P. 1
Geodezyjne pomiary szczegółowe

Geodezyjne pomiary szczegółowe

|Views: 2,157|Likes:

More info:

Published by: Kasia Prochoń on Jul 07, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2012

pdf

text

original

Geodezyjne pomiary szczegó owe Wyk adowca: Andrzej Klimczak, pok. 209b II pi tro bud.

M obok 212G rozk ad wicze , wyk adów i podst. literatur z tego przedmiotu. 2 prace semestralne w ramach wicze wykonujemy i oddajemy przed ko cem semestru:

1) Nauczy si pisa technicznie blok A4 pismo techniczne, wype ni i odda osobom prowadz cym wiczenia; 2) Kompleksowe obliczenia, projekt obliczeniowy tylko przy u yciu kalkulatora, dla ka dego inny temat. Dostaniemy pod koniec miesi ca. W necie przewodnik do wykonania tego wiczenia. Geodezyjny strój ochronny ó te kamizelki odblaskowe (5z ), obowi zkowe na ka de wiczenia.

Kalkulator zawsze ze sob ! Naukowy! W ci gu dwóch tygodnie b d opublikowane terminy konsultacji z prowadz cymi.

Geodezja gr. geo ziemia, daiomai dzieli . Polskie prawo: ka da inwestycja wymaga obecno ci geodety od pocz tku do ko ca. Geodezja zajmuje si :
y y y

Wyznaczaniem kszta tu i wielko ci jej cz ci lub ca o ci Sporz dzaniem map geodezyjnych Wykorzystaniem pomiarów geodezyjnych do ró nych prac in ynierskich i gospodarczych

Cztery etapy prac geodezyjnych:
y

y y y

Prace przygotowawcze w ka dym powiecie przy starostwie powiatowym znajduje si O rodek Dokumentacji Geodezyjno-kartograficznej. Gromadzi si tam wszystkie dokumenty wykonywane przez geodetów na terenie powiatu. Nawi zuje si kontakt z tym o rodkiem w celu zapoznania si z pracami innych geodetów. Prace polowe (pomiary w terenie) przy pomocy instrumentów geodezyjnych wykonuje si pomiary. Prace obliczeniowe przelicza si wyniki wykonane podczas prac pomiarowych. Prace graficzne (kartograficzne) wykonywanie map lub innych opracowa w oparciu o wykonane obliczenia.

Prace musz by jednolite, wykonywane wg tego samego schematu na ca ym obszarze Polski i UE. Geodezj dzielimy na: 1) Geodezj wy sz na kuli lub elipsoidzie 2) Geodezj na p aszczy nie (ni sz , miernictwo)

Inny podzia geodezji z rozró nieniem na pomiary:
y y y

Pomiary sytuacyjne p aszczyzna dwuwymiarowa, x i y Pomiary wysoko ciowe Pomiary sytuacyjno-wysoko ciowe

Osie geodezyjne w uk adzie kartezja skim: x pó noc y wschód h wysoko

Podstawy jednolito ci prac geodezyjnych: 1) Jednolity system miar (uk ad SI) 2) Jednolity pa stwowy system odniesie przestrzennych, przeliczany wzajemnie z innymi systemami: a. Jednolity pa stwowy system odniesie przestrzennych: Geodezyjny uk ad odniesienia okre laj cy geometryczne i geofizyczne parametry Ziemi, s u cy do wyznaczania wspó rz dnych geograficznych geodezyjnych Uk ad wysoko ci, w którym wyznacza si wysoko ci punktów wzgl dem przyj tego poziomu powierzchni odniesienia Uk ady wspó rz dnych p askich prostok tnych oznaczone symbolami 1992 dla map w skalach 1:10 000 i mniejszych oraz 2000 dla mapy zasadniczej b. Uk ad wspó rz dnych p askich prostok tnych oznaczone symbolem 1965 oraz lokalne uk ady, które mog by stosowane do 31 grudnia 2009r. 3) Instrukcje techniczne okre laj ce standardowe cechy produktu (dok adno , sk ad, form ) normalizacja pracy na podstawie ustaw i rozporz dze . Ka dy geodeta musi zda pa stwowy egzamin o nadanie uprawnie geodezyjnych. Wtedy podpisywane dokumenty otrzymuj moc prawn . Do zdania takiego egzaminu potrzebna jest wiedza na temat: kodeksu pracy, ustaw, ogólnego prawa. Instrukcje techniczne dziel si na grupy O , G , K . O ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych (O-1/O-2), zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz prowadzenia pa stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (O-3/O-4). Pozosta e instrukcje przechodz zmiany i zostan uchwalone na nowo decyzj sejmu. Odst pstwa od stosowania typowych metod, narz dzi i materia ów s dopuszczalne, pod warunkiem zachowania standardowych cech prac, przede wszystkim dok adno ci.

Co podlega pomiarowi: 1) Pomiarowi podlegaj szczegó y terenowe trwale zwi zane z gruntem w sposób nienaturalny. 1/M = dm/dt 1/M2 = pm/pt M mianownik d d ugo odcinka p powierzchnia Obiekty na mapie pokazuje si w skali lub za pomoc znaków umownych zawartych w instrukcji technicznej K-1.W pomiarach wysoko ciowych punktem odniesienia jest geoida powierzchnia.p. P aszczyzny te mog si znajdowa na ró nych wysoko ciach. wielko ci i wzajemnego po o enia szczegó ów terenowych umo liwiaj cych przedstawienie ich obrazów w rzucie prostok tnym na powierzchni odniesienia (dla ma ych obszarów p aszczyzna) w odpowiedniej skali (wg instrukcji G-4). bierze pocz tek w punkcie styku morza z l dem. która w ka dym swoim punkcie jest prostopad a do si y ci ko ci. Markowanie tymczasowy proces utrwalenia punktów w terenie. Podstaw pracy geodety jest okre lanie zale no ci mi dzy pomiarami dokonanymi w terenie. Metody pomiarów sytuacyjnych: 1) Metoda ortogonalna (metoda domiarów prostok tnych. Punkty osnowy geodezyjnej to ogólnie przyj te punkty odniesienia. równie z wyrytym krzy em. a geoida n. Punkty osnowy geodezyjnej sztuczne punkty sytuacyjne których wzajemne po o enie okre lamy przy pomocy pomiarów geodezyjnych. . której licznik jest równy 1 a mianownik jest liczb okr g i mówi nam o tym jaki jest stosunek odcinka na mapie do tego samego odcinka w terenie. Pod nim znajduje si znak podziemny po o ony w jednej osi. Pomagaj one okre li wspó rz dne w jednolitym systemie dla ca ej Polski.m.Wygl daj one jak 70-centymetrowe ci te graniastos upy trójk tne zakopane w ziemi. metoda rz dnych i odci tych). na któr rzutujemy dany punkt. 2) Przedmiotem pomiarów sytuacyjnych s szczegó y terenowe wykazane w instrukcji technicznej K-1 i pokazujemy je przy pomocy znaków umownych. Stabilizacja czynno umieszczania na sta e punktów w terenie. Skala mapy jest to liczba przedstawiona w postaci u amka.jest to pomiar rz dnej i odci tej mierzonego punktu sytuacyjnego wzgl dem linii pomiarowej. Pomiary sytuacyjne Pomiar sytuacyjny zespó czynno ci technicznych pozwalaj cych na okre lenie kszta tu.

