P. 1
Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa

Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa

|Views: 3,648|Likes:
Wydawca: Emilia Rojek

More info:

Published by: Emilia Rojek on Aug 02, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/31/2012

pdf

text

original

Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa REDAKCJA Elżbieta Tabakowska Kraków Tytuł oryginału Cognitive.

Exploration of Language and Linguistics EuroPillProject (Socrates for Youth, Montoyerstraat 70, B-1040 Brussels, Contract no. 34969) Książka dotowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej © Copyright for the Polish edition by Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIYERSITAS, Kraków 2001 © Copyright for the Polish translation by Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIYVERSITAS, Kraków 2001 ISBN 83-7052-635-7 TAiWPN UNIYERSITAS Projekt okładki Ewa Gray SPIS TREŚCI 1 Przedmowa .............................. 11 : Rozdział 1: Kognitywne podstawy języka: język i myśl .... 15 1.1. Wprowadzenie: systemy znaków ................ 16 1.2. Zasady strukturyzacji w języku ................. 20 1.2.1. Zasada indeksowości w języku ............. 20 1.2.2. Zasada ikoniczności w języku . ............. 24 1.2.3. Zasada symboliczności w języku ............ 30 1.3. Kategorie językowe a kategorie pojęciowe ........... 32 1.3.1. Kategorie pojęciowe ................... 32 1.3.2. Kategorie leksykalne .................. 36 1.3.3. Kategorie gramatyczne ................. 38 1.4. Podsumowanie .......................... 40 1.5. Zalecana lektura ......................... 42 1.6. Ćwiczenia i zadania ....................... 42 Rozdział 2: Co zawierają słowa: leksykołogia .......... 45 2.1. Wprowadzenie: słowa, znaczenia i pojęcia ........... 45 2.2. Od słów do znaczeń: semazjologia ............... 48 2.2.1. Wyrazistość: prototypowe znaczenia słów i prototypowe desygnaty ...................... 51 2.2.2. Relacje między znaczeniami wyrazów: sieci radialne . 53 2.2.3. Nieostrość kategorii pojęciowych i znaczeń wyrazów . 57 2.3. Od pojęć do słów: onomazjologia ................ 59 2.3.1. Wyrazistość w obrębie domeny pojęciowej: terminy poziomu podstawowego ........ 60 2.3.2. Połączenia w obrębie domen pojęciowych ....... 63 2.3.2.1. Taksonomie hierarchiczne .......... 63 2.3.2.2. Metafora i metonimia ............. 64 2.3.3. Nieostrość w domenach pojęciowych: problemy taksonomiczne ......................... 66 2.4. Wnioski: współzależności między semazjologia i onomazjologia 68 2.5. Podsumowanie .......................... 69 2.6. Zalecana lektura . . 2.7. ćwiczenia i zadania

Rozdział 3: Wewnętrzna struktura wyrazu: morfologia . . . 3.1. Wprowadzenie: jednostki analizy morfologicznej ...... 3.1.1. Morfemy główne i afiksy ............... 3.1.2. Słowotwórstwo a nadawanie nazw .......... 3.2. Kompozycja .......................... 3.2.1. Struktura wyrazów złożonych ............ 3.2.2. Porównanie złożeń i konstrukcji składniowych . . . 3.2.3. Rola złożeń i zestawień w procesie nazywania rzeczy 3.3. Derywacja ........................... 3.3.1. Morfemy słowotwórcze i morfemy fleksyjne ..... 3.3.2. Skąd się biorą afiksy? Gramatykalizacja ...... 3.3.3. Znaczenie i produktywność afiksów ......... 3.3.4. Rodzaje afiksów .................... 3.4. Różnorodność procesów słowotwórczych ........... 3.5. Fleksja ............................. 3.6. Wnioski: morfologia, leksykologia i składnia ......... 3.7. Podsumowanie ......................... 3.8. Zalecana lektura ........................ 3.9. Ćwiczenia i zadania ...................... Rozdział 4: Łączenie treści informacyjnych: składnia .... 4.1. Wprowadzenie: składnia i gramatyka ............ 4.2. Schematy zdarzeń i semantyczne role ich uczestników . . . 4.2.1. Schemat „bycie" .................... 4.2.2. Schemat „wydarzenie" ................ 4.2.3. Schemat „działanie" .................. 4.2.4. Schemat „doznawanie" ................ 4.2.5. Schemat „posiadanie" ................. 4.2.6. Schemat „przemieszczanie" .............. 4.2.7. Schemat „przekazywanie" .............. 4.3. Hierarchiczna i linearna struktura zdania .......... 4.3.1. Hierarchiczny porządek składników zdania ..... 4.3.2. Podstawowe schematy zdaniowe ........... 4.4. Osadzanie zdarzeń w kontekście pragmatycznym: elementy kotwiczące w zdaniu . 4.4.1. Funkcja komunikacyjna: powiadamianie, pytanie, rozkazywanie ........................ 4.4.2. Stosunek mówiącego do komunikatu językowego: mo-dalność .......................... 4.4.3. Czas aktu mownego: kategoria czasu gramatycznego . 4.4.4. Relacje między zdarzeniami: aspekt dokonany .... 4.4.5. Przebieg zdarzenia: aspekt niedokonany ....... 4.4.6. Kotwiczenie zdarzeń: synteza ............. Podsumowanie .......................... Zalecana lektura ......................... Ćwiczenia i zadania ....................... Rozdział 5: Dźwięki języka: fonetyka i fonologia ........ Wprowadzenie: fonetyka i fonologia .............. 5.1.1. Pisownia a wymowa ................... 5.1.2. Symbole fonetyczne ................... Jak powstają dźwięki mowy ................... 5.2.1. Fonacja ..........................

5.2.2. Artykulacja ....................... Spółgłoski ............................ 5.3.1. Miejsca artykulacji ................... 5.3.2. Sposób artykulacji .................... 5.3.3. Artykulacje dodatkowe ................. Samogłoski ............................ 5.4.1. Samogłoski podstawowe ................ 5.4.2. Samogłoski polskie ................... 5.4.3. Dyftongi języka polskiego ................ Fonemy i allofony; transkrypcja fonemiczna .......... 5.5.1. Definicje ......................... 5.5.2. Wariancja fakultatywna i dystrybucja komplementarna 5.5.3. Zasady transkrypcji ................... Większe jednostki fonologiczne ................. 5.6.1. Sylaba .......................... 5.6.2. Akcent, ton, intonacja .................. Dźwięki w kontekście ...................... 5.7.1. Epenteza ......................... 5.7.2. Elizja ........................... 5.7.3. Asymilacja ...... 5.7.4. Redukcja samogłosek 5.7.5. Procesy złożone . . . Podsumowanie ........ Zalecana lektura ....... 5.10. Ćwiczenia i zadania Rozdział 6: Język, kultura i znaczenie: semantyka międzykul-turowa ..................-.••••••••••••• 6.1. Wprowadzenie: relatywizm językowy a uniwersalizm . .... 6.1.1. Relatywizm językowy i kulturowy ........... 6.1.2. Elementarne jednostki semantyczne jako klucz do porównań międzykulturowych......... 6.2. Wyrazy uwarunkowane kulturowo ............... 6.3. Kulturowe uwarunkowania w gramatyce ........... 6.4. Skrypty kulturowe ........................ 6.5. Wnioski: język, kultura i myśl ................. 6.6. Podsumowanie ...................••••••• 6.7. Zalecana lektura ......................... 6.8. Ćwiczenia i zadania ....................... Rozdział 7: Działanie za pomocą słów: pragmatyka ...... 7.1. Wprowadzenie: co to jest pragmatyka? ............. 7.1.1. Intencja komunikacyjna i akty mowy ......... 7.1.2. Kognitywna klasyfikacja aktów mowy ......... 7.2. Konstytutywne akty mowy a warunki fortunności ...... 7.2.1. Podkategorie konstytutywnych aktów mowy ..... 7.2.2. Warunki fortunności .................. 7.3. Informatywne akty mowy a zasada kooperacji......... 7.3.1. Presupozycje konwersacyjne i konwencjonalne .... 7.3.2. Zasada kooperacji i maksymy konwersacyjne ..... 7.3.3. Implikatury konwersacyjne i konwencjonalne .... 7.4. Obligatywne akty mowy a zasada grzeczności .........

7.4.1. Różnica pomiędzy pytaniami, które są zadawane w celu uzyskania informacji a dyrektywnymi aktami mowy 7.4.2. Grzeczność: uznanie autonomii rozmówcy ....... 7.5. Wnioski: zależności pomiędzy strukturą zdania i typem aktu mowy ....................... 7.6. Podsumowanie . . . 7.7. Zalecana lektura . . 7.8. Ćwiczenia i zadania Rozdział 8: Struktura wypowiedzi: lingwistyka tekstu .... 8.1. Wprowadzenie: komunikacja, tekst i lingwistyka tekstu . . . 8.2. Funkcja przedstawieniowa tekstu ............... 8.3. Spójność właściwa (koherencja) a spójność formalna (kohezja) 8.4. Spójność referencyjna ...................... 8.5. Spójność relacyjna ........................ 8.6. Przegląd relacji koherencji ................... 8.7. Podsumowanie .......................... 8.8. Zalecana lektura ......................... 8.9. Ćwiczenia i zadania ....................... Rozdział 9: Język w czasie: językoznawstwo historyczne . 9.1. Wprowadzenie: zmiana językowa a zróżnicowanie języka Metody stosowane w językoznawstwie historycznym . . , Typologia zmian językowych ............... 9.3.1. Zmiany wewnątrz sieci radialnej .......... 9.3.2. Zmiany z przesunięciem do innej sieci radialnej , 9.33. Zmiany w schematach ............... 9.3.4. Zmiana analogiczna ................. Przyczyny i przewidywalność zmiany ........... Podsumowanie ....................... Zalecana lektura ....................... Ćwiczenia i zadania ..................... 9.4. 9.5. 9.6. 9.7. Rozdział 10: Porównywanie języków: socjologia języka, typologia języków i językoznawstwo kontrastywne . . . . . 10.1. Wprowadzenie: porównywanie języków ............ 10.1.1. Jaki jest cel porównywania języków? ......... 10.1.2. Określenie liczby języków ................ 10.1.3. Językoznawcze kryteria określające podział na języki i dialekty ......................... 10.1.4. Socjologiczny status języków .............. 10.2. Typologia języków ........................ 10.2.1. Pokrewieństwo genetyczne jako podstawa typologii . 10.2.2. Uniwersalia językowe jako podstawa typologii .... 320 10.3. Językoznawstwo kontrastywne .........•••••••• 325 10.3.1. Językoznawstwo kontrastywne czyli porównawcze . . 326 10.3.2. Metodologiczne aspekty językoznawstwa kontrastywnego 330 10.3.3. Kontrastowanie fraz werbalnych ............ 333 10.4. Podsumowanie ..............-...-••••••• 33^ 10.5. Zalecana lektura .................•••••••• 338

włoska. ale także stwarza warunki dla dalszego rozwoju takich wymian. Australia) Winters. John (Otago. Zgodnie z tym stanowiskiem język stanowi element aparatu poznawczego człowieka. a następnie ponownie opracowane przez oryginalnych autorów (których nazwiska umieszczo-l no na pierwszym miejscu). Cliff (Metz. Belgia) Soffritti. Wobec tego badanie języka staje się w pewnym sensie badaniem sposobów wymiany myśli w procesie komunikacji między ludźmi. Ralf (Giessen. Australia) Grondelaers. Takie podejście znane jest w językoznawstwie jako podejście kognitywne. holenderska. Wilbert (Tilburg. Stefan (Leuven. Renę (Duisburg. hiszpańska. Każdy z rozdziałów został na-1 pisany przez jednego lub dwóch autorów. niemiecka.. Dwie pierwsze wersje zostały J drobiazgowo przedyskutowane przez cały zespół. Belgia) Dirven. Nowa Zelandia) Vazquez-Orta. Poniżej podano w porządku alfabetycznym ich nazwiska i uniwersytety. Niniejsza książka przyjmuje przede wszystkim taką właśnie perspektywę: pokażemy w niej. Johan (Gandawa. Anna (Cranberra. na który składają się także zdolność postrzegania i kategoryzowania. USA) Jak widać z tej listy.. a obecnie polska) powstały przy wydatnej pomocy Biura Programu SOCRATES przy Unii Europejskiej.•••••••• Bibliografia . .. Holandia) Taylor.. Margaret (Carbondale. We j wszystkich stadiach pracy nad książką korzystano obficie z bogatych] doświadczeń pedagogicznych profesora Giintera Raddena. Indeks rzeczowy przedmowa Język jest jednym z najbardziej skomplikowanych sposobów przekazywania myśli. Niemcy) Geeraertes. na których pracują: De Caluwe. w jaki sposób język służy wyrażaniu myśli.w mniejszym lub większym stopniu -l starając się utrzymać jednolity styl i spójność treściową całości. którego celem było przygotowanie podręcznika umożliwiającego uniformizację kursów uniwersyteckich w krajach Unii Europejskiej.10. procesy abstrakcji i rozumowania. emocje. Autorzy niniejszej książki reprezentują wiele języków i wiele kultur. Włochy) Spooren.. Marjolijn (Groningen. Książka powstała w ramach sponsorowanego przez Unię Europejską projektu EUROPILL. Niemcy) Radden. program nie tylko wspiera wymiany studentów między uczelniami Europy. Poszczególne rozdziały] zostały napisane przez następujących autorów: . Marcello (Bolonia. grecka... Wszystkie te zdolności poznawcze współdziałają z językiem i ulegają jego wpływom.... . Belgia) Goddard... Giinter (Hamburg. Wydawcy tomu poddali poszczególne partie] tekstu dalszym przeróbkom .] zbiorowej. Ignacio (Saragossa.. Hiszpania) Yerspoor. Ćwiczenia i zadania . Holandia) Wierzbicka.. międzynarodowej współpracy. Wersja oryginalna (angielska) oraz kolejne wersje językowe (francuska. Dirk (Leuven. Willy (Bruksela.6. Niemcy) 12 przedmowa 13 Serniclaes. a także z je-j go trafnych intuicji i zamiłowania do porządku. niniejsza książka jest owocem intensywnej.. 111. Belgia) Pórings.

Wersja polska nie mogłaby powstać. Jak wszystkie takie syste| my> Język posługuje się znakami.obce wyrazy i zwroty przytaczane w tekście. pragniemy w tym miejscu wyrazić nasze serdeczne podziękowania.zdania uznane za niepoprawne lub niegramatyczne oznaczono gwiazdką: * . pisane są WERSALIKAMI . Renę Dirven i Marjolijn Yerspoor | (EwaWillim) Rozdział 4: Marjolijn Yerspoor. Stefan Grondelaers.metafory pojęciowe.spółgłoska. których praca często] wykraczała daleko poza obowiązki tłumacza. Renę Dirven (Jerzy Krzyszpień) Rozdział 10: Marcello Soffritti. Wszystkim. którzy pełnili funkcje koordynatorów podczas pracy nad oryginalną wersją książki. współpracując przy realizacji kolejnych etapów projektu. Marjolijn Yerpoor (Jerzy Świątek) Rozdział 8: Wilbert Spooren (Andrzej Pawelec) Rozdział 9: Margaret Winters. przedmiotem jej badań są także systemy komunikacji w świecie zwierząt. którzy nie szczędzili czasu i trudu.znaczenia obcojęzycznych słów oraz treść przytaczanych pojęć podano w cudzysłowach . Renę Dirven| i Marjolijn Yerspoor (Grzegorz Szpila) Rozdział 3: Johan De Caluwe. O . Giinter Radden j (EwaWillim) Rozdział 5: John Taylor. Wprowadzili oni do tekstu wiele nowych przykładów i ćwiczeń.zgodnie z zamierzeniami jego twórców ./ transkrypcję fonetyczną ujęto w nawiasy kwadratowe: [ ] ~ w tekście książki używa się następujących skrótów: P . . D dopełnienie.wzbogacił się o jeszcze jeden język i o jeszcze jedną kulturę. Całość sprawdziła pod względem merytorycznym i ujednoliciła od strony stylistycznej dr Justyna Winiarska z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.podmiot. gdyby nie ofiarna praca Ulrike Kauzner (Bolonia) i Ralfa Póringsa (Giessen). Renę Dirven i Marjolijn Yerspoor (redaktorzy wersji angielskiej) Elżbieta Tabakowska (redaktor wersji polskiej) Lista symboli i konwencji: . Najpierw przyjrzymy się językowi jako systemowi komunikacji. dodatkowo wyróżniając w nich tłustym drukiem omawiane fragmenty . Ralf Póringsfj Wilbert Spooren. Analizowaniem znaków zajmuje się semiotyka.. ! Rozdział l Kognitywne podstawy języka: język i myśl Niniejszy rozdział zawiera wstępne wiadomości o niektórych pod: stawowych aspektach języka i wiedzy o języku. zgodnie z przyjętą konwencją. W ten sposób liczba autorów książki wzrosła. podobnie jak cytowane przykłady. wyróżniono kursywą.samogłoska. Willy Serniclaes (Janina Ozga) Rozdział 6: Cliff Goddard i Anna Wierzbicka (Władysław Chłopicki)| Rozdział 7: Ignacio Vazquez-Orta. . dostosowując je do wiedzy i potrzeb polskiego czytelnika. C . Rysunki wykonał Łukasz Tabakowski. Renę Dirven (Marta Dąbrowska) W nawiasach podano nazwiska autorów polskich wersji poszczę-1 gólnych rozdziałów: zespołu pracowników Instytutu Filologii Angiel-j skiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.Rozdział 1: Renę Dirven i Giinter Radden (Elżbieta Tabakowska)! Rozdział 2: Dirk Geeraerts..terminy naukowe zostały w tekście wyróżnione tłustym drukiem.orzeczenie.formy zrekonstruowane oznaczono .zgodnie z przyjętą konwencją-gwiazdką: * ~ zdania o wątpliwym statusie semantyczno-gramatycznym oznaczono pytajnikiem transkrypcję fonemiczną ujęto w nawiasy ukośne: /. Renę Dirven. Renę Dirven. V . która bada werbalne i niewerbalne systemy komunikacji używane przez istoty ludzkie. a sam projekt .

choć z pewnością nie j Wszystkie . należy jechać w tym kierunku".to też znak inde ksowy. ścieżki rowerowe. przedstawia dwójkę dzieci przekra czających jezdnię po pasach. jakie stwarzają dla kierowcy wybiegs iace na jezdnię zwierzęta. ale także stanowią odbicie świata ludzkich pojęć. że powinni uważać n^ przechodzące przez drogę dzieci. chociaż może nabrać takie funkcji. który reprezentuje. co chcieliby robić i co robią w danym momencie. jego ogólne znaczenie jes oczywiste. co znajduje w jego bezpośredniej bliskości.1. czyli ikona (od greckiego wyrazu eikon . wskazuje na coś. Najbardziej oczywistym przykłal dem takiego znaku jest ustawiony na poboczu drogi drogowskaj wskazujący kierunek i nazwę najbliższej miejscowości . co rozumiemy jako jej znaczenie. co się dzieje w ich umysłach. Jego znaczenie można przedstawić następująco: „Żeby sil dostać do Myślenic. Wprowadzenie: systemy znaków Ludzie są istotami społecznymi i pragną się nawzajem informc wać o tym. które stanowią system o wiele bogatszy od systemu znaków językowych. podczas gdy wycierani^ nosa nie jest na ogół uważane za „znak". Obraz ten oczywiście tylko w ogólnych zarysach przedstawia rzeczywisty stan rzeczy. czyli indeks. serpentyny — wszystko to też zazwyczaj przedstawia się w postaci ikon. spadaI iace kamienie.daje początek kategoriom językowym. między innymi. w co wierzą co wiedzą i czują. Ciężarówki. mimo to. które nie tylko umożliwiają komunikację.Semiotyka wyróżnia trzy typy znaków: indeksy. Wszystkie te środki wyrazu są dla nas „znakami" czegoś. Pojęcie zagrożenia. ponieważ w jakimj określonym momencie przez ulicę może przebiegać tylko jedno dziec ko albo większa grupa dzieci. o tym. 16 KOGNITYWNE PODSTAWY JĘZYKA: JĘZYK I MYŚfi l Wprowadzenie: systemy znaków 17 1. także przedstawiane jest za pomocą znaków ikonicznych — wizerunków krowy czy jelenia. Znak ikoniczny. Bardzo wiele kategorii pojęciowych . rysujemy dłońmi w powietrzu kształty kobiece go ciała. jeśli zostanie zamierzone na przykład jako wyraz protest Powyższe trzy przykłady reprezentują trzy możliwe typy znaków znaki indeksowe. mosty. ale także Wrzucają określony sposób pojmowania otaczającego nas świata. Kategorie języko-We z kolei nie tylko umożliwiają nam porozumiewanie się. Świat ten obejmuje. Dajemy wyraz naszemu zdzi| wieniu unosząc brwi. samochody. ikoniczne i symboliczne. Tak na przykład uniesieni^ brwi jest rozumiane jako znak zdziwienia. Wspomniany powyżej gest rąk rysujących w powietrzu wizerunek kobiety lub . że wykorzystuje wszystkie trzy zasady strukturyzacji. W najszerszym znaczeniu.„obraz" jest to wizualny.na przykłaq Myślenice. W dalszej części rozdziału przyjrzymy się cechom języka. Ce ten można osiągnąć na różne sposoby. motocykle i rowery. Znak indeksowy. Język ludzki wyróżnia się spośród innych systemów komunikacji tym. zgodnie z etymologią łacińskiego w} razu index . wyrażamy myśli słowami. Są one odbiciem trzech odmiennych zasad strukturyzacji. która reprezentuje „coś innego" coś. kategorie pojęcio-we.na przykład uniesienie czy zmarszczenie brwi . używane w nim znaki są jednak przede wszyst| kim znakami symbolicznymi. Ale wyraz twarzjl . zakręty na drodze. Na przykład znak drogowy ustawie ny w pobliżu szkoły i ostrzegający kierowców. co widzą. rządzących połączeniami formy i treści. Znak ikoniczny jest podobny przedmiotu. ikony i symbole. znak możm zdefiniować jako określoną formę.„palec wskazujący". fonetyczny lub jakiś inny podlegający percepcji wij zerunek oznaczanego przedmiotu. traktory. ponieważ „wskazuje" na stan emocjonalny osoby: zdziwieni^ lub gniew.

Co więcej. Nie ma żadnego naturalnego związku między formą wyrazu „zdziwienie" a jego znaczeniem. małpy używają systemu złożonej z dziewięciu rodzajów okrzyków. aby . odległość między rozmówcami. który pozwalał dwojgu ludziom rozpoznać się nawzajem po długiej nieobecności. w jakiej znajduje i źródło nektaru oraz o jego jakości.odwzorowanie za pomocą ruchu palca ciągu spiralnych schodów to oczywiście także znaki ikoniczne. jeśli te połówki do siebie pasowały i dały się z powrotem połączyć w jedną całość. więź ta jest jedynie konwencjonalna. za pomocą których potrafią przekazj wać sobie informację o niebezpieczeństwie: informują inne małj o tym. Mimo to ludzie powszechnie ich używają.podobnie jak i°rma wyrazu i jego znaczenie. a także niektóre inne system] znaków i inne obszary komunikacji . i oczywiście także o większości znaków językowych. Sam| produkty są najczęściej zbyt prozaiczne. To znaczenie przymiotnika „symboliczny" wywodzi się od pierwotnego znaczenia greckiego wyrazu symbolem: był to „znak rozpoznawczy". W odróżnieniu od znaków indeksowych i ikonicznych. o symbolu amerykańskiego dolara ($). czyli symbol. który umieszczono na szczycik Wszystkie trzy typy znaków są zróżnicowane pod względem st pnia abstrakcji. informujjj w ten sposób inne pszczoły o kierunku i odległości. Dyscypliną naukową zajmującą się badaniem systemów wszelkich typów znaków jest semiotyka (od greckiego wyrazu semeioticos ~ "dotyczący znaku"). Znaki indeksowe są najbardziej „prymitywne" i ma ją najbardziej ograniczony zasięg. używany między dwojgiem znajomych lub przyjaciół . Tak więc pszczoła moź się porozumieć z inną pszczołą co do źródła nektaru znajdującego w pobliżu. Przeprowadzony w Pizie eksperyment wykazał. o niemal wszystkich flagach państwowych. że .ludzie „zgodzili się" kojarzyć określoną formę z określonym znaczeniem. pszczoły znajdujące się u stóp Krzywej Wieży nie potrafiły poinfoij mować koleżanek o obecności miodu. w jakiej odległości znajduje się źródło zagrożenia i jak duże je niebezpieczeństwo. u jego podstaw nie tkwi żaden naturalny związek między formą i znaczeniem „ustąp pierwszeństwa". Dwie połówki pierścienia są nierozłączne .na przykład przełamany na dwie połówki pierścień. Wiadomo. Związek ten jest czysto konwencjonalny. stroje. Zwierzęt^i także posługują się bardzo złożonymi 18 KOGNITYWNE PODSTAWY JĘZYKA: JĘZYK l . Wszystkie te systemy komunikacji składa się niemal wyłącznie ze znaków indeksowych. że źródło może się kiedyś w przyszłości okazać obfitsze. język znaków drogowych. ^prowadzenie: systemy znaków 19 systemami znaków. składa się z nic język ciała. Termin „symboliczny" w takim sensie. że wieloryby porozumiewają się za mocą całego systemu pieśni. choć biologom jeszcze nie udało się tych k| munikatów rozszyfrować. To samo można powiedzieć o emblematach wojskowych. ale semiotyka zajmuje się także innymi for-mami zachowań komunikacyjnych ludzi i innych stworzeń: bada gesty. nawti sama indeksowość znaków tego Języka" jest ograniczona do wymiar poziomego. znak symboliczny. ponieważ są ograniczone do „tui i „teraz".na mocy powszechnego porozumienia . w jakim się go używa w językoznawstwie oznacza. sytuacje. nie opiera się na naturalnym związku między formą a reprezentowanym obiektem. itd. Język ludzki jest oczywiście najbardziej złożo-nym z takich systemów. Przykładem takiego symbolu jest znak drogowy przedstawia| jacy odwrócony „do góry nogami" trójkąt. natomiast nie potrafi wyrazić swojego przekonania.na przykład reklama. Na przykład pszczoły porozumiewają się mi sobą za pomocą skomplikowanych układów tanecznych. w których zwierzę szczerzy zęby.

o przeszłych i przyszłych wyda-1 rzeniach. ikoniczności i symboliczności . Tabela 1. Obserwator musi sobil uświadomić ikoniczny związek podobieństwa. Formą najbardziej uniwersalną jest język mówiony.w sensie dosłownym lub w przenośni . Potrzeby l komunikacyjne ludzi wykraczają poza konieczność wskazywania na l rzedmioty czy tworzenia ich wizerunków. Najbardziej złożonym systemem znaków symbolicznych jest język naturalny we wszystkich swoich formach. Zasady strukturyzacji w języku Jak już powiedzieliśmy.ale może też być dość abstrakcyjny -jak na przykład schems tyczne sylwetki mężczyzn i kobiet na drzwiach toalety albo sylwett samochodów czy samolotów przedstawione na znakach drogowych Ikony nie występują prawdopodobnie w świecie zwierząt. ponieważ aby je zrozumie trzeba rozpoznać określone podobieństwo. To zaś można osiągnąć jedynie za pomocą symboli. o swojej nadziei na światowy pokój. które ludzie na całym świecie stworzyli na potrzeby komunikowania innym ludziom tego wszystkiego. ludzie chcą także mówić l o rzeczach bardziej abstrakcyjnych . itd. ki nim umysł może ustanawiać związki symboliczne między dowoln| formą i dowolnym znaczeniem. Tak na przykład ludzie mają silną tendencję do kojarzenia dzieła sztuki z artystą. którą zajmiemy się w następnym podrozdziale. Język ma niemal w całości charakter symj boliczny. w myśl kto20 KOGNITYWNE PODSTAWY JĘZYKA: JĘZYK l MYJB j 2 7asady^trukturyzacji w języku 21 rej wizerunek obiektu może zastąpić sam obiekt. a sowa . Natomiaijj znaki symboliczne pozwalają umysłowi człowieka wyjść poza ograr czenia. Rolnicy od stule| wprowadzają tę zasadę w życie.leżą u podstaw str kturyzacji języka. która ukazuje także ogólne zasady łączenia ze sobą form i znaczeń. jakie narzucają mu zasady przyległości i podobieństwa. Trzy typy znaków przedstawiono w tabeli l. o obiektach. ustawiając na polach strachy wróble. na pewnym etapie rozwoju cywilizacyjnego i intelektualnego pojawia się pisana forma języka. Ludzie nie-słyszący wypracowali na własne potrzeby systemy języków migo-| wych. Obraz może być dośf podobny do obiektu . które są od nich znacznie oddalone. istnieją trzy typy znaków: indeksowej ikoniczne i symboliczne. które ptaki biorą za swoich prawdziwych wrogów. Znaki ikoniczne są odbiciem ogólniejszej zasady. ponieważ stosunek między wyrazami i znaczeniami wyra zów nie jest oparty na przyległości lub podobieństwie (może z wyjąt kiem słów naśladujących odgłosy wydawane przez zwierzęta).tak jak to się dzieje w przypadku wizerunkowi świętych postaci będących przedmiotem kultu w religii prawosła\ nej . które opierają się głównie na konwencjonalnych połączeniach gestów i znaczeń. I wobec tego róża może się stać sj bólem miłości. \ec\ na konwencji. Na przykła papierosy Marlboro kojarzone są na zasadzie związku indeksowegjj z pełnym przygód życiem amerykańskiego kowboja.przyciągnąć konsumer tów .2. Znaki ikoniczne są bardziej złożone. Związki leżące u podstaw trzech typów znaków Indeksy Ikony Symbole powiązanie powiązanie powiązanie formy ze znaczeniem formy ze znaczeniem formy ze znaczeniem oparte na przyległości oparte na podobieństwie oparte na konwencji Znaki indeksowe są odbiciem bardziej ogólnej zasady.mogą się nawzajem zastępować. 1. o czym myślą. który je wykonał. w myśl której obiekty przylegające do siebie . Ale w złożonym . Znaki symboliczne są wyłączną domeną istot ludzkich.muszą się kojarzyć z czymś bardziej atrakcyjnym.symbolem mądrości. i wobec tego możemy powiedzieć: Chciałbym obejrzeć Malczew-skiego. Te trzy zasady zasadj indeksowości.

Mówiąc. co może się odnosić zarówno do przeszłości. zmienia się taki jego orientacja deiktyczna: rower jest teraz przed drzewem. które narzuca światu swoją własną perspektywę. wybrane niej gdyś w sposób arbitralny formy wyrazów (symbole) można ze sobg zestawiać. Wielka manifestacja jutro o dziesiątej. autor wypowiedzi udaje. W ten sposób bywają lokalizowane nawet przedmioty znacznie przewyższające ego rozmiarami. jak w zdaniu Wtedy będą mieli dzieci. w którym się znajdujemy mówimy „tu". 1. Takie wyrazy jak tu. O miejscu. których wyłączną funt cją jest „wskazywanie". ten. mówimy „tam" lub —jeśli są znacznie oddalone od nas — na przykład „hen". tam. Ego służy także jako punkt odniesienia przy sytuowaniu jednych Przedmiotów względem innych. że Pałac Kultury znajduje się dokładnie przede mną. ty.1. drzewa. ilustruje to rys. używając terminologii językoznawczej powiemy. które znajdują się w polu naszego zainteresowania] A ponieważ uważamy siebie samych za centrum wszechświata. w jaki używamyjęzyka. Kiedy ktoś mówi: Rower jest za drzeern. jak na przykład w zdaniu Ten dom jest przede mną. kiedy mówią: Zbliżamy się do Wawelu. tamten. li Kiedy mówiący przechodzi na drugą stronę ulicy. Kiedy o czymś mówimy. dziś. że one semantycznie przezroczyste. Wszyscy się tu spotykamy!. mój słuchacz będzie wiedział. że „tu" odnosi się do miejsca.systemie symboli. co pokj żuje rys.2. w którym formułuję ten komunikat. O miejscach innych od tych. Zasada indeksowości w języku Dzięki zasadzie indeksowości posiadamy umiejętność „wskazyl wania" obiektów. Ego jest także „centrum deiktycznym" pozwalającym zlokalizować obiekty w przestrzeni. w których się znajdujemy. w którym się znajdujmy mówimy „teraz". Wyrażenia deiktyczne (od greckiego wyrazu deiktikos. teraz. znaczy naprawdę niewiele. jak w zdaniu Wtedy się pobrali. których znaczenie jest wyraźni^ dostrzegalne. główne WeJście na zamek mają państwo po lewej stronie. egocentryczny sposób widzenia świata znajduje odbicie także w sj sobie. względem któi go sytuujemy w czasie i w przestrzeni inne przedmioty. który nazywamy j^ zykiem. Ale patrząc na świat. Jeśli powiem Nasz sąsiad jest tu teraz. mówiący może także przy-J3c perspektywę słuchacza. w którym : właśnie się znajduję. Interpretacja wyrażeń deiktycznych zależy od sytuacji. Niektóre typy zdań wykazują ikoniczne „po dobieństwo" do stanów rzeczy. nz wszystko co nas otacza patrzymy z własnego punktu widzenia. a nie z pozycji słuchacza. Robią to regularnie na przykład prze-wodnicy wycieczek. jak i do przyszłości. Ib. o czasie.takiii jak budynki czy samochody — które ze względu na swój charakt mają właściwy dla siebie i . a nie gigantyczna budowla. Podobnie o czasie innym niż ten. Pozostanie to prawdą nawet w przypadku międzymiastowej czy międzypaństwowej rozmowy telefonicznej: w dalszym ciągu będzie mowa o miejscu i czasie określanym z pozycji mówiącego. tworząc nowe wyrazy. w którym się znajdujemy.ja" (ego). Istnieją na przykład takie słowa. Ponadto. podobnie jak zaimki osobowe —ja. że to on. jest stałym punktem od-niesienia w świecie. przyjść i odejść. on czy my — nazywamy wyrażeniami deiktycznymi. w której zostały użyte. a „teraz" .do czasu. „wskazujący") odnoszą komunikat do mówiącego . a następnie sytuuje rower za drzewem. na przykład. możemy także dostrzec działanie zasad ikoniczności i sym| boliczności. Drzewa różnią się od wytworów ludzkich rąk . jutro. nasza pozycj^ w przestrzeni i czasie służy jako punkt odniesienia. mówimy „wtedy". Bez znajomości kontekstu sytuacyjnego apel o przyłączenie się do manifestacji wypisany na ulotce znalezionej w pociągu. jakie opisują. ten ktoś kreśli wyimaginowaną linię prowadzącą od niego do 22 KOGNITYWNE PODSTAWY JĘZYKA: JĘZYK I MY. wtedy.

My . 1.dający się łatwo wyróżnić „przód" i „ty Wobec tego położenie roweru względem. które do nich należą. który pragnie stworzyć dystans między sobą a swoimi uczniami. gdzie znajduje się przód kierowcy. Orientacja właściwa. Ona naprawdę zna ten wiersz na pamięć. rower za drzewem b. Zasady s trukturyzacji w języku 23 sam sposób mówimy o swoich koszulach. że jesteśmy najbardziej zainteresowani istotami ludzkimi podobnymi do nas samych: ich działaniami. ruchami ich ciała. Zgubiłem soczewki kontaktowe. Na innych obszarach gramatyki także przyznaje się istotom ludzkim szczególnie uprzywilejowaną pozycję. i dokładnie w tal lt2. Marek życzy sobie.takim jak na przykład samochód -jest sweg rodzaju rozszerzeniem sposobu pojmowania naszego własnego i samochód ma „przód" tam. b. polskie kto i co) czy różne sposo-y Wyrażania stosunku posiadania. rower przed samochodem Bez względu na to. w których wyrazy określające istoty ludzkie pełnią funkcje podmiotów: (1) a. poniewe myślimy o tej właśnie części samochodu jako o jego „tyle". domach i innych przedmiotach: przyznajemy im prawo do posiada-|nja własnych. Orientacja deiktyczna (a. przodów i tyłów. Ic. Jeśli w jakimś zdarzeniu bierze udział istota ludzka. Rys. którą przyznajemy obiektom będącym wy-j tworami naszych rąk . Psychiczna bliskość. na przykład. Ic.ludzie zawsze zajmujemy we wszelkich opisach zdarzeń pozycję uprzywilejowaną. żeby mu dolać trochę mleka do kawy. prawą i lewą stronę. j Antropocentryczna perspektywa wobec świata wynika z faktu.„płaszcz . samochodu i ulega zmianie wraz ze zmianą perspektywy mówiącego . podot nie jest z lewą i prawą stroną samochodu oraz z jego tyłem. jaką odczuwamy wobec innych ludzi. góry i dołu. angielskie the man's coat . każe nam przyjmować perspektywę antropocentryczną (od greckiego wyrazu anthropos . c. Na poziomie bardziej ogólnym przenosimy własną egocentryczną orientację na istotę ludzką jako taką. Nasz^ ciało ma przód i tył. górę i dół.ilustrują| rys. Tak więc nauczyciel. rower zawsze będzie za samochodem. angielskie hę i she w opozycji do it). rower przed drzewem c. ich myślami. krzesłach. Wiele języków ma osobne zaimki odnoszące się do istot płci żeńskiej i męskiej oraz trzeci za-lmek. aby ktoś chciał stwarzać dystans w stosunku do samego siebie. d) a. „bezpłciowy". d. natomiast ponieważ nie wydaje się prawdopodobne. b) i właściwa (c. przedmiotami. Ten normalny sposób mówienia o zdarzeniach i stanach ilustrują następujące przykłady. gdzie stanie mówiący w przypadku przedsta| wionym na rys. samochodach. Tylko jeśli chcemy szczególnie podkreślić wagę jakiegoś przedmiotu. czy posiałem jest istota ludzka (np. ich przeżyciami.„człowiek"). osobne aimki pytajne dla osób i rzeczy (np. rower za samochodem d. prawej i lewej strony. im właściwych. ów przedmiot zostaje wyniesiony do rangi podmiotu zdania. itd. to najczęściej ona właśnie będzie wymieniona na pierwszym miejscu. raczej nie powiemy: Te zadania zostały przeze mnie rozwiązane. powie: Na jutro te zadania mają być rozwiązane. jako podmiot zdania. w zależności od tego. który jest zarezerwowany dla pozostałych przedmiotów odniesienia (np.

z którym ta forma jest kojarzc na. ich rzeczy-isty porządek odzwierciedla dopiero liniowy układ obu zdań składowych. 1. albo też zrezygnować z ikoniczności (5) i zbudować konstrukcję. jak i elementów składowych konstrukcji jęzj kowych. Zanim Edyta urodziła dziecko.24 KOGNITYWNE PODSTAWY JĘZYKA: JĘZYK l M^J Zasady struktury zacj i w języku ' ""Hf-^^^^B «-^" _—-—-——————— 25 tego pana").. Zasada ikoniczności określa też porządek elementów w wyraże-niach „binarnych". *Dom został zawalony (ale: Dom się zawalił) Powyższe trzy zdania wykazują wyraźną gradację pod względeij stopnia poprawności: strona bierna z czasownikiem dokonanym „ stał" jest całkowicie poprawna w (2)a. wcześniej czy później. Dom został splądrowany (= Ktoś splądrował dom) b. Edyta urodziła dziecko i wyszła za mąż. Zmieniaj liniowy porządek zdań składowych w przykładzie (3)a. „przyszedłem. W swojej najprostszej formie. Sam spójnik „i" nie mówi nam nic o sekwencji zdarzeń. Wom został zagrzybiony (=? Ktoś zagrzybił dom) c. teraz albo nigdy. Odwróceni| porządku pozbawiłoby takie wypowiedzi sensu. kiedy regułą jest właśnie pozycja po określanym rzeczowniku) sugeruje. Zasada porządku sekwencyjnego dotyczy zarówno zdarzeń ZE chodzących w czasie. Ale gdybyśmy zamiast spójnika „i" wybrali jakiś spójnik wyrażający relację czasową . (5) a. Ikoniczność może się przejawiać jako jedna z trzech zasad niższe go rzędu: może dotyczyć porządku sekwencyjnego. automatycz nie otrzymujemy inny porządek zdarzeń ((3)b): (3) a. w odróżnieniu od funkcji gatunkującej. który w języku polskim normalnie pojawia się przed rzeczownikiem. Mniej oczywiste przypadki antropocentryzmu ilustrują następ| jące przykłady: (2) a. woda mineralna. rano i wieczorem. choć w innych kor tekstach zmiana szyku jest oczywiście zupełnie możliwa. wyszła za mąż. Kelner podał nam zupę zimną. Na przykład dwa podane poniżej zdania składają się z tych samych wyrazów. zwyciężyłem". b. dzień i noc.2. odzwierciedlających sekwencję czasową: \'> a. Edyta po tym jak urodziła dziecko wyszła za mąż. Natomiast zmieniona pozycja tego samego przymiotnika (nadal w tej samej funkcji. zobaczyłem. początek i koniec . nie *the house's roof). że zupa dopiero zrobiła się zimna (prawdopodobnie na skutek nagannej opieszałości kelnera). zasada ikoniczności decydujlf na przykład o kolejności zdań składowych w obrębie zdania złożone go . lul współczesny slogan reklamowy „Wstąp.przykładem może tu być historyczne oświadczenie Juliusza C zara Veni. obejrzyj. jaki stopień udziału w opisyws nych zdarzeniach jesteśmy skłonni przypisać istotom ludzkim. czy też nie (the roofofthe house .na przykład „zanim" lub „po tym jak" to moglibyśmy całe zdarzenie przedstawić albo w sposób ikoniczny (4). na taką interpretację wskazuje pozycja przymiotnika charakteryzującego.„dach tego domu". mdi. b. kup". Edyta wyszła za mąż zanim urodziła dziecko. ale przekazują różne znaczenia: (6) a. natomiast wydaje się mnie poprawna w zdaniu (2)b (co zostało zaznaczone za pomocą pytajnik i całkowicie niepoprawna w zdaniu (2)c (co oznaczyliśmy gwiazdką| Ocena ta wyraźnie zależy od tego. Kelner podał nam zimną zupę. dystansu lub ilo| ści. vici. np. Zasada ikoniczności w języku Zasada ikoniczności pozwala nam dostrzegać podobieństwo dzy formą językową a przedmiotem. Ten typ ikoniczności pojawia się także w obrębie struktury zdania. W zdaniu (6)a zupa zapewne miała być zimna z założenia (chłodnik?). b. b.2. Edyta wyszła za mąż i urodziła dziecko. w której brak byłoby ikonicznego związku: (4) a. Edyta urodziła dziecko po tym jak wyszła za mąż. tak aby porządek liniowy odpowiadał porządkowi zdarzeń.

orzeczenia i dopełnienia. że elementy. jaki pojawia się w następujących dwóch zdaniach: (10) a. OPD: Napisał adwokat pismo. Pierwsze trzy formuły odpowiadają trzem najpowszechnii używanym wariantom szyku (uwaga: w poniższych przykładać zdania polskie są dosłownymi tłumaczeniami zdań zaczerpniętyc z innych języków): (8) a. Efektem istnienia zasady dystansu jest fakt. które rutynowo następują po s| bie w tej samej kolejności.2. załatw sprawę i żegnaj. nic dodać nic ująć. OPD. . którym jest zmiana stanu obiektu stanowiącego przedmiot działania.. które polegają na oddziaływaniu jednego obiektu na inny obiekt.mogą teoretycznie wystąp: w sześciu różnych konfiguracjach: POD. występuje także szyk PDO w zdaniach podrzędnych ((8) i szyk OPD po określeniach przysłówkowych ((8)c). Trzy podstawowe elementy zdania . Większość opowiedziała się za wcześniejszymi wyborami b. OPD: (Endlich) schrieb derAnwalt den Brief. są także odległe w sensie językowym. DOP: Pismo napisał adwokat (. POD: The lawyer wrote the letter. Adwokat napisał pismo. a nie prokurator). które znajdują się w pobliżu siebie w sensie pojęciowym. itp. Obiekt działający wyrażany jest w formie podmiotu zdania. które pojmujemy jako od siebie oddalone. Język angielski i języki romańskie mają sztywny szyk wyrazó w zdaniu i dopuszczają tylko kombinację POD. a samo działanie poprzedza swój skutek. Język polski wykazuje jeszcze mniej ograniczeń. DPO. . natomiast te. dopuszcza wszys kie możliwe układy. DO i ODP. POD: Adwokat napisał pismo. że adwokat pismo napisał. w jakiej zostały wymienione. przewaga występowania podmiotu w pozycji przed dopełnieniem wjelu językach świata motywowana jest sposobem naszego postrzegania wewnętrznej struktury zdarzeń.b. c. wszystkich niemal językach świata podmiot występuje w pożyć przed dopełnieniem. e. c.chyba że zależy nam a szczególnych efektach komunikacyjnych. DPO: Pismo adwokat napisał (. Zdarzenia są najczęściej opisami działań. . jedz i pij. orzeczenie (O) i dopełnienie (D) . podczas gdy wyrażenia należące do drugil grupy ((7)b) opisują serie zdarzeń. przyczyny i skutki. Wszystkie tego typu wyrażenia mają stały szyk: z reguły nie po-lerny *nigdy albo teraz czy *koniec i początek .podmi( (P). mają tendencję do występowania obok siebie także w strukturze wyrażeń językowych. ale go nie wysłał). Większość ankietowanych opowiedziało się za wcześniejszymi wyborami. On wie. b. f. PDO: Adwokat pismo napisał (. ODP: Napisał pismo adwokat. które zamierzamy 26 KOGNITYWNE PODSTAWY JĘZYKA: JĘZYK l 1. bierz i jedz. Natomiast języki ni miecki i niderlandzki oraz języki skandynawskie wykorzystują taki że dwie inne możliwości: oprócz szyku POD w zdaniach głównyc ((8)a). choć niektóre występują częściej niż inne: (9) a. Zasady strukturyzacji w języku 27 osiągnąć zwracając szczególną uwagę słuchacza na dane wyrażeni| Wyrażenia podane w pierwszej grupie ((7)a) odnoszą się do sekwet cji wyłącznie czasowych. PDO. dass) derAnwalt den Brief schrieb. PDO: (Er weiss. Wreszcie napisał adwokat pismo. Można w ten sposób wyjaśnić kontrast gramatyczny. ale go nie wysłał). d. b. Dalszych przykładów tego typu ikoniczności dostarcza szyk głó^ nych elementów zdania: podmiotu.

Jako ostatni przykład ikonicznego dystansu rozważmy następi jące dwa zdania: (13) a. Kontrast jest także wyraźnie widoczny na przykład w języku angielskim.. Natomiast w (10)c takiego wpływu nie ma wcale i wobec tejj dystans między czasownikami jest największy. I hoped that Mary would leaue. Analogiczne zjav sko występuje także . Zasady strukturyzacji w języku 29 4) a Romeo sent his girlfriend a valentine card (por.„Marię") i wobec tego odległość między obyd\ ma czasownikami została zredukowana do minimum. na co wskazują polskie odpowiedniki przykład^ (12)a-c. czy adresatka istotnie otrzymała przesyłkę. Miałem nadzieję. (13)a) b Romeo sent a ualentine card to his girlfriend (por. Język angielski ma na przykład trzy możliwości tworzenia 28 KOGNITYWNE PODSTAWY JĘZYKA: JĘZYK j zdań podrzędnych: za pomocą bezokolicznika bez cząstki to ((lii bezokolicznika z cząstką to oraz zdania podrzędnego ze spójni that („że"): (12) a.ja") wywiera bezpośredni wpływ inną osobę (Mary .W zdaniu (10)a rzeczownik w liczbie pojedynczej („większość") zgadza się w liczbie i rodzaju z następującym bezpośrednio po nim czasownikiem. a number ofstudents („pewna liczba stu6ntów"). W zdaniu (12)a podmiot (/ . mo że interpretacji znaczeń nie wspomagają dodatkowo znaczei przypadków (w (13)a celownik. Użycie czasownika w liczbie mnogiej po wyrażeniach z niektóry-! kwantyfikatorami . że Maria odejdzie. wyznaczający „najbliższe otoczenia odbiorcy przedmiotu wyrażonego dopełnieniem bliższym. Mniejsza odległość między orzeczeniem i dopełnieniem w zdai-(13)a sugeruje. I encouraged Mary to leaue. A noisy group icas hanging around the bar. W języku angielskim analogiczny kontrast pojawia się z jeszcze większą ostrością: ^1) a. * Grupa hałaśliwych młodych ludzi kręcili się wokół baru. b.w jl zyku polskim.pod wpływem bliskości dopełniacza liczby mnogiej „ankietowanych" -przybiera formę nieosobową. który teraz . Hałaśliwa grupa kręciła się koło baru. Kazałem Marii odejść. Romeo wysłał do swojej dziewczyny walentynkę. I madę Mary leave. Romeo wystał swojej dziewczynie walentynkę. a w (13)bj dopełniacz.choć mniej wyraziście i systematycznie .2.jest dziś w języku angiel^In normą gramatyczną. Zachęcałem Marię do odejścia. W zdf (12)b działanie podmiotu mogło jedynie wywrzeć jakiś pośre wpływ na Marię i wobec tego zwiększa się dystans między czasowi karni. wyrażającą w języku polskim nieokre-śloność co do liczby. natomiast większa odległość między obiei częściami zdania w przykładzie (13)b pozostawia pewną wątpliwe co do tego. wyrażający jedynie niesprecyzowany „punkt odniesii nią"): 1. Natomiast w zdaniu (10)b rzeczownik „większość" znalazł się w pewnej odległości od czasownika. b. A group of noisy youngsters were hanging around the bar. ^asada dystansu wyjaśnia także pewne warianty strukturalne kaniach podrzędnych występujących po orzeczeniu zdania głów-80. (13)b) . b. a lot ofpeople („wielu ludzi") . że dziewczyna Romea rzeczywiście dostała wysłał przez niego walentynkę. c.np.

) niż dziej wyrazistych (np.Ikoniczność oparta na zasadzie ilościowej przejawia się jako tendencja do zaznaczania proporcjonalnego stosunku „ilości" formy do ilości" znaczenia. które na przykład pojęcie mnoI gości wyrażają przez kilkakrotne powtórzenie odpowiedniego słowa: Popatrz tatusiu drzewo. b. Modulant „też" w zdaniu (17)a zastępuje całą grupę orzeczeni która mogłaby się pojawić po podmiocie wyrażonym zwrotem Je| dziewczyna". c. tym więcej znaczenia i odwrotI nie: im mniej formy. Or twierdzi zresztą. Jego dziewczyna też. Strategię tę wykorzystuje w sposób systematyczny wiele języków: l na przykład w języku zulu cow-cow oznacza „krowy". Wiele zjawisk syntaktycznych . że przemówienie istotnie trwało „strasznie długo". Na przykład coraz większa długość podanych poniżej wypowiedzi odpowiada coraz większemu szacunkowi mówiącego w stosunku do odbiorcy komunikatu: |(!5) a. Wiele języków wypracowało sobie wobec tego inne. Nie jest to oczywiście zbyt oszczędna metoda wyrażania pojęcia „większa ilość". Zasada ilościowa każe nam jednak także wyrażać mniejszą ile znaczenia za pomocą mniejszej ilości formy. ponieważ dym może przeszkadzać innym naszym gościom. iż. Przeciwko takiej pretensjonalności stylu i przeciwko „pustosj wiu" stale występują krytycy literaccy i językowi puryści. (17)b): (17) a. w języku afrikaans plek-plek (od angielskiego „place-place") oznacza „tu i ówdzie. d. Zasada ikoniczności ilościowej uwidocznia się także w werbalj nych strategiach grzecznościowych. b. Dotyczy to oczywiście 1 części informacji.użycie zaimków. jaką mówiący przywiązuje do treści swojej powiedzi: (16) a. Tego rodzaju ikoniczne powtórzenie nosi nazwę reduplikacji.Uprzejmie prosimy P. zgodnie z zasadą . Tak więc l dziemy używać raczej form mniej wyrazistych (np. (17)a.jeśli chcesz być grzeczny. AngielS odpowiednik zdania (16)b pojawia się w eseju Orwella („Politj a język angielski") jako przykład językowego nadużycia. Karol ma czerwoną kurtkę. Nie palić.Uprasza się podróżnych o powstrzymanie się odpalenia tytoniu na pokładzie samolotu. która zostaje uznana za redundantną. itd. jak w (17)b) jednak \ pojawią w wypowiedzi. bardziej skuteczne. (Napis w eleganckiej restauracji) 30 KOGNITYWNE PODSTAWY JĘZYKA: JĘZYK l Mył Zasady strukturyzacji w języku 31 Używanie takich skomplikowanych długich fraz może też świj czyć o wielkiej wadze. powiedz trochę więcej". symboliczne sposoby wyraI żania znaczenia mnogości. jeśli redundantne zdania (np. Na przykład wydłużając samogłoskę u w zdaniu Mówił nudno i strasznie dłuuugo. wil-wil (od anI gielskiego „wheel-wheel") to w języku tok pisin „rower". b. w różnych miejscach". że łatwiej wyprodukować zdanie tego rodzaju powiedzieć Myślę. drugie drzewo i jeszcze drugie drzewo. T. klientów o ograniczenie palenia cygar i fajek przy stolikach. redi: cja pełnych zdań -jest wynikiem działania zasady ikoniczności ii ściowej. ikonicznie wyrażamy pojęcie. to będą one . Miałem wielki zaszczyt poznać go osobiście. e.. Moim zdaniem nie jest nieuzasadnione założenie. im więcej formy. Karol ma czerwoną kurtką i jego dziewczyna ma czerwoną' kurtką. Tę samą zasadę stosują małe dzieci. tym mniej znaczenia.Uprasza się podróżnych o niepalenie.. Dziękujemy Państwu za przychylenie się do naszej prośby. Proszę nie palić. Z kolei.

Celem słuchającego jest odnalezienie i su wyrażeń językowych . Na przykład pojęcie „domu" wyraża polski i rosyjski wyra dom. dla których związek po-iędzy formą i znaczeniem znaków symbolicznych został nazwany irbitralnym. Ferdinand de Saussure. Zasada symboliczności w języku Zasada symboliczności dotyczy konwencjonalnego łączenia foi i znaczeń. uwidocznia się ona regularnie w słownictwie każdego jj zyka. może się zdarzyć. z biegiem czasu nabiera-ą charakteru znaków arbitralnych. Jest to jeden z powodów. Co więcej. że w jakimś innym języku każda nich będzie znaczyć coś zupełnie innego. widać. ponieważ j łączenie formy z treścią jest motywowane. Jeśli się przyjrzeć nowym słowom w jakimś języku oraz star-izym wyrazom. holenderski wj raz huis. Tak na przykład używany od niedawna w żargonie komputerowym zwrot garaż na mysz („przytwierdzony do obudowy monitora zabudowany uchwyt. ale znaczenie to zostanie wzbogacone o elj menty emfazy czy ironii lub nabierze negatywnego zabarwienia. lecz „kocioł katedralny". motywacja oznaczai stepowanie niearbitralnych związków między formą a-znaczeni^ wyrażeń językowych. o tyle jest ono sprzeczne jz naszą tendencją do dopatrywania się znaczenia we wszystkich for-Imach. W niektórych przypadkach będzie się tego sensu usilnie szukiwał. Nowo powstały zwrot garaż na mysz jest złożonym znakiem symbolicz-nyni. co wersja krótsza. znaczy ser". Natomiast połączenie obu tych elementów arbitralne nie jest. włoski lub hiszpański wyraz casa. ponieważ daje w efekcie całkowicie przezroczyste znaczenie.2. że w gruncie rzeczy nazwa ta pochodzi zdrobnienia Czestoch. które niegdyś wy-azywały znaczący związek formy z treścią. a słuchawek najczęściej już się nie „odwiesza". z których każdy jest sam w sobie znakiem całkowicie lub częściowo arbitralnym.rzesądzałoby o tym. Złożony znak garaż na pojazd składa się z połączenia dwóch elementów składowych. 1. Nazwę tę wprowadził twórca współczesnego języko-inawstwa. jak i u słuchaczy. natomiast niemiecki wyraz Dom nie znaczy „dom". Mimo to nie zastanawiamy się wcale nad tymi mianami i dalej mówimy. że ktoś „wykręcił numer" lub „odwiesił iłuchawkę". Jako termin przyj ety w j ęzykoznawstwie. O ile pojęcie arbitralności z pewnością ma zastosowanie w odnie-ieniu do większości prostych słów w języku. które fonetycznie przypomina włoskie casa. w którym umieszcza się mysz. Na przykład nazwę Częs\ chowa wywodzono od tego. (Dziś wiadomo. które z czasem nabrały nowych znaczeń.za lasami i wzgórzami . Jest to mechanizm działający zarówno u wiących. co . Nowe słowa i wyrażenia są w zajadzie tworzone z istniejącego już w języku materiału i jako takie są dla nas znaczące. Na przykład niderlandzJe słowo kaas. Często znaki. niemiecki wyraz Haus. dziś naciska się guziki z od-owiednimi cyframi. . że rzekomo miejscowość ta się „częs| chowa" . Nie jest to jednak znak arbitralny. W żadnej z tych form nie ma oczywiście nic. urobionego od staropolskiego imienia Czesi staw). że iększość z nich jest motywowana. itd. iecz się je „kładzie".zwłaszcza jeśli te wyrażenia są dla nie nowe. Pierwotne znaczenia wyrazów garaż i mysz uległy rozszerzeniu. Na przykład telefony rzadko już lają tarczę do „wykręcania" numerów. francuski wyraz maisor ' ki wyraz talo.wprawdzie wyrażać to samo zni czenie.3. angielski wyraz house. że nadaje się ona do wyrażania takiego właśnie lojęcia. oznaczają one obecnie określone akcesoria komputerowe. ponieważ związek między formą i znaczeniem powstał tylko na 32 KOGNITYWNE PODSTAWY JĘZYKA: JĘZYK 11 Kategorie językowe a kategorie pojęciowe 33 zasadzie konwencji. jeśli [nie jest ona w danym momencie używana") został utworzony przez analogię do istniejącego wcześniej zwrotu garaż (na pojazd). tworząc „ludowe etymologie".przed oczyma nadchodzącego pis grzyma.

ategoria jjpjęciowa ujmuje dany zbiór elementów jako całość. w jakie ten świat n\ daje kształt znakom. Jak wynika z rys.J tość: jako wspólnota.W tym samym duchu tłumaczył Cyprian Norwid pochodzer wyrazu piękno: „U Polaków określnik 'piękno' dwa nosi brzmier i rozwija się w trzecie. Termin pojęcie należy rozumieć jako „czyjeś wyobrażenie o czym j _cojstnieje wijswiecie".J?dn.°nstrukcją. Tak na przykład słysząc jakąś melo-ę. Te kategorie pojęciowe. są kategoriami językowymi. jeśli po-'ównamy ze sobą nazwy tego samego przedmiotu w różnych języ-:ach. aby zrozumieć jego naturę. należy przyjrzeć : także strukturze świata pojęć oraz sposobom. Na przykład to. klasycznej itd. znaki są odzwierciedleniem kategorii pojęcio-ych.3. z reguły automatycznie przyporządkowu-emy go do określonej kategorii. "Wzajemne związki między konceptualizatorem. óry odgrywa rolę „konceptualizatora" oraz świat.l noszą nazwę kategorii. takim ogólnym pojęciem na przykład pojęcie Jarzyny". ktoś inny natomiast .albo do całych zbiorów bytów. Pojęcie tego typu ma własną we-nętrzną strukturę. dlaczego różni ludzie odmiennie kategoryzują te same przedmioty i dlaczego zdarza się. dokonują po-ziału rzeczywistości na^en.sjowrj?. język niderland2 przekształcił go w semantycznie przezroczysty zrost hangmat („v szący dywan").wyniku podejmowanego przez nas irocesu kategoryzacji. kategoiami pojęciowymi i znakami językowymi ukazano na rys. Wszelki całościowy obraz ęzyka jako systemu znaków musi zatem uwzględniać także człowieka. ale za-sze zostaje . Język obejmuje jedynie część świata pojęć.Q§tki. inter-ubiektywnych doświadczeń.że ten sam kieliszek nie 'st jeszcze pusty.w ludzkich umysłach. 2. 2. która istnieje sama w sobie i sama dla siebie. ukształtowany w.1. że tworzymy na własny użytek jakąś subiektywną rzeezywi. czyli przez sposób postrzegania. poitawy . Mówiąc dokładniej. Złożony jest on albowiem z wyrazów 'pies i 'jęk'. jak jabłka czy gruszki. który z kolei stał się źródłem dla niemieckiego Ha gematte. JE istnieje . że kieliszek. Świat nie jest zatem dla nas jakąś obiektywną eczywistością. cebula. P_ojec. natomiast nie obejmuje ta-ich obiektów. Po-itrzegając jakiś przedmiot.. wiedzę. zgadzamy się co do naszych wspólnych. Hiszpańsko-karaibski wyraz o niejasr etymologii hamaca („wiszące łóżko") został zapożyczony do jęzj angielskiego. Ponieważ język istnieje nie w słownikach lecz w umysła^ jego użytkowników. ponieważ zawierają się w nim takie przedmio-jak marchewka. Model świata pojęć . z którego upito połowę wi-a> nie jest już pełny. Kategorie językowe a kategorie pojęciowe 1.3. kapusta itd. automatycznie klasyfikujemy ją jako należącą do muzyki rocko-ej.. przez nasze ludzkie doświadczenie. 1.lub jaki mógłby istnieć . których kor żenię tkwią w umyśle konceptualizatora i jego do-•wiadczeniach w kontakcie ze światem. gdzie otrzymał formę hammock. Taki model świata pojęć świata języka wyjaśnia także.na przykład może to być moje wyobraże-o matce . pojęcia mogą się odnosi |est o poszczególnych bytów .iaJJttóre. Nie zna-:zy to. 2.. Taki wybór spośród różnych możliwości nazywa się . jakiego ów człowiek oświadcza. że nawet ta osoba przyporządkowuje dany przedmiot raz do jednej katego-ii a raz do innej. a zamienia się jakby w trzeci wyraz 'poijękność' i jakoby n^ boleścią tryumf'znaczący'". Kategorie pojęciowe W dotychczasowych rozważaniach semiotycznych skupiliśmy i na związku formy i znaczenia znaków realizowanych jako wyrażer językowe. które trafiają do języka.krótko mówiąc. Sens tego pojęcia staje się bardziej oczywisty. Ktoś powie. czyli znakami językowymi. co Anglik opisuje jako „but dla konia" (horse34 KOGNITYWNE PODSTAWY JĘZYKA: JĘZYK l Rys.

Wszystkie te znaki są moti wowane: Anglik i Francuz dostrzegają relację między całym zwierz ciem i czymś. f ancuskie piano d ąueue („pianino z ogonem") i niemieckie Flugel ( skrzydło") skupiają się na metaforycznym podobieństwie instru.„ mentu do zwierzęcia lub ptaka.podobnie jak zapożyczony od niego polski wyraz trotuar i jego rodzimy odpowiednik chodnik . An-S' Iski wyraz grand piano zwraca uwagę na rozmiary instrumentu. Odmienne sposoby konstruowania pojęcia „podkowa" horseshoe fer a cheval Hufeisen podkov KategońejW^^^________ Tako kolejne przykłady wszechobecnego zjawiska różnic w konstruowaniu sceny mogą posłużyć pojęcia „fortepian" i „trotuar". że człowiek ma żyć odważnie? c. lub . W podanych poniżej przykładach różnice w wyrażaniuTnniej więcej tej samej myśli wynikają z zastosowania odmiennych kategorii gramatycznych: (18) a. została ona jednak jkons czasowmk (w różnych klas wyrazów: jako rzeczowmk (w^ jako zarowno (18)b). Przykłady odmiennych sposobów ko1 struowania tego samego pojęcia ukazano na rys. że ludzkie życie ma być odważne? b.we fragmencie w^rsza Sz^n Hasy ^ rzeczownik. które pojawiają się w postaci wyrazów. czyli kategorii leksykalnych. język polski czyni to tylko pośrednio. jak i czasownik (*^™^e przykłady ilustrują zów są kategoriami gramatycznym.skupiają się na jego funkcji. 3. czną da kategoria leksykalna jest ^oc Kategorie leksykalne są zdefiniowane semantyczną. Kto powiedział. 3. Podobnie angielski wyraz pavement (pochodzący od łacińskiego pavimen-tum „ubita podłoga") wysuwa na pierwszy plan właściwości obiektu. Dotychczas przyglądaliśmy się odpowiednikom kategorii pojęciowych._V „^aw^a gje ^a gama k& We wszystkich trzech ^^^^^ w postaci dwóch ksykalna życie. zwracając uwal na sposób jego wykonania. że życie ma być odważnie przeżyte? • . Polak wreszcie . podczas gdy francuski wyraz trottoir (utworzony od czasownika trotter . Natomiast niemiecki wyraz Burgersteig („część drogi przeznaczona dla mieszczan") zwraca naszą uwagę przede wszystkim na użytkowników określonego obiektu. Niemieq jako „żelazo do kopyta" (Hufeisen). zaś polski wyraz fortepian . Rys.konceptualizator l świat będący przedmiotem doświadczenia l pojęcia / kategorie myśli pojęcia w języku 4 znaki forma znaczenie shoe). co je ochrania. Niemiec odnosi ten przedmiot do odj wiedniej części ciała konia. Ponadto języki francusl i niemiecki bezpośrednio nazywają materiał. natomiast kategorie strukturalnych dla treści ^syka? na życie może zostać „oprawiona w turze z . Kto powiedział. język angielski wreszcie przyjmuje antrf pocentryczny punkt widzenia. Kto powiedział. a Polak -jako „coś.„biec. kłusować") . ro y strukturze zdamakaz-jeszcze jeden ważnyfakt dotyczący języKa.nojęciowe mogą się jednak przejawiać także w postaci kategorii gramatycznych. z którego przedmiot zł stał zrobiony.do charakteru nazyw nego przedmiotu i do jego umiejscowienia. co zostało w kute i umocowane od spodu" (podkowa). Francuz widzi jako „żelazo dla konia" (/er a cheval).na ro-dzaiu wydobywanych z niego dźwięków („mocnolub-cicho"). Kategorie . i.

jest podtyp. mogłyby przypominać kategorię „zwierzęta". że centrum kategorii leksykalnej jest wyraźnie określone i stałe. Ksiądz na manowcach. Mog się one od siebie bardzo różnić pod względem kształtów. abyśmy narysowali . k) rysowane delikatnym pędzelkiem na wielbłądziej skórze. iż zwierzęta dzielą się na: a) należące do Cesarza. b) pachnące. jaki mu został nadany. Jeśli nas poproszą. i) które poruszają się jak szalone. 4 są stołami. Tischner. 4.1 zapewne narysujemy raczej stół kuchenny niż stół laboratoryj-c'zy warsztatowy. 1.czy wręcz takimi. Prototypowy stół jest drewniany. ponieważ brak mu większości cech stołu (jadalnego czy kuchennego): jest niższy. j) niezliczone. Znak. np. podczas gdy jej pogranicza są rozmyte i nakładają się na obszary peryferyjne sąsiednich kategorii. Stół laboratoryjny czy prezydialny jest nieco mniej prototypowy niż stół kuchenny. Wybrane elementy kategorii leksykalnej „stół" stół kuchenny stół prezydialny stół warsztatowy 't 'l \ *0\ o) stół kreślarski stół laboratoryjny stół operacyjny Najlepszym elementem danej kategorii. Ważny jest także materiał. n) które z daleka są podobne do much. s. Wybór prototypowego elementu wiąże się także iego funkcją: jest to typ stołu. dla innej może być „stolikiem". m) które przychodzą rozbić dzban. które nazywamy „wazonami". Natomiast wszystkie przedmioty pokazane na rys. f) baśniowe. Kraków 1999. d) świnie mleczne. wynika z tego. że oprócz elementów prototypowych i mniej prototypowych mamy do czynienia także z elementami hardziej peryferyjnymi czy marginesowymi . Pomyślmy dla przykładu o rozmaitych ii pach i funkcjach przedmiotów. zwanym elementem prototypowym lub maksymalnie wyrazistym. skonstruowaną dla żartu jako fikcyjny cytat z nieistniejącej chińskiej encyklopedii: (19) Napisano na owych stronicach. w przykładzie (18)c| imiesłowu biernego). których przynależność do tej kategorii może się wydawać wątpliwa -jak stół warsztatowy. ma blat i cztery nogi. mniejszy i służy do innych celów (por. i to co dla jednej osoby jest „stołem".. (Cyt. z którego go wykonano i kształt. 221) . h) zawarte w niniejszej klasyfikacji. ale dopóki służą do umiesl czania w nich kwiatów. Ale granice dzielące kategorię stołów od kategorii stolików bynajmniej nie są ustalone raz na zawsze. będziemy skłonni nazywać je wszystkie wa żonami.kilka możliwych rodzajów w OĄ rębie tej kategorii zilustrowano na rys. itd. Podobnie jest ze „stołami" . 1) et cetera. e) syreny. Rys. Gdyby kategorie leksykalne były tworzone przypadkowo i okazjonalnie.takimi jak na przykład stół prezydialny . określoną treść dostarczają ram goria leksykal-gramatycznej 36 JKOGNTTYWNE PODSTAWYJIĘZYKA::)ĘZYK I Ml^l rie językowe a kategorie pojęciowe rzeczownika lub czasownika (lub dokładniej. 4.3. który zostaje przywołany jako pierwszy. stolik pod telewizor). g) psy na wolności. z jakiego je wykonano. za Louisem Borgesem wg J.. Dla większej jasności kategorie leksykalne i tegorie gramatyczne zostaną omówione osobno. Na ogół okazuje się. rozmiarowi materiału.2. przy którym jemy lub na którym przygotowujemy potrawy.{ gramatyczną. c) obłaskawione. Kategorie leksykalne \ Treść pojęciowa kategorii leksykalnej obejmuje z zasady wie rozmaitych przypadków. Natomiast do kategorii tej zdecydowanie nie należy stolik.

partykuła: no. ptak.że w zdaniu. on. Potrzebny nam był nowy telefon. miejsce lub przedmiot". podczas gdy rzeczownik nieprofesjonalność ma znaczenie zbliżone do znaczenia przymiotnika. Znaczenia tradycyjnie kojarzone z klasami wyrazów odnoszą się jedynie do prototypowych przedstawicieli poszczególnych kategorii.jako Jedna z klas wyrazów. K. c. . Rzeczownik południe z kolei oznacza coś. Kategorie gramatyczne W skład rani strukturalnych tworzonych przez kategorie grami tycżńe" wchodzą abstrakcyjne rozróżnienia między klasami wyra zów. następujące rozmaite typy rzeczowników: (21) a. Wyraz telefon jest prototypowym rzeczownikiem: odnosi się do konkretnego materialnego przedmiotu. Tymczasem tak samo jak prototypowe i peryferyjne okazy stołów podpadają pod jedną wspólną kategorię „stół". dla których warto w języku utrzymać . liczebnik: siedem. nadzieja b. ach! j. różnice liczby (pojedynczej i mnogiej). między innymi. w tym także na język polski: części mowy. przysłówek: szczęśliwie. Wciąż nie mogę się nadziwić ich nieprofesjonalności. Ktoś mi ukradł portfel zaimki mi i ktoś „zastępują" • kiś 'określony rzeczownik czy grupę rzeczownikową. dla kto\: JĘZYK I \n rych można by włączyć w zakres jednej kategorii elementy wyliczoJ w punktach a). nuże!. ale. natomiast zbiór d) z pewnością nie wyda naj się dobrym elementem tej kategorii. zaimek: ja.:! 1.3. Zainstalowali nam go w poludnie. rzeczownik: matka. co zostało później przetłumaczone na inne języki. przyimek: przy. czasownik: mówić. odnosi się natomiast do instytucji. Wyrażenie biuro (obsługi klienta) jest mniej prototypowym reprezentantem swojej kategorii. wesoło. Nadali im nazwę parłeś orationis. ty. półtora k. b) i c). przez g. nie mówiąc już o pozostałych. Mimo to jednak istnieją ważne powody. wykrzyknik: hej!. czasu gramatycznego it| W tym miejscu zajmiemy się jedynie gramatyczną kategorią kła wyrazów. modulant: właśnie. które podważają prawdziwość tych definicji: nie można na przykład powie1 3. e. d. ju że owe klasy są same w sobie łatwo definiowalne i że wszystkie wyrazy danego języka dadzą się im jednoznacznie przyporządkować. który c. jeść. dla języka polskiego można wj różnić następujące kategorie tego rodzaju: (20) a. Strasznie spartaczyli robotę. szczęśliwy e. Na przykład w zakres kategorii „rzeczownik" wchodzą.3. ponieważ brak jej wszelkiej systematyczności. bardzo f. na. przecież h. Tradycyjne definicje klas wyrazów opierały się na błędnym zało-. przymiotnik: duży. spójnik: i. bogaty. rozważać d.Powyższa kategoria „zwierząt" wraz z jej zmyślonymi elementami jest pozbawiona sensu. szczególnie Większość klas wyrazów wprowadzili i opisali gramatycy starożytnej Grecji i Rzymu. zaimek . czemu nie przysługuje taki rodzaj istnienia. Każda klasa wyrazów sama w sobie stanowi kategorią W zależności od przyjętych definicji. Nietrudno znaleźć przykłady. a zatem jest jeszcze mniej prototypowym przedstawicielem kategorii rzeczownika. Można sobie wyobrazić takie lub inne powody kulturowe. b. pięcioro. której funkcją jest zastępowanie rzeczownika lub grupy rzeczownikowej". ale. zwłaszcza. Na takich tradycyjnych definicjach nadal opierają się współczesne słowniki: na przykład rzeczownik bywa w nich definiowany jako „wyraz lub grupa wyrazów. która istnieje w sposób konkretny. która oznacza osobę. ponieważ i. znaczenia elementów peryferyjnych nawzajem się zazębiają. ktoś. ale definicje pojęciowe podawane przez tradycyjne gramatyki nierzadko nie zgadzają się z danymi językowymi. itd.ait6^_j^_________ . Zadzwoniliśmy do biura obslugi klienta. Z kolei rzeczownik robota oznacza działanie. ponieważ nie określa żadnego konkretnego przedmiotu. do jednej kategorii gramatycznej mogą należeć różne typy wyrazów. a więc jego znaczenie przypomina znaczenie czasownika. Kategoria gramatyczna klas wyrazów jest w użyciu do dziś.

Jak widać z powyższego krótkiego omówienia. co oznaczają. przysłówek: She sings beautifully . przymiotniki i przysłówki odnoszą się do zjawisk natury przejściowej..ja") stanowi centralny punkt odniesienia dla wyrażeń . Ego (.wyrażają czysto r-~~« "nakuiiego znaczeniem. b. podczas gdy czasowniki. Podsumowanie Wszelka komunikacja . Używając w przytoczonych wyżej zdaniach wyrazów robota i nieprofesjonalność jako rzeczowników (raczej niż jako czasowników czy przymiotników). Między znakiem i jego znaczeniem zachodzą trzy typy relacji. Ponadto mogą się one znacznie różnić w poszczególnych językach. znaki symboliczne. ____^ lwy -j * co oznaczają.czasownik i partykuła przysłówkowa. Podniósł gazetę. Tak przykład język angielski . gdy mówiący używa słów „wskazujących". kategorie gramatyczne nie mają tak wyraźnie określonych granic. 1. co nowi jego znaczenie._„ konwencjonalną relację między formą znaku i jego znaczeniem. większość języków ma także przymiotniki. Taki i. znaki ikoniczne. które przypominają poszczególne typy znaków: zasada in-deksowości działa.odbywa się za pośrednictwem znaków.Się singt schon Klasa partykuł przysłówkowych odgrywa istotną rolę w języku angielskim. Znaki indeksowe.pojęcie klas wyrazów.Jest piękna . podsumowanie^________________ zajmuje się semiotyka._„ go. czyli symbole . przymiotnik: She is beautiful . w którym zabierany przedmiot znajduje się w efekcie tego działania. i pozostałe klasy nie muszą mieć odrębnych wykładników. We wszystkich językach istnieją rz czowniki i czasowniki. mówiący „konstruuje" działania i właściwości jako trwałe zjawiska o chara40 KOGNITYWNE PODSTAWY JĘZYKA: JĘZYK l Ml kterze przedmiotów i w ten sposób wypowiadając zdanie (21)d (21)e nadaje większą wagę wyrażeniu własnego niezadowolę z opisywanego zdarzenia. czyli symbole . natomiast nie występuje ona w językach romańskich. czyli indeksy. W obrębie systemu znaków zwanego językiem rozróżniamy pewne zasady. „wskazują" na to co oznaczają. ponieważ w różnych jęz kach poszczególne klasy wyrazów miały przecież odmienny stat^j jako kategorie gramatyczne. Znak zawsze zastępuje coś innego. Badaniem znal 4.podobnie jak języki romańskie i słowie skie — sygnalizuje różnicę między przymiotnikami i przysłówkar natomiast zjawisko to nie zachodzi w innych językach germańskie (22) a. Wokół opartych na gramatyce języka łacińskiego podziałów' zów na klasy narosło wiele nieporozumień.zarówno między zwierzętami.^. jak i między ludźmi . Na przykład język francuski używa jednego wyrazu na określenie akcji „brania" i miejsca. czyli ikony. c. a w języku polskim . II ramassait le Journal.Pięknie śpiewa .4. Hę picked up the paper.\vyia^UJ^ . natomiast w języku angielskim wyrażeniu tych dwóch pojęć służą dwa wyrazy . znaki iKomc*. które często stanowią odbicie egocentrycznego i antropocentrycznego sposobu patrzenia na świat. dostarczaj ą wyobrażeń te--"or-7. dzięki którym umysł porządkuje swoje światy i swoje doświadczenia w kontakcie z tymi światami. jak dawniej sądzono. .aia.Się ist schón b.czasownik i umieszczony przed nii przedrostek: (23) a. znaki symboliczne. Rzeczowniki prototypowe oznaczają zjawiska trwałe. Taki właśnie zbiór znaków jest wynikiem działania zasad rządzących procesami ludzkiego poznania.

Większość znaków językowych denotuje szczegółowe ści semantyczne. Wskazując na ten związek. składają się na sumę znaczeń tego języka. czyli odnoszą się do całych zbiorów. 1. Należy jednak pamiętać. in" zaś . Wnikliwe analizy dotyczące związków między kat goriami pojęciowymi i językowymi a kulturą przynoszą artyku^ A. znaki alfabetu Morse'a d. Arbitralne znaki językowe występuj ą bardzo licznie.6. Na temat kształt wania się prototypów kategorii językowych. Ćwiczenia i zadania 1. zamarznięte szyby samochodu e.zwłaszcza indeksowe i ikoniczne.na przykład krzesła czy samochody .mają swoją własną (właściwą) orientację.5. znak ukazujący spadające z góry kamienie c. srebrne kółeczko w nosie (u dziewczyny) a . że większość złożonych form . ślubna obrączka k. prehistoryczne wizerunki zwierząt na ścianach jaskiń j. Zalecana lektura Ogólne informacje o psychologicznych podstawach kategoryzac i o kategoriach prototypowych znaleźć można w pracy E. tym bardziej kategoria nabiera charakteru zbioru rozmytego. że niektóre przedmioty .dku sekwencyjnego. Zasada ikoniczności przejawia się w podobieństwie między kolejnością zdarzeń i szykiem wyrazów w zdaniach.peryferyjnymi dla danej kategorii. których używamy opisując te zdarzenia. Tabakom skiej (1995). Określ typ. zamieszczon| w tomie Językowa kategoryzacja świata (1996). Im bardziej oddalamy się centrum kategorii w kierunku jej peryferii. zwrotów lub zdań . syrena alarmu przeciwwłamaniowego g.deiktycznych i dla deiktycznej orientacji przedmiotów w przestrzeni. płacz niemowlęcia h. Natomiast te pojęcia. jaką odgrywają w języku znaki niesymboliczne . Kategorie pojęciowe mogą być także wyrażane w postaci kategorii grama42 KOGNITYWNE PODSTAWY JĘZYKA: JĘZYK I M tycznych. które utrwaliły się w języku. wskazania szybkościomierza w samochodzie f. który reprezentują poniższe znaki: a. Treści semantyczne przyjmują kształt kategorii ^ ksykalnych. czyli motywowane. ukazując nam sposób. które nadają strukturę światu naszych myśli. W szczególności trzeba tu zwrócić uwagę na fakt. pies machający ogonem i. Znak* językowe są częścią świata pojęć ludzkiego umysłu. językoznawcy mówią o arbitralnym charakterze znaków symbolicznych lub o arbitralności języka. Łozowski (1994| 1. tworzą kategorie pojęciowe. patrz P. podczas gdy mniej liczne kategorie gramatyczne nadav językowi ramy strukturalne. Wierzbickiej (1999) oraz prace polskich badaczy. potrząsanie w powietrzu zaciśniętą pięścią 1. zasady dystansu lub zasady ilości.ma (jak zobaczymy w dalszych rozdziałach) charakter niearbitralny: są one semantycznie przezroczyste. Może ona przybierać postać zasady porza. Zasada symboliczności leży u podstaw czysto konwencjonalnej zależności między formą i znaczeniem znaków. Pojęcia. znak drogowy w kształcie odwróconego trójkąta b. Elementy danej kategorii mają na og niejednakowy status: niektóre są elementami prototypowymi. Pojęć i myśltjeat o wiele więcej niż wyrażeń językowych.złożeń. w jaki ludzki umysł kons uje owe treści. nie powinno to jednak umniejszać roli.

Zjawisko to występuje powszechnie w języku angielskim. b. mówić i mówić" (reklama telefonów komórkowych) c ^o bitki i do wypitki" (w wierszu Mickiewicza o dobrym kompanie) d. czyli systematycznej analizy relacji. Na początku przyjrzymy się centralnym elementom kategorii i efektom prototypowym. kochaj albo rzuć. możemy przechodzić od formy wyrazu do jego rozmaitych znaczeń. Spróbuj wyjaśnić.1. jakie byłoby jego snaczenie? a. Z tego też powodu odpowiedź na pytanie postawione "w tytule rozdziału. 2. „Zobaczyć Neapol i umrzeć" f. kobiety i śpiew. W poniższej parze zdań (a) jest bardziej prawdopodobne niż (b).także w języku polskim. a. że będę mówił prawdę. Ta sama forma może należeć do kilku różnych klas wyrazów. w języku japońskim: ie („dom"). pojawia się 44 KOGNITYWNE PODSTAWY JĘZYKA: JĘZYK If jednak . Przyjmując takie stanowisko. całą prawdę i tylko prawdę" 3. Wyniki przeprowadzonych badań nie zgadzają się z naszymi oczekiwaniami. tu i tam. Dlaczego? a. (pot. Syty głodnego nigdy nie zrozumie.2. Ale możemy także pójść w przeciwnym kierunku i wychodząc od danego pojęcia określić synonimiczne środki językowe. shake = „trząść (się)") . Rozdział 2 Co zawierają słowa: leksykologia W tym rozdziale zajmiemy się badaniem znaczeń i struktury wyrazów. Wyjaśnij rolę zasad ikoniczności. 6. lecz rozmyte granice. b. ieie („domy") e. bylo minęlo b.?Nasze oczekiwania nie zgadzają się z wynikami przeprowadzonych badań. aby w końcu zbadać jej elementy peryferyjne i ich nieostrość. b.eniach'. „Przysięgam. 2. Czytać w łóżku jest przyjemnie. za króla i ojczyznę c. wody tej różnicy częstotliwości. do jakich klas i leżą wyróżnione tłustym drukiem wyrazy w poniższych parach zda 1.choć rzadko . a. Na realizację tego projektu potrzeba o wiele więcej czasu. kobiety i dzieci d. To było na krótko po zrównaniu dnia z nocą. wóz albo przewóz. że język pomaga nam kategoryzować doświadczanie świata. wydaje się dość pro- . Jest to przedmiot leksykologii. Najbardziej lubię podróżować nocą. b. co zawierają słowa. zwyciężyć lub zginąć 4. które na pierwszy rzut oka ma niewielki sens. Wprowadzenie: słowa. c. znaczenia i pojącia W rozdziale l ustaliliśmy. w języku Krio: shaky-shaky („trzęsienie ziemi": ang. to i tamto. Każde z tych podejść zakłada tę samą ogólną procedurę metodologiczną. 2. jakimi dysponujemy odnosząc się do obiektów w naszym świecie pojęć. Wyrażenia wyróżnione tłustym drukiem są peryferyjnymi elementami swoich kategorii. nami możesz mówić. V\JM". ludzie i zwierzęta. Potrzeba jest matką wynalazków.) Trzeba ten kamień stąd wytentegomać. 5. ponieważ kategorie mają wyraźnie określone centrum. potem zajmiemy się relacjami pomiędzy elementami w obrębie kategorii. egocenfcyczności i antropo-centryzmu w ustaleniu się sztywnego szyku w następujących parach wyrazów: a. ludzie i miejsca. a następnie podaj.Która z zasad ikoniczności została pogwałcona w zdaniu (b)? Gdyby mówiący jednak postanowił wybrać zdanie (b). jakie zachodzą między znaczeniami stów oraz między słowami i obiektami naszego świata pojęć.

) „płody drzew lub krzewów owocowych": pora zbioru owoców. b. bogaty i zamożny. które zostało zakoda. zamożność. c) są podawane przed znaczeniami przenc_ nymi ((l)d. orzech. miłości: „dziecko". owoc małżeństwa. wysiłku": owoc długoletnich wysiłków.46 CO ZAWIERAJĄ SŁOWA: LEKSYKOL sta: zawierają cały świat. reprezentujący dwa odmienne znaczenia: „huczna zabawa tan. p/on. wynik. rezultat. cytrus. towana jest przez jedną kategorię językową . czj bal. Mogłoby się wydawać. np. Znaczenia występujące bardziej powszechnie ((l)a. b. śliwka: kosz jabłek. punkt wyjścia stanowi pojęcie lub znaczenie. l Jak wynika z tego przykładu. które tworzą pole leksykalne. iż każda kategoria pojęciowa repr. do którego następnie dopasowane są wyrazy lub wyrażenia służące jego opisywaniu. t banan. plon. pestkować śliwki. lub przynajmniej całe nasze doświadczę zdobywane poprzez obcowanie ze światem. Czasami ta sama forma w rzeczywistości reprezentuje dwa zupełnie odmienne słowa. bogaty oraz ubogi. c. e. takimi jak bieda. język tak nie działa. a mianowicie metodę onomazjologiczną (z greckiego ónoma „nazwa" oraz logos nauka"). i szuka synonimicznych wyrazów lub wyrażeń. Wyrazy posiadają zwykle więcej niż jedno z czenie. majętność. „część rośliny zawierająca nasiona": owoce kasztanowca. Przy podejściu onomazjologicznym przyjętym w tezaurusie. d.jedno słowo. które służą określaniu danego pojęcia lub pojęć podobnych. Podsumowanie podejścia semazjologicznego i onomazjologicznego przedstawia tabela 1. ne w języku. Pierwj 47 v wyraz pochodzi z języka francuskiego. np. f b. jak na przykład mors oznaczający dużego ssaka morskiego (odobenus) oraz mors oznaczający rodzaj alfabetu. Zjawi-ko to nazywamy homonimią. płody. drugi . wynik czyjejś pracy. zwykle soczysta i słodka część rośliny". np. ubóstwo. czyli zjawiskiem synonimu. e). (zwykle w l. strąk. warzywo. jagoda. czyli występowaniem jednej formy graficz-• reprezentującej dwa lub więcej mespokrewmonych ze sobą słów. Jadalna. Ilustracją niech będzie wj polisemiczny opisany poniżej. takich jak „owoc". d.mn. formami posiadającymi znaczenia przeciwstawne. pokłosie. czna" lub „obrobiony z czterech stron pień grubego drzewa". oraz związkami znaczeniowymi pomiędzy wyrazami. . żniwo b. Semazjologia (z greckiego semasia „oznaczenie oraz logos „nauka") to nauka o formie wyrazu badająca jego polisę*! mię i związki zachodzące pomiędzy jego różnymi znaczeniami. Są to prawdopodobnie doświadczenia mające szczeg nie istotne znaczenie dla danej społeczności kulturowej.) kontrastują z rzadkimi ((l)e). a k słowo reprezentuje jedną kategorię pojęciową -jedno znaczenie. c. czyli antonimią. (1) owoc a. ten sposób prezentacji ilustruje semazjologiczne podejście di semantyki wyrazu. Onomazjologia wychodzi od pojęć. „znaczenie"). efekt. w którym wyrazy zebrane są w grupy z innymi wyrazami o pokrewnych znaczeniach. Taki opis słownictwa znajdujemy w słowniku typu tezaurus. bogactwo. w definicji słownikowej główn miejsce zajmuje forma wyrazowa. czenia dosłowne ((l)a. Dla słowa owoc możemy przytoczyć następujące wyrazy o pokrewnym znaczeniu. Tezaurus to słownik. Wyraz mający kilka różnych powiązanych ze sobą znacz zwany jest wyrazem polisemicznym (od greckich słów poly „wie oraz sema „znak". Onomazjologia zajmuje się więc formami posiadającymi podobne znaczenia. żniwo. „rezultat. której przypisane są jej różne zna| czenia.z niemieckiego. pochodzące od jego znaczenia dosłownego ((l)a-c) i przenośnego ((l)d-e): (2) oiuoc a. ziarno. Analizując słowa możemy też przyjąć inną metodę. jabłko. mandarynka. Dobry słownik z reguły podaje kil znaczeń danej jednostki leksykalnej.

iż chcemy zakomunikować komuś. Polisemia: wyraz posiada dwa lub więcej powiązanych ze sobą znaczeń. lub też _ dejście onomazjologiczne.4 natomiast przyjrzymy współzależnościom między semazjologią i onomazjologią. 2. co symbolizuj ? cją świata) nie jest natorn^t bezp semiotyczny 3^J^ kto. Te dwa podejścia zostaną dokładniej omówione w _ rozdziałach 2. co łączy i co dzie różne słowa. która symbolizuje lub zastępuje pojęcie (lub znaczenie). i 2. przy określaniu isto| naszych doświadczeń możemy zastosować podejście semazjologic ne. Jak się to dzieje. np. możemy przedstawić ten owoc na rysunku (znak ikoniczny) lub też wypowiedzieć słowo jabłko. Odpoi fragment tego rysunku powtarzamy poniże dla przypomnie. W podrozdziale 2. którą widzimy? Wyraz nie jest oczywiście samym przedmiotem. Forma wyrazu a znaczenia i pojęcia Onomazjologia pojęcie (np.Tabela 1.^oświadczanego mentemświata^--^ światapoJS^0 ^ przerywana dzy A (formą) a C (fe™ średni. koncentrując się na tym. odniesienie) iQ9S roku przez Ogdena i Ri^s^^-s zaiieg"——. pojęciem lub znaczeniem. nastrój. że wymawiane przez nas słowo odnosi się do rzeczy. klimat. zadanie 2 na końcu tego rozdziału). a to pojęcie odnosi się z kolei do całej kategorii elementów w świecie pojęciowym i doświadczanym. np. Znak symboliczny to określona forma. polisemia. atmosfera. Homonimia: dwa wyrazy o odmiennym źródłosłowie posiadają t samą formę.2. że widzimy jabłko. koncentrując się na wielu różnych znaczeniach słów. duży i maty. które jest znakiem symbolicznym. czego przykładem jest wyraz 606-ka. oraz mors „rodzaj alfabetu". że słowo p0. np. b w przykładzie (2) synonimia. przy takiej strukturze słownika. może się zdarzyć tak. gruby i cienki. mors w znaczeniu „duży ssak morski .' W rozdziale l omówiliśmy trzy semiotyczne sposoby przekazywania takiej informacji. Synonimia: dwa wyrazy posiadają takie samo lub prawie takie samo znaczenie. Relacje pomiędzy tymi trzema jednostkami (formą. owoc) • znaczenia a. Antonimia: dwa wyrazy posiadają przeciwstawne lub niemal przeciwstawne znaczenia.2. . co ilustruje przykład (1). antonimia Semazjologia Forma wyrazu (np. „owoc") a. żywy i martwy. Trójkąt semiotyczny pojęcie lub znaczenie B A/-----symboKforma) element świata pojęciowego i doświadczanego (desygnat. (por.3. Tak więc. lecz go tylko symbolizuje. Możemy więc wskazać na jabłko (znak indeksowy). homonimią 48 CO ZAWIERAJĄ SŁOWA: LEKSYKO! Poniżej podano definicje czterech terminów użytych w tabeli 1. oraz elementem pojęciowego i doświadczanego świata) zostały przedstawione na rysunku 2 w rozdziale 1.odobenu. Od słów do znaczeń: semazjologią Załóżmy. siada aż siedem różnych znaczeń.

w jakim jak trudno je czasem 2. które na ogół nie występują w codzieij komunikacji. jeśli używamy słowa owoc w jego podstawowym znaczeniu „słodka. t przywo. Omawiane słowo posiada jeszcze bardziej ogólne . czyli na przykład pestki.=5"-="SŁ=-——— ^& 50 CO ZAWIERAJĄ SŁOWA: LEKSYKOL zwykle słodka część rośliny ((l)a).acvm wewnątrz kategon centralne IV ^^ kategorn chodzącym wewnątr jakie zwi: Ł (2.pra w sobie wszyst^.w drugim znaczeniu).zapisywaćbędztemygoku^^ ^ określenie ka.. . ndSt owocem w potowym ^. wynik < pracy. Rys.————— ^^^-^~ -wdopodob--^^ .2. pestki arbuza W każdym użyciu tego wyrazu reprezentowane jest inne jego zr czenie. każde znaczenie można traktować jako odnoszące si do innej grupy przedmiotów w świecie. Oprócz znaczeń dosłownych! dujemy znaczenia przenośne. czyli do innego zbioru desyg-natów. Upraszcza . W swoim specjalistycznym znaczeniu „część ra ny zawierająca nasiona" (d)b). a w przyp . rojeniu. miłości ((1) e). k^du. jaką jest rozsiewanie nasion. bywają ic zdefiniować (2 0^ v .2. miękka. banany i wiele innych słodkich.^ t ig.kl6g0 kolejny f^l^gnatem będzie raczej ^czeniu po-znacZeniu).e istniec w swie { nieistme-wszystkie rzec. Na przykład. znaczenie „rezultat. słowo owe nosi się do przedmiotów. w skład którego wchodzą jabłka. z ziarnem i warzywami. ukazanego na rys. przywołujemy na myśl funkcję owocu. pomarańcze.1).uv» "-° ' >chy przedmiotów.dego ^5=^=^322^^^^ przykład wyraz (forma wyr podrozdziale S?. ł arbuz to rac2 Steń jego fragment. czyli „część rośliny zawierająca nasiona". calosć. czenie „płody" ((l)c) i odnosi się do wszystkiego. 2b.2. ioc. Desygnaty wyrazu „owoc" a. l. Z kolei. opisujemy nim zbiór desygnatów. przekrojona pomarańcza b.1. wysiłku" (d)d) oraz nieco przestarzałe znaczenie „dzii w wyrażeniu owoc małżeństwa. łać słowo n|WniK.ujmując rzecz z techniczego punkryeń' semazjologia^___———. które ^^ przyjrzymy si^^^tantów W następnych podrozdz ślimy. 2a. ' Elementy ka^eg°^. 2. które znajdują się wewnątrz arbuza. ukazanym na rys. który . Jeśli natomiast używamy słowa owoc w znaczeniu drugim.—'-przywoi^ Kategoria ^woc zaw-ra^ ^ k^e ir?^^el iące realnie jabłka czy P krasnoiudek służy ieistniec. Sg desygnatem^jest ^ ^y arfeuz (w dr ^^ . al\dku orzecha ia _ jest °-OC^o:ny. Jednakże nasienną część może stanowić cały owoc.e repre-t0rmy nazwaćprzedmiotlub ^^ ^ ^^ kategom są OD czynnosci. W ten sam sposób słowo rzeczyw relacjom za-S kategorii. tzn. ktoi iste (2. miękkich i jadalnych rzeczy. co wydaje natu| cznie np. jego desygn st w swol] ^tem 3dku wraz z «^^ miązsz. jak w przypadku orzecha włoskiego. W prz. jadalna część rośliny".2). kilkaf nych jego znaczeń.

