P. 1
AutoCAD 2009. Pierwsze kroki

AutoCAD 2009. Pierwsze kroki

|Views: 26|Likes:
Wydawca: helionsa
AutoCAD od lat wyznacza standardy w dziedzinie oprogramowania CAD, a książka Andrzeja Pikonia stanowi pierwszą pozycję, po którą powinien sięgnąć każdy początkujący użytkownik środowiska firmy Autodesk. Dlaczego? Ponieważ znajdzie w niej wszystko, co niezbędne, aby szybko i bezboleśnie rozpocząć swoją własną przygodę z najpopularniejszym programem CAD na świecie oraz gruntownie poznać podstawy programu. To z kolei da mu szansę na dołączenie do grupy specjalistów najbardziej poszukiwanych na rynku pracy.
Jak każdą wielką przygodę, również tę trzeba jednak zaczynać z głową i odpowiednim przewodnikiem. Ogrom możliwości systemu AutoCAD może bowiem oszołomić niejedną osobę, a pokusa skorzystania z łatwych skrótów bywa przyczyną utrwalenia się złych nawyków. Książka "AutoCAD 2009. Pierwsze kroki" pewnie przeprowadzi początkującego użytkownika przez wszystkie mielizny, krok po kroku wprowadzając go w arkana sztuki projektowania wspomaganego komputerowo i przedstawiając najważniejsze zagadnienia w zrozumiały oraz klarowny sposób.
Zastosowana przez autora metoda prezentacji materiału sprawia, że nauka programu jest łatwa i szybka, a co ważniejsze -- bardzo praktyczna. Bez zbędnej teorii, za to przy użyciu konkretnych przykładów będziesz dzięki niej mógł zacząć tworzyć swoje pierwsze prawdziwe projekty i poznawać tajniki systemu AutoCAD 2009.


Najważniejsze cechy programu
Podstawy tworzenia rysunków
Układy współrzędnych
Sposoby przeglądania dokumentacji
Korzystanie z systemu pomocy
Modyfikowanie obiektów
Cofanie nieudanych operacji
Narzędzia do rysowania precyzyjnego
Kreskowanie, linie i napisy
Wymiarowanie obiektów
Malarz formatów i menedżer właściwości
Korzystanie z warstw i bloków
Drukowanie projektów


Przekonaj się sam, dlaczego książki z cyklu "AutoCAD. Pierwsze kroki"
są standardem w procesie nauki projektowania z wykorzystaniem tego systemu.
AutoCAD od lat wyznacza standardy w dziedzinie oprogramowania CAD, a książka Andrzeja Pikonia stanowi pierwszą pozycję, po którą powinien sięgnąć każdy początkujący użytkownik środowiska firmy Autodesk. Dlaczego? Ponieważ znajdzie w niej wszystko, co niezbędne, aby szybko i bezboleśnie rozpocząć swoją własną przygodę z najpopularniejszym programem CAD na świecie oraz gruntownie poznać podstawy programu. To z kolei da mu szansę na dołączenie do grupy specjalistów najbardziej poszukiwanych na rynku pracy.
Jak każdą wielką przygodę, również tę trzeba jednak zaczynać z głową i odpowiednim przewodnikiem. Ogrom możliwości systemu AutoCAD może bowiem oszołomić niejedną osobę, a pokusa skorzystania z łatwych skrótów bywa przyczyną utrwalenia się złych nawyków. Książka "AutoCAD 2009. Pierwsze kroki" pewnie przeprowadzi początkującego użytkownika przez wszystkie mielizny, krok po kroku wprowadzając go w arkana sztuki projektowania wspomaganego komputerowo i przedstawiając najważniejsze zagadnienia w zrozumiały oraz klarowny sposób.
Zastosowana przez autora metoda prezentacji materiału sprawia, że nauka programu jest łatwa i szybka, a co ważniejsze -- bardzo praktyczna. Bez zbędnej teorii, za to przy użyciu konkretnych przykładów będziesz dzięki niej mógł zacząć tworzyć swoje pierwsze prawdziwe projekty i poznawać tajniki systemu AutoCAD 2009.


