P. 1
Adam Matusik Polski System Emerytalny

Adam Matusik Polski System Emerytalny

|Views: 180|Likes:

More info:

Published by: michal_leoniuk on Aug 03, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/03/2011

pdf

text

original

Adam Matusik

Polski system emerytalny

1. Rola systemu zabezpieczenia emerytalnego w konstrukcji państwa.

Zabezpieczenie

emerytalne

jest

jedną

z

form

zabezpieczenia

społecznego.

Z finansowego punktu widzenia jest ono najważniejszą jego formą – na świadczenie emerytalne przeznacza się środki dużo większe niż na inne typy ryzyka, takie jak zabezpieczenia chorobowe, przed śmiercią, rentowe, przed wypadkami przy pracy, przed bezrobociem czy becikowe, które można określić zabezpieczeniem na wypadek macierzyństwa. Zabezpieczenie emerytalne, inaczej zabezpieczenie przed starością, jest naturalną potrzebą każdego człowieka obawiającego się o swój byt w podeszłym wieku, kiedy nie będzie już w stanie pracować. Przez długi okres w historii świata funkcje zabezpieczenia przed niedostatkiem w okresie starości pełniła rodzina – dzieci opiekowały się rodzicami pod koniec ich życia. Obecnie, w dobie rodzin nuklearnych i epoki globalizacji (migracje), dzieci pełnią tą funkcje jedynie sporadycznie i w ograniczonym zakresie. Jest to jeden z powodów dla którego współcześnie w okresie swojej aktywności zawodowej członkowie społeczności odkładają pewną częśc swojego dochodu (a dokładnie przekazują państwu na podstawie ustawowego obowiązku) w celu uzyskania uprawnienia do otrzymania świadczenia - tak zwanej emerytury - czyli określonej kwoty od państwa, wypłacanej comiesięcznie po zakończeniu przez obywatela aktywności zawodowej (w przypadku typowego systemu ubezpieczeń społecznych, możliwy jest również system zaopatrzeniowy – prawo do uzyskania emerytury od państwa lub system prywatnych planów emerytalnych). Pojęcie emerytury można za „Leksykonem polityki społecznej” zdefiniować jako „świadczenie

XIX wieku w Cesarstwie Niemieckim. System ten nie upowszechnił się od razu – na przykład międzywojenny system angielsko-skandynawski oparty był na rozbudowanej opiece społecznej. W Polsce ustawę o ubezpieczeniu społecznym uchwalono już w 1933 roku (obowiązek ubezpieczeniowy obejmował jednak tylko część polskiego społeczeństwa). Szczegółowe zapisy na temat pomocy państwa w zakresie zabezpiecenia społecznego i opieki zdrowotnej regulują ustawy i rozporządzenia.in „osobom niepełnosprawnym i w podeszłym wieku” (art. Potrzeba powstania państwowego systemu emerytalnego łączy się również z rozwojem demokracji. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR. Ubezpieczenia Bismarcka od początku oparte były na współpłatności pracodawcy i pracownika. Przez długi czas miały one wymiar regionalny. 68 ust. 67 ust. Koncepcja powszechnych. Warszawa. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku w art. Państwo polskie jest również zobowiązane na mocy Konstytucji do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej m. jako całości była marginalna. Instytut Polityki Społecznej UW. jako pierwszy nadając im rangę obowiązku obywatela. W ten sposób państwo zmniejszało również wpływy związków zawodowych. str. która umożliwiła społeczeństwu artykulację swych potrzeb. funkcjonowały na zasadzie dobrowolnej i ich rola w życiu społeczeństwa. 47 . która przekroczyła określoną granicę wieku. 1 Rysz-Kowalczyk B. Prekursorem przejmowania odpowiedzialności za zabezpieczenie emerytalne przez państwo był Otto von Bismarck. 2002.) – „Leksykon polityki społecznej”.długookresowe przysługujące dożywotnio osobie. Genezy ubezpieczeń społecznych można się doszukiwać na przestrzeni wieków we wszelkich zoorganizowanych formach wzajemnej pomocy.”1 Państwo uznając zabezpieczenie na starość za cel ogólnospołeczny. że „obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego”. 3 Konstytucji RP). (red. 1 stwierdza. w duchu solidarności pokoleniowej tworzy powszechny obowiązek emerytalny. z reguły obciążając swych obywateli kosztami przymusowych ubezpieczeń. który wprowadził je w latach 80. często prowadzonej przez lokalną społeczność lub Kościół. państwowych ubezpieczeń emerytalnych stała się popularna dopiero po II wojnie światowej. a polityków postawiła przed koniecznością zabiegania o elektorat.

