P. 1
Wykład - Prawo handlowe

Wykład - Prawo handlowe

|Views: 123|Likes:

More info:

Published by: maciej-wojcik-9288 on Jul 31, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/31/2011

pdf

text

original

Semestr letni rok akademicki 2010/2011 Nazwa przedmiotu: prawo handlowe.

Treści programowe w zakresie prawa handlowego.
I. Ogólne zagadnienia z zakresu prawa gospodarczego. 1. Podstawowe pojęcia:  Prawo gospodarcze (publiczne i prywatne).  Prawo handlowe.  Przedsiębiorca.  Działalność gospodarcza.  Firma.  Prokura. II. Spółki prawa cywilnego, spółki prawa handlowego oraz inne podmioty w działalności gospodarczej – ustrój, funkcjonowanie, ochrona prawna. 1. Spółki. a) Zagadnienia ogólne.  Spółki handlowe i spółki cywilne.  Spółki jednoosobowe.  Ogólna charakterystyka spółek osobowych i kapitałowych. b) Spółki osobowe. b1) Spółka cywilna.  Powstanie spółki cywilnej i jej ogólna charakterystyka.  Stosunki wewnętrzne.  Wkłady wspólników.  Charakter prawny majątku spółki.  Prowadzenie spraw spółki.  Udział w zyskach i stratach.  Stosunki zewnętrzne.  Reprezentacja.  Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki.  Zmiana i rozwiązanie umowy spółki.  Przekształcenie spółki cywilnej. b2) Osobowe spółki handlowe – zagadnienia wspólne. b3) Spółka jawna.  Powstanie spółki jawnej i jej ogólna charakterystyka.  Stosunki wewnętrzne.  Wkłady wspólników.  Prowadzenie spraw spółki.  Udział w zyskach i stratach.  Zakaz konkurencji.  Stosunki zewnętrzne.  Reprezentacja.  Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki.  Rozwiązanie spółki jawnej i wystąpienie wspólnika ze spółki.  Likwidacja spółki jawnej. b4) Spółka partnerska.  Powstanie spółki partnerskiej i jej ogólna charakterystyka.  Odpowiedzialność partnera za zobowiązania spółki.  Prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja. 1

 Rozwiązanie spółki partnerskiej. b5) Spółka komandytowa.  Powstanie spółki komandytowej i jej ogólna charakterystyka.  Pozycja prawna komplementariusza.  Pozycja prawna komandytariusza. b6) Spółka komandytowo-akcyjna.  Powstanie spółki komandytowo-akcyjnej i jej ogólna charakterystyka.  Stosunki zewnętrzne.  Odpowiedzialność za zobowiązania spółki.  Reprezentacja  Stosunki wewnętrzne  Prowadzenie spraw spółki.  Udział w zyskach i stratach.  Rozwiązanie i likwidacja spółki komandytowo-akcyjnej.  Wystąpienie wspólnika. c) Spółki kapitałowe. c1) Zagadnienia ogólne.  Spółka kapitałowa w organizacji.  Wkłady w spółkach kapitałowych. c2) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  Powstanie spółki z o.o.  Kapitał zakładowy.  Udziały.  Prawa i obowiązki wspólników w spółce z o.o  Organy spółki z o.o.  Zgromadzenie wspólników.  Zarząd.  Rada nadzorcza  Rozwiązanie i likwidacja sp. z o.o. c3) Spółka akcyjna.  Powstanie spółki akcyjnej.  Kapitał zakładowy.  Akcje.  Prawa i obowiązki wspólników w spółce akcyjnej  Organy spółki akcyjnej.  Walne zgromadzenie.  Zarząd.  Rada nadzorcza  Rozwiązanie i likwidacja spółki akcyjnej. 2. Przedsiębiorstwo państwowe a) Organy zarządzania przedsiębiorstwem.  Ogólne zebranie pracowników (delegatów).  Rada pracownicza.  Dyrektor przedsiębiorstwa. 3. Spółdzielnie. a) Tryb zakładania spółdzielni. b) Organy spółdzielni.  Walne zgromadzenie (zebranie przedstawicieli).  Rada nadzorcza.  Zarząd.  Zebranie grup członkowskich c) Członkostwo spółdzielni. d) Prawa i obowiązki członków. 2

e) Ustanie członkostwa. 9. Literatura A. Literatura podstawowa: 1. Prawo gospodarcze dla ekonomistów, red. P. Wiatrowski, Kraków 2008. 2. Kruczalak, Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa 2007. 3. Prawo cywilne i handlowe w zarysie, red. W. Katnera, Kraków 2006. 4. Prawniczy słownik wyrazów trudnych, red. J. Boć, Wrocław 2006. 5. Akty prawne odnoszące się do zagadnień określonych w treściach programowych. B. Literatura uzupełniająca: 1. A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2008. 2. K. Kruczalak, Prawo handlowe – zarys wykładu, Warszawa 2007.

Ad. I). Ogólne zagadnienia z zakresu prawa handlowego.
1). Podstawowe pojęcia.  Prawo gospodarcze (publiczne i prywatne) Prawo gospodarcze nie jest odrębną gałęzią prawa, lecz zbiorem wszystkich przepisów prawnych dotyczących działalności gospodarczej. Prawo gospodarcze można podzielić na: Na prawo gospodarcze publiczne składają się przepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej należące do gałęzi prawa publicznego, regulujące zagadnienia poświęcone podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym między innymi rejestracji działalności gospodarczej, uzyskiwania koncesji, zezwoleń. Prawo gospodarcze prywatne (prawo handlowe) jest częścią (działem) prawa cywilnego, a wyodrębnia się go ze względów dydaktycznych i praktycznych. Obejmuje ono przede wszystkim tworzenie, funkcjonowanie i ustanie form organizacyjnych przedsiębiorców oraz tzw. umowy gospodarcze.  Prawo handlowe. Prawo handlowe sensu stricto reguluje organizacje przedsiębiorców i dokonywanych między nimi czynności handlowych, natomiast prawo handlowe sensu largo obejmuje ponadto swoim zakresem przepisy między innymi z dziedziny prawa papierów wartościowych, prawa wekslowego i czekowego, czy prawa upadłościowego.  Przedsiębiorca Pojęcie przedsiębiorcy znajdujemy w wielu aktach normatywnych. 1. Pojęcie przedsiębiorcy w k.c. Zgodnie z art. 43(1) k.c. przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Zawarte w przepisie art. 43(1) k.c. pojęcie przedsiębiorcy opiera się na dwóch kryteriach:  podmiotowym i  funkcjonalnym Pierwsze z nich ogranicza zakres tego pojęcia do trzech kategorii podmiotów: 1. osób fizycznych - (art. 8-32 k.c.) – każdy człowiek od chwili urodzenia. 2. osób prawnych. Osobą prawną w rozumieniu art. 33 kc jest Skarb Państwa i każda jednostka organizacyjna, której przymiot osobowości prawnej przyznany został 3

tj: 1.  Firma Zgodnie z treścią art. Na podkreślenie zasługuje art. gdyż nawet jeżeli uczestniczą w działalności gospodarczej. do których zresztą odwołuje się także ustawa z 2 lipca 2004 r. 43(1) k. nie robią tego we własnym imieniu. rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż. 2. że przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową.  Działalność gospodarcza. l i 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą może być osoba fizyczna. Pojęcie przedsiębiorcy w ustawie z 2 lipca 2004 r. komandytowo-akcyjna) oraz spółki kapitałowe w organizacji. Firma osoby prawnej powinna zawierać określenie formy prawnej osoby prawnej. z 2004r. 4 ust. którym ustawa przyznaje zdolność prawną. tj. osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną. 2.przez przepisy obowiązującego prawa (kryterium formalne). że oznacza to określony ciąg działań.c. Przedsiębiorcą jest także wspólnik spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez niego działalności gospodarczej. usługową oraz poszukiwanie. Z tego względu na gruncie kodeksu cywilnego nie będą do tej grupy zaliczani: pracownicy. Chociaż brak wyraźnych wskazówek na ten temat. z uwzględnieniem specjalnych procedur i umiejętności. 1807) Definicja kodeksowa ma samodzielne znaczenie na obszarze stosunków prywatnoprawnych (cywilnoprawnych). 439 k.c.U. że firma stanowi obecnie 4 . 432 k. że tworzą one pewną całość. 434 k. definicja zawarta w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej odnosi się zaś do stosunków publicznoprawnych. Nr 173. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń. a nie tylko pojedyncze czynności . Podjęcie działalności gospodarczej przez osoby prawne wymaga rejestracji w sądzie rejestrowym. handlową. Przez działalność gospodarczą rozumieć należy zarobkową działalność wytwórczą. osobowe spółki handlowe (jawna. skrót firmy oraz inne określenia dowolnie obrane. a także działalność zawodową. prowadzenie we własnym imieniu działalności gospodarczej lub zawodowej.c. zarządcy. 1807). poz. budowlaną. W myśl art. Zwrócić należy także uwagę. komandytowa. siedzibę tej osoby. firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. a ponadto może wskazywać na przedmiot działalności. kto wykonuje czynności powtarzalne i w taki sposób. zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym. Przedsiębiorcą będzie więc tylko ten. poz. która może być wykonywana w pewien sposób.. Z definicji legalnej zawartej wart.U. Zgodnie z art. Z kolei kryterium funkcjonalne wskazuje cechy powszechnie uznawane za charakterystyczne dla przedsiębiorcy. Natomiast firmą osoby prawnej jest jej nazwa. które może być podane w skrócie. wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły. a nie stanowią oderwanego świadczenia czy świadczeń określonych rzeczy lub usług. co należy rozumieć przez działalność gospodarczą i zawodową. jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi. z 2004r. Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub dodatków wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.c. Działalność zawodowa to działalność. wynika. partnerska. Nr 173. 3. można przyjąć. której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną i która we własnym imieniu wykonuje działalność gospodarczą. przedsiębiorca działa pod firmą. członkowie organów przedsiębiorcy czy pełnomocnicy. Przepisy kodeksu cywilnego nie precyzują natomiast. który w przeciwieństwie do rozwiązań kodeksu handlowego nie zezwala na zbycie firmy.

W jego imieniu działania składające się na proces prowadzenia przedsiębiorstwa mogą wykonywać inne podmioty. 6. l096 kc. oraz do zbywania i obciążania nieruchomości wymagane jest pełnomocnictwo do poszczególnej czynności (art. 2) Zasada jedności oznacza z kolei. a także wyróżniać przedsiębiorcę spośród innych podobnych. jest rejestr przedsiębiorców Krajowego rejestru sądowego lub . chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. 1092 k.c.c. Będąc aktem szczególnego zaufania ze strony przedsiębiorcy. chyba że nie jest ono bezprawne. o którym mowa. prokurent nie może substytuować innego prokurenta ani ustanowić innego prokurenta dla swego mocodawcy lub dla siebie. Firmę ujawnia się we właściwym rejestrze. Prokurentem może być wyłącznie osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności . W myśl art. 5. prawa firmowego. a także . . na podstawie której następuje oddanie go do czasowego korzystania.w przypadku osób fizycznych .ogłoszenia upadłości. Cechy prokury: 1. że przedsiębiorstwo może mieć tylko jedną nazwę. Jednym z takich stosunków prawnych jest prokura. Prokurent może jednak ustanowić pełnomocnika do poszczególnych czynności lub pewnego rodzaju czynności 7. Nie można ograniczyć prokury ze skutkiem wobec osób trzecich.że wyklucza się możliwość posługiwania się na terenie działalności danego przedsiębiorstwa tą samą nazwą przez inne przedsiębiorstwo Ochrona prawo do firmy Przedsiębiorca. jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.). do dokonania czynności prawnej. które może być udzielone wyłącznie przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców. Tak szeroko określony.oznaczenie przedsiębiorcy. a nie przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym. Jedynie do zbycia przedsiębiorstwa.).. 3) naprawienia na zasadach ogólnych szkody majątkowej lub 10 4) wydania korzyści uzyskanej przez osobę. zakres prokury czyni prokurenta osobą wyposażoną w najszersze uprawnienia.c.). 3) Zasada wyłączności zaś .otwarcia likwidacji oraz 5 . 1) Zasada prawdziwości oznacza. w szczególności inne osoby fizyczne wchodzące w skład organów przedsiębiorcy lub osoby legitymowane do działania na podstawie innych stosunków prawnych. Jest on w następstwie tego jakby alter ego przedsiębiorcy. wyraża podstawowe zasady tzw. prokura może być w każdym czasie odwołana. 4. W konsekwencji takiego postanowienia art. że nazwa przedsiębiorcy powinna odpowiadać rzeczywistemu przedmiotowi jego działalności i nie powinna co do tego wprowadzać w błąd.c. 3. Obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych. Rejestrem. 8. Ze względu na zakres uprawnień prokury nie można przenieść na inną osobę.wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru.  Prokura Przedsiębiorca nie jest zobowiązany do osobistego prowadzenia przedsiębiorstwa. Prokura powinna być pod rygorem nieważności udzielona na piśmie.prawnych (art. 2) złożenia oświadczenia lub oświadczeń w odpowiedniej treści i formie. przez bezwzględnie obowiązujące przepisy.ewidencja działalności gospodarczej Przepis art 43(3) k. 1091 § 2 k.c.). 2. może żądać zaniechania tego działania. Udzielenie i wygaśnięcie prokury wymaga zgłoszenia do rejestru przedsiębiorców. 1093 k. chyba że przepis szczególny stanowi inaczej (art. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać 1) usunięcia jego skutków. która dopuściła się naruszenia (art. 43 k. 1091 kc prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa. Wygasa wskutek . którego prawo do firmy zostało zagrożone cudzym działaniem.

