223 ust. 3.
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
§ 225. Elementy okładzin elewacyjnych powinny byc mocowane do konstrukcji budynku w sposób uniemozliwiajacy
ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krótszym niz wynikajacy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla sciany
zewnetrznej, okreslonej w § 216 ust. 1, odpowiednio do klasy odpornosci pozarowej budynku, w którym sa one
zamocowane.
Rozdział 3
Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe
§ 226. 1. Strefe pozarowa stanowi budynek albo jego czesc oddzielona od innych budynków lub innych czesci
budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego, o których mowa w § 232 ust. 4, badz tez pasami wolnego terenu o
szerokosci nie mniejszej niz dopuszczalne odległosci od innych budynków, okreslone w § 271 ust. 1-7.
2. Czescia budynku, o której mowa w ust. 1, jest takze jego kondygnacja, jezeli klatki schodowe i szyby dzwigowe w
tym budynku spełniaja co najmniej wymagania okreslone w § 256 ust. 2 dla klatek schodowych.
3. Powierzchnia strefy pozarowej jest obliczana jako powierzchnia wewnetrzna budynku lub jego czesci, przy czym
wlicza sie do niej takze powierzchnie antresoli.
§ 227. 1. Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych ZL okresla ponizsza tabela:
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m
2
w budynku wielokondygnacyjnym
Kategoria zagrozenia
ludzi
w budynku o jednej
kondygnacji
nadziemnej (bez
ograniczenia
wysokosci)
niskim
(N)
sredniowysokim
(SW)
wysokim i
wysokosciowym
(W) i (WW)
1 2 3 4 5
ZL I, ZL III, ZL IV, ZL
V
10.000 8.000 5.000 2.500
ZL II 8.000 5.000 3.500 2.000
2. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZL, obejmujacej podziemna czesc budynku, nie powinna przekraczac
50% dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej tej samej kategorii zagrozenia ludzi, okreslonej w ust. 1 dla pierwszej
nadziemnej kondygnacji tego budynku.
3. Zmniejszenie dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej, o której mowa w ust. 2, nie dotyczy przypadku, gdy
wyjscia ewakuacyjne z kondygnacji podziemnej prowadza bezposrednio na zewnatrz budynku.
4. Dopuszcza sie powiekszenie powierzchni stref pozarowych, o których mowa w ust. 1, z wyjatkiem stref pozarowych
w wielokondygnacyjnych budynkach wysokich (W) i wysokosciowych (WW), pod warunkiem zastosowania:
1) stałych urzadzen gasniczych tryskaczowych - o 100 %,
2) samoczynnych urzadzen oddymiajacych uruchamianych za pomoca systemu wykrywania dymu - o 100 %.
Przy jednoczesnym stosowaniu urzadzen wymienionych w pkt 1 i 2 dopuszcza sie powiekszenie powierzchni stref
pozarowych o 200 %.
5. Ze strefy pozarowej ZL II o powierzchni przekraczajacej 750 m
2
w budynku wielokondygnacyjnym, powinna byc
zapewniona mozliwosc ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji.
§ 228. 1. Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych PM, z wyjatkiem garazy, okresla ponizsza tabela:
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m
2
w budynku wielokondygnacyjnym
Rodzaj stref
pozarowych
Gestosc obciazenia
ogniowego
Q [MJ/m
2
]
w budynku o
jednej
kondygnacji
nadziemnej (bez
ograniczenia
wysokosci)
niskim i
sredniowysokim
(N) i (SW)
wysokim i
wysokosciowym
(W) i (WW)
1 2 3 4 5
Strefy pozarowe z
pomieszczeniem
zagrozonym
wybuchem
Q > 4.000
2.000 < Q ≤ 4.000
1.000 < Q ≤ 2.000
500 < Q ≤ 1.000
Q ≤ 500
1.000
2.000
4.000
6.000
8.000
*
*
1.000
2.000
3.000
*
*
*
500
1.000
Strefy pozarowe
pozostałe
Q > 4.000
2.000 < Q ≤ 4.000
1.000 < Q ≤ 2.000
500 < Q ≤ 1.000
Q ≤ 500
2.000
4.000
8.000
15.000
20.000
1.000
2.000
4.000
8.000
10.000
*
*
1.000
2.500
5.000
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
Q ≤ 500 20.000 10.000 5.000
* Nie dopuszcza sie takich przypadków.
2. Strefy pozarowe, o których mowa w ust. 1, w podziemnej czesci budynków nie powinny przekraczac 50%
powierzchni okreslonych w tabeli.
§ 229. 1. Dopuszcza sie powiekszenie powierzchni stref pozarowych, o których mowa w § 228, pod warunkiem ich
ochrony:
1) stałymi samoczynnymi urzadzeniami gasniczymi wodnymi - o 100 %,
2) samoczynnymi urzadzeniami oddymiajacymi - o 50 %.
2. Przy jednoczesnym stosowaniu urzadzen wymienionych w ust. 1 dopuszcza sie powiekszenie stref pozarowych o
150 %.
§ 230. 1. W budynku jednokondygnacyjnym lub na ostatniej kondygnacji budynku wielokondygnacyjnego wielkosci
stref pozarowych PM, z wyjatkiem garazy, mozna powiekszyc o 100%, jezeli budynek nie zawiera pomieszczenia
zagrozonego wybuchem i jest wykonany z elementów nierozprzestrzeniajacych ognia oraz zastosowano samoczynne
urzadzenia oddymiajace.
2. W budynku jednokondygnacyjnym wielkosci stref pozarowych PM, z wyjatkiem garazu, nie ogranicza sie, pod
warunkiem zastosowania stałych samoczynnych urzadzen gasniczych wodnych i samoczynnych urzadzen oddymiajacych.
§ 231. 1. Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych IN okresla ponizsza tabela:
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m
2
Liczba kondygnacji budynku przy hodowli sciółkowej przy hodowli bezsciółkowej
1 2 3
Jedna 5.000 nie ogranicza sie
Dwie 2.500 5.000
Powyzej dwóch 1.000 2.500
2. W przypadku stosowania w budynku scian silnie rozprzestrzeniajacych ogien, strefe pozarowa nalezy zmniejszyc
do 25% wartosci podanej w ust. 1, a w przypadku jednokondygnacyjnego budynku przeznaczonego do hodowli
bezsciółkowej, strefe ogranicza sie do 5.000 m
2
.
§ 232. 1. Sciany i stropy stanowiace elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny byc wykonane z materiałów
niepalnych, a wystepujace w nich otwory - obudowane przedsionkami przeciwpozarowymi lub zamykane za pomoca drzwi
przeciwpozarowych badz innego zamkniecia przeciwpozarowego.
2. W scianie oddzielenia przeciwpozarowego łaczna powierzchnia otworów, o których mowa w ust. 1, nie powinna
przekraczac 15% powierzchni sciany, a w stropie oddzielenia przeciwpozarowego - 0,5% powierzchni stropu.
3. Przedsionek przeciwpozarowy powinien miec wymiary rzutu poziomego nie mniejsze niz 1,4x1,4 m, sciany i strop,
a takze osłony lub obudowy przewodów i kabli elektrycznych z wyjatkiem wykorzystywanych w przedsionku - o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej E I 60 wykonane z materiałów niepalnych oraz byc zamykany drzwiami i wentylowany co
najmniej grawitacyjnie, z zastrzezeniem § 246 ust. 2 i 3.
4. Wymagana klase odpornosci ogniowej elementów oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamkniec znajdujacych sie
w nich otworów okresla ponizsza tabela:
Klasa odpornosci ogniowej
Klasa
odpornosci
pozarowej
budynku
elementów oddzielenia
przeciwpozarowego
drzwi
przeciwpozarowych
lub innych zamkniec
przeciwpozarowych
drzwi z przedsionka
przeciwpozarowego
scian i
stropów, z
wyjatkiem
stropów w ZL
stropów w
ZL
na korytarz i do
pomieszczenia
na klatke
schodowa
*
)
1 2 3 4 5 6
"A" R E I 240 R E I 120 E I 120 E I 60 E 60
"B" i "C" R E I 120 R E I 60 E I 60 E I 30 E 30
"D" i "E" R E I 60 R E I 30 E I 30 E I 15 E 15
*) Dopuszcza sie osadzenie tych drzwi w scianie o klasie odpornosci ogniowej, okreslonej dla drzwi w kol. 6, znajdujacej
sie miedzy przedsionkiem a klatka schodowa.
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
5. Klasa odpornosci ogniowej elementów oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamkniec znajdujacych sie w nich
otworów w budynkach, o których mowa w § 213, powinna byc nie mniejsza od okreslonej w ust. 4 dla budynków o klasie
odpornosci pozarowej "D" i "E".
6. W scianie oddzielenia przeciwpozarowego dopuszcza sie wypełnienie otworów materiałem przepuszczajacym
swiatło, takim jak luksfery, cegła szklana lub inne przeszklenie, jezeli powierzchnia wypełnionych otworów nie przekracza
10% powierzchni sciany, przy czym klasa odpornosci ogniowej wypełnien nie powinna byc nizsza niz:
Wymagana klasa odpornosci ogniowej sciany
oddzielenia przeciwpozarowego
Klasa odpornosci ogniowej wypełnienia otworu w
scianie
bedacej obudowa drogi
ewakuacyjnej
innej
1 2 3
R E I 240 E I 120 E 120
R E I 120 E I 60 E 60
R E I 60 E I 30 E 30
7. Dopuszcza sie stosowanie w strefach pozarowych PM otworu w scianie oddzielenia przeciwpozarowego,
słuzacego przeprowadzeniu urzadzen technologicznych, chronionego w sposób równowazny wymaganym dla tej sciany
drzwiom przeciwpozarowym pod wzgledem mozliwosci przeniesienia sie przez ten otwór ognia lub dymu, w przypadku
pozaru.
§ 233. 1. Stosowanie kurtyny przeciwpozarowej jest wymagane do oddzielenia:
1) widowni, o liczbie miejsc przekraczajacej 600, od sceny teatralnej o powierzchni wewnetrznej przekraczajacej 150 m
2
lub o kubaturze brutto przekraczajacej 1.200 m
3
,
2) kieszeni scenicznej, o powierzchni przekraczajacej 100 m
2
, od sceny teatralnej o powierzchni wewnetrznej
przekraczajacej 300 m
2
lub o kubaturze brutto przekraczajacej 6.000 m
3
.
2. Sceny, o których mowa w ust. 1, powinny byc wyposazone w samoczynne urzadzenia oddymiajace uruchamiane za
pomoca systemu wykrywania dymu.
§ 234. 1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase odpornosci
ogniowej (E I) wymagana dla tych elementów.
2. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustów, o których mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.
3. Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla
których wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E I 60 lub R E I 60, a niebedacych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec klase odpornosci ogniowej (E I) scian i stropów tego pomieszczenia.
4. Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, powinny byc
zabezpieczone przed mozliwoscia przenikania gazu do wnetrza budynku.
§ 235. 1. Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosic na własnym fundamencie lub na stropie, opartym na
konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od odpornosci ogniowej tej sciany.
2. Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysunac na co najmniej 0,3 m poza lico sciany zewnetrznej budynku
lub na całej wysokosci sciany zewnetrznej zastosowac pionowy pas z materiału niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i
klasie odpornosci ogniowej E I 60.
3. W budynku z przekryciem dachu rozprzestrzeniajacym ogien sciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
wyprowadzic ponad pokrycie dachu na wysokosc co najmniej 0,3 m lub zastosowac wzdłuz sciany pas z materiału
niepalnego o szerokosci co najmniej 1 m i klasie odpornosci ogniowej E I 60, bezposrednio pod pokryciem; przekrycie na
tej szerokosci powinno byc nierozprzestrzeniajace ognia.
4. W budynku, z wyjatkiem zabudowy jednorodzinnej, w dachu którego znajduja sie swietliki lub klapy dymowe, sciany
oddzielenia przeciwpozarowego usytuowane od nich w odległosci poziomej mniejszej niz 5 m, nalezy wyprowadzic ponad
górna ich krawedz na wysokosc co najmniej 0,3 m, przy czym wymaganie to nie dotyczy swietlików nieotwieranych o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej E 30.
Rozdział 4
Drogi ewakuacyjne
§ 236. 1. Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna byc zapewniona mozliwosc ewakuacji w bezpieczne
miejsce na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikacji ogólnej,
zwanymi dalej "drogami ewakuacyjnymi".
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
2. Ze strefy pozarowej, o której mowa w ust. 1, powinno byc wyjscie bezposrednio na zewnatrz budynku lub przez inna
strefe pozarowa, z zastrzezeniem § 227 ust. 5.
3. Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny byc zamykane drzwiami.
4. Drzwi stanowiace wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wiecej niz 50 osób powinny otwierac sie na
zewnatrz. Wymaganie to nie dotyczy budynku wpisanego do rejestru zabytków.
5. W wyjsciu ewakuacyjnym z budynku dopuszcza sie stosowanie drzwi rozsuwanych spełniajacych wymagania
okreslone w § 240 ust. 4.
6. Okreslajac wymagana szerokosc i liczbe przejsc, wyjsc oraz dróg ewakuacyjnych w budynku, w którym z
przeznaczenia i sposobu zagospodarowania pomieszczen nie wynika jednoznacznie maksymalna liczba ich
uzytkowników, liczbe te nalezy przyjmowac w odniesieniu do powierzchni tych pomieszczen, dla:
1) sal konferencyjnych, lokali gastronomiczno-rozrywkowych, poczekalni, holi, swietlic itp. - 1 m
2
/osobe,
2) pomieszczen handlowo-usługowych - 4 m
2
/osobe,
3) pomieszczen administracyjno-biurowych - 5 m
2
/osobe,
4) archiwów, bibliotek itp. - 7 m
2
/osobe,
5) magazynów - 30 m
2
/osobe.
§ 237. 1. W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w którym moze przebywac człowiek, do wyjscia
ewakuacyjnego na droge ewakuacyjna lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku, powinno byc zapewnione
przejscie, zwane dalej "przejsciem ewakuacyjnym", o długosci nieprzekraczajacej:
1) w strefach pozarowych ZL - 40 m,
2) w strefach pozarowych PM o gestosci obciazenia ogniowego przekraczajacej 500 MJ/m
2
w budynku o wiecej niz
jednej kondygnacji nadziemnej - 75 m,
3) w strefach pozarowych PM, o obciazeniu ogniowym nieprzekraczajacym 500 MJ/m
2
, w budynku o wiecej niz jednej
kondygnacji nadziemnej oraz w strefach pozarowych PM w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej bez wzgledu na
wielkosc obciazenia ogniowego - 100 m.
2. W pomieszczeniu zagrozonym wybuchem długosc przejscia ewakuacyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, nie
powinna przekraczac 40 m.
3. Dopuszcza sie prowadzenie przez pomieszczenie zagrozone wybuchem przejscia ewakuacyjnego z innego
pomieszczenia, jezeli pomieszczenia te sa powiazane funkcjonalnie.
4. Jezeli z przewidywanego przeznaczenia pomieszczenia nie wynika jednoznacznie sposób jego zagospodarowania,
projektowa długosc przejscia ewakuacyjnego nie moze byc wieksza niz 80% długosci okreslonej w ust. 1 i 2.
5. W pomieszczeniach o wysokosci przekraczajacej 5 m długosc przejsc, o których mowa w ust. 1 i 2, moze byc
powiekszona o 25%.
6. Długosci przejsc, o których mowa w ust. 1 i 2, moga byc powiekszone pod warunkiem zastosowania:
1) stałych samoczynnych urzadzen gasniczych wodnych - o 50 %,
2) samoczynnych urzadzen oddymiajacych uruchamianych za pomoca systemu wykrywania dymu - o 50%.
7. Powiekszenia, o których mowa w ust. 5 i 6 pkt 1 i 2, podlegaja sumowaniu.
8. Przejscie, o którym mowa w ust. 1, nie powinno prowadzic łacznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia.
9. Scianek działowych oddzielajacych od siebie pomieszczenia, dla których okresla sie łacznie długosc przejscia
ewakuacyjnego, nie dotycza wymagania okreslone w § 216 ust. 1.
10. Szerokosc przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, z zastrzezeniem § 261,
nalezy obliczac proporcjonalnie do liczby osób, do których ewakuacji ono słuzy, przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100
osób, lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejscia słuzacego do ewakuacji do 3 osób - nie mniej niz 0,8 m.
§ 238. Pomieszczenie powinno miec co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m w
przypadkach, gdy:
1) jest przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 osób, a w strefie pozarowej ZL II - ponad 30 osób,
2) znajduje sie w strefie pozarowej ZL, a jego powierzchnia przekracza 300 m
2
,
3) znajduje sie w strefie pozarowej PM o gestosci obciazenia ogniowego powyzej 500 MJ/m
2
, a jego powierzchnia
przekracza 300 m
2
,
4) znajduje sie w strefie pozarowej PM o gestosci obciazenia ogniowego do 500 MJ/m
2
, a jego powierzchnia przekracza
1.000 m
2
,
5) jest zagrozone wybuchem, a jego powierzchnia przekracza 100 m
2
.
§ 239. 1. Łaczna szerokosc drzwi w swietle, stanowiacych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, nalezy obliczac
proporcjonalnie do liczby osób mogacych przebywac w nim równoczesnie, przyjmujac co najmniej 0,6 m szerokosci na
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
100 osób, przy czym najmniejsza szerokosc drzwi w swietle oscieznicy powinna wynosic 0,9 m, a w przypadku drzwi
słuzacych do ewakuacji do 3 osób - 0,8 m.
2. Drzwi stanowiace wyjscie ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen:
1) zagrozonych wybuchem,
2) do których jest mozliwe niespodziewane przedostanie sie mieszanin wybuchowych lub substancji trujacych, duszacych
badz innych, mogacych utrudnic ewakuacje,
3) przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób,
4) przeznaczonych dla ponad 6 osób o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.
3. Wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia zagrozonego wybuchem na droge ewakuacyjna powinny prowadzic przez
przedsionki przeciwpozarowe odpowiadajace wymaganiom § 232.
4. Szerokosc drzwi stanowiacych wyjscie ewakuacyjne z budynku, z zastrzezeniem ust. 1, a takze szerokosc drzwi na
drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej, powinna byc
nie mniejsza niz szerokosc biegu klatki schodowej, okreslona zgodnie z § 68 ust. 1 i 2.
5. Szerokosc drzwi w swietle na drodze ewakuacyjnej, niewymienionych w ust. 4, nalezy obliczac proporcjonalnie do
liczby osób, do których ewakuacji sa one przeznaczone, przyjmujac co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 osób, przy czym
najmniejsza szerokosc drzwi powinna wynosic 0,9 m w swietle oscieznicy.
6. Wysokosc drzwi, o których mowa w ust. 1, 4 i 5, powinna odpowiadac wymaganiom § 62 ust. 1.
§ 240. 1. Drzwi wieloskrzydłowe, stanowiace wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej,
powinny miec co najmniej jedno, nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m.
2. Szerokosc skrzydła drzwi wahadłowych, stanowiacych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze
ewakuacyjnej, powinna wynosic co najmniej dla drzwi jednoskrzydłowych - 0,9 m, a dla drzwi dwuskrzydłowych - 0,6 m,
przy czym oba skrzydła drzwi dwuskrzydłowych musza miec te sama szerokosc.
3. Zabrania sie stosowania do celów ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych.
4. Drzwi rozsuwane moga stanowic wyjscia na drogi ewakuacyjne, a takze byc stosowane na drogach
ewakuacyjnych, jezeli sa przeznaczone nie tylko do celów ewakuacji, a ich konstrukcja zapewnia:
1) otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwosci ich blokowania,
2) samoczynne ich rozsuniecie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pozaru przez system
wykrywania dymu chroniacy strefe pozarowa, do ewakuacji z której te drzwi sa przeznaczone, a takze w przypadku
awarii drzwi.
5. W bramach i scianach przesuwanych na drogach ewakuacyjnych powinny znajdowac sie drzwi otwierane recznie
albo w bezposrednim sasiedztwie tych bram i scian powinny byc umieszczone i wyraznie oznakowane drzwi przeznaczone
do celów ewakuacji.
6. Drzwi, bramy i inne zamkniecia otworów o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub dymoszczelnosci powinny
byc zaopatrzone w urzadzenia, zapewniajace samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru. Nalezy tez zapewnic
mozliwosc recznego otwierania drzwi słuzacych do ewakuacji.
7. Drzwi stanowiace wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia, w którym moze przebywac jednoczesnie wiecej niz 300
osób, oraz drzwi na drodze ewakuacyjnej z tego pomieszczenia, powinny byc wyposazone w urzadzenia przeciwpaniczne.
§ 241. 1. Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych powinna miec klase odpornosci ogniowej wymagana dla scian
wewnetrznych, nie mniejsza jednak niz E I 15, z uwzglednieniem § 217. Wymaganie klasy odpornosci ogniowej dla
obudowy poziomych dróg ewakuacyjnych nie dotyczy obudowy krytego ciagu pieszego - pasazu, o którym mowa w § 247
ust. 2.
2. W scianach wewnetrznych, stanowiacych obudowe dróg ewakuacyjnych w strefach pozarowych ZL III i PM,
dopuszcza sie umieszczenie nieotwieranych naswietli powyzej 2 m od poziomu posadzki, jezeli przylegajace
pomieszczenia nie sa zagrozone wybuchem i jezeli gestosc obciazenia ogniowego w tych pomieszczeniach nie
przekracza 1.000 MJ/m
2
.
3. W scianach zewnetrznych budynków, przy których znajduje sie galeria, bedaca jedyna droga ewakuacyjna,
dopuszcza sie umieszczenie naswietli powyzej 2 m od posadzki tej galerii.
§ 242. 1. Szerokosc poziomych dróg ewakuacyjnych nalezy obliczac proporcjonalnie do liczby osób mogacych
przebywac jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niz 1,4
m.
2. Dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli jest ona przeznaczona do
ewakuacji nie wiecej niz 20 osób.
3. Wysokosc drogi ewakuacyjnej powinna wynosic co najmniej 2,2 m, natomiast wysokosc lokalnego obnizenia 2 m,
przy czym długosc obnizonego odcinka drogi nie moze byc wieksza niz 1,5 m.
4. Skrzydła drzwi, stanowiacych wyjscie na droge ewakuacyjna, nie moga, po ich całkowitym otwarciu, zmniejszac
wymaganej szerokosci tej drogi.
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
§ 243. 1. Korytarze stanowiace droge ewakuacyjna w strefach pozarowych ZL powinny byc podzielone na odcinki nie
dłuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegród z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urzadzen technicznych,
zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie dymu.
2. Wymaganie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy korytarzy, na których zastosowano rozwiazania
techniczno-budowlane zabezpieczajace przed zadymieniem.
3. Przegrody, o których mowa w ust. 1, nad sufitami podwieszonymi i pod podłogami podniesionymi powyzej poziomu
stropu lub podłoza, powinny byc wykonane z materiałów niepalnych.
§ 244. 1. Na drogach ewakuacyjnych jest zabronione stosowanie:
1) spoczników ze stopniami,
2) schodów ze stopniami zabiegowymi, jezeli schody te sa jedyna droga ewakuacyjna.
2. Na drogach ewakuacyjnych dopuszcza sie stosowanie schodów wachlarzowych, pod warunkiem zachowania
najmniejszej szerokosci stopni okreslonych w § 69 ust. 6.
3. Na drogach ewakuacyjnych miejsca, w których zastosowano pochylnie lub stopnie umozliwiajace pokonanie róznicy
poziomów, powinny byc wyraznie oznakowane.
§ 245. W budynkach:
1) niskim (N), zawierajacym strefe pozarowa ZL II,
2) sredniowysokim (SW), zawierajacym strefe pozarowa ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V,
3) niskim (N) i sredniowysokim (SW), zawierajacym strefe pozarowa PM o gestosci obciazenia ogniowego powyzej 500
MJ/m
2
lub pomieszczenie zagrozone wybuchem,
nalezy stosowac klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposazone w urzadzenia zapobiegajace
zadymieniu lub słuzace do usuwania dymu.
§ 246. 1. W budynku wysokim (W) i wysokosciowym (WW) powinny byc co najmniej dwie klatki schodowe obudowane
i oddzielone od poziomych dróg komunikacji ogólnej oraz pomieszczen przedsionkiem przeciwpozarowym,
odpowiadajacym wymaganiom § 232. Dopuszcza sie dodatkowe pionowe drogi komunikacji ogólnej, niespełniajace tych
wymagan, jezeli łacza one kondygnacje w obrebie jednej strefy pozarowej.
2. Klatki schodowe i przedsionki przeciwpozarowe, stanowiace droge ewakuacyjna w budynku wysokim (W) dla stref
pozarowych innych niz ZL IV i PM oraz w budynku wysokosciowym (WW), powinny byc wyposazone w urzadzenia
zapobiegajace ich zadymieniu.
3. Klatki schodowe i przedsionki przeciwpozarowe, stanowiace droge ewakuacyjna w budynku wysokim (W) dla strefy
pozarowej PM, powinny byc wyposazone w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub samoczynne urzadzenia
oddymiajace uruchamiane za pomoca systemu wykrywania dymu.
4. W budynku wysokim (W) niezawierajacym strefy pozarowej ZL II dopuszcza sie stosowanie tylko jednej klatki
schodowej, jezeli powierzchnia rzutu poziomego budynku nie przekracza 750 m
2
.
5. W budynku wysokim (W) i wysokosciowym (WW) dopuszcza sie wykonywanie klatek schodowych, stanowiacych
droge ewakuacyjna wyłacznie dla stref pozarowych ZL IV, bez przedsionków oddzielajacych je od poziomych dróg
komunikacji ogólnej, jezeli:
1) kazde mieszkanie lub pomieszczenie jest oddzielone od poziomej drogi komunikacji ogólnej drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej E I 30,
2) klatki schodowe sa zamykane drzwiami dymoszczelnymi,
3) klatki schodowe sa wyposazone w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub w samoczynne urzadzenia oddymiajace
uruchamiane za pomoca systemu wykrywania dymu.
6. W budynku sredniowysokim (SW) i wyzszym, w strefie pozarowej ZL V, drzwi z pomieszczen, z wyjatkiem
higienicznosanitarnych, prowadzace na drogi komunikacji ogólnej, powinny miec klase odpornosci ogniowej co najmniej E
I 30.
§ 247. 1. W budynku wysokim (W) i wysokosciowym (WW), w strefach pozarowych innych niz ZL IV, nalezy
zastosowac rozwiazania techniczno-budowlane zabezpieczajace przed zadymieniem poziomych dróg ewakuacyjnych.
2. W krytym ciagu pieszym (pasazu), do którego przylegaja lokale handlowe i usługowe, oraz w przekrytym dziedzincu
wewnetrznym, nalezy zastosowac rozwiazania techniczno-budowlane zabezpieczajace przed zadymieniem dróg
ewakuacyjnych.
3. W podziemnej kondygnacji budynku, w której znajduje sie pomieszczenie przeznaczone dla ponad 100 osób, oraz
budowli podziemnej z takim pomieszczeniem, nalezy zastosowac rozwiazania techniczno-budowlane zapewniajace
usuwanie dymu z tego pomieszczenia i z dróg ewakuacyjnych.
§ 248. Schody wewnetrzne w mieszkaniach w budynku wielorodzinnym oraz w budynku jednorodzinnym, zagrodowym
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
i rekreacji indywidualnej, a takze budynku tymczasowym nieprzeznaczonym na cele widowiskowe lub inne zgromadzenia
ludzi, moga nie spełniac wymagan stawianych drogom ewakuacyjnym.
§ 249. 1. Sciany wewnetrzne i stropy stanowiace obudowe klatki schodowej lub pochylni powinny miec klase
odpornosci ogniowej okreslona zgodnie z § 216, jak dla stropów budynku.
2. Wymaganie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy pionowych dróg komunikacji ogólnej przebiegajacych wyłacznie w
obrebie jednej strefy pozarowej, z zastrzezeniem § 256 ust. 2.
3. Biegi i spoczniki schodów oraz pochylnie słuzace do ewakuacji powinny byc wykonane z materiałów niepalnych i
miec klase odpornosci ogniowej co najmniej:
1) w budynkach o klasie odpornosci pozarowej "A", "B" i "C" - R 60,
2) w budynkach o klasie odpornosci pozarowej "D" i "E" - R 30.
4. Wymaganie klasy odpornosci ogniowej, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy klatek schodowych wydzielonych na
kazdej kondygnacji przedsionkami przeciwpozarowymi oraz schodów na antresole w pomieszczeniu, w którym sie ona
znajduje, jezeli antresola ta jest przeznaczona do uzytku nie wiecej niz 10 osób.
5. W budynku niskim o klasie odpornosci pozarowej "D" lub "E" w obudowanych klatkach schodowych, zamykanych
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E I 30, dopuszcza sie wykonanie biegów i spoczników schodów z
materiałów palnych.
6. Odległosc miedzy sciana zewnetrzna, stanowiaca obudowe klatki schodowej, a inna sciana zewnetrzna tego
samego lub innego budynku powinna byc ustalona zgodnie z § 271, jezeli co najmniej jedna z tych scian nie spełnia
wymagan klasy odpornosci ogniowej okreslonej według § 216 jak dla stropu budynku z ta klatka schodowa.
§ 250. 1. Piwnice powinny byc oddzielone od pozostałej czesci budynku, z wyjatkiem budynków ZL IV niskich (N) i
sredniowysokich (SW) stropami i scianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej R E I 60 i zamkniete drzwiami o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej E I 30. Jezeli drzwi do piwnic znajduja sie ponizej poziomu terenu, schody
prowadzace z tego poziomu powinny byc zabezpieczone w sposób uniemozliwiajacy omyłkowe zejscie ludzi do piwnic w
przypadku ewakuacji (np. ruchoma bariera).
2. W budynku wysokim (W) i wysokosciowym (WW) piwnice powinny byc oddzielone od klatki schodowej
przedsionkiem przeciwpozarowym.
§ 251. Wyjscie z klatki schodowej na strych lub poddasze powinno byc zamykane drzwiami lub klapa wyjsciowa o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej:
1) w budynkach niskich (N) - E I 15,
2) w budynkach sredniowysokich (SW) i wyzszych - E I 30.
§ 252. Schodów i pochylni ruchomych nie zalicza sie do dróg ewakuacyjnych.
§ 253. 1. W budynku ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V, majacym kondygnacje z posadzka na wysokosci powyzej 25 m ponad
poziomem terenu przy najnizej połozonym wejsciu do budynku oraz w budynku wysokosciowym (WW) ZL IV, przynajmniej
jeden dzwig w kazdej strefie pozarowej powinien byc przystosowany do potrzeb ekip ratowniczych, spełniajac wymagania
Polskiej Normy dotyczacej dzwigów dla strazy pozarnej.
2. Dojscie do dzwigu dla ekip ratowniczych powinno prowadzic przez przedsionek przeciwpozarowy spełniajacy
wymagania okreslone w § 232.
3. Sciany i stropy szybu dzwigu dla ekip ratowniczych powinny miec klase odpornosci ogniowej wymagana jak dla
stropów budynku, zgodnie z § 216.
4. Szyb dzwigu dla ekip ratowniczych powinien byc wyposazony w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu.
§ 254. (uchylony).
§ 255. (uchylony).
§ 256. 1. Długosc drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia do innej strefy pozarowej lub
na zewnatrz budynku, zwanej dalej "dojsciem ewakuacyjnym", mierzy sie wzdłuz osi drogi ewakuacyjnej. W przypadku
zakonczenia dojscia ewakuacyjnego przedsionkiem przeciwpozarowym, długosc te mierzy sie do pierwszych drzwi tego
przedsionka.
2. Za równorzedne wyjsciu do innej strefy pozarowej, o którym mowa w ust. 1, uwaza sie wyjscie do obudowanej klatki
schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E I 30, wyposazonej w urzadzenia
zapobiegajace zadymieniu lub słuzace do usuwania dymu, a w przypadku, o którym mowa w § 246 ust. 5 - zamykanej
drzwiami dymoszczelnymi.
3. Dopuszczalne długosci dojsc ewakuacyjnych w strefach pozarowych okresla ponizsza tabela:
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
Długosc dojscia w m
Rodzaj strefy pozarowej przy jednym
dojsciu
przy co
najmniej 2
dojsciach
1)
1 2 3
Z pomieszczeniem zagrozonym wybuchem 10 40
PM o gestosci obciazenia ogniowego Q > 500 MJ/m
2
bez
pomieszczenia zagrozonego wybuchem
30
2) 60
PM o gestosci obciazenia ogniowego Q ≤ 500 MJ/m
2
bez
pomieszczenia zagrozonego wybuchem
60
2) 100
ZL I, II i V 10 40
ZL III
30
2) 60
ZL IV
60
2) 100
1)
Dla dojscia najkrótszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia długosc wieksza o 100% od najkrótszego.
Dojscia te nie moga sie pokrywac ani krzyzowac.
2)
W tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.
4. Długosci dojsc ewakuacyjnych, o których mowa w ust. 3, moga byc powiekszone pod warunkiem ochrony:
1) strefy pozarowej stałymi samoczynnymi urzadzeniami gasniczymi wodnymi - o 50 %,
2) drogi ewakuacyjnej samoczynnymi urzadzeniami oddymiajacymi uruchamianymi za pomoca systemu wykrywania
dymu - o 50%.
Przy jednoczesnym stosowaniu tych urzadzen długosc dojscia moze byc powiekszona o 100%.
5. Wyjscie z klatki schodowej, o której mowa w ust. 2, powinno prowadzic na zewnatrz budynku, bezposrednio lub
poziomymi drogami komunikacji ogólnej, których obudowa odpowiada wymaganiom § 249 ust. 1, a otwory w obudowie
maja zamkniecia o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E I 30.
6. Dopuszcza sie przeprowadzenie drogi ewakuacyjnej do wyjscia na zewnatrz budynku z klatki schodowej oraz z
poziomych dróg komunikacji ogólnej przez hol, mogacy spełniac takze funkcje uzupełniajace do funkcji wynikajacych z
przeznaczenia budynku, takie jak: recepcyjna, ochrony budynku, drobnej sprzedazy, pod warunkiem ze:
1) przez jeden hol mozliwe jest przeprowadzenie drogi ewakuacyjnej tylko z jednej klatki schodowej, przy czym
ograniczenie to nie odnosi sie do klatek schodowych z odrebnym, nieprowadzacym przez ten hol, wyjsciem
ewakuacyjnym,
2) hol nie znajduje sie w strefie pozarowej PM o gestosci obciazenia ogniowego powyzej 500 MJ/m
2
ani tez zawierajacej
pomieszczenie zagrozone wybuchem,
3) hol jest oddzielony od poziomych dróg komunikacji ogólnej, tak jak jest to wymagane dla klatki schodowej, o której
mowa w pkt 1,
4) wolna szerokosc drogi ewakuacyjnej jest co najmniej o 50% wieksza od szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej w
budynku, prowadzacej do tego wyjscia, okreslonej zgodnie z § 242 ust. 1, dla kondygnacji budynku o najwiekszej
liczbie przewidywanych osób, znajdujacych sie tam jedoczesnie,
5) wysokosc holu w miejscu, w którym przebiega droga ewakuacyjna, jest nie mniejsza niz 3,3 m,
6) szerokosc drzwi wyjsciowych na zewnatrz budynku jest wieksza o 50% od minimalnej szerokosci drzwi wyjsciowych
okreslonej zgodnie z § 239 ust. 4.
7. Dopuszczalna długosc drogi od wyjscia z klatki schodowej, o której mowa w ust. 2, do wyjscia na zewnatrz budynku
okresla sie zgodnie z ust. 3.
§ 257. 1. W budynku PM, w którym jest wymagana druga droga ewakuacyjna dla ludzi z wyzszej kondygnacji,
dopuszcza sie stosowanie na tej drodze drabiny ewakuacyjnej, prowadzacej na dach nad nizsza kondygnacja lub na
poziom terenu, jezeli liczba osób przebywajacych jednoczesnie na wyzszej kondygnacji nie przekracza 50, a w budynku z
pomieszczeniem zagrozonym wybuchem - 15. Nie dotyczy to zakładów pracy chronionej.
2. Drabiny ewakuacyjne nalezy umieszczac w miejscach łatwo dostepnych. Sytuowanie drabin naprzeciw swietlików i
okien jest zabronione.
3. Dopuszcza sie wykonywanie drabin ewakuacyjnych bez obreczy ochronnych, gdy róznica wysokosci nie przekracza
3 m, z uwzglednieniem wymagan § 101.
Rozdział 5
Wymagania przeciwpozarowe dla elementów wykonczenia wnetrz i wyposazenia stałego
§ 258. 1. W strefach pozarowych ZL I, ZL II, ZL III i ZL V stosowanie do wykonczenia wnetrz materiałów i wyrobów
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest zabronione.
1a. W przypadku stosowania materiałów wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczególnosci w kurtynach,
zasłonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za łatwo zapalne uwaza sie materiały, których własciwosci okreslone w
badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania płomienia przez wyroby
włókiennicze nie spełniaja co najmniej jednego z kryteriów:
1) t
i
≥ 4 s,
2) t
s
≤ 30 s,
3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
4) nie wystepuja płonace krople.
2. Na drogach komunikacji ogólnej, słuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo
zapalnych jest zabronione.
§ 259. 1. Podłogi podniesione o wiecej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podłoza powinny miec:
1) niepalna konstrukcje nosna oraz co najmniej niezapalne płyty podłogi od strony przestrzeni podpodłogowej, majace
klase odpornosci ogniowej co najmniej R E I 30, a w budynku wysokosciowym (WW) lub ze strefa pozarowa o
gestosci obciazenia ogniowego ponad 4.000 MJ/m
2
oraz w strefach pozarowych ZL II - co najmniej R E I 60,
2) przestrzen podpodłogowa podzielona na sektory o powierzchni nie wiekszej niz 1.000 m
2
przegrodami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej E I 30, a w budynku wysokosciowym (WW) lub ze strefa pozarowa o gestosci
obciazenia ogniowego ponad 4.000 MJ/m
2
- co najmniej E I 60.
2. Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiałów palnych, prowadzone w przestrzeni
podpodłogowej podłogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub
ogrzewania pomieszczenia, powinny miec osłone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E I 30, a w
budynku wysokosciowym (WW) lub w budynkach ze strefa pozarowa o gestosci obciazenia ogniowego ponad 4.000
MJ/m
2
- co najmniej E I 60.
3. Na drogach ewakuacyjnych wykonywanie w podłodze podniesionej otworów do wentylacji lub ogrzewania jest
zabronione.
§ 260. 1. W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób oraz w
pomieszczeniach produkcyjnych, stosowanie łatwo zapalnych przegród, stałych elementów wyposazenia i wystroju wnetrz
oraz wykładzin podłogowych jest zabronione.
2. W pomieszczeniach stref pozarowych ZL II, pomieszczeniach magazynowych oraz w pomieszczeniach z podłogami
podniesionymi, stosowanie wykładzin podłogowych łatwo zapalnych jest zabronione.
§ 261. Pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 200 osób dorosłych lub 100 dzieci, w
których miejsca do siedzenia sa ustawione w rzedach, powinny miec:
1) fotele i inne siedzenia trudno zapalne oraz niewydzielajace produktów rozkładu i spalania, okreslonych jako bardzo
toksyczne, zgodnie z Polska Norma dotyczaca badan wydzielania produktów toksycznych; okreslenie trudno zapalny
przypisuje sie fotelom i innym siedzeniom, które nie ulegaja postepujacemu tleniu i spalaniu płomieniowemu w
warunkach okreslonych Polska Norma dotyczaca badania zapalnosci mebli tapicerowanych,
2) szerokosc przejsc pomiedzy rzedami siedzen nie mniejsza niz 0,45 m, przy czym odległosc te nalezy ustalac, biorac
pod uwage odstep miedzy stałymi elementami siedzen,
3) liczbe siedzen w rzedzie nie wieksza niz 16 pomiedzy przejsciami oraz 8 w rzedzie przysciennym, przy czym
dopuszcza sie zwiekszenie liczby miejsc w rzedach odpowiednio do 40 i 20 pod warunkiem zwiekszenia odstepu
miedzy rzedami siedzen o 1 cm na kazde dodatkowe siedzenie odpowiednio powyzej 16 lub 8,
4) szerokosc przejsc komunikacyjnych nie mniejsza niz 1,2 m przy liczbie osób do 150, a przy wiekszej ich liczbie
szerokosc te nalezy zwiekszyc proporcjonalnie o 0,6 m na 100 osób,
5) rzedy siedzen lub ławek trwale umocowane do podłogi albo siedzenia sztywno łaczone ze soba w rzedy oraz miedzy
rzedami.
§ 262. 1. Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiałów niepalnych lub niezapalnych,
niekapiacych i nieodpadajacych pod wpływem ognia. Wymaganie to nie dotyczy mieszkan.
2. Przestrzen miedzy sufitem podwieszonym i stropem powinna byc podzielona na sektory o powierzchni nie wiekszej
niz 1.000 m
2
, a w korytarzach - przegrodami co 50 m, wykonanymi z materiałów niepalnych.
§ 263. 1. W łazienkach i saunach z piecykami gazowymi oraz termami gazowymi i elektrycznymi dopuszcza sie
stosowanie okładzin sciennych z materiałów palnych, z tym ze odległosc tych urzadzen od okładzin powinna wynosic co
najmniej 0,3 m.
2. Stosowanie okładzin sciennych z materiałów łatwo zapalnych w łazienkach i saunach z piecem na paliwo stałe jest
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
zabronione.
§ 264. Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez które lub obok których sa prowadzone przewody ogrzewcze,
wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny byc zabezpieczone przed mozliwoscia zapalenia lub zweglenia.
Rozdział 6
Wymagania przeciwpozarowe dla palenisk i instalacji
§ 265. 1. Palenisko powinno byc umieszczone na podłozu niepalnym o grubosci co najmniej 0,15 m, a przy piecach
metalowych bez nózek - 0,3 m. Podłoga łatwo zapalna przed drzwiczkami palenisk powinna byc zabezpieczona pasem
materiału niepalnego o szerokosci co najmniej 0,3 m, siegajacym poza krawedzie drzwiczek co najmniej po 0,3 m.
2. Palenisko otwarte moze byc stosowane tylko w pomieszczeniu, w którym nie wystepuje zagrozenie wybuchem, w
odległosci co najmniej 0,6 m od łatwo zapalnych czesci budynku. W pomieszczeniach ze stropem drewnianym palenisko
otwarte powinno miec okap wykonany z materiałów niepalnych, wystajacy co najmniej 0,3 m poza krawedz paleniska.
3. Piec metalowy lub w ramach metalowych, rury przyłaczeniowe oraz otwory do czyszczenia powinny byc oddalone
od łatwo zapalnych, nieosłonietych czesci konstrukcyjnych budynku co najmniej 0,6 m, a od osłonietych okładzina z tynku
o grubosci 25 mm lub inna równorzedna okładzina - co najmniej 0,3 m.
4. Piec z kamienia, cegły, kafli i podobnych materiałów niepalnych oraz przewody spalinowe i dymowe powinny byc
oddalone od łatwo zapalnych, nieosłonietych czesci konstrukcyjnych budynku co najmniej 0,3 m, a od osłonietych
okładzina z tynku o grubosci 25 mm na siatce albo równorzedna okładzina - co najmniej 0,15 m.
§ 266. 1. Przewody spalinowe i dymowe powinny byc wykonane z wyrobów niepalnych.
2. Przewody lub obudowa przewodów spalinowych i dymowych powinny spełniac wymagania okreslone w Polskiej
Normie dotyczacej badan ogniowych małych kominów.
3. Dopuszcza sie wykonanie obudowy, o której mowa w ust. 2, z cegły pełnej grubosci 12 cm, murowanej na zaprawie
cementowo-wapiennej, z zewnetrznym tynkiem lub spoinowaniem.
4. Miedzy wylotem przewodu spalinowego i dymowego a najblizszym skrajem korony drzew dorosłych nalezy
zapewnic zachowanie odległosci co najmniej 6 m, z zastrzezeniem § 271 ust. 8.
§ 267. 1. Przewody wentylacyjne powinny byc wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych moga byc stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni w sposób zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
2. Dopuszcza sie w budynkach PM, z wyjatkiem garazy, wykonanie przewodów wentylacyjnych
nierozprzestrzeniajacych ognia, pod warunkiem ze nie sa one prowadzone przez drogi ewakuacyjne oraz nie przepływa
nimi powietrze o temperaturze powyzej 85°C lub zanieczyszczenia mog ace sie odkładac.
3. Odległosc nieizolowanych przewodów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych powinna wynosic co
najmniej 0,5 m.
4. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanałach i przewodach wentylacyjnych powinny byc wykonane z materiałów
niepalnych.
5. W pomieszczeniu kuchennym lub wnece kuchennej w mieszkaniu dopuszcza sie stosowanie przewodów wentylacji
wywiewnej z materiałów co najmniej trudno zapalnych.
6. Elastyczne elementy łaczace, słuzace do połaczenia sztywnych przewodów wentylacyjnych z elementami instalacji
lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatorów, powinny byc wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych, posiadac
długosc nie wieksza niz 4 m, przy czym nie powinny byc prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.
7. Elastyczne elementy łaczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny byc wykonane z materiałów co
najmniej trudno zapalnych, przy czym ich długosc nie powinna przekraczac 0,25 m.
8. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociagowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny byc
wykonane w sposób zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
§ 268. 1. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach, z wyjatkiem budynków jednorodzinnych i
rekreacji indywidualnej, powinny spełniac nastepujace wymagania:
1) przewody wentylacyjne powinny byc wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pozaru nie oddziaływały
siła wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodziły przez przegrody w sposób umozliwiajacy
kompensacje wydłuzen przewodu,
2) zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny byc wykonane z materiałów niepalnych,
zapewniajacych przejecie siły powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krótszym niz wymagany dla klasy
odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej,
3) w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzic innych instalacji,
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
4) filtry i tłumiki powinny byc zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palacych sie czastek,
5) maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynkach mieszkalnych sredniowysokich (SW) i wyzszych oraz w
innych budynkach o wysokosci powyzej dwóch kondygnacji nadziemnych powinny byc wydzielone scianami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej E I 60 i zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E I 30; nie
dotyczy to obudowy urzadzen instalowanych ponad dachem budynku.
2. Dopuszcza sie instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych oraz nagrzewnic na paliwo
ciekłe lub gazowe, których temperatura powierzchni grzewczych przekracza 160 °C, pod warunkiem zastosowania
ogranicznika temperatury, automatycznie wyłaczajacego ogrzewanie po osiagnieciu temperatury powietrza 110 °C oraz
zabezpieczenia uniemozliwiajacego prace nagrzewnicy bez przepływu powietrza.
3. Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorów i urzadzen do uzdatniania powietrza pod
warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej E I 60.
4. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny byc wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej równej klasie odpornosci
ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnosc ogniowa, izolacyjnosc ogniowa i
dymoszczelnosc (E I S), z zastrzezeniem ust. 5.
5. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa, której nie
obsługuja, powinny miec klase odpornosci ogniowej wymagana dla elementów oddzielenia przeciwpozarowego tych stref
pozarowych z uwagi na szczelnosc ogniowa, izolacyjnosc ogniowa i dymoszczelnosc (E I S) lub powinny byc wyposazone
w przeciwpozarowe klapy odcinajace zgodnie z ust. 4.
6. W strefach pozarowych, w których jest wymagana instalacja sygnalizacyjno-alarmowa, przeciwpozarowe klapy
odcinajace powinny byc uruchamiane przez te instalacje, niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza termicznego.
§ 269. 1. W pomieszczeniach zagrozonych wybuchem nalezy stosowac urzadzenia wstrzymujace automatycznie
prace wentylatorów w razie powstania pozaru i sygnalizujace ich wyłaczenie, jezeli działanie wentylatorów mogłoby
przyczynic sie do jego rozprzestrzeniania.
2. W pomieszczeniach zagrozonych wybuchem nalezy stosowac oddzielna dla kazdego pomieszczenia instalacje
wyciagowa.
3. Usytuowanie wentylacyjnych otworów wyciagowych powinno uwzgledniac gestosc wzgledna par cieczy i gazów
wystepujacych w pomieszczeniu w stosunku do powietrza oraz przewidywany kierunek ruchu zanieczyszczonego
powietrza.
4. W pomieszczeniach, w których moga wystepowac palne pyły, tworzace z powietrzem mieszaniny wybuchowe,
otwory wentylacji nawiewnej powinny byc usytuowane oraz wykonane tak, aby nie powodowały unoszenia pyłów osiadłych.
5. Filtry, komory pyłowe i cyklony do palnych pyłów powinny byc zlokalizowane w pomieszczeniach wydzielonych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego lub tez na zewnatrz budynku, w miejscu bezpiecznym dla tych urzadzen oraz
dla otoczenia.
6. Wymagania, o których mowa w ust. 5, nie dotycza przypadków uzasadnionych wzgledami technologicznymi, w
których filtry, komory pyłowe i cyklony stanowia bezposrednie wyposazenie urzadzen i agregatów produkcyjnych.
7. Przewody wentylacyjne przed miejscem wprowadzenia do komór pyłowych i cyklonów powinny byc wyposazone w
urzadzenia zapobiegajace przeniesieniu sie ognia.
8. Komory pyłowe i cyklony dla pyłów tworzacych z powietrzem mieszaniny wybuchowe powinny byc wyposazone w
klapy lub przepony przeciwwybuchowe, zabezpieczajace konstrukcje cyklonu i komory, a takze konstrukcje budynku przed
skutkami wybuchu.
§ 270. 1. Instalacja wentylacji oddymiajacej powinna:
1) usuwac dym z intensywnoscia zapewniajaca, ze w czasie potrzebnym do ewakuacji ludzi na chronionych przejsciach i
drogach ewakuacyjnych nie wystapi zadymienie lub temperatura uniemozliwiajace bezpieczna ewakuacje,
2) miec stały dopływ powietrza zewnetrznego uzupełniajacego braki tego powietrza w wyniku jego wypływu wraz z
dymem.
2. Przewody wentylacji oddymiajacej, obsługujace:
1) wyłacznie jedna strefe pozarowa, powinny miec klase odpornosci ogniowej z uwagi na szczelnosc ogniowa i
dymoszczelnosc - E
600
S, co najmniej taka jak klasa odpornosci ogniowej stropu okreslona w § 216, przy czym
dopuszcza sie stosowanie klasy E
300
S, jezeli wynikajaca z obliczen temperatura dymu powstajacego w czasie pozaru
nie przekracza 300 °C,
2) wiecej niz jedna strefe pozarowa, powinny miec klase odpornosci ogniowej E I S, co najmniej taka jak klasa
odpornosci ogniowej stropu okreslona w § 216.
3. Klapy odcinajace do przewodów wentylacji oddymiajacej, obsługujace:
1) wyłacznie jedna strefe pozarowa, powinny byc uruchamiane automatycznie i miec klase odpornosci ogniowej z uwagi
na szczelnosc ogniowa i dymoszczelnosc - E
600
S AA, co najmniej taka jak klasa odpornosci ogniowej stropu
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
okreslona w § 216, przy czym dopuszcza sie stosowanie klasy E
300
S AA, jezeli wynikajaca z obliczen temperatura
dymu powstajacego w czasie pozaru nie przekracza 300 °C,
2) wiecej niz jedna strefe pozarowa, powinny byc uruchamiane automatycznie i miec klase odpornosci ogniowej E I S AA,
co najmniej taka jak klasa odpornosci ogniowej stropu okreslona w § 216.
4. Wentylatory oddymiajace powinny miec klase:
1) F
600
60, jezeli przewidywana temperatura dymu przekracza 400 °C,
2) F
400
120 w pozostałych przypadkach, przy czym dopuszcza sie inne klasy, jezeli z analizy obliczeniowej temperatury
dymu oraz zapewnienia bezpieczenstwa ekip ratowniczych wynika taka mozliwosc.
5. Klapy dymowe w grawitacyjnej wentylacji oddymiajacej powinny miec klase:
1) B
300
30 - dla klap otwieranych automatycznie,
2) B
600
30 - dla klap otwieranych wyłacznie w sposób reczny.
Rozdział 7
Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
§ 271. 1. Odległosc miedzy zewnetrznymi scianami budynków niebedacymi scianami oddzielenia przeciwpozarowego,
a majacymi na powierzchni wiekszej niz 65% klase odpornosci ogniowej(E), okreslona w § 216 ust. 1 w 5 kolumnie tabeli,
nie powinna, z zastrzezeniem ust. 2 i 3, byc mniejsza niz odległosc w metrach okreslona w ponizszej tabeli:
Rodzaj budynku oraz dla
budynku PM maksymalna
gestosc obciazenia
ogniowego strefy pozarowej
PM
Q w MJ/m
2
Rodzaj budynku oraz dla budynku PM maksymalna gestosc obciazenia
ogniowego strefy pozarowej PM
Q w MJ/m
2
PM
ZL IN Q ≤ 1.000 1.000 < Q ≤ 4.000 Q > 4.000
1 2 3 4 5 6
ZL 8 8 8 15 20
IN 8 8 8 15 20
PM Q ≤ 1.000 8 8 8 15 20
PM 1.000 < Q ≤ 4.000 15 15 15 15 20
PM Q > 4.000 20 20 20 20 20
2. Jezeli jedna ze scian zewnetrznych usytuowana od strony sasiedniego budynku lub przekrycie dachu jednego z
budynków jest rozprzestrzeniajace ogien, wówczas odległosc okreslona w ust. 1 nalezy zwiekszyc o 50%, a jezeli dotyczy
to obu scian zewnetrznych lub przekrycia dachu obu budynków - o 100%.
3. Jezeli co najmniej w jednym z budynków znajduje sie pomieszczenie zagrozone wybuchem, wówczas odległosc
miedzy ich zewnetrznymi scianami nie powinna byc mniejsza niz 20 m.
4. Jezeli sciana zewnetrzna budynku ma na powierzchni nie wiekszej niz 65%, lecz nie mniejszej niz 30%, klase
odpornosci ogniowej (E), okreslona w § 216 ust. 1 w 5 kolumnie tabeli, wówczas odległosc miedzy ta sciana lub jej
czescia a sciana zewnetrzna drugiego budynku nalezy zwiekszyc w stosunku do okreslonej w ust. 1 i 2 o 50%.
5. Jezeli sciana zewnetrzna budynku ma na powierzchni mniejszej niz 30% klase odpornosci ogniowej (E), okreslona
w § 216 ust. 1 w 5 kolumnie tabeli, wówczas odległosc miedzy ta sciana lub jej czescia a sciana zewnetrzna drugiego
budynku nalezy zwiekszyc w stosunku do okreslonej w ust. 1 i 2 o 100%.
6. Odległosc miedzy scianami zewnetrznymi budynków lub czesciami tych scian moze byc zmniejszona o 50%, w
stosunku do okreslonej w ust. 1-5, jezeli we wszystkich strefach pozarowych budynków, przylegajacych odpowiednio do
tych scian lub ich czesci, sa stosowane stałe urzadzenia gasnicze wodne.
7. Odległosc od sciany zewnetrznej budynku lub jej czesci do sciany zewnetrznej drugiego budynku moze byc
zmniejszona o 25%, w stosunku do okreslonej w ust. 1-5, jezeli we wszystkich strefach pozarowych budynku,
przylegajacych odpowiednio do tej sciany lub jej czesci, sa stosowane stałe urzadzenia gasnicze wodne.
8. Najmniejsza odległosc budynków ZL, PM, IN od granicy lasu nalezy przyjmowac, jak odległosc scian tych budynków
od sciany budynku ZL z przekryciem dachu rozprzestrzeniajacym ogien.
9. Odległosci, o których mowa w ust. 1, dla budynków wymienionych w § 213, bez pomieszczen zagrozonych
wybuchem, mozna zmniejszyc o 25 %, jezeli sa zwrócone do siebie scianami i dachami z przekryciami
nierozprzestrzeniajacymi ognia, niemajacymi otworów.
10. W pasie terenu o szerokosci okreslonej w ust. 1-7, otaczajacym sciany zewnetrzne budynku, niebedace scianami
oddzielenia przeciwpozarowego, sciany zewnetrzne innego budynku powinny spełniac wymagania okreslone w § 232 ust.
4 i 5 dla scian oddzielenia przeciwpozarowego obu budynków.
11. Wymaganie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy pasa terenu o szerokosci zmniejszonej o 50% w odniesieniu do
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
tych scian zewnetrznych obu budynków, które tworza miedzy soba kat 60°lub wi ekszy, lecz mniejszy niz 120°.
12. Wymaganie, o którym mowa w ust. 10, nie dotyczy budynków, które:
1) sa oddzielone od siebie sciana oddzielenia przeciwpozarowego, spełniajaca dla obu budynków wymagania okreslone
w § 232 ust. 4 i 5, z zastrzezeniem § 218, lub
2) maja sciany zewnetrzne tworzace miedzy soba kat nie mniejszy niz 120°.
13. Otwarte składowisko, ze wzgledu na usytuowanie, nalezy traktowac jak budynek PM.
§ 272. 1. Odległosc sciany zewnetrznej wznoszonego budynku od granicy sasiedniej niezabudowanej działki
budowlanej powinna wynosic co najmniej połowe odległosci okreslonej w § 271 ust. 1-7, przyjmujac, ze na działce
niezabudowanej bedzie usytuowany budynek o przeznaczeniu okreslonym w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, przy czym dla budynków PM nalezy przyjmowac, ze bedzie on miał gestosc obciazenia ogniowego strefy
pozarowej Q wieksza od 1.000 MJ/m
2
, lecz nie wieksza niz 4.000 MJ/m
2
, a w przypadku braku takiego planu - budynek ZL
ze sciana zewnetrzna, o której mowa w § 271 ust. 1.
2. Budynki mieszkalne jednorodzinne, rekreacji indywidualnej oraz budynki mieszkalne zagrodowe i gospodarcze, ze
scianami i dachami z przekryciami nierozprzestrzeniajacymi ognia, powinny byc sytuowane w odległosci nie mniejszej od
granicy sasiedniej, niezabudowanej działki, niz jest to okreslone w § 12.
3. Budynek usytuowany bezposrednio przy granicy działki powinien miec od strony sasiedniej działki sciane
oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej okreslonej w § 232 ust. 4 i 5.
§ 273. 1. Odległosci miedzy scianami zewnetrznymi budynków połozonych na jednej działce budowlanej nie ustala
sie, z zastrzezeniem § 249 ust. 6, jezeli łaczna powierzchnia wewnetrzna tych budynków nie przekracza najmniejszej
dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej wymaganej dla kazdego ze znajdujacych sie na tej działce rodzajów
budynków.
2. Odległosc zbiornika naziemnego oleju opałowego zasilajacego kotłownie od budynku ZL powinna wynosic co
najmniej 10 m.
3. Dopuszcza sie zmniejszenie odległosci, o których mowa w ust. 2, do 3 m, pod warunkiem wykonania sciany
zewnetrznej budynku od strony zbiornika jako sciany oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej R E I 120 lub wykonania takiej sciany pomiedzy budynkiem a zbiornikiem.
4. Zbiorniki, o których mowa w ust. 3, powinny byc wykonane jako stalowe dwupłaszczowe lub byc lokalizowane na
terenie ukształtowanym w formie niecki, o pojemnosci wiekszej od pojemnosci zbiornika, z izolacja uniemozliwiajaca
przedostawanie sie oleju do gruntu.
5. Odległosc budynku ZL od zbiornika podziemnego oleju opałowego, przykrytego warstwa ziemi o grubosci nie
mniejszej niz 0,5 m, powinna wynosic co najmniej 3 m, a od urzadzenia spustowego, oddechowego i pomiarowego tego
zbiornika - co najmniej 10 m.
6. Odległosci budynków PM i IN wykonanych z materiałów niepalnych od zbiorników i ich urzadzen, o których mowa w
ust. 5, powinny wynosic co najmniej 3 m.
Rozdział 8
Wymagania przeciwpozarowe dla garazy
§ 274. 1. Wymagania przeciwpozarowe, okreslone w niniejszym rozdziale, dotycza garazy zamknietych i otwartych, o
których mowa w § 102-108.
2. W przypadku gdy przepis rozporzadzenia nie okresla rodzaju garazu, nalezy rozumiec, ze dotyczy on garazy
zamknietych i otwartych.
3. Jednokondygnacyjny, nadziemny garaz otwarty, majacy forme zadaszenia miejsc postojowych z odkrytymi drogami
manewrowymi, powinien miec elementy konstrukcji i przekrycia dachu niekapiace pod wpływem wysokiej temperatury.
§ 275. 1. Klase odpornosci pozarowej garazu nalezy przyjmowac, jak dla budynku PM o gestosci obciazenia
ogniowego do 500 MJ/m
2
, pod warunkiem wykonania jego elementów jako nierozprzestrzeniajacych ognia, niekapiacych i
nieodpadajacych pod wpływem ognia, jezeli przepisy rozporzadzenia nie stanowia inaczej.
2. Dopuszcza sie, z zastrzezeniem § 277 ust. 5, wykonanie nad najwyzsza kondygnacja garazu otwartego, bedacego
budynkiem niskim (N), dodatkowego poziomu miejsc postojowych bez zadaszenia lub z zadaszeniem spełniajacym
wymagania okreslone w § 274 ust. 3.
3. Garaz otwarty, którego najwyzszy poziom parkowania znajduje sie nie wyzej niz 25 m nad poziomem otaczajacego
terenu, moze byc wykonany w klasie D odpornosci pozarowej, jezeli nad kondygnacja przeznaczona do parkowania
samochodów nie znajduja sie inne pomieszczenia.
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
§ 276. 1. Usytuowanie garazu zamknietego i otwartego powinno odpowiadac warunkom okreslonym w § 271 jak dla
budynków PM o gestosci obciazenia ogniowego do 1.000 MJ/m
2
, z zastrzezeniem § 19.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje sie do garazu o liczbie stanowisk postojowych nie wiekszej niz 3, w zabudowie
jednorodzinnej i rekreacji indywidualnej.
§ 277. 1. Powierzchnia strefy pozarowej w nadziemnym lub podziemnym garazu zamknietym nie powinna
przekraczac 5.000 m
2
.
2. Powierzchnia, o której mowa w ust. 1, moze byc powiekszona o 100 %, jezeli jest spełniony jeden z ponizszych
warunków:
1) zastosowano ochrone strefy pozarowej stałymi samoczynnymi urzadzeniami gasniczymi wodnymi,
2) wykonano, oddzielajace od siebie nie wiecej niz po 2 stanowiska postojowe, sciany o klasie odpornosci ogniowej, w
czesci pełnej co najmniej E I 30, od posadzki do poziomu zapewniajacego pozostawienie przeswitu pod stropem o
wysokosci 0,1 do 0,5 m na całej ich długosci.
3. W garazu zamknietym strefa pozarowa obejmujaca wiecej niz jedna kondygnacje podziemna powinna spełniac
jeden z warunków okreslonych w ust. 2.
4. W garazu zamknietym o powierzchni całkowitej przekraczajacej 1.500 m
2
nalezy stosowac samoczynne urzadzenia
oddymiajace.
5. W przypadku zastosowania rozwiazania, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, klasa odpornosci ogniowej przewodów
wentylacji oddymiajacej powinna odpowiadac wymaganiom okreslonym w § 270 ust. 2 - jedynie z uwagi na kryterium
szczelnosci ogniowej (E).
§ 278. 1. Na kazdej kondygnacji garazu, której powierzchnia całkowita przekracza 1.500 m
2
, powinny znajdowac sie
co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne, przy czym jednym z tych wyjsc moze byc wjazd lub wyjazd. Długosc przejscia do
najblizszego wyjscia ewakuacyjnego nie moze przekraczac:
1) w garazu zamknietym - 40 m,
2) w garazu otwartym - 60 m.
2. Długosc przejscia, o którym mowa w ust. 1, w przypadku garazu zamknietego, moze byc powiekszona zgodnie z
zasadami okreslonymi w § 237 ust. 6 i 7.
3. Wyjscie ewakuacyjne powinno byc dostepne takze w przypadku zamkniecia bram miedzy strefami pozarowymi.
4. Jezeli poziom parkowania lezy nie wyzej niz 3 m nad poziomem terenu urzadzonego przy budynku, za wyjscie
ewakuacyjne moga słuzyc nieobudowane schody zewnetrzne.
5. W garazu podziemnym kondygnacje o powierzchni powyzej 1.500 m
2
powinny, w razie pozaru, miec mozliwosc
oddzielenia ich od siebie i od kondygnacji nadziemnej budynku za pomoca drzwi, bram lub innych zamkniec o klasie
odpornosci ogniowej nie mniejszej niz E I 30.
§ 279. 1. W garazu zamknietym, znajdujacym sie w budynku ZL, odległosc w pionie miedzy wrotami garazu a oknami
tego budynku powinna wynosic co najmniej 1,5 m. Odległosc ta moze wynosic 1,1 m, jezeli wykonano nad wjazdem do
garazu daszek z materiałów niepalnych o wysiegu co najmniej 0,6 m od lica sciany, wysuniety obustronnie 0,8 m poza
boczne krawedzie wrót garazu, lub jezeli wrota garazu sa cofniete o 0,8 m od lica sciany.
2. W budynku, o którym mowa w ust. 1, odległosc wrót garazu wbudowanego lub przybudowanego od najblizszej
krawedzi okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w tym samym budynku nie moze byc mniejsza niz 1,5 m w
rzucie poziomym.
§ 280. 1. Połaczenie garazu z budynkiem wymaga zastosowania przedsionka przeciwpozarowego zamykanego
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E I 30.
2. Nie wymaga sie zastosowania przedsionka, o którym mowa w ust. 1, przed dzwigiem oddzielonym od garazu
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E I 60.
3. Wymaganie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych i rekreacji
indywidualnej.
§ 281. Instalowanie w garazu studzienek rewizyjnych, urzadzen i przewodów gazowych, z zastrzezeniem § 164 ust. 6,
oraz umieszczanie otworów od palenisk lub otworów rewizyjnych przeznaczonych do czyszczenia kanałów dymowych,
spalinowych i wentylacyjnych, jest zabronione.
Rozdział 9
Wymagania przeciwpozarowe dla budynków inwentarskich
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
§ 282. Od wymagan dotyczacych klasy odpornosci pozarowej budynków, okreslonych w § 212, zwalnia sie budynki IN
o kubaturze brutto do 1.500 m
3
.
§ 283. Paszarnie, kotłownie i inne pomieszczenia wyposazone w paleniska lub trzony kuchenne, znajdujace sie w
budynkach IN, powinny miec podłogi, sciany i stropy wykonane z materiałów niepalnych.
§ 284. Budynek IN powinien spełniac nastepujace wymagania ewakuacyjne:
1) odległosc od najdalszego stanowiska dla zwierzat do wyjscia ewakuacyjnego nie powinna przekraczac przy
sciółkowym utrzymaniu zwierzat - 50 m, a przy bezsciółkowym - 75 m,
2) w bezsciółkowym chowie bydła, trzody chlewnej i owiec, jezeli liczba bydła i trzody chlewnej nie przekracza 15 sztuk, a
owiec - 200 sztuk, nalezy stosowac co najmniej jedno wyjscie ewakuacyjne,
3) w budynku przeznaczonym dla wiekszej liczby zwierzat anizeli wymieniona w pkt 2 nalezy stosowac co najmniej dwa
wyjscia, a z pomieszczen podzielonych na sekcje - co najmniej jedno wyjscie ewakuacyjne z kazdej sekcji,
4) wrota i drzwi w budynku inwentarskim powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczenia.
§ 285. Dopuszcza sie umieszczenie w jednym budynku czesci mieszkalnej i gospodarczej pod nastepujacymi
warunkami:
1) czesc mieszkalna oraz czesc gospodarcza maja odrebne wejscia,
2) miedzy czescia mieszkalna a gospodarcza zostanie wykonana sciana o klasie odpornosci ogniowej co najmniej R E I
60.
Rozdział 10
Wymagania przeciwpozarowe dla budynków tymczasowych
§ 286. 1. Budynek tymczasowy przeznaczony na stały pobyt ludzi powinien byc wykonany co najmniej w klasie "E"
odpornosci pozarowej. Budynek taki nie powinien miec kondygnacji podziemnych i wiecej niz 2 kondygnacje nadziemne.
2. Do wyznaczania minimalnej odległosci budynku tymczasowego od innego budynku maja zastosowanie przepisy
okreslajace odległosci miedzy budynkami ZL, PM lub IN, o których mowa w § 271 i § 273 ust. 1.
3. Tymczasowy budynek wykonany z materiałów palnych lub z palna izolacja nalezy przegradzac w odstepach
nieprzekraczajacych 24 m scianami oddzielen przeciwpozarowych o klasie odpornosci ogniowej co najmniej R E I 60; nie
dotyczy to przypadków okreslonych w § 287 i 288.
4. Sciana oddzielenia przeciwpozarowego powinna byc wysunieta co najmniej o 0,6 m poza lico scian zewnetrznych i
ponad palne pokrycie dachu.
5. Dostep do poddasza tymczasowego budynku wykonanego z materiałów palnych powinien byc umozliwiony za
pomoca wewnetrznego wyłazu z klapa, o której mowa w § 251 pkt 1, o wymiarach co najmniej 0,6x0,6 m, lub przez
drabine i drzwi zewnetrzne o wymiarach co najmniej 0,6x1,6 m, umieszczone w szczytowej scianie budynku.
6. Stosowanie instalacji elektrycznych lub gazowych na strychu tymczasowego budynku wykonanego z materiałów
palnych jest zabronione.
§ 287. Budynek tymczasowy moze byc przeznaczony na cele widowiskowe lub inne zgromadzenia ludzi, jezeli:
1) jest jednokondygnacyjny,
2) widownia jest dostepna z poziomu terenu,
3) dach lub stropodach maja przekrycie co najmniej trudno zapalne,
4) ma wyjscia, przejscia i dojscia ewakuacyjne o liczbie i wymiarach okreslonych w przepisach rozporzadzenia,
oznakowane - zgodnie z Polskimi Normami - znakami bezpieczenstwa,
5) ma oswietlenie awaryjne,
6) ma instalacje elektryczna wykonana zgodnie z Polskimi Normami.
§ 288. Pomieszczenie z obudowa pneumatyczna moze byc wykorzystywane jako tymczasowy budynek PM o gestosci
obciazenia ogniowego strefy pozarowej nie wyzszej od 1.000 MJ/ m
2
, pod warunkiem:
1) zachowania odległosci co najmniej 20 m od innych obiektów budowlanych,
2) uzycia powłoki z materiału co najmniej trudno zapalnego,
3) zastosowania wyłacznie ogrzewania powietrznego,
4) zapewnienia liczby i wymiarów wyjsc, dojsc i przejsc ewakuacyjnych, okreslonych w przepisach rozporzadzenia,
5) oznakowania wyjsc ewakuacyjnych - zgodnie z Polskimi Normami - znakami bezpieczenstwa,
6) wyposazenia w oswietlenie awaryjne,
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
7) wyposazenia w instalacje elektryczna wykonana zgodnie z Polskimi Normami.
§ 289. Pomieszczenie, o którym mowa w § 288, przeznaczone do celów widowiskowych, wystawowych,
rekreacyjnych lub sportowych, powinno byc dodatkowo wyposazone w:
1) konstrukcje umieszczone wewnatrz lub na zewnatrz budynku do awaryjnego podwieszenia powłoki pneumatycznej,
2) awaryjne urzadzenie do utrzymania cisnienia w powłoce, zasilane z niezaleznego zródła energii,
3) awaryjna wentylacje mechaniczna do wymiany powietrza, zasilana z niezaleznego zródła energii,
4) wyjscia ewakuacyjne rozmieszczone mozliwie równomiernie na obwodzie,
5) krzesła połaczone ze soba w sposób trwały i unieruchomione w rzedach co najmniej po 8 sztuk, ustawione zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w § 261.
§ 290. Tymczasowy budynek typu namiotowego przeznaczony do celów widowiskowych powinien spełniac wymagania
okreslone w § 288 i 289, z wyjatkiem wymagan dotyczacych urzadzen do utrzymywania cisnienia w powłoce.
Dział VII
Bezpieczenstwo uzytkowania
§ 291. Budynek i urzadzenia z nim zwiazane powinny byc projektowane i wykonane w sposób niestwarzajacy
niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadków w trakcie uzytkowania, w szczególnosci przez uwzglednienie
przepisów niniejszego działu.
§ 292. 1. Wejscia do budynku o wysokosci powyzej dwóch kondygnacji nadziemnych, majacego pomieszczenia
przeznaczone na pobyt ludzi, nalezy ochraniac daszkiem lub podcieniem ochronnym o szerokosci wiekszej co najmniej o
1 m od szerokosci drzwi oraz o wysiegu lub głebokosci nie mniejszej niz 1 m w budynkach niskich (N) i 1,5 m w
budynkach wyzszych. Wymaganie to nie dotyczy budynków na terenie zakładów karnych, aresztów sledczych oraz
zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.
2. Daszek, o którym mowa w ust. 1, powinien miec konstrukcje umozliwiajaca przeniesienie ewentualnych obciazen,
jakie w prawdopodobnym zakresie moze spowodowac upadek okładzin elewacyjnych, skrzydeł okiennych lub szyb.
§ 293. 1. Tablice informacyjne, reklamy i podobne urzadzenia oraz dekoracje powinny byc tak usytuowane, wykonane
i zamocowane, aby nie stanowiły zagrozenia bezpieczenstwa dla uzytkowników budynku i osób trzecich.
2. Daszki, balkony oraz stałe i ruchome osłony przeciwsłoneczne moga byc umieszczane na wysokosci co najmniej
2,4 m nad poziomem chodnika, z pozostawieniem nieosłonietego pasma ruchu od strony jezdni o szerokosci co najmniej
1 m.
3. Wystawy sklepowe, gabloty reklamowe, a takze obudowy urzadzen technicznych nie moga byc wysuniete poza
płaszczyzne sciany zewnetrznej budynku o wiecej niz 0,5 m - przy zachowaniu uzytkowej szerokosci chodnika nie
mniejszej niz 2 m oraz zapewnieniu bezpieczenstwa ruchu dla osób z dysfunkcja narzadu wzroku.
4. Skrzydła drzwiowe i okienne oraz kraty, okiennice lub inne osłony, w pozycji otwartej lub zamknietej, nie moga
zawezac szerokosci uzytkowej chodnika usytuowanego bezposrednio przy scianie zewnetrznej budynku, w której sie
znajduja.
5. Wymaganie okreslone w ust. 4 dotyczy takze zewnetrznych schodów i pochylni.
6. Urzadzenia oswietleniowe, w tym reklamy, umieszczone na zewnatrz budynku lub w jego otoczeniu nie moga
powodowac uciazliwosci dla jego uzytkowników ani tez przechodniów i kierowców. Jezeli swiatło skierowane jest na
elewacje budynku zawierajaca okna, natezenie oswietlenia na tej elewacji nie moze przekraczac 5 luksów w przypadku
swiatła białego i 3 luksów w przypadku swiatła kolorowego lub swiatła o zmieniajacym sie natezeniu, błyskowego,
ewentualnie pulsujacego.
§ 294. 1. Wpusty kanalizacyjne, pokrywy urzadzen sieci uzbrojenia terenu i instalacji podziemnych oraz inne osłony
otworów, usytuowane na trasie przejscia lub przejazdu, powinny znajdowac sie w płaszczyznie chodnika lub jezdni.
2. Wpusty kanalizacyjne oraz azurowe osłony otworów w płaszczyznie chodnika lub przejscia przez jezdnie powinny
miec odstepy miedzy pretami lub srednice otworów nie wieksze niz 20 mm.
3. Umieszczenie odbojów, skrobaczek, wycieraczek do obuwia lub podobnych urzadzen wystajacych ponad poziom
płaszczyzny dojscia w szerokosci drzwi wejsciowych do budynku jest zabronione.
§ 295. Skrzydła drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, powinny byc oznakowane w sposób widoczny i wykonane
z materiału zapewniajacego bezpieczenstwo uzytkowników w przypadku stłuczenia.
§ 296. 1. Schody zewnetrzne i wewnetrzne, słuzace do pokonania wysokosci przekraczajacej 0,5 m, powinny byc
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
zaopatrzone w balustrady lub inne zabezpieczenia od strony przestrzeni otwartej.
2. W budynku mieszkalnym jednorodzinnym, zagrodowym i rekreacji indywidualnej warunek okreslony w ust. 1 uwaza
sie za spełniony równiez wówczas, gdy schody i pochylnie o wysokosci do 1 m, niemajace balustrad, sa obustronnie
szersze w stosunku do drzwi lub innego przejscia, do którego prowadza, co najmniej po 0,5 m.
3. Schody zewnetrzne i wewnetrzne, o których mowa w ust. 1, w budynku uzytecznosci publicznej powinny miec
balustrady lub porecze przyscienne, umozliwiajace lewo- i prawostronne ich uzytkowanie. Przy szerokosci biegu schodów
wiekszej niz 4 m nalezy zastosowac dodatkowa balustrade posrednia.
§ 297. Konstrukcja schodów, pochylni, pomostów i galerii, słuzacych komunikacji ogólnej w budynku mieszkalnym,
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej, nie moze byc podatna na wywoływane przez uzytkowników drgania.
§ 298. 1. Balustrady przy schodach, pochylniach, portfenetrach, balkonach i loggiach nie powinny miec ostro
zakonczonych elementów, a ich konstrukcja powinna zapewniac przeniesienie sił poziomych, okreslonych w Polskiej
Normie dotyczacej podstawowych obciazen technologicznych i montazowych. Wysokosc i wypełnienie płaszczyzn
pionowych powinny zapewniac skuteczna ochrone przed wypadnieciem osób. Szklane elementy balustrad powinny byc
wykonane ze szkła o podwyzszonej wytrzymałosci na uderzenia, tłukacego sie na drobne, nieostre odłamki.
2. Wysokosc i przeswity lub otwory w wypełnieniu balustrad powinny miec wymiary okreslone w tabeli:
Rodzaj budynków
(przeznaczenie uzytkowe)
Minimalna wysokosc
balustrady, mierzona do
wierzchu poreczy (m)
Maksymalny przeswit lub
wymiar otworu pomiedzy
elementami wypełnienia
balustrady (m)
1 2 3
Budynki jednorodzinne i wnetrza mieszkan
wielopoziomowych
0,9 nie reguluje sie
Budynki wielorodzinne i zamieszkania
zbiorowego, oswiaty i wychowania oraz
zakładów opieki zdrowotnej
1,1 0,12
Inne budynki 1,1 0,2
3. W budynku, w którym przewiduje sie zbiorowe przebywanie dzieci bez stałego nadzoru, balustrady powinny miec
rozwiazania uniemozliwiajace wspinanie sie na nie oraz zsuwanie sie po poreczy.
4. Przy balustradach lub scianach przyległych do pochylni, przeznaczonych dla ruchu osób niepełnosprawnych, nalezy
zastosowac obustronne porecze, umieszczone na wysokosci 0,75 i 0,9 m od płaszczyzny ruchu.
5. Porecze przy schodach zewnetrznych i pochylniach, przed ich poczatkiem i za koncem, nalezy przedłuzyc o 0,3 m
oraz zakonczyc w sposób zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie.
6. Porecze przy schodach i pochylniach powinny byc oddalone od scian, do których sa mocowane, co najmniej 0,05
m.
7. Balustrady oddzielajace rózne poziomy w halach sportowych, teatrach, kinach, a takze w innych budynkach
uzytecznosci publicznej powinny zapewniac bezpieczenstwo uzytkowników takze w przypadku paniki. Dopuszcza sie
obnizenie pionowej czesci balustrady do 0,7 m, pod warunkiem uzupełnienia jej górna czescia pozioma o szerokosci
dajacej łacznie z czescia pionowa wymiar co najmniej 1,2 m.
§ 299. 1. Okna w budynku powyzej drugiej kondygnacji nadziemnej, a takze okna na nizszych kondygnacjach,
wychodzace na chodniki lub inne przejscia dla pieszych, powinny miec skrzydła otwierane do wewnatrz.
2. Dopuszcza sie stosowanie okien otwieranych na zewnatrz, o poziomej osi obrotu i maksymalnym wychyleniu
skrzydła do 0,6 m, mierzac od lica sciany zewnetrznej, pod warunkiem zastosowania w nich szyb zapewniajacych
bezpieczenstwo uzytkowania oraz umozliwienia ich mycia, konserwacji i naprawy od wewnatrz pomieszczen lub z
urzadzen technicznych instalowanych na zewnatrz budynku.
3. Przepisów okreslonych w ust. 1 i 2 nie stosuje sie do budynku wpisanego do rejestru zabytków.
4. Okna w budynku wysokosciowym, na kondygnacjach połozonych powyzej 55 m nad terenem, powinny miec
zabezpieczenia umozliwiajace ich otwarcie tylko przez osoby majace upowaznienia własciciela lub zarzadcy budynku.
5. Okna w pomieszczeniach przewidzianych do korzystania przez osoby niepełnosprawne powinny miec urzadzenia
przeznaczone do ich otwierania, usytuowane nie wyzej niz 1,2 m nad poziomem podłogi.
§ 300. 1. Kraty zewnetrzne, zastosowane w otworach okiennych i balkonowych, powinny byc wykonane w sposób
zapobiegajacy mozliwosci wspinania sie po nich do pomieszczen połozonych na wyzszych kondygnacjach.
2. Kraty i okiennice, w co najmniej jednym otworze okiennym, powinny otwierac sie od wewnatrz:
1) mieszkania,
2) pomieszczenia mieszkalnego znajdujacego sie w budynku innym niz mieszkalnym,
3) pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi w suterenie lub w budynku tymczasowym z materiałów palnych,
4) pomieszczen, o których mowa w § 239 ust. 2.
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
3. Wymagania, o których mowa w ust. 1 i 2, nie dotycza zakładów karnych i aresztów sledczych oraz zakładów
poprawczych i schronisk dla nieletnich.
§ 301. 1. W budynku na kondygnacjach połozonych ponizej 25 m nad terenem odległosc miedzy górna krawedzia
wewnetrznego podokiennika a podłoga powinna wynosic co najmniej 0,85 m, z wyjatkiem przyziemia oraz scianek
podokiennych w loggii, na tarasie lub galerii, gdzie nie podlega ona ograniczeniom.
2. W budynku na kondygnacjach połozonych powyzej 25 m nad terenem miedzy górna krawedzia podokiennika a
podłoga nalezy zachowac odległosc co najmniej 1,1 m, z wyjatkiem okien wychodzacych na loggie, tarasy lub galerie.
3. Wysokosc połozenia podokiennika, okreslona w ust. 1 i 2, moze byc pomniejszona, pod warunkiem zastosowania
zabezpieczenia okna balustrada do wymaganej wysokosci lub zastosowania w tej czesci okna skrzydła nieotwieranego i
szkła o podwyzszonej wytrzymałosci.
§ 302. 1. W budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi temperatura na powierzchni elementów
centralnego ogrzewania, niezabezpieczonych przed dotknieciem przez uzytkowników, nie moze przekraczac 90°C.
2. W budynku, o którym mowa w ust. 1, lecz z ogrzewaniem powietrznym, temperatura strumienia powietrza w
odległosci 1 cm od wylotu do pomieszczenia nie moze przekraczac 70°C - je zeli znajduje sie on na wysokosci ponad 3,5
m od poziomu podłogi i 45°C - w pozostałych przypadkach.
3. W pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci oraz osób niepełnosprawnych na grzejnikach
centralnego ogrzewania nalezy umieszczac osłony, ochraniajace od bezposredniego kontaktu z elementem grzejnym.
4. W budynkach przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci i osób niepełnosprawnych, w instalacji wody ciepłej
powinny byc stosowane termostatyczne zawory mieszajace z ograniczeniem maksymalnej temperatury do 43 °C, a w
instalacjach prysznicowych do 38 °C, zapobiegaj ace poparzeniu.
§ 303. 1. W budynku na kondygnacjach połozonych powyzej 25 m nad terenem zabrania sie stosowania balkonów.
Nie dotyczy to balkonów o przeznaczeniu technologicznym.
2. W budynku na kondygnacjach połozonych powyzej 25 m nad terenem mozna stosowac loggie wyłacznie z
balustradami pełnymi. Stosowanie logii powyzej 55 m nad terenem jest zabronione.
3. W budynku na kondygnacjach połozonych powyzej 12 m, lecz nie wyzej niz 25 m nad terenem, mozna stosowac
portfenetry, pod warunkiem zastosowania w nich progów o wysokosci co najmniej 0,15 m.
§ 304. 1. Przeszklenie okien połaciowych, których krawedz jest usytuowana na wysokosci ponad 3 m nad poziomem
podłogi, swietlików oraz dachów w budynkach uzytecznosci publicznej i zakładów pracy, powinno byc wykonane ze szkła
lub innego materiału o podwyzszonej wytrzymałosci na uderzenie.
2. Okładzina szklana scian zewnetrznych budynku wysokiego i wysokosciowego powinna byc wykonana ze szkła o
podwyzszonej wytrzymałosci na uderzenia, tłukacego sie na drobne, nieostre odłamki.
§ 305. 1. Nawierzchnia dojsc do budynków, schodów i pochylni zewnetrznych i wewnetrznych, ciagów
komunikacyjnych w budynku oraz podłóg w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, a takze posadzki w garazu,
powinna byc wykonana z materiałów niepowodujacych niebezpieczenstwa poslizgu.
2. Posadzki i wykładziny w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi powinny byc wykonane z materiałów
antyelektrostatycznych, spełniajacych warunki okreslone w Polskich Normach dotyczacych ochrony przed elektrycznoscia
statyczna.
3. Nawierzchnia zewnetrznej pochylni samochodowej o nachyleniu wiekszym niz 15% powinna byc karbowana.
§ 306. 1. W budynku uzytecznosci publicznej, produkcyjnym i magazynowym, w miejscach, w których nastepuje
zmiana poziomu podłogi, nalezy zastosowac rozwiazania techniczne, plastyczne lub inne sygnalizujace te róznice.
2. W budynkach, o których mowa w ust. 1, powierzchnie spoczników schodów i pochylni powinny miec wykonczenie
wyrózniajace je odcieniem, barwa badz faktura, co najmniej w pasie 30 cm od krawedzi rozpoczynajacej i konczacej bieg
schodów lub pochylni.
§ 307. W budynku produkcyjnym i magazynowym, w których moga wystapic zmienne obciazenia uzytkowe stropów,
schodów lub pomostów roboczych, nalezy w widocznym miejscu umiescic tablice informacyjna, okreslajaca dopuszczalna
wielkosc obciazenia tych elementów.
§ 308. 1. W budynkach o dwóch lub wiecej kondygnacjach nadziemnych nalezy zapewnic wyjscie na dach co najmniej
z jednej klatki schodowej, umozliwiajace dostep na dach i do urzadzen technicznych tam zainstalowanych.
2. W budynkach wysokich (W) i wysokosciowych (WW) wyjscia, o których mowa w ust. 1, nalezy zapewnic z kazdej
klatki schodowej.
3. Jako wyjscie z klatki schodowej na dach nalezy stosowac drzwi o szerokosci 0,8 m i wysokosci co najmniej 1,9 m
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
lub klapy wyłazowe o wymiarze 0,8x0,8 m w swietle, do których dostep powinien odpowiadac warunkom okreslonym w §
101.
4. Na dachu o spadku ponad 25% oraz na dachu pokrytym materiałami łamliwymi (tłukacymi) nalezy wykonac stałe
dojscia do kominów, urzadzen technicznych oraz anten radiowych i telewizyjnych.
5. Dojscia, o których mowa w ust. 4, na odcinkach o nachyleniu ponad 25% powinny miec zabezpieczenia przed
poslizgiem.
6. Na dachu o spadku ponad 100% powinny byc zamocowane stałe uchwyty dla lin bezpieczenstwa lub bariery
ochronne nad dolna krawedzia dachu.
Dział VIII
Higiena i zdrowie
Rozdział 1
Wymagania ogólne
§ 309. Budynek powinien byc zaprojektowany i wykonany z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie
stanowił zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkowników lub sasiadów, w szczególnosci w wyniku:
1) wydzielania sie gazów toksycznych,
2) obecnosci szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu,
3) niebezpiecznego promieniowania,
4) zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,
5) nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadów w postaci stałej lub ciekłej,
6) wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach,
7) niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,
8) przedostawania sie gryzoni do wnetrza,
9) ograniczenia nasłonecznienia i oswietlenia naturalnego.
Rozdział 2
Ochrona czystosci powietrza
§ 310. 1. Budynek przeznaczony na pobyt ludzi i urzadzenia z nim zwiazane powinny byc zaprojektowane i wykonane
tak, aby w pomieszczeniach zawartosc w powietrzu stezen i natezen czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych
przez grunt, materiały i stałe wyposazenie oraz powstajacych w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem
pomieszczen, nie przekraczała wartosci dopuszczalnych, okreslonych w przepisach sanitarnych oraz bezpieczenstwa i
higieny pracy.
2. Wymagania, o których mowa w ust. 1, stosuje sie odpowiednio do pomieszczen przeznaczonych dla zwierzat.
3. W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, w którym jest wymagane zachowanie szczególnej czystosci,
stosowanie grzejników z rur ozebrowanych jest zabronione.
§ 311. Jezeli w powietrzu wywiewanym z pomieszczenia wystepuja niedopuszczalne stezenia substancji szkodliwych,
nalezy zastosowac urzadzenia unieszkodliwiajace je przed wyemitowaniem do atmosfery.
§ 312. 1. Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, dla inwentarza zywego, a takze do produkcji i
przechowywania artykułów spozywczych oraz farmaceutycznych nie moze byc wykonany z materiałów emitujacych zwiazki
(gazy, pary, pyły) szkodliwe dla zdrowia lub zapachowe w stopniu przekraczajacym ich dopuszczalne stezenia.
2. Jezeli zwiazki, o których mowa w ust. 1, sa emitowane przez materiały w niedopuszczalnym stezeniu jedynie przez
ograniczony czas, dopuszcza sie ich stosowanie pod warunkiem, ze uzytkowanie budynku lub pomieszczen, w których
materiały te zostały zastosowane, nastapi dopiero po upływie terminu karencji, a w przypadku materiałów emitujacych
zanieczyszczenia pyliste lub włókniste - po stwierdzeniu przez własciwego panstwowego inspektora sanitarnego
osiagniecia stanu zanieczyszczenia powietrza, zgodnego z przepisami odrebnymi w sprawie dopuszczalnych stezen i
natezen czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia.
Rozdział 3
Ochrona przed promieniowaniem jonizujacym i polami elektromagnetycznymi
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
§ 313. 1. Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi i dla inwentarza zywego nie moze byc wykonany
z materiałów i elementów wyposazenia niespełniajacych wymagan przepisów odrebnych w sprawie dopuszczalnych
stezen i natezen czynników szkodliwych dla zdrowia.
2. Srednie wartosci roczne ekwiwalentnego stezenia radonu w pomieszczeniach budynku przeznaczonego na stały
pobyt ludzi nie moga przekraczac dopuszczalnej wartosci, okreslonej w przepisach odrebnych dotyczacych dawek
granicznych promieniowania.
§ 314. Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi nie moze byc wzniesiony na obszarach stref, w
których wystepuje przekroczenie dopuszczalnego poziomu oddziaływania pola elektromagnetycznego, okreslonego w
przepisach odrebnych dotyczacych ochrony przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych.
Rozdział 4
Ochrona przed zawilgoceniem i korozja biologiczna
§ 315. Budynek powinien byc zaprojektowany i wykonany w taki sposób, aby opady atmosferyczne, woda w gruncie i
na jego powierzchni, woda uzytkowana w budynku oraz para wodna w powietrzu w tym budynku nie powodowały
zagrozenia zdrowia i higieny uzytkowania.
§ 316. 1. Budynek posadowiony na gruncie, na którym poziom wód gruntowych moze powodowac przenikanie wody
do pomieszczen, nalezy zabezpieczyc za pomoca drenazu zewnetrznego lub w inny sposób przed infiltracja wody do
wnetrza oraz zawilgoceniem.
2. Ukształtowanie terenu wokół budynku powinno zapewniac swobodny spływ wody opadowej od budynku.
§ 317. 1. Sciany piwnic budynku oraz stykajace sie z gruntem inne elementy budynku, wykonane z materiałów
podciagajacych wode kapilarnie, powinny byc zabezpieczone odpowiednia izolacja przeciwwilgociowa.
2. Czesci scian zewnetrznych, bezposrednio nad otaczajacym terenem, tarasami, balkonami i dachami, powinny byc
zabezpieczone przed przenikaniem wody opadowej i z topniejacego sniegu.
§ 318. Rozwiazania konstrukcyjno-materiałowe przegród zewnetrznych i ich uszczelnienie powinny uniemozliwiac
przenikanie wody opadowej do wnetrza budynków.
§ 319. 1. Dachy i tarasy powinny miec spadki umozliwiajace odpływ wód opadowych i z topniejacego sniegu do rynien
i wewnetrznych lub zewnetrznych rur spustowych.
2. Dachy w budynkach o wysokosci powyzej 15 m nad poziomem terenu powinny miec spadki umozliwiajace odpływ
wody do wewnetrznych rur spustowych. Wymaganie to nie dotyczy budynków kultu religijnego, budynków widowiskowych,
hal sportowych, a takze produkcyjnych i magazynowych, w których taki sposób odprowadzenia wody jest niemozliwy ze
wzgledów technologicznych.
3. W budynku wolno stojacym o wysokosci do 4,5 m i powierzchni dachu do 100 m
2
dopuszcza sie niewykonywanie
rynien i rur spustowych, pod warunkiem ukształtowania okapów w sposób zabezpieczajacy przed zaciekaniem wody na
sciany.
§ 320. Balkony, loggie i tarasy powinny miec posadzki wykonane z materiałów nienasiakliwych, mrozoodpornych i
niesliskich.
§ 321. 1. Na wewnetrznej powierzchni nieprzezroczystej przegrody zewnetrznej nie moze wystepowac kondensacja
pary wodnej umozliwiajaca rozwój grzybów plesniowych.
2. We wnetrzu przegrody, o której mowa w ust. 1, nie moze wystepowac narastajace w kolejnych latach zawilgocenie
spowodowane kondensacja pary wodnej.
3. Warunki okreslone w ust. 1 i 2 uwaza sie za spełnione, jesli przegrody odpowiadaja wymaganiom okreslonym w pkt
2.2.4. załacznika nr 2 do rozporzadzenia.
§ 322. 1. Rozwiazania materiałowo-konstrukcyjne zewnetrznych przegród budynku, warunki cieplno-wilgotnosciowe, a
takze intensywnosc wymiany powietrza w pomieszczeniach, powinny uniemozliwiac powstanie zagrzybienia.
2. Do budowy nalezy stosowac materiały, wyroby i elementy budowlane odporne lub uodpornione na zagrzybienie i
inne formy biodegradacji, odpowiednio do stopnia zagrozenia korozja biologiczna.
3. Przed podjeciem przebudowy, rozbudowy lub zmiany przeznaczenia budynku, w przypadku stwierdzenia
wystepowania zawilgocenia i oznak korozji biologicznej, nalezy wykonac ekspertyze mykologiczna i na podstawie jej
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
wyników - odpowiednie roboty zabezpieczajace.
Dział IX
Ochrona przed hałasem i drganiami
§ 323. 1. Budynek i urzadzenia z nim zwiazane powinny byc zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby poziom
hałasu, na który beda narazeni uzytkownicy lub ludzie znajdujacy sie w ich sasiedztwie, nie stanowił zagrozenia dla ich
zdrowia, a takze umozliwiał im prace, odpoczynek i sen w zadowalajacych warunkach.
2. Pomieszczenia w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej nalezy chronic
przed hałasem:
1) zewnetrznym przenikajacym do pomieszczenia spoza budynku,
2) pochodzacym od instalacji i urzadzen stanowiacych techniczne wyposazenie budynku,
3) powietrznym i uderzeniowym, wytwarzanym przez uzytkowników innych mieszkan, lokali uzytkowych lub pomieszczen
o róznych wymaganiach uzytkowych,
4) pogłosowym, powstajacym w wyniku odbic fal dzwiekowych od przegród ograniczajacych dane pomieszczenie.
§ 324. Budynek, w którym ze wzgledu na prowadzona w nim działalnosc lub sposób eksploatacji moga powstawac
uciazliwe dla otoczenia hałasy lub drgania, nalezy kształtowac i zabezpieczac tak, aby poziom hałasów i drgan
przenikajacych do otoczenia z pomieszczen tego budynku nie przekraczał wartosci dopuszczalnych okreslonych w
odrebnych przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, a takze nie powodował przekroczenia dopuszczalnego poziomu
hałasu i drgan w pomieszczeniach innych budynków podlegajacych ochronie przeciwhałasowej i przeciwdrganiowej
okreslonego w Polskich Normach dotyczacych dopuszczalnych wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach oraz oceny
wpływu drgan na budynki i na ludzi w budynkach.
§ 325. 1. Budynki mieszkalne, budynki zamieszkania zbiorowego i budynki uzytecznosci publicznej nalezy sytuowac w
miejscach najmniej narazonych na wystepowanie hałasu i drgan, a jezeli one wystepuja i ich poziomy beda powodowac w
pomieszczeniach tych budynków przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu i drgan, okreslonych w Polskich
Normach dotyczacych dopuszczalnych wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach oraz oceny wpływu drgan na
budynki i na ludzi w budynkach, nalezy stosowac skuteczne zabezpieczenia.
2. Budynki z pomieszczeniami wymagajacymi ochrony przed zewnetrznym hałasem i drganiami nalezy chronic przed
tymi uciazliwosciami poprzez zachowanie odpowiednich odległosci od ich zródeł, usytuowanie i ukształtowanie budynku,
stosowanie elementów amortyzujacych drgania oraz osłaniajacych i ekranujacych przed hałasem, a takze racjonalne
rozmieszczenie pomieszczen w budynku oraz zapewnienie izolacyjnosci akustycznej przegród zewnetrznych okreslonej w
Polskiej Normie dotyczacej wymaganej izolacyjnosci akustycznej przegród w budynkach oraz izolacyjnosci akustycznej
elementów budowlanych.
§ 326. 1. Poziom hałasu oraz drgan przenikajacych do pomieszczen w budynkach mieszkalnych, budynkach
zamieszkania zbiorowego i budynkach uzytecznosci publicznej, z wyłaczeniem budynków, dla których jest konieczne
spełnienie szczególnych wymagan ochrony przed hałasem, nie moze przekraczac wartosci dopuszczalnych, okreslonych
w Polskich Normach dotyczacych ochrony przed hałasem pomieszczen w budynkach oraz oceny wpływu drgan na ludzi w
budynkach, wyznaczonych zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi metody pomiaru poziomu dzwieku A w
pomieszczeniach oraz oceny wpływu drgan na ludzi w budynkach.
2. W budynkach, o których mowa w ust. 1, przegrody zewnetrzne i wewnetrzne oraz ich elementy powinny miec
izolacyjnosc akustyczna nie mniejsza od podanej w Polskiej Normie dotyczacej wymaganej izolacyjnosci akustycznej
przegród w budynkach oraz izolacyjnosci akustycznej elementów budowlanych, wyznaczonej zgodnie z Polskimi Normami
okreslajacymi metody pomiaru izolacyjnosci akustycznej elementów budowlanych i izolacyjnosci akustycznej w
budynkach. Wymagania odnosza sie do izolacyjnosci:
1) scian zewnetrznych, stropodachów, scian wewnetrznych, okien w przegrodach zewnetrznych i wewnetrznych oraz
drzwi w przegrodach wewnetrznych - od dzwieków powietrznych,
2) stropów i podłóg - od dzwieków powietrznych i uderzeniowych,
3) podestów i biegów klatek schodowych w obrebie lokali mieszkalnych - od dzwieków uderzeniowych.
3. Prowadzone w budynku przewody i kanały instalacyjne (w tym kanały wentylacyjne) nie moga powodowac
pogorszenia izolacyjnosci akustycznej miedzy pomieszczeniami ponizej wartosci wynikajacych z wymagan zawartych w
Polskiej Normie dotyczacej izolacyjnosci akustycznej przegród w budynkach oraz izolacyjnosci akustycznej elementów
budowlanych.
4. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym:
1) izolacja akustyczna stropów miedzymieszkaniowych powinna zapewniac zachowanie przez te stropy własciwosci
akustycznych, o których mowa w ust. 2 pkt 2, bez wzgledu na rodzaj zastosowanej nawierzchni podłogowej,
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
2) nalezy unikac takich układów funkcjonalnych, przy których pomieszczenia sanitarne jednego mieszkania przylegaja do
pokoju sasiedniego mieszkania; jezeli to wymaganie nie zostanie spełnione, sciana miedzymieszkaniowa oddzielajaca
pokój jednego mieszkania od pomieszczenia sanitarnego i kuchni sasiedniego mieszkania, do której sa mocowane
przewody i urzadzenia instalacyjne, musi miec konstrukcje zapewniajaca ograniczenie przenoszenia przez sciane
dzwieków materiałowych, co w szczególnosci mozna uzyskac przy zastosowaniu sciany o masie powierzchniowej nie
mniejszej niz 300 kg/m
2
,
3) przy mocowaniu urzadzen i przewodów instalacyjnych wewnatrz mieszkania, stanowiacych jego wyposazenie
techniczne, nalezy stosowac zabezpieczenia przeciwdrganiowe niezaleznie od konstrukcji i usytuowania przegrody, do
której sa mocowane,
4) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie lokalizowanie:
a) urzadzen obsługujacych inne budynki - w pomieszczeniach technicznych,
b) zakładów usługowych wyposazonych w hałasliwe maszyny i urzadzenia,
c) zakładów gastronomicznych i innych prowadzacych działalnosc rozrywkowa
- pod warunkiem zastosowania specjalnych zabezpieczen przeciwdzwiekowych i przeciwdrganiowych, tak aby w
najniekorzystniejszych warunkach ich uzytkowania poziomy hałasu i drgan przenikajacych do pomieszczen
chronionych nie przekraczały wartosci dopuszczalnych okreslonych w Polskiej Normie dotyczacej dopuszczalnego
poziomu dzwieku w pomieszczeniach, zmierzonych zgodnie z Polska Norma dotyczaca metody pomiaru poziomu
dzwieku w pomieszczeniach, oraz okreslonych w Polskiej Normie dotyczacej oceny wpływu drgan na ludzi w
budynkach.
5. W pomieszczeniach budynków uzytecznosci publicznej, których funkcja zwiazana jest z odbiorem mowy lub innych
pozadanych sygnałów akustycznych, nalezy stosowac takie rozwiazania budowlane oraz dodatkowe adaptacje
akustyczne, które zapewnia uzyskanie w pomieszczeniach odpowiednich warunków okreslonych odrebnymi przepisami.
Adaptacje akustyczne nalezy wykonywac z materiałów o potwierdzonych własnosciach pochłaniania dzwieku
wyznaczonych zgodnie z Polska Norma okreslajaca metode pomiaru pochłaniania dzwieku przez elementy budowlane.
§ 327. 1. Zabrania sie sytuowania przy pomieszczeniach mieszkalnych pomieszczen technicznych o szczególnej
uciazliwosci, takich jak szyby i maszynownie dzwigowe lub zsypy smieciowe. Wymaganie to nie dotyczy przypadków, o
których mowa w § 196 ust. 2 oraz w § 197 ust. 2 - przy nadbudowie lub adaptacji strychu na cele mieszkalne.
2. Instalacje i urzadzenia, stanowiace techniczne wyposazenie budynku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej, nie moga powodowac powstawania nadmiernych hałasów i drgan, utrudniajacych eksploatacje
lub uniemozliwiajacych ochrone uzytkowników pomieszczen przed ich oddziaływaniem.
3. Sposób posadowienia urzadzen, o których mowa w ust. 1, oraz sposób ich połaczenia z przewodami i elementami
konstrukcyjnymi budynku, jak równiez sposób połaczenia poszczególnych odcinków przewodów miedzy soba i z
elementami konstrukcyjnymi budynku, powinien zapobiegac powstawaniu i rozchodzeniu sie hałasów i drgan do
pomieszczen podlegajacych ochronie lub do otoczenia budynku.
4. Sciany i stropy oraz inne elementy budowlane pomieszczen technicznych i garazy w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego powinny miec konstrukcje uniemozliwiajaca przenikanie z tych pomieszczen
hałasów i drgan do pomieszczen wymagajacych ochrony.
Dział X
Oszczednosc energii i izolacyjnosc cieplna
§ 328. 1. Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne, ciepłej wody uzytkowej, a w przypadku
budynku uzytecznosci publicznej równiez oswietlenia wbudowanego, powinny byc zaprojektowane i wykonane w taki
sposób, aby ilosc ciepła, chłodu i energii elektrycznej, potrzebnych do uzytkowania budynku zgodnie z jego
przeznaczeniem, mozna było utrzymac na racjonalnie niskim poziomie.
2. Budynek powinien byc zaprojektowany i wykonany w taki sposób, aby ograniczyc ryzyko przegrzewania budynku w
okresie letnim.
§ 329. 1. Wymaganie okreslone w § 328 ust. 1 uznaje sie za spełnione dla budynku mieszkalnego, jezeli:
1) przegrody zewnetrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadaja wymaganiom izolacyjnosci cieplnej oraz
powierzchnia okien spełnia wymagania okreslone w pkt 2.1. załacznika nr 2 do rozporzadzenia, przy czym dla
budynku przebudowywanego dopuszcza sie zwiekszenie sredniego współczynnika przenikania ciepła osłony budynku
o nie wiecej niz 15 % w porównaniu z budynkiem nowym o takiej samej geometrii i sposobie uzytkowania, lub
2) wartosc wskaznika EP [kWh/(m
2
· rok)] okreslajacego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie
pierwotna do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody uzytkowej oraz chłodzenia jest mniejsza od wartosci
granicznych okreslonych odpowiednio w ust. 3 pkt 1 i 2, a takze jezeli przegrody zewnetrzne budynku odpowiadaja
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
przynajmniej wymaganiom izolacyjnosci cieplnej niezbednej dla zabezpieczenia przed kondensacja pary wodnej,
okreslonym w pkt 2.2. załacznika nr 2 do rozporzadzenia, przy czym dla budynku przebudowywanego dopuszcza sie
zwiekszenie wskaznika EP o nie wiecej niz 15 % w porównaniu z budynkiem nowym o takiej samej geometrii i
sposobie uzytkowania.
2. Wymaganie okreslone w § 328 ust. 1 uznaje sie za spełnione dla budynku uzytecznosci publicznej, zamieszkania
zbiorowego, budynku produkcyjnego, magazynowego i gospodarczego, jezeli:
1) przegrody zewnetrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadaja wymaganiom izolacyjnosci cieplnej oraz
powierzchnia okien spełnia wymagania okreslone w pkt 2.1. załacznika nr 2 do rozporzadzenia, przy czym dla
budynku przebudowywanego dopuszcza sie zwiekszenie sredniego współczynnika przenikania ciepła osłony budynku
o nie wiecej niz 15 % w porównaniu z budynkiem nowym o takiej samej geometrii i sposobie uzytkowania, lub
2) wartosc wskaznika EP [kWh/(m
2
· rok)] okreslajacego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialna
energie pierwotna do ogrzewania, wentylacji i chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody uzytkowej i oswietlenia
wbudowanego jest mniejsza od wartosci granicznej okreslonej w ust. 3 pkt 3, a takze jezeli przegrody zewnetrzne
budynku odpowiadaja przynajmniej wymaganiom izolacyjnosci cieplnej niezbednej dla zabezpieczenia przed
kondensacja pary wodnej, okreslonym w pkt 2.2. załacznika nr 2 do rozporzadzenia, przy czym dla budynku
przebudowywanego dopuszcza sie zwiekszenie wskaznika EP o nie wiecej niz 15 % w porównaniu z budynkiem
nowym o takiej samej geometrii i sposobie uzytkowania.
3. Maksymalne wartosci EP rocznego wskaznika obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialna energie
pierwotna do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody uzytkowej oraz chłodzenia, w zaleznosci od
współczynnika kształtu budynku A/V
e
, wynosza:
1) w budynkach mieszkalnych do ogrzewania i wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody uzytkowej (EP
H+W
) w ciagu
roku:
a) dla A/V
e
≤ 0,2; EP
H+W
= 73 + ΔEP; [kWh/(m
2
· rok)],
b) dla 0,2 ≤ A/V
e
≤ 1,05; EP
H+W
= 55 + 90 · (A/V
e
+ ΔEP; [kWh/(m
2
· rok)],
c) dla A/V
e
≥ 1,05; EP
H+W
= 149,5 + ΔEP; [kWh/(m
2
· rok)]
gdzie:
ΔEP = ΔEP
W
- dodatek na jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie pierwotna do przygotowania
ciepłej wody uzytkowej w ciagu roku,
ΔEP
W
= 7.800/(300 + 0,1 · A
f
); [kWh/(m
2
· rok)],
A - jest suma pól powierzchni wszystkich przegród budynku, oddzielajacych czesc ogrzewana budynku od powietrza
zewnetrznego, gruntu i przyległych pomieszczen nieogrzewanych, liczona po obrysie zewnetrznym,
V
e
- jest kubatura ogrzewanej czesci budynku, pomniejszona o podcienia, balkony, loggie, galerie itp., liczona po
obrysie zewnetrznym,
A
f
- powierzchnia uzytkowa ogrzewana budynku (lokalu);
2) w budynkach mieszkalnych do ogrzewania, wentylacji i chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody uzytkowej
(EP
HC+W
) w ciagu roku:
EP
HC+W
= EP
H+W
+ (5 + 15 · A
w,e
/A
f
) (1 - 0,2 · A/V
e
) · A
f,c
/A
f
; [kWh/(m
2
· rok)]
gdzie:
EP
H+W
- wartosci według zaleznosci podanej w pkt 1,
A
w,e
-powierzchnia scian zewnetrznych budynku, liczona po obrysie zewnetrznym,
A
f,c
- powierzchnia uzytkowa chłodzona budynku (lokalu),
A
f
- powierzchnia uzytkowa ogrzewana budynku (lokalu),
V
e
- jest kubatura ogrzewanej czesci budynku, pomniejszona o podcienia, balkony, loggie, galerie itp., liczona po
obrysie zewnetrznym;
3) w budynkach zamieszkania zbiorowego, uzytecznosci publicznej i produkcyjnych do ogrzewania, wentylacji i
chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody uzytkowej i oswietlenia wbudowanego (EP
HC+W+L
) w ciagu roku:
EP
HC+W+L
= EP
H+W
+ (10 + 60 · A
w,e
/A
f
) (1 - 0,2 · A/V
e
) · A
f,c
/A
f
; [kWh/(m2 · rok)]
gdzie:
A
w,e
- powierzchnia scian zewnetrznych budynku, liczona po obrysie zewnetrznym,
A
f,c
- powierzchnia uzytkowa chłodzona budynku (lokalu),
EP
H+W
- wartosci według zaleznosci okreslonej w pkt 1, przy czym ΔEP = EPW + EPL,
EP
W -
dodatek na jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie pierwotna do przygotowania ciepłej wody
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
uzytkowej w ciagu roku; dla budynku z wydzielonymi czesciami o róznych funkcjach uzytkowych wyznacza sie
wartosc srednia EPW dla całego budynku, przy czym:
EP
W
= 1,56 · 19,10 · V
CW
· b
t
/a
1
; [kWh/(m
2
· rok)]
gdzie:
V
CW
- jednostkowe dobowe zuzycie ciepłej wody uzytkowej [dm
3
/((j.o.) · doba)] nalezy przyjmowac z załozen
projektowych,
a
1
- udział powierzchni A
f
na jednostke odniesienia (j.o.), najczesciej na osobe [m
2
/(j.o.)], nalezy
przyjmowac z załozen projektowych,
b
t
- bezwymiarowy czas uzytkowania w ciagu roku systemu ciepłej wody uzytkowej nalezy przyjmowac z
załozen projektowych.
W przypadku braku wartosci w załozeniach projektowych, nalezy je przyjmowac według ponizszej tabeli:
Lp. Typ budynku Dobowe zuycie
ciepłej wody
uytkowej
V
CW
[dm
3
/((j.o.) ·
doba)]
Udział
powierzchni
uytkowej na
osob
a
1
[m
2
/(j.o.)]
Bezwymiarowy
czas uytkowania
b
t
[dni/rok]
1 Biura, urzedy 5 15 0,60
2 Szkoły, bez natrysków 8 10 0,55
3 Hotele - czesc noclegowa 75 20 0,60
4 Hotele z gastronomia 112 25 0,65
5 Szpitale 325 20 0,90
6 Restauracje, gastronomia 50 10 0,80
7 Dworce kolejowe, autobusowe,
lotnicze
5 25 0,80
8 Handlowo-usługowe 15 25 0,80
EP
L
- dodatek na jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie pierwotna do oswietlenia wbudowanego
w ciagu roku (dotyczy budynków uzytecznosci publicznej); dla budynku z wydzielonymi czesciami o róznych
funkcjach uzytkowych wyznacza sie wartosc srednia EP
L
dla całego budynku, przy czym:
EP
L
= 2,7 · P
N
· t
0
/1.000; [kWh/(m
2
· rok)]
gdzie:
P
N
- moc elektryczna referencyjna [W/m
2
] nalezy przyjmowac z załozen projektowych,
t
0
- czas uzytkowania oswietlenia [h/rok] nalezy przyjmowac z załozen projektowych.
W przypadku braku wartosci w załozeniach projektowych, nalezy je przyjmowac według ponizszej tabeli:
Lp. Typ budynku Moc elektryczna
referencyjna P
N
[W/m
2
]
Czas uytkowania
owietlenia
t
0
[h/rok]
1 Biura, urzedy 20 2.500
2 Szkoły 20 2.000
3 Szpitale 25 5.000
4 Restauracje, gastronomia 25 2.500
5 Dworce kolejowe, autobusowe, lotnicze 20 4.000
6 Handlowo-usługowe 25 5.000
7 Sportowo-rekreacyjne 20 2.500
uwaga: jezeli wystepuje w danym budynku tylko ogrzewanie i wentylacja, to wyznacza sie jedynie EP
H+W
, podobnie
postepuje sie w innych sytuacjach - gdy nie wszystkie rodzaje instalacji wystepuja;
4) jezeli w budynku wystepuja rózne funkcje uzytkowe, to wyznacza sie srednia wartosc wskaznika EP
m
według ogólnej
zaleznosci:
EP
m
= Z
i
(EP
i
· A
f,i
/ Z
i
A
f,i
; [kWh/(m
2
· rok)]
gdzie:
EP
i
- wartosc wskaznika okreslajacego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie pierwotna
do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody uzytkowej oraz chłodzenia, dla czesci budynku o
jednolitej funkcji uzytkowej,
A
f,i
- powierzchnia uzytkowa ogrzewana (chłodzona) czesci budynku o jednolitej funkcji uzytkowej.
4. Wymagania okreslone w § 328 ust. 2 uznaje sie za spełnione, jezeli okna oraz inne przegrody przeszklone i
przezroczyste odpowiadaja przynajmniej wymaganiom okreslonym w pkt 2.1.4. załacznika nr 2 do rozporzadzenia.
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
Dział XI
Przepisy przejsciowe i koncowe
§ 330. Przepisów rozporzadzenia nie stosuje sie, z zastrzezeniem § 2 ust. 1 i § 207 ust. 2, jezeli przed dniem wejscia
w zycie rozporzadzenia:
1) został złozony wniosek o pozwolenie na budowe lub odrebny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i wnioski
te zostały opracowane na podstawie dotychczasowych przepisów,
2) zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe.
§ 331. Traci moc rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140 i
Nr 44, poz. 434, z 2000 r. Nr 16, poz. 214 oraz z 2001 r. Nr 17, poz. 207).
§ 332. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po upływie 6 miesiecy od dnia ogłoszenia.
ZAŁACZNIKI
ZAŁACZNIK Nr 1
WYKAZ POLSKICH NORM POWOŁANYCH W ROZPORZADZENIU
Lp. Miejsce
powołania
normy
Numer normy Tytuł normy
(zakres powołania)
1 2 3 4
1 § 53 ust. 2 PN-E-05003-01:1986 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -
Wymagania ogólne
(w zakresie rozdziału 2)
2 § 96 ust. 1 PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem
pomieszczen w budynkach - Dopuszczalne wartosci
poziomu dzwieku w pomieszczeniach
PN-B-02170:1985 Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez
podłoze na budynki
PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgan na ludzi w budynkach
3 § 98 ust. 2 PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zył w kablach i przewodach oraz w
przewodach sznurowych
PN-IEC
364-4-481:1994
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo - Dobór
srodków ochrony w zaleznosci od wpływów
zewnetrznych - Wybór srodków ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wpływów
zewnetrznych
PN-EN 12464-1:2004 Swiatło i oswietlenie - Oswietlenie miejsc pracy
- Czesc 1: Miejsca pracy we wnetrzach
PN-IEC
60364-1:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe
PN-IEC
60364-3:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ustalanie ogólnych charakterystyk
PN-IEC
60364-4-41:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przeciwporazeniowa
PN-IEC
60364-4-42:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed skutkami oddziaływania cieplnego
PN-IEC
60364-4-43:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed pradem przetezeniowym
PN-IEC
60364-4-442:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed przepieciami - Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejsciowymi przepieciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia
PN-IEC
60364-4-443:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub łaczeniowymi
PN-IEC
60364-4-444:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed przepieciami - Ochrona przed zakłóceniami
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
przed przepieciami - Ochrona przed zakłóceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach
obiektów budowlanych
PN-IEC
60364-4-45:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed obnizeniem napiecia
PN-IEC
60364-4-46:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Odłaczanie izolacyjne i łaczenie
PN-IEC
60364-4-47:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Stosowanie srodków ochrony dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Postanowienia ogólne - Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
PN-IEC
60364-4-473:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Stosowanie srodków ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym
PN-IEC
60364-4-482:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Dobór
srodków ochrony w zaleznosci od wpływów
zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa
PN-IEC
60364-5-51:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobór i montaz wyposazenia elektrycznego -
Postanowienia ogólne
PN-IEC
60364-5-52:2002
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobór i montaz wyposazenia elektrycznego -
Oprzewodowanie
PN-IEC
60364-5-523:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobór i montaz wyposazenia elektrycznego -
Obciazalnosc pradowa długotrwała przewodów
PN-IEC
60364-5-53:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobór i montaz wyposazenia elektrycznego -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza
PN-IEC
60364-5-534:2003
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobór i montaz wyposazenia elektrycznego -
Urzadzenia do ochrony przed przepieciami
PN-IEC
60364-5-537:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobór i montaz wyposazenia elektrycznego -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia
do odłaczenia izolacyjnego i łaczenia
PN-IEC
60364-5-54:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobór i montaz wyposazenia elektrycznego -
Uziemienia i przewody ochronne
PN-IEC
60364-5-548:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobór i montaz wyposazenia elektrycznego - Układy
uziemiajace i połaczenia wyrównawcze instalacji
informatycznych
PN-IEC
60364-5-551:2003
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobór i montaz wyposazenia elektrycznego - Inne
wyposazenie - Niskonapieciowe zespoły
pradotwórcze
PN-IEC
60364-5-559:2003
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobór i montaz wyposazenia elektrycznego - Inne
wyposazenie - Oprawy oswietleniowe i instalacje
oswietleniowe
PN-IEC
60364-5-56:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobór i montaz wyposazenia elektrycznego -
Instalacje bezpieczenstwa
PN-HD
60364-6:2008
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czesc
6: Sprawdzanie
PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
współdziałaniu człowieka z maszyna, oznaczanie i
identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne
zacisków urzadzen i zakonczen zył przewodów oraz
ogólne zasady systemu alfanumerycznego
PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
współdziałaniu człowieka z maszyna, oznaczanie i
identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne
przewodów barwami albo cyframi
4 § 113 ust. 4 PN-B-01706:1992 Instalacje wodociagowe - Wymagania w
projektowaniu
(w zakresie pkt 2.1; 2.3; 2.4.1; 2.4.3-2.4.5;
3.1.1-3.1.3; 3.1.5; 3.1.7; 3.2.2; 3.2.3; 3.3;
4.1; 4.2 i 4.4-4.6)
5 § 113 ust. 7 PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczaniem wody w
instalacjach wodociagowych i ogólne wymagania
dotyczace urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny
6 § 115 ust. 1 PN-B-10720:1998 Wodociagi - Zabudowa zestawów wodomierzowych w
instalacjach wodociagowych - Wymagania i badania
przy odbiorze
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
przy odbiorze
(w zakresie pkt 2.1; 2.3; 2.4 i 2.6)
7 § 116 ust. 3 PN-IEC
60364-5-54:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobór i montaz wyposazenia elektrycznego -
Uziemienia i przewody ochronne
(w zakresie pkt 547.1.3)
8 § 120 ust. 4 PN-B-02440:1976 Zabezpieczenie urzadzen ciepłej wody uzytkowej -
Wymagania
(w zakresie pkt 2; 3.1.1; 3.1.2 i 3.2.1-3.2.13)
9 § 121 ust. 2 PN-B-10720:1998 Wodociagi - Zabudowa zestawów wodomierzowych w
instalacjach wodociagowych - Wymagania i badania
przy odbiorze
(w zakresie pkt 2.1; 2.3; 2.4 i 2.6)
10 § 122 ust. 2 PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz
budynków - Czesc 1: Postanowienia ogólne i
wymagania
(w zakresie pkt 4 i 5)
PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz
budynków - Czesc 2: Kanalizacja sanitarna -
Projektowanie układu i obliczenia
(w zakresie pkt 4-6)
PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz
budynków - Czesc 3: Przewody deszczowe -
Projektowanie układu i obliczenia
(w zakresie pkt 4-7)
PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz
budynków - Czesc 4: Pompownie scieków -
Projektowanie układu i obliczenia
(w zakresie pkt 4-6)
PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz
budynków - Czesc 5: Montaz i badania, instrukcje
działania, uzytkowania i eksploatacji
(w zakresie pkt 5-9)
PN-EN 12109:2003 Wewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowej (w
zakresie pkt 5; 7 i 8)
11 § 124 PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz
budynków - Czesc 4: Pompownie scieków -
Projektowanie układu i obliczenia
(w zakresie pkt 4-6)
PN-EN 13564-1:2004 Urzadzenia przeciwzalewowe w budynkach - Czesc 1:
Wymagania
12 § 125 ust. 4 PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w
projektowaniu
(w zakresie pkt 4.2.2 z wyjatkiem odwołania do
pkt 3.5)
13 § 131 PN-B-94340:1991 Zsyp na odpady
14 § 133 ust. 3 PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego -
Wymagania
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi - Wymagania
PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie
wodnych zamknietych systemów ciepłowniczych -
Wymagania
PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego
przyłaczonych do sieci cieplnych - Wymagania
15 § 133 ust. 4 PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i
badania dotyczace jakosci wody
16 § 134 ust. 1 PN-EN ISO
6946:2008
Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór
cieplny i współczynnik przenikania ciepła -
Metoda obliczania
PN-EN ISO
10077-1:2007
Cieplne własciwosci uzytkowe okien, drzwi i
zaluzji - Obliczanie współczynnika przenikania
ciepła - Czesc 1: Postanowienia ogólne
PN-EN ISO
10077-2:2005
Cieplne własciwosci uzytkowe okien, drzwi i
zaluzji - Obliczanie współczynnika przenikania
ciepła - Czesc 2: Metoda komputerowa dla ram
PN-EN ISO
10211:2008
Mostki cieplne w budynkach - Strumienie ciepła i
temperatury powierzchni - Obliczenia szczegółowe
PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda
obliczania projektowego obciazenia cieplnego
PN-EN ISO
13370:2008
Cieplne - własciwosci uzytkowe budynków - Wymiana
ciepła przez grunt - Metody obliczania
PN-EN ISO
13789:2008
Cieplne własciwosci uzytkowe budynków -
Współczynniki wymiany ciepła przez przenikanie i
wentylacje - Metoda obliczania
PN-EN ISO
14683:2008
Mostki cieplne w budynkach - Liniowy współczynnik
przenikania ciepła - Metody uproszczone i
wartosci orientacyjne
17 § 134 ust. 2 PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe
zewnetrzne
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
zewnetrzne
18 § 135 ust. 4 PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna
przewodów, armatury i urzadzen - Wymagania i
badania odbiorcze
(w zakresie pkt 2.1; 2.2; 2.3.1; 2.4.1-2.4.4 i
2.5.1-2.5.6)
19 § 136 ust. 2 PN-B-02411:1987 Ogrzewnictwo - Kotłownie wbudowane na paliwo
stałe - Wymagania
(w zakresie pkt 2.1.3-2.1.6 i 2.1.8-2.1.10)
20 § 136 ust. 2a PN-B-02411:1987 Ogrzewnictwo - Kotłownie wbudowane na paliwo
stałe - Wymagania
(w zakresie pkt 2.1.3-2.1.5; 2.1.6.2 i
2.1.9-2.1.10)
21 § 136 ust. 3 PN-B-02411:1987 Ogrzewnictwo - Kotłownie wbudowane na paliwo
stałe - Wymagania
(w zakresie pkt 2.2.2-2.2.8 i 2.2.10-2.2.16)
22 § 137 ust. 9 PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscia statyczna - Ochrona
obiektów, instalacji i urzadzen - Wymagania
23 § 140 ust. 1 PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne
murowane z cegły - Wymagania techniczne i badania
przy odbiorze
24 § 142 ust. 2 PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne
murowane z cegły - Wymagania techniczne i badania
przy odbiorze
(w zakresie pkt 3.3.2)
25 § 143 ust. 1 PN-B-02011:1977 Obciazenia w obliczeniach statycznych -
Obciazenie wiatrem
(w zakresie pkt 3.3)
26 § 147 ust. 1 PN-B-03430:1983
PN-B-03430:1983/Az3:2000
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej - Wymagania
(z wyjatkiem pkt 5.2.1 i 5.2.3)
27 § 147 ust. 3 PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry
obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego
przebywania ludzi
28 § 149 ust. 1 PN-B-03430:1983
PN-B-03430:1983/Az3:2000
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej - Wymagania
(w zakresie pkt 2.1.2-2.1.4; 3.1 i 4.1)
29 § 149 ust. 4 PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry
obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego
przebywania ludzi
30 § 153 ust. 2 PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków - Przewody wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokatnym - Wymagania
dotyczace wytrzymałosci i szczelnosci
PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynków - Siec przewodów -
Wytrzymałosc i szczelnosc przewodów z blachy o
przekroju kołowym
31 § 153 ust. 5 PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków - Siec przewodów - Wymagania
dotyczace elementów sieci przewodów ułatwiajacych
konserwacje systemów przewodów
32 § 154 ust. 6 PN-EN 779:2005 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji
ogólnej - Wymagania, badania, oznaczanie
(w zakresie rozdziału 4)
33 § 155 ust. 4 PN-B-03430:1983
PN-B-03430:1983/Az3:2000
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej - Wymagania
(w zakresie pkt 2.1.5)
34 § 157 ust. 2 PN-C-04753:2002 Gaz ziemny - Jakosc gazu dostarczanego odbiorcom
z sieci rozdzielczej
(w zakresie rozdziału 2)
PN-C-96008:1998 Przetwory naftowe - Gazy weglowodorowe - Gazy
skroplone C
3
- C
4
(w zakresie rozdziału 3)
35 § 163 ust. 1a PN-EN 1775:2001 Dostawa gazu - Przewody gazowe dla budynków -
Maksymalne cisnienie robocze ≤ 5 bar - Zalecenia
funkcjonalne
(w zakresie pkt 4.3.1 i 4.3.2 oraz załacznika A)
36 § 163 ust. 2 PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych - Rury
o klasie wymagan A
37 § 163 ust. 4 PN-EN 1775:2001 Dostawa gazu - Przewody gazowe dla budynków -
Maksymalne cisnienie robocze ≤ 5 bar - Zalecenia
funkcjonalne
(w zakresie pkt 4.3.1 i 4.3.2 oraz załacznika A)
38 § 166 ust. 1 PN-EN 1359:2004 Gazomierze - Gazomierze miechowe
39 § 170 ust. 1 PN-B-03430:1983
PN-B-03430:1983/Az3:2000
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej - Wymagania
(z wyjatkiem pkt 5.2.1 i 5.2.3)
40 § 176 ust. 1 PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo - Kotłownie wbudowane na paliwa
gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1 -
Wymagania
(w zakresie pkt 2.2 z wyłaczeniem 2.2.1.4;
2.2.1.8; 2.2.2.4 i 2.2.2.5 oraz pkt 2.3 z
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
2.2.1.8; 2.2.2.4 i 2.2.2.5 oraz pkt 2.3 z
wyłaczeniem 2.3.8.1; 2.3.8.2; 2.3.9 i 2.3.14)
41 § 180 PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zył w kablach i przewodach oraz w
przewodach sznurowych
PN-IEC
364-4-481:1994
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo - Dobór
srodków ochrony w zaleznosci od wpływów
zewnetrznych - Wybór srodków ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wpływów
zewnetrznych
PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa - Ewakuacja
PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem
pomieszczen w budynkach - Dopuszczalne wartosci
poziomu dzwieku w pomieszczeniach
PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgan na ludzi w budynkach
PN-E-05010:1991 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w
obiektach budowlanych
PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego
o napieciu wyzszym od 1 kV
PN-E-08501:1988 Urzadzenia elektryczne - Tablice i znaki
bezpieczenstwa
PN-EN 12464-1:2004 Swiatło i oswietlenie - Oswietlenie miejsc pracy
- Czesc 1: Miejsca pracy we wnetrzach
PN-EN 50160:2002 Parametry napiecia zasilajacego w publicznych
sieciach rozdzielczych
PN-EN 50310:2007 Stosowanie połaczen wyrównawczych i uziemiajacych
w budynkach z zainstalowanym sprzetem
informatycznym
PN-IEC
60364-1:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe
PN-IEC
60364-3:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ustalanie ogólnych charakterystyk
PN-IEC
60364-4-41:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przeciwporazeniowa
PN-IEC
60364-4-42:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed skutkami oddziaływania cieplnego
PN-IEC
60364-4-43:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed pradem przetezeniowym
PN-IEC
60364-4-442:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed przepieciami - Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejsciowymi przepieciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia
PN-IEC
60364-4-443:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub łaczeniowymi
PN-IEC
60364-4-444:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed przepieciami - Ochrona przed zakłóceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach
obiektów budowlanych
PN-IEC
60364-4-45:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed obnizeniem napiecia
PN-IEC
60364-4-46:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Odłaczanie izolacyjne i łaczenie
PN-IEC
60364-4-47:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Stosowanie srodków ochrony dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Postanowienia ogólne - Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
PN-IEC
60364-4-473:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Stosowanie srodków ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym
PN-IEC
60364-4-482:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Dobór
srodków ochrony w zaleznosci od wpływów
zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa
PN-IEC
60364-5-51:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobór i montaz wyposazenia elektrycznego -
Postanowienia ogólne
PN-IEC
60364-5-52:2002
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobór i montaz wyposazenia elektrycznego -
Oprzewodowanie
PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
PN-IEC
60364-5-523:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobór i montaz wyposazenia elektrycznego -
Obciazalnosc pradowa długotrwała przewodów
PN-IEC
60364-5-53:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobór i montaz wyposazenia elektrycznego -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza
PN-IEC
60364-5-534:2003
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobór i montaz wyposazenia elektrycznego -
Urzadzenia do ochrony przed przepieciami
PN-IEC
60364-5-537:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobór i montaz wyposazenia elektrycznego -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia
do odłaczania izolacyjnego i łaczenia
PN-IEC
60364-5-54:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobór i montaz wyposazenia elektrycznego -
Uziemienia i przewody ochronne
PN-IEC
60364-5-548:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobór i montaz wyposazenia elektrycznego - Układy
uziemiajace i połaczenia wyrównawcze instalacji
informatycznych
PN-IEC
60364-5-551:2003
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobór i montaz wyposazenia elektrycznego - Inne
wyposazenie - Niskonapieciowe zespoły
pradotwórcze
PN-IEC
60364-5-559:2003
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobór i montaz wyposazenia elektrycznego - Inne
wyposazenie - Oprawy oswietleniowe i instalacje
oswietleniowe
PN-IEC
60364-5-56:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobór i montaz wyposazenia elektrycznego -
Instalacje bezpieczenstwa
PN-HD
60364-6:2008
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czesc
6: Sprawdzanie
PN-IEC
60364-7-701:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w wanne
lub/i basen natryskowy
PN-IEC
60364-7-702:1999+Ap1:2002
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji - Baseny pływackie i inne
PN-HD 60364-7-703:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Czesc 7-703: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia i
kabiny zawierajace ogrzewacze sauny
PN-IEC
60364-7-704:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i
rozbiórki
PN-IEC
60364-7-705:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji - Instalacje elektryczne w
gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych
PN-IEC
60364-7-706:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji - Przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzacymi
PN-IEC
60364-7-707:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji - Wymagania dotyczace uziemien
instalacji urzadzen przetwarzania danych
PN-IEC
60364-7-714:2003
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji - Instalacje oswietlenia zewnetrznego
PN-HD
60364-7-715:2006
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Czesc 7-715: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Instalacje
oswietleniowe o bardzo niskim napieciu
PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
współdziałaniu człowieka z maszyna, oznaczanie i
identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne
zacisków urzadzen i zakonczen zył przewodów oraz
ogólne zasady systemu alfanumerycznego
PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
współdziałaniu człowieka z maszyna, oznaczanie i
identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne
przewodów barwami albo cyframi
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod
IP)
PN-EN 61140:2005
PN-EN 61140:2005/A1:2008
Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym -
Wspólne aspekty instalacji i urzadzen
PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi
znamionowymi dotyczacymi zasilania elektrycznego
- Wymagania bezpieczenstwa
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
- Wymagania bezpieczenstwa
42 § 181 ust. 7 PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia - Oswietlenie awaryjne
PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
PN-IEC
60364-5-56:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobór i montaz wyposazenia elektrycznego -
Instalacje bezpieczenstwa
43 § 184 ust. 2 PN-IEC
60364-5-54:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobór i montaz wyposazenia elektrycznego -
Uziemienia i przewody ochronne (w zakresie pkt
542.2.5)
44 § 184 ust. 3 PN-E-05003-01:1986 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -
Wymagania ogólne
PN-E-05003-03:1989 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Ochrona
obostrzona
PN-E-05003-04:1992 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Ochrona
specjalna
PN-IEC
60364-4-443:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi i łaczeniowymi
PN-IEC
61024-1:2001
PN-IEC
61024-1:2001/Ap1:2002
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Zasady
ogólne
PN-IEC
61024-1-1:2001
PN-IEC
61024-1-1:2001/Ap1:2002
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Zasady
ogólne - Wybór poziomów ochrony dla urzadzen
piorunochronnych
PN-IEC
61024-1-2:2002
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Zasady
ogólne - Przewodnik B - Projektowanie, montaz,
konserwacja i sprawdzanie
PN-IEC
61312-1:2001
Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym - Zasady ogólne
PN-IEC/TS
61312-2:2003
Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym (LEMP) - Czesc 2: Ekranowanie
obiektów, połaczenia wewnatrz obiektów i
uziemienia
PN-IEC/TS
61312-3:2004
Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym - Czesc 3: Wymagania
dotyczace urzadzen do ograniczania przepiec (SPD)
45 § 186 ust. 2 PN-IEC
60364-5-52:2002
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobór i montaz wyposazenia elektrycznego -
Oprzewodowanie
46 § 187 ust. 3 PN-EN 1363-1:2001 Badania odpornosci ogniowej - Czesc 1: Wymagania
ogólne
47 § 187 ust. 5 PN-EN 50200:2003 Metoda badania palnosci cienkich przewodów i
kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w
obwodach zabezpieczajacych
48 § 196 ust. 2
i 3
PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem
pomieszczen w budynkach - Dopuszczalne wartosci
poziomu dzwieku w pomieszczeniach
PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgan na ludzi w budynkach
49 § 204 ust. 4 PN-B-02000:1982 Obciazenia budowli - Zasady ustalania wartosci
PN-B-02001:1982 Obciazenia budowli - Obciazenia stałe
PN-B-02003:1982 Obciazenia budowli - Obciazenia zmienne
technologiczne - Podstawowe obciazenia
technologiczne i montazowe
PN-B-02004:1982 Obciazenia budowli - Obciazenia zmienne
technologiczne - Obciazenia pojazdami
PN-B-02005:1986 Obciazenia budowli - Obciazenia suwnicami
pomostowymi, wciagarkami i wciagnikami
PN-B-02010:1980
PN-B-02010:1980/Az1:2006
Obciazenia w obliczeniach statycznych -
Obciazenie sniegiem
PN-B-02011:1977 Obciazenia w obliczeniach statycznych -
Obciazenie wiatrem
PN-B-02013:1987 Obciazenie budowli - Obciazenia zmienne
srodowiskowe - Obciazenie oblodzeniem
PN-B-02014:1988 Obciazenia budowli - Obciazenie gruntem
PN-B-02015:1986 Obciazenia budowli - Obciazenia zmienne
srodowiskowe - Obciazenie temperatura
PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podłoza budowli - Ogólne zasady
obliczen
PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe - Projektowanie i obliczanie
PN-B-03020:1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie
budowli - Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000
PN-B-03150:2000/Az1:2001
PN-B-03150:2000/Az2:2003
PN-B-03150:2000/Az3:2004
Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i
projektowanie
PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i
projektowanie
PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - Połaczenia z fundamentami -
Projektowanie i wykonanie
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
Projektowanie i wykonanie
PN-B-03230:1984 Lekkie sciany osłonowe i przekrycia dachowe z
płyt warstwowych i zebrowych - Obliczenia
statyczne i projektowanie
PN-B-03263:2000 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
wykonywane z kruszywowych betonów lekkich -
Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03264:2002
PN-B-03264:2002/Ap1:2004
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone -
Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03300:2006
PN-B-03300:2006/Ap1:2008
Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe -
Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-EN 1990
*)
:
Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji
PN-EN 1991
*)
:
Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje
PN-EN 1992
*)
:
Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
PN-EN 1993
*)
:
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
PN-EN 1994
*)
:
Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji
stalowo-betonowych
PN-EN 1995
*)
:
Eurokod 5:Projektowanie konstrukcji drewnianych
PN-EN 1996
*)
:
Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych
PN-EN 1997
*)
:
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne
PN-EN 1999
*)
:
Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych
(wszystkie czesci norm)
50 § 208
§ 208a
PN-EN 81-58:2005 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i
instalowania dzwigów - Badania i próby - Czesc
58: Próba odpornosci ogniowej drzwi
przystankowych
PN-EN 1021-1:2007 Meble - Ocena zapalnosci mebli tapicerowanych -
Czesc 1: Zródło zapłonu: tlacy sie papieros
PN-EN 1021-2:2007 Meble - Ocena zapalnosci mebli tapicerowanych -
Czesc 2: Zródło zapłonu: równowaznik płomienia
zapałki
PN-EN 1991-1-2:2006 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Czesc
1-2: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania na
konstrukcje w warunkach pozaru
PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynków - Obliczanie
gestosci obciazenia ogniowego oraz wyznaczanie
wzglednego czasu trwania pozaru
(w czesci dotyczacej gestosci obciazenia
ogniowego - pkt 2)
PN-B-02855:1988 Ochrona przeciwpozarowa budynków - Metoda badania
wydzielania toksycznych produktów rozkładu i
spalania materiałów
PN-B-02867:1990 Ochrona przeciwpozarowa budynków - Metoda badania
stopnia rozprzestrzeniania ognia przez sciany
(w czesci dotyczacej scian zewnetrznych przy
działaniu ognia od strony elewacji)
PN-EN ISO 6940:2005 Wyroby włókiennicze - Zachowanie sie podczas
palenia - Wyznaczanie zapalnosci pionowo
umieszczonych próbek
PN-EN ISO 6941:2005 Wyroby włókiennicze - Zachowanie sie podczas
palenia - Pomiar własciwosci rozprzestrzeniania
sie płomienia na pionowo umieszczonych próbkach
PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i
elementów budynków - Czesc 1: Klasyfikacja na
podstawie badan reakcji na ogien
PN-EN 13501-2:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i
elementów budynków - Czesc 2: Klasyfikacja na
podstawie badan odpornosci ogniowej z wyłaczeniem
instalacji wentylacyjnej
PN-EN 13501-3:2007 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i
elementów budynków - Czesc 3: Klasyfikacja na
podstawie badan odpornosci ogniowej wyrobów i
elementów stosowanych w instalacjach uzytkowych w
budynkach: ognioodpornych przewodów
wentylacyjnych i przeciwpozarowych klap
odcinajacych
PN-EN 13501-4:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i
elementów budynków - Czesc 4: Klasyfikacja na
podstawie wyników badan odpornosci ogniowej
elementów systemów kontroli rozprzestrzeniania
dymu
PN-EN 13501-5:2006
PN-EN
13501-5:2006/AC:2008
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i
elementów budynków - Czesc 5: Klasyfikacja na
podstawie wyników badan oddziaływania ognia
zewnetrznego na dachy
51 § 253 ust. 1 PN-EN 81-72:2005 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i
instalowania dzwigów - Szczególne zastosowania
dzwigów osobowych i towarowych - Czesc 72: Dzwigi
dla strazy pozarnej
52 § 258 ust. 1a PN-EN ISO 6940:2005 Wyroby włókiennicze - Zachowanie sie podczas
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
52 § 258 ust. 1a PN-EN ISO 6940:2005 Wyroby włókiennicze - Zachowanie sie podczas
palenia - Wyznaczanie zapalnosci pionowo
umieszczonych próbek
PN-EN ISO 6941:2005 Wyroby włókiennicze - Zachowanie sie podczas
palenia - Pomiar własciwosci rozprzestrzeniania
sie płomienia na pionowo umieszczonych próbkach
53 § 261 pkt 1 PN-EN 1021-1:2007 Meble - Ocena zapalnosci mebli tapicerowanych -
Czesc 1: Zródło zapłonu: tlacy sie papieros
PN-EN 1021-2:2007 Meble - Ocena zapalnosci mebli tapicerowanych -
Czesc 2: Zródło zapłonu: równowaznik płomienia
zapałki
PN-B-02855:1988 Ochrona przeciwpozarowa budynków - Metoda badania
wydzielania toksycznych produktów rozkładu i
spalania materiałów
54 § 266 ust. 2 PN-B-02870:1993 Badania ogniowe - Małe kominy - Badania w
podwyzszonych temperaturach
55 § 287 pkt 4 PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa - Ewakuacja
PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znaków bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych
PN-ISO 7010:2006 Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa - Znaki bezpieczenstwa stosowane w
miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci
publicznej
56 § 287 pkt 6 patrz: Polskie Normy powołane w § 180
57 § 288 pkt 5 PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa - Ewakuacja
PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znaków bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych
PN-ISO 7010:2006 Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa - Znaki bezpieczenstwa stosowane w
miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci
publicznej
58 § 288 pkt 7 patrz: Polskie Normy powołane w § 180
59 § 298 ust. 1 PN-B-02003:1982 Obciazenia budowli - Obciazenia zmienne
technologiczne - Podstawowe obciazenia
technologiczne i montazowe
(w zakresie pkt 3.6)
60 § 305 ust. 2 PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscia statyczna - Ochrona
obiektów, instalacji i urzadzen - Wymagania
61 § 324 PN-B-02151-02:l987 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem
pomieszczen w budynkach - Dopuszczalne wartosci
poziomu dzwieku w pomieszczeniach
PN-B-02170:1985 Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez
podłoze na budynki
PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgan na ludzi w budynkach
62 § 325 ust. 1 PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem
pomieszczen w budynkach - Dopuszczalne wartosci
poziomu dzwieku w pomieszczeniach
PN-B-02170:1985 Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez
podłoze na budynki
PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgan na ludzi w budynkach
63 § 325 ust. 2 PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w
budynkach - Izolacyjnosc akustyczna przegród w
budynkach oraz izolacyjnosc akustyczna elementów
budowlanych - Wymagania (w zakresie pkt 1, 2, 6,
8 i 9.)
64 § 326 ust. 1 PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem
pomieszczen w budynkach - Dopuszczalne wartosci
poziomu dzwieku w pomieszczeniach
PN-B-02156:1987 Akustyka budowlana - Metody pomiaru dzwieku A w
budynkach
PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgan na ludzi w budynkach
65 § 326 ust. 2 PN-EN ISO 140-4:2000 Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w
budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementów
budowlanych - Czesc 4: Pomiary terenowe
izolacyjnosci akustycznej od dzwieków
powietrznych miedzy pomieszczeniami
PN-EN ISO 140-5:1999 Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w
budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementów
budowlanych - Czesc 5: Pomiary terenowe
izolacyjnosci akustycznej od dzwieków
powietrznych sciany zewnetrznej i jej elementów
PN-EN ISO 140-6:1999 Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w
budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementów
budowlanych - Czesc 6: Pomiary laboratoryjne
izolacyjnosci od dzwieków uderzeniowych stropów
PN-EN ISO 140-7:2000 Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w
budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementów
budowlanych - Czesc 7: Pomiary terenowe
izolacyjnosci akustycznej od dzwieków
uderzeniowych stropów
PN-EN ISO 140-8:1999 Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w
budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementów
budowlanych - Czesc 8: Pomiary laboratoryjne
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
budowlanych - Czesc 8: Pomiary laboratoryjne
tłumienia dzwieków uderzeniowych przez podłogi na
masywnym stropie wzorcowym
PN-EN ISO 140-12:2001 Akustyka - Pomiary izolacyjnosci akustycznej w
budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementów
budowlanych - Czesc 12: Pomiary laboratoryjne
izolacyjnosci od dzwieków powietrznych i
uderzeniowych podniesionej podłogi pomiedzy dwoma
sasiednimi pomieszczeniami
PN-EN 20140-3:1999
PN-EN
20140-3:1999/A1:2007
Akustyka - Pomiary izolacyjnosci akustycznej w
budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementów
budowlanych - Czesc 3: Pomiary laboratoryjne
izolacyjnosci od dzwieków powietrznych elementów
budowlanych
PN-EN 20140-9:1998 Akustyka - Pomiary izolacyjnosci akustycznej w
budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementów
budowlanych - Czesc 9: Pomiary laboratoryjne
izolacyjnosci od dzwieków powietrznych, dla
sufitów podwieszonych z przestrzenia nad sufitem,
mierzonej pomiedzy dwoma sasiednimi
pomieszczeniami
PN-EN 20140-10:1994 Akustyka - Pomiary izolacyjnosci akustycznej w
budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementów
budowlanych - Czesc 10: Pomiary laboratoryjne
izolacyjnosci od dzwieków powietrznych małych
elementów budowlanych
66 § 326 ust. 3 PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w
budynkach - Izolacyjnosc akustyczna przegród w
budynkach oraz izolacyjnosc akustyczna elementów
budowlanych - Wymagania
(w zakresie pkt 1-5; 7 i 9)
67 § 326 ust. 4 PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem
pomieszczen w budynkach - Dopuszczalne wartosci
poziomu dzwieku w pomieszczeniach
PN-B-02156:1987 Akustyka budowlana - Metody pomiaru dzwieku A w
budynkach
PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgan na ludzi w budynkach
68 § 326 ust. 5 PN-EN ISO 354:2005 Akustyka - Pomiar pochłaniania dzwieku w komorze
pogłosowej
69 Załacznik nr 2
pkt
2.2.1-2.2.4
PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnosciowe własciwosci komponentów
budowlanych i elementów budynku - Temperatura
powierzchni wewnetrznej konieczna do unikniecia
krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacja
miedzywarstwowa - Metody obliczania
70 Załacznik nr 3 PN-ENV 1187:2004
PN-ENV 1187:2004/A1:2007
Metody badan oddziaływania ognia zewnetrznego na
dachy
PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i
elementów budynku - Czesc 1: Klasyfikacja na
podstawie badan reakcji na ogien
PN-EN 13501-5:2006
PN-EN
13501-5:2006/AC:2008
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i
elementów budynków - Czesc 5: Klasyfikacja na
podstawie wyników badan oddziaływania ognia
zewnetrznego na dachy
*)
Polskie Normy projektowania wprowadzajace europejskie normy projektowania konstrukcji - Eurokody, zatwierdzone
i opublikowane w jezyku polskim, moga byc stosowane do projektowania konstrukcji, jezeli obejmuja one wszystkie
niezbedne aspekty zwiazane z zaprojektowaniem tej konstrukcji (stanowia kompletny zestaw norm umozliwiajacy
projektowanie). Projektowanie kazdego rodzaju konstrukcji wymaga stosowania PN-EN 1990 i PN-EN 1991.
ZAŁACZNIK Nr 2
WYMAGANIA IZOLACYJNOSCI CIEPLNEJ I INNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z OSZCZEDNOSCIA ENERGII
1. Izolacyjnosc cieplna przegród i podłóg na gruncie
1.1. Wartosci współczynnika przenikania ciepła U scian, stropów i stropodachów, obliczone zgodnie z Polskimi
Normami dotyczacymi obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła, nie moga byc wieksze niz wartosci
U
(max)
okreslone w tabelach:
Budynek mieszkalny i zamieszkania zbiorowego
Lp. Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu Współczynnik
przenikania ciepła
U
(max)
[W/(m
2
· K)]
1 2 3
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
1 2 3
1 Sciany zewnetrzne (stykajace sie z powietrzem zewnetrznym,
niezaleznie od rodzaju sciany):
a) przy t
i
> 16 ° C 0,30
b) przy t
i
≤ 16 ° C 0,80
2 Sciany wewnetrzne pomiedzy pomieszczeniami ogrzewanymi a
nieogrzewanymi, klatkami schodowymi lub korytarzami
1,00
3 Sciany przyległe do szczelin dylatacyjnych o szerokosci:
a) do 5 cm, trwale zamknietych i wypełnionych izolacja cieplna
na głebokosci co najmniej 20 cm
1,00
b) powyzej 5 cm, niezaleznie od przyjetego sposobu zamkniecia i
zaizolowania szczeliny
0,70
4 Sciany nieogrzewanych kondygnacji podziemnych bez wymagan
5 Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub
nad przejazdami:
a) przy t
i
> 16 ° C 0,25
b) przy 8 ° C < t
i
≤ 16 ° C 0,50
6 Stropy nad piwnicami nieogrzewanymi i zamknietymi
przestrzeniami podpodłogowymi, podłogi na gruncie
0,45
7 Stropy nad ogrzewanymi kondygnacjami podziemnymi bez wymagan
8 Sciany wewnetrzne oddzielajace pomieszczenie ogrzewane od
nieogrzewanego
1,00
t
i
- Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporzadzenia.
Budynek uzytecznosci publicznej
Lp. Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu Współczynnik
przenikania ciepła
U
(max)
[W/(m
2
·K)]
1 2 3
1 Sciany zewnetrzne (stykajace sie z powietrzem zewnetrznym,
niezaleznie od rodzaju sciany):
a) przy t
i
> 16 ° C 0,30
b) przy t
i
≤ 16 ° C 0,65
2 Sciany wewnetrzne miedzy pomieszczeniami ogrzewanymi a klatkami
schodowymi lub korytarzami
3,00
*)
3 Sciany przylegajace do szczelin dylatacyjnych o szerokosci:
a) do 5 cm, trwale zamknietych i wypełnionych izolacja cieplna
na głebokosc co najmniej 20 cm
3,00
b) powyzej 5 cm, niezaleznie od przyjetego sposobu zamkniecia i
zaizolowania szczeliny
0,70
4 Sciany nieogrzewanych kondygnacji podziemnych bez wymagan
5 Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub
nad przejazdami:
a) przy t
i
> 16 ° C 0,25
b) przy 8 ° C < t
i
≤ 16 ° C 0,50
6 Stropy nad nieogrzewanymi kondygnacjami podziemnymi i
zamknietymi przestrzeniami podpodłogowymi, posadzki na gruncie
0,45
7 Stropy nad piwnicami ogrzewanymi bez wymagan
t
i
- Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporzadzenia.
*)
Jezeli przy drzwiach wejsciowych do budynku nie ma przedsionka, to wartosc współczynnika U
sciany wewnetrznej przy klatce schodowej na parterze nie powinna byc wieksza niz 1,0 W/(m
2
·
K).
Budynek produkcyjny, magazynowy i gospodarczy
Lp. Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu Współczynnik
przenikania ciepła
U
(max)
[W/(m
2
· K ]
1 2 3
1 Sciany zewnetrzne (stykajace sie z powietrzem zewnetrznym,
niezaleznie od rodzaju sciany):
a) przy t
i
> 16 ° C 0,30
b) przy 8 ° C < t
i
≤ 16 ° C 0,65
c) przy t
i
≤ 8 ° C 0,90
2 Sciany wewnetrzne i stropy miedzykondygnacyjne:
a) przy At
i
> 16 ° C 1,00
b) przy 8 ° C < At
i
≤ 16 ° C 1,40
c) przy At
i
≤ 8 ° C bez wymagan
3 Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
nad przejazdami:
a) przy t
i
> 16 ° C 0,25
b) przy 8 ° C < t
i
≤ 16 ° C 0,50
c) przy At
i
≤ 8 ° C 0,70
4 Stropy nad nieogrzewanymi kondygnacjami podziemnymi i
zamknietymi przestrzeniami podpodłogowymi, posadzki na gruncie:
a) przy t
i
> 16 ° C 0,80
b) przy 8 ° C < t
i
≤ 16 ° C 1,20
c) przy At
i
≤ 8 ° C 1,50
5 Stropy nad piwnicami ogrzewanymi bez wymagan
t
i
- Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporzadzenia lub
okreslana indywidualnie w projekcie technologicznym.
At
i
- Róznica temperatur obliczeniowych w pomieszczeniach.
1.2. Wartosci współczynnika przenikania ciepła U okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnetrznych nie moga byc
wieksze niz wartosci U
(max)
okreslone w tabelach:
Budynek mieszkalny i zamieszkania zbiorowego
Lp. Okna, drzwi balkonowe i drzwi zewnetrzne Współczynnik
przenikania ciepła
U
(max)
[W/(m
2
· K)]
1 2 3
1 Okna (z wyjatkiem połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie
przezroczyste nieotwieralne w pomieszczeniach o t
i
≥ 16 ° C:
a) w I, II i III strefie klimatycznej 1,8
b) w IV i V strefie klimatycznej 1,7
2 Okna połaciowe (bez wzgledu na strefe klimatyczna) w
pomieszczeniach o t
i
≤ 16 ° C
1,8
3 Okna w scianach oddzielajacych pomieszczenia ogrzewane od
nieogrzewanych
2,6
4 Okna pomieszczen piwnicznych i poddaszy nieogrzewanych oraz nad
klatkami schodowymi nieogrzewanymi
bez wymagan
5 Drzwi zewnetrzne wejsciowe 2,6
t
i
- Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporzadzenia.
Budynek uzytecznosci publicznej
Lp. Okna, drzwi balkonowe, swietliki i drzwi zewnetrzne Współczynnik
przenikania ciepła
U
(max)
[W/(m
2
· K)]
1 2 3
1 Okna (z wyjatkiem połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie
przezroczyste nieotwieralne (fasady):
a) przy t
i
> 16 ° C 1,8
b) przy 8 ° C < t
i
≤ 16 ° C 2,6
c) przy t
i
≤ 8 ° C bez wymagan
2 Okna połaciowe i swietliki 1,7
3 Okna i drzwi balkonowe w pomieszczeniach o szczególnych
wymaganiach higienicznych (pomieszczenia przeznaczone na stały
pobyt ludzi w szpitalach, złobkach i przedszkolach)
1,8
4 Okna pomieszczen piwnicznych i poddaszy nieogrzewanych oraz
swietliki nad klatkami schodowymi nieogrzewanymi
bez wymagan
5 Drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynków 2,6
t
i
- Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporzadzenia.
Budynek produkcyjny, magazynowy i gospodarczy
Lp. Okna, swietliki, drzwi i wrota Współczynnik
przenikania ciepła
U
(max)
[W/(m
2
· K)]
1 2 3
1 Okna (z wyjatkiem połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie
przezroczyste nieotwieralne w pomieszczeniach o t
i
≥ 16 ° C:
a) w I, II i III strefie klimatycznej 1,9
b) w IV i V strefie klimatycznej 1,7
2 Okna połaciowe (bez wzgledu na strefe klimatyczna) w 1,8
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
2 Okna połaciowe (bez wzgledu na strefe klimatyczna) w
pomieszczeniach o t
i
> 16 ° C
1,8
3 Okna w scianach oddzielajacych pomieszczenia ogrzewane od
nieogrzewanych
2,6
4 Drzwi i wrota w przegrodach zewnetrznych 2,6
t
i
- Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporzadzenia.
1.3. Dopuszcza sie dla budynku produkcyjnego, magazynowego i gospodarczego wieksze wartosci współczynnika U
niz U
(max)
okreslone w pkt 1.1. i 1.2., jesli uzasadnia to rachunek efektywnosci ekonomicznej inwestycji, obejmujacy koszt
budowy i eksploatacji budynku.
1.4. W budynku mieszkalnym, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku uzytecznosci publicznej, a takze budynku
produkcyjnym, magazynowym i gospodarczym podłoga na gruncie w ogrzewanym pomieszczeniu powinna miec izolacje
cieplna obwodowa z materiału izolacyjnego w postaci warstwy o oporze cieplnym co najmniej 2,0 (m
2
· K)/W, przy czym
opór cieplny warstw podłogowych oblicza sie zgodnie z Polska Norma dotyczaca obliczania oporu cieplnego i
współczynnika przenikania ciepła.
1.5. Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody
uzytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych), instalacji chłodu i ogrzewania powietrznego powinna spełniac nastepujace
wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:
Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji
cieplnej
(materiał 0,035 W/(m · K)
1)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm równa srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez
sciany lub stropy, skrzyzowania przewodów
1
/
2
wymagan z poz. 1-4
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, ułozone w
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami róznych uzytkowników
1
/
2
wymagan z poz. 1-4
7 Przewody wg poz. 6 ułozone w podłodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (ułozone wewnatrz
izolacji cieplnej budynku)
40 mm
9 Przewody ogrzewania powietrznego (ułozone na zewnatrz
izolacji cieplnej budynku)
80 mm
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz
budynku
2)
50 % wymagan z poz. 1-4
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz
budynku
2)
100 % wymagan z poz. 1-4
Uwaga:
1)
przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowac grubosc warstwy izolacyjnej,
2)
izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.
2. Inne wymagania zwiazane z oszczednoscia energii
2.1. Powierzchnia okien.
2.1.1. W budynku mieszkalnym i zamieszkania zbiorowego pole powierzchni A
0
, wyrazone w m
2
, okien oraz przegród
szklanych i przezroczystych, o współczynniku przenikania ciepła nie mniejszym niz 1,5 W/(m
2
· K), obliczone według ich
wymiarów modularnych, nie moze byc wieksze niz wartosc A
0max
obliczone według wzoru:
A
0max
= 0,15 A
z
+ 0,03 A
w
gdzie:
A
z
- jest suma pól powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji nadziemnych (w zewnetrznym obrysie budynku)
w pasie o szerokosci 5 m wzdłuz scian zewnetrznych,
A
w
- jest suma pól powierzchni pozostałej czesci rzutu poziomego wszystkich kondygnacji po odjeciu A
z
.
2.1.2. W budynku uzytecznosci publicznej pole powierzchni A
0
, wyrazone w m
2
, okien oraz przegród szklanych i
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
przezroczystych, o współczynniku przenikania ciepła nie mniejszym niz 1,5 W/(m
2
· K), obliczone według ich wymiarów
modularnych, nie moze byc wieksze niz wartosc A
0max
obliczona według wzoru okreslonego w pkt 2.1.1., jesli nie jest to
sprzeczne z warunkami dotyczacymi zapewnienia niezbednego oswietlenia swiatłem dziennym, okreslonymi w § 57
rozporzadzenia.
2.1.3. W budynku produkcyjnym, magazynowym i gospodarczym łaczne pole powierzchni okien oraz scian szklanych
w stosunku do powierzchni całej elewacji nie moze byc wieksze niz:
1) w budynku jednokondygnacyjnym (halowym) - 15%;
2) w budynku wielokondygnacyjnym - 30 %.
2.1.4. We wszystkich rodzajach budynków współczynnik przepuszczalnosci energii całkowitej okna oraz przegród
szklanych i przezroczystych g
c
liczony według wzoru:
g
c
= f
c
· g
G
gdzie:
g
G
- współczynnik przepuszczalnosci energii całkowitej dla rodzaju oszklenia,
f
c
- współczynnik korekcyjny redukcji promieniowania ze wzgledu na zastosowane urzadzenia przeciwsłoneczne,
nie moze byc wiekszy niz 0,5, z wyłaczeniem okien oraz przegród szklanych i przezroczystych, których udział f
G
w
powierzchni sciany jest wiekszy niz 50 % powierzchni sciany - wówczas nalezy spełnic ponizsza zaleznosc:
g
c
· f
G
≤ 0,25
gdzie:
f
G
- udział powierzchni okien oraz przegród szklanych i przezroczystych w powierzchni sciany.
2.1.5. Wartosci współczynnika przepuszczalnosci energii całkowitej dla rodzaju oszklenia okresla ponizsza tabela:
Lp. Rodzaj oszklenia Współczynnik g
G
przepuszczalnoci energii
całkowitej
1 2 3
1 Pojedynczo szklone 0,85
2 Podwójnie szklone 0,75
3 Podwójnie szklone z powłoka selektywna 0,67
4 Potrójnie szklone 0,7
5 Potrójnie szklone z powłoka selektywna 0,5
6 Okna podwójne 0,75
2.1.6. Wartosci współczynnika korekcyjnego redukcji promieniowania ze wzgledu na zastosowane urzadzenia
przeciwsłoneczne okresla ponizsza tabela:
Lp. Typ zasłon Właciwoci optyczne Współczynnik korekcyjny
redukcji promieniowania f
c
współczynnik
absorpcji
współczynnik
przepuszczalnoci
osłona
wewntrzna
osłona
zewntrzna
1 2 3 4 5 6
1 Białe zaluzje 0,1 0,05 0,25 0,10
o lamelach 0,1 0,30 0,15
nastawnych 0,3 0,45 0,35
2 Zasłony białe 0,1 0,5 0,65 0,55
0,7 0,80 0,75
0,9 0,95 0,95
3 Tkaniny 0,3 0,1 0,42 0,17
kolorowe 0,3 0,57 0,37
0,5 0,77 0,57
4 Tkaniny z powłoka
aluminiowa
0,2 0,05 0,20 0,08
2.1.7. Pkt 2.1.4. nie stosuje sie w odniesieniu do powierzchni pionowych oraz powierzchni nachylonych wiecej niz 60
stopni do poziomu, skierowanych w kierunkach od północno-zachodniego do północno-wschodniego (kierunek północy +/-
45 stopni), okien chronionych przed promieniowaniem słonecznym przez sztuczna przegrode lub naturalna przegrode
budowlana oraz do okien o powierzchni mniejszej niz 0,5 m
2
.
2.2. Warunki spełnienia wymagan dotyczacych powierzchniowej kondensacji pary wodnej.
2.2.1. W celu zachowania warunku, o którym mowa w § 321 ust. 1 rozporzadzenia, w odniesieniu do przegród
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
zewnetrznych budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, uzytecznosci publicznej i produkcyjnych, rozwiazania
przegród zewnetrznych i ich wezłów konstrukcyjnych powinny charakteryzowac sie współczynnikiem temperaturowym f
Rsi
o wartosci nie mniejszej niz wymagana wartosc krytyczna, obliczona zgodnie z Polska Norma dotyczaca metody
obliczania temperatury powierzchni wewnetrznej koniecznej do unikniecia krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacji
miedzywarstwowej.
2.2.2. Wymagana wartosc krytyczna współczynnika temperaturowego f
Rsi
w pomieszczeniach ogrzewanych do
temperatury co najmniej 20 °C w budynkach mieszkalnych, zam ieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej nalezy
okreslac według rozdziału 5 Polskiej Normy, o której mowa w pkt 2.2.1., przy załozeniu, ze srednia miesieczna wartosc
wilgotnosci wzglednej powietrza wewnetrznego jest równa ¢ = 50 %, przy czym dopuszcza sie przyjmowanie wymaganej
wartosci tego współczynnika równej 0,72.
2.2.3. Wartosc współczynnika temperaturowego charakteryzujacego zastosowane rozwiazanie
konstrukcyjno-materiałowe nalezy obliczac:
1) dla przegrody - według Polskiej Normy, o której mowa w pkt 2.2.1.;
2) dla mostków cieplnych:
a) przy zastosowaniu przestrzennego modelu przegrody - według Polskiej Normy dotyczacej obliczania strumieni
cieplnych i temperatury powierzchni, lub
b) metoda uproszczona - według Polskiej Normy dotyczacej obliczania strumieni cieplnych i temperatury powierzchni,
korzystajac z katalogów mostków cieplnych.
2.2.4. Sprawdzenie warunku, o którym mowa w § 321 ust. 3 rozporzadzenia, nalezy przeprowadzac według rozdziału
6 Polskiej Normy, o której mowa w pkt 2.2.1. Nie dotyczy to przegród, w odniesieniu do których praktyka wykazała, ze
zjawisko kondensacji wewnetrznej w tych przegrodach nie wystepuje, jak na przykład murowane sciany jednowarstwowe.
2.2.5. Dopuszcza sie kondensacje pary wodnej, o której mowa w § 321 ust. 2 rozporzadzenia, wewnatrz przegrody w
okresie zimowym, o ile struktura przegrody umozliwi wyparowanie kondensatu w okresie letnim i nie nastapi przy tym
degradacja materiałów budowlanych przegrody na skutek tej kondensacji.
2.3. Szczelnosc na przenikanie powietrza.
2.3.1. W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, budynku uzytecznosci publicznej, a takze w budynku
produkcyjnym przegrody zewnetrzne nieprzezroczyste, złacza miedzy przegrodami i czesciami przegród oraz połaczenia
okien z osciezami nalezy projektowac i wykonywac pod katem osiagniecia ich całkowitej szczelnosci na przenikanie
powietrza.
2.3.2. W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego i budynku uzytecznosci publicznej współczynnik infiltracji
powietrza dla otwieranych okien i drzwi balkonowych powinien wynosic nie wiecej niz 0,3 m
3
/(m · h · daPa
2/3
), z
zastrzezeniem § 155 ust. 3 i 4 rozporzadzenia.
Zaleca sie przeprowadzenie sprawdzenia szczelnosci powietrznej budynku. Wymagana szczelnosc wynosi:
1) budynki z wentylacja grawitacyjna - n
50
≤ 3,0 h
-1
;
2) budynki z wentylacja mechaniczna - n
50
≤ 1,5 h
-1
.
ZAŁACZNIK Nr 3
STOSOWANE W ROZPORZADZENIU OKRESLENIA DOTYCZACE PALNOSCI I ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA
ORAZ ODPOWIADAJACE IM EUROPEJSKIE KLASY REAKCJI NA OGIEN I KLASY ODPORNOSCI DACHÓW NA
OGIEN ZEWNETRZNY
1. Palnosc wyrobów (materiałów) budowlanych
1.1. Stosowanym w rozporzadzeniu okresleniom: niepalny, niezapalny, trudno zapalny, łatwo zapalny, niekapiacy,
samogasnacy, intensywnie dymiacy (z wyłaczeniem posadzek - w tym wykładzin podłogowych) odpowiadaja
klasy reakcji na ogien, zgodnie z Polska Norma PN-EN 13501-1:2008 "Klasyfikacja ogniowa wyrobów
budowlanych i elementów budynków - Czesc 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien", podane w
kolumnie 2 tabeli 1.
Tabela 1
Okreslenia dotyczace palnosci
stosowane w rozporzadzeniu
Klasy reakcji na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1:2008
Niepalne A1;
A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0;
A2-s1,d1; A2-s2,d1; A2-s3,d1;
A2-s1,d2; A2-s2,d2; A2-s3,d2;
niezapalne B-s1,d0; B-s2,d0; B-s3,d0;
B-s1,d1; B-s2,d1; B-s3,d1;
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
B-s1,d1; B-s2,d1; B-s3,d1;
B-s1,d2; B-s2,d2; B-s3,d2;
C-s1,d0; C-s2,d0; C-s3,d0;
Palne trudno zapalne C-s1,d1; C-s2,d1; C-s3,d1;
C-s1,d2; C-s2,d2; C-s3,d2;
D-s1,d0; D-s1,d1; D-s1,d2;
D-s2,d0; D-s3,d0;
D-s2,d1; D-s3,d1;
łatwo zapalne D-s2,d2; D-s3,d2;
E-d2; E;
F
A1;
A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0;
Niekapiace B-s1,d0; B-s2,d0; B-s3,d0;
C-s1,d0; C-s2,d0; C-s3,d0;
D-s1,d0; D-s2,d0; D-s3,d0;
Samogasnace co najmniej E
A2-s3,d0; A2-s3,d1; A2-s3,d2;
B-s3,d0; B-s3,d1; B-s3,d2;
Intensywnie dymiace C-s3,d0; C-s3,d1; C-s3,d2;
D-s3,d0; D-s3,d1; D-s3,d2;
E-d2; E;
F
1.2. Stosowanym w rozporzadzeniu okresleniom: niepalny, niezapalny, trudno zapalny, intensywnie dymiacy
dotyczacym posadzek (w tym wykładzin podłogowych) odpowiadaja klasy reakcji na ogien, zgodnie z Polska
Norma PN-EN 13501-1:2008 "Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Czesc 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien", podane w kolumnie 2 tabeli 2.
Tabela 2
Okreslenia dotyczace palnosci
stosowane w rozporzadzeniu
Klasy reakcji na ogien
zgodnie z PN-EN 13501-1:2008
Niepalne A1
fl
; A2
fl
-s1; A2
fl
-s2
Trudno zapalne B
fl
-s1; B
fl
-s2; C
fl
-s1; C
fl
-s2
Łatwo zapalne D
fl
-s1; D
fl
-s2; E
fl
; F
fl
Intensywnie dymiace A2
fl
-s2; B
fl
-s2; C
fl
-s2; D
fl
-s2; E
fl
; F
fl
Uwaga: Stosowane w pkt 1.1. i 1.2. okreslenia odnosza sie takze do wyrobów (materiałów) budowlanych uznanych za
spełniajace wymagania w zakresie reakcji na ogien, bez potrzeby prowadzenia badan, których wykazy zawarte sa
w decyzjach Komisji Europejskiej publikowanych w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej.
2. Rozprzestrzenianie ognia przez elementy budynku z wyłaczeniem scian zewnetrznych przy działaniu ognia z zewnatrz
budynku
2.1. Nierozprzestrzeniajacym ognia elementom budynku odpowiadaja elementy:
- wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogien: A1; A2-s1,d0 A2-s2,d0; A2-s3,d0; B-s1,d0; Bs-2,d0 oraz Bs-3,d0;
- stanowiace wyrób o klasie reakcji na ogien: A1; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; B-s1,d0; B-s2,d0 oraz B-s3,d0,
przy czym warstwa izolacyjna elementów warstwowych powinna miec klase reakcji na ogien co najmniej E;
2.2. Słabo rozprzestrzeniajacym ogien elementom budynku odpowiadaja elementy:
- wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogien: C-s1,d0; C-s2,d0; C-s3,d0 oraz D-s1,d0;
- stanowiace wyrób o klasie reakcji na ogien: C-s1,d0; C-s2,d0; C-s3,d0 oraz D-s1,d0, przy czym warstwa
izolacyjna elementów warstwowych powinna miec klase reakcji na ogien co najmniej E.
3. Rozprzestrzenianie ognia przez przewody i izolacje cieplne przewodów instalacyjnych stosowanych wewnatrz budynku
Nierozprzestrzeniajacym ognia przewodom wentylacyjnym, wodociagowym, kanalizacyjnym i grzewczym oraz ich
izolacjom cieplnym odpowiadaja:
- przewody i izolacje wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogien: A1
L
; A2
L
-s1,d0; A2
L
-s2,d0; A2
L
-s3,d0; B
L
-s1,d0;
B
L
-s2,d0 oraz B
L
-s3,d0;
- przewody i izolacje stanowiace wyrób o klasie reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1:2008: A1
L
; A2
L
-s1,d0;
A2
L
-s2,d0; A2
L
-s3,d0; B
L
-s1,d0; B
L
-s2,d0 oraz B
L
-s3,d0, przy czym warstwa izolacyjna elementów warstwowych
powinna miec klase reakcji na ogien co najmniej E.
4. Rozprzestrzenianie ognia przez przekrycia dachów
4.1. Nierozprzestrzeniajacym ognia przekryciom dachów odpowiadaja przekrycia:
1) klasy B
ROOF
(t1) badane zgodnie z Polska Norma PN-ENV 1187:2004 "Metody badan oddziaływania ognia
zewnetrznego na dachy"; badanie 1.
Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009
2) klasy B
ROOF
, uznane za spełniajace wymagania w zakresie odpornosci wyrobów na działanie ognia
zewnetrznego, bez potrzeby przeprowadzenia badan, których wykazy zawarte sa w decyzjach Komisji
Europejskiej publikowanych w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej.
Warunki i kryteria techniczne dla przekryc klasy B
ROOF
(t1), o których mowa w pkt 1, podano w tabeli 3.
Tabela 3
Grupy kryteriów Warunki i kryteria dla klasy B
ROOF
(t1) (konieczne spełnienie
wszystkich wymienionych ponizej)
Grupa a
powierzchniowe
rozprzestrzenianie
ognia
zasieg zniszczenia (na zewnatrz i wewnatrz dachu) w góre dachu < 0,70 m
zasieg zniszczenia (na zewnatrz i wewnatrz dachu) w dół dachu < 0,60 m
maksymalny zasieg zniszczenia na skutek spalania (na zewnatrz i
wewnatrz dachu) < 0,80 m
brak palacych sie materiałów (kropli lub odpadów stałych) spadajacych
od strony eksponowanej
boczny zasieg ognia nie osiaga krawedzi mierzonej strefy (pasa)
maksymalny zasieg (promien) zniszczenia na dachach płaskich (na
zewnatrz i wewnatrz dachu) < 0,20 m
Grupa b
penetracja ognia do
wewnatrz budynku
brak palacych sie lub zarzacych sie czastek penetrujacych konstrukcje
dachu
brak pojedynczych otworów przelotowych o powierzchni > 25 mm
2
suma powierzchni wszystkich otworów przelotowych < 4.500 mm
2
brak wewnetrznego spalania w postaci zarzenia
4.2. Przekrycia dachów spełniajace kryteria grupy b i niespełniajace jednego lub wiecej kryteriów grupy a klasyfikuje
sie jako słabo rozprzestrzeniajace ogien.
4.3. Przekrycia dachów klasy F
ROOF
(t1) klasyfikuje sie jako przekrycia silnie rozprzestrzeniajace ogien.

Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08 ródmiecia, który to obszar stanowi faktyczne lub przewidywane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego centrum miasta lub dzielnicy miasta, 2) zabudowie jednorodzinnej - naley przez to rozumie jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków, wraz z budynkami garaowymi i gospodarczymi, 3) zabudowie zagrodowej - naley przez to rozumie w szczególnoci budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach lenych, 4) budynku mieszkalnym - naley przez to rozumie: a) budynek mieszkalny wielorodzinny, b) budynek mieszkalny jednorodzinny, 5) budynku zamieszkania zbiorowego - naley przez to rozumie budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególnoci hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu ledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a take budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególnoci dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny, 6) budynku uytecznoci publicznej - naley przez to rozumie budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwoci, kultury, kultu religijnego, owiaty, szkolnictwa wyszego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasaerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym ródldowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek uytecznoci publicznej uznaje si take budynek biurowy lub socjalny, 7) budynku rekreacji indywidualnej - naley przez to rozumie budynek przeznaczony do okresowego wypoczynku, 8) budynku gospodarczym - naley przez to rozumie budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzdzi, sprztu i płodów rolnych słucych mieszkacom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a take ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej przeznaczony równie do przechowywania rodków produkcji rolnej i sprztu oraz płodów rolnych, 9) mieszkaniu - naley przez to rozumie zespół pomieszcze mieszkalnych i pomocniczych, majcy odrbne wejcie, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, umoliwiajcy stały pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego, 10) pomieszczeniu mieszkalnym - naley przez to rozumie pokoje w mieszkaniu, a take sypialnie i pomieszczenia do dziennego pobytu ludzi w budynku zamieszkania zbiorowego, 11)pomieszczeniu pomocniczym - naley przez to rozumie pomieszczenie znajdujce si w obrbie mieszkania lub lokalu uytkowego słuce do celów komunikacji wewntrznej, higieniczno-sanitarnych, przygotowywania posiłków, z wyjtkiem kuchni zakładów ywienia zbiorowego, a take do przechowywania ubra, przedmiotów oraz ywnoci, 12)pomieszczeniu technicznym - naley przez to rozumie pomieszczenie przeznaczone dla urzdze słucych do funkcjonowania i obsługi technicznej budynku, 13)pomieszczeniu gospodarczym - naley przez to rozumie pomieszczenie znajdujce si poza mieszkaniem lub lokalem uytkowym, słuce do przechowywania przedmiotów lub produktów ywnociowych uytkowników budynku, materiałów lub sprztu zwizanego z obsług budynku, a take opału lub odpadów stałych, 14)lokalu uytkowym - naley przez to rozumie jedno pomieszczenie lub zespół pomieszcze, wydzielone stałymi przegrodami budowlanymi, niebdce mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym, 15) poziomie terenu - naley przez to rozumie przyjt w projekcie rzdn terenu w danym miejscu działki budowlanej, 16) kondygnacji - naley przez to rozumie poziom nadziemn lub podziemn cz budynku, zawart pomidzy powierzchni posadzki na stropie lub najwyej połoonej warstwy podłogowej na gruncie a powierzchni posadzki na stropie bd warstwy osłaniajcej izolacj ciepln stropu, znajdujcego si nad t czci budynku, przy czym za kondygnacj uwaa si take poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz poziom cz budynku stanowic przestrze na urzdzenia techniczne, majc redni wysoko w wietle wiksz ni 2 m; za kondygnacj nie uznaje si nadbudówek ponad dachem, takich jak maszynownia dwigu, centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna lub kotłownia, 17) kondygnacji podziemnej - naley przez to rozumie kondygnacj zagłbion ze wszystkich stron budynku, co najmniej do połowy jej wysokoci w wietle poniej poziomu przylegajcego do niego terenu, a take kad usytuowan pod ni kondygnacj, 18) kondygnacji nadziemnej - naley przez to rozumie kad kondygnacj niebdc kondygnacj podziemn, 19)antresoli - naley przez to rozumie górn cz kondygnacji lub pomieszczenia znajdujc si nad przedzielajcym je stropem porednim o powierzchni mniejszej od powierzchni tej kondygnacji lub pomieszczenia, niezamknit przegrodami budowlanymi od strony wntrza, z którego jest wydzielona, 20)suterenie - naley przez to rozumie kondygnacj budynku lub jej cz zawierajc pomieszczenia, w której poziom podłogi w czci lub całoci znajduje si poniej poziomu projektowanego lub urzdzonego terenu, lecz co najmniej od
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009

Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08 strony jednej ciany z oknami poziom podłogi znajduje si nie wicej ni 0,9 m poniej poziomu terenu przylegajcego do tej strony budynku, 21)piwnicy - naley przez to rozumie kondygnacj podziemn lub najnisz nadziemn bd ich cz, w których poziom podłogi co najmniej z jednej strony budynku znajduje si poniej poziomu terenu, 22) terenie biologicznie czynnym - naley przez to rozumie teren z nawierzchni ziemn urzdzon w sposób zapewniajcy naturaln wegetacj, a take 50 % powierzchni tarasów i stropodachów z tak nawierzchni, nie mniej jednak ni 10 m2, oraz wod powierzchniow na tym terenie, 23)powierzchni wewntrznej budynku - naley przez to rozumie sum powierzchni wszystkich kondygnacji budynku, mierzon po wewntrznym obrysie przegród zewntrznych budynku w poziomie podłogi, bez pomniejszenia o powierzchni przekroju poziomego konstrukcji i przegród wewntrznych, jeeli wystpuj one na tych kondygnacjach, a take z powikszeniem o powierzchni antresoli, 24)kubaturze brutto budynku - naley przez to rozumie sum kubatury brutto wszystkich kondygnacji, stanowic iloczyn powierzchni całkowitej, mierzonej po zewntrznym obrysie przegród zewntrznych i wysokoci kondygnacji brutto, albo midzy podłog na stropie lub warstw wyrównawcz na gruncie a górn powierzchni podłogi bd warstwy osłaniajcej izolacj ciepln stropu nad najwysz kondygnacj, przy czym do kubatury brutto budynku: a) wlicza si kubatur przej, przewitów i przejazdów bramowych, poddaszy nieuytkowych oraz przekrytych czci zewntrznych budynku, takich jak: loggie, podcienia, ganki, kruganki, werandy, a take kubatur balkonów i tarasów, obliczan do wysokoci balustrady, b) nie wlicza si kubatury ław i stóp fundamentowych, kanałów i studzienek instalacyjnych, studzienek przy oknach piwnicznych, zewntrznych schodów, ramp i pochylni, gzymsów, daszków i osłon oraz kominów i attyk ponad płaszczyzn dachu. § 4. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi dziel si na: 1) pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi, w których przebywanie tych samych osób w cigu doby trwa dłuej ni 4 godziny, 2) pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi, w których przebywanie tych samych osób w cigu doby trwa od 2 do 4 godzin włcznie. § 5. 1. Nie uwaa si za przeznaczone na pobyt ludzi pomieszcze, w których: 1) łczny czas przebywania tych samych osób jest krótszy ni 2 godziny w cigu doby, a wykonywane czynnoci maj charakter dorywczy bd te praca polega na krótkotrwałym przebywaniu zwizanym z dozorem oraz konserwacj maszyn i urzdze lub utrzymaniem czystoci i porzdku, 2) maj miejsce procesy technologiczne niepozwalajce na zapewnienie warunków przebywania osób stanowicych ich obsług, bez zastosowania indywidualnych urzdze ochrony osobistej i zachowania specjalnego reimu organizacji pracy, 3) jest prowadzona hodowla rolin lub zwierzt, niezalenie od czasu przebywania w nich osób zajmujcych si obsług. 2. Przepis ust. 1 nie narusza przepisów dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy. § 6. Wysoko budynku, słuc do przyporzdkowania temu budynkowi odpowiednich wymaga rozporzdzenia, mierzy si od poziomu terenu przy najniej połoonym wejciu do budynku lub jego czci, znajdujcym si na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do górnej powierzchni najwyej połoonego stropu, łcznie z gruboci izolacji cieplnej i warstwy j osłaniajcej, bez uwzgldniania wyniesionych ponad t płaszczyzn maszynowni dwigów i innych pomieszcze technicznych, bd do najwyej połoonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku znajdujcego si bezporednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi. § 7. (uchylony). § 8. W celu okrelenia wymaga technicznych i uytkowych wprowadza si nastpujcy podział budynków na grupy wysokoci: 1) niskie (N) - do 12 m włcznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokoci do 4 kondygnacji nadziemnych włcznie, 2) redniowysokie (SW) - ponad 12 m do 25 m włcznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokoci ponad 4 do 9 kondygnacji nadziemnych włcznie, 3) wysokie (W) - ponad 25 m do 55 m włcznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokoci ponad 9 do 18 kondygnacji nadziemnych włcznie, 4) wysokociowe (WW) - powyej 55 m nad poziomem terenu. § 9. 1. Wymagane w rozporzdzeniu wymiary naley rozumie jako uzyskane z uwzgldnieniem wykoczenia powierzchni elementów budynku, a w odniesieniu do szerokoci drzwi - jako wymiary w wietle ocienicy.
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009

zalicza si w szczególnoci: 1) szkodliwe promieniowanie i oddziaływanie pól elektromagnetycznych. urzdze budowlanych lub granicy działki budowlanej mierzy si w poziomie w miejscu ich najmniejszego oddalenia. 4. 1. a take nadbudow tak usytuowanego budynku o nie wicej ni jedn kondygnacj. bez uwzgldnienia gruboci warstw izolacji termicznej. jakim … Dz. 3) rozbudow budynku istniejcego. dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budow. 1. Do uciliwoci. dopuszcza si w odległoci 1. 7) szkody spowodowane działalnoci górnicz. 4. Dział II Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej Rozdział 1 Usytuowanie budynku § 10. 1. przy czym dopuszcza si wznoszenie budynków w tym zasigu pod warunkiem zastosowania rodków technicznych zmniejszajcych uciliwoci poniej poziomu ustalonego w tych przepisach bd zwikszajcych odporno budynku na te zagroenia i uciliwoci. 2. (uchylony). o których mowa w ust. jeeli wynika to z ustale planu miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. usytuowanego w odległoci mniejszej ni okrelona w ust.75. powoduje objcie ssiedniej System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 . jeeli bdzie on przylegał cał powierzchni swojej ciany do ciany budynku istniejcego na ssiedniej działce lub do ciany budynku projektowanego. 60 i 271-273 lub przepisów odrbnych okrelajcych dopuszczalne odległoci niektórych budowli od budynków nie wynikaj inne wymagania. 4) sytuowanie budynku gospodarczego i garau o długoci mniejszej ni 5. 2. Okrelone w rozporzdzeniu odległoci budynków od innych budynków. Dla budynków istniejcych dopuszcza si przyjmowanie odległoci. 2) 3 m . lawiny skalne i niene. 3) zanieczyszczenie powietrza. Wykaz Polskich Norm powołanych w rozporzdzeniu okrela załcznik nr 1 do rozporzdzenia. przy czym w nadbudowanej cianie. W zabudowie jednorodzinnej. lecz nie mniejszej ni 1. 3. uwzgldniajc przepisy odrbne oraz zawarte w § 13. § 11.5 m od granicy lub bezporednio przy tej granicy. jeeli nie jest to sprzeczne z warunkami ustalonymi dla obszarów ograniczonego uytkowania. 5) powodzie i zalewanie wodami opadowymi. § 12. o których mowa w ust. o którym mowa w ust. przy czym nie dotyczy to ciany budynku usytuowanej bezporednio przy granicy działki.5 m. Jeeli z przepisów § 13.07. 1 pkt 2. 60 i 271-273. 2) hałas i drgania (wibracje). na działce budowlanej o szerokoci mniejszej ni 16 m.5 m cian bez otworów okiennych lub drzwiowych. o którym mowa w ust. pod warunkiem e jego cz leca w pasie o szerokoci 3 m wzdłu granicy działki bdzie miała długo i wysoko nie wiksze ni ma budynek istniejcy lub projektowany na ssiedniej działce budowlanej.w przypadku budynku zwróconego cian z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stron tej granicy. 1 pkt 2. 2 i 3. jeeli w pasie o szerokoci 3 m wzdłu tej granicy zostan zachowane jego dotychczasowe wymiary.w przypadku budynku zwróconego cian bez otworów okiennych lub drzwiowych w stron tej granicy. 3. tynków lub okładzin zewntrznych. budynek na działce budowlanej naley sytuowa w odległoci od granicy z ssiedni działk budowlan nie mniejszej ni: 1) 4 m . 4) zanieczyszczenie gruntu i wód.08 2. dopuszcza si: 1) sytuowanie budynku cian bez otworów okiennych lub drzwiowych bezporednio przy granicy z ssiedni działk budowlan lub w odległoci mniejszej ni okrelona w ust.5 m i o wysokoci mniejszej ni 3 m bezporednio przy granicy z ssiedni działk budowlan lub w odległoci nie mniejszej ni 1. zlokalizowanej w odległoci mniejszej ni 4 m od granicy nie moe by otworów okiennych lub drzwiowych.U.690 wersja: 2009. 2) sytuowanie budynku bezporednio przy granicy z ssiedni działk budowlan. 3. Usytuowanie budynku na działce budowlanej w sposób. 6) osuwiska gruntu.2002. Grubo skrzydła drzwi po otwarciu nie moe pomniejsza wymiaru szerokoci otworu w wietle ocienicy. okrelonych w przepisach odrbnych. Sytuowanie budynku w przypadku. 1 od granicy z ssiedni działk budowlan. Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinien by wznoszony poza zasigiem zagroe i uciliwoci okrelonych w przepisach odrbnych. 5.Warunki techniczne.

dla obiektów przesłaniajcych o wysokoci do 35 m. Odległo budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektów powinna umoliwia naturalne owietlenie tych pomieszcze . uwzgldniajc przepisy odrbne oraz zawarte w § 13.5 m. zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz budynków w zakładach pracy. takiego jak maszt. 1. b) 35 m . których dojazd do działki budowlanej i budynku jest konieczny ze wzgldu na ich przeznaczenie. bez ograniczenia jego wysokoci. nie ustala si. 1 pkt 1. Odległo od granicy z ssiedni działk budowlan nie moe by mniejsza ni: 1) 1. Odległoci od granicy z ssiedni działk budowlan do podziemnej czci budynku. Odległoci. balkonu lub daszku nad wejciem. 1. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 1. schody zewntrzne. Do wej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Dojcia słuce równoczenie do ruchu pojazdów gospodarczych i uprzywilejowanych o masie całkowitej do 2. budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku uytecznoci publicznej.75. z wyjtkiem budynków. utwardzone dojcia o szerokoci minimalnej 1. Szeroko jezdni nie moe by mniejsza ni 3 m. Rozdział 2 Dojcia i dojazdy § 14. 1 pkt 1. powinny mie zainstalowane owietlenie elektryczne. promienie łuków dojazdów. zapewniajce bezpieczne ich uytkowanie po zapadniciu zmroku. 60 i 271-273. nachylenie podłune i poprzeczne oraz nono nawierzchni naley dostosowa do wymiarów gabarytowych. Dopuszcza si sytuowanie obiektu przesłaniajcego w odległoci nie mniejszej ni 10 m od okna pomieszczenia przesłanianego. 4. 2. pochylnia lub rampa.dla obiektów przesłaniajcych o wysokoci ponad 35 m. funkcj t mog spełnia dojcia. ciaru całkowitego i warunków ruchu pojazdów. 1. pod warunkiem e ich szeroko nie bdzie mniejsza ni 4. 2) zostały zachowane wymagania. zgodnie z warunkami okrelonymi w przepisach odrbnych. o których mowa w ust.08 działki budowlanej obszarem oddziaływania w rozumieniu art.co uznaje si za spełnione. licu ciany na osi okna pomieszczenia przesłanianego.U. jeeli: 1) midzy ramionami kta 60° wyznaczonego w płaszczy nie poziomej. przy czym co najmniej jedno dojcie powinno zapewnia osobom niepełnosprawnym dostp do całego budynku lub tych jego czci. z zastrzeeniem ust. § 16. 5. Budynek inwentarski lub budynek gospodarczy. a take budowli podziemnej spełniajcej funkcje uytkowe budynku. niebdcych zakładami pracy chronionej. 3. wymagajcych dojazdów.690 wersja: 2009. dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budow. Do budynku i urzdze z nim zwizanych.07. o której mowa w ust.Warunki techniczne. 2. Dojcia i dojazdy do budynków. o których System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 . umoliwiajc ruch pieszy oraz ruch i postój pojazdów. § 15. o których mowa w § 14 ust.5 m do okapu. 3 pkt 4. Wysoko przesłaniania. 3. pod warunkiem e ma on szeroko nie mniejsz ni 5 m. lub takiego. mog by zmniejszone nie wicej ni o połow w zabudowie ródmiejskiej. zagrodowych i rekreacji indywidualnej. zamieszkania zbiorowego i uytecznoci publicznej powinny by doprowadzone od doj i dojazdów.2002. 2. nie znajduje si przesłaniajca cz tego samego budynku lub inny obiekt przesłaniajcy w odległoci mniejszej ni: a) wysoko przesłaniania . 4. 1. taras. lecz o szerokoci przesłaniajcej nie wikszej ni 3 m. aresztach ledczych. wiea lub inny obiekt budowlany. komin. nie moe by sytuowany cian z otworami okiennymi lub drzwiowymi w odległoci mniejszej ni 8 m od ciany istniejcego na ssiedniej działce budowlanej budynku mieszkalnego. a take budynków w zakładach karnych. 6. z wyjtkiem jednorodzinnych. znajdujcych si całkowicie poniej poziomu otaczajcego terenu. odpowiednie do przeznaczenia i sposobu ich uytkowania oraz wymaga dotyczcych ochrony przeciwpoarowej.5 m. Do działek budowlanych oraz do budynków i urzdze z nimi zwizanych naley zapewni dojcie i dojazd umoliwiajcy dostp do drogi publicznej. gzymsu. Szeroko.Prawo budowlane. mierzc j równolegle do płaszczyzny okna. . Wymaganie dostpnoci osób niepełnosprawnych. z których osoby te mog korzysta. 2. a take do takich czci budynku jak galeria. mierzy si od poziomu dolnej krawdzi najniej połoonych okien budynku przesłanianego do poziomu najwyszej zacieniajcej krawdzi obiektu przesłaniajcego lub jego przesłaniajcej czci. nie dotyczy budynków na terenach zamknitych. o którym mowa w ust. 1 i 3.5 tony powinny mie nawierzchni o nonoci co najmniej dostosowanej do masy tych pojazdów. o których mowa w § 57 i 60. 7. okrelonych w przepisach odrbnych. Dopuszcza si zastosowanie dojcia i dojazdu do działek budowlanych w postaci cigu pieszo-jezdnego. jakim … Dz. § 13. 2) 4 m do zwróconego w stron tej granicy otworu okiennego umieszczonego w dachu lub połaci dachowej. z wierzchołkiem usytuowanym w wewntrznym .

1. 2. Zachowanie odległoci. owiaty i wychowania.6 m i długo 5 m.2002. 4. a w przypadku usytuowania wzdłu jezdni .08 mowa w § 3 pkt 6. stosuje si do sytuowania wjazdów do zamknitego garau w stosunku do okien budynku opieki zdrowotnej. Miejscami. Odległo wydzielonych miejsc postojowych lub otwartego garau wielopoziomowego dla samochodów osobowych od granicy działki budowlanej nie moe by mniejsza ni: 1) 3 m . mog by: 1) zadaszone osłony lub pomieszczenia ze cianami pełnymi bd aurowymi. 3.w przypadku do 4 stanowisk włcznie. 1. 1. Stanowiska postojowe i dojazdy manewrowe dla samochodów osobowych powinny mie nawierzchni utwardzon lub co najmniej gruntow stabilizowan.07. lub otwartego garau wielopoziomowego dla samochodów osobowych od okien pomieszcze przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku mieszkalnym.w przypadku 5 do 60 stanowisk włcznie. z uwzgldnieniem § 276 ust. budynku opieki zdrowotnej. naley urzdzi. Stanowiska przeznaczone do mycia i niezawodowego przegldu samochodów w zgrupowaniach miejsc postojowych powinny mie doprowadzenie wody oraz tward nawierzchni ze spadkami zapewniajcymi spływ wody do wpustów kanalizacyjnych z osadnikami błota i łapaczami oleju. stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy. 2) wyodrbnione pomieszczenia w budynku. miejsca postojowe dla samochodów uytkowników stałych i przebywajcych okresowo. 1 i 2. a take placów zabaw i boisk dla dzieci i młodziey.3 m i długo 5 m. Odległoci. o których mowa w ust. Liczb i sposób urzdzenia miejsc postojowych naley dostosowa do wymaga ustalonych w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.w przypadku do 4 stanowisk włcznie. nie jest wymagane przy sytuowaniu miejsc postojowych midzy liniami rozgraniczajcymi ulic. Odległo wydzielonych miejsc postojowych. 2) 10 m . owiaty i wychowania. Rozdział 4 Miejsca gromadzenia odpadów stałych § 22. ze spadkiem zapewniajcym spływ wody. Miejsca postojowe dla samochodów. 3) 20 m . z uwzgldnieniem moliwoci ich segregacji. 3. z wyjtkiem hotelu.w przypadku wikszej liczby stanowisk. jakim … Dz. nie moe by mniejsza ni: 1) 7 m .w przypadku 5-60 stanowisk włcznie. 1. w tym równie miejsca postojowe dla samochodów. 3) 16 m .690 wersja: 2009. w tym take dolne komory zsypu z bezporednim System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 . przy czym dla samochodów uytkowanych przez osoby niepełnosprawne szeroko stanowiska powinna wynosi co najmniej 3.Warunki techniczne. lecz nie wyej ni 0. 2. budynku zamieszkania zbiorowego.U. § 21. o których mowa w ust. § 17.6 m. z których korzystaj osoby niepełnosprawne. majce posadzk powyej poziomu nawierzchni dojazdu rodka transportowego odbierajcego odpady. Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych powinny mie co najmniej szeroko 2. z których korzystaj wyłcznie osoby niepełnosprawne. z których korzystaj osoby niepełnosprawne. (uchylony).w przypadku wikszej liczby stanowisk. Na działkach budowlanych naley przewidzie miejsca na pojemniki słuce do czasowego gromadzenia odpadów stałych. § 19. w tym równie zadaszonych. 2. § 20.15 m. z moliwoci jej ograniczenia do 2. z uwzgldnieniem potrzebnej liczby miejsc. a take od placu zabaw i boiska dla dzieci i młodziey. 1 i 2. 1. 2) 6 m . 1.75.długo co najmniej 6 m i szeroko co najmniej 3. Miejsca te wymagaj odpowiedniego oznakowania.3 m w przypadku zapewnienia moliwoci korzystania z przylegajcego dojcia lub cigu pieszo-jezdnego. mog by usytuowane w odległoci nie mniejszej ni 5 m od okien budynku mieszkalnego wielorodzinnego i zamieszkania zbiorowego oraz zblione bez adnych ogranicze do innych budynków. o których mowa w ust. Rozdział 3 Miejsca postojowe dla samochodów osobowych § 18. Zagospodarowujc działk budowlan. 2.

1 i 2 nie jest wymagane w przypadku działek przeznaczonych pod budow budynków rekreacji indywidualnej oraz budynków inwentarskich i gospodarczych na wsi. zaopatrzonym w daszek o wysigu co najmniej 1 m i przedłuony na boki po co najmniej 0. powinna mie zapewnion moliwo przyłczenia uzbrojenia działki lub bezporednio budynku do sieci wodocigowej. zamieszkania zbiorowego i uytecznoci publicznej. moe by wykorzystana pod zabudow budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi. 3. nie powinna wynosi wicej ni 80 m od najdalszego wejcia do obsługiwanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Przy budynkach wielorodzinnych trzepaki naley sytuowa przy miejscach do gromadzenia odpadów stałych. 2. 2. o których mowa w ust. Odległo miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe. a take zastosowania zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni cieków. Spełnienie warunków okrelonych w ust. 3. 1. Zbiorniki. a take sytuowanie zadaszonych osłon lub pomieszcze na granicy działek. elektroenergetycznej i ciepłowniczej.U. 1. W przypadku przebudowy istniejcej zabudowy. to ich gromadzenie lub oczyszczanie wymaga pozytywnej opinii właciwego terenowo inspektora ochrony rodowiska. pod warunkiem zapewnienia moliwoci czerpania lub dostawy wody z uj połoonych poza granicami działki. 2. 1.07. § 23. jakim … Dz. a miejscem dojazdu samochodów mieciarek wywocych odpady powinno by utwardzone dojcie. 1. Midzy wejciami do pomieszcze lub placami. § 24. 1. Działka budowlana. 3) utwardzone place do ustawiania kontenerów z zamykanymi otworami wrzutowymi. kanalizacyjnej. Działka budowlana. § 25. powinna by wyposaona w kanalizacj umoliwiajc System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 . o których mowa w ust. naley zapewni dodatkowo własne ujcie wody oraz własne ródło energii elektrycznej i cieplnej. jeeli stykaj si one z podobnymi urzdzeniami na działce ssiedniej bd te przy linii rozgraniczajcej od strony ulicy. 4. o których mowa w § 22 ust. 4. Zachowanie odległoci od granicy działki nie jest wymagane. majce ciany i podłogi zmywalne. jeeli osłony lub pomieszczenia stykaj si z podobnymi urzdzeniami na działce ssiedniej. § 27.8 m.75. która nie moe by zaopatrzona w wod przeznaczon do spoycia przez ludzi z sieci lub własnego ujcia. powinny mie nieprzepuszczalne ciany i dno.Warunki techniczne. Rozdział 5 Uzbrojenie techniczne działki i odprowadzenie wód powierzchniowych § 26. Za równorzdne z przyłczeniem do sieci elektroenergetycznej i ciepłowniczej uznaje si zapewnienie moliwoci korzystania z indywidualnych ródeł energii elektrycznej i ciepła. przystosowanych do okresowego opróniania. Jeeli ilo cieków jest wiksza od 5 m3. szczelne przekrycie z zamykanym otworem wsypowym oraz zamykanym otworem bocznym do usuwania odpadów. pod warunkiem usytuowania ich w odległociach okrelonych w § 23 ust. kratk ciekow. Na terenach niezurbanizowanych dopuszcza si stosowanie zbiorników na odpady stałe. 1. odpowiadajcych przepisom odrbnym dotyczcym gospodarki energetycznej i ochrony rodowiska. 1 od okien i drzwi do 3 m. jeeli właciwy organ w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie okrelił takich wymaga. Do zbiorników tych naley doprowadzi utwardzony dojazd. pod warunkiem zapewnienia moliwoci korzystania z indywidualnego ujcia wody. o której mowa w ust. niezalenie od zasilania z sieci. 2 pkt 1 i 3. o których mowa w ust. powinna wynosi co najmniej 10 m od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz co najmniej 3 m od granicy z ssiedni działk. na której sytuowane s budynki. Odległo miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe. Miejsca do gromadzenia odpadów stałych przy budynkach wielorodzinnych powinny by dostpne dla osób niepełnosprawnych. z zachowaniem odległoci nie mniejszej ni 10 m od okien i drzwi do pomieszcze przeznaczonych na pobyt ludzi. 4.2002. zagrodowej i rekreacji indywidualnej dopuszcza si zmniejszenie odległoci okrelonych w ust. W zabudowie jednorodzinnej. wentylacj grawitacyjn oraz sztuczne owietlenie. Dopuszcza si wykorzystanie pod zabudow zagrodow lub rekreacji indywidualnej działki budowlanej.08 wyjciem na zewntrz. Wymaganie to nie dotyczy budynków na terenach zamknitych. jednak nie wicej ni o połow. 2. punkt czerpalny wody. 2 pkt 1 i 3. W razie braku warunków przyłczenia sieci wodocigowej i kanalizacyjnej działka. Na działkach budowlanych przeznaczonych dla szpitali i sanatoriów. § 28. jeeli ich ilo nie przekracza 5 m3 na dob. 1. umoliwiajce przemieszczanie pojemników na własnych kołach lub na wózkach. odległoci.690 wersja: 2009. o których mowa w § 22 ust. mog by pomniejszone. 3. 1. od granicy działki do 2 m. przewidziana pod zabudow budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi. 5. po uzyskaniu opinii pastwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

przy czym nie dopuszcza si ich stosowania na obszarach podlegajcych szczególnej ochronie rodowiska i naraonych na powodzie oraz zalewanie wodami opadowymi.5 m od poziomu terenu. 2) do osi rowu przydronego . W razie braku moliwoci przyłczenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. 1 pkt 2-5. 1. zbiorników do gromadzenia nieczystoci.2002.08 odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. w pasie o szerokoci co najmniej 1 m. Cz nadziemna studni kopanej.5 m. liczc od zewntrznej obudowy studni.15 m. szczelne przekrycie z zamykanym otworem do usuwania nieczystoci i odpowietrzenie wyprowadzone co najmniej 0. zgodnie z przepisami dotyczcymi ochrony uj i ródeł wodnych.07. niewyposaonej w urzdzenie pompowe. Dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na teren ssiedniej nieruchomoci jest zabronione. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystoci ciekłe. 4) do najbliszego przewodu rozsczajcego kanalizacji indywidualnej.Warunki techniczne. niewymagajcej. 1.5 m System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 . dopuszcza si odprowadzanie wód opadowych na własny teren nieutwardzony. § 35.liczc od osi studni . jakim … Dz. Teren otaczajcy studni kopan.5 m.2 m od poziomu terenu. powinien by pokryty nawierzchni utwardzon.690 wersja: 2009. 4. a take studni wspólnej na granicy dwóch działek. 2.70 m. Przy ujciu wód podziemnych za pomoc studni wierconej teren w promieniu co najmniej 1 m od wprowadzonej w grunt rury naley zabezpieczy w sposób okrelony w § 32 ust. wód i powietrza. kompostu oraz podobnych szczelnych urzdze . Rozdział 7 Zbiorniki bezodpływowe na nieczystoci ciekłe § 34. 4. 5) do nieutwardzonych wybiegów dla zwierzt hodowlanych.co najmniej: 1) do granicy działki .U. ze spadkiem 2% w kierunku zewntrznym. Rozdział 6 Studnie § 31. Cz nadziemna studni kopanej. o których mowa w ust. 2. pod warunkiem zachowania na obydwu działkach odległoci. Zbiorniki na nieczystoci ciekłe mog by stosowane tylko na działkach budowlanych niemajcych moliwoci przyłczenia do sieci kanalizacyjnej. wyposaonej w urzdzenie pompowe. a ponadto od zewntrz do głbokoci co najmniej 1. Usytuowanie na działce budowlanej uj wody. Dopuszcza si sytuowanie studni w odległoci mniejszej ni 5 m od granicy działki. Obudowa studni kopanej. urzdze do gromadzenia i oczyszczania cieków oraz odpadów stałych powinno by zgodne z wymaganiami rozporzdzenia oraz z przepisami dotyczcymi ochrony gruntu.75. ustanowienia strefy ochronnej. powinna by wykonana z materiałów nieprzepuszczalnych i niewpływajcych ujemnie na jako wody. doły ustpów nieskanalizowanych oraz urzdzenia kanalizacyjne i zbiorniki do usuwania i gromadzenia wydalin pochodzenia zwierzcego powinny mie dno i ciany nieprzepuszczalne. a przejcie rury studziennej przez nawierzchni utwardzon naley uszczelni. ochraniajcym wntrze studni i urzdzenia do czerpania wody. najbliszego przewodu rozsczajcego kanalizacji lokalnej bez urzdze biologicznego oczyszczania cieków oraz do granicy pola filtracyjnego . Odległo studni dostarczajcej wod przeznaczon do spoycia przez ludzi.30 m.7. jeeli odprowadzane s do niej cieki oczyszczone biologicznie w stopniu okrelonym w przepisach dotyczcych ochrony wód . Przykrycie jej powinno by dopasowane do obudowy i wykonane z materiału nieprzepuszczalnego oraz mie nono odpowiedni do przewidywanego obcienia. jeeli wykonane zostanie ich spoinowanie od wewntrz na całej wysokoci studni. powinna mie wysoko co najmniej 0. § 30. do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych. § 32.9 m od poziomu terenu oraz by zabezpieczona trwałym i nieprzepuszczalnym przykryciem. powinna mie wysoko co najmniej 0. § 33. dostarczajcej wod przeznaczon do spoycia przez ludzi. 3. § 29. 2. a złcza elementów obudowy powinny by naleycie uszczelnione. powinna wynosi . Przy zastosowaniu krgów betonowych warunek szczelnoci uznaje si za spełniony. 3) do budynków inwentarskich i zwizanych z nimi szczelnych silosów.

stosownie do potrzeb uytkowych. drogi (ulicy) lub cigu pieszego . Właciwy organ w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. moe ustali dla działek budowlanych połoonych przy zabudowanych działkach ssiednich odległoci mniejsze ni okrelone w ust.2 m. 4. neutralizatorów cieków i innych podobnych zbiorników od okien otwieralnych i drzwi zewntrznych do pomieszcze przeznaczonych na pobyt ludzi powinna wynosi co najmniej 5 m. jeeli inny procent nie wynika z ustale miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 3.2002. 6. dołów ustpów nieskanalizowanych o liczbie miejsc nie wikszej ni 4 i podobnych urzdze sanitarno-gospodarczych o pojemnoci do 10 m3 powinna wynosi co najmniej: 1) od okien i drzwi zewntrznych do pomieszcze przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów produktów spoywczych . przewidzie place zabaw dla dzieci i miejsca rekreacyjne dostpne dla osób niepełnosprawnych. Odległo pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystoci ciekłe. przeznaczonych pod zabudow wielorodzinn. chyba e przepisy odrbne stanowi inaczej. łapaczy olejów mineralnych i tłuszczu. Odległoci pokryw i wylotów wentylacji z dołów ustpów nieskanalizowanych o liczbie miejsc wikszej ni 4 oraz zbiorników bezodpływowych na nieczystoci ciekłe i kompostowników o pojemnoci powyej 10 m3 do 50 m3 powinny wynosi co najmniej: 1) od okien i drzwi zewntrznych do pomieszcze wymienionych w ust. § 36. Przepływowe. Nasłonecznienie placu zabaw dla dzieci powinno wynosi co najmniej 4 godziny. w porozumieniu z pastwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym. od okien pomieszcze przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadów powinna wynosi co najmniej 10 m. pod warunkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez instalacj kanalizacyjn co najmniej 0. W zabudowie ródmiejskiej dopuszcza si nasłonecznienie nie krótsze ni 2 godziny. drogi (ulicy) lub cigu pieszego . pod warunkiem zachowania odległoci okrelonych w § 31 i § 36.10 m.5 m. Odległoci zbiorników bezodpływowych na nieczystoci ciekłe i kompostowników o pojemnoci powyej 50 m3 od budynków przeznaczonych na pobyt ludzi naley przyjmowa zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy technicznej.08 ponad poziom terenu. 1. w tym take przy granicy działek. Odległo osadników błota.15 m.690 wersja: 2009.U. słuce do wstpnego ich oczyszczania. 3. jeeli ssiaduj z podobnymi urzdzeniami na działce ssiedniej. 1. 1.5 m. przy czym nie dotyczy to dołów ustpowych w zabudowie jednorodzinnej. 5. 1 pkt 1 .6 m powyej górnej krawdzi okien i drzwi zewntrznych w tych budynkach. 3) od linii rozgraniczajcej drogi (ulicy) lub cigu pieszego . W zabudowie jednorodzinnej. Odległo placów i urzdze. przy czym co najmniej 30 % tej powierzchni powinno znajdowa si na terenie biologicznie czynnym.7. § 38. jeeli przepisy odrbne nie stanowi inaczej. Rozdział 8 Ziele i urzdzenia rekreacyjne § 39.5 m.7.75.07. od linii rozgraniczajcych ulic.30 m. 1 i 2. 2) od granicy działki ssiedniej . 2) od granicy działki ssiedniej. przyjtej przez pastwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. mog by sytuowane w bezporednim ssiedztwie budynków jednorodzinnych. jakim … Dz. zagrodowej i rekreacji indywidualnej odległoci urzdze sanitarno-gospodarczych. 1. o których mowa w ust. stanowice cz przydomowej oczyszczalni cieków gospodarczo-bytowych. § 37. W zespole budynków wielorodzinnych objtych jednym pozwoleniem na budow naley. budynki opieki zdrowotnej (z wyjtkiem przychodni) oraz owiaty i wychowania co najmniej 25% powierzchni działki naley urzdzi jako powierzchni terenu biologicznie czynnego. 2. o których mowa w ust. 2. Kryte zbiorniki bezodpływowe na nieczystoci ciekłe oraz doły ustpowe mog by sytuowane w odległoci mniejszej ni 2 m od granicy. szczelne osadniki podziemne. powinny wynosi co najmniej: 1) od okien i drzwi zewntrznych do pomieszcze przeznaczonych na pobyt ludzi . 2) od granicy działki ssiedniej. § 40.Warunki techniczne. Na działkach budowlanych. Rozdział 9 System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 . liczone w dniach równonocy (21 marca i 21 wrzenia) w godzinach 1000-1600.

§ 43.75. zakładu ywienia. § 47. stosownie do ich przeznaczenia. Warunek doprowadzenia ciepłej wody do umywalek nie dotyczy budynków w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej.07. 1. § 48. jeeli one wystpuj. natryski lub umywalki. opieki zdrowotnej.08 Ogrodzenia § 41. 3. z wyjtkiem wysokociowych. Budynek i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi oraz inne budynki. jeeli wymagaj tego przepisy odrbne. W innych budynkach zaopatrzenie w wod powinno wynika z ich przeznaczenia i potrzeb ochrony przeciwpoarowej. drutu kolczastego. Bramy i furtki w ogrodzeniu nie mog otwiera si na zewntrz działki. uytkowanych wyłcznie w sezonie letnim. Przepisy ust. jakim … Dz. usytuowane w samym budynku lub w jego otoczeniu. umoliwiajce utrzymanie temperatury powietrza wewntrznego odpowiedniej do ich przeznaczenia. zamieszkania zbiorowego. Szeroko bramy powinna wynosi w wietle co najmniej 2. Budynek i pomieszczenia powinny mie zapewnion wentylacj lub klimatyzacj. powinny mie indywidualn lub centraln instalacj ciepłej wody. na wysokoci mniejszej ni 1. nauki. 1. 2. przy czym na drodze poarowej szerokoci te reguluj przepisy odrbne dotyczce ochrony przeciwpoarowej. § 45. powinny mie miejsca przystosowane do czasowego gromadzenia tych odpadów i nieczystoci.2002. Dział III Budynki i pomieszczenia Rozdział 1 Wymagania ogólne § 44. a w przypadku zastosowania furtki jej szeroko powinna by nie mniejsza ni 0. w których s zainstalowane paleniska na paliwo stałe lub komory spalania z palnikami na paliwo płynne lub gazowe.690 wersja: 2009. Furtki w ogrodzeniu przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i budynkach uytecznoci publicznej nie mog utrudnia dostpu do nich osobom niepełnosprawnym poruszajcym si na wózkach inwalidzkich. a take inne budynki. Ogrodzenie nie moe stwarza zagroenia dla bezpieczestwa ludzi i zwierzt. § 46. Budynek mieszkalny.take na inne cele. o których mowa w ust. § 51. Kady budynek przeznaczony na pobyt ludzi oraz inne budynki.4 m. Budynki. Budynek i pomieszczenia. § 42. 1. Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinien by zaopatrzony co najmniej w wod do spoycia przez ludzi oraz do celów przeciwpoarowych. 1 i 2 nie dotycz ogrodze wewntrznych w zakładach karnych i aresztach ledczych. produkcji i handlu ywnoci.Warunki techniczne. Budynek wyposaony w instalacj wodocigow powinien mie zapewnione odprowadzenie cieków bytowo-gospodarczych oraz cieków technologicznych. a odpowiednio do ich przeznaczenia . Wymaganie to nie dotyczy budynków rekreacyjnych. Umieszczanie na ogrodzeniach.U. § 49. § 50. jeeli s wyposaone w wanny. mog by wyposaone w wewntrzne urzdzenia (zsypy) do usuwania odpadów i nieczystoci stałych. tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów jest zabronione. System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 . ostro zakoczonych elementów. jego układ funkcjonalny i przestrzenny. 2. jeeli wynika to z ich przeznaczenia. Budynek. w których w trakcie uytkowania powstaj odpady i nieczystoci stałe. 1.9 m. owiaty. powinny mie przewody kominowe do odprowadzania dymu i spalin. opieki społecznej i socjalnej. ustrój konstrukcyjny oraz rozwizania techniczne i materiałowe elementów budowlanych powinny by zaprojektowane i wykonane w sposób odpowiadajcy wymaganiom wynikajcym z jego usytuowania i przeznaczenia oraz z odnoszcych si do niego przepisów rozporzdzenia i przepisów odrbnych.8 m. 2. powinny by wyposaone w instalacje (urzdzenia) do ogrzewania pomieszcze w okresie obnionych temperatur.

natomiast w innym pomieszczeniu. niestanowic drugiego poziomu w mieszkaniu dwupoziomowym. 2. o którym mowa w ust. § 54. 1. umoliwiajce dostp osobom niepełnosprawnym do mieszka połoonych na pierwszej kondygnacji nadziemnej oraz do kondygnacji podziemnej zawierajcej miejsca postojowe dla samochodów osobowych.5 m. 1. § 58. zakwaterowania w zakładach karnych.690 wersja: 2009. w sposób umoliwiajcy zapewnienie ochrony instalacji przed dostpem osób nieuprawnionych. 2. na którego budow została wydana decyzja o pozwoleniu na budow przed dniem 1 kwietnia 1995 r. 2. zgodnie z warunkami okrelonym w § 156 ust.07.Warunki techniczne. 4. 1. 2) jest uzasadnione celowoci funkcjonaln zlokalizowania tego pomieszczenia w obiekcie podziemnym lub w czci budynku pozbawionej owietlenia dziennego. Budynek. kondygnacj dopuszcza si zmian sposobu uytkowania pomieszcze na mieszkania. z uwzgldnieniem warunków okrelonych w § 13 oraz w ogólnych przepisach bezpieczestwa i higieny pracy. § 55. budynku zamieszkania zbiorowego oraz budynku uytecznoci publicznej. niewymagajcym wyposaenia w dwigi. w których rónica poziomów posadzek pomidzy pierwsz i najwysz kondygnacj nadziemn.08 § 52. budynek mieszkalny wielorodzinny. 3. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym. W przypadku gdy pomieszczenie. budynek zamieszkania zbiorowego niebdcy budynkiem koszarowym oraz kady inny budynek majcy najwysz kondygnacj z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt wicej ni 50 osób. budynek zamieszkania zbiorowego i budynek uytecznoci publicznej powinien by wyposaony w instalacj telekomunikacyjn. Rozdział 2 Owietlenie i nasłonecznienie § 57. 1 i § 157. jakim … Dz. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym niewyposaanym w dwigi naley wykona pochylni lub zainstalowa odpowiednie urzdzenie techniczne. Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi moe by zaopatrywany w gaz z sieci gazowej. 1. dostosowane do jego przeznaczenia. Nie dotyczy to budynków koszarowych. W niskim budynku zamieszkania zbiorowego i budynku uytecznoci publicznej. do powierzchni podłogi powinien wynosi co najmniej 1:8. a take majcy dwie lub wicej kondygnacji nadziemnych budynek opieki zdrowotnej i budynek opieki społecznej naley wyposay w dwig osobowy. baterii butli lub zbiorników stałych gazu płynnego. odpowiednio do potrzeb wynikajcych z jego przeznaczenia. § 56.co najmniej 1:12. takie jak: telewizji przemysłowej. jest pomieszczeniem stałej pracy w rozumieniu System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 . 2. aresztach ledczych oraz zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. a w miar potrzeby równie w inne instalacje. Budynek uytecznoci publicznej. W przypadku wbudowywania lub przybudowywania szybu dwigowego do istniejcego budynku dopuszcza si usytuowanie drzwi przystankowych na poziomie spocznika midzypitrowego. 1. kształtu i wielkoci. jeeli zostanie zapewniony dostp do kondygnacji uytkowej osobom niepełnosprawnym. 3. W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien. naley zapewni dojazd z poziomu terenu i dostp na wszystkie kondygnacje uytkowe osobom niepełnosprawnym. jeeli: 1) owietlenie dzienne nie jest konieczne lub nie jest wskazane ze wzgldów technologicznych. kondygnacji nadziemnej włcznie. 1. Pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi powinno mie zapewnione owietlenie dzienne. o których mowa w § 54 ust. Obowizek ten odnosi si do budynków wyszczególnionych w Polskiej Normie dotyczcej ochrony odgromowej obiektów budowlanych. § 53. wyposaanym w dwigi.2002. powinien by wyposaony w wewntrzn instalacj elektryczn.75.. Dopuszcza si owietlenie pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi wyłcznie wiatłem sztucznym. naley zainstalowa urzdzenia techniczne zapewniajce osobom niepełnosprawnym dostp na kondygnacje z pomieszczeniami uytkowymi. jeeli wszystkie pomieszczenia na ostatniej kondygnacji s czci mieszka dwupoziomowych. Budynek mieszkalny wielorodzinny.U. przekracza 9. w którym owietlenie dzienne jest wymagane ze wzgldów na przeznaczenie . 2. na poddaszu usytuowanym bezporednio nad 4. Budynek naley wyposay w instalacj chronic od wyładowa atmosferycznych. W budynku niewyposaonym w dwigi. liczonej w wietle ocienic. sygnalizacji dzwonkowej lub domofonowej. z których mog korzysta. Dopuszcza si niewyposaenie w dwigi budynku mieszkalnego wielorodzinnego do 5. 1.

Zainstalowanie w budynku schodów lub pochylni ruchomych nie zwalnia z obowizku zastosowania schodów lub pochylni stałych. z wyjtkiem pracowni chemicznej. § 63.02 m. § 60. (uchylony). W mieszkaniu wielopokojowym dopuszcza si ograniczenie wymagania okrelonego w ust. 2. 1. 2. § 65. nie dotyczy budynków słucych obronnoci pastwa. dla zastosowania wyłcznie owietlenia wiatłem sztucznym.2002. 1.08 ogólnych przepisów bezpieczestwa i higieny pracy.5 godziny. Wejcie do budynku i do kadej klatki schodowej powinno mie elektryczne owietlenie zewntrzne. Rozdział 4 Schody i pochylnie § 66. w tym równie osobom niepełnosprawnym. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi oraz do ruchu ogólnego (komunikacji) powinny mie zapewnione owietlenie wiatłem sztucznym odpowiednio do potrzeb uytkowych. przedszkolu i szkole. 3.w godzinach 7oo-17oo. System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 . Uzgodnienie. Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w łobku. § 67.U. o którym mowa w ust. Wymaganie przystosowania wej dla osób niepełnosprawnych nie dotyczy budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz budynków rekreacji indywidualnej. § 59. przystosowanych do ruchu osób niepełnosprawnych. budynków koszarowych.9 m.07. 3. w tym elektrycznym. 1. 2.690 wersja: 2009. 2. W wejciach do budynku i ogólnodostpnych pomieszcze uytkowych mog by zastosowane drzwi obrotowe lub wahadłowe. 1 co najmniej do jednego pokoju.75. Ogólne owietlenie wiatłem sztucznym pomieszczenia przeznaczonego na stały pobyt ludzi powinno zapewnia odpowiednie warunki uytkowania całej jego powierzchni. Owietlenie wiatłem sztucznym połczonych ze sob pomieszcze przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz do ruchu ogólnego (komunikacji) nie powinno wykazywa rónic natenia. fizycznej i plastycznej. Połoenie drzwi wejciowych do budynku oraz kształt i wymiary pomieszcze wejciowych powinny umoliwia dogodne warunki ruchu. 1. Wymagania te nie dotycz dodatkowych wej nieprzewidzianych do stałego uytkowania. a w odniesieniu do mieszkania jednopokojowego w takiej zabudowie nie okrela si wymaganego czasu nasłonecznienia. pod warunkiem usytuowania przy nich drzwi rozwieranych lub rozsuwanych. 3. powinny mie zapewniony czas nasłonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach równonocy (21 marca i 21 wrzenia) w godzinach 8oo-16oo. oraz w drzwiach do mieszka i pomieszcze mieszkalnych w budynku zamieszkania zbiorowego wysoko progów nie moe przekracza 0.Warunki techniczne. kurtyny powietrznej lub innych rozwiza nieutrudniajcych ruchu. wydanej w porozumieniu z właciwym okrgowym inspektorem pracy. Rozdział 3 Wejcia do budynków i mieszka § 61. oraz spełnienia wymaga § 240. przy czym w ródmiejskiej zabudowie uzupełniajcej dopuszcza si ograniczenie wymaganego czasu nasłonecznienia do 1. 1.równie pochylnie odpowiadajce warunkom okrelonym w rozporzdzeniu. a w zalenoci od przeznaczenia budynku . a take budynków w zakładach karnych i aresztach ledczych oraz w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. wywołujcych olnienie przy przejciu midzy tymi pomieszczeniami. Nie dotyczy to budownictwa zagrodowego i rekreacyjnego. W drzwiach. Drzwi wejciowe do budynku i ogólnodostpnych pomieszcze uytkowych oraz do mieszka powinny mie w wietle ocienicy co najmniej: szeroko 0. 2. jakim … Dz. Wejcia z zewntrz do budynku i pomieszcze przeznaczonych na pobyt ludzi naley chroni przed nadmiernym dopływem chłodnego powietrza przez zastosowanie przedsionka. o których mowa w ust. § 64. natomiast pokoje mieszkalne .9 m i wysoko 2 m. jest wymagane uzyskanie zgody właciwego pastwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. § 62. W celu zapewnienia dostpu do pomieszcze połoonych na rónych poziomach naley stosowa schody stałe. W przypadku zastosowania drzwi zewntrznych dwuskrzydłowych szeroko skrzydła głównego nie moe by mniejsza ni 0.

