P. 1
Wykład - Prawo handlowe

Wykład - Prawo handlowe

|Views: 123|Likes:

More info:

Published by: maciej-wojcik-9288 on Jul 31, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/31/2011

pdf

text

original

Semestr letni rok akademicki 2010/2011 Nazwa przedmiotu: prawo handlowe.

Treści programowe w zakresie prawa handlowego.
I. Ogólne zagadnienia z zakresu prawa gospodarczego. 1. Podstawowe pojęcia:  Prawo gospodarcze (publiczne i prywatne).  Prawo handlowe.  Przedsiębiorca.  Działalność gospodarcza.  Firma.  Prokura. II. Spółki prawa cywilnego, spółki prawa handlowego oraz inne podmioty w działalności gospodarczej – ustrój, funkcjonowanie, ochrona prawna. 1. Spółki. a) Zagadnienia ogólne.  Spółki handlowe i spółki cywilne.  Spółki jednoosobowe.  Ogólna charakterystyka spółek osobowych i kapitałowych. b) Spółki osobowe. b1) Spółka cywilna.  Powstanie spółki cywilnej i jej ogólna charakterystyka.  Stosunki wewnętrzne.  Wkłady wspólników.  Charakter prawny majątku spółki.  Prowadzenie spraw spółki.  Udział w zyskach i stratach.  Stosunki zewnętrzne.  Reprezentacja.  Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki.  Zmiana i rozwiązanie umowy spółki.  Przekształcenie spółki cywilnej. b2) Osobowe spółki handlowe – zagadnienia wspólne. b3) Spółka jawna.  Powstanie spółki jawnej i jej ogólna charakterystyka.  Stosunki wewnętrzne.  Wkłady wspólników.  Prowadzenie spraw spółki.  Udział w zyskach i stratach.  Zakaz konkurencji.  Stosunki zewnętrzne.  Reprezentacja.  Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki.  Rozwiązanie spółki jawnej i wystąpienie wspólnika ze spółki.  Likwidacja spółki jawnej. b4) Spółka partnerska.  Powstanie spółki partnerskiej i jej ogólna charakterystyka.  Odpowiedzialność partnera za zobowiązania spółki.  Prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja. 1

 Rozwiązanie spółki partnerskiej. b5) Spółka komandytowa.  Powstanie spółki komandytowej i jej ogólna charakterystyka.  Pozycja prawna komplementariusza.  Pozycja prawna komandytariusza. b6) Spółka komandytowo-akcyjna.  Powstanie spółki komandytowo-akcyjnej i jej ogólna charakterystyka.  Stosunki zewnętrzne.  Odpowiedzialność za zobowiązania spółki.  Reprezentacja  Stosunki wewnętrzne  Prowadzenie spraw spółki.  Udział w zyskach i stratach.  Rozwiązanie i likwidacja spółki komandytowo-akcyjnej.  Wystąpienie wspólnika. c) Spółki kapitałowe. c1) Zagadnienia ogólne.  Spółka kapitałowa w organizacji.  Wkłady w spółkach kapitałowych. c2) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  Powstanie spółki z o.o.  Kapitał zakładowy.  Udziały.  Prawa i obowiązki wspólników w spółce z o.o  Organy spółki z o.o.  Zgromadzenie wspólników.  Zarząd.  Rada nadzorcza  Rozwiązanie i likwidacja sp. z o.o. c3) Spółka akcyjna.  Powstanie spółki akcyjnej.  Kapitał zakładowy.  Akcje.  Prawa i obowiązki wspólników w spółce akcyjnej  Organy spółki akcyjnej.  Walne zgromadzenie.  Zarząd.  Rada nadzorcza  Rozwiązanie i likwidacja spółki akcyjnej. 2. Przedsiębiorstwo państwowe a) Organy zarządzania przedsiębiorstwem.  Ogólne zebranie pracowników (delegatów).  Rada pracownicza.  Dyrektor przedsiębiorstwa. 3. Spółdzielnie. a) Tryb zakładania spółdzielni. b) Organy spółdzielni.  Walne zgromadzenie (zebranie przedstawicieli).  Rada nadzorcza.  Zarząd.  Zebranie grup członkowskich c) Członkostwo spółdzielni. d) Prawa i obowiązki członków. 2

e) Ustanie członkostwa. 9. Literatura A. Literatura podstawowa: 1. Prawo gospodarcze dla ekonomistów, red. P. Wiatrowski, Kraków 2008. 2. Kruczalak, Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa 2007. 3. Prawo cywilne i handlowe w zarysie, red. W. Katnera, Kraków 2006. 4. Prawniczy słownik wyrazów trudnych, red. J. Boć, Wrocław 2006. 5. Akty prawne odnoszące się do zagadnień określonych w treściach programowych. B. Literatura uzupełniająca: 1. A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2008. 2. K. Kruczalak, Prawo handlowe – zarys wykładu, Warszawa 2007.

Ad. I). Ogólne zagadnienia z zakresu prawa handlowego.
1). Podstawowe pojęcia.  Prawo gospodarcze (publiczne i prywatne) Prawo gospodarcze nie jest odrębną gałęzią prawa, lecz zbiorem wszystkich przepisów prawnych dotyczących działalności gospodarczej. Prawo gospodarcze można podzielić na: Na prawo gospodarcze publiczne składają się przepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej należące do gałęzi prawa publicznego, regulujące zagadnienia poświęcone podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym między innymi rejestracji działalności gospodarczej, uzyskiwania koncesji, zezwoleń. Prawo gospodarcze prywatne (prawo handlowe) jest częścią (działem) prawa cywilnego, a wyodrębnia się go ze względów dydaktycznych i praktycznych. Obejmuje ono przede wszystkim tworzenie, funkcjonowanie i ustanie form organizacyjnych przedsiębiorców oraz tzw. umowy gospodarcze.  Prawo handlowe. Prawo handlowe sensu stricto reguluje organizacje przedsiębiorców i dokonywanych między nimi czynności handlowych, natomiast prawo handlowe sensu largo obejmuje ponadto swoim zakresem przepisy między innymi z dziedziny prawa papierów wartościowych, prawa wekslowego i czekowego, czy prawa upadłościowego.  Przedsiębiorca Pojęcie przedsiębiorcy znajdujemy w wielu aktach normatywnych. 1. Pojęcie przedsiębiorcy w k.c. Zgodnie z art. 43(1) k.c. przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Zawarte w przepisie art. 43(1) k.c. pojęcie przedsiębiorcy opiera się na dwóch kryteriach:  podmiotowym i  funkcjonalnym Pierwsze z nich ogranicza zakres tego pojęcia do trzech kategorii podmiotów: 1. osób fizycznych - (art. 8-32 k.c.) – każdy człowiek od chwili urodzenia. 2. osób prawnych. Osobą prawną w rozumieniu art. 33 kc jest Skarb Państwa i każda jednostka organizacyjna, której przymiot osobowości prawnej przyznany został 3

z 2004r. poz. 439 k. skrót firmy oraz inne określenia dowolnie obrane. Przedsiębiorcą będzie więc tylko ten. Przez działalność gospodarczą rozumieć należy zarobkową działalność wytwórczą. 434 k. nie robią tego we własnym imieniu. Pojęcie przedsiębiorcy w ustawie z 2 lipca 2004 r. gdyż nawet jeżeli uczestniczą w działalności gospodarczej. Z kolei kryterium funkcjonalne wskazuje cechy powszechnie uznawane za charakterystyczne dla przedsiębiorcy. W myśl art. członkowie organów przedsiębiorcy czy pełnomocnicy. osobowe spółki handlowe (jawna. Z definicji legalnej zawartej wart. że tworzą one pewną całość. z 2004r. Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub dodatków wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy. że przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową. 2. jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi. zarządcy. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. l i 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą może być osoba fizyczna. definicja zawarta w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej odnosi się zaś do stosunków publicznoprawnych. 1807) Definicja kodeksowa ma samodzielne znaczenie na obszarze stosunków prywatnoprawnych (cywilnoprawnych). którym ustawa przyznaje zdolność prawną.  Firma Zgodnie z treścią art. a ponadto może wskazywać na przedmiot działalności. poz. 4 ust. które może być podane w skrócie. która może być wykonywana w pewien sposób. można przyjąć. siedzibę tej osoby. tj: 1. Firma osoby prawnej powinna zawierać określenie formy prawnej osoby prawnej. który w przeciwieństwie do rozwiązań kodeksu handlowego nie zezwala na zbycie firmy.U. że oznacza to określony ciąg działań. Przedsiębiorcą jest także wspólnik spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez niego działalności gospodarczej. komandytowo-akcyjna) oraz spółki kapitałowe w organizacji. że firma stanowi obecnie 4 . Podjęcie działalności gospodarczej przez osoby prawne wymaga rejestracji w sądzie rejestrowym. Z tego względu na gruncie kodeksu cywilnego nie będą do tej grupy zaliczani: pracownicy. 3. 432 k.c. budowlaną. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. usługową oraz poszukiwanie. firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko..c. z uwzględnieniem specjalnych procedur i umiejętności. 2. Natomiast firmą osoby prawnej jest jej nazwa. a nie stanowią oderwanego świadczenia czy świadczeń określonych rzeczy lub usług. tj. prowadzenie we własnym imieniu działalności gospodarczej lub zawodowej. a nie tylko pojedyncze czynności . 1807). Nr 173. Działalność zawodowa to działalność. Na podkreślenie zasługuje art.U. miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń. do których zresztą odwołuje się także ustawa z 2 lipca 2004 r.przez przepisy obowiązującego prawa (kryterium formalne). Chociaż brak wyraźnych wskazówek na ten temat. komandytowa. Przepisy kodeksu cywilnego nie precyzują natomiast. handlową.c. przedsiębiorca działa pod firmą. wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły. kto wykonuje czynności powtarzalne i w taki sposób. której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną i która we własnym imieniu wykonuje działalność gospodarczą. osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną. rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż. wynika. Zgodnie z art.  Działalność gospodarcza. Zwrócić należy także uwagę. Nr 173. co należy rozumieć przez działalność gospodarczą i zawodową. 43(1) k. a także działalność zawodową.c. partnerska. zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym.

na podstawie której następuje oddanie go do czasowego korzystania. 4. Prokurentem może być wyłącznie osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności . 2) złożenia oświadczenia lub oświadczeń w odpowiedniej treści i formie. zakres prokury czyni prokurenta osobą wyposażoną w najszersze uprawnienia. 1091 § 2 k.c. które może być udzielone wyłącznie przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców. 2. Będąc aktem szczególnego zaufania ze strony przedsiębiorcy.c.oznaczenie przedsiębiorcy. którego prawo do firmy zostało zagrożone cudzym działaniem. przez bezwzględnie obowiązujące przepisy. a także wyróżniać przedsiębiorcę spośród innych podobnych. W myśl art.). Prokura powinna być pod rygorem nieważności udzielona na piśmie. Nie można ograniczyć prokury ze skutkiem wobec osób trzecich. 1) Zasada prawdziwości oznacza. a nie przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym. prawa firmowego. Jedynie do zbycia przedsiębiorstwa. Jednym z takich stosunków prawnych jest prokura. Cechy prokury: 1. chyba że nie jest ono bezprawne.ogłoszenia upadłości. . jest rejestr przedsiębiorców Krajowego rejestru sądowego lub . która dopuściła się naruszenia (art.). chyba że przepis szczególny stanowi inaczej (art. do dokonania czynności prawnej. Rejestrem. W jego imieniu działania składające się na proces prowadzenia przedsiębiorstwa mogą wykonywać inne podmioty. prokurent nie może substytuować innego prokurenta ani ustanowić innego prokurenta dla swego mocodawcy lub dla siebie.c. 8. chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.prawnych (art. 3.).). może żądać zaniechania tego działania. Wygasa wskutek . 6. Prokurent może jednak ustanowić pełnomocnika do poszczególnych czynności lub pewnego rodzaju czynności 7. Firmę ujawnia się we właściwym rejestrze. 1091 kc prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa..  Prokura Przedsiębiorca nie jest zobowiązany do osobistego prowadzenia przedsiębiorstwa. 5.c. Obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych.wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru. Udzielenie i wygaśnięcie prokury wymaga zgłoszenia do rejestru przedsiębiorców. l096 kc. oraz do zbywania i obciążania nieruchomości wymagane jest pełnomocnictwo do poszczególnej czynności (art.że wyklucza się możliwość posługiwania się na terenie działalności danego przedsiębiorstwa tą samą nazwą przez inne przedsiębiorstwo Ochrona prawo do firmy Przedsiębiorca. 1092 k.otwarcia likwidacji oraz 5 .ewidencja działalności gospodarczej Przepis art 43(3) k. że przedsiębiorstwo może mieć tylko jedną nazwę. W konsekwencji takiego postanowienia art. 2) Zasada jedności oznacza z kolei. 1093 k. Tak szeroko określony. 43 k. jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać 1) usunięcia jego skutków. o którym mowa. 3) naprawienia na zasadach ogólnych szkody majątkowej lub 10 4) wydania korzyści uzyskanej przez osobę. a także .c. wyraża podstawowe zasady tzw. w szczególności inne osoby fizyczne wchodzące w skład organów przedsiębiorcy lub osoby legitymowane do działania na podstawie innych stosunków prawnych.w przypadku osób fizycznych . 3) Zasada wyłączności zaś . Jest on w następstwie tego jakby alter ego przedsiębiorcy. że nazwa przedsiębiorcy powinna odpowiadać rzeczywistemu przedmiotowi jego działalności i nie powinna co do tego wprowadzać w błąd. prokura może być w każdym czasie odwołana. Ze względu na zakres uprawnień prokury nie można przenieść na inną osobę.