24-25. Procesy demograficzne – wpływ starzenia się ludności na system emerytalny państw. dominującego modelu finansowania emerytur. która po osiągnięciu wieku emerytalnego nie ma uprawnień emerytalnych lub nie dysponuje innymi środkami utrzymania. XX wieku na skutek załamania się w większości krajów dotychczasowego. 2. W chwili obecnej starzenie się populacji jest zjawiskiem globalnym. Sytuacja Polski. Do niedawna problematyka systemów emerytalnych pozostawała na całym świecie na marginesie politycznych dyskusji. że każda osoba.: Norwegia i Stany Zjednoczone. jak Ukraina czy Rosja. ale także na przykład w niektórych państwach byłej Wspólnoty Niepodległych Państw. Głównym powodem był proces starzenia się społeczeństw będący następstwem postępujących zmian demograficznych. świadczeń pomocy społecznej i rzeczowych w przypadku choroby.2 Podobne zapisy znaleźć można również w Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 102 z 1952 roku mówiącej o minimalnych normach zabezpieczenia społecznego oraz Zrewidowanej Europejskiej Karcie Społecznej z 1996 roku. Starzenie się społeczeństwa objawia się wzrostem procentowym w populacji osób w wieku emerytalnym. . że każda osoba po przejsciu na emeryturę powinna dysponować środkami zapewniającymi odpowiedni poziom życia oraz. powinna korzystać z zapomóg. Sytuacja radykalnie zmieniła się w latach 90. art. gdzie proces ten jest wolniejszy jak Irlandia – czynniki kulturowo-religijne oraz Fracja – aktywna polityka rodzinna). do której przestrzegania zobowiązana jest również Polska. podobnie było w Polsce. obu ratyfikowanych przez Polskę. Wśród państw wysoko rozwiniętych wyższymi wskaźnikami mogą się pochwalić np. odpowiednich do potrzeb.Prawo do zabezpieczenia emerytalnego chronią również zapisy prawa europejskiego – między innymi uchwalona przez Wspólnoty Europejskie Karcie Podstawowych Praw Socjalnych Pracobiorców z 1989 roku (nazywaną również Kartą Socjalną WE). W Unii Europejskiej problem ten dotyczy praktycznie wszystkich państw (z nielicznymi wyjątkami. Głównymi powodami na całym świecie tego zjawiska są spadek dzietności kobiet i 2 Karta Podstawowych Praw Socjalnych Pracobiorców w krajach Wspólnoty Europejskiej. zapisano. najszybciej przebiegającym w państwach wysoko rozwiniętych.

66. Warszawa. Według GUS w 2030 roku będzie nas zaledwie 35.5%. Według S. Warszawa. opieki lekarskiej.Kotowska „Proces starzenia się ludności Polski do 2030 r. GUS. W 2000 roku ten wskaźnik wynosił tylko 2%.5 mln wobec stanu obecnego). Obecnie jesteśmy świadkami niewielkiego ich wzrostu . Za: Rocznik Demograficzny 2010.7 mln5 (spadek o 2.398 i 417. to zaawansowana starość demograficzna. str.13. 116. jego możliwości fizyczne i umysłowe. Dodatkowo szybko rośnie liczba osób w wieku sędziwym (80 i więcej lat) – w 2008 roku było ich już 3.wydłużanie się przeciętnego dalszego trwania życia.6 tys.9% . Starość ma duży wpływ na życie człowieka. od 4% do 6. mieszkania. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. 2009.1.Klonowicza.8 Starzenie się społeczeństwa ma wiele następstw.w rekordowym od 13 lat 2009 roku.3. natomiast poziom ponad 13%.1%. I. W efekcie zmian demograficznych większość powszechnych systemów emerytalnych znalazła się na ścieżce prowadzącej do załamania finansowego. wypoczynku). tabl. str.25 i 353. 4 (63).znajduje się we wczesnej fazie przejściowej do starości. W Polsce proces ten postępuje od dłuższego czasu w sposób charakterystyczny dla większości krajów zachodniego kręgu cywilizacyjnego. socjologicznych i psychicznych cech starości. – „Oblicza starości”. 23.9% oznacza właściwą starość.9% charakteryzuje późną fazę przejściową. Zgodnie z danymi GUS w 1988 roku wskaźnik dzietności wynosił 2. którą według demografów zapewnia wskaźnik dzietności na poziomie 2. 2009 8 Mały Rocznik Statystyczny 2009. GUS. Na tle innych państw obszaru cywilizacji zachodniej jesteśmy jednak społeczeństwem stosunkowo młodym. 5 Prognoza GUS 2003. kształtuje potrzeby w zakresie warunków bytu (wyżywienia. w Polsce liczona w ten sposób stopa starości demograficznej kształtuje się na poziomie 13. Warszawa. 2004. 10-12.” W: Wójcicka I. w 2002 roku wskaźniki te spadły drastycznie odpowiednio do 1. 7 Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2009.4 Nadal nie wystarcza to jednak to zachowania zastępowalności pokoleń.. jeśli odsetek osób starszych (powyżej 65 roku życia) nie przekracza 4%.9 tys. GUS.) „Później na emeryturę?”. Starość demograficzna ludności 3 4 Za: Narodowy Spis Powszechny z 2002 r. a liczba urodzeń żywych wynosiła 589. (red. Warszawa. państwo jest młode demograficznie. Gdańsk. 1979.8 tys. str. Wynikają one z biologicznych. a wysokość emerytur nagle stała się wiodącym tematem rozmów polityków i ekonomistów. 6 Klonowicz S.6 W większość państw Unii Europejskiej współczynnik ten w chwili obecnej wynosi aż 15-17%7. wyniosły one 1. poziom od 7% do 9. . 2010.

W Polsce panuje dość powszechna opinia o ubóstwie osób w wieku emerytalnym.Turniowiecki „Polityka rodzinna” str. Z powodu zróżnicowania świadczeń zależnie od wcześniej wykonywanej pracy nie można mówić o powszechnym ubóstwie emerytów. Obecnie kwestia starzenia się społeczeństw jest jedną z największych bolączek krajów rozwiniętych i proces ten narasta również w krajach aspirujących do tego miana. Difin. Magierka D. Wydajny system emerytalny staję się dla państwa niezbędny w zmaganiach z kwestią starości.9 Pojawia się miejsce na interwencję państwową w przypadku osób starszych. 2009. Średnia emerytura w Polsce wynosiła w marcu 2010 roku 1698 zł brutto. Polityka zabezpieczenia emerytalnego w Polsce – reforma 1999 roku. Warszawa. 178. których nie stać na kupno usług po cenie rynkowej. Dynamiczne zwiększanie się odsetka ludzi starszych w społeczeństwie sprawia. zwiększa zapotrzebowanie na miejsca w domach opieki społecznej i usługi dla ludzi starszych.10 Osoby w wieku emerytalnym dodatkowo z reguły mają bardzo ograniczone możliwości zwiększenia swojego dochodu poprzez dodatkową pracę oraz narażone są na dodatkowe wydatki związane z pogarszającym się stanem zdrowia. w Polsce słabo rozwinięte. .) – „Wprowadzenie do polityki społecznej”. Z powodu zawyżania statystyki przez niektóre grupy zawodowe. W: Gabryszak R. przenosząc na przykład odpowiedzialność na rodzinę i organizacje pozarządowe.powoduje wzrost obciążeń budżetu państwa różnymi formami emerytur i rent. które ponosi państwo w związku z nakładami na pomoc społeczną i system ochrony zdrowia. 10 Dane za: strona internetowa GUS.. (red. czyli również w Polsce. średnie świadczenie jednak pozostaje niskie. 9 Patrz: W. 3. Nie jest to jednak wartość pozwalajaca w pełni zrozumieć sytuację emerytów w Polsce. W tym samym czasie średnia pensja wynosiła niecałe 3300 zł brutto. faktycznie świadczenie dla większości osób jest mniejsze. Starzenie sie społeczeństwa zwiększa również koszty. gdyż samo bedzie musiało ponieść większość jego kosztów. że państwo nie może uchylać się od zaangażowania się w rozwiązanie problemu demograficznego.

