P. 1
Geodezyjne pomiary szczegółowe

Geodezyjne pomiary szczegółowe

|Views: 2,157|Likes:

More info:

Published by: Kasia Prochoń on Jul 07, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2012

pdf

text

original

Geodezyjne pomiary szczegó owe Wyk adowca: Andrzej Klimczak, pok. 209b II pi tro bud.

M obok 212G rozk ad wicze , wyk adów i podst. literatur z tego przedmiotu. 2 prace semestralne w ramach wicze wykonujemy i oddajemy przed ko cem semestru:

1) Nauczy si pisa technicznie blok A4 pismo techniczne, wype ni i odda osobom prowadz cym wiczenia; 2) Kompleksowe obliczenia, projekt obliczeniowy tylko przy u yciu kalkulatora, dla ka dego inny temat. Dostaniemy pod koniec miesi ca. W necie przewodnik do wykonania tego wiczenia. Geodezyjny strój ochronny ó te kamizelki odblaskowe (5z ), obowi zkowe na ka de wiczenia.

Kalkulator zawsze ze sob ! Naukowy! W ci gu dwóch tygodnie b d opublikowane terminy konsultacji z prowadz cymi.

Geodezja gr. geo ziemia, daiomai dzieli . Polskie prawo: ka da inwestycja wymaga obecno ci geodety od pocz tku do ko ca. Geodezja zajmuje si :
y y y

Wyznaczaniem kszta tu i wielko ci jej cz ci lub ca o ci Sporz dzaniem map geodezyjnych Wykorzystaniem pomiarów geodezyjnych do ró nych prac in ynierskich i gospodarczych

Cztery etapy prac geodezyjnych:
y

y y y

Prace przygotowawcze w ka dym powiecie przy starostwie powiatowym znajduje si O rodek Dokumentacji Geodezyjno-kartograficznej. Gromadzi si tam wszystkie dokumenty wykonywane przez geodetów na terenie powiatu. Nawi zuje si kontakt z tym o rodkiem w celu zapoznania si z pracami innych geodetów. Prace polowe (pomiary w terenie) przy pomocy instrumentów geodezyjnych wykonuje si pomiary. Prace obliczeniowe przelicza si wyniki wykonane podczas prac pomiarowych. Prace graficzne (kartograficzne) wykonywanie map lub innych opracowa w oparciu o wykonane obliczenia.

Prace musz by jednolite, wykonywane wg tego samego schematu na ca ym obszarze Polski i UE. Geodezj dzielimy na: 1) Geodezj wy sz na kuli lub elipsoidzie 2) Geodezj na p aszczy nie (ni sz , miernictwo)

Inny podzia geodezji z rozró nieniem na pomiary:
y y y

Pomiary sytuacyjne p aszczyzna dwuwymiarowa, x i y Pomiary wysoko ciowe Pomiary sytuacyjno-wysoko ciowe

Osie geodezyjne w uk adzie kartezja skim: x pó noc y wschód h wysoko

Podstawy jednolito ci prac geodezyjnych: 1) Jednolity system miar (uk ad SI) 2) Jednolity pa stwowy system odniesie przestrzennych, przeliczany wzajemnie z innymi systemami: a. Jednolity pa stwowy system odniesie przestrzennych: Geodezyjny uk ad odniesienia okre laj cy geometryczne i geofizyczne parametry Ziemi, s u cy do wyznaczania wspó rz dnych geograficznych geodezyjnych Uk ad wysoko ci, w którym wyznacza si wysoko ci punktów wzgl dem przyj tego poziomu powierzchni odniesienia Uk ady wspó rz dnych p askich prostok tnych oznaczone symbolami 1992 dla map w skalach 1:10 000 i mniejszych oraz 2000 dla mapy zasadniczej b. Uk ad wspó rz dnych p askich prostok tnych oznaczone symbolem 1965 oraz lokalne uk ady, które mog by stosowane do 31 grudnia 2009r. 3) Instrukcje techniczne okre laj ce standardowe cechy produktu (dok adno , sk ad, form ) normalizacja pracy na podstawie ustaw i rozporz dze . Ka dy geodeta musi zda pa stwowy egzamin o nadanie uprawnie geodezyjnych. Wtedy podpisywane dokumenty otrzymuj moc prawn . Do zdania takiego egzaminu potrzebna jest wiedza na temat: kodeksu pracy, ustaw, ogólnego prawa. Instrukcje techniczne dziel si na grupy O , G , K . O ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych (O-1/O-2), zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz prowadzenia pa stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (O-3/O-4). Pozosta e instrukcje przechodz zmiany i zostan uchwalone na nowo decyzj sejmu. Odst pstwa od stosowania typowych metod, narz dzi i materia ów s dopuszczalne, pod warunkiem zachowania standardowych cech prac, przede wszystkim dok adno ci.

Podstaw pracy geodety jest okre lanie zale no ci mi dzy pomiarami dokonanymi w terenie. Punkty osnowy geodezyjnej sztuczne punkty sytuacyjne których wzajemne po o enie okre lamy przy pomocy pomiarów geodezyjnych. wielko ci i wzajemnego po o enia szczegó ów terenowych umo liwiaj cych przedstawienie ich obrazów w rzucie prostok tnym na powierzchni odniesienia (dla ma ych obszarów p aszczyzna) w odpowiedniej skali (wg instrukcji G-4). bierze pocz tek w punkcie styku morza z l dem. Pomiary sytuacyjne Pomiar sytuacyjny zespó czynno ci technicznych pozwalaj cych na okre lenie kszta tu. P aszczyzny te mog si znajdowa na ró nych wysoko ciach.W pomiarach wysoko ciowych punktem odniesienia jest geoida powierzchnia. Pod nim znajduje si znak podziemny po o ony w jednej osi. równie z wyrytym krzy em. której licznik jest równy 1 a mianownik jest liczb okr g i mówi nam o tym jaki jest stosunek odcinka na mapie do tego samego odcinka w terenie. Metody pomiarów sytuacyjnych: 1) Metoda ortogonalna (metoda domiarów prostok tnych. 1/M = dm/dt 1/M2 = pm/pt M mianownik d d ugo odcinka p powierzchnia Obiekty na mapie pokazuje si w skali lub za pomoc znaków umownych zawartych w instrukcji technicznej K-1. 2) Przedmiotem pomiarów sytuacyjnych s szczegó y terenowe wykazane w instrukcji technicznej K-1 i pokazujemy je przy pomocy znaków umownych. na któr rzutujemy dany punkt. Skala mapy jest to liczba przedstawiona w postaci u amka. a geoida n. Stabilizacja czynno umieszczania na sta e punktów w terenie. Pomagaj one okre li wspó rz dne w jednolitym systemie dla ca ej Polski.m. Co podlega pomiarowi: 1) Pomiarowi podlegaj szczegó y terenowe trwale zwi zane z gruntem w sposób nienaturalny. Markowanie tymczasowy proces utrwalenia punktów w terenie.p. . metoda rz dnych i odci tych). Punkty osnowy geodezyjnej to ogólnie przyj te punkty odniesienia. która w ka dym swoim punkcie jest prostopad a do si y ci ko ci.Wygl daj one jak 70-centymetrowe ci te graniastos upy trójk tne zakopane w ziemi.jest to pomiar rz dnej i odci tej mierzonego punktu sytuacyjnego wzgl dem linii pomiarowej.