Oprócz spółek cywilnych i handlowych istnieją inne spółki. spółki prawa handlowego oraz inne podmioty w działalności gospodarczej . spółek wodnych.Prawo wodne 2. 164-171 a ustawy . 4 § l pkt 2 k. Dotyczyć to może np. innych (ustawy z 26 czerwca 1963 r.ustrój. Spółkami kapitałowymi są: 1.  Spółki prawa cywilnego a spółki prawa handlowego. Ad. których nie można zdecydowanie zakwalifikować ani do jednych. Jeśli natomiast prokura udzielona została kilku prokurentom oddzielnie.c.h Inne rodzaje spółek. 6 . Podział spółek na cywilne i handlowe nie jest w prawie polskim podziałem wyczerpującym. 1. 1. Wymienione spółki nie mieszczą się w przedstawionym wyżej rozróżnieniu spółek cywilnych i handlowych z przyczyn merytorycznych. Rodzaje prokury.. 4 § l pkt l k. funkcjonowanie. Jeśli prokura jest łączna.Prokura wygasa także ze śmiercią prokurenta. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych). 2. spółki prawa cywilnego (spółki cywilne) 2. ochrona prawna. spółka komandytowo-akcyjna (art. prokura może być udzielona kilku osobo łącznie (prokura łączna) lub oddzielnie. którym udzielono prokury łącznie (reprezentacja bierna). który reguluje kwestie poświęcone spółkom osobowym oraz spółkom kapitałowym. spółki prawa handlowego (spółki handlowe) Funkcjonowanie spółek cywilnych uregulowane zostało przepisami ustawy Kodeks cywilny (kc) art. (art. 1097 k. Ad. Istnieje wtedy tyle prokur. . Natomiast śmierć przedsiębiorcy lub utrata przez niego zdolności do czynności prawnych nie powoduje wygaśnięcia prokury (art. spółka jawna. Spółkami osobowymi są: 1. o lasach) i 3.). do ważność czynności prawnej potrzebne jest współdziałanie wszystkich łącznie ustanowionych prokurentów. ani do drugich.s. spółka akcyjna (art. tak i w prawie polskim można wyróżnić 1. Kodeks spółek handlowych (ksh). spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz 2..przekształcenia przedsiębiorcy.s. Spółki. spółka komandytowa oraz 4.). l094 kc.c. inne są cele. a) Zagadnienia ogólne. Kierowane do przedsiębiorcy oświadczeni lub doręczenia pism mogą być dokonywane wobec jednej z osób. 3. Spółki prawa cywilnego. struktura i sposoby ich działania. spółka partnerska. 860-875 k. Zgodnie z treścią art. spółek leśnych (ustawa z 28 września 1991 r. II. gdyż inny jest sposób ich tworzenia. każdy z nich działa niezależnie od drugiego. Działalność spółek handlowych regulowana jest obecnie przepisami ustawy z 15 września 2000 r. Podobnie jak w innych systemach prawnych Europy kontynentalnej. ilu ustanowiono prokurentów.h.

301 § l). Cechy spółki cywilnej. 3b) Spółka cywilna. o których mowa wart. chociaż subsydiarnie. której niezachowanie rodzi prawne skutki przewidziane wart. komandytowa i komandytowo-akcyjna są jednostkami organizacyjnymi. 1. Ad. 2b) W spółkach osobowych prowadzenie spraw spółki należy. umowa spółki powinna być stwierdzona pismem. są to spółki kapitałowe. spółki z ograniczoną  Ogólna charakterystyka spółek osobowych i kapitałowych. mamy tu przy tym do czynienia z wymaganiem formy dla celów dowodowych. Mogą one bowiem we własnym imieniu nabywać prawa. Kodeks spółek handlowych dopuszcza jednoosobowe założenie odpowiedzialnością (art. do wspólników. pozbawiona jest w ogóle podmiotowości prawnej. 2) zobowiązanie się wspólników do przedsięwzięcia działań oznaczonych w umowie. to są to spółki osobowe. 74 k.rada nadzorcza lub komisja rewizyjna). partnerska. 331 kc. Wymienione w kodeksie spółek handlowych spółki osobowe prowadzą przedsiębiorstwo pod własną firmą. 8 § l k. Do przedmiotowo istotnych postanowień umowy spółki cywilnej należy zatem: l) dążenie wspólników do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego.) wyposażone są w osobowość prawną. w szczególności przez wniesienie wkładów". tym samym mają zdolność prawną. Spółki jednoosobowe. 1a) W konsekwencji spółki kapitałowe mają osobowość prawną i za swoje zobowiązania odpowiadają własnym majątkiem. jako spółka osobowa. b1) Spółka cywilna (art. co do zasady. 331 § l k.). Wedle art.: "Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony. zaciągać zobowiązania. ułomnymi osobami prawnymi).h. a w szczególności wniesienia wkładów. z wyłączeniem osobistej odpowiedzialności wspólników. o której mowa wart.c. za zobowiązania spółki zaś przynajmniej jeden wspólnik odpowiada osobiście. Stosownie do dyspozycji art. Podział na spółki kapitałowe i osobowe opiera się na kryterium substratu ich istnienia i działalności. b) Spółki osobowe. chyba że z ustawy lub aktu założycielskiego wynika co innego.c. pozywać i być pozywane (art. 860 § l k. 7 . 2a) W spółce kapitałowej wspólnicy odsunięci są z reguły od bezpośredniego prowadzenia spraw spółki (należą one do zarządu) i od bezpośredniej kontroli jej działalności (wykonuje je specjalny organ spółki . Spółka cywilna powstaje zawsze w drodze umowy. organem zaś ich reprezentującym jest zgromadzenie wspólników. 860-875 kc)  Powstanie spółki cywilnej i jej ogólna charakterystyka. iż tylko spółki kapitałowe (spółka akcyjna i spółka z o. w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe. 3a) W nauce polskiej dominuje pogląd.c.o. 1b) W przeciwieństwie do spółek kapitałowych spółkę osobową cechuje co do zasady osobista (majątkowa) odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki i osobiste prowadzenie spraw spółki. 860 § 2 k.c. Jeśli mianowicie jest nim tylko substrat osobowy (wspólnicy). natomiast spółki: jawna. (tzw.s. jeśli także kapitał (substrat rzeczowy). Ad. 151 § l) oraz spółki akcyjnej (art.

Spółka ta może być zatem zawarta na czas nieoznaczony lub czas oznaczony. Spółka cywilna nie ma zdolności prawnej.c. Wkłady wniesione przez wspólników oraz dochody uzyskiwane przez spółkę w czasie jej trwania są majątkiem wspólnym.).c. jak też 3. 3. Wspólnym celem spółki nie może być cel sprzeczny z ustawą. prawo niepodzielnej ręki. przez działanie wspólników w sposób oznaczony. 431 w zw.  Wkłady wspólników w spółce cywilnej. w szczególności przez wniesienie wkładów.2.  Stosunki wewnętrzne w spółce cywilnej.  Charakter prawny majątku spółki cywilnej. 331 k. Spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą . Gospodarczy charakter wspólnego celu w spółce cywilnej wyłącza natomiast możliwość zawarcia tego rodzaju spółki dla innych celów niż gospodarcze (np. wszelkie wierzytelności oraz roszczenia o wniesienie wkładu. 58 k. Na majątek wspólników składają się zatem: 1. Za przedsiębiorcę ustawa o swobodzie działalności gospodarczej uznaje wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywania przez nich działalności gospodarczej. 2.c.. jak również rzeczy i prawa wchodzącego w skład tej całości. Zgodnie z art. jaki kształtuje umowę spółki cywilnej.c. albo na świadczeniu usług. charytatywne). Domniemywa się. Tak samo wspólnik może rozporządzać prawem do wypłaty części zysku przypadającej na niego w czasie trwania spółki. z art. jak i prawem zwrotu wydatków poniesionych osobiście przez niego w związku z prowadzeniem spraw spółki. mający na celu obejście ustawy bądź sprzeczny z zasadami współżycia społecznego (art. wkład wspólnika może polegać albo na wniesieniu do spółki własności lub innych praw. W konsekwencji brak oznaczenia udziałów w rzeczy wspólnej. 36). Przepisy kodeksu cywilnego nie zawierają postanowień co do czasu trwania spółki. Konsekwencją osobistego stosunku łączącego wspólników jest: 1. Majątek spółki cywilnej jest majątkiem wszystkich wspólników. 4. które służą do zapewnienia jego niepodzielności przez cały czas trwania spółki.). wkłady w formie własności i innych praw podmiotowych. 8 . dochody z działalności spółki. 863 k. że wspólnik może rozporządzić należnymi mu prawami majątkowymi wobec spółki. Jest to tzw. 5. czy wreszcie w świetle art. 3. Jest to jednak ich majątek odrębny podlegający szczególnym przepisom. Pod względem prawnym majątek spółki stanowi współwłasność łączną opierającą się na szczególnym stosunku osobistym.c. które będą mu przysługiwać z chwilą wystąpienia ze spółki albo z chwilą jej rozwiązania. zakaz zaspokajania osobistego wierzyciela wspólnika z jego udziału w majątku lub udziału w składnikach tego majątku (art. 863 § l k. ponieważ umowa kreująca ten rodzaj spółki nie prowadzi do powstania osoby prawnej. zakaz domagania się podziału tego majątku.c. 860 § l k. zakaz rozporządzania przez wspólników własnym udziałem we wspólnym majątku albo w poszczególnych jego składnikach i 2.ani w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Osiągnięcie celu gospodarczego spółki cywilnej następuje. dlatego działalność gospodarczą prowadzą wspólnicy spółki cywilnej. 6. Każdy wspólnik jest przeto właścicielem majątku jako niepodzielnej całości. dopóki współwłasność istnieje. Stosując argument a contrario z treści art. że wkłady wspólników mają jednakową wartość. ani ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (art. można przyjąć. w myśl art. 861 § l k..

zgodnie z dyspozycją art. 865 § l kc. Ustanowienie w umowie lub uchwale wspólników zysku znikomego lub pozornego także stanowiłoby naruszenie postanowień art. że sprawy spółki prowadzić będzie jeden lub kilku wymienionych w umowie lub uchwale wspólników. w razie wątpliwości. Zgodnie z dyspozycją art. Sposób reprezentacji spółki na zewnątrz. Wynika to wyraźnie z dyspozycji art. Można przyjąć. z tą chwilą można mówić o zyskach czy stratach spółki.c.c. Jeśli przed zakończeniem takiej sprawy chociażby jeden z pozostałych wspólników sprzeciwił się jej prowadzeniu. to reprezentacja dotyczy stosunków z osobami trzecimi. Zasadą wyrażoną w powołanym przepisie jest więc równy udział każdego wspólnika w zyskach i stratach. 867 § l k. które regulują zagadnienie udziału wspólników w zyskach i stratach spółki. Jak stwierdza jednak wspomniany przepis.c. Art.c.) dotknięte bezwzględną nieważnością. Z uwagi na to. każdy wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki. gdy wspólnik prowadzący sprawy spółki ma dokonać czynności.c.c.c. że czynnością nagłą w rozumieniu tego przepisu jest taka czynność. może żądać podziału i wypłaty zysku dopiero po rozwiązaniu spółki.. której zaniechanie naraziłoby spółkę na niepowetowane straty. również do udziału w stratach. wyjątek polegający na tym. 867 § l k. 865 § 2 k. Jeżeli prowadzenie spółki jest sprawą jej stosunków wewnętrznych.c.  Stosunki zewnętrzne w spółce cywilnej.) bądź z mocy umowy spółki lub uchwały wspólników nie są uprawnieni do żądania z tego tytułu wynagrodzenia. Można nawet zwolnić niektórych wspólników od udziału w stratach. Od powyższych zasad dotyczących sposobu prowadzenia spraw spółki ustawa wprowadza w art. z reguły wynika z umowy spółki lub późniejszej uchwały wspólników. Uchwała taka wymagana jest także wtedy. czy też wykracza poza jej ramy. wobec osób trzecich.      Prowadzenie spraw spółki cywilnej. gdy spółka ma cel zarobkowy.c.  Reprezentacja w spółce cywilnej. mają zastosowanie wtedy. w umowie spółki (a także w późniejszej uchwale) można inaczej ustalić stosunek udziału wspólników w zyskach i stratach. 868 § 1 k. które przekraczają zakres "zwykłych czynności spółki". 867 § 2 k. 865 § l k. Ustalony w umowie (lub uchwale wspólników) stosunek udziału wspólnika w zyskach odnosi się. każdy ze wspólników ma prawo żądać zgodnie z art. Uprawnienie do prowadzenia spraw spółki przez każdego ze wspólników ustawa ogranicza do zakresu zwykłych czynności spółki (art.podziału i wypłaty zysków z końcem roku obrachunkowego. 868 k. Umowa spółki lub uchwała wspólników może też 9     . czy dana czynność jest czynnością zwykłą spółki. że każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników wykonać czynność nagłą. W wypadku jednak gdy spółkę zawarto na czas dłuższy.. Zgodnie z dyspozycją art. . Wspólnicy prowadzący sprawy spółki z upoważnienia ustawowego (art..). byłoby zatem (z mocy art. PRZYKŁAD UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW W SPRAWIE PRZEKRACZAJĄCEJ ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU. bez względu na rodzaj i wartość wkładu. 865 § 3 k. potrzebna jest uchwała wspólników. że wspólnik. W umowie spółki lub późniejszej uchwale wspólnicy mogą postanowić. zależy od całokształtu okoliczności towarzyszących działalności spółki. 58 § 2 i 3 k. Natomiast nie można wyłączyć wspólnika od udziału w zyskach.c. Ocena. 867 i 869 k. a w normalnym toku sprawy nie mogłoby dojść do podjęcia na czas odpowiedniej uchwały. wspólnik jest uprawniony do równego udziału w zyskach i w tym samym stosunku w stratach. Tu tkwi zasadnicza różnica między tymi pojęciami.      Udział w zyskach i stratach w spółce cywilnej. której zaniechanie mogłoby narazić spółkę na niepowetowane straty.