" ((3)g) oraz „opinia.zostało tak zawężone i uszczegółowione. prot ^^powe znaczenie. aby wyraz ten mógł odnosić się do instytucji specjalistycznego kształcenia ((3)e . którego przykładem są znaczenia „kierunek w sztuce. filozofii" sposób działania" . moz^ierwszej kolejności"1 chodzi nam na mysi wpierw 54 . tak aby oznaczało „kierunek w sztuce. filozofii itp. Słowo gueen w angielskim uległo podobnej ewolucji: początkowo oznaczało kobietę lub żonę. podrozdział 9. Siec'radialna g. które przy pozwalające ^^y wziąć pod uwagę ^y statystycznie stości znaczenia. Odwrotnością procesu zawężenia jest proces rozszerzenia.i kategoru .^J ^ sposoby my. Do procesu zawężania się znaczenia angielskiego słowa corn możemy porównać analogiczny proces. Oznaczało ono kiedyś „zboże". stopniowo to znaczenie zostało zawężone do współczesnego znaczenia „gatunek zboża . oraz fowl („ptactwo domowe"). ^znaczenie.3.„uczniowie/ nauczyciele" f. l*^!** kategorii desygnaty wykazaliśmy na ] czyli centralne W Podrozdziale ^ Ynty protot' widłowosc ocV „stół". oznaczającym dawniej „ptaka". W tym wypadku podstawowe znaczenie „instytucja oświatowa"((3)a) zostało rozszerzone.3." ((3)g) oraz „opinia. Kolejne znaczenia słowa szkoła powiązane są z centrum dzięki procesom zawężenia i rozszerzenia znaczenia. później jego znaczenie uległo uszczegółowieniu i obecnie odnosi się w zależności od wariantu języka angielskiego do pszenicy (Anglia). Tak więc. które -jak współczesne słowa niemieckie Tier („zwierzę") i niderlandzkie dier („zwierzę") oznaczało kiedyś „zwierzę". we współczesnej angielszczyźnie zaś ma specjalistyczne znaczenie „żona króla" lub „koronowana władczyni". a z czasem zostało zawężone do znaczenia „kobieta zamężna". iż ^tegone posiadają marginB80W? ^ P do rózny h oraz elementy P6^^^ całej kategon^ nie: skądwie-nosi się nie tylko do de^» zku Z^J znaczeniem znaczeń jednego dowa-Po^ np. owsa (Szkocja) lub kukurydzy (USA).secale". literaturze.„szkoła biznesu") lub specjalistycznych kursów ((3)f . znaczenie to zachowały do dziś niemieckie i niderlandzkie słowa Yogel i vogel (por..„instytucja kształcenia" . sposób działania" ((3)h). Innym przykładem . wobec tego orototypowe . Podobnie rzecz się ma z angielskimi leksemami deer (Jeleń").„rodzaj kursu" i-„zmuszanie kogoś do wysiłku" ^ 7 2 Od stów do znaczeń: semazjologia 55 kcvinych. Słowo żona odnosiło się kiedyś do kobiety. „lderunekwsZtuce.IiteraturZe. podstawowe znaczenie słowa szkoła . 3. literaturze. sposób działania" ((3)h). Przykładów zawężenia znaczenia znajdujemy w językach bardzo wiele. W języku angielskim słowo corn oznaczało w przeszłości każdy rodzaj ziarna. któremu podlegała semantyka polskiego słowa żyto. Natomiast w procesie zawężenia znaczenie podstawowe słowa ulega uszczegółowieniu. tak aby służyło określaniu mniejszego zbioru szczególnych desygnatów.„szkoła rodzenia"). Pierwszy z tych procesów uwidocznia się w znaczeniu „instytucja kształcenia wyższego" ((3)e) i „rodzaj kursu" ((3)f). które ze ^a^0^Tlstniejątrzypo^u^^^ centralnym. o których będzie mowa w podrozdziale 3. filozofii itp.1). takich jak czas czy przyczyna.

Mechanizmy rozszerzenia znaczenia słowa szkolą METONIMIA a. Dla podsumowania na rys. w celu opisywania domeny docelowej. dyscyplina. łacińskiego (schola). Słowo school ml ce znaczenia identyczne jak polskie szkoła jest homonimem sł|« school w znaczeniu „ławica ryb". Analizując odpowiednik słowa szkolą w języku angielskim. czyli znaczenia słów z innej dziedziny. Rys.. Analogiczny związek podobieństwa występuje między podstawowym znaczeniem polskiego słowa szkolą ((3)a) a desygnatem słowa szkolą w znaczeniu (3)i. żjca praca. zmęczenie . jak w przypadku metonimii. Procesem odpowiedzialnym za stworzenie połączenia radialnego z centrum semantycznym kategorii school jest proces metaforyzacji. Jest ona motywowana podobieństwem między grupą uczniów Pod kierunkiem nauczyciela a ławicą ryb płynących za przewodnikiem. które jest słowem pochodzeń!. Na podstawie etymologii ludowe: można więc określić to znaczenie mianem school 2 i potraktować je jako jedno ze znaczeń school 1. To ostatnie znaczenie nie jest rilszerzeniem znaczenia słowa school. obecnie zaś posiadające znaczenie rozszerzone: „mo i banknoty każdego rodzaju". Podobieństwo jest wynikiem subiektywnego postrzegania rzeczywistości. „instytucja oświatowa" b. ^ wyraz school. podobieństwa występują tam. „lekcje" UOGÓLNIENIE . lecz na asocjacjach ze koła Zostały uwypuklone raczej negatywne cechy tej instytucji: . „t d. gdzie relacja przyległości konstytuowana jest na bazie obiektywnego związku między desygnatami. oznaczające kiedyś drą monetę. Znaczenia wyrazu powiązane są ze sobą nawzajem siecią połączeń. czyli podstawowym znaczeniem jakiegoś słowa. Wszystkie one tworzą kategorię radialną z centrum semantycznym i odchodzącymi od niego w różnych kierunkach promieniami. odnoszących się do części drzewa. Tak na przykład opisywanie gałęzi drzewa jako jego korony opiera się na postrzeganiu podobieństwa miedzy ozdobą głowy monarchy a kształtem górnej części drzewa. co pozwala przenieść element terminologii atrybutów monarszych na zjawiska ze świata roślin. np. W podobny sposób można wyjaśnić wyczuwalną obecnie relację semantyczną między znaczeniami homonimów school l i school 2 w języku angielskim. lecz wywodzi się ze staroangielskiego słowa sco lu znaczącego „grupa". 4 przedstawiono zbiór znaczeń słowa szkolą połączonych różnymi relacjami: metonimii. napotykamy jeszcze inne zjawisko. semantycznego zawężenia. korona. Metafora posługuje się domeną źródłową. Obecnie użytkownicy języka angielskiego mo gą jednak postrzegać znaczenie słowa school 2 jako rozszerzenie zna czenia „instytucja oświatowa". wysiłek umysłowy lub fizyczny. np. Dostrzegany związek podobieństwa między szkołą kojarzoną negatywnie a doświadczeniami o podobnych cechach pozwolił przenieść na te ostatnie nazwę szkolą. Tutaj jednak proces przeniesienia nie opiera slów do znaczeń: semazjologia 57 a fizycznym podobieństwie desygnatów. Związek ten nie jest dany obiektywnie. gdzie je dostrzegają użytkownicy języka. 4.CO ZAWIERAJĄ SŁOWA: LEKSYKOŁ tego procesu jest polskie słowo pieniądz. Metafora (z greckiego metapherein „przenosić") opiera się na postrzeganym podobieństwie między dwiema rzeczami. semantycznego rozszerzenia i metafory.

ale ich granice bywźfl rozmyte. takich jak np. . Ilustracją zjawiska nieostrości niech będzie próba precyzyjnegi wydzielenia centrum znaczeniowego słowa owoc.1. Jeśli spróbujemy określić warunki konieczne lub cechy kategorii owoc. który zazwyczaj przygotowuje się z cukrem. że t ostatnie nie mogą być definiowane w taki sposób. Cechy te potraktowane jako zbiór nie są jednak wystar. granice kategorii mogą być niewyraźne. Wszystkie owoce „rosną nad ziemią. wybór cech „słodkość". nieostre. podsumowując.2. kich trójkątów. kategorie mogą także w części na siebie zachodzić. które do tej kategorii nie nale żą. „miękkość". czająLt. Tak więc cecha „mający trzy boki i trzy kąty" jest w definicji trój-j kąta konieczna i zarazem wystarczająca figura z trzema bokami i trzema kątami jest zawsze trójkątem. „rodzaj kursu" METAFORA i. aby nadawały się do konsumpcji. Nieostrość kategorii pojęciowych i znaczeń wyrazów Do tej pory traktowaliśmy znaczenia słowa. sposób działania" c. Klasyczne definicje sprawdzają się np. nie należy się dziwić. orzechów czy też rabarbaru. „posiadanie nasion" jako wyrazistych wydaje się uzasadniony. czy dany obiekt może być elementem danej kategorii. To centrum znaczę niowe mogłoby być określone. nazywa się nieostrości?.3. która posiada tylko jeden kąt i dwa boki. „zmuszanie kogoś do wysiłku" 2.g. a banan nie posiada łatwo dostrzegalnych nasion. Jednak w przypadku kategorii naturalnych najczęściej dzieje się inaczej. „uczniowie/ nauczyciele" USZCZEGÓŁOWIENIE e. należy stwierdzić. która obejmowałaby cechy konieczne i wystarczające oraz oddawała wszystkie możliwości rozumienia słowa owoc przez . Jednak nie są one konieczne. Mogą też posłużyć jako dodatek do potraw. iż znaczenia odwzorowują kategorie pojęciowe. które powinny zostać do kategorii włączone a jednocześnie wyłączały te elementy. Istnieje jednak pewna liczba cech koniecznych. użyjemy przede wszystkim cukru. filozofii" h. „kierunek w sztuce. gdyż na przykład cytryna nie jest słodka.3. w których słodki smak jest dominujący. Zawarty w te definicji warunek jest konieczny. owoce awokado nie zawsze muszą być miękkie. gdyż określa cechę wspólną wszysfr. Jest to widoczne na przykład przy definiowaniu znaczenia słowa trójkąt. Ponieważ zna czenia symbolizują kategorie pojęciowe. literaturze. decydujących o tym. za pomocą cech koniecznych i wystarczających. „instytucja kształcenia wyższego" f. W rozdziale l zwróciliśmy jednak 58 CO ZAWIERAJĄ SŁOWA: LEKSYKOLg uwagę na fakt.ćdo słów: onomazjologia 59 • oo p-dvż nie eliminują migdałów. figura. których suma równa się 180°". iż nie jest możliwe określenie ntralnego znaczenia słowa owoc w klasycznym rozumieniu defini-ii leksykalnej. a nie w ziemi. na drzewach lub roślinach". aby zawiera} wszystkie desygnaty. jak również odróżnia figury nazywane trójkątami od innych. jak gdyby były one precyzyjnie od siebie oddzielone. Muszą dojrzeć. KaŁ gorie mogą mieć wyraźnie określone centrum. w przypadku kategorią matematycznych. wspomniane w podrozdziale 1. Przygotowując je do innego spożycia niż na surowo. „opinia. Zjaw sko to. czy tq nie. odnoszącego się do „wielokąta mającegd trzy boki i trzy kąty. tzn.> B J. zgodnie z klasyczną definicją znaczenia.

Wybór tego terminu ilustruje efektl wyrazistości. aby potem określić. Zgodnie z tą definicją takie słowa.3. Od pojąć do słów: onomazjologia Podczas gdy analiza semazjologiczna za punkt wyjścia przyjmuje słowo. którego różne znaczenia odkrywane są podczas badań. Inne typowe przykłady pola leksykalnego reprezentu. czworonóg. Poniżej omówimy wyróżnione wcześniej dwa typy wyra-1 zistości. z pewnością użyjemy słowa pies. co tworzymy w umyśle myśląc o owocach. Jaki jest cel analizy onomazjologicznej? Przede wszystkim pozwala ona ustalić. jak powstają (nowe) jednostki leksykalne oraz jakie mechanizmy rządzą wprowadzaniem do języka nowych słów służących opisywaniu jednego i tego samego pojęcia. Efekt ten może zadziałać również w grupie słów posia-ł dających ten sam status w hierarchii. Domena pojęciowa to z kolei każdy wewnętrznie spójny fragment przestrzeffrpof jęciowejr taki jak ^posiłki". ^zapach". wilczur. którą nazywamy polem leksykalnym.3. tabela 2) mającej kilka poziomów najogólniejsza katego-WSnstanowi poziom najwyższypa kategoria maksymalnie szczegółowa . podwieczorek czy kolacja możemy uznać za znaczeniowo powiązane i zaklasyfikować je do jednego pola leksykalnego.poziom najniższy. musi być koniecznie nieostre czy niedefiniowalne. jak „. Nazywając coś co na nas szczeka. obiad. że nasz mentalny obraz owocu jest bardzo precyzyjnie określony i że użytkownicy języka pytani o wymienienie owoców podadzą tę samą listę desygnatów. l CO ZAWIERAJĄ SŁOWA: LEKSYKOLOGlĄ W związku z tym nasuwa się pytanie o miejsce i status pojedyn. Nie znaczy to jednak. gdyż opisują rzeczy należące do domeny pojęciowej „posiłki". „barwa". pies oddaje hierarchiczny ukłal słów od terminu najogólniejszego do szczegółowego. od najbardziej ogólnego do najbardziej konkretnego. Potoczna klasyfikacja domen biologicznych zazwyczaj odpowiada ogólnej zasadzie organizacji rzeczywistości przez ludzki umysł. Celem następnego podrozdziału jest wykazanie. pozwalaj! ce ustalić. Wyrazistość w obrąbie domeny pojęciowej: terminy poziomu podstawowego Znane w semazjologii zjawisko efektów wyrazistości. 2. „ubranie". „ciało ludzkie". szybkość". Termin poziomu podstawowego jest słowem.choroba". „gr1**^ „wiedza" itp. owcza-m rek. W domenie pojęciowej (zob. System klasyfikacyjny składa się z co najmniej trzech poziomów. jako przychodzą! cego nam na myśl najszybciej. w analizie onomazjologicznej rozpoczynamy od danego pojęcia.użytkowników języka.jako wybrane z kilku możliwych . drugie śniadanie. wyżet. czych słów w polu leksykalnym. Głównym celem analizy onomazjologicznej jest ustalenie modeli relacji w grupie słów powiązanych ze sobą pojęciowo. że tak stworzony obraz owocu nie będzie pasować w równym stopniu do każdego elementu kategorii. nasz mentalny jego obraz. Na przykład porządei słów w grupie: zwierzę. jak na przykład chart. „podróż". jak śniadanie.i ją takie domeny pojęciowe. które ze znaczeń danego słowa lub które z jego desygnJ tów są najwcześniej przywoływane na myśl lub najczęściej używani obserwowane jest również w ono-mazjologii. Pole leksykalne to zbiór słów nazywających rzeczy należące do jednej domeny pojęciowej.używane jest . że nasze pojęcie owocu. iż rej cje między elementami pola leksykalnego są analogiczne do relad które cechują znaczenia poszczególnych słów: efekty wyrazistoś połączenia i nieostrość. czyli to. Niektóre rasy psów pojawiać się mogą częściej od i innych. które .1. Musimy jednak pogodzić się z tym. „przepisy ruchu drogowego" itp. 2. którego granice wytycza znaczenie słowa posiłek. Może się zdarzyć. które słowa służą jego wyrażaniu.

takie jak drzewo. w której efekty wyrazistości są najbardziej widoczne. dżinsy. wilczur. Na poziomie podstawowym. Natomiast z punktu widzenia konceptualizacji. ieżarówka. mogą być uważane za jednostki podstawowe. pies. Z kolei elementy kategorii „ubranie" lub „bielizna".3. (2) nie okrywają każdej z nóg osobno. Dla przykładu. pojazd. Od poj«ć do słów: onomazjologia 61 h anie. Podczas nauki języka obcego dzieci przyswajają sobie terminy pozio-Olu podstawowego. Potoczna klasyfikacja domen pojęciowych Poziomy Domeny pojęciowe poziom ogólny roślina zwierzę ubranie pojazd owoc poziom podstawowy drzewo pies spodnie samochód jabłko . każdjej kategojiiposzcze-gólne elementy posiadają wiele wspólnych cech. Wszystkie elementy kategorii „spódnica" mają następujące cechy wspólne: (1) zwykle są noszone przez kobiety. spódnice i płaszcze. natomiast różnią się w zasadniczy sposób od elementów podstawowych innych kategorii. takie jak spodnie. owoc lub szczegółowych typu dąb. terminy odstawowe są zwykle krótkie i morfologicznie niezłożone. terminy poziomu podstawowego tworzą klasę słów. Tabela 2.najczęściej do opisania danego zjawiska. samochód. O wiele trudniej natomiast doszukać się wielu wspólnych cech między elementami kategorii „spódnica" a jednostkami kategorii „sweter" czy „spodnie". (3) okrywają ciało od pasa w dół. iż terminy pozio-Hiu podstawowego są bardziej wyraziste od innych. Z językowego punktu widzenia. Wiele wskazuje na to. zanim nauczą się słów bardziej ogólnych typu roślina. złota reneta. dość ogólną cechę wspólną . posiadają zaledwie jedną. jabłko. zwierzę. 2. (4) zwykle zakrywają przynajmniej górne partie ud.„warstwa ubrania". reprezentujące najwyższy poziom w hierarchii. W domenie pojęciowej „ubrania" elementy garderoby. spodnie.

L Taksonomie hierarchiczne W podrozdziale 2. który poziom w potocznej klasyfikacji jest maksymalnie wyrazisty. iż specjaliści od mody wybierają w takim wypadku termin minispódniczka). ustaliliśmy. Taki sam proces można zaobserwować w wyborze jednego elementu kategorii kosztem innych. które z czasem utworzyły jedną byliśmy. czka)? Jak najprawdopodobniej nazwiemy tę część ubrania? Badania wykazują. onomazjo-logia zajmuje się relacjami między nazwami nadawanymi kategoriom. Czy jest to spódnica kopertowa czy mini(spódni. który termin tego samego poziomu jest preferowany i częściej używany. Na przykład w przeszłości w języku polskim istniały dwie formy tworzące czas przeszły złożony. leksem minispódniczka) jest bardziej zakorzeniony. byli jeśmy. Forma ta była tak często używana. że w żurnalu mody oglądamy krótką spód62 CO ZAWIERAJĄ SŁOWA: LEKSYKOLCK niczkę składającą się z dwóch luźno związanych ze sobą z warstw materiału. Z synchronicznego punktu widzenia. zawężenia i rozszerzenia znaczenia. Pojęcie to wprowadzono do opisu jeżyka w celu wyjaśnienia. gdyż dzięki niemu można przewidzieć. metafory. że słowa mogą przybierać nowe znaczenia w wyniku procesów metonimii. Jak stwierdziliśmy wcześniej. 5. Nie można jednak z jego pomocą określić. poświęconym relacjom między znaczeniami słów (związkom semazjologicznym).2. Wyobraźmy sobie.poziom szczegółowy dąb wilczur dżinsy ciężarówka złota reneta Model poziomu podstawowego okazuje się przydatny. Jakie kryteria rządzą naszym wyborem jednego terminu spośród kilku równie precyzyjnie opisowych? Rys.2. grupa słów może przekształcić się w pojedyncze wyrażenie i zostać na tyle zakorzeniona w leksykonie języka. że staje się jego regularną i utrwaloną jednostką. lecz łączą . Części damskiego ubrania spódnica plisowana mim-(spódniczka) spódnica-spodnie spódnica kopertowa Nasz wybór można wyjaśnić zjawiskiem zwanym zakorzenię-! niem. iż zapomniano o jej etymologii. Innymi słowy. np. Te procesy można także zaobserwować w onomazjologii. w jaki sposób nowe wyrażenia są tworzone i utrwalane w języku. gdyż jest częściej stosowa^j^ssssr^1* mniej ue—232 Połączenia w obrębie domen pojęciowych 232. Kategorie z kolei nie są jednostkami izolowanymi.

brakuje w nich terminu podstawowego. jak wygrać spór. na dolnych . Lakoff opisał metaforę pojęciow|| SPÓR TO WOJNA. Rys. podnóże góry). koszula.2. nóą łóżka (por.2. (Stosując konwencję Lakoffa. b. takiej jak „ludzkie ciało".zawężenia. Nasze rozumienie abstrakcyjnych domen poj ciowych. T-shirt. 01 wienie zjawiska metafory w podrozdziale 2. Na podobieństwo metafory pojęciowej. używając elementów innej domeny. ustąpić pola. d. żerny wyróżnić trzy poziomy: na górnych poziomach hierarchii ob wujemy zjawisko rozszerzenia. OPAKOWANIE ZA ZAWARTOŚĆ: Ten pucharek jest wyśmienity.się w domeny pojęciowe. zawrzeć ze złości. Metafora i metonimia Wraz z rozwojem ludzkiej myśli i kultury nie tylko tworzymy j leksykalne i taksonomie. MIEJSCE ZA LUDZI: Moja wioska głosuje na Zielonych. takim jak „meble". czyli nadrzędny jest poziomem ogólnym. złożyć broń.2). zwłaszczaj pomocą metafory czy metonimii. Na przykład w je ku polskim budowa łóżka konceptualizowana jest na podobieńst ciała ludzkiego. Negatywne uczucia z kolei kon-ceptualizowane są jako WYSOKA TEMPERATURA CIECZY W POJEMNIKU. i dlatego mówimy: gotować się z oburzenia. ujawnia się ono w takich wyrażeniach. W tym przypadku domena poj| ciowa obejmująca części ciała ludzkiego użyta jest do opisywania i| nej domeny . w którym jednostki leksykalne uporządkowane są rarchicznie. nogi stołu. Czasami używamy jednej dom< do strukturyzowania naszego pojmowania innej domeny (por. obejmującym wszystkie pojęcia poziomu niższego. W pewq grupach słów. poza różnicami między poziomem ogólnym. 2. W takiej hierarchii poziom wyższy. która stanowi podłoże naszego metaforycznego myślenia o sporze. 6. metonimia pojęciowa nazywa element lub aspekt jednej domeny za pomocą elementu lub aspektu należącego do innej domeny i pozostającego do niego w relacji przyledo słów: onomazjologia 65 ł 4ci Poniżej podano kilka typowych przykładów metonimii pojęciowej. ale także inne typy połączeń. występuje luka leksy na. e.2. przegrać w sporze. stąd nazwy jego części: wezgłowie (poprzez przen] sienie pierwotnej nazwy wezgłowia „poduszka" na część łóżka). istnieje także hierarchia taksonomiczna owych poziomów.łóżka. często poddaje się pr cesom pojęciowej metaforyzacji. Językoznawca amerykański George Lakoff. w polu „ubranie". która nadaje strukturę do menom pojęciowym. tzn. W każdym polu leksykalnym. W domenie pojęciowej. AUTOR ZA DZIEŁO: Obecnie czytamy Tuwima. 6. metaforą pojęciową. takich jak „myślenie" czy „uczucia". podstawowego. podstawowym i szczegółowym. c. pojęciową strukturę metafory będziemy tu przedstawiać za pomocą zapisu wersalikami). /4) a OSOBA ZA NAZWĘ: Nie ma mnie w książce telefonicznej. WŁAŚCICIEL ZA WŁASNOŚĆ: Mój bagażnik jest pusty. kipieć ze złości. f. PRODUCENT ZA PRODUKT: Mój Bosch działa bez zarzutu. nazwał ten rodzaj metafor. Hierarchię tę ilustruje rys. np.3. np. . Natomiast poziom podstawowy mieści w sobie szczegółowe pojęcia poziomu podrzędnego. Taksonomie hierarchiczne POZIOMY Poziom nadrzędny Poziom podstawowy części garderoby 64 CO ZAWIERAJĄ SŁOWA: LEKSYKOL Hierarchia taksonomiczna jest specyficznym rodzajem pols ksykalnego. sweter. kt< ry zaobserwował ten proces umysłowy.

wilczur). w której każdy element zajmuje wyraźnie sprecyzowane miejsc .Obecnie czytamy wiersze Tuwima. żi trudność ta często pojawia się w materiale językowym.3. o której mowa. Relacje pojęciowe w semazjologii i onomazjologii Relacje pojęciowe W semazjologii (relacje między znaczeniami jednego słowa) W onomazjologii (relacje między pojęciami i słowami lub wyrażeniami) 1. zwierzę. iż przy kategoryzowaniu r< dzajów naturalnych musi wystąpić zjawisko nieostrych granic katf gorii. Hierarchia (góra/dół) Rozszerzenie i zawężenie szkolą filozofii.3 stwierdziliśmy. Na przykład pomidory mogą być klasyfikowane jako owoce lu: warzywa w zależności od tego. Tabela 3 podsumowuje relacje pojęciowe ujawnione w badaniach semazjologicznych i onomazjologicznych. AUTOR ZAMIAST DZIEŁA) 3. na jakim miejscu w hierarchii należy umieścić daną jednostkę. mozaikową struktu rę. Nie zawsze na przykład można jednoznacznie określić. sko nieostrości obrzeży kategorii obserwujemy podczas analiz onomazjologicznej. po wnikliwej analizie dojdziem do wniosku. Jednakże istnieje kilka powodów. 7 pokazuje.1. dla których musimy zakwestionować tę pozorną klarowność struktury. Jeśli dla przykładu spojrzymy na model poziomu podstawoweg przedstawiony w podrozdziale 2.nauczyciele) Metonimia pojęciowa (np. Nieostrość w domenach pojęciowych: problemy taksonomiczni W podrozdziale 2. pies. spodnie noszone są zarówno przez kobietj jak i mężczyzn.3. szkolą biznesu Domeny pojęciowe: taksonomie (np. „posiłki") 2. Podobieństwo (podobne do czegoś) Metaforyczne rozszerzenie znaczeń (szkolą — „zmuszanie do wysiłku") Metafora pojęciowa (np. Wybierając opis metonimiczny.Bagażnik w moim samochodzie jest pusty. Na przykłai ponieważ szorty. w danej taksonomii. SPÓR TO WOJNA) 66 CO ZAWIERAJĄ SŁOWA: LEKSYKOll 2. W każdym z nich rozróżniamy relacje hierarchiczne (od bardziej ogólnych do specyficznych). Przyległość (styczne z czymś) Metonimiczne rozszerzenie znaczeń (szkolą jako instytucja -zajęcia .2. w (4)c . użytkownik języka podkreśla raczej cechy bardziej wyraziste niż cechy specyficzne nazywanych przedmiotów. dżinsy.3. iż leksykon języka ma przejrzystą. przedstawiona . w (4)b .W każdym z tych przykładów można by użyć nazwy. Rys. kto tej kategoryzacji dokonuje. Tabela 3. pola leksykalne (np. itd. związki podobieństwa oraz związki przyległości. I tak w (4)a można by powiedzieć Mojego nazwiska nie ma w książce telefonicznej. Zjaw.

i stąd trudno precyzyjnie umieścić ją w hierarchii taksonomicznej. jako termin podrzędny spódnica-spodnie (damskie) spódnica spodnie (damskie lub męskie) spódnica kopertowa mini-(spódniczka) spódnica-spodnie Problem z umiejscowieniem danej jednostki na odpowiednim poziomie pozostaje w ścisłym związku z semazjologicznym zjawiskiem efektów wyrazistości. czy też na-26 SPTumieścić na poziomie niższym jako jednostkę podrzędną (rys. to na przykład niderlandzki odpowiednik spódnicy-spodni. słów-nictwa nie można przedstawiać w postaci pojedynczego drzewa taksonomicznego z wieloma rozgałęzionymi węzłami. po-i winno ono być postrzegane jako system zależności z częściowo zacho-! dzącymi na siebie obszarami. czyli jest terminem podstawowym. a irianowicie broekrok (dosłownie .legginsy szorty dżinsy kopertowa (spódniczka) ubranie damskie ubranie męskie Szczegółowa analiza słownictwa odzieżowego ujawnia następującą komplikację: na którym z poziomów taksonomicznych powinniśmy umieścić słowo spódnica-spodnie (zob.poniżej taksonomia ubrań powinn uwzględnić obszary wspólne dla ubioru damskiego i męskiego. Chociaż model poziomu podstawowego sugeruje coś innego. wyżej. rys.j kład pojęcie „ubrania damskiego". jako termin podstawowy ubranie zasłaniające nogi spódnica (damska) b. Można się zastanawiać. mini(spódniczki). Podczas gdy polski. Podsumowując. na równi tel1 Mnica i spodniami. szortów. 7. noszonego wyłącznie lub zazwyczaj przez kobiety. słowo podkreśla cechę „bycia spodniami" tego elementu garderoby. 5)? Czy wyraz 2 3. 8. które cechy wyrazistości nie posiadają. Od P°J?Ć do stów: onomazjologia 67 iduie się na ogólniejszym poziomie taksonomicznym. iż elementy kategorii preferowane i pojawiające się najczęściej są maksymalnie wyraziste na przykład słowa spodnie czy spódnica występują o wiele częściej niż wyrażenie spódnicaspodnie. Rys. czy spódnica-spodnie jest bardziej spodniami czy spódnicą. 8)? loży & Byś. że me sposób jednoznacznie określić. podkreśla ceclę „bycia spódnicą Tak więc w różnych językach słowo odnoszące sę do tego samego desygnatu może znajdować się na innym poziomie w taksonomii: w języW polskim obok spodni. Wcześniej stwierdziliśmy. jak na przy.spodnie-spódnica"). można stwierdzić. Ze swej natury te wyraziste elementy są lepszymi przedstawicielami kategorii niż te. w języku niderlandzki^ zaś obok spódnicy. Spódnica-spodnie a. Taksonomia o nieostrych granicach obszarów ubranie garnitur spódnica mini. Przeciwnie. legginsów. powinno być .

Jak stwierdziliśmy wyżej. Oprócz zjawiska polisemii i sy70 CO ZAWIERAJĄ SŁOWA: LEKSYKOLOr . a nie wyrazu b. Innymi słowy.posiadaj ą po kilka różnych pokrewnych znaczeń. że Stanach Zjednoczonych. pod warunkiem że nazwa ta jest bardziej zakorzeniona niż spódniczka kopertowa. Uznanie tego za fakt wskazuje na zintegrowaną koncepcję leksykologii. spróbujemy dać odpowiedź na pytanie o czynniki wpływające na nasz wybór jednostek leksykalnych. W zakończeniu mniejszego rozdziału. gdy a reprezentuje kategorię bardziej zakorzenioną w języku niż b.5. Podsumowując. 7. Wyrazistość onomazjologiczna można zdefiniować w następujący sposób: dany desygnat nazywany jest przy użyciu wyrazu a. wybór danej jednostki leksykalnej jako nazwy danego desygnatu jest zdeterminowany zarówno przez wyrazistość semazjologiczna. Zjednej strony. Podstawową zasadą takiej pragmatycznej odmiany onomazjo-logii jest to. gdyż należy do właściciela indywidualnego i służy do przewozu osób prywatnych. Innymi słowy. że pomimo Dosiadania cech samochodu i furgonetki Renault Espace lepiej reprezentuje kategorię „samochody". jeśli to coś jest dobrym reprezentantem danej 25. czasami synonimicznych. słowa są polisemiczne . gdzie pojazdy tego typu jeżdżą po drogach od dawna i są samochodami rodzinnymi. Takie słowa zebrane są w tezaurusie. pokusimy się o wyjaśnienie. przyjęła się nazwa mini-furgonetki — ang. jak i onomazjologicznej. dlaczego użytkownicy języka w określonej sytuacji wybierają takie a nie inne słowo. skoncentrujemy się na praktycznych aspektach wiedzy o znaczeniu i nazywaniu. że coś zostanie nazwane przez określone słowo.reprezentowane w taksonomicznym modelu słownictwa. natomiast wyrazistość onomazjologiczna określana jest przez stopień zakorzenienia nazwy danej kategorii w języku.podsumowanie_ 69 teeorii. W związku z tym. Natomiast typowa europejska furgonetka przewozi głównie towary. który podobny jest w równym stopniu do samochodu i do furgonetki? Wybór słowa samochód uzależniony jest zapewne od tego. klasyfikacja oparta na podziale damskie/męskie nie znajduje potwierdzenia w rzeczywistości. Wobec tego w sytuacji. że wybór danej jednostki leksykalnej uzależniony jest od wyrazistości zarówno semazjologicznej. poświęconego semantyce leksykalnej. (Warto w tym miejscu zaznaczyć. jaki onomazjologiczne. wyrazistość semazjologiczna determinowana jest przez stopień podobieństwa znaczenia lub przedmiotu do prototypu danej kategorii. gdy spódniczka kopertowa przypomina w równym stopniu spódnicę kopertową co mini(spódniczkę) i nie istnieje motywacja semazjologiczna wyboru jednej z kategorii. nazwa minispódniczka) będzie wciąż używana na określenie tej spódnicy-hybrydy. Podsumowanie W badaniach słów i znaczeń ujawniają się dwa przeciwstawne zjawiska. Dla-0 Europejczycy nazywają samochodem niodel Renault Espace. pozycja taksonomiczna terminu ubrań' damskie jest niedookreślona. mini-van). Jak pokazuje rys. gdyż niektóre ubrania noszone są zarówno przez kobiety. uwzględniającej zarówno podejście semazjologiczne. albowiem bardziej przypomina prototypowe samochody niż furgonetki. Wyrazistość semazjologiczna oznacza. taki pojazd nazywany jest samochodem. jak i onomazjologiczna. spodni i garnituru. jako że odnosi się w równym stopni spódnicy. jak i mężczyzn. 2. 2. ale czasami o wiele bardziej ogólnych lub bardziej szczegółowych. Wnioski: współzależności pomiędzy semazjologią i onomazjologią Do tej pory zajmowaliśmy się semazjologią i onomazjologią z punktu widzenia teorii. w celu nazwania jednej rzeczy używamy wielu różnych słów.4. Z drugiej strony. Zilustrujemy to zjawisko na przykładzie „pojazdów".

które ujmują istotne rozróżnienia w domenach pojęciowych rozpoznawane przez daną społeczność językową. rozszerzenia i zawężenia tworzą wspólnie sieć radialną. lub terminów podrzędnych. Granice między znaczeniami w obrębie sieci radialnej. Wśród kilku nazw na określenie danego przedmiotu zawsze istnieje nazwa prototypowa. które można uznać za prototypowe oraz pro sy zmiany znaczenia (metafora. nie) odpowiedzialne za powstanie pozostałych znaczeń. Uzasadnij! swoją odpowiedź. z wyjątkiem zamieszczanych w słownikach wysoce specjalistycznych definicji. metonimia. że hierarchie taksonomiczne kategorii leksykalnych nie tworzą klarownych taksonomii o przejrzystym układzie rozlecz c . takich jak dżinsy czy minispódniczka). rozszer. które cechuje maksymalna wyrazistość. Zalecana lektura leksykalnej . zawężenie. Dwa głóv kierunki badań słów i ich znaczeń to semazjologia i onomazjolog. ale te ostatnie wyróżniają się niższym stopniem zakorzenienia. f łączeń semantycznych czy nieostrości. Wszystkie znaczenia wy razu powstające na bazie procesów metonimii. mówimy o luce leksykalnej. jedne znaczenia są zawsze bardziej centralne. Jeśli część jednej domeny wykorzystana jest do opisu całości. To znaczenie słowa. mówimy o metonimii pojęciowej. samochód. ponieważ stosując napotykamy podobne zjawiska w sferze efektów prototypowych. W metonimii związki między znaczeniami ustanawiane są na podstawie relacji przyleglo-ści. np. jabłko.harakteryzują się*" 26 ' . drzewo. Gdy cała domena jest przenoszona na inną domenę. czyli prototypowe. Pośród wielu znaczeń wyrazu. które definiowane są w stosunku do prototypu i peryferii danej kategorii. w metaforze zaś na bazie podobieństwa elementów lub sytuacji należących do różnych domen. znaczenia (a) „matka ojca lut ' kie stożka 72 CO ZAWIERAJĄ SŁOWA: LEKSYKOLO Wskaż znaczenie. np. ćwiczenia i zadania n3łowa głowa anie" uczesanie owadź głową wie. te dwa podejścia do znaczenia leksyk? nego i nazw przedmiotów mają cechy wspólne. Należy również pamiętać. czego nie mogą opisać klasyczne definicje znaczenia. domena źródłowa „ciało ludzkie i domena docelowa „meble". spodnie. Zamiast terminów poziomu podstawowego możemy używać terminów nadrzędnych. Wyrazy łączą się w pola leksykalne. a zwłaszcza obrzeża różnych kategorii znaczeniowych. nazywana terminem poziomu podstawowego. ryba itp. Jeśli brakuje dla danej kategorii terminu podstawowego.7. niż inne. kojarzone jest z daną formą wyrazową częściej od innych jego znaczeń. metafory.nonimii wyróżniamy zjawiska antonimii i homonimii. W jakiej zależności semantycznej pozostają znaczenia (d) i (g) w stosunku do znaczenia prototypowego (a)? . Chociaż z gruntu odmienne. Termin zakorzenienie odnosi się do zjawiska utrwalania się w języku danej formy. są nieostre i rozmyte. mamy do czynienia z metaforą pojęciową. takich jak ubranie.

W tym rozdziale przekonamy się. vrucht. metafory oraz metonimii. Określ. Wyraz jest to abstrakcyjna jednostka leksykalna (leksem). będących nazwami rzeczy i zachodzących między nimi relacji. Sporządź schemat Sieci radiaJnej dla pomnych »«d *w^ fJ^^^^J^r*^^^!*1 " ' . miękka. Poniżej przytoczono kilka wyrażeń ze słowem czarny.^ Aairnterm^y jak ska.. ^^działów l i 2Rozdział 3 Wewnętrzna struktura wyrazu: morfologia W rozdziale 2 dowiedzieliśmy się. (c) Portal kościoła zdobiony był laskami z piaskowca. 5.3. Wprowadzenie: jednostki analizy morfologicznej Morfologia jest nauką o wewnętrznej strukturze wyrazu. »•!. jadalna część rośliny": niem. Frucht. Po wprowadzeniu pewnych rozróżnień. (a) Starszy pan podpierał się laską. jak w przypadku słowa szkoła. -.2). drzewa": niem. a które metonimicznym '•• z wyrazem owoc? Uzasadnij swoją odpowiedź. czy w tych przypadkach mamy do czynienia z metaforą lub metonimia językową. W zbiorze terminów bliskoznacznych wyrazu owoc przytoczo-1 nych w przykładzie (2) znajdujemy słowa żniwo oraz plon dla znaczenia dosłownego i przenośnego tego wyrazu.„ cnnrtowe. niderl. niderl. Obst. fruit (b) „nasienna część rośliny. „ 3. Ekwiwalenty dwóch centralnych znaczeń polskiego słowa ów brzmią inaczej w języku niemieckim i niderlandzkim: owoc (a) „słodka. że te same mechanizmy odgrywają rolę w morfologii. . nauce o elementach składowych jednostek leksykalnych i wykładnikach ich połączeń w konstrukcjach na poziomie składni. (b) Do naszego ciasta przydałaby się laska cynamonu. Pokazaliśmy też. że różne jednostki leksykalne mogą wyrażać te same pojęcia (onomazjologia). (e) Ojciec skrzyczał mnie za kolejną laskę z angielskiego. Które z tych słów jest semazjologiczną. W każdym przypadku wskaż motywację użycia słowa czarny. przyjrzymy się czynnikom. która w wypo76 . a także.'] minów pozostaje w związku metaforycznym. (d) Marcin poderwał na dyskotece dwie laski z PWST. że jednostki leksykalne mogą mieć kilka.Które ze znaczeń można opisać za pomocą klasycznej definiti znaczenia. czy też z metaforą lub metonimia pojęciową. a które onomazjologiczną próbą rozwiązania problemu kategoryzacji? Uzasadnij swoją odpowiedź. 6.. Które z tych dwóch ter. a które nie? Uzasadnij swoją odpowiedź. jak w przypadku nóg łóżka (por.(• Przedstaw na rysunku sieć radialną słowa babka. o . 4. często powiązanych ze sobą znaczeń (semazjologia). które mogą odgrywać rolę w procesie tworzenia wyrazów. że można określić powiązania między różnymi znaczeniami tego samego wyrazu lub różnymi znaczeniami jednostek leksykalnych należących do tego samego pola semantycznego odwołując się do mechanizmów zawężenia lub rozszerzenia znaczenia. tradycyjnie stosowanych w morfologii. 2.

które odróżniają wyraz pochodny. z klasy wyrazów o jednym typie odmiany do innego typu odmiany (np. Terminem tym jest morfem (od greckiego. natomiast kompozycją . W rozdziale 2 koncentrowaliśmy się na wyrazach. W języku polskim rzadkie jest tworzenie wyrazów złożonych przez połączenie dwóch morfemów głównych bez wiążącego je afiksu (np. wczoraj -> wczorajszy). Przyjrzyjm się teraz. jak i na poziomie zdania. ale olbrzymia większość morfemów głównych to morfemy związane (npryb.terminem mor-.1. przyrostek -ąc w śpiewającĄ spójnik zdaniowy że). Potrze ny nam jest termin obejmujący zarówno te składniki wyrazów. albo związane. ca znaczenie leksykalne lub pełniąca funkcję gramatyczną. fem gramatyczny. czyli podstawowego składnika wyrazu.)).„kształt. że tak jak wyrazy mógł mieć znaczenia prototypowe (podstawowe) oraz poboczne (peryferyj ne). Rzeczowniki przybierają właściwe końcówki przypadkowe. zachodzą zarówno na poziomie grup składniowych. które wchodząc ze sobą w różne związki. czyli derywat. specjalista -> spec). w obrębie tej samej części mowy. dom —> domek. zwanego też afiksem. W języku polskim morfemem głównym może być morfem swobodny (np. domisko. postać"). jak i te formy. męska) -> woźna (deki. końcówka -u w domku. gimbus. Morfemy gramatyczne służą do tworzenia form. Morfemy. zegar + mistrz). od wyrazu.tworzenie wyrazów na bazie ćtwóch i więcej morfemów głównych. których wykładnikami są morfemy gramatyczne. w jaki sposób z morfemów tworzy się wyrazy. długowłosy).). lać —> odlać) i kompozycje. odwrotnie niż np. drugą . morfemu pobocznego. czasowniki . ucięcie (np. Pierwszą określa się terminem morfem leksykalny. kot + ka) lub też łączyć dwa i więcej morfemy główne (np. który zachodzi między wyrazami w danym wy-powiedzeniu (np. Morfem może być jedynym składnikiem wyrazu lub jego składowym elementem. 3. gułami łączenia wyrazów w konstrukcje składniowe. a także. w języku angielskim. prosta (przym.WEWNĘTRZNA STRUKTURA WYRAZU: MORFOL wiedzeniach występuje w różnych formach fleksyjnych. jak od wyrazów można tworzyć wyrazy pochodne lub łączi je w wyrazy złożone. na przykład.). definiil się jako najmniejsze jednostki języka posiadające znaczenie. właściwą (np. wyraz pochodny powstaje przez przyłączenie do morfemu głównego. które mogą wystąpić samodzielnie jak wyrazy. dług + o + włosy). od języka angielskiego. gdzie morfem główny jest . PAN. PZMot) itd. w domek. od którego ten derywati pochodzi (np. jak i formy służące! wyrażaniu związku. jak forma wyrazu służy wyrażenu związku składniowego wiążącego wyrazy w konstrukcjach. Zarówno morfemy leksykalne. Możi) je porównać do wyrazów z tego względu. Derywacją nazywamy tworzenie-wy*azów pochodnych na bazie jednego morfemu głównego. najmniejsza jednostka języka posiadają-. Relacje syntaktyczne. Mówiąc najogólniej. morphe . don. Morfemy główne i afiksy .) —sprosta (rzecz. zgodnie. w odróżnieniu. Morfemy. -ek w domek. żelbet. udomowić itd.1. nazywamy morfemami swobodnymi. Związany morfem poboczny może być dodany do jednego morfemu głównego (np. itd.właściwe końcówki osobowe. -isko w domisko itd. któ są konieczne i od których wywodzą się wyrazy pochodne (np. czyli morfemy. zwanego też rdzeniem. Sanepid. na warny morfemami związanymi.+ -ak). (np. Tworzenie nowych wyrazów odbywa się ponadto przez przeniesienie wyrazu z jednej części mowy do innej (np. woźny (deki. Zacznijmy od przyjrzenia się. głosek lub fragmentów wielowyra-zowych nazw (np. które wys pują wyłącznie przyłączone do innego morfemu lub morfemów. połączenie w wyraz liter. jakie wyrazy przybierają wchodząc w związki syntaktyczne z innymi elementami wypowiedzenia lub do łączenia form w wypowiedzeniach. Natomiast pflj stawowe jednostki analizy morfologicznej. jak i morfemy gramatyczne mogą być albo swobodne. żeńska)). PKO. Do najważniejszych sposobów tworzenia wyrazów zaliczamy dery wacje. tworzą radialne sie< znaczeń.

dług -odystans -ow(y) (kompozycja z interfiksacją + derywacja) historyczny językowy -0"160 -y" równaj forro^^amatycZną (porównaj formę Morfempis* ————— grama" morfem wyrażający tryb przyp tyczne. Słowotwórczą strukturę wyrazów przedstawiono w formie wykresów. . Ze względu na położenie względem morfemów głównych w wyrazach pochodnych. beczkowóz.-^y. m. 1.„rybołówstwo" (dosł. m. np. Wstawi( nie interfiksu między dwa morfemy rdzenne nosi nazwę interfij cji. Rys.gł.p. na78 WEWNĘTRZNA STRUKTURA WYRAZU: tomiast proces przyłączający sufiks nazywamy sufiksacją. fish + -y -.gł. jest spójnik matycznego która poza amatycznego fcmu gradomem). Morfemy gramatyczne podane są w nawiasach: (Da.„ry60" + -y)). morfemy ^^ zi gwobodnego zwi Jak już ne lub związane.p. Poniższe przykłady ilustrują budowę kilku wybranych wyrazów pochodnych. Nazwy procesów słowotwórczych podano w nawiasach. su-fiksy (przyrostki). np. stojące ifliędzy morfemami głównymi. Co więcej. Wyrazy pochodne Procesy słowotwórcze morfem główny zlew kompozycja morfem morfem poboczny główny derywacja -ozmywak morfem główny ogród morfe: pobo -nik Derywacja i kompozycja nie są oczywiście jedynymi procesami słowotwórczymi." oznacza morfem główny." .p. . m. Symbol „m. stojące przed morfemem głównym.. a symbol „m.rybi"(dosł. morfemy poboczne dzieli się zasadniczo na prefi-ksy (przedrostki). oraz in-terfiksy.morfem poboczny. niezły. np. Dział morfologii zajmujący się wyrazami pochodnymi nazj jest słowotwórstwem. stojące po morfemie głównym. długodystansowy m. „ryba" + -ery). Proces morfologiczny Przyłączający prefiksy nazywamy prefiksacją. wyraz pochodny może być utworzony przez zastosowanie jednego lub więcej procesów słowotwórczych. .gł.zwykle morfemem swobodnym (np. nożyk. fish + -ery .

2. morfologiczny. Swobodne " j •— — tworzenia puszczenie. 3. 2. Tvnv mnr-fior». że grupa pracowników dużej amerykańskiej firmy elektronicznej zgromadziła się przy stole konferencyjnym dla| omówienia nowego typu telefonu. cellular phone („telefon 81 („telefon . Rozpatrzmy przykład nazwy niedawno wprowa^ dzonej do wielu języków. Stowotwórstwo a nadawanie nazw Poznaliśmy dotąd dwa różne sposoby służące tworzeniu nazw: kompozycję i derywację. atyczne ***** sluzyć do funkcjonale mog? knstrukcji «^^^e ważną role . pr^. Typy morfemów gramatycznych Składniki analizy gramatycznej związki składniowe i formy fleksyjne morfem leksykalny fakt. Porównaj huset (dosłownie dom + określo.——— Rys. kiedy istnieje kilka możliwości. Formy wyrazów składające się. Ale tworzenie nazw może się odbyć także drogą połączenia wyrazów w konstrukcjach składniowych.ęzykach pe nią Na pr składniowych i ^ trukcja skła-pa nominalna. Mówiąc o takim urządzeniu. która poza PTZ czownika. fleksyjny) -yml-ego itd. dlaczego język używa takiego a nie innego sposobu tworzenia nazw.x..1. wykładnik ten może być morfemem związanym. W sytuacji. ze związanych morfemów fleksyjnych nazywamy formami fleksyjnymi Tworzeniem form fleksyjnych zajmuje się dział morfologii znany jako fleksja.„(jakaś.> ^ rze. który nie jest podłączony do l gniazdka. na przykład mobile phone („telefon ruchomy"). poza morfemami głównymi. . ny) w języku norweskim. mogą użyć wielu określeń. Rys.2. . 2. w języku l • ___ Ir-t-rirPI określoności lub p p yP rówmez na rozaj . który sposób wyrażania danego znaczeniaj ustali się w języku. Powstaje więc pytanie. nie da się z góry przesądzić. czyli ^kon^ ^^ składnikiem ^t«^ Hadnikiem 80 WEWNĘTRZNA STRUKTURA WYRAZU: MORpQLoc na) książka".. gramatyczny (m. że w łączeniu wy kład. w których określoność grupy nominalnej ma wykładni]. gramatyczny (wyraz funkgonalny) morfem leksykalny prost związany m. nieokreślona) książka"). Wyobraźmy sobie. Typy morfemów gramatycznych przedstawiono na rys. łączanym do rzeczownika. a book . swobodny m. W innych je zykach.

° gkiąj odmianie języka angielskiego przyjęła się nazwa budowie sieci stacji radiowych (odbierających i przeka-ły elektromagnetyczne: cellmlar phone. aiutomobile („samochód"). zwany też ^ Zar (. jak to miało miejsce w przodku portable w języku angielskim. kiabriolet"). reczności i jako nazwę takiego telefonu prrzyjęto ein Handy. gdzie używa się albo v razu o szerszej treści informacyjnej.. lub też carphonie („telefon samochodo-W>1 W ięzyku niemieckim przeważył aspelkt łatwości w obsłudze. Po pewnym czasie nowa nazwa zakorzenia się i zostaje wprowadzona do systemu języka. Natomiast \w odmianie brytyjskiej * f niła się nazwa podkreślająca możliwcość korzystania z telefo-wrochu. przenośny. lecz również odmiany języków różnią się między sobą co do tego. że przyjęcie się nowego wyraztu dla określenia nieznanych dotąd przedmiotów pojawiających się w rróżnych kulturach jest wynikiem „ścierania się" czynników onomazjcologicznych. Z kolei w niderlandzkim używa się een gsm. czyli określeń pojedynczych przedmiotów lub pojęć składających się z dwóch i więcej wyrazów. zarówno w amerykańskiej (AmE). Angielski wyraz portable jest starym zapożyczeniem z. and bcought a black and white portable. Każde odz'wierciedla inny sposób konstruowania treści poję-dkreśla pewną wyrazistą. Jednakże częściej jest stosowany w BrE niż w ArrnE. które podlegają skróceniu. digital phone portable phone („telefon iprzenośny") itd. co pokazuje poniższy przykład. Na przykład. sam staje się nazwą danego przedmiotu. limuzyna") czy conva ible („samochód ze składanym dachem. Jej część może nawet ulec ucięciu i tak skrócony wyraz.mobile phone. W AmE używa się nazwy a parking lot w odniesieniu do miejssca (zwykle placu) wyznaczonego do parkowania. skrótu od angielskiej nazwy global system for mobile communication („globalny systtem komunikacji mobilnej") lub też een draagbare telefoon („telefoin przenośny"). „budynek przeznaczony do parkowania samochodtów"). tworze jednowyrazowe nazwy syntetyczne. przynajmniej w tym samym języku. pociąg pośpieszny -» pośpieszny. W języku francuskim weszła \w użycie nazwa un portable oddającej przenośny charakter urządzania.komorka")..) „łopatka kuchenna" bin waste-basket „kosz na śmieci" tea-towel dishcloth „ścierka do naczyń" Etymologia niektórych nazw używaniych w . (2) We swapped our colour television. właściwvą przedmiotowi cechę. jak i bry skiej (BrE) odmianie języka angielskieego wyraz car używany j w odniesieniu do pojazdu z silnikiem imechanicznym.nocket phone („telefon kieszonkowy"). sklep spożywczy -> spożywczy itd. przez co nie daje się już użyć na oznaczenie nowych przedmiotów. określenie wzorowane na zapożyczonym z angielskiego słowie handy ( poręczny"). Kolejnym przykładem tej „walki" są nazwy przedmiottów i urządzeń kuchennych używane w BrE i AmE. Przykładami nazw analitycznych. ale obecnie używany jest prawie wyłącznie w ocdniesieniu do przenośnego odbiornika telewizyjnego. jakie wyrazy przyjmują si^ w nich jako nazwy przed82 WEWNĘTRZNA STraUKTTJRAWYRAZU|MOpi^u miotów. Jest oczywiste. Miejsce do park wania samochodu nazywa się w BrE cair park („parking". Wymieniliśmy nasz kolorowy telewizor na czarno-biały. a! wyrazów o bardziej wyspecjalizowanej 1 treści takich jak sedan (. języka francuskiego.) „kran" washing-up liąuid dish-washing liajuid „płyn do naczyń" cutlery siluerware „sztućce" fish-slice spatula (z hiszp. Nie tylko języki.r mochód czterodrzwiowy ze stałym dachiem. (3) BrE AmE oven cooker „kuchenka" łap faucet (z franc. natomiast nazwy ai parking garage w odniesieniu do budynku przeznaczonego do parrkowania samochodów. są w polszczyźnie kotlet schabowy -> schabowy.

W tabeli l podsumowano różne sposoby tworzenia nazw. twiej można się o tym przekonać badające różne języki. b+c) (e) konstrukcje syntak(T) inne (np.amerykańskiej odmianie języka angielskiego wyraźnie pokazuje.ga. odzwierciedlaj ącyclh różnice w budowie wyrazów pochodnych.rmi-strzowski pociąg pośpieszny bus beczkowóz mówca długodystansowiec pasta do zębów pekaes kulturalno- . Dlatego też badanie procesów nadawania rzeczom nazw jest ściśle powiązane z badaniem kuiltury dominującej w społeczeństwie posługującym się danym językiiem lub jego odmianą. Przykłady zostały podzielone na sześć klas. skróty) tyczne prostokąt opiekacz ze. Gramatyczna klasyfikacja nazw (b) złożenia (c) derywaty (d) typ mieszany (c+b. Ła-. że tworzenie nazw do pewnego stopnia odzwierciedla wielokuliturowość amerykańskiego społeczeństwa. !.

wyrazy niepodzielne dom kot W dalszej części tego rozdziału omówimy szerzej dwa najważniejsze procesy słowotwórcze, kompozycję (3.2) oraz derywację (3.3). Następnie przyjrzymy się innym sposobom tworzenia słów (3.4) oraz morfemom gramatycznym (3.5). W każdym z tych podrozdziałów rozpatrzymy różne znaczenia przysługujące morfemom, a także zastanowimy się nad rolą, jaką odgrywają one w procesie nadawania nazw. 3.2. Kompozycja W tym podrozdziale zapoznamy się z regułami tworzenia wyrazów złożonych, czyli złożeń, porównamy wyrazy złożone z połączeniami wyrazów w konstrukcjach składniowych, a następnie zastanowimy się, jakie typy wyrazów złożonych upowszechniają się i wchodzą do systemu języka oraz czemu służy proces kompozycji. 3.2.1. Struktura wyrazów złożonych Tworzenie wyrazów złożonych odbywa się na podstawie ścisłych zasad. Złożenia budowane są na zasadzie szeregowej lub hierarchicznej; większość tworzona jest z członów, które pozostają do siebie w stosunku nierównorzędnym, czyli hierarchicznym. Układy szeregowe powstają przez zespolenie dwóch (i więcej) członów znaczeń wo równorzędnych, np. sprawozdawczo-wyborczy (tzn. „sprawc dawczy" i „wyborczy"). W układach szeregowych człony mogą zost przestawione bez zmiany podstawowego znaczenia (wyborczo-spr wozdawczy). Układy hierarchiczne powstają przez połączenie § mantycznie nierównorzędnych członów w układzie podrzędno-na rzędnym. Człon podrzędny jest członem określającym, natomia człon nadrzędny jest członem określanym, np. jasnozielony. W języku polskim wyrazy złożone charakteryzuje brak odmiar pierwszego członu (np. dobrobyt, dobrobytu, dobrobytem, *dobregt bytu, *dobrymbytem), oraz, w mniejszym stopniu, niesamodzielnej akcentowa pierwszego członu. Większość złożeń ma jeden akcei główny, podobnie jak wyrazy słowotwórczo niepodzielne oraz der waty (np. dalEko widzi —» dalekOwidz, stAry drUk —» starOdrw ale: biAło-czerwOny). Te same kryteria, gramatyczne i fonologiczm odgrywają rolę również w języku angielskim. Przykładowo, wyra; złożony ma w angielszczyźnie zwykle jeden akcent wyrazowy, któr pada na pierwszy człon złożenia. Drugi człon nie jest akcentowany (np. blAckbird - dosłownie czarny + ptak, „kos"). Dla porównanie, w grupie nominalnej składającej się z rzeczownika i przymiotnika, główny akcent pada na drugi składnik, ale akcentowany jest, choć słabiej, również pierwszy składnik (np. a blAck blrd „czarny ptak"). Człony wyrazu złożonego mogą należeć do różnych kategorii leksykalnych. W języku polskim należy zwrócić uwagę na towarzyszą ce kompozycji procesy słowotwórcze i fleksyjne. Podane poniżej przy kłady to rzeczowniki złożone, w których drugim członem jest rzeczownik, a pierwszym kolejno rzeczownik, liczebnik, przymiotnik i czasownik. (4) a. rzeczownik + rzeczownik = beczkowóz, kręgosłup b. liczebnik + rzeczownik = stulecie, czterowiersz c. przymiotnik + rzeczownik = płaskostopie, starodruk d. czasownik + rzeczownik = śpiwór, przebiśnieg Znaczenie rzeczowników złożonych zależy od znaczeń ich

składników. Relacje wyrażane przez człon określający w stosunku do członu określanego są różnorodne. Człon określający może wyrażać środek umożliwiający czynność typowo wykonywaną przez człon określony 3 2. narostatek, rentgenoterapia), składnik członu określanego (np. iobeton, motorower), obiekt czynności wykonywanej przez człon \ eślany(np. projektodawca, powieściopisarz) itp. Interpretacja złożeń zależy od naszej wiedzy pozajęzykowej. Ponieważ wiemy, że pojazdy mogą być napędzane przez silniki parowe, elektryczne lub spalinowe, w złożeniach takich jak parowóz, elektrowóz, spalinowóz interpretujemy pierwszy człon jako określający rodzaj czynności wykonywanej przez pojazd. Wiemy jednak, że beczka nie może być napędem, podobnie jak nie może nim być radio. A zatem w złożeniach beczkowóz i radiowóz interpretacja członu określającego musi być inna. Jaka dokładnie jest ta interpretacja, wynika z naszej wiedzy pozajęzykowej. Podobnie jest w innych językach. Na przykład w języku angielskim, gdzie zdecydowana większość morfe-mów leksykalnych to morfemy swobodne i dlatego też kompozycja jest znacznie częściej stosowanym procesem słowotwórczym niż w polszczyźnie, w złożeniu leather shoe (dosłownie skóra + but, „skórzany but") człon podrzędny określa materiał, z jakiego but jest wykonany. W złożeniu tennis shoe (dosłownie tenis + but, „tenisówka/but do tenisa"), człon podrzędny określa, do wykonywania jakiej czynności używany jest taki but. W złożeniu alligator shoe (dosłownie aligator + but, „but ze skóry aligatora") człon alligator nie może określać czynności, ponieważ wiemy, że aligatory nie noszą butów, oraz że nie ma specjalnych butów używanych w czynnościach dotyczących aligatorów. Bardziej prawdopodobna jest więc relacja materiałowa, przy czym rozumiemy, że but nie jest wykonany z całego aligatora, lecz jedynie z jego skóry. Przymiotniki złożone mogą powstać przez kompozycję dwóch przymiotników semantycznie równorzędnych (np. głuchoniemy) lub semantycznie nierównorzędnych (np. staroangielski), w których pierwszy, podrzędny człon modyfikuje znaczenie drugiego, nadrzędnego członu. Również przysłówek może być zespolony z przymiotnikiem w jeden wyraz złożony (np. krwistoczerwony). W tym przypadku przysłówek jest członem podrzędnym i modyfikuje znaczenie przymiotnika, określając stopień cechy wyrażanej przez przymiotnik. Wiele przymiotników złożonych tworzonych jest od związków składniowych, złożonych z wyrazów należących do różnych kategorii leksykalnych (np.płaskie dno -»płaskodenny, strzela szybko -> szyb86 WEWNĘTRZNA STRUKTURA WYRAZU: MOBPn kostrzelny, lubi ciepło -> ciepłolubny itd.). Procesowi kompozycji 0X1-gatoryjnie towarzyszy w takich przypadkach derywacja, tworzą przy pomocy morfemu słowotwórczego (np. (o)n(y), -(o)w(y) oraz i,? terfiksu) przymiotnik złożony z morfemów głównych zespolonych w jedną podstawę słowotwórczą. Kompozycji może towarzyszyć zmiana znaczenia członów. IW, kładowo, wyraz gród używany jest w odniesieniu do pierwotnej os^ dy, siedziby wodza bądź władz, lub miasta. Wyraz ciemnogród nie jest jednak używany w odniesieniu do zabudowanego obszaru, lecz metonimicznie, w odniesieniu do społeczeństwa, ogółu ludzi, nie tyle nawet zamieszkujących ten sam gród (ani nawet ten sam obszar), co połączonych określonymi poglądami. W wyrazie ciemnogród człon ciemny nie oznacza braku światła, lecz - przez metaforyczne rozszerzenie znaczenia - brak oświaty, zacofanie. Widać więc wyraźnie, że w trakcie procesu kompozycji uległy zmianie podstawowe znaczenia obu morfemów leksykalnych stanowiących człony złożenia. Podobnie wyraz złodziej jest starym złożeniem o budowie i znaczeniu analo gicznym do wyrazu złoczyńca, antonimem wyrazu dobroczyńca. Zawężenie znaczenia członu zło do występku polegającego na kradzież) spowodowało, że z czasem złodziej zaczął

oznaczać już tylko tego, ktc dopuszcza się kradzieży. Podobnie jest w innych językach. Użycie członu alligator w angielskim złożeniu alligator shoe w odniesieniu nie do całego zwierzęcia, lecz tylko do jego skóry, to kolejny przykład metonimii. Z kolei w angielskim złożeniu horse shoe (dosłownie koń + but, „podkowa końska") użycie członu shoe na określenie rodzaju zabezpieczenia mocowanego do kopyta końskiego jest przykładem metaforycznego rozszerzenia znaczenia jednego z członów złożenia. 3.2.2. Porównanie złożeń i konstrukcji składniowych Przez konstrukcje składniowe rozumie się połączenie wyrazów w stosunku szeregowym, czyli współrzędnym (np. ciepły i ładny, mężczyźni, kobiety i dzieci), lub w stosunku hierarchicznym, czyli niewspółrzędnym, opartym na jednym z możliwych związków składniowych, np. związku zgody, w którym składnik podrzędny zgadza się ze składnikiem nadrzędnym pod względem rodzaju, osoby, liczby i przypadka (porównaj formę przymiotnika w grupach nominalnych miły chłopak i miła dziewczyna). Ogólnie mówiąc, w odróżnieniu od «<??^?^E?^i^i—*». S?:^^^t^5?5??s; Scej8składniowo mazanych wyr fereśtorstó czy stotófepa. S, pojęcia, np. wcześniej wspomn y ^ ^.^ . .„V*P ,zeru;ona porzeczK ,^ ^J^. analitycznymr. Są to styku ^US^n-1 *"- BLJf Niektóre złożenia tyczną, czego nik złożony ziuu^-s/-wyrazów jako złożeń zy. Na przykład, an^ z grupy nominalnej tunek rośliny „otw" Ze względu na jem L swoją przejrzystość _ix_ wyhnieniony wcześniej rzec^ow. ' vwnicy języka nie postrzegają jiakim z czasem ulegająca. - ' stokrotka") wykształca się lUBlu,^;,"oko dnia"), określają^ ga. ," wczesinym porankiem. . • —._-_._,^4.0ść semantyczną, z\oze. tworzenia naz\^. p0— i, • pretacyjnycn, J dwuznaczny itd., czy midorowa, gazeta nika ze zmian se mantycznego zawężenia, równaj białoskórnictwo ^ ; 2 jagodami ~ "" o. trata przejrzyStości wy-^ ich skła^,. se. metafory oraz metom^ (po. i czarny ch^akter> angielskim seitianty. złenia app^e tree (doslownie ^ WEWNĘTRZNA STRUKTURA WYRAZU: MORFOLOl niej blackbird, niemniej w przypadku tego drugiego, związek serru ; tyczny pomiędzy obu członami nie jest na tyle wyraźny, aby możr było stwierdzić, do jakiej podkategorii odnosi się ta nazwa. Znacs nie przymiotnika w połączeniu ze znaczeniem rzeczownika rue wskazuje jednoznacznie, o jaki gatunek ptaka chodzi. Kos niekoniecznie nawet jest koloru czarnego i mówiący może sobie wyobrażać, że taki ptak jest brązowy. Ponieważ samiczki tego gatunku ptaków faktycznie są brązowe, możemy użyć w odniesieniu do nich pozornie tylko paradoksalnego określenia brown blackbird („brązowy kos"). 3.2.3. Rola złożeń i zestawień w procesie nazywania rzeczy Złożenia, a w języku polskim również zestawienia, odgrywają główną rolę w tworzeniu taksonomii w obrębie leksykonu. Jak już powiedzieliśmy w podrozdziale 2.3, w taksonomii wyróżnia się kategorię pojęciową stanowiącą podstawę klasyfikacji oraz nazwy nadrzędne (ogólniejsze) i nazwy semantycznie podporządkowane (bardziej szczegółowe). Nazwy ogólniejsze umieszczone są ponad nazwami poziomu podstawowego, natomiast nazwy bardziej szczegółowe -pod nimi. Główną fuiikcjajsłożenia, a także zestawienia, jestmtwo-

rzenie w obrębie danej kategorii pojęciowej nazwy jednostki podporządkowanej, o węższej treści informacyjnej. Zgodnie z naszymi rozważaniami w rozdz. 2.3, motopompa to określony typ pompy, chemioterapia to pewien rodzaj terapii. Podobnie jest z zestawieniami. List gratulacyjny to szczególny rodzaj listu, analiza stylistyczna jest szczególnym rodzajem analizy. Kiedy pojawia się jakaś nowa rzecz, funkcją języka jest utworzenie dla niej nazwy. Przykładem złożenia stosunkowo niedawno wprowadzonego do języka polskiego jest par~ kometr, a do języka angielskiego motorway (dosłownie silnik (mechaniczny) + droga, „autostrada"). Przykładami niedawno wprowadzonych zestawień są w języku polskim karta bankomatowa, telewizja kablowa czy też wanna z hydromasażem. Ogromna ilość złożeń i zestawień potrzebna jest na określenie nowych, bardziej szczegółowych pojęć w obrębie różnorakich kategorii pojęciowych, a także dla wskazania relacji pomiędzy parami hiponi-mów i hiperonimów takimi jak adres elektroniczny i adres. Gdyfcy-śmytażde nowe bardziej szczegółowe pojęcie chcieli nazwać przy pomocy nowego, słowotwórczo niepodzielnego wyrazu, przekroczylibyśmY pojemność pamięciową umysłu i zaburzyli hierarchii113- f ru~ kturę leksykonu. Wprowadzenie do systemu języka sW^010.20 niepodzielnych wyrazów na określenie tysięcy nowych zjais .^>0-'a" wiających się rok w rok w naszej kulturze wydaje się nimoz iwe' Dla przykładu, do niedawna list (zwykle kartkę papieru wr^z koPCT~ tą) wysyłaliśmy pocztą. Od niedawna nie musimy korzysic z us u^ tradycyjnej poczty, bowiem list można wysłać bez pisanii^0 na Pa~ pierze i wkładania do koperty, korzystając z poczty elektrłlczneJ' Interpretacja nowych złożeń i zestawień jest łatwa. ?amy z^a" czenie podstawowe poszczególnych członów, dostrzegam' Jaka Jes między nimi zależność semantyczna, a ponadto wiemy,a ^. zna" czenie podstawowe członów uległo metaforyzacji i potraf^ zmter~ pretować te nowe znaczenia przenosząc, na przykład, znczem(~ wy-razu poczto z jego domeny źródłowej do domeny docelow'^' czy a" tegorii pojęciowej wyrazu elektroniczny. Jako użytkowej •'5Z/. f' należymy do określonej społeczności kulturowej i wiem' . ^a 1C nowych pojęć odnoszą się nowe nazwy. Tak więc, dla celw interpi"e-tacji nowych nazw posługujemy się wiedzą o zasadach t\Przenia w^~ razów w komponencie słowotwórczym, ogólnymi strateiiami łt°Sni" tywnymi, takimi jak metaforyzacja, oraz kulturowo uwrunliowana. wiedzą pozajęzykową. 3.3. Derywacja W tym podrozdziale przyjrzymy się dwu różnym bPom allllsoy oraz pokażemy, jak wyrazy przekształcają się w afiks^' as ^pnif omówimy pokrewieństwo znaczeniowe niektórych m(rtemowi ic funkcję „uogólniającą". Przyjrzymy się również rodz^0111 anksow słowotwórczych. 3.3.1. Morfemy słowotwórcze i morfemy fleksyjne O ile wyraz złożony (tzw. derywat złożony) najczęś(!ej ZDUQ°wany jest z dwóch morfemów leksykalnych, derywat pros^ zbudowany J—- leksykalnego oraz jednego luf W1^cej morfe: — r.._i,^; oł;>wotworczei od 90 WEWNĘTRZNA STRUKTURA WYRAZU: MORFOLOG). wcześniej — o morfemach słowotwórczych, używanych do tworzenia nowych wyrazów, i o morfemach fleksyjnych, używanych do tworze--1 nią form wyrazów w konstrukcjach gramatycznych. Morfem słowotwórczy, np. -ek, dodawany jest, mówiąc najogólniej, do wyra motywującegoTpbdstawowego, czyli wyrazu, od którego derywat po-chodzi. Wyraz podstawowy zawiera zasadniczy składnik, czyli mor-fem główny (rdzeń), stanowiący o podstawowym znaczeniu wyrazu (np. dom - w wyrazie domek) (por. 3.1.1). We fleksji używa się również na określenie tej części wyrazu odmiennego, która pozostaje po odcięciu końcówki fleksyjnej, terminu temat fleksyjny (np. dom(e)k jest tematem fleksyjnym w

utworzonego od larm („szkoda. Jaka jest różnica pomiędzy tymi derywatami a zaprzeczonym predykatem przymiotnikowym. Utratę przejrzystości etymologicznej wyrazów i ich zmiany znaczeniowe obserwujemy również w języku polskim. won-derful („cudowny"). 3 3. Sens ten zachował się w wyrazie wycieczka. gdzie obecność wyrazu ugly („brzydki") eliminuje potrzebę utworzenia wyrazu *beautiless z morfemu leksykalnego beauty („piękno") i morfemu słowotwórczego -less. że o ile pierwsze przyłączane są zawsze do ograniczonego zbioru morfemów leksykalnych. Przykładowo. Istotna różnica między morfemami słowotwórczymi i fleksyjnymi wynika z faktu. Jednym z głównych powodów. nie ma potrzeby tworzenia wyrazu *brakowanie. Jako sufiks powoli nabrał znaczenia „posiadania jakiejś cechy w znacznym stopniu". niedojrzały. „pełna łyż(ecz)ka") itd. niesłuszny. Wyraz ciefeaioy dawniej znaczył „skłonny do cieknięcia. czy to o funkcji słowotwórczej. Znaczenie współczesne rozwinęło się w wyniku metaforyzacji. Ponieważ w zasobach leksykalnych polszczyzny znajduje się wyraz brak. występujący w takich wyrazach jak careful („uważny"). z jakimi wyrazami ten prefiks się łączy. drugie mogą być przyłączone do praktyćzriie^wsźystkićh morfemów leksykalnych w obrębie danej kategorii gramatycznej. domkiem. Termin ten używany jest głównie w analizach morfologicznych języków fleksyjnych.3. nierówny.2. domku itd.formach fleksyjnych domkowi. krzywda"). że albo z punktu widzenia kategorii pojęciowych nie ma potrzeby zastosowania tego właśnie procesu słowotwórczego. morfem słowotwórczy -anie l -enie l -cię może zostać dołączony do tematów tylko niektórych czasowników.oraz dlaczego pewne przymiotniki o sensie przeczenia tworzy się w inny sposób. Od czasowników można tworzyć rzeczowniki oznaczające wykonawcę czynności. takich jak polski. w języku angielskim. bielizny z białym strojem anipiumicy z piwem. dla których często nie tworzymy wyrazu pochodnego w pewien określony sposób. dlaczego przymiotniki zaprzeczone najczęściej tworzy się przez dodanie prefiksu nie.? Aby wyjaśnić. spoonful (dosłownie łyżka + pełny.). nie (jest) słuszny itd.3. niepusty itd. prędkiego poruszania się". zastanówmy się nad ogólnym znaczeniem prefiksu nie-. a nie *pisacz. Z czasem wykształciło się znaczenie „starego niedołęgi lub żebraka". Jednak od biec utworzony został biegacz. takie jak niedługi. niesprawiedliwy.*musienie. tzn. na przykład. beautiful („piękny). czy gramatycznej. Na przykład angielski morfem -ful. jest fakt. Skąd się biorą afiksy? Gramatykalizacja Gramatykalizacjąnazywamy proces przemiany swobodnego morfemu głównego w morfem poboczny.czytanie. jak perywacja__________________ orzypadku wyrazu harmless („nieszkodliwy"). np. Znaczenie i produktywność afiksów Dla zanegowania cechy wyrażanej przez przymiotnik w języku polskim najczęściej dołączamy do takiego przymiotnika prefiks nie-. ale nie musieć . „kęs"). podczas gdy końcówka fle-ksyjna wyrażająca kategorię liczby mnogiej może być dodana do tematów wszystkich rzeczowników policzalnych. etymologicznie związany jest z przymiotnikiem fuli („pełen. wyrażającego brak danej cechy. Podobnie rzeczownik dziad nazywał na początku „ojca ojca lub matki". tworząc przymiotniki zaprzeczone. pełny"). natomiast odpisać utworzony został pisarz. Podobnie jest. Znaczenie nie-można przedstawić w następujący sposób: 92 . nie *biegarz. Mamy więc w języku polskim czytać . Obecność wyrazu przymus eliminuje *musienie. nie (jest) długi. nie (jest) równy. Tylko wtedy będziemy mogli wytłumaczyć. W odczuciu współczesnych użytkowników polszczyzny nie ma też (oczywistego) związku miednicy z miedzią.pisanie. który pierwotnie występował w wyrazach złożonych takich jak mouthful (dosłownie usta + pełny. pisać . albo też w ogóle nie istnieje potrzeba utworzenia nowego wyrazu. 3. itd.

„z natury swej nadający się do tego. istotnymi cechami. wiele teoretycznie możliwych formacji z tym sufiksem odbierane jest jako niezwykłe bądź dziwaczne. np. więc takie formacje są znacznie bardziej prawdopodobne (porównaj unbuyable paintings . niedojrzały oraz niesamolubny. a nawet wyrażający cechę przeciwną względem znaczenia przymiotnika" Na przykład derywat niesłuszny nie tylko wyraża brak cechy. gracz). Zauważmy przy tym. jest se3. przycinacz. badacz. Ta zasada tłumaczy. wyraża też „niedanie uczciwej lub równej szansy". których nie można kupić" oraz uncuttable meat . jako że wyrażony jest stały brak cechy charakteryzujący dany przedmiot. Znaczenie sufiksu -able daje się określić nie tylko jako „coś. Ten sam argument można odnieść do angielskich przymiotników zakończonych na -able. ale. np. dlaczego do systemu języka polskiego należą formacje typu nieuczciwy. Derywaty z -acz występują głównie w znaczeniu nazw wykonawców czynności.+ przymiotnik] . by coś zostało z nim zrobione" Większość przedmiotów nie ma naturalnie przypisanych właściwości umożliwiających ich kupno.3. również morfemy afiksalne mogą mieć znaczenia bardziej prototypowe i znaczenia bardziej peryferyjne. sayable („możliwy do wypowiedzenia"). ale. buyable („dający się kupić"). przy pomocy którego wykonywana jest czynność. W odróżnieniu od drinkable („pitny") bądź re-alizable („możliwy do zrealizowania.„mięso niedające się pokroić"). writable („dający się napisać"). Derywacja 93 mantycznie wyrazisty.WEWNĘTRZNA STRUKTURA WYRAZU: MORFOLOGIA (5) [nie. a więc osoby zawodowo lub zwyczajowo wykonującej daną czynność. produktywnego polskiego morfemu słowotwórczego -acz. cuttable („dający się kroić"). spychacz. Podana poniżej parafraza oddaje jego możliwy sens: (6) [temat czasownika + -able] . np. patrząc na tę kwestię z ogólniejszego punktu widzenia. czasownik. spawacz. wybielacz. i dlatego też nie jest prawdopodobne. wyrażający niemożność wykonania wspomnianych czynności. ste-alable („dający się ukraść"). co może być zrobione". którą nazywa przymiotnik słuszny. osoby spełniającej . na przykład.„obrazy. np.„nieposiadający cechy wyrażanej przez przymiotnik. jest szersze. tak jak w poprzednim przykładzie. zakraplacz. że połączenie znaczeń daje się ująć w pewien schemat interpretacyjny. oraz w znaczeniu nieosobowego wykonawcy czynności. włamywacz. lecz raczej nazwę wykonawcy zawodu lub zajęcia (np. np. biegacz. w znaczeniu narzędzia. Dotyczy to. jak poprzednio. Podobnie jak morfemy rdzenne. jak w przypadku połączenia niesłuszny awans. niemające znaczenia „możliwości zrobienia czegoś". Możemy przyjąć jako ogólny warunek tworzenia wyrazów zasadę. Natomiast sposób konstruowania treści semantycznej oparty na potencjalnym przymiotniku poszerzonym o ogólne znaczenie prefiksu negacji un-. krojenie czy też malowanie. paintable („dający się namalować"). urządzenia lub środka. o ile jego uogólnione znaczenie jest dobrane do któregoś ze znaczeń wyrazu podstawowego tak. W tym przypadku wyrazem motywującym jednak nie jest. jak w przypadku połączenia niesłuszne wzbogacenie się. że morfem -acz użyty do utworzenia nazwy wykonawcy czynności nie tworzy nazwy osoby aktualnie wykonującej daną czynność. a nawet „bycie niezgodnym z prawem". lodołamacz. Również w tym przypadku mamy do czynienia ze stałymi. który ma kilka znaczeń. knowledge-able („znający się na czymś") to ktoś zdolny do udzielenia informacji na jakiś temat. To właśnie uogólnione znaczenie „posiadania naturalnej zdolności" przynależne angielskiemu sufiksowi -able umożliwia rozszerzenie jego schematu słowotwórczego na mniej prototypowe derywaty. lecz rzeczownik knowledge („wiedza"). by od czasowników wyrażających te czynności utworzone zostały przymiotniki z -able. urzeczywistnienia"). że dany afiks może być dodany do danej podstawy słowotwórczej.

w jakiej ktoś występuje w danej sytuacji. czy wykonawca miałby być osobowy. W wyrazie posiadacz (a także w neologizmach typu stacz). np' strugacz. niezależnie od tego. co urządzenia samodzielnie wykonujące dane czynności. słuchacz czy też gracz to określenie roli. że w tym ostatnim przypadku -acz nie derywuje rzeczownika od czasownika. albo uznamy różne znaczenia za tak blisko ze sobą związane. gdzie -acz nie jest sufiksem agentywnym. w porównaniu ze znaczeniami morfemu -acz występującymi w nazwach osobowych i nieosobowych wykonawców czynności i nazwach narzędzi i środków czynności. Dlatego też podstawowe znaczenie formacji z morfemem -acz można przedstawić w następujący sposób: (7) [temat czasownika + -acz] — „ktoś. napinacz. czego przykładami są spychacz zgniatacz. co posiada zdolność wywołania czynności wyrażonej przez czasownik" Ta parafraza jest na tyle ogólna. np. która wiąże się z posiadaniem charakterystycznej części ciała. chwytacz. aparatów. a w wyrazach takich jak brodacz czy też gto-wacz nosiciela cechy. Taka radialna sieć znaczeń przedstawiona jest na rys. Zauważmy przy tym. ale od rzeczownika. np. odkurzacz. Peryferyjne. 3 Sieć radialna znaczeń sufiksu -acz Rys posiadanie nazwa posiadacza czegoś: brodacz. W tych przypadkach znaczenie formacji z morfemem -acz daje się przedstawić jako: (8) [temat czasownika + -acz] . 94 WEWNĘTRZNA STRUKTURA WYRAZU: MORFOLOG Znaczenie osobowego wykonawcy czynności przeniesione jest n nieosobowego wykonawcę czynności i zastosowane w nazwach urza dzeń wykonujących dane czynności.„coś. np. które określają nie tyle narzędzie używane do wykonania czynności wyrażonej przez mor-fem rdzenny. dziurkacz. jak we wszystkich poprzednich przypadkach. nawilżacz. kudtacz. są jego znaczenia w wyrazach pochodnych typu posiadacz oraz brodacz. nosiciela stanu. Morfem -acz występuje także w nazwach narzędzi. że każde z nich mieści się w obrębie uogólnionego znaczenia jednego i tego samego morfemu. substancji. glowacz Wykonawca czynności nosiciel stanu: posiadacz wykonawca zawodu lub zajęcia: spawacz. czy też nieosobowy. że obejmuje metonimiczne lub metaforyczne rozszerzenie znaczenia formacji z morfemem -acz. biegacz nieosobowy wykonawca czynności (urządzenie): zgniatacz 95 Narzędzie nazwa narzędzia służącego do wykonania czynności: dziurkacz nazwa środka używanego przy wykonywaniu czynności: odplamiacz . tworząc wspólnie system znaczeniowy tego morfemu. Do różnicy znaczeń sufiksu -acz możemy podejść dwojako: albo potraktujemy każde znaczenie jako znaczenie odrębnego morfemu. wyjadacz). kto zwyczajowo lub zawodowo wykonuje czynność wyrażoną przez czasownik" Zgodnie z definicją podaną w (6). używanych do wykonywania czynności. wykraczające poza określenie konkretnej osoby przypadkowo wykonującej daną czynność w danej chwili. zagajacz) lub osoby o określonych cechach (np. takie jak w przypadku spychacz czy zgniatacz. morfem -acz jest wykładnikiem tzw. odrdzewiacz. odczu-lacz.określoną funkcję (np. części maszyn. 3.

sufiksami. wyróżnia się również morfemy nieciągłe. w wyrazie speedometer („szybkościomierz") wydzielić można składnik -o-. a-bloody-mazing (dosłownie „z-cholernie-dumiewa-jący"). np. meble-gate. według którego utworzone jest w języku angielskim słowo automat. Schematyczna definicja przedstawiona w (9) pozwala również wytłumaczyć. itd. W innych językach. vinc-it („zwycięża"): vic-tt („zwy-ciężył"). że człon -gate został w znaczeniu „afera" zapożyczony do języka polskiego i użyty w złożeniach takich jak Społem-gate. dlaczego w odniesieniu do osoby właśnie jedzącej rybę me użyjemy w polsz-czyźnie derywatu takiego jak zjadacz (ryby). wizerunek. Przyłączony do rodzimych rdzeni wytworzył pocałunek. np. Różnon . Przykładem postfiksu jest 96 WEWNĘTRZNA STRUKTURA WYRAZU: MORFOLO 'GIĄ w polszczyźnie morfem -kolwiek występujący w formacjach typu kt kolwiek. 3. Innym przejawem tendencji do tworzenia nowych wyrazów z morfemów głównych zaadaptowanych do funkcji morfemów pobocznych są słowa typu laundromat („pralnia samoobsługowa"). które charakteryzują się stałym umiejscowieniem względem morfemów głównych i które są realizowane jako nieprzerwane ciąg1 elementów. fan-bloody-tastic (dosłownie „fan-choler-nie-tastyczny"). z nazwy własnej Watergate wydzielona została cząstka -gate. np. w łacinie CZY polszczyźnie. sprawunek itd. w języku angielskim. afiksy słowotwórcze dzielą się na prefiksy i sufiksy. odróżnia się więcej typów afiksów. postfiksami i infiksa-mi. np. Włączony do morfemu rdzennego element -n-. urobione zgodnie ze schematem słowotwórczym. Przykładami morfemów nieciągłych są morfemy tworzące formę imiesłowu w językach niderlandzkim i niemieckim. 3. stołówka") dla wytworzenia washeteria („pralnia samoobsługowa"). która doprowadziła do upadku prezydenta Nixona. np. Przejawem tendencji do tworzenia infiksów w angielszczyźnie może być również włączanie do rdzeni poszczególnych wyrazów używanych w slangu wyrazów nieprzyzwoitych typu bloody („cholerny") czy też fucking („pieprzony").4. Na pewnym etapie rozwoju polszczyzny morfem -unek wykształcił się w funkcji morfemu słowotwórczego ze składnika wyrazów zapożyczonych z języka niemieckiego. spirytus-gate. które nie tworzą takiego nieprzerwanego ciągu. że pozwala na włączenie wszystkich wyodrębnionych znaczeń morfemu.4. Interesujące jest. czy też powielenie schematu słowotwórczego wyrazu cafeteria („bufet. przez co nazywa się je morfemami ciągłymi. która w funkcji afiksu o znaczeniu „afera polityczna. Schemat jest na tyle abstrakcyjny. Poza prefiksami. niezgodne z prawem działania polityczne" zastosowana została do utworzenia nazw takich jak Irangate w odniesieniu do sytuacji.Możemy teraz wykonać następny krok i połączyć różne wyodrębnione znaczenia sufiksu -acz w jedno uogólnione znaczenie: (9) [temat czasownika + -acz] . która wywołała kryzys w stosunkach amerykańsko-irańskich. odróżniający temat fleksyjny czasowników w czasie teraźniejszym od tematu fleksyjne-go w innych czasach w łacinie. Również język angielski wykształcił rodzaj infiksu. werbunek. Rodzaje afiksów W pewnych językach. jest przykładem infiksu. warunek.„osobowy wykonawca lub inny czynnik sprawczy funkcjonalnie związany z czynnością wyrażoną przez czasownik" Uogólnienie znaczeń morfemu podane w (8) nazywane jest schematem. interfiksami. Po aferze politycznej. np. zippergate w odniesieniu do „afery rozporkowej" prezydenta Clintona itd.3.

się. specjalista -» spec. do których zalicza się różne typy derywacji bezafi-ksalnej. tworzącą np. markiz -4 markiza. jak w przypadku człowiek -4 uczłowieczyć. W polszczyźnie. np. czyli wzór jego odmiany. Na przykład czasownik clean („czyścić") pochodzi od przymiotnika clean („czysty").. tzn. doprosić się. nazywamy derywacją al-ternacyjną. którego jedynym wykładnikiem jest zmiana jakościowa lub ilościowa w wyrazie motywującym. Na przykład w derywacji czasownika bank („przeprowadzić transakcję bankową") w języku angielskim od rzeczownika bank („bank"). d ik funkcji gramatycznej występuje po obu stronach morfe-leksykalnego. wyraz pochodny ma zwykle znaczenie szersze od wyrazu motywującego.4. lub równoczesną prefiksacją i sufiksacją. lub w obrębie tej samej kategorii grama-ycznej z jednego paradygmatu fleksyjnego do innego. wyróżnia się także inne sposoby tworzenia nowych wyrazów. ategorii przymiotników do kategorii rzeczowników towarzyszy cięcie. Derywacją paradygmatyczną może również Warzyszyć np. a tym samym zespół wszystkich jego form fle-ksyjnych. itd. np. oraz kompozycją. derywujący czasowniki rozmyślić lię rozmówić się. derywacji alternacyjnej. pisarz od pisać. afiksacji. rozpłakać się. erywacja nowych wyrazów polegająca na przenoszeniu wyraw. dźwigać -» dźwig. alternacja jakościowa). gdzie odbywa się operacja. lub odwrotnie. Proces zmieniający paradygmat fleksyjny wyrazu. polegająca na przeniesieniu jednego aspektu zjawiska na całe zjawisko. w przypadku czasownika królować. zostało przeniesione na samą operację. ponieważ od nazwy osoby lub przedmiotu . bank. Natomiast w polszczyźnie przeniesienie wyrazu z jednej kategorii gramatycznej do innej jest sygnalizowane innym zespołem końcówek fleksyjnych. dające w rezultacie wyraz pochodny szafir. Proces tworzenia wyrazów. gdy wyraz przenoszony jest z jednej kategorii gramatycznej do drugiej. Procesowi zmieniającemu kategorię gramatyczną wyrazu (oraz jego paradygmat fleksyjny) często towarzyszy metonimiczna zmiana znaczenia wyrazu pochodnego w stosunku do wyrazu motywującego. Różnorodność procesów słowotwórczych W języku polskim. człowiek -» człowieczy. logika-^ logik. gdzie wyrazy naleWEWNĘTRZNA STRUKTURA WYRAZU: MORFOL żące do poszczególnych kategorii gramatycznych nie mają zespół form odmiany (deklinacji w przypadku rzeczowników i przymiotni ków oraz koniugacji w przypadku czasowników). Odróżniający brak morfemu sygnalizującego proces słowotwórczy nazywa się zerem morfologicznym. nazywamy derywacją paradygmatyczną.. Derywacją alternacyjna polegać może na wymianie elementu występującego w podstawie (tzw.. rozlać od lać. sufiksacją. utworzonego od rzeczownika król.•odność procesów słowotwórczych 97 . poza derywacją afiksalną. 3. lub ucięciu elementów występujących w podstawie (tzw. się. Takie typy dery-acJi nazywamy derywacją mieszaną. zwykle prefiksacją. z Je<inej kategorii gramatycznej do innej występuje również nnych językach. brak fleksyjnych wykładników przeniesienia wyrazu do danej kategorii gramatycznej Stąd proces przenoszący wyraz z jednej kategorii gramatycznej do innej może nie mieć żadnego wykładnika morfologicznego. Derywacją paradygmatyczną występuje. np. W języku takim jak angielski. tworzącą np. alternacja ilościowa). np. np. W przypadku. nazwa osoby zostaje przeniesiona na nazwę czynności funkcjonalnie związanych z tą osobą. np. W polszczyźnie za mUrfemy nieciągłe uważa się np. pojęcie miejsca. mięso -4 mięcho. tworzącą np. derywujący wyrazy domyślić się. kauf(„kup-"): ge-kauf-t. gdy na skutek derywacji tworzony jest od rzeczownika czasownik. prefiksalnopostfiksalne morfemy Twotwórcze takie jak roz-. czy też do-. zgęstnieć od gęsty.. przeniesieniu wyrazu szafirowy .

batalion -> baon. refrigerator -> fridge 100 WEWNĘTRZNA STRUKTURA WYRAZU: MORPOL . telephone -» phone („telefon"). Palec -» paluch. obiekt. który pojawił się w systemie języka wcześniej. piłka -^piła. np. wyraża określone narzędzie czynności pisania. dyrektor . trudno rezultat tej czynności nazwać wykopem. P. lecz tworzymy wyraz pochodny krótszy w stosunku do wyrazu motywującego.następuje przeniesienie wyrazu z jednej kategorii gramatycznej do innej. beczka -> beka. narzędzie itd. -a]j wykopać -> wykop. żeby wsadzić do ziemi krzaczek azalii. dla wyrażenia czynności polegających na zorganizowaniu publicznego występu* jakim jest na przykład konferencja prasowa. utworzonego w amerykańskiej odmianie języka angielskie^0 3. ale o ile po to. Termin ten może być mylący. dziecko -> dziecina) itd. np. Wyrazy utworzone przez ucięcie awy nazywamy ucięciami. Podobnie dzieje się w języku polskim. co ilustruje przykład The press-conference was cleverly stagemanaged („Konferencja pra" sowa została zręcznie wyreżyserowana"). których znaczenie różni się od znaczenia podstawy o aspekt uszczegółowienia. nazywającego w języku angielskim osobę odpowiedzialną za to. itd. jej lec. musimy wykopać w ziemi mały dołek.dyr. natomiast sama czynność pisania wyrażona przez morfem rdzenny czasownika może być wykonana przy pomocy różnych narzędzi.autobus -» bus. co się dzieje na scenie w trakcie przedstawienia teatralnego. np. w przypadku taa. nrodnoścprocesów słowotwórczych 99 zownika author („autor"). czołgać się -» czołg. ponieważ w trakcie tego procesu nie cofamy się do wyrazu. Ucięciu podstawy nie towarzyszy zmiana kategorii gramatycznej w takich przypadkach jak piłka — » piła. w skład którego wchodzi morfem rdzenny czasownika (pis-). W przypadku czasownika author („pisać scenariusze film0" we"). spokoj~* sP°ko. np. gmach -> gmaszysko). Ucięcia mogą być jedynym wykładnikiem derywacji (np. intensywności cechy ( miły —> milutki. derywacji paradygmatycznej tworzącej rzeczownik szafir od przymiotnika szafirowy. Szczególne miejsce w systemie słowotwórczym języka polskiego zajmuje w porównaniu z innymi językami derywacja tworząca wyrazy pochodne. na początku podstawy. znaczenie morfemu głównego zosta-. . Derywacji towarzyszyć może również zawężenie znaczenia pod" stawy. gdzie rzeczownik wyraża rezultat czyn-ści kopania. Bezafiksalna zamiana czasowników na rzeczowniki z towarzyszącym ucięciem podstawy nazywana jest derywacja wsteczną. „kierownik sceniczny"). czasownika stage-manage. Również w języku angielskim ucięty ze być początek podstawy. television -» telly („telewizja") lub też może być ucięty ocześnie początek i koniec podstawy. która ma wykonawcę. derywacji alternacyjnej oboczności ilościowe mogą wystąpić ewnątrz podstawy. np. stosunku emocjonalnego mówiącego (baba -» babsko. gdzie poza ucięciem elementu -ów. albo na końcu podstawy. np.4. dwójka -» dwója) lub mogą towarzyszyć innym typom derywacji. Kolejnym przykładem może być utworzenie od rzeczownika stage-manager (dosł. np. określenie rozmiaru (dom — » domek. śliczny ~* prześliczny). Z kolei w przypadku długo pisze -> długopis rzeczownik złożony. np.tworzymy wyraz wyrażający czynność przebiegającą w czasie.

np. oraz skróty nazw organizacji międzynarodowych.5. czego przykładem może bv' w polszczyźnie tatar. Dobrze zadomowione w języku skróty po pewnym czasie tracą swą etymologiczną przejrzystość i postrzegane są jako wyrazy niepo-chodne. pochodny od greckiego wyrazu metropolis. zarówno w dziedzinie portyki wojskowości. jak i kultury. Struktury te są corocznie Z erzane o nowe instytucje i organizacje. USA. wyrazowców. UNESCO. Wyrazowce utworzone z fragmentów dwóch i więcej wyrazów są skrótowcami. od The United Nations Educational. czego przykładem jest niemiecki wyrazowiec Jein. a wraz z nim wiedza o tej chorobie rozpowszechniła się na całym świecie. używanego dla określenia osoby uzależnionej od pracy tak. W polszczyźnie przykładem tego zjawiska jest wyraz pecet. czy ONZ. spraw społecznych. PKOlpekao. Fleksja . Wyraz brunch odnosi się bowiem do posiłku. Potrzebne nam są formy krótsze. np. pochodzący od tatarski befsztyk. and Cultural Organization. niemniej ponieważ jedzony jest zwykle koło południa. Skróty pojawiają się w każdej dziedzinie życia. Fleksja Współczesne społeczeństwa opierają się na działaniu wyspecjali-ch j współdziałających struktur. Dzięki skrótowi termin medyczny upowszechnił się w wielu językach. np. Podobnie w języku angielskim wyraz brunch powstał przez połączenie elementów dwóch słów breakfast („śniadanie") oraz lunch („obiad"). Zwykle są to litery lub głoski początkowe. Podobne formalne i pojęciowe „zlewanie się obserwujemy w przypadku wyrazu pracoholik. kalki z angielskiego workaholic. Social. W tym przypadku dochodzi do zatarcia się granicy odróżniającej dwa pojęcia. że użytkownicy mogą nie postrzegać związku słowotwórcze miedzy podstawą i derywatem. wykracza poza odcinek czasowy integralnie związany z kategoryzacją posiłku jako śniadania. jako połączenie śniadania i obiadu. Nie ożna ciągle odnosić się do tych wszystkich instytucji i organizacji żywając ich pełnych nazw. na które rozmówca chce jednocześnie odpowiedzieć potwierdzająco i przecząco. a którego najnowsze słowniki języka angielskiego nie klasyfikują jako skrótowca. jak alkoholik jest uzależniony od alkoholu. którv został metonimicznie przeniesiony na system komunikacji podziem. powstały z połączenia elementów dwóch wyrazów ja („tak") oraz nein („nie"). Wyrazy ucięte mogą się tak bardzo upowszechnić \v • zyku. 3 5. Używa się go w odniesieniu do posiłku spożywanego w późnych godzinach rannych. definiując ten wyraz jako „sposób określania pozycji przedmiotów takich jak samoloty lub rakiety przez wysyłanie fali radiowych". nej w metropoliach. który ma cechy śniadania.(„lodówka"). czy internacie nalizm typu metro. ułatwiające ich zapamiętanie i szybkie przywołanie z pamięci. czyli wyrazów utworzonych przez skrócenie podstaw dwóch i więcej wyrazów tworzących nazwę i połączenie ich w jeden wyraz. żelazo + beton -> żelbet. Acquired Immune Deficiency Syndrome. nauki. jako że spożywany jest jako pierwszy posiłek w ciągu dnia. 3. Pojęcie uzależnienia wyodrębnione zostaje z wyrazu alkoholik jako cząstka -holik i włączone w wyrazie pracoholik do kategorii semantycznej wyrazu praca. Ucięcie charakterystyczne jest dla tzw. czego przykładem może być wyraz AIDS. W polszczyźnie w takim przypadku używamy (I) tak i nie. do których zalicza się również wyrazy powstałe z poł3" czenia w jeden wyraz liter lub głosek wyrazów wchodzących w skład jednej nazwy. np. i używany w odpowiedzi na pytanie. Dobrym przykładem tego zjawiska jest historia wyrazu radar. który wszedł do systemu języka angielskiego jako skrót określenia ra(dio) d(etecting) a(nd) r(anging) („wykrywanie i określanie odległości za pomocą radia"). Powszechnie znanymi przykładami są skrócone nazwy państw. utworzony z pierwszych liter nazwy choroby wirusowej polegającej na załamaniu się odporności organizmu. ZSSR. Zlewanie się dwóch podstaw w jeden wyraz jest często odbiciem procesu zlewania się dwóch pojęć w jedno.

występuJe wyłącznie przed końcówkami osobowymi. że jest zdobywcą.3 przyjrzeliśmy się słowotwórstwu. sygnalizujący P^J^ do pełnienia odpowiednich funkcji syntaktycznych w wypo 102 ^EWNĘTRZNA STRUKTURA WYRAZU: MORpOL 103 wiedzeniach. sufiks -ość poprzedza sufiks -ow(y). morfemy fleksyjne występują w formach fleksyjnych w stałym porządku. podczas gdy ten sam morfem słowotwórczy może być użyty w'Wyrazie pochodnym więcej niż jeden raz. Dlatego też morfemy fleksyjne cechuje większa częstotliwość występowania w wypowiedzeniach niż morfemy słowotwórcze. to obecność danego wyrazu w zasobach leksykalnych języka nie musi wyznaczać zespołu wyrazów od niego pochodnych. jakkolwiek morfem słowotwórczy -acz jest wykładnikiem wykonawcy czynności. Do kategorii odmiennych w polszczyźnie należą m. Wobec tego fleksja. nigdy nie zmienia ich kategorii gramatycznych.takich jak np.W podrozdziale 3. słowotwórstwo ma charakter wyrazotwórczy. Na przy . PipzęĄ. Odmiana wyrazów dzieli się na deklinację i koniugację. Po pierwsze 0 ile fleksja ma charakter formotwórczy.: szesz^io dwie formy fleksyjnje czasownika pisać. w obrębie kategorii gramatycznych. oraz z morfemów gramatycznych. np. rzeczowniki. przymiotniki oraz czasowniki. do której ten wyraz należy. Między tymi dwoma głównymi fałami morfologii występują jednak istotne różnice. morfemy słowotwórcze nierzadko tworzą wyraz pochodny nawiązujący tylko do jednego znaczenia podstawy. a tym samym . a także grzechy. Ponadto.3). Do kategorii nieodmiennych należą m. wyrazie mniejszościowy. przez co interpretacja form fleksyjnych wyrazów jest w pełni przejrzysta. znaczenie wyrazu biegacz nie jest prostą sumą znaczenia czynności wyrażonej przez czasownik motywujący ten rzeczownik i znaczenia wykonawcy tej czynności. Dany wyraz może.3. Można o kimś powiedzieć. że zdobył bilety na koncert. czyli odmian wyrazów. wyznawać można poglądy. Natomiast proce słowotwórczy może pFzemeść wyraz z jednej kategorii gramatycznej do drugiej. Podział ten odpowiada różnicom we wzorach. do wyodrębnionych klas gramatycznych.in. W językach fleksyjnych . język polski . t l i w wyrazie wyjątkowość sufiks -ow(y) poprzedza sufiks -ość. według których odmieniają się wyrazy. teorii. Tak więc relacje wyrażane przez morfemy fleksyjne są całkowicie regularne i jednoznaczne..wyrazy od-• nne użyte w wypowiedzeniach składają się z dwóch części: temafleksyjnego. motywować inne. przysłówki. Na przykład sufiks czasu przeszłego. -t-.in. przyimki oraz spójniki zdaniowe. uczucia. prawdę. Przykładowo. Jednak wyznawca to osoba wyznająca jakąś religię lub zwolennik jakichś poglądów. Ponadto. niezmiennym członem wyrazu. Jak już powiedzieliśmy wcześniej (3. W tjmpod. ale nie prawdy czy grzechów. o ile każdemu wyrazowi odmiennemu przypisa. partykuły. Z kolei morfemy słowotwórcze mogą być funkcjonalnie niejednoznaczne. ny jest zespół morfemów fleksyjnych właściwy dla kategorii gramatycznej. ale nie musi. Dany morfem fleksyjny może wystąpić w formie fleksyjnej tylko raz. Natomiast porządek P0' szczególnych morfemów słowotwórczych może być zmienny. który wyraża ich znaczenie leksykalne i jest stałym. rozdziale zajmiemy się zagadnieniamijnorjfolpjnjęksyjnej która na Pierwszy rzut oka wygląda podobnie. o ile zbiór morfemów fleksyjnych właściwy jest każdemu wyrazowi odmiennemu we wszystkich jego znaczeniach. ale tylko w tym drugim wypadku o osobie tej możemy mówić. które charakteryzują wyraz pod względem formalnym i są wymienne Morfemy gramatyczne wskazują na przynależność wyrazów do kategorii gramatycznych oraz. w derywaćji wyrazu całościowóść morfem słowotwórczy -ość użyty został dwukrotnie-Ponadto. a także. pos rzający zasoby leksykalne języka. że zdobył biegun.

było widać. natomiast niektóre czasowniki niefleksyjne mają paradygmat analityczny ((jest) widać. W deklinacji rzeczownikowej o doborze poszczególnych końcówek decyduje wiele czynników. Oparta jest na morfologicznej kategorii czasu i osoby. spod nie). są przykładami zazębiania się kategorii pojęciowych i gramatycznych w systemie języka. np. W koniugacji. ponieważ końcówki niektórych przypadków są takie same. np. W pierwszym przypadku. Przykładem klasyfikującej kategorii morfologicznej s rodzaj gramatyczny rzeczowników. Ze względu na swą budowę. to morfologiczne kategorie imienne. Jednak tylko część tych form jest formalnie różna. liczebników i zaimków. Odmiana przypadkowa jest przykładem paradygmatu syntetycznego. Rodzaj gramatyczny rze' czownika to kategoria zasadniczo o funkcji składniowej. zaufanie) lub też mających tylko formy liczby mnogiej (np. polegające] na sygnalizowaniu związków składniowych między składnikami wypowiedzenia. Nanuast w przypadku fleksyjnej kategorii morfologicznej jej wartość l~y^ różna dla poszczególnych form fleksyjnych danego lekse: * ' ^zykładowo. jest to kategoria klasyfikująca. Deklinacja to odmiana rzeczowników. to kategorie werbalne. Rodzaj gramatyczny. trzy najbardziej typowe kategorie imienne. rodzaj gramatyczny i liczba. będzie pisała).różnicom form fleksyjnych. Niekiedy kategorie gramatyczne nie mają wykładnika: na przykład w dopełniaczu liczby mnogiej rzeczownik rodzaju żeńskiego kobiet-(a) przybiera formę kobiet. w tym rodzaj gramatyczny wyrazu. co oznacza. rzeczownik może być w zdaniu użyty w liczbie poZ się ° ^rzyk*ad odmiennej kategorii gramatycznej rozważymy flek-eczowników w języku polskim./»-sata. właściwości zakończenia tematu (tzw. formy fleksyjne dzielą się na syntetyczne. jego budowa słowotwórcza oraz postać mianownika liczby pojedynczej. Rzeczowniki nie odmieniają ? przez rodzaj: niezależnie od tego. czasowniki niedokonane mają paradygmat syntetyczne-analityczny (np. Przypadek. natomia t dla rzeczowników niepoliczalnych. W obrębie grupy nominalnej rodzaj gramatyczny (a także liczba i przypadek) rzeczownika determinuje . syntetycznoanalityczne oraz analityczne. jego rodzaj gramatyczny jest stały. Rzeczownikom przysługują 104 WEWNĘTRZNA STRUKTURA WYRAZU: MORpoi morfologiczne kategorie rodzaju gramatycznego. wygłosu). liczby oraz przyn A ka. Rodzaj gramatyczny jest kategorią klasyfikującą. Czas i osoba. ńlemających form liczby mnom • (np. będzie widać). Każdyj-zeczownik odmienny ma czternaście form fleksyjnych. Koniuga-cjato odmiana czasowników. Dla rzeczowi/ ków policzalnych kategoria liczby jest kategorią fleksyjną. Kategorie morfologiczne przysługujące wyrazom należącym do poszczególnych kategorii gramatycznych mają charakter klasyfikujący lub fleksyjny. Jest to odmiana oparta na morfologicznej kategt»rii"przypadka i dlatego też nazywana jest odmianą przypadkową. wyraz we wszystkich swoich formach fleksyjnych ma określoną wartość danej kategorii morfologicznej. końcówka -u to jedna z form dopełniacza liczby pojedynczej rzeczownika w rodzaju męskim. w jakiej formie fleksyjnej rze-wnik jest użyty w zdaniu. aspekt oraz strona. żeJtoń-cówki przypadkowe są przyłączone do tematu. a także tryb. przymiotników. liczba i przypadek. znaczenie rzeczownika. Końcówki fleksyjne rzeczowników są wielofunkcyjne i poza przypadkiem mogą również wyrażać kategorię liczby i rodzaju. siedem form przypadkowych w liczbie pojedynczej i siedem w liczbie mnogiej. a także. w deklinacji żeńskiej forma celownika jest taka sama jak forma miejscownika.

