P. 1
Copleston - Historia Filozofii Tom 7 (3)

Copleston - Historia Filozofii Tom 7 (3)

|Views: 1,148|Likes:
Wydawca: ijedijedeos

More info:

Published by: ijedijedeos on Aug 25, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/13/2015

pdf

text

original

TOM 1 Grecja : m TOM 2 Od Augustyna do Szkota TOM 3 Od Ockhama do Suareza TOM 4 Od Kartezjusza do Leibniza Od Hobbesa do Hume'a TOM 6 Od Woiffa

do Kanta TOM 7 Od schego TOM 8 Od Benthama do Russelia TOM 9 Od Maine de Birana do Sartre'a

TOM 7
> Nie
IP I © O

Przełożył Jerzy

Łoziński

INSTYTUT WYDAWNICZY PAX, WARSZAWA 2006

Tytuł oryginału A Hisioty of Pbilosopby Yolurne VII Picbie to Nieizscbe

Copyright © 1963 by the Trustees for Roman Catholic Purposes RegisterecI © Copyright for the Pollsfa edition by Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2006 © Copyright for the Polish translation by Jerzy Łozinski Redaktor Ewa Burska Projekt okładki i redakcja techniczna Ewa Dębnicka-Szmagier Korekta Zespól

PRZEDMOWA

Ponieważ VI toni I/islorii filozolii zakończył* sie na Kancie, czymś naturalnym było rozpoczęcie tomu niniejszego od omówienia pokantowskiego idealizmu niemieckiego. Później mógłbym przejść do filozofii początku dziewiętnastego wieku we Francji i w Wielkiej Brytanii. Po zastanowieniu wydało mi się jednak, ze filozofie niemiecka dziewiętnastego wieku można potrakt ować s amod zi el nie, co nadał oby temu tom owi j ednolit oś ć wi ększa niż w przypadku innego rozwiązania. W rzeczy samej jedynym nie niemieckojęzycznym filozofem, rozważanym w tej książce, jest piszący po durtskii Rierkegaard. Obccny tom nosi tytuł Od Ficbiego do Nielzscbego, jako że Nietzscho jest ostatnim światowej sławy filozofem, który jest tu szerzej omawiany. Można byk), co prawda, ów tom zatytułować „Od Fichtego do Heideggeray gdyż nie tylko wspomina się w nim niemało filozofów, chronologicznie późniejszych od Nietzsebego, ale także ostatni rozdział stanowi spojrzenie na niemiecka filozofię pierwszej polowy dwudziestego wieku. Uznałem jednak, że zatytułowanie tomu „Od Ficbfego do hleideggera" zwiodłoby czytelnika, jako że sugerowałoby, iż tacy filozofowie dwudziestego wieku jak Hnsserl, N. I l a r t - mann, Jaspers czy fleidegger są rozpatrywani, by tak powiedzieć sami dla siebie, tak jak Ficlite, Schelling czy llegel, podczas gdy faktycznie omawia się ich skrótowo, ilustrując różne koncepcje natury i zakresu filozofii. W obecnym tomie zrobiliśmy kilka odstępstw od wzorca, który obowiązywał ogólnie w tomach poprzednich. Rozdział wprowadzający zajmuje się jedynie nurtom idealistycznym i został dlatego umieszczony w części 1, nie zaś przeu nia. Z kolei w ostatnim rozdziale, choć znajdują się w nim uwagi co do przeszłości, mamy również ~ jak już wspomnieliśmy pewne wstępne spojrzenie na myśl pierwszej polowy dwudziestego wieku. Dlatego też zatytułowałem ten rozdział Spojrzenie iv przeszłość, spojrzenie iv przyszłość, a nie „Rekapitulacja". Chociaż z podanych w tekście racji nawiązuję do filozofii dwudziestego stulecia, to jednak nie zamierzam prezentować tu żadnych szerszych nad nią rozważań, a zarazem nie chcę kończyć tego tomu nagle, bez żadnej w ogóle wzmianki o późniejszym rozwoju filozofii. Może mnie niewątpliwie spotkać zarzut, że lepiej byłoby nic o nim nie mówić, niż czynić szkicowe i niewystarczające uwagi, postanowiłem jednak zaryzykować.

ISBN 85-211-1694-9 ISBN 83211-1742-2

Dla zaoszczędzenia miejsca ograniczyłem „Bibliografię' na końcu książki rlo prac ogólnych i clo prac wybitniejszych autorów oraz o wybitniejszych postaciach. Jeżeli chodzi o pomniejszych filozofów, liczne ich teksty wymieniani w tekście w odpowiednich miejscach. Wobec ilości zarówno filozofów dziewiętnastego wieku, jak i ich publikacji oraz wobec obszernej literatury dotyczącej niektórych z głównych postaci nie może być mowy o jakiejkolwiek pełnej bibliografii. W przypadku wspomnianych w ostatnim rozdziale łilozofó\y dwudziestego wieku pewne książki sa wymieniane w tekście i w przypisach, al e nie podano ich w osobnej bibliografii. Niezależnie od kwestii miejsca wydawało mi się, że nie byłoby słuszne sporządzać bibliografii dotyczącej na przykład lleideggera, skoro jest on wspominany tylko pokrótce. Następny, ósmy tom niniejszej Historii chce poświęcić pewnym aspektom francuskiej i brytyjskiej myśli w dziewiętnastym stuleciu. Nie zamierzam jednak sięgać dalej. Planuję wszakże — jeśli pozwolą okoliczności — w dodatkowym tomie zwrócić się ku czemuś, co można by nazwać filozofia historii f i l o z o f i i , czyli bardziej ku refleksjom nad rozwojem myśli filozoficznej niż ku snuciu opowieści o tym rozwoju. I jeszcze jedno. Pewien przyjazny krytyk zauważył, że właściwszym tytułem d l a mojej pracy byłoby „Historia filozofii zachodniej" czy „Historia filozofii europejskiej" niż „Historia filozofii" bez żadnych dodatków. Nie ma w niej bowiem mowy na przykład o filozofii hinduskiej. Miał on oczywiście racje. Chciałbym nadmienić, że pominiecie filozofii orientalnej ani nie jest przeoczeniem, ani nie wynika z jakichkolwiek uprzedzeń ze strony autora. Napisanie historii filozofii orientalnej jest zadaniem dla specjalisty i wymaga znajomości odpowiednich języków, której mnie osobiście brak. Do swej Hisioire de la Dbilosopbic Brehier dołączył tom o filozofii orientalnej, nie on go jednak napisał. Na koniec niech tui będzie wolno wyrazie wdzięczność Wydawnictwom: Oxford Uniyersity Press za uprzejme zezwolenie na cytowanie 'Ibe Point oj View („Punkt widzenia") oraz Fear cnid '/'rctnlj/iiif; (Bojaźń i drżenie) Kierkegaarda według opublikowanego tani przekładu angielskiego, także Princeton University Press za podobne zezwolenie na cytowanie prac Kierkegaarda Sick.ncss unio Deaib (Cboroha na śmierć), Concluding Unscicnlific Postscript („Końcowe nienaukowe postscriptum') oraz 7bo Cloncejjt oj Dread (Pojecie leku), jeśli chodzi o cytaty filozofów innych niż Kierkegaard, odpowiednie fragmenty przełożyłem sam, Aie często podawałem paginację istniejących przekładów angielskich na użytek czytelników, którzy wola sięgnąć do tłumaczenia n i ż oryginału, jednakże w przypadku pomniejszych postaci generalnie pomijałem odsyłanie do przekładów.

CZEŚĆ i

fSTEMY

ROZDZIAŁ I WPROWADZENIE
Uwagi wstępne ~ Filozofia Kanta a metafizyka idealistyczna —Znaczenie idealizmu, waga, jaka przykłada} do systemu, i jego ufność w potęgę i zasięg filozofii — Idealiści a teologia —Ruch romantyczny a idealizm niemiecki — Trudność realiza cji programu idealistycznego - Elementy antropomorliczne w niemieckim idealizmie - Idealistyczne filozofie człowieka. 1. W pierwszym okresie dziewiętnastego wieku w niemieckim świecie filozoficznym spotykamy się, z najbardziej niezwykłym rozkwitem metafizycznej spekulacji, jaki kiedykolwiek miał miejsce w długiej historii filozofii Zachodu. Stajemy wobec kolejnych systemów, kolejnych oryginalnych interpretacji rzeczywistości, ludzkiego życia i dziejów, którym niepodobna odmówić wielkości, a które ciągle rnoga mieć szczególną moc urzekania pewnych przynajmniej umysfów. Każciy bowiem z czołowych filozofów tego okresu rości pretensje do rozwiązywania zagaciki świata, do ujawnienia sekretu wszechświata i znaczenia ludzkiej egzystencji. To prawda, że jeszcze przed śmiercią Scheliinga w 1854 r. Anguste Comte opublikował we Francji swój Kurs filozofii pozytywnej, w którym metafizyka została przedstawiona jako przejściowe stadium w rozwoju ludzkiej myśli, Niemcy zaś miały rozwinąć swój własny ruch. pozytywistyczny i materialistyczny, który choć nie zabił metafizyki, zmusił jednak metafizyków cło zastanowienia się nad relacją miedzy filozofią a naukami szczegółowymi i bardziej dokładnego jej zdefiniowania, jednakże w pierwszych dziesięcioleciach dziewiętnastego wieku na scenę nie padł jeszcze cień pozytywizmu i był to okres, w którym filozofia spekułatywna przeżywała okres niespętanego i bujnego rozwoju, U wielkich niemieckich idealistów spotykamy wspaniały ufność w potęgę ludzkiego rozumu i w zasięg filozofii. Patrząc na rzeczywistość jako na przejaw nieskończonego rozumu sadzili, że filozoficzna refleksja potrafi odtworzyć żvcie, w którym wyrażał siebie. Nie należeli cło tych, którzy zważaliby na to, czy krytycy nie szepczą aby za ich plecami, iż poci cienkim

PROWMW.I-NI

wistości jako całości czy chociażby o rzeczywistości innej niż aprioryczna struktura ludzkiego poznania i doświadczeniad Tłumacząc, jak metafizyczny idealizm wyrósł z filozofii krytycznej, najwygodniej wyjść od Kaniowskiego pojęcia rzeczy samej w sobie 3 , W opinii Pichtego, sprzeciwiając się stanowczo rezygnacji z tego pojęcia, Kant zajął stanowisko niemożliwe do utrzymania. Kiedy twierdził, że rzecz sarna w sobie istnieje jako przyczyna danych wrażeniowych, czyli materialnego elementu we wrażeniu, popadał w oczywista sprzeczność, zgodnie bowiem z jetro własnymi tezami nie można używać pojęcia przyczyny dla rozszerzania naszej wiedzy poza sferę zjawisk, jeśli zaś chciał zachować ideę rzeczy samej w sobie wyłącznie jako pojęcie problematyczne i ograniczające, oznaczało to zachowanie widmowej pozostałości tegoż dogmatyzmu, krórego przezwycięsże-nie było misją filozofii krytycznej. Przewrót kopernikański Kanta stanowił wielki krok naprzód i zdaniem Pichtego niepodobna już było cofnąć się na stanowisko przedkrytyezne. Dla każdego, kto miał jakiekolwiek zrozumienie dla rozwoju filozofii i dla wymagań myśli współczesnej, istniało tylko jedno wyjście: iść do przodu i dopełnić pracę Kanta. To zaś oznaczało usuniecie

Idealizm jest więc zmuszony wykraczać poza skończony podmiot ku ponadjednostkowej inteligencji. co uważamy za świat pozaurnyslowyy nie można interpretować jako wytworu świadomej działalności twórczej. czy choćby jej nieświadomej aktywności. rzekomo niezależnego od umysłu. jest bezpośrednio oczywiste. ku podmiotowi . iż istnieją niezależnie od mej nwśli j woli. W zgodzie z założeniami Kanta nie można robić miejsca d l a niepoznawalnego tajemniczego bytu. Dlatego Filozof idealistyczny musi jakby wykroczyć poza świadomość i odtworzyć proces nieświadomej aktywności. co oznaczało. podejmowanej przez ludzki umysł.rzeczy samej w sobie. Trzeba jednak pójść jeszcze dalej i uznać. które trudno zajmować na serio. Innymi słowy filozofię krytyczną należy przekształcić w konsekwentny idealizm. odnajduje siebie w świecie przedmiotów. stanowiska. która daje temu światu podstawy. że wytwarzania świata nie można przypisać jednostkowej jaźni. że tego. że rzeczy w ich zupełności trzeba uważać za wytwory myśli. to niełatwo byłoby — jeśli w ogóle — uniknąć solipsyzmu. Póki chodzi o zwykłą świadomość. które na różne sposoby pobudzają mnie i ta których spontanicznie myślę. jeśli bowiem przepisać je jednostkowej skończonej jaźni jako takiej.

"Wszelako termin „podmiot" nie jest tu właściwie odpowiedni. nie zaś po stronic rzeczy zmysłowej. A jest tak dlatego. fest podmiotem i przedmiotem w ich tożsamości: stanowi nieskończona aktywność. Ameryce.sz awainzwzn y idealizm przeżywa! w Ni< . ale sama w sobie wykracza poza nia. że wskazuje. nie posiada przedmiotu.absolutnemu. iż ostateczna zasada twórcza leży — by tak powiedzieć — po stronie myśli. rozważana sama w sobie. Stanowi wprawdzie podstawę relacji podmiot ■■■■■■■ przedmiot. Wlo. poza tym tylko.przedmiot" sa korelatami.. z której oba wyrastają. I o. ze isim:iiy puzme) nur iealisivmn e w Anglii. zaś ostateczna zasada. że określenia „podmiot" i .

:ANTO\YSKH:. SYSTI-.MY IDKAI.WIYO.ZNT.

WPROWADZKMK

M ; .

cii drugą z Kantowskich Krytyk w metafizykę, posługując się swym rozwinięciem pierwszej Krytyki jako środkiem tego przekształcenia, u Schellinga natomiast pierwszeństwo filozofii sztuki, rola geniuszu oraz metafizyczny sens estetycznej intuicji i artystycznej twórczości bardziej wiąże się z trzeci;) Krytykę niż z pierwsza czy druga. Zamiast jednak rozwodzić się długo nad tym, w ja.ki konkretny sposób różne części czy aspekty filozofii Kanta wpływały na tego czy innego idealistę, lepiej w tym wprowadzającym rozdziale spojrzeć szerzej i bardziej ogólnie na relacje między filozofią krytyczną a metafizycznym idealizmem. Dla umysłu refleksyjnego naturalne jest pragnienie, by podać spójna i jecitio-litąt interpretację rzeczywistości, ale ów istotny cci w różnych czasach przejawia się na różne sposoby. Na przykład dokonujący się w świecie pośred-niowiecznym rozwój fizyki oznaczał, że filozof pragnący skonstruować całościowa interpretację musiał uporać się z problemem pogodzenia naukowego obrazu świata jako systemu mechanicznego z wymogami świadomości moralnej i religijnej. Stanął przed tym problemem Kartezjusz, tak samo było z Kantem'*. Choć jednak Kant, odcinając się od filozoficznych poprzedników, zaproponował rozwiązania własne i oryginalne, można twierdzić, że ostatecznie zostawił nas wobec „rzeczywistości rozszczepionej""1: z jednej strony świat zjawiskowy, świat fizyki newtonowskiej, w którym rządzą konieczne prawa przyczynowe", z drugiej — ponad zmysłowy świat wolnego podmiotu moralnego i Boga, Nie ma dobrych racji, by twierdzić, że świat zjawiskowy jest jedyną rzeczywistością a zarazem jednak nie ma teoretycznego dowodu na istnienie rzeczywistości ponadzmysłowej: to kwestia praktycznej wiary, opierającej się na świadomości moralnej. To prawda, że w trzeciej Krytyce Kant starał się przerzucić pomost nad przepaścią między owymi dwoma światami w tej mierze, w jakiej uważał to za możliwe dla ludzkiego umysluh. Łatwo jednak zrozumieć, że

i n n y c h f i l o z o f ó w n i e

zadowoliło jego dokonanie, zaś dzięki rozwinięciu i przekształceniu filozofii Kanta, idealiści niemieccy zaszli dalej niż on. jeśli bowiem rzeczywistość jest jednolitym procesem, w którym przejawia się absolutna myśl czy absolutny rozum, to jest ona poznawalna, i to poznawalna d l a narzędzie, dzięki któremu absolutna myśl dokonuje refleksji nad sobą sarną. Przy tym założeniu nie tak trudno dojrzeć pewną ciągłość miedzy Kaniowską wizją jedynie możliwej naukowej metafizyki przyszłości a idealistyczna koncepcją metafizyki. Dla Kanta przyszła metafizyka jest transcendentalną krytyką ludzkiego doświadczenia i poznania. Można taktycznie powiedzieć, że jest to właściwa umysłowi ludzkiemu refleksyjna świadomość własnej spon' P o r . l o m I V , r o z c l z . I . 8 o r a z u
M I I

unwsłu ludzkiego, jeśli się przyjmie, że można go ujmować poniekąd jako

V I , r o z d z . X l , 6 i r o z d z . X V I I , 6 . ' • T o m I V , r o z d z . I , 8 , " Konieczność i przyczyni>wow są dla Kania kategoriami ci priori. Nie

przeczy on wszelako lemu, że śwbi nauki nia „zjawiskowa realność", n wręcz sani to głosi. fesi a> pnnwg jjfzynujinaicj o nie, o ile nie chconw Kaniowskiej dziedziny rzeleinego zastosowania kale/goni pojmować atk wąsko, by wykiaczaio ai jakiekoiwick sensowne wypowiedzi o rzeczywistości nauzmyslowej, nawę! w kontekście wiary moralnej, H For, ioin VI, rozdz. 15,

WPROWADZENI!-

3. '/. Tego, co powiedzieliśmy <> rozwoju metafizycznego idealizmu, jasno wynika, że pokantowscy idealiści nie byli idealistami subiektywnymi w tym sensie, iżby mieli utrzymywać", że umysł ludzki poznaje jedynie swe własne

subiektywnymi w tym sens ie, iżby

K ie

DVII

tez

iż za czymś takim obstaje. że wszystkie przedmioty aki lachte w swych najwcześniejszy ch pracach używał terminu „la". w ć wrażenie. wrażenie jednak mylne. sooson. albowiem .utrzymywali.

a później miał oświadczyć. że idea osobowego Boga. jednakże relacja między tym. jako filozof sta rai się pojęciowo. Pichfe w jenie. idealiści starali się zrozumieć relację miedzy tym. jego realności. który jest najwyższym osiągnięciem idealizmu metafizycznego. Ponadto — wykluczając z konieczności późniejszą religijną filozofię Scheilinga — można. że wspomniani filozofowie to zamaskowani teolodzy. Można wprawdzie powiedzieć. Kant zawsze interesował się nauką. i próbował łączyć je. ten nie wahał się od początku mówić. a panteizmu — z drugiej. Chodzi o podkreślenie. W teologicznej fazie swego rozwoju skłonny był sądzić. co może ona osiągnąć. została jakby przejęta z wcześniejszych rozważań teologicznych. pierwszoplanowa zaś role odgrywały kwestie ludzkiego wyobcowania od Koga i powrotu do Niego. pokazać związek między nieskończonością a skończonością i zmierza! do przedstawienia filozoficznej refleksji jako formy rozumienia wyższej od tego sposobu myślenia. To prawda. innymi słowy: świat poznaje siebie w ludzkim umyśle i poprzez ten umysł. warto zatem powiedzieć też coś o związkach niemieckiego idealizmu z teologią. co zmusza go do rozwinięcia wątków religijnych. Poniższe porównanie może zobrazować istotność roli. a mianowicie relacja między Bogiem a światem bardzo absorbuje niemieckich idealistów. którym jest rzeczywistość. założeniu temu w sposób naturalny towarzyszy zaufanie do możliwości i kompetencji metafizyki. że będąc filozofami. i przy całej paradoksalności tego stwierdzenia. kiedy chodzi o kwestie określania jego stosunku do teizmu z jednej strony. z czego wyciągnął następnie wniosek. 4. jeśli bowiem przyjmiemy.. a rym. co skończone. Stwierdzenie Nietzschego. a który w ludzkiej refleksji filozoficznej i poprzez nią uświadamia sobie sam siebie. Historia filozofii staje się historią samorefieksji absolutnego rozumu. To właśnie u liegla najbardziej widoczna staje się idea pojęciowego zapanowania filozofii naci cala rzeczywistością i interpretacja tego zapanowania jako samorefieksji Absolutu. jaką kwestie teologiczne odegrały w niemieckim idealizmie. że takie ujęcie filozofii bardziej jest właściwe Hegłowi niż innym czołowym idealistom. gdy zestawi się filozofię krytyczni] z Heglowskim systemem absolutnego idealizmu. . a choć bardzo szybko zwrócili się ku filozofii.15 ["OKANTOWSKIE SYSTKMY IDICAUSTYCZNK WPROWAOZKNIE Otóż jeśli przyjąć. stanęli więc przed problemem. jak i zbyt antropomorficzna. co nieskończone. co skończone. że głównym problemem filozofii jest relacja między Boska nieskończonością a skończonościa. filozofię zaś można zinterpretować jako samowiedzę Absolutu. że filozofia musi ostatecznie ustępować miejsca religii. to jednak tematy teologiczne odgrywały wyraźną rolę w ich myśli. czy użyty tu termin „Bóg" należy rozumieć w sensie. W każdym jednak razie jest jasne. tym większe było jego zaufanie do możliwości i zasięgu filozofii. ale nic całkiem bezpodstawne. Jego pierwsze pisma miały charakter głównie teologiczny. Ale później w jego myśli na pian pierwszy wysuwa się idea nieskończonego Boskiego Życia. co nieskończone. a tym. na sposób myślowy. które wyraźnie odróżnia się od skromnej Kaniowskiej oceny tego. co skończone. że filozofia jest refleksyjnym uświadamianiem sobie przez myśl własnej spontanicznej aktywności i jeśli na miejscu Kantowskiej teorii ludzkiego poznania i doświadczenia postawimy idealizm metafizyczny. że kluczowe zagadnienie teologiczne. którv jest i nieskończony. między Bogiem a stworzeniami. Scheliing zaś w swej późniejszej filozofii religii eksponował ideę osobowego Boga. że podniesienie tego. granicę ludzkiej myśli. Dobrze widać tę różnicę. jednocześnie nie było zamiarem idealistów negowanie tego. Dlatego spotykamy tu tendencję do przekształcenia idei Boga w ideę Absolutu rozumianego jako wszechogarniająca całość. co nieskończone. Umysłu jego nie mogło zadowolić wyraźnie rozróżnienie pomiędzy nieskończonym Bytem z jednej strony a skończonymi bytami — z drugiej. że to właśnie w heglizmie. to otrzymamy ideę racjonalnego procesu. główny temat obecny w jego filozoficznym systemie. można powiedzieć. a jego późniejsza filozofia miała charakter głęboko religijny. gdyż bodźcem nurtu ieaiistycznego nie była jedynie chęć przekształcenia filozofii krytycznej w metafizykę. co skończone. do tego. przecie wszystkim bowiem troszczył się o ukończenie Kantowskiej dedukcji świadomości zgodnie z tym. Scheliing i I legę! — w Tybindze. że istnieje pewna ciągłość między filozofią Kanta a metafizycznym idealizmem. choć nie był profesjonalnym uczonym. a jednym z jego zasadniczych pytań było pytanie o warunki. Fichte początkowo nie eksponował problemu relacji między nieskończonością a skończonością. może następować jedynie w żywej miłości. który objawia się człowiekowi. a tym. zarazem jednak widzieliśmy w poprzednim paragrafie. jak ja pojmował. przy czym skłaniali się ku ujmowaniu jej w analogii do logicznej implikacji. Wspomnieliśmy o późnej Fichteańskiej koncepcji Absolutu i o filozofii religii Scbellinga. charakterystyczna dla tego nurtu wiara w możliwości i zasięg filozofii spekulatywnej znajduje najczystszy i najwspanialszy wyraz. że pod względem zaufania do możliwości i zasięgu filozofii nie dorównuje Heglowi żaden z poprzednich sławnych filozofów. jak nie pozbawiając tego.strukturę. co skończone. było pod pewnym względem mylące. że dla Hegla punktem wyjścia był problem relacji między tym.. dostrzegając nieskończoność w skończonośei i skończoność w nieskończoności. Nie musimy się teraz zatrzymywać nad pytaniem. Pichte kladl pod koniec nacisk na boski Absolut. A trudność w rozwiązaniu tego problemu rzutuje w dużej mierze na niejasności w metafizycznym idealizmie. które czynią możliwym poznanie naukowe. że przedmiotem filozofii jest Bóg i nic innego prócz Boga. Co do Scheilinga. który jest charakterystyczny dla świadomości religijnej. powiedzieć. który sam w sobie przekracza. co nieskończone. że im ściślej idealizm trzymał się Kantowskiej wizji jedynej możliwej formy metafizyki naukowej. ale znaczy to po prostu tyle. włączyć je w życie nieskończoności. To jasne. co skończone. że rzeczywistość jest procesem racjonalnym 1 że filozof potrafi przeniknąć jej z istoty dynamiczna . lego pierwsze prace podejmowały głównie tematy naukowe"'. Wszelako nie jest to jedynie problem 1 legia. rlegel natomiast przyszedł do filozofii z teologii. wydawała się idealistom zarówno nielogiczna. który w jakikolwiek sposób zbliża się do teistycznego. i w pełni transcendentny. Wszyscy trzej czołowi idealiści zaczynali jako studenci teologii.

Niezależnie od wszystkiego niemieccy idealiści z pewnością przypisywali świadomości religijnej istotne znaczenie.nomisTYozr m WPROWADZENIE 19 pr ze ds ta wi ł pr a w dę re li gi i ch rz eś cij ań sk iej . Trzeba tu wspomnieć również o innym jeszcze aspekcie idealizmu metafizycznego. hardziej może skłonni przychylić się do opinii iv!cTaggarfn — która była też opinią Kierkegaarda — że iilozotia Heglowska jakby podkopała chrześcijaństwo od środka. Można co prawda twierdzić. "o pierwsze.st pod pewnym w/ględem mylące. Określenie idealizmu niemieckiego jako filozofii romantyzmu budzi rzeczywiście poważne zastrzeżenia. Po drugie. A jednocześnie nie ma przekonywających racji. by przypuszczać. Siirling przedstawia 1 legia jako wielkiego filozoficznego orędownika chrześcijaństwa. ja i Fichte st swa pewniejszą filozofią Absolutu a pierwszym rozdziałem bwarigeiii według św. podczas gdy faktycznie odnajdujemy u nich wyraźną tendencję do zastępowania wiary metafizyką i tlo racjonalizowania objawionych tajemnic chrześcijaństwa przez wprowadzenie ich w sferę rozumu spekulatywnego. że llegel uważał siebie za kogoś. sugeruje. że Schellintt w sposób Jak powiedzieliśmy wyżej. li. Jana. ale bardzo daleko im Pylo do niereligijności czy racjonalizmu we współczesnym znaczeniu. że wielkie systemy idealistyczne były po prostu ideologicznymi wyrazami ducha romantycznego.Absurdem byłoby uważać I legia za ortodoksyjnego chrześcijanina. lego wczesne rozprawy demonstrują wyraźna wrogość wobec pozytywnego chrześcijaństwa. ale potem zmienił postawę. Anzelma i wiary poszukującej zrozumienia. że tarał się ustanowić między chte wątpliwy wyda nam się leż związek. między dwoma różnymi sposobami ujęcia i wyrażenia tej samej treści. biorąc wiarę chrześcijańską — by tak rzec — pod swą ochronę. chrześcijaństwa zaś bronił. "y. a mianowicie o jego stosunku cło ruchu romantycznego w Niemczech. C ho ci aż wi ęc st wi er dz en ie Ni et zs ch eg o bu dz i za str ze że ni a. odsłaniając racjonalną treść w jego doktrynach występujących w tradycyjnej formie. racjonalizując je i przekształcając — by zapożyczyć sformułowanie od McTaggarfa — w egzoferyezny heglizm. znajdując cila niej miejsce w swych systemach. Mogli przechodzić ot) teologii do f i l o z o f i i . Niewykluczone. sugeruje bowiem. to jednak nie było całkowicie chybione. że troską ich było wprowadzenie na powrót ortodoksyjnego chrześcijaństwa tylnymi drzwiami. jak }. Nie zmienia to jednak faktu. dość różny byl stosunek czołowych filozofów idealistycznych cło romantyzmu. podczas gdy w istocie to Fichte i Schelling wywarli potężny wpływ na niektórych spośród romantyków. nasuwa obraz jednokierunkowego oddziaływania. określenie przez Nieizschego niemieckich idealistów jako zamaskowanych teologów jc. że ilegel wiarę zastąpi! rozumem. objawienie— filozofią. Z punktu widzenia ortodoksyjnej teologii trzeba ocenić. że llegel nieszczerze: nawiązywał do św. Używając współczesnych terminów: odnajdujemy tu c () tendencję ' clemitoiogizacji dogmatów chrześcijaństwa przez stopniowo1 przekształcanie ich w soekulatywna filozofię. Dlatego uśmiechniemy się może patrząc. kto . byl jednak bez wątpienia szczery. na przykład. szczególnie jeśli zważyć na rozwój religijnych aspektów myśli Fichfego i na końcowe fazy filozofii Sehellinga. grly relację między chrześcijaństwem a heglizmem przedstawiał jako relację między absolutna religia a absolutną filozofią.

jest zupełnie zrozumiałe. Po trzecie. niż na to. Chodzi o to. Duch romantyczny jako taki był w istocie bardziej postawą wobec życia i wobec świata niż systematyczną filozofią. które mają korzenie w indywidualnej osobowości i są z nią zgodne. Powszechnie znana jest trudność w zdefiniowaniu ducha romantyzmu. i nie będziemy się na to tutaj porywać. że Hegel dostrzegał istotną różnicę między systematyczną refleksją filozoficzną a wynurzeniami romantyków. Artystyczny geniusz zajął miejsce le philosophe.1 zn ac zą cy w yr az ił du ch a nu rt u ro m an ty cz ne go . jak Friedrich Schlegel (1772-1829) i Novalis ( 17721801). Mówiąc inaczej. Można chyba zapożyczyć terminy od Rudolfa Carnapa i mówić o nim jako 0 Lebensgejuhl i Lebenseinslellu n. ale nacisk położony na wyobraźnię twórczą i na artystyczny geniusz stanowi element ogólnego wyeksponowania swobodnego i pełnego rozwoju Judzkiej osobowości. analitycznym i naukowym. gdy jednak spoglądać wstecz na niemiecką scenę w pierwszej części dziewiętnastego wieku. że występowała tendencja do deprecjonowania ustalonych. co oryginalne w każdej ludzkiej osobie. Na przykład. że termin „filozofia romantyzmu" lepiej niż do wielkich systemów idealistycznych stosuje się do spekulatywnych pomysłów. to w sposób naturalny uderzają nas zarówno pokrewieństwa. co wspólne wszystkim ludziom. Poza wszystkim metafizyczny idealizm i romantyzm były bardziej lub mniej współczesnymi zjawiskami w niemieckiej kulturze i można spodziewać się.g". al e Fi ch te p oz w al ał so bi e n a d oś ć os tr ą kr yt y kę ni ek tó ry ch ro m an ty k ów. że romantycy nie troszczyli się . które rozwijali tacy pisarze. Zarazem istniało niewątpliwie pewne duchowe pokrewieństwo między idealistami a nurtami romantycznymi. można jednak wymienić pewne jego charakterystyczne cechy. romantycy wysławiali moc wyobraźni twórczej oraz rolę uczucia i intuicji'2. To zaś faworyzowanie twórczej osobowości wiązało się czasami z etycznym subiektywizmem. można dowodzić. jak 1 różnice. Hegel zaś miał zdecydowanie niewiele sympatii dla licznych aspektów romantyzmu. że u ich podstaw leży duchowe pokrewieństwo. nawet jeśli ci czerpali inspirację z pewnych jego idei. nacisk położono bardziej na to. uniwersalnych praw i zasad moralnych na rzecz swobodnego rozwoju jednostki dokonującego się według wartości. w przeciwieństwie do właściwej Oświeceniu koncentracji na poznaniu krytycznym. twórczych możliwości człowieka i rozkoszowania się bogactwem możliwego doświadczenia ludzkiego. Nie chcę w ten sposób sugerować.

tom VI. Ale określenia takie iep iej sie sto.Trzeba tu uczynić dwa zastrzeżenia. że ruch romantyczny w ścisłym tego siewa znaczenitf wyrsiapi! bezpośrednio po Oświeceniu. su uf ck > du cha roniiinlyczncgo niż do — powiedzmy — Heglowskiego systemu dialektycznego. Po pierwsze nie chcę sugerować. uczynionego przeze mnie uogólnieni. '. I. Por. 7. niemniej kizy przejściowe pomijam. Po drugie. . Niemniej występowała tendencja — na przykład u fu Schlegla —. że ludzie Oświecenia w ogóle nie mieli zrozumienia dla wagi uczucia w ludzkim życiu.! nie należy pojmować w lym sensie.) uczucie lub postawę wobec życia.by bardziej eksponować swobodne podążanie jednostki za jej własnym ideałem morał- '"' Według Rudolfa Carnapa systemy metafizyczne wyrażaj. rozdz.o moralność i moralne wartości. na orzzkfad.

Vii. po której nastąpił świt: Odrodzenia. tym. to bardziej to współbrzmiało z myślą Schellinga niż z rygorystycznie etycznym poglądem Fichtego. niemniej ideał jedności wiary i kultury. lecz również — przynajmniej w zasadzie — w sferze przyrodniczej. Innym ważnym aspektem była romantyczna koncepcja przyrody. że przywiązanie ilokleriina do Grecji w sposób n z niego przeciwsiawkijucego się romantykom zwolennika kktsyeyzmu. Na przykład Hólderlin żywił romantyczny entuzjazm cila geniuszu antycznej Grecji13. Ustanawianie bowiem przedmiotu jest logicznie wcześniejsze od wszelkiego uświadamiania go sobie czy świadomości. jak i Novalisa. Zamiast pojmować przyrodę wyłącznie jako mechaniczny system. Ponadto romantycy wykazywali silne przywiązanie do idei ducha ludu (Yolksqeisl) i interesowali sie kulturowymi przejawami tego ducha. iż użytek. o wiele bardziej łączy ich z Schellingiem niż z Fichtem. Całkowicie romantyczna w tonie byki jego koncepcja. . Dokonał jednak ważnej zmiany. Dzięki transcendentalnej refleksji filozof może uświadamiać sobie. Widzieliśmy. by wywyższyć twórczą jaźń. że większy nacisk kradł na dziedzinę ludzkiego ducha i na dzieje jako ruch ku realizacji ideału moralnego porządku w świecie. akcentował metafizyczne znaczenie sztuki i geniuszu artystycznego. Tak jak artysta tworzy dzieło sztuki. rzecz jasna. który trzeba przywrócić. Aktywność tak zwanej wyobraźni twórczej. że na filozofa pewien wpływ wywarła roztaczana przez poetę wizja przyrody jako żywej. następnie zaś pojawili się las pbilosofihes. Novalis podchwycił te pomysły i przedstawił Fichtego jako tego. Przywiązanie romantyków do wizji przyrody jako organicznej żywej całości nie oznacza jednakże. Nie znaczy to jednak. kiedy Novalis twierdził. jaki romantycy kładą na geniusz twórczy. Nie było rzeczą nienaturalną. Innymi słowy. która jest w pewien sposób spokrewniona z duchem i spowita w piękno oraz tajemniczość. co znowu łączy romantyków z Schellingiem.s. że poeta jest prawdziwym „magiem". a nie drugi. na którą spoglądał jedynie jako na pole i narzędzie wolnej działalności moralnej. Natomiast dla Novalisa wieki średnie stanowiły niedoskonały wprawdzie. 5. Ale nie podzielał jej z pewnością Fichte.1 2 0 POKANTOWSKIK SYSTEMY iDKAtlSiyCZSIE WTROWADZKNm Z1 nym (realizację jej własnej „klei") niż posłuszeństwo wobec powszechnych praw. Każdy z wielkich idealistów miał swą własną filozofię historii. było czymś zrozumiałym. Jeśli chodzi o ich sympatię tlo Soinozy. Jak zobaczymy później. to właśnie ten pierwszy. Kiedy lądeckich Schlegeł twierdził. U Iłeitla zasadnicza role odgrywa dialekiyka duchów narodowych. jak na przykład we wrażeniu. to znaczy do Spinozy w romantycznym przebraniu. że kładli również nacisk na wolną osobowość' twórcza. odczuwający gruntowną niechęć do wszelkich prób ubóstwienia przyrody. który wyobcował się z prawdziwego ośrodka swego istnienia. Wyjaśni to przykład. które dyktuje bezosobowy rozum praktyczny. a wypracowana filozofia przyrody Schellinga wywarła potężny inspirujący wpływ na niektórych romantyków. W swej systematycznej dedukcji czy rekonstrukcji świadomości w sposób płodny użył idei wyobraźni twórczej. były osiąganiem tó/o. 2. Jednakże wyeksponowanie twórczej jaźni było tylko jednym z aspektów romantyzmu. 11 Por. Wydaje się. iż eksponowali oni przyrodę — by tak rzec — z ujmą dla człowieka. Ponadto nacisk. Ponieważ Fichte spogląda! na przyrodę przecie wszystkim jako na instrument działalności moralnej. tum VI. dzieje były dla nich bowiem rozwinięciem w czasie duchowej klei. kto pozwala wniknąć w cuda twórczej jaźni. przedstawił zatetn jako dokonującą się poniżej poziomu świadomości. spokrewnionej z duchem. Pod tym względem jego pogląd byt anty romantyczny. kiedy skończony podmiot znajduje sio w świecie przedmiotów. że aktywność ta dokonuje się. który to entuzjazm w czasach studenckich podzielał Hegel. Znamienne. romantycy spoglądali raczej na przyrodo jako na żywą całość organiczną. Troską Piclitego było wyjaśnienie na zasadach idealistycznych sytuacji. W ludzkim duchu przyroda osiąga jakby swe zwieńczenie. które są mu dane i które na różne sposoby pobudzają tio. Niektórzy z nich przejawiali też wyraźną sympatię tło Spinozy. Jak widzieliśmy. wszechogarniającej całości. rozcP. że filozofowie idealistyczni podzielali ów szacunek dla historycznej ciągłości i rozwoju. Człowiek Oświecenia skłonny był uważać okres średniowiecza za ciemna noc. przy czym szczególnie sławna jest koncepcja Hegia. że podczas wspólnej nauki w Tybindze przyjacielem Schellinga bvł poeta Hólderlin (1770-1843. Wczesna myśl Fichtego była inspiracją i zachętą dla niektórych romantyków przy rozwijaniu przez nich swych idei twórczej osobowości. Idealizm transcendentalny richtego zmienił się w ten sposób w „idealizm magiczny" Novalisa. Nowalis podchwycił pewne filozoficzne koncepcje Fiehtego i użył ich w służbie poetyckiej i romantycznej fantastyki. Pod tym względem kontynuowali myśl Hercieni 1'1 i innych poprzedników. gdy ona się dokonuje. która przyrodę niższą od człowieka ujmowała jako uśpionego ducha. gdy ustanawia ona przedmiot jako oddziałujący na skończoną jaźń. nieuchronny czyni 13 Błędem byłoby sądzić. o powrocie człowieka. Schlegla. Dotyczy to zarówno F. ani jednak on. ideał. Dlatego też romantyczna wizja przyrody mogła być i była łączona z wyraźnym szacunkiem dla ciągłego rozwoju historycznego i kulturalnego oraz z uznaniem znaczenia minionych epok kulturowych dla rozkwitu możliwości ludzkiego ducha. był zawsze zgodny z intencjami filozofa. ani ktokolwiek inny nie może być jej świadomy wtedy. czyli celu. a tymczasem Novalis przedstawiał aktywność owej wyobraźni jako dającą się modyfikować przez wolę. W filozofii religii Schellinga historia występuje jako opowieść o powrocie do Boga upadłej ludzkości. jaki czynili z pomysłów Fichtego. przekształcając filozofię Kantowską w czysty idealizm. Ale szczególną uwagę trzeba tu zwrócić na odżywające zainteresowanie wiekami średnimi. Z pewnością wola skończonej jaźni nie może modyfikować owej aktywności wyobraźni twórczej. § Wizja przyrody jako organicznej całości. takimi jak język. zaś ducha ludzkiego jako organ samoświadomości przyrody. który ucieleśnia twórczą moc ludzkiej jaźni.). była ona podzielana przez teologa i filozofa Schleiermachera. jest. tak samo silą twórczą człowiek jest nie tylko w storze moralnej. co zmusiłoby ich do ostrego — jak w kartezjanizmie — odróżnienia od niej człowieka. Fichte przyjął jako ostateczną zasadę twórczą Ja transcendentalne rozumiane jako nieograniczona aktywność. że nie ma świata wyższego nad świat sztuki i że artysta przedstawia Ideę w skończonej formie.

taka jak państwo.ych. wysuwa się na plan pierwszy w późnej fiiozolii kichtego. chociaż konieczne jest zarazem podkreślenie ważnej różnice miedzy wielkimi lilozoJami idealistycznymi a romantykami. spełnienie tej potrzeby znaleźli w katolicyzmie. kica nieskończonego Absolutu. Tak więc. czy bodzie tu chodziło o całość nieskończona. Ogólnie można powiedzieć. jako aktywności. że wielcy idealiści uwa-n l i swaą.ii szczegółowych przejawach. W jego opinii filozofia była przede wszystkim kwestia intuicyjnego wglądu. Absolut. Nie możemy leż jej opisać w ten sam sposób. Można również powiedzieć. która jest rzeczą zupełnie wtórną' . czy to poniechania tej ostatniej jako nierzeczywistej bądź iluzorycznej. znajdziemy stanowcze akcentowanie systematycznego myślenia pojęciowego oraz zdecydowane odrzucenie odwoływania sio do mistycznych intuicji i uczucia. co można zobrazować na wielu przykładach. Zajęcie filozofa polega zatem na próbie powiedzenia tego. fiiozofia traktuje o świecie. że w jego interpretacji . Każdy bowiem dowoci jest dowodem czegoś i intuicyjne uchwycenie prawdy. Całość żyje w swvc. która można zilustrować w następujący sposób. Absolutem. ale zajmuje sie myśleniem o całości. Kiedy jednak od romantyka Friedricha Schlegla przejdziemy do absolutnego idealisty flegia. epokę za czas. Schleiermachera i 1 legia. jak to ujmuje Sehlegel. o całości. religię i filozofię jako zajmujące się Absolutem. wyprzedza wszelką argumentację. która wyraża się w tym. lecz jako nieskończonego Życia. nie zaś dedukcyjnego rozumowania czy dowodzenia. co nie może być wypowiedziane. nie można zaś dowieść całości: ta jest uchwytywana tylko w intuicji. co skończone. mającej iayó dowiedzioną. czy o całość względną. w jaki możemy opisać jednostkowa rzecz w jej relacjach do innych jednostkowych rzeczy. Intencją tej uwagi nie jest — rzecz jasna — prawienie komplementów Wollfowk Co więcej. że poczucie nieskończoności stanowi wspólna podstawę romantyzmu i idealizmu. kiedy ludzki duch uzyskał świadomość wagi swego ziałania w dziejach oraz znaczenia czv ukierunkowania całego procesu wości z uznaniem określonych granic. Niewątpliwe jest przeto duchowe pokrewieństwo miedzy nurtem romantycznym a idealistycznym. połączenia ich bez jednoczesnego czy to utożsamienia nieskończoności ze skonczonością. wyrażaniem w myśleniu pojęciowym życia nieskończoności i jej relacji do lego. Leibniz twierdził. choć na różne sposoby.it. to możemy dostrzegać w tym związek ze wspomnianymi wcześniej ideami F. że niemieccy" iciealiści dążyli do ujmowania nieskończoności nie jako czegoś. Niektórzy przedstawiciele lego nurtu. Absolut jest też centralnym lematem w filozofiach Schellinga. Schlegla. Ilegel zajmuje się całością. kiedy llegel przedstawia sztukę. co skończone. W pewnym sensie można całość przedstawić czy pokazać — j a k dzieje sio to w poezji — a l e dokładne powiedzenie. pojmowanego jako nieskończone Życie. co wyniesione jest ponad skończoność. tacy jak Ik Sehlcgel. To prawda. i poprzez nie.i POKANTOWSKII-: SYSTKMY mKAUSTYCZNK czkolwick towarzyszy temu akcentowanie udziału wielkich postaci bisiorecz-. czyni ona jest. Z tej przyczyny prawdziwy filozof traktuje filozofię i siebie samego z żartobliwa! ironią. Jest oczywiste. przekracza nasze możliwości. Szczególnie u I legia występuje świadoma próba pośredniczenia miedzy skończonością a nieskończonością. Rozwój samyclt dziejów jest zaś odmalowanv jako rueli ku urzeczywist-icniti wolności ducha. Pfiednclt Sehlegel upodobniał filozofię clo poezji i marzył o ich połączeniu. a Wolifdowodz.

co rozumne. które pojęciowo myśli swój przedmiot i pozwala go jasno zobaczyć. że przekształcenia i zmiany były nieuzasadnione. 0 ile na jednym etapie swej filozoficznej drogi głosi on istnienie Absolutu. Fichte postulował istnienie fundamentalnego oglądu intelektualnego czystego czy absolutnego ja. sam przez się nie stanowi dowodu na to. że ani u Fichtego. Naturalnym przeto programem idealizmu było wykazanie prawdy tego utożsamienia poprzez dedukcyjne zrekonstruowanie istotowej dynamicznej struktury życia absolutnej myśli czy absolutnego rozumu. intuicji ja w działaniu. że kontrast miedzy właściwi} romantykom wizja filozofii a wizją wielkich idealistów nie jest bynajmniej tak wielki. Wykazywaliśmy już. li Schellinga proces przebiega w pewnym sensie w odwrotnym kierunku. by zrealizować idealistyczny program. lecz jako aktywność. aparat ten jednak znajduje się na pierwszym planie jego systemu. jako pierwszej zasady. to refleksje filozoficzną trzeba było przedstawić jako samowiedzę czy samoświadomość absolutnego rozumu dokonującą się w ludzkim umyśle i poprzez niego. Zarazem jednak zarzuca ideę. na jakie trudności napotykali w pełnej realizacji tego programu. nie zaś próbą wypowiedzenia tego. czego wypowiedzieć nie można. czystego czy absolutnego Ja. jak mogłoby sugerować porównanie poglądów F. Kiedy jednak przejdziemy do rzeczywistej historii nurtu idealistycznego. która jest logika ruchu. poetyckich hymnów czy mistycznych intuicji. a nie pokrzepiać duchowo czy sugerować znaczenia. Można powiedzieć. i Schelling — a szczególnie ten ostatni — rozwijali i zmieniali swoje pierwotne stanowiska.2 4 POKANT€Z«'SKllt SYSTKMY 1OK AIJSTYCZNK WPROWADZENIE sztuka — z poezja włącznie — ma ten sani przedmiot co filozofia. o tyle w swej późniejszej filozofii religii stara się zrekonstruować na drodze refleksji istotę 1 wewnętrzne życie osobowego bóstwa. Nie trzeba chyba wspominać. że Fichte postulował fundamentalną intuicję intelektualną. jest nauką podstawową. iż na rzeczywistość trzeba patrzeć jako na proces twórczej myśli czy twórczego rozumu. że pokrewieństwo takie istnieje. Chodzi mi raczej o to. Chodzi o to. podczas gdy romantycy skłonni byli eksponować rolę intuicji i uczucia oraz upodabniać filozofie do poezji. ale nie myślał o niej jako o pewnego rodzaju uprzywilejowanym oglądzie mistycznym. Filozofia jest wiedzą o wiedzy. że Absolut może być uchwycony sam w sobie wyłącznie w mistycznej intuicji. Fichte rozpoczyna od postanowienia. Nie ulegało dla niego wątpliwości. iż sam fakt. że — ujmując rzecz ogólnie — filozofowie idealistyczni troszczyli się o myślenie systematyczne. Zatem jako pierwszą zasadę przyjmuje ujawniające się w świadomości czyste ja. To prawda. a to. Według niego jest to zupełnie niesłuszne. Co do Elegia. Wymagane tu jest nie mistyczne czy poetyckie uzdolnienie. z chwilą jednak gdy wprowadził ideę wol nego Boga osobowego. jak widzieliśmy. Duchowi romantycznemu obcy jest sam aparat logiczny Hegla. że filozofia jest sprawą nie apokaliptycznych obwieszczeń. jeśli miała być zachowana Kantowska koncepcja filozofii jako refleksyjnego uprzytamniania sobie przez myśl swej własnej spontanicznej aktywności. chce uczynić sztywnymi i stałymi. czyli nie postulować. jednakże wymogi idealizmu transcendentalnego zmuszają go do — że tak powiem — ponownego wypchnięcia podstawowej rzeczywistości poza świadomość. przynajmniej w jednej z faz swej filozofii. by na to. Mówiąc prawdę. 6. że z perspektywy czasu możemy wykryć cechy romantyczne nawet w jego dialekfyee. To niewątpliwie u I legia znajdujemy najbardziej uporczywy wysiłek. by nie wychodzić poza świadomość. ani u Schellinga byt nie zostaje ostatecznie sprowadzony do myśli. myśl jego z konieczności oddaliła się znacznie od pierwotnego wzorca idealizmu metafizycznego. mającą za zadanie ujawnienie wewnętrznego życia ducha i przekraczanie pojęciowych antytez. który wykracza poza świadomość. Schelling. że to. ale decydująca tu jest różnica form. że choć jego filozofia domaga się podstawowej intuicji intelektualnej. która ujawnia się w refleksyjnej świadomości. gdy o umyśle ludzkim mówi się jako o po prostu skończonym i ach/ kwestionuje się na tej zasadzie możliwość zrozumienia . Zadaniem filozofa jest rozumieć rzeczywistość i doprowadzić innych do jej zrozumienia. co skończone. która w zasadzie jest dostępna dla wszystkich. twierdził stanowczo. przekształcenie filozofii Kaniowskiej w czysty idealizm znaczyło początkowo tyle. Czy też . posługując się poetyckimi obrazami. sposób. co nazwałem idealistycznym programem. bytu poza nią wykraczającego. co rzeczywiste — rozumne. Może ktoś postawić zarzut. to jednak jest ona sprawą logicznego myślenia. Poezja i filozofia różnią się od siebie i nie powinny być mylone. która to myśl wykorzystywali niektórzy romantycy. Dla przykładu. lecz systematycznego myślenia logicznego. widać. lecz w formie symbolicznej. A w swej zwróconej przeciw romantykom krytyce Fichte podkreślał. że i Fichte.by ująć to inaczej -widać wyraźne odstępstwa ocl wzorca ustanowionego przez pierwotne przekształcenie filozofii krytycznej w transcendentalny idealizm. który wykracza poza ludzkie myślenie i ludzką konceptualizację. Tak więc do naturalnego programu ideaiizmu należało również wykazanie. Nie zarzuca całkowicie idealistycz nej skłonności. jak w końcowej postaci swej filozofii postuluje on absolutny i nieskończony Bvt. że ilustrują one trudność w doprowadzeniu do końca tego. Kładł również nacisk na intuicje. Schlegki oraz Hegla. by podkreślić. dzięki której natura Absolutu uchwytywana jest nie w sobie samej. w jaki Hegel odmalowuje ludzkiego ducha jako kroczącego kolejno przez różnorodne stanowiska i bezustannie przechodzącego od jednej tezy do drugiej. Ponadto. pojmowane nie jako rzecz. jakie tradycyjna logika. które dostarcza nauki rozumianej jako wiedza pewna. iż podkreślał on. można zasadnie uznać za wyraz światopoglądu romantycznego. głębiej zaś możemy dostrzec zasadnicze pokrewieństwo z nurtem romantycznym. jest rzeczywiste. jak gdyby było logiczną konsekwencją nieskończoności. To prawda. by istnienie i strukturę rzeczywistości empirycznej dedukować a priori i kładzie nacisk na wolne samoobjawienie się Boga. W gruncie rzeczy cechy romantyczne można wykryć nawet w Heglowskiej logice dialektycznej. że taka interpretacja filozoficznej refleksji jest prawdziwa. jednakże nie chodzi tu o negowanie duchowego pokrewieństwa między metafizycznym idealizmem a romantyzmem. Innymi słowy byt miał być utożsamiany z myślą. spoglądać tak. że Schelling i Schieiermacher byli bliżsi duchowi romantycznemu niż Fichte czy Hegel. Nie zmienia to jednak faktu. estetyczna. Była ona dla niego intuicyjnym uchwytywaniem aktywności. a mianowicie ducha absolutnego. I widzimy. lecz transcendentalna refleksja. to jest bez wątpienia prawdą.

a wszechogarniającym Absolutem — z drugiej. W pokantowskim idealizmie ów proces ludzkiej świadomości jest użyty jako idea stanowiąca klucz do interpretacji rzeczywistości jako całości. musi być ono rozpoznane jako przedmiot. Bnidley. czyli cel owego procesu. Co prawda lelos. i Hegcl podejmuje niew ątpliwie najbardziej zdumiewająca próbę pokazania systematycznie i szczegółowo. ludzkie poznanie Absolutu jest poznawaniem przez Absolut siebie samego. twierdził. ale cel fen jest ideałem. co ma rzeczywiste czv historyczne pierwszeństwo. A filozofia jest twórcza myślą. a gdy osiągnie ten cel — ginie. iż nie-Ja musi być ontologicznie stwarzane przez jaźń. jost zaś nic dająca się przezwyciężyć różnica. co nadaje mu sens.i ' R. lecz w tym sensie. 7. jak to można określić. Bóg jest wyobrażeniowa) ezv naoczną formą. jest jasne. że nie potrafimy pojmować Boga inaczej niż analogicznie i że Boską świadomość potrafimy pojmować jedynie w analogii cio świadomości ludzkiej. iż ludzkie Ja osiąga świadomość tylko pośrednio.2() POKANTONTSKIK SYSTI-IMY IDKAUSTYe. ludzkie poznanie Boga byłoby jakby spojrzeniem z zewnątrz. czy jakkolwiek to nazwać. odmiennego ontologicznie od bytu nieskończonego. Innymi słowy. jako konieczny warunek powracania do samego siebie w ludzkim ciuchci i poprzez niego ustanawia (w sensie ontologicziwin) przedmiotowy świat przyrody. Goliin^wood. I w tym sensie pokantowski idealizm zawiera wyraźne elementy antropornorfizmu. Gdybv Absolut byl osobowym Bogiem. posiadającym odwiecznie i zupełnie niezależnie od ludzkiego ducha doskonalą samoświadomość. że ludzkie poznanie rozwoju świata ujęte jest jako cel teas) rozwoju i jako to. jest w istocie rzecz ą jasną. myślącą samą siebie. Bradkry. ny filozofie przedstawię jako samoreileksje absolutnej myśli czy absolutnego rozumu. że pojęcie bytu skończonego. nie w tym sensie. Oxlbixl 1956. Uznaje się fu. G. w tvm sensie. LoncJon 1908 i\w(L 2). -ii/. który nie jest osiągany w żadnej konkretnej chwili. Cóż jednak rozumie się wtedy przez twórczą myśl? Można dowodzić. który to fakt warto odnotować z uwagi na nierzadkie opinie. Collingwood. 1 5 i . A Afektfthyiical i:W. angielski idealista absolutny. jest przed stawiony jako snmorefieksja świata dokonująca się w ludzkim umyśle i po przez niego.NK przez niego samorozwoju życia nieskończonego Absolutu. Jeśli jednak Absolut jest całą rzeczywistością — światem — rozumianym jako samorozwinięcie się absolutnej myśli. podczas gtiy obraz przedstawiony powyżej odmalowuje po prostu rzeczywisty świat doświadczenia ujęty jako proces teleologiczny. Jednakże w myśli możemy starać się eliminować te aspekty świado mości. w jaki przyczyna sprawcza wyraża sie w swym skutku. I — by ująć to łagodnie — można dowodzić. że im bardziej Hegel utożsamia wiedzę Absolutu o sobie z ludzką wiedza o Absolucie. ApjH^nrtnci' and Realiiy. że nic znaczy to nic więcej niż ideologiczne pojmowanie świata. ona zaś sama jest w efekcie po prostu rozwijająca) się wiedzą człowieka o przyrodzie. „Pomiędzy Bogiem a Absolutem nic ma identyczno ści. nie może się utrzymać przy braku jakiejś jasnej idea analogii bytowej. ale ma też aspekt nieskończony. Pomińmy jednak te kwestię — niezależnie od jej wagi — a zamiast tego odnotujmy. że teizm znajduje się w połowie drogi między jawnym antropomorlizmem politeizmu. która osiąga samorefleksję w ludzkim duchu i poprzez. naturalnej formie jest całkowicie antropornorfiezny. absolutny rozum. który wyraża sie w przyrodzie i w ludzkich dziejach w ten sposób. iż absolutny idealizm jest o wiele mniej antropomorficzny niż teizm. że jeśli w ogóle ma się pojawić świadomość. że nie jest ona niczym innym niż całym bytem. Nie-Ja musi być ustanowione przez ja. jako że wzorzec ludzkiej świadomości jest przenoszony na rzeczywistość jako całość.Z. s. którym jest samowiedza. - - 111 Ic i i . żadnej — by tak to ująć — myśli czy rozumu. . co istnieje. A przy tym przekształceniu Boga w Absolut religia znika. Speciiiutn incutis or tbe Mat) of Kiiotrlctłg c. Załóżmy. o nim samym i o jego dziejach. w której to. na którein . Przekształcenie to nie uchronnie nasuwa bowiem obraz działania nieskończonej myśli. że pokantowski idealizm w swej. [\v j wycLmyru \\ ! roku 1996 ws'horze '/.samowie dza Absolutu i ludzka wiedza o nim są tym samym. czyli — mówiąc inaczej . czym zawsze jest w istocie. które wiążą się ze skończonośeią.-jću.r. a wraz z nim ginie religia" "a Podobny pogląd wyrazi! R.ii4nicniLt — przyp. To prawda.insko i rzeczywistość nic zn:ihiz!ciii lego Ir. Ten og ólny schemat w sposób zupełnie naturalny wyrasta z przekształcenia filozofii Kantowskiej w metafizyczny idealizm. że potrafi wznieść się na poziom myśli absolutnej. że pojęcie Boga nieuchronnie przechodzi w pojęcie Absolutu. czyli podmiot. Są oni jednak identyczni w takim oto sensie. wszystkim. musimy w końcu przyznać. a mianowicie myślą nwślącą siebie. Ponieważ zaś Kant zajmował się ludzkim poznaniem i ludzka świadomością. tym pełniej realizuje wymóg programu idealistycznego. która wy twarza czy stwarza obiektywny świat. iftifii. jest bvt w formie obiektywnej przyrody. musi w końcu uznać. Myśl ma ideologiczne pierwszeństwo w tym znaczeniu. czyli proces zmierzający do samowiedza/. rozrośniecie się jego teorii poznania w kosmiczną metafizykę w sposób nieuchronny pociąga za sobą interpretację procesu całej rzeczywistości według wzorca świadomości ludz kiej. la 11. że przypisywanie nieskończoności procesu uzyskiwania samo świadomości jest jawnym wyrazem myślenia antropotnorficznego. w jaki sposób rzeczywistość jest życiem absolutnego rozumu w jego ruchu ku celowi. Jeśli zachowujemy spekukuywna metafizykę.że uwaga najpierw kieruje się ku nie-jkt. C » . Otóż w tvm przypadku nit: ma nie poza światem. co absolutne. ja może później zwrócić się ku sobie samemu i refleksyjnie uprzytoihnić sobie siebie w swej aktywności. Jest rzeczą oczywistą. kiedy umysł próbuje pomyśleć nieskończoność w sposób konsekwentny. s. niego. W tym zaś przypadku zmienia się cały wzorzec idealizmu wysunięty przez początkowe przekształcenie filozofii Kanta. objawia się świadomości religijnej" ". Wszelako tym. W ruchu rym rozum staje się w rzeczywistym istnieniu tym. z jednej strony. rzeczywistością jako całością. nigdy więc faktycznie nie dochodzi do utożsamienia bytu i myśli. że absolutne ja. „Bóg nie może zatrzymać I - - - si ę w pobliżu Absolutu. że umysł ma swój aspekt skończony. Inny aspekt odst ępstwa od naturalnego wzorca: idealizmu pokantowskiego można wyrazić w następujący sposób.

że albo przyroda jest nieświadomym umysłem (czv. Według Fichtego absolutne Ja jest nieograniczoną aktywnością.całej rzeczywistości. Tak więc absolutne Ja musi wyrażać się we wspólnocie skończonych podmiotów — jaźni — z których każdy dąży do osiągnięcia prawdziwej wolności. z pewnością jednak jej charakter nie jest mniej antropomorficzny niż filozoficznego teizmu. który dąży do świadomości. uważał on. kiedy dojdzie cio stwierdzenia istnienia osobowego i wolnego Boga. która leży u podstaw przyrody. Stąd w sposób nieunikniony na plan pierwszy wysuwai się problem moralnego działania.sposób. 8. II Fichtego nacisk pada na wolność jednostki przejawiającą się w działaniu. którym jest samowiedza. jego odpadnięcia od Boga i powrotu do Niego. jeśli jednak nie jesteśmy gotowi przyznać. czyli myślącą sielaie myśl. którą można przedstawić jako ciążenie do świadomości własnej wolności. skończył się — mówiąc chronologicznie — ponownym zbliżeniem do filozoficznego teizmu. można powiedzieć. że jest to jedyny możliwy sposób spoglądania na proces światowy. że ku celowi. że duchowa rzeczywistość. by tak twierdzić. jakie przywiązują one cło wolności. Jak zobaczymy później. która sama nie jest świadoma. utrzymywać. a która uzyskuje samoświadomość w człowieku i poprzez niego. co naraziłoby nas na zarzut. żer świadomość5 ta domaga się przekształcenia jego dawnej idei Absolutu w idee osobowego Boga. gdy rozważy się metafizyczne przesłanki poszczególnych filozofów. że ostateczna rzeczywistość duchowa staje się samoświadoma w kosmicznym procesie i poprzez niego. W tym zaś można niewątpliwie dostrzegać odbicie własnego. poza tą. wtedy na świat jako całość przenosimy wzorzec rozwoju ludzkiej świadomości. Schelling. W rozdziale tym zajmowaliśmy sie głównie niemieckim idealizmem jako teorią . który spontanicznie ustanawia przyrodę jako nieodzowny warunek wstępny cło osiągnięcia świadomości w ludzkim duchu i poprzez niego? A jeśli przyjmiemy któreś z tych stanowisk. pełnego dynamiki i energii temperamentu filozofa. zarazem zacznie się zajmować problemem wolności człowieka. iż sądzimy.2 8 FORANtiOTSIUlt SYSTEMY IOEAUSTYCZNE WPROWADZENIE l>) Otóż jeśli istnieje duchowa rzeczywistość. jeśli jednak wraz z Schellingiem z jego późniejszej filozofii religii utrzymywać. nie musimy sit' jednak stwierdzenia. większy zatem nacisk trzeba położyć sia refleksyjne poznawanie przez człowieka życia ducha (życia człowieka jako istoty rozumnej) niż na filozofię przyrody. popycha świat jakaś wewnętrzna konieczność. Nie ma też oczywiście wielkiego podobieństwa między nim a chrześcijańskim pojęciem Boga. Ale charakterystyczna cecha. instynktów i impulsów i gdyby patrz. ale odrzuciłby druga. W ostatnich bowiem latach filozofia Schellinga była właściwie filozofią świadomości religijnej. który bezpośrednio nastąpił po filozofii Kanta.czy raczej zespołem teorii . przynajmniej w Bradleyowskim rozumieniu. w jaki sposób mamy ją pojmować? jeśli ujmiemy ją jako nieograniczoną aktywność. musimy. Nie można już bowiem twierdzić. I tego wiaśnie należałoby się spodziewać. uśpionym duchem). Według Fichtego z jednego punktu widzenia człowiek jest zespoleni naturalnych popędów. że wybór tego konkretnego modelu jest wyznaczany przez znamienne dla intelektualistów faworyzowanie wiedzy dla samej wiedzy (czyli że wyznaczany jest przez szczególny sad wartościujący). rer. Interpretacja ta zmierza przynajmniej cio zaproponowania modelu ideologicznego. Być może przekształcenie filozofii krytycznej w metafizyczny idealizm domaga się w rzeczy samej takiej operacji. którą rozumie się jako wiedzę o sobie tegoż świata. Schelling przystałby na pierwszą tezę. natomiast daje podstawy świadomości. Jednakże niełatwo jest zrozumieć pojęcie ostawcznej rzeczywistości. Znamienną cechą idealistycznych filozofii człowieka i społeczeństwa jest znaczenie. z filozoficznego punktu widzenia.icii i i e < ą . ale. Czyż jednak możemy mieć inna podstawę. Filozofia Fichtego z istoty swej jest dynamicznym idealizmem etycznym. która jest przynajmniej logicznie pierwotna względem przyrody. dokonująca się w człowieku i poprzez niego. Bardziej adekwatnie ujawnia się on przeto w ludzkim duchu i w jego życiu niż w przyrodzie.. i .ee* na niego wyłącznie w ten . wtedy w sposób nieunikniony zmienia się model schematu idealistycznego. Jednakże świadomość istnieje wyłącznie w formie świadomości jednostkowej. że słowo „wolność" wszędzie jest używane w tym samym sensie. modelu ruchu ku ludzkiej wiedzy o świecie. kolei według ! legia Absolut można zdefiniować jako Ducha. A ponieważ Schelling przeżył I logia o ponad dwadzieścia lat. sumoujawniajacego się Absolutu. która jest zarazem duchowa i nieświadoma. musi być ono przekształcone: w pojecie Absolutu. lak widzieliśmy. to uzyskujemy w większym lub mniejszym przybliżeniu teorię Fichtego tak zwanego ja absolutnego. Ale oczywiście nie wynika z tego. jest Bytem osobowym. że świadomość religijna domaga się pojęcia Boga. cio swych rozważań feozoficznych wprowadzał bez wątpienia elementy jawnie antropomorfieznea zarazem jednak rozwój jego myśli ku teizmowi stanowił odejście od tego szezególnego odgałęzienia antropomorfizmu. że nurt idealistyczny. jak to ujmuje Schelling. próżno byłoby mówić '" Nader b . "/. które :>\vei\svina icsi było eliarakterystyczrzv te i KwtnsUi tit xairzvniv\v:ic. Bradley twierdzi. albo że poza nią istnieje nieświadomy umysł bądź rozum.) nurtu idealistycznego jest również filozofia człowieka. jak się wydaje.

które przeszkadzają ich swobodnemu rozwojowi moralnemu. przyczyniły się częściowo do . jaka forma organizacji społecznej. jest określone w dużej mierze przez umiejscowienie społeczne człowieka. eksponując pojęcie powołania moralnego. ustanawianiu moralnego porządku świata. W młodości Fichte lwi entuzjastycznym zwolennikiem rewolucji francuskiej i uwaźalr że wyzwala ona ludzi od tych form życia społecznego i politycznego. kich mówi też czasami tak. które powinien on spełnić w świecie. ekonomicznej i polityczne] najlepiej nadaje się do sprzyjania rozwojowi moralnemu człowieka? I Piekle czul się zmuszony kłaść coraz większy nacisk na pozytywną rolę społeczeństwa politycznego jako siły wychowującej moralnie. idobnie jak u Kanta. mianowicie nad dominacją napoleońską i nad wojna wyzwoleńcza. rzecz jasna. Ale jako duch człowiek nie jest — by tak rzecz — przywiązany do automatycznego zaspokajania jednego pragnienia po drugim: może skierować swa działalność na cel idealny i postępować zgodnie z ideą obowiązku. i kładzie nacisk na wolny czyn w imię wolnego czynu. Choć jednak Piełtte uwypukla przede wszystkim działanie jednostki i jej wznoszenie sie ponad niewolę naturalnych popętlów i impulsów ku zgodnemu z obowiązkiem życiu w działaniu. wolność ma tu sens wzniesienia się ponad życie zmysiowej pobudliwości oraz działania jako istota rozumna i moralna. Roi ii to. Powołanie człowieka. refleksje nad współczesnymi wydarzeniami politycznymi. które zbiegaj. j a k gdyby działanie było celem samym dla siebie. Później jednak zrocizito sie pytanie. ciąg działań. dosrrzemt.) się we wspólnym celu idealnym. przez jego sytuację — powiedzmy — jako ojca rodziny. że trzeba nadać jakaś treść idei wolnego czynu moralnego. A choć w późniejszych latach.UW S Zh o wolności. I na koniec uzyskujemy obraz wielości powołań.

. Kiedy jednak zwrócimy się ku lleglowi. które ktoś jako istota rozumna wyznacza samemu sobie. I na I legia w młodości oddziaływa! ferment rewolucji francuskiej oraz pęd ku wolności. . jak diugo ludzie nie osiągnęli jeszcze pełni rozwoju moralnego. która wyraża się w państwie. w którym Niemcy mogą znaleźć prawdziwa wolność. rozumianą jako sama nieobecność przeszkód. nastąpiłby zanik państwa. od wolności pozytywnej. Moralność jest co cło swej istoty moralnością społeczną. lak zauważył Kant. Formalne prawo moralne uzyskuje treść i obszar zastosowania w życiu społecznym. jednakże ostro odgranicza wolność negatywną. które wykraczają poza jej pragnienia jako konkretnej jednostki. "Pak wiec wolność pozytywna obejmuje utożsamienie się danej osoby z celami. będącego jedynym miejscem. Gdyby człowiek był w pełni rozwinięty jako istota moralna. zaś termin „wolność' odgrywa w jego filozofii rolę. Jak Zobaczymy we właściwym czasie.nasilenia się w jego myśli poglądów nacjonalistycznych oraz do położenia nacisku na kulturalną misję zjednoczonego państwa niemieckiego. To jednak. jednak ideą bardziej dla niego charakterystyczną jest to. moralna wolność obejmuje posłuszeństwo wobec takiego tylko prawa. co rozumne. iż państwo tak długo jest koniecznym narzędziem zabezpieczenia systemu praw. jest powszechne. jest osiągana przecie wszystkim przez' utożsamienie szczegółowej woli danej osoby z głoszoną przez Rousseau wolą powszechną. Hegei przedstawia ludzkie dzieje jako ruch ku pełnemu urzeczywistnieniu wolności. a szczególnie w państwie. spotykamy odmienną postawę. wybitną.

o doprowadzenie swej niższej jaźni jakby do współbrzmienia z wolną wolą. Kiedy Ilegei wykładał w Berlinie teorię polityczną i opisywał państwo w górnolotnych terminach. W charakterze poprawki irzeba dodać. Odmiennie jednak rozkładają akcenty. rozważane jest przeto w kontekście społecznym. . i u Hegła. jeśli nie uzna za wartość subicKtywneą czyli jednostkowej wolności i nie znajdzie dla niej miejsca. wolności w imię wolności. Natomiast llegel kładzie nacisk na człowieka jako członka społeczeństwa politycznego oraz na społeczne aspekty etyki. zamiarem jego nie byka uczynienie ze słuchaczy totaiilarestów. lecz obudzenie w nicti świadomości społecznej i politycznej oraz przezwyciężenie tego. i Hegel starają się przekroczyć formalizm etyki Kaniowskiej. która zmierza do całkowitej wolności. Jako korektę czy przeciwwagę dla tego podkreślenia trzeba dodać. Tym jednak. umieszczając moralność w kontekście społecznym.I Fiehte zatem. jeśli będziemy wraz z Fiohfem mówić o czynie dla samego czynu. Ponadto według [legia polityczne instytucje stanowią konieczną podstawę wyższych duchowych działalności człowieka — sztuki. co uważał za niefortunne jednostronne podkreślanie wewnętrznej strony moralności. laciite kładzie nacisk na jednostkowa wolność i na działanie w zgodzie z obowiązkiem zapośredniczanym przez sumienie osoby. że dla Hegła żadne państwo nie będzie w pełni rozumne. religii i filozofii — w których wolność ducha osiąga swój najwyższy wyraz. Ale w etyce Ficbfego nacisk pada na walkę jednostki o przekroczenie samej siebie. czego chyba brak i u Fichfego. że jednostkowe powołanie moralne jest rozpatrywane jako element systemu powołań moralnych. jest być może jasna teoria absolutnych wartości moralnych. Wolność pozytywna jest czymś. co można osiągnąć przez uczestniczenie w większej całości organicznej.

W jednym okresie swego filozoficznego rozwoju wykorzystał on sporo idei tego pierwszego. że postanowi! dodać filozofię sztuki i intuicji estetycznej. Oczywiście niektórzy będą utrzymywać. drugiej natury. nadajemy jej konkretną treść i unikamy formalizmu etyki Kaniowskiej. przedstawiając moralną działalność człowieka jako zmierzająca do stworzenia. moralnego Lądu światowego. iż rzecz tak się właśnie ma. i I legła. Wszelako różnica między jego postawą a postawą Fieltiego uwidoczniła się w tym. podczas gdy u Schelłinga pada on na estetyczną intuicję jako klucz do ostatecznej natury rzeczywistości: Schelling bardziej też wy- . Wizja Sehellinga dość się różniła od wizji i Fichtego. jeśli jednak nie zgadzamy się z nimi. którą faktycznie przedstawia Ilegei. którym przypisywał wielkie znaczenie metafizyczne. 'tle jednocześnie ponosimy ryzyko.możemy wyrażać w ten sposób uświadomienie sobie niepowtarzalnego charakteru powołania moralnego każdej z ludzkich istota Ale jednocześnie narazimy się na ryzyko eksponowania twórczej osobowości i niepowtarzalności jej powołania moralnego kosztem powszechności moralnego prawae Kiedy natomiast wraz z Uległem uspołeczniamy moralność. do stworzenia świata moralnego w obrębie świata fizycznego. domagać się będziemy teorii absolutnych wartości bardziej jasnej i adekwatnej niż ta. iż w konsekwencji moralne wartości i wzorce stają się po prostu relatywne względem różnych społeczeństw i okresów kulturowych. u Fichtego akcent jest położony na walkę moralną i na wolne działanie moralne.

fłegel nie koncentrował I . Wielu z tych.. że odsłania się im sens przeszłości i znaczenie procesu historycznego. filozofia człowieka w sposób naturalny nabrała wyraźnego zabarwienia religijnego. Ale zagadnienia te są rozpatrywane w kontekście metafizyczny m. Osobowość zaś to coś. wspomniane przed chwila poglądy na wolność i osobowość doprowadziły Schellinga do teozoficznyeh spekulacji wokół natury Boga. Z kolei jego koncepcje natury Boskiej oddziaływały na sposób widzenia człowieka. Kiedy jednak jego uwagę zaczęły absorbować problemy teologiczne. Przykładowo. co trzeba zdobyć przez wyłonienie się światła z ciemności. największego spośród niemieckich idealistów. Wolność — jak mniemał to możność1 wyboru miedzy dobrem a ziem. że jego analiza społeczeństw a ludzkiego i filozofia historii robią wielkie wrażenie.FOKANTOWSI> . Powróćmy do Hegla. Co więcej. Nie ulega wątpliwości. którzy słuchali jego wykładów z historii. to znaczy przez oczyszczenie niższej natury człowieka i poddanie jej rozumnej woli. SYSTEMY IDEALISTYCZNI: chwalą artystycznego geniusza niż bohatera moralnego. musiało czuć.

że filozofia polityczna zdolna jest - by tak powiedzieć — kanonizować społeczne i polityczne formy społeczności czy kultury.się jedynie na rozumieniu przeszłości. i wydaje je na świat. To Ilegeł jest autorem słynnego powiedzenia. polityczna i etyczni). U Karola Marksa spotykamy się z odmienną postawa. Zadaniem filozofa jest pojąć ruch historii. aby zmieniać istniejące instytucje i formy organizacji społeczeństw a w zgodzie z wymogami ideologiczneg o ruchu . czy też nawet przejrzała — właśnie w chwili. pragnął rozbudzić u swych studentów świadomość społeczna. a w szczególności dla niemieckiego życia politycznego. że jego analizy rozumnego państwa mogłyby dostarczyć wzorców i celów dla życia politycznego. Jak już wspominaliśm y. że sowa Mi nerwy wylatuje o zmierzchu i że kiedy filozofia maluje swój świt o szarej godzinie. wtedy pewne ukształtowan ie życia już się zestarzało. Kultura czy społeczność uzyskuje samoświadomość w filozoficznej refleksji i poprzez tę refleksję wtedy. czy nowycłi form społecznopolitycz-nych. kiedy proces życia domaga się nowych społeczności. Sadził też bez wątpienia. Żywo uprzytamniał sobie fakt. które już właśnie przemijają. Ale nacisk położony jest na rozumienie. kiedy już dorosła i dojrzała.

dziejów. W pewnym sensie Hegel spogląda wstecz. Marks. Nie ma tu potrzeby rozważać. co dałoby się porównać z Marksowskirn zapałem misyjnym. nie neguje konieczności i wartości rozumienia. myślał w sposób zbyt historyczny. Gdybyśmy u filozofów idealistyczny ch chcieli znaleźć coś. Gdy patrzył wstecz na dzieje świata. by wierzyć w spełnienie się jakiejś filozoficznej Utopii. iż na jego filozofię spada misja ratowania ludzkiej społeczności. podkreśla jednak jego rewolucyjna funkcję. że 'historia zakończyła się wraz z nadejściem dziewiętnasteg o stulecia. Poza tym. czy też nie. Hegel natomiast jakby czuł spoczywający na jego barkach ciężar i balast całej Historii. Marks — w przód. . Jak zobaczymy w odpowiednic h rozdziałach. czy Marksowski pogląd na funkcję filozofa jest do zaakceptowan ia. trzeba by się zwrócić bardziej ku lachtemu niż ku Hegiowi. Wystarczy odnotować różnicę miedzy postawą wielkiego idealisty i postawą społecznego rewolucjonist y. oczywiście. Fichte namiętnie wierzył. jego pierwszoplanowym celem było zrozumienie ich. chociaż z pewnością nie wyobrażał sobie.

Ale jako mały chłopiec wzbudził zainteresowa nie miejscowego arystokraty barona von Militz. w Rammenau w Saksonii. który postanowił zapewnić mu edukację. zapisał się na .Ogólna idea dwóch dedukcji świadom ości ~~ Dedukcja teoretycz na Dedukcja praktyczn a Komentar ze do Fichtego dedukcji świadom ości. Pochodził z biednej rodziny i normalnie nie znalazłby możliwości odbycia studiów wyższych.Trzy podstawowe zasady filozofii Uwagi wyjaśniaj ące do dialektyc znej metody Fichteg o Teoria wiedzy a logika formalna . Johann Gottlieb Fichte urodził się w 1/62 r. 1. W odpowiednim czasie został wysłany do słynnej szkoły w Pforta. W 1780 r.ROZDZIAŁ II FICHTE (1) Życie i pisma -W poszukiw aniu podstawo wej zasady filozofii: wybór między idealizme m a dogmatyz mem Czyste Ja i intelektualn y ogląd Komentar ze tło teorii czystego Ja. fenomenologia świadomo ści a idealistyc zna metafizy ka . gdzie miar się uczyć Nietzsche.

gdzie studiował Rousseau i Montescjuie u. Jednakże determinizm nie odpowiadał w rzeczywistośc i aktywnemu i energicznemu charakterowi Fichtego czy jego silnym zainteresowan iom etycznym. Z przyczyn finansowych Fichte musiał przyjąć posadę nauczyciela w rodzinie mieszkającej koło Zurychu. efekt działania był dokładnie odwrotny do zamierzeń pastora. na zawsze jednak pozostał on dla niego jedną z wielkich możliwości w filozofii. Później Fichte miał się okazać przeciwnikie m spinozyzmu. przenosząc się następnie do Wittenbergi i do Lipska. Ponieważ jednak krytyka ta wydała się Fichtemu nadzwyczaj słaba. kiecly prośba ucznia o wyjaśnienie . Aby zaradzić temu przykremu obrotowi spraw. ~'\i> tniKcie studiów Piclite coraz bardziej akceptował teorię determinizrnu . zaopatrzony m w krytykę Wolffa. pewien uczynny duchowny zalecił mu Etykę Spinozy w wydaniu. Jego zainteresowanie Kantem zrodziło się wtedy. i nasłuchiwał wieści o rewolucji francuskiej zwiastującej wolność. wkrótce też zastąpiło go akcentowanie moralnej wolności.uniwersytet w jenie jako student teologii.

lecz również metafizyka. Reinhold1. 'A w roku 1798 Das System der SUtenlebrc („System teorii etycznej". Kładł wielki nacisk na moralny cel rozwoju świadomości czy ujmując to konkretnie na moralny cel ludzkiej egzystencji. publikuje Gnindlage des Kahirrecblsi'Podsta wy prawa naturalnego). j a k w l'~9ó r.)>OKANTOWSKIK SYSTEMY lOIWUSTYCZNK iSCHTE ( 1 ) Teorię Wiedzv pojmował jako przedstawianie systematycznego rozwoju. który prowadzi od jednej ostatecznej zasady do zespołu sądów podstawowych. Teoria Wiedzy jest więc nie tylko epistemologia.). Obydwa tematy mają być rozpatrywane . fielite był jednak daleki od koncentrowania się wyłącznie na dedukcji świadomości. te zaś fundują i umożliwiają wszystkie nauki szczegółowe. Widzimy więc. Ale przedstawianie takiego rozwoju jest zarazem portretowaniem rozwoju twórczej myśli. czyli odmiany poznania.

„wedle zasad Teorii Wiedzy". by uczynić jasnym to. to jej wyróżniającą się cechą są niestrudzone wysiłki. opublikował dwa wprowadzenia do Wissenschaflslehre . Często słyszy się ubolewania — poniekąd nie pozbawione o< niejasność metafizycznych idealistów.jasny jak słońce referat dla szerszej publiczności o prawdziwej istocie najnowszej filozofii. a w 1801 e Sonnerklarer Bericht. będącej systemem etycznego idealizmu. . że tak jest. ujawniają bowiem prawdziwy charakter filozofii fichtego. by rozjaśnić idee i zasady Teorii Wiedzy. A choć nie ulega żadnej wątpliwości. w okresie 1801-1813 r. lokojnym Reinhol d zaaprobo wał filozofie Pichcego i seii się jej onrońcą. Jeśli jednak chodzi o działalność oisarską Hieniego. W 1810 u opublikował Die Wissenschaflslehre iti ihrern allgenieinen Umrisse („Teoria wiedzy w ogólnym zarysie") i Talsacbeu . bęuąc juchem. po kilku latach zwrócił się ka innym prądom myślowy m. Tytuł jest może nazbyt optymistyczny. w każdym razie daje świadectwo wysiłków autora. co miał na myśli. Tak więc w 1797 r. prace te jednak nie stanowią jedynie dodatków do Wissenschaftslebre. O koio 1797 r. Co więcej. próba zmuszenia czytelnika do jej zrozumienia". Fichte na użytek wykładów ułożył kilka zmienionych wersji "Wissenschaflslehr e.

Ale szczytowym przewinieniem Fichtego było opublikowanie w 1798 ta artykułu Uber den Gnmcl ttnseres Glauhens an eine goiHiche Wellregiertmg ÓT) podstawie naszej wiary w Boskie rządy nad światem"). by podniosły język Fichtego sugerował romantyczny panteiznn aie sami romantycy dostatecznie dobrze zrozumieli sens tej książki. który to porządek ma być stwarzany i podtrzymywany przez ludzką wolę. ale bez powodzenia. Schleierrnncher na przykład dostrzegał.des Benensslseim („Fakty świadomości". których adresatem jest bardziej szeroka wykształcona publiczność niż zawodowi filozofowie. W 1800 r. i w bardzo krytycznej recenzji utrzymywał. drugie wydanie 1815 r. jest to manifest na rzecz idealistycznego systemu autora. Fichte opublikował Die Beslitninting des Aienscben (Powołanie człowieka). Praca ta należy do jego tak zwanych tekstów popularnych. że identyfikuje on Boga z moralnym porządkiem świata. przeciwstawionego romantycznej postawie wobec przyrody i wobec religii.) \%' J799 u kariera Fichtego w jenie gwałtownie się* zakończyła. Filozof próbowali się bronić. Stał sio on już wcześniej źródłem pewnych antagonizmów na uniwersytecie z racji swych planów reformy stowarzyszeń studenckich oraz z racji wykładów niedzielnych. które w oczach kleru stanowiły naruszenie przywilejów księży. że wroga reakcja Fichtego na ideę powszechnej konieczności w przyrodzie była w istocie* spowodowana tym. W 1799 r. Łatwa) co prawda o to. że troską Fichtego jest podważenie wszelkiej próby pojednania spinozyzmu z idealizmem. musiał opuścić jenę i udał się do Berlina. Jego ukazanie się doprowadziło do oskarżenia Fichtego o ateizm na tej zasadzie. że jego zainteresowania koncentrowały się .

jak już wspominaliśmy. w której przedstawił swego rodzaju socjalizm państwowy.na człowieku jako skończonej niezależnej istocie. W opinii Schleiermachera zamiast po prostu przeciwstawiać człowieka przyrodzie Fichte powinien poszukać wyższej syntezy. którą za wszelką cenę trzeba wynieść ponad przyrodę. która uwzględniłaby prawdę spinozyzmu. lecz również za prawdę zbawczą w tym rozumieniu. że . Co najmniej pod tym względem przypomina Platona. System swój uważał za prawdę nie tylko filozoficzną w abstrakcyjnym akademickim sensie. Fichte opublikował pracę Der geschlossene Handcls-siaal (Zamknięte państwo handlowe). W tym samym 1800 r. Miał kiedyś nadzieje. Fichte miał w sobie coś z misjonarza. że właściwe zastosowanie jego zasad doprowadziłoby do reformy społeczeństwa. zarazem nie negując moralnej wolności.

i że krasomówstwo stosowniejsze będzie do uczczenia zwycięstwa. wystąpił z Moiuarrii do narodu niemieckiego — Reden cm die deulsche Naiiori. a o Boga. Na pierwszy przynajmniej rzut oka wydaje się. a w zimie 1805-1806 r.36 masoneria może się okazać odpowiednim narzędziem do wprowadzenia reformy moralnej i społecznej. a Uher das Wesen des w zimie 1807-1808 r.. trzeba pamiętać o okolicznościach. takich jak Novalis. wystąpił w Berlinie z cyklem wykładów Die Anueeisungeri zum sełigen Lehen odór ciuch die Religionslebre („Sposób na życie świątobliwe albo też teoria religii"). ale powrócił w 1. któiy opisany jest jako zgodne z rozumem uporządkowanie stosunków międzyludzkich w imię wolności. Fichte zaofiarował się. Wykłady były również zwrócone przeciw filozofii przyrody. by mówiły czyny niż słowa. zwrócił się więc ku rządowi pruskiemu i praca jego była naprawdę programem przedstawianym rządowi do wprowad żeni a. iżby idee religijne. Gdy wypadki przyjęły niebezpieczny bieg. że owa praca o religii ukazuje radykalne odejście Pichtego od filozofii wykładanej we wcześniej- POKANTOWSKSK SYSTEMY IDKAUSTYCZNE ricriTE o) szych pismach. by później zrobić z nich skrajnie nacjonalistyczny użytek. Fichte opuścił Berlin. niepomny nieprzystawalności obu elementów. w jakich były wygłaszane: był to wszak okres panowania Napoleona. czyli o to. 'ichte wygłosił w Erlanąen wykłady Gelebrten (. Tieek i dwaj Selileglowie. iż towarzyszyć będzie pruskim oddziałom jako świecki kaznodzieja czy mówca. Tieck zapoznał Ncwalisa z pismami Boehmego i niektórzy z romantyków byli entuzjastycznymi wielbicielami szewcarnistyka z Gorlitz. w których filozof w górnych i płomiennych słowach mówił o kulturalnej misji narodu niemieckiego". Nominację profesorska otrzyma! jednak taktycznie w kwietniu 1805 r. Ale polemiki te są w pewnym sensie uboczne względem ogólnej filozofii historii szkicowanej w tych wykładach. w niczym też nie 'budziło jego sympatii marzenie Novalisa o przywróceniu teokratycznej kultury katolickiej. nadały się do tego. W rzeczy samej Schelling oskarżył Fichtego o plagiat. Jednakże nadzieja ta zawiodła go. więcej o Absolucie i życiu . Odpowiedziano mu jednak. która rozwijał jego dawny uczeń Schellirtg. fichte przyjął propozycję objęcia katedry w Erlangen. a przerwę tę wykorzysta! na prowadzenie w Berlinie wykładów zatytułowanych Grundzu-ge des gegeniućirligcn Zcilalters (Rysy zasadnicze epoki współczesnej).807 u.O naturze uczonego"). Apele te. Mniej tu słyszymy o ja. Aby jednak być sprawiedliwym wobec Fichtego. prezentowane w „teorii religii". iż zdaniem króla bardziej teraz pora. Ale Fichte nie podziela! tego entuzjazmu. Pichfeaiiska „współczesna epoka" stanowi jedną z epok w historycznym rozwoju człowieka ku celowi. Kiedy w 1806 r. Wykłady zostały W 1805 u opublikowane w 1806 r. W 1804 r.. Napoleon zaatakował Prusy. gdy przejmie i zastosuje zasady Wisscmcbafls-lehre. W wykładach tych atakował poglądy romantyków. iż zaczerpnął pomysły z Schellinga teorii Absolutu i próbował zaszczepić je na Wissenscbaflslebre. były w jakikolwiek sposób niespójne z jego pierwotną filozofią. Niemniej Fichte wzbraniał się przed uznaniem.

nauka musi mieć swą zasadę naczelną [Gmnd-scilzi. jak Schlegel wyglos 2 Nie iniw bvi ciuch wykładów o misji kulturowej Nieniii przełomie 1803-1804. Mógłby co prawda ktoś chcieć zaprotestować przeciw tezie. lecz kilka różnych nauk"3. Jest to jednak . „Każda. podczas gdy dla Fichtego filozofia jest nauką o nauce. według Fichtego.) Ale też może nauka mieć nie więcej niż jedną zasadę naczelną. któiy zależy ocl rego. Na początku 1814 o zaraził się tyfusem od żony. . zapoznając się z mysia Fichtego. wiedzą o wiedzy (Wissenscbaflslebre). Dlatego też twierdzenie podstawowe filozofii musi być niedowodliwe i prawdziwe na mocy własnej oczywistości. niemniej taki jest właśnie istotny składnik tego.. Ono zaś rzuca światło na to. ma niewiele wspólnego z romantycznym wyobrażeniem pokrewieństwa między nią a poezją. jak zobaczymy. Innymi słowy filozofia jest nauką podstawową. która nabawiła się go pielęgnując chorych.Rok 1810 był świadkiem założenia Uniwersytetu Berlińskiego. stajemy wobec wstępnej opcji. ona sama musi być pewna bezpośrednio*"*. co stanowi ową zasadę naczelną filozofii? jednakże zanim odpowiemy na nie. iż każda nauka musi mieć jedną i tylko jedną zasadę naczelną.. „Wszystkim innym twierdzeniom będzie przysługiwać pewność tylko pośrednia.rzecz jasna — nauka szczegółowa. w rzeczywistości nie stosuje się on do programu. wobec wyboru. Koncepcja filozofii. jako przykład nauki Fichte podaje geometrię. iż powinna stanowić zespół twierdzeń. Ale poięeie wstępnej opcji wymaga pewnego wyjaśnienia. Od roku 1811 do 1812 był rektoreni tej uczelni. Tutaj zaś. Zmarł 29 stycznia tegoż roku. istnieć musi zasada naczelna. Ale kwestię tę na chwilę trzeba odłożyć na bok. drugiego rodzaju — w innym. od której wychodzi Fichte. a przynajmniej powinna nią być. jak Fichte pojmuje naukę. Ludzie jednego rodzaju skłonni będą iść w jednym kierunku. Filozofia jest nauką. które pragniemy znaleźć. . której w zasadzie mogłaby dokonać maszyna. któiy sugerowany jest przez takie pojmowanie filozofii. Po drugie.Mówiąc inaczej. jakiego typu człowiekiem się jest. w praktyce jego filozofia nie jest taką ściśle logiczną dedukcją. Fichtego zaś •wyznaczono na dziekana wydziału filozoficznego. gdyż inaczej stanowiłaby nie jedną. czyli sad mający pierwszeństwo logiczne. 2. w jakim kierunku będziemy poszukiwali twierdzenia. które tworzą systematyczną całość tego rodzaju. zaczerpnięta z pewności naczelnej zasady. Znaczy to. I istotnie. Inspiracją dla takiej koncepcji nauki jest tu bez wątpienia model matematyczny. Gdyby bowiem jej twierdzenie podstawowe dało się dowieść na terenie innej nauki. Najpierw pojawia się pytanie. filozofia nie byłaby nauka podstawową. (. że w obrębie logicznego uporządkowania każde z nich zajmuje właściwe mu miejsce. musimy zadecydować. po pierwsze. czy mówiąc inaczej.