W braku odmiennej umowy spółki wspólnikowi występującemu ze spółki zwraca się w naturze rzeczy.  Umowne oznaczenie udziałów poszczególnych wspólników w zyskach i stratach spółki także nie wywiera wpływu na ich odpowiedzialność za zobowiązania spółki.  Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki cywilnej. stanowić o uprawnieniu do reprezentowania spółki przez osobę nienależącą do grona wspólników. ale i majątkiem osobistym.wspólnicy odpowiedzialni są solidarnie. przy czym odpowiedzialność wspólników jest niezależna od ich udziału w zyskach i stratach spółki. . 869 § l k. Wystąpienie wspólnika ze spółki nie powoduje automatycznie rozwiązania spółki. W braku wskazań wynikających z umowy lub uchwały wspólników każdy z nich w myśl art. że wedle orzecznictwa wspólnik. ma zatem charakter normy iuris cogentis. 864 kc. rozwiązanie spółki. Wspólnicy mogą 1. a jeśli nie ma takiego oznaczenia . który przystąpił do już istniejącej spółki.są wszelkie zobowiązania zaciągnięte przez jednego wspólnika.umocowany jest do reprezentowania spółki w takich granicach. iż chodzi tu tylko o zobowiązania. jaką wkład ten miał w chwili wniesienia.w myśl art. przyjąć nowego członka lub 2.c.).). 3.  Wierzyciel może natomiast dochodzić swojej wierzytelności z całego majątku wspólników oraz całego majątku osobistego każdego ze wspólników.  Zmiana i rozwiązanie umowy spółki cywilnej. kilku lub wszystkich wspólników. Występującemu wspólnikowi pozostali wspólnicy muszą wypłacić ponadto taką część wartości wspólnego majątku pozostałego po obliczeniu wkładów wszystkich 10 . ale tylko w odniesieniu do zobowiązań. które wniósł do spółki do używania.c.c. nie odpowiada solidarnie z pozostałymi wspólnikami za zobowiązania spółki powstałe przed datą jego przystąpienia do spółki. Artykuł 864 k.  Odpowiedzialność solidarna wspólników nie może być ani uchylona. oraz wypłaca się w pieniądzu wartość jego wkładu oznaczoną w umowie. chyba że spółka liczyła dwóch wspólników. lecz ogranicza się do zobowiązań spółki zaciągniętych przed jego wystąpieniem.  Z kolei osobista odpowiedzialność wspólnika.). 870 k. w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw. trwa nadal.wartość. Możliwe jest także wystąpienie wspólnika ze spółki oraz 4. Odpowiedzialności tej nie uchyla rozwiązanie spółki. Zamieszczenie w umowie spółki odmiennych postanowień nie wywiera żadnych skutków w stosunku do wierzycieli. przez wypowiedzenie swego udziału na trzy miesiące przed upływem roku obrachunkowego. Zobowiązaniami spółki .c. przez wypowiedzenie udziału ze strony wierzyciela osobistego wspólnika. 2. o ile spółka została zawarta na czas nieoznaczony (art. który wystąpił ze spółki.zgodnie z panującym w tej mierze poglądem nauki i orzecznictwa . Za zobowiązania spółki . że każdy ze wspólników odpowiada za zobowiązania spółki nie tylko wspólnym majątkiem spółki. ani zmieniona w drodze czynności prawnej między wspólnikami. Istotne jest jednakże podkreślenie. (art. 866 k. Odpowiedzialność taka trwa również w razie rozwiązania spółki. PRZYKŁAD OŚWIADCZENIA O WYPOWIEDZENIU UDZIAŁU. które powstały w czasie trwania spółki lub odnoszą się do okresu istnienia spółki. 871 § l k. Wystąpienie wspólnika ze spółki następuje: 1.  Dodać przy tym należy. które powstały w czasie istnienia spółki albo odnoszących się do okresu istnienia spółki. . (art.c. wyrazić zgodę na wstąpienie nowego członka w drodze zmiany umowy spółki.  Solidarna odpowiedzialność wspólników oznacza. jeśli pozostają one w związku z działalnością spółki.

następnie zwrócić wspólnikom wkłady według zasad obowiązujących jak przy występowaniu ze spółki. Stosownie do art. 8 § l k. zaciągać zobowiązania. 1. 26 § 4 ksh spółka cywilna może być przekształcona w spółkę jawną.).s.). Art.s.c. Bez względu jednak na postanowienia umowy. 874 § 2 k.h.może żądać rozwiązania spółki przez sąd (art. pozywać i być pozywana. gdy umowa spółki tak stanowi.h. b2) Osobowe spółki prawa handlowego – zagadnienia wspólne. a pozostały wspólny majątek podzielić między wspólników i w takim zakresie. Spółka ulega także rozwiązaniu z dniem ogłoszenia upadłości wspólnika (art.). jaka odpowiada stosunkowi.s. Jeśli wystąpienie wspólnika ze spółki nie musi prowadzić do jej ustania. Zgodnie z art.c. że należy 1. PRZYKŁAD UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ 2x. 3. 3. Z chwilą wpisu do rejestru spółka cywilna staje się spółką jawną. 2. chyba że umowa stanowi inaczej. W myśl art.h. 4. 10 § 2). uważa się ją za przedłużoną na czas nieoznaczony (art. Przekształcenie wymaga zgłoszenia do sądu rejestrowego przez wszystkich wspólników. potwierdza zasadę jednomyślności wspólników co do zmiany postanowień umowy spółki. 8 § 2 k. 875 § 2 i 3 k. Rozwiązanie spółki następuje z przyczyn przewidzianych w umowie.). dopuszcza możliwość przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej na inną osobę tylko wówczas. spółka jawna. Ad. Przed zgłoszeniem wspólnicy dostosują umowę spółki do przepisów o umowie spółki jawnej. Na podstawie art. 22 § l k.  Powstanie spółki jawnej i jej ogólna charakterystyka. Ad. 2. w jakim uczestniczyli oni w zyskach spółki (art.s. z ważnych powodów każdy wspólnik w drodze powództwa wytoczonego przeciwko pozostałym wspólnikom .). 8 k. która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą.h.      Przekształcenie spółki cywilnej. a nie jest inną spółką handlową. spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa. 2.h. pozywać i być pozywaną.wspólników. 1.c. 874 k. w którym występujący wspólnik uczestniczył w zyskach spółki (art. Spółce tej przysługują wszystkie prawa i obowiązki stanowiące majątek wspólny wspólników. może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. 11 .s.c. Spółka osobowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą (art. 1. spółka jawna to taka spółka osobowa.).s.c. Zarazem kodeks spółek handlowych wymaga uzyskania w tym celu pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników.s. jak każda spółka osobowa. w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe. 3. chyba że umowa spółki stanowi inaczej (art. 873 k. 871 § 2 k. Jeśli jednak mimo istnienia przewidzianych w umowie powodów rozwiązania spółka za zgodą wszystkich wspólników trwa nadal. 551 § 2 i 3 k. Kodeks cywilny nie przewiduje obligatoryjnego postępowania likwidacyjnego po rozwiązaniu spółki.h. spółka cywilna może być przekształcona przez jej wspólników w spółkę handlową. 10 k. Zakłada natomiast. 2. b3) Spółka jawna.h. Zgodnie z art. Artykuł 9 k. najpierw spłacić długi spółki. to rozwiązanie spółki taki skutek oczywiście wywołuje.

1.s. Umowa spółki wymaga dla swej ważności formy pisemnej 7. 50 § 1 k. na mocy prawomocnego orzeczenia sądu. Zgłoszenie spółki jawnej do sądu rejestrowego powinno zawierać ściśle określone informację. 37 § l k.h. Każdy wspólnik ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki.s. 251 § l k.s. 3. 4. w zw. chyba że co innego wynika z umowy (art. 8. że firma tej spółki "powinna zawierać nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo nazwisko albo firmę (nazwę) jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie «spółka jawna»" (w skrócie "spj.h.h.s. Wkłady wspólników są równe. W braku odpowiednich postanowień w umowie zastosowanie znajdą wyżej wymienione przepisy kodeksu spółek handlowych. uważa się za przeniesione na spółkę. 4. W myśl art.s. 2. Prawo prowadzenia spraw spółki może być odebrane wspólnikowi z ważnych powodów.  Wkłady wspólników w spółce jawnej. 6.  Prowadzenie spraw spółki jawnej. spółka jawna powstaje z chwilą wpisu do rejestru.z wyjątkiem art. Prawa. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki wymagana jest zgoda wszystkich wspólników spółki. której zaniechanie mogłoby wyrządzić spółce poważną szkodę. 39 k.).h.s.  określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość. Jeśli przy tym dodać. to powstaje swoisty i charakterystyczny jej obraz istotnie różniący się od spółki cywilnej. Prowadzenie spraw spółki jawnej może być powierzone jednemu lub kilku wspólnikom na mocy umowy spółki bądż na podstawie późniejszej umowy wspólników.s. 3. dotyczy to jednakże spraw nieprzekraczających zwykłych czynności spółki (art.s.h. 26 § 3 k. 37-57 k. umowa ta powinna określać:  firmę i siedzibę spółki.s. 4. 6.).h.s. 43 k.h. 38 . że nie można powierzyć prowadzenia spraw spółki osobom trzecim z wyłączeniem wspólników. Wkład wspólnika może polegać na przeniesieniu lub obciążeniu własności rzeczy lub innych praw. udział kapitałowy wspólnika w spółce. 25 k. 2. które wspólnik zobowiązuje się wnieść do spółki. stanowi.h.. a także na dokonaniu innych świadczeń na rzecz spółki (art.s.s. Pozostali wspólnicy są wówczas wyłączeni od prowadzenia spraw spółki.h. wynikające z prowadzenia przedsiębiorstwa i do tego celu konieczne.h. 5.  Stosunki wewnętrzne w spółce jawnej. Wspólnik mający prawo prowadzenia spraw spółki może bez uchwały wspólników wykonać czynność nagłą. z art.s.).s. Przepisy art. Zgodnie zaś z art. Z wniesionym do spółki przez wspólnika wkładem powiązany jest tzw.). Przez pojęcie "prowadzenie spraw spółki" rozumieć należy wszelkie czynności wewnątrz spółki. w tym także wspólników wyłączonych od prowadzenia spraw spółki (art.3. Nie ulega też wątpliwości.  przedmiot działalności spółki."). że wspólnik z własnej woli może ograniczyć lub wyłączyć swoje prawo do prowadzenia spraw spółki.  czas trwania spółki. będący przepisem bezwzględnie obowiązującym.h. 48 § 2 k. 5. 47 k. W myśl art.). musi być dokonane na urzędowym formularzu.). że rzeczy i prawa nabyte przez spółkę jawną lub tytułem wkładu do niej wniesionego stanowią jej odrębny majątek (art. 28 k. 48 § l k. 12 . udział kapitałowy wspólnika odpowiada wartości rzeczywiście wniesionego wkładu. dotyczy to również zwolnienia wspólnika od obowiązku prowadzenia spraw spółki (art.). Prawo i zarazem obowiązek zgłoszenia spółki jawnej do rejestru ma każdy wspólnik (art. 1. jeśli jest oznaczony. 24 § l k. Art.h.charakter norm dyspozytywnych. Artykuł 38 k. mają .h. dotyczące stosunków wewnętrznych w spółce jawnej. stanowi. Ustrój spółki jawnej w zakresie stosunków wewnętrznych określa zatem przede wszystkim umowa wspólników.h.

subsydiarna odpowiedzialność wspólnika. gdy pomimo istnienia przyczyn rozwiązania prowadzi ona swoją działalność za zgodą wszystkich wspólników. 31 ksh. bez ograniczenia całym swoim majątkiem 2. z uwzględnieniem subsydiarnej odpowiedzialności wspólnika z art.wyłącznie z ważnych powodów na mocy prawomocnego orzeczenia sądu.h. 4.h. wspólnik ma prawo żądać corocznie wypłacenia odsetek w wysokości 5% od swojego udziału kapitałowego. 29 k. Jeśli chodzi o przyczyny rozwiązania spółki.zgodnie z art. solidarnie pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika. 53 k.  Rozwiązanie spółki jawnej i wystąpienie wspólnika ze spółki. W myśl art. prawomocne orzeczenie sądu. nawet gdy spółka poniosła stratę.s. 58 k. Ad l) Spółka podlega rozwiązaniu z przyczyn przewidzianych w umowie spółki.art.h. 28 k. 3.). Każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku. każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki jawnej: 1. Pozbawienie wspólnika prawa reprezentowania spółki nie na podstawie umowy spółki może nastąpić . umowa spółki może przewidywać. że wspólnik jest zbawiony prawa reprezentowania spółki albo że jest uprawniony do jej reprezentowania tylko razem z innym wspólnikiem lub prokurentem. 13 . jednakże spółkę uważa się za przedłużoną na czas nieoznaczony w przypadku. Umowa spółki może zwolnić wspólnika od udziału w stratach. ale nie w zyskach (argument z art. jednomyślna uchwała wszystkich wspólników. zysk przeznacza się w pierwszej kolejności na uzupełnienie udziału wspólnika. 3. 2. 1. Jeśli jednak wskutek poniesionej przez spółkę straty udział kapitałowy wspólnika został uszczuplony.h. śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości 5. Ad 3) W przypadku ogłoszenia upadłości spółki jej rozwiązanie następuje po zakończeniu postępowania upadłościowego. iż wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika w przypadku. Udział w zyskach i stratach w spółce jawnej.s.s. zwłaszcza prawa reprezentacji oraz odpowiedzialności za długi. 51 § 2 i 3 k.s. 2. z umowy może jednak wynikać co innego. mają charakter na ogół bezwzględnie obowiązujący. Z kolei wedle art.h. Jest to tzw. 6. . każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę.h.) okaże się bezskuteczna. 3.s. 30 k. 4. W przeciwieństwie do przepisów kodeksu spółek handlowych regulujących stosunki wewnętrzne spółki jawnej przepisy tegoż kodeksu dotyczące stosunków zewnętrznych. Są to następujące przyczyny: 1. ogłoszenie upadłości spółki. Wspólnik spółki jawnej może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego. 22 § 2 k. gdy egzekucja z majątku spółki (jest to wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia .s.  Reprezentacja w spółce jawnej. Zgodnie z art. 2.  Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki jawnej W myśl art.s. 1. 3.h.s. to wymienia je taksatywnie art.h. 30 k. przewidziane w umowie spółki.  Stosunki zewnętrzne w spółce jawnej. Prawo wspólnika do reprezentowania spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych pozasądowych i nie można go ograniczyć ze skutkiem wobec osób trzecich. Polega ona na tym.