2003. Wielka Brytania. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jed. 934 ze zm. Warszawa. poz.15 Polska reforma wzorowana była na krajach. nr 60.f. ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. 15 Jędrasik-Jankowska I. poz. 12 Góra M.U. Instytut Polityki Społecznej UW. .U. poz. (Dz.U. poz. Rezultatem reformy było przejście od przewagi systemu zaopatrzeniowego do dominacji systemu ubezpieczeniowego. 1205 ze zm. która straciła swoje „demograficzne zasilanie w nowych członków. który po pewnych zmianach funkcjonuje obecnie. nr 137.). nr 116. W tej sytuacji musi w pewnym momencie dojść do niedoboru środków finansowych w systemie. raporcie Beveridge’a. Dz. W późniejszym czasie uchwalono również ustawę o indywidualnych kontach emerytalnych (20 kwietnia 2004 r. Rysz-Kowalczyk B. Koncepcja systemu zapewniajacego świadczenia z różnych źródeł (system filarów) była zawarta już w tzw. 11 Zawistowski M. przy jednoczesnym wydłużaniu się życia ludzkiego. W Polsce 1 stycznia 1999 roku wprowadzono nowy system emerytalny13. 176. o systemie ubezpieczeń społecznych – ustawa o s. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.U. gdyż taki system emerytalny jest rodzajem „piramidy finansowej”. z 2001 r. Żołędowski C.u. 887 ze zm. 623 ze zm. Warszawa. „Otwarte fundusze emerytalne a światowy kryzys gospodarczy” W: Księżopolski M.. – „Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego”. LexisNexis. nr 39.Góry nie powinno to być zaskoczeniem. (Dz. Metoda ta polega w swoim założeniu na pokrywaniu bieżących świadczeń emerytalnych ze składek odprowadzanych przez osoby aktywne zawodowo. który wprowadzono określić można trójfilarowym. str. Warszawa. 1942 r. czyli złożonym z trzech komponentów.”12 Dalsze utrzymywanie tak funkcjonującego systemu było pozbawione ekonomicznego sensu. Dz.) oraz ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 13 Nowy system zosał wprowadzony na mocy pakietu nowych ustaw ubezpieczeniowych – ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. 13. poz.. co stwarza konieczność uzupełniania niedoborów z budżetu państwa.11 Według M. 283.s. nr 139. 2009. (red. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych – ustawa o o. str. ustawy z dnia 13 października 1998 r. str. 2010.Polski system emerytalny od odzyskania suwerenności w 1989 roku do końca 1998 roku opierał się wyłącznie na metodzie repartycyjnej finansowania świadczeń emerytalnych. Wraz z postępowaniem opisanego już w poprzednim rozdziale procesu starzenia się społeczeństwa. Polskie Wydawnicwo Ekonomiczne. Dz. 353 ze zm. finansowanie emerytur coraz większej liczby osób spoczywa na coraz mniejszej grupie osób pracujących.). 14 Raport autorstwa ekonomisty brytyjskiego Williama Beveridge’a.) – „Polityka społeczna w kryzysie”.e. o pracowniczych programach emerytalnych (tekst jedn.). System. z 2004 r.U.14 Wyrósł on z potrzeby zróżnicowania i uzupełnienia dochodów na starość ponad jednolite kwotowo i niskie emerytury państwowe o charakterze zaopatrzeniowym (tworzące filar bazowy).). – „System emerytalny”..f.