3) Metoda nawigacji satelitarnej(metoda GPS. Miary zasadnicze: y y rz dne odleg o ci szczegó u sytuacyjnego od linii pomiarowej liczona wzd u prostopad ej odci te odleg o ci od pocz tku linii pomiarowej do rzutu szczegó u na lini pomiarow Miary kontrolne: y y y czo ówki odleg o ci pomi dzy dwoma pomierzonymi punktami podpórki przed u enia Miara bie ca kolejne nast puj ce po sobie miary wzrastaj ce. o ówkiem. Galileo [EU]) (potrzebny otwarty horyzont) Szkice wykonywane r cznie.K punkty osnowy S1. Pikieta punkt poddawany pomiarowi. S2 punkty mierzone 2) Metoda biegunowa jest to pomiar k ta pomi dzy kierunkiem do szczegó u sytuacyjnego a kierunkiem linii pomiarowej oraz odleg o ci do szczegó u sytuacyjnego. . Teodolity Teodolity ze wzgl du na dok adno y y y dzielimy na: Teodolity precyzyjne (sekundowe) Teodolity techniczne (dziesi tki sekund) Teodolity budowlane (minuty) Uk ad osiowy teodolitu: y y y y y y v-v o obrotu instrumentu h-h o obrotu lunety c-c o celowa lunety l-l o libelli alidadowej o-o o pionu optycznego p p aszczyzna g ówna libelli pude kowej O celowa jest to linia cz ca rodek krzy a kresek z rodkiem optycznym obiektywu.P. systemy GPS [USA]. mniej wi cej w skali. rozpoczynaj ce si zerem a ko cz ce si miar ko cow . Glonas [RUS].

mimo ród alidady. które s zaprogramowane w konstrukcji instrumentu): o nieprostopad o osi libelli alidadowej (l-l) do pionowej osi instrumentu (v-v). nieprostopad o osi celowej (c-c) do poziomej osi obrotu lunety (h-h) tzw. rektyfikacja poziomymi rubkami krzy a kresek na odczyt O=(Okl+200g Okp)/2 Pomiar k ta poziomego w dwóch po o eniach lunety eliminuje b dy kolimacji i inklinacji! 5. nieregularno podzia u limbusu b dy nieusuwalne i nie mo liwe do wyeliminowania: o wichrowato osi obrotu alidady i limbusu Dwa rodzaje grup b dów: y y b dy osiowe b dy ustawcze zwi zane z czynno ciami ustawczymi: o b d libell Sprawdzenie i rektyfikacja teodolitów Warunki osiowe: 1. rektyfikacja rubkami rektyfikacyjnymi przy d wigarze lunety 4. p _|_ vv 2. pod punktem celu ata c. b d kolimacji b dy nieusuwalne. . odczyty powinny ró ni si o k t pó pe ny. wysoki cel b. odchy ka dopuszczalna do 3mm e. odczyty (O1. oo || hh 6. hh _|_ vv (inklinacja): a. inklinacja. ll _|_ vv 3. a po ow rubkami ustawczymi. cc _|_ hh (kolimacja): a. odczyt ko a poziomego przy kole prawym c. ale mo liwe do wyeliminowania: o nieprostopad o osi poziomej obrotu lunety (h-h) do pionowej osi obrotu instrumentu (v-v) tzw.B dy instrumentalne dzielimy na trzy grupy: y y y b dy. czyli mimo rodowe osadzenie alidady wzgl dem limbusu. czyli dopuszczalna ró nica (Okl (Okp + 200g)) 2m0 st d k=((Ok[+200g) Okp)/2 d. które mo na usun za pomoc rektyfikacji (usuni cie b dy poprzez wykonanie pewnych czynno ci technicznych. odczyt ko a poziomego przy kole lewym b. kpsk _|_ vv (kreska pozioma siatki krzy a) Po ow wychylenia reguluje si rubkami rektyfikacyjnymi. mimo rodowe po o enie osi celowej. O2) na acie w dwóch po o eniach lunety d.

Y 2300 /G    y powi kszenie najistotniejsza cec a lunety. znajduje zastosowanie w pomiarac sytuacyjnyc . Cec y lunety: G = tg /tg = / = d/D1 f1/f2 przy D-> . lunetka odczytowa) y y y y y Teodolit przyrz d s u cy do pomiaru k tów poziomyc i pionowyc .Sprawdze e re y acja niwe atorów 3 Metoda podwójnej niwelacji Elementy budowy niwelatorów i teodolitów Teodolit: y y statyw spodarka czona ze statywem przy pomocy ruby sprz gaj cej posiada trzy ruby ustawcze lub kliny (element wymienny libella rurkowa i pude kowa alidada cz teodolitu. ¢  ¢ ¢  ¨  § © ¢  ¦ ¦ ¦ ¢ ¦ ¦ 1 2 3 4 5 pp _|_ vv res a pozioma KK _|_ vv cc || ll cc _|_ vv ci g o kompensacji ¥ ¢ ¢ ¡¤ £ ¡ ¡  warune libelli pude owej warune siatki kresek warunek libelli warunek kompensatora warunek kompensatora o celowa pozioma ¦ . Im wi ksza ogniskowa obiektywu a mniejsza okularu tym powi kszenie lunety jest wi ksze. Pole widzenia lunet geodezyjnyc waha si pomi dzy 1* a 2*. które zwi kszaj ogniskow wypadkow oraz jako okular zespó 2 socz ewek skupiaj cyc . D1 f2  y pole widzenia jest to k t rozwarcia powierzc ni sto kowej utworzonej przez lizgaj ce si promienie po brzegac przys ony. Dlatego w lunetac geodezyjnyc stosujemy jako obiektyw zespó soczewek. Pole widzenia lunety jest odwrotnie proporcjonalne do powi kszenia lunety. d f1. pomiarac osnów. W lunetac geodezyjnyc stosujemy okulary o ogniskowej wypadkowej 7mm. w której znajduje si limbus oraz na której zamontowana jest luneta ruby ruc u leniwego oraz ruby zaciskowe luneta urz dzenia k tomiercze (limbusy ko a poziomego i pionowego. Powi kszeniem lunety nazywamy stosunek tangensa k ta pod jakim widzimy przez lunet obraz dalekiego przedmiotu do tangensa k ta widzenia pod jakim widzimy przedmiot ogl dany bezpo rednio (go ym okiem). sytuacyjno-wysoko ciowyc . Lunety geodezyjne maj powi kszenie od 15 do 50 . któryc ogniskowa wypadkowa ma najkrótsz ogniskow . Powi kszenie mo na wyznaczy przy pomocy aty niwelacyjnej odczytuj c z niej go ym okiem i uzbrojonym pionowe odcinki ograniczone kreskami dalmierczymi krzy a kresek.