Najważniejsze cechy programu
Podstawy tworzenia rysunków
Układy współrzędnych
Sposoby przeglądania dokumentacji
Korzystanie z systemu pomocy
Modyfikowanie obiektów
Cofanie nieudanych operacji
Narzędzia do rysowania precyzyjnego
Kreskowanie, linie i napisy
Wymiarowanie obiektów
Malarz formatów i menedżer właściwości
Korzystanie z warstw i bloków
Drukowanie projektów


Przekonaj się sam, dlaczego książki z cyklu "AutoCAD. Pierwsze kroki"
są standardem w procesie nauki projektowania z wykorzystaniem tego systemu.

More info:

Published by: helionsa on Aug 11, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/19/2015

pdf

text

original

AutoCAD 2009.

Pierwsze kroki
Autor: Andrzej Pikoñ
ISBN: 978-83-246-2457-7
Format: 168×237, stron: 272
AutoCAD od lat wyznacza standardy w dziedzinie oprogramowania CAD, a ksi¹¿ka
Andrzeja Pikonia stanowi pierwsz¹ pozycjê, po któr¹ powinien siêgn¹æ ka¿dy pocz¹tkuj¹cy
u¿ytkownik œrodowiska firmy Autodesk. Dlaczego? Poniewa¿ znajdzie w niej wszystko,
co niezbêdne, aby szybko i bezboleœnie rozpocz¹æ swoj¹ w³asn¹ przygodê
z najpopularniejszym programem CAD na œwiecie oraz gruntownie poznaæ podstawy
programu. To z kolei da mu szansê na do³¹czenie do grupy specjalistów najbardziej
poszukiwanych na rynku pracy.
Jak ka¿d¹ wielk¹ przygodê, równie¿ tê trzeba jednak zaczynaæ z g³ow¹ i odpowiednim
przewodnikiem. Ogrom mo¿liwoœci systemu AutoCAD mo¿e bowiem oszo³omiæ niejedn¹
osobê, a pokusa skorzystania z ³atwych skrótów bywa przyczyn¹ utrwalenia siê z³ych
nawyków. Ksi¹¿ka „AutoCAD 2009. Pierwsze kroki” pewnie przeprowadzi pocz¹tkuj¹cego
u¿ytkownika przez wszystkie mielizny, krok po kroku wprowadzaj¹c go w arkana sztuki
projektowania wspomaganego komputerowo i przedstawiaj¹c najwa¿niejsze zagadnienia
w zrozumia³y oraz klarowny sposób.
Zastosowana przez autora metoda prezentacji materia³u sprawia, ¿e nauka programu
jest ³atwa i szybka, a co wa¿niejsze – bardzo praktyczna. Bez zbêdnej teorii, za to przy
u¿yciu konkretnych przyk³adów bêdziesz dziêki niej móg³ zacz¹æ tworzyæ swoje pierwsze
prawdziwe projekty i poznawaæ tajniki systemu AutoCAD 2009.
• Najwa¿niejsze cechy programu
• Podstawy tworzenia rysunków
• Uk³ady wspó³rzêdnych
• Sposoby przegl¹dania dokumentacji
• Korzystanie z systemu pomocy
• Modyfikowanie obiektów
• Cofanie nieudanych operacji
• Narzêdzia do rysowania precyzyjnego
• Kreskowanie, linie i napisy
• Wymiarowanie obiektów
• Malarz formatów i mened¿er w³aœciwoœci
• Korzystanie z warstw i bloków
• Drukowanie projektów
Przekonaj siê sam, dlaczego ksi¹¿ki z cyklu „AutoCAD. Pierwsze kroki”
s¹ standardem w procesie nauki projektowania z wykorzystaniem tego systemu