3. musimy nsekwentnie przyjąć. inne są klasyfikowane jako inherentne wykładniki treści semantycznych. Nie jest to jednak podejście w pełni słuszne. tak w leksykologii jak w m°rfologii związkiem między formą i treścią rządzą podobne za-Y. czyli sygnalizuj' zależność przymiotnika. Jakkolwiek pewne formy przypadkowe można postrzegać jako wykładniki wyłącznie związków składniowych (np. Jak przekonaliśmy Sle. są wyraźnie od siebie odgraniczone i zupełnie od siebie niezależne. Wnioski: morfologia.wartości tej kategorii dla członów zależnych. och końcach tego kontinuum znajdujemy stopniowo różni-s*ę rodzaje konceptualizacji: od nazw przedmiotowych w le106 WEWNĘTRZNA STRUKTURA WYRAZU: MORFQLon Rysunek 4. członu określającego w grupie nominalnej : morfologia. przymiotnika. że morfemy fleksyjne zwykle wyrażają treści informacyjne o wysokim stopniu abstrakcji. leksykologia i składnia W rozdz. w tym rozdziale przyjrzeliśmy się morfologii. Widać więc. mają wspólną podstawę pojęciową. a więc także ^zki składniowe. że tworzą pojęciowe kontinu-cui a . Niemniej nie ma tej funkcji kategoria liczby w przypadku takich rzeczowników jak drzwi czy sanie. rodzaj grama-nY nie wyraża we współczesnej polszczyźnie odniesienia do rze-vwistości pozajęzykowej. Różnice mię-• ^°Szczególnymi parami form językowych i znaczeń wcale nie są Urn \r e' ^ozna raczej powiedzieć. Zakres materiału omówionego w tych trzech rozdziałach może sugerować. Jedną z ich funkcji jest wyrażanie sposobu konstruowania treści pojęciowych przez mówiących.Jeśli założymy. mianownik). np. że wszystkie formy językowe. Kontinuum poszczególnych obszarów języka i typów pojęć Leksykologia Morfologia Składnia 107 forma szyk fleksyjna Firma Czy tu zbudowała można most zbudować . które komunikujemy.6. jej członu określanego. a w rozdziale następnym omówimy składnię. Takie jest w istocie podejście w językoznawstwie współczesnym. w tym oraz w poprzednim rozdziale. czyli na rodzaj natural-v j tym samym wyraża odniesienie do rzeczywistości pozajęzyko-wei Liczba rzeczownika jest z kolei kategorią prymarnie semantyczną informującą o liczbie desygnatów rzeczownika w rzeczywistości pozajęzykowej. zapoczątkowanym przez de Saussure'a (1916). 2 zajmowaliśmy się leksykologia. Natomiast w przypadku nazw osobo-ch rodzaj gramatyczny wskazuje na płeć. a także działy językoznawstwa zajmujące się nimi. że istnieje zasadnicze podobieństwo między symern pojęciowym i znaczeniami. że wymienione aspekty języka. toksykologia i składnia 105 eczownika. W tej funkcji.

Uogólniony opis wszystkich znaczeń danego morfemu nazywamy jego schematem. Poszczególne stopnie przechodzą jeden w drugi. ponieważ wszystkie są wynikiem procesu abstrakcji ludzkich doznań i doświadczeń. Derywacja to tworzenie wyrazu pochodnego od innego wyrazu. Oznacza to. oraz na ^ zane. wszystkie morfemy są w swej istocie podobne.w składni. czy też wchodzą w ich skład. Z^ mogą występować w wypowiedzeniach samodzielnie. czyli takie.most? pojęcie pojęcie o wysokim o najwyżstopniu szym abstrakcji stopniu abstrakcji Rodzaje wyraz złożenie derywat morfemów podstawowy prosty (ta) buda tańcbuda zbudować Typy pojecie pojęcie pojęcie pojęć zindywidua. właściwą oraz kompozycję. czy stanowią one są modzielne składniki wypowiedzeń. Morfemy dzielą się na swobodne. poprzez pojęcia o węższej treści informacyjnej w przypadku złożeń. do pojęć o najwyższym stopniu abstrakcji .7. mniejsze jednostki języka. bez względu na to. Morfemy przyłączane do . że więcej je łączy niż dzieli-Każdy typ morfemu stanowi kolejny krok w tym procesie i odzwierciedla inny stopień abstrakcji. do pojęć uogólnionych. 3. abstrakcyjnych w derywacji właściwej i dalej. Do głównych procesów słowotwórczych zaliczamy derywację. Uogólnianie przebiega stopniowo.abstraknim) cyjne ksykonie do stosunków między wyrazami w składni. v morfemami.bardziej lizowane gółowione ogólne lub (hipero.uszcze. Morfemy wyrażać różne znaczenia. Jednocześnie obserwujemy stopniowe przechodzenie od pojęć jednostkowych. Podsumowanie Morfologia jest nauką o elementach składowych wyrazów. czyli niesamodzielne. Pomimo tych różnic. Dział morfologii zajmujący się spo-IV"h mi tworzenia wyrazów pochodnych to słowotwórstwo.

dwójka -> w' matematyka -» matma. klucha m. mydło k. lub jakościowe. kot -> kocię. gruz odgruzować. Grzegorczykowej i J. W wyrazie pochodnym część derywatu wspólna z wyrazem motywującym to podstawa słowotwórcza. ale występujące po końcówce fleksyjnej.in. rego wykładnikiem są morfemy słowotwórcze (afiksy). Morfemy poboczne mogą wywodzić się od morfemów głównych. należą rzeczowniki. 2) złożenia. domofon p. Zalecana lektura Podstawowe terminy z zakresu morfologii podane są w Encyklopedii Szkolnej. modnisia j. Do odmiennych kategorii gramatycznych. Złożenia to wyrazy składające się z dwóch i więcej podstaw słowotwórczych niezwiązanych składniowo. liczebniki. 3. domysł e. 4) wyrazowce.wyrazów podstawowych. matma o. stojące przed rdzeniem. sufiksy. interfiksy. Proces m J3 W^rczy> którego jedynym wykładnikiem jest zmiana zestawu zn •6lnow ueksyjnych. panna młoda c. np. tny -»znajoma. Szczegółowym zagadnieniom z zakresu słowotwórstwa i fleksji polskiej poświęcone są m. Podstawowy składnik wyrazu. np. stanowiące składnik wyrazu. Zjawisko przekształcania się morfemów głównych w morfemy poboczne nazywamy gramatykalizacją. Zwykle są wykładnika mi relacji syntaktycznych danego wyrazu z innymi w wypowiedzeniach. Kognitywne podejście do natury kategorii derywacyjnych przedstawia praca Szymanka (1988). złożenia zwy-. . Szymanek (1989). 3. Mako-wieckiego oraz w podręczniku A. motywujących. Proces słowotwórczy. Tak jak zestawienia. rywala afiksalna to proces tworzenia wyrazów pochodnych.Od konstrukcji składniowych złożenia odróżniają kryteria fono-logiczne i gramatyczne. wyrażają treści o węższej. przymiotniki i czasowniki. Zaklasyfikuj poniższe przykłady jako 1) wyrazy niepodzielne. pekaes f ktoś g. występujące po rdzeniu. Analizę różnic w podejściu do słowotwórstwa w językoznawstwie polskim i angielskim przedstawia B. czarna magia b. wyspecjalizowanej treści informacyj-neJ. np. stojące pomiędzy dwoma morfemami rdzennymi. nazywamy rdzeniem. np. Tokarskiego (1973) oraz A. czyli gramatycznych klas wyrazów występu-jących w wypowiedzeniach w różnych formach fleksyjnych. R. czyli morfemy poboczne włączane do morfemu rdzennego. Pozostałe morfemy to morfemy poboczne. Klemensiewicza (1974). Morfemy nieciągłe to morfemy reprezentowane przez elementy nie tworzące nieprzerwanego ciągu. recenzent d. Typowo tworzą formy fleksyjne wyrazów. palić —>palacz. jamnik 1. infiksy. 6) konstrukcje lub derywaty składniowe: 109 a. czyli stałe połączenia wyrazów w nazwę jednego przemiotu.8. a także artykuły w tomie pod redakcją R. Rozwój fleksji i słowotwórstwa polskiego przedstawia w ujęciu diachronicznym praca Z. Zaron (1997).9. wyrażający jego znaczenie leksykalne. Grzegorczykowej (1972). oraz alternacje ilościo-sj ' nPSrebro -» srebr-n-y. Ze względu na położenie względem rdzenia. 3) derywaty proste. nazywamy morfemami słowotwórczymi. morfemy dzielimy na prefiksy. prace R. 5) skrótowce. np. R. przejechać i. Heinza (1961). Nagórko (1998). oraz postfiksy. krzesło elektryczne . Afiksacji może towarzyszyć zmiana zestawu morfe-w"eksyjnych wyrazu. rozszerzające rdzeń. Literatura i nauka o języku pod redakcją A. nazywamy derywacją paradygmatyczną. przedszkole n. którego jedynym wykład108 WEWNĘTRZNA STRUKTURA WYRAZU: MORFOL niklem są oboczności ilościowe i/lub jakościowe. określa się terminem derywacja alternacyjna Morfemy gramatyczne są zwykle morfemami związanymi a] mogą być również morfemami swobodnymi. Pu-zyniny (1979). Ćwiczenia i zadania 1. Grzegorczykowej i Z.

chmurobtędny c. jakie aspekty znaczenia odróżniają te dwa typy słowotwórcze? 8. Czy sufiks -arz jest wielofunkcyjny. Czasowniki zakręcić i odkręcić wyrażają przeciwstawne czynności. np. z których jedna powtarza się w innych wyrazach złożonych i jest członem niesamodzielnym. Podane poniżej przykłady to zapomniane wyrazy złożone pochodzące z XVIII-wiecznej polszczyzny. wszechświat. czy też nie? wt'f° trZy Przykłady innych sufiksów. czyli złożenia."> awowym morfemem słowotwórczym tworzącym od cza-°w abstrakcyjne nazwy czynności. np. geografia. których oba człony są niesamodzielne. mieszkanie. ywadnikiem jakich innych znaczeń mogą być te sufiksy? s°wii'iI. Czy jest jakaś zasada odróżniająca przymiotniki zaprzeczone na nie. które dodane do rdzenia czasownikowego utworzą czasowniki o przeciwstawnych znaczeniach. Nazwy czynności tworzy również od czasowników morfem -anina. marzenie. Podaj dziesięć przykładów takich derywatów. wielkosily b. podob-n* jak -acz. oraz tzw. pranie. 9. Czy rzeczowniki utworzone od czasowników przy pomocy mor-femu -anie /-enie /-cię zawsze są nazwami czynności. wyjątek g. badanie. np. Omów zmiany znaczeniowe. W jakim znaczeniu mogły być wtedy (i mogłyby być dziś) używane? a. duszotowca d. rozmarzyć się e. które mogą wystąpić Wylrł V11. °ry prefiks zostanie użyty dla wyrażenia znaczenia przeczenia? • Wykładnikiem nazwy wykonawcy czynności może być sufiks z> a także sufiks -arz. uwodziwołek 11. czarnowidz . bijatyka d. Jeśli tak. Przymiotniki zaprzeczone mogą być również derywowane przy pomocy prefiksu bez-. Nie jest to jednak jedyny morfem słowotwórczy o funkcji przeczenia. Jakie jest znaczenie (lub znaczenia) tego morfemu w podanych przykładach? Podaj inne przykłady. konina 2 Określ. samoobsługa c. beztroski. -^ wykładnika wykonawcy czynności w języku polskim. Podaj po pięć przykładów złożeń jednostronnie motywowanych oraz ąuasi-złożeń. beż 3. -anie.od przymiotników zaprzeczonych na bez-? Jakie względy mogą decydować o tym.h. przy pomocy jakich procesów słowotwórczych utworzono następujące wyrazy: a. kaczor b. ąuasi-złożenia. siedzenie. bezkrytyczny. przydomowy f. Z jakimi innymi rdzeniami czasownikowymi mogą się łączyć te prefiksy w tej samej funkcji? Podaj przykłady innych par prefi-ksów. Dla jakiego rodzaju słownictwa charakterystyczne są ąuasi-złożenia? Jakie mogą być tego powody? 4. częstochłody f. bezcukrowa (dieta). bieganina. złożenia jednostronnie motywowane. drogopojny e. W obrębie wyrazów złożonych wydziela się tzw. jakim uległy elementy składowe poniższych przykładów: a. np. Przymiotniki zaprzeczone derywowane są głównie przy pomocy prefiksu nie-. Określ. bezołowiowa (benzyna). czy derywaty z -anie /-enie /-cię różnią się od derywatów z -anina pod względem znaczenia. czyli wyrazy powstałe przez połączenie dwóch podstaw. jedzenie. wygrana h. bezinteresowny. procesów lub stanów? Zastanów się nad tym pytaniem rozważając rzeczowniki takie jak zaproszenie. procesów i stanów jest 110 WEWNĘTRZNA STRUKTURA WYRAZU: MORFOLOGIA morfem o trzech odmiankach kontekstowych. 10. -enie lub -cię.

1. Zdanie jest zespołem wyrazów treściowo i gramatycznie od siebie zależnych. O zdarzeniach informujemy używając wypowiedzi (zdań). oraz że jest osadzone w określonym kontekście pragmatycznym. że mówiący ujmują zdarzenia w formie kilku typów. Odpowiedniej morfemy gramatyczne oraz środki leksykalne służą podkreśleniu l gdzie i kiedy zdarzenie ma lub miało miejsce. Definicja ta odzwierciedla tradycyjne w badaniach językoznawczych powiązanie języka i myśli. badaliśmy związki między pojęciami i morfemami. strukturę składniową. dobrowolny Rozdział 4 Łączenie treści informacyjnych: składnia W poprzednich rozdziałach. W ujęciu gramatyki kognitywnej zdanie stanowi całość z punktu widzenia językowego i kognitywnego. jak pojęcia mogą być ze sobą łączone w celu przekazania komunikatu językowego informującego o fragmentach rzeczywistości pozajęzykowej. ptasie mleczko i. gołe niebo f. że zdanie ma określony schemat zdarzeniowy.wyrażeniu pewności lub przypuszczenia mówiącego. a w przypadku zda' rżeń hipotetycznych . Na płaszczyźnie kognitywnej. który odzwierciedla wzajemne relacje między uczestnikami. Zdanie_to_adgraniczony prozodycznie odcinek tekstu. w którym mówiący znajduje się w chwili przekazywania swojej wypowiedzi Zdanie. jak i stany. Forma osobowa czasownika informuje. że zdarzenie ma. zdanie wyraża zdarzenie w całej jego złożoności. zwanych „schematami zdarzeniowymi". jaka jest zależność między czasem i miejscem w rzeczywistości pozajęzykowej. czyli . procesie lub stanie oraz o przynajmniej jednym jego uczestniku lub nosicielu. żąda lub pyta) o wyróżnionej przez siebie czynności. kropka lub znak zapytania). szczyt ekonomiczny h. poprzez wykładniki kategorii gramatycznych. złożone jest z kilku powiązanych ze sobą elementów o treści informacyjnej. Określone środki językowe pomagają mówiącym „ulokować" dane zdarzenie w sto112 ŁĄCZENIE TREŚCI INFORMACYJNYCH: SKŁADNI* sunku do nich samych oraz do czasu wypowiedzi. niepowtarzalnym wycinkiem rzeczywistości. martwa piłka m. poświęconych leksykologii i morfologii. badania nad językiem wykazują. liczba pierwsza e. Na płaszczyźnie językowej. gdzie przez zdarzenie będziemy rozumieć zarówno czynności i procesy. W obrębie konstrukcji zdaniowych można wyróżnić kilka warstw lub poziomów. W poprzednich rozdziałach omówiliśmy główne typy jednostek niższego rzędu. Każdy ogólny typ zdarzeniowy przybiera charakterystyczną postać zdaniową o określonym szyku wyrazów. małosolne ogórki n. ty tym rozdziale przyjrzymy się. miało lub będzie miało miejsce w przy 4. na których elementy składowe wypowiedzi wchodzą ze sobą w związki. lewy świadek d. mówiący orzeka (czyli stwierdza. małoduszny g. z których budowane są jednostki o szerszej treści informacyjnej. różowe okulary j. Wprowadzenie: składnia i gramatyka Słownik języka polskiego pod redakcją Mieczysława Szymczaka definiuje zdanie jako „myśl wyrażoną słowami". rozumiane jako komunikat o danym zdarzeniu. wielkoświatowy 1. Przyjmiemy tutaj. Zamkniętej intonacji zdania w pIsmie~oćTpowiadają znaki graficzne (np. występujących w określonym porządku linearnym. a czasem i miejscem. złotousty k. Jakkolwiek każde zdarzenie jest konkretnym. czyli leksemy i morfemy gramatyczne.b. w której dane zdarzenie ma miejsce. czyli zdarzeniach pozajęzykowych. tak jak postrzega je mówiący. czarnorynkowy c.

uszeregowanie"). że znamy ogólne reguły składniowe i schematy zdaniowe naszego języka. zaś wyraz lub wyrazy oznaczające jej obiekt (odbiorcę) . każdy z rzeczowników w przykładzie (l)a może być interpretowany albo jako podmiot (sprawca). gramatyka obejmuje wszystkie elementy systemu językowego: leksykologię. Termin syntaksa wywodzi się z greckiego wyrazu syntaksis („zestawienie. albo jako dopełnienie (obiekt). Dziecko zostało powąchane przez cielę. rzadziej. ponieważ może on realizować więcej niż jeden schemat zdaniowy lub różnie szeregować uczestników zdarzenia. stanowi naszą wiedzę gramatyczną. Określony porządek wyrazów może wyrażać różne treści. c. dopełnieniem jest grupa nominalna w bierniku (rzadziej w dopełniaczu. pozwala nam rozumieć myśli wyrażone przy pomocy gdań. Czasownik wąchać ze względu na treść pojęciową. Cielą zostało powąchane przez dziecko. w dopełniaczu. czyli znajomość gramatyki języka. Tak więc. składnię oraz fonetykę i fo-nologię. jednostka tekstu przedstawiona w przykładzie (l)a może być interpretowana dwojako. celowniku lub narzędniku. Elementy składowe gramatyki języka Płaszczyzny analizy Kategorie językowe Procesy kompozycji leksykologia leksemy (wyrazy) morfologia morfemy (afiksy) . morfologię. niezależnie od pozycji. którą zajmuje on w zdaniu. którą wyraża. tak jak pokazują to parafrazy (l)b i (l)c: (1) a. b.w bierniku lub. W mowie. podmiotem zdania jest grupa nominalna w mianowniku. W języku polskim wyraz lub wyrazy oznaczające wykonawcę czynności (sprawcę) zwykle występują w mianowniku. Dziecko powąchało cielą. natomiast w formie pisanej bez szerszego kontekstu przykład ten jest niejednoznaczny. Składnia (syntaksa) „zestawia" ze sobą wyrazy zgodnie z regułami składniowymi i schematami zdaniowymi.szyku. interpretację przykładu (l)a jako (l)b lub (l)c ułatwia odpowiednia intonacja i różnica w położeniu akcentu zdaniowego. Dział językoznawstwa zajmujący się regułami Radowania zdań z wyrazów nazywamy składnią lub syntaksą. Niejednoznaczność przykładu (l)a wynika z faktu. Zwykle forma fleksyjna danego rzeczownika jednoznacznie identyfikuje jego funkcję składniową. że formy fleksyjne występujących w nim rzeczowników są identyczne w mianowniku i bierniku. Przy swobodzie w porządkowaniu wyrazów w zdaniu. Mówiąc ogólnie. Przykładowo. 114 ŁĄCZENIE TREŚCI INFORMACYJNYCH: SKŁADNIA Tabela 1. celowniku lub narzędniku). o których będzie mowa w następnym rozdziale. w połączeniu z wiedzą o schematach zdaniowych i regułach ich przekształcania i rozwijania. Wiedza o kategoriach gramatycznych języka. l Wprowadzenie: składnia i gramatyka 113 To. implikuje dwóch uczestników: wykonawcę czynności i jej obiekt.

W podrozdziale 4. Zwykle „wybieramy" te aspekty wyróżnionego przez nas wycinka rzeczywistości. 1. zależnie od naszego roz" nią danego zdarzenia.procesy morfologiczne (np. W podrozdziale 4. e.2. Marek zbił szybę. kładącą nacisk na tf inny aspekt zdarzenia: (2) a. co możemy zilustrować następującym P. zwykle uczestnikach czynności lub nosicielach stanów. samogłoski itd. Jednak chybia i mikroskop trafia w $ * ' która rozbija się na drobne kawałki. asymilacja) W tym rozdziale omówimy trzy główne zagadnienia. Marek rzucił mikroskopem w Michała. Schematy zdarzeń i semantyczne role ich uczestników 115 Informacje dotyczące tych samych zdarzeń mogą być przy pomocy języka na różne sposoby. ia <*Je . złożenia) składnia kategorie gramatyczne (części mowy) schematy składniowe (np. rzeczy lub innych informacji z nim związanych. To wina Marka. nie musimy wymieniać wszystkich możliwych osób. 4. jak treści pojęciowe ujmowane są w schematy sytuacyjne. w centrum naszego zainteresowania znajdują się te obiekty.2. na pytanie.2 przyjrzymy się bliżej temu. Szyba się stłukła. f. Podrozdział 4. co się stało. Zgodnie z naszą antropocentryczną interpretacją świata (zob. które są dla nas w danej chwili najistotniejsze. Konflikt zaostrza się do tego stoP ' że w końcu Marek sięga po mikroskop stojący na biurku pod "^ i rzuca nim w Michała. Mikroskop trafił w szybę. d. Ujmując informację dotyczącą danego fragmentu rzeczywistości w określony schemat zdaniowy dokonujemy selekcji. . szyk wyrazów) fonetyka/fonologia fonemy (spółgłoski.2. Marek się zdenerwował i chciał zbić Michała. Są to zwykle osoby. Kiedy nauczyciel wraca fl° sy.3 omówimy schematy zdaniowe służące wyrażaniu poszczególnych schematów zdarzeń. b. Pod nieobecność nauczyciela na lekcji biologii dochód scysji między dwoma uczniami. Schematy zdarzeń i semantyczne role ich uczestników Mówiąc o danym zdarzeniu.4 poświęcony będzie sposobom odnoszenia zdarzeń do czasu i miejsca mówienia. zwierzęta lub też przedmioty związane z człowiekiem. kładem. Michał się naśmiewał z Marka. g. które dotyczą nas samych. od każdego z uczniów może usłysz60' J mniej lub bardziej szczegółową odpowiedź. których liczba zwykle nie przekracza trzech. odrzucając elementy zbędne i skupiając się na elementach istotnych. c.) schematy fonologiczne (np. 4.1). a wyjątkowo czterech.

schemat zdarzenia. Na P niiia-w schemacie zdarzeniowym typu „A uderzył B" uczestnikjvl~ _ . procesu lub stanu oraz tych jego uczestnik" ' ^ rży są niezbędni do jego zaistnienia. osobowym sprawcą czynności.nśri pnzalgzl oparta jest na odmiennych schematach pojęciowych.^ cy uderzenie jest agensem. złożenia) składnia kategorie gramatyczne (części mowy) schematy składniowe (np. który zostaje uderzony. o których informujemy. ten uczestnik. jest „odbiorcą" czyn*10 który jej podlega. rodzaj czynności. nią te pokazują. Uczestnik może odgrywać w sytuacji aktywną rolę. których zdarzeniach. oD ^ . Elementy składowe gramatyki języka Płaszczyzny analizy Kategorie językowe Procesy kompozycji leksykologia leksemy (wyrazy) "" ~ morfologia morfemy (afiksy) procesy morfologiczne (np.pt'yywj^gj-. uczestniczy ze_ e 114 ŁĄCZENIE TREŚCI INFORMACYJNYCH: SKŁADNu Tabela 1. "? bowym wykonawcą zamierzonej czynności (sprawcą). tzn. nfl . a których role się od sie . lub *e^i Dier-la może być bierna i polegać na posiadaniu jakiejś własności l ^ja^ nym odbieraniu czynności. _ rżeń. tzn. i zwany jest patiensem. Jak zobaczymy w dalszym ciągu7 istnieją różne schen*3 „ . -tiuiie Schemat pojęciowy zdarzenia. Że knnceptuallzacja_r7. . których uczestnicy odgrywają różne role semantyczn^' ae .) . nią. czyli poddawaniu się jej.Każde z powyższych zdań dotyczy tego samego zdarzefl ' każdy z mówiących skoncentrował się na innym jego aspekd6. szyk wyrazów) fonetyka/fonologia fonemy (spółgłoski. samogłoski itd.

co możemy zilustrować następującym przykładem. 4. g. W podrozdziale 4. Są to zwykle osoby. To wina Marka. a wyjątkowo czterech. natomiast uczestnik. W podrozdziale 4. schemat zdarzenia. Zwykle „wybieramy" te aspekty wyróżnionego przez nas wycinka rzeczywistości. Szyba się stłukła. czyli poddawaniu się jej. nie musimy wymieniać wszystkich możliwych osób. a których role się od siebie różnią. 4. zwierzęta lub tez przedmioty związane z człowiekiem.4 poświęcony będzie sposobom odnoszenia zdarzeń do czasu i miejsca mówienia. Pod nieobecność nauczyciela na lekcji biologii dochodzi do scysji między dwoma uczniami. które są dla nas w danej chwili najistotniejsze.2. Ujmując informację dotyczącą danego fragmentu rzeczywistości w określony schemat zdaniowy dokonujemy selekcji. w centrum naszego zainteresowania znajdują się te obiekty-które dotyczą nas samych. co się stało. Marek się zdenerwował i chciał zbić Michała. o których informujemy. zwykle uczestnikach czynności lub nosicielach stanów.3 omówimy schematy zdaniowe służące wyrażaniu poszczególnych schematów zdarzeń. kładącą nacisk na ten lub inny aspekt zdarzenia: (2) a. że knn rpptuaUzacja rzpr.schematy fonologiczne (np. których liczba zwykle nie przekracza trzech. od każdego z uczniów może usłyszeć inną. Uczestnik może odgrywać w sytuacji aktywną rolę. Michał się naśmiewał z Marka. Zdania te pokazują. ale każdy z mówiących skoncentrował się na innym jego aspekcie. być osobowym wykonawcą zamierzonej czynności (sprawcą). W innych . Marek rzucił mikroskopem w Michała. Schematy zdarzeń i semantyczne role ich uczestników 115 Informacje dotyczące tych samych zdarzeń mogą być wyrażone zv pomocy języka na różne sposoby. Schematy zdarzeń i semantyczne role ich uczestników Mówiąc o danym zdarzeniu. mniej lub bardziej szczegółową odpowiedź. Kiedy nauczyciel wraca do klasy. rzeczy lub innych informacji z nim związanych. uczestniczy agens przekazujący energię innemu uczestnikowi. że w końcu Marek sięga po mikroskop stojący na biurku pod oknem i rzuca nim w Michała. osobowym sprawcą czynności. c. lub też jego roa moze być bierna i polegać na posiadaniu jakiejś własności lub bieryni odbieraniu czynności. Podrozdział 4. asymilacja) W tym rozdziale omówimy trzy główne zagadnienia. ak zobaczymy w dalszym ciągu. istnieją różne schematy zda-' których uczestnicy odgrywają różne role semantyczne. Konflikt zaostrza się do tego stopnia. Na przykład schemacie zdarzeniowym typu „A uderzył B" uczestnik wykonuj ąy uderzenie jest agensem. Marek zbił szybę. tzn. W nie-r zdarzeniach. i zwany jest patiensem. y^jej podlega. która rozbija się na drobne kawałki. który zostaje uderzony. e. tzn. Schemat pojęciowy zdarzenia. na pytanie. procesu lub stanu oraz tych jego uczestników. Jednak chybia i mikroskop trafia w szybę. jest „odbiorcą" czynności.stopki oparta jest na odmiennych schematach pojęciowych. Mikroskop trafił w szybę. d. odrzucając elementy zbędne i skupiając się na elementach istotnych. f. zależnie od naszego rozumienia danego zdarzenia.2 przyjrzymy się bliżej temu. obejmuje rodzaj czynności. patiensowi. tym./ywj . którzy są niezbędni do jego zaistnienia. Każde z powyższych zdań dotyczy tego samego zdarzenia. Zgodnie z naszą antropocentryczną interpretacją świata (zot)' 1.1).2. który podlega je' działaniu.2. jak treści pojęciowe ujmowane są w schematy sytuacyjne. b.

Ta pustynia jest w Afryce Pólnocnej. Uszczegółowienie może polegać na identyfikacji obiektu ((3)a).2. Sahara jest pustynią. czasowniki te nie są charakterystyczne wyłącznie dla języka polskiego i można znaleźć ich odpowiedniki we wszystkich językach. widzi itd. Schemat „przekazywanie' Kto / co to jest?. że można zmienić położenie rzeczowników bez zmiany podstawowego znaczenia. Następnie. czy prototypowe wyrażają przepływ energii. (lokalizacja) e. Schemat „działanie" 4. W przykładzie (3)a mówiący identyfikuje dane miejsce na mapie używając nazwy własnej (Sahara). który nie odgrywa domu10" jącej roli w tej relacji. 4. (stwierdzenie istnienia) C• r ' --f „ Wszystkie wymienione powyżej role semantyczne wyrażane są przez orzecznik. Schemat „doznawanie" 5. Sahara jest niebezpieczna. (charakterystyka) d. Charakterystyczne dla konstrukcji identyfikującej desygnat obiektu jest to. które wymaga minimalnego zaangażowania. Schemat „posiadanie" 6. scharakteryzowaniu ((3)c). To. Schemat „bycie" Główną funkcją schematu „bycie" jest przypisanie jakiejś cechy lub innej kategorii pojęciowej obiektowi. W Afryce jest pewna pustynia. Czasowniki te mogą posłużyć jako nazwy typów zdarzeń. jakich używamy pytając o typ zdarzenia Jak zobaczymy w rozdziale 6. Zdanie (3)b to przykład. Czasowniki dzielą się na różne klasy. powiązany z patiensem za pomocą łącznika być. które wyrażają. robić. Schemat „przemieszczanie" 1. czy też jego brak. omówimy schematy zdaniowe oraz szyk wyrazów charakterystyczne dla schematów zdarzeniowych. Należą do nich: być. Relacja „bycia" może być uszczegółowiona różnorako. rozumiejąc przez nią takie „uczestnictwo" w relacji. Schematy zdarzeń można opisać przy pomocy najbardziej prototypowych czasowników. lub Jaki jest ktoś / Jakie jest coś? Co się dzieje? Co ktoś robi? Czym się ktoś zajmuje? Co ktoś czuje. zależy wyłącznie od tego. widzieć itd. dziać się. Schemat „bycie" 2. Takie sytuacje nazywa się stanami. w podrozdziale 4. Ten duży obszar na mapie to jest Sahara. zaklasyfikowaniu go do jakiejś kategorii ((3)b). (identyfikacja) b. (przynależność do klasy rzeczy) c. czy też użyje zdania Sahara to jest ten duży obszar na mapie. ulokowaniu w przestrzeni (& lub jedynie stwierdzeniu jego istnienia ((3)e): (3) a.zdarzeniach nie następuje przepływ energii między uczestnikami. odczuwać. czy mówiący wypowie zdanie podane w przykładzie (3)a.1. Schemat „wydarzenie" 3. Zarówno bowiem Sahara jak i ten duży obszar na mapie mogą pełnić funkcję identyfikującą. gdzie orzecznik nie odsyła do . Rolę głównego uczestnika określimy jako roi? patiensa. który obiekt chce zidentyfikować.3. w zależności od tego. Wyróżnimy więc następujące schematy zdarzeń: 1.? Co ktoś / coś ma / posiada? Gdzie / skąd / dokąd ktoś / coś porusza się? Kto co komu daje? Omówimy teraz po kolei każdy z tych schematów.

jakąś własność. jest przedmiotem nieożywionym. że nad zachowaniem psa możemy mieć kontrolę.2. także jeśli pies nagle zaczyna głośno szczekać bez wyraźnej przyczyny. Jest on raczej odbiorcą tej energii i stąd uczestnik w schemacie „wydarzenie" jest bardziej prototypowym patiensem niż nosiciel stanu wyrażonego przez schemat „bycie". W zdaniu drugim. Nawet skomlenie psa można rozumieć i tłumaczyć jako skutek wywołany przez energię wytworzoną w instynktownym odruchu psa. Można powiedzieć. Woda na herbatą gotuje się. dlaczego schemat „działanie" jest prawie zawsze powiązany z agensem. Grzmi). (4) a. możemy zapytać „Co pies robi?" czy też „Co pies zrobił. jest orzekanie o „byciu" patiensa.konkretnego obiektu. W innym kontekście szczekanie psa może jednak być innym typem zdarzenia. Odruch ten jest silniejszy od samego psa. Zasadniczą funkcją orzecznika. które nie mogą zareagować na nowy bodziec i których uczestnictwo w procesach może powstrzymać jedynie jakaś nowa siła. a więc jako kontrolowaną czynność raczej niż podleganie instynktowi. f. w przykładzie (4)e . Rola patiensa pełniona przez wszystkie podmioty w przykładach sprawia. Grzmil Dnieje l Ochłodziło się.3. które omówimy w następnym podrozdziale. który . gdzie się nie pojawia (np. lecz raczej do całej klasy rzeczy i klasyfikuje patiensa (Sahara) jako jednostkę w obrębie kategorii pojęciowej „pustynia". Różnica ta pozwala wytłumaczyć. d. kiedy kazałeś mu siedzieć cicho?". Wreszcie (3)e jest przykładem stwierdzenia istnienia danego obiektu (Sahara) w danej przestrzeni (Afryka). W każdym z powyższych procesów mamy do czynienia z obiektem. czym świadczy następujący szereg przykładów. którego określamy jako tego uczestnika sytuacji. i stąd należy ono jako peryferyjne do dwóch schematów zdarzeniowych.2. że to człowiek im podlega. w schemacie „wydarze-me na plan pierwszy wysuwa się odbywający się proces i jego uczest-IK. : ^aniach. można przyjąć. że kiedy pies szczeka. a w (4)fosobą. Schemat „wydarzenie" O ile schemat „bycie" odnosi się do stanu. do którego odnosi się wyraz Sahara. który sam nie jest źródłem energii wytwarzanej w rozwijającym się procesie.uczf§tni kiem żywotnym ale nieosobowym. (4)b. (4)c i d. że pytamy o nie przy pomocy zdania „Co się dzieje z tym obiektem?" Nawet pytanie „Co się dzieje z tym psem?" nie brzmi śmiesznie w kontekście skomlącego psa. (4)a. Odruchowa energia skomlenia jest również silniejsza od fizycznego i/lub psychicznego procesu wzrastania czy też chorowania lub dochodzenia do zdrowia. b. że pies jest obiektem bardziej autonomiczym niż woda w czajniku ((4)d) czy spadający kamień ((4)c). patiens jest 118 ŁĄCZENIE TREŚCI INFORMACYJNYCH: SKŁADNIA zjawiskiem atmosferycznym. Procesy takie nie podlegają kontroli ze strony człowieka. Z kolei w (3)d wyrażenie przyimkowe w funkcji orzecznika lokalizuje patiensa w przestrzeni. że nim samo miejsce zdarzenia. Podmiot orze-a a może być wyrażony w zdaniach typu (Powietrze) ochłodziło się. podmiot nie jest oddzielony od orzeczenia. Szczekanie psa możemy postrzegać jako „robienie czegoś". Pogoda się psuje. Kamień spada. 4. W pierwszym lcn. Jednakże sam uczestnik procesu niekoniecznie musi brać w nim tywny udział i dlatego jest jednocześnie patiensem. W schemacie „działanie" jeden z uczestników postrzegany jest jako źródło generowanej energii i tym samym jako obiekt zapoczątkowujący czynność. e. W (3)c mówiący przypisuje obiektowi. W dwóch następnych przykładach. Patiens może wykazywać rosnący stopień autonomii w stosunku do procesu. 4-2. niezależnie od jego szczegółowej roli semantycznej. Schemat „działanie" W sytuacjach typu „wydarzenie" (takich jak w (4)) zwykle nie można zapytać „Co X robi?" Oczywiste jest jednak. c. jako że sądzimy. Pies skamle. Oczywiste jest jednak. Chłopiec rośnie szybko l dochodzi do zdrowia.

Potem zniszczył ten obraz. 4. który istniał niezależnie od czynności malowania i który podlega zmianom towarzyszącym energii wygenerowanej przez podmiot dla jej przeprowadzenia. Oba ekstrema schematu „działanie". (oddziaływanie na obiekt) W przykładzie (5)b nie jest wymieniony obiekt czynności. że na tego drugiego nie oddziałuje czynność. wiedzieć. Uczestnika takiego nazywamy doznającym. Różnica między patiensem występującym w zdaniach realizujących schemat „działanie" a patiensem w zdaniach należących do schematu „doznawanie" polega na tym. jeśli szybko chwyci węża rękoma. Kiedy to robi. oraz sytuacje pośrednie ilustrują następujące przykłady: (5) a. W odróżnieniu od schematu „działanie". e. c.2. (wytworzenie obiektu) e. nagle czuje ostry ból. jest wiedzione przez Jasia).w tym konkretnym przypadku obraz. w jaki sposób został wyrażony. W (5)d podmiot wytwarza produkt. Energia. jest patiensem. że uda mu się to. Maty Jasio widzi węża. a więc tym. jakie tu omawiamy. że wąż jest niebezpieczny. Jasio wie. (brak obiektu odbierającego energię) b. procesów intelektualnych. jak w (5)e. tzn. wyraża on związek pomiędzy osobowym posiadaczem i obiektem posiadanym. b. chce go złapać. jako że mówiący skupia swą uwagę na samej czynności i czasie. Drugim obok doznającego uczestnikiem w zdaniach realizujących schemat „doznawanie" może być albo materialny obiekt (wąż). chcieć itp.5. (obiekt odbierający energię jest nieistotny) c. emocji. Jan wstał wcześnie rano. ale relacja ta może również wiązać ' zdarzeń i semantyczne role ich uczestników 121 . myśleć. jakim ludzie podlegają w otaczającym ich świecie fizycznym i kulturowym. Aspekty tego rozumowania wyrażają czasowniki postrzegania zmysłowego i stanów intelektualnych.4. albo też jakieś inne zdarzenie. W najbardziej prototypowym przypadku. Doznania mogą być rozumiane w najbardziej ogólny sposób i dotyczyć doznań fizycznych. wąskim znaczeniu. Wydaje mu się. (6) a. który wymaga obecności agensa. Pomalował kuchnię. tzn. Schemat „doznawanie" Kategoryzacja pojęciowa zwykle zależy od doznań. Przez schemat „doznawanie" rozumiemy pojęciowe przetwarzanie informacji o naszych kontaktach z rzeczywistością pozajęzykową. *To. termin „doznanie" użyty jest jednak w szczególnym. W kontekście schematów pojęciowych. w schemacie „doznawanie" główny uczestnik ani nie jest bierny jak patiens. (oddziaływanie na obiekt) d. którą generuje agens. jest natomiast „centrum rejestrowania" owych wrażeń zmysłowych. Drugi uczestnik. wyrażone w przykładach (6)b—d zdaniem podrzędnym (z osobową formą czasownika albo z bezokolicznikiem). społecznych i kulturowych. takie jak widzieć. chęci. w rezultacie podjętej przez podmiot czynności powstaje nowy obiekt . niezależnie od tego. Całe rano malował. będący źródłem energii. Doznający zaangażowany jest w działanie o charakterze umysłowym. że wąż jest niebezpieczny. wyłączne generowanie energii. jak w (5)a lub też generowanie i przekazywanie energii innemu obiektowi. Schemat „posiadanie" Schemat „posiadanie" ma kilka odmian. czuć. 4. przez co (często) nie może on wystąpić jako podmiot zdania w stronie biernej (por. który świadomie zapoczątkowuje czynność. jaki zajęło jej wykonanie. Pomimo to. ani też nie odgrywa aktywnej roli jak agens. Namalował też obraz. którą spełnia agens. często przekazywana jest patiensowi.świadomie powoduje czynność wyrażaną przez czasownik. W (5)c wymieniony jest obiekt. Główna różnica między schematami „wydarzenie" i „działanie" polega na roli.2. d.

który jest posiadaczem czegoś i który przekazu-. Ten rodzaj schematu „posiadanie" znany jest jako relacja własności. jej siostra. niemniej są to w istocie dwie zupełnie różne relacje. Przykładowo. pacjent z paskudną grypą. 124 ŁĄCZENIE TREŚCI INFORMACYJNYCH: SKŁADNIA piątej rano do dwunastej w nocy. Małgosia ma ładnego psa. możemy powiedzieć Pogoda zmieniła się na słoneczną lub też Wypogodziło się. Zasada ta rządzi również kontekstami abstrakcyjnymi. 4. wskazując na barometr. Mogłoby się wydawać. a źródło i cel są zwykle ważniejsze niż ścieżka (zasada „cel ważniejszy niż źródło").przyczyna stanu) d. Wniosek ogólny płynący z powyższej analizy jest następujący. Ten stół ma trzy nogi. Po-: niżej podano przykłady procesów przekazywania obiektów: (9) a. Schemat „przekazywanie" Podobnie jak schemat „przemieszczanie". np. a także całość i części składowe lub osoby powiązane ze sobą pokrewieństwem. że poszczególne uszczegółowienia schematu „posiadanie" różnią się między sobą. c. Prezes przekazał wszystkie dokumenty do prokuratora. (całość . pies Małgosi.część) e. Jasio ma paskudną grypę. (7) a. Ona ma jedną siostrę. oraz Przeszukiwali pokój do dwunastej w nocy brzmią bardziej naturalnie niż zdanie Przeszukiwali pokój od piątej rano. W naszym codziennym sposobie doświadczania rzeczywistości poza-językowej elementy schematu „źródło-ścieżkacel" są silnie zhierarchizowane. Tak samo jak w przypadku schematu „bycie". *kobieta zjedna siostrą) ani też nie zawsze posiadacz może pełnić gramatyczną funkcję orzecznika (porównaj Ten pies jest Małgosi z *Te nogi są stołu oraz *Ta siostra jest jej l Małgosi). d. Ale schemat „posiadanie" nie zawsze może być wyrażony przez wyrażenie przyimkowe (*dziewczyna ze świetnymi pomysłami. stół z trzema nogami. grypa Jasia. W konceptualizacji czynności z osobowym sprawcą cel jest zwykle bardziej istotny niż źródło.7. Dlatego też rola posiadacza zbliżona jest do roli patiensa. kobieta z ładnym psem. „wydarzenie" lub „działanie" oraz „przemieszczanie". np. schemat „przekazywanie" jest połączeniem różnych schematów: schematu „posiadanie". (nosiciel stanu . Elżbieta często ma świetne pomysły. co świadczy o tym. świetne pomysły Elżbiety. a najbardziej peryferyjne . który może zmieniać położenie oraz posiadacza. (związek pokrewieństwa) Prototypowe uszczegółowienie schematu „posiadanie" wyraża związek pomiędzy posiadaczem i fizycznym obiektem posiadanym. Schemat „przekazywanie" obejmuje dwa stany. Prezes przekazał prokuratorowi wszystkie dokumenty. (posiadanie obiektu abstrakcyjnego) c.obiekt będący w posiadaniu czegoś z przyczyną wywołującą ten stan.relacje typu „całość-część" ((7)d) oraz związki pokrewieństwa ((7)e). że schematy „bycie" oraz „posiadanie" są jakoś ze sobą powiązane. (posiadanie obiektu fizycznego) b. *Prezes dał wszystkie dokumenty do prokuratora. Stań końcowy to stan. b. ale nie powiemy *Pogoda zmieniła się z pochmurnej. Relacja posiadania może być również wyrażona przy pomocy wyrażenia z rzeczownikiem w dopełniaczu. w schemacie „posiadanie" również nie zachodzi rzeczywisty przepływ energii pomiędzy uczestnikami. W odróżnieniu od schematu „bycie". Mniej prototypowe są obiekty abstrakcyjne ((7)b) oraz przyczyny stanów ((7)c). je swoją własność innemu uczestnikowi.2. ponieważ podmiot nie podejmuje żadnych świadomych działań. w schemacie „posiadanie" możliwe jest odniesienie się do nosiciela stanu lub posiadacza obiektu przy pomocy wyrażenia z przyimkiem oznaczającym stosunek przynależności. lecz raczej jest nosicielem stanu lub posiadaczem jakiegoś obiektu. W stanie wyjściowym wyróżniony jest jeden uczestnik. . Prezes dał prokuratorowi wszystkie dokumenty.| w którym drugi z uczestników posiada przekazaną mu własność.

Schemat „działanie" 4. przypadek (9)b dopuszcza możliwość. 126 ŁĄCZENIE TREŚCI INFORMACYJNYCH: SKŁADNIĄ inaczej niż np. jak schematy zdaniowe przedstawione w poprzednim podrozdziale są realizowane . Przykładowo. Schemat „wydarzenie' 3. Schemat „doznawanie' 5. kolejność (oraz składniowy status) składników zdania oddaje zależności pomiędzy uczestnikami zdarzeń. Zdania (9)a. tworzy z czasownikiem jeden składnik zdania. uzupełnienie czasownika. 4. a w (9)c daje dokumenty prokuratorowi. Schemat „posiadanie' 6.3.W przykładach (9)a oraz (9)c prezes jest w posiadaniu wszystkich dokumentów. Poza porządkiem linearnym. Szyk stanowi linearną strukturę schematu zdaniowego. Schemat „przekazywanie" Pierwszy Patiens Patiens Agens Doznający Posiadacz (Agens) Agens Uczestnicy j Drugi l Trzeci Orzecznik (Patiens) (Patiens) Patiens Patiens Patiens l Otrzymujący Patiens 4. W polszczyźnie zależności zdaniowe mogą się realizować w różnych układach linearnych. w języku angielskim. prokurator wchodzi w ich posiadanie. Zanim spróbujemy odpowiedzieć na pytanie. Poza grupą werbalną znajduje się jednak podmiot. Schemat „przemieszczanie' 7. Schemat „bycie" 2. Przyjrzymy się teraz najważniejszym aspektom hierarchicznego porządku zdania. W rezultacie czynności wykonanej przez prezesa. gdzie funkcja składniowa składnika zdania zależy od jego pozycji. czyli dopełnienie. . W (9)a prezes przesyła. Również (9)b wyraża przekazanie obiektu będącego własnością agensa. Pomiędzy zdaniami (9)a i (9)b zachodzi pewna subtelna różnica znaczeniowa. Hierarchiczna i linearna struktura zdania Jak wspomnieliśmy wcześniej. zdanie ma również porządek hierarchiczny. j ee! nie jest równocsesme Tabela 2. Schematy zdarzeń 1. O ile w przypadku sytuacji wyrażonej przez zdania (9)a i (9)c prezes staje się posiadaczem dokumentów.1. grupę werbalną. Hierarchiczny porządek składników zdania — Jednym z największych osiągnięć języka jest „przełożenie" struktury myśli na porządek linearny w komunikacie językowym lub w piśmie. że prokurator „szedł w posiadanie dokumentów w rezultacie czynności wyko* w . Przez porządek-hierarchiczny rozumiemy tu sieć zależności zdaniowych. W wypowiedzeniu abstrakcyjny szkielet konstrukcyjny zdania realizowany jest przez ciągi linearne wyrazów stojących obok siebie.3. c są więc przykładami schematu „przekazywanie".

Hę hasgiven them to his sister. Jak przekonamy się w rozdziale 6. Er hat się seiner Schwestergegeben. Natomiast układy liniowe składników zdania mogą się różnić pomiędzy językami w znacznym stopniu. Porównajmy następujące przykłady: (10) a. Tabela 3. najpierw powinniśmy ustalić. jak tworzone są układy liniowe. Pozycje w układach liniowych schematów zdaniowych Hierarchiczna i linearna struktura zdania 127 S 2 3 i e o i 01 N U rv* 0) . francuski i niemiecki. c. b. układy liniowe tych samych schematów zdaniowych są znacząco różne. Nawet w blisko ze sobą związanych językach." Teoretycznie składniki zdania mogą zajmować różne pozycje i każdy język indywidualnie określa. takich jak angielski. które składniki mogą wystąpić w której pozycji schematu zdaniowego.przez związki składniowe. w jaki mówiący kategoryzują zdarzenia. „On dał je swojej siostrze / On je dał swojej siostrze. może do pewnego stopnia zależeć od natury poszczególnych języków. co pokazuje tabela 3. już sam sposób. 77 les a donnes a są sceur.

S efl N M S3 S 'g cd N d T3 o 03 N "ć3 ••a cu Q 0 0. Q o i—i Q Q angielski She has .

given them to his sister francuski II les a donnes a są sceur niemiecki Er hat się seiner gegeben .

Napotykając dany składnik zdania. po usłyszeniu w zdaniu czasownika modalnego.Schwester Składnikiem zdania. ci. Poza podmiotem. czasownik posiłkowy. takiego jak chcieć. w niezmiennej pozycji w układzie liniowym występuje również tzw. pewne składniki mają stałe pozycje. „On zwrócił Jane wszystkie jej listy bez słowa / nie mówiąc ani słowa. czy czasownika typu zacząć. co dobrze pokazuje omówiony wcześniej przykład (1).) oczekuje bezokolicznika lub imiesłowu przeszłego czasownika głównego. Podobnie słysząc formę będę (będzie. 128 ŁĄCZENIE TREŚCI INFORMACYJNYCH: SKŁADNIĄ ale mogą też. Inaczej jednak niż w innych językach. czyli przełożeniu układu liniowego na porządek hierarchiczny. tak jak w języku niemieckim. sam czasownik lub okolicznik. który ma największą swobodę szyku w omawianych językach. tak że mogą być od siebie oddzielone dowolną liczbą innych składników zdaniowych: (11) Er hat Jane alle ihre Briefe. nieakcentowane formy zaimków mi. Przykładowo. zuriickgegeben. będziemy itd. na pierwszym miejscu w zdaniu może wystąpić podmiot. że czasownik główny usłyszy na końcu zdania. oczekuje czasownika głównego w formie bezokolicznika. W językach angielskim i francuskim czasownik posiłkowy nie może być oddzielony od czasownika głównego dopełnieniem. ich nie mogą znajdować się na początku zdania i zwykle unika się ich również na końcu zdania. gdzie układ liniowy zdania jest jeszcze bardziej swobodny niż w wyżej omówionych językach. oczekujemy jego dalszych elementów. Strukturę zdania można przedstawić graficznie w następujący sposób: . Natomiast w języku niemieckim czasownik posiłkowy i czasownik główny umieszczane są w pozycjach nie sąsiadujących z sobą. mię. użytkownik języka angielskiego słysząc czasownik posiłkowy spodziewa się w dalszej kolejności czasownika głównego w odpowiedniej formie. Realizowanie schematu zdaniowego nie polega wyłącznie na umieszczeniu poszczególnych składników zdania w odpowiednich pozycjach. być oddalone od siebie (będę dziś wieczór rysować/rysowała)." Również w języku polskim. dopełnienie wyrażone grupą nominalną bądź wyrażeniem przyimkowym. odbiór komunikatu językowego przez słuchacza polega na odczytaniu zawartej w nim sieci zależności składniowych. Mówiąc ogólnie. słowa powiedzieć zwrócił. ohneein on Jane wszystkie jej listy bez jednego Wort zu sagen. czyli połączeń wyrazów powiązanych związkami składniowymi. jest dopełnienie wyrażone zaimkiem. Jednostki te mogą wystąpić bezpośrednio po sobie (będę rysować ł rysowała). Z kolei w języku niemieckim słuchacz spodziewa się w takiej sytuacji. go. Przykładowo. Użytkownik języka polskiego. Zdania zbudowane są w sposób hierarchiczny z grup składniowych. cię. mu.

Niekiedy pozycje mogą zostać niewypełnione. konotują-cy dwa uzupełnienia podobnie jak czasownik przechodni. Reprezentacja graficzna schematu zdaniowego Porządek strukturalny zdanie grupa podmiotu grupa orzeczenia czasownik modalny grupa werbalna bezokolicznik grupa grupa nominalna nominalna Porządek linearny Ii Jan chce podarować Marii kwiaty czasownik dopełnienie dopełnienie główny dalsze bliższe podmiot czasownik Powyższy diagram odzwierciedla trzypoziomową strukturę podanego zdania. W danych pozycjach składniowych wystąpić może składnik zdania o określonej funkcji składniowej. Jeśli uznać łącznik być. Mianownikowy pod129 128 . drugi obok orzeczenia główny człon zdania. 4. dopełnienie dalsze. przykładowo formy zaimkowe (Jan je chce dać Marii. Na najwyższym poziomie połączone zostają ze sobą orzeczenie i podmiot zdania. oraz takie uzupełnienie. określającego liczbę i rodzaj składników zdania oraz wyznaczającego poszczególne pozycje składniowe. Każdy język określa podstawowe schematy zdaniowe odróżniane od siebie na podstawie zachodzących w nich typów zależności składniowych.2. Zdania złożone powstają przez zastosowanie odpowiednich przekształceń i połączenie kilku schematów podstawowych za pomocą spójników. Podmiot. 2. czyli uzupełnienie nieakomodowane. w języku polskim czasowniki można podzielić na pięć głównych typów. głównych typów podstawowych schematów zdaniowych jest sześć. orzecznik. Porządek linearny to przykład realizacji porządku hierarchicznego przez jeden z możliwych układów liniowych. Jan jej chce dać kwiaty itd. podmiot. orzeczenie. W pozycjach wyznaczonych przez poszczególne poziomy mogą się pojawiać różne składniki zdania. dopełnienie bliższe.3. czasownik) nie ma wymagań formalnych. Za pomocą reguł rozwijania tworzone są rozwinięte zdania pojedyncze. tzn. Na najniższym poziomie (grupy werbalnej) czasownik podarować łączy się z dwiema grupami nominalnymi w przypadkach! zależnych. Podstawowe typy zależności składniowych określa się dla zdań pojedynczych. Podstawowe schematy zdaniowe Gramatyka każdego języka naturalnego określa zbiór schematów zdaniowych właściwych dla tego języka. Ze względu na własności konotacyjne. Na następnym poziomie tak skonstruowana grupa werbalna łączy się z czasownikiem modalnym. Schematy zdaniowe oparte są głównie na cechach semantyczno-składniowych czasowników użytych w funkcji orzeczenia. najczęściej wyrażany jest grupą nominalną w mianowniku. Owe pozycje mogą w konkretnym zdaniu być zajmowane przez mniej lub bardziej rozwinięte składniki.Rys. Uzupełnieniem nieakomodowanym jest na przykład wyraz negatywnie w zdaniu Maria ocenia Jana negatywnie. tworząc orzeczenie. za przypadek szczególny. Schematy te mogą być jednak rozwijane i przekształcane. Marii (celownik) oraz kwiaty (biernik).). wobec którego nadrzędnik (np. Schematy zdaniowe to rodzaj szkieletu konstrukcyjnego.

3. Mówiąc ogólnie. Marii (celownik) oraz kwiaty (biernik).3. przykładowo formy zaimkowe (Jan je chce dać Marii. być oddalone od siebie (będę dziś wieczór rysować/rysowała). Porządek linearny to przykład realizacji porządku hierarchicznego przez jeden z możliwych układów liniowych. Na następnym poziomie tak skonstruowana grupa werbalna łączy się z czasownikiem 4. Jan jej chce dać kwiaty itd. Zdania złożone powstają przez zastosowanie odpowiednich przekształceń i połączenie kilku schematów podstawowych za pomocą spójników. tworząc orzeczenie. 4. Schematy te mogą być jednak rozwijane i przekształcane. Podstawowe schematy zdaniowe Gramatyka każdego języka naturalnego określa zbiór schematów zdaniowych właściwych dla tego języka. Strukturę zdania można przedstawić graficznie w następujący sposób: Rys. czyli połączeń wyrazów powiązanych związkami składniowymi. Owe pozycje mogą w konkretnym zdaniu być zajmowane przez mniej lub bardziej rozwinięte składniki. Schematy zdaniowe to ro-dzaj szkieletukonstrukcyjnego. Każdy język określa podstawowe schematy zdaniowe odróżniane od siebie na podstawie zachodzących w nich typów zależności składniowych. Na najwyższym poziomie połączone zostają ze sobą orzeczenie i podmiot zdania.2. czyli przełożeniu układu liniowego na porządek hierarchiczny. Niekiedy pozycje mogą zostać niewypełnione. tak jak w języku niemieckim. odbiór komunikatu językowego przez słuchacza polega na odczytaniu zawartej w nim sieci zależności składniowych. Podstawowe typy zależności składniowych określa się dla zdań pojedynczych. Na najniższym poziomie (grupy werbalnej) czasownik podarować łączy się z dwiema grupami nominalnymi w przypadkach zależnych. co dobrze pokazuje omówiony wcześniej przykład (1).ŁĄCZENIE TREŚCI INFORMACYJNYCH: SKŁADNIA "i ale mogą też. Zdania zbudowane są w sposób hierarchiczny z grup składniowych. 2. .). W pozycjach wyznaczonych przez poszczególne poziomy mogą się pojawiać różne składniki zdania. określającego liczbę i rodzaj składników zdania oraz wyznaczającego poszczególne pozycje składniowe. Za pomocą reguł rozwijania tworzone są rozwinięte zdania pojedyncze. Reprezentacja graficzna schematu zdaniowego Porządek strukturalny zdanie grupa podmiotu grupa orzeczenia czasownik modalny grupa werbalna bezokolicznik grupa grupa nominalna nominalna Jan Porządek linearny podmiot chce l podarować Marii kwiaty czasownik czasownik główny dopełnienie dopełnienie dalsze bliższe Powyższy diagram odzwierciedla trzypoziomową strukturę podanego zdania. Hierarchiczna i linearna struktura zdania modalnym.

Podstawowe schematy zdaniowe w języku polskim a. Dnieje (czasownik) Schemat z czasownikiem uczestnika zdarzenia niekonotującym b. głównych typów podstawowych schematów zdaniowych jest sześć.2.1). czasownik)jue_ma wymagań formalnych. dopełnienie bliższe. który uzupełnia treść czasownika przechodniego i którego forma uzależniona jest od czasownika. Ze względu na własności konotacyjne. orzeczenie. Za dopełnienie uważa się ten człon zdania. konotują-cy dwa uzupełnienia podobnie jak czasownik przechodni. np. liczbę (oraz rodzaj) osobowej formy czasownika. za przypadek szczególny. 4. które nie może stać się podmiotem zdania przy zamianie strony czynnej na bierną i które występuje we wszystkich przypadkach zależnych. podmiot. Dziecko wstało (podmiot czasownik) . oraz innymi czasownikami o tej funkcji. stać się. Uzupełnieniem nieakomodowanym jest na przykład wyraz negatywnie w zdaniu Maria ocenia Jana negatywnie. określa osobę. w języku polskim czasowniki można podzielić na pięć głównych typów.Schematy zdaniowe oparte są głównie na cechach semantyczno-składniowych czasowników użytych w funkcji orzeczenia. Tabela 4. dopełnienie dalsze. oraz takie uzupełnienie. W danych pozycjach składniowych wystąpić może składnik zdania o określonej funkcji składniowej. za pomocą którego orzeka się o czynności. Orzeczenie to ten człon zdania. najczęściej wyrażany jest grupą nominalną w mianowniku. Podmiot. Aresztowali wszystkich włamywaczy: Wszyscy włamywacze zostali aresztowani) i które zwykle występuje w bierniku. stanie lub właściwości obiektu. czyli uzupełnienie nieakomodowane. Film byt (podmiot łącznik interesujący orzecznik) Schemat z łącznikiem c. które przy zamianie formy czasownika z czynnej na bierną może się stać podmiotem zdania (por. łączącymi się z podmiotem za pomocą łącznika być. orzecznik. do którego odnosi się podmiot. wobec którego nadrzędnik (np. Odróżnia się dopełnienie bliższe. oraz dopełnienie dalsze. Mianownikowy pod130 ŁĄCZENIE TREŚCI INFORMACYJNYCH: SKŁADNIA miot wyznacza formę orzeczenia. tzn. Orzecznik może być wyrażony różnymi kategoriami gramatycznymi (zob. z przyimkiem lub bez niego. Jeśli uznać łącznik być. drugi obok orzeczenia główny człon zdania. tzn.

Podmiot jest zwykle w mianowniku. np. czyli czasownika. bezokolicznikiem. d) Schemat z czasownikiem przechodnim składa się z_raasQwixika. b) Schemat oparty na łączniku być lub innym czasowniku łącznikowym. Hierarchiczna i linearna struktura zdania 131 a) Schemat z czasownikiem niekonotującym uczestnika zdarzenia składa się z jednego obligatoryjnego członu. Mama przełożyła (podmiot czasownik na parapet uzupełnienie nieakomodo-wane) książki z półki dop. np. bliższe dalsze Schemat z czasownikiem z dwoma dopełnieniami i przechodnim uzupełnieniem 4. np. c) Schemat z czasownikiem nieprzechodnim składa się z dwóch członów. podmiotu (najczęściej w mianowniku. okazać się. składa się z trzech członów. np. bliższe dalsze) Schemat z czasownikiem z dwoma dopełnieniami przechodnim f. Dziecko śpi.Schemat z czasownikiem nieprzechodnim d. np. np. On gardzi pieniędzmi. ale również w przypadku zależnym. Lekarz mu doradził (podmiot czasownik wyjazd dop. podmiotu. itd. Piotr lubi Elę. Mdli mnie. czy też uzupełnieniem nieakomodowanym. Jan zaprosił (podmiot czasownik kolegów dopełnienie bliższe) Schemat z czasownikiem z jednym dopełnieniem przechodnim e. łącznika oraz orzecznika.3. ale może też być w przypadku zależnym. Zuzanna ubiera się elegancko. np. dop. dop. . podmiotu i czasownika. Piotrowi żal Eli) oraz z dopeł-iuejjiajv przypadku zależnym lub wyrażonego grupą przyimko-wą. np. My chcemy wyjechać. Oni lękają się o swoje życie.

Chłopiec spaceruje. Na przykład orzecznik może wystąpić tylko w połączeniu z łącznikiem. jeśli chcemy wyrazić. ścieżki lub celu. Z każdym schematem zdaniowym związane jest swoiste znaczenie.e) Schemat z czasownikiem przechodnim z dwoma dopełnieniami składa się z czasownika przechodniego. np. Można powiedzieć. Jeśli w trakcie czynności obiekt powstaje lub czynność na niego oddziałuje w inny sposób. Dyrektor przeniósł spotkanie z poniedziałku na wtorek. W rze. np. Opisując jakieś zdarzenie. jak w przykładzie (12)a. np. Dzieje się tak w przypadkach. Firma przeniosła biuro z Krakowa do Warszawy. używamy takiego schematu zdaniowego. że Maria była winna spowodowania wypadku. Osadzanie zdarzeń w kontekście pragmatycznym: elementy kotwiczące w zdaniu .4. że dana czynność nie oddziałała na dany obiekt. f) Schemat z czasownikiem przechodnim z dwoma dopełnieniami i uzupełnieniem nieakomodowanym jest najrzadszy. który najlepiej oddaje sposób. i stąd użycia schematu z dopełnieniem dalszym. Kamień rozbił szybę. W tym drugim przypadku poza dopełnieniem bliższym występują dwa dopełnienia dalsze. np. np. Mama oceniła nowych sąsiadów pozytywnie. b. Ona ma piękne mieszkanie. czy następuje przepływ energii do odbiorcy. np. W przykładach tych szyba oraz drzwi są obiektami.4. czy też nie. Liczba konkretnych zdarzeń jest oczywiście w gruncie rzeczy ogromna. np. Wybór zależy od tego. Rzadziej obok dopełnienia bliższego występuje uzupełnienie nieakomodo-wane. że schematy zdaniowe tworzą szkielety konstrukcyjne dla podstawowych schematów zdarzeniowych. Jan wdrapał się na dach. W drugim przypadku wykorzystywany jest schemat z czasownikiem nieprzechodnim. Omówione tutaj przypadki ujmowania poszczególnych schematów zdarzeń w schematy zdaniowe to tylko typowe przykłady j łączenia typów zdarzeń z typami schematów składniowych. Jan poczuł nagły ból w kolanie. Dali jej bukiet kwiatów. Schemat „wydarzenie" oraz schemat „działanie" mogą być realizowane zarówno przez schematy zdaniowe z czasownikami nieprzechodnimi jak i przechodnimi. ale nie sposób je tutaj wszystkie omówić. ŁĄCZENIE TREŚCI INFORMACYJNYCH: SKŁADNIA (12) a. Dzieci mówiły wiersze przez całą lekcję. Mężczyzna pomalował drzwi. użyjemy raczej schematu z czasownikiem przechodnim konotującym dopełnienie dalsze z przyimkiem. W pierwszym przypadku wykorzystywany jest schemat z czasownikiem przechodnim z dopełnieniem bliższym. najczęściej dopełnienia bliższego i dalszego. Niekiedy też rola dopełnienia dalszego bliska jest roli orzecznika. lub czasu. 4. użyjemy raczej schematu z dopełnieniem bliższym w bierniku. Osadzanie zdarzeń w kontekście pragmatycznym 133 czywistości konkretnych przypadków jest znacznie więcej. Schematy „przemieszczanie" oraz „przekazywanie" mogą wymagać realizacji źródła. którym przekazywana jest w trakcie czynności energia sprawcy. ale w komunikacie językowym musimy je ująć w jeden z podstawowych schematów zdaniowych. co pokazuje przykład (12)b. W większości wypadków te schematy zda-rzeniowe realizowane są przez schematy zdaniowe z czasownikami przechodnimi. Pies skamle. zbliżone ze względu na wyrażane znaczenie są zdania Sąd uznał Marię winną spowodowania wypadku oraz Sąd uznał. w jaki myślimy o tym zdarzeniu. Poza podmiotem czasownik konotuje dopełnienie bliższe oraz dwa uzupełnienia odnoszące się do miejsca. Z natury swej schematy „doznawanie" oraz „posiadanie" otwierają dwie pozycje: dla doznającego lub posiadacza oraz obiektu doznania lub obiektu posiadanego. Dzieci mówiły o wierszach przez całą iekcję. podmiotu oraz dwóch dopełnień. gdy parafraza zdania pozwala na zastosowanie schematu z łącznikiem.j 4. np. Istnieje systematyczne powiązanie między pewnymi schematami zdarzeniowymi i pewnymi schematami zdaniowymi. Przykładowo.

istotna jest również. Wyznaczanie odniesienia grup nominalnych do obiektów w rzeczywistości-pozajęzykowej nosi nazwę odniesienia (referencji). Innym sposobem identyfikacji obiektu jest użycie nazw własnych. czy o ten stan pyta. Mówiący musi się także ustosunkować do treści informacyjnej. dobrze?) Jakkolwiek wszystkie powyższe zdania dotyczą tego samego zdarzenia. poinformować o związku czasowym (lub innym. Przykładowo. co ilustrują poniższe przykłady: (13) a. Mówiący. b.W poprzednim podrozdziale pokazaliśmy.na obiekty od mówiącego oddalone. my) oraz określeń typu najwyższy chłopiec w klasie. np. w którym one zachodzą. zaznaczyć. zaimków osobowych (ja. jest zasadniczą funkcją trybu oznajmującego. Daniel jedzie dziś do szkoły motorowerem. aby słuchacz doprowadził do jej zaistnienia.do„mówia}iiiicL^^ komunikat językowy właściwie przekazał pożądane treści informacyjne. ma jakiś określony cel. zaś tamte l tamta l tamto oraz tamci l tamte . a więc powiadomienie słuchacza. czy też wyraża tylko hipotezę. 2). ty. Najczęściej za punkt odniesienia w^czasie i przestrzeni przyjmowany jest moment i miejsce. są to także elementy kotwiczące. wypowiadając zdanie . jak różne typy zdarzeń mogą być realizowane przy pomocy kilku podstawowych konstrukcji zdaniowych. 4. dokonując aktu mownego. przyczynowym) danego zdarzenia z innymi. wyrażają one trzy różne intencje mówiącego wobec komunikatu językowego: stwierdzenie faktu ((13)a). czy opisuje zdarzenie przebiegające w czasie. nie jedź dziś do szkoły motorowerem! (Danielu. bądź też. pytanie. w które wydarzenie zostaje „opakowane" w komunikacie językowym. czy dokonane uprzednio w stosunku do danej chwili. o których informują komunikaty językowe. Osadzanie zdarzeń w rzeczywistości pozajęzykowej w sj?SjonJoŁ. czyli do samego zdarzenia (zob. nie jedź dziś do szkoły motorowerem. w którym wypowiadany jest komunikat językowy. Może chcieć powiadomić słuchacza o istnieniu danej sytuacji w rzeczywistości poza-językowej. Bardzo często różnicom w ustosunkowaniu nadawcy do treści komunikatu towarzyszą różnice w układzie. Czy Daniel jedzie dziś do szkoły motorowerem? c. Ponadto. tzn. prośbę o informację ((13)b) oraz żądanie ((13)c). Funkcja komunikacyjna: powiadamianie. uzyskać od niego informację dotyczącą tej sytuacji lub też żądać czy też życzyć sobie. zgodnie z kulturą danego języka. Większość powyższych aspektów ko134 ŁĄCZENIE TREŚCI INFORMACYJNYCH: SKŁADNr munikatu językowego ma wykładniki gramatyczne lub morfologicz ne. uczestnicy zdarzeń muszą zostać umiejscowieni w czasie i przestrzeni. czy o danym stanie rzeczy jest przekonany. czy żąda jego zajścia. Omówimy to zjawisko szerzej w rozdziale 8. wyrazy takie jak ten/talto oraz cii te wskazują na obiekty znajdujące się w bliskim sąsiedztwie mówiącego. czyli zgodne z rzeczywistością. Danielu.1. Teraz przyjrzymy się wspomnianym aspektom wypowiedzi. formie i liczbie składników zdania. rys. itp. określić. Zaczniemy od warstwy najbardziej zewnętrznej i stopniowo dojdziemy do zrębu komunikatu. informacja o miejscu i czasie. Stwierdzanie istnienia określonych sytuacji w rzeczywistości pozajęzykowej. np. muszą być nie tylko osadzone we właściwej ramie przestrzenno-czasowej. zdanie pełni funkcję komunikacyjną. którą przekazuje. czy stwierdza pewien stan rzeczy. które potraktujemy tu jako kolejne warstwy. że wypowiadane zdanie jest prawdziwe. rozkazywanie Przede wszystkim. Ale kiedy opisujemy zdarzenia. Zdarzenia.4. mówiący musi zasygnalizować.

Warunkiem wyrażenia modalności niefaktywnej jest istnienie danej sytuacji w momencie dokonywania aktu mowne-' a ^c Jej charakter hipotetyczny lub wolicjonalny. Pojechalibyśmy jutro na wieś. Zdania stwierdzające istnienie sytuacji mają modalność faktywną (lub prawdziwościową). Natomiast jeśli mówiący chce jedynie wskazać stopień prawdopodobieństwa danego zdążenia.. służy tryb rozkazujący ((13)c). tryb oznajmujący może służyć wyrażeniu rozkazu (żądania). itd. ale może również informować. które istniały lub istnieją w rzeczywistości pozajęzykowej. mówiący stwierdza istnienie opisywanej sytuacji w teraźniejszości. mówiący używa specjalnych środków gramatycznych. być może odbywa się w teraźniejszości lub potencjal-e °dbędzie się w przyszłości. uży4 osadzanie zdarzeń w kontekście pragmatycznym 135 a on formy pytającej ((13)b). 4. 136 ŁĄCZENIE TREŚCI INFORMACYJNYCH: SKŁADNIA Dla zaznaczenia hipotetycznego lub wolicjonalnego charakteru wypowiedzi. np. Różnica między traktowaniem przez mówiącego sytuacji jako prawdziwych lub jako hipotetycznych to różnica w modalności. Tryb oznajmujący służy więc do wyrażenia powiadomienia. oraz środków leksykalnych w postaci tzw. -J a. Taka modalność Jest nienacechowana: zawierające ją zdania nie charakteryzują się żadnymi specjalnymi środkami językowymi. np. modalizatorów. Każdy z nich wyraża nieco inną postawę modalną mówiącego: (14) Osadzanie zdarzeń w kor. Krzysiu. możesz już iść. związek między trybem gramatycznym i funkcją komunikacyjną zdań w określonym trybie nie jest absolutny. że według niego istnieje tylko możliwość zaistnienia danej sytuacji. musi użyć specjalnych środków języ-°wych.-—— ——— . Mówiący bierze na siebie odpowiedzialność za prawdziwość swoich wypowiedzi. Wyrażaniu intencji mówiącego. Jeśli intencją mówiącego jest uzyskam6 informacji o określonym wycinku rzeczywistości pozajęzykowej. W polszczyźnie. a więc powiedzieć. ale również w przeszłości (Daniel pojechał wczoraj do szkoły motorowerem) lub przyszłości (Daniel p°Je' dzie jutro do szkoły motorowerem). a w szczególności tzw. zapewne. gdyby była pogoda) lub trybu rozkazującego. Jak pokażemy w rozdz.(13)a. 7. w języku angielskim. Zwykle mówimy o zdarzeniach. Stosunek mówiącego do komunikatu językowego: modalność Kolejną warstwą jest informacja o określonym stosunku mówiącego do opisywanego przez niego zdarzenia.te^ście^ragiiiatycznyrn „ . Określony tryb może być peryferyjnie użyty w funkcji spełnianej prototypowe przez inny.4. . pytania odróżnia od powiadomień zvk wyrazów w zdaniu. powinien. okoliczników lub czasowników typu prawdopodobnie. np. pytania wyróżniają * obecnością partykuły pytającej czy (oraz intonacją). Charakterystyczne dla trybu rozkazującego w polszczyźnie są końcówki czasowników. szyk zdania oznajmującego (10)a z szykiem pytania Has hegiven them to his sister?). (pozwolenie) . Dlatego wszystkie rodzaje modalności niefaktywnej są na-echowane. w postaci trybu przypuszczającego (np. wy). żeby jego słuchacz doprowadził do zaistnienia pożądanej sytuacji. trzeba.2. inwersja czasownika posiłkowego i podmiotu (por. W innych jękach. a także niewyrażenie podmiotu zdania (ty. Może być przekonany o prawdziwości własnej wypowiedzi. jak w tym właśnie przypadku.—————— _ _ _ ——————————_? jr. chyba. że dane zdarzenie mogło mieć miejsce w Przeszłości.-——-.

Zdarzenia mogą zachodzić jednocześnie z aktem mówienia (w teraźniejszości). c. zakończonej. W polszczyźnie odróżnia się czas teraźniejszy. Czas aktu mownego najlepiej określa współrzędne na osi czasu. przeszły oraz przyszły.4.czy. Natomiast przekonanie nadawcy o faktyczności zdarzenia. nazywa się modalnością episte-miczną((14)c. Marek czytał książką. 138 ŁĄCZENIE TREŚCI INFORMACYJNYCH: SKŁADNI . sytuację „zakupu nowego samochodu" mówiący może ująć w następujące wyrażenia zdaniowe: (16) a. firma zakupiła nowy samochód. (czas teraźniejszy) b. Mówiąc ogólnie. przed nim (w przeszłości) albo potencjalnie mogą zaistnieć po nim (w przyszłości). będę czytał / czytać: *będę przeczy tał/przeczy tac). (możliwość) d. Traktujemy je więc jako fakty potencjalne. nazywanym czasem aktu mownego. Firma zakupiła nowy samochód. nazywa się modalnością deontycz-ną ((14)a. nie mają tzw. Jakkolwiek we wszystkich powyższych zdaniach występuje czasownik dokonany. co pokazują podane niżej przykłady. d). Tak jak poprzednio. w jakim miało miejsce opisywane zdarzenie. co odbywa się w czasie aktu mownego lub do innego punktu odniesienia w czasie. zdarzenie jest za każdym razem przedstawiane z innej perspektywy czasowej. tylko zdarzenia zachodzące w przeszłości lub teraźniejszości traktujemy jako fakty.li sygnalizowanie sytuacji pożądanej. opisywane z perspektywy jakiegoś momentu późniejszego na osi czasu. czasowniki dokonane (por. Przekonanie 0 pQwinności. (przekonanie) Jak pokazują powyższe przykłady. czy też oczekujemy. (czas przyszły) d. informujący o czynności zamkniętej. b).. Krzyś może być w tej chwili w pracy. (nakaz) c. że opisywane zdarzenie ma miejsce. że zaistnieją. (czas przyszły dokonany) 4. W przykładach (14)a i (14)b mówiący komunikuje. Również w (16)b czynność jest miniona. musisz już iść.4. niemającego związku z czasem aktu mownego. złożonych z czasownika być w czasie przyszłym oraz imiesłowu przeszłego czynnego lub bezokolicznika czasownika głównego. b. Polszczyznę charakteryzuje fakt. Czas aktu mownego: kategoria czasu gramatycznego Gramatyczna kategoria czasu służy wyrażeniu pojęciowej kategorii czasu. Marek będzie czytał książkę. Krzyś musi być w tej chwili w pracy.. W przykładzie (16)a sytuacja zakupu nowego samochodu widziana jest jako zamknięte zdarzenie. Firma właśnie zakupiła nowy samochód. Krzysiu.b. że form czasu przyszłego. by zaistniała dana sytuacja. a czasownik musieć silniejszą postawę modalną mówiącego. Rozróżnienie to znajduje odzwierciedlenie w systemie języka. 4. Marek czyta książką. czasownik móc wyraża słabszą. Przykłady (14)c i d oddają różnicę w przekonaniu mówiącego. Tuż zanim zbankrutowała. firma i tak zakupi nowy samochód.3. że chce. jest funkcją aspektu dokonanego. Relacje między zdarzeniami: aspekt dokonany Kolejny element kotwiczenia zdarzeń jest związany ze sposobem odniesienia danego zdarzenia do tego. (15) a. jako że znany jest zarówno mówiącemu. Marek przeczyta książką. Odniesienie się do danego zdarzenia z perspektywy czasowej jakiejś innej sytuacji lub punktu (okresu) w czasie późniejszego w stosunku do czasu. Zanim zbankrutuje. Przykładowo. czyli sygnalizowanie stopnia przekonania mówiącego o prawdziwości jego komunikatu językowego. Pragnienie mówiącego jest słabsze w przypadku czasownika modalnego móc w przykładzie (14)a niż w przypadku czasownika modalnego musieć w przykładzie (14)b. d. zdania z czasownikami mo-dalnymi cechuje niejednoznaczność. Zdarzenia mające zajść w przyszłości jedynie przewidujemy. Każdy czas gramatyczny ma właściwą sobie formę. Określa ona relacje między zdarzeniem zachodzącym w czasie w rzeczywistości pozajęzykowej a czasem komunikatu językowego.4. (czas przeszły) c. jak i słuchaczowi.

W innych językach. Czynność przebiegająca w czasie może wystąpić jeden raz lub też może wystąpić wielokrotnie. dokonana z perspektywy innego zdarzenia w przyszłości.5. Czynność niedokonaną widzianą jako całość. o określonym początku i punkcie końcowym. Mary is talking on the phone („Maria rozmawia przez telefon"). b. W strukturze zdania jest on uzewnętrzniony jako intencja mówiącego. nosić wyraża czynność wielokrotną. jak pokazuje to rys. wyrażające różnice w przebiegu ilościowym czynności. Jakkolwiek rozmowa przez telefon jest pojmowana jako zdarzenie ograniczone czasowo. nieść: nosić. Kotwiczenie zdarzeń: synteza W tym podrozdziale przyjrzeliśmy się elementom kotwiczenia wyrażającym związek między zdarzeniem opisywanym przez mówiącego w akcie mownym i dokonywaną przez niego kategoryzacją rzeczywistości pozajęzykowej. rozwijającą się: (17) Marysia rozmawia przez telefon. Do elementów kotwiczenia należą tryby^Ulodalnaść. W języku polskim niektóre czasowniki niedokonane mają dwie formy. że firma ma w t ' chwili nowy samochód. Z powodu swojej złożoności zdarzenia „opakowane" są w kilka warstw elementów kotwiczących. aspekt dokonany i niedokonany. cor^^ 139 darzenie mające punkt początkowy i końcowy. Używając w powyższym przykładzie czasownika niedokonanego. W zdaniach z czasownikiem nieść czynność ukazana jest od wewnątrz. np.4. Najbardziej zewnętrzną warstwę zdania stanowi akt mowny o określonej funkcji komunikacyjnej.zamknięta. Jest więc jasne. tzn. przy czym to inne zdarzenie nastąpi w momencie późniejszym niż sama czynność zakupu.6. Przebieg zdarzenia: aspekt niedokonany Ostatnim już elementem kotwiczenia jest przebieg czasowy zdarzenia. czas gramatyczny. Janek nosi okulary. 4. W (16)c zdarzenie kupna nowego samochodu jest dokonane.w tym przypadku w czasie teraźniejszym. pojęcie trwania czynności typowo wyraża się odpowiednią formą czasownika. jako czynność zwartą. P0' wtarzającą się w pewnych odstępach czasu. np. Następną warstwę . mówiący opisuje zdarzenie jako toczące się w czasie wyznaczonym przez kategorię czasu gramatycznego . które ponadto 'powtarza się w czasie: (18) a. Zdanie opisujące daną sytuację porównać możemy do cebuli. tzn. zamknięte z perspektywy innego zdarzenia w przeszłości. Janek niesie torbę. Natomias w przypadku czasownika nosić czynność jest ukazana „od zewnątrz .4. istotną cechą aspektu dokonanego jest ujmowanie zdarzenia z punktu widzenia momentu przyszłego w stosunku do samego zdarzenia. z perspektywy wszystkich momentów w czasie. 4. czyli tryb oznajmujący lub rozkazujący lub forma pytająca. przez które przebiega. że aspekt dokonany nie może wyrażać zdarzenia odbywającego się w momencie mówienia (por. Jego część zasadniczą stanowi samo zdarzenie. O ile aspekt dokonany ukazuje czynność jako zamkniętą. 3. aspekt niedokonany ukazuje ją jako będącą w toku. powtarzającą się. Wreszcie w przykładzie (16)d czynność pokazana jest jako zamknięta. np. tzn. wyraża się używając innych form czasownika. nierozciągniętą w czasie. Zdarzenie jest więc opisane niejako od wewnątrz i ukazuje sprawcę (Marysia) w trakcie wykonywania czynności wyrażonej przez czasownik (rozmawiać). mówiący pomija oba te momenty i bierze pod uwagę tylko jego przebieg czasowy. np. O ile nieść wyraża jednorazową czynność niedokonaną. Istotne jest w tej wypowiedzi to. jednak obejmuje swymi skutkami uogólniony moment aktu mówienia. Mary talks on the phone (a lot) („Maria rozmawia przez telefon (dużo)"). a elementy kotwiczenia to kolejne nakładające się na siebie warstwy „łusek". w języku angielskim. Jak widać. *Firma zakupuje w tej chwili nowy samochód).