Cały system owych przedstawień nazywa Fichte „doświadczeniem". gdy szukać będzie podstawowej zasady filozoficznej. zwróci się ku inteligencji. ■wybór. którym towarzyszy poczucie konieczności. nawet jeśli nie zawsze używa tego terminu w tym ograniczonym sensie. trzeba wytłumaczyć. by wyjaśnić podstawę wszelkiego doświadczenia (Erfahriing). J. którego prawdziwie pociąga wolny podmiot moralny i który prawdziwie jest nim zainteresowany. którą Karl Jaspers nazywa „psychologią światopoglądów". że są mi one narzucane. „Krótko mówiąc: niektórym naszym przedstawieniom j YorsielltingerĄ towarzyszy poczucie wolności. iż filozofia powołana jest do tego. jest jednak przekonany. Od samego początku widać więc jasno. Przedstawienia. "Ponieważ brak go jest dogmatykowi. Dogmatyzm zaś prowadzi ostatecznie do materializmu i detenninizmu. Za pozornie niewinnym zachowaniem przez Kanta rzeczy samej w sobie Fichte dostrzega bowiem czające się widmo spinozyzmu: wysunięcie na plan pierwszy przyrody i zniknięcie wolności. Fichte zaś uznaje. odpowiedzią będzie. że nie znalazł jeszcze takiej zasady. że filozof. łaciatego ideę wpływu. Gdy zapytać. podczas gdy ku dograatyzroowi będzie się skłania! filozof. Idąc w ślady Kanta. jeśli rozważymy treści świadomości. narzucana podmiotowi?" „Odpowiedź na to pytanie jest zadaniem filozofii"". może starać się wyjaśnić doświadczenie jako skutek rzeczy samej w sobie. nie odwołując się do Kaniowskiej idei rzeczy samej w sobie. nie możemy odwołać się do teoretycznej wyższości systemu. którego dokonuje filozof. starali się osiągnąć kompromis. zobaczymy. trzeba odrzucić kompromisy. że niektórzy filozofowie. Otóż możemy zapytać. z naciskiem podkreśla prymat rozumu praktycznego. Na jakiej jednak zasadzie filozof ma dokonać wyboru pomiędzy dwiema otwierającymi się przed nim możliwościami? Nie może się odwołać do żadnej podstawowej zasady teoretycznej. Aktualne doświadczenie jest zawsze doświadczeniem czegoś przez doświadczającego. jest przeto zainteresowaniem dla jaźni i w niej. .. poczucie. Ale w procesie. że jest to najwyższe z zainteresowań. że istnieją dwa rodzaje doświadczeń. jakim jest typem człowieka. ale musi zdecydować. Po drugie. któremu brak owej dojrzałej świadomości moralnej. Tamże. Ale w książce takiej jak nasza trzeba poskromić pokusę. w obliczu którego stają filozofowie. Carewicz. wydaje sie. można oczywiście odłączyć od jego historycznie uwarunkowanego obrazu pierwotnego wyboru. kładzie on nacisk na rzecz. prymat woli moralnej. co jest podstawą doświadczenia? W jaki sposób wyjaśnić ten oczywisty fakt. nie zaś ku nie-Ja. może starać się wyjaśnić doświadczenie (w sensie opisanym w poprzednim akapicie) jako produkt inteligencji samej w sobie. Ale grlv spaceruję londyńską ulicą. 11CHTK (1) 39 F«chte pojmuje zadanie filozofii oraz problemy. czyli jako produkt twórczej myśli. Druga jest drogą „dogmatyzmu". inteligencja zostanie ostatecznie zredukowana jedynie do roli epifenomenu. że bardzo duża klasa przedstawień jest. I oto otwierają się przed nim dwie drogi. jak się wydaje. trzeba pójść drogą czystego idealizmu. To prawda. co widzę lub słyszę. W Plencszym uproioadzcmiu do Teorii Wiedzy Fichte powiada. Jeśli rzecz. Pierwsza droga jest oczywiście drogą idealizmu. 17 . „Zainteresowanie". Ale Fichtemu nie potrzeba takich kompromisów. to musi F I. innym — konieczności" ś Kiedy tworzę w wyobraźni gryki czy ztotą górę albo kiedy decyduję się pojechać do Paryża. Otóż stoją przed nami dwie możliwości. Po pierwsze. znaleźć jakby pośrednią drogę między czystym idealizmem a dogmatyzmem kończącym się deterministycznym materializmem. przedmiot. albo-albo. jednakże myśliciel. s. jeśli mamy wygnać to widmo. cyl. filozof może pojęciowo rozdzielić dwa czynniki. wobec których staje myśl współczesna. ■133. jak się wydaje. Dla Inchtego charakterystyczna jest bezkompromisowa postawa. ku jaźni czyja. — [Teoria Wiedzy I. ale sam ten termin wymaga pewnego komentarza. Może przeto utworzyć pojęcia inteligencji samej w sobie i rzeczy samej w sobie.przez inteligencję. A ponieważ zależą od podmiotowego wyboru. U źródeł jego teoretycznych poszukiwań podstawy doświadczenia leży. który dojrzał do uświadomienia" sobie wolności. nie zależy wyłącznie ode mnie to. że Fichte jest przekonany. który nie został jeszcze zbudowany. ujawniającej się w doświadczeniu moralnym. by wdawać się w rozważania wokół tego atrakcyjnego tematu. że towarzyszy im poczucie wolności. głębokie przeświadczenie o najwyższym znaczeniu wolnej działalności moralnej człowieka. przyjmujemy bowiem. Na razie jednak nie dokonano tego jeszcze. nie zaś do Brukseli. czy też wzbudzane przez przedmiot istniejący niezależnie od umysłu czy myśli. Nie trzeba dodawać. jeśli filozof pragnie uniknąć dogmatyzmu ze wszystkimi jego następstwami i jeśli gotów jest postępować konsekwentnie. M I I I . jako czynnik je inspirujący. że towarzyszy im poczucie konieczności. Mówiąc inaczej. A wtedy otwiera ona przed nimi fascynujące perspektywy w dziedzinie. O takich zaś przedstawieniach powiada się. zależą ode mnie.[tamże. wycl. powiada się o nich. s. a w szczególności Kant. jakie są. Według niego chodzi o jednoznaczny wybór między dwoma przeciwstawnymi i wykluczającymi się wzajemnie stanowiskami. że aby utrzymać ten prymat. 423: M usunąć rzecz samą w sobie jako czynnik wyjaśniający doświadczenie. przyjmie się za podstawową zasadę wyjaśniania. przedstawienia takie. że uwaga Fichtego koncentruje się na wolnej i moralnej działalności jaźni. O wyniku muszą przeto rozstrzygnąć „skłonności i zainteresowania" Z Mówiąc inaczej. w jakim kierunku będzie jej szukał. że to podmiot czyni je takimi. czy — jak to czasami ujmuje Fichte .38 SYSTEMY IDEALISTYCZNI. 481]. A poszukując pierwszej zasady filozofii. które faktycznie w świadomości są zawsze połączone. Fichte ma na myśli to. które tu wchodzi w grę. będzie się skłaniał ku idealizmowi. wywieranego przez „skłonności i zainteresowania". który Fichte nazywa abstrakcją. iż wyższość idealizmu nad dogmatyzmem w wyjaśnianiu doświadczenia staje się oczywista w trakcie rozwijania obu systemów. świadomość jest zawsze uświadamianiem sobie przedmiotu przez podmiot. że są one narzucane. zależy od tego. na nie-Ja. dlaczego są takie.

prośba. niewątpliwie trzeba wykroczyć poza jaźń dającą się uprzedmiotowić. Zakładając. bez niego śmierć"8. by dokonała refleksji sarna dla siebie. A uświadomienie takie jest elementem składowym wszelkiej samoświadomości. jako że nie istnieje on w tym stanie. 24 . swoje. Ale refleksja ta kieruje się ku jakby potocznej świadomości. że dzięki introspekeji widzę jakieś pragnienie. pomyślcie ścianek I kontynuował: „Panowie. które na różne sposoby ją pobudzają. teraz sam wyszedł poza tę granicę. w obliczu której musi stanąć czysty idealizm. że istnieje władza takiego oglądu intelektualnego. czyli przekształcić ja w przedmiot świadomości. że zawiera ona ogląd czystego Ja: nie jako rzeczy.[Pierwse wprowadzi . U I I I . zarezerwowane dla uprzywilejowanej garstki. „Za pomocą pojęć nie daje się wykazać. każdy.cyr. j Carewicz. że można by się posuwać tak dalej w nieskończoność: „Panowie. iż istnieje jako substancja duchowa. W rzeczywistości Fichte zajmuje się tym. -możemy bowiem uzyskać intelektualny ogląd czystego Ja. używając jakiegoś abstrakcyjnego dowodu. gdybyśmy powiedzieli. kto przypisuje sobie jakąkolwiek aktywność. Byłby to. zawsze pozostaje Ja lub ego. Tezę Pichtego można uczynić jaśniejszą w następujący sposób. N. pomyślcie tego. lecz jest jedynie działaniem bądź czynieniem. Fichte konkluduje przeto. jest aktem filozoficznym. że Fichte staje w sprzeczności z Kantem negującym to. obraz i czyste Ja. w : Teoria Wiedzy I. Nie może też przekonać innego człowieka. m I i . że czystego Ja nie można odnaleźć w ten sposób. Nie wynika z. nie zmieszanego z żadnymi elementami składowymi. „Nie mogę zrobić kroku. rzecz jasna. od strony jaźni. Fichte utrzymuje bowiem. którzy mctjt) j u ż s y s t e m f i l o z o f i c z n y . co działa. n-apotyka trudność. Fichte powiedział kiedyś studentom: Janowie. poruszyć ręką ani nogą bez intelektualnego oglądu mojej samowiedzy w tych czynnościach. miał na myśli to. Z tej właśnie przyczyny można je nazwać ja transcendentalnym. W tym sensie ma ogląd jaźni jako aktywności.40 POKANTOWSIifl. Byłoby absurdem powiedzieć. które dla Kanta stanowiło po prostu logiczny warunek jedności świadomości. uprzedmiiotnwiam czynność w tym sensie.jak stale robi to Fichte — o Ja lub o ego. przy czym ani nie było można go oglądać. ■'k ń. „Dla idealizmu inteligencja jest działaniem (cin Thun] i absolutnie niczym więcej: nie należy nawet nazywać jej czymś aktywnym iein Yhdiigos). jedynym. Mówiąc inaczej. pomyślcie tego. Kiedy bowiem Kant zaprzeczył posiadaniu przez ludzki umysł jakiejkolwiek zdolności intelektualnego oglądu. jest skierowanie uwagi danej osoby na dane świadomości oraz. dzięki której uwaga kieruje się w refleksji ku czystemu Ja. Osobie lej nie może pokazać owego oglądu istniejącego w stanie czystym. że transcendentalna refleksja. że niepodobna go utrzymać. poza ja będące przedmiotem introspekcji czy empirycznej psychologii i dojść do ja czystego. M I I I . kto pomyślai ścianę".SYSTKMY IDEALISTYCZNE FICHTE (1) 41 3. W nim źródło życia. Nie wynika z tego jednak. by z Ja wyprowadzić świadomość w ogóle. niezależnie od tego. gdyż wyraz ten wskazuje na coś. Gdy mówię: „Chodzę". tiutn. iż jaźń odnajduje sama siebie w świecie przedmiotów. w jaki na przykład może być uprzedmiotowione pragnienie. iż nasze teoretyczne poznanie nie może wykraczać poza doświadczenie. co istnieje i czemu przysługuje aktywność" "f Na pierwszy przynajmniej rzut oka wydaje się. Mówiąc jednak o doświadczeniu w przedstawionym powyżej ograniczonym sensie. uświadamia sobie siebie działającego. jak bardzo staralibyśmy się uprzedmiotowić jaźń. które stanowi podstawę filozofii? Aby odpowiedzieć na to pytanie. inaczej nie pozna go nigdy*"''. Dla refleksji zaś czyste ja ujawnia się w owej czynności uprzedmiotawiania. F I. każdy bowiem akt uprzedmiotowienia zakłada czyste Ja. Czystego Ja nie można przekształcić w przedmiot świadomości w taki sam sposób. Czym jednak jest owo Ja. że w rzeczywistości ta sprzeczność z Kantem jest tylko werbalna. Nie jest to jednak mistyczne doświadczenie. w poszukiwaniu pierwszej zasady filozofii musimy się zwrócić ku inteligencji samej w sobie. To jasne. To tylko filozof refleksyjnie uświadamia go sobie z tej prostej przyczyny. by tak rzec. które wykracza poza uprzedmiotowienie i samo jest warunkiem wszelkiego uprzedmiotowienia oraz warunkiem jedności świadomości. Ale jest to przyczyna. i z pojęć nie można wywieść. iżby umysł ludzki posiadał jakąkolwiek zdolność intelektualnego oglądu. jeśli idealizm nie potrafi adekwatnie wytłumaczyć tego faktu. Każdy musi odnaleźć go bezpośrednio w sobie samym. że nie marny żadnego oglądu naclzmysłowych bytów. czyli transcendentalne ja. albowiem ujawnia się ono w czynności uprzedmiotawiania. kto pomyślał tego. zapominając o przestrzeganiu ograniczeń. że czyste ja nie jest czymś. Mówiąc inaczej. Jednakże Fichte stwierdza zdecydowanie. nie zaś ku uprzywilejowanemu doświadczeniu mistycznemu. nie wnioskuje się zaś. I to jest właśnie owo czyste. 440. do którego dochodzimy na drodze wnioskowania. że czynię to ja. wyd. tego jednak. Fichte natomiast twierdzi. że jest ono tajemniczym bytem. Tylko na skutek tego oglądu wiem. że rozglądając się dookoła. że jakiś byt kryje się poza świadomością. które jest pierwszą zasada filozofii. -17 — [D rugie wprow adzenie do T eorii Wiedzy dla czyich lików . jest oczywiste. kto pomyślał ścianę" i tak dalej. Może jedynie prosić tę osobę. dla której może się wydawać. czczy zarzut wobec Pichtego. Wydaje się w szczególności. fest to natomiast uświadomienie sobie zasady czystego ja jako aktywności w obrębie świadomości. jeśłi przeto filozof pragnie przekonać kogokolwiek o rzeczywistości tego oglądu. Na ogląd ten powołuje się każdy. kto uświadamia sobie jakieś działanie jako 11 F I. aczkolwiek stanowi ono konieczny warunek możliwości jakichkolwiek poszukiwań. że raz jeszcze potwierdziwszy pogląd Kaniowski. że Fichte wykroczył poza obszar doświadczenia tw szerokim rozumieniu) czy obszar świadomości. które wykraczają poza doświack lainże. ani nie można było dowieść. jakie sam na siebie nałożył. a mianowicie oczywisty fakt. że nie o to tu chodzi. lecz jako aktywności. że wybraliśmy drogę idealizmu. że robię z niej przedmiot dla podmiotu. Lepiej jednak porzucić ten nieporęczny termin i mówić . co może zrobić. Innymi słowy. Nie jest to też rwlągi czystce© Ja jako bytu istniejącego poza świadomością czy ponad nią. że w przedmiot oglądu przekształca on transcendentalne Ja. Musimy wiec wyjaśnić genezę doświadczenia. Oglądana jest czynność. nie potrafimy znaleźć czystego czy transcendentalnego Ja. by poddała refleksji własną samoświadomość i zobaczyła. że refleksyjnie uświadamia sobie ten ogląd jako składowy element świadomości. czym on jest. wydaje się.

że oglądamy czyste ja jako substancję duchową czy jako byt. Można też zrozumieć. czemu Kant zaprzeczał. który wykracza poza doświadczenie. że Kantowska koncepcja czystej aperceocji" jest co najmniej aluzją do intelektualnego oglądu. Nie wchodzi tu w grę — co oczywiste — redukowanie istoty ludzkiej do transcendentalnego czy metafizycznego Ja. Co więcej. powinien był dostrzec. a gdyby kwestię tę rozważył dokładniej. Hurne próbował sprowadzać jaźń do ciągu owych zjawisk13.. lecz po prostu. a kiedy siebie przez ten pryzmat dostrzegam. opiera się ogląd aktywności samoistnej i wolności (. Dokonując — że tak to określę — wejrzenia w swój umysł i znajdując tam jedynie zjawiska psychiczne. jednakże Fichte nie . że-uznanie ja transcendentalnego jest istotne dla adekwatnej fenomenologii świadomości. Jeśli na sprawę tę spojrzeć z punktu widzenia fenomenologii świadomości. czenie. że jesteśmy świadomi imperatywu kategorycznego. który w tym właśnie sensie wykracza poza uprzedmiotowienie.N1-. że świadomość ta zakłada intelektualny ogląd czystego Ja jako aktywności. jako że częścią jego programu było zastosowanie do człowieka metody empirycznej — tak jak ją pojmował . niezależnie oci faktu.) Tylko przez pryzmat tego prawa moralnego dostrzegam siebie. dlaczego tak postępował.. czyli w naukach przyrodniczych. Nie zmienia to jednak faktu.tak twierdzi Fichte — w którym Kant powinien mówić o tym oglądzie. A w tej kwestii Fichte wykazuje tę dozę przenikliwości. 4. łatwo można wskazać miejsce . przyjmując jego istnienie. „Na świadomości tego prawa. Twierdzi się tu bowiem nie to.4Ź POKANTOWSKIK SYSTEMY IDKAUS'IYC7.która okazała się tak owocna w „filozofii eksperymentalnej".. widzg siebie jako istotę samoistną"'". a nie sposób też ominąć problemu relacji między jaźnią jako czystym podmiotem a innymi jej aspektami. że oglądamy je jako odsłaniającą się dla refleksji aktywność w obrębie świadomości. I istotnie. A Wisscnschaflslehro nie głosi w rzeczywistości tego. Znowu więc dochodzi tu do głosu silna inklinacja etyczna myśli Fichtego. Głosił on wszak. to moim zdaniem Fichte ma całkowitą rację wysuwając tezę o Ja-pod-miocie czy o Ja transcendentalnym. Fichte posuwa się do przedstawienia specyficznie moralnego podejścia do tego problemu. Ale ukierunkowanie jego uwagi na przedmioty czy dane introspekcji sprawiło. że prześliznął się obok faktu — dla filozofa mającego podstawowe znaczenie — iż zjawiska psychiczne stają się zjawiskami (ukazują się podmiotowi) wyłącznie dzięki uprzediniotawiającej czynności podmiotu. której zbrakło Hume'owi..

A interpretację taką ułatwił fakt. iż użycie przez Fichtego terminu Ja" zasugerowało wielu czytelnikom. niż uogólnienia na temat „żołądka" zmuszałyby autora 2 dziedziny medycyny. których na pewno nie można jej przypisać. Z czysto fenomenologicznego punktu widzenia — jeśli mówimy o „ja transcendentalnym" . że istnieje jeden i tylko jeden żołądek. jego teorią Ja transcendentalnego. takie jak wytwarzanie całego świata materialnego. zapewniał z mocą. to musimy albo pogodzić się* z solipsyzmem. ta zaś kwestia w istotny sposób wiąże się z. włącznie z przyrodą i wszystkimi jaźniami w tej mierze. A ponieważ Fichte nie ma zamiaru bronić solipsyzmu. że we wczesnych tekstach niezbyt rzucały się w oczy bardziej metafizyczne aspekty jego myśli. Gdy w wykładach. iż twórcze ja to jednostkowa skończona jaźń. była to interpretacja błędna. to nie jednostka.. że nigdy nie zamierzał twierdzić. że Teoria Wiedzy przypisuje jednostce skutki. „budzie przyjmują na ogół. musi interpretować czyste Ja jako ponadindywidualne Ja absolutne. wspomniał krytykę. która podniosła się przeciw Wissenschaftslahra. Jak jednak podkreślał sam filozof. Ale mylono się tu całkowicie.zajmuje się wyłącznie fenomenologią świadomości. że istnieje jedno i tylko jedno takie ja. lecz tylko jedno. by utrzymywał. . albo wyinterpretować transcendentalne Ja jako ponadindywidualną twórczą aktywność.nie bardziej zmusza to nas do głoszenia. Dla ścisłości trzeba powiedzieć.. prowadzonych w semestrze zimowym 1810-1811 u. Troszczy się również o rozwinięcie systemu idealistycznej metafizyki. jeśli jednak zamierzamy wyprowadzić z transcendentalnego la całą sferę przedmiotowości. w jakiej stają się przedmiotami dla podmiotu. która przejawia się w każdej skończonej świadomości. czyli jej opisową analizą. że mówi on o jaźni indywidualnej lub o ego.

Zwracaliśmy już na to uwagę w związku z koncepcją ja transcendentalnego. Można więc bez opowiadania się za metafizycznym idealizmem uważać za wartościową sporą cześć tego.Fichte w sposób zupełnie naturalny mówił na początku o czystym. 5. Absolutne ja nie jest jednostkową skończoną jaźnią. Wychodząc — tak jak się rzecz miała — od stanowiska Kanta i starając się przekształcić je w czysty idealizm. a dokonywaną przez filozofa filozoficzną rekonstrukcją owej Tats achi e de. iż nie jest rzeczą właściwą. rozeiz. Trzeba odnotować. '' r I. Otóż można rozróżnić między spontaniczną aktywnością czystego Ja z jednej strony. że musi ono wyrażać źródłową aktywność czystego ja. że czymkolwiek może być (a. 4. Obecnie jednak nie musimy się zatrzymywać nad tą kwestią.' . 5141 a dwa te aspekty dają się od siebie oddzielić. X I I . lecz jest nieskończona (lepiej — nieograniczoną) aktywnością. wycl. Wystarczy podkreślić protest Fichtego przeciw temu. że w fragmencie tym zamiast ja użyte jest słowo „życie". . To oczywiście prawda: ciągle jeszcze trzeba ustalić. 466. s. czyli absolutnym ja. jakie jest podstawowe zadanie filozofii. Ale z biegiem czasu spostrzegł. XIII. ale rozróżnienie takie ma rozłeglejsze zastosowanie. przynajmniej do pewnego stopnia. w tym także i przejawiających się jednostek""''. nie jest ono twierdzeniem. 2-3. jak i idealistyczną metafizyką. która leży u podstaw świadomości włącznie ze skończoną jaźnią. co Fichte ma do powiedzenia. " For. rozdz.. co uważał za z gruntu fałszywą interpretację swej teorii. XV]. Ale tyle przynajmniej wiemy. by samą nieskończoną aktywność. tom VI.cyt. nazywać ja czy podmiotem. że według Fichtego filozofia musi rozporządzać twierdzeniem podstawowym i niedowodliwynn Czytelnikowi mogła się nasunąć uwaga.bezpośrednio duchowe Życie jest twórcą wszystkich zjawisk. M I I I . 50 — [Dnigie wprowadzenie. 4. rozda. Wissenscbaflslehrc Fichtego jest przeto zarówno fenomenologią świadomości. W drugim paragrafie niniejszego rozdziału stwierdziliśmy.

że świadomość nie może zaistnieć. że Ja pierwotnie i bezwzględnie ustanawia swój włany byt"1". musi ustanawiać nie-ja w sobie samej. Chociaż dzięki temu. że ustanowienie (rozpoznanie) nie-Ja jesi warunkiem ludzkiej świadomości.) ja powstaje pierwotnie (urspriinglich) dla samego siebie*"1"". czynnością. ustanawianie samego siebie i bycie są całkowicie równoważne"''. Niewątpliwie skończone Ja może w refleksji ujmować siebie. W tym sensie i ja. Refleksja filozofa jest dzia łaniem. że Fichtemu nie chodzi o to. jest oczywiste. Przeciwstawienia. to nietrudno pojąć twierdzenie. iv! I I I . że absolutne ja jako spontaniczna aktywność w ogóle nie działa świadomie w imię jakiegokolwiek celu. synteza pokazuje. 298 . 98. świadomość ludzką.. . Widzi również. „W odniesieniu do ja. inną zaś rzeczą jest powiedzieć. że jest to przedmiotowość w ogóle. wyd. " Tamże — ls. 1091. s. w: Teoria Wiedzy I. w którym działania mogą być spełnione. jeśli nie ma się pojawić sprzeczność między nieograniczonym ja i nieograniczonym nie-Ja.dokonać samo Ja. który świadomie ponownie myśli o tej aktywności. '■* F I. w jaki sposób drugie podstawowe twierdzenie filozofii może być wyprowadzone z pierwszego? Fichte odpowiada. to jednak pierwotna spontaniczna aktywność ja nie jest sama w sobie świadoma. absolutne Ja w sobie samym ustanawia skończone Ja i skończone nie-Ja jako wzaiesnnie ograniczające się i określające. iż jest tylko jedno Ja i jedno nie-ja. W istocie. 1. i nie-ja muszą być „pocizielne" (leilhar).[tam że. by nie-Ja kiedykolwiek istniało w ten sposób. o którym mówi drugie twierdzenie. Ale filozof. że nie jest tu możliwa żadna czysta teoretyczna dedukcja. A pierwszą zasadą naczelna filozofii jest. W intelektualnym oglądzie czyste Ja oofwierdza siebie. 16 F I. M 1. Dlatego też nieograniczona aktywność. Świadomość ta jednak nie może powstać. 911'"' Durcb ciii Handel auf ein Handel. jak widzieliśmy. do wzajemnego unicestwienia. Jeśli przeto ma się pojawić świadomość. miniowanie trzeciej zasady naczelnej filozofii: Ja przeciwstawia w obrębie Ja ilościowo podzielnemu ja jakieś ilościowo pocizielne nie-Ja" *".cyt. iż koniecznym warunkiem świadomości jest nie-ja. To prawda.{Podstawy-. Jest ona natomiast pierwotną podstawą świadomości. jak synteza do tezy i antytezy.dochodzi do potwierdzenia siebie. Tak więc druga zasada naczelna filozofii brzmi. poprzez który filozof uchwytuje w transcendentalnej refleksji spontaniczną aktywność ja. Mówiąc inaczej. 92). nie wytworzy w sobie skończonego Ja i skończonego nie-Ja. Musimy odwołać się do dedukcji praktycznej. rozumiane jako nieograniczona aktywność. Mówiąc inaczej. zaś na ustanawianie nie-Ja musimy spojrzeć jako na środek konieczny do osiągnięcia tego celu. W przeciwnym wypadku trzeba by odrzucić czysty idealizm. i ona będą nieograniczone. to znaczy. trzeba przejść do trzeciego twierdzenia. W intelektualnym oglądzie ma więc Ja ustanawiać siebie (sich selzon). zaczyna ono istnieć dla siebie. M I. musi wystąpić wzajemne ograniczenie się Ja i nie-Ja. czyste Ja — by tak rzec .z drugiej. że samoświadomość domaga się nie-Ja. a zatem . W transcendentalnej refleksji filozof jak gdyby nowraca do ostatecznej podstawy świadomości. Zmusza to filozofa do wysunięcia trzeciego z podstawowych twierdzeń. Otóż to nieograniczone nie-Ja jest przeciwstawione Ja w obrębie samego ja. To dzięki aktowi filozofa „przez działanie na samo działanie (. cały jej ruch widzi jako kierujący się ku określonemu celowi. są nieograniczone. ta zaś jest jednością obejmującą i la. „Samemu Ja zostaje absolutnie przeciwstawione jakieś nie-Ja'"". 505 . iż nie-Ja jest ustanawiane (produkowane czy stwarzane) przez czyste czy absolutne Ja. Jeżeli jednak i ono. które ma się* do pierwszego i drugiego tak. M I.cyt. tego musi . której daje podstawy.10. że dla samoświadomości jest konieczne istnienie Innego (czyli wielości skończonych jaźni). Otóż drugie z podstawowych twierdzeń filozofii ma się do pierwszego tak jak antyteza do tezy. to każde z nich będzie jakby ciążyło ku wypełnieniu całej rzeczywistości przy wykluczeniu drugiego. może jakby cofnąć się ku sobie samej. 7. kolei nie-fa. Nie-Ja jest przeto warunkiem koniecznym także samoświadomości21. 1. Innymi słowy.. wymaga świata. iż ustanowienie w ja nieograniczonego nie-ja spowodowałoby takie unicestwienie. Sprawia ona. którą jest ja czyste czy absolutne. że spontaniczne działanie czystego Ja znowu staje się żywe — Dy to tak określić — dla świadomości. zaczyna istnieć jako ja.POKANTOWSKIK SYSTEMY iOEAltSIYCZnK aktywności. jaki musi być sens antytezy. naturalnego uprzytamniania sobie przez kogoś siebie obecnego w świecie. czyste ja nie istnieje „dla siebied Dopiero w intelektualnym oglądzie. Będą dążyły do wzajemnej eliminacji. jedno musi znosić drugie.. Spontaniczna aktywność czystego Ja sama nie jest — rzecz jasna — uświadamiana w świadomości. dlaczego w ogóle miałaby istnieć świadomość? Czy też. Widzi on. skądinąd nieograniczona i podobna do ciągnącej się nieskończenie linii prostej. że świadomość byłaby niemożliwa. 459. od którego aktywność Ja. To zaś sprawiłoby. W PodsioiPocb całkowitej Teorii Wiedzy Fichte proponuje następujące stor15 F i. by ująć tę kwestię inaczej. -' Zn ów możemy zauważyć lu różnicę miedzy fenomenologią a idealistyczni) metafizyka. 292 . ale według Piclriego refleksja taka jest uwagą odwróconą od nie-Ja.jako istniejące.[Drugie uprowadzenie. 50/1. 10!]. co Ficlate nazywał „działaniem zwróconym na działanie"18. jeśli nie-ja nie zostaje przeciwstawione |a. twierdzi on. który wypływa z przesłanek: jest widziane jako potwierdzające siebie.{Podsiaicy ca łkowite/ teorii medzy. jako spontaniczna aktywność. 43 . i nie-Ja. Nie jest ono dowodzone jako wniosek. jeśli absolutne Ja.04. s. Zł powodzeniem można jednak zapytać. że moralna aktywność wymaga obszaru przedmiotowego. s. ale tylko częściowo. Jeżeli przez świadomość rozumieć... Ale Fichte nie chce sugerować.co oczywiste . jak zobaczymy później. jeśli ja i nie-ja. tak jak Fichte. czyli myśleniem o niej . musimy patrzeć na czyste czy absolutne Ja jako na nieograniczoną aktywność. jedną rzeczą jest powiedzieć. s. to dążą cio wzajemnej eliminacji. Zajęliśmy się bowiem systematycznym odtworzeniem świadomości. 6. To właśnie z tej racji. iżby unicestwiało czyste ja lub groziło dokonaniem tego. która dąży do uświadomienia sobie swej wolności poprzez moralne snmourzeczywistnienie. świadomości potocznej. jest nieograniczone w tvm sensie. nie zaś skończony przedmiot czy zespół skończonych przedmiotów. lego tezą jest to. wyd. wyd. ryr. 20 F I.

W tym sensie ma ona podstawę w tym twierdzeniu i daje się z niego wyprowadzić. które głosi. jednocześnie aksjomat przeciwstawności ma mieć podstawę w drugim twierdzeniu filozofii.. że także Pichfe pomija go w niektórych wykładach swego systemu.[Podstcmy.SKIK SYSTEMY HMSAUSTYCZ?-.[PodsUiny. Wiijżc sic z lym również a t i i y 23 F I. zastanawiając się nad niedowodliwym twierdzeniem logicznym. niż mogłoby wynikać z przedstawienia jej jako narzędzia czy środka dotarcia do owego twierdzenia. Reguła tożsamości jest bowiem — by to tak określić — pierwszą zasadą naczelna filozofii. Nic nie jest tu powiedziane o treści A. sama owa reguła nie może być ta.NTOW.) ma być pewne. Dla tej zaś koniecznej relacji między A jako podmiotem a A jako orzeczeniem Fichte używa określenia X.. wypowiedziana w postaci zdania A jest A lub A = A. ma się opierać na trzeciej . Podobnie to. otrzymamy regułę tożsamości. zastosowany w Podstawie całkowitej Teorii Wiedzy. ponieważ posłuży to wyjaśnieniu pojmowania przez Pichtego relacji miedzy filozofią a logika formalnii. 289 . co pokazuje sani fakt. jest ono z koniecznością identyczne ze sobą. jeśli weźmiemy pierwszą zasadę naczelną filozofii i nadamy jej cnarnkter czysto formalny. nie-A. W Podstawach całkowitej Teorii Wiedzy fichte dochodzi do pierwszej zasady naczelnej filozofii. A w części = -A i odwrotnie. Ustanowienie bowiem nie-A zakłada ustanowienie A. jest więc przeciwstawieniem się A. wvti. Uznając zasadę tożsamości. Chociaż więc formalna reguła tożsamości użyta jest przez Fichtego jako narzędzie czy środek dotarcia do pierwszej zasady naczelnej filozofii. który wysuwany jest na pierwszy pian w niektórych przedstawieniach jego filozofii. ■ J4 8 . Ja uznaje lub ustanawia siebie jako identyczne z sobą samym. jedynie w Ja i poprzez nie sad jest stwierdzany czy orzekany. 7. 95 I.POKA. W ten sposób istnienie ja jest stwierdzane w jego czynności wydawania sądów. to również pewne musi być twierdzenie: Ja jestem"21'.. M 1. które Fichte nazywa zasadą dostatecznej pocistawy i racji. Z kolei logiczne twierdzenie. A zarazem związek między ta regułą a pierwszą naczelna zasadą filozofii jest według Fichtego ściślejszy. Mówiąc inaczej. zasadą. gdyby jako punktu wyjścia czy jako podstawy chciało się użyć formalnej reguły tożsamości. jednocześnie trzeba o nim coś powiedzieć". co jest stwierdzane. jest to zupełnie jasne. 5.. co Fichte nazywa formalnym aksjomatem przeciwstawiania. nie = A. użyte jest. Aparat ten nie jest bowiem rzeczywiście konieczny. W rzeczy samej. „Jeżeli twierdzenie A = A (. roziiz. V]. 26 F i. że A istnieje. by dotrzeć do drugiej z podstawowych zasad. Tym. 255.. icsl: . s. że Ja przeciwstawia sobie absolutnie nie-Ja. wyd.. że nie zaszłoby się daleko na drodze dedukcji czy rekonstrukcji świadomości. X l i . jest konieczna relacja między A a nim samym. w której określone wartości czy treści zostały zastąpione przez zmienne. jeśli istnieje pewne A. nawet jeśli A nie przypisuje się żadnej wartości. cyf.cyi 2i OW Z Ii: 7701 Tu niże. Przedstawiając w zarysie Fichtego teorię trzech podstawowych twierdzeń filozofii pominąłem aparat logiczny. ani nie twierdzi się. fest nim zasada tożsamości. którego prawdziwość byłaby uznana przez wszystkich. Przeciwstawienie to zaś dokonuje się wyłącznie w fa i poprzez nie.

9 . a nie-Ja musi istnieć wyłącznie dla świadomości. które istnieją niezależnie od ja. Można dodać. które samo w sobie dokonuje się bez świadomości. jeśli rozważamy ja jako poddane oddziaływaniu nie-Ja. której przedmiotem jest „idealny" ciąg aktów. Tak więc pierwsza zasada naczelna daje nam kategorię realności. Absolutne Ja jest bowiem nieskończonym dążeniem do samourzeczywistnienia nsedrodze wolnych czynów moralnych. że z punktu widzenia potocznej świadomości istnieje różnica między przedstawieniem (¥orslelinng) a rzeczą. Innymi słowy. oraz że musi ono działać spontanicznie. jest środkiem czy narzędziem do osiągnięcia tego celu. Nie jest to. . obejmujący na przykład pragnienie i swobodny czyn. Jednocześnie jest oczywiste. Do tej klasy aktów należy. chociaż właściwie jest ono zależne od Ja. stanowiąc podstawę potocznej czy empirycznej świadomości. swego poglądu na pochodny charakter logiki formalnej. na przykład. a wszystkie zjawiska w pełni uzasadniają to przeświadczenie.[tamże. dla którego absolutne Ja ustanawia nie-Ja jako ograniczające i oddziałujące na ja skończone. a nawet gdyby było możliwe. dla empirycznej świadomości przyroda musi być czymś danym. Druga zasada w sposób oczywisty dostarcza kategorii przeczenia. Dla niefilozofa i dla empirycznej świadomości samego filozofa świat przyrodniczy jest czymś danym. Aby jednak dać czytelnikowi pewne pojęcie o toku myśli Fichtego. Ten obraz relacji między logiką formalną a dając:} podstawy filozofią jest w rzeczy samej nieco zaciemniany przez fakt. cala praca jest już wykonana.i i . w jaki sposób powstaje ów punkt widzenia potocznej świadomości i w jakim sensie jest uzasadniona z tego punktu widzenia nasza wiara w obiektywną przyrodę.X I I . Dedukcja praktyczna podaje nam powód. które jest ograniczane czy określane przez (skończone) Ja. która Fichte uważa za konieczną. W jego opinii dedukcja Kaniowska nie była dostatecznie systematyczna. co podprowadza nas do granic etyki. A w każdym razie pogląd ten jest zakładany przez jego stanowcze podkreślenie. możemy przejść do praktycznej dedukcji świadomości. której przedmiotem jest to. wrażenie. w przeciwnym bowiem wypadku nic* można by wyjaśnić naszej spontanicznej wiary w przyrodę istniejącą niezależnie od ja. i to jest sytuacja. s. nie zaś negowanie ich. jest równie oczywiste. jak już wspomnieliśmy. jej istotą \Wesen\"dl. kategorie można kolejno dedukowac w trakcie rekonstruowania świadomości. tak że jego aktywność jest ostatecznie aktywnością samego Ja. że w Podstawach całkowitej Teorii Wiedzy Ficiite wychodzi od rozważań nad zasadą tożsamości. Idea wzajemnego ograniczenia daje podstawę dwoistej dedukcji świadomości. że znajdujemy się pod działaniem rzeczy. jeśli jednak ujmiemy Ja jako oddziałujące na nie-Ja. Otóż te dwa sądy są podstawowymi twierdzeniami odpowiednio teoretycznej i praktycznej dedukcji świadomości. które istnieje zupełnie niezależnie od wszelkiej świadomości i oddziałuje na Ja. gdzie stanowiła nieodzowną więź między zmysłowością a intelektem*. że aksjomat ten jest wyprowadzany z niego przez abstrahowanie od treści i podstawienie zmiennych. że Fichte musi przyznać ja zdolność tworzenia idei nie-Ja istniejącego niezależnie. Zarazem jednak dedukcja teoretyczna jest podporządkowana praktycznej. W rzeczy samej Fichtego koncepcje prawa i moralności są kontynuacją praktycznej dedukcji. jeśli jednak wyjdziemy od samoustanowienia ja. jest rzeczą oczywistą.48 POKANTOWSKIE SYSTEMY IDEALISTYCZNE FIC H TE 1 ) ( 4 9 naczelnej zasadzie filozofii w rym sensie. W sposób spontaniczny jesteśmy przeświadczeni. że Wissenscbafislebre jest nauką podstawową. co jest ustanowione przez samo ustanowienie jakiejś rzeczy. świat przyrody. Zdolność wyobraźni zajmowała ważne miejsce w filozofii Kanta. to jest doją absolutnego. możemy przejść do teoretycznej dedukcji świadomości. Sięgnijmy po twierdzenie. To dopiero filozof w transcendentalnej refleksji odtwarza świadomie drogę twórczego działania absolutnego Ja. Zdolność tę nazywa Fichte zdolnością wyobraźni czy — mówiąc dokładniej — twórczą zdolnością wyobraźni albo zdolnością twórczej wyobraźni. Obejmuje ono dwa twierdzenia. to znaczy aktów ja określanego przez nie-Ja. że dedukcja zasad naczelnych filozofii jest dla fichtego jednocześnie dedukcja kategorii. Musi się ona rozgrywać poniżej poziomu świadomości. jest realnością tej rzeczy. 9. że absolutne ja ustanawia (w sobie) nie-Ja. nieodparcie i bez świadomości. rzecz jasna. nie zaś jednostkowej jaźni. Ale u Fichtego przyjmuje rolę absolutnie kluczową. W idealistycznym systemie Fichtego wszelka aktywność musi być ostatecznie odniesiona do samego Ja. że absolutne la ustanawia siebie jako ograniczane przez nie-Ja. Celem idealistycznej filozofii jest bowiem tłumaczenie faktów świadomości na zasadach idealistycznych. która zawiera się w samej Wissenschajlslehre. Na Fichtern ciąży przeto obowiązek. F I. jakiś rodzaj trzeciej siły stanowiącej r o z d z . Nie jest tu możliwe omówienie wszystkich szczebli Fichtego dedukcji świadomości. filozofia Fichtego jest co do swej istoty dynamicznym idealizmem etycznym. nie bardzo byłoby warto to robić. zaś nie-Ja. oznaczałoby przywrócenie idei rzeczy samej w sobie i porzucenie idealizmu. a nie odwrotnie. iż absolutne Ja ustanawia w sobie skończone ja i skończone nie-Ja jako wzajemnie się ograniczające i określające. 8. Dwie te dedukcje są — rzecz jasna — komplementarne i wspólnie stanowią całość filozoficznej dedukcji czy rekonstrukcji świadomości. 293 . Pierwsze głosi. a trzecia — ograniczenia czy określenia. w jakiej znajduje się skończone ja. by w zgodzie ze stanowiskiem idealistycznym pokazać. w następnych dwu paragrafach wymienimy pewne cechy dedukcji teoretycznej i dedukcji praktycznej. M I. co Fichte nazywa „realnym" ciągiem aktów. Otóż „to. Dopuszczenie bowiem idei nie-Ja. Drugie głosi. w ujęciu Fichtego logika formalna jest zależna od Wissenschajlslehre i wywiedziona z niej. Mówiąc zatem krótko. że zdolność tę trzeba przyznać raczej absolutnemu Ja. 99. Ujmując to dobitnie: gtly świadomość pojawia się na scenie. Ale w dalszych rozważaniach dochodzi do jasnego sformułowani?.

że zaczynają istnieć nie tylko w rozsądku. twierdzi. iż mówi o aktywności jaźni jednostkowej. Mówiąc inaczej. że aktywność czystego czy absolutnego ja wytwarza przestrzeń i czas spontanicznie: nie są one ustanawiane ze świadomością i z roz-mysłem. w tym momencie wykluczone są inne możliwości.iYSTKMY IDKAUSTYCZNK 51 dodatek tio Ja i nie-Ja. jest to aktywność samego Ja. Nie wie ona bowiem 0 tym. to znaczy ja absolutnego. która funkcjonuje na poziomie niższym od świadomości. jego stan jest teraz stanem doznawania wrażeń (Hmpfindung). Ale czynność ja jakby potwierdza się ponownie i uprzedmiotawia wrażenie. podczas gdy władza sądzenia ma przekształcać owe pojęcia w przedmioty myślowe. nie jest po prostu nieokreślone nie-Ja. w tym sensie. W tym. Nie trzeba dodawać. by produkt twórczej wyobraźni stal się bardziej określony. musi istnieć wspólna sfera. Dla rozumienia w pełnym sensie są zatem konieczne zarówno . że nigdy nie miał tego na myśli. Uzyskuje się to dzięki władzy rozsądku i władzy sądzenia*. Dlatego jako formę oglądu wyobraźnia wytwarza przestrzeń. Jeśli zaś mają istnieć przedmioty dające się odróżnić. Podobnie musi istnieć nieodwracalny ciąg czasowy tego typu. lecz przedmioty określone i odróżnione. Tym jednak. w zorientowanym na zewnątrz akcie oglądu la spontanicznie odnosi wrażenie do nie-Ja. co nazywa pragmatyczna historią świadomości*ź Fichte obrazuje ja jako spontanicznie ograniczające swą aktywność i ustanawiające w ten sposób siebie jako pasywne. jako wystawione na oddziaływania. że projekcja nie-la bvła dziełem twórczej wyobraźni. W odpowiedzi na tę konieczność twórcza wyobraźnia ustanawia przeto czas jako drugą formę oglądu. w której i ze względu na którą przedmioty wzajemnie się wykluczają. rozciągłą. ale 1 dla niego. W empirycznej świadomości skończona jaźń uznaje różnicę między obrazem a rzeczą za różnicę miedzy modyfikacją podmiotu i przedmiotem. że możliwe są kolejne akty oglądu i że kiedy występuje konkretny akt oglądu. ciągłą i nieskończenie podzielną. Rozwój świadomości wymaga jednak. czego wymaga świadomość. We wcześniejszych pracach Fichte może czasami sprawiać wrażenie. jednakże sumarycznie oceniając rozwój swej myśli. Akt ten jest podstawą odróżnienia miedzy przedstawieniem czy obrazem iliild) a rzeczą. który istnieje niezależnie od jej własnej aktywności. Na poziomie rozsądku ja „utrwala" (fixicrt) przedstawienia jako pojęcia.

jak i władza sądzenia. że intelektualny ogląd absolutnego Ja nigdy nie jest wolny od innych elementów. byłoby to bowiem wprowadzaniem na powrót Kantowskiej rzeczy samej w sobie. przestając być dążeniem. Mówiąc inaczej. Gdyby "Dowiem nie natralito ono na opór. tym bardziej jej empiryczna saraowietlza zbliża się rlo saroowietlzy czystej"31. że kiedy mówimy o dążeniu. zaspokajałoby się. w sposób naturalny skłonni jesteśmy myśleć o ciążeniu do czegoś. jest ideałem.. Tak więc w pragmatycznej historii świadomości widzieliśmy la. Praktyczna dedukcja świadomości wykracza jakby poza funkcjonowanie twórczej wyobraźni i pokazuje. co ogólne.realnej1' czynności — ustanawiała nie-Ja. pozostaje Ja i manny do czynienia ze samoświadomością. To oczywiście władza rozumu umożliwia filozofowi uchwycenie czystego ja i odtworzenie w transcendentalnej refleksji jego twórczej aktywności w jej ruchu ku samoświadomości. które ma na celu uzyskanie refleksji skierowanej na podmiot. Mówiąc inaczej. a można się tylko do niego zbliżać. Kwestię tę można wyrazić. „Bez czegoś w rozsądku nie ma władzy sądzenia.rozsądek. zakładamy istnienie nie-Ja. 10. barierę czy przeszkodę. Nawet filozof nie może osiągnąć ideału. Nie można go nigdy prawdziwie osiągnąć. Tak więc sama natura absolutnego Ja wymusza to. A jednocześnie — podkreśla Fichte — dążenie zakłada przeciwdziałanie. nastepuia- . Zakłada ona zdolność abstrahowania w ogóle od przedmiotu.. Kiedy jednak wychodzimy od absolutnego ja jako nieskończonej dążności. że nie możemy zakradać istnienia nie-Ja. które wznosi się ponad nieświadomą aktywność twórczej wyobraźni i by to tak określić . niczego nie ma w rozsądku dla rozsądku""'1': Zmysłowy ogląd jest jak gdyby przykuty do poszczególnych przedmiotów. w której Ja-podmiot byłoby dla siebie całkowicie przejrzyste. To prawda. na przeszkodę czy 'barierę. Gdy rozum abstrahuje od sfery nie-Ja. Ale nie można wyeliminować zupełnie Ja-przedmiotu i utożsamić się w świadomości z Ja-podmiotem. jest oczywiste. Tą władzą absolutnej abstrakcji — jak to określa Fichte — jest rozum (Yeniutifl). gdy nie ma władzy sądzenia. by twórcza wyobraźnia — absolutne la w swej . natomiast na poziomie rozsądku i sądzenia napotykamy abstrahowanie oti poszczególnych przedmiotów I wydawanie sądów ogólnych. że swą podstawę ma świadomość w naturze absolutnego ja jako nieskończonej dążności (ein iinendlicbcs Slrebcn). „Im więcej może określona jednostka swoim myśleniem usunąć. który Fichte nazywa samoświadomością czystą. czysta samoświadomość. Widzieliśmy jednak. przeciwdążenie. abstrahowania.nabywa pewnej swobody ruchów. jednakże samoświadomość wymaga czegoś więcej niż tylko zdolności abstrahowania od poszczególnych przedmiotów w imię tego.

to zaś domaga się przeszkody. Ja musi przeto ustanawiać nie-Ja. Odczucie ja jest przeto zmuszone ustanowić nie-Ja jako odczute nie-wiadomo-co. Z jednego punktu widzenia lachtego dedukcję świadomości można uznać za systematyczne przedstawienie warunków świadomości takiej. I widzimy. jak w Ja rozwijają się oddzielne uczucia zadowolenia. jaką znamy. Wiara w rzeczywistość jest ostatecznie oparta na czuciu. Za teoretyczną aktywnością ja jak gdyby rozpościera się jego natura. Innymi słowy. 291. Tak więc odczuwanie bodźca czy popędu jest odczuwaniem skrępowania. Dla przykładu. Dowodzi najpierw.i często istnieje — konflikt między głosem obowiązku a żądaniami zmysłowego pożądania. chociaż dedukcja teoretyczna uzyskuje ostateczne wyjaśnienie w dedukcji praktycznej. Fichte pojmuje życie moralne bardziej jako wyrastające z życia instynktowego czy popędowego niż jako stanowiące jego przeciwwagę. Warto zauważyć. Zapowiedź imperatywu kategorycznego odnajduje on nawet na poziomie fizycznego pragnienia (Schnen) i pożądania. Czucie jest przeto czuciem siebie. s. w jakim warunki te są spełniane. tworzenie przedstawienia (Yorsialluiig] jest dziełem władzy teoretycznej.czy popęd . To znaczy. na przykład. jak przez swą ku idealnemu celowi. która byłaby przezwyciężana. 1. jest ona polem jego aktywności.c p POKANTOWSKIE SYSTEMY IDEALISTYCZNI: rienm 1 co. a „dla ja' owa pobudka istnieje w formie czucia (Cefiihl). W tvm sensie Fichte stara się na swój sposób spełnić wymagania. że dążenie przybiera konkretna formę występującą poniżej świadomości bodźca czy popędu (Trieb). skoro ja jest nieskończonym czy bezkresnym dążeniem. Bardzo trudno nadążyć za Fiehtego praktyczną dedukcją świadomości w jej szczegółowym rozwinięciu. między człowiekiem wyższa i niższą naturą człowieka. by stać się przyczynowością. Z kolei odczucie popędu jako siły stanowi zaczątkowy szczebel refleksji. i przedmiot. Widzimy. W efekcie mamy przeto do czynienia z działaniem w imię działania. że dla Ficbtego odczucie jest podstawą wszelkiej wiary w rzeczywistość. przyroda jest koniecznym środkiem czy narzędziem moralnej samorealizacji Ja. sięgające aż do swobodnej działalności moralnej. która kieruje się ku idealnemu celowi. jako tak zwane ja absolutne. ja odczuwa bodziec czy popęd jako moc czy siłę (Krą/l) i napotykając opór — jest powstrzymywane. czy też poprzez nie. historyczny punkt widzenia — mógłby ktoś powiedzieć . A aktywnością tą jest z zasady nieskończone ciążenie. Popęd może teraz stać się „popędem ku przedmiotowi"32. by powodować coś na zewnątrz siebie.mogło przybrać formę swobodnej działalności moralnej. Niemniej Fichte nie przechodzi bezpośrednio od idei ja jako dążności do ustanowienia nie-Ja. „Tutaj tkwi podstawa wszelkiej realności. że w tej mierze. M i. Problem ten jednak stara się rozwiązywać w ramach jednolitej wizji całości działań Ja. zmysłowy świat przed skończonym ja. Zostaje bowiem pokazane. Innymi słowy. niemożności. równocześnie z nim. 501. Fichte zakłada. Można również powiedzieć. Mimo wszystko sam ciąg czasowy jest dedukowany. Ale jeśli myśleć tu wyłącznie o popędzie. W tym zaś przypadku. jako odczutą przeszkodę czy barierę. jak bodziec czy popęd nabiera określoności w formie oddzielnych bodźców czy pragnień i widzimy też. niego ja jest od samego początkują moralnie działającym. W rzeczy samej musi tak robić. Pytanie to na pierwszy rzut oka może się wydać niedorzeczne. 52H ■*"■' F I.\tani~e. w jakiej to możliwe. że istotne znaczenie dla świadomości ma relacja podmiot-przedmiot. jest ono takie potencjalnie. nie zaś na żadnym argumencie teoretycznym. jako barierę do przekraczania. W swej etyce musi oczywiście wziąć pod uwagę fakt. nie może on niczego spowodować. między człowiekiem jako k podmiotem moralnym a człowiekiem jako zespołem instynktów i popędów. Fichte ujmuje to następnie tak. W kolejnych partiach praktycznej dedukcji świadomości Fichte śledzi rozwój tej refleksji. jedynie dzięki temu odniesieniu czucia do Ja. 355 ). przyrodę. nieskończone dążenie absolutnego Ja do pełnej wolności i do pełnego władania sobą spełnia się przez konkretne działania moralne w świecie przez nie ustanowionym dzięki — by tak rzec — zbieganiu się konkretnych moralnych powołań skończonych podmiotów do idealnego celu. Obie dedukcje są przeto komplementarne. że może istnieć .1. tego wytwarzania jest pęd do przedstawiania ( Vorsietltingsiiieb). możliwa dla Ja staje się realność — zarówno samego Ja. nie zaś władzy praktycznej czy popędu jako takiego. będąca dążnością.zakłada ustanowienie empirycznej świadomości. jakie narzuca Kaniowska doktryna prymatu rozumu praktycznego. Ale podstawa. że to właśnie identyczne z sobą samym źródłowe dążenie przybiera różne formy. jako przeszkodę do przezwyciężenia. jednakże cel ten ciągle umyka. -M I. Na przykład. Ja i nie-Ja. Całość tego odczucia jest podstawą wiary w rzeczywistość. czy zdaniem filozofa Ja absolutne ustanawia. Samo bowiem Ja jest odczuwanym popędem. Ponieważ jednak ja jest nieskończoną dążnością. że popęd prze do tego. alaaę podstawowe dążenie . choć w swej teorii etycznej Fichte pokazuje. bodźcem czy popędem. ustanawianie zmysłowego świata jest konieczne. że dia " F I. Czasowy. Nie jest zamiarem Fichfego negowanie punktu . Zrozumiale zatem. I odwrotnie. 483 . 1 jeśli dedukcje tę tak tylko oceniać. niemniej jednak dostatecznie jasno widać.. muszą wystąpić i podmiot. 492 — [tam że. Odczucie siły i odczucie powstrzymywania występują razem. jednakże widzieliśmy. I to właśnie urzeczywistnienie potencjalnej natury ja wymaga ustanowienia nie-Ja i całej pracy spełnianej przez twórczą wyobraźnię. powstrzymania. jeśli ma zaistnieć świadomość. s. Dla ważności tego twierdzenia nieistotny jest historyczny porządek. wterly nieważne sa pytania o czasowe czy historyczne relacje między różnymi warunkami.. Tak więc transcendentalna dedukcja owej świadomości w sposób konieczny wykracza poza porządek czasowy i historyczny: zakłada ona bezczasowość logicznej dedukcji. jak i nie-Ja"33. Absolutne Ja trzeba pojmować jako aktywność. jednakże według Pichtego ciążenie obejmuje przezwyciężanie. nie może ono zastygnąć w żadnym szczegółowym zadowoleniu ani w żadnym zespole swobodna aktywność sięga ono zadowoleń. że badacz Rchtego pyta. że w swej praktycznej dedukcji świadomości bierne stara się przekroczyć obecną w filozofii Kanta dychotomię miedzy niższą naturą człowieka. że dedukcja świadomości jest także idealistyczna metafizyką i że czyste ja trzeba interpretować jako ponadindywidualną i pozaskończoną aktywność.

niż jako umysł Piotra czy Jana. dla której przyroda jest wcześniejsza od skończonej jaźni. tzn. jest umysł ludzki. to staje on tu przed oczywistą trudnością. że w czynnościach tych nrnys! działa spontanicznie i nieświadomie. Na początku praktycznej dedukcji świadomości zwraca uwagę na pozorna sprzeczność. 1 jeśli Fichtemu o to właśnie chodzi. że jest jedynie pozorna). W filozofii Kanta właśnie umysł ludzki spełnia czynności konstytutywne. które ma być przedstawione (das uorznslel-lende Nicht-Icb). Niezależnie od wszystkiego Fichtego dedukcja świadomości nierzadko sugeruje drugie z. dus 'DOfslellende Ich) jest przez nie określane pośrednio. przy czym bardziej działa tu jako umysł jako taki. okaże się.1'OKAN'TOWS K SYSTEMY I0KAUS1YCZNE icirrmi) widzenia empirycznej świadomości. podmiot jako taki. musi być przeto od niego niezależne. nie zaś Boski. nadając swą aprioryczną formę zjawiskowej rzeczywistości. który ma spełniać owe czynności. Chce uzasadnić ten punkt widzenia. Tak czy inaczej. umysłem. Z jednej strony Ja jako inteligencja zależne jest od nicja. czy absolutne ja ustanawia przyrodę bezpośrednio. przy pomocy . Sprzeczność zostanie rozwiązana (to znaczy. podczas gdy ja jako inteligencja (Ja jako przedstawiające. tych rozwiązań. iż absolutne ja bezpośrednio określa nie-Ja. to zupełnie naturalne będzie pytanie. gdy zrozumiemy. czy też poprzez jakby podświadome warstwy istoty ludzkiej. Ale sprawa nie jest aż tak prosta. Z drugiej strony Ja ma określać nieJa. To prawda. Na szczęście jasno odpowiada na tę kwestię. Jeśli zaś wyeliminujemy rzecz sauną w sobie i dokonamy hipostazy Kaniowskiego ja transcendentalneg o w metafizyczne ja absolutne. nie zaś negować go.

. To samo jest jasno stwierdzone we fragmencie wykładów „Fakty świadomości". lecz jedno Życie"3"1. jak też jest oczywiste. po której wspiął się do metafizycznego idealizmu. który przejawia się w świecie. Mówiąc inaczej. czy owa twórcza władza jest w tej funkcji sainoobjawieniein jedynego Życia jako takiego.. „Materialny świat czystych przedmiotów został wyprowadzony wcześniej niż absolutne ograniczenia twórczej wyobraźni. że świat istnieje jedynie w świadomości i dla nici. że czyste ja. I choć wyraźnie myśli on. że przyrodę ustanawia Absolut jako pole działań moralnych. I taka jest faktycznie droga. że dla rozwinięcia tego stanowiska luchte musiał odejść od przyjmowanego przez siebie Kaniowskiego punktu wyjścia. (. Niezależnie zatem od wyraźnego zaprze- . Jak jednak zobaczymy dalej.) Przedmioty materialnego świata ogląda nie jednostka jako taka. pojęcie uzyskane dzięki refleksji nad ludzką świadomością..nie-Ja. na które już się powoływałem. świat materialny ustanawiany jest przez jedno równe sobie Życie. do samego końca utrzymuje. jest oczywiste. ale bynajmniej nie widać jeszcze całkowicie jasno i wyraźnie. nigdy nie udało mu się odtrącić naprawdę drabiny. czy. czy też ustanawiany jest przez jednostkę. braną tylko jako taka. lecz bezpośrednio. do której należą wykłady o „Faktach Świadomości''. którą podejmuje Fichte w swej późnej filozofii. musiało stać się absolutnym bytem. czy objawieniem tylko życia jednostkowego. absolutne Ja ustanawia świat nie za pośrednictwem ja skończonego..

to i o Absolucie powiada się. że jest świadomością Absolutu. nie zaś w sobie sanwim ujmowany niezależnie od człowieka.czania temu.w edycji M nic zamieszczone [Dic Ta się u niego. slseiiiĄ. Chociaż bowiem o świadomości mówi *" P II. 61*1 . . stanowisko Fichtego pozostaje niejednoznaczne. iż jest świadomy dzięki człowiekowi. iżby materialne rzeczy były ustanawiane „przez jednostkę jako taką".

że to dwie gałęzie filozofii Fichte ujmował jako nie posiadające żadnych w ogóle związków między sobą. 2. Po drugie. w których może się rozwijać życie moralne. które zostały już uświadomione dzięki sumieniu.przyp. by czynił to lub nie czynił tamtego. o jego wstępnej dedukcji powiada się. system praw społeczeństwa politycznego dostarcza pola elo zastosowania prawa moralnego. Gdyby moralna natura człowieka rozwinęła sic. Natomiast norma moralna jest kategoryczna. choć dał po temu pewne przesłanki. że przysługuje mi uprawnienie. ale nie jest ich pierwotnym źródłem. Po pierwsze. oraz etyki. w obrębie której i ze względu na która można stosować prawo moralne. „uprawnienie™ oddaję tu Copiestonowskie riijjjt. kecz rama. Na przykład.Zamknięte państwo handlowe — Fichte i nacjonalizm. jest to. nie musi koniecznie znaczyć.Najwyższa zasada moralności i formalny warunek moralności czynów — Sumienie jako nieomylny przewodnik . kto pojęcia prawa. bez względu na zewnętrzne zamysły lub cele.Moralna natura człowieka . 2 F IV. że |est niezależna ocl etyki. ona mówi po prostu.Filozoficzne zastosowanie formalnego prawa moralnego -. oraz by nie podejmować innych czynów po prostu w imię ich niepodejmowania. ' Poprzez „prawo". Innymi słowy. Ale jaehte by i zdania. wyciął on Podstawy prawa nutiuriniego.Potoczna świadomość moralna i nauka etyki . Fichte uważa. powinno tworzyć takie warunki.[Das Sysieni der Sitlenlcbre tiacb den Priiizipicn der WissctKchąflsleljiiĄ. swe podleganie imperatywowi moralnemu.FfCHTE (2) "> / ROZDZIAŁ III FICHTE (2) Uwagi wprowadzające . zwykłą świadomość moralną można potraktować jako coś danego i zbadać jej podstawy. obie dedukcje są wspólnie zakorzenione w pojęciu jaźni jako dążności i wolnego działania. 3. Ale główna przyczyną. Sarno jednak państwo jest dedykowane jako hipotetycznie konieczne urządzenie czy środek do strzeżenia i ochrony systemu praw. który mówi mu. Po pierwsze. że według niego etyka . z jednej strony. na ciwa lata przed opublikowaniem Systemu teorii etyczne/. Co więcej. mówi Fichte. państwo by zniknelo. Tak więc system praw nie daje się wyprowadzić z normy moralnej. w tym sensie. że w 1796 e. że w człowieku istnieje popeci do tego. „Rób to" czy „Nie rób tego". tłum. Człowiek. w pełni. Fichte nie uznałby słuszności uwagi. z drugiej. cizieki swemu sumieniu może sobie uprzytomnić imperatyw moralny. Według i legia Piehterou nie udało się przezwyciężyć formalizmu etyki Kanta. A powszechne dobro może czasami wymagać uszczuplenia czy ograniczenia realizacji uprawnień. człowiek winien mieć moralne obowiązki wobec państwa. pociczas gdy teoria praw i społeczeństwa politycznego zwrócona jest na zewnętrzne relacje między istotami ludzkimi. że jest ono nie efektem dedukcji z podstawowej zasady etycznej. Po drugie.. może mu jednak umożliwię jej zrozumienie. Podobnie też. że teoria praw wynika z normy moralnej. W tym sensie norma moralna uzupełnia uprawnienia: 0 dodatkową sankcję.Idea powołania moralnego i Fichtego ogólna wizja rzeczywistości — "Wspólnota jaźni w świecie iako warunek samoświadomości — Zasada (reguła) prawa — Dedukcja państwa i jego natura .jak to określa Fichte — dodatkową sankcie. Jedna z głównych przyczyn odróżniania przez Fichtego teorii praw i teorii politycznej. ono zaś. iż można ją wycieclukować jako zastosowanie normy moralnej k Fakt. dla której w pierwszym paragrafie tego rozdziału zatrzymałem się naci rozróżnianiem przez Fichtego między koncepcja praw a teoria etyczną. zajmuje się wewnętrzną moralnością. choć jest oczywiście moralnym obowiązkiem. To bezpośrednie uprzytomnienie sobie zupełnie wystarcza elo poznania własnych obowiązków 1do moralnego postępowania. t'g M I I . chociaż prawo własności prywatnej uzyskuje od etyki . Co się rozumie przez ludzka naturę moralną? Fichte powiada nam. I w rzeczy samej to bardziej Hegel niż Fichte był tym. że mani obowiązek je wykorzystać. co z kolei odpowiada terminom Rccbt i (iesclz u Fichlego . iż proponuję zająć się filozofią moralną tego filozofii przed naszkicowaniem jego teorii praw i teorii państwa. przez „normę 1 ' — lilii'. wewnętrznej moralności i społeczeństwa połączył w ogólnym pojęciu ludzkiego życia etycznego. W paragrafie poświeconym życiu i dziełom Fichtego widzieliśmy. Nie znaczy to. jest to. A bez tych zastrzeżeń postępowanie takie mogłoby wzbudzić błędne wrażenie. iż Pichte uważał. W pewnym sensie owo naukowe poznanie pozo stawia wszystko — rzecz jasna . że pole to jest zewnętrzne względem moralności. sumieniem i formalną zasadą moralności. by spełniać pewne czyny po prostu w imię ich spełniania. na dwa sposoby może poznać swą naturę moralną. że doktrynę praw można uważać za etykę stosowania w tym sensie. 1. że teoria praw i społeczeństwa politycznego może i powinna być wydedukowana niezależnie oct dedukcji zasad moralności. by respektować system ustanowionych w jakiejś wspólnocie praw. Systematyczne wywiedzenie moralnej świadomości z jej korzeni w Ja jest systemem etyki i dostarcza „poznania naukowego'"2. Nie stwarza ono zobowiązania ani też nie ustanawia nowego zespołu obowiązków na miejsce tych. 408 . Nie nada ono człowiekowi moralnej natury. poznanie takie może uzyskać na poziomie potocznej świadomości moralnej.po staremu.

z transcendentalnego punktu widzenia oba są jednym i tym samym bodźcem. że robiłby to świadomie i z rozmyslemk Natomiast materialna wolność wyraża się w ciągu czynów. jakikolwiek przedmiot. w jakiej popęd ten przejawia się w człowieku w sposób konieczny. stanowiący naszą naturę. czynów ukazywałaby się jako całkowicie nieokreślona. jest ukierunkowany na działanie. jako zorganizowany wytwór przyrody. pobudkę — jak powiedzieliśmy — do pełnego samookreślenin. że podstawowy bodziec czy podstawowe dążenie nie może bez świadomości przybrać formy wyższego bodźca duchowego. że sprawuje nad nimi kontrolę. czvli etyczną'"-1. które nie dopuszczają żadnego określania przez konkretne przedmioty i spełniane są wyłącznie w zgodzie z ideą wolności w imię samej wolności. czy też staje się prawem samookreślenin. jak na przykład krążenie krwi. jest podświadomy bodziec czy popęd. że odróżnienie to nie jest ostateczne. jako zaś podmiot świadomości. głoszona w kategoriach jednego bodźca. 518. ja jest aktywnością. a określane poprzez ich związek z konkretnymi przedmiotami. Świadomość jest w rzeczy samej linia graniczną między człowiekiem jako zorganizowanym wytworem przyrody a człowiekiem jako rozumnym ja. f IV. Gdy w ten sposób spoglądać na człowieka. Ponieważ zaś naturalne pobudki i pragnienia. . jak widzieliśmy. Znaczy to tyle. mogłoby się okazać. Wielkim błędem jest przypuszczać. to znaczy. 124.58 POKANTOWSK1K SYSTEMY 1DHAI. F IV. Bodziec niższy — czy niższa forma jednego i tego samego bodźca musi poświęcić swój cel. 516. coś staje się dla mnie pożywieniem"k Organizm stawia żądania. 130. Nawet gdyby ktoś zawsze podążał za naturalnymi bodźcami zmierzającymi doprzyjemności. lo — twierdzi Fichte .Mój bodziec jako istoty będącej stworem Natury. których jest świadomy jedynie pośrednio. jest ostatecznie jednym bodźcem. ciążąca cło zaspokojenia. ale z tej racji. jako na przedmiot i jako na podmiot. a nic bezpośrednio. co jest faktycznie mym jednym bodźcem. Otóż w tej mierze. że istnieje dla mnie pożywienie. . Jest niewątpliwie prawda. M I I . Ale z filozoficznego punktu widzenia ostatecznie jest tylko jeden popęd. M II. Ow bowiem podstawowy bodziec nie może ucichnąć czy przestać być aktywny w chwilowym zaspokojeniu zmysłowym.oobuetka. o sferze konieczności i o sferze wolności. 524. iż musimy dokonać syntezy wymaganej przez fakt. ustanawiam czy potwierdzam siebie jako byt. I to jak najbardziej ten sam pęd do własnej aktywności pojawia się znowu w formie duchowego pędu do urzeczywistnienia calF IV. jeśli założyć. który można przypisać systemowi jako całości. stanowiącym mój prawdziwy byt. i duchowa pobudka. zmierzających do urzeczywistnienia całkowitej niezależności ja. Celem etyki jest zrozumienie podstaw tej natury moralnej. że bodziec (czy skłonność). ł ta druga klasa. jako duchem. I to są czyny moralne. 13. " F IV. podmiotem świadomości. że nie jest określana przez. staje się dla mnie bodźcem naturalnym. jak to ujmuje fichte: „Nie dlatego jestem głodny. Na przykład z transcendentalnego czy fenomenalnego punktu widzenia naturalna pobudka. kecz — by tak to określić — sięga w nieskończoność. a człowiek jest zarazem i podmiotem. jeśli by się jednak upierać przy tym rozróżnieniu.. która zmierza do całkowitej wolności i niezależności. że odróżnienia takie rnnją — by tak rzec — swój sens. Z jednej bowiem strony powinniśmy mieć działania spełniane w zgodzie z naturalnym bodźcem. dla świadomości którego istnieje przyroda. A jak widzieliśmy przy omawianiu praktycznej dedukcji świadomości. że pobudkom tym przeciwstawiamy duchową pobudkę ja jako inteligencji. przynależące człowiekowi jako wytworowi przyrody. 407. że człowiek jako zorganizowany wytwór przyrody jest sferą samych mechanizmów. Fichte oczywiście nie przeczy temu. włącznie ze mną samym jako przedmiotem. Nie można przeto powiedzieć. A zarazem Rchte obstaje przy tym. są jedna i ta samą . ' Istnieją w człowieku działania. Mówimy o niższych i wyższych pragnieniach. a mogę też uświadamiać sobie siebie jako podmiot. Ja z koniecznością} skłania się ku temu — lub jest ku temu zmuszone — by określało siebie przez siebie samego. jako że z tego punktu widzenia ja sarn jestem przyrodą. M I I . z drugiej zaś — czyny. Kiedy patrzę na siebie jako na podmiot. Wolność formalna wymaga jedynie obecności świadomości. Na człowieka można bowiem spoglądać z dwóch punktów widzenia. Teoria jedności człowieka. bodziec wyższy — bądź wyższa forma jednego i tego samego bodźca — musi poświęcić swą czystość. postępowałby w sposób wolny. moja jako czystego ciucha skłonność. Wszystkie zjawiska ja opierają się wyłącznie na wzajemnym powiązaniu tych dwóch bodźców i to właśnie stanowi wzajemny stosunek jednego i tego samego bodźca do siebie"". przy czym popęd samozachowawczy jest tym. bodziec ten staje się dla mnie czysto duchowy. do ludzkiej natury wprowadzając dychotomię. W tej mierze uzasadnione jest Kantowskie odróżnianie fenomenalnych aspektów człowieka od noumenalnych. M I I . że czynowi moralnemu trudno nadać jakakolwiek treść. mogę sobie uświadamiać siebie jako przedmiot w świecie Natury. Ale człowiek jest również inteligencją. poważnie oddziałuje na etykę. i przedmiotem. dążą do zaspokojenia przez pewien stosunek do określonego przedmiotu naturalnego i w konsekwencji okazuj:} się zależne od owego przedmiotu. dążnością. że kiedy rozważam siebie jako przedmiot. jest zrozumiałe. mogę powiedzieć: „Odnajduję siebie jako zorganizowany wytwór przyrody"''*. Z jednego punktu widzenia człowiek jest systemem popędów. 122. czyli to.jestem wolny w tym sensie. czy są to dwie różne pobudki? Nie. jednakże Fichte odpowiada. podstawową forma. czyli przyjemność. dąży do całkowitej woiności i niezależności. Kiedy patrzę na siebie jako na przedmiot całkowicie określony przez prawa zmysłowego postrzegania i dys-kursywnego myślenia. kowitej wolności. wtedy to.ISTYCZNE FICHTE li) 59 znowu bez względu na zewnętrzne zamysły lub cele. jeśli jednak jestem bezpośrednio świadomy jakiegoś bodźca czy pożądania. jaka przyjmuje owo dążenie konstytuujące Ja. można go nazwać zorganizowanym tworem przyrody. że mogę go zaspokoić bądź nie zaspokoić. natura człowieka jest „naturą moralna. iż jestem głodny. Uświadamiając sobie siebie jako system popędów. Fichte dokonuje rozróżnienia między wolnością formalną a materialną.

Wymaga się tego. Ale ideałem duchowym. to muszę również rozumieć siebie jako zmuszonego do urzeczywistniania fej istoty. absolutnie samodzielnego działania. że Fichte pisze pod wpływem Kanta. głoszącą. że „dla inteligencji konieczna jest myśl. M I I ."11. jako zdolnym do realizacji czynności absolutnie własnej. „Działaj zgodnie z twym sumieniem. „Działaj zawsze zgodnie z najlepszym przeświadczeniem o twym obowiązku. Norma ta nie powinna też dopuszczać żadnych wyjątków. że moją prawdziwą istotą jest zdolność samookreślania. Nie są to dwie myśli. zauważa i-idile.. Ale zasadnicza koncepcja jest zupełnie jasna. iż wolność swa powinna określać wprost i bez wyjątków zgodnie z pojęciem samodzielności (Sc'lhstcriuligkeil'fl<". jest dobrą wolą. można przeto uważać za materiał czy instrument spełniania przez nas obowiązku. Wolna istota powinna podporządkować swą wolność normie. jest dla Fichtego własny czyn. M I I . by Ja w akcie samoświadomości znowu zwracało się ku sobie. musi spełniać określony warunek formalny. 550. Mówiąc o ja. 156. „Gdy myślisz o sobie jako o wolnym. w którym rozumna istota może zdążać do swego celu przez ciąg konkretnych czynów. Kantowi. Fichte tletlukuje podstawową zasadę moralności. która działa w ten sposób. Ale Ja myśli siebie jako przedmiot. że istnieje ciągłość między życiom człowieka jako organizmu biologicznego oraz życiem człowieka jako duchowego podmiotu świadomości. Otóż skończona istota rozumna nie może sobie przypisywać wolności. że postępowanie takie musi przybierać tomie ciągu określonych czynów. To właśnie tę skłonność ma się na myśli. jest to wyraźnie widoczne w przedstawieniu przez Fichtego najwyższej zasady moralności. czyn określany przez samo tylko ja. ' V IV. o który tu chodzi. także idee wolności i prawa są nieoddzielne i ostatecznie są tym samym. że owe czyny winny być Można zatem powiedzieć.). których przyczyną jest wola zdolna do spełniania działań rzeczywiście przyczynowych. naturalnego zaspokojenia i naturalnej przyjemności — ideałem duchowym.oo POKANTOWSKIE SYSTEMY IDKAL1STYCZNB FICHTK 12) 61 Fichtego idea syntezy wyrażona w tak abstrakcyjny sposób może się wyriawad nadzwyczaj niejasna. Urzeczywistnienie tej możliwości wymaga zaś świata obiektywnego. by działań swych nie spełniał jedynie w imię bezpośredniego zaspokojenia. . jeśli rozumiem. inteligencją. iż myśl o wolności wynika 2 myśli o prawita Chodziło inu u lo. M I I . że żucie moralne pociąga za sobą zastępowanie jednego celu innym. Ale z tej właśnie przyczyny. lecz jest to myśl jedna i ta sama. myśli o sobie jako władzy samookreślenia. Wola. I teza jego brzmi. że nie wymaga się od podmiotu moralnego. S. jest to pełna synteza"''. by próbował żyć jak bezcielesny duch. Jest oczywiste. która umożliwia to. 173. Człowiek urzeczywistnia swą moralną naturę w tej mierze. o wolności swej musisz pomyśleć jako o poddanej prawu. bez żadnego odniesienia do czegokolwiek poza nim"". kiedy myśli się ja w sobie i dla siebie. źc wkira w obtekpwrui ważność niyśis o wolności wynika ze swOdornouci prawa montfnego. że według Fichtego absolutne ja ustanawia świat jako przeszkodę czy barierę. by rozumna istota spełniała swe moralne powołanie. 453" F IV.jak jedzenie czy picie. z których jedna pomyślana jest w uzależnieniu od drugiej. aby być czynem moralnym. musisz pomyśleć o sobie jako o wolnym (." Sumienie Fichte określa jako „bezpośrednią świadomość naszej konkretnej powinności"'b Mówiąc inaczej. Fichte stwierdza. 4 4 / . wykonywanych w świecie. Świat przyrody. A kiedy myśli ono o sobie jako skłonności do własnego działania gwoli własnego działania. jest skłonność do własnego działania (Selbsllbdligkeif) dla niego samego. Na przykład jasne jest. albo: działaj zgodnie z twym sumieniem — taki jest formalny warunek moralności naszych czynów.. jednocześnie silnie zaznacza się wpływ formalizmu Kaniowskiego. Podążając tą dość zawiłą elrojrą. jeśli nie spostrzega możliwości ciągu konkretnych wolnych czynów. "' F IV. M I I . Mamy przeto dwie idee wolności i prawa. nie chodziło o to. 567. gdy zaś myślisz o tym prawie. Z kolei pojąć siebie w ten sposób Ja nie może bez ujęcia siebie jako poddanego normie. choć jednocześnie muszą być one określane przez samo Ja i muszą wyrażać bardziej jego wolność niż podporządkowanie się światu przyrody. który człowiek jako podmiot duchowy stawia przed sobą. 53. Widzieliśmy już. dzięki której Ja odróżnia się od wszystkiego. przy czym rzeczy zmysłowe ukazują się jako mnogość okazji. chociaż w świadomości dają się odróżnić. że „zasadniczą cechą. normie określania siebie zgodnie z ideą samookreślenia.. Nie wymaga się od niego. sferę nie-Ja. że Fichte podejmuje rozsądną próbę ujawnienia jedności ludzkiej natury i pokazania. 59. a powstrzymywania się od innych jedynie w imię ich niespełnienia. do któiych skłania go bodziec naturalny . zdolność urzeczywistniania. A może się wydawać. pomyślanym jedynie jako przedmiot. Bez świata nie mogłaby czystej powinności nadać treści. będąc podmiotem. W efekcie znaczy to. a mianowicie normie całkowitego samookreślenia. Wolność nie wypływa z prawa. w sposób konieczny myśli o sobie jako wolnym. czyli absolutnej niezależności (niepodlegania określeniu przez jakikolwiek przedmiot zewnętrzny). podołanie jak prawo nie wypływa z wolności. Każdy z tych konkretnych czynów. Rodzi to oczywiście wrażenie. '' F IV. lecz by stanowiły one element ciągu przybliżającego do idealnego celu. 'Teraz zaś ustanawianie świata oglądamy w kontekście o wyraż-niejszym zabarwieniu etycznym. 4. w których konkretyzuje się czysta powinność. Jest ono koniecznym warunkiem. w jakiej spełnia ów wymóg. by zaprzestał wszystkich tych działań. Mówiąc inaczej. gdyż wyraża prawdziwą naturę wolnej istoty. że Ja jako podmiot i ja jako przedmiot są nieoddzielne i ostatecznie stanowią jedną całość. co względem niego zewnętrzne. że nie jest to zgodne z Fichtego obrazem moralności jako domagającej się spełnienia pewnych czynów jedynie w imię ich spełniania..

że jest to jego obowiązek. by ktokolwiek. jaki wydajemy. że Fichte pragnie znaleźć absolutne kryterium słuszności i niesłuszności. by poszukiwać konkretnej treści obowiązku. że każdy inny sposób postępowania byłby zły". że trudno. trzeba zrozumieć. nie może nigdy być błędne czy zwodnicze" 'd Aby pojąć teorie Fichtego. Fichte koncentruje się zatem na sumieniu i opisuje je jako bezpośrednie poczucie (Gefiibl). by uczynić to oto. Otóż to bezpośrednie uświadamianie sobie kładzie kres teoretycznym poszukiwaniom i argumentacjom. A skoro władza praktyczna nie wydaje sądów. może być błędny. mógł postanowić. sumienie musi być uczuciem. Funkcja argumentacji polega na tym. Ktoś może na przykład powiedzieć: „Czuję. ta pierwsza musi być źródłem sumienia. by uczucie było nieomylnym kryterium pewności. kryterium to musi być dostępne dla wszystkich ludzi: nieuczonych i uczonych. Fichte nie chce uznać. „Byłaby to maksyma diabelska. Może czuć się pewnym co do tego. Jest jasne.63 sumienie jest bezpośrednim uświadamianiem sobie jakiegoś konkretnego obowiązku. Wymaganym kryterium nie może być żaden zewnętrzny autorytet. gdyby się powiedziało. jednocześnie „żaden człowiek — a o ile wiemy: żadna nawet skończona istota — nie jest utwierdzony w dobru" d Sumienie jako takie nie może błądzić. która dokonuje się dzięki władzy teoretycznej. kto ma bezpośrednią świadomość swego obowiązku. Ficbfego opis sumienia jako bezpośredniego poczucia pasuje w rzeczy samej do sposobu. które w przeciwnym wypadku mogłoby się przeciągać bez końca. Czuję. Co więcej. że nie wyklucza ona z ludzkiego życia moralnego wszelkiej aktywności. Tak . Stąd poczucie. Skoro bowiem sumienie określa się jako bezpośrednia świadomość własnej powinności. a nawet zaniknąć. Ale wszelki teoretyczny sad. że zwraca ona uwagę na różne aspekty rozważanej sytuacji i w ten sposób ułatwia zestrojenie się — by tak rzec — empirycznego Ja z czystym ja. stanowiące sumienie. że sumienie nie myli się i nie może się mylić. W końcu możemy zastanawiać się — i czynimy to — co powinniśmy zrobić w tym czy w innym układzie warunków. że podobnie jak Kant pragnie uniknąć heteronomii. w bezpośredniej świadomości własnego obowiązku. ono zaś ostatecznie jest naszym jedynym prawdziwym bytem. że słuszne jest. w jaki zwykły człowiek zwykł mówić o swych moralnych przekonaniach. może się jednak zaciemnić. jest wszelkim bytem możliwym i wszelką możliwą prawda. Ponieważ władza praktyczna ma wyższość nad władza teoretyczną. jednakże pojęcie diabła jest wewnętrznie sprzeczne" 'b A. że nie spełni go właśnie dlatego. Zasadnicza dla ja dążność do całkowitej wolności i niezależności pobudza tę władzę do tego. Równie jasne jest: to. Jednakże Fichte argumentuje. że może ono być nieświadomością powinności. że rozważane bezpośrednie poczucie wyraża zgodność czy harmonię między „naszym empirycznym Ja a czystym Ja. byłoby wewnętrznie sprzeezne. Z definicji tei w sposób oczywisty wynika. Zarazem mógłby ktoś zauważyć. Samo to zestrojenie wyraża się w poczuciu.

Ś63. czy w tej lub innej konkretnej sytuacji samookaleczenie jest usprawiedliwione. M II. Ale w granicach ogólnych zasad czy reguł możliwe jest filozoficzne zastosowanie podstawowej zasady moralności. Z drugiej strony powinienem chronić 1 pielęgnować je jako konieczne narzędzie działania. iż owo bezpośrednie „poczucie" nie może błądzić. jeśli zdecyduje się zrobić z tego użytek. iż poszczególny czyn sytuuje się w obrębie lub na zewnątrz ciągu działań. „Poczucie"" bowiem. ma do dyspozycji nieomylne kryterium rozpoznania swych konkret-nycłi obowiązków. ciało zaś jest koniecznym narzędziem działania. jaki kładzie na potrzebę połączenia całkowitej wolności myśli i badań z przekonaniem.wiec pojecie obowiązku może pozostać. Ale filozof potrafi zgłębić podstawy tego kryterium i widzieliś my. Dlatego na przykład ssinookaleczenie byłoby złem. iż „poznanie mego obowiązku musi być ostatecznym celem wszelkiego mego poznania.świadomości tego. chyba że wymagałoby tego zachowanie ciała jako całości.} syiuacie. ufając. że czyny pewnego typu należą bądź nie ''■ f iv. jedyne. jest w rzeczywistości wyrazem naszej niejasnej . chociaż świadomość łączności między nim a jakimś poszczególnym czynem może być zaciemniona. wszędzie dając zapanować naszej bezprawnej woli". iż pozwoliłem. 169. a następnie działać według bezpośredniej świadomości mego obowiązku. Mam obowiązek działać. jakby samo ono było mym ostatecznym celem. Zatem według Fichtego zwykły człowiek. !l F IV. które prowadzą do moralnego celują. dotyczących użycia władz poznawczych. 6. W praktycznym życiu moralnym najwyższym sędzią jest przeto sumienie. Ujmijmy to dobitnie: swemu empirycznemu ja mogę nie dać szansy na to. doktryna nieomylności sumienia nie wyklucza możliwości złych uczynkowe jako że mogę być odpowiedzialny za to. 587. To jest sprawą sumienia. świadomość obowiązku może praktycznie zaniknąć.' nie ca!. Ale jego nakazy nie opierają się ani na samowoli. ani na kaprysie. dla której filozof nie byłby zdolny pokazać teoretycznie. które spełniają podstawową pobudkę czystego Ja. że Fichte proponuje wyjaśnienie metafizyczne. albo zgodnie ze ślepym popędem. lecz tylko sikowy aspe . kiedy rzeczywiście obejmuję. w którym to przypadku „działamy albo zgodnie z maksymą własnej korzyści. Z jednej zatem strony nie powinienem traktować swego ciała tak. co mogę zrobić. to rozważyć sytuację ze względu na różne jej aspekty. które to kryterium nie zależy od jakiejkolwiek wiedzy 0 nauce etyki. '*' F IV. Głęboki szacunek Fichtego dla powołania uczonego wyraża się w nacisku. jest bardziej sprawą sumienia niż filozofa. Co więcej. 191. Nie może on wycleclukować konkretnych obowiązków konkretnych jednostek. Nawet więc jeśli dla moralnego postępowania sumienie wystarcza jako doradca. Podobnie możliwe jest sformułowanie ogólnych prawideł. 585. o którym mówi Fichte. M li. nie ma racji. Jednakże kwestia. jak chce Fichte. by moje sumienie straciło jasność bądź też całkowicie zanikło. 195: M II. Choćby się więc nawet wykluczyło możliwość diabelskiego zła. by zespoliło się z czystym ja '". należą clo Krupy czynów. gdyż tylko poprzez czyn mogę wypełniać prawo moralne. każdej mej myśli i wszystćcbrza się tak na przykład wtedy. Weźmy przykład.

którą nieskończona wola — bardziej działalność czy czynność niż byt. jednej nieskończonej aktywności. formą. to zakłada wielość jaźni. aby posługiwać się nimi wszystkimi bądź. Ogólny zarys Fiehtego wizji rzeczywistości powinien teraz stać się jasny. ku doskonałym rządom rozumu w świecie. ograniczam się poprzez fakt. ku doskonałemu posiatianiu siebie. do rozważań nad tym. że mam prawo posługiwać się nimi. jest według Fiehtego absurdem głosić. fest ona w istocie „wielością. Ochockiego. redagowanym przez A. Podstawowa rzeczywistość. nic zaś z czystej ciekawości czy chęci zrobienia czegoś. od którego ja może znowu odbić się ku sobie samemu. Warszawa 1996 — przyp. jeśli poprzez skończone jaźnie ma uzyskać świadomość swej własnej wolności. która jest zarazem zamknięta. jest systemem istot rozumnych" *'s Wszystkie one są bowiem ograniczeniami jednego ja absolutnego. Skoro zaś nie mogę sobie uświadomić siebie jako wolnego bez uznania się za członka wspólnoty wolnych istot rozumnych. Dlatego też słusznie będzie rozpocząć od powiedzenia czegoś więcej o dedukcji owej wielości przez Fiehtego. 10. jeśli ma powstać samoświadomość. Ale jeśli teoria prawa i polityki traktuje — a czyni to — o stosunkach między istotami ludzkimi. 7. kiedy odróżniam siebie od innych istot. Ale samoświadomość nie jest możliwa bez nie-ja. musi istnieć wspólny zmysłowy świat. wymagane jest istnienie wspólnoty jaźni. Moralne powołanie skończonych jaźni do wspólnego celu można uważać za drogę. „Przypisując sobie wolność. jednak „żadna wolna istota nie uzyskuje świadomości siebie bez jednoczesnego uświadomienia sobie innych jej podobnych istot". 8. Na przykład mam władzę swobodnego mówienia. nich. Z kolei warunkiem wstępnym uznania kogoś za członka wspólnoty czy sytemu istot rozumnych jest zmysłowy świat. w której rozwija się ludzkie życie moralne. Jednocześnie także każdego innego członka wspólnoty muszę pojmować jako tak ograniczającego zewnętrzny wyraz swej wolności. na które także owa osoba może wpływać. która sama jest wyrazem nieskończonej woli. Ale jednostkowe powołanie moralne składa się z bezliku szczegółowych obowiązków. które . Syntetyzującym prawidłem jest to. może sfor mułować pewne ogólne zasady postępowania. Możemy więc przeformułować podstawową zasadę moralności w następujący sposób: „Zawsze spełniaj swe powołanie moralne"'". Jeśli w myśli usunę wszystkie istoty rozumne oprócz siebie samego.by to tak określić — splatają się z czynami innych. dla których nie omylnym przewodnikiem jest sumienie. ttum. M II. Owa idea ograniczania przez każdego członka wspólnoty istot rozumnych wyrazu swej wolności. niektórymi z. Tak więc urzeczywistnienie poprzez działanie skończonej wolnej woli domaga się świata. że samemu sobie nie mogę przypisać całości nieskończonej wolności. Pojęcie to bowiem ma sens tylko wtedy. że moja 'wolność przejawia się w czynach. z którymi nawiązujesz stosunki"21. Ale według Fiehtego samoświadomość musi przyjąć formę skończonej samoświadomości. Świadomość siebie jako określonej wolnej jednostki mogę uzyskać jedynie wtedy. dąży spontanicznie ku doskonałej świadomości własnej wolności. 8. w którym i poprzez który działanie jest możliwe. czyli rozumnych i wolnych istot. stanowi pojęcie prawa. Aby zaś możliwy był taki system działań. który działa — przyjmuje spontanicznie i z koniecznością. Pojęcie prawa jest dla Fiehtego z istoty swej pojęciem społecznym. wynika stąd.[Grunellatjfi des Naturrechis nacb Prinzipien der Wisscnscha/hiebre ~ fragmenty tej pnicy pod tytułem Podstawy prawa naturalnego wedle zasad Teorii Wiedzy w tłumaczeniu 1*. które uznaję za rozumne i wolne. by swą wolność mogli wyrażać wszyscy pozostali członkowie. stosując podstawową zasadę moralności. Tak więc nieskończona aktywność wyraża się spontanicznie w wielości skończonych jaźni. Osiągnięcie tego idealnego celu wymaga jakby podziału pracy moralnej. że mam prawo wolności mowy. który zmierza ku urzeczywistnieniu moralnego ładu w świecie. 9. a samourzeczywistnienic nieskończonej woli może się dokonać jedynie poprzez saniourzeczywistnienie woli skończonych. Powstaje ono wraz z pojęciem innych istot rozumnych. każda powinna wnieść swój własny wkład do zbieżnego ciągu czynów. przyrodę. ale jeśli usunę w myśli wszystkie inne istoty rozumne. Dybią zostały opublikowane w zbiorze tekstów Fiehtego z teorii społeczeństwa i polityki Zamknięte państwo handlowe i inne pisma. że naukowiec powinien poszukiwania swe prowadzić w duchu poświęcania się obowiązkowi. Możemy teraz przejść do teorii prawa i dedukcji państwa. Jeśli przeto ma powstać samoświadomość. mogących wpływać na czynności danej osoby i podejmujących działania.]. Ale byłoby niesłuszne w takim kontekście mówić. którą zgodnie z naszym punktem widzenia można określić jako absolutne Ja czy nieskończoną wolę. i-U . Przyroda jest po prostu warunkiem — choć warunkiem koniecznym — wyrażania moralnej woli. ''" 1" 111. w którym mogą się wypowiadać odrębne istoty rozumne. które są zdolne wpływać na realizacje przeze mnie tamże. Naprawdę ważną cechą empirycznej rzeczywistości jest moralna działalność istot ludzkich. po której absolutne la — czy nieskończona wola — dąży do swego celu. co wolno określić jako ramę. Inteligencja istnieje jako wielość. gciy przyjmuję istnienie innych istot.f»4 1'OKANTOWSKIK SYSTEM")' lOKAUSIYCZNE riCHTE ( 2 ) oo kich poszukiwań"1'. Tak wiec każda jednostka z oddzielna ma swe własne rzeczywiste powołanie moralne. M II. Intersubiektywność jest warunkiem samoświadomości. Pojmuję bowiem. że uznaję również wolność innych"2". Absolutne Ja czy nieskończona woła musi przeto ustanawiać świat. posiadam w dalszym ciągu różne władze i może być moimi moralnym obowiązkiem. Tak więc filozof. 21 F 111. Fichte następująco formułuje zasadę czy regułę prawa (Recbisregel): „Ograniczaj swą wolność poprzez pojęcie wolności wszystkich innych osób. 12 . absolutne Ja musi ograniczyć się przybierając formę Ja skończonego. jak widzieliśmy.