System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 Usytuowanie pochylni na zewntrz.8 1. s .jego szeroko. W budynkach opieki zdrowotnej. jest zabronione.19 0. a w przypadku balustrady jednostronnej .w budynku opieki zdrowotnej.19 0. Graniczne wymiary schodów stałych w budynkach o rónym przeznaczeniu okrela tabela: Przeznaczenie budynków Minimalna szeroko uytkowa (m) biegu 2 0.2 spocznika 3 0.8 1. 3. 6.6 m szerokoci na 100 osób. W budynku zakładu opieki zdrowotnej stosowanie schodów zabiegowych i wachlarzowych. 1 i 2. przyjmujc co najmniej 0. o którym mowa w ust. 1. stanowicych drog ewakuacyjn. Maksymalne nachylenie pochylni zwizanych z budynkiem nie moe przekracza wielkoci okrelonych w poniszej tabeli: Przeznaczenie pochylni 1 Do ruchu pieszego i dla osób niepełnosprawnych poruszajcych si przy uyciu wózka inwalidzkiego. 3. 1. a take budynkach zamieszkania zbiorowego przeznaczonych dla osób starszych oraz niepełnosprawnych zabrania si stosowania stopni schodów z noskami i podciciami. jakim … Dz.9 0. 5. 1. Szerokoci te nie mog by ograniczane przez zainstalowane urzdzenia oraz elementy budynku. mieszka dwupoziomowych oraz doj do urzdze technicznych. § 70.07.2002.175 1 Budynki mieszkalne jednorodzinne i w zabudowie zagrodowej oraz mieszkania dwupoziomowe Budynki mieszkalne wielorodzinne. 7.15 0.Warunki techniczne. Wymaganie. natomiast w schodach zabiegowych i krconych szeroko tak naley zapewni w odległoci nie wikszej ni 0.65 m. Szeroko uytkow schodów stałych mierzy si midzy wewntrznymi krawdziami porczy.2 W przypadku tych budynków szeroko uytkow biegu schodowego i spocznika naley przyjmowa z uwzgldnieniem wymaga okrelonych w ust.6 do 0. 2.8 1.2 1.5 Maksymalna wysoko stopni (m) 4 0. 8.5 0.15 0. 1 pkt 2. w których zatrudnia si do 10 osób We wszystkich budynkach niezalenie od ich przeznaczenia schody do kondygnacji podziemnej.midzy wykoczon powierzchni ciany a wewntrzn krawdzi porczy tej balustrady. 2. Szeroko stopni schodów wachlarzowych powinna wynosi co najmniej 0. Liczba stopni w jednym biegu schodów zewntrznych nie powinna wynosi wicej ni 10.2 m. jako przeznaczonych do ruchu pacjentów.35 m. budynki zamieszkania zbiorowego*) oraz budynki uytecznoci publicznej*).75. 4.9 0. naley oblicza proporcjonalnie do liczby osób mogcych przebywa równoczenie na kondygnacji.3 1. magazynowo-składowe oraz usługowe.4 m od porczy balustrady wewntrznej lub słupa stanowicego koncentryczn konstrukcj schodów. 2. bez wewntrz budynku przekrycia lub pod dachem % nachylenia % nachylenia 2 3 . Liczba stopni w jednym biegu schodów stałych powinna wynosi nie wicej ni: 1) 14 stopni . Szeroko uytkowa schodów zewntrznych do budynku powinna wynosi co najmniej 1.w innych budynkach. na której przewiduje si obecno najwikszej ich liczby. a take budynki produkcyjne*).08 § 68. W budynkach uytecznoci publicznej oraz budynkach produkcyjnych łczn szeroko uytkow biegów oraz łczn szeroko uytkow spoczników w klatkach schodowych. lecz nie mniej ni okrelono to w ust.U.8 0. przyjta zgodnie z wymaganiami okrelonymi w ust.25 m. 4.4 0. 2) 17 stopni . z wyłczeniem budynków zakładów opieki zdrowotnej.690 wersja: 2009. Szeroko stopni stałych schodów wewntrznych powinna wynika z warunku okrelonego wzorem: 2h + s = 0. gdzie h oznacza wysoko stopnia. Szeroko stopni schodów zewntrznych przy głównych wejciach do budynku powinna wynosi w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i budynkach uytecznoci publicznej co najmniej 0. w których zatrudnia si ponad 10 osób Przedszkola i łobki Budynki opieki zdrowotnej*) Garae wbudowane i wolno stojce (wielostanowiskowe) oraz budynki usługowe. § 69. nie dotyczy budynków w zabudowie jednorodzinnej i w zabudowie zagrodowej oraz budynków rekreacji indywidualnej. pomieszcze technicznych i poddaszy nieuytkowych *) 1. przy czym nie moe by mniejsza ni szeroko uytkowa biegu schodowego w budynku.

wynosi co najmniej 3 m i 3. kantory.2*) 2.9 m. wychowania i nauki poziom podłogi powinien znajdowa si co najmniej 0. 1. 3. 2. *) 2. nie okrelaj innych wymaga: Rodzaj pomieszczenia (sposób uytkowania) 1 Pokoje w budynkach mieszkalnych oraz sypialnie 1-4-osobowe w budynkach zamieszkania zbiorowego Pokoje na poddaszu w budynkach jednorodzinnych i mieszkalnych zagrodowych oraz pomieszczenia w budynkach rekreacji indywidualnej Pomieszczenia do pracy **).4 m. W pomieszczeniu mieszkalnym poziom podłogi od strony ciany z otworami okiennymi i drzwiowymi nie powinien znajdowa si poniej poziomu terenu przy budynku. § 71. opieki społecznej. owiaty. Przestrzeni o wysokoci poniej 1.2002. jeeli nie wystpuj czynniki szkodliwe dla zdrowia Pomieszczenia do pracy **) i innych celów.5 m w przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji. pod warunkiem uzyskania zgody pastwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku zakładu opieki zdrowotnej. sportowych.07.08 przy wysokoci pochylni: a) do 0. Wysoko pomieszcze przeznaczonych na pobyt ludzi powinna odpowiada wymaganiom okrelonym w poniszej tabeli. 1. w tym kioski usytuowane w halach dworcowych.5 m c) ponad 0.1 m. mog by obnione do wysokoci nie mniejszej ni 2. 2.i dwupoziomowych b) wielopoziomowych Dla samochodów w garaach indywidualnych 15 8 6 15 15 25 15 10 8 20 15 25 *) Pochylnie do ruchu pieszego i dla osób niepełnosprawnych o długoci ponad 9 m powinny by podzielone na krótsze odcinki. w tym dotyczce pomieszcze pracy i pomieszcze słuby zdrowia.5 Przy stropach pochyłych jest to wysoko rednia liczona midzy najwiksz a najmniejsz wysokoci pomieszczenia. Długo poziomej płaszczyzny ruchu na pocztku i na kocu pochylni powinna wynosi co najmniej 1.2 m. nauki i innych celów.0 2. zgodnie z ust. jeeli nie wystpuj czynniki szkodliwe dla zdrowia Pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi: a) jeeli nie wystpuj czynniki szkodliwe dla zdrowia b) jeeli wystpuj czynniki szkodliwe dla zdrowia Minimalna wysoko w wietle (m) 2 2. jak dyurki.Warunki techniczne. § 73. w których wystpuj czynniki uciliwe lub szkodliwe dla zdrowia Pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi.690 wersja: 2009.2*) 2. Krawdzie stopni schodów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i uytecznoci publicznej powinny wyrónia si kolorem kontrastujcym z kolorem posadzki. jeeli przepisy odrbne.07 m i obustronne porcze odpowiadajce warunkom okrelonym w § 298.U.2 3. wystawowych. handlowych. kioski.75. lecz nie mniejsz ni 1. 1. przy zastosowaniu spoczników o długoci co najmniej 1.5 m.3 m.5 3. w których nie wystpuj czynniki uciliwe lub szkodliwe dla zdrowia.15 m b) do 0.2*) 2. Rozdział 5 Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi § 72. przeznaczone na stały lub czasowy pobyt: a) nie wicej ni 4 osób b) wicej ni 4 osób Pomieszczenia jak wyej. lecz usytuowane na antresoli. Pomieszczenia.9 m nie zalicza si do odpowiadajcej przeznaczeniu danego pomieszczenia.5 m*) Dla samochodów w garaach wielostanowiskowych: a) jedno.5*) 2. krawniki o wysokoci co najmniej 0.5 m poza polem otwierania skrzydła drzwi wejciowych do budynku. których wysoko powinna. Pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych powinny mie szeroko płaszczyzny ruchu 1. jakim … Dz. 4.5 x 1.3 m powyej terenu urzdzonego przy System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 . portiernie. **) Wymagania dotyczce minimalnej wysokoci pomieszcze w zakładach pracy okrelaj przepisy o bezpieczestwie i higienie pracy.3 2. Powierzchnia spocznika przy pochylni dla osób niepełnosprawnych poruszajcych si na wózkach inwalidzkich powinna mie wymiary co najmniej 1. przy czym odstp midzy nimi powinien mieci si w granicach od 1 m do 1. 1.

System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 . natryski. powinna mie powierzchni nie mniejsz ni 2. 1 i 2.9 m oraz by wyposaona w wentylacj mechaniczn wywiewn. łazienki.9 m.9 m i wysoko 2 m w wietle ocienicy. której wysoko powinna wynosi co najmniej 3 m. a take gdy urzdzenie gazowe znajduje si poza tym pomieszczeniem. o którym mowa w § 172 ust.5 m3. z wyjtkiem ogólnodostpnych.przy doprowadzeniu centralnej ciepłej wody lub zastosowaniu elektrycznego urzdzenia do ogrzewania wody bd urzdzenia gazowego. nienasikliwa i nieliska.Warunki techniczne. jakim … Dz. Kabina natryskowa niezamknita.5 m3 . szatnie. W budynku uytecznoci publicznej pomieszczenia ogólnodostpne ze zrónicowanym poziomem podłóg powinny by przystosowane do ruchu osób niepełnosprawnych.5 m2 i szeroko co najmniej 1. 1. 2.8 m i wysoko 2 m w wietle ocienicy. 1. Kubatura pomieszczenia łazienki z wentylacj grawitacyjn powinna wynosi co najmniej: 1) 8 m3 . 3. dopuszcza si stosowanie drzwi przesuwnych lub składanych. 3. przebieralnie. Drzwi do łazienki.5 m.otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym ni 0. Dopuszcza si zmniejszenie wysokoci pomieszczenia higienicznosanitarnego w budynku mieszkalnym oraz w hotelu. umywalnie. Dopuszcza si zmniejszenie kubatury. sauny.U. § 81. Pomieszczenie higienicznosanitarne powinno mie wentylacj spełniajc wymagania przepisów rozporzdzenia oraz przepisów odrbnych. 1. umywalni i wydzielonego ustpu powinny otwiera si na zewntrz pomieszczenia. 2. umoliwiajce korzystanie z kabiny zgodnie z przeznaczeniem.9 m2 i szeroko co najmniej 0. umywalni. § 78. Drzwi do pomieszczenia przeznaczonego na stały pobyt ludzi oraz do pomieszczenia kuchennego powinny mie co najmniej szeroko 0. § 74. łazienki. w przypadku gdy jest ono wyposaone w wentylacj mechaniczn wywiewn lub nawiewno-wywiewn. wydzielona ciankami na cał wysoko pomieszczenia. ustpy. z wyjtkiem drzwi do pomieszcze technicznych i gospodarczych. ciany pomieszczenia higienicznosanitarnego powinny mie do wysokoci co najmniej 2 m powierzchnie zmywalne i odporne na działanie wilgoci. 2. Wymagania dotyczce pomieszcze higienicznosanitarnych okrelaj przepisy rozporzdzenia. Rozdział 6 Pomieszczenia higienicznosanitarne § 76. § 80. o którym mowa w § 172 ust. Kabina natryskowa zamknita. § 75.5 m2 i szeroko co najmniej 0. Drzwi. 2. co najmniej szeroko 0. powinna mie powierzchni nie mniejsz ni 1. 3. § 79. z urzdzeniami przystosowanymi do korzystania przez osoby niepełnosprawne poruszajce si na wózkach inwalidzkich. a w dolnej czci . pralnie. 3 pkt 1. stanowica wydzielon cz pomieszcze natrysków i umywalni zbiorowych.2 m w wietle. a take przepisy dotyczce bezpieczestwa i higieny pracy oraz obrony cywilnej. Do pomieszcze higienicznosanitarnych zalicza si łanie. powinny mie co najmniej szeroko 0. jak te pomieszczenia słuce do odkaania. W pomieszczeniu produkcyjnym i usługowym poziom podłogi moe znajdowa si na poziomie terenu urzdzonego przy budynku. o której mowa w ust.022 m2 dla dopływu powietrza. W budynku uytecznoci publicznej drzwi wewntrzne. 2.8 m i wysoko 2 m w wietle ocienicy. Kabina natryskowa zamknita. Obnienie poziomu podłogi poniej terenu wymaga uzyskania zgody pastwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego wydanej w porozumieniu z właciwym okrgowym inspektorem pracy. z zastrzeeniem § 75 ust. oczyszczania oraz suszenia odziey i obuwia. pomieszczenia higieny osobistej kobiet.75. kabiny natryskowej i ustpu powinna by zmywalna. 1.08 budynku. nie powinny mie progów. Posadzka pralni. 2) 6.690 wersja: 2009. z wyjtkiem łani ogólnodostpnej. 1.07. 3. 3 pkt 2. § 77. o których mowa w ust. Pomieszczenie higienicznosanitarne powinno mie wysoko w wietle co najmniej 2. W łazienkach i ustpach. jeeli pomieszczenie łazienki jest wyposaone co najmniej w wentylacj mechaniczn wywiewn. a take przechowywania sprztu do utrzymania czystoci. motelu i pensjonacie do 2. powinna mie powierzchni nie mniejsz ni 0.2002. 1.5 m oraz by wyposaona w urzdzenia wspomagajce. 1 pkt 2. jednake nie poniej 5. mie. 2. 2.przy zastosowaniu w tym pomieszczeniu urzdzenia gazowego.

ze ciankami i drzwiami o wysokoci co najmniej 2 m z przewitem nad podłog 0. w których mog by instalowane tylko umywalki. powinna mie najmniejszy wymiar poziomy (szeroko) w wietle co najmniej 0. dopuszcza si umieszczenie wspólnego ustpu dla kobiet i mczyzn. § 83.75. 1.8 m. Dopuszcza si sytuowanie ustpów publicznych na terenach nieskanalizowanych.9 m. Kabina ustpowa (ustp wydzielony).9 m. 2) stosowanie w tych pomieszczeniach i na trasie dojazdu do nich drzwi bez progów. 2. nie wymagaj ustpy przy salach zaj w łobkach i przedszkolach oraz przy pokojach dla chorych w szpitalach. 3) zainstalowanie odpowiednio przystosowanej. uytecznoci publicznej i zakładów pracy powinny mie wejcia z dróg komunikacji ogólnej. odległo od stanowiska pracy lub miejsca przebywania ludzi do najbliszego ustpu nie moe by wiksza ni 75 m. 3.5 m. bez łazienek i ustpów zwizanych z pomieszczeniami mieszkalnymi naley przewidzie na kadej kondygnacji umywalnie i ustpy przeznaczone do wspólnego uytku. § 85. 2. co najmniej 0. o szerokoci co najmniej 0. 1. 3. 4) zainstalowanie uchwytów ułatwiajcych korzystanie z urzdze higienicznosanitarnych. a do kabin przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 2. 3) drzwi do kabin ustpowych otwierane na zewntrz. Jeeli liczba osób w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi na danej kondygnacji jest mniejsza od 10. jako budynki wolno stojce ze System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 .15 m. W przypadku gdy w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi liczba osób jest mniejsza ni 10.U. a w innych . dopuszcza si umieszczenie ustpu na najbliszej. 7) wentylacj grawitacyjn lub mechaniczn .9 m w rzucie poziomym. co najmniej jedna miska ustpowa i jeden pisuar na 30 mczyzn oraz jedna miska ustpowa na 20 kobiet. o których mowa w ust. § 82. § 84. W budynku uytecznoci publicznej i zakładu pracy naley urzdzi ustpy ogólnodostpne. wyposaone co najmniej w: 1) 1 misk ustpow dla 10 kobiet. o których mowa w ust.Warunki techniczne. jakim … Dz. Bezporednio przy kabinach natryskowych i umywalniach zbiorowych powinna znajdowa si kabina ustpowa. co najmniej jedno z ogólnodostpnych pomieszcze higienicznosanitarnych powinno by przystosowane dla tych osób przez: 1) zapewnienie przestrzeni manewrowej o wymiarach co najmniej 1. Ustpy publiczne naley sytuowa na terenach wyposaonych w sie wodocigow i kanalizacyjn. 1. W budynku zamieszkania zbiorowego łazienki zwizane z pomieszczeniami mieszkalnymi powinny by wyposaone w wann lub natrysk oraz umywalk. a od stanowiska pracy chronionej . nieprzeznaczona dla osób niepełnosprawnych.690 wersja: 2009. 1.w ustpach z oknem i jedn kabin. wyszej lub niszej kondygnacji. 1. 1. oddzielenia nie wymagaj ustpy dla dzieci w łobkach i przedszkolach. co najmniej jednej miski ustpowej i umywalki. spełniajc równie funkcj powierzchni przed umywalk . w ustpach ogólnodostpnych powinna przypada co najmniej jedna umywalka na 20 osób. 2 pkt 1. 6) wpusty kanalizacyjne podłogowe z syfonem oraz armatur czerpaln ze złczk do wa w pomieszczeniach z pisuarem lub majcych wicej ni 4 kabiny ustpowe. jeeli przepisy dotyczce bezpieczestwa i higieny pracy nie stanowi inaczej.5x1. 4) 1 umywalk dla 5 osób. 2.mechaniczn o działaniu cigłym lub włczan automatycznie. § 86. 1. a take jednego natrysku. jeeli ze wzgldu na przeznaczenie przewiduje si w budynku takie urzdzenia. Dopuszcza si stosowanie pojedynczego ustpu dla osób niepełnosprawnych bez przedsionka oddzielajcego od komunikacji ogólnej.6x0. Miska ustpowa moe by usytuowana w łazience lub w wydzielonej kabinie ustpowej wyposaonej w umywalk. oddzielone cianami pełnymi na cał wysoko pomieszczenia. W budynku. na kondygnacjach dostpnych dla osób niepełnosprawnych.ni 50 m. W budynkach.08 4. W budynku. o których mowa w ust. 1. o którym mowa w ust. 4) przegrody dzielce ustp damski od mskiego.w przypadku jej zainstalowania w kabinie ustpowej.07. 2) drzwi o szerokoci co najmniej 0. 2) 1 misk ustpow i 1 pisuar dla 20 mczyzn.2002. 2. W ustpach ogólnodostpnych naley stosowa: 1) przedsionki. W budynkach.9 m i powierzchni przed misk ustpow co najmniej 0.10 m. § 87. wykonane jako ciany pełne na cał wysoko pomieszczenia. 3) 1 urzdzenie natryskowe dla 15 osób. Ustpy ogólnodostpne w budynkach zamieszkania zbiorowego. Przedsionków. 5) miski ustpowe umieszczone w oddzielnych kabinach o szerokoci co najmniej 1 m i długoci 1.

2. Pomieszczenie mieszkalne i kuchenne powinno mie bezporednie owietlenie wiatłem dziennym. 1.2002. Przepisów § 73 ust. 1.15 m poniej płaszczyzny sufitu. 1. 2. 6. pod warunkiem zastosowania co najmniej wentylacji: 1) grawitacyjnej . 1. W ustpie publicznym co najmniej jedna kabina powinna by przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejcie do ustpu publicznego.2.75. a take z zapewnieniem odprowadzenia powietrza z pomieszczenia dodatkowym otworem wywiewnym. Dopuszcza si sytuowanie tymczasowych. Przepisów § 75 i 79 ust. 1. 1. 2. 3.690 wersja: 2009. zgodnie z § 86. zwanych dalej "osadzonymi". § 88.2. W mieszkaniu wielopokojowym kuchnia moe stanowi cz pokoju przeznaczonego na pobyt dzienny. automatycznej pralki domowej. W ustpie publicznym naley zainstalowa co najmniej jeden wpust kanalizacyjny podłogowy z syfonem oraz armatur czerpaln ze złczk do wa. W mieszkaniu jednopokojowym dopuszcza si pomieszczenie kuchenne bez okien lub wnk kuchenn połczon z przedpokojem. oprócz pomieszcze mieszkalnych.2. pokoju sypialnego przewidzianego dla dwóch osób .8 m. 4. § 92. kuchni w mieszkaniu wielopokojowym . Ustp wydzielony naley wyposay w umywalk. łazienk. umoliwiajcy zainstalowanie chłodziarki i urzdzenie miejsca pracy. przestrze składowania oraz przestrze komunikacji wewntrznej. § 93. ustp wydzielony lub misk ustpow w łazience.07. 3. miski ustpowej (jeeli nie ma ustpu wydzielonego). zlewozmywak lub zlew oraz mie układ przestrzenny.w przypadku kuchni elektrycznej. a take usytuowanie pojemnika na brudn bielizn.Warunki techniczne. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym w łazienkach powinno by moliwe zainstalowanie wanny lub kabiny natryskowej. Ustp publiczny powinien odpowiada wymaganiom okrelonym w § 85 oraz mie kabiny ustpowe o wymiarach co najmniej 1. 2 niniejszego działu nie stosuje si do budynków zakwaterowania osób tymczasowo aresztowanych. wbudowanego w inny obiekt. jakim … Dz. Kształt i wymiary przedpokoju powinny umoliwia przeniesienie chorego na noszach oraz wykonanie System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 1) 2) 3) 4) . 1 nie stosuje si do zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.7 m. § 82 i 83 oraz w przypadkach przebudowy take § 77 ust. Odległo od okien i drzwi ustpu publicznego do okien i drzwi do pomieszcze przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do produkcji i magazynowania artykułów ywnociowych i farmaceutycznych nie moe by mniejsza ni 10 m. § 95. a ponadto wymagania okrelone w niniejszym rozdziale. § 89.U.w przypadku kuchni gazowej. 3. umywalki. nie moe prowadzi bezporednio z klatki schodowej lub innej drogi komunikacji ogólnej w budynku ani z pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi. Sposób zagospodarowania i rozmieszczenia urzdze sanitarnych powinien zapewnia do nich dogodny dostp. a take mieszkania wyposaonego w wentylacj mechaniczn o działaniu cigłym wywiewn lub nawiewno-wywiewn.1. 2. W budynku wielorodzinnym szeroko w wietle cian pomieszcze powinna wynosi co najmniej: pokoju sypialnego przewidzianego dla jednej osoby . usytuowanym nie wicej ni 0. za zgod właciwego terenowo pastwowego inspektora sanitarnego. 2. W mieszkaniu co najmniej jeden pokój powinien mie powierzchni nie mniejsz ni 16 m2. 79 ust. Mieszkanie w budynku wielorodzinnym powinno spełnia wymagania dotyczce pomieszcze przeznaczonych na pobyt ludzi. powinno by przewietrzane na przestrzał lub naronikowo.i dwupokojowego.2 m. 2) mechanicznej wywiewnej . 1.4 m. nieskanalizowanych ustpów publicznych na terenach skanalizowanych.5 m długoci i 1 m szerokoci. 1. 4. Mieszkanie. powinno mie kuchni lub wnk kuchenn. Mieszkanie. z wyjtkiem jedno. 5. pod warunkiem zastosowania w tym pomieszczeniu wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej z podłczeniem do niej okapu wywiewnego nad trzonem kuchennym. § 94.08 szczelnymi zbiornikami nieczystoci. Rozdział 7 Szczególne wymagania dotyczce mieszka w budynkach wielorodzinnych § 90. Kuchnia i wnka kuchenna powinny by wyposaone w trzon kuchenny. § 91. skazanych lub ukaranych. § 75. kuchni w mieszkaniu jednopokojowym . Nie dotyczy to mieszkania w budynku podlegajcym przebudowie.

trwale zamocowane do konstrukcji.75. z pionowymi prtami w rozstawie nie wikszym ni 0.9 m na długoci korytarza nie wikszej ni 1.6 m. 1. o których mowa w ust. Nawierzchnia podłogi w dojciach i przejciach nie moe by liska. Rozdział 9 Dojcia i przejcia do urzdze technicznych § 99. 1. Ogólne wymagania dotyczce doj i przej do dwignic naley stosowa równie w razie wykonania doj roboczych do pomieszcze i czci budynku nieprzeznaczonych na pobyt ludzi. takie jak obrcze ochronne. wysoko drzwi i przej pod przewodami instalacyjnymi powinna wynosi w wietle co najmniej 1. Korytarze stanowice komunikacj wewntrzn w mieszkaniu powinny mie szeroko w wietle co najmniej 1. schody. § 101.2 m. System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 . jakim … Dz. W pomieszczeniach. Wysoko kanałów i przestrzeni instalacyjnych w budynku oraz studzienek rewizyjnych powinna wynosi w wietle co najmniej 1. § 97.3 m. o których mowa w ust. Włazy te powinny znajdowa si na kadym załamaniu kanału i mie wymiary co najmniej 0. wykonane z materiałów niepalnych. 2. 2 pkt 2 i § 327 oraz Polskich Norm dotyczcych dopuszczalnych wartoci poziomu dwiku w pomieszczeniach oraz oceny wpływu drga na budynki i na ludzi w budynkach.5 m. 2. Odległo midzy włazami kontrolnymi w kanałach instalacyjnych nie moe przekracza 30 m. Projektowanie i budowa. § 100. 1.9 m. jeeli inne przepisy rozporzdzenia nie okrelaj wikszych wymaga. Dojcia i przejcia powinny mie wysoko w wietle co najmniej 1. 2.5 m. stosownie do ich przeznaczenia.6 m lub rednic 0. 3. Pomieszczenia techniczne i gospodarcze powinny by wyposaone w instalacje i urzdzenia elektryczne dostosowane do ich przeznaczenia. Rozdział 8 Pomieszczenia techniczne i gospodarcze § 96. 4. zgodnie z wymaganiami § 323 ust. 2. zamocowania i złcza urzdze. podesty. 1. zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczcych tych instalacji i urzdze. 2.5 m. 1. uzasadnionych wzgldami uytkowymi. zapewniajcych ochron ssiednich pomieszcze przed uciliwym oddziaływaniem tych urzdze. 1.8 m. 3.3 m. 4. powinny by wykonane w sposób uniemoliwiajcy przenoszenie niedopuszczalnego hałasu i drga na elementy budynku i instalacje. o których mowa w ust. Podłogi aurowe nie mog mie otworów o powierzchni wikszej ni 1. 1.15 m. zwizanych z okresow obsług maszyn i urzdze oraz przegldem i utrzymaniem stanu technicznego budynku. w którym s zainstalowane urzdzenia emitujce hałasy lub drgania. jako dojcie i przejcie midzy rónymi poziomami mog słuy drabiny lub klamry. Szeroko drabin lub klamer.9 m i mog by usytuowane nad stanowiskiem pracy na wysokoci co najmniej 2. Podpory. § 98. 2. W wyjtkowych przypadkach. liczc od poziomu podłogi tego stanowiska. moe by sytuowane w bezporednim ssiedztwie pomieszcze przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Pomieszczenie techniczne. Wysoko pomieszczenia technicznego i gospodarczego nie powinna by mniejsza ni 2 m.9 m. pomosty. a odstpy midzy szczeblami nie mog by wiksze ni 0. przy czym na odcinkach o długoci do 4 m wysoko kanałów moe by obniona do 0.U. rozmieszczone w rozstawie nie wikszym ni 0. 1. drabiny lub klamry powinny by zaopatrzone w urzdzenia zabezpieczajce przed upadkiem. 2. Dojciami i przejciami do dwignic i innych urzdze technicznych mog by korytarze. z zastrzeeniem § 68 ust. powinna wynosi co najmniej 0.690 wersja: 2009. z dopuszczeniem miejscowego zwenia do 0. 1.2002.700 mm2 i wymiarów umoliwiajcych przejcie przez nie kuli o rednicy wikszej ni 36 mm.07. Pomieszczenia techniczne przeznaczone do układania kabli w budynku (tunele i pomieszczenia kablowe) powinny spełnia wymagania wynikajce z normy Stowarzyszenia Elektryków Polskich nr N SEP-E-004:2003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. pod warunkiem zastosowania rozwiza konstrukcyjno-materiałowych. 1. Poczynajc od wysokoci 3 m nad poziomem podłogi. z zastrzeeniem § 242 ust. galerie.1 m z poprzeczk umieszczon w połowie jej wysokoci i krawnikiem o wysokoci co najmniej 0.Warunki techniczne. 5. drabiny i klamry.6 m x 0.9 m. Poziome dojcia i przejcia od strony przestrzeni otwartej powinny by zabezpieczone balustrad o wysokoci 1. 3. Podłogi w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych powinny by wykonane w sposób zapewniajcy utrzymanie czystoci.08 manewru wózkiem inwalidzkim w miejscach zmiany kierunku ruchu.

2) wjazdy lub wrota garaowe co najmniej o szerokoci 2. 1.3. Stanowiska postojowe w garau.Warunki techniczne. jeeli ich nachylenie nie przekracza 10% oraz istnieje moliwo wydzielenia bezpiecznego pasma ruchu pieszego o szerokoci co najmniej 0. jednopasmowe pochylnie o szerokoci co najmniej 2. do 5. o którym mowa w ust.0 m. w miejscu najbardziej od niej oddalonym. 4.7 m dla wjazdu i wyjazdu samochodów.bez cian zewntrznych albo ze cianami niepełnymi lub aurowymi. a w garau o pojemnoci do 25 samochodów włcznie na kondygnacji .8 m. oraz do sposobu ich usytuowania w stosunku do osi drogi. Stanowiska postojowe dla samochodów.7 m i wiksza ni 0. 3) przy usytuowaniu pod ktem 45°. 4) zapewnion wymian powietrza. z których korzystaj osoby niepełnosprawne.08 3. dopuszcza si zastosowanie wyłcznie pochylni jednopasmowych.75. System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 . 4.co najmniej 0. do której s umocowane.i dwupoziomowym. jakie maj by przechowywane. zgodnie z § 108. Spoczniki z balustrad powinny by umieszczone co 8-10 m wysokoci drabiny lub cigu klamer. 2. nie moe by mniejsza ni 0. naley stosowa pochylnie o szerokoci co najmniej 5. 4. powinien mie: 1) wysoko w wietle konstrukcji co najmniej 2. w garau podziemnym przed wjazdem do niego oraz w garau nadziemnym o pojemnoci powyej 25 samochodów. 1. § 104. Nie wymaga si wydzielenia pasma ruchu pieszego na pochylni dwupasmowej. W garau jedno. a odległo obrczy ochronnej od drabiny.7 m. lub osobne.3 m. z uwzgldnieniem warunków. 5) wpusty podłogowe z syfonem i osadnikami w garau z instalacj wodocigow lub przeciwpoarow tryskaczow. 3. jakim … Dz. 3.3 m i długo 5. jeeli stanowiska postojowe maj szeroko co najmniej 2. przeznaczone dla samochodów.5.15 m. 3. 1 pkt 1. niezawodowej obsługi samochodów osobowych.5 m.3 m i wysokoci 2 m w wietle.75 m nad poziom wejcia (pomostu). stanowicy samodzielny obiekt budowlany lub cz innego obiektu. § 105. 2. Stanowiska postojowe w garau powinny mie co najmniej szeroko 2. naley sytuowa na poziomie terenu lub na kondygnacjach dostpnych dla tych osób z pochylni. § 103. umoliwiajce ruch dwukierunkowy.4 m.5 m.2 m. bd garaem otwartym .690 wersja: 2009. pod warunkiem zainstalowania sygnalizacji do regulacji kierunków ruchu. jeeli nie zostały zastosowane inne zabezpieczenia przed upadkiem.5 m. zabezpieczon przed zamarzaniem. Do garau połoonego poniej lub powyej terenu naley zapewni dojazd dla samochodów za pomoc pochylni o maksymalnym nachyleniu nie wikszym ni okrelone w § 70 lub zastosowa odpowiednie urzdzenia do transportu pionowego. Górne koce podłunic (bocznic) drabin powinny by wyprowadzone co najmniej 0. 6) instalacj przeciwpoarow.2 m i do spodu przewodów i urzdze instalacyjnych 2 m. W garau przeznaczonym dla nie wicej ni 25 samochodów na kondygnacji. 1. o szerokoci nie mniejszej ni 1. 4. z zachowaniem odległoci midzy bokiem samochodu a cian lub słupem . 2.75 m. z których korzystaj osoby niepełnosprawne. 3) elektryczn instalacj owietleniow.take na pochylni jednopasmowej.z pełn obudow zewntrzn i zamykanymi otworami. Dojazd (droga manewrowa) do stanowisk postojowych w garau jednoprzestrzennym (bez cian wewntrznych) powinien mie szeroko dostosowan do warunków ruchu takich samochodów.2002. bdcy garaem zamknitym . Odległo drabiny lub klamry od ciany bd innej konstrukcji. Gara do przechowywania i biecej. nie moe by mniejsza ni 0. 4) przy usytuowaniu równoległym . dopuszcza si zastosowanie pochylni jednopasmowej bez sygnalizacji wietlnej. W garau podziemnym i wielopoziomowym nadziemnym jako dojcia naley stosowa schody odpowiadajce warunkom okrelonym w § 68.07. wymagan przepisami dotyczcymi ochrony przeciwpoarowej.0 m. powinny mie zapewniony dojazd na wózku inwalidzkim z drogi manewrowej do drzwi samochodu co najmniej z jednej strony. Rozdział 10 Garae dla samochodów osobowych § 102. ale co najmniej: 1) przy usytuowaniu prostopadłym . 2) przy usytuowaniu pod ktem 60°.U. Dopuszcza si zmniejszenie wymiaru.5 m. o których mowa w § 70. przeznaczonym dla nie wicej ni 10 samochodów na kondygnacji. W garau jednopoziomowym podziemnym i nadziemnym dopuszcza si wykorzystanie jako dojcia pochylni przeznaczonych do ruchu samochodów. W garau przeznaczonym dla wicej ni 25 samochodów na kadej kondygnacji.

6 m poniej poziomu terenu bezporednio przylegajcego do ciany zewntrznej garau. uniemoliwiajcym spływ wody lub innej cieczy na zewntrz i na niszy poziom garaowania. Pomieszczenie przeznaczone dla inwentarza ywego powinno odpowiada potrzebom wynikajcym z zasad racjonalnego utrzymywania zwierzt oraz odpowiednich warunków pracy obsługi. § 107. Na drodze ruchu pieszego próg ten powinien by wyprofilowany w sposób umoliwiajcy przejazd wózkiem inwalidzkim. 2. z wyjtkiem pomieszcze mieszkalnych. mechaniczn. a take znajdujcych si w niej otworów. które wymagaj dostpnoci dla tych osób. 2. a take powinno spełnia wymagania dotyczce bezpieczestwa poarowego budynków inwentarskich i ewakuacji zwierzt. W pomieszczeniu przeznaczonym dla inwentarza ywego naley zapewni: 1) owietlenie wiatłem dziennym lub sztucznym. przy spełnieniu jednego z warunków: 1) lico ciany zewntrznej tych kondygnacji z oknami otwieranymi jest cofnite w stosunku do lica ciany garau otwartego lub do krawdzi jego najwyszego stropu co najmniej o 6 m. a konstrukcja dachu i jego przekrycie nad garaem spełniaj wymagania okrelone w § 218. zapewniajc 1. o łcznej powierzchni netto otworów wentylacyjnych nie mniejszej ni 0. ograniczy progiem (obrzeem) o wysokoci 30 mm. Wymaganie. wydzielone przegrodami budowlanymi.07. jakim … Dz. sterowan czujkami niedopuszczalnego poziomu stenia gazu propan-butan .Warunki techniczne. 1.04 m2 na kade. § 108. odległo midzy par przeciwległych cian z niezamykanymi otworami nie powinna by wiksza ni 100 m. o którym mowa w ust. 2. oraz szczelno uniemoliwiajc przenikanie spalin lub oparów paliwa do ssiednich pomieszcze. opieki zdrowotnej oraz owiaty i nauki. 2) usytuowanie cian zewntrznych tych kondygnacji w jednej płaszczynie z licem cian zewntrznych czci garaowej lub z krawdziami jej stropów wymaga zastosowania w tych pomieszczeniach okien nieotwieranych oraz wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji. o której mowa w § 326. 2.naley zastosowa fos o nachyleniu zboczy nie wikszym ni 1:1. naley. 3.75. zagrodowych i rekreacji indywidualnej. W garau krawdzie płaszczyzny posadzki. przez przewietrzanie otworami wentylacyjnymi umieszczonymi w cianach przeciwległych lub bocznych. co najmniej grawitacyjn.690 wersja: 2009. sterowan czujkami niedopuszczalnego poziomu stenia tlenku wgla . Posadzka w garau powinna mie spadki do wewntrznego lub zewntrznego wpustu kanalizacyjnego. § 106. z dopuszczeniem zastosowania w nich stałych przesłon aluzjowych. z uwzgldnieniem ust.w innych garaach.w garaach.5-krotn wymian powietrza na godzin .w nieogrzewanych garaach nadziemnych wolno stojcych. zapewniajce wymagan izolacj akustyczn. a w przypadku wikszego zagłbienia . oraz w kanałach rewizyjnych. stanowisko postojowe . niewymienionych w pkt 1 i 2. słucych zawodowej obsłudze i naprawie samochodów bd znajdujcych si w garaach wielostanowiskowych. przeznaczonych na pobyt ludzi. W zabudowie jednorodzinnej. zagłbienie najniszego poziomu posadzki nie powinno by wiksze ni 0.U. Dopuszcza si sytuowanie nad garaem otwartym kondygnacji z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.2002. bd we wrotach garaowych.08 5. zagrodowej i rekreacji indywidualnej dopuszcza si wykonywanie spadku posadzki skierowanego bezporednio na nieutwardzony teren działki. majcych nie wicej ni 10 stanowisk postojowych. w których dopuszcza si parkowanie samochodów zasilanych gazem propan-butan i w których poziom podłogi znajduje si poniej poziomu terenu. W garau wielopoziomowym lub stanowicym kondygnacj w budynku mieszkalnym wielorodzinnym oraz budynku uytecznoci publicznej naley zainstalowa urzdzenia dwigowe lub inne urzdzenia podnone umoliwiajce transport pionowy osobom niepełnosprawnym poruszajcym si na wózkach inwalidzkich na inne kondygnacje. nieograniczajcych wolnej powierzchni otworu. 5. Rozdział 11 Szczególne wymagania dotyczce pomieszcze inwentarskich § 109. usytuowanych obok lub nad garaem. W garau otwartym naley zapewni przewietrzanie naturalne kondygnacji spełniajce nastpujce wymagania: łczna wielko niezamykanych otworów w cianach zewntrznych na kadej kondygnacji nie powinna by mniejsza ni 35% powierzchni cian. przystosowane do gatunku i grupy zwierzt. okrelone w dziale VI rozdziale 9. W garau zamknitym naley stosowa wentylacj: 1) co najmniej naturaln. mechaniczn. 1. 1. Gara znajdujcy si w budynku o innym przeznaczeniu powinien mie ciany i stropy. § 110. przybudowanych lub wbudowanych w inne budynki.w ogrzewanych garaach nadziemnych lub czciowo zagłbionych. nie dotyczy budynków jednorodzinnych. System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 2) 3) 4) 1) 2) 3) . 1. z zastrzeeniem § 150 ust.

05 MPa (0. § 116. 6. okrelonymi w Polskiej Normie dotyczcej zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym. 4) zabezpieczenie przed wpływami atmosferycznymi oraz wilgoci z podłoa i zalegajcych odchodów zwierzcych. dostosowane do przeznaczenia pomieszcze. § 111. Jeeli minimalne cinienie. okrelone w ust. 3. tak aby nie nastpowało pogarszanie jej jakoci oraz trwałoci instalacji. (uchylony).6 MPa (6 barów). Instalacja wodocigowa ciepłej wody przygotowywanej: 1) centralnie . wymagan dla okrelonego gatunku i grupy zwierzt.07. Wyroby zastosowane w instalacji wodocigowej powinny by dobrane z uwzgldnieniem korozyjnoci wody. Zestaw wodomierza głównego. § 114. w instalacje i urzdzenia elektryczne. § 115.U. 7. nie moe by uzyskane ze wzgldu na wystpujce stale lub okresowo niedostateczne cinienie wody w sieci wodocigowej. jakim … Dz. od grupowego wzła ciepłowniczego lub od kotłowni. 2) miejscowo . 8. o których mowa w ust.08 2) wymian powietrza. (uchylony).690 wersja: 2009. powinien by umieszczony w piwnicy System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 .2002. 6) wyposaenie w instalacje i urzdzenia elektryczne. Dopuszcza si niewyposaenie pomieszczenia przeznaczonego dla inwentarza ywego. zgodnie z wymaganiami dla przepływów zwrotnych. 3. 1. 4. W przypadku połczenia wewntrznej instalacji wodocigowej zimnej wody w budynku lub zewntrznej na terenie działki budowlanej z sieci wodocigow w wicej ni jednym miejscu naley na kadym z tych połcze zainstalowa zestaw wodomierza głównego i zabezpieczenie. 1. 1.5 bara) i nie wicej ni 0.75. 3) utrzymanie właciwej temperatury. 2. o którym mowa w § 113 ust. a koczy punktami czerpalnymi. Dział IV Wyposaenie techniczne budynków Rozdział 1 Instalacje wodocigowe zimnej i ciepłej wody § 113. 2. Za kadym zestawem wodomierza głównego od strony instalacji naley zainstalowa zabezpieczenie. § 112. na połczeniu z sieci wodocigow. poza hydrantami przeciwpoarowymi. 1. z których wykonano te wyroby. 2. powinno wynosi przed kadym punktem czerpalnym nie mniej ni 0. uytkowanego okresowo. Instalacja wodocigowa powinna by zaprojektowana i wykonana w sposób zapewniajcy zaopatrzenie w wod budynku. Na połczeniu wewntrznej instalacji wodocigowej zimnej wody w budynku lub zewntrznej na terenie działki budowlanej z sieci wodocigow powinien by zainstalowany zestaw wodomierza głównego. (uchylony). oraz spełnia wymagania okrelone w Polskiej Normie dotyczcej projektowania instalacji wodocigowych. oraz odpowiednie warunki do pracy obsługi. 7. 5. zgodnie z jego przeznaczeniem. 3a.Warunki techniczne. 1. 5) odprowadzenie cieków ze stanowisk dla zwierzt do zewntrznych lub wewntrznych zbiorników szczelnych. a take aby takich skutków nie wywoływało wzajemne oddziaływanie materiałów. (uchylony). a koczy punktami czerpalnymi. Instalacja wodocigowa zimnej wody powinna spełnia wymagania okrelone w przepisach odrbnych dotyczcych ochrony przeciwpoarowej.rozpoczyna si bezporednio za armatur odcinajc na przewodzie zasilajcym zimn wod urzdzenia do przygotowywania ciepłej wody. zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczcych zabudowy zestawów wodomierzowych w instalacjach wodocigowych oraz wymaga instalacyjnych dla wodomierzy. Instalacja wodocigowa powinna mie zabezpieczenia uniemoliwiajce wtórne zanieczyszczenie wody.rozpoczyna si bezporednio za armatur odcinajc t instalacj od indywidualnego wzła ciepłowniczego. 1 i 2. zapewniajce wymagan jego wielko w instalacji wodocigowej w budynku. (uchylony). naley zastosowa odpowiednie urzdzenia techniczne. Cinienie wody w instalacji wodocigowej w budynku.

Warunki techniczne. 3. zaopatrywanych w ciepł wod ze wspólnej kotłowni lub grupowego wzła ciepłowniczego. 1. jeeli jest on niepodpiwniczony i nie ma moliwoci wydzielenia na parterze budynku miejsca. 2a. Dopuszcza si umieszczenie zestawu wodomierza głównego w studzience poza budynkiem. urzdzenie do pomiaru iloci ciepła lub paliwa zuywanego do przygotowania ciepłej wody moe by umieszczone poza tymi budynkami.zabezpieczenie przed napływem wód gruntowych i opadowych. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbdne jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie niszej ni 70 ° i nie wy szej ni 80 ° C C. aby ilo energii cieplnej potrzebna do przygotowania tej wody była utrzymywana na racjonalnie niskim poziomie. 5. naley przed i za wodomierzem połczy przewodem metalowym. a take wentylacj. w których wystpuje stały obieg wody. jeeli warunki lokalne tego wymagaj. § 120. zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. 1. Izolacja cieplna tych przewodów powinna spełnia wymagania okrelone w załczniku nr 2 do rozporzdzenia.07. 2. powinny mie: 1) w przypadku umieszczenia w piwnicy budynku . 3. dostarczanej do poszczególnych mieszka oraz pomieszcze słucych do wspólnego uytku mieszkaców. § 119. W budynkach. zagłbienie do wyczerpywania wody oraz wentylacj. 1.6 m w wietle. Instalacja wodocigowa ciepłej wody powinna umoliwia przeprowadzanie cigłej lub okresowej dezynfekcji metod chemiczn lub fizyczn (w tym okresowe stosowanie metody dezynfekcji cieplnej). 1. zamieszkania zbiorowego i uytecznoci publicznej miejscem tym powinno by odrbne pomieszczenie. W armaturze mieszajcej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien by podłczony z lewej strony. mie stopnie lub klamry do schodzenia oraz otwór włazowy o rednicy co najmniej 0. o których mowa w ust. cinienia i temperatury. naley stosowa zestawy wodomierzowe.690 wersja: 2009. o których mowa w § 115 ust. Straty ciepła na przesyle ciepłej wody uytkowej i w przewodach cyrkulacyjnych powinny by na racjonalnie niskim poziomie. W budynkach. 1. naley w okresie przerw w jej działaniu zapewni inny sposób podgrzewania wody.U.75. łatwo dostpnym miejscu. Instalacj kanalizacyjn stanowi układ połczonych przewodów wraz z urzdzeniami. 2. 1. 4. z których wierzchnia powinna by dostosowana do przewidywanego obcienia ruchem pieszym lub kołowym. 3. 2. w których do przygotowania ciepłej wody korzysta si z instalacji ogrzewczej.2002. take na odcinkach przewodów o objtoci wewntrz przewodu powyej 3 dm3 prowadzcych do punktów czerpalnych. dopuszczalnych dla danych instalacji. bez obniania trwałoci instalacji i zastosowanych w niej wyrobów. Instalacja wodocigowa ciepłej wody powinna umoliwia uzyskanie w punktach czerpalnych wody o temperaturze nie niszej ni 55 ° i nie wy szej ni 60 ° C C. w instalacji ciepłej wody powinien by zapewniony stały obieg wody. jakim … Dz. Instalacja kanalizacyjna budynku powinna umoliwia odprowadzanie cieków. z wyjtkiem jednorodzinnych. w wydzielonym. zagrodowych i rekreacji indywidualnej. Izolacja cieplna przewodów instalacji ciepłej wody.08 budynku lub na parterze. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym do pomiaru iloci zimnej i ciepłej wody. zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczcej zabezpiecze instalacji ciepłej wody. powinna zapewni spełnienie wymaga okrelonych w ust. Urzdzenia do przygotowania ciepłej wody instalowane w budynkach powinny odpowiada wymaganiom okrelonym w przepisie odrbnym dotyczcym efektywnoci energetycznej. 2) w przypadku umieszczenia w studzience wodomierzowej poza budynkiem . § 118. 3. 2 i § 267 ust. jeeli w budynkach tych s zastosowane zestawy wodomierzowe. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym. o którym mowa w ust. Instalacja ciepłej wody powinna by zaprojektowana i wykonana w taki sposób. zamarzaniem oraz dostpem osób niepowołanych. zgodnie z Polsk Norm dotyczc uziemie i przewodów ochronnych. zaopatrzony w dwie pokrywy. wykonan z materiałów przewodzcych prd elektryczny. W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Rozdział 2 Kanalizacja ciekowa i deszczowa § 122. 2. a take wód opadowych z tego System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 .wpust do kanalizacji. § 117. zabezpieczonym przed zalaniem wod. § 121. przyborami i wpustami odprowadzajcymi cieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku. 2. 8. 1. Studzienka wodomierzowa powinna by wykonana z materiału trwałego. zabezpieczony zamkniciem przeciwzalewowym. 2. w której jest zainstalowany zestaw wodomierza głównego. Pomieszczenie lub studzienka. W zespołach budynków mieszkalnych wielorodzinnych. zamieszkania zbiorowego i uytecznoci publicznej naley stosowa urzdzenia do pomiaru iloci ciepła lub paliwa zuywanego do przygotowania ciepłej wody. Instalacj wodocigow. 2. Instalacja ciepłej wody powinna mie zabezpieczenie przed przekroczeniem.

powinna by wyposaona w urzdzenia słuce do ich oczyszczania do stanu zgodnego z tymi przepisami.U. § 125. 4.07. umieszczone w sposób umoliwiajcy dostp osobom niepełnosprawnym. pod nastpujcymi warunkami: 1) zastosowania na pionach kanalizacyjnych niewyprowadzonych ponad dach urzdze napowietrzajcych te piony i przeciwdziałajcych przenikaniu wyziewów z kanalizacji do pomieszcze. § 127. System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 . 2. 2.75. zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczcej projektowania przepompowni cieków w kanalizacji grawitacyjnej wewntrz budynków lub urzdzenia przeciwzalewowego zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczcej urzdze przeciwzalewowych w budynkach. okrelonym w przepisach odrbnych. 3. § 123. a take mie drzwi o szerokoci co najmniej 0. 1. Przewody odprowadzajce wody opadowe przez wntrze budynku w przypadku przyłczenia budynku do sieci kanalizacji ogólnospławnej naley łczy z instalacj kanalizacyjn poza budynkiem. 2) powinno by zabezpieczone przed zamarzaniem. jeeli nie s one odprowadzane na teren działki. a take zagłbienia przy cianach zewntrznych budynku powinny mie odprowadzenie wody opadowej do wyodrbnionej kanalizacji deszczowej lub kanalizacji ogólnospławnej. 1. Instalacja kanalizacyjna grawitacyjna w pomieszczeniach budynku. moe by wykonana pod warunkiem zainstalowania zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym cieków z sieci kanalizacyjnej przez zastosowanie przepompowni cieków. Przyłczenie drenau terenu przy budynku do przewodów odprowadzajcych cieki do kanalizacji ogólnospławnej lub deszczowej wymaga zastosowania urzdze zapobiegajcych zamulaniu tych przewodów oraz przedostawaniu si cieków i gazów z sieci kanalizacyjnej do ziemi. by zabezpieczone pod wzgldem akustycznym i nie powodowa uciliwoci dla mieszkaców. 3) komora wsypowa powinna by wydzielona pełnymi cianami. z których krótkotrwale nie jest moliwy grawitacyjny spływ cieków. Przewody spustowe (piony) grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej powinny by wyprowadzone jako przewody wentylujce ponad dach. Instalacja kanalizacyjna budynku. Nie jest wymagane wyprowadzanie ponad dach wszystkich przewodów wentylujcych piony kanalizacyjne. do spłukiwania toalet. 3. Dachy i tarasy. Wprowadzanie przewodów wentylujcych piony kanalizacyjne do przewodów dymowych i spalinowych oraz do przewodów wentylacyjnych pomieszcze jest zabronione.8 m. Urzdzenie zsypowe zainstalowane w budynku powinno odpowiada nastpujcym warunkom: 1) nie moe by usytuowane bezporednio przy cianach pomieszcze przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz w odległoci mniejszej ni 2 m od drzwi wejciowych do tych pomieszcze. podlewania zieleni. mycia dróg i chodników oraz innych potrzeb gospodarczych naley dla tego celu wykona odrbn instalacj. 1. 2) wyprowadzenia ponad dach przewodów wentylujcych: a) ostatni pion. Wewntrzne urzdzenia zsypowe do usuwania odpadów i nieczystoci stałych mog by stosowane w budynkach mieszkalnych o wysokoci do 55 m i powinny odpowiada wymaganiom higienicznym. 4) otwór wsypowy powinien mie zamknicie chronice przed wydzielaniem si woni z rury zsypowej.zgodnie z § 28 ust.Warunki techniczne. b) co najmniej co pity z pozostałych pionów kanalizacyjnych w budynku. gromadzonych w zbiornikach retencyjnych. do której s wprowadzane cieki nieodpowiadajce warunkom dotyczcym ochrony ziemi i wód oraz odprowadzania cieków do sieci kanalizacyjnej. jakim … Dz. liczc od podłczenia kanalizacyjnego na kadym przewodzie odpływowym. W przypadku gdy wysoko przewodu spustowego (pionu) grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej przekracza 10 m. by wykonane w sposób zapewniajcy bezpieczestwo poarowe. a w przypadku braku takiej moliwoci . oraz spełnia wymagania okrelone w Polskich Normach dotyczcych tych instalacji. Rozdział 3 Wewntrzne urzdzenia do usuwania odpadów stałych § 128. a take powyej górnej krawdzi okien i drzwi znajdujcych si w odległoci poziomej mniejszej ni 4 m od wylotów tych przewodów.2002. podłczenia podej na najniszej kondygnacji powinny spełnia wymagania Polskiej Normy dotyczcej projektowania instalacji kanalizacyjnych. § 129.690 wersja: 2009. spełniajcymi wymagania § 216 ust. (uchylony).08 budynku. 3. 2. § 126. niepołczon z instalacj wodocigow. W przypadku wykorzystywania wód opadowych. § 124.

3) wpust kanalizacyjny. niebdce piecami. § 130. wzeł ciepłowniczy indywidualny lub grupowy. 5) wejcia bez progów. łatwo zmywalnego. Pojemno dolnej komory zsypu. takiego jak kotłownia. 6) elektryczn instalacj owietleniow. 7) rura zsypowa powinna by gładka wewntrz. grzejnikami i innymi urzdzeniami. spełniajcych wymagania dotyczce wentylacji. 2) urzdzenia do spłukiwania zimn i ciepł wod. przy czym w budynkach zakładów opieki zdrowotnej. w pomieszczeniach: 1) 2) 3) 4) o kubaturze wynikajcej ze wskanika 4 m3/kW nominalnej mocy cieplnej kominka. trzonami kuchennymi lub kominkami. § 131. nienasikliwych i odpornych na niszczce oddziaływania chemiczne odpadów oraz uderzenia przy ich spadaniu. 3. 3. opieki społecznej. Funkcj ogrzewania powietrznego moe take pełni instalacja wentylacji mechanicznej. System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 . pompami obiegowymi. o których mowa w § 150 ust. 2. warunki dojazdu i szeroko otworu drzwiowego do niej powinny umoliwia stosowanie ruchomych pojemników na mieci o wielkoci uywanej w danym rejonie oczyszczania. 9. przeznaczonych dla dzieci i młodziey. 5. w których moliwy jest dopływ powietrza do paleniska kominka w iloci: a) co najmniej 10 m3/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kominka .dla kominków o obudowie zamknitej.4 m. 6) rura zsypowa powinna by prowadzona pionowo bez załama oraz wentylowana przewodem wyprowadzonym ponad dach. § 133. Rozdział 4 Instalacje ogrzewcze § 132. Instalacja ogrzewcza wodna powinna by zaprojektowana w taki sposób. lecz nie mniejszej ni 30 m3. Wyroby zastosowane w instalacji ogrzewczej wodnej powinny by dobrane z uwzgldnieniem wymaga Polskiej Normy dotyczcej jakoci wody w instalacjach ogrzewania oraz z uwzgldnieniem korozyjnoci wody i moliwoci zastosowania ochrony przed korozj. Instalacja ogrzewcza wodna powinna by zabezpieczona przed nadmiernym wzrostem cinienia i temperatury. powinien by wyposaony w instalacj ogrzewcz lub inne urzdzenia ogrzewcze. znajdujcy si pomidzy ródłem ciepła podgrzewajcym powietrze a ogrzewanymi pomieszczeniami. 2. Nad najwyej połoonym otworem wsypowym powinna znajdowa si górna komora zsypu z urzdzeniami do czyszczenia i dezynfekcji urzdzenia zsypowego. Górna i dolna komora zsypu powinny mie: 1) ciany i posadzk z materiału nienasikliwego. otwieranymi na zewntrz. Dopuszcza si stosowanie pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe w budynkach o wysokoci do 3 kondygnacji nadziemnych włcznie. kolektory słoneczne lub pompa ciepła. b) zapewniajcej nie mniejsz prdko przepływu powietrza w otworze komory spalania ni 0. jeeli nie jest to sprzeczne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. lokalach gastronomicznych oraz pomieszczeniach przeznaczonych do produkcji ywnoci i rodków farmaceutycznych . zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczcych zabezpiecze instalacji ogrzewa wodnych. jakim … Dz.2 m/s . Instalacj ogrzewcz wodn stanowi układ połczonych przewodów wraz z armatur. wykonana z materiałów trwałych. Instalacj ogrzewcz powietrzn stanowi układ połczonych kanałów i przewodów powietrznych wraz z nawiewnikami i wywiewnikami oraz elementami regulacji strumienia powietrza. 1 i 2 oraz § 145 ust. 1. 1. Kominki opalane drewnem z otwartym paleniskiem lub zamknitym wkładem kominkowym mog by instalowane wyłcznie w budynkach jednorodzinnych.08 5) rura zsypowa powinna mie rednic wewntrzn co najmniej 0. wyposaonym w filtr oraz wentylator wywiewny. 1. zamykane drzwiami pełnymi. posiadajcych przewody kominowe okrelone w § 140 ust.Warunki techniczne.690 wersja: 2009. 2. aby ilo wody uzupełniajcej mona było utrzymywa na racjonalnie niskim poziomie. znajdujcy si za zaworami oddzielajcymi od ródła ciepła. mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej oraz niskich budynkach wielorodzinnych. niepalnych.2002. 1.pod warunkiem uzyskania zgody właciwego pastwowego inspektora sanitarnego. który ze wzgldu na swoje przeznaczenie wymaga ogrzewania. Budynek. 4) dopływ powietrza oraz niezalen wentylacj wywiewn. Pod najniej połoonym otworem wsypowym powinna znajdowa si dolna komora zsypu z pojemnikami do gromadzenia odpadów. 3. 4.75.07.U. Rozwizania techniczne urzdze zsypowych powinny spełnia wymagania Polskich Norm dotyczcych tych urzdze.dla kominków o obudowie otwartej.

owietlenia itp. a take obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła przegród budowlanych.07. wyposaonego w urzdzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła.. owietlenia itp. sale gimnastyczne. 10. hale produkcyjne. a temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszcze zgodnie z ponisz tabel: Temperatury obliczeniowe*) 1 +5° C Przeznaczenie lub sposób wykorzystywania pomieszcze 2 . .. sklepy rybne i misne sale widowiskowe bez szatni. niewykonujcych w sposób cigły pracy fizycznej .bez okry zewntrznych.przeznaczone na stały pobyt ludzi bez okry zewntrznych. wynoszce od 10 do 25 W na 1 m3 kubatury pomieszczenia +16° C .przeznaczone do rozbierania. akumulatornie. 9. 8.nieprzeznaczone na pobyt ludzi. ładownie akumulatorów. jakim … Dz. zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczcej odpowietrzania instalacji ogrzewa wodnych. przedpokoje.w których wystpuj zyski ciepła od urzdze technologicznych. szatnie okry zewntrznych. ustpy publiczne. Instalacja ogrzewcza wodna systemu zamknitego lub wyposaona w armatur automatycznej regulacji powinna mie urzdzenia do odpowietrzania miejscowego..2002. w czci albo w całoci moe by przystosowana do działania jako wodna instalacja chłodnicza. pompownie.690 wersja: 2009.przemysłowe . § 134. hale targowe. owietlenia itp.w których wystpuj zyski ciepła od urzdze technologicznych. pod warunkiem spełnienia wymaga Polskich Norm dotyczcych jakoci wody w instalacjach ogrzewania i zabezpieczania instalacji ogrzewa wodnych systemu zamknitego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.w okryciach zewntrznych w pozycji siedzcej i stojcej. Do obliczania szczytowej mocy cieplnej naley przyjmowa temperatury obliczeniowe zewntrzne zgodnie z Polsk Norm dotyczc obliczeniowych temperatur zewntrznych. +8° C hale sprarek. rozbieralnie-szatnie. kunie. hale formierni. przekraczajce 25 W na 1 m3 kubatury pomieszczenia . +12° C hale pracy fizycznej o wydatku energetycznym powyej 300 W. hole wejciowe.w których wystpuj zyski ciepła od urzdze technologicznych. a jednorazowy pobyt osób znajdujcych si w ruchu i w okryciach zewntrznych nie przekracza 1 h. znajdujcych si w ruchu lub wykonujcych prac fizyczn o wydatku energetycznym do 300 W. 7. System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 .w których nie wystpuj zyski ciepła. .U. Straty ciepła na przewodach ogrzewania powietrznego powinny by na racjonalnie niskim poziomie. maszynownie i szyby dwigów osobowych klatki schodowe w budynkach mieszkalnych. wydziały obróbki cieplnej magazyny i składy wymagajce stałej obsługi. wyposaonej w przeponowe naczynie wzbiorcze. kuchnie indywidualne wyposaone w paleniska wglowe +20° C +24° C pokoje mieszkalne. Izolacja cieplna tych przewodów powinna spełnia wymagania okrelone w załczniku nr 2 do rozporzdzenia. Instalacje i urzdzenia do ogrzewania budynku powinny mie szczytow moc ciepln okrelon zgodnie z Polskimi Normami dotyczcymi obliczania zapotrzebowania na ciepło pomieszcze. Straty ciepła na przewodach zasilajcych i powrotnych instalacji wodnej centralnego ogrzewania powinny by na racjonalnie niskim poziomie. z wyjtkiem kotła na paliwo stałe o mocy nominalnej do 300 kW.08 6. poczekalnie przy salach widowiskowych bez szatni. Zabrania si stosowania kotła na paliwo stałe do zasilania instalacji ogrzewczej wodnej systemu zamknitego. nieprzekraczajce 10 W na 1 m3 kubatury pomieszczenia .Warunki techniczne. znajdujcych si w okryciach zewntrznych lub wykonujcych prac fizyczn o wydatku energetycznym powyej 300 W. hartownie.w których nie wystpuj zyski ciepła.podczas działania ogrzewania dyurnego (jeeli pozwalaj na to wzgldy technologiczne) .w których nie wystpuj zyski ciepła. Przykłady pomieszcze 3 magazyny bez stałej obsługi. sale posiedze łazienki. przeznaczone na pobyt ludzi: . pokoje biurowe.75. hale postojowe (bez remontów). 2. . przeznaczone do stałego pobytu ludzi. . garae indywidualne. Izolacja cieplna tych przewodów powinna spełnia wymagania okrelone w załczniku nr 2 do rozporzdzenia. 1. . maszynownie chłodni. kuchnie indywidualne wyposaone w paleniska gazowe lub elektryczne. Instalacja ogrzewcza wodna systemu zamknitego z grzejnikami.

przy czym nie niszej ni 16° w pomieszczeniach o temperaturze obliczeniowej C 20° i wy szej. 1. powinny odpowiada wymaganiom okrelonym w tym przepisie. armatury i urzdze oraz przepisom § 267 ust.75. zapewniajc ich bezpieczne uytkowanie. Wymaganie to nie dotyczy instalacji ogrzewczej w budynkach zakwaterowania w zakładach karnych i aresztach ledczych.690 wersja: 2009. W budynku. regulatory dopływu ciepła do grzejników powinny działa automatycznie.U. 5. powinny umoliwia uytkownikom uzyskanie w pomieszczeniach temperatury niszej od obliczeniowej. w którym w sezonie grzewczym wystpuj okresowe przerwy w uytkowaniu. na poziomie ogrzewanych pomieszcze lub w innych pomieszczeniach. 6. Urzdzenia. Instalacje ogrzewcze zasilane z sieci ciepłowniczej powinny by sterowane urzdzeniem do regulacji dopływu ciepła. Wymaganie to nie dotyczy budynków jednorodzinnych. 6. 4. Jeeli zapotrzebowanie na ciepło lub sposób uytkowania poszczególnych czci budynku s wyranie zrónicowane. § 136. 1. 3. Grzejniki oraz inne urzdzenia odbierajce ciepło z instalacji ogrzewczej powinny by zaopatrzone w regulatory dopływu ciepła.Warunki techniczne. hale pływalni. umywalnie. 8. W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zabrania si stosowania ogrzewania parowego oraz wodnych instalacji ogrzewczych o temperaturze czynnika grzejnego przekraczajcego 90° C. w których s zainstalowane. w pomieszczeniach niebdcych pomieszczeniami mieszkalnymi: System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 . Pomieszczenia przeznaczone do instalowania kotłów na paliwo stałe i pomieszczenia składu paliwa i ulowni oraz pomieszczenia przeznaczone do instalowania kotłów na olej opałowy i pomieszczenia magazynu oleju opałowego powinny odpowiada przepisom rozporzdzenia. Urzdzenia zastosowane w instalacji ogrzewczej. W budynkach z instalacj ogrzewcz wodn zasilan z sieci ciepłowniczej powinny znajdowa si urzdzenia słuce do rozliczania zuytego ciepła: 1) ciepłomierz (układ pomiarowo-rozliczeniowy) do pomiaru iloci ciepła dostarczanego do instalacji ogrzewczej budynku. o których mowa w przepisie odrbnym dotyczcym efektywnoci energetycznej. Kotły na paliwo stałe o mocy cieplnej nominalnej do 10 kW mog by instalowane w budynkach. w których instalowane s kotły. § 135. w których mog by instalowane kotły o wikszych mocach cieplnych nominalnych. W budynku zasilanym z sieci ciepłowniczej oraz w budynku z własnym (indywidualnym) ródłem ciepła na olej opałowy. . Poszczególne czci instalacji ogrzewczej powinny by wyposaone w armatur umoliwiajc zamknicie dopływu ciepła do nich i oprónienie z czynnika grzejnego bez koniecznoci przerywania działania pozostałej czci instalacji.przeznaczone do rozbierania.przeznaczone na pobyt ludzi bez odziey 3. natryskownie. C 7. działajcym automatycznie. 2. 2. o których mowa w ust. 10. W przypadku zasilania instalacji ogrzewczej wodnej z kotłowni w budynku majcym wicej ni jedno mieszkanie lub lokal uytkowy naley zastosowa nastpujce urzdzenia słuce do rozliczania kosztów zuytego ciepła: 1) urzdzenie do pomiaru iloci zuytego paliwa w kotłowni. 9. 2) urzdzenia umoliwiajce indywidualne rozliczanie kosztów ogrzewania poszczególnych mieszka lub lokali uytkowych w budynku. (uchylony). w którym znajduje si kocioł.2002. oraz pomieszczenia składu paliwa powinny odpowiada wymaganiom okrelonym w Polskiej Normie dotyczcej kotłowni wbudowanych na paliwo stałe. Izolacja cieplna instalacji ogrzewczej wodnej powinna odpowiada wymaganiom Polskiej Normy dotyczcej izolacji cieplnej rurocigów. 2) urzdzenia umoliwiajce indywidualne rozliczanie kosztów ogrzewania poszczególnych mieszka lub lokali uytkowych w budynku. na poziomie ogrzewanych pomieszcze. jeeli wynika to z wymaga technologicznych. 5. Kotły na paliwo stałe o mocy cieplnej nominalnej do 25 kW powinny by instalowane w wydzielonych pomieszczeniach technicznych zlokalizowanych na kondygnacji podziemnej. +24° C . 1. jakim … Dz. w zalenoci od zmian temperatury wewntrznej w pomieszczeniach. gabinety lekarskie z rozbieraniem pacjentów.07. 5. paliwo gazowe lub energi elektryczn. o których mowa w § 132 ust. 3. Pomieszczenia. mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej. Skład paliwa powinien by umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu technicznym w pobliu kotła lub w pomieszczeniu. sale niemowlt i sale dziecice w łobkach. 4. odpowiednio do zmian zewntrznych warunków klimatycznych. w tym okrelonym w § 220 ust. Instalacje ogrzewcze powinny by zaopatrzone w odpowiedni aparatur kontroln i pomiarow. instalacja ogrzewcza powinna by odpowiednio podzielona na niezalene gałzie (obiegi). sale operacyjne *) Dopuszcza si przyjmowanie innych temperatur obliczeniowych dla ogrzewanych pomieszcze ni jest to okrelone w tabeli. a take poszczególnych mieszka oraz lokali uytkowych wyposaonych we własne instalacje ogrzewcze.08 łazienki. 2a. rozbieralnie-szatnie. 8. instalacja ogrzewcza powinna by zaopatrzona w urzdzenia pozwalajce na ograniczenie dopływu ciepła w czasie tych przerw.

Warunki techniczne. 6. w którym zainstalowane s kotły na paliwo stałe lub olej opałowy. powinna by okrelona indywidualnie z uwzgldnieniem wymaga technicznych i technologicznych. Wanna wychwytujca. izolacja szczelna na przenikanie oleju w postaci wanny wychwytujcej. powinien by zapewniony nawiew niezbdnego strumienia powietrza dla prawidłowej pracy kotłów z moc ciepln nominaln. w tym typu dwupłaszczowego.08 1) o kubaturze wynikajcej ze wskanika 4 m3/kW nominalnej mocy cieplnej kotła.000 kW powinny by instalowane w wydzielonych pomieszczeniach technicznych. o którym mowa w ust. § 137.2 m. 3. Skład paliwa i ulownia powinny by umieszczone w oddzielnych pomieszczeniach technicznych znajdujcych si bezporednio obok pomieszczenia kotłów. 2. nie moe by wiksze ni 4. 4. 5. W baterii zbiorników w magazynie oleju opałowego w budynku wszystkie zbiorniki powinny by tego samego rodzaju i wielkoci. 2. a kubatura nie mniejsza ni 8 m3.690 wersja: 2009.odpowiadajcych wymaganiom okrelonym w Polskiej Normie dotyczcej kotłowni wbudowanych na paliwo stałe. Kotły na paliwo stałe o łcznej mocy cieplnej nominalnej powyej 25 kW do 2. na olej opałowy. w którym s zainstalowane kotły na olej opałowy. Pojedyncze zbiorniki lub baterie zbiorników w magazynach oleju opałowego w budynku powinny by wyposaone w układ przewodów do napełniania. stałych zbiornikach naziemnych i podziemnych przy budynku lub w przeznaczonym wyłcznie na ten cel pomieszczeniu technicznym w piwnicy lub na najniszej kondygnacji nadziemnej budynku. Kubatura pomieszczenia z kotłami na olej opałowy. Magazyn oleju opałowego powinien by wyposaony w: 1) wentylacj nawiewno-wywiewn zapewniajc od 2 do 4 wymian powietrza na godzin. 5. 8. podłoga. w których instalowane s kotły. Kotły na olej opałowy o łcznej mocy cieplnej nominalnej do 30 kW mog by instalowane w pomieszczeniach nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi. w tym równie w pomieszczeniach pomocniczych w mieszkaniach. lecz nie mniej ni 30 m3. nie jest wymagana w przypadku stosowania zbiorników oleju opałowego o konstrukcji uniemoliwiajcej wydostawanie si oleju na zewntrz w przypadku awarii. odpowietrzania i czerpania oleju oraz w sygnalizator poziomu napełnienia. przy czym łczna objto tych zbiorników nie powinna przekracza 100 m3. w którym s zainstalowane kotły na paliwo stałe lub olej opałowy. w którym bd zainstalowane kotły o mocy do 2. ustawienie zbiornika tego oleju o objtoci nie wikszej ni 1 m3 pod warunkiem: 1) umieszczenia zbiornika w odległoci nie mniejszej ni 1 m od kotła. mogcej w przypadku awarii pomieci olej o objtoci jednego zbiornika. 1. Dopuszcza si w pomieszczeniu. Pomieszczenia. w którym instaluje si kotły na olej opałowy nie moe by mniejsza ni 2. 6. 5. a take eksploatacyjnych. Kotły na paliwo stałe lub olej opałowy o łcznej mocy cieplnej nominalnej powyej 2. a take mie zapewniony dojazd dla dostawy paliwa oraz usuwania ula i popiołu. Odprowadzenie spalin z kotłów na olej opałowy powinno spełnia wymagania dla urzdze gazowych okrelone w § 174 ust.U. zwanym dalej "magazynem" oleju opałowego. a take nawiew i wywiew powietrza dla wentylacji kotłowni. 1 i 2 oraz § 145 ust. 6. Kotły na olej opałowy o łcznej mocy cieplnej nominalnej powyej 30 kW do 2. słuce do okrelania wymaganej kubatury pomieszczenia. 2) spełniajcych wymagania dotyczce wentylacji. 7. a take ciany do wysokoci 10 cm oraz progi drzwiowe o wysokoci 4 cm powinny by wodoszczelne. 12. a take w innych miejscach. o których mowa w § 150 ust. 3) umieszczenie zbiornika w wannie wychwytujcej olej opałowy.75. jakim … Dz. 2) oddzielenia zbiornika od kotła ciank murowan o gruboci co najmniej 12 cm i przekraczajc wymiary zbiornika co najmniej o 30 cm w pionie i o 60 cm w poziomie. 7. 3. 10.000 kW powinny by instalowane w budynku wolno stojcym przeznaczonym wyłcznie na kotłowni. w którym jest zlokalizowany króciec do napełniania. 11. 4) zapewniajcych dopływ powietrza do spalania w iloci co najmniej 10 m3/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kotła . 9.2002.000 kW. Warunek wodoszczelnoci dotyczy równie wszystkich przej przewodów w podłodze oraz w cianach do wysokoci 10 cm. System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 . 4 i 5 pkt 3. W pomieszczeniu. Wysoko pomieszczenia. o których mowa w ust. 6. przekazujcy sygnał do miejsca. łczne obcienie cieplne. W magazynie oleju opałowego powinna by wykonana.07. o której mowa w ust. W pomieszczeniu.650 W/m3. na czci lub całoci pomieszczenia. 9. 1. Maksymalne.000 kW powinny by instalowane w wydzielonych pomieszczeniach technicznych zlokalizowanych na kondygnacji podziemnej lub na poziomie terenu. 3) posiadajcych przewody kominowe okrelone w § 140 ust. znajdujcym si nad inn kondygnacj uytkow. przeznaczonych wyłcznie do tego celu w piwnicy lub na najniszej kondygnacji nadziemnej w budynku lub w budynku wolno stojcym przeznaczonym wyłcznie na kotłowni. oraz pomieszczenia składu paliwa powinny odpowiada wymaganiom okrelonym w Polskiej Normie dotyczcej kotłowni wbudowanych na paliwo stałe. 1. 5. 8 i 9. 4. Magazynowanie oleju opałowego o temperaturze zapłonu powyej 55° mo e si odbywa w C bezcinieniowych.