Uczestnikami schematu „przekazywanie" są agens. zwykle nie generuje jej niezależny agens. em' Schematy zdaniowe powstają przez określenie niewielkiej y możliwych połączeń podmiotu.5. Orzeczenie wchodzi wiązek składniowy z drugim głównym składnikiem zdania. w drugim przypadku. Podsumowanie Składnia zajmuje się badaniem sposobu. jego „zamknięcie" w stosunku do wybranego punktu odniesienia. Przebieg. w jaki nasz opis zdarz6 nią powiązany jest w jednostce języka nazywanej zdaniem z naszy mi intencjami oraz elementami kotwiczenia zdarzeń w czasie i Ta złożona treść informacyjna przekładana jest na porządek Serarchiczny i linearny zdania. tworzy grupę werbalną. rozwijanie się czynności w czasie komunikowane jest przez najbardziej wewnętrzną warstwę struktury pojęciowej sytuacji. Prototypowe energia przepływa od agensa. że przekładając strukturę pojęciową zdarzenia na wyrażenie zdaniowe. Taki przepływ energii charakteryzuje schemat „działanie". Moment ten jest es ony przez czas gramatyczny. Uprzedniość zdarzenia. wśród których rozróżniamy schematy „bycie".2). Jakkolwiek w schemacie „wydarzenie" może wystąpić przepływ energii. czy też nie. tzn.stanowi stosunek mówiącego do prawdziwości wypowiadanego przez niego komunikatu językowego. Schemat „przemieszczanie" jest połączeniem dwóch schematów. dopełnienia bliższego. „posiadanie" oraz „doznawanie". pod-j. komunikuje aspekt dokonany. Całkowity brak przepływu energii charakteryzuje stany. które opisuje jest em. 4. czy ma miejsce przepływ energii. Jego jądro stanowi czasownik. do patiensa. Pierwszy przypadek nienacechowany i nie wymaga użycia specjalnych środków języ-wych. dalszego. nacechowanym. albo też traktuje je jako hipotetyczne.jądro" w postaci samego wydarzenia oraz otaczające je warstwy „elementów kotwiczących". określony w stosunku do momentu mówienia lub innego zdarzenia. czyli uczestnika podejmującego świadome działanie. jak ścisły jest związek pojęciowy danej „warstwy" z samym wydarzeniem. który jest odbiorcą energii. Mówiący jest albo przekonany. W schemacie „doznawanie" patiens powiązany jest z (osobowym) doznającym. . 1. Kolejna warstwa to czas danego 140 ŁĄCZENIE TREŚCI INFORMACYJNYCH: SKŁAD Rys. dopeł-y . schemat „przemieszczanie" oraz schemat „przekazywanie". Wzajemne położenie warstw określa zasada bliskości lub odległości (zob. orzecznika oraz uzupełnień . czy też uzupełnieniem leakornodowanym. wyróżniamy . W schemacie „posiadanie" patiens związany jest z posiadaczem. Konceptualizacja zdarzeń wraz z ich uczestnikami ujęta jest w języku w pewien szkielet konstrukcyjny o określonym porządku hierarchicznym i liniowym. który wraz e swoim dopełnieniem lub dopełnieniami. rozdz. otrzymujący oraz patiens. Ustalenie owych schematów darzeń odbywa się na podstawie określenia semantycznej roli uczestników danego zdarzenia oraz ustalenia. Uczestnicy schematów zdarzeń są ze sobą powiązani w sposób charakterystyczny dla danego schematu. Ooisywane przez nas zdarzenia zostają sklasyfikowane w obrębie iczonej }iczby typów zdarzeń i wraz z ich uczestnikami zostają te w odpowiednie schematy zdarzeń. ścieżką oraz/lub celem. że zdarzenie. W schemacie „bycie" orzecznik wchodzi w związek z patiensem. Następną warstwę stanowi moment cza-ok '1W którym wypowiadany jest komunikat. Jako składnik zdania Pa werbalna funkcjonuje jako orzeczenie. 3 ukazuje. 3. czyli modal-nosc. „wydarzenie" lub „działanie ze źródłem. Rys. zależy ono od tego. awcY musi być zakomunikowany przy pomocy odpowiedniego admka leksykalnego. Zdanie jak cebula ZDARZENIE aspekt niedokonany 141 zdarzenia. stopień pewności są-. Dystrybucją uczestników schematu źródło-ścieżka-cel często rządzi zasada „cel ważniejszy niż źródło".2.

jak i wyrażenie hipotezy to odmiany modalności epistemicznej. S. w którym się odbywa. które W vDUSZCzalnie) odbędą się po tym momencie. że mówiący chce. Powiadomienia. które zaistniały uprzednio w stosunku do czasowego punkodniesienia. Sygnalizowaniu sytuacji pożądanej służy tryb rozkazujący. Informowanie o słabszym lub silniejszym przekonaniu mówiącego co do rzeczywistości danej sytuacji. aby zaistniał dany stan rzeczy. Taki czasownik jest również podstawa schematu z trzema oraz czterema uzupełnieniami konotowanymi Pozycje składniowe wypełniane przez poszczególne składniki zdania odpowiadają wszystkim możliwym uczestnikom zdarzeń na poziomie schematów znaczeniowych. Mówiący stwierdza fakt. one zostają na podstawie wymagań semantyczno-składnio-czasownika. czyli semantyczna treść zdarzenia. rozwijający się przez wszystkie momenty czasu. Komunikowaniu faktów służy w języku zasadniczo tryb o-znajmujący. pytania oraz rozkazy wyrażają określony stosunek mówiącego do komunikatu językowego.6. Schemat z łączniki być jest szczególnym przypadkiem schematu z dwoma konotowany mi uzupełnieniami. konotującyn. przypuszczalnie). że to. w jakie zostaje „opakowana" centralna część zdania. Sygnalizowaniu stopnia przekonania mówiącego co do rzeczywistości sytuacji służy tryb przypuszczający oraz przeróżne wykładniki leksykalne (chyba. czas przeszły komunikuje zdarzenia uprzedn sunku do tego momentu. Prototypowy schemat z dwoma uzupełnienia™1 konotowanymi opiera się na czasowniku przechodnim. że dana czynność postrzegana jest jako fakt wewnętrznie podzielny. Modałność faktywna. to modalności nacechowane. Tryb rozkazujący jest wykładnikiem modalności depntycznej (wolicjonalnej). 4. Jodłowskiego (1977). wyrażająca sąd mówiącego. Zdarzenia wymagają zakotwiczenia. jak • czas innego zdarzenia. Na różnicy między czasem aktu mownego i czasem komunikowan sytuacji pozajęzykowej opiera się gramatyczna kategoria czas Czas teraźniejszy służy wyrażaniu zdarzeń odbywających się w & mencie mówienia. 4. Zarówno powiadomienie o faktach. chce uzyskać informację dotyczącą jakiejś sytuacji lub życzy sobie albo żąda zaistnienia jakiejś sytuacji. Zalecana lektura Ogólne podstawowe wiadomości na temat polskiej gramatyki podaje Encyklopedia szkolna (1995). patrz Grzegorczykowa (1998). jest modalnością nienacechowaną. Warstwy te są wobec siebie uporządkowane zgodnie z zasadą pojęciowej bliskości lub oddalenia. Aspekt dokonany ł żv wyrażeniu czynności widzianych jako wewnętrznie niepodziel-fakty. a także wyrażenie.nieakomodowanych. Na temat kulturowych uwarunkowań gramatyki. Na temat składni współczesnej polszczyzny.np. Wszystkie te elementy kotwiczenia tworzą kolejne warstwy.7. dopełnienie lub dopełnienia. czyli prawdziwościowej. które muszą być komunikowane w języku przy pomocy specjalnych wykładników leksykalnych lub gramatycznych. Schemat z jednym konotowanym uzupełnieniem 142 ŁĄCZENIE TREŚCIINFORMACYJNYCH: SKŁADNIĄ opiera się na czasowniku nieprzechodnim. Elementy kotwiczące również zależą od czasownika i wyrażają postawy modalne czy też komunikacyjne intencje mówiącego. Podejście najbliższe stanowisku prezentowanemu w niniejszej książce zawierają klasyczne tradycyjne opisy składni języka polskiego . co mówi jest prawdą. a czas przyszły wyraża sytuacje. którym może być zarówno czas aktu mownego. Aspekt niedokonany służy sygnalizowaniu. Ćwiczenia i zadania . w którym mówimy przekazuje słuchaczowi komunikat językowy o danym zdarzeniu-Czas przekazania komunikatu nazywamy czasem aktu mownego. Współrzędne czasowe danej sytuacji w rzeczywistości pozajęzyK°" wej typowo ustalone zostają względem momentu. patrz Wierzbicka (1999).

f. Masz ochotę na odrobinę wina? e.0 ~ Jakie są semantyczne role uczestników opisanych zd«^en. Krystyna jest o rok młodsza od swojego brata. b. Brat się śmiał. a'. c.określ. Jest jeszcze wiele gór do zdobycia. b. „ścieżka ważniejsza niż cel"? . 1 On jeździ do Anglii. Nie mam zielonego pojęcia. Muł nie jest ani koniem. . e. Mój przyjaciel jest teraz w domu. ćwiczenia Uadania_ 145 b Dziś Janek będzie czytał z Biblii. Zmoczył tablicę wodą. d. Potem zmazał rysunek z tablicy. mam straszną migrenę. c> Graliśmy wtedy w sztuce Czechowa. Chłopak rysował pociąg na tablicy. 4.1. od którego ao którego uczestnika? . Ta zabawka jest zepsuta. Czy któreś z opisanych zdarzeń nie realizuje schematu „działanie"? a. Gdybyś chciała spróbować. d' Dzieci umyły się w wannie. Czy masz jeszcze trochę czerwonego wina? b. d. „źródło ważniejsze niż cel". Zosia jest moją siostrzenicą.Drzewo przewróciło się wczoraj w nocy. <•• Mój brat jest lekarzem. jak w ćwiczeniu l-różnią się znaczenia zdań tworzących pary? a. V Dziś Janek będzie czytał Biblię. ani osłem. d. 3. Marek ogląda dużo filmów. Określ szczegółowe typy zdarzeń realizujących schemat „działanie" w poniższych przykładach. Określ poszczególne relacje semantyczne „bycia" wyrażane przez orzecznik w następujących zdaniach: a. ' Graliśmy wtedy sztuką Czechowa. Potem wytarł ją do sucha. a który nie może bez wpływu na gramatyczność zdania? Czy można znaleźć potwierdzenie zasad „cel ważniejszy niż źródło". mam świetne lekarstwo na 5. a potem odpowiedz na następujące pytania: Który ze składników zdania może zostać opuszczony. realizowane przez poszczególne zdania. Profesor nie weźmie do Anglii żadnych książek. Przeanalizuj następujące zdarzenia a następnie . f. f. Przyjrzyj im się ponownie. ~ podaj schematy zdarzeń. . *• Ojciec musi naprawić telefon. Śpiewaliśmy chórem. . f. 6 Poniżej powtórzono przykłady podane w tekście jako (8). <ł>. . Przeanalizuj poniższe przykłady tak. Ta butelka ma ładną zakrętkę. Nie. c. Dzieci umyty wanną. b. Śpiewaliśmy w chórze. 2. Janek łaskotał swojego brata. 144 ŁĄCZENIE TREŚCI INFORMACYJNYCH: e. g. e. O jakie typy „posiadania" chodzi w poniższych przykładach? a. Brat mi dał wszystkie swoje pieniądze. czy następuje przepływ energii i jeśli tak. c.

(stan wyjściowy + stan końcowy + czas trwania) i.a. Głoski łączą się w sylaby. Mama właśnie odebrała telefon. Spotkanie trwało od dziesiątej wieczór bez przerwy do drugiej nad ranem. Policja przeszukiwała dom od piątej rano do dwunastej w nocy.Małgosia z brzyduli wyrosła na prawdziwą piękność. natomiast fonologia bada ich funkcje w poszczególnych językach. b. Mama odebrała właśnie telefon. Dźwiękami języka zajmują się dwa działy językoznawstwa: fonetyka i fonologia. co w jednym języku uznaje się za dwa r°żne dźwięki. p+a+s : b+a+s). Marek zbił szybę. Mama odebrała wczoraj dziwny telefon. Podane poniżej przykłady różnią się elementami kotwiczeń' Wyjaśnij. juarek rzucił mikroskopem w Michała. dyf-tongów (czyli dwugłosek) i spółgłosek. czyli głoskom. (stan wyjściowy + stan końcowy) 7. Głoski same w sobie nie mają znaczenia. odbierz telefon! Mama często odbiera telefon w domu b. Mama odbiera telefon w naszym domu. w innym może być uważane za dwa warianty tego samego dźwięku. (źródło + cel) b. ^rek Się zdenerw°wał i chciał zbić Michała. d. Mama może w tej chwili odebrać telefon. (początek + koniec) e. Pogoda zmieniła się z pochmurnej w słoneczną w ciągu zaledwie godziny. Jan wdrapał się z pokoju po drabinie na dach. W niniejszym rozdziale omówimy budowę narządów mowy i przedstawimy charakterystykę artykulacyjną głównych typów głosek: samogłosek. każda z tych jednostek ma znaczenie na swoim własnym poziomie. • Mikroskop trafił w szybę. c. a te z kolei składają się z morfemów. jak różni się znaczenie przykładów w poszczególnych D rach i określ. z czego te różnice wynikają. Rozdział 5 Dźwięki jązyka: fonetyka i fonologia W poprzednich rozdziałach mówiliśmy o jednostkach języka posiadających znaczenie: grupy syntaktyczne składają się z wyrazów. e. Wprowadzone zostanie również rozróżnienie pomiędzy głoską a fonemem oraz opisem fonetycznym i fonemicznym. Mama odebrała właśnie telefon. gdyż systemy fonologiczne poszczególnych języków różnią się od siebie i to. W tym rozdziale przyjrzymy się częściom składowym morfemów: dźwiękom języka. 146 ŁĄCZENIE TREŚCI INFORMACYJNYCH: SKŁADN 8. Mamo. Określ zdarzenia i schematy zdaniowe dla poniższych zdań: *• To wina Marka. (początek + czas trwania + koniec) d.w odróżnieniu od morfemów -^Jednostkami czysto fonetycznymi. Fonetyka opisuje cechy fizyczne głosek. które . Mlchał się naśmiewał z Michała. (źródło + ścieżka + cel) c. Kombinacje głosek tworzących Sylaby w danym języku podlegają specyficznym dla tego języka ogra148 DŹWIĘKI JĘZYKA: FONETYKAIFQNOLOn[ . a. ale w połączeniach z innymi mogą decydować o różnicach znaczenia (np. kiedy zadzwonił dzwonek do drzwi. Mama odbiera telefon w tej chwili. Mama musi w tej chwili odebrać telefon.Szyba się stłukła. Jabłko spadło z drzewa na trawę.

Niektóre języki mają mniej fonemów (japoński około 20). Znajomość danego języka polega między innymi na umiejętności kategoryzowania dźwięków: przyporządkowania wielkiej ich różnorodności do określonych kategorii. Ale w języku polskim relacja między wymową a pisownią jest. 5. hotentoc-ko-buszmeńskie języki Afryki Południowej (Khoiń). czyli każdy fonem jest zawsze reprezentowany przez tę samą literę i odwrotnie.form dźwiękowa poszczególnych słów może się znacznie zmienić wskutek takich procesów jak upodobnienie (asymilacja). np. niezależnie od roli. oraz dwuznaków. Wyrazy z kolei łączą się w zdani które mają typowe dla danego języka kontury intonacyjne.1. jak są kategoryzowane rzeź rodzimych użytkowników danego języka. który jest (niemal) fonemiczny. Bywa też odwrotnie: litera i reprezentuje dwa fonemy /i/ oraz /i/. Sylaby tworzą wyrazy. wadzenie:foiiet^arfonologia_ 149 Aa A Mamy tu do czynienia z pewną bardzo ogólną umiejętnością poznawczą. redukcja itp.niczeniom.Wpr°' T* tym właśnie zasadza się różnica pomiędzy fonetyką i fonolo-• Fonetyka bada głoski jako dźwięki. Niektóre fonemy reprezentowane są przez kilka znaków. które są budowane według Okr słonych wzorców akcentowych. W skali światowej liczba ta lokuje go mniej więcej pośrodku. a mianowicie z kategoryzacją. mają ponad sto fonemów. Podobnie jest z językiem pisanym. W języku polskim est około 40 kategorii funkcjonalnych jednostek dźwiękowych zwa-iych fonemami (dlaczego „około". że wyraz ten został wymówiony „tak samo". tj. t. jaką pełnią w danym języku. w ć. np. sz. choć Francuzi siy między tymi dźwiękami różnicę. że wszystkie one reprezentują ten sam element graficzny. daleka od jednoznacznej odpowiedniości. które rozróżniają użytkownicy innego J? zyka. u i ó. Natomiast fonologia bada głoski według tego. Procesy te umożliwiają szybkie i skuteczne wytwarzanie i przekazywanie mowy. Wprowadzenie: fonetyka i fonologia Ludzie potrafią wymówić praktycznie nieograniczoną liczbę głosek. Są rozmaite tego przyczyny. ż. Po pierwsze. Są również problemy z oznaczaniem nosowości. jest więcej fonemów niż liter alfabetu (mimo że język polski wzbogacił alfabet łaciński przez wprowadzenie nowych liter np. jak wiemy. czyli umiejętnością postrzegania różnych form jako przedstawicieli tej samej kategorii. ch i h. znaków diakrytycznych. 5. K o-rej nie dostrzegają rodzimi użytkownicy języka angielskiego.1.1.5). „pierwszą literę alfabetu". inne. rz). W wi kszych jednostkach . Na przykład Tajowie słyszą różnicę między „p" w angielski słowach pie (wymawiane z przydechem) i spy (bez przydechu). hiszpański) mają system graficzny. 5. rz i ż. w całej ich złożoności i róż-^orodności. Pisownia a wymowa Niektóre języki (np. Zasada fonetyczna pole- . np. Po nie Japończycy nie słyszą różnicy między dźwiękami „l" i „r > na _ miast Polacy postrzegają je jako różne. Jeśli się wymówi ten sam wyraz kilka razy lub jeśli się poprosi o jego wypowiedzenie różne osoby. za każdym razem wymowa będzie nieco inna. ą. miękkości i dźwięczności. Kategorie dźwięków jednego języka niekoniecznie odpowiadają tym. uważamy.1. mlasków.grupach wyrazowych lub zdaniach . Z kolei dla Polaków samog ski w wyrazach ten i cień brzmią identycznie. a wśród nich skomplikowany system tzw. np. Choć symbole podane poniżej mają różne kształty. Jednakże pomimo tych różnic uznajemy. wyjaśnimy w podrozdziale 5. Pisownia polska opiera się przede wszystkim na dwóch zasadach: onetycznej i etymologiczno-morfologicznej.

szczęki. za tzw.powstają głoski bezdźwięczne. [o] i [m] są głoskami ^wiecznymi. np. „jabłkiem Adama"). 'eastng. Poniż przedstawimy bardziej szczegółowy opis aparatu fonacyjnego i ar y kulacyjnego. brzeg). Omenie ponownie wzrasta i cykl zostaje powtórzony Pojedynczy ^kl otwierania i zamykania głośni trwa bardzo krótko. ts] i [t] to głoski bezdźwięczne. sinus). Symbole fonetyczne Ponieważ pisownia nie reprezentuje wymowy w sposób dokładny i jednoznaczny. 5. wiązadła głosowe muszą się zsunąć^ Powietrze wydobywające się z płuc napotyka tę przeszkodę rośnie zatem ciśnienie powietrza pod nią. Jak powstają dźwięki mowy W procesie wytwarzania dźwięków mowy można wyróżnić dwa główne stadia: fonację i artykulację. może bo mogę. a drganie ^ nazywane jest w fonetyce dźwięcznością. . np. poloniści na ogół preferują alfabet slawistyczny i nim posługiwać się będziemy w niniejszym rozdziale. jest t™ P^ywrócenia odpowiedniości między wymową a pisownią ten/ f ' Wymowa^terowa>nP-wymawianie angielskiego wyrazu of3n/ zamiast /ofn/. której efektem są formy błędne. w fonetyce stosuje się system transkrypcji. 5. Zasada etymologiczno-morfologiczna polega na uI n5 ^u powiązań pomiędzy formami wyrazowymi. warg itd. agan. Fonacją nazywamy modulowanie przepływającego przez głośnię powietrza. W powszechnym użyciu jest międzynarodowy alfabet fonetyczny ustalony przez Międzynarodowe Towarzystwo Fonetyczne (API). kasa. które mogą się zsuwać lub pozostać rozchylone. Rys!. rudy.Sa na stałej odpowiedniości między fonemami i literami.. Powietrze wydychane z płuc przechodzi przez głośnię (umiejscowioną w krtani. [d]. 0„naf Aby powstała dźwięczność. ławek.powstają głoski dźwięczne. ustnej i nosowej) i ruchy narząd0 mowy: języka. ławka a] bo ława. podniebienia miękkiego. Jeśli powietrze drga wskutek szybkiego i wielokrotnego zsuwania i rozsuwania wiązadeł .2.1. Niekiedy piia uwarunkowana jest tradycją (król.1 Fonacja Trzymając rękę na szyi podczas wymawiania słowa dom możemy poczućVibrację To drgają struny głosowe. Natomiast gdy powiemy pss*/. Głośnia to szczelina pomiędzy wiązadłami głosowymi . u dzieci może być jeszcze . wziął */jabuko/ */vziouu/ (dalsze przykłady podano w podrozdziale 5. O barwie danego dźwięku decyduje specyficzne ukształtowanie Ka-nału głosowego (jamy gardłowej.4. ale juror.3). Gdy powietrze przechodzi swobodnie przez otwartą głośnię . U mężczyzn częstotliwość waha się między 80 a 150 cykli na sekundę (czyli ner-u kobiet między 120 a 300 herców. doprowadzając do gwałtownego rozsunięcia wiązadeł. przechodzenie powietrza przez przewód głosowy 5. w której każdemu symbolowi odpowiada określona wartość dźwiękowa. np.2. morze bo morski. ipj. Używanie wymowy literowej w języku poi150 DŹWIĘKI JĘZYKA: FONETYKA IFONOLOG) skim jest często objawem hiperpoprawności (przesady poprawnościowej).2. jabłko. nie poczujemy żadnej wibracji. Artykulacja to tworzenie barwy poszczególnych dźwięków. Choć używa go część autorów polskich. a w wypadku zayczeń stopniem przyswojenia obcej wymowy (jury. Wracają one następnie do pozycji wyjściowej.fałdami mięśni (ściślej mówiąc pasemkami tkanki łącznej stanowiącymi zakończenia fałdów).

Bezdźwięczność ma miejsce wtedy. Percepcja wysokości dźwięku jest zatem zależna od częstotliwości podstawowej tonu krtaniowego. tym wyższy ton. sonorus „dźwięczny. Częstość drgań decyduje o wysokości dźwięku: im wyższa częstotliwość. Oto wykaz polskich obstruentów: dźwięczne [b] bas [d] dom [d] drzeć [g] góra [v] waza [z] zad [ż] żal [r] klechda [3] dzwon [3] radży [ź] ziać [3] dzień [g] gitara bezdźwięczne [p] pas [t] tom trzeć kura faza sad szal wachta cwał raczy siać W [k] [f] [s] [S] [x] [c] [5] [ś] [ć] [K] cień kita Ostatnie trzy pary to spółgłoski miękkie. Druga ważna grupa spółgłosek to sonoranty (półotwarte). Należą tu nosowe [m]. [v'] willa. zatykający"). [n]. [n]. Kanał głosowy i miejsca artykulacji 153 jama nosowa podniebienie twarde palatalne dziąslowe wargi wargowe . nazwanych tak z racji tego. Z oczywistych względów nie można mówić o wysokości tonu głosek bezdźwięcznych (a także szeptu). Oto przykłady: [m] matka [n] natka 5 2. obstruentów (spółgłosek właściwych). gdy wiązadła głosowe są całkowicie rozchylone. np. Wiele głosek występuje w parach dźwięczna: bezdźwięczna. Powietrze docierające z płuc do krtani nie napotyka żadnej przeszkody i swobodnie przepływa przez głośnię. obstruens „zagradzający. 2. [ń]. że przy ich wymawianiu powietrze napotyka przeszkody (łac.152 DŹWIĘKI JĘZYKA: FONETYKA I FONOLOGIĄ wyższa. rozlegający się"). nie można ich również intonować. [n]. płynne [r] i [1] oraz glajdy [i] i [u]. Tworzą one klasę tzw. Jak powstają dźwięki mowy Rys. które są z zasady dźwięczne można je nucić (łac. brzmiący. wszystkie inne występu-} ją też w wersjach zmiękczonych. [ć'] Chile. czyli modulować ich wysokości.

Spółgłoski Spółgłoski i samogłoski różnią się od siebie głównie stopniem zbliżenia narządów mowy w kanale głosowym.palatum). l. 3] . g. 154 DŹWIĘKI JĘZYKA: FONETYKA 5. które przedstawiają charakterystyk sp głosek i samogłosek. m] .nos nosowe ——— zęby zębowe szczęka krtań ^podniebienie miękkie welame języczek /uwularne (języczkowe) jama ustna jama gardłowa przełyk andrzejki koń bank reszta laska laska bajka one. czyli stopnia i typu zbliżenia narządów mowy. x. Drugim podstawowym komponentem w wytwarzaniu mowy jest stępnych podrozdziałach.2.zazwyczaj wargi lub jakaś część języka) zbliża się do arty-1 kulatora nieruchomego (np.3. d. Samogłoski natomiast cechuje charakterystyczne ukształtowanie jamy ustnej. Miejsca artykulacji Przy wymawianiu spółgłosek.zwarcie pomiędzy górną i dolną wargą wargowo-zębowe [f. . ruchomy narząd mowy (czyli arty-kulator . v] — szczelina między dolną wargą i górnymi zębami zębowe [t. luJ pomyśl). u] . Y. 5.zwarcie lub zbliżenie między środkiem języka a tylną częścią podniebienia twardego welarne (tylnojęzykowe) [k. [H list)'. czyli miejsca maksymalnego zbliżenia narządów mowy i sposobu artykulacji. g. g. od łac. które dzielą się na: . r. ź. i] . Spółgłoski cechuje obecność zapory lub przewężenia. d. Artykulacja . b. 3. x] . ż. ć. które utrudniają przepływ powietrza.1. mogą też być ubezdzwięczmone (np. s.zwarcie/szczelina między przodem języka a dziąsłami palatalne (twardopodniebienne. .3. ć. n. velum). .zwarcie lub zbliżenie między środkiem języka i przednią częścią podniebienia twardego -postpalatalne [?. z.prepalatalne [ś.2. 3] . 5. przy stosunkowo niewielkim zakłóceniu przepływu powietrza i szerokim kanale głosowym. c.zwarcie lub zbliżenie między tyłem języka i podniebieniem miękkim (łac. Ze względu na miejsce artykulacji spółgłoski polskie dzielą się na: dwuwargowe [p. s. Spółgłoski opisuje się za pomocą dwóch parametrów: miejsca artykulacji. występują również w wersjach (np. ń. n.zwarcie/szczelina między przednią krawędzią języka a górnymi zębami dziąstowe [t. oprócz glajdu [i]. górnych zębów lub jakiejś części podniebienia).

Sposób artykulacji Sposób artykulacji określa stopień zbliżenia narządów mowy.ruchomy artykulator (czubek języka w polskim. 5.zwarcie między przednim brzegiem języka i dziąsłami. francuskie [R].3. np. powodując zamiast eksplozji charakterystyczne dla szczelinowych tarcie nosowe [m. s. np. k. n. 3] . jeśli uderzenie jest jednokrotne. ź. wielokrotnie uderzając o artykulator nieruchomy (dziąsła.powietrze wydostaje się przez powstałe szczeliny wibracyjne (drżące) [r] . Y] . jednakże funkcjonujące w sylabach jako spółgłoski (por.zwarcie między artykulatorami (a następnie gwałtowne rozwarcie) szczelinowe (trące) . Takie samogłoski nazywamy niezgłoskotwórczymi. b. prepalatalne nazywane są środkowo-językowo-prepalatalnymi. \V tradycji polonistycznej stosuje się często bardziej rozbudowane nazwy miejsc artykulacji. 3. q] . [i] jest niezgłoskotwórczą wersją [i]. 5. v. ń. artykułowane przez zwężenie szczeliny miedzy tyłem języka a języczkiem.W różnych językach występują spółgłoski uwularne (języczkowe). x. amerykański „flap" [r] . we francuskim [R] języczek) drga w wypływającym strumieniu powietrza. powietrze przeciskające się przez nią wywołuje charakterystyczne tarcie zwarto-szczelinowe (afrykaty) [c.2.przepływ powietrza przez jamę ustną jest zablokowany. d. ś. n. Ze względu na sposób artykulacji wyróżnia się następujące kategorie spółgłosek: zwarto-wybuchowe [p. a [u] — niezgłosko-twórczą wersją [u]. wydobywa się ono przez jamę nosową dzięki opuszczeniu podniebienia miękkiego boczne (lateralne) [\] . s. 156 DŹWIĘKI JĘZYKA: FONETYKA IFONOLOGIA Tabela 1. tył języka).6.szczelina między arty-kulatorami. Polskie spółgłoski Miejsce artykulacji Sposób artykulacji dwu-war-gowe war-gowo-zębowe zębowe dzią-słowe prepa-latalne . ć. d.krótkie. niestabilne dźwięki o cechach samogłosek. g] . np. mamy do czynienia z tzw. łut [uut].1).[f.występujący między samogłoskami wariant fonemu /t/) glajdy (półsamogloski) [i. u] . głoską uderzeniową (np. kij [kil). t. przy jednoczesnym opuszczeniu bocznych krawędzi języka . z. 3. ż. ć. np. t. w których po głosce zwartej następuje natychmiast szczelinowa w tym samym miejscu artykulacji: zwarcie przechodzi stopniowo w szczelinę. które w wymowie niektórych Polaków zastępuje W.głoski dwufazowe.

postpa-latalne welar-ne zwarto--wybuchowe P b t d t 4 * kg 9 szczelinowe f v s z s ż ś ź X TT zwarto--szczelinowe c 3 e 3 ć 3 .

nosowe m n n ń g boczne 1 wibracyjne r .

artykułowanymi przy stosunkowo szerokim kanale. jak wspomniano w podrozdziale 5. Ważne są tu dwa parametry: (a) przednie / tylne: w najwyższym położeniu znajduje się przednia lub tylna część języka . a różne samogłoski zawdzięczają swoją barwę temu.glajdy i y 5. labiali-zacja . artykulacje dodatkowe (sekundarne. Ponieważ język jest głównym narządem determinującym kształt jamy ustnej. aby uwydatnić prymarne cechy artykulacyjne nazalizacja (unosowienie) . 5.odmiany polszczyzny różnią się w warstwie dźwiękowej przede wszystkim samogłoskami. często trudno jest opisać dokładnie kształt przyjęty przez jamę ustną. [paiski]. a to z trzech powodów: (a) ponieważ w kanale głosowym nie ma zwarcia ani wąskiej szczeliny. Samogłoski Jak pamiętamy z poprzedniego podrozdziału. Nie umieszczono ich w tabeli l. Dla języka polskiego charakterystyczne są: palatalizacja (zmiękczenie) . Artykulacje dodatkowe O barwie spółgłosek decydują obok miejsca i sposobu artykulacji tzw.dodanie rezonansu nosowego przez opuszczenie podniebienia miękkiego.dodatkowe podniesienie środka języka ku podniebieniu twardemu. pański [meuski]. w artykulacji spółgłosek strumień powietrza natrafia w kanale głosowym na jakąś przeszkodę.3. samogłoski opisuje się przede wszystkim za pomocą terminów określających położenie masy języka. wszystkie polskie spółgłoski twarde mają swoje zmiękczone warianty. że jama ustna przyjmuje wiele różnych kształtów. w języku angielskim.1.4. Samogłoski są natomiast dźwiękami otwartymi. Samogłoski trudniej jest dokładnie opisać. (b) kategorie samogłoskowe mają znacznie większą niż spółgłoski skłonność do nakładania się na siebie i zlewania.dodatkowe zaokrąglenie warg. welaryzacja dodatkowe podniesienie tyłu języka do podniebienia miękkiego. [u]. (c) samogłoski mają wiele regionalnie i społecznie uwarunkowanych wariantów.2. np. np. towarzyszące).3. o mniejszym zbliżeniu artykulatorów niż w artykulacji prymarnej (welarnej). w języku polskim występują nosowe glajdy [I]. męski. tak samo dzieje się np. różnych od wymowy standardowej .

Biorąc pod uwagę cztery skrajne pozycje języka na osi przód-tył i nisko-wysoko otrzymujemy: [i] wysoka i przednia [u] wysoka i tylna [a] niska i przednia [a] niska i tylna Można to przedstawić graficznie za pomocą czworoboku samogłoskowego. Pierwotne samogłoski podstawowe l W czasie wymawiania kolejnych samogłosek pierwotnych wargi stopniowo zmieniają układ od najbardziej płaskiego do najbardziej zaokrąglonego.4. że przy szeroko otwartych ustach język ma mniejsze pole manewru na osi przód-tył.mołW«yctego«yn^ do samogłoski tac. Tabela 2.2. co odzwierciedla fakt. ze Bamogodbp«dat a ^ ^ i gdy opisujemy B. Tabela 3. Ponadto bierze się pod uwagę następujące czynniki: (a) układ warg: mogą być zaokrąglone.^°8^^?^i^. 158 DŹWIĘKI JĘZYKA: FONETYKA I FONOLOG 159 IĄ 5.1. ściśle określone pozy-cje. 5.4. spłaszczone lub neutralne (b) iloczas: samogłoski mogą być długie lub krótkie (w polskim nie jest to istotna cecha) (c) nazalizacja (unosowienie): samogłoski mogą być ustne lub nosowe. Omówimy również dyftongi (dwugłoski): połączenia samogłosek stanowiących wspólnie centrum sylaby. Samogł°^i do rcłl) takich j L. Wtórne samogłoski podstawowe y ie20 uzyskamy osiem wtórnych i 5. samogłosek podstawowych. które są punktami odniesienia stanowiącymi podstawę klasyfikacji wszystkich innych samogłosek. Pomiędzy pozycjami dla [i] i [a] ustalono dwie dodatkowe równoodległe pozycje reprezentujące [e] i [e]. Samogłoski podstawowe Ze względu na trudności z dokładnym określeniem pozycji języka fonetycy odwołują się do tzw. W następnych podrozdziałach przyjrzymy się tzw. Przy ich wymawianiu język przyjmuje pewne typowe. ^bole używane do głoskę w relacji do tych J^^ie kwestiąkTnwencji. czyli stopniowo zmieniając go od najbardziej zai turecki. W efekcie otrzymano osiem pierwotnych (prymarnych) samogłosek podstawowych. Jeśli jednak samogłoski te wymówimy z układem warg odwrotnym.4. S^fos° Pamiętajmy.(b) wysokie / niskie (lub też przymknięte / otwarte): stopień wzniesienia języka. „idealnym" oraz samogłoskom standardowej polszczyzny. Według przyjętej konwencji ma on krótszą podstawę. Mimo że oznaczania samogłoseK są w LA i est identyczna z podstawosamogłoska w polskim wyrazie Wn ^d^kmusimy pamię-wym W. natomiast pomiędzy [u] i [a] ustalono pozycje dla [o] i [D]. że charakteryzujemy poisKie iu w . samogłoskom podstawowym.

5.^ w ^ «" polski ma pujące samogłoski: [i] kit [y] byt [e] sen [a] Zaś [o] rok [u] but d160 DŹWIĘKI JĘZYKA: FONETYKA I FONOLon Tabela 4 przedstawia przybliżone umiejscowienie tych głosek czworoboku samogłoskowym. Jednakże o dyftongach mówi się tylko w niesieniu do realizacji fonetycznej tzw. [eu]. Jednakże.półsamogłoskę).podstawowej. w którym są użyte. istnieją istotne powody. którymi określa się „rodziny dźwięków" i kontekstom. jak zobaczymy. Termin fonem odnosi się do tej bardziej abstrakcyjnej . a Tabela 4.5. Przybliżone pozycje samogłosek polskich na czworoboku samori skowym Ponadto w obustronnym sąsiedztwie spółgłosek miękkich oraz [i] występują podwyższone i uprzednione [a] (niania). W języku angielskim i niemieckim wyrazistszy jest komponent pierwszy . a [monka].ważna jest tylko jakość początkowa i końcowa. W języku polskim można by potraktować jako dyftong każde wy stepujące w obrębie jednej sylaby zestawienie samogłoska + SlaJ lub glajd + samogłoska.[t] nieaspirowane. Fonemy i allofony. scentralizowane [ii] (Józio) oraz podwyższone [e] (cień). Dyftongi języka polskiego Dyftong (dwugłoska) to sekwencja dwóch samogłosek w obrębie jednej sylaby.3. Definicje W języku angielskim dźwięk „t" w wyrazie top brzmi inaczej niż „t" w wyrazie stop: ten pierwszy to [th] aspirowane. [e] . W następnych podrozdziałach przyjrzymy się terminom. *[mouka].4. samogłosek nosowy Współczesna polszczyzna nie ma w żadnym kontekście jednogw wej realizacji [5]. aby uważać te dwa różne fonetycznie „t" za warianty tego samego dźwięku. Często dyftongi te słyszy się wym hjperpoprawnej" wymowie takich wyrazów jak gąbka [gompka]. w których mogą wystąpić „członkowie" danej „rodziny". gdzie bardziej wyrazisty jest komponent drug1-Gdy język zmienia pozycję w czasie wymawiania dyftongu. awia się je jako dyftongi [ou]. to drugie . tędy [tendy] : *[goupka].1. 5. *[teudy]. we francuskim i słowackim natomiast spotykamy dyl-tongi wstępujące. Jeden z komponentów dyftongu jest mocniejszy i bardziej donośny niż drugi (ten słabszy często symbolizowany jest przez glajd .5. zmienia się stopniowo barwa dźwięku.mamy tu do czynienia z dyftonganu zstępującymi. Podobnie jest z dźwiękami: mogą one mieć wiele wariantów zależnych od kontekstu. transkrypcja fonemiczna Jeden wyraz może mieć wiele różnych znaczeń i dokładne znaczenie danego wyrazu nie jest zupełnie jasne dopóki nie użyje się go w kontekście. wymówione z przydechem. 5 5.głosek zapisywanych w ortografii jako ą wygłosie (na końcu wyrazu) i przed spółgłoskami szczelinowy 5. konwencie są stosoware w innych językach. Fazy przejściowe nie są jednak percep cyjnie istotne . Ponieważ podobne konwencje ^ą ^. scentralizowane i podwyższone [o] (ciocia).

ale nie zmieni znaczeń tych wyrazów. ale nie inny wyraz. Ula rodzimych użytkowników języka angielskiego te głoski są różne (są kategoryzowane jako dwa różne fonemy) i rozróżniają znaczenia wy162 DŹWIĘKI JĘZYKA: FONETYKA razów (den „nora" vs. np. Polega on na wyszukiwaniu par minimalnych. a allofony (albo ogólniej mówiąc głoski rozpatrywane w ich aspekcie fonetycznym) . czy dwa dźwięki w danym języku należą do jedne-' go fonemu. Jeżeli tej różnicy odpowiada różnica w znaczeniu wyrazów. Głoski o różnym stopniu aspiracji są wariantami (allofonami) fakultatywnymi swoich fonemów. występujące na początku sylab i nieaspirowane. w różnych kontekstach: gdzie występuje jeden. Głoski[d] ^l („seplenione" [z]) występują w angielskim i hiszpańskim. Zgodnie z konwencją. r""-"_j__________ Z inną sytuacją mamy do czynienia wtedy. języczkową drżącą [R] i szczelinową [K].jednostki. cat. tam nigdy nie po-'a\vi się drugi i odwrotnie. że [t] i [th] to allofony tego samego fonemu /t/. W języku niemieckim fonem /r/ może być fakultatywnie reprezentowany przez drżącą zębową [r]. jeśli zamienimy [e] w set i podwyższone [e] w sieć będzie to może trochę dziwnie brzmiało. że [ph ] i [p] nie należą w angielskim do różnych fonemów. 5. W języku angielskim aspirowane i nieaspirowane bezdźwięcznt spółgłoski zwarto-wybuchowe traktowane są jako warianty tego sa| mego fonemu. then „wtedy"). natomiast w syjamskim należą one do różnych fon< mów. Fonem i jego allofony t (fonem) [th] (allofony) w . występujące po [s] są pozycyjnymi . /phaa/ „rozdzielać" i /paa/ „las". a w tej samej pozycji drugiego wyrazu występuje dźwięk B. 3. do „strona" [laóo]. czy też do dwóch różnych fonemów. gdy allofony pojawiają . donde „gdzie" [donde] i la. Różne języki klasyfikują swoje dźwięki w różny sposób. Jeśli w wyrazie lado wymówi się [d].5. W hiszpańskim są to jedynie warianty tego samego fonemu: [d] występuje w nagłosie (na początku wyrazu). np. Natomiast niemożliwość skontrastowania (ułożenia w pary minimalne) [sph ai] i [spai] czy [ph ai] i [pai] potwierdza. uderzeniowy flap [r]. fonemy umieszcza się w nawiasach ukośnych //. wyraz głowa może mieć zamiast glajdu [u] tzw. której [t] i [th] są realizacjami. Rys. w pat. Mówimy. Podobnie zastąpienie [r] języczkowym „francuskim grasejowanym" [R] nie będzie różnicowało znaczeń. dźwięki A i B należą do różnych fonemów. Para minimalna to para wyrazów. Allofony fakultatywne spotykamy również w języku polskim. I tak para minimalna pat „klepać" : bat „nietoperz" potwierdza. będzie to inny wariant wymowy tego wyrazu. że w pewnej pozycji pierwszego wyrazu występuje dźwięk A. że /p/ i /b/ to różne fone-my języka angielskiego (podobnie w polskim pas : bas). które różnią się jedynie tym.w nawiasach kwadratowych [ ]. sceniczne [ł] i zmiana ta nie powoduje zmiany znaczenia. a [o] pomiędzy samogłoskami. Podobnie będzie w polskim. Mamy wtedy do czynienia z dystrybucją komplementarną. np. a allofony takie nazywamy pozycyjnymi.2. Przykład ten ilustruje prosi sposób ustalania. tat) nie jest fonologicznie istotny. czyli użycie któregokolwiek z nich nie wpływa na znaczenie wypowiedzi. Oto kilka przykładów: (a) w języku angielskim aspirowane bezdźwięczne spółgłoski zwarto-wybuchowe. Wariancja fakultatywna i dystrybucja komplementarna Stopień nasilenia przydechu (aspiracji) w wymowie angielskich zwarto-wybuchowych (np.

(b) w języku polskim głoski [t]. (c) polski fonem Id ma wariant podstawowy [e] (set. jeść). Widzimy tu działanie efektów prototypowych: fonem jako „rodzinę dźwięków" postrzega się jako kategorię. 5. tiara).5. [t ] i [t] to allofony pozycyjne fonemu /t/: [t] jest wariantem podstawowym (swobodnym). Powiedzieliśmy wcześniej. którą zyskuje się przez długą praktykę. a ponadto całą serię wariantów fakultatywno-pozycyjnych unosowionych i ubezdźwięcznionych. angielskie samogłoski są dłuższe przed spółgłoskami dźwięcznymi niż przed bezdźwięcznymi: warianty dłuższe i krótsze są zatem w dystrybucji komplementarnej. Intuicje rodzimych użytkowników danego języka odzwierciedlają bowiem bardziej znajomość jego struktury fonemicznej niż jego materii fonetycznej. jest). . której elementami są allofony prototypowe. /k/. że polski ma około 40 fonemów: mimo że językoznawcy odwołują się do intuicji i świadomości językowej rodzimych użytkowników języka. co zwykle nazywane jest transkrypcją fonetyczną. Posługiwanie się tym zapisem wymaga wprawy.allofonami /p/. •i'' 164 DŹWIĘKI JĘZYKA: FONETYKA I FONOLOGU celem jej jest oddanie jak największej liczby szczegółów i zapisanie wszystkich cech fonetycznych głosek. centralne (wariant podstawowy) i allofony bardziej peryferyjne. Uzupełnieniem zapisu fonemicznego. w słownikach dla cudzoziemców. to jednak podaj? własne propozycje w kwestii statusu fonologicznego niektórych gło sęk. Jeśli zatem wyrazy angielskie pie i spy zapisane zostaną fonemicznie jako /pai/ i /spai/. które w innych interpretacjacł traktowane bywa jako wariant fonemu /u/. „szerokiej" transkrypcji głoski reprezentowane są przez symbole tych fonemów. wariant pozycyjny [e] (sieć. to reguła realizacyjna przypomni nam. /t/. że Id pomiędzy spółgłoskami miękkimi jest podwyższone. jak wiele al-lofonów istnieje w ich języku. jest to zatem allofon „fakultatywno-pozycyjny". że /p/ w nagłosie sylaby akcentowanej jest aspirowane. Podobnie ma się rzecz w wypadku polskich wyrazów set /set/ i sieć /śeć/: reguła realizacyjna przypomni nam. [t ] występuje przed [i] oraz [i] (tik. Inwentarz polskich fonemów waha się od 37 do 41.fakultatywnie przed dziąsło-wym [sl (trzeba). obligatoryjnie między spółgłoskami miękkimi oraz między miękką a /i/. np. Mówiący zazwyczaj nie uświadamiają sobie w pełni. W tej mniej szczegółowej. W wielu analizach językoznawczych wystarcza odwołanie się do transkrypcji fonemicznej (fonologicznej). w którym jeden symbol] odpowiada jednemu fonemowi. Anglicy uważają /p/ w pie i /p/ w spy za „ten sam" dźwięk: dopiero po zdobyciu pewnej wiedzy z zakresu fonetyki zaczynają postrzegać między nimi różnicę.3. (d) w języku niemieckim fonem /r/ ma wokaliczny (samogłoskowy) wariant pozycyjny [w] po długich samogłoskach na końcu wyrazu i przed spółgłoskami. Słuszne wy-| daje się przyjęcie listy 40 fonemów: /i/ /u/ /y/ Id /o/ lal lii /u/ t\J /u/ " NI Kl /z/ M Izl /s/ /ź/ /ś/ /x/ /b/ /p/ /d/ /t/ /g/ /kV /g/ /k/ /3//C//3//C//3//Ć/ Czterdziestym fonemem jest /V. Inwentarze fonemów w językach świata nie są duże: zasób fonemów większości języków mieści się w przedziale 30-50. Zasady transkrypcji To. których są allofonami. jeśli nie poprzedza go /s/. jest zestaw reguł realizacyjnyc określających jak dany fonem jest realizowany w danym kontekście (który allofon go tam reprezentuje). a [t] . Transkrypcja fonetyczna jest bowiem bardzo szczegółowa. jest w rzeczywistości transkrypcją fone-miczną.

Elizją Głoski często bywają opuszczane. ton i intonacja. w obrębie których funkcje fonologiczne pełni akcent. i. spray.7. swobodnej. 5. /pt/. W pisowni angielskiej nie oznacza się aspiracji. np. np. mamy do czynienia z tzw.6. np. Aby go uniknąć. zgładzić./u/. nie wystarczy podać listy fonemów i ich allofonów. Istnieją języki takie jak maoryski. /i/.6. które posiadają ośrodek (centrum. Można myśleć o sylabach jako jednostkach. j. ze szkoły (nie z sklepu. który dopuszcza tylko sylaby o strukturze (C) V: fakultatywna spółgłoska (C) i obligatoryjna samogłoska (V).fonemiczna w angie.un i wobec tego 2osta. 5. W języku polskim stosuje się tylko zwarcie krtaniowe. i.1.as. zdjąć. W ciągu mowy występują zatem przemiennie elementy o większej i mniejszej donośności. /tk/. Większe jednostki fonologiczne j* • Opisując system fonologiczny jakiegoś języka. czeskie krk [krk]).1. /kn/. wstawia się między graniczące samogłoski glajdy lub spółgłoski. mającą fundamentalne znaczenie we wszystkich językach. ale ze sklepu. W pisowni hiszpańskiej nie oznacza się różnicy między [d] i [6]. 5. Epenteza Jedną ze zmian fonetycznych występujących na granicy wyrazów (a także sylab) jest epenteza. jak dźwięki łączą się w większe jednostki. zwłaszcza w wymowie potocznej. ponadto każda sylaba musi kończyć się samogłoską. z szkoły).a Uwzględniona w pisowni. wypowiedzenie) to te odcinki ciągu mowy. u/.Transkrypcja fonemiczna jest jakby „idealnym" zapisem ortograficznym. Języki różnią się między sobą co do rodzaju sylab. gdyż nie jest ona fonemiczna (nie jest wykładnikiem różnicy znaczenie„ Nat„m. Niemniej jednak nie każda kombinacja spółgłosek jest możliwa: grupa nagłosowa 3-spółgłoskowa może składać się tylko z /s/ + bezdźwięczna zwarto-wybuchowa + /1. Sylaba i inne jednostki suprasegmentalne (wyraz. /r/ lub zwarcie krtaniowe [?] (szybkie. jest sylaba. nazywamy elizją. zdławić. z grupami spółgłoskowymi mogącymi wystąpić i w nagłosie (na początku). naiwny /naiivny/. gdyż nie jest ona fonemiczna (nie jest wykładnikiem różnicy znaczeniowej). fraza. twelfths /tuelfBs/. upraszczanie wymowy. i mniej starannej. Takie opuszczenie głosek. Jedną z nich. który może być otoczony przez elementy o mniejszej sonorności (spółgłoski). ko. jakie mogą w nich wystąpić. które w angielskim nie 168 DŹWIĘKI JĘZYKA: FONETYKA I FONOLOGI. 5. krótkotrwałe zwarcie wiązadeł głosowych). Język polski może mieć w nagłosie także /z/ + dźwięczna zwarto-wybuchowa = A. W języku angielskim proces ten określany jest terminem linking (łączenie) lub francuskim terminem liaison: między samogłoski wstawia się . Może to być przejaw wymowy . u/. Dopuszcza również w nagłosie /gd/.2. szczyt) samogłoskowy o maksymalnej donośności (sonorno-ści). spray /sprei/. i w wygłosie (na końcu): np. r. Jeśli na styku dwóch sylab lub wyrazów występują samogłoski.\ operacja /ko?operacia/ i glajd /U. zbroja. r. little [litl].zależnie od kontekstu . W niektórych językach w centrum sylaby mogą wystąpić również spółgłoski sonorne (ang. np. rozziewem.7. /kt/. czyli wstawienie dodatkowej głoski aby uczynić wymowę bardziej płynną: zatem mamy z domu.si. splice. Konieczne jest również opisanie. np. Sylaba Trudno jest podać dokładną definicję terminu „sylaba". W takich językach nie mogą wystąpić obok siebie dwie spółgłoski. Z kolei angielski dopuszcza sylaby o dość skomplikowanej budowie. angielskie słowo handbag/h&ndb&g/ „torebka"' może w szybkiej wymowie brzmieć /hsembasg/ wskutek uproszczenia grupy spółgłoskowej /ndb/ do /nb/ i upodobnienia miejsca artykulacji pierwszej spółgłoski /nb/ —»/mb/.

po dźwięcznych jako /z/ dogs /dogz/.•• __ Asymilację postępową ilustruj ą oboczne (alternatywne) warianty wymowy morfemu -s będącego wykładnikiem liczby mnogiej w języku angielskim. /z/: did you [did iu] > [did 3u]. mamy do czynienia z asymilacją wsteczną (regresywną). natomiast jeśli wpływa na głoskę następującą po sobie . Dźwięki w kontekście 169 i mniej starannej. w polskim dialekt [d'ialekt]. w języku polskim socjalizm *[socialis]. w angielskim can't [ka:nt]. bardzo częste w potocznej angielszczyźnie. zjadł [zjatu].7. np. 168 : FONETYKA I FONOLOGIĄ 5.niestarannej. Asymilacja pod względem dźwięczności występuje w języku polskim wewnątrz wyrazów i na granicy wyrazów. W wymowie krakowsko-poznańskiej to udźwięcznienie występuje także przed sonorantami i samogłoskami: but męski [bud meuski].ifeanie [ukańe]. Po głoskach bezdźwięcznych wymawiany jest jako /s/ cats /ksets/. Samogłoski zazwyczaj ulegają nazalizacji przed lub między spółgłoskami nosowymi. /s/. Opisane w podrozdziale 5.3 artykulacje dodatkowe (nazaliza-cja. 5. Prawostronne sąsiedztwo /i/ lub N wywołuje zmiękczenie. /d/. które zmieniają się w dwuwargowe przed dwuwargowymigood boy [gud boi] > [gub boi]. [but olka]. W języku niemieckim nosowe /n/ może zmienić się w /m/ pod wpływem poprzedzającej ją spółgłoski dwuwargowej: Puppen [pupn] > [pupm]. szansa [śansa]/[sausa]. czyli upodobnienie. but Olka [bud olka]. np.7.3.3. a niekiedy wręcz niepoprawne.1. Upodobnienia pod względem miejsca artykulacji występują też w języku polskim. but zimowy [bud źimovy]. palatalizacja) są często wynikiem asymilacji. sześćdziesiąt *[seśĆ3eśont] zamiast [seźśeśSnt]. Uzwiv^. mań [mam]. jest to proces polegający na tym. W angielskim zmiany pod wpływem l\/ są jeszcze bardziej widoczne. Jest to upodobnienie pod względem miejsca artykulacji. róg Basztowej [rug bastovei]. pism [pism]. Jednakże w wielu wypadkach nieopuszczanie głosek jest postrzegane jako przejaw pedanterii. angielskie słowo handbag/hsndbceg/ „torebka" może w szybkiej wymowie brzmieć /hasmbaeg/ wskutek uproszczenia grupy spółgłoskowej /ndb/ do /nb/ i upodobnienia miejsca artykulacji pierwszej spółgłoski /nb/ —> /mb/. wymowa warszawska: [but meuski]. jeśli w nagłosie następnego wyrazu pojawia się dźwięczny obstruent. np. a w welarne przed we-larnymi good girl [gud ga:l] > [gug ga:!]. W języku polskim /vl ubezdźwięcznia się (choć nie we wszystkich regionach Polski) po bezdźwięcznych obstruentach: twór [tvur] > [tfur]. że jedna głoska czyni głoskę sąsiednią podobną do siebie (upodobnienie częściowe) lub identyczną (upodobnienie całkowite). jabłko [japuko]. Asymilacja Asymilacja. róg ulicy [rug ul'icy] (por. Na granicy wyrazów wygłosowe bezdźwięczne obstruenty ulegają udźwięcznieniu. np. Jeśli głoska zmienia głoskę poprzedzającą. tik [t'ik]. np. Epenteza . np. please you [pli:z iu] > [pli:3u]. podłość *[poduoś] lub w ogóle * [vogle].7. 5. Unosowieniu ulegają też samogłoski polskie: mam [mam].z asymilacją postępową (progresywną). Ulegają jej spółgłoski dziąsłowe. Asymilacja wsteczna ma miejsce w podanym wcześniej angielskim przykładzie handbag. [ruk ul'icy]. W wy głosie fakulta-tywnie ubezdźwięczniają się sonoranty: wiatr [v'iatr]. np. zwłaszcza jeśli glajd następuje po dziąsłowych obstruentach /t/. np. kwas [kvas] > [kfas]. rozdźwięk [roz3vieqk] > [roŹ3vieqk] czy przez szybę [pses sybe] > [pses sybe].

m^iy do czynienia z asymilacją wsteczną (regresywną). a w welarne przed we-larnymigoodgirl [gud gs:ł] > [gug gs:l]. Aby go uniknąć. Asymilację postępową ilustrują oboczne (alternatywne) warianty wymowy morfemu -s będącego wykładnikiem liczby mnogiej w języka angielskim. W wygłosie fakultatywnie ubezdźwięczniają się sonoranty: wiatr [v'iatr]. W języku niemieckim nosowe /n/ może zmienić się w /m/ pod wpływem poprzedzającej ją spółgłoski dwuwargowej: Puppen [pupn] > [puprn]. ^st to proces polegający na tym. np.pleaseyou [pli:z iu] > [pli^u]. rozziewem. ze szkoły (nie z sklepu. wstawia się między graniczące samogłoski glajdy lub spółgłoski. np. W języku polskim M ubezdźwięcznia się (choć nie we wszystkich regionach Polski) po bezdźwięcznych obstruentach: twór [tvur] > [tfur]. palatalizacja) są często wynikiem asymilacji. róg Basztowej [rug bastovei]. kooperacja /ko?operacia/ i glajd /i/.Jedną ze zmian fonetycznych występujących na granicy wyrazów (a także sylab) jest epenteza. które zmieniają się w dwuwargowe przed dtyuwargowymigood boy [gud boi] > [gub boi]./u/. czyli upodobnienie.z asymilacją postępów. /r/ lub zwarcie krtaniowe [?] (szybkie. np. kwas [kvas] > [kfas]. 5. . pism [pism]. upraszczanie wymowy. Unosowieniu ulegają też samogłoski polskie: mam [mam]. nazywamy elizją.7. po dźwięcznych jako Izl dogs /dogz/. rozdźwięk [rozjyienk] > [roŹ3vieqk] czy przez szybę [pses sybe] > [pseś sybe]. 5. swobodnej. Upodobnienia pod względem miejsca artykulacji występują też w języku polskim. (progresywną). Asymilacja pod względem dźwięczności występuje w języku polskim wewnątrz wyrazów i na granicy wyrazów. Prawostronne sąsiedztwo /i/ lub /i/ wywołuje zmiękczenie. Asymilacja wsteczna ma miejsce w podanym wcześniej angielskim przykładzie handbag. w angielskim can't [ka:nt]. naiwny /naiiyny/.7. bardzo częste w potocznej angielszczyźnie. Ulegają jej spółgłoski dziąsłowe. np! w języku polskim socjalizm *[socialp].3 artykulacje dodatkowe (nazaliza-cja. [ruk ul'icy]. W wymowie krakowskopoznańskiej to udźwięcznienie występuje także przed sonorantami i samogłoskami: but męski [bud meuski]. W języku polskim stosuje się tylko zwarcie krtaniowe. wymowa warszawska: [but meuski].zjadł [zjatu]. but Olka [bud olka]. Jednakże w wielu wypadkach nieopuszczanie głosek jest postrzegane jako przejaw pedanterii.zależcie od kontekstu . łkanie [ukańe]. /i/. Na granicy wyrazów wygłosowe bezdźwięczne obstruen-ty ulegają udźwięcznieniu. but zimowy [bud źimovy]. Jeśli na styku dwóch sylab lub wyrazów występują samogłoski. krótkotrwałe zwarcie wiązadeł głosowych). Jest to upodobnienie pod względem miejsca artykulacji. Opisane w podrozdziale 5. róg ulicy [rug uPicy] (por. np. Asymilacja Asymilacja. W języku angielskim proces ten określany jest terminem linking (łączenie) lub francuskim terminem liaison: między samogłoski wstawia się .3. że jedna głoska czyni głoskę sąsiedną podobną do siebie (upodobnienie częściowe) lub identyczną (upodbnienie całkowite). jabłko [japuko]. mań [mam]. Jeśli głoska zmienia głoskę poprzedzającą. Samogłoski zazwyczaj ulegają nazalizacji przed lub między spółgłoskami nosowymi. [but olka]. z szkoły). m^my do czynienia z tzw. a niekiedy wręcz niepoprawne.2. Po głoskach bezdźwięcznych wymawiany jest jako /s/ c<its /kasts/. podłość *[poduoś] lub w ogóle * [vogle]. w polskim dialekt [d'ialekt]. czyli wstawienie dodatkowej głoski abv uczynić wymowę bardziej płynną: zatem mamy z domu. Izl: didyou [did iu] > [did y\]. /s/. ale ze sklepu. Takie opuszczenie głosek. natomiast j?li wpływa na głoskę następującą po sobie .3. /d/. np sześćdziesiąt *[seśĆ3eśontf zamiast [śeźśeśónt]. zwłaszcza jeśli glajd następuje po dziąsłowych obstruentach/t/. jeśli w nagłosie następnego wyrazu pojawia się dźwięczny obstruent. Elizja GHoski często bywają opuszczam. tik [t'ik]. np. . szansa [śansa]/[sausa]. n>. np. W angielskim zmiany pod wpływem /i/ są jeszcze bardziej widoczne. Może to być przdaw wymowy niestarannej. zwłaszcza w wymowie potocznej.

8. które wpływają na dźwiękową formę wyrazów w dłuższej wypowiedzi. nakładanie się fonemów nie stanowi problemu. angielskie wyrazy PHOtograph ['foutagra:f]. Biorąc pod uwagę takie i podobne przykłady (np. Redukcja występuje też w języku rosyjskim (np. np. phoTOgrapher [fa'tografa]. w fonetyce i fonologii stosuje się symbole fonetyczne ustalone przez Międzynarodowe Towarzystwo Fonetyczne. Podsumowanie Fonetyka opisuje cechy fonetyczno-artykulacyjne głosek występujących w językach świata. Różne głoski mogą być wariantami tego samego fonemu. czyli dwóch samogłosek w obrębie jednej sylaby) w jamie ustnej nie ma żadnej przeszkody i dlatego opisanie ich artykulacji jest trudniejsze niż w wypadku spółgłosek. 5. mniejsze lub większe zwężenie. czy wargowo-zębowa nosowa [m] w takich wyrazach angielskich jak comfort ['kAnjfat] i infant ['infant] powinna być włączona do fonemu /m/ czy /n/). W opisie dźwięków uwzględnia się fonację. Procesy złożone Procesy. dochodzi do zaniku samogłosek. Fonologia zajmuje się opisem systemów fonologicznych poszczególnych języków (opisem systemu fono-logicznego danego języka). wczoraj [fćorei]). Podsumowanie 171 5. Samogłoski podstawowe (czworobok samogłoskowy) tworzą układ odniesienia stanowiący podstawę klasyfikacji wszystkich samogłosek. Przy wymawianiu samogłosek i dyftongów (dwugłosek. powolną wymowę angielskich fraz boys and girls. Jeśli dwie różne głoski powodują różnicowanie znaczenia.8. w polskim [bud meuski] zamiast allofonu fonemu /t/ w wygłosie wyrazu /but/ pojawia się allofon fonemu /d/. w którym nieakcentowane samogłoski tracą swoją charakterystyczną barwę i przyjmują barwę centralnej słabej samogłoski [3]. np. Ponieważ systemy graficzne wielu języków nie reprezentują wymowy w sposób dokładny i jednoznaczny.4. Porównajmy staranną. photoGRAphic [fouta'graefik]. girls and boys z wymową szybką. Pomocne jest tu odwołanie się do systemu samogłosek podstawowych o ustalonych pozycjach masy języka na osiach wyso-ka-niska i przednia-tylna.7. Funkcją fonemu jest rozróżnianie znaczeń. tzw. w wymowie mniej starannej. np. że w licznych przykładach podanych powyżej wywołane przez procesy asymilacyjne zmiany w formach dźwiękowych wyrazów zmieniają strukturę fonemiczną tych wyrazów. Czasem. np. 5. zatem fonem to kategoria o charakterze bardziej psychologicznym niż fizycznym.7.170 DŹWIĘKI JĘZYKA: FONETYKA I FONOLOGIAf Wydaje się. zwanej szwą. czyli układ narządów mowy charakterystyczny dla poszczególnych głosek. niektórzy językoznawcy zakwestionowali teoretyczny status fonemu w ujęciu tradycyjnym.5. por. gdzie postuluje się płynność granic kategorii. prezydent [prezdent]. często występują łącznie. W angielskim przykładzie [gub boi] (<[gud boi]) allofon fonemu /d/ został zastąpiony allofonem fonemu /b/. Spółgłoski charakteryzuje się ze względu na miejsce artykulacji i sposób artykulacji. natomiast w polskim tylko wyjątkowo (np. W językoznawstwie kognitywnym. „akanie"). oryginalny [orginalny]. która decyduje o dźwięczności lub bezdźwięczności głosek i artykulacje. Redukcja samogłosek Redukcja samogłosek to proces. potoczną. nawet niedbałą: [boiz aend ga:lz] [g3:lz aend boiz] [boiz and ga:lz] [ga:lz and boiz](redukcja samogłosek) [boiz an gs:lz] [ga:lz an boiz] (elizja) [boiz ag garlz] [ga:lz ang boiz] (asymilacja pod względem miejsca artykulacji) 5. zwarcie. w parze minimalnej .

10. znikają (elizja) albo też upodobniają się całkowicie lub częściowo do swoich sąsiadów (asymilacja). Zapisz ortograficznie następujące wypowiedzenie: [ńenr rńnerixo] 4. Sylaba składa się z samogłoskowego szczytu (ośrodka) o największej donośności i (fakultatywnie) jednej lub więcej spółgłosek przed i/lub po samogłosce. Są to allofony pozycyjne. które zawierają również wprowadzenie do fonetyki ogólnej i zasady opisu fonologicznego. Dukiewicz i I. w której każdy allofon otrzymuje odrębny symbol. gdyż mogą pojawić się w określonych. Polacy wymawiają nazwę czeskiego miasta Brno inaczej niż Czesi. w której poszczególne symbole reprezentują fonemy.grd. to są one allofonami jednego fonemu. Zalecana lektura Podstawowe wiadomości na temat fonetyki i fonologii znaleźć można w pracy B. wzajemnie się wykluczających kontekstach: [e] między spółgłoskami miękkimi. Na czym polega różnica? . Ostaszewskiej i J. 5. to są to allofony (warianty) różnych fonemów. ton i intonacja. Spółgłoski w nagło-sie i wygłosie sylab mogą występować w specyficznych dla poszczególnych języków grupach spółgłoskowych. allofony są wariantami fakultatywnymi. I tak pojawiają się głoski dodatkowe (epenteza). wskutek których forma fonetyczna sylab i wyrazów może ulec zmianom i modyfikacjom. [e] w ten i [e] w cień.Ir. Które z podanych poniżej grup spółgłoskowych mogą wystąpić w nagłosie polskich sylab? rt. W dłuższych wypowiedziach występują rozmaite procesy. Do zapisywania allofonów używa się transkrypcji fonetycznej. zdań). Zapisz w transkrypcji fonemicznej: wata łata chata sień jedz 2. Urbańczyka (1990). Ćwiczenia i zadania 173 3. np.9. Sa-wickiej (1995) to opracowania dotyczące języka polskiego. w obrębie których funkcjonuje akcent.bg. Wierzchowskiej (1980). występujące w dystrybucji komplementarnej.rl.Iś6. natomiast akcent i ton są cechami sylab. Na określone sylaby w wyrazach pada akcent wyrazowy. natomiast do zapisywania fonemów -fonemicznej.10.je. L. M. 172 DŹWIĘKI JĘZYKA: FONETYKA I FONOLOGIAl Obok głosek w systemach dźwiękowych języków ważne są większe jednostki. 5. Tambor (2000). Jeśli kontekst nie jest istotny. jeśli dwie różne głoski nie różnicują znaczeń. Która wymowa poniższych wyrazów i fraz jest poprawna? (A może obie lub żadna z nich?) umysł [umysu] [umys] lipa [lypa] [lipa] lwowski [lvoski] [lvofski] trzy [cy] [esy] już zjadł Ijus zjat] [juś zjad] pięćdziesiąt [pieuśeśSnt] [pieńśeśout] na wiosnę [na v'iosneu] [na v'iosne] wiosną [v'iosn5u] [v'iosnom] brat Zenka [brat zeqka] [brad zerjka] 5. Intonacja to melodia wypowiedzeń (fraz. [e] we wszystkich innych wariantach. W rozwiązywaniu zadań pomocny może być słownik wymowy W. D. Wiśniewskiego (1997 i 1999). głoski ulegają redukcji.tkr. Ćwiczenia i zadania 1.pas i bas. Podaj pisownię następujących wyrazów: /3ećak/ /3ez/ /Kędy/ /bemben/ /cyi/ 5.pstr. Lubasia i S.

że kon-ceptualizacja językowa może być radykalnie odmienna w różnych. tzn. które znajdują wyraz na wszystkich poziomach struktury języka. zarówno teoria relatywizmu językowego. Co mówią nam one o interpretacji fonologicznej tego samego materiału fonetycznego? 9. poprzez ton głosu i intonację. Wprowadzenie: relatywizm językowy a uniwersalizm Podstawowe pytanie dotyczy tego. W tym rozdziale proponujemy kompromis pomiędzy tymi skrajnościami: większość pojęć jest rzeczywiście typowych dla poszczególnych języków. Ta prawidłowość odnosi się do pojęć. wszystkie języki są w sposób istotny podobne do siebie. Pierwsze znane jest pod nazwą relatywizmu językowego.7. Zwolennicy wersji skrajnej utrzymują nawet. ale istnieje także niewielka liczba pojęć uniwersalnych.1. Drugie nazywane jest stanowi176 JĘZYK. bank. Te pojęcia uniwersalne można przyjąć za „neutralny fundament i następnie przy jego pomocy parafrazować ogromnie zróżnicowany wachlarz pojęć typowych dla poszczególnych języków i kultur. Oto transkrypcja fonetyczna kilku polskich wyrazów: [mdqka] [baqk] [vouski] mąka. Przedstawiamy w nim metodę wyszukiwania różnic semantycznych i określania stopnia ich znaczenia dla danej kultury. a więc. jak . że konceptualizacja językowa jest zasadniczo taka sama we wszystkich językach. Pomimo nieprzysta-walności skrajnych wersji obu teorii. nawet blisko spokrewnionych językach. że wszyscy ludzie na świecie w zasadzie myślą tak samo. Jak zaakcentujesz następujące wypowiedzenia? (a) Daj mi go (b) Daj go mnie (c) Jego nie chcą Rozdział 6 Język. W języku angielskim głoski [h] i [n] występują w dystrybucji komplementarnej. czyli nie mają kontekstów wspólnych. wąski A oto te same wyrazy w transkrypcji fonemicznej: (a) /moqka/ /baqk/ /vouski/ (b) /mouka/ /bauk/ /vouski/ 174 DŹWIĘKI JĘZYKA: FONETYKA I FONOLOGIA Skomentuj różnice między tymi transkrypcjami. Czy zatem powinny być uznane za allofony pozycyjne tego samego fonemu? Jakie dodatkowe kryterium decyduje o włączeniu głosek do określonych fonemów? 8. KULTURA I ZNACZENIE skiem uniwersalistycznym i zakłada. jeśli weźmiemy pod uwagę ich kategorie pojęciowe. w leksykonie. składni. czy też mają znaczenie raczej marginesowe. a nawet fonologii. 6. czy różnice w konceptualizacji językowej odgrywają centralną rolę w języku i strukturach myślowych. Jak zapiszemy ortograficznie wypowiedzenie [to jest kod ali]? 10. Obydwa stanowiska znalazły w przeszłości swoich zwolenników. kultura i znaczenie: semantyka miądzykulturowa W poprzednich rozdziałach wykazaliśmy wielokrotnie. które występują we wszystkich językach. a w najbardziej radykalnej postaci — jako determinizm językowy. na poziomie morfologii. Ten rozdział zawiera systematyczny przegląd typów między-kulturowych odmienności semantycznych. że cały rodzaj ludzki łączy pewna „psychiczna więź" i że ponieważ język jest odzwierciedleniem ludzkiej myśli.

mogą być całkowicie nieznane w języku będącym odbiciem całkiem odmiennego typu kultury i odwrotnie. uzależnienie od faktu. Kamień spada. które najbardziej chyba w historii idei fascynowało myślicieli i językoznawców. Wbrew ich głębokim przekonaniom. Zdaniem Łurii i Wygotskiego.1. takie jak powtórzenie wydarzenia czy czynności w przestrzeni lub w czasie. czy mówca zna je z własnej obserwacji. są odpowiednikami pewnych „złożonych idei". wschód czy zachód od mówcy.i siedmioletnich. stwierdził. W USA Boas i jego uczniowie napotkali języki i kultury. kilkanaście słów oznacza różne rodzaje lodu i różne stopnie zimna. które różniły się ogromnie od języków i kultur Europy. potem pojęć gramatycznych. np. Łurija i Wygotski). czasów i przypadków.i uniwersalizm zawierają więc elementy prawdziwe. ogólnych kategorii czy też pojęć nadrzędnych (hiperonimów). Różnice już w samym słownictwie okazały się wielkie. dwu-. rdzenna ludność zamieszkująca północ Norwegii. 4. który zapoczątkował w tym kraju badania w dziedzinie antropologii kulturowej i językoznawczej. l. właśnie z tego powodu Lapończycy przeciwstawiają się próbom zmuszenia ich do posługiwania się językiem norweskim. że istnieją języki pozbawione znanych im kategorii poli-czalności i niepoliczalności. Podobne obserwacje poczynili w latach 1930. że każdy język wyraża odmienny punkt widzenia na 6. zwłaszcza w pismach Johanna Gottfrie-da Herdera i Wilhelma von Humboldta.2). która powoduje. które wyrosły ze „zwyczajów i sposobu życia" danego narodu. Natomiast kwakiutl nie określa. że rozróżnienia. którzy odkryli. Sapir podaje przykład tego. które są odpowiedzialne za zachowanie przedstawicieli różnych kultur. przymiotników. którzy uważali język za pryzmat lub sieć rozpostartą nad przedmiotami istniejącymi w świecie. Otóż w języku kwakiutl (używanym w kanadyjskim stanie British Columbia) istnieje rozróżnienie co do tego.1. Mają na przykład cały wachlarz terminów określających różne gatunki renifera: istnieją specjalne słowa na określenie reniferów rocznych. słuchacza czy osoby trzeciej. Takie słowa typowe dla danego języka. sześcio. które wydają się konieczne użytkownikom jednego języka. okazało się. Relatywizm językowy i kulturowy W jakim stopniu język wpływa na nasz sposób myślenia? Jak głęboko język i kultura przenikają się wzajemnie i na siebie wpływają? Jest to jedno z pytań. KULTURA I ZNACZENIE . południe. Systemy gramatyczne języków Nowego Świata także okazały się szokujące dla Europejczyków. co określa się jako schemat „zdarzenia" (por. którym nie odpowiadają żadne w innym [języku]". umiejscowienie ich na północ. z dedukcji czy ze słyszenia lub określenie. czy nie. czy były dostrzegalne dla mówiącego. W roku 1690 angielski filozof John Locke zaobserwował. posiadają ogromnie bogate słownictwo. że Lapończycy (czyli lud Sami). a za to bogato wyposażone w egzotyczne rozróżnienia. że w każdym języku istnieje „ogromna różnorodność słów. Edward Sapir stwierdził. czy był to jeden ka178 JĘZYK. cztero-. i na koniec kulturowych wzorców zachowania. Zilustrujemy tę metodę najpierw na przykładzie pojęć leksykalnych. który ich zdaniem jest w tym zakresie zbyt ubogi. ale często brakuje im bardziej abstrakcyjnych. czy kamień był widoczny czy niewidoczny dla mówcy w momencie mówienia i czy był on najbliżej mówcy. itd. Ten sam punkt widzenia bywał później wielokrotnie wyrażany w okresie niemieckiego romantyzmu. pięcio-.. 6. naukowcy rosyjscy (np. trzy-.. Wprowadzenie: relatywizm językowy a uniwersalizm 177 świat (Weltsicht). Ten pogląd przywędrował do Stanów Zjednoczonych wraz z Franzem Boasem.

który pierwszy zaproponował termin „relatywizm językowy".1. aleje. że tylko bardzo niewielu z jego dawnych krytyków przeczytało i zrozumiało. kiedy dzieci zaczynają mówić. że język wpływa na myśl aż tak intensywnie. Dzielimy świat na części. tak że tę konceptualizację można w języku polskim wyrazić następująco: Kamieniuje w dół. który odnosi się do istoty ruchu. więc konsekwentnie zaliczają (c) i (d) do grupy określonej przez przyimek on [na]. Jednym z najistotniejszych zarzutów było./' warunki obowiązują bezwzględnie — nie jesteśmy w stanie mówić bez zaakceptowania ustanowionych przez nią klasyfikacji danych i ich uporządkowania (Whorf 1982: 284-285). Umowę tę zawarliśmy implicite i nigdy nie została ona spisana. a nawet zmuszają osoby nimi mówiące do widzenia świata w specyficzny sposób. które wymagają porównania i pogrupowania różnych czynności. który określa ruch lub położenie kamienia lub przedmiotu „kamieniopodobnego". takich j ak (a) ułożenie elementów układanki. którym oddychamy. Ostatnio jednak przedstawiono tego rodzaju dowód. czyli w okresie. i drugiego. Benjamin Lee Whorf. a nie inaczej. Whorfa zaj adle krytykowano i atakowano za twierdzenie. że różne kategorie gramatyczne w różnych językach skłaniają. jak powietrza. podobnie jak „luźną" relację pomiędzy zabawkami w pudełku. a jedynie formę czasownikową. co Whorf naprawdę chciał powiedzieć. że dzieci anglo. reagują różnie w czasie eksperymentów. który oznacza ruch ku dołowi. To znaczy. Z kolei ustaloną relację zatyczki do pióra oraz „luźną" relację czapki do głowy uznają za należące do innej grupy.i koreańskojęzyczne w wieku 20 miesięcy. angielskie (a więc i indoeuropejskie) pojęcie kamienia. ponieważ jesteśmy sygnatariuszami umowy. W języku najbliższych sąsiadów plemienia kwakiutl. że jeste6. Oceniając tego rodzaju przykłady. Whorf zapewne przesadził mówiąc. bardziej skomplikowanych.. porządkujemy go za pomocą pojęć. Dzieci anglojęzyczne klasyfikują relacje między elementami układanki a ich z góry ustaloną pozycją jako relację in [w]. podobne wyrażenie nie zawiera żadnego odpowiednika rzeczownikowego kamienia. Badacze języka dziecka (Choi i Bower-man) wykazali. jest nieobecne. nie sposób uniknąć wniosku. czy kilka. według Sapira. że umowa obowiązuje w całej społeczności w sposób „absolutny". że ich zdaniem (a) i (b) są w grupie określonej przyimkiem in. że wzorce językowe rzeczywiście wpływają na ludzkie sposoby percepcji i kategoryzacji. które podpowiadają nam przyjęte zwyczajowo struktury rodzimego języka. stosując różne parafrazy i określenia opisowe. (c) założenie zatyczki na pióro.mień. przypisujemy mu sens w określony sposób. Wprowadzenie: relatywizm językowy a uniwersalizm 179 śmy równie nieświadomi takich konwencji językowych. umowy. (d) włożenie czapki na głowę lalki. Ten pogląd określany jest jako hipoteza Sapira-Whorfa. wyjaśnił go w sposób następujący: Dokonujemy segmentacji natury tropami wyznaczonymi przez nasze języki ojczyste. (b) włożenie zabawek do pudełka.. Nie określa też czasu upadku. która obowiązuje w naszej społeczności językowej i którą skodyfikowano we wzorcach naszego języka. mniej wygodnych wyrażeń niż te. jako przedmiotu istniejącego niezależnie od upływu czasu. by czynić to tak właśnie. Wpływ rodzimego języka na utrwaloną zwyczajowo percepcję i sposób myślenia jest zwykle jednak tak silny. Zawsze możemy przecież ominąć kanoniczne „warunki umowy". że nie istnieje niezależny dowód na to. nutka. o którym jest mowa. W języku nutka. . zaś status kamienia jako rzeczy jest implikowany przez element czasownikowy. która składa się z dwóch elementów: jednego. Ale można to czynić jedynie płacąc określoną cenę używając dłuższych. ale ostatnio wysuwa się przekonujący argument.

i angielskojęzyczne DZIECI ANGIELSKOJĘZYCZNE IN ON D putinltakeout put on/take off Z relacja „zawierania" „kontakt I powierzchniowy. zaś (b) „luźno przylegające do siebie" i (d) „luźno nałożone" ja180 JĘZYK. KULTURA I ZNACZENIE Tabela 1. ppayta. jako należące do pierwszej {grupy. co jest „mocno umocowane" lub „ściśle Iprzylegające".Zauważmy. że klasyfikację taką narzuca dzieciom kontrast pomiędzy angielskimi ^przyimkami inion. i różnych innych czasowników oznaczających przedmioty. które oznacza coś.w konsekwencji traktują czynności (a) „ściśle przylegające <do siebie" i (c) „ściśle nałożone" razem. Natomiast dzieci koreańskie. 'które są w sposób luźny wkładane do lub kładzione na innych przed-Jmiotach . Klasyfikacja czynności wkładania / łączenia i zdejmowania / oddzielania dokonana przez dzieci koreańsko. które nauczyły się innych słów -1tzn. kkita. E . które oznacza likwidację stanu ścisłego przylegania.

podparcie" C ŚCISŁE PRZYLEGANIE I a) element/układanka c) zatyczka/pióro zdjęcie/portfel pokrywka/słoik K ręka/rękawiczka rękawiczka/ręka 0 książka/regał R .

E kkita magnes/powierzchnia A „ścisłe przyleganie lepiec/powierzchnia Ń i przymocowanie" S ppayta klocki Lego razem/ K „zlikwidować ścisłe osobno O przyleganie" .

J LUŹNE PRZYLEGANIE Ę b) zabawki/torba lub d) z pudełko wkładanie/ściąganie Y klocki/kojec ubrania (czapki. płaszcza itp.) N inne czasowniki wchodzenie siadanie/wstawanie . Z butów.

E do/wychodzenie z krzesła z wanny wchodzenie do/wychodzenie z domu. zaś użytkownicy języka . a nie na podstawie pewnych uniwersalnych kategorii pojęciowych. istnieją dla wszystkich kategorii językowych. które. John Lucy (1992). w jaki dorośli użytkownicy języka angielskiego i języka Majów yucatec przetwarzają informacje o konkretnych przedmiotach. 6. Użytkownicy angielszczyzny przywiązują większe znaczenie do liczb i mają tendencję do klasyfikowania rzeczy według kształtów.1. że dzieci budują relacje pomiędzy przedmiotami w świecie na podstawie kategorii typowych dla swojego języka. Wprowadzenie: relatywizm językowy a uniwersalizm 181 Inny badacz. pokoju ko drugą grupę. zdaniem skrajnych uniwersalistów. znalazł istotne różnice w sposobie. Płynie stąd wniosek.

Przy pomocy tych pojęć możemy teraz przedstawić nasze podejście do semantyki porównawczej i międzykulturowej. Pascal. NIEKTÓRE. CIAŁO Elementy określające TEN. które przypisują je do pewnych kategorii. MYŚLEĆ. kulturą i myślą nie wypracowano odpowiednich metod analizy podobieństw i różnic pomiędzy systemami semantycznymi poszczególnych języków. tzn. które można uznać za pojęcia uniwersalne lub podstawowe „atomy" znaczenia i z których buduje się setki tysięcy złożonych znaczeń. PRAWDA Istnienie i posiadanie BYĆ. gdy do utworzenia parafrazy używa się słów 182 JĘZYK. CHCIEĆ. Różnice te korelują bezpośrednio z tym. W istnienie grupy pojęć uniwersalnych filozofowie wierzyli już od wieków. DWA. Elementarne jednostki semantyczne Pojęcia określające byty JA. Arnauld i Leibniz nazwali je „ideami prostymi". Parafrazowanie działa skutecznie jedynie wtedy.yucatec klasyfikują przedmioty kierując się zwykle substancjami. zaś yucatec posiada klasyfikatory. TEN SAM. narzuca się pytanie. Elementarne jednostki semantyczne jako klucz do porównań międzykulturowych Tradycyjnym poglądem na ludzką myśl był uniwersalizm. zaś określenie ich istoty to zupełnie coś innego. CZUĆ. jak to możliwe. COŚ. TY. Ale skoro języki są tak różne od siebie. co można byłoby przewidzieć na podstawie różnic językowych: język angielski posiada wyznaczniki gramatyczne liczby. według którego wszyscy ludzie na świecie myślą w podobny sposób. Dotychczas ujawniono około 60 pojęć elementarnych. czyli zestawienie ze sobą innych słów. LUDZIE. DZIAĆ SIĘ. z jakich są one zrobione. żeby pojęcia istniejące w różnych językach były takie same? Stwierdzenie istnienia różnic pomiędzy językami to jedna sprawa. RUSZAĆ (SIĘ) Pojęcia dotyczące mowy MÓWIĆ. 6. co ma za zadanie wyrażenie „tego samego". MIEĆ . KULTURA I ZNACZENIE Tabela 2. DUŻO.1. W przeszłości w badaniach relacji pomiędzy językiem. SŁOWO. KTOŚ. jest oparcie metody analizy semantycznej na pojęciach uniwersalnych. afiksy rzeczowników. WIDZIEĆ.2. INNY. Kartezjusz. JEDEN. SŁYSZEĆ Działania i procesy ROBIĆ. Podstawowym środkiem. Jednym ze sposobów opisu znaczenia słowa jest parafraza. który pozwala na osiągnięcie koniecznej precyzji. Współcześni językoznawcy określają je jako elementarne jednostki semantyczne. WSZYSTKIE Czasowniki wyrażające doznania WIEDZIEĆ.

PRZED. PRZEZ PEWIEN CZAS Elementy relacyjne RODZAJ. Język angielski nie posiada. „Definiując" słowa w ten okrężny sposób nie można oczywiście osiągnąć zbyt wiele. BARDZO. czyli definiowanie jednego słowa za pomocą drugiego. WIĘCEJ. konkretnych słów. od barku do palców. a drugiego za pomocą pierwszego. Na przykład Słownik języka polskiego definiuje czasownik palić jako „rozniecanie i podtrzymywanie ognia w celu ogrzania wnętrza. Na przykład gastrulacja to według Słownika języka polskiego „proces przekształcania się zarodka zwierząt i człowieka ze stadium blastuli w gastrulę [. dla ścisłości trzeba dodać. Odnosi się to nawet do pozornie prostych. PO. które są częścią definicji? Niejasne definicje utrudniają odkrywanie i wyjaśnianie znaczeń. pieczenia itp. DŁUGO. zanim takie koło się zamknie.. czy częściowe. nadłamaniu (częściowym). TAK JAK 183 prostszych. na przykład. l. Po polsku mamy nawet więcej pojęć: mówimy o złamaniu (całkowitym). i posiada on dwa słowa. DALEKO. pojawia się trzeci problem. np. Wprowadzenie: relatywizm językowy a uniwersalizm lania się ciepła i światła towarzyszące paleniu się ciał [!]. NAD. TERAZ. przełamaniu się (całkowitym. czy złamanie jest całkowite. DUŻY. MAŁY Pojęcia opisujące relacje przestrzenne GDZIE. zaś ogień jako „zjawisko wydzie6. Angielski wyraz hand odnosi się tylko do dłoni wraz z palcami. BLISKO. Kiedy próbujemy opisać znaczenia słów języka innego niż własny. że angielskiego rzeczownika arm używa się czasem potocznie na oznaczenie całej ręki). a C znów przy pomocy A. popadając w niejasność. trzeba wykonać kilka kroków: słowo A definiuje się przy pomocy B. putus ipatah. ręka czy łamać. łatwiej zrozumiałych niż słowa definiowane. CZĘŚĆ. ale tylko na dwie . Zastępują one problem zrozumienia jednego nieznanego słowa problemem zrozumienia innego.. TUTAJ. Niejasności towarzyszy często zjawisko błędnego koła. UMRZEĆ Ocena i opis DOBRY. WEWNĄTRZ. w zależności od tego. KRÓTKO. które (przynajmniej w potocznym użyciu) odnoszą się do całej kończyny. postrzegane w postaci płomienia i żaru". POD. Jeżeli ktoś nie rozumie słowa gastrulacja. Większość słów nie posiada dokładnych odpowiedników w innych językach. Definicje słownikowe często jednak naruszają tę zasadę.". ZŁY.Życie i śmierć ŻYĆ. B przy pomocy C. a pozostałe fragmenty ręki w tym języku to arm („ramię") i forearm („przedramię". bezpośredniego odpowiednika polskiego wyrazu ręka czy rosyjskiego ruka. gotowania. to jak ma zrozumieć słowo blastula czy gastrula. STRONA Pojęcia opisujące relacje czasowe KIEDY. Niekiedy.]". Z kolei w języku ma-lajskim nie ma odpowiednika angielskiego pojęcia break („łamać").

Jeżeli w opisie jakiegoś języka używamy pojęć. ponieważ badania wykazały. Zasada takiej parafrazy zakłada więc istnienie pojęć elementarnych. z których tworzy się wszystkie inne. ponieważ będziemy narzucać obcemu językowi nasze własne kategorie pojęciowe. słowa posiadają zwykle więcej niż jedno znaczenie. gdy pojęcie zostaje scharakteryzowane w pełni przy pomocy uniwersalnych jednostek semantycznych. ale tylko osłabionego już elementu). . a nie tylko pojedyncze słowa. definiowalne przy pomocy znaczeń elementarnych. Ale jak poradzić sobie z trzecim wspomnianym wyżej problemem: z etnocentryzmem? Wydaje się. 184 JĘZYK.2. niemniej takie właśnie tłumaczenie jest również etnocentryczne. być/istnieć czy nad/powyżej/ponad. Na przykład w języku polskim alole-ksami są ty l Pan. o których warto wspomnieć. Elementarne jednostki semantyczne stanowią słownik pewnego rodzaju mini-języka. który jest zgodny z tą zasadą. Pełna analiza semantyczna słownictwa danego języka powinna przynieść jako wynik zestaw znaczeń „atomowych". KULTURA I ZNACZENIE Jak można poradzić sobie z tymi problemami? Chcąc uniknąć niejasności i błędnego koła w definicjach. Na przykład pojęcie słowo ma przynajmniej trzy znaczenia wyrażone następującymi kontekstami zdaniowymi: (1) a. nie powodując istotnej zmiany znaczenia. tzw. mostu czy dachu). Daję słowo. Tworzone przy pomocy pojęć elementarnych parafrazy (zwane też eksplikacjami) można tłumaczyć z jednego języka na drugi. dziać się l zdarzy ć się. nasz opis będzie w sposób nieunikniony wykrzywiał obraz rzeczywistości. Z parafrazą zredukowaną maksymalnie mamy do czynienia wtedy. Podobnie polskie pój ecie palca odnosi się do wszystkich palców u rąk i nóg. Jedno słowo i wylatujesz stąd! b. wyłamaniu (przy użyciu siły) czy dołamaniu (całkowitym.toes). że elementarne jednostki semantyczne nie są „prywatną własnością" jednego języka. ale można je znaleźć w każdym ludzkim języku. że nic nie wziąłem. Po pierwsze. 6.części). Na przykład byłoby etnocentryzmem tłumaczenie pojęcia hand jako „części ręki składającej się z dłoni razem z palcami". lodu. każde pojęcie elementarne można czasem wyrazić różnymi słowami w różnych kontekstach. Metoda ta niesie jednak ze sobą kilka trudności. które są typowe dla języka polskiego. Po trzecie. c. nazywamy parafrazą redukującą. złożone znaczenia.thumb i palców u nóg . ponieważ rozkłada on (czyli redukuje) znaczenie złożone na zbiór znaczeń prostszych. Wyrazy uwarunkowane kulturowo 185 z których tylko to pierwsze znaczenie może być uznane za pojęcie elementarne. japońskim. Oni są już po słowie. Pojęcia zestawione w tabeli 2 można by równie dobrze przedstawić w języku angielskim. musimy formułować opisy znaczeń wyrazów przy pomocy pojęć prostszych od definiowanych. Takie zróżnicowanie wśród języków niesie ze sobą niebezpieczeństwo etnocentryzmu (czyli patrzenia z punktu widzenia danej kultury) w semantyce. co dodatkowo komplikuje sytuację. W przeciwieństwie do fachowych opisów mogą je zrozumieć także osoby niebędące ekspertami. np. aloleksach (przez analogię do alofonów). że stosowanie pojęć elementarnych skutecznie minimalizuje i ten problem. ponieważ angielskie pojęcie nie zawiera odniesienia do polskiego potocznego pojęcia ręki. Po drugie. Formułowanie definicji przy pomocy pojęć elementarnych stanowi sposób uniknięcia niejasności i błędnego koła. Opis znaczenia wyrazu. w niektórych językach odpowiednikami pojęć elementarnych mogą być afiksy lub całe wyrażenia. podczas gdy angielskie fingers to tylko cztery palce u rąk (bez kciuka . który jest znakomitym narzędziem do analizy semantycznej i pojęciowej. załamaniu (całej powierzchni. bongo bongo czy jakimkolwiek innym.

co często można traktować jako odzwierciedlenie specyficznego doświadczenia historycznego i kulturowego danej społeczności językowej. w malajskimpadt to ryż niełuskany. oznaczający silny napój alkoholowy wyrabiany z ryżu. Bóg. poniedziałek. choć kulturowo uwarunkowany sposób. że za każdym razem. Poza różnicami w specyficznych dla poszczególnych kultur zasobach leksykalnych. Zjawisko to odzwierciedla często fakty typowe dla danej kultury. Chcąc zobaczyć. Z drugiej strony. minuta. żejoy wyraża większą spontaniczność i intensywność. Oznacza to jedynie. Wyrazy uwarunkowane kulturowo Fakt. Nie oznacza to jednak.2. często występują w przysłowiach. Z pewnością nie jest przypadkiem to. tytułach książek itd. przynajmniej w dziedzinie. który zawiera schematy „działania" lub schematy doznań („myśleć". Takie słowa są zwykle bardzo często używane. KULTURA I ZNACZENIE" jest. że odczuwać smutek to znaczy czuć się tak. beras to ryż łuskany. Ogromna większość słów w każdym języku posiada złożone i zwykle typowe dla danego języka znaczenia. piosenkach. Istnieje także trzecia . Na przykład polskie pojęcie smutku jest generalnie uczuciem „niedobrym". zaś nasi to ryż gotowany. spróbujmy zgłębić . jak w praktyce działa taka metoda. że domena ta została rozbudowana pod względem leksykalnym. Zrozumiałe f!r 186 JĘZYK. że słowa work. że język polski posiada specjalne słowa na bigos.). które łączy się z myślą. Na przykład można by argumentować. w porównaniu z wieloma kulturami świata. przyjrzymy się niektórym pojęciom określającym emocje w kilku językach europejskich. luty itp. w jaki sposób słowa w różnych językach mogą się różnić semantycznie w subtelny. łącząc określenie uczucia (dobre. kalendarz. kiedy odczuwamy smutek. sekunda. albo że słownik japoński zawiera wyraz sake. Stanowią też punkty centralne dla dużych grup frazeologizmów. Na przykład. mówimy. neutralne) z prototypowym scenariuszem. barszcz czy powidła. Bardzo prozaiczne przykłady możemy znaleźć w domenie pożywienia. zaś wolność. Niektóre bardzo wyraziste i głęboko zakorzenione w danej kulturze słowa można określić jako słowa kluczowe dla danej kultury. musimy koniecznie coś takiego sobie myśleć. podczas gdy happy wyraża stosunek bardziej osobisty i introspektywny. data. języki europejskie posiadają bardzo duży zasób wyrażeń dotyczących mierzenia i oznaczania czasu (np. wyrazy takie jak zegar. dlaczego wiele języków azjatyckich posiada szereg słów na określenie ryżu. które nie istnieją w angielskim. tydzień. Dla zilustrowania. które odnosi się do pierwszego oficjalnego spotkania przyszłej panny młodej i jej rodziny z panem młodym i jego rodziną. że „zdarzyło się coś złego". której dotyczą. Dwie z tych różnic polegają na tym. że uniwersalny zestaw elementarnych jednostek semantycznych jest tak niewielki (niemal na pewno nie przekracza 100 słów) stanowi dowód na istnienie bardzo dużych różnic pojęciowych pomiędzy językami. nieprzypadkowo język polski nie posiada słowa odpowiadającego japońskiemu miai. „chcieć"). styczeń. które odnoszą się do danej domeny. a słownik polski go nie zawiera. Znaczenie tych pojęć można w sposób najbardziej ogólny opisać. powiedzeniach. Kiedy język posiada stosunkowo dużą liczbę wyrazów odnoszących się do jednej domeny. jak ktoś. love i freedom należą do słów kluczowych dla głównego nurtu kultury krajów anglojęzycznych. Ojczyzna stanowią słowa kluczowe w kulturze polskiej. np. kto coś takiego myśli.6. złe. języki często różnią się liczbą wyrazów.subtelną różnicę znaczeniową pomiędzy angielskimi słowami happy ijoyful (lub joy). honor.za Anną Wierzbicką (1999) . wtorek. Zwyczaje i instytucje społeczne są także źródłem licznych przykładów specyfiki leksykalnej. Dlatego mówimy o kulturowym uwarunkowaniu wyrazów. ale niegotowany.