w którym jednak wprowadzono system jedynie kapitałowy. Wielkość opłacanych składek (zależna od wielkości pensji i okresu pracy) wpływa oczywiście na rozmiar świadczenia. czyli Otwarte Fundusze Emerytalne.17 Drugi filar jest zarządzany przez OFE. Fundusze nie mogą zwiększać zanadto ryzyka inwestycji. 16 System ten jest de facto prywatyzacją systemu emerytalnego. 17 Turnowiecki W.2% wynagrodzenia. 122. Działalność OFE jest ściśle nadzorowana i monitorowana przez państwo.3% wynagrodzenia. Gdańska Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Prawo do emerytury z pierwszego filara posiada każdy obywatel. Fundusze emerytalne inwestują środki.Turnowiecki nazywa pierwszy filar „umową pokoleniową”. i odpowiednie rozporządzenia Ministra Finansów kategorie inwestycji. jest to świadczenie podstawowe. Na drugi filar założono składkę w wysokości 7.f. które otrzymują od ubezpieczonych w celu ich zwiększenia (pobierają za to określoną prowizję od wpłaconych składek). głównie krajach Ameryki Łacińskiej. jednofilarowy.f.in. który opłaca składki. Państwem. reguluję w co mogą inwestować fundusze i kontroluje ich uczciwość.e. maksymalizując również rentowność (o co dba konkurencja wolnorynkowa pomiedzy OFE).które już z sukcesem przeszły na kapitałowy system emerytalny.f. Jest to tak zwany filar kapitałowy. Gdańsk 2002. W. W celu zapewnienienia jak największego bezpieczeństwa środków nałożono na OFE liczne ograniczenia:  Nakaz szerokiej dywersyfikacji aktywów funduszy. . Pierwszy filar wprowadzonego w Polsce systemu nadal ma charakter repartycyjny – świadczenia z niego są finansowane z bieżących składek i zarządzane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Każdy obywatel ma swobodne prawo wyboru w którym.16 Promocją modelu łączącego ubezpieczenia kapitałowe z systemem zaopatrzeniowym zajmuję się m. Istnieje od 1981 roku. Zgodnie z artykułem 139 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o o. z konkurujących na wolnym rynku OFE ulokuje swoje pieniądze (po pewnym czasie. które dostarczyło pierwotnej inspiracji do reformy było Chile. jeśłi nie następowała decyzja dana osoba zostawała przydzielona drogą losowania). która m. Bank Światowy. Ich aktywa mogą być lokowane jedynie w ściśle określone przez ustawę o o. Na finansowanie I filara założono przeznaczanie 12.f.in. fundusze muszą się kierować w inwestycjach dążeniem do maksymalnego bezpieczeństwa. którego wielkość nie może być jednak niższa niż ustalona emerytura minimalna.e. ale pod silnym nadzorem państwa.„Polityka społeczna”. str. z dominacją prywatnych instytucji. .

286. Trzeci filar ma charakter dobrowolny – jest to dodatkowe oszczędzanie w ramach pracowniczych funduszy emerytalnych. dodatkowo powierzone aktywa przechowywane są u depozytariusza (z reguły w banku).  Wprowadzenie mechanizmu ustalania minimalnej wymaganej stopy zwrotu – poprzez porównywanie wyników osiągniętych przez każdy z funduszy do średniej stopy zwrotu wyliczonej na podstawie wyników wszystkich funduszy. Środki gromadzone w OFE podlegają wspólności majątkowej i dziedziczeniu. a jeśli to za mało z Funduszu Gwarancyjnego). Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR. jeśli fundusz nie osiągnął minimalnej stopy zwrotu.in. towarzystw ubezpieczeń wzajemnych.  Konieczność utworzenia przez fundusze rachunków rezerwowych oraz utworzenie Funduszu Gwarancyjnego. poprzez publikację prospektu informacyjnego OFE). Zakaz lub ograniczenie przeprowadzania niektórych inwestycji. „Otwarte fundusze emerytalne a światowy kryzys gospodarczy” W: Księżopolski M. które fundusze poniosły w wyniku kryzysu ekonomicznego 2008 roku. Rysz-Kowalczyk B. firm ubezpieczeniowych lub funduszy powierniczych. Warszawa..  Obywatele mają prawo do zmiany funduszu.) – „Polityka społeczna w kryzysie”. Ponadto:  Majątek OFE jest prawnie wyodrębniony z majątku powszechnego towarzystwa emerytalnego (PTE) na wypadek upadku tegoż. a obecnie podstawą ich funkcjonowania jest ustawa o pracowniczych 18 Zawistowski M. uniemożłiwiające osiągnięcie wysokich stóp zwrotu (m. Instytut Polityki Społecznej UW. str. (red. zarządzanego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. 2009. jest on zobligowany do pokrycia kwoty niedoboru (z rachunku rezerwowego.. Żołędowski C.18 Ograniczenia narzucone OFE były początkowo mocno krytykowane za zbyt pasywne. o pracowniczych programach emerytalnych. .  Nadzór nad OFE pełni Komisja Nadzoru Finansowego.in. Pracownicze programy emerytalne zostały powołane do życia na mocy ustawy z 22 sierpnia 1997 r.  Fundusze mają obowiązek informować członków funduszu o swoich działaniach (m. z powodu ograniczeń dotyczących inwestowania w akcje i na rynkach zagranicznych). Konserwatyzm polskiego ustawodawstwa ograniczył jednak w dużym stopniu straty.