§ 139. Przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej powinny mie powierzchni przekroju co najmniej 0. jeeli wyloty przewodów kominowych zostan wyprowadzone ponad dach w sposób okrelony Polsk Norm dla kominów murowanych. Dopuszcza si wyprowadzanie przewodów spalinowych od urzdze gazowych z zamknit komor spalania bezporednio przez ciany zewntrzne budynków. 4.07. Wymagania ust. § 143. izolacj ciepln. powinny mie wymiary przekroju. 3. trwale połczonych z konstrukcj lub stanowice konstrukcje samodzielne. spalinowe i dymowe. 3. stwarzajce potrzebny cig. w których znajduj si przewody kominowe. zgodnie z warunkami okrelonymi w Polskich Normach dotyczcych tej ochrony. jakim … Dz.1 m.Warunki techniczne. przy zachowaniu warunków okrelonych w § 175.U.25 m2 mog by przyłczone wyłcznie do własnego. (uchylony). 1.08 2) okno lub półstałe urzdzenie ganicze pianowe. 1. 3. Przewody kominowe powinny by szczelne i spełnia warunki okrelone w § 266. 2) zbiorczych przewodów wentylacji grawitacyjnej. 3. o których mowa w ust. w obudowach. 2. a take jeeli nie spowoduje to nieszczelnoci lub ograniczenia wiatła przewodów. w miejscach tego wymagajcych. Trzony kuchenne i kotły grzewcze na paliwo stałe oraz kominki z otwartym paleniskiem lub zamknitym wkładem kominkowym o wielkoci otworu paleniskowego kominka do 0. § 138. Przewody (kanały) kominowe w budynku: wentylacyjne. zapewniajcy wymagan przepustowo. 1 uznaje si za spełnione.016 m2 oraz najmniejszy wymiar przekroju co najmniej 0. naley stosowa na przewodach dymowych i spalinowych nasady kominowe zabezpieczajce przed odwróceniem cigu. ciany. Rozdział 5 Przewody kominowe § 140. naraone na intensywny dopływ powietrza zewntrznego w zimie. 1. Nasady kominowe. 2. naley równie stosowa na innych obszarach.14 m lub System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 . Zabrania si stosowania: 1) grawitacyjnych zbiorczych przewodów spalinowych i dymowych. 1. okrelonych Polskimi Normami. zabezpieczajc przed nadmiernymi stratami ciepła. 5. § 144. 9. Wewntrzna powierzchnia przewodów odprowadzajcych spaliny mokre powinna by odporna na ich destrukcyjne oddziaływanie. przy zachowaniu wymaga § 146 ust. W magazynie oleju opałowego moe by stosowane wyłcznie centralne ogrzewanie wodne.690 wersja: 2009. 2. Przewody kominowe powinny by wyprowadzone ponad dach na wysoko zabezpieczajc przed niedopuszczalnym zakłóceniem cigu. 1. 3) indywidualnych wentylatorów wycigowych w pomieszczeniach.2002. posiadajcego co najmniej wymiary 0. samodzielnego przewodu kominowego dymowego. Wymaganie ust. w których znajduj si wloty do przewodów spalinowych. mog by obcione stropami. z zastrzeeniem § 174 ust. 8. Stosowane do magazynowania oleju opałowego zbiorniki. 2. pod warunkiem spełnienia wymaga dotyczcych bezpieczestwa konstrukcji. 1.14x0. prowadzone w cianach budynku. Elementy wodnych instalacji ogrzewczych. jeeli wymagaj tego połoenie budynków i lokalne warunki topograficzne. 1. Obudowa przewodów instalacji ogrzewczej powinna umoliwia wymian instalacji bez naruszania konstrukcji budynku.75. § 142. wykładziny zbiorników oraz przewody wykonane z tworzywa sztucznego powinny by chronione przed elektrycznoci statyczn. § 141. powinny by chronione przed zamarzaniem i mie. W budynkach usytuowanych w II i III strefie obcienia wiatrem. § 145. oraz spełniajce wymagania okrelone w Polskich Normach dotyczcych wymaga technicznych dla przewodów kominowych oraz projektowania kominów. Trzonów kominowych wydzielonych lub oddylatowanych od konstrukcji budynku nie mona obcia stropami ani te uwzgldnia ich w obliczeniach jako czci tej konstrukcji. sposób prowadzenia i wysoko. 1 i 2 nie dotycz palenisk i komór spalania z mechanicznym pobudzaniem odpływu spalin.

lecz by nie mniejszy ni 20 m3/h na osob przewidywan na pobyt stały w projekcie budowlanym. 3. a w przypadku wystpowania spalin mokrych . z uwzgldnieniem przepisów § 308.27 m lub rednic 0. 2. w tym wielko wymiany powietrza. Wentylacj mechaniczn lub grawitacyjn naley zapewni w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.15 m.14 m lub rednicy 0. 2. W pomieszczeniu. Wymaganie to nie dotyczy pomieszcze z urzdzeniami klimatyzacyjnymi niepobierajcymi powietrza zewntrznego. Piece.690 wersja: 2009. 3. odpowiednio. w których ze wzgldów zdrowotnych. zanieczyszczone w stopniu przekraczajcym wymagania okrelone dla powietrza wewntrznego w przepisach odrbnych w sprawie dopuszczalnych ste i nate czynników szkodliwych dla zdrowia. Przyłczenia urzdze gazowych do przewodów spalinowych powinny odpowiada warunkom okrelonym w § 174 i 175. Wentylacj mechaniczn wywiewn lub nawiewno-wywiewn naley stosowa w budynkach wysokich i wysokociowych oraz w innych budynkach. Strumie powietrza zewntrznego doprowadzanego do pomieszcze. niebdcych pomieszczeniami pracy. 2. o których mowa w przepisie odrbnym dotyczcym efektywnoci energetycznej. 2.07. powinno by oczyszczone przed wprowadzeniem do wentylowanych pomieszcze. technologicznych lub bezpieczestwa konieczne jest zapewnienie wymiany powietrza. 3. nie mona stosowa wentylacji grawitacyjnej. § 148. W pozostałych budynkach moe by stosowana wentylacja grawitacyjna. Przewody spalinowe i dymowe powinny by wyposaone. Strumie powietrza zewntrznego doprowadzonego do pomieszcze pracy powinien odpowiada wymaganiom okrelonym w przepisach o bezpieczestwie i higienie pracy. w ilociach mogcych stworzy zagroenie wybuchem. Klimatyzacj naley stosowa w pomieszczeniach. wilgotno wzgldn. Powietrze zewntrzne doprowadzone do pomieszcze za pomoc wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji. powinien odpowiada wymaganiom Polskiej Normy dotyczcej wentylacji. 2. 1. naley stosowa odcigi miejscowe współpracujce z wentylacj ogóln.U.15 m. w pomieszczeniach bez otwieranych okien. jego czysto. Wentylacja i klimatyzacja powinny zapewnia odpowiedni jako rodowiska wewntrznego. 4. 3. z uwzgldnieniem zanieczyszcze wystpujcych w pomieszczeniu. prdko ruchu w pomieszczeniu. w których ze wzgldów uytkowych. w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja. uruchamian od wewntrz i z zewntrz pomieszczenia oraz zapewniajc wymian powietrza dostosowan do jego przeznaczenia.18 m. mog by przyłczone do jednego przewodu kominowego dymowego o przekroju co najmniej 0. a take warunków bezpieczestwa poarowego i wymaga akustycznych okrelonych w rozporzdzeniu. W pomieszczeniu zagroonym wydzieleniem si lub przenikaniem z zewntrz substancji szkodliwej dla zdrowia bd substancji palnej. usytuowane na najwyszej kondygnacji powinny by przyłczone do odrbnego przewodu dymowego. higienicznych. przy zachowaniu przepisów odrbnych i wymaga Polskich Norm dotyczcych wentylacji. mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej. 4.2002.Warunki techniczne. a take w innych pomieszczeniach.75. w otwory wycierowe lub rewizyjne. Wymaganie to nie dotyczy budynków jednorodzinnych. w którym proces technologiczny jest ródłem miejscowej emisji substancji szkodliwych o niedopuszczalnym steniu lub uciliwym zapachu. 1. § 146. 1. W pomieszczeniu. awaryjn wentylacj wywiewn. Rozdział 6 Wentylacja i klimatyzacja § 147. naley stosowa dodatkow. pod warunkiem zachowania rónicy poziomu włczenia co najmniej 1. 1. Piece na paliwo stałe. zdrowotnych lub technologicznych konieczne jest utrzymywanie odpowiednich parametrów powietrza wewntrznego okrelonych w przepisach odrbnych i w Polskiej Normie dotyczcej parametrów obliczeniowych powietrza wewntrznego. Wyloty przewodów kominowych powinny by dostpne do czyszczenia i okresowej kontroli. przy czym dla wikszych przewodów o przekroju prostoktnym naley zachowa stosunek wymiarów boków 3:2.14x0. temperatur.08 rednic 0. zamykane szczelnymi drzwiczkami. zgodnie z przepisami o bezpieczestwie i higienie pracy. jakim … Dz. o których mowa w ust. przy czym w mieszkaniach strumie ten powinien wynika z wielkoci strumienia powietrza wywiewanego. 2. 4.take w układ odprowadzania skroplin. System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 .co najmniej 0. w których zapewnienie odpowiedniej jakoci rodowiska wewntrznego nie jest moliwe za pomoc wentylacji grawitacyjnej. powinny odpowiada wymaganiom okrelonym w tym przepisie.14x0. Instalowane w budynkach urzdzenia do wentylacji i klimatyzacji.5 m oraz nieprzyłczania wicej ni 3 pieców do tego przewodu. a w przypadku trzonów kuchennych typu restauracyjnego oraz kominków o wikszym otworze paleniskowym . § 149. umoliwiajce spełnienie w strefie pracy wymaga jakoci rodowiska wewntrznego okrelonych w przepisach o bezpieczestwie i higienie pracy. posiadajce szczelne zamknicie.

wentylowanych w sposób naturalny. Dla wentylacji technologicznej zastosowanie odzysku ciepła powinno wynika z uwarunkowa technologicznych i rachunku ekonomicznego. wentylowanych w sposób mechaniczny lub klimatyzowanych. w których zastosowano wentylacj nawiewno-wywiewn zrównowaon lub nadcinieniow. 1. uciliwych zapachów. Dla pomieszcze przeznaczonych na stały pobyt ludzi. nie mog wywoływa zakłóce ograniczajcych skuteczno funkcjonowania wentylacji. 5. gdy przeznaczenie wentylowanych pomieszcze nie wie si z wystpowaniem bakterii chorobotwórczych. lub zapewni okresow wymian powietrza sterowan poziomem stenia zanieczyszcze. Urzdzenia do odzyskiwania ciepła powinny mie zabezpieczenia ograniczajce przenikanie midzy wymieniajcymi ciepło strumieniami powietrza do: 1) 0.690 wersja: 2009. § 150. wartoci temperatury wewntrznej w okresach ogrzewczych naley przyjmowa do oblicze zgodnie z tabel w § 134 ust. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe. w pomieszczeniu naley zapewni kierunek przepływu od pomieszczenia o mniejszym do pomieszczenia o wikszym stopniu zanieczyszczenia powietrza. z emisj substancji szkodliwych dla zdrowia. z zachowaniem warunku normalnej pracy przez co najmniej jedn godzin przed i po ich uytkowaniu. 2. 10. 5. niezawierajcym substancji szkodliwych dla zdrowia lub uciliwych zapachów. Nie dotyczy to budynków jednorodzinnych i rekreacji indywidualnej oraz wydzielonych lokali mieszkalnych lub uytkowych z indywidualn zorganizowan wentylacj nawiewno-wywiewn. 9. 6. W pomieszczeniach.Warunki techniczne.U. wartoci temperatury. W instalacjach wentylacji i klimatyzacji nie naley łczy ze sob przewodów z pomieszcze o rónych wymaganiach uytkowych i sanitarno-zdrowotnych. Przepływ powietrza wentylacyjnego w mieszkaniach powinien odbywa si z pokoi do pomieszczenia kuchennego lub wnki kuchennej oraz do pomieszcze higienicznosanitarnych. przy zachowaniu wymaga § 149 ust. 6. 5. odprowadzanym z pomieszcze niebdcych pomieszczeniami higienicznosanitarnymi. 1. wilgotnoci wzgldnej i prdkoci ruchu powietrza w pomieszczeniach naley przyjmowa do oblicze zgodnie z Polsk Norm dotyczc parametrów obliczeniowych powietrza wewntrznego. 11. przyjmujc do obliczania wentylowanej kubatury nominaln wysoko pomieszcze. § 151. gdy jest to dopuszczalne. W instalacjach wentylacji mechanicznej ogólnej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji komfortowej o wydajnoci 2. naley zapewni stał.07. płynne lub z urzdzeniami gazowymi pobierajcymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urzdzenia stosowanie mechanicznej wentylacji wycigowej jest zabronione. jakim … Dz. Dopuszcza si wentylowanie garay oraz innych pomieszcze nieprzeznaczonych na pobyt ludzi powietrzem o mniejszym stopniu zanieczyszczenia. W pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi. W przypadku zastosowania recyrkulacji strumie powietrza zewntrznego nie moe by mniejszy ni wynika to z wymaga higienicznych.2002.w przypadku wymiennika obrotowego. Recyrkulacj powietrza mona stosowa wówczas. w szczególnoci zuywajce powietrze.000 m3/h i wicej naley stosowa urzdzenia do odzyskiwania ciepła z powietrza wywiewanego o skutecznoci co najmniej 50 % lub recyrkulacj. W pomieszczeniach w budynkach uytecznoci publicznej i produkcyjnych. System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 . o których mowa w ust. 8. 3. W przypadku zastosowania w budynku przepływu powietrza wentylacyjnego midzy pomieszczeniami lub strefami wentylacyjnymi. 7.25% objtoci strumienia powietrza wywiewanego z pomieszczenia .75. 2) 5% objtoci strumienia powietrza wywiewanego z pomieszczenia . jeeli przepisy odrbne nie stanowi inaczej. których przeznaczenie wie si z ich okresowym uytkowaniem. które naley chroni przed wpływem zanieczyszcze z pomieszcze ssiadujcych i z otoczenia zewntrznego. jednak nie mniej ni 10 % powietrza nawiewanego.08 4. Przepisu ust. 4. Instalowane w pomieszczeniu urzdzenia. W pomieszczeniach. W budynku opieki zdrowotnej recyrkulacja powietrza moe by stosowana tylko za zgod i na warunkach okrelonych przez właciwego pastwowego inspektora sanitarnego. W przypadku stosowania recyrkulacji powietrza w instalacjach wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji naley stosowa układy regulacji umoliwiajce w korzystnych warunkach pogodowych zwikszanie udziału powietrza zewntrznego do 100 %. 9 nie stosuje si do pomieszcze. naley stosowa wentylacj mechaniczn nadcinieniow. 4.w przypadku wymiennika płytowego oraz wymiennika z rurek cieplnych. co najmniej półkrotn wymian powietrza w okresie przerw w ich wykorzystywaniu. 2. 1 oraz wymaga dotyczcych ochrony przeciwpoarowej. lecz nie wiksz ni 4 m. 3. w przypadku wystpowania ródeł zanieczyszcze szkodliwych dla zdrowia lub ródeł pary wodnej. W instalacjach wentylacji i klimatyzacji przewody z pomieszczenia zagroonego wybuchem nie mog łczy si z przewodami z innych pomieszcze. w odniesieniu do rónicy cinienia 400 Pa. 2. instalacja wentylacji mechanicznej powinna zapewnia moliwo ograniczenia intensywnoci działania lub jej wyłczenia poza okresem uytkowania pomieszcze.

10. zapewniajcych skuteczny rozdział strumienia powietrza wieego od wywiewanego z urzdzenia wentylacyjnego. 3) najbliszej krawdzi okna w cianie ponad dachem. moe nie by zachowana w przypadku zastosowania zblokowanych urzdze wentylacyjnych. 3) okna znajdujce si w tej samej cianie s oddalone w poziomie od wyrzutni co najmniej 3 m. Usytuowanie wyrzutni powietrza na poziomie terenu jest dopuszczalne tylko za zgod i na warunkach okrelonych przez właciwego pastwowego inspektora sanitarnego. 2. zachowujc midzy nimi odległo nie mniejsz ni 10 m przy wyrzucie poziomym i 6 m przy wyrzucie pionowym. oraz aby została zachowana odległo co najmniej 6 m od wywiewek kanalizacyjnych. 9.07. Przepisu ust. mierzc w rzucie poziomym. w odległoci co najmniej 1.2002.000 godzin w roku. Powietrze wywiewane z budynków lub pomieszcze. aby zminimalizowa odkładanie si zanieczyszcze na ich powierzchniach wewntrznych kontaktujcych si z powietrzem wentylacyjnym. wywiewek kanalizacyjnych oraz innych ródeł zanieczyszczenia powietrza. mierzc w rzucie poziomym. usytuowana w tej samej cianie budynku.4 m powyej linii łczcej najwysze punkty wystajcych ponad dach czci budynku. zanieczyszczone w stopniu przekraczajcym wymagania okrelone w przepisach odrbnych. 10. znajdujcych si w odległoci do 10 m od wyrzutni. o których mowa w ust. 5 nie stosuje si w przypadkach. 5. na której wyrzutnia jest zamontowana. nie powinna by mniejsza ni 3 m od: 1) krawdzi dachu. pod warunkiem e: 1) powietrze wywiewane nie zawiera uciliwych zapachów oraz zanieczyszcze szkodliwych dla zdrowia. System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 . 4) czerpnia powietrza. § 152. najchłodniejszego powietrza. o której mowa w ust. w okresie letnim.690 wersja: 2009. usytuowanej na dachu budynku. 2) najbliszej krawdzi okna w połaci dachu. wynosi od 3 m do 10 m. Przewody i urzdzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny by zaprojektowane i wykonane w taki sposób. Dolna krawd otworu wyrzutni z poziomym wylotem powietrza. o której mowa w ust. Odległo wyrzutni dachowych. uciliwe zapachy lub substancje palne. znajduje si poniej lub na tym samym poziomie co wyrzutnia. 7.co najmniej 2 m. 1 mona nie stosowa w przypadku instalacji uywanych krócej ni przez 1. 7.4 m powyej powierzchni. 12 i 13. przy czym wyrzutnia powinna by usytuowana co najmniej 1 m ponad czerpni. w których istnieje niebezpieczestwo napływu powietrza wywiewanego z wyrzutni oraz powietrza z rozpylon wod pochodzc z chłodni kominowej lub innych podobnych urzdze. dolna krawd wyrzutni powinna znajdowa si co najmniej 1 m ponad najwysz krawdzi okna. 6.4 m powyej powierzchni. Czerpni powietrza nie naley lokalizowa w miejscach. z zastrzeeniem ust.75.08 6. oraz 0. 14. Jeeli odległo. odległoci. aby dolna krawd otworu wlotowego znajdowała si co najmniej 0. 2) przeciwległa ciana ssiedniego budynku z oknami znajduje si w odległoci co najmniej 10 m lub bez okien w odległoci co najmniej 8 m. miejsc gromadzenia odpadów stałych. 1. 11. jakim … Dz. 5. 12 pkt 2 i 3. gdy zwikszanie strumienia powietrza wentylacyjnego uniemoliwiałoby dotrzymanie poziomu czystoci powietrza wymaganego przez wzgldy technologiczne.Warunki techniczne. powinna znajdowa si co najmniej 0. 8. 4. 3.U. Odległo. Dopuszcza si sytuowanie wyrzutni powietrza w cianie budynku. poniej której znajduj si okna. Czerpnie i wyrzutnie powietrza na dachu budynku naley sytuowa poza strefami zagroenia wybuchem. § 153. W przypadku usuwania przez wyrzutni dachow powietrza zawierajcego zanieczyszczenia szkodliwe dla zdrowia lub uciliwe zapachy. powinno by oczyszczone przed wprowadzeniem do atmosfery. 12. a poniej lub powyej wyrzutni . Czerpnie powietrza sytuowane na dachu budynku powinny by tak lokalizowane. Czerpnie powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji powinny by zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru oraz by zlokalizowane w sposób umoliwiajcy pobieranie w danych warunkach jak najczystszego i. na której s zamontowane. obejmujcych czerpni i wyrzutni powietrza. 1. Czerpnie powietrza sytuowane na poziomie terenu lub na cianie dwóch najniszych kondygnacji nadziemnych budynku powinny znajdowa si w odległoci co najmniej 8 m w rzucie poziomym od ulic i zgrupowania miejsc postojowych dla wicej ni 20 samochodów. Wyrzutnie powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji powinny by zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru oraz by zlokalizowane w miejscach umoliwiajcych odprowadzenie wywiewanego powietrza bez powodowania zagroenia zdrowia uytkowników budynku i ludzi w jego otoczeniu oraz wywierania szkodliwego wpływu na budynek. 13. Nie dotyczy to przypadku usuwania powietrza zawierajcego zanieczyszczenia szkodliwe dla zdrowia. Odległo dolnej krawdzi otworu wlotowego czerpni od poziomu terenu powinna wynosi co najmniej 2 m. Wymaga ust. dotyczcych dopuszczalnych rodzajów i iloci substancji zanieczyszczajcych powietrze zewntrzne.5 m. naley zwikszy o 100%.

za pomoc filtrów: 1) nagrzewnice.80 11.Warunki techniczne. 6. a w szczególnych przypadkach w powietrzu obiegowym (recyrkulacyjnym). z uwzgldnieniem wymaga okrelonych w § 267 ust.07. aby była zapewniona moliwo ich okresowej kontroli. 5. klimatyzatory. 1.08 2. Dodatkowe elementy instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej Dodatkowa moc właciwa 3 System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 . Przewody powinny mie przekrój poprzeczny właciwy dla przewidywanych przepływów powietrza oraz konstrukcj przystosowan do maksymalnego cinienia i wymaganej szczelnoci instalacji. 6.690 wersja: 2009.00 1. konserwacji. Przewody powinny by wyposaone w otwory rewizyjne spełniajce wymagania Polskiej Normy dotyczcej elementów przewodów ułatwiajcych konserwacj. powinny mie izolacj ciepln i przeciwwilgociow. 7.co najmniej klasy G4. a take przewody prowadzce powietrze zewntrzne przez ogrzewane pomieszczenia.60 1. aparaty ogrzewcze i chłodzco-wentylacyjne. Dopuszcza si zwikszenie mocy właciwej wentylatora w przypadku zastosowania wybranych elementów instalacji do wartoci okrelonej w poniszej tabeli: Lp. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne usytuowane na zewntrz budynku powinny mie odpowiedni obudow lub inne zabezpieczenie przed wpływem czynników atmosferycznych. Nawilacze w instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny by zabezpieczone przed przeciekaniem wody na zewntrz oraz przed przenoszeniem kropel wody przez powietrze wentylacyjne do dalszych czci instalacji. 1 1 2 Rodzaj i zastosowanie wentylatora 2 Wentylator nawiewny: a) złoona instalacja klimatyzacji b) prosta instalacja wentylacji Wentylator wywiewny: a) złoona instalacja klimatyzacji b) prosta instalacja wentylacji c) instalacja wywiewna Maksymalna moc właciwa wentylatora [kW/(m3/s)] 3 1. 7. Urzdzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny by zabezpieczone przed zanieczyszczeniami znajdujcymi si w powietrzu zewntrznym. Urzdzenia i elementy wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny by stosowane w sposób umoliwiajcy uzyskanie zakładanej jakoci rodowiska w pomieszczeniu przy racjonalnym zuyciu energii do ogrzewania i chłodzenia oraz energii elektrycznej.U. Moc właciwa wentylatorów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinna nie przekracza wartoci okrelonych w poniszej tabeli: Lp. W przypadku pomieszcze o specjalnych wymaganiach higienicznych naley stosowa centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne umoliwiajce utrzymanie podwyszonej czystoci wewntrz obudowy. Połczenia wentylatorów z przewodami wentylacyjnymi powinny by wykonane za pomoc elastycznych elementów łczcych. Właciwoci materiałów przewodów lub sposób zabezpieczania ich powierzchni powinny by dobrane odpowiednio do parametrów przepływajcego powietrza oraz do warunków wystpujcych w miejscu ich zamontowania. 9. z zachowaniem wymaga okrelonych w § 267 ust. klimakonwektory wentylatorowe. a take odcicie dopływu powietrza zewntrznego i wypływu powietrza wewntrznego. naprawy lub wymiany. § 154. o ile ich konstrukcja nie pozwala na czyszczenie w inny sposób ni poprzez te otwory. 10. wyposaone w owietlenie wewntrzne i wzierniki do kontroli stanu centrali z zewntrz. 4. okrelonych w Polskiej Normie dotyczcej klasyfikacji filtrów powietrza. Przewody instalowane w miejscach. 3. przewidzianej do okresowej pracy jako wentylacja grawitacyjna. w których mog by naraone na uszkodzenia mechaniczne. a take innych urzdze i elementów instalacji. 4. Przewody prowadzone przez pomieszczenia lub przestrzenie nieogrzewane powinny mie izolacj ciepln. 8. przy czym nie naley ich sytuowa w pomieszczeniach o podwyszonych wymaganiach higienicznych.25 1. Wymaganie to nie dotyczy instalacji mechanicznej wywiewnej. Przewody instalacji klimatyzacji. jakim … Dz. 5.75. 7. 2) nawilacze .00 0. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny by wyposaone w przepustnice zlokalizowane w miejscach umoliwiajcych regulacj instalacji. 1.co najmniej klasy F6. Urzdzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. 3. powinny by tak instalowane. takie jak centrale. Instalacje klimatyzacji powinny by wyposaone w odpowiednie urzdzenia pomiarowe słuce do sprawdzania warunków pracy i kontroli zuycia energii. przewody stosowane do recyrkulacji powietrza oraz prowadzce do urzdze do odzyskiwania ciepła. umoliwiajce oczyszczenie wntrza tych przewodów. z uwzgldnieniem Polskich Norm dotyczcych wytrzymałoci i szczelnoci przewodów.2002. powinny by zabezpieczone przed tymi uszkodzeniami. 2. chłodnice i urzdzenia do odzyskiwania ciepła .

znajdujcej si wewntrz budynku. powinny by zaopatrzone w urzdzenia pozwalajce na łatwe ich otwieranie i regulowanie wielkoci otwarcia z poziomu podłogi lub pomostu. pod warunkiem zastosowania urzdze stabilizujcych cinienie gazu. 2. okrelon Polsk Norm dotyczc paliw gazowych.Warunki techniczne. Zaopatrzenie budynków w gaz oraz instalacje gazowe powinny odpowiada potrzebom uytkowym i warunkom wynikajcym z własnoci fizykochemicznych gazu oraz warunkom technicznym przyłczenia do sieci gazowej. w celu okresowego przewietrzania. 5. Instalacj gazow zasilan gazem płynnym ze stałych zbiorników lub baterii butli.3 § 155. powinny mie konstrukcj umoliwiajc otwieranie co najmniej 50% powierzchni wymaganej zgodnie z § 57 dla danego pomieszczenia.600 kPa. wykorzystywane do przewietrzania pomieszcze przeznaczonych na pobyt ludzi. W przypadku zastosowania w pomieszczeniach innego rodzaju wentylacji ni wentylacja mechaniczna nawiewna lub nawiewno-wywiewna. a take urzdzenia do pomiaru zuycia gazu. w których s zainstalowane urzdzenia gazowe. wraz z armatur. § 157. nie dotycz instalacji przeznaczonych dla celów rolniczych i produkcyjno-przemysłowych (technologicznych). 3. zamieszkania zbiorowego i uytecznoci publicznej. niewyposaonych w wentylacj mechaniczn lub klimatyzacj. prowadzonych na zewntrz lub wewntrz budynku. kształtkami i innym wyposaeniem. 1. przy czym cinienie to nie powinno by wysze ni 5 kPa. 1. wraz z armatur. powinny by stosowane zgodnie z wymaganiami okrelonymi w Polskiej Normie dotyczcej wentylacji w budynkach mieszkalnych. stanowi układ przewodów za głównym zaworem odcinajcym instalacj zbiornikow. usytuowanych w piwnicy lub na najniszej kondygnacji nadziemnej. opieki zdrowotnej i opieki społecznej. System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 . w iloci niezbdnej dla potrzeb wentylacyjnych. Instalacj gazow zasilan gazem płynnym z indywidualnej butli. Instalacja gazowa w budynku o wysokoci wikszej ni 35 m ponad poziomem terenu moe by doprowadzona tylko do pomieszcze technicznych. nie powinno by cinienia wyszego ni 500 kPa. 2. urzdzeniami gazowymi oraz przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi. jeeli s one elementem wyposaenia urzdze gazowych. Instalacja gazowa w budynku powinna zapewnia doprowadzenie paliwa gazowego w iloci odpowiadajcej potrzebom uytkowym oraz odpowiedni warto cinienia przed urzdzeniami gazowymi. 3. urzdzenie redukcyjne przy butli. jeeli nie przewiduje si korzystania z pomocy innych współuytkowników. 4. Urzdzenia nawiewne. okrelonym przez dostawc gazu. 3.3 0.6 0. stanowi butla gazowa. wietliki oraz nawietrzaki okienne. kształtkami i innym wyposaeniem. o których mowa w rozporzdzeniu. zamieszkania zbiorowego. Instalacj gazow zasilan z sieci gazowej stanowi układ przewodów za kurkiem głównym. Wymagania dla instalacji gazowych. a take urzdzeniami do pomiaru zuycia gazu. Instalacj zbiornikow gazu płynnego stanowi zespół urzdze składajcy si ze zbiornika albo grupy zbiorników z armatur i osprztem oraz z przyłcza gazowego z głównym zaworem odcinajcym.3 0. a take urzdzenie gazowe wraz z przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi.690 wersja: 2009. butle lub kolektor butli prowadzonych na zewntrz lub wewntrz budynku. Skrzydła okien. 4.08 Lp.07. 3. naley zapewni przez urzdzenia nawiewne umieszczane w oknach. a take na najwyszej kondygnacji budynku lub nad t kondygnacj. take przez osoby niepełnosprawne.2002. 2. Rozdział 7 Instalacja gazowa na paliwa gazowe § 156. wychowania. W budynkach mieszkalnych. o których mowa w ust. drzwiach balkonowych lub w innych czciach przegród zewntrznych. W przewodach gazowych. 1. a take w pomieszczeniach biurowych przeznaczonych na pobyt ludzi. doprowadzajcych gaz do zewntrznej ciany budynku mieszkalnego. a do cian zewntrznych pozostałych budynków wyszego ni 1. 1 1 2 3 4 Dodatkowe elementy instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej 2 Dodatkowy stopie filtracji powietrza Dodatkowy stopie filtracji powietrza z filtrami klasy H10 i wyszej Filtry do usuwania gazowych zanieczyszcze powietrza Wysoko skuteczne urzdzenie do odzysku ciepła (sprawno temperaturowa wiksza ni 90 %) Dodatkowa moc właciwa wentylatora [kW/(m3/s)] 3 0. jakim … Dz. zalen od rodzaju paliwa gazowego zastosowanego do zasilania budynku.75. przewód z armatur. dopływ powietrza zewntrznego. urzdzenia gazowe z wyposaeniem oraz przewody spalinowe lub powietrzno-spalinowe odprowadzajce spaliny bezporednio poza budynek lub do przewodów w cianach. 6. znajdujcych si na działce budowlanej na zewntrz budynku.U. okna. kształtkami i innym wyposaeniem. zamieszkania zbiorowego. uytecznoci publicznej i rekreacji indywidualnej. owiaty. jeeli stanowi one element składowy urzdze gazowych.

4. § 160. np. których poziom podłogi znajduje si poniej otaczajcego terenu oraz w których znajduj si studzienki lub kanały instalacyjne i rewizyjne poniej podłogi. W takim przypadku instalacje zasilane z oddzielnych przyłczy nie mog by ze sob połczone. Nie dotyczy to indywidualnych urzdze sygnalizacyjno-odcinajcych dopływ gazu do odrbnych mieszka. Czujki sygnalizujce niedopuszczalny poziom stenia gazu w budynkach. powinny spełnia wymagania okrelone w § 158 ust. poniej poziomu terenu. naley zastosowa odrbne zawory niebdce kurkami głównymi. uszkodzeniami mechanicznymi i dostpem osób niepowołanych. w wentylowanej szafce.5 m. Instalacja gazowa budynku zasilanego z sieci gazowej powinna mie zainstalowany na przyłczu kurek główny. W uzasadnionych przypadkach. Urzdzenia sygnalizacyjno-odcinajce dopływ gazu naley stosowa w tych pomieszczeniach. 6. 3. W zabudowie jednorodzinnej. powinien by instalowany poza budynkiem.75. W budynku niskim. 7. o których mowa w ust. montowanego przy cianie lub we wnce ciany budynku. Instalacje gazowe zasilane gazem płynnym mog by wykonywane tylko w budynkach niskich. 3. 8. Zawór odcinajcy dopływ gazu do budynku. zagrodowej i rekreacji indywidualnej dopuszcza si instalowanie kurka głównego w odległoci wikszej ni 10 m od zasilanego budynku. 1 i 2. a take w budynkach jednorodzinnych. Instalacje sygnalizujce niedopuszczalny poziom stenia gazu mog by stosowane w budynkach. usytuowanej w linii ogrodzenia od ulicy lub ogólnego cigu pieszego z dostpem do niej od strony zewntrznej działki budowlanej. 1. Sygnały alarmowe stanu zagroenia wybuchem w budynkach. 2. Zabrania si stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej. niebdcych pomieszczeniami. § 159. 5. 1.U. Miejsce usytuowania kurka głównego powinno by jednoznacznie oznakowane. w podcieniach. 6. o których mowa w ust. naley na cianie budynku dodatkowo zastosowa zawór odcinajcy. bramach. 6. Odległo kurka głównego. 8. powinny by instalowane w piwnicach i suterenach oraz w pomieszczeniach. midzy kurkiem głównym a wprowadzeniem przewodu do budynku. 5. W przypadku gdy z jednego przyłcza jest zasilany wicej ni jeden budynek.2002. Instalacja gazowa przyłczona do sieci gazowej wykonanej z przewodów metalowych powinna by zabezpieczona przed wpływem prdów błdzcych przez zainstalowanie wstawki izolacyjnej na wprowadzeniu metalowej rury gazowej do budynku.Warunki techniczne. przewitach. Kurek główny powinien by zainstalowany na zewntrz budynku w wentylowanej szafce co najmniej z materiału trudnozapalnego przy cianie. zagrodowej i rekreacji indywidualnej. § 158. 5.690 wersja: 2009. 4.07. 3. 2. oprócz kurka głównego. w których istnieje moliwo nagromadzenia gazu przy stanach awaryjnych instalacji lub przyłcza gazowego. dopuszcza si usytuowanie kotłowni gazowej zasilanej z sieci gazowej. moe by zainstalowany wicej ni jeden kurek główny. umoliwiajcy odcicie dopływu gazu. we wnce ciennej lub w odległoci nieprzekraczajcej 10 m od zasilanego budynku. W budynkach o charakterze monumentalnym dopuszcza si instalowanie kurków głównych w miejscach łatwo dostpnych z zewntrz. Zabrania si instalowania urzdze sygnalizacyjno-odcinajcych dopływ gazu do czci mieszkalnej budynku wielorodzinnego. System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 . 1. jakim … Dz. W zabudowie jednorodzinnej. w których jest ustanowiony stały nadzór. 2. Na budynku majcym wicej ni jeden kurek główny naley umieci informacj o liczbie i miejscach ich zainstalowania. powinny by kierowane do słub lub osób zobowizanych do podjcia skutecznej akcji zapobiegawczej.08 4. odcinajce dopływ gazu do kadego z tych budynków. W zwartej zabudowie ródmiejskiej dopuszcza si instalowanie kurka głównego przed budynkiem. 1. od poziomu terenu oraz najbliszej krawdzi okna. 6. bdcy elementem składowym urzdzenia sygnalizacyjno-odcinajcego. 7. w których łczna nominalna moc cieplna zainstalowanych urzdze gazowych jest wiksza ni 60 kW. drzwi lub innego otworu w budynku powinna wynosi co najmniej 0. w odległoci nie wikszej ni 2 m od lica zewntrznego budynku. Instalacje gazowe zasilane gazem o gstoci wikszej od gstoci powietrza nie mog by stosowane w pomieszczeniach. zapewniajcy podejmowanie działa zaradczych. Zawory odcinajce. w miejscu łatwo dostpnym i zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi. wynikajcych z rozwizania funkcjonalno-przestrzennego budynku. 7. pod warunkiem zachowania wymaga właciwych dla armatury zaporowej montowanej na gazocigach sieci gazowych. Zastosowanie instalacji gazowej w budynkach o wysokoci ponad 25 m wymaga uzyskania pozytywnej opinii wydanej przez właciwego komendanta wojewódzkiego Pastwowej Stray Poarnej. gdy kurek główny jest zainstalowany w linii ogrodzenia w odległoci wikszej ni 10 m. majcym w mieszkaniach instalacj zasilan gazem płynnym. z wyłczeniem budynków jednorodzinnych.

Po zewntrznej stronie cian budynku nie mog by prowadzone przewody gazowe wykonane: 1) z rur stalowych.1 m powyej innych przewodów instalacyjnych. a nominalne zuycie gazu jest mniejsze ni 10 m3/h. W budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. łczonych przez spawanie. z której korzysta jeden odbiorca. piorunochronnej itp. § 163.02 m. powinny by wykonane z rur. jeeli spełniaj one wymagania szczelnoci i trwałoci okrelone w Polskiej Normie dotyczcej przewodów gazowych dla budynków.75. 1a. łczonych za pomoc spawania przez jedn kondygnacj garau. 2. a take po zewntrznej cianie budynku. Przewody instalacji gazowej dla gazu płynnego mog by prowadzone powyej poziomu terenu midzy zbiornikiem. W przypadku instalacji gazowej. łczonych równie z zastosowaniem połcze gwintowanych lub z rur miedzianych łczonych przez lutowanie lutem twardym. Rozwizania techniczne instalacji gazowej powinny umoliwia samokompensacj wydłue cieplnych oraz System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 . prowadzone poniej poziomu terenu. 5.07. z której korzysta wicej ni jeden odbiorca lub w której nominalne zuycie gazu jest wiksze ni 10 m3/h. jeeli słu do rozprowadzania paliw gazowych zawierajcych par wodn lub inne składniki ulegajce kondensacji w warunkach eksploatacyjnych. kanalizacyjnej.690 wersja: 2009. § 164. 2. o których mowa w ust. powinny by wykonane z rur stalowych bez szwu bd z rur stalowych ze szwem przewodowych. 4. w stosunku do przewodów innych instalacji stanowicych wyposaenie budynku (ogrzewczej wodocigowej.Warunki techniczne. 6. Przewody instalacji gazowej powinny by wykonane w sposób zapewniajcy spełnienie wymaga szczelnoci i trwałoci okrelonych w Polskiej Normie dotyczcej przewodów gazowych dla budynków. Przewody instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.5 m przed zewntrzn cian budynku do wyprowadzenia poza lico wewntrzne tej ciany. budynkach w zabudowie zagrodowej i budynkach rekreacji indywidualnej przewody instalacji gazowej.zawór odcinajcy bdcy kurkiem głównym. Przewody instalacji gazowej. Przewody instalacji gazowej. Odległo midzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umoliwia wykonywanie prac konserwacyjnych. aby zawór odcinajcy zainstalowany przed urzdzeniem redukcyjnym był traktowany jako kurek główny. § 162. 2. 3. 1. 2) z rur miedzianych. 1. powinny by wykonane z rur. a take z zastosowaniem innych sposobów łczenia rur. 2. zasilanej z sieci gazowej o cinieniu do 500 kPa. znajdujc si bezporednio pod kondygnacj nadziemn budynku. 6. pod warunkiem zabezpieczenia tych przewodów przed uszkodzeniem mechanicznym. § 165. Przewody instalacji gazowej krzyujce si z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by od nich oddalone co najmniej o 0. butl lub bateri butli a budynkiem. o których mowa w ust. przed urzdzeniem redukcyjnym naley zainstalowa zawór odcinajcy. Przewody instalacji gazowej. Zabrania si prowadzenia przez pomieszczenia mieszkalne przewodów instalacji gazowej z zastosowaniem połcze gwintowanych.08 § 161. natomiast jeeli gsto gazu jest wiksza od gstoci powietrza . Przepis ten stosuje si take. poczwszy od 0. jeeli urzdzenie redukcyjne jest połczone w jeden zespół z gazomierzem. 4. powinny spełnia wymagania okrelone w przepisach odrbnych dotyczcych sieci gazowych. a za tym urzdzeniem . naley lokalizowa w sposób zapewniajcy bezpieczestwo ich uytkowania. Przewodów instalacji gazowych nie naley prowadzi przez pomieszczenia mieszkalne oraz pomieszczenia. a w pozostałych budynkach tylko przewody za gazomierzami lub odgałzieniami prowadzcymi do odrbnych mieszka lub lokali uytkowych. 1. zgodnych z wymaganiami przedmiotowych Polskich Norm. Urzdzenia redukcyjne mog by instalowane wyłcznie na zewntrz budynku i powinny by zabezpieczone przed dostpem osób niepowołanych i uszkodzeniami mechanicznymi. jeeli mog one stanowi zagroenie dla bezpieczestwa mieszkaców.2002. elektrycznej. w przeliczeniu na gaz ziemny wysokometanowy. zasilanej ze wspólnej sieci o cinieniu do 500 kPa. 2.5 m od jego ciany zewntrznej. jakim … Dz. 5.5 m przed zewntrzn cian budynku do kurków odcinajcych przed gazomierzami w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych lub do odgałzie lokali uytkowych w budynkach uytecznoci publicznej. Dopuszcza si prowadzenie przewodów gazowych z rur stalowych bez szwu i rur stalowych ze szwem przewodowych. poza budynkiem w odległoci wikszej ni 0. 3.poniej przewodów elektrycznych i urzdze iskrzcych. jeeli długo tego przewodu nie jest wiksza ni 10 m.). 1.U. Dopuszcza si stosowanie innych sposobów łczenia rur. których sposób uytkowania moe spowodowa naruszenie stanu technicznego instalacji lub wpływa na parametry eksploatacyjne gazu. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by usytuowane w odległoci co najmniej 0. W przypadku instalacji gazowej. zagrodowych i rekreacji indywidualnej. dopuszcza si. a składniki gazu nie podlegaj kondensacji w warunkach eksploatacyjnych. poczwszy od 0.

5 m od bocznej krawdzi okien.). powinny by od nich oddalone co najmniej o 1 m. z zachowaniem wymaga § 175. Gazomierze do pomiaru przepływu gazu o gstoci mniejszej od gstoci powietrza powinny by umieszczone powyej licznika elektrycznego i innych urzdze mogcych iskrzy. 1. wywołane deformacj lub osiadaniem budynku. 3. Gazomierze instalowane bez szafek. 2 i 3. pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych.08 eliminowa ewentualne odkształcenia instalacji. natomiast na pozostałych kondygnacjach nadziemnych dopuszcza si prowadzenie ich take w bruzdach osłonitych nieuszczelnionymi ekranami lub wypełnionych . Gazomierze mog by instalowane: 1) w szafkach z materiałów co najmniej trudnozapalnych. Wypełnianie bruzd. 1. jakim … Dz. 1. niezalenie od rodzaju wystpujcej w nich wentylacji.5 m powyej i poniej gazomierza oraz wysigu wikszym o co najmniej 0. Przewody instalacji gazowych w piwnicach i suterenach naley prowadzi na powierzchni cian lub pod stropem. kubatury. Urzdzenia gazowe z otwart komor spalania. opary zwizków chemicznych itp. § 167.Warunki techniczne. a take dopływu powietrza do spalania okrelone w rozporzdzeniu. System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 . dostpnymi od strony pomieszcze niemieszkalnych. Rozwizania techniczne połcze gazomierzy i urzdze gazowych z instalacj powinny umoliwia ich odłczenie bez koniecznoci demontau czci instalacji. z zachowaniem warunków okrelonych w § 159 i 160. 2) w szybach wentylowanych przeznaczonych dla pionów instalacyjnych. w odległoci nie mniejszej ni 0. jeeli maj one otwór okienny oraz przewód wentylacji grawitacyjnej wyprowadzony ponad dach lub przez cian zewntrzn na wysoko co najmniej 2. przez co rozumie si urzdzenia typu C. drzwi i innych otworów.07. o której jest mowa w ust. w których wystpuje zagroenie korozyjne (wilgo. z otworami wentylacyjnymi: a) na klatkach schodowych lub korytarzach ogólnych. w których s prowadzone przewody z rur miedzianych. 5. mierzc w rozwiniciu długoci przewodu. 2. spełniajce wymagania okrelone w Polskiej Normie dotyczcej gazomierzy. zwane dalej "gazomierzami". § 170. Lokalizacja gazomierzy powinna zapewnia łatwy dostp do ich kontroli lub wymiany. 2. 4. podlegajcych przebudowie lub w których nastpuje remont instalacji gazowej.2002. 3. 2) we wspólnych wnkach z licznikami elektrycznymi. w Polskich Normach i przepisach odrbnych. Urzdzenia gazowe mog by instalowane wyłcznie w pomieszczeniach spełniajcych warunki dotyczce ich wysokoci. z zastrzeeniem § 93 ust. 4) w odległoci mniejszej ni 3 m od urzdzenia gazowego. § 169. wentylacji i odprowadzenia spalin. Gazomierze mog by ponadto instalowane w wydzielonych i zamykanych pomieszczeniach piwnicznych. w kuchniach stanowicych samodzielne pomieszczenie oraz w przedpokojach w istniejcych budynkach mieszkalnych. Urzdzenia gazowe z zamknit komor spalania. razem z kurkiem głównym instalacji gazowej. § 166. niepowodujc korozji przewodów. 3) w odległoci mniejszej w rzucie poziomym ni 1 m od palnika gazowego lub innego paleniska. 2. 3. take bez szafek. 6. 2. jeeli midzy tymi urzdzeniami zostanie wykonana przegroda z materiału niepalnego o wysokoci co najmniej 0. powinny by zainstalowane oddzielnie dla kadego z odbiorców i zabezpieczone przed dostpem osób nieupowanionych.690 wersja: 2009.U. jest zabronione. 4.po uprzednim wykonaniu próby szczelnoci instalacji . e wymaganie to jest spełnione.3 m poniej licznika i takich urzdze. Gazomierzy nie mona instalowa: 1) w pomieszczeniach mieszkalnych.1 m od odległoci lica gazomierza od ciany.75. b) na zewntrz budynku. 3. powinny by zabezpieczone przed korozj. Przed kadym gazomierzem naley zainstalowa zawór odcinajcy.8 m od poziomu podłogi do spodu gazomierza lub co najmniej 0.5 m powyej terenu. uznaje si.łatwo usuwaln mas tynkarsk. a do gazu o gstoci wikszej od gstoci powietrza o co najmniej 0. przez co rozumie si urzdzenia typu A i B. na której jest zainstalowany.3 m do 1. Urzdzenia pomiarowe zuycia gazu. Gazomierze naley instalowa w przedziale wysokoci od 0. po wykonaniu próby szczelnoci. łazienkach lub innych. z drzwiczkami bez otworów wentylacyjnych. na tym samym poziomie co liczniki elektryczne lub inne mogce iskrzy urzdzenia. mog by instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych. nie mog by instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych. 3. Przewody gazowe z rur stalowych. Dopuszcza si zmniejszenie odległoci. Jeeli gazomierz jest instalowany w jednej szafce z kurkiem głównym. § 168. Dopuszcza si instalowanie gazomierzy.5 m od poziomu terenu.

2) 6.bez typ B . § 174. w tym pomieszczenia kuchenne w mieszkaniach 2. mog by instalowane za pomoc przewodów elastycznych przeznaczonych do takich celów.6 m od elementów cian z materiałów łatwo zapalnych.5 m od okien do boku urzdzenia. łczne obcienie cieplne pochodzce od tych urzdze przypadajce na 1 m3 kubatury pomieszczenia nie moe przekracza wielkoci podanych w tabeli w ust. Pomieszczenia. takie jak palniki. 5) grzejniki gazowe wody przepływowej naley instalowa na cianach z materiałów niepalnych bd odizolowa je od ciany z materiałów palnych płyt z materiału niepalnego. z uwzgldnieniem instrukcji technicznej producenta urzdzenia. Urzdzenia gazowe. 1 i 2.07. liczc w rzucie poziomym.z odprowadzenia spalin odprowadzeniem spalin 2 3 175 W 350 W (150kcal/h) (300 kcal/h) 930 W (800 kcal/h) 4. Przewody i kanały spalinowe odprowadzajce spaliny od urzdze gazowych na zasadzie cigu naturalnego powinny posiada przekroje wynikajce z oblicze oraz zapewnia podcinienie cigu w wysokoci odpowiedniej dla typu urzdzenia i jego mocy cieplnej. Grzewcze urzdzenia gazowe. 1. pobierajce powietrze do spalania z tego pomieszczenia. Dopuszcza si w pomieszczeniu kotłowni przyłczenie kilku kotłów do wspólnego kanału spalinowego w przypadku: 1) kotłów pobierajcych powietrze do spalania z pomieszczenia. w miejscu łatwo dostpnym.000 kcal/h) 1 Pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi oraz wnki kuchenne połczone z przedpokojem Pomieszczenia nieprzeznaczone na stały pobyt ludzi.650 W (4. takie jak kotły gazowe lub ogrzewacze pomieszcze. Kubatura pomieszcze. w którym s zainstalowane urzdzenia gazowe. łczne obcienie cieplne przypadajce na 1 m3 kubatury. 4. mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej. kolumna 2. jakim … Dz.5 m3 . z zachowaniem warunków okrelonych w ust. W przypadku instalowania w jednym pomieszczeniu urzdze gazowych bez odprowadzenia spalin i z odprowadzeniem spalin.w przypadku urzdze z zamknit komor spalania. nie moe przekracza wartoci okrelonych w poniszej tabeli: Maksymalne obcienie cieplne urzdze gazowych Rodzaje pomieszcze na 1 m3 kubatury pomieszczenia typ A . 5.9 m. 5. dopuszcza si instalowanie gazowych kotłów grzewczych w pomieszczeniach technicznych o wysokoci co najmniej 1.690 wersja: 2009. Urzdzenia gazowe. § 172. najmniej 0. 1. § 173. grzejniki wody przepływowej. W budynkach jednorodzinnych. lutownice. powinny by podłczone na stałe z indywidualnymi kanałami spalinowymi.Warunki techniczne. 1 i § 170 ust. kolby. 3. Maksymalne. 3) kuchnie i kuchenki gazowe naley instalowa w odległoci co najmniej 0. takie jak: kotły ogrzewcze. 2) zawór odcinajcy dopływ gazu do urzdzenia naley umieci w pomieszczeniu. nieosłonitych tynkiem. otynkowanych oraz w odległoci 0. powinny mie wysoko co najmniej 2. 1.2 m. Przy instalowaniu urzdze gazowych naley spełni nastpujce warunki: 1) urzdzenia gazowe naley połczy ze stalowymi lub miedzianymi przewodami instalacji gazowej na stałe lub z zastosowaniem elastycznych przewodów metalowych.U. w odległoci nie wikszej ni 1 m od króca przyłczeniowego. 2.3 m od cian z materiałów łatwo zapalnych. w którym jest zainstalowane urzdzenie gazowe.2002. 4. 2. 4) ogrzewacze pomieszcze. powinny by wyposaone w samoczynnie działajce zabezpieczenia przed skutkami spadku cinienia lub przerw w dopływie gazu. pod warunkiem zastosowania skrzyniowego System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 .75. których temperatura osłon moe przekroczy 60° nale y instalowa w odległoci co C. wzniesionych przed dniem wejcia w ycie rozporzdzenia. o której mowa w przepisach dotyczcych zasadniczych wymaga dla urzdze spalajcych paliwa gazowe. w których instaluje si urzdzenia gazowe. w których instaluje si urzdzenia gazowe. pozostajce bez stałego dozoru w czasie ich uytkowania. 1. nie powinna by mniejsza ni: 1) 8 m3 . Dopuszcza si stosowanie indywidualnych przewodów powietrznych i spalinowych jako zestawu wyrobów słucych do doprowadzenia powietrza do urzdzenia gazowego i odprowadzenia spalin na zewntrz. słuce do okrelania wymaganej kubatury pomieszczenia. niezalenie od ich obcie cieplnych. 3.w przypadku urzdze pobierajcych powietrze do spalania z tych pomieszcze. wyposaonymi w zabezpieczenia przed zanikiem cigu kominowego. wymagajce przemieszczania.08 § 171. Dopuszcza si stosowanie zbiorczych przewodów systemów powietrzno-spalinowych przystosowanych do pracy z urzdzeniami z zamknit komor spalania.

których przekroje naley dobiera z uwzgldnieniem nadcinie wystpujcych w komorach spalania tych urzdze. zabrania si instalowania urzdze System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 . 1. długoci odcinków pionowych. 6. z zamknit komor spalania. 3. jeeli ich działanie nie zakłóca przepływu spalin. a od ciany innego budynku z oknami nie mniej ni 12 m. jeeli w odległoci do 8 m nie znajduje si plac zabaw dla dzieci lub inne miejsca rekreacyjne. o których mowa w ust. 8. 2) wykonania dla kotłów z palnikami nadmuchowymi przewodu spalinowego o przekroju poprzecznym nie mniejszym ni 1. odprowadzajce spaliny od grzewczych urzdze gazowych. § 175. jeeli wynika to z warunków pracy urzdze. Pomieszczenia przeznaczone do instalowania kotłów na paliwa gazowe powinny odpowiada wymaganiom § 172 oraz innym przepisom rozporzdzenia. Dopuszcza si sytuowanie tych wylotów poniej 2. W budynkach produkcyjnych i magazynowych oraz halach sportowych i widowiskowych nie ogranicza si nominalnej mocy cieplnej urzdze z zamknit komor spalania. 4) wyloty kanałów spalinowych. 1. Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe od urzdze gazowych z zamknit komor spalania mog by wyprowadzone przez zewntrzn cian budynku. a take wyposaenie wylotu przewodu spalinowego w czujnik zaniku cigu kominowego.000 kW naley instalowa w słucym wyłcznie do tego celu pomieszczeniu technicznym lub w budynku wolno stojcym przeznaczonym wyłcznie na kotłowni. 4 i 5. jakim … Dz. powinna by nie mniejsza ni 3 m. a przewodów poziomych ułoonych ze spadkiem co najmniej 5% w kierunku urzdzenia . Urzdzenia gazowe wyposaone w palniki nadmuchowe powinny by połczone przewodami z kanałami spalinowymi. zagrodowych i rekreacji indywidualnej. Przewody i kanały spalinowe. Dopuszcza si instalowanie przepustnic w przewodach odprowadzajcych spaliny z poszczególnych urzdze. od których indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe s wyprowadzone przez zewntrzn cian budynku. o których mowa w ust. powinny spełnia nastpujce wymagania: 1) przekroje poprzeczne przewodu.5 m ponad poziomem terenu. 4. Kubatura pomieszcze z kotłami na paliwa gazowe o łcznej mocy cieplnej do 60 kW oraz z kotłami o mocy cieplnej powyej 60 kW pobierajcymi powietrze z pomieszcze powinna odpowiada wymaganiom okrelonym w § 172.75. Nad urzdzeniami gazowymi typu restauracyjnego z odprowadzeniem spalin do pomieszczenia naley umieszcza okapy odprowadzajce te spaliny do kanałów spalinowych.08 przerywacza cigu lub wyposaenia kotłów w czujniki zaniku cigu kominowego wyłczajcych równoczenie wszystkie kotły. Kubatura pomieszcze z kotłami. 4. powinny by dostosowane do warunków pracy danego typu urzdzenia.w pozostałych budynkach mieszkalnych. a take wymaga eksploatacyjnych.U. wyłczajcego równoczenie wszystkie kotły. 4 i 5. 1 pkt 2. powinny znajdowa si wyej ni 2. o których mowa w ust. jeeli odległo tej ciany od granicy działki budowlanej wynosi co najmniej 8 m. 3. 6. Wyloty przewodów.5 m ponad poziomem terenu.690 wersja: 2009. Odległo midzy wylotami przewodów. Kotły na paliwa gazowe o łcznej mocy cieplnej do 30 kW mog by instalowane w pomieszczeniach nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz w miejscach. z wyłczeniem kotłów. jeeli urzdzenia te maj nominaln moc ciepln nie wiksz ni: 1) 21 kW . 2) długo pionowych przewodów spalinowych powinna by nie mniejsza ni 0.5 m. Kotły na paliwa gazowe o łcznej mocy cieplnej powyej 30 kW do 60 kW naley instalowa w pomieszczeniu technicznym lub w przewidzianym wyłcznie na kotłowni budynku wolno stojcym. a odległo tych wylotów od najbliszej krawdzi okien otwieranych i ryzalitów przesłaniajcych nie mniejsza ni 0. 2. Kotły na paliwa gazowe o łcznej mocy cieplnej powyej 60 kW do 2.w wolno stojcych budynkach jednorodzinnych. przy uwzgldnieniu warunków technicznych i technologicznych. lecz nie mniej ni 0.nie wiksza ni 2 m. W pomieszczeniu z zainstalowanymi kotłami.2002. 1. przy czym dla urzdze o mocy cieplnej wikszej ni 30 kW naley instalowa czujniki. 7. o których mowa w ust.22 m. a take jeeli wyloty przewodów znajduj si wyej ni 3 m ponad poziomem terenu.Warunki techniczne. o których mowa w ust. 7.5 m. 8. 3.07. Kotły na paliwa gazowe o łcznej mocy cieplnej powyej 2.6 sumy przekrojów przewodów odprowadzajcych spaliny z poszczególnych kotłów. Przewody i kanały spalinowe odprowadzajce spaliny od urzdze gazowych. a take odpowiada wymaganiom okrelonym w Polskiej Normie dotyczcej kotłowni wbudowanych na paliwa gazowe o gstoci wzgldnej mniejszej ni 1. 3) długo kanału spalinowego mierzona od osi wlotu przewodu spalinowego do krawdzi wylotu kanału nad dachem powinna by nie mniejsza ni 2 m. połoenia w okrelonej strefie wiatrowej i warunków lokalnych. § 176. 2. powinna by okrelana indywidualnie. wyłczajce urzdzenie w przypadku zaniku cigu kominowego. powinny by zaopatrzone w wywietrzniki dobrane do iloci spalin. 2) 5 kW . 9. a take kanału spalinowego powinny by stałe na całej długoci. 10. 5.000 kW mog by instalowane wyłcznie w budynku wolno stojcym przeznaczonym na kotłowni.

3) butle w baterii powinny by podłczone do kolektora wykonanego z rury stalowej bez szwu lub rury przewodowej łczonej przez spawanie. 2) liczba butli w baterii nie moe przekracza 10. na utwardzonym podłou. pod zadaszeniem chronicym od wpływu czynników atmosferycznych. okrela ponisza tabela: Nominalna pojemno zbiornika w m3 Odległo budynków mieszkalnych. z wyłczeniem zestawów urzdze gazowych z butlami. 5) midzy butl a urzdzeniem promieniujcym ciepło. 3) butl naley instalowa wyłcznie w pozycji pionowej.w przypadku.w przypadku. 2) 15 m . uszkodzenia mechaniczne oraz temperatur do 60° C. naley zachowa temperatur nisz ni 35° C.5 m.08 przeznaczonych do pomiaru zuycia gazu. 5) butle nie mog by sytuowane w zagłbieniach terenu. pod warunkiem spełnienia nastpujcych wymaga: 1) butle powinny by umieszczone na zewntrz budynku. w miejscach podmokłych oraz w odległoci mniejszej ni 5 m od rowów. System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 . rur stalow o długoci co najmniej 0. w miejscu oznakowanym. 2. § 178. 4 w kolumnach 2 i 3. gdy łczna pojemno zbiorników w grupie nie przekracza 30 m3. 4. a take midzy zbiornikami. w którym instaluje si butl. Do pomieszcze technicznych z zainstalowanymi kotłami o łcznej mocy cieplnej powyej 60 kW do 2. warsztacie lub lokalu uytkowym nie naley instalowa wicej ni dwóch butli. o którym mowa w pkt 7. gdy łczna pojemno zbiorników w grupie przekracza 30 m3.5 m. 7) urzdzenia gazowe naley łczy z reduktorem cinienia gazu na butli za pomoc elastycznego przewodu o długoci nieprzekraczajcej 3 m i wytrzymałoci na cinienie co najmniej 300 kPa.690 wersja: 2009. Dopuszczaln odległo zbiorników z gazem płynnym od budynków mieszkalnych. 2) w pomieszczeniu. z którego nie mog by zasilane pozostałe urzdzenia gazowe w tym budynku. a ich łczna pojemno 100 m3.000 kW. jakim … Dz. budynków zamieszkania zbiorowego oraz budynków uytecznoci publicznej. Instalacje gazowe w budynku lub w zespole budynków mog by zasilane z jednego zbiornika z gazem płynnym lub grupy takich zbiorników. odpornego na składniki gazu płynnego. Urzdzenia gazowe instalowane w budynku mog by zasilane gazem płynnym z indywidualnych butli o nominalnej zawartoci gazu do 11 kg. 8) urzdzenie gazowe o mocy cieplnej przekraczajcej 10 kW naley łczy z przewodem elastycznym.5 1.nie mniej ni połowa odległoci okrelonej w tabeli w ust. 2) powyej 10 m3 . 3. Odległo pomidzy grupami zbiorników naziemnych powinna wynosi: 1) 7. 4 w kolumnach 2 i 3. pod warunkiem spełnienia nastpujcych wymaga: 1) w jednym mieszkaniu.5 1/ sumy rednic dwóch ssiednich 4 1 do 3 powyej powyej powyej powyej 3 do 5 5 do 7 7 do 10 10 do 40 zbiorników powyej 40 do 65 powyej 65 do 100 5. 9.07. Zbiorniki gazu płynnego nie mog by sytuowane w zagłbieniach terenu. Liczba zbiorników naziemnych w grupie nie powinna przekracza 6 sztuk. studzienek lub wpustów kanalizacyjnych. Dopuszczalna odległo zbiorników z gazem płynnym od budynków produkcyjnych i magazynowych powinna wynosi dla zbiorników o pojemnoci: 1) do 10 m3 . 4) odległo butli od najbliszych otworów okiennych lub drzwiowych w cianie zewntrznej budynku nie powinna by mniejsza ni 2 m. 1. budynków zamieszkania zbiorowego i budynków uytecznoci publicznej od: zbiornika naziemnego zbiornika w m podziemnego w m 2 3 3 1 5 2.5 7. Instalacje gazowe w budynku lub w zespole budynków mog by zasilane gazem płynnym z butli gazowej o nominalnej zawartoci gazu do 33 kg lub z baterii takich butli.Warunki techniczne.5 3 10 5 20 10 30 40 15 20 Odległo od ssiedniego zbiornika naziemnego lub podziemnego w m 4 1 1 1. naley zachowa odległo co najmniej 1.U. zlokalizowanych w budynku o innym przeznaczeniu ni kotłownia.5 m . § 179.2002. 4) butl naley zabezpieczy przed uszkodzeniami mechanicznymi. naley doprowadzi odrbny przewód gazowy. § 177. 6) butli nie naley umieszcza w odległoci mniejszej ni 1 m od urzdze mogcych powodowa iskrzenie.nie mniej ni odległo okrelona w tabeli w ust.75.

powane zagroenie rodowiska. a take od szyny zelektryfikowanej linii kolejowej lub tramwajowej powinna wynosi co najmniej: 1) 3 m . W budynku wysokociowym jednym ze ródeł zasilania powinien by zespół prdotwórczy. w którym zanik napicia w elektroenergetycznej sieci zasilajcej moe spowodowa zagroenie ycia lub zdrowia ludzi. 3. przepisów odrbnych dotyczcych dostarczania energii.przy napiciu linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej równym lub wikszym od 1 kV. jakim … Dz. przy czym czas działania tego owietlenia powinien by dostosowany do uwarunkowa wynikajcych z wykonywanych czynnoci oraz warunków wystpujcych w pomieszczeniu. § 180a. oraz o wysokoci równej wysokoci budynku bdzie miał klas odpornoci ogniowej co najmniej R E I 120 i w tym pasie ciany nie bd znajdowały si otwory okienne i drzwiowe. aby osłoni zbiornik od tej czci budynku. powinny zapewnia: 1) dostarczanie energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych do odbiorników. a take wymaga Polskich Norm odnoszcych si do tych instalacji i urzdze. 2) ochron przed poraeniem prdem elektrycznym. warto mocy jednostkowej owietlenia nie moe przekracza okrelonych wielkoci dopuszczalnych: Typ budynku Maksymalna warto mocy jednostkowej [W/m2] A 15 15 15 10 10 15 Klasa kryteriów*) B 20 20 25 25 20 25 C 25 25 35 35 30 35 Biura Szkoły Szpitale Restauracje Sportowo-rekreacyjne Handlowo-usługowe *) Ustala si nastpujce klasy kryteriów: A . przy zachowaniu wymaganej odległoci od budynku danego rodzaju. wybuchem i innymi szkodami.spełnianie kryteriów owietlenia w stopniu rozszerzonym C . ochrony rodowiska oraz bezpieczestwa i higieny pracy. 1. ochrony przeciwpoarowej. przy zachowaniu przepisów rozporzdzenia. Odległoci okrelone w tabeli w ust. 9.spełnienie kryteriów owietlenia w stopniu pełnym z uwzgldnieniem komunikacji wizualnej § 181. powstaniem poaru. Wymiary wolno stojcej ciany oraz jej odległo od zbiornika powinny by tak dobrane.Warunki techniczne. 2) 15 m . W budynku uytecznoci publicznej. Dla zbiornika z gazem płynnym o pojemnoci do 10 m3 zmniejszenie jego odległoci od budynku.690 wersja: 2009.U. przepiciami łczeniowymi i atmosferycznymi. a take znaczne straty materialne.przy napiciu linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej do 1 kV. Budynek. Rozdział 8 Instalacja elektryczna § 180. Odległo zbiornika z gazem płynnym od rzutu poziomego skrajnego przewodu elektroenergetycznej linii napowietrznej.07. 2. 4 w kolumnie 2 mog by zmniejszone do 50 % w przypadku zastosowania wolno stojcej ciany oddzielenia przeciwpoarowego o klasie odpornoci ogniowej co najmniej R E I 120. 8. powikszonej po 2 m z obu jego stron. usytuowanej pomidzy zbiornikiem z gazem płynnym a budynkiem. Instalacja i urzdzenia elektryczne. 3) ochron przed emisj drga i hałasu powyej dopuszczalnego poziomu oraz przed szkodliwym oddziaływaniem pola elektromagnetycznego. Odległo zbiorników z gazem płynnym od granicy z ssiedni działk budowlan powinna by nie mniejsza ni połowa odległoci okrelonej w tabeli w ust. która znajduje si w odległoci mniejszej ni okrelona w tabeli w ust. 4 w kolumnie 2 od dowolnego punktu zbiornika.08 6.2002. gdy pionowy pas ciany tego budynku o szerokoci co najmniej równej rzutowi równoległemu zbiornika. Awaryjne owietlenie ewakuacyjne naley stosowa: 1) w pomieszczeniach: System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 .spełnianie kryteriów owietlenia w stopniu podstawowym B . 7.75. 4 w kolumnach 2 i 3. o którym mowa w poniszej tabeli. stosownie do potrzeb uytkowych. moe mie miejsce równie wówczas. 7. Awaryjne owietlenie zapasowe naley stosowa w pomieszczeniach. w których po zaniku owietlenia podstawowego istnieje konieczno kontynuowania czynnoci w niezmieniony sposób lub ich bezpiecznego zakoczenia. samoczynnie załczajcych si ródeł energii elektrycznej oraz wyposaa w samoczynnie załczajce si owietlenie awaryjne (zapasowe lub ewakuacyjne). o której mowa w ust. naley zasila co najmniej z dwóch niezalenych.

lokali rozrywkowych oraz sal sportowych. oddzielny przewód ochronny i neutralny. 7. W instalacjach elektrycznych naley stosowa: złcza instalacji elektrycznej budynku. a take ingerencj osób niepowołanych. o których mowa w ust. jakim … Dz. 2) ciany i stropy bd stanowiły oddzielenia przeciwpoarowe oraz bd miały zabezpieczenia przed przedostawaniem si cieczy i gazów.07. czytelni. łczce przewody ochronne z czciami przewodzcymi innych instalacji i konstrukcji budynku.08 a) widowni kin. 5) metalowe elementy szybów i maszynowni dwigów.690 wersja: 2009. naley stosowa w strefach poarowych o kubaturze przekraczajcej 1. dróg komunikacji ogólnej lub sposobu jego uytkowania. 2. b) audytoriów. zasad prowadzenia tras przewodów elektrycznych w liniach prostych.Warunki techniczne. 7) metalowe elementy przewodów i urzdze do wentylacji i klimatyzacji. 2) na drogach ewakuacyjnych: a) z pomieszcze wymienionych w pkt 1. 3) instalacj ogrzewcz wodn wykonan z przewodów metalowych. budynkach zamieszkania zbiorowego oraz w budynkach produkcyjnych i magazynowych. § 182. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) przewody elektryczne z yłami wykonanymi wyłcznie z miedzi. teatrów i filharmonii oraz innych sal widowiskowych. 8) metalowe elementy obudowy urzdze instalacji telekomunikacyjnej. przeznaczonych dla ponad 200 osób. Pomieszczenie stacji transformatorowej moe by sytuowane w budynkach o innym przeznaczeniu. wpływami atmosferycznymi. 4. Połczeniami wyrównawczymi. 5. c) wystawowych w muzeach. w obwodach rozdzielczych i odbiorczych. słuce uwidocznieniu przeszkód wynikajcych z układu budynku. e) o powierzchni netto ponad 2. 1. 6) metalowe elementy przewodów i wkładów kominowych. d) o powierzchni netto ponad 1. 5 dla awaryjnego owietlenia ewakuacyjnego. urzdzenia ochronne rónicowoprdowe uzupełniajce podstawow ochron przeciwporaeniow i ochron przed powstaniem poaru. d) w wysokich i wysokociowych budynkach uytecznoci publicznej i zamieszkania zbiorowego. naley stosowa owietlenie dodatkowe. naley obj: 1) instalacj wodocigow wykonan z przewodów metalowych. 1a. Przeciwpoarowy wyłcznik prdu. jeeli ich przekrój nie przekracza 10 mm2. Owietlenie awaryjne naley wykonywa zgodnie z Polskimi Normami dotyczcymi wymaga w tym zakresie. w których awaryjne owietlenie zapasowe spełnia warunek okrelony w ust. Awaryjne owietlenie ewakuacyjne nie jest wymagane w pomieszczeniach.2002.U. W pomieszczeniu. odcinajcy dopływ prdu do wszystkich obwodów. zasilane napiciem nieprzekraczajcym napicia dotykowego dopuszczalnego długotrwale. 6. powodujce w warunkach uszkodzenia samoczynne wyłczenie zasilania. c) w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do uytku osób o ograniczonej zdolnoci poruszania si. zasad selektywnoci (wybiórczoci) zabezpiecze. które jest uytkowane przy wyłczonym owietleniu podstawowym. 10) urzdzenia ochrony przeciwprzepiciowej.000 m2 w garaach owietlonych wyłcznie wiatłem sztucznym.75. § 183. jeeli s spełnione warunki okrelone w § 96 oraz: 1) zostanie zachowana odległo pozioma i pionowa od pomieszcze przeznaczonych na stały pobyt ludzi co najmniej 2.8 m.000 m3 lub zawierajcych strefy zagroone wybuchem. 1 pkt 7. Awaryjne owietlenie ewakuacyjne powinno działa przez co najmniej 1 godzin od zaniku owietlenia podstawowego. przeciwpoarowe wyłczniki prdu. których funkcjonowanie jest niezbdne podczas poaru. umoliwiajce odłczenie od sieci zasilajcej i usytuowane w miejscu dostpnym dla dozoru i obsługi oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami. wyłczniki nadprdowe w obwodach odbiorczych. z wyjtkiem obwodów zasilajcych instalacje i urzdzenia. 4) metalowe elementy instalacji gazowej.000 m2 w budynkach uytecznoci publicznej. b) owietlonych wyłcznie wiatłem sztucznym. 2) metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej. a take podwietlane znaki wskazujce kierunki ewakuacji. sal konferencyjnych. połczenia wyrównawcze główne i miejscowe. równoległych do krawdzi cian i stropów. 3. Przeciwpoarowy wyłcznik prdu powinien by umieszczony w pobliu głównego wejcia do obiektu lub złcza i System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 .