St d te jasno wzgl dn lunet okre lamy jako stosunek: J = k* E /E Gdzie: E o wietlenie obrazu rzeczywistego utworzonego na siatkówce oka.5 do 2m rurkowe (pod u ne) wype nione alkoholem lub eterem siarczanym. jego dok adno ci i producenta instrumentu geodezyjnego. Siatki kresek we wspó czesnych teodolitach siatka kresek znajduje si na p ytce p asko-równoleg ej. Na tej p ytce jest wytrawiona siatka kresek w ró nej postaci zale nej od rodzaju instrumentu. P ytka ta jest umocowana przy pomocy 4 rubek rektyfikacyjnych s u cych do jej regulacji. k = 0. gdy patrzymy na przedmiot przez lunet E o wietlenie obrazu rzeczywistego utworzonego na siatkówce oka. W instrumentach geodezyjnych stosuje si libelle o przewadze od 8 do 60 (libelle rurkowe) oraz od 5 do 10 (libelle pude kowe). promie krzywizny od 10 do 100m. p cherzyk z parów odpowiedniej cieczy.y jasno zale y od fizycznego punktu widzenia od o wietlenia E obrazu rzeczywistego.   . odst py mi dzy kreskami podzia u libelli 2mm Przewaga libelli jest to warto k towa jednej dzia ki libelli. Rozró niamy dwa rodzaje libell: y y pude kowe (okr g e) wype nione alkoholem lub eterem siarczanym (najmniejszy wspó czynnik przyczepno ci). Libella jej przeznaczeniem jest doprowadzenie osi obrotu instrumentów geodezyjnych do po o enia pionowego.85 J = k * R2/r2*G Gdzie: R promie czynnego otworu lunety r promie renicy oka ( rednio r = 1mm) G powi kszenie lunety Lub wyra aj c jasno J = (k * R2/r2*G)*100% procentowo w stosunku do jasno ci obrazu uzyskanej go ym okiem. gdy patrzymy na przedmiot go ym okiem k wspó czynnik przepuszczalno ci lunety. który tworzy si na siatkówce oka ludzkiego. promie krzywizny od 0.

limbus. Centrowanie: y y przybli one nogi statywu dok adne ruby ustawcze Poziomowanie: y y przybli one nogi statywu dok adne ruby ustawcze Kontrola centrowania przesuni cie równoleg e po g owicy statywu instrumentu. wi c D = 100L Uk adem osiowym teodolitu nazywamy mechanizm wi spodark . y cy ze sob trzy zasadnicze cz ci teodolitu: y Uk ad osi pionowej: o Uk ad jednoosiowy o Uk ad dwuosiowy Reichenbacha repetycyjny o Uk ad dwuosiowy Bordy o Uk ad reiteracyjny Uk ad osi poziomej Urz dzenia centruj ce: y y y y y pion sznurkowy dok adno 1-2cm pion dr kowy (sztywny) dok adno 0. przy badaniu deformacji in ynierskich) Poziomowanie instrumentów geodezyjnych Poziomowanie instrumentu to doprowadzenie osi obrotu instrumentu (v-v) do po o enia pionowego (doprowadzenie libelli do górowania).0cm pion optyczny dok adno 1-2mm pion laserowy dok adno 1-2mm wymuszone centrowanie dok adno 0. k -> 100. .05-0.5-1.Dalmierz nitkowy Reichenbacha D = d + c = f/p * L + c f/p = k = const (sta a mno na) D = kL + c Wspó cze nie c ->0.1mm (np. alidad . Czynno ci zwi zane z doprowadzeniem osi obrotu instrumentu do pionu oraz równocze nie do przeci cia si jej z centrem znaku geodezyjnego wykonujemy razem i nazywany centrowaniem i poziomowaniem.

D ugo noniusza odpowiada n-1 dzia kom podzia u g ównego o d ugo ci M. Odczyty wykonuje si na dwóch diametrycznych czyli rednicowych miejscach limbusu i wynosz one rednio 50g + (a1 + a2)/2 . Odleg o od kreski wska nikowej do najbli szej kreski limbusu mierzymy dok adnie przy pomocy mikrometru systemy kodowe y y y Metody pomiaru k tów poziomych K tem poziomym nazywamy k t dwu cienny utworzony przez dwie pionowe p aszczyzny przechodz ce przez punkty wyznaczaj ce mierzony k t oraz o obrotu instrumentu czyli rodek limbusu: y y y y metoda kierunkowa stosowana. mikroskopy (mikrometry) optyczne obrazy dwóch przeciwleg ych cz ci limbusu na o one na siebie.Urz dzenia odczytowe w urz dzeniach optycznych: y systemy noniuszowe noniusz jest to podzia ka umieszczona wzd u podzia u g ównego. o Odst p k towy pomi dzy poszczególnymi seriami obliczamy ze wzoru = 200g/n. przy czym punkt zerowy podzia ki jest wska nikiem odczytu. gdy mamy pomierzy pojedynczy k t i przy pomiarach k tów w ci gach sytuacyjnych metoda sektorowa polega na podniesieniu dok adno ci pomiaru k tów przez podzielenie kierunków na sektory i wyeliminowanie wp ywu niekorzystnego o wietlenia metoda repetycyjna polega na sprz ganiu limbusu z alidad i wykonywanie kolejnych pomiarów jednego k ta (ma o dok adna) . czyli L = nN. D ugo noniusza L jest podzielona na n równych dzia ek o d ugo ci N. Mikroskopy mog by zamontowane: o bezpo rednio nad limbusem o wzd u lunety Powszechnie we wspó czesnych teodolitach redniej klasy dok adno ciowej stosowane s mikroskopy skalowe. Dok adno (warto ) noniusza t = M N = M/n . gdy na jednym stanowisku trzeba pomierzy kilka kierunków: o W celu zwi kszenia dok adno ci pomiaru k tów wykonujemy pomiary w kilku seriach. mikroskopy odczytowe w celu u atwienia i zwi kszenia dok adno ci odczytów stosuje si w nowoczesnych teodolitach mikroskopowe urz dzenia odczytowe.Maksymalny b d odczytu noniusza równy jest po owie dok adno ci t: mmax = x = t/2 . metoda k towa stosowana. Noniusz mo na swobodnie przesuwa wzd u podzia ki g ównej. o Ka dy pomiar w pojedynczym po o eniu lunety rozpoczynamy i ko czymy na tym samym punkcie. o Seria jest to pomiar wszystkich kierunków w dwóch po o eniach lunety.