19 Kluszczyńska Z.. nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym. 121. Emerytury wypłacane z ZUS (I filar) objętę są gwarancją budżetu państwa. Szumlicz T. jak i drugim filarze. Poznań. Obecnie planuję się zwiększenie tych przywilejów. skalę trudności zwiększyło jednak niedoszacowanie liczby osób. że nie są nim objęci rolnicy. Oceniając reformę 1999 roku należy stwierdzić. co zwiększyło znacznie obciążenia finansów publicznych. Rubel K. str. 2005. Część trudności powstała jako rezultat normalnego przejścia części środków ze składek na rzecz funduszy kapitałowych. Państwo daje dodatkowo się ubezpieczającym pewne przywileje o charakterze fiskalnym. Zarówno pierwszy jak i drugi filar mają charakter powszechny i obowiązkowy dla osób.. LexisNexis. np. pełni funkcje fakulatywnego źródła świadczeń emerytalnych. Koczur W.: składki przeznaczone na trzeci filar. mimo iż są częścią wynagrodzenia. str. by zachęcić do udziału w trzecim filarze więcej osób. że największe trudności po jej wdrożeniu spowodowało nagłe zmniejszenie wpływów do funduszu repartycyjnego. Osoby w wieku 31-50 lat (urodzone po 1948 roku) mogły do końca 1999 roku zdecydować się na udział wyłącznie w pierwszym lub zarówno w pierwszym.. które miały do wyboru pozostanie w starym systemie lub skorzystanie z OFE i które finalnie skorzystały z ubezpieczenia w II filarze. – „Polityka społeczna – uwarunkowania i cele”. Warszawa.. 204. osoby w wieku powyżej 50 lat w chwili startu reformy pozostały w stosowanym przed 1999 rokiem systemie emerytalnym. 2007. co do ich minimalnej wysokości. sędziowie i prokuratorzy. Nowy system obejmie wszystkich ubezpieczonych po 2029 roku. Szpor G. którzy mają swoje odrębne systemy zabezpieczenia emerytalnego. dodać należy jednak. – „System ubezpieczeń społecznych: zagadnienia podstawowe”. 20 Orczyk J.20 W efekcie niedobór środków w ZUS. Świadczenia wypłacane z OFE (II filar) już takiej gwaracji nie posiadają.programach emerytalnych z 20 kwietnia 2004 r. Trzeci filar w ujęciu szeszym to „wszelkie dobrowolne formy przezorności mające zapewnić przyszłemu emerytowi dodatkowe źródło egzystencji”19. który realizuje wypłaty w ramach systemu repartycyjnego musiał pokrywać budżet państwa. . które w momencie wprowadzenia reformy nie ukończyły 30 lat życia (dla wszystkich urodzonych po 1968 roku). Wydawnicwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Duża ilość osób z prawem do wcześniejszego przejścia na emeryturę była wynikiem polityki lat PRL-u. Warszawa. Od 1 stycznia 2009 roku funkcjonują również inne. nr 237. wprowadzonych w życie ustawą z dnia 27 listopada 2008 roku o emeryturach kapitałowych. z 2008 r. które osiągnęły do 31 grudnia 2008 roku wiek i staż uprawniający do emerytur na dotychczasowych zasadach. – „Wprowadzenie do teorii systemów zabezpieczenia emerytalno-rentowego”. Jędrasik-Jankowska I. Obecnie uważa się. Wprowadzono równocześnie ustawą z dnia 19 grudnia 2008 roku emerytury pomostowe21 dla osób już posiadających prawa nabyte do niższego wieku emerytalnego. a także ograniczono uprawnienia do wcześniejszych emerytur niektórym dotąd uprzywilejowanym grupom zawodowym (były one z reguły dodatkami za prace w trudnych warunkach. choć wśród pozbawionych przywilejów znaleźli się również m. ale następnie będą one finansowane z Funduszu Emerytur Pomostowych zasilanych składkami płacownymi przez pracodawców (w wysokości 1. dodatkowo działając demotywacyjnie na pracowników i zniechęcajac do aktywności na rynku pracy i długiej kariery zawodowej oraz obciążając nadmiernie budżet państwa. natomiast emerytura pomostowa do świadczenie o charakterze przejściowym. str. str. Kraków. można zmniejszyć bezrobocie.5% od zarobków uprawnionych). Zgodnie z ustawą. że ten sposób ingerencji w rynek pracy może dać efekt odwrotny do zamierzonego. 23 Sosenko B. należne tylko do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego (60/65 lat). Polski system emerytalny współcześnie – zmiany w systemie. 22 . 2002.22 Osoby zaczynające pracę w zawodach pozbawionych dodatkowych uprawnień. 21 Ustawa o emeryturach pomostowych.U. – „Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego”. szczególnie 80-tych. W 2009 roku rozpoczęto wypłacanie pierwszych wypłat z OFE. 1656. 2010. że obniżając wiek emerytalny i zabierajac z rynku pracy najstarszych pracowników. nauczyciele). LexisNexis.23 Koszt emerytur pomostowych przerzucono w dużej części na pracodawców uprawnionych do świaczeń – w pierwszym etapie reformy jej koszty poniesie budżet państwa. 53-54. Prawo do emerytury w niższym wieku emerytalnym było nabywane na stałe. Prawa zachowały te osoby. ważne przepisy – wprowadzono świadczenia pomostowe i kapitałowe dla kobiet przed 65 rokiem życia.4. 231.in. straciły możliwość przyszłego obniżenia wieku emerytalnego. Dz. poz. kiedy to uważano.

9 zł. Powodem był duży udział akcji w portfelach inwestycyjnych OFE – w sierpniu 2008 roku akcje stanowiły około 38.: nurków. „Zabezpieczenie społeczne w Polsce. rybaków morskich. Rysz-Kowalczyk B.2 mld zł ze 24 W niektórych zawodach. . które w 2008 roku zachwiało II filarem zreformowanego systemu emerytalnego (czyli częścią systemu wypłacaną z Otwartych Funduszy Emerytalnych) – światowym kryzysem finansowym. który następnie przeniósł się na inne rynki finansowe.5 mld złotych. Problemy do rozwiązania” W: Księżopolski M.) – „Polityka społeczna w kryzysie”. Instytut Polityki Społecznej UW. zachwiał wynikami OFE. Żołędowski C. 276-277. Przejście na wcześniejszą emeryturę nie było obowiązkowe. na statkach powietrznych lub dla niektórych maszynistów pojazdów trakcyjnych. 2009. W wyniku dość konserwatywnych zapisów ustawowych ograniczających możliwości inwestycyjne OFE (o czym była mowa w poprzednim rozdziale) straty funduszy zostały ograniczone. 25 W przypadku np. (red. pracować również przez określony okres czasu w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze (z reguły 15 lat25).26 Ustawa niewątpliwie była potrzebna i jest pewnego rodzaju długoterminową ulgą dla zbyt obciążonych finansów publicznych państwa. Można jedynie rozważać zastosowanie dłuższego vacatio legis. Krach. Obecnie należy zwrócić uwagę na ważne wydarzenie. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.. str. zapoczątkowany w Stanach Zjednoczonych. kesoniarzy. np. Przed uchwaleniem nowych przepisów prawo do wcześniejszych świadczeń posiadało około 1 mln osób.. W okresie od stycznia 2008 do stycznia 2009 roku średnia wartość jednostek rozrachunkowych funduszy spadła z 27. ratowników górskich do emerytury wystarcza 10 lat. które z reguły jest stosowane w innych krajach europejskich przy podobnych zmianach.osoby. Pracownicy uprawnieni do emerytury pomostowej musieli oprócz odpowiedniego wieku i stażu.2 zł do 23. Warszawa. należą kobiety urodzone po 31 grudnia 1953 roku i mężczyźni urodzeni po 31 grudnia 1948 roku. które utraciły dotychczasowe możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę. obecnie około 250 tys. Światowy kryzys ekonomiczny skutkował między innymi dużymi spadkami na rynkach giełdowych całego świata. którzy dopiero po 1 stycznia 2009 roku spełnili warunki dotyczące wieku i stażu (55 lat i 30 lat stażu dla kobiet i 60 lat i 35 lat stażu dla mężczyzn 24).: hutnictwie. a przez to również i wiarą obywateli w bezpieczeństwo ich przyszłych emerytur. 26 Uścińska G. wiek mógł być o 5 lat niższy. W szczytowych dwóch miesiącach kryzysu – wrześniu i październiku 2008 roku wyniosły jednak aż 9.