Zespoły kablowe powinny by tak zaprojektowane i wykonane. Dopuszcza si wykorzystywanie jako uziomy instalacji elektrycznej metalowych przewodów sieci wodocigowej. 5. 2. 3.2002. Ocena zespołów kablowych w zakresie cigłoci dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału. o których mowa w ust. Przewody i kable elektryczne naley prowadzi w sposób umoliwiajcy ich wymian bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku. § 189. 2. Instalacja piorunochronna.690 wersja: 2009. W instalacji elektrycznej w mieszkaniu naley stosowa wyodrbnione obwody: owietlenia. 2. o którym mowa w ust. z zastrzeeniem ust. 2. 2. § 188. Główne cigi instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. z uwzgldnieniem rodzaju podłoa i przewidywanego sposobu mocowania do niego. Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzdze elektrycznych w budynku powinno zapewnia bezkolizyjno z innymi instalacjami w zakresie odległoci i ich wzajemnego usytuowania oraz uwzgldnia warunki okrelone w § 164.07. nie nastpiła przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnału spowodowana oddziaływaniami elementów budynku lub wyposaenia. w zamykanych szafkach. § 186. 1. Jeeli przewody i kable ułoone s w ognioochronnych kanałach kablowych. § 187. Odcicie dopływu prdu przeciwpoarowym wyłcznikiem nie moe powodowa samoczynnego załczenia drugiego ródła energii elektrycznej. z wyjtkiem ródła zasilajcego owietlenie awaryjne. 1. § 185. 3 i 5. 2. 4. w tym zespołu prdotwórczego. powinna by wykonana zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczcych ochrony odgromowej obiektów budowlanych. 3. 1. Przewody i kable elektryczne oraz wiatłowodowe wraz z ich zamocowaniami. pod warunkiem pokrycia ich warstw tynku o gruboci co najmniej 5 mm. Instalacja odbiorcza w budynku i w samodzielnym lokalu powinna by wyposaona w urzdzenia do pomiaru zuycia energii elektrycznej. w wydzielonych kanałach lub szybach instalacyjnych. to wówczas wymaganie odpornoci na działanie wody uznaje si za spełnione. moe by ograniczony do 30 minut. zwane dalej "zespołami kablowymi". zgodnie z Polsk Norm dotyczc wymaga w tym zakresie. zbrojenia fundamentów oraz inne metalowe elementy umieszczone w niezbrojonych fundamentach stanowice sztuczny uziom fundamentowy. gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia. 1. powinny zapewnia cigło dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału przez czas wymagany do uruchomienia i działania urzdzenia. 7. W budynku wielorodzinnym liczniki pomiaru zuycia energii elektrycznej naley umieszcza poza lokalami mieszkalnymi. 4. gniazd wtyczkowych do urzdze odbiorczych w kuchni oraz obwody do odbiorników wymagajcych indywidualnego zabezpieczenia. o której mowa w § 53 ust. stosowane w systemach zasilania i sterowania urzdzeniami słucymi ochronie przeciwpoarowej.U. o ile zespoły kablowe znajduj si w obrbie przestrzeni chronionych stałymi samoczynnymi urzdzeniami ganiczymi wodnymi. usytuowane w miejscu łatwo dostpnym i zabezpieczone przed uszkodzeniami i ingerencj osób niepowołanych. aby w wymaganym czasie. Pomieszczenia w mieszkaniu naley wyposaa w wypusty owietleniowe oraz w niezbdn liczb odpowiednio rozmieszczonych gniazd wtyczkowych. 1. 7.75. § 184. System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 . Obwody odbiorcze instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym naley prowadzi w obrbie kadego mieszkania lub lokalu uytkowego. 1. pod warunkiem zachowania wymaga Polskiej Normy dotyczcej uziemie i przewodów ochronnych oraz uzyskania zgody jednostki eksploatujcej t sie. 6. Dopuszcza si prowadzenie przewodów elektrycznych wtynkowych. 3. Przewody i kable elektryczne w obwodach urzdze alarmu poaru. gniazd wtyczkowych w łazience. Jako uziomy instalacji elektrycznej naley wykorzystywa metalowe konstrukcje budynków.08 odpowiednio oznakowany. zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczcej metody bada palnoci cienkich przewodów i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajcych. jeeli wystpuje ono w budynku. powinna by wykonana zgodnie z warunkami okrelonymi w Polskiej Normie dotyczcej badania odpornoci ogniowej. Czas zapewnienia cigłoci dostawy energii elektrycznej lub sygnału do urzdze. owietlenia awaryjnego i łcznoci powinny mie klas PH odpowiedni do czasu wymaganego do działania tych urzdze.Warunki techniczne. jakim … Dz. Zespoły kablowe umieszczone w pomieszczeniach chronionych stałymi wodnymi urzdzeniami ganiczymi powinny by odporne na oddziaływanie wody. budynku zamieszkania zbiorowego i budynku uytecznoci publicznej naley prowadzi poza mieszkaniami i pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

1. 1. § 191. 2) dla dwigów towarowych małych . Odległo pomidzy zamknitymi drzwiami przystankowymi dwigu a przeciwległ cian lub inn przegrod powinna wynosi co najmniej: 1) dla dwigów osobowych . W budynkach. Rozdział 9 Urzdzenia dwigowe § 193. zatrzymujcego si na kondygnacji uytkowej. o których mowa w § 54 ust.07. 1. § 190. 6. Dwigi przeznaczone dla ekip ratowniczych powinny spełnia wymagania okrelone w § 253 oraz w przepisach odrbnych dotyczcych ochrony przeciwpoarowej. liczb i parametry techniczno-uytkowe dwigów naley ustala z uwzgldnieniem przeznaczenia budynku. Co najmniej jeden z dwigów słucych komunikacji ogólnej w budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi. § 194. jego wysokoci oraz liczby i rodzaju uytkowników. 5. Mieszkania w budynku wielorodzinnym i odrbne mieszkania w budynku zamieszkania zbiorowego naley wyposay w instalacj wejciowej sygnalizacji dzwonkowej. 4. porcze na wysokoci 0. 1.5 m od naroa kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla osób niewidomych i informacj głosow. odrbnej czci (segmencie) takiego budynku. Kabina dwigu osobowego dostpna dla osób niepełnosprawnych powinna mie szeroko co najmniej 1. 3. Szyby dwigów z napdem elektrycznym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym i zamieszkania System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 . poza przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych. Prowadzenie instalacji telekomunikacyjnej i rozmieszczenie urzdze telekomunikacyjnych w budynku powinno zapewnia bezkolizyjno z innymi instalacjami w zakresie ich wzajemnego usytuowania i bezpieczestwo osób korzystajcych z czci wspólnych budynku. 2. powinien by przystosowany do przewozu mebli. w szczególnoci kable i przewody wraz z osprztem instalacyjnym i urzdzeniami telekomunikacyjnymi. Dostp do dwigu powinien by zapewniony z kadej kondygnacji uytkowej.690 wersja: 2009.6 m. 3) dla dwigów szpitalnych i towarowych . 1 i 2. § 195. a w razie przeznaczenia ich dla osób niepełnosprawnych równie w odpowiedni sygnalizacj alarmowo-przyzywow.02 m. 4.U. W ródmiejskiej zabudowie uzupełniajcej w redniowysokim budynku mieszkalnym wielorodzinnym. w odrbnym pomieszczeniu lub szafce.3 m.na jego najwyszej kondygnacji.1. § 192.4 m. Instalacj telekomunikacyjn budynku. i posadzki tej kondygnacji przy wyjciu z dwigu nie powinna by wiksza ni 0.9 m oraz tablic przyzywow na wysokoci od 0.8 m. okrelonych w ust. jakim … Dz. majcym nie wicej ni 3 mieszkania dostpne z klatki schodowej na kondygnacji.1 m i długo 1.2002. 3.75. Instalacja owietleniowa w pokojach powinna umoliwia załczanie ródeł wiatła za pomoc łczników wieloobwodowych. stanowi elementy infrastruktury telekomunikacyjnej. których sposób uytkowania moe powodowa przerwy lub zakłócenia przekazywanego sygnału. 2a. dopuszcza si instalowanie dwigu niespełniajcego wymaga. o której mowa w § 56. a take w kadej wydzielonej w pionie. 2. a w przypadku systemu radiowego . W budynku wielorodzinnym owietlenie i odbiorniki w pomieszczeniach komunikacji ogólnej oraz technicznych i gospodarczych powinny by zasilane z tablic administracyjnych. 1.08 2. o której mowa w § 184 ust. 3. Rónica poziomów podłogi kabiny dwigu. 2. Główne cigi instalacji telekomunikacyjnej powinny by prowadzone w wydzielonych kanałach lub szybach instalacyjnych poza mieszkaniami i lokalami uytkowymi oraz innymi pomieszczeniami. Miejsce lub pomieszczenie przeznaczone na osprzt i urzdzenia instalacyjne powinno by łatwo dostpne dla obsługi technicznej i oznakowane w sposób jednoznacznie okrelajcy operatora sieci telekomunikacyjnej. W instalacji telekomunikacyjnej naley zastosowa urzdzenia ochrony przeciwprzepiciowej. lub bezporednio uziemi w przypadku braku instalacji piorunochronnej. poczwszy od punktu połczenia z publiczn sieci telekomunikacyjn (przełcznica kablowa) lub od urzdzenia systemu radiowego do gniazda abonenckiego.2 m w odległoci nie mniejszej ni 0. Nie dotyczy to kondygnacji nadbudowanej lub powstałej w wyniku adaptacji strychu na cele mieszkalne lub inne cele uytkowe. Połczenie sieci telekomunikacyjnej z instalacj telekomunikacyjn budynku powinno by usytuowane na pierwszej podziemnej lub pierwszej nadziemnej kondygnacji budynku. a elementy instalacji wyprowadzone ponad dach połczy z instalacj piorunochronn. § 196.8 m do 1.Warunki techniczne. chorych na noszach i osób niepełnosprawnych. 2.

1. o których mowa w ust.08 zbiorowego powinny by oddylatowane od cian i stropów budynku. okrelaj przepisy o dozorze technicznym. Budynki i urzdzenia z nimi zwizane powinny by projektowane i wykonywane w taki sposób. dwigów towarowych małych. Dział V Bezpieczestwo konstrukcji § 203. Oznacza to. 1.75. połcze lub zainstalowanego wyposaenia w wyniku znacznych przemieszcze elementów konstrukcji. gdy strop pod szybem dwigu wytrzymuje obcienie zmienne co najmniej 5. 1. 1. Zespoły napdowe dwigu powinny by zamocowane w sposób uniemoliwiajcy przenoszenie si drga na konstrukcj budynku. trwało i wygld System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 . 3. tak aby poziomy hałasu i drga przenikajcych do pomieszcze mieszkalnych nie przekraczały wartoci okrelonych w Polskich Normach. (uchylony). § 201. a pod tras jazdy przeciwwagi znajduje si filar oparty na stałym podłou lub gdy przeciwwaga wyposaona jest w chwytacze. o których mowa w ust. jeeli wymagania uytkowe dotyczce konstrukcji nie s dotrzymywane. tak aby poziomy hałasu i drga przenikajcych do pomieszcze mieszkalnych nie przekraczały wartoci okrelonych w Polskich Normach dotyczcych dopuszczalnych wartoci poziomu dwiku w pomieszczeniach oraz oceny wpływu drga na ludzi w budynkach. W szpitalach i budynkach opieki społecznej kady dwig powinien by umieszczony w odrbnym szybie. Maszynownia dwigów powinna by wyposaona w urzdzenia umoliwiajce podnoszenie elementów instalacji dwigowych. Prowadzenie bezporednio pod szybami dwigowymi dróg komunikacyjnych oraz sytuowanie pomieszcze przeznaczonych na pobyt ludzi jest zabronione. 2. § 197. z zastrzeeniem § 96 ust. 1. e w konstrukcji budynku nie mog wystpi: 1) lokalne uszkodzenia. pod warunkiem ich oddzielenia od pomieszcze mieszkalnych pomieszczeniami nieprzeznaczonymi na stały pobyt ludzi oraz zastosowania w nieoddylatowanym szybie dwigowym zabezpiecze przed przenoszeniem drga z prowadnic jezdnych na konstrukcj budynku. 3. § 204. Szyby dwigu powinny by wykonane z materiałów niepylcych lub by zabezpieczone powłok niepylc. nie dotyczy dwigów z napdem hydraulicznym. 3. jakim powinny odpowiada pomieszczenia maszynowni. jakim … Dz. Konstrukcja budynku powinna spełnia warunki zapewniajce nieprzekroczenie stanów granicznych nonoci oraz stanów granicznych przydatnoci do uytkowania w adnym z jego elementów i w całej konstrukcji.Warunki techniczne. 3) uszkodzenia czci budynków. które mog ujemnie wpływa na przydatno uytkow. 2.07. pod warunkiem zapewnienia w nich minimalnej temperatury +5° C. Stany graniczne przydatnoci do uytkowania uwaa si za przekroczone.000 N/m2. § 200.2002. linowni oraz szyby dwigów. w szczególnoci zastosowania w nieoddylatowanym szybie dwigowym zabezpiecze przed przenoszeniem drga z prowadnic jezdnych na konstrukcj budynku. a take zniszczenie wyposaenia lub przechowywanego mienia. Sytuowanie maszynowni dwigów obok pokojów mieszkalnych jest zabronione. 4) zniszczenia na skutek wypadku. 2. 1. Szyby i maszynownie dwigów mog by umieszczane poza obrbem budynków. dwigów z maszynowni doln lub boczn oraz dwigów z wcigarkami bezreduktorowymi. W budynkach. aby obcienia mogce na nie działa w trakcie budowy i uytkowania nie prowadziły do: 1) zniszczenia całoci lub czci budynku. jeeli konstrukcja powoduje zagroenie bezpieczestwa ludzi znajdujcych si w budynku oraz w jego pobliu. 2) przemieszcze i odkształce o niedopuszczalnej wielkoci. 2. W szybach dwigowych mona umieszcza wyłcznie urzdzenia i przewody zwizane z prac i konserwacj dwigu. 3. z zachowaniem warunków okrelonych w § 96. § 199. Wymaganie. 2. Szczegółowe wymagania. Nie dotyczy to przypadków.690 wersja: 2009.U. o którym mowa w ust. w tym nadszybia i podszybia. W innych budynkach w jednym szybie mona umieszcza nie wicej ni 3 dwigi. § 202. Nie dotyczy to kondygnacji nadbudowanej lub powstałej w wyniku adaptacji strychu na cele mieszkalne. w tym równie rysy. dopuszcza si instalowanie dwigów z napdem elektrycznym bez wykonywania dylatacji szybów dwigowych. Stany graniczne nonoci uwaa si za przekroczone. § 198. w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

08 konstrukcji.07. jej czci. Na terenach podlegajcych wpływom eksploatacji górniczej powinny by stosowane zabezpieczenia konstrukcji budynków. Budynek i urzdzenia z nim zwizane powinny by zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniajcy w razie poaru: 1) nono konstrukcji przez czas wynikajcy z rozporzdzenia. nadbudowa. dworcowe powinny by wyposaone. o którym mowa w § 204 ust. wynikajcego z prognozowanych oddziaływa powodowanych eksploatacj górnicz. Budynki uytecznoci publicznej z pomieszczeniami przeznaczonymi do przebywania znacznej liczby osób. 4. uwzgldniajc oddziaływania wywołane wzniesieniem nowego budynku. 1. wynikajce z ich przeznaczenia i sposobu uytkowania. przez które rozumie si wymuszone przemieszczenia i odkształcenia oraz drgania podłoa. 2) ograniczenie rozprzestrzeniania si ognia i dymu w budynku. 1. przebudowa oraz zmiana przeznaczenia budynku powinny by poprzedzone ekspertyz techniczn stanu konstrukcji i elementów budynku. Dział VI Bezpieczestwo poarowe Rozdział 1 Zasady ogólne § 207. 2. 1 i 2. § 208. Stosowanie przepisów rozporzdzenia wymaga uwzgldnienia: 1) przepisów odrbnych dotyczcych ochrony przeciwpoarowej. jakim … Dz. § 205. z uwzgldnieniem stanu podłoa gruntowego. c) zasady przeciwpoarowego zaopatrzenia wodnego. 5. sportowe. Przepisy rozporzdzenia dotyczce bezpieczestwa poarowego. w zalenoci od potrzeb. § 206. 2. handlowe. budowa powinna by poprzedzona ekspertyz techniczn stanu obiektu istniejcego. takich jak: przemieszczenia. 1. które na podstawie przepisów odrbnych uznaje si za zagraajce yciu ludzi. 2) odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływajce na wygld konstrukcji i jej przydatno uytkow. a take przyległych do niej niekonstrukcyjnych czci budynku. 2. a take owietlenia awaryjnego. z uwzgldnieniem § 2 ust.U.Warunki techniczne. 4) moliwo ewakuacji ludzi. 1. odpowiednie do stanu zagroenia. o którym mowa w § 181. jego wyposaenia oraz przechowywanych przedmiotów. o których mowa w § 68 ust.75. 3) drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujce uszkodzenia budynku.690 wersja: 2009. 5. d) wymagania dotyczce dróg poarowych. 2 i 3a. Rozbudowa. b) warunki wyposaania budynków lub ich czci w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i stałe urzdzenia ganicze. oraz uszkodzenia czci niekonstrukcyjnych budynku i elementów wykoczenia. włczajc w to równie funkcjonowanie maszyn i urzdze. a take połoenia w stosunku do poziomu terenu oraz do innych obiektów budowlanych.2002. wystawowe. wymaganie okrelone w ust. a take ograniczajce jego uytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. stosuje si. jeeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczcym projektowania i obliczania konstrukcji. W przypadku. 7. targowe. takie jak: hale widowiskowe. wymiarów schodów. Przepisy niniejszego działu okrelaj wymagania dotyczce bezpieczestwa poarowego budynków lub ich czci. o których mowa w ust. W zakresie stanów granicznych przydatnoci do uytkowania budynków projektowanych na terenach podlegajcych wpływom eksploatacji górniczej. dotyczcych w szczególnoci zasad ustalania: System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 . równie do uytkowanych budynków istniejcych. 6. odkształcenia i naprenia w konstrukcji. wysokoci lub liczby kondygnacji. stwierdzajcego jego stan bezpieczestwa i przydatnoci do uytkowania. które wynikaj z oddziaływa powodowanych eksploatacj górnicz. Warunki bezpieczestwa konstrukcji. uznaje si za spełnione. okrelajcych w szczególnoci: a) zasady oceny zagroenia wybuchem i wyznaczania stref zagroenia wybuchem. 4 nie dotyczy tych odkształce. Wzniesienie budynku w bezporednim ssiedztwie obiektu budowlanego nie moe powodowa zagroe dla bezpieczestwa uytkowników tego obiektu lub obnienia jego przydatnoci do uytkowania. 3) ograniczenie rozprzestrzeniania si poaru na ssiednie budynki. a take uwzgldniajcy bezpieczestwo ekip ratowniczych. w urzdzenia do stałej kontroli parametrów istotnych dla bezpieczestwa konstrukcji. 2) wymaga Polskich Norm i warunków okrelonych w załczniku nr 3 do rozporzdzenia. uszkodze oraz drga konstrukcji.

samogasncy. 1. przez elementy budynku: 1) nierozprzestrzeniajce ognia . z zastrzeeniem ust. stanowice odrbne strefy poarowe.2002. b) klas odpornoci ogniowej elementów budynku. w tym z ociepleniem i okładzin zewntrzn lub tylko z okładzin zewntrzn.przeznaczone przede wszystkim do uytku ludzi o ograniczonej zdolnoci poruszania si. z wyłczeniem instalacji wentylacyjnej.zamieszkania zbiorowego. 4.rozumie si elementy budynku. niezakwalifikowane do ZL I i ZL II. 3) inwentarskie (słuce do hodowli inwentarza). przedszkola.rozumie si elementy budynku. 2. Czci budynku wydzielone cianami oddzielenia przeciwpoarowego w pionie . z uwagi na przeznaczenie i sposób uytkowania. W przypadku cian zewntrznych budynku. § 210. 2) produkcyjne i magazynowe. 2) ZL II . które przy działaniu ognia z jednej strony sklasyfikowane s jako silnie rozprzestrzeniajce ogie. jak i od zewntrz budynku. jakim … Dz. Budynki oraz czci budynków. natomiast przy działaniu ognia z drugiej strony s słabo rozprzestrzeniajce ogie lub nierozprzestrzeniajce ognia. okrelanych jako PM. 3. stacji transformatorowych. dla drzwi przystankowych do dwigu dopuszcza si okrelenie odpornoci ogniowej zgodnie z Polsk Norm dotyczc wykonywania próby odpornoci ogniowej drzwi przystankowych. Wymagania dotyczce bezpieczestwa poarowego budynków oraz czci budynków stanowicych odrbne strefy poarowe. c) klas dymoszczelnoci zamkni otworów. z uwagi na przeznaczenie i sposób uytkowania. niekapicy. 5) ZL V . łatwo zapalny. Wymagania dotyczce bezpieczestwa poarowego budynków oraz czci budynków stanowicych odrbne strefy poarowe. 2) słabo rozprzestrzeniajce ogie . Budynki oraz czci budynków. 5. intensywnie dymicy odpowiadaj klasy reakcji na ogie zgodnie z załcznikiem nr 3 do rozporzdzenia.uytecznoci publicznej. 5. central telefonicznych oraz innych o podobnym przeznaczeniu. jak stodoły. Dymoszczelno drzwi oznacza klas dymoszczelnoci Sm ustalon zgodnie z Polsk Norm dotyczc klasyfikacji ogniowej ustalanej na podstawie bada odpornoci ogniowej.zawierajce pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebdcych ich stałymi uytkownikami. słabo rozprzestrzeniajce ogie lub silnie rozprzestrzeniajce ogie powinny spełnia. wymagania zgodnie z załcznikiem nr 3 do rozporzdzenia.od fundamentu do przekrycia System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 . 2. Elementy budynku okrelone w rozporzdzeniu jako nierozprzestrzeniajce ognia.500 m3. okrelane dalej jako IN. 4. łobki.dla których wymagania przy działaniu ognia wewntrz budynku okrela si zgodnie z załcznikiem nr 3 do rozporzdzenia. takie jak szpitale. f) reakcji na ogie wyrobów (materiałów) budowlanych. okrelane dalej jako ZL. Wystpujca w rozporzdzeniu klasa E I odpornoci ogniowej drzwi lub innych zamkni otworów oznacza klas E I1 lub E I2 zgodnie z Polsk Norm dotyczc klasyfikacji ogniowej ustalanej na podstawie bada odpornoci ogniowej. które z jednej strony s słabo rozprzestrzeniajce ogie. niezapalny. 4) ZL IV . 3. wzłów ciepłowniczych. d) właciwoci funkcjonalnych urzdze słucych do wentylacji poarowej. rozdzielni elektrycznych. stanowice odrbne strefy poarowe w rozumieniu § 226. § 208a.08 a) gstoci obcienia ogniowego pomieszcze i stref poarowych. kotłowni. 1. okrelane jako ZL. budynki do przechowywania płodów rolnych i budynki gospodarcze.mieszkalne. okrelanych jako IN.rozumie si elementy budynku nierozprzestrzeniajce ognia zarówno przy działaniu ognia wewntrz. 3) ZL III . niezalenie od klasyfikacji uzyskanej przy działaniu ognia z drugiej strony . domy dla osób starszych.75. zamieszkania zbiorowego i uytecznoci publicznej charakteryzowane kategori zagroenia ludzi. 3. § 209.U. niezakwalifikowane do ZL I i ZL II. odnosz si równie do takich budynków w zabudowie zagrodowej o kubaturze brutto nieprzekraczajcej 1. do wicej ni jednej kategorii zagroenia ludzi. z wyłczeniem instalacji wentylacyjnej. Okreleniom uytym w rozporzdzeniu: niepalny. a przy działaniu ognia od zewntrz budynku okrela si zgodnie z Polsk Norm dotyczc metody badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ciany. zalicza si do jednej lub do wicej ni jedna sporód nastpujcych kategorii zagroenia ludzi: 1) ZL I . powinny spełnia wymagania okrelone dla kadej z tych kategorii. hydroforni. odnosz si równie do garay. e) stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku. trudno zapalny. Strefy poarowe zaliczone. okrelane dalej jako PM. 3) silnie rozprzestrzeniajce ogie . a nieprzeznaczone przede wszystkim do uytku ludzi o ograniczonej zdolnoci poruszania si.07.Warunki techniczne. dzieli si na: 1) mieszkalne.690 wersja: 2009. g) toksycznoci produktów rozkładu spalania materiałów.

z zastrzeeniem § 282.2002. którego kondygnacje s zaliczone do rónych kategorii ZL lub PM. 4.75. klas odpornoci poarowej budynku ustala si. System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 .690 wersja: 2009. 2. Ustanawia si pi klas odpornoci poarowej budynków lub ich czci. Przepisów § 242 ust. jakim … Dz.000 2. magazynowe lub techniczne. 5. dla której oddzielnie ustala si klas odpornoci poarowej.000 < Q ≤ 4. 2 pkt 3 i 4 nie stosuje si do budynków zlokalizowanych na terenie zakładów karnych i aresztów ledczych. przy czym dla czci podziemnej nie powinna by ona nisza ni "C". 1. "C". Klasa odpornoci poarowej czci budynku nie powinna by nisza od klasy odpornoci poarowej czci budynku połoonej nad ni.000 Q > 4. 7. okrela ponisza tabela: Budynek 1 niski (N) redniowysoki (SW) wysoki (W) wysokociowy (WW) ZL I 2 "B" "B" "B" "A" ZL II 3 "B" "B" "B" "A" ZL III 4 "C" "B" "B" "A" ZL IV 5 "D" "C" "B" "B" ZL V 6 "C" "B" "B" "A" 3. niepowizane funkcjonalnie z czci budynku zaliczon do ZL.000 < Q ≤ 2. które s oddzielone elementami oddzielenia przeciwpoarowego o klasie odpornoci ogniowej co najmniej R E I 120. okrela ponisza tabela: Maksymalna gsto Budynek o jednej obcienia kondygnacji ogniowego strefy nadziemnej (bez poarowej w budynku ograniczenia wysokoci) Q [MJ/m2] 1 Q ≤ 500 500 < Q ≤ 1. § 211. i maj bezporednie wyjcia na zewntrz. § 245 pkt 2 oraz § 256 ust. 2 pkt 3 i 4 nie stosuje si do zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. przy czym do tego ustalenia nie bierze si pod uwag tych czci podziemnych budynku. Wymagan klas odpornoci poarowej dla budynku. 1. 2. zaliczonego do jednej kategorii ZL.000 2 "E" "D" "C" "B" "A" niski (N) 3 "D" "D" "C" "B" "A" Budynek wielokondygnacyjny redniowysoki (SW) 4 "C" "C" "C" "B" "A" wysoki (W) 5 "B" "B" "B" * * wysokociowy (WW) 6 "B" "B" "B" * * * . Dopuszcza si obnienie wymaganej klasy odpornoci poarowej w budynkach wymienionych w poniszej tabeli do poziomu w niej okrelonego. 2-4. klasy odpornoci poarowej okrela si dla poszczególnych kondygnacji odrbnie.Zgodnie z § 228 ust. 8. Przepisów § 239 ust.U. zgodnie z zasadami okrelonymi w ust. w zakresie kategorii ZL V. Przepisów § 236 ust. 1. "B".000 1. 1. zgodnie z oznaczeniem pod tabel w § 216 ust. 4. 3. z zastrzeeniem § 220. pomieszczenia te powinny stanowi odrbn stref poarow. 6. W budynku wielokondygnacyjnym. 3.Warunki techniczne. Jeeli cz podziemna budynku jest zaliczona do ZL. nie stosuje si do budynków i pomieszcze przeznaczonych do zakwaterowania osób osadzonych.mog by traktowane jako odrbne budynki.07. "D" i "E". podanych w kolejnoci od najwyszej do najniszej i oznaczonych literami: "A". § 243 ust. 1 nie mog wystpowa takie budynki. a scharakteryzowanych w § 216. Jeeli w budynku znajduj si pomieszczenia produkcyjne. Rozdział 2 Odporno poarowa budynków § 212. zgodnie z zasadami okrelonymi w ust. Liczba kondygnacji nadziemnych 1 1 2*) ZL I 2 "D" "C" ZL II 3 "D" "C" ZL III 4 "D" "D" *) Gdy poziom stropu nad pierwsz kondygnacj nadziemn jest na wysokoci nie wikszej ni 9 m nad poziomem terenu.08 dachu . 1. 4 oraz § 239 ust. Wymagan klas odpornoci poarowej dla budynku PM oraz IN. przyjmujc jako liczb jego kondygnacji lub jego wysoko odpowiednio: sum kondygnacji lub wysokoci czci podziemnej i nadziemnej.

z wyjtkiem budynków ZL II oraz wielokondygnacyjnych budynków wysokich (W) i wysokociowych (WW). W budynkach wyposaonych w stałe samoczynne urzdzenia ganicze wodne. (-) .U. w którym nad 2) 3) System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 . lukarn i okien połaciowych (z zastrzeeniem § 218).nie stawia si wymaga. Pomieszczenia. okrelona jw. Oznaczenia w tabeli: R .. pod warunkiem zastosowania: 1) wszystkich elementów budynku nierozprzestrzeniajcych ognia. Obnienie klasy odpornoci poarowej budynku. z zastrzeeniem § 213 oraz § 237 ust. § 213.2002. okrelonej w § 232. Elementy budynku. 1 oraz w § 214. nie zwalnia z zachowania wymaganej pierwotnie klasy odpornoci ogniowej elementów oddzielenia przeciwpoarowego. jakim … Dz. Dopuszcza si przyjcie klasy "E" odpornoci poarowej dla jednokondygnacyjnego budynku PM o gstoci obcienia ogniowego przekraczajcej 500 MJ/m2. powinny spełnia.. 2) przyjcie klasy "E" odpornoci poarowej dla budynku jednokondygnacyjnego.000 m2. pompy wodne instalacji przeciwpoarowych.08 9. 1. 1. okrelona jw.szczelno ogniowa (w minutach). Klasa odpornoci ogniowej dotyczy pasa midzykondygnacyjnego wraz z połczeniem ze stropem. powinny stanowi odrbn stref poarow. § 214. w przypadkach wymienionych w ust. Wymagania nie dotycz nawietli dachowych. c) o kubaturze brutto do 1. E . w których s umieszczone przeciwpoarowe zbiorniki wody lub innych rodków ganiczych. wietlików. 2) samoczynnych urzdze oddymiajcych w strefach poarowych o powierzchni przekraczajcej 1. 2) 5 E I 120 (o-i) E I 60 (o-i) E I 30 (o-i) E I 30 (o-i) (-) ciana wewntrzna1) 6 E I 60 E I 304) E I 154) (-) (-) przekrycie dachu3) 7 R E 30 R E 30 R E 15 (-) (-) 1 "A" "B" "C" "D" "E" *) Z zastrzeeniem § 219 ust. 9. zasilajce. maszynownie wentylacji do celów przeciwpoarowych oraz rozdzielnie elektryczne. b) mieszkalnych i administracyjnych w gospodarstwach lenych. b) gospodarczych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz w gospodarstwach lenych.75. okrelona zgodnie z Polsk Norm dotyczc zasad ustalania klas odpornoci ogniowej elementów budynku.nono ogniowa (w minutach).07. § 216. dopuszcza si: 1) obnienie klasy odpornoci poarowej budynku o jedn w stosunku do wynikajcej z § 212. 1. instalacje i urzdzenia. take z czci mieszkaln. nie dotycz take budynku. 2 i 3 dla danej klasy odpornoci poarowej budynku.Warunki techniczne. odpowiednio do jego klasy odpornoci poarowej. 2) wolno stojcych do dwóch kondygnacji nadziemnych włcznie: a) o kubaturze brutto do 1. 3) wolno stojcych garay o liczbie stanowisk postojowych nie wikszej ni 2. niezbdne podczas poaru. Wymagania dotyczce klasy odpornoci poarowej budynków okrelone w § 212 nie dotycz budynków: 1) do trzech kondygnacji nadziemnych włcznie: a) mieszkalnych: jednorodzinnych.500 m3 przeznaczonych do celów turystyki i wypoczynku.izolacyjno ogniowa (w minutach). § 215.000 m3 przeznaczonych do wykonywania zawodu lub działalnoci usługowej i handlowej.690 wersja: 2009. 2. 1) Jeeli przegroda jest czci głównej konstrukcji nonej. zagrodowych i rekreacji indywidualnej. I . powinna spełnia take kryteria nonoci ogniowej (R) odpowiednio do wymaga zawartych w kol. co najmniej wymagania okrelone w poniszej tabeli: Klasa odpornoci poarowej budynku główna konstrukcja nona 2 R 240 R 120 R 60 R 30 (-) Klasa odpornoci ogniowej elementów budynku5) *) konstrukcja dachu 3 R 30 R 30 R 15 (-) (-) strop1) 4 R E I 120 R E I 60 R E I 60 R E I 30 (-) ciana zewntrzna1). jeli otwory w połaci dachowej nie zajmuj wicej ni 20 % jej powierzchni.

4. W budynkach ZL IV i ZL V klasa odpornoci ogniowej przegród wewntrznych oddzielajcych mieszkania lub samodzielne pomieszczenia mieszkalne od dróg komunikacji ogólnej oraz od innych mieszka i samodzielnych pomieszcze mieszkalnych. o maksymalnej gstoci obcienia ogniowego strefy poarowej do 500 MJ/m2. 4. jakim … Dz. Dopuszcza si ocieplenie ciany zewntrznej budynku mieszkalnego. o wysokoci do 11 kondygnacji włcznie. 2) przekrycie dachu powinno mie klas odpornoci ogniowej co najmniej R E 30. na wysokoci powyej 25 m od poziomu terenu. b) wysokim i wysokociowym . 1 w kolumnie 6 tabeli klasy odpornoci ogniowej. usytuowanego bliej ni 8 m lub przyległego do ciany z otworami budynku wyszego. 2. szeregowych lub atrialnych. w pasie o szerokoci 8 m od tej ciany powinno by nierozprzestrzeniajce ognia oraz w pasie tym: 1) konstrukcja dachu powinna mie klas odpornoci ogniowej co najmniej R 30.E I 60. powinna wynosi co najmniej . 3) cian zewntrznych w budynku niskim ZL IV. 1. jeeli cz ta stanowi odrbn stref poarow. 2. 1 nie maj zastosowania.75. przy czym dopuszcza si zastosowanie słabo rozprzestrzeniajcych ogie: 1) elementów budynku o jednej kondygnacji nadziemnej ZL IV oraz PM. 6. okładzina elewacyjna i jej zamocowanie mechaniczne. 2. Klasa odpornoci ogniowej ciany oddzielajcej segmenty jednorodzinnych budynków ZL IV: bliniaczych. W cianach zewntrznych budynku ZL II dopuszcza si. 1 i 2 odnosz si równie do czci niszej budynku.E I 60. Klasa odpornoci ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złczy i dylatacjami. powinna wynosi co najmniej: 1) dla cian w budynku: a) niskim i redniowysokim . spełniajca kryteria okrelone w kol. z zastrzeeniem ust..antresol. Strop tworzcy w pomieszczeniu dodatkowy poziom . powinny by nierozprzestrzeniajce ognia. 1. a take jej konstrukcja nona. jeeli najbliej połoony otwór w cianie budynku wyszego znajduje si w odległoci nie mniejszej ni 10 m od dachu budynku niszego. 1.U. Warunki okrelone w ust. 1. a gsto obcienia ogniowego w budynku niszym nie przekracza 2.000 m2 powinno by nierozprzestrzeniajce ognia.08 najwysz kondygnacj znajduje si strop albo inna przegroda.000 MJ/m2. zastosowanie izolacji cieplnej palnej. z zastrzeeniem § 216 ust. Dopuszcza si stosowanie w budynku PM cian zewntrznych klasy D z rdzeniem klasy E z uwagi na reakcj na ogie. a take izolacja cieplna ciany zewntrznej.000 MJ/m2.R E I 60. 3. 3.R E I 30. w sposób zapewniajcy nierozprzestrzenianie ognia. 2) dla stropów w budynku zawierajcym 2 mieszkania . o której mowa w ust.07. a palna izolacja cieplna przekrycia powinna by oddzielona od wntrza budynku przegrod o klasie odpornoci ogniowej nie niszej ni R E 15. 8.Warunki techniczne. z wyjtkiem przypadków wymienionych w § 273 ust. 2) w budynku klasy odpornoci poarowej "C" i "D" . 5. Przekrycie dachu budynku niszego. 2. lecz nie mniejszym ni dla klasy "D". jeeli osłaniajca j od wewntrz okładzina jest niepalna i ma klas odpornoci ogniowej co najmniej: 1) w budynku klasy odpornoci poarowej "B" . 4. ZL IV i ZL V poddasze uytkowe przeznaczone na cele mieszkalne lub biurowe powinno by System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 . jeeli okładzina wewntrzna jest niepalna. Postanowienia ust. 4) 5) Dla cian komór zsypu wymaga si klasy E I 60.E I 30. W budynkach ZL III. W mieszkaniach oraz w samodzielnych pomieszczeniach mieszkalnych dopuszcza si wykonywanie cian wewntrznych nierozprzestrzeniajcych ognia. 1. § 219. 3. a ciana jest nierozprzestrzeniajca ognia przy działaniu ognia od strony elewacji. przeznaczon do uytku dla wicej ni 10 osób. 1. z uyciem samogasncego polistyrenu spienionego.2002. § 217. powinny odpowiada wymaganiom wynikajcym z klasy odpornoci poarowej budynku. 7. Elementy budynku. 1. z zastrzeeniem § 214. wzniesionego przed dniem 1 kwietnia 1995 r. 8. 9. bez wymaganej w § 216 ust. o których mowa w ust. Dopuszcza si sytuowanie wylotów kanałów wentylacyjnych i spalinowych od urzdze gazowych oraz rur wentylujcych piony kanalizacyjne w czci połaci dachu lub stropodachu budynku niszego. 2) cian wewntrznych i zewntrznych oraz elementów konstrukcji dachu i jego przekrycia w budynku PM niskim o maksymalnej gstoci obcienia ogniowego strefy poarowej do 1. Dopuszcza si stosowanie w budynku PM cian wewntrznych klasy D z uwagi na reakcj na ogie. powinny by wykonane z materiałów niepalnych.E I 30. § 218.690 wersja: 2009. Przekrycie dachu o powierzchni wikszej ni 1. W budynku. Dopuszcza si stosowanie klap dymowych z materiałów łatwo zapalnych w dachach i stropodachach. a dla drzwi komór zsypu klasy E I 30.

Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08 oddzielone od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odpornoci ogniowej: 1) w budynku niskim - E I 30, 2) w budynku redniowysokim i wysokim - E I 60. § 220. 1. ciany wewntrzne i stropy wydzielajce kotłownie, składy paliwa stałego, ulownie i magazyny oleju opałowego, a take zamknicia otworów w tych elementach, powinny mie klas odpornoci ogniowej nie mniejsz ni okrelona w tabeli:
Rodzaj pomieszczenia Klasa odpornoci ogniowej cian stropów drzwi lub wewntrznych innych zamkni 2 3 4 E I 60 R E I 60 E I 30 E I 60 R E I 60 E I 30

1 Kotłownia z kotłami na paliwo stałe, o łcznej mocy cieplnej powyej 25 kW Kotłownia z kotłami na olej opałowy, o łcznej mocy cieplnej powyej 30 kW Kotłownia z kotłami na paliwo gazowe, o łcznej mocy cieplnej powyej 30 kW: - w budynku niskim (N) i redniowysokim (SW) - w budynku wysokim (W) i wysokociowym (WW) Skład paliwa stałego i ulownia Magazyn oleju opałowego
*)

E I 60 E I 120 E I 120*) E I 120

R E I 60 R E I 120 R E I 120*) R E I 120

E I 30 E I 60 E I 60*) E I 60

Wymaganie nie dotyczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, budynków mieszkalnych w zabudowie zagrodowej oraz budynków rekreacji indywidualnej. 2. Dla pomieszcze, o których mowa w ust. 1, klas odpornoci ogniowej cian zewntrznych naley przyjmowa zgodnie z § 216. 3. Nie stawia si wymaga w zakresie klasy odpornoci ogniowej dla przegród zewntrznych kotłowni z kotłami na paliwo gazowe, zlokalizowanej ponad dachem budynku, przy zachowaniu warunku, i przegrody te powinny by wykonane z materiałów niepalnych. § 221. 1. Nad pomieszczeniem zagroonym wybuchem naley stosowa lekki dach, wykonany z materiałów co najmniej trudno zapalnych, o masie nieprzekraczajcej 75 kg/m2 rzutu, liczc bez elementów konstrukcji nonej dachu, takich jak podcigi, wizary i belki. 2. Przepis ust. 1 nie dotyczy pomieszczenia, w którym łczna powierzchnia urzdze odciajcych (przeciwwybuchowych), jak przepony, klapy oraz otwory oszklone szkłem zwykłym, jest wiksza ni 0,065 m2/m3 kubatury pomieszczenia. 3. ciany oddzielajce pomieszczenie zagroone wybuchem od innych pomieszcze powinny by odporne na parcie o wartoci 15 kN/m2 (15 kPa). § 222. 1. Pomieszczenie zagroone wybuchem naley sytuowa na najwyszej kondygnacji budynku. Wymaganie to nie dotyczy budynków na terenach zamknitych. 2. Dopuszcza si inne usytuowanie pomieszcze, o których mowa w ust. 1, pod warunkiem zastosowania odpowiednich instalacji i urzdze przeciwwybuchowych, uzgodnionych z właciwym komendantem wojewódzkim Pastwowej Stray Poarnej. § 223. 1. W cianach zewntrznych budynku wielokondygnacyjnego, z zastrzeeniem § 224, powinny by pasy midzykondygnacyjne o wysokoci co najmniej 0,8 m. 2. Za równorzdne rozwizania uznaje si oddzielenia poziome w formie daszków, gzymsów i balkonów o wysigu co najmniej 0,5 m lub te inne oddzielenia poziome i pionowe o sumie wysigu i wymiaru pionowego co najmniej 0,8 m. 3. Elementy poziome, wymienione w ust. 2, powinny mie klas odpornoci ogniowej wymagan w stosunku do cian zewntrznych budynku i by wykonane z materiałów niepalnych. 4. Warunki okrelone w ust. 1 i 2 nie dotycz cian holu i dróg komunikacji ogólnej. § 224. 1. W cianach zewntrznych budynku wielokondygnacyjnego nad stref poarow PM, o gstoci obcienia ogniowego powyej 1.000 MJ/m2, wysoko pasa midzykondygnacyjnego powinna wynosi co najmniej 1,2 m. 2. Za równorzdne rozwizanie uznaje si oddzielenie poziome w formie daszków, gzymsów i balkonów o wysigu co najmniej 0,8 m lub te inne oddzielenie poziome i pionowe o sumie wymiaru pionowego i wysigu co najmniej 1,2 m, z zachowaniem warunków okrelonych w § 223 ust. 3.

System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009

Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08

§ 225. Elementy okładzin elewacyjnych powinny by mocowane do konstrukcji budynku w sposób uniemoliwiajcy ich odpadanie w przypadku poaru w czasie krótszym ni wynikajcy z wymaganej klasy odpornoci ogniowej dla ciany zewntrznej, okrelonej w § 216 ust. 1, odpowiednio do klasy odpornoci poarowej budynku, w którym s one zamocowane. Rozdział 3 Strefy poarowe i oddzielenia przeciwpoarowe § 226. 1. Stref poarow stanowi budynek albo jego cz oddzielona od innych budynków lub innych czci budynku elementami oddzielenia przeciwpoarowego, o których mowa w § 232 ust. 4, bd te pasami wolnego terenu o szerokoci nie mniejszej ni dopuszczalne odległoci od innych budynków, okrelone w § 271 ust. 1-7. 2. Czci budynku, o której mowa w ust. 1, jest take jego kondygnacja, jeeli klatki schodowe i szyby dwigowe w tym budynku spełniaj co najmniej wymagania okrelone w § 256 ust. 2 dla klatek schodowych. 3. Powierzchnia strefy poarowej jest obliczana jako powierzchnia wewntrzna budynku lub jego czci, przy czym wlicza si do niej take powierzchni antresoli. § 227. 1. Dopuszczalne powierzchnie stref poarowych ZL okrela ponisza tabela:
Dopuszczalna powierzchnia strefy poarowej w m2 w budynku wielokondygnacyjnym w budynku o jednej niskim redniowysokim wysokim i kondygnacji wysokociowym nadziemnej (bez ograniczenia (N) (SW) (W) i (WW) wysokoci) 2 3 4 5 10.000 8.000 5.000 2.500 8.000 5.000 3.500 2.000

Kategoria zagroenia ludzi

1 ZL I, ZL III, ZL IV, ZL V ZL II

2. Dopuszczalna powierzchnia strefy poarowej ZL, obejmujcej podziemn cz budynku, nie powinna przekracza 50% dopuszczalnej powierzchni strefy poarowej tej samej kategorii zagroenia ludzi, okrelonej w ust. 1 dla pierwszej nadziemnej kondygnacji tego budynku. 3. Zmniejszenie dopuszczalnej powierzchni strefy poarowej, o której mowa w ust. 2, nie dotyczy przypadku, gdy wyjcia ewakuacyjne z kondygnacji podziemnej prowadz bezporednio na zewntrz budynku. 4. Dopuszcza si powikszenie powierzchni stref poarowych, o których mowa w ust. 1, z wyjtkiem stref poarowych w wielokondygnacyjnych budynkach wysokich (W) i wysokociowych (WW), pod warunkiem zastosowania: 1) stałych urzdze ganiczych tryskaczowych - o 100 %, 2) samoczynnych urzdze oddymiajcych uruchamianych za pomoc systemu wykrywania dymu - o 100 %. Przy jednoczesnym stosowaniu urzdze wymienionych w pkt 1 i 2 dopuszcza si powikszenie powierzchni stref poarowych o 200 %. 5. Ze strefy poarowej ZL II o powierzchni przekraczajcej 750 m2 w budynku wielokondygnacyjnym, powinna by zapewniona moliwo ewakuacji ludzi do innej strefy poarowej na tej samej kondygnacji. § 228. 1. Dopuszczalne powierzchnie stref poarowych PM, z wyjtkiem garay, okrela ponisza tabela:
Dopuszczalna powierzchnia strefy poarowej w m2 w budynku wielokondygnacyjnym w budynku o niskim i wysokim i jednej redniowysokim wysokociowym kondygnacji nadziemnej (bez ograniczenia wysokoci) (N) i (SW) (W) i (WW) 3 4 5 1.000 * * 2.000 * * 4.000 1.000 * 6.000 2.000 500 8.000 3.000 1.000 2.000 1.000 * 4.000 2.000 * 8.000 4.000 1.000 15.000 8.000 2.500 20.000 10.000 5.000

Rodzaj stref poarowych

Gsto obcienia ogniowego Q [MJ/m2]

1 Strefy poarowe z pomieszczeniem zagroonym wybuchem Strefy poarowe pozostałe

Q 2.000 1.000 500 Q Q 2.000 1.000 500 Q

> < < < ≤ > < < < ≤

2 4.000 Q ≤ 4.000 Q ≤ 2.000 Q ≤ 1.000 500 4.000 Q ≤ 4.000 Q ≤ 2.000 Q ≤ 1.000 500

System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009

Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08
Q ≤ 500 20.000 10.000 5.000

* Nie dopuszcza si takich przypadków. 2. Strefy poarowe, o których mowa w ust. 1, w podziemnej czci budynków nie powinny przekracza 50% powierzchni okrelonych w tabeli. § 229. 1. Dopuszcza si powikszenie powierzchni stref poarowych, o których mowa w § 228, pod warunkiem ich ochrony: 1) stałymi samoczynnymi urzdzeniami ganiczymi wodnymi - o 100 %, 2) samoczynnymi urzdzeniami oddymiajcymi - o 50 %. 2. Przy jednoczesnym stosowaniu urzdze wymienionych w ust. 1 dopuszcza si powikszenie stref poarowych o 150 %. § 230. 1. W budynku jednokondygnacyjnym lub na ostatniej kondygnacji budynku wielokondygnacyjnego wielkoci stref poarowych PM, z wyjtkiem garay, mona powikszy o 100%, jeeli budynek nie zawiera pomieszczenia zagroonego wybuchem i jest wykonany z elementów nierozprzestrzeniajcych ognia oraz zastosowano samoczynne urzdzenia oddymiajce. 2. W budynku jednokondygnacyjnym wielkoci stref poarowych PM, z wyjtkiem garau, nie ogranicza si, pod warunkiem zastosowania stałych samoczynnych urzdze ganiczych wodnych i samoczynnych urzdze oddymiajcych. § 231. 1. Dopuszczalne powierzchnie stref poarowych IN okrela ponisza tabela:
Dopuszczalna powierzchnia strefy poarowej w m2 przy hodowli ciółkowej przy hodowli bezciółkowej 2 3 5.000 nie ogranicza si 2.500 5.000 1.000 2.500

Liczba kondygnacji budynku 1 Jedna Dwie Powyej dwóch

2. W przypadku stosowania w budynku cian silnie rozprzestrzeniajcych ogie, stref poarow naley zmniejszy do 25% wartoci podanej w ust. 1, a w przypadku jednokondygnacyjnego budynku przeznaczonego do hodowli bezciółkowej, stref ogranicza si do 5.000 m2. § 232. 1. ciany i stropy stanowice elementy oddzielenia przeciwpoarowego powinny by wykonane z materiałów niepalnych, a wystpujce w nich otwory - obudowane przedsionkami przeciwpoarowymi lub zamykane za pomoc drzwi przeciwpoarowych bd innego zamknicia przeciwpoarowego. 2. W cianie oddzielenia przeciwpoarowego łczna powierzchnia otworów, o których mowa w ust. 1, nie powinna przekracza 15% powierzchni ciany, a w stropie oddzielenia przeciwpoarowego - 0,5% powierzchni stropu. 3. Przedsionek przeciwpoarowy powinien mie wymiary rzutu poziomego nie mniejsze ni 1,4x1,4 m, ciany i strop, a take osłony lub obudowy przewodów i kabli elektrycznych z wyjtkiem wykorzystywanych w przedsionku - o klasie odpornoci ogniowej co najmniej E I 60 wykonane z materiałów niepalnych oraz by zamykany drzwiami i wentylowany co najmniej grawitacyjnie, z zastrzeeniem § 246 ust. 2 i 3. 4. Wymagan klas odpornoci ogniowej elementów oddzielenia przeciwpoarowego oraz zamkni znajdujcych si w nich otworów okrela ponisza tabela:
Klasa odpornoci ogniowej drzwi przeciwpoarowych lub innych zamkni przeciwpoarowych

Klasa odpornoci poarowej budynku

elementów oddzielenia przeciwpoarowego cian i stropów, z wyjtkiem stropów w ZL 2 R E I 240 R E I 120 R E I 60 stropów w ZL 3 R E I 120 R E I 60 R E I 30

drzwi z przedsionka przeciwpoarowego na klatk schodow*) 6 E 60 E 30 E 15

na korytarz i do pomieszczenia 4 E I 120 E I 60 E I 30 5 E I 60 E I 30 E I 15

1 "A" "B" i "C" "D" i "E"

*) Dopuszcza si osadzenie tych drzwi w cianie o klasie odpornoci ogniowej, okrelonej dla drzwi w kol. 6, znajdujcej si midzy przedsionkiem a klatk schodow.

System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009

o powierzchni przekraczajcej 100 m2. o liczbie miejsc przekraczajcej 600. § 235. Klasa odpornoci ogniowej elementów oddzielenia przeciwpoarowego oraz zamkni znajdujcych si w nich otworów w budynkach. przekrycie na tej szerokoci powinno by nierozprzestrzeniajce ognia. 1. Sceny. 1. cian oddzielenia przeciwpoarowego naley wysun na co najmniej 0. zwanymi dalej "drogami ewakuacyjnymi". powinny by zabezpieczone przed moliwoci przenikania gazu do wntrza budynku.08 5. bezporednio pod pokryciem. w przypadku poaru. W budynku z przekryciem dachu rozprzestrzeniajcym ogie ciany oddzielenia przeciwpoarowego naley wyprowadzi ponad pokrycie dachu na wysoko co najmniej 0.Warunki techniczne. System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 . kanalizacyjnych i ogrzewczych. powinny mie klas odpornoci ogniowej (E I) cian i stropów tego pomieszczenia.04 m w cianach i stropach pomieszczenia zamknitego. Przepusty instalacyjne o rednicy wikszej ni 0. o których mowa w ust. 2. 6. chronionego w sposób równowany wymaganym dla tej ciany drzwiom przeciwpoarowym pod wzgldem moliwoci przeniesienia si przez ten otwór ognia lub dymu.200 m3. dla pojedynczych rur instalacji wodnych. Dopuszcza si nieinstalowanie przepustów. Przejcia instalacji przez zewntrzne ciany budynku. w dachu którego znajduj si wietliki lub klapy dymowe. takim jak luksfery.690 wersja: 2009. 2) kieszeni scenicznej. 2. 4. 1.000 m3. Stosowanie kurtyny przeciwpoarowej jest wymagane do oddzielenia: 1) widowni.2002. z wyjtkiem zabudowy jednorodzinnej.3 m lub zastosowa wzdłu ciany pas z materiału niepalnego o szerokoci co najmniej 1 m i klasie odpornoci ogniowej E I 60. naley wyprowadzi ponad górn ich krawd na wysoko co najmniej 0. jakim … Dz. 2. § 234. 1. ciany oddzielenia przeciwpoarowego usytuowane od nich w odległoci poziomej mniejszej ni 5 m. 4. W budynku. słucego przeprowadzeniu urzdze technologicznych. o których mowa w § 213. W cianie oddzielenia przeciwpoarowego dopuszcza si wypełnienie otworów materiałem przepuszczajcym wiatło. 3. 4 dla budynków o klasie odpornoci poarowej "D" i "E". cian oddzielenia przeciwpoarowego naley wznosi na własnym fundamencie lub na stropie. opartym na konstrukcji nonej o klasie odpornoci ogniowej nie niszej od odpornoci ogniowej tej ciany. Rozdział 4 Drogi ewakuacyjne § 236. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpoarowego powinny mie klas odpornoci ogniowej (E I) wymagan dla tych elementów. wprowadzanych przez ciany i stropy do pomieszcze higienicznosanitarnych. 1. przy czym klasa odpornoci ogniowej wypełnie nie powinna by nisza ni: Wymagana klasa odpornoci ogniowej ciany oddzielenia przeciwpoarowego 1 R E I 240 R E I 120 R E I 60 Klasa odpornoci ogniowej wypełnienia otworu w cianie bdcej obudow drogi innej ewakuacyjnej 2 3 E I 120 E 120 E I 60 E 60 E I 30 E 30 7. 1. przy czym wymaganie to nie dotyczy wietlików nieotwieranych o klasie odpornoci ogniowej co najmniej E 30. znajdujce si poniej poziomu terenu. powinna by nie mniejsza od okrelonej w ust. 3. bezporednio albo drogami komunikacji ogólnej. powinny by wyposaone w samoczynne urzdzenia oddymiajce uruchamiane za pomoc systemu wykrywania dymu. dla których wymagana klasa odpornoci ogniowej jest nie nisza ni E I 60 lub R E I 60.3 m poza lico ciany zewntrznej budynku lub na całej wysokoci ciany zewntrznej zastosowa pionowy pas z materiału niepalnego o szerokoci co najmniej 2 m i klasie odpornoci ogniowej E I 60. jeeli powierzchnia wypełnionych otworów nie przekracza 10% powierzchni ciany.07. Dopuszcza si stosowanie w strefach poarowych PM otworu w cianie oddzielenia przeciwpoarowego. od sceny teatralnej o powierzchni wewntrznej przekraczajcej 300 m2 lub o kubaturze brutto przekraczajcej 6.3 m. o których mowa w ust. cegła szklana lub inne przeszklenie. Z pomieszcze przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by zapewniona moliwo ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewntrz budynku lub do ssiedniej strefy poarowej. a niebdcych elementami oddzielenia przeciwpoarowego. od sceny teatralnej o powierzchni wewntrznej przekraczajcej 150 m2 lub o kubaturze brutto przekraczajcej 1. § 233.75.U.

Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08 2. Ze strefy poarowej, o której mowa w ust. 1, powinno by wyjcie bezporednio na zewntrz budynku lub przez inn stref poarow, z zastrzeeniem § 227 ust. 5. 3. Wyjcia z pomieszcze na drogi ewakuacyjne powinny by zamykane drzwiami. 4. Drzwi stanowice wyjcie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wicej ni 50 osób powinny otwiera si na zewntrz. Wymaganie to nie dotyczy budynku wpisanego do rejestru zabytków. 5. W wyjciu ewakuacyjnym z budynku dopuszcza si stosowanie drzwi rozsuwanych spełniajcych wymagania okrelone w § 240 ust. 4. 6. Okrelajc wymagan szeroko i liczb przej, wyj oraz dróg ewakuacyjnych w budynku, w którym z przeznaczenia i sposobu zagospodarowania pomieszcze nie wynika jednoznacznie maksymalna liczba ich uytkowników, liczb t naley przyjmowa w odniesieniu do powierzchni tych pomieszcze, dla: 1) sal konferencyjnych, lokali gastronomiczno-rozrywkowych, poczekalni, holi, wietlic itp. - 1 m2/osob, 2) pomieszcze handlowo-usługowych - 4 m2/osob, 3) pomieszcze administracyjno-biurowych - 5 m2/osob, 4) archiwów, bibliotek itp. - 7 m2/osob, 5) magazynów - 30 m2/osob. § 237. 1. W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w którym moe przebywa człowiek, do wyjcia ewakuacyjnego na drog ewakuacyjn lub do innej strefy poarowej albo na zewntrz budynku, powinno by zapewnione przejcie, zwane dalej "przejciem ewakuacyjnym", o długoci nieprzekraczajcej: 1) w strefach poarowych ZL - 40 m, 2) w strefach poarowych PM o gstoci obcienia ogniowego przekraczajcej 500 MJ/m2 w budynku o wicej ni jednej kondygnacji nadziemnej - 75 m, 3) w strefach poarowych PM, o obcieniu ogniowym nieprzekraczajcym 500 MJ/m2, w budynku o wicej ni jednej kondygnacji nadziemnej oraz w strefach poarowych PM w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej bez wzgldu na wielko obcienia ogniowego - 100 m. 2. W pomieszczeniu zagroonym wybuchem długo przejcia ewakuacyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, nie powinna przekracza 40 m. 3. Dopuszcza si prowadzenie przez pomieszczenie zagroone wybuchem przejcia ewakuacyjnego z innego pomieszczenia, jeeli pomieszczenia te s powizane funkcjonalnie. 4. Jeeli z przewidywanego przeznaczenia pomieszczenia nie wynika jednoznacznie sposób jego zagospodarowania, projektowa długo przejcia ewakuacyjnego nie moe by wiksza ni 80% długoci okrelonej w ust. 1 i 2. 5. W pomieszczeniach o wysokoci przekraczajcej 5 m długo przej, o których mowa w ust. 1 i 2, moe by powikszona o 25%. 6. Długoci przej, o których mowa w ust. 1 i 2, mog by powikszone pod warunkiem zastosowania: 1) stałych samoczynnych urzdze ganiczych wodnych - o 50 %, 2) samoczynnych urzdze oddymiajcych uruchamianych za pomoc systemu wykrywania dymu - o 50%. 7. Powikszenia, o których mowa w ust. 5 i 6 pkt 1 i 2, podlegaj sumowaniu. 8. Przejcie, o którym mowa w ust. 1, nie powinno prowadzi łcznie przez wicej ni trzy pomieszczenia. 9. cianek działowych oddzielajcych od siebie pomieszczenia, dla których okrela si łcznie długo przejcia ewakuacyjnego, nie dotycz wymagania okrelone w § 216 ust. 1. 10. Szeroko przejcia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, z zastrzeeniem § 261, naley oblicza proporcjonalnie do liczby osób, do których ewakuacji ono słuy, przyjmujc co najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej ni 0,9 m, a w przypadku przejcia słucego do ewakuacji do 3 osób - nie mniej ni 0,8 m. § 238. Pomieszczenie powinno mie co najmniej dwa wyjcia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m w przypadkach, gdy: 1) jest przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 osób, a w strefie poarowej ZL II - ponad 30 osób, 2) znajduje si w strefie poarowej ZL, a jego powierzchnia przekracza 300 m2, 3) znajduje si w strefie poarowej PM o gstoci obcienia ogniowego powyej 500 MJ/m2, a jego powierzchnia przekracza 300 m2, 4) znajduje si w strefie poarowej PM o gstoci obcienia ogniowego do 500 MJ/m2, a jego powierzchnia przekracza 1.000 m2, 5) jest zagroone wybuchem, a jego powierzchnia przekracza 100 m2. § 239. 1. Łczn szeroko drzwi w wietle, stanowicych wyjcia ewakuacyjne z pomieszczenia, naley oblicza proporcjonalnie do liczby osób mogcych przebywa w nim równoczenie, przyjmujc co najmniej 0,6 m szerokoci na
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009

Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08 100 osób, przy czym najmniejsza szeroko drzwi w wietle ocienicy powinna wynosi 0,9 m, a w przypadku drzwi słucych do ewakuacji do 3 osób - 0,8 m. 2. Drzwi stanowice wyjcie ewakuacyjne powinny otwiera si na zewntrz pomieszcze: 1) zagroonych wybuchem, 2) do których jest moliwe niespodziewane przedostanie si mieszanin wybuchowych lub substancji trujcych, duszcych bd innych, mogcych utrudni ewakuacj, 3) przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób, 4) przeznaczonych dla ponad 6 osób o ograniczonej zdolnoci poruszania si. 3. Wyjcia ewakuacyjne z pomieszczenia zagroonego wybuchem na drog ewakuacyjn powinny prowadzi przez przedsionki przeciwpoarowe odpowiadajce wymaganiom § 232. 4. Szeroko drzwi stanowicych wyjcie ewakuacyjne z budynku, z zastrzeeniem ust. 1, a take szeroko drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzcych na zewntrz budynku lub do innej strefy poarowej, powinna by nie mniejsza ni szeroko biegu klatki schodowej, okrelona zgodnie z § 68 ust. 1 i 2. 5. Szeroko drzwi w wietle na drodze ewakuacyjnej, niewymienionych w ust. 4, naley oblicza proporcjonalnie do liczby osób, do których ewakuacji s one przeznaczone, przyjmujc co najmniej 0,6 m szerokoci na 100 osób, przy czym najmniejsza szeroko drzwi powinna wynosi 0,9 m w wietle ocienicy. 6. Wysoko drzwi, o których mowa w ust. 1, 4 i 5, powinna odpowiada wymaganiom § 62 ust. 1. § 240. 1. Drzwi wieloskrzydłowe, stanowice wyjcie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, powinny mie co najmniej jedno, nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokoci nie mniejszej ni 0,9 m. 2. Szeroko skrzydła drzwi wahadłowych, stanowicych wyjcie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, powinna wynosi co najmniej dla drzwi jednoskrzydłowych - 0,9 m, a dla drzwi dwuskrzydłowych - 0,6 m, przy czym oba skrzydła drzwi dwuskrzydłowych musz mie t sam szeroko. 3. Zabrania si stosowania do celów ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych. 4. Drzwi rozsuwane mog stanowi wyjcia na drogi ewakuacyjne, a take by stosowane na drogach ewakuacyjnych, jeeli s przeznaczone nie tylko do celów ewakuacji, a ich konstrukcja zapewnia: 1) otwieranie automatyczne i rczne bez moliwoci ich blokowania, 2) samoczynne ich rozsunicie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania poaru przez system wykrywania dymu chronicy stref poarow, do ewakuacji z której te drzwi s przeznaczone, a take w przypadku awarii drzwi. 5. W bramach i cianach przesuwanych na drogach ewakuacyjnych powinny znajdowa si drzwi otwierane rcznie albo w bezporednim ssiedztwie tych bram i cian powinny by umieszczone i wyranie oznakowane drzwi przeznaczone do celów ewakuacji. 6. Drzwi, bramy i inne zamknicia otworów o wymaganej klasie odpornoci ogniowej lub dymoszczelnoci powinny by zaopatrzone w urzdzenia, zapewniajce samoczynne zamykanie otworu w razie poaru. Naley te zapewni moliwo rcznego otwierania drzwi słucych do ewakuacji. 7. Drzwi stanowice wyjcie ewakuacyjne z pomieszczenia, w którym moe przebywa jednoczenie wicej ni 300 osób, oraz drzwi na drodze ewakuacyjnej z tego pomieszczenia, powinny by wyposaone w urzdzenia przeciwpaniczne. § 241. 1. Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych powinna mie klas odpornoci ogniowej wymagan dla cian wewntrznych, nie mniejsz jednak ni E I 15, z uwzgldnieniem § 217. Wymaganie klasy odpornoci ogniowej dla obudowy poziomych dróg ewakuacyjnych nie dotyczy obudowy krytego cigu pieszego - pasau, o którym mowa w § 247 ust. 2. 2. W cianach wewntrznych, stanowicych obudow dróg ewakuacyjnych w strefach poarowych ZL III i PM, dopuszcza si umieszczenie nieotwieranych nawietli powyej 2 m od poziomu posadzki, jeeli przylegajce pomieszczenia nie s zagroone wybuchem i jeeli gsto obcienia ogniowego w tych pomieszczeniach nie przekracza 1.000 MJ/m2. 3. W cianach zewntrznych budynków, przy których znajduje si galeria, bdca jedyn drog ewakuacyjn, dopuszcza si umieszczenie nawietli powyej 2 m od posadzki tej galerii. § 242. 1. Szeroko poziomych dróg ewakuacyjnych naley oblicza proporcjonalnie do liczby osób mogcych przebywa jednoczenie na danej kondygnacji budynku, przyjmujc co najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej ni 1,4 m. 2. Dopuszcza si zmniejszenie szerokoci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jeeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wicej ni 20 osób. 3. Wysoko drogi ewakuacyjnej powinna wynosi co najmniej 2,2 m, natomiast wysoko lokalnego obnienia 2 m, przy czym długo obnionego odcinka drogi nie moe by wiksza ni 1,5 m. 4. Skrzydła drzwi, stanowicych wyjcie na drog ewakuacyjn, nie mog, po ich całkowitym otwarciu, zmniejsza wymaganej szerokoci tej drogi.
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009

Warunki techniczne, jakim … Dz.U.2002.75.690 wersja: 2009.07.08

§ 243. 1. Korytarze stanowice drog ewakuacyjn w strefach poarowych ZL powinny by podzielone na odcinki nie dłusze ni 50 m przy zastosowaniu przegród z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urzdze technicznych, zapobiegajcych rozprzestrzenianiu si dymu. 2. Wymaganie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy korytarzy, na których zastosowano rozwizania techniczno-budowlane zabezpieczajce przed zadymieniem. 3. Przegrody, o których mowa w ust. 1, nad sufitami podwieszonymi i pod podłogami podniesionymi powyej poziomu stropu lub podłoa, powinny by wykonane z materiałów niepalnych. § 244. 1. Na drogach ewakuacyjnych jest zabronione stosowanie: 1) spoczników ze stopniami, 2) schodów ze stopniami zabiegowymi, jeeli schody te s jedyn drog ewakuacyjn. 2. Na drogach ewakuacyjnych dopuszcza si stosowanie schodów wachlarzowych, pod warunkiem zachowania najmniejszej szerokoci stopni okrelonych w § 69 ust. 6. 3. Na drogach ewakuacyjnych miejsca, w których zastosowano pochylnie lub stopnie umoliwiajce pokonanie rónicy poziomów, powinny by wyranie oznakowane. § 245. W budynkach: 1) niskim (N), zawierajcym stref poarow ZL II, 2) redniowysokim (SW), zawierajcym stref poarow ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V, 3) niskim (N) i redniowysokim (SW), zawierajcym stref poarow PM o gstoci obcienia ogniowego powyej 500 MJ/m2 lub pomieszczenie zagroone wybuchem, naley stosowa klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposaone w urzdzenia zapobiegajce zadymieniu lub słuce do usuwania dymu. § 246. 1. W budynku wysokim (W) i wysokociowym (WW) powinny by co najmniej dwie klatki schodowe obudowane i oddzielone od poziomych dróg komunikacji ogólnej oraz pomieszcze przedsionkiem przeciwpoarowym, odpowiadajcym wymaganiom § 232. Dopuszcza si dodatkowe pionowe drogi komunikacji ogólnej, niespełniajce tych wymaga, jeeli łcz one kondygnacje w obrbie jednej strefy poarowej. 2. Klatki schodowe i przedsionki przeciwpoarowe, stanowice drog ewakuacyjn w budynku wysokim (W) dla stref poarowych innych ni ZL IV i PM oraz w budynku wysokociowym (WW), powinny by wyposaone w urzdzenia zapobiegajce ich zadymieniu. 3. Klatki schodowe i przedsionki przeciwpoarowe, stanowice drog ewakuacyjn w budynku wysokim (W) dla strefy poarowej PM, powinny by wyposaone w urzdzenia zapobiegajce zadymieniu lub samoczynne urzdzenia oddymiajce uruchamiane za pomoc systemu wykrywania dymu. 4. W budynku wysokim (W) niezawierajcym strefy poarowej ZL II dopuszcza si stosowanie tylko jednej klatki schodowej, jeeli powierzchnia rzutu poziomego budynku nie przekracza 750 m2. 5. W budynku wysokim (W) i wysokociowym (WW) dopuszcza si wykonywanie klatek schodowych, stanowicych drog ewakuacyjn wyłcznie dla stref poarowych ZL IV, bez przedsionków oddzielajcych je od poziomych dróg komunikacji ogólnej, jeeli: 1) kade mieszkanie lub pomieszczenie jest oddzielone od poziomej drogi komunikacji ogólnej drzwiami o klasie odpornoci ogniowej co najmniej E I 30, 2) klatki schodowe s zamykane drzwiami dymoszczelnymi, 3) klatki schodowe s wyposaone w urzdzenia zapobiegajce zadymieniu lub w samoczynne urzdzenia oddymiajce uruchamiane za pomoc systemu wykrywania dymu. 6. W budynku redniowysokim (SW) i wyszym, w strefie poarowej ZL V, drzwi z pomieszcze, z wyjtkiem higienicznosanitarnych, prowadzce na drogi komunikacji ogólnej, powinny mie klas odpornoci ogniowej co najmniej E I 30. § 247. 1. W budynku wysokim (W) i wysokociowym (WW), w strefach poarowych innych ni ZL IV, naley zastosowa rozwizania techniczno-budowlane zabezpieczajce przed zadymieniem poziomych dróg ewakuacyjnych. 2. W krytym cigu pieszym (pasau), do którego przylegaj lokale handlowe i usługowe, oraz w przekrytym dziedzicu wewntrznym, naley zastosowa rozwizania techniczno-budowlane zabezpieczajce przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych. 3. W podziemnej kondygnacji budynku, w której znajduje si pomieszczenie przeznaczone dla ponad 100 osób, oraz budowli podziemnej z takim pomieszczeniem, naley zastosowa rozwizania techniczno-budowlane zapewniajce usuwanie dymu z tego pomieszczenia i z dróg ewakuacyjnych. § 248. Schody wewntrzne w mieszkaniach w budynku wielorodzinnym oraz w budynku jednorodzinnym, zagrodowym
System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009

08 i rekreacji indywidualnej. mog nie spełnia wymaga stawianych drogom ewakuacyjnym. 1. § 252. o którym mowa w ust. przynajmniej jeden dwig w kadej strefie poarowej powinien by przystosowany do potrzeb ekip ratowniczych. W budynku niskim o klasie odpornoci poarowej "D" lub "E" w obudowanych klatkach schodowych. a inn cian zewntrzn tego samego lub innego budynku powinna by ustalona zgodnie z § 271. spełniajc wymagania Polskiej Normy dotyczcej dwigów dla stray poarnej. majcym kondygnacj z posadzk na wysokoci powyej 25 m ponad poziomem terenu przy najniej połoonym wejciu do budynku oraz w budynku wysokociowym (WW) ZL IV. § 250. 1.690 wersja: 2009. nie dotyczy klatek schodowych wydzielonych na kadej kondygnacji przedsionkami przeciwpoarowymi oraz schodów na antresol w pomieszczeniu.Warunki techniczne. zgodnie z § 216. 2. 5. Wymaganie. 2) w budynkach redniowysokich (SW) i wyszych . ciany i stropy szybu dwigu dla ekip ratowniczych powinny mie klas odpornoci ogniowej wymagan jak dla stropów budynku. ruchom barier). W budynku wysokim (W) i wysokociowym (WW) piwnice powinny by oddzielone od klatki schodowej przedsionkiem przeciwpoarowym. o którym mowa w ust. Odległo midzy cian zewntrzn. 1. ZL III lub ZL V. 6. ZL II. zamykanej drzwiami o klasie odpornoci ogniowej co najmniej E I 30. § 249. § 251. § 256. (uchylony). wyposaonej w urzdzenia zapobiegajce zadymieniu lub słuce do usuwania dymu. dopuszcza si wykonanie biegów i spoczników schodów z materiałów palnych. 1. Jeeli drzwi do piwnic znajduj si poniej poziomu terenu. Dopuszczalne długoci doj ewakuacyjnych w strefach poarowych okrela ponisza tabela: System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 . o którym mowa w ust. Piwnice powinny by oddzielone od pozostałej czci budynku. 3. 2. jakim … Dz. 2. Szyb dwigu dla ekip ratowniczych powinien by wyposaony w urzdzenia zapobiegajce zadymieniu.zamykanej drzwiami dymoszczelnymi. jeeli co najmniej jedna z tych cian nie spełnia wymaga klasy odpornoci ogniowej okrelonej według § 216 jak dla stropu budynku z t klatk schodow.2002.07. 1. W budynku ZL I.U. Długo drogi ewakuacyjnej od wyjcia z pomieszczenia na t drog do wyjcia do innej strefy poarowej lub na zewntrz budynku. długo t mierzy si do pierwszych drzwi tego przedsionka. o którym mowa w § 246 ust. zamykanych drzwiami o klasie odpornoci ogniowej co najmniej E I 30. nie dotyczy pionowych dróg komunikacji ogólnej przebiegajcych wyłcznie w obrbie jednej strefy poarowej. schody prowadzce z tego poziomu powinny by zabezpieczone w sposób uniemoliwiajcy omyłkowe zejcie ludzi do piwnic w przypadku ewakuacji (np. Za równorzdne wyjciu do innej strefy poarowej. W przypadku zakoczenia dojcia ewakuacyjnego przedsionkiem przeciwpoarowym. 3.E I 30. stanowic obudow klatki schodowej. Dojcie do dwigu dla ekip ratowniczych powinno prowadzi przez przedsionek przeciwpoarowy spełniajcy wymagania okrelone w § 232. Wyjcie z klatki schodowej na strych lub poddasze powinno by zamykane drzwiami lub klap wyjciow o klasie odpornoci ogniowej co najmniej: 1) w budynkach niskich (N) . zwanej dalej "dojciem ewakuacyjnym". a take budynku tymczasowym nieprzeznaczonym na cele widowiskowe lub inne zgromadzenia ludzi. 2) w budynkach o klasie odpornoci poarowej "D" i "E" . jak dla stropów budynku. (uchylony).E I 15. jeeli antresola ta jest przeznaczona do uytku nie wicej ni 10 osób. § 254. z zastrzeeniem § 256 ust.R 30. 1. § 255. "B" i "C" . uwaa si wyjcie do obudowanej klatki schodowej. a w przypadku.R 60. 4. z wyjtkiem budynków ZL IV niskich (N) i redniowysokich (SW) stropami i cianami o klasie odpornoci ogniowej co najmniej R E I 60 i zamknite drzwiami o klasie odpornoci ogniowej co najmniej E I 30. w którym si ona znajduje. 2. Schodów i pochylni ruchomych nie zalicza si do dróg ewakuacyjnych. 3. ciany wewntrzne i stropy stanowice obudow klatki schodowej lub pochylni powinny mie klas odpornoci ogniowej okrelon zgodnie z § 216. Biegi i spoczniki schodów oraz pochylnie słuce do ewakuacji powinny by wykonane z materiałów niepalnych i mie klas odpornoci ogniowej co najmniej: 1) w budynkach o klasie odpornoci poarowej "A". 5 .75. § 253. 2. 3. Wymaganie klasy odpornoci ogniowej. mierzy si wzdłu osi drogi ewakuacyjnej. 4.