Osnowa pomiarowa jest osnow jednorz dow . których wzajemne po o enie i dok adno zosta y wyznaczone matematycznie. II osnowa podstawowa III. IV osnowa szczegó owa Nieklasyfikowane osnowa pomiarowa Punkty osnów musz by dowi zane do punktów wy szej klasy. obszarach pod inwestycj i na terenach przekszta ce w asno ciowych. . III klasa punkty osnowy szczegó owej Nieklasyfikowane punkty osnowy pomiarowej Wysoko ciowa: y y y I. liniowe. który nie mo e przekracza 0.1m. punkty GPS) Sieci k towo-liniowe Inne konstrukcje pozwalaj ce okre li wspó rz dne punktów z wymagan dok adno ci Osnowa pomiarowa musi spe nia nast puj ce warunki: y y Ka dy z punktów musi mie co najmniej dwa punkty s siednie (punkty tej samej lub wy szej klasy). Punkty osnowy pomiarowej podlegaj markowaniu (w niektórych przypadkach stabilizacji). kombinowane) Ci gi k towo-liniowe Osnowa mieszana (ci gi + wci cia. wyrównywan ci le.Osnowa pomiarowa 3 grupy osnów: y y y podstawowa (najwa niejsza) szczegó owa pomiarowa stanowi podstaw do bezpo rednich pomiarów w terenie (pozioma): Podzia ze wzgl du na dok adno y y y I klasa punkty osnowy podstawowej II. rurki drenarskie. Osnowa pomiarowa stanowi zbiór punktów. z obliczaniem b dów po o enia punktów. naci cia na betonie. Zalecane metody budowy osnowy pomiarowej to: y y y y y y Pomiary GPS Wci cia (k towe. elazne. asfalcie lub kamieniu (krzy ). plastikowe. Stabilizacj zaleca si wykonywa na terenach zbudowanych. bolce lub trzpienie elazne. Dowi zana do punktów osnowy szczegó owej (lub po prostu wy szej klasy) s u y jako podstawa do pomiaru sytuacyjnego. Typowymi znakami wykorzystywanymi do stabilizacji osnowy pomiarowej s : paliki. Istnieje wizura (widoczno ) mi dzy punktami s siednimi.

Wynikaj najcz ciej z niedoskona o ci zmys ów cz owieka jak równie z niedoskona o ci przyrz dów geodezyjnych. których warto i znak s niemo liwe do okre lenia.Wymagania stawiane osnowie pomiarowej: y y y y y y y y y y Osnowa pomiarowa musi by dowi zana do osnowy co najmniej III klasy.07+50mm/km Zalecane metody budowy osnowy pomiarowej: y y metoda wci : o wci cie k towe oba k ty o wci cie liniowe boki o wci cie kombinowane k ty i boki metoda poligonowa (ci gi sytuacyjne) o ci g dwustronnie dowi zany (pe ne nawi zanie) o ci g jednostronnie dowi zany brak kontroli o ci g dwustronnie dowi zany (niepe ne dowi zanie) Podstawowe wiadomo ci z teorii b dów Rodzaje b dów wyst puj cych podczas pomiarów geodezyjnych: y y y b dy grube (omy ki) s to przewa nie znaczne odchylenia wyników pomiaru od warto ci rzeczywistej mierzonej wielko ci i powstaj najcz ciej na skutek nieuwagi. których przyczyna powstawania jest znana. Dopuszczalne ró nice dwukrotnego pomiaru d ugo ci boków osnowy nie powinny przekracza fld=0. D ugo ci boków zawieraj si od 50 do 400m. po piechu. Narz dzia k tomiercze powinny charakteryzowa si b dem pomiaru kierunku m 6 lub k cc 20 . Dalmierze powinny charakteryzowa si b dem standardowym równym m =5+3mm/km i d pomiar nale y wykonywa dwukrotnie w obu kierunkach. Do wyników pomiaru d ugo ci boków ta m geodezyjn nale y do czy poprawki ze wzgl du na temperatur i komparacj [archaiczne]. Drugi pomiar k tów i d ugo ci mo e by wykonywany wraz z pomiarem szczegó ów sytuacyjnych. znany jest znak warto ci i mo na je wyeliminowa stosuj c obliczone poprawki lub ograniczaj c ich wp yw przez stosowanie odpowiednich technologii pomiarowych b dy przypadkowe s to b dy. Kszta t ci gu sytuacyjnego powinien by zbli ony do prostoliniowego. K ty nale y mierzy w jednej serii. za stosunek d ugo ci boków s siednich jest mniejszy od 4:1. zm czenia lub braku staranno ci obserwatora. maj charakter przypadkowy. Osnow pomiarow projektujemy bezpo rednio w terenie wraz z jej pomiarem. Teoria b dów zajmuje si tylko i wy cznie b dami przypadkowymi! . b dy systematyczne s to b dy. Eliminujemy je. powtarzaj c pomiary. Punkty wcinane nie mog by wyznaczane z innych punktów osnowy pomiarowej.

W a ciwo ci b dów przypadkowych: y y y y prawdopodobie stwo pope nienia b du ma ego jest wi ksze od prawdopodobie stwa pope nienia b du du ego liczba b dów ujemnych jest w przybli eniu równa liczbie b dów dodatnich wyst powanie b dów o tych samych warto ciach lecz przeciwnych znakach jest równie prawdopodobne.[l] o nast puj cych w asno ciach: [v] = 0 [vv] = min rednia arytmetyczna jest warto ci najbardziej prawdopodobn szeregu obserwacji tej samej wielko ci wykonanych z t sam lub ró n dok adno ci X = [li]/n X = [pili]/[pi] B d redni pojedynczego spostrze enia wyra ony poprzez b dy pozorne umo liwia ocen dok adno ci wykonania poszczególnych pojedynczych pomiarów. S to liczby dodatnie odwrotnie proporcjonalne do kwadratów b dów rednich spostrze e M = \|[pvv]/[p](n-1)| . czyli suma b dów przypadkowych jest równa zero warto ci maksymalne b dów nigdy nie przekraczaj pewnej warto ci granicznej b d cej funkcj narz dzia i doskona o ci metody pomiaru Prawdopodobie stwo wyst pienia b du w zale no ci od jego wielko ci jest opisane krzyw dzwonow (krzyw Gaussa). rednia arytmetyczna (warto najprawdopodobniejsza) i jej niedok adno : ln wynik n-tego pomiaru L warto prawdziwa obserwacji mo na u o y równanie ln+ n= L gdzie to b d prawdziwy obserwacji Obliczenie warto ci prawdziwej b du ( ) oraz prawdziwej warto ci obserwacji (L) jest niemo liwe do wyznaczenia. redniej arytmetycznej liczymy ze wzorów: M = mo/ \|n| = \|[vv]/n(n-1)| Gdzie p wagi spostrze e . mo = \|[vv]/n-1| mo = \|[pvv]/n-1| B d redni warto ci najprawdopodobniejszej czyli np. st d te zast pujemy je warto ci b du pozornego (v) oraz warto ci najbardziej prawdopodobn obserwacji (X) X= ln+ vn [v]=n*X.

przek tnych itp. latarnie.x2 my = +-\|mx12 + mx22| Pomiar szczegó ów sytuacyjnych Instrukcja G-4 dzieli szczegó y sytuacyjne ze wzgl du na wymagan dok adno grupy: y pomiaru na trzy y y I grupa trwa e szczegó y terenowe o wyra nych. groble. . kana y) o boiska sportowe. s upy. jednoznacznie okre lonych granicach lub konturach: o zastabilizowane znaki punktów osnowy wysoko ciowej. k tów. figury. wspó rz dnepunktów jako funkcja pomierzonych domiarów prostok tnych lub pola figur jako funkcj boków. Czyli szukane wielko ci s funkcyjnie zwi zane z wielko ciami pomierzonymi bezpo rednio w terenie. Przyk ady: y y b d redni iloczynu y = a*x my = a*mx b d redni sumy y = x1 +. dzia ek o punkty za amania granic o obiekty i urz dzenia techniczno-gospodarcze (w tym budowle i budynki trwa e) o elementy naziemne uzbrojenia terenu i studnie o obiekty drogowe i kolejowe o szczegó y uliczne (w tym kraw niki. grawimetrycznej i magnetycznej o znaki graniczne: pa stwa. ziele ce. parki. wa y.pi = c/mi2 B dy rednie funkcji spostrze e bezpo rednich (przenoszenie si b dów rednich) cz sto pewnych wielko ci nie mierzymy bezpo rednio. pomniki. trwa e ogrodzenia) II grupa szczegó y terenowe o mniej wyra nych i trwa ych konturach: o punkty za amania konturów budowli i urz dze ziemnych (w tym tamy. lecz wyznaczamy je na podstawie innych wielko ci bezpo rednio pomierzonych. administracyjne. Przyk adem mog by np. trawniki o drzewa przyuliczne i pomniki przyrody o elementy podziemne uzbrojenia terenu III grupa szczegó y terenowe wyznaczane najmniej dok adnie: o punkty za amania konturów u ytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych o naturalne linie brzegowe cieków i zbiorników wodnych o linie podzia owe oddzia ów le nych o gruntowe drogi dojazdowe niestanowi ce odr bnego stanu w adania (dzia ek) o inne obiekty o niewyra nych konturach .