Umowa spółki partnerskiej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności i powinna zawierać treść określoną w art.s. PRZYKŁAD OŚWIADCZENIA O WYPOWIEDZENIU UMOWY SPÓŁKI Ad 6) W myśl art.h.h.s. wówczas do wykonywania tych praw spadkobiercy powinni wskazać spółce jedną osobę. Likwidacja nie ma jednak charakteru obligatoryjnego.h. Ad. 14 .s.h. złożonego pozostałym wspólnikom albo wspólnikowi uprawnionemu do reprezentowania spółki (art. jeżeli spółkę zawarto na czas nieoznaczony. 60 l k. rzecznik patentowy. a nie zawiera w tym względzie szczegółowych postanowień. 2.h. ściągnięcie wierzytelności i spieniężenie innych aktywów. Celem likwidacji jest: 1. PRZYKŁAD WNIOSKU O WPIS SPÓŁKI JAWNEJ DO KRS. 88 k.h. służą wszystkim spadkobiercom wspólnie. Uzgodnienie takie powinno nastąpić przed upływem terminu wypowiedzenia (art. każdy wspólnik może żądać rozwiązania spółki przez sąd z ważnych powodów. jakie miał zmarły wspólnik. b4) Spółka partnerska. tłumacz przysięgły. 4. A contrario .Ad 4) Pomimo śmierci lub ogłoszenia upadłości wspólnika spółka może trwać pomiędzy pozostałymi wspólnikami. lekarz stomatolog.). bowiem wspólnicy mogą uzgodnić inny sposób zakończenia działalności spółki niż likwidacja. W myśl art. zakończenie bieżących interesów spółki. Ad 5)  W myśl art. radca prawny. makler papierów wartościowych.s. aptekarz.  Prawo do wypowiedzenia umowy spółki przysługuje także wierzycielowi wspólnika. Wypowiedzenia dokonuje się w formie pisemnego oświadczenia.umowy spółki zawartej na czas oznaczony wypowiedzieć nie można. lekarz weterynarii.). Jeśli wystąpią przyczyny warunkujące rozwiązanie spółki jawnej następuje likwidacja spółki (art. broker ubezpieczeniowy.s. inżynier budownictwa. Na miejsce wspólnika upadłego wchodzi syndyk  PRZYKŁAD UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ 2x. notariusz. (art. Jeżeli umowa spółki stanowi. 63 § l k.s.s. Wspólnicy mogą jednak powołać na likwidatorów tylko niektórych spośród siebie. 91 ksh. lekarz.). 86 ksh spółka partnerska może być utworzona przez wspólników (partnerów) będących osobami fizycznymi w celu wykonywania wolnego zawodu lub wolnych zawodów wymienionych w art. położna. biegły rewident. jak również osoby spoza swego grona. pielęgniarka. 3. 67-85 k. 1. zwrot wkładów wniesionych przez wspólników tylko do używania oraz 5. księgowy.).    Likwidacja spółki jawnej.. Z mocy prawa likwidatorami spółki jawnej są wszyscy wspólnicy. wspólnik może wypowiedzieć umowę spółki sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego. 64 k. podział pozostałego majątku między wspólników.h.  Pomimo wypowiedzenia umowy spółki przez wspólnika lub jego wierzyciela spółka może zostać utrzymana pomiędzy pozostałymi wspólnikami. 61 § l k. rzeczoznawca majątkowy. jeżeli umowa spółki tak stanowi lub pozostali wspólnicy tak postanowią. sąd może na wniosek pozostałych wspólników orzec o wyłączeniu tego wspólnika ze spółki. Jeżeli jednak powód zachodzi po stronie jednego ze wspólników. 64 k. architekt. doradca podatkowy.s.). że prawa. 61 § 3 k.h.  Powstanie spółki partnerskiej i jej ogólna charakterystyka. jeżeli taką możliwość przewiduje umowa spółki lub już po zaistnieniu powyższych przesłanek pozostali wspólnicy tak niezwłocznie postanowią (art. takich jak: adwokat. zaspokojenie wierzycieli spółki.

9 § 1 k. że w sprawach nieuregulowanych do spółki komandytowej stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej.h. oraz prawomocnego orzeczenia sądu. 1. dodatkowe oznaczenie "i partner" bądź "i partnerzy" albo "spółka partnerska" (w skrócie "sp. 3. utraty przez wszystkich partnerów prawa do wykonywania wolnego zawodu 5. 102-124. lecz umowa spółki może stanowić inaczej. Pozbawienie partnera prawa reprezentowania spółki staje się skuteczne z chwilą wpisu do rejestru (art. Rozwiązanie spółki partnerskiej (art. chyba że ustawa stanowi inaczej. 15 . 98 k. że jeden albo większa liczba partnerów godzą się na ponoszenie odpowiedzialności tak jak wspólnik spółki jawnej. poświęconym spółce partnerskiej.s. PRZYKŁAD UMOWY SPÓŁKI PARTNERSKIEJ 2x. 1.) następuje w przypadku 1.s.p. do spółki partnerskiej stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej.h. 6. spółka ulega rozwiązaniu z upływem roku od dnia zaistnienia któregokolwiek z tych zdarzeń. Partner spółki partnerskiej nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu.s. Firma spółki partnerskiej (art. w przypadku gdy w spółce pozostaje jeden partner lub gdy tylko jeden partner posiada uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu związanego z przedmiotem działalności spółki. 2.) Do zarządu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Spadkobierca partnera nie wstępuje do spółki w miejsce zmarłego partnera. jednomyślnej uchwały wszystkich partnerów. 90 k. ale umowa spółki może stanowić inaczej (art.h. W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej (art.h. ogłoszenia upadłości spółki. 4. W art. 89 k.  Prowadzenie spraw spółki partnerskiej i jej reprezentacja. zaistnienia przyczyn określonych w umowie spółki.s. Spółka komandytowa została uregulowana w kodeksie spółek handlowych w art.) powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera.") oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce.).s.  Odpowiedzialność partnera za zobowiązania spółki partnerskiej. Prowadzenie spraw spółki partnerskiej i jej reprezentacja na zewnątrz należą d poszczególnych partnerów.s.h. Kodeks przewiduje.h.  Rozwiązanie spółki partnerskiej. Zgodni z art.s. 2. w pozostałych sprawach zatem odpowiedzialność partnerów jest osobista i solidarna z zastrzeżeniem odpowiedniego stosowania także art. Umowa spółki może jednak przewidywać.h. Spółka partnerska powstaje z momentem wpisu do rejestru (art.h. że prowadzenie spraw spółki i jej reprezentowanie można powierzyć zarządowi (art. 2.). 3. Ad.2. 97 § 1 k. 103 k. (odpowiedzialność subsydiarna). które podlegały kierownictwu innego partnera. jak również za zobowiązania spółki będące następstwem dział lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego.).s. W sprawach nieuregulowanych wprost w dziale II kodeksu spółek handlowych. 94 k.s.h. 31 k. 4. 3.). b5) Spółka komandytowa.h. 98 § 2 k. 3. PRZYKŁAD WNIOSKU O WPIS SPÓŁKI PARTNERSKIEJ DO KRS. 96 § 3 k. przyjęto. Pozbawienie partnera prawa reprezentowania spółki może nastąpić tylko z ważnych powodów uchwałą powziętą większością trzech czwartych głosów w obecności co najmniej dwóch trzecich ogólnej liczby partnerów.s.

komandytariusz ten odpowiada wobec osób trzecich tak jak komplementariusz (art. co pobrał tytułem zysku na podstawie sprawozdania finansowego. 2. Spółka komandytowa powstaje z chwilą wpisu do rejestru.h. Powstanie spółki komandytowej i jej ogólna charakterystyka.s. Spółka komandytowa jest spółką osobową mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. 112 § 2 k. 7.s.s. komandytariusz odpowiada także za zobowiązania spółki istniejące w chwili wpisania go do rejestru (art. 113 k.h. a przed jej wpisem do rejestru.). odpowiadają solidarnie (art.s. komandytariusz jest wolny od odpowiedzialności w granicach wartości wkładu wniesionego do spółki (art. Jego pozycja zatem zbliżona jest do wspólnika spółki jawnej. Zgodnie z art. 2. 1. 4. Komplementariusz spółki komandytowej odpowiada bez ograniczenia całym swoim majątkiem i solidarnie z pozostałymi komplementariuszami i ze spółką (art.s. Firma spółki komandytowej (art.").).h. 104 § 1-2 k.  Pozycja prawna komandytariusza w spółce komandytowej. które działały w imieniu spółki po jej zawiązaniu.k. a mianowicie: 1. 5.s.).h.).) powinna zawierać nazwiska jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatek "spółka komandytowa" (w skrócie "sp. 112 § 1 k.  Pozycja prawna komplementariusza w spółce komandytowej. Powstanie spółki komandytowej.h. 109 k. 2. 102 i 103 k. w przypadku zwrotu wkładu w całości albo w części dokonanego przez spółkę komandytariuszowi odpowiedzialność komandytariusza zostaje przywrócona w wysokości równej wartości dokonanego zwrotu (art. Osoby. Okoliczności. 104 § 4 k. odpowiada wobec osób trzecich bez ograniczenia.s. określa art. komandytariusz nie jest zobowiązany do zwrotu tego. Prowadzi sprawy spółki samodzielnie w odniesieniu do spraw nie przekraczających zwykłych czynności spółki. których wierzytelności powstały przed chwilą wpisania do rejestru (art.s. 110 k. 112 § 4 k.). 1. których z mocy umowy spółki albo prawomocnego orzeczenia sądu nie pozbawiono prawa do reprezentacji. Praktycznie większość przepisów o spółce komandytowej odnosi się do komandytariusza. 3.s.).h. 28 § 2 k.h. 1. 105-106 k.s. spółkę komandytową reprezentują kornplementariusze. .h.s. chyba że działał w złej wierze (art.h. 2. w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz). W przypadku zamieszczenia nazwiska lub firmy (nazwy) komandytariusza w firmie spółki.).). oraz art. 111 k.s. 3. 6. 8. w razie uszczuplenia majątku spółki przez stratę uważa się za zwrot wkładu w stosunku do wierzycieli każdą wypłatę dokonaną przez spółkę na rzecz komandytariusza przed uzupełnieniem wkładu do pierwotnej wartości określonej w umowie spółki. komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli tylko do wysokości sumy komandytowej (art. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki wymagana jest zgoda komandytariusza.h. Nazwisko komandytariusza nie może być zamieszczone w firmie spółki. a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona art. chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Dotyczy to także 16 . Jeśli komandytariusz dokona w imieniu spółki czynności prawnej.s. nie ujawniając swego pełnomocnictwa.). Umowa spółki komandytowej wymaga formy aktu notarialnego i powinna zawierać elementy wymienione w art. 117 k.h. 118 § l k.h. 3. 114 k.s.h.h.s. które podlegają zgłoszeniu do sądu rejestrowego.).h.h.102 k. obniżenie sumy komandytowej nie ma skutku prawnego wobec wierzycieli. komandytariusz może reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik (art.

). akcji.s. Z uwagi na przedstawioną wyżej pozycję prawną komandytariusza jest on w spółce . PRZYKŁAD WNIOSKU O WPIS SPÓŁKI KOM. Kapitał zakładowy spółki komandytowo-akcyjnej powinien wynosić co najmniej 50 tys. W przypadku zamieszczenia nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza w firmie spółki akcjonariusz ten odpowiada wobec osób trzecich tak jak komplementariusz. 4. że w zakresie stosunku prawnego komplementariuszy. chyba że w przepisach dotyczących spółki komandytowo-akcyjnej sprawy te zostały wyraźnie uregulowane. 126 § 2 k. który nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres. 1. jednakże umowa spółki może stanowi inaczej. 2.s.s.h . Jego prawo kontroli sprowadza się zatem jedynie do sprawdzenia rzetelności sprawozdania finansowego za rok obrotowy. komandytariusz ma prawo żądać odpisu sprawozdania finansowego za rok obrotowy oraz przeglądać księgi i dokumenty celem sprawdzenia jego rzetelności.h.).h. 17 . 2. 3. jednakże umowa spółki może mu takie prawo przyznać. chyba że umowa spółki stanowi inaczej. z wyłączeniem wkładów na kapitał zakładowy. Zgodnie z art. komandytariusz uczestniczy w zysku spółki proporcjonalnie do jego wkładu rzeczywiście wniesionego do spółki.h. 2x.s.A. 4. rady nadzorczej i walnego zgromadzenia.s. W kodeksie przyjęto (art. komandytariusz nie ma prawa ani obowiązku prowadzenia spraw spółki. śmierć komandytariusza nie stanowi przyczyny rozwiązania spółki. w razie wątpliwości komandytariusz uczestniczy w stracie jedynie do wartości umówionego wkładu (art. Ta sama zasada obowiązuje w odniesieniu do pozostałych spraw nieuregulowanych w przepisach o spółce komandytowo-akcyjnej. a nie merytorycznej kontroli tego sprawozdania. 5. z tym że stosuje się wtedy odpowiednio przepisy dotyczące spółki akcyjnej. a w szczególności przepisy dotyczące kapitału zakładowego. a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem".h. Ograniczenia te można przedstawić w sposób następujący: 1. a także do wkładów tychże wspólników do spółki.w zakresie swoich praw i obowiązków .) powinna zawierać nazwiska jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie "spółka komandytowo-akcyjna" (w skrócie S. 123 k. złotych (art.K. w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz). 126). b6) Spółka komandytowo-akcyjna. 125 k. 1.reprezentowania spółki przez komandytariusza.ograniczony.h. umowa niezgodna z nimi nie wywołuje skutków prawnych wobec osób trzecich. Spadkobiercy komandytariusza powinni wskazać spółce jedną osobę do wykonywani ich praw. dlatego zgodnie z art. Powstanie spółki komandytowo-akcyjnej.: "Spółką komandytowocyjną jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Firma spółki komandytowo-akcyjnej (art. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki wymagana jest zgoda komandytariusza. Przedstawione postanowienia mają charakter przepisów bezwzględnie obowiązujących. PRZYKŁAD UMOWY SPÓŁKI KOM.  Powstanie spółki komandytowo-akcyjnej i jej ogólna charakterystyka. stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące spółki jawnej.jak stanowi art.s. 119 k. 3. Ad. wkładów akcjonariuszy. 127 § 4 k.). 127 k. Nazwisko albo firma (nazwa) akcjonariusza nie może być . DO KRS.zamieszczane w firmie spółki. Aktem założycielskim spółki komandytowo-akcyjnej jest statut.