spółki prawa handlowego oraz inne podmioty w działalności gospodarczej . gdyż inny jest sposób ich tworzenia. Spółki. ochrona prawna. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych). Istnieje wtedy tyle prokur. Spółkami kapitałowymi są: 1. prokura może być udzielona kilku osobo łącznie (prokura łączna) lub oddzielnie. Natomiast śmierć przedsiębiorcy lub utrata przez niego zdolności do czynności prawnych nie powoduje wygaśnięcia prokury (art. spółki prawa handlowego (spółki handlowe) Funkcjonowanie spółek cywilnych uregulowane zostało przepisami ustawy Kodeks cywilny (kc) art. 4 § l pkt 2 k. każdy z nich działa niezależnie od drugiego. Dotyczyć to może np. Kierowane do przedsiębiorcy oświadczeni lub doręczenia pism mogą być dokonywane wobec jednej z osób. do ważność czynności prawnej potrzebne jest współdziałanie wszystkich łącznie ustanowionych prokurentów. II. spółka komandytowa oraz 4.c.h Inne rodzaje spółek.c. Jeśli prokura jest łączna. spółka komandytowo-akcyjna (art. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz 2. którym udzielono prokury łącznie (reprezentacja bierna). ani do drugich. który reguluje kwestie poświęcone spółkom osobowym oraz spółkom kapitałowym. 2. spółek leśnych (ustawa z 28 września 1991 r.Prokura wygasa także ze śmiercią prokurenta. o lasach) i 3. 6 .s. spółek wodnych. 1097 k. Działalność spółek handlowych regulowana jest obecnie przepisami ustawy z 15 września 2000 r. Spółkami osobowymi są: 1. Podobnie jak w innych systemach prawnych Europy kontynentalnej.Prawo wodne 2. spółka akcyjna (art. spółka jawna.przekształcenia przedsiębiorcy.  Spółki prawa cywilnego a spółki prawa handlowego. Wymienione spółki nie mieszczą się w przedstawionym wyżej rozróżnieniu spółek cywilnych i handlowych z przyczyn merytorycznych. Spółki prawa cywilnego. spółka partnerska. Jeśli natomiast prokura udzielona została kilku prokurentom oddzielnie. 4 § l pkt l k.).s. Rodzaje prokury. Zgodnie z treścią art. 1. Ad. Kodeks spółek handlowych (ksh).). inne są cele. (art. Oprócz spółek cywilnych i handlowych istnieją inne spółki. spółki prawa cywilnego (spółki cywilne) 2. .h. ilu ustanowiono prokurentów. innych (ustawy z 26 czerwca 1963 r. 1.ustrój. a) Zagadnienia ogólne. tak i w prawie polskim można wyróżnić 1. 164-171 a ustawy ... Podział spółek na cywilne i handlowe nie jest w prawie polskim podziałem wyczerpującym. struktura i sposoby ich działania. l094 kc. 860-875 k. Ad. funkcjonowanie. 3. których nie można zdecydowanie zakwalifikować ani do jednych.

Podział na spółki kapitałowe i osobowe opiera się na kryterium substratu ich istnienia i działalności. b) Spółki osobowe. 2) zobowiązanie się wspólników do przedsięwzięcia działań oznaczonych w umowie. w szczególności przez wniesienie wkładów".s. (tzw. 860 § 2 k. organem zaś ich reprezentującym jest zgromadzenie wspólników. 7 . Mogą one bowiem we własnym imieniu nabywać prawa. umowa spółki powinna być stwierdzona pismem. pozywać i być pozywane (art. Do przedmiotowo istotnych postanowień umowy spółki cywilnej należy zatem: l) dążenie wspólników do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego.c. iż tylko spółki kapitałowe (spółka akcyjna i spółka z o.). 3b) Spółka cywilna. natomiast spółki: jawna. Ad. 860 § l k. Ad.c. o których mowa wart. 301 § l). do wspólników. 151 § l) oraz spółki akcyjnej (art. 2a) W spółce kapitałowej wspólnicy odsunięci są z reguły od bezpośredniego prowadzenia spraw spółki (należą one do zarządu) i od bezpośredniej kontroli jej działalności (wykonuje je specjalny organ spółki . chociaż subsydiarnie. tym samym mają zdolność prawną.rada nadzorcza lub komisja rewizyjna). z wyłączeniem osobistej odpowiedzialności wspólników. 3a) W nauce polskiej dominuje pogląd. 1b) W przeciwieństwie do spółek kapitałowych spółkę osobową cechuje co do zasady osobista (majątkowa) odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki i osobiste prowadzenie spraw spółki. której niezachowanie rodzi prawne skutki przewidziane wart. zaciągać zobowiązania. 860-875 kc)  Powstanie spółki cywilnej i jej ogólna charakterystyka. 1a) W konsekwencji spółki kapitałowe mają osobowość prawną i za swoje zobowiązania odpowiadają własnym majątkiem. co do zasady.) wyposażone są w osobowość prawną. chyba że z ustawy lub aktu założycielskiego wynika co innego. za zobowiązania spółki zaś przynajmniej jeden wspólnik odpowiada osobiście.: "Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony. mamy tu przy tym do czynienia z wymaganiem formy dla celów dowodowych. partnerska. spółki z ograniczoną  Ogólna charakterystyka spółek osobowych i kapitałowych. 8 § l k. Spółki jednoosobowe. są to spółki kapitałowe. a w szczególności wniesienia wkładów. 331 kc. b1) Spółka cywilna (art. 331 § l k. to są to spółki osobowe. jako spółka osobowa. jeśli także kapitał (substrat rzeczowy). Cechy spółki cywilnej. Spółka cywilna powstaje zawsze w drodze umowy. o której mowa wart.c.o. ułomnymi osobami prawnymi). Wymienione w kodeksie spółek handlowych spółki osobowe prowadzą przedsiębiorstwo pod własną firmą.h.c. 2b) W spółkach osobowych prowadzenie spraw spółki należy. 74 k. komandytowa i komandytowo-akcyjna są jednostkami organizacyjnymi. Kodeks spółek handlowych dopuszcza jednoosobowe założenie odpowiedzialnością (art. Jeśli mianowicie jest nim tylko substrat osobowy (wspólnicy). pozbawiona jest w ogóle podmiotowości prawnej. Wedle art. 1. Stosownie do dyspozycji art. w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe.

c. wkłady w formie własności i innych praw podmiotowych. prawo niepodzielnej ręki. 863 k. ponieważ umowa kreująca ten rodzaj spółki nie prowadzi do powstania osoby prawnej. czy wreszcie w świetle art. 2.c. Na majątek wspólników składają się zatem: 1. 3. które służą do zapewnienia jego niepodzielności przez cały czas trwania spółki. Gospodarczy charakter wspólnego celu w spółce cywilnej wyłącza natomiast możliwość zawarcia tego rodzaju spółki dla innych celów niż gospodarcze (np.). 4. zakaz rozporządzania przez wspólników własnym udziałem we wspólnym majątku albo w poszczególnych jego składnikach i 2. 331 k.c. 36).  Stosunki wewnętrzne w spółce cywilnej. zakaz zaspokajania osobistego wierzyciela wspólnika z jego udziału w majątku lub udziału w składnikach tego majątku (art. Wkłady wniesione przez wspólników oraz dochody uzyskiwane przez spółkę w czasie jej trwania są majątkiem wspólnym.c. Przepisy kodeksu cywilnego nie zawierają postanowień co do czasu trwania spółki. zakaz domagania się podziału tego majątku. 6. 861 § l k. 860 § l k. Spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą . Wspólnym celem spółki nie może być cel sprzeczny z ustawą. że wspólnik może rozporządzić należnymi mu prawami majątkowymi wobec spółki.2. dlatego działalność gospodarczą prowadzą wspólnicy spółki cywilnej. charytatywne).  Charakter prawny majątku spółki cywilnej. Jest to tzw. 863 § l k. dopóki współwłasność istnieje. Majątek spółki cywilnej jest majątkiem wszystkich wspólników. Konsekwencją osobistego stosunku łączącego wspólników jest: 1.. dochody z działalności spółki. w myśl art. wszelkie wierzytelności oraz roszczenia o wniesienie wkładu. 431 w zw. W konsekwencji brak oznaczenia udziałów w rzeczy wspólnej.ani w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. albo na świadczeniu usług. jak również rzeczy i prawa wchodzącego w skład tej całości. można przyjąć. Domniemywa się. Każdy wspólnik jest przeto właścicielem majątku jako niepodzielnej całości. 5. Spółka ta może być zatem zawarta na czas nieoznaczony lub czas oznaczony. Stosując argument a contrario z treści art. przez działanie wspólników w sposób oznaczony. z art. Za przedsiębiorcę ustawa o swobodzie działalności gospodarczej uznaje wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywania przez nich działalności gospodarczej. jaki kształtuje umowę spółki cywilnej. 3. ani ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (art.c. mający na celu obejście ustawy bądź sprzeczny z zasadami współżycia społecznego (art. Jest to jednak ich majątek odrębny podlegający szczególnym przepisom. wkład wspólnika może polegać albo na wniesieniu do spółki własności lub innych praw. 8 . które będą mu przysługiwać z chwilą wystąpienia ze spółki albo z chwilą jej rozwiązania. Zgodnie z art. Spółka cywilna nie ma zdolności prawnej. jak i prawem zwrotu wydatków poniesionych osobiście przez niego w związku z prowadzeniem spraw spółki..c. Tak samo wspólnik może rozporządzać prawem do wypłaty części zysku przypadającej na niego w czasie trwania spółki. Pod względem prawnym majątek spółki stanowi współwłasność łączną opierającą się na szczególnym stosunku osobistym. 58 k.  Wkłady wspólników w spółce cywilnej.). że wkłady wspólników mają jednakową wartość. w szczególności przez wniesienie wkładów. jak też 3. Osiągnięcie celu gospodarczego spółki cywilnej następuje.

Zgodnie z dyspozycją art. może żądać podziału i wypłaty zysku dopiero po rozwiązaniu spółki. Uchwała taka wymagana jest także wtedy. Uprawnienie do prowadzenia spraw spółki przez każdego ze wspólników ustawa ogranicza do zakresu zwykłych czynności spółki (art.c. Sposób reprezentacji spółki na zewnątrz.      Udział w zyskach i stratach w spółce cywilnej. wspólnik jest uprawniony do równego udziału w zyskach i w tym samym stosunku w stratach. Jeśli przed zakończeniem takiej sprawy chociażby jeden z pozostałych wspólników sprzeciwił się jej prowadzeniu. że sprawy spółki prowadzić będzie jeden lub kilku wymienionych w umowie lub uchwale wspólników. 868 k.c.) bądź z mocy umowy spółki lub uchwały wspólników nie są uprawnieni do żądania z tego tytułu wynagrodzenia. 865 § l k. mają zastosowanie wtedy.. że czynnością nagłą w rozumieniu tego przepisu jest taka czynność. Od powyższych zasad dotyczących sposobu prowadzenia spraw spółki ustawa wprowadza w art. byłoby zatem (z mocy art. której zaniechanie mogłoby narazić spółkę na niepowetowane straty. Ustalony w umowie (lub uchwale wspólników) stosunek udziału wspólnika w zyskach odnosi się. że wspólnik. Ustanowienie w umowie lub uchwale wspólników zysku znikomego lub pozornego także stanowiłoby naruszenie postanowień art. Można nawet zwolnić niektórych wspólników od udziału w stratach. czy dana czynność jest czynnością zwykłą spółki. 867 i 869 k.podziału i wypłaty zysków z końcem roku obrachunkowego. potrzebna jest uchwała wspólników. zgodnie z dyspozycją art. 865 § 3 k. PRZYKŁAD UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW W SPRAWIE PRZEKRACZAJĄCEJ ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU.c. W umowie spółki lub późniejszej uchwale wspólnicy mogą postanowić.) dotknięte bezwzględną nieważnością. również do udziału w stratach. każdy wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki. z tą chwilą można mówić o zyskach czy stratach spółki. .  Reprezentacja w spółce cywilnej. które przekraczają zakres "zwykłych czynności spółki". 865 § l kc. 867 § 2 k. gdy spółka ma cel zarobkowy.  Stosunki zewnętrzne w spółce cywilnej. Ocena. bez względu na rodzaj i wartość wkładu. Jeżeli prowadzenie spółki jest sprawą jej stosunków wewnętrznych. to reprezentacja dotyczy stosunków z osobami trzecimi. czy też wykracza poza jej ramy.c. gdy wspólnik prowadzący sprawy spółki ma dokonać czynności. każdy ze wspólników ma prawo żądać zgodnie z art. Wspólnicy prowadzący sprawy spółki z upoważnienia ustawowego (art. Art. z reguły wynika z umowy spółki lub późniejszej uchwały wspólników.. Z uwagi na to. wyjątek polegający na tym. Można przyjąć.c. zależy od całokształtu okoliczności towarzyszących działalności spółki.c. Jak stwierdza jednak wspomniany przepis. 868 § 1 k.. Natomiast nie można wyłączyć wspólnika od udziału w zyskach. Tu tkwi zasadnicza różnica między tymi pojęciami. a w normalnym toku sprawy nie mogłoby dojść do podjęcia na czas odpowiedniej uchwały. Umowa spółki lub uchwała wspólników może też 9     .c.). której zaniechanie naraziłoby spółkę na niepowetowane straty. w umowie spółki (a także w późniejszej uchwale) można inaczej ustalić stosunek udziału wspólników w zyskach i stratach. 58 § 2 i 3 k. 865 § 2 k. Zgodnie z dyspozycją art.c. w razie wątpliwości.c. które regulują zagadnienie udziału wspólników w zyskach i stratach spółki.c. Zasadą wyrażoną w powołanym przepisie jest więc równy udział każdego wspólnika w zyskach i stratach.      Prowadzenie spraw spółki cywilnej. 867 § l k. 867 § l k. Wynika to wyraźnie z dyspozycji art. że każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników wykonać czynność nagłą. W wypadku jednak gdy spółkę zawarto na czas dłuższy. wobec osób trzecich.