Teodolity Teodolity ze wzgl du na dok adno y y y dzielimy na: Teodolity precyzyjne (sekundowe) Teodolity techniczne (dziesi tki sekund) Teodolity budowlane (minuty) Uk ad osiowy teodolitu: y y y y y y v-v o obrotu instrumentu h-h o obrotu lunety c-c o celowa lunety l-l o libelli alidadowej o-o o pionu optycznego p p aszczyzna g ówna libelli pude kowej O celowa jest to linia cz ca rodek krzy a kresek z rodkiem optycznym obiektywu. rozpoczynaj ce si zerem a ko cz ce si miar ko cow . mniej wi cej w skali. systemy GPS [USA]. 3) Metoda nawigacji satelitarnej(metoda GPS. Pikieta punkt poddawany pomiarowi. .P. Galileo [EU]) (potrzebny otwarty horyzont) Szkice wykonywane r cznie.K punkty osnowy S1. o ówkiem. Miary zasadnicze: y y rz dne odleg o ci szczegó u sytuacyjnego od linii pomiarowej liczona wzd u prostopad ej odci te odleg o ci od pocz tku linii pomiarowej do rzutu szczegó u na lini pomiarow Miary kontrolne: y y y czo ówki odleg o ci pomi dzy dwoma pomierzonymi punktami podpórki przed u enia Miara bie ca kolejne nast puj ce po sobie miary wzrastaj ce. Glonas [RUS]. S2 punkty mierzone 2) Metoda biegunowa jest to pomiar k ta pomi dzy kierunkiem do szczegó u sytuacyjnego a kierunkiem linii pomiarowej oraz odleg o ci do szczegó u sytuacyjnego.

O2) na acie w dwóch po o eniach lunety d. ale mo liwe do wyeliminowania: o nieprostopad o osi poziomej obrotu lunety (h-h) do pionowej osi obrotu instrumentu (v-v) tzw. cc _|_ hh (kolimacja): a. mimo ród alidady. nieregularno podzia u limbusu b dy nieusuwalne i nie mo liwe do wyeliminowania: o wichrowato osi obrotu alidady i limbusu Dwa rodzaje grup b dów: y y b dy osiowe b dy ustawcze zwi zane z czynno ciami ustawczymi: o b d libell Sprawdzenie i rektyfikacja teodolitów Warunki osiowe: 1. wysoki cel b. ll _|_ vv 3. czyli dopuszczalna ró nica (Okl (Okp + 200g)) 2m0 st d k=((Ok[+200g) Okp)/2 d.B dy instrumentalne dzielimy na trzy grupy: y y y b dy. odczyt ko a poziomego przy kole prawym c. czyli mimo rodowe osadzenie alidady wzgl dem limbusu. odczyty powinny ró ni si o k t pó pe ny. oo || hh 6. nieprostopad o osi celowej (c-c) do poziomej osi obrotu lunety (h-h) tzw. rektyfikacja poziomymi rubkami krzy a kresek na odczyt O=(Okl+200g Okp)/2 Pomiar k ta poziomego w dwóch po o eniach lunety eliminuje b dy kolimacji i inklinacji! 5. inklinacja. . kpsk _|_ vv (kreska pozioma siatki krzy a) Po ow wychylenia reguluje si rubkami rektyfikacyjnymi. b d kolimacji b dy nieusuwalne. które mo na usun za pomoc rektyfikacji (usuni cie b dy poprzez wykonanie pewnych czynno ci technicznych. odczyty (O1. odchy ka dopuszczalna do 3mm e. odczyt ko a poziomego przy kole lewym b. p _|_ vv 2. mimo rodowe po o enie osi celowej. rektyfikacja rubkami rektyfikacyjnymi przy d wigarze lunety 4. które s zaprogramowane w konstrukcji instrumentu): o nieprostopad o osi libelli alidadowej (l-l) do pionowej osi instrumentu (v-v). hh _|_ vv (inklinacja): a. a po ow rubkami ustawczymi. pod punktem celu ata c.

w której znajduje si limbus oraz na której zamontowana jest luneta ruby ruc u leniwego oraz ruby zaciskowe luneta urz dzenia k tomiercze (limbusy ko a poziomego i pionowego. Powi kszeniem lunety nazywamy stosunek tangensa k ta pod jakim widzimy przez lunet obraz dalekiego przedmiotu do tangensa k ta widzenia pod jakim widzimy przedmiot ogl dany bezpo rednio (go ym okiem). Im wi ksza ogniskowa obiektywu a mniejsza okularu tym powi kszenie lunety jest wi ksze. któryc ogniskowa wypadkowa ma najkrótsz ogniskow . Pole widzenia lunety jest odwrotnie proporcjonalne do powi kszenia lunety. Lunety geodezyjne maj powi kszenie od 15 do 50 . które zwi kszaj ogniskow wypadkow oraz jako okular zespó 2 socz ewek skupiaj cyc . lunetka odczytowa) y y y y y Teodolit przyrz d s u cy do pomiaru k tów poziomyc i pionowyc . Y 2300 /G    y powi kszenie najistotniejsza cec a lunety. D1 f2  y pole widzenia jest to k t rozwarcia powierzc ni sto kowej utworzonej przez lizgaj ce si promienie po brzegac przys ony. Pole widzenia lunet geodezyjnyc waha si pomi dzy 1* a 2*. sytuacyjno-wysoko ciowyc .Sprawdze e re y acja niwe atorów 3 Metoda podwójnej niwelacji Elementy budowy niwelatorów i teodolitów Teodolit: y y statyw spodarka czona ze statywem przy pomocy ruby sprz gaj cej posiada trzy ruby ustawcze lub kliny (element wymienny libella rurkowa i pude kowa alidada cz teodolitu. Dlatego w lunetac geodezyjnyc stosujemy jako obiektyw zespó soczewek. ¢  ¢ ¢  ¨  § © ¢  ¦ ¦ ¦ ¢ ¦ ¦ 1 2 3 4 5 pp _|_ vv res a pozioma KK _|_ vv cc || ll cc _|_ vv ci g o kompensacji ¥ ¢ ¢ ¡¤ £ ¡ ¡  warune libelli pude owej warune siatki kresek warunek libelli warunek kompensatora warunek kompensatora o celowa pozioma ¦ . znajduje zastosowanie w pomiarac sytuacyjnyc . d f1. pomiarac osnów. W lunetac geodezyjnyc stosujemy okulary o ogniskowej wypadkowej 7mm. Powi kszenie mo na wyznaczy przy pomocy aty niwelacyjnej odczytuj c z niej go ym okiem i uzbrojonym pionowe odcinki ograniczone kreskami dalmierczymi krzy a kresek. Cec y lunety: G = tg /tg = / = d/D1 f1/f2 przy D-> .