które w 2009 roku jako pierwsza grupa rozpoczęły pobieranie emerytury zgodnie z zasadami nowego systemu. Rysz-Kowalczyk B.w roku 2011 limit wzrośnie z obecnych 40 do 42. (red.. Warszawa. „Otwarte fundusze emerytalne a światowy kryzys gospodarczy” W: Księżopolski M.5%). Pozostałe zapowiedziane przez rząd decyzje to zakaz akwizycji dla OFE (na którą fundusze przeznaczały 0. Ulga wyniesie 4 proc. oszczędności wyniosą 190 mld zł. Dzięki takiej decyzji budżet państwa zaoszczędzi według wyliczeń rządu 11 mld zł w 2011 roku. Instytut Polityki Społecznej UW.) – „Polityka społeczna w kryzysie”. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR. indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) tworzonych przez fundusze inwestycyjne. pozostałe instrumenty inwestycyjne około 10 mld zł)..27 Straty OFE wynikłe z dekoniunktury uderzyły w osoby. Będą to mogły robić na tzw. 287-288. Żołędowski C. a docelowo 90 proc. od podstawy wymiaru opodatkowania. w efekcie pokrywając dziurę budżetową w I filarze. a do 2020 r.3% wynagrodzenia (docelowo 3. Rząd przestawił projekt ustawy zmianiający od maja 2011 roku wysokość składki do otwartych funduszy emerytalnych z obecnych 7. biura maklerskie i OFE. O tyle mniej trzeba będzie dołożyć do kasy ZUS. . będzie to 62 proc. Pozostałe 5 proc. wszystkich zgromadzonych w OFE oszczędności. zamiast w OFE zostanie zaksięgowane na nowym subkoncie w ZUS i od razu przeznaczone na wypłaty dla obecnych emerytów. 5. ubezpieczycieli. W marcu 2011 roku zapowiedziano dokonanie kolejnych znaczących zmian w systemie emerytalnym. str.5 mld rocznie) oraz zezwolenie na zwiększenie przez fundusze inwestycji w akcje . Perspektywy polskiego systemu emerytalnego – rekomendacje.. banki.środków funduszy (skarbowe instrumenty dłużne 90. 27 Zawistowski M.3% do 2.6 mld zł. 2009. Rząd w marcu 2011 roku zapowiedział również ulgę podatkową osobom dodatkowo oszczędzającym na starość. Przy wypłacie tych oszczędności po przejściu na emeryturę zapłacimy za to podatek dochodowy. Do 2020 r.5 proc. Tak drastyczne obniżenie składki na II filar w częściowo neguje zmiany dokonane reformą z 1999 roku.

2002. ale konsumują część produktu wytworzonego przez pokolenie pracujące. – „System emerytalny”. że uczestnictwo w nim nie jest dobrowolne. Warszawa. ale również.Barr jako trzy ogólne cele rozwojowe krajów cywilizacji zachodniej wymianiał „efektywność alokacji zasobów. str. Kraków.Reforma systemu emerytalnego z 1999 roku była niewątpliwie krokiem do przodu. co stało się początkiem obecnego kryzysu budżetu państwa. system charakteryzuje się mniejszą redystrybucyjnością dochodu narodowego. Poznań.”28 Nie ma możliwości również. str. Tamże. mimo. 31 Sosenko B. str. – „Wprowadzenie do teorii systemów zabezpieczenia emerytalno-rentowego”.29 N. 15. co wyprodukuje kolejne pracujące pokolenie. Na rozwoju gospodarczym szczególnie może odbić się wzrost obciążeń podatkowych przeznaczanych na świadczenia emerytalne. które jak najmniej będą odbijać się na bieżącym wzroście gospodarczym. powiększonego w wyniku światowego kryzysu ekonomicznego w 2008 roku. Polskie Wydawnicwo Ekonomiczne. 29 . 21. a właściwie przede wszystkim pomnażania kapitału i tego dochodu. do emerytów. 13. funkcjonując w oparciu o racjonalne zasady ekonomiczne i wolny rynek.Góry „Przyszli emeryci zawsze będą konsumować to. ale odkrył wielką dziurę finansową w ZUS. 1993. długu publicznym i wysokości emerytur przechodzących na świadczenia. Wypłata emerytur jest zawsze – niezależnie od typu systemu emerytalnego – transferem od obecnie pracujących.Góra nazywa „ekonomiczną neutralnością” systemu. obciążeniach aktualnie pracujących. – „Ekonomika polityki społecznej”. Niski wpływ systemu emerytalnego na obciążenia podatkowe M. a więc zarabiających i płacących składki. Dlatego współcześnie od dobrego systemu emerytalnego należy wymagać nie tylko dokonania sprawiedliwego podziału dochodu narodowego. co obniża świadczenia słabiej zarabiającym i krócej pracującym. Z drugiej strony nie zapewniła ona godnego poziomu emerytury dla osób o krótszym stażu pracy. 30 Barr N. 9. str. Można jedynie ustalić zasady. sprawiedliwość w ich podziale oraz zapewnienie wolności jednostek”30 Jednak niezależnie od wyboru modelu funkcjonowania systemu emerytalnego. by obywatel nie czuł się przez niego „ograbiany”. 2003.31 28 Góra M. żeby uniezależnić całkowicie system od czynników demograficznych i kwestii transferu części PKB do emerytów. którzy nie produkują. która jest niezbędna. Nowy system zmniejszył zagrożenie demograficzne. Według M. jego efektywność pozostaje w ścisłym związku z rozwojem gospodarczym – redystrybucja nędzy nie ma sensu.