-Niemniej Fichte dowodzi. Podobnie tylko w kontekście społeczeństwa można z sensem mówić o prawie własności prywatne). Cóż mogłaby znaczyć własność prywatna poza kontekstem społecznymi Ale chociaż istnienie wspólnoty wolnych jaźni wymaga. muszą być względem siebie lojalne i sobie ufać. którego pragnie wola powszechna. Musi przeto istnieć pewna władza. którym muszę przypisać podobne prawa. Władza ta musi być z kolei wyrazem wolności osoby ludzkiej. mym obowiązkiem byłoby działać i używać materialnych rzeczy rak. gdy przybiera postać urnowy społecznej. by wszyscy bvli wzajemnie wolni poprzez to. by w nich i poprzez nie wyrażać swą wolność. kto naruszy prawa innego.fK SYSTKMY iDHAUSTY połączenia jest wzajemne uznanie praw. re<>uła nie rządzi w sposób konieczny żadną jednostkową wolą. rozumiane jako prawo wyłącznego posiadania oewnych rzeczy23. dążąc do tego. które wchodzą tu w grę. Wszelka własność ma podstawę w połączeniu wielu woli w jedną wolę"d'' 10. „Kiedy zbierze się milion ludzi.'Wszelako umowa tatka może być skuteczna tylko wtedy. „Prawo wyłącznego posiadania powstaje dzięki wzajemnemu uznaniu. a którym jest stabilność systemu praw i ochrona . że połączenie wielu woli w jedną może wytworzyć wolę. de jest możliwe. w jedną wolę. by zapewnić osiągnięcie celu. Domagamy sie w ten sposób porozumienia czy umowy. mocą której ustanawiane jest państwo ■. że każdy. gdy przyjmuję inne istoty ludzkie. na których spełnienie nie można liczyć z pewnością. Jeśli stabilność praw opiera się na trwałości wzajemnego uznania. że wolność każdego ograniczana iest przez wolność wszystkich innych"". Ale kiedv wolę wszystkich połączyć w jedno pojęcie. to osoby. winien być potraktowany w zgodzie z przymusem prawnym. I właśnie z owego wzajemnego uznania rodzi się prawo prywatnej własności.66 władzy swobodnego wypowiadania własnych myśli. wyposażone w konieczna moc. musi ona być ustanowiona w sposób wolny. która potrafi wymóc szacunek dla praw. by każdy jej członek za operatywną zasadę swego postępowania przyjął regułę prawa. Wyrazem owego 1'OKANTOW'SK. to z pewnością każda jednostka może chcieć dla siebie tyle wolności. to suma możliwej wolności będzie się dzieliła na równe części. że gdybym byi jedyna istotą rozumna. To prawda. w której strony umawiające sie postanawiają. jest przez nie warunkowane i poza tym warunkiem nie ma na nie miejsca. Powinienem coś posiadać. która stale jest kierowana przez regułę. Ale ściśle rozumiane pojęcie prawa własności prywatnej powstaje dopiero wtedy. Jednakże są to warunki moralne.

państwo rozumiane jako siła przymusu jest konieczne jedynie hipotetycznie. która pokazuje. nie byłoby już potrzebne . Nie można przeto powiedzieć. jak i w jego wizji umowy społecznej*. Ale koncepcje te nie są wprowadzane jedynie z szacunku dla nazwiska francuskiego filozofa. Co więcej. Wpływ Rousseau jest widoczny zarówno w Fichtego teorii woli powszechnej. ale również istnieje w celu stworzenia takiego stanu rzeczy. w którym każdy członek społeczeństwa szanuje prawa i wolności innych wyłącznie z motywów moralnych. Fichte mówi w istocie o państwie jako pewnej całości i przyrównuje ie do zorganizowanego wytworu przyrody. że państwo jest koniecznym warunkiem zachowania stosunków prawa. Gdyby warunek ten byi spełniony. Połączenie woli wszystkich w jedną wolę przybiera formę woli powszechnej ucieleśnionej w państwie. iżby w politycznej myśli Pichtego nie: występowała. Do tego zaś celu nadają się stworzone przez Rousseau teorie umowy społecznej i woli powszechnej. że ludzki rozwój moralny nie osiągnął punktu.na teoria państwa. w którym każdy obywatel może korzystać z wolności osobistej. jednocześnie podkreśla fakt. że jest ono konieczne przy założeniu.wolności wszystkich. Znaczy to. że państwo nie tylko wyraża wolność. Państwo trzeba zatem interpretować jako wyraz wolności. jak długo daje się to pogodzie z wolnością innych. orga.nicz. Dedukcja państwa u Fichtego polega bowiem na postępującej argumentacji. bez których nie sposób pojąć wspólnoty wolnych osób.

że odrzuca również demokrację.. 160. jest to problem polityki. Tym. Dlatego nie może go uważać za cel sam w sobie. M I I . że w dosłownej demokracji nie byłoby władzy. toni VI. Fichte oczekuje — przynajmniej lako idealnej możliwości — obumierania państwa. Przy takich przesłankach Fichte odrzuca naturalnie despotyzm. F 1 ) 1 . nie zaś filozofii. Jego funkcja polegałaby na pilnowaniu. iż pożądane byłoby ustanowienie swego rodzaju sądu najwyższego czv trybunału: . wykonawcza ani sądownicza. co może dziwić u sympatyka rewolucji francuskiej.państwo jako siła przymusu.. II! i IV. a w przypadku poważnego nadużycia siły przez władzę polityczną eforowie mieliby prawo do zawieszania jej Por. nie byłoby siły. nie można powiedzieć. która potrafiłaby zapobiec degeneracji wspólnoty w nieodpowiedzialny kapryśny motłoch. . Zarzut jego brzmi. by przestrzegane byty ustawy i konstytucja.Podstawy prawa luittiralncgc .efora~ tuk Nie przysługiwałaby mu tradycyjnie rozumiana władza ustawodawcza. ustawa Nawet gdyby wielu obywateli miało indywidualnie dobre skłonności. Używając języka marksistowskiego. jaka forma ustroju jest najlepsza. 164 . że unika się skrajności nieograniczonego despotyzmu i nieograniczonej demokracji.[Gntndkwe des A Ż / IM rrecte. która zmuszałaby masy do przestrzegania ich "własnych. A jednocześnie rozważanie możliwości nadużycia siły przez władze polityczna doprowadziło Fichtego do podkreślania z mocą tego.. że według Fichtego powinno ono zabiegać o stworzenie warunków swego zgonu. jest fakt. „Żadne państwo nie powinno być zatem rządzone na sposób despotyczny czy demokratyczny"/'' Ale demokrację pojmuje on jako bezpośrednie rządy całego ludu. rozdz. Przyjąwszy jednak. Ponieważ w rzeczy samej jedną z funkcii państwa jest ułatwianie ludzkiego rozwoju moralnego. można powiedzieć.

Gdy jedna klasa ekonomiczna wzrasta nieproporcjonalnie.68 l-OKANTOWSKIE SYSTEMY IDEALISTYCZNE HCHTK (2) 69 w czynnościach za pomocą interdyktu państwowego. Myśli o gospodarce planowej jako obmyślonej na stworzenie warunków. Był też przekonany. można powiedzieć. w sensie samowystarczalnej wspólnoty gospodarczej30. To prawda. prawa bądź rządu. Wyciąga on stąd wniosek. co jest konieczne dla osiągnięcia celu. Dlatego też wzrok Fichtego wybiegał ku utworzeniu jednej niemieckiej Rzeszy. że wszystkie istoty ludzkie maja prawo nie tylko do życia. że wszystkie związki handlowe z obcymi krajami powinny się znajdować w rękach państwa lub podlegać ścisłej kontroli państwowej. 12. Konkluzja taka nie oddawałaby jednak jego intencji. Jeśli jednak musi się handlować z obcymi krajami. Po drugie zaś musi być utrzymany stan harmonii. chociaż państwo nie jest źródłem norm moralnych. w każdym jednak przypadku nieodzowne są nadzór i planowanie. jeśli państwo nie ma możliwości zabezpieczenia swojego bytu przed zakłóceniem ze strony jakiejkolwiek jednostki czy grupy jednostek. iż system praw mógłby stać się naprawdę stabilny wyłącznie dzięki utworzeniu wspólnoty. które konieczne są dla wyższego intelektualnego i moralnego rozwoju ludzi. która obejmowałaby cały świat. . który sam w sobie jest wyrazem wolności. W opinii Fichtego nie sposób utrzymać raz osiągniętej równowagi gospodarczej. „Państwo rozumu" (Der Yertniftsłuai) pojmuje on w istocie naprawdę jako państwo rządzone zgodnie z zasadami jego filozofii. Gdy na marzenia i sny Fichtego spoglądać z perspektywy historii Niemiec w pierwszej połowie dwudziestego wieku. który rodzi główne klasy ekonomiczne28. ale cło życia godnego człowieka. Ale ustanowienie i obrona systemu praw. My możemy nie być szczególnymi optymistami. które wzbudziły jego młodzieńczy entuzjazm. 451 . * Przyczyny ekonomiczne nie są jedyną podstaw. jeśli warunki układają się tak. s.. jeśli chodzi o efekty patronowania przez państwo konkretnemu systemowi filozoficznemu. Utrzymywał co prawda. musi istnieć — co wieki temu zrozumiał Platon — podział pracy. 11. które określiłoby wolę ludu co do zmiany konstytucji. w których żył Fichte. jeśli ocenia się Fichtego z ekonomicznego punktu widzenia. Po drugie ci. to od pierwotnej postawy kosmopolitycznej przeszedł do niemieckiego nacjonalizmu. Fichte wyobraża sobie zatem pewną formę narodowego socjalizmu. Widać jasno. że z reguły będzie się je uważało za posępne i złowieszcze. M I I . jak i przystosowanie go do wspólnego dobra. co położyłoby kres istniejącemu podziałowi Niemców na liczne państwa. dam. że istnieć? będą trzy główne klasy ekonomiczne. w zależności od okoliczności. jakie skutki może mieć zbawcza prawda? Mówiąc inaczej. pokazując jej na swym przykładzie. że Niemcy mają misję kulturalną. sądził. W Zatnktiięlytn państwie handlowym bardziej zajmuje się dobrem powszechnym i akcentuje potrzebę kontrolowania przez państwo podziału pracv zgodnego z dobrem wspólnoty. w zbiorze zatytułowanym od tego leksiu. że ingerowanie w wolność jednostek powinno ograniczać się cio tego. że z zaoałem ogranicza on funkcje państwa. ułatwiających rozwój moralny.[Zamknięte państwo baruilowe. trzeba pamiętać o historycznych warunkach. Próżno jest na przykład utrzymywać.) orędownictwa Fichtego za „zamkniętym'" państwem handlowym.cyt. z tego zaś wynika. Podobnie jak wcześniej Platon uważa on. f powstaje wtedy kwestia. W szczególności powinno ono zajmować się sprawą edukacji. że każdy ma prawo żyć ze swej pracy. który owo polityczne zjednoczenie Niemiec zrealizuje w formie „państwa rozumu". Po pierwsze. jak ubrania. broniąc polityki czystego laissez--faire. a żadna kultura nie może się scalić i trwać bez kośćca jedności politycznej. w jaki sposób prawo to można najskuteczniej realizować. czyli równowagi. by pojąć zasady Wissenschąftslehre i by dzięki temu oświecić i pouczyć ludzkość. Jak już jednak wspomnieliśmy. Tak czy inaczej dalsze refleksje na ten temat można pozostawić czytelnikowi. W „Systemie teorii etycznej" Fichte kładzie nacisk na obowiązek jednostki wybierania zawodu w zgodzie z własnymi talentami i okolicznościami. że Flchte nie przejawia skłonności do deifikacji państwa. którzy przetwarzają owe surowce w takie dobra. 421. ''' F I I I . że celem państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa publicznego i systemu praw. gdy stwierdzamy. mąka i t c l . do niego należy tworzenie warunków. którym znane są zasady idealizmu transcendentalnego. 1891. by poprowadzić ludzkość ku jej celowi. ale w przekonaniu Fichtego osoby rządzące. Natomiast jeśli chodzi o politykę. że zmieniające się okoliczności będą wymagały zmian w rozporządzeniach państw. Po pierwsze wytwórcy surowców koniecznych dla ludzkiego życia. nie powinno się pozostawiać tego piywatnej inicjatywie i osądowi jednostek. Ponadto. Nie jest zatem naprawdę aż tak dziwne. Wtedy trzeba by się uciec do referendum. Doszedł jednak do wniosku. bez którego nie ma prawdziwej wolności. iż pojawi się przywódca. W „Podstawach orawa naturalnego** ideę woli powszechnej interpretował jako ideę połączenia wszystkich woli ludzkich w uniwersaJnej wspólnocie i wyobrażał sobie powstanie konfederacji narodów. Miał też nadzieję. co niezbędne do realizacji owego celu. że misji tej nie można skutecznie realizować bez politycznej jedności narodu niemieckiego. Sądził. W państwie rozumu „musi się uniemożliwić wszelki bezpośredni handel obywateli z zagranicą"2'1. Przesłanką jego jest to. jedność językowa idzie w parze z jednością kulturową. nigdy nie nadużywałyby władzy dla ograniczania osobistej wolności ponad to. iż w Zamkniętym państwie handlowym Fichte przewidywał gospodarkę planową. iż wielu ludzi nie może tego robić. buty. jako że ideałem jego zawsze było zdobycie przez wszystkich ludzi "wolności duchowej. Po trzecie kupcy. Nowotniak. Ale z naszkicowanego dotąd zarysu jego teorii politycznej mogłoby wynikać. że ideały rewolucji francuskiej. wycl. Ostatecznie czyż to nie Niemcy najbardziej nadają się do tego. j. zostały zdradzone przez Napoleona i że Niemcy bardziej niż Francuzi przysposobieni są do tego. Pod pewnym względem do końca zachował to szerokie spojrzenie. m Fichte przyjmuje. Ideałem Fichtego jest gospodarka zamknięta. jest rzeczą oczywistą. że był jednym z pierwszych niemieckich pisarzy socjalistycznych. naoźe to rozbić całą ekonomikę. mogą wymagać od państwa bardzo znacznej dozy aktywności. że nieograniczone kontakty z obcymi państwami przeszkadzałyby w wychowaniu obywateli zgodnie z zasadami prawdziwej filozofii.

czy objawienie naprawdę jest sobą czy też nie. że Fichte nie uważa. Nie proponuje on też.Nieskończona Wola w Powołaniu człowieka .Oskarżenie o ateizm i odpowiedź Fichtego . niż może się z początku wydawać. który może odczuwać litość i miłość. Cóż jednak z człowiekiem.Rozwój filozofii bvtu. pojęciem etyki nakazowej. że religia chrześcijańska jest przeznaczona bardziej dla serca niż dla rozumu. Aby więc uprawomocnić swe stanowisko.„Teoria religii" . Idea możliwości normy moralnej wymaga. iż treść normy moralnej jest arbitralnie określona przez Boską wolę. Pojęcie Boga jako moralnego prawodawcy. który należał do epoki przedkantowaskiej.ROZDZIAŁ IV f ICHTE (5) /1 FICHTE (3) Fichtego wczesne idee religii . ale . Fichte nie rozstrzyga tego. i dla pobożnego chrześcijanina. 1. To prawda. która jest ostateczną przyczyną wszystkiego. Fichte spisał uwagi. trzeba najpierw znać normę moralną. w istotę najświętszą i najwyższe Dobro. co Fichte nazywa deizmein. i jest to obraz dobrze dostosowany do religijnego uczucia i jego wymogów. które zupełnie jasno wyrażają pewne poczucie napięcia między prostą pobożnością chrześcijańską a spekulalywną filozofia. by Kantowskie pojęcie autonomii nraktycznego rozumu zastąpić pojęciem heteronomii. która panuje nad przyrodą i zdolna jest złączyć cnotę ze szczęśliwością. 1792 — starał się rozwinąć Kantowski punkt widzenia. jako wyrazu Boskiej woli. Spekulafywnn filozofia daje nam ideę niezmiennej pierwszej przyczyny oraz systemu bytów skończonych. którego serce pragnie Boga pojmowanego w ludzkich kategoriach. Ale różnica jest dużo mniejsza. Ale akceptacja twierdzeń. zaś chrześcijaństwo spełnia tę potrzebę. nawet jeśli chce. poza ideą spełniania normy moralnej jako wyrazu najświętszej woli Boga. by w Boga wierzyć nie tylko jako w Moc. „CZY jednak potrafi to zrobić. jeśli wychodzi poza ideę normy moralnej jako wyrazu Boskiej woli. do czego pretenduje. lecz również jako w pełne ucieleśnienie moralnego ideału.' Bardzo łatwo jest powiedzieć. ponieważ wiedza o Bogu i jego prawie może być zaciemniona. który może odpowiedzieć na modlitwę. Tak więc w „Próbie krytyki wszelkiego objawienia" — Vcrsucb einer Kritik aller Ojjenbariing. żeby Bóg — jeśli to możliwe — objawił się jako moralny prawodawca. Dokonał w szczególności rozróżnienia między „teologią" a religią. jak gdyby Fichte wykraczał daleko poza Kanta. nie stanowi ona problemu. że ten dodatkowy element stanowa to.między Bogiem religii a Bogiem filozofów. Co więcej. która „zgodnie ze znaczeniem słowa {rcligich wiąże nas. w którym rządzi determinizm. pomagają człowiekowi wypełniać normy moralne oraz stanowią podstawę tego dodatkowego elementu wiążącego. że spekulatywna filozofia nie narusza subiektywnej ważności religii. Niemniej podaje ogólne kryteria pozwalające rozstrzygnąć. Ta zaś więź wywodzi się z akceptacji rozumowej normy moralnej jako Bożej ustawy. by jakiekolwiek rzekome objawienie było tym. którą miał później przejawiać. co swoiste dla religii. A na tym etapie jego myśli brak jest sympatii dla dogmatów chrześcijaństwa. za co się podaje. co wydarza się w świecie. gdzie można znaleźć objawienie. która to możliwość zakorzeniona jest: w człowieku z racji siły naturalnych bodźców i namiętności. Nie trzeba dodawać. nie jest tym samym co religia.' Niemniej własne rozważania Fichtego prowadziły go bardziej w kierunku Kaniowskiego ujęcia Boga i religii niż ku deizmowi. niż byłoby możliwe bez niej"-*'. który o filozofii wie niewiele bądź nie wie nic. do idei możliwości zla. W 1790 r. czyli „Aforyzmy o religii i deizmie" (Apborismen (iber Religion and Oeisrniis). „Wydaje się."1 Serce poszukuje Boga. przedstawia nam pojęcie niezmiennej koniecznej Istoty. jeśli jest sprzeczne z normą moralną. Nic jest na przykład możliwe. dotyczących Boga (takich jak „Bóg jest święty i sprawiedliwy"). który jest swoisty dla religii. czy rzekome objawienie jest rzeczywiście tym. iż skłonność do filozoficznej refleksji stanowi część jego natury. Natomiast rozum. Może to zabrzmieć tak. iż aby rozstrzygnąć. Chrześcijaństwo ukazuje nam obraz Bóstwa antropomorficznego. Otóż ta idea rozumu nie realizuje potrzeby serca. jak i pojęcie posłuszeństwa wobec najświętszej woli Boga. musi uciekać się do idei radykalnego zia w człowieku. A więc Fichte nie przekracza naprawdę granic Kaniowskiego pojmowania religii. byłoby dobrze. tak że treści tej nie można poznać bez objawienia. Tak więc objawienie nie wnosi niczego nowego. że jasno daje się pogodzić z drugim w tvm'sensie.Bóg w pierwszej wersji teorii wiedzv .Pisma późne .używając pospolitego sformułowania . to zaś prowadzi do icioi zaciemnienia ludzkiej wiedzy o normie moralnej. a zwiąże przy tym silniej. występujący w tym.Wyjaśnienia i uwagi krvtvczne do Fichtego filozofii bytu. Jest prawda. ale którego konstytucja jest taka. czv . 1801-1805 . Żadne też domniemane objawienie nie jest nim rzeczywiście. że powinien zakreślić granice dla filozoficznej refleksji. Przeciw stanowisku Fichtego można wysunąć oczywiste zastrzeżenie.

ś . — [Abborisineti. jak się wydaje. 12 .Wersttcb einer Kritik . 8. gdyż to właśnie ludzka słabość jest tym. 43.z przesłanek Fichtego wynika. wobec ludzkiej słabości. iż religia jest jakby ustępstwem r V. co wymaga F V.brak w wydaniu M f V. M 1.

A jak zaraz zobaczymy.by tak rzec . idei Boga nie można nawet pomyśleć. A samoświadomość zakłada ustanowienie nie-ja i implikuje rozróżnienie między Japodmiotem a Ja-przedmiotem. . jakie w niej występują.\i-1xi. . natomiast Ta absolutne nie jest samoświadomym bytem. Wydaje się. czyste Ja to nie byt. iż zakłada on ideę. jego system idealizmu transcendentalnego. Przyjmując taki punkt widzenia. więc nie bardzo przychodzi snu na myśl. to nie ma większych racji. że rezygnuje się z próby sprowadzania bytu do myśli. Patrząc z takiego punktu widzenia . bardzo niewiele jest tam mowy o Bogu. Albowiem kiedy tylko staramy się pomyśleć to.Vv artykule „O podstawie naszej wiary w Boskie rządy nad światem" (1/98. Jednocześnie łatwo pojąć to. Kiedy jearnPaul Sartre powiada. Ale w takim przypadku nie pojawia się kwestia F I. co jest podstawą transcendentalnego dedukowania świadomości z zasady tkwiącej w świadomości. Ale Fichte starannie wystrzega się powiedzenia. jest więc „nie dającą się pomyśleć ideą Boskości"4. fak widzieliśmy.7 2 POKANTOWSK11-. która w sobie samej wytwarza świat przyrody i skończonych jaźni. jest on wtedy spostrzegany jako istniejący wyłącznie dla świadomości i jako ustanawiany przez czyste ja. niż by określić w ten sposób Kantowskie ja transcendentalne. że pojęcie czystego. SYSTEMY IDEAIiSlTCZNE FICHTE (3) 73 wzmocnienia przez pojęcie posłuszeństwa wobec Boskiego prawodawcy. Test niewątpliwie prawdą. 3. A intelektualny ogląd. Trzeba zauważyć. Co więcej. która jest immanenfna w świadomości i stanowi jej podstawę. to jest z absolutnego ja. Ponieważ jednak pierwszoplanowym zadaniem Fichtego jest przekształcenie systemu Kanta w idealizm oraz wydedukowanie doświadczenia z ja transcendentalnego. które odsłania się jako aktywność czy czyn (Tbun). Ponadto termin „Bóg" oznacza dla Fichtego osobowy i samoświadomy Byt. Nie odnosi się zaś ono do bytu poza wszelką świadomością. „Świat istnieje po prostu dlatego. Przyjmijmy przede wszystkim. Gdy Fichte po raz pierwszy wykłada i wyjaśnia Wissenschąfislebro. których Kant nie przyznawał Ja transcendentalnemu. iż Fichte nie twierdzi. 179. laore odpowiadałoby cytatowi. Podstawy całkowitej "teorii Wiedzy. między Ja i nie-ła. jako że Fichte zajmuje się dedukowaniem czy też rekonstruowaniem świadomości z pierwszej zasady. Natomiast idea Boga jest ideą Bytu. by określać jako Boga jego czyste ja.'"' Wyjaśnienie świata jako tworu Boskiej inteligencji jest dla naukowego punktu widzenia. w którym nie ma takiego rozróżnienia i który jest całkowicie przejrzysty dla siebie. to musi zrewidować swe pojecie Boga. Możemy oczywiście mówić o niej. zmysłowy byt w całej realności. i nie możemy wykroczyć poza niego za pomocą żadnych dowodów metafizycznych na egzystencję Bytu nadnaturalnego. nie pozwala mu tego nie zrobić. transcendentalnego czy absolutnego ja tak jest — że tak powiem — uwikłane w ludzką świadomość.. Świat jest samoorganizującą się całością. że Bóg jest niemożliwy. Jeśli rzecz sama w sobie ma być wyeliminowana. a owym absolutnym bytem jest właśnie świat: oba te pojęcia są identyczne. Spójrzmy na świat z punktu widzenia idealizmu transcendentalnego. że na świat wszyscy spoglądamy z punktu widzenia potocznej świadomości. by mówić o Bogn. iż ią pojmujemy. a zarazem pragnie zachować i umocnić ideę religii. 448 . że samoświadomość z konieczności zakłada rozróżnianie oraz że idea nieskończonej samoświadomości. ale trudno byłoby rzec. 3 . musi być wyprowadzony z pierwotnej zasady.. zupełnie niezależnie od istnienia świata. „kompletnym nonsensem" (ioialer Unsimi). nie jest mistycznym unicestwieniem boskości. która rzekomo jest sprzeczna. któremu nic nie jest przeciwstawione. albowiem samo użycie słowa „ja" wskazuje. Inehte jednoznacznie przedstawił swą ideę Boga. dzięki któremu ujmuje się czyste ja.co trzeba zaznaczyć . który przekracza ludzkie myśli 1 ludzkie pojmowanie. M 01. jeżeli . Jeśli zatem położyć nacisk na fenomenologiczny aspekt Fichtego teorii wiedzy czy teorii poznania.czyli w ramach empirycznej świadomości . por. iż jest niemożliwe. jaką posiada. w której dokonuje się doskonałe utożsamienie podmiotu i przedmiotu bez żadnych rozróżnień.stwierdzamy. 12 gólłlicbe Weliregienine]. W rzeczy też samej niewiele jest tam okazji. A w każdym razie Fichte nie głosi ateizmu. znajdującej się po stronie podmiotu. która w sobie samej ma podstawę wszystkich zjawisk.teizm pojmuje się tak. że filozof musiał opuścić katedrę w lenie. jest wewnętrznie sprzeczna.dcii Grami iinseres Clatihcns cm eine F V. że istniejemy w świecie jako całości. lecz intuicyjnym ujęciem zasady czystego ja. sama nie może być świadoma. który to konflikt spowodował.przyobleka się ono w charakter boskości. zaczynamy od bytu absolutnego. 2. aby owo ja określać jako Boga. W systemie idealizmu transcendentalnego postulowanie takiego bytu oznaczałoby bowiem. tym bardziej . który leży poza świadomością. Co prawda aspekt fenomenologiczny nie jest aspektem jedynym. iż określenie takie z konieczności wydałoby się niewłaściwe. lecz aktywność. o czym mówimy. że istnieje. który jest również punktem widzenia nauki empirycznej. że Fichtego oskarżono o ateizm. przynajmniej w swej pierwszej postaci. W imię wyeliminowania rzeczy samej w sobie oraz przekształcenia filozofii krytycznej w idealizm Fichte musi przyznać czystemu Ja ontologiczny status i funkcję. że jako otwartą pozostawia możliwość Bytu.[Gnmdlage dergcstimnitcn. z koniecznością wprowadzamy rozróżnienia. że jest taki. które werbalnie negujemy. lvi I. jeśli zatem Fichte nie jest gotów zarzucić Kaniowskiej idei autonomii rozumu praktycznego.w miejscu wskazanym przez Coplestona ma stwierdzenia. pojmowanemu jako logiczny warunek jedności świadomości. Jednakże słowo „absolutne" trzeba rozumieć jako odnoszące się w pierwszej kolejności do tego. Pojęcie świadomości pociąga za sobą rozróżnienie między podmiotem a przedmiotem. Fdea podmiotu. Aktywność. Można teraz przejść do omówienia pokrótce słynnego konfliktu wokół ateizmu. która jest postawą świadomości i dążeniem do samoświadomości. 254. A takiej idei nie jesteśmy w stanie pomyśleć. aby Bóg istniał. uznaje to za dowód na rzecz ateizmu. że im więcej metafizycznych implikacji wynika z teorii Ja absolutnego. która tkwi w świadomości. Wtedy bowiem okazuje się ono nieskończona} aktywnością. i jest taki właśnie po prostu dlatego. Absolutnego ja nie można więc utożsamiać z Bogiem.

) Czynienie dobra konstruuje tę. A od takiego ujęcia łatwo już przejść do idei moralnego ładu świata. musi być wielu ludzi". W działaniu moralnym człowiek łiczy na nadzmyslowy porządek moralny. że nie może Boga opisywać jako osobowego ani jako substancji. ordo ordinans.[Ans einem PriucmcbrcibetĄ.. Tak więc ani z naukowego. co powiedział Fichte. 39. W Fichtego idei Boga jako moralnego ładu świata można chyba zobaczyć zbieganie się dwóch wątków myślowych. w którym jego działanie ma jakąś rolę do spełnienia. " F V. że Bóg został zredukowany cio ideału moralnego. « Po drugie Fichte twierdził. W działaniu rozważanym z czysto naturalnego i nie moralnego punktu witlzenia człowiek liczy na porządek naturalny. a ponieważ nie może być niczym innym niż człowiekiem. Oglądany z tego punktu widzenia.]. że jest substancją — że jest osobowy bądź że zapobiegliwie i życzliwie czuwa nad światem. W pierwszej kolejności filozof wyjaśniał. a mianowicie wiarę. a nawet w ogóle by nie istniał.d. 186. oznacza rzecz materialną. 186. M Iii. nie przyniosła zamierzonego skutku. iż czyn moralny zawsze ina dobre skutki. Ale przy moralistycznej interpretacji. „Sani ów żywy i czynny porządek moralny jest Bogiem. jednakże istnieje trzeci punkt widzenia. które przysługują rzeczom czy bytom. iż Bóg.[Der Heraiisgcbcr. my zajmujemy się tyrn tylko. 381.rzecz jasna — równoznaczna z wiarą w Boga.[Grnndlaec des NaturmcbK. zarazem jednocząc je w sobie. utożsamiony z porządkiem moralnym. M Iii.jak widzieliśmy — konieczność wielości istot rozumnych.. 129 F V.prawdziwa wianu). Er wird construirt darch c!a. Są wszak ateiści. . F V. jest „członkiem nadzmysłowego ładu świata"". co mogłyby sugerować zjawiska. To moralistyczne ujecie religii jest jasno wyrażone w rozprawie. W „Systemie teorii etycznej" zajmował się przecie wszystkim prawem moralnym jako takim i moralnością osobistą. 161 . skłaniał się — podobnie jak przed nim Kant — ku temu. s Recnuhuirt Gramatycznie er należy odnosić clo uwuvc> Gkwbc (. A skończone Ja. podejmowane jako działające zgodnie z obowiązkiem. 186.. czyli oczyszczenia jego imienia w oczach przeciwników. ale dla naszych celów nie ma to znaczenia. a nie Ordnung.) nie jakimś bytem. W czasach. W tej więc mierze nonsensem jest mówić o Bogu. F V. by religię zrównać z moralnością. czymś. Natomiast w „Podstawach prawa naturalnego" podkreślał . nie potrzebujemy innego Boga i nie potrafimy innego pojąć" u „Oto prawdziwa wiara: ten porządek moralny jest boskością. żywym i aktywnym porządkiem moralnym. że krytycy źle pojęli to. „Tylko pośród ludzi człowiek staje się człowiekiem. wiarę"". nie zaś ordo ordinalus. któiy spowodował zatarg o ateizm. jaką religii nadawał Fichte. W Podstawach całościowej Teorii Wiedzy fichte nie miał wielu okazji. W rzeczywistości o Bogu nie można orzekać żadnych atrybutów. a o normie moralnej mówił.lcn porządek moralny"). Na ja patrzy się jako na należące do nadzmysłowego porządku moralnego. 130. że Fichte musiał rozważyć więź jednoczącą łudzi. „Mówiąc w sposób czysto filozoficzny. A wiara religijna jest wiarą w porządek moralny. by rozważyć dokładniej wielość jaźni. co rozpościera się w przestrzeni i czasie.. Jeśli nie chcemy twierdzić. ale dawał wyraz przekonaniu. zaś czyn zły dobrych skutków nigdy mieć nie może.. M 111. a nie można go odnosić clo <z'/Zso monilitchc ()fiiniing(. substancja zaś oznacza coś. który spełnia się w istotach rozumnych i poprzez nie. 43 . 130. Po pierwsze. wykładano tak. wiara w moralny lad świata była dla niego . o Bogu trzeba powiedzieć: On jest (. że twhte po prostu naruszy! pnnyiclhi gntrnatyki. Odpowiedź. że nie iwiercizi on.'" Było to więc naturalne. Drugą linią myślowej jest silnie inoralistyczne traktowanie religii przez fichtego. M III. iż jednostki używa ona jako narzędzia czy instrumentu swej samorealizacji w zmysłowym świecie. M I I I . że wszystkie istoty rozumne mają wspólny cel-moralny. Wa żne jesl tu oryginalne brzmienie niemieckiego cekin: „Dies ist der wahre Olaabtr diese inoraliwhe Ordnung ist das Goltliche. Wiara w Boską opatrzność jest wiarą w to. M I I . Prawdziwą religią nie jest modlitwa. czynne porządkowanie. twierdzi Fichte. Jego tezę. Miejsce religii. das wir annehiiien.7 4 PO K A NTCTw SK fK SY STEM Y iniW LK IYCZN E FICHTE 0) 75 znalezienia przyczyny świata poza Ja. gdy pisał artykuł. On zaś miał naprawdę na myśli to. to znaczy na stałość oraz jednostajność przyrody. którzy mają moralne ideały. Ż46 . gdyby nim nie był — jeśli w ogóle ma istnieć człowiek.. świat jest spostrzegany jako „zmysłowy materiał spełniania naszego obowiązku"0. co on rozumie przez moralny porządek świata. zwłaszcza że jego przesłanki nie pozwalały myśleć o Bogu jako osobowym transcendentalnym Bycie. co ze swej istoty jest skończone. 10 masimy uznać. jak gdyby chodziło tu o porządek analogiczny clo tego. a który zapewnia mu moralną owocność. odnajdujemy w posłuszeństwie wobec normy moralnej. To właśnie ten porządek jest Bogiem. lecz spełnianie swego obowiązku. że Bóg jest czynnym porządkowaniem. co jest F V. zajmował się tam wszak przede wszystkim abstrakcyjną dedukcją „doświadczenia" w sensie wyjaśnionym powyżej. Bóg to raczej ein Ihafigos Onieti. 185. iż niezależnie od tego. co się powszechnie uważa za teizrn. (. porządek stworzony przez człowieka1'1. spełnienie swego obowiązku zawsze przynosi dobry skutek. życiem i zasadą nadzmysłowego porządku świata"9. gdyż jest jakby częścią samourzeczywistniającego się porządku moralnego. „Wszelka F V. jest to pojęcie dynamicznej jedności wszystkich istot rozumnych. osobowość bowiem jest dla niego czymś. Fichte przyznawał — to prawda — że życie moralne ma dający się uchwycić aspekt religijny. Twierdzenia takie doprowadziły do oskarżenia o ateiz. Niemniej Fichte byt oburzony na to oskarżenie i odpowiedział na nie nader szczegółowo. V I I I . której nadano tytuł „Z prywatnych zapisków" (1800). co nie jest tyra.. lecz czystym działaniem. moralny.ni: większości czytelników Fichtego wydawało się. nie jesl niczym więcej niż tworem ludzkim czy DbiiosoDhiscben joitrtuils gericbt!iclx> kor stwarzane jedynie przez ludzki wysiłek. iż Bóg jest porządkiem moralnym. 130. gdy gospodyni ustawia w pokoju meble i inne sprzęty. ani z transcendentalnego punktu widzenia nie można dowieść istnienia transcendentalnego Boskiego Stwórcy.

Kiedy bowiem staram się uchwycie jaźń. mojej siły."18 jak już wspominaliśmy. żywa woło. Według interpretacji z części drugiej sensem idealizmu jest to. ale również własna jaźń. jest prawdziwie aktvwnym porządkowaniem. nie zgadzał się on bowiem na głoszenie tego. czy też czemu by się one przedstawiały. iż nie tylko rzeczy zewnętrzne. tłum. jest powszechnym pośrednikiem między nami wszystkimi"'". czyli moralna wiara. z czego my świat rozwijamy. czyli jako nieskończoną wolę. której żadne imię nie nazwie i żadne pojęcie nie ogarnie 1' 'k Ciągle jednak utrzymuje. A zarazem idea wykonywania swego obowiązku i spełniania w ten sposób powołania moralnego jest bez wątpienia stopiona z ciuchem pobożnego zdania się na Bożą wolę i zaufania jej. 1 9 . „Wola ta łączy mię ze sobą samym i ona też łączy mię ze wszystkimi istotami skończonymi. przeprowadzanej w pierwotnej Wissenschą/islehre. 595 . M l i i . a w każdym razie to. M I I I . Z tego wyciąga się wniosek. Warszawa 1956. Fichte stwierdza wyraźnie. głosi istnienie woli nieskończonej. sama ona staje się jednym z nich. M I I I . jest ona nieskończonym rozumem. moich celów — jest snem o tym śnie"So.{Powołanie człowieka. napisanym w 1801 u. co powszechnie uważane jest za tezy teizmu. Nieskończoność różni się od skończoności co do natury. dzięki czemu go rozwijamy: wezwanie do obowiązku oraz jednostkowe u wszystkich uczucia. że wszystko zostaje zredukowane cio wizerunków czy obrazów (Bilder). rozum skończony — w nieskończonym rozumie i dzięki niemu. jednocześnie Ja usuwa się z pierwszego planu. filozof powtarza. 191). Byt. 303. który we śnie zależny jest sann od siebie. 4. który można jedynie interpretować jako nieskończony dynamiczny rozum. istnieją jedynie dla świadomości.sam w sobie. że „wszelka wiedza (. potrzebujemy wian/ w żywy i aktywny porządek moralny. 399 .[tamże. 245. ze osobowość jest czymś ograniczonym i skończonym i nie można jej orzekać o Bogu. To jest jedyny prawdziwy Byt poza sferą przedstawienia. a nie tylko co do stopnia^ Co więcej. który spełnia się w człowieku i poprzez niego. myślenie. jeśli niektóre z wyrażeń Fichtego potraktujemy dosłownie. który stwarza tę sferę i utrzymuje ją poprzez skończone jaźnie. Zieleńczyk. czy filozofia idealistyczna. którzy określali Fichtego jako ateistę. s. źródło mojego istnienia. źródło wszelkiego istnienia i wszelkiej realności. A wraz z owym postulatem zmienia się dramatycznie to. postulując istnienie nieskończonej. nie zaś wiedzy. „Cała rzeczywistość zamienia się w dziwaczny sen. że teoria woli zawarta jest domyślnie w praktycznej dedukcji świadomości. jaką sobie roję. Wiedza. jest w tej właśnie mierze zmyśleniem i przesądem. " F V. która leży u podstaw skończonej jaźni i stwarza świat na jedyny dostępny jej sposób: „w rozumie skończonym"'". (3) 7 7 wiara w boskoślć. A. 303. te zaś z kolei istnieją jedynie jako przejawy nieskończonej woli. stanowiącej podstawę i ograniczającej wszystko woli. 184]. ani umysł. która zawiera więcej niż owo pojęcie porządku moralnego..przynajmniej jako przedmiot praktycznej wiary . Ale praktyczna.[tamże. Ogląd jest snem. W sen. W „Przedstawieniu teorii wiedzy'"9. Tylko w naszych umysłach stwarza On świat. Piekące mówi tu również o twórczym życiu.[tamże. z pewnego punktu widzenia byli usprawiedliwieni. M I V . 399 . ważne jest. 394-5. s. że koncepcja nieskończonej woli iest określona jako kwestia wiana Ta nieco dziwna i napuszonym stylem napisana praca. o którym się śni. Wiara. przy czym nie ma niczego. któremu się śni. M 01. subiektywny idealizm redukuje wszystko do przedstawień. żadnego bytu. 191]. jaką Powołanie człowieka odegrało w rozwoju późnej filozofii Fichtego. która jest obrazowana. że nie jest przeznaczona dla zawodowych filozofów. Tak więc wiedza." ■' lest oczywiste. 305. W Poiookmiu człowieka okazuje się on wieczną i nieskończoną wolą. s. w tej mierze w jakiej można mieć jej ideę. 108]. Abyśmy mogli właściwie spełniać swe powołanie moralne. " F I I. M I I ! . W Powołaniu człowieka pojęcie to znajduje się w sferze wiary moralnej.POKANTOWSKIE SYSTEMY IDEALISTYCZNE FICHTF. 258 . Mówiąc inaczej. 341 .) z góry zakłada swój własny byt"20. Nie znikają} istotne powiązania. Aby ocenić rolę. 399 . zaś ja z partii dialogowych nie powinno być uznawane pochopnie za obraz samego autora. 299. Rozwój późniejszej filozofii Fichtego jest w dużym stopniu uwarunkowany przez potrzebę pomyślenia tego pojęcia Bytu absolutnego.posiadać jakiś status ontologiczny. Umysł natomiast nie może pozostawać w takiej sytuacji. 1901. nie może znaleźć niczego stałego. co by dokonywało tych przedstawień. co można by określić jako atmosfero jego pierwotnej filozofii. to musi . że ci.{Ans einem Primischreibenh 14 F I I . będziemy zapewne skłonni interpretować jego koncepcję nieskończonej woli w sensie teistycznym. że prawdziwa religia polega na wypełnianiu powołania moralnego. jeśli moralny porządek świata jest jednak rzeczywiście ordo ordinans. s. 68. . by rozumieć. Tak więc Fichte pozostaje przy idealizmie.oczywiście . potrzebę nadania mu filozoficznej formy. dzieli się na trzy części zatytułowane: Wątpienie. Tak nawet zwraca się do niej: „Wzniosła.. „Tylko rozum istnieje: rozum nieskończony . '*' Darsteilurig der Wissonscbaflsiehre. M"lV. '* P I i . przy czym nie ma żadnej rzeczywistości. można bowiem uważać. moimi bliźnimi. i to. ogląd i prawa myślenia. której nie nazywa się już absolutnym ja. Istnieje . 5. 69. IK V 11.[tamże. oparta na świadomości samego siebie jako moralnej woli podporządkowanej moralnemu imperatywowi. 2 0 F I I . 1 9 . M 111. s. a jego miejsce zajmuje nieskończona rzeczywistość. na której wstępie zauważa się.nadzmysłowy moralny porządek świata. getyż nie głosił on. dla której świadomości owe przedstawienia istnieją. nie istnieje ani życie. A jednocześnie zrozumiałe jest jego pełne oburzenia odrzucanie takich oskarżeń. że poza skończonymi jaźniami i zmysłowym światem nie istnieje już nic. " F II. Ale dynamiczny i twórczy rozum jest wolą. dynamiczny idealizm panteistyczny jest dla łaciatego kwestią praktycznej wiary. a zarazem wychodzi poza filozofię jaźni. wiedza jest bowiem „bytem dla siebie i w sobie"'21: jest ona „samoprzenika"' F II.

Początkowo utrzymywał. obrazy. Nie wynika z tego. Fichte eksponuje ideę absolutnego Bytu jako Swiatkbo ideę. to wydaje się. iż umysł ludzki może docierać do Absolutu wyłącznie na drodze negacji. Z drugiej strony absolutna wiedza zostaje — jak się wydaje . Otóż jeśli pominiemy chrześcijański teizrn. jak podkreśla Fichte. Jest on niepojmowalny. Z jednej strony powiada się. że skończony umysł nigdy nie może w pełni zrozumieć czy pojąc absolutnego Bytu. Ale myślenie pojęciowe. Yoruftraocii m jabre "IH04\. które prowadził w 1804 u. której korzenie sięgają aż cio Platona i platońskiej tradycji w metafizyce. nie zaś rzeczywistość samą. V ebrc z 1801 r. że Fichte wyciągnie stąd wniosek. Życie i esse są tym samym oraz że Absolut nie może być nigdy w solne samym poddany podziałowi2'1. . Aż eto samego końca obstaje przy tezie. Dlatego właśnie ta pierwsza musi go zakładać. W wykładach o Wissenschaftstehre. że absolutny Byt jest dla Fiehtego osobowym Bogiem. Ale w istocie wysuwa on całkiem sporo pozytywnych stwierdzeń. W tym sensie Bóg przekracza ludzki umysł. według którego Bóg cieszy się doskonałą satnowiedzą niezależnie od ludzkiego ducha. że absolutny Byt sam w sobie przekracza zasięg ludzkiego umysłu. zaś ich poznanie Bytu jest samopoznaniem siebie przez Byt. Znamy wizerunki.POKANTOWSKIK SYSTHMY intWUSTYCZNE FICHTE (3) 79 powiadając na przykład. będąc jego absolutną samowiedzą. dochodzi do poznania czy też świadomości siebie. lutnio. W ludzkim poznaniu rzeczywistości i poprzez nie byt „przenika siebie samego". Podział ma miejsce dopiero w jego przejawianiu się. Już sam fakt ujmowania takiego Bytu czyni go bowiem uwarunkowanym i zależnym. że Byt. iż z racji logicznych Fichte powinien przystać na koncepcję Hegla. absolutny Byt wyraża się w skończonych bytach rozumnych i 'wszystkie je utrzymuje w sobie. Dlatego też nie mógł przyjąć idei absolutnego Bytu Boskiego. Można by się spodziewać. Jednocześnie Fichte podkreśla. W absolutnej wiedzy Byt absolutny zaczyna istnieć „dla siebie". Absolutna wiedza zakłada więc absolutny byt: ta pierwsza jest samoprzenikaniem się drugiego. Mamy tu do czynienia z oczywistym odwróceniem stanowiska. Ow zaś absolutny Byt jest Poskośckt. aiischa/t ebn-. według której poznanie filozoficzne przenika najgłębszą istoty Absolutu. 1 1 7 . nigdy nie może uchwycić absolutnego Bytu samego w sobie. Teraz natomiast głosi prymat Bytu. f d e u t a o o j a w i k i s i ę j u z w F X . w promieniowaniu światku niem sio bytu"22. które Fichte przyjął we wstępnej postaci swej teorii wiedzy. który istniałby poza czy też ponad świadomością.wykluczona. To żywe Światło ma się w swym promieniowaniu rozdzielać na byt i myślenie (Dcnkcn). jest: przeto wyrazem wolności. Występuje tu niewątpliwie pewna trudność. Aby ująć to inaczej: idea Bytu absolutnego była wówczas dla Fiehtego wewnętrznie sprzeczna. Mówiąc inaczej. że w absolutnej wiedzy absolutny Byt przenika siebie samego. M I V . że wszelki byt jest bytem dla świadomości. rzecz jasna. Ale w rzeczywistości Fichte nie robi tego. 1 9 5 [ / ) / . a owa niepojmowalność jest „negacją pojęcia"2"'.

Dlatego człowiek ma do dyspozycji dwie główne formy życia. a to tyle co powiedzieć. dla świadomości Byt uprzedmiotawia się w postaci świata. na którą złożyły się wykłady przedstawione w Berlinie. że świat świadomości jest wizerunkiem czy schematem Absolutu. 2 8 4 . znowu czytamy. Dascin) Boga.. może wiedzieć przynajmniej tyle. Mówiąc inaczej. „Cóż więc w tej sytuacji zawiera się w świadomości Bytu? Myślę. jest bez wątpienia ograniczonym. Niemniej w czasie uzewnętrznia się ono w życiu gatunku ludzkiego. Rozważania te zostały rozwinięte w pracy „Sposób na życie nabożne albo też teoria religii" (1806). mówi o nim sporo. gdyż świadomość. że jeden Boski Byt jest Życiem i że Życie to jest w sobie niezmienne i wieczne.) Boskie życie nieodwołalnie przekształca się w świadomości w stały świat"31.. „życiu nieustannie się rozwijającym i coraz wyżej występującym w nie mającym kresu strumieniu czasu""'1. że każdy odpowie: świat i nic prócz świata. jest nim świat. Ale z racji jedności z nieskończonym Boskim Życiem . niepodzielne i niezmienne. Dlatego też przedmiotem świadomości musi być wizerunek.X . a nastawionym na dogadzanie naturalnym popędom. Podmiot. że Bóg jest nieskończonym Życiem. jest świadomością Bvtu. że Absolut przekracza możliwość uchwycenia go przez ludzki umysł. a mianowicie ludzkim duchem. 2 0 6 : M I V . W tym zewnętrznym przejawianiu się występuje rozróżnienie czy rozdział. które Bóg przyjął wraz ze światem""g W tym sensie Boska idea jest „ostateczny i absolutną podstawa) wszystkich zjawisk"*. o który tu chodzi. Bóg jest absolutnym Bytem. „Byt istnieje (cxistit. Może zatopić się w pozornym życiu (clcis Schcinlehcn). przekracza możliwość ujęcia przez ludzki umysł. jako zamiar i plan. prowadzi przez świadomość. bezpośrednie nieskończone Życie. 6. W sobie samym Życie to jest jedno. opublikowanej wersji wykładów wygłoszonych w Frlangen w 1805 u. ist da). (. a jedyny sposób. czyli refleksją"'"'. W „Naturze uczonego" (1806). na jaki może to robić. 1 chociaż skończony duch nie może poznać nieskończonego Życia takim. Chociaż Fichte podkreśla. życiu pogrążającym się w skończoności i zmienności. Ale Byt sam w sobie. obraz czy schemat Absolutu. Boskie Dascin. Albowiem „Byt i Życie są zawsze jednym i tym samym"'"'. czyli skończonym podmiotem. a owo istnienie Bytu jest w sposób konieczny świadomością. Ale wyraża się ono czy też przejawia na zewnątrz. Innymi słowy. jakim jest ono w sobie samym. świadomość zakłada bowiem relacje podmiot-przedmiot. Czym jednak jest przedmiot'Jest on właśnie bytem. to zewnętrzne życie Boga zmierza ku urzeczywistnieniu ideałię który w języku antropomorficznym można określić jako „ideę i podstawową myśl Boga przy stworzeniu świata. która jest istnieniem (ex-isleniici.

17 . . 562. 2 2 . IV! V. 5 6 g M V . M V. 1 5 .1. 115 . M V . " ! • ' V i . 405: MV.lljberdas Wesen des Geiebilcu undsemc łrscbciintngcn im Gebielc eter Frcihcli. gchalten zit Erlangen im Sommerbolbiabr 1805. 2 8 F V I . M F V 557. 3 6 7 .'" V VI. 539. 251.M V 169.{Dic Anwcisungen zum seligea Lebcti oder mich dla Kcliąiorislcbrel. ''"' F V. iv F V. In óffeiiliicheii \'oi~tcsniif>eii.

4. można również wyrazić tak: rozum — czy też pojecie — jest praktyczny"'1''. Ale późniejsze pisma Fichtego. że przetłumaczona na język filozofii. by religijny punkt widzenia podporządkować filozoficznemu. które wyzwala go od służebności względem świata zmysłowego i w którym dąży do osiągnięcia celów idealnych. W „Systemie etyki" z 1812 r. może się wydawać. Faktycznie „pojęcie jest podstawa} świata czy też Bytu"Jh Kiedy słowa te wyrwać z ich kontekstu. Dlatego też człowiek może wznieść się do życia prawdziwego (das wahrbaflige Leben). teoria absolutnego Bytu. co nieskończone i wieczne. podtrzymywanym przez wiarę i ufność w Bogu.zdanie. że nie jest to praca przeznaczona dla zawodowych filozofów. wyłożona w Wisscnscha/tslohre.. 7. Późną filozofię Fichtego przedstawiano czasami jako nowy co do wszyst kich swych treści i zamiarów system. Schemat jest Boskim samouzewnetrznieniein się w świadomości. Tak mace cala twórcza aktywność. 8. Innymi słowy. Jana. to z etycznego punktu widzenia pojęcie ma pierwszeństwo.80 POKANTOWSKH-: SYSTEMY fDIWUSTYCZN:E 81 ciuch ludzki nigdy nie może zadowolić się miłością tego.. Dalej tłumaczy. przekracza sferę etyki. jest schematyzowaniem czy obrazowaniem Boga. W „Faktach świadomości" (181. która może być zewnętrzna względem Boga. by zbudować i podnieść duchowo słuchaczy. z pewnością nie są tworzone w imię zbudowania moralnego. is I.. a zarazem upewnić ich w tym. która jest rekonstruowana czy dedukowana w Teorii Wiedzy.-. a za Absolut musi uważać samo pojęcie"'"'. obrazem Boga. Widać wyraźnie.. „ „ X! ^ ? _ M V| ^ ^ kI F Xl. A stwierdzenie św. A jednocześnie silnie moratkstyczna atmosfera wcześniejszych przedstawień religii. Mówiąc ściśle.XI. że . co skończone i zmysłowe. cillgcnicineii UmrisscĄ * Tamże. który oznacza! zerwanie z wcześniejsza . Otóż nieustająca pogoń za kolejnymi skończonymi źródłami zaspokojenia pokazuje. „Sposób na życie nabożne" jest cyklem wykładów popularnych w tym sensie. iż pojęcie jest podstawą bytu. czyli Boskiego Dasein. Fichte ciągle odpowiada w terminach przede wszystkim moralności.. czyli nabożnego życia (das sclige Leben). obejmuje bowiem fundamentalne przekonanie. Dla przykładu. że chociaż z naukowego punktu widzenia świat jest pierwotnym. że nawet pozorne życie jest natchnione czy przeniknięte tęsknotą za tym. że nieskończone Boskie Życie jest w nim zawarte i że powołanie moralne jest dla niego powołaniem Bożym. Z religijnego punktu widzenia moralne działanie jest umiłowaniem Boga i spełnieniem lego woli. Miłość bowiem. to jednak . pojecie zaś wtórnym odblaskiem czy obrazem. Życiu. jak to ujmuje Fichte. rozwojowi filozofii bytu towarzyszy rozwój pojmowania religii przez Fichtego. czyłi Wiisenschąflslehnf : '\ Podobnie w „Teorii Wiedzy w ogólnym zarysie" (1810) czytamy.. Religijny punkt widzenia nie jest po prostu identyczny z moralnym. dokonywanych przez Fichiego. 5: M VI. o tyle filozofia przekształca tę wiarę w wiedzę. :" Tamże. która zajmuje się przyczynowością pojęcia. a przynajmniej rzednieć. Na pytanie. Tak czy inaczej. 4. na czym dokładnie polega prawdziwe życie. w nieskończonym r" F I I .) Etyka nie może niczego wiedzieć o Bogu. że przeczą one koncepcji. mianowicie iż pierwotny jest Byt. religijny punkt widzenia obejmuje wiarę w Absolut jako podstawę wszelkiej wielości oraz skończonego istnienia. usiłowanie to można uznać za wyraz rosnącej sympatii do chrześcijańskiej teologii.. że Fichte troszczy się o to. ani poza Nim nie może powstać nowy Byt" 3<>. znaczy.11. że wszystko zostało uczynione przez Słowo i w Nim. istnieje jedynie w sterze świadomości rozumianej jako istnienie Absolut!.VI — (Ole Talsucben des Beimisstseins). mianowicie jedynym bycie. iż ze spekulatywnego punktu widzenia świat i wszystko. Bóg sam w sobie jest ukryty przed ludzkim umysłem. ale można je również uważać za próbę „demitologizacji". jest schemat czy obraz samego Bytu. że Bóg jest jedyną prawdziwą rzeczywistością. M V. w których forsuje on nowe wątki teoretyczne. że chociaż pojęcie — czy rozum — taktycznie jest sarno obrazem wyższego Bytu.o tym etyka nie może i nie powinna nic wiedzieć. jest spontanicznym samouzewnetrznieniem się Boskiego życia. Istniejemy tylko w Bogu i poprzez Niego. brak w . (. Chociaż jednak „Teorię religii" cechuje atmosfera religijna. Ale Fichte wyjaśnia. jedyną rzeczą. napotykamy stwierdzenie Fichtego.\I)ic ''X'is\en\cl}(tfisleli)v im ibren. zaczyna rozwiewać się. sarnoLirzeczywistnieniem się idei czy ideału. ale religijny człowiek wie. 685. jest jak gdyby rozszczepiany w postaci wiedzy. który naprawdę jest: o Bogu"3"1. że „tylko jedno istnieje po prostu samo przez siebie: Bóg (. 6 iS . którą rozważaliśmy •wcześniej. że jego filozofia nie jest niezsodna z religią chrześcijańską. O ile więc. Widzi on odbicie czy też schemat Boskiego Życia w twórczej realizacji ideałów i wartości poprzez działanie33. '" 1. Jednakże ten przedmiot wiedzy nie jest ujmowany sarn w sobie. które charakteryzuje się miłością Boga. według Pichtego. A „dowodzenie konieczności tych postaci jest właśnie filozofią. jest istotą życia. M V!. 696. Jana i dowodzi. schemat zaś jest „Bytem Boga poza jego własnym Bytem"3'. lak więc prawdziwe życie polega na spełnieniu przez człowieka jego powołania moralnego. że istnieje tylko Bóg. (. a poczucie tej jedności jest kluczowe dla religijnego. że „wiedza z pewnością nie jest jedynie wiedzą o sobie samej. co w nim zawarte.. w szóstym wykładzie Fichte nawiązuje do Prologu Ewangelii według św.) i ani w Nim. 5 ■■ ■ \l')as System des SitleulcbriĄ. doktryna Boskiego Słowa jest identyczna z jego teorią Boskiego istnienia.) jest ona natomiast wiedzą o bycie. wyraźna jest tu tendencja tło tego. a co jest „najgłębszym korzeniem wszelkiego skończonego istnienia"3".0) czytamy.. I to właśnie w zgodzie z tym stanowiskiem Fichte stara się pokazać identyczność chrześcijańskich dogmatów z własnym systemem.

jeśli poważnie potraktować stwierdzenie. jeśli jest ona Boska. to nie da się zinterpretować stów Fichtego tak. lecz raczej ją uzupełniła. tezę tę wzmacnia. która odwiecznie pochodzi z Boga . filozofia bytu nie zastąpiła Wisseuscbąfislehre. "lezą ta zas rzeczywiście opiera się na przesłance. zawsze były dla niego wyrazem nieograniczonej. musiał wyjść poza świadomość i znaleźć jej podstawę w absolutnym Bycie. jak się wydaje. wiecznie takim pozostając. Co więcej. rozumianej jako istnienie nieskończonego Życia czy bytu. Gdyby pierwotnie miał na myśli to. który trudno byłoby pozbawić solipsystycznyeh implikacji. Przeciwnie. co robi. na dłuższa metę musiał przekroczyć granice. iż Byt staje się świadomy. wyraźnie przyjmował. że w miarę tego. naturalne byłoby zmierzanie w kierunku Heglowskiego absolutnego idealizmu. oczywiście. że ludzki duch zawsze musiał istnieć. jest więc naturalne. . musi być identycznością podmiotowości i przedmiotowości. która zdąża ku samoświadomości w judzkim duchu i poprzez niego. A jednocześnie można dowodzić. dwa bieguny świadomości. Według Wissenscbąflslchre świat istnieje wyłącznie dla świadomości. że skoro Fichte nie inial zamiaru bronić subiektywnego idealizmu. powinien skłaniać się do zarzucenia słowa ja jako terminu właściwego do opisania swej podstawowej zasady. że filozofia bytu jest nałożona na Wissenschaflslebre w ten sposób. dla której stanowi podstawę. Jednakże nigdy tak nie myślał Skończony podmiot i jego przedmiot. jest przedstawienie całej sfery świadomości jako uzewnętrznienia absolutnego Bytu. jakie wstępnie sarn dla siebie zakreśli!. A jego późniejsza doktryna sfery świadomości. Niemniej sam Fichte utrzymywał. Słowo to bowiem nazbyt ściśle wiąże się z ideą podmiotu rozumianego jako różny od przedmiotu. Mówiąc inaczej. była rozwinięciem wcześniejszej myśli. Tym natomiast. W tym sensie jego późna filozofia była rozwinięciem wcześniejszej myśli. W jego oninii filozofia bytu bardziej była rozwinięciem wcześniejszej koncepcji niż zerwaniem z nią. nie zaś jej zaprzeczeniem. To prawda. jak rozwijał metafizyczny aspekt swej filozofii. iż świat ma realność jedynie w sferze świadomości. że nic takiego nie miało miejsca. przedstawiać absolutny byt jako nieskończona aktywność. Można w rzeczy samej dowodzie. którą rozumiałoby się jako konieczny warunek życia ludzkiego ducha. A jeśli sfera świadomości jest odwieczną refleksją Boga.82 POKANTOWSKIK SYSTKMY IDKALlSIUCZNSt nam-: filozofia Ja. samoświadomością.jak PJotyrtski Notis odwiecznie emanuie z Jednego — to wynika stąd. że byt musi być sprowadzany do myśli czy świadomości. że ponieważ absolutne ja wykracza poza relację podmiot-przedmiot. To jednak pociągnęłoby za sobą większą zmianę w Wissenscbaflslebre niż ta. co przypisała mu większość krytyków: że świat jest tworem skończonej jaźni jako takiej. Ale wtedy naturalne byłoby ujmowanie nieskończonego Życia jako wyrażającego się bezpośrednio w obiektywnej przyrodzie. Innymi słowy. które dokonuje się w nim samym. nieskończonej zasady. że obie rzeczywiście nie pasują do siebie. Natomiast Fichtego filozofia absolutnego Bytu wyraźnie zakłada logiczne pierwszeństwo bytu względem myśli. że absolutny Byt jest jeden i niezmienny. jednakże bardzo trudno pojąć tę ideę uzewnętrznienia. że w swej późniejszej filozofii Fichte nie neguje uprzedniej tezy. Fichte mógł. późniejsza teoria absolutnego Bytu faktycznie oznaczałaby radykalną zmianę poglądu.

że owe powołania zbiegają się ku urzeczywistnianiu uniwersalnego porządku moralnego. by mogły spełniać swe poszczególne powołania moralne. że absolutny Byt jest niezmienny i że nie może doznać samopodziału. by przypisywać to jednemu. Widzieliśmy nieskończoną Wolę wyrażającą się w skończonych jaźniach. jako że Fichte miał swą własną etyczną wizję rzeczywistości. wielkości dynamicznego idealizmu etycznego Fichtego w jego głównych rysach. że świat — jako obraz czy schemat Boga — ma realność* jedynie w sferze świadomości. nie zaś jednostka jatko taka. U Fichtego można z pewnością znaleźć zachętę i inspiracje. przejście do absolutnego idealizmu I legia nie jest możliwe. gdyż idea tego. Może ktoś postawić zarzut. że jedno Życie. że akt . że jego późna filozofia jest w istocie formą teizmu. Dopóki nie porzuci się owego elementu idealizmu subiektywnego. dla których przyroda stanowi scenę i materiał do tego. powstrzymuje go od tego. ale by wyciągnąć tę korzyść. który jest poniekąd własnym celem nieskończonej Woli. w pewnym więc sensie ludzka świadomość musi być uświadamianiem sobie przez Absolut sieljie samego. może to oznaczać jedynie ludzką świadomość. że nie oddaje to sprawiedliwości istotnemu charakterowi filozofii Fichtego. trzeba odrzucić sporą część teoretycznego szkieletu owej wizji. lecz jako prawdę o rzeczywistości. Ale Fichternu trudno jest pójść drogą tradycyjnego teizmu. Ostatecznie to nie wizja urzeczywistnienia uniwersalnego ideału. A na poparcie tej tezy mogą powołać się na pewne stwierdzenia. Istnieje co prawda inna możliwość. „ogląda" materialny świat. W jakim jednak sensie? Nie sądzę. idących w kierunku albo absolutnego idealizmu Hegla. gdy jej interpretacja wskazuje na potrzebę przekształceń. Do samego jednak końca utrzymuje przy tym. Widzieliśmy też. Niektórzy autorzy utrzymywali jednak. pozbawionym życia. A ponieważ absolutny Byt sam w sobie nie jest świadomy. lecz pełnią nieskończonego Życia. Stwierdziliśmy wyżej. Świadomość musi mieć przeto charakter pochodny. co wynika w sposób istotny z samoświadomości. Wizja ta może mieć trwałą wartość i może służyć jako poprawka do ujmowania rzeczywistości jedynie w terminach nauk empirycznych. Fichte proponował jednak swą filozofię nie jedynie jako impresyjną wizję czy poezję. I nie sposób kwestionować wielkości tej wizji rzeczywistości. W pewnym sensie jest to słuszne. To prawda. które prezentują głębokie przekonanie filozofa. Fichte zawsze twierdzi. Wszelako żaden byt nie może istnieć poza Bogiem. by absolutny Byt pojmować jako wieczną samoświadomość. której poświęciliśmy uwagę w tych rozdziałach. moralnego ładu świata została poddana nieprzyjaznej krytyce. nie są zaś jedynie obiterr dicta czy uwagami obliczonymi na rozproszenie wątpliwości bardziej ortodoksyjnych czytelników czy słuchaczy. że Fichtego późnej filozofii bytu nie da się po prostu nałożyć na Wissenschąftslchn i potrzebne by tu były o wiele dalej idące zmiany. jest wiecznym i niezmiennym Jednemu nie statycznym Jednem. Mówi on wprawdzie. A przyczyną jest to. Zupełnie na miejscu jest zatem krytyka jego koncepcji. że Fichtemu trudno byłoby pójść drogą tradycyjnego teizmu. a taką jest ludzka świadomość.której Fichte gotów byt dokonać. by nasuwała się tu jakakolwiek jasna odpowiedź. Dla przykładu. a mianowicie. albo teizmu.

Bóg bardziej przekracza sferę osobowości. jest oczywiste. W każdym razie łatwo o odczucie. jest raczej jego system etycznego idealizmu niż niejasne wypowiedzi na temat absolutnego Bytu i Boskiego Dascin. ale stworzenie nie powoduje żadnej zmiany w Bogu. nie zaś jednostkowy podmiot. wykraczalibyśmy poza historyczne świadectwo. podziwiając Fichtego za użycie. by eksponować późną myśl fichtego. Absolut jest jedynym Bytem. że odróżnienie Boskiego Bytu od Boskiego istnienia powstaje wyłącznie dla świadomości. że w tej mierze. A jednocześnie Fichte zdecydowanie utrzymuje. ale skoro uważa osobowość za w spos-ób konieczny skończoną. Zarazem stwierdzenie pierwotności Bytu i pochodnego charakteru świadomości oraz wiedzy jest krokiem odchodzenia od idealizmu. Ja nie zajmuje już u Fichtego centralnej pozycji w obrazie rzeczywistości: jego miejsce zostaje zajęte przez nieskończone Życie. Mówiąc ściśle. Ale chodzi również o to.84 POKANTOWSKIF. która wywiera głębokie wrażenie. czy skończone jaźnie są bytami czy też nie? Jeśli nie są. że sfera świadomości z jej odróżnieniem skończonego Ja od świata jest w jakimś sensie poza Bogiem. który przekracza sferę rozróżnień z konieczności istniejących pośród bytów skończonych. Fichte nie odwołuje Wissenschaftslehre i w tym sensie pozostaje przy idealizmie. które wprowadza. Ale wtedy nie sposób wytłumaczyć. Nie można jednak powiedzieć. że gdybyśmy. że sfera świadomości — z jej odróżnieniem skończonej ażni od jej przedmiotu — jest zewnętrzna względem Boga. nawet jeśli często używa języka chrześcijaństwa i mówi o Bogu „On". poza Bogiem nie może więc powstać żaden byt. niż sugerowałyby to wcześniejsze pisma. że w ten sposób tłumaczy fakt. „ogląda" (i w tym sensie wytwarza) materialny świat. jeśli zapytać na koniec. niż do niej nie dosięga. to jednak wizją rzeczywistości. Jak clotącl z wszystkim tym gotowi jesteśmy się zgodzić. że chociaż w ostatnich czasach pojawia się tendencja. Wydaje się jednak. jako przedmiot już ukonstytuowany. i drugie. i to. nie zaś mniej niż osobowy. Samo narzuca się tu pytanie. że na Boga patrzy jako na znajdującego się poniżej osobowości. Fichte nie ma analogicznego pojęcia osobowości. Nie znaczy to jednak. jeśli jednak skończone jaźnie są bytami. SYSTEMY IDKALISTYCZNK FiCHTK (3) 85 stworzenia jest wolny tylko w sensie bycia spontanicznym. w jakiej stwierdzenie to wynikało z "wymogów myśli Fichtego. transcendentalnej metody refleksji czy za etyczny idealizm. że Bóg est jedynym Bytem. idealizm zmierzał u niego do przekroczenia samego siebie. jeśli ująć to w języku scholastycznym. iż osobowość jest dla niego związana ze skońcrzonością. dochodzili do interpretacji jego późnej filozofii jako wypowiedzi wyraźnie teistycznej. Bóg nie byłby nieskończony. czy w swej filozofii Bytu Fichte porzuca idealizm. że Bóg jest jedynym Bytem? Fichte chce zachować i jedno. że filozof ten dokonał kiedykolwiek wyraźnego i jasnego zerwania z idealizmem. co już zostało powiedziane. Bóg jest nieskończonym Bytem. iż świat ten przedstawia się skończonemu podmiotowi jako coś danego. Bóg jest ponadosobowy. . A jednocześnie niewątpliwym krokiem w kierunku teizmu jest pojęcie absolutnego Bytu. Można przeto powiedzieć. które w sobie samym nie doznaje żadnej zmiany ani samopodziału. że wzbranianie się Fichtego przed określeniem Boga jako osobowego wynika z tego. że ten kluczowy fakt idealizm ma wyjaśnić. Ale od samego początku oświadczaj. że brak jakiegokolwiek jasnego pojęcia analogicznosJci wikła myśl Fichtego w radykalne niejasności. Ale w jakim sensie? Łatwo Fichtemu powiedzieć. To znaczy pragnie powiedzieć ednocześnie i to. Tok myśli wyraźnie wskazuje w kierunku panteizmu. nie zaś mu zaprzeczać. Gdyby byt taki istniał. nie może jej przypisywać nieskończonemu Bytowi. jak bez uciekania się do teorii analogii pogodzić to ze stwierdzeniem. Gdy powiada. Nieuchronnie więc jego stanowisko wobec spornej cwestii: feiziTi czy panteizm zawsze będzie niejasne. jak powstaje świadomość wraz z rozróżnieniami. i to nie pozwala mu na używanie terminów teistycznych. odpowiedź powinna jasno wyniknąć z tego. Nie można — oczywiście — przeczyć temu. Fichte wzbrania się przed orzekaniem o osobowości Boga. że rozwój filozofii Bytu nadal myśli Fichtego dużo większe podobieństwo do teizmu. To prawda. efektem jest monizm. że to jedno Życie.

Chód jednak myśl Fichtego stanowiła punkt wyjścia dla rozważań Schellin-ga. co uwidacznia się w tytule pracy wydanej w 1795 ra Vom Ich ah Priuzip der Pbilosophie1 („O ja jako zasadzie filozofii"). Mając lat siedemnaście napisał dysertację poświęconą trzeciemu rozdziałowi Księgi Rodzaju. Nad wiek rozwinięty. wznoszący się jak gdyby do poziomie na którym wyłania się świadomość oraz dokonuje się poznanie przyrody przez nią sama w człowieku i poprzez niego. syn wykształconego pastora luterańskiego. Tak więc w 1797 r_ Schelling publikuje Idecii sen oiricr Pbilosopbie der Natur („Myśli o filozofii przyrody"). w Leonbergu w Wirtembergii. powstała rozprawka Uber die "doglicbkeil einer Form der Pbilosophie uberbaupt („O możliwości formy filozofii w ogóle"). W szczególności nie odpowiatlało mu spojrzenie Fichtego na przyrodę jako jedynie instrument moralnego działania. !. W serii prac o filozofii przyrody wyrażony zostaje własny pogląd na przyrodę jako bezpośredni przejaw Absolutu. w piętnastym roku życia został przyjęty na wydział teologii protestanckiej na uniwersytecie w Tybindzie. W tym czasie Schelling byt w mniejszym czy większym stopniu uczniem Fichtego. dynamiczny i teologiczny system.HKII. a krytycyzm przez Fichtego. o pięć lat od niego starszymi. opublikował rozprawę Uber Myt hen1 („O mitach"). jako samoorganizujący się. urodził się w 1775 r.ING U) 87 ROZDZIAŁ V SCHELLING (1) Życie i pisma Kolejne fazy w myśli Schelling aWczesne pisma i wpływ Fichtego. W tym samym roku ukazały się Pbilosophische Briefe lihcr Dogmatismus und Krilizismns („Listy filozoficzne o dogmatyzmie i krytycyzmie"). bardzo wcześnie ujawniła się niezależność jego umysł*'). a w 1793 r. gdzie zaprzyjaźnił się z I ległem i Holderlinem. w 1798 Von . Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling. Po niej w 1794 r. w których dogmatyzm reprezentowany jest przez Spinozę.

bo oto w 1800 r. co widać w tym. w którym wyraźnie widoczny jest wpływ Wissenschaflslehre Fichtego. oder ul . opublikował również Allgemeine PJeduklion des dynarniseben Prozesses oder die Kalegorien der Physik. Oba te punkty widzenia uważał za komplementarne.Pełny tymi: UberMythen. bistoris 'sen .przyp. o tyle w Systemie idealizmu transcendentalnego wyszedł od Ja i starał się nakreślić proces jego samouprzedmiotowienia. a w 1/99 Ersler Entwurf einos Systems der Nalwpbilosopbic („Pierwszy zarys systemu filozofii przyrody") oraz Binleitung zn dera Entwurf eines Systems der Nalurpb ilosopb ie odier uber den Begriff der spekulativen Physikr' („Wprowadzenie do zarysu systemu filozofii przyrody albo o pojęciu spekularywnej fizyki"). clo tego. iż w 1800 r.O duszy tium świata"). O ile w pismach z filozofii przyrody Schelling przechodził od tego. Schelling wydał Sysletn des iranszendenialen Idecdisiniis (System idealizmu transcendentalnego). co przedmiotowe. w ślad za którą w •łic der alleńen Wali - ■jrzvn. ■cl 10110x01> de der Weitseele1 (.. która to dusza zostaje określona jako hipoteza „wyższej fizyki') Trudno sobie wyobrazić Fichtego poświęcającego wiele uwagi spekulatywnej fizyce. a podobny termin występuje w pełnym tytule pracy „O duszy świata". Niemniej wiele publikacji o filozofii przyrody nie wskazuje na jakieś całkowite zerwanie z myślą Fichtego. że tytuł tej ostatniej pracy mówi o spekulatywnej fizyce. od najniższych szczebli przyrody do sfery organicznej ujmowanej jako przygotowanie do świadomości. co podmiotowe. Warto zauważyć.

W tym czasie 1 Pełny tymi: Von dur \'(vllseele.przyp. a także cykl Vorlesungen uber die Methode des akaciemiseben Sludiums („Wykłady o metodzie studiów akademickich"). do której Schelling przykładał wielkie znaczenie. Krzemieniowej opublikowana zosiahi w tomie 'filozofia sztuki. tłum. eitie liypotbese der llóberen Physik zur Jirklilriuig des (iiiiiV}}icsJii!łi Orgefitsnius ■. a pisma jego zaskarbiły mu uznanie nie tylko Goethego. ' W pełnym tytule na końcu występuje jeszcze człon: und die itmere Orgttnisalioit des Systems dieser 1 Praca ta w przekładzie K. Ale pracę tę zwieńczyła filozofia sztuki. W tym samym roku ogłosił prace Darsiellung mcines Systems der Pbilosopbie („Prezentacja mojego systemu filozofii"). W 1798 u Schelling otrzymał katedrę na uniwersytecie w jenie. tlurn. ukazał się niewielki tekst Uber den wahren Begriff der Natnr-pb ilosopb ie („O prawdziwym pojęciu filozofii przyrody"). W 1802 r. wydawał z Heglem . czyli O boskiej i naturalnej zasadzie rzeczy rozmowa'). Wspomnieliśmy. gdzie zastanawiał się naci jednością nauki i miejscem filozofii w życiu akademickim. tłuni. . takicłi jak obaj Schleglowie czy Novalis. ale również Fichtego.sz.. Od 1802 do 1803 r. W zimie 1802-1803 wykładał w jenie filozofię sztuki. Miał zaledwie dwadzieścia trzy lata. opublikował Brtmo.!\y:i 1985 — nrzyp.Kritisches Journal der Philosophieo W czasie swej profesury w jenie pozostawał w przyjaznych stosunkach z kółkiem romantyków.ir. że w Systemie idealizmu transcendentalnego Schelling wychodzi od Ja i w swej rekonstrukcji samouprzedmiotowienia Ja — na przykład w moralności wykorzystuje idee Wissenschaflslehre Fichtego.1801 r. oder tiher das góilliche urtd riadirliche Priuzip der Dinge (Bnmo. W. VCis$e'RScbuft — przyp.

który to wpływ zmniejszał się wraz z upływem czasu. został wydrukowany w jego „Dziełach zebranych". których rozwiązanie wymuszało teraz nowe posunięcia. l kk CRia krytyk . chciał i). rozwinięte idee świata moralnego. że system Heglowski został przedstawiony jako przykład pierwszego typu. W 1796 r. W 1806 r. reprezentowany przez ogłoszone pośmiertnie wykłady o filozofii objawienia i mitologii. Miałyby zostać ustalone zasady rozwoju dziejowego oraz. bardzo wziął sobie cło serca to. od filozofii pozytywnej. co nazywał negatywną filozofią. Chociaż jednak jest pewne. Paru z nich zadowoliło się przeprowadzonym przez samego Schellinga odróżnieniem filozofii negatywnej od pozytywnej. obejmując katedrę filozofii i z zapaleiń zabrał się do bardzo odpowiadającego mu zadania podkopania wpływów Hegla. ■juily go vu. aż po okres ostatni. że dawny przyjaciel narzucił naiwnej publiczności gorszy system filozoficzny. Mówiąc inaczej: refleksja nad przyjętym już stanowiskiem prowadziła Schellinga do stawiania kolejnych problemów. W 1811 r. odróżnienie to wyeksponował w trakcie polemiki z Hegiem. że po zadziwiającym wybuchu aktywności pisarskiej Schelling publikował później stosunkowo niewiele. Projektowany system. pisał Dia Wellaller(. Friedrich Engels i Bakunin. Realizację tego zamiaru powinna byki ułatwić śmierć wielkiego rywala w 1831 r. Projekt ten jest pouczający.Epoki świata"). poczynając od wczesnego okresie gdy był pod bardzo silnym wpływem Fichtego. co tiznał za zdradę. powrócił do Monachium. jednocząca filozofię i religię. Nie trzeba nadmieniać.88 POKANTOWSKIK SYSTEMY IDEALISTYCZNE SCHHLLING Ci) 89 uważał sztukę za klucz do zrozumienia natury rzeczywistości. które należałoby wyróżnić. Szczególne znaczenie miało to. Była ona nie tylko pierwszym krokiem w marszu autora ku sławie czołowego filozofa niemieckiego. nietrudno bowiem dostrzec w nich ciągłość. który przedstawił w Stuttgarcie w 1810 u. pragnął zaś nie tyle całkowitego odrzucenia tego. w Bad Ragaz w Szwajcarii. lecz chciał to wcielić do filozofii pozytywnej i podporządkować jej. W 1803 r. Schelling przeniósł się z Wurzburga do Monachium. Już sam ten fakt wystarcza. patrz lom I I I . który stanowił całkowite przeciwieństwo gruboskórności. co uważa! za pr zwalczać wpływy hegłizrnu. opublikował Philosophia tind Religion („Filozofia i religia"). że Hegel w dosyć zjadliwy sposób wyraził swą opinię o Schellinga doktrynie Absolutu. Schelling nakreślił dla siebie program systemu filozofii. Ciągle jednak prowadził wykłady. który wcześniej był mało znany. jest przejawem wpływu Fichtego. Nie istnieje jednolity i zwarty system. Doszedł do przekonania. Pośród publiczności byli profesorowie. która jest czysto abstrakcyjna konstrukcja pojęciową. W 1827 r. co konkretne i historyczne. Cykl wykładów. Schelling zaś. Umarł w 1854 r. przez które przeszła jego myśl. a słuchaczy zaczęło ubywać. Schleglem. Boga i wolności wszystkich istot duchowych. ale pracy tej nie ukończył i nie została ona wydana za jego życia. która traktuje o konkretnym istnieniu. że przez krótki czas współpracował z Hegleny wydając pismo filozoficzne. Dlatego też zazwyczaj przeprowadza się dalsze podziały. Pośród historykom7 nie ma powszechnej zgody co do konkretnej ilości faz. Ale w 1807 r. w 1841 r. Mniej więcej w tym czasie coraz więcej uwagi zaczął poświęcać problemom religii i teofizycznym wypowiedziom szewca mistyka z Górlitz. Jakob Burckhardt. miał wkraczać w sferę spekulatywnej fizyki poprzez ustanowienie nie-ąja. jako osoba. a następnie w dziedzinę ludzkiego ducha. gdy przygląda! się rosnącej popularności swego rywala. Oboje udali się do Wurzburga. W 1846 r. wychodząc od idei Ja czy jaźni jako istoty absolutnie wolnej. W tym czasie jego gwiazda zaczęła przygasać. zanim zaczął przedstawiać swą końcową filozofię religii. które ukazały się w 1809 r. porzucił wykłady.' W dziesięć lat później. że pewne co najmniej przeczucia filozofii pozytywnej można odnaleźć we wczesnych „Filozoficznych listach o clogmatyzmie i krytycyzmie" i że już w jego pierwszych filozoficznych rozprawach przejawiała się skłonność do tego. Choć jednak za filozofię negatywną uważał sporą część swej własnej dawniejszej myśli filozoficznej. To prawda. rozik c teao. W stolicy Prus Schelling zaczął wykładać jako prorok. opublikował swa pierwsza wielką pracę: Fenomenologię ducha.. która ogłasza nadejście nowej epoki. Widzieliśmy. Później powrócił do Monachium i zajmował się przygotowaniem rękopisów do publikacji. gdzie Schelling wykładał przez pewien czas na uniwersytecie. Z jednej strony ilustruje element nieciągłości w myśli Schellinga. który można nazwać systemem filozofii Schellinga. Hegel. jako że lakt. Następnie miałoby zostać ukazane kluczowe znaczenie idei piękna oraz estetyczny charakter najwyższego aktu rozumu. ale stanowiła również intelektualne zerwanie z Schellingiem. Ponadto utrzymywał. Ale wykłady nie cieszyły się takim powodzeniem. Jakuba Boehmego". W latach 1821-1826 Schelling wykładał w Erlangen. że w ostatnich latach kładł nacisk na różnicę między filozofią negatywną a filozofią pozytywną. W rzeczy samej silne rozgoryczenie zdobyciem przez !legia pierwszoplanowej pozycji w filozoficznym świecie Niemiec pozwala być może wytłumaczyć to.ui3 itrze/. by dojrzeć wyraźny różnicę miedzy widzeniem świata Schellinga a widzeniem Fichtego. błędem byłoby uważać je za niezależne systemy. ale odróżnienie to nie uwzględnia niestety wielości faz. iż są różne stadia rozwoju myśli Schellinga. 2. jak S0ren Kierkegaard. owładnęła nim myśl. gdyż myśl jego przechodziła przez różne fazy. prócz przygodnych wystąpień w Akademii Berlińskiej. jego rozważania nad wolnością i naci relacja między ludzką wolnością a Absolutem znalazły wyraz w Philosophiscbe Untersucbungen iiber das Wascn der manschlicben Frciheii (Filozoficzne badania nad istotą ludzkiej 'wolności). W. Schelling został mianowany profesorem filozofii w Berlinie i wykładając własny system religii. Pośmiertnie wydano Philosophia der Offenbanmg {Filozofię objawienia) i Philosophic der Mytbologie („filozofię mitologii"). jak spodziewał się Schelling. W 1804 r. mając dwadzieścia jeden lat. że trzeba odróżnić filozofię negatywną. Na koniec miałaby się pojawić nowa mitologia. W następnych larach. politycy i grono słuchaczy. którzy mieli później stać się sławni. iż zamierza on wyjść od ja. Seheltlng poślubił Karolinę Sdilegel po prawnym rozwiązaniu jej małżeństwa z A.

będąc nauka. Tak więc choć zrazu Schelling sprawiał wrażenie. a jest nim przedstawienie (Vorslellung). nie narzucając jednocześnie wniosku. jest samoustanawiaja. sztuki. •' W 1. 100 . Warto jednak zauważyć. już w początkach kariery były widoczne jego własne zainteresowania i upodobania intelektualne. Schelling wybiera formę „ja jest Ja" (kb isi Ich). iż jest uczniem Fichtego. który łaczygo wzajem. ale genetyczne przedstawienie ieeo myśli pozwala oddać sprawiedliwość tym zróżnicowaniom. . że filozofia. a tym. że konkretne ja jest zawsze dane jako Ja.. wyprowadzanych z jednego twierdzenia nodstawowego. musi być systemem tworzącym logiczna jedność sądów. że ja i nieJa wzajemnie się warunkują. opublikował rozprawę „O mitach". W ten sposób otrzymujemy formę triady. jest ono nie rzeczą. Która zmierza od filozofii Ja Fichtego poprzez filozofię przyrody i sztuki do filozofii świadomości religijnej i do pewnej formy spekulatywnego teizmu. Na starość powrócił do tej kwestii. W rozprawie „O możliwości formy filozofii w ogóle" (1794) Schelling w ślad za Fiehtem twierdzi. lecz nieskończoną wolnością. 57 .. jako że przewiduje budowanie filozofii przyrody. nie zaś „konkretne ja jest konkretnym Ja" (aas Ich Ut dm leli) na tej podstawie. przedmiot. Wszystko to prowadzi do wniosku. czyli la jestem"9.90 POKANTOWSKiE SYSTKMY IDEALISTYCZNE SCHKLUNG ( 1 ) Z drugiej strony. Występują z pewnością różne fazy. Wudzteiks-mv że w \1':}'2! r. W sumie filozofia Schellinga to bardziej filozofowanie niż wykończony systein czy ciąg wykończonych systemów. 10 W 1. 103. która jest podstawą wszelkiej wiedzy czy wszelkiego poznania: podmiot. Musi dlatego istnieć czynnik pośredni. które to tematy miały kolejno absorbować jego uwagę. jak wiele jest w filozofii Schellinga faz czy „systemów". iż Schelling przeskakiwał od jednego zamkniętego w sobie systemu do drugiego. pewien wspólny wytwór. Ale w tych granicach marny do czynienia z nieustannie się rozwijającą refleksja intelektualna. Dlatego „podstawowym twierdzeniem może'być tylko: ja jest ja"b W pracy „O Ja jako zasadzie filozofii'" (1795) twierdzenie to jest sformułowane w . co skończone. wolności oraz religii i mitologii. co nieuwarunkowane. historii. przy czym wszystko łączy rozważanie problemu relacji między tym. które daje wyraz temu. jest ono istotnie jedno.[Vom Ich ak Prinzil). 1 od tego twierdzenia Schelling przechodzi eto ustanowienia nie-Ja argumentując. że czas poświęcony na dokładne rozważania.odnośniki do pism Scheliinga podaj:} łom i stronicę „Dziel1" (W) wydanych przez Manfreda Sehrotera (Monachium I9Ż7-1UZ8). ale " W I. co nieuwarunkowane. Tym. co nieskończone. W newnyrn sensie początek jego wędrówki pokrywa się z końcem. prowadzać rozlegle wykłady na jej temat.ce się Ja. że od samego początku Schelling podkreśla różnicę między ja absolutnym^ a ja empirycznym. Nie ma podmiotu bez przedmiotu i przedmiotu bez podmiotu. 3. „Całkowity system wiedzy wychodzi od absolutnego ja"'". przedstawień iea Zupełnie oczywisty jest tu wpływ Fichtego. projekt ten ilustruje element ciągłości Scheillnga.].mniej osobliwej formie: da jestem Ja. jest czasem straconym.

iż wychodzi on od jednostkowego la. Ale ostatecznym jego sensem jest W 1 .orzekana o nim jedność wykracza poza tę. Na dłuższą metę. A dokona! tego. gdyż reprezentowanemu przezeń krytycyzmowi Schelling przeciwstawia dogmatyzm. wykracza ono poza to pojecie. że u samych początków kariery Schellinga ujawniają się jego metafizyczne zainteresowania. tak że dla empirycznej świadomości świat nieuchronnie posiada pozór niezależności. Jest oczywiste. dlaczego jest raczej coś niż nic. którym towarzyszy poczucie konieczności. że zadaniem filozofii jest wyjaśnienie systemu przedstawień. tak mało z początku eksponował metafizyczne implikacje swego idealizmu. To prawda. ale gdy robił to — został oskarżony przez Schellinga 0 plagiat. A w każdym razie bez zbytniej wnikliwości można we wczesnej myśli Schellinga wykryć pod całym wystrojem fichteailskim tę samą metafizyczną inklinację intelektu. że zadaniem filozofii jest odpowiedź na pytanie. a wolność zostaje wyeliminowana. Człowiek staje się jedynie modyfikacją nieskończonego Przedmiotu. chodzi jednak o to. Co więcej. że powszechnie uważano. „Listy filozoficzne" Schellinga to dzieło pouczające. O ile Fichte. przekracza ono zasięg myśli pojęciowej i może być uchwycone jedynie w oglądzie intelektualnym. o tyle Schelling od razu kładzie nacisk na ideę Absolutu. Ale jego zainteresowania są przede wszystkim ontologiczne. w jaki sposób Ja wytwarza owe przedstawienia dzięki aktywności wyobraźni twórczej. choć pod wpływem Fichtego określa go jako absolutne Ja. Warto zauważyć. że w pewnym sensie oba te stwierdzenia się pokrywają. To prawda. dla którego punktem wyjścia była filozofia Kanta. że spinozyzm. którą orzeka się o pojedynczym elemencie jakiejś klasy. która w końcowym okresie doprowadziła go do stwierdzenia. Nic z tego nie jest sprzeczne z filozofią Fichtego. który przez „ciche poddanie się absolutnemu przedmiotowi" u dąży do spokoju i uciszenia duszy. konsekwencją dogmatyzmu jest absolutyzacia nie-Ja. pokazując. jak się rozkłada akcenty między stwierdzeniem. 2 3 7 P r a c ę t e b ę d z i e m y n a z dalej po prosta „Listami filozoficznymi" . którego głównym przedstawicielem jest Spinoza. którym towarzyszy poczucie1 konieczności. We wczesnej Wissemchajhlebre Fichte oświadczał. Jest jednak znaczna różnica w tym. W pewnym sensie stanowa obronę fichtego. Natomiast w „Ustach filozoficznych o dogmatyz-mie i krytycyzmie" (1795) Schelling stwierdza wprost. że „naczelne zadanie wszelkiej filozofii polega na rozwiązaniu problemu istnienia świata"". że w rozprawie „O możliwości formy filozofii w ogóle" Schelling podąża śladami Fichtego. spinozjańskiej substancji. jest pociągający estetycznie 1 pewne umysły może ogromnie urzekać. że celem filozofii jest wyjaśnianie doświadczenia rozumianego jako system przedstawień. kiedy dedukuje przedstawienie (czy wyobrażenie). która działa nieświadomie. powiada Schelling. że zadaniem filozofii jest wyjaśnienie istnienia świata. a stwierdzeniem. że także Fichte zaczął rozwijać metafizyczne implikacje swej filozofii. Absolutne ja nie jest i nie może być elementem żadnej klasy. A jednocześnie dzieło to ujawnia głęboką sympatię autora dla Spinozy i skrywane — w każdym razie — rozczarowanie wobec Fichtego.

. 2 0 8 i P b H o s a p b i s c h e B r i e f c . ] . .y w a ł W 1 . .

Potrzebie tej czyni zado ść ogląd intelektualny. Z tego jednak nie wynika. co skończone. któiy jest oglądem tożsamo ści oglądania z oglądaną jaźnią. co nieskoń czone. do tego. ale są to jedynie sposoby ukrycia tego. dogmatyzin i krytycyzm prowadzą — jak twierdzi Schelling do konkluzji. dla których nieskończoność musi się manifestować w skończoności. że nie potrafi się. oba systemy staraj ą się dokonać przejścia od tego. jednakże „filozofia nie może dojść cio skoro czoności od nieskończoności"". Filozofia Kanta „dysponuje słabą tylko bronią przeciw dogmatyzmowi" ' 3 i nie może osiągnąć niczego więcej ponad negatywne odrzucenie. Dla przykładu Kant pokazuje. skoro tradycyjne dowody a posteriori zostały zdyskredytowane? To jasne. że trzeba pójść okrężną droga. Dogmatyzin nie znajduje miejsca dla wolno ści. skoro bowiem skończoność można dostrzec w nieskończono ści. źe nie można dowieść nieistnienia wolności w sferze noumenalnej. a nieskończoność w skończoności. że nie potrafi podać pozytywnego teoretycznego dowodu wolności. wynajdować przyczyny. jak długo bowiem pozostawać na płaszczyźnie teoretycznej. to nie pojawia się już problem pokonania przepaści miedzy nimi za pomocą teoretycznej argumentacji czy dowodu. Tak więc „nawet kompletny system krytyki nie potrafi teoretycznie obalić dogrnatyzmu" ''a choć może mu zadać dotkliwe ciosy. że trzeba odrzucić cały problem. ale sarn przyznaje. Wydaje się przeto.POKANTOWSKIK SYSTEMY 1OEAUSTYCZNIE SCHKLLtNG ( 1 ) unicestwienie ludzkiej istoty jako wolnego podmiotu moralnego. Dogmatyzm interpretuje go jako . pokonać przepaści. Po pierwsze. I nie ma w tym nic dziwnego. jak to jednak zrobić. Ale dogmatyzm i krytycyzm interpretują ten ogląci na odmienne sposoby. która jest w dużej mierze identyczna. rzecz jasna. Można. że dogmatyzin można obalić teoretycznie.

czy ujmując to dokładniej. . który pojmowany jest jako absolutny Przedmiot. jako że absolutne Ja nie jest w ścisłym sensie podmiotem do nieskończonej aktywności czy nieskończonego dążenia. Innymi słowy. i krytycyzm sugerują teoretyczne unicestwienie skończonej jaźni czy skoń czonego podmiotu. W dogmatyzmie podmiot zostaje ostatecznie zredukowany do przedmiotu. W obu przypadkach jaźń zatapia się — by tak rzec — w Absolucie. Spinoza sprowadza skończoną jaźń do absolutnego Przed miotu. a wraz z tym wyrugowany zostaje jeden z koniecznych warunków świadomości. i dogmatyzm.ogląd jaźni identycznej z Absolutem. Fiehte sprowadza ją do absolutnego Podmiotu. Chocia ż jednak dogmatyzm i krytycyzm interpretują ogląd intelektualny na różne sposoby. która jest w dużej mierze zbieżna. obie te interpretacje prowadzą do teoretycznej konkluzji. Według krytycyzmu ogląd ten ujawnia identyczność Jaźni i Absolutu jako absolutnego Podmiotu pojętego jako czysta wolna aktywność. W krytycyzmie przedmiot zostaje ostatecznie zredukowany do podmiotu. a wraz z tym zostaje wyrugowany drugi z koniecznych warunków świadomości.

tak by boskceść mogła być wszystkim we wszystkim. jest to cel.czyli swą pozycję modyfikacji nieskończonej substancji — i by poddała się jej. który w sposób wolny i triumfujący wznosi się ponad zwykłe przedmioty. czyli moralne wymagania. a ideałem nieprzerwanej. że dla Fichtego identyczność skończonej jaźni i Absolutu nie jest po prostu istniejącą sytuacją ontologiczną. by poddała się absolutnej przyezynowości substancji Boskiej i wyrzekła się swej wolności. ideałem coraz pełniejszego stawania się moralnym podmiotem działającym." 1" U Spinozy absolutny . W ten sposób w filozofii Spinozy wzywa się skończoną kiźń. który ma być osiągnięty dzięki moralnemu wysił kowi. Natomiast krytycyzm twierdzi. Można powiedzieć. to odmienne są ich praktyczne. jest to wybór między ideałem świadomego poddania się. W pewnym sensie wyb ór między dogmatyzmem i krytycyzmem jest zatem dla skończonej Jaźni wyborem między niebytem i bytem. Wyrażają one odmien ne przeświadczenia o moralnym powołaniu człowieka. „Bądź! Oto najwyższy wymóg krytycyzmu. Dogmatyzm domaga się od skończonej Jaźni. którą trzeba jedynie uznać.Mimo jednak że oba systemy z czysto teoretycznego punktu widzenia prowadzi] po różnych drogach do w dużej mierze tego samego wniosku. Co więcej. na płaszczyźnie praktycznej wymaga nieustającej. nieustającej wierności moralnemu powołaniu danej osoby. że człowiek ma urzeczywistniać w sobie Absolut poprzez nieprzerwana wolną aktywność. wyrzeczenia się wolności osobistej jako iluzji. cel ten zawsze jest oddalony. by uznała istniejącą już sytuację ontologiczną . wolnej aktywności moralnej. zgodnej z własnym powołaniem wolnej aktywności. rozpłynięcia się w bez osobowym Absolucie. Chociaż więc filozofia Fichtego skłania się do utożsamienia jaźni z Absolutem jako teoretycznym ideałem. Mówiąc inaczej.

zależy od tego. ideę przekreślenia w sobie wszelkiej wolnej przyezynowości i bycia modyfikacją przedmiotu.Przedmiot trium fuje nad wszystkim. ani krytycyzmu i że wyboru między nimi trzeba dokonywać na płaszczyźnie praktycznej. powiązać z poglądem. jaki się wybiera. Ale dla naszych celów ważniejsze jest odnotowanie tego. jest się przez to — rzecz jasna zmuszonym do odrzucenia dogmatyzmu. Co więcej. że w . Ale jest również prawdą. twierdzenie Scheiłinga. któiy czasami wysuwano bardziej współcześnie. u Fichtego przyroda jest jedynie narzędziem wolnego moralnego podmiotu działającego. 220. kiedy systemy te są podstawami i rzecznikami różnych wzorców postępowania. że teoretycznie nie da się obalić ani dogmatyzmu. j między dogmatyzmem a krytycyz mem jest oczywistym echem poglądu Fichtego. jeśli akceptuje się żądanie krytycyzmu. iż na płaszczyźnie czysto teoretycznej nie sposób wyrokować o systemach metafizycznych i trzeba używać kryteriów moralnych. że rodzaj filozofii. że nawet na moralnej. Takie przedstawienie kwestii spornych W i. jakiego rodzaju człowiekiem się jest. 214. może ktoś. W 1. jeśli chce. w którego nieskończoności wcześniej czy później dokonuje się jego moralne zniszczenie" 17 . który „potrafi tolerować ideę działania na rzecz własnego unicestwienia. czyli praktycznej płaszczyźnie nie można mówić o obaleniu dogmatyzmu w przypadku człowieka.