  . gdy patrzymy na przedmiot go ym okiem k wspó czynnik przepuszczalno ci lunety. promie krzywizny od 0. Na tej p ytce jest wytrawiona siatka kresek w ró nej postaci zale nej od rodzaju instrumentu.y jasno zale y od fizycznego punktu widzenia od o wietlenia E obrazu rzeczywistego. gdy patrzymy na przedmiot przez lunet E o wietlenie obrazu rzeczywistego utworzonego na siatkówce oka. Libella jej przeznaczeniem jest doprowadzenie osi obrotu instrumentów geodezyjnych do po o enia pionowego. promie krzywizny od 10 do 100m.85 J = k * R2/r2*G Gdzie: R promie czynnego otworu lunety r promie renicy oka ( rednio r = 1mm) G powi kszenie lunety Lub wyra aj c jasno J = (k * R2/r2*G)*100% procentowo w stosunku do jasno ci obrazu uzyskanej go ym okiem. p cherzyk z parów odpowiedniej cieczy. P ytka ta jest umocowana przy pomocy 4 rubek rektyfikacyjnych s u cych do jej regulacji. który tworzy si na siatkówce oka ludzkiego. Rozró niamy dwa rodzaje libell: y y pude kowe (okr g e) wype nione alkoholem lub eterem siarczanym (najmniejszy wspó czynnik przyczepno ci). jego dok adno ci i producenta instrumentu geodezyjnego. Siatki kresek we wspó czesnych teodolitach siatka kresek znajduje si na p ytce p asko-równoleg ej. k = 0. St d te jasno wzgl dn lunet okre lamy jako stosunek: J = k* E /E Gdzie: E o wietlenie obrazu rzeczywistego utworzonego na siatkówce oka. odst py mi dzy kreskami podzia u libelli 2mm Przewaga libelli jest to warto k towa jednej dzia ki libelli.5 do 2m rurkowe (pod u ne) wype nione alkoholem lub eterem siarczanym. W instrumentach geodezyjnych stosuje si libelle o przewadze od 8 do 60 (libelle rurkowe) oraz od 5 do 10 (libelle pude kowe).

wi c D = 100L Uk adem osiowym teodolitu nazywamy mechanizm wi spodark .5-1. alidad .1mm (np. Centrowanie: y y przybli one nogi statywu dok adne ruby ustawcze Poziomowanie: y y przybli one nogi statywu dok adne ruby ustawcze Kontrola centrowania przesuni cie równoleg e po g owicy statywu instrumentu. przy badaniu deformacji in ynierskich) Poziomowanie instrumentów geodezyjnych Poziomowanie instrumentu to doprowadzenie osi obrotu instrumentu (v-v) do po o enia pionowego (doprowadzenie libelli do górowania). y cy ze sob trzy zasadnicze cz ci teodolitu: y Uk ad osi pionowej: o Uk ad jednoosiowy o Uk ad dwuosiowy Reichenbacha repetycyjny o Uk ad dwuosiowy Bordy o Uk ad reiteracyjny Uk ad osi poziomej Urz dzenia centruj ce: y y y y y pion sznurkowy dok adno 1-2cm pion dr kowy (sztywny) dok adno 0. limbus. Czynno ci zwi zane z doprowadzeniem osi obrotu instrumentu do pionu oraz równocze nie do przeci cia si jej z centrem znaku geodezyjnego wykonujemy razem i nazywany centrowaniem i poziomowaniem.05-0.Dalmierz nitkowy Reichenbacha D = d + c = f/p * L + c f/p = k = const (sta a mno na) D = kL + c Wspó cze nie c ->0. k -> 100. .0cm pion optyczny dok adno 1-2mm pion laserowy dok adno 1-2mm wymuszone centrowanie dok adno 0.

o Seria jest to pomiar wszystkich kierunków w dwóch po o eniach lunety. o Odst p k towy pomi dzy poszczególnymi seriami obliczamy ze wzoru = 200g/n. gdy mamy pomierzy pojedynczy k t i przy pomiarach k tów w ci gach sytuacyjnych metoda sektorowa polega na podniesieniu dok adno ci pomiaru k tów przez podzielenie kierunków na sektory i wyeliminowanie wp ywu niekorzystnego o wietlenia metoda repetycyjna polega na sprz ganiu limbusu z alidad i wykonywanie kolejnych pomiarów jednego k ta (ma o dok adna) . Noniusz mo na swobodnie przesuwa wzd u podzia ki g ównej. D ugo noniusza L jest podzielona na n równych dzia ek o d ugo ci N. Odleg o od kreski wska nikowej do najbli szej kreski limbusu mierzymy dok adnie przy pomocy mikrometru systemy kodowe y y y Metody pomiaru k tów poziomych K tem poziomym nazywamy k t dwu cienny utworzony przez dwie pionowe p aszczyzny przechodz ce przez punkty wyznaczaj ce mierzony k t oraz o obrotu instrumentu czyli rodek limbusu: y y y y metoda kierunkowa stosowana. o Ka dy pomiar w pojedynczym po o eniu lunety rozpoczynamy i ko czymy na tym samym punkcie. D ugo noniusza odpowiada n-1 dzia kom podzia u g ównego o d ugo ci M. przy czym punkt zerowy podzia ki jest wska nikiem odczytu. Dok adno (warto ) noniusza t = M N = M/n . czyli L = nN. mikroskopy odczytowe w celu u atwienia i zwi kszenia dok adno ci odczytów stosuje si w nowoczesnych teodolitach mikroskopowe urz dzenia odczytowe. Odczyty wykonuje si na dwóch diametrycznych czyli rednicowych miejscach limbusu i wynosz one rednio 50g + (a1 + a2)/2 . Mikroskopy mog by zamontowane: o bezpo rednio nad limbusem o wzd u lunety Powszechnie we wspó czesnych teodolitach redniej klasy dok adno ciowej stosowane s mikroskopy skalowe. gdy na jednym stanowisku trzeba pomierzy kilka kierunków: o W celu zwi kszenia dok adno ci pomiaru k tów wykonujemy pomiary w kilku seriach. metoda k towa stosowana. mikroskopy (mikrometry) optyczne obrazy dwóch przeciwleg ych cz ci limbusu na o one na siebie.Maksymalny b d odczytu noniusza równy jest po owie dok adno ci t: mmax = x = t/2 .Urz dzenia odczytowe w urz dzeniach optycznych: y systemy noniuszowe noniusz jest to podzia ka umieszczona wzd u podzia u g ównego.