). przyjąć nowego członka lub 2. że wedle orzecznictwa wspólnik. chyba że spółka liczyła dwóch wspólników. . ale i majątkiem osobistym.zgodnie z panującym w tej mierze poglądem nauki i orzecznictwa . 2. jaką wkład ten miał w chwili wniesienia.są wszelkie zobowiązania zaciągnięte przez jednego wspólnika. 864 kc. które wniósł do spółki do używania. Za zobowiązania spółki . przy czym odpowiedzialność wspólników jest niezależna od ich udziału w zyskach i stratach spółki. ale tylko w odniesieniu do zobowiązań.  Solidarna odpowiedzialność wspólników oznacza.  Z kolei osobista odpowiedzialność wspólnika. (art. nie odpowiada solidarnie z pozostałymi wspólnikami za zobowiązania spółki powstałe przed datą jego przystąpienia do spółki. Zamieszczenie w umowie spółki odmiennych postanowień nie wywiera żadnych skutków w stosunku do wierzycieli.  Zmiana i rozwiązanie umowy spółki cywilnej. 869 § l k. przez wypowiedzenie swego udziału na trzy miesiące przed upływem roku obrachunkowego. W braku wskazań wynikających z umowy lub uchwały wspólników każdy z nich w myśl art. które powstały w czasie trwania spółki lub odnoszą się do okresu istnienia spółki.wartość. który wystąpił ze spółki. 3. że każdy ze wspólników odpowiada za zobowiązania spółki nie tylko wspólnym majątkiem spółki. PRZYKŁAD OŚWIADCZENIA O WYPOWIEDZENIU UDZIAŁU.c. W braku odmiennej umowy spółki wspólnikowi występującemu ze spółki zwraca się w naturze rzeczy.  Dodać przy tym należy.).c.c. Występującemu wspólnikowi pozostali wspólnicy muszą wypłacić ponadto taką część wartości wspólnego majątku pozostałego po obliczeniu wkładów wszystkich 10 .  Odpowiedzialność solidarna wspólników nie może być ani uchylona. które powstały w czasie istnienia spółki albo odnoszących się do okresu istnienia spółki.c. Odpowiedzialności tej nie uchyla rozwiązanie spółki. Istotne jest jednakże podkreślenie. oraz wypłaca się w pieniądzu wartość jego wkładu oznaczoną w umowie. (art. o ile spółka została zawarta na czas nieoznaczony (art.  Wierzyciel może natomiast dochodzić swojej wierzytelności z całego majątku wspólników oraz całego majątku osobistego każdego ze wspólników. iż chodzi tu tylko o zobowiązania. wyrazić zgodę na wstąpienie nowego członka w drodze zmiany umowy spółki.  Umowne oznaczenie udziałów poszczególnych wspólników w zyskach i stratach spółki także nie wywiera wpływu na ich odpowiedzialność za zobowiązania spółki. w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw. Zobowiązaniami spółki .wspólnicy odpowiedzialni są solidarnie. kilku lub wszystkich wspólników. który przystąpił do już istniejącej spółki. Wystąpienie wspólnika ze spółki nie powoduje automatycznie rozwiązania spółki. przez wypowiedzenie udziału ze strony wierzyciela osobistego wspólnika. 870 k. Odpowiedzialność taka trwa również w razie rozwiązania spółki. jeśli pozostają one w związku z działalnością spółki. rozwiązanie spółki. 871 § l k.c. Artykuł 864 k. Wspólnicy mogą 1. 866 k. ma zatem charakter normy iuris cogentis. lecz ogranicza się do zobowiązań spółki zaciągniętych przed jego wystąpieniem. Możliwe jest także wystąpienie wspólnika ze spółki oraz 4. Wystąpienie wspólnika ze spółki następuje: 1.umocowany jest do reprezentowania spółki w takich granicach.  Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki cywilnej.). trwa nadal. stanowić o uprawnieniu do reprezentowania spółki przez osobę nienależącą do grona wspólników. . ani zmieniona w drodze czynności prawnej między wspólnikami.w myśl art. a jeśli nie ma takiego oznaczenia .

PRZYKŁAD UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ 2x. 11 .h.s. jaka odpowiada stosunkowi. Kodeks cywilny nie przewiduje obligatoryjnego postępowania likwidacyjnego po rozwiązaniu spółki. w którym występujący wspólnik uczestniczył w zyskach spółki (art. chyba że umowa stanowi inaczej. Rozwiązanie spółki następuje z przyczyn przewidzianych w umowie. pozywać i być pozywaną. 1. Jeśli jednak mimo istnienia przewidzianych w umowie powodów rozwiązania spółka za zgodą wszystkich wspólników trwa nadal. chyba że umowa spółki stanowi inaczej (art. w jakim uczestniczyli oni w zyskach spółki (art. to rozwiązanie spółki taki skutek oczywiście wywołuje.c.). 875 § 2 i 3 k. spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa. Przed zgłoszeniem wspólnicy dostosują umowę spółki do przepisów o umowie spółki jawnej.h.może żądać rozwiązania spółki przez sąd (art.h.c. 551 § 2 i 3 k.s.s.s. 3. 8 § 2 k. Ad. spółka jawna. że należy 1.s. b2) Osobowe spółki prawa handlowego – zagadnienia wspólne. 10 k.  Powstanie spółki jawnej i jej ogólna charakterystyka. 873 k. gdy umowa spółki tak stanowi. Zgodnie z art. potwierdza zasadę jednomyślności wspólników co do zmiany postanowień umowy spółki.). Jeśli wystąpienie wspólnika ze spółki nie musi prowadzić do jej ustania.c. 871 § 2 k. 2.h. Stosownie do art. Zakłada natomiast. Ad. najpierw spłacić długi spółki. 874 § 2 k.h.wspólników. a pozostały wspólny majątek podzielić między wspólników i w takim zakresie.s. 3. jak każda spółka osobowa. pozywać i być pozywana. następnie zwrócić wspólnikom wkłady według zasad obowiązujących jak przy występowaniu ze spółki. Artykuł 9 k. W myśl art. 4. Spółka ulega także rozwiązaniu z dniem ogłoszenia upadłości wspólnika (art. uważa się ją za przedłużoną na czas nieoznaczony (art.h. zaciągać zobowiązania. w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe. 1.      Przekształcenie spółki cywilnej. Zarazem kodeks spółek handlowych wymaga uzyskania w tym celu pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników. Spółka osobowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą (art. 2. spółka cywilna może być przekształcona przez jej wspólników w spółkę handlową. Na podstawie art. spółka jawna to taka spółka osobowa. 10 § 2). Zgodnie z art. 8 k. może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. 2. Z chwilą wpisu do rejestru spółka cywilna staje się spółką jawną.s. Art.). 22 § l k. 8 § l k.). Bez względu jednak na postanowienia umowy. 26 § 4 ksh spółka cywilna może być przekształcona w spółkę jawną.c.). 1.). z ważnych powodów każdy wspólnik w drodze powództwa wytoczonego przeciwko pozostałym wspólnikom .c. dopuszcza możliwość przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej na inną osobę tylko wówczas. a nie jest inną spółką handlową.h. Przekształcenie wymaga zgłoszenia do sądu rejestrowego przez wszystkich wspólników. która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. 3. Spółce tej przysługują wszystkie prawa i obowiązki stanowiące majątek wspólny wspólników. b3) Spółka jawna. 874 k. 2.

stanowi. stanowi. Ustrój spółki jawnej w zakresie stosunków wewnętrznych określa zatem przede wszystkim umowa wspólników. udział kapitałowy wspólnika odpowiada wartości rzeczywiście wniesionego wkładu.h. mają .). Art.s. musi być dokonane na urzędowym formularzu.s.h.. 48 § l k.). 4. Z wniesionym do spółki przez wspólnika wkładem powiązany jest tzw. której zaniechanie mogłoby wyrządzić spółce poważną szkodę. dotyczy to również zwolnienia wspólnika od obowiązku prowadzenia spraw spółki (art. 1. 38 . Nie ulega też wątpliwości. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki wymagana jest zgoda wszystkich wspólników spółki. będący przepisem bezwzględnie obowiązującym.h.  określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość. W braku odpowiednich postanowień w umowie zastosowanie znajdą wyżej wymienione przepisy kodeksu spółek handlowych.charakter norm dyspozytywnych. że nie można powierzyć prowadzenia spraw spółki osobom trzecim z wyłączeniem wspólników. wynikające z prowadzenia przedsiębiorstwa i do tego celu konieczne. Przez pojęcie "prowadzenie spraw spółki" rozumieć należy wszelkie czynności wewnątrz spółki.s. 47 k.h.). umowa ta powinna określać:  firmę i siedzibę spółki. Pozostali wspólnicy są wówczas wyłączeni od prowadzenia spraw spółki. 4. w zw. 2.s. Przepisy art. Wkład wspólnika może polegać na przeniesieniu lub obciążeniu własności rzeczy lub innych praw. że wspólnik z własnej woli może ograniczyć lub wyłączyć swoje prawo do prowadzenia spraw spółki. Prawa.).h. spółka jawna powstaje z chwilą wpisu do rejestru. że rzeczy i prawa nabyte przez spółkę jawną lub tytułem wkładu do niej wniesionego stanowią jej odrębny majątek (art.h.s.s.s. 43 k. dotyczące stosunków wewnętrznych w spółce jawnej. W myśl art.). Prowadzenie spraw spółki jawnej może być powierzone jednemu lub kilku wspólnikom na mocy umowy spółki bądż na podstawie późniejszej umowy wspólników. Artykuł 38 k. z art. 6. 5. 2. 50 § 1 k. Wkłady wspólników są równe. na mocy prawomocnego orzeczenia sądu.  Wkłady wspólników w spółce jawnej. Zgodnie zaś z art. 1.h.h.s.  Prowadzenie spraw spółki jawnej."). to powstaje swoisty i charakterystyczny jej obraz istotnie różniący się od spółki cywilnej. które wspólnik zobowiązuje się wnieść do spółki. 12 .s. dotyczy to jednakże spraw nieprzekraczających zwykłych czynności spółki (art. 8. 24 § l k. 26 § 3 k.h.3.h. 28 k. Jeśli przy tym dodać. Prawo prowadzenia spraw spółki może być odebrane wspólnikowi z ważnych powodów.s.s. W myśl art. 37 § l k. że firma tej spółki "powinna zawierać nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo nazwisko albo firmę (nazwę) jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie «spółka jawna»" (w skrócie "spj. uważa się za przeniesione na spółkę. a także na dokonaniu innych świadczeń na rzecz spółki (art. 3. Wspólnik mający prawo prowadzenia spraw spółki może bez uchwały wspólników wykonać czynność nagłą. 3. Każdy wspólnik ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki.). 4. 25 k.  przedmiot działalności spółki.  czas trwania spółki. 37-57 k. udział kapitałowy wspólnika w spółce. 39 k.).z wyjątkiem art. 48 § 2 k.h.s.h.h. Umowa spółki wymaga dla swej ważności formy pisemnej 7.h. 5. Prawo i zarazem obowiązek zgłoszenia spółki jawnej do rejestru ma każdy wspólnik (art. 251 § l k. chyba że co innego wynika z umowy (art.  Stosunki wewnętrzne w spółce jawnej. w tym także wspólników wyłączonych od prowadzenia spraw spółki (art. 6. Zgłoszenie spółki jawnej do sądu rejestrowego powinno zawierać ściśle określone informację.s.s. jeśli jest oznaczony.

51 § 2 i 3 k. gdy pomimo istnienia przyczyn rozwiązania prowadzi ona swoją działalność za zgodą wszystkich wspólników. każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę.s. Jeśli chodzi o przyczyny rozwiązania spółki. Pozbawienie wspólnika prawa reprezentowania spółki nie na podstawie umowy spółki może nastąpić . Z kolei wedle art. 30 k. iż wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika w przypadku. W przeciwieństwie do przepisów kodeksu spółek handlowych regulujących stosunki wewnętrzne spółki jawnej przepisy tegoż kodeksu dotyczące stosunków zewnętrznych. 53 k.  Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki jawnej W myśl art. 2. gdy egzekucja z majątku spółki (jest to wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia . Zgodnie z art.h. śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości 5. z umowy może jednak wynikać co innego.s. nawet gdy spółka poniosła stratę. wspólnik ma prawo żądać corocznie wypłacenia odsetek w wysokości 5% od swojego udziału kapitałowego. W myśl art. 6. subsydiarna odpowiedzialność wspólnika. jednakże spółkę uważa się za przedłużoną na czas nieoznaczony w przypadku. 2. Są to następujące przyczyny: 1. wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika. 58 k.s. przewidziane w umowie spółki.h. Polega ona na tym. 22 § 2 k.s. Wspólnik spółki jawnej może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego.h. 3.wyłącznie z ważnych powodów na mocy prawomocnego orzeczenia sądu. 29 k. ogłoszenie upadłości spółki.art. 2. solidarnie pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką.).zgodnie z art.h.h.h. Prawo wspólnika do reprezentowania spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych pozasądowych i nie można go ograniczyć ze skutkiem wobec osób trzecich.  Rozwiązanie spółki jawnej i wystąpienie wspólnika ze spółki.) okaże się bezskuteczna.h. . to wymienia je taksatywnie art. Ad l) Spółka podlega rozwiązaniu z przyczyn przewidzianych w umowie spółki. zysk przeznacza się w pierwszej kolejności na uzupełnienie udziału wspólnika. 13 .  Stosunki zewnętrzne w spółce jawnej. Każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku. 30 k. zwłaszcza prawa reprezentacji oraz odpowiedzialności za długi. mają charakter na ogół bezwzględnie obowiązujący. 4. 4. prawomocne orzeczenie sądu. 31 ksh. ale nie w zyskach (argument z art.s. Jeśli jednak wskutek poniesionej przez spółkę straty udział kapitałowy wspólnika został uszczuplony. umowa spółki może przewidywać. Udział w zyskach i stratach w spółce jawnej.s.h. Umowa spółki może zwolnić wspólnika od udziału w stratach.s. 1. każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki jawnej: 1. jednomyślna uchwała wszystkich wspólników. 28 k. Jest to tzw. 3.s. że wspólnik jest zbawiony prawa reprezentowania spółki albo że jest uprawniony do jej reprezentowania tylko razem z innym wspólnikiem lub prokurentem. 1. Ad 3) W przypadku ogłoszenia upadłości spółki jej rozwiązanie następuje po zakończeniu postępowania upadłościowego. 3. bez ograniczenia całym swoim majątkiem 2. 3. z uwzględnieniem subsydiarnej odpowiedzialności wspólnika z art.  Reprezentacja w spółce jawnej.