statut może stanowić inaczej. 1. W spółce komandytowo-akcyjnej zgromadzenie wspólników może ustanowić radę nadzorczą.h. których z mocy statutu albo prawomocnego orzeczenia sądu nie pozbawiono prawa reprezentowania spółki (art. 148 k.h.s.h.h.). 3. Statut spółki może przewidywać.s. 147 l k. Niezbędne jest. Akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki (art.).h.. chyba że statut stanowi inaczej.h. 4. ze statutu spółki może wynikać co innego (art. regulujące stosunek spółki do osób trzecich. że prowadzenie spraw spółki powierza się jednemu lub kilku komplementariuszom (art.). 1. Akcjonariusz może reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik Jeżeli akcjonariusz dokona czynności prawnej w imieniu spółki.s. 6. a jeśli liczba akcjonariuszy przekroczy 25 osób. 150 § 1 k.s. Likwidatorami tej spółki są komplementariusze mający prawo prowadzenia spraw spółki.s. w odróżnieniu pozostałych spółek osobowych. Komplementariusz albo jego pracownik nie może być członkiem rady nadzorczej (art. ogłoszenie upadłości spółki.2. 139 k. aby statut podpisali wszyscy komplementariusze (art.s.h. 145 k.s.).h. który nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres (art.h. Akcja objęta lub nabyta przez komplementariusza lub inną osobę daje prawo jednego głosu (art.h. 131 k.). ustanowienie rady nadzorczej jest obowiązkowe. 140 § l i 2 k. śmierć.h. które działały w imieniu spółki po jej zawiązaniu. 135 k.s.h. 5. Wart.s. 134 § 1 k. z tym że w odniesieniu do akcji nabytych przez osoby.s. 138 k.). Osoby podpisujące statut są założycielami spółki. 4. 2. Spółkę reprezentują komplementariusze. Spółka komandytowo-akcyjna powstaje z chwilą wpisu do rejestru (art. 4. odpowiada za skutki takiej czynności wobec osób trzecich bez ograniczenia.  Stosunki wewnętrzne w spółce komandytowo-akcyjnej. przyczyny przewidziane w statucie. 137 § 1 k.h. 18 . inne przyczyny przewidziane prawem.s. 142 k.s.h. Osoby.h. 2. 143 k. 5.).s. uchwała walnego zgromadzenia o rozwiązaniu spółki.  Stosunki zewnętrzne (odpowiedzialność za zobowiązania spółki i reprezentacja). które może działać jako zwyczajne albo nadzwyczajne.). Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają akcjonariusze i komplementariusze.) i aby był sporządzony w formie aktu notarialnego (art.h) 3. odpowiadają solidarnie (art. Postanowienia art. mają charakter przepisów bezwzględnie obowiązujących i nie zmienione ani zniesione postanowieniami statutu (art. nie ujawniając swego pełnomocnictwa. Do rozwiązania i likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące likwidacji spółki akcyjnej (art. które nie są komplementariuszami . 3. jednakże statut lub uchwała walnego zgromadzenia może stanowić inaczej. Tym samym przeprowadzenie likwidacji w przypadku tej spółki.s.). to: 1. a przed wpisem do rejestru. 2. Prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki komandytowo-akcyjnej ciąży na komplementariuszach.). Komplementariusze oraz akcjonariusze uczestniczą w zyskach spółki proporcjonalnie do ich wkładów. 134 § 2 k.s.s. określono przyczyny rozwiązania spółki. 129 k. ogłoszenie upadłości lub wystąpienie jedynego komplementariusza. dotyczy to także reprezentowania spółki przez akcjonariusza.  Rozwiązanie i likwidacja spółki komandytowo-akcyjnej. jest obligatoryjne.). Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności (art.). 3. 135-138 k. Oprócz rady nadzorczej organem spółki komandytowo-akcyjnej jest walne zgromadzenie.

Do powstania spółki z o.h. Artykuł 149 k. wierzytelności. Zgodnie z art.-AKC.-AKC . i spółka akcyjna.h.  Spółka kapitałowa w organizacji. Ad. jeśli statut tak stanowi. że wypowiedzenie umowy spółki przez komplementariusza i jego wystąpienie ze spółki jest dopuszczalne jedynie wtedy. Ad c2) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. (2) wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego. KSH wprowadził instytucję spółki kapitałowej w organizacji. Z tą chwilą staje się ona podmiotem praw i obowiązków spółki w organizacji (art. know-how. 149 k. 1. zaciągać zobowiązania. Zgodnie z art. Kontynuacja (nabycie praw i obowiązków o charakterze cywilnoprawnym) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji albo spółka akcyjna w organizacji z chwilą wpisu do rejestru staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółką akcyjną i uzyskuje osobowość prawną. jeśli są zbywalne i mogą jako aktywa wejść do bilansu spółki np. 2 ksh spółkami kapitałowymi są: sp. Pełna osobowość prawną spółki te uzyskują wraz z wpisem do KRS (art. określonego w umowie albo statucie spółki.). użytkowanie wieczyste. prawo własności. także wniesienie nadwyżki.o.s.o. Zgodnie z art. Ad 1c) Spółki kapitałowe. wynalazki i wzory użytkowe. 12 ksh).o. 13 § 1 ksh za zobowiązania spółki kapitałowej w organizacji odpowiadają spółka i osoby. Wystąpienie wspólnika ze spółki komandytowo-akcyjnej.  Powstanie spółki z o. majątkowe prawa autorskie. z o. DO KRS. 14 § 1 ksh przedmiotem wkładu do spółki kapitałowej nie może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług. wymaga się: (1) zawarcia umowy spółki. Spółka taka jest kontynuatorem a nie następcą prawnym. które działały w jej imieniu. używa firmy z dodatkiem „w organizacji”. stanowi. 19 . 4 par. Spółka w organizacji jako ułomna osoba prawna. 1 pkt. i spółka akcyjna w organizacji mogą we własnym imieniu nabywać prawa.o. Spółka w organizacji prowadzi normalną działalność gospodarczą i może zaciągać zobowiązania. tj. 11 § 1 ksh spółka z o. Akcjonariuszowi nie przysługuje prawo wypowiedzenia umowy spółki (art. 12 ksh). Aportem mogą być wszelkie przedmioty majątkowe (rzeczy i prawa).s. c1) Zagadnienia ogólne. PRZYKŁAD UMOWY SPÓŁKI KOM. 2. Wspólnik albo akcjonariusz spółki kapitałowej w organizacji odpowiada solidarnie ze spółką za jej zobowiązania do wartości nie wniesionego wkładu. spółki działającej „pomiędzy” podpisaniem umowy spółki a wpisaniem jej do KRS. a w razie objęcia udziałów za cenę wyższą od wartości nominalnej. Odpowiedzialność za zobowiązania Zgodnie z art. Wkłady w spółkach kapitałowych. pozywać i być pozywane (ułomne osoby prawne). PRZYKŁAD WNIOSKU O WPIS SPÓŁKI KOM.

).h. Zarząd spółki z o. Stosownie do art.o.). o Kapitał zakładowy to liczbowo oznaczona kwota pieniężna stanowiąca sumę udziałów wspólników i tzw. że przez kapitał zakładowy w spółce z o. 174 ksh). w sumie pieniężnej opiewającej w zasadzie na walutę polską. 163 ust. w jakim wspólnik partycypuje w zysku i kwocie likwidacyjnej. 152 k. Ponieważ daje on podstawę zabezpieczenia praw wierzycieli i rękojmię spłaty udzielonych spółce kredytów. o Od pojęcia kapitału zakładowego odróżnić należy mienie i majątek spółki.). pierwotny majątek spółki. czy też więcej udziałów. 163 ksh). zgodnie z art. adres.s. Zgodnie z art. o o o  Prawa i obowiązki wspólników w spółce z o. Umorzenie może być dobrowolne albo przymusowe.(3) powołanie zarządu. Do księgi tej wpisuje się nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę każdego wspólnika. Wspólnicy spółki z o. rozumieć należy cyfrowo oznaczoną w akcie założycielskim sumę "czystego" majątku.s. Obecnie minimalna wartość udziału wynosi 50 zł. Ustawowe minimum tego kapitału wynosi obecnie 5 000 złotych. Wniosek o wpis spółki do KRS-u podpisują wszyscy członkowie zarządu (art. jeżeli wymaga tego ustawa lub umowa spółki. Nie oznacza to. o Cały kapitał powinien być przez założycieli spółki objęty i wpłacony przed powstaniem spółki bądź formie gotówki pieniężnej. o Wysokość kapitału zakładowego powinna być ściśle oznaczona w akcie założycielskim spółki. liczbę i wartość nominalną jego udziałów oraz inne dane.s. 153 k. bądź w formie wkładu niepieniężnego (aportu) (art. którą spółka w interesie wierzycieli zobowiązuje się utrzymać w całości i nie rozdzielać pomiędzy wspólników. wówczas wszystkie udziały w kapitale zakładowym powinny być równe i są niepodzielne (art. o Można zatem przyjąć także. które już w chwili powstania spółki mogą się od niego różnić. wierzytelności.s. wspólnicy mają równe prawa i obowiązki w spółce (art.o. Kapitał ten wraz z całym majątkiem spółki stanowi zatem gwarancję wypłacalności spółki i podstawę zaufania kredytodawców.s. jeśli następuje za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę. nie odpowiadają osobiście za jej zobowiązania. Jeśli wspólnik może mieć więcej udziałów. udział może być umorzony. całkowitej wpłaty i stałości. nieruchomości.o. (4) ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej. o o o o  Udziały w spółce z o.). Umorzenie udziału wymaga uchwały zgromadzenia wspólników. 200 k.o. Wartość udziału może być wyrażona liczbowo w stosunku do całości kapitału zakładowego. a nawet przedsiębiorstwo jako całość (art. Umorzenie jest dobrowolne.o Jeżeli ustawa lub umowa spółki nie stanowi inaczej. 20 . Akt założycielski spółki decyduje. (5) wpisu do KRS-u (art. Umorzenie polega na likwidacji (unicestwieniu) praw i obowiązków wspólnika. czy wspólnik może mieć tylko jeden.h. 199 k. jest obowiązany. spółka nie może obejmować lub nabywać ani przyjmować w zastaw własnych udziałów.h. 2 k. nie może być swobodnie zmieniony.o. Wyrazem funkcji gospodarczej kapitału zakładowego są dotyczące go zasady: oznaczenia. o Kapitał zakładowy (jak i cały majątek spółki) stanowi podstawę odpowiedzialności spółki wobec jej wierzycieli. prowadzić księgę udziałów. 188 k. zwłaszcza uszczuplony w dowolny sposób. Aportem mogą być ruchomości. 164 § 1 ksh). Udziały nie muszą mieć równej wartości nominalnej (art. patenty.s.h. że ta nominalna wartość udziału jest równa wartości rzeczywistej i odzwierciedla stosunek. 551 k.h. Przez udział rozumie się ogół praw i obowiązków wspólnika. Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa akt założycielski spółki.  Kapitał zakładowy w spółce z o.h.c. wynikających ze stosunku spółki..

prawo do kwoty likwidacyjnej w razie rozwiązania i likwidacji spółki. Uchwały wspólników są podejmowane na zgromadzeniu wspólników. Jeżeli akt założycielski nie stanowi inaczej. wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonego do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników. Wynika z nich. zysk przypadający wspólnikom dzieli się w stosunku do udziałów. np. prawo do dywidendy. 196 i 197 przewiduje możliwość udziałów uprzywilejowanych w zakresie dywidendy. jeżeli zarząd nie zwoła go w określonym terminie lub w umowie 21 . umowie spółki.  zbycie i wydzierżawienie przedsiebiorstwa  nabycie i zbycie nieruchomości. szczególne prawa korporacyjne np. 2) prawa majątkowe. prawo do objęcia nowoutworzonych udziałów. (2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty. Zwyczajne zgromadzenie wspólników powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.o.Klasyfikacja praw: 1) prawa korporacyjne. prawo głosu. Przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników powinno być: (1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. prawo do udziału w zgromadzeniu wspólników.   Zgromadzenie wspólników zwołuje zarząd. Zgodnie z art. Prawo do dywidendy.o. zoo mogą być zwyczajne albo nadzwyczajne. Rodzaje zgromadzeń w spółce z o. jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie. obowiązki korporacyjne  Obowiązek podejmowania określonych funkcji na rzecz spółki:  Obowiązek powstrzymania się przez wspólników od działań konkurencyjnych 2.s. a także tzw. obowiązki majątkowe  Obowiązek wniesienia wkładu na pokrycie udziału lub udziałów w spółce:  Obowiązek wyrównania brakującej wartości aportu:  Obowiązek objęcia nowych udziałów  Obowiązek wyrównania ubytku w kapitale zakładowym:  Organy spółki z o. Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników zwołuje się w przypadkach określonych w ksh. że tego rodzaju dywidenda może przewyższać co najwyżej o połowę dywidendę nieuprzywilejowaną. (3) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.. albo na głosowanie pisemne. prawo informacji o stanie spraw spółki. Kodeks spółek handlowych w art. Bez odbycia zgromadzenia wspólników mogą być powzięte uchwały. np. jak również komisja rewizyjna mają prawo zwołania zwyczajnego zgromadzenia wspólników.h. Zgromadzenia wspólników sp. które ma być powzięte. prawo decydowania o przystąpieniu do spółki nowych wspólników. 191 § l k. prawo wyboru do władz spółki.  Zgromadzenie wspólników w spółce z o. Rada nadzorcza. a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania zgromadzeń uznają to za wskazane np. prawo zaskarżania uchwał wspólników itp. Klasyfikacja obowiązków: 1.o.