Dane demograficzne pokazują. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR. Instytut Polityki Społecznej UW. między innymi było to podniesienie odsetka osób aktywnych zawodowo -mężczyzn do 70%. Należy również podkreślić.) – „Później na emeryturę?”. iż zwolnienie starszych pracowników daje miejsca pracy młodym ludziom. 2009. że kobiety żyją dłużej niż mężczyźni. Problemy do rozwiązania” W: Księżopolski M.) – „Polityka społeczna w kryzysie”. Warszawa.. Problemy do rozwiązania” W: Księżopolski M.. nie charakteryzują się również wcześniejszą utratą zdolności do pracy szybszą od mężczyzn – z tego powodu utrzymywanie nierówności w tym zakresie wydaje się nieuzasadnione. a kobiet do 60%. Z tym postulatem zgadza się zdecydowana większość specjalistów . 2004. „Zabezpieczenie społeczne w Polsce. 275. 274. że na skutek krótszego o 5 lat okresu zbierania składek. str.) – „Polityka społeczna w kryzysie”.Uścińska „negatywnie zweryfikowano tezę. Uchwalona w 2000 roku przez członków Unii Europejskiej Strategia Lizbońska stawiała członkom Wspólnoty kilka ambitnych celów związanych ze społeczną aktywnością zawodową do spełnienia do 2010 roku. (red. Zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn i docelowo jego wydłużenie jest w najbliższym czasie niezbędne również w Polsce. . 34 Uścińska G. (red.Wóycicka stwierdza: „wydłużanie okresów aktywności zawodowej może w warunkach polskich łagodzić w dużej mierze proces starzenia się ludności i jego negatywny wpływ na rozwój gospodarczy i wydolność socjalną systemów emerytalnych. 32 Uścińska G. Rysz-Kowalczyk B.jak pisze G. 33 Wójcicka I. (red. Rysz-Kowalczyk B.Obecnie dość powszechnie w związku ze starzeniem się społeczeństw państw wysoko rozwiniętych rozważa się wydłużenie wieku emerytalnego. 7. Żołędowski C.”32 I. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR. str. Żołędowski C... Instytut Polityki Społecznej UW. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. kobiety przechodzące wkrótce na emeryturę mogą mieć nawet o 1/3 mniejszą emeryturę od mężczyzn. Gdańsk.”33 W tej chwili zakładanym minimum w większości krajów mających problemy demograficzne jest przynajmniej wyrównanie wieku emerytalnego u kobiet i mężczyzn (tego rodzaju rozwiązania prawne są wprowadzane nawet w tak niechętnym podobnym zmianom krajach jak Francja). „Zabezpieczenie społeczne w Polsce. Warszawa.34 Konieczne jest również wyraźniejsze wiązanie wysokości emerytury z liczbą przepracowanych lat (premiowanie pracy po ukończeniu wieku emerytalnego). str. taka prosta zastępowalność nie występuje. 2009.

do wypełnienia powyższych założeń sporo nam więc brakuję. nie ma już miejsca w przystosowanym do wyzwań współczesności państwie na system emerytalny jedynie repartycyjny. 2010. w dobie zmian demograficznych. którzy w 2005 roku wywalczyli sobie ten przywilej na czas nieokreślony. czy to pracownicze czy prywatne. górnicy. zwiększania kwalifikacji i zachowywania aktywności fizycznej i umysłowej do późnego wieku. Warszawa.4%. u kobiet 47. rozrost aparatu biurokratycznego państwa. wśród mężczyzn było to 63.9%. (czego zrobienie zapowiedział rząd od stycznia 2012 roku). które zdecydują się na dodatkowe ubezpieczenie emerytalne.3%35. Jego czysta forma powoduje zanik odpowiedzialności u obywateli za swoją przyszłość na emeryturze. Wydaje się. Polityki państwa w tym obszarze przeplatają się i działają w praktyce jak system naczyń połączonych.W Polsce w 2009 roku ogólny wskaźnik aktywności zawodowej wynosił 54. Przy czym równocześnie system prawny musi bezwzględnie karać dyskryminację osób w średnim i późniejszym wieku na rynku pracy. m. Należy również promować i poprawiać warunki rozwoju prywatnych systemów emerytalnych opartych na zasadach ubezpieczeniowych.in. że obecnie. . o czym należy pamiętać. a przede wszystkim jest niewydolna ekonomicznie. Promowanie aktywności zawodowej powinno się również wyrażać poprzez promocję kształcenia przez całe życie. Wskazane jest wprowadzanie dodatkowych ulg podatkowych dla osób. planowej polityki rodzinnej. Nadal w systemie wcześniejszych emerytur pozostają niektóre grupy zawodowe. Emerytury pomostowe również są lepszym rozwiązaniem niż dalsze utrzymywanie dawnych przywilejów emerytalnych. Wobec starzenia się społeczeństwa niezbędne będzie również stopniowe znoszenie uprawnienia do korzystania z niższego wieku emerytalnego przez większość uprzewilejowanych grup zawodowych. Należy dbać o zachowanie równowagi generacyjnej na rynku pracy poprzez programy zwiększania kompetencji i dokształcania dla osób 50+. Na zdolność starszych osób do pracy wpływ ma również sprawny system opieki zdrowotnej i rozwój usług opiekuńczych. Podobnie niezbędnym działaniem w celu odciążenia systemu emerytalnego jest zwiększenie dzietności kobiet i wykształcenie długoterminowej. GUS. Z drugiej strony są również poważne argumenty przemawiające za 35 „Rocznik demograficzny Polski 2010”.