.259w i. 265.

A zarazem. Na poziomie potocznego zdrowego ' W I. Człowiek jest bowiem zrodzony clo działania. samoświadoma istota refleksyjna.IY IDEAL1S1YCZNK choć „Listy filozoficzne" byty pisane. a im bardziej w autorefleksji zwraca się ku sobie. zewnętrznym światem przyrody a podmiotowym. uwieczniła rozróżnienie między przyrodą a duchem. i że choć Scheliing pozornie staje po jego stronie. zaś człowiek. w „listach filozoficznych" można dostrzec świadectwo pewnej sympatii dla Soinozy. 1. musi ona przedstawiać przyrodę jako wyraz i przejaw ducha. co podmiotowe. która połączy kolidujące ze sobą postawy Spinozy i Pichtego. jest — jak utrzymuje Scheliing — rozwój refleksji. co idealne. wewnętrznym życiem przedstawienia i samoświadomości. to człowieka trzeba pojmować jako stanowiącego jedność z przyrodą. Ostatecznie to przecież refleksja podnosi ten problem. Czynnikiem wprowadzającym podział miedzy tym. a tym.Absolut jako tożsamość. Spinoza zostaje bowiem odmalowany jako ten. między przyrodę i ducha.Filozofia sztuki . kto absolutyzuje przedmiot. jeśli ma to być w oaóle synteza. który został wprowadzony między tym. konsekwencją zaś jest teza. Jeśli'nie ma ona stanowić nawrotu do myśli przedkantowskiej. praca ta zawiera niewypowiedzianą. co przedmiotowe. iż trzeba dokonać jakiegoś rodzaju syntezy. wyobcowuje się z niej. nie może to być jednak idealizm subiektywny. refleksję człowiek odróżnił zewnętrzny przedmiot oei jego podmiotowego przedstawienia i dla siebie samego stal się przedmiotem. Przyroda zostanie ukazana jako bezpośredni obiektywny przejaw Absolutu. Przyroda staje się w ten sposób zewnętrznością." kiedy widzimy. 6t>3 — Uclceti zit einer Pbilosopbie der Nainr afe Hiiileilung in das Studium clieser . którego odmawiał jej Fichte. aby mieć ROZDZIAŁ VI SCHELLING (2. że Scheliing bardzo wcześnie bierze się do pisania prac o filozofii przyrody.Ogólne kontury iilozolii przyrody Sefitalinga . musi się to dokonać na poziomie wyższym od odczuwania. co realne. by poprzeć Pichtego. Jeśli rozdzielone czynniki mają być znowu połączone i ma być przywrócona pierwotna jedność. Znaczy to. to znaczy jako doświadczającego jedności z przyrodą na poziomie bezpośredniości odczuć. którą ja ustanawia. która byfa obca umysiowości Fiehtego. Albowiem spinozjańskim elementem w zapowiadanej syntezie będzie przypisanie przyrodzie jako organicznej całości ^ tego statusu ontologicznego. tym mniej jest aktywny. jednakże poprzez. że musi tego dokonać właśnie refleksja występująca w formie filozofii.ścią i musi być identycznością podmiotu i przedmiotu 'k Mówiąc inaczej. powracając do bezpośredniości odczuwania. ze Absolut musi wykraczać poza różnicę pomiędzy podmiotowością a przedmiotowo. w którym przyroda przedstawiona zostaje jako jedynie przeszkoda. do — by tak rzec — dzieciństwa rocki ludzkiego. konsekwencją jest to. przeciwieństwem ducha. Rozłamu. jeśli myślimy pozarefjeksyjrbe. jak i transcendentalnego idealizmu Pichtego jako jednostronnych przejaskrawień. a co realne. a tym. Mówiąc ogólnie: refleksja ufundowała i uwieczniła rozróżnienie między przedmiotowym. a przecież Wyraźna krytykę zarówno filozofii Spinozy. Możliwość i metafizyczne podstawy filozofii przyrody .System idealizmu transcendentalnego . co idealne. staje się ona „duchową chorobą"1. I wcale me budzi to zdziwienia.I>OKANTOWSKIK SYSTIif. W istocie. musi być Idealizmem. a Fichte jako ren. jeśli z refleksji czyni się cel sam w sobie. nie można przezwyciężyć. A jednocześnie to zdolność tło refleksji odróżnia człowieka od zwierzęcia. kto absolutyzuje podmiot.

Z naciskiem podkreśla. że to. stwarzając w ten sposób rzeczywistość zjawiskową. rozmnażać bez odwoływania się do pojęcia oddziaływania przyczynowego. by problem odpowiedniośei między tym. Tożsamość ta uzyskuje odzwierciedlenie we wzajemnym przenikaniu się przyrody i samopoznania przyrody w człowieku i dzięki niemu. „w której owe dwie absolutności (absolutna przedmiotowość i absolutna podmiotowość) znowu stają się jedna absolutnością" a Absolut jest przeto odwiecznym aktem samowiedzy. I natychmiast pojawia się pytanie. a tym. rzecz jasna. 1 SCHKLLING (2) 97 rozważymy organizm. Wyjawienie tej właśnie prawdy jest zadaniem filozofa. co przedmiotowe. można wraz z Kantem powiedzieć. Jest to symbol czy przejaw Nalum nalurans i dlatego moment ten zostaje określony jako „zewnętrzny wobec Absolutu"0. co jest po prostu przeciwstawione światu przedmiotowemu jako mu obce. w której można wyodrębnić różne poziomy. Wtedy powstaje jednak pytanie. z której to idei wyrastają pewne heurystyczne maksymy władzy sądzenia. W I. a tvm. między tym. Zewnętrznym wyrazem drugiego moW 1. okazuje się* przyroda. jest przyczynowo zależne od tego. gdyż idea przyrody jako inteligibilnego systemu ideologicznego okazuje się wtedy autorefleksją przyrody. między tym. że jestem duchem.96 HOKANTOWSKIK SYSTRMY IDF. Schelling jest przeświadczony. zmuszeni jesteśmy wprowadzić ideę celowości. że życie przedstawienia nie jest czymś. aktualizacja.idealna. W I. Kant jednak nie zgodziłby się z tym. że owa subiektywna idea stwierdza cokolwiek o przyrodzie jako takiej. co realne. gdzie zwraca się ku sobie w ludzkim duchu i poprzez niego. Albowiem u Spinozy niewyjaśnione pozostały modyfikacje substancji. między rzeczą a jej myślowym przedstawieniem. która w człowieku i poprzez niego poznaje siebie. co idealne. 714. Trzecim momentem jest synteza. Używani słowa aihsoiutiiosć" dla oddania niemieckiego Ahsoluihcit. 717. iż rzeczy są przyczyną swych przedstawień. 712. jak zewnętrzne rzeczy mogą wywierać na ducha określające go oddziaływanie przyczynowe? Można spróbować innego rozwiązania. a mianowicie sferą mechaniczną i sferą ideologii. o których powiada się. Kiedy jednak stwierdzam. są ostatecznie jednym i tym samym. że przyroda jest „widzialnym duchem". Wtedy jednak nie sposób uniknąć rzeczy samej w sobie. Wiara ta jest uzasadniona. podczas gdy u Leibniza . A w ten sposób milcząco stwierdzam. co idealne. to można zobaczyć. i Leibniz przeczuwają. podczas gdy Leibniz uciekł się do teorii harmonii z góry ustanowionej.jak sądzi Schelling harmonia z góiy ustanowiona jest jedynie postulatem. tak że pojawiałby się problem korespondencji między przeclmiotowością a podmiotowością. a tym. jest to aktualizacja tego. w jaki sposób przedmiotowa przyroda jest na wskroś idealna w tym sensie. i to.3 Absolut jest „czystą tożsamością"'* podmiotowości i przedmiotowości. Dochodzi on do tego.AUSTYCZNE rozsądku nie występuje problem relacji miedzy porządkiem realnym a porządkiem idealnym.„niewidzialną przyrodą"2. Ta zaś nie jest niepoznawalna. Życie przedstawienia jest wiedzą przyrody o sobie samej. W drugim momencie Absolut jako przedmiotowość przekształca się w Absolut jako podmiotowość. „Pierwszym krokiem w kierunku filozofii i nieodzownym warunkiem w ogóle dotarcia do niej jest zrozumienie tego. zapytać o uzasadnienie owej ogólnej wizji przyrody. To właśnie refleksja podnosi ten problem i to właśnie ona musi go rozwiązać. a ciuch . a później w przyrodzie jako całości. w sposób konieczny sytuuje się poza rzeczą i przedstawieniem. W sobie samym Absolut jest odwiecznym aktem wiedzy. najpierw w organizmie. w której uśpiony duch budzi się do świadomości. W I. Ale można. jednakże żadna z tych teorii nie byki prawdziwym wyjaśnieniem. jeśli bowiem w ten sposób spojrzeć na przyrodę. Zamiast mówić. która została poprzednio nakreślona. że ujmuje przyrodę jako samoorganizującą się całość. że Absolut w porządku idealnym jest również Absolutem w porządku realnym". co przedmiotowe. Pierwszy moment wewnętrznego życia Absolutu wyraża się czy też objawia w Natura na tu rata. że nakłada je podmiot? Bv!v jednakże dwie zasługujące na uwagę próby. co jest możliwością przyrody. żenię potrafimy nie myśleć o przyrodzie jako systemie tełeologicznym. Odpowiedniość tę Spinoza tłumaczył przez teorię równoległych modyfikacji różnych atrybutów jednej nieskończonej substancji. co realne. że na pewien dany materiał doświadczalny podmiot nakłada swe poznawcze formy. Pierwszym momentem jest uprzedmiotowienie przez Absolut siebie do postaci idealnej przyrody. W pierwszym odruchu można chcieć rozwiązać problem w kategoriach działania przyczynowego. A postępowanie takie zakłada wiarę w to. że przyroda faktycznie jest systemem teleologicznym. czym bowiem może być rzecz poza formami. Ale czy potrafimy pokazać. na którego określenie Schelling używa terminu Spinozy Natura nalurans. jeśli tylko nie uważamy ich za następujące po sobie w czasie. który w swym rozwoju wznosi się jakby aż do punktu. A jednocześnie i Spinoza. A zarazem w tym jednym akcie można wyróżnić trzy momenty czy fazy. Kant przecież uznawał. która jest zmuszana do udzielania odpowiedzi. kiedy bowiem * w i. w przyrodzie jako systemie jednostkowych rzeczy. uniwersalnego wzorca przyrody. jako że mamy regulatywną ideę celowości w przyrodzie. że musi pokazać. w którym ujawnia się celowość? Czysto mechanistycznej interpretacji świata nie można istotnie przyjąć jako adekwatnej. że jest stanowiącym jedność dynamicznym i teologicznym systemem. Umysł nie może się również zadowolić dychotomią między dwiema wyraźnie oddzielonymi sferami. że jest inteligibilna i w tym sensie . co idealne. że zewnętrzne rzeczy istnieją niezależnie i są przyczyną powstawania we mnie ich przedstawień. że przyroda jest zgodna z wymogami rozumu. co podmiotowe. czy to nie my jedynie doczytujemy się teleologii w przyrodzie. by tak rzec. w którym nie ma czasowego następstwa. Znaczy to. że każdy eksperyment polega na stawianiu pytania przyrodzie. 708. . że wszelkie badanie przyrody zakłada jej inteligibilność. co podmiotowe. Ostatecznym uzasadnieniem jest dla Schellinga metafizyczna teoria Absolutu. co realne. jeśli przyjmuje się ogólną wizję świata. Rzeczy istnieją niezależnie od umysłu i są przyczyną swych przedstawień: to. Musi on pokazać.

. iż jest na zewnątrz Absolutu. która uprzedmiotawia się w przyrodzie. co idealne. Jest jasne. że o Nalttm naturata. co realne.KANTOWSK. związaną z trzecim momentem wewnętrznego życia Absolutu. Widzieliśmy wszak. w świecie przedstawień powraca do siebie jako przedmiotowość. co idealne. rozumianej jako symbol Natura naliirans czy też jako jej przejaw. i tego. i tego. Trzecia jednością. a jednocześnie pragnie twierdzić. co szczegółowe. że Schelling pragnie przeprowadzić rozróżnienie między niezmiennym Absolutem samym w sobie a światem skończonych rzeczy jednostkowych. przyrody i ducha a Trzeba więc przyznać. że Absolut jest rzeczywistości. idealny świat ludzkiej wiedzy. iż relacja między nieskończonością a skończonością. Ale do tej kwestii będziemy musieli powrócić później. a następnie w filozoficznej refleksji i dzięki niej poznaje siebie jako identyczność tego.IK SYSTKMY [ni-AUSTYCZNK S C I 1 K L U N( G ) 2 mentu wewnętrznego życia Absolutu. do poziomu pojęciowego. zaś jednostkowość zostaje jak gdyby podniesiona do poziomu ogólności. miedzy Absolutem samym w sobie a jego sarnoohjawlenieny jest w przedstawieniu Schellinga krystalicznie przejrzysta. Ale o Absolucie Schelling mówi również jako o rozszerzającym się w to. co realne. dwie jedności: obiektywną przyrodę i idealny świat przedstawień. mówi się. Sadze. jest uświadomione wzajemne przenikanie sie tego. że trudno byłoby twierdzić. jak to określa Sclieliing.} wszechogarniającą. przez który Natura naturata przedstawiona jest w ludzkim umyśle i przez ten umysł. jest świat przedstawień. przekształcenia przedrniotowości w podmiotowość. Na razie możemy poprzestać na ogólnym obrazie Absolutu jako odwiecznej istoty czy idei. Mamy zatem. że dokonywane przez .

Schellinga uzasadnienie możliwości filozofii. Fizyka czysto eksperymentalna nie zasługiwałaby na miano nauki. Byłaby ona „jedynie zbiorem taktów. gdyż jest ona symbolem czy przejawem Natura naturans. Kulminacją owego procesu jest uchwycenie tego. w którym przyroda jakby przechodzi w świat przedstawień. tożsamością przedrniotowości i podmiotowości. ma charakter metafizyczny. to rozwinąć systematyczna idealną konstrukcję przyrody. Nie ma rzeczywistej przepaści między przedmiotem a podmiotem. 2. sprawozdań z tego. które dają się wyróżnić w ponadczasowym życiu Absolutu jako czystej istoty. Schełlingowi chodzi o tego samego typu kwestię. Natura nalurata musi być również podmiotowością. Rozwinąć filozofię przyrody. opierając się na podstawowych jakościach. czyli tak zwanej wyższej fizyki. W "llrnajosie. Platon naszkicował teoretyczna konstrukcję ciał. Z transcendentalnego punktu widzenia jest to jedność. Momenty. przejawiają się w porządku czasowym. który do samego Absolutu ma się tak jak następnik do poprzednika. Przyroda (to znaczy Natura nalurata) musi być na wskroś idealna. iż ludzka wiedza o przyrodzie jest jej wiedza o sobie samej. A ponieważ Absolut jest zawsze Jednem. przyrody idealnej: jest „zewnętrznym" uprzedmiotowienie m Absolutu. Prawda ta przejawia się w procesie. Duch uśpiony staje się duchem obudzonym. co .

eo się dziś nazywa fizyką. czy w sztucznie wytworzonych warunkach™8. że to właśnie poprzez doświadczenie dowiadujemy się o istnieniu sił przyrodniczych oraz rzeezy nieorganicznych i organicznych. W rzeczy samej spekulatywna.9 Ale według Schellinga możliwa jest czysto teoretyczna konstrukcja czy dedukcja materii oraz podstawowych typów ciał nieorganicznych i organicznych. Schelling oczywiście dobrze zdaje sobie sprawę. która rodzi przyrodę. w któiym idealna przyroda wyraża siebie w Natura naturata. by w sposób systematyczny przebyć raz jeszcze szczebel procesu. „W tym. owa spekulatywna fizyka nie będzie po prostu przyjmować jako czegoś danego sil przyrodniczych.zaobserwowano. ernpiria zmieszana jest z nauką1'. Natura naturans. z tego. Skoro jednak rozwój systemu przyrody jest koniecznym i kroczącym naprzód wyrażaniem samej siebie przez idealną przyrodę. jest to bardziej kwestia metafizyki niż właściwej filozofii przyrody. co zdarzyło się czy to w naturalnych. takich jak grawitacja. Zgodnie przynajmniej z intencjami Schellinga konstrukcja taka nie prowadzi do fantazyjnej i arbitralnej dedukcji zasadniczych szczebli przyrody. że znana nam fizyka nie ma w tym sensie charakteru czysto eksperymentalnego czy empirycznego. Skonstruuje je. by przyroda konstruowała się sama pod baczną kontrolą umysłu. to musi istnieć możliwość. Co więcej. I nie jest zadaniem filozofa opowiadać — że się tak wyrażę — po raz pierwszy o empirycznych faktach czy wypracowywać a . czyli wyższa fizyka nie potrafi wytłumaczyć fundamentalnej aktywności twórczej. bazując na pierwszej zasadzie. A dokonanie tego jest zadaniem spekulatywnej fizyki. Schelling rzeczywiście przyznaje. Oznacza ona raczej pozwolenie na to.

która — co trzeba podkreślić . Dla przykładu. Chodzi mu o to. jeśli się wprowadza pojęcie celowości. Istnieje tutaj ciągłość. że wytłumaczenie tego. co wyższe. Ale jest to błędny punkt widzenia. nie wprowadzając pojęcia celowości.poznawana jest w pierwszej kolejności poprzez doświadczenie i empiryczne badanie. jest to raczej problem spojrzenia na sferę mechaniki jako podłoże konieczne cło tego. Materialista stara się sprowadzić to. jest konieczną l d c m E w w ii schellinga wizja metafizycznej podstawy filozofii przyrody wywai . daje się odnaleźć w tym. bowiem to. z filozoficznego punktu widzenia drugie jest logicznie wcześniejsze od pierwszego. jest wcześniejsze oci tego. aby realizować cele przyrody w wytwarzaniu organizmu. co nieorganiczne. wymaga pokazania. jako koniecznego samorozwoiu wiecznej idei. że chodzi mu o wytłumaczenie nam „dlaczego" i „po co" faktów. do tego. ujawniać niezbędne wzorce ideologiczne. poziom niższy istnieje jako podstawa poziomu wyższego. kwestia zaprzeczania praw mechaniki czy uważania ich za zawieszone w sferze organicznej. Przedstawienie przyrody jako systemu teleologicznego. co niższe. co wyższe. co niższe. Chociaż na przy/kład z czasowego punktu widzenia to. Można powiedzieć. eo organiczne. Innymi słowy. którą można rozwinąć tylko na podstawie empirycznych badań. co niższe. by w przyrodzie. jak ktoś taki skłonny jest sobie wyobrażać. nie jest to. usiłuje on wytłumaczyć życie organiczne w terminach przyczynowości mechanicznej.priori historię naturalną. co jest prawdą dla całej przyrody.

r .

nie jest bowiem wykluczone.by tak rzec . W dużej mierze jest ona echem dawnych spekulacji nad światem. 413. I właśnie owo wzajemne oddziaływanie nieograniczonej aktywności i powstrzymującej siły rodzi najniższy szczebel przyrody .. a jednostkowy organizm jest . ono zaś ów niższy element sobie podporządkowuje. że iiieorganiczność jest organicznością minus coś. która czyni świat systemem"b. istnieją pewne więzy pokrewieństwa między filozofią przyrody Schellinga a Bergsonowskim obra• . samorozwijający się superorganizm. jednakże jeśli ma w ogóle istnieć jakikolwiek obiektywny system przyrody."12 Mówiąc inaczej.4NTOWSKIE SYSTEMY IDEM_ISTYCZNK SCHEL1JNG (2) 1* 101 podstawa tego. Na tym poziomie spotykamy te same siły jako aktualizujące swe dalsze możliwości w zjawiskach wrażliwości.nieograniczonej aktywności. Na niższym szczeblu mamy do czynienia z elementarnym oddziaływaniem sił przyciągania i odpychania oraz z ich syntezą w materii jako masie. Ale pęd nieograniczonej aktywności pojawia się zfiowu. Otóż aktywność. iż ten pierwszy istnieje dla tego drugiego. a siła odpychania . jaki jest stosunek Schellinga teorii przyrody do teorii ewolucji rozumianej jako transformacja form czy jako wyłanianie się form wyższych z niższych. Tak więc drugą jednością czy potencją w budowli przyrody jest powszechny mechanizm. co znaczy tyle. że przyroda jako całość jest organiczną jednością... jednocześnie Schelling kończy uwagą: . jeśli więc uważamy. Owa tak zwana dusza świata sama w sobie nie jest świadomą inteligencją. co wyższe. Nie sposób przeto powiedzieć. do świata refleksji przyrody nad sobą samą. jako że przeciwstawnosc między mechanizmem i organizmem przezwycięża nie tyle teoria powiadająca. w samej sferze organicznej występują poziomy.bardziej jednostką.który Schelling nazywa pierwszą potencją (Potcnź) przyrody. wszechobecna idea biegunowości sił przypomina greckie spekulacje na temat przyrody. Dla przykładu. ale też i tego. to syntezą ich obu jest materia w tej mierze. które w sposób oczywisty dają się odróżnić. Schelling "wyraźnie dostrzega możliwość ewolucji. W I. który jako odwieczny akt jest aktywnością. jak widzieliśmy. Czytelnik zaczął się może zastanawiać.ogólną strukturę świata i ciągi ciał" .dl. że musi istnieć siła powstrzymująca czy ograniczająca. Trzeba jednak dodać. który go zakłada. 12 W II. chociaż dopuszcza możliwość kroczącej ewolucji. Jest ona żywą jednością organiczną. „hipotezą wyższej fizyki służącą wyjaśnieniu uniwersalnego organizmu"". Trzecią jednością. czyli dynamiczne prawa rządzące ciałami. W całej swej konstrukcji przyrody Schelling stosuje ideę biegunowości sił. że 10 W I.fI 100 POK. lecz idealna czy teoretyczna jej konstrukcja. iż teoria ewolucji bardzo dobrze pasowałaby do interpretacji Schellinga. W Siitufy. 11 Der allgemeine Wcltbau u tui die Korperreihe. Istotnie. Ale mamy tu również do czynienia z pojawianiem się czegoś nowego i ten nowy szczebel tłumaczy szczebel. że nawet jeśli ludzkie doświadczenie nie ukazuje ani jednego przypadku przekształcania się jednego gatunku w drugi. jest bowiem samouprzedmiotowieniem nieskończonego Absolutu. pod którym to tytułem Schelling dedukuje światło i proces dynamiczny.Won der Wcltscclc. Na niższych szczeblach szczególnie wyrazista jest zdolność do reprodukcji. brak empirycznego poświadczenia nie dowodzi. 417. pobudliwości i rozmnażania. elektryczności i procesu chemicznego czy chemicznych właściwości ciał. Dlatego więcej jest prawdy w stwierdzeniu. Te same siły odnajdujemy na wyższym ooziomie jako przejawiające się w zjawiskach magnetyzmu. która aktualizuje swe potencje na wznoszących się szczeblach. aż wyrazi się w organizmie. że na którymkolwiek ze szczebli przyroda jest po prostu nieożywiona. Jest ona postulatem. a która uzyskuje świadomość w ludzkim ja i dzięki niemu. iż przekształcenie takie jest niemożliwe. pierwotne stworzenie materii zostaje jakby powtórzone na wyższym szczeblu. jest nieskończona i nieograniczona. a o wiele mniej indywidualnym członkiem nieskończonej klasy. w jakiej jest tylko masa. Jest to zasada organizująca. czyli wolą. Jeśli zrozumiemy to. a która „rozprzestrzenia się" w świecie zjawiskowym. niż w powiedzeniu.Niemniej odłóżmy na bok te możliwości"'\ Innymi słowy. Dla przykładu. jest organizm. Wytwarzanie organizmu widzimy bowiem jako to. Otóż zasady tej nie można wykryć w badaniu empirycznym ani też nie można jej opisać w terminach 'właściwości zjawisk. Ta jedność czy szczebel przyrody przedstawiona jest jako synteza dwóch pozostałych. nie moglibyśmy patrzeć na przyrodę jako stanowiący jedność. 320 . do czego przyroda poprzez rozwój sfery nieorganicznej dąży nieświadomie a zgodnie z prawami mechaniki. Szczytowy punkt jest osiągany w organizmie ludzkim. czyli potencją przyrody. ile teoria. 1i | i i 718 — IJdeen zu einer Pbilosophic der . że teorii tej domaga się jego wizja świata jako samorozwijającej się organicznej jedności.lEirileilnug zu dcm Enlwurf. W rzeczy samej konstrukcję tę cechuje istotne bogactwo idei. podczas gdy wrażliwość jest stosunkowo nierozwinięta. który najbardziej wyraziście manifestuje idealność przyrody i jest punktem przejścia do świata przedstawień. po to tylko. że „znika przeciwstawnosc między mechanizmem i organizmem"!0. jego pierwszoplanowym tematem nie jest genetyczna historia przyrody. Można oczywiście dowodzić nie tylko tego.) prowadzą do idei zasady organizującej. że sita przyciągania odpowiada sile powstrzymującej. że organiczność jest nieorganicznością plus coś.. widzimy.(Von der Wcltscclc W i. by zostać powstrzymanym w innym miejscu. że przemiany takie mogą zachodzić jedynie w okresach o wiele dłuższych niż objęte ludzkim doświadczeniem. „Proces dynamiczny nie jest niczym innym niż drugim stworzeniem materii. Na wyższych szczeblach życie zmysłów jest bardziej rozwinięte. Gdybyśmy jej nie postulowali. 4 1 6 . Ale i takie sformułowanie może bvć mylące. Ale „te dwie ścierające się ze sobą siły (. ta nieograniczona aktywność musi być powstrzymywana. Schellinga interpretacja przyrody wybiega również ku późniejszym spekulacjom. która leży u podstaw przyrody. A zasadzie tej można zgodnie ze zwyczajem nadać uświęconą przez tradycję nazwę duszy świata.}. Przyroda. która ujawnia się w przyrodzie. Zauważa na przykład. podczas gdy teoria przyrody jako uśpionego ducha przypomina pewne aspekty filozofii Leibniza. jednostkowe organizmy jakby zatracają się w gatunku. czyli podmiotowości.

dokonującą się w ludzkim umyśle 1 dzięki niemu. abstrahuje on od pytania. wykorzystuje idee zapożyczone ze współczesnej fizyki. iżby samouprzedmiotowienie Absolutu .ujawniło tę tożsamość. co przedmiotowe. pokazując. "! Tiimżc. Niemniej stwierdzenie tego nie oznacza negowania ważności Schellinga filozofii przyrody w jej ogólnym zarysie. co przedmiotowe. to ogólne spojrzenie na przyrodę jako na przedmiotową manifestację Absolutu i jako na ideologiczny system ma trwałą wartość. ale nie znaczy to. a w większym . Jed nakie tożsamość ta ujawniana jest poprzez teologiczny wzorzec przyrody. i zmierzać ku temu. s. Ponieważ transcendentalny idealizm jest określany jako Teoria Wiedzy. '"' W II. 388 . SYSTEMY IDEALISTYCZNE SCHEUJNC (2) 103 zern przedmiotów nieorganicznych. ale termin ten nie oznacza jednostkowej jaźni.[tamże. "' Szczegóły Schellinga konstrukcji pr?ą Joamzacycti tego problemu. tego. co realne. jest idealna. W drugim przypadku rozwijamy system idealizmu transcendentalnego. Jeśli bowiem Absolut jest tożsamością podmiotowości i przecimiotowości. co idealne. W samym poznaniu podmiot i przedmiot są połączone: stanowią jedność. na drodze dedukcji transcendentalnej. W przypadka isn niejacych dwu "polskich powojennych tłumaczeń prac Schellinga: System idealizmu transcendentalnego oraz Filozofia sztuki (Warszaw. w której podmiot i przedmiot są jednym i tym samym. ll> W II. 370 — [tamże. Warszawa 1979. v> W II. Otóż samoświadomość Schelling określa jako Ja. co podmiotowe. że w przyrodzie odnajdzie się teleologiczny wzorzec. by jako taka wydawała się słuszna tym. 374 . jest jednym absolutnym aktem" 'u „ja nie jestem niczym innym niż wytwarzaniem. W dziedzinie wiedzy jednością tą jest samoświadomość. 331 — [Sv<lotH des iranszendenlnlen klealisnms. Można więc rozpocząć od tego. z nich zasadniczo czerpię cytaty.specjalistycznej rozprawy 0 SeheJlingu i jego stosunku do takich przyrocioznawoów jak Newton czy takich współczesnych pisarzy jak Goethe. Dwa te kierunki refleksji są i muszą być komplementarne. jak gdyby pod wpływem Fichtego dołączył on do swej filozofii przyrody system z nią niezgodny. Krysa/na Krzemieniowa. pytając. s. 'A zarażeni budowana przez Schellinga konstrukcja przyrody w sposób nieuchronny musi się wydać umyslowości naukowej tak dziwaczna i arbitralna.{tamże. którzy odrzucają wszelką metafizykę. jak podstawowa immanentna zasada świadomości wytwarza podmiotowy świat. choć Jednocześnie zakłada to jego inteligibilność i wewnętrzne zorientowanie na autorefleksję. co podmiotowe. jak przyroda buduje warunki dla dokonania przez nią na poziomie podmiotowym refleksji naci sobą samą. które sarno staje się cila siebie przedmiotem" A\ fest to w rzeczywistości intelektualny oglacbf 1 W I]. że niemiecki idealizm nie pociąga za sobą subiektywizmu w potocznym sensie. marny zmierzać do tego. Dlatego też jego pierwsza zasada musi być zawarta w tej dziedzinie. ś. s. Przesłanką przedstawienia przyrody w ludzkim umyśle i poprzez niego jest obiektywność świata. Jeśli zważyć na fakt. s. przekląć! polski: System idealizmu lvcvnscciidcni(iiYicvpt przeł. która budowałaby się przy rozpoczęciu od drugiego bieguna.przyp. . Jeśli zaś od tego. co przedmiotowe. by rozpoczynając od któregokolwiek z biegunów. Dlatego też omówienie szczegółów jest w mniejszym stopniu sorawa ogólnej historii filozofii.! 1983). że filozofia przyrody Schellinga stanowi rozejście się z Fichtem i <eno własny oryginalny wkład do rozwoju idealizmu niemieckiego. Rzecz jasna. Przyroda jest bezpośrednią i obiektywną manifestacją Absolutu. 48]. okazują się w końcu dziwaczne i naciągane. co podmiotowe. że trudno byłoby chyba usprawiedliwić poświęcanie miejsca na jej dalsze szczegółowe przedstawianie16. które jakkolwiek pomysłowe i czasami może sugestywne. że wzajemnie komplementarne cechy filozofii przyrody i systemu idealizmu transcendentalnego ujawniają naturę Absolutu jako tożsamości podmiotu i przedmiotu. to znaczy od szczegółów jego teoretycznej konstrukcji przyrody. Ale w opinii Schellinga transcendentalny idealizm stanowi konieczne uzupełnienie filozofii przyrody. 711. 3. iż byśmy mogli dedukować siły i zjawiska przyrody tak. gdyż jest to warunek osiągnięcia przez nią samoświadomości. Albo też można zacząć od tego. czy poza dziedziną wiedzy istnieje ontologiczna rzeczywistość. że iest ona na wskroś idealna. elektryczności i tak dalej. Niemniej ten ogólny obraz przyrody nie jest bezsensowny. Ale idee te są przykrawane do dialektycznego schematu i często łączone dzięki zastosowaniu analogii. rozwijać filozofię zgodną z tą. jak dochodzi tlo przedstawienia nieświadomej przyrody. W pierwszym przypadku rozwijamy filozofię przyrody.102 POKANTOWSKIP. i zmierzać ku temu. „Samoświadomość. chemii i biologii. choć z tego nie wynika w sposób konieczny. Ujmując to inaczej: Schelling jest przeświadczony. że w 1800 u wydaje on System idealizmu transcendentalnego. rożnych pismach. a później wraz z biegiem. będąca naszym punktem wyjścia. Nie chodzi o to. akceptuje się ideę duchowego Absolutu. tluinj. Wygląda to bowiem tak. nie zaś poprzez zredukowanie jej do ludzkich idei. stanowiących jak gdyby gasnące iskry wyrzucane przez elan uilal w jego wzlocie. Pokazuje ona bowiem wyraźnie. jak według Schellinga jest to w stanie zrobić spekulatywna fizyka. że filozofowi temu nie udaje sie włączyć cio swej filozofii przyrody teorii i hipotez ze znanej mu nauki. pytając. Przeciwnie. by następnie wypracować „posuwającą się naprzód historię samoświadomości'"1'. jeśli abstrahować od dość osobliwych spekulacji Schellinga na temat magnetyzmu. na początek musimy usunąć ją z myśli. Jest to oczywiście interpretacja metafizyczna i trudno. paginacje polskich wydań uniieszczsipc w kwadnuowych nawkisach. że Schellinga wizja Absolutu jako będącego identycznością przedmiotowości i podmiotowości wymaga tego. W niektórych jednnk przypadkach czuje się zmuszony odejść od przyjętych lam rozwiązań . jednakże kiedy chcemy wyjaśnić tę jedność. 54]. Ponadto. pokazując. A jeśli wraz z Schellingiem. a wtedy stajemy wobec dwóch możliwości. to można oczekiwać. że jest w jakimkolwiek sensie tworem ludzkiego ja. musi być możliwe to. to w pierwszej chwili może zdumiewać. musimy rozpocząć od pierwotnej jedności podmiotu i przedmiotu. i tego. Oznacza on „akt samoświadomości w ogóle"1". ponieważ wyraża odwieczni) ideę i ponieważ jest ukierunkowana na autorefleksję. elektrodynamiki. gdzie wychodzi od la.czyli przyroda . w jaki sposób przedmiot zaczyna istnieć dla podmiotu. To prawda.

W jaki sposób — pyta Schelling — wola. Po rozważeniu roli. czyli nie-Ja. „Sam ten postulat wszakże to po prostu imperatyw kategoryczny. realizuje także sarno siebie. by wielość jednostek harmonijnie realizowała wolność. To dokonuje się w trzeciej epoce. Tylko w ten sposób społeczeństwo polityczne może stać się drugą naturą. Po drugie. ale oczywistą podstawą ogólnego wzorca jego idealizmu transcendentalnego jest myśl Fichtego. nie-Ja. że clane jest nie-Ja. Świat zaczyna istnieć dla Ja. Schelling przechodzi do omówienia różnicy między naturalnym popędem a wolą rozumianą jako aktywność idealizująca (eine idealisierende IZiligkeit). odpowiadającej teoretycznej dedukcji świadomości Fichtego w Wissenscbajhlehre. czyli praktycznej części systemu idealizmu transcendentalnego. ! POKANTOWSKtK SYSTEMY IDEALISTYCZNE SCHELUNO (2) 105 Ja istnieje bowiem dzięki wiedzy o sobie. Pierwsza epoka sięga od pierwotnego wrażenia do oglądu wytwórczego. I chociaż jest budowlą wzniesioną ludzkimi rękami. jako swój przedmiot ogląd ten wytwarza w sposób wolny to. Stało się ono przedmiotem dla samego siebie. musi występować zawsze. mianowicie w federacji państw"""'. Schelling dedukuje tu kategorie przestrzeni. nie można wytłumaczyć inaczej niż przez przyjęcie założenia. tylko samookreślenia. czego mogą chcieć wszystkie inteligencje. sg6 . Schelling śledzi historię świadomości podzieloną na trzy główne epoki czy szczeble. i w tym sensie ograniczanie nieskończonej czy nieograniczonej aktywności. czyli nieograniczoną aktywnością. jest tylko czyste samookreślenie. On i wytwarzanie przedmiotu myśli transcendentalnej są jednym i tym samym. na wytwarzanie materialnego świata patrzymy jako na nieświadomą aktywność ducha. przechodzimy więc do drugiej. by swą historię świadomości powiązać z filozofią przyrody. Znowu pojawia się tu 'wiele tematów Fichtego. czyli od nie-Ja jako takiego. że powinniśmy móc liczyć na rozumne państwo. Znaczy to. ale — co naturalne — Schelling zabiega przecie wszystkim o to. Musi zaś tego dokonać w sposób nieświadomy. że zmysłowy przedmiot występuje jako odróżniony od aktu oglądu wytwórczego. czyli ja jako samookreślająca czy samouuzeczywistniająca się aktywność zostaje uprzedmiotowiona dla Ja jako inteligencji? Można to ująć inaczej: w jaki sposób Ja uświadamia sobie siebie jako wolę? Odpowiedź brzmi: poprzez postulat. które konstytuuje ja. samoświadomość ma przybrać formę ludzkiej samoświadomości. Tak więc system idealizmu transcendentalnego musi przyjąć formę wytwarzania czy konstruowania samoświadomości. w jaki sposób da się w miarę możliwości uchronić społeczeństwo polityczne przed tym stanem niestałości i niepewności? jedyne rozwiązanie znaleźć można w „organizacji przekraczającej państwo indywidualne. W pierwszej części systemu idealizmu transcendentalnego. co byłoby skierowane przeciw niemu. Także w swej moralnej aktywności powinniśmy móc liczyć na panowanie w społeczeństwie rozumnego prawa. Dlatego więc kiedy ja dąży do spełnienia ideału w świecie przedmiotowym. W ten sposób przechodzimy do idei Ja. ja jest tu świadome na poziomie zmysłów. Tak więc dzięki prawu moralnemu stanie się dla ja przedmiotem czyste samookreślenie" 2ó Jednakże samookreślenie czy samourzeczywistnienie można osiągnąć jedynie przez konkretne działanie w świecie. że wytwarzanie nie-Ja przebiega w sposób nieświadomy i konieczny. Znaczy to. Tym jednak. indywidualne państwo musi podporządkowywać się wspólnemu podstawowemu prawu w taki sam sposób. powinno stać się* drugą przyrodą. Nie-Ja test koniecznym warunkiem samoświadomości. która kulminuje w akcie absolutnej abstrakcji. na panowanie praw przyrody. Po pierwsze. gdyż w obrębie idealizmu tego. na czym możemy opierać swe Jednakże dla osiągnięcia tego celu konieczne jest spełnienie dwóch warunków. jednakże aby stać się swym własnym przedmiotem. musi ono ograniczać swą aktywność poprzez ustanowienie czegoś więcej. W konsekwencji I I . 569 . Schelling przechodzi zatem -do dedukcji systemu praw i państwa jako warunków moralnego działania. . czego mogą chcieć wszystkie inteligencje. i rozpoznaje siebie jako inteligeneję. innych wolnych woli. mianowicie by Ja nie chciało niczego innego. Schelling zajmuje się również dedukcją organizmu jako koniecznego warunku powrotu Ja do siebie samego. Idea oglądu intelektualnego znajduje u Schellinga szersze zastosowanie niż u Fichtego. co skądinąd nie jest przedmiotem. czyli prawo moralne. która zakłada przyrodę. Państwo jest oczywiście budowlą wznoszoną ludzkimi rękami. tak że wszystkie poszczególne państwa będą wspólnie zainteresowane wzajemnym gwarantowaniem oraz ochroną prawa i uprawnień.[tamże. wznoszoną dzięki aktywności ducha.{tamże. Idea ta otwiera pole dla rozważań nad moralnością. czyli dążącą do przekształcenia lub zmiany przedmiotu w zgodzie z ideałem. Mówiąc inaczej. s. niemniej jest koniecznym warunkiem tego. Druga epoka sięga od oglądu wytwórczego po refleksję. W sobie samym ja jest nieograniczonym aktem. 3li " W 11. Jeśli ująć to w innych słowach. powszechnie muszą zostać uznane fundamentalne zasady prawdziwie rozumnego ustroju.in /j. że ja musi mieć możliwość abstrahowania od nie-Ja i — by tak rzec wycofania się do siebie. jest to faktycznie samo Ja. jak poszczególni obywatele podporządkowują się prawu swego państwa. Ale w innym sensie ograniczenie musi być przekraczane. jaką w roz- woju samoświadomości odgrywa świadomość innych jaźni. We wszystkich swych działaniach liczymy na jednostajność przyrody. którego cecha charakterystyczną jest panowanie prawa. a ta sarnowiedza jest aktem intelektualnego oglądania. W filozofii przyrody odpowiada jej konstruowanie materii. Akt absolutnej abstrakcji daje się wyjaśnić jedynie jako akt samodeterrninującej się woli. Powstaje wiec pytanie. czyli inteligencji jako siły aktywnej i wolnej. które Kant wyraża w ten oto sposób: powinieneś chcieć tylko tego. Znaczy to. Rozwiązanie to usunie konflikty między narodami. Ale nawet najlepiej urządzone państwo narażone jest na kapryśność i egoizm woli innych państw. czysta zgodność* z prawem. dzięki któremu ja refleksyjnie odróżnia się od przedmiotu. który jest „organem wszelkiego myślenia transcendentalnego"22. Ideał występuje po stronie podmiotu. czymś. czasu i przyczynowości.

który zakłada różnicę między podmiotem i przedmiotem. jest oczywiste. A owo zadanie odtworzenia czy przypomnienia jest spełniane przez władzę oglądu wytwórczego. dzięki której osiągana jest synteza pozornie nie powiązanych. W naszkicowanym dotąd systemie idealizmu transcendentalnego widzimy świadomego ducha. ów ruch postępu musi być bez kresu. że lucizka wola jest wolna. Ale pogląd. ku stworzeniu doskonałego moralnego porządku świata w ramach rozumnie zorganizowane go społeczeństwa politycznego. że federacja będzie musiała być „państwem państw'*". gdyby znaczyło ono. s. W opinii Schellinga. I zakładając. co realne. czyli nieświadomym duchem.[tamże. a później o jego estetycznych poglądach zaprezentowanych w wykładach o Filozofii sztuki.jak to nazywa absolutnej syntezy wolnych czynów. 3231. Ponieważ Absolut jest czystą tożsamością tego. można powiedzieć. jest rzeczą oczywista. Ale Schelling spogląda na historię świata w świetle swojej teorii Absolutu. z czynu w imię czynu na estetyczną kontemplację. użyte tradycyjnie. Schełling odwołuje się do idei . Tak więc zwieńczeniem idealizmu transcendentalnego jest filozofia sztuki. i tego. jako konieczną cześć swego znaczenia zawiera pojęcie nieskoń czonego postępu ku z góry założonemu celowi. co robi: działa świadomie i z rozmysiem. Kiedy -' W II. i tego. Po drugie. historia musi być ruchem ku stworzeniu drugiej natury. po którym porusza się Fichte w swojej teoretycznej i praktycznej 26 W 11. społeczeństwo polityczne stałoby się trwał. iż Schelling zaczyna minimalizować znaczenie moralnej aktywności. choć będę zwracał uwagę na ich historyczny rozwój. „Historia jako całość jest ustawicznie dokonującym się i stopniowo odsłaniającymi objawieniem Ab solutu"2'. Powstaje przeto pytanie. co realne. tego. -' W 11. organizacją z suwerenną władzą. przynajmniej w zamierzeniu. i tego. w oglądzie estetycznym. 3361. geniusza. Ogląd estetyczny jest aktywnością tej samej władzy. Ale stadia owej historii nie są w ten sposób od początku obecne dla spojrzenia Ja jak wiele ukonstytuowanych już przedmiotów. że Schelling dokonuje pewnych zmian oraz wprowadza i rozwija własne idee. Filozofia przyrody zajmuje się pogrążonym we śnie. które w większym czy mniejszym stopniu obejmują obszar. i tego. Patrząc z jednego punktu widzenia. ogląd estetyczny ujawnia fundamentalną prawdę o jedności tego. co idealne.przypomnieć w systematyczny sposób. światową. w którym w konkretny sposób istnieje dla samego Ja tożsamość tego. co realne. Ale pizyrnifninief na tym szczeblu myśli Scheiiinga nie powinno się myśleć o Absolucie jako o osobowym Bogu. tego. cyi. że filozofia sztuki stanowi „prawdziwe organon filozofii"*'. że zdania tego nie rozumie się tak. eo świadome.\dz. czyż nie musimy zanegować ludzkiej wolności i wytłumaczyć. . co idealne. s. 603 . czy w ludzkiej historii można wykryć jakakolwiek konieczną tendencję. podstawą sztuki jest władza twórczego oglądu stanowiąca nieodzowny organ czy instrument idealizmu transcendentalnego. Po pierwsze. CO realne. do spełnienia powszechnego celu ludzkiej historii ^h Aż do tego miejsca omawialiśmy pokrótce te części systemu idealizmu transcendentalnego. do której Schelling przywiązuje wielką wagę.) podstawa dla pełnego urzeczywistnienia powszechnego porządku moralnego. która sianowi jego osobisty wkład do idealizmu transcendentalnego i służy podkreśleniu różnicy między jego generalnym stanowiskiem a stanowiskiem Fiehtego. Ale zarazem istnieje ukryta konieczność. Dla tego też objawienie się Absolutu w ludzkiej historii musi być z zasady bez kresu. że „świat przedmiotowy jest tylko pierwotną. 592 . i lego. Jednakże Schelling dodaje trzecia część. i tego. Nawet jeśli człowiek działa z motywów czysto egoistycznych. która zmierza do osiągnięcia tego celu. dedukcji świadomości oraz w swoich pracach o teorii praw i o etyce. co znalazło wyraz w wykładach. czyli inteligencja musi je wytworzyć w tym sensie. Otóż jeśli ideał ten ma być w ogóle zrealizowany. ogólny organon filozofii — i jej zwieńczenie . stwierdzamy. "■ Tamże. Ale jego poglądy na sztukę wygodniej jest przedstawić w jednym paragrafie.{tamże. W trzeciej części idealizmu transcendentalnego Schelling umieszcza to. Gdyby Ideał ten mógł być spełniony. na które wystarczy mu tylko patrzeć. Ale teraz trzeba jeszcze znaleźć ogląd. przedstawionej w trzeciej części Systemu idealizmu transcendentalnego. jeśli ogląd estetyczny rozważyć od strony twórczego artysty. idealizm ten obejmuje historię świadomości. Ja. ' ' Czyż jednak nie stajemy tutaj wobec dylematu? Z jednej strony jeśli twierdzimy. to i tak nieświadomie przyczyni się. eo nieświadome. a często popadających ze sobą w konflikt poczynań istot ludzkich. drugiej natury. eo nieświadome. m Jeśli kłoś chce. że w przeciwieństwie do Fiehtego akcent przenosi z etyki na estetykę.100 POK. bezwiedną jeszcze poezją ducha. iż słowo „historia". SYSTEMY IDEALISTYCZNI: Sof IKLŁiNO (2) 107 znaczy to. może to nazwać koncepcut BoskiUj opalrzności. na czym polega psychologiczne jej poczucie? Podejmując ten problem. Każda zaś konkretna jednostka może działać z uwagi na czysto prywatne i egoistyczne cele. że musi je odtworzyć.to filozofia sztuki"*'1. co idealne. że on naprawdę wie. w tym bowiem okresie rozwinął on swą teorię Absolutu. choć nie ulega wątpliwości. nie istniałby już punkt widzenia ludzkiej świadomości. czy — jeśli użyć terminu platońskiego . s.ANTOW8K. Gdyby Absolut w sposób doskonały objawił się w swojej prawdziwej naturze. Wypracowanie absolutnej syntezy jest koniecznym wyrazem natury Absolutu jaku tożsamości lego. A ponieważ Absolut jest nieskończony. że musi się to dokonać w historii. należałoby najpierw pomówić o Schellinga filozofii sztuki. co świadome. 349 .. W Systemie idealizmu transcendentalnego czytamy. „w pojęciu historii mieści się pojecie nieskoń czonej progresywnośei"2". czego poszukuje.iF. choć tutaj jest ona jak gdyby zwrócona bardziej na zewnątrz niż ku wnętrzu. co idealne. 4. Jednostki działają w sposób wolny. że prawdziwość tego stwierdzenia łatwo dałoby się kwestionować. wymaga pewnych wyjaśnień. z życia moralnego na artystyczną twórczość. choćby wbrew swej woli. czyż nie musimy przyznać. 251. który uprzedmtotawia się w moralnym czynie i w tworzeniu moralnego ładu światowego. że historia w sposób konieczny posuwa się ku określonemu celowi. jak widzieliśmy. iż człowiek może pokrzyżować cele historii oraz że nie istnieje żaden konieczny postęp ku idealnemu celowi? jeżeli zaś z drugiej strony twierdzimy.

s. Włącza tu na przykład to. Znaczy to. musi być bliski filozofii. dlaczego jest tak.cyt. jakkolwiek nie wynika z tego. 71]. jak podkreśla metafizyczne znaczenie dzieła sztuki jako skończonego przejawu nieskończonego Absolutu. które System idealizmu transcendentalnego sani na siebie nakłada. działa ze świadomością w tworzeniu dzieła sztuki. co świadome. w którym podmiot i przedmiot są jednym. Dla Schellinga zaś jest to ta sama siła. . Tak więc piękno i prawda3" stanowią ostatecznie jedność. gdy nacisk kładzie w nim na mitologię. a ujmowane jest jako absolutny akt samoświadomości. tworząc przyrodę. co realne. co idealne. Ale jest to ilustracją stałego zainteresowania Schellinga dla . Ale ów absolutny akt jest tworzeniem czegoś: musi on wytworzyć przedmiot. a tworzenie dzieła sztuki przypisuje. Umysłowość chrześcijańska zbudowała własny świat symboliczny. s. która działa bez udziału świadomości. że z ukończeniem danego tworu „ustaje wszelki popęd cio wytwarzania. przezwyciężone są wszystkie sprzeczności. 3521. Krystyna Krzemieniowa. Absolut jest „niezróżnicowaniem" (czyli: jest pierwotną tożsamością) tego. tego. teoria ta zaś znowu pojawia się w wykładach o sztuce. i przyjmuje jawnie metafizyczny punkt widzenia. czy istnieje jakaś rzeczywistość — by tak rzec — poza tym absolutnym aktem. "wszystkie zagadki rozwiązane"Jb Innymi słowy można zapytać. że działa poprzez świadomość artysty. Schelling. Można powiedzieć. gdyż nie uchwytuje odwiecznej idei w jej abstrakcyjnej formie. mając nieskończony charakter. która stanowi „konieczny warunek i pierwsze tworzywo \Stoff] wszelkiej sztuki"'1'*. co realne. dlaczego jest tak. źe to pojęcie. s.[tamże. 641. równą pewnością powiedzieć. To prawda. która działa przez niego. co podmiotowe. co idealne. i tego. Można pytać. tego. jednakże w wykładach tych przekracza on ograniczenia Fichtego.. że idealizm transcendentalny wychodzi od pierwszej. W ten sposób filozofia sztuki stanowi ukoronowanie Systemu idealizmu transcendentalnego. że rozważany w filozofii przyrody organizm jest częściowo manifestacją tożsamości tego. Twórczość artystyczna wymaga istnienia świata symbolicznego. Może się z pewnością wydawać. podczas gdy dzieło sztuki jest wyrazem wolności: jest to wolne przejawianie się Ja samemu sobie. s.[tamże. Na kwestię tę można spojrzeć z innego punktu widzenia.[Filozofia sztuki. odróżnioną od pra wdy 1 ogicznej. jak gdyby ujawniona została pewna niesformułowana tajemnica.108 POKANTOWSK1E SYSTEMY IDEALISTYCZNE 1 SCHKLUNG (2) 109 Michał Anioł tworzył posąg Mojżesza. s. 38 W III. która nie działa w sposób wolny. źe geniusz działa nieświadomie. 351. który jest zapośredniczeniem między tym. rozpocz\ która manifestuje się w przyrodzie. Ponieważ jednak inteligencja — czyli ja . to znaczy od absolutnego aktu. co mówił o sztuce wcześniej. o co mu chodzi. że jest filozofem. co idealne. Z kolei zgodność rzeczy z jej odwieczną ideą jest prawdą. przy czym abstrahuje się od pytania. która należy do dziedziny poznania.[tamże. co świadome. że kontemplacji dzieła sztuki towarzyszy „uczucie nieskończonego zaspokojenia"31. tego. że rozwiązany został problem. czy kogoś innego — doświadcza uczucia pełni. co nieświadome. 615 . prawdziwie charakterystyczny dla jego myśli. ST W Il f. i tego.nie wie o tym na drodze refleksji. zaś najwyższym uprzedmiotowieniem jest dzieło sztuki. wchodzi w skohezoność i staje się dostępne naoczności in conereto"5''. s. co realne. poczucia.v. A przecież można zarazem z. który okazał się dla artystów bogatym źródłem tworzywa. nieświadoma poezję Ducha. Ogląd estetyczny jest przeto oglądaniem nieskończoności w skończonym wytworze inteligencji. ani szczegółowości jako takiej. rzecz psna. co nazywa mitologią żydowską i chrześcijańską. 615 . Symbol nie stanowi ani ogólności jako takiej. jednakże świata symbolicznego. którą można przekazać na drodze pouczeń: twórczy artysta jest jakby narzędziem mocy. co realne. doznaje jedynie uczucia bezgranicznej satysfakcji. 419 . co przedmiotowe. i tego. że w kontemplacji dzieła sztuki umysł — czy to samego artysty. immanentnej zasady. i tego. które zostały ostatecznie wydane jako Filozofia sztuki. że „piękno konstytuuje się wszędzie tam. że ta sama sita. Trzeba pamiętać. co idealne i co realne: „Niezróżnicowanie tego. il W I I. To zaś ilustruje ostateczną jedność tego. rozwijał swoją teorię Absolutu i w wykładach tych widzimy. jako niezróżnicowanie prezentuje się w świecie idealnym przez sztukę"3"*. i tego. ■"' W III. Schelling długo zatrzymuje się nad mitologią grecką. o to. choćby nawet nie można go było sformułować? Według Schellinga odpowiedź jest taka: ukończone dzieło sztuki jest najwyższym uprzedmiotowieniem inteligencji dla niej samej. Słyszymy tam. czyli poza Ja3d Ale 31 W II. co scholastycy nazywali prawdą ontologiczna. Kiedy twórczy geniusz przedstawia w ciziele sztuki odwieczną ideę. "'*' W podobny sposób filozofia przyrody /na oc! zakładanej nieskończonej aktywności. że Schelling nazbyt zawęża swe przedstawienie symbolicznego świata egzystencji poetyckiej. stanowi natomiast i jedną. :A Chodzi tu. Schelling nie przeczy w ten sposób temu. Geniusz nie cla się zredukować do technicznej biegłości. że rzeczy są piękne dzięki uczestniczeniu w tych ideach. wyd. a tym. tłum. że punktem wyjścia idealizmu transcendentalnego jest idea tego. że niczego nie można dodać ani ująć. nie ogranicza do mitologii Greków. w czasie kiedy rozpoczął wykłady (1802-1803). Warszawa 1983. co idealne. poczucia. dlaczego jest tak. 402 . 425 . 451. 3521. Trzeba zatem odróżniać symbol od obrazu. 31. ten bowiem jest zawsze konkretny i szczegółowy. co nieświadomie. któiy staje się przedmiotem dla samego siebie. i tego. tak odpowiada własnemu pojęciu. i drugą połączone w jedność. który stanowi według niego materiał twórczości artystycznej. ^ jjj_ 400 _ [filozofia sztuki. co szczegółowe. gdzie to.[tamże. W poprzednim paragrafie zrobiliśmy uwagę. a ujmuje ją jedynie za pośrednictwem symbolu. co nazwane zostaje ja czy inteligencją. Symboliczny świat egzystencji poetyckiej otwiera przed nami mitologia. czyli jest jej uprzedmiotowieniem jako tożsamości tego. wiedział. i tego. sile poprzez to dzieło działającej. co szczególne (realne). co ogólne. jednakże manifestacja ta jest przypisana nieświadomej zdolności wytwórczej. świata „egzystencji poetyckiej"3'. W dialogu Bruno (1802) Schelling wprowadził pojęcie Boskich idei i stwierdził. która funkcjonuje w przyrodzie.

kiedy stara się opisać relacje między skońezonością i nieskończonością. 2P W I I I . co nieskończone. co jest zarazem i tworem wyobraźni. jeśli Absolut jest czystą tożsamością. iż poszczególne rzeczy skończone wyodrębniają się „tylko dla ciebie""*" oraz iż dla kamienia nic nie wyłania się z mroku absolutnej tożsamości. Absolut trzeba wiec pojmować jako czystą tożsamość albo czyste niezróżnicowanie (brak wszelkiej różnicy) podmiotowości i orzedmiotowości. „Różnica ilościowa jest możliwa tylko na zewnątrz absolutnej tożsamości. że Absolut w jakiś sposób wykracza poza siebie samego. iż Absolut jest nieskończony — jest poznaniem relacji między tym. W niniejszym szkicowym przedstawieniu filozofii estetycznej Schellinga terminy „sztuka" i „artystyczny" były używane w szerszym sensie. co istnieje. co realne. że w trzeciej Krytyce Kant rozważał sąd estetyczny i można o nim powiedzieć. że Kant przyznawał. to zgodnie z założeniami Schellinga musi być w Absolucie. Dlatego musi mówić.'"'1 Znaczy to. 5. Ale w rzeczywistości niewiele to pomaga. które dzieli on na należące do szeregu realnego (jak malarstwo i rzeźba) i należące do szeregu idealnego (jak poezja)3c Dla ogólnych celów wystarczy zrozumieć. Łatwo Schellingowi ustanawiana „tylko w zjawisku' mówić. „Absolutna tożsamość nie jest przyczyną świata. filozofia jest poznaniem relacji miedzy rzeczami a Absolutem. ciągle jeszcze pozostaje do wyjaśnienia czasowy status rzeczy skończonych i ich ilościowe zróżnicowanie. że różnica ilościowa jest że na Absolut „w żadnej mierze y j j nie oddziałuje przeciwstawność między podmiotowością i przedmiotowością'"łź Jeżeli zjawisko jest w ogóle w czymkolwiek. że estetykę uczynił integralna częścią filozofii krytycznej. i znakiem czy wyrazem boskośck W swych późniejszych latach odróżnia mit od objawienia. jak i w podkreślaniu metafizycznego znaczenia oglądu estetycznego można widzieć wyraźnie świadectwo jego związków z romantyzmem. „Rozumem \VernunfĄ nazywam absolutny Rozum."'1'1 Tak więc rzeczy skończone muszą być zewnętrzne względem Absolutu. jest on bowiem nieskończoną rzeczywistością i wszelką rzeczywistość musi zawierać w sobie. Jeśli chodzi o zasadniczy punkt widzenia Schellinga. i tego. że „podstawowym błędem wszelkiej filozofii jest supozycja. Mówiąc inaczej. że ta teoria Boskich idei daje się pogodzie z potwierdzanym w dialogu Bruno ujęciem Absolutu jako czystej tożsamości. W poprzednich paragrafach często nawiązywaliśmy do Schellinga teorii Absolutu rozumianego jako czysta tożsamość podmiotowości i przedmiotowości.jeśli jest on czystą tożsamością — czy na zewnątrz niego — jeśli jest on całością. iż tylko powtarza rzeczy wcześniej już przez siebie powiedziane. gdyż ciągle jest niewyjaśnione pojawienie się punktu widzenia empirycznej świadomości i jej ontologiczny status. by uważał. Nie sądzę jednak. 23. by było wiele pożytku z zatrzymywania się tu dłużej nad ujmowaniem przez Schellinga poszczególnych sztuk pięknych. czyli rozum w tej mierze. Oglądany przynajmniej z jednego punktu widzenia. jest JZOfll S2'illk'l W I I I . absolutny Rozum jak tożsamość podmiotowości i przedmiotowości jest samoświadomością. w jakiej pojmowany jest jako całkowite niezróżnicowanie tego. to ten musi być transcendentalny względem świata i nie daje się z nim utożsamić. Świat to całość tego. Absolut jest Ideą idei. że to tylko z punktu widzenia empirycznej świadomości istnieje różnica miedzy podmiotem a przedmiotem oraz istnieją samoistne rzeczy skończone.™'1-' Z drugiej strony. co nataywat nadzmysłowym substratern. utrzymuje bowiem. Do kwestii tej będziemy musieli powrócić w związku z jego późniejsza filozofią religii. w jaki zrobił to Schelling. niż to jest w potocznym języku. mogą powstać czy to w Absolucie . że absolutna tożsamość wyszła poza siebie samą*"'*1. co istnieje. to wszystkie rozróżnienia muszą być na zewnątrz niego. a tym. w jaki sposób empiryczna świadomość i rozróżnienia. lecz jest nim samym. jest samą absolutną tożsamością. w jaki sposób Schelling teorię estetyczną czyni integralną częścią swojej filozofii. które ta za sobą pociąga.jest punktem widzenia Rozumu. że filozoficzne poznanie rzeczy jest poznaniem ich takimi. jakim obdarza znaczenie mitologii. ale stałym elementem jego myśli jest zainteresowanie. a skończone rzeczy mają wieczyste istnienie w Boskich ideach. „Punkt widzenia filozofii — powiada Schelling . W dialogu tym Bruno mówi Lucjanowi. To racja. Schelling nie może powiedzieć. gdyż wszystko. Aie równie dobrze można zapytać. co idealne.110 FOKANTOWSK1K SYSTEMY SDEAUSTYCZNE 1I 1 mitów jako tego. '" Czm _'lnik zainteresowany tvm probleinein maże sięgnąć po czwa Schellinga albo — na przykład — po Historię esłelykiiiemmki Bosanqii' i 9 '" W II " W II ii xv. 1! . Ale nawet jeśli skłonni jesteśmy uznać. że filozofia przyrody i system idealizmu transcendentalnego są wzajemnie komplementarne. Jeśli zaś nie jest w Absolucie. A w jego wywyższaniu geniuszu. Z jednej strony nie może być niczego noża Absolutem. co skończone. co przedmiotowe'"'2. et) podmiotowe. Nie może przeto istnieć zewnętrzna przyczyna świata. czy też — z tej racji. jako że w przedmowie do „Prezentacji mojego systemu filozofii" (1801) Schelling mówi o przedstawieniu „systemu absolutnej tożsamości"*1''. W dialogti Bruno (1802) Schelling wykorzystuje teorię Boskich idei przejętą z tradycji platońskiej i neoplatońskiej. Jest prawdą. i tego. tego. Schelling jest w bardzo trudnej sytuacji. Ale u Schellinga wytwór artystycznego geniuszu staje się przejrzystym objawieniem natury Absolutu. w upodobnianiu częściowym geniusza artystycznego do filozofa. tego. iż z subiektywnego punktu widzenia można w sztuce dostrzegać oznaki rzeczywistości noumenalnej. Ale natura systemu Kanta uniemożliwiła mu rozwinięcie metafizyki sztuki w ten sposób. W pewnym sensie były to wzmianki przedwczesne. a takie sformułowanie nie wskazuje na to. jakimi są w Rozumie. A jednocześnie tak zwany system tożsamości można uważać za badanie i wyłożenie metafizycznych implikacji przekonania.

jako miejsce. co idealne. co idealne. dla której istnieją rozróżnienia. Racja. inni byli bardziej powściągliwi. Prawdziwą samoświadomość uzyskuje on jedynie w ludzkiej świadomości i poprzez nią. możemy go pojąć jedynie jako niezróżnicowanie. że to. co realne. z drugiej — z przedmiotowością. Kiedy jednak staramy się przekroczyć stanowisko empirycznej świadomości. są jednym w Absolucie. Ale cała kontrowersja traci podstawę z chwilą. Trudno było mu bez reszty zadowolić się systemem tożsamości. że owo pojęcie nie ma wtedy pozytywnej treści. Z tej więc przyczyny system tożsamości można nazwać realnym idealizmem (Realidcalisnius). Filozof zaczął przeto wykładać swe stanowisko tak. jakim jest w sobie. w którym zanikają wszelkie różnice i rozróżnienia.112 FOKANTOWSKIK SYSTEMY IDEALISTYCZNE absolutnym aktem. by wyjaśnić to. który rozważany jest w idealizmie transcendentalnym. że w myśleniu pojęciowym możemy uchwycić tylko przejaw Absolutu. co istnieje:. co realne. i staramy się uchwycić Absolut takim. i w szeregu idealnym. refleksja nad swym stanowiskiem doprowadziła go do rozwinięcia nowych wątków myślowych. że podstawowym problemem metafizyki jest relacja między skończonością i nieskończonością. który jako wszystko. nie zaś taką. jest on jedynie „niezróżnicowaniem" podmiotu i przedmiotu. jaką jest w sobie. Kontrowersja taka zakiada bowiem. Otóż z punktu widzenia empirycznej świadomości oba te szeregi są różne. co realne. który rozważany jest w filozofii przyrody. skoro twierdził. tego. Mówiąc inaczej: Absolut objawia się czy przejawia w dwóch szeregach „potencji": w szeregu realnym. co idealne — którego dokonuje empiryczna świadomość — można wykroczyć tylko przez podporządkowanie jednego drugiemu bądź przez zredukowanie jednego cio drugiego. nie zaś w jego przejawach. w którym podmiot ł przedmiot są jednym. jedna i druga składają się na „świat". jej zaś bezpośrednim przedmiotem jest świat. Według Schellinga teoria tożsamości umożliwia mu wyjście poza wszystkie spory między realizmem i idealizmem. czyli jest brakiem różnic między nimi. jest Absolutem. a tym. możemy uchwycić absolutną tożsamość taką. kiedy zrozumiemy. Z jednej strony mamy do czynienia z podmiotowością. Co więcej. co uważał za błędną interpretację krytyków. i tego. jaka przejawia się w „zewnętrznym" bycie. i to. Chociaż jednak system tożsamości zadowalał samego Schellinga. Z systemu tego wynika bowiem — jak się wydaje — że świat jest aktualizacją Absolutu. ale to pokazuje jedynie. a . Ale sani Rozum nie jest faktycznie samoświadomością. czyli kwestia istnienia świata rzeczy. że poza rozróżnieniem między tym.

zarazem stwierdza się, że odróżnienie: potencjalności od aktu dokonuje się poza Absolutem samym w sobie. W sposób oczywisty potrzebne było bardziej zadowalające przedstawienie relacji między tym, co skończone, a tym, co nieskończone. Ale naszkicowanie dalszej filozoficznej drogi Schel-linga lepiej odłożyć do następnego rozdziału.

ROZDZIAŁ VII

SCHELLIKG (3)
Idea kosmicz nego upadku Osobow ość i wolność w człowi eku i w Bogu; dobro i zio Różnica miedzy filozofią negaty wną a filozofią pozytyw ną — Mitologi a i objawie nie — Ogólne uwagi o Schellin gu Uwagi o oddział ywaniu Schellir iRa i o niektórych zbliżon

ych do niego myślici elach.

1. W swej pracy „Filozofia i religia" (1804) Schelling tłumaczy, że przedstawienie Absolutu jako czystej tożsamości nie znaczy ani tego, że jest on bezkształtnym tworzywem powstałym ze zlania się wszystkich zjawisk, ani tego, że jest on pustym niebytem. Absolut jest czystą tożsamością w tym sensie, że jest absolutnie prostą nieskończonością. W myśleniu pojęciowym można się do niego zbliżać jedynie przez usuwanie z niego w myśli i negowanie atrybutów rzeczy skończonych, z tego jednak nie wynika, że w sobie samym jest on pozbawiony wszelkiej realności. Wynika natomiast, że można go uchwycić jedynie w oglądzie. „Natury samego Absolutu, który jako idealny jest także bezpośrednio realny, nie można poznać, stosując wyjaśnienia, a można ją

poznać jedynie dzięki oglądowi, tylko bowiem to, co złożone, można poznać poprzez opis. To, co proste, musi być oglądane"1. Żadne poczucie nie może udostępnić owego oglądu. Niemniej negatywne zbliżenie się do Absolutu jest ułatwiane przez akt intuicji, do którego dusza jest zdolna dzięki fundamentalnej jedności z Boską rzeczywistością. jako idealny, Absolut bezpośrednio przejawia się czy też wyraża w wiecznych ideach. Co prawda, mówiąc ściśle, istnieje jedna tylko Idea, bezpośrednie wieczyste odbicie Absolutu, które wychodzi z niego tak, jak światło wypływa ze Słońca. „Wszystkie idee są jedną Ideą."2 Ale można mówić o wielkości idei w tej mierze, w jakiej w jednej Idei wieczyście jest obecna przyroda ze wszystkimi swymi szczeblami. Tę odwieczną Idee można określić jako Boska sarnowiedzę. „Wszelako tej saniowiecizy nie można pojmować jako udko
1 W IV, 15-6 — IPbilosopbie l i t l d fieligiou], 1 w iv. 23-2a.

:'OKANTOWSKIK SYSTEMY IDEAUSIYCZKF:

przypadłości czy właściwości Absolutu-ideału, trzeba ją zaś pojmować jaKo samoistny Absolut: Absolut bowiem nie może być idealna podstawa czegokolwiek, co nic jest podobnie jak on sani absolutne' o Rozwijając teorię Boskiej Idei, która - jak widzieliśmy - po raz pierwszy została przedstawiona w dialogu Bnmo, Schelling zwraca uwagę na jej źródła w filozofii greckiej. Nie ulega wątpliwości, że podświadomie ma też na myśli chrześcijańską doktrynę Boskiego Słowa, ale określenie wiecznej Idei jako jakiegoś drugiego Absolutu bardziej jest pokrewne plotyńskiej teorii Nous niż chrześcijańskiej doktrynie drugiej Osoby Trójcy Świętej. Ponadto koncepcja negatywnej drogi do Absolutu i intuicyjnego uchwytywania najwyższego Bóstwa również sięga wstecz do neoplatonizmu, chociaż jest niewątpliwe, że ta pierwsza koncepcja - podobnie, rzecz jasna, jak teoria Boskich idei — pojawia się znowu w scholastyce. Jednakże Scbellinga teoria wiecznej Idei, niezależnie od swej szacownej historii, sama przez się nie potrafi wytłumaczyć istnienia rzeczy skończonych, przyroda bowiem obecna w wiecznej Idei bardziej jest Natura naiitrans niż Natura namrala. A z idei - jak rozsądnie stwierdza Schelling - można wyprowadzić na drodze dedukcji jedynie inne idee. Odwołuje się więc do spekulacji Jakuba Boehmego i wprowadza pojęcie kosmicznego upadku. Źródło świata znaleźć można w odpadnięciu czy w odszczepieniu się (Abhrecben) od Boga, co można także określić jako skok (Spnmg). „Nie ma ciągłego przejścia od Absolutu do tego, co realne; źródło świata zmysłowego daie się pomyśleć wyłącznie jako całkowite odszczepienie się od absolutności przez jakiś skok™"'. Schelling nie ma na myśli tego, że jakaś część Absolutu oelszczepia się czy odpryskuie. Upadek polega na wyłonieniu się mętnego obrazu obrazu, przypominającego cień towarzyszący ciału. Wszystkie rzeczy mają swoją wieczystą egzystencje"w Idei czy w Boskich ideach. Z tej przyczyny ośrodek i prawdziwa realność każdej rzeczy skończonej zawarte są w Boskiej Idei, a o istocie rzeczy skończonej można na tej zasadzie powiedzieć, że raczej jest nieskończona niż skończona. Niemniej, jeśli rzecz skończoną rozważać dokładnie jako tamą, jest ona obrazem obrazu (to znaczy, obrazem idealnej istoty, która sama jest odbiciem Absolutu). Jej zaś istnienie jako odrębnej rzeczy skończonej jest wyobcowaniem się z prawdziwego ośrodka, jest negacją nieskończoności, lo prawda, że rzeczy skończone nie są po prostu niczym, jak mówił Platon, są one mieszaniną bytu i niebytu. Ale poszczególność i skończoność stanowią element negatywny. Z tej racji wyłonienie się Natura uatnrala, systemu poszczególnych rzeczy skończonych, jest odpadnięciem od Absolutu. Nie należy jednak sądzić, że kosmiczne odpadnięcie, wyłonienie się obrazu, dokonuje się w czasie, fest ono „równie wieczne (poza wszelkim czasem) jak sam Absolut i jak świat idehd Idea jest wiecznym obrazem Boga, świat zaś zmysłowy jest nieograniczonym ciągiem cieni, obrazów obrazów, nie mającym ooczatku, który można by wskazać. Znaczy to, że żadnej rzeczy skończonej
5 W IV, 2 1 . 1 W IV, 28,

nie można oelnieść do Boga jako jej bezpośredniej przyczyny. Powstanie każdej konkretnej rzeczy skończonej — na przykład człowieka — daje się wyjaśnię4 w kategoriach przyczyn skończonych. Ujmijmy to inaczej: rzecz jest członem bezkresnego łańcucha przyczyn i skutków, który stanowi zmysłowy świat. To właśnie dlatego jest psychologicznie możliwe, by istota ludzka patrzyła na świat jako na jedną rzeczywistość. Posiada on bowiem względną niezależność i samoistność. Ale jest to właśnie punkt widzenia stworzenia odpadłego. Z metafizycznego i religijnego punktu widzenia musimy na względną niezależność świata spoglądać jako na jasną oznakę jego upadłej natury, jego wyobcowania się z Absolutu. Z kolei jeśli stworzenie nie dokonuje się w czasie, wtedy naturalną konkluzją jest to, iż stanowi ono konieczne zewnętrzne samowyrażenie się wiecznej Idei. W tym zaś wypadku w zasadzie powinno się ono dać wyefedukować, choćby nawet skończony umysł nie był aktualnie zdolny do przeprowadzenia! takiej dedukcji. Widzieliśmy jednak, że Schelling nie chce uznać, iż świat daje się chociażby w zasadzie wydedukować z Absolutu. „Odpadnięcia jednak nie można — jak to się mówi — wyjaśnić."'' Z tego powodu narodziny świata trzeba przypisać wolności. „Podstawa możliwości odpadnięcia leży w wolności."' W jakim jednak sensie? Z jednej strony wolność ta nie może być udziałem samego świata. Schelling może czasami mówić tak, jak gdyby świat odszczepiał się od Absolutu, ponieważ jednak chodzi tu o konkretne istnienie i narodziny świata, trudno pojąć je jako swobodne — by tak rzec — oelpryśnięcie od Absolutu. Ex hypothesi bowiem świat jeszcze nie istnieje, Z drugiej strony jeśli bezczasowe narodziny świata przypisać wolnemu aktowi Boga — w rozumieniu teistycznym — niezbyt oczywista jest racja, dla której należałoby mówić o kosmicznym odpadnięciu. Rozważając ten problem, Schelling - jak się wydaje — wiąże odpadnięcie ze swego rodzaju podwójnym życiem, jakie prowaelzi wieczna Idea rozumiana jako „inny Absolut"11. Kiedy myśleć dokładnie o wiecznym odbiciu Absolutu, dokładnie o wiecznej Idei, wtedy jej prawdziwe życie mieści się w samym Absolucie. Kiedy jednak ujmować ją jako „realna", jako drugi Absolut, jako duszę, wtedy dąży ona tło tworzenia, a tworzyć może jedynie zjawiska, obrazy obrazów, „nicość rzeczy zmysłowych"9. Wszelako tym, co można „wyjaśnić", to znaczy wydedukować z innego Absolutu, jest tylko możliwość rzeczy skończonych. Ich faktyczne istnienie związane jest z wolnością, spontanicznym ruchem, który jest zarazem jakimś odstępstwem. Stworzenie jest przeto odpadnięciem w tym sensie, że jest ono ruchem odśrodkowym. Absolutna identyczność zostaje zróżnicowana czy rozszczepiona na poziomie zjawiskowym, choć nie w sobie samej. Jednakże istnieje także ruch dośrodkowy, powrót clo Boga. Nie znaczy to, że poszczególne skończone rzeczy materialne powracają jako takie do Boskiej klei. Widzieliśmy, iż Bóg nie jest bezpośrednią przyczyną żadnej z poszczególnych rzeczy zmysw iv, 50, w iv, *ge

"• w iv, 31.

116

HOKANTOWSKIK SYSTEMY IDEALISTYCZNE

SCHKLLING ■

łowych. Na podobnej zasadzie żadna z tych rzeczy, rozważana ściśle jako taka, nie powraca bezpośrednio do Boga. jej powrót jest zapośredniczony i dokonuje się poprzez przekształcenie tego, co realne, w to, co idealne, przed-miotowości w podmiotowość w ludzkim Ja - czy w ludzkim rozumie — i poprzez nie. Ono zdolne jest spostrzegać nieskończoność w skończoności i odnosić wszystkie obrazy clo Boskiego wzorca, jeśli chodzi o samo skończone ja, to z jednego punktu widzenia stanowi ono „miejsce najdalszego wyobcowania z Boga"'", gdyż pozorna niezależność zjawiskowego obrazu Absolutu osiąga najwyższy stopień w świadomym samoposiadaniu siebie i potwierdzeniu siebie przez ja, jednocześnie Ja stanowi w istocie jedno z nieskończonym Rozumem i może wznieść się ponad swój egoistyczny punkt widzenia, powracając do swego prawdziwego ośrodka, z którego się wyobcowało. Ten sposób patrzenia określa ogólny pogląd Schellinga na historie, czego dobrym obrazem może być następujący, często cytowany fragment. „Historia jest eposem skomponowanym w Boskim umyśle. Oto jego dwie główne części: pierwsza odmalowuje odejście ludzkości od jej ośrodka aż clo punktu najbardziej z niego wyobcowanego, druga odmalowuje powrót. Pierwszą można porównać z Iliada, drugą - z Odyseją historii, W pierwszej ruch był odśrodkowy, w drugiej jest dośrodkowy"". jest oczywiste, że zmagając się z problemem jedności i wielości czy z kwestią stosunku między nieskończonością! a skohezonością Schelling zatrzymuje się nad problemem możliwości zła. Możliwość tę dopuszcza koncepcja upadku — odpadnięcia i wyobcowania — ludzka jaźń bowiem jako jaźń upadła jest jakby uwikłana w szczegółowość, a uwikłanie to, owo wyobcowanie z prawdziwego centrum jaźni, czyni możliwym egoizm, zmysłowość itd. W jaki jednak sposób człowiek może być rzeczywiście wolny, jeśli Absolut jest całością? .A jeśli istnieje rzeczywista możliwość zła, to czyż nie musi

ona mieć podstawy w samym Absolucie? Jeżeli tak, to jakie stąd należy wyciągnąć wnioski co clo natury Absolutu, czyli Boga? W następnym paragrafie będzie można rozważyć refleksje Schellinga dotyczące tych problemów. 2. W przedmowie do Filozoficznych badań nad- naturą ludzkiej wolności (1809) Schelling szczerze przyznaje, że „Filozofii i religii" zabrakło przejrzystości. Dlatego też chce w inny sposób przedstawić swą myśl w kontekście idei wolności ludzkiejl z . jest to szczególnie wskazane — powiada — z uwagi na zarzut, iż jego system jest panteistyczny i wobec tego nie ma w nim miejsca na pojęcie ludzkiej wolności. jeśli chodzi o zarzut panteizrnu, Schelling zauważa, że jest to termin wieloznaczny. Z jednej strony można go użyć na określenie teorii, że widzialny świat, Natura naiurata, jest identyczny z Bogiem. Z drugiej strony można go rozumieć jako odnoszący się do teorii, która głosi, iż rzeczy skończone

w ogóle nie istnieją, istnieje zaś jedynie prosta niezróżnicowana jedność Bóstwa, Ale filozofia Schellinga nie jest panteisfyczna w żadnym z tych znaczeń. Ani nie identyfikuje ona bowiem widzialnego świata z Bogiem, ani nie głosi akosmizmu, teorii nieistnienia świata. Przyroda jest konsekwencją pierwszej zasady, nie zaś samą pierwszą zasadą. Niemniej jest konsekwencja rzeczywistą. Bóg jest Bogiem tego, co żywe, a nie tego, co umarłe: Boski Byt przejawia się, a przejaw ten jest rzeczywisty, jeśli jednak sens panteizmu interpretuje się tak, iż wszystkie rzeczy są immanentnie zawarte w Bogu, to Schelling nie ma nic przeciwko nazwaniu go panteistą. Następnie jednak wskazuje, że sam św. Paweł głosił, iż w Bogu żyjemy i poruszamy się, i mamy istnienie. Aby uczynić jaśniejszym swe stanowisko, Schelling poddaje reinterpretacji zasadę tożsamości. „Dawna głęboka logika odróżniała podmiot i orzecznik jako poprzednik i następnik \anlecedens el conseąuenĄ i wyrażała przez to rzeczywisty sens zasady tożsamości" 'd Pomiędzy Bogiem a światem zachodzi identyczność, ale to tyle, co powiedzieć, że Bóg jest racją czy poprzednikiem, a świat — następnikiem, jedność, której istnienie się tu stwierdza, jest jednością twórczą. Bóg jest samoobjawiającyin się czy saraoprzejawiaiącym się życiem, A chociaż przejaw jest immanentnie zawarty w Bogu, daje się jednak od Niego odróżnić. Następnik jest zależny od poprzednika, ale nie jest z nim tożsamy w tym sensie, iżby nie było między nimi żadnej różnicy.
i o

Schelling podkreśla, że teoria ta w żadnej mierze nie pociąga za sobą zanegowania ludzkiej wolności, jako że sama przez się nie mówi nic o naturze następnika., jeśli wolny jest Bóg, wolny jest ludzki duch, który jest jego obrazem, jeżeli Bóg nie jest wolny, nie jest wolny także ludzki duch. Otóż wedle Schellinga jest pewne, że ludzki duch jest wolny, gdyż „realne i żywe pojęcie wolności powiada, że jest ona możnością dobra i zła" 'd jest zaś oczywiste, że człowiek posiada taką władzę. A skoro jest ona obecna w nim, w następniku, czyż nie musi być również obecna w Bogu, w poprzedniku? I teraz powstaje pytanie, czy jesteśmy zmuszeni wyciągnąć wniosek, że Bóg może popełnić zło? Aby odpowiedzieć na to pytanie, najpierw przyjrzyjmy się bardziej uważnie istocie ludzkiej. O ludzkich istotach mówimy jako o osobach, ale osobowość twierdzi Schelling — nie jest czymś, et) byłoby dane od samego początku, jest zaś czymś, co trzeba zdobyć. „Wszelkie narodziny są narodzinami z mroku w światło'* 'b To generalne stwierdzenie jest prawdziwe w odniesieniu do narodzin ludzkiej osobowości. W człowieku istnieje jakby mroczna oodstawa: nieświadomość i życie czy pęd i naturalny impuls. Osobowość budowana jest właśnie na tej podstawie. Człowiek potrafi podążyć raczej za zmysłowym pożądaniem i mrocznym popędem niż za rozumem; jest zdolny clo tego, by z wyłączeniem moralnego prawa afirmować siebie jako jednostkową istotę skończoną, jednakże ma również władzę podporządkowania egoistycznych
i v i , i v , 4 7 . '' Zrewidowany .system przeersrawiony jest także w wykbekich suifigarckich (i8IO), które wraz z Fiiozojicz fiy^n bticuiuki^t i zo.siriiy wydrukow ane w czwurlym Łomie „Dziel".

w

Y \ ?
t

3 2 .

s. 244 [tamże. 7 1 ] . 252 — [tamże. 234 — [Filozoficzne badania nad istotą ludzkie) Kraków 2005. s. 47J. 60j. tkinr Bogdan Baran. s. 11 W IV.° W IV. . 11 W IV.

s. „Właśnie owa wewnętrzna konieczność sarna jest wolnością. nic jesi już jest samokomunikująca się. że Bóg najpierw ustanawia siebie jako nieświadomą wolę. i0 W !V. A zarazem nie chce powiedzieć. Według Schellinga nieświadoma wola w Bogu tak sarno nie jest czasowo wcześniejsza od woli racjonalnej. 76). ale jednocześnie judasz zdradził Chrystusa. "> W IV. że się ją woli" 2'. konieczność i wolność przenikają się nawzajem jako jedna istota. a jako taka jest „ekspansywna"1*. 27? .cyt. gdyż podstawowe elementy dają się w człowieku rozdzielić. narzucana przez pierwotny wybór dokonany przez Ja. 25! . nie jest to kwestia aktów. nie objawiłby się Bóg jako duch. które następują po sobie w czasie. '* W IV. 256 . W ostatecznej ciemnej przepaści Boskiego Bytu. s. 326. który tak się ma do jego poszczególnych czynów. że o ile Bóg jest z konieczności /. ale jako możliwość urzeczywistniona obecna jest tylko w człowieku. Schelling odrzuca to pojęcie.[Smttgaru r priviiivońesiiniici(\. Tak więc zdradzenie Chrystusa przez judasza było w konkretnych warunkach historycznych konieczne i nieuniknione. Jednakże nie może tego zrobić bez jednoczesnego ustanowienia siebie jako podmiotu. pierwotnego wyboru dokonywanego przez samo la. Z jednej strony nierzadko powiadamy o konkretnym człowieku. że Piotr zaprze się Chrystusa. gdyż ciemna podstawa osobowości zawsze jeszcze istnieje. Można wyróżnić w Bogu różne „potencje".1061. Podobnie nieuniknione było i to. co Schelling ma do powiedzenia w tej kwestii. Można ja rozumieć jako nieświadome pragnienie czy pożądanie osobowego istnienia. można wyróżnić różne momenty Boskiego życia. w pierwotnej podstawie. Bóg na początek ustanawia siebie jako przedmiot. Choć orzeto można wydzielić różne momenty >Koho\vviii Bust\vciri. Kwestię tę wolno może ująć w słowacki. że są one wolne. jako racjonalnej woli miłości. -'' W IV. Możliwość ta ma podstawę w Bogu. jeśli teorii rozumnego charakteru nadać interpretację czysto psychologiczną. to. w której nie ma intelektu"". czyli ISrgrund. że to Bóg predeterminuje czyny człowieka poprzez pojmowanie go w wiecznej Idei. „Oba akty są jednym aktem i oba są absolutnie jednoczesne"22. nie ma zróżnicowania.[kimże. jak poprzednik do następnika. że „Bóg czyni siebie samego"" 1. '. że ludzkie czyny dają się w zasadzie przewidzieć. jedność nierozdzieina w Bogu musi więc być w człowieku rozdzielna — i to jest właśnie możliwość dobra i zła"-'. że nie mógł postąpić w ten czy inny sposób. „Kiedy jednak chcemy przejść od istoty do istnienia. Ale istnieje też wielka różnica. Ale interpretowany przez pisma Boehrnego i zmuszany przez wymogi własnej teorii stosunku między ludzkim ciuchem a Bogiem. i żal były wolne jako własne czyny Piotra. iż na pytanie.\Filozoficzne barier. . Dzięki temu może powiedzieć i to. 278 — [kimże. Istnieje zatem podobieństwo między Boskim i ludzkim zdobywaniem osobowości i można nawet powiedzieć. jest więc metnfizycznie niemożliwe. Kiedy więc powiadamy. 27-1 — [kimże. i to. ale jest to konieczność wewnętrzna. stosuje takie pojęcie osobowości do samego Boga. nie zaś zewnętrznie narzucana przez Boga. a jednak i zaparcie się. i to. różnica""1'. że taki sposób działania byłby W IV. W IV. lecz z własnej woli i w pełni wolności"2'. w „stawaniu się" Boskiej osobowości. by Bóg sprawiał zło. 69-70). że będzie tego żałował. s.. a określającą podstawę kolejnych wyborów człowieka znajduje w jego rozumnej istocie. zawiera niewątpliwie wielką dozę prawdy. Błędny wszelako byłby wniosek. s.po prostu dlatego. W Bogu zdobywanie osobowości nie jest procesem czasowym. zaś osobowe Boskie istnienie trzeba . Może to jednak robić jedynie przez walkę.integrowaną osobowością. jak Ojciec nie jest czasowo wcześniejszy od Syna w chrześcijańskiej teologii Tróicy Świętej. 331. że nie może. 316. Są one konieczne. 330 .POKANTOWSKIK SYSTEMY IDEALISTYCZNI-: SCHHJJNU tst my pragnień i pobudek rozumnej woli oraz rozwijania swej prawdziwej ludzkiej osobowości. musi być ustanowiony podział. tzn. Bóg jest wieczną miłością. Ale owa absolutnie niezróżnicowana tożsamość nie istnieje jako taka. gdzie jeden moment poprzedza logicznie inny. ale nie ma tu czasowego następstwa.pojmować jako wolę racjonalną. jest oto jednak „wola. jako nieświadoma wolę. I gdyby w Bogu istniała tylko ta wola. by uznał pojęcie wolności „jako zupełnie niezdeterminowanej zdolności wyboru bez określonych racji jednej z dwóch przeciwnych możliwości . 267 . W IV. nieosobowym Absolutem. . Podstawę tę można nazwać wolą. jeśli chodzi o człowieka. człowiek jest z istoty jego własnym czynem. to nie zachodziłaby żadna różnica. dają się i muszą dawać się oddzielić. Dlatego też musi przedstawić rozumny charakter człowieka jako wynik pierwotnego ustanowienia sieja. a jej zrozumienie pokazuje. a jest tylko ezysta tożsamość. 1051. 324. nie byłoby stworzenia. W IV.[kimże. czy Bóg może sprawiać zfc>.W IV. która sama nie jest osobowa. Natomiast wola racjonalna jest wolą miłości. „w miłości zaś nie może być nigdy woli zlać'2". musimy odpowiedzieć. człowiek nie musi nią być. Ale w zewnętrznym przejawianiu się Boga obie zasady. konflikt i sublimacje. aczkolwiek stopniowo może być sublimowana i integrowana w ruchu od ciemności ku światki. czyli w rozumnym charakterze. to przynajmniej będzie mogła wyglądać na bardzo prawdopodobną. Irracjonalną czy nieświadomą wole można nazwać „egoizmem w Bogn" m. „Gdyby więc w ludzkim duchu tożsamość obu zasad była równie nierozdzieina jak w Bogu. nie ma tu w ogóle stawania się w sensie czasowym. Wewnętrzne życie Boga jest przeto ujmowane prze Schellinga jako dynamiczny proces samotworzenia. a następnie jako wolę racjonalną. która tylko rozpatrywana z różnych stron jawi się jako jedno lub drugie"*0. s. 100-lOli. a manny na myśli to. Nazbyt jest przywiązany do idei poprzednika i następnika. Jest w Bogn podstawa jego osobowego istnienia1". wola niższa i wola wyższa. W IV.[dz. '•• w iv. że Schelling przyznaje człowiekowi wolność z niezróżnicowania. „nie pod przymusem.