. Typowymi znakami wykorzystywanymi do stabilizacji osnowy pomiarowej s : paliki. z obliczaniem b dów po o enia punktów. III klasa punkty osnowy szczegó owej Nieklasyfikowane punkty osnowy pomiarowej Wysoko ciowa: y y y I. których wzajemne po o enie i dok adno zosta y wyznaczone matematycznie. obszarach pod inwestycj i na terenach przekszta ce w asno ciowych. wyrównywan ci le. Zalecane metody budowy osnowy pomiarowej to: y y y y y y Pomiary GPS Wci cia (k towe. II osnowa podstawowa III.1m.Osnowa pomiarowa 3 grupy osnów: y y y podstawowa (najwa niejsza) szczegó owa pomiarowa stanowi podstaw do bezpo rednich pomiarów w terenie (pozioma): Podzia ze wzgl du na dok adno y y y I klasa punkty osnowy podstawowej II. plastikowe. asfalcie lub kamieniu (krzy ). bolce lub trzpienie elazne. Dowi zana do punktów osnowy szczegó owej (lub po prostu wy szej klasy) s u y jako podstawa do pomiaru sytuacyjnego. który nie mo e przekracza 0. Osnowa pomiarowa jest osnow jednorz dow . punkty GPS) Sieci k towo-liniowe Inne konstrukcje pozwalaj ce okre li wspó rz dne punktów z wymagan dok adno ci Osnowa pomiarowa musi spe nia nast puj ce warunki: y y Ka dy z punktów musi mie co najmniej dwa punkty s siednie (punkty tej samej lub wy szej klasy). liniowe. rurki drenarskie. IV osnowa szczegó owa Nieklasyfikowane osnowa pomiarowa Punkty osnów musz by dowi zane do punktów wy szej klasy. Osnowa pomiarowa stanowi zbiór punktów. kombinowane) Ci gi k towo-liniowe Osnowa mieszana (ci gi + wci cia. elazne. Punkty osnowy pomiarowej podlegaj markowaniu (w niektórych przypadkach stabilizacji). Istnieje wizura (widoczno ) mi dzy punktami s siednimi. naci cia na betonie. Stabilizacj zaleca si wykonywa na terenach zbudowanych.

D ugo ci boków zawieraj si od 50 do 400m. b dy systematyczne s to b dy. po piechu. zm czenia lub braku staranno ci obserwatora. Drugi pomiar k tów i d ugo ci mo e by wykonywany wraz z pomiarem szczegó ów sytuacyjnych. Punkty wcinane nie mog by wyznaczane z innych punktów osnowy pomiarowej. za stosunek d ugo ci boków s siednich jest mniejszy od 4:1. Osnow pomiarow projektujemy bezpo rednio w terenie wraz z jej pomiarem. Do wyników pomiaru d ugo ci boków ta m geodezyjn nale y do czy poprawki ze wzgl du na temperatur i komparacj [archaiczne]. których warto i znak s niemo liwe do okre lenia. Narz dzia k tomiercze powinny charakteryzowa si b dem pomiaru kierunku m 6 lub k cc 20 .Wymagania stawiane osnowie pomiarowej: y y y y y y y y y y Osnowa pomiarowa musi by dowi zana do osnowy co najmniej III klasy. Kszta t ci gu sytuacyjnego powinien by zbli ony do prostoliniowego. powtarzaj c pomiary. maj charakter przypadkowy. Dalmierze powinny charakteryzowa si b dem standardowym równym m =5+3mm/km i d pomiar nale y wykonywa dwukrotnie w obu kierunkach. K ty nale y mierzy w jednej serii. Eliminujemy je. których przyczyna powstawania jest znana. Teoria b dów zajmuje si tylko i wy cznie b dami przypadkowymi! . Dopuszczalne ró nice dwukrotnego pomiaru d ugo ci boków osnowy nie powinny przekracza fld=0. znany jest znak warto ci i mo na je wyeliminowa stosuj c obliczone poprawki lub ograniczaj c ich wp yw przez stosowanie odpowiednich technologii pomiarowych b dy przypadkowe s to b dy. Wynikaj najcz ciej z niedoskona o ci zmys ów cz owieka jak równie z niedoskona o ci przyrz dów geodezyjnych.07+50mm/km Zalecane metody budowy osnowy pomiarowej: y y metoda wci : o wci cie k towe oba k ty o wci cie liniowe boki o wci cie kombinowane k ty i boki metoda poligonowa (ci gi sytuacyjne) o ci g dwustronnie dowi zany (pe ne nawi zanie) o ci g jednostronnie dowi zany brak kontroli o ci g dwustronnie dowi zany (niepe ne dowi zanie) Podstawowe wiadomo ci z teorii b dów Rodzaje b dów wyst puj cych podczas pomiarów geodezyjnych: y y y b dy grube (omy ki) s to przewa nie znaczne odchylenia wyników pomiaru od warto ci rzeczywistej mierzonej wielko ci i powstaj najcz ciej na skutek nieuwagi.

[l] o nast puj cych w asno ciach: [v] = 0 [vv] = min rednia arytmetyczna jest warto ci najbardziej prawdopodobn szeregu obserwacji tej samej wielko ci wykonanych z t sam lub ró n dok adno ci X = [li]/n X = [pili]/[pi] B d redni pojedynczego spostrze enia wyra ony poprzez b dy pozorne umo liwia ocen dok adno ci wykonania poszczególnych pojedynczych pomiarów. czyli suma b dów przypadkowych jest równa zero warto ci maksymalne b dów nigdy nie przekraczaj pewnej warto ci granicznej b d cej funkcj narz dzia i doskona o ci metody pomiaru Prawdopodobie stwo wyst pienia b du w zale no ci od jego wielko ci jest opisane krzyw dzwonow (krzyw Gaussa). S to liczby dodatnie odwrotnie proporcjonalne do kwadratów b dów rednich spostrze e M = \|[pvv]/[p](n-1)| .W a ciwo ci b dów przypadkowych: y y y y prawdopodobie stwo pope nienia b du ma ego jest wi ksze od prawdopodobie stwa pope nienia b du du ego liczba b dów ujemnych jest w przybli eniu równa liczbie b dów dodatnich wyst powanie b dów o tych samych warto ciach lecz przeciwnych znakach jest równie prawdopodobne. st d te zast pujemy je warto ci b du pozornego (v) oraz warto ci najbardziej prawdopodobn obserwacji (X) X= ln+ vn [v]=n*X. rednia arytmetyczna (warto najprawdopodobniejsza) i jej niedok adno : ln wynik n-tego pomiaru L warto prawdziwa obserwacji mo na u o y równanie ln+ n= L gdzie to b d prawdziwy obserwacji Obliczenie warto ci prawdziwej b du ( ) oraz prawdziwej warto ci obserwacji (L) jest niemo liwe do wyznaczenia. mo = \|[vv]/n-1| mo = \|[pvv]/n-1| B d redni warto ci najprawdopodobniejszej czyli np. redniej arytmetycznej liczymy ze wzorów: M = mo/ \|n| = \|[vv]/n(n-1)| Gdzie p wagi spostrze e .