Spis trećci
Wstõp ................................................................................................. 5
Pierwsze kroki .................................................................................... 7
Pierwszy rysunek .............................................................................. 15
Podstawowe obiekty ....................................................................... 23
Wspóãrzõdne punktów ..................................................................... 49
Oglðdanie rysunku ........................................................................... 69
Punkty charakterystyczne ................................................................. 83
System pomocy ................................................................................. 95
Modyfikacje obiektów ..................................................................... 97
Modyfikacje w praktyce ................................................................ 127
Cofanie poleceý ............................................................................. 139
4 AutoCAD 2009. Pierwsze kroki
Gruboćç linii ................................................................................... 141
Linie przerywane ............................................................................ 145
Szyk koãowy i prostokðtny .............................................................. 153
Uchwyty obiektów .......................................................................... 161
Skok i siatka .................................................................................. 167
Informacje o rysunku ...................................................................... 171
Kreskowanie ................................................................................... 175
Menedēer wãaćciwoćci .................................................................... 185
Malarz formatów ........................................................................... 189
Napisy ............................................................................................ 193
Wymiary ......................................................................................... 197
Bloki ............................................................................................... 213
Warstwy ......................................................................................... 217
Granice i jednostki ......................................................................... 223
Wydruk ........................................................................................... 225
3D ................................................................................................... 231
Podsumowanie ............................................................................... 235
Wymiary
AUTOCAD UMOĩLIWIA WYKONANIE póáautomatycznego
wymiarowania elementów rysunku. UĪytkownik wskazuje
dwa punkty albo obiekt przeznaczony do wymiarowania,
a AutoCAD odczytuje z rysunku wymiarowaną odlegáoĞü
i automatycznie umieszcza wymiar na rysunku.
Do dyspozycji uĪytkownika jest kilka rodzajów wymiarów:
liniowe (pionowe, poziome i dopasowane), kątowe, áaĔcu-
chy wymiarowe (bazowe i szeregowe), wymiary Ğrednic
i promieni.
Istnieje równieĪ moĪliwoĞü dokonania szybkiego zwymia-
rowania kilku obiektów „za jednym zamachem” za pomocą
szybkiego wymiaru.
W celu wykonania przykáadów zawartych w tym rozdziale
utwórz nowy rysunek w oparciu o szablon ACADISO.DWT
i na samym początku wykonaj polecenie ZOOM 10x.
JeĪeli tego nie wykonasz, to wielkoĞci napisów wymiaro-
wych na rysunku bĊdą bardzo maáe.
198 AutoCAD 2009. Pierwsze kroki
NarzĊdzia sáuĪące do wymiarowania znajdują siĊ we wstąĪce, na karcie Annotate w panelu
Dimensions.
NarzĊdzia przeznaczone do wymiarowania
Wymiary liniowe
Wymiary liniowe sáuĪą do wymiarowania odcinków prostych. W zaleĪnoĞci od orien-