Na przykład w języku niemieckim czasownik sich freuen i odpowiadający mu rzeczownik Freude (czyli. Różnica między elementami „chcę tego" (przyjoy) a „chciałem tego" (przy happy) odzwierciedla większą spontaniczność pojęcia joy. joy) występują bardzo często. A:Arę you thinking ofapplying for a transfer? Czy myślisz o przeniesieniu się? b. Różne sformułowania eksplikacji uwidaczniają poszczególne różnice znaczeniowe. że podobieństwo znaczeniowe pomiędzy glucklich i happy (czy też pomiędzy francuskim heureux i happy) ma . na przykład w odpowiedzi na pytanie (2)a można odpowiedzieć zdaniem (2)b: 6. Nawiasem mówiąc.3. Dzieci bawiły się wesoło. podczas gdyjoy i słowa z niego utworzone są bardziej literackie i stylistycznie nacechowane. trzeba podkreślić. Te różnice ujęte są w poniższych eksplikacjach (czyli parafrazach dokonanych wyłącznie przy pomocy pojęć elementarnych). w tym kontekście nie da się wstawić słowa joyful zamiast happy. E:No. I am guite happy where I am. Warto zwrócić uwagę na to. b. Kulturowe uwarunkowania w gramatyce 189 jak również przyczynia się do wyrażenia jego większej intensywności. co robią (polskie tłumaczenie nie w pełni wyraża ten kontrast). że były w pełni zadowolone z tego. z grubsza. Wyrazy uwarunkowane kulturowo 187 (2) a. W wielu innych językach europejskich jest inaczej: słowa bliższe znaczeniowo dojoy są znacznie częstsze w języku potocznym. które w słowniku Longman Dictio-nary of Contemporary English zostało zaliczone do tysiąca najczęstszych słów. Poza różnicą w częstotliwości występowania. codziennym słowem angielskim. które wyrażają się w nakładających się na siebie. Zdanie (3)a. w przeciwieństwie do przymiotnika glucklich (czyli. choć różnych zakresach użycia tych wyrazów. sugeruje znacznie większą aktywność z ich strony. Różnica ta jest widoczna jeszcze wyraźniej w poniższych zdaniach: (3) a. happy) i rzeczownika Glilck. Dzieci bawiły się radośnie. The children were playing happily. implikuje nie tylko. gdzie jestem. jestem całkiem zadowolony tu. Natomiast (2)b. Nie.2. że dzieci dobrze się bawiły. KULTURA I ZNACZENIE l 6. w codziennym użyciu. 188 JĘZYK. (4) EksplikacjaX/eeZs happy: czasami ludzie myślą coś takiego. że happy jest dziś często używanym. jak to: „dzieje się coś bardzo dobrego chcę tego" z tego powodu czują coś dobrego X tak się czuje Różnica pomiędzy elementami „coś dobrego" (przy happy) a „coś bardzo dobrego" (przy joy) odzwierciedla większą intensywność pojęcia joy. z grubsza biorąc.różnica: mianowicie happy (w przeciwieństwie dojoy) sugeruje znaczenie zbliżone do „zadowolenia". ale także. jak to: „stało mi się coś dobrego chciałem tego nie chcę nic innego" z tego powodu czują coś dobrego X tak się czuje (5) EksplikacjaX/eeZsjoy: czasami ludzie myślą coś takiego. The children were playing joyfully.

tylko bardzo ogólny charakter. Mianowicie, angielskie pojęcie happy wyraża „słabszą", mniej intensywną emocję niż glucklich czy heureux. Używając metafory, można powiedzieć, że emocje, takie jak Gliick czy bonheur, wypełniają odczuwających je ludzi bez granic, nie zostawiając miejsca na żadne inne pragnienia czy życzenia. Bardziej ograniczony charakter happy znajduje nawet wyraz na poziomie składniowym; na przykład w języku angielskim można powiedzieć / am happy with his answer („Jestem zadowolony z jego odpowiedzi"), gdzie dopełnienie with his answer wyznacza ograniczenie zakresu pojęcia happi-ness - stąd też polski odpowiednik zadowolony. W języku francuskim czy niemieckim nie można w ten sposób użyć słów glucklich czy heureux: zamiast nich trzeba byłoby zastosować słabsze semantycznie, wyrażające mniejszą intensywność słowa, takie jak zufrieden czy satisfait lcontent (czyli właśnie zadowolony). Znaczenie glucklich i heureux można ująć przy pomocy następującej eksplikacji: (6) Eksplikacj a Xjest glucklich (heureux): czasami ludzie myślą coś takiego, jak to: „stało mi się coś bardzo dobrego chciałem tego wszystko j est dobrze nie mogę chcieć czegokolwiek innego" z tego powodu czują coś bardzo dobrego X czuje coś takiego, jak to Ta eksplikacja zawiera nowy element „wszystko jest dobrze" (co implikuje doświadczenie „całościowe"). Zawiera ona też intensyfika-tor bardzo (tak jak przy joy, ale nie przy happy). Co więcej, końcowa „myśl" wyrażona jest słowami „nie mogę chcieć czegokolwiek innego" (a nie „nie chcę nic innego", jak przy happy). Te różnice sugerują intensywne, choć uogólnione i niemal euforyczne przeżywanie swojej bieżącej egzystencji. Jeżeli rozejrzymy się po innych językach europejskich, zobaczymy, że większość z nich posiada słowa, które są podobne (jeżeli nie identyczne) znaczeniowo do opisanych powyżej pojęć glucklich / heu-reux. Na przykład włoski ma słowo felice, rosyjski szczastliv, a po polsku określamy ten stan słowem szczęśliwy. Język angielski, ze swoim mało wyrazistym słowem happy, jest tu najwidoczniej wyjątkiem. Ten fakt ma zapewne jakiś związek z tradycyjną wśród Anglo-, sasów niechęcią do skrajnych emocji. Istnieją w tym języku słowa bardziej wyraziste (takiejak joy, bliss czy ecstasy), ale ich względna rzadkość jedynie wzmacnia wrażenie, że w języku angielskim, w porównaniu z wieloma innymi językami Europy, dyskurs emocjonalny ma charakter wyraźnie przytłumiony. Stąd też wyraz joy można znaleźć na przykład w kontekstach sarkastyczno-emocjonalnych: (7) A: It's starting to rain. Zaczyna padać. B: Oh,joy! Fvejust hung out the washing. A to świetnie! Właśnie wywiesiłem pranie. 6.3. Kulturowe uwarunkowania w gramatyce W każdym języku istnieją takie aspekty gramatyki, które są mocno nacechowane kulturowo. Zwolennicy relatywizmu językowego, 190 JĘZYK, KULTURA I ZNACZENIE tacy jak Sapir czy Whorf, skupiali się na wszechobecnych cechach gramatycznych, np. na zróżnicowaniu przez gramatykę języka odniesienia do pojedynczych przedmiotów lub większej ich ilości, na względności odniesień do czasu wydarzeń (czyli czasach gramatycznych) czy też na źródłach informacji potrzebnych do wygłoszenia opinii itp. Język nieustannie zmusza swoich użytkowników do zauważania tych lub innych różnic, w sposób nieunikniony narzucając nam pewne subiektywne doświadczenia świata i nas samych. Słynny przykład tego zjawiska przytoczył Whorf, który dostrzegł kontrast pomiędzy sposobem, w

jaki język angielski i język hopi (język Indian z północno-wschodniej Arizony) konceptualizują czas. W języku angielskim i w innych językach Europy czas jest bardzo często opisywany w ten sam sposób, jak policzalne przedmioty materialne. Tak jak mówimy jeden kamień l pięć kamieni, mówimy też jeden dzień/pięć dni, rozszerzając użycie liczebników głównych z przedmiotów materialnych na niematerialne. Oznacza to, że nasza konceptualizacja czasu opiera się na doświadczeniu przedmiotów materialnych, które są dostępne naszej percepcji wzrokowej - a więc „obiektywizujemy" czas. Jednostki czasu są jednak fundamentalnie różne od przedmiotów. Pięciu dni nie da się jednocześnie „zobaczyć", można ich jedynie doświadczyć w ciągu czasowym. W niezobiektywizowanym obrazie czasu, jaki mają użytkownicy hopi, pojęcie „pięciu dni" nie ma sensu. Jeżeli mówiący chce wyrazić takie pojęcie, użyje liczebników porządkowych, tzn. powie np. „piąty dzień". Zdaniem Whorfa, podstawową konceptualizacja czasu u członków plemienia Hopi jest następstwo dnia i nocy, ale te cykle nie są traktowane jednakowo na wzór przedmiotów materialnych. Nie trzeba jednak aż tak oddalać się od Europy, aby zauważyć związek między kategoryzacją językową a kulturą. Często pojawiają się opinie, że np. w gramatyce niemieckiej widać mocniejsze niż we francuskiej zakorzenienie w „realności", że gramatyka angielska jest specjalne wyczulona na niuanse motywacji ludzkich zachowań i manipulacji, zaś rosyjska posiada szereg konstrukcji, które wykazują ścisły związek z tradycyjnym rosyjskim fatalizmem. Nie będziemy tu wchodzić w szczegóły tych zjawisk. Ograniczymy się jedynie do podania paru przykładów kulturowych uwarunkowań 6.3. Kulturowe uwarunkowania w gramatyce 191 gramatyki na podstawie języka włoskiego. Chociaż omawiane tu konstrukcje nie są tak wszechobecne i fundamentalne jak sobie wyobrażał to Whorf, są jednak bardzo częste, wręcz dominujące, stanowiąc ważny element doświadczenia rzeczywistości przez Włochów. Skupimy się na dwóch konstrukcjach gramatycznych, które spełniają funkcję ekspresywną i są w pełni zgodne z duchem kultury włoskiej. Chodzi tu w pierwszym rzędzie o zjawisko reduplikacji składniowej, czyli powtórzenia przymiotników, przysłówków, a nawet rzeczowników nierozdzielonych pauzą, np. w wyrażeniach bella bel-la, adagio adagio, subito subito (bella - „piękna", adagio - „wolno", subito -„natychmiast"). Jest to konstrukcja gramatyczna typowa dla języka włoskiego, która różni się od służącego intensyfikacji powtórzenia pewnych wyrażeń, występującego czasem w języku polskim, np. szybko, szybko czy nie, nie, nie, nie; najbardziej chyba przypomina polskie papa czy angielskie bye-bye. Wspomniane włoskie wyrażenia opisuje się zwykle właśnie jako nośniki intensyfikacji. Tak więc można by zasugerować tłumaczenie bella bella jako „bardzo piękna" czy adagio adagio jako „bardzo wolno". Ale pojawiają się tu dwa problemy. Po pierwsze, zakres użycia włoskiej konstrukcji jest szerszy niż zakres użycia przysłówka bardzo, np. trudno byłoby przetłumaczyć subito subito jako „bardzo natychmiast". Po drugie, ścisłym włoskim ekwiwalentem bardzo jest molto, a pomiędzy molto bella a bella bella istnieją dwie różnice. Po pierwsze, reduplikacja składniowa w języku włoskim wyraża mocne przekonanie, że powtórzone słowo zostało odpowiednio dobrane. Reduplikacja bella bella mówiący podkreśla, że uważa słowo bella za zastosowane odpowiedzialnie, ściśle i dokładnie (zwraca na to uwagę właśnie powtórzenie tego słowa). Tak więc wyrażeniu bella bella bardziej odpowiada tłumaczenie „prawdziwie piękna", zaś wyrażeniu caffe caffe - „prawdziwa kawa". Istnieje tu jednak jeszcze inny komponent - emocjonalny. Zdanie takie jak Yenga subito subito („Przyjdź tu natychmiast natychmiast") wymaga w wypowiedzi wysoce ekspresywnego, emocjonalnego tonu głosu. Nawet kiedy powtórzony jest przymiotnik czysto opisowy, taki jak duro („twardy") czy leggera („miękki"), zwykle kontekst wyraźnie wskazuje na podtekst emocjonalny. Na przykład, kiedy boha-

192 JĘZYK, KULTURA I ZNACZENIE 6.4. Skrypty kulturowe 193 ter powieści, który doświadcza wielkiego kryzysu emocjonalnego, leży nocą w łóżku i przewraca się z boku na bok, wydaje mu się, że łóżko stało się duro duro („okropnie twarde"). W dalszym ciągu tej samej powieści bohater pragnie niepostrzeżenie przeprawić się przez rzekę łodzią rybacką, ponieważ stara się uciec przed policją. Zwraca się do rybaka głosem, który jest leggera leggera („ledwo ledwo słyszalny"). Znaczenie wyrażone przez reduplikację składniową można określić następująco: (8) Eksplikacja włoskiej reduplikacji przymiotników / przysłówków: kiedy wymawiam to słowo (np. bella, duro, blanco) dwa razy chcę, abyś wiedział, że chcę powiedzieć to słowo, nie żadne inne czuję coś, myśląc o tym Drugą typowo włoską konstrukcją gramatyczną jest bezwzględny f stopień najwyższy (superlativus absolutus), który tworzy się za pomocą końcówki -issimo (w odpowiednim rodzaju i liczbie), na przykład bellissimo („najpiękniejszy"), uelocissimo („najszybszy"), bian-chissimo („bielutki"). Ta konstrukcja jest bliska wyrażeniom z molto („bardzo"; molto bella - „bardzo piękna" itp.); obydwie ograniczają się do wyrażenia jakości, ściślej mówiąc jakości stopniowalnych i porównywalnych. Nie można, na przykład, powiedzieć *subitissimo (*„najbardziej natychmiast"). Superlativus absolutus jest spokrewniony ze zwykłym stopniem najwyższym, który w języku włoskim tworzy się przy pomocy pili (np. piu bello „najpiękniejszy"). Pewne podobieństwo łączy go także z reduplikacją składniową -niektóre włoskie gramatyki nawet traktują te dwie konstrukcje jako alternatywne. W przeciwieństwie do reduplikacji składniowej, bezwzględny stopień najwyższy nie ma dokładnie odzwierciedlać rzeczywistego stanu rzeczy. Przeciwnie, zakłada zwykle oczywistą przesadę, której funkcja jednak ma coś wspólnego z reduplikacją, ponieważ ma za zadanie wyrazić postawę emocjonalną mówiącego. Myśl ta została ujęta w następującej eksplikacji: (9) Eksplikacja włoskiego bezwzględnego stopnia najwyższego - jest X-issimo: : jest bardzo X chcę powiedzieć więcej niż to z tego powodu mówię: nie mogłoby być bardziej X czuję coś, myśląc o tym Podobieństwo z wyrażeniami z molto jest wyrażone przez obecność przysłówka bardzo w pierwszej linijce powyższej formuły. Podobieństwo ze zwykłym stopniem najwyższym z kolei widać w trzeciej linijce: dokonuje się tu pewnego rodzaju pośredniego porównania ze stopniem najwyższym („nie mogłoby być bardziej X"). Natomiast podobieństwo z reduplikacją składniową pokazane jest w ostatniej linijce („czuję coś, myśląc o tym"). W sumie, bezwzględny stopień najwyższy umożliwia użytkownikom języka włoskiego wyrażenie czegoś w rodzaju „ekspresywnej przesady". Takie konstrukcje jak reduplikacją składniowa i bezwzględny stopień najwyższy z pewnością łączą się z czymś, co nazywa się czasem „teatralnością życia Włochów", o której mówią cudzoziemcy odwiedzający Włochy. Takie ożywienie oraz umiłowanie głośności i demonstracji uczuć tłumaczą w istotnym stopniu znaczenie omówionych tu ekspresywnych konstrukcji gramatycznych dla kultury włoskiej. 6.4. Skrypty kulturowe W różnych społeczeństwach ludzie nie tylko mówią różnymi językami, ale także używają ich na różne sposoby, stosując się do różnych norm kulturowych. Kulturowe normy komunikacji opisuje się zwykle przy pomocy wieloznacznych terminów, takich jak „bezpo-.. średniość", „oficjalność" czy „grzeczność". Pomimo pewnej użyteczności, terminy te są rzeczywiście

dość niejasne i różni badacze przypisują im różną treść. Mogą także prowadzić do etnocentryzmu, ponieważ nie są zwykle przetłumaczalne na język narodu, którego kultura jest przedmiotem opisu. Problemów tych można w dużym stopniu uniknąć, stosując elementarne jednostki semantyczne przy formułowaniu opisów kulturowych norm komunikacji. Opisane w ten sposób normy określane są jako skrypty kulturowe. 194 JĘZYK, KULTURA I ZNACZENIE W tym podrozdziale omówimy skrypty kulturowe określające sposób „mówienia o tym, czego się pragnie". Na początek przyjrzyjmy się pokrótce kulturze, która nie ma wiele wspólnego z Europą. Kultura japońska jest szeroko znana z lakoniczności, w szczególności w odniesieniu do wyrażania osobistych pragnień, co łączy się z wyznawanym przez Japończyków ideałem enryo „powściągliwości, rezerwy". Łatwo się przekonać, że Japończycy niechętnie bezpośrednio wyrażają swoje preferencje. Umawiając się na spotkanie, często odmawiają odpowiedzi na pytanie, co im odpowiada, używając np. wyrażeń Czas nie gra roli czy Każde miejsce mi odpowiada. Bezpośrednie wypytywanie o czyjeś osobiste życzenia jest w Japonii nie do przyjęcia. Z wyjątkiem kręgu rodziny i najbliższych przyjaciół, niegrzecznie jest w języku japońskim zadawać takie pytania, jak Co ma pani i ochotą zjeść? czy Co pani i lubi? Uprzejmy japoński gospodarz nie proponuje też gościowi nieustannie różnych smakołyków; jego obowiązkiem jest przewidzieć z góry, co może mu sprawić przyjemność, więc po prostu podaje dania i napoje, zachęcając gości do ich spożywania przy pomocy standardowego wyrażenia: „bez enryo". Podsumowując, można powiedzieć, że kultura japońska mocno zniechęca ludzi do jasnego wyrażania życzeń czy pragnień. Zalecaną strategią jest wysyłanie różnego rodzaju pośrednich sygnałów, w nadziei, że adresat na nie odpowie. Tę postawę kulturową można ująć w formie następującego skryptu: (10) Japoński skrypt „mówienia o tym, czego się pragnie": kiedy czegoś chcę nie jest dobrze powiedzieć innym ludziom: Ja tego chcę" mogę powiedzieć coś innego jeżeli powiem coś innego, inni ludzie mogą dowiedzieć się, czego chcę Postawy angielskie i amerykańskie w tym względzie są, oczywiście, zgoła odmienne. Zgodnie z anglosaskimi ideałami wolności indywidualnej i autonomii jednostki, ceni się tam to, że ludzie otwarcie wyrażają swoje preferencje: (11) Angloamerykański skrypt „mówienia o tym, czego się pragnie": każdy może powiedzieć innym ludziom coś takiego, jak to: 6.4. Skrypty kulturowe 195 „chcę tego", „nie chcę tego" Z drugiej strony, ten sam ideał autonomii jednostki zniechęca przedstawicieli głównego nurtu kultury angloamerykańskiej do używania samego trybu rozkazującego i mówienia bez ogródek Zrób to!, zachęcając ich w zamian do stosowania strategii grzecznościowych (omówionych szerzej w rozdziale 7). Dlatego używają zwykle bardziej wyrafinowanych zwrotów, takich jak Czy mógłbyś to zrobić?, Czy byłbyś tak uprzejmy to zrobić? itp. Przesłanie „chcę, żebyś to zrobił" jest wtopione w bardziej złożoną konfigurację, która potwierdza autonomię adresata, zachęcając go do określenia, czy zgadza się spełnić prośbę, czy też nie. Te normy można ująć w następującą parę skryptów: (12) Angloamerykański skrypt uniemożliwiający „rozkazywanie przez tryb rozkazujący": jeżeli chcę, żeby ktoś coś zrobił, nie mogę tej osobie powiedzieć czegoś takiego, jak to: „chcę, żebyś to zrobił; z tego powodu musisz to zrobić"

a rzadko Musi pan tu podpisać. Mimo występującego w nich trybu rozkazującego. Na koniec warto zauważyć. Nasze zachowanie językowe przypomina chyba trochę zachowanie Francuzów. przynieś to. gdyż Polak lubi. Jak wyjaśnił autorowi pracy na ten temat dyrektor pewnej francuskiej firmy (Beal 1994: 51). Francuz używa takich środków bezpieczeństwa tylko prosząc o przysługę. Zastanówmy się. Oczywiście takie uwagi są „komentarzem anegdotycznym" i nie prowadzą do precyzyjnych uogólnień. takiego jak system skryptów kulturowych pisanych przy pomocy pojęć elementarnych. jego anglojęzyczni pracownicy (Australijczycy) stosowali „retoryczne środki bezpieczeństwa" (precaution oratoire). zaś użycie struktur pytających jest bardziej ograniczone. a czasem Czy mógłbyś to zrobić?. w których nie wystąpiłoby w języku angielskim. Francuzi oczekują na przykład. że rutynowe instrukcje udzielane w miejscu pracy będą miały formę bardziej bezpośrednią niż jest to do przyjęcia w języku angielskim. i problemów. KULTURA I ZNACZENIE normalnie obyliby się. W banku urzędnik powie nam Bardzo proszę tu podpisać lub też Czy byłby pan uprzejmy tu podpisać?. Wiadomo także powszechnie. Nie można ich lekceważyć. że pracownikowi chce się pracować. Zwrot Czy byłbyś uprzejmy. na przykład niemiecki urzędnik w banku zwykle powie raczej Się miissen hier unterschreiben („Musi Pan/i tu podpisać") albo Unterschreiben się bitte („Proszę tu podpisać") niż Wiirden Się bitte hier unterschreiben? („Czy był(a)by Pan/i uprzejm(y)a tu podpisać?"). żebyś to zrobił" dobrze jest powiedzieć w tym samym czasie coś takiego. jakie niesie ze sobą komunikacja międzykulturowa. zaś jak Niemcy zachowujemy się rzadko. jak to: „nie wiem. jak wygląda sytuacja w języku polskim. że istnieją spore różnice w normach j rządzących prośbami w języku niemieckim i angielskim. że skrypty kulturowe głównego nurtu kultury anglosaskiej są „typowo europejskie". zdania takie nie są traktowane jako rozkazy. jeszcze kiedy indziej Byłbym wdzięczny. czy to zrobisz" Byłoby jednak błędem wyciągnięcie wniosku. nie wchodzącą w normalny zakres obowiązków osoby. że skrypty kulturowe mogą okazać się przydatne przy opisywaniu nie tylko . lecz trzeba interpretować w ramach spójnego i opracowanego niezależnie systemu oceny. więc czasami trzeba go do spełniania jego obowiązków zachęcić — tak zachęcony czuje się lepiej i chętniej je spełnia. Co zechce pan dziś u mnie kupić?. a trochę Anglików.. jak to: „chcę. Normalnie mówi po prostu Proszę zrób to. W nowej pokomunistycznej rzeczywistości szybko wracają dawne tradycje w rodzaju Witam szanownego pana. gdybyś to zrobił. kultura i myśl 197 typowych dla danego języka. W pracy mówimy czasem Zrób to. bez których Francuzi 196 JĘZYK.'? uchodzi we Francji za podważanie własnego autorytetu.5. kiedy traktuje się go uprzejmie i uważa za „pana". Stanowią jednak pewien dowód sposobu widzenia świata przez ludzi żyjących w społecznościach wielonarodowych. Słowo miissen („musieć") należy do języka potocznego i nieustannie pojawia się w sytuacjach. Zatrudnienie bowiem nie oznacza u nas automatycznie..(13) Angloamerykański skrypt „rozkazywania przez pytanie": jeżeli chcę powiedzieć komuś coś takiego. W większości z nich bezpośrednich form rozkazujących używa się częściej niż w angielszczyź-nie. Wnioski: język. do której się zwraca. a mimo to w sposób jasny i przystępny. Johna Phillipsa. Wśród języków i kultur Europy (tak jak gdzie indziej) panuje pod tym względem znaczna różnorodność. Według angielskiego badacza. Metoda ta umożliwia nam postulowanie skryptów kulturowych bez odwoływania się do języka fachowego i pojęć 6.

że istnieją różne procesy umysłowe. natomiast z pewnością znajduje się pod 198 JĘZYK. takie jak uwaga czy percepcja wzrokowa. te narzędzia mogą stopniowo ulegać modyfikacji lub zostać odrzucone. jakie to społeczeństwo ma do dyspozycji. Zawsze jest miejsce na zróżnicowanie indywidualne i społeczne oraz na wprowadzenie zmian. że struktury naszego języka ojczystego w sposób nieunikniony narzucają nam pewne zwyczaje myślowe. że kategorie pojęciowe języka ojczystego stanowią wzorce dla kategoryzacji już od bardzo wczesnego dzieciństwa. poetów i językoznawców od wieków. jak i jednostki musi pozostać pod silnym wpływem „kulturowych reguł" komunikacji. powstała . co może stanowić ważną praktyczną pomoc w komunikacji międzykulturowej.5. w okresie romantyzmu niemieckiego. analizy doznań i syntezy intelektualnej każdego z nas.6. Nie twierdził on. Lecz styl komunikacyjny zarówno społeczeństwa. pewnym reproduktywnym narzędziem wyrażania idei. Uwarunkowane kulturowo słowa i struktury gramatyczne języka są narzędziami kształtowania pojęć. W wyniku tych zainteresowań. Indywidualny styl komunikacji językowej nie jest rygorystycznie zdeterminowany przez skrypty kulturowe. które odzwierciedlają doświadczenie historyczne społeczeństwa dotyczące pewnych sposobów działania i myślenia. które są niezależne od języka i które z tego powodu nie podlegają „kształtującemu" wpływowi języka. ponieważ zawsze istnieją alternatywne sposoby wyrażania myśli. istnienie wspólnego zasobu elementarnych jednostek semantycznych we wszystkich językach świata oznacza. owe idee kształtującym. nie jest nigdy w pełni zdeterminowany przez jej język ojczysty. jaki posiada jednostka. uważał. Jak wspomnieliśmy powyżej. Podobnie obraz świata. Wykazano mianowicie. Wnioski: język. 6. programem i przewodnikiem aktywności umysłowej. każde pojęcie charakterystyczne dla jakiejś kultury można przybliżyć osobom z nią niezwiązanym. nie będzie nigdy lepszego sposobu zrozumienia wewnętrznych zasad funkcjonowania danej kultury niż nauczenie się języka. KULTURA I ZNACZENIE 1 ich mocnym wpływem. 6. lecz czynnikiem . Teoretycznie. Podobnie ma się rzecz ze stylem komunikacyjnym. które jednostka przyswoiła sobie żyjąc w danej kulturze. że już w wieku 20 miesięcy dzieci anglo. Przeciwnie. Podsumowanie Związek pomiędzy językiem a kulturą fascynował filozofów. Ponieważ jednak każdy język działa jak niezwykle złożona integralna całość.ciągłości. Natomiast w odniesieniu do „myślenia językowego" Whorf argumentował. obraz świata danego społeczeństwa nie jest nigdy w pełni „zdeterminowany" przez zestaw narzędzi konceptualizacji. W tym celu również potrzebny będzie rygorystyczny. choć perspektywa pojęciowa pozostaje pod widocznym wpływem języka ojczystego. ale i dogłębny system analizy. że całe ludzkie poznanie opiera się na tym samym fundamencie pojęciowym. W tym sensie. mówienie nim i życie w środowisku ludzi mówiących tym językiem. że wszelkie myślenie jest zależne od struktury języka. Poglądy Whorfa na relatywizm językowy były często źle rozumiane. kultura i myśl ' W znanym powszechnie cytacie Whorf (1982: 284) w następujący 4jJosób wyjaśniał swój pogląd na wzajemne relacje języka i myślenia: . sprowadzając je do przetłumaczalnej konfiguracji uniwersalnych pojęć elementarnych. system językowego zaplecza (innymi słowy gramatyka) nie jest po prostu .i koreańskojęzyczne stosują wzorce pojęciowe typowe dla swojego języka. W miarę rozwoju społeczeństwa. W ostatecznym rozrachunku. przeprowadzone niedawno badania wskazują. ale i zróżnicowania i zmienności norm kulturowych.

to słowa danego języka stanowią zwykle odbicie doświadczenia historii i życia w określonym środowisku. 6. istnieniem bardzo dużej ilości słów na określenie pewnych zjawisk. pochodzi z prac tej wybitnej badaczki związków języka z kulturą. podobnie jak szereg przytoczonych w tekście przykładów. tzn. Redukująca parafraza prowadzi często do sformułowania prototypowego scenariusza. dlatego w najbardziej kluczowych domenach mamy często do czynienia z rozbudową leksykalną. cieszą się dziś niewielką popularnością i wielu badaczy przyjmuje bardziej realistyczną wersję teorii relatywizmu. nazwanych elementarnymi jednostkami semantycznymi. np. Zalecana lektura Więcej wiadomości na tematy poruszane w niniejszym rozdziale znaleźć można w pracy A. Wierzbickiej (1999)..teoria. wspólne dla wszystkich języków. W ostatnich latach wyodrębniono zbiór około 60 fundamentalnych elementów znaczenia. Konkludując. Bartmiński . że język wywiera wpływ na myślenie.. Przykładami kulturowego uwarunkowania gramatyki są włoskie konstrukcje: reduplikacja składniowa i bezwzględny stopień najwyższy. od nazwisk jej twórców. Zawartość pojęciową kategorii gramatycznych i kulturowych wzorców postępowania (czyli skryptów kulturowych) można również ukazać przez sparafrazowanie ich przy pomocy pojęć elementarnych. że reprezentują one pojęcia uniwersalne. tzn. pod nazwą hipotezy Sapira-Whorfa. a hipoteza ta jest obecnie sprawdzana na szerokim spektrum języków. że ludzka myśl jest zasadniczo wszędzie taka sama. metoda eksplikacji wyrażeń i skryptów kulturowych. W ten sposób unika się także niebezpieczeństwa et-nocentryzmu. co umożliwia pokonanie dwóch wad tradycyjnego podejścia do definicji opartego na parafrazie: niejasności i błędnego koła. dopóki wszystkie elementy pojęciowe danego wyrażenia nie zostaną zanalizowane przy pomocy pojęć elementarnych. składającego się z kilku schematów zdarzeń. Postuluje się. co się chce osiągnąć. W Ameryce odkrycie w językach Indian kategorii pojęciowych radykalnie różnych od indoeuro-pejskich spowodowało rozwój tej teorii i powstanie teorii relatywizmu językowego.6. Proponujemy tu stosowanie techniki parafrazy redukującej. że istnieją pewne podstawowe elementy znaczenia. zaś w kulturze angloamerykańskiej można swobodnie powiedzieć. zgadza się. KULTURA I ZNACZENIE ją z bezpośrednim stylem udzielania instrukcji praktykowanym na przykład we Francji. 6. czego się chce. co znajduje odzwierciedlenie w języku. patrz J. które wspólnie tworzą pełną ekspli-kację danego pojęcia. iż radykalne wersje teorii relatywizmu językowego czy też językowego determinizmu. Obydwie postawy kontrastu200 JĘZYK. tylko polega się na pośrednich sygnałach. że każdy język posiada swój własny obraz świata. narzucania kategorii własnego języka przy opisie innego. Na przykład w kulturze japońskiej nie mówi się otwarcie o tym. tzn. utrzymuje. że formy naszej myśli są ściśle determinowane przez kategorie językowe.?). Podsumowanie 199 Przeciwstawny pogląd filozoficzny. Pojęć elementarnych można używać w opisach semantycznych. Co do leksyki. W wersji mniej radykalnej.7. Na temat relacji między kulturą i językiem polskim. Metodę parafrazy zredukowanej do pojęć elementarnych można zastosować do analizy kulturowych uwarunkowań na poziomie leksykonu i gramatyki. Would you mind . należy podkreślić. znanej także. poglądu. choć najlepiej zrobić to bez narzucania swojej woli (stąd częste w języku angielskim użycie pośrednio wyrażonych próśb. uniwersaliści twierdzą jedynie. zwany uniwersalizmem. a także do analizy skryptów kulturowych. tzn. Kultury wyrażają swoje główne normy i wartości przy pomocy pewnych słów kluczowych.

Ćwiczenia i zadania 201 (b) Po polsku mówimy Światło błysnęło. pasja. wybuch gniewu 4. Błysnęło się albo Błysnęło. że np. nie rzeczowniki. gdzie może chodzić jedynie o siłę. it w angielskim wyrażeniu It flashed czy też się w polskim wyrażeniu Błysnęło się mają jakieś znaczenie. rozdrażnienie. zaś w hopi wystarczy powiedzieć rehpi („błyska" lub „błysnęło"). Muszyńskiego (1991). Zastanów się. Whorf (1982). co stwarza mu szansę . KULTURA I ZNACZENIE nienawiść . (a) Czy istnieją jakieś języki europejskie. Współczesna nauka. czasowniki występują bez podmiotów? 6.czynności i sil tam. gniew. nazewnictwo grzybów? Aby się o tym przekonać. upatruje często . w których. (a) klocek/układanka (b) zdjęcie/portfel (c) ręka/rękawiczka (d) książka/regał (e) zabawka/pudełko (f) zatyczka/pióro (g) czapka/głowa lalki : 3. Czy zgadzasz się z tym stanowiskiem? 2. elektryczność.stan irytacji.uczucie silnej niechęci i wrogości do kogoś zdenerwowanie — stan rozdrażnienia nerwowego.stania się odrębnym logicznym systemem ujmowania niektórych aspektów rzeczywistości. w języku nie istnieją „puste" słowa.8. gdzie omawiamy schemat „zdarzenia"). wyrażająca się podnieceniem.8. jakie byłyby polskie odpowiedniki przykładów zawartych w tabeli l i powtórzonych poniżej. w języku hopi są czasowniki. (c) Z kognitywnego punktu widzenia.2. Szerzej o hipotezie Sapira i Whorfa piszą autorzy prac zamieszczonych w tomie artykułów pod redakcją Z. Podane poniżej stwierdzenie Whorfa (1982: 328) stanowi dosyć radykalne sformułowanie językowej teorii względności i zawiera pewne przesadne uogólnienia: W języku hopi mogą istnieć i istnieją czasowniki nie wymagające podmiotu.gwałtowna reakcja na jakiś przykry bodziec zewnętrzny. Jakie to może być znaczenie? (d) Odpowiednikami europejskich terminów fachowych. Ćwiczenia i zadania 1. np. po angielsku A light flashed lub It flashed. oburzeniem irytacja . Poniżej podajemy definicje kilku związanych ze sobą określeń śemocji. irytacji złość. niezadowoleniem. wzburzenia. ściśle odwzorowując zachodnie języki indoeuropejskie. denerwowanie się 202 JĘZYK. Czy w języku polskim istnieją domeny szczególnie rozbudowane leksykalnie? Czy za taką domenę można by uznać.która zapewne nie zostanie nigdy wykorzystana . To znaczy.podobnie jak my wszyscy . 6. że języki europejskie widzą stan tam. spróbuj przetłumaczyć na znany Ci język obcy (oczywiście posługując się dostępnymi . w jaki sposób można je sformułować jaśniej i bardziej zrozumiale? i' gniew . czy koreańskiej? Jeśli potrafisz. porównaj język polski z jeszcze innymi językami. Zgadzałoby się to z poglądem Whorfa.2.gniewne podniecenie. zaczerpnięte ze Słownika języka polskiego. Czy te definicje sfor-iinułowane są w sposób niejasny lub okrężny? Czy możesz zasugerować. Które z tych konceptuali-zacji zakładają obecność „siły" pochodzącej od podmiotu? (Porównaj rozdział 4. na przykład. gdzie należałoby raczej widzieć pewne stany.(1990). Czy polska klasyfikacja czynności wkładania / łączenia i zdejmowania / oddzielania wyrażona przyimkami byłaby podobna do klasyfikacji angielskiej. tak jak w hopi. Patrz też Sapir (1978).

volo . B. kozak. podgrzybek. W niniejszym rozdziale zwrócimy także uwagę na warunki. Zastanów się nad rolą słów Bóg.| mom zwyczajowym. aby pokazać. Inną. Dunaja. kania. że zauważamy się nawzajem. maślak. jakie znaczenie w języku polskim ma użycie zdrobnień rzeczowników pospolitych (np. nazywana jest interpersonalną funkcją j ęzyka. Ta funkcja języka nazywana jest przedstawieniową funkcją języka. Spróbuj napisać eksplikację. Jest jeszcze trzecia grupa aktów mowy. kurka. W tym rozdziale skoncentrujemy się na tym.J lem jest uzyskanie wzajemnego zrozumienia oraz na strategie. co „robimy" przy pomocy języka w bezpośredniej interakcji z odbiorcą przekazu językowego. a użycie języka służy osiągnięciu określonych celów. które jeszcze lepiej ilustrują zjawisko leksykalnej rozbudowy domen w języku polskim? 5. Funkcja ta. na sposoby f kooperacji między uczestnikami aktu komunikacyjnego. Jeśli chodzi o potrzeby poznawcze. na przykład przez przewodniczącego na końcu zebrania. rozkazy i propozycje. Rozdział 7 Działanie za pomocą słów: pragmatyka W dotychczasowych rozważaniach zajmowaliśmy się głównie tym. powiedzeniach i przysłowiach (posłuż się w tym celu dużym słownikiem języka polskiego. w jaki sposób język używany jest do bezpośredniego oznaczania elementów rzeczywistości pozajęzykowej. kawka zamiast kawa czy gazetka zamiast gazeta). Czy stosowanie zdrobnień można uznać za cechę specyficzną gramatyki polskiej? Postaraj się wyjaśnić przy pomocy eksplikacji. J.słownikami) następujące nazwy grzybów jadalnych: prawdziwek. gołąbek. ale fakt. których źródłem są określone potrzeby poznawcze lub stany wolicjonalne. Są to zatem wszelkie prośby. czyli akty woli (łac. Łódź 1993). równie ważną funkcją jest takie użycie języka. np.opisz zwyczaj językowy w Twoim regionie)? 7. że w ogóle mówimy. aktów z którymi mamy do czynienia. Jakie przyczyny kulturowe leżą u podstaw tak rozpowszechnionego zdrabniania (mogą tutaj wystąpić różnice regionalne . zebranie. Pyczewskiej-Pilarek. Takie akty tworzą (nową) rzeczywistość w jej społecznym wymiarze. zebranie zostaje zakończone. aby interakcja była skuteczna. Skąd mogą wynikać trudności w tłumaczeniu? Czy istnieją jakieś inne domeny. rydz. . aby nie wykraczać przeciwko określonym nor. Akty te realizują intencje komunikacyjne. Słownikiem współczesnego języka polskiego pod red. W tradycji polskiej powiedzenie za wolność naszą i waszą ma znaczenie szczególne i stanowi z pewnością pewną normę kulturową. determinuje tę sytuację. którego istota sprowadza się do wzajemnego oddziaływania rozmówców na siebie. to realizowane są one przez wymianę i uzyskiwanie różnego rodzaju informacji. do których się uciekamy. Czy słowa te zasługują na miano słów kluczowych dla kultury polskiej? Dlaczego? 6. „Robiąc coś" przy pomocy języka dokonujemy różnego rodzaju aktów mowy. jak i na odbiorcę przekazu. kiedy wypowiedzenie pewnych słów w określonej sytuacji. oraz słownikiem przysłów. opisy i omówienia oraz pytania. Częściej jednak mamy bardziej konkretne zamiary. Przysłowie prawdę ci powie: przysłowia i cytaty: antologia od Ado Z pod red. których ce. Niekiedy rozmawiamy ze sobą tylko po to. Ojczyzna i honor z punktu widzenia częstotliwości ich użycia. będąca przedmiotem rozważań w tym i następnym rozdziale. Stany wolicjonalne są ujawniane poprzez nakładanie określonych zobo204 DZIAŁANIE ZA POMOCĄ SŁÓW: PRAGMATYKA wiązań zarówno na nadawcę. Kiedy przewodniczący mówi Niniejszym zamykam. co mówimy. Nie liczy się wtedy to. opieńki i in. występowania w zwrotach frazeologicznych. które l muszą zostać spełnione.„chcę"). np. Są to zatem wszelkie stwierdzenia. na przykład używając zbyt bezpośredniego języka. która przy pomocy pojęć elementarnych wyjaśniałaby istotę tego skryptu kulturowego.

aby przekazać drugiej stronie. W każdym z tych kontekstów społecznych. jest to jedynie określona forma zachowania towarzyskiego. w pracy czy w szkole. którym zajmowali się filozofowie języka. namawiając.jak tam? Widzę. która bada. wyrażam swój zamiar dodania mu otuchy. w mieście czy na wsi. że inni ludzie będą świadomi tego. 7. że została zauważona.1. że pragmatyka pojmuje używanie języka jako jeden z elementów interakcji międzyludzkiej. Dosyć często rozmawiamy tylko po to. pracują i oddziałują na siebie nawzajem w określonych kontekstach społecznych. wsiadają do autobusów. że nasze wypowiedzi to nie tylko akty informacyjne. Jeżeli.L. d. które mogą skłaniać ludzi do powiedzenia czegoś oraz zaproponujemy klasyfikację aktów mowy z perspektywy kognitywnej. zachęcając itp. prosząc. l. Przy pomocy słów możemy spowodować. czego chce. są treścią aktu mowy. nie tylko „mówimy" coś. (1) Fragment zasłyszanej rozmowy A: Noo. po pracy idą do znajomych. dla przykładu. Dobrze. Mój komputer nie działa.innymi słowy. tramwajów i pociągów. Mógłbyś pożyczyć mi swój laptop na parę dni? c.1. to po prostu staram się. co sądzi. .można nazwać intencją komunikacyjną.. Ludzie żyją. Wszelkie cele. Konkretne słowa. wychodzą do pracy czy szkoły. aby zakomunikować określony stan swego umysłu. Jednym z głównych instrumentów takiego oddziaływania jest rozmowa. Dopiero brytyjski filozof J.1. Wstają rano. jak pokazują przykłady (2)b-d: 206 DZIAŁANIE ZA POMOCĄ SŁÓW: PRAGMATYKA (2) a. ludzie nieustannie oddziałują na siebie. że nieźle. co dzieje się w naszych umysłach. aby przekazać to. Wprowadzenie: co to jest pragmatyka? 205 z naszych rozmów służy wyłącznie temu. tzn. Dzięki. mówię do mojego wujka. w pracy i szkole spotykają się ze swoimi kolegami. Oznacza to. jakie wypowiadamy dla wyrażenia określonej intencji komunikacyjnej. . innymi słowy. B: Ludzie to tylko narzekają. Intencja komunikacyjna i akty mowy Nie zawsze celem rozmowy jest wyrażanie określonych zamiarów. zwrócił uwagę. czy też. w jaki sposób ludzie wypowiadają prawdziwe stwierdzenia oraz jak można określić warunki prawdziwości tego. który w rzeczywistości nie wygląda najlepiej. Przez całe wieki głównym. było ustalenie. mijają po drodze sąsiadów. autor wydanej w roku 1952 pracy pod tytułem How to dóthings with words? („Jak działać słowami"). Dla przykładu. Wiele 7. jak w przykładzie (2)a. jak pokazuje przykład (1).. b. co się dzieje w jego umyśle. aby porozmawiać. u znajomych czy w kościele. aby poczuł się lepiej. że można na ciebie liczyć. itd. w przysłowiowej „rozmowie o niczym" naszym głównym celem nie jest przekazanie informacji czy wyrażenie przekonań lub potrzeb. na ulicy. nakazując. Język użyty w ten sposób spełnia funkcję fatyczną (od greckiego phatós „powiedziany"). przyniosę jutro. w domu. a niekiedy nawet jedynym zagadnieniem. Austin. co się mówi. zasiadają z rodziną do śniadania. w co wierzy.7. Jednak w większości sytuacji człowiek podejmuje próby komunikowania się. co zamierza i czuje . ale także „robimy" wiele innych rzeczy przy pomocy słów. co można uznać za prawdę lub fałsz. W następnych dwóch podrozdziałach zajmiemy się różnymi motywacjami. w jaki sposób ludzie oddziałują na siebie przy pomocy języka. Wprowadzenie: co to jest pragmatyka? Pragmatyka jest nauką. to co widzi. Wiedziałem. które chcemy osiągnąć za pośrednictwem języka informując.. B: Co mam narzekać? A: No pewnie. Bardzo dobrze dziś wyglądasz.

Komisywne akty mowy to obietnice ((3)c). Wprowadzenie: co to jest pragmatyka? 207 że każda wypowiedź to w pierwszym rzędzie określony akt mowy. Biorę sobie ciebie za męża i przysięgam. które nakładają na nadawcę komunikatu określone zobowiązania. że to stwierdzenie jest prawdziwe. muszą być obecni inni ludzie i musi zostać zachowany pewien ceremoniał. później jednak doszedł do przekonania. dyrektywy: c. ekspresywy: e.perform „wykonywać. musi to być sytuacja oficjalna. Chociaż spodziewamy się. że to coś zostanie zrobione. służą do wyrażania stwierdzeń. w rzeczywistości może ono być zarówno prawdziwe. (2)b to prośba o zrobienie czegoś skierowana do odbiorcy. deklaracje: Jurek dużo pali. Kategorie te to asertywy ((3)a). co mówi. prosimy kogoś o coś. ponieważ robimy coś używając słów: wyrażamy przekonanie. Nadawca mógł przecież po prostu zapomnieć włączyć komputer do sieci. co widzi albo to. Powstaje teraz pytanie. Asertywne akty mowy. matka chrzestna rozbija o burtę statku butelkę szampana. nadawca komunikatu językowego . Zadania tego podjął się uczeń Austina. proponując typologię opartą na pięciu kategoriach aktów mowy. ale także coś robimy. stwierdza to. Kognitywna klasyfikacja aktów mowy Niektóre z pięciu kategorii aktów mowy zaproponowanych powyżej (3)są do siebie bardziej zbliżone niż inne. że. Austin był pierwszym filozofem języka. Nadaję ci imię „Batory". przekazywania opisów stanów rzeczy i zdobywania informacji za pomocą pytań.1. uczucia wdzięczności lub pochwały ((2)d). jak i fałszywe. W pozostałych aktach mowy (2)b-d nadawca nie jest już zainteresowany prawdziwością czy fałszem tego. a (2)c -obietnica. Deklaracje. komisywy: d. który zdał sobie sprawę. Wypowiadając (2)d. Wydaje się zatem. a następnie chwali partnera. Wyjdź stąd! Obiecuję. ale tworzy nowy fakt poprzez wypowiedzenie słów podczas uroczystego wodowania. Rozważmy z kolei przykład (2)e: (2) e. takie jak na przykład wypowiedź (2)e. a więc. filozof John Searle. Matka chrzestna statku nie wyraża w wypowiedzi (2)e obiektywnego stanu rzeczy. kiedy coś mówimy. że zawsze. Na początku Austin nazwał takie akty mowy jak (2)e performa-tywnymi aktami mowy (albo performatywami. Na przykład. dokonujemy aktu mowy. komisywy ((3)c). składamy podziękowanie itd. informując j o tym odbiorcę. aby ten fakt mógł zaistnieć. nadawca najpierw wyraża uczucie wdzięczności. Mamy tu do czynienia z dwo-1 ma aktami mowy. ekspresywy ((3)d) oraz deklaracje ((3)e). albo deklaratywne akty mowy. Są one elementem takich ceremonii jak zaślubiny ((3)e) czy też nadanie nazwy podczas wodowania statku ((2)e). że akty mowy można przypisać do pewnych . Ponadto. takie jak (2)a i (3)a. po wypowiedzeniu zwyczajowej formuły (2)e. ani nie jedynie. dyrektywy ((3)b). (2)c) oraz propozycje.Wypowiadając zdanie (2)a.1. kwestia prawdy i fałszu. w których szczególnie istotny jest stan wolicjonal-ny nadawcy. że używając słów nie tylko coś mówimy. w jaki sposób można opisać różne rodzaje aktów mowy. Dyrektywne akty mowy są środkiem do wydawania poleceń ((3)b) lub wyrażania próśb ((2)b). od ang. Przykłady z ostatniej serii (3) odpowiadają mniej więcej przykładom z serii poprzedniej (2). Ekspresywny akt mowy służy do wyrażania gratulacji ((3)d). 7. Moje gratulacje z okazji urodzin. który bez owej deklaracji nie może zachodzić. obiecujemy coś komuś. że wypowiedzi to nie przede wszystkim. o czym jest przekonany. że jutro przyjdę. służą zadeklarowaniu czy też ukonstytuowaniu jakiegoś (nowego) faktu społecznego. i w których na partnera (2)b lub na samego mówiącego (2)c zostaje nałożone określone zobowiązanie. ale 7. dokonywać").2. asertywy: b. (3) a.

W wypowiedzi Marka ((5)a) można wyróżnić dwa akty obligatyw-ne: dyrektywę i komisywę. które służy uzyskaniu informacji ((4)b). ale też opierają się na wielu dodatkowych założeniach . jeśli potrafi. a konkretnie. stara się tę informację przekazać. czy odbiorca jest w stanie udzielić tej informacji ((4)b). chce prowadzić. i że on sam nie zna odpowiedzi. Marek. Piotr (podając kluczyki): W porządku. Zwróćmy też uwagę. sprawdza jednocześnie (Czy może mi pani powiedzieć). że nie ma prostej zależności między formą wypowiedzi językowej (w tym przypadku trybem rozkazującym) a intencją komunikacyjną. że odbiorca może chcieć wiedzieć. złożyć gratulacje z jakiejś okazji. że druga osoba nie odpowiada na zadane jej pytanie po prostu tak. Niech pan skręci w lewo. a następnie zamiast zapytać wprost Gdzie jest dworzec?. aby Piotr mu coś powiedział. Marek: Daj mi kluczyki. Podobnie dyrektywy i komisywy mogą utworzyć wspólną kategorię. informację. oczywiście. Dlatego też w powyższej krótkiej rozmowie nadawca najpierw wyjaśnia.w celu przekazania informacji. że nadawca odpowiedzi ((4)c) posługuje się trybem rozkazu7. że mówiący nie ma pewnych informacji.zwykle stosowanym w przypadku poleceń . potem jeszcze raz w prawo. (4) a. o czym są przekonani lub też co czują. np. albo na siebie samego (komisywy). którą ta forma realizuje. b. Ponieważ Marek nie wypił tyle alkoholu co Piotr. Możemy je nazwać obligatywnymi aktami mowy. dlaczego nadawca zadaje pytanie. że prośba wyrażona w (5)a jest zupełnie inna niż pytanie. Marek nie chce. Eks-presywne i deklaratywne akty mowy można zatem włączyć do nad-1 rzędnej kategorii konstytutywnych aktów mowy. że ten ktoś jest nam bliski i że nie zapomnieliśmy o uroczystym dla niego dniu. Jedne i drugie można przypisać do nadrzędnej kategorii informatywnych 208 DZIAŁANIE ZA POMOCĄ SŁÓW: PRAGMATYKA aktów mowy. w którym chodzi o uzyskanie informacji i. ponieważ w obu przypadkach nadawca nakłada jakieś zobowiązanie. Przyjrzymy się teraz bliżej tym trzem głównym kategoriom oraz różnym typom aktów mowy. kto ma właśnie urodziny. Wprowadzenie: co to jest pragmatyka? 209 jącym . Wyobraźmy sobie następującą sytuację: Marek i Piotr wychodzą z przyjęcia. w którym akty te mają zostać spełnione. na przykład. Możemy. b. co rozmówcy wiedzą. jak i spodziewany wynik interakcji są zupełnie inne. przekazujemy pewien społecznie rozpoznawalny sygnał. jak dostać się do dworca? c. które do nich należą. co sądzą. Informatywne akty mowy obejmują wszystkie akty mowy. obiecuję. Ja poprowadzę.nadrzędnych kategorii na podstawie występowania określonych podobieństw. Następnym razem moja kolej. Przykład ten ilustruje tezę. W przypadku obligatywnych aktów mowy zarówno motywacja. albo na odbiorcę (dyrektywy). Nie znam za dobrze tego miasta. uzyskaniu informacji od odbiorcy lub też stwierdzeniu. Celem . Zauważmy. ale żeby coś zrobił.1. a robiąc to. Czy może mi pani powiedzieć. Informacja może dotyczyć tego. Informatywne akty mowy są nie tylko bardzo zróżnicowane. Ekspresywy i deklaracje również mają podstawową wspólną cechę: w obu przypadkach wymagany jest pewien usankcjonowany tradycją rytuał społeczny. które służą przekazaniu odbiorcy informacji. dlaczego zadaje pytanie ((4)a). bez obligowania odbiorcy do zrobienia czegokolwiek. może powiedzieć: (5) a. Na przykład asertywne akty mowy mają wiele cech wspólnych z pytaniami zadanymi w celu uzyskania informacji (Czy Jurek dużo pali?). Dworzec będzie po lewej stronie. ale interpretuje je jako pytanie.na przykład na założeniu. z okazji urodzin komuś. żeby dał mu kluczyki od samochodu. Wydaje się dość oczywiste. Tak.

że można na ciebie liczyć) czy gratulacje ((3)d: Moje gratulacje z okazji urodzin). a także pokażemy. kiedy ktoś ma urodziny. że zrobi. Na rys. przez co zobowiązuje się do określonych działań w przyszłości. pod warunkiem. że poprowadzi następnym razem. aby zrobił to. Kategorie i podkategorie aktów mowy akty mowy konstytutywne informatywne obligatywne ekspresywne deklaratywne asertywne dziękowć chwalić przepraszać pozdrawiać nazywać poślubić skazywać ogłaszać twierdzić wyrażać opisywać zakladać pytania o informacje pytać dyrektywne komisywne prosić obiecywać kazać proponować proponować radzić 7. jakimi są podziękowania ((2)d: Dzięki. 1. jaki wpływ na akty mowy mają warunki fortunności tych aktów oraz zasady kooperacji i grzeczności. muszą być spełnione także w odniesieniu do ekspresyw-nych aktów mowy. że Piotr przekaże mu kluczyki. a także typowe czasowniki. a potem obiecuje. gdy ten ktoś coś dla nas zrobił lub też obiecuje. które tworzą rzeczywistość społeczną. propozycje i obietnice. Zaczniemy od konstytutywnych aktów mowy. A zatem. Jedynie matka chrzestna może nadać nazwę wodowanemu statkowi. Jak widać. mają jedną cechę wspólną. które 210 DZIAŁANIE ZA POMOCĄ SŁÓW: PRAGMATYKA muszą zostać spełnione dla takich konstytutywnych aktów mowy jak deklaracje. chociaż ekspresywne akty mowy ((2)d. o co go prosi. Zgłaszając tę propozycję. w obu przypadkach wymagane są te same warunki skuteczności czy adekwatności aktu mowy. (3)d) i deklaratywne akty mowy ((2)e). Nadawca zobowiązuje odbiorcę lub siebie samego do pewnych działań w przyszłości. gdy coś zostaje wypowiedziane przez właściwą osobę. W następnych podrozdziałach poświęcimy więcej uwagi tym podstawowym kategoriom. nie tyle używając słów. Tak samo gratulujemy z okazji urodzin tylko właśnie wtedy. Podobnie wygląda wypowiedź Piotra ((5)b). ile po prostu przekazując kluczyki. Konstytutywne akty mowy to akty.. wszystkie obli-gatywne akty mowy. ł tylko panna młoda może dopełnić aktu zaślubin.. takie jak prośby. że.jego wypowiedzi jest po pierwsze zobligowanie Piotra. Najpierw przychyla się on do prośby. że to właśnie on poprowadzi. że usiądzie za kierownicą. Rys. Dzieje się tak jedynie wtedy. w określony sposób i w odpowiednim momencie. l zestawiono podstawowe trzy kategorie aktów mowy-oraz ich podkategorie.2. Wiedziałem. (3)e) wyrażają różne intencje komunikacyjne. Konstytutywne akty mowy a warunki fortunności . ale też chce on podać powód swojej prośby i dlatego proponuje. zwane warunkami fortunności. Dziękujemy komuś i chwalimy kogoś jedynie wtedy. Warunki. Marek zobowiązuje się. i przysięgam. które są używane w konkretnych wypowiedziach. Jest tak zapewne w przypadku deklaracji (2)e: Nadaję ci imię „Batory" oraz (3)e: Biorę sobie ciebie za męża.

Wysoki Sądzie! Sprzeciw oddalony. niczego przy tym nie mówiąc. gratulacje. Porównajmy konstytutywne akty mowy z inną formą działania. jest ono nośnikiem istotnych.211 7. do zobaczenia. przepraszam. W tym przypadku sędzia. nie szkodzi itd. Dla przykładu. jak wiele można zdziałać przez konstytutywny akt mowy ((6)b) jest znana z anglosaskiej praktyki sądowniczej poniższa wymiana zdań: (6) a.1. taką jak na przykład oddawanie długu. Odnosi się to zarówno do eks-presywnych. począwszy od bardzo potocznych i swobodnych. komplementy. aby w tym dniu przytrafiały się tylko dobre rzeczy. gratuluję. Każdą kulturę charakteryzuje wielka różnorodność zachowań rytualnych. aby sędzia użył zwyczajowej krótkiej formuły w odpowiednim momencie rozprawy sądowej. to skrócona formuła wyrażająca życzenie Niech cię Bóg prowadzi. Nie wystarczy po prostu powiedzieć Niniejszym zwracam ci 1000 złotych. dobranoc (zamiast „dobrej nocy"). Wiele z nich odnosi się do emocjonalnej strony ludzkiego życia. ludzie postanawiają nie pozdrawiać się nawzajem.2. śpij dobrze. Konstytutywne akty mowy a warunki fortunności Kiedy ktoś wyraża swoje uznanie mówiąc Moje gratulacje albo gdy dokonuje deklaratywnego aktu mówiąc Ogłaszam was mężem i żoną. Skrócona forma strony biernej w wypowiadanej frazie Sprzeciw oddalony jest usankcjonowanym tradycją odpowiednikiem zdania w stronie czynnej Oddalam sprzeciw. pa. trzeba także rzeczywiście przekazać pieniądze. Samo wypowiedzenie zwyczajowej formuły we właściwych okolicznościach może zmienić sytuację. Adwokat: b. w naszej kulturze ludzie często podają sobie ręce w geście powitania. Niemniej jednak. Wartości te dają się szczególnie odczuć. który został zgłoszony. a samo wyrażenie jest po prostu zrytualizowa-nym pożegnaniem. zdrowie. konstytuuje określony fakt mający moc prawną. jak i deklaratywnych aktów mowy. Nawet najbardziej powszechne pozdrowienia. kiedy. jak i niewerbalnych. wystarczy właściwie tylko przekazać pieniądze. hej. Sędzia: Sprzeciw. Dobrym przykładem pokazującym. podziękowania.ta ostatnia ma prawdopodobnie najwięcej podkategorii. pocieszenia. Używane jeszcze pożegnalne pozdrowienie Z Bogiem. że niekoniecznie jest rozpoznawalny. niech Bóg nad tobą czuwa. Co więcej. należą do kategorii ekspresywnych aktów mowy. takie jak Dzień dobry. a skończywszy na formach oficjalnych i zinstytucjonalizowanych. a mianowicie: 1) akt musi być dokonany we właściwych okolicznościach i 2) wystarczy jedynie wypowiedzieć odpowiednią formułę bez robienia czegokolwiek. pożegnania. transakcją finansową. przez wypowiedzenie zwyczajowych słów. takich jak cześć. dź'ń dobry . muszą zostać spełnione pewne warunki fortunności aktu mowy. powiedzmy. zwięzłych wyrażeń językowych. społecznie uznawanych wartości. aby sprzeciw został rzeczywiście oddalony. na razie. Ich pierwotną funkcją było przecież życzenie dobrego dnia.2. Wystarczy. Większość ekspresywnych aktów można realizować za pomocą krótkich. że są to często formy skrócone: dzięki (zamiast „dziękuję"). 7. Podkategorie konstytutywnych aktów mowy Spośród trzech nadrzędnych kategorii aktów mowy . dzięki. na przykład. nieźle.informa-tywnych. życzenie. Ten pierwotny sens został tak mocno zakorzeniony w wyrażeniu językowym. to mamy do czynienia z sytuacją odwrotną. która wyrażana 212 DZIAŁANIE ZA POMOCĄ SŁÓW: PRAGMATYKA jest w zachowaniach zarówno werbalnych. Natomiast jeśli chodzi o konstytutywne akty mowy. Cechą charakterystyczną takich zrytualizowanych aktów mowy jest to. Do potocznych wypowiedzi należy duża ilość zwyczajowych aktów mowy obejmujących codzienne pozdrowienia. Ten sam rytuał obejmuje wiele zachowań językowych. przeprosiny itd. obligatywnych i konstytutywnych .

jest ekspresywnym aktem mowy. że istnieją zarówno akty mowy dokonywane wprost i akty mowy dokonywane nie wprost. Inaczej jest w przypadku użycia czasownika przepraszać. Fragment ten. Co tam u was? Przykłady bardziej oficjalnych ekspresywnych aktów mowy są również powszechnie znane.. Wyra-żeniaprzepraszamy i jest nam bardzo przykro są dobrą ilustracją faktu. po czym rozpętała 7. że ich nadawca został do wyrażenia przeprosin upoważniony. Najpierw informuje on czytelników o podstawowym założeniu dotyczącym przeprosin: nie można obrazić nikogo. oczywiście. i ich właśnie przeprasza „w imieniu" dziennikarza. jak tam?. Publiczne przeprosiny wypowiedziane w czyimś imieniu każą nam się domyślać. jest nam bardzo przykro i przepraszamy w imieniu autora tekstu. możemy sobie łatwo pozwolić na pewną kreatywność. oj. stąd też stosunkowo częste pojawianie się nowych form. nie reaguje. że jest nam przykro. które zabraniałyby publikacji tego typu. Jeżeli jednak przyjrzymy mu się bliżej. że autorem kierowały jeszcze inne motywy.. oraz to. przynosi jednak pewne ważne informacje i ważne opinie. Mówiąc przepraszam. Na biegunie przeciwnym do bieguna grupującego wyrażenia potoczne znajdziemy deklaratywy . czyli taki. Co tam. ale nie. oraz poglądów kolidujących z moralnością i dobrem społecznym. Ustawa o radiofonii i telewizji zabrania propagowania działań sprzecznych z prawem. Czasowniki performatywne występują. pewny swoich racji. który nazywa akt mowy i jednocześnie go wyraża. że jest nam przykro w czyimś imieniu. Jeśli zatem chcemy przeprosić w czyimś imieniu. Dziennikarz. Są pewne ograniczenia. co pokazuje lista czasowników w tabeli 1. że występują one także w połączeniu z wykrzyknikami: a. we wszystkich trzech nadrzędnych kategoriach aktów mowy. że niektórzy ludzie mogli się poczuć urażeni. dlaczego możemy powiedzieć. które są wypowiadane tylko przez . To rozróżnienie pozwala wyjaśnić. a użycie czasownika w pierwszej osobie liczby mnogiej zmienia to przekonanie w pewność. Redaktor X nie miał zamiaru nikogo obrazić. jak na przykład cześć. ale tylko dla mediów elektronicznych. jeżeli jednak ktoś poczuł się urażony. hej. Dlatego też czasownik przepraszać określany jest jako czasów214 DZIAŁANIE ZA POMOCĄ SŁÓW: PRAGMATYKA nik performatywny. jako że intencją komunikacyjną autora są przeprosiny. na przykład zamiast standardowych pozdrowień na powitanie możemy usłyszeć No. pa. a nie nazywaniu aktu przeprosin. jako całość. jednocześnie z nazwaniem aktu mowy podejmuję działanie. Używając obu wyrażeń dajemy do zrozumienia. jeżeli nie ma się takiego zamiaru. Wyobraźmy sobie następującą sytuację: pewien dziennikarz wyraził się w dość ostrych słowach na temat działań podjętych przez pewną grupę społeczną. Konstytutywne akty mowy a warunki fortunności 213 się burza.. Wyrażenie jest mi przykro może służyć jedynie wyrażaniu. pozostaje nam czasownik przepraszać. cześć czypa. Sam akt nie zostaje nazwany eocplicite przez użycie wyrażenia jest mi przykro. to dojdziemy do wniosku. Redaktor naczelny przyznaje. cześć. że ubolewamy z jakiegoś powodu. jak leci? Używając języka potocznego w typowych sytuacjach dnia codziennego.czy też po prostu dobry (zamiast „dzień dobry").wysoce sformalizowane wyrażenia. żyjemy jakoś?. Ostatnie zdanie wypowiedzi redaktora pozwala nam zwrócić uwagę na jeszcze jedno rozróżnienie dotyczące aktów mowy. powtórzenia. przepraszam. natomiast redaktor naczelny zabiera głos w jego imieniu: (7) W Polsce nie ma żadnych przepisów. Publikacja naszego kolegi nie musi się podobać. którego istota sprowadza się do przepraszania. niemniej jednak wyrażenie jest mi przykro jest aktem mowy dokonanym nie wprost (wypowiadając te słowa wyrażamy ubolewanie i jednocześnie przepraszamy).2.

Przykład ten nie jest aktem wyrażającym zaistnienie „stanu zaręczyn". zwykle jest to zaimek osobowy lub forma czasownika w pierwszej osobie liczby pojedynczej. ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.na przykład lekarz . Typowe konteksty dla takich aktów mowy to na przykład sędziowanie w rozgrywkach sportowych. Piotrze Andrzeju. .2. że wyrażenia te mogą zawierać przysłówki i wyrażenia przysłówkowe. W przypadku dyrektywnych aktów mowy . Te wysoce sformalizowane wyrażenia często także zawierają czasownik performatywny. takie jak na przykład niniejszym. W ceremonii chrztu. która dokonuje określonego aktu. której ze względu na swoją pozycję czy funkcję społeczną przysługuje takie prawo.2. stanowić itp. zapisywanie spadku. W większości kultur pracownicy i dzieci nie mają prawa wydawać poleceń * pracodawcom czy rodzicom. składanie zeznań.określonych ludzi w ramach społecznie usankcjonowanych instytucji. W wypowiedzi (9) czasownik performatywny ogłaszać został użyty do realizacji intencji komunikacyjnej polegającej na „ustanowieniu nowej jakościowo rzeczywistości". aby akt mowy był rzeczywistym działaniem językowym. albo są to wyrażenia użyte w stronie biernej. na które oni odpowiadają twierdząco. czasowniki użyte w takich wyrażeniach muszą mieć formę czasu teraźniejszego.na przykład przy wydawaniu poleceń . ustanawiać. Konstytutywne akty mowy a warunki fortunności 215 (9) Niniejszym ogłaszam stan wojenny na terenie całego kraju. Deklaratywne akty mowy z reguły charakteryzuje mocno „skostniały" styl. a są z reguły elementem szerszych zrytualizowanych zachowań. czyli jest aktem informatywnym dokonanym w stosunkowo oficjalnym kontekście. ksiądz najpierw zadaje szereg pytań skierowanych do rodziców i rodziców chrzestnych ((8)a). mogą być użyte na wiele sposobów. Amen. Natomiast w wypowiedzi (10) ten sam czasownik jest użyty w innym kontekście i służy jedynie do „opisu" określonej sytuacji. 7. że czasowniki performatywne. Warunki fortunności można sformułować w odniesieniu do wszystkich typów aktów mowy. musi być upoważniony do przekazania tych informacji osobie. H' Warunki fortunności są jednak szczególnie wyraźnie określone iprzy deklaratywnych aktach mowy. takie jak ogłaszać.2. ogłaszanie wojny i wiele innych. udzielanie nominacji. czy chcecie.. która o to prosi. Warunki fortunności Warunki fortunności określają wymagania w odniesieniu do okoliczności. na przykład ogłaszać. które określają czas i miejsce performatywnego aktu mowy. jako że w konstytutywnych aktach mowy wypowiadanie określonej formuły jest jednocześnie kreowaniem rzeczywistości. a dopiero potem przystępuje do oficjalnego chrztu: (8) a. ? b. W przypadku informatywnego aktu mowy nadawca . Przykład (9) pokazuje. tak jak w przypadku wyrażenia Sprzeciw oddalony.. Rodzice i rodzice chrzestni. 7. Przykład (8) pokazuje. aby wasze dziecko. Spójrzmy na kolejny przykład: (10) W zeszłym miesiącu ogłosili zaręczyny. a służy jedynie jako ilustracja faktu.nadawca musi być osobą. a po wtóre. Ponadto. Pytanie z przykładu (8)a poka216 DZIAŁANIE ZA POMOCĄ SŁÓW: PRAGMATYKA . w których nadawca komunikatu językowego może użyć pewnych wyrażeń tak. jak ilustrują kolejne przykłady ((8)i (9)). że określone akty mowy nie stanowią izolowanych działań. Zawierają one odniesienia do osoby.musi przede wszystkim sam posiadać pewne wiadomości na temat pacjenta. prowadzenie rozpraw sądowych. udzielanie chrztu czy ślubu.

żuje. wyrok sądu niższej I instancji nie ma mocy prawnej. jak zobaczymy w dalszych rozdziałach. w odniesieniu do aktów mformatywnych i obligatywnych obowiązują jeszcze inne warunki.„nie na miejscu". mąż wcale nie pogratulował swojej wybrance z okazji urodzin. że nie został przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi zasadami. a więc co nadawca może zakładać. Sformułowanie takiego pytania jest możliwe tylko przy założeniu. że akty takie mają sens. aby zrytualizowane akty społeczne . Jeżeli zatem chcemy pogratulować komuś z okazji urodzin. ważne jest.księdza. gratulując bez okazji albo w nieodpowiednim czasie. Ponadto. l kierownika urzędu stanu cywilnego. jeżeli dokonują się we właściwym czasie i miejscu oraz jeżeli nadawcą komunikatu jest właściwa osoba. Jeżeli jeden z tych warunków nie zostanie | spełniony. Jeżeli sąd wyższej instancji uzna. Informatywne akty mowy a zasada kooperacji Wymiana informacji obejmuje zarówno przekazywanie. cały akt można zakwestionować i w konsekwencji uznać. dzięki którym możliwe jest racjonalne komunikowanie się. Podobnie jest w przypadku zawierania ślubu. aby taki akt miał miejsce.ślub taki nie ma mocy prawnej. jak i „działanie" może odnieść określony skutek. a także sposobami współdziałania pomiędzy nadawcą i odbiorcą. Zarówno „mówienie". Mówiąc inaczej. muszą zostać spełnione | różnego rodzaju warunki. Piotr: Chyba do parku. W przeciwnym razie nie ma „działania". 7. ślubu czy awansu. jeżeli nie zostanie on udzielony przez osobę. jeżeli spełnione są wszystkie warunki. a mamy do czynienia jedynie z wypowiadaniem rytualnych zwrotów i wyrażeń. że po to. Trzeba jednak podkreślić. ponieważ nie zostały zachowane wszystkie warunki niezbędne. a co odbiorca musi sam wywnioskować. że warunki skuteczności aktów mowy nie są jedynie warunkami. Maria: Cześć. Właś.były aktami fortunnymi. a zatem że z prawnego punktu widzenia w ogóle nie zaistniał. a zatem wcale nie były gratulacjami. co partner już wie. które są . Presupozycje konwersacyjne i konwencjonalne Z pewnością nikt z nas nie zwróciłby się z poniższym pytaniem (12)a do zupełnie obcej osoby. kapitana statku czy samolotu fj lub ambasadora . b. Aby komunikacja była maksymalnie efektywna. akt mo7.3. Podobnie rzecz się przedstawia w przypadku wszelkich aktów konstytutywnych. Żona: Ty chyba nigdy nie zapamiętasz. aby deklaracje były wiążące. Warunki fortunności obowiązują w odniesieniu do wszystkich trzech nadrzędnych kategorii aktów mawy.na przykład |j udzielanie chrztu . . Obowiązują one także w odniesieniu do codziennych zwyczajowych zachowań wyrażanych przez ekspresywne akty mowy.J nie tak się dzieje w przypadku niektórych apelacji do sądu wyższej instancji.1. która jest do tego upoważniona . nie zrobimy tego zwracając się do niewłaściwej osoby. 7. że wiemy <o sobie nawzajem dość dużo: (12) a. Informatywne akty mowy a zasada kooperacji 217 wy nie dokonuje się. W kolejnych podrozdziałach zajmiemy się bliżej pre-supozycjami i implikaturami. kiedy są moje urodziny! | Pomimo dobrych intencji komunikacyjnych. które muszą być spełnione. Zawsze stię tam dobrze bawią. jak i uzyskiwanie informacji. (11) a. takie postępowanie można określić jako „nieudaną" próbę gratulacji.3. Mąż do żony: Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. a rozprawa musi zostać przeprowadzona ponownie. Gratulacje były „nieudane". a nie tylko aktów konstytutywnych. dokąd dzisiaj zabierasz dzieci? b. by nadawca i odbiorca przekazu mogli korzystać z racjonalnych przesłanek pozwalających im domyślać się.3. kochaj nie. Zdrowy rozsądek podpowiada nam. że nastąpiły pewne l uchybienia proceduralne w rozprawie sądowej.

Paula Grice'a. Piotr nie zdecydował jeszcze. o który konkretnie park chodzi (ten. ale zastanawia się nad pójściem do parku. W każdej zwykłej wymianie komunikacyjnej mamy do czynienia z założeniami. że nawet w tak krótkiej wypowiedzi jak wypowiedź (13) zawarte jest tak wiele informacji. iż Piotr regularnie wychodzi z dziećmi. i że jest to odpowiednie miejsce na spacer z dziećmi. ale także wtedy. Ten rodzaj wiedzy to wiedza o świecie. że tak wiele przyjmuje się za wiedzę oczywistą oraz że tak wielu rzeczy nie należy brać dosłownie. że w komunikacji z członkami tej samej społeczności kulturowej czy narodowej posługujemy się wieloma presupozycjami. których źródłem jest wspólna wiedza kulturowa. zwanymi również maksymami. Zasada kooperacji i maksymy konwersacyjne Biorąc pod uwagę. które rozmówcy przyjmują za znane drugiej strome lub też takie. Takie oczywiste założenia przyjmowane w interakcji nazywamy pre-supozycjami konwersacyjnymi. jak choćby to. Przykład ten pokazuje. założenia przyjmowane na tej podstawie nazywamy presupozycjami konwencjonalnymi. możliwa jest sytuacja. że partnerzy uczestniczący w tej krótkiej rozmowie znają się oraz że już wcześniej spotykali się i rozmawiali ze sobą. Ten rodzaj wiedzy dotyczącej rzeczywistości. która stosunkowo dobrze zna język polski. 7. oznacza to. instytucji i zwyczajów politycznych. Oboje uznaj ą za oczywiste wiele innych 218 DZIAŁANIE ZA POMOCĄ SŁÓW: PRAGMATYKA faktów. Jeżeli Piotr mówi do parku. Można je uznać za podzbiór presupozycji konwencjonalnych. podzielają także pewne presupozycje kulturowe. do którego Piotr zwyczajowo zabiera dzieci itd. że istnieje jakieś inne rozwiązanie. który jest niedaleko. wydarzeń historycznych. którzy nie znają się osobiście. ale zupełnie nie orientuje się w najnowszej historii kraju.2. jest to wiedza dotycząca określonych miejsc. że przy interpretacji wypowiedzi posługujemy się pewnymi „niepisanymi" regułami czy zasadami. tradycji narodowej itp. że jakaś niepoważna „Magdalenka" została zestawiona z oficjalnym zwrotem „postawić pod znakiem zapytania". Ludzie. nazywamy wiedzą kontekstową. Weźmy pod uwagę następujący fragment wypowiedzi polityka. w której zinterpretuje ona tę wypowiedź jako opis działań pewnej małej Magdaleny. Informatywne akty mowy a zasada kooperacji 219 7. które mogą być uznane za oczywiste ze względu na sytuację komunikacyjną. Z pewnością zdziwi ją. i to nie tylko w tym przypadku. W tym przypadku musimy założyć. że zarówno Piotr jak i Maria wiedzą lub mogą się domyślić. może zdumiewać fakt.Musimy założyć. Porównajmy do jakiegoś parku). która jest stosunkowo jasna dla polskiego odbiorcy: (13) Magdalenka postawiła pod znakiem zapytania czystość intencji obozu solidarnościowego.3. że Maria wie. komunikacja międzyludzka oparta jest na następującej nadrzędnej zasadzie kooperacji: . o której świadczą określone wybory gramatyczne. ten. dokąd iść tego dnia.3. że w ogóle ktoś jest w stanie tę wypowiedź właściwie zinterpretować. Ponieważ ten rodzaj wiedzy wynika z określonych wyborów gramatycznych. Według brytyjskiego filozofa języka. A jednak udaje nam się to. Jeżeli wyobrazimy sobie osobę. Wypowiedź ta może być zinterpretowana tylko przy przyjęciu określonych presupozycji kulturowych obejmujących wiedzę na temat historii Polski ostatnich lat. ale wobec braku wymaganej wiedzy może nie pomyśleć. kiedy słyszymy wiele innych wypowiedzi. ale którzy należą do tej samej grupy narodowościowej czy kulturowej. że w pobliżu jest park. którą można uznać za oczywistą. Dzieje się tak dlatego.

(14) Wnoś swój wkład w interakcję komunikacyjną tak, jak tego w danym jej stadium wymaga przyjęty cel czy kierunek wymiany [komunikacyjnej] Użycie trybu rozkazującego do sformułowania zasady kooperacji (14) nie oznacza, że rozmówcy muszą się do niej bezwzględnie stosować, ale że jest to pewna zinternalizowana zasada, która umożliwia współdziałanie podczas komunikacji. Ta nadrzędna zasada daje się rozbić na bardziej szczegółowe reguły zwane maksymami konwersa-cyjnymi, które według Grice'a rządzą racjonalnym zachowaniem w ogóle. a. MAKSYMA JAKOŚCI: Staraj się, aby twój wkład w konwersację był prawdziwy 1. Nie mów czegoś, co uważasz za nieprawdę 2. Nie mów czegoś, czego nie możesz poprzeć dowodami b. MAKSYMA ILOŚCI: Staraj się, aby twój wkład w konwersację był na tyle informatywny, na ile tego wymaga cel wymiany werbalnej, oraz aby nie zawierał większej ilości informacji, niż to jest konieczne c. MAKSYMARELEWANCJI: Bądź relewantny (mów na temat) d. MAKSYMA SPOSOBU: (i) Wyrażaj się jasno (ii) Unikaj niejasnych sformułowań 220 DZIAŁANIE ZA POMOCĄ SŁÓW: PRAGMATYKA (iii) Unikaj niejednoznaczności (iv) Bądź zwięzły (v) Mów w sposób uporządkowany Spróbujmy teraz przyjrzeć się tym maksymom z bliska, zaczynając od maksymy jakości. Nakłada ona na nas obowiązek podawania prawdziwych informacji — takich, które możemy poprzeć dowodami. Załóżmy, że pytamy kogoś o wynik wczorajszego meczu piłkarskiego, mówiąc na przykład Wiesz może, kto wczoraj wygrał?, a nasz partner nie zna rezultatu i podaje jedną z poniższych odpowiedzi: (15) a. Nie. b. Założę się, że „Wisła", c. „Wisła". Udzielając pierwszej odpowiedzi, partner jest „prawdomówny", ponieważ mówi, że nie posiada wymaganych informacji. Udzielając drugiej, nadal jest „prawdomówny", jako że użycie czasownika zakładać się wskazuje pośrednio, że nie zna odpowiedzi, ale że ma swoje powody, aby sądzić, że wygrała „Wisła". Tylko w przypadku trzeciej odpowiedzi nasz partner nie jest „prawdomówny", ponieważ przedstawia rzeczywistość tak, jakby był w posiadaniu wymaganych informacji. Zwróćmy uwagę, że niekoniecznie oznacza to, iż kłamie; może jedynie podawać jako prawdziwe coś, na co nie ma dowodów. Kolejna maksyma konwersacyjna to maksyma ilości. Zobowiązu-ie ona do przekazywania wszystkich niezbędnych informacji, któ-'-1'* możemy, tak aby zaspokoić „potrzeby informacyjne" ~~4° 3a dużo, nie za mało, lecz w sam raz. Za-samochodzie kończy się benzyiacja benzynowa jest czynna. Pyta K? Pasażer może udzielić jednej "S? ® •T CC N zesta^ .o? .S ale wob?? § jakieś inrit? G-z członkami^ gujemy się wit wiedza kulturow? vc? ^ 3 w niedzielę jest zamknięta. Następna knięta w niedzielę, ale jak masz kartę, 7.3. Informatywne akty mowy a zasada kooperacji 221

Jeżeli pasażer wie, że stacja za rogiem jest nieczynna w niedzielę i udziela odpowiedzi (16)a, przekazuje zbyt mało informacji i tym samym nie przestrzega maksymy ilości. Tylko pozostałe odpowiedzi, (16)b i (16)c, są odpowiedziami w duchu kooperacji. Trzecia maksyma to maksyma relewancji, którą sam Grice nazywa „maksymą stosunku". Zastosowanie tej maksymy można najlepiej pokazać na przykładzie krótkiej interakcji, która wydaje się odbiegać od typowej wymiany komunikacyjnej. Jednak w odpowiedzi na pytania dosyć często nie odpowiadamy wprost - albo dlatego, że nie znamy odpowiedzi, albo dlatego, że wiemy, iż osoba zadająca pytanie może łatwo zinterpretować naszą odpowiedź. Na pierwszy rzut oka odpowiedź (17)b udzielona na zadane pytanie nie wydaje się re-lewantna: (17) a. Syn: W którym roku został założony Uniwersytet Jagielloński? b. Ojciec: Encyklopedia jest na półce. Rzeczywiście może się wydawać, że nie ma oczywistego związku między pytaniem syna a odpowiedzią ojca. Jeżeli jednak przeanalizujemy tę odpowiedź, to zgodzimy się z Grice'em, że rozmówcy zawsze starają się postępować według zasady kooperacji, nawet jeśli nie wydaje się, że tak jest. Przy założeniu kooperacji ze strony ojca i uznaniu tym samym, że jego odpowiedź jest relewantna, można wywnioskować na podstawie maksymy relewancji, że encyklopedia jest właściwym źródłem, po które powinien sięgnąć syn. Funkcjonowanie ostatniej maksymy - maksymy sposobu - również najlepiej można zilustrować przykładem, który pozornie może sugerować postępowanie niezgodne z tą maksymą. Przykład pochodzi z książki Lewisa Carolla O tym, co Alicja odkryła po drugiej stronie lustra w tłumaczeniu Macieja Słomczyńskiego. Wydaje się, że pierwszą wypowiedź w poniższej rozmowie należałoby uznać za przykład braku kooperacji, jako że nie jest przestrzegane żadne z zaleceń maksymy sposobu. Na pierwszy rzut oka wypowiedź (18)a nie jest w pełni jasna (i), nie jest jednoznaczna (ii), nie jest zwięzła (iii) ani też nie jest uporządkowana (iv). (18) a. -A, jak wiesz, tylko jednego dnia można otrzymać prezent urodzinowy. Oto i koniec twojej chwały! (powiedział Humpty "f Dumpty) 222 DZIAŁANIE ZA POMOCĄ SŁÓW: PRAGMATYKA b. - Me rozumiem, co masz na myśli, mówiąc „chwały'"? - powiedziała Alicja. c. Humpty Dumpty uśmiechnął się pogardliwie. - Oczywiście, że nie rozumiesz... i nie zrozumiesz, póki ci nie powiem. d. Mówiąc to, chciałem powiedzieć: „Oto nokautujący argument w rozmowie z tobą". e. - Ale „chwała" nie ma nic wspólnego z „nokautującym argumentem" i oznacza co innego - zaprotestowała Alicja. f. - Gdy ja używam jakiegoś słowa - powiedział Humpty Dumpty z przekąsem - oznacza ono dokładnie to, co mu każę oznaczać... ni mniej, ni więcej. Ta rozmowa może rzeczywiście sugerować brak kooperacji, ponieważ wypowiedź jednego z partnerów nie jest zrozumiała dla drugiego. Takie wrażenie odnosimy jednak wtedy, gdy podobnie jak Alicja - przyjmiemy założenie, że język powinien być dosłowny, że użycie jakichkolwiek metafor nie należy do repertuaru zwykłych strategii kooperacyjnych. Humpty Dumpty w rozmowie z Alicją sugeruje, że dobra argumentacja może być źródłem chwały. Punktem odniesienia jest w tym przypadku metafora pojęciowa SPÓR TO WOJNA, a zatem dobry argument jest jak nokautujący cios zadany przeciwnikowi podczas dyskusji i, podobnie jak zwycięstwo w starciu czy wojnie, dobra argumentacja może okryć zwycięzcę w debacie chwałą. W wypowiedzi (18)e Alicja krytykuje metaforyczne użycie języka. „Chwała" rzeczywiście nie oznacza „nokautującego argumentu", tak jak uważa Alicja, ale „nokautujący

argument" może być powodem do chwały. W rzeczywistości mamy tutaj do czynienia z dwiema metaforami pojęciowymi: SPÓR TO WOJNA oraz ZWYCIĘSTWO W WOJNIE / SPORZE TO CHWAŁA. Kiedy używamy takich amalgamatów metafor, wcale nie zaciemniamy sensu tego, co chcemy przekazać, ale przekazujemy sens jakościowo różny i niemożliwy do wyrażenia za pośrednictwem jedynie języka dosłownego. Gdybyśmy rozumieli sens maksymy sposobu Grice'a w zawężonym zakresie, jej praktyczne implikacje na niewiele by się zdały. Jeżeli jednak założymy, że zarówno metafora, jak i metonimia są naturalnymi elementami codziennego języka oraz że są one często niezbędne do wyrażenia zamierzonego sensu, musimy uznać, że wiele 7.3. Informatywne akty mowy a zasada kooperacji 223 wypowiedzi, które na pierwszy rzut oka wydają się niejasne i niezrozumiałe, wcale takimi nie są. Musimy zatem dojść do przekonania, że praktyczne rozumienie maksymy sposobu musi być rozszerzone tak, aby obejmowało znaczenia przenośne. Trzeba także pamiętać, że praktyczne implikacje wynikające ze stosowania maksymy sposobu są uwarunkowane kulturowo, a zatem każda kultura ma swoje odmienne normy i sposoby interpretacji wypowiedzi, wynikające z przestrzegania maksymy sposobu. Dla przykładu (jak widzieliśmy w rozdziale 6.4) w różnych kulturach obowiązują różne kulturowo uwarunkowane stereotypowe scenariusze (skrypty) służące do wyrażenia zasadniczo takich samych sytuacji. Podsumowując, należałoby powiedzieć, że chociaż zasada kooperacji i reguły konwersacji mogą mieć różne uwarunkowane kulturowo praktyczne implikacje, to jednak wydaje się możliwe, że zasada kooperacji jest regułą uniwersalną i że maksymy konwersacyjne stanowią podstawowe uniwersalia pragmatyczne lub interpersonalne. 7.3.3. Implikatury konwersacyjne i konwencjonalne Pierwsza maksyma konwersacyjna, maksyma jakości, mówi, że współpracujący ze sobą rozmówcy powinni mówić prawdę. Bez tego założenia rozmowa nie byłaby możliwa. Gdyby rozmówcy zaczęli wypowiadać na przemian twierdzenia prawdziwe i fałszywe, nie wskazując przy tym, które twierdzenia są prawdziwe, a których nie należy brać zbyt dosłownie, komunikacja prawdopodobnie nie byłaby możliwa. Ale czy rzeczywiście wymagane jest, aby rozmówcy mówili całą prawdę? Czy powinni w swych wypowiedziach zawierać tyle prawdziwych informacji, ile potrafią dostarczyć, tak jak to wynika z maksymy ilości (staraj się, aby twój wkład w konwersację był na tyle informatywny, na ile jest to wymagane oraz aby nie zawierał większej ilości informacji, niż jest to konieczne). Chyba jednak nie. Nasuwa się pytanie, dlaczego tak jest. Gdyby rozmówcy zbyt wyraźnie określali swoje intencje komunikacyjne, z pewnością ułatwiałoby to odbiorcom rozumienie tych intencji, ale z drugiej strony nadmiar informacji mógłby wyzwolić u nich poczucie niedowartościowania i dyskomfortu psychicznego. 224 DZIAŁANIE ZA POMOCĄ SŁÓW: PRAGMATYKA Z tego względu w interakcji komunikacyjnej nie należy nikogo zanudzać nadmiarem informacji, a odbiorcy muszą się starać wywnioskować, do jakiego stopnia informacja jest pośrednio zawarta w przekazie. Typowym przykładem ukrywania intencji komunikacyjnych są różne codzienne narzekania, które znamy z życia rodzinnego: (19) Żona do męża: Zostawiłeś otwartą lodówkę. Posługując się maksymami relewancji, ilości i sposobu, odbiorca* „odczyta" w takiej wypowiedzi znacznie więcej niż to, co zostało powiedziane explicite. Wypowiedź zostanie odebrana raczej jako prośba, aby coś zostało w danej sytuacji zrobione, a niejako opis tej sytuacji. Opis wyraża odstępstwo od pewnej typowej ogólnej sytuacji, w której lodówki

zostawia się zamknięte, a przez to nawołuje do podjęcia działania zmierzającego do przywrócenia stanu normalnego. Czasami kolejne wypowiedzi wydają się nie mieć żadnego związku z poprzednimi. Ale nawet wtedy - jak twierdzi Grice - takie pozorne pogwałcenie reguł konwersacyjnych należy tłumaczyć jako działanie kooperacyjne. Spójrzmy na kolejny przykład. (20) a. Ania: Jak ci się podoba moja nowa fryzura? b. Jacek: Chodźmy już! Radykalna zmiana tematu ze strony Jacka to oczywiste pogwałcenie reguły, że rozmówcy powinni mówić „tylko prawdę i nic więcej". Gdyby Jacek miał udzielić odpowiedzi zgodnie z zasadą kooperacji, powiedziałby Fantastyczna! Naprawdę mi się podoba albo Okropna. Jak mogłaś coś takiego ze sobą zrobić. Takie rażące naruszenie reguł nie jest jednak przypadkiem nieporozumienia, ale ma swój głęboki sens. Jacek wyraźnie unika udzielenia relewantnej odpowiedzi, z czego Ania może wywnioskować, że taka odpowiedź mogłaby być dla niej zbyt bolesna. Wnioski, które można formułować na podstawie maksym konwersacyjnych, nazywane są implikaturami. Jest kilka rodzajów im-plikatur, ale dwa z nich są szczególnie ważne: implikatury konwer-sacyjne i implikatury konwencjonalne. Implikatura konwersacyjna to informacja, którą można wywnioskować z wypowiedzi, ale która nie jest dosłownie zawarta w akcie mowy. Implikatury w przykła7.3. Informatywne akty mowy a zasada kooperacji 225 dach (17), (19)i (20)są związane z konkretnymi wypowiedziami, a przez to są uzależnione od kontekstu. Należy nadmienić, że implikatury nie muszą być prawdziwe, albo, mówiąc inaczej, mogą zostać unieważnione. Encyklopedia z przykładu (17) może nie zawierać wymaganych informacji, chociażby dlatego, że ktoś wcześniej mógł zniszczyć właściwą stronę albo że jeden z tomów został komuś pożyczony i teraz go nie ma na półce. Implikatura konwencjonalna to implikatura, której źródłem są formy językowe wypowiedzi. Z tego względu implikatura konwencjonalna nie może zostać unieważniona. Jednym z przykładów implikatury konwencjonalnej, który podaje Grice, jest kontrastywne znaczenie spójników przeciwstawnych, takich jak angielskie but lub polskie lecz, ale, a. Zależność od kontekstu jest w tym przypadku wyraźnie widoczna w następujących przykładach: (21) Flaga jest czerwona, ale nie całkiem czerwona. (22) ? On jest politykiem, ale jest uczciwy; i nie uważam, że istnieje sprzeczność między byciem politykiem a byciem uczciwym. W przykładzie (21) ale pojawia się po to, aby unieważnić implika-turę wynikającą z pierwszego zdania, mianowicie, że flaga jest w całości czerwona. To samo można powiedzieć o zdaniu poprzedzającym średnik w przykładzie (22). Jest ono źródłem implikatury konwencjonalnej o istnieniu sprzeczności między uczciwością i karierą polityczną. Zatem zdanie po średniku stoi w sprzeczności ze zdaniem wcześniejszym i całość wydaje się trudna do przyjęcia (stąd znak zapytania). Spójrzmy teraz na jeszcze jeden przykład, w którym źródłem implikatury jest spójnik przeciwstawny a. Wyobraźmy sobie dwóch znajomych, Andrzeja i Grzegorza, grających w tenisa. Po jakimś czasie Andrzej mówi: (23) Słuchaj, to co trzymasz w ręce to rakieta tenisowa, a nie grabie. Andrzej użył konstrukcji, którą można schematycznie zapisać w ten sposób: nie A lecz B. Taką konstrukcję stosujemy wtedy, kiedy chcemy wprowadzić jakieś poprawki. Wypowiedź Andrzeja to wyraźne pogwałcenie maksymy ilości, ponieważ wie on doskonale, iż 226 DZIAŁANIE ZA POMOCĄ SŁÓW: PRAGMATYKA

zakładając. żebyś zamknął drzwi! Polecenie (24)a można zaakceptować jedynie w bardzo nielicznych przypadkach. że Andrzej nie przestrzega maksymy celowo i. w których chodzi o uzyskanie informacji. które są zadawane w celu uzyskania informacji a dyrektywnymi aktami mowy Chociaż różne strategie grzecznościowe stosowane są w większości aktów mowy. jest źródłem ironii w wypowiedzi Andrzeja. z którego odbiorca nie zdaje sobie sprawy i przyjmuje przekazywane treści w dobrej wierze. że nadawca przestrzegał maksym konwersacyjnych. to grabie. że Grzegorz posługuje się rakietą tak. który Grzegorz trzyma w ręce. aby uważać. podczas gdy oszukiwanie jest ukrytym pogwałceniem reguł. nie może mieć całkowitej pewności. co oszukiwanie. 7. lub też przy składaniu propozycji i obietnic 7. Drzwi!!! b. że nie posiada wymaganych informacji ((25)b).4. W powyższych przykładach implikatury konwersacyjne nie pochodziły stąd. a nadawca nie ma powodów. gdy ktoś zwraca się do dziecka. zawsze mamy do czynienia z kooperacyjnym użyciem języka. które nie posłuchało wcześniejszego polecenia. przy wpływaniu na innych. Pogwałcenie reguł konwersacyjnych jest jawne. najbardziej daje o sobie znać przy obligatywnych aktach mowy. będzie próbował wywnioskować intencję komunikacyjną swojego partnera. maksyma relewancji „bądź relewantny" (mów na temat) jest najważniejsza. Można zatem uznać. Grzegorz z pewnością wywnioskuje. Jest jednak jeszcze jedna istotna zasada obowiązująca w procesie komunikowania się. Dla ilustracji. szydzić z czegoś"). które pozwolą mu udzielić zadowalającej odpowiedzi. że odbiorca posiada informacje. o ile wypowiedź nadawcy jest relewantna (zgodna z wymogami maksymy relewancji).1.4. a jednak mówi rzecz dla wszystkich oczywistą. polecenia z przykładu (24)są w większości sytuacji uznawane za bardzo niegrzeczne.nikt nie przypuszcza. Obligatywne akty mowy a zasada grzeczności 227 zrobienia czegoś dla innych za pośrednictwem komisywnych aktów mowy. jakby to były grabie. Jeżeli odbiorca odpowiada. tzn. że pogwałcenie reguł konwersacyjnych nie jest tym samym. Absurdalność sugestii. że postępuje on zgodnie z zasadą kooperacji. Powiedziałem ci. mianowicie zasada grzeczności.„drwić. że nie jest w stanie przekazać informacji. występują w tym względzie różnice motywacji oraz różnice wynikające ze spodziewanych rezultatów. iż posługuje się grabiami. że przedmiot. że ze wszystkich maksym konwersacyjnych. Obligatywne akty mowy a zasada grzeczności Dotychczas koncentrowaliśmy się głównie na przestrzeganiu zasady kooperacji w odniesieniu do informatywnych aktów mowy. że zostały one pogwałcone (Grice używa angielskiego terminu flout . Zwróćmy uwagę. Najbardziej prawdopodobna interpretacja to sugestia. która godzina? Kiedy nadawca zadaje pytanie dotyczące konkretnej informacji.4. Z tego względu większość pytań. i w znacznej mierze jest to kwestia intonacji. jest formułowana w sposób podobny do przykładu (25)a. (24) a. czyli bez wymaganego wyczucia. że zagadnięta osoba nie mówi prawdy: . a więc oczywiste dla odbiorcy. ale stąd. nie można go winić za to. We wszystkich przypadkach metaforycznego użycia języka oraz w przypadkach wypowiedzi. W kolejnych podrozdziałach spróbujemy się zastanowić. I chociaż odgrywa ona również pewną rolę w przypadku innych aktów mowy. które chcemy osiągnąć używając na przykład dyrektywy w rodzaju Możesz mi podać sól? czy pytań w rodzaju Przepraszam. a (24)b zapewne tylko wtedy. aby za pośrednictwem dyrektywnych aktów mowy coś dla nas zrobili. Różnica pomiędzy pytaniami. że Grzegorz mógłby pomyśleć. dlaczego zasada grzeczności jest tak ściśle związana z obligatywnymi aktami mowy. 7. które są źródłem implikatur lub naruszają maksymy konwersacyjne.

Małgorzata także zachowuje się tak. że nie może przekazać informacji. nie przypuszczamy. w (26)c.. dobrze? INie chce mi się. Przyczyny powstrzymywania się od przekazywania informacji mogą 228 DZIAŁANIE ZA POMOCĄ SŁÓW: PRAGMATYKA obejmować: chęć dochowania tajemnicy lub dotrzymania obietnicy. Ola: b. Ucieka się za to do pośredniej dyrektywy w formie zdania pytającego. Obligatywne akty mowy a zasada grzeczności 229 (27) a. Zrób to sama. Zbyszek: c. co określeni ludzie mogą i zechcą dla niej zrobić oraz wiedzy dotyczącej tej konkretnej sytuacji. Zbyszek nie odpowie w ten sposób. ponieważ taka odpowiedź mogłaby zranić . jak w przypadku próśb i poleceń. nie wiem. jeżeli chodzi o wykonanie ciężkiej pracy. że Zbyszek będzie skłonny do kooperacji i pomoże jej. I jeśli odbiorca powie.stąd znak zapytania na początku wypowiedzi. Spójrzmy na przykład (26): (26) a. nie ma powodów. a nie że powstrzymuje się od przekazania informacji z jakichś innych powodów. A zatem. Przyjdziesz? b. natomiast sprawa się komplikuje. Ola zakłada. Ola: e: Zbyszek: Zbyszek. jeśli chodzi o informacje.(25) a. Natomiast w innych typowych sytuacjach w zasadzie nie odczuwamy żadnych ograniczeń. Grzeczność: uznanie autonomii rozmówcy Dlaczego tak ważne jest. że poda jakieś wyjaśnienie. aby unikać nieprzyjemnych sytuacji. pozbieraj te śmieci. kiedy odjeżdża autobus. unikając użycia dyrektywy wprost. tak jakby to było w przypadku użycia trybu rozkazującego: Przyjdź jutro do mnie na urodziny. które chcemy uzyskać. niestety. Jeżeli jednak tego nie zrobi. uzna on prawdopodobnie.. którą Ola posiada na temat tego. Nie udziela bezpośredniej odpowiedzi. nawet jeśli Zbyszek nie chce wykonać polecenia lub spełnić prośby Oli. ale mam tyle pracy. Na podstawie ogólnej wiedzy.2. Ala nie narzuca się za bardzo. W tej krótkiej interakcji obie uczestniczki rozmowy pozwalają drugiej stronie „zachować twarz". że nie zna odpowiedzi.. Michał: Może mi pani powiedzieć. że jego rozmówczyni rzeczywiście nie wie. aby używać konstrukcji gramatycznych. aby pozwolić Ali zachować „twarz". w zasadzie nie są problematyczne. aby zareagował słowami Nie chce mi się ((26)b) . bo zapewne nie chce uchodzić za niegrzecznego. takie jak np. Małgorzata: Naprawdę bardzo bym chciała. Również prośby. które nie nakładają zdecydowanych zobowiązań na odbiorcę. Dlaczego? Już jestem spóźniony.4. aby to kwestionować. a także chęć powstrzymania się od przekazania informacji dotyczących własnego życia osobistego lub spraw finansowych. Zbyszek: d. Ola oczekuje. że chyba nie dam rady. We wszystkich tych przypadkach zasada grzeczności nakazuje nam powstrzymanie się od zadawania pytań. jak zrobiła to Ola w przykładzie poprzednim ((26)a)? Aby to wyjaśnić. nie mogę. posłużmy się kolejnym przykładem: 7. Rozmówcy mogą uciekać się do różnych strategii. Ponieważ starsza pani odpowiedziała. o którą prosił Michał. kiedy odjeżdża następny autobus? b. Starsza pani: Oj. dopóki odnoszą się do tak prostych czynności jak na przykład podanie solniczki.. za pomocą którego przekazuje zaproszenie. Teraz. że się jej dochowa. Po pierwsze.4. niestety. które niekiedy towarzyszą dyrektywnym aktom mowy. 7. Zadawanie pytań zmierzających do uzyskania informacji nie jest odbierane jako narzucanie się w takim stopniu. Ala: Jutro mam urodziny.