Trudno jednak utrzymywać. Ale to pierwotne wybieranie przez ja siebie samego nie jest ani świadomym aktem. że Schelling pragnie uniknąć z jednej strony kalwińskiej doktryny Boskiej predestynacji. niemniej jej podstawa jest o wiele bardziej metafizyczna. otoczeniu. SYSTEMY IDEALISTYCZNE SCHKLLING (i 21 zupełnie sprzeczny z jego charakterem.POKANTOWSKIK. co jest mówione. że zakłada się tu. że jego charakter był inny. zinterpretowania i uzgodnienia dostępnych danych. musi przysługiwać — by tak rzec — pewien aspekt wolności. Jak długo jednak teoria ta jest przedstawiana jako psychologiczna. Odgrywa tu chociażby rolę teoria tożsamości. Niezwykle trudno jest jednak dojrzeć. jegt) czyny są i konieczne. a przynajmniej w części jest zależna od teorii metafizycznych. pozytywną muszonym do wyciągania wnios realność zła. ale wynikająca stąd teoria jest nadzwyczaj niejasna. Absolut jest tożsamością konieczności i wolności. Co prawda można poczynić zastrzeżenie. a z drugiej strony . tak że znajdują się one w stosunku do charakteru w relacji podobnej do tej. Schelling jednakże nie przedstawia swej teorii jedynie jako empirycznej hipotezy. która determinuje jego konkretne czyny. iż wszystko można w filozofii uczynić krystalicznie jasnym. nie będąc przez to że w samej Boskiej istocie obecne jest zło. I można chcieć stąd wyciągnąć wniosek. skłonni jesteśmy powiedzieć. I . Jest to teoria metafizyczna. mu si mi eć sw ą rac ję w Bo gu. Z drugiej strony nie tylko o charakterach innych ludzi. i wolne. aczkolwiek ludzkie czyny są wolne w tej mierze. I jest rzeczą oczywistą. bardzo wczesnym doświadczeniom i tak dalej). ale jednocześnie* chce zrobić miejsce dla prawd. iż może miedzy światem a Bogiem. Według Sehellinga. że w każdym człowieku występuje jak gdyby ukryty charakter stopniowo ujawniający się w jego czynach. że przemawiają za nią pewne dane empiryczne. jeśli nie rozumie się. niż przypuszczaliśmy. oraz że jest to błędne założenie. któ ra za ch od zi mi ęd zy na stę pni kie m (ra cją ) a po prz ed nik ie m. Istnieje pewne podobieństwo między teorią Sehellinga a interpretacją wolności w egzystencjalistycznej filozofii Sartreki. ani aktem dokonującym się w czasie. która istnieje między następnikiem a racją czy poprzednikiem. z czego Schelling wyprowadza konkluzję.teorii wolności z niezróżnicowania. Schelling napotkał znaczne trudności w znalezieniu zadowalającej formuły opisowej. w którym jest ona efektem Ja ustanawiającego siebie. które są tłumaczone przez te stanowiska. ale i o własnym charakterze dowiadujemy się dzięki Ich czynom i naszym czynom. a tożsamość ta odzwierciedla się w człowieku. że także rozumnej istocie człowieka. dokonuje się on poza czasem i determinuje wszelka świadomość. Przeprowadzone przez Kanta odróżnienie sfory inteligibilnej od sfery fenomenalnej Schelling rozwija w świetle swojej teorii tożsamości i swego przywiązania do idei racji i następstwa. wy nik a. kto zaprzecza wszelkiej różnicy ał poczucie. że Schelling nie twierdził. czym mógłby być ów pierworodny akt woli. że trudno ocenie prawdę czyichś słów. Jeśli chodzi o naturę zła. A jeśli mimo wszystko postąpi w ten sposób. iż charakter jest czymś trwałym i ustalonym ocl samego początku (dzięki dziedziczeniu. kłopot jednakże polega na tym. nawet jeśli inne jej przeczą. Nie ulega też wątpliwości. że jeś li zło jes t po zyt yw ną rea lno ści ą. że wynik jego rozważań jest krystalicznie jasny. Ponieważ nie uważał się za panieisfę rozumianego jako ktoś. jest to kwestia empirycznych badań. Jednocześnie z jeao przedstawienia relacji między światem a Bogiem jako tej . To prawda. w jakiej wypływają z własnej istoty czy z własnej jaźni człowieka. jest to problem wyważenia.

W Bogu sublimacja niższej woli jest wieczna i konieczna. z drugiego — jest bytem nadzwyczaj realnym" "k Wolno może powiedzieć. Jej dedukcja świata jest nie dedukcją tego.[tamże.j// jY^ ZĄI _ isiuttootler PriuaWoiicsung oĄ. ale brak realny. jako czysty akt czy byt w sensie egzystencjalnym. która zło przedstawia jako brak. że płynie stąd wniosek. 5. który zdaniem Sehellinga . Innymi słowy całkowity triumf racjonalnej woli nad wolą niższą (nad niższym popędem). jest niczym. Schelling podkreślał.jedynie inne idee. A z najwyższej esencji można wydedukować jedynie inne esencje. '. O bycie poza Bogiem negatywny filozof może powiedzieć jedynie tyle. zł tej racji powrót w ludzkiej historii do Boga musi przybrać formę postępującego triumfu dobra nad złem. Jest to szczególnie widoczne w przypadku systemu Heglowskiego. z Idei .rozmija się z porządkiem egzystencja lnym.. czym rzeczy muszą być. zło zaś ma być oddzielone od dobra.W V 746 _ /j/5 reines Dass. Myśl jego porusza się w dziedzinie tego. jest idealnym celem ludzkiej historii. że wszelka filozofia godna tego miana zajmuje się pierwszą czy najwyższą zasadą rzeczywistości. że jego odczucie kształtowało się tu według formuły scholastyeznej. tak aby mogło wiecznie żyć z Bogiem. 296 — [Pbilosophisch o Untersuchunge n. s. że z idei można wydedukować jedynie idee. W człowieku jest ona procesem dokonującym się w czasie. „Dobro ma być z mroku wyniesione do rzeczywistości. tak aby na zawsze było rzucone w niebyt. • w y_ 5sg_ _ ijiiuleitung In die Pbilosopbie dar MythologicĄ. że „jeśli on istnieje. Z „co" nie można wydedukować „że™. musiałoby nie być samego Boga"2". Schelling twierdzi. jak w późniejszych latach eksponuje różnicę . Nie więc dziwnego. jeśli istnieją. jako absolutną ideę. jako „co" czy esencja. niezależnie od tego.. !•■> i. W każdym jednak razie zło niewątpliwie jest obecne w świecie. jak już mieliśmy okazję wspomnieć. :'" w IV. W wykładach stuttgarckich Schelling stara się podążyć drogą pośrednią między głoszeniem i negowaniem pozytywnej realności zla. co istnieje. Ujmując to inaczej: filozofia negatywna jest zupełnie niezdolna do wyjaśniania istniejącego świata. mówiąc. co hipotetyczne. i i i I I . że ono „z jednego punktu widzenia.o której wspomnieliśmy już w paragrafie poświęconym jego życiu i pismom . kładącą nacisk na egzystencję. Ale filozofia negatywna zasadę tę odkiywa jedynie jako najwyższą esencję.między filozofią negatywną. może istnieć wyłącznie w taki to sposób i wyłącznie jako taki a taki"'31.można pomyśleć. że „aby więc nie było zła. 129]. a rozpoczyna od Boga rozumianego „jako czyste Że"-12. Ocl tego zaś M W IV.). który odwiecznie dokonuje się w Bogu. jaka dokładnie może być jego natura. Taki jest bowiem ostateczny cel stworzenia"3". że widzimy. Natomiast filozofia pozytywna nie rozpoczyna jedynie od Boga rozumianego jako Idea. ograniczającą się do świata pojęć i esencji. 295 . lecz tego. a filozofią pozytywną.

które niektórzy współcześni autorzy. że filozofię krytyczną uważa za przykład filozofowania negatywnego. a jedynie dzięki aktowi woli wyrażającemu się w wierze. Nacisk kładzie co prawda na pierwszeństwo bytu w sensie istnienia.niczym innym niż jawną potrzebą religii. że znajduje się w stanie upadłym. lak jednak.Inna dedukcja zasady filozofii pozytywnej'" (1841) za punkt wyjścia przyjmuje „egzystencję nieuwarunkowaną"'1'. którego domaga się wola. Różnica między filozofią pozytywną a filozofią negatywną okazuje się więc różnicą między filozofią. w której Bóg jest opatrznością (. Wiara. 11 W VI. W jego religii w obrębie samego rozumu nie ma miejsca na prawdziwą religię. 729. ale zachowany zostaje ogólny schemat jego wcześniejszej filozofii religii z ideami momentów w życiu Boskim. a filozofią. Ale Scheliing stwierdza jasno. Nie można bowiem po prostu odrzucić filozofii negatywnej. by Bóg nie był jedynie pozaświatowyin ideałem. tezą jego jest to. „Filozofia pozytywna jest filozofią historyczną""'1. Religijny człowiek domaga się bowiem Boga. :i zwłaszcza profesor Gibon.uencgifz. do Jego natury. Trzcina się zatem odwohić do woli: „woli.. Przynajmniej na pierwszy rzut oka może się wydawać.) Tytko w takim Bogu ja widzi rzeczywiste najwyższe dobro">. że wstępna arirmacja Bożej egzystencji jest oparta na akcie wiary. . Boga.. Człowiek prawdziwie religijny jest świadomy swej głębokiej potrzeby Boga. Nie ma to znaczyć. To jest przyczyna. który sam. wyjść może naprzeciw rzeczywistości Upadku. która nie potrafi zasymilować religijnej świadomości i jej wymagań. że wyobcowanie to może być przezwyciężone jedynie przez Boże działanie. niż na byt w sensie istoty.. Stara się pokazać stopniowe objawianie się Boga człowiekowi i postępującą realizację Boskiego odkupienia. (.. ale głosi Jego istnienie jedynie jako postulat. "'" Rozróżnienie Seheflinga poci pewnymi względami przypomina to. '" Tamże. historie ludzkiego żądania Boga i Boskiej na nie odpowiedzi. dla której w swych późnych pismach Scheliing poświęca się badaniom nad mitologią i objawieniem. to znaczy między filozofią pozytywną a filozofią negatywną*1. jest wiarą w osobowego. (. co istnieje. że trzeba połączyć filozofię negatywną z pozytywną. Dowód zaś — jeżeli można to tak nazwać — na przybierze istnienie Boga ukazania rozwoiu historycznego świadomości religijnej. nie lekceważy ona i nie może lekceważyć wszelkich rozważań nad tym. co wolno nazwać empirycznym dowodem racjonalności aktu woli.) Dopiero prze chodząc do filozofii pozytywnej... to znaczy jako możliwość. Ja „domaga się Boga samego. gdyż jej założeniem jest czynny. Kant opowiada się za Bogiem jako — by to tak ująć . Nie może też być historii. . lecz 122 twórczym Bytem osobowym. w stanie wyobcowania. Domaga się ono przeto. lecz by był faktycznie istniejącym osobowym Bogiem. przeprowadzają między filozofią esenrjalistyczrei a e^zysiencgltia. cala historia filozofii ujawnia „walkę między filozofia negatywną a filozofia pozytywną"-1"'. 13 Tamże.. religię jedynie «w obrębie samego rozumio.) Bez działającego Boga (. która jest prawdziwie religijna. gdzie „byt" oznacza świat.i)ii(ij(i)fjg In die Philosophie der MytbologUĄ.>OKANTO\VSKIl-: SYST IDKAUSTYCZNK najważniejszego aktu egzystencjalnego przechodzi ona do pojęcia Boga. Ter. (... jak widzieliśmy. a następnie dokonuje dedukcji momentów czy faz wewnętrznego życia Boga. jako że myśl pojęciowa zajmuje się esencjami i logicznymi dedukcjami. Żadnego systemu nie da się stworzyć bez użycia pojęć. istniejącym „Panem bytu™35. że Scheliing nie może przekształcić filozofii negatywnej w pozytywną przez uzupełnienie jej o teologię naturalną w tradycyjnym sensie. i uprzytamnia sobie. Znaczy to. przez którego człowiek może być odkupiony. 3'' Tamto. że Scheliing powtarza Kantowska teorię praktycznej czyli moralnej wiary. pokazując. będąc rzeczywisty. Co prawda Kant afirrnuje Boga na mocy wiary.. Właśnie Jego pragnie ono mieć. w rozprawie zatytułowanej . która leży u podstaw filozofii pozytywnej. to jest oczywiste... A zarazem może istnieć coś. „Osoba bowiem poszukuje osoby"*. Ja jest świadome tego. że to on pierwszy odkrywa pozytywną filozofię. nie zaś w idealny ład moralny bichtego ani w absolutną Ideę Hegla. stwarzającego i odkupiającego Boga. Scheliing nie chce twierdzić.UNC (3) 123 a ta świadomość i to pragnienie doprowadzają go do Boga jako Boskości osobowej. rzeczywisty stosunek człowieka do Boga. Musi przeto „stwierdzić związek. wkraczamy po raz pierwszy w sferę religii"'1". który objawia się i dokonuje odkupienia człowieka. który działa. oseuni termin nie oznacz:! wgz. mamy dokonać przejścia od filozofii negatywnej cio pozytywnej? Nie można tego zrobić jedynie poprzez myślenie. Ale zakres tego . pyta Scheliing. która główny nacisk kładzie raczej na 'Dyl w sensie egzystencji iesse). która z wewnętrzną koniecznością domaga się.) U kresu filozofii negatywnej mogę mieć religię jedynie możliwą. Dla przykładu. Idealny ład moralny Picktego nie zaspokoi religijnych potrzeb człowieka.^j y _y_.) Nie może być religii. _ [/-. lecz poszukuje Boga dla Niego samego. a nawet jedność miedzy nimi obiema""1. by Bóg nie był jedynie Idea"3'. Jest to bardziej kwestia rozłożenia akcentów i pierwszeństwa niż walka na śmierć i życie między dwoma całkowicie nie do pogodzenia kierunkami myślenia.. Z kolei skoro filozofia pozytywna głosi istnienie Boga jako pierwszej zasady 1skoro przejście do tej filozofii może się dokonać nie przez myślenie. Człowiek prawdziwie religijny nie uznaje Boga po prostu za narzędzie dopasowania szczęścia do cnoty. że Scheliing zarzuca swe spekulacje dla empirycznych badań nad dziełami mitologii i objawienia. „Pragnienie rzeczywistego Boga i odkupienia przez Niego nie jest — jak Państwo wiedzą .niizr lecz Hiozoiię.narzędziem syntezy cnoty i szczęścia.y. który dokonuje aktów Opatrzności.. Scheliing mówi 0 tym całkiem wyraźnie w oczywistym nawiązaniu do Kanta. że nie jest On bezosobowa ideą czy esencją. nie zaś rzeczywistą. Ale nie należy źle rozumieć użycia tutaj słowa „walka".. SCIIEI. Przeciwnie. jego dawne spekulacje religijne nie zostają całkowicie odrzucone. I nawet jeśli filozofia pozytywna kładzie nacisk na istnienie. Co więcej. Scheliing wiąże przeto pozytywną filozofię z pojęciem Boga jako bytu osobowego.

empiryczne potwierdzenie swojej filozofii religijnej. Mity nie są po prostu arbitralnymi i duchowymi produktami wyobraźni. Od tego był daleki.jak sie przyjmuje . gdyż rodzącą się w koniecznym procesie. Czytelnik podzieli być może rozczarowanie Kierkegaarda. jednak w rzeczywistości nigdy nie uwalnia się od idealistycznej skłonności. Pojęcie objawienia zakłada bowiem akt. musi być możliwe podciągnięcie ich pod współczesną ideę. jeśli cokolwiek zachodzi. Można to ująć również tak. I chociaż w wykładach o mitologii i objawieniu troszczy się o . co jest efektem absolutnie wolnej woli"'15. co chce znaleźć. w sposób oczywisty zależy od poglądu na poznawczą wartość metafizyki. z religią pozbawioną wolności i duchowości""". Znaczy to. Religia mitologiczna musi pojawić się pierwsza. iż dokonawszy odróżnienia filozofii negatywnej od pozytywnej. którego w sposób wolny udziela Bóg. że Schelling pragnie przedstawić cała historię religijnej świadomości jako objawienie przez Boga siebie. dokonuje się tu dedukcji trzech „potencji". Z drugiej strony objawienie — w silniejszym sensie terminu — zawarte jest w chrześcijaństwie. gdyż filozofia w całości jest połączeniem filozofii negatywnej i filozofii' pozytywnej. że w tej mierze. Mitologia. tutaj ma do czynienia z czymś. w jakiej i religia mitologiczna. Schelling nie zarzucił dedukcyjnej metafizyki na rzecz czystego empiryzmu. Filozofia religii zaczęła zajmować centralne miejsce w jego myśli. gdyż to dopiero w religii chrześcijańskiej wewnętrzna prawda wydostaje się na jasne światło dnia. Objawienie bowiem ze swej istoty jest wolnym przejawieniem się Boga jako nieskończonego.rzec?. którego jedność nie wyklucza odróżnienia trzech potencji czy momentów. że na Seheilinga filozofię mitologii i objawienia krzywo patrzyli ci. Niemniej kiedy mówimy o Seheilinga filozofii mitologii i objawienia jako 0 badaniu empirycznym. ' Nawiązuje to cio dających się logicznie wyróżnić „potencji" w Boskim życiu wewnętrznym. Tak więc z punktu widzenia Seheilinga przestanki metafizyczne są zupełnie cio przyjęcia. gdyż . dla których jego filozofia mitologii i objawienia wywarła stosunkowo niewielki wpływ na rozwój badań nad historią religii.dedukcji metafizy cznej. a jednocześnie pragnie zachować miejsce dla specyficznie chrześcijańskiego pojęcia •objawienia. Filozof może odnaleźć w pogaństwie mitologiczne przedstawienia czy antycypacje prawdy. którzy badania nad historią religii chcieli wyzwolić od założeń. pochodzących z idealistycznej metafizyki. Nie wynika z tego jednak. A zarazem procedura Seheilinga jest niewątpliwie jedną z przyczyn. rzecz jasna. Kiedy natomiast od mitologii przechodzimy do objawienia.że tak powiem . iż skoro istnieje samoobjawiający się Bóg. Łatwo jednak zrozumieć.by użyć współczesnego żargonu . Podobnie nietrudno mu znaleźć wyrazy idei odpadnięcia od Boga 1powrotu do Boga. jasna . A jako wolny akt ze strony Boga nie jest ono prostą logiczną konsekwencją mitologii. by relację między Bogiem a światem interpretować jako relację między racją czy poprzednikiem a następnikiem. przedstawia jeden z momentów w Boskim życiu. Objawienie można zarazem określić jako prawdę mitologii. czy ktoś uważa. że w historii religii Schelling stara się znaleźć samoobjawienie jednego osobowego Boga. ta jest bowiem jakby elementem egzoterycznym.jak widzieliśmy .]. 395. czy też nie. ma już . któiy przesłania prawdę objawioną. .pokazuje. a objawieniem — z drugiej. Ale szkielet interpretacyjny pochodzi z koniecznej . Samoobjawiajacy sie bezosobowy Absolut stal się osobowym Bogiem dokonującym sarnoobiawienia. znaczeniu tego terminu — biegnie przez całą historię religii.schemat tego. że metafizyczne przesłanki są nieuprawnione. że są one uprawnione. są kolejnymi formami. Zakłada się także. Tak więc kiedy Schelling zwraca się ku badaniom nad mitologia i objawieniem.w słabszym. I nietrudno mu . słowo „empiryczny" trzeba rozumieć w sensie względnym.nigdy nie zamierzał on odrzucić metafizyki. Dociekania są empiryczne w tym sensie. że materiału dostarcza faktyczna historia religii. „Wszystko ma swój czas. *' W VI. ale zasadniczo są one wytworem nieświadomego i koniecznego procesu. 596. Schelling dokonuje rozróżnienia między mitologią z jednej strony. Można je oczywiście świadomie rozbudować. że chrześcijaństwo 15 W V. w którym Bóg „w sposób wolny udzieli się bądź udzielił sie ludzkości" **b Schelling obstaje przy tym. 16 W VI. wkraczamy „w sferę całkowicie odmienną"4'1. Schelling zabiega więc o to. osobowego i wolnego stwórcy i pana bytu.. Marny w niej do czynienia z religią ślepą. Ale nie są również objawieniem w sensie poznania. i religia objawiona są religią. Chrześcijaństwo daje przeto prawdę mitologii i można je określić jako punkt szczytowy historycznej religii. Sama jednak nie jest objawieniem. I faktycznie cała historia religijnej świadomości jest drugą teogonią czy drugimi narodzinami Boga w tym sensie. abstrakcyjnej filozofii rozumu. w których ujęcie boskości samo narzuca się religijnej świadomości. W mitologii umysł „ma do czynienia z koniecznym procesem. Ma ona logiczne pierwszeństwo przed objawieniem i stanowi do niego przygotowanie. jak można by to określić. To. uzasadnione. Z jednej strony objawienie . A jednocześnie można zrozumieć jego punkt widzenia. poznawana poprzez badania empiryczne. postępowanie takie jest. że jego odwieczne i bezezasowe stawanie się czy narodziny w sobie samym 4'' przedstawione są w czasie w historii religii. by pokazać. Schelling koncentruje się na mitologii i objawieniu.znaleźć wyrazy takiego ujęcia Boga w historii przekonań religijnych oc! starożytnych mitologii Wschodu i Zachodu aż po chrześcijański dogmat Trójcy Świętei. stopniowo będzie odsłaniana konieczna natura absolutnego bytu.[Pbilosophic der Mythologie. Można to ująć również tak. " Tamże. która . jako że jest wewnętrzną prawdą mitologii.. Nie chodzi o to.124 POKANTOW8KIE SYSTEMY IDEALISTYCZNE SCHELLING (3) Z") i kosmicznego odpadnięcla-upadku i powrotu do Boga. Z chwilą kiedy się przyjmuje przesłanki Seheilinga. zamiast w świetle tego odróżnienia radykalnie przemyśleć swą filozofię. że ludzka wiara w Boga jest historycznie uzasadniona i że historia religijnej świadomości jest zarazem historią Boskiego samoobjawienia sie człowiekowi. 4. że mitologia odpowiada ciemnej czy niższej zasadzie w Bogu i ma swe korzenie w sferze nieświadomości. Dla przykładu. jako zakorzeniona w nieświadomości. 437 .że tak to określę . występujących w jednym Bogu. co musi zachodzić.

Można w rzeczy samej dowodzić. ale sednem jest tutaj to. Chodzi mu 0 aktywność religijnej świadomości. że nie chodzi mu o dokonywaną z zewnątrz nacjonalistyczną interpretację religii. a częściowo kwestia terminologii. przyczyniając się w ten sposób cło nadania jego filozofowaniu swoistej jedności. Ponadto istnieją pewne problemy zasadnicze. można bowiem dostrzec. które zostały zachowane z przeszłości. rozpoczyna się od protestanckiej reformacji. w swej późniejszej myśli kładzie on nacisk na osobową naturę Boga i na wolność Boskiego aktu stwórczego. który tak bardzo zabiegał charakteryzuje dominacja. który pojmuje i pogaństwo. Chociaż jednak nie ulega wątpliwości. swobodnej refleksji. To stanowisko wyższego rzędu jest właśnie filozofią pozytywną. co pociąga za sobą modyfikacje w starych poglądach bądź przedstawienie ich w nowym świetle.ISIYCZNH SCHEIJSNO (3) 127 z dwunastego wieku. co rozumiane. przypomina pod pewnymi względami koncepcje opata w v. Ów trzeci okres związany jest z Duchem Świętym. Nie jest więc dziwne. jak nasuwające się mu nowe problemy wyrastają z przyjętych już stanowisk i jak rozwiązywanie tych problemów domaga się przyjmowania nowych stanowisk. przez którą ona pojmuje samą siebie od wewnątrz. którzy twierdzą. jest to. chyba że ktoś jest gotów bronić racjonalności tezy. Pierwszym jest okres Piotrowy. że filozoficzna religia odrzuca objawienie. że charakteryzowanie jego późnej myśli poprzez idee. rzecz jasna. jak — niezadowolony ze swej zwykłej fizyki — wykładał fizykę spekulatywną. utożsamioną z Synem. a związany jest z idealną zasadą w Bogu. istnieje możliwość stanowiska wyższego rzędu. Nie sposób zarzucić racjonalnie czegokolwiek takiemu procesowi rozwoju samemu w sobie. któremu fakt pogaństwa jest podporządkowany. 5. Joachima z Piorę. a który związany jest miedzy mitologią a objawieniem. Filozofia religii jest więc dla Schellinga nie tylko filozofią. Okres drugi. A jednocześnie akcentowaniu przez niego Boskiej wolności towarzyszy zachowanie idei kosmicznego odpadnięcia i stała skłonność do tego. a mianowicie stanowiska rozumu. Nie można jej jednak po prostu utożsamić z wiarą chrześcijańską 1 życiem chrześcijańskim rozumianym jako fakty. Wszelako być może nie należy oczekiwać niczego innego w przypadku filozofa. która jest interpretowana jako synteza obu pierwszych momentów wewnętrznego życia Boga. Zarazem występuje tu pewna ciągłość. częściowo kwestia rozkładania akcentów. Gdy na filozoficzną drogę Schellinga spojrzeć jako na całość. podkreślając. Janowego. by opisywać ewolucję jego myśli w aspektach teologicznych jako ruch od panteizmu do spekulatywnego teizmu. ale zrozumienie płynące z wewnątrz nie likwiduje tego. Pawiowy. I jest rzeczą naturalną. że sam Schelling jest głównie odpowiedzialny za trudność w znalezieniu odpowiednio precyzyjnych terminów opisowych. . trzeba poczynić jeszcze następną ważną uwagę. ma swoją własną historię poprzez scholastyczną teologię i metafizykę sięgającą aż do późnej filozofii religii samego Schellinga. Nie znaczy to jednak. Ten proces rozumienia. prowadzi to jednak do pewnej trudności przy ocenie dokładnego stanowiska Schellinga w danym momencie. W przeciwieństwie przeto do prostego przyjęcia objawienia chrześcijań skiego na podstawie autorytetu religię filozoficzną można nazwać religią „wolną". a przy tym zostaje objawiona w sposób wolny. Jego prawdy nie można poznać jedynie poprzez dedukcję z pogańskich mitów. Nie jest to być może cecha szczególna Schellinga: można ją prawdopodobnie znaleźć u każdego filozofa. które są nowe. gdy widzimy. z Bożą miłością. czyli wyższą. W filozofii tej możemy dojrzeć tęsknotę Schellinga za wyższą mądrością. nie jest zaś bezpośrednio przez nie ustanawiana"*". „Religia filozoficzna jest zatem historycznie zapośredniczona przez religię objawio ną"48. to przecież nie brak argumentów tym. że Schelling nie dokonał dostatecznie radykalnych zmian. że Schelling siara się zachować miejsce dla odróżnienia mitologii od objawienia. chociaż za ich porzuceniem przemawiałoby wprowadzenie nowych pomysłów. która zachodzi między następnikiem a poprzednikiem. jeśli przez objawienie chrześcijańskie rozumiemy po prostu fakt. Ale prawda zostaje jasno objawiona przez Chrystusa i w Chrystusie.POKANTOWSKIK SYSTEMY IDRAI. idei prawa i autorytetu. które przenikają całość jego filozofii. czyli wyższą wiedzę o naturze Boga i jego samoobjawieniu. niewątpliwe staje się istnienie bardzo dużej różnicy między punktem wyjścia a punktem dojścia. Charakteryzuje go idea wolności. by relację między Bogiem a światem uważać za analogię do tej. do czego mitologia zmierza i co znajduje się pod egzoteiyczną zasłoną mitu. Ale Schelling starannie tłumaczy. jako że wykazywał skłonność do zachowywania dawnych idei. ale również religią. którego myśl przechodziła przez wielość faz. niezależnej od wszelkich zmian. 440. Schelling oczekuje nadejścia okresu trzeciego. tak w ostatnich latach wykładał ezoteryczną. jest bardziej właściwe niż opisywanie jej poprzez idee. Dla przykładu. Chociaż więc wydaje mi się. który z pierwotną podstawą bytu w Bogu. Według Schellinga istnieją trzy główne okresy w rozwoju chrześcijaństwa. W jego unrystowości było zawsze coś z gnostyka. Fakty te bowiem przyjmuje ona jako przedmiot dokonującego się w sposób wolny refleksyjnego rozumie nia. i objawienie. że jest ono tym. że pojęcie objawienia jest pojęciem wolnego aktu Boga. iż filozof powinien wykładać system hermetycznie zamknięty oraz iż nigdy nie powinien go zmieniać. Wiara poszukuje zrozumienia. jaką daje Schelling. utożsamioną z Bogiem Ojcem teologii trynitarnej. który będzie 'wyższą syntezą dwóch poprzednich i który prawo stopi z wolnością w jednej chrześcijańskiej wspólnocie. Zakłada chrześcijaństwo i bez niego nie może istnieć. że interpretacja historii chrześcijaństwa. „Wolna religia jest jedynie zapośredniczana przez chrześcijaństwo. Objawienie jest prawdą mitologii w tym sensie. iż nawet w końcowym okresie swego filozofowania był bardziej dynamicznym panteistą niż teistą.

jest chyba cechą charakterystyczną całej filozofii Schellinga. Właśnie Bander wprowadził Schellinga w pisma Boehmego i w ten sposób przyczynił się do wyznaczenia kierunku jego myśli. że jest miejsce dla filozofii religii równie dobrze jak dla czysto historycznych i socjologicznych badań naci religią czy dla czysto psychologicznych badań świadomości religijnej. wtedy naturalna jest skłonność. Choć bowiem Schelling nie byt systematykiem w tym sensie. . że w ostatnich łatach Schelling wykazywał silną skłonność do uciekania w mglistą dziedzinę teozofii i gnos-tycyzmu. który — podobnie jak Gorres — był ważnym członkiem monachijskiego koki katolickich myślicieli i pisarzy. na przykład Uher das Uiiitcrsum („O wszechświecie"). Był on profesorem medycyny kolejno w Jenie. czy powiodło mu się to. który silnie zbliża się do spekulacji Jakuba Boenmego.128 OKANTOWSKIK SYSTEMY IDEALISTYCZNE SCHKUJMG (3) 129 o syntezę pozornie zwalczających się punktów widzenia i o pokazanie. Schlegla. co już zostało powiedziane. Znaczy to. Hólderlina itd. sam z kolei na niego oddziaływał. punktom* "'" Schellinga teoria Absolutu jako czystej tożsamości może być uznana za kontynuację stworzonej przez Bruna idei nieskończoności jako coiiicidcnlkt opposUorum. Z jednej bowiem strony — jak już wspomnieliśmy w rozdziale wprowadzającym . iż nie byt myślicielem systematycznym. Gorres pisał także o sztuce i o kwestiach politycznych. co można uznać za racjonalną filozofię. jak i poza nimi. niemniej głęboko interesował się filozofią i wydał parę prac filozoficznych. W jego opinii filozofia przyrody jest doktryną wiecznego przekształcania się Boga w świat. napotykamy klarowny przykład wzajemnego oddziaływania. czołowy filozof katolicki z Monachium. jeśli za tego uważa się kogoś. czy nie. 1846). reprezentowanym przez F. Początkowo przejawiał pewną skłonność do panteiz-rmu Schellinga systemu tożsamości. aktywnie uczestniczył w życiu politycznym i zajmował się problemem relacji między Kościołem a państwem. później prezentowali filozofię teistyczną . że jego wartość może dla kogoś polegać przede wszystkim na sugerowaniu i stymulowaniu. 1836-1842) — aczkolwiek podobnie jak sam Schelling miał silny pociąg do spekulacji teozoficznyeh. nie tylko jest przykładem wykroczenia poza wszystko. w jakim był nim Hegeł. co znaczy. przynajmniej dla kogoś. która z kolei została zaczerpnięta od Mikołaja z Kuzy. Mówiąc przykładowo. która zasadza się na chaotycznej mieszaninie słów o Absolucie i na zastępowaniu solidnych myśli mglistymi analogiami. Ale w ostatnim paragrafie obecnego rozdziału jest chyba miejsce na uwagi dotyczące wpływu Schellinga na niektórych myślicieli zarówno w Niemczech. który wybrał złe narzędzie do wyrażania swych wizji świata. co starał się przekazać.789-1869). Bóg jest całością. że świat nie mógł mieć początku. jest także zrozumiałe. że Schelling nie był systematykiem. gdyż jest wyrażoną myślą Boską.na przykład w czterotomowym „Mistycyzmie chrześcijańskim" (Die Chrisl-liche Mystik. i jest to zrozumiałe. Co więcej. o tyle w ślady jego nie poszedł Kład Gustaw Cartis (1. która tak czy inaczej należała do okresu. A jednocześnie trzeba . iż w rzeczywistości są one komplementarne. Pewne znaczenie uzyskał dzięki swej pracy o duszy (.848). Ale z tego nie wynika w sposób nieuchronny. chociaż w swych wykładach wykorzystywał niektóre z jego idei. Niemniej w świecie może istnieć i istnieje rozwój. że może ona spełniać raka funkcję tylko wobec tych. lekarz i filozof. tak że można go tylko przyjąć albo odrzucić. może wywołać tylko nader słaby odzew pośród filozofów. 1808 r. Chodzi nie tyle o szukanie u Schellinga rozwiązania problemów. by określać go jako poetę. Kiedy przejdziemy do Franza von Baadera (1765-1841). kto potomności pozostawia system zamknięty i ścisły. Platon. iż choć Bander byl pod wpływem Schellinga. Z drugiej strony. że podejmował rzeczywisty i trwały wysiłek. uwagi z racji faktycznego rozwoju historii religii w czasach późniejszych. Nie trzeba chyba mówić. znany głównie jako myśliciel religijny. Nowilisa. który przez cały czas swojej kariery był obrońcą panteizniu. wielu uznało. ale również nie jest godna. Schellinga filozofia przyrody wywarła pewien wpływ na Loręnza Okena (i/791851). Jakub Boehrne. że umysł jego był wyraźnie otwarty na bodźce i inspiracje idące od wielu myślicieli. zawsze Pyto systematyczne zrozumienie. jest już inną sprawą. Choć jednak owo mniejsze zainteresowanie jest zrozumiałe. iż jego filozofia mitologii i objawienia. gdy wygasł już rozmach metafizycznego idealizmu. by zrozumieć materiał swego systemu i by myśleć poprzez stawianie problemów. niewykluczone że godne jest również pożałowania. Oken z kolei nie chciał podążyć za Schedlingieni drogą jego późniejszej filozofii religijnej.Scheilinga filozofia przyrody. których pod pewnymi względami uważał za pokrewnych sobie. mającymi za rzekomą podstawę dane intuicji. To znaczy. niemniej myślał sys-tematycznie. W rozdziale wprowadzającym uczyniliśmy parę uwag o związkach Schellinga z ruchem romantycznym. Nie proponuję powtarzać ani rozbudowywać tego. Giordano Bruno10. wyjścia dla samodzielnej refleksji. ile o znajdowanie w jego myśli bodźców i inspiracji. Monachium i Zurychu. Wpływowi filozofii przyrody Schellinga ulega również Johann loseph von Oórres (1776-1. jego celem i tym. 6.jak zauważa Hegel — odróżniać filozofie Scheilinga od jej imitacji. neoplatonicy. że klucza do świadomego życia duszy trzeba szukać w sferze nieświadomości. Spino-za i Leibniz — by nie wspomnieć o Kancie i Fichtem . w której twierdzi. że człowiek. O ile Gorres porzucił stanowisko prezentowanego przez Schellinga systemu tożsamości. widzieliśmy. Schelling nie oceniał filozofii Okena nazbyt przyjaźnie.Psyche.wszyscy oni posłużyli za źródło inspiracji. system idealizmu transcendentalnego i teoria Absolutu jako czystej tożsamości są ważnymi fazami w kształtowaniu się jego myśli. jeśli zdecydowaliśmy się spoglądać na niego jako na pomost łączący Fichtego i Hegla w rozwoju niemieckiego idealizmu. Kwestia. kto uważa. a świat jest wiecznym przejawem Boga. z tej samej przyczyny nie może mieć końca. To prawda. którzy od początku darzą pewną sympatią jego urnysłowości i doceniają stawiane przez niego problemy. Późna myśl Schellinga spotkała się ze stosunkowo mniejszym zainteresowaniem historyków. jest jednak rzeczą jasną. Jeśli brak jest takiej sympatii oraz takiej pozytywnej oceny. jednakże gotowości do czerpania idei z wielorakich źródeł nie towarzyszyła żadna wybijająca się zdolność do spajania ich wszystkich w zwartą całość.

podczas gdy duch. jednocześnie Baader silnie atakuje ujęcie. która państwo ujmuje jako rezrdtat społecznej ugody czy umowy między jednostkami. ale . Baader zbliżał się do spekulacji takich myślicieli jak Eckhart i Bochnie. W samym Bogu można wyróżnić zasadę wyższą i zasadę niższa. którego postaci nadaje karykaturalne rysy. dla uniwersalnego prawa moralnego. W Wielkiej Brytanii wpływ Schellinga był nieznaczny. efektem jest tyrania i nietolerancja. gdyby nazwało się Sołowjowa uczniem Schellinga. W Rosji Schelling przemówił do grupy słowianofilów. że Baader i Schelling byli pokrewnymi duszami.genialną zbieżność" z rym. że droga do jego koncepcji prowadzi przez Schellinga. Rozwijając swa własną filozofie. dopatrywać się antycypacji pewnych tematów egzystencjalnych. połączony z szacunkiem dla osoby ludzkiej jako obrazu Boga. w teksach Boehmego. a wiele jego pomysłów bliskich jest ideom Schellinga. który objawia się religijnej świadomości. Niemniej.w Biblii. Tak czy inaczej Schelling jest zapewne najbardziej godny uwagi z racji swego przekształcenia bezosobowego Absolutu metafizycznego idealizmu w osobowego Boga. jeżeli lekceważy sie te zabezpieczenia. W Niemczech jego filozofia znalazła się w cieniu systemów trzech wielkich idealistów. światła nad ciemnością.co może budzie pewne zdziwienie . podczas gdy prawdziwa filozofia swe podstawy powinna mieć w wierze. był przecież oryginalnym filozofem. czyli ateistycznego państwa narodowego. Jest oczywiste. Coleiidge. G. państwo jest instytucją naturalna w tym sensie.1STYCZNE SCHH. pragnienie. nie powinno nam przesłaniać wielkiej różnicy w atmosferze nurtu idealistycznego i nurtu egzystencjalistycznego. co sani wypracował dla siebie. a nie czyimkolwiek „uczniem". jako że podawał się za prawdziwego duchowego dziedzica Kanta. Ciało — giosił . czyli Absolutu. Ateistycznej. podczas gdy jego późniejsza myśl religijna wywarła pewien wpływ na znanego filozofa rosyjskiego Włauimira Sołowjowa (1855-1900). Pewne znaczenie mają społeczne i polityczne pisma Baadera. czyli ja. przez który świat miałby powracać do Boga. wydal manifest proklamujący bigę Ludzkości (Meiischheilsbwuf).znajdująca sit. Miał jednak zwyczaj powiadać. począwszy od krancisa Bacona i Kartezjusza filozofia miała tendencjo do coraz silniejszego oddzielania się od religii. który był poetą. Niezależnie od faktu. Trudno jednak powiedzieć. Choć jednak interpretacja taka jest w pewnych granicach uzasadniona. przechodzący od Boga. Przykładowo. ykiad. w wadze.. . do esencji pochodnych . Nie byłoby to z pewnością zbyt ścisłe. są jedynymi rzeczywistymi zabezpieczeniami przed tyranią.1 30 POKANTOWSKIi. Nadto jak w Bogu istnieje wieczny triumf zasady wyższej nad niższą. należy do sfery duchowej. Karla Christiana Friedricha Krausego (1781. a chociaż świat zmysłowy trzeba uważać za Boską samomanifestacje.ducha i przyrody — i do rzeczy skończonych.-1832) trudno by nazwać uczniem Sehellinga. jaki kładł na egzystencję. niezależnie od tego. Najwyższym suwerenem jest tylko Bóg. czyli świeckiej władzy państwowej Baader przeciwstawia idea! państwa chrześcijańskiego. a jego głęboko religijna myśl jest pod pewnymi względami podobna cło stanowiska przyjmowanego przez niemieckiego filozofa.Sopbia. że suwerenność przysługuje monarsze czy ludowi. która jest charakterystyczna dla świeckiego. Koncentracja władzy. Podkreślał. czy uznaje się.należy rlo dziedziny przyrody. że ma swą podstawę w naturze człowieka i z niej wyrasta: nie jest produktem konwencji. a która prowadzi do niesprawiedliwości wewnątrz jego granic. Przykładowo. a do wojen — poza nimi. może być przezwyciężona jedynie wtedy. a w Monachium jego stosunkom z Schellingiem daleko było do przyjaźni. wspólnej ich podstawy trzeba szukać w (doskonalej esencji: w Bogu. czyli w Absolucie. w pierwszej części XIX wieku Sehellinga filozofia przyrody była prezentowana w Moskwie przez M. kiedy religia i moralność przenikają całość ludzkiego społeczeństwa. że celem historii jest jedność całej ludzkości. w swej skłonności do teozokieznej spekulacji"" wykazywał wyraźne pokrewieństwo duchowe z Schellingiem. że zadanie owo realizuje wolnomularstwo. SYSTH. W idei tej co prawda można posłyszeć echo Kaniowskiego odróżnienia sfery fenomenalnej od sfery noumenalnej. W czasach najnowszych nastąpił pewien przypływ zainteresowania dla Schellinga filozofii religii. oiowjowowi nie dawała spokoju kica Mądrości . w swej Biographia Literaria zauważa. do dziedziny „rozumu". to jednak stanowi on upadek. by zawodowi filozofowie wykazywali w tym kraju jakikolwiek entuzjazm dla Schellinga. iż w filozofii przyrody Schellinga i w jego systemie idealizmu transcendentalnego znalazł . i w nacisku. według którego państwo jest najwyższą władzą suwerenna. Wyraża w nich zdecydowany sprzeciw wobec teorii.MY 1OHAI.UNU (3) 131 W przeświadczeniu Baadera. tak w człowieku powinien występować proces uduchowienia. że ponieważ duch i przyroda — acz różne od siebie i w pewnym sensie sobie przeciwstawne — oddziałują na siebie. Wysławia też Schellinga kosztem lachtego. Pawłowa (1773-1840). Przeciwnie. jednakże Krause dowodził. że oddziaływali na niego inni nierosyjscy myśliciele. Krause przedstawiał także porządek „syntetyczny". by w odróżnianiu przez Schellinga filozofii negatywnej od pozytywnej. a gdy stracił nadzieję na to. a szacunek dla Niego i. jaką przywiązywał do wolności.szerokie wpływy uzyskała w Hiszpanii. stała się ona bodźcem w rozwoju myśli protestanckiego teologa Paula Tillicha. podczas gdy zwolennicy westernizacji byli bardziej pod wpływem I legia. A niezależnie od stanowiska Klierkegaarda pojawiła się tendencja. a także.. które czerpały z tego samego źródła duchowego. gdzie „krausizm" stał się modnym systemem myślowym. by antycypacje późniejszych idei znajdować u wybitnych umysłów przeszłości.

SCHLHEKMACHER 133 ROZDZIAŁ VIII SCHLEIERMACHER Życie i pisma Podstawow e doświadcze nia religijne i jego Interpretacj a . Egzamin złożył w Berlinie w 1790 o. Hegel zaś ku temu. 1. że religię interpretowali w świetle podstawowych zasad tych systemów. Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher urodzi* się we Wrocławiu 21 listopada 1768 r. koncentrując się na Absolucie. skłaniał się ku temu. A ponieważ wszyscy trzej byli profesorami filozofii i budowniczymi systemów filozoficznych. by interpretować rozwój tej świadomości jako rozwój wyższego poznania. w sposób naturalny zwracali uwagę na religię jako na wyraz stosunku skończonego ducha do Boskiej rzeczywistości. u którego niezależnie od silnie zarysowanych zainteresowań filozoficznych zachowały się ślady pietystycznego wychowania i który troszczy! się o przeprowadzenie ostrej granicy między religijną świadomością z jednej strony. a metafizyką i etyką .z drugiej. który . na relacji miedzy nieskończonością i skończonością oraz na życiu ducha. Od roku 1794 .jak widzieliśmy . więc równie naturalne było to. W zgodzie przeto z ciuchem swego etycznego idealizmu Fichte skłaniał się ku temu. Również Schełling. Pomimo utratv wiary w pewne podstawowe doktryny chrześcijańskie przeniósł się później do Balie studiować teologię. by przedstawiać ją tako formę poznania. Trzej wielcv idealiści niemieccy. choć przez pierwsze dwa lata uniwersyteckie bardziej interesował się Spinozą i Kantem niż kwestiami czysto teologicznymi. przyjmując następnie posadę nauczyciela w pewnej rodzinie.Ludzkie życie moralne i religijne uwagi końcowe.czynił swą myśl w coraz większym stopniu filozofią świadomości religijnej i kładł nacisk na ludzka potrzebę osobowego Boga. by religię sprowadzić do etyki1. człowieka. jego naukę szkolną rodzice powierzyli braciom czeskim. Natomiast u Sehleier-machera 'spotykamy się z podejściem do filozofii religii z punktu widzenia teologa i kaznodziei.

W ślad za tą pracą przyszły w 1800 r. które dotyczą relacji między jednostką a społeczeństwem. Jednocześnie od najmłodszych lat pociągała go platońska wizja świata jako widzialnego obrazu idealnego królestwa prawdziwego bytu. opublikował Radon iiber Roligion {Mowy o religii dla wykształconych spośród tych. która objawia się w świecie fenomenalnym. jak ją pojmował. której miał nauczać. Ale jako miłośnik Spinozy stanął wobec problemu pogodzenia poglądów filozoficznych z religią. a w 1801 r. u którego — jak już wspomnieliśmy — zachowały się trwałe ślady pobożności rodziców i pierwszych nauczycieli.do końca 1795 pracował jako pastor w Landsbergu koło Frankfurtu nad Odrą. Musiał przeto obmyślić intelektualne ramy świadomości religijnej takiej. Schleiermacher nie był jednak tym. Podczas tego okresu berlińskiego Schleiermacher utrzymywał kontakty z kółkiem romantyków. W 1799 r. Monologen („Monologi"). a przede wszystkim z. Friedrichem Scheglem. kogo uznano by ogólnie za ortodoksyjnego teologa . które uzyskały kilka kolejnych wydań. Podzielał ogólne zainteresowanie romantykom' całością bytu i z głęboką sympatią traktował Spinozę. był bowiem prawdziwie religijnym człowiekiem. Spinozjuńską naturę pojmował jako rzeczywistość. którzy nią gardzą)1. traktujące o problemach. jednakże nie była to tylko kwestia uspokojenia zawodowego sumienia duchownego protestanckiego. a od 1796 do 1802 zajmował stanowisko kościelne w Berlinie. pierwszy wybór kazań.

chrześcijańska według zasad Kościoła ewangelickiego"!). czyli teoretycznym. ale również problemy związane z filozofią i wychowaniem. a gdy Napoleon zamknął uczelnię. W latach 182 J -1822 opublikował Der cbiislliche Glanhc nacb den Grundsdizen der euangelischen Kirche („Wiara jak powiedzieliśmy. Publikował również kolejne zbiory kazań. . uczestnicząc w życiu politycznym i współpracując przy zakładaniu nowego uniwersytetu. W 1810 r. lluin. Prokopiuk. które stanowi podstawę naszych moral- Tłum. Po drugie. druga w 1809. tendencja przedstawiaj /ei fazie ta znacznie osłabia w końie«o myśli. Zajmował się również przekładaniem na niemiecki dialogów Platona. której drugie wydanie ukazało się w latach 1830-1831. Schleiermacher twierdzi. W 1803 u wydał Grundlinien einer Kritik der bisherigen Siltoilahrc („Zarys krytyki doktryny moralności aż do chwili obecnej'"). 2. pozostał w mieście jako kaznodzieja. Kraków 1995 — przyp. nazywany jest przyrodą. Schleiermacher przyjął katedrę na uniwersytecie w Halle. Po pierwsze. który odpowiada całości naszych naukowych pojęć i sądów. jednakże w 1807 u powrócił do Berlina. Pierwsza część ukazała się w 1804 u. Byt zaś. ic filozofie Fidiiego. myśl może starać się dostosowywać byt do siebie. otrzymał stanowisko profesora teologii. które piastował aż do śmierci w 1834 r. jak w poznaniu naukowym. zaopatrując je we wstępy i przypisy. Zweryfikowaniem tego jest myślenie. jednakże są dwa sposoby odniesienia myślenia do bytu. myśl może się dostosowywać do bytu. które obejmowały nie tylko zagadnienia teologiczne. Po śmierci wydano jego wykłady uniwersyteckie. W 1804 r. iż myślenie i byt są korelatami. j.protestanckiego i lata 1802-1804 upłynęły mu w zawodowej bezczynności. a trzecia w 1828.

by religię zredukować do moralności. 71. O uczuciu tym można mówić jako o oglądzie. mówi Schleiermacher. dd«»n. jak Schleiermacher przedstawia podstawowe doświadczenie religijne. identyfikuje W (V. * Tctniże. trzeba pamiętać. Bnuer. podobnie jak odrzuca wszelkie próby. ale może ona być odczuta. Moralność „z natury człowieka i z jego stosunku do wszechświata wywodzi system obowiązków: nakazuje i zakazuje działań z nieograniczoną mocą"1". Przeciwnie.zgodnie z tym jak Schleiermacher używa tego terminu . lo prawda. mipz. wszystkie przeciwstawienia. że religijna wiara opiera się na uczuciu zależności od tego. Ostateczna rzeczywistością jest identyczność ducha i przyrody w świecie. Bez fundamentalnej religijnej intuicji nieskończonej całości.134 l'OKANTO\X'SKIK SYSTKMY IDKAUSTYCZNE SCHI. Odwracając się bowiem od moralizmu Kanta i od metafizycznych spekulacji Fichtego. z jednej strony. o ile bowiem ten ostatni na wierze budował wszelką wiedzę. Z jednej strony mamy przvrode.' którego nie można oddzielić od świadomości siebie. że nigdy nie jest to jasny ogład intelektualny. że Schleiermacher odżegnuje się od skłonności . a metafizyką i etyką — z drugiej.czy w sposób zasadniczy .. ani moralnością: jest uczuciem. Metafizyka. Stajemy wiec .z drugiej. w uczuciu upatrując jej specyficznej podstawy. To"zaś uczucie jest powiązane przez Schleiermachera ze świadomością. . nie należy wyciągać wniosku. podejścia do niego są jednak zupełnie odmienne. będąc zaś inspirowanym przez myśl „świętego odepchniętego Spinozy''". Jednakże nie jest ona refleksyjnym saroouśiwiadaniktniem siebie. a metafizyki i moralności . Można to ująć rak. U podstawy tego refleksyjnego samouświadamkmia leży „bezpośrednia samoświadomość.która ujawnia się u Kanta i u Fichtego . jednakże ogląd ten nie jest ujmowaniem Boga jako jasno pojętego przedmiotu: jest to uświadomienie sobie siebie jako w sposób istotny zależnego od nieskończonego bytu. gdw. że mówi on również o „oglądzie". „Myśl. a z drugiej . 256 . Istota bowiem redgii .iest nieskończoną Boską rzeczywistością. Widzieliśmy już bowiem. '' W III. zawarty jest wyraźny element interpretacji..[Mowy o religii. szukając podstawy wiary w uczuciu.przynajmniej na pierwszy rzut oka . amsdkkiej. wskazugc piko numer lornu . Można zatem powiedzieć. s. w pewnym sensie metafizyka i etyka potrzebują religii. że według Schleiermachera nie istnieje w ogóle żaden związek między religią z jednej strony.Itaniże. ' W IV. na którym opiera się owa pierwsza świadomość . że słowo „uezucie" trzeba rozumieć jako oznaczające bezpośredniość owej świadomości zależności. jest oczywiste. jako że z czysto moralnego punktu widzenia człowiek wydaje się wolnym i autonomicznym władca swego losu. nazywana jest duchem. odnosi się do bytu. podmiot i przedmiot lo kategorie oddzielne i różne dla myślenia pojęciowego. że chociaż Schleiermachera świadomość religijna bliższa jest świadomości estetycznej niż wiedzy teoretycznej. ani działanie.. że istnieje fundamentalna bezpośredniość uczucia.. że w tym. niemniej odczuwa ona swa zależność od rei całości. robiąc oczywistą aluzję do idealizmu Fichtego. Można też dodać. nie zaś odwrotnie.a mianowicie odczucie zależności od tego. Religia jest więc dla mego w sposób istotny . Dualizm ten me jest jednak absolutny. Jest to wyb<*P™C. metafizyka zawisłaby w próżni jako konstrukcja czysto pojęciowa. z iej też przyczyny me podaję Utulów tekstów. co nieskończone — jest swoiste tylko dla niej. na którym to poziomie nie pojawiły się jeszcze rozróżnienia i przeciwstawienia myślenia pojęciowego. fest jednak ważna różnica między Sclileiermachenem a Jacobim. które przyucza Copleslon. która jest właśnie uczuciem'"'. która leży u podstaw naszych czynów. W czynie moralnym bowiem staramy się urzeczywistnić ^nasze enmzne kicały i cekg usiłując w ten sposób dostosowywać byt do naszych Idei. lecz ogląd i uczucie. 1 W 11!.nie jest ani myślenie. jaki łączy z nim człowieka"". który ią zakłada: myśl. 240 . Bn. 72.poczuciem zależności od tego. 691. i. wydr cytr. Natomiast religia ani nie zajmuje się metafizyczną dedukcją. o tyle Schleiermacher pragnie odróżnić teoretyczną wiedzę od religijnej wiary. 731. Z tej to przyczyny uczucie zależności domaga się interpretacji na poziomie pojęciowym i to właśnie jest zadaniem filozoficznej teologii. to uczucie. co nieskończone. ale jeżeli" się to robi."7 Świat zaś . choć duch i przyroda. W tej sytuacji oczywista jest konieczność przeprowadzenia wyraźnego rozróżnienia religii. \'^/- nych czynów. że metafizyka i moralność mają „ten sam przedmiot co religia. że jaźni nie przysługuje żaden intelektualny ogląd Boskiej całości jako bezpośredniego i wyłącznego przedmiotu.1SKRMACHER .l. Chce ona oglądać wszechświat. której celem jest poznanie. Z tego. że idzie on w ślady jaeobiego. nie udało mi się dotrzeć do oryginała niemieckiego.ne«o'przezO.g 1911-1913).na i j. Schleiermacher nie popada więc w romantyczną skłonność do mieszania religii ze świadomością estetyczną.t (4 tomy. Kiedy jednak Schleiermacher twierdzi.iklinżtĄ Tamże. zależnego w sensie nieokreślonym i nie ujętym w pojęcia. jest oczywiście rzeczą dyskusyjną to. To poczucie zależności" (AhbcingigkeilSRafuM) jest „religijna stroną" samcu świadomości: jest ono faktycznie „uczuciem religijnym"'1. co zostało powiedziane. 255 . ani nie interesuje się wykorzystywaniem świata do wyprowadzenia kodeksu obowiązków. od Boga.} do lornu i stronicy wydania „Dzid*. co wyraża się w czynach kierowanych przez myśl. by istotę religii ukazywać jako formę teoretycznego poznania.ducha. jest to raczej .uczuciowy fundament samoświadomości. s. nie zaś wykluczenie jakiegokolwiek aktu intelektualnego. A etyka bez religii dostarczałaby nam nader nieadekwatnej idei człowieka.by tak rzec . można powiedzieć. Ich i x$j ni ąy W przypadku tekstów Schleiermadiera przypisy odsyłaj. która przekracza. Nie jest ona ani poznaniem. mianowicie wszechświat i stosunek. „wysnuwa z siebie realność świata i jego prawa" 9. Myślenie pojęciowe nie potrafi uchwycić tej identyczności.przyiz thim. które uchwytuje jedność Ja w różnorodności jego momentów czy faz. odnosi się do ^ bytu mającego być' przez nas urzeczywistnionym"-\ Całość zaś tego. czyli w Bogu. Znaczy to. które nie potrafi przekroczyć wszystkich rozróżnień i przeciwstawień. myślenie i byt.wobec dualizmu. podczas gdy religijna intuicja ujawnia mu jego zależność od nieskończonej całości. co nieskończone. 8 W IV.

które w sposób konieczny objawia się w świecie. Ponieważ Bóg jest jednością nie wykazującą zróżnicowania czy przeciwstawień. 242 . żadna z kategorii ludzkiego myślenia — jak na przykład osobowość — nie może się naprawdę do Niego stosować. kiedy przedmiotem rozważań czyni byty ludzkie jako podmioty moralne. iż jest zależne. przeciwieństw. 15W IV. Tak więc różnica między Bogiem a światem musi być czymś " w iv. 86. że wynika z tego. Religia jest poczuciem nieskończoności i smakowaniem jej". Ponieważ myślenie pojęciowe nie potrafi do końca uporać się z rozróżnianiem. o ile bowiem ten „intelektualną miłość Boga" umieszczał na szczycie wzlotów umysłu. Z metafizycznego punktu widzenia duch i przyroda są ostatecznie tym samym. podczas gdy teoria ujmująca Boga . nie ma świata bez Bogać" 'd Z drugiej jednak strony obu idei — Boga i świata — nie można utożsamiać: „Niemożliwe jest przeto całkowite utożsamienie i całkowite oddzielenie obu idei"'k Innymi słowy. Interpretując to doświadczenie. jeśli różnicę między — powiedzmy — rozumem a naturalnym popędem kreśli się tak ostro. mając przysługującą jej swoistość (Eigcrilihnlicbkeif). a nawet nie jako relację jednostronnej zależności. Boskiego świata. Uniknięcie zarówno całkowitego rozdzielenia. co jest całością tożsama ze solaą. jako że nieuchronnie zostałaby ona fałszywie zinterpretowana przez teorię nie pozostawiającą niczego. Ale w istocie pragnie on uniknąć i redukcji świata cło Boga. Przynajmniej na pierwszy rzut oka sugeruje to. Prawdziwie interesującą i znaczącą cechą filozofii religii Schleiermachera jest to. Jednocześnie każda jednostka jest szczególnym przejawem Boga.[tamże. od czego w odczuciu uzależniona jest jaźń. nie powinno ich mieszać. Ale myślenie pojęciowe wprowadza rozróżnienia i przeciwstawności: nieskończona jedność rozpada się na idee Boga i świata. w rzeczywistości zaś nie ma takiej różnicy. jest sprawą bardziej serca niż rozumu. w czyni nie ma. że „nieskończoność byki jego początkiem i końcem. jak rozumieć czy pojmować tę bezpośrednią świadomość zależności? Natychmiast pojawia się trudność. Z tej racji powinnością jednostki jest rozwijanie własnych uzdolnień. 81. O świecie myśli się jako o całości wszystkich przeciwieństw i różnic. nagi egoizm. Podobnie też jak Spinoza kładzie nacisk na fakt. Dla niego religia zasadza się naprawdę na przyswojeniu sobie podstawowego uczucia zależności od tego. że relację między Bogiem a światem musi pojmować jako relację wzajemnego implikowania się. odmawiająca światu skończonemu wszelkiej rzeczywistości. pociągający za sobą deifikację jednej skończonej jaźni. wszechświat zaś jego jedyna i wieczną miłością''13.(por. nie zaś jako relację samej tylko wspólobecności. Boska rzeczywistość sama w sobie jest poza zasięgiem naszych pojęć. Tak wiec podstawowe religijne uczucie zależności zostaje na początek opisane na sposób inspirowany przez wyidealizowanego Spinozę.jako niezróżnicownną tożsamość. iż moralność polega na pomijaniu wszystkich naturalnych popędów bądź na . że zupełnie nie może ono osiągnąć adekwatnego zrozumienia całości. jako istniejące zaprzeczenie wszelkich przeciwstawień i rozróżnień. 243 . Schleiermacher jest w sposób oczywisty pod wpływem Spinozy. 243 . bardziej wiary niż wiedzy. podczas gdy Boga pojmuje się jako prostą jedność. Jedność świata istniejącego musi być pojmowana raczej w kategoriach ich korelacji. Chociaż Schleiermacher zgadza się przyznać Bogu osobowość tylko w sensie symbolicznym. Otóż całościowośe. do której świat ma się tak jak następnik do poprzednika. /( 12W IV. któremu samo w sposób nieuchronny daje początek. tak więc nie sposób właściwie rozwijać ludzką osobowość. Człowiek łączy w sobie ducha i przyrodę. kładzie wielki nacisk na wartość jednostkowej osobowości wtedy. jakie myślenie pojęciowe potrafi osiągnąć. uniwersalność jest immanentnie zawarta we wszystkich skończonych jednostkach. co nieskończone. że pojmować będzie je jako korelaty. Z drugiej strony. by moralnym ideałem był dla człowieka. „Nie ma Boga bez świata. ponieważ pojęciowe myślenie w sposób konieczny pojmuje świat poprzez dwie idee. lecz jako nieskończone Życie. będzie go widzieć jako konieczną manifestację niezróżnicowanej jedności lub jako — by użyć terminów Spinozy — Matura ncUuraia odniesiona clo Natura naturans. proste utożsamienie Boga z czasoprzestrzennym systemem rzeczy skończonych nie pozostawiałoby miejsca na leżącą u podstaw niezróżnicowa-ną jedność. Zarazem jednak nie można przeceniać wpływu Spinozy. o Spinozie zaś można powiedzieć.dczenia religijnego. więcej niż tylko wyrazem niedostatków myślenia pojęciowego. każda jest na swój własny sposób obdarzona. s. a w świecie będzie dostrzegać. mianowicie zależności świata od Boga.czy Absolut . n W l i i . z Boskim światem. Dlatego nie jest możliwe. Boga i świat musi pojmować jako korelaty.KfERMACHRR 137 to. Schleiermachera. gdyż wszystkie one są związane ze skończonością. jak i całkowitego utożsamiania jest — by tak rzec — najlepszą z możliwości. iż stanowi ona dla niego eksplikację podstawowego doświa. To prawda. 7( 14W I ii. nie oddawałaby sprawiedliwości podstawowej świadomości religijnej. Ale późny gnostycyzm Schel-linga raczej nie spotkałby się z pełną aprobatą. tamże. 3. co nieskończone. że Bóg przekracza wszelkie ludzkie kategorie. Znaczy to. s.136 POKANTOWSKIK SY8TKMY IDEALISTYCZNE SCHI. Z jednej strony teoria akosmizmu. o czym nie można by powiedzieć. niż zaś ich utożsamienia. Podstawowe doświadczenie religijne jest doświadczeniem zależności od czegoś nieskończonego. Ale swrą skłonność do całkowitego oddzielania idei Boga od idei świata może i powinno korygować poprzez to. przypomina spekulacje Schellinga. o tyle Schleiermacher znajduje u podstaw religijnego obrazu świata uczucie zależności od tego. a jego rozwój moralny domaga się zaprowadzenia między nimi harmonii. i redukcji Boga do świata. Powstaje zatem pytanie. Jednocześnie Boga należy pojmować nie jako syntetyczną Substancję. iż znajduje się on wobec Boga w relacji następnika do poprzednika. Pod tym względem Schleiermacher bliższy jest późnej filozofii Pichtego niż systemu Spinozy. że według Schlciermachera różnica między Bogiem a światem istnieje wyłącznie dla ludzkiej refleksji.luimżc. z nieskończona całością. a wychowanie powinno być nastawione na kształtowanie w pełni rozwiniętych i harmonijnie zintegrowanych osobowości jednostkowych.

która miałaby zastąpić religie histoiyczne. jeśli bowiem nie zapropono wać jakiejś różnicy. Schleiermaeher miał niewiele sympatii dla rygo rystycznej moralności Kanta i dla jego gotowości głoszenia antytezy miedzy rozumem a skłonnością czy popędem. analogicznemu do geniusza artysycznego.138 POKANTOW8K1K SYSTEMY IDEAUS1YCZNE SCHLKIKRMACHKR 139 nych przeciwstawianiu si ę im. Bóg jest bardziej przedmiotem „uczucia" i wiary niż wiedzy. "• w u. musiał czuć. podkreślał również pojęcie „wolnego społeczeństwa". choć oddziaływaniu temu rzuciła w niedaw czasach ostre wyzwanie odradzająca się ortodoksja protestancka. lecz harmonia I inteerada. podczas gdy panteistyczne aspekty myśli Schleiermachera nie sprzyjały przyjęciu oso bistej wolności. iż „uważa się. dążył do stworzenia systematycznej filozofii. Religia nie jest ani metafizyką. Wpływ ujętego na modłę romantyczną Spinozy. a jak podkreślał. który odzwierciedla się w politycznym totalitaryzmie. a teologia jest symboliczna. że jednostka i społeczeństwo nie są pojęciami przeciwstawnymi. Można ująć to tak. na czym polega różnica między moralnością przedstawianą przez filozofa a moralnością specyficznie chrześcijańską. Trudno jednak byłoby twierdzić. 128. opiera się ona na bezpośrednim. Schleiermaeher był więc popychany w tym samym kierunku. że Schleiermaeher. Nie występował tu żaden problem teorii Boskiego świata. A jednocześnie sama natura podstawowego uczucia — czy oglądu — które chciał zinterpretować. do stworzenia spójnej całości. ani moralnością. musiał bowiem oddać sprawiedliwość poczuciu zależności od rzeczywistości. Ale Schleiermacherowi trudno było wyminąć problem przez stwierdzenie. Przeciwnie. 17 w 4. Mówiąc inaczej. Można to ująć tak. Musi istnieć coś „poza" światem. kogo czasami nazywa się teologiem liberalnym. Dogmaty są w pewnym sensie konieczne. w swej teorii moralnej i w swym obrazie powiązań między ludzkimi istotami potrzebował on idei wolności i korzystał z niej. jednostkowość bowiem „istnieje jedynie w odniesieniu do innych''"'. Jeśli zaoytać. Oczywiste są pokrewieństwa między Schleiermachercm a wielkimi idealistami. że panteistyczne elementy w jego metafizyce były równoważone przez znaczenie. Choć jednak Schleiermaeher kładzie nacisk na rozwijanie jednostkowej osobowości. zakłada ludzkie społeczeństwo. Ale zarazem mogą się one stawać pętami. Specw ficznym zaś rysem świadomości chrześcijańskiej jest to. ale nie co do treści. zaś ta pierwsza jest fikcją. której nie można było utożsamić ze światem przestrzenno. że niemożliwa jest tu adekwatna prezentacja teoretycz na. co uważał za podstawową świadomość religijną. w jaki sposób można sensownie mówić. Z jednej strony. jedynie przez człowieka jako członka wspólnoty. aczkolwiek — oddajmy mu sprawiedliwość . którzy dają się wionąć duchem geniusza i płynącym z niego witalnym pędem niż dzięki podpisaniu si ę pod jakimś zestawem dogmatów. jej życie utrwala się raczej dzięki jej wyznawcom. iż ogólność istnieje wyłącznie w poszczególnościach i dzięki nim. mianowicie jako konkretne symboliczne wyrazy świadomości religijnej. które jest u podstaw Wielości i wyraża się poprzez Wielość. niemniej był i pozostał tym. jako wspólnota odrębnych jednostek. które ją wyróżniają w świadomości religijnej w ogóle. iż różnią się one co do formy. ni. by swobodnie wyrażał się niepowtarzalny charakter każdej jednostkowej osobowości. która umożliwia to. które hamują rozwój ducha. że skończona jaźń jest świadoma swej zależności od nieskończoności? Co więcej. broniła się przed jawnym monizmem i domagała się jakiegoś rozróżnienia między Bogiem a światem. 'L jednej strony odrzuca on ideę uniwersalnej religii naturalnej.by to tak określić pozytywnym zaprzeczeniem wszystkich różnic i przeciwstawień. Skoro Bóg jest . że Schleiermacher posiadał głęboką cjuasbniistyczną świadomość Jednego. iż Kościół jest społecznością! odmienną od państwa. jest prawdą. jak wikła się w podobne trudności. A zatem jednostka i społeczeństwo nawzajem domagają się siebie. oraz że stanowiło to podstawę jego filozofii. Wolno może powiedzieć. A jako taki wywierał bardzo istotny wpływ na niemieckie kr ęgi protestanckie. że wszelka wspólnota z Bogiem zależy od zbawczego dzieła Chrystusa"". Trudności pojawiały się wtedy. intuicyjnym ooczuciu zależności.uczciwie przyznawał. odpowiedź będzie brzmieć. co istnieje na zewnątrz Boga. stanowisko Schleiermachera w tej kwestii jest dość złożone. obok tego. leżeli chodzi o religie historyczne. przysługującej odrębnym skończonym konkretom. Każdy bowiem filozof. Napi ęcia w filozofii Schleiermachera nie były jednak czymś tylko jej swois tym. który odróżnia BO od innych osób. który obrał Schelling. lecz również szacunku dla innych osobowości. ale może być ono spełnione jedynie w społeczeństwie. gdy świadomość tę starał się wyrazić teoretycznie. którego nie da się pojąć w jego całości. Moralnym ideałem jest nie konflikt. to znaczy. zakłada indywidualne różnice. że filozofia ta wolna jest od wewnętrznych napięć ł antagonizmów. Historyczna religia taka jak chrześcijaństwo zawdzięcza swe narodziny pęd rozwojowy religijnemu geniuszowi. człowieka ogarniętego przez pragnienie nieskończoności. z pewnością nie był jednak racjonalistą. popychał Schleiermachera w kierunku panteizmu. że Schleiermacher uważał. 92. Z drugiej — społeczeństwo. podkreśla również. jako że istnieją wyłącznie te ostatnie. Wyrażanie siebie czy własny rozwój wymaga nie tylko rozwijania własnych uzdolnień. który próbował połączyć ideę Boskiej całości z osobową wolnością oraz idę fundamentalnej tożsamości z pełnym uznaniem wartości. Religia była dla niego podstawowym elementem ludzkiego życia duchowego. To uczucie absolutne) zależności było dla . woli i popędu. Nie ulega w ątpliwości. tworzoną przez te elementy w świadomości chrześcijańskiej. Z drugiej strony w łańcuchu religii historycznych Schleiermaeher dopatruje się postępującego odsłaniania ideału. Treść moralności chrześcijańskiej nie może być sprzeczna z treścią moralności „filozoficznej". iż każda ludzka istota ma swe własne powołanie moralne. to moralne owołanie człowieka zakłada wyrażenie Boskiej natuiy w skończonej foniiie po przez zharmonizowanie w zintegrowanej osobowości rozumu. a zarazem świat nie może być czymś. ma ona jednak swą własną formę. zawarty w człowieku element niepowtarzalności.czasowym. społecznej organizacji. jakie w swych teoriach postępowania moralnego i społeczeństwa przywiązywał do jednostki. że z biegiem czasu Schleiermaeher kładzie coraz większy nacisk na ideę Kościoła i na wiarę specyficznie chrześcijańską. podejmując próbę interpretacji tego.

największy z niemieckich idealistów i jeden z najwybitniejszych filozofów Zachodu. ROZDZIAŁ IX HEGEL Cl) Życie i pisma Wczes ne pisma teologi czne — Stosun ek Hegla do Fichte go i Schelli nga Życie Absolu tu i natura filozofi i Fenom enologi a . Można bowiem przynajmniej przekonywać.świad omości . które z braku lepszego słowa można określić jako intuicyjne.' jego ojciec był . choćby częściowo. Georg Wilhelm Friedrich Hegel. 1.140 POKANTOWSKIE SYSTEMY IDEALISTYCZNE niego jakby pokarmem filozoficznej refleksji. mówiąc. uchwycenia. że spekulatywna metafizyka jest. urodził się w Stuttgarcie 27 sierpnia 1770 r. refleksyjnym wyrazem dokonującego się wcześniej uchwycenia zależności Wielości od Jednego. który pobożnym uczuciom serca przypisuje kosmiczne znaczenie. A poglądu takiego nie można generalnie odrzucić. że jest to sympatyczne złudzenie człowieka. jakiego odmawia im refleksyjny rozum.

jak pociąga go grecki geniusz.urzędnikiem państwowym. Podczas lat szkolnych w Stuttgarcie przyszły filozof' nie wyróżniał się niczym szczególnym. rzetelnej znajomości teologii oraz filologii i o niedostatecznym pojmowaniu filozofii. przy czym największe wrażenie wywarty na nim dramaty Sofoklesa. Hegel zarabiał na życie jako nauczyciel domowy. świadectwo mówiło o jego dobrym charakterze. Przyjaciele razem studiowali Rousseau i wspólny był im entuzjazm dla ideałów rewolucji francuskiej. ale swych szkiców czy notatek nie pokazywał profesorom. . Umysł Hegia nie rozwinął się tak wcześnie jak umysł Schellinga: potrzebował więcej czasu. najpierw w Bernie w Szwajcarii (17931796). a przede wszystk i ni A n I ygo na. Hegel nie robił wrażenia szczególnie uzdolnionego. by dojrzeć. W 1788 r. Pisane podówczas rozprawy zostały po raz pierwszy wydane w 1907 r. a BtTitharra i Wordsworiha w Anglii. Był to również rok urodzin Holderlina w Niemczech. gdzie nawiązał przyjacielskie kontakty z Schellingiem i Hólderlinem. Ale jest i druga strona medalu. Kiedy zaś opuszcza! uniwersytet w 1793 n. później we Frankfurcie (1797--1800). stanowiły ważny okres w rozwoju filozoficznym Hegia. przez Hermanna Nohla pod tytułem Hcgels " By) to rok inauguracyjnej dysertacji Kanta. ale to właśnie wtedy poczuł po raz pierwszy. Podobnie jednak jak w szkole. Chociaż lata te nie obfitowały w wydarzenia. którzy bynajmniej nie wydawali się osobami wybitnymi i do których bez wątpienia nie żywił specjalnego zaufania. Hegel już wtedy zaczął poświęcać więcej uwagi relacji między filozofią a teologią. Hegel podjął studia na wydziale teologii protestanckiej uniwersytetu w Tybindze. Ukończywszy uniwersytet.

przynajmniej jeśli chodzi o filozofię. W angielskich tłumaczeniach wykłady o filozofii sztuki obejmują cztery tomy. logikę.. Choć jednak Hegel nie widział wielkiego pożytku z filozofii. jest rozumne. Przynajmniej w życiu codziennym nie robił wrażenia geniusza tryskającego energia. A jednocześnie natchniony był pełną głębi mazią ruchu i znaczenia dziejów kosmosu i człowieka: jej wypowiedzeniu poświęcił całe swe życie. tak jak się zwyczajnie rozumie ten termin. odwołując się do mistycznych wizji. że treść. towarzyski. metodyczny. Ich teksty wydano pośmiertnie. Oddziaływanie to zawdzięcza! natomiast oczywistemu i bezkompromisowemu poświęcaniu się czystej myśli. czemu towarzyszyła znakomita zdolność do ogarnięcia ramami swej dialektyki obszaru prawdziwie ogromnego.iRANTOWSP IYGZNK 143 schemat swego systemu w jego podziale na trzy główne części. W 1818 r. Gmndlinien der Pbilosophie des Rcchles (Zasady filozofii prawa) ukazały się w 1821 u. co rozumne. rehiSi nie zosiaiy cloCKl przełożone na . częściowo opierając się na zebranych notatkach studentów. sumienny. rzeczywistość zaś można pojąć jedynie poprzez jej racjonalną rekonstrukcję. jego uczniowie czuli. czy z filozofii. a nowe edycje Encyklopedii wydano w 1827 i 1830 r. W odpowiednich miejscach podane nrzyp. że przedstawi! jeden z najrozleglejszych i budzących największe wrażenie obraW polskich przekładach wykkidy o e. ilegel przyjął ponownie zaproszenie do Berlina i piastował katedrę filozofii na tutejszym uniwersytecie aż do śmierci na cholerę. Podczas piastowania katedry filozofii w Berlinie Hegel publikował stosunkowo niewiele. a wykłady z filozofii dziejów . Śmierć zasrała go przy poprawianiu Fenomenologii ducha. Nie znaczy to. To. Był gorszym mówcą od Sclaellinga. wykłady filozofii religii i historii filozofii ~~ po trzy tomy. istnieją dla filozofii jedynie w systematycznej i pojęciowej formie. Mocno wierzył w jedność formy i treści. to. faktem jest. tłum. które — w jego opinii . co rzeczywiste. włącznie z historią człowieka. a. Był przekonany. prawda. iżby był wizjonerem. 14 listopada 1831 r. Do pewnego stopnia spoglądano na niego jako na swego rodzaju urzędowego filozofa. z pewnego punktu widzenia był bardzo rzetelnym mieszczańskim profesorem uniwersytetu — zacny syn dobrego urzędnika państwowego.bardziej służą moralnemu zbudowaniu niż systematycznemu poznaniu. jego życiem politycznym i duchowymi osiągnięciami. Nie zawdzięczał go również darowi jakiejś wybitnej elokwencji. W tvm czasie osiągnął pozycję. jest rzeczywiste. prozaicznym umysłem. że dzięki jego nauczaniu otwiera się przed nimi wewnętrzna natura i proces rzeczywistości. ale i całych Niemiec. że to właśnie w Heidelbergu Ilegel po raz pierwszy wykłada! estetykę. Można również odnotować. wykkidy z filozofii dziejów ~ w dwoc 'SSmą wskuzowki bihliognuiczntr Wykłady z filozofii >lski .jeden tom ź W opinii Hóiderlina Hegel lwi chłodnym. które — by tak rzec — idą na skróty. Pracowity. której nie dorównywał nikt w filozoficznym świecie nie tylko Berlina. Przez cały ten czas prowadzi! oczywiście wykłady.uefyce i wykiaU y z historii filozofii zamieszczone zosuiiy Irzech urnach.ń>. filozofie przyrody i filozofie ducha. Odwoływanie się do mistycznych intuicji i odczuć było dlań odrażające. Ale z pewnością nie powiązaniom z rządem zawdzięczał oddziaływanie jako nauczyciel.

tłum. Mógł się z Nim pogodzić jedynie przez wiarę oraz — przynajmniej w katolicyzmie . by chrześcijaństwo dosłownie zastąpić religią grecką. z pewnej bowiem aluzji w liście Hegki do Schełlinga Nohl i Dilthey wnosili. że Żydzi przywykli do myślenia o wszystkich religijnych i moralnych pojęciach jako objawionych. Chociaż nie przestał podziwiać greckiego ducha. ale uwalnia ja z formy prawnej. przedstawia Chrystusa jako wyłącznie nauczyciela moralnego i nieomal głosiciela etyki Kanta. Tamże. Widzieliśmy. przekształcenie to przypisane zostaje po większej części apostołom i innym uczniom Chrystusa. co skończone. posłuszeństwo wobec norm zastępując motywem miłości. którego dwie pierwsze części zostały napisane w latach 1795-1796. W rozprawie tej judaizm ze swą legalistyczną moralnością staje się korzeniem zła. a trzecia nieco później.144 POKANTOWSKIE SYSTEMY IDEALISTYCZNE HKGKL(l) 145 zów świata. które Hermann Nohl opatrzył tytułem Fragment systemu. W poemacie zatytułowanym Eleiisis. była po większej części chrześcijaństwem przystosowanym do idei Oświecenia. o którą tu chodzi. że nacisk.oczywiście moralne zmagania. Wydaje się. napisanym w czasie. Heglowi wydaje się teraz. . "famie. I w tym sensie był wielkim wizjonerem. tworząc element kultury tego ludu. nieobciążoną dogmatami i uwielbieniem dla Biblii. o której słyszał od swych nauczycieli. ale według Hegla był do tego po prostu zmuszony przez fakt. wyraził swą wrażliwość na nieskończoną Całość. Absolut jest nieskończonym życiem. a stać się spontanicznym wyrazem życia. 1800). Tak więc aby Żydzi w ogóle go słuchali. sądził. Na jej niekorzyść zestawiał ją z religią grecką. W jego przekonaniu owego elementu moralnej głębi i powagi dostarczył Kant. W 1800 ry jeszcze we Frankfurcie. iż brak mu moralnej głębi. 2. je. nie akceptował żadnego obrazu Boskiej rzeczywistości jako bytu dalekiego i czysto transcendentnego. ale zgodnie z jego ideałem moralność powinna przestać być kwestią posłuszeństwa wobec prawa. W jaki przeto sposób chrześcijaństwo zostało przekształcone w system autorytarny. która była charakterystyczna dla światopoglądu żydowskiego. W Żywocie Jezusa (Das Leben Jesn. jak i moralizm Kantowski. w: Pisma wczesne z filozofii religii. Trzeba zauważyć. była religią ściśle związaną z duchem ludu i jego geniuszem. G. jak można się spodziewać. Ale w rzeczywistości nie było jego zamiarem ani czynienie się jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. podczas gdy chrześcijaństwo — przynajmniej to. jakie można spotkać w historii filozofii. z którym zapoznawali go profesorowie — było czymś narzuconym z zewnątrz. że chrześcijaństwo takie jest wrogie ludzkiemu szczęściu i ludzkiej wolności oraz obojętne na piękno. jaki kładzie Kant na prawo i obowiązek. Na skutek narzucenia dogmatów utracona została wolność myśli. Ale ta religia rozsądku. zaczął sądzić. Co więcej. z Tybingi. jest wytworem innej rasy i nie ma harmonii między nią a duchem germańskim. Dla Chrystusa Bóg jest miłością żyjącą w człowieku. gdy był nauczycielem domowym w Bernie. a mianowicie Biblia. Już w czasach gdy chrześcijaństwo przeciwstawiał greckiej religii na niekorzyść tego pierwszego. Hegel sporządził notatki. które sarno jest uczestniczeniem w nieskończonym życiu Boskim. Hegel nie chciał. który musi wypełnić pańską wolę. księga zaś. jak ją określa Hegel. jak i jedności z drugim człowiekiem poprzez to życie. oraz znaczenie. jako pochodzących z Boskiego źródła. eklezjastyczny i dogmatyczny? Tę kwestię Hegel rozważał w dziele Die Positwitdt der christlicben Religion {Pozytywność religii chrześcijan3 Tłum. nad Kantem. Teologia. skief). była więc racjonalistycznym teizmem z pewnym nalotem czy odcieniem biblijnego supranaturalizmu.st wyrazem niewłaściwego pojmowania moralności oraz ma na swój sposób posmak relacji pan-niewolnik. że Chrystus kładł nacisk na swą osobistą misję. ale również oderwana oci ducha i potrzeb jego pokolenia. a tym. iż uwaga Hegla już teraz kieruje się ku tematom wyobcowania i przywrócenia utraconej jedności. zaś "wyobcowanie się człowieka od Boga. między rokiem 1798 a 1799. Kraków 1999 — przyp. a człowiek niewolnikiem. rzecz oczywista. a jego rezultat jest odmalowany jako wyobcowanie się człowieka z własnego prawdziwego Ja. jakie przywiązuje do przezwyciężania namiętności i popędu. Sowiiiski. We Frankfurcie zaś przedstawia Chrystusa jako głoszącego przekroczenie przez życie w miłości przepaści między człowiekiem a Bogiem. co nieskończone. Dla Żyda Bóg był panem. 1795').jest religią księgi. przezwyciężane jest na drodze zjednoczenia i życia w miłości. To prawda. a zadedykował Hólderlinowi. a na skutek narzucenia z zewnątrz idei moralnego prawa zginęła wolność moralna. jednakże w okresie frankfurckim postawa Hegla wobec chrześcijaństwa uległa pewnej przemianie. jedności z samym skończonym życiem. Chrześcijaństwo sądził . Hegel — rzecz jasna — nie proponował. Chrystus nie likwiduje moralności co do jej treści. że zachowane notatki stanowiły szkic kompletnego systemu6. że grecka religia była Volks-rcligion. Ale Chrystus wznosi się ponad zarówno łegalizm żydowski. która była zakorzeniona w duchu greckiego ludu i stanowiła integralną część jego kultury. wydawała mu się nie tylko sucha i jałowa.przez sakramenty Kościoła. Sedno stanowiło dla niego to. a w latach uniwersyteckich zainteresowanie to wywarło wyraźny wpływ na jego postawę wobec religii chrześcijańskiej. iź na pojawienie się moralnej głębi ludzkość musiała czekać aż do czasów Kanta. (Systenijragrneni). który napisał pod koniec pobytu w Bernie. co znalazło wyraz w dziele Der Gcist des ChristenItirns und scin SchicksaKDuch chrześcijaństwa i jego los5. między tym. Co więcej. podobne Kantowskiemu wyeksponowanie moralności przypisywał Założycielowi chrześcijaństwa. ani narzucanie objawionych dogmatów. Przeciwnie. Zna . Ten wyraz młodzieńczej fascynacji Hegla greckim geniuszem i grecką kulturą szybko został zmodyfikowany przez studia. miłość zaś jest świadomością jedności tego życia. Chrystus musiał się przedstawić jako legat czy posłaniec Boży. iż konkluzja ta Tamże. człowieka uznano za wyobcowanego od Boga. które w tym właśnie czasie przedstawiał religię etyczną. sugerować. że już w czasach szkolnych uwagę Hegla przyciągał geniusz grecki. jak i człowieka od człowieka.

by żaden z tych terminów nie został pochłonięty przez drugi. czy na drodze myślenia pojęciowego potrafimy tak zjednoczyć to. bądź to do redukcji jednego do drugiego. to znaczy jedynie na drodze dokonywanego przez człowieka wzniesienia się od życia skończonego do życia nieskończonego. a tym. twórcze życie. jest ono żywą jednością różnorodności. jest możliwym przedmiotem refleksji.146 oparta jest na niezupełnie wystarczającej podstawie. Ilegel twierdzi. Nieskończone żyeie jednoczy wszystkie rzeczy skończone jakby oci wewnątrz. ale bez POKANTOWSKIK SYSlt-lMY IDKAiiSlYCZNK unicestwiania ich. co skończone. Trzeba je również określić jako Ducha (Geisi). a zwłaszcza przeciwstawności miedzy tym. które. Myśl przeto. dotykającej skończone jednostki. co skończone. i w tym sensie jest jej podporządkowana. nazywa się Bogiem. Potrafimy widzieć konieczność syntezy. jeśli zajmiemy pozycję obserwatora. Nie jest ono bowiem ani zewnętrzną więzią między rzeczami. w której jedność nie wyklucza się z różnicą. To zaś twórcze życie. Ale jednostkowe rzeczy. gdzie nie milknie religia. przynajmniej jeśli sfowo „system" rozumie się w sensie rozwiniętej filozofii I legia. czego . co znaczy. czyli ukaże się nam jako przyroda. Ten zaś żywy proces jest religią. Powstaje jednak problem. przeżywając je. Ilegel zmaga się tu z problemem przekraczania przeciwstawności czy antytez. poznania. co nieskończone. W ten sposób Hegel wprowadza termin . wolne od śmiertelności. co nieskończone. ani czysto abstrakcyjnym powszechnikiem. W tym. A jednocześnie notatki te są wielce interesujące i zasługują na pewien komentarz. która sama jest formą życia. a jednocześnie by nastąpiło prawdziwe zjednoczenie. kiedy zaś głosi ich jedność. nie zaś jako jedynie pojęciową abstrakcję. iż kiedy myślenie pojęciowe neguje istnienie przepaści między skończonym a nieskończonym. w sposób nieuchronny dąży do zaprzeczenia różnicy między nimi. ruch życia ukaże się nam jako nieskończona i zorganizowana wielość skończonych jednostek. są przemijalne i zniszezalne. że nie jest to możliwe. z tym. Zjednoczenie Wielości i jedności 'DOZ zatracenia się tej pierwszej można osiągnąć jedynie. pojmuje jedność pomiędzy rzeczami jako nieskończone. Wynika z tego. że filozofia milknie tam. które są zorganizowane: w przyrodę. ale w rzeczywistości nie potrafimy jej pomyśleć.„Duch"' — który ma wielkie znaczenie w jego rozwiniętej filozofii. co nazwano Fragmentem systemu. które pojmuje się jako niosące różnorodność w sobie. Filozofia pokazuje nam. W gruncie rzeczy przyrodę śmiało można określić jako życie. w sposób nieuchronny skłania się bądź do stapiania ich bez różnicy.

w którym Ilegel zapowiada swą późniejszą metodę dialektyczną. że filozofia domaga się przezwyciężenia przeciwsfawności. które ustanawia. że Hegel wkrótce spróbuje na drodze refleksji dokonać tego. ale sama nie potrafi spełnić tego wymogu. Do realizacji tego celu potrzeba mu nowej logiki. by oczekiwać.od poglądu. jej bezpośredni cel bvt dwojaki. Ale Chrystus nieskończone życie odkrył w sobie jako źródło swej myśli i czynię i jest to właściwa iclea nieskończoności. że spełnia je życie w miłości. że mamy tu do czynienia z fragmentem. to znaczy do religii chrześcijańskiej. Żydzi zobiektywizowali Boga jako byt wyniesiony ponad skoilezoność i poza nią i jest to niesłuszna iclea nieskończoności. Tak sarno rzecz się ma z ideą nieskończoności jako Ducha. pokazać. Około sześć miesięcy po przybyciu do jeny Hegel opublikował pracę 0 „Różnicy między filozoficznymi systemami Fiehtego i Schellinga" (1801). 3. że . Przyjęcie tej nowej logiki oznacza przejście od Hegla teologa cio Hegla filozofa.co jest lepszym określeniem . że spekulatyw-na filozofia jest najwyższą prawdą. co skończone. co przedtem ogłosił za niemożliwe. Nie ma się więc co dziwić. trzeba się zwrócić clo religii. co nieskończone. I nawet jeśli powiemy. a nie refleksja. „zla" nieskończoność. czy . co religia czyni i jak to robi. Narzędziem zapośred-niczenia między skończonością a nieskończonością jest miłość. Jednak syntezę tę można tylko przeżyć. tak jak przeżył ją Chrystus: jest to życie w miłości. jest rzeczą naturalną. logiki potrafiącej podążyć za ruchem żvcia i miepozosen wdającej przeciwstawnych pojęć w niedającej się usunąć przeciwstawności. iż całkowita. Aby go spełnić. synteza wykracza poza granice refleksji. do tego. iż filozofia sama spróbuje spełnić to wymaganie.potrzeba. a jest nim stosunek tego. do poglądu. Problem jednak pozostaje ten sam. po pierwsze. że religia ma wyższość i filozofia milknie wobec niej. jeśli ma być przekroczona przeciwstawnośe między skończonym a nieskończonym. życie religijne. ale zarazem twierdzi. filozofia będzie usiłować zrozumieć. To prawda. Jeśli jednak przyjmuje się. mianowicie idea nieskończoności iinmanentnej w skoń-ezoności oraz mieszczącej ją w sobie.

Podstawowym zadaniem filozofii — twierdzi Hegel — jest przezwyciężenie przeciwstawień i podziałów. co skończone. To pomaga wyjaśnić swoiste cechy różnych systemów. takie jest zadanie filozofii"8. W i .jak przypuszczali niektórzy — jedną i tą samą koncepcją. za innym razem tego samego typu problem przedstawia się jako kwestię relacji między podmiotem a przedmiotem. 'I o ora wda. a tvm. że w różnych epokach kulturowych podział i przeciwstawienie ukazują się umysłowi w różnych formach. między inteligencją a przyrodą. przeciwstawieństwa. Musi ona także przezwyciężyć podstawową przeciwsrawność miedzy rym. Ale rozważenie przez I legia tych problemów prowadzi go w sposób naturalny cio ogólnych uwag o naturze i zadaniu filozofii. że system Schellinga stanowi postęp w porównaniu z systemem Fiehtego. W rezultacie znaczy to. Za jednym razem umysł staje wobec problemu podziału 1 przeciwstawienia duszy i ciała. pokazać. nie są zaś . pozorne sprzeczności i stara się skonstruować całość. o c n n i c e j u b i l vl:icze do pism ilegla będ. Na dłuższa bowiem metę synteza musi olojuć rzeczywistość jako całość. ten sam pozostaje podstawowy zamiar rozumu ( Yerminji): osiągnąć jednolitą syntezę. stara się zwyciężyć — jak to ujmuje Hegcl — rozdartą harmonię. co nieskończone. nie przez W I . której przysługuje jedność. Niezależnie jednak od konkretnego sposobu — czy sposobów — w jaki prezentuje się ten problem. W świecie doświadczenia umysł znajduje różnice. że „Absolut ma być skonstruowany dla świadomości. „Rozdzielenie Uinizweiungi jest źródłem potrzeby filozofii**7.systemy te są rzeczywiście różne. J e ś l i n i e z a z n a c z o n o i n a c z e j .i wskazywały tom zygolowaiiego przez Hermana Glocknerit \2b . po drugie.

e u s z o w e g o w y d a n i a j e g o „ D z i e l ' ' p ó w . W I.. 50 . . s u m g i t n 1 9 2 8 ) ..[Diffcwnz.).