Uzgodnienie takie powinno nastąpić przed upływem terminu wypowiedzenia (art.).s. lekarz weterynarii. Z mocy prawa likwidatorami spółki jawnej są wszyscy wspólnicy. jeżeli umowa spółki tak stanowi lub pozostali wspólnicy tak postanowią. a nie zawiera w tym względzie szczegółowych postanowień. Jeśli wystąpią przyczyny warunkujące rozwiązanie spółki jawnej następuje likwidacja spółki (art.s. tłumacz przysięgły.s. 91 ksh. b4) Spółka partnerska. księgowy.s.h. bowiem wspólnicy mogą uzgodnić inny sposób zakończenia działalności spółki niż likwidacja.s.s. 86 ksh spółka partnerska może być utworzona przez wspólników (partnerów) będących osobami fizycznymi w celu wykonywania wolnego zawodu lub wolnych zawodów wymienionych w art. takich jak: adwokat. zwrot wkładów wniesionych przez wspólników tylko do używania oraz 5. rzeczoznawca majątkowy.h.Ad 4) Pomimo śmierci lub ogłoszenia upadłości wspólnika spółka może trwać pomiędzy pozostałymi wspólnikami.  Powstanie spółki partnerskiej i jej ogólna charakterystyka. 64 k. architekt.s. Jeżeli jednak powód zachodzi po stronie jednego ze wspólników. wówczas do wykonywania tych praw spadkobiercy powinni wskazać spółce jedną osobę.h. 67-85 k. inżynier budownictwa. sąd może na wniosek pozostałych wspólników orzec o wyłączeniu tego wspólnika ze spółki. lekarz stomatolog. lekarz. 4. podział pozostałego majątku między wspólników. 60 l k. ściągnięcie wierzytelności i spieniężenie innych aktywów. jakie miał zmarły wspólnik. 64 k. doradca podatkowy. A contrario .    Likwidacja spółki jawnej.h. każdy wspólnik może żądać rozwiązania spółki przez sąd z ważnych powodów. 2. broker ubezpieczeniowy.h. Wspólnicy mogą jednak powołać na likwidatorów tylko niektórych spośród siebie. jak również osoby spoza swego grona.s. radca prawny. Celem likwidacji jest: 1. 1. Jeżeli umowa spółki stanowi. Ad 5)  W myśl art.  Pomimo wypowiedzenia umowy spółki przez wspólnika lub jego wierzyciela spółka może zostać utrzymana pomiędzy pozostałymi wspólnikami. aptekarz. 63 § l k. (art. Likwidacja nie ma jednak charakteru obligatoryjnego. 88 k. Ad. notariusz. jeżeli spółkę zawarto na czas nieoznaczony. PRZYKŁAD WNIOSKU O WPIS SPÓŁKI JAWNEJ DO KRS.). złożonego pozostałym wspólnikom albo wspólnikowi uprawnionemu do reprezentowania spółki (art. pielęgniarka.).h.). Wypowiedzenia dokonuje się w formie pisemnego oświadczenia. W myśl art.. biegły rewident. jeżeli taką możliwość przewiduje umowa spółki lub już po zaistnieniu powyższych przesłanek pozostali wspólnicy tak niezwłocznie postanowią (art.h.  Prawo do wypowiedzenia umowy spółki przysługuje także wierzycielowi wspólnika. 61 § 3 k. że prawa.umowy spółki zawartej na czas oznaczony wypowiedzieć nie można. 61 § l k.h. zaspokojenie wierzycieli spółki. rzecznik patentowy. służą wszystkim spadkobiercom wspólnie. Na miejsce wspólnika upadłego wchodzi syndyk  PRZYKŁAD UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ 2x. położna. 3. wspólnik może wypowiedzieć umowę spółki sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego. makler papierów wartościowych. PRZYKŁAD OŚWIADCZENIA O WYPOWIEDZENIU UMOWY SPÓŁKI Ad 6) W myśl art. Umowa spółki partnerskiej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności i powinna zawierać treść określoną w art.). zakończenie bieżących interesów spółki. 14 .

że jeden albo większa liczba partnerów godzą się na ponoszenie odpowiedzialności tak jak wspólnik spółki jawnej. zaistnienia przyczyn określonych w umowie spółki. 103 k. które podlegały kierownictwu innego partnera.s.h.h. że prowadzenie spraw spółki i jej reprezentowanie można powierzyć zarządowi (art. 3.h. PRZYKŁAD UMOWY SPÓŁKI PARTNERSKIEJ 2x.). 6. 1.h. 94 k. Zgodni z art. 1. ogłoszenia upadłości spółki.s.s.s. spółka ulega rozwiązaniu z upływem roku od dnia zaistnienia któregokolwiek z tych zdarzeń. 2. 89 k.s. 2.s. 2. Prowadzenie spraw spółki partnerskiej i jej reprezentacja na zewnątrz należą d poszczególnych partnerów.s. W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej (art. oraz prawomocnego orzeczenia sądu. w pozostałych sprawach zatem odpowiedzialność partnerów jest osobista i solidarna z zastrzeżeniem odpowiedniego stosowania także art. 3.h.  Prowadzenie spraw spółki partnerskiej i jej reprezentacja. Spadkobierca partnera nie wstępuje do spółki w miejsce zmarłego partnera. Spółka komandytowa została uregulowana w kodeksie spółek handlowych w art.h.h. W art.  Rozwiązanie spółki partnerskiej. 9 § 1 k.). 31 k. 3.). Kodeks przewiduje. Ad.h.) powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera. Pozbawienie partnera prawa reprezentowania spółki może nastąpić tylko z ważnych powodów uchwałą powziętą większością trzech czwartych głosów w obecności co najmniej dwóch trzecich ogólnej liczby partnerów.") oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce. w przypadku gdy w spółce pozostaje jeden partner lub gdy tylko jeden partner posiada uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu związanego z przedmiotem działalności spółki. W sprawach nieuregulowanych wprost w dziale II kodeksu spółek handlowych. 4.) następuje w przypadku 1. dodatkowe oznaczenie "i partner" bądź "i partnerzy" albo "spółka partnerska" (w skrócie "sp.2. 98 § 2 k.s. Umowa spółki może jednak przewidywać. chyba że ustawa stanowi inaczej. lecz umowa spółki może stanowić inaczej. poświęconym spółce partnerskiej.s. że w sprawach nieuregulowanych do spółki komandytowej stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej. Firma spółki partnerskiej (art. Spółka partnerska powstaje z momentem wpisu do rejestru (art.) Do zarządu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. jak również za zobowiązania spółki będące następstwem dział lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego. (odpowiedzialność subsydiarna). 3. 90 k. 97 § 1 k.s. Rozwiązanie spółki partnerskiej (art. ale umowa spółki może stanowić inaczej (art. Partner spółki partnerskiej nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu. 96 § 3 k. b5) Spółka komandytowa.).  Odpowiedzialność partnera za zobowiązania spółki partnerskiej. do spółki partnerskiej stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej.h. 4. 98 k. 15 .p.h. przyjęto. 102-124. utraty przez wszystkich partnerów prawa do wykonywania wolnego zawodu 5. Pozbawienie partnera prawa reprezentowania spółki staje się skuteczne z chwilą wpisu do rejestru (art. PRZYKŁAD WNIOSKU O WPIS SPÓŁKI PARTNERSKIEJ DO KRS. jednomyślnej uchwały wszystkich partnerów.

 Pozycja prawna komplementariusza w spółce komandytowej. 28 § 2 k.102 k.s.s. W przypadku zamieszczenia nazwiska lub firmy (nazwy) komandytariusza w firmie spółki. Komplementariusz spółki komandytowej odpowiada bez ograniczenia całym swoim majątkiem i solidarnie z pozostałymi komplementariuszami i ze spółką (art. określa art. Dotyczy to także 16 . Zgodnie z art. 109 k. 5. a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona art. 2. chyba że umowa spółki stanowi inaczej.s.). co pobrał tytułem zysku na podstawie sprawozdania finansowego. 1. 1.h.s. komandytariusz jest wolny od odpowiedzialności w granicach wartości wkładu wniesionego do spółki (art. 8. spółkę komandytową reprezentują kornplementariusze.").s. w razie uszczuplenia majątku spółki przez stratę uważa się za zwrot wkładu w stosunku do wierzycieli każdą wypłatę dokonaną przez spółkę na rzecz komandytariusza przed uzupełnieniem wkładu do pierwotnej wartości określonej w umowie spółki.h.s.). a mianowicie: 1.). . Jego pozycja zatem zbliżona jest do wspólnika spółki jawnej.) powinna zawierać nazwiska jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatek "spółka komandytowa" (w skrócie "sp.h.). 113 k. chyba że działał w złej wierze (art.s.h. 104 § 4 k.h. 118 § l k. Powstanie spółki komandytowej. komandytariusz nie jest zobowiązany do zwrotu tego. komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli tylko do wysokości sumy komandytowej (art. Spółka komandytowa jest spółką osobową mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą.). 105-106 k. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki wymagana jest zgoda komandytariusza. 3.). 2. Okoliczności.h.k. Firma spółki komandytowej (art. Nazwisko komandytariusza nie może być zamieszczone w firmie spółki. w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz).h.h. nie ujawniając swego pełnomocnictwa.s. 6. 1. 104 § 1-2 k. 111 k.). 3. a przed jej wpisem do rejestru. Osoby. 3.s. 112 § 4 k.h.s. 2.h. odpowiadają solidarnie (art. Spółka komandytowa powstaje z chwilą wpisu do rejestru. odpowiada wobec osób trzecich bez ograniczenia.h. Praktycznie większość przepisów o spółce komandytowej odnosi się do komandytariusza. komandytariusz odpowiada także za zobowiązania spółki istniejące w chwili wpisania go do rejestru (art. w przypadku zwrotu wkładu w całości albo w części dokonanego przez spółkę komandytariuszowi odpowiedzialność komandytariusza zostaje przywrócona w wysokości równej wartości dokonanego zwrotu (art.s.s. 7.  Pozycja prawna komandytariusza w spółce komandytowej. 110 k.). których wierzytelności powstały przed chwilą wpisania do rejestru (art. komandytariusz ten odpowiada wobec osób trzecich tak jak komplementariusz (art.). 117 k.h. 112 § 2 k. Prowadzi sprawy spółki samodzielnie w odniesieniu do spraw nie przekraczających zwykłych czynności spółki.s. które podlegają zgłoszeniu do sądu rejestrowego.h. których z mocy umowy spółki albo prawomocnego orzeczenia sądu nie pozbawiono prawa do reprezentacji. które działały w imieniu spółki po jej zawiązaniu. Powstanie spółki komandytowej i jej ogólna charakterystyka. obniżenie sumy komandytowej nie ma skutku prawnego wobec wierzycieli.h. 102 i 103 k.s. 114 k.h. oraz art. 2. Umowa spółki komandytowej wymaga formy aktu notarialnego i powinna zawierać elementy wymienione w art.h. komandytariusz może reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik (art. Jeśli komandytariusz dokona w imieniu spółki czynności prawnej. 4.s.). 112 § 1 k.

w razie wątpliwości komandytariusz uczestniczy w stracie jedynie do wartości umówionego wkładu (art. chyba że umowa spółki stanowi inaczej.s. śmierć komandytariusza nie stanowi przyczyny rozwiązania spółki. komandytariusz nie ma prawa ani obowiązku prowadzenia spraw spółki. 1. W przypadku zamieszczenia nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza w firmie spółki akcjonariusz ten odpowiada wobec osób trzecich tak jak komplementariusz. komandytariusz ma prawo żądać odpisu sprawozdania finansowego za rok obrotowy oraz przeglądać księgi i dokumenty celem sprawdzenia jego rzetelności. Spadkobiercy komandytariusza powinni wskazać spółce jedną osobę do wykonywani ich praw. Ograniczenia te można przedstawić w sposób następujący: 1. jednakże umowa spółki może mu takie prawo przyznać.zamieszczane w firmie spółki. 3. że w zakresie stosunku prawnego komplementariuszy. chyba że w przepisach dotyczących spółki komandytowo-akcyjnej sprawy te zostały wyraźnie uregulowane. Firma spółki komandytowo-akcyjnej (art. b6) Spółka komandytowo-akcyjna. 4. 123 k. rady nadzorczej i walnego zgromadzenia. Jego prawo kontroli sprowadza się zatem jedynie do sprawdzenia rzetelności sprawozdania finansowego za rok obrotowy. z wyłączeniem wkładów na kapitał zakładowy. Z uwagi na przedstawioną wyżej pozycję prawną komandytariusza jest on w spółce . 3. złotych (art.jak stanowi art.: "Spółką komandytowocyjną jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. umowa niezgodna z nimi nie wywołuje skutków prawnych wobec osób trzecich.h. a w szczególności przepisy dotyczące kapitału zakładowego.). Ta sama zasada obowiązuje w odniesieniu do pozostałych spraw nieuregulowanych w przepisach o spółce komandytowo-akcyjnej. Aktem założycielskim spółki komandytowo-akcyjnej jest statut. a nie merytorycznej kontroli tego sprawozdania. jednakże umowa spółki może stanowi inaczej. akcji. 126 § 2 k.).h.K.w zakresie swoich praw i obowiązków .) powinna zawierać nazwiska jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie "spółka komandytowo-akcyjna" (w skrócie S. W kodeksie przyjęto (art. w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz). 127 § 4 k. PRZYKŁAD UMOWY SPÓŁKI KOM. wkładów akcjonariuszy. Nazwisko albo firma (nazwa) akcjonariusza nie może być . Zgodnie z art.ograniczony. Przedstawione postanowienia mają charakter przepisów bezwzględnie obowiązujących. 5.h. Powstanie spółki komandytowo-akcyjnej. 2x. DO KRS. PRZYKŁAD WNIOSKU O WPIS SPÓŁKI KOM.). z tym że stosuje się wtedy odpowiednio przepisy dotyczące spółki akcyjnej.A. dlatego zgodnie z art. a także do wkładów tychże wspólników do spółki.s. 1.s. 126). 4. Kapitał zakładowy spółki komandytowo-akcyjnej powinien wynosić co najmniej 50 tys.h. 2. stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące spółki jawnej. komandytariusz uczestniczy w zysku spółki proporcjonalnie do jego wkładu rzeczywiście wniesionego do spółki. Ad. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki wymagana jest zgoda komandytariusza. który nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres. 125 k.h.reprezentowania spółki przez komandytariusza.h . 119 k.s.s. 127 k. 17 . a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem". 2.s.  Powstanie spółki komandytowo-akcyjnej i jej ogólna charakterystyka.