Czy on się nie obrazi. aby przedstawić się w określony sposób w oczach innych.uczucia Ali. Chcemy być lubiani i chcemy czuć się dobrze. Próbuje zatem przedstawić swoją sytuację w taki sposób. które wprost oddają cel wypowiedzi -jak np. żeby zrobili inni. tzn. stosujemy pozytywne i negatywne strategie grzecznościowe. możemy poruszyć tematy. dla którego podejmujemy rozmowy różnego rodzaju.. Takie działanie może stanowić zagrożenie dla poczucia niezależności i autono- . zechcieć i pomyśleć. że w interakcji komunikacyjnej ludzie nie tylko negocjują znaczenie tego. tzn. Ważne jest nie tylko. mówimy coś dodatkowo. Jeżeli przekazujemy to używając form gramatycznych. po to. jest chęć przekazania innym tego. ważne jest także. że szanujemy potrzeby partnera wynikające z jego chęci „zachowania twarzy". Aby to osiągnąć. że Małgorzata nie chce iść na urodziny. że na230 DZIAŁANIE ZA POMOCĄ SŁÓW: PRAGMATYKA sze potrzeby i uczucia będą brane pod uwagę przez osoby. jeśli chodzi o zasadniczy przedmiot rozmowy. co naprawdę chcę powiedzieć? Czy ona dalej będzie miała o mnie dobre zdanie i nie przerwie rozmowy? Jak mogę powiedzieć to. aby przekazać drugiej osobie. zachować/stracić twarz). jakby nie miała możliwości przyjęcia zaproszenia. Ludzie biorący udział w akcie komunikacyjnym mają własną tożsamość i chcą. tryb rozkazujący w (28)a dokonujemy bezpośredniego aktu mowy. por. aby wyrazić zainteresowanie drugą osobą i tym samym ustanowić wspólną podstawę do mającej nastąpić rozmowy. co do siebie mówią. Na początku rozmowy zwykle korzystamy z tradycyjnych zwrotów w rodzaju Jak się masz? Miło cię znowu widzieć itp. W tej fatycznej fazie interakcji możemy przystąpić do zwykłej rozmowy towarzyskiej na takie tematy jak pogoda lub zdrowie czy też ponarzekać na uciążliwości życia. jeśli chodzi o potrzeby i uczucia obu uczestników aktu komunikacyjnego. Przekazujemy w ten sposób sygnał. Niemniej jednak większość rozmów nie ogranicza się jedynie do „bezpiecznych tematów". a nie utracić jej. czy zwracamy się do niego w informatywnym. Na przykład za pomocą obligatywnego aktu mowy chcemy coś zrobić sami albo chcemy. aby kreować swój własny wizerunek. co druga osoba może poczuć. A zatem akt komunikacyjny to także okazja. co chcemy zrobić sami lub co chcielibyśmy. co myślimy. chce czy myśli. kiedy powiem to. Każdy „mniej bezpieczny" akt mowy to potencjalne zagrożenie dla „twarzy" odbiorcy. ale są bardzo ważne do stworzenia dla niej właściwego klimatu. z którymi rozmawiamy. co chcę powiedzieć. Zasadniczym powodem. kiedy rozmawiamy. W akcie komunikacyjnym staramy się zbudować swój dobry wizerunek oraz zachować twarz. aby tę tożsamość uszanować. w którym otwarcie i bezpośrednio wyrażamy swoją intencję komunikacyjną. Takie „bezpieczne tematy" nie mają większego znaczenia. Mamy nadzieję. Tożsamość. bez względu na to. kiedy do niej mówimy. żeby oni dalej ze mną rozmawiali? Pytania tego typu wpływają na nasze wybory leksykalne i gramatyczne w każdej sytuacji komunikacyjnej. aby wziąć pod uwagę to. ale także swoje wzajemne relacje. Widać wyraźnie. o której tu mowa. że kanał komunikacyjny został otwarty i wyrażamy chęć komunikowania się. Zobaczmy teraz. co się czuje. jak i w celu zwiększenia tego dystansu („oddalenie"). czy też obligatywnym akcie mowy. aby dobrze czuli się nasi partnerzy. Przykład ten pokazuje wyraźnie. w jaki sposób różne strategie komunikacyjne stosowane są w rozmowach w celu zmniejszenia dystansu miedzy rozmówcami („zbliżenie"). aby uznać ich autonomię i uszanować ich jako partnerów. aby odbiorca zrobił coś dla nas. ponieważ niezależne od niej okoliczności zmuszają ją do odrzucenia propozycji. W większości przypadków chcemy także. które są stosunkowo neutralne. aby zaznaczyć. jest zwykle określana jako twarz (ta najbardziej charakterystyczna część ludzkiego ciała metonimicznie oznacza całą osobę i jej tożsamość. czyli posługujemy się takim aktem. ponieważ uczestnicy każdej interakcji chcą.

kiedy nadawca i odbiorca nie znają się dobrze albo gdy odbiorca ma wyższy status społeczny lub wyższe stanowisko. prawda? Takie wypowiedzi mogą nawet wyrażać zakazy. mamy możliwość wyboru jednego z wielu „ukrytych" aktów dyrektywnych. że bezpośredni akt mowy może być odebrany jako niebezpieczeństwo „utraty twarzy". W sytuacji bardziej oficjalnej prośba o zamknięcie drzwi może być wyrażona jeszcze inaczej. (28) a. dobrze? albo Chyba powinniśmy zamknąć drzwi. to nie jest ono na miejscu. ale nie jest on zwykle stosowany. Straszny tu przeciąg. jak widać. d. Czy może pan/i zamknąć drzwi? e. powiedzmy kierownik. Użycie trybu rozkazującego (Zamknij drzwi) to najsilniejszy sposób oddziaływania na odbiorcę. Kiedy na przykład ktoś. które wymagają użycia dyrektywnych aktów mowy w takiej właśnie formie. Jeżeli zobaczymy. Zamknie pan li drzwi? f. stosując formy bezosobowe zamiast trybu rozkazującego w drugiej oso232 DZIAŁANIE ZA POMOCĄ SŁÓW: PRAGMATYKA bie czy nawet konstrukcje bezczasownikowe. A przecież nawet użycie trybu rozkazującego nie jest samo w sobie zagrożeniem „utraty twarzy". Możesz zamknąć drzwi? c. które stanowią mniejsze zagrożenie dla „twarzy" odbiorcy. że w naszym kręgu kulturowym obowiązuje zasada wykluczająca użycie trybu rozkazującego ((28)a) w różnych sytuacjach i postulująca użycie form pytających ((28)b. przy użyciu pośrednich aktów mowy ((28)d. że nie przestrzegamy maksymy ilości. Trudno sobie wyobrazić. wydaje się więc. które w normalnej sytuacji byłyby traktowane jako bardziej niegrzeczne niż użycie formy Niech pan zamknie drzwi! Albo weźmy pod uwagę instrukcje komputerowe w rodzaju: Zaznacz wyrazy i naciśnij „szukaj". Jak pokazują przykłady (28)a—e. Możemy wyróżnić w tym przypadku dwa podstawowe rodzaje strategii grzecznościowych. dobrze? g. otworzy drzwi biura i na skutek przeciągu wszystkie dokumenty zaczynają fruwać po pokoju. że ktoś obcy wchodzi na ulicę wprost pod nadjeżdżający tramwaj. Co ciekawe. Chociaż użycie trybu rozkazującego ((28)a) jest zupełnie naturalne w rozmowie między dobrymi znajomymi. Na przykład nadawca może użyć formy czasownikowej wskazującej na zbiór osób obejmujących jego samego i odbiorcę ((28)f): Zamykamy. Grzeczny policjant może zwrócić się do kierowcy na przykład tak: Tutaj nie parkujemy. to za.4. Zatem jeżeli podejrzewamy. nawet w kryzysowych sytuacjach ułatwiamy odbiorcy zachowanie „twarzy". sekretarka zapewne krzyknie: Drzwi! W tej kryzysowej sytuacji. f).7. że nadawca bierze pod uwagę potrzeby odbiorcy.4 zwróciliśmy uwagę na to. f). czyli pośrednich aktów mowy.| pewne krzykniemy: Tramwaj! albo Uwaga! Wybór krótkiej formy jest podyktowany ograniczeniem czasowym. Obligatywne akty mowy a zasada grzeczności 231 mii odbiorcy. Inne strategie polegają na prawieniu komplementów: Pięknie pachnie. aby w takiej sytuacji nadawca uciekał się do jakichś strategii grzecznościowych. W takich wyrażeniach wypowiadamy więcej niż jest to wymagane. Zamknij drzwi. e. b. można się uciec do sformułowań. c. Pozytywne strategie grzecznościowe polegają na przesyłaniu sygnałów świadczących o tym. Zamkniesz drzwi? d. Zamykamy. W podrozdziale 6. e. Sama . ale z dwu równej długości form: Uważaj tramwaj! i Uwaga tramwaj! wybierzemy zapewne tę ostatnią. istnieje wiele możliwości wyboru wypowiedzi. Można sobie wyobrazić przeróżne sytuacje.

to. jakaś ważna osoba wygłasza przemówienie. Jeżeli. albo też na formułowaniu przekazu. jak w przykładzie (28)g: Straszny tu przeciąg. aby uchronić odbiorcę przed utratą twarzy.1) zwróciliśmy uwagę na fakt. Ponadto należy zauważyć. ale jest to zagrożenie. można powiązać z określonymi formami wypowiedzi: (a) zdanie orzekające to nienacechowana odmiana zdania.5. na przykład pytanie o rozstrzygnięcie z partykułą czy lub pytanie intonacyjne. W przykładach (28)b i d Czy możesz l może pan/i zamknąć drzwi? nadawca nie tyle wydaje polecenie. tym grzecz-niejsze wydaje się samo wyrażenie. że nadawca szanuje autonomię odbiorcy i uznaje. ale zastępuje on niejako całość. który wskazuje na to. Zagrożenie utraty twarzy jest nadal konsekwencją aktu mowy. Jeszcze grze-czniejsza forma to forma trybu przypuszczającego: Zamknąłbyś drzwi? Czy mógłby pan zamknąć drzwi? W tym przypadku nadawca wyraża niejako powątpiewanie odnośnie do tego. to forma służąca do zadawania pytań . które w największym stopniu wyrażają troskę o zachowanie twarzy odbiorcy. W tym przypadku nadawca ogranicza się do podania powodu podjęcia aktu mowy. jest przekazanie ukrytego zamiaru komunikacyjnego tak. Podobnie jak w analizowanych przykładach (19) i (20). czy odbiorca jest w stanie coś zrobić. 7.5. ile pyta. że drzwi mają być zamknięte. ale podejmie sam określone działanie i po prostu zamknie drzwi. Wnioski: zależności pomiądzy strukturą zdania i typem aktu mowy W rozdziale 4 (4. Inna możliwość to pytanie o to. podjęcie i wykonanie działania. Jeżeli spojrzymy na wyrażenia z przykładu (24). tzn. aby mu się nie narzucać. nie zdecyduje się na akt mowy. że tylko jeden element sytuacji interakcyjnej. czyli intencje nadawcy. (b) zdanie pytające. przy pomocy 234 DZIAŁANIE ZA POMOCĄ SŁÓW: PRAGMATYKA J Rys. odbiorca przekazu musi wywnioskować im-plikatury konwersacyjne. że trzy podstawowe typy zdań wyróżnione ze względu na modalność.zrobiłaś? Mogę kawałeczek?. że w niektórych przypadkach wyrażenie prośby może stanowić tak duże zagrożenie dla „twarzy" odbiorcy (a także. 2 Zdania orzekające Zdania pytające Zdania żądające Konstytutywne akty mowy Informatywne akty mowy -^ Obligatywne akty mowy której opisujemy określony stan rzeczy. które jest przedmiotem ukrytej prośby. z powodu niewłaściwego zachowania. które ujawnia się w sposób pośredni..4. mianowicie powód do podjęcia działań. dla „twarzy" nadawcy). jak i negatywne strategie grzecznościowe mówimy więcej niż naprawdę potrzeba. Im-plikatury tego typu odkrywane są na zasadzie relacji metonimicznej. która została omówiona w rozdziale 1: im więcej materiału językowego zawiera dane wyrażenie. Negatywne strategie grzecznościowe polegają na przesyłaniu sygnałów świadczących o tym. takie jak. nikt prawdopodobnie nie zdecyduje się na wypowiedzenie na głos prośby o zamknięcie drzwi. że prośba może nie być w ogóle sformułowana. czy odbiorca jest w stanie albo zechce podjąć jakieś działanie i w efekcie nie powinien się czuć w ogóle zobowiązany. tzn. że nadawca i odbiorca należą do pewnej wspólnej grupy: Pomóż nam wszystkim. czy odbiorca ma zamiar lub ochotę coś zrobić. to zauważymy. w tym sensie. jak w przykładach (28)c i e. 7. jest wyrażony w sposób jawny. że ma on prawo do tego. Wnioski: zależności pomiędzy strukturą zdania i typem aktu mowy 233 Jedną z form pośrednich aktów mowy. na przykład. że pozytywne i negatywne strategie grzecznościowe odzwierciedlają ikoniczną zasadę ilości. Stosując zarówno pozytywne.

pytających i żądających. kiedy odchodzi autobus? Mógłbyś zamknąć drzwi? Zamknij drzwi! 7. ogłaszanie zebrania za zamknięte. które ujawniają się w aktach mowy. takie jak Zostawiłeś otwartą lodówkę. jak język jest rzeczywiście wykorzystywany w sytuacjach komunikacyjnych. Poniższe przykłady ilustrują możliwe połączenia typów zdań przedstawionych w tabeli 2 z odpowiednimi typami aktów mowy.oraz (c) zdanie żądające. W rozdziale 7 główny nacisk został położony na interpersonalną albo komunikacyjną funkcję języka.zaznaczone są za pomocą linii ciągłej. może wyrażać ukryte polecenie „Zamknij lodówkę".6. Marysiu. Podsumowanie 235 z których każdy ma określoną wartość stylistyczną i wywołuje określony efekt. Rys. informatywne akty mowy oraz obligatywne akty mowy. to typ zdania. zwracając baczniejszą uwagę na to. Ich wspólną cechą jest to. zamknij drzwi! W tym rozdziale jednak. 2 pokazuje niektóre z możliwych kombinacji: te najbardziej typowe . Wiesz. potoczne ekspresywne akty mowy. że konstytutywne (deklaratywne i ekspresywne) akty mowy mogą być wyrażone jedynie przy użyciu zdań orzekających. Czy Marysia zamknęła drzwi? c. Na przykład zdanie orzekające. które są . Mój komputer nie działa. tzn. takie jak np. za pomocą linii przerywanej. język używany w konkretnej sytuacji służy do wyrażania określonych intencji komunikacyjnych nadawcy. Zagadnienia tego typu stanowią istotę pragmatyki. nie chcąc wyrażać poleceń czy próśb wprost. Marysia zamknęła drzwi b. Oznacza to zatem. Szczególnie w przypadku obligatywnych aktów mowy uciekamy się do różnych form wypowiedzi. warunków. Wśród konstytutywnych aktów mowy możemy wyróżnić codzienne. które służy do wydawania poleceń: (29) a. podczas gdy informatywne akty mowy mogą być wyrażone przy użyciu zarówno zdań orzekających.chociaż niekoniecznie oznacza to. a te. przeprosiny. pojawiło się wiele przykładów. jak i pytających. 7. Podsumowanie W rozdziałach od l do 6 koncentrowaliśmy się na przedstawieniowej funkcji języka. że są one najczęściej używane . a obligatywne akty mowy dają się wyrazić przy użyciu wszystkich trzech typów zdań: orzekających. pocieszenia oraz bardziej oficjalne deklaratywne akty mowy.takie jak przeprosiny czy skazywanie pod-sądnego. Zdanie pytające Akt informatywny: Akt obligatywny: c. że wypowiedzenie właściwych słów. stosujemy zdania orzekające lub pytające. Zdanie żądające Akt obligatywny: Nadaję ci imię „Batory". na przykład zawierające czasowniki w trybie rozkazującym. we właściwym czasie i przez odpowiednią osobę stanowi zarazem dokonanie określonego aktu. widzimy. Posuwając się od prawego górnego rogu tabeli w dół. takie jak gratulacje.6. które są mniej prototypowe. Zdanie orzekające Akt konstytutywny: Akt informatywny: Akt obligatywny: b. Pomijając funkcją fatyczną. działu językoznawstwa zajmującego się działaniem za pomocą języka. Trzy główne rodzaje „działań językowych" to konstytutywne akty mowy . Zostawiłeś otwartą lodówkę. (30) a. że dokonanie aktu mowy zależy w sposób zasadniczy od spełnienia warunków fortunności aktu. w których intencja komunikacyjna nadawcy nie da się jednoznacznie powiązać z określonym typem zdań.

Przy pomocy negatywnych strategii grzecznościowych nadawca koncentruje się na możliwościach i chęci odbiorcy do spełnienia prośby. 7. natomiast przy pozytywnych strategiach grzecznościowych nadawca może zaproponować wspólne podjęcie określonych działań (Chyba powinniśmy zamknąć drzwi). O kognitywnej analizie aktów mowy pisze R. Austina (1993) i J.7. nazywamy je implikaturami konwencjonalnymi. co jest komunikacyjnie implikowane. ilości. W wielu przypadkach czasownik określający typ konstytutywnego bądź innego 236 DZIAŁANIE ZA POMOCĄ SŁÓW: PRAGMATYKA aktu mowy może być użyty zarówno do wyrażenia. która pozwala określić presupozycje konwersacyjne implikowane przez nadawcę. że uczestnicy aktu komunikacyjnego w pełni współdziałają ze sobą w określony sposób oraz że postępują według pewnych reguł zwanych maksymami konwersa-cyjnymi. wyrażając swoje intencje komunikacyjne nie wprost. co jest dosłownie wypowiedziane a tym. Wierzbickiej (1973). które implikowane są na podstawie określonego kodowania przekazu (idę do parku i idę do jakiegoś parku) i ogólnej wiedzy o świecie czy też wiedzy kulturowej. Antas (1999). Informacje tego typu nazywamy implikaturami konwersacyjnymi. 7. Zasadę kooperacji można uznać za uniwersalną regułę językową. Inny rodzaj presupozycji to presupozycje konwencjonalne. albo też uzyskiwaniu informacji. szczególnie w przypadku użycia trybu rozkazującego. bardzo często musimy odkrywać informacje. W obu przypadkach uczestnicy aktu komunikacyjnego wykorzystują wiedzę kontekstową. zwane także uniwersaliami interpersonalnymi. Zalecana lektura Ogólny wstęp do zagadnień pragmatycznej interpretacji wypowiedzeń zawiera praca A. Awdiejewa (1987). Analizę chwalenia się jako aktu mowy zawiera praca D. których celem jest pozyskanie informacji. Aby wyjaśnić procesy poznawcze. jak i do opisu tego j aktu mowy. Informatywne akty mowy służą albo przekazywaniu informacji. GalasińsWego (1992). patrz J. relewancji i sposobu. Przełomowa praca na temat maksym kooperacji to praca P. W przypadku informatywnych aktów mowy mamy często do czynienia z ogromną różnicą pomiędzy tym. a maksymy konwersacyjne za uniwersalne reguły pragmatyczne. Zalecana lektura 237 Obligatywne akty mowy służą narzucaniu pewnych zobowiązań albo odbiorcy (dyrektywne akty mowy). J. Grice'a (1980). co dosłownie wypowiedziane na sens komunikacyjny wypowiedzi. Pełny wykład teorii aktów mowy znajduje się w pracach jej twórców. może oznaczać zbyt otwarte narzucenie woli nadawcy. aby pozwolić odbiorcy zachować twarz.niezbędne. Searle'a (1987). jeżeli zależą one bezpośrednio od konkretnego aktu mowy. Przy interpretacji wielu wyrażeń nie tylko korzystamy z czterech maksym konwersacyjnych. albo samemu nadawcy (ko-misywne akty mowy) i dlatego wymagają taktu i zachowania pewnych norm grzecznościowych. którą nadawca ma prawo uznać za wiedzę oczywistą. Kalisz (1994). ale nawet wtedy przestrzegają zasady kooperacji. jak to się dzieje w przypadku asertywnych aktów mowy. Maksymy te to maksymy jakości. .7. jak to się dzieje w przypadku zadawania pytań. które umożliwiają odbiorcy „przełożenie" tego. Na temat strategii grzecznościowych. patrz także prace A. czasownik taki określany jest jako czasownik performa-tywny. aby akt mowy był fortunny. Zakłada ona. stosowane są pośrednie akty mowy. dlatego w wielu sytuacjach. które nie są wyrażone wprost. jeżeli natomiast zależą od użytych form gramatycznych i są ogólniejszej natury. W wielu przypadkach uczestnicy aktu komunikacyjnego zdają się otwarcie naruszać maksymy konwersacyjne. Grice postuluje zasadę kooperacji. Bezpośredni akt mowy.

używając czasownika performatyw-nego. W podrozdziale 7. Powiedzieliśmy również. (ii) czy sytuacja jest nieformalna. Zdecyduj także. a. Przykro mi. 238 DZIAŁANIE ZA POMOCĄ SŁÓW: PRAGMATYKA c. nazwać akt mowy. Spróbuj określić. które z obligatywnych aktów mowy są bezpośrednimi. 7. c. Marysia podała mu masło. Nie możecie zachowywać się trochę ciszej? 2. Na wstępie muszę przeprosić za zwłokę w odpowiedzi na Pański list. (W restauracji): Podać już kawę? e. Spójrzmy raz jeszcze na fragment książki Lewisa Carolla O tym. czy też bardziej oficjalna. d. to zauważymy. Spróbuj także sformułować ogólne wnioski na temat zależności między częstotliwością występowania tych zwrotów. . czy w poniższych przykładach mogą być użyte oba zwroty. że możemy. 3.8. bardzo dziękuję. (W księgarni): Przepraszam. że pierwszy jest częściej używany i należy do zwrotów mniej oficjalnych niż drugi.00-14.Dziękuję -powiedział Michał. Mam Ci podać trochę kawy? b. czy też z jakiej okazji użyte są te wyrażenia. A cóż ty robisz w moim pokoju? h. Prezydent wyraził swoje podziękowania za pracę odchodzącego ministra. Takie zachowanie jest niewybaczalne. którego dokonujemy.00 f.O. Czy poprzez wypowiedź (b) Alicja dokonuje asertywnego aktu mowy. Ćwiczenia i zadania 239 c. a które pośrednimi aktami mowy.Dziękuję bardzo. Dlaczego informacja przekazana w (a) jest dla Alicji niejasna? Jaka relacja pojęciowa pojawia się tutaj pomiędzy zastosowaniem przekonywającej argumentacji i „chwałą"? b. że ekspresywy mogą różnić się od siebie pod względem stopnia oficjalności. Najpierw przyporządkuj je do głównych typów aktów mowy: (i) konstytutywnych. .8. jaką rolę odgrywa język przenośny w przekazywaniu informacji.W porządku. Żądam przeprosin. O Boże! To znowu on! g. d.2. (ii) komisywów bądź dyrektywów oraz (iii) asertywów i pytań o informacje.Jak tam wycieczka do Paryża? . Spróbuj odpowiedzieć (i) co jest powodem. podziękowania wypowiadane są w różnych sytuacjach i z różnych powodów. (Na drzwiach sklepu): Przerwa 12. b. Idź i przeproś siostrę za to. b. Jeżeli porównamy użycie zwrotów przepraszam i jest mi (bardzo) przykro. (ii) obli-gatywnych lub (iii) informatywnych. dziękuję! e. W poniższych przykładach słowa dzięki. że się spóźniłem. w którym się pojawiają oraz ich wpływem na stopień oficjalności przekazu.Mogę Cię podrzucić do miasta? . . 4.1 zwróciliśmy uwagę na to. dziękuję. Niniejszym ogłaszam zebranie za zamknięte. gdzie jest dział językowy? d. oraz dlaczego tak jest.7. a. co Alicja odkryła po drugiej stronie lustra (18) i spróbujmy przeanalizować. że ją uderzyłeś. Przyjrzyj się poniższym wypowiedziom. czy też jest to pytanie o informację wyrażone nie wprost? Jak można dokonać tego aktu mowy w sposób bardziej bezpośredni? . oraz (iii) czy sposób użycia tych wyrażeń wydaje ci się właściwy w tych konkretnych sytuacjach? a. a następnie do poszczególnych podkategorii: (i) deklaratywów bądź ekspresywów. a. Wielkie dzięki za ten prezent. kontekstem. Ćwiczenia i zadania 1. .

A: Co jadłeś na obiad? B: Rybę. spróbuj wyjaśnić. Nie rozumiesz? d. dopóki on nam tego nie powie. z jakimi aktami mowy mamy w nich do czynienia (obliga-tywne. . A: Cześć. b. że mamy ważne spotkanie.. w jaki sposób to się dzieje. Jak dobrze pójdzie. A: Masz trochę czasu? B: Jeśli masz pieniądze. Pracownik: Nazywam się Andrzej Wiśniewski i dzwonię do pana z firmy XXX. że po prostu jesteśmy zajęci? 7. Wiesz jak to jest z tą reformą służby zdrowia. Przepraszam. nie teraz. że Humpty Dumpty właściwie interpretuje wypowiedź Alicji. O jakiej ogólnej zasadzie językowej. a. Poniżej przedstawiono dwa przykłady takich instruktażowych rozmów. e. w poniedziałek byłam u lekarza i wysłał mnie do specjalisty. Przestałbyś już się tak bawić. Przestań. Której z dwu typów implikatur Humpty Dumpty nie bierze pod uwagę w tej wypowiedzi? d. która jest godzina? E:Tak. informatywne czy konstytutywne) oraz dzięki jakim innym strategiom druga rozmowa jest lepszym przykładem rozmowy z potencjalnym klientem niż pierwsza. Dlaczego Alicja go nie rozumie? f. że mnie tutaj nie ma? c. 7. Biorąc pod uwagę ilość słów w wypowiedziach matki oraz różnicę między bezpośrednimi i pośrednimi aktami mowy. d. a. że nie możemy wiedzieć. z której zresztą cały czas korzysta. Wypowiedzi przedstawione poniżej to wypowiedzi matki skierowane do małego dziecka w kilkuminutowych odstępach czasu. A: Możesz mi powiedzieć. jaki rodzaj strategii wybrali nadawcy poniższych wypowiedzi i uzasadnij swój wybór. aby ich rozmówcy nie odłożyli słuchawki. ale się nie mieści. Humpty Dumpty zapomina? 5.. Jaki rodzaj implikatury (konwer-sacyjną czy konwencjonalną) wykorzystuje on przy interpretacji? W tej samej wypowiedzi (c) Humpty Dumpty przekazuje informację. Spróbuj określić. Słyszysz? Dość! 8. Muszę zaraz iść do kierownika. kto idzie. Chodź. Która z maksym konwersacyjnych została naruszona w poniższych interakcjach komunikacyjnych? a. Byłby pan tak uprzejmy i przytrzymał to dziecko? d. A: Wstawiłeś pieczeń do piekarnika? B: Tak. A może by mu tak powiedzieć. Powiedzmy mu. Jaką metaforę pojęciową wykorzystuje Humpty Dumpty w wypowiedzi (d)? e. podczas których uczą się stosowania pewnych aktów mowy i strategii komunikacyjnych po to. to będę miała termin dopiero w lipcu. c. dobrze? b. co nadawca ma na myśli. 6. e. 240 DZIAŁANIE ZA POMOCĄ SŁÓW: PRAGMATYKA c. Do tego czasu to już pewnie sama wyzdrowieję albo. b. Przestaniesz wreszcie. Pracownicy firm zajmujących się oferowaniem usług i sprzedażą przez telefon przechodzą specjalne szkolenia. Już mówiłam. szybko! Zobacz. Jak leci? B: No cóż.c.. Ćwiczenia i zadania 241 a. Jaka jest ogólna cecha pozytywnych i negatywnych strategii grzecznościowych? Spróbuj określić. Mogłabyś mu powiedzieć..8. Wypowiedź (f) zdaje się sugerować. że Humpty Dumpty używa języka w bardzo nietypowy sposób. Do której strategii grzecznościowej ucieka się matka? Kolejne wypowiedzi są coraz mniej grzeczne. Wypowiedź (c) wyraźnie sugeruje. f.

Natomiast w postaci pisanej tekst to niemal cały przekaz.Jan Kowalski: Tak? Pracownik: Czy byłby pan zainteresowany lokatami terminowymi. Pracownik: Jestem przedstawicielem XXX. że mógłby pan być zainteresowany lokatą. W tym rozdziale przekroczymy poziom pojedynczych wypowiedzi językowych. Zgodzi się pan. w tym procesie znacząco uzupełniamy tekst na podstawie naszej znajomości danej kultury i świata. Pracownik: Proszę mi powiedzieć.. Właściwie nie mam co odkładać i nie interesuje mnie to. a nawet inne formy inwestycji kapitałowych. spójna interpretacja całości łącząca składniki tekstu i nasze wyobrażenia o świecie. drugim jest mentalny bagaż.1. . 244 STRUKTURA WYPOWIEDZI: LINGWISTYKA TEKSTU 8. komunikat nie ogranicza się do słów -wypowiedź nie jest tylko komunikacją werbalną . Te elementy towarzyszące słowom określa się mianem komunikacji paraj^zykowej (bądź parawerbał-nej). W tym kontekście przekonujemy się.. W gruncie rzeczy spójność tekstu nie tkwi więc w pierwszym rzędzie w wyrażeniach językowych. wyraz twarzy i mowa ciała to przykłady komunikacji niewerbalnej. aby zobaczyć. że przy dzisiejszej stopie inflacji korzystna lokata terminowa to coś. czy byłby pan zainteresowany uzyskaniem od nas broszury informacyjnej. W rozdz. Pracownik: Ano właśnie. idee i uczucia. W obydwu przypadkach tekst jest wszakże tylko jednym aspektem bądź składnikiem aktu komunikacji. z którym słuchacz lub czytelnik przystępuje do interpretacji tekstu. Tak powstaje nasze odczytanie tekstu. zdanie czy akt mowy. tzn. Z kolei kiedy mówimy. prawda? Jan Kowalski: Chyba tak. tekst i lingwistyka tekstu Kiedy posługujemy się pismem. a także znajomość kultury i rzeczywistości. która pozwala uzyskać odsetki znacznie wyższe niż inne lokaty. lecz w związkach pojęciowych między rozmaitymi bytami oraz zdarzeniami. aby uzyskać wyższe odsetki? Rozdział 8 Struktura wypowiedzi: lingwistyka tekstu Dotychczas zajmowaliśmy się pojedynczymi wyrażeniami językowymi. dzięki którym uzyskałby pan oprocentowanie wyższe od przeciętnych? Jan Kowalski: Nie bardzo. w jaki sposób w danej sytuacji komunikacyjnej można interpretować poszczególne wypowiedzi jako określone akty mowy. Wreszcie gesty. Składające się na tekst słowa i zdania to jeszcze nie wszystko. rytm i tempo emisji.| nie bądź całkowicie za pomocą słów. to tylko jedna z trzech form ekspresji. W postaci mówionej tekst. komunikacja dokonuje się głów. nie wiem. co nie zdarza się często? Jan Kowalski: No. Do widzenia. Pytanie brzmi więc następująco: w jaki sposób elementy języka są ze sobą powiązane w ramach tekstu? Tekst stanowi ustne bądź pisemne przywołanie jakiegoś zdarzenia bądź serii zdarzeń. do których tekst nas odsyła. z której mógłby się pan dowiedzieć. morfem.lecz obejmuje jeszcze głośność. 7 zbadaliśmy. jak ulokować swoje pieniądze. Jest to komunikacja werbalna. Bagaż ten obejmuje jego własny świat. czyli wypowiadane słowa. lingwistyka tekstu musi także uwzględnić naszą interpretację tekstu oraz jej podstawy. że tekst niemal nigdy nie zawiera wszystkich wskazówek niezbędnych do jego interpretacji. Wprowadzenie: komunikacja. takimi jak słowo. Wydaje mi się. jak rozmówcy interpretują wyrażenia jako składniki większej całości. b.

W tym rozdziale ograniczymy się zasadniczo do relacji między zdaniami. co w następstwie przyczynia się do skrócenia nam życia. Gdyż jest rzeczą jasną.2. otwierali je i rozmawiali przez godzinę. nieprzejednanymi nieprzyjaciółmi nauki są prostacy. jak i pisanej. rozejść się. Słowa są jedynie ich nazwami. 1. jak u nas wędrowni kramarze.2. gdy człowiek ma 246 STRUKTURA WYPOWIEDZI: LINGWISTYKA TEKST Rys. Lingwistyka tekstu bada. co zalecano jako wielce korzystne z punktu widzenia zdrowia i zwięzłości. 1. gdyby nosili przy sobie przedmioty konieczne dla wyrażenia sprawy. jeśli nie zezwoli im się przemawiać własnymi językami. w jaki sposób nadawca (mówiący bądź piszący) i odbiorca (słuchający bądź czytający) komunikują się za pośrednictwem tekstów. Tworzą one skomplikowaną sieć. Poniższy fragment dotyczy drugiego z tych projektów. jak to czynili przodkowie. Rozmowa mędrców bez słów. wygodniej więc byłoby dla wszystkich. Funkcja przedstawieniowa tekstu W trzeciej części Podróży Guliwera Jonathana Swifta główny bohater opisuje projekty naukowe. zakładamy ponadto. W postaci schematycznej definicję przedstawia rysunek 1. Drugi [projekt] zakładał odrzucenie wszystkich w ogóle słów. . aby dostrzec relacje między zdaniami. tekst i wiedza kulturowa komunikacja świat mówiącego/słuchacza niewerbalne parajęzy-kowe werbalne idee i uczucia wiedza o kulturze i świecie WSKAZÓWKI INTERPRETACYJNE mówione pisane TEKST PODSTAWA INTERPRETACJI 8. ustępami itd. a nie może pozwolić sobie na jednego lub dwu krzepkich służących. Powyższa definicja odnosi się zarówno do komunikacji w formie mówionej. że tekst obejmuje jedynie stronę werbalną aktu komunikacji (pomijamy więc komunikację parawerbalną i niewerbalną). Wielu jednak z najuczeńszych i najmędrszych stosuje nowy sposób wyrażania się przez przedmioty. Przedstawiono wówczas środek zaradczy w postaci przedmiotów. Tak nieugiętymi. gdyby kobiety sprzymierzywszy się z niepiśmiennym motłochem nie zagroziły buntem. Wynalazek ten z pewnością wprowadzono by w życie z wielką wygodą i poprawą zdrowia poddanych. Gdy napotkali się na ulicy. którymi zajmowała się Akademia na wyspie Lagado. którymi się posługują. Komunikacja. Definicja uwzględnia także wiedzę o kulturze i o świecie. jak wykraczają poza słowa. kładli na ziemię swe toboły. że każde wypowiedziane przez nas słowo nadgryza w pewnym stopniu nasze płuca i powoduje ich ubytek. 8. bez której tekst nie mógłby zostać zinterpretowany. Funkcja przedstawieniowa tekstu 245 Rys. zróżnicowane sprawy i musi dźwigać na grzbiecie większy tobół z przedmiotami. który miał na celu całkowite wyeliminowanie słów. akapitami.Możemy zatem zdefiniować tekst jako zbiór wyrażeń językowych używanych w akcie komunikacji wraz z ich interpretacją dokonaną przez słuchacza bądź czytelnika. tylko za pomocą przedmiotów do załatwienia wielkie. co sprawia kłopot jedynie wówczas. która zasługuje na odrębne potraktowanie . tzn.obok relacji wyższego rzędu występujących w tekście i w typach tekstu. by później spakować narzędzia i pomógłszy sobie nawzajem w dźwignięciu brzemienia. Często widywałem dwu takich mędrców uginających się pod uciskiem owych brzemion. o której chcieliby rozmawiać.

Innymi słowy. Podróże do wielu odległych narodów świata. (1) a. ponieważ jest wieloznaczny i myjący.ta funkcja nosi miano metatekstowej. 200-201) Rzecz jasna. Oczywiście jest to rola istotna. zgodnie z którą język naturalny niezbyt dobrze nadaje się do formułowania dokładnych opisów rzeczywistości. że komunikacja oparta na „nowym sposobie wyrażania się przez przedmioty" różni się pod 8. że język to tylko narzędzie opisu . niemniej jednak satyra Swifta nie zdołała go pogrzebać. Niemniej jednak kiedy ludzie wytwarzają teksty. Czytelnicy bądź słuchacze wiedzą też o istnieniu związku przyczynowego miedzy awarią silnika a spóźnieniem się na przyjęcie. a mimo to odgrywa ważną rolę. W przykładzie (l)a. Jak pokazuje przykład (3). by uznać interpretację tekstu za sumę interpretacji poszczególnych zdań.2. autentyczne teksty cechuje miedzy innymi różny stopień uprzejmości. Funkcja przedstawieniowa tekstu 247 istotnymi względami od tekstów naturalnych. Przyjechaliśmy spóźnieni.nazywane inferencjami - . Z kolei analizy logiczne Bertranda Russella opierają się na „hipotezie niejednoznacznej formy". Teksty zawierają liczne wskazówki dotyczące roli mówiącego bądź piszącego oraz poszczególnych zdań -w rozdziale 7 nazwaliśmy ten wymiar funkcją interpersonalną. Proponowany sposób porozumiewania się polega więc na użyciu zbioru przedmiotów. całe znaczenie rozmowy można tu utożsamić z zestawem „rzeczy" przyniesionych przez jej uczestników. Maciej Słomczyński.że służy jedynie przedstawianiu stanów rzeczy. protestując przeciwko tak nienaturalnemu pomysłowi. pomysł. (3) W drodze na przyjęcie zepsuł nam się silnik. Istnieją jednak przekonujące racje. w trakcie przetwarzania tekstu czytelnicy dodają do zdań rozmaite informacje. jak pisane składają się ze zdań albo raczej jednostek znaczenia. Pierwszym błędem lagadyjskiej koncepcji języka jest założenie. nie ograniczają się jedynie do opisywania. W tym rozdziale postaramy się pokazać. by pogląd ten odrzucić. WL.wytwarzania i interpretacji tekstów -jest błędne pojmowanie znaczenia. b. a mianowicie logiczna forma zdań. 7 tę rolę określiliśmy mianem funkcji przedstawieniowej. Podaj masło! Teksty mogą również zawierać informacje dotyczące ich własnej struktury . tłum. Dlatego też potrzebne nam jest bardziej precyzyjne narzędzie do przedstawiania świata. a nie „słów". iż „słowa to po prostu nazwy rzeczy". gdyż pomaga czytelnikowi w przetwarzaniu informacji. a zatem każde słowo reprezentuje bezpośrednio jakiś element rzeczywistości. ile pod względem grzeczności. c.(Jonathan Swift. Na przykład takie zdanie jak (2) nie dodaje wiele do zawartości przedstawieniowej tekstu. Poproszę o masło. że ludzie woleliby rozmawiać ze sobą za pomocą „rzeczy". Jak widzieliśmy. W rozdz. Innym powodem fałszywości lagadyjskiej koncepcji komunikacji . Mogłabyś podać mi masło? b. co więcej.zarówno mówione. W tekście nie ma jednak o tym mowy. może się nam wydać dziwaczny. do niedawna była ona niemal jedynym przedmiotem badań semantycznych. Uczestnicy rozmowy domyśla się bez trudu. Te milczące założenia . gdyż mają taką samą zawartość przedstawieniową. Koncepcja ta zakłada. Kraków 1979. a „kobiety [wraz] z niepiśmiennym motłochem" miały całkowitą słuszność. 248 STRUKTURA WYPOWIEDZI: LINGWISTYKA TEKSTU W tej sytuacji rodzi się pokusa. tymczasem rzeczywiste teksty . (2) W następnym rozdziale zajmiemy się krótko historią mechaniki samochodowej. W postaci naukowej akceptował go Leibniz. s. c poszczególne zdania różnią się nie tyle pod względem treści. że silnik zepsuł się w samochodzie i że w tym samochodzie znajdował się nadawca wypowiedzi.

Inaczej mówiąc.poziom reprezentacji tekstu. motywy. (5) (a) Dwanaście lat więzienia (b) Londyn. (d) Ofiara została śmiertelnie ranna podczas zeszłorocznej strzelaniny w restauracji w Winchester. Nadawca tekstu mówionego bądź pisanego ma zamiar zakomunikować jakiś przekaz odbiorcy. W tym przypadku posługujemy się „skryptem morderstwa". gdzie wyrażenie skrypt kulturowy odnosiło się jedynie do przyjętych norm zachowania. Termin skrypt oznacza tutaj typowe 250 STRUKTURA WYPOWIEDZI: LINGWISTYKA TEKSTU morderstwo i jest użyty w nieco ogólniejszym znaczeniu niż w rozdz. a mianowicie ich spójności. czy też poza nią. które wyjaśniłyby nam. Na przykład zaimki jego bądź ty znajdują w tekście odniesienie. lecz pewne wyobrażenie o niej mogę zaproponować. Oto przykład takiego tekstu: (4) O robotach pisano w fantastyce naukowej. 85) W powyższym przykładzie wyróżniono kilka elementów. ale nikt nie traktował ich przewidywanej lub zmyślanej obecności całkiem serio. wiedzy o świecie. Spójność właściwa (koherencja) a spójność formalna (kohezja) Tekst nazywamy spójnym. od bardzo dawna. Cecha ta jest szczególnie 8. jeśli jestem w stanie skonstruować jego sensowną reprezentację. co odróżnia tekst od przypadkowego ciągu zdań. Reszta rozdziału będzie w dużej mierze poświęcona analizie tego pojęcia. 7 implikatury konwer-sacyjne stanowią podzbiór tego zbioru). że podczas interpretacji tekstu wyciągamy wiele takich wniosków. Okamgnienie. ofiary. którego mogą nie mieć w pojedynczych zdaniach. jaki jest związek między sytuacjami opisanymi w (c) i (d). to nie znajdujemy w nim słów. A oto kolejny przykład spójnego tekstu. WL 2000. Mimo to można je łatwo zrozumieć. który może nam pomóc rozstrzygnąć wieloznaczności bądź rozjaśnić niejasne aluzje zawarte w poszczególnych zdaniach. jest dowodem na to. Z reguły teksty interpretujemy w określonym kontekście. Wiemy z doświadczenia. to właśnie ta wiedza kulturowa pozwala .są to formalne wyznaczniki spójności. iż tekst nie jest tylko sumą interpretacji poszczególnych zdań składowych. Trzeba też wziąć pod uwagę związane z tekstem reprezentacje tworzone przez nadawcę i odbiorcę. Wyjaśnienie jest następujące: brakujące ogniwa pochodzą z zasobów naszej wiedzy kulturowej. Fakt. tzn. Na koniec streśćmy powyższe uwagi. której dokładnie opisać nie umiem. Nasza teza głosi więc. odwzorowanie to jest zapośredniczone przez poziom pojęciowy . że w przypadkach morderstwa pojawiają się mordercy. który nazywamy tekstem. By ten zamiar zrealizować. że kluczową cechą języka naturalnego jest brak bezpośredniego odwzorowania między intencjami komunikacyjnymi a wyrażeniami językowymi. zdania (c) i (d) nie są spójne formalnie.zazwyczaj opierają się na wcześniejszych doświadczeniach odbiorcy (omówione w rozdz. Tego tworu nie da się wszakże zrozumieć w pełni. Z drugiej strony można też powiedzieć. (Stanisław Leni. że znaczenie tekstu jest bardziej ograniczone niż suma takich jednostkowych interpretacji. Spójność właściwa (koherencja) a spójność formalna (kohezja) 249 istotna w przypadku podstawowej właściwości tekstów naturalnych.3. nadawca formułuje przekaz składający się z wyrażeń językowych. 8. które wiążą dane zdanie proste z otaczającym je tekstem . miejsca zbrodni i tak dalej. narzędzia przestępstwa. jeśli ograniczymy się do samej informacji językowej. s. 10 kwietnia (c) Mieszkaniec Brighton został skazany w Londynie na dwanaście lat więzienia za udział w morderstwie. 6. Natomiast obecnie rozpoczęła się już istna wielogatunkowa radiacja. Choć ten króciutki tekst wydaje się całkiem spójny. Spójność jest tym.3. zapewniające kohezję tekstu.

252 STRUKTURA WYPOWIEDZI: LINGWISTYKA TEKSTU . jak pokazuje poniższy przykład. czyli „obiektów mentalnych" -jest to spójność referencyjna. b. [Taki] pech: [najpierw złapałem gumę.4. Spójność możemy osiągnąć na dwa sposoby: albo ponownie odnosząc się w tekście do tych samych desygnatów. (8) W zeszłym roku byliśmy w [Alpach]. Za pomocą tych terminów — anafora i katafora — opisuje się na przykład użycie zaimków odsyłających do rzeczownika. Przykład ten dowodzi.głównie powtórzeń. że spójność jest nie tyle własnością samych wyrażeń językowych składających się na tekst. Przykład (7) jest oczywistym przypadkiem egzofory: (7) [Żona do męża. przyczyniają się one do jego spójności. które nadawca i odbiorca wytwarzają na jego podstawie. Takie zwierzę ma cztery nogi. Spójność referencyjna Spójność tekstu wynika po części z faktu. W poniższych przykładach wyróżniono klamrami wyrażenia referencyjne oraz ich odniesienia. a potem zamknęli mi jeszcze most]. za pomocą powtórzeń dosłownych bądź przy użyciu terminów o szerszym (hiperonimy) lub węższym zasięgu (hiponimy) -lecz. (9) a. czyli deiksy. albo następującego po nim. był czarny. takie jak jednorożec czy święty Mikołaj. W następnych dwóch podrozdziałach zajmiemy się kolejno tymi dwoma mechanizmami spójności. a odniesienie do czegoś poza tekstem nazywamy egzoforą lub deiksą. jak w przykładzie (9) -jest to referencja kataforyczna. ale mogą być przedmiotem wyobrażeń. iż dotyczy on jakiegoś zestawu pojęć i ich odniesień. ile do ich reprezentacji w ludzkim umyśle. (wg Enkvist 1978: 110).w tym przypadku mówimy o spójności relacyjnej. że spójność referencyjna powstaje dzięki endoforze.np. Typowe wyrażenia referencyjne to zaimki (ona. Ponieważ wyrażenia endoforyczne nie są zrozumiałe poza tekstem. Dlatego właśnie możemy nazywać obiekty. ile przedstawień. Jest to typowe dla egzofory. że spójność tekstu nie jest uzależniona od spójności formalnej. Możemy więc stwierdzić. jak w przykładzie (8) -jest to referencja anaforyczna. 8. Tydzień ma siedem dni. wskazując na sufit] Czy rozmawiałeś z tymi na górze? Wypowiedź żony nie będzie w pełni zrozumiała poza kontekstem sytuacyjnym. Wytrzyj nogi na wycieraczce. albo wiążąc fragmenty tekstu w całość za pomocą takich relacji.4. mój) i pewne frazy imienne (tąpani z drugiej klatki). Słyszałeś [najnowsze wiadomości]? [Clinton może stracić urząd]. Mimo to bardzo trudno znaleźć dla niego jakąś spójną interpretację. [One] są naprawdę piękne. Odniesienie do pojęć wymienionych w tekście nazywamy endoforą. Spójność referencyjna 251 8. w którym prezydent Wilson jechał przez Pola Elizejskie. które w rzeczywistości nie istnieją. Samochód. Tekst zawiera wyrażenia referencyjne. samo występowanie takich sygnałów nie gwarantuje spójności tekstu: (6) Kupiłem forda. Natomiast przypadki endofory są interpretowane na podstawie tekstu: albo poprzedzającego dane wyrażenie. Spójność tekstu może być sygnalizowana formalnie na wiele sposobów .nam skonstruować spójną reprezentację tekstu (5). Jednym z osiągnięć współczesnego językoznawstwa jest odkrycie. który występuje przed nimi lub po nich. W tym tekście znajdujemy wiele przejawów kohezji . jak „przyczyna-skutek" bądź „przeciwstawienie" . można powiedzieć. Wycieraczka ma jedenaście liter. Rozmowy między prezydentami zakończyły się w zeszłym tygodniu. Dzień w dzień karmię kota. Czarny wtorek to temat nieustających debat. iż te wyrażenia odnoszą się nie tyle do rzeczy w świecie zewnętrznym.

dawno temu byt sobie pewien rybak. tym mniej materiału językowego potrzeba. gdyż zamiast pełnej formy . utworów prozatorskich. [Jego] idee. W językach naturalnych -przynajmniej zachodnioeuropejskich . Jak widzieliśmy. a analogiczne środki leksykalne nie są w takich przypadkach obligatoryjne . Ponieważ w danym momencie w centrum uwagi może się znajdować tylko jeden obiekt. tzn. a w języku polskim również eliptyczną formą „zero zaimka".zawiera dość informacji identyfikujących: (10) b. W języku polskim nieokreśloność nie jest kodowana gramatycznie. W ostatnim zdaniu mamy do czynienia z nadokreśleniem. Kiedy dany obiekt został już wprowadzony.w tym przypadku nazwiska . ale tylko w mowie -dzięki elementom parawerbalnym. użylibyśmy raczej zaimka. to na ogół posługujemy się zaimkami. można się do niego odwoływać na wiele sposobów w zależności od stopnia jego wyróżnienia. Powyższe przykłady ilustrują funkcję identyfikacyjną wyrażeń referencyjnych. Wnikliwe badania funkcji identyfikacyjnej wyrażeń referencyjnych uświadomiły filozofom i językoznawcom. pieśni. są w tekście równie ważne. więc bez wątpienia to właśnie on pozostaje w . choć końcówka czasownika -tak jak w poprzednim przypadku . odsyłających do tego samego obiektu.mogą się pojawić na przykład na początku bajek: (10) Dawno. maksym i krótkich esejów. Oto fragment hasła z encyklopedii. Stała ona nad brzegiem morza. [Goethe] był jednak nie tylko artystą. W takim przypadku istnieje pewna swoboda wyboru środków koreferujących. gdyż wystarczające informacje o desygnacie (liczba i rodzaj) przekazuje końcówka czasownika.miał tylko starą chatę. zawierających przedimek nieokreślony. Forma eliptyczna jest tu również możliwa. pytania i wątpliwości przybierały kształt wierszy. dramatów. tzn. czyli desygnaty.4. Stanowią więc one sygnał dla odbiorcy. gdybyśmy chcieli w dalszym ciągu opowieści wrócić do rybaka. Gdybyśmy chcieli w kolejnym zdaniu przenieść uwagę na ten właśnie obiekt. Był bardzo ubogi . Stała ona nad brzegiem morza. użylibyśmy w piśmie formy pełniejszej: (10) c.w celach identyfikacyjnych wystarczyłaby forma „zero zaimka". dawno temu był sobie pewien rybak. W tym przykładzie w centrum uwagi znajduje się „rybak". A zatem dalszy ciąg naszej bajki może brzmieć tak: (10) a. które pozwala8. Każde zdanie tego fragmentu opowiada o Goethem. bo o nim opowiada zdanie. Niektóre są przywoływane nieustannie. istnieje wyraźna zbieżność między stopniem wyróżnienia desygnatu a formą wyrażeń referencyjnych.Nie wszystkie przedmioty odniesienia. natomiast „chata" jest mniej wyróżniona. W takich przypadkach ich forma może być nadmiernie określona albo niedookreślona. że formy odniesienia do danego pojęcia zależą od stopnia jego wyróżnienia.miał tylko starą chatę. w którym ostatnie zdanie zawiera przykład nadokreślenia: (11) Fascynowała [go] ludzkość i jej dokonania. wymaga wprowadzenia. a jeszcze inne odgrywają rolę drugorzędną.zazwyczaj używa się w takich przypadkach wyrażeń nieokreślonych. Im bardziej jest on wyróżniony. by go zidentyfikować. [0] Był bardzo ubogi . że wyrażenia anaforyczne mogą być wykorzystywane w innych celach: spełniają one również funkcje nieidentyfikacyjne. więc rybak mógł/mógł on obserwować swoją zatokę przez okno. takim jak akcent. Spójność referencyjna 253 ją wyróżnić dowolny składnik zdania i skupić na nim uwagę słuchacza. inne pojawiają się w jakimś punkcie wypowiedzi. Jeśli znajduje się on w „centrum uwagi". Dawno. ale również wybitnym fizykiem. Dla przykładu: jeżeli coś pojawia się w tekście po raz pierwszy. gdzie ma szukać odpowiedniego desygnatu. W rozmowie Lagadańczyków odpowiednikiem tej sytuacji byłoby wyjęcie przedmiotu z worka. Niedawno językoznawcy odkryli.

centrum uwagi.] Wyróżniona fraza może się wydać dość dziwna. W poprzednim akapicie desygnat został już bowiem wprowadzony i w tym miejscu pojawienie się wyrażenia nieokreślonego jest zaskakuje. jak to ma miejsce w języku naturalnym (por. (przeciwstawienie) W przykładzie (13) drugie zdanie składowe podaje powód śmierci jednorożca. W przykładzie (14) drugie zdanie nie tyle wskazuje na przyczynę pewnego stanu rzeczy. którą mu wcześniej wyrwała. co oznacza. Oyodo-ku). W szczególnych przypadkach można osiągnąć inne cele. Efekt przedstawienia sceny z czyjegoś punktu widzenia określamy mianem perspektywizacji. czyli nie ma tam zdań przedstawiających pewne schematy zdarzeń. że w systemie komunikacyjnym Lagadańczyków nie dałoby się realizować większości tych celów. np. 4. jeśli nie odczyta zależności między poszczególnymi zdaniami. (13) Jednorożec zdechł. 15). Poniżej przedstawiamy kilka takich relacji. za pomocą takich słów jak ponieważ czy chociaż (13. W przykładzie (15) mamy do czynienia z .. który wykracza poza interpretację poszczególnych zdań prostych. (potwierdzenie) (15) Chociaż Greta Garbo była nazywana symbolem urody. Mogą one być wyrażone leksykalnie.. W rozmowie za pomocą przedmiotów brak obiektów. W ten sposób można wprowadzać do tekstów segmentację. „przeciwstawienie" czy „potwierdzenie". Chodzi tu o ten aspekt interpretacji 8. ale też mogą być domyślne. rozdz. W gazetach brytyjskich i amerykańskich taki sposób relacjonowania dramatycznych wydarzeń stał się niemal normą. Autor posłużył się nazwiskiem po to. takich typów związków koherencyjnych jak „przyczynaskutek". Tuż przed północą w środę pewien mężczyzna zaatakował w Osace dwudziestotrzyletnią Mayumi Sanda na jednej z ulic jej dzielnicy (Oyodo-cho. [. by zaznaczyć pojawienie się nowego wątku: zasygnalizować zmianę tematu. wskazywać początek większych jednostek pojęciowych. Jednakże dzięki niemu tekst staje się żywszy: oglądamy to zdarzenie niejako oczami ofiary ataku. 254 STRUKTURA WYPOWIEDZI: LINGWISTYKA TEKSTU Przypadki niedookreślenia służą do uzyskania efektów innego rodzaju: (12) Kobieta rozprawia się z napastnikiem W środę w nocy dzielna młoda kobieta pokonała złodzieja jego własną bronią: ogłuszyła go żelazną rurą. Uderzył ją kilkakrotnie w głowę żelazną rurą i próbował udusić. dla której napastnik jest w tym momencie nieznanym mężczyzną. nigdy nie wyszła za mąż. że spójność referencyjna powstaje dzięki endoforze. Spójność relacyjna 255 tekstu. takie jak segmentacja tekstu czy perspektywizacja.5. ponieważ był samotny. dowiedzieliśmy się. Badania eksperymentalne potwierdziły.2). Spójność relacyjna Odbiorca tekstu nie jest w stanie zrozumieć go w pełni. Z tego powodu niemożliwe są też relacje miedzy zdaniami. Łatwo dostrzec. (skutek-przyczyna) (14) Małgosi musi zależeć na awansie. Trzy dni z rzędu zostawała po godzinach.5. Odniesienie endoforyczne służy zasadniczo identyfikacji desygnatów. tzn. 8. Reasumując. jak w (14). że pojawienie się w tym miejscu nazwiska przygotowało czytelników na wprowadzenie nowego wątku. a następnie przekazała go w ręce policji. takich jak akapit. które odpowiadałyby całym sytuacjom i zdarzeniom. jeśli w analizie tego tekstu ograniczymy się do celu identyfikacyjnego. ile podaje fakty potwierdzające hipotezę na'temat Małgosi. że wybór odpowiednich środków dokonuje się zazwyczaj w zgodzie z informacyjnymi potrzebami odbiorcy. Jest to kolejny powód ograniczający użyteczność Języka" la-gadyjskiego.

takich jak para: niektórzy. nawet jeśli wypowiedział zdanie prawdziwe. Jest to zresztą słynny przypadek zdania. Jeśli na stwierdzenie: Skończyła mi się benzyna ktoś odpowiada: Tu za rogiem jest stacja benzynowa (por. które tworzą koherencję miedzy zdaniami prostymi. które ukazało się w nekrologu Grety Garbo wydrukowanym przez holenderską gazetę De Yolkskrant. ale manier to on nie ma. w przeciwieństwie do tego). To zjawisko może. konektora kiedy. a nie przyczynowej między obydwoma zdarzeniami. c) kiedy Kaal napisał w NRC Han-delsblad krytyczny artykuł o pierwszym numerze tego periodyku. przestrzegając zasady kooperacji. że drugi roz8. Z tego powodu koherencję zachodzącą między dwoma akapitami (z których pierwszy zawiera np. (16) Może i Jan napisał znaną książkę. .". 7 wprowadziliśmy pojęcie implikatury konwersa-cyjnej. albo za pomocą akcentu i intonacji.5. kiedy kontekst pozwala odbiorcy wyciągnąć właściwe wnioski. co w dużej mierze eliminuje niedookreślenia. Jednym z istotnych czynników jest gatunek tekstu. więc. że Kaal jest teraz redaktorem naczelnym dlatego. 7). A zatem niedookreśloność koherencji można wyjaśnić jako przypadek implikatury konwersacyjnej opartej na maksymie relewancji. Spójność relacyjna 257 mówca jest przekonany o tym. W tekstach narracyjnych odbiorca zakłada istnienie związków przyczynowych między zdarzeniami. że partnerzy rozmowy.I ni. Ponieważ zawiera ono implikaturę: „piękne kobiety z reguły wychodzą za mąż". W przeciwnym razie można by mu zarzucić brak współdziałania. Współczesne teorie lingwistyki tekstu zawierają interesującą tezę. którzy krytykowali staroświecki światopogląd autora. Maurice Keizer. spójniki współrzędne (i.i łują się do niego tylko wtedy. np. iż na owej stacji sprzedają benzynę — chociaż stwierdzenie to w rozmowie nie pada. która sugeruje kontrast. że napisał krytyczny artykuł. jeżeli. jak się wydaje. Użył jednak . W jaki sposób możemy wyjaśnić pojawianie się niedookreśleń koherencji? W rozdz. Samo czasowe uporządkowanie zdarzeń . Na l przykład w (16) akcent na „napisać" i „manier" wskazuje na relacj0 " przeciwstawienia. Słowa wyrażające zależności między zdaniami to konektory. to na gruncie maksymy relewancji można spokojnie założyć. rzecz jasna. iż te same relacje.. sami wyciągną właściwe wnioski. które niezbyt dobrze „pasują" do danej relacji spajającej. utrudniać interpretację tekstu. Rozmówcy nie muszą wypowiadać wszystkich informacji. nadawcy odwo.. Z kolei na przykład w zeznaniach obie strony zakładają możliwie pełną jednoznaczność wypowiedzi. chociaż). ponieważ mogą liczyć na to. za pomocą słów „relacyjnych". w związku z czym pozostają one często niedookreślone.odrzuceniem w drugim zdaniu implikacji pierwszego. Ta kategoria obejmuje spójniki podrzędne (ponieważ. takie jak akapity. Istnieją również bardziej subtelne sposoby sygnalizowania koheren256 STRUKTURA WYPOWIEDZI: LINGWISTYKA TEKSTU cji. ne. a nawet całe ustępy. Mamy tu do czynienia z niedookreśleniem relacji. Oto przykład: (17) a) Jan Kaaljest od l czerwca redaktorem naczelnym miesięcznika O. lecz) i wyrażenia spajające (w rezultacie. który wskazuje jedynie na istnienie relacji czaso-wej. a drugi analizę tej hipotezy) sygnalizuje czasem całe zdanie (Ten problem domaga się pilnego rozwiązania). redakcja została zasypana listami od rozzłoszczonych czytelników. które zamierzają przekazać. Niewątpliwie autorowi chodziło o to. mogą również łączyć większe segmenty tekstu. b) W zeszłym roku zaproponował mu tę posadę wydawca pisma. Czasami nadawcy używają konektorów. \ Te ograniczenia nakładane przez kontekst są bardzo zróżnicowa. rozdz. hipotezę. in.

Ta zależność jest wyrażona eocplicite za pomocą konekto-ra przyczyny. jak i peryferyjne.niektóre zestawienia zawierają ponad 300 przypadków! Niemniej jednak istnieje powszechna zgoda co do tego. jak w przykładzie (15). Typowym przykładem takiej relacji jest sekwencja jak w (22). Franc. b) dodaj suszone drożdże. Ang. dlatego właśnie . Dlatego właśnie relacje takie jak w (13) nazywa się pozytywnymi. co wyjaśnia. równoczesność zaczyna oznaczać niezgodność z oczekiwaniami). Typowym przykładem jest relacja potwierdzenis .choćby dlatego. Inne kryterium podziału opiera się na relacjach składniowycł miedzy zdaniami prostymi. W literaturze przedmiotu pojawia się podział na relacje pozytywne. równoległość czasowa przechodzi w przyczynowość). gdzie zdania proste opisują kolejne zdarzenia. w jaki sposób w normalnych warunkach komunikacyjnych nadawca i odbiorca umieliby dokonywać wyborów z tak tasiemcowej listy zgoła abstrakcyjnych relacji. c.niemal nigdy nie jest wystarczająco istotne. nie mogłem pracować. Te drugie można na ogół wyrazić za pomocą spójników przeciwstaw^ nych. obecnie również: „w rezultacie". dientengevolge (pierwotnie: „następnie". weil (pierwotnie: „podczas gdy". W najnowszej literaturze ich liczba rośnie w postępie geometrycznym . b. że kognitywna teoria języka nie potrafi wyjaśnić. (21) a. (19) Kiedy grał telewizor. Relacje tego rodzaju nazywa się „wielojądrowymi". iż w wielu językach można odnaleźć ślady analogicznej ewolucji znaczeń.co ilustrują przykłady (18) i (19) .konektory czasowe otrzymują interpretację przyczynową: (18) Gdy Janek wszedł do pokoju. STRUKTURA WYPOWIEDZI: LINGWISTYKA TEKSTU d. chyba że ich współwystępowanie okazuje się sprzeczne z oczekiwaniami. które zaczyna oznaczać przyczynę). dlaczego konektory łączne są interpretowane jako wyznaczniki relacji przeciwstawienia: (20) Ma dopiero siedem lat i już gra sonaty Beethouena. Tę hipotezę sugerującą metonimiczną zmianę znaczenia na gruncie implikatur potwierdza fakt. Podobnie sama równoczesność stanów rzeczy nie jest na ogół wystarczająco istotna. Zdanie (13) opiera się na założeniu: „samotność może prowadzić do śmierci". Relacje parataktyczne łączą współrzęd-1 ne zdania proste. d) zajmują w tekście taką samą centralną pozycję (22) a) Zagotuj wodę z mlekiem. ponieważ wszystkie zdania proste ((22)a. Niderl. obecnie również: „ponieważ". cependant (pierwotnie: „tymczasem". c) wsyp d) i wymieszaj kaszę mannę. still (pierwotnie: „do tej pory". Wydaje się. Jeden ze sposobów ograniczenia jej rozmiarów polega na wyróżnieniu wśród takich relacji na podstawie odmiennych parametrów pewnych ogólnych kategorii i uznaniu. Jak pokazuje lista typów koherencji przedstawiona w podrozdziale 8. że z tą tendencją należy walczyć . oraz negatywne. Jest to kolejny przypadek gramatykalizacji (por. a takie jak w (15) .3). Relacje następstwa czasowego i równoczesności to metonimie odpowiadające relacji przyczynowo-skutkowej i relacji przeciwstawienia. że implikatury konwersacyjne zostały wraz z upływem czasu zakodowane w języku. obecnie również: jednak".3.negatywnymi. W przykładzie (15) relacja „piękne kobiety z reguły wychodzą za mąż" jest założona implicite . Natomiast relacje hipotaktyczne łączą zdanie podrzędne ze zdał niem niezależnym. że w takich przypadkach mamy do czynienia z meto-nimią. istnieje wiele różnych rodzajów takich relacji. Można powiedzieć. b. Franek wyskoczył przez okno.stanowi ona negację zależności przedstawionej w zdaniu. obecnie również: Jednak". lecz. rozdz. że każda z nich zawiera zarówno przypadki centralne. Niem. jak w przykładach (13) i (14). równoczesność przechodzi w stan niezgodności z oczekiwaniami).6. c. uporządkowanie przestrzenne staje się uporządkowaniem czasowym. np. 3.

że wyróżnione kategorie są istotnymi poznawczo determinantami języka potocznego. Trzeci sposób podziału relacji koherencji polega na rozróżnieniu poziomów..zdanie proste zawierające informację główną ((23)a) . Reasumując: interpretacja tekstu wymaga odczytania relacji koherencji między elementami tekstu. np. a satelita przez zdanie podrzędne. b) bo od tygodnia nie widziałem go z papierosem. Relacje te mogą być wyróżnione na wiele sposobów. że powyższe rozróżnienia nie są tylko konstruktem teoretycznym. Nadawca i odbiorca potrafią sobie radzić z ogromną liczbą relacji koherencji najprawdopodobniej dlatego.8. ale czasami -jak w przykładzie (24) -to właśnie zdanie główne jest satelitą. 8. ponieważ był samotny . gdzie nadawca najpierw wyraża pewne przekonanie. Relacje koherencji można dzielić na kategorie według kryteriów różnego typu. (26) a to dziecięcy opis wizyty w zoo składający się z konstrukcji parataktycznych: (26) a. Spójność relacyjna 259 (23) a) Janek chyba rzucił palenie.5. że dziecko opanowuje najpierw relacje 260 STRUKTURA WYPOWIEDZI: LINGWISTYKA TEKSTU I konkretne.gdzie drugie zdarzenie („zdechł") jest bezpośrednią konsekwencją pierwszego (Jednorożec był samotny"). tak jak w (13) . a następnie je uzasadnia. Inny przypadek relacji interpersonalnej zawiera przykład (25): pierwsze zdanie proste wyjaśnia. Np. Poszliśmy do zoo. to dlaczego nie kupiłeś mi wtedy tego futra? Wiele przemawia za tym. dlaczego nadawca uważa za stosowną treść wyrażoną w drugim zdaniu prostym. (25) Skoro już o tym mowa. Z relacjami ideacyjny-mi mamy do czynienia. że sprowadzają je do ograniczonej liczby kategorii. kiedy w domu rozpętało się prawdziwe piekło. a zdanie podrzędne jest jądrem: (24) Ledwie zacząłem czytać gazetę. przedstawia rozumowanie nadawcy. które składają się na tekst.z satelitą. a para-taktyczne przed hipotaktycznymi. Relacja hipotaktyczna wiąże jądro .do samej wypowiedzi. Trzy dni z rządu zostawała po godzinach). badania dotyczące przyswajania języka pokazały. a drugie . Przegląd relacji koherencji . Poszliśmy do zoo i widzieliśmy lwy. to otrzymamy całkiem przyzwoite streszczenie.wtedy. Zanim poszliśmy do delfinów.Jednorożec zdechł. gdy jedno ze zdań prostych odnosi się do rzeczywistości.6. gdyż zawiera opis tła. że to rozróżnienie dotyczy zasadniczo poziomu reprezentacji tekstu i chodzi o rozróżnienie między myślą główną a myślą poboczną. Kategorie te zapewne pomagają użytkownikom języka w interpretacji bardzo licznych relacji zachodzących między zdaniami. zjedliśmy kanapki. które występują w danym zdaniu. lecz często pozostają niedookreślone. gdy treść zdań prostych odnosi się do tej samej rzeczywistości. tak jak w przykładzie (14) (Małgosi musi zależeć na awansie. gdzie najpierw oglądaliśmy lwy. Powyższe przykłady wskazują na to. W późniejszym wieku te same zdarzenia byłyby opowiedziane również za pomocą konstrukcji hipotaktycznych: (26) b. Należy podkreślić. ale przejawiają się również w rzeczywistości językowej nadawców i odbiorców. Na rzecz tego rozróżnienia przemawia następujący fakt: jeśli usuniemy z tekstu wszystkie satelity. Wprawdzie na ogół znajduje ono odzwierciedlenie na poziomie składni: jądro jest wyrażone przez zdanie główne.. a potem oglądaliśmy delfiny. a potem zjedliśmy kanapki. Natomiast relacje interpersonalne występują w przypadku. a potem. a dopiero później abstrakcyjne: pozytywne relacje koherencji pojawiają się w języku przed relacjami negatywnymi. W takich przypadkach odbiorca odwołuje się do pragmatycznych implikatur.

[jądro] b. Świadkowie widzieli go na miejscu zbrodni. a. [jądro] WARUNEK: jądro przedstawia stan rzeczy. [satelita] STWORZENIE MOŻLIWOŚCI: Informacja przekazana przez satelitę pozwala odbiorcy wykonać czynność opisaną w jądrze. Ijądro] ROZWINIĘCIE: Satelita zawiera dodatkowe szczegóły na temat (jakiegoś aspektu) sytuacji przedstawionej w jądrze. Bergoss zdobył dwanaście punktów. Przegląd relacji koherencji 261 b. Stany Zjednoczone produkują więcej pszenicy. a. a różnią się tylko w tym zakresie. by skłonić mieszkańców do kontroli urodzeń. sytuacja przedstawiona jest bardziej istotna z punktu widzenia nadawcy. b. a. [satelita] POTWIERDZENIE: Na podstawie informacji zawartej w satelicie odbiorca ma uwierzyć w informację przekazaną w jądrze. Z tego powodu eksportują nadwyżki. [satelita] OCENA: W satelicie nadawca ocenia sytuację opisaną w jądrze. Kiedy twoja sytuacja osobista ulegnie zmianie [satelita]. a. Inne państwa powinny tu przyjść z pomocą. a. [satelita] . a. którego urzeczywistnienie jest uzależnione od zaistnienia sytuacji opisanej w satelicie. zdarzył się zeszłej zimy [jądro]. Prawdopodobnie najgorszy przypadek grypy. który jest przedmiotem kontrastu.Poniższa lista relacji koherencji została zaproponowana przez dwójkę amerykańskich badaczy. w którym odbiorca ma zinterpretować informację przekazaną w jądrze. a. [jądro] PRZYCZYNA: Satelita opisuje stan rzeczy. [jądro] OKOLICZNOŚCI: Satelita przedstawia kontekst. b. podobnie jak Van Hattum. oto klucz. które odbywa się co dwa lata. Natomiast Philips stracił dziesięć punktów. 262 STRUKTURA WYPOWIEDZI: LINGWISTYKA TEKSTU a. niż potrzebują na rynek wewnętrzny. powinieneś niezwłocznie powiadomić towarzystwo ubezpieczeniowe. W krajach Trzeciego Świata trzeba walczyć z nędzą. to u ludzi nie stwierdzono żadnych poważnych skutków. [satelita] b. Dwudziestoletni Bili Hamers zamordował swojego ojca. Negocjacje pokojowe między Izraelem a Palestyną zakończyły się podpisaniem nowego traktatu. Ijądro] KONTRAST: (relacja parataktyczna: dwa jądra) Sytuacje przedstawione w jądrach są pod wieloma względami podobne. a. Ijądro] b. a. W tym spotkaniu. Holec i Smit-Tak. TŁO: Informacja przekazana w satelicie pomaga w zrozumieniu jądra. [satelita] PRZECIWSTAWIENIE: Istnieje potencjalna lub pozorna sprzeczność między stanami rzeczy przedstawionymi w jądrze i w satelicie. [jądro] b. Chociaż w przypadku niektórych zwierząt jest to materiał toksyczny [satelita]. Następna konferencja ICLA odbędzie się w 1999 roku w Sztokholmie. [satelita] 8. b. [jądro] b. weźmie udział 300 językoznawców z 23 krajów. Williama Manna i Sandrę Thompson. To najlepszy z możliwych rezultatów ostatniej inicjatywy pokojowej Stanów Zjednoczonych. kiedy zachorowała połowa uczniów w klasie. Mógłbyś otworzyć drzwi? [jądro] b. jaki znam. Proszę. który spowodował sytuację przedstawioną w jądrze.6.

Nie możesz sobie poradzić z własnymi dziećmi? [satelita] b. a. Spójność referencyjna spełnia zasadniczo funkcję identyfikacyjną. czyli deiksy. co określa się mianem anafory. b. [jądro] 8. co określa się mianem katafory. [jądro] b. [jądro] ZACHĘTA: Na podstawie informacji zawartej w satelicie odbiorca ma zyskać motywację do wykonania czynności opisanej w jądrze. musi on być spójny. im silniej jest wyróżniony.UZASADNIENIE: Na podstawie informacji zawartej w satelicie odbiorca ma zaakceptować prawo nadawcy do przedstawienia informacji przekazanej w jądrze. [jądro] b. Jest pan aresztowany. Gotować. wydział przestępstw gospodarczych. a. powiązany pojęciowo. który należy urzeczywistnić. pominęliśmy więc stronę parawerbalną i niewerbalną aktów komunikacji. a. aż będzie miękka. Spójność referencyjna powstaje albo w wyniku użycia egzofory. która polega'1 na ciągłym odsyłaniu odbiorcy do tych samych obiektów przywołanych przez tekst. Można odsyłać do obiektów już wymienionych. tzn. tzn. proszę wysłać wypełniony blankiet. a. [satelita] CEL: Satelita przedstawia stan rzeczy. bądź do obiektów. albo za pomocą endofory. [satelita] NASTĘPSTWO: (relacja parataktyczna) Jądra przedstawiają kolejne zdarzenia. Podsumowanie Zdefiniowaliśmy tekst jako werbalny aspekt komunikacji. Porucznik Kowalski. r 264 STRUKTURA WYPOWIEDZI: LINGWISTYKA TEKS! Istnieją dwa typy koherencji: spójność referencyjna. Eksplozja zniszczyła fabrykę i wiele okolicznych budynków. a. [jądro] b. Aby otrzymać najnowszą wersję programu [satelita]. a. Lingwistyka tekstu zajmuje się zatem nie tylko wyrażeniami językowymi składającymi się na tekst. Zginęły 23 osoby. które dopiero się pojawią w tekście. Fasolę zalać wodą i zostawić na noc. Odbiorca konstruuje własną reprezentację tekstu dzięki inferencjom. dzięki wskazywaniu obiektów w świecie. tym krótsza bądź nawet eliptyczna jest identyfikująca go forma językowa. Aby odbiorca był w stanie stworzyć sensowną reprezentację tekstu. wykonując czynność opisaną w jądrze. która urzeczywistnia się na poziomie pojęciowym. takie jak zaimki czy powtórzenia. dzięki odsyłaniu do obiektów figurujących w tekście. [satelita] PARAFRAZA: Satelita podaje w innej formie informację przedstawioną w jądrze. powiązania między rozmaitymi stanami rzeczy. Istnieją również funkcje nieidentyfi- . [jądro] 8. Pojedź z nami na wycieczkę nad jezioro. Twój samochód mówi wiele o tobie. Zadbany samochód świadczy o swoim właścicielu. tzn. lecz przede wszystkim ich interpretacją. [jądro] b. Ich obecność nie gwarantuje jednak samoczynnie spójności tekstu. która spowodowała stan rzeczy przedstawiony w satelicie. Będzie fajnie. Podsumowanie 263 SKUTEK: Jądro opisuje sytuację. [jądro] ROZWIĄZANIE: Sytuacja opisana w jądrze stanowi rozwiązanie problemu przedstawionego w satelicie. oraz spójność relacyjna. [satelita] b. tzn. Kup książkę „Toksyczni rodzice". Im bardziej dany obiekt znajduje się w centrum uwagi. tzn. a ponad 200 jest rannych. Relacje koherencji są często sygnalizowane przez formalne wyznaczniki spójności zapewniające kohezję. a. Tekst staje się zrozumiały dla odbiorcy głównie dzięki jego wiedzy kulturowej i wiedzy o świecie.7.7.

To założenie zostało potwierdzone przez badania nad przyswajaniem języka. Jak widzieliśmy w tym rozdziale. to odzwierciedlają one rozróżnienie pojęciowe między jądrem a satelitą: jądro zawiera na ogół informacje należące do głównej treści tekstu. Kraków 1998) 2. Duszak (1998).kiedy np. której zadaniem jest powiązanie obiektów w tekście. Janus (1983).8.8. Dlatego należy założyć. Przypadki tego rodzaju są ściśle powiązane z gatunkami tekstu. ale brakowało mi odwagi poruszenia tak niesamowitej sprawy. relacje parata-ktyczne i hipotaktyczne czy relacje przedstawieniowe i interpersonalne. takich jak spójniki. Natomiast niedookreślenie referencyjne służy często perspektywizacji. Prace polskich językoznawców zawiera tom wydany pod redakcją T. zobacz Bartmiński i Boniecka (1998). Zalecana lektura v W języku polskim istnieje przekład ważnej. Ale widziałem Woltera". mamy do czynienia z niedookreśleniem relacji.którego głównym zadaniem jest segmentacja tekstu. Przez całe jego panowanie huk armat i dochodzące z pola bitwy jęki mieszały się z kapryśnymi dźwiękami królewskiego fletu i paplaniną „les philosophes". Liczba możliwych relacji koherencji jest tak wielka. a. Przy jakiejś okazji [0] l Fryderyk powiedział: „Urodziłem się za wcześnie. Zalecana lektura 265 8. Obok spójności referencyjnej. Jeśli idzie o relacje hipotaktyczne. 8. zamiast zaimka pojawia się pełna nazwa . b. Jakimi środkami w poniższych fragmentach została osiągnięta spójność relacyjna? Spróbuj zidentyfikować odnalezione relacje koherencji.9. nawet jako predykcji pełnej wątpliwości. Formowała się pod batem brutalnego ojca. oraz zbiór prac pod redakcją tej samej autorki (Mayenowa 1974). Zobacz także Dobrzyńska i Janus (1983). pierwotnie oparte na impli-katurach konwersacyjnych. że posługiwanie się nimi wszystkimi byłoby niemożliwe dla użytkowników języka. Z nowszych prac dotyczących analizy tekstu (także literackiego).„zero zaimka" bądź zaimek pojawiają się w przypadku obiektów znajdujących się już w centrum uwagi. że są to przypadki pewnych kategorii ogólnych. że potrzebuję więcej ruchu. który swego czasu zmusił go l osiemnastoletniego syna do oglądania egzekucji jego przyjaciela Kattego i który przez lata więził go w nadodrzańskiej twierdzy Kostrzyn. Doktor Kępińska powiedziała. Relacje te mogą być tylko implikowane bądź też zasygnalizowane za pomocą konektorów. Dobrzyńskiej i E. W procesie rozwoju języka te niedookreślone relacje. formy zredukowane . toteż możliwość osiągnięcia przez człowieka nieśmiertelności ważyilf . Kiedy konektory nie wyrażają właściwej dla nich relacji koherencji. Czasami mamy do czynienia z nadokreśleniem referencyjnym . (Norman Davies. Nieraz o tym myślałem. Kiedy ona l pani doktor to mówi. Osobowość Fryderyka Wielkiego była jednym z cudów epoki. czyli relacje koherencji między stanami rzeczy. takich jak relacje pozytywne i negatywne. Mayeno-wa (1993). ćwiczenia i zadania 1.kacyjne wyrażeń referencyjnych. istnieje również spójność relacyjna. choć nie najnowszej pracy z tej dziedziny: Beaugrande i Dressler (1990). wierzę jej na słowo. Jakich form można by oczekiwać w poniższych przykładach? Dlaczego? Jaki efekt wywołałoby użycie formy alternatywnej? a. mogą w wyniku gramatykalizacji stać się elementami konwencjonalnego znaczenia wyrażeń danego języka. natomiast pełne wyrażenia odsyłają zazwyczaj do obiektów mniej wyróżnionych. 8. Europa.

— Doktorze Sacks! . musimy sięgnąć po objaśnienia niektórych słów lub wyrażeń. lecz także okresy wcześniejsze. Przeanalizuj poniższe fragmenty pod względem spójności referencyjnej. wlewać cienkim strumieniem syrop. aby się nie połamały. można powiedzieć. Gorące zsuwać ostrożnie na stolnicę uważając. przede wszystkim w teraźniejszości. że język używany przez daną społeczność nie jest jednolity. Upieczone krążki przełożyć masą z piany. Przygotować kruche ciasto. Stanąć na nogi. zaimki. Gdy przyglądamy się niezbyt odległym etapom rozwoju znanego nam języka. Aby zrozumieć zmianę językową. trzeba przede wszystkim zdać sobie sprawę z tego. z których nie zachowały się żadne teksty. upiec 5 równych krążków w tortowni-cy. (Michał Komar. ale jest. odkrywamy. ciągle szybko ubijając. . lub wierzy w coś. społecznych. (Kuchnia polska. Niech mi pan tylko nie mówi. że tak wiele jeszcze potrafimy zrozumieć. Podejmowane są również próby wyjaśnienia przyczyn zmian językowych oraz ich przewidywalności. co nie odpowiada jego życzeniom. że dokonała się zmiana językowa. . Ponieważ tylko ludzie bezkrytyczni wierzą we wszystko i tylko w to. Ubić pianę. a pan ani słowem się nie odezwał. (Oliver Sacks. Kraków 2000) b. Przybrać osaczonymi owocami z kompotów lub konfitur. Warszawa 1980) 3.2000) c.Odpowiedz za każdym razem. lecz że istnieje w rozmaitych odmianach pokoleniowych. Gdy skutki takich procesów zostaną powszechnie zaakceptowane. Do jego zadań należy l rekonstruowanie prajęzyka będącego . Stosuje w tym celu naukowo opracowane metody. Każda może spowodować pojawienie się w języku ogólnym nowych form lub nowych znaczeń bądź też doprowadzić do zaniku starszych. a które endoforyczne? . że nic pan nie czuł.Które z tych wyrażeń referencyjnych są egzoforyczne. (Stanisław Lem.06.Podkreśl formy i wyrażenia referencyjne (forma „zero zaimka". Macham tym gipsem na wszystkie strony. pełne nazwy). że pan zasnął.266 STRUKTURA WYPOWIEDZI: LINGWISTYKA TEKSTU łem się wyrażać tylko w otulinie fantastycznej groteski. z po«) mocą przychodzi językoznawstwo historyczne.Moje rozmyślania przerwało zniecierpliwione wołanie siostry Sulu. regionalnych bądź etnicznych. co odpowiada jego życzeniom. więc każdy krytyczny człowiek nie wierzy w coś. czy w danym przypadku mamy do czynienia z informacją nową. dziwimy się. Poznań 1996) Rozdział 9 Język w czasie: językoznawstwo history czne Dotychczas przyglądaliśmy się różnym formom językowym i ich użyciu w określonym momencie. za co i dlaczego. Cofając się jeszcze dalej. Nie powinno tak być. Gdy przechodzimy do odleg268 JĘZYK W CZASIE: JĘZYKOZNAWSTWO HISTORYCZNE l łych okresów historii. Ręce mnie już bolą. Warszawa 1987) b. Zjawiskiem tym zajmuje się językoznawstwo historyczne. czy już wprowadzoną. co odpowiada ich życzeniom. Aby jednak zrozumieć wszystko. a. że Potrzebujemy jeszcze więcej objaśnień. Bada ono nie tylko etapy rozwoju danego języka udokumentowane w piśmie. że człowieka trzymają się różne głupoty. Każdy krążek piec 15-20 minut. a potem wykonaj następujące zadania: . Być może jednak hamował mnie zbytek ostrożności. (Barbara Stanosz. „Tygodnik Powszechny" 25. Ćwiczenia z logiki.Znajdź przykłady wyrażeń kataforycznych i anaforycznych. Okamgnienie. W tym rozdziale zajmiemy się zagadnieniem zmiany języka z upływem czasu. nie wiedzieć po co. Myślałam.

czyli w schemacie. Żaden język nie jest jednolitym czy jednorodnym systemem. Nasuwa się także pytanie o przyczynę zmiany językowej. mówiącą. B: Spoko. by ich mowa brzmiała „staroświecko".a czasami także w innych odmianach . Odmiana standardowa danego języka jest 9. Może się ona dokonywać wewnątrz sieci radialnej. angielszczyzna pendżabska (Punjabi English) i wiele innych etnicznych odmian języka angielskiego w Wielkiej Brytanii. wyraz lub konstrukcja syntaktyczna . Jest to odmiana polszczyzny upowszechniana przez szkołę. lecz zawiera liczne. na przykład socjolekt klasy niższej. a więc formy i znaczenia występujące w tej odmianie . To można załatwić. zwanej językiem literackim. co mówią ich dzieci. i dlatego nie można jej z całą pewnością przewidzieć. standardowa polszczyzna. których znaczenie uległo rozszerzeniu o pewne innowacje: (2) a. morfologię i wymowę.zwłaszcza z uwagi na zmianę językową -jest to. że zmiany językowe dokonują się we wszystkich przypadkach. z których każda ma swój dialekt. Jednak w językoznawstwie termin „dialekt" nie jest już zarezerwowany wyłącznie do określania dialektów regionalnych. Wprowadzenie: zmiana językowa a zróżnicowanie języka 269 często socjolektem klasy wyższej (związanym z pewnym regiolektem) lub w takim socjolekcie ma swoje źródło. Cechy wymowy traktowane są czasami oddzielnie jako akcent i wówczas mówi się o akcencie standardowym. że nie rozumieją. Jednak nawet jeśli zaistnieją wszystkie potrzebne warunki. robotniczej. tak jak mowa ich rodziców. zwane czasami etalektami. Natomiast odlot i ściemniać należą do starych wyrazów. takie jak angielszczyzna ludności czarnej (Black English) i angielszczyzna latynoska (Hispanic English) w Stanach Zjednoczonych lub angielszczyzna jamajska (Jamaican English).ma najczęściej formę sieci radialnej. Dzieci zaś nie chcą. l. lecz stał się synonimem jakiejkolwiek odmiany języka. 9. Tak więc np. Grupy różniące się pod względem społecznym mają swoje socjolekty. Otóż w jakimś okresie rozwoju języka jedna z jego odmian może się cieszyć największym prestiżem. zwana w polskiej literaturze językoznawczej językiem ogólnym. dotyczyć przesunięcia z jednej sieci do innej lub zachodzić w reprezentacjach umysłowych całej kategorii. A: Chyba nigdy tego nie zdobędę. Wprowadzenie: zmiana językowa a zróżnicowanie języka Zmiana językowa jest bardzo mocno związana ze zróżnicowaniem języka.1. wspaniale". . Tak więc są grupy regionalne. Przy próbach takiej rekonstrukcji przyjmuje się zasadę regularności. Ponieważ wszystkie elementy języka można traktować jako kategorie i ponieważ kategoria . które spełniają te same określone warunki. administrację. jest to zapożyczenie z angielskiego slangu: (1) A: Jak było na imprezie? E: Cool! W mowie młodych ludzi powszechne jest dziś także nowe słowo spoko. Odmiana języka obejmuje wszystkie zjawiska występujące w języku pewnej grupy jego użytkowników. Oprócz regiolektów i socjolektów istnieją także etnolekty. Rodzice często twierdzą. Występuje w formie mówionej (mniej znormalizowanej i odznaczającej się różnicami regionalnymi) oraz pisanej (o większym stopniu normalizacji).fonem. możemy dokładniej określić zmianę językową.najwcześniejszym przodkiem i jakiejś grupy języków. W języku dzisiejszego młodszego pokolenia Polaków sporą popularność zyskało słowo cool używane między innymi w znaczeniu „bardzo dobrze. wywodzi się z języka dworu pierwszych książąt i królów polskich. lekko lub mocno różniące się od siebie podsystemy lub odmiany. Są to odmiany języka używane przez poszczególne grupy etniczne. opartego na regiolektach wielkopolskim i małopolskim. który to termin wywodzi się z łacińskiego wyrazu aetas („wiek"). Język ogólny ma swoje standardowe słownictwo. zmiana nie musi się dokonać.mogą wejść do języka ogólnego. składnię. literaturę i środki masowego przekazu. morfem. Dialekt regionalny zwany jest dlatego również regiolektem. średniej lub wyższej. Najważniejsze zaś . że istnieją odmiany związane z wiekiem użytkowników języka.

prawdopodobnie rzadko je słyszy. zaraz zaraz bądź spokojnie. jego zrozumienie nie nastręcza chyba większych trudności.270 JĘZYK W CZASIE: JĘZYKOZNAWSTWO HISTORYCZNE J b. jak spoko. Poniższa tabela przedstawia możliwości dokonania się zmiany językowej w pol-szczyźnie przy uwzględnieniu wybranych cech języka dwóch grup wiekowych. Słowo takie jak cool nie zakorzeni się chyba szybko w języku ogółu. w jakim stopniu dana forma (lub znaczenie) w języku pewnej grupy wiekowej jest czynnie używana lub też tylko biernie rozumiana. A: Jak by to na koncercie? o B: Totalny odlot! c. Wydaje się. Wprowadzenie: zmiana językowa a zróżnicowanie języka 271 Tabela 1. "' forma spoko nie nastręcza starszemu pokoleniu trudności ze zrozumieniem. Chociaż wyraz ten ze swoim nowym znaczeniem nie należy do aktywnego słownictwa starszego pokolenia. zwłaszcza w starszym wieku. upojenia spowodowany alkoholem. Słowo ściemniać ((2)c) także przeszło metaforyczne rozszerzenie podstawowego znaczenia i odnosi się tutaj do mówienia niecałej prawdy. Jest 9. przedstawiciel starszego pokolenia potrzebuje prawdopodobnie szerszego kontekstu. którzy ich używają. nawet jeśli osoby starsze jej nie używają. Są to przykłady zmian. W (2)a młody człowiek uspokaja kogoś popadającego w pesymizm lub zniecierpliwionego. narkotykami lub mocnym przeżyciem". a tym bardziej używa. A: Opowiadaj. ponieważ większość ludzi. że ze względu na podobieństwo do swojego źródła. ponieważ są bardziej zrozumiałe zarówno dla ludzi w starszym wieku. l. takich jak wolnego. ale nie ściemniaj! B: Powiem dokładnie. odlot czy ściemniać. będący poufałym rodzajem pozdrowienia. jakim ulegają wyrazy i wyrażenia. używa formy powstałej przez ucięcie ostatniego z nich. mają większe szansę się przyjąć. jak było. Zatem znaczenie podstawowe. Zamiast starszych wyrazów lub wyrażeń. jak i młodszych. Proces odwrotny ilustrują formy takie jak wyraz serwus. zostało rozszerzone metaforycznie w kierunku tracenia kontaktu z rzeczywistością. Inne wyrazy. Słowo! Słownikowe nowości tego typu są w większym lub mniejszym stopniu zrozumiałe dla osób starszych. Znaczenie wyrazu odlot ((2)b) to „stan uniesienia. związane z odrywaniem się od ziemi. Aby to znaczenie zrozumieć. Możliwości dokonania się zmiany językowej Formy Zastosowanie w języku nastolatków Zastosowanie w języku osób w starszym wieku aktywne bierne nieznane aktywne . Zagadnienie w dużej mierze sprowadza się do tego.

bierne nieznane cool / / spoko / / odlot / / ściemniać / .

klas społecznych i grup etnicznych zazwyczaj się rozumieją. zwany jest substratem językowym. często wyuczoną w szkole. włoski czy rumuński. tabela 6). odmianę . regionów. chociaż czasami wymaga to trochę wysiłku. Na przykład mieszkańcy Galii (obecnej Francji./ serwus / / to forma obecnie zanikająca. miał swoje źródła w jednej ze społecznych odmian łaciny. a mianowicie w potocznej mowie żołnierzy. zachowując liczne elementy wymowy i gramatyki swoich rodzimych języków celtyckich i tworząc w ten sposób nową odmianę łaciny. portugalski. którego struktury wywierają wpływ na narzucony jej lub przyjęty przez nią nowy język. hiszpański. albo też biernie rozumiana przez starszych użytkowników języka polskiego . Pomimo takich różnic przedstawiciele różnych pokoleń. że rodzimi użytkownicy języka władają nie tylko własną odmianą języka i odmianą standardową. Belgii i części Szwajcarii) nauczyli się posługiwać nowym dla nich językiem łacińskim. takich jak francuski. lecz że także znają biernie inne odmiany. Powstanie regiole-któw ludowej łaciny jest po części wynikiem kontaktów rzymskich żołnierzy oraz urzędników z użytkownikami różnych języków i z róż272 JĘZYK W CZASIE: JĘZYKOZNAWSTWO HISTORYCZNE nymi kulturami na obszarach Europy. Wiedza ta zwana jest kompetencją pan-dialektalną i -jak zobaczymy w dalszej części tego rozdziału może obejmować bierną znajomość niezbyt odległej w czasie odmiany historycznej. Rodzimy język jakiejś grupy ludności. tzn. Język ten używany był przez lud i obejmował wiele odmian regionalnych (zobacz przegląd podany w rozdziale 10. Późny język łaciński lub wczesny romański.nowe pokolenie nastolatków po prostu wcale jej nie używa i w coraz mniejszym stopniują rozumie. ponieważ . Olbrzymi wpływ zróżnicowania języka na zmiany językowe widoczny jest na przykład w ewolucji języków romańskich.choć jest albo jeszcze używana. Wynika z tego. używany przed podziałem na różne języki romańskie. które należały do cesarstwa l rzymskiego.

Kiedy zatem te różne odmiany mówionej łaciny stały się odmianami języka romańskiego? Na każdy pisany tekst odzwierciedlający późną mówioną łacinę. natomiast wyraz caput przetrwał w innych regionach i w ten sposób stał się na przykład podstawą słowa cabeza („głowa") w języku hiszpańskim. że w pewnym stopniu wszystkie te języki powstały jako etnolekty późnej mówionej łaciny ludowej. Późniejsze pokolenia nie uczyły się już języka celtyckiego jako rodzimego. językoznawcy mają do dyspozycji dwie główne metody. mające formę napisów na budynkach. Jeśli istnieją dokumenty pisane. patrzono wówczas niechętnie jako na „złą łacinę". graffiti lub epitafiów. czyli praromańskiego. zanim sama zniknęła. nowe fonemy i nowe struktury gramatyczne. natomiast jeśli takich dokumentów nie ma i jeśli starsze formy językowe można odkryć jedynie za pomocą porównywania form dostępnych. Powstaje tu jednak niełatwe pytanie. Do różnic społecznych i regionalnych dochodzą różnice związane z chronologią rozwoju języków. W Italii i Dacji (dzisiejsza Rumunia). czyli wczesny język romański. trzeba zastosować metodę rekonstrukcji. Na przykład wśród kilkuset słów.2. Ta metafora. Są jednak dowody na to. dzieła literackie lub religijne. Mowa przybyszów. są wyrazy takie jak bleu („niebieski"). dzięki której zaczęto używać wyrazu testa. stosować można metodę filologiczną. Metody stosowane w językoznawstwie historycznym 273 na łacina ludowa zastosowana w przekładzie Biblii stanowiły bowiem trwały standard. rozwój nowych odmian łaciny rozpoczął się o wiele wcześniej niż w przypadku grupy zachodnioromańskiej. część Hiszpanii. Ich języki wywarły wpływ na rozwijające się na tych terenach języki zachodnioromańskie. Mogą to być także króciutkie teksty. zajęła w języku francuskim miejsce klasycznego caput („głowa"). W późniejszym okresie obszar zachodnioro-mański (dzisiejszą Francję. W rezultacie mamy zaledwie kilka pisanych dokumentów będących małymi próbkami wczesnego języka romańskiego. gdzie z biegiem czasu powstały języki wschodnioromańskie. Pierwsze teksty pisane w tych nowych odmianach języka romańskiego lub językach romańskich pojawiły się dopiero w IX wieku. W gruncie rzeczy przez kilka wieków powstało bardzo niewiele romańskich tekstów. stosowane w zależności od dostępnych danych. który zaczai symbolizować zdolności umysłowe zawierające całą empiryczną mądrość człowieka. że wielu słowom wywodzącym się z żołnierskiego slangu udało się przetrwać w większym stopniu niż wariantom należącym do łaciny klasycznej. Pisanymi dokumentami wykorzystywanymi przy zastosowaniu metody filologicznej mogą być teksty prawnicze. obejmującej obecnie takie języki jak hiszpański.2. wniosła do języków tego regionu nowe słownictwo.przez nich używaną. Można powiedzieć. Na przykład we współczesnym języku francuskim wyraz tete („głowa") pochodzi od późnoła-cińskiego wyrazu testa („garnek"). które z języka germańskich Franków przejął romański przodek języka francuskiego. Metody stosowane w językoznawstwie historycznym Poszukując informacji o wcześniejszych etapach rozwoju jakiegoś języka i badając zmiany. prywatne listy bądź inne materiały. potocznie używanego w żołnierskim slangu na określenie głowy. jardin („ogród") czy riche („bogaty"). które następnie tam się osiedliły. Skamieniała forma łaciny klasycznej czy nawet nieklasycz9. Belgię i północne Włochy) podbiły plemiona germańskie. portugalski czy francuski. Jest to typowy przykład metonimii połączonej z metaforą: garnek to prototypowy pojemnik. które w nim zaszły. Jest to przykład oddziaływania językowego superstratu. lecz odmiany języka łacińskiego bądź romańskiego poddanej wpływom wcześniejszego języka miejscowego. Bez względu na rodzaj i treść tych tekstów filologowie starają się odkryć oraz wyjaśnić zawartą w nich informację językową i kulturową. 9. .

1500-1750). (Pisownia oryginalna nastręczałaby więcej trudności. A mnogi jidzie za stół. (3) Tekst staropolski: „Wiersz o chlebowym stole" Przecława Słoty (początek XV wieku) Pisownia oryginalna <G>Ofpodne da my tho wedzecz bych mógł othem czfzo powedzecz Ochlebowem ftole fgarne nafz0 wfzytko pole czfzo wftole* ywtobole Transliteracja współczesna Gospodnie.teksty pochodzące sprzed około sześciuset lat. lecz rozumiemy także . że nie ulega on poważnym zmianom przez lata. I k temu mięso i chleb. Toż wszego myślenia zbędzie. 9. Treść „Wiersza o chlebowym stole" odzwierciedla rozwój obyczajowości dworskiej późnego średniowiecza. 1150-1500). Tak więc przy odrobinie wysiłku obecni użytkownicy języka polskiego mogą zrozumieć wiersz napisany przez Słotę na początku XV wieku.1). zwłaszcza gdy przeczytają go we współczesnej transliteracji. język .) W tekście tym użyto pewnej liczby wyrazów. A przy tem się ma najeść. Poniższy fragment przedstawia inwokację.274 JĘZYK W CZASIE: JĘZYKOZNAWSTWO HISTORYCZNE Chociaż -jak pokazują przykłady w tabeli l -język bezustannie ulega zmianie. Aliż gdy za stołem siędzie. da mi to wiedzieć. I wiele jinych potrzeb. Podług dostatka tego. A ma z pokojem sieść. Zgarnie na się wszytko pole. takich jak dzieła Jana Kochanowskiego (doba średniopolska. według której języki dają ich użytkownikom „konstrukcje zwyczajowe" i rozwijają się oraz zmieniają bardzo wolno (patrz rozdział 6. Podczas gdy większość form kultury podlega znacznym zmianom. które obecnie wymagają być może wyjaśnienia.2. Z jutra wiesioł nikt nie będzie. Cso w sto<do>le i w tobole.w różnym stopniu .1. Metody stosowane w językoznawstwie historycznym 275 Czfzolefz0 naniwe fw0ze tho wfzytko naftole 10fze Przetocz ftol weliky fweboda ftaye nanym pywo yvoda 10 yktemu m0fzo y chlep ywele gynich potrzeb Podług doftatka tego kthole może doftacz czego Zyutra wefzol nikt neb0dze 15 alyfz gdi zaftolem fz0dze tofz wfzego miflena zb0dze Ama fpocogem fzefcz aprzitem fz0 ma nayeftcz Amnogy ydze za ftol 20 fz0dze zanym yaco wól yakoby wzem0 vetkn01 koi Nema talerza karmenu fwemu efzby gy vcrogyl drugemu Agraby fz0 wmyfz0 przód 25 yfzmu medzwno yako mód bogday mu zaległ vfta wrzoth Aye fzmnog0 twarz0 czudn0 ab0dze mecz r0k0 brudn0 ana tefz ma knemu rzecz obludn0 30 Apeln0 mifz0 nadroby yako on czfzo motyk0 roby Sz0ga wmyfz0 przedrugego fzukay0 k0fza lubego nedoftoen niczfz dobrego 35 Ano wfzdy wydz0 gdze czfzny fzedzy kafzdy gy fluga nawedzy wfzytko yego dobre fprawa lepfze myfy przeden ftawa Mnodzy natem nyczfz nedadz0 40 fz0dze gdzego nepofzadz0 Csole się na niwie zwięże. .według hipotezy relatywizmu językowego Whorfa . a następnie utrzymaną w satyrycznym tonie naukę zachowania się przy stole. Fakt ten pozostaje w zgodzie z jedną z najbardziej podstawowych tez Whorfa. O chlebowem stole. Przetoć stół wieliki świeboda: Staje na nim piwo i woda. lecz ogólny sens tekstu i jego szczegóły nadal są zrozumiałe. To wszytko na stole leże. Kto le może dostać czego. ok. Bych mógł o tem cso powiedzieć.jest tak głęboko zakorzeniony w ludzkim umyśle. a nawet wieki. to jednocześnie wykazuje on wyraźną historyczną ciągłość. Nie tylko radzimy sobie ze zrozumieniem tekstów sprzed ponad czterystu lat. takie jak przytoczony poniżej „Wiersz o chlebowym stole" Przecława Słoty (doba staropolska.