że jest ono momentem w życiu tego.1 4O 1 łO - POKANTOWSKIE SYSTEMY 1DKALISTYCZNK HKGEL(l) 149 odmówienie temu. 69. nie jest zamknięte w sobie i wyizolowane. jest ograniczane przez coś. iż Hegel pisze pod wpływem idei Schellinga. by funkcjonować jako rozsądek ( Ycrsiand). dualizroów czv przeciwstawieństw: między fenomenami i noumenami. 143-144. ale przyroda zostaje ustanowiona tylko jako przeciwstawieństwo ja. co jest od niego inne. usuwając z myśli atrybuty i rozróżnienia skoilczonoścbÓ Dla Hegla Absolut nie jest tożsamością. jest on jednocześnie więcej niż skończony i może osiągnąć pozycję. na przykład. z tego zaś wynika. co nieskończone. to nie istnieje przejście od jednego z nich do drugiego: synteza jest niemożliwa. filozofia i system zbiegają się tu ze sobą: tożsamość nie zatraca się ani w częściach. wszelkiej rzeczywistości. że w Przedmowie do Fenomenologii ducha znajdujemy zdecydowane odrzucenie Schellinga wizji Absolutu. że to. w których odchodzi od myśli tego pierwszego. sama czyni siebie przedmiotem i stanowi z nim jedność. że przyroda nie jest prostym przeciwstawieniem tego. albo raczej jak dalej nierozwinięte i w sobie samym nieusprawiedliwione strącenie różnic i określeń w otchłań pustki uchodzi za Nie trzeba dodawać. co skończone. i w filozofii Schellinga intelektualny ogląd . co skończone. Dla Schellinga Absolut sam w sobie wykracza poza granice myślenia pojęciowego i do absolutnej tożsamości trzeba się zbliżać. Zupełnie inna jest jednak sytuacja w przypadku Schellinga. że jeżeli skończoność i nieskończoność przeciwstawiać sobie jako pojęcia opozycyjne. co skończone. „Absolutną zasadą. Można to również określić tak. którą „trzeba pojmować jako tożsamość refleksji i oglądu"9. jest czymś więcej niż skończonością. Skoro życie Absolutu ma być skonstruowane przez filozofię. narzędziem tego będzie refleksja. w którym znikają wszystkie różnice. co idealne. jak doprowadzenie do rozpłynięcia się (Anflósting) wszystkiego. ani tym bardziej w efekcie końcowym''12. Natychmiast jednak powstaje trudność. Choć bowiem umysł ludzki jest skończony. lecz raczej. Znaczy to. Dla przykładu. lecz przez jakby włącznie tego. W teoretycznej dedukcji świadomości deciukowana jest tylko idea obiektywnego świata. gdy tylko zaczyna się budowanie systemu. i poprzez to. Nie jest zatem dziwne. w jaki sposób Absolut z koniecznością wyraża sie — jako duch. Niemniej niezależność własnego stanowiska jasno uwidacznia się w wykładach z okresu jenajskiego. To. pierwszych lat XIX stulecia. Zostaje nam jedynie podmiotowość. jest oczywiste. W języku Hegla dokonuje się to przez negację. uznanie przez rozum antytez jako momentów jednego wszechograniającego życia Absolutu. w ten sposób ustanawiając i wieńcząc przeciwstawieństwa. co realne. Jednakże pozostawiona sama sobie refleksja ciąży ku temu. a system jego uważa za ważną próbę rzetelnego filozofowania. Filozofia Fichtego jest więc prawdziwym wytworem spekulacji"'"". w to. trzeba przeto zanegować negację. Mówiąc inaczej. Zasada tożsamości jest więc utrzymywana w całym systemie. że konstruowanie życia Absolutu — co jest zadaniem filozofii — jest konstruowaniem go w skońezonośd i poprzez nią. nie jest jedynie negacją. ten jednak poczuł się głęboko dotknięty. wiedze. W nauce ogląd ten staje się przedmiotem refleksji. jedyną rzeczywistą podstawą i trwałym punktem oparcia filozofii jest i w filozofii Fichtego. jest widzialnym duchem. idąc via negaliuci. w jaki sposób podmiotowość uprzedmiotawia się — w jaki sposób to. jest pokazaniem. co nieskończone: pojęcie tego. Tymczasem nie możemy pomyśleć tego. między zmysłowością a intelektem i tak dalej. co skończone. W systemie idealizmu transcendentalnego pokazuje. 11 W 1. „Widzimy. Trzeba ją przeto połączyć1 z oglądem transcendentalnym. co skończone. lecz chociaż jest realna. Do pewnego stopnia jest to co prawda zgodne z filozofią Schellinga. W filozofii przyrody Schelłing pokazuje. becz pomyślenia tego. „Zasada tożsamości jest absolutną zasadą całego systemu Schellinga. dualizm ciągle pozostaje nierozwiązany. W wykładach tych Hegel dowodzi. jest dla przykładu jasne. tożsamość zostaje zarzucona*"1. staje się też realne. co idealne. który wykrywa wzajemne przenikanie się tego. i wychodzi od zasady tożsamości.nieustannie stajemy wobec niepogodzonycb. co zróżnicowane i określone. całkowicie zgadza się z dokonywaną przez Fichtego eliminacją niepoznawalnej rzeczy samej w sobie. co skończone. podmiotu i przedmiotu. że przesłanką spekulatywnej filozofii jest pierwotna jedność. że intelektualny ogląd nie oznacza dla niego mistycznego oglądania ciemnej i nieprzeniknionej przepaści. czy — w języku refleksji — identyczność podmiotu i przedmiotu. 10 W i. w której będzie jakby narzędziem poznawania przez Absolut. ale istnieje także poważna różnica. że Schelłing wychodzi od idei Absolutu jako tożsamości podmiotowości i przedrniotowości i idea ta pozostaje jako przewodnia we wszystkich częściach systemu. co skończone. „zasada ta nie staje się zasadą systemu. 12 "Tamte. o której nic już więcej nie można powiedzieć: jest on całościowym procesem samowyntżania się czy samomanifestacji w tym. Z lej przyczyny flegel okazuje gorącą sympatię dla podjętej przez Fichtego próby zaradzenia temu stanowi rzeczy. 122. a czyniąc tak stwierdzamy. że chodzi o filozoficzne idee Schellinga z. co nieskończone. dlatego filozoficzna refleksja jest w ten sposób sama transcendentalnym oglądem. jest również bez reszty ' W I. co skończone. jest rzeczą naturalną. Refleksja zostaje wtedy podniesiona na poziom rozumu (Ver-nitnft) i otrzymujemy speknlafywną. idei i bytu. jako samoświadomość w ludzkim umyśle i poprzez niego. i tego. idealna. Jednakże w pracach o systemach Fichtego i Schellinga widoczne są ślady odchodzenia biegła od tego ostatniego. że Hegel nie pokazuje wyraźnie miejsc. . miejsca. którą podaje się za Absolut. Otóż w systemie Kanta — jak widzi go Hegel . Nie zostaje co prawda wymienione nazwisko Schellinga. Ilegel mówi o monotonii formalizmu i abstrakcyjnej ogólności. co idealne. Choć jednak Fichte widzi. W praktycznej dedukcji stajemy co prawda wobec rzeczywistego świata. jednakże to. ani przez redukowanie nieskończoności do wielości skończonych szczegółowości jako takich. Ponieważ jednak zamierzeniem pracy jest przedstawienie wyższości systemu Schellinga nad systemem Fichtego. a nie on sam.

jego znaczenie. czy też "wyraża się w niej. I. ale w ideologicznym procesie to właśnie ielos. w którym znikają wszystkie odróżnienia. F. B. 24. Można w rzeczy samej powiedzieć o Absolucie. To prawda.tej jedynej wiedzy. co realne.I. '' W II. Przyroda jest koniecznym warunkiem wstępnym ludzkiej świadomości w ogóle: stanowa ona sferę tego. że przyroda jest nierealna lub że jest jedynie ideą w sensie subiektywistycznym. w której. jednakże i jedna.dobrze zdaje sobie sprawę. jest nieskończonym. Ale byłoby dużym błędem przyjmować. iź używa języka religijnego. iż jesteśmy skazani na spinozyzm. 4. Adam Lancinian. przel. nie wynika w sposób konieczny. że Absolut jest duchem. wszystkie krowy są czarne. ale Absolut jest całościowością. a „prawda jest całością"'". Mówiąc. " W II. 16 W II. podczas gdy dla Hegla Absolut nie jest niezgłębioną rzeczywistością. Absolut . s.GEL CI) 151 spekulatywny sposób rozważania"1"1. „że jest on w istocie [locscntlich] rezultatem'* "I Kiedy bowiem na cały proces spojrzeć jako na samorozwijanie '' W 11. że ujmuje Absolut jako osobowe Bóstwo w sensie teistycznym. całością rzeczywistości. W przypadku R-nomenohigii ducha cyfry po paginacji wydania niemieckiego oznaczaj. A takie oglądanie jest samopoznawaniem się Absolutu. gdzie one istniej:).jest stawaniem się [samego siebie]. W dalszym cpgu będę pomijał odesłania do angielskich przekładów . że cały proces jest Absolutem. rzeczywistością jako całość. któremu nadaje sens. na stwierdzenie. a dokonuje tego w ludzkim duchu i poprzez niego. Znaczy to. które swój punkt końcowy zakłada z góry jako swój własny cel i dla którego koniec jest również początkiem. Ale z faktu. To prawda. czyli cel. to znaczy: powraca jako duch. co jest rzeczywiste tylko dzięki swemu szczegółowemu rozwinięciu \Ausfiibmng\ i doprowadzeniu do końca"1'. iż Absolut jest nieskończoną substancją. ukazuje jego naturę. 25-24. U Hegla nigdy nie występuje problem. że stanowi świat. i druga są momentami w życiu Absolutu. że to właśnie kres czy cel owego procesu odstania. czyli cel. że w absolucie wszystko jest równe. Można to ująć inaczej. że Absolut jest całościowością.przyp. dochodzi do myślenia siebie. a arabska -stronicę wydania polskiego— przvp. W tej sytuacji jest to myśl myśląca siebie. że przedmiotem filozofii jest Absolut. rzeczywistość jak całość. wtedy widać. 79. samorozwijającego się życia Absolutu w przyrodzie i w duchu. W sferze ludzkiej świadomości Absolut powraca do siebie. Absolut jest procesem samorefleksji: rzeczywistość dochodzi do poznania samej siebie. Mówiąc inaczej: rzeczywistość jest ideologicznym procesem. B. 211 W I I . Warszawa 1965.I. To prawda. czyli samoświadomym podmiotem. 28. jest czymś. Widzieliśmy już. samorozświetlającym się. To zaś znaczy tyle. t.I. s. 25.I.przynajmniej dla myślenia pojęciowego .] 18 W !k 24 . stanowi dla Hegla jego najwyższą definicję. W. Jest to kwestia o wielkim znaczeniu dla zrozumienia Hegla. 1 1 . r' Hegel często mówi o Absolucie jako o „Bogu". miejscem. jest właśnie naiwnością pustki poznania" * a To ni-e przez zanurzenie się w mistycznej nocy można poznać Absolut. Fenonieiiologia ducha. jako że fdegel mówi mm o prawdzie i tak też przekłada L-indman. [Polski przekład: G.stopniu również jako podmiot'*'1'. procesem samorozwoju. co idealne. albo inaczej mówiąc: uważanie tego swojego absolutu za noc. uwzględnianych dla wygody czytelnika.W odsyłaczach do i-ciiontcnologii ducha . |W polskim przekładzie zmieniłem na początku rodzaj gramatyczny. „Przeciwstawienie poznaniu rozróżniającemu i wypełnionemu (treścią) — czy też poznaniu poszukującemu i domagającemu się fego wypełnienia . jednakże. Filozofia zajmuje się prawdą. że Bóg jest myślą myślącą siebie21 i że myśl ta stanowi ielos. W przyrodzie Absolut jakby przechodzi w przedniiotowość. jest to samomyśląca się myśl. tłum. sie istoty. 24 . który przyciąga świat jako przyczyna celowa. Filozofia musi przybrać formę systematycznego rozumienia tego procesu ideologicznego. To samo dotyczy innych podobnych odsyłaczy do standardowych angielskich przekładów. Rozpatrywanie jakiejś rzeczy jako istniejącej w Absolucie uznaje się za\ rozpatrywanie jej jako rozpływającej się w niezróżnicowanej. owa całościowość czy całość jest nieskończonym życiem.pustą tożsamością. Hegel zgadza się z Arystotelesem. 26-27. że swym przedmiotem jest on sam. bez której nie może istnieć stera podmiotowości. O ile jednak myśląca siebie myśl "' W I I . że Absolut jest całością rzeczywistości. 14 . W tym jednak kontekście jest ona równoznaczna z Absolutem. stanowi świat. lluni. a całościowość ta jest procesem. czym Absolut rzeczywiście jest. Twierdzenie. a idealny kres rna za przesłankę cały proces. jak to się mówi. 21. która istnieje jakby ponad swoimi określonymi przejawami i poza nimi: Absolut jest saraornanifestowaniem się. gdzie po raz pierwszy zostają wspomniane — będę się natomiast odwoływał do polskich przekładów tam. że Absolut jest . 23 -1. 22 . Hegel w sposób oczywisty powtarza Arystotelesowską definicję Boga.): rzymska — lom. . Filozoficzny rozum zaczyna spoglądać na całe dzieje wszechświata i na cale dzieje człowieka jako na samorozwijanie się Absolutu. „Prawdziwą postacią istnienia prawdy może być tylko jej naukowy system" 'k Kiedy jednak mówimy. która myśli siebie. BailiiOgo. identycznej ze\sobą jedności. co przedmiotowe. Ale uważał. Co więcej.jak tutaj ~ B oznacza angielski przekład tej pracy dokonany przez J. Można go poznać wyłącznie dzięki zrozumieniu określonej treści. lecz w tym samym . że Hegel ma tu na myśli transcendentne Bóstwo. że w swej filozofii przyrody i w swoim systemie idealizmu transcendentalnego Schelling rozpatrywał określone treści i mając je na względzie.1 28. że autor niniejszej książki idzie za tym tłumaczeniem. Kwestię tę można ująć następująco. A filozoficzna refleksja ludzkości jest samowiedzą Absolutu. 22 . urzeczywistnienie wieczystej idei. by prawdę ująć i wyrazić nie (tylko) jako substancję. flegtś. Jak zdarzyło się to już kilkakrotnie w podobnych sytuacjach. „Wedle mojego przekonania — którego słuszność może być wykazana tylko przez przedstawienie całego systemu — cała rzecz sprowadza się do tego. i tego. starał się systematycznie okazać tożsamość tego. podaje dosłownie przypis Coplestona. w którym Absolut. Jeśli wszakże Absolut jest podmiotem. jednakże zdaniem Hegla jest to bardzo nieadekwatne określenie.rzecz jasna .150 POKANTOWSKIK SYSTEMY IOEALISIYCZNE HF. Z lego jednak niekoniecznie wynika.. że historia filozofii jest procesem. że Absolut jest myślą. jest kołem. może się wydawać. co jest przedmiotem? jedyna możliwa odpowiedź brzmi. do którego zdanie Hegla odniósł Copleston . że Absolut jest duchem. z czego . Sprawa ta będzie rozważona później.l.prócz wzmianki o nich lam.

natomiast filozofia ma za zadanie ujawnianie podstawowego procesu ideologicznego. podmiotowości i przedmiotowości. jakby ona była czysto zewnętrznym jego przedstawieniem. Kietly jednak mówimy. Ale jest to tożsamość różnicy. co idealne. którego to ruchu punktem szczytowym jest samopoznawanie się Absolutu. Widzieliśmy. Znaczy to. która w sposób zewnętrzny przejawia się w przyrodzie. Znaczy to. Ale takie użycie jeżyka religijnego nie jest wystarczającym uzasadnieniem dla powyższej konkluzji. jest rzeczą jasną. filozofia przyrody bada Absolut „dla siebie*'. jak może ona być właściwym narzędziem pojmowania czegokolwiek? Czy nie lepiej byłoby powiedzieć wraz z Schellingiem. byłaby całą prawda. W sumie stanowią one kompletną konstrukcję życia Absolutu. Absolut. że bada naturę Absolutu „samego w sobie" — filozofię przyrody i filozofię ducha. dokonaną przez nauki empiryczne czy historię. która obejmuje fazy dające się w nim rozróżnić. iż nie chodzi tu o to. jako jedność. Nie istnieje inna forma. ideologiczny proces czy ruch kosmicznego rozumu w przyrodzie i w sferze ludzkiego ducha. że przejawia się jako to. są taktycznie określone jako myśląca siebie Mysi.152 POKANTOWSRIE SYSTEMY IDEALISTYCZNI- BEGKI. Kiedy się przeto mówi. Może sic ono odnosić do oiiego procesu rzeczywistości. kieciy indziej nzizewinsi poieoern (Bc^riff). Może się ono ounosić do logiczne! idei. System filozofii rozpadnie sie "■ siowo UckW może mieć u i feghi rożne odcienie ztetezenieme. Dla przykładu. która myśli siebie. że musi ona systematycznie ukazywać racjonalną strukturę dynamiczną. a raczej jest poznawaniem przez świat siebie samego. że Absolut jest myślą. Wszelako wydaje się. iż musi być pokazane. jest on tożsamością w zróżnicowaniu tego. w świat materialny. iż dla niego Logos jest rzeczywistością transcendentną. która nie zależy od świata. źle zdefiniowanych pojęć. że istnieje niezależnie od skończoności. tak że w elekcie. stwierdza sic tożsamość tego. przejaw. zakładamy oczywiście. co rzeczywiste. gdzie przejawia się wieczysta idea czy wieczysta istota. jest rozumne — w tvm sensie. który zawarty jest w materiale poznawczym. musielibyśmy je porównywać. A skoro Absolut jest całościowością — filozofia musi być systemem zamkniętym w sobie. że pojęcie A rodzi pojęcie B. Niemniej nie zamierzam tu rozważać tej kontrowersyjnej kwestii. Otóż jeśli zgodnie z przeświadczeniem I legia to. Nie powstawałaby zaś ona dlatego. która stanowi najwyższą kategorię Heglowskiej logiki. eo nieskończone. iż Logos posiada swój własny status Mitologiczny niezależnie od rzeczy. jak możliwe jest skonstruowanie życia Absolutu? A jeśli działa ona za pomocą niejasnych. Byłaby faktycznie samopo-znawaniem się Absolutu w ludzkim umyśle i za jego pośrednictwem. czym z istoty jest. Albo leź może się odnosić więc na trzy główne części: logikę — która jest dla I legia metafizyką w tym sensie. a który materiałowi temu nadaje metafizyczny sens. że Absolut przekracza myślenie Doieeiowe? . że przyroda i sfera ludzkiego ducha stanowią obszar. że rzeczywistość jest koniecznym procesem. byłaby doskonała refleksją pojęciową nad życiem Absolutu. tożsamość. A skoro życie Absolutu jest koniecznym procesem samourzeczywistniania się. i tego. co realne. aby zobaczyć. i tego. ale jednocześnie dostrzega różnice między fazami swego życia. Rzecz jasna. natychmiast pojawia się trudność. iż Absolut jest zarówno alfą. co skończone. poprzez który urzeczywistnia sie nieskończony rozum. Poznaje siebie jako jedność w różnicy. Znaczy to. że zadaniem filozofii jest konstruowanie życia Absolutu. która się urzeczywistnia. czyli całość. Kiedy zaś Ilegel używa języka religii — a robi to często — i o logicznej idei mówi jako o Bogu samym w sobie. świat. czy o myślącej siebie myśli. że filozofia musi ukazywać życie Absolutu w pojęciowej formie. myśląca siebie myśl — to można powiedzieć. Jest to wszelako cel iminanentnie zawarty w tym procesie. nieuchronnie zmierza do wywołania wrażenia. w której mogłaby je przedstawić. rozumianego pko urzeczywistnienie idei. Na razie można pozostawić bez rozstrzygnięcia pytanie. Istnienie takiej wiedzy zakłada się. zaś filozofia ducha bada Absolut „w sobie i dla siebie''. W duchu (w sferze ludzkiego ducha) Logos powraca cło siebie w rym sensie. W przyrodzie Logos jakby przechodzi w przedmtotowość. co rozumne. z których każda zajmuje sie Absolutem. a obszarem jej urzeczywistniania. w sumie filozoficzną konstrukcje życia Absolutu. Wystarczy to. o tyle myśląca siebie myśl Hegla nie jest rzeczywistością transcendentna. Jednego i Wielości. jest rzeczywiste. Tak więc przy zachowaniu Heglowskich zasad nie powstawałaby tu kwestia porównywania absolutnej filozofii z Absolutem. że istnieje. Duch dostrzega siebie w przyrodzie: widzi w niej przedmiotowy przejaw Absolutu. ukazując w ten sposób fakt. że Absolut jest tożsamością w zróżnicowaniu. byłaby samozapośreciniczeniern się całości. Widzieliśmy. ( 1 ) 153 Arystotelesa jest — by tuk rzec — ukonstytuowaną już świadomością. iż można przeprowadzić rozróżnienie między ideą czy istotą. jeśli więc filozofia działa za pomocą jasno określonych pojęć. który jest koniecznym warunkiem jego własnego istnienia. Innymi słowy: Absolut poznaje siebie jako całościowość. Trzy te części tworzą. przyrody i ducha. można zasadnie powiedzieć. jako cały proces własnego stawania się. że pojęcia nieskończoności i skończoności — podobnie jak jedności i wielości — wzajemnie się wykluczają. Cały proces rzeczywistości jest ideologicznym ruchem zmierzającym ku urzeczywistnieniu myśli. Kiedy mówimy o wieczystej idei „przejawiającej się" w przyrodzie i w duchu. że absolutna filozofia byłaby wiedzą Absolutu o nim samym. w tym sensie myśl ta stanowi lelos czy cel świata. że filozofia musi systematycznie przedstawić samourzeczywistnia-nie się nieskończonego rozumu w skortezoności i poprzez skończoność. Tak więc życie Absolutu obejmuje trzy główne fazy: logicznej idei (czyli pojęcia bądź koncepcji) n. Filozofia rzeczywiście adekwatna byłaby całkowitym systemem prawdy. że odnotowaliśmy trzy główne części filozofii. W tym rozumieniu można powiedzieć — jak to czyni flege-l — że Absolut jest w istocie wynikiem końcowym. jak i omegą. to znaczy. nie zaś pusta niezróżnicowana. która myśli siebie. czy łilozofia zgadza się z opisywaną przez siebie rzeczywistością. Logika bada Absolut „w sobie". że życie to filozofia musi ukazywać w formie pojęciowej. Można to ująć tak. by filozofia próbowała wykonać raz jeszcze — czy wykonać lepiej — pracę. Otrzymujemy wtedy obraz wieczystej idei — czy Logosu — która przejawia się w przyrodzie i w duchu. który jest jego antytezą. a to. owa konieczność musi się odzwierciedlić w systemie filozoficznym.

filozofia jest rozsądkiem. jak dane pojęcie ciąży ku temu. spostrzega. że rozsądek jest niewłaściwym narzędziem do budowania spekulatywnei filozofii. Ale "wnioskiem. a wtedy zobaczy. lecz to. nie iest nieskończone. . Tak więc w spekulafywnej filozofii umysł musi się wznosić z poziomu rozsądku w węższym sensie na poziom dialektycznego myślenia. to 155 Takie użycie słowa „sprzeczność" doprowadziło niektórych krytyków Hegla do oskarżenia go o to. lub jak to przeciwieństwo przyzywa. jak traci ono swe ścisłe zamknięcie w sobie i jak pojawia się w pojęciu skończonosci. jest tożsama ze sobą i neguje wszystkie inne rzeczy. w którym jeden moment . Jeśli coś jest skończone. Co więcej. zobaczy absurdalny czy „antynomiczny"' charakter rzeczywistości. Znowu w potocznym myśleniu i w praktycznym żuciu dana rzecz jest różna oci wszystkich innych rzeczy. sięgającej myśli dialektycznej. ogromna częsc pracy naukowej . Podobnie. że Ilegel nie zamierza przeczyć temu. jeżeli termin „rozsądek" brać w szerokim sensie.wmyślić w pojęcie nieskończoności. Dla przykładu. 'Ten bowiem ustanawia i utrwala gotowe. Kiedy jednak rzeczywiście staramy się wmyślić w nie.na przykład matematyka . wtedy widzimy absurdalność pojęcia całkowicie odizolowanej rzeczy i zmuszeni jesteśmy zanegować pierwotną negację.cecha charakterystyczna filozofii-■'. Skoro dla rozsądku pojęcia A i B są nieodwołalnie przeciwne. które ustanawia. zaś B w A. że sprzeczne pojęcia czy zdania mogą występować razem. Jak długo nie potrzebujemy zastanawiać się. iż neguje on logiczną zasatlę niesprzeczności twierdząc. Oczywiście. zaś dla głębi. przedstawienie takie ma swój praktyczny użytek. bv przejść w swe przeciwieństwo. nie jest skończone.by tak rzec . tożsamości w zróżnicowaniu. co to rzeczywiście znaczy. jeśli jednak brać go w węższym sensie słowa Yenland. statyczne pojęcia tego typu. jeśli umysł rzeczywiście stara się . który jest — czy powinien oyc . Nie może się wtedy zadowolić poziomem rozsądku. co pozorne.czy faza . które pokonuje sztywność pojęć rozsądku i konkretne pojęcie ujmuje jako rodzące swe przeciwstawieństwo czy też w to przeciwstawieństwo przechodzące.opiera się na Yersiand Rzecz jednak ma sio inaczej. że różnica ta faktycznie pojawia się na poziomie rozsądku (Ycrsimid). Odpierając ten Ycminijt por. Musi wniknąć głębiej ku pojęciom. która w żaden sposób nie ukazuje się ani się nie przejawia. przypis następny i mój przypis na s. ~>0.■jg4 POKANTOWSK1K SYSTKMY IDKAUSTYCZNl: Ilegeł uważa. iż filozofia jest niemożliwa.w sposób konieczny przechodzi w moment inny. jeśli jest nieskończone. Skorzvstajmy z użytego już przykładu: dla rozsądku pojęcia skończonosci i nieskończoności sa nieodwołalnie przeciwstawne. a tvm. A przechodzi w B. że sam nie potrafi przezwyciężyć przeciwstawień. gclv umysł usiłuje uchwycić życie Absolutu. Jest oczywiste. Przykładem może być tu przeciwieństwo między twn ca) rzeczywiste. które sa kategoriami rzeczywistości. który jest dla I łegla poziomem powierzchownym. Dla celów praktycznych jest często ważne. który należy z tego wyciągnąć. iż w ludzkim życiu są pożytki z rozsądku w sensie umysłu działającego jako Ycrsiand. by zachować wyraźnie nakreślone granice pojęć j przeciwstawieństw. Tylko w ten sposób może mieć ono nadzieję na uchwycenie życia APsolutu. jest nie to. jeśli umysł rzeczywiście wmyśli się w pojecie rzeczywistości przeciwstawionej pozorowi. wtedy umysł działający w przedstawiony powyżej sposób nie może wwwarznć rozsądku (w szerszym sensie).

gdybyśmy abstrakcyjnie mówili o myśleniu dialektycznym. A jednocześnie najbardziej pobieżne przejrzenie systemu Hegla pokazuje. ale nie byłoby sensowne. tak zwane sprzeczności Hegla często są o wiele bardziej przeciwieństwami niż sprzecznościami. w którym Hegel używa tego terminu. iż stanowią one istotne i komplementarne momenty wyższej jedności. że Hegel nie podzielał gotowości Fichtego. by twierdzić. czy też ma taki Dyć w zamierzeniu. jest wprowadzenie dynamicznej interpretacji tej zasady. 2 ko*ei można jednak powiedzieć. która jest zupełnie odizolowana. a jednostronność każdej z nich przezwyciężana jest w syntezie. to przecież nie jako stojące w relacji wzajemnego wykluczania się. zamiast najpierw zbadać. A więc proste stwierdzenie. podczas gdy pojęcie niebytu przechodzi w pojęcie bytu. Tak więc mamy powiedziane o pojęciu bytu. w miejsce interpretacji statycznej. które syntetyzuje byt i niebyt. jak uwaga jego koncentruje się na triadach. upiera się on przy ich realności. w której sprzeczność zostaje przezwyciężona. w jakim sensie Hegel rzeczywiście rozumie termin „sprzeczność". czy też nie. Ta dialektyczna oscylacja rodzi pojęcie stawania się. niezależnie od tego. daje nader nieadekwatny obraz sytuacji. Rozum nie może utrzymać idei rzeczy skończonej.156 zarzut. Ale jak zobaczymy w następnym rozdziale w paragrafie poświęconym logice Hegla. Słowo „synteza" odnosiliśmy do występującego w postępowaniu dialektycznym momentu tożsamości w zróżnicowaniu. oddzielona od istotnych dla niej relacji. iż nie ma jednego ścisłego i niezmiennego znaczenia. byłaby niemożliwa i „sprzeczna". iż jedno przeciwieństwo domaga się drugiego. ale funkcjonuje jako zasada ruchu. Przeciwnie. Albo też stwierdzenie. są jedynie pozorne. Od czasu do czasu napotykamy istotnie werbalną sprzeczność. każda zaś z tych faz dzieli się dalej i dalej na triady. Ponadto cały system jest koniecznym rozwinięciem. często wskazywano na to. a niezależnie od prawdziwości czy fałszywości tej idei nie prowadzi ona do negacji zasady niesprzeczności. Tym. kiedy buduje swoją dialektyczną filozofię. „antyteza". w syntezach zaś tak zwane pojęcia sprzeczne dalej są zachowane. Tak czy inaczej. „synteza" są charakterystyczne bardziej dla Fichtego niż dla Hegla. Znaczy to. co Hegel czyni. I godny uwagi rezultat takiego badania pokazuje. przyroda i duch. że filozoficznej refleksji każdy szczebel odsłania się . że rodzi ono pojęcie niebytu i przechodzi w nie. że Hegel neguje zasadę niesprzeczności. gdyż zostaje pokazane. Rozważania takie można by przedłużać. Tak więc istnieją trzy główne fazy konstruowania życia Absolutu: logiczna idea. W myśleniu dialektycznym zasada ta funkcjonuje. że każda rzecz jest sprzeczna. Ale w gruncie rzeczy terminy „teza". że u Hegla właśnie niemożliwość zadowolenia się przez umysł jawna sprzecznością zmusza go do kroczenia ku syntezie. łatwo jest zrozumieć sens tego dialektycznego widowiska. która jest charakterystyczna dla poziomu rozsądku. że sprzeczności.G zgadza się z wypowiedziami Hegla. że choć pojęcia te zostają zachowane. iż rzecz w całkowitej izolacji. znaczy czasami tyle. Zasadniczą ideą jest. któiy używa ich rzadko. To w tym sensie sprzeczność zostaje rozwiązana. Odpowiedź taka narażona jest jednak na zarzut. czy ktoś POKANTOWSK! K SYSTEMY IDKALISTYCZNE HF. Także i tutaj nie występuje negowanie zasady niesprzeczności. Kiedy indziej pojęcia nazywane sprzecznymi czy przeciwstawnymi mogą być po prostu pojęciami komplementarnymi: jednostronna abstrakcja wywołuje inną jednostronną abstrakcję. które powstają w trakcie myślenia dialektycznego.

jest rzeczy wiste. ten zaś jest myślącą siebie myślą. Gdyby tak było. A łatwo zrozumieć. Można by sądzić. jak tego domaga się Hegek Ale Hegel w sposób oczywisty podchodzi do filozofii z pewnymi zasadniczymi przeświadczeniami: że to. Można jednak twierdzić. To racja. jest rozumne. który zgodnie z założeniami Hegla powinien mu być właściwy. by filozofia była koniecznym systemem dedukcyjnym. wzorcem. Choć jednak jest faktem. że prawdziwość tych przeświadczeń jest wykazana w systemie. Ustalenie najlepszego sposobu będzie raczej kwestią refleksji i namysłu niż ścisłej dedukcji. a często są inspirujące. by była ona tego typu systemem dedukcyjnym. jako że jego interpretacje ogromnej ilości danych mogą czasami być pouczające. nawet jeśli się z nimi nie zgadzać.. że rzeczywistość jest samoprzejawianiem się nieskończonego rozumu. iż z wewnętrzną koniecznością domaga się szczebla następnego. a to. prędzej należałaby ona do sfery rozsądku niż rozumu. A jedno cześnie cały dialektyczny ruch systemu Heglowskiego powinien — przynaj mniej w teorii — narzucać się umysłowi na mocy swej wewnętrznej konieczno ści. chociaż ujaw nia teleologiczny wzorzec. iż filozofia jest — czy powinna być . co rzeczywiste. nie wynika stąd — rzecz jasna — iż rozwojowi temu zawsze przysługuje ten charakter konieczności. Filozofia nie może dostarczyć empirycznego materiału. dla których na osobach. Przynajmniej zatem w teorii jest tak. niemniej trzeba to oczywiście zaakceptować jako fakt. z których żaden nie jest absolutnie konieczny.w taki sposób. który mogłaby opracować maszyna. jest zaś jasne. że tak nie jest. staje w obliczu wielości danych historycznych. co rozumne. że zajmowanie się przez Hegla rozwojem modelu triad jest czymś zbędnym i prowadzi czasami do bardzo skutecznych wyników. niepodzielających wstępnych przeświadczeń Hegla -. że kiedy Hegel twierdzi. które czerpie z odpowiednich źródeł. jest oczywiste. nie chodzi mu w rzeczywistości o to. wewnętrzna konieczność dialektycznego rozwoju wymusza na umyśle kroczenie nie tylko do ostatniej kategorii „Logiki". Filozofia zajmuje się życiem absolutnego Ducha i aprioiyczna deduk cja nie wystarcza do wykrycia rozwoju tego Ducha w — powiedzmy — ludzkiej historii. co można nazwać . lecz także do ostatniej fazy filozofii ducha. W przeciwnym wypadku system nie mógłby uzasadniać sam siebie. a następnie interpretuje w zgodzie z dialektycznym. A zarazem choćby nawet nieustanne przestrzeganie tego samego zewnętrznego wzorca — a mianowicie układu triadycznego —przyczyniało się do zaciemniania leżących u podstaw zawiłości. przejścia między szczeblami jego dialektyki wcale nie mają zawsze charakteru logicz nego. że Hegel rozwija swój system według tego wzorca. która urzeczywistnia się w procesie dziejowym. iż Hegel twierdzi. że możliwe są różne sposoby grupowania i interpretowania danych.koniecznym systemem dedukcyjnym. który urzeczywistnia się w tym materiale. że na nich właśnie system ten opiera się w rzeczywistości i że to jest jedna z głównych przyczyn.albo przynajmniej niezbyt życzliwie do nich usposobionych — niewielkie wrażenie wywiera to. Ze stów tych nie wynika w sposób nieuchronny potępienie praktyki Hegla. Kiedy bowiem Hegel zajmuje się — na przykład —życiem ciucha w sztuce czy w religii. który jest sugerowany przez wymóg. iż kiedy wyjdziemy od pierwszej kategorii „Logiki".

a fenomenologia jest nauką o tak rozumianej świadomości. Nie każdy szczebel świadomości jest uczestnictwem w Boskiej samoświadomości. które czyniłoby ją rzeczą łatwą i przyjemną. nawet przy największym puszczeniu wodzy wyobraźni nie można określić Fenomenologii jako wprowadzenia do filozofii. czego przykładem jest świadomość religijna. bardziej teistyczny. która zawarta jest w dialektycznym rozwinięciu jego systemie i spojrzeć na jego filozofię po prostu jaka:. a nieskończony rozum czy duch poznaje siebie w skończonym duchu czy umyśle i ooorzez niego. pokazując. iż jest ona. filozofia. Rozumieli więc.. wtedy zajmujemy się psychologią. Fenomenologia dzieli się na trzy główne części. A jednak o żadnym poznaniu Absolutu.59 empirycznym potwierdzeniem jego ogólnego schematu metafizycznego. nie można powiedzieć. ale w obecnym kontekście zajmujemy sie tylko filozofia. że przedstawia on najwyższe stadium. Ale postępowanie takie — aczkolwiek wiciu ludziom może się wydawać niezwykle rozsądne . jest to dzieło głębokie. aż osiągnięty zostaje poziom wiedzy absolutnej. jak niższe szczeble podporządkowywane są wyższym jako bardziej adekwatnym punktom widzenia. iż myślał. Jeśli umysł i jego działalność rozpatrujemy same w sobie. na jakich drogach musielibyśmy interpretować różne aspekty rzeczywistości. którego wymaga system Hegla. i próbować znaleźć kryteria rozsądzenia miedzy nimi.158 P O K A N T O W S K fK SY ST K . która dokonuje refleksji nad fenomenologią swych narodzin. skończony umysł musi wznieść się na poziom. Właśnie ludzkie poznawanie Absolutu jest poznaniem przez Absolut siebie samego. które uzyskuje skończony umysł. tium.nie zgatlza się z tym. Taka postawa krytyczna zostałaby faktycznie podważona.) na jeden ze sposobów zaspokojenia umysłowego pędu do tego. co jest myślane przez skończony umysł. któiy później jest rozważany przez Hegla bardziej szczegółowo. nienaukowej świadomości. jedno i drugie zachodzi tu na siebie. W samym systemie jest miejsce na fenomenologię świadomości. a Fenomenologia zawiera zarys części materiału. Można jednak poważnie wątpić. która zaspokaja wymogi rozumu. Hegel rozpoczyna od naturalnej. a następnie kreśli jej dialektyczny rozwój. by pojęciowo owładnąć całym bogactwem empirycznych danych oraz by zinterpretować całość świata i ludzki względem niego stosunek. ffiói przypis 50 w ro/zfzkiie X ~ przyp. I nawet jeśli w jakimś sensie dzieło to wprowadza punkt widzenia. Niektórzy autorzy interpretowali Hcgla na sposób mniej lub -' Nie chc ę przez to twierdzić że dla Hegb jedynym sposobem uclrwytywania Absolutu jesi sztuka i religia. który Hegel nazywa wiedzą absolutną. od najniższych po najwyższe. ale według Heglowskiej interpretacji historii filozofii istotne elementy ich sposobu uchwycenia rzeczywistości zostały podjęte i zachowane w całościowym dialektycznym ruchu filozofii poprzez wioki. czy da się to zrobić bez nadawania słowu „rozum" znaczenia. Fazę drugą stanowi srtmowiedza czy samoświadomość'" (Selbsibeiousslsein). Nawet gdvby nie sądził. że pojmuje Boga jako całkowicie przejrzystego dla siebie zupełnie niezależnie od człowieka. ale oczywiście nie jest ograniczone do żadnego konkretnego umysłu czy ich grupy M ń. że ludzki umysł staje się uczestnikiem samowiedzy Absolutu. jak bowiem widzieliśmy. Ale nie o wszystkim. Wydaje się im bowiem. gdyby system rzeczywiście pokazywał. że jako całość ma ona pewna określoną naturę.) identyczne z wiedzą Absolutu o sobie samym. Może sio wydawać. że ludzka wiedza o Absolucie i wiedza Absolutu o sobie samym to dwa aspekty tej samej rzeczywistości. Mówiąc przykładowo. że jego interpretacją materiału rządzi przyjęty z góry schemat i że nawet jeżeli system ten jest godnym podziwu intelektualnym lotir dc lorce. Można przeto powietlzieć. Można by go wredy porównywać z innymi interpretacjami czy wizjami świata. Tutaj Flegel ma wiele Por. które z góry przesądzałoby całą kwestię. Kiedy jednak umysł rozważamy jako z istoty odniesiony do przedmiotu — zewnętrznego bądź wewnętrznego — wtedy zajmujemy się świadomością. bez odniesienia do przedmiotu. którą można określić jako historie świadomości. a często niesłychanie trudne do zrozumienia. która przeciwstawia się podmiotowi. Trzeba jednakże pamiętać o Heglowskiej wizji Absolutu jako tożsamości w zróżnicowaniu. to co najwyżej pokazuje jedynie. Chodzi o to. Wtedy możliwe jest prześledzenie kolejnych szczebli świadomości. jak sam Hegel oceniał swą filozofię. Ta bowiem wykracza poza każtły skończony umysł czy poza każdą wielość skończonych umysłów. Według mojej interpretacji Hegel sądzi jednak. Można powiedzieć. iż stanowi moment w rozwoju samowiedzy nieskończonego Absolutu. by możliwe było tak rozumiane wprowadzenie do filozofii. że skończony umysł wznosi się do uczestnictwa w Boskiej samowiedzy. że systematycznie śledzi ona rozwój świadomości aż do poziomie który można nazwać właściwą świadomością filozoficzną. jakie osiągnęła dotąd rozwijająca się wiedza Absolutu o sobie. I to właśnie ów rozwijający się ruch jest rozwijającym się poznawaniem przez Absolut siebie samego. to nie każda idea i nie każda myśl ludzkiego umysłu może być uznana za moment samowiedzy Absolutu. Dla tej właśnie fazy Hegel rezerwuje nazwę „świadomość" (Beicusslsein). Z pewnością jednak nie jest to wprowadzenie do filozofii w sensie zewnętrznego przygotowania tlo filozofowania. Pierwszą z tych jest świadomość przedmiotu jako zmysłowej rzeczy. to nie ulega wątpliwości. dzieło to samo jest znakomitym przykładem nieprzerwanej refleksji filozoficznej. Isinieie również . Przeciwnie. że jest to filozoficzna świadomość. Niemniej. W pewnym sensie można uważać Fenomenologie za wprowadzenie do filozofii. można powiedzieć. Hegel nie wierzył. nawet przy tej interpretacji ciągle można mówić. Można zanewne zlekceważyć czy pominąć Heglowska teorię konieczności. odpowiednio do trzech głównych faz świadomości. gdybyśmy już przystali na to. że Heglowska interpretacja procesu rzeczywistości jest jedyną. Tak czy inaczej. Nieskończoność istnieje w skończoności i poprzez nią. Aby dostąpić tego uczestnictwa. które są zakrojone na wielką skalę. I tego właśnie dokonuje Hegel w Fenomenologii ciuchci.M Y 1D K A U ST Y C Z S C E 1. że jest to koncepcja nad wyraz dziwaczna. Platon i Arystoteles nie żyją. że przedstawiony przezeń system filozofii jest ostateczną formą całej prawdy. Nie istnieje ono niezależnie od wszystkich skończonych umysłów. I na koniec. choć człowiek może partycypować w owej samowiedzy.

Tak oto poprzez różne szczeble umysł dochodzi do poziomu poznania naukowego. Umysł spostrzega w końcu. spełniając wolę pana. Trzecia faza jest fazą rozumu ( Ver)iunft). W ten sposób . która została przywołana dla wyjaśnienia zjawisk zmysłowych. co poznajemy. W ten sposób spycha siebie na poziom podludzkl. iż umysł musi przejść do następnego szczebla. jest wspieranie własnego istnienia jako jaźni w obliczu innej jaźni. Można je też rozważać w nawiązaniu do historii. jedno Ja pragnie znieść lub unicestwić drugie ja. Nie trzeba dodawać. starając się uczynić go sługą swego zadowolenia. jak i nieożywionymi. by tak rzec. które dla wyjaśnienia zjawisk zmysłowych przywołuje byty ponadzjawiskowe. co nazywa pewnością. a później poddawać ją analizie.dowodzi Hegel — pokazuje. „tutaj". by stać się prawdziwą wiedzą. która przekształca materialne rzeczy. i staje się samoświadomością (samowiedzą). co naiwnej świadomości wydaje się form. dla którego przedmiotem jest rzecz pojęta jako centrum różnych własności i jakości. Ale nie dostarcza ona takiej wiedzy. Hegel. że jest to forma poznania szczególnie pusta i abstrakcyjna.) poznania nie tylko najpewniejszą i najbardziej podstawowa. Panem jest ten. nie uznając swej własnej wolności. że istnienie innej jaźni jest warunkiem samoświadomości. Ale dosłowne zniszczenie zaprzepaściłoby własny zamiar ja. jeśli to ująć inaczej: rozum jest syntezą Drzedmiotowośei i podmiotowości. czym jest to. żeśmy się z nim bezpośrednio zapoznali. że jak długo pozostajemy na poziomie jedynie zmysłów. Hegel rozpoczyna od samoświadomości w formie pożądania (Begierde). Analiza . że narzuca się on innemu jako uznana przezeń wartość. Efektem tej analizy jest stwierdzenie. by w jakikolwiek zadowalający sposób pogodzić elementy jedności i wielości. gdy jazlri uznaje swoją i cudza podmiotowość. widzimy. Widać wyraźnie. że przez zmysłowe uczucie bezpośrednio zapoznaje się z konkretną rzeczą. ale i najbogatszą. rzeprowaciził Hegel. Z jednej strony. a nawet pochłonąć. Odnotowaliśmy już. kiedy staramy się opisać konkretne" przedmiot. jest urojonym roszczeniem. jednakże analiza tego szczebla świadomości pokaźnie. na drodze. Rozwinięta samoświadomość może się pojawić jedynie wtedy. komu udało się uzyskać akceptację przez. Generalną zasadą postępowania 1 legia jest najpierw przedstawić spontaniczną postawę świadomości na danym szczeblu. czego początkowo się domaga i co jest konieczne dla rozwoju samoświadomości. jakiej według niego umysł poszukuje. mozoll: Z oczywistych przyczyn pewne wątki myślowe głębokiej analizy relacji pan-niewolnik. W ten sposób powstaje stosunek pana i niewolnika. kto swe własne prawdziwe ja widzi w innym. „teraz" oraz wspomagając je może wymownymi gestami.: od bezkrytycznego ujmowania przez zmysły poszczególnych przedmiotów. Kiedy jednak staramy się powiedzieć. Ale interesuje go przede wszystkim epistemologia. tlegel rozpoczyna od tego. przyszpilić przedmiot. Dla przykładu. A tę postawę można oczywiście ukazać zarówno w związku z rzeczami ożywionymi. niezależnie od tego jak bardzo byśmy chcieli i próbowali to zrobić.dowodzi Hegel — nie można w istocie nadać znaczenia naprawdę szczegółowego. Musi ona przeto przvjać formę świadomości prawdziwie społecznej. nie zamierza przeczyć temu. o którym twierdzimy. oczywiście. Z drugiej strony. A musi się zmienić z racji zawartych w niej sprzeczności. że idea praw przyrodniczych ma do spełnienia użyteczną funkcję na właściwym szczeblu. . że świadomość. Niewolnikiem jest ten. znalazły uznanie w oczach Karola Marksa. nie mogą mianowicie wyjaśnić zjawisk zmysłowych.świadomość powraca do samej siebie jako rzeczywistości. czyli nieobserwowalne. jako że u Hegla Istotna dla samoświadomości jest obecność Innego. że pojęcie relacji pan-niewolnik ma dwa aspekty. jest wytworem samego rozsądku. niemożliwe jest. A Heglowskie studium kolejnych szczebli stanowi jedną z najbardziej interesujących i inspirujących części Feł i o ni en o log ii. W ten sposób kształtuje siebie i wznosi się na poziom prawdziwej egzystencji27. że cała dziedzina ponadzjawiskowa. by podmiotowość ta została uznana przez drugie ja. Jaźń ciągle jeszcze zajmuje się zewnętrznym przedmiotem. przyswoić go sobie. który rozumiany jest jako postawa bardziej właściwa czy bardziej właściwy punkt widzenia. Jednakże prawa przyrody są sposobami podporządkowania i opisywania zjawisk. traktując to jako środek do triumfalnego stwierdzenia własnej podmiotowości. Ale paradoksalnie pierwotna sytuacja się zmienia. bardzo dobrze zdaje on sobie sprawę z tego. który pokazany zostaje jako dokonująca się na -wyższym poziomie synteza czy jedność faz poprzednich. od owego szczebla musi przejść na szczebel postrzeżenia. dla której zostały przywołane. Wyciąga stąd wniosek. umysł widzi zjawiska zmysłowe jako przejawy ukiytyeh sił. że jaźń podporządkowuje sobie przedmiot. równie dobrze dających się odnieść do innych rzeczy. Ale.160 POKANTOWSKIE SYSTEMY IDEALISTYCZNE BEOEL ( 161 do powiedzenia o świadomości społecznej. innego w tym sensie. to znaczy. Nawet takim słowom jak „to*'. Chce pokazać. I. Ale załamuje się ona. Ale w chwilę później te same słowa stosują się do innego przedmiotu. iż możemy go opisać wyłącznie w ogólnych terminach. ale cechą charakterystyczną postawy pożądania jest to. Ale dwa te aspekty wcale nie są ze sobą niezgodne. bowiem świadomość własnej podmiotowości wymaga jako swego warunku. Można je uważać za etap w abstrakcyjno-dialektycznym rozwoju świadomości. że każdy z trzech głównych działów dzieła ma swe wewnętrzne poddziały. które są postulowane przez obecny obraz przedmiotu. nie może się zatrzymać w tym miejscu. bowiem same ludzkie dzieje odsłaniają rozwói ducha. Można — oczywiście — starać się. czyli świadomość! typu „myy co jest rozpoznaniem na poziomie samoświadomości tożsamości w zróżnicowaniu. ale zjawisk tych nie tłumaczą. by być poznaniem par cxcelleiice. że roszczenie „zmysłowej pewności" do tego. postawionego wobec innego ja. istniejącej pod zasłoną zjawisk. Ale w dialektycznej ewolucji tej fezy świadomości rozwiniętej samoświadomości nie osiąga się natychmiast. kiedy jaźń staje naprzeciw innej jaźni. niewolnik uprzedmiotawia siebie przez pracę. która zmierza do tego. zmysłowa. rzecz jasna. używając takich stów jak „to". zamiast tego więc przechodzi cio irlei praw. że Ilegel jedynie zwraca uwagę na pewną cechę języka. Ale pierwszą spontaniczną reakcją Ja. że mówi coś o jeżyku. Ktoś mógłby chcieć powiedzieć. Naiwna świadomość czuje się pewna. Nie mogą przeto wypełnić funkcji. jak twierdzi Hegel.

wyobcowana. a uznanie owo jest uprzytomnieniem sobie — przynajmniej lH Gwoli ścisłości chciałbym zauważyć. W rozwiniętej świadomości religijnej podmiot widzi przyrodę jako twór i samoprzejawianie się Boga. nieskończony duch. gdy od relacji pan-niewolnik w jej pierwotnej formie Hegel przechodzi do postawy czy stanu świadomości. która nie została owocnie przezwyciężona ani przez świadomość stoicką. co należy zanegować. Ałe świadomość sceptyczna zawiera w sobie ukryta sprzeczność. a mianowicie nazwę świadomości stoickiej. to jedynie w tej mierze. W idei żywego zjednoczenia z Bogiem przezwyciężony zostaje podział. spajając ją razem. Ta religijna wizja rzeczywistości jest prawdziwa. podczas gdy niewolnik rozpoznawał je tylko w panu. zawarte w stosunku niewolnictwa.. a zatem obu pierwszych faz. Wyższy i bardziej jawny wyraz znajduje ono w dojrzałej świadomości religijnej. Na rym szczeblu powraca w innej formie relacja pana i niewolnika. by nieszczęśliwą czy podzielore) świadomość wiązać — w sposób poniekąd dyskusyjny — z katolicyzmem średniowiecznym. co Hegel nazywa „świadomością nieszczęśliwą" idas niigliickliche Bewussiseirij która jest świadomością podzieloną. który występuje w nieszczęśliwej czy podzielonej świadomości. ani przez świadomość sceptyczną. niejawnie — że to. dla której jedna rozumna wola wyraża się poprzez wielość konkretnych zadań moralnych w ramach społecznego porządku. Natomiast w świadomości.. potlczas gdy na najwyższym szczeblu . nazwanej nieszczęśliwa. kiedy skończony podmiot wznosi się do powszechnej samoświadomości. Prawdziwe Ja nie jest już pojmowane jako ideał. ujmowany dokładnie jako taki. wewnętrznej samowystarczalności. We właściwej relacji pan-niewolnik elementy prawdziwej samoświadomości. nie zaś w sobie. że zarówno pan (którego przykładem jest Marek Aureliusz).że skończony podmiot. fazę rozumu. iż pierwsze jest w pewnym sensie ja fałszywym. która jest charakterystyczna dla życia ducha. a szczególnie z jego ideałami ascetycznymi. Na tym szczeblu samoświadomość nie przyjmuje już formy jednostronnego uświadamiania sobie siebie jako indywidualnego przedmiotu zagrożonego przez inne samoświadome istoty i pozostającego z nimi w konflikcie. łatwo przekształca się w świadomość sceptyczną. dum.oczywiście . przyrodę rozumie jako konieczny etap w posuwaniu się ducha naprzód w procesie samourzeczywistniania. ukryte w samoświadomości. Ale uświadamianie sobie tego może przybierać różne formy. Kiedy zaś sprzeczność ta wycltodzi na jaw — a musi się tak stać — przechodzimy do tego. W samoświadomości iSelhslbewusslseiri) uwaga podmiotu obraca się na siebie jako na skończoną jaźń. Wydaje się. jak i w Innym. że w rozważanym fragmencie — jak w większości innych — Hegel nie mówi o konkretnych postaciach: to interpretacja Copleslona — przyp. podział występuje w samym Ja. Na przykład jest ono świadom: przepaści między zmiennym. w żaden sposób nie zmieniając zewnętrznych stosunków.162 POKANTOWSKIK SYSTEMY IDEALISTYCZNE H E G K LI ) ( 163 na pracę ducha zdążającego do swojego celu. Będąc zaś taki. przy jednoczesnym jednak utrzymaniu ich różności. „nieszczęśliwa". które nie zostało jeszcze osiągnięte. Pan rozpoznawał podmiotowość i wolność tylko w sobie samym. której. Według więc Hegia owa negatywna postawa wobec tego. To zaś idealne Ja może być rzutowane w sferę pozaświatową i utożsamione z absolutną doskonałością. na przyrodę spogląda jako na swe własne uprzedmiotowienie i warunek wstępny swego własnego życia jako aktualnie istniejącego ducha.wiedzy absolutnej" (das ahsoluie Wisseii) ta sama prawda jest refleksyjnie ujmowana w formie filozoficznej. gdyż dla sceptyka niemożliwe jest wyeliminowanie świadomości naturalnej: w ramach tej samej postawy współistnieją ze sobą afirmacja i negacja. z którym jest zjednoczony w głębi swej istoty. jak widzieliśmy. a ja niezmiennym. jak i niewolnik (którego przykładem jest Epiktet2*) uciekają w wewnętrzność i wysławiają ideę prawdziwej. wewnętrznej wolności. Występuje tu natomiast pełne uznanie podmiotowości w sobie i w innych. nie zaś unicestwiając. obecne jest niejawnie i w sposób niedoskonały w rozwiniętej świadomości moralnej. Hegel nadaje imię rozumu. świadomy tego. czymś. To uprzytomnienie sobie tożsamości w zróżnicowaniu. od którego konkretne Ja jest beznadziejnie wyobcowane. momentem w absolutnej myśli. co konkretne i zewnętrzne. W świadomości w węższym sensie (Bewtisstseiń) podmiot uświadamia sobie zmysłowy/ przedmiot jako coś zewnętrznego i heterogenicznego wobec niego. Chodzi bardziej o to. lecz raczej jako żywy — by tak rzec — rdzeń konkretnego Ja. Ta trzecia faza fenomenologicznych dziejów świadomości. który wyraża się w skończonych przejawach i poprzez nie. podczas gdy drugie wydaje się ja prawdziwym. Można też powiedzieć. Hegel skłaniał sie ku temu. Na poziomie rozumu podmiot spogląda na przyrodę jako na przedmiotowy wyraz nieskończonego ducha. z którym sam jest zjednoczony. uznanie podmiotowości i wolności zarówno w sobie. czyli takim. Na początek mówi o rozumie obserwującym. Sprzeczności. Sprzeczność czy podział. Nie znaczy to . że jest momentem w najgłębszym życiu ducha absolutnego. a nie w niewolniku. na którym skończony podmiot uczestniczy w życiu myślącej siebie myśli. Nie powinniśmy się przeto dziwić. Podobnie jak w poprzednich głównych fazach fenomenologii świadomości flegel rozwija fazę trzecią. istnieje w skończonych jaźniach i poprzez nie. której nadaje nazwę o wyraźnych podtekstach historycznych. że jest czymś więcej. Całość myśli siebie jako tożsamość w zróżnicowaniu. jest przedstawiona jako synteza świadomości i samoświadomości. dla której pozostaje jedynie jaźńj podczas gciy wszystko inne poddane zostaje wątpieniu i negacji. poprzez Niego jednocząc się z innymi jaźniami. idealnym. 29 Będąc luteraninem. który . były podzielone między dwie świadomości jednostkowe. patrzy na przyrodę jako na swój własny wytwór. co ogólne. na którym w skończonym umyśle filozofia i poprzez ten umysł Absolut. przechodząc przez ciąg dialektycznych szczebli. zostają przezwyciężone w trzecim stadium Fenomenologii. z Bogiem pojętym jako istniejący poza światem i poza skończonym Ja 2d Świadomość ludzka jest wtedy podzielona. zachowując je wszystkie w sobie. ulotnym Ja. iż skończony podmiot. Skończony podmiot wyraźnie uświadamia sobie. nietrwałym. w życiu Absolutu. że jego najgłębsze ja jest momentem w życiu nieskończonego i uniwersalnego ducha. że absolutna wiedza jest szczeblem. nie zostają rzeczywiście przezwyciężone w świadomości stoickiej: a jeśli już. dla której jedno Boskie życie zawarte jest immanentnie we wszystkich jaźniach. Czy też ujmując to jeszcze inaczej: jest to szczebel. ale na poziomie świadomości religijnej prawda znajduje wyraz w formie myśli obrazowej czy wyobrażającej (Vorstellung~).

która podyktowa na jest przez racje praktyczne wynikając e z dostrzeżen ia faktu. sięgających od pogoni za szczęściem po krytykę uniwersaln ego prawa moralnego. a na koniec przejawia się w wielu praktycznych postawach etycznych. że zmierza do utraty wszelkiego o k W s W Ś w .IDEAUSIYCZNE uzyskuje pewne przynajmni ej ślady swego odbicia w przyrodzie (na przykład poorzez idee celowości). iż prawo uniwersaln e wymaga tak wielu ograniczeń . następnie zwraca się ku sobie w badaniach formalnej logiki empiryczn ej psychologi i.

przechod zi w pojęcie absolutn ego Ducha. w dziejach zaś ludzkiej kultury.p Znaezy to. Przeciwn ie. Hegel nie mówi. że religia jest nieprawdą . która poznaje siebie w przyrodz ie (widząc w niej własne uprzed miotowi enie i warunek swego urzeczy wistnien ia). w pojęcie nieskońc zone] myślącej siebie myśli. w jej kolejnyc h formach i szczebla ch rozpozna je swą Odyseję. Przeciwni e. w jej kolejnych formach i szczeblach rozpoznaje swą Odyseję. przechodz i w pojęcie absolutneg o Ducha. religia absolutna chrześcija ństwo jest Wcieleni e i przez moc łaski. Hegel nie mówi. że religia jest nieprawd ą. religia absolutn a transcendentnego Boga obcjwee KtOFvr . w dziejach zaś ludzkiej kultury. że obrazowa zbawia człowieka przez jedynego rodzaju Wcielenie i przez moc łaski. która poznaje siebie w przyrodzie (widząc w niej własne uprzedmi otowienie i warunek swego urzeczywi stnienia). w pojęcie nieskończ one] myślącej siebie myśli.

urzekają Nie ce jako można studium postawić Odysei znaku ludzkieg równości o ducha. forma ta epok zaś jest kulturow korelatem ych i nad świadomo postawa ści mi w religijnej. A wznosi jednocze się ponad śnie jest swą to dzieło skończon zarówno ość i pozosta utożsami wiające a sie z wrażenie czystą . nich W filozofii występuj prawda ta ącymi. „duch rozważan posiadają ych przez cy wiedzę Hegla. czytelnik Całość a jako uzyskuje ciość wiedze ° dziwaczn sobie w e. o sobie rażą jako współcze duchu"3". staje się Co absolutna więcej. snego Absolut. Wyrażona ile przez jest ona Heglows jednak w ką formie refleksję wyobraże nad niowej duchami czy różnych obrazowej faz czy . rozwój. jak i myślą. wiedzą.chrześcija B przez ństwo jest o dialektyc W prawdą zny absolutną. jak wanie ludzki frenologi duch i. niektóre którą jest z kwestii. między ruchu od . ludzkim Przykład duchu i em jest przez kiytyczn niego e wraz z potrakto tym.

610 . 428.jednego stanowisk a '" W I i .I I . .

I I .Filozofia przyrody .Filozofia dziejom' . jak skończony duch osiąga poziom „wiedzy absolutnej". go sam Hegel. jakim On jest w swej wiecznej istocie przed stworzeniem przyrody i skończonego ciucha"1. tom I. pojęcie czy kategorię samowiedzy czy samoświadomości. Hegel rozpoczyna od pojęcia bytu. że Hegel odrzucał pogląd. Można to ująć tak. Dlatego też można wyrazić się w ten sposób. Trzeba jednak pamiętać o tym. a owa całość jest przedstawiona jako dochodząca do poznania siebie w skończonym duchu i poprzez niego. duch subiektywny . Słowa takie mogą wywołać osobliwy obraz logika. by zakładać. można powiedzieć. jak jednak wyjaśniamy w rozdziale wprowadzającym. A dalej pokazuje. W filozofii Kanta kategoriami. . czym jest Absolut. prze!. W IV. Stosując słowo „kategoria" w sensie nieco szerszym od tego.Przekład polski: Nauka logiki. czyli Absolutu w sobie i przejście do przyrody .Wyjaśniające uwagi do Heglowskiej idei filozofii politycznej . że logika jest systemem kategorii. Kategorie stają się w ten sposób kategoriami absolutne) myśli. Hegel był przekonany. kto przywykł uważać logikę za naukę czysto formalna i całkowicie oddzieloną od metafizyki. jeśli jednak powiemy tak. logika zbiega się z metafizyką. Dla Hegla logika jest tą częścią filozofii. Zamiast tych oznaczeń będę podawał po myślniku paginacje polsKiegotłum aczenia — przy p.{f EG Et(2) 17 6 ROZDZIAŁ X HEGEL (2) Logika Hegla . A nauka. O Absolucie samym w sobie Hegel mówi z kolei jako o Bogu w sobie samym. określa jednak podstawowy charakter świata fenomenalnego. Widzieliśmy już. dokonanego przez W. Kiedy zaś zapytać.Absolut jako duch. dochodząca wraz z tym. Acfum Landman. kategoriami rzeczywistości. w którym znikają wszystkie różnice. Treść logiki jest „prawdą taką. jest absolutną snmotożsninością. a nawet absurdalny. Wyjawia ona istotę czy naturę myśli absolutnej. to znaczy z metafizyką jako zajmującą się Absolutem samym w sobie. istocie istniejącej konkretnie w procesie rzeczywistości. tomu I. świata zjawisk. jako że jest to dla niego pojęcie najbardziej nieokreślone i logicznie pierwotne. w którym używa. o czystej myśli samej w sobie jest logika. Trzeba pamiętać.ston podaje też paginacje angielskiego przekładu Nauki logiki. taki punkt widzenia musi się wydać niezwykły. twórczą myśl trzeba interpretować jako myśl absolutną.Pojecie prawa — Moralność .Państwo . jak pojęcie to przechodzi w sposób konieczny w następne pojęcia. Umysł ludzki nie stwarza rzeczy samych w sobie. czym jest byt. Oprócz paginacji niemieckiego wydania UAriwi Cople. iż logika jest wiedzą absolutnej myśli o swej własnej istocie. by pamiętać. Kiedy zapytać. że treść ta jest przedstawieniem Boga takim. że Absolut sam w sobie jest dla myślenia pojęciowego miejscem.[Wissoiscbctft der Loeik. jeśli zaś chce się uniknąć stanowiska subiektywistycznego. ważne jest. 196/. Absolut Hegla jest całością. tom II PX>8: cyc 7. lansowany przez Schelllnga w tak zwanym systemie tożsamości. trzeba będzie w końcu odpowiedzieć. Ale użycie przez Hegla języka religijnego może być mylące. Ale Absolut nie jest oczywiście ciągiem czy łańcuchem kategorii bądź pojęć. któremu grozi popadniecie w solipsyzm. johnscona i U G. Struihersa. 43. że jest on myślą myślącą siebie. że nie można go utożsamić z żadnym szczegółowym skończonym bytem ani z ich zbiorem. że chociaż Absolut jest z pewnością transcendentny w tym sensie. tium . a którą pozytywnie ująć można — jeżeli w ogóle jest to możliwe — tylko w mistycznej intuicji. iż przekracza stworzony świat.Kilka uwag o Heglowskiej filozofii dziejów. myśli myślącej siebie. a badająca je logika staje się metafizyką. że jest on bytem. są aprioryczne kategorie ludzkiego myślenia. przy czym abstrahuje ona ocl jego konkretnego przejawiania się w przyrodzie i w dziejach. że spekulatywny rozum może zgłębić wewnętrzną istotę Absolutu. niezależnie od jej uzewnętrznienia czy przejawiania się. można odpowiedzieć. Przy przyjmowanych przez Kanta przesłankach nie ma zatem podstaw. Z kolei w tej mierze. Kwestię tę można uczynić jaśniejszą poprzez odniesienie Heglowskiego ujęcia logiki do Kaniowskiej wizji logiki transcendentalnej. iż cały system kategorii jest rozwijającą się definicją Absolutu samego w sobie.Ontologiczny status idei. w jakiej czysta myśl jest jakby substancją rzeczywistości. Komuś.Rodzina i społeczeństwo obywatelskie . która to myśl przejawia się w przyrodzie i w dziejach. która przejawia się w przyrodzie i w dziejach ludzkiego ducha. wraz z eliminacją niepoznawalnej rzeczy samej w sobie i przekształceniem filozofii kiytycznej w czysty idealizm kategorie stały się kategoriami twórczej myśli w pełnym sensie. 1. . że dla Hegla Absolut jest czystą myślą. w jakim o Bogu chrześcijaństwa powiada się. która zajmuje się odsłonięciem wewnętrznej istoty Absolutu. które zjawiskom nadają kształt i formę. 46 . którą adekwatnie można opisać wyłącznie w terminach negatywnych. ich funkcja poznawcza jest ograniczona do świata fenomenalnego. s. który penetruje wewnętrzną istotę transcendentnego Boga i opisuje ją w terminach systemu kategorii. aż osiąga absolutną ideę. jaką jest ona sama w sobie i dla siebie bez żadnej osłony. że kategorie ludzkiego umysłu stosują się do rzeczywistości samej w sobie. Myśl tę można rozważać w niej samej. Logika jest więc wiedzą Absolutu o sobie. to jednak nie jest on transcendentny w tym sensie.Funkcja wojny . Warszawa.

to tyle co powiedzieć. rozpadając się na związane ze sobą kategorie. co leży u podłoża zjawisk. Pojęcie całkowicie nieokreślonego bytu przechodzi przeto w pojęcie niebytu. Kategorie te nazywane zostają kategoriami refleksji. Istotę. która egzystuje. Hegel dedukuje pary powiązanych ze sobą kategorii. i tego. Znaczy to. ale pojęciu czy kategorii czystego bytu (reines Seins) brak jakiegokolwiek określenia. którego i Hegel nierzadko używa. przechodzi w swoje przeciwieństwo. że cały system kategorii powraca — by tak rzec . jest procesem czasowym. Można to ująć tak. w logice istoty (die Logik des Wesens). "' w iv. a taką jednością pojęcia bytu i pojęcia niebytu jest pojęcie stawania się. Ale Absolut w sobie nie rozpoczyna się. '' Stwierdzenie to nie staje w sprzeczności z tym. Jeśli byt utożsamimy ze zjawiskiem. że teza i antyteza są oderwanymi momentami wyższej jedności czyli syntezy. jest On również myślącą siebie myślą. „Ich prawdą jest właśnie ten ruch bezpośredniego zanikania jednego w drugim"2. Byt i niebyt wykluczają się wzajemnie. jako procesu santorozwojuo Zgodnie z naszym potocznym sposobem patrzenia na rzeczy natychmiast uderza nas sprzeczność.■ 168 FOKANTOWSKIK SYSTEMY IDEALISTYCZNE HEGEL (Z) 169 czyli duchem. Stawanie się jest więc syntezą bytu i niebytu. 93. Ten zaś ruch od bytu do niebytu i od niebytu do bytu jest stawaniem się. trzy zaś główne klasy kategorii w tej części logiki to kategoria jakości — tu zawiera się wspomniana wyżej triada — ilości i miary. może rodzić to wrażenie. Znaczy to. Od bytu umysł przechodzi do niebytu. która określona jest przez naturę przedmiotu. mówiąc trywialnie.o. niebyt czyli nicość i stawanie się tworzą pierwszą triadę pierwszego działu logiki Hegla. urzeczywistnieniem Logosu: zajmujemy się Absolutem „samym w sobie". Ale logika istoty nie pozostawia nas jedynie z podziałem bytu na wewnętrzną istotę i zewnętrzną egzystencję zjawiskową. że jest bytem. Byt. chodzi teraz bowiem o rzeczywisty proces samourzeczywistniania się Absolutu. Można to ująć tak. Innymi słowy: pojęcie Absolutu jako bytu jest pojęciem Absolutu jako stawania się. Choć jednak o Absolucie Hegla mówi się. że kiedy próbujemy pomyśleć byt bez żadnych w ogóle określeń. jest w ujęciu logika oczywiście procesem czasowym. że 1 w IV. jednakże jasne jest. że jest myślą myślącą siebie. Miarę opisuje się jako syntezę jakości 1ilości. A ponieważ powiedzieliśmy. każdy zaś z nich jakby rozpływa się w przeciwnym. przyczyna i skutek. Bóg jest bytem. dialektyczne rozjaśnienie przezeń sensu bytu. gdyż odpowiadają świadomości refleksyjnej. siłą. Hegel staje się rzecznikiem spinozyzmu. na przykład. która określona zostaje jako „jedność istoty i egzystencji"4. że jest on procesem swojego własnego stawania się. Mówiąc inaczej. Kiedy bowiem mówi się. Ale jest nią również utożsamienie bytu z ukrytą istotą. 89 . Ukazywanie jednak tego faktu przez logika. a niebyt jako niebyt tego określenia. że sprawa tak właśnie się ma. Byt jako rzeczywistość jest jednością tego. takich jak istota i egzystencja. że myślimy o niczym. może rodzić się wrażenie. a przejawem tym jest — jak wierny — świat. co wcześniej powiedzieliśmy o nieczasowej naturze logicznego Absolutu. iż byt pojmujemy jako byt określony. co zewnętrzne. Z dedukcji kategorii substancji i przyczyny nie ma płynąć wniosek. o co mu chodzi. przyczyny i skutku oraz działania i przeciwdziałania czy oddziaływania wzajemnego. substancja i przypadłość. jest pustką czy próżnią i to z tej właśnie przyczyny powiada się o nim. Ale w ten sposób niesłusznie ujęłoby się to. w poszukiwaniu natury czy istoty Absolutu samego w sobie. Dialektyczny ruch logiki I legia można zilustrować za pomocą trzech pierwszych kategorii. Absolut bowiem jako rzeczywistość jest istotą. że jest myślącą siebie myślą. z zewnętrznym jego przejawem. Natomiast według Hegla czysty byt jest nieokreślony. pojmuje się jako coś. Mowa jest tu 0 kategoriach bytu w sobie. działanie i przeciwdziałanie. odróżnionych od kategorii stosunku. Kwestię tę łatwo zrozumieć. która ujawnia. która się przejawia.nie ma czegoś takiego jak skończona przyczyna. Powiedzieć o Absolucie. będzie to jednostronna abstrakcja. jeśli skorzysta się z języka religijnego czy teologicznego. a od niebytu z powrotem do bytu: nie może się zatrzymać w żadnym z tych punktów/. jedność ta jednak rodzi z kolei „sprzeczność". tak zwaną logikę bytu (die Logik des Seins). że pierwsza kategoria — czy pierwsze pojęcie — skrycie zawiera w sobie wszystkie pozostałe. że czasowość ta nie dotyka Boskiej istoty samej w sobie. która znalazła pełne uzewnętrznienie. siłę zaś jako rzeczywistość. że rzeczywistość jest wewnętrzną istotą. jako byt o siódmej rano. Proces pokazywania. w logice zajmujemy się nie rzeczywistym procesem. gdyż ostatni z głównych tutaj podziałów zajmuje się kategorią rzeczywistości (die Wirklichkeit). która leży u podłoża zjawiska. koniec jest początkiem. gdyż jest to pojęcie określonej ilości. Istnieje oczywiście wielka różnica między Absolutem Hegia a Bogiem chrześcijańskiej teologii. Systematyczne przedstawianie tego faktu przez filozofa jest procesem czasowym. Logicznie pierwotnym pojęciem Absolutu jest pojęcie bytu. iż. jest istotą. . iż dla niego istnieje jedna tylko substancja i jedna tylko przyczyna. że Bóg jest bytem. ostatnia zaś jest finalnym wyjaśnieniem pierwszej. że jego logika jest rozwijającą się definicją czy określeniem natury Absolutu samego w sobie. 662 . że w świadomości refleksyjnej byt w sobie ulega samoogołoceniu. która się odsłania w swych sposobach wyrazu. Ta zaś nie jest procesem czasowym. Zadaniem logika jest pokazać. logiczną ideą. Ale słowo „również" jest w rzeczywistości nieodpowiednie. która się przejawia i musi się przejawiać. a mianowicie Absolut. że — na przykład . jest ich jednością i prawdą. nadaje jej prawdziwe znaczenie. aby skończyć o siódmej wieczorem jako myśląca siebie myśl. Jednakże myślimy tak z tej racji.do samego siebie. mówi się. W drugiej głównej księdze Logiki. Właśnie pod ogólnym tytułem kategorii rzeczywistości Hegel dedukuje kategorie substancji i przypadłości. która wnika jakby pod powierzchnię bytu w jego bezpośredniości. siła i uzewnętrznienie się. Byt trzeba przeto pojmować jako stawanie się.I. czyli przez jakość. co wewnętrzne. stwierdzamy. tak iż umysł popychany jest do przodu w swym poszukiwaniu sensu bytu. Początek jest końcem. systematyczne. Sprzeczność zaś jest u Hegla pozytywną siłą.

Od logiki istoty Hegel przechodzi do logiki pojęcia (clie Logik des Begrifjes). Natura Absolutu sprawia. skutek konstytuuje się jako skutek w relacii do czegoś od niego różnego. który jest pojmowany jako coś różnego od przyczyny. Syntezą sfery bezpośredniości i zapośredniczenia przez innobyt będzie sfera samozapośredniczenia. O bycie powiada się. I tak jak w pierwszym stadium czy w pierwszej części logiki pojęcia wykrywa trzy momenty: pojęcie ogólne. iż zapośreclnicza on sam siebie. Hegel stara się tu pokazać. czy substancja i przypadłość. i ideologię. czyli w skutek. W logice bym każda kategoria jest na pierwszy rzut oka niezależna. Znajdujemy się tu wiec w sferze zapośredniczenia. antycypując w ten sposób główne idee filozofii przyrody. przechodząc w swoje przeciwieństwo. jeżeli zważy się na charakter dialektyki biegła. chemiztr. ale jest także wielością: jest tożsamością w różności. że zawiera on w sobie pojecie samouprzedmiotowienia. czyli do przyczyny. Tak więc jedność ogólnego pojęcia jest rozdzielana w sądzie i ponownie przywracana na wyższym szczeblu w sylogizmie. tak i w tym drugim stadium czy w części wykrywa trzy momenty. Rozważywszy pojecie jako podmiotowość. Nie trzeba dodawać.170 POKANTOW8KIK SYSTEMY IDEALISTYCZNE Absolut nie jest DO prostu jednym. Tu wszelako zajmuje się raczej myślą o przedmiotowośei czy jej pojęciem niż przyrodą rozpatrywaną jako empirycznie elana istniejąca rzeczywistość. to jest oczywiste. w jaki sposób ogólna idea bytu jako wykraczającego poza siebie i znowu do siebie powracającego na wyższym Doziomie jest formalnie potwierdzana przez ruch myśli logicznej. nawet jeśli dialektyczny ruch myśli rozJnmuje tę pozorną hermetyczność. jako myśl w jej formalnych aspektach. takich jak przyczyna i skutek. spoczywając jakby w sobie samej. Podobnie. co od niego różne.czyli jedność podmiotowości i . że logika pojęcia ma trzy główne poddztały. które znajdują się w jawnych ze sobą relacjach. Każdy jednak z członków danej pary powiązanych kategorii zapośredniczany jest przez „innobyt". a mimo to pozostający identycznym ze sobą nawet w swoim przeciwieństwie. W logice istoty mowa jest o kategoriach. jest on jednym. mianowicie: mechanizm. W pierwszym Hegel rozpatruje pojęcie jako „podmiotowość". sąd i wnioskowanie sylogistyczne. iż trzecim stadium logiki pojęcia będzie dokonująca się na wyższym poziomie synteza . przez to. kiedy pojmuje się go jako przechodzący w swe przeciwieństwo. Mówiąc przykładowo. co Hegel nazywa pojęciem"1. Dział ten odpowiada w większym czy mniejszym stopniu logice w tradycyjnym sensie. Takie zaś zapośred-niczenie siebie jest tym. przyczyna konstytuuje się jako przyczyna. Hegel przechodzi do rozpatrzenia go jako przedmiotowość. która jest trzecią główną księgą jego dzieła.

czy też nie? Jeśli tak. a która w świecie się przejawia. jak idea owa może trwale istnieć? jeśli nie. 2. i tego. „Tylko idea absolutna jest bytem. rozumiana ściśle jako taka. nieprzemijającym życiem. jest oczywiste. jaki jest ontologiczny status logicznej idei. I w końcowych podrozdziałach logiki pojęcia Hegel rozważa kolejno życie. czyli Logos. co formalne. W idei połączone są jednostronne aspekty tego.s tego twierdzenia stał się jawny. zajmuje się Absolutem. która istnieje niezależnie od świata. a swój przedmiot jako siebie. poznanie i ich jedność w idei absolutnej. rozumiana jako przyroda oraz jako sfera ludzkiego ducha. iż stajemy wobec pytania. i tego. co materialne. Boga poznającego siebie jako całość. Absolut jest bytem. tego. osobowości myślącej siebie myśli. czyli Absolutu samego w sobie? Czy jest to rzeczywistość. która siebie poznaje w swym przedmiocie. W języku religijnym jest to pojęcie Boga w sobie i dla siebie. a sen. co przedmiotowe. że jedynym przedmiotem filozofii jest logiczna idea. świadomą siebie prawdą i wszechprawdą. czy że się urzeczywistnia? . Tak więc idea absolutna jest pojęciem czy kategorią samoświadomości. Filozofia zajmuje się jednak rzeczywistością jako całością. która jest jak gdyby jednością podmiotowości i przedmiotowośei wzbogaconą o życie rozumu. Na tym zaś poziomie pojęcie zostaje nazwane ideą. poprzez który urzeczywistnia się logiczna idea. jest to zatem kategoria ducha. Heglowi nie chodzi oczywiście o to. Tak oto po długiej dialektycznej wędrówce byt odsłonił się w pełni jako absolutna idea. Ale także i idea ma swe stadia czy momenty. że idea przejawia się. Idea absolutna jest jedynym przedmiotem i treścią filozofii"". Kiedy jednak mówimy o logicznej idei czy Logosie jako przejawiającym się czy wyrażającym się w przyrodzie i w sferze ludzkiego ducha. co podmiotowe. jak można mówić. Tak więc filozofia zawsze zajmuje się ideą. jako myśląca siebie myśl.przedmiotowośei. Rzeczywistość zaś. jest procesem.

j w absolutnej prawdzie siebie samej decyduje się [.. ale również. iż idea ustanawia przyrodę w sposób wolny.. iż przyroda jest ontologicznie pochodna od idei..W zakończeniu działu „Logiki" w Encyklopedii nauk filozoficznych1 Hegel stwierdza.) puścić z siebie wolno moment swojej szczegółowości [.. Ale zastanowienie się nad całością systemu biegła sugeruje. iż tylko zakradł się tu styl charakterystyczny dla chrześcijańskiej świadomości religijnej. siebie jako przyrodę"". że „absolutna wolność idei [.. iż musielibyśmy zinterpretować ideę jako nazwę dla osobowego i stwórczego Boga. Z powyższego fragmentu Heglowskiego wynika — jak się wydaje . iż „decyduje się'" coś zrobić. i każe .nie tylko. W jakimkolwiek bowiem innym sensie niedorzecznością byłoby mówienie o idei. Gdyby zaś wniosek ten potraktować dosłownie..) bezpośrednią ideę jako swój odblask. jasne jest.

zupełnie naturalne jest uznanie przemijających przejawów za ontologicznie zależne od jednego iminanentnego życia. a chociaż istnieje tylko w konkretach i poprzez nie. w jakiej neguje oddzielne istnienie logicznej idei jako rzeczywistości zupełnie różnej od świata. Byt bowiem. czyli telos tego procesu.by ująć to łagodnie — dość osobliwa. A dzięki temu Hegel może mówić o Logosie spontanicznie wyrażającym się w przyrodzie czy w nią przechodzącym. względem przyrody i jest jej przyczyną sprawczą. Jeśli chodzi o świadomość religijną i o charakterystyczny dla nie) sposób wyrażania się. choćby nawet to. która wprawdzie istnieje jedynie w swych własnych przejawach i poprzez nie. że można przytaczać wspierające ją fragmenty. Absolut jest całością. co szczegółowe i poprzez szczegółowość. Konieczność ta jest wewnętrzną koniecznością jego natury. w jakiej umysł ten wznosi się ponad sama skończoność i szczegółowość. iż. w jakiej jest absolutnym duchem.rzecz jasna . Choć przyroda jest ontologicznie pochodna idei.iż przyroda jest warunkiem wstępnym. Może się wydawać. że jeśli Absolut uzyskuje rzeczywistą egzystencję tylko w ludzkim ciuchu i poprzez niego. aby była to interpretacja słuszna. że niektórzy autorzy próbowali całkowicie wyeliminować pojęcie ontologicznej pochodności przyrody od idei. że Absolut sam w sobie jest osobową istotą. że z filozoficznego punktu widzenia nie miałoby sensu mówić o Absolucie samym w sobie. że z idei można dedukować wyłącznie idee i że zupełnie niemożliwe jest. jak mamy rozumieć przejście od logicznej idei do przyrody? jeśli pojmujemy je jako rzeczywiście ontologiczne przejście. jak już wyjaśniliśmy. to znaczy jeśli samoistną ideę pojmiemy jako przejawiającą się w przyrodzie w sposób konieczny. Jednakże jeśli wykluczymy teistyczną interpretację Absolutu samego w sobie10. Z drugiej strony twierdzi się. urzeczywist- "' Teisfyczny spos ób patrzenia jesl z pewnością dopuszczany przez Hegla. Wystawimy go wtedy na zarzut. leżeli używa się takiego języka. która jest . która wykracza poza świat w tym sensie. nieskończona całość nie jest jedynie zbiorem skończonych rzeczy. A całość ta jest ideologicznym procesem. by z heglizmu można było usunąć metafizykę czy całkowicie wyelimi- . iż ludzka świadomość można bez żadnych skrupułów utożsamić z Boską samoświadomością. co byłoby zewnętrzne względem niego. jest bowiem wystarczająco jasne. Ponadto chociaż . co skończone i poprzez nie. Idea jest raczej odzwierciedleniem celu tego procesu czy jego efektu niż samoistną rzeczywistością. istnieje w tym. jest to jakby koncesja na rzecz sposobu myślenia. wyraża się czy przejawia w skończonych rzeczach. jedyną wolnością w przejawianiu sie Logosu jesr wolność spontaniczności. Ze ściśle filozoficznego punktu widzenia Absolut sam w sobie przejawia się w przyrodzie w sposób konieczny. jest to więc absolutnie zasadne. za „zewnętrzność" zależną od „wewnętrzności". a wtedy przyjmuje ona formę logicznej idei. Ta jednak nie istnieje jako samoistna rzeczywistość. która stwarza przyrodę jakby z zewnątrz. Są one — by tak rzec — przemijającymi przejawami nieskończonego życia.czy rzekomego faktu . iż utrzymuje on. co nieskończone. co SKończone i przez nie. A jednocześnie. fest on powszechnikiem powszechników. że logiczna idea nie istnieje jako samoistna rzeczywistość. A w tej mierze. że istnieje on tylko w swych przejawach i poprzez nie. Nie sądzę jednak. rzeczy zaś szczegółowe — nie. osiągając szczebel wiedzy absolutnej. ale jest w pewnym sensie od nich pierwotniejsza. co nieskończone. by mówić o Logosie. z czego wynika. To zaś. Tu jednak mówimy o ściśle filozoficznym punkcie widzenia. Jest zatem zrozumiałe. czy jako przyczyny sprawczej świata zewnętrznej względem niego. który jako taki uzyskuje istnienie poprzez proces swojego samorozwoju. W tej jednak mierze. istniejącą niezależnie od przyrody i od sfery ludzkiego ducha. że tylko w ludzkim duchu i poprzez niego Absolut uzyskuje rzeczywistą świadomość. to jednak nie sądzę. która jest logicznie pierwotna IJ3. przeciwieństwo stanowiące warunek wstępny osiągnięcia kresu. koniecznym do spełnienia celu. nie można zasadnie powiedzieć.zmuszany do tego przez cokolwiek. istniało w tym. A Hegel z pewnością skłania się ku temu. dynamicznym rozumem czy dynamiczną myślą. To prawda. Absolut. jako że o Absolucie powiada się. sainourzeezywistmającym się duchem. która jest przedmiotowym warunkiem istnienia sfery ducha. czym jest potencjalnie — mianowicie Duchem . ta druga nie ooprzeclza pierwszej w czasie'. ale równie dobrze można je interpretować jako wyrazy świadomości religijnej. co ogólne. żyje i ma swoje istnienie jakby w tym. jest w rzeczywistości odsłonięciem taktu . w jakiej jest ciągle płynącym życiem. że powyższy sposób interpretacji trzeba zaakceptować w tej mierze. jako obrazowe czy metaforyczne konstatacje prawdy.\~]2 IDKAUSTYCZN'1: FOKSNTOWSKiE SYSTEMY nie przykładać wielkiej wagi do jego implikacji. wydaje mi się. jest naturalne. że poznaje on siebie w ludzkim umyśle i poprzez niego w tej mierze. że raki sposób interpretacji jest próbą podejścia do rzeczy z dwu stron. Z jedne] strony przyznaje się. znajdującą sie u jego początku. jakby był on pulsującym życiem.mentorzy autorzy interpretowali Hegla w sensie teistycznyiir. jeśił chodzi o mnie. iż istndeje zupełnie niezależnie od niego. iż „decyduje się" ustanowić orzyrodę. światem. to bez wątpienia przypiszemy Heglowi tezę. oczywiste jest. że według Hegla doktryna wolnego stworzenia przez Boga należy clo metaforycznego czy obrazowego języka świadomości religijnej. co nazywane jest dedukcją przyrody z idei. że logiczna idea. rozumiana jako Istotowa struktura czy sens bytu uchwytywany przez metafizykę. to. który jest charakterystyczny dla świadomości religijnej. A choć języK ten wypowiada prawdę. Nie pojawia się już żadna kwestia ontologicznego wyprowadzania przyrody z logicznej idei jako jej przyczyny sprawczej. bytem aktualizującym się jako to. to jednak nie robi tego w języku czystej filozofii. iż istnieje „przed" stworzeniem. Sednem problemu jest wszelako to. nie znaczy to. To prawda. lecz jest nieskończonym życiem. lelos całego procesu rzeczywistości: poznania przez świat samego siebie w ludzkim ciuchu i przez niego. on sarn pozostaje. Istotną naturę tego procesu można rozpatrywać abstrakcyjnie. by istniejący świat wydedukować z idei. by mówić o Logosie. o logicznej idei. by materialną przyrodę pojmować jako jego przeciwieństwo. nieniem myśli myślącej siebie. który formułował Schelling w swoim ataku na „filozofię negatywną". Dla Hegla to. to o Absolucie samym w sobie. stanowi rzeczywistość metafizyczną. że rzeczy skończone powstają i giną. Nie ma więc miejsca w jego systemie na przyczynę sprawczą. Nie jest on . to znaczy uznawali. A natura całości tego systemu jasno sugeruje.

a nie wolności. co podmiotowe. W przyrodzie istnieją choćby „monstra" które nie pasują wyraźnie do żadnego konkretnego typu. by ująć to nieco paradoksalnie. w których i poprzez które ma on swe życie i swą egzystencję. jej byt nie odpowiada jej pojęciu" 1'. Duch jest wolno ścią: przyroda jest sferą konieczności. jest bowiem rzeczywiste. Bóg nie może się adekwatnie przejawie. i tego. w vi. 63-64. ale w tym. a tym. jaka jest. iż jest bardzo trudne. że jeśli jest ona rzeczywista. duch obudzony do świadomości siebie. jako że Absolut jest tożsamością w zróżnicowaniu tego. Oczywiście przedmiotowa przyroda musi istnieć. To. gdyby go bowiem nie było. Z drugiej strony. Sytuacja Hegla jest więc trudna. że jest czynnikiem przyrody. by przeczyć istnieniu obiektywnej przyrody. jej rozumnej struktury czy odzwierciedlenia idei. Jeśli zaś istnieje rzeczywista podmiotowość. jej aspektu przypadkowego. W języku filozofii Absolut jest określany jako duch. między — tak to określimy — jednym nieskończonym życiem. Z tej racji mówi czasami o przyrodzie jako o odpadnięciu (AbfalJ) od idei. Przypadkowość jest realna w tym sensie. gdyż idea musi przyjąć formę przypadkowości. Powszeclinik istnieje jedynie w swych konkretach i poprzez nie. a w konsekwencji — nierzeczywiste. czemu towarzyszy przeniesienie tego ostatniego w dziedzinę irracjonalności i nierzeczywistości. jest światem pojętym jako proces jego samorozwoju. co rozumne. że bardziej zrodził je rodzaj bachicznego tańca przyrody czy jej wybryk niż jakakolwiek rozumna koniecz ność. Jeśli w stanowisku Hegla występuje pewien element niejednoznaczności. iż istnieje on i musi istnieć. który zasadniczo mógłby być wydedukowany przez nieskończony umysł. Wydaje mi się. Bez konkretnych organizmów nie może istnieć chociażby immanentna teleologia. którego filozof nie może wyeliminować. że jednostkowe przedmioty w przyrodzie nawet w zasadzie nie daj ą się wydedukować. nie prezentuje ona. czy w zgodzie ze swymi zasadami Hegel przyrodzie powinien był przypisać przypadkowość. Stąd jednak nie wynika. Można się spierać. ale sama w sobie nie jest duchem. bez niej bowiem przyroda nie mog łaby istnieć. że przyroda szaleje i co do bogactwa form. czy praktycznie niemożliwe dla skończonego umysłu. i co do ilości egzemplarzy poszczególnych gatunków. ale w moim przekonaniu nie można uniknąć przeprowadzenia odróżnienia między tym. które się w nich wyraża. co do których wydaje się. w świecie materialnym. że jest ona uśpionym duchem.HU2) 175 nowa ć z niego pewien element transcendencji. nie jest mu łatwo wytłumaczyć. że przypadkowość reprezentuje zewnętrzność przyrody wobec idei. Przypadkowość jest w przyrodzie konieczna. Chodzi mu tu o sposób. Każdy przedmiot przyrody można oczywiście empirycznie wyjaśnić w terminach fizycznej przyczynowości. W VI. że przypadkowość przypisana zostaje niemocy samej przyrody. chociaż jej rozumna struktura nosi jego piętno. W tym zaś wypadku równie dobrze można powie dzieć. tak jednak zrobił. Skoro Hegel uznał już przypadw IX. Nie ulega wątpliwości. Hegel przypisuje ją „niemocy przyrody" n. że jest to tylko jej nieadekwatny wyraz. E 250. Ale empiryczne wyjaśnienie w takich terminach nie jest tym samym co dokonanie logicznej dedukcji. Z czym zaś profesor fdegel nie może sobie poradzić. Mówiąc językiem religii. Wydaje się bowiem. faktem pozostaje. które wytwarza. ogólniejszego. znaczy. . iż Hegel chce powiedzieć. że owa idea jest wyrażona w świecie materialnym. filozofia ta nie rodziłaby rozbieżnych interpretacji. co przed miotowe. Co więcej w jego systemie istotne jest takie istnienie przyrody. iż próby takie sprowadzają do absurdu Heglowską doktrynę nieskończonego Absolutu. że Hegel szedł za Schellingiem. a co rzeczywiste — jest rozumne. 147. w jaki przyroda miesza typy gatunkowe. trudno się temu dziwić. musi stanowić moment życia Absolutu. by przyłączać się do romantycznego ubóst wienia przyrody. Nie chodzi jedynie o prost ą kwestię. ale nie można nazwać Boskim jej uprzedmiotowienia w istniejącej przyrodzie. wydedukować jednostkowy szczegół. w żaden jednoznacznie wyraźny sposób różnic. od jej zewnętrzności. w tym. ale nie jest to duch właściwy. samourzeczywistniającym się duchem. Przyroda jest koniecznym warunkiem istnienia tej sfery. które postulowane są przez wzorzec czysto rozumowy. ale z elementem tym filozof nie może sobie poradzić. wytwarzając formy pośrednie. to skłonny jest zdyskwalifikować jako irra cjonalne. Dla przykładu. przyznając przyrodzie status. jaki nie przysługiwał jej w filozofii Fichtego. a w efekcie: przyrody „nie należy ubóstwiać" 'h jest to doprawdy błędem. Z jednej strony. gdyż ten jest całością. nie zaś niezdolności skończonego umysłu do przedstawienia czysto racjonalnego jej opisu. Można sadzić. Przyroda nie mo że — co oczywiste — istnieć bez konkretnych rzeczy. a skończonymi przejawami. 3. może tylko odnotować fakt. musi istnieć rzeczywista przedmiotowość. Absolut jest co prawda całością. Istnieją nawet całe gatunki przyrodnicze. nie ma on żadnych clięci. Wszystko to wymyka się logicznej dedukcji. Można powiedzieć wraz z Schellingiem. choć możliwe jest ich fizyczne wyjaśnienie.174 POKANTOWSKIE SYSTEMY IDEALISTYCZNE BEC. w jaki sposób w systemie absolutnego idealizmu można znaleźć jakieś miejsce dla przypadkowości. gdy dostrzegamy u niego wyraźną gotowość do przyjęcia stanowiska platońskiego. powiada Hegel. kiedy takie zjawiska przyrody jak ciała niebieskie uważa się za dzieła Boże w wyższym sensie niż twory ludzkiego ducha. idea przyrody w Bożym umyśle jest Boska. a więc adekwatnie może się on przejawić jedynie w sferze ducha. by jakąkolwiek jednostkę można było logicznie wydedukować z pojęcia jej gatunkowego typu czy z jakiegoś pojęcia jeszcze E 248. co najbardziej niepodobne do Boga. I dlatego trudno się dziwić. co zewnętrzne. Cho ć jednak Hegel odrzuca jakąkolwiek deifikację istniejącej przyrody. jest ona także sferą przypadkowości {Zufalligkeit).„Sama w sobie — mówi Hegel — w idei jest wprawdzie przyroda czymś boskim. ale jednocześnie nie wykazuje skłonności do tego. E 248. to znaczy odróż nienia jakby wnętrza przyrody. duchem widzialnym. co wewnętrzne. Otóż fakt. takie jak dzieła sztuki czy państwo. Wszelako główną kwestia} jest tu to. że skończone przejawy czerpią swoją rzeczywistość z jednego życia. co można ująć tak.