do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. a wspólników jest więcej niż dwudziestu pięciu. w których kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500.  Rada nadzorcza w spółce z o. Członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników. jeżeli przepisy ksh lub umowa spółki nie stanowią inaczej. Członków rady nadzorczej powołuje się na rok. Skład Zarządu.000 złotych. Skład rady nadzorczej Rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników.o. jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. W spółkach. 201 ksh). wymagana jest uprzednia uchwała zarządu. zoo. Prawo członka zarządu do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki. Uchwały dotyczące zmiany umowy spółki. Uchwałą wspólników członkowie rady nadzorczej mogą być odwołani w każdym czasie 22 . jeżeli zwołanie go uznają za wskazane. W przypadku ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej umowa spółki może wyłączyć albo ograniczyć indywidualną kontrolę wspólników (art. powinna być ustanowiona rada nadzorcza lub komisja rewizyjna (art. 3. 213 ksh). 1. Kompetencje zarządu. Umowa spółki może ustanowić radę nadzorczą lub komisję rewizyjną albo oba te organy. Reprezentowanie sp. oraz nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników. Prawo kontroli służy każdemu wspólnikowi (art. rozwiązania spółki lub zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części zapadają większością dwóch trzecich głosów. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków. Zadania Zarządu: prowadzenie spraw i reprezentacja spółki. Zarząd wykonuje czynności niezastrzeżone dla innych organów. spółki. Do zarządu mogą być powołane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona (art. chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Większość głosów. sposób reprezentowania określa umowa spółki.o. Umowa spółki może ustanowić surowsze warunki powzięcia tych uchwał. Prowadzenie spraw spółki zoo. Zarząd może być jedno. Jeżeli umowa spółki nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie. Wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników. 212 ksh). Każdy członek zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały zarządu sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności spółki. Uchwała dotycząca istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki wymaga większości trzech czwartych głosów. Jeżeli jednak przed załatwieniem takiej sprawy choćby jeden z pozostałych członków zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności spółki.i wieloosobowy. 2. Oświadczenia składane spółce oraz doręczenia pism spółce mogą być dokonywane wobec jednego członka zarządu lub prokurenta. 213 ksh).  Zarząd w spółce z o. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy.

że zarząd jest obowiązany uzyskać zgodę rady nadzorczej przed dokonaniem oznaczonych w umowie spółki czynności. 6. z o. chyba że umowa spółki stanowi inaczej Zadania rady nadzorczej 1. 3. poszczególnych lub wszystkich członków zarządu. z ważnych powodów. 3. gdy postępowanie: (a) kończy się układem. Każdy członek rady nadzorczej może samodzielnie wykonywać prawo nadzoru. 2. sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji i złożenie go zgromadzeniu wspólników do zatwierdzenia (art. ogłoszenie o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji (art. a w szczególności stanowić. 282 § 1 ksh) 7. zakończenie interesów bieżących spółki. 289 § 2 ksh). złożenie sprawozdania likwidacyjnego w sądzie rejestrowym + wniosek o wykreślenie spółki z rejestru (art. 2. Spółka nie ulega rozwiązaniu w przypadku. oraz przekazać radzie nadzorczej prawo zawieszania w czynnościach. jak i ze stanem faktycznym. 271 ksh sąd może wyrokiem orzec rozwiązanie spółki: (1) na żądanie wspólnika lub członka organu spółki. (2) ustanowienie likwidatorów przez sąd rejestrowy (art. jeżeli osiągnięcie celu spółki stało się niemożliwe albo jeżeli zaszły inne ważne przyczyny wywołane stosunkami spółki. 216 ksh). z o. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. wypełnienie zobowiązań. 276 ksh) Obowiązki likwidatorów: 1.o. 5. 4. Likwidatorzy: (1) członkowie zarządu sp. (2) uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę. z o. 1) Obligatoryjne przesłanki rozwiązania: (1) przyczyny przewidziane w umowie spółki. chyba że umowa spółki lub uchwała wspólników stanowi inaczej (276 § 1 ksh). jeżeli działalność spółki naruszając prawo zagraża interesowi publicznemu. 4. (3) ogłoszenie upadłości spółki . a także składanie zgromadzeniu wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. (c) zostaje z innych przyczyn umorzone (art.o. 2) Fakultatywne przesłanki rozwiązania: Na mocy art. Do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy ocena sprawozdań w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami. (4) inne przyczyny przewidziane prawem (art. z chwilą wykreślenia z rejestru. (b) zostaje z innych przyczyn uchylone. upłynnienie majątku spółki (art. oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty.w takim przypadku rozwiązanie spółki następuje po zakończeniu postępowania upadłościowego.(art. 279 ksh).  Rozwiązanie i likwidacja sp. 288 § 1 ksh). 270 ksh). 281 § 1 ksh). ściągnięcie wierzytelności. Rada nadzorcza nie ma prawa wydawania zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki. 23 . Umowa spółki może rozszerzyć uprawnienia rady nadzorczej. Rozwiązanie sp..o. (2) na żądanie oznaczonego w odrębnej ustawie organu państwowego.

złotych. 323 § 1 ksh). . 24 . 309 § 2 ksh).obejmowane za wkłady niepieniężne powinny być pokryte w całości nie później inż. (2) wniesienia przez akcjonariuszy wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego (3) ustanowienia zarządu i rady nadzorczej. 1 ksh). 309 § 3 zd. 2 ksh). Ustawowe minimum tego kapitału wynosi obecnie 100 tys. (4) wpisu do KRS-u (art. patenty. podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli. 288 § 2 ksh). Ponieważ daje on podstawę zabezpieczenia praw wierzycieli i rękojmię spłaty udzielonych spółce kredytów. w tym podpisania statutu przez założycieli. zwłaszcza uszczuplony w dowolny sposób. przed upływem roku po zarejestrowaniu spółki (art.).o. .8. ale wówczas nadwyżka powinna być uiszczona w całości przed zarejestrowaniem spółki (art. Cały kapitał powinien być przez założycieli spółki objęty i wpłacony przed powstaniem spółki bądź formie gotówki pieniężnej. 551 k. Wspólnicy nie odpowiadają osobiście za jej zobowiązania. Kapitał zakładowy (jak i cały majątek spółki) stanowi podstawę odpowiedzialności spółki wobec jej wierzycieli. nie może być swobodnie zmieniony. osoby podpisujące statut są założycielami spółki. sporządza się statut w formie aktu notarialnego. zawiązanie spółki następuje z chwilą objęcia wszystkich akcji (art. bądź w formie wkładu niepieniężnego (aportu) (art. całkowitej wpłaty i stałości. Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. wierzytelności. . Wysokość kapitału zakładowego powinna być ściśle oznaczona w akcie założycielskim spółki.c. 272 ksh). 309 § 1 ksh). majątek dzieli się między wspólników w stosunku do ich udziałów (art.   Kapitał zakładowy spółki akcyjnej. Aportem mogą być ruchomości. 310 § 1 ksh). Ad c3) Spółka akcyjna. Wyrazem funkcji gospodarczej kapitału zakładowego są dotyczące go zasady: oznaczenia.). Kapitał zakładowy w spółce akcyjnej rozumieć należy jako cyfrowo oznaczoną w akcie założycielskim sumę "czystego" majątku. nieruchomości. 306 ksh). Od pojęcia kapitału zakładowego odróżnić należy mienie i majątek spółki.nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej (art. z chwilą wykreślenia spółki z rejestru (art. z chwilą zawiązania spółki powstaje spółka akcyjna w organizacji (art. PRZYKŁAD WNIOSKU O WPIS SPÓŁKI ZOO DO KRS. 2 k.  Powstanie spółki akcyjnej Do powstania spółki akcyjnej wymaga się: (1) zawiązania spółki.s. Moment rozwiązania spółki z o.akcje obejmowane za wkłady pieniężne powinny być opłacone przed zarejestrowaniem spółki co najmniej w jednej czwartej ich wartości nominalnej (art. 309 § 3 zd.mogą być obejmowane powyżej ich wartości nominalnej.     Wniesienie wkładów na kapitał spółki akcyjnej Polega na objęciu akcji: . 163 ust.h. które już w chwili powstania spółki mogą się od niego różnić. którą spółka w interesie wierzycieli zobowiązuje się utrzymać w całości i nie rozdzielać pomiędzy wspólników. Kapitał ten wraz z całym majątkiem spółki stanowi zatem gwarancję wypłacalności spółki. w sumie pieniężnej opiewającej w zasadzie na walutę polską. a nawet przedsiębiorstwo jako całość (art. PRZYKŁAD UMOWY SPÓŁKI ZOO 2x.

tj. w którym nastąpiło pokrycie tych akcji. (3) Akcje zwykłe i uprzywilejowane Spółka może wydawać akcje o szczególnych uprawnieniach. Trzy znaczenia pojęcia akcji: 1. Podczas trwania spółki nie wolno zwracać akcjonariuszowi dokonanych wpłat na akcje ani w całości. które powinny być w statucie określone (akcje uprzywilejowane). § 1 ksh. Uprzywilejowanie może dotyczyć w szczególności prawa głosu. Akcja jest papierem wartościowym. 353 § 1 ksh. 100 000 zł. Wartość ta różni się zarówno od ceny emisji akcji. która przewyższa nie więcej niż o połowę dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych. wówczas kapitał zakładowy powinien być pokryty przed zarejestrowaniem co najmniej w jednej czwartej jego wysokości. prawa do dywidendy lub podziału majątku w przypadku likwidacji spółki. prawa udziałowe jak i obowiązki.dokument wystawiony przez spółkę. ani w części. 336. Cena emisji akcji jest ceną. jak i też jej kursu. Cena emisyjna nie może być niższa od wartości nominalnej akcji. określonej w art. (art. wynikający z podziału wysokości tego kapitału przez liczbę akcji. Rodzaje akcji (1) Akcje imienne i na okaziciela (świadectwa tymczasowe) (2) Akcje za gotówkę i akcje aportowe Art. 25 .są obejmowane wyłącznie za wkłady niepieniężne albo za wkłady niepieniężne i pieniężne. 308 § 1 ksh. ucieleśniającym tzw. Kapitał zakładowy dzieli się na akcje o równiej wartości nominalnej. Minimalna wartość nominalna akcji nie może być niższa niż 1 grosz. 309 § 4 ksh).. Akcje są niepodzielne. papier wartościowy . (a) uprzywilejowanie co do głosu Art. ogół praw służących akcjonariuszowi względem spółki. W przypadku zamiany takiej akcji na akcję na okaziciela lub w razie jej zbycia wbrew zastrzeżonym warunkom uprzywilejowanie to wygasa. Akcja jako Wpłaty na akcje i ich zwrot Akcjonariusz obowiązany jest do wniesienia pełnego wkładu na akcje.     Akcje. 2. 3. Akcje uprzywilejowane w zakresie dywidendy nie mogą przyznawać uprawnionemu dywidendy. za którą wydaje się akcje przy zawiązaniu spółki lub podwyższeniu kapitału zakładowego. Akcje uprzywilejowane powinny być imienne. Wpłaty powinny być dokonane równomiernie na wszystkie akcje. który ucieleśnia ogół praw akcjonariusza. Akcje obejmowane w zamian za wkłady niepieniężne (akcje aportowe) powinny pozostać imiennymi do dnia zatwierdzenia przez najbliższe zwyczajne walne zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy. Jednej akcji nie można przyznać więcej niż dwa głosy. (b) uprzywilejowanie w zakresie dywidendy Art. Kurs akcji jest wykładnikiem aktualnych stosunków majątkowych spółki. i w ciągu tego okresu nie mogą być zbyte ani zastawione. zbywalne. 352 ksh. ułamek kapitału akcyjnego. Może więc być wyższy lub niższy od wartości nominalnej akcji.

W doktrynie uważa się. W związku z tym świadectwo może być przyznane także osobom. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. 26 . Przepisów § 1 i § 2 nie stosuje się do akcji niemych. (5) Akcje związane z obowiązkiem świadczeń Są to wyjątkowe akcje.  Prawa i obowiązki akcjonariuszy spółki akcyjnej Prawa akcjonariuszy 1a) majątkowe  Prawo do dywidendy i zaliczek na dywidendę  Prawo poboru nowych akcji:  Prawo do udziału w masie likwidacyjnej:  Prawo do rozporządzania akcjami:  Prawo wynagrodzenia za dostarczone usługi:  Prawo do umorzenia akcji: 1b) korporacyjne. Wpłaty powinny być dokonane równomiernie na wszystkie akcje.  Prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu:  Prawo głosu na walnym zgromadzeniu:  Prawo do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia:  Prawo wytoczenia powództwa na rzecz spółki (actio pro socio):  Prawo akcjonariuszy do kontroli spółki:  Prawo do informacji  Bierne prawo wyboru (do zarządu i rady  Prawo żądania rozwiązania spółki Obowiązki akcjonariuszy spółki akcyjnej 1) Obowiązki korporacyjne: brak (nie ma obowiązku lojalności – wynika to z czysto kapitałowego charakteru tej spółki).§ 3. Akcjonariusz obowiązany jest do wniesienia pełnego wkładu na akcje. bo akcja ucieleśnia przede wszystkim prawa akcjonariusza. Art. 356. że są to znaki legitymacyjne a nie papiery wartościowe – nie obejmują większości praw jakie mają akcjonariusze względem spółki. albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). a nie zostały akcjonariuszami. Wyłączenie przepisu § 1 nie dotyczy zaliczek na poczet dywidendy. które uczestniczyły w procesie zakładania spółki. 329. § 1 ksh. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa statut. 8) Imienne świadectwa założycielskie Jest to forma wynagrodzenia za usługi oddane przy powstaniu spółki. Umorzenie akcji Akcje mogą być umorzone w przypadku. Z akcją imienną może być związany obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych. Wobec akcji uprzywilejowanej w zakresie dywidendy może być wyłączone prawo głosu (akcje nieme). § 1 ksh. gdy statut tak stanowi. natomiast akcje związane z obowiązkiem świadczeń wiążą się zarówno z prawami jak i obowiązkami. 2) Obowiązki majątkowe (1) obowiązek wniesienia wkładu do spółki (pokrycia akcji): Art. Umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Akcja może być umorzona albo za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne).