Wydanie II. czfzny / csny = czcigodny Linijka 36: gy. nawiedzi = go. Ań mu ma przez dzięki wstać. Potem siędzie wielmi niżej. Eżby ji ukrojił drugiemu. Mnodzy na tem nieś nie dadzą.. A będzie mieć rękę brudną. Ossolińskich.. cokolwiek Linijka 8: weliky fweboda / wieliki świeboda = (tutaj:) hojny pan Linijka 13: kthole / kto le = kto tylko.2. Lepsze misy przeden stawia. Ana też ma k niemu rzecz obłudną. Jakoby w ziemię wetknął kół. nawedzy / ji. cso motyką robi. A pełną misę nadrobi Jako on. Wszytko jego dobre sprawia. Wrocław. daj Linijka 6: Czf zole / Csole = co tylko. Problemy ortograficzne. da = Panie. ktokolwiek Linijka 14: wef zol / wiesioł = wesoły Linijka 15: alyfz / aliż = aż Linijka 16: zb0dze / zbędzie = pozbędzie się Linijka 23: efzby / eżby = iżby.. Cso na jego miasto siędzie. obsłuży Linijka 37: fprawa / sprawia = przygotowuje Linijka 39: nedadz0 / nie dadzą = nie zwracają uwagi Linijka 42: welmy / wielmi = o wiele. rzecz / rzecz = mowę. Niedostoen nieś dobrego. aby. Chrestomatia staropolska: Teksty do roku 1543. gdzie go nie posadzą. W. najpierw trzeba zinterpretować system pisowni. Szukaję kęsa lubego. i Lepiej by tego niechać. 1995. Rzepka (red. Siędzie. czyli ustalić wartości liter alfabetu w badanym języku. Każdy ji sługa nawiedzi. Objaśnienia: Linijka 1: <G>Ofpodne da / Gospodnie. Nie ma talerza karmieniu swemu.. które niesie z sobą . Warszawa. Mnogi jeszcze przed dźwirzmi będzie. Iż mu miedźwno jako miód -Bogdaj mu zaległ usta wrzód! A je s mnogą twarzą cudną. gdzie csny siedzi. bardzo Linijka 44: mafto / miasto = miejsce Linijka 45: Ań / Ań = a on. rozmowę Linijka 35: wfzdy / wżdy = przecież. Ano wżdy widzą.Siędzie za nim jako wół. Kraków: Zakład Narodowy im. A grabi się w misę przód.) 9. gy / ji = go Linijka 24: graby f z0 / grabi się = pcha się Linijka 25: medzwno / miedźwno = miodowo..R. 276 JĘZYK W CZASIE: JĘZYKOZNAWSTWO HISTORYCZNE Cchcze* f z0 fam pofzadzycz wyfzey potem fz0dze welmy nyzey Mnogy yefcze przed dzwyrzmy b0dze czfzo nayego mafto fzedze 45 Anmu ma przezdzenky wftacz lepyey by tego nechacz Chce się sam posadzić wyżej. i W. Sięga w misę prze drugiego.). Pominięto symbole edytorskie oprócz gwiazdki * sygnalizującej błąd pisarski oraz nawiasu ostrokątnego o wskazującego na uzupełnienie miejsca uszkodzonego w rękopisie. słodko Linijka 27: fzmnog0 twarz0 czudn0 / s mnogą twarzą cudną = z niejedną kobietą Linijka 29: ana / ana = a ona.. Metody stosowane w językoznawstwie historycznym 277 Aby móc czytać takie starsze teksty. przezdzenky / przez dzięki = wbrew woli (W: Wydra.

/ś/.ten fragment „Wiersza o chlebowym stole". która we współczesnej polszczyźnie standardowej już także nie istnieje. wól (20). nadal czytano jako samogłoski długie. yako (25) d. ludźmi. /s/: czfzo (5). pisanie. której uległy polskie samogłoski na przełomie XV i XVI wieku. m /m/. Przykłady staro-pol. odpowiednio: /e/. w M: voda (9). Różne aspekty gramatyki języka staropolskiego także można odtworzyć na podstawie źródeł pisanych. c /k/: doftatka (12). /ó/. stosowanie różnych symboli do oznaczania tego samego dźwięku. 278 JĘZYK W CZASIE: JĘZYKOZNAWSTWO HISTORYCZNE -mi. . Narzędnik liczby mnogiej rzeczownika w języku staropolskim Rodzaj męski Rodzaj żeński Rodzaj nijaki Temat pra-słow. pocogem (17) b. Jednak od polowy XVI wieku wyparła je niemal zupełnie końcówka -ami. Tekst Słoty został napisany przed zmianą. np. Stara końcówka -mi zachowała się w niewielu rzeczownikach miękkote-matowych (np. wfżytko (4). W niektórych staropolskich tekstach wymowę tę zaznaczano przez podwajanie liter samogłoskowych. natomiast kontynuację końcówki -y (-i) spotykamy tylko w utartych wyrażeniach. stosowanie litery h nie reprezentującej żadnego dźwięku: tho (1). dawnymi czasy. Jednak bardziej niż pisownia intrygująca jest wymowa. innymi słowy. np. Koń-cówka staro-pol. f z/s/. Na etapie rozwoju języka staropolskiego reprezentowanym przez nasz tekst litery wyróżnione tłustym drukiem w takich wyrazach jak dobre. /!z0(4). która w przypadku języka staropolskiego została częściowo zrekonstruowana. W wierszu Słoty narzędnik liczby mnogiej dzwyrzmy l dźwirzmi (43) to oczywiście forma staropolska. W wyniku tego procesu opozycja ta przekształciła się w opozycję samogłosek otwartych i zamkniętych. /a/. karmenu (22) itd. k. kthole (13) Alfabet łaciński. jak na przykład samogłoski nosowe czy spółgłoski palatalne. który przyjęto za podstawę pisowni polskiej. polegającą na zaniku iloczasu. niegdyś ograniczona do rzeczowników żeńskich. stosowanie jednej litery lub jednej kombinacji liter do oznaczania różnych dźwięków. góra ('góra'). Wiele staropolskich rzeczowników męskich i nijakich w narzędniku liczby mnogiej ma końcówki: -y (-i). Językoznawstwo historyczne analizuje pisane teksty i rekonstruuje gramatykę tych historycznych etapów rozwoju. dobra. lecz zachowała się w różnym stopniu w polskich regiolektach. takich jak przed laty. nićmi). czyli opozycji fonologicznej samogłosek krótkich i długich. dłońmi. Tabela 2. /m'/: mógł (2). nie dostarczył liter oznaczających takie staropolskie typy dźwięków. Na przykład od czasów doby staropolskiej pewnym zmianom uległy deklinacje. c. v. Pisownia tego tekstu odzwierciedla wczesny etap rozwoju grafu polskiej. gośćmi. który ('który'). stosowanie dwóch pisowni tego samego wyrazu: yaco (20). to między innymi: a. stać.

Temat pra-slow. Koń-cówka staropol. Koń-cówka staro-pol. -o-y (-i) wozy. Przykłady staropol. bogy-niami -jo-mi polmi -u- .Temat pra-słow. Przykłady staropol. -mi laty -jo-mi mężmi -ja-ami duszami. wilki -a-ami żonami -o-y.

-mi synmi -i-mi kośćmi -n-y imiony -i-mi gośćmi -u-ami brwiami -t-y cielęty -n-mi kamień-mi -r-ami macierzami -s-y .

wymowie i gramatyce. Bardzo dużą rodziną jest na przykład rodzina języków indoeuropejskich. grecki.sio wy Analizując starsze teksty. Jednak gdy pisany tekst nie jest dostępny. Pierwszym podstawowym założeniem jest. Rekonstrukcja oparta jest na niewielkim zbiorze zasad związanych ze strukturą języka. takie jak wiersz Słoty. z upływem czasu ewoluowały z jednego prajęzyka. bałtyckie. słowiańskie itd.„serce" śirdis „serce" srbdbce „serce" serce gi-gnosko „poznaję" co-gnosco „poznaję" zinóti „znać" znati „znać" znać agkho „ściskam" . Tabela 3. w skład której wchodzą zarówno języki indyjskie i irańskie. muszą zastosować metodę rekonstrukcji.2. Metody stosowane w językoznawstwie historycznym 279 spokrewnione (szersze omówienie w rozdziale 10).dokonać ekstrapolacji wstecz i zrekonstruować prajęzyk. jak i języki europejskie. specjaliści z dziedziny językoznawstwa historycznego mogą dowiedzieć się wiele o dawnej pisowni. języki germańskie. co ukazano poniżej. tzn.poprzez analizę najwcześniejszych udokumentowanych etapów rozwoju języków pokrewnych . Przykłady wyrazów pokrewnych w wybranych językach indoeuropejskich Grecki Łaciński Litewski Staro-cerkiewno-słowiański Polski kardia „serce" cord. Takie języki tworzą rodziny językowe składające się z grup językowych. Pokrewieństwo tych języków dostrzec można w wielkiej liczbie wyrazów o podobnej strukturze fonetycznej. że niektóre języki są ze sobą genetycznie 9. takie jak łaciński. która pozwala im .

helleńska (obejmująca grekę). tzn. italskiej i bałto-słowiańskiej (reprezentowanych tutaj przez języki grecki. */g'h/w języku prasłowiańskim Język praindoeuropejski Język prasłowiański Spółgłoski zwarto-wybuchowe palatalne: */VV */n'/ */n'h/ Spółgłoski szczelinowe dziąslowe: */«/ *hl Jak widać w zestawieniu pokrewnych wyrazów. że jest to tylko założenie. na rekonstrukcję języka praindoeuropejskiego. */ż/. /ź/ oraz /s/. Zmiana ta znana jest jako spirantyzacja */k'/. Skutki spirantyzacji praindoeuropejskich */k'/. */g'/. */g'h/. Od wymowy łacińskiego centum /kentum/ („sto") tę grupę języków nazwano umownie kentumową. albańska i bałto-słowiańska. Jest to tak zwana zasada regularności i choć stosuje się do olbrzymiej liczby przypadków. staro-cerkiewno-słowiański i polski) oraz innych grup z nimi spokrewnionych. takich jak greka czy łacina. */g'/. /g/ w językach kentumowych. Porównania tego rodzaju pozwoliły na odtworzenie dziejów zmian fonologicznych i na rekonstrukcję systemu fonologicznego przodka grup językowych helleńskiej. łaciński.ango „ściskam" ankstas „ciasny" QZT>kT> „wąski" wąski Drugim założeniem jest. realizowane na przykład w języku prabałtyckim jako */s/. litewski. Ze względu na pojawienie się spirantu między innymi w staroirańskim liczebniku satam („sto"). W celu zrekonstruowania języka praindoeuropejskiego porównujemy ze sobą różne języki. celtycka i germańska. gdzie wyłoniły się grupy: indo-irańska. */z/.) Jej wynikiem było przejście tych praindoeuropejskich spółgłosek palatalnych w spółgłoski szczelinowe (spiranty). odpowiadają (zapisanym tłustym drukiem) spirantom w językach satemo-wych. należy pamiętać. możemy zrozumieć pewną ważną zmianę w historii języków centralnej części obszaru praindoeuropejskiego. (Gwiazdką oznacza się językowe formy zrekonstruowane. (zapisane tłustym drukiem) zdepalatalizowane spółgłoski zwarto-wybuchowe /k/. trackoormiańska. italska (obejmująca łacinę). że w tych samych warunkach lub otoczeniu językowym dźwięk zmienia się w ten sam sposób w każdym wyrazie. Powołując się na nią. /z/ w językach grupy bałto-słowiańskiej: litewskim (podgrupa bałtycka) oraz staro-cerkiewno-słowiańskim i polskim (podgrupa słowiańska). anatolijska (obejmująca język hetycki). Metodę rekonstrukcji zastosować można jednak także w odniesieniu do jednego języka i . Zmiana ta nie dotarła natomiast do praindoeuropejskiego obszaru peryferyjnego. Tabela 4. a w prasłowiańskim jako */s/. W niej wspomniane spółgłoski palatalne uległy depalatalizacji. gdzie rozwijały się grupy je280 JĘZYK W CZASIE: JĘZYKOZNAWSTWO HISTORYCZNE zyków: tocharska. Tutaj są to spiranty /s/. tę grupę języków nazwano umownie satemową.

Od czasów powstania najwcześniejszych dokumentów. Paradygmat ten widoczny jest nie tylko w przypadku de-voir. natomiast w pierwszej i drugiej osobie liczby mnogiej jako (bardzo zredukowany) monoftong (samogłoska pojedyncza). jest o wiele późniejsze niż satemowa spirantyzacja praindoeuropejskich */kV. 'debeo „muszę" de'bemus „musimy" 'debes „musisz" de'betis „musicie" 'debet „musi" 'debent „muszą" Dalsza analiza łaciny. Po pierwsze. W pierwszej i drugiej osobie liczby mnogiej. je bois l nous buvons od boir („pić"). w których akcent padał na 282 JĘZYK W CZASIE: JĘZYKOZNAWSTWO HISTORYCZNE pierwszą sylabę. samogłoska tematu nie uległa dyftongiza-cji.2. Łaciński czasownik debere. a w szczególności jej systemu akcentowego. gdzie w paradygmacie występuje zróżnicowanie form. */gY. tzn. co doprowadziło do powstania tej nieregularności we wszystkich formach francuskich poświadczonych w dokumentach poczynając od IX wieku. które dokonały się w paradygmatach dość dużej grupy czasowników francuskich. Dla ułatwienia analizy formy czasownika devoir przytoczone są we współczesnej francuszczyźnie: (4) a. datowane na okres od V do VIII wieku. Może się zmienić użycie poszczególnych dźwięków. Na bardzo wczesnym. Wspomniane dyftongi uległy w różnym stopniu dalszym zmianom..e peux l nous pouvons od pouvoir („móc").n. że tam. lecz także innych czasowników: je reęois l nous recevons od recevoir („otrzymać"). a nie widoczna powyżej alternacja (oi: e). Metodę tę najczęściej stosuje 9. 9. pozwala sprawę wyjaśnić. z których jedna jest niesylabiczna). Zmienić się mogą wzorce składniowe.wówczas mamy do czynienia z rekonstrukcją wewnętrzną. wskazówek w tym zakresie dostarcza klasyczna łacina. Przeanalizujmy na przykład francuski czasownik devoir („musieć"). gdzie akcent padał na znajdującą się przed sufiksem samogłoskę funkcjonującą jako połączenie między tematem a wykładnikiem czasu i osoby. W ich formach czasu teraźniejszego w trybie oznajmującym występują obecnie alternacje. Metody stosowane w językoznawstwie historycznym 281 się w obrębie paradygmatów czasownikowych i rzeczownikowych. Wyrazy i morfemy mogą zmienić swoje znaczenia. to znaczy na temat. ilustrujący serię zmian. Chociaż brak dokumentów z języka praromańskiego czy też z wczesnych etapów rozwoju języka francuskiego. Typologia zmian językowych Zmiana może nastąpić we wszystkich omówionych dotąd w tej książce jednostkach języka.3. mający to samo znaczenie.. że w pewnym momencie historii tego czasownika w całym paradygmacie istniał jeden temat czasownikowy. Przejście z łaciny do języków romańskich. Zakłada się. zmiany mogą nastąpić wewnątrz sieci radialnych. w tym czasowniku i w pozostałych czasownikach tej klasy samogłoska tematu we wszystkich osobach liczby pojedynczej i w trzeciej osobie liczby mnogiej występuje jako dyftong (połączenie dwóch samogłosek. Wyróżnia się cztery rodzaje zmian.jedoisjamuszę" tu dois „ty musisz" U doit „on musi" nous devons „my musimy" vous deuez „wy musicie" ils doiuent „oni muszą" Uwzględniając zasadę regularności możemy przyjąć. Jednak nie mamy prawie żadnych pisanych dokumentów pochodzących z wczesnych etapów rozwoju języków romańskich i możemy polegać tylko na metodzie rekonstrukcji wewnętrznej.e. Stało się tak we wszystkich osobach liczby pojedynczej i w trzeciej osobie liczby mnogiej. która dokonała się przed 2000 rokiem p. pozbawionym dokumentów etapie rozwoju języków romańskich (francuski to tylko jeden z możliwych przykładów) samogłoski w pozycji akcentowanej uległy dyftongizacji. istotnie ma w temacie jedną samogłoskę: (5) b. . takie jak szyk wyrazów. */g'h/. wcześniejsza wersja paradygmatu cechuje się jednorodnością.

W wieku XIV terminem z poziomu 284 JĘZYK W CZASIE: JĘZYKOZNAWSTWO HISTORYCZNE podstawowego był jeszcze hound („pies"). w wyniku której dźwięki zamieniają się miejscami. Zmiana w sferze dźwięków może mieć charakter czysto fonetyczny i nie powodować zmian w systemie fonemicznym języka. Wreszcie pewna liczba zmian jest wynikiem działania analogii. zmiany mogą oznaczać przesunięcia między sieciami radialnymi. brak /-g/ ognia. co było bardziej prototypowe. śląskim i małopolskim ostatnia spółgłoska wyrazu poprzedzającego została udźwięczniona przez początkową samogłoskę. 9. Po trzecie. W dobie staropolskiej w regiolektach wielkopolskim.bardziej prototypowy (centralny) element jakiejś kategorii może stać się elementem peryferyjnym. że w tych przypadkach zaszła zmiana w całym systemie. Po drugie.3. Użytkownicy języka budują umysłowe kategorie lub sieci dla reprezentacji nie tylko wyrazów. gdy pierwsze /r/ zmieniło się w /!/ i dało w wyniku późnołacińskie pelegrinus. w imiesłowie czasu przeszłego strony biernej factum („uczynione"). Zmiany wewnątrz sieci radialnej Zmiany wewnątrz sieci radialnej mogą zachodzić na obu końcach skali wyznaczającej poziomy organizacji języka. by brzmiał pod jakimś względem podobnie do innego dźwięku w jego otoczeniu. np. w której prasłowiańskie */or/ przekształciło się w /ra/.) opisana jest przeorysza i jej houndes („psy"): . „ogar"). fraz czy większych konstrukcji gramatycznych. w wyniku której jeden dźwięk zaczyna być wymawiany tak. Rezultatem metatezy z okresu rozpadu wspólnoty prasłowiańskiej (VIII-IX w. występujących w niektórych polskich regiolektach. a peryferyjny może stać się bardziej centralnym. w wyniku której jeden dźwięk staje się mniej podobny do drugiego dźwięku będącego w jego bliższym lub dalszym sąsiedztwie. Wewnątrz sieci elementy mogą ulec przestawieniu. np. brak /-g/ ryb. może zajść zmiana w samym schemacie kategorii. który zmienił się we włoską formę fatto. w wyniku czego to.3. Innym przykładem dysymilacji jest przejście /kk/ w /tk/ widoczne w formach typu letki („lekki"). Innym rodzajem zmiany fonetycznej jest dysymilacja (odpodob-nienie). Na przykład w historii języka włoskiego dawna ła9. 5. staje się mniej prototypowe lub na odwrót. Wówczas elementy przechodzą z jednej kategorii lub sieci do innej. Jednak nie możemy twierdzić. Porównaj współczesne niemieckie Hund („pies") i niderlandzkie hond („pies").1. Proces ten obserwujemy na przykład w zmianie łacińskiego miraculum („cud") w hiszpańskie milagro („cud"): zmianie uległ szyk segmentów /r/ i /!/. spółgłoskę sonorną lub półsamogłoskę /j/ wyrazu następującego po nim. złożeń.7. Typologia zmian językowych 283 cińska grupa spółgłoskowa /kt/ zmienia się w /tt/. lecz także morfemów. miętki („miękki"). Inne częste zjawisko to metateza. Modyfikacji uległa jedna wyizolowana kombinacja dźwięków.) jest między innymi polska forma ramię. brak /-g/ jedzenia.3). w systemie fonolo-gicznym lub w systemie semantycznym. Przykładem może być ewolucja angielskich wyrazów dog (obecnie: „pies") i hound (obecnie: „pies gończy". W semantyce zmiany zachodzić mogą w kategoryzacji: wewnątrz kategorii lub sieci radialnej albo też w interakcji między kategoriami. Pierwotny szyk dźwięków (samogłoska + /r/) widoczny jest na przykład w łacińskim armus („ramię"). Asymilacja możliwa jest także w pozycji międzywyrazowej. Do takich procesów należy asymilacja (por. Stało się tak na przykład w łacińskim słowie peregrinus („cudzoziemiec"). Do języka polskiego słowo to dotarło za pośrednictwem języka niemieckiego i przyjęło formę pielgrzym. W „Prologu" do Opowieści kanterberyjskich Geoffreya Chaucera (1387 r.

wesoły. że nawet go eksportowano i stopniowo nazwa tej bardzo prototypowej rasy psa zastąpiła nazwę całej kategorii. Prototypowa wymowa/t/to nieaspirowane [t] (stop). Miała kilka małych psów. Pozostałe do dziś relikty. W epoce wspólnoty bałto-słowiańskiej wykształciła się złożona odmiana przymiotników. lecz może rasą dość często spotykaną. jak w cat-call („wygwizdanie"). które karmiła pieczonym mięsem lub mlekiem i białym chlebem. W podrozdziale 5. jak w wyrazie beat („bić"). a w pozycji nieakcentowanej między samogłoskami. angielskiego lii. 1. pełen. pełny. Sieć radialną tych realizacji fonemu /t/ przedstawiono na rys. że stał się prototypem kategorii hound. że mówimy o fonemach jako kategoriach. zwanych odpowiednio „złożoną" i „prostą". które mają postacie oboczne: ciekaw. formy. która istnieje pod względem strukturalnym. We współczesnej polszczyźnie istnieje niewielka liczba przymiotników. tzn. która od wieku XVI w języku angielskim brzmi dog.3. Typologia zmian językowych 285 Podobny proces zmian dostrzec można także w formach gramatycznych. a jej pozostałości to formy typu ciekaw. Było na niego takie zapotrzebowanie. zdrowy. poświęconym fonemom i allofonom. czyli allofonów danego fonemu. rys. lecz mógł to być nawet mały pudel. np. np. Tę zmianę w sieci radialnej przedstawiono na rys. może być tak duża.5.(6) Of smalę houndes hadde she that she fedde With rosted flessh. bywa realizowane jako zwarcie krtani [?] + [t]. np. Prostą odmianę przymiotników nazywamy rzeczownikową. Rys. 3 ilustruje allofony angielskiego fonemu /t/. or milk and wastel-breed. wesół. 2. */godbnt/ > staropolskie godzien. które mogą zmieniać się także wewnętrznie lub w obrębie dwóch lub więcej sieci.2. która była wynikiem scalenia odmiany rzeczownikowej z następującym po niej zaimkiem anaforycznym. między innymi ciekawy. jaką rasę psa autor miał tutaj na myśli. pojawiła się nowa forma z końcówką pochodzenia zaimkowego. Już w języku staropolskim ujawniła się tendencja do ograniczania użycia form pierwotnej odmiany rzeczownikowej. mocnego psa często używanego do pilnowania domów. mastiff „dog angielski" 9. zdrów. */godbm>-ł-jV> staropolskie godny. We wczesnym okresie rozwoju języka praindoeuropejskiego nie było różnicy morfologicznej między przymiotnikami a rzeczownikami. lecz nie jest realizowana. . Jednak w niektórych dialektach /t/ pojawiające się po samogłosce w wygło-sie. Nie jest jasne. Dog jako rasa psa spotykany był tak często. Ta z kolei w otoczeniu takim jak pretty good („dość dobry") może ulec redukcji do formy zerowej (0). jak wyrazie city („miasto"). 9. Zmiana wewnątrz sieci radialnej a) XIV wiek hound „pies" b) XVI wiek dog „pies" dog poodle spaniel greyhound mastiff poodle spaniel greyhound Aound „dog" „pudel" „spaniel" „chart" „dog „pudel" „spaniel" „chart „ogar angielski" np. W średnioangielskim dog. Zatem obok dotąd prototypowej formy rzeczownikowej. 1. wywodzące się z form niegdyś prototypowych. natomiast w na-głosie akcentowanej sylaby występuje aspirowane [th] (tąp). dużego. reprezentowaną na przykład przez odmianę o nazwie mastiff („dog angielski"). gotowy. Te dwie formy wywodzą się z różnych odmian przymiotników. a od XVI wieku stały się one rzadkie. natomiast przed /k/.3. bywa wymawiane jako [?]. stanowią obecnie w kategorii polskiego przymiotnika zjawisko peryferyjne. gotów. Zmiany z przesunięciem do innej sieci radialnej Liczba realizacji fonetycznych. może przybierać formę spółgłoski uderzeniowej [r]. był tylko jedną z ras. tak samo jak poodle („pudel").

Tylko to znaczenie zachowało się do okresu nowo-polskiego. co jednocześnie spowodowało wyodrębnienie się kategorii niemęskoosobowości. W dobie nowopolskiej w obrębie rzeczowników żywotnych (rodzaju męskiego) ukształtowała się ostatecznie kategoria rodzajowa męskoosobowości. zrównał się z formą dopełniacza: synów. 2. Zmiana leksykalna z przesunięciem do innej sieci radialnej Język staropolski twarz 1) stworzenie Język nowopolski twarz 1) przednia strona głowy człowieka 2) osoba. Porównaj no-wopolskie tworzyć („powodować powstawanie czegoś"). W „Wierszu o chlebowym stole" Sło. Zatem użytkownicy współczesnej polszczyzny traktują żywotne rzeczowniki oznaczające osoby i żywotne rzeczowniki nie oznaczające osób jako należące do różnych kategorii. Rys. do oznaczania osoby. że w przypadku rzeczowników męskoosobo-wych pierwotny biernik. 0 pretty good [pni gud] Przykład zmiany w sieci leksykalnej reprezentuje polski wyraz twarz. Jednak już wówczas istniały także jego bardziej specyficzne znaczenia.?cof-co«[khae?ko:l] ?t beał [bi:?t] tąp [thsep] th t stop [stop] r city [sin] (7) Aye fzmnog0 twarz0 czudno ab0dze mecz r0k0 brudn0 ana tefz ma knemu rzecz obludn0 A je s mnogą twarzą cudną. Porównaj: widzę wilki i ślady wilków. a mianowicie „osoba". Z domeny obiektów przyrody ożywionej przesunęło się ono do domeny części ciała.3. „płeć" czy „forma". Porównaj: widzę synów (w staropolskim: widzę syny) i domy synów. syny. płci i formy. A będzie mieć rękę brudną.286 JĘZYK W CZASIE: JĘZYKOZNAWSTWO HISTORYCZNE Rys. a następnie istotnej części ciała pozwalającej rozróżniać jedną osobę od drugiej. Znaczenie tej jednostki leksykalnej ulegało przesunięciu od oznaczania tego. a mianowicie oznaczał „stworzenie". Pierwszą z tych zmian zilustrować można historią polskiej deklinacji męskiej rzeczownika. płeć. 288 . np. nadal różni się od formy dopełniacza: wilków. Pojawiający się w wierszu Słoty wyraz twarz w znaczeniu „płeć" jest jednym z przejawów zmian. co stworzone. forma 3) przednia strona głowy człowieka W gramatyce sieć może podzielić się na dwie części lub zdarzyć się może rzecz odwrotna: dwie (lub więcej) sieci mogą połączyć się w jedną. Oznaczało to między innymi. a mianowicie jej obli9. Ana też ma k niemu rzecz obłudną.1 ty mowa jest między innymi o zachowaniu się przy stole. Tę zmianę oznaczającą przesunięcie do innej sieci radialnej przedstawiono na rys. np. Natomiast w przypadku rzeczowników niemęskoosobowych biernik. Typologia zmian językowych 287 cza. to znaczy w te warzystwie płci pięknej. Sieć radialna fonemu /t/ w języku angielskim . 3. który w języku staropolskim zachowywał jeszcze swoje pierwotne znaczenie. gdy zasiada l się doń z twarz0 czudn01 twarzą cudną (linijka 27). wilki. 3. czyli kobiety: Ponadto już w języku staropolskim twarz to także „przednia strona głowy ludzkiej". Rozróżnienie to ujawniło się formalnie tylko w liczbie mnogiej.

mężem. który odgrywa ważną rolę w składni danego języka. schemat zdania w angielszczyźnie współczesnej jest w porównaniu z tamtymi stały i nieelastyczny. Zmiany w schematach mogą odbywać się dwiema drogami: schemat może rozwinąć nową formę lub też powstać może nowy schemat. Poza elementami bardziej centralnymi lub prototypowymi.R. Pominięto symbole edytorskie oprócz gwiazdki * sygnalizującej błąd pisarski oraz nawiasu ostrokątnego wskazującego na uzupełnienie miejsca w rękopisie. Typologia zmian językowych 289 „Gdy biskup przyszedł do króla. elementami mniej centralnymi.] 9. schematyczną reprezentację. podstawowy szyk zdania występujący w zdaniu nienacechowanym (głównym) to POD. synom) lub -em (np. musimy mieć abstrakcyjną ideę krzesła. a zatem obecnie język polski ma jedną formę celownika liczby mnogiej rzeczowników. Objaśnienie: fkutki l s/rurir/(narzędnik liczby mnogiej) = czynami (W: Wydra W. a nawet marginesowymi. W formie tego przypadka nie ma już różnych kategorii odzwierciedlających rodzaj gramatyczny.) W tekście (9) wyraz skutek nie odnosi się do rezultatu działania. Na przykład.). i W. takim jak (8)a. Podczas gdy w języku staroangielskim oraz współczesnym niemieckim lub niderlandzkim schemat zdania jest w dużym stopniu swobodny.JĘZYK W CZASIE: JĘZYKOZNAWSTWO HISTORYCZNE W procesie odwrotnym kategorie mogą połączyć się. Mogłaby ona mieć powiedzmy znaczenie „konstrukcja do siedzenia mająca cel użytkowy". cielętom). fkutki vkazui0. czo fz0g* rofkazui0.2. kamieniem). która łączyłaby w sobie wszystkie znaczenia.3.w zdaniu głównym następującym po zdaniu podrzędnym lub po okoliczniku ((8) b): (8) a. (PDO) [Gdy biskup do króla przyszedł. Co <z k>siąg rozkazują. Pojawia się on między innymi w „Pieśni o Wiklefie" Andrzeja Gałki (XV wiek): (9) gegozz nafladuio. która stosuje się do wszystkich elementów tej kategorii. Przypatrzmy się znaczeniu wyrazu skutek w języku staropolskim i w polszczyźnie współczesnej.3. Pierwszy typ zmiany zilustrujemy przy pomocy gramatyki i słownictwa. 20-nam. op. W dobie średniopolskiej w celowniku liczby mnogiej wszystkich rodzajów rozpowszechniła się końcówka -om. Ewolucję sieci leksykalnych . natomiast szyk PDO występuje w zdaniu podrzędnym. a szyk OPD . gościem. Podobną ewolucję dostrzec można w sieciach niektórych wyrazów. ponieważ istnieje wiele różnych typów krzeseł.3. W języku staroan-gielskim. a więc nie ma znaczenia takiego. jak w polszczyźnie współczesnej. w deklinacji żeńskiej końcówkę -am (np. We wczesnej staropolszczyźnie celownik liczby mnogiej rzeczowników deklinacji męskiej miał końcówkę -om (np. polom. a w deklinacji nijakiej końcówkę -om (np. tak jak we współczesnym języku niemieckim lub niderlandzkim. 9. Teraz pojęcie to będziemy stosować w odniesieniu do każdej kategorii językowej. ba sealde hę him stówę and biscopsedl (OPD) v ! . cit. wilkom." We współczesnej angielszczyźnie te trzy typy szyku wyrazów są zredukowane do typu POD. drugi zaś przy pomocy fonologii. P a se biscop topam cyninge com. Jegoż naśladują I skutki ukazują. Przyjrzyjmy się podstawowemu szykowi wyrazów w zdaniu. latom. duszam. każda kategoria ma także wysoce abstrakcyjną." b. Rzepka (red. kościom). lecz oznacza „czyn". Zmiany w schematach Pojęcie „schematu" lub „znaczenia schematycznego" zastosowaliśmy dotąd w kontekście morfologii w analizie polskiego sufiksu -acz w rozdziale 3 (13) oraz w odniesieniu do pojęcia „schematu zdarzenia" w podrozdziale 4. [wtedy dał on mu dom i siedzibę biskupa] „dał mu on dom i siedzibę biskupa.

czyli „występku". Początkowo może on mieć tylko jeden allofon. 4. Od polisemicznej sieci radialnej do jednoznaczności Język staropolski skutek Język nowopolski skutek „występek" „czyn „następstwo działania" „następstwo działania" „fakt" Rozwój nowego schematu może też nastąpić w wyniku rozpadu kategorii na dwie nowe lub połączenia się dwóch kategorii w jedną. wokół którego rozłożone są pozostałe allofony. Znaczenia te pozostały żywe w dobie średniopolskiej. a więc wyraz skutek nie jest już wieloznaczny. fonem można traktować jako kategorię głosek z prototypowym allofonem w centrum. Jak wykazano w rozdziale 5. zapisywanej <f> lub <ph>. W języku staropolskim istnieje kilka rozszerzeń prototypowego znaczenia wyrazu skutek. który przy braku innych automatycznie staje się prototypem. Jak widać z poniższego zestawienia. zauważymy uderzającą różnicę: w polskich słowach (podobnie jak w ich wcześniejszych czeskich formach) nie występuje spółgłoska [f]. Gdy powstaje nowy fonem. W języku prasłowiańskim i we wczesnym okresie rozwoju języków słowiańskich (a więc i we wczesnej staropolszczyźnie) fonemy /f/ i /f/ nie istniały. W jeszcze innym znaczeniu skutek to „następstwo działania". Sam fonem ma zatem charakter schematu. Mniej więcej w tym samym czasie zmienił się pod względem semantycznym wyraz czyn. Inne rozszerzenie to specjalizacja w kierunku „faktu". którym był „czyn". Rys. wyłania się nowy schemat.wyrazu skutek przedstawiono na rys. w polszczyźnie (i w innych językach słowiańskich) początkowo odpowiadały spółgłoski [p] lub [b]. W sferze fonologii ten pierwszy rodzaj zmiany zwany jest często fonologizacją. występującej w zapożyczanych wyrazach spółgłosce [f]. Niektóre z tych wczesnych form 9. Wczesne staropolskie odpowiedniki spółgłoski [f] w zapożyczeniach Źródła zapożyczeń Wczesny okres języka staropolskiego Język łaciński Język niemiecki . a oznacza powstanie z allofonów jednego fonemu nowych fonemów. Przyjrzyjmy się przykładowi z historii języka polskiego.3. Jednak w polszczyźnie współczesnej zachowało się tylko znaczenie ostatnie: „następstwo działania". Jeśli porównamy wyrazy w językach obcych z ich formami przejętymi przez wczesną staropolszczyznę (często za pośrednictwem języka staroczeskiego). 4. który utracił swoje staropolskie 290 JĘZYK W CZASIE: JĘZYKOZNAWSTWO HISTORYCZNE znaczenie „sposób" oraz inne znaczenia i obecnie funkcjonuje podobnie jak słowo skutek w swoim dawnym prototypowym znaczeniu. Złożona niegdyś kategoria radialna stała się kategorią o wiele prostszą. Jedno z rozszerzeń ukazuje specjalizację w kierunku „czynu nagannego". Typologia zmian językowych 291 Tabela 5.

ubezdźwięcznienia w grupach spółgłoskowych: np. a fonem /v'/ o wariant pozycyjny [f].Fabianus Fabian ferala* (z łacińskiego) berło Josephus (z greckiego) Ożep Luciferus Lucyper Stephanus (z greckiego) Szczepan * Forma w języku staro-wysoko-niemieckim. Sieradzkiego. '!• W wyniku upodobnienia do sąsiedniej spółgłoski bezdźwięcznej oraz w wygłosie fonem /v/ wzbogacił się o wariant pozycyjny [f]. Górnego Śląska): np. c. ubezdźwięcznienia spółgłosek w wygłosie: np. łacińskie offerenda > niemieckie Opfer > czeskie ofe-: ra > staropolskie ofiara [of ara]. staw: *[stavb] > [stav] > [stafj. Lucyper. Małopolski. Szczepan). Fabian w nazwie Pabianice. niemieckie Farbę > (XV wiek) * farba [farba]. Jednak w dobie staropolskiej nastąpiła pod tym względem zmiana. Fonologizacja spółgłosek [f] i [f] była wynikiem kilku procesów: a. trawka: *[travtka] > [travka] > [trafka]. Łęczyckiego. kwiat: [kv'at] > [kf at] b. Falkow^ ski}. Nowe dźwięki uzyskały status . przetrwały do dziś (np. f chwała l fata: *[xvała] > [xfała] > [fała] (por. chwila l fila: *[xv'il'a] > fefila] > [fila] di zapożyczenia z języków obcych: np. Palenica. Jednak to zjawisko nie zmieniło jeszcze systemu fonemicznego. berto. uproszczenia grup spółgłoskowych (w regiolektach Mazowsza.

w liczbie mnogiej rzeczownika Loch („dziura"): loch+ir > Lócher. wskazuje na to. fe-rula .3. w nagłosie.zioło.fila /f-/ (< chwila).żona. przyć („przyjść"). sianie. zajć („zajść"). Stefan) spółgłoskę [f) zachowały.fonemów dopiero wtedy. siano — o sienie. widoczne w paradygmatach takich rzeczowników. Zmiana analogiczna Użytkownicy języka pragną. który wykazuje oboczność samogłoskową wywołaną przez dawną zmianę fonetyczną. Józef.las. to znaczy by były rozpoznawalne w większej jednostce. gdy znalazły się w pozycji kontrastu z NI i /v'/.bezpośrednio z łacińskiego ferula. wiadrze. W wyniku tego procesu powstały oboczności samogłoskowe zachowane w znacznej mierze do dziś: żenić .l pu chwila i fila współistniały w końcowym etapie staropolszczyzny. Na przykład w XVI wieku (początek doby średniopolskiej) staropolskie bezokoliczniki ić („iść"). że występuje w nim bardziej przejrzysty temat z jedną samogłoską. że proces tych zmian analogicznych nie został doprowadzony do końca. Taki przegłos znany jest z badania rozwoju języków germańskich. Stało się tak np. Dane językowe wskazują na to. a nie taki. dojć („dojść"). że fonemy /f/ i /f/ weszły do polskiego systemu spółgłoskowego w XIII wieku. las (o lesie). lecie . Wskutek działania analogii miejsce starszych form żenię. Doszło do tego w wyniku uproszczenia grup spółgło292 JĘZYK W CZASIE: JĘZYKOZNAWSTWO HISTORYCZNE skowych [xv] > [xfl > [fl i bcv'l > l/F l > [f] w wyrazach rodzimych oraz w rezultacie przyswajania [fj i [f] w późniejszych zapożyczeniach. by formy i konstrukcje były przejrzyste. wiedrze zajęły formy nowsze żonie. Inny przykład to zmiana analogiczna. jak wiara (o wierze). która występowała częściej. wiadro — o wiedrze (będące wynikiem przegłosu) zamknęły. formami lub konstrukcjami i postanawiają (choć nie zawsze całkiem świadomie) jeszcze bardziej je upodobnić.lato. ziele . Typologia zmian językowych 293 wieść . To pragnienie zaś może powodować zmiany analogiczne. najó („najść"). Jednak dalsze istnienie oboczności samogłoskowych. jednak potem w języku ogólnopolskim przyjęła się pierwotna forma chwila. świat (o świecie). W ten sposób NI i /f/ oraz /v'/ i /f/ zaczęły kontrastować z sobą w takich parach wyrazów późniejszego okresu staropolszczyzny jak l warczeć lv-l .4. Staropolskie alternacje typu żona — o żenię. utworzonej pod wpływem bezokoliczników typu siąść.) Powtórne zapożyczenia wymienionych wyrazów (Fabian. Aby dokonała się zmiana analogiczna. ponieważ w temacie wszystkich przypadków upowszechniła się samogłoska. gdzie <6> oznacza przednią zaokrągloną samogłoskę /oe/. która doprowadziła do ujednolicenia tematu niektórych rzeczowników pod względem samogłosek.widocznie dlatego. siąść . Użytkownicy języka taki paradygmat uważali za wygodniejszy . W jego wyniku w języku niemieckim pod wpływem sąsiedztwa samogłoski /i/ samogłoski tylne przekształciły się w samogłoski przednie bez utraty zaokrąglenia. Lucyfer. lesie . Zmiana analogiczna to proces.wiodę.farba /f-/ czy wilk /v'-/ . czyli zmiana wartości samogłoski.3. Przegłos dokonał się także u zarania polszczyzny. We współczesnej polszczyźnie działanie analogii widoczne jest w niestandardowej formie wziąść („wziąć"). (Formy ty. ujć („ujść") przekształciły swoje zakończenie na -ść. Jednak pojawiające się w rezultacie tego przegłosu samogłoski nie były nowymi fonemami. miara (o mierze).siądę. Kolejnym procesem prowadzącym do powstania nowych fonemów jest przegłos. . sienie. np. w którym poszczególni użytkownicy języka zauważają podobieństwa między dźwiękami. 9. musi nastąpić bardziej lub mniej świadoma analiza rozpatrywanych jednostek. Stało się to przez analogię z formą licznych bezokoliczników 9.

być. w nieżywotnych zaś pozostały końcówki -a lub -u. Przyczyny i przewidywalność zmiany 295 w pojemności ludzkiej pamięci. Ponadto bez zmian pozostają także rzadkie formy. dawna forma dopełniacza liczby pojedynczej synu zmieniła się w syna. szedł l szła. W tym przypadku zmianę motywowała nie tylko chęć posiadania przejrzystej formy. że w czasie ostatnich wieków nastąpiła jakaś zmiana 9. W rzeczownikach żywotnych (z wyjątkiem wołu) przyjęła się końcówka -a. Mianowicie rozdział końcówek -a i -u dokonał się na podstawie semantycznej.Zmiany analogiczne wynikają nie tylko z dążenia do przejrzystości. i można się z taką odpowiedzią nie zgodzić wskazując na to. idzie. W polszczyźnie standardowej te nieregularne typy koniugacji nadal opierają się zmianie na typy bardziej regularne. że zmieniają się wszystkie ludzkie instytucje. Nie ma na przykład dowodu na to. Przyczyny i przewidywalność zmiany Przedstawione wyżej przykłady pokazują. chcieć. języki angielski. kiedy zmiana nastąpi i w jakim pójdzie kierunku? Być może najłatwiej odpowiedzieć na pierwsze z tych pytań. że często używana nieregularna forma może przez długi czas nie ulegać zmianom. że wszystkie języki bezustannie się zmieniają. psa. Podobnie dzieje się w wielu językach europejskich w przypadku na ogół dość nieregularnego czasownika odpowiadającego polskiemu być. Jeśli na przykład użytkownik współczesnego języka polskiego w ogóle zna formy wykolę. Pamiętając na przykład o zmianach form dopełniacza liczby pojedynczej polskich rzeczowników rodzaju męskiego. 9. wykolesz. szedłeś l sztaś. Dlaczego język miałby być inny? Jednak jeśli potraktować język jako .4. jechać. Zajmiemy się teraz bardziej fundamentalnym pytaniem. takich jak męża. jeśli są często używane tylko we frazeologizmach.i jedynego w swoim rodzaju . że inne t cechy ludzkiego umysłu pozostają niezmienne. mieć. rosyjski czy polski czasów obecnych są dość odmienne od form sprzed czterystu bądź sześciuset lat. możemy do tego pytania dodać zagadnienie prze-widywalności: Czy można przewidzieć. Na przykład paradygmat czasu teraźniej294 JĘZYK W CZASIE: JĘZYKOZNAWSTWO HISTORYCZNE szego liczby pojedynczej czasownika iść to formy idę. wykluje). iść. lecz po mniej więcej tysiącu lat zmiana bywa tak fundamentalna. W języku polskim swoistą odmianę mają czasowniki bać się. Rozważmy na przykład analogiczną zmianę morfologiczną ze skutkami widocznymi w wieku XVI. wiedzieć itd.4. natomiast czasu przeszłego liczby pojedynczej. Język może zmieniać się wolno. zadając kolejne pytanie: dlaczego język miałby się nie zmieniać? Warto też przypomnieć. Możemy zatem zakończyć niniejsze rozważania stwierdzeniem. która nastąpiła w dopełniaczu liczby pojedynczej rzeczowników rodzaju męskiego. . lecz także z dążenia do ustalenia relacji między formą a znaczeniem w stosunku jeden do jednego. stać. idziesz. wykolę czasownika wykłuć (używane obok form wyklują. Osobliwe jest jednak to. lecz także chęć stosowania wyraźnego . że język sprzed dziesięciu wieków staje się niezrozumiały. W ten sposób przez analogię do licznych form rzeczowników żywotnych. francuski. dlaczego w ogóle język się zmienia lub jakie są praprzyczyny zmiany językowej.wykładnika dopełniacza liczby pojedynczej rzeczowników rodzaju męskiego należących do kategorii żywotnych. wyklujesz. ciąg struktur umysłowych i zjawisk o charakterze poznawczym. Jednak jak wykazuje analiza tekstów. to zna je prawdopodobnie z utartych wyrażeń zawartych w powiedzeniu Ciemno choć oko wykol czy też w przysłowiu Kruk krukowi oka nie wykolę. rodzaju męskiego i żeńskiego to formy: szedłem l szlam. jeść. że zmiana analogiczna często dokonuje się w przypadku form o średniej częstotliwości występowania i o średnim poziomie rozpo-znawalności.

Jest on raczej -jak mówi Keller . Podstawą tego poglądu jest fakt. które początkowo było mniej lub bardziej przypadkową odmianą wymowy. Wówczas mamy do czynienia z prawdziwą zmianą językową. tym większą wagę przywiązywał do tego. Niektóre odmiany języka utożsamia się z pewnymi grupami społecznymi. Okazało się. Zdaniem Keller a język nie jest podobny do zjawiska naturalnego. by mówić inaczej niż wczasowicze i bardziej utożsamiać się z wyspą. ponieważ ludzie nie wymawiają wyrazów za każdym razem dokładnie w ten sam sposób. aż pozostałe warianty zostaną przez użytkowników języka zapomniane. którzy posiadali lub dzierżawili tam domy.„zjawiskiem trzeciego rodzaju". a nawet płci. . co zostało powiedziane wyżej o strukturach umysłowych. Następnie forma ta rozpowszechnia się w społeczności językowej. a jej rozpowszechnieniem się w grupie użytkowników języka. czasami zupełnie blisko Martha's Yineyard. Widzimy tutaj. a jego tło może być w gruncie rzeczy nieuchwytne dla analizy. handlarzy narkotyków lub gangsterów. takie jak angielski wyraz grass („marihuana". Niemiecki badacz Rudr Keller rozwija w swych pracach teorię wywołania zmiany. Im ktoś był młodszy. jakie jest źródło prestiżu. do biegu rzeki. że w wymowie stałych mieszkań296 JĘZYK W CZASIE: JĘZYKOZNAWSTWO HISTORYCZNE ców wyspy pierwszy element owych dyftongów miał pozycję bardziej centralną niż w wymowie wielu odwiedzających wyspę latem gości. lecz nie intencjonalnie. W szczególności poddał on analizie stopień. który ulega zmianom w rezultacie erozji lub trzęsień ziemi. nabrało prestiżu. a ponadto przy różnych okazjach nie formułują tych samych myśli w identyczny sposób. nabierając jednak dodatkowej wartości społecznej. Widać tu pewną paralelę do tego. Warto zauważyć. że języki zawsze przejawiają jakiś . Labov zauważył. które cechuje się zmianami wywoływanymi w wyniku działania sił pozbawionych świadomości i intencji. którą jej użytkownicy mogą zmienić intencjonalnie tak. jak można zmienić obowiązujące prawo. że istniała korelacja między wiekiem a nasileniem tej zmiany (lub jej brakiem). W swoich pracach Labov wskazał również na konieczność rozróżniania w analizach języka między wywołaniem zmiany. Labov wyciągnął z tego wniosek. w jakim w wymowie mieszkańców wyspy przebywających na niej przez cały rok pierwszy element dyftongów /ai/ i /au/ uległ centralizacji. pozycji ekonomicznej. którzy wiązali zmianę językową ze zróżnicowaniem języka (patrz 9. a nawet. Jedno z najbardziej znanych badań Labova dotyczy szczegółów wymowy rodowitych mieszkańców wyspy Martha's Yineyard położonej u wybrzeża stanu Massachusetts w Nowej Anglii (USA). to znaczy sposobem jej zapoczątkowania. dosłownie: „trawa"). Język nie jest też instytucją społeczną. zazwyczaj jako jeden z kilku wariantów. Zmianę językową porównuje on do takich zdarzeń. Czasem taka forma pozostaje w użyciu tak długo. że stopień centralizacji był większy! w wymowie młodszej grupy użytkowników języka. PrzypaJr trując się bardziej szczegółowo danym zebranym wśród mieszkań-1 ców wyspy. tzn. a resztę roku spędzali na j lądzie stałym. wprawdzie zmienianym przez użytkowników. wykształcenia. przesunął się w kierunku [ae] lub [e]. mogą wywodzić się na przykład z języka punków. że wymowa cechująca się dyftongami o scentralizowanym pierwszym elemencie stała się prestiżowa. Pewien rodzaj wymowy bądź wewnątrzgrupowe słownictwo. takich jak pamięć. której w końcu może zostać przypisany pewien prestiż. wyróżnianymi na podstawie wieku. gdy utożsamiła się z nim pewna szczególna grupa ludzi.Jedną z odpowiedzi na pytanie o praprzyczyny zmiany językowej znajdujemy w pracy Williama Labova. każda z tych odmian rozwija własną tożsamość. Następnie rozpowszechniło się i jeszcze mocniej zakorzeniło. jak zjawisko. Bez względu na to. np. że prestiż niekoniecznie (lub nieczęsto) łączy się z językiem wyższej klasy społecznej lub starszej grupy wiekowej.1). inni tę wymowę lub to słownictwo naśladują. jednego z pierwszych językoznawców.choćby niski — stopień zróżnicowania.

jak korki uliczne. z dwoma zupełnie różnymi wykładnikami tego czasu (infiksem oraz zmianą samogłoski w końcówce). nie sposób twierdzić. że jakieś pomieszczenie pąka w szwach. jest niewielkie. lecz jeśli deszcz nie pada. do dziś zachowały się frazeologiczne archaizmy takie jak siąść na koń (gdzie koń jest pierwotną formą biernika). którzy dążą do osiągnięcia sukcesu w komunikacji ze 9. między ciasnym ubraniem powodującym pękanie szwów a zatłoczonym pomieszczeniem dostrzec można było wystarczający stopień podobieństwa. że mogli mówiącego postrzegać jako kogoś inteligentnego lub w szczególny sposób elokwentnego. a ponadto ponieważ prawdopodobieństwo. przez całe wieki może się nie dziać nic.4.a więc używania formy języka niezbyt odmiennej od formy języka słuchaczy . których dystrybucja zależy od klasy czasownika. że wszystkie rury. zróżnicowanego systemu. System odwadniania to przedstawione w tym rozdziale różne mechanizmy zmiany. że językoznawstwo historyczne może zmiany językowe przewidywać. takimi jak pragnienie uniknięcia kolizji z jadącym z przodu samochodem. Przyczyny i przewidywalność zmiany 297 słuchaczami. Nawet jeśli zespół okoliczności zdaje się gwarantować. że zróżnicowanie języka doprowadzi do zmiany. Gdy użytkownik języka polskiego mówił po raz pierwszy o tym. rowy odpływowe czy kanały są na swoim miejscu. aby inni użytkownicy języka to wyrażenie zrozumieli. motywowane różnymi względami. 9. jednocześnie zaś było w nim tyle innowacji. Na przykład patrząc wstecz na łacinę.z dawką nowatorstwa wystarczającą. Następnie rozpowszechnia się ono wśród innych ludzi. którzy z jakiegoś powodu odmianie języka używanej w owej grupie przypisują wystarczający prestiż. co widać w dokumentach pisanych. co mówią. Ponieważ w każdej zmianie w grę wchodzą wielorakie zmienne natury poznawczej i społecznej. polski językoznawca Jerzy Ku-ryłowicz posługuje się obrazem systemu odwadniania: może się okazać. Jednak zanim dokonała się zmiana. występujący w niej sposób wyrażania przyszłości potraktować można jako przykład wysoce niestabilnego systemu morfologicznego.5. a deszcz to zbiór zmiennych natury społecznej i poznawczej. gdy te dwa rodzaje czynników nałożą się na siebie w odpowiedni sposób. Użytkownicy języka łacińskiego przypuszczalnie przez wieki uczyli się i używali tego trochę niewygodnego. aby mogła się ona stać dla nich wzorcem. że przewidywania zleją się w jedno z opisem aktualnego stanu rzeczy. Aby tego dokonać. dopóki pewien wariant formy językowej tak wyraźnie się nie zakorzeni. nie widząc w nim problemu. Podobna sytuacja zaistniała w języku polskim. Nowatorskie wyrażenie naśladują jednostki należące do pewnej grupy. że potrafią określić zmiany. przyczynia się w końcu do powstania zasadniczej zmiany sytuacji na jezdni. że nadejdzie zmiana. upłynęło wiele czasu. To właśnie owo dążenie do nowatorstwa wywołuje zmianę językową. lecz zachowanie każdego kierowcy. jakie się dokonają. Zmiana może nastąpić dopiero wówczas. Zrównanie formy biernika z formą dopełniacza tej grupy rzeczowników stało się normą dopiero w XVI wieku. Według tego modelu zmianę w języku wywołuje intencja jego użytkowników. muszą zrównoważyć potrzebę pełnego zrozumienia . Omawiając zmianę analogiczną. Nikt nie chce ich umyślnie powodować. żeby zwrócić uwagę innych na to. Powróćmy teraz do modelu Labova. Podsumowanie . Teorie (kognitywne lub inne) nie roszczą sobie pretensji do tego. nic się nie dzieje. Chociaż tendencja do stosowania formy dopełniacza w funkcji biernika liczby pojedynczej rzeczowników żywotnych 298 JĘZYK W CZASIE: JĘZYKOZNAWSTWO HISTORYCZNE (rodzaj męski) miała swój początek w języku prasłowiańskim i nasilała się w dobie staropolskiej.

Jeśli rekonstrukcji dokonuje się nie przy pomocy różnych języków. to substrat językowy. Zmianę językową zrozumieć można jedynie na tle zróżnicowania języka. odnoszącą się do wszystkich jej elementów. jest dziś dość peryferyjnym elementem kategorii dog („pies"). Tak zwane prawa głosowe. a nawet sześciuset lat. */g'/. np. Użytkownicy danego języka mogą władać nie tylko odmianą standardową. w słownictwie. prabałtyckiego czy prasłowiańskiego. W obrębie poszczególnych kategorii użytkownicy języka tworzą także schemat. takimi jak regiolekty. Zmianę językową można badać na jakimkolwiek poziomie języka. mówimy o rekonstrukcji wewnętrznej. Pierwszym typem zmian są zmiany wewnątrz sieci radialnych. czyli pierwsze. składnią i słownictwem. to superstrat językowy. co oznacza. gdy dostępne są teksty pisane. tzn. a niekiedy sprzed kilku tysięcy lat. Na zmianę językową szczególny wpływ mogą wywierać etalekty. stosowana w przypadku wszystkich okresów i języków pozbawionych dokumentów pisanych. która zajmuje się badaniem zmian językowych. lecz przy pomocy zjawisk tego samego języka. morfologii itd. czyli dialektów. który nawarstwia się na język ludności pierwotnej. Zmiany powodujące przesunięcie elementu do innej sieci zachodzą w zbiorze allofonów danego fonemu. oraz rekonstrukcja. etno-lekty lub etalekty. lecz także jedną lub kilkoma innymi odmianami. Zawdzięczamy to naszej kompetencji pandialektalnej. tzn. socjolekty. dzięki czemu nadal częściowo rozumiemy teksty sprzed czterystu. pomiędzy sieciami oraz w schematach. obecnie „pies gończy. ogar". jak spiranty-zacja praindoeuropejskich */kV. czyli określenia regularności występujących w czasie zmian. Język ludności tubylczej danego terytorium. których historyczną ewolucję można badać. morfologią. Metody językoznawstwa historycznego to metoda filologiczna. */g'h/ w językach satemo-wych. najwcześniejsze stadium rozwoju jakiegoś języka. Natomiast język 9. najbardziej abstrakcyjną reprezentację tej kategorii. Tutaj nastąpić mogą pomniejsze zmiany fonetyczne. to bardziej reguły wskazujące na większościowy charakter danego zjawiska niż prawa w sensie fizycznym. Wewnątrz sieci elementy mogą ulec przestawieniu: np. lecz także rezygnują z pewnych form używanych lub tylko rozumianych przez starszych. w historii języka angielskiego najbardziej prototypowy element dog („dog") zastąpił całą pierwotną kategorię hound („pies"). zarówno geograficznych.5 Podsumowanie 299 ludności napływowej. Dany język nie istnieje bowiem jako monolit. stosowana wówczas. pragermańskiego. Wymowa tej odmiany zwana bywa standardowym akcentem. niż sami używamy. Substrat i superstrat wzajemnie na siebie wpływają. a hound. jak na przykład jest to w przypadku języków praindoeuropejskiego. jak i historycznych. dysymila-cja i metateza. angielski fonem /t/ może obejmować takie allofony. Zmiana językowa nastąpić może wewnątrz sieci. Ten etap historii przypada czasami na czasy sprzed tysiąca. praro-mańskiego. że rozumiemy biernie więcej dialektów. takie jak asymilacja. czyli odmiany zależne od wieku użytkowników języka: młodsi ludzie nie tylko wprowadzają wiele innowacji. lecz składa się z pewnej liczby odmian. Mimo bezustannych zmian język zachowuje znaczną ciągłość.Językoznawstwo historyczne jest dziedziną językoznawstwa. Językoznawca historyczny porównuje formy językowe występujące w różnych pokrewnych językach i próbuje zrekonstruować prajęzyk (lub raczej jego część). Jedną z nich jest odmiana standardowa ze swoją wymową. Kategorie językowe tworzą sieci radialne. lecz także zasadę regularności. na który nawarstwia się język ludności napływowej. Przy rekonstrukcji uwzględnia się nie tylko zasadę pokrewieństwa genetycznego. jak zwarcie krtani [?] 300 JĘZYK W CZASIE: JĘZYKOZNAWSTWO HISTORYCZNE .

Strutyńskiego (1999) i B.7. fzefcz ma nań kafzdy wloCzycz czefcz Ma nań każdy włożyć cześć. wfzalky* Bo czego newe doma chowany Bo czego nie wie doma chowany. farba) i /f/ (np. Jaki możesz wyciągnąć wniosek? a. ODP uległ redukcji do współczesnego szyku POD jako jedynego typu zdania. -em). W dobie staropolskiej istniały odziedziczone po przedpolskim przegłosie oboczności samogłosek w temacie typu żona . Różne kategorie mogą też połączyć się w jedną. przednia zaokrąglona samogłoska /ce/ w wyrazie Lócher („dziury"). 50 Ten ma f prawem wyfzey Ten ma z prawem wyżej sieść. Źródłem zmiany językowej jest pragnienie mówiącego. Sprawdź w kilku starszych słownikach języka polskiego. Zmiany w schematach mogą spowodować redukcję zróżnicowania szyku wyrazów. Geft mnogy vbogy pan Jest mnogi ubogi pan. fila < chwila) lub przegłos. DPO. Przyjrzyj się fragmentowi „Wiersza o chlebowym stole" Prze-cława Słoty (przytoczonemu w pisowni oryginalnej i we współczesnej transliteracji). chcieli go wpuścić w maliny („świadomie wprowadzić w błąd"). Jakie jego cechy wskazują na to.lub średnioangielski zróżnicowany szyk PDO. 9. np. syn) i niemęskoosobowe (np. by przyciągać uwagę słuchaczy. żeńska (z końcówką -am) i nijaka (z końcówką -om). wilk). J. Walczaka (1999). Wracając do początkowego pytania o praprzyczyny zmiany językowej. Nigdy jednak nie da się takiej zmiany przewidzieć. Pisarko-wej (1984). 55 tho mu powe gefzdzaly To mu powie jeżdżały. w języku polskim rzeczowniki żywotne rodzaju męskiego podzieliły się na męskoosobowe (np. Polski wyraz twarz zmienił się dość radykalnie. czfzo b0dze kfz0fz0tom znan Cso będzie książętom znan y zadobrego wezwań I za dobrego wezwań. Mogą także powstać nowe schematy. można znaleźć w pracach K. Tę sprawę trzeba nagłośnić („spowodować. W gramatyce jakaś kategoria może podzielić się na dwie lub trzy kategorie. że nie jest to tekst współczesny? Określ różnice między nim a językiem współczesnym. To jeszcze jeden oszołom („człowiek fanatycznie owładnięty jakąś sprawą. Jednak nawet wtedy. spółgłoskę uderzeniową [r] w pretty [pnn] lub nawet formę zerową w [pni]. przechodząc z domeny „stworzenie" do domeny „część ciała". jakie nastąpiły w rozwoju języka polskiego. Podobnie sieć radialna wyrazu może zostać zredukowana z kilku znaczeń do jednego. ideą"). np. 9. a jednocześnie być zrozumiałym.6. czy zawierają one wyrazy zapisane w poniższych zdaniach kursywą lub czy podają ich współczesne znaczenia. Zalecana lektura Wstępne wiadomości dotyczące metod stosowanych w językoznawstwie historycznym oraz najważniejszych zmian. co w przypadku fonemów nazywa się fonologizacją. wśród źródeł tego procesu wymienić możemy prestiż. jak stało się to w przypadku polskiego wyrazu skutek. b. np.6. lecz w wyniku zmian analogicznych w niektórych takich tematach oboczności zamknęły. aby o czymś dużo mówiono"). nie musi ona zostać wywołana. w wyniku którego w języku niemieckim powstała np. 2. staropolska forma o żenię zastąpiona została formą o żonie. Nemofzebycz panicz taky Nie może być panie taki. Licząc na korzyści. mufzy gy wtem poczczycz Musi ji w tem poczcie wszelki. w języku polskim w jedną kategorię celownika liczby mnogiej rzeczowników (z końcówką -om) połączyły się dawne kategorie celownika: męska (z końcówkami -om. Przykładem jest wyłonienie się w języku staropolskim fonemów /f/ (np. c. gdy obecne są wszystkie czynniki potrzebne do dokonania się zmiany.w cat-call. który jako cecha danego wariantu pewnej formy językowej może prowadzić do jego rozpowszechnienia się.o żenię. na przykład staro. Zalecana lektura 301 9. Objaśnienia: Linijka 47: mnogy l mnogi = niejeden . Ćwiczenia i zadania 1.

cit. 9. Wskaż w każdym z poniższych przykładów następstwa spiran-tyzacji praindoeuropejskich spółgłosek palatalnych */k'/. i W.). W: Wydra W. bywały w świecie („Wiersz o chlebowym stole". */g'h/ w językach satemowych i ich depalatalizacji w językach kentumowych. Ja" . op. Pominięto symbole edytorskie oprócz gwiazdki * sygnalizującej błąd pisarski. */g'/.ja" as „ja" azj.) 3.7. Rzepka (red. R.302 JĘZYK W CZASIE: JĘZYKOZNAWSTWO HISTORYCZNE Linijka 50: fzefcz l sieść = siąść Linijka 53: gy l ji = go Linijka 55: gefzdzaly l jeżdżały = który jeździł po świecie. Ćwiczenia i zadania 303 Grecki Łaciński Litewski Staro-cerkiew-no-słowiański Polski oikhos „dom" vicus „wieś" uieśkelis „droga" vbsb „wieś" wieś granum „ziarno" źirnis „groch" ZT>rno „ziarno" ziarno ego ja" ego .

5.Jakie jest pochodzenie końcówki drugiej osoby liczby pojedynczej czasu przeszłego czasowników we współczesnej polszczyźnie? (Patrz rozdział 3). Porównaj wielkopolsko-śląsko-małopolskie&osz /-ź/ owoców i mazowieckie kosz /-s/ owoców..*lnesol *lbelitil* . Porównaj łacińskie formy in i lustro oraz czasownik illustro („rozjaśniam. a kielich mój upawający kako światły jest. b. Porównaj polskie gród i kaszubskie gard (np. Porównaj rosyjskie muz l muźestvo i polskie mąż l męstwo (/-żbs-/ > /-śs-/ > /-ss-/ > /-s-/). Rosyjskie: nesti — nesu belit' — belyj c. Prasłowiańskie: */nesti/ . g. Jaki rodzaj zmiany ilustruje każdy z podanych przykładów? a. a. e. Porównaj łaciński sufiks przymiotnikowy -alisl-aris oraz łacińskie przymiotnikigeneralis („ogólny") i singularis („pojedynczy").staropolskie jaz „ja" leikho „liżę" lingo „liżę" lieziii „liżę" lizati „lizać" lizać 4. h.Jaką rolę pełni w tym tekście wyraz jeś? . „Psałterz floriański" (fragment psalmu 22) Ygotowal ies wobefrzenu moiem ftol przecywo tym gifzm00cz0. Przeanalizuj użycie staropolskiej formy jeś (druga osoba liczby pojedynczej czasu teraźniejszego czasownika być.> Ugotował jeś w obeźrzeniu mojem stół przeciwo tym. wyjaśniam"). Przytoczony fragment podany jest w pisowni oryginalnej i w transliteracji współczesnej. Polskie: nieść .. c.niosą bielić . <7. obecnie: jesteś) w „Psałterzu floriańskim" (przełom XIV i XV wieku). Porównaj rosyjskie i polskie kontynuanty (elementy językowe będące kontynuacją) podanych niżej form prasłowiańskich i powiedz.Ibel-bl b.Czy mamy tu do czynienia z przykładem gramatykalizacji? . . jakie podobne lub odmienne procesy zaszły w każdym z tych języków. Ytuczil ies woleiu glow0 moi0 akelich moy vpawai0czi kaco f wątli ieft <6. w Starogard). Porównaj wczesnoprasłowiańskie */gnetti/ i późnoprasłowiańskiej! */gnesti/ (> polskie gnieść). f.biały 6. Porównaj staropolskie czosać l czeszą l czeszesz l czesze i nowopol-skie czesać l czeszą l czeszesz l czesze. Porównaj litewskie alkti („być głodnym") i polskie łaknąć. jiż mącą <mie>. d.> Utuczył jeś w oleju głowę moje. .

Około 50 tysięcy lat temu rozpoczął się proces rozwoju poszczególnych języków. gdzie powstała jedna z największych rodzin językowych na świecie (języki indoeu-ropejskie). i W. geografia ludności czy neurobiologia. typologia języków i językoznawstwo kontrastywne W rozdziale 6 wspomnieliśmy o podobieństwach i różnicach między poszczególnymi językami i wspólnotami kulturowymi pod względem słownictwa. Czy powstanie języka zbiegło się w czasie z . jest przede wszystkim zainteresowanie kwestią pochodzenia języka oraz światowej migracji rodzaju ludzkiego. która łączy w sobie wiele nauk. do Europy. przez Cieśninę Beringa na Alaskę i do Ameryki Północnej. czy też pełnoprawnym językiem. Podzieliwszy się na mniejsze plemiona. ewolucjonizm. etologia (nauka o zachowaniu się zwierząt). jest w stanie opisać całość zagadnienia i dostarczyć odpowiednich Porównywanie języków jest jednym z głównych działań prowadzących do uzyskania odpowiedzi na fundamentalne pytania dotyczące pochodzenia. tej samej rodziny językowej i tego samego szczepu językowego. w zasięgu wzroku gifz m00cz0l jiż mącą = którzy gnębią Ytuczil ies l Utuczył jeś = namaściłeś vpawai0czil upawający = hojnie pojący kaco fwatJi/ kako światły = jako jaśniejący światłem („Psałterz floriański". Środkowej i Południowej. Głównym celem socjologicznych badań języka jest opracowanie metod. Przedmiotem tego rozdziału jest systematyczny. które zaczęły się rozprzestrzeniać jak ogień po stepie. inne powędrowały do Azji Północnej. zajmują się one także kwestią uniwersaliów językowych. anatomia. antropologia. cit. op. czy dana odmiana języka jest dialektem.z punktu widzenia socjologii. Ludy z Afryki Wschodniej migrowały nie tylko do Afryki Zachodniej i Południowej.Objaśnienia: Vgotował ies l Ugotował jeś = przygotowałeś wobefrzenu l w obeźrzeniu = w spojrzeniu. które dwa lub więcej języków poddaje analizie porównawczej i kontrastywnej w sposób bardziej szczegółowy niż jest to możliwe w typologii językowej. Rys. leżą pose CL "< Sstawał w fazie uśpienia. takich jak fizjologia. typologii oraz gramatyki kontrastywnej. Jest to dziedzina. do Azji Połu-dniowo-Wschodniej. Rzepka (red. W: Wydra W. Badania typologiczne natomiast próbują określić.) Rozdział 10 Porównywanie języków: socjologia języka. Powyższe pytania są przedmiotem badań nie tylko językoznawstwa. w którym wiele dziedzin współpracuje ze sobą. charakteru i ewolucji języka. Z terenów Azji Środkowej coraz większe rzesze ludzi migrowały na zachód.). U podłoża językoznawstwa kontrastywnego. pozwalających na określenie liczby języków istniejących na świecie oraz ustalenie. lecz także do Afryki Północnej i na Bliski Wschód. Jedynie bowiem podejście interdyscyplinarne. Australii i Nowej Zelandii. ale także wielu innych nauk. 1 ukazuje ogólny kierunek ruchów migracyjnych. Przyczyną. gramatyki i skryptów kulturowych. na jakiej podstawie pewne języki zaliczane są do tej samej grupy językowej. R. całościowy opis dziedziny porównywania języków . dla której w różnych gałęziach wiedzy podejmuje się badania porównawcze języków. pewne grupy przeniosły się do Europy i Azji Środkowej.

Określenie liczby języków Wciąż nie jest możliwe dokładne określenie liczby istniejących obecnie języków świata. Wprowadzenie: porównywanie języków l z rn | y* oon R o Rys. np. ponieważ obserwacja językoznawcza wymaga czasu. i jest nadal. że jeśli mówiący są w stanie wzajemnie się zrozumieć. Istnieją różnorakie przyczyny takiego braku precyzji. niektóre regiony świata.1. Rozprzestrzenianie się języków Ocean Atlantycki a) przedstawienie ogólnego przeglądu kategorii i struktur językowych. liczby zjawisk. to 10.1. które można dzięki nim objaśnić. 10. Po wtóre. czy językoznawcy nie mogliby wykazać się większą dokładnością. To samo dotyczy wielu spośród języków afrykańskich i australijskich. 5000-6000. Nowa Gwinea nieoczekiwanie nabiera znaczenia dla językoznawstwa. na terenie obecnej Kenii. jeśli natomiast warunek wzajemnej zrozumiałości nie jest spełniony. częstokroć nie da się określić.1. Wprowadzenie: porównywanie języków 309 mówią tym samym językiem lub dialektami tego samego języka. Ostatnie badania wykazały. wówczas są oni prawdopodobnie użytkownikami . a niektóre z nich nie zostały jeszcze ostatecznie rozpoznane. Przez długie tysiąclecia język pozo10. nie zostały jeszcze całkowicie zbadane pod kątem używanych tam języków. Szacuje się. 10.1. że w niektórych rejonach świata istnieje ogromna liczba języków. wynikiem decyzji o charakterze raczej politycznym niż językoznawczym.3. Wciąż brak danych na temat wielu z nich.2. Językoznawcze kryteria określające podział na języki i dialekty Jednym z najczęściej stosowanych kryteriów określających status poszczególnych odmian języka jest ich wzajemna zrozumiałość: zakłada się. Afryka i Australia. tzn. b) zweryfikowanie hipotez dotyczących pochodzenia i ewolucji języka ludzkiego. c) ustalenie zakresu opisowych modeli gramatyki języka. że na obszarze Nowej Gwinei funkcjonuje około jednej piątej wszystkich języków świata. Nawet w samej Europie. Po pierwsze. funduszy oraz odpowiedniego poziomu wiedzy. czy dwie sąsiadujące ze sobą odmiany językowe stanowią dwa odrębne języki. na wschód od Wielkich Jezior. przypisanie jakiejś odmianie statusu języka bądź dialektu tradycyjnie było. Pojawia się zatem pytanie. czy też są re-giolektami jednego języka. Okazuje się. gdzie w gruncie rzeczy nie ma już białych plam na mapie językowej. 1. że jest ich ok.wyodrębnieniem się rodzaju ludzkiego? Według niektórych autorów miało to miejsce około 200 tysięcy lat temu w Afryce Wschodniej.

Adaptacja tego języka zakończyła się sukcesem i w chwili obecnej funkcjonuje on pod nazwą bahasa-indonezyjskiego lub też indonezyjskiego malajskiego. dlatego też jego status nie może być porównywalny ze statusem innych dialektów niemieckich. Natomiast dwa dialekty tego samego języka urzędowego oddalone od siebie geograficznie nie muszą wykazywać tej cechy. w których tylko jeden z rozmówców rozumie drugiego. jednakże po pewnym czasie przyczynia się ono do ustanowienia reguł językowych i wzbogacenia zasobu słownictwa języka zinstytucjonalizowanego. także jako jednego z urzędowych języków Unii Europejskiej. aby zrozumieć dialogi w filmach na temat mafii.z 70 milionami użytkowników. Nawet wtedy.. ale indonezyjska standardowa odmiana malajskiego. Tak więc wzajemnie zrozumiałe bywają także stosunkowo bliskie sobie dialekty bądź języki. W Azji odmiany malajskiego traktowane są zarówno jako dialekty. uznawany jest za dialekt języka niemieckiego. W wielu krajach. Kolejny problem dotyczący kwestii zrozumiałości polega na tym. na obszarze przygranicznym między Niemcami a Holandią przebiega przez terytorium. Komunikacja językowa w Malezji odbywa się powszechnie w oparciu o taki czy inny dialekt języka baazar-malajskiego. nawet w obrębie szczegółowo zbadanego kontynentu europejskiego: na przykład w granicach obszaru niemieckojęzycznego dialekty północne są prawie całkowicie niezrozumiałe dla użytkowników dialektów południowych i na odwrót. a co za tym idzie. Tabela l pokazuje. Można jednakże dostrzec spore odstępstwa od tej reguły. Tak było w przypadku łaciny klasycznej. Jednakże wszystkie te dialekty zestawione razem wykazują pewną ciągłość. niemiecki i niderlandzki. kontaktu z nim i chęci jego zrozumienia. zwłaszcza w telewizji. Rozwiązaniem problemu granic między językami czy dialektami. rozciągającego się od Morza Północnego lub Morza Bałtyckiego aż po Tyrol. że językiem urzędowym nie stanie się któryś z największych języków narodowych.różnych języków.na przykład Duńczycy i Norwegowie doskonale się nawzajem rozumieją. Promowanie luksemburskiego jako trzeciego języka urzędowego Luksemburga. Znaczny procent wzajemnej zrozumiałości odnotowuje się również w obrębie języków skandynawskich . które określają obowiązkowy i fakultatywny zakres wykorzystania tych języków oraz różnorakie stopnie ich urzędowego statusu. a w wyniku ewolucji pojawiają się nowe. tj. jak np. jak i języki urzędowe. że można znaleźć dowody na istnienie kontinuum dialektalnego. na którym sąsiadujący ze sobą przez granicę mieszkańcy mogą się z łatwością porozumieć. mogą one być dla siebie nawzajem zrozumiałe -jako sąsiednie elementy kontinuum dialektalnego. że zrozumienie innego języka czy innego dialektu jest przeważnie ujmowane procentowo i zależy często od stopnia znajomości tego języka. mimo że każdy mówi własnym językiem. Obok kontinuum geograficznego istnieje także kontinuum historyczne. Jednakże. gdy sąsiadujące ze sobą dialekty podporządkowane są różnym językom urzędowym. W Indonezji jeszcze na długo przed odzyskaniem niepodległości politycy zdecydowali. która ostatecznie za312 PORÓWNYWANIE JĘZYKÓW: SOCJOLOGIA JĘZYKA. jest pojęcie kontinuum dialektalnego. jawajski . luksemburski posiada bogatą tradycję literacką. Niektóre języki zanikają. Włosi z regionu Alp muszą korzystać z napisów na ekranie. używa się go też w dużym zakresie w mediach. Z punktu widzenia typologii bądź statystyki nadanie językowi statusu języka urzędowego nie jest istotne. Mogą zdarzać się i takie sytuacje. jak i występującej między nimi wzajemnej zrozumiałości. . w których mniejszości narodowe posiadają autonomię językową. jest jednak decyzją czysto polityczną. istnieją specjalne prawa językowe. w odróżnieniu od innych dialektów niemieckich.. ale nadrzędnym językiem urzędowym pozostaje standardowa odmiana malajskiego. Natomiast linia oddzielająca dwa odrębne języki urzędowe.

liczba kontynentów.Ogólnie rzecz biorąc. czy też sytuacja ekonomiczna kraju jego pochodzenia (wyrażona w miliardach dolarów amerykańskich). Jednakże. Języki o największej liczbie użytkowników (w milionach osób) mandaryński chiński 885 portugalski 1175 rosyjski 'Tabela 3. w których funkcjonuje jako język urzędowy Liczba kontynentów. próbując określić. co pokazuje tabela 2. otrzymany przez nas obraz będzie zupełnie odmienny. otrzymamy różne wyniki . takie jak liczba krajów. na których jest używany Produkt Narodowy Brutto w miliardach dolarów amerykańskich w głównych krajach** i angielski 300 47 5 1069 Wlk. które języki na świecie mają największe znaczenie. 313 Tabela 2. w których dany język jest językiem urzędowym. Brytania ifrancuski 68 . na których jest używany. Najbardziej „międzynarodowe" języki świata Język Liczba rodzimych użytkowników* Liczba krajów.w zależności od przyjętych przez nas kryteriów. Pod względem liczby użytkowników dominować będą języki azjatyckie. jeśli oprócz kryterium liczebności zastosujemy także inne kryteria.

30 3 1355 Francja sarabski 139 21 2 38 Zjedn. Emiraty Arabskie Ihiszpański 266 20 .

2 525 Hiszpania {portugalski 175 7 3 92 Portugalia miemiecki 118 5 1 2075 Niemcy iindone-ayjski 193 4 1 167 Indonezja rmalajski .

leksykalnym. zwanych prajęzykami. Rodziny językowe dzieli się następnie na gałęzie (np.indoeuropejskiej rc dziny języków. języki celtyckie. szczepu i rodziny wzajemnie się na siebie nakładają. gałęzie z kolei na grupy (np.1. w wielu bardzo złożonych sytuacjach językowych w Afryce. grupy językowej. maj wspólne źródło. tzn. I tak. Typologia języków Kryteria socjologiczne. Pokrewieństwo genetyczne jako podstawa typologii Klasyfikowanie języka ma bogatą tradycję pod względem pról określania rodzin językowych. greka. słowiańskie. uniwersa-lia natomiast pozwalają nam zorientować się.. kryteria wewnątrzjęzykowe natomiast służą określeniu stopnia pokrewieństwa genetycznego między językami spokrewnionymi oraz uniwersalnych cech strukturalnych wszystkich języków. Azji i w obu Amerykach rozróżnienia te są konieczne. poświęconym problemom językozna\ stwa historycznego. k^ re powodowały różnicowanie się języków.2. grupy romańskie i germańskie gałęzi zachodnioeuropejskiej). opisane w poprzednim rozdziale. Metafora rodziny sugeruje istnienie genetycznego pokrewieństwa między pewnymi językami. Oprócz pojęcia rodziny językowej. która nie jest spokrewniona z żadną inną. a także kierunkóv wielkich historycznych zmian fonetycznych czy strukturalnych. że język angielski stał się w czasach obecnych Językiem światowym". morfologicznym oraz składniowym. hindi). **Fischer Weltalmanach 1997) 314 PORÓWNYWANIE JĘZYKÓW: SOCJOLOGIA JĘZYKA.2. Zagadnienia te były prz miotem analizy w rozdziale 9. 10. wydaje się oczywiste. Języki J które wykazują znaczną liczbę podobieństw pod względem fonologw cznym. Oba te zagadnienia! omówimy w kolejnych podrozdziałach. łacina. ma to miejsce w przypadku indoeuropejskiej rodziny języków. język irańskie. Powyższe dane liczbowe pokazują jasno.. jak np. Typologia języków 315 W tym rozdziale natomiast skoncentrujemy się na rezultatach historycznego różnicowania. które im odzwierciedlać relacje między członkami rodziny ludzkiej. Poziom niższy klasyfikacji stanowi szczep. ale. Informacje na temat pokrewieństwa genetycznego języków pośrednio poszerzają naszą wiedzę na temat wzorców migracyjnych ludności. • 10. romańskie orai germańskie należą do jednej wielkiej rodziny . że język angielski zajmuje najwyższą pozycję.(^Grimes 1996. status języka urzędowego w tak dużej liczbie krajów oraz obecność na tak wielu kontynentach. Kategorie te są przedstawione i zilustrowane na przykładzie niektórych języków afrykańskich w tabeli 4.2. podkreśla ono związki wewnętrzne między członkami takiej rodziny. gałąź zachodnioeuropejska rodziny indoeuropejskiej). typologia języka stosuje obecnie bardziej złożoną systematykę. Pojęciem centralnym pozostaje rodzina języków. czyli grupa języków należących do różnych rodzin językowych odległe ze sobą spokrewnionych. pomagają w klasyfikacji języków pod względem aspektów zewnętrznych. 10. w jaki sposób języki podporządkowują się tym ogólnym zasadom. Tabela 5 przedstawia klasyfikację . Nierzadko. U samego jej szczytu znajduje się kategoria typu. jak pokazują tabele 4 i 5. poziomy typu. Badanie procesu wyodrębniania się rodzin językc wych oznacza zatem badania historyczne oraz rekonstrukcją starł szych form językowych. wiele grup natomiast może się dzielić na podgrupy. niektóre języki indyjskie (np. Biorąc pod uwagę ogromną liczbę użytkowników.

że ludy przybyły do tych części Afryki na długo przed narodzinami języka". którzy mówią nieco mniej licznymi językami ndebele i swazi. oraz tych. które zostały wymienione. Wyodrębnienie w pierwszej serii. Tabela 5 przedstawia niektóre systemy pokrewieństwa między różnymi językami na całym świecie. datowanymi (przez Jean Aitchison) na 50 tysięcy lat p.e. że w przypadku języków bantu pojęcia „szczep" i „rodzina" pokrywają się. Rodzina ta jednakże dzieli się na o wiele więcej gałęzi niż te. że między tymi językami (niger-kon-go.. będzie mowa także o serii typów. Oznacza to. Poziomy taksonomiczne w klasyfikacji językowej (na przykładzie Typ Szczep Rodzina Gałąź Grupa Podgrupa mger-kongo benue-kongo ubongi bantu bantu północno-zachodnia pólnocno-wschodnia poludniowo-wschodnia venda tsonga sotho ngum zulu xhosa swazi ndebele ryjskich. szczep bantu sam w sobie zawiera tylko jedną rodzinę. khoisan [khoiń] i nilo-saharyjskim) nie ma genetycznego pokrewieństwa. Dane w tabeli 4 pokazują. W tym przypadku ogromnej wagi nabiera pojęcie typu. Tabela 4. w afrykańskich językach subsaha316 PORÓWNYWANIE JĘZYKÓW: SOCJOLOGIA JĘZYKA. tych. którzy posługują się głównymi językami zulu i xhosa. że podczas gdy język bantu jest daleko spokrewniony z innymi kongo-nigeryjskimi szczepami językowymi.najważniejszych obszarów językowych świata. I tak np. a każda gałąź z kolei zawiera dużo więcej grup i podgrup. l .n. tzn. grupa języków nguni w Afryce Południowej obejmuje większość użytkowników języków afrykańskich w tym kraju. że będziemy się też odnosić do regionów geograficznych. Ze względu na to. tzn. trzech typów oznacza. Tabela 6 zawiera przegląd rodziny indoeuropejskiej. To z kolei dowodzi.

inne natomiast są kwestią przypadku. że między rodzinami i językami w tej drugiej serii. jako dalece spokrewnione zbiory rodzin. np. Typologia języków 317 kich krewnych. Staroegipski i koptyjski: obecnie wymarłe 2.3. kategorie typ. Na podstawie danych empirycznych przyjmuje się. Wynika z tego. w myśl którego wydzielenie pewnych serii geograficznych. Oznacza to. np. hebrajskim czy arabskim. Rodzina kuszytyjska. np.rzecz ma się odmiennie: wszystkie języki należą do jednego szczepu afro-azjatyckiego. bez konieczności określania jakiegokolwiek pokrewieństwa genetycznego między typami w danej serii geograficznej. Istnieje wiele dokumentów pisanych. jeden „szczep" . odzwierciedla wcześniejsze podejście do typologii języka.1. języki etiopskie 2. postrzegane były przynajmniej jako „szczepy". rodzina bantu 1. Rodzina semicka. że szczep afro-azjatycki to jedyny zbiór sześciu grup językowych. Na przykład wyraz dog (ang.2. Wynika z tego. wymienione w tabeli 5. języki nostratyckie (termin zaproponowany przez duńskiego językoznawcę Holgera Pedersena w 1903 r. może okazać się użyteczne. gałąź khoekhoe. Główne obszary językowe świata 1. nama 1. np. że istnieje pokrewieństwo genetyczne między prawie wszystkimi grupami języków indoeuropejskich.W drugiej serii języków . Ogólnie przyjmuje się tę drugą możliwość w sytuacjach. tzw. który obejmuje tylko jeden szczep i jedną rodzinę. Niektóre z cech wspólnych różnym językom mogą być objaśnione na gruncie podobieństw genetycznych. gdy w grę wchodzą odizolowane przypadki języków odległych od siebie geograficznie i/lub historycznie. W tabeli 5 indoeuropejska rodzina języków umieszczona została wraz z kilkoma innymi typami w grupie języków nostratyckich. Opis zawarty w tabeli 5 odzwierciedla kompromis między tymi dwoma poglądami. Typ nilo-saharyjski. Obecnie jednak znaczna liczba językoznawców domaga się solidnych dowodów empirycznych na poparcie istnienia określonego pokrewieństwa. Rodzina berberyjska . tzn. szczep i rodzina pokrywają się wzajemnie. Afryka Północna i Środkowy Wschód: szczep afro-azjatycki 2. Tradycyjnie te cztery kategorie języków nostratyckich. np. somalijskim.2. niespokrewniony z jakąkolwiek inną grupą czy rodziną. Tabela 6 przedstawia typ indoeuropejski. rozdział 9).). istnieje dalekie pokrewieństwo. somalijski.1. np.na Środkowym Wschodzie i w Afryce Północnej . rodzina nilotycka 2. aramejski 2. Typ khoisan (khoiń). Typ niger-kongo. że indoeuropejska rodzina językowa stanowi jeden „typ". grupa arabska. Tabela 5. że wszystkie języki świata są ze sobą genetycznie spokrewnione. oraz jedną „rodzinę". że wszystkie grupy wymienione w tabeli 5. Jak widać w tabeli 6. bez wskazywania na jakiekolwiek pokrewieństwo między nimi. w obrębie których języki mają dale10.2. 318 PORÓWNYWANIE JĘZYKÓW: SOCJOLOGIA JĘZYKA. ale dwie główne gałęzie: gałąź satemową i gałąź kentumową (por. grup i podgrup. Języki subsaharyjskie 1. hebrajski. są rezultatem podziałów w głównej mierze geograficznych.4. co pozwala naukowcom zrekonstruować proces ewolucji różnych gałęzi. z wyjątkiem drugiej. np.nie mający nawet odległych związków z innymi językami. Można zatem wykazać. według którego wielu naukowców zakładało. I tak grupa trzecia.3.

armeńskie 3. bengalski. Rodzina athapaskańska. indonezyjski. Języki indoeuropejskie szczep = gałęzie rodzina grupy (podgrupy) 3.1. nepalski. Typ austronezyjski (800 języków).3.1.4. kwakiutl.6. łacińskie 3. jawajski 5. Języki południowoamerykańskie 10.3. tabela 6) 3.1. lapoński. np.1. germańskie — wschodniogermańskie — pólnocnogermańskie — zachodniogermańskie pojedyncze języki hindi. rodzina tybetańsko-birmańska 4. Typ indoeuropejski (por.5. np.2a. navaho 6. południowokaukaski. tamilski.1.2. bałtyckie 3.1. Rodzina czadyjska.1.2. estoński. indoaryjskie 3. węgierski 3. Języki mezoamerykańskie. Języki australo-azjatyckie i języki Pacyfiku 5. Języki austryjskie 4.1.5. Języki nostratyckie 3. np. grupa turecka (np. albański 3.1.3. Typologia języków 319 Tabela 6.1.1. np.1. np. Języki papuaskie (750 języków w Papui Nowej Gwinei) 5. Języki północnoamerykańskie (wybrane rodziny lub szczepy) 6.3.1. grupa mongolska 4. mbabaram 5.2. np.2. Typ austro-azjatycki. hausa 3. np. słowiańskie i— wschodniosłowiańskie h. greckie 3. kurdyjski .1.1.3.2.1.1.1. Typ ałtajski. celtyckie Egoidelskie brytańskie 3. Rodzinaeskimosko-eleucka 6.2.1. Języki Indian Ameryki Północnej 6.1. Typ australijski (250 języków).1.1. np.1.2. rodzina mon-khmer 4.4.1. nootka 6.2. Języki sino-tybetańskie. np. szczep parna nyungan. Rodzina wakashan. gruziński 3.4. sanskryt (wymarły) perski. fiński.4.2.4. Koreański. romańskie wschodnioromańskie — ibero-romańskie — galo-romańskie — retoromańskie 3.1. np. np. np. japoński 5. irańskie 3. np. rodzina majańska 6. Typ kartweliański. np.1. Typ drawidyjski. Grupa polinezyjska 6.1.2. Szczep uto-aztecki. rodzina chińska. Typ uralski.2.3.2. turecki). szczep malajski.zachodniosłowiańskie i— południowosłowiańskie 3. telugu 4. hopi 6.2.1.4.3.2.