Przyk adem mog by np. groble. Czyli szukane wielko ci s funkcyjnie zwi zane z wielko ciami pomierzonymi bezpo rednio w terenie. grawimetrycznej i magnetycznej o znaki graniczne: pa stwa. s upy.x2 my = +-\|mx12 + mx22| Pomiar szczegó ów sytuacyjnych Instrukcja G-4 dzieli szczegó y sytuacyjne ze wzgl du na wymagan dok adno grupy: y pomiaru na trzy y y I grupa trwa e szczegó y terenowe o wyra nych. dzia ek o punkty za amania granic o obiekty i urz dzenia techniczno-gospodarcze (w tym budowle i budynki trwa e) o elementy naziemne uzbrojenia terenu i studnie o obiekty drogowe i kolejowe o szczegó y uliczne (w tym kraw niki. trawniki o drzewa przyuliczne i pomniki przyrody o elementy podziemne uzbrojenia terenu III grupa szczegó y terenowe wyznaczane najmniej dok adnie: o punkty za amania konturów u ytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych o naturalne linie brzegowe cieków i zbiorników wodnych o linie podzia owe oddzia ów le nych o gruntowe drogi dojazdowe niestanowi ce odr bnego stanu w adania (dzia ek) o inne obiekty o niewyra nych konturach . k tów. wa y. wspó rz dnepunktów jako funkcja pomierzonych domiarów prostok tnych lub pola figur jako funkcj boków. jednoznacznie okre lonych granicach lub konturach: o zastabilizowane znaki punktów osnowy wysoko ciowej. parki.pi = c/mi2 B dy rednie funkcji spostrze e bezpo rednich (przenoszenie si b dów rednich) cz sto pewnych wielko ci nie mierzymy bezpo rednio. administracyjne. Przyk ady: y y b d redni iloczynu y = a*x my = a*mx b d redni sumy y = x1 +. . przek tnych itp. latarnie. pomniki. lecz wyznaczamy je na podstawie innych wielko ci bezpo rednio pomierzonych. ziele ce. kana y) o boiska sportowe. figury. trwa e ogrodzenia) II grupa szczegó y terenowe o mniej wyra nych i trwa ych konturach: o punkty za amania konturów budowli i urz dze ziemnych (w tym tamy.

5m .1m o tereny rolne h 0.10m dla punktów szczegó ów grupy II 0.3m.2m III grupa h 0.1m II grupa h 0. gdy przekracza 0. punktów (szczegó y o niewielkich wymiarach) oraz krzywych regularnych.2m o tereny górskie h 0.30m dla punktów szczegó ów grupy III 0. gdy wymiar przekracza 0.3m s pomijane o bramy i furtki od strony ulicy podlegaj pomiarowi o wg bienia i wyst py do 2m podlegaj podobnym zasadom jak przy budynkach o szeroko ogrodzenia wykazujemy tylko wtedy.50m Zasady generalizacji konturów szczegó ów sytuacyjnych Generalizacja jest to uproszczenie istniej cej sytuacji do form regularnych w postaci odcinków prostych. Stopie generalizacji zale y od: y y y rodzaju szczegó u terenowego charakteru mierzonego terenu ukszta towania pionowego terenu Generalizacja uzale niona jest od grupy dok adno ciowej szczegó ów sytuacyjnych: y y y I grupa h 0.75m po o enia zgeneralizowanego od rzeczywistego h odleg o Generalizacji podlegaj nast puj ce szczegó y terenowe: y y y y y granice dzia ek o nieutrwalonych za amaniach: o tereny zurbanizowane h 0. Wyst py i wg bienia do 2m mo na mierzy miar bie c po cianie przyziemia (konieczne miary kontrolne) ogrodzenia trwa e: o w ogrodzeniach trwa ych wyst py i wg bienia o h 0.B d po o enia punktów szczegó ów terenowych w stosunku do najbli szego punktu osnowy poziomej nie powinien przekracza : y y y dla punktów szczegó ów grupy I 0. Generalizacja zale y od geodety.75m szczegó y oznaczane na mapie symbolami: o elementy naziemne uzbrojenia podziemnego mierzymy kszta t.5m kontury budynków i budowli pomiarowi podlegaj wyst py i wg bienia przekraczaj ce 0.3m kontury u ytków gruntowych stanowi III grup dok adno ciow szczegó ów sytuacyjnych st d te dok adno generalizacji wynosi h 0.

gdy ich rednica przekracza 0. wykorzystanie wszelkich danych odno nie granic oraz uzbrojenia ternu. obowi zuj cy uk ad wspó rz dnych oraz zasada podzia u na arkusze iv. rodzaj istniej cych materia ów geodezyjno-kartograficznych oraz sposób ich wykorzystania ii. je eli nie uleg y zmianom . Warunki techniczne roboty prace wykonuje si wtedy. ruroci gi podziemne i naziemne mierzymy. mapa: i. mo liwo ci przeniesienia tre ci map. dok adno mapy wg obowi zuj cych przepisów e. otrzymanie informacji i materia ów: i. skala i podzia na arkusze c. chyba e rachunek ekonomiczny wskazuje na nowy pomiar d. znaki umowne ii. analiza otrzymanych materia ów: i. rodzaj dokumentacji przeznaczonej dla zleceniodawcy 2. stan mapy. cel pomiaru b. obowi zuj cy uk ad wysoko ci c. ruroci gi podziemne i naziemne o wymiarach mniejszych mierzymy ich o Pomiar uzupe niaj cy jest to zespó czynno ci technicznych pozwalaj cych na dostosowanie dokumentów geodezyjno-kartograficznych do ich zgodno ci z terenem w zakresie ustalonej dla nich tre ci: y y y aktualizacja istniej cych map uczytelnianie zdj lotniczych przystosowanie map do okre lonych celów gospodarczych Etapy pomiaru sytuacyjnego: 1. metoda opracowania mapy d. O-4) b. na nowo wykonywanie mapy iii. kiedy posiadamy zlecenie. osnowa dok adno i stan znaków. klasa ii. zg oszenie roboty w ODGK w a ciwym terytorialnie (O-3.pomiar uzupe niaj cy. Gdy zmiany nie przekraczaj 60% .o o o elementy o wymiarach mniejszych mierzymy w rodku pokazuj c jego kszta t znakiem umownym przewody. osnowa potrzeba za o enia nowej lub uzupe nienie istniej cej iii. wykaz instrukcji e. co jest od nas wymagane: a. dodatkowe wymagania zleceniodawcy f. Prace przygotowawcze: a. sposób wykorzystania istniej cych materia ów g. stopie dezaktualizacji tre ci mapy w kontek cie wykonywanej roboty. Wtedy umawiamy si z inwestorem i dowiadujemy si .75m wykazuj c kraw dzie zewn trzne przewody. materia .

Przekazanie operatów zleceniodawc do ODGK Wszystkie dokumenty dzielimy na 3 grupy (zasoby): y y y zasób bazowy pozostaj w archiwum na wieki wieków. szkic osnowy pomiarowej d. dane formalno-prawne ii. Pomiar sytuacyjny 5. Kontrola makroskopowa mapy porównanie mapy z terenem 7. Kompletowanie operatu przygotowanie wszystkich dokumentów powsta ych w czasie prac do formy wymaganej przez ODGK oraz zleceniodawc w dwóch cz ciach pomiarowy.3. Wywiad terenowy poznanie stanu faktycznego oczami duszy geodety: a. informacje o kontroli technicznej b. mapowy: a. Amen. obliczenie wspó rz dnych punktów szczegó ów sytuacyjnych j. numer dziennika robót (DZ). istniej ca osnowa szczegó owa i pomiarowa v. dzienniki pomiaru osnowy pomiarowej e. opisy topograficzne punktów osnowy geodezyjnej g. szkice polowe i. sprawozdanie techniczne: i. ogólne rozpoznanie terenu b. sposób kompletowania operatu vii. protokó lub protoko y kontroli technicznej 8. warunki wykonania pomiaru sytuacyjnego vi. obliczenia kontrolne i pomocnicze k. Prace obliczeniowo-kartograficzne 6. zasób u ytkowy wykorzystywane w codziennej pracy do obs ugiwania interesantów zasób przej ciowy grupa dokumentów. szkic przegl dowy szkiców polowych h. a potem s niszczone Na ka dym dokumencie musi by podpis geodety. stan osnowy c. stopie aktualno ci mapy 4. które le w ODGK przez pewien czas. numer Krajowego Rejestru Geodezyjnego (KRG)! . istniej ce materia y iv. obliczenie wspó rz dnych punktów osnowy pomiarowej f. warunki techniczne iii. wykaz wspó rz dnych punktów osnowy geodezyjnej c.