75m szczegó y oznaczane na mapie symbolami: o elementy naziemne uzbrojenia podziemnego mierzymy kszta t.75m po o enia zgeneralizowanego od rzeczywistego h odleg o Generalizacji podlegaj nast puj ce szczegó y terenowe: y y y y y granice dzia ek o nieutrwalonych za amaniach: o tereny zurbanizowane h 0.2m III grupa h 0. Wyst py i wg bienia do 2m mo na mierzy miar bie c po cianie przyziemia (konieczne miary kontrolne) ogrodzenia trwa e: o w ogrodzeniach trwa ych wyst py i wg bienia o h 0.30m dla punktów szczegó ów grupy III 0. gdy wymiar przekracza 0.3m s pomijane o bramy i furtki od strony ulicy podlegaj pomiarowi o wg bienia i wyst py do 2m podlegaj podobnym zasadom jak przy budynkach o szeroko ogrodzenia wykazujemy tylko wtedy. punktów (szczegó y o niewielkich wymiarach) oraz krzywych regularnych.1m II grupa h 0.B d po o enia punktów szczegó ów terenowych w stosunku do najbli szego punktu osnowy poziomej nie powinien przekracza : y y y dla punktów szczegó ów grupy I 0. Stopie generalizacji zale y od: y y y rodzaju szczegó u terenowego charakteru mierzonego terenu ukszta towania pionowego terenu Generalizacja uzale niona jest od grupy dok adno ciowej szczegó ów sytuacyjnych: y y y I grupa h 0.5m kontury budynków i budowli pomiarowi podlegaj wyst py i wg bienia przekraczaj ce 0.10m dla punktów szczegó ów grupy II 0.2m o tereny górskie h 0.1m o tereny rolne h 0.50m Zasady generalizacji konturów szczegó ów sytuacyjnych Generalizacja jest to uproszczenie istniej cej sytuacji do form regularnych w postaci odcinków prostych.5m . gdy przekracza 0. Generalizacja zale y od geodety.3m kontury u ytków gruntowych stanowi III grup dok adno ciow szczegó ów sytuacyjnych st d te dok adno generalizacji wynosi h 0.3m.

obowi zuj cy uk ad wysoko ci c. co jest od nas wymagane: a.75m wykazuj c kraw dzie zewn trzne przewody. Prace przygotowawcze: a. sposób wykorzystania istniej cych materia ów g. je eli nie uleg y zmianom . gdy ich rednica przekracza 0. wykaz instrukcji e. stan mapy.o o o elementy o wymiarach mniejszych mierzymy w rodku pokazuj c jego kszta t znakiem umownym przewody. materia . na nowo wykonywanie mapy iii. rodzaj istniej cych materia ów geodezyjno-kartograficznych oraz sposób ich wykorzystania ii. dok adno mapy wg obowi zuj cych przepisów e. otrzymanie informacji i materia ów: i. zg oszenie roboty w ODGK w a ciwym terytorialnie (O-3. Gdy zmiany nie przekraczaj 60% . metoda opracowania mapy d. ruroci gi podziemne i naziemne o wymiarach mniejszych mierzymy ich o Pomiar uzupe niaj cy jest to zespó czynno ci technicznych pozwalaj cych na dostosowanie dokumentów geodezyjno-kartograficznych do ich zgodno ci z terenem w zakresie ustalonej dla nich tre ci: y y y aktualizacja istniej cych map uczytelnianie zdj lotniczych przystosowanie map do okre lonych celów gospodarczych Etapy pomiaru sytuacyjnego: 1. Warunki techniczne roboty prace wykonuje si wtedy. osnowa dok adno i stan znaków. stopie dezaktualizacji tre ci mapy w kontek cie wykonywanej roboty. cel pomiaru b. osnowa potrzeba za o enia nowej lub uzupe nienie istniej cej iii. rodzaj dokumentacji przeznaczonej dla zleceniodawcy 2. kiedy posiadamy zlecenie. wykorzystanie wszelkich danych odno nie granic oraz uzbrojenia ternu. mapa: i. obowi zuj cy uk ad wspó rz dnych oraz zasada podzia u na arkusze iv. dodatkowe wymagania zleceniodawcy f. Wtedy umawiamy si z inwestorem i dowiadujemy si . skala i podzia na arkusze c. klasa ii. analiza otrzymanych materia ów: i. O-4) b. ruroci gi podziemne i naziemne mierzymy.pomiar uzupe niaj cy. mo liwo ci przeniesienia tre ci map. chyba e rachunek ekonomiczny wskazuje na nowy pomiar d. znaki umowne ii.

mapowy: a. warunki techniczne iii.3. Kompletowanie operatu przygotowanie wszystkich dokumentów powsta ych w czasie prac do formy wymaganej przez ODGK oraz zleceniodawc w dwóch cz ciach pomiarowy. dzienniki pomiaru osnowy pomiarowej e. wykaz wspó rz dnych punktów osnowy geodezyjnej c. numer dziennika robót (DZ). protokó lub protoko y kontroli technicznej 8. informacje o kontroli technicznej b. warunki wykonania pomiaru sytuacyjnego vi. obliczenia kontrolne i pomocnicze k. istniej ca osnowa szczegó owa i pomiarowa v. istniej ce materia y iv. obliczenie wspó rz dnych punktów osnowy pomiarowej f. które le w ODGK przez pewien czas. Kontrola makroskopowa mapy porównanie mapy z terenem 7. sprawozdanie techniczne: i. szkice polowe i. ogólne rozpoznanie terenu b. Amen. Przekazanie operatów zleceniodawc do ODGK Wszystkie dokumenty dzielimy na 3 grupy (zasoby): y y y zasób bazowy pozostaj w archiwum na wieki wieków. numer Krajowego Rejestru Geodezyjnego (KRG)! . sposób kompletowania operatu vii. opisy topograficzne punktów osnowy geodezyjnej g. a potem s niszczone Na ka dym dokumencie musi by podpis geodety. stan osnowy c. Prace obliczeniowo-kartograficzne 6. stopie aktualno ci mapy 4. dane formalno-prawne ii. zasób u ytkowy wykorzystywane w codziennej pracy do obs ugiwania interesantów zasób przej ciowy grupa dokumentów. szkic osnowy pomiarowej d. Wywiad terenowy poznanie stanu faktycznego oczami duszy geodety: a. szkic przegl dowy szkiców polowych h. Pomiar sytuacyjny 5. obliczenie wspó rz dnych punktów szczegó ów sytuacyjnych j.