wszyscy muszą mieć prawo do godnej emerytury i tu powinny wkroczać odpowiednie regulacje społeczne – na przykład przymus inwestowania składek w miarę zblizania się do wieku emerytalnego ubezpieczonego w coraz bezpieczniejsze aktywa. Obecnym trendem na świcie jest budowa systemów zabezpieczenia emerytalnego bazującego na mieszance regulacji państwowych i rynkowych. ratyfikowanej przez Polskę36. czy też ulga podatkowa dla dodatkowo oszczędzających. Wyzwania rozwojowe. minimalna emerytura powinna wynosić przynajmniej 40% uprzednich zarobków uprawnionego – system emerytalny musi zapewniać świadczenia na minimum takim poziomie. obniżają one udział w systemie części kapitałowej. na której przede wszystkim opierała się reforma z 1999 roku.e. żeby nie zostawiać kwestii zabezpieczenia na starość jedynie machanizmom rynkowym. 36 Dz. Pogodzenie bezpieczeństwa z efektywnością musi być esencją dobrego systemu emerytalnego. Pozostaje tylko mieć nadzięję. że zalecenia strategii będą konsekwetnie realizowane. wcześniej opisane. Rozbudowa filarów kapitałowych i elementów systemu podlegających prawom rynku jest jak najbardziej wskazane. nr 93. Należy jednak pamiętać. że zgodnie z art.. wiele rekomendacji dla polityki demograficznej państwa. W momencie pisania tego tekstu są znane jedynie założenia projektu ustawy wprowadzającego zmiany do ustawy o o. 65 Konwencji nr 102 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej minimalnych norm zabezpieczenia społecznego. dotyczącej wyzwań demograficznych. Ostatnie propozycje zmian w systemie OFE przekazane opinii publicznej przez rząd na początku marca 2011 roku.f. poz. że efektywność rynku nie może wpłynąć na selekcjonowanie beneficjentów ubezpieczeń na lepszych i gorszych. ciężko jest więc wyrokować jakie zostaną wprowadzone ostatecznie zmiany w systemie emerytalnym. Długoterminowa strategia rządu uchwalona w 2009 roku .tym. z 2005 r. Oprócz dobrych pomysłów jak zakaz akwizycji przez fundusze. W ten sposób polski system emerytalny robi niejako krok w tył. 775. cofając się do systemu repartycyjnego wraz z jego wszystkimi wadami.U.f.” zawiera w części II. w wielu miejscach pokrywających się z wnioskami wynikającymi z powyższego tekstu. Warto pamiętać również.„Polska 2030. w kontekście powyższych uwag budzą kontrowersje. .

Zalewska H.. Warszawa. Warszawa. . 7. Gdańsk. Rajkiewicz A. 2006.„Polityka społeczna”.. LexisNexis. (red. GUS. Rubel K. Wydawnictwo naukowe PWN.. 2009. 2003. – „Prawo zabezpieczenia społecznego”. LexisNexis. LexisNexis... Warszawa. – „Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego”. Rysz-Kowalczyk B. Gabryszak R. 2008. Warszawa. Rysz-Kowalczyk (red. 2007. 13. Warszawa. Supińska J. Wydawnicwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Polskie Wydawnicwo Ekonomiczne. – „Prawo do emerytury”. (red. Szylko-Skoczny M. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. . 6. 2003. 9. – „Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków”. 2. Biblioteka Pracownika Socjalnego. 20. 2005. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. 2008. 2010. Jędrasik-Jankowska I. Orczyk J. – „System emerytalny”. GUS. Warszawa. 2002. „Mały rocznik statystyczny Polski 2009”. Gdańska Wyższa Szkoła Pedagogiczna.) – „Polityka społeczna”. – „Reformy emerytalne we Włoszech w latach 90. Interart. – „Polityka społeczna: materiały do studiowania”. Gdańsk 2002. 2009. Warszawa. Plak J.. Szpor G. Warszawa. GUS.) – „Addendum. 8. „Rocznik statystyki międzynarodowej 2009”. 2004. 22. Obliczenia porównawcze – standardy zabezpieczenia społecznego”. Warszawa. 2009. Kluszczyńska Z. 2009. Koczur W. (red. Magierka D. Uścińska G.) ... 17. Sosenko B.. XX wieku”.„Leksykon polityki społecznej”. Warszawa. Difin. 12.. Szpor G. Antonow K. Księżopolski M. 14. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR. Warszawa. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR. 18. (red. Wójcicka I. 2000. 2002. Szumlicz T. Firlit-Fesnak G. 11. Markowska H. 15. Instytut Polityki Społecznej UW. Warszawa. Jończyk J. Turnowiecki W.) – „Później na emeryturę?”. 21. Kraków. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Warszawa. Góra M.Bibliografia 1. – „Polityka społeczna – uwarunkowania i cele”. Toruń. 10. Poznań. 19.) – „Wprowadzenie do polityki społecznej”. 16. 2010. Instytut Polityki Społecznej UW. Czepulis-Rutkowska Z. Zakamycze. 5. (red.. Żołędowski C. Księżopolski M. 4. – „System ubezpieczeń społecznych: zagadnienia podstawowe”. „Rocznik demograficzny Polski 2010”.) – „Polityka społeczna w kryzysie”. Balcerzak-Paradowska B. – „System ubezpieczeń społecznych: zagadnienia podstawowe”. – „Systemy emerytalne a poziom zabezpieczenia maerialnego emerytów”. Wydawnictwo Adam Marszałek. Warszawa 1996. 2010. 2004. Zakamycze. – „Wprowadzenie do teorii systemów zabezpieczenia emerytalno-rentowego”. 3..

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->