Wysoko ci punktów (H) zosta y okre lone wzgl dem przyj tego poziomu odniesienia. a stopie zag szczenia punktami uzale niony jest od intensywno ci zagospodarowania terenu. których wzajemne po o enie zosta o okre lone matematycznie oraz wyznaczono dok adno ich poziomu usytuowania. Uk ad wysoko ci: y y y uk ad wysoko ci tworz wysoko ci normalne odniesione do redniego poziomu Morza Ba tyckiego w Zatoce Fi skiej w Kronsztadzie wysoko ci normaln punktu jest ró nica potencja ów si y ci ko ci w tym punkcie i na powierzchni elipsoidy. rz dne w uk adzie wysoko ci okre la si z pomiarów geodezyjnych nawi zanych do punktów wysoko ciowej osnowy geodezyjnej Osnow wysoko ciow dzielimy: y y y podstawowe I i II klasa szczegó owe III i IV klasa pomiarowe nieklasyfikowana Osnowa podstawowa stanowi punkty w sieciach geodezyjnych o najwy szej dok adno ci równomiernie rozmieszczone na obszarze ca ego kraju. Spodki tych wysoko ci wyznaczaj po o enie quasi-geoidy nazywan równie geoid niwelacyjn .Niwelacja trygonometryczna Pomiar ró nicy wysoko ci z wykorzystaniem teodolitu i dalmierza poprzez pomiar odleg o ci zredukowanej do poziomu lub przestrzennej i k ta zenitalnego. B d indeksu ko a pionowego o indeksu nie jest ustawiona pionowo. OL = z+i OP = 400g-z+i i = (OL+OP-400g)/2 z = (OL-OP+400g)/2 Geodezyjne osnowy wysoko ciowe Osnowa wysoko ciowa stanowi usystematyzowany zbiór punktów. Jest on zwi zany z poziomowaniem osi pionowej oraz zorientowaniem lunety wzd u osi limbusu 0-200g. Osnowa szczegó owa stanowi zag szczenie osnowy podstawowej. Osnowa pomiarowa stanowi zag szczenie osnowy podstawowej i szczegó owej i tworz je punkty . podzielona przez przeci tn warto przyspieszenia wzd u pionu normalnego pola si y ci ko ci.

operaty pomiarowe (sprawozdania) v. katalogi punktów wysoko ciowych ii. dok adno 4.10m Etapy powstawania osnowy wysoko ciowej: 1. zasi g nowo projektowanej sieci 2. inne istniej ce punkty 4. za cznik (mapa za o e technicznych) . zasada maksymalnego wykorzystania istniej cych (dobrych) punktów i ci gów ii. sieci jednorz dowe c. cz opisowa: 1. zakres wykorzystania b. opisy topograficzne punktów wysoko ciowych iv. II. III.01m 0. Opracowanie projektu osnowy wysoko ciowej wraz z jego zatwierdzeniem: a. uzasadnienie za o e technicznych 5. mapa topograficzna w skali 1:10 000 zawieraj ca za o enia do projekty technicznego (mapa za o e technicznych) zawiera: 1. przebieg ci gów istniej cych i projektowanych 5. sposób wykorzystania 3.Standardowe cechy geodezyjnych osnów wysoko ciowych Rodzaj osnowy Podstawowa Szczegó owa Pomiarowa Klasa I II II IV Punkty nawi zania I I. analiza i ustalenie powy szych materia ów: 1.02m 0. wyniki przegl dów i konserwacji sieci vi. IV redni b d niwelacji po wyrównaniu 1 mm/km 2 mm/km 4 mm/km 10 mm/km 20 mm/km redni b d wysoko ci 0. przydatno 2. zestawienie wyników pomiarów. II I. punkty nawi zania (I i II dla klasy III oraz I. ocena i wykorzystanie istniej cych materia ów: i. omówienie warunków technicznych 4. zestawienie istniej cych materia ów 3. opis za o e 2. punkty nawi zania b. II. II i III dla IV klasy) 3. III I. mapy przegl dowe osnów iii. zasady projektowania: a. za o enia do projektu technicznego (cz graficzna i opisowa): i.

opracowanie projektu technicznego: i. ustalenie przebiegu linii i miejsc pod stabilizacj znaków projektowanych iv. decyzja o zatwierdzeniu projektu 2. W wywiadzie wykorzystujemy map za o e technicznych oraz opisy i topograficzne istniej cych punktów wysoko ciowych: i. przebieg linii (ci gów) 2. niwelator techniczny libellowy o powi kszeniu lunety 24x. 3m o pojedynczym podziale lub dwustronnym (rewersyjne) o b dzie nie wi kszym ni 0. dwie aty niwelacyjne z libellami niesk adane. Stabilizacja reperów 3. znaki projektowane i adaptowane 4. protokó kontroli techniczne 5. sprz t pomiarowy: i.8 . opis po o enie znaków wysoko ciowych nowych i adaptowanych 4. wybór znaków przewidzianych do adaptacji. a luneta powinna by wyposa ona w dalmierz optyczny ii. mapa projektu 2. 5kg . redni b d przypadkowy poziomowania osi celowej nie mo e by wi kszy ni 0. wprowadzenie zmian od za o e wynik ych z wywiadu terenowego d. I cz on god o mapy w skali 1:10 000. projekt ostatecznie zawiera: 1. Stosuj c aty o pojedynczym podziale nale y pomiar wykonywa przy dwóch wysoko ciach osi celowej iv. dwie abki abki metalowe jednotrzpieniowe. IV klasa 2000/9999) 5. numeracja ci gów na ka dej mapie od 1 do n (równole nikowo od zachodu) oraz d ugo ka dego ci gu podana w kilometrach ii. II cz on numer punktu (III klasa 1000/1999. wyniki wywiadu terenowego 3. numeracja punktów dwucz onowa. statyw sprawny i bez luzów iii. opis projektu: 1. zestawienie linii pomiarowych i wykazy punktów 4. inne istotne dla realizacji projektu wskazówki i zalecenia iii.3mm (IV klasa). libella o przewadze 30 na 2mm uku lub kompensacyjny o równorz dnej dok adno ci. opis techniczny 3. w razie ich braku wybór miejsca pod stabilizacj nowych znaków iii.2mm (III klasa) i 0. sprawdzenie stanu znaków ii. cz graficzna: 1. Pomiar osnowy wysoko ciowej: a.c. wywiad terenowy celem wywiadu terenowego jest weryfikacja za o e technicznych w terenie oraz zebranie danych do sporz dzenia projektu technicznego. punkty w z owe 3. analiza i opis ka dej linii pomiarowej 2.