148 k.s. przyczyny przewidziane w statucie. który nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres (art.h. 5. 5. 2. 131 k. 142 k. chyba że statut stanowi inaczej. 138 k.). 137 § 1 k. Komplementariusz albo jego pracownik nie może być członkiem rady nadzorczej (art. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają akcjonariusze i komplementariusze. Osoby. 3. dotyczy to także reprezentowania spółki przez akcjonariusza. 4.h) 3. Likwidatorami tej spółki są komplementariusze mający prawo prowadzenia spraw spółki.  Stosunki zewnętrzne (odpowiedzialność za zobowiązania spółki i reprezentacja). 1.  Rozwiązanie i likwidacja spółki komandytowo-akcyjnej. ze statutu spółki może wynikać co innego (art. Spółka komandytowo-akcyjna powstaje z chwilą wpisu do rejestru (art.s. Niezbędne jest. że prowadzenie spraw spółki powierza się jednemu lub kilku komplementariuszom (art.s.s. Wart. 145 k. których z mocy statutu albo prawomocnego orzeczenia sądu nie pozbawiono prawa reprezentowania spółki (art. 6.. 147 l k. uchwała walnego zgromadzenia o rozwiązaniu spółki.s. jednakże statut lub uchwała walnego zgromadzenia może stanowić inaczej. 2.h. odpowiada za skutki takiej czynności wobec osób trzecich bez ograniczenia.h. Akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki (art. Osoby podpisujące statut są założycielami spółki. regulujące stosunek spółki do osób trzecich. nie ujawniając swego pełnomocnictwa. 2.h. 3. 1.s. 4. Prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki komandytowo-akcyjnej ciąży na komplementariuszach.h.). 4.). Statut spółki może przewidywać. to: 1.h. Oprócz rady nadzorczej organem spółki komandytowo-akcyjnej jest walne zgromadzenie. z tym że w odniesieniu do akcji nabytych przez osoby.s. w odróżnieniu pozostałych spółek osobowych. które działały w imieniu spółki po jej zawiązaniu.). 135 k. mają charakter przepisów bezwzględnie obowiązujących i nie zmienione ani zniesione postanowieniami statutu (art.h. jest obligatoryjne. Akcja objęta lub nabyta przez komplementariusza lub inną osobę daje prawo jednego głosu (art.h.h. 3.).s. określono przyczyny rozwiązania spółki. aby statut podpisali wszyscy komplementariusze (art.). 139 k. Komplementariusze oraz akcjonariusze uczestniczą w zyskach spółki proporcjonalnie do ich wkładów. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności (art. 150 § 1 k. Postanowienia art.h. 134 § 2 k.s. inne przyczyny przewidziane prawem.s.).). 140 § l i 2 k.). ogłoszenie upadłości lub wystąpienie jedynego komplementariusza. Do rozwiązania i likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące likwidacji spółki akcyjnej (art.h. 129 k. Akcjonariusz może reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik Jeżeli akcjonariusz dokona czynności prawnej w imieniu spółki. które nie są komplementariuszami . 135-138 k.h.s.s. 18 .s.).h.statut może stanowić inaczej.) i aby był sporządzony w formie aktu notarialnego (art.s. Tym samym przeprowadzenie likwidacji w przypadku tej spółki. 134 § 1 k. ustanowienie rady nadzorczej jest obowiązkowe. które może działać jako zwyczajne albo nadzwyczajne.h.).s. śmierć.h. W spółce komandytowo-akcyjnej zgromadzenie wspólników może ustanowić radę nadzorczą.).s.2. 143 k. ogłoszenie upadłości spółki.  Stosunki wewnętrzne w spółce komandytowo-akcyjnej. a jeśli liczba akcjonariuszy przekroczy 25 osób. odpowiadają solidarnie (art. a przed wpisem do rejestru. Spółkę reprezentują komplementariusze.

13 § 1 ksh za zobowiązania spółki kapitałowej w organizacji odpowiadają spółka i osoby. jeśli są zbywalne i mogą jako aktywa wejść do bilansu spółki np. także wniesienie nadwyżki. prawo własności. Spółka w organizacji prowadzi normalną działalność gospodarczą i może zaciągać zobowiązania. 4 par. 11 § 1 ksh spółka z o. Ad 1c) Spółki kapitałowe. jeśli statut tak stanowi. Artykuł 149 k. Z tą chwilą staje się ona podmiotem praw i obowiązków spółki w organizacji (art. 149 k. Zgodnie z art. stanowi. spółki działającej „pomiędzy” podpisaniem umowy spółki a wpisaniem jej do KRS.  Powstanie spółki z o. tj.-AKC. DO KRS. Zgodnie z art. 1. Spółka taka jest kontynuatorem a nie następcą prawnym. PRZYKŁAD UMOWY SPÓŁKI KOM. (2) wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego. z o. Wspólnik albo akcjonariusz spółki kapitałowej w organizacji odpowiada solidarnie ze spółką za jej zobowiązania do wartości nie wniesionego wkładu.h.o. 12 ksh).  Spółka kapitałowa w organizacji. 1 pkt. i spółka akcyjna. majątkowe prawa autorskie.s. wymaga się: (1) zawarcia umowy spółki. i spółka akcyjna w organizacji mogą we własnym imieniu nabywać prawa. Ad. używa firmy z dodatkiem „w organizacji”. 2 ksh spółkami kapitałowymi są: sp. 14 § 1 ksh przedmiotem wkładu do spółki kapitałowej nie może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług. Spółka w organizacji jako ułomna osoba prawna.s. zaciągać zobowiązania. 19 . Do powstania spółki z o.-AKC . które działały w jej imieniu. określonego w umowie albo statucie spółki.).o. PRZYKŁAD WNIOSKU O WPIS SPÓŁKI KOM.o. że wypowiedzenie umowy spółki przez komplementariusza i jego wystąpienie ze spółki jest dopuszczalne jedynie wtedy.o. użytkowanie wieczyste. Zgodnie z art. 2. Odpowiedzialność za zobowiązania Zgodnie z art. pozywać i być pozywane (ułomne osoby prawne). Wystąpienie wspólnika ze spółki komandytowo-akcyjnej. wierzytelności. know-how.h. Kontynuacja (nabycie praw i obowiązków o charakterze cywilnoprawnym) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji albo spółka akcyjna w organizacji z chwilą wpisu do rejestru staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółką akcyjną i uzyskuje osobowość prawną. Pełna osobowość prawną spółki te uzyskują wraz z wpisem do KRS (art. c1) Zagadnienia ogólne. a w razie objęcia udziałów za cenę wyższą od wartości nominalnej. Ad c2) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wkłady w spółkach kapitałowych. KSH wprowadził instytucję spółki kapitałowej w organizacji. Aportem mogą być wszelkie przedmioty majątkowe (rzeczy i prawa). Akcjonariuszowi nie przysługuje prawo wypowiedzenia umowy spółki (art. 12 ksh). wynalazki i wzory użytkowe.

Wartość udziału może być wyrażona liczbowo w stosunku do całości kapitału zakładowego. Umorzenie udziału wymaga uchwały zgromadzenia wspólników. nie odpowiadają osobiście za jej zobowiązania. 163 ksh). o Można zatem przyjąć także. wówczas wszystkie udziały w kapitale zakładowym powinny być równe i są niepodzielne (art. rozumieć należy cyfrowo oznaczoną w akcie założycielskim sumę "czystego" majątku. jest obowiązany. bądź w formie wkładu niepieniężnego (aportu) (art. prowadzić księgę udziałów. Udziały nie muszą mieć równej wartości nominalnej (art. 163 ust. o o o  Prawa i obowiązki wspólników w spółce z o. spółka nie może obejmować lub nabywać ani przyjmować w zastaw własnych udziałów. Zarząd spółki z o. 153 k. 174 ksh). którą spółka w interesie wierzycieli zobowiązuje się utrzymać w całości i nie rozdzielać pomiędzy wspólników. 188 k. 551 k. adres.).o. o Od pojęcia kapitału zakładowego odróżnić należy mienie i majątek spółki. Stosownie do art. o o o o  Udziały w spółce z o. w sumie pieniężnej opiewającej w zasadzie na walutę polską. o Kapitał zakładowy to liczbowo oznaczona kwota pieniężna stanowiąca sumę udziałów wspólników i tzw. Wyrazem funkcji gospodarczej kapitału zakładowego są dotyczące go zasady: oznaczenia. (4) ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej. Kapitał ten wraz z całym majątkiem spółki stanowi zatem gwarancję wypłacalności spółki i podstawę zaufania kredytodawców. jeśli następuje za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę. a nawet przedsiębiorstwo jako całość (art. liczbę i wartość nominalną jego udziałów oraz inne dane.. 152 k. Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa akt założycielski spółki. Do księgi tej wpisuje się nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę każdego wspólnika.h. 164 § 1 ksh). patenty. Ustawowe minimum tego kapitału wynosi obecnie 5 000 złotych.).s.h.(3) powołanie zarządu. wynikających ze stosunku spółki. (5) wpisu do KRS-u (art. udział może być umorzony.o. o Wysokość kapitału zakładowego powinna być ściśle oznaczona w akcie założycielskim spółki. zgodnie z art. o Cały kapitał powinien być przez założycieli spółki objęty i wpłacony przed powstaniem spółki bądź formie gotówki pieniężnej.o.s.s. Nie oznacza to. Ponieważ daje on podstawę zabezpieczenia praw wierzycieli i rękojmię spłaty udzielonych spółce kredytów. Umorzenie jest dobrowolne.c. Wniosek o wpis spółki do KRS-u podpisują wszyscy członkowie zarządu (art. że ta nominalna wartość udziału jest równa wartości rzeczywistej i odzwierciedla stosunek. że przez kapitał zakładowy w spółce z o. wierzytelności.h. Przez udział rozumie się ogół praw i obowiązków wspólnika. 2 k. czy też więcej udziałów.). 199 k. Umorzenie może być dobrowolne albo przymusowe.h.s. nie może być swobodnie zmieniony. Akt założycielski spółki decyduje. Umorzenie polega na likwidacji (unicestwieniu) praw i obowiązków wspólnika. Wspólnicy spółki z o. pierwotny majątek spółki.).o. całkowitej wpłaty i stałości. czy wspólnik może mieć tylko jeden.s.h.o Jeżeli ustawa lub umowa spółki nie stanowi inaczej. o Kapitał zakładowy (jak i cały majątek spółki) stanowi podstawę odpowiedzialności spółki wobec jej wierzycieli. Jeśli wspólnik może mieć więcej udziałów. Aportem mogą być ruchomości.s. Obecnie minimalna wartość udziału wynosi 50 zł. 200 k.o. jeżeli wymaga tego ustawa lub umowa spółki. wspólnicy mają równe prawa i obowiązki w spółce (art.  Kapitał zakładowy w spółce z o. zwłaszcza uszczuplony w dowolny sposób. nieruchomości. w jakim wspólnik partycypuje w zysku i kwocie likwidacyjnej. 20 .h. Zgodnie z art. które już w chwili powstania spółki mogą się od niego różnić.

.o. Kodeks spółek handlowych w art. prawo wyboru do władz spółki. 2) prawa majątkowe. obowiązki korporacyjne  Obowiązek podejmowania określonych funkcji na rzecz spółki:  Obowiązek powstrzymania się przez wspólników od działań konkurencyjnych 2. Jeżeli akt założycielski nie stanowi inaczej. 196 i 197 przewiduje możliwość udziałów uprzywilejowanych w zakresie dywidendy. prawo do objęcia nowoutworzonych udziałów. Zgromadzenia wspólników sp.o.Klasyfikacja praw: 1) prawa korporacyjne. Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników zwołuje się w przypadkach określonych w ksh. jak również komisja rewizyjna mają prawo zwołania zwyczajnego zgromadzenia wspólników. Zwyczajne zgromadzenie wspólników powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. prawo głosu. zoo mogą być zwyczajne albo nadzwyczajne. a także tzw. prawo do kwoty likwidacyjnej w razie rozwiązania i likwidacji spółki. Klasyfikacja obowiązków: 1.  Zgromadzenie wspólników w spółce z o.s. Rada nadzorcza. prawo decydowania o przystąpieniu do spółki nowych wspólników. (2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty. które ma być powzięte.h.   Zgromadzenie wspólników zwołuje zarząd. a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania zgromadzeń uznają to za wskazane np. Prawo do dywidendy. jeżeli zarząd nie zwoła go w określonym terminie lub w umowie 21 . (3) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. albo na głosowanie pisemne. np. obowiązki majątkowe  Obowiązek wniesienia wkładu na pokrycie udziału lub udziałów w spółce:  Obowiązek wyrównania brakującej wartości aportu:  Obowiązek objęcia nowych udziałów  Obowiązek wyrównania ubytku w kapitale zakładowym:  Organy spółki z o. Uchwały wspólników są podejmowane na zgromadzeniu wspólników. 191 § l k. Wynika z nich. prawo do udziału w zgromadzeniu wspólników. prawo zaskarżania uchwał wspólników itp. szczególne prawa korporacyjne np. wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonego do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników.  zbycie i wydzierżawienie przedsiebiorstwa  nabycie i zbycie nieruchomości. Rodzaje zgromadzeń w spółce z o. Przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników powinno być: (1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. że tego rodzaju dywidenda może przewyższać co najwyżej o połowę dywidendę nieuprzywilejowaną. np.o. jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie. prawo do dywidendy. umowie spółki. prawo informacji o stanie spraw spółki. Bez odbycia zgromadzenia wspólników mogą być powzięte uchwały. zysk przypadający wspólnikom dzieli się w stosunku do udziałów.