Niwelacja trygonometryczna Pomiar ró nicy wysoko ci z wykorzystaniem teodolitu i dalmierza poprzez pomiar odleg o ci zredukowanej do poziomu lub przestrzennej i k ta zenitalnego. Osnowa szczegó owa stanowi zag szczenie osnowy podstawowej. OL = z+i OP = 400g-z+i i = (OL+OP-400g)/2 z = (OL-OP+400g)/2 Geodezyjne osnowy wysoko ciowe Osnowa wysoko ciowa stanowi usystematyzowany zbiór punktów. podzielona przez przeci tn warto przyspieszenia wzd u pionu normalnego pola si y ci ko ci. których wzajemne po o enie zosta o okre lone matematycznie oraz wyznaczono dok adno ich poziomu usytuowania. B d indeksu ko a pionowego o indeksu nie jest ustawiona pionowo. rz dne w uk adzie wysoko ci okre la si z pomiarów geodezyjnych nawi zanych do punktów wysoko ciowej osnowy geodezyjnej Osnow wysoko ciow dzielimy: y y y podstawowe I i II klasa szczegó owe III i IV klasa pomiarowe nieklasyfikowana Osnowa podstawowa stanowi punkty w sieciach geodezyjnych o najwy szej dok adno ci równomiernie rozmieszczone na obszarze ca ego kraju. Osnowa pomiarowa stanowi zag szczenie osnowy podstawowej i szczegó owej i tworz je punkty . Uk ad wysoko ci: y y y uk ad wysoko ci tworz wysoko ci normalne odniesione do redniego poziomu Morza Ba tyckiego w Zatoce Fi skiej w Kronsztadzie wysoko ci normaln punktu jest ró nica potencja ów si y ci ko ci w tym punkcie i na powierzchni elipsoidy. Jest on zwi zany z poziomowaniem osi pionowej oraz zorientowaniem lunety wzd u osi limbusu 0-200g. Wysoko ci punktów (H) zosta y okre lone wzgl dem przyj tego poziomu odniesienia. a stopie zag szczenia punktami uzale niony jest od intensywno ci zagospodarowania terenu. Spodki tych wysoko ci wyznaczaj po o enie quasi-geoidy nazywan równie geoid niwelacyjn .

10m Etapy powstawania osnowy wysoko ciowej: 1. inne istniej ce punkty 4. mapy przegl dowe osnów iii. uzasadnienie za o e technicznych 5. za cznik (mapa za o e technicznych) . mapa topograficzna w skali 1:10 000 zawieraj ca za o enia do projekty technicznego (mapa za o e technicznych) zawiera: 1. zestawienie wyników pomiarów. punkty nawi zania (I i II dla klasy III oraz I. opis za o e 2. II. zakres wykorzystania b. za o enia do projektu technicznego (cz graficzna i opisowa): i.02m 0. przebieg ci gów istniej cych i projektowanych 5.01m 0. IV redni b d niwelacji po wyrównaniu 1 mm/km 2 mm/km 4 mm/km 10 mm/km 20 mm/km redni b d wysoko ci 0. III. II. II i III dla IV klasy) 3. II I. wyniki przegl dów i konserwacji sieci vi. operaty pomiarowe (sprawozdania) v. zasada maksymalnego wykorzystania istniej cych (dobrych) punktów i ci gów ii. przydatno 2. opisy topograficzne punktów wysoko ciowych iv. Opracowanie projektu osnowy wysoko ciowej wraz z jego zatwierdzeniem: a. zasady projektowania: a. punkty nawi zania b. zasi g nowo projektowanej sieci 2. ocena i wykorzystanie istniej cych materia ów: i. omówienie warunków technicznych 4. katalogi punktów wysoko ciowych ii.Standardowe cechy geodezyjnych osnów wysoko ciowych Rodzaj osnowy Podstawowa Szczegó owa Pomiarowa Klasa I II II IV Punkty nawi zania I I. sposób wykorzystania 3. zestawienie istniej cych materia ów 3. cz opisowa: 1. III I. analiza i ustalenie powy szych materia ów: 1. dok adno 4. sieci jednorz dowe c.

wywiad terenowy celem wywiadu terenowego jest weryfikacja za o e technicznych w terenie oraz zebranie danych do sporz dzenia projektu technicznego. W wywiadzie wykorzystujemy map za o e technicznych oraz opisy i topograficzne istniej cych punktów wysoko ciowych: i. II cz on numer punktu (III klasa 1000/1999. decyzja o zatwierdzeniu projektu 2. projekt ostatecznie zawiera: 1. libella o przewadze 30 na 2mm uku lub kompensacyjny o równorz dnej dok adno ci. mapa projektu 2. ustalenie przebiegu linii i miejsc pod stabilizacj znaków projektowanych iv.3mm (IV klasa). inne istotne dla realizacji projektu wskazówki i zalecenia iii. opis techniczny 3. punkty w z owe 3. protokó kontroli techniczne 5.c. Stabilizacja reperów 3.2mm (III klasa) i 0. statyw sprawny i bez luzów iii.8 . cz graficzna: 1. dwie abki abki metalowe jednotrzpieniowe. opis po o enie znaków wysoko ciowych nowych i adaptowanych 4. 3m o pojedynczym podziale lub dwustronnym (rewersyjne) o b dzie nie wi kszym ni 0. sprz t pomiarowy: i. znaki projektowane i adaptowane 4. wprowadzenie zmian od za o e wynik ych z wywiadu terenowego d. sprawdzenie stanu znaków ii. Pomiar osnowy wysoko ciowej: a. a luneta powinna by wyposa ona w dalmierz optyczny ii. niwelator techniczny libellowy o powi kszeniu lunety 24x. numeracja ci gów na ka dej mapie od 1 do n (równole nikowo od zachodu) oraz d ugo ka dego ci gu podana w kilometrach ii. dwie aty niwelacyjne z libellami niesk adane. redni b d przypadkowy poziomowania osi celowej nie mo e by wi kszy ni 0. IV klasa 2000/9999) 5. w razie ich braku wybór miejsca pod stabilizacj nowych znaków iii. I cz on god o mapy w skali 1:10 000. zestawienie linii pomiarowych i wykazy punktów 4. opracowanie projektu technicznego: i. 5kg . Stosuj c aty o pojedynczym podziale nale y pomiar wykonywa przy dwóch wysoko ciach osi celowej iv. opis projektu: 1. wyniki wywiadu terenowego 3. wybór znaków przewidzianych do adaptacji. analiza i opis ka dej linii pomiarowej 2. przebieg linii (ci gów) 2. numeracja punktów dwucz onowa.