W tym nie wicej ni 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej. o których mowa w ust. Przy jednoczesnym stosowaniu tych urzdze długo dojcia moe by powikszona o 100%. § 257. przy czym dopuszcza si dla drugiego dojcia długo wiksz o 100% od najkrótszego. takie jak: recepcyjna.U. przy czym ograniczenie to nie odnosi si do klatek schodowych z odrbnym. 3) hol jest oddzielony od poziomych dróg komunikacji ogólnej. których obudowa odpowiada wymaganiom § 249 ust.690 wersja: 2009. jakim … Dz. Dopuszczaln długo drogi od wyjcia z klatki schodowej.75. dopuszcza si stosowanie na tej drodze drabiny ewakuacyjnej. do wyjcia na zewntrz budynku okrela si zgodnie z ust. prowadzcej na dach nad nisz kondygnacj lub na poziom terenu. II i V ZL III ZL IV 1) Dla dojcia najkrótszego. mogcy spełnia take funkcje uzupełniajce do funkcji wynikajcych z przeznaczenia budynku. 3. pod warunkiem e: 1) przez jeden hol moliwe jest przeprowadzenie drogi ewakuacyjnej tylko z jednej klatki schodowej. Drabiny ewakuacyjne naley umieszcza w miejscach łatwo dostpnych. a otwory w obudowie maj zamknicia o klasie odpornoci ogniowej co najmniej E I 30. tak jak jest to wymagane dla klatki schodowej. 1. nieprowadzcym przez ten hol. bezporednio lub poziomymi drogami komunikacji ogólnej. 1. 2) 4.o 50 %. W budynku PM. 2. jeeli liczba osób przebywajcych jednoczenie na wyszej kondygnacji nie przekracza 50. o której mowa w pkt 1. Sytuowanie drabin naprzeciw wietlików i okien jest zabronione. jest nie mniejsza ni 3. 3. z uwzgldnieniem wymaga § 101. 5. 3. 2. o której mowa w ust. W strefach poarowych ZL I. 4) wolna szeroko drogi ewakuacyjnej jest co najmniej o 50% wiksza od szerokoci poziomej drogi ewakuacyjnej w budynku. 5) wysoko holu w miejscu.Warunki techniczne. ZL II. o której mowa w ust.2002. Dopuszcza si wykonywanie drabin ewakuacyjnych bez obrczy ochronnych. 2) hol nie znajduje si w strefie poarowej PM o gstoci obcienia ogniowego powyej 500 MJ/m2 ani te zawierajcej pomieszczenie zagroone wybuchem. 1. wyjciem ewakuacyjnym. 1.07. 4. powinno prowadzi na zewntrz budynku.08 Długo dojcia w m przy jednym przy co dojciu najmniej 2 2 10 302) 602) 10 302) 602) dojciach1) 3 40 60 100 40 60 100 Rodzaj strefy poarowej 1 Z pomieszczeniem zagroonym wybuchem PM o gstoci obcienia ogniowego Q > 500 MJ/m2 bez pomieszczenia zagroonego wybuchem PM o gstoci obcienia ogniowego Q ≤ 500 MJ/m2 bez pomieszczenia zagroonego wybuchem ZL I. 2. Rozdział 5 Wymagania przeciwpoarowe dla elementów wykoczenia wntrz i wyposaenia stałego § 258. ZL III i ZL V stosowanie do wykoczenia wntrz materiałów i wyrobów System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 . 6. gdy rónica wysokoci nie przekracza 3 m. w którym jest wymagana druga droga ewakuacyjna dla ludzi z wyszej kondygnacji. 2) drogi ewakuacyjnej samoczynnymi urzdzeniami oddymiajcymi uruchamianymi za pomoc systemu wykrywania dymu . Dojcia te nie mog si pokrywa ani krzyowa. okrelonej zgodnie z § 242 ust. drobnej sprzeday.15.3 m. Nie dotyczy to zakładów pracy chronionej. Dopuszcza si przeprowadzenie drogi ewakuacyjnej do wyjcia na zewntrz budynku z klatki schodowej oraz z poziomych dróg komunikacji ogólnej przez hol. 7.o 50%. Długoci doj ewakuacyjnych. Wyjcie z klatki schodowej. prowadzcej do tego wyjcia. ochrony budynku. 6) szeroko drzwi wyjciowych na zewntrz budynku jest wiksza o 50% od minimalnej szerokoci drzwi wyjciowych okrelonej zgodnie z § 239 ust. a w budynku z pomieszczeniem zagroonym wybuchem . dla kondygnacji budynku o najwikszej liczbie przewidywanych osób. w którym przebiega droga ewakuacyjna. mog by powikszone pod warunkiem ochrony: 1) strefy poarowej stałymi samoczynnymi urzdzeniami ganiczymi wodnymi . znajdujcych si tam jedoczenie.

Pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 200 osób dorosłych lub 100 dzieci.3 m.przegrodami co 50 m.000 MJ/m2 oraz w strefach poarowych ZL II . 1. 2. Wymaganie to nie dotyczy mieszka. 1. za łatwo zapalne uwaa si materiały.000 m2. § 260. 3) nie nastpuje przepalenie trzeciej nitki. stosowanie wykładzin podłogowych łatwo zapalnych jest zabronione.07. pomieszczeniach magazynowych oraz w pomieszczeniach z podłogami podniesionymi. Przestrze midzy sufitem podwieszonym i stropem powinna by podzielona na sektory o powierzchni nie wikszej ni 1. kotarach oraz aluzjach. okrelonych jako bardzo toksyczne. § 261. prowadzone w przestrzeni podpodłogowej podłogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi. jest zabronione. a w budynku wysokociowym (WW) lub ze stref poarow o gstoci obcienia ogniowego ponad 4. 2. w szczególnoci w kurtynach. § 263. majce klas odpornoci ogniowej co najmniej R E I 30. które nie ulegaj postpujcemu tleniu i spalaniu płomieniowemu w warunkach okrelonych Polsk Norm dotyczc badania zapalnoci mebli tapicerowanych. biorc pod uwag odstp midzy stałymi elementami siedze. W przypadku stosowania materiałów wykoczeniowych luno zwisajcych. Na drogach komunikacji ogólnej. przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób oraz w pomieszczeniach produkcyjnych. wykonanymi z materiałów niepalnych. stosowanie łatwo zapalnych przegród. a przy wikszej ich liczbie szeroko t naley zwikszy proporcjonalnie o 0.2 m ponad poziom stropu lub innego podłoa powinny mie: 1) niepaln konstrukcj non oraz co najmniej niezapalne płyty podłogi od strony przestrzeni podpodłogowej. Podłogi podniesione o wicej ni 0. wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia. jakim … Dz. a w budynku wysokociowym (WW) lub w budynkach ze stref poarow o gstoci obcienia ogniowego ponad 4.2002. draperiach. 3) liczb siedze w rzdzie nie wiksz ni 16 pomidzy przejciami oraz 8 w rzdzie przyciennym. W łazienkach i saunach z piecykami gazowymi oraz termami gazowymi i elektrycznymi dopuszcza si stosowanie okładzin ciennych z materiałów palnych. słucych celom ewakuacji. 2.co najmniej E I 60. 2) przestrze podpodłogow podzielon na sektory o powierzchni nie wikszej ni 1. 5) rzdy siedze lub ławek trwale umocowane do podłogi albo siedzenia sztywno łczone ze sob w rzdy oraz midzy rzdami. zgodnie z Polsk Norm dotyczc bada wydzielania produktów toksycznych. w których miejsca do siedzenia s ustawione w rzdach. Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiałów palnych. W pomieszczeniach. stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione. powinny mie osłon lub obudow o klasie odpornoci ogniowej co najmniej E I 30. których produkty rozkładu termicznego s bardzo toksyczne lub intensywnie dymice. a w budynku wysokociowym (WW) lub ze stref poarow o gstoci obcienia ogniowego ponad 4. przy czym dopuszcza si zwikszenie liczby miejsc w rzdach odpowiednio do 40 i 20 pod warunkiem zwikszenia odstpu midzy rzdami siedze o 1 cm na kade dodatkowe siedzenie odpowiednio powyej 16 lub 8. § 262. okrelenie trudno zapalny przypisuje si fotelom i innym siedzeniom.co najmniej R E I 60. których właciwoci okrelone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszcymi si do zapalnoci i rozprzestrzeniania płomienia przez wyroby włókiennicze nie spełniaj co najmniej jednego z kryteriów: 1) ti ≥ 4 s.000 MJ/m2 . niekapicych i nieodpadajcych pod wpływem ognia. 1. zasłonach. 1a. 2) szeroko przej pomidzy rzdami siedze nie mniejsz ni 0.08 łatwo zapalnych.690 wersja: 2009. Stosowanie okładzin ciennych z materiałów łatwo zapalnych w łazienkach i saunach z piecem na paliwo stałe jest System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 . przy czym odległo t naley ustala.000 MJ/m2 . 2.6 m na 100 osób.45 m. W pomieszczeniach stref poarowych ZL II. Na drogach ewakuacyjnych wykonywanie w podłodze podniesionej otworów do wentylacji lub ogrzewania jest zabronione. stałych elementów wyposaenia i wystroju wntrz oraz wykładzin podłogowych jest zabronione. 1. a w korytarzach .Warunki techniczne.2 m przy liczbie osób do 150. z tym e odległo tych urzdze od okładzin powinna wynosi co najmniej 0.U. § 259.75. 2) ts ≤ 30 s. 2. 3. powinny mie: 1) fotele i inne siedzenia trudno zapalne oraz niewydzielajce produktów rozkładu i spalania. 4) nie wystpuj płonce krople. Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone naley wykonywa z materiałów niepalnych lub niezapalnych. 4) szeroko przej komunikacyjnych nie mniejsz ni 1.000 m2 przegrodami o klasie odpornoci ogniowej co najmniej E I 30.co najmniej E I 60.

kafli i podobnych materiałów niepalnych oraz przewody spalinowe i dymowe powinny by oddalone od łatwo zapalnych. § 267. Przewody lub obudowa przewodów spalinowych i dymowych powinny spełnia wymagania okrelone w Polskiej Normie dotyczcej bada ogniowych małych kominów. 2) zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny by wykonane z materiałów niepalnych. 2. 6. a przy piecach metalowych bez nóek .co najmniej 0.07. 1. wykonanie przewodów wentylacyjnych nierozprzestrzeniajcych ognia. powinny spełnia nastpujce wymagania: 1) przewody wentylacyjne powinny by wykonane i prowadzone w taki sposób. z zastrzeeniem § 271 ust. a take aby przechodziły przez przegrody w sposób umoliwiajcy kompensacje wydłue przewodu.U.3 m poza krawd paleniska. 8. murowanej na zaprawie cementowo-wapiennej.25 m.75. nieosłonitych czci konstrukcyjnych budynku co najmniej 0. 5. z wyjtkiem garay. § 268. W pomieszczeniu kuchennym lub wnce kuchennej w mieszkaniu dopuszcza si stosowanie przewodów wentylacji wywiewnej z materiałów co najmniej trudno zapalnych. C 3. z wyjtkiem budynków jednorodzinnych i rekreacji indywidualnej. w odległoci co najmniej 0. 1. 3) w przewodach wentylacyjnych nie naley prowadzi innych instalacji. Midzy wylotem przewodu spalinowego i dymowego a najbliszym skrajem korony drzew dorosłych naley zapewni zachowanie odległoci co najmniej 6 m.3 m. a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mog by stosowane tylko na zewntrznej ich powierzchni w sposób zapewniajcy nierozprzestrzenianie ognia.Warunki techniczne. Piec metalowy lub w ramach metalowych. Przewody wentylacyjne powinny by wykonane z materiałów niepalnych.5 m. 1. § 266. Elastyczne elementy łczce. zapewniajcych przejcie siły powstajcej w przypadku poaru w czasie nie krótszym ni wymagany dla klasy odpornoci ogniowej przewodu lub klapy odcinajcej. rury przyłczeniowe oraz otwory do czyszczenia powinny by oddalone od łatwo zapalnych. 2. 4. Dopuszcza si wykonanie obudowy. pod warunkiem e nie s one prowadzone przez drogi ewakuacyjne oraz nie przepływa nimi powietrze o temperaturze powyej 85° lub zanieczyszczenia mog ce si odkłada. Palenisko powinno by umieszczone na podłou niepalnym o gruboci co najmniej 0.2002. z cegły pełnej gruboci 12 cm. 1. słuce do połczenia sztywnych przewodów wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzdzeniami. kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by wykonane w sposób zapewniajcy nierozprzestrzenianie ognia. aby w przypadku poaru nie oddziaływały sił wiksz ni 1 kN na elementy budowlane.co najmniej 0. jakim … Dz. Odległo nieizolowanych przewodów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych powinna wynosi co najmniej 0. 2. 7.3 m.15 m. W pomieszczeniach ze stropem drewnianym palenisko otwarte powinno mie okap wykonany z materiałów niepalnych. o której mowa w ust.3 m. § 264. dymowe lub spalinowe.3 m. Podłoga łatwo zapalna przed drzwiczkami palenisk powinna by zabezpieczona pasem materiału niepalnego o szerokoci co najmniej 0. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach. a od osłonitych okładzin z tynku o gruboci 25 mm lub inn równorzdn okładzin . Palne elementy wystroju wntrz budynku. przez które lub obok których s prowadzone przewody ogrzewcze. 4. a od osłonitych okładzin z tynku o gruboci 25 mm na siatce albo równorzdn okładzin . przy czym ich długo nie powinna przekracza 0.6 m. 2. cegły. 3. 8. Rozdział 6 Wymagania przeciwpoarowe dla palenisk i instalacji § 265. wystajcy co najmniej 0. Palenisko otwarte moe by stosowane tylko w pomieszczeniu.08 zabronione.690 wersja: 2009.0. sigajcym poza krawdzie drzwiczek co najmniej po 0. Elastyczne elementy łczce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych.6 m od łatwo zapalnych czci budynku. wentylacyjne. Dopuszcza si w budynkach PM. posiada długo nie wiksz ni 4 m. Przewody spalinowe i dymowe powinny by wykonane z wyrobów niepalnych. nieosłonitych czci konstrukcyjnych budynku co najmniej 0. w którym nie wystpuje zagroenie wybuchem. System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 . 4. 3.15 m. powinny by zabezpieczone przed moliwoci zapalenia lub zwglenia. powinny by wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanałach i przewodach wentylacyjnych powinny by wykonane z materiałów niepalnych. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodocigowej. z wyjtkiem wentylatorów. Piec z kamienia. przy czym nie powinny by prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpoarowego. z zewntrznym tynkiem lub spoinowaniem.3 m.

Przewody wentylacyjne przed miejscem wprowadzenia do komór pyłowych i cyklonów powinny by wyposaone w urzdzenia zapobiegajce przeniesieniu si ognia. nie dotycz przypadków uzasadnionych wzgldami technologicznymi. W strefach poarowych.E600 S AA. 7. tworzce z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Komory pyłowe i cyklony dla pyłów tworzcych z powietrzem mieszaniny wybuchowe powinny by wyposaone w klapy lub przepony przeciwwybuchowe. Wymagania. jakim … Dz. 5) maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynkach mieszkalnych redniowysokich (SW) i wyszych oraz w innych budynkach o wysokoci powyej dwóch kondygnacji nadziemnych powinny by wydzielone cianami o klasie odpornoci ogniowej co najmniej E I 60 i zamykane drzwiami o klasie odpornoci ogniowej co najmniej E I 30.690 wersja: 2009. 2) mie stały dopływ powietrza zewntrznego uzupełniajcego braki tego powietrza w wyniku jego wypływu wraz z dymem. w których mog wystpowa palne pyły.07. w których filtry.U. powinny mie klas odpornoci ogniowej wymagan dla elementów oddzielenia przeciwpoarowego tych stref poarowych z uwagi na szczelno ogniow. W pomieszczeniach. 4. co najmniej tak jak klasa odpornoci ogniowej stropu okrelona w § 216. powinny by uruchamiane automatycznie i mie klas odpornoci ogniowej z uwagi na szczelno ogniow i dymoszczelno . przeciwpoarowe klapy odcinajce powinny by uruchamiane przez t instalacj. Filtry. Usytuowanie wentylacyjnych otworów wycigowych powinno uwzgldnia gsto wzgldn par cieczy i gazów wystpujcych w pomieszczeniu w stosunku do powietrza oraz przewidywany kierunek ruchu zanieczyszczonego powietrza. obsługujce: 1) wyłcznie jedn stref poarow. o których mowa w ust.2002. co najmniej tak jak klasa odpornoci ogniowej stropu System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 . 2. komory pyłowe i cyklony do palnych pyłów powinny by zlokalizowane w pomieszczeniach wydzielonych elementami oddzielenia przeciwpoarowego lub te na zewntrz budynku. której nie obsługuj. 3. nie dotyczy to obudowy urzdze instalowanych ponad dachem budynku. komory pyłowe i cyklony stanowi bezporednie wyposaenie urzdze i agregatów produkcyjnych. 6.75. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez stref poarow. 5. jeeli działanie wentylatorów mogłoby przyczyni si do jego rozprzestrzeniania. W pomieszczeniach zagroonych wybuchem naley stosowa urzdzenia wstrzymujce automatycznie prac wentylatorów w razie powstania poaru i sygnalizujce ich wyłczenie.Warunki techniczne. otwory wentylacji nawiewnej powinny by usytuowane oraz wykonane tak. Dopuszcza si zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorów i urzdze do uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornoci ogniowej E I 60. z zastrzeeniem ust. § 270. 3. automatycznie wyłczajcego ogrzewanie po osigniciu temperatury powietrza 110 ° oraz C zabezpieczenia uniemoliwiajcego prac nagrzewnicy bez przepływu powietrza. jeeli wynikajca z oblicze temperatura dymu powstajcego w czasie poaru nie przekracza 300 ° C. e w czasie potrzebnym do ewakuacji ludzi na chronionych przejciach i drogach ewakuacyjnych nie wystpi zadymienie lub temperatura uniemoliwiajce bezpieczn ewakuacj. powinny mie klas odpornoci ogniowej E I S. 5.08 4) filtry i tłumiki powinny by zabezpieczone przed przeniesieniem si do ich wntrza palcych si czstek. obsługujce: 1) wyłcznie jedn stref poarow. 2. a take konstrukcj budynku przed skutkami wybuchu. 4. w miejscu bezpiecznym dla tych urzdze oraz dla otoczenia. Dopuszcza si instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych oraz nagrzewnic na paliwo ciekłe lub gazowe. ogranicznika temperatury.E600 S. Instalacja wentylacji oddymiajcej powinna: 1) usuwa dym z intensywnoci zapewniajc. 2. izolacyjno ogniow i dymoszczelno (E I S) lub powinny by wyposaone w przeciwpoarowe klapy odcinajce zgodnie z ust. w których jest wymagana instalacja sygnalizacyjno-alarmowa. 2) wicej ni jedn stref poarow. 5. Przewody wentylacji oddymiajcej. niezalenie od zastosowanego wyzwalacza termicznego. 1. § 269. 6. zabezpieczajce konstrukcj cyklonu i komory. 3. co najmniej tak jak klasa odpornoci ogniowej stropu okrelona w § 216. 4. których temperatura powierzchni grzewczych przekracza 160 ° pod warunkiem zastosowania C. W pomieszczeniach zagroonych wybuchem naley stosowa oddzieln dla kadego pomieszczenia instalacj wycigow. Klapy odcinajce do przewodów wentylacji oddymiajcej. aby nie powodowały unoszenia pyłów osiadłych. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejcia przez elementy oddzielenia przeciwpoarowego powinny by wyposaone w przeciwpoarowe klapy odcinajce o klasie odpornoci ogniowej równej klasie odpornoci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpoarowego z uwagi na szczelno ogniow. powinny mie klas odpornoci ogniowej z uwagi na szczelno ogniow i dymoszczelno . 8. 5. izolacyjno ogniow i dymoszczelno (E I S). przy czym dopuszcza si stosowanie klasy E300 S. 1.

1 i 2 o 100%. przylegajcych odpowiednio do tej ciany lub jej czci. 2) wicej ni jedn stref poarow. 8. 3.000 5 15 15 15 15 20 Q > 4. jakim … Dz. jeeli przewidywana temperatura dymu przekracza 400 ° C.000 6 20 20 20 20 20 Rodzaj budynku oraz dla budynku PM maksymalna gsto obcienia ogniowego strefy poarowej PM Q w MJ/m2 2. wówczas odległo midzy ich zewntrznymi cianami nie powinna by mniejsza ni 20 m. 1 i 2 o 50%. W pasie terenu o szerokoci okrelonej w ust. wówczas odległo okrelon w ust.75. wówczas odległo midzy t cian lub jej czci a cian zewntrzn drugiego budynku naley zwikszy w stosunku do okrelonej w ust.000 ZL 2 8 8 8 15 20 IN 3 8 8 8 15 20 Q ≤ 1. wówczas odległo midzy t cian lub jej czci a cian zewntrzn drugiego budynku naley zwikszy w stosunku do okrelonej w ust. przylegajcych odpowiednio do tych cian lub ich czci.dla klap otwieranych automatycznie. niemajcymi otworów. 1 w 5 kolumnie tabeli. dla budynków wymienionych w § 213. IN od granicy lasu naley przyjmowa. w stosunku do okrelonej w ust.000 PM 1. Klapy dymowe w grawitacyjnej wentylacji oddymiajcej powinny mie klas: 1) B300 30 . okrelon w § 216 ust. okrelon w § 216 ust. PM. z zastrzeeniem ust. otaczajcym ciany zewntrzne budynku. niebdce cianami oddzielenia przeciwpoarowego. Wymaganie. Jeeli jedna ze cian zewntrznych usytuowana od strony ssiedniego budynku lub przekrycie dachu jednego z budynków jest rozprzestrzeniajce ogie. Rozdział 7 Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczestwo poarowe § 271. 9.000 PM Q > 4.U.000 < Q ≤ 4. przy czym dopuszcza si inne klasy. s stosowane stałe urzdzenia ganicze wodne. Jeeli ciana zewntrzna budynku ma na powierzchni nie wikszej ni 65%. Odległo midzy zewntrznymi cianami budynków niebdcymi cianami oddzielenia przeciwpoarowego. 2) F400 120 w pozostałych przypadkach. powinny by uruchamiane automatycznie i mie klas odpornoci ogniowej E I S AA. 5. 11. ciany zewntrzne innego budynku powinny spełnia wymagania okrelone w § 232 ust. 1 naley zwikszy o 50%. jeeli we wszystkich strefach poarowych budynków.o 100%. 1-5. 1 w 5 kolumnie tabeli.08 okrelona w § 216. 5.07. jeeli we wszystkich strefach poarowych budynku. o którym mowa w ust. 7. Odległoci. 4. 1-7.Warunki techniczne. 6. jak odległo cian tych budynków od ciany budynku ZL z przekryciem dachu rozprzestrzeniajcym ogie. Najmniejsz odległo budynków ZL. 1. bez pomieszcze zagroonych wybuchem. nie powinna. Odległo od ciany zewntrznej budynku lub jej czci do ciany zewntrznej drugiego budynku moe by zmniejszona o 25%. mona zmniejszy o 25 %.2002. 1 w 5 kolumnie tabeli. dotyczy pasa terenu o szerokoci zmniejszonej o 50% w odniesieniu do System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 . okrelon w § 216 ust. Odległo midzy cianami zewntrznymi budynków lub czciami tych cian moe by zmniejszona o 50%. a jeeli dotyczy to obu cian zewntrznych lub przekrycia dachu obu budynków . 1. 10.000 < Q ≤ 4. by mniejsza ni odległo w metrach okrelona w poniszej tabeli: Rodzaj budynku oraz dla budynku PM maksymalna gsto obcienia ogniowego strefy poarowej PM Q w MJ/m2 1 ZL IN PM Q ≤ 1. 4. jeeli wynikajca z oblicze temperatura dymu powstajcego w czasie poaru nie przekracza 300 ° C. 2 i 3.000 4 8 8 8 15 20 PM 1. Jeeli co najmniej w jednym z budynków znajduje si pomieszczenie zagroone wybuchem. jeeli z analizy obliczeniowej temperatury dymu oraz zapewnienia bezpieczestwa ekip ratowniczych wynika taka moliwo. klas odpornoci ogniowej (E). Jeeli ciana zewntrzna budynku ma na powierzchni mniejszej ni 30% klas odpornoci ogniowej (E). co najmniej tak jak klasa odpornoci ogniowej stropu okrelona w § 216. 4 i 5 dla cian oddzielenia przeciwpoarowego obu budynków. 1-5.690 wersja: 2009. s stosowane stałe urzdzenia ganicze wodne. 10. przy czym dopuszcza si stosowanie klasy E300 S AA. a majcymi na powierzchni wikszej ni 65% klas odpornoci ogniowej(E). o których mowa w ust.dla klap otwieranych wyłcznie w sposób rczny. Wentylatory oddymiajce powinny mie klas: 1) F600 60. jeeli s zwrócone do siebie cianami i dachami z przekryciami nierozprzestrzeniajcymi ognia. 2) B600 30 . w stosunku do okrelonej w ust. lecz nie mniejszej ni 30%.

okrelone w niniejszym rozdziale. ze cianami i dachami z przekryciami nierozprzestrzeniajcymi ognia. oddechowego i pomiarowego tego zbiornika . 1. 10. o których mowa w ust. o której mowa w § 271 ust. Otwarte składowisko. 3.5 m.2002. lecz nie wiksz ni 4. o których mowa w ust. o którym mowa w ust. a w przypadku braku takiego planu . 4 i 5. o których mowa w § 102-108.U. z izolacj uniemoliwiajc przedostawanie si oleju do gruntu. 5. moe by wykonany w klasie D odpornoci poarowej. Rozdział 8 Wymagania przeciwpoarowe dla garay § 274. jak dla budynku PM o gstoci obcienia ogniowego do 500 MJ/m2. Zbiorniki. § 275. powinna wynosi co najmniej 3 m. 6.000 MJ/m2.000 MJ/m2. Odległo zbiornika naziemnego oleju opałowego zasilajcego kotłowni od budynku ZL powinna wynosi co najmniej 10 m. z zastrzeeniem § 277 ust. Odległo ciany zewntrznej wznoszonego budynku od granicy ssiedniej niezabudowanej działki budowlanej powinna wynosi co najmniej połow odległoci okrelonej w § 271 ust. nadziemny gara otwarty. dotycz garay zamknitych i otwartych. Odległoci midzy cianami zewntrznymi budynków połoonych na jednej działce budowlanej nie ustala si. 3. 1. powinny by sytuowane w odległoci nie mniejszej od granicy ssiedniej. 2. naley traktowa jak budynek PM. 3. Budynki mieszkalne jednorodzinne. naley rozumie. którego najwyszy poziom parkowania znajduje si nie wyej ni 25 m nad poziomem otaczajcego terenu. e na działce niezabudowanej bdzie usytuowany budynek o przeznaczeniu okrelonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. do 3 m. 3. rekreacji indywidualnej oraz budynki mieszkalne zagrodowe i gospodarcze. przy czym dla budynków PM naley przyjmowa. 2. jeeli łczna powierzchnia wewntrzna tych budynków nie przekracza najmniejszej dopuszczalnej powierzchni strefy poarowej wymaganej dla kadego ze znajdujcych si na tej działce rodzajów budynków. powinny wynosi co najmniej 3 m. 1. lecz mniejszy ni 120° .budynek ZL ze cian zewntrzn. Odległoci budynków PM i IN wykonanych z materiałów niepalnych od zbiorników i ich urzdze. spełniajc dla obu budynków wymagania okrelone w § 232 ust. 13.07. 2. Dopuszcza si zmniejszenie odległoci. a od urzdzenia spustowego. z zastrzeeniem § 218. lub 2) maj ciany zewntrzne tworzce midzy sob kt nie mniejszy ni 120° . które: 1) s oddzielone od siebie cian oddzielenia przeciwpoarowego. wykonanie nad najwysz kondygnacj garau otwartego. z zastrzeeniem § 249 ust. § 272.Warunki techniczne. Gara otwarty. 3. Budynek usytuowany bezporednio przy granicy działki powinien mie od strony ssiedniej działki cian oddzielenia przeciwpoarowego o klasie odpornoci ogniowej okrelonej w § 232 ust. 4 i 5. ni jest to okrelone w § 12. powinny by wykonane jako stalowe dwupłaszczowe lub by lokalizowane na terenie ukształtowanym w formie niecki.75. dodatkowego poziomu miejsc postojowych bez zadaszenia lub z zadaszeniem spełniajcym wymagania okrelone w § 274 ust.co najmniej 10 m. jakim … Dz. Dopuszcza si. 1-7. 12. 3. e dotyczy on garay zamknitych i otwartych. 1. System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 . 5. 2. Klas odpornoci poarowej garau naley przyjmowa. e bdzie on miał gsto obcienia ogniowego strefy poarowej Q wiksz od 1. niekapicych i nieodpadajcych pod wpływem ognia.08 tych cian zewntrznych obu budynków. § 273. 4. o których mowa w ust. jeeli przepisy rozporzdzenia nie stanowi inaczej. 2. Jednokondygnacyjny. pod warunkiem wykonania jego elementów jako nierozprzestrzeniajcych ognia. Wymaganie. ze wzgldu na usytuowanie. przyjmujc. Odległo budynku ZL od zbiornika podziemnego oleju opałowego.690 wersja: 2009. o pojemnoci wikszej od pojemnoci zbiornika. Wymagania przeciwpoarowe. 5. jeeli nad kondygnacj przeznaczon do parkowania samochodów nie znajduj si inne pomieszczenia. pod warunkiem wykonania ciany zewntrznej budynku od strony zbiornika jako ciany oddzielenia przeciwpoarowego o klasie odpornoci ogniowej co najmniej R E I 120 lub wykonania takiej ciany pomidzy budynkiem a zbiornikiem. które tworz midzy sob kt 60°lub wi kszy. 6. bdcego budynkiem niskim (N). nie dotyczy budynków. W przypadku gdy przepis rozporzdzenia nie okrela rodzaju garau. niezabudowanej działki. przykrytego warstw ziemi o gruboci nie mniejszej ni 0. majcy form zadaszenia miejsc postojowych z odkrytymi drogami manewrowymi. powinien mie elementy konstrukcji i przekrycia dachu niekapice pod wpływem wysokiej temperatury. 1.

1.000 m2.8 m od lica ciany.000 MJ/m2. 1. Jeeli poziom parkowania ley nie wyej ni 3 m nad poziomem terenu urzdzonego przy budynku. 1. o której mowa w ust. jest zabronione. Długo przejcia. 6. 4. przy czym jednym z tych wyj moe by wjazd lub wyjazd.2002. 3. 2 . klasa odpornoci ogniowej przewodów wentylacji oddymiajcej powinna odpowiada wymaganiom okrelonym w § 270 ust.07. Powierzchnia strefy poarowej w nadziemnym lub podziemnym garau zamknitym nie powinna przekracza 5. Instalowanie w garau studzienek rewizyjnych. 1. 6 i 7. Na kadej kondygnacji garau. 1. Nie wymaga si zastosowania przedsionka. 1. Wyjcie ewakuacyjne powinno by dostpne take w przypadku zamknicia bram midzy strefami poarowymi. Wymaganie. Usytuowanie garau zamknitego i otwartego powinno odpowiada warunkom okrelonym w § 271 jak dla budynków PM o gstoci obcienia ogniowego do 1.Warunki techniczne. przed dwigiem oddzielonym od garau drzwiami o klasie odpornoci ogniowej co najmniej E I 60. W budynku. o którym mowa w ust. W garau zamknitym. 2. 2) w garau otwartym . spalinowych i wentylacyjnych. z zastrzeeniem § 164 ust.40 m. o którym mowa w ust. 2 pkt 1. Przepisu ust. bram lub innych zamkni o klasie odpornoci ogniowej nie mniejszej ni E I 30. jakim … Dz. mie moliwo oddzielenia ich od siebie i od kondygnacji nadziemnej budynku za pomoc drzwi. o którym mowa w ust. § 277. lub jeeli wrota garau s cofnite o 0. w przypadku garau zamknitego. z zastrzeeniem § 19.75. Powierzchnia.U. za wyjcie ewakuacyjne mog słuy nieobudowane schody zewntrzne. 1. W przypadku zastosowania rozwizania. 5.500 m2 powinny. Odległo ta moe wynosi 1. w razie poaru. 2. o którym mowa w ust. znajdujcym si w budynku ZL. jeeli wykonano nad wjazdem do garau daszek z materiałów niepalnych o wysigu co najmniej 0. W garau zamknitym o powierzchni całkowitej przekraczajcej 1. 2.5 m na całej ich długoci. § 278. od posadzki do poziomu zapewniajcego pozostawienie przewitu pod stropem o wysokoci 0.5 m w rzucie poziomym. § 280. moe by powikszona zgodnie z zasadami okrelonymi w § 237 ust. 2. 5. W garau podziemnym kondygnacje o powierzchni powyej 1.8 m poza boczne krawdzie wrót garau. 2. 2) wykonano. powinny znajdowa si co najmniej dwa wyjcia ewakuacyjne. w czci pełnej co najmniej E I 30.6 m od lica ciany. wysunity obustronnie 0.500 m2.60 m. nie dotyczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych i rekreacji indywidualnej.5 m. 1 nie stosuje si do garau o liczbie stanowisk postojowych nie wikszej ni 3. w zabudowie jednorodzinnej i rekreacji indywidualnej. Połczenie garau z budynkiem wymaga zastosowania przedsionka przeciwpoarowego zamykanego drzwiami o klasie odpornoci ogniowej co najmniej E I 30.1 do 0. 2. Rozdział 9 Wymagania przeciwpoarowe dla budynków inwentarskich System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 . W garau zamknitym strefa poarowa obejmujca wicej ni jedn kondygnacj podziemn powinna spełnia jeden z warunków okrelonych w ust.690 wersja: 2009. o którym mowa w ust.500 m2 naley stosowa samoczynne urzdzenia oddymiajce. odległo w pionie midzy wrotami garau a oknami tego budynku powinna wynosi co najmniej 1. oraz umieszczanie otworów od palenisk lub otworów rewizyjnych przeznaczonych do czyszczenia kanałów dymowych. odległo wrót garau wbudowanego lub przybudowanego od najbliszej krawdzi okien pomieszcze przeznaczonych na pobyt ludzi w tym samym budynku nie moe by mniejsza ni 1. oddzielajce od siebie nie wicej ni po 2 stanowiska postojowe. urzdze i przewodów gazowych. moe by powikszona o 100 %.jedynie z uwagi na kryterium szczelnoci ogniowej (E). ciany o klasie odpornoci ogniowej. której powierzchnia całkowita przekracza 1.08 § 276. § 279. 1.1 m. 3. § 281. Długo przejcia do najbliszego wyjcia ewakuacyjnego nie moe przekracza: 1) w garau zamknitym . 3. 4. 1. 1. jeeli jest spełniony jeden z poniszych warunków: 1) zastosowano ochron strefy poarowej stałymi samoczynnymi urzdzeniami ganiczymi wodnymi.

Budynek IN powinien spełnia nastpujce wymagania ewakuacyjne: 1) odległo od najdalszego stanowiska dla zwierzt do wyjcia ewakuacyjnego nie powinna przekracza przy ciółkowym utrzymaniu zwierzt . § 288. znajdujce si w budynkach IN.07.75.6 m poza lico cian zewntrznych i ponad palne pokrycie dachu. o której mowa w § 251 pkt 1. Do wyznaczania minimalnej odległoci budynku tymczasowego od innego budynku maj zastosowanie przepisy okrelajce odległoci midzy budynkami ZL. PM lub IN. naley stosowa co najmniej jedno wyjcie ewakuacyjne.zgodnie z Polskimi Normami . Dopuszcza si umieszczenie w jednym budynku czci mieszkalnej i gospodarczej pod nastpujcymi warunkami: 1) cz mieszkalna oraz cz gospodarcza maj odrbne wejcia. 2) w bezciółkowym chowie bydła. 5) ma owietlenie awaryjne. 1. Paszarnie. Budynek taki nie powinien mie kondygnacji podziemnych i wicej ni 2 kondygnacje nadziemne. Pomieszczenie z obudow pneumatyczn moe by wykorzystywane jako tymczasowy budynek PM o gstoci obcienia ogniowego strefy poarowej nie wyszej od 1. § 287. umieszczone w szczytowej cianie budynku. ciana oddzielenia przeciwpoarowego powinna by wysunita co najmniej o 0. 4.6 m.50 m. a przy bezciółkowym . a z pomieszcze podzielonych na sekcje . pod warunkiem: 1) zachowania odległoci co najmniej 20 m od innych obiektów budowlanych. doj i przej ewakuacyjnych. § 284. zwalnia si budynki IN o kubaturze brutto do 1.08 § 282.75 m. widownia jest dostpna z poziomu terenu.000 MJ/ m2. § 285.2002.znakami bezpieczestwa.znakami bezpieczestwa.Warunki techniczne. okrelonych w § 212. jeeli: jest jednokondygnacyjny. jeeli liczba bydła i trzody chlewnej nie przekracza 15 sztuk. Budynek tymczasowy moe by przeznaczony na cele widowiskowe lub inne zgromadzenia ludzi. o wymiarach co najmniej 0. 6. Tymczasowy budynek wykonany z materiałów palnych lub z paln izolacj naley przegradza w odstpach nieprzekraczajcych 24 m cianami oddziele przeciwpoarowych o klasie odpornoci ogniowej co najmniej R E I 60. trzody chlewnej i owiec. powinny mie podłogi.zgodnie z Polskimi Normami . 5) oznakowania wyj ewakuacyjnych . oznakowane . § 283.6 m. Stosowanie instalacji elektrycznych lub gazowych na strychu tymczasowego budynku wykonanego z materiałów palnych jest zabronione. 3) w budynku przeznaczonym dla wikszej liczby zwierzt anieli wymieniona w pkt 2 naley stosowa co najmniej dwa wyjcia. dach lub stropodach maj przekrycie co najmniej trudno zapalne.200 sztuk. 6) ma instalacj elektryczn wykonan zgodnie z Polskimi Normami.500 m3.6x1. jakim … Dz. a owiec . 4) zapewnienia liczby i wymiarów wyj. 3. o których mowa w § 271 i § 273 ust. kotłownie i inne pomieszczenia wyposaone w paleniska lub trzony kuchenne. Budynek tymczasowy przeznaczony na stały pobyt ludzi powinien by wykonany co najmniej w klasie "E" odpornoci poarowej. Dostp do poddasza tymczasowego budynku wykonanego z materiałów palnych powinien by umoliwiony za pomoc wewntrznego wyłazu z klap. 2. Od wymaga dotyczcych klasy odpornoci poarowej budynków. przejcia i dojcia ewakuacyjne o liczbie i wymiarach okrelonych w przepisach rozporzdzenia. 5.6x0. 2) midzy czci mieszkaln a gospodarcz zostanie wykonana ciana o klasie odpornoci ogniowej co najmniej R E I 60. ciany i stropy wykonane z materiałów niepalnych. System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 1) 2) 3) 4) . 1. Rozdział 10 Wymagania przeciwpoarowe dla budynków tymczasowych § 286. nie dotyczy to przypadków okrelonych w § 287 i 288. 6) wyposaenia w owietlenie awaryjne.U.690 wersja: 2009. 2) uycia powłoki z materiału co najmniej trudno zapalnego. 4) wrota i drzwi w budynku inwentarskim powinny otwiera si na zewntrz pomieszczenia. lub przez drabin i drzwi zewntrzne o wymiarach co najmniej 0. 3) zastosowania wyłcznie ogrzewania powietrznego. ma wyjcia.co najmniej jedno wyjcie ewakuacyjne z kadej sekcji. okrelonych w przepisach rozporzdzenia.

2) awaryjne urzdzenie do utrzymania cinienia w powłoce. skrzydeł okiennych lub szyb.5 m.Warunki techniczne. Jeeli wiatło skierowane jest na elewacj budynku zawierajc okna. § 289.5 m . o którym mowa w § 288.690 wersja: 2009. Skrzydła drzwiowe. Wpusty kanalizacyjne oraz aurowe osłony otworów w płaszczynie chodnika lub przejcia przez jezdni powinny mie odstpy midzy prtami lub rednice otworów nie wiksze ni 20 mm. zasilan z niezalenego ródła energii. Daszki. a take obudowy urzdze technicznych nie mog by wysunite poza płaszczyzn ciany zewntrznej budynku o wicej ni 0. Tymczasowy budynek typu namiotowego przeznaczony do celów widowiskowych powinien spełnia wymagania okrelone w § 288 i 289. o którym mowa w ust. powinno by dodatkowo wyposaone w: 1) konstrukcje umieszczone wewntrz lub na zewntrz budynku do awaryjnego podwieszenia powłoki pneumatycznej. Wejcia do budynku o wysokoci powyej dwóch kondygnacji nadziemnych. powinien mie konstrukcj umoliwiajc przeniesienie ewentualnych obcie. słuce do pokonania wysokoci przekraczajcej 0. Wystawy sklepowe. 1. 6. Pomieszczenie.4 m nad poziomem chodnika. 3. powinny znajdowa si w płaszczynie chodnika lub jezdni. w szczególnoci przez uwzgldnienie przepisów niniejszego działu.07. w której si znajduj. Wymaganie okrelone w ust. 4. § 295. umieszczone na zewntrz budynku lub w jego otoczeniu nie mog powodowa uciliwoci dla jego uytkowników ani te przechodniów i kierowców. § 293. § 296. reklamy i podobne urzdzenia oraz dekoracje powinny by tak usytuowane. powinny by oznakowane w sposób widoczny i wykonane z materiału zapewniajcego bezpieczestwo uytkowników w przypadku stłuczenia. ewentualnie pulsujcego. wystawowych. w tym reklamy. 1. 5) krzesła połczone ze sob w sposób trwały i unieruchomione w rzdach co najmniej po 8 sztuk. § 290. aby nie stanowiły zagroenia bezpieczestwa dla uytkowników budynku i osób trzecich. Wymaganie to nie dotyczy budynków na terenie zakładów karnych. Schody zewntrzne i wewntrzne. błyskowego. Umieszczenie odbojów. 2. nie mog zawa szerokoci uytkowej chodnika usytuowanego bezporednio przy cianie zewntrznej budynku. natenie owietlenia na tej elewacji nie moe przekracza 5 luksów w przypadku wiatła białego i 3 luksów w przypadku wiatła kolorowego lub wiatła o zmieniajcym si nateniu. skrobaczek.przy zachowaniu uytkowej szerokoci chodnika nie mniejszej ni 2 m oraz zapewnieniu bezpieczestwa ruchu dla osób z dysfunkcj narzdu wzroku.2002. balkony oraz stałe i ruchome osłony przeciwsłoneczne mog by umieszczane na wysokoci co najmniej 2. wykonane i zamocowane. Tablice informacyjne. powinny by System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 . jakie w prawdopodobnym zakresie moe spowodowa upadek okładzin elewacyjnych. ustawione zgodnie z wymaganiami okrelonymi w § 261. 2. pokrywy urzdze sieci uzbrojenia terenu i instalacji podziemnych oraz inne osłony otworów. 4) wyjcia ewakuacyjne rozmieszczone moliwie równomiernie na obwodzie.5 m w budynkach wyszych. usytuowane na trasie przejcia lub przejazdu. gabloty reklamowe. 3) awaryjn wentylacj mechaniczn do wymiany powietrza. z wyjtkiem wymaga dotyczcych urzdze do utrzymywania cinienia w powłoce. wycieraczek do obuwia lub podobnych urzdze wystajcych ponad poziom płaszczyzny dojcia w szerokoci drzwi wejciowych do budynku jest zabronione. 4 dotyczy take zewntrznych schodów i pochylni. z pozostawieniem nieosłonitego pasma ruchu od strony jezdni o szerokoci co najmniej 1 m. 2. naley ochrania daszkiem lub podcieniem ochronnym o szerokoci wikszej co najmniej o 1 m od szerokoci drzwi oraz o wysigu lub głbokoci nie mniejszej ni 1 m w budynkach niskich (N) i 1. w pozycji otwartej lub zamknitej. przeznaczone do celów widowiskowych. wykonane z przezroczystych tafli. § 292. Daszek. 3.U. aresztów ledczych oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. majcego pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi. Dział VII Bezpieczestwo uytkowania § 291.75. zasilane z niezalenego ródła energii. 5. okiennice lub inne osłony. rekreacyjnych lub sportowych. Budynek i urzdzenia z nim zwizane powinny by projektowane i wykonane w sposób niestwarzajcy niemoliwego do zaakceptowania ryzyka wypadków w trakcie uytkowania. Urzdzenia owietleniowe. 1. Skrzydła drzwiowe i okienne oraz kraty. Wpusty kanalizacyjne. § 294.08 7) wyposaenia w instalacj elektryczn wykonan zgodnie z Polskimi Normami. 1. 1. jakim … Dz.

Wysoko i przewity lub otwory w wypełnieniu balustrad powinny mie wymiary okrelone w tabeli: Rodzaj budynków (przeznaczenie uytkowe) 1 Budynki jednorodzinne i wntrza mieszka wielopoziomowych Budynki wielorodzinne i zamieszkania zbiorowego. 1. pod warunkiem zastosowania w nich szyb zapewniajcych bezpieczestwo uytkowania oraz umoliwienia ich mycia. Przepisów okrelonych w ust. 2. pomostów i galerii.6 m.1 1. balkonach i loggiach nie powinny mie ostro zakoczonych elementów. pod warunkiem uzupełnienia jej górn czci poziom o szerokoci dajcej łcznie z czci pionow wymiar co najmniej 1. powinny otwiera si od wewntrz: 1) mieszkania. Porcze przy schodach zewntrznych i pochylniach. Wysoko i wypełnienie płaszczyzn pionowych powinny zapewnia skuteczn ochron przed wypadniciem osób. w którym przewiduje si zbiorowe przebywanie dzieci bez stałego nadzoru. mierzc od lica ciany zewntrznej. konserwacji i naprawy od wewntrz pomieszcze lub z urzdze technicznych instalowanych na zewntrz budynku. Okna w pomieszczeniach przewidzianych do korzystania przez osoby niepełnosprawne powinny mie urzdzenia przeznaczone do ich otwierania.05 m. na kondygnacjach połoonych powyej 55 m nad terenem. a ich konstrukcja powinna zapewnia przeniesienie sił poziomych.U. Kraty zewntrzne. nie moe by podatna na wywoływane przez uytkowników drgania. powinny by wykonane w sposób zapobiegajcy moliwoci wspinania si po nich do pomieszcze połoonych na wyszych kondygnacjach.08 zaopatrzone w balustrady lub inne zabezpieczenia od strony przestrzeni otwartej. powinny mie skrzydła otwierane do wewntrz. niemajce balustrad. § 298. 4. umoliwiajce lewo. 2) pomieszczenia mieszkalnego znajdujcego si w budynku innym ni mieszkalnym. 4) pomieszcze.Warunki techniczne.690 wersja: 2009. § 299. 1. wychodzce na chodniki lub inne przejcia dla pieszych. 3. naley zastosowa obustronne porcze.2002. gdy schody i pochylnie o wysokoci do 1 m.5 m.7 m.2 m nad poziomem podłogi. kinach. 4. balustrady powinny mie rozwizania uniemoliwiajce wspinanie si na nie oraz zsuwanie si po porczy. naley przedłuy o 0. Dopuszcza si obnienie pionowej czci balustrady do 0. W budynku. 2. 3. zastosowane w otworach okiennych i balkonowych. o których mowa w § 239 ust. słucych komunikacji ogólnej w budynku mieszkalnym.07. zagrodowym i rekreacji indywidualnej warunek okrelony w ust. jakim … Dz. Okna w budynku powyej drugiej kondygnacji nadziemnej. Kraty i okiennice. nieostre odłamki. portfenetrach. 5.i prawostronne ich uytkowanie. 1 i 2 nie stosuje si do budynku wpisanego do rejestru zabytków. Konstrukcja schodów. s obustronnie szersze w stosunku do drzwi lub innego przejcia. Szklane elementy balustrad powinny by wykonane ze szkła o podwyszonej wytrzymałoci na uderzenia. Dopuszcza si stosowanie okien otwieranych na zewntrz. mierzona do wierzchu porczy (m) 2 0. 2. usytuowane nie wyej ni 1. 1 uwaa si za spełniony równie wówczas.2 m. 3) pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi w suterenie lub w budynku tymczasowym z materiałów palnych.3 m oraz zakoczy w sposób zapewniajcy bezpieczne uytkowanie. 5. powinny mie zabezpieczenia umoliwiajce ich otwarcie tylko przez osoby majce upowanienia właciciela lub zarzdcy budynku.1 Maksymalny przewit lub wymiar otworu pomidzy elementami wypełnienia balustrady (m) 3 nie reguluje si 0. o poziomej osi obrotu i maksymalnym wychyleniu skrzydła do 0. 1. teatrach. w co najmniej jednym otworze okiennym. Przy balustradach lub cianach przyległych do pochylni. Schody zewntrzne i wewntrzne.75 i 0.75. przed ich pocztkiem i za kocem. Balustrady przy schodach. pochylni. do którego prowadz. a take okna na niszych kondygnacjach. co najmniej 0.9 m od płaszczyzny ruchu. § 297. 2. tłukcego si na drobne. okrelonych w Polskiej Normie dotyczcej podstawowych obcie technologicznych i montaowych. pochylniach. 1. § 300. Przy szerokoci biegu schodów wikszej ni 4 m naley zastosowa dodatkow balustrad poredni. 6. W budynku mieszkalnym jednorodzinnym. 7.2 3. umieszczone na wysokoci 0. o których mowa w ust. w budynku uytecznoci publicznej powinny mie balustrady lub porcze przycienne.12 0. Balustrady oddzielajce róne poziomy w halach sportowych. Porcze przy schodach i pochylniach powinny by oddalone od cian. System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 . przeznaczonych dla ruchu osób niepełnosprawnych. a take w innych budynkach uytecznoci publicznej powinny zapewnia bezpieczestwo uytkowników take w przypadku paniki. Okna w budynku wysokociowym.9 1. 2. do których s mocowane. zamieszkania zbiorowego i uytecznoci publicznej. owiaty i wychowania oraz zakładów opieki zdrowotnej Inne budynki Minimalna wysoko balustrady. co najmniej po 0.

W budynku na kondygnacjach połoonych poniej 25 m nad terenem odległo midzy górn krawdzi wewntrznego podokiennika a podłog powinna wynosi co najmniej 0. produkcyjnym i magazynowym. w miejscach. Wymagania.5 C m od poziomu podłogi i 45° . okrelajc dopuszczaln wielko obcienia tych elementów. nieostre odłamki.U. nie dotycz zakładów karnych i aresztów ledczych oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. naley zapewni z kadej klatki schodowej.1 m. 4. moe by pomniejszona. § 301. o których mowa w ust. 2. z wyjtkiem okien wychodzcych na loggie. 1. C. 1 i 2. temperatura strumienia powietrza w odległoci 1 cm od wylotu do pomieszczenia nie moe przekracza 70° . tarasy lub galerie. z wyjtkiem przyziemia oraz cianek podokiennych w loggii.w pozostałych przypadkach. 1. powierzchnie spoczników schodów i pochylni powinny mie wykoczenie wyróniajce je odcieniem. 1. 1 i 2. W budynku na kondygnacjach połoonych powyej 25 m nad terenem zabrania si stosowania balkonów. 2. mona stosowa portfenetry. w których nastpuje zmiana poziomu podłogi. w instalacji wody ciepłej powinny by stosowane termostatyczne zawory mieszajce z ograniczeniem maksymalnej temperatury do 43 ° a w C. W budynkach. § 304. gdzie nie podlega ona ograniczeniom. naley zastosowa rozwizania techniczne. W budynku uytecznoci publicznej. tłukcego si na drobne. wietlików oraz dachów w budynkach uytecznoci publicznej i zakładów pracy. Jako wyjcie z klatki schodowej na dach naley stosowa drzwi o szerokoci 0. 1. naley w widocznym miejscu umieci tablic informacyjn. Wysoko połoenia podokiennika. 1. nie moe przekracza 90° C.85 m.08 3.75. schodów lub pomostów roboczych. lecz z ogrzewaniem powietrznym. W budynkach przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci i osób niepełnosprawnych. Nawierzchnia zewntrznej pochylni samochodowej o nachyleniu wikszym ni 15% powinna by karbowana. 1. cigów komunikacyjnych w budynku oraz podłóg w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. o których mowa w ust. spełniajcych warunki okrelone w Polskich Normach dotyczcych ochrony przed elektrycznoci statyczn. 1.690 wersja: 2009. Nawierzchnia doj do budynków. W budynku na kondygnacjach połoonych powyej 25 m nad terenem midzy górn krawdzi podokiennika a podłog naley zachowa odległo co najmniej 1. § 303. plastyczne lub inne sygnalizujce t rónic. 3. o którym mowa w ust. powinno by wykonane ze szkła lub innego materiału o podwyszonej wytrzymałoci na uderzenie. 3. W budynkach o dwóch lub wicej kondygnacjach nadziemnych naley zapewni wyjcie na dach co najmniej z jednej klatki schodowej. w których mog wystpi zmienne obcienia uytkowe stropów. 3. 2. barw bd faktur. § 302. W budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi temperatura na powierzchni elementów centralnego ogrzewania. 1. W budynku. § 306. W budynku produkcyjnym i magazynowym. 1. W budynkach wysokich (W) i wysokociowych (WW) wyjcia. Przeszklenie okien połaciowych. § 305. co najmniej w pasie 30 cm od krawdzi rozpoczynajcej i koczcej bieg schodów lub pochylni. ochraniajce od bezporedniego kontaktu z elementem grzejnym. jakim … Dz.2002. Stosowanie logii powyej 55 m nad terenem jest zabronione.Warunki techniczne. C 3. 1. których krawd jest usytuowana na wysokoci ponad 3 m nad poziomem podłogi. W pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci oraz osób niepełnosprawnych na grzejnikach centralnego ogrzewania naley umieszcza osłony. W budynku na kondygnacjach połoonych powyej 25 m nad terenem mona stosowa loggie wyłcznie z balustradami pełnymi. schodów i pochylni zewntrznych i wewntrznych. lecz nie wyej ni 25 m nad terenem.07. instalacjach prysznicowych do 38 ° zapobiegaj ce poparzeniu. Okładzina szklana cian zewntrznych budynku wysokiego i wysokociowego powinna by wykonana ze szkła o podwyszonej wytrzymałoci na uderzenia. umoliwiajce dostp na dach i do urzdze technicznych tam zainstalowanych. 2. o których mowa w ust. § 307. 2. niezabezpieczonych przed dotkniciem przez uytkowników. 2. a take posadzki w garau. na tarasie lub galerii.15 m.8 m i wysokoci co najmniej 1.je eli znajduje si on na wysokoci ponad 3.9 m System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 . W budynku na kondygnacjach połoonych powyej 12 m. Posadzki i wykładziny w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi powinny by wykonane z materiałów antyelektrostatycznych. 2. pod warunkiem zastosowania w nich progów o wysokoci co najmniej 0. Nie dotyczy to balkonów o przeznaczeniu technologicznym. powinna by wykonana z materiałów niepowodujcych niebezpieczestwa polizgu. pod warunkiem zastosowania zabezpieczenia okna balustrad do wymaganej wysokoci lub zastosowania w tej czci okna skrzydła nieotwieranego i szkła o podwyszonej wytrzymałoci. 3. okrelona w ust. § 308.

Na dachu o spadku ponad 100% powinny by zamocowane stałe uchwyty dla lin bezpieczestwa lub bariery ochronne nad doln krawdzi dachu. 3) niebezpiecznego promieniowania. urzdzenia i elementy wyposaenia. do których dostp powinien odpowiada warunkom okrelonym w § 101. 1. Dojcia. w których materiały te zostały zastosowane. na odcinkach o nachyleniu ponad 25% powinny mie zabezpieczenia przed polizgiem.2002.07. Rozdział 3 Ochrona przed promieniowaniem jonizujcym i polami elektromagnetycznymi System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 . wydzielanych przez grunt. Budynek powinien by zaprojektowany i wykonany z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób. w szczególnoci w wyniku: 1) wydzielania si gazów toksycznych. o których mowa w ust. w którym jest wymagane zachowanie szczególnej czystoci. a w przypadku materiałów emitujcych zanieczyszczenia pyliste lub włókniste . 2) obecnoci szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu.690 wersja: 2009.8 m w wietle. 4) zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby. § 311. 4. 9) ograniczenia nasłonecznienia i owietlenia naturalnego. dla inwentarza ywego.75. 6) wystpowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach. 5) nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystoci i odpadów w postaci stałej lub ciekłej. W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi. jakim … Dz. s emitowane przez materiały w niedopuszczalnym steniu jedynie przez ograniczony czas. 4. 1. Jeeli w powietrzu wywiewanym z pomieszczenia wystpuj niedopuszczalne stenia substancji szkodliwych. 3. urzdze technicznych oraz anten radiowych i telewizyjnych. § 312. Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi. 6. Dział VIII Higiena i zdrowie Rozdział 1 Wymagania ogólne § 309. pary. 2. Budynek przeznaczony na pobyt ludzi i urzdzenia z nim zwizane powinny by zaprojektowane i wykonane tak. 8) przedostawania si gryzoni do wntrza. nastpi dopiero po upływie terminu karencji. e uytkowanie budynku lub pomieszcze. o których mowa w ust. okrelonych w przepisach sanitarnych oraz bezpieczestwa i higieny pracy. 1. stosuje si odpowiednio do pomieszcze przeznaczonych dla zwierzt. nie przekraczała wartoci dopuszczalnych. pyły) szkodliwe dla zdrowia lub zapachowe w stopniu przekraczajcym ich dopuszczalne stenia. naley zastosowa urzdzenia unieszkodliwiajce je przed wyemitowaniem do atmosfery. stosowanie grzejników z rur oebrowanych jest zabronione. aby w pomieszczeniach zawarto w powietrzu ste i nate czynników szkodliwych dla zdrowia.U. Wymagania. aby nie stanowił zagroenia dla higieny i zdrowia uytkowników lub ssiadów. o których mowa w ust.08 lub klapy wyłazowe o wymiarze 0. Na dachu o spadku ponad 25% oraz na dachu pokrytym materiałami łamliwymi (tłukcymi) naley wykona stałe dojcia do kominów. Rozdział 2 Ochrona czystoci powietrza § 310. 1. dopuszcza si ich stosowanie pod warunkiem.8x0. 2. zgodnego z przepisami odrbnymi w sprawie dopuszczalnych ste i nate czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane. 5. 7) niekontrolowanej infiltracji powietrza zewntrznego. Jeeli zwizki. materiały i stałe wyposaenie oraz powstajcych w trakcie uytkowania zgodnego z przeznaczeniem pomieszcze. a take do produkcji i przechowywania artykułów spoywczych oraz farmaceutycznych nie moe by wykonany z materiałów emitujcych zwizki (gazy.po stwierdzeniu przez właciwego pastwowego inspektora sanitarnego osignicia stanu zanieczyszczenia powietrza.Warunki techniczne.

loggie i tarasy powinny mie posadzki wykonane z materiałów nienasikliwych. § 318. budynków widowiskowych. woda uytkowana w budynku oraz para wodna w powietrzu w tym budynku nie powodowały zagroenia zdrowia i higieny uytkowania.2. § 320. 3. 1. We wntrzu przegrody. w których wystpuje przekroczenie dopuszczalnego poziomu oddziaływania pola elektromagnetycznego. hal sportowych. 1 i 2 uwaa si za spełnione. 2. pod warunkiem ukształtowania okapów w sposób zabezpieczajcy przed zaciekaniem wody na ciany. Dachy i tarasy powinny mie spadki umoliwiajce odpływ wód opadowych i z topniejcego niegu do rynien i wewntrznych lub zewntrznych rur spustowych. § 319.08 § 313. Wymaganie to nie dotyczy budynków kultu religijnego. Balkony. 3.2002. balkonami i dachami. o której mowa w ust. Budynek posadowiony na gruncie.4. 1. 1. Rozwizania konstrukcyjno-materiałowe przegród zewntrznych i ich uszczelnienie powinny uniemoliwia przenikanie wody opadowej do wntrza budynków. § 322. W budynku wolno stojcym o wysokoci do 4. Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi nie moe by wzniesiony na obszarach stref. Przed podjciem przebudowy.5 m i powierzchni dachu do 100 m2 dopuszcza si niewykonywanie rynien i rur spustowych. załcznika nr 2 do rozporzdzenia. wykonane z materiałów podcigajcych wod kapilarnie. 1. na którym poziom wód gruntowych moe powodowa przenikanie wody do pomieszcze. 1. naley zabezpieczy za pomoc drenau zewntrznego lub w inny sposób przed infiltracj wody do wntrza oraz zawilgoceniem. Budynek powinien by zaprojektowany i wykonany w taki sposób.07. naley wykona ekspertyz mykologiczn i na podstawie jej System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 . w przypadku stwierdzenia wystpowania zawilgocenia i oznak korozji biologicznej. Na wewntrznej powierzchni nieprzezroczystej przegrody zewntrznej nie moe wystpowa kondensacja pary wodnej umoliwiajca rozwój grzybów pleniowych. rednie wartoci roczne ekwiwalentnego stenia radonu w pomieszczeniach budynku przeznaczonego na stały pobyt ludzi nie mog przekracza dopuszczalnej wartoci. 2. 2. w których taki sposób odprowadzenia wody jest niemoliwy ze wzgldów technologicznych. powinny by zabezpieczone przed przenikaniem wody opadowej i z topniejcego niegu. § 317. okrelonego w przepisach odrbnych dotyczcych ochrony przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych. a take produkcyjnych i magazynowych. jakim … Dz. warunki cieplno-wilgotnociowe. aby opady atmosferyczne. okrelonej w przepisach odrbnych dotyczcych dawek granicznych promieniowania. 2. § 316. a take intensywno wymiany powietrza w pomieszczeniach. 1.75. Ukształtowanie terenu wokół budynku powinno zapewnia swobodny spływ wody opadowej od budynku. § 314. jeli przegrody odpowiadaj wymaganiom okrelonym w pkt 2. Do budowy naley stosowa materiały.690 wersja: 2009. Czci cian zewntrznych.Warunki techniczne. 2. odpowiednio do stopnia zagroenia korozj biologiczn. Warunki okrelone w ust. bezporednio nad otaczajcym terenem. Rozwizania materiałowo-konstrukcyjne zewntrznych przegród budynku. Rozdział 4 Ochrona przed zawilgoceniem i korozj biologiczn § 315. § 321. 3. ciany piwnic budynku oraz stykajce si z gruntem inne elementy budynku. mrozoodpornych i nieliskich. Dachy w budynkach o wysokoci powyej 15 m nad poziomem terenu powinny mie spadki umoliwiajce odpływ wody do wewntrznych rur spustowych.U. powinny uniemoliwia powstanie zagrzybienia. rozbudowy lub zmiany przeznaczenia budynku. tarasami. nie moe wystpowa narastajce w kolejnych latach zawilgocenie spowodowane kondensacj pary wodnej. 2. powinny by zabezpieczone odpowiedni izolacj przeciwwilgociow. wyroby i elementy budowlane odporne lub uodpornione na zagrzybienie i inne formy biodegradacji. Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi i dla inwentarza ywego nie moe by wykonany z materiałów i elementów wyposaenia niespełniajcych wymaga przepisów odrbnych w sprawie dopuszczalnych ste i nate czynników szkodliwych dla zdrowia. 1. woda w gruncie i na jego powierzchni.

cian wewntrznych. wyznaczonej zgodnie z Polskimi Normami okrelajcymi metody pomiaru izolacyjnoci akustycznej elementów budowlanych i izolacyjnoci akustycznej w budynkach. Wymagania odnosz si do izolacyjnoci: 1) cian zewntrznych. powstajcym w wyniku odbi fal dwikowych od przegród ograniczajcych dane pomieszczenie. 2) pochodzcym od instalacji i urzdze stanowicych techniczne wyposaenie budynku. 3. Budynki z pomieszczeniami wymagajcymi ochrony przed zewntrznym hałasem i drganiami naley chroni przed tymi uciliwociami poprzez zachowanie odpowiednich odległoci od ich ródeł. dla których jest konieczne spełnienie szczególnych wymaga ochrony przed hałasem. aby poziom hałasu. Dział IX Ochrona przed hałasem i drganiami § 323. Pomieszczenia w budynkach mieszkalnych. naley stosowa skuteczne zabezpieczenia. 1.75. Budynki mieszkalne. 1. odpoczynek i sen w zadowalajcych warunkach. 2. a take umoliwiał im prac. jakim … Dz. 4. naley kształtowa i zabezpiecza tak. § 324. 1. 4) pogłosowym. § 325. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym: 1) izolacja akustyczna stropów midzymieszkaniowych powinna zapewnia zachowanie przez te stropy właciwoci akustycznych. okrelonych w Polskich Normach dotyczcych ochrony przed hałasem pomieszcze w budynkach oraz oceny wpływu drga na ludzi w budynkach. budynki zamieszkania zbiorowego i budynki uytecznoci publicznej naley sytuowa w miejscach najmniej naraonych na wystpowanie hałasu i drga. W budynkach. usytuowanie i ukształtowanie budynku. o których mowa w ust. 2.Warunki techniczne. w którym ze wzgldu na prowadzon w nim działalno lub sposób eksploatacji mog powstawa uciliwe dla otoczenia hałasy lub drgania. Prowadzone w budynku przewody i kanały instalacyjne (w tym kanały wentylacyjne) nie mog powodowa pogorszenia izolacyjnoci akustycznej midzy pomieszczeniami poniej wartoci wynikajcych z wymaga zawartych w Polskiej Normie dotyczcej izolacyjnoci akustycznej przegród w budynkach oraz izolacyjnoci akustycznej elementów budowlanych. 3) powietrznym i uderzeniowym. lokali uytkowych lub pomieszcze o rónych wymaganiach uytkowych. 1. bez wzgldu na rodzaj zastosowanej nawierzchni podłogowej.2002. przegrody zewntrzne i wewntrzne oraz ich elementy powinny mie izolacyjno akustyczn nie mniejsz od podanej w Polskiej Normie dotyczcej wymaganej izolacyjnoci akustycznej przegród w budynkach oraz izolacyjnoci akustycznej elementów budowlanych. z wyłczeniem budynków. o których mowa w ust. budynkach zamieszkania zbiorowego i budynkach uytecznoci publicznej. wyznaczonych zgodnie z Polskimi Normami dotyczcymi metody pomiaru poziomu dwiku A w pomieszczeniach oraz oceny wpływu drga na ludzi w budynkach. 2 pkt 2.U. stropodachów. zamieszkania zbiorowego i uytecznoci publicznej naley chroni przed hałasem: 1) zewntrznym przenikajcym do pomieszczenia spoza budynku.07. 3) podestów i biegów klatek schodowych w obrbie lokali mieszkalnych .08 wyników . stosowanie elementów amortyzujcych drgania oraz osłaniajcych i ekranujcych przed hałasem. a jeeli one wystpuj i ich poziomy bd powodowa w pomieszczeniach tych budynków przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu i drga.od dwików powietrznych. System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 .odpowiednie roboty zabezpieczajce. okrelonych w Polskich Normach dotyczcych dopuszczalnych wartoci poziomu dwiku w pomieszczeniach oraz oceny wpływu drga na budynki i na ludzi w budynkach. 2) stropów i podłóg . Budynek i urzdzenia z nim zwizane powinny by zaprojektowane i wykonane w taki sposób.od dwików powietrznych i uderzeniowych. Poziom hałasu oraz drga przenikajcych do pomieszcze w budynkach mieszkalnych. okien w przegrodach zewntrznych i wewntrznych oraz drzwi w przegrodach wewntrznych . na który bd naraeni uytkownicy lub ludzie znajdujcy si w ich ssiedztwie. wytwarzanym przez uytkowników innych mieszka.690 wersja: 2009. 2. nie moe przekracza wartoci dopuszczalnych. a take nie powodował przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu i drga w pomieszczeniach innych budynków podlegajcych ochronie przeciwhałasowej i przeciwdrganiowej okrelonego w Polskich Normach dotyczcych dopuszczalnych wartoci poziomu dwiku w pomieszczeniach oraz oceny wpływu drga na budynki i na ludzi w budynkach. nie stanowił zagroenia dla ich zdrowia. § 326.od dwików uderzeniowych. a take racjonalne rozmieszczenie pomieszcze w budynku oraz zapewnienie izolacyjnoci akustycznej przegród zewntrznych okrelonej w Polskiej Normie dotyczcej wymaganej izolacyjnoci akustycznej przegród w budynkach oraz izolacyjnoci akustycznej elementów budowlanych. Budynek. aby poziom hałasów i drga przenikajcych do otoczenia z pomieszcze tego budynku nie przekraczał wartoci dopuszczalnych okrelonych w odrbnych przepisach dotyczcych ochrony rodowiska.

jak równie sposób połczenia poszczególnych odcinków przewodów midzy sob i z elementami konstrukcyjnymi budynku. 5.w pomieszczeniach technicznych.75. 3) przy mocowaniu urzdze i przewodów instalacyjnych wewntrz mieszkania.pod warunkiem zastosowania specjalnych zabezpiecze przeciwdwikowych i przeciwdrganiowych.07. potrzebnych do uytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem. wentylacji i przygotowania ciepłej wody uytkowej oraz chłodzenia jest mniejsza od wartoci granicznych okrelonych odpowiednio w ust. 1. 3. 2 . do której s mocowane. Wymaganie okrelone w § 328 ust. których funkcja zwizana jest z odbiorem mowy lub innych podanych sygnałów akustycznych.08 2) naley unika takich układów funkcjonalnych. lub 2) warto wskanika EP [kWh/(m2· rok)] okrelajcego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialn energi pierwotn do ogrzewania. jakim … Dz. jeeli: 1) przegrody zewntrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadaj wymaganiom izolacyjnoci cieplnej oraz powierzchnia okien spełnia wymagania okrelone w pkt 2. Budynek i jego instalacje ogrzewcze. powinny by zaprojektowane i wykonane w taki sposób. 4. a w przypadku budynku uytecznoci publicznej równie owietlenia wbudowanego. wentylacyjne i klimatyzacyjne. załcznika nr 2 do rozporzdzenia. 1. takich jak szyby i maszynownie dwigowe lub zsypy mieciowe. 2. § 327. Instalacje i urzdzenia. stanowice techniczne wyposaenie budynku mieszkalnego. Zabrania si sytuowania przy pomieszczeniach mieszkalnych pomieszcze technicznych o szczególnej uciliwoci. 2. zamieszkania zbiorowego i uytecznoci publicznej. Budynek powinien by zaprojektowany i wykonany w taki sposób.Warunki techniczne. powinien zapobiega powstawaniu i rozchodzeniu si hałasów i drga do pomieszcze podlegajcych ochronie lub do otoczenia budynku. 1. mona było utrzyma na racjonalnie niskim poziomie.przy nadbudowie lub adaptacji strychu na cele mieszkalne. 1 uznaje si za spełnione dla budynku mieszkalnego.2002. 1. 4) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza si lokalizowanie: a) urzdze obsługujcych inne budynki . ciana midzymieszkaniowa oddzielajca pokój jednego mieszkania od pomieszczenia sanitarnego i kuchni ssiedniego mieszkania. ciany i stropy oraz inne elementy budowlane pomieszcze technicznych i garay w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego powinny mie konstrukcj uniemoliwiajc przenikanie z tych pomieszcze hałasów i drga do pomieszcze wymagajcych ochrony. oraz sposób ich połczenia z przewodami i elementami konstrukcyjnymi budynku. § 329. jeeli to wymaganie nie zostanie spełnione. przy czym dla budynku przebudowywanego dopuszcza si zwikszenie redniego współczynnika przenikania ciepła osłony budynku o nie wicej ni 15 % w porównaniu z budynkiem nowym o takiej samej geometrii i sposobie uytkowania. stanowicych jego wyposaenie techniczne. Wymaganie to nie dotyczy przypadków. b) zakładów usługowych wyposaonych w hałaliwe maszyny i urzdzenia. a take jeeli przegrody zewntrzne budynku odpowiadaj System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 . ciepłej wody uytkowej.1. Sposób posadowienia urzdze. W pomieszczeniach budynków uytecznoci publicznej. c) zakładów gastronomicznych i innych prowadzcych działalno rozrywkow . nie mog powodowa powstawania nadmiernych hałasów i drga. aby ilo ciepła. zmierzonych zgodnie z Polsk Norm dotyczc metody pomiaru poziomu dwiku w pomieszczeniach. naley stosowa zabezpieczenia przeciwdrganiowe niezalenie od konstrukcji i usytuowania przegrody. o których mowa w ust. przy których pomieszczenia sanitarne jednego mieszkania przylegaj do pokoju ssiedniego mieszkania.U. aby ograniczy ryzyko przegrzewania budynku w okresie letnim. chłodu i energii elektrycznej. tak aby w najniekorzystniejszych warunkach ich uytkowania poziomy hałasu i drga przenikajcych do pomieszcze chronionych nie przekraczały wartoci dopuszczalnych okrelonych w Polskiej Normie dotyczcej dopuszczalnego poziomu dwiku w pomieszczeniach. o których mowa w § 196 ust. które zapewni uzyskanie w pomieszczeniach odpowiednich warunków okrelonych odrbnymi przepisami. naley stosowa takie rozwizania budowlane oraz dodatkowe adaptacje akustyczne. Dział X Oszczdno energii i izolacyjno cieplna § 328. Adaptacje akustyczne naley wykonywa z materiałów o potwierdzonych własnociach pochłaniania dwiku wyznaczonych zgodnie z Polsk Norm okrelajc metod pomiaru pochłaniania dwiku przez elementy budowlane. do której s mocowane przewody i urzdzenia instalacyjne.690 wersja: 2009. 2 oraz w § 197 ust. co w szczególnoci mona uzyska przy zastosowaniu ciany o masie powierzchniowej nie mniejszej ni 300 kg/m2. musi mie konstrukcj zapewniajc ograniczenie przenoszenia przez cian dwików materiałowych. utrudniajcych eksploatacj lub uniemoliwiajcych ochron uytkowników pomieszcze przed ich oddziaływaniem. 3 pkt 1 i 2. oraz okrelonych w Polskiej Normie dotyczcej oceny wpływu drga na ludzi w budynkach.

dodatek na jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialn energi pierwotn do przygotowania ciepłej wody uytkowej w cigu roku.2.0.e/Af) (1 . pomniejszon o podcienia. zamieszkania zbiorowego. EPH+W = 55 + 90 · (A/Ve + ΔEP. liczon po obrysie zewntrznym. Ajest sum pól powierzchni wszystkich przegród budynku. [kWh/(m2 · rok)].5 + ΔEP. Af. [kWh/(m2 · rok)]. przy czym dla budynku przebudowywanego dopuszcza si zwikszenie wskanika EP o nie wicej ni 15 % w porównaniu z budynkiem nowym o takiej samej geometrii i sposobie uytkowania. jakim … Dz.2. EPH+W . c) dla A/Ve ≥ 1. liczon po obrysie zewntrznym. galerie itp. [kWh/(m2 · rok)] gdzie: ΔEP = ΔEPW . gruntu i przyległych pomieszcze nieogrzewanych. oddzielajcych cz ogrzewan budynku od powietrza zewntrznego.07. Ve ..e/Af) (1 . EPW . liczon po obrysie zewntrznym. okrelonym w pkt 2. 3) w budynkach zamieszkania zbiorowego. załcznika nr 2 do rozporzdzenia.1. przy czym ΔEP = EPW + EPL.c . [kWh/(m2 · rok)] gdzie: EPH+W wartoci według zalenoci podanej w pkt 1. wentylacji i chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody uytkowej i owietlenia wbudowanego jest mniejsza od wartoci granicznej okrelonej w ust.Warunki techniczne.powierzchnia uytkowa ogrzewana budynku (lokalu).2 ≤ A/Ve ≤ 1.08 przynajmniej wymaganiom izolacyjnoci cieplnej niezbdnej dla zabezpieczenia przed kondensacj pary wodnej. balkony.2. ΔEPW = 7. 2) w budynkach mieszkalnych do ogrzewania. galerie itp.1 · Af). EPH+W = 149. załcznika nr 2 do rozporzdzenia. jeeli: 1) przegrody zewntrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadaj wymaganiom izolacyjnoci cieplnej oraz powierzchnia okien spełnia wymagania okrelone w pkt 2. 3. b) dla 0. przy czym dla budynku przebudowywanego dopuszcza si zwikszenie redniego współczynnika przenikania ciepła osłony budynku o nie wicej ni 15 % w porównaniu z budynkiem nowym o takiej samej geometrii i sposobie uytkowania. wentylacji i chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody uytkowej (EPHC+W ) w cigu roku: EPHC+W = EPH+W + (5 + 15 · Aw.jest kubatur ogrzewanej czci budynku. Af .jest kubatur ogrzewanej czci budynku. Wymaganie okrelone w § 328 ust. liczona po obrysie zewntrznym. budynku produkcyjnego.690 wersja: 2009.05. Aw. Af.800/(300 + 0. wynosz: 1) w budynkach mieszkalnych do ogrzewania i wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody uytkowej (EPH+W ) w cigu roku: a) dla A/Ve ≤ 0. okrelonym w pkt 2. magazynowego i gospodarczego.U. liczona po obrysie zewntrznym.2 · A/Ve) · Af. 1 uznaje si za spełnione dla budynku uytecznoci publicznej. [kWh/(m2 · rok)]. loggie. loggie. przy czym dla budynku przebudowywanego dopuszcza si zwikszenie wskanika EP o nie wicej ni 15 % w porównaniu z budynkiem nowym o takiej samej geometrii i sposobie uytkowania.e -powierzchnia cian zewntrznych budynku. Ve . a take jeeli przegrody zewntrzne budynku odpowiadaj przynajmniej wymaganiom izolacyjnoci cieplnej niezbdnej dla zabezpieczenia przed kondensacj pary wodnej. Af .wartoci według zalenoci okrelonej w pkt 1. w zalenoci od współczynnika kształtu budynku A/Ve.05.c . załcznika nr 2 do rozporzdzenia. lub 2) warto wskanika EP [kWh/(m2 · rok)] okrelajcego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialn energi pierwotn do ogrzewania.dodatek na jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialn energi pierwotn do przygotowania ciepłej wody System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 . 3 pkt 3.2002.powierzchnia uytkowa chłodzona budynku (lokalu).0.75.c/Af. balkony. wentylacji i chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody uytkowej i owietlenia wbudowanego (EPHC+W+L) w cigu roku: EPHC+W+L = EPH+W + (10 + 60 · Aw.powierzchnia uytkowa chłodzona budynku (lokalu).c/Af. uytecznoci publicznej i produkcyjnych do ogrzewania. wentylacji i przygotowania ciepłej wody uytkowej oraz chłodzenia. 2. [kWh/(m2 · rok)] gdzie: Aw. pomniejszon o podcienia. Maksymalne wartoci EP rocznego wskanika obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialn energi pierwotn do ogrzewania. EPH+W = 73 + ΔEP.powierzchnia uytkowa ogrzewana budynku (lokalu)..2 · A/Ve) · Af.e - powierzchnia cian zewntrznych budynku.

przy czym: EPL = 2. bez natrysków 8 Hotele . udział powierzchni Af na jednostk odniesienia (j.690 wersja: 2009. jakim … Dz.500 uwaga: jeeli wystpuje w danym budynku tylko ogrzewanie i wentylacja. naley przyjmowa z załoe projektowych. najczciej na osob [m2/(j. 4) jeeli w budynku wystpuj róne funkcje uytkowe.000 2.7 · PN · t0/1. urzdy 5 Szkoły.2002.Warunki techniczne.gdy nie wszystkie rodzaje instalacji wystpuj.000 5.10 · VCW · bt/a1.07.o. lotnicze Handlowo-usługowe Sportowo-rekreacyjne 20 20 25 25 20 25 20 Czas uytkowania owietlenia t0[h/rok] 2. [kWh/(m2 · rok)] gdzie: VCW a1 bt jednostkowe dobowe zuycie ciepłej wody uytkowej [dm3/((j.o.56 · 19.75. dla czci budynku o jednolitej funkcji uytkowej.08 uytkowej w cigu roku.500 2. to wyznacza si redni warto wskanika EP m według ogólnej zalenoci: EPm = i (EPi · Af. dla budynku z wydzielonymi czciami o rónych funkcjach uytkowych wyznacza si warto redni EPW dla całego budynku. podobnie postpuje si w innych sytuacjach . 2 uznaje si za spełnione.000 5.i. gastronomia 50 Dworce kolejowe.o. przy czym: EPW = 1.cz noclegowa 75 Hotele z gastronomi 112 Szpitale 325 Restauracje. naley je przyjmowa według poniszej tabeli: Lp. naley je przyjmowa według poniszej tabeli: Lp.80 0.500 4. [kWh/(m2 · rok)] gdzie: PN t0 moc elektryczn referencyjn [W/m2] naley przyjmowa z załoe projektowych.U. W przypadku braku wartoci w załoeniach projektowych.i / i Af.1. 5 lotnicze Handlowo-usługowe 15 EPL - dodatek na jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialn energi pierwotn do owietlenia wbudowanego w cigu roku (dotyczy budynków uytecznoci publicznej). [kWh/(m2 · rok)] gdzie: EPi . Af. dla budynku z wydzielonymi czciami o rónych funkcjach uytkowych wyznacza si warto redni EPL dla całego budynku. gastronomia Dworce kolejowe. to wyznacza si jedynie EPH+W .o.000 2.warto wskanika okrelajcego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialn energi pierwotn do ogrzewania. powierzchnia uytkowa ogrzewana (chłodzona) czci budynku o jednolitej funkcji uytkowej.)] 15 10 20 25 20 10 25 25 0. załcznika nr 2 do rozporzdzenia. Typ budynku Moc elektryczna referencyjna PN[W/m2] 1 2 3 4 5 6 7 Biura.90 0.) · doba)] naley przyjmowa z załoe projektowych. autobusowe.i - 4. Wymagania okrelone w § 328 ust. urzdy Szkoły Szpitale Restauracje. bezwymiarowy czas uytkowania w cigu roku systemu ciepłej wody uytkowej naley przyjmowa z załoe projektowych.80 Bezwymiarowy czas uytkowania bt[dni/rok] 1 2 3 4 5 6 7 8 [dm3/((j. czas uytkowania owietlenia [h/rok] naley przyjmowa z załoe projektowych. wentylacji i przygotowania ciepłej wody uytkowej oraz chłodzenia.)].60 0.). autobusowe.4.65 0.55 0.60 0.) · doba)] Biura.000. System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 .80 0. Typ budynku Dobowe zuycie ciepłej wody uytkowej VCW Udział powierzchni uytkowej na osob a1[m2/(j. W przypadku braku wartoci w załoeniach projektowych.o. jeeli okna oraz inne przegrody przeszklone i przezroczyste odpowiadaj przynajmniej wymaganiom okrelonym w pkt 2.