tacji wymiaru moĪna wyróĪniü nastĊpujące ich typy: pionowy, poziomy, dopasowany,
obrócony. Zasady tworzenia kaĪdego z nich są identyczne. Narysowane wymiary róĪnią
siĊ orientacją.
Wymiary liniowe
Wymiary 199
Narysuj trójkąt prostokątny o bokach: 30, 40, 50, a nastĊpnie zwymiaruj jego wszyst-
kie boki.
Rozpocznij od wymiaru poziomego.
Command: (Linear)
Specify first extension line origin or <select object>:
naciĞnij prawy przycisk myszy
Select object to dimension: P1
Specify dimension line location or[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: P2
NastĊpnie narysuj wymiar pionowy.
Command: (Linear)
200 AutoCAD 2009. Pierwsze kroki
Specify first extension line origin or <select object>:
naciĞnij prawy przycisk myszy
Select object to dimension: P3
Specify dimension line location or[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: P4
Narysuj wymiar dopasowany. ZmieĔ rodzaj tworzonego wymiaru na dopasowany. W tym
celu rozwiĔ listĊ rozwijaną wymiarów znajdująca siĊ pod ikoną narzĊdzia gáównego
i wybierz Aligned.
Zmiana rodzaju tworzonego wymiaru
Command: (Aligned)
Specify first extension line origin or <select object>:
naciĞnij prawy przycisk myszy
Select object to dimension: P5
Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: P6
Wymiary 201
Zwymiaruj odlegáoĞü poziomą pomiĊdzy Ğrodkami okrĊgów.
Skorzystaj z wymiaru poziomego.
Command: (Linear)
Specify first extension line origin or <select object>: P1
Specify second extension line origin: P2
Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: P3
Zwróü uwagĊ, Īe tym przykáadzie wskazaáeĞ na ekranie punkty, pomiĊdzy którymi zostaá
umieszczony wymiar. Natomiast w przykáadzie poprzednim nie wskazywaáeĞ punktów
tylko obiekt, który automatycznie wyznaczaá punkty wymiarowe.
âaýcuchy wymiarowe
W praktyce czĊsto bĊdziesz uĪywaá áaĔcuchów wymiarowych. AutoCAD umoĪliwia áa-
twe rysowanie dwóch ich rodzajów: bazowych i szeregowych.
Tworzenie áaĔcucha rozpoczynasz od narysowania jednego wymiaru liniowego, który
wyznacza bazĊ dla áaĔcucha bazowego lub początek áaĔcucha szeregowego. NastĊpnie
rysujesz dalsze jego elementy.
202 AutoCAD 2009. Pierwsze kroki
Zwymiaruj element za pomocą áaĔcucha bazowego i szeregowego.
Bazowy (na górze) i szeregowy (na dole) áaĔcuch wymiarowy
Rozpocznij od narysowania wymiaru poziomego.
Command: (Linear)
Specify first extension line origin or <select object>: ENTER
Select object to dimension: P1
(upewnij siĊ, Īe wskazaáeĞ odcinek bliĪej jego lewego koĔca)
Specify dimension line location or[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: P2
NastĊpnie narysuj áaĔcuch bazowy.
Command: (Baseline)
Wymiary 203
Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: P3
Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: P4
Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: ENTER
Select base dimension: ENTER
Rysowanie áaĔcucha szeregowego rozpocznij od narysowania wymiaru poziomego.
Command: (Linear)
Specify first extension line origin or <select object>:
naciĞnij prawy przycisk myszy
Select object to dimension: P5
(upewnij siĊ, Īe wskazaáeĞ odcinek bliĪej jego lewego koĔca)
Specify dimension line location or[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: P6
Narysuj szeregowy áaĔcuch wymiarowy.
Command: (Continue)
204 AutoCAD 2009. Pierwsze kroki
Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: P7
Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: P8
Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: ENTER
Select continued dimension: ENTER
Podczas tworzenia wymiaru poziomego wybieraáeĞ element jeszcze przed rozpoczĊ-
ciem rysowania áaĔcucha. Miejsce wyboru tego elementu jest istotne — jego bliĪszy
koniec wyznacza liniĊ bazową oraz liniĊ początkową áaĔcucha wymiarowego.
JeĪeli áaĔcuch wymiarowy bĊdzie rozbudowywany w prawo, wskazaü trzeba odcinek
z lewej strony. JeĪeli natomiast bĊdzie on rozbudowywany w lewo, trzeba wskazaü
odcinek z prawej strony.
Wymiary 205