Prowadzenie spraw spółki zoo. zoo. Członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników. 3.  Rada nadzorcza w spółce z o. rozwiązania spółki lub zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części zapadają większością dwóch trzecich głosów. Skład rady nadzorczej Rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. Prawo członka zarządu do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki.i wieloosobowy. w których kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500. Prawo kontroli służy każdemu wspólnikowi (art. jeżeli przepisy ksh lub umowa spółki nie stanowią inaczej. jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej. chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Zadania Zarządu: prowadzenie spraw i reprezentacja spółki. 212 ksh). Uchwałą wspólników członkowie rady nadzorczej mogą być odwołani w każdym czasie 22 . Uchwała dotycząca istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki wymaga większości trzech czwartych głosów. Zarząd wykonuje czynności niezastrzeżone dla innych organów. Wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników. Umowa spółki może ustanowić radę nadzorczą lub komisję rewizyjną albo oba te organy. Jeżeli umowa spółki nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie. Jeżeli jednak przed załatwieniem takiej sprawy choćby jeden z pozostałych członków zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności spółki. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków.o. sposób reprezentowania określa umowa spółki. oraz nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników. W spółkach. Członków rady nadzorczej powołuje się na rok.  Zarząd w spółce z o. wymagana jest uprzednia uchwała zarządu. powinna być ustanowiona rada nadzorcza lub komisja rewizyjna (art. Uchwały dotyczące zmiany umowy spółki. Kompetencje zarządu. 213 ksh). Zarząd może być jedno. do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Reprezentowanie sp. W przypadku ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej umowa spółki może wyłączyć albo ograniczyć indywidualną kontrolę wspólników (art.o. Oświadczenia składane spółce oraz doręczenia pism spółce mogą być dokonywane wobec jednego członka zarządu lub prokurenta. Umowa spółki może ustanowić surowsze warunki powzięcia tych uchwał. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy. spółki. Każdy członek zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały zarządu sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności spółki. 2. 1. a wspólników jest więcej niż dwudziestu pięciu. jeżeli zwołanie go uznają za wskazane. Większość głosów. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. 201 ksh). Do zarządu mogą być powołane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona (art. 213 ksh).000 złotych. Skład Zarządu.

(2) uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę. upłynnienie majątku spółki (art. Rada nadzorcza nie ma prawa wydawania zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki. jak i ze stanem faktycznym. a także składanie zgromadzeniu wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. 23 . 281 § 1 ksh). 2. z o. ogłoszenie o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji (art. (c) zostaje z innych przyczyn umorzone (art. 4. 282 § 1 ksh) 7. (2) na żądanie oznaczonego w odrębnej ustawie organu państwowego. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 3. oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty.o.  Rozwiązanie i likwidacja sp. 6. 279 ksh). a w szczególności stanowić. z o. z chwilą wykreślenia z rejestru. z o. (4) inne przyczyny przewidziane prawem (art. Do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy ocena sprawozdań w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami. chyba że umowa spółki stanowi inaczej Zadania rady nadzorczej 1. Umowa spółki może rozszerzyć uprawnienia rady nadzorczej. gdy postępowanie: (a) kończy się układem. że zarząd jest obowiązany uzyskać zgodę rady nadzorczej przed dokonaniem oznaczonych w umowie spółki czynności. jeżeli osiągnięcie celu spółki stało się niemożliwe albo jeżeli zaszły inne ważne przyczyny wywołane stosunkami spółki. 216 ksh). 4.. z ważnych powodów. 270 ksh). (3) ogłoszenie upadłości spółki . 288 § 1 ksh).w takim przypadku rozwiązanie spółki następuje po zakończeniu postępowania upadłościowego. Rozwiązanie sp. 2) Fakultatywne przesłanki rozwiązania: Na mocy art.o. 5. 276 ksh) Obowiązki likwidatorów: 1. 271 ksh sąd może wyrokiem orzec rozwiązanie spółki: (1) na żądanie wspólnika lub członka organu spółki. Spółka nie ulega rozwiązaniu w przypadku. oraz przekazać radzie nadzorczej prawo zawieszania w czynnościach. 289 § 2 ksh). (b) zostaje z innych przyczyn uchylone. (2) ustanowienie likwidatorów przez sąd rejestrowy (art.(art. poszczególnych lub wszystkich członków zarządu. jeżeli działalność spółki naruszając prawo zagraża interesowi publicznemu. 1) Obligatoryjne przesłanki rozwiązania: (1) przyczyny przewidziane w umowie spółki. sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji i złożenie go zgromadzeniu wspólników do zatwierdzenia (art. zakończenie interesów bieżących spółki. wypełnienie zobowiązań. 3. 2.o. chyba że umowa spółki lub uchwała wspólników stanowi inaczej (276 § 1 ksh). Każdy członek rady nadzorczej może samodzielnie wykonywać prawo nadzoru. ściągnięcie wierzytelności. Likwidatorzy: (1) członkowie zarządu sp. złożenie sprawozdania likwidacyjnego w sądzie rejestrowym + wniosek o wykreślenie spółki z rejestru (art.

  Kapitał zakładowy spółki akcyjnej. zwłaszcza uszczuplony w dowolny sposób. . 323 § 1 ksh). 309 § 2 ksh). osoby podpisujące statut są założycielami spółki. 310 § 1 ksh). Kapitał zakładowy (jak i cały majątek spółki) stanowi podstawę odpowiedzialności spółki wobec jej wierzycieli. (2) wniesienia przez akcjonariuszy wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego (3) ustanowienia zarządu i rady nadzorczej. Wysokość kapitału zakładowego powinna być ściśle oznaczona w akcie założycielskim spółki. Od pojęcia kapitału zakładowego odróżnić należy mienie i majątek spółki.s. z chwilą zawiązania spółki powstaje spółka akcyjna w organizacji (art.mogą być obejmowane powyżej ich wartości nominalnej. Ustawowe minimum tego kapitału wynosi obecnie 100 tys.).akcje obejmowane za wkłady pieniężne powinny być opłacone przed zarejestrowaniem spółki co najmniej w jednej czwartej ich wartości nominalnej (art. (4) wpisu do KRS-u (art.8. 306 ksh).     Wniesienie wkładów na kapitał spółki akcyjnej Polega na objęciu akcji: . sporządza się statut w formie aktu notarialnego. Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. PRZYKŁAD UMOWY SPÓŁKI ZOO 2x. 2 k. podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli. 309 § 3 zd. 24 . Moment rozwiązania spółki z o. nie może być swobodnie zmieniony. . 1 ksh). PRZYKŁAD WNIOSKU O WPIS SPÓŁKI ZOO DO KRS. przed upływem roku po zarejestrowaniu spółki (art.h. Wyrazem funkcji gospodarczej kapitału zakładowego są dotyczące go zasady: oznaczenia. którą spółka w interesie wierzycieli zobowiązuje się utrzymać w całości i nie rozdzielać pomiędzy wspólników.nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej (art. w sumie pieniężnej opiewającej w zasadzie na walutę polską. w tym podpisania statutu przez założycieli.o. wierzytelności. 163 ust. 309 § 3 zd.obejmowane za wkłady niepieniężne powinny być pokryte w całości nie później inż. zawiązanie spółki następuje z chwilą objęcia wszystkich akcji (art. Ponieważ daje on podstawę zabezpieczenia praw wierzycieli i rękojmię spłaty udzielonych spółce kredytów. Cały kapitał powinien być przez założycieli spółki objęty i wpłacony przed powstaniem spółki bądź formie gotówki pieniężnej. które już w chwili powstania spółki mogą się od niego różnić. nieruchomości. ale wówczas nadwyżka powinna być uiszczona w całości przed zarejestrowaniem spółki (art. 309 § 1 ksh). 551 k. . całkowitej wpłaty i stałości. bądź w formie wkładu niepieniężnego (aportu) (art. z chwilą wykreślenia spółki z rejestru (art. 272 ksh).  Powstanie spółki akcyjnej Do powstania spółki akcyjnej wymaga się: (1) zawiązania spółki. 2 ksh). złotych. Aportem mogą być ruchomości.c. majątek dzieli się między wspólników w stosunku do ich udziałów (art. a nawet przedsiębiorstwo jako całość (art. Kapitał zakładowy w spółce akcyjnej rozumieć należy jako cyfrowo oznaczoną w akcie założycielskim sumę "czystego" majątku. Wspólnicy nie odpowiadają osobiście za jej zobowiązania. Kapitał ten wraz z całym majątkiem spółki stanowi zatem gwarancję wypłacalności spółki. Ad c3) Spółka akcyjna. 288 § 2 ksh). patenty.).

Uprzywilejowanie może dotyczyć w szczególności prawa głosu. zbywalne. 353 § 1 ksh. Wpłaty powinny być dokonane równomiernie na wszystkie akcje. które powinny być w statucie określone (akcje uprzywilejowane). Kurs akcji jest wykładnikiem aktualnych stosunków majątkowych spółki. Jednej akcji nie można przyznać więcej niż dwa głosy. ogół praw służących akcjonariuszowi względem spółki. za którą wydaje się akcje przy zawiązaniu spółki lub podwyższeniu kapitału zakładowego. W przypadku zamiany takiej akcji na akcję na okaziciela lub w razie jej zbycia wbrew zastrzeżonym warunkom uprzywilejowanie to wygasa. Podczas trwania spółki nie wolno zwracać akcjonariuszowi dokonanych wpłat na akcje ani w całości. w którym nastąpiło pokrycie tych akcji. Akcja jest papierem wartościowym. 308 § 1 ksh. Kapitał zakładowy dzieli się na akcje o równiej wartości nominalnej. (a) uprzywilejowanie co do głosu Art. 2. 309 § 4 ksh).. Akcja jako Wpłaty na akcje i ich zwrot Akcjonariusz obowiązany jest do wniesienia pełnego wkładu na akcje. który ucieleśnia ogół praw akcjonariusza. ani w części. Cena emisyjna nie może być niższa od wartości nominalnej akcji. tj. 336. Wartość ta różni się zarówno od ceny emisji akcji. Akcje obejmowane w zamian za wkłady niepieniężne (akcje aportowe) powinny pozostać imiennymi do dnia zatwierdzenia przez najbliższe zwyczajne walne zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy. i w ciągu tego okresu nie mogą być zbyte ani zastawione. wówczas kapitał zakładowy powinien być pokryty przed zarejestrowaniem co najmniej w jednej czwartej jego wysokości. Może więc być wyższy lub niższy od wartości nominalnej akcji. wynikający z podziału wysokości tego kapitału przez liczbę akcji. ucieleśniającym tzw.     Akcje. Cena emisji akcji jest ceną. Akcje uprzywilejowane powinny być imienne. (art.są obejmowane wyłącznie za wkłady niepieniężne albo za wkłady niepieniężne i pieniężne. 100 000 zł. 25 . (b) uprzywilejowanie w zakresie dywidendy Art. Trzy znaczenia pojęcia akcji: 1. papier wartościowy . 352 ksh. 3. Akcje są niepodzielne.dokument wystawiony przez spółkę. prawa udziałowe jak i obowiązki. Akcje uprzywilejowane w zakresie dywidendy nie mogą przyznawać uprawnionemu dywidendy. ułamek kapitału akcyjnego. (3) Akcje zwykłe i uprzywilejowane Spółka może wydawać akcje o szczególnych uprawnieniach. § 1 ksh. prawa do dywidendy lub podziału majątku w przypadku likwidacji spółki. Rodzaje akcji (1) Akcje imienne i na okaziciela (świadectwa tymczasowe) (2) Akcje za gotówkę i akcje aportowe Art. jak i też jej kursu. określonej w art. która przewyższa nie więcej niż o połowę dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych. Minimalna wartość nominalna akcji nie może być niższa niż 1 grosz.