celowa powinna omija przeszkody w odleg o ci 1m (nie mniej ni 0. w gielnica. z dok adno ci +-1m (dopuszczalna celowa 75m. przed i po zako czeniu sezonu pomiarowego ii. silne nas onecznienie.20mm dla IV klasy. ruletka. aty w momencie pomiaru powinny sta pionowo (libelle sferyczne) i na abkach 6. 2mm dla III klasy b. d d ysta pogoda. d ugo celowej maksymalnie 50m. wibracja powietrza. okresowe sprawdzenie zera aty (stopki aty) iv. ale przy niwelatorze o powi kszeniu lunety min. pomiar rano i wieczorem. sprz t pomocniczy parasol. temperatura (-5°C . f=+-6mm\|Lc| III klasa f=+-12mm\|Lc| klasa iii. w czasie pomiaru nale y na bie co oblicza ró nice wysoko ci na stanowisku oraz zamkni cia ci gów i porównywa z dopuszczalnymi 8. Po pomiarze sieci niwelacyjnej lub jej fragmentu nale y sprawdzi zamkni cia obwodnic (oczek niwelacyjnych): 1. ró nica pomi dzy dwoma wyznaczeniami ró nic wysoko ci na stanowisku nie powinna by wi ksza ni : a. f=+-4mm\|Lc| III klasa f=+-10mm\|Lc| klasa iii. dopuszczalna ró nica dwukrotnego pomiaru ci gu niwelacyjnego: 1.+ 30°C)) 2. 30x i w dobrych warunkach atmosferycznych) 7. sprawdzenie sprz tu pomiarowego: i. odpowiednie warunki atmosferyczne (wiatr.v. liczba stanowisk parzysta 5. szkicownik.6m dla III klasy w terenie falistym). niwelator bie ca kontrola (sprawdzenie i rektyfikacja) b dów osiowych niwelatora oraz kontrola mechanizmów c. Ka da ata powinna mie wiadectwo komparacji. mg a. widoczno . warunki pomiaru i pomiar: 1. termometr. okresowo w ci gu sezonu aty niwelacyjne powinny mie przynajmniej raz wyznaczone poprawki komparacyjne na redni warto d ugo ci normalnego metra aty poprzez porównanie z kontrolnym przymiarem liniowym. samochód b. po wyrównaniu sieci niwelacyjnej dla ci gu nale y obliczy odchy ki w stosunku do wysoko ci reperów nawi zania i wyrównanych wysoko ci reperów w z owych: 1. f=+-6mm\|Lc| III klasa f=+-12mm\|Lc| IV klasa ii. celowe na stanowisku powinny przebiega w podobnych warunkach o podobnym na wietleniu 4.15mm dla III klasy i 0. . dok adno pomiaru: i. pomiar dwukrotny na stanowisku oraz ka d lini mierzymy równie dwukrotnie w kierunku g ównym i powrotnym 3. Poprawa ma by wyznaczona z b dem 0. 3mm dla IV klasy d.

ci g niwelacyjny.\|ff/F 1/nF| 3. Opracowanie wyników pomiarów. gdzie: a. e znak warto ci E okre lony jest z równania: d ugo 1m nominalnego na acie + E = 1m iii. nf liczba poligonów f. obliczenia polowe odcinków niwelacyjnych: i.35mm/m (IV klasa) ii. obliczenie ró nic wysoko ci dla odcinków w kierunku g ównym i powrotnym v. wyrównanie cis e sieci niwelacyjnej: i.1mm c. poprawki ze wzgl du na d ugo redniego metra pary at wprowadza si do oblicze gdy s wi ksze od 0. wysoko ci reperów nawi zania v. p ró nica dwukrotnego pomiaru odcinków niwelacyjnych b. zestawienie wyników: i. wst pna analiza dok adno ci pomiarów: i. zestawienie wyników pomiarów oraz odchy ki otrzymane i dopuszczalne ró nic wysoko ci b. redni b d pomiaru sieci m=+. sie niwelacyjna iv. f odchy ka zamkni poligonów e. kryterium oceny dok adno ci pomiarów niwelacyjnych s b dy rednie na 1km: 1. R d ugo odcinka w kilometrach c. nR liczba odcinków d. wysoko ci punktów wy szych klas. wprowadzenie poprawek: i. F d ugo poligonu e. wyrównaniu mo e podlega : odcinek niwelacyjny. odchy ki otrzymane i dopuszczalne iv. obliczenie redniej ró nicy wysoko ci z dok adno ci do 0. sie niwelacyjn wyrównuje si metod cis : po rednicz c zawarunkowan ii. poprawk oblicze si z dok adno ci 0. obliczenia wysoko ci reperów: a. numer znaku i opis za o enia ii.5mm vi. d ugo ci odcinków niwelacyjnych iii. sprawdzenie rednich ró nic wysoko ci obliczonych w terenie ii. do których s nawi zane ci gi przyjmuje si jako bezb dne iii. poprawki at. obliczenie kontroli sumowych iv. szkic roboczy sieci d. redni b d pomiaru ci gu m=+-1/2 * \|pp/R 1/nR| 2.4. obliczenie d ugo ci odcinków niwelacyjnych iii. ró nica wysoko ci w kierunku g ównym i powrotnym oraz rednia jej warto .25mm/m (III klasa) i 0. poprawk dla rednie ró nicy wysoko ci odcinka h r z pomiaru w obu kierunkach ze wzgl du na poprawk komparacyjn pary at E r wyznacza si jako (h*E) przyjmuj c. nieod czn cz ci procesu wyrównania jest analiza dok adno ci i rednie b dy punktów po wyrównaniu .

d. dane ilo ciowe wyznaczonych punktów wysoko ciowych viii. charakterystyka dok adno ciowa wyników pomiaru przed wyrównaniem vi. w którym zbiegaj si wi cej ni dwa ci gi niwelacyjne. charakterystyka zrealizowanej sieci iv. w zestawieniu powinny by podane redni b dy wysoko ci punktów po wyrównaniu dzenie i przekazanie dokumentacji: sprawozdanie techniczne: i.5km (1km w terenie intensywnie zagospodarowanym) odcinki adaptowane dmax 5km (2km w terenie intensywnie zagospodarowanym) Reper w z owy punkt. ci gami niwelacyjnymi. Sporz a. zestawienie wysoko ci punktów sieci: i. ogólna charakterystyka terenu iii. zestawienie wysoko ci nale y wykona z dok adno ci 1mm (III klasa) i oddzielnie dla IV klasy z dok adno ci 1cm iii. g. charakterystyka zastosowanych metod pomiaru i sprz tu v.f. 5. b. Ci g niwelacyjny zespó stanowisk niwelacyjnych cz cych: y y y reper nawi zania reper nawi zania reper w z owy reper nawi zania reper w z owy reper w z owy . stwierdzenie zgodno ci prac z warunkami technicznymi i obowi zuj cymi normami i przepisami technicznymi oraz uzasadnienie ewentualnych od nich odst pstw ix. charakterystyk wyrównania i obliczenia sieci vii. dane formalno-organizacyjne ii. po wykonaniu pomiarów i oblicze nale y sporz dzi wykaz wysoko ci punktów tworz cych sie ii. e. zawarto operatu szkic sieci w skali mapa w skali 1:10000 z naniesionymi liniami niwelacyjnymi. f. h. c. sieciami niwelacyjnymi i innymi znakami zgodnie z instrukcj opisy topograficzne protoko y przekazania znaków pod ochron cz pomiarowa cz obliczeniowa katalogi wysoko ci punktów oraz ich wspó rz dne p askie protokó kontroli technicznej 3 zasoby dokumentów przekazywanych do o rodka: y y y zasób bazowy o warto ci nieprzemijaj cej zasób u ytkowy u ytkowany przez innych zasób przej ciowy zachowywany przez kilka lat D ugo ci odcinków niwelacyjnych: y y odcinki nowoprojektowane dmax 1.