że pojęcia uniwersalne są językowo oddawane albo jako jednostki leksykalne (morfemy swobodne). portugalski francuski.. w jaki porozumiewamy się między sobą. norweski. wysokoniemiecki. łotewski rosyjski. to niektóre spośród uniwersaliów interpersonalnych lub pragmatycznych. bretoński. Język 321 jest przede wszystkim wykorzystywany jako środek komunikacji. regulujące sposób. że muszą istnieć również uniwersalia interpersonalne. kataloński. islandzki. sufiks -i w łacińskim veni (przyszedłem) lub -is w venis (przyszedłeś).2.3). tak jak łacina. czy podobne elementy językowe mają znaczenie dla klasyfikacji.. Kwestia uniwersaliów wspomniana była w rozdziałach 6 i 7. W tym przypadku mamy do czynienia z uniwersaliami przedstawieniowymi. włoski. nie posiada rzeczowników i. Uniwersalia językowe jako podstawa typologu Mimo że między językami przynależącymi do różnych typów mogą istnieć ogromne różnice. Forma językowa lub kategoria wyrazu przyjęta przez daną jednostkę w którymkolwiek języku jest nieistotna. istnieje także zadowalające wyjaśnienie etymologiczne poprzez odwołanie się do języka praaustralijskiego. W tym szczególnym przypadku wnioski są niepodważalne. sardyński hiszpański. że zasady konwersacji. W rozdziale 6 pojęcia uniwersalne. albo jako afiksy (morfemy związane). macedoński (nowo)grecki rumuński. iż w każdym języku osobno i we wszystkich językach świata razem jako pierwszy pojawia się niewielki zbiór . Z kolei nootka. słoweński. zachodniofryzyjski. słowacki bułgarski. Na przykład wyrażenie pojęć Ja" i „ty" nie musi mieć formy zaimka. niderlandzki. czeski. które nazywamy uniwersaliami. czy też są one jedynie zbiegiem okoliczności. luksemburski 320 PORÓWNYWANIE JĘZYKÓW: SOCJOLOGIA JĘZYKA. ponieważ mamy obszerną wiedzę na temat języka angielskiego i jego rozwoju. afrikaans. Można przyjąć. białoruski.2. Można tu wykluczyć możliwość zapożyczenia z języka angielskiego. jednym z aborygeńskich języków Australii (patrz tabela 5. wymienione w tabeli 2. W myśl twierdzenia. wszystkie języki mają pewne cechy wspólne. prowansalski irlandzki. szkocki.3. serbochorwacki. ludzki aparat pojęciowy rozwinął się tak.1). Typologia języków „pies") w mbabaram. kornwalijski (wymarły) gocki (wymarły) szwedzki.około 60 podstawowych pojęć. duński. ukraiński polski. Natomiast w innych przypadkach. przynajmniej zasady jakości. decyzja.2. 10. ilości. co sugerowałoby. farerski angielski. wyraża odniesienie do osoby mówiącego (ja) i słuchającego (ty) poprzez afiksy dodane do czasownika. 10. kiedy języki są słabiej udokumentowane.litewski. wschodniofryzyjski. Można uogólnić powyższe fakty i stwierdzić. jak np. może być także morfemem związanym (sufiksem fleksyj-nym). dolnoniemiecki. i relewancji (patrz rozdział 7. przypadkiem ma takie samo znaczenie jak dog w języku angielskim. zakładanie pokrewieństwa genetycznego między językami mbabaram a angielskim jedynie na podstawie tego jednego przypadku byłoby zatem błędem. jeden z języków Indian Ameryki Północnej. przedstawione zostały jako elementarne jednostki semantyczne: swego rodzaju „alfabet myśli ludzkiej". które się kryje pod tym terminem. gaelicki walijski. może okazać się trudniejsza. . 5.

gdyż np. morfemów. że sytuacja ta nie jest tak oczywista. Porządek wzrastania liczby określeń kolorów pokazuje. Języki posiadają przynajmniej dwa podstawowe określenia kolorów.2. niebieski itd. albo obydwa. który tradycyjnie był i jest przedmiotem zainteresowania typologii językowej. jak „czarny" i „biały" (lub odcienie „ciemny" i jasny"). u/ lei . wyżej wymienione cztery kolory fazy 6 mogą pojawiać się znacznie wcześniej niż kolory przypisywane fazom wcześniejszym. Tabela 7 przedstawia podsumowanie tych spostrzeżeń. tzn. są to albo „zielony" albo „żółty". że język musi posiadać minimum dwie samogłoski. które można. byłyby to dwie spośród trzech samogłosek głównych będących w największej opozycji do siebie nawzajem. ta opozycja jest bardziej widoczna niż rozróżnienia po322 PORÓWNYWANIE JĘZYKÓW: SOCJOLOGIA JĘZYKAJ Tabela 7. Jeśli język posiada trzy określenia kolorów. Brent Berlin i Paul Kay. że określenia kolorów to elementy specyficzne dla danego języka i utworzone arbitralnie. „różowy". że gdyby w jakimś języku istniały jedynie dwie samogłoski. fakt. jest opozycja pomiędzy dwoma ekstremami. Moglibyśmy pójść krok dalej i założyć. W przypadku czterech lub pięciu określeń. Kolejny kolor to „brązowy". które same w sobie mogą być postrzegane jako jasny (zielony.Chociaż te typy uniwersaliów językowych mogą się wydawać interesujące i przekonujące. że najbardziej istotnym kryterium. wyrazów. następnie zaś mamy do wyboru cztery możliwości: „fioletowy". Jednak badania ostatnich lat wykazały. albo potwierdzić. które wykazują największe różnice. które można znaleźć we wszystkich językach świata oraz ustalić. niebieski itd. /a/ i | Tabela 8. Jednak dwójka amerykańskich badaczy. które mają odpowiedniki jedynie dla barw „biały / czarny" lub odcieni jasny / ciemny. W językach. tzn. Typ uniwersaliów. Próbuje się raczej określić takie elementy spośród ogólnego systemu dźwięków. Jedno z uniwersaliów zakłada. stanowią jedynie listę twierdzeń. takie. w jakiej kombinacji czy kolejności należy je wybrać. że da się zaobserwować wyraźną systematyczność w rozwoju określeń kolorów.)". • i 7ńłtv szary biały ZOIt" < czerwony < lub < niebieski < brązowy < różowy czarny zielony pomarańczowy fioletowy między poszczególnymi kolorami. Liczy się jednak raczej sama zasada. stwierdziła po przeanalizowaniu dużej liczby języków niezwykłą regularność pod względem dystrybucji podstawowych określeń kolorów na całym świecie.)" lub „ciemny (zielony.. o ile w ogóle się je wybierze. Uniwersalizm fonologiczny: dystrybucja podstawowych samogłosek 10. Szóstym określeniem jest „niebieski". Typologia języków /i. Pierwotnie przyjmowano. Bardzo dobrym tego przykładem są nazwy podstawowych kolorów. „pomarańczowy" i „szary". struktur składniowych itd. jest znacznie bardziej złożony. pod warunkiem przeprowadzenia wystarczającej ilości badań. albo obalić w odniesieniu do 5000 lub 6000 języków świata. nie są one jednak złożone wewnętrznie. tzn. Uniwersalia leksykalne: dystrybucja określeń kolorów faza l faza 2 faza 3 faza 4 faza 5 faza 6 . Podobną zasadę można by hipotetycznie zastosować w odniesieniu do systemu samogłosek w języku. nawet jeśli szczegóły nie zostały jeszcze do końca zbadane. tym trzecim jest „czerwony". na podstawie którego tworzy się te pojęcia.

rozdział 3). potem prefi-ksów./a/ 323 Tabela 9. Wcześniejsze badania z zakresu typologii języka kładły największy nacisk na uniwersalia składniowe (lub gramatyczne). Zatem. na którym opiera się pojęcie kategoryzacji przez prototyp. z o wiele więcej niż przypadkową częstotliwością itp. a na końcu infiksów. jest bardzo marginesowy: ODP występuje w coeur d'alene. OPD natomiast jest mniej centralny. tak i w odniesieniu do uniwersaliów można stwierdzić istnienie elementów centralnych (lub prototypowych). w myśl której podmiot poprzedza dopełnienie bliższe.] 3. w przypadku pięciu . Zatem. podmiot . Tabela 10. Języki o dominującym szyku OPD są zawsze prepozycyjne. muszą to być /a/ lii /u/. że POD i PDO stanowią prototypowe lub centralne szyki zdania. Lista ta zawiera wiele różnych ograniczeń typu prawie zawsze. mniej centralnych oraz marginesowych czy też peryferyjnych. Poniżej cytujemy cztery z pierwszych pięciu uniwersaliów z owej listy. W przypadku istnienia trzech samogłosek. Podobny porządek został ustalony w morfologii dla afiksów (por.Model odwrotny. Greenberg nie próbuje zatem ustalić jednego wzorca szyku dla danego języka. tak jak to pokazano w tabeli 10. [Punkt 2 został podważony. Takie uporządkowanie znajduje również odzwierciedlenie w znacznej większości preferowanych szyków wyrazów we wszystkich językach świata. itd. Jak pokazano w rozdziale 6. od posiadającego lub doznającego do patiensa. w którym podmiot poprzedza dopełnienie. języku Indian Ameryki Północnej. Jak w przypadku wszystkich innych kategorii. ale każdorazowo opisuje prototypowy wzorzec uniwersalnej kategorii „szyku". W zdaniach oznajmujących z podmiotem oraz dopełnieniem w formie rzeczownika prawie zawsze dominuje szyk zdania. dlatego też nie przytaczamy go w tym miejscu. w którym dopełnienie poprzedza podmiot. da się tu zauważyć pewien porządek pojęciowy przepływu energii od agensa do patiensa lub jakiegoś innego związku zależności. Sposób myślenia leżący u podstaw uniwersaliów składniowych obecnie wydaje się bardzo podobny do tego. W pierwszej kolejności przedstawiano rezultaty badań dotyczących szyku wyrazów w zdaniu (np..3) /u/ albo /a/ i N. Te trzy typy opierają się na wspólnej zasadzie. 1. . biorąc pod uwagę możliwe szyki wyrazów. Myślenie w kategoriach prototypów ujawnia się też wyraźnie w przedstawionym przez Greenberga zestawieniu 45 uniwersaliów. że fonologiczny system języków wykazuje podobną budowę. chociaż bardzo częsty. analogicznie do analizy określeń kolorów. Uniwersalizm morfologiczny: preferencje w użyciu afiksów sufiks < prefiks < infiks < morfem nieciągły (por.dopełnienie: POD). Tabela ta przedstawia rezultaty badań językoznawcy amerykańskiego Jo-sepha Greenberga w odniesieniu do 30 języków.orzeczenie . można by do nich ewentualnie dodać także morfemy nieciągłe (por. tj.będą to /i/ /a/ /u/ lei /o/. Z powyższych faktów wynika. tabela 9): najbardziej preferowane jest użycie sufiksów. można hipotetycznie założyć.w indiańskich językach siuslaw i kuś. 3.) PORÓWNYWANIE JĘZYKÓW: SOCJOLOGIA JĘZYKA. Przy czterech samogłoskach dodane zostaną albo lei albo /o/. a ODP i DOP . . rozdz. moglibyśmy ustanowić także ich hierarchię preferencyjną. Uniwersalizm składniowy: preferencje w zakresie typów szyku wyrazów POD < PDO < OPD < ODP < DOP (13) (11) (6) (Liczby w nawiasach oznaczają częstotliwość występowania danych typów szyku wyrazów w 30 językach wybranych ze wszystkich możliwych szczepów.

2 pokazaliśmy. 10. w którym wyrażenie przy-imkowe a fa alatt „drzewem pod" ma postpozycję. Językoznawstwo kontrastywne 327 uniwersalia uniwersalia pojedyncze uniwersalia implikacyjne uniwersalia uniwersalia przedstawię. tak jak w wyrażeniu wejść szczyt na. w stosunku do pozycji przyimka. Typ uniwersaliów od 3 do 5 to uniwersaliaimplikacyjne. a nawet w japońskim i koreańskim. który teoretycznie może pojawić się albo przed rzeczownikiem (prepozycyjny). Języki o normalnym szyku POD są z o wiele więcej niż przypadkową częstotliwością postpozycyjne. stąd możliwość większej precyzji w określaniu. jak częste zastosowanie ma dany elePORÓWNYWANIE JĘZYKÓW. ma szyk wyrazów PDO. W przypadku językoznawstwa kontrastywnego natomiast przedmiot badań stanowią tylko dwa lub kilka języków. ale także w językach typu ałtajskiego. wejść na szczyt. np. wówczas przymiotnik także występuje po rzeczowniku (Greenberg 1966:110). Typy uniwersaliów 10. poszukiwanie podobieństw w dużej liczbie języków może oznaczać mniejszą dogłębność i precyzję badań. Językoznawstwo kontrastywne 325 rzeczownik będzie poprzedzony przedimkiem. Rys. proponowano. tak jak w przypadku szczyt zdobyć. Wówczas będzie to postpozycja (poimek). wówczas prawdopodobnie 10. np. taki jak np. Nawet jeśli w kilku językach występują takie uniwersalia impli-kacyjne.interperniowe sonalne elementarne maksymy .4. albo po rzeczowniku (post-pozycyjny). Jednakże. Ilustruje to węgierskie zdanie Zoltan a fa alatt fut (dosł. jak np. SOCJOLOGIA JĘZYKA. a PDO implikuje szyk postpozycyjny: jeśli O pojawia się na końcu. jak i postpozycje) pojawi się po rzeczowniku. w grupie tureckiej i językach mongolskich. O i D będzie także określał szyk wyrazów między innymi elementami pozostałych fraz. w którym czasownik fut pojawia się w pozycji końcowej. Na tej podstawie w latach dwudziestych XX w. 3.3). „Zoltan drzewem pod biegnie [on]"). jeśli język. nie musi to sugerować żadnego pokrewieństwa genetycznego. aby uznać. że wszystkie te języki przynależą do typu ałtajskiego. szyk OPD sugeruje szyk prepozycyjny. Oznacza to. 2. np. analogicznie do całego zdania. Jeśli dany język stawia czasownik przed dopełnieniem (OD). adpozycja także pojawia się na końcu. Zgodnie z punktami 3 i 4.. często setek języków. Omówione wyżej typy uniwersaliów zostały podsumowane na rysunku 2. Postpozycję są rzeczywiście powszechnie spotykane nie tylko w przypadku języków typu uralskiego. Cecha ta jednak stanowi zbyt słaby dowód na istnienie pokrewieństwa genetycznego. że dany typ szyku wyrazów dla P. wtedy prawdopodobnie adpozy-cja (termin nadrzędny obejmujący zarówno prepozycje. jak np. Jeśli dany język posiada dominujący szyk POD i jeśli dopełniacz następuje po rządzącym nim rzeczowniku. Choć wynikiem tych poszukiwań są założenia ważne dla językoznawstwa teoretycznego oraz badań interdyscyplinarnych. że poszukiwanie uniwersaliów językowych pociąga za sobą porównanie wielu. w wyrażeniu zdobyć szczyt. węgierski.3. Językoznawstwo kontrastywne W podrozdziale 10. 5.3. w węgierskim (tabela 5.3.

] Powyższe przykłady pokazują. tzn. niż miało to miejsce w pierwszym z omawianych przykładów. John and Bili hurt themselues with a knife yesterday). b. język polski: Jan i Maria często się ranią.jednostki konwersasemantyczne cyjne fonologia morfologia leksyko-logia składnia kolejność pojawiania się samogłosek preferowany typ afiksów kolejność prefero-pojawia. pój.] d.] Jak widać w powyższych przykładach. język angielski: John hurt himself with a knife yesterday. jak taki odcień znaczeniowy może być przedstawiony w pozostałych trzech językach: (2) a. [Hans się nożem wczoraj zranił. Językoznawstwo kontrastywne czyli porównawcze Zacznijmy od typowego dla języka polskiego zaimka zwrotnego się (dla uproszczenia tej przykładowej analizy pominiemy tu zaimek sobie oraz jego formy deklinacyjne). to okazuje się. 1. 1.] c. w której osoba będąca agensem w zdaniu była jednocześnie doświadczającym. że choć pozornie istnieją w tych językach jego ekwiwalenty. które stwarzają nowe perspektywy poznawcze. W języku angielskim forma himself byłaby w przypadku zmiany osoby i liczby podmiotu zastąpiona innymi zaimkami zwrotnymi z morfemem wiązanym -self(np. [John (z)ranił się nożem wczoraj. wymagałaby zastąpienia sich formami dopełniacza odpowiednich zaimków osobowych (np. że trudno jest znaleźć wśród nich taki. Ten typ wnikliwego porównania często ujawnia wielowymiarowe odpowiedniości. który wyrażałby tę samą funkcję w sposób identyczny jak w języku polskim. Hans hat sich mit dem Messer gestem verletzt vs.wane szyki nią się wyrazów określeń kolorów ment w dwu lub więcej językach. język angielski: John and Mary often hurt each other. Badanie kilku wybranych języków europejskich w poszukiwaniu jego odpowiednika dowodzi. język polski: Jan zranił się wczoraj nożem. że spośród wybranych tu języków rosyjski oddaje funkcję się w sposób najbardziej zbliżony do języka polskiego. język niemiecki: Hans hat sich mit dem Messer gestem verletzt. język rosyjski: MeaH (no)panuji ce6x enepa HOSKOM. Zaimek zwrotny się w języku polskim może również oddać znaczenie relacji wzajemności w wypadku. lub mn. Można zauważyć. Ponadto. lub mn. [Hans i Maria ranią często się.3. 10. gdy podmiot wskazuje na istnienie dwóch agensów pozostających w stosunku do siebie w identycznej relacji. Użyte zaimki odzwierciedlają specyficznie relację wzajemności. [Ivan i Maria często ranią jeden drugiego. Zobaczmy. (1) Zaimek zwrotny się i jego odpowiedniki a. na l lub 2 os.] d. [Ivan (po)ranił siebie wczoraj nożem. co może być również wyra- . jak już powiedzieliśmy. że w każdym ze zdań mówiący opisuje sytuację. język rosyjski: Hean u Mapusi nacmo panxm ^py^ dpyza. funkcja się opisująca relację wzajemności w języku polskim wymaga użycia w każdym z pozostałych trzech języków innych form zaimkowych. język niemiecki: Hans und Maria kranken oft einander. [John i Maria często ranią się. pój.1. wykonała opisaną czynność w stosunku do siebie samej. językoznawstwo kontrastywne może mieć bardzo praktyczne zastosowania. John hurt himself with a knife yesterday vs. Ich habe mir mit dem Messer gestem uerletzt).] j c. b. podobnie w języku niemieckim zmiana z 3 os.

W odniesieniu do funkcji (3) i (4) angielskie i niemieckie czasowniki leksykalne w ogóle nie wykorzystują zaimków zwrotnych. język polski jest w stanie oddać wszystkie z wyżej wymienionych funkcji i znaczeń (oraz te. Różnorodność użycia zaimka się można zobrazować przy pomocy kategorii radialnej. co odzwierciedla się poprzez obecność sufiksu -ca dla wyrażenia zwrotności. język rosyjski: Mean ecezda npocbinaemca e ceMb nacoe.] c.328 PORÓWNYWANIE JĘZYKÓW: SOCJOLOGIA JĘZYKA.m.] (4) a. wykorzystywane były morfemy o funkcji zwrotnej. język rosyjski: Mapun eiąe KOJieóemcft. język angielski: John always wakes up at 7 a. 3. a jedynie go uzupełnić. relacja wzajemności ••— 1. [John zawsze budzi się o 7 przed południem.3. język polski: Jan zawsze budzi się o 7. zwrotność —* 5. Sieć radialna niektórych znaczeń polskiego zaimka się 2. Tak. pój. b. co widać na rys. Popatrzmy na poniższe przykłady: (3) a. Dla oddania znaczenia (2) czasowniki w języku angielskim łączą się z formami zaimka zwrotnego each other (w odniesieniu do dwóch agensów) lub one another (do większej ich liczby). jednak ten zaimek nie może zastąpić zaimka zwrotnego się. np. wykazuje najdalej idące podobieństwa w relacji do niego. jak fragmentaryczne i pozorne mogą okazać się domniemane podobieństwa między językami. stan psychiki Jednocześnie mogliśmy zauważyć. jak np. zmiana stanu czy też opis stanu psychiki. jako najbliżej spokrewniony z polskim spośród tych trzech języków. zaimkiem sich lub formami dopełniacza zaimków osobowych dla l i 2 os. język niemiecki: Maria zógert noch. w języku rosyjskim. Można jeszcze wymienić kilka innych funkcji. że jej punktem wyjścia był jeden morfem. [Ivan zawsze budzi się o 7 godzinie. i mn.] d. [Maria jeszcze waha się.] d.] Przykłady te dowodzą. zmiana stanu 4. [Maria waha się jeszcze. język angielski: Mary is still hesitating. język niemiecki: Hans wacht immer um 7 auf. (inne znaczenie) \ 3. że odpowiedniki polskich zdań obrazujących funkcje się wymienione w punktach (3) i (4) w języku angielskim i niemieckim w ogóle nie wykorzystują zaimka zwrotnego. w znaczeniu (1) czasowniki z odpowiednimi dla danej osoby formami zaimka zwrotnego z cząstką -self w języku angielskim. gdyż i tutaj we wszystkich opisanych wyżej przypadkach. w przypadku czasowników opisujących zmianę stanu lub też oddających stan psychiki agensa. w których zaimek się ma zastosowanie w języku polskim. tak jak to miało miejsce w języku polskim. tj.Językoznawstwo kontrastywne 329 żonę przez polski zaimek nawzajem. 1. 3. jednakże opisanie jego znaczenia narzuciło konieczność włączenia do analizy kilku dodatkowych funkcji semantycznych. podczas gdy w pozostałych językach zastosować trzeba w tym celu trzy różne warianty. Rys.] c. w przypadku języka rosyjskiego natomiast da się tu zauważyć większą analogię w stosunku do języka polskiego. [Hans budzi się zawsze o 7. Wykorzystując zaimek się. [Mary wciąż waha się. czyli zaimek zwrotny się. 10. jak w . b. w niemieckim z zaimkiem einander. język polski: Maria jeszcze się waha. relacja wzajemności. a z formą ^py^ dpyza w języku rosyjskim. czy z formą zaimkową ceón. Jedynie język rosyjski. W podsumowaniu tej krótkiej analizy trzeba zauważyć. których nie włączyliśmy do tej skrótowej analizy). wyżej wymienione: zwrotność. w języku niemieckim.

że dzięki temu ' uda się także przewidywać błędy pojawiające się w procesie nauki języka. jak i różnice między nimi. w rosyjskim dało się zaobserwować większą różnorodność odpowiednich form niż w przypadku polskiego się. że w procesie uczenia się języka obcego należy wziąć pod uwagę przyswojone uprzednio struktury i wprowadzone wcześniej kategorie językowe. językoznawstwo kontrastywne stanowi ważną gałąź badań lingwistycznych.3. że różnice tego typu uwypuklają istotne elementy na wielu płaszczyznach. Proces ten oznacza adaptowanie wcześniejszych reprezentacji umysłowych do konkretnych danych z języka obcego. Uczeń. Przypuszczano. gdzie i jakiego rodzaju odmienności należy się spodziewać oraz sprecyzować te różnice na użytek osób uczących się danego języka oraz jego tłumaczy. 330 PORÓWNYWANIE JĘZYKÓW: SOCJOLOGIA JĘZYKA 10. Ze względu na to. We wcześniej cytowanych przykładach wyszliśmy od modeluj morfologicznego w języku polskim (zaimek zwrotny się) i próbowali-* la u. Opis języka nie jest dokładnie tym samym. choć faktycznie to dzięki tym ostatnim jesteśmy w stanie poszerzać nasz zasób wiedzy językoznawczej. Metodologiczne aspekty językoznawstwa kontrastywnego W latach 1950—1960 językoznawstwo kontrastywne uznawane było za poddziedzinę behawioryzmu. kategorie gramatyki tradycyjnej.zmiany stanu" Stan psychiki zaimek się Zmiana stanu zaimek się Zwrotność Relacja wzajemności zaimki się. przyswajanego języka obcego. Konieczne są narzędzia. listy wyrazów czy fraz. biorąc pod uwagę np. Sposób wypunktowania i wyjaśniania podobieństw bądź niezgodności określony jest przez wy-j brane ramy teoretyczne. Wyrażanie „zwrotności"'. Wskazane jest zatem. co opis stanów i procesów myślowych osoby uczącej się języka obcego. który poznaje nowe dane językowe. ale też na poziom sprawności językowej często wpływają błędy spowodowane w większym stopniu różnicami mniejszej rangi niż różnicami natury zasadniczej. będą stanowić l poważną przeszkodę w procesie uczenia się. To właśnie tutaj pojawia się potrzeba studiów kontrastywnych. jako korelat behawiorystycznei teorii uczenia się języka. „ . musi nieuchronnie odwołać się do poznanych uprzednio kategorii. toteż należy położyć na f nie szczególny nacisk podczas nauki. że cechy występujące w obrębie języka docelowego. To twierdzenie musiało oczywiście ulec modyfikacji w miarę lepszego poznawania natury związku między strukturą języka a trudnościami w jego uczeniu się. Zakładano. siebie czasowniki nieprze- . całe słownictwo lub też zbiór tekstów. „relacji i „zmiany wzajemnośc. aby w procesie analizy kilku języków określić zarówno podobieństwa. które pomogą objaśnić.2. znacząco odbiegające od języka rodzimego lub języka wyjściowego. tj. schematów i prototypów na wszystkich możliwych poziomach kompetencji językowej. Dane empiryczne wykazują. Nie tylko nie ma korelacji między różnymi stopniami różnic językowych i koniecznym do ich opanowania wysiłkiem umysłowym.języku angielskim i niemieckim. Języki można porównywać na wiele różnych sposobów.

że aby ułatwić proces nauki języka obcego lub tłumaczenia. język niemiecki zaimek 6pyz ópyza d. Etap pierwszy to poszukiwanie wszelkich możliwych wariantów danego wyrazu bądź frazy w obrębie tego samego języka. w jaki sposób pojęcia zwrotności. szeroki wybór tekstów pisanych lub mówionych. Wydaje się też rzeczą właściwą. pój. a jeszcze innych nigdy nie brano pod uwagę. 1. zmiany stanu czy określające stan psychiki agensa są oddawane odpowiednio w języku polskim..chodnie czasowniki nieprzechodnie zaimki zaimki zwrotne zwrotne each z cząstką -self other i one another b. że niektóre wyrazy. obejmujący możliwie najwięcej różnych odmian. Podsumowanie odpowiedzi na to pytanie znajduje się w tabeli 11. inne natomiast są tak ograniczone i specjalistyczne. że niektóre elementy są nieistotne pod względem statystycznym. Może się okazać. i zapytać np. formy syntaktyczne lub frazy mają tendencje do wywoływania określonych konotacji. tj. inne pojawiły się. takie jak wyrazy.. Można także wykonać operację odwrotną. Na tym etapie można też stwierdzić. jak i proponowanego tłumaczenia). Aby spełnić to zadanie. angielskim. język angielski czasowniki nieprzechodnie czasowniki nieprzechodnie zaimek zwrotny einander zaimek zwrotny sich oraz dopełniacz zaimka osobowego l i 2 os. imn. że niektóre wyrazy. formy syntaktyczne lub wyrażenia idio-matyczne zamknęły. że możemy je w praktyce pominąć. Musimy połączyć te źródła w starannie opracowany i stale uaktualniany korpus językowy (lub zbiór takich korpusów). niemieckim i rosyjskim. tzn. które on wyraża. należy stworzyć odpowiednie narzędzia wykorzystując znane elementy językowe. że bywają używane jedynie w bardzo szczególnych okolicznościach. relacji wzajemności. typowych skojarzeń emocjonalnych. czy polegać na kompetencji językowej jednego tylko lub nawet kilku autorów słowników ani też na wcześniejszej pracy leksykalnej. za punkt wyjścia obierając kategorie pojęciowe. wyrażenia. c. takich jak . nie wystar333 332 PORÓWNYWANIE JĘZYKÓW: SOCJOLOGIA JĘZYKA. język rosyjski śmy ustalić kategorie pojęciowe. Możemy zauważyć. Informacja słownikowa powinna być wynikiem zakrojonej na szeroką skalę analizy wszystkich przykładów użycia jakiegoś elementu lub wyrażenia idiomatycznego (zarówno jako elementu wyjściowego. szczególnie wybrane pola semantyczne oraz typy tekstów.

Można się zatem spodziewać. Bagażowy policzył nasze torby. być grubym jak świnia. użycie (5)a z konotacją pozytywną jest niemożliwe. należy podzielić wszystkie modele zdań na kategorie. b. Wszystkie podstawowe modele zdań mogą być postrzegane jako możliwe warianty wyrażeń z czasownikiem jako ich ośrodkiem.3. jeść jak świnia. / count to three before screaming. The porter counłed our bags. 334 PORÓWNYWANIE JĘZYKÓW: SOCJOLOGIA JĘZYKA (7) a. otrzymujemy dwa sprzężone ze sobą zbiory danych. W języku polskim typowym przykładem pojęcia wywołującego konotację negatywną jest wyraz świnia. że w zasobie słownikowym powszechnie znanych języków znajdą się konkretne grupy wyrażeń rzeczownikowych i czasownikowych. Kontrastowanie fraz werbalnych Jak już wspomniano w rozdziale 6. Kolejnym etapem jest kontrastowanie.3. można przyjąć. Pięćdziesiąt psów. w odróżnieniu od neutralnego wydźwięku struktury wykorzystującej ten sam przysłówek. podłożyć komuś świnię. wliczając / licząc szczeniaki. zaliczyć. Why do you always come late? [Dlaczego ty zawsze się spóźniasz?] Innymi słowy. w których ten czasownik może się pojawić. wliczyć. . których znaczenia będzie łatwo połączyć.odczucia negatywne. W kulturach zaawansowanych nauki sformalizowane i empiryczne stworzyły zarówno szczegółowe. być świnią. b. tabu itp. W wyniku przeprowadzenia równoległej klasyfikacji dla czasowników z obu języków otrzymujemy nieoceniony instrument badawczy. zwyczajowych połączeń słów lub wyrażeń idiomatycznych. jak i uogólnione definicje wszystkich operacji umysłowych odnoszących się do liczenia. dystans. jak w (5)b: (5) a. Liczenie jest jedną z typowych czynności istot ludzkich. policzyć. entuzjazm. 10. gdzie rozpocząć poszukiwanie elementów o równoważnym znaczeniu w innym języku. Zgromadziwszy odpowiednią ilość nowych potrzebnych informacji. w celu znalezienia przynajmniej częściowo równoznacznego elementu mogącego posłużyć za punkt wyjścia. np. Jeszcze inny sposób polega na przeszukiwaniu tekstów paralelnych lub porównywalnych z tekstami. Wychodząc tym razem od mniej złożonego pod względem morfologicznym przykładu z języka angielskiego. Jeśli już wiemy. Fifty dogs. Na tym właśnie etapie rozpoczyna się właściwy proces porównawczy. zanim zacznę krzyczeć. Biorąc pod uwagę ograniczony zasób czasowników w językach europejskich. spróbujemy obecnie określić (na ograniczonej liczbie przykładów) związek pomiędzy angielskim czasownikiem to count („liczyć") a polskim czasownikiem liczyć oraz jego wariantami przedrostkowymi i zwrotnymi. ale przy użyciu formy prostej czasownika. tj. Aby dokonać klasyfikacji połączeń pomiędzy czasownikiem a odpowiadającymi mu pod względem kategorii rzeczownikami (włączając w nie podmiot). że opis tego typu jest z pewnością wykonalny. frazy werbalne mają decydujące znaczenie w procesie klasyfikacji semantycznej i syntaktycznej schematów wydarzeń i modeli zdań. Przykładem konotacji negatywnej związanej z formą syntaktyczną jest użycie w języku angielskim formy ciągłej czasownika przy jednoczesnym wykorzystaniu przysłówka always („zawsze"). Liczę do trzech. (6) a. b. Why arę you always coming late? [Dlaczego ty ZAWSZE się spóźniasz?] b. jak w (4)a. counting the puppies. które przeanalizowaliśmy w pierwszym języku. próbujemy zebrać adekwatną liczbę możliwych wariantów oraz zestawień i frazeologizmów. np. liczyć się itp. (8) a.

0-znacza to. On nadal liczy się l liczony jest jako dziecko. „klasyfikować" . count to ten ((7)a) . (12) „liczyć na kogoś / coś" agens + cel . wraz z modelami zdań i znaczeń. as a friend ((10)a) . niestałą cechę danego podmiotu) W rozszerzonych znaczeniach w języku polskim można użyć zarówno form liczyć. jego obecność jest jednak zawsze implikowana w sensie przenośnym. w jakich został on użyty. Wyrażają się one w użyciu zaimków i przyimków w języku polskim. Do not count on me! b. który można określić jako „wliczyć / włączyć" (w (8)) i jako „zaklasyfikować" (w (9) i (10)). Także ostatnie ze znaczeń .count os a child ((9)a) liczyć (kogoś) jako dziecko d'. Hę still counts as a child. na. Przeanalizujemy powyższe przykłady ponownie. Nie zaliczam go do (moich) przyjaciół. jednakże. (6) to count objects . (11) „mało się liczyć" patiens + doświadczający Doświadczający (czyli ten.(9) a.liczyć do trzech agens + cel Funkcja „docelowa" three . (8) „wliczać szczenięta" (9) „ktoś liczy się jako dziecko" (10) „zaliczać kogoś do przyjaciół" agens + patiens patiens + orzecznik agens + patiens + essivus (przypadek opisujący m. „wliczać" ((8)a) count the puppies *• . polegać na" ((12)a) count on sb.trzy jest oczywista. 4 sieć radialna dla wyrazu to count. kiedy weźmie się pod uwagę wyrażenie to count from l to 10 („liczyć od l do 10"). że odpowiednikami angielskiego to count w języku polskim są cztery derywaty czasownika liczyć. „ufać. co w języku angielskim ma miejsce jedynie w niewielkim stopniu. . b. W pozostałych trzech przypadkach to count jest użyty w rozszerzonym sensie. np. b.liczyć przedmioty agens + patiens (7) to count to three . do. Warunek ten jest bardzo dobrze spełRys 4. jak w przykładzie (9).wliczać szczenięta 'a. „być wartym" count little ((ll)a) d. (11) a. Sieć radialna czasownika to count b. które mogą być dodatkowo poszerzone o przyimki. jednocześnie jednak widać różnice w obrębie każdego z nich. „kto się mało liczy") nie musi być wyraźnie wskazany.liczyć do dziesięciu t c. w skróconej formie.(12) -jest całkowicie przenośne. za itd. Podobieństwa i różnice między językiem angielskim a polskim pokazuje przedstawiona na rys.zaliczać kogoś do przyjaciół f. count sb. Your feelings count little with him. count things ((6)a) W liczyć przedmioty e. jeśli w obu można przypisać te same role semantyczne podmiotowi i dopełnieniu. (12) a. że język polski oddaje różne znaczenia angielskiego to count poprzez większą elastyczność morfologiczną. jak i liczyć się oraz wariantów przedrostkowych. że w obu porównywanych językach istnieje prosta zgodność semantyczna między odpowiednimi czasownikami. / do not count him as a friend. Me licz na mnie! Powyższe przykłady pokazują. (10) a. możliwa jest jedynie forma liczyć się.in. Punktem wyjścia jest tutaj zasada. jeśli nie ma udziału agensa. Tak jest również w przykładzie (11). Twoje uczucia mało się dla niego liczą.liczyć na kogoś 335 niony dla każdego z sześciu wymienionych wyżej znaczeń. b.

Heurystyczna wartość konfiguracji ról wynika zatem z tego. Zastosowanie modelu sieci radialnych umożliwia adekwatne odzwierciedlenie relacji między różnymi znaczeniami słów . czyli wyrażenie idiomatyczne. Określone zbieżności semantyczne można w pełni zanalizować jako konfiguracje ról pod względem znaczenia. ale raczej wyrażenie wysoce idiomatyczne pod wieloma względami jednostkowe. natomiast mogą go nie spełniać oddalone od siebie geograficznie dialekty tego samego języka. Kolejnym aspektem jest analiza socjologiczna. Nawet w przypadku tak podstawowego pola semantycznego. która stawia sobie pytanie. ponieważ w przypadku kontinuum dia-lektalnego dwa sąsiadujące ze sobą dialekty. Choć możliwe jest. które są jedyne w swoim rodzaju i nie poddają się systematycznej analizie przeprowadzonej w kategoriach konfiguracji ról semantycznych. jak i zindywidualizowanych.Choć ten typ analizy okazuje się bardzo przydatny w przypadku konfiguracji ról semantycznych (por. co można dostrzec dzięki wnikliwej analizie kontrastywnej kilku jedynie czasowników w języku angielskim i polskim. może też zostać mówiącym narzucona przez obowiązujące prawa językowe. w przypadku liczyć się z najgorszym .4. trzeba zdać sobie sprawę. W każdym języku istnieje duża liczba wyrażeń idiomatycznych oraz idiomatycznych użyć czasowników i innych części mowy. a które wysoce indywidualne i przypadkowe. aby tę negatywną konotację liczyć się z w znaczeniu „brać pod uwagę ewentualność negatywnego rozwoju wypadków. że nie ma on zastosowania w odniesieniu do wyrażeń idio-matycznych. które znaczenia danego czasownika są produktywne i regularne. nawet jeśli przynależą do dwu odmiennych języków. które używane jest w sposób idiomatyczny i może mieć konotacje nega336 PORÓWNYWANIE JĘZYKÓW: SOCJOLOGIA JĘZYKA tywne. Podsumowanie Języki porównuje się ze sobą w ramach różnych modeli teoretycznych. gdy dana odmiana staje się językiem zinstytucjonalizowanym. takich jak np. co staje się możliwe dzięki . Jednakże z chwilą. Bardzo istotne znaczenie mają badania interdyscyplinarne zajmujące się pochodzeniem i ewolucją języków oraz wędrówkami 10AJ^^__________ ludów i przemieszczaniem się ich języków. praindoeuropejski. która grupuje języki na podstawie pokrewieństwa genetycznego bądź też uniwersaliów językowych. tak jak np.„być przv gotowanym na najgorsze / spodziewać się najgorszego". może się ona znacznie rozbudować zarówno pod względem leksykalnym. rozdział 4). być przygotowanym na najgorsze" zanalizować jako schemat „doświadczania" o konfiguracji ról „doświadczający + patiens". Pokrewieństwo języków prowadzi do wyodrębnienia rodzin językowych oraz rekonstrukcji ich prajęzyków. że angielski czasownik to count odpowiada kilku formom morfologicznym w języku polskim. W przypadku wyrażeń tego typu żadna z konfiguracji nie jest użyta w sposób produktywny. mogą to kryterium spełniać. Status regiolektu lub języka urzędowego przypisywany danej odmianie języka jest często kwestią decyzji politycznych. jaka jest liczba języków na świecie i przy zastosowaniu jakiego kryterium można je policzyć. Wszystkie użycia idiomatyczne stanowią jednak niezwykle istotny element języka. Przykładem tego jest polskie wyrażenie liczyć się z. Właśnie takie zastosowanie określane jest jako frazeologizm. Wzajemna zrozumiałość między językami nie jest kryterium w pełni wiarygodnym. ale wyłącznie ad hoc. Należy przy tym także wziąć pod uwagę kwestię idiomatyczno-ści.zarówno produktywnych. Drugi główny typ porównania językowego odbywa się w oparciu o typologię języków. jak i gramatycznym. nie jest to regularny wzorzec syntaktyczny. Powyższe obserwacje to zaledwie niewielka część tego. jak „count" /„liczyć" zauważamy. że pozwala ono określić. 10.

a na gruncie polskim . Współczesna systematyka języka zakłada. Na wszystkich poziomach struktury języka można znaleźć uniwersalia implikacyjne. oprócz pojęcia rodziny językowej. 10. oprócz interdyscyplinarnego. każda z gałęzi z kolei dzieli się na podgrupy. w jakich użyciach i znaczeniach funkcjonuje dana forma oraz w jaki sposób znaczenia te wyrażane są w języku (-ach) docelowym (-ych). Zalecana lektura Informacje o klasycznych metodach stosowanych w badaniach socjolingwistycznych znaleźć można w artykułach I. których elementy są bardzo odległe ze sobą spokrewnione. przy użyciu porównywalnej formy morfologicznej lub w wyniku odmiennego ograniczenia kontekstowego. Badania te mają za zadanie ustalić. Wprowadzenie do opisu roli ję10. czyli zbiorów. obszar bardzo rozległy i niezwykle ważny. jednakże jednostkowy w użyciu i z tego względu niepodlegający istotnym uogólnieniom. np. tzn.6. grupa języków niewykazująca pokrewieństwa z żadną inną grupą. terpersonalne i pragmatyczne. tłumaczenia oraz opracowania słowników dwujęzycznych. Z najnowszych prac wydanych w języku polskim. do jakiego stopnia elementy te są ze sobą zbieżne lub jak dalece od siebie odbiegają. Ćwiczenia i zadania . Przegląd języków indoeuropejskich podaje Bednarczuk i in.precyzyjnemu nakreśleniu historycznych zmian fonetycznych lub strukturalnych powodujących różnicowanie wewnątrzjęzykowe. Na ich szczycie znajduje się typ językowy. np. rodzina indoeuropejska posiada dwie główne gałęzie: języki satemowe i języki kentumowe). socjologicznego i typologicznego porównania języków. Gałąź z kolei może się składać z grup (np. zarówno pisanych. Szczepy językowe mogą dzielić się na jedną lub więcej rodzin językowych. Z metodologicznego punktu widzenia badania kontrastywne wymagają dużego korpusu tekstów.6. Na poziomie interakcji językowej pojawiają się natomiast uniwersalia in. zwyczajowych połączeń słów w dwóch lub trzech wybranych językach. N a 338 PORÓWNYWANIE JĘZYKÓW: SOCJOLOGIA JĘZYKA poziomie leksykalnym i morfologicznym rozróżniamy uniwersalia przedstawieniowe. których przykładem jest rodzina indoeuropejska. Jej definicja opiera się na kryteriach geograficznych lub historycznych. Wierzbickiej (1999). Hymesa (1971). Lubasia (1982). gałąź kentumowa składa się z grupy germańskiej i grupy romańskiej). pod kątem konfiguracji ról semantycznych. tj. forma zaimka zwrotnego się w języku polskim. Bajerowej (1972) oraz W. W wyniku porównania wszystkich zestawień i frazeologizmów semantycznych. Domeną językoznawstwa kontrastywnego jest praktyczne porównywanie dwóch lub więcej języków: jego celem jest wspomaganie procesu uczenia się języka obcego. Grabiasa (1994). istnienie także innych kategorii i poziomów pokrewieństwa. jak i mówionych. wkraczamy w obszar idiomatycznego użycia języka. które można odnaleźć na każdym poziomie opisu j ęzyka.1988). np. Punktem wyjścia dla badań kontra-stywnych może być element języka wyjściowego.5. elementarne jednostki semantyczne. Typy językowe składają się ze szczepów językowych.książka S. (1986. da się także wyróżnić podejście kon-trastywne. W obrębie rodziny językowej można w dalszej kolejności wyodrębnić gałęzie (np. może precyzyjnie określić. 10. analiza porównawcza danych elementów. patrz wybrane artykuły z tomu A. Ponadto. zyka w zachowaniach społecznych ludzi stanowi klasyczna praca D. jak np. W przypadku. Typolodzy języka wykorzystują także pojęcie uniwersaliów językowych. gdy analizy opartej o konfigurację ról nie można już zastosować w sposób systematyczny.

że jeden system językowy może mieć większą liczbę potomków.i wielostopniowe.. węgierski . dlaczego jest rzeczą niemożliwą. które tworzyły jeszcze wtedy względną jedność. W oparciu o dane z tabeli 3 wyjaśnij. języki czeski i słowacki.1. Otóż grupę języków. dlaczego języki angielski i francuski są uważane za dwa najbardziej międzynarodowe języki 340 PORÓWNYWANIE JĘZYKÓW: SOCJOLOGIA JĘZYKA świata. (b) fiński.odmiennej na różnych obszarach. im później nastąpiło oddzielenie od siebie dwu języków. a te z kolei stanowią podgrupę języków bałto-słowiańskich. (c) walijski. Wśród rodzin lingwistycznych wyróżnić można zatem zespoły jedno. Miejsce wspólnych przodków zajmuje tu prajęzyk. Podaj. że liczne warianty języka angielskiego używane na całym świecie nie tworzą jednego języka. Które z europejskich języków wymienionych w tabeli 6 maj! status urzędowy. rodziny i grupy językowe oraz poszczególne języki.. Czy możesz na podstawie posiadanych informacji narysować drzewo genealogiczne? Przykład: język polski należy do języków (zacho-dnio)słowiańskich. a co je od siebie różni? A może to język hiszpański jest „bardziej międzynarodowy"? Porównaj przedstawione w tabeli 3 da_ ne liczbowe odnoszące się do języka francuskiego i hiszpańskiego Wyjaśnij. 2. (Milewski 1976:132-133) 4. a różnej na różnych obszarach ewolucji jednego wspólnego prajęzyka. gdyż nie wszystkie te odmiany są dla siebie nawzajem zrozumiałe? Porównaj ten problem z zestawieniem dialektów germańskich w tabeli 1. tak jak np. gdy już między samymi grupami zachodziły duże różnice. opierając się na porównaniu rodziny języków z rodziną ludzką. nazywamy językami pokrewnymi. a więc takie. które powstały wskutek nieprzerwanej. jak nazywa się ta rodzina (lub nawet gałąź). aby język chiński (największy pod względem liczby użytkowników) kiedykolwiek otrzymał status najważniejszego języka na świecie. które wywodzą się ze wspólnego prajęzyka. Dzieje języków możemy przedstawić w formie drzewa genealogicznego. nazywamy rodziną języków. do jakiej rodziny językowej należy każdy z następujących trzech języków europejskich: (a) grecki. W ten sposób w obrębie rodziny rysują się grupy języków. a które nie? Podkreśl wszystkie języki nieurzędo-we i podaj przyczyny. tym pokrewieństwo ich jest bliższe. Między językami jednej rodziny może zachodzić pokrewieństwo różnego stopnia. W oparciu o tabele 5 i 6 podaj. na których był niegdyś używany. a to wskutek ewolucji . Przeanalizuj poniższy fragment tekstu oraz zawartą w nim metaforę pojęciową.). Im okres ten jest dłuższy. dla których języki te nie posiadają oficjalnego statusu. Na podstawie tabeli 5 zaznacz na mapie świata przedstawionej na rysunku l najważniejsze szczepy. 5. Co stanowi o różnicy między nimi a językami arabskim i hj szpańskim. Jaki model języka uwidacznia się za pośrednictwem tej metafory? Jakie jest twoje stanowisko w tej kwestii? Widzimy zatem. Czy można dowieść twierdzenia. Języki wchodzące w skład jednej rodziny. z którego wyodrębniają się poszczególne języki (. i nazwij pozostałe języki należące do tej samej rodziny. 3. zależnie od długości okresu wspólnego rozwoju. fiński. co można przedstawić w sposób następujący: bałto-słowiańskie i \ ': słowiańskie zachodniosłowiańskie południowosłowiańskie wschodniosłowiańskie l polski czeski słowacki górnołużycki dolnołużycki 6.

Irena. Charles. Kraków. Jean. dolnołużycki bułgarski. W: Melanges d'histoi-re litteraire et de philologie offerts a M. Musi pan wysiąść na piątym przystanku. 19912. białoruski. Microfilm. Nie bylem w stanie policzyć wszystkich ludzi na zebraniu. Jeśli w twoich tłumaczeniach wykorzystujesz więcej niż jeden czasownik. Aleksy. np. Warszawa. zy na twoą pomo. Dzisiejszy dzień nie liczy się jako dzień pracy. 1996. licząc razem z tym. słoweński. On liczy na twoją pomoc. Nasz synek umie już dobrze liczyć. czy da się na tej podstawie sformułować jakieś syste. macedoński. 1920. „Impressionisme et grammaire". serbski. 1972. jeden czasownik oddający dosłowne znaczenie czasownika liczyć (1-2).OCIX. Na liście znajdują się też wybrane oryginalne pozycje obcojęzyczne o kluczowym znaczeniu dla kognitywistycz-nego opisu języka lub bezpośrednio cytowane w tekście niniejszej książki. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego XXX. John L. Austin. Language Change: Progress or Decay? Cambridge: Cambridge University Press. Mówienie i poznawanie: rozprawy i wykłady filozoficzne. Bernard Bouvier.I. Aitchison. Jolanta. 1993. British Museum. inny czasownik dla znaczeń poszerzonych (3-4-5). Bibliografia W bibliografii zamieszczono prace autorów polskich oraz tłumaczone na język polski prace autorów zagranicznych. Geneva: Sonor. a potem biegnij. czy da się na tej podstawie stormuiuwc^ j— matyczne reguły użycia. czeski. „Niektóre treści i metody socjolingwistyczne w historii języka". górnołużycki. wykorzystując do tego celu model sieci radialnej. chorwacki. . . Policz do trzech. ukraiński polski.„ — _ 7. a jeszcze inne czasowniki lub wyrażenia dla znaczeń metaforycznych (6-7)? Przedstaw wynik swej analizy w formie graficznej. 27-39. Awdiejew. Cambridge: Cambridge University Press. 1999. Przetłumacz poniższe zdania na wybrany przez siebie język. eden czasownik oddający dosłowne znarzoJeśli w IAVU». łotewski rosyjski. sardyrtski U) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ai»B— niemiecki. Aitchison. dolnoniemiecKi. Bally. Kraków: Universitas. albański grecki wioski. Jean. Bajerowa. The Seeds ofSpeech. 1987.* czasownik. słowacki.litewski. Antas. O klamstwie i kłamaniu. Pragmatyczne podstawy interpretacji wypowiedzeń. To się nie liczy. 261279. Language Origin and Evolution. IUR.

Choi.). Beal. Gramatyka historyczna języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Brown. Beaugrande de. Cognition 41. 1990. 1994. Gramatyka współczesnego języka polskiego: fonetyka i fonologia. Robert A. (red. The Hague and Paris: Mouton. „Learning to express motion events in English and Korean: The influence of language-specific lexicalization patterns". i Wolfgang U. CA. Language Uniuersals and Linguistic Typology. Wrocław: Ossolineum. Grice. Szwedek) Warszawa: PWN (wyd. Dukiewicz. Tekst: Analizy i interpretacje. Barbara F. Warszawa: PWN. Cliff i Anna Wierzbicka. Brent i Paul Kay.). Christine. Język w zachowaniach społecznych. Anna. With Special Reference to Feature Hierarchies. A. Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN. „Languages of the world: Top 100 lan-guages by population". London and New Delhi: Sagę. Some Universalsin Language Usage. Goddard. Cambridge: Cambridge University Press. Warszawa: PWN. 1991. Lublin. (red. Wstęp do lingwistyki tekstu (tłum. 13th Edition. Bibliografia Griroes. 1980. 1981). 1994. Levinson. dyskurs. „Discourse and culture". Amsterdam and Philadelphia: Benjamins. (red. Uniuersals of Language. Cognitiue English Grammar. „Logika i konwersacja". Renata i Anna Pajdzińska (wyd. Goddard. Jerzy (wyd. Językowa kategoryzacja świata. 1996. Language Universals. Amsterdam: Benjamins. 1963. 91-114. Greenberg. Bernard. Wolfgang Hunig. Grabias. 83-121. Języki indoeuropejskie.). Długosz-Kurczabowa. Dressler. Bernard (red. 1999. Comrie. Dirven. Krystyna i Stanisław Dubisz. Joseph H. 1981. 1995.) Język w świetle nauki. UMCS. Galasiński. 1994. Gilles. Martin Piitz. Tucson. 1998. Greenberg. Tekst. 35-58.).). Cambridge: Cambridge University Press. 344 Biblio! Berlin. Lublin: UMCS. I i II. 1990. W: Ethnologue. 1969. Warszawa. Fauconnier. 1966. Kraków: PAN. 1986. Stanisław.). Mental Spaces: Aspects ofMeaning Construction in Natural Language. Paul. Jerzy i Barbara Boniecka (red. W: Stanosz. Lublin: Wydawnictwo UMCS. T. Semantic and Lexical Univer-sals: Theory and Empirical Findings. Chwalenie się jako perswazyjny akt mowy. Lublin: Wyd. B. Soonja i Melissa Bowerman. The World's Major Languages. 1998. Elżbieta Tabakowska. Leokadia i Irena Sawicka.). Penelope i Steven C. 1983. Joseph H. oryg. Językowy obraz świata. London: Rout-ledge. 1992. Leszek et al. John Taylor i Marjolijn Yerspoor). Dariusz. Dobrzyńska. Teun A. 1985. „Keeping the peace: A cross-cultural comparison of ąuestions and reąuests in Australian English and French". Politeness. Discourse: A Multidisciplinary Introduction. Duszak.1988. .). 1999. Cambridge. 1996. Berkeley and Los Angeles: University of California Press. Mass. Bednarczuk. W: van Dijk. Basic Color Terms. Comrie. Multilingua 13 (1/2). H.). 1996. Grzegorczykowa. 1987. Cliffi Anna Wierzbicka (red. Teresa i Elżbieta Janus (red. Thou-sand Oaks.: MIT Press. (red. komunikacja międzykulturowa. Tekst i zdanie. Zbiór studiów. Cambridge. Bartmiński. 1987a.Bartmiński. Renę i Giinter Radden (wspólpr. MA: Bradford. Their Universality Euolution. AŻ: Sum-mer Institute of Linguistics (SIL).

W: Michał Głowiński (red. Berlin: Mouton de Gruyter. Socjolingwistyka 2. Klemensiewicz. Władysław i Stanisław Urbańczyk (red. Semantyczna struktura słownictwa i wypowiedzi. 1989. 1974.) 1993. 343-354.Grzegorczykowa. 1998. Podręczny słownik poprawnej wymowy polskiej. Grammatical Categories and Cognition: A Case Study of the Linguistic Relativity Hypothesis. Społeczne uwarunkowania współczesnej polszczyzny. Warszawa: PIW. 1955. Lyons. Current Trends in Linguistics. Warszawa: PWN. Lubaś. John. Kalisz. Warszawa: PWN. Gumperz. Cambridge: Cambridge University Press. „Kognitywna analiza aktów mowy". Warszawa: PWN. Rudi. Język Polski 41. Warszawa: PWN. Grzegorczykowa. 11-18. 1990. Kraków: PWN Skrócone wyd.). 1977. John J. John (red. Lyons. Adam. Renata i Jadwiga Puzynina. 1983. 1982. George. Labov. Jodłowski. London: Everyman's Library. Warszawa: PWN. 1994. Władysław. Semantyka. Fire and Dangerous Things: What Categories Reveal about the Mind. A. Ań Essay Concerning Human Under-standing.). Lucy. Rzeczowniki sufiksalne rodzime. Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego. Heinz.).). Hymes. Renata. Podstawy polskiej składni. Women. 1987. Kraków.). 1945-49. Areal and Typological Linguistics. Pragmatics. „The social setting of linguistic change". Weinsberg).17-34. 2 (tłum. Metafory w naszym życiu (tłum. Kuryłowicz. Kraków: Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego.P. Stephen C. Cambridge: Cambridge University Press. Lubaś. Rethinking Linguistic Relativity. George i Mark Johnson. Ronald W. W: Sebeok. 1961. (red. „La naturę des proces dits analogiąues". Levinson. 1985. Władysław. 1997. 1988. Warszawa: Polskie Towarzystwo Semiotyczne. Język i społeczeństwo. 1. William. Chicago: University of Chicago Press. T. 346 Bibliografia Lehrer. T. Wykłady z polskiej składni. Iconicity in Syntax. Lubaś. Warszawa: PWN. Sprachwandel. . Concept. Renata i Zofia Zaron (red. 1979. Lakoff. John. Keller. John. Wstęp do językoznawstwa teoretycznego (tłum. Tomasz P. „Socjolingwistyka i etnografia mówienia". 1976. Zenon. Tubingen: Gunter Narr. Lakoff. Roman. Renata. Image and Symbol. Historia języka polskiego. Grzegorczykowa. Warszawa. Krzeszowski. W: Kardela. Amsterdam and Philadelphia: Benjamins. Amster dam: Holland Publishing Company.metoda interdyscyplinarna". 1979. John. Locke. [1971] 1980. Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego. 1984. The Hague and Paris: Mouton. Jerzy. Krzysztof Bogacki). Podstawy gramatyki kognitywnej. Warszawa: Wydawnictwo UW. l. 41-82. Levinson (red. Zarys słowotwórstwa polskiego. 1973. angielskie 1976. 1974. Warszawa: PWN. Thomas A. „Socjolingwistyka . Gramatyka angielska dla Polaków. Adrienne. Haiman. 1991. Dell. H. 1992. Krzeszowski). 1984. i Stephen C. Acta Linguistica 5. 1972. 195-252. Vol. 109116. Warszawa: PWN. 1996. Langacker. Semantic Fields and Lexical Structure. II: Diachronic. „Fleksja a derywacja". Grzegorczykowa. The Cognitive Ba-sis of Grammar. Stanisław. Cambridge: Cambridge University Press.

E. Steven. Muszyński.K. John R. „Human categorization". rozumienie i relatywizm. 1931-58. Wrocław: Ossolineum. Edward. Tekst i język. Elementy gramatyki historycznej-języka polskiego. 1991. oprać. London: Rout-ledge and Kegan Paul. Communication and Cognition. Adam (red. Warszawa: PWN. Łurija. Historia składni języka polskiego. Topics in Cognitive Linguistics. Dań i Deidre Wilson. 19997.19952. Ossolińskich. Lublin: Katolicki Uniwesytet Lubelski. 1994. Warszawa: PWN. Szymanek. Cambridge: Cambridge University Press. Językoznawstwo. Prototypes in Linguistic Theory. Brygida (red. Mayenowa. Elżbieta. Danuta i Jolanta Tambor. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. The Language Instinct. E. Searle. Schiffrin. Krystyna. 1994. 243-254. 1994. Podstawy leksykologii i leksykografii. Zarys gramatyki języka polskiego. Jef.). The Meaning ofMeaning. Eleanor. A. Stanosz i R. (red. Wprowadzenie do językoznawstwa kognitywnego. pinker. 1988. Kultura. W: Studia i rozprawy. Z rozważań nad kategorią przypadka (tłum. 2000. Taylor. Oxford: Clarendon Press. Kraków: PAN.). Stu-dies in CrossCultural Psychology. Problemy semantyczne. Amsterdam and Philadelphia: Benjamins. i Lew S. Tabakowska). Charles S. Sperber. Milewski. I. Rossiter). znaczenie.). Henryk (wyd. Brygida. Rudzka-Ostyn. W: Warren. Encyklopedia Szkolna. „Spójność tekstu a postawa odbiorcy". Zbysław (red. 1998. Handbook of .). N. Approaches to Discourse: Language as Social Interaction. 1995. Szymanek. Weiss (red. W. Bogusław. Linguistic Categorization. Oxford: Blackwell. Miodunka. Strutyński. Categories and Categorization in Morphology. Mass. Aleksander R. Czynności mowy.] Lublin: Wydawnictwa UMCS. Relevance. 1995. W: Kardela. Discourse Markers. Bib»"S^21_-_________ Ostaszewska. Warszawa: PIW. Bogusław. John. 1986.). Kraków: Wydawnictwo Tomasz Strutyński. 1988. Yerschueren. język. 1987. Dobrzyńska. 1993. 1978. Vol.Łozowski. Ape. Axer i T. 1989. New York: Academic Press 3-49. Oxford: Blackwell. Warszawa: PWN. Rudzka-Ostyn. Język. Warszawa: PWN. Janusz. Maria Renata. Warszawa: PWN. 1974. 1989. Primitiue Mań and Child. Podstawy gramatyki kognitywnej. Wygotsky. Hartshorne and p. C. Zimand). Peirce. 2000. Cambridge: Cambridge University Press. Ogden. Gramatyka i obrazowanie. Warszawa: PWN. (tłum z roś. Alicja. 1995. 1987. Schiffrin. 1923. Warszawa: Instytut Badań Polonijnych PAN. Makowiecki. Deborah. Vols. 1-8. Rosch. i LA.) Cambridge. Warszawa: Biblioteka myśli semiotycznej. 1977. 1976. „Czym jest prototyp w semantyce diachronicz-nej". Tadeusz. Przemysław. New York: Harper Perennial. 1994. Literatura i nauka o języku. Deborah. Podstawowe wiadomości z fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego.: Harvard University Press. osobowość: wybrane eseje (tłum. Mayenowa. 1992. Jan-Óla Ostman i Jan Blommaert. Richards. Wrocław: Zakład Narodowy im. Collected Papers. Maria Renata (red. Ań Introduction to Morphological Analysis. Sapir. Kraków: Universitas. Tabakowska. B.). C. pisarkowa. 1984. Nagórko.

215. 205-235. 171 -.fakultatywny 162.dyrektywny (dyrektyw) 207. 232. Indeks rzeczowy A afiks 76. zmiana zob. miejsce 154-155. 1980.155 asertywny.153. Wiśniewski. 70. 285. 208. 237. zmaina antonimia 47. 48. 208. 107. 212. 1999. W: Mayenowa. Hołówka). 43. 1973. 135. 172.169 artykulator 154. 41. 209. 170. 208. Bożena. 234. perspektywa 23-24. 231. Ryszard. Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka Toruń: Wyd. 237 . Wierzbicka.171. „Akty mowy". 148 165. T. 210. Fleksja polska. Walczak. 331. Wiśniewski. 236. (red. derywacja agens 115. 236.pozycyjny 163. 209. 216.41 artykulacja 150. 215. 92. 240 allofon (wariant) 161-164. 240 . 216. 124. 226-233. derywacja anafora 251. 229. 227. 237 . Zarys dziejów języka polskiego. 77. 1997.114 arbitralność/arbitralny 31. 327. Anna. 234. derywacjazofe. 209-210. 237. akt mowy . M. 237 . Amsterdam and Philadelphia: Benjamins. 201-219. 91. Język-umysł-kultura. 233. 326 afiksalna. 217-226. 155-156. 141.171 -. 266 analityczna. 230. 237. UMK. 125. 335 akcent 113.informatywny 207-208.asertywny (asertyw) 207.performatywny (performatyw) 206. 320. 328. Wierzchowska. 253. 210. Whorf.bezpośredni 230-231. 174. 234. 211. 256 ~ wyrazowy 84. 210. Warszawa: PIW. 226. 166-167.ekspresywny (ekspresyw) 207. 324. 214. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. 240 . 234. nazwa zob. Bogdan.R. 204. 237 . 86 antropocentryczna. 209. 216. 1999. 264. 136. Język. Semiotyka i struktura tekstu. 237. Marek. 329. akt mowy 206. 235.163. 89. myśl i rzeczywistość (tłum. Marek. nazwa analogiczna.pośredni 231. derywacja zob. 235. 290.obligatywny 208. 210. 235. 228. 210. Fonetyka i fonologia języka polskiego. 235. 323. 240 ~ komisywny (komisyw) 207. 1973. 211. 237 . Wrocław: Ossolineum.jakościowa 97 alternacyjna. Warszawa: PWN. 215. 120.170. 78. 240 ~ deklaratywny (deklaracja) 207. Toruń: Dom Organizatora.). 227. 208. 119. A.171 . 299 . 172. 171 artykulacje dodatkowe 156. 34. 156. 215 . 298 akt mowy 134. 213. 210. 211-215. 291 aloleks 184 alternacja ~ ilościowa 97 . 210. 348 Bibliografia Wierzbicka. 173. 235. 95-97. Wrocław: Ossolineum. 234. 237 . 252. Tokarski. 32. 169. 171. Warszawa: PWN. 203. Zadania z fonetyki i fonologii współczesnego jeży. Benjamin Lee.Pragmatics.konstytutywny 208. 209. 139. 1999. ka polskiego. 1982. sposób 154.166-167. 237. 281 akcent (cechy wymowy) 269 ~ standardowy 269. 211. 140.

aspekt - dokonany 137-138,139,140,143 - niedokonany 138-139, 140,143 asymilacja (upodobnienie) 148,168, 170,172, 282-283, 292, 299 - postępowa (progresywna) 168,169 - wsteczna (regresywna) 168,169 350 Indeks rzec :zo\vy B bezafiksalna, derywacja zob. dery-wacja bezdźwięczne, głoski 206. głoski bezdźwięczność 150, 152, 171 bezpośredni, akt mowy 230-231, 237, 240 bezwzględny stopień najwyższy 192-193, 199 bliskości zasada zob. zasada dystansu bliższe, dopełnienie zob. dopełnienie błędne koło 182, 184,199 cel 122-123,125, 132, 141, 335 cel ważniejszy niż źródło 124, 141, 145 centralizacja 295-296 centralny, element 206. element prototypowy centrum - deiktyczne 21 - sylaby 157, 165, 172 - uwagi 252, 253, 264, 265 ciągły, morfem zob. morfem czas 136-137,138, 139, 140,142 ~ przeszły 137, 142 - przyszły 137, 143 - teraźniejszy 137, 138, 142 czas aktu mownego 136-137, 140, 142, 143 czasownik - modalny 127, 128, 136 - nieprzechodni 142 - posiłkowy 126, 127, 135 - performatywny 214, 215, 236 ~ przechodni 142 człon ~ określający 84, 85, 104-105 - określany 84, 85, 104-105 D dalsze, dopełnienie zob. dopełnienie definicja ~ klasyczna 58, 70, 72 deiksa 251, 264, 266 deiktyczna, orientacja 206. orientacja deiktyczne, centrum zob. centrum deiktyczne, wyrażenia 206. wyrażenie deklaratywny, akt mowy 206. akt mowy deklinacja (odmiana przypadkowa) 98,103-104

deontyczna (wolicjonalna), modal-ność 206. modalność derywacja 77, 78, 80, 83, 86, 89-97, 98, 99, 102, 106, 107 ~ afiksalna 97, 107 - alternacyjna 97, 99, 107 - bezafiksalna 97 - mieszana 97 ~ paradygmatyczna 97, 99, 107 - właściwa 77, 107 ~ wsteczna 99 derywat 76, 83, 84, 90, 91, 92, 93, 95, 100, 106,107, 110 ~ prosty 89, 108 - złożony 89 desygnat 49, 50-51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 67-68, 69, 105, 250, 252, 253, 254 determinizm językowy 175, 200 dialekt 268, 298, 305, 308, 309, 311, 312, 337, 339 - regionalny 206. regiolekt dialektalne, kontinuum zob. kontinuum docelowa, domena zob. domena dokonany, aspekt 206. aspekt domena _ docelowa 56, 70, 89 _ pojęciowa 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 70 _ źródłowa 56, 70, 89 donośność (sonorność) 165,172 dopełnienie 26, 27, 28, 113, 125, 126,127,130, 131,142, 288, 289, 323, 324, 334 - bliższe 28, 128, 129, 130, 131, 141, 324 - dalsze 126, 128, 129, 130, 131, 132,141 doznający 120, 125, 132, 141, 324, 327,335 dwugłoska 206. dyftong dyftong 147, 157, 160-161, 171, 281, 296 ~ wstępujący 160 - zstępujący 160 dyrektywny, akt mowy 206. akt mowy dysymilacja (odpodobnienie) 283, 299 dystansu, zasada 24,27-29,41,140, 143 dystrybucja - fonemu 166 ~ komplementarna 163,171, 173 dźwięczne, głoski 206. głoski dźwięczność 151,169,171 E efekty - prototypowe 45, 52-53, 70, 163 ~ wyrazistości 60, 61, 67 egocentryczna, orientacja206. orientacja egocentryczny 20-21, 23, 41, 43 egzofora 251, 264, 266 eksplikacja 185, 187,189,192,199, 200, 202 ekspresywny, akt mowy 206. akt mowy element ~ peryferyjny (marginesowy) 37, 39, 42, 43, 45, 51, 282, 288, 323, 324

- prototypowy (centralny, maksymalnie wyrazisty) 36, 39, 42, 51, 61, 67, 282, 288, 290, 323, 324, 330 elementarne jednostki semantyczne 181,182,183,184-185,187,193, 196,198,199, 202, 320, 326 elizja 168,170,172 endofora 251, 254, 266 epenteza 168,172 epistemiczna, modalność 206. modalność etalekt 269, 298 etnocentryzm 183,184,193,199 etnolekt 269, 272, 298 etymologie ludowe 32, 56 F faktywna (prawdziwościowa), modalność 206. modalność fakultatywna, wariancja 206. wariancja fakultatywny, allofon 206. allofon fatyczna, funkcja zob. funkcja filologiczna, metoda zob. metoda fleksja 80, 84, 90,101-105 fleksyjna, forma 206. forma fleksyjna, kategoria morfologiczna 206. kategoria fleksyjny, morfem 206. morfem fleksyjny, paradygmat 206. paradygmat fleksyjny, temat zob. temat fleksyjny fonacja 150,151-153,171 353 352 Indeks rzeczowv fonem 114, 147, 149, 161-164, 166, 170,171,173, 285, 286, 290, 291, 292, 299, 300 -, dystrybucja 166 fonemiczna (fonologiczna) transkrypcja zob. transkrypcja fonetyka 113, 114, 147, 148-150, 171. 172 fonetyczna, transkrypcjazo6. transkrypcja fonetyczna, zasada zob. zasada fonetyczna, zmiana zob. zmiana fonetyczne, symbole 150,171 fonologia 113, 114, 147, 149, 171, 172. 175, 288, 290, 314, 326 fonologiczna (fonemiczna) transkrypcja zob. transkrypcja fonologizacja 290, 300 forma ~ fleksyjna 76, 80, 90, 97, 102, 103, 104, 106, 108, 113 - analityczna 104 - syntetyczna 104 - syntetyczno-analityczna 104 ~ pytająca 135, 139, 140, 231 ~ wyrazowa zob. wyraz ~ zerowa 285, 300 formalna spójność zob. kohezja formalne wyznaczniki spójności 249, 263 formotwórczy charakter 101 fortunności, warunki 210, 211, 215217, 235 fortunny 216, 235 frazeologizm zob. wyrażenie idiomatyczne funkcja - fatyczna 205, 235 - identyfikacyjna 252-253, 264 - interpersonalna 203, 235, 247 - komunikacyjna 134-135, 139, 235 - metatekstowa 247 - nieidentyfikacyjna 253, 264 - przedstawieniowa 203, 235, 247 - tekstu zob. reprezentacja tek. stu

funkcjonalny, wyraz 206. wyraz G gałąź języka 315, 316, 317, 318, 340 gatunek tekstu 256, 264, 331 genetyczne pokrewieństwo języków 278, 299, 314-320, 325, 337 głoski ~ bezdźwięczne 150, 152, 169, 291 ~ dźwięczne 150, 151, 152, 163 główny, morfem zob. morfem gramatyczna, kategoria zob. kategoria gramatyczny, morfem zob. morfem gramatyka 113-114 gramatykalizacja 91, 107, 257, 264, 303 grupa ~ językowa zob. język - nominalna 39, 79, 84, 86, 87,104, 113, 127, 128, 129, 133 ~ składniowa 77, 79, 128, 147 ~ spółgłoskowa 165, 166, 172, 173 291 ~ werbalna 125, 128, 141, 333 grzeczności (uprzejmości), zasad zob. zasada grzecznościowe, strategie zob. str tęgie grzecznościowe H hierarchia taksonomiczna 65, 66, 67, 68, 70 hierarchiczna struktura zdania zob. struktura hiperonim 88, 177, 250 relacje kontinuum -47,48,56,70 l ideacyjna, relacja zob. relacje identyfikacyjna, funkcja zob. funkcja idiom zob. wyrażenie idiomatyczne ikona 15,16-17,18,19, 41 ikoniczności, zasada zob. zasada ikoniczny, znak zob. znak iloczasu, zanik zob. zanik iloczasu ilości, maksyma zob. maksyma ilościowa, alternacja zob. alternacja ilościowa, zasada zob. zasada imienna, kategoria zob. kategoria implikacyjne, uniwersalia zob. uniwersalia implikatura 224-226, 255 - konwencjonalna 224, 225, 236, 239 ~ konwersacyjna 224-226, 233, 236, 239, 248, 256, 257, 260, 264 indeks 15,16,19,41 indeksowości, zasada zob. zasada indeksowy, znak zob. znak indoeuropejskie języki 279, 314, 315,317,319,338 inferencja 248, 263 infiks 95, 96,107, 323 informatywny, akt mowy zob. akt mowy intencja komunikacyjna 134, 142, 203, 205, 209, 210, 213, 215, 223, 224, 226, 230, 233, 234, 235, 248 interdyscyplinarne podejście 306, 325, 336 interfiks 77, 78, 86, 96,107 interfiksacja 78 interpersonalna,, funkcja zob. tunfcinterpersonalna,, relacja zob. relacje interpersonalną, uniwersalia zoo. uniwersalia intonacja 113, 135, 148, 165, 167, 172,175, 25(6 jakości, maksyma zob. maksyma jakościowa, alternacja zob. alternacja jądro 259, 26^-263, 264 język _ docelowy 3,30, 338 _ gałąź 315, 316, 317, 318, 340 J grupa 268;, 279, 305, 315, 316, ' 317, 318, 519, 337, 339

318 319 337 J typologia 305. 32.269. 277.fleksyjna 103-104 . 38-40.?. 139. 33. 338 .90. kategoria językowy. 337 -'. 305. 330. 283. '320. 318. 310 -' superstr-at272. 317 klasa wyrazów zob. kategoria zob. używanie 204. 317. 266 kategoria ~ gramatyczna 35. 271.314. 119. 108. szczep 505. 89. 315. 337. 114. 317. 298. 46. relacje kohezja (spójność formalna) 206.zinstytucjonalizowany 31A 354 Indeks rzeczowy indeks rzeczowy 355 -. 200. 183. 35. 33. 319. kategoria morfologiczna zob. definicja klasyfikująca. 103. 273.311. 337.310.substrat 272. 179.urzędowy 309. 176. słowo zob. 199 . słowo koherencja (spójność właściwa) zob.323.językowa 15. 340 -. 314.imienna 103. 330 . 317. kategoria kluczowe. podgrupa. 339.wyjściowy 330. 323 kentumowe języki 280. 316. 148. relatywizm zob. 41. 42. 180. 297. 272 295 297.136. relatywizm językowy językoznawstwo ~ historyczne 267.299 -. 32.klasyfikująca 103-104 ~ pojęciowa 15. 41-42. 271. 58. 339 ~.332. 315. 45. 316. spójność. 104. 314. 102. 178.104. 51. 268. spójność . 325-326. 180. 36-38. 319. 295. 299. 98. 41. 90. 317. 85 . 70. 298. 84. 32. 112. 104 . prawo 312. 235 . 337.korpus 332. 99. 142. 297. 313. 338. 136. zróżnicowanie 268. przyswajanie 259-260 godzina S79. 301 ~ kontrastywne 305. 197. 97. 315. 338 K katafora 251. 57. 337 -. 72. 316. 197.337 . 288. 317. 318. 315 316. 42.308. 298 językowa. wyraz klasyczna. 302. 339 ~ śmierć 510 „„ _ typ 315.. 340 . 312.leksykalna 35. 264. 312.312. 42. definicja zob. 198. 88. 338 podmiana 568. 331 . 46.321.morfologiczna .298.werbalna 103 kategoryzacja 33.311.

137.historyczne 309-310 ~ pojęciowe 105-106 konwencja 19. rozbudowa leksykalna leksykalne. 83. kategoria 206. etymologie ludowe luka leksykalna 64. 83-89. 224. 256.103. 226. 256. wiedza kulturowe. presupozycja zob.146 kulturowa. 225. 124. maksyma konwersacyjna. 97 komunikacja . 64. 92. pole leksykalne leksykalny. akt mowy 206. 221. 69. 258. skrypt 206. 223. presupozycja kooperacji.190. maksyma zob. pogwa. zasada zob. 264 konfiguracja ról semantycznych zob. akt mowy zob. 314. 321 . 337 . implikatura konwencjonalna.komisywny. akt mowy kontekstowa wiedza 217.143. 220-221. 197. akt mowy kompetencja pandialektalna 271 298 kompozycja 77. 257. 226236. kategoria leksykalna. 326 -. 224.114. 105-106. morfem leksykologia 45. presupozycja 206. morfem zob. 75. 257.114 leksykalna. struktura lingwistyka tekstu zob. uwarunkowanie kulturowe kulturowy. 34. rozbudowa 206. 321 . 104 konotacja 332. 80. 263 . rola semantyczna koniugacja 98.105 konstrukcja składniowa 76. wymowa literowa ludowe etymologie zob. 201 konceptualizator 33 konektor 255. implikatura zob. 111. implikatura konwersacyjna. 113. presupozycja kulturowa. 81. język kotwiczenie 133-134. luka leksykalna leksykalna. 263 komunikacyjna. 78. 142. pole 206. intencja komunikacyjna konceptualizacja 61. skrypt A-l leksem 55. 236 kontinuum . presupozycja konwersacyjna. wiedza 206. 105. 263 ~ werbalna 243. tekst literowa wymowa 2ob. 175. 236. 141.konwersóyjna 219-223. 326 liczba 104 linearna struktura zdania zob. 321 . zasada korpus językowy zob. 236.parawerbalna (parajęzykowa) 243. 176. 39.178. 236. 220. presupozycja zob.139140. 321. 79. 86-88. 70 M maksyma ~ ilości 219.niewerbalna 243. 20. 35. 80. 336 konstrukcja/konstruowanie 33. 223. 335. intencja zob.179 konwencjonalna. 224. 41. implikatura zob.239.jakości 219. uwarunkowanie 206. funkcja zob. 107 konstytutywny.enie 226 ~ relewaną (stosunku) 219.dialektalne 309. funkcja komunikacyjna. luka zob.

96. 107. 77. funkcja metateza83. 86.233. 329 ~ ciągły 96 ~ fleksyjny 80. 80. 64. modalność nadokreślenie referencyjne 253.or 136 modalnć 135-136. 89. element 2ob. 106. para minimalna modaliz.97. termin nazalizacja (unosowienie) 156.poboczny zob. 71. 63. 85.108. 93. 320. 224.nienacechowana 135. 94.107. 105. element zob. 142 . derywacja międzynrodowy alfabet fonetyczny 150 Międzynrodowe Towarzystwo Fonetycie 150.główny (rdzeń) 77.słowotwórczy 79. morfem główny . 34. 140. 142 . 107 N nacechowana. 139. 236 maksymali. 140. 75.42 ~ nac^owana 135. 89.72/5. 72.65.19. 169 nazwa . 328. 323. 339 metaforyzcja 56.114. 157. 299 metoda . 111. 105-107. 91. 273.. 139. 80. 79. 89.e wyrazisty. 103. 98. 107. afiks ~ rdzenny zob. 65. 69. 64. 95.nieciągły 96-97. 107. 71. 70. 142 . 91. 94. 110. 89. 83.fakt>na (prawdziwościowa) 135. 64. 70.tywna 135 356 Indeks rzec 357 ZOWy Indeks rzeczowy . 78. 91 metatekslwa. 64.pojęciom.239. 142.222. 99. 90. 97.257.91. 90-91. %2. 327 morfologia 75. poziom zob. 77. 102. 264 nadrzędny. 80. 326 motywacja 32. 95. 323 .222. element peryferjny metafora Ej. czasownik zob. 282. 111. funkcja zob. 283.93. 63.87. elerent prototypowy marginesowy. 314. 79. 85. 108.epismiczna 136.72 motywowany 31. 107 . 112 ~ leksykalny 76. 56 motywujący wyraz 90. 107. 89.41. 93. 57.171 minima'a.70. 70. 109 ~ swobodny 76. 99. 87. czasownik morfem 76. 72. rekonstrukcja metonimi 54.deon-czna (wolicjonalna) 136. 110 . 106. 83. para2ob. 77. 221-223. 90. 56.nief. 96. 57.gramatyczny 76. 233 modalny. 233 . 86. 72 miejsce ąykulacji zob. 97 . 80. 107. 114.filologima 273. 107.273 ~ pojęcia 64-65. poziom nadrzędny. 341 . 79. 102. 320 ~ związany 76. 147. 101. artykulacja mieszaniderywacjazob.sposobu . 113. 299 ~ rekons-ukcji zob. modalność zob. 90-91. 175. 80.139. termin 206.

141. 41 . 131. człon 206. grupa nostratyckie języki 317 O obligatywny. komunikacja nominalna. derywacja 206.199. 141.121. 271.analityczna 81.deiktyczna 22. 264 ~ relacji 256. modalność 206.187 ~ redukująca 184. komunikacja zob. akt mowy performatywny. komunikacja patiens 115. komunikacja zob.185. komunikacja 206. 264 peryferyjny..198 obstruenty 152. 87 ~ syntetyczna 81 negatywne. czasownik 206. 42. człon 206. 324 orzecznik 117. 257. 169 oddalenie 23 odległości. 59-69. kompetencja pandialektalna para minimalna 162. relacje 206. 288. 57.125. aspekt niedookreślenie ~ referencyjne 253. 59. relacje negatywne strategie grzecznościowe zob. modalność nieostrość (zbiór rozmyty) 37. 263.120. 129. 335 performatywny. funkcja niejasność 182.116. element 206. aspekt 206. 264 niefaktywna.standardowa 268. 323.169 pandialektalna. 75. 48. 70. akt mowy 206. modalność nieidentyfikacyjna. 184. 260. 132. czasownik 206. funkcja 206. deklinacja . grupa 206. 298.171 paradygmat ~ fleksyjny 97. tryb zob. 130. 98 syntetyczny 104 paradygmatyczna.przypadkowa 206. człon określany. czasownik perspektywizacja 254. 70. akt mowy 206. tryb P palatalizacja (zmiękczenie) 156. zasada dystansu odmiana . czasownik niewerbalna. 199 parajęzykowa. 51. 71 nieprzechodni.141 nieciągły. 129.141 oznajmujący. 300 obraz świata 176. 66. 130. 45. 254. modalność 206. morfem 206. 260. element pierwotne samogłoski podstawowe . zasada 206. 292. dysymilacja określający. 28. 335 otrzymujący 125. 58. 201 nienacechowana. 131.egocentryczna 23 _ właściwa 22 orzeczenie 26. 261. derywacja parafraza 181. 289. 312 odniesienie (referencja) 133 odpodobnienie zob. 293.82 orientacja . akt mowy oboczność 285. strategie grzecznościowe nieakomodowane uzupełnienie 129 130.144. 324. 72. 264 parawerbalna (parajęzykowa). 121. morfem niedokonany. 125. 141. komunikacja parataktyczne relacje 258.119. kompetencja 206. człon onomazjologia 47.

135. 64. 60. poziom 206. 337 pole leksykalne 47.198. metafora 206. 117. termin podstawa słowotwórcza 86.181. 70 polisemia 46. 299. język podmiot 23. modalność faktywna .elementarne 206. relacje zob. 299 prawa językowe 206. elementarne jednostki semantyczne . 47. czasownik zob. modalność 206. 65. 333. 325. 290. akt mowy poziom ~ nadrzędny 63. 337 praprzyczyna 294-295. 289. 199. 132. 41. termin poziomu podstawowego podstawowy. 290. 70 ~ podstawowy (termin poziomu podstawowego) 60-61. 92. morfem podgrupa językowa 206. 70 podrzędny. 285. 314. 141. 299 pragermański język 299 pragmatyczne. 279. 70. poziom podrzędny. 113. 184. 251 . 125. 49. 111. 27. zowy połączenie się kategorii 288. 64. 57. 335 podobieństwo 19. 300 praromański język 273. 299. 127. 99. czasownik postępowa. samogłoski poboczny. 59. 327. 34. 280. termin 206. 337 prajęzyk 268. 197. metonimia zob. kontinuum pokrewieństwo genetyczne języków 278. wyraz 358 Indeks rzec. 204. 235 praindoeuropejski język 280.128. 142 prabałtycki język 279. 28. uniwersalia zob. zasada posiadacz 120-121. asymilacja postfiks 95. strategie grzecznościowe zob. 288. 65. 68. 324 posiłkowy. 283 ~ podrzędny 63. 67. 181.48. morfem zob. 323. język prawdziwościowa. 47. kategoria zob. 107 podstawowy. metonimia pojęciowe. 26. 141. allofonzob. 75. poziom 206. 59. domena pojęciowa. relacje pozytywne. 45. uni-wersalia pragmatyka 203. kontinuum 206. allofon pozytywne. 87. 175.129-130. akt mowy 206. domena 206. metafora pojęciowa. 88.131. 334. 35. 320 pojęciowa. strategie grzecznościowe powiadomienie 134. zasada zob. wyraz motywujący podzielenie się kategorii 287. 314-320. 72.uniwersalne 176. asymilacja zob. 119. 70 pozycyjny. 106. 300 pogwałcenie maksym konwersacyjnych 226 pojęcie 32-33. 40. 96. wyraz 206. wyraz zob. 290. 299 prasłowiański język 279. 299. 56. 81. 73. 68. 20. 324. kategoria pojęciowa. 48. 63.zob.107 pośredni. 300 porządku sekwencyjnego. 69 polisemiczny.

296. 260. 236 . 308. 264 relacji. 264 . 299 przewidywalność zmiany językowej zob. 70. morfem główny redukcja 148. anafora ~ kataforyczna zob. 293. relacja zob. spójność relatywizm językowy 175. scenariusz 206. tryb 206. spójność206. 323 prefiksacja 77.samogłosek 170 reduplikacja składniowa 29. 190. 274 relewancji (stosunku). 64-65. 260. 191 193. 96. 260.197. asymilacja zob. 299. 297.199 referencja zob. 284. 264 . 287. 264. 92.koherencji 254-263. 295. 273. 20. derywat prototypowe.54-55. asymilacja wsteczna regularności. element 206. 264 . asymilacja 206. 328.konwersacyjne 217. niedookreślenie zob. 283. 91. maksyma . 314. 340 rdzeń 206. 283. 70 przypadek 104 przypuszczający. katafora referencyjna. efekty prototypowy. funkcja przedstawieniowa (ideacyjna). 277. 300 presupozycje . relacja przedstawieniowe. uniwersalia zob. język R radialna sieć 53-54.172 .regiolekt 268. 95. zasada rekonstrukcja 268. zmiana przezroczystość semantyczna 20. 110. 76.261. 97 prestiż 268. 109.32. 336. 56. funkcja 206.konwencjonalne 218. 271. 236 ~ kulturowe 218 progresywna. asy. 337 regresywna.prefiks 77. 299. 200. 277. 286. zasada zob. 94.interpersonalne 259. 264 . relacje ideacyjne ~ pozytywne 258. tryb przyswajanie języka zob. 264 . 268. efekty 206.198. 265 ~ negatywne 258. 285. 298. 300 przestawienie 283. 41 przyległość 19. 107. 269. scena-f riusz prototypowy przechodni. derywat zob. 300. element j prototypowy.l milacja postępowa prosty. uniwersalia przegłos 292. 289. odniesienie ~ anaforyczna 206.ideacyjne 259. 280. 72.263. 95.260. 334. czasownik zob. 290. 176-181. niedookreślenie relacyjna. spójność .przedstawieniowe zob. 278.parataktyczne 258. spójność zob.wewnętrzna 280-281. czasownik przedstawieniowa. 299 relacje ~ hipotaktyczne 258-259. 329. 317 .

336. zdarzenie . grupa zob.169. 72. 288.330 . 144 . 300. 299. 132. 338 rozbudowa leksykalna 185. 125.„źródło-śceżka-cel" 122-124. 287. 154.pierwotne 158 . 120. konfiguracja 335-336. 132. 111. 124-125.„przemieszczanie" 116. 122. 144 . trójkąt se-miotyczny sieć radialna 53-54. przezroczystość zob. 186 ~ „posiadanie" 116. 70. 117-118. język rola semantyczna 115 ~. 125. 41. wyraz . 48-59. 76.171. 254. reduplikacja zob.„bycie" 116-117. 75 semiotyka/semiotyczny 15. 119. 64. tryb2ob. 125. 175. zdanie . 264 360 Indeks rzeczowy semantyczna. 289. 120-121. 47. 57. 125. 123. 283. hipoteza 178-179. 125. 65. 198.288. 186.141 ~ „wydarzenie" 116. 329. 157-161. 17. 132. 171 . tryb rozmyty zbiór zob. 305 słowo zob.201 rozkazujący. rola semantyczna semazjologia 46. redukcja 170 Sapira-Whorfa.199. redu-plikacja składniowa skrótowiec 100-101. 285.170. 334.zdaniowy zob. 290.124. 70. 68-69. konstrukcja składniowa składniowa. 268. 281. konstrukcja zob. 65. 323. 168. 335 rozziew 168 S samogłoski 147. 124. 86. 326 . 143. 132.„doznawanie" 116. 71. 141 . 202. 141. 300. 280.zdarzenia zob. 72. tekst rodzaj 104 rodzina językowa 2ob.48 semiotyczny. 200 satelita 259.„przekazywanie" 116. 326 składniowa.kulturowy 193-197. 264 satemowe języki 279. grupa składniowa. 113.zob. 32.87. 314. 328. 292.„działanie" 116. 283. 260-263. 118. 284.141. 125. 67. 317 scenariusz prototypowy 186 schemat 95. 200. 132.299. rola zob. 141. 270. nieostrość 359 rozpowszechnienie się zmiany zob. 259.wtórne 159 ~. 122. 144. 300.268.120. 95. 286. 199.141 segmentacja 253. 165. 114. 132. 72. 293. 198. 153. 87. 75. 124. 63. 94. 122-124.141. 302. trójkąt zob. 141 .158-159.105-106. 108 skrypt 249-250 . 94. maksyma reprezentacja tekstu zob.112. 290. 340 signifiant 49 signifie 49 składnia (syntaksa) 75. 223. przezroczystość semantyczna semantyczna. 336 . 322. 250. 121. 70. 289. 123.107. zmiana rozszerzenie 55—56. 63. 119.podstawowe 157.

232 ~ rozkazujący 135. paradygmat szczep językowy 206. 171. 233. 19. 282. 281 -. 107. zmiana zob. 70 . 97 swobodny. 94. 240 . 195. grupa zob. reprezentacja 245. 140. zmiana substrat językowy zob. morfem zob.fonetyczna 150. 244. 165. znak synonimia/synonimiczny 47. znak 206. 70 . 291. 202 słowotwórcza. 139. maksyma sposób artykulacji zob. język U ubezdźwięcznienie 153. 73. morfem ..142. 99-100 udźwięcznienie 169 361 uniwersalia . paradygmat 206. 331 -. 231. 157.kluczowe 186. 208.139 . 163-164.relacyjna 250. 69 syntetyczna. 234 twarz 229-230.135.hierarchiczna zdania (porządek hierarchiczny) 125-129. grupa stan 116 standardowa. 237 ~. 231. 20. 160.17.172. 269. 237 ~ negatywne 232-233. 165. 41 • symboliczności. 140. 95. odmiana zob. 84. 264. 70. 195.pozytywne 232-233.142 . 168. 230. 80. 173 trójkąt semiotyczny 49 tryb 103. podstawa 206. 90. maksyma zob. lingwistyka 243. 263 . 264. nazwa zob. 95. 264.169.poziomu podstawowego 60-61. 254-260. hierarchia taksonomiczna tekst 244.podrzędny 63. donośność spirantyzacja 279. 328. 237. 64. 141 strukturalna. 109. 229.właściwa (koherencja) 249. język superstrat językowy zob. zasada symboliczny. 250. morfem słowotwórstwo 78. 91.171.107 socjolekt 268.172. 263. 200. 1671 168. język szyk zdania 206. 173 . 96. 230.. 254-263. gatunek 256. 248-249. 136.291 ucięcie 77. 237. 255. 48. 240 struktura . 165-166.referencyjna 250-254. 154-156. 166. 97-101.132 141 środki koreferujące 253 T taksonomia hierarchiczna 206. 266 . 103.175 transkrypcja ~ fonemiczna (fonologiczna) 161-164. 263 -. 139. zasada zob. 292 spółgłoskowa. 69 ton 165. 141 ~ linearna zdania (porządek linearny) 125-129. zdanie indeks rzeczowy_ Łezka 122-124.oznajmujący 134. 293 termin ~ nadrzędny 63. 227. język sufiks 77. 153. 142. 302 sposobu. 67. 265 . 102. 263 ~ formalna (kohezja) 249-250. nazwa syntetyczny. podstawa słowotwórcza słowotwórczy. odmiana standardowa strategie grzecznościowe 29. 331 sufiksacja 78. 171. 282 f symbol 15. 92. 85. artykulacja spójność 249. 320. morfem zob.przypuszczający 136. 290. zagrożenie utraty 233 i typ językowy 206. 263 temat fleksyjny 90. 280. j sylaba 147-148. 281. 93. 103. 299. język typologia języków zob. 298 sonorność zob. 283. 81. 259.167. 264 spółgłoska 147. 283 tezaurus 47. 172.

199 uniwersalna reguła językowa 206. 236. 320-325. 244. 58. 236. derywacja właściwa. 321. 181. 245. kategoria 206. 98. 305.pragmatyczne 223. 326. 67. 81. 136 wsteczna. grupa 206. 338 .109 362 Indeks rzeczowy Indeks rzeczov 363 właściwa. 92 wyrazotwórczy charakter 102 wyrazowiec 100. 236. zasada grzeczności utraty twarzy. orientacja wolicjonalna.141 używanie języka zob. 326. rekonstrukcja zob. 338 ~ językowe 223. rekonstrukcja wiedza ~ kontekstowa 217. derywacja 206. 199 . derywacja wygłoś 104 wymowa literowa 149 wyraz 49.. asymilacja 206. 236 . 99. 338 ~ interpersonalne 223. 236. 338 uniwersalizm językowy 176. 38-40. 337 . kulturowe uwarunkowanie wyrazów .kulturowa 218. 263 ~ o świecie 218.przedstawieniowe 320. 244. złożenie wyrazistość 51-52. 236. 93.191-193. język W warianty fakultatywne 206.deiktyczne 21. 326. nazalizacja upodobnienie 206. 80 ~. modal-ność deontyczna wolicjonalny 135. derywat ~ polisemiczny 46. kategoria werbalna. orientacjazob. klasa 35. 326. twarz uwarunkowanie kulturowe ~ w gramatyce 190. grupa werbalna. . asymilacja uprzejmości. uniwersalia językowe unosowienie zob. 70. 69 . 91. 314. komunikacja 206. 332. asymilacja wsteczna. allofony fakultatywne werbalna. komunikacja wewnętrzna. 245. 249. zasada zob.implikacyjne 324-325.uwarunkowany kulturowo zob. 49. 75 ~ funkcjonalny 79. 108 ~ motywujący (podstawowy) 90. 263 wielofunkcyjność/wielofunkcyjny 104. 77. 43. zagrożenie zob. 61.wyrazów 185-189 uzupełnienie nieakomodowane 129. derywacjazo6. 106. 60.złożony zob. 41 ~ idiomatyczne (idiom) 335. 321. 108 wyrażenie . 6869. modalność zob.131. 130. 107 ~ pochodny zob. 97.

323-325. 333 zero morfologiczne 98 zerowa. 41 .132.z czasownikiem przechodnim z dwoma dopełnieniami i uzupełnieniem 130-131. 288-292. 48 . 20. 98-99 zbiór rozmyty zob. 17. 57. nieostrość zbliżenie 230 zdanie 111. 65. 75. 114. 141. 19.141. 219-223. 136-140. 19. 268-273. 264 wywołanie zmiany 206. 285-288. 281. 133. morfem fj źródło 122-124. forma zestawienie 87. forma 206. 31. 299 ~ symboliczności 20.41. 69. 279. 332. 283.ikoniczny 16-17. schemat znak 15.140 ~. 128.wewnątrz sieci radialnej 282285. 16. 277. 81 zanik iloczasu 277 zasada . 132.112. 201. 237. 282. 25.z czasownikiem nieprzechod-nim 130-131. 24-30. 63. 106. 41. struktura hierarchiczna 125-129. 18. 134. 141. 42. 143 .z czasownikiem niekonotują-cym uczestnika zdarzenia 130-131.141 źródłowa. 289. szyk 24.19. 41. 224. 33.112. 300. rozpowszechnienie się 296.z łącznikiem 130-131. 70. 132. domena .143. 108. 29-30. 27-29. 337 ~ językowa 267. 301. 41.z czasownikiem przechodnim z jednym dopełnieniem 130-131. 337 zagrożenie utraty twarzy 206. 299 -. 144. morfem2o6. 326 zdarzenie 111. 126. 289 . 41 . schemat 125. 43 ~ ilościowa 24.ikoniczności 20.w schematach 282. 292-294. 118. 122. 107.dystansu (bliskości lub odległości) 24.125. 73.129133. 132 . 233 ~ indeksowości 20-24.336. 141 -. 86.199. 112. 145. 143. zmiana wzajemna zrozumiałość 308309. schemat 111. 135.142.48 związany. 302 . 236.fonetyczna 149 .300 . twarz zakorzenienie 62-63. 18. 299.110. 41.141 -. 132 .symboliczny 15. 132. 338 złożenie 76. wywołanie 296-297. 20.z przesunięciem do innej sieci radialnej 282.145 -. 19. 20.177. 96.132. 300. 41. 288. 142 . 125. 142 ~. 256 . 127. domena zob. 83-89.„cel ważniejszy niż źródło" 124.kooperacji 210. 18. 283 zmiana ~ fonetyczna 314. 17. 26. 140. 300 .grzeczności (uprzejmości) 210.porządku sekwencyjnego 24-27. 132 . 226-233 . 41. 48 ~ indeksowy 16. 145 . 41.135. 30-32. 294-298. 87. 131. palatalizacja znaczenie schematyczne 206. 132 . 109. 68. 40.analogiczna 282. 70. 226.etymologiczno-morfologiczna 149 . 64. 300 . 72. 32. 107.z czasownikiem przechodnim z dwoma dopełnieniami 130-131. 255. struktura linearna 125-129.strukturalna 314. 253. 49 . 338 wyróżnienie 252. 141. 115-116. 88-89. 300 -. 299 . 337 zmiękczenie zob.regularności 268. 41 zawężenie 55.

universitas. Racławickie 22 20-037 Lublin-EZOP-2 Krakowskie Przedmieście 62 20-076 Lublin-PWN Więckowskiego 13 90-721 Łódż-OMEGA Rynek 19 . Anny 6 31-008 Kraków SKARBNICA Os. Centrum C bl 1 WiślnaS 31-007 Kraków ZNAK Stawkowskal 31-014 Kraków PWN Św. Agnieszka Pokojska John R. Anna Skucińska Justyna Winiarska OPERATORY METATEKSTOWE W DIALOGU TELEWIZYJNYM KSIĘGARNIA INTERNETOWA • www.com.00: (012) 413 • składając zamówienie pocztą: KSIĘGARNIA WYSYŁKOWA: 31-426 Kraków.POLECAMY TAKŻE: Brygida Rudzka-Ostyn Z ROZWAŻAŃ NAD KATEGORIĄ PRZYPADKA tturm. ul. PROTOTYPY W TEORII JĘZYKOZNAWCZEJ tłum.pl • wysyłając zamówienie pod adresem: box@universitas. Sejmu Śląskiego 1 40-032 Katowice-Lubelskiego Centrum Książki Krakowskie Przedmieście 53 20-076 Lublin-WSPÓŁCZESNEJ Al. Rynek Główny 17 31-008 Kraków AKADEMICKIE J Św. Elżbieta Tabakowska W PRZYGOTOWANIU: Renata Przybylska POLISEMIA PRZYIMKÓW POLSKICH W ŚWIETLE SEMANTYKI KOGNITYWNEJ Elżbieta Tabakowska JĘZYKOZNAWSTWO KOGNITYWNE A POETYKA PRZEKŁADU ttum.C.com. Wszystkich Świętych 7 31 -004 KrakówLIBER Bankowa 11 40-007 Katowice-ORPAN Bankowa 11 40-007 Katowice-LIBELLA Pl.pl • zawsze dostępna pełna oferta naszych książek • zakupy przez Internet w systemie OnetPortfel • autoryzacja kart kredytowych on-line • krótkie terminy realizacji zamówień Jak zamawiać książki wydawane przez UNIN/ERSITAS? • wypełniając zamówienie znajdujące się na naszej stronie: www. Taylor KATEGORYZACJA JĘZYKOWA.00 a 16.universitas.C.pl • przesyłając faks: (012) 413 91 25 • dzwoniąc między 8.com. Żmujdzka 6b ' i i% ?{ "7 T2 <? ? ZAPRASZAMY DO KSIĘGARNI LECTURA Lubelska 30 22-109 Chełm'PWN Korzenna 33/35 80-851 Gdańsk-MENTOR Nowy Świat 28/30 62-800 Kalisz-Głównej Księgarni Naukowe) S. Podwale6 31-118 Kraków HETMAŃSKIEJ S. Tomasza 30 31-027 Kraków Antykwariatu BIBLIOFIL Szpitalna 19 31-024 Kraków POD GLOBUSEM Długa! 31-147 Kraków LOGOS Franciszkańska 1 31-004 Kraków Wydawnictwa Zielona Sowa Pl.

A.universitas. Łódź.pl Drukarnia Wydawnictw Naukowych S.pl Skład komputerowy: „QUAD". ul. 266-20-1 ZAPRASZAMY DO NASZEJ KSIĘGARNI INTERNETOWEJ www. tel. Niepodległości 4 61-712 Poznań-UNIWERSYTECKIEJ Kościuszki 1 69-100 Slubice-EUREKA Długa 1 58-100 Świdnica-OŚWIATOWA Pl. Żmujdzka6B 31-426 Kraków tel. Sobieskiego 3 33-100 Tarnów STUDENCKA Fosa Staromiejska 3 87-100Toruń-UMK Reja25 87-100Toruń-Gtównej Księgarni Naukowej im.com.pl DYSTRYBUCJA TAiWPN UNIVERSITAS KSIĘGARNIA WYSYŁKOWA ul. Bolesława Prusa.41-015 Opole-SPOTKANI A Słowackiego 11 35-060 Rzeszów JEDYNKA Marcinkowskiego 21 61-745 Poznań-Fundacji UAM Księgarni Uniwersyteckiej Zwierzyniecka 7 60-813 Poznań-Poznańskiej Księgarni Naukowej KAPITALKA Mielżyńskiego 27/29 61-725 Poznań.com.(012)4139136 fax (012) 413 91 25 e-mail:box@universitas. 30-382 Kraków.com. Kobierzyńska 93/85. Krakowskie Przedmieście 7 00-068 WarszawaNAUKOWEJ Kuźnicza 30/33 50-140 Wrocław PWN Kuźnicza 56 50-140 Wrocław SFERA Szczytnicka 50/52 50-028 Wroclaw POD ARKADAMI Świdnicka 49 50-028 Wrocław POD PATRONATEM Rynek 6 50-106 Wrocław Nasza strona internetowa www. Żwirki 2 . ul. Al.universitas.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->