Walne zgromadzenie zwołuje zarząd. Prawo głosu przysługuje od dnia pełnego pokrycia akcji. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. Akcja daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu. Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być: 1. § 1 ksh. Z akcją imienną może być związany obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych. 3/4  emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji.  obniżenia kapitału zakładowego. § 1 ksh. 354. a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania walnych zgromadzeń uznają to za wskazane. Jednomyślność  zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom zgodnie z art. Skład Zarządu o Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków. udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 2. 2. 411. o Do zarządu mogą być powołane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona. 1. których dotyczy 4. Art. wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.  Organy spółki akcyjnej  Walne zgromadzenie spółki akcyjnej. Rada nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia. Zwyczajne walne zgromadzenie Zwyczajne walne zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Większość głosów. Art. § 1 ksh. 399. 27 . Nadzwyczajne zgromadzenie spółki akcyjnej Nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych ksh lub w statucie. 356. § 1 ksh. Kto zwołuje zgromadzenie 1. jeżeli przepisy niniejszego działu lub statut nie stanowią inaczej.  zmiany statutu. jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ksh lub w statucie. 2. 2/3  istotna zmiana przedmiotu działalności spółki. chyba że statut stanowi inaczej.(2) obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych Art. 3. powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.  umorzenia akcji. Art.  zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części 3. mającego ponad jedną piątą ogółu głosów w spółce.  Zarząd spółki akcyjnej. 3. 400. Prawo głosu na walnym zgromadzeniu wspólników spółki akcyjnej. Statut może ograniczyć prawo głosu akcjonariusza. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

chyba że statut stanowi inaczej. badanie sprawozdań (2) Zawieszanie członków Zarządu (3) Inne uprawnienia Art. Członek zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez walne zgromadzenie. Spółka nie ulega rozwiązaniu w przypadku. uchwały Zarządu Art. 477 § 2 ksh). Art. sposób reprezentowania spółki określa jej statut.  Rozwiązanie i likwidacja spółki akcyjnej Przesłanki rozwiązania S. prowadzi sprawy spółki i 2. § 1 ksh.W przypadku upadłości spółki jej rozwiązanie następuje po zakończeniu postępowania upadłościowego. chyba że statut stanowi inaczej. 372 ksh. z chwilą wykreślenia z rejestru. Prowadzenie spraw spółki. chyba że statut spółki stanowi inaczej. przyczyny przewidziane w statucie. Uchwały rady nadzorczej Art. do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech członków a w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie. 28 . uchwała walnego zgromadzenia o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę. § 1 ksh. 459 ksh) . Zadania rady nadzorczej (1) Nadzór. wszyscy jego członkowie są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw spółki. Zadania Zarządu Art. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy. reprezentuje spółkę. chyba że statut stanowi inaczej. 477 § 1 ksh). Statut może rozszerzyć uprawnienia rady nadzorczej.  Rada nadzorcza spółki akcyjnej Organ obligatoryjny Skład i wybór rady nadzorczej Art. 391. 368.A. § 1 ksh. Prawa członka zarządu do reprezentowania spółki nie można ograniczyć ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich. gdy postępowanie:  kończy się układem. Uchwały rady nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. Jeżeli statut nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie. Zarząd 1.o Członków zarządu powołuje i odwołuje rada nadzorcza. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. 3. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy.  zostaje z innych przyczyn umorzone (art. inne przyczyny przewidziane prawem (art. 2. a w szczególności przewidywać. § 1 ksh. Wniosek o wykreślenie z rejestru składa syndyk (art.  zostaje z innych przyczyn uchylone. 373 ksh. 4. 1. że zarząd jest obowiązany uzyskać zgodę rady nadzorczej przed dokonaniem określonych w statucie czynności. Prawo członka zarządu do reprezentowania spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki. 371 ksh. ogłoszenie upadłości spółki . 385. Reprezentacja Art. 384.

majątek dzieli się między wspólników w stosunku do ich udziałów Moment rozwiązania spółki.A. 4. 2. 281 § 1 ksh). Do jego wyłącznych kompetencji należy: 1. . 282 § 1 ksh) 7. .p. Zgodnie a art. Obowiązki likwidatorów: 1. o przedsiębiorstwach państwowych.. 463 § 1 ksh). organami zarządzania przedsiębiorstwa państwowego są: 1. samorządnością i samofinansowaniem. 30 ustawy o p. l).roczna ocena działalności rady pracowniczej przedsiębiorstwa oraz jego dyrektora. 2. Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji z chwilą wykreślenia spółki z rejestru (art. l).uchwalanie wieloletnich planów przedsiębiorstwa.na wniosek rady pracowniczej przedsiębiorstwa _ statutu samorządu załogi przedsiębiorstwa. 9 ust. charakteryzującym się samodzielnością. 463 ksh). Przedsiębiorstwo państwowe. .ściągnięcie wierzytelności. chyba że statut lub uchwała walnego zgromadzenia stanowi inaczej (art. W przedsiębiorstwie jednozakładowym oraz w zakładzie przedsiębiorstwa wielozakładowego. l). 2. . 29 . 5. 4. .złożenie sprawozdania likwidacyjnego w sądzie rejestrowym + wniosek o wykreślenie spółki z rejestru (art. członkowie zarządu S. Ad. zgodnie z treścią art. 279 ksh). . .Likwidatorzy: 1. 1 ustawy z 1981 r. . 288 § 1 ksh). 3. 6. Ogólne zebranie pracowników powinno odbyć posiedzenie co najmniej dwa razy w roku (art. jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. . funkcję ogólnego zebrania pracowników pełni zebranie delegatów.podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku przeznaczonego dla załogi.wypełnienie zobowiązań.zakończenie interesów bieżących spółki. rada pracownicza i 3. 3. 5. Zgodnie z art. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych przedsiębiorstwo to pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty swojej działalności i zaciągnięte zobowiązania.podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli.upłynnienie majątku spółki (art. Ogólne zebranie pracowników Przez ogólne zebranie pracowników ustawa o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego rozumie zarówno ogólne zebranie pracowników przedsiębiorstwa jednozakładowego. 2 ustawy z 1989 r. 478 ksh). . 2. Przedsiębiorstwo państwowe. Wyposażone jest w osobowość prawną. wybranych na okres dwóch lat przez pracowników przedsiębiorstwa lub zakładu (art.ogłoszenie o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji (art. ogólne zebranie pracowników (delegatów). 2. w którym liczba zatrudnionych przekracza trzysta. 7 ust.uchwalenie na wniosek dyrektora statutu przedsiębiorstwa.sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji i złożenie go zgromadzeniu wspólników do zatwierdzenia (art. Ad a) Organy zarządzania. ustanowieni przez sąd rejestrowy w przypadku: (art. . jak i ogólne zebranie pracowników zakładu w przedsiębiorstwie wielozakładowym (art. 8. . 8 ust.uchwalanie . dyrektor przedsiębiorstwa. .

kierowanie procesem produkcyjnym itp. tylko dyrektor przedsiębiorstwa państwowego uprawniony jest do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach przedsiębiorstwa. Stosownie do art. Rada pracownicza Liczy ona piętnastu członków.z.). .wyrażanie opinii . 29 ustawy o s.p. 27 ust. dobór kadr. Ponieważ zaś jest on .p. iż ustawodawca opowiedział się za funkcjonowaniem w zakresie reprezentacji cywilnoprawnej przedsiębiorstwa państwowego w zasadzie jednego i jednoosobowego organu. I ustawy o s. oraz 5. . które jest jej wewnętrznym organem i realizuje określone przez nią zadania (art. 2. Rada odbywa swoje posiedzenia co najmniej raz na kwartał. W konsekwencji do dyrektora przedsiębiorstwa powinno należeć 1. Rada pracownicza ma ponadto prawo zwracania się do dyrektora przedsiębiorstwa z zapytaniem o stan przedsiębiorstwa lub działalność jego organów (art.we wszystkich sprawach dotyczących przedsiębiorstwa. 21 ust. 2 ustawyop.). .podejmowanie uchwał w sprawie inwestycji) 3. w szczególności zawieranie umów.z mocy art.p. chyba że statut samorządu załogi stanowi inaczej.p. zrywając z wielością organów uprawnionych do takiej reprezentacji. 3. .(np. 27 ust. Jak wynikałoby z dyspozycji powołanego przepisu. do dokonywania czynności prawnych samodzielnie w imieniu przedsiębiorstwa państwowego jest uprawniony dyrektor. Kompetencje rady pracowniczej mogą mieć bądź charakter stanowiący.z.organem przedsiębiorstwa. 13 ust. Komisje te i zespoły są pomocniczymi organami rady pracowniczej (art.).).p. 4.z.p. Wszelkie sprawy niezastrzeżone dla rady pracowniczej i ogólnego zebrania pracowników (delegatów) należą do kompetencji dyrektora.z. kierowanie bieżącą.p.). 2.jeśli uzna to za stosowne . bądź opiniodawczy.p.p. 23 ustawy o s. prawo do występowania z inicjatywami . 32 ust. Uchwały ogólnego zebrania zapadłe w wymienionych sprawach wiążą radę pracowniczą i dyrektora.p. I i art. 30 . przeto przyjąć należy. 2 ustawy o s. 50 ust.6.przyjmowanie sprawozdania rocznego oraz zatwierdzanie bilansu. z tym że na pisemny wniosek jednej piątej liczby członków rady prezydium ma obowiązek zwołać posiedzenie w każdym terminie (art. Ma ona ponadto prawo kontroli całokształtu działalności przedsiębiorstwa. Jest organem osoby prawnej i organem zarządzania. 30 ustawy o p. Zakres kompetencji rady pracowniczej przedsiębiorstwa państwowego jest rozleglejszy i w porównaniu do kompetencji ogólnego zebrania pracowników (delegatów) bardziej zróżnicowany i szczegółowy.wnioskami i uwagami we wszystkich sprawach dotyczących przedsiębiorstwa (art. a zwłaszcza dbałości o racjonalną gospodarkę mieniem przedsiębiorstwa (art. l ustawy o s. Rada ze swego grona wybiera prezydium.p.). układanie stosunków przedsiębiorstwa z innymi uczestnikami obrotu gospodarczego. Odnośnie do funkcji dyrektora przedsiębiorstwa państwowego jako organu zarządzania podejmuje on decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność (art. 4. uchwalanie oraz zmiana planu rocznego przedsiębiorstwa.p.p. Może ona także powoływać komisje i zespoły spośród swoich członków oraz innych pracowników przedsiębiorstwa.).p. 6.z. codzienną działalnością przedsiębiorstwa państwowego.z. 28 ustawy o s. l ustawy o p.p. Dyrektor przedsiębiorstwa.

art. Prawo spółdzielcze.  Spółdzielnie mogą być jednoosobowo tworzone przez partie polityczne. chyba że chodzi o założenie spółdzielni produkcji rolnej.  Z powyższego wynika. Dotyczy to powołania rady nadzorczej oraz ewentualnie zarządu. Spółdzielnia stanowi więc zespół osób.  Statut musi być nie tylko uchwalony. 1 § 1 prawa spółdzielczego z 1982 r. w przeciwieństwie do np. a mianowicie złożenie pod uchwalonym statutem podpisów przez założycieli spółdzielni.U.Ad. 11. Wyłącznie zarząd in corpore (w całości) zgłasza wniosek o wpis do KRS. które łączy umowa w przedmiocie dążenia do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony.  Spółdzielnia nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.osób fizycznych nie może być mniejsza od 5.188. 2. które dla osiągnięcia wspólnego celu.03. 3. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia pomiędzy założycielami umowy spółki cywilnej. Taki statut stanowi podstawę prawną działania spółdzielni. Tryb zakładania spółdzielni. nie wymaga zachowania formy aktu notarialnego 4. podejmują się współdziałania w sposób zorganizowany. w szczególności przez wniesienie udziałów. których wybór należy w myśl statutu do kompetencji walnego zgromadzenia.1848). (Art.jednomyślnie 3. jeśli zgodnie z nowo uchwalonym statutem wybór zarządu należy do kompetencji walnego zgromadzenia.  Liczba założycieli spółdzielni: 1. 157 § 2 ksh. w której liczba założycieli . Powołana rada nadzorcza jeszcze przed złożeniem wniosku o wpis powinna dokonać wyboru zarządu spółdzielni. Wpisanie spółdzielni do KRS  Spółdzielnia podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – do rejestru przedsiębiorców. spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem o nieograniczonej liczbie członków i o zmiennym funduszu udziałowym powołanym do prowadzenia działalności gospodarczej. jeżeli założycielami są osoby prawne – musi być co najmniej 3 osoby prawne.  Zagadnienie uregulowane jest w ustawie z dnia 16 września 1982 r Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.nie może być mniejsza od 10.  Kolejną czynnością w procesie tworzenia spółdzielni jest wybór organów spółdzielni. Spółdzielnie. § 1) Przed wpisem spółdzielnia jest spółka prawa cywilnego pewnej liczby osób. jeżeli założycielami są osoby fizyczne . 31 . ale musi mieć miejsce formalna czynność o doniosłych skutkach prawnych. Uchwalenie statutu spółdzielni .  Złożenie podpisu stanowi akceptacje treści statutu. 2.  Utworzenie spółdzielni jest zespołem czynności faktycznych i prawnych. Zgodnie z definicją zawartą w art. 5. Ad a). Potwierdzenie przyjęcia statutu.  Jeżeli spółdzielnia tworzona jest przez osoby fizyczne i osoby prawne założycieli powinno być 10-ciu. lub komisji organizacyjnej w składzie co najmniej trzech osób. Dokonanie wyboru organów spółdzielni. do których należy: 1.  Osoby zamierzające założyć spółdzielnię określa się mianem założycieli. iż statut powinien być sporządzony na piśmie. Wyłonienie grupy podmiotów zamierzających założyć spółdzielnię.