434. 1 i § 207 ust. poz.U. gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budow. 2 PN-B-02171:1988 PN-HD 308 S2:2007 PN-IEC 364-4-481:1994 Tytuł normy (zakres powołania) 4 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych Wymagania ogólne (w zakresie rozdziału 2) Akustyka budowlana .Warunki techniczne. poz. z 2000 r. 2) zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku. przedmiot i wymagania podstawowe Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ustalanie ogólnych charakterystyk Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczestwa . poz.2002.07. ZAŁCZNIKI ZAŁCZNIK Nr 1 WYKAZ POLSKICH NORM POWOŁANYCH W ROZPORZDZENIU Lp.Ochrona przed hałasem pomieszcze w budynkach .Cz 1: Miejsca pracy we wntrzach Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Zakres. w sprawie warunków technicznych.Ochrona przed prdem przeteniowym Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczestwa . 1 Numer normy 3 PN-E-05003-01:1986 PN-B-02151-02:1987 PN-B-02170:1985 3 § 98 ust. Nr 15. 140 i Nr 44. poz. 2 § 96 ust. Nr 16.Dopuszczalne wartoci poziomu dwiku w pomieszczeniach Ocena szkodliwoci drga przekazywanych przez podłoe na budynki Ocena wpływu drga na ludzi w budynkach Identyfikacja ył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona zapewniajca bezpieczestwo Dobór rodków ochrony w zalenoci od wpływów zewntrznych Wybór rodków ochrony przeciwporaeniowej w zalenoci od wpływów zewntrznych wiatło i owietlenie .08 Dział XI Przepisy przejciowe i kocowe § 330. § 332. 207).Ochrona przed zakłóceniami PN-EN 12464-1:2004 PN-IEC 60364-1:2000 PN-IEC 60364-3:2000 PN-IEC 60364-4-41:2000 PN-IEC 60364-4-42:1999 PN-IEC 60364-4-43:1999 PN-IEC 60364-4-442:1999 PN-IEC 60364-4-443:1999 PN-IEC 60364-4-444:2001 System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 . 2.Ochrona przed przepiciami atmosferycznymi lub łczeniowymi Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczestwa . jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.Ochrona przed przepiciami .Owietlenie miejsc pracy .Ochrona przed przepiciami . Przepisów rozporzdzenia nie stosuje si. Nr 17. z 1999 r. z zastrzeeniem § 2 ust.Ochrona przed przepiciami . 1 1 2 Miejsce powołania normy 2 § 53 ust. U.Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczestwa . Rozporzdzenie wchodzi w ycie po upływie 6 miesicy od dnia ogłoszenia. jakim … Dz. § 331.75. Traci moc rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. jeeli przed dniem wejcia w ycie rozporzdzenia: 1) został złoony wniosek o pozwolenie na budow lub odrbny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i wnioski te zostały opracowane na podstawie dotychczasowych przepisów.Ochrona instalacji niskiego napicia przed przejciowymi przepiciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napicia Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczestwa . 214 oraz z 2001 r.Ochrona przeciwporaeniowa Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczestwa .690 wersja: 2009.

Układy uziemiajce i połczenia wyrównawcze instalacji informatycznych Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i monta wyposaenia elektrycznego . 1 PN-B-10720:1998 System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 .1.4.4-4.Ochrona przeciwpoarowa Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i monta wyposaenia elektrycznego Postanowienia ogólne Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i monta wyposaenia elektrycznego Oprzewodowanie Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i monta wyposaenia elektrycznego Obcialno prdowa długotrwała przewodów Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i monta wyposaenia elektrycznego Aparatura rozdzielcza i sterownicza Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i monta wyposaenia elektrycznego Urzdzenia do ochrony przed przepiciami Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i monta wyposaenia elektrycznego Aparatura rozdzielcza i sterownicza .08 przed przepiciami .3.3-2.6) Ochrona przed wtórnym zanieczyszczaniem wody w instalacjach wodocigowych i ogólne wymagania dotyczce urzdze zapobiegajcych zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny Wodocigi .3.Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczestwa .rodki ochrony przed prdem przeteniowym Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczestwa . 2.2.5. 3. 2.U. 2.07.3. 4.Urzdzenia do odłczenia izolacyjnego i łczenia Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i monta wyposaenia elektrycznego Uziemienia i przewody ochronne Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i monta wyposaenia elektrycznego .1.Dobór rodków ochrony w zalenoci od wpływów zewntrznych . oznaczanie i identyfikacja Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi Instalacje wodocigowe Wymagania w projektowaniu (w zakresie pkt 2.4.2002.2. 4.rodki ochrony przed poraeniem prdem elektrycznym Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczestwa Stosowanie rodków ochrony zapewniajcych bezpieczestwo .2 i 4. 4 PN-B-01706:1992 5 § 113 ust.7.Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodocigowych .Wymagania i badania przy odbiorze PN-IEC 60364-4-45:1999 PN-IEC 60364-4-46:1999 PN-IEC 60364-4-47:2001 PN-IEC 60364-4-473:1999 PN-IEC 60364-4-482:1999 PN-IEC 60364-5-51:2000 PN-IEC 60364-5-52:2002 PN-IEC 60364-5-523:2001 PN-IEC 60364-5-53:2000 PN-IEC 60364-5-534:2003 PN-IEC 60364-5-537:1999 PN-IEC 60364-5-54:1999 PN-IEC 60364-5-548:2001 PN-IEC 60364-5-551:2003 PN-IEC 60364-5-559:2003 PN-IEC 60364-5-56:1999 PN-HD 60364-6:2008 PN-EN 60445:2002 PN-EN 60446:2004 4 § 113 ust.4. 3.Ochrona przed obnieniem napicia Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczestwa Odłczanie izolacyjne i łczenie Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczestwa Stosowanie rodków ochrony dla zapewnienia bezpieczestwa .Warunki techniczne. 7 PN-EN 1717:2003 6 § 115 ust.75. 3.Cz 6: Sprawdzanie Zasady podstawowe i bezpieczestwa przy współdziałaniu człowieka z maszyn.Inne wyposaenie .Inne wyposaenie Niskonapiciowe zespoły prdotwórcze Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i monta wyposaenia elektrycznego .1. jakim … Dz.1.690 wersja: 2009.3.Postanowienia ogólne . 3.5.1. 3. 3. oznaczanie i identyfikacja Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urzdze i zakocze ył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego Zasady podstawowe i bezpieczestwa przy współdziałaniu człowieka z maszyn.1-3.2.1.Oprawy owietleniowe i instalacje owietleniowe Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i monta wyposaenia elektrycznego Instalacje bezpieczestwa Instalacje elektryczne niskiego napicia .1.

2 z wyjtkiem odwołania do pkt 3. 2.Metody obliczania Cieplne właciwoci uytkowe budynków Współczynniki wymiany ciepła przez przenikanie i wentylacj . 3 PN-B-94340:1991 PN-B-02413:1991 PN-B-02414:1999 PN-B-02415:1991 PN-B-02416:1991 15 16 § 133 ust. drzwi i aluzji .1.3) Zabezpieczenie urzdze ciepłej wody uytkowej Wymagania (w zakresie pkt 2. 4 § 121 ust.2.3.Cze 2: Kanalizacja sanitarna Projektowanie układu i obliczenia (w zakresie pkt 4-6) Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewntrz budynków Cze 3: Przewody deszczowe Projektowanie układu i obliczenia (w zakresie pkt 4-7) Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewntrz budynków Cze 4: Pompownie cieków Projektowanie układu i obliczenia (w zakresie pkt 4-6) Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewntrz budynków .690 wersja: 2009. 2.Zabezpieczenie wodnych zamknitych systemów ciepłowniczych Wymagania Ogrzewnictwo i ciepłownictwo . 4 PN-B-01707:1992 13 14 § 131 § 133 ust. jakim … Dz.Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodocigowych .Obliczanie współczynnika przenikania ciepła . 4 § 134 ust.2002.Wymiana ciepła przez grunt .6) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i monta wyposaenia elektrycznego Uziemienia i przewody ochronne (w zakresie pkt 547.2.4 i 2.75. 3. 2 PN-EN 12056-1:2002 PN-EN 12056-2:2002 PN-EN 12056-3:2002 PN-EN 12056-4:2002 PN-EN 12056-5:2002 PN-EN 12109:2003 11 § 124 PN-EN 12056-4:2002 PN-EN 13564-1:2004 12 § 125 ust.2.1.1.Cz 1: Wymagania Instalacje kanalizacyjne Wymagania w projektowaniu (w zakresie pkt 4. instrukcje działania.Zabezpieczenie instalacji ogrzewa wodnych systemu zamknitego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi .Wymagania i badania przy odbiorze (w zakresie pkt 2. 1 PN-C-04607:1993 PN-EN ISO 6946:2008 PN-EN ISO 10077-1:2007 PN-EN ISO 10077-2:2005 PN-EN ISO 10211:2008 PN-EN 12831:2006 PN-EN ISO 13370:2008 PN-EN ISO 13789:2008 PN-EN ISO 14683:2008 17 § 134 ust.Obliczanie współczynnika przenikania ciepła .Wymagania Ogrzewnictwo i ciepłownictwo .Wymagania Woda w instalacjach ogrzewania .Cze 5: Monta i badania.Cz 1: Postanowienia ogólne Cieplne właciwoci uytkowe okien.Wymagania i badania dotyczce jakoci wody Komponenty budowlane i elementy budynku .1. 3 PN-IEC 60364-5-54:1999 PN-B-02440:1976 PN-B-10720:1998 8 9 § 120 ust.07. 3.Strumienie ciepła i temperatury powierzchni .3. 2 10 § 122 ust.Cze 1: Postanowienia ogólne i wymagania (w zakresie pkt 4 i 5) Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewntrz budynków .1-3.Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła Metoda obliczania Cieplne właciwoci uytkowe okien. 2 PN-B-02403:1982 System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 . 7 i 8) Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewntrz budynków Cz 4: Pompownie cieków Projektowanie układu i obliczenia (w zakresie pkt 4-6) Urzdzenia przeciwzalewowe w budynkach .Warunki techniczne. uytkowania i eksploatacji (w zakresie pkt 5-9) Wewntrzne systemy kanalizacji podcinieniowej (w zakresie pkt 5.13) Wodocigi . drzwi i aluzji .Liniowy współczynnik przenikania ciepła Metody uproszczone i wartoci orientacyjne Ogrzewnictwo Temperatury obliczeniowe zewntrzne 7 § 116 ust.1. 2.6) Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewntrz budynków .Zabezpieczenie instalacji ogrzewa wodnych systemu zamknitego przyłczonych do sieci cieplnych .Cz 2: Metoda komputerowa dla ram Mostki cieplne w budynkach .4 i 2.08 przy odbiorze (w zakresie pkt 2. 2.Zabezpieczenie instalacji ogrzewa wodnych systemu otwartego Wymagania Ogrzewnictwo i ciepłownictwo .2 i 3.5) Zsyp na odpady Ogrzewnictwo i ciepłownictwo .Metoda obliczania Mostki cieplne w budynkach .właciwoci uytkowe budynków .U.Obliczenia szczegółowe Instalacje ogrzewcze w budynkach Metoda obliczania projektowego obcienia cieplnego Cieplne .1.

2 § 163 ust.4.Jako gazu dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczej (w zakresie rozdziału 2) Przetwory naftowe .Izolacja cieplna przewodów. 1 § 149 ust.1) Wentylacja i klimatyzacja Parametry obliczeniowe powietrza wewntrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi Wentylacja budynków .1.1.1.2.10) Ogrzewnictwo .2. 1 § 176 ust.2 oraz załcznika A) Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych .3-2.5.Wymagania techniczne i badania przy odbiorze Przewody dymowe.Kotłownie wbudowane na paliwo stałe . badania.1.08 18 § 135 ust. 2. 4 PN-B-02421:2000 zewntrzne Ogrzewnictwo i ciepłownictwo . jakim … Dz.Wymagania.4. spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły .3.3) Ogrzewnictwo .2-2.4 i 2.2-2.1.1.8.Zalecenia funkcjonalne (w zakresie pkt 4.1. 6 § 155 ust.Sie przewodów .Zalecenia funkcjonalne (w zakresie pkt 4.2 z wyłczeniem 2.Wymagania dotyczce elementów sieci przewodów ułatwiajcych konserwacj systemów przewodów Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej .2. instalacji i urzdze .8 i 2.5.Warunki techniczne. 2.4.690 wersja: 2009.07.Przewody gazowe dla budynków Maksymalne cinienie robocze ≤ 5 bar . 2 PN-EN 1507:2007 PN-EN 12237:2005 31 32 33 34 § 153 ust.4.6) Ogrzewnictwo .2.1.75.Wymagania (w zakresie pkt 2.Wymagania (z wyjtkiem pkt 5.2.6 i 2.3. 2a PN-B-02411:1987 PN-B-02411:1987 21 22 23 24 § 136 ust. oznaczanie (w zakresie rozdziału 4) Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uytecznoci publicznej .1 i 4.8-2. spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły .2.Rury o klasie wymaga A Dostawa gazu .3.Wymagania techniczne i badania przy odbiorze (w zakresie pkt 3.Wymagania (w zakresie pkt 2. 1 PN-EN 1359:2004 PN-B-03430:1983 PN-B-03430:1983/Az3:2000 PN-B-02431-1:1999 System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 .1. 1 § 147 ust.Wymagania Przewody dymowe.Wymagania dotyczce wytrzymałoci i szczelnoci Wentylacja budynków Sie przewodów Wytrzymało i szczelno przewodów z blachy o przekroju kołowym Wentylacja budynków .2) Obcienia w obliczeniach statycznych Obcienie wiatrem (w zakresie pkt 3. 3 PN-B-02011:1977 PN-B-03430:1983 PN-B-03430:1983/Az3:2000 PN-B-03421:1978 28 29 § 149 ust.5) Gaz ziemny .C4 (w zakresie rozdziału 3) Dostawa gazu .Gazy wglowodorowe . 1 § 142 ust.16) Ochrona przed elektrycznoci statyczn .1-2.3) Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uytecznoci publicznej .5. 3 § 137 ust.Gazy skroplone C3 .2 i 2. 2.1.3) Wentylacja i klimatyzacja Parametry obliczeniowe powietrza wewntrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uytecznoci publicznej .3-2.9-2.6.5 oraz pkt 2. armatury i urzdze .1 i 4.Wymagania i badania odbiorcze (w zakresie pkt 2. 2 § 136 ust. 4 PN-EN 10208-1:2000 PN-EN 1775:2001 38 39 40 § 166 ust.2.1-2.3. 4 § 157 ust. 3.2.1 i 5.Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gstoci wzgldnej mniejszej ni 1 Wymagania (w zakresie pkt 2. 9 § 140 ust.2 oraz załcznika A) Gazomierze . 4 PN-B-03430:1983 PN-B-03430:1983/Az3:2000 PN-B-03421:1978 30 § 153 ust.Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostoktnym .Wymagania (w zakresie pkt 2. 1 § 147 ust.Kotłownie wbudowane na paliwo stałe .4 i 2.1 i 5.Kotłownie wbudowane na paliwo stałe .1 i 4. 2.U.Wymagania (w zakresie pkt 2. 2 PN-EN 12097:2007 PN-EN 779:2005 PN-B-03430:1983 PN-B-03430:1983/Az3:2000 PN-C-04753:2002 PN-C-96008:1998 35 § 163 ust. 2. 2 PN-B-02411:1987 PN-E-05204:1994 PN-B-10425:1989 PN-B-10425:1989 25 26 27 § 143 ust.2.1.2.2.2.2.3.2.2.1.2002.10) Ogrzewnictwo .Przewody gazowe dla budynków Maksymalne cinienie robocze ≤ 5 bar .Gazomierze miechowe Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uytecznoci publicznej .1.1. 2.Wymagania (w zakresie pkt 2.10-2.1. 5 § 154 ust.Ochrona obiektów.1.3.3 z 19 20 § 136 ust. 1 § 170 ust.Wymagania (z wyjtkiem pkt 5. 1a PN-EN 1775:2001 36 37 § 163 ust.

5 oraz pkt 2.Owietlenie miejsc pracy .3 z wyłczeniem 2. 2.Ochrona przed przepiciami atmosferycznymi lub łczeniowymi Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczestwa .Ochrona przed przepiciami .690 wersja: 2009.2.Ochrona instalacji niskiego napicia przed przejciowymi przepiciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napicia Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczestwa .Cz 1: Miejsca pracy we wntrzach Parametry napicia zasilajcego w publicznych sieciach rozdzielczych Stosowanie połcze wyrównawczych i uziemiajcych w budynkach z zainstalowanym sprztem informatycznym Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Zakres.Ochrona przeciwporaeniowa Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczestwa .Ochrona przed przepiciami .1.Postanowienia ogólne .U.Dobór rodków ochrony w zalenoci od wpływów zewntrznych . jakim … Dz.1.Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczestwa .3.8.4 i 2.07. 2.2002. 2.Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczestwa .8.Ewakuacja Akustyka budowlana .Warunki techniczne.rodki ochrony przed prdem przeteniowym Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczestwa .08 2.Ochrona przed przepiciami .2.14) Identyfikacja ył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona zapewniajca bezpieczestwo Dobór rodków ochrony w zalenoci od wpływów zewntrznych Wybór rodków ochrony przeciwporaeniowej w zalenoci od wpływów zewntrznych Znaki bezpieczestwa .rodki ochrony przed poraeniem prdem elektrycznym Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczestwa Stosowanie rodków ochrony zapewniajcych bezpieczestwo .3.75.Ochrona przed hałasem pomieszcze w budynkach .3.2.8. przedmiot i wymagania podstawowe Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ustalanie ogólnych charakterystyk Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczestwa .Ochrona przed obnieniem napicia Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczestwa Odłczanie izolacyjne i łczenie Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczestwa Stosowanie rodków ochrony dla zapewnienia bezpieczestwa .Dopuszczalne wartoci poziomu dwiku w pomieszczeniach Ocena wpływu drga na ludzi w budynkach Zakresy napiciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych Instalacje elektroenergetyczne prdu przemiennego o napiciu wyszym od 1 kV Urzdzenia elektryczne Tablice i znaki bezpieczestwa wiatło i owietlenie .2.2.Ochrona przed prdem przeteniowym Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczestwa .Ochrona przeciwpoarowa Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i monta wyposaenia elektrycznego Postanowienia ogólne Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i monta wyposaenia elektrycznego Oprzewodowanie Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 41 § 180 PN-HD 308 S2:2007 PN-IEC 364-4-481:1994 PN-N-01256-02:1992 PN-B-02151-02:1987 PN-B-02171:1988 PN-E-05010:1991 PN-E-05115:2002 PN-E-08501:1988 PN-EN 12464-1:2004 PN-EN 50160:2002 PN-EN 50310:2007 PN-IEC 60364-1:2000 PN-IEC 60364-3:2000 PN-IEC 60364-4-41:2000 PN-IEC 60364-4-42:1999 PN-IEC 60364-4-43:1999 PN-IEC 60364-4-442:1999 PN-IEC 60364-4-443:1999 PN-IEC 60364-4-444:2001 PN-IEC 60364-4-45:1999 PN-IEC 60364-4-46:1999 PN-IEC 60364-4-47:2001 PN-IEC 60364-4-473:1999 PN-IEC 60364-4-482:1999 PN-IEC 60364-5-51:2000 PN-IEC 60364-5-52:2002 PN-IEC System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 .9 i 2.2.3.

2002. jakim … Dz.U.Wymagania bezpieczestwa System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 .Inne wyposaenie .07.Cz 60364-6:2008 6: Sprawdzanie PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 60364-7-701:1999 Wymagania dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji .Inne wyposaenie Niskonapiciowe zespoły prdotwórcze PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 60364-5-559:2003 Dobór i monta wyposaenia elektrycznego . oznaczanie i identyfikacja Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) PN-EN 61140:2005 Ochrona przed poraeniem prdem elektrycznym PN-EN 61140:2005/A1:2008 Wspólne aspekty instalacji i urzdze PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzdze elektrycznych danymi znamionowymi dotyczcymi zasilania elektrycznego .Oprawy owietleniowe i instalacje owietleniowe PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 60364-5-56:1999 Dobór i monta wyposaenia elektrycznego Instalacje bezpieczestwa PN-HD Instalacje elektryczne niskiego napicia .Urzdzenia do odłczania izolacyjnego i łczenia PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 60364-5-54:1999 Dobór i monta wyposaenia elektrycznego Uziemienia i przewody ochronne PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 60364-5-548:2001 Dobór i monta wyposaenia elektrycznego .Baseny pływackie i inne PN-HD 60364-7-703:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Cz 7-703: Wymagania dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji .Instalacje owietlenia zewntrznego PN-HD Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 60364-7-715:2006 Cz 7-715: Wymagania dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji Instalacje owietleniowe o bardzo niskim napiciu PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczestwa przy współdziałaniu człowieka z maszyn.Układy uziemiajce i połczenia wyrównawcze instalacji informatycznych PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 60364-5-551:2003 Dobór i monta wyposaenia elektrycznego .Instalacje na terenie budowy i rozbiórki PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 60364-7-705:1999 Wymagania dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 60364-7-706:2000 Wymagania dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzcymi PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 60364-7-707:1999 Wymagania dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji Wymagania dotyczce uziemie instalacji urzdze przetwarzania danych PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 60364-7-714:2003 Wymagania dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji .08 PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i monta wyposaenia elektrycznego Obcialno prdowa długotrwała przewodów PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 60364-5-53:2000 Dobór i monta wyposaenia elektrycznego Aparatura rozdzielcza i sterownicza PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 60364-5-534:2003 Dobór i monta wyposaenia elektrycznego Urzdzenia do ochrony przed przepiciami PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 60364-5-537:1999 Dobór i monta wyposaenia elektrycznego Aparatura rozdzielcza i sterownicza .Warunki techniczne.690 wersja: 2009. oznaczanie i identyfikacja Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urzdze i zakocze ył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczestwa przy współdziałaniu człowieka z maszyn.Pomieszczenia wyposaone w wann lub/i basen natryskowy PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 60364-7-702:1999+Ap1:2002 Wymagania dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji .Pomieszczenia i kabiny zawierajce ogrzewacze sauny PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 60364-7-704:1999 Wymagania dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji .75.

Projektowanie i obliczanie Grunty budowlane .Warunki techniczne. wcigarkami i wcignikami Obcienia w obliczeniach statycznych Obcienie niegiem Obcienia w obliczeniach statycznych Obcienie wiatrem Obcienie budowli Obcienia zmienne rodowiskowe . 3 49 .Ochrona przed przepiciami .2.Obcienie temperatur Konstrukcje i podłoa budowli .Cz 2: Ekranowanie obiektów.Zasady ogólne . 2 44 § 184 ust.Projektowanie.Ochrona specjalna Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczestwa .690 wersja: 2009.75.Dopuszczalne wartoci poziomu dwiku w pomieszczeniach Ocena wpływu drga na ludzi w budynkach Obcienia budowli . jakim … Dz.Wybór poziomów ochrony dla urzdze piorunochronnych Ochrona odgromowa obiektów budowlanych .08 42 § 181 ust.Obcienia pojazdami Obcienia budowli Obcienia suwnicami pomostowymi.Wymagania bezpieczestwa Zastosowania owietlenia . 4 PN-IEC 60364-5-52:2002 PN-EN 1363-1:2001 PN-EN 50200:2003 PN-B-02151-02:1987 PN-B-02171:1988 PN-B-02000:1982 PN-B-02001:1982 PN-B-02003:1982 PN-B-02004:1982 PN-B-02005:1986 PN-B-02010:1980 PN-B-02010:1980/Az1:2006 PN-B-02011:1977 PN-B-02013:1987 PN-B-02014:1988 PN-B-02015:1986 PN-B-03001:1976 PN-B-03002:2007 PN-B-03020:1981 PN-B-03150:2000 PN-B-03150:2000/Az1:2001 PN-B-03150:2000/Az2:2003 PN-B-03150:2000/Az3:2004 PN-B-03200:1990 PN-B-03215:1998 System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 .Przewodnik B .Obcienia stałe Obcienia budowli Obcienia zmienne technologiczne Podstawowe obcienia technologiczne i montaowe Obcienia budowli Obcienia zmienne technologiczne . 2 i 3 § 204 ust. monta.Ogólne zasady oblicze Konstrukcje murowe .Obcienie oblodzeniem Obcienia budowli .Obliczenia statyczne i projektowanie Konstrukcje drewniane .Zasady ogólne .Ochrona obostrzona Ochrona odgromowa obiektów budowlanych . 3 § 187 ust.2002.Cz 1: Wymagania ogólne Metoda badania palnoci cienkich przewodów i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajcych Akustyka budowlana .Zasady ogólne Ochrona odgromowa obiektów budowlanych .Połczenia z fundamentami Projektowanie i wykonanie 43 § 184 ust. 2 § 187 ust.Ochrona przed przepiciami atmosferycznymi i łczeniowymi Ochrona odgromowa obiektów budowlanych . 7 PN-EN 1838:2005 PN-EN 50172:2005 PN-IEC 60364-5-56:1999 PN-IEC 60364-5-54:1999 PN-E-05003-01:1986 PN-E-05003-03:1989 PN-E-05003-04:1992 PN-IEC 60364-4-443:1999 PN-IEC 61024-1:2001 PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002 PN-IEC 61024-1-1:2001 PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002 PN-IEC 61024-1-2:2002 PN-IEC 61312-1:2001 PN-IEC/TS 61312-2:2003 PN-IEC/TS 61312-3:2004 45 46 47 48 § 186 ust.Owietlenie awaryjne Systemy awaryjnego owietlenia ewakuacyjnego Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i monta wyposaenia elektrycznego Instalacje bezpieczestwa Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i monta wyposaenia elektrycznego Uziemienia i przewody ochronne (w zakresie pkt 542.Zasady ustalania wartoci Obcienia budowli . konserwacja i sprawdzanie Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym .Posadowienie bezporednie budowli .Obliczenia statyczne i projektowanie Konstrukcje stalowe .Obcienie gruntem Obcienia budowli Obcienia zmienne rodowiskowe . 5 § 196 ust.Obliczenia statyczne i projektowanie Konstrukcje stalowe .Ochrona przed hałasem pomieszcze w budynkach .07.Zasady ogólne Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP) . połczenia wewntrz obiektów i uziemienia Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym Cz 3: Wymagania dotyczce urzdze do ograniczania przepi (SPD) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i monta wyposaenia elektrycznego Oprzewodowanie Badania odpornoci ogniowej .U.5) Ochrona odgromowa obiektów budowlanych Wymagania ogólne Ochrona odgromowa obiektów budowlanych .

Badania i próby . elbetowe i sprone Obliczenia statyczne i projektowanie Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe Obliczenia statyczne i projektowanie Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowych Eurokod 5:Projektowanie konstrukcji drewnianych Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych (wszystkie czci norm) Przepisy bezpieczestwa dotyczce budowy i instalowania dwigów .Obliczanie gstoci obcienia ogniowego oraz wyznaczanie wzgldnego czasu trwania poaru (w czci dotyczcej gstoci obcienia ogniowego .Ocena zapalnoci mebli tapicerowanych Cz 1: ródło zapłonu: tlcy si papieros Meble .75.Zachowanie si podczas PN-EN 1021-1:2007 PN-EN 1021-2:2007 PN-EN 1991-1-2:2006 PN-B-02852:2001 PN-B-02855:1988 PN-B-02867:1990 PN-EN ISO 6940:2005 PN-EN ISO 6941:2005 PN-EN 13501-1:2008 PN-EN 13501-2:2008 PN-EN 13501-3:2007 PN-EN 13501-4:2008 PN-EN 13501-5:2006 PN-EN 13501-5:2006/AC:2008 51 § 253 ust.2002.U.Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ciany (w czci dotyczcej cian zewntrznych przy działaniu ognia od strony elewacji) Wyroby włókiennicze .Zachowanie si podczas palenia Wyznaczanie zapalnoci pionowo umieszczonych próbek Wyroby włókiennicze .Cz 3: Klasyfikacja na podstawie bada odpornoci ogniowej wyrobów i elementów stosowanych w instalacjach uytkowych w budynkach: ognioodpornych przewodów wentylacyjnych i przeciwpoarowych klap odcinajcych Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków .Cz 5: Klasyfikacja na podstawie wyników bada oddziaływania ognia zewntrznego na dachy Przepisy bezpieczestwa dotyczce budowy i instalowania dwigów .07.Metoda badania wydzielania toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów Ochrona przeciwpoarowa budynków .Szczególne zastosowania dwigów osobowych i towarowych .Cz 4: Klasyfikacja na podstawie wyników bada odpornoci ogniowej elementów systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków .690 wersja: 2009.Cz 72: Dwigi dla stray poarnej Wyroby włókiennicze .08 PN-B-03230:1984 PN-B-03263:2000 PN-B-03264:2002 PN-B-03264:2002/Ap1:2004 PN-B-03300:2006 PN-B-03300:2006/Ap1:2008 PN-EN 1990*): PN-EN 1991*): PN-EN 1992*): PN-EN 1993*): PN-EN 1994*): PN-EN 1995*): PN-EN 1996*): PN-EN 1997*): PN-EN 1999*): 50 § 208 § 208a PN-EN 81-58:2005 Projektowanie i wykonanie Lekkie ciany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych i ebrowych Obliczenia statyczne i projektowanie Konstrukcje betonowe. elbetowe i sprone wykonywane z kruszywowych betonów lekkich Obliczenia statyczne i projektowanie Konstrukcje betonowe.Cz 58: Próba odpornoci ogniowej drzwi przystankowych Meble .Cz 1: Klasyfikacja na podstawie bada reakcji na ogie Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków .Cz 2: Klasyfikacja na podstawie bada odpornoci ogniowej z wyłczeniem instalacji wentylacyjnej Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków . 1 PN-EN 81-72:2005 52 § 258 ust.Pomiar właciwoci rozprzestrzeniania si płomienia na pionowo umieszczonych próbkach Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków . 1a PN-EN ISO 6940:2005 System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 . jakim … Dz.Warunki techniczne.Cz 1-2: Oddziaływania ogólne .Zachowanie si podczas palenia .Oddziaływania na konstrukcje w warunkach poaru Ochrona przeciwpoarowa budynków .Ocena zapalnoci mebli tapicerowanych Cz 2: ródło zapłonu: równowanik płomienia zapałki Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje .pkt 2) Ochrona przeciwpoarowa budynków .

75. 8 i 9.2002.6) PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoci statyczn .Ochrona obiektów.U.Cz 8: Pomiary laboratoryjne 53 § 261 pkt 1 54 55 § 266 ust. 2 § 287 pkt 4 56 57 § 287 pkt 6 § 288 pkt 5 58 59 § 288 pkt 7 § 298 ust.08 52 § 258 ust. 6.Dopuszczalne wartoci poziomu dwiku w pomieszczeniach PN-B-02170:1985 Ocena szkodliwoci drga przekazywanych przez podłoe na budynki PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drga na ludzi w budynkach PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana .) PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana .Metody pomiaru dwiku A w budynkach PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drga na ludzi w budynkach PN-EN ISO 140-4:2000 Akustyka .Badania w podwyszonych temperaturach PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczestwa .Pomiar izolacyjnoci akustycznej w budynkach i izolacyjnoci akustycznej elementów budowlanych Cz 5: Pomiary terenowe izolacyjnoci akustycznej od dwików powietrznych ciany zewntrznej i jej elementów PN-EN ISO 140-6:1999 Akustyka . 1 60 61 § 305 ust.Znaki bezpieczestwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach uytecznoci publicznej patrz: Polskie Normy powołane w § 180 PN-B-02003:1982 Obcienia budowli Obcienia zmienne technologiczne Podstawowe obcienia technologiczne i montaowe (w zakresie pkt 3.Ewakuacja PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znaków bezpieczestwa na drogach ewakuacyjnych i drogach poarowych PN-ISO 7010:2006 Symbole graficzne . 1 65 § 326 ust.Ochrona przed hałasem w budynkach .Metoda badania wydzielania toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów PN-B-02870:1993 Badania ogniowe . 1a PN-EN ISO 6940:2005 Wyroby włókiennicze .Pomiar izolacyjnoci akustycznej w budynkach i izolacyjnoci akustycznej elementów budowlanych Cz 4: Pomiary terenowe izolacyjnoci akustycznej od dwików powietrznych midzy pomieszczeniami PN-EN ISO 140-5:1999 Akustyka .Dopuszczalne wartoci poziomu dwiku w pomieszczeniach PN-B-02170:1985 Ocena szkodliwoci drga przekazywanych przez podłoe na budynki PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drga na ludzi w budynkach PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana .Znaki bezpieczestwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach uytecznoci publicznej patrz: Polskie Normy powołane w § 180 PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczestwa .Barwy bezpieczestwa i znaki bezpieczestwa .Zachowanie si podczas palenia Wyznaczanie zapalnoci pionowo umieszczonych próbek PN-EN ISO 6941:2005 Wyroby włókiennicze .Wymagania PN-B-02151-02:l987 Akustyka budowlana .Zachowanie si podczas palenia .Pomiar izolacyjnoci akustycznej w budynkach i izolacyjnoci akustycznej elementów budowlanych .Barwy bezpieczestwa i znaki bezpieczestwa .Ochrona przed hałasem pomieszcze w budynkach .Pomiar izolacyjnoci akustycznej w budynkach i izolacyjnoci akustycznej elementów budowlanych .Ocena zapalnoci mebli tapicerowanych Cz 2: ródło zapłonu: równowanik płomienia zapałki PN-B-02855:1988 Ochrona przeciwpoarowa budynków . 2 64 § 326 ust.Wymagania (w zakresie pkt 1. instalacji i urzdze .Warunki techniczne.690 wersja: 2009.Pomiar izolacyjnoci akustycznej w budynkach i izolacyjnoci akustycznej elementów budowlanych Cz 7: Pomiary terenowe izolacyjnoci akustycznej od dwików uderzeniowych stropów PN-EN ISO 140-8:1999 Akustyka .Dopuszczalne wartoci poziomu dwiku w pomieszczeniach PN-B-02156:1987 Akustyka budowlana .Ocena zapalnoci mebli tapicerowanych Cz 1: ródło zapłonu: tlcy si papieros PN-EN 1021-2:2007 Meble . 1 63 § 325 ust.Ochrona przed hałasem pomieszcze w budynkach . jakim … Dz.Cz 6: Pomiary laboratoryjne izolacyjnoci od dwików uderzeniowych stropów PN-EN ISO 140-7:2000 Akustyka .Małe kominy .Izolacyjno akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjno akustyczna elementów budowlanych .Ochrona przed hałasem pomieszcze w budynkach .07.Pomiar właciwoci rozprzestrzeniania si płomienia na pionowo umieszczonych próbkach PN-EN 1021-1:2007 Meble . 2 § 324 62 § 325 ust. 2. 2 System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 .Ewakuacja PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znaków bezpieczestwa na drogach ewakuacyjnych i drogach poarowych PN-ISO 7010:2006 Symbole graficzne .

Ochrona przed hałasem w budynkach .Metody pomiaru dwiku A w budynkach Ocena wpływu drga na ludzi w budynkach Akustyka .Temperatura powierzchni wewntrznej konieczna do uniknicia krytycznej wilgotnoci powierzchni i kondensacja midzywarstwowa . stropów i stropodachów.U.1-2.Metody obliczania Metody bada oddziaływania ognia zewntrznego na dachy Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynku .Cz 10: Pomiary laboratoryjne izolacyjnoci od dwików powietrznych małych elementów budowlanych Akustyka budowlana . ZAŁCZNIK Nr 2 WYMAGANIA IZOLACYJNOCI CIEPLNEJ I INNE WYMAGANIA ZWIZANE Z OSZCZDNOCI ENERGII 1.Dopuszczalne wartoci poziomu dwiku w pomieszczeniach Akustyka budowlana .75.Izolacyjno akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjno akustyczna elementów budowlanych .Warunki techniczne.Pomiary izolacyjnoci akustycznej w budynkach i izolacyjnoci akustycznej elementów budowlanych .Cz 9: Pomiary laboratoryjne izolacyjnoci od dwików powietrznych. dla sufitów podwieszonych z przestrzeni nad sufitem.2002.Cz 8: Pomiary laboratoryjne tłumienia dwików uderzeniowych przez podłogi na masywnym stropie wzorcowym Akustyka . jeeli obejmuj one wszystkie niezbdne aspekty zwizane z zaprojektowaniem tej konstrukcji (stanowi kompletny zestaw norm umoliwiajcy projektowanie). 5 PN-B-02171:1988 PN-EN ISO 354:2005 Załcznik nr 2 PN-EN ISO 13788:2003 pkt 2.Cz 12: Pomiary laboratoryjne izolacyjnoci od dwików powietrznych i uderzeniowych podniesionej podłogi pomidzy dwoma ssiednimi pomieszczeniami Akustyka . Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu Współczynnik przenikania ciepła U(max) [W/(m2 · K)] 3 1 2 System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 . 7 i 9) Akustyka budowlana .Pomiar pochłaniania dwiku w komorze pogłosowej Cieplno-wilgotnociowe właciwoci komponentów budowlanych i elementów budynku . jakim … Dz. obliczone zgodnie z Polskimi Normami dotyczcymi obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła. Projektowanie kadego rodzaju konstrukcji wymaga stosowania PN-EN 1990 i PN-EN 1991. nie mog by wiksze ni wartoci U(max) okrelone w tabelach: Budynek mieszkalny i zamieszkania zbiorowego Lp.Eurokody.Cz 3: Pomiary laboratoryjne izolacyjnoci od dwików powietrznych elementów budowlanych Akustyka .2.Cz 5: Klasyfikacja na podstawie wyników bada oddziaływania ognia zewntrznego na dachy PN-EN ISO 140-12:2001 PN-EN 20140-3:1999 PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 PN-EN 20140-9:1998 PN-EN 20140-10:1994 66 § 326 ust.690 wersja: 2009. mog by stosowane do projektowania konstrukcji.Wymagania (w zakresie pkt 1-5. 4 PN-B-02151-02:1987 PN-B-02156:1987 68 69 § 326 ust.Pomiary izolacyjnoci akustycznej w budynkach i izolacyjnoci akustycznej elementów budowlanych .Ochrona przed hałasem pomieszcze w budynkach . Wartoci współczynnika przenikania ciepła U cian.Pomiary izolacyjnoci akustycznej w budynkach i izolacyjnoci akustycznej elementów budowlanych . zatwierdzone i opublikowane w jzyku polskim. Izolacyjno cieplna przegród i podłóg na gruncie 1.08 budowlanych .07. mierzonej pomidzy dwoma ssiednimi pomieszczeniami Akustyka .1.Cz 1: Klasyfikacja na podstawie bada reakcji na ogie Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków .2.Pomiary izolacyjnoci akustycznej w budynkach i izolacyjnoci akustycznej elementów budowlanych . 3 PN-B-02151-3:1999 67 § 326 ust.4 Załcznik nr 3 PN-ENV 1187:2004 PN-ENV 1187:2004/A1:2007 PN-EN 13501-1:2008 PN-EN 13501-5:2006 PN-EN 13501-5:2006/AC:2008 70 *) Polskie Normy projektowania wprowadzajce europejskie normy projektowania konstrukcji .

U.07. Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu Współczynnik przenikania ciepła U(max) [W/(m2 ·K)] 3 z powietrzem zewntrznym. stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 . trwale zamknitych i wypełnionych izolacj ciepln na głboko co najmniej 20 cm b) powyej 5 cm.0 W/(m2 · K).65 3.80 1.90 1.30 0.50 1 1 2 ciany zewntrzne (stykajce si niezalenie od rodzaju ciany): a) przy ti> 16 ° C b) przy ti ≤ 16 ° C 2 3 4 5 ciany wewntrzne midzy pomieszczeniami ogrzewanymi a klatkami schodowymi lub korytarzami ciany przylegajce do szczelin dylatacyjnych o szerokoci: a) do 5 cm.00 nieogrzewanego ti .50 4 5 Stropy nad piwnicami nieogrzewanymi i zamknitymi 0. niezalenie od przyjtego sposobu zamknicia i zaizolowania szczeliny ciany nieogrzewanych kondygnacji podziemnych Dachy. *) Jeeli przy drzwiach wejciowych do budynku nie ma przedsionka.45 zamknitymi przestrzeniami podpodłogowymi.Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. to warto współczynnika U ciany wewntrznej przy klatce schodowej na parterze nie powinna by wiksza ni 1.30 0.Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust.Warunki techniczne. jakim … Dz.00*) 3.00 1.70 bez wymaga 0.00 0.25 0. 2 rozporzdzenia.75. trwale zamknitych i wypełnionych izolacj ciepln na głbokoci co najmniej 20 cm b) powyej 5 cm. 2 rozporzdzenia. 6 Budynek produkcyjny. 0. posadzki na gruncie 7 Stropy nad piwnicami ogrzewanymi bez wymaga ti . stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami: a) przy ti> 16 ° C b) przy 8 ° C < ti ≤ 16 ° C Stropy nad nieogrzewanymi kondygnacjami podziemnymi i 0. niezalenie od przyjtego sposobu zamknicia i zaizolowania szczeliny ciany nieogrzewanych kondygnacji podziemnych Dachy.45 przestrzeniami podpodłogowymi.25 0. stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami: a) przy ti> 16 ° C b) przy 8 ° C < ti ≤ 16 ° C 6 3 z powietrzem zewntrznym. klatkami schodowymi lub korytarzami ciany przyległe do szczelin dylatacyjnych o szerokoci: a) do 5 cm.00 1.2002.08 1 1 2 ciany zewntrzne (stykajce si niezalenie od rodzaju ciany): a) przy ti> 16 ° C b) przy ti ≤ 16 ° C 2 3 ciany wewntrzne pomidzy pomieszczeniami ogrzewanymi a nieogrzewanymi.40 bez wymaga 1 1 2 ciany zewntrzne (stykajce si niezalenie od rodzaju ciany): a) przy ti> 16 ° C b) przy 8 ° C < ti ≤ 16 ° C c) przy ti≤ 8 ° C 2 ciany wewntrzne i stropy midzykondygnacyjne: a) przy ti> 16 ° C b) przy 8 ° C < ti ≤ 16 ° C c) przy ti≤ 8 ° C 3 Dachy. Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu Współczynnik przenikania ciepła U(max) [W/(m2 · K ] 3 z powietrzem zewntrznym.00 0. Budynek uytecznoci publicznej Lp.690 wersja: 2009. magazynowy i gospodarczy Lp. 0.65 0.30 0.70 bez wymaga 0. 0. podłogi na gruncie 7 Stropy nad ogrzewanymi kondygnacjami podziemnymi bez wymaga 8 ciany wewntrzne oddzielajce pomieszczenie ogrzewane od 1.

8 System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 . jakim … Dz.7 Okna i drzwi balkonowe w pomieszczeniach o szczególnych 1. Okna. drzwi i wrota Współczynnik przenikania ciepła U(max) [W/(m2 · K)] 3 1 1 2 Okna (z wyjtkiem połaciowych).6 nieogrzewanych 4 Okna pomieszcze piwnicznych i poddaszy nieogrzewanych oraz nad bez wymaga klatkami schodowymi nieogrzewanymi 5 Drzwi zewntrzne wejciowe 2. II i III strefie klimatycznej b) w IV i V strefie klimatycznej Okna połaciowe (bez wzgldu na pomieszczeniach o ti ≤ 16 ° C stref klimatyczn) w 2 3 1.80 1. 2 rozporzdzenia. Okna.6 ti .8 2. Budynek uytecznoci publicznej Lp. ti .8 wymaganiach higienicznych (pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi w szpitalach.7 1. 2 3 Budynek produkcyjny.Warunki techniczne.8 Okna w cianach oddzielajcych pomieszczenia ogrzewane od 2. Wartoci współczynnika przenikania ciepła U okien.6 bez wymaga 1 1 2 Okna (z wyjtkiem połaciowych).9 1. drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne (fasady): a) przy ti > 16 ° C b) przy 8 ° C < ti ≤ 16 ° C c) przy ti ≤ 8 ° C Okna połaciowe i wietliki 1. posadzki na gruncie: a) przy ti> 16 ° C b) przy 8 ° C < ti ≤ 16 ° C c) przy ti ≤ 8 ° C 0. II i III strefie klimatycznej b) w IV i V strefie klimatycznej Okna połaciowe (bez wzgldu na stref klimatyczn) w 2 1. drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne w pomieszczeniach o ti ≥ 16 ° C: a) w I.2002. Okna.Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. drzwi balkonowych i drzwi zewntrznych nie mog by wiksze ni wartoci U(max) okrelone w tabelach: Budynek mieszkalny i zamieszkania zbiorowego Lp.2.75.08 nad przejazdami: a) przy ti> 16 ° C b) przy 8 ° C < ti ≤ 16 ° C c) przy ti≤ 8 ° C 4 Stropy nad nieogrzewanymi kondygnacjami podziemnymi i zamknitymi przestrzeniami podpodłogowymi. wietliki i drzwi zewntrzne Współczynnik przenikania ciepła U(max) [W/(m2 · K)] 3 1.20 1. 2 rozporzdzenia lub okrelana indywidualnie w projekcie technologicznym. drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne w pomieszczeniach o ti ≥ 16 ° C: a) w I. magazynowy i gospodarczy Lp.6 ti .690 wersja: 2009.8 1.50 5 Stropy nad piwnicami ogrzewanymi bez wymaga ti .U. drzwi balkonowe i drzwi zewntrzne Współczynnik przenikania ciepła U(max) [W/(m2 · K)] 3 1 1 2 Okna (z wyjtkiem połaciowych).Rónica temperatur obliczeniowych w pomieszczeniach.Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporzdzenia. wietliki. drzwi balkonowe.70 0. łobkach i przedszkolach) 4 Okna pomieszcze piwnicznych i poddaszy nieogrzewanych oraz bez wymaga wietliki nad klatkami schodowymi nieogrzewanymi 5 Drzwi zewntrzne wejciowe do budynków 2. 1.25 0.50 0.07.Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust.7 1.

Aw . a take budynku produkcyjnym.2002. 1-4 budynku2) Uwaga: 1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła ni podano w tabeli naley odpowiednio skorygowa grubo warstwy izolacyjnej. 1. magazynowym i gospodarczym podłoga na gruncie w ogrzewanym pomieszczeniu powinna mie izolacj ciepln obwodow z materiału izolacyjnego w postaci warstwy o oporze cieplnym co najmniej 2. obliczone według ich wymiarów modularnych.5 W/(m2 · K). Powierzchnia okien.75.1. W budynku uytecznoci publicznej pole powierzchni A0. 1-4 2 1/ wymaga z poz. 1-4 budynku2) Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewntrz 100 % wymaga z poz.1.2.5. 2. 1-4 przechodzce przez ciany lub stropy. nie moe by wiksze ni warto A0max obliczone według wzoru: A0max = 0. budynku uytecznoci publicznej.3.6 ti . wyraone w m2.07. przy czym opór cieplny warstw podłogowych oblicza si zgodnie z Polsk Norm dotyczc obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła. jeli uzasadnia to rachunek efektywnoci ekonomicznej inwestycji.8 Okna w cianach oddzielajcych pomieszczenia ogrzewane od 2. W budynku mieszkalnym. okien oraz przegród szklanych i System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 . i 1.15 Az + 0.Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2.08 2 3 Okna połaciowe (bez wzgldu pomieszczeniach o ti > 16 ° C na stref klimatyczn) w 1.jest sum pól powierzchni pozostałej czci rzutu poziomego wszystkich kondygnacji po odjciu Az. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo izolacji cieplnej (materiał 0.1. izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna. wyraone w m2. 1 -4.1. budynku zamieszkania zbiorowego. okien oraz przegród 2) szklanych i przezroczystych. 1. 1. 6 ułoone w podłodze Przewody ogrzewania powietrznego (ułoone wewntrz izolacji cieplnej budynku) Przewody ogrzewania powietrznego (ułoone na zewntrz izolacji cieplnej budynku) Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewntrz 6 mm 40 mm 80 mm 50 % wymaga z poz.4. skrzyowania przewodów Przewody ogrzewa centralnych wg poz.. magazynowego i gospodarczego wiksze wartoci współczynnika U ni U (max) okrelone w pkt 1.6 nieogrzewanych 4 Drzwi i wrota w przegrodach zewntrznych 2. ułoone w komponentach budowlanych midzy ogrzewanymi pomieszczeniami rónych uytkowników Przewody wg poz. W budynku mieszkalnym i zamieszkania zbiorowego pole powierzchni A0.0 (m2 · K)/W.690 wersja: 2009. Inne wymagania zwizane z oszczdnoci energii 2. Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania.Warunki techniczne.035 W/(m · K)1) 20 mm 30 mm równa rednicy wewntrznej rury 100 mm 1/ wymaga z poz. 2 rozporzdzenia.jest sum pól powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji nadziemnych (w zewntrznym obrysie budynku) w pasie o szerokoci 5 m wzdłu cian zewntrznych. Dopuszcza si dla budynku produkcyjnego. o współczynniku przenikania ciepła nie mniejszym ni 1.2.1. 2. jakim … Dz.U. obejmujcy koszt budowy i eksploatacji budynku.03 Aw gdzie: Az . instalacji chłodu i ogrzewania powietrznego powinna spełnia nastpujce wymagania minimalne okrelone w poniszej tabeli: Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów Lp. 1-4 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 rednica wewntrzna do 22 mm rednica wewntrzna od 22 do 35 mm rednica wewntrzna od 35 do 100 mm rednica wewntrzna ponad 100 mm Przewody i armatura wg poz. ciepłej wody uytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych).

Pkt 2.3 0. jeli nie jest to sprzeczne z warunkami dotyczcymi zapewnienia niezbdnego owietlenia wiatłem dziennym.9 0.7 0.2 współczynnik przepuszczalnoci 4 0.udział powierzchni okien oraz przegród szklanych i przezroczystych w powierzchni ciany. obliczone według ich wymiarów modularnych.08 przezroczystych.4.17 0.7.42 0. nie stosuje si w odniesieniu do powierzchni pionowych oraz powierzchni nachylonych wicej ni 60 stopni do poziomu.80 0.95 0. 1 rozporzdzenia.05 0.5 0. 2. magazynowym i gospodarczym łczne pole powierzchni okien oraz cian szklanych w stosunku do powierzchni całej elewacji nie moe by wiksze ni: 1) w budynku jednokondygnacyjnym (halowym) .5 0.30 %. nie moe by wiksze ni warto A0max obliczona według wzoru okrelonego w pkt 2.5.75.15%.75 0.współczynnik przepuszczalnoci energii całkowitej dla rodzaju oszklenia.75 1 1 2 3 4 5 6 2 Pojedynczo szklone Podwójnie szklone Podwójnie szklone z powłok selektywn Potrójnie szklone Potrójnie szklone z powłok selektywn Okna podwójne 2.wówczas naley spełni ponisz zaleno: gc · fG ≤ 0. fc współczynnik korekcyjny redukcji promieniowania ze wzgldu na zastosowane urzdzenia przeciwsłoneczne.25 0.5 W/(m2 · K).95 0. w odniesieniu do przegród System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 .45 0.3 0.1 0.3. 2) w budynku wielokondygnacyjnym . jakim … Dz.U. okrelonymi w § 57 rozporzdzenia.2.67 0. 2.1.25 gdzie: fG .7 0. Wartoci współczynnika korekcyjnego redukcji promieniowania ze wzgldu na zastosowane urzdzenia przeciwsłoneczne okrela ponisza tabela: Lp. o współczynniku przenikania ciepła nie mniejszym ni 1. Rodzaj oszklenia Współczynnik gG przepuszczalnoci energii całkowitej 3 0. Warunki spełnienia wymaga dotyczcych powierzchniowej kondensacji pary wodnej. z wyłczeniem okien oraz przegród szklanych i przezroczystych.1.1.05 Współczynnik korekcyjny redukcji promieniowania fc osłona wewntrzna 5 0.5 0. o którym mowa w § 321 ust.30 0.07. okien chronionych przed promieniowaniem słonecznym przez sztuczn przegrod lub naturaln przegrod budowlan oraz do okien o powierzchni mniejszej ni 0.5.57 0.690 wersja: 2009. 2.35 0. We wszystkich rodzajach budynków współczynnik przepuszczalnoci energii całkowitej okna oraz przegród szklanych i przezroczystych gc liczony według wzoru: gc = fc · gG gdzie: gG .6.1 0.2.85 0. których udział fG w powierzchni ciany jest wikszy ni 50 % powierzchni ciany .1.1 0.3 0. 2.1.1. nie moe by wikszy ni 0.2002. Wartoci współczynnika przepuszczalnoci energii całkowitej dla rodzaju oszklenia okrela ponisza tabela: Lp.Warunki techniczne.4. W budynku produkcyjnym.10 0.55 0.20 osłona zewntrzna 6 0.08 1 1 2 3 4 2 Białe aluzje o lamelach nastawnych Zasłony białe Tkaniny kolorowe Tkaniny z powłok aluminiow 2.1. Typ zasłon Właciwoci optyczne współczynnik absorpcji 3 0.65 0. W celu zachowania warunku.77 0. 2. skierowanych w kierunkach od północno-zachodniego do północno-wschodniego (kierunek północy +/45 stopni).15 0.1 0.1.57 0..1.37 0.75 0.5 m2.

zgodnie z Polsk Norm PN-EN 13501-1:2008 "Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków . zamieszkania zbiorowego..72. rozwizania przegród zewntrznych i ich wzłów konstrukcyjnych powinny charakteryzowa si współczynnikiem temperaturowym fRsi o wartoci nie mniejszej ni wymagana warto krytyczna. złcza midzy przegrodami i czciami przegród oraz połczenia okien z ocieami naley projektowa i wykonywa pod ktem osignicia ich całkowitej szczelnoci na przenikanie powietrza. 2. W budynku mieszkalnym. łatwo zapalny. W budynku mieszkalnym. ZAŁCZNIK Nr 3 STOSOWANE W ROZPORZDZENIU OKRELENIA DOTYCZCE PALNOCI I ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ORAZ ODPOWIADAJCE IM EUROPEJSKIE KLASY REAKCJI NA OGIE I KLASY ODPORNOCI DACHÓW NA OGIE ZEWNTRZNY 1.2.1.. 2.2. zam ieszkania zbiorowego i uytecznoci publicznej naley C okrela według rozdziału 5 Polskiej Normy. 3 i 4 rozporzdzenia.4.Warunki techniczne.2002. intensywnie dymicy (z wyłczeniem posadzek .w tym wykładzin podłogowych) odpowiadaj klasy reakcji na ogie.3. budynku uytecznoci publicznej. B-s3.2.d0. niezapalne System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 .d1. B-s2. niekapicy. trudno zapalny. Zaleca si przeprowadzenie sprawdzenia szczelnoci powietrznej budynku.2.według Polskiej Normy dotyczcej obliczania strumieni cieplnych i temperatury powierzchni. przy załoeniu. podane w kolumnie 2 tabeli 1. Warto współczynnika temperaturowego charakteryzujcego zastosowane rozwizanie konstrukcyjno-materiałowe naley oblicza: 1) dla przegrody .według Polskiej Normy dotyczcej obliczania strumieni cieplnych i temperatury powierzchni.U. jak na przykład murowane ciany jednowarstwowe.2. korzystajc z katalogów mostków cieplnych.d0.3.według Polskiej Normy. naley przeprowadza według rozdziału 6 Polskiej Normy.0 h-1.1.d1. samogasncy.2. 2) dla mostków cieplnych: a) przy zastosowaniu przestrzennego modelu przegrody .d1.d2. o ile struktura przegrody umoliwi wyparowanie kondensatu w okresie letnim i nie nastpi przy tym degradacja materiałów budowlanych przegrody na skutek tej kondensacji. przy czym dopuszcza si przyjmowanie wymaganej wartoci tego współczynnika równej 0. A2-s3. o której mowa w pkt 2. A2-s2.d2. Wymagana szczelno wynosi: 1) budynki z wentylacj grawitacyjn .07. A2-s3. Wymagan warto krytyczn współczynnika temperaturowego fRsi w pomieszczeniach ogrzewanych do temperatury co najmniej 20 ° w budynkach mieszkalnych.690 wersja: 2009.5.1.3 m3/(m · h · daPa2/3). Sprawdzenie warunku. A2-s2. zamieszkania zbiorowego. Stosowanym w rozporzdzeniu okreleniom: niepalny. A2-s1.d2.2. Tabela 1 Okrelenia dotyczce palnoci stosowane w rozporzdzeniu Niepalne Klasy reakcji na ogie zgodnie z PN-EN 13501-1:2008 A1. o której mowa w pkt 2.1.3. A2-s1. a take w budynku produkcyjnym przegrody zewntrzne nieprzezroczyste. A2-s3.d0. 2 rozporzdzenia.75.2. 3 rozporzdzenia. 2. Palno wyrobów (materiałów) budowlanych 1. jakim … Dz.d0. lub b) metod uproszczon . 2. A2-s1.3. 2.1. A2-s2. 2. niezapalny. B-s3. obliczona zgodnie z Polsk Norm dotyczc metody obliczania temperatury powierzchni wewntrznej koniecznej do uniknicia krytycznej wilgotnoci powierzchni i kondensacji midzywarstwowej. zamieszkania zbiorowego i budynku uytecznoci publicznej współczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien i drzwi balkonowych powinien wynosi nie wicej ni 0. Dopuszcza si kondensacj pary wodnej.Cz 1: Klasyfikacja na podstawie bada reakcji na ogie".n50 ≤ 3. o której mowa w pkt 2.2.08 zewntrznych budynków mieszkalnych. w odniesieniu do których praktyka wykazała. e rednia miesiczna warto wilgotnoci wzgldnej powietrza wewntrznego jest równa  = 50 %. z zastrzeeniem § 155 ust. B-s1. Nie dotyczy to przegród. 2.d1. B-s2.d0.d0.n50 ≤ 1.d1. uytecznoci publicznej i produkcyjnych. Szczelno na przenikanie powietrza. wewntrz przegrody w okresie zimowym. e zjawisko kondensacji wewntrznej w tych przegrodach nie wystpuje.5 h-1. 2) budynki z wentylacj mechaniczn . B-s1. o którym mowa w § 321 ust.d1. o której mowa w § 321 ust.

d2. D-s1. Cfl-s2 Dfl-s1.U.d0. B-s2. 2.d0.stanowice wyrób o klasie reakcji na ogie: A1. Nierozprzestrzeniajcym ognia przekryciom dachów odpowiadaj przekrycia: 1) klasy BROOF (t1) badane zgodnie z Polsk Norm PN-ENV 1187:2004 "Metody bada oddziaływania ognia zewntrznego na dachy". A2fl-s2 Bfl-s1. C-s3. A2L-s2.d0. A2L-s2. C-s1. 4.d0.d0 oraz Bs-3. A2-s3. bez potrzeby prowadzenia bada.d2.d1.d1.Warunki techniczne. C-s2.d0.d0.d0. C-s2.d1. D-s1. D-s3. B-s3. Bs-2.d1. Ffl Uwaga: Stosowane w pkt 1. C-s3.07. A2-s2.d0.d1. C-s2. Nierozprzestrzeniajcym ognia elementom budynku odpowiadaj elementy: . których wykazy zawarte s w decyzjach Komisji Europejskiej publikowanych w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej. przy czym warstwa izolacyjna elementów warstwowych powinna mie klas reakcji na ogie co najmniej E.d0.d0.d0 oraz B-s3.d0. C-s2. Dfl-s2. D-s1. F A1.d0.d0. A2-s3.d1. Słabo rozprzestrzeniajcym ogie elementom budynku odpowiadaj elementy: . wodocigowym. D-s1.d1.d1.08 B-s1. 2. Rozprzestrzenianie ognia przez elementy budynku z wyłczeniem cian zewntrznych przy działaniu ognia z zewntrz budynku 2.d0.d0.d0.d1. C-s3.d0 oraz D-s1.d2. E-d2. C-s3.d0.d0. 3. A2L-s1.d2. D-s2. F Palne trudno zapalne łatwo zapalne Niekapice Samogasnce Intensywnie dymice 1.d1.d0.d0. Rozprzestrzenianie ognia przez przekrycia dachów 4. C-s2.d1.d2. BL-s2.1. Stosowanym w rozporzdzeniu okreleniom: niepalny. B-s3.d2.d0. A2-s2. A2fl-s1. Bfl-s2. B-s3. Efl.d0. BL-s1.d0.d0 oraz BL-s3. D-s2. kanalizacyjnym i grzewczym oraz ich izolacjom cieplnym odpowiadaj: . System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 .przewody i izolacje wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogie: A1L. D-s2.d2. D-s3.1.d0.75.d0.d0.d0 A2-s2. E.wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogie: C-s1. E-d2. C-s3.d0. BL-s2.d2.d2. B-s2.d0.d0. Rozprzestrzenianie ognia przez przewody i izolacje cieplne przewodów instalacyjnych stosowanych wewntrz budynku Nierozprzestrzeniajcym ognia przewodom wentylacyjnym.przewody i izolacje stanowice wyrób o klasie reakcji na ogie wg PN-EN 13501-1:2008: A1L. C-s3. i 1. .d0. C-s3. podane w kolumnie 2 tabeli 2. B-s1. . Efl.d2. B-s1. B-s2. A2-s3.d0.Cz 1: Klasyfikacja na podstawie bada reakcji na ogie". E. zgodnie z Polsk Norm PN-EN 13501-1:2008 "Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków . A2L-s3. A2-s1. B-s1.d0. A2-s1. C-s3.stanowice wyrób o klasie reakcji na ogie: C-s1. trudno zapalny.d0.d0. przy czym warstwa izolacyjna elementów warstwowych powinna mie klas reakcji na ogie co najmniej E. jakim … Dz.2002.d0. okrelenia odnosz si take do wyrobów (materiałów) budowlanych uznanych za spełniajce wymagania w zakresie reakcji na ogie.d0.2. B-s2. D-s2. niezapalny. D-s3. C-s3. BL-s1. Cfl-s2.1.wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogie: A1. C-s1.d1. Bfl-s2. D-s3. A2-s3.2.d0. C-s2. .d0 oraz BL-s3.2. Cfl-s1. D-s3. przy czym warstwa izolacyjna elementów warstwowych powinna mie klas reakcji na ogie co najmniej E. Ffl A2fl-s2. C-s1.d0. A2L-s3. C-s1. A2-s1.d0. intensywnie dymicy dotyczcym posadzek (w tym wykładzin podłogowych) odpowiadaj klasy reakcji na ogie.d2. B-s3.690 wersja: 2009.d0. co najmniej E A2-s3. A2-s3.d2. B-s3.d0.d1. D-s3. badanie 1.d0.d2.d0. D-s3.d0. Tabela 2 Okrelenia dotyczce palnoci stosowane w rozporzdzeniu Niepalne Trudno zapalne Łatwo zapalne Intensywnie dymice Klasy reakcji na ogie zgodnie z PN-EN 13501-1:2008 A1fl. B-s1. Dfl-s2.d0. B-s3.d0.d0 oraz D-s1. A2L-s1.d0.

System Informacji Prawnej ABC (Serwis Budowlany) 25/2009 .60 m maksymalny zasig zniszczenia na skutek spalania (na zewntrz i wewntrz dachu) < 0. jakim … Dz. 4.20 m brak palcych si lub arzcych si czstek penetrujcych konstrukcj do dachu brak pojedynczych otworów przelotowych o powierzchni > 25 mm2 suma powierzchni wszystkich otworów przelotowych < 4.3. o których mowa w pkt 1. bez potrzeby przeprowadzenia bada. Przekrycia dachów klasy FROOF(t1) klasyfikuje si jako przekrycia silnie rozprzestrzeniajce ogie.2.500 mm2 brak wewntrznego spalania w postaci arzenia 4.U. Przekrycia dachów spełniajce kryteria grupy b i niespełniajce jednego lub wicej kryteriów grupy a klasyfikuje si jako słabo rozprzestrzeniajce ogie.690 wersja: 2009.75.70 m Grupa b penetracja ognia wewntrz budynku zasig zniszczenia (na zewntrz i wewntrz dachu) w dół dachu < 0.08 2) klasy BROOF. podano w tabeli 3.80 m brak palcych si materiałów (kropli lub odpadów stałych) spadajcych od strony eksponowanej boczny zasig ognia nie osiga krawdzi mierzonej strefy (pasa) maksymalny zasig (promie) zniszczenia na dachach płaskich (na zewntrz i wewntrz dachu) < 0.2002.Warunki techniczne.07. Tabela 3 Grupy kryteriów Grupa a powierzchniowe rozprzestrzenianie ognia Warunki i kryteria dla klasy BROOF (t1) (konieczne spełnienie wszystkich wymienionych poniej) zasig zniszczenia (na zewntrz i wewntrz dachu) w gór dachu < 0. Warunki i kryteria techniczne dla przekry klasy BROOF (t1). uznane za spełniajce wymagania w zakresie odpornoci wyrobów na działanie ognia zewntrznego. których wykazy zawarte s w decyzjach Komisji Europejskiej publikowanych w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->