celowe na stanowisku powinny przebiega w podobnych warunkach o podobnym na wietleniu 4. dopuszczalna ró nica dwukrotnego pomiaru ci gu niwelacyjnego: 1. z dok adno ci +-1m (dopuszczalna celowa 75m. d ugo celowej maksymalnie 50m.20mm dla IV klasy. Poprawa ma by wyznaczona z b dem 0. po wyrównaniu sieci niwelacyjnej dla ci gu nale y obliczy odchy ki w stosunku do wysoko ci reperów nawi zania i wyrównanych wysoko ci reperów w z owych: 1. dok adno pomiaru: i. termometr. 3mm dla IV klasy d. f=+-6mm\|Lc| III klasa f=+-12mm\|Lc| klasa iii. . 30x i w dobrych warunkach atmosferycznych) 7. celowa powinna omija przeszkody w odleg o ci 1m (nie mniej ni 0. pomiar rano i wieczorem. ró nica pomi dzy dwoma wyznaczeniami ró nic wysoko ci na stanowisku nie powinna by wi ksza ni : a. silne nas onecznienie. w czasie pomiaru nale y na bie co oblicza ró nice wysoko ci na stanowisku oraz zamkni cia ci gów i porównywa z dopuszczalnymi 8. pomiar dwukrotny na stanowisku oraz ka d lini mierzymy równie dwukrotnie w kierunku g ównym i powrotnym 3.15mm dla III klasy i 0. sprz t pomocniczy parasol. przed i po zako czeniu sezonu pomiarowego ii. w gielnica. liczba stanowisk parzysta 5. temperatura (-5°C . wibracja powietrza. sprawdzenie sprz tu pomiarowego: i. ruletka.v. Po pomiarze sieci niwelacyjnej lub jej fragmentu nale y sprawdzi zamkni cia obwodnic (oczek niwelacyjnych): 1. ale przy niwelatorze o powi kszeniu lunety min. samochód b. f=+-6mm\|Lc| III klasa f=+-12mm\|Lc| IV klasa ii. widoczno .6m dla III klasy w terenie falistym). szkicownik.+ 30°C)) 2. f=+-4mm\|Lc| III klasa f=+-10mm\|Lc| klasa iii. warunki pomiaru i pomiar: 1. okresowe sprawdzenie zera aty (stopki aty) iv. niwelator bie ca kontrola (sprawdzenie i rektyfikacja) b dów osiowych niwelatora oraz kontrola mechanizmów c. odpowiednie warunki atmosferyczne (wiatr. Ka da ata powinna mie wiadectwo komparacji. aty w momencie pomiaru powinny sta pionowo (libelle sferyczne) i na abkach 6. 2mm dla III klasy b. mg a. okresowo w ci gu sezonu aty niwelacyjne powinny mie przynajmniej raz wyznaczone poprawki komparacyjne na redni warto d ugo ci normalnego metra aty poprzez porównanie z kontrolnym przymiarem liniowym. d d ysta pogoda.

5mm vi. wyrównaniu mo e podlega : odcinek niwelacyjny. p ró nica dwukrotnego pomiaru odcinków niwelacyjnych b. poprawki ze wzgl du na d ugo redniego metra pary at wprowadza si do oblicze gdy s wi ksze od 0. zestawienie wyników pomiarów oraz odchy ki otrzymane i dopuszczalne ró nic wysoko ci b.35mm/m (IV klasa) ii. gdzie: a. wysoko ci punktów wy szych klas. obliczenia wysoko ci reperów: a. zestawienie wyników: i.25mm/m (III klasa) i 0. kryterium oceny dok adno ci pomiarów niwelacyjnych s b dy rednie na 1km: 1. wysoko ci reperów nawi zania v. szkic roboczy sieci d.\|ff/F 1/nF| 3. R d ugo odcinka w kilometrach c. wprowadzenie poprawek: i. wst pna analiza dok adno ci pomiarów: i. nf liczba poligonów f. obliczenie ró nic wysoko ci dla odcinków w kierunku g ównym i powrotnym v. wyrównanie cis e sieci niwelacyjnej: i. ci g niwelacyjny. poprawk oblicze si z dok adno ci 0. obliczenie redniej ró nicy wysoko ci z dok adno ci do 0. nR liczba odcinków d. numer znaku i opis za o enia ii. odchy ki otrzymane i dopuszczalne iv. redni b d pomiaru ci gu m=+-1/2 * \|pp/R 1/nR| 2. nieod czn cz ci procesu wyrównania jest analiza dok adno ci i rednie b dy punktów po wyrównaniu . redni b d pomiaru sieci m=+. obliczenia polowe odcinków niwelacyjnych: i. poprawki at. sprawdzenie rednich ró nic wysoko ci obliczonych w terenie ii. sie niwelacyjn wyrównuje si metod cis : po rednicz c zawarunkowan ii. e znak warto ci E okre lony jest z równania: d ugo 1m nominalnego na acie + E = 1m iii. do których s nawi zane ci gi przyjmuje si jako bezb dne iii. F d ugo poligonu e. obliczenie d ugo ci odcinków niwelacyjnych iii.4. sie niwelacyjna iv. poprawk dla rednie ró nicy wysoko ci odcinka h r z pomiaru w obu kierunkach ze wzgl du na poprawk komparacyjn pary at E r wyznacza si jako (h*E) przyjmuj c. f odchy ka zamkni poligonów e. ró nica wysoko ci w kierunku g ównym i powrotnym oraz rednia jej warto . d ugo ci odcinków niwelacyjnych iii. obliczenie kontroli sumowych iv.1mm c. Opracowanie wyników pomiarów.

ogólna charakterystyka terenu iii. zawarto operatu szkic sieci w skali mapa w skali 1:10000 z naniesionymi liniami niwelacyjnymi. po wykonaniu pomiarów i oblicze nale y sporz dzi wykaz wysoko ci punktów tworz cych sie ii. e. ci gami niwelacyjnymi. c. w zestawieniu powinny by podane redni b dy wysoko ci punktów po wyrównaniu dzenie i przekazanie dokumentacji: sprawozdanie techniczne: i. dane ilo ciowe wyznaczonych punktów wysoko ciowych viii. h. zestawienie wysoko ci nale y wykona z dok adno ci 1mm (III klasa) i oddzielnie dla IV klasy z dok adno ci 1cm iii.f. charakterystyka zrealizowanej sieci iv. f. charakterystyka dok adno ciowa wyników pomiaru przed wyrównaniem vi. dane formalno-organizacyjne ii. d. Sporz a.5km (1km w terenie intensywnie zagospodarowanym) odcinki adaptowane dmax 5km (2km w terenie intensywnie zagospodarowanym) Reper w z owy punkt. charakterystyk wyrównania i obliczenia sieci vii. zestawienie wysoko ci punktów sieci: i. Ci g niwelacyjny zespó stanowisk niwelacyjnych cz cych: y y y reper nawi zania reper nawi zania reper w z owy reper nawi zania reper w z owy reper w z owy . g. w którym zbiegaj si wi cej ni dwa ci gi niwelacyjne. charakterystyka zastosowanych metod pomiaru i sprz tu v. 5. b. stwierdzenie zgodno ci prac z warunkami technicznymi i obowi zuj cymi normami i przepisami technicznymi oraz uzasadnienie ewentualnych od nich odst pstw ix. sieciami niwelacyjnymi i innymi znakami zgodnie z instrukcj opisy topograficzne protoko y przekazania znaków pod ochron cz pomiarowa cz obliczeniowa katalogi wysoko ci punktów oraz ich wspó rz dne p askie protokó kontroli technicznej 3 zasoby dokumentów przekazywanych do o rodka: y y y zasób bazowy o warto ci nieprzemijaj cej zasób u ytkowy u ytkowany przez innych zasób przej ciowy zachowywany przez kilka lat D ugo ci odcinków niwelacyjnych: y y odcinki nowoprojektowane dmax 1.