Walne zgromadzenie (zebranie przedstawicieli) może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. 3.podejmowanie uchwał w związku z oceną polustracyjną działalności spółdzielni. Walne zgromadzenie (zebranie przedstawicieli) zwołuje w zasadzie zarząd spółdzielni przynajmniej raz w roku w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego (art.wybieranie i odwoływanie członków rady spółdzielni.rozpatrywanie sprawozdań rady. 2. zebranie grup członkowskich w spółdzielniach. jeśli statut tak stanowi. podejmowanie uchwał co do wniosków członków spółdzielni. .podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat. 32 . 7. podziału oraz likwidacji spółdzielni. Walne zgromadzenie (zebranie przedstawicieli) Walne zgromadzenie (zebranie przedstawicieli) jest najwyższym organem spółdzielni (art. 6. chyba że ustawa lub statut wymaga kwalifikowanej większości (art.rozpatrywanie spraw mających być przedmiotem obrad najbliższego zebrania przedstawicieli i przedstawienie swoich wniosków w tych sprawach. Za zobowiązania wynikające z tych czynności spółdzielnia odpowiada po jej zarejestrowaniu tak jak za zaciągnięte przez siebie. 4.podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości lub zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki.wybieranie i odwoływanie przedstawicieli na zebranie przedstawicieli. 8. w których walne zgromadzenie zostaje zastąpione przez zebranie przedstawicieli. 39 § l). Zebranie grup członkowskich W spółdzielniach. 2. 3. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. rady lub zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom zarządu. . jaką spółdzielnia może zaciągać. Kompetencje Do jego wyłącznej kompetencji należy w szczególności: 1. . . Za czynności dokonane w interesie spółdzielni przed zarejestrowaniem osoby działające do chwili zarejestrowania spółdzielni odpowiadają wobec osób trzecich solidarnie – tak więc przed zarejestrowaniem spółdzielnia nie odpowiedz za te czynności.wyrażanie swojej opinii i wniosków w sprawach spółdzielni.uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej i działalności społecznokulturalnej. organami tych spółdzielni są także zebrania grup członkowskich. rada nadzorcza.podejmowanie uchwał w sprawie połączenia spółdzielni. .uchwalanie zmian statutu.rozpatrywanie okresowych sprawozdań rady nadzorczej i zarządu s dzielni. 4. 6. . . Do kompetencji grup członkowskich należy: 1. Organami spółdzielni są: 1. .oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań. 4. w których walne zgromadzenie jest zastąpione przez zebranie przedstawicieli. 2. 41 § l i 2). . zarząd. walne zgromadzenie (zebranie przedstawicieli). .rozpatrywanie innych spraw zgodnie ze statutem. . 36 § l). Jednakże osoby działające przed zarejestrowaniem spółdzielni odpowiadają wobec niej według przepisów prawa cywilnego. 5. . . 3. . że walne zgromadzenie jest zastąpione przez zebranie przedstawicieli. może on stanowić. zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych. w sprawach członków grupy. Jeśli liczba członków przekroczy pewną liczbę określoną w statucie. 5. Organy spółdzielni.

nadzór i kontrola działalności spółdzielni. Zarząd Jak stanowi art. ocena wykonania jej zadań gospodarczych i przestrzegania przez spółdzielnię praw jej członków.składanie walnemu zgromadzeniu sprawozdań. Inne osoby uzyskują członkostwo przez przyjęcie ich przez spółdzielnię. organem przyjmującym zaś jest organ spółdzielni wskazany przez statut (art.rozpatrywanie skarg na działalność zarządu. . 8. Kompetencje Do zakresu jej działania należy: 1. 2. Nabycie członkostwa może nastąpić w dwojaki sposób. wybrany. Może ona wtedy wskazać osobę. Ad c) Członkostwo spółdzielni.lub wieloosobowy. . 6. 2. o ile statut spółdzielni tak stanowi. a także przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwienia przez zarząd wniosków organów spółdzielni i jej członków. iż kompetencje zarządu obejmują podejmowanie decyzji niezastrzeżonych dla innych organów. 4. . . 5. . zarząd kieruje działalnością spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz. 9. 45 § l). 44). która odpowiada wymaganiom określonym w statucie.podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub obciążenia nieruchomości oraz nabycia bądź zbycia zakładu. .uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności kulturalnej. 1. . 45 § 2).podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między spółdzielnią a członkiem zarządu i reprezentowanie spółdzielni przy tych czynnościach. 7. 3. członkami spółdzielni mogą być też osoby prawne. Warunkiem przyjęcia na członka spółdzielni jest złożenie (w formie pisemnej pod rygorem nieważności) deklaracji (art. 46 § l i 2).Rada nadzorcza Rada nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością (art. 49 § l i 2). chyba że członkiem spółdzielni jest osoba prawna. . Osoby będące założycielami spółdzielni stają się jej członkami . bądź zebranie grup członkowskich (art. w szczególności z wyników kontroli i sprawozdań finansowych. Członkiem spółdzielni może być każda osoba fizyczna o pełniej zdolności do czynności prawnych. Nie mogą więc uzyskać członkostwa osoby niepełnoletnie i całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnione. Ustawa ustanawia przy tym ogólną zasadę. a zwłaszcza badanie okresowych sprawozdań (w tym sprawozdań finansowych). Jest on zatem odpowiednikiem dyrektora przedsiębiorstwa państwowego lub zarządu w spółkach.inne zastrzeżone przez statut sprawy (art.z mocy samego prawa – z chwilą zarejestrowania spółdzielni.podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji społecznych i gospodarczych oraz występowania z nich. stosownie do postanowień statutu. 48 prawa spółdzielczego. Rada składa się co najmniej z trzech członków wybranych "stosownie do postanowień statutu" bądź przez walne zgromadzenie. 17 § 4). która nie jest członkiem spółdzielni (art. Skład. Zarząd może być jedno. 33 .zatwierdzenie struktury organizacyjnej spółdzielni. 16 § 1). przez walne zgromadzenie lub radę nadzorczą (art. Jej członkami mogą być wyłącznie członkowie spółdzielni. Skład i liczbę członków zarządu określa statut. .

Podstawowym uprawnieniem majątkowym członka spółdzielni jest jego prawo do korzystania ze świadczeń spółdzielni w zakresie określonym w statucie. a nie wkładem. 19 § 2 prawa spółdzielczego w pokrywaniu tych strat do wysokości zadeklarowanych udziałów.stosownie do art. których nie mogła pokryć z rezerw własnych. Ad. 19 i 20. 3. są wkłady gruntowe i pieniężne w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych (art. w których istnieje obowiązek ich wnoszenia. Obowiązek wniesienia. Typowymi wkładami. to wkłady w tych spółdzielniach. a ponieważ nie są zbywalne. Jak stanowi art.w zależności od postanowień statutu . należy: 1. Udziały mają charakter imienny. np.udziałów. w myśl art. Wpisowe stanowi specjalną. Jeśli nawet wnoszone są na 34 . albo udziału rzeczowego (aportu). funduszu udziałowego spółdzielni (art. Do podstawowych obowiązków majątkowych członka spółdzielni. przewidzianymi przez prawo spółdzielcze. 141-154a) i innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną (art. Dopiero z chwilą ustania członkostwa lub likwidacji spółdzielni członek spółdzielni może żądać zwrotu wpłat dokonanych na udziały. a w spółdzielniach typu własnościowego . Różnica między udziałem a wkładem Zasadnicza różnica między udziałem a wkładem sprowadza się do tego.albo postać udziału pieniężnego. Wynikają one z ustawy oraz ze statutu spółdzielni. Za zobowiązania te odpowiada całym swoim majątkiem sama spółdzielnia jako osoba prawna (art. Na treść stosunku członkostwa składają się określone prawa i obowiązki stron. dziedziczone może być tylko roszczenie o zwrot praw majątkowych zmarłego członka (art. Ad. 3. bądź 2. Prawa i obowiązki majątkowe. 2. oprócz udziału . 1. 68). 1. 180 § 3). 78 § l pkt 2). Członek spółdzielni ma także prawo do partycypowania w nadwyżce bilansowej. 9 i 171 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych). Wchodzi ono w skład funduszu zasobowego spółdzielni (art. organizacyjny (korporacyjny). To samo może dotyczyć obowiązku świadczenia pracy w spółdzielniach pracy. Ad. Nie mogą też być dziedziczone. że w stratach spółdzielni jej członek uczestniczy swoim udziałem. bądź spółdzielnia może z niego korzystać na podstawie innego stosunku prawnego. nie mogą być przedmiotem obrotu prawnego. 19 § 3).stosownie do postanowień statutowych . 20 § 2 prawa spółdzielczego. Odmienna jest zatem funkcja wkładu i udziału. 78 § l pkt l). 178) oraz spółdzielniach kółek rolniczych (usług rolniczych . Prawa te i obowiązki mają bądź charakter 1. 2.art. majątkowy. 2. ów wkład może stać się bądź własnością spółdzielni. umowy najmu lub dzierżawy z członkiem spółdzielni. Jeśli bowiem udziały stanowią przede wszystkim gwarancję wypłacalności spółdzielni wobec wierzycieli i podstawę zaufania ewentualnych kredytodawców (podobnie jak w spółkach kapitałowych kapitał zakładowy).wkład budowlany (art. w razie ustania członkostwa lub likwidacji spółdzielni udziały te nie podlegałyby zwrotowi. wniesienie wkładu. Członek spółdzielni nie odpowiada wobec wierzycieli za zobowiązania. Może on przybrać . wniesienie zadeklarowanych .także wkładów przewidywać musi statut spółdzielni. które zaciąga spółdzielnia w stosunkach obrotu gospodarczego (art. określoną przez statut spółdzielni opłatę z tytułu przynależności do spółdzielni. stanowią podstawowy element własności spółdzielczej. 25 § 2). członek spółdzielni uczestniczy . Gdyby zatem udziały członka spółdzielni przeznaczone zostały w całości na pokrycie owych strat. co jednakże obciąża członków niektórych tylko spółdzielni. W spółdzielniach typu lokatorskiego jest to wkład mieszkaniowy. Jeśli wszakże spółdzielnia poniesie straty. W konsekwencji nie mogą one być przez członka spółdzielni cedowane w żadnej formie.Ad d) Prawa i obowiązki członków. Udział członka spółdzielni jest składnikiem tzw. wniesienie wpisowego.

89). Członka zmarłego skreśla się z rejestru członków spółdzielni ze skutkiem od dnia. Wykluczenia może dokonać. 35). 36 § 3 prawa spółdzielczego. co stanowi zupełnie inne rozwiązanie konstrukcyjnoprawne tej kwestii niż w spółkach kapitałowych. Jak stanowi art. Podobną zasadę sformułowano w powołanym przepisie w odniesieniu do roszczeń o wydanie udziałów. Prawo spółdzielcze przewiduje wiele przyczyn ustania członkostwa. 2. Prawa i obowiązki organizacyjne (korporacyjne). Wystąpienie członka ze spółdzielni za wypowiedzeniem. Oprócz wymienionych. Statut powinien określać termin i okres wypowiedzenia (art. w którym nastąpiła śmierć (art. Dla swej skuteczności musi być ono dokonane pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 3. 25 § l). jak w przypadku wykluczenia. wyznaczonych przez przedmiot jej działalności 41.członek spółdzielni może rozporządzać swoimi roszczeniami do spółdzielni o zwrot wkładów lub wypłatę równowartości ze skutecznością od dnia. 31). Wykreślenia dokonuje także. rada nadzorcza lub walne zgromadzenie (art.w formie równowartości. jak prawo żądania od zarządu spółdzielni odpisu obowiązującego statutu. 27 prawa spółdzielczego . każdy członek ma jeden głos. 195). niemniej jednak może ono nastąpić w odniesieniu do taki tylko członków. stosownie do postanowień statutu. prawo do przeglądania protokołów walnego zgromadzenia (art. prawo do przeglądania sprawozdania rocznego z rachunkiem wyników (art. bez względu na liczbę posiadanych udziałów. w którym roszczenia te stały się wymagalne. a jeśli przekazane zostały spółdzielni na własność . rejestru członków (art. możność zaznajomienia się z regulaminami wydanymi na podstawie statutu (art. 24 § 4 oraz art. 1. gdy z jego winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami statutu spółdzielni lub z dobrymi obyczajami. tworzą fundusz wkładów przeznaczony do realizacji celów spółdzielni. Przyczyny wykluczenia określa bliżej statut. 41 § 4). którzy z przyczyn przez nich niezawinionych nie wykon obowiązków statutowych. Może ono nastąpić w wypadku. rada nadzorcza lub walne zgromadzenie. 3. przy czym podlegają zwrotowi w postaci wniesienia. Ad e) Ustanie członkostwa. Jak stanowi art. Wykreślenie członka z rejestru członków. a także 2. Wkłady podlegają zwrotowi z chwilą ustania członkostwa spółdzielni lub jej likwidacji. członkowi spółdzielni przysługują takie prawa i obowiązki typu organizacyjnego. Do praw i obowiązków podstawowych zaliczyć wypada niewątpliwie czynne i bierne prawo wyborcze do organów spółdzielni (art. prawo uczestniczenia z głosem stanowiącym w walnym zgromadzeniu. 35 . 22). Przyczyny wykreślenia precyzuje bliżej statut. 1. Prawa i obowiązki organizacyjne normują ustawa i statut. 30) itp.podstawie innego stosunku prawnego niż własność. Wykluczenie członka ze spółdzielni.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->