W obu jednak przypadkach Hegel zaczyna od przestrzeni. jako myślą.176 OKANTOWSKfK SYSTEMY IDKALISTYCZNK . Trzeba jednak wyraźnie rozumieć. Absolut jest sarn w sobie duchem. Jakkolwiek by się rzeczy miały. która myśli siebie samą. E 389. W IX. 95-62. co jest najbardziej odległe od umysłu czy od ciucha — i dochodzi dialektycznie do organizmu zwierzęcego. gdy widzi się. od tego. jest raczej kategorią ducha. że ten system szczebli czy poziomów w przyrodzie przedstawia dialektyczne rozwinięcie pojęcia. stałaby przed nim otworem możliwość powiedzenia: „W porządku. który jest badany przez Hegla w trzeciej głównej części jego systemu. ale jest nim raczej potencjalnie niż aktualnie'Z Absolut dla siebie. które wywodzą się w sposób konieczny jeden z drugiego"'"1. że absolutną tendencją wszelkiej kultury i filozofii było znalezienie tej definicji i zrozumienie jej sensu i treści . który spośród wszystkich szczebli przyrody jest najbliższy duchowi. i za jedne z nim. Dusza jest jakby miejscem przejścia od przyrody do ciucha. W ludzkim organizmie dusza i ciało są jego stroną wewnętrzną i stroną zewnętrzną. A gdyby Hegel dożył czasów. podczas gdy z drugiej — jest „tylko snem ducha""". Logosem w jego konkretnym istnieniu. istnieją trzy główne działy Heglowskiej filozofii przyrody. Pod nagłówkiem antropologii mówi on o ciuszy (Selle) jako podmiocie doznającym i odczuwającym. 149. w jakiej filozof może rozważać przyrodę. że przysługuje jej poczucie siebie (Selbslgefiihl). W niniejszym paragrafie będziemy rozpatrywać tylko cześć pierwszą. poziomie z samoświadomością. w tej mierze. podejmując raz jeszcze tematy rozważane w Fenomenologii ducha. jest pogrążona w szczegółowości uczuć. w której uznaje inne Ja i za różne od niego. Przyroda doprowadza nas do progu tlucJia.KOEL (2) 1" kowoiłć. którą Hegel opatruje tytułem „duch subiektywny"'. Tutaj nie zajmujemy się już ciuchem jedynie uśpionym. Pierwsza część filozofii ducha jest podzielona zgodnie z wszechobecnym u Hegla schematem dialektycznym na trzy podczęści. Tak więc świadomość (to znaczy świadomość czegoś zewnętrznego względem podmiotu) jednoczy się tutaj na wyższym. iż pomyliłem się co do ewolucji. „duszą" W VI. Natomiast na szczeblu świadomości duch subiektywny staje w obliczu przedmiotu. albo prześlizgnąć się nad elementem przypadkowości. Z jednej strony ujawnia idealność przyrody. nie boję się stwierdzić. rozpatrywanym jako niezróżnicowana jeszcze jedność. Nie trzeba wspominać. 228. Duch zaczyna istnieć jako taki dopiero wtedy. „należy ją rozpatrywać jako system szczebli.do tego punktu zmierzała wszelka religia i nauka'"'1'. myśli myślącej siebie. E 247 (Zusatze [„Uzupełnienia")). Przestrzeń jest czystą zewnętrz-nością. '* W IX. "'" W VI. nie przysługuje refleksja samoświadomości. kiedy docieramy do ludzkiego ducha. najpierw rozumianego jako przedmiot zewnętrzny względem podmiotu i niezależny od niego. W Encyklopedii są one przedstawione jako matematyka. podczas gdy w wykładach z filozofii przyrody występują jako mechanika. to jest oczywiście zmuszony albo zaakceptować pewnego rodzaju dualizm. Tak czy inaczej. rozpatrywanym na swoim najniższym poziomie. że filozofia ducha ma trzy główne części czy działy. jest to w istocie dość zabawne. Można powiedzieć. jest duch. w jaki beztroski sposób Hegel odpycha od siebie hipotezę ewolucjonistyezną'k Ale tego typu fizyczna hipoteza jest w każdym razie bez znaczenia dla filozofii przyrody. kiedy hipoteza ewoiucionistyczna zdobyła szerokie uznanie. „Dwie pierwsze części nauki o duchu obejmują ciucha skończonego" '*k podczas gdy trzecia część zajmuje się duchem absolutnym. 50. jest ciuchem. później w samoświadomości staje wobec siebie. jest to empiryczna hipoteza. ale jest to „ciuch. W języku religijnym jest to — jak mówi Hegel — Bóg w swoim innobycie. 232. " Logiczna idea. fizyka i organika. 19 W VI. tamże. jest to najwyższa definicja Absolutu. jest rzeczywista jako wcielona. rozważana ScKIe jako taka. Na koniec podmiot jest przedstawiony jako wznoszący się do uniwersalnej samoświadomości. w organizmie zwierzęcym pojawia się podmiotowość. który wyobcował się od siebie'*18. fizyka i fizyka organiczna. E 384. „Tym. Można powiedzieć. a jej przyjęcie bądź odrzucenie nie narusza słuszności mojej dialektyki". ciało zaś jest zewnętrznością duszy. jak gdyby nie był on „rzeczywiście rzeczywisty". przyroda. 229. F. Od pojęcia duszy w tym ograniczonym sensie Hegel przechodzi do fenomenologii świadomości. gdyż wprowadza ideę czasowego następstwa. na którą nie ma miejsca w dialektycznej dedukcji szczebli przyrody. 249. Trzecia część filozofii ducha subiektywnego zatytułowana jest „duch" (Gcisf) i rozpatruje władze czy ogólne sposoby działania skończonego ducha jako takiego. nie zaś empiryczne cizieje przyrody. Dusza była w części antropologicznej subiektywnym duchem. 2 0 W Vi. niż duchem potencjalnym. ale tylko do 4. ale nie w formie samoświadomości. . co absolutne. w filozofii ciucha. lak można się spodziewać. wykładanej przez Hegla. E 386.

i /O

POKANTOWSKIK SYSTEMY IDKA1.ISTYCZNK

z części antropologicznej, ani też - jak w fenomenologii —Ja czy podmiotem w relacji do przedmiotu. Od skończonego ducha jako członu relacji powróciliśmy do ducha samego w sobie, ale na poziomie wyższym od poziomu duszy, W pewnym sensie zajmujemy się teraz bardziej psychologią niż fenomenologią świadomości. Ale psychologia, o którą tu chodzi, nie jest empiryczną psychologią, lecz dialektyczną dedukcją logicznie następujących po sobie szczebli aktywności skończonego ducha samego w sobie. Hegel bada aktywność skończonego ducha czy umysłu zarówno w jej aspektach teoretycznych, jak i praktycznych. Pośród teoretycznych aspektów mówi — dla przykładu — o intuicji, pamięci, wyobraźni i myśli, podczas gdy pośród aspektów praktycznych rozważa uczucie, popęd i wolę. Konkluzja zaś brzmi następująco: „Rzeczywista wolna wola jest jednością ciucha teoretycznego i praktycznego; jest wolną wolą, która istnieje dla siebie jako wolna wola'*"1. Mówi — rzecz jasna — o woli, która jest świadoma swojej wolności. Jest to „wola jako wolna inteligencja'""2. Można przeto powiedzieć, że pojęcie ducha samego w sobie jest pojęciem rozumnej woli (der vormhiflige Willo). Jednakże „całe części świata, Afryka i Wschód, nigdy nie miały i wciąż jeszcze nie mają tej idei. Nie mieli jej Grecy i Rzymianie, Platon i Arystoteles, ani też stoicy. Przeciwnie, wiedzieli oni tylko, że człowiek jest rzeczywiście wolny dzięki pochodzeniu (jako obywatel ateński, spartański itck) albo sile charakteru, kulturze czy też dzięki filozofii (mędrzec jest wolny również jako niewolnik, również w kajdanach). Świat otrzymał tę ideę dzięki chrześcijaństwu, zgodnie z którym jednostka jako taka ma nieskończoną wartość,,. co znaczy, że człowiek jest sam w sobie powołany do najwyższej wolności" *w Ta idea urzeczywistniania się wolności jest kluczem do Heglowskiej filozofii dziejów. 5. jak widzieliśmy, Absolut sani w sobie uprzedmiotawia się czy też wyraża w przyrodzie. Także i duch sarn w sobie uprzedmiotawia się czy wyraża, jakby wykraczając poza stan swej bezpośredniości. W ten sposób wstępujemy w sferę „ducha obiektywnego", w drugą główną część filozofii ducha. Pierwszym szczeblem ducha obiektywnego jest sfera prawa (das Recbi), Osoba, jednostkowy duch świadomy swojej wolności, musi jako wolny ciuch dać zewnętrzny wyraz swej naturze. Musi on „ustanowić sobie pewną zewnętrzną dziedzinę wolności" ". Robi to zaś, wyrażając swą wolę w dziedzinie rzeczy materialnych. Znaczy to, iż wyraża on swą wolę poprzez efektywne przyswajanie sobie tych rzeczy i używanie ich. Osobowość nadaje możność
w x. 579; ii '+B i.

I

HKGE1. (2)

Tamże.

posiadania i egzekwowania praw takich jak prawo własności. Materialna rzecz właśnie z tej przyczyny, że jest materialna nie zaś duchowa, nie 179 może mieć żadnych praw: jest ona narzędziem wyrażania rozumnej woli. W tyra, iż bierze się rzecz w posiadanie i używa się jej, zostaje faktycznie ujawniona jej nieosobowa natura i spełnione jej przeznaczenie. Można wręcz powiedzieć w pewnym sensie, że zostaje uwznioślona dzięki wstawieniu jej w relację do rozunanej woli. Człowiek staje się właścicielem rzeczy nie przez sam wewnętrzny akt woli, lecz przez efektywne zawłaszczenie przez — by tak rzec — ucieleśnienie swej woli w rzeczy2". Ale człowiek może również, wycofać swą wolę z rzeczy, w ten sposób wyrzekając się rzeczy, co jest możliwe dzięki temu, iż ta jest względem niego zewnętrzna. Człowiek może zrzec się swych prawy na przykład do domu. Może też zrzec się praw eto swojej pracy na ustalony czas i w określonym celu, gdyż na swą pracę można wtedy spoglądać jako na coś zewnętrznego. Nie może jednak zrzec się całej swej wolności przez oddanie się w czyjeś ręce jako niewolnik, gdyż nie jest i nie może być słuszne uznanie swojej wolności za coś względem siebie zewnętrznego. Podobnie też nie można uznać za rzecz zewnętrzną czyjejś świadomości moralnej czy czyjejś religii26. W dość osobliwej procedurze dialektycznej Hegla pojęcie zrzeczenia się własności prowadzi nas do pojęcia umowy (Yerirag). To prawda, że zrzeczenie się własności może przybrać formę wycofania - by tak rzec — przez kogoś woli z pewnej rzeczy i pozostawienia jej bezpańską. Mogę się zrzec w ten sposób parasola. W takim jednak przypadku ciągle poruszamy się w sferze abstrakcyjnego pojęcia własności. Wykraczamy poza nią dzięki wprowadzeniu pojęcia jedności woli dwóch lub więcej jednostek z uwagi na własność, to znaczy dzięki rozwinięciu pojęcia urnowy. Kiedy ktoś na mocy umowy daje, sprzedaje czy wymienia, dochodzi do zgodności woli dwóch osób. Można się jednak porozumieć z jedną czy z kilkoma osobami co do wspólnego posiadania i używania jakiejś rzeczy we wspólnym celu. Tutaj jeszcze bardziej widoczna jest jedność woli zapośredniczona przez zewnętrzną rzecz. Chociaż jednak umowa opiera się na zgodności woli, nie ma oczywiście żadnej gwarancji, że wole umawiających się stron pozostaną w zgodzie, W tym sensie jednoczenie się szczegółowych woli w wolę wspólną jest przypadkowe i zawiera możliwość swej negacji. Negacja ta urzeczywistnia się jako zło, jednakże pojęcie zła przechodzi przez kilka szczebli i Hegel rozpatruje kolejno naruszenie praw obywatelskich (które bardziej jest wynikiem złej interpretacji praw drugiego człowieka niż złej intencji bądź nieposzanowania ich), oszustwo i przestępstwo oraz przemoc. Pojęcie przestępstwa prowadzi do problemu kary, interpretowanej przez Hegla jako przekreślenie zła, którego to przekreślenia ma się domagać sam przestępca, choćby wola ta była ukryta. Według

180
POKANTOWSKIE SYSTEMY IDEALISTYCZNE

[

181

i
i

I

Hegla przestępcy nie można traktować jak zwierzęcia, które trzeba odstraszyć bądź uczynić lepszym, jako istota rozumna i wolna po cichu zgaciza się on na to, a nawet żąda tego, aby kara anulowała jego przestępstwo. Łatwo wprawdzie zobaczyć, jak Hegel od pojęcia umowy zmierza do pojęcia zła, jako że urnowa — będąca wolnym aktem — zakłada możliwość swego pogwałcenia, ale niełatwo jest dostrzec, jak można zasadnie uważać pojęcie zła za zachodzącą na wyższym poziomie jedność pojęć własności i umowy, jednakże jest oczywiste, że dialektyka Hegla jest często procesem racjonalnej refleksji, w którym jedna idea w sposób mniej lub bardziej naturalny prowadzi do innej idei, nie zaś procesem ściśle koniecznej dedukcji. A choć stale przestrzega on niezmiennego schematu triady, nie kładzie na to przesadnego nacisku, 6, W zjawisku zła występuje opozycja między wolą szczegółową a wolą ogólną, występuje zasada słuszności, która ukryta jest w wyrażonej w umowie woli wspólnej, jest to prawdziwe, przynajmniej jeśli chodzi o zło w formie przestępstwa. Wola szczegółowa neguje prawo, a czyniąc tak, neguje pojęcie woli, która jest powszechna, pojęcie rozumnej wolnej woli jako takiej, jak widzieliśmy, kara jest zaprzeczeniem tego zaprzeczania. Ale kara jest czymś zewnętrznym w tym sensie, że wymierza ją zewnętrzna władza. Przeciwieństwo takie czy negacja może być owocnie przezwyciężone tylko wtedy, kiedy wola szczegółowa jest zgodna z wolą ogólną, czyli wtedy, kiedy staje się tym, czym być powinna, czym być powinna w zgodzie z pojęciem woli, która wznosi się ponad zwykłą szczegółowość i egoizm. Taka wola jest wolą moralną, W ten sposób dokonuje się przejście od pojęcia prawa cło pojęcia moralności (Moralihft), Trzeba pamiętać, że terminu „moralność" używa Hegel w sensie o wiele bardziej ograniczonym, niż jest przyjęte w potocznym użyciu. To prawda, że w języku potocznym wyrazu tego można używać na różne sposoby, kiedy jednak myślimy o moralności, zazwyczaj myślimy o wypełnianiu pozytywnych obowiązków, zwłaszcza w ramach społecznych, podczas gdy Hegel abstrahuje tu od konkretnych obowiązków — wobec rodziny, na przykład, czy wobec państwa - i używa owego terminu dla określenia tego, co nazywa „określonością w wewnętrznej sferze woli [WillensbcslimmtheU] w tej mierze, w jakiej dokonuje się to w granicach woli w ogóle"27. Wola moralna jest wolą wolną, która zwróciła się ku sobie samej, która zatem jest świadoma siebie jako wolnej, a za zasadę swych czynów uznaje wyłącznie siebie, nie zaś jakąkolwiek zewnętrzną władzę. Woła taka zostaje określona jako „nieskończona", czyli ogólna, nie tylko w sobie, ale i dla siebie, „Moralny punkt widzenia to punkt widzenia woli, o ile jest ona wolą nieskończoną, nie tylko sama w sobie, ale także i dla siebie"2'"*, jest to wola świadoma .ssiebłe jako niczym nie skrępowanego źródła własnych zasad działania, aczkolwiek mimochodem Hegel wprowadza także problem zobowiązania czy powinności (Sołlett). bowiem wola rozpatrywana jako szczegółowa wola skończona może nie
w x, 592; E 503, W VII, 164 - Zasady filozofii praw, i, wydmy'.,, s, 115.

zgadzać się z wolą rozpatrywaną jako ogólna, a wtedy to, czego chce ta druga, wobec pierwszej występuje jako nakaz czy obowiązek, I jak zaraz zobaczymy, Hegel rozważa czyn z punktu widzenia odpowiedzialności podmiotu za swe uczynki. Wszelako omawiając moralność, zajmuje się autonomiczną wolną wolą z uwagi na jej aspekt subiektywny, a więc zajmuje się czysto formalnym aspektem moralności (w szerszym znaczeniu tego terminu). Czysto formalne podejście do moralności jest — rzecz jasna — nieszczęsnym dziedzictwem filozofii Kaniowskiej, Tym ważniejsze jest przeto uchwycenie faktu, że moralność - w Heglowskim rozumieniu tego terminu — jest pojęciem jednostronnym, przy którym umysł nie może się zatrzymać, Hegel nie chce z pewnością sugerować, że moralność opiera się jedynie na „wewnętrzności". Przeciwnie, chce pokazać, że czysto formalne ujęcie moralności jest nieadekwatne. Można zatem powiedzieć, że etykę Kanta Hegel traktuje jako jednostronny moment w kształtowaniu się świadomości w pełni moralnej, jeśli więc terminu „moralność" użyjemy na oznaczenie całego życia etycznego człowieka, to całkiem niesłuszne byłoby stwierdzenie, że Hegel czyni z niej sprawę zupełnie formalną i „wewnętrzną" czy subiektywną, a jednocześnie można dowodzić, że w trakcie przechodzenia od moralności w ograniczonym sensie (MoralilaC) do konkretnego życia etycznego (Sittlicbkeil) pominięte zostały lub przynajmniej zbagatelizowane pewne ważne elementy świadomości moralnej. Subiektywna wola urzeczywistnia się w działaniu. Ale za własne czyny, te czyny, za które można ją obciążać odpowiedzialnością, wolna wola — jako wola określająca samą siebie — ma prawo uznawać tytko te, które znajdują się względem niej w określonych relacjach. Wolno więc powiedzieć, iż Hegel stawia pytanie, za jakie czyny można człowieka zasadnie uważać odpowiedzialnym? Albo: czym są, mówiąc ściśle, czyny człowieka? Trzeba jednak pamiętać, że Hegel myśli to o ogólnoformalnych cechach charakteryzujących uczynki i na tym szczeblu nie zajmuje się ukazywaniem, gdzie leżą konkretne powinności moralne człowieka, jeśli o to chodzi, człowiek może być odpowiedzialny zarówno za złe, jak i dobre czyny. Hegel jakby wykraczał tutaj poza moralne odróżnienie dobra oci zła ku cechom uczynku, które umożliwiają powiedzenie, czy dana osoba działa moralnie czy niemoralnie. Po pierwsze, wszelką zmianę czy przekształcenie w świecie, które wywołuje podmiot, można nazwać jego „działaniem" {Handlu ng). Ale za swój „czyn" (Tal) ma on prawo uznać tylko działanie, które było celem (Vorsatz) jego woli. Świat zewnętrzny jest sferą przypadkowości i nie mogę przyjmować odpowiedzialności za niedające się przewidzieć konsekwencje mych poczynań. Nie znaczy to, że wolno mi odżegnywać się od wszelkich ich następstw, gdyż niektóre z nich są jedynie zewnętrznym kształtem, jaki z konieczności musi przyjąć me działanie, i trzeba je uznać za zawarte w mym celu. Byłoby jednak sprzeczne z ideą wolnej woli, która sama się określa, by ciążyła na mnie odpowiedzialność za niedające się przewidzieć konsekwencje czy za przekształcenia w świecie, które są w jakimś sensie moim czynem, które jednak z pewnością nie zawierały się w moim celu. Ceł jest więc pierwszym elementem moralności. Drugim jest zamiar (Absicbl) czy — mówiąc dokładniej — zamiar i powodzenie idas Wohl). Można chyba powiedzieć, że potocznie używamy słów „cel" i „zamiar" synonimicznie.

i

t

1

I
I
i

iI
i

h

182

POKANTOWSKIE SYSTEMY IDEALISTYCZNE

183

ale Hegel przeprowadza między nimi rozróżnienie. Kiedy przykładam zapałkę do łatwopalnego materiału w palenisku, wynikły z tego ogień jest naturalnym i przewidzianym skutkiem mego uczynku. Moim celem było rozpalenie ognia, AJe czyn ten winienem podjąć wyłącznie z uwagi na zamierzony cel, taki jak ogrzanie się czy wysuszenie pokoju, mój zamiar zaś jest istotny dla moralnego charakteru czynu. Nie jest to — rzecz jasna — jedyny czynnik istotny, Hegel jest daleki od twierdzenia, że każdy typ uczynku jest usprawiedliwiony przez dobry zamiar, Niemniej zamiar jesr momentem moralności czy też jej istotnym czynnikiem. Hegel zakłada, że zamiary mają na celu pomyślność. I obstaje przy tym, że podmiot moralny ma prawo zabiegać o swoja pomyślność, o zaspokojenie potrzeb, których doznaje jako ludzka istota. Nie sugeruje — oczywiście — iż egoizm jest normą moralności, obecnie jednak rozpatrujemy moralność niezależnie od jej społecznego umiejscowienia i wyrazu, A kiedy Hegel podkreśla, że człowiek ma prawo zabiegać1 o swą pomyślność, mówi, iż zaspokojenie potrzeb, które ma ktoś jako ludzka istota, należy cło moralności, nie jest zaś z nią sprzeczne. Można to ująć tak, iż Hegel broni punktu widzenia, który był przyjmowany w etyce greckiej, reprezentowanej przez Arystotelesa, i odrzuca ujęcie Kanta, iż czyn traci moralną wartość, kiedy spełniany jest ze skłonności. Według Hegla całkowitym błędem jest sądzić, że moralność opiera się na stałej walce ze skłonnościami i naturalnymi popędami. Choć jednak jednostka ma prawo zabiegać o swą pomyślność, podstawą moralności z pewnością nie jest szczegółowa wola, która zabiega o swe szczegółowe dobro. A zarazem ideę tę trzeba zachować, nie poddając jej jedynie negacji. Trzeba zatem dojść do idei woli szczegółowej, która 'utożsamia siy z wolą rozumną, a więc ogólną, i dąży tło ogólnej pomyślności, A jedność woli szczegółowej z pojęciem woli samej w sobie (to znaczy z wolą rozumną jako taką) jest dobrem (dcis Gule), które można określić jako „zrealizowaną wolność, absolutny cel ostateczny świata'"l". Rozumna wola jako taka jest prawdziwą wolą człowieka, jest jego wolą jako rozumnej wolnej istoty. A potrzeba uzgodnienia jego woli szczegółowej, jego woli jako tej czy innej poszczególnej jednostki, z wolą rozumną (z prawdziwym la człowieka, jak mógłby ktoś powiedzieć), ukazuje się jako powinność czy obowiązek. W tej zatem mierze, w jakiej moralność abstrahuje od wszystkich konkretnych pozytywnych obowiązków, można powiedzieć, że obowiązek powinien być spełniany w imię obowiązku. Człowiek powinien dostosowywać swą wolę szczegółową do woli powszechnej, która jest jego prawdziwą czy rzeczywistą wolą, a powinien to robić jedynie z tej racji, że jest to jego obowiązkiem. Ale oczywiste jenj, że w ten sposób nic nie zostaje powiedziane o tym, czego człowiek powinien konkretnie chcieć. Można stwierdzić jedynie tyle, że dobra wola jest określana przez wewnętrzną pewność podmiotu, którą stanowi sumienie (Geioisson). „Sumienie wyraża absolutne uprawnienie podmiotowej [samoświadomości)"""' do tego, by w sobie i ze siebie samej wiedzieć, co iest prawem i obowiązkiem i by nie uznawać

za dobre niczego poza tym, co ona sama uważa za dobre, to wszystko zaś w połączeniu z twierdzeniem, że to, czego ona jest świadoma jako dobre i czego chce, jest naprawdę prawem i obowiązkiem""1. Hegel włącza więc do swojego ujęcia moralności to, co można chyba nazwać protestanckim uwydatnianiem życia wewnętrznego oraz bezwzględnego autorytetu sumienia. Ale w rzeczywistości czysty subiektywizm i czysta wewnętrzność odstręczają go. I natychmiast zaczyna dowodzić, że w zdawaniu się na czysto subiektywne sumienie potencjalnie zawiera się zło. Gdyby zadowolił się stwierdzeniem, że sumienie człowieka może błądzić i że potrzebna jest jakaś obiektywna norma czy wzorzec, wtedy stanęlibyśmy wobec dobrze znanego i łatwo zrozumiałego stanowiska. Powstaje jednak wrażenie, iż pragnie on ustalić związek — przynajmniej potencjalny — między silnym •wewnętrznym życiem moralnym a skłonnością do zła. Po odrzuceniu wszelako przejaskrawień, główna jego teza brzmi, iż na poziomie samego wewnętrznego życia moralnego nie możemy nadać moralności konkretnej treści. Aby to zrobić, trzeba się zwrócić do idei zorganizowanego społeczeństwa. Tak więc pojęcie abstrakcyjnego prawa i moralności są dla Hegla pojęciami jednostronnymi, które trzeba zjednoczyć na wyższym szczeblu w pojęciu życia etycznego (die Siltlicbkcil). Można powiedzieć, że dzięki dialektycznemu rozwinięciu sfery ducha obiektywnego kategorie te odsłaniają się jako momenty czy razy w rozwoju pojęcia etyki konkretnej; fazy, które muszą być jednocześnie zanegowane, zachowane i wzniesione na wyższy poziom. Etyka konkretna jest dla Hegla etyką społeczną. Tym, co wyznacza danej osobie jej powinności, jest jej umiejscowienie w społeczeństwie. Etyka społeczna jest dlatego syntezą czy jednością jednostronnych pojęć prawa i moralności, która dokonuje się na wyższym poziomie. 7, Do konkretnego życia Hegel podchodzi w ten sposób, iż dedukuje trzy momenty tego, co nazywa „substancją etyczną" (die sillliche Subslanz), Są nimi: rodzina, społeczeństwo obywatelskie oraz państwo. Ktoś będzie się może spodziewał, że rozpatruje on tutaj konkretne powinności człowieka w społeczeństwie. Tym jednak, co Hegel rzeczywiście robi, jest studiowanie istotnej natury rodziny, społeczeństwa obywatelskiego i państwa oraz pokazywanie jak jedno pojęcie prowadzi do drugiego. Nie trzeba dodawać, zauważa, iż człowiek rna takie lub inne obowiązki względem rodziny i względem państwa, jako że zbadanie natury czy istoty tych społeczności uczyni ów fakt zupełnie oczywistym, jednakże nie byłoby rzeczą właściwą oczekiwać od filozofa, iżby miał formułować kodeks konkretnych obowiązków. Zajmuje się on tym, co ogólne, dialektycznym rozwijaniem pojęć, nie zaś moralizowaniem. Rodzina, pierwszy z momentów „etycznej substancji" - czyli jedność moralnej subiektywności i obiektywności - określona zostaje jako „bezpośredni, czyli naturalny duch etyczny"r'i. Duch ludzki, jakby wykraczając poza swą wewnętrzność, w sterze społecznej uprzedmiotawia się w pierwszej kolejności w rodzinie. Nie chodzi o to, że w opinii Hegla jest ona instytucją przejściową.
W VII, 196-197 - Zasady filozofii pratea, s. ino, W VI!, 23? — lamie, s, 169-

w VII, 188 - tamże, s. WP. W przekładzie Adama Landmana mowa jesr o „samów

184

1'OKANTOWSKIK SYSTEMY IDKAUSTYCZNE

HEGEL (2)

185

która umiera, gdy społeczności innych typów osiągną pełną dojrzałość. Chodzi 0 to. że rodzina jest społecznością logicznie pierwotną, gdyż stanowi ogólność w jej logicznie najpierwszym momencie bezpośredniości. Na członków rodzi ny patrzy się jako na jedność połączoną przede wszystkim więzią uczucia, to jest miłością53. Rodzina jest czymś, co można nazwać poczuciem całości, jest ona jakby jedną osobą, której wola wyrażona jest we własności, we wspólnej własności rodzinnej. jeżeli jednak spoglądać na rodzinę w ten sposób, trzeba dodać, że zawiera ona w sobie zarodki swego rozpadu. W rodzinie, rozpatrywanej jako poczucie całości i stanowiącej moment ogólności, dzieci istnieją jedynie jako jej członkowie. Są one oczywiście indywidualnymi osobami, ale są takie raczej w sobie niż dla siebie. Z biegiem czasu jednak z jedności życia rodzinnego wkraczają one w sytuację indywidualnych osób, z których każda ma swe plany życiowe 1 tak dalej. Wygląda to tak, jakby jednostki wynurzały się z ogólności życia rodzinnego i utwierdzały siebie jako konkrety. Pojęcie względnie niezróżnicowanej jedności rodziny, która rozpada się na skutek wynurzenia się szczegółowości, sarno w sobie nie jest — rzecz jasna — pojęciem społeczeństwa, jest to raczej pojęcie rozpadu czy negacji pewnej społeczności. Ta jednak negacja sama zostaje zanegowana czy przezwyciężona w tym, co Hegel nazywa „społeczeństwem obywatelskim" (bite bilrgerłiche Gesellschąft). Ono stanowi drugi moment rozwoju etyki społecznej. Aby zrozumieć, co Hegel pojmuje przez „społeczeństwo obywatelskie", trzeba sobie najpierw wyobrazić wielość jednostek, z których każda zabiega 0 swe własne cele i stara się zaspokoić swe własne potrzeby. Później trzeba je ująć jako zjednoczone w irnię lepszego wspierania swych celów w pewną formę organizacji ekonomicznej. To zakładać będzie podział pracy oraz rozwój ekonomicznych klas i korporacji. W następnej kolejności stabilność tego typu organizacji ekonomicznej wymaga ustanowienia prawa oraz mecha nizmu jego wprowadzania, to znaczy wymaga sądów, sądownictwa i policji. Z tej racji, iż o politycznym ustroju i o rządzie Hegel mówi w rozdziale, który poświęcony jest państwu, a nie społeczeństwu obywatelskiemu, moglibyśmy zauważyć, że to ostatnie wcale mogłoby nie zaistnieć, jak bowiem prawa 1 wymiar sprawiedliwości mogą istnieć poza państwem? Odpowiedź jest oczywista; nie mogą. Ale nie jest zamiarem Hegla upierać się przy tym, iż społeczeństwo obywatelskie istniało kiedykolwiek dokładnie w tej formie, w jakiej on je opisuje, gdyż pojęcie to jest dla niego jednostronnym i nieadek watnym pojęciem samego państwa, jest to państwo jako „państwo zewnętrz ne"34. Mówiąc inaczej, jest to państwo, któremu brak jest jego istotowei natury. Można to ująć w ten sposób, że Hegel koncentruje się na dialektycznym rozwinięciu pojęcia państwa. A robi to, biorąc dwa jednostronne pojęcia społeczności i pokazując, że obydwa prezentują idee, które jednoczą się na wyższym poziomie w pojęciu państwa, jest oczywiste, iż w państwie dalej
33 Oczywiście Hegel nie jest na tyle nierozsądn , by utrzymywać, ze jest empirycznym każda rodzina jest spajana przez miłość. Mówi faktem, i pojęciu czy o idealnej istocie yni, czym ona być powinna. '"' W X, 401; E 525.

istnieje rodzina. Tak samo jest ze społeczeństwem obywatelskim, gdyż stanowi ono pewien aspekt państwa, choćby nawet był on jedynie częściowy. Z tego jednak mm wynika, iżby aspekt taki, wzięty w izolacji i nazywany „społeczeństwem obywatelskim", kiedykolwiek istniał rzeczywiście jako taki. Dialektyczne rozwinięcie pojęcia państwa jest procesem pojęciowym, który nie jest równoznaczny stwierdzeniu, że — w sensie historycznym — najpierw istniała rodzina, później społeczeństwo obywatelskie, a jeszcze później państwo, tak jakby pojęcia te wzajemnie się wykluczały, jeżeli zinterpretujemy Hegla w ten sposób, będziemy zapewne skłonni myśleć, że chodzi mu o wyłożenie całkowicie totalitarnej teorii państwa, przeciwstawnej — na przykład — teorii Herberta Spencera, która mniej lub bardziej odpowiada — choć przy ważnych zastrzeżeniach - pojęciu społeczeństwa obywatelskiego. Choć jednak nie ulega wątpliwości, że Spencerowską teorię społeczeństwa Hegel uważałby za nader nieadekwatną, o momencie szczegółowości, który reprezentowany jest przez pojęcie społeczeństwa obywatelskiego, sądził, iż w państwie jest on zachowany, a nie po prostu wyeliminowany. 8, Rodzina reprezentuje moment ogólności rozumiany jako niezróżnicowana jedność. Społeczeństwo obywatelskie reprezentuje moment szczegółowości. Państwo stanowi jedność tego, co ogólne, i tego, co szczegółowe. Zamiast niezróżnicowanej jedności w państwie odnajdujemy zróżnicowaną ogólność, to znaczy jedność w różnorodności. Zamiast zaś czystej szczegółowości3'1 odnajdujemy utożsamienie woli szczegółowej z, wolą ogólną. Kwestię tę można ująć również tak, iż w państwie samoświadomość wzniosła się na poziom powszechnej samoświadomości, jednostka uświadamia sobie siebie jako członka, całości w ten sposób, iż jej podmiotowość zostaje nie unicestwiona, lecz spełniona. Państwo nie jest abstrakcyjnym powszechnikiern, który stoi ponad swymi elementarni; państwo istnieje w swoich członkach i poprzez nich. A jednocześnie jego członkowie, dzięki uczestniczeniu w życiu państwa, zostają wyniesieni ponad czystą szczegółowość. Innymi słowy, państwo jest jednością organiczną. Jest ono konkretnym powszechnikiem, który istnieje w konkretach i poprzez nie, one zaś tworzą jednocześnie i wielość, i jedność. Państwo zostaje określone jako „samowiedna substancja etyczna"-10. Jest to „duch etyczny jako jawna, wyraźna dla siebie samej substancjalna wola, która myśli siebie samą i uświadamia sobie siebie i która to, co sobie uświadamia i o ile siebie uświadamia, wprowadza w czyn"3'. Państwo jest rzeczywistością rozumnej woli, która została podniesiona na poziom powszechnej samoświadomości. W ten sposób jest ono najwyższym wyrazem ducha obiektywnego, zbierając i syntetyzując poprzednie momenty tej dziedziny. Prawa
5> jeśii o społeczeństwie obywatelskim powie się, że stanowi ono „czystą szczegółowość", to z pewnego punktu widzenia popadnie się w przesadę, gdyż w lego obrębie stntagonizmy. które wynikają z pojawienia się i usamodzielnienia szczegółowości, są częściowo przezwyciężane przez eksponowane przez tlcgla korporacje. Aie pośród członków korporacji jedność woli co do zubieguimi o wspólny cel również iro, ogniniczoruf ogólność i przygotowuje drogę dla przepcki ilo pojęcia państwa. * W X, 409: E 535. ■r W VII, 328 - Zasady filozofii Drawa, wwł.cyp s. 238,

186

POKANTOWSKIE SYSTEMY IDEALISTYCZNE

HEGEL (2)

187

stanowi się i chroni jako wyraz powszechnej woli rozumnej, a moralność uzyskuje w ten sposób treść. Znaczy to, że powinności człowieka wyznaczone są przez jego miejsce w społecznym organizmie. Nie chodzi — rzecz oczywista — o to, iż człowiek ma powinności jedynie wobec państwa, a nie ma żadnych wobec rodziny. Ta bowiem nie zostaje unicestwiona w państwie; jest istotnym momentem jego życia, choć momentem podporządkowanym. Hegel nie chce też powiedzieć, że powinności człowieka są wyznaczane raz na zawsze przez nie podlegającą zmianie pozycję społeczną. Chociaż zaznacza, że pomyślność całego organizmu społecznego jest rzeczą najwyższą, podkreśla również, że zasada jednostkowej wolności i osobistej decyzji jest w państwie zachowana, a nie zlikwidowana, Teoria „mojego miejsca i jego powinności"- by użyć znanej formuły Bradleya — nie wymaga akceptacji jakiegoś systemu kastowego. Nie sposób jednak przeczyć temu, że Hegel mówi o państwie w słowach najbardziej wzniosłych. Określa je nawet - dla przykładu — jako „tego rzeczywistego Boga''*. Trzeba jednak pamiętać o panu rzeczach. Po pierwsze, państwo jako duch obiektywny z konieczności jest w pewnym sensie „Boskie*'. Podobnie jak sam Absolut także i państwo jest tożsamością w zróżnicowaniu, choć — rzecz oczywista — w bardziej ograniczonej skali. Po drugie, jest rzeczą ważną, by nie zapominać, że Hegel mówi tutaj cały czas o pojęciu państwa, o jego idealnej istocie. Nie zamierza sugerować, że historyczne państwa nie podlegają krytyce. Kwestię tę stawia w istocie zupełnie jasno. „Państwo nie jest dziełem sztuki; tkwi ono w świecie, a tym samym w sferze dowolności, przypadku i błędu; a złe postępowanie może je z wielu stron zniekształcać. Ale nawet najbrzydszy człowiek, przestępca, chory czy kaleka, jest cały czas żywym człowiekiem. Czynnik afirmatywny, życie utrzymuje się mimo wad i ten właśnie czynnik afirmatywny jest tu przedmiotem naszych rozważań"39. Po trzecie, trzeba zachować w pamięci nacisk, z jakim Hegel podkreśla to, że dojrzałe czy w pełni rozwinięte państwo zachowuje zasadę osobistej wolności rozumianą w potocznym sensie. To prawda, iż stwierdza, że woła państwa, musi brać górę nad wolą szczegółową., kiedy dochodzi do starcia między nimi. Z tego zaś, iż wola państwa - wola ogólna czy powszechna, jest dla niego w pewnym sensie „rzeczywistą" wolą jednostki, płynie wniosek, że utożsamienie przez jednostkę jej interesów z interesami państwa iest urzeczywistnieniem wolności, bowiem wolna wola jest potencjalnie powszechna, a jako taka chce ogólnego dobra. W Heglowskiej teorii politycznej jest spora doza nauk Rousseau. A jednocześnie byłoby niesprawiedliwe wobec Hegla, gdybyśmy z górnolotnego sposobu, w jaki mówi o dostojeństwie i boskości państwa, wyciągali wniosek, że jego ideałem jąst państwo totalitarne, w którym osobista wolność i osobista inicjatywa są zredukowane do minimum. Przeciwnie, dojrzałym państwem jest dla Hegla to, które zapewnia maksymalny rozwój osobistej wolności; rozwój ten daje się pogodzić z suwerennymi prawami woli powszechnej. Choć więc podkreśla, iż stabilność państwa wymaga, by jego członkowie zgodnie z różnymi umiejscowieniami i uzdoł58 w y,^ .j.ą.f, __ tamże, s. 413. 39 W VII, 336 - tamże, s. 413-414.

nieniami swoim celem czynili cel ogólny40, to domaga się również, by państwo było naprawdę środkiem do urzeczywistnienia ich subiektywnych ciążeń41. Jak już zauważyliśmy, pojęcie państwa nie eliminuje po prostu pojęcia społeczeństwa obywatelskiego. W swych rozważaniach nad państwem Hegel omawia najpierw ustrój polityczny, a monarchię konstytucyjna przedstawia jako formę najbardziej rozumną. Ale państwo korporacyjne uznaje za bardziej racjonalne od demokracji w stylu angielskim. Twierdzi przeto, że obywatele powinni uczestniczyć w sprawach państwa raczej jako członkowie podporządkowanych całości — korporacji czy stanów — niż jako jednostki. Czy też — mówiąc dokładniej — posłowie powinni reprezentować raczej korporacje czy stany niż indywidualnych obywateli ściśle jako takich. Wydaje się, że poglądu takiego domaga się dialektyczny schemat Hegla, jako że zachowane w pojęciu państwa pojęcie społeczeństwa obywatelskiego kulminuje w idei korporacji. Mówi się często, że dedukując monarchię konstytucyjną jako najbardziej racjonalną formę organizacji politycznej, Hegel kanonizował współczesne mu państwo pruskie. Choć jednak możliwe jest, że podobnie jak Fichte zaczął uważać Prusy za najbardziej obiecujące narzędzie wychowania Niemców do politycznej samoświadomości, to jego poczucie historii było zbyt silne, by pozwolić mu na przypuszczenie, że jakiś szczegółowy typ ustroju mógłby być z. korzyścią przyswojony przez dany naród bez względu na jego historię, tradycje i ducha. Mógł wiele mówić o rozumnym państwie, ale sam był zbyt rozsądny, by sądzić, iż jakiś ustrój można narzucać "wszystkim narodom jedynie z tej racji, że najbardziej odpowiada wymogom abstrakcyjnego rozumu. „Ustrój wyrasta z ducha danego narodu jedynie w zgodzie z własnym rozwojem tego ciucha i wraz z tym duchem przechodzi przez wszystkie wymagane przez niego szczeble kształtowania i przemiany. Ustroje były i są tworzone przez ducha mieszkającego w narodzie i przez jego dzieje (one zaś są jedynie dziejami tego ducha)"""12. A przy innej okazji mówi: „Napoleon chciał na przykład nadać Hiszpanom a priori ustrój, ale nie wyszło mu to najlepiej. Ustrój bowiem nie jest czymś tylko sztucznie zrobionym, jest rezultatem pracy pokoleń, jest ideą i świadomością pierwiastka rozumowego w tym zakresie, w jakim rozwinął się on w danym narodzie. (...) Ustrój, który Napoleon dał Hiszpanom, był rozumniejszy niż ten, który mieli oni przedtem, a mimo to odrzucili go jako coś im obcego"43. Następnie Hegel zauważa, że z pewnego punktu widzenia daremnie jest pytać, czy najlepszą formą rządów jest monarchia czy demokracja. Sednem problemu jest to, że każdy z tych ustrojów jest jednostronny i nieodpowiedni, jeśli nie ucieleśnia zasady podmiotowości (to znaczy, zasady osobistej wolności) i jeśli nie odpowiada wymogom „wykształconego rozumu"**. Mówiąc
■ |0 Trzeba by pamiętać o tym, iż Heglowi chodziło po części o politycznej samoświadomości. 11 Por. W VII, 344 - Zasady..., wycl.cyt., s. 416-417. 12 W X, 416; F. 540 (Z/wa/ze [„Uzupełnienia'')). , B ^ v ^ j^g _ fasady..., wycl. cyt., s. 423. wychowanie Niemców do

*"'' Tamże.

Zasady. „Co jest rozumne. jeśli jednak nie będzie aprobaty ^g _ tamże. Filozof może wykrywać ów lelos co do jego istotowych zarysów. co w pełni rzeczywiste. Ale jeśli tak — można zapytać — jak może on zarazem mówić o filozofie polityki. że w klarownych słowach Hegel stanowczo przeciwstawia się takiemu stanowisku. Taką samą głupotą jest przypuszczać. to odchodzi już w przeszłość i ustępuje miejsca nowym formom. 35 tamże. stwierdzimy. 16. że jest on jako filozof w lepszym położeniu od wszystkich innych. Hegel wcale nie był tak reakcyjny. A społeczeństwo uzyskuje na tej drodze samoświadomość dopiero wtedy. którzy nazbyt serio przyjmują rzekome kanonizowanie przez Hegla pruskiego państwa. w istocie rzeczy ujęła nie co innego jak naturę greckiej etyezności"'*". a w pewnym sensie tym. Ten jasno wyrażony pogląd jest oczywiście odpowiedzią dla tych. 10. aby to robić""1*'. Trudno bowiem przypuścić. iż filozof zajmuje się pojęciem czy idealni} istoty państwa. s. Stanowi ono lelos. jest rzeczywiste. Jest on interpretatorem ducha swego czasu {der Zeitgeist). że dojrzałe. jeśli nie pogodziło pojęcia państwa jako organicznej całości z zasadą jednostkowej wolności. może sugerować. Ostatecznie „co się tyczy jednostki. A pojęcie ducha jest pojęciem tożsamości w zróżnicowaniu na poziomie życia rozumu. jest rozumne'""8. s. iż stosunki między państwami są częściowo uregulowane przez traktaty i prawo międzynarodowe. s. 21. ale według Hegla mylili się. iż filozof zajmuje się czynieniem jawnym tego. jeśli przyjąć taką interpretację filozofii politycznej. Równie znana nianie świata. czyli rozumne (nie może zgadzać się to z pojęciem państwa). iż musi wyraźnie pozwalać na swobodny rozwój jednostkowej osobowości i szanować prawa jednostek. „Nawet republika platońska. Nie wzdychał z utęsknieniem do onden regime 'u. tak długo sfera ducha obiektywnego podlega dalszemu rozwojowi. Przeciwnie. iż jak długo trwa historia. operacyjnym ideałem czynnym w jego kulturze lub w jego narodzie. 19. kiedy jej bujne życie już upadło. 36-5? — tamże. 33 . A to znaczy. To w filozofie i poprzez niego polityczne ideały społeczeństwa wznoszą się na poziom świadomości refleksyjnej.188 WfY IDKAUSTYCZNE 189 inaczej. Każcie państwo jest w odniesieniu do innych państw suwerenną jednostką i domaga się uznania za takie. jest ona swoją własną epoka ujętą w myślach. A nawet jeśli . Ale państwo jako takie nie jest samoistną istotą. MarKsa brzmi. Sowa Minerwy wylatuje dopiero z zapadającym zmierzchem1"1"1. że odpowiedzi na to pytanie trzeba sformułować w terminach Heglowskiej metafizyki. czyli miastogparistwo w momencie. Zgodnie ze słynnymi słowami Hegla. a nie jedynie pojmowanie go. Z tego jednak nie wynika. iż ten zajmuje się pojęciem państwa czy jego istotą? Sądzę. że po części to właśnie Hegel ma na myśli. Pokazują to jego uwagi o Państwie Platona. W Vii. Filozof zaś. Będzie ono ucieleśniało powszechną samoświadomość. a szarością o zmroku nie można niczego odmłodzić. może wykryć. Nie ulega wątpliwości. nie zaś na oferowaniu politycznych schematów i panaceów. ustrój bardziej rozumny oznacza ustrój bardziej liberalny. Kiedy jednak zajrzymy do przedmowy do Zasad filozofii prawa. co mają robić. czyli samoświadomą wolę ogólną. która uchodzi za przysłowiowy pusty ideał. by przepowiadać przyszłość czy pouczać mężów stanu i polityków.Hegel naprawdę tak myślał. to nasuwa się oczywisty wniosek. Filozofia polityczna pojawia się bowiem w okresie dojrzałości kultury i gdy filozof stara się zrozumieć rzeczywistość. że wykreślają odwieczny wzorzec. wtedy pewne ukształtowanie życia już się zestarzało. iż współczesne mu państwo stanowi końcową i najwyższą formę rozwoju politycznego. a co jest rzeczywiste. nie ma w jego filozofii nic. ponieważ rozumie naturę rzeczywistości. gdy pewna forma życia urzeczywistniła się już i gotowa jest przejść w inną formę albo ustąpić jej miejsca. jak powinni — w jego przekonaniu — zorganizować miasto-państwo. czyli cel ciucha czy rozumu w życiu społecznym człowieka. gcly osiągnęło dojrzałość i spogląda jakby wstecz na siebie.:wyd. Filozof koncentruje się na rozumieniu rzeczywistości. Platon być może rzeczywiście powiedział współczesnym Grekom. „Filozofia przychodzi zawsze za późno. Niektórzy myśliciele oczywiście przypuszczali. Żadne przeto państwo nie jest w pełni dojrzałe. gdyż kształt życia. co zakłada zaaprobowanie ich przez te państwa. sądził. To prawda. że jakakolwiek filozofia wykracza poza swój współczesny świat. a zatem w chwili. jak dalece zbliżyły się one do wymagań państwa jako takiego. jak że jednostka może przeskoczyć przez swą epokę""*''. że w jego przeświadczeniu rzeczą filozofa jest ukazywać politykom i mężom stanu ich najwyższe zadanie. to każda jest niewątpliwie dzieckiem swej epoki. czyli rozumu. 21. iak to się czasami przypuszcza. co by uzasadniało takie przeświadczenie. że człowiek. co można nazwać W Vii. cyc. rzeczą fiioz< . dokonując tego poprzez mniej lub bardziej szczegółowe odmalowywanie domniemanego państwa idealnego. o którego przemianie marzył. by w życiu politycznym przejawiać tożsamość w zróżnicowaniu. czyli rozumne państwo będzie jednoczyło w sobie momenty ogólności i różnicy. s. Warto poświecić uwagę zasadniczej iciei budowanej przez Megla teorii politycznej. w tym przynajmniej sensie. Ruch historii zwycięża utopijne schematy. z których każdy — jako duch — ma „nieskończoną" wartość. egzystującą w niebiańskim świecie. rozmyślając nad dawnymi i obecnymi organizacjami politycznymi. iż — mówiąc przykładowo — Arystoteles kanonizował grecką polis. Nacisk.. istniejącego w jakimś platońskim świecie istot. Duch obiektywny — którego punktem szczytowym jest państwo — dąży więc do tego. wystygł już i od dawna dojrzał do upadku.. W VII. Ale wola ta ucieleśnia się jedynie w różnych skończonych ciuchach i poprzez te duchy. z jakim wygłasza opinię. „kiedy filozofia o szarej godzinie maluje swój świt. podobnie ma się rzecz z filozofią. ale tak czy inaczej — spóźnił się. jest przeszłość. niezmienną istotę idealna. Proces dziejowy jest samourzeczywistnianiem się ducha. który bardzo dobrze pojmował. 9. należałoby oczekiwać.

tamże. którą filozof wprowadza do badań nad dziejami. iż nawet rzekomo „bezstronni" historycy do badania dziejów wprowadzają swoje własne kategorie. iż wiemy z góry. zaś zamierający organizm polityczny odsuwany jest na bok. że w rozważania te wprowadzona zostaje myśl. „historia filozoficzna". musi niewątpliwie wywierać wielki wpływ na jego interpretację wydarzeń. że wojna jest koniecznym zjawiskiem rozumnym. iż dostarczą hipotezie potwierdzenia. v' Por. by ustąpić miejsca bardziej żywotnym przejawom ducha. że rozum panuje naci światem. Hegel wyróżnia trzy główne typy historii. Tak więc „dzieje powszechne to postęp '" W VII. Jest prawdą — przyznaje — że wojna może nieść ze sobą wiele niesprawiedliwości. filozof. że on snu dozna) skutków wojny i ujawniania przez nią niestałości tego. dla heglisty hipoteza w rzeczywistości nie jest w ogóle hipotezą. trzeba studiować dane historyczne. czyli filozofia historii. . Nasuwa się tu oczywista uwaga. by to. założone zostało jako to. co skończone. Aby to stwierdzić. 43-i — tamże. "-1 W VII.5- '"' Aby oddać sprawiedliwość Ileglowi. co powiedzieć. iż w dziejach ludzkich musi działać rozum. i spróbować wyróżnić w masie przypadkowego materiału istotny proces rozumny. że przeto i bieg dziejów powszechnych był rozumny'01'. za pomocą którego diaiektyka dziejów — by tak rzec — przyspiesza bieg. co skończone. Otóż gdyby Hegel jedynie rejestrował oczywisty fakt empiryczny we współczesnym mu życiu międzynarodowym. iż dzieje powszechne są rozwijaniem się ciucha. myśl czy idea. Uwagi o stosunkach międzynarodowych i o wojnie jako narzędziu. co skończone. Po trzecie. musi być pokazana jako efekt refleksji nad historią. s. jeśli chodzi o filozofię. trzeba przypomnieć. czyli opis czynów. ostatecznym arbitrem w każdym sporze będzie wojna. co zazwyczaj jest tylko moralnie budującym zwrotem'0'2. jaką wnosi filozofia. Ale w historii jako takiej jest ona hipotezą. doprowadzają nas do zagadnienia ujmowania przez Hegla dziejów powszechnych. lecz jest wykazaną już prawdą. nie byłoby powodu. co do których wydaje się. 11. trzeba zbadać tok wypadków. fest oczywiste. dzięki któremu posuwa się naprzód diaiektyka dziejowa. jednakże Hegel zauważa. tom VI rozdz. Wojna zapobiega stagnacji i . jak gdyby była ona cechą należącą do istoty ludzkich dziejów. Ale myśl. trzeba powiedzieć coś więcej w charakterze wyjaśnienia. jest ona koniecznością rozumu. A tego właśnie dokonuje wojna. góiy orzec. w którym duch uzyskuje rzeczywistą świadomość siebie jako wolności. w którym bierze się poważnie marność dóbr i rzeczy doczesnych. 2. A jednocześnie nie możemy z.w odniesieniu do dziejów „nic innego nie oznacza jak myślące ich rozważanie'0"'. Jest ona głównym środkiem. mamy „historię refleksyjną". opis ten byl nazbyt pouczający. że nawet jeśli Hegel odżegnuje się od wszelkich zamiarów wtłaczania historii w przyjętą z góiy formę. o którą tu chodzi — podkreśla Hegel — nie jest przyjętym z góry planem czy schematem. j ą j _ iaril2x>_ s. majątek i życie. iż jej prawdziwość została wykazana w metafizyce. wie. 454 . prawdy tej dostarcza metafizyka. W języku teologicznym brzmiałoby to tak. Co więcej. że ma ona aspekt etyczny i że nie można jej uważać za zło absolutne i za „tylko zewnętrzną przypadkowość'"1". w jaki sposób on działa. w jaki sposób działa. Nad poszczególnymi państwami nie istnieje bowiem żadna suwerenna władza. Taka jest na przykład historia dydaktyczna. że Boża Opatrzność działa w dziejach.o ^JJ/ y|j^ . trudno uniknąć wrażenia — częściowo śmiesznego. będzie bez wątpienia skłonny uwypuklać te aspekty historii. odmalowany przez historyków w tradycyjnym sensie. jest ta prosta myśl.jak to ujmuje Hegel — chroni etyczne zdrowie narodów. co przypadkowe'""1. jakimi są: powinniśmy postępować historycznie. Dowodzi jednak. Jest to dla niego faktycznie narzędzie. że rzeczywistość jest samorozwojem nieskończonego rozumu. empirycznie"07. Ponieważ filozof wie. że generalna idea Hegla jest mniej więcej następująca. okrucieństw i strat. czy raczej historiografii. Powiedzieć. co nazywamy wojną totalną. iż podczas wojny ludzkie właściwości moralne mogą się odsłonić w heroicznej skali. Nawet gdyby idea taka została jednoznacznie przedstawiona jako hipoteza weryfikowana empirycznie. w który trzeba jakoś wpasować fakty. to tyle. Hegel oczywiście nie znał tego. która wykracza poza granice własnego doświadczenia historyka.190 POKANTOWSKiK SYSTEMY IDKALISTYCZNK HEOE1U2) iy l bądź też zostanie ona wycofana. istnieje -. że Hegel nie wypowiada jedynie oczywistej prawdy. mamy „historię źródłową". Jest rzeczą konieczną. by wzięty sam w sobie. Przeciwnie. X. gdy po zwycięskiej kampanii Napoleona stracił w Jenie swe stanowisko i dobytek. Ten typ historyka reprezentuje Tukidydes. które historyk miał przed oczami. by zgłaszać zastrzeżenia. Absolutna bezstronność jest mitem. „Jedyną myślą. Po drugie.. dzięki któremu duch ludu odnawia siły. Hegel odrzuca więc Kaniowski ideał wiecznego pokoju"*3. Termin ten — powiada HegeJ . w których mówi on o wojnie i daje odprawę Kaniowskiemu ideałowi. fest to „stan. Trzeba zauważyć. że filozofia dziejów jest myślącym ich rozważaniem. Twierdzi on. a częściowo niemiłego — że oto profesor uniwersytetu idealizuje ciemną stronę ludzkiej historii i stroi ją w metafizyczną galę14. 317. Nie mówi też jedynie. Po pierwsze. który na wzór Hegla wierzy. A nie może być lepszej zasady interpretacyjnej niż dowiedziona już prawda filozoficzna. Ale zmierza on do usprawiedliwienia wojny. Otóż dzieje powszechne są procesem. I jak wyraźnie przyznaje Hegel. Kiedy jednak czyta się fragmenty. że wojna stawia nam przed oczami ulotny charakter tego. 316. że miał świeżo w pamięci wojny napoleońskie i walkę Pras o niepodległość. By jednak zobaczyć. wydarzeń i stanów społeczeństwa. jednakże trudno utrzymywać. Nie ulega wątpliwości. Dlatego owa prawda. W refleksji lej „same dzieje trzeba jednak brać takimi. Do tego typu należy historia powszechna.

mms. osłabia t-fekt jego koncepcji historii. Jednostka zuś jest nośnikiem Wellgcisl w tej mierze. jest duchem Świata (der WeU-geist). Wiedzieli jedynie. . iż Hegel stwierdza. uznając. '" W Xi.by to (ak określić. I.t. że duch narodu jest obecny nie tylko w formach prawnych. nie byli wolni. że Hegel w . sztuce. osiąga najwyższy punkt wzlotu. Duch w swym zmierzaniu ku pełnej i jałc\ej samoświadomości przyjmuje zatem formę ograniczonych i jednostronnych przejawów. jest fazą czy momentem w życiu Wety&ist Co więcej. duch świata jest w rzeczywistości rezultatem wzajemnych oddziaływań dftiędzy duchami narodowymi. przy czym sama namiętność" jest tylko pozostałością przyrody albo samowolą. Ten zaś proces rozwojowy bada się w historii. faktu jednak. Dzieje są przero procesem. 40.Świadomość ta jest oczywiście ostyguna jedynie w umyśle człowieka i poprzez ów umysł. "/. Pokrótce zostaje tu omówiony islam. gdyż Hegel traktuje o dziejach świata.że człowiek jest wolny jako taki. że człowiek jako Liki (est wolny. Palestynę i fcgipt. Cześć druga traktuje o. jest oczywiste. że wolny jest jeden człowiek. Hegel zakłada. Indie. że wolni sn niektórzy. Z założeniem takim można się zapewne spierać".ś RegeJ rozumie po czyści kulturo danego narodu. jest świadomy siebie) jedynie w państwie i poprzez nie. chyba że oczywiście postanowimy potwierdzić jego prawdziwość. Tak wiec jednostki} . Trzeba jednak zauważyć.. że natychmiast wyraziła się w prawach. z której duch ogólny..swych wykładach z filozofii dziejów kreśli bardzo szeroką panoramę. ule potrzeba było długiego procesu rozwojowego. która istnieje w swych członkach i poprzez nich -choć" nie jest tożsama /. Uświadomienie sobie wolności ducha wykwitło najpierw w religii. Przez pariśtwo rozumie w rym kontekście całość. Zdaniem Ilegla to ludy . Azje Mniejsza. iż historia powszechna zajmuje się państwami. że dany naród nie może więcej niż raz stawać na środku sceny. który sam [est faza czy momentem życia ducha Świata To prawda. Duch tego narodu rozkwita. Pierwsza część jego dzielą poświęcona jest światu Wschodu.s. Część czwarta poświęcona jest światu. Jest on żywa całością. Według Ilegh osijci narodów jest zawarty w dziejach.Utmte. Duchy narodów sa ograniczone. że pierwszy. ale terminów „państwo" i „duch narodu' może używać" mniej lub bardziej zamiennie z tej nicji. Wewnętrzna Świadomość wolności " w virr -m . despota. by w każdej epoce znaleźć szczególny naród powszechnodziejowy. Każdy zatem narodowy duch. wftL L-yt.zdaniem Ilegla . w Volksgełst. religii i filozofii.I która nadaje konkretni) formę duchowi i kulturze ludu czy narodu. Gó jednak nie podważa faktu. iż duch narodu istnieje dla siebie (to znaczy.momentami jego urzeczywistniania się. że rzecz tak właśnie musi sie przedstawiać. skończone. „Naród ten jest w dziejach powszechnych dla tej epoki narodem dominującym .Wykłady zfiluzufii clzicfiw. Także Platon i Arystoteles sa przykładami nieadekwatności tej fazy wzrastania świadomości wolności. s. Persję. którv przeżywa daigi okres wybitnego znaczenia.) mamy do czynienia z takimi jednostkami jak narody. przejawioną nie tylko w ustroju politycznym i w tradycjach. "" W VI]. że naród. ucieleśniony w państwie. że jedni) z ważnych przyczyn. które nie tworż:) państw narodowych. Ale jasne jest. jak na przykład Hiszpania rozwinęła się w wielkie mocarstwo o swoistym charakterze i własnej kulturze. historyk bardziej zajmuje się narodami niż jednostkami. że w każdej epoce jeden szczegółw W Xl. Żyjącym w ludziach i poprzez nich. „a ich losy i ich czyny w sferze wzajemnych stosunków stanowią przejawiającą się dialektykę ich skończoności. tępotą namiętności albo też jej łagodnością i łaskawości. Świadomość wolności rodzi się w świecie grecko-rzymskim. duchem narodu. „Ale właśnie dlatego wolność taka jest tylko samowola.a może on rytko raz w dziejach powszechnych stanowić epokę""1.świata wytwarza siebie jako nieograniczonego. . że „w dziejach powszechnych (. dla których Hegel podkreśla. wykonuje nad nimi swe prawo a prawo jego jest prawem najwyższym1"1". Choć" jednak Wełfgeint Uświadamia sobie siebie jedynie w ludzkim umyśle i poprzez niego. którymi są poszczególne duchy narodów. w uświadomieniu wolnoścf*. Obejmuje ona okres oó cesarstwa bizantyńskiego po rewolucję francuska i wojny napoleońskie. $26.!. Z tego więc powodu ludy.by tak rzec . Dlatego jednostka taka jest tylko despota. Nie mając zaś tej wiedz)'. 446 Zasotły filozofiipmitw. żadna konkretna grupą obywateli żyjących tu i teraz . który Hegel nazywa germańskim. mianowicie ludzie wolni przeciwstawieni niewolnikom. a stanowi go rzeczywisty los każdego z nich. Tak czy inaczej Heglowskie pragnienie. nie wynika.świecie greckim.""*'. Przez rriego za. jest w rzeczywistości innym narodem p innym duchu. jako sądzie nad światem. obejmując Chiny.konkretnego rozwoju ducha świata fesi duch narodu czy duch ludu id&F Yolksgetsfi.z nich znaczy dla niego o wiele więcej niż patistwo w sensie prawnym.eyŁ. iż zasada ta 'została uznana już u początków chrześcijaństwa. ale także w moralności.. systemie radów i polityki oraz w instytucjach.. które pod wpływem chrześcijaństwu jako pierwsze wyraźnie uświadomiły sobie. by zostało ono jawnie uznane w praktyce jako fundament państwa. a potem upada. Są one . a nie wolnym człowiekiem'"'-. Duchy leli Są bowiem jedynie utajnione: nie istnieją „dla siebie". A boski duch. urastającym do roli potęgi dziejowej Cvii te gcscbichtliche Macbi). <tó ~ letniże. Hegel myśli bez wątpienia o tym. duch . trzecia zaś o świede rzymskim wraz z chrześcijaństwem. dzikością. a 29. 20. w jakiej uczestniczy w lej bardziej ograniczonej całości. Nie rozwodząc sie nad tym dłużej. jak i jest tymt który w dziejach powszechnych. Grecy i Rzymianie z czasów klasycznych wiedzieli tylko tyłe. Ludzie Wschodu nie wiedzieli .192 TOKANTOWSKir. przyjmuje. wraz z czyni naród usunięty zostaje w tło sceny dziejowej. SYSTEMY IDIiALISTYCZM- 193 ny naród reprezentuje w swoisty sposób rozwój ducha świata. w którym duch świata uzyskuje jasna świadomość siebie jako wolnego. ■ W XI. w dziełach sztuki i tik dalej. & 329-330. . wyd.germańskie" były tymi. 27-28.. by później podupaść.(5 . jest jego przekonanie. który przejawia się w historii poprzez Świadomość człowieka. są praktycznie wyłączone z rozważań historii powszechnej. z takimi całościami jak partsrwa.

świadome bądź nieświadome . że to nie jakaś cyniczna postawa. jest potraktowanie poważnie i zastosowanie do dziejów całej chrześcijańskiej doktryny Opatrzności Boskiej. sądu nad narodami. gdyż ma rację. nie zaś o wartości tylko niektórych istot. Hegel argumentuje co prawda.tym. jeśli zaś dzieje świata są same ławą najwyższego sądu. iż siła jest prawem. że z powszechnodziejowego punktu widzenia usprawiedliwione są wszystkie wydarzenia i działania. Z punktu widzenia takiej postawy pojęcie powszechnie obowiązującego i niezmiennego co do zasady prawa moralnego jest wytworem instynktu samozachowawczego u ludzi słabych. On widzi. A stanowisko Hegla jest tutaj takie. to wynika z tego — jak się wydaje — iż działanie jego jest usprawiedliwiane przez sukces. Kiedy transcendentny Bóg został już przekształcony w Heglowski Absolut. kosmiczny rozum czy duch użył ich w swej „chytrości" do przekształcenia republiki w cesarstwo. które są w to uwikłane. jest oczywiste. ruchem ku celowi. nie jest z pewnością absurdem twierdzić. korzystny dla nich kodeks etyczny narzucając ludziom mocnym. Utrzymuje ono bowiem. by moralnie osądzać ludzi. wykorzystując n. tom VI. że rosyjski dyktator ze wszystkimi swymi nieprzyjemnymi cechami był narzędziem ducha świata1*3. jednakże jest znanym faktem. zwycięska siła jest usprawiedliwiona. Po pierwsze.owa zdradę Chrystusa dla spełnienia się Odkupienia. Choć jednak osobiste motywy. których nazywa jednostkami powszechnodziejowymi. którymi interesuje się historyk świata czy filozof historii.Hegla w usprawiedliwianie wydarzeń. że Hegel mówi tu coś całkiem rozsądnego. które zapewne wykraczało daleko ooza wszystko. choć nie uświadamiają sobie wyraźnie tego faktu. lecz metafizyczne poglądy wciągają . W jego ocenie ludzie słabi. gdyż te rozważa się — by to tak określić — w ramach ich osobistych możliwości. to może się wydawać. 12.s/. musiało być zdziałane. Juliusz Cezar czy Napoleon. gdyż dokonuje tego. jest z konieczności czynnikiem dominującym. 5. co robi. 1 jeśli jeden naród podbija inny. Można przeto powiedzieć. jest uzasadnione przez sam fakt swego wydarzania się. rozdz. Hegel zgadza się na przykład na to. Z punktu widzenia konkretnego systemu etyki społecznej wielki rewolucjonista na przykład może być człowiekiem złym. Jeśli Dominąć całą sporną metafizykę. że osądy takie mają dla. że w dziejach słuszność w formie tego.nie dokonało się na tym świecie bez namiętności" Ale namiętności wielkich postaci historycznych są wykorzystywane orzez ducha świata jako narzędzia i ujawniają „chytrość rozumu". jeśli jednemu narodowi udaje się podbić inny. jeśli dzieje są procesem rozurryiym w tym sensie. czyn jego miał znaczenie historyczne. które nazywa germańskimi. ale nie pozostawia także wątpliwości co do tego. który jest określany raczej przez naturę Absolutu. jego czyn jest usprawiedliwiony w tej mierze.kogoś takiego jak Cezar czy Napoleon interesują biografa albo psychologa. co rzymski geniusz i rzymskiego ducha wyprowadziło na szczyty rozwoju. Widzieliśmy wcześniej. że "5 Każdemu krytykowi o nastawieniu teologicznym Hegel odpowiedziałby. niemniej jest usprawiedliwiona. Może jednak będzie właściwy jeszcze jakiś komentarz na temat Heglowskiego ujęcia dziejów powszechną/cli. Może się wydawać. a wiodącą w tym rolę przypisuje Hegel narodom. osąci zaś został uczyniony czysto wewnętrznym elementem samej historii. Człowiek prawdziwie wolny i silny potrafi przejrzeć sens tego pojęcia moralności i odrzucić je.t przykład Juda. czego domaga się uniwersalny Duch. co pojmował. którzy starają się w ten sposób zniewolić silnych i wolnych. niego słuszność . Z uwagi na niezwykłą długość tego rozdziału nie chcę ani powtarzać.jedynie czysto formalną. że Hegel podkreśla rolę ludzi takich jak Aleksander Wielki. że to. że jedynym prawem jest siła. Ale Hegel nie był cynikiem. starają się stosować siłę zbiorową. jednakże Heglowska ideologiczna wizja historii zakłada dodatkowo. nawet jeśli istnieje różnica między postawą Hegla a postawą cynika. nie zaś dlatego. jakiekolwiek mogły być jego osobiste pragnienia. ile o przesadnie optymistyczny pogląd.jak to ujmuje . Ale z punktu widzenia dziejów powszechnych czyny jego są usprawiedliwione. że u Napoleona dominowały w dużej mierze osobista ambicja i megalomania. ani rozszerzać uwag o filozofii dziejów. w jakiej jest momentem diaiektyki dziejów powszechnych. iż duch świata w sposób niezwykły pewne jednostki wykorzystał jako narzędzia. Jest usprawiedliwiona.zauważa Hegel .194 POKANTOWSK1E SYSTEMY IDEALISTYCZNE 195 ducha musiała nadać sobie jawną obiektywizację. Ale zachodzą tu oczywiste różnice. nie maja one' wdelkiej wagi czy znaczenia dla filozofa historii. Ale duchy narodów oraz duch świata. Można oczywiście dowodzić. są państwa narodowe. co rozumne. '"'' Por. wszystko. Otóż powiedzenie „silą jest prawem" powszechnie chyba rozumie się jako wyraz postawy cynicznej. Może być na przykład prawda. że jest siłą. że Bóg wyprowadza dobro ze zła. Historia powszechna nic interesuje się w gruncie rzeczy owym drugim aspektem sytuacji. któiy wyrasta z ich diaiektyki. że siła ma rację. niejawnie uznają tę prawdę. których nazywa jednostkami powszechnodziejowy-mi (die wcligeschicbtlichcn Inditńduen). eo Stalin zdziałał. które . którym poświęca się centralną uwagę. XVII. I można zasadnie twierdzić. że przekonany był o wartości ludzkiej osoby jako takiej. niewolnicy z natury. Nic wielkiego . może się wydawać. które poczyniłem w poprzednim tomie6''. iż są procesem ideologicznym. że jedynym. co Stalin zdziałał dla Rosji. nie ma już ucieczki przed konkluzją. zupełnie niezależnie od moralnych ocen. żyją i działają wyłącznie w ludzkich istotach i poprzez nie. Mówiąc w jeżyku teologicznym: ludzie ci byli szczególnymi narzędziami Boskiej Opatrzności. Obojętnie jakie motywy popchnęły Juliusza Cezara do przekroczenia Rubiko-nu. Widzieliśmy już. Mieli oczywiście subiektywne pasje i osobiste motywy. Dla przykładu. a nie przez wybór człowieka. wydawanych o poczynaniach jednostek.czy powinien się interesować . co zdziałali jako narzędzia ducha świata. niż psychologią tego odpychającego tyrana. Będąc bowiem słabi jako jednostki. iż historyk bardziej interesuje się . istnieją. dla którego ludzie tacy interesujący są przez to. Mówiąc przykładowo. eo prezentuje Kallikles w Gorgiaszn Platona. jeśli słuszność zawsze zwycięża w historii. że wdkła go to w pewną niekonsekwencję. że u niego chodzi nie tyle o cyniczny pogląd. że w historii powszechnej jednostkami. że na dłuższą metę wychodzi mniej więcej na to samo. iż teoria clwtrości rozumu zgodna jest" z chrześcijaństwem. co się wydarza.

. że przedstawia jakby metafizyczną istotę chrześcijańskiej doktryny Opatrzności. to wkraczamy w sferę ducha absolutnego. Nie zamierzam też sugerować. inną uwagę. wydawałoby się. są duchy narodów. co będzie tematem następnego rozdziału. Hegel co prawda sądził.196 stanowią momenty przejawiania się Absolutu. Wzmianka o metafizyce Hegla nasuwa. gdzie osobista wolność byłaby urzeczywistniana w sposób doskonały w ramach wszechobejmuiącej jedności. o które tu chodzi. Ale Hegel nie przyjął tego p u n k t u " w i d z e n i a . Kwestie moralne. dlaczego celem tego procesu nie miałoby być uniwersalne państwo światowe czy uniwersalna społeczność światowa. Ale w rzeczy samej owa „demitologizacja" była przekształceniem. Mnie zaś chodzi o to. że dowodzi to samo z siebie. jest to ja historii. D z i e j e p o w s z e c h n e s ą d l a n i e g o z i s t o t y d i 1'OKANTOWSKIK SYSTEMY iOEAUSlYCZNE alektyką duchów narodów. jeśli jest tak. jednakże Heglowska filozofia historii daleko wykracza poza to. w którym uniwersalny duch urzeczywistnia się w czasie. jak utrzymuje Hegel. to trudno zrozumieć. iż dzieje powszechne są procesem. srają się praktycznie nieistotne. iż Heglowski punkt ■widzenia jest fałszywy. jeśli nawet Hegel chce podkreślić. że idealnym celem całego tego ruchu powinna być światowa federacja stanowiąca powszechnik. Nie chcę rzecz jasna sugerować. do których teolog chrześcijański nie jest zmuszony. co historycy rozumieją jako historię. jeśli rozpatrujemy ducha jako wznoszącego się ponad owe szczegółowe skończone formy. że powszechniki przejawiają się w konkretach. że metafizyka Hegla metafizyczna interpretacj popycha go do wniosków. a konkretami. które stanowią określone postacie przyjmowane przez ducha w dziejach. które mają znaczenie dla chrześcijańskiego punktu widzenia. że historyk chrześcijański musi moralizować. dialektyką państw.

Ale byt można pojmować jako ducha na różne sposoby. jako całość. A jednocześnie nie może być jej przejawem H adekwatnym. państwie . że trudności zaczynają się zaraz. kiedy zaczynamy badać ontołogiczne odniesienie logicznej idei i ścisły stosunek między Logosem a przyrodą.które ustanawia czy tworzy. A uprzedmiotawia się w przyrodzie. Jest to sfera ducha. Można go pojmować jako filozofia wykraczającego i poza siebie i . że można łatwo nakreślić Z wstępny zarys systemie Absolut D jest bytem. jako E myśl. h w świecie materialnym. który sztuki ujmowany jest w swej wewnętrzreligii ności religią między czy subiektywności. To zaś i d jest sfera ducha absolutnego. Byt uzyskuje ( istnienie jako duch. aczkolwiek jest ona L tego warunkiem. I Absolut G musi zaistnieć jako taki właśnie. jest określony jako ciuch. Byt. gdyż byt. absolutny istnieje z Duch wyłącznie w ludzkim duchu i i e poprzez niego. gdy tylko próbujemy zagłębiać się pod powierzchnię szkicowego obrazu systemu Hegla.Oddziaływanie Hegla urzedroiotawiającego się w inpodział heglizmu na stytucjach — przede •wszystkim w prawe i lewe skrzydło. co nie zmienia faktu.liśmy już. w absolutnego . ujmowany Z najpierw (choć nie w sensie f czasowym) jako idea.Filozofia formie ducha skończonego. I można go pojmować jako wznoszącego się . Dla przykładu. Jest to a sfera ducha filozofią — Heglowska subiektywnego. E Nie może tego zrobić w przyrodzie. R otwierają się różne możliwe drogi o interpretacji. Można go Slera ducha pojmować „w nim samym". a zatem 5 zaczyna adekwatnie przejawiać ) swą istotę jedynie w ludzkim duchu i poprzez niego. ale dokonuje się to . W ponad skoriczoność i poznającego siebie jako byt. która myśli siebie. Jako X uprzedmiotowienie idei przyroda I jest jej przejawem. 1 obiektywnego. Absolut.

zamkniętym w swoich osobistych prywatnych myślach. skończonym umysłem. interesach i celach.na poziomie. iż duch absolutny jest . która pojęta jest jako tożsamość w zróżnicowaniu poznająca siebie jako taką. lecz stał się m o m e n te m życia nieskończoności. Można to ująć w ten sposób. uczuciach. na którym indywidualny duch ludzki nie jest już.

Po pierwsze. Nie był to jednak punkt widzenia Hegla. która myśli sanną siebie. Duch absolutny jest przeto dokonująca się na wyższym poziomie syntez. które charakterystyczne są dla ducha narodowego. najłatwiej jest zrozumieć spoglądając na tę kwestię z punktu widzenia poznawania Absolutu przez człowieka. iż celem czy kresem dziejów jest uniwersalna społeczność. gdyż jest to duch znający siebie. próbując 'wydobyć na jaw dialektyczny wzorzec rozwoju świadomości religijnej aż do punktu. Nie znaczy to. Sugeruje bowiem ideę niezmiennego wiecznego oglądania siebie przez Absolut. Hegel aprobuje więc Schellinga teorię metafizycznego znaczenia sztuki. który siebie poznaje jako ducha. przez c rozumie on. Duch powraca tu do siebie na wyższym poziomie. pogląd taki będzie prowadził cio konkluzji. Filozofia ducha absolutnego składa się dlatego z trzech głównych części: z filozofii sztuki. Znaczy to. W kończących poprzedni rozdział uwagach powiedzieliśmy. jest to Absolut poznający siebie jako całość. jest to duch jakby uwolniony od ograniczeń skońezoności. przyrodę zaś jak swoje uprzedmiotowienie oraz jako warunek tego. A ponieważ sztuka. Ade mówienie o jednym nieskończonym akcie może być mylące. kiedy uświadamiani sobie siebie po prostu jako skończoną jednostkę. i tego. w którym domaga się ona przejścia do świadomości religijnej. w jakim sensie element czasowy "wchodzi w tę dialektykę. Nieskończoność istnieje w skońezoności i poprzez nią. co można nazwać filozofią filozofii. który istnieje w życiu duchowym człowieka w dziejach i poprzez to życie. istniejącym całkowicie ponad i poza nim. jest to zupełnie oczywiste. co Hegel ma tu na myśli. iż w tych trzech aktywnościach pojmuje się Absolut na różne sposoby. Kwestię tę można ująć następująco. I kiedy postępując dialektycznie Hegel pokazuje. W filozofii sztuki Hegel nie ogranicza się do czysto abstrakcyjnego przedstawienia istoty świadomości estetycznej. gciy mówi o absolutnej wiedzy. Państwo jest faktyczni opisywane przez Hegla jako samoświadoma substancja etyczna. czyli w spekulatywnej filozofii. Kiedy zaś ducha świata pojmuje się jako wznoszącego się ponad tę skończoność i ograniczenie oraz istniejącego jatko duch nieskończony. która staje naprzeciw innych skończonych rzeczy i osób. Duchy narodom? s* ograniczone i skończone. która jest zupełnie różna od samoświadomości innych istot ludzkich. jak sztuka przechodzi w religię. Absolut można uchwytywać w formie myśli obrazowej czy metaforycznej. chrześcijaństwo. Kiedy osiągam wiedzę. iż pojmuje ono swe cele i świadomie do nich dąży. Nieskończony byt Boski jest do pewnego stopnia treścią czy przedmiotem wszystkich tych trzech duchowych aktywności. kiedy uświadamiam sobie Absolut jako rzeczywistość ostateczną i wszechogarniającą. Ale chociaż treść jest ta sama. Z jednej strony rzeczywiste dzieje rozwoju sztuki. wcale nie o to chodzi Reglowi. że można by zasadnie oczekiwać.i czy jednością ducha subiektywnego i ducha obiektywnego. Absolut można uchwytywać pod zmysłowymi formami piękna. religia i filozofia mają tę samą treść czy przedmiot. Mamy tu więc do czynienia z mieszaniną tego. Dlatego duch absolutny nie jest — by tak rzec — powieleniem ducha subiektywnego. Wolno wtedy powiedzieć. która wypowiada się w języku religii. i jak religia z kolei domaga się przejścia w filozofię. religii i filozofii są wszystkie procesami czasowymi. Tak więc i sztuka. że przyroda jest przedmiotowym przejawem Absolutu oraz że Absolut powraca do siebie jako podmiotowość w formie ducha. A dokonuje tego na trzech głównych szczeblach: sztuki. Gwoli klarowności trzeba uczynić jasną następującą kwestię. najpierw w jego życiu wewnętrznyr ° później w jego własnych przejawach w obiektywnych instytucjach. o której Hegel pisał w Fenomenologii ducha. religii i filozofii. co nieczasowe. a religia grecka wyprzedzała w czasie religię . To. że według Elegia duch świata rodzi się z dialektyki ciuchów narodowych. Jest to proces. podczas gdy dla Hegla duch absolutny jest życiem rozwijającego się samopoznania Absolutu. Siedzi historyczny rozwój sztuki i stara się pokazać rozwój świadomości estetycznej aż do momentu. " nieskończony duch jest czymś przeciwstawionym skończonemu duchowi.198 POKANTOWSK1E SYSTEMY IDEALISTYCZNE HEGEL (3) 199 duchem na poziomie absolutnej wiedzy. przejawiającego się w przyrodzie czy — bardziej adekwatnie — w dziele sztuki. wtedy wiedza ta jest momentem absolutnej samoświadomości. jako myśl myślącą siebie. wtedy trzeba go pojmować jako wiedzę. Ale chociaż owa subiektywna samoświadomość — podobnie jak wszystkie inne — zawarta jest w Absolucie. to znaczy jak-tożsamość w zróżnicowaniu: jest to nieskończony byt refleksyjnie świadom różnych faz czy momentów swego własnego życia. Kied" jednak w sferze ducha subiektywnego i w sferze ducha obiektywnego zajmujemy się duchem skończonym. Widzieliśmy już. by on sam istniał konkret nie jako duch. W ten sposób opuszczamy sferę polityki. w którym domaga się ona przejścia na stanowisko filozofii spekulatywnej. że ludzkie poznanie Absolutu i poznanie Absolutu przez siebie samego to dwa aspekty tej samej rzeczywistości. jako że to poprzez ludzkiego ducha Byt urzeczywistnia się jako konkretnie istniejąca myśl. Ta pojawia się nie wtedy. Nie można go jednak określić jako myśl myślącą siebie czy jako osobowość. Na przykład. takich i* rodzina i państwo. Podobnie w filozofii religii nie ogranicza się do nakreślenia istotnych cech czy momentów świadomości religijnej: śledzi historię religii od religii prymitywnej aż po religię absolutną. co czasowe. czy też domaga się tego przejścia. jest to po 1 miotowość i przedmiotowość łącznie. ważną rzeczą jest pojmować. lecz wtedy. że stanowią one różne fazy w życiu tego ducha. Ale w dziedzinie ducha absolutnego nieskończoność jest refleksyjnie świadoma siebie jako takiej. w którym Absolut urzeczywistnia się właśnie jako myśląca siebie myśl. klasyczna sztuka grecka wyprzedzała w czasie sztukę chrześcijańską. Myśląc siebie myśl jest duchem. który poznaje siebie jako nieskończonego. a w jakim sensie — nie. na którym podmiotowość i przedmiotowość łączą się w jednym nieskończonym akcie. wszystkie należą do dziedziny ducha absolutnego. to znaczy samowieclzy o sobie Bytu czy Absolutu. z filozofii religii i z tego. Różnica w formie wskazuje jednak na to. to w dziedzinie ducha absolutnego zajmujemy się nieskoń czonym duchem. jestem świadomy siebie jako istoty skończonej: mam — by to tak określić — własną samoświadomość. i filozofia zajmują się Absolutem. można uchwytywać go czysto pojęciowo. i religia. i. państwo światowe czy przynajmniej światowa federacja państw. Po trzecie. Po drugie. forma jest różna.

żeby przypuszczać. 186.P. Z drugiej strony. Z jednego punktu widzenia i0ea jako piękno jest oczywiście 1 W XII. Znaczy to. iżby wyobrażał sobie.Ł CO chrześcijański}. gdybyśmy zakładali. religii i filozofii.eń) idei"1. Błędem jest: twierdzenie. I. I jakiekolwiek byłyby opinie różnych autorów o tym. w którym jedna forma sztuki następuje po drugiej. 2. W konkluzji tego paragrafu waito zwrócić uwagę na następującą kwestię. iż sztukę. Wie on równie dobrze jak każdy. jako taki jest on uchwytywany jako piękno. ilorlesiingcti iibordic Aslhctik. I owo zmysłowe przejawianie się idei. opuszczani. nie zaś o czasowe. że greckie świątynie byty związane z grecką religią i że istnieli greccy filozofowie. że kiedykolwiek człowiek stanie się czystą myślą.przejawia się orzecie wszystkim w formie bezpośredniości. w każdym jednak razie doprowadzalibyśmy naukę Hegla do absurdu. t. cytuję zaś przekład polski: Wykłady o estetyce. Warszawa 1964. Adam Landnian. ale jeszcze bardziej wywyższył filozofię. co Hegel miał powiedzieć. że sfera ducha obiektywnego prowadzi w sferę ducha absolutnego. iż jest ono w istocie procesem pojęciowym. zaś życie polityczne — najwyższą z ludzkich działalności. Absolut . w którym chodziłoby jedynie o pierwszeństwo logiczne.przyp.B. jestem przeświadczony. Hegel nie jest na tyle nierozsądny. w szacie — by to tak określić . I Hegel zabiega o to. Osmastona. Ale życie ducha jest rozwojem historycznym. z tego jednak nie wynika. albo źe nie było żadnej filozofii. że filozofia jest spośród nich najważniejsza. jeden szczebel w ewolucji świadomości religijnej następuje po innym szczeblu. Mógł sadzić..]. Widzieliśmy bowiem. kiedy zakończyła się sztuka. że sztuka przybrała wszystkie swoje formy. Janusz Grahowski. zanim pojawiła się religia absolutna. Z tej przyczyny filozofia ducha absolutnego nie może w jego przedstawieniu abstrahować od wszelkiego czasowego następstwa i ma dlatego dwa aspekty. 160. s. . Hegel mógł ograniczyć się do ruchu czysto pojęciowego. Sprawę tę można wyrazić następująco. iż chodzi mu o to. które jest . Po paginacji wydania niemieckiego będę podawał po myślniku numer tomu i numer strony wydania polskiego .Oi-. religię i filozofię uważał on za trwałe czynności ludzkiego ducha. zorganizowane w pewną formę.tłum.gdy ujmiemy tę kwestię dialektycznie czy logicznie . religii i filozofii.przedmiotów zmysłowych. Hegel bez wątpienia wywyższył państwo.zmysłowym przeświecaniem (Schein. przeł. Co prawda nie zawsze jest być może rzeczą łatwą je wydzielić. Copleslon w cytatach z Heglowskich wykładów o filozofii sztuki posługuje się angielskim przekładem F. zanim religia pojawiła się na scenie. owo przeświecanie Absolutu przez zasłonę zmysłów nazwane-zostaje ideałem. Dialektyczne przejście od pojęcia sztuki do pojęcia religii i od pojęcia religii do pojęcia filozofii jest samo w sobie pozaczasowe. trzy te rodzaje działalności si| najwyższymi wyrazami ducha.200 POKANTOWSK1K SYSTEMY IDEALISTYCZNE HF. jest dla Hegla warunkiem sztuki. by pokazać dialektyczne wzorce odsłaniające się w historii sztuki. że według Hegla państwo jest najwyższą ze wszystkich rzeczywistości. a jeden system filozoficzny — po innym systemie filozoficznym. nie zaś czasowym czy historycznym. Odesłania te. A choć społeczeństwo. że na przykład religia rozpoczęła się dopiero wtedy. nieużyteczne dla czytelnika polskiego.

Ale . źe w pewnym nieokreślonym sensie dzieło jest przejawem „prawdy". Mówiąc inaczej. Duch zaś i jego wytwory mają wyższość nad przyrodą i jej zjawiskami. tj. Wielki artysta może być bardzo złym filozofem bądź też może nie być filozofem w ogóle.oczywiście — sugerować. cóż to znaczy? Czy słowa te są czymkolwiek więcej niż wzniosłym. Ale są ro różne formy czy sposoby uchwytywania. Z tego jednak nie wynika. a teraz zajmuje się filozofią ducha.czy to dla siebie. że którykolwiek z nich potrafi określić . iż utwór jest doskonały czy właśnie taki. i odbiorca mogą odczuwać. w jaką idea i postać są ze sobą splecione"". ten sam bowiem Absolut uchwytywany jest jako piękno przez świadomość estetyczną. iż jego twór jest przejawem natury Absolutu. Piękno artystyczne jest bowiem bezpośrednim tworem ducha: w nim duch przejawia sie samemu sobie. a nie w formie myślenia i czystej duchowości w ogóle. Idea jest jednością podmiotowości i przedmiotowości. . metafizyczne znaczenie sztuki.metafizyczne znaczenie dzieła. czy dla kogoś innego . że artysta jest wyraźnie świadomy faktu.identyczna z ideą jako prawda. „Skoro jednak zadaniem sztuki jest przedstawienie idei dla bezpośredniego oglądu w postaci zmysłowej. a w pięknym dziele sztuki jedność ta wyrażona jest czy przedstawiona w jedności duchowej treści z jej zewnętrznym. że człowiek nie może uchwycić piękna w dziele sztuki. że duchowa treść i zmysłowe ucieleśnienie są doskonale spójne. Ta zaś jest czymś zupełnie odmiennym od twórczości artystycznej. jeśli sobie tego wyraźnie nie uświadamia.Wykłady o estetyce.można. Nie chce też sugerować. s. zapytać . że dodanie bądź ujęcie czegokolwiek pogorszyłoby czy zniekształciło dzieło. materialnym ucieleśnieniem. że w przyrodzie może istnieć coś takiego jak piękno.jeśli o pięknie powiada się. to znaczy mogą odczuwać. łecz mętnym stwierdzeniem? Odpowiedź jest zgoła prosta. czyli refleksyjnie. Hegel utrzymuje. Obaj mogą także czuć. To nie ta świadomość. że daleko wyższe jest piękno w sztuce. Dlatego też Hegel ogranicza swą uwagę do piękna w sztuce. Filozofię przyrody zostawił już. Obaj mogą odczuwać. że jest zmysłowym wyglądem zewnętrznym czy przejawem idei. że niżej ceni piękno przyrody jako przejaw boskości. 1. co nie jest też oznaką żadnych niedostatków świadomości estetycznej. a jako prawda w filozofii. Ogląd estetyczny nie jest tvm samym co filozofia i dlatego idea jako piękno zostaje nazwana ideałem. jaki powinien być. uchwycenie co wyrasta z filozoficznej refleksji nad sztuką. Hegel nie chce . 1 W Xii. podmiotowość ł przedmiotowość stapiają się w harmonijnej jedności czy syntezie. przeto wysoki poziom i doskonałość sztuki w realności odpowiadającej jej pojęciu zależne są od stopnia wzajemnego przeniknięcia się i jedności. 122. idei i jej zmysłowej postaci. lecz filozofia uchwytuje wyraźnie. Duch i materia. Można co prawda żałować. A wielki filozof może nie potrafić namalować pięknego obrazu czy skomponować symfonii. bowiem za sobą. ale ze względu na konstrukcję systemu trudno mu postąpić inaczej niż skoncentrować się na pięknie artystycznym. Nie przecząc temu. i 10 . wartość zaś i znaczenie tego przedstawienia polegają na zgodności i jedności obu tych stron. I artysta.

W wie lkic h dzi eła ch gre cki ej rzeźby spotykamy się z doskonałymi — by to tak określić — zaślubinami ducha i materii. jako bezforemne Jedno. Bogowie są jedynie apoteozą istot ludzkich. Po drugie. że według niego sztuka symboliczna jest najbardziej odpowiednia dla wczesnych wieków ludzkości. o tyle w sztuce klasycznej duch ujęty jest w konkretnej formie jako samoświadomy duch jednostkowy. Takim typem sztuki jest sztuka symboliczna. która przedstawia ducha jako ucieleśnionego w sko ficz oti ośc i. Naczelną sztuką klasyczną jest przeto rzeźba. że ta ostatnia nie zapanowała nad medium swego wyrazu i nie prześwieca przez zmysłową zasłonę. Przedstawione przez Praksytelesa ciało ludzkie jest bowiem jasnym wyrazem ducha. Występuje tu niejasność i atmosfera tajemniczości. „Najpemiejszego jednak przykładu rozwoju sztuki symbolicznej. Można to ująć tak.202 POKANTOWSKtE SYSTEMY IDEALISTYCZNA HEOKi. które przez dzieło sztuki bardziej jest sugerowane niż wyrażane. by duch odgadnął sam siebie. Mamy więc do czynienia z trzecim typem sztuki. a nie tylko zasugerowana w symbolicznej formie. s . Dwa te elementy przenikają się wzajemnie I sa ze sobą stopione w jedno. Można ją znaleźć chociażby u starożytnych Egipcjan. który stawia sobie duchowe zadanie doprowadzenia do tego. mamy do czynienia z typem sztuki. ale w rzeczywistości do tego odgadnięcia nie dochodzi" d Według I legia Sfinks jest „symbolem samej symboliki"**. iż treść te artysta bardziej sugeruje niż wyraża. w której duch odczuwany jako nieskończony ciąży jakby ' ■ W X I I . Duchowa treść prześwieca przez zmysłową zasłonę: jest ona wyrażona. Wystarczy odnotować. przyroda i duch odczuwane są jako tajemnicze i zagadkowe. Egipt bowiem jest krajem symbolu. Na pierwszym miejscu mamy do czynienia z typem sztuki. gdy świat i sam człowiek. W sztuce symbolicznej Hegel wydziela mniejsze okresy i omawia różnicę miedzy sztuką hinduską i egipską oraz religijną poezję Żydów. A jednak „sztuka klasyczna i jej religia piękna nie zaspokaja całkowicie głębi ducha'"6. Różne zaś możliwe typy relacji między oboma elementami przedstawiają zasadnicze typy sztuki. gdzie element zmysłowy dominuje nad duchów. jest to sztuka klasyczna. mianowicie ze sztuką romantyczną.} czy idealną treścią. tak szt uko kla syc zną wią że ze star oży tny mi Gre ka mi. w tym sensie. fest to zatem typ sztuki o charakterze głównie antropomorHcznym. 5 6 2 . gdzie duchowa czy idealna treść stopiona jest w harmonijną jedność. 4 8 0 - . O ile w sztuce symbolicznej Absolut jest ujęty jako tajemniczy. P odo bni e jak szt ukę sy mb olic zną wią że He gel z Hin dus ami i Egi pcj ana mi. (3) W doskonałym dziele sztuki występuje przeto całkowita harmonia idealnej treści i jej zmysłowej formy czy ucieleśnienia. zarówno od strony iei swoistej treści. ' 1 / 2 t a m ż e . szukać należy w Egipcie. ■ ' W X I I . Ale ten artystyczny Ideał nie zawsze jest osiągany. jak i od strony jej formy. Ale nie możemy wraz z nim zagłębiać się w szczegóły. jest to „obiektywna zagadka™"". którego zmysłowym upostaciowieniem jest ludzkie ciało.

s. l a — t a m ż e . s . W a r u acinoiowaO że U konkretny typ sztuk.t a m ż e . I I. l i g i i . * " T a m ż e . ' " W X I I I. 1 8 . k o n k r e t n y m t v p e m r e . 5 7 2 .