Wymiarowanie ćrednic i promieni
AutoCAD oferuje narzĊdzia sáuĪące do wymiarowania promienia oraz Ğrednicy okrĊ-
gów i áuków. UmoĪliwiają one równieĪ zaznaczenie Ğrodka okrĊgu i áuku. WyróĪniamy
trzy rodzaje wymiarów promieniowych, są to: Ğrednica, promieĔ, znacznik Ğrodka.
NarzĊdzia przeznaczone do wymiarowania Ğrednic i promieni
Zwymiaruj promieĔ zaokrąglenia.
Command: (Radius)
Select arc or circle: P1
Dimension text = 15
Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: P2
206 AutoCAD 2009. Pierwsze kroki
Wymiarowanie kðtów
Za pomocą tej funkcji wymiarujemy kąt, który moĪe byü wyznaczony przez dwa odcinki,
áuk lub trzy punkty.
NarzĊdzie przeznaczone do wymiarowania kątów
Zwymiaruj kąt miĊdzy dwoma odcinkami prostymi.
Command: (Angular)
Select arc, circle, line, or <specify vertex>: P1
Select second line: P2
Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle/Quadrant]: P3
Dimension text = 32
Wymiary 207
Szybki wymiar
W AutoCAD-zie istnieje moĪliwoĞü dokonania szybkiego zwymiarowania kilku obiektów
„za jednym zamachem”. Polecenie to znakomicie nadaje siĊ do szybkiego tworzenia áaĔcu-
chów wymiarowych. UmoĪliwia równieĪ edycjĊ utworzonych za jego pomocą wymiarów.
Za pomocą funkcji szybkiego wymiarowania narysuj bazowy áaĔcuch wymiarowy.
Command: (Quick Dimension)
Select geometry to dimension: P1
Specify opposite corner: P2
Select geometry to dimension: naciĞnij prawy przycisk myszy
Specify dimension line position, or [Continuous/Staggered/Baseline/Ordinate/Radius/
Diameter/datumPoint/Editt/seTings] <Continuous>: b
Specify dimension line position, or [Continuous/Staggered/Baseline/Ordinate/Radius/
Diameter/datumPoint/Editt/seTings] <Baseline>: P3
208 AutoCAD 2009. Pierwsze kroki
Za pomocą funkcji szybkiego wymiarowania narysuj áaĔcuch wymiarowy — taki jak
na rysunku.
Command: (Quick Dimension)
Select geometry to dimension: P1
Specify opposite corner: P2
Select geometry to dimension: naciĞnij prawy przycisk myszy
Specify dimension line position, or [Continuous/Staggered/Baseline/Ordinate/Radius/
Diameter/datumPoint/Editt/seTings] <Staggered>: s
Specify dimension line position, or [Continuous/Staggered/Baseline/Ordinate/Radius/
Diameter/datumPoint/Editt/seTings] <Staggered>: P3
Wymiary 209
Za pomocą funkcji szybkiego wymiarowania zwymiaruj promienie czterech okrĊgów.
Command: (Quick Dimension)
Select geometry to dimension: P1
Specify opposite corner: P2
Select geometry to dimension: naciĞnij prawy przycisk myszy
Specify dimension line position, or [Continuous/Staggered/Baseline/Ordinate/Radius/
Diameter/datumPoint/Edit/seTings] <Staggered>: r
Specify dimension line position, or [Continuous/Staggered/Baseline/Ordinate/Radius/
Diameter/datumPoint/Editt/seTings] <Radius>: P3
210 AutoCAD 2009. Pierwsze kroki
Wielkoćç wymiarów
Istnieje moĪliwoĞü zmiany wielkoĞci rysowanych wymiarów. Wpisz z klawiatury
DIMSCALE. W odpowiedzi na „Enter new value for DIMSCALE <1.0>:” podaj wspóá-
czynnik skali dla nowo-rysowanych wymiarów.
Zmiana wspóáczynnika nie bĊdzie dotyczyáa wymiarów, które juĪ znajdują siĊ na rysunku.
JeĞli chcesz zmieniü wielkoĞci wymiarów znajdujących siĊ na rysunku w taki sposób, Īeby
odzwierciedlaáy bieĪący wspóáczynnik skali wymiarów, kliknij ikonĊ (Update)
i w odpowiedzi na komunikat „Select objects:” wskaĪ na rysunku wymiary, których wspóá-
czynnik skali ma zostaü zaktualizowany.
Przed zmianą wspóáczynnika skali
wymiarów
Po zmianie wspóáczynnika skali
wymiarów
W celu modyfikacji wielkoĞci, wyglądu i innych parametrów wymiarów posáugujemy siĊ
stylami wymiarowymi (polecenie DIMSTYLE). Jego omówienie przekracza zakres
niniejszej ksiąĪki.
Uchwyty wymiarów
Po wskazaniu wymiaru kursorem pojawiają siĊ uchwyty. Za ich pomocą moĪna zmieniü
poáoĪenie punktów wymiarowych, napisu i linii wymiarowej. CzynnoĞci te ilustruje po-
niĪszy rysunek.
Wymiary 211
Modyfikacja wymiarów za pomocą uchwytów

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->