5m powy ej poziomu zwierciad a wody gruntowej wystaj ce cz ci g owic reperów powinny by zabezpieczone rodkami antykorozyjnymi Nie zaleca si lokalizowa znaków wysoko ciowych: y y y y y y y y y y y na gruntach nasypowych na gruntach pochodzenia organicznego na glinach. jezior. glinkach oraz na mieszaninie piasku i gliny (kurczenie lub p cznienie) w pobli u brzegów rzek. Znaki wysoko ciowe cienne nale y lokalizowa : y na budynkach wykonanych z materia ów trwa ych i posadowionych na gruntach o dobrej no no ci i fundamentach posadowionych poni ej poziomu zamarzania gruntów i oddanych do eksploatacji co najmniej 2 lata przed osadzeniem znaku .Odcinek lub linia niwelacyjna zespó stanowisk niwelacyjnych cz cych dwa s siednie repery w ci gu niwelacyjnych. Stanowisko niwelacyjne zespó czynno ci pomiarowych pozwalaj cych wyznaczy ró nic wysoko ci w zasi gu dopuszczalnych d ugo ci celowych. Stabilizacja punktów: y y y y y y w szczegó owej osnowie wysoko ciowej stosuje si naziemne i cienne znaki wysoko ciowe z reperem niwelacji technicznej g owice reperów powinny by oznaczone numerami (dwuliterowa seria i czterocyfrowy numer serii) stabilizacj nale y dokona na 3 miesi ce (punkty naziemne) i 1 miesi c (znaki cienne) przed wykonaniem pomiarów stabilizacj znaków naziemnych wykonywa mo na w temperaturze powy ej 0°C a znaków ciennych powy ej 5°C stopk znaku wysoko ciowego nale y posadowi poni ej poziomu zamarzania gruntów oraz 0. Sie jednorz dowa obliczana jako ca o . gliny. piasku itp. mórz (100m) ba zboczach o spadku powy ej 5° na gruntach uwarstwionych uko nie do poziomu pod k tem powy ej 10° w miejscach nad mediami podziemnymi na koronach dróg i szlaków kolejowych (odleg o nie mniejsza ni podwójna wysoko skarpy) na nieporo ni tych ha dach i wydmach w miejscach nara onych na drgania i wstrz sy w zasi gu eksploatacji wyrobisk wiru.

y y y y y na pionowych i g adkich cianach (4m nad reperem. Krzywa refrakcji jest w przybli eniu ko em o promieniu R hRef = d2/2R wp yw refrakcji lokalnej przeci tna warto refrakcji lokalnej wynosi dla d=100m ok.0. naprzemienne ustawianie aty raz w punkcie wstecz a na nast pnym stanowisku w punkcie w przód wp yw b dów systematycznych podzia u at systematyczny b d podzia u at mo e powsta w procesie produkcji. Przy silnym nas onecznieniu i nisko nad ziemi mo e wynie 2-3mm. w cianach murowanych o grubo ci nie mniejszej ni 40cm oraz w cianach zmontowanych z elementów prefabrykowanych o grubo ci nie mniejszej ni 40cm o osadzeniu znaku wysoko ciowego ciennego nale y poinformowa w a ciciela budynku Opis topograficzny punktu wysoko ciowego format A5 Znaki wysoko ciowe (repery) ka dy punkt wysoko ciowy powinien mie dwa repery. 1m) w betonowych cianach zbrojonych o grubo ci nie mniejszej ni 25cm. Podejrzan at nale y sprawdzi przy pomocy specjalnych linia ów kontrolnych wykonanych z metalu i posiadaj cych dwa znaczki w odleg o ci 1m. wskutek naniesienia niew a ciwej jednostki d ugo ci na acie. Dopuszczalna odchy ka w d ugo ci 1m nie powinna przekracza +. ciana bez wyst pów) na wysoko ci 30-50cm nad ziemi z dala od drzwi i okien (min. hRL = kRL * d2/2R odchylenie aty od pionu: o w p aszczy nie celowania o prostopadle do p aszczyzny celowania hO = L/2 * ( /2)2 y y y y osiadanie at i instrumentu w czasie pomiaru wp yw b du zera at eliminowany przez parzyst liczb stanowisk. 1mm. ze wzgl du na ciekawo spo ecze stwa: y y y repery cienne repery skalne repery ziemne: o naziemne o podziemne B dy wyst puj ce podczas wykonywania niwelacji B dy systematyczne: y y y y wp yw zakrzywienia Ziemi eliminowany poprzez pomiar ze rodka dhK = d2/2R wp yw refrakcji normalnej promie wietlny biegn cy od punktu P do punktu S za amuje si ku prostopad ej o k t refrakcji . nierównoleg o osi celowej do osi libelli lub kompensatora eliminowany przez pomiar ze rodka  .4mm.

b d wynikaj cy z nierówno ci terenowych 3. B dy systematyczne: a. b d niedok adnego przy o enia ta my do punktu pocz tkowego do szpilek b. do wiadczenia b d przypadkowy poziomowania osi celowej dla osnowy szczegó owej b d ten nie powinien przekracza 0.3 d. jego predyspozycji psychofizycznych. b d nie u o enia ta my wzd u linii pomiarowej f. b d niedok adnego zrzutowania ko ca ta my d.6mm. odczytu z B dy wyst puj ce przy pomiarze d ugo ci przymiarem wst gowym 1. b d naci gu ta my e. B dy grube 2.B dy przypadkowe: y y y b d przypadkowy podzia u aty wyst puj na skutek niedok adnego po o enia dowolnej dzia ki wzgl dem zera podzia u aty i nie powinien przekracza m = +-0.3mm (IV klasa) b d przypadkowy odczytu z aty ( +-0. b d zwisu ta my D ugo strze ki 10 20 30 40 S w cm l w mm 1.3 12.0 21.2mm na 50m) cznie wp yw wszystkich b dów przypadkowych na odczyt na acie wynosi: m = 0.3 5. b d komparacji ró nica d ugo ci nominalnej i rzeczywistej b. b d niedok adnego wbijania szpilek c. b d ze wzgl du na zmian temperatury c. wynika ze zdolno ci rozdzielczej oka ludzkiego) ma decyduj cy wp yw na dok adno prac niwelacyjnych i zale y od: o d ugo ci celowej o powi kszenia lunety o wielko ci najmniejszej dzia ki na acie o warunków atmosferycznych o o wietlenia o w a ciwo ci wzroku obserwatora. b d niedok adnego odczytania reszty . B dy przypadkowe: a.2mm (III klasa) oraz +0.8 (+-0.7mm Podsumowanie Dodaj c do tego nie usuni te resztki b dów systematycznych otrzymujemy dok adno aty równ +-1mm.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->