329. Umorzenie akcji Akcje mogą być umorzone w przypadku. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa statut. 26 .§ 3. W związku z tym świadectwo może być przyznane także osobom. Wobec akcji uprzywilejowanej w zakresie dywidendy może być wyłączone prawo głosu (akcje nieme). Akcja może być umorzona albo za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne). Wyłączenie przepisu § 1 nie dotyczy zaliczek na poczet dywidendy. Wpłaty powinny być dokonane równomiernie na wszystkie akcje. (5) Akcje związane z obowiązkiem świadczeń Są to wyjątkowe akcje. że są to znaki legitymacyjne a nie papiery wartościowe – nie obejmują większości praw jakie mają akcjonariusze względem spółki. a nie zostały akcjonariuszami. W doktrynie uważa się. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.  Prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu:  Prawo głosu na walnym zgromadzeniu:  Prawo do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia:  Prawo wytoczenia powództwa na rzecz spółki (actio pro socio):  Prawo akcjonariuszy do kontroli spółki:  Prawo do informacji  Bierne prawo wyboru (do zarządu i rady  Prawo żądania rozwiązania spółki Obowiązki akcjonariuszy spółki akcyjnej 1) Obowiązki korporacyjne: brak (nie ma obowiązku lojalności – wynika to z czysto kapitałowego charakteru tej spółki). § 1 ksh. Przepisów § 1 i § 2 nie stosuje się do akcji niemych. Umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Akcjonariusz obowiązany jest do wniesienia pełnego wkładu na akcje. bo akcja ucieleśnia przede wszystkim prawa akcjonariusza. 356. które uczestniczyły w procesie zakładania spółki. 8) Imienne świadectwa założycielskie Jest to forma wynagrodzenia za usługi oddane przy powstaniu spółki. 2) Obowiązki majątkowe (1) obowiązek wniesienia wkładu do spółki (pokrycia akcji): Art. § 1 ksh. natomiast akcje związane z obowiązkiem świadczeń wiążą się zarówno z prawami jak i obowiązkami. Art. albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Z akcją imienną może być związany obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych.  Prawa i obowiązki akcjonariuszy spółki akcyjnej Prawa akcjonariuszy 1a) majątkowe  Prawo do dywidendy i zaliczek na dywidendę  Prawo poboru nowych akcji:  Prawo do udziału w masie likwidacyjnej:  Prawo do rozporządzania akcjami:  Prawo wynagrodzenia za dostarczone usługi:  Prawo do umorzenia akcji: 1b) korporacyjne. gdy statut tak stanowi.

 obniżenia kapitału zakładowego. 2. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Z akcją imienną może być związany obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych. § 1 ksh. Kto zwołuje zgromadzenie 1. Większość głosów. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Art. mającego ponad jedną piątą ogółu głosów w spółce. o Do zarządu mogą być powołane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona. Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być: 1. Rada nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia. 2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. których dotyczy 4. 411. 399. Nadzwyczajne zgromadzenie spółki akcyjnej Nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych ksh lub w statucie. udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 2.  zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części 3. 3. Art. § 1 ksh. 2/3  istotna zmiana przedmiotu działalności spółki. Statut może ograniczyć prawo głosu akcjonariusza. jeżeli przepisy niniejszego działu lub statut nie stanowią inaczej. 3. jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ksh lub w statucie. 354. a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania walnych zgromadzeń uznają to za wskazane. 356. Zwyczajne walne zgromadzenie Zwyczajne walne zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.  zmiany statutu. Prawo głosu przysługuje od dnia pełnego pokrycia akcji. Jednomyślność  zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom zgodnie z art. Akcja daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu. powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.(2) obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych Art.  Zarząd spółki akcyjnej. chyba że statut stanowi inaczej. Skład Zarządu o Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków. 400.  umorzenia akcji. Walne zgromadzenie zwołuje zarząd. 1. wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy. § 1 ksh. 27 . Prawo głosu na walnym zgromadzeniu wspólników spółki akcyjnej. Art. 3/4  emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji.  Organy spółki akcyjnej  Walne zgromadzenie spółki akcyjnej. § 1 ksh.

§ 1 ksh. uchwały Zarządu Art. przyczyny przewidziane w statucie. chyba że statut stanowi inaczej.  Rada nadzorcza spółki akcyjnej Organ obligatoryjny Skład i wybór rady nadzorczej Art. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy. 1. reprezentuje spółkę. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. Prawa członka zarządu do reprezentowania spółki nie można ograniczyć ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich. inne przyczyny przewidziane prawem (art. 384. 477 § 2 ksh). 28 .  zostaje z innych przyczyn uchylone. 385. 372 ksh. Prowadzenie spraw spółki. badanie sprawozdań (2) Zawieszanie członków Zarządu (3) Inne uprawnienia Art. wszyscy jego członkowie są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw spółki. § 1 ksh. Spółka nie ulega rozwiązaniu w przypadku. Uchwały rady nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. 477 § 1 ksh). Art. § 1 ksh. 3. sposób reprezentowania spółki określa jej statut. 368. Prawo członka zarządu do reprezentowania spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki.o Członków zarządu powołuje i odwołuje rada nadzorcza. 371 ksh. Wniosek o wykreślenie z rejestru składa syndyk (art. Członek zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez walne zgromadzenie. 2. Rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech członków a w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie. Zarząd 1. gdy postępowanie:  kończy się układem. uchwała walnego zgromadzenia o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę. z chwilą wykreślenia z rejestru. 459 ksh) . 391.W przypadku upadłości spółki jej rozwiązanie następuje po zakończeniu postępowania upadłościowego.A. a w szczególności przewidywać. 373 ksh. chyba że statut stanowi inaczej. chyba że statut spółki stanowi inaczej. Uchwały rady nadzorczej Art. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy. § 1 ksh. ogłoszenie upadłości spółki . Zadania rady nadzorczej (1) Nadzór.  Rozwiązanie i likwidacja spółki akcyjnej Przesłanki rozwiązania S. chyba że statut stanowi inaczej. do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. że zarząd jest obowiązany uzyskać zgodę rady nadzorczej przed dokonaniem określonych w statucie czynności. Reprezentacja Art. Jeżeli statut nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie.  zostaje z innych przyczyn umorzone (art. Statut może rozszerzyć uprawnienia rady nadzorczej. Zadania Zarządu Art. 4. prowadzi sprawy spółki i 2.

organami zarządzania przedsiębiorstwa państwowego są: 1. l). Przedsiębiorstwo państwowe. 6. 2.podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli. 2. charakteryzującym się samodzielnością.ogłoszenie o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji (art. o przedsiębiorstwach państwowych. 8. 281 § 1 ksh). 279 ksh). funkcję ogólnego zebrania pracowników pełni zebranie delegatów. 4. Zgodnie z art. chyba że statut lub uchwała walnego zgromadzenia stanowi inaczej (art. Wyposażone jest w osobowość prawną. . Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji z chwilą wykreślenia spółki z rejestru (art. . 1 ustawy z 1981 r. l). 4. Ad a) Organy zarządzania. majątek dzieli się między wspólników w stosunku do ich udziałów Moment rozwiązania spółki. ustanowieni przez sąd rejestrowy w przypadku: (art. . Ad. . 463 § 1 ksh). Obowiązki likwidatorów: 1. Ogólne zebranie pracowników Przez ogólne zebranie pracowników ustawa o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego rozumie zarówno ogólne zebranie pracowników przedsiębiorstwa jednozakładowego. W przedsiębiorstwie jednozakładowym oraz w zakładzie przedsiębiorstwa wielozakładowego. 2. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych przedsiębiorstwo to pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty swojej działalności i zaciągnięte zobowiązania.uchwalenie na wniosek dyrektora statutu przedsiębiorstwa.uchwalanie wieloletnich planów przedsiębiorstwa. 282 § 1 ksh) 7. Przedsiębiorstwo państwowe.złożenie sprawozdania likwidacyjnego w sądzie rejestrowym + wniosek o wykreślenie spółki z rejestru (art. 2. 478 ksh).ściągnięcie wierzytelności. Do jego wyłącznych kompetencji należy: 1. 2 ustawy z 1989 r. .A. .wypełnienie zobowiązań. samorządnością i samofinansowaniem.. 30 ustawy o p. 3. . zgodnie z treścią art. .p. 463 ksh).roczna ocena działalności rady pracowniczej przedsiębiorstwa oraz jego dyrektora.na wniosek rady pracowniczej przedsiębiorstwa _ statutu samorządu załogi przedsiębiorstwa.upłynnienie majątku spółki (art. 2. członkowie zarządu S. 3.zakończenie interesów bieżących spółki. dyrektor przedsiębiorstwa. wybranych na okres dwóch lat przez pracowników przedsiębiorstwa lub zakładu (art. l). Zgodnie a art. . jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. ogólne zebranie pracowników (delegatów). jak i ogólne zebranie pracowników zakładu w przedsiębiorstwie wielozakładowym (art.sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji i złożenie go zgromadzeniu wspólników do zatwierdzenia (art. w którym liczba zatrudnionych przekracza trzysta. 288 § 1 ksh). 7 ust. . 5. 5. . . rada pracownicza i 3.Likwidatorzy: 1. 9 ust. Ogólne zebranie pracowników powinno odbyć posiedzenie co najmniej dwa razy w roku (art. 29 . 8 ust.podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku przeznaczonego dla załogi. .uchwalanie .

). Kompetencje rady pracowniczej mogą mieć bądź charakter stanowiący.z mocy art. Komisje te i zespoły są pomocniczymi organami rady pracowniczej (art. .podejmowanie uchwał w sprawie inwestycji) 3. Dyrektor przedsiębiorstwa. I ustawy o s. układanie stosunków przedsiębiorstwa z innymi uczestnikami obrotu gospodarczego. Jest organem osoby prawnej i organem zarządzania.). 30 ustawy o p. dobór kadr. chyba że statut samorządu załogi stanowi inaczej.z.jeśli uzna to za stosowne . Rada ze swego grona wybiera prezydium.z.organem przedsiębiorstwa.p. l ustawy o p.przyjmowanie sprawozdania rocznego oraz zatwierdzanie bilansu.p. Uchwały ogólnego zebrania zapadłe w wymienionych sprawach wiążą radę pracowniczą i dyrektora. 2 ustawy o s. z tym że na pisemny wniosek jednej piątej liczby członków rady prezydium ma obowiązek zwołać posiedzenie w każdym terminie (art.p.p.z. oraz 5. 13 ust. do dokonywania czynności prawnych samodzielnie w imieniu przedsiębiorstwa państwowego jest uprawniony dyrektor.).(np. 27 ust. l ustawy o s.).p.p.z. 32 ust.p. 21 ust. Jak wynikałoby z dyspozycji powołanego przepisu.p. 2. 29 ustawy o s. kierowanie procesem produkcyjnym itp. 30 . w szczególności zawieranie umów. Ponieważ zaś jest on . 50 ust. Rada pracownicza Liczy ona piętnastu członków.p. 2 ustawyop. Wszelkie sprawy niezastrzeżone dla rady pracowniczej i ogólnego zebrania pracowników (delegatów) należą do kompetencji dyrektora.p.). 27 ust. tylko dyrektor przedsiębiorstwa państwowego uprawniony jest do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach przedsiębiorstwa. kierowanie bieżącą. 28 ustawy o s. zrywając z wielością organów uprawnionych do takiej reprezentacji. .z. Może ona także powoływać komisje i zespoły spośród swoich członków oraz innych pracowników przedsiębiorstwa. które jest jej wewnętrznym organem i realizuje określone przez nią zadania (art. Odnośnie do funkcji dyrektora przedsiębiorstwa państwowego jako organu zarządzania podejmuje on decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność (art. Rada pracownicza ma ponadto prawo zwracania się do dyrektora przedsiębiorstwa z zapytaniem o stan przedsiębiorstwa lub działalność jego organów (art. uchwalanie oraz zmiana planu rocznego przedsiębiorstwa. iż ustawodawca opowiedział się za funkcjonowaniem w zakresie reprezentacji cywilnoprawnej przedsiębiorstwa państwowego w zasadzie jednego i jednoosobowego organu. 23 ustawy o s. . .p. Stosownie do art.p.we wszystkich sprawach dotyczących przedsiębiorstwa. 4.). W konsekwencji do dyrektora przedsiębiorstwa powinno należeć 1.p. przeto przyjąć należy. bądź opiniodawczy. codzienną działalnością przedsiębiorstwa państwowego. prawo do występowania z inicjatywami . 2. Rada odbywa swoje posiedzenia co najmniej raz na kwartał.wnioskami i uwagami we wszystkich sprawach dotyczących przedsiębiorstwa (art. 3.p. 4.wyrażanie opinii . a zwłaszcza dbałości o racjonalną gospodarkę mieniem przedsiębiorstwa (art. Ma ona ponadto prawo kontroli całokształtu działalności przedsiębiorstwa.p. I i art. 6.6. Zakres kompetencji rady pracowniczej przedsiębiorstwa państwowego jest rozleglejszy i w porównaniu do kompetencji ogólnego zebrania pracowników (delegatów) bardziej zróżnicowany i szczegółowy.).z.

11.  Jeżeli spółdzielnia tworzona jest przez osoby fizyczne i osoby prawne założycieli powinno być 10-ciu. § 1) Przed wpisem spółdzielnia jest spółka prawa cywilnego pewnej liczby osób. Spółdzielnie.188.03. 2. w szczególności przez wniesienie udziałów. Tryb zakładania spółdzielni. (Art. spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem o nieograniczonej liczbie członków i o zmiennym funduszu udziałowym powołanym do prowadzenia działalności gospodarczej. Spółdzielnia stanowi więc zespół osób. 157 § 2 ksh. Prawo spółdzielcze. Taki statut stanowi podstawę prawną działania spółdzielni. jeżeli założycielami są osoby prawne – musi być co najmniej 3 osoby prawne.osób fizycznych nie może być mniejsza od 5. Dotyczy to powołania rady nadzorczej oraz ewentualnie zarządu.  Z powyższego wynika.  Kolejną czynnością w procesie tworzenia spółdzielni jest wybór organów spółdzielni. 1 § 1 prawa spółdzielczego z 1982 r. Zgodnie z definicją zawartą w art.U.  Osoby zamierzające założyć spółdzielnię określa się mianem założycieli. Wpisanie spółdzielni do KRS  Spółdzielnia podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – do rejestru przedsiębiorców.Ad. chyba że chodzi o założenie spółdzielni produkcji rolnej.1848).  Złożenie podpisu stanowi akceptacje treści statutu. Powołana rada nadzorcza jeszcze przed złożeniem wniosku o wpis powinna dokonać wyboru zarządu spółdzielni.jednomyślnie 3.  Zagadnienie uregulowane jest w ustawie z dnia 16 września 1982 r Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. nie wymaga zachowania formy aktu notarialnego 4. Uchwalenie statutu spółdzielni .  Liczba założycieli spółdzielni: 1. iż statut powinien być sporządzony na piśmie. Potwierdzenie przyjęcia statutu. jeśli zgodnie z nowo uchwalonym statutem wybór zarządu należy do kompetencji walnego zgromadzenia. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia pomiędzy założycielami umowy spółki cywilnej. Wyłonienie grupy podmiotów zamierzających założyć spółdzielnię.  Spółdzielnia nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego. 3.  Statut musi być nie tylko uchwalony. ale musi mieć miejsce formalna czynność o doniosłych skutkach prawnych. Wyłącznie zarząd in corpore (w całości) zgłasza wniosek o wpis do KRS. które łączy umowa w przedmiocie dążenia do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony. jeżeli założycielami są osoby fizyczne . w przeciwieństwie do np. których wybór należy w myśl statutu do kompetencji walnego zgromadzenia.  Utworzenie spółdzielni jest zespołem czynności faktycznych i prawnych. do których należy: 1. podejmują się współdziałania w sposób zorganizowany. a mianowicie złożenie pod uchwalonym statutem podpisów przez założycieli spółdzielni. lub komisji organizacyjnej w składzie co najmniej trzech osób. w której liczba założycieli .nie może być mniejsza od 10. które dla osiągnięcia wspólnego celu. 5. 2. Dokonanie wyboru organów spółdzielni.  Spółdzielnie mogą być jednoosobowo tworzone przez partie polityczne. 31 . art. Ad a).