gliny. Sie jednorz dowa obliczana jako ca o . Stanowisko niwelacyjne zespó czynno ci pomiarowych pozwalaj cych wyznaczy ró nic wysoko ci w zasi gu dopuszczalnych d ugo ci celowych. jezior. glinkach oraz na mieszaninie piasku i gliny (kurczenie lub p cznienie) w pobli u brzegów rzek. mórz (100m) ba zboczach o spadku powy ej 5° na gruntach uwarstwionych uko nie do poziomu pod k tem powy ej 10° w miejscach nad mediami podziemnymi na koronach dróg i szlaków kolejowych (odleg o nie mniejsza ni podwójna wysoko skarpy) na nieporo ni tych ha dach i wydmach w miejscach nara onych na drgania i wstrz sy w zasi gu eksploatacji wyrobisk wiru. Stabilizacja punktów: y y y y y y w szczegó owej osnowie wysoko ciowej stosuje si naziemne i cienne znaki wysoko ciowe z reperem niwelacji technicznej g owice reperów powinny by oznaczone numerami (dwuliterowa seria i czterocyfrowy numer serii) stabilizacj nale y dokona na 3 miesi ce (punkty naziemne) i 1 miesi c (znaki cienne) przed wykonaniem pomiarów stabilizacj znaków naziemnych wykonywa mo na w temperaturze powy ej 0°C a znaków ciennych powy ej 5°C stopk znaku wysoko ciowego nale y posadowi poni ej poziomu zamarzania gruntów oraz 0.5m powy ej poziomu zwierciad a wody gruntowej wystaj ce cz ci g owic reperów powinny by zabezpieczone rodkami antykorozyjnymi Nie zaleca si lokalizowa znaków wysoko ciowych: y y y y y y y y y y y na gruntach nasypowych na gruntach pochodzenia organicznego na glinach. piasku itp. Znaki wysoko ciowe cienne nale y lokalizowa : y na budynkach wykonanych z materia ów trwa ych i posadowionych na gruntach o dobrej no no ci i fundamentach posadowionych poni ej poziomu zamarzania gruntów i oddanych do eksploatacji co najmniej 2 lata przed osadzeniem znaku .Odcinek lub linia niwelacyjna zespó stanowisk niwelacyjnych cz cych dwa s siednie repery w ci gu niwelacyjnych.

4mm. Podejrzan at nale y sprawdzi przy pomocy specjalnych linia ów kontrolnych wykonanych z metalu i posiadaj cych dwa znaczki w odleg o ci 1m. wskutek naniesienia niew a ciwej jednostki d ugo ci na acie. ze wzgl du na ciekawo spo ecze stwa: y y y repery cienne repery skalne repery ziemne: o naziemne o podziemne B dy wyst puj ce podczas wykonywania niwelacji B dy systematyczne: y y y y wp yw zakrzywienia Ziemi eliminowany poprzez pomiar ze rodka dhK = d2/2R wp yw refrakcji normalnej promie wietlny biegn cy od punktu P do punktu S za amuje si ku prostopad ej o k t refrakcji . 1mm. nierównoleg o osi celowej do osi libelli lub kompensatora eliminowany przez pomiar ze rodka  .0. ciana bez wyst pów) na wysoko ci 30-50cm nad ziemi z dala od drzwi i okien (min. hRL = kRL * d2/2R odchylenie aty od pionu: o w p aszczy nie celowania o prostopadle do p aszczyzny celowania hO = L/2 * ( /2)2 y y y y osiadanie at i instrumentu w czasie pomiaru wp yw b du zera at eliminowany przez parzyst liczb stanowisk. naprzemienne ustawianie aty raz w punkcie wstecz a na nast pnym stanowisku w punkcie w przód wp yw b dów systematycznych podzia u at systematyczny b d podzia u at mo e powsta w procesie produkcji. w cianach murowanych o grubo ci nie mniejszej ni 40cm oraz w cianach zmontowanych z elementów prefabrykowanych o grubo ci nie mniejszej ni 40cm o osadzeniu znaku wysoko ciowego ciennego nale y poinformowa w a ciciela budynku Opis topograficzny punktu wysoko ciowego format A5 Znaki wysoko ciowe (repery) ka dy punkt wysoko ciowy powinien mie dwa repery. 1m) w betonowych cianach zbrojonych o grubo ci nie mniejszej ni 25cm. Przy silnym nas onecznieniu i nisko nad ziemi mo e wynie 2-3mm. Krzywa refrakcji jest w przybli eniu ko em o promieniu R hRef = d2/2R wp yw refrakcji lokalnej przeci tna warto refrakcji lokalnej wynosi dla d=100m ok. Dopuszczalna odchy ka w d ugo ci 1m nie powinna przekracza +.y y y y y na pionowych i g adkich cianach (4m nad reperem.

b d niedok adnego zrzutowania ko ca ta my d.3 d. B dy przypadkowe: a.7mm Podsumowanie Dodaj c do tego nie usuni te resztki b dów systematycznych otrzymujemy dok adno aty równ +-1mm.3 5.0 21. b d naci gu ta my e. b d niedok adnego wbijania szpilek c.3mm (IV klasa) b d przypadkowy odczytu z aty ( +-0.2mm na 50m) cznie wp yw wszystkich b dów przypadkowych na odczyt na acie wynosi: m = 0.B dy przypadkowe: y y y b d przypadkowy podzia u aty wyst puj na skutek niedok adnego po o enia dowolnej dzia ki wzgl dem zera podzia u aty i nie powinien przekracza m = +-0. odczytu z B dy wyst puj ce przy pomiarze d ugo ci przymiarem wst gowym 1. b d nie u o enia ta my wzd u linii pomiarowej f. b d niedok adnego odczytania reszty . do wiadczenia b d przypadkowy poziomowania osi celowej dla osnowy szczegó owej b d ten nie powinien przekracza 0. B dy systematyczne: a.6mm. b d niedok adnego przy o enia ta my do punktu pocz tkowego do szpilek b. b d ze wzgl du na zmian temperatury c. b d wynikaj cy z nierówno ci terenowych 3.8 (+-0. b d komparacji ró nica d ugo ci nominalnej i rzeczywistej b.2mm (III klasa) oraz +0.3 12. wynika ze zdolno ci rozdzielczej oka ludzkiego) ma decyduj cy wp yw na dok adno prac niwelacyjnych i zale y od: o d ugo ci celowej o powi kszenia lunety o wielko ci najmniejszej dzia ki na acie o warunków atmosferycznych o o wietlenia o w a ciwo ci wzroku obserwatora. b d zwisu ta my D ugo strze ki 10 20 30 40 S w cm l w mm 1. jego predyspozycji psychofizycznych. B dy grube 2.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->