8. . zebranie grup członkowskich w spółdzielniach. . 2. . 39 § l). .rozpatrywanie sprawozdań rady. w których walne zgromadzenie zostaje zastąpione przez zebranie przedstawicieli. Zebranie grup członkowskich W spółdzielniach. . zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych.wybieranie i odwoływanie przedstawicieli na zebranie przedstawicieli. 3. Do kompetencji grup członkowskich należy: 1. 4. podziału oraz likwidacji spółdzielni. jaką spółdzielnia może zaciągać. . Jednakże osoby działające przed zarejestrowaniem spółdzielni odpowiadają wobec niej według przepisów prawa cywilnego. 7.uchwalanie zmian statutu.podejmowanie uchwał w sprawie połączenia spółdzielni. Walne zgromadzenie (zebranie przedstawicieli) zwołuje w zasadzie zarząd spółdzielni przynajmniej raz w roku w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego (art.uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej i działalności społecznokulturalnej. . . Kompetencje Do jego wyłącznej kompetencji należy w szczególności: 1. w sprawach członków grupy. organami tych spółdzielni są także zebrania grup członkowskich. walne zgromadzenie (zebranie przedstawicieli). 41 § l i 2).wyrażanie swojej opinii i wniosków w sprawach spółdzielni. podejmowanie uchwał co do wniosków członków spółdzielni.wybieranie i odwoływanie członków rady spółdzielni. 4.podejmowanie uchwał w związku z oceną polustracyjną działalności spółdzielni. . rada nadzorcza.rozpatrywanie innych spraw zgodnie ze statutem. 6. Walne zgromadzenie (zebranie przedstawicieli) może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. 5. Za zobowiązania wynikające z tych czynności spółdzielnia odpowiada po jej zarejestrowaniu tak jak za zaciągnięte przez siebie. rady lub zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom zarządu. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. że walne zgromadzenie jest zastąpione przez zebranie przedstawicieli. Jeśli liczba członków przekroczy pewną liczbę określoną w statucie. chyba że ustawa lub statut wymaga kwalifikowanej większości (art. Organy spółdzielni. . 36 § l). jeśli statut tak stanowi.podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat. 32 .rozpatrywanie spraw mających być przedmiotem obrad najbliższego zebrania przedstawicieli i przedstawienie swoich wniosków w tych sprawach. . 3. 3. 2. 2. 5. może on stanowić. Za czynności dokonane w interesie spółdzielni przed zarejestrowaniem osoby działające do chwili zarejestrowania spółdzielni odpowiadają wobec osób trzecich solidarnie – tak więc przed zarejestrowaniem spółdzielnia nie odpowiedz za te czynności. 6. . Walne zgromadzenie (zebranie przedstawicieli) Walne zgromadzenie (zebranie przedstawicieli) jest najwyższym organem spółdzielni (art. zarząd.rozpatrywanie okresowych sprawozdań rady nadzorczej i zarządu s dzielni. w których walne zgromadzenie jest zastąpione przez zebranie przedstawicieli.oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań.podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości lub zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki. . 4. Organami spółdzielni są: 1. .

Członkiem spółdzielni może być każda osoba fizyczna o pełniej zdolności do czynności prawnych. 17 § 4). chyba że członkiem spółdzielni jest osoba prawna. Skład i liczbę członków zarządu określa statut.lub wieloosobowy. . członkami spółdzielni mogą być też osoby prawne. 3. 7. bądź zebranie grup członkowskich (art.podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub obciążenia nieruchomości oraz nabycia bądź zbycia zakładu. Warunkiem przyjęcia na członka spółdzielni jest złożenie (w formie pisemnej pod rygorem nieważności) deklaracji (art. . Inne osoby uzyskują członkostwo przez przyjęcie ich przez spółdzielnię. 33 .Rada nadzorcza Rada nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością (art.z mocy samego prawa – z chwilą zarejestrowania spółdzielni. przez walne zgromadzenie lub radę nadzorczą (art. w szczególności z wyników kontroli i sprawozdań finansowych. która nie jest członkiem spółdzielni (art. 6.składanie walnemu zgromadzeniu sprawozdań. która odpowiada wymaganiom określonym w statucie. 2. . . iż kompetencje zarządu obejmują podejmowanie decyzji niezastrzeżonych dla innych organów. 49 § l i 2). Ustawa ustanawia przy tym ogólną zasadę. Jest on zatem odpowiednikiem dyrektora przedsiębiorstwa państwowego lub zarządu w spółkach. 44). . 1.podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji społecznych i gospodarczych oraz występowania z nich. 8. . 16 § 1).rozpatrywanie skarg na działalność zarządu.podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między spółdzielnią a członkiem zarządu i reprezentowanie spółdzielni przy tych czynnościach. a zwłaszcza badanie okresowych sprawozdań (w tym sprawozdań finansowych). . 2. organem przyjmującym zaś jest organ spółdzielni wskazany przez statut (art. Ad c) Członkostwo spółdzielni. Osoby będące założycielami spółdzielni stają się jej członkami . Nabycie członkostwa może nastąpić w dwojaki sposób. wybrany. 46 § l i 2). Zarząd może być jedno. 9. . stosownie do postanowień statutu. zarząd kieruje działalnością spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz. . Nie mogą więc uzyskać członkostwa osoby niepełnoletnie i całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnione. Zarząd Jak stanowi art. 45 § 2). o ile statut spółdzielni tak stanowi. 45 § l). 4.nadzór i kontrola działalności spółdzielni.zatwierdzenie struktury organizacyjnej spółdzielni. 5.uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności kulturalnej. Rada składa się co najmniej z trzech członków wybranych "stosownie do postanowień statutu" bądź przez walne zgromadzenie. Jej członkami mogą być wyłącznie członkowie spółdzielni. 48 prawa spółdzielczego. Skład. a także przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwienia przez zarząd wniosków organów spółdzielni i jej członków. ocena wykonania jej zadań gospodarczych i przestrzegania przez spółdzielnię praw jej członków.inne zastrzeżone przez statut sprawy (art. Kompetencje Do zakresu jej działania należy: 1. Może ona wtedy wskazać osobę.

Ad. Ad.udziałów. oprócz udziału . 9 i 171 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych). a ponieważ nie są zbywalne. 19 i 20. a w spółdzielniach typu własnościowego . 2. Członek spółdzielni ma także prawo do partycypowania w nadwyżce bilansowej. bądź spółdzielnia może z niego korzystać na podstawie innego stosunku prawnego. 19 § 2 prawa spółdzielczego w pokrywaniu tych strat do wysokości zadeklarowanych udziałów. Jeśli wszakże spółdzielnia poniesie straty. wniesienie wkładu. 20 § 2 prawa spółdzielczego. w razie ustania członkostwa lub likwidacji spółdzielni udziały te nie podlegałyby zwrotowi. co jednakże obciąża członków niektórych tylko spółdzielni. przewidzianymi przez prawo spółdzielcze. 78 § l pkt l).także wkładów przewidywać musi statut spółdzielni. 1. należy: 1. Jeśli bowiem udziały stanowią przede wszystkim gwarancję wypłacalności spółdzielni wobec wierzycieli i podstawę zaufania ewentualnych kredytodawców (podobnie jak w spółkach kapitałowych kapitał zakładowy). 2. np. stanowią podstawowy element własności spółdzielczej. Dopiero z chwilą ustania członkostwa lub likwidacji spółdzielni członek spółdzielni może żądać zwrotu wpłat dokonanych na udziały. majątkowy. to wkłady w tych spółdzielniach. bądź 2. 3. Prawa te i obowiązki mają bądź charakter 1. 19 § 3). Jeśli nawet wnoszone są na 34 . które zaciąga spółdzielnia w stosunkach obrotu gospodarczego (art. 68). 1. Podstawowym uprawnieniem majątkowym członka spółdzielni jest jego prawo do korzystania ze świadczeń spółdzielni w zakresie określonym w statucie. których nie mogła pokryć z rezerw własnych. są wkłady gruntowe i pieniężne w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych (art. organizacyjny (korporacyjny).stosownie do art.stosownie do postanowień statutowych . nie mogą być przedmiotem obrotu prawnego. że w stratach spółdzielni jej członek uczestniczy swoim udziałem. ów wkład może stać się bądź własnością spółdzielni. albo udziału rzeczowego (aportu). To samo może dotyczyć obowiązku świadczenia pracy w spółdzielniach pracy. Różnica między udziałem a wkładem Zasadnicza różnica między udziałem a wkładem sprowadza się do tego. 2. 78 § l pkt 2). dziedziczone może być tylko roszczenie o zwrot praw majątkowych zmarłego członka (art. Na treść stosunku członkostwa składają się określone prawa i obowiązki stron. Ad. Typowymi wkładami. 3. w myśl art. Nie mogą też być dziedziczone. wniesienie wpisowego. Może on przybrać . 25 § 2). Jak stanowi art.albo postać udziału pieniężnego.w zależności od postanowień statutu . Za zobowiązania te odpowiada całym swoim majątkiem sama spółdzielnia jako osoba prawna (art.wkład budowlany (art. Wpisowe stanowi specjalną. w których istnieje obowiązek ich wnoszenia. 141-154a) i innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną (art. 180 § 3). umowy najmu lub dzierżawy z członkiem spółdzielni. Wchodzi ono w skład funduszu zasobowego spółdzielni (art.art. Prawa i obowiązki majątkowe. Udział członka spółdzielni jest składnikiem tzw. 178) oraz spółdzielniach kółek rolniczych (usług rolniczych . określoną przez statut spółdzielni opłatę z tytułu przynależności do spółdzielni. funduszu udziałowego spółdzielni (art. Odmienna jest zatem funkcja wkładu i udziału. Wynikają one z ustawy oraz ze statutu spółdzielni.Ad d) Prawa i obowiązki członków. W spółdzielniach typu lokatorskiego jest to wkład mieszkaniowy. Członek spółdzielni nie odpowiada wobec wierzycieli za zobowiązania. a nie wkładem. członek spółdzielni uczestniczy . Do podstawowych obowiązków majątkowych członka spółdzielni. Gdyby zatem udziały członka spółdzielni przeznaczone zostały w całości na pokrycie owych strat. wniesienie zadeklarowanych . W konsekwencji nie mogą one być przez członka spółdzielni cedowane w żadnej formie. Udziały mają charakter imienny. Obowiązek wniesienia.

a jeśli przekazane zostały spółdzielni na własność . Członka zmarłego skreśla się z rejestru członków spółdzielni ze skutkiem od dnia. 25 § l). 41 § 4). rada nadzorcza lub walne zgromadzenie. 30) itp. Prawa i obowiązki organizacyjne normują ustawa i statut. Wykreślenie członka z rejestru członków. Wystąpienie członka ze spółdzielni za wypowiedzeniem. 1.podstawie innego stosunku prawnego niż własność. w którym roszczenia te stały się wymagalne. niemniej jednak może ono nastąpić w odniesieniu do taki tylko członków. jak w przypadku wykluczenia. Prawa i obowiązki organizacyjne (korporacyjne). co stanowi zupełnie inne rozwiązanie konstrukcyjnoprawne tej kwestii niż w spółkach kapitałowych. Jak stanowi art. prawo do przeglądania sprawozdania rocznego z rachunkiem wyników (art. Oprócz wymienionych. przy czym podlegają zwrotowi w postaci wniesienia. jak prawo żądania od zarządu spółdzielni odpisu obowiązującego statutu. Przyczyny wykreślenia precyzuje bliżej statut. prawo uczestniczenia z głosem stanowiącym w walnym zgromadzeniu. możność zaznajomienia się z regulaminami wydanymi na podstawie statutu (art. wyznaczonych przez przedmiot jej działalności 41. członkowi spółdzielni przysługują takie prawa i obowiązki typu organizacyjnego. Prawo spółdzielcze przewiduje wiele przyczyn ustania członkostwa. prawo do przeglądania protokołów walnego zgromadzenia (art. Dla swej skuteczności musi być ono dokonane pod rygorem nieważności w formie pisemnej.w formie równowartości. którzy z przyczyn przez nich niezawinionych nie wykon obowiązków statutowych. rejestru członków (art. 195). 24 § 4 oraz art. Ad e) Ustanie członkostwa. Wykluczenie członka ze spółdzielni. 35 . Podobną zasadę sformułowano w powołanym przepisie w odniesieniu do roszczeń o wydanie udziałów. 35). 3. 36 § 3 prawa spółdzielczego. każdy członek ma jeden głos. 89). Do praw i obowiązków podstawowych zaliczyć wypada niewątpliwie czynne i bierne prawo wyborcze do organów spółdzielni (art. 22). 2. Wykreślenia dokonuje także. rada nadzorcza lub walne zgromadzenie (art. 1. Przyczyny wykluczenia określa bliżej statut. Wkłady podlegają zwrotowi z chwilą ustania członkostwa spółdzielni lub jej likwidacji. bez względu na liczbę posiadanych udziałów. tworzą fundusz wkładów przeznaczony do realizacji celów spółdzielni.członek spółdzielni może rozporządzać swoimi roszczeniami do spółdzielni o zwrot wkładów lub wypłatę równowartości ze skutecznością od dnia. stosownie do postanowień statutu. Statut powinien określać termin i okres wypowiedzenia (art. Wykluczenia może dokonać. Może ono nastąpić w wypadku. Jak stanowi art. a także 2. 3. gdy z jego winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami statutu spółdzielni lub z dobrymi obyczajami. 31). 27 prawa spółdzielczego . w którym nastąpiła śmierć (art.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->