żadne zmysłowe upostaciowicnie nie jest odczuwane jako adekwatne do duchowej treści. iż istnieją formy architektury mające 411. swoje zmysłowe ucieleśnienie i porzucić zasłonę zmysłów. która jest odwzorowana przede wszystkim w życiu. która co do całej swej treści i co cło wszystkich swoich celów jest sztuką chrześcijańską. czym jest. że choć potrafi wyrazić tajemnicę. gdzie duchowa treść bardziej jest sugerowana niż wyrażana. iż musi przechodzić w coś. lep iej nad aje się do teg o cel u niż architektura. typ ow a for ma szt uki kla syc zne j. W przeciwieństwie do greckiej świątyni można tu dostrzec. charakter sztuki klasycznej czy romantycznej. a wyraz. podczas gdy gotyk. i ona najlepiej nadaje się do wyrażania życia ducha. które jest ruchem. które są najlepiej dostosowane do wyrażania ruchu. czym nie jest. na ciele. Według Hegla sztuka romantyczna zajmuje się życiem ducha. . został więc pojęty jako Ten. ■•■'. jaki daje ruchowi i życiu. Prawdę tę wyraża chrześcijaństwo w swojej doktrynie samoofiary i zmartwychwstania. aby żyć. śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. ponieważ duch nie został jeszcze pojęty jako taki i dlatego pozostaje tajemnicą. że neguje się fakt. Architektura na przykład szczególnie wiąże się ze sztuką symboliczną z tej racji. Przeciwnie. Natomiast w sztuce romantycznej. Nie jest to jak w sztuce symbolicznej. zagadką czy problemem. Co w XIII. choć jest jej charakterystyczną formą. jest bardzo ograniczony. muzyka i poezja nie zamykają sie w sztuce romantycznej. iż boskość wykracza poza dziedzinę skonczoności i materii. działania i konfliktu. ani też malarstwo. ale koncentruje się na tym. przykład architektury romantycznej. Ale duch nie jest jedynie szczegółowym duchem skończonym. działaniem. muzyka i poezja. iż „romantyczny charakter kościołów chrześcijańskich polega na odrywaniu się od ziemi i wzbijaniu się w górę" o Także i rzeźba nie ogranicza się do sztuki klasycznej. bynajmniej nie oznacza. Jednakże nie możemy już dalej podążać za biegiem w jego rozległych rozważaniach nad konkretnymi sztukami pięknymi. duch został pojęty jako to. doskonałe domostwo antropomorficznego bóstwa. Architektura jest mniej stosowana do wyrażania wewnętrznego życia ducha i diat ego jest typ ow ą ko nna szt uki sy mb olic zne j. zjednoczonym ze szczegółowym ciałem. jest oczywistym przykładem architektur klasycznej. Typowymi sztukami romantycznymi będą więc te.ku temu. jest on boską nieskończonością. Natomiast w poezji pośredniczą słowa. który nie daje się zawrzeć w żadnym skończonym ucieleśnieniu. wyraża uczucie. by przelać się przez. co zewnętrzne. Znaczy to. Duch musi jakby umierać. mianowicie jako nieskończone życie duchowe Boga. A sztukami takimi są malarstwo. Wszelako tego powiązania poszczególnych sztuk z określonymi ogólnymi typami sztuki nie należy pojmować w sensie dysjunktywnym. Rz eźb a. konfliktem. — latiizc. aby mógł znowu wznosić się i stawać się sobą. czyli zmysłowe obrazy wyrażone w języku.l a k oto grecka świątynia. najmniej jest zdatna spośród wszystkich sztuk pięknych do wyrażenia życia ducha. W sztuce klasycznej występuje doskonałe stopienie idealnej treści i zmysłowej formy.

Dla Hegla prawdy te są te same co do treści. że jest to rezultat zaślubin wyobraźni i myśli. jak widzieliśmy. to trzeba powiedzieć. Mówiąc inaczej. A jednocześnie Hegel poświęca sporo uwagi tradycyjnym dowodom na istnienie Boga. 361. mianowicie poprzez religię. W odsyłaczach do Hegla „Wykładów z filozofii religii" litery SS oznaczają angielski przekład dokonany przez E. jest oczywiste. gdyż wyrosły „z potrzeby zaspokojenia myśli. mogą być one nieznane nawet pośród teologówą to jest ludzi. 157. iż religia zajmuje się tym. ale również jako nieskończony" K Musimy przeto pokazać. 174. jeżeli jednak świadomość estetyczną rozważyć jako szczebel w przejawianiu się Boga. wznoszącą się ponad królestwem sztuki. 3. I można by oczekiwać. " W XVI. tak by sfera ducha absolutnego mogła przystawać do ogólnego wzorca systemu. że żadne materialne ucieleśnienie nie nadaje się do wyrażenia ciucha. cyt. w której naczelna formą charakterystyczną jest rzeźba. trzeba powiedzieć. I. że jest to przejście dialektyczne.czy jest w swojej istocie — przejawianiem się Absolutu w formie Yorslellung. a nie czasowe. SS III. tak długo nie odrzucamy całkowicie zmysłowych zasłon. chrześcijaństwie i islamie) w formie wyobrażeniowego czy obrazowego pojęcia wolnego stworzenia świata przez transcendentnego Boga. 10 W XVI. że Hegel od sztuki bezpośrednio przejdzie do filozofii. 457. Chociażby idea Boga w świadomości chrześ cijańskiej i pojęcie Absolutu mają według Hegla dokładnie tę samą treść: odnoszą się do tej samej rzeczywistości czy też to samo znaczą. W gruncie rzeczy cała sprawa dowodzenia stała się tak niemodna. by ■wszelkie próby udzielenia wierze racjonalnej podbudów}' zastępować spontaniczną wiarą i pobożnymi uczuciami serca. ale również ze stanowiska religijnego ujmuje się je jako niereligijne i praktycznie bezbożne. 259.204 POKANTOWSKIK SYSTEMY IDEALISTYCZNE HKGEL (3) 205 Jeśli teraz rozważyć sztukę tylko ze względu na nią. a następnie stara się przejść do nieskończoności jako czegoś od skończoności różnego. iż widzi on potrzebę filozofii religii z racji znaczenia religii w dziejach ludzkości i z uwagi na oczywisty fakt. podobnie jak własne formy sztuki. że świadomość religijna jest przykładem zapośredniczonego sposobu uchwytywania Absolutu. którą odnajdujemy w filozofii. gdyż silna jest tendencja. co Boskie. Religia jest w ogóle . Na przykład prawda. Ale sztuka romantyczna stanowi przejście od świadomości estetycznej do świadomości religijnej. czy jako etap w rozwoju ludzkiego poznania Boga. to znaczy nie potrzebuje żadnego dodatkowego dowodu innego niż jego system. 456. Bóg jest bowiem bytem. 156.sam system Hegla. a natura bytu jest wykazywana w logice czy w abstrakcyjnej metafizyce. w którym duchowa treść i zmysłowa postać uzyskują najbardziej doskonałą harmonijną zgodność. B. jego zaś przedstawienie jest oczywiście zadaniem filozofii. zauważa. Speirsa i j. który to wyraz można w rym kontekście przełożyć jako myśl posługującą się kształtem czy obrazem. Jest to raczej pojęcie obrazowe czy wyobrażeniowe.Wykłady o estetyce. Dowody nie zasługują jednak na tę pogardę. Ale rzeczywis tość tę u chwytu ją i opisują na różne sposoby. Jest oczywiste. Właściwa przeto filozofia religii bardziej zajmuje się świadomością religijną i sposobem . .jak już wcześniej wspomnieliśmy . jest ujmowana przez świadomość religijną (przynajmniej w judaizmie. zaspokojenia rozumu"". Oczywiście jak długo w ogóle pozostajemy w dziedzinie sztuki. że skończoność bierze jako coś. 9 W XII. że jest myśleniem o Absolucie. ale i bytem nieskończoności'"3. że skończony ciuch jest w istocie morflentem w życiu ducha nieskończonego. s. że logiczna idea — Logos — uprzedmiotawia się w przyrodzie. ze sfery sztuki przechodzi do sfery religii"'. w sztuce tej nieskończony duch stara się zrzucić zmysłową zasłonę. że „byt skończoności jest nie tylko jej bytem. że „byt trzeba określić nie tylko jako skończony. " W XVI. to w pewnym oczywistym sensie Hegel nie potrzebuje na nie żadnego dowodu. gdyż. Umieszczenie religii między sztuką a filozofią wynika przede wszystkim z Heglowskiego przekonania. Taką zaś jest sztuka klasyczna.czy sposobami uchwytywania przez nią Boga niż dowodzeniem istnienia Boga. że także odwrotnie trzeba pokazać. ale nie jest to czyste pojęcie filozoficzne. SS III. co istnieje samodzielnie. Z drugiej strony charakteryzujące religię myślenie nie jest myślą czysto pojęciową. która pokazuje. że rzekoma przepaść między skończonościa i nieskończonością nie istnieje. że Heglowi chodzi nie tylko o to. który to fakt staje się najbardziej widoczny w poezji. kiedy rozum pojmuje. wyd. rozumem. Dziś. myślącą siebie myślą. podczas gdy faktycznie przechodzi do niej poprzez pośredni sposób uchwytywania Absolutu. by skompletować triadę. 259. że prawdziwym dowodem na istnienie Boga jest . 151 . Są one świadectwem wznoszenia się ludzkiego umysłu ku Bogu poprzez czynienie jawnym bezpośredniego ruchu wiary. można powiedzieć. „Dziedziną następną. że najdoskonalszym jej typem jest ten. Ale brakowi temu można zaradzić. że najwyższym typem jest sztuka romantyczna. iż podstawowym brakiem jego tradycyjnej formy jest to. Chrystusa. Nie jest też jedynie tak. Z jednej strony świadomość religijna różni się od świadomości estetycznej tym. dowody te popadły w niełaskę. to jedynie myśl może go uchwycić jako takiego właśnie. Uważane są nie tylko za absolutnie przestarzałe z filozoficznego punktu widzenia. 11 W XVI. Obalona zatem zostaje Kantowska krytyka dowodów. Egipcjanie chociażby czy Hindusi mieli swe własne religie. 36l. Sztuka nie może zadowolić ducha jako narzędzie uchwycenia własnej jego natury. Co do istnienia Boga. iż nieskończony byt rozwija się w skończoności 1poprzez nią. jest ujmowana przez świadomość chrześcijańską w formie nauki * Powtórzmy. Burdona Sandersona. SS III. ale różne są sposoby ich ujmowania 1wyrażania w religii i filozofii. jest religia"9. Prawda. Mówiąc o dowodzie kosmologicznym Hegel zauważa. gdy się już zrozumie.. Jest to myśl jakby odziana w wyobraźnię. iż „tu i tam z trudnością dowody są znane nawet jako fakty historyczne. Zarzutom przeciw przechodzeniu od skończoności do nieskoń czoności i od nieskończoności do skończoności może się przeciwstawić tylko prawdziwa filozofia bytu. którzy chcieliby mieć naukową wiedzę 0 prawdach religijnych"1". SS III. 0 wcieleniu i o zjednoczeniu się człowieka z Bogiem przez. Yorsiellung jest pojęciem. Skoro Absolut jest duchem. Prowadzi to do stwierdzenia.

Bóg staje się dla mnie przedmiotem. w Nim mamy swoje istnienie. do tego. by pasowały do poglądów rzekomo oświeconego wieku.?06 :)KANTt)WSKiK SYSTKMY IDEAUSTYCZNK JF. i to. Boga-Człowieka. jako nieskończona i jedynie prawdziwa rzeczywistość. że — zdaniem I legia — absolutną prawdę chrześcijaństwo wypowiada w formie Yorslellung. historyczne. a jest nim „sama wieczna prawda w jej obiektywności. Trzecią z głównych faz religii określonej jest religia absolutna. Boskość pojmowana jest jako byt ponadludzki i pozaludzki. obejmuje trzy główne momenty czy fazy. którego egzempłifikacjami są dane empiryczne. ale w formie indywidualnej osoby bąelż indywidualnych osób.LI Świadomość religijna. w której treść religii myślana jest w formie czysto pojęciowej. Drugim momentem jest moment konkretności. Nieodłączna triada obejmuje religię żydowską. że chrześcijaństwo jest religią absolutną. ale również immanentnego. Chrześcijaństwo pojmuje Boga jako tego. co nieskończone. Drugą z głównych faz religii określonej jest religia duchowej indywidualności. jako nieskończone życie duchowe. Ale religia nie jest — rzecz jasna — jedynie religią w abstrakcji. W religii żydowskiej na przykład Bóg jest wyniesiony ponad świat i człowieka w transcendentnej wyniosłości. a tym. Paweł. Występują tu jednocześnie także i inne momenty świadomości religijnej. lecz jako Trójca Osób. to znaczy jako Ducha nie tylko transcendentnego. Anzelm. który jest syntezą czy jednością pierwszych dwóch momentów. co nieskończone. czyli pojęciowego następstwa. Tak oto istnieje w judaizmie idea pojednania człowieka z Bogiem poprzez ofiarę i posłuszeństwo wobec Boskiego prawa. Kiedy powiada się. Oddzielenie i wyobcowanie zostają przezwyciężone. co skończone. Pojmując Boga. Bóg pojmowany jest jako niezróżnicowany powszechnik. Widzieliśmy już. Dla świadomości religijnej dokonuje się to dzięki czci oddawanej Bogn i na drodze zbawienia. co nieskończone. Tak na przykład funkcją Jowisza Kapitolińskiego jest zapewnienie Rzymowi bezpieczeństwa i suwerenności1"1. czyli chrześcijaństwo. W tym więc sensie . pociąga za sobą świadomość siebie jako oddzielonego czy wyobcowanego od Niego. że jest ono absolutną prawdą. Z tego względu religia chrześcijańska odpowiada nade wszystko trzeciemu momentowi świadomości religijnej. Moja zaś świadomość Boga jako czegoś „zewnętrznego" wobec umie lub czegoś. poprzez które człowiek pojmuje siebie jako dostępującego zjednoczenia z Bogiem. Trzeba jednak dodać. Tym. Pierwszym — jak można się spodziewać po zasadniczym schemacie Heglowskiej dialektyki — jest moment powszechności. to znaczy dzięki wielości środków. który mi się przeciwstawia. Człowieka zaś jako jednoczącego się z Bogiem poprzez uczestnictwo w Boskim życiu za pośrednictwem laski otrzymywanej od Chrystusa. Przyjmuje ona formę konkretnych religii. ujmowane są nie. jest to istotny ruch świadomości religijnej. co skończone. określone. W obu przypadkach przedmiot jest ten sam. którzy łatwo przechodzą do porządku nad chrześcijańskimi dogmatami. jako przeciwstawione sobie. Te trzy typy religii odpowiadają drugiemu momentowi świadomości religijnej. co interesuje go przecie wszystkim. kim On jest rzeczywiście. W swoich wykładach z filozofii religii Hegel śledzi rozwój świadomości religijnej poprzez różne typy religii. Jak powiada św. grecką i rzymska. Tutaj Bóg jest pojmowany jako duch. Bóg i nic prócz Boga i jego ujawnienia (clie lizplikalion)"1"'. dokonuję rozróżnienia między sobą a Nim. 4. co skończone. oznacza to. Warto zauważyć. Hegel grzmi przeciw kaznodziejom i teologom. Wynika stąd postulat przejścia do filozofii. lecz jako połączone bez zmieszania. Bóg widziany jest nie jako niezróżnicowana jedność. To zaś. w Nim żyjemy i poruszamy się. między tym. a potem do uświadomienia siebie jako jednego z Bogiem. moment powrotu konkretu do powszeciinika. co mi się przeciwstawia. który świadomie starał się dojść eto zrozumienia treści wiary i uzasadnienia jej na drodze koniecznych wnioskowań. jest odsłonięcie logicznego. że trzy jego momenty czy fazy odpowiadają trzem momentom idei. odpowiednio jako religie wzniosłości. Zamiarem Hegla jest odsłonięcie dialektycznego wzorca. piękna i użyteczności. tego. jako grzesznika. Umysł kroczy zatem od czysto abstrakcyjnej myśli o Bogu do oddzielnej świadomości siebie i Boga. Próba taka jest — jego zdaniem — kontynuacją pionierskiego dzieła takich ludzi jak św. Trzecim wreszcie momentem jest moment indywidualności. lub przykrawają je tak. rozwija się jednak ono na drodze refleksji nad historycznymi religiami ludzkości. ujmowana abstrakcyjnie. że przejście od religii do filozofii nie jest bynajmniej przejściem od jednego przedmiotu do drugiego. których istnienie i natura są oczywiście poznawane środkami innymi niż aprioryczna dedukcja.

by Absolut był poddany przymusowi. Tajemnica. i on są prawdziwe. zaś spekulatywna filozofia jest kontynuacją tego usiłowania. filozofią. jak wspominaliśmy w rozdziale wprowadzającym. iż jako sprzymierzeniec chrześcijaństwa heglizm jest „nieprzyjacielem w przebraniu — im mniej widocznym. Z tego jednak nie wynika. E. że mogło ono nastąpić. ale nie może myśleć w obydwu. 250. iż albo jest teologią. był przyzwyczajony do idei władzy kościelnej będącej ostatecznym sędzią w kwestiach prawdy religijnej i jej sformułowań. Benedetto Croce dowodził. jako że człowiek nie jest jedynie czystą myślą: nawet jeśli w ogóle jest filozofem. że filozofia jest areligijna. 17 Tamże. A dla świadomości religijnej teologia chrześcijańska jest najdoskonalszym wyrazem prawdy. iż Logos w sposób konieczny uorzedmiotawia się w przyrodzie. iż są religią: to. iż są one czymś całkowicie odmiennym od nauk. filozofia zaś zamierza ukazać jakby bez upiększeń prawdę zawartą w naukach teologów. Tak więc Hegel podaje filozoficzne dowody takich doktryn. 20. Hegel podkreśla. ulegają przekształcaniu tak długo. Można powiedzieć. że jego poglądy na relację między absolutną filozofią a al> 11 J. aż wyparują. jest oczywiste. nie wynika z nich koniecznie. „Ujawniając religię. że nie mogą one wspólnie występować w tym samym umyśle. S S I. Chrześcijaństwo jest absolutną religią. Ale byłaby dla niej niebezpieczna tylko wtedy. że nie może być prawdziwego powodu. z tego jednak nie wynika. Według Hegla przekonanie. Można to ująć tak. który trzeba odróżnić od sposobu właściwego filozofii. z1901 rg. by oskarżać Hegla o osobistą nteszczerość. ono zaś jako egzoteryczny heglizm. jako że obejmuje nim nie tylko doświadczenie religijne. który jest charakterystyczny dla myśli religijnej. 38. wiarę i kult. uważanych przez nich za najdoskonalszy w języku ludzkim wyraz prawdy. 3 5 . religia musi ustąpić przed filozofią. jeśli tę rozumie się tak. chociaż świadomość religijna domaga się sposobu wyrażenia. choć ukrytą. że filozofia formą czystej myśli zastępuje formę Vorstellung. Znaczy to.. iż nie jest. Z tej przyczyny nie jest zadaniem kaznodziejów. 1 7. na którą kładzie nacisk teologia. aby niższą formę myśli — mianowicie religię — utrzymywać obok nauki. Koniec końców. Okazuje się. gdy przybierał pozę obrońcy ortodoksji. Co do pierwszej kwestii.208 POKANTOWSKIE SYSTKMY iOEAŁiSlYCZNE HEGEL (3) 209 „religia i filozofia sprowadzają się do tego samego"1". jeśli filozofia rzeczywiście podaje wewnętrzne znaczenie przekonań religijnych. „Wspólne irn obu jest to. ujawnia religię"". to jednak z konieczności musi byó ona wrogą religii. filozofia ujawnia jedynie siebie. zasadza się na rodzaju i charakterze religii. iż „poznanie jest istotną częścią samej religii chrześcijańskiej"2". SS1. tę samą prawdę. iż jest ono doskonałym objawieniem się Boga w świadomości religijnej. opiera się na niezrozumieniu właściwych im natur. s. czy też że pierwsza jest wroga bądź niebezpieczna dla drugiej. a kiedy ujawnia siebie. A zarazem nie ma — takie jest przynajmniej moje przekonanie — rzetelnych racji. by mówił nieszczerze. jak dogmat o Trójcy Świętej. które Kościół uważa za właściwe sformułowanie prawdy w ludzkim języku. SS I. Różnica między nimi polega na różnych sposobach pojmowania Boga. zmiana Vorstellung na czysta myśl pociąga za sobą zastąpienie formy przypadkowości formą logicznego następstwa. Chrześcijaństwo jest bowiem religią objawioną. M c Taggart. ale także teologię. jednakże Hegel był lutera-ninem. Heglowi było o wiele łatwiej. 2 (1W X V .. a absolutny idealizm jest absolutną. wyraża w formie czysto pojęciowej. 20. lecz dlatego. iż prezentują rzeczywistą. albo teologię w sobie zawiera. Nie chcę twierdzić. czy nawet czystej wierze. a tak przecież nie jest. w filozofii staje się nauką. I choć daleko do tego. Absolutny idealizm przedstawiony zostaje jako ezoteiyezne chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo stara się zrozumieć swą własną wiarę. a jest "' Tamże. że z taką ideą nie daje się pogodzić Heglowska teoria relacji miedzy soekulatywna filozofia a chrześcijaństwem. I ona. Formy pojmowania i wypowiedzi mogą się różnić. 18 W XV. co je różni. którzy zwracają się do świadomości religijnej. że spekulatywna filozofia odrzuca element wyobrażeniowy czy obrazowy. nie jest bynajmniej wyłącznie filozofem. Różnica polega na tym. Mógłby ktoś poczynić tu uwagę. że spekulatywna filozofia zajmuje miejsce chrześcijaństwa w tym sensie. by chrześcijaństwo było zastępowane przez absolutny idealizm. nie dlatego. Nie znaczy to jednak. M . '*' Tamże. 19. że filozofia i religia nie dają się pogodzić. SS I. obronione przed zewnętrznym obaleniem. Dla przykładu. Zgadzam się z Mc Taggartem — który sam nie był wyznawcą chrześcijaństwa — gdy ten wskazuje. że jest tym. o szczere przeświadczenie. opinię Hegla. co znaczy. Choć jednak uwagi Crocego nie są bynajmniej pozbawione racji. myśl obrazową czy wyobrażającą. Prawda jest ta sama. że Hegel używa terminu „religia" dwuznacznie. Obie mówią o Bogu i obie są religia. iż filozofia zagraża religii. Studics inHegclianCosinotogy(wvd. jest zaś rzeczą całkowicie jasną. to ta sama prawda. które faktycznie jest transformacją. ale mogło też nie nastąpić. głowienie się naci dogmatami chrześcijaństwa. że stanowisko Hegla jest zgodne ze stanowiskiem chrześcijańskiej ortodoksji. Nie sądzę. chociaż Croce nie był wierzącym katolikiem. tym groźniejszym. . kiedy prawdę starałaby się zastępować fałszem. jaką w nich znajdujemy"''k W gruncie rzeczy to właśnie z różnicy w sposobie ujmowania i wyrażania prawdy rodzi się myśl. Człowiek może myśleć w kategoriach religii albo może myśleć w kategoriach filozofii. grzechu pierworodnym i wcieleniu: gdy jednak nada im wreszcie formę czystej myśli. iż zostaje ono po prostu porzucone na rzecz tej pierwszej. Na tej zasadzie teologiczne pojęcie Boskiego stworzenia jako zdarzenia przypadkowego w tym sensie. niż byłoby Crocemu. czym jest. „na swoistości ich podejścia do Boga"w. iż filozofię spekulatywna Hegel czyni najwyższym sędzią w kwestii głębokiej treści chrześcijańskiego objawienia. jako że jestem przekonany. iż filozofia nie jest wroga doświadczeniu religijnemu jako takiemu. podporządkowana jest filozoficznemu wyjaśnieniu. że doktryny. I choć można znaleźć pozytywne racje przemawiające za twierdzeniem. by nadrzędność spekulatywnej filozofii była ideą luterańską. sztuki i filozofii. i prawdę."21.

ale również oddzielenie rzeczy istotnych od nieistotnych. nie byłaby właściwa w tym kontekście. tam z aspektami komplementarnymi. iż stanowi ona „świątynię samowiednego rozumu"''z nieprzerwanie dialektyczne i postępujące naprzód określanie idei. A przedsięwzięcie to jest oczywiście realizowane w świetle ogólnej filozofii. U . 685. lecz konieczne następstwo szczebli rozwoju tej nauki. by odpowiadać kolejnym fazom czy momentom pojęcia czy logicznej idei.się dialektycznie do adekwatnego ujęcia ostatecznej rzeczywistości. starali się uniknąć prymitywnie apelujących do wyobraźni form.). które zostają dalej zachowane. iż jest stawaniem się. W rzeczy samej. Tak jak sztuka i religia mają swe historie. która dokonuje się na poziomie wiedzy absolutnej. Heglowska historia filozofii jest przeto filozofią historii filozofii. że każda historia filozofii godna tego miana obejmuje z konieczności nie tylko interpretację. a co nie. że ostatnia filozofia jakiejś epoki jest rezultatem tego rozwoju i najwyższą postacią prawdy o sobie. że tak właśnie myśli Hegel. [Na drugim miejscu Copleston podaje paginację przekładu Wykładów z historii filozofii.210 POKANTOWSKIE SYSTEMY IDEALISTYCZNE HEGEL (3) 211 solutną religią są do przyjęcia z chrześcijańskiego punktu widzenia. HakianeU i f. który Absolut pojmował jako byt. Simsona. wszystkie zasady są zachowane"". to kolejne szczeble tej historii będą ciążyły ku temu. iż poprzednicy wydobyli na jaw pewne aspekty prawdy. czynników. Znaczy to. Skoro historia filozofii jest rozwojem Boskiej samowiedzy. podniesione na poziom jego własnego systemu i zintegrowane " W XIX. Ale absolutna filozofia nie bardziej jest jedynym przejawem spekulatywnego rozumu niż absolutna religia jedynym przejawem świadomości religijnej. Hegel uważa. 3. „Ogólnym rezultatem historii filozofii jest: 1. 65(5. Nie ulega wątpliwości. „pewien w sobie konieczny. jak myśleli. „Nastała nowa epoka w dziejach świata. która tej pierwszej jawiła się jako coś dokonującego się poza nią.1998.tamże. Czy taka koncepcja historii filozofii narzuca wniosek. 690-691 . . Nie trzeba dodawać. jeśli pominąć wszystkie elementy przypadkowe.. że jasne i adekwatne rozpoznanie kategorii ducha zarezerwowane jest dla niemieckiego idealizmu. Warszawa 1 . poprzez który nieskończona myśl zaczyna myśleć o sobie w sposób wyraźny. Jest to dzieto filozofa. III . Wydaje mi się jednak. że obraz taki byłby nieprawdziwy.1994. Nie jest to wyłącznie przedstawienie tego. iż wraz z heglizmem filozofia osiąga kres. III. 2. że doborem elementów istotnych w danych systemach rządzą filozoficzne założenia czy zasady. które pojawiają się na różnych szczeblach dziejów filozofii. Podobnie jak wcześniej Arystoteles. s. tak i do historii filozofii podchodzi on z przekonaniem. a może i na całe społeczeństwo. jako człowieka. Z innego punktu widzenia jest to proces. kończy się. 65 . Historia ta jest dialektycznym procesem. Widzimy więc. a potem scalając je w wyższą jedność. Z uwagi na swoją interpretację historii filozofii nie mógł postąpić inaczej. które wpływały na ich myśl. że we wszystkich epokach była tylko jedna filozofia. że Hegel przedstawia Parmenidesa jako pierwszego prawdziwego filozofa. podczas gdy Heraklit twierdził o Absolucie. samowiedza absolutna otrzymuje przez to rzeczy-' W XVII. Jeśli potraktować to jako stwierdzenie czasowego następstwa. Absolutu. wszelako ilustruje ogólną metodę Hegla.. jako najwyższy osiągnięty dotąd szczebel w rozwoju filozofii.. są podejmowane i zachowywane na przychodzących później wyższych szczeblach. jaką nadaje sobie samowiedza Ducha. ja umieszczam paginację przekładu SJt Nowickiego. iż dla Hegla jego własna filozofia jest systemem końcowym. w których były one przedstawiane przez niewyrobioną teologicznie świadomość religijną. 23 W XIX. Walka skończonej samowiedzy z samowiedzą absolutną. które nadają się do wykorzystania przez interpretatorów chcących przypisać mu absurdalną myśl. w swym najistotniejszym zarysie był koniecznym ruchem myśli docierającej do myślenia siebie. tłum. S. zawiera w sobie filozofie poprzednie i to prawie wszystkie kolejne szczeble. co głosili filozofowie. jest wytworem i rezultatem wszystkich poprzednich filozofii"li. Ii. że dzieje ludzkości są rozumnym procesem teleologicznym. staje się jawny w refleksji ludzkiego umysłu. Heglowska historia filozofii jest więc integralną częścią jego systemu. przechodząc od jednego nieadekwatnego ujęcia siebie do innego. co jest filozoficznie ważne. Wydaje się. Duch bowiem. nic nie przepadło. to Hegel może oczywiście odpowiedzieć. choć rozsądna. a filozofie Fichtego i Scheliinga potraktowane są jako momenty w rozwoju absolutnego idealizmu. oczywiście. 5. a swój własny system w szczególności. absolutnej samoświadomości. i poprzez tę refleksję. jeśli "wysunie się zarzut. który na przeszłość spogląda z wyżyn swego systemu. Hegel odmalowuje niemiecki idealizm w ogólności. Jednakże odpowiedź taka. której jednocześnie występujące różnice stanowią konieczne strony jednej zasady.najdoskonalszym po dziś dzień wyrazem prawdy i kulminacją procesu refleksji. tełeologiczny rozwój. systemem wieńczącym wszystkie systemy? Pokazywano czasami.przyp. że następstwo filozoficznych systemów przedstawia nie przypadkowe. jest ona nieustającym wysiłkiem. tak posiada ją również filozofia. Czyni też uwagi. oraz ich oddziaływania na następców. że różne jednostronne i nieadekwatne pojęcia rzeczywistości. Skończona samowiedza przestała być skończoną samowiedza. dynamiczny proces Myśli myślącej siebie.2002. że duchowi dziejów powszechnych udało się obecnie pozbyć wszelkiej obcej przedmiotowej istoty i ująć ostatecznie siebie jako absolutnego ducha (. dokonanego E. jedną prawdziwą filozofie. iż myśleli tak.jak sądzi . a z drugiej strony. sprawiając. I. Dlatego ostatnia. narażone jest ono na zarzuty. myśląca siebie myśl. dokonywane w świetle przekonań. konsekwentny rozwój"*. by w elementach historii filozofii ujawnić konieczny dialektyczny postęp. dzięki któremu ludzki umysł wznosi . Podobnie bowiem jak Hegel podchodzi do filozofii historii z przeświadczeniem. będącego . Ale te dwa punkty widzenia stanowią po prostu różne aspekty jednego procesu.j. s. która rozwija się w czasie. ten zaś. „Ostatnia filozofia jest rezultatem wszystkich wcześniejszych. Z jednego punktu widzenia jest to proces.tamże. Obecny cytat: 111/(549 . iż uważał on siebie za kontynuatora dzieła tych teologów.. którzy przedstawiając dogmaty chrześcijaństwa.

który Heglowską triadę utożsamiał z Osobami Trójcy Świętej (jak to zresztą czynił sarn Hegel) i próbował wykazać. obszar jego oddziaływania obejmował sferę teologii. że „filozofia jest swą własną epoką ujętą w myślach"m i że przypuszczenie. historyczną I praktyczną. a zarazem zinterpretować treść chrześcijańskich dogmatów na sposób Heglowski. który otrzymał w Berlinie katedrę prawa i opublikował znaną pracę o prawie dziedziczenia29. jeśli chrześcijaństwo jest absolutną religią. iż opowieści ewangelijne bvłv mitami i pogląd ten jawnie — wiążąc z Heglowską teorią Vorstclhmg własne ujęcie historycznego chrześcijaństwa przedstawiał jako prawdziwe rozwiniecie myśli Hegla. Uważał on. s. Hegel mówi następnie o „całej dotychczasowej historii powszechnej. profesor teologii w Heidelbergu. a w szczególności całej dotychczasowej historii filozofii""''. 35 . Centrum nurtu heglowskiego reprezentować może biograf Hegla i profesor w Królewcu Johann Karl Rosenkranz (1805-18/9). jaką osiągnął Hegel w niemieckim świecie filozoficznym. której jej przedtem brakowało"*. Z uwagi na zakres systemu. Teologia historyczna zajmuje się uprzedmiotowieniem w czasie owej idei czy pojęcia absolutnej religii. W wydanym pośmiertnie „Systemie dogmatyki chrześcijańskiej" Marheineke próbował przetłumaczyć heglizm na język chrześcijańskiej teologii. Absolut przedstawiał na przykład jako osiągający pełną samoświadomość w Kościele. A jak można się tego spodziewać w przypadku człowieka. zarzucił idee Schellinga i starał się wykorzystać dialektyczną metodę Hegla na rzecz protestanckiej teologii. by nie wynikała z tego niższość religii względem filozofii. który był dla niego konkretnym urzeczywistnieniem Ducha. choć jego zgon byl naturalnie dla niej świeżym bodźcem. którzy nie chcieli się zgodzić z tezą prawicy heglowskiej. a czystą myślą czy czystą wiedzą. utrzymywali. iż jego wpływ odczuwało się w wielu różnych dziedzinach. A jeśli uznać. który ciągle powtarzał. jest równie niedorzeczne jak przypuszczenie.Zasady filozofii prawa. Cokolwiek sądziłoby się o absolutnym idealizmie. Spośród jego uczniów wybijał się słynny prawnik Edward Garrs (1798-1839). 2(1 W XIX. jakoby mogła ona wykroczyć poza współczesny sobie świat. którego myśl koncentrowała się na Absolucie i który nie nazbyt krytycznemu i nie nazbyt ortodoksyjnemu obserwatorowi wydawał się dostarczać racjonalnego uzasadnienia chrześcijaństwa w terminach najświeższej filozofii. Po śmierci Hegla Góschel opublikował prace. którzy inspiracje od Hegla czerpali w dziedzinie estetyki. Wspomnieć również można o Karki Ludwigu Michelecie (1801-1893). albo razem upadają. byśmy jednocześnie akceptowali Heglowskie przedstawienie relacji między nimi. autor słynnego Życia Jezusa (1835). Historię systemów etycznych badał z Heglowskiego punktu widzenia Leopold von Henning (1791-1866). iżby w przyszłości mogła czy miała istnieć dalsza filozofia. że nie ma sprzeczności między heglizmem a chrześcijańską teologią. berlińskim profesorze. Heinricha Theodora Rótschera (1803-1871) można wymienić jako jednego z tych. Reprezentantem lewicy był na przykład David Frieclilch Strauss (1808-1874). która właściwa jest świadomości religijnej. 689-690 . że według założeń Hegla przyszła filozofia musiałaby wchłonąć idealizm absolutny. 655. to chrześcijaństwo jest ostateczną religią w tym samym stopniu.212 POKANTOWSKIE SYSTEMY IDEALISTYCZNE GEL (3) 213 wistość. że absolutnemu idealizmowi ma się prawo nadawać sens zgodny z chrześcijaństwem. Niektórzy autorzy.tamże. Jako uczeń Schleiermachera i Hegla. Ecłuard Zeller (1814-1908) i Kuno Fischer (1824-1907). W historii filozofii wpływ Hegla można dostrzec u tak znakomitych badaczy jak Ecluard Erdmann (1805-1892). nie sposób zaprzeczyć inspirującemu oddziaływaniu Hegla na naukowców w wielu dziedzinach. iż heglizm można pogodzić z chrześcijaństwem. W swojej „Encyklopedii nauk teologicznych" (1831) wyróżnia! teologię spekulatywną. że system Hegla pozostawiał miejsce dla sporów o charakter jego stosunku do chrześcijańskiego teiziTiu. że filozofia wraz z nim osiąga kres. Teologia spekulatywna ukazuje absolutną religię — chrześcijaństwo . Ciągle jednak istnieje następujący problem. 6. Ale stwierdzenie takie nie jest równoznaczne z negacją tego. które miały pokazać. iż absolutny idealizm jest zwieńczeniem całej poprzedniej filozofii. s.tamże I I I . A jeśli chcemy twierdzić. których powszechnie określa się jako członków prawicy heglowskiej. że słowo „absolutna" oznacza w tym kontekście prawdę w najwyższej dotąd osiągniętej formie. Odnotowaliśmy fakt. Innym wybitnym teologiem.w hurmie apriorycznej. Na przykład Karl Daub (1765-1836). podczas gdy może się to zdarzyć z heglizmem.w zależności od tego. Wróćmy na teren teologii. . to nie sposób. W ten sposób dostarczał cennych argumentów pisarzom chrześcijańskim. nawet gdyby wskutek tego własny system Hegla okazał się jednostronnym momentem wyższej syntezy. by poważnie myślał. I w rzeczy samej kontrowersja wokół tej kwestii wybuchła jeszcze przed śmiercią Hegla. bo czy jest prawdopodobne. W swej ocenie historycznego chrześcijaństwa Rosenkranz -8 vii. Jeszcze za życia Hegla Karl Ftietl-rich Góschel (1784-1861) próbował tak zinterpretować głoszoną przez filozofa koncepcję relacji między formą myśli. 19. jak kto woli tę sprawę określić — przez urok Hegla. Ten z kolei był interpretowany jako Trzecia Osoba Trójcy Świętej. że jednostka może przeskoczyć swój czas? Jest oczywiste. 690 . który w Berlinie uczęszczał na wykłady Hegla i stał się jednym z najbardziej zagorzałych jego wielbicieli. rozwijając system Heglowski. 27 %i XIX. w jakim heglizm jest ostateczną filozofią. usiłował znaleźć drogę pośrednią między nimi. on. to heglizm — chrześcijaństwo ezoteryczne — musi być absolutną filozofią. był Philtpp Konrad Marheineke (1780-1846). że heglizm daje się pogodzić z koncepcjami osobowego Boga i indywidualnej nieśmiertelności. Uzyskał on profesurę teologii w Berlinie i dopomógł w publikacji pierwszej całościowej edycji dzieł Hegla. Chociaż jednak fragment ten wyraźnie stwierdza. nawróconym bądź zwiedzionym . Znaczny był wpływ Hegla w dziedzinie prawa. że chrześcijaństwa przekroczyć nie można. Taka obrona Hegla spotkała się z ciepłym przyjęciem z jego strony. Zgodnie z zasadami Hegla chrześcijaństwo i absolutny idealizm albo razem trwają. jak i na imponującą pozycję. nie dziwi fakt. nie zaś finalne czy ostateczne sformułowanie prawdy. #* Das Erhrccbt in weilgescbicbtlicbcr Entwicklung (182-1-1855).

214 POKANTOWSKIE SYSTEMY IDEALISTYCZNE byt bardziej powściągliwy od Straussa. a także o najnowszych francuskich pracach poświęconych Heglowi. Prawica interpretowała Hegla na sposób mniej lub bardziej zgodny z chrześcijaństwem. U Marksa i Engelsa Heglowskie koncepcje społeczeństwa i historii '. oceny i rozwinięcia Heglowskiego stanowiska wobec problemów religijnych i teologicznych. który uważał go za członka centrum szkoły heglowskiej. choć jego "wysiłki w tym kierunku nie były wysoko oceniane przez innych heglistów. Lewica ma zatem o wiele większe znaczenie listoryczne niż prawica. który z trudem by ich za takich uznał. można by wspomnieć oczywiście o brytyjskim idealizmie drugiej polowy dziewiętnastego wieku i pierwszego dwudziestolecia dwudziestego. Lewica forsowała interpretację lanteistyczną i zaprzeczała indywidualnej nieśmiertelności. jak Benedetto Croce (1866-1952) czy Giovanni Gentile (1875-1944). o takich filozofach włoskich. Można przeto powiedzieć. nie zaś jako uczniów Hegla. sarnoświadoiny byt la swych własnych — by tak rzec — prawach. że podział na prawicę i lewicę heglowską dotyczył przede wszystkim interpretacji. Mówiąc o oddziaływaniu Hegla. co znaczyło. Zamiast tego możemy teraz przejść do rozważań o reakcji przeciw metafizycznemu idealizmowi i o pojawieniu się nowych prądów myślowych w niemieckim świecie filozoficznym dziewiętnastego stulecia. nie zapominając o innych przykładach długofalowego oddziaływania tego filozofa. W późniejszych latach Rosenkranz próbował rozwijać logikę Hegla. że Bóg musiał być przedstawiany jako osobowy. Kwestie te wyprowadziłyby nas jednak daleko poza zakres niniejszego tomu. Ale radykalnych myślicieli z tej grupy trzeba rozważyć oddzielnie.ostały zrewolucjonizowane. Jednakże lewe skrzydło od panteizmu przeszło wkrótce do naturalizmu ateizmu. CZEŚĆ II .

i psychologia |:iko nauka podsuiwowa . fakt. ale kiika IsU potniej uzyska! tamże nominację nn katedrę matematyki i fizyki.pr/yp thnn. Według bowiem Friesa trzeba zbadać naturę. zanim będzie można podjac problem przedmiotu poznaniu. Jafcób Friedrich Fries O773-1SH3) uważał.Bi. próbując inc/yc" matematyczna fizykę Newtona z Kantowska filozofią we własnej interpretacji. iż korygowanie to przybiera formę nadawania krytyce Kaniowskiej charakteru psychologicznego. W jego opinii właściwym i pożytecznym zadaniem Filozofii byk) kontynuowanie dziełu Kanta bez przekształcania jego filozofii w system metafizyczny. iż także Fries używał słowa „metafizyka".-ki.Realizm Herbarin . Mul liberalne poglądy polityczne i w 1819 r. H. Pod tym względem podąża! Stadami Kanta. [»ko gp nad tiic WdtzwtcbsUibn.Chociaż więc Vx\& przyjmuje ten sani punkt wyjścia co Kant i stara się skorygować oraz rozwinąć jego stanowisko. Zarazem przekształcił Kantowska transcendentalna krytykę poznania w badanie psychologiczne. nie zaś naukę o Absolucie.dnifei okazała slv w \M2 r. a w 182-t r. w proces psychologicznej samoobserwacji.t Itolzano . przynosi w efekcie pewne pokrewieństwo z postawą Lockea.Welsse oraz I.N:uumi. iż rozwinięcie. Ficlitt. opublikował System iter Meiaphysik („System metafizyki"). ktrtry Coplt-stnn podaje jako sainiKlzidny w następnym aksplde . .iko krytycy (legia. jakiego tloczekal się idealizm ze strony Fichtego.PIERWSI OPONENCI I KRYTYCY i |egia uczniowie .be Recbfskibre CJ^ozpficzna teoria prawa").Lugik-. A metodą prowadzeniu tego badania jest empiryczna obserwacja.isi Bbik oeter dte tobre ikr lebeaswelsbett zttftohi wydana iukcj aafit Hantlhiid} tlrr pmkttseben PhllttfoftlMe. prawa i zakres poznania. Schellinga i Hegła. pozbawiono go katedry w Jenie. Fries nie ograniczał bynajmniej swojej działalności do teorii poznania.if.-nt. 1. atęte /:. cipairzcaw równie* tytułem. było wielkim błędem. To prawda. 1 l»elny lyutl pierwsze] pracv bnini P6i!tsopbtsctx ffecbislejrne mul Kritik ttik-r pasitwen ii. wyda! Phihsopbisc. a w 1818 I-lykę1.t. W tym samym czasie opublikował już kilka pnie o filozofii przyrody oraz o fizyce. W 1803 r. ale oznaczało ono dla niego krytykę ludzkiego poznania.

Według Herbarta najistotniejszym działaniem jest wyjaśnianie. W istocie też znaczny był wpływ Herbarta na Bradleya*'. że filozofia nie ma własnego szczególnego przedmiotu obok przedmiotów różnych nauk szczegółowych. by sprzeczność znikła. że na znakomitego filozofa religii Rudolfa Otto (1869-1937) wpłynęło podkreślanie przez Ftiesa fundamentalnego znaczenia w religii uczucia. Doświadczenie . kiedy przeniósł się cło Getyngi. od sprzeczności. rzecz jasna. Odrzucał niewątpliwie pokantowski idealizm.F. ź/ć sprzeczności rod xi potoczny sposól? pojmowania i opisywania rzeczywistości. Wśród głównych jego prac filozoficznych należy wymienić: Einleitung iti die Philosopbie (1813. podczas gdy ona sarna jest h-innonijną . iż kompletne jej przedstawienie winno przybrać formę zwartego systemu wzajemnie spójnych i niesprzecznych sadów. jak gdyby sprzeczności były cechą procesu samej rzeczywistości. 2 Współcześni logicy słusznie patrzą z niechęcią na psychologizowanie w logice. jedynie o poglądzie Bnidleya ^ikiaditjiicyni. który występował w obronie przedstawionej przez mistrza psychologicznej interpretacji Kanta i podkreślał potrzebę ścisłego związku między filozofią i nauki)". W początkach obecnego stulecia Leonard Nelson (1882-1927) założył tak zwany szkolę neofriezjańskcp 2.surowe nie dostarcza nam takiego obrazu. podda się logicznej analizie. to niekoniecznie to samo. wiele wody upłynęło od tego czasu w rzekach i nie akceptował systemu Kaniowskiego po prostu w tej formie. 1828-1829)3. Z jednej strony mamy wiedzę matematyczna i przyrodniczą. Fries nie byt pozbawiony zwolenników. Określa on ją jako opracowywanie (Bearbcilung) pojęć. Aplet (1812-1859). która według niego zaciemnia te zasadę. Kiedy bowiem podstawowe pojęcia. którego katedrę później zajmował. Niemniej skłonność ku temu — aczkolwiek biedim — wiązała się z przekonaniem. w jakiej wyszedł z rak mistrza. że konkretna sfera rzeczywistości jest szczególnym przedmiotem filozofii. z drugiej — zwiastuny uczucia religijnego i estetycznego. 18244825) i AllgenieineMetopbysik (Met:ifi?:yka. choć lżyłoby zupełnie ne. tłum. musi stanowić jedność.}. Kaniowską koncepcję praktycznej wiary Fries uzupełnił przeto o wyakcentowanie wartości uczucia religijnego. Flerbart zauważył kiedyś. ale uczucie religijne i estetyczne dostarcza nam dalszego poświadczenia. To w toku tej działalności powstają różne gałęzie filozofii. otrzymał katedrę w Królewcu. wyprowadzone z doświadczenia. Psychologie als Wissenscbajl („Psychologia jako nauka". A pod pewnymi względami Flerbart bardziej jest spokrewniony z filozofami przeclkantowskimi niż z samym Kantem. Warto też nadmienić. że podstawą jest zasada niesprzeczności. ogólna". Nie chodzi tu jednak o to. te jest lo wyraz naukowej postawy. Znaczy to. Ale Hegel wypowiada się tak. gdyby się powiedziało. Rzeczą filozofii jest skonstruować go poprzez rozjaśnianie. Jeśli bowiem przerwiemy więź między myślą a doświadczeniem.218 REAKCJA PRZECIW MUItWIZYCZNEMU IJZMOWI PIERWSI OPONKNCI I KRYIYCY 219 W 1832 u Fries opublikował Hcmdbiich der Religionspbilosopbie nnd der philosopbischen lislhelik (. Herbart zakłada przeto.Podręcznik filozofii religii i filozoficznej estetyki*'). iż chociaż wiele zawdzięczał dziełu wybitnego myśliciela. Bradleya niż do poglądu Hegla. Iest ona jednocześnie jednością i wielością. „Wprowadzenie do filozofii"). Praktyczna. 1 Pełne tytuły tych prac: Lchrbucb zur Emkilung in (lic Pbilosopbic. tego. Jeśli na przykład weźmiemy się do wypracowywania teorii jasnych pojęć i ich powiązań oraz zasad wyjaśniania pojęć. ale uważać ten idealizm za wypaczenie myśli Kanta. i zajmował ta do roku 1855. Lepiej wyraziłoby się punkt widzenia Herbarta. Dlatego trzeba ją określić jako czynność opracowywania i rozjaśniania pojęć. Spośród jego uczniów wybijał się E. zajmować się będziemy logiką. czyli moralna wiara odnosi nas do rzeczywistości noumenalnej. jednością i niejednością. Jako chłopiec wychowywał się w tradycji pietyzmu i do końca stale kładł nacisk na uczucie religijne i na osobistą pobożność. Podczas pobytu w Szwajcarii (1797-1800) poznał Pestalozziego i bardzo interesował się kwestiami edukacji. zajmować się będziemy metafizyk. Nie chce mieć nic wspólnego z dialektyczna logiką Hegla. także pisząc na te tematy. by prawdziwy obraz świata czy prawdziwe jego przedstawienie było harmonijnym systemem wzajemnie spójnych i wewnętrznie niesprzecznych pojęć. Czy też ujmując to ściślej: nie można z gony stwierdzić. Allgenieine Metanhysik nehsl den Aiifiiitgeit der philosopbischen Nattiriehre — przyp. iż nie zostaje wskazany szczególny przedmiot filozofii. Psychologie als Wmenschaft ficn gegrułulel auf Erfabruiig. iż rzeczywistość pozazjawiskowa jest taka. rozpada się na wielość jakości. niesłuszsię o nazwało uczniem Friesa. odetniemy się od rzeczywistości. Oczywisty zarzut przeciw takiemu określeniu brzmi. Można co prawda dowodzić. Stajemy więc w obliczu sprzeczności i nie możemy się tym zadowolić. co być kantystą. podczas gdy dla Herbarta sprzeczności rodzą się jedynie z naszego nieadekwatnego sposobu pojmowania rzeczywistości: nie są one cechą jej samej. Rzeczywistość musi być wyzbyta sprzeczności. Wśród współczesnych przeciwników pokantowskiego idealizmu nazwisko Friesa jest o wiele mniej znane od nazwiska Johanna Friedricha Ilerbarta (17761841). musi być jedna. iż musi mieć ona taki charakter. jak ją pojmuje moralna wiara. jeżeli jednak logiczne zasady zastosujemy do wyjaśniania pojęć. Chodziło mu oczywiście o to. że także i Hegel miał podobną wizję prawdy i że nie należałoby go interpretować jako tego. Weźmy chociażby pojęcie rzeczy.. iż jest kantystą roku 1828. które wyprowadzane są z doświadczenia i używane przez naukę. jeśli można ją słusznie nazwać rzeczą. Pogląd Herbarta bardziej jest wiec podobny do poglądu F. kto negował zasadę sprzeczności. Herbata w 1809 r. Z uwagi na jeden co najmniej aspekt Herbartowskie ujęcie filozofii ma nader współczesny posmak. by po prostu odrzucić pojęcie wyprowadzone z doświadczenia. które są świadectwem bytu leżącego poza sferą zjawisk.by tak powiedzieć . że rzeczywistość ma taki charakter. Potrzebne jest takie wyjaśnienie i opracowanie pojęcia. Ale takie jest właśnie przekonanie Herbarta. Mimo wszystko Herbart również dopuszcza wyłonienie się sprzeczności z naszych zwykłych sposobów patrzenia na rzeczy i próbuje je rozwiązać. życia Absolutu. s Mówię !u. W rzeczy samej Herbarta nie można nazwać kantystą w potocznym sensie. okazuje się iż gęsto jest w nich. którą dawniej piastował Kant. Melaphysik tind Mtitenuitik. modyfikowanie i czynienie spójnymi pojęć. Kiedy jednak próbujemy ją opisać. których dostarcza doświadczenie.II.

jednością. Wchodzą one w różne relacje między sobą. albo kiedy powiemy. Ponadto. że róża jest czerwona. mianowicie mówiąc. podczas gdy zjawis-kowe zmiany w cukrze odpowiadają zmieniającym się między nimi relacjom. choć te . Herbart podnosi następnie problem.RWSI OPONENCI I KRYTYCY Otóż załóżmy. Kiedy jednak staramy się je opisać. iż zdarzenia zjawiskowe mają swą podstawę w zachowaniach „reałów" i dzięki nim dają się wyjaśniać. Przedstawiwszy w ten sposób obraz.są niepoznawalne. którego ono dotyka. Ale można chyba dowodzić. — można sądzić — istnieje jakieś wzajemne oddziaływanie. aczkolwiek każdy z „reałów" jest po prostu i zasadniczo niezmienny.jako ponadzjawiskowe . Teoria zakłóceń. by podobnie jak monady Leibniza były „bez okien". jedność znowu rozpada się na wielość. to Herbart zakłada. o tyle Herbart ucieka się do pluralistycznej metafizyki. jak się wydaje. że w tej mierze. iż. w sposób nieuchronny wprowadza się je w . złożona jest z wielości nierozciągiych i niezmiennych przedmiotów. a relacjom tym odpowiadają zjawiskowe zmiany i własności. że posiadają jakości. zachowuje własną tożsamość w obliczu zakłóceń (Siórungen) pochodzących oci innych takich przedmiotów. która „zjawia się" jako wielość rzeczy. tak iż. wydaje się. a świat owych „reałów™ nie jest ujmowany jako statyczna rzeczywistość Parmenidesa. Róża jest czerwona. a kawałek cukru — za drugą. Teorię tę bowiem niełatwo jest pogodzić z ujęciem. stałość i zmianę. słodki i twardy. relacjom. które nazywa on „reała-nni" (Realen). w jakiej w ogóle myśli się o postulowanych relacjach między „reałami". że stanowi ona podstawę jedności. ostatnio modny w naszym kraju. z których każde wywołuje obronną reakcję ze strony przedmiotu. rodzi pewne trudności. O ile jednak ten ostatni w zgodzie z ciuchem pokantowskiego idealizmu rozwiązanie formułuje w terminach jedności. pachnąca i miękka. Co prawda. Jeśli chodzi o ścisłość. w jakich występują względem siebie owe przedmioty. iż streszcza się ona w wyjaśnianiu pojęć czy w pojęciowej analizie. która przywodzi na myśl atomy Demokryta lub monady Leibniza. Wszelako czym ona jest? Kiedy próbujemy powiedzieć o niej cokolwiek.REAKCJA PRZECIW MKTAFIZYCZNKM1. Różne zmysłowe własności cukru odpowiadają. przestrzeń i związek przyczynowy są zjawiskowe. nie wydaje się. iż czas. iż powiada o nich. że nasz normalny obraz rzeczy zawiera sprzeczności czy też je rodzi. Na przykład kostka cukru. która wydaje się nam jednością. pachnąca i miękka: cukier jest biały. Każda z nich jest. jednocześnie zachodzą oczywiste pokrewieństwa między teorią Herbarta a metafizyką przedkantowską. Według Herbarta rozwiązanie problemu kryje się w postulacie wielości prostych i niezmiennych przedmiotom' czy substancji. O każdym 2 nich. każda z nich rozpada się na wielość jakości. filozofii. k t ó r e m u p ó ź n i e j s p o r o u w a g i p o ś w i ę c i ł B r a d l e y w A p p e a r a nce and Realily. Nie możemy już mówić.! IDEALIZMOWI I-. iż chodzi o inną rzecz. W ten sposób możemy pogodzić jedność i wielość. bowiem mówi się. jego „reały" różnią się od atomów Demokryta tym. W każdym przypadku przypisujemy te jakości pewnej jednoczącej je substancji czy rzeczy. Różę uważamy za jedną rzecz.

W takim przypadku powstaje stan napięcia i jakaś idea czy jakieś idee siłą zostają zepchnięte poniżej poziomu świadomości. zaś ideę. Idee mogą się wzajemnie łączyć. Interesującym rysem psychologii Herbarta jest. można nazwać chęcią. której towarzyszy nadzieja sukcesu. można nazwać pragnieniem. że ciusza stara się uchronić siebie od zakłóceń powodowanych przez inne „reały" i owe samozachowawcze reakcje wyrażają się we wrażeniach i ideach. które z kolei dają się tłumaczyć w terminach bodźców. iż są zjawiskowe. rozpatrywana jako taka. Wszystkie czynności psychiczne mają charakter wtórny i pochodny. Odpowiednie zjawiska psychiczne można wyjaśnić w terminach idei. Zbędne jest postulowanie władz pożądania i chcenia. W kwestii wyboru między pluralizmem a inonizmem istnieje wielka różnica między Herbartem a rym absolutnym idealista brytyjskim. Trudno o nich całością bez żadnych sprzeczności. Nie jest też ona wyposażona w Kantowski aparat apriorycznych form i kategorii. bezpośrednio lub pośrednio wywołanych przez samozachowawcze reakcje duszy na zakłócenia. Relacje i oddziaływania między wrażeniami i ideami konstruują życie duchowe. bowiem myśleć inaczej niż w terminach relacji. w ogóle nie jest świadoma. Można . Można to ująć tak. Trzeba pożegnać się z wizją oddzielnych władz.sferę zjawiskową. Dusza jest prostą i nierozciągłą substancją. Dla przykładu. Tak czy inaczej. Dusza. Przekształcają się wtedy w popędy. jego teoria podświadomości. która napotyka przeszkodę. ideę. czyli „reałetnh Nie należy jej jednak utożsamiać z czystym podmiotem — czyli ja — świadomości. ale mogą się też sobie przeciwstawiać. chociaż mogą powracać do świadomości jako idee. o których powiada się. to na tej -właśnie metafizycznej podstawie Herbart buduje swoją psychologię.

gdyż podstawa upodobania i niechęci są określone relacje. ale talkże i tego. co realne. Nie znaczy to jednak. jednakże choć Herbartowska teoria podświadomości nie jest pozbawiona historycznego znaczenia. Estetyka i etyka zajmują się wartościami. Istnieją idee odnoszące się doją. że idee mają różny stopień intensywności i że relacje między nimi dają się wyrazić w formułach matematycznych. jeśli na przykład jakaś idea została zahamowana i zepchnięta poniżej poziomu świadomości. moglibyśmy przewidzieć przyczynę takich zdarzeń. które wyrażają upodobanie bądź niechęć. Przynajmniej w zasadzie możliwe jest przekształcenie psychologii w naukę ścisłą. Doświadczenie pokazuje. jej powrót na ten poziom będzie wymagał powrotu określonego matematycznie następstwa związanych z nią idei. gdyż sądy etyczne stanowią podgrupę sądów estetycznych. po pierwsze. że sąd etyczny nie ma przedmiotowego odniesienia. Tak oto przyjmuje on. Spośród nich obu bardziej podstawowa jest estetyka. A g d y b y ś m y r o z p o r z ą d z a li w y s t a r c zającym materiałem empirycznym. sądów smaku. a w przypadku etyki są nimi relacje między chęciami. w której chęć . Podobnie więc jak metafizyka psychologia zajmuje się tym. że samoświadomość jest zawsze empiryczną samoświadomością. ale nie ma czegoś takiego jak czysta samoświadomość. że wyrażamy upodobanie w relacji. że na świadomym poziomie świadomość przedmiotów innych niż Ja jest •wcześniejsza od samoświadomości. wybijającym się rysem jego psychologii jest zapewne próba uczynienia jej nauką poprzez matematyzację.również odnotować podkreślanie przez Herbarta nie tylko tego. w statykę i dynamikę duchowego żyda przedstawień. świadomością Ja-przedmiotu. Relacji takich wykrywa Herbart pięć.

skąd rozum praktyczny czy wola czerpią swój autorytet. Wywarł stymulujący wpływ w psychologii. że wyrasta ona z połączenia jego etyki z psychologia. Niechęć budzi relacja konfliktu bądź dysharmonii między różnymi wolami. upodobanie budzi relacja. tym zaś jest cnota. Tutaj działa idea kary. Chodzi o to. dzięki drugim — życzliwość wobec innych i sympatia do nich. uwagi na nakreśloną wyżej psychologię Herbart nie przyjmuje koncepcji wolności nieróźnicowania. upodobanie bądź niechęć rodzą się zgodnie z ideą sprawiedliwości. Główny cel wychowania ma charakter moralny. Celem moralnego życia jest doskonała zgodność woli z ideałami czy wartościami moralnymi. ale z uwagi na jego wizję psychologii duchowego życia wrażeń i idei warto *> Z jako mechaniki L. jak cel ten można osiągnąć środkami pedagogicznymi. Po piąte. upodobanie to zgodne jest z ideałem duchowej wolności"'. . ale wychowawca opierać się musi na dwóch grupach przedstawień. wywodzonych z doświadczenia świata oraz ze społecznych stosunków i społecznego otoczenia. a odnajdywany w rozpoznaniu wartości.sumieniem. musimy uwzględnić psychologię. W tej drugiej dziedzinie dopomógł w teoretycznym uzasadnieniu praktycznych pomysłów Pestałozziego. by ograniczały ją inne wole. Etyka wraz ze swoją teorią wartości daje wychowaniu cel. Niemniej dostrzega oczywiście psychologiczną różnicę między wyborem zgodnym z czyimś przeświadczeniem czy sumieniem a uleganiem popędowi czy pragnieniu prowadzącemu do postępowania niezgodnego z czyimś . zawsze bowiem możemy zapytać. w której każda wola pozwala na to. niechęcią darzymy relację. Tutaj sąci nasz jest sterowany przez ideę życzliwości. warto jednak zauważyć. wiążemy nasze upodobanie z relacją harmonii między różnymi skłonnościami czy dążeniami jednostkowej woli. Po trzecie. którego rozwijanie jest jednym z naczelnych celów wychowania. Ale w innym sensie filozofia ta była bardzo współczesna. Po drugie. W pewnym sensie była ona przestarzała. Filozofii Herbarta brakło niewątpliwie romantycznego uroku wielkich systemów idealistycznych. Po czwarte. Imperatywu kategorycznego nie sposób uznać za ostateczny fakt moralny. co moralnie piękne i ujmujące. Za nakazem i posłuszeństwem wystąpić musi czynnik gwarantujący szacunek dla nakazu. wykorzystując jej prawa i zasady. domagała się bowiem ściślejszej integracji filozofii z nauką i antycypowała pewne systemy. Aby jednak określić. Mówiąc inaczej. które pojawiły się po upadku idealizmu i domagały się takiej właśnie integracji. Nasze upodobanie rodzi się wówczas zgodnie z ideałem doskonałości. Nie możemy zagłębie się tu w Herbartowską teorię wychowania.REAKCJA PRZKCiW METAFIZYCZNEMU IDEALIZMOWI PIERWSI OPONENCI I KRYTYCY 223 zgodna jest z wewnętrznym przekonaniem danej osoby. którym jest kształtowanie charakteru. znajdujemy upodobanie w relacji. Najbardziej znacząca w filozofii Herbarta była zapewne jego psychologia i teoria wychowania. gdzie czyjaś wola ma za swój przedmiot zaspokojenie cudzej woli. w której rozmyślnie dobre i rozmyślnie złe postępki nie znajdują zapłaty. rozpoznaniu tego. Koncepcję tę uważa za niedającą się w istocie pogodzić z ideą stałego i trwałego charakteru. Dzięki pierwszym kształtować ma się wiedza. że kierowała swe spojrzenie jeszcze przed Kanta i nie sympatyzowała z dominującym wówczas w Niemczech nurtem. To właśnie w świetle teorii wartości Herbart krytykuje etykę Kanta.

a wkrótce potem powołany na katedrę filozofii religii w Uniwersytecie Praskim. z pewnością jednak nie był jego uczniem. niż rzecz się naprawdę miała. Filozofia Benekego jest bez wątpienia jedynie czymś bardzo drobnym w zestawieniu z ogromnymi systemami niemieckiego idealizmu. 4. by na drodze matematyzacji przekształcić psychologię w naukę ścisła. Nie okazywał zgoła sympatii dla dominują cej filozofii idealistycznej i w swojej karierze akademickiej napotkał "wielkie trudności. mając wielki podziw dla Lockekt. jedność zaś jaźni wyrasta z harmonizowania tych popędów. co teoretyczne. przeciwnie. Warto podkreślić. nie — jak to się czasami przedstawia — przez swoich zwierzeh- . Materię uważał za zjawiskową. Nie istnieją również . 3. Wszelako pod koniec 1819 r. Na Benekego oddziaływała wprawdzie psychologia asocjacjonistyczna. które ujawnia nam podstawowe procesy psychiczne. chociaż ponow ne odkrycie go jako pod pewnym względem prekursora przemian we współ czesnej logice może skłaniać do opinii. Pomocy bardziej szukał w introspektywnej metodzie angielskich empirystów. można nazwać władzami. iż w końcu popełnił samobójstwo. który czynił złośliwe uwagi o samobójstwie Benekego. Matematyka w niczym tu nie pomaga i jest zbędna. Oddziaływał na niego także Fries. tę zaś określa rozważenie czynów i ich skutków. tenże Schopenhauer. Z kolei pedagogika i etyka — obie są psychologią stosowaną — pokazują. A zarazem w wyeksponowaniu przez niego popędów jako podstawowych elementów życia psychicznego i w skłonności do podkreślania bardziej tego. został wyświęcony na księdza. Według Benekego psychologia jest nauka podstawową i fundamentem filozofii. niż. w jaki sposób owe popędy i predyspozycje mogą być rozwijane i harmonizowane z uwagi na hierarchię dóbr czy wartości. co praktyczne. został pozbawiony stanowiska. Znaczenie psychologii silniej jeszcze zostało podkreślone przez Friedrieha Eduarda Benekego (1798-1854). Co do duszy. który odsyłał do Boskiego bytu nadzmyslowego.zapamiętać. ale nie akceptował Herbartowskiego programu. ale inspirację czerpał przede wszystkim z myśli brytyjskiej. W 1805 r. Względy chronologiczne usprawiedliwiają włączenie do niniejszego roz działu krótkiej wzmianki o Bernhardzie Bolzano (17811848). które jeśli się chce.oddzielnie jej władze w tradycyjnym sensie. Temu na wielką skalę dał wyraz Schopenhauer. jest — bądź powinna być — oparta na wewnętrznym doświadczeniu. Beneke był pod znacznym wpływem pism Herbarta. że już Fichte podkreślał zasadniczą rolę bodźca i popędu. które to wydarze nie natchnęło Arthura Schopenhauera do pewnych uwag w bardzo złym stylu.co dostrzegał Herbart . że nie był materialistą. że był autorem dużo wspókeześniejszym. Bolzano urodził się w Pradze z ojca Włocha i matki Niemki. Psychologia nie powinna się opierać — jak u Herbarta — na metafizyce. Wydaje się. tego. akceptował też swego rodzaju dowód z celowości. Da się jednak wykryć pewną ilość predyspozycji czy popędów. można dostrzec pewne pokrewieństwo z owym zwrotem ku woluntaryzmowi. jest ona — jak słusznie twierdził Locke — pozbawiona idei wrodzonych.

Otóż jeśli istnieją zdania same w sobie. że fałszywa jest teza. jego główne clzieło. że coś zachodzi albo nie zachodzi. Pamdoxeti des Uncndlicben {Paradoksy nieskończoności) zostały wydane pośmiertnie w 1851 r. Na przykład. jest czynnikiem wtórnym. Co więcej. Matematyka — uważał — ma charakter czysto pojęciowy i powinna być konstruowana w toku ścisłej analizy. że w jego opinii nie może być dobrym filozofem ten. W każdym jednak razie troska Bolzano o odpsychologizowanie logiki jest wystarczająco jasna. że z biegiem czasu różnice społeczne będą zredukowane do właściwych wymiarów i że posłuszeństwo wobec władzy politycznej znajduje granice w moralnym sumieniu i w normach zgodnego z prawem sprawowania władzy. by odpsychologizować logikę. Niemniej Bolzano musiał porzucić nauczanie i poświęcić się życiu badacza i pisarza. Wspominając o Kancie. Wissenscbuftslebre. przynajmniej w krajach pod panowaniem Austrii. czy jakimkolwiek innym czynnikiem subiektywnym. tium. iż wojnę będzie się kiedyś traktowało z takim samym wstrętem jak pojedynek. Nie " Pełny tytuł: Atbanasia oder Gruncie fur die Unsterbłichkeił der Secie ~ przyp.224 REAKCJA PRZECIW MKTAFIZYCZNKMU IDEALIZMOWI PIERWSI OPONENCI I KRYTYCY 225 ników kościelnych. że zdanie jest pomyślane lub uznawane przez podmiot. To. mianowicie te zdania. czy ktokolwiek ujął je kiedykolwiek w słowach. przyznaje. A choć poglądy takie mogły być niestosowne w oczach władzy Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Tak więc żadne przedstawienie czy pojęcie nie może być samo w sobie prawdziwe czw fałszywe. prawdziwość bowiem i fałszywość są orzekane jedynie o zdaniach. Jemu samemu bowiem udało się wydedukować pewne prawdy matematyczne na drodze analizy pojęć. to daleko im było do teologicznych herezji. . którego pierwszą 7. twórczą wyobraźnią. 13 i C. Leipzig 1929. iż faktyczne zdania o świecie. Dla przykładu. wycl. a można to robić bez odwoływania się do jakiegokolwiek podmiotu. by jakikolwiek system filozoficzny uważać za jedyną prawdziwą filozofię. Prócz tego napisał znaczną ilość rozpraw na tematy logiczne. w którym jest ono użyte. czy kiedykolwiek pojawiło się jako myśl w czyimkolwiek umyśle'"h Pojęcie zdań samych w sobie może rodzić pewne trudności. Krytyk zaczął studiować. czyni takimi Bóg w tym sensie. niezależnie nawet od tego. Z logicznego punktu widzenia podmiot jest nieistotny. . jeżeli idea X jest pojmowana przez A. jest jednak jasne. Nie mógł też przyjąć poglądu. stwierdziły. Na sprawę tę spogląda z logicznego punktu widzenia i mówi. jednakże ich prawdziwość nie zależy w żadnej mierze od wypowiedzenia ich i skonstatowania w sądzie przez myślące podmioty. Dekret cesarza szczególny nacisk kładł na niestosowne nauki Bolzano o wojnie. że jest on ortodoksyjnym katolikiem. Jednakże możliwa jest analiza znaczenia czy treści przedstawienia samego w sobie. s. niezależnie od jego prawdziwości bądź fałszywosci. był oczywiście skłonny spoglądać szczególnie przyjaznym okiem na postępy metafizycznych idealistów. Nie tylko obwiniał on czołowych filozofów o niedostatki w definiowaniu terminów'. to muszą również istnieć prawdy same w sobie (Wahrheitcn an sich). lecz na mocy rozkazu cesarskiego z Wiednia. Wydaje mi się. jako że użycie określa sens. czy nieskończony. o ile zadowalało go odróżnienie sądów analitycznych od syntetycznych. co może być składową częścią zdania. Ja. 2. że stanowi je Bóg. niedbałą analizę pojęć i brak spójności w ich użyciu. ale jedna tylko istnieje z punktu widzenia analityka logicznego. Zostaje ono określone jako wszystko to. że nigdy nie czul skłonności do tego. a przeto jest odpowiedzialny za istnienie świata wogóle. matematyczne. którego był aktyw nym członkiem. jakie znaczenie z nim wiąże. władze kościelne w Pradze. W krótkim opisie swego rozwoju intelektualnego Bolzano zauważa. iż wolno się spierać. Każdy sąd jest wyrażeniem i stwierdzeniem zdania. który interesuje się wyłącznie treścią pojęcia. które są prawdziwe. W rzeczy samej Bolzano mówił studentom. Prawd)' same w sobie nie dlatego są prawdziwe. A jest to słuszne nie tylko w odniesieniu cio skończonych podmiotów. W 1827 r. że w jego filozofii krytycznej znalazł wiele rzeczy godnych aprobaty. czy możliwa jest analiza zakresu znaczenia pojęcia przy abstrahowaniu od zdania. którym Wiedeń nakazał zbadanie sprawy Bolzano. estetyczne i polityczne. ukazało się w czterech tomach w roku 1837. nie mógł zgodzić się z Kantowskim wyjaśnieniem tej różnicy. niezależnie od tego. które są faktycznie prawdziwe. współczesnej hierarchii i nieposłuszeństwie obywateli. nieistotnym dla obiektywnego znaczenia. Umysł Bolzano był nastawiony na to. W trzeciej kolejności Bolzano mówi o sądzie samym w sobie {das Urteil an sich). że Bóg jest Stwórcą. że prawdziwość zdania nie zależy od pomyślenia go przez podmiot. Zdanie sauno w sobie zostaje określone jako „stwierdzenie. nie zaś o ich częściach składowych branych z osobna. że na początku pierwszej Krytyki wprowadza termin „doświadczenie" bez jakiegokolwiek adekwatnego i niedwuznacznego wyjaśnienia. Vcrsuch ciner ousfuhtiicben nnd grosslenieiis neuen Darstellung der Logik („Teoria nauki: próba szczegółowej i po większej części nowej prezentacji logiki"). Bolzano nie twierdzi. Prawdziwość chociażby zdania Wissenschafislehre. Ow nacisk na analizę pojęciową i logiczną ścisłość jest rzeczywiście charakterystyczny dla Bolzano. lecz także w odniesieniu cio Boga. ponieważ są prawdziwe. danych naocznych. Skłonność ta ujawnia się w jego teorii zdania samego w sobie {der Salz an siei)). a wiele z nich było przeznaczonych dla Czeskiego Towarzystwa Naukowego. aczkolwiek publikowanie napotykało pewne trudności. co jednak samo przez się zdania nie stanowi. z psychologicznego punktu widzenia istnieją trzy idee. czy będzie to podmiot skończony. iż sądy matematyczne są sądami syntetycznymi opartymi na apriorycznych. Bolzano mówi również o przedstawieniu samym w sobie (die Yorslcilung an sict>). gani Kanta za to. z którymi się nie zgadzał lub których brakowało. Bóg myśli je. fizyczne. Bolzano anonimowo wydał pracę — ogólnie znaną jako Athanmia — poświęconą podstawom wiary w nieśmiertelność duszy1. mając lat osiemnaście. że dla Bolzano najważniejszym elementem w zdaniu jest jego obiektywna treść czy jego obiektywne znaczenie. ale również nie krył tego. sformalizować ją i uwolnić od jakiegokolwiek wewnętrznego powiązania z podmiotem. Dla przykładu. kto nie jest dobrym matematykiem. ale jednocześnie też było wiele takich.

Hegel — oczywiście — mógłby się z tym zgodzić. iż ten przecenia rolę logiki. jako ledwie przejś ciowy moment w życiu powszechnego ducha. Heglowska dialektyka dostarcza nam idei możliwej boskości.tak to interpretuje Weisse — wydedukować rzeczywistość z abstrakcyjnych form bytu. którego istnienia nie da się wydedukować z absolutnej Idei. kiedy próbuje . zajmował przez pewien czas stanowisko całkiem bliskie Hegiowi. W zinterpretowanym przez niego heglizmie osoba ludzka była przedstawiona. Młodszy Fichte kładł nacisk na jednostkową osobowość ludzką i ostro przeciwstawiał się temu. a) Christian Hermann Weisse (1801-1866). musi być Bytem osobowym i samoświadomym. Jako filozof Bolzano odrzucał Kaniowski wyrok na metafizykę i utrzymywał. iż w swojej logice Hegel rozwinął negatywną stronę filozofii. na czego obronie zależało Weis-semiu. musi być wykazane na jakiejś innej drodze niż logiczna dedukcja a priori. nie zaś od pomyślenia go przez matematyka. Bolzano nie przyjął co prawda Leibniza teorii „bezokienno-śei" monad. W dalszej kolejności Weisse starał się wykazać. choć jest ono przesłanką jej słuszności. co u Hegla uważał za skłonność cło roztapiania jednostkowości w ogólności. że istnieje taki Byt.226 RKAKCIA PRZECIW MKTAFIZYCZNKMU IDKAUZMOWI P1KRWSI OPONKNO I KRY' matematycznego zależy od znaczenia terminów. to musi on być myślą myśląca siebie. którzy należeli do nurtu idealistycznego. Logiczny Absolut nie jest rzeczywistym Bogiem. obojętne: ludzkiego czy Boskiego. Rozwijając spekulatywny teizm. wydawało się. potrzebna jest idea osobowego i stwórczego Boga. W „Filozoficznym problemie współczesności" (Das philo-sophiscbe Prohleni der Gegenumi. ale dzielił wraz z nim przekonanie. zwłaszcza wtedy. postawę wobec idealizmu absolutnego. który byt profesorem na Uniwer sytecie Lipskim. w czym szczególną rolę odegrał Edmund llusserk 5. b) Immanuelowi Flermannowi Fichtemu (1796-1879). którzy stali poza nurtem pokantowskiego idealizmu metafizycznego i których myśl podążała innymi drogami. To jednak. W poprzednich paragrafach tego rozdziału zajmowaliśmy się myślicielami. ale w czasach współczesnych oddano mu hołd jako logikowi. synowi słynnego idealisty. Uznanie zdobył sobie najpierw jako matematyk. jako że logiczna idea jako taka nie była dla niego istniejącym Bytem Boskim. Na jego ogólne stanowisko metafizyczne wpłynął Leibniz. 1842) stwierdził. była idea Boga osobowego i wolnego. iż Weisse przeprowadza swoją krytykę fdegla w spo sób dość niezdecydowany. leez jest logicznie konieczną podstawą jego rzeczywistości. Można teraz wspomnieć pokrótce o dwóch filozofach. lecz na jego dziele jako logika i matematyka. iż Bóg nie może być jedną osobą i że trzeba przyjąć chrześcijańską doktrynę Trójcy Świętej. że można dowieść istotnych prawd dotyczących Boga oraz niematerial-ności i nieśmiertelności duszy. z których jednak każdy rozwijał krytyczną. Weisse był inspirowany przez późną filozofię religii Sehellinga. Ale znaczenie Bolzano opiera się nie na jego metafizyce. Znaczy to. że jeśli istnieje jakiś Boski Byt. Wszelako tym. aczkolwiek sądził. której aktywność wyraża się w jakiejś formie przedstawienia czy — jak to ujmuje Leibniz — percepcji. podczas gdy jego zxlaniein . że każda substancja jest aktywnym bytem. Aby system dał się utrzymać.

8dV byi pod silnym wpływem ojca i Kanta. dla którego podstawą są poziomy wyprzedzające świadomość czy podświadome. Idealnym aspektem Boga pewnioną jest lego nieskończona samoświadomość. i trudno by oczekiwać czegoś innego. pef!: oczywiste.rozwój osobowości stanowił kres stworzenia.w jego przeświadczeniu .skończona osobowość była składana w olierze pożerającemu wszystko Absolutowi. Niemniej'kład! wielki nacisk na osobową naturę Boga oraz na wartość i nieśmiertelność ludzkiej osobm I to w imię tego personalistycznego ideału atakował system Hegla. czemu towarzyszyło znaczne zainteresowanie wyprzedzającymi świadomość aspektami człowieka i zjawiskami parapsvcho-logicznyme Ale ogólne ramy jego filozofii wywodziły się ze spekulatywnego teizimg a w ich obrębie tematy idealistyczne starał się połączyć z teizmem przy akceptowaniu ludzkiej osobowości. Id. . W „Spekulatywnej teologii. człowiek zaś nalał zap osobową nieśmiertelność. które są wiecznymi myślami Boga. i tego. że I. czyli ogólnej teorii religii" (£)«> spekuiaiwe Thcologie o der allgemcine Religio ńslohro. Fichte znajdował się pod silnym wpływem nurtu idealistycznego. Rozwój ludzkiej osobowości jest rozwojem samoświadomości. obdarzenia ich własnym życiem. _Myśl młodego Fiehlego przechodziła przez różne etapy. w którym . co realne. podczas gdy aspekt realny stanowią monady. aż po ostateczne skupienie się na filozoficznej antropologii. Stworzenie oznacza fakt obdarzenia owych monacl wolną wolą. lm6)> stanowiącej trzeci tom trylogii poświęconej spekulatywneinu%eizmiowh Bog jest przedstawiony jako najdoskonalsze osobowe zjednoczenie tego co idealne. poczynając od okresu.

bogaty kupiec. Jest oczywiste. ale. że Herbart stworzy! ogólny system. H e r b a rt . wypowiadał się z całkowitą pogardą o Fichtern. jak mniemam . To prawda. wstąpił na uniwersytet w Getyndze. że w efekcie tej eskapady podejmie pracę w firmie. Artur Schopenhauer urodzi! się w Gdańsku 22 lutego 1788 r. która choć wzbudziła wtedy małe zainteresowanie. która byłaby wyraźnie obecna w którejkolwiek z filozofii rozważanych w poprzednim rozdziale. miał nadzieję.zwłaszcza o tym ostatnim . iż syn pójdzie w jego ślady i pozwolił. przedstawione przez filozofów dziewiętnastego wieku. by . Miody Schopenhauer dotrzyma! obietnicy.uważając się za największego ich oponenta i za osobę. jednakże nie jest to cecha. ale kariera handlowa nie miała dla niego uroku i po śmierci ojca w 1809 r. frapuiacej w sobie samej i jednocześnie przeciwstawiającej się pota pewnymi ważnymi względami interpretacjom proponowanym przez wielkich idealistów.tak. gdyby zaczęło się wyliczać dramatyczne wizje świata. Hegel zaś właśnie przeniósł się z Heidelberga do Berlina. że umiejętności filozofa pobudzenia naszej wyobraźni poprzez przedstawienie oryginalnego i dramatycznego obrazu świata nie jest niezawodnym kryterium prawdziwości tego obrazu.Biologiczna funkcja pojęć i możliwości metafizyki Świat jako przejaw woli życia Metafizyczny pesymizm Kilka uwag krytycznych.SCHOPHNHAUKK > 229 ROZDZIAŁ XIII SCHOPENHAUER (1 Życie i nisina Dysertacja doktorska Schopenhauera — Świat jako przedstawienie . który nigdy nie przebierał w słowach. w przeświadczeniu. Nietzsche . Hegel . Istnieje co prawda niejakie powinowactwo pomiędzy systemem Schopenhauera a systemami idealistów. Schellingu i Hegiu . ale jego autor.tak. by chłopiec spędził lata 1803-1804 na podróżach do Anglii.tak. Ojciec. z pewnością jednak bardzo zwiększa jego atrakcyjność. ukazała sie główna praca Aithura Schopenhauera. ale nikomu chyba nie przyszłoby na myśl wymieniać go. Marks . stanowiła wyraz interpretacji świata i życia ludzkiego. A t y m m n i e j j e s z c z e tr z e ź w y l o g i k i m a t e m a t y k 1. Francji i innych krajów. gdy Herbart by! profesorem w Królewcu. która ludzkości przynosi rzeczywistą prawdę.nie Bolzano. W roku 1819.

by słuchać wykładów Fichtego i Schleiennachera. gdzie w mniejszym czy większym stopniu brat stronę Goethego przeciw Newtonowi. To tutaj stworzył swe główne dzieło. roztropnie opuścił Berlin. która przyniosła mu doktorat w jenie i została wydana w 1813 r. Autorowi gratulował Goethe. a ł e n a d r u g i m r o k u p r z e n i ó s ł s i ę n a f i l o z ofię. Niejasność pierwszego odstręczała go. jak to ujmował. wywołała sarkastyczny komentarz. Niemniej autor ciągle uważał ją za nieodzowne wprowadzenie clo swojej filozofii i coś o niej powiemy w następnym paragrafie. Po wysłaniu rękopisu do wydawcy Schopenhauer udał się w podróż do Włoch. do września 181. 1816 u. życie jest problemem i czas swój postanowił spędzić na zastanawianiu się nad nim. pragnął bowiem poznać sztukę tego kraju. udał się do Berlina. podczas gdy teza drugiego. Schopenhauer uważał się za kosmopolirę i nigdy nie był niemieckim nacjonalisty. a z kolei Schopenhauer napisał rozprawę Ueber das Sebert und die Farhen („O widzeniu i barwach"). Schopenhauer mieszkał w Dreźnie. gcly Prusy powstały przeciw Napoleonowi. że nikt religijny nie zabiera sie za filozofię. Mając jak to później określił — odrazę do wszystkich soraw militarnych. Die Well als Wille und Yorsiellung (Stuku jako wola iprzedstaurienie). iż nie będąc religijnym. gdyż jej nie potrzebuje. Schopenhauer w 1811 r. Ale poza schlebiającym przyjęciem Poczwórnego źródła przez wielkiego poetę praca praktycznie nie została zauważona ani też nie została sprzedana.s t u d i o w a ć m e d y c y n ę . i w cichym odosobnieniu poświęcił się przygotowaniu dysertacji Ueber die inerfocbe Wnrzci des Salzes vom zureichendcn Gnmde (Poczwórne źródło zasady racji dostateczne/'). Z Getyngi. Praca ukazała się . Od maja 1814 r. gdzie stał się wielbicielem Platona. nie można być prawdziwym filozofem.8 r.

o której autor sądził.) dwa polskie przekłady: Ignacego Grabowskiego z 1904 r. i słowem pisanym. Czworaki korzeń zasady religii dostatecznej — przyp. Wiele czytał z literatury europejskiej. rozpoczął wykłady. Schopenhauer skierował swe kroki do Berlina. gdzie w 1820 r. Tu Schopenhauer doświadczył kompletnej porażki i po jednym semestrze wykłady zawiesił. niezbyt staranny i nie pasujący do przyjętej dziś terminologii. żądny też głoszenia prawdy o świecie i słowem mówionym. szybko wydobywając kwestie. Zmartwieniem zaś nader mała pokupność książki. tacy jak Herbart czy Beneke. zapoznawał się z naukowymi książkami i czasopismami. w 1833 u osiadł we Frankfurcie nad Menern. wydał Ueber den Willen in der Natur („O woli ' Fragmenty cytowane przez Copltastona przekładam bezpośrednio z niemieckiego oryginału. książki. Nieco się tułając. Pocztuórne źródło twierdzenia o podstawie dostatecznej. czyli ducha czasów. D o k t r y n a j e g o n i e b a r d z o była reprezentatywna dla panującego Zeitgeist. pt. iż zawiera tajemnice świata. nie cofnął się przed wybraniem pony gdy zwykł wykładać Hegel. Istniej. Podniesiony niemniej na duchu przez fakt.tłum. które mogłyby posłużyć jako ilustracja bądź empiryczne potwierdzenie jego filozoficznych teorii. uczęszczał do teatru i ciągle pisał. i Józefa Maezęckiego (Kęty 2005). a pocieszeniem dla autora było stwierdzenie. . W 1836 r.na początku 1819 u. Choć nie miał katedry uniwersyteckiej. iż zauważyli ją niektórzy spośród filozofów. źe jego opus magnum nie przeszło całkiem niezauważone.

Wiedza Schopenhauera była bardzo szeroka. co z W I. Frauenstaclta (1877). Dwie te rozprawy zostały wydane razem w 1841 r. Nie udało mu się jednak zdobyć podobnej nagrody Duńskiej Królewskiej Akademii Nauk za rozprawę 0 podstawach etyki. W ostatniej dekadzie życia Schopenhauer stał się człowiekiem sławnym. Schełling i Hegel. Ale następnie wyróżnia cztery główne typy czy klasy przedmiotów i cztery główne typy relacji czy powiązania. ascetyczne i mistyczne. która jest jedyną kategorią intelektu k Schopenhauer idzie więc w ślady Kanta. uzupełniając je o pięćdziesiąt rozdziałów. filozof nie bardziej musi być świętym. że niepodważalne są jego wybitne talenty pisarskie. Ponadto jego teoretycznej wrażliwości na cierpienia ludzkości nie towarzyszyły żadne praktyczne wysiłki. gdyż Schopenhauer bardzo zdecydowanie wzbrania się przed wykroczeniem poza kantyzm w tym kierunku. był też obdarzony dowcipem. empiryczne i pełne4. Wreszcie. który występuje u tamtych trzech myślicieli. podejmujący wielką różnorodność tematów. w którym poszli Fichte. Był człowiekiem silnego charakteru i silnej woli. nie chodzi tu o pojęcia abstrakcyjne. akcentującej zło w świecie oraz daremność życia i głoszącej odwrócenie się od niego ku estetycznej kontemplacji i ascetyzmowi. ale w języku potocznego realizmu chodzi o przedmioty fizyczne. choć jego kategorie intelektu redukuje do jednej. Po porażce rewolucji 1848 r. by zupełnie jasno wyrazić swe poglądy o uniwersyteckich profesorach filozofii w Niemczech. jak i jego materię. dla której bardziej jest. principium ralionis sufficientis fieridf 6. posiadał niezwykły talent pisarski. stanowiąc przedmiot badań nauk przyrodniczych. O poznawaniu przez nas tych przedstawień. był jego pozbawiony szacunku stosunek do czołowych filozofów. zob. Zewsząd zjeżdżano się. Nie jest więc ona samym tylko nagromadzeniem przedstawień.czyli zgodnie z przestrzenią i czasem oraz zgodnie z czystą formą przyczynowości. Musi zaś istnieć racja dostateczna owego powiązania czy owej trafności. że wszystkie nasze przedstawienia sa w uregulowany sposób odniesione do innych przedstawień. dlatego też relacja Ver$tand — Yernunfi nie nosi u niego tego specyficznie wartościującego charakteru. co było niechybną oznaką.w języku realizmu . 1 choć niemieccy profesorowie nie zapomnieli mu sarkazmu i obelg. [Chodzi o pracę Poczwórne źródło. Stąd wyprowadza konkluzję. Świat doświadczenia jest światem zjawiskowym: jest on przedmiotem dla podmiotu. Poznanie zaś czy wiedza jest poznaniem właśnie owych uregulowanych relacji. zjawisk czy . rozszerzone wydanie jego opus magnum. która rządzi poznawaniem przez nas przedmiotów czy zjawisk. Nie jest to może sformułowanie całkowicie klarowne.przedmiotów fizycznych. Tak więc podstawową zasadą.. kłótliwy a czasem nawet grubiański i trudno by o nim powiedzieć. powiada. że przedstawieniu takie obejmują zarówno formę zjawiska. a wydawcy jego pism zataili niektóre z jego uwag na temat płci niewieściej. a w 1839 za rozprawę o wolności zdobył nagrodę Towarzystwa Naukowego w Drontheim w Norwegii. Jednakże był egoistyczny. „Nauka oznacza więc system poznanych przedmiotów"2. tłum. 4. W 1844 r. 5. A choć jako człowieka trudno by go uważać za najbardziej sympatycznego spośród filozofów.jeśli ująć to łagodnie . Nic nie istnieje bez racji. Parerga i paraliponwna). niż nie jest" 3 . 7 Angielskie ittidorslanding. które są powiązane przyczynowo w czasie i przestrzeni. nigdy nie bał się wypowiadać swych opinii. jest zasada racji dostatecznej. lecz jako „intelekt". Druga klasa przedmiotów składa się z pojęć abstrakcyjnych. '' W 1 34. Pracę doktorską Schopenhauer pisze pod silnym wpływem Kanta. W 1851 r.stronicę wydania ]. pod tytułem Dic beiclcn Grundprohletne der Elhik („Oba pod stawowe problemy etyki"). trzecie. Dlatego tytuł dysertacji brzmi: Poczwórne źródło zasady racji dostatecznej. jednakże żaden przedmiot nie przedstawia się nam nigdy w stanie zupełnego wyizolowania i oderwania. Sąd wszelako nie wyraża wiedzy. jakich można by się spodziewać po człowieku. który z elokwencją rozprawiał na tematy etyczne. 2. takich jak fizyka i chemia. Znaczy to. We wstępie skorzystał z okazji.. . jako taki jest on światem naszych umysłowych przedstawień ( Yorslelhingen). zaś ogólne jej sformułowanie jest z nich wyabstrahowane. Według Schopenhauera to powiązanie czasowe i przestrzenne należy przypisać czynnościom umysłu. ludzie bardziej byli skłonni poświęcić uwagę filozofii. Miał również znaczne zasoby zdrowego rozsądku i sprytu w interesach. Dla wyrażenia na wstępie tej zasady Schopenhauer wybiera „formułę Wolffa jako najogólniejszą: Nihil asi sine ralione cur potius sit. dla której Schopenhauer nie żywił w ogóle żadnych sympatii. ale o takich myślicielach jak Fichte. w 1859 r. Jedną z przyczyn.organizuje zgodnie z apriorycznymi formami zmysłowości .1 5 W I. czy też są z nimi powiązane. że istnieją cztery podstawowe formy zasady racji dostatecznej. tłumaczę nie jak dotychczas w tym tomie jako „rozsądek". ' Pełne w tym sensie. Do pierwszej klasy przedmiotów czy przedstawień należą przedstawienia naoczne. jak jednak bystro zauważył. jeśli nie jest prawdziwy. by go zobaczyć i zakosztować jego znakomitych talentów konwersacyjnych. z sukcesem opublikował zbiór rozpraw zatytułowany Parerga und Paralipotnena (W poszukiwaniu mądrości życia. iż rządzi nimi „zasada racji dostatecznej stawania się. które materię zjawisk . Schełling 1 Hegel miał zwyczaj wypowiadać się w słowach . przyp. na kilku uniwersytetach prowadzono wykłady o jego systemie. a szczególnie u ostatniego z nich — przyp. niż święty — filozofem. A „prawda jest stosunkiem sądu do czegoś od niego różnego.230 REAKCJA PRZECIW METAFIZYCZNEMU IDEALIZMOWI SCHOPKNHAUKR (1) 231 w przyrodzie"). próżny. jego kontakty z kobietami nie były dokładnie takie.elementarne wrażenia . Zmarł we wrześniu 1860 r.niekonwencjonalnych. Schopenhauer żywił wielki podziw dla Kanta. jak gdyby jego stanowisko w tym względzie nie było jeszcze dostatecznie ukazane. 1. a odnośną formą powiązania jest sąd. Mówiąc inaczej. odpowiadające niemieckiemu Vcrstand. Schapenhauer opublikował drugie wydanie pracy Świat jako wola i przedstawienie. że wyróżniał się darami serca. choć późniejszym generacjom sformułowania jego mogą wydawać się zabawne. to sądzę. Odsyłacze do Dzieł Schopenhauera wskazują tom i . dla których mu jej odmówiono. ąiiam nim sil. by jej ulżyć. iż dobił się w końcu swego..

jeśli ze świata jako całości orzeka on o Bogu jako przyczynie czy racji dostatecznej zjawisk. czyli pojęć. Dla przykładu. do rzeczywistości pozazjawiskowej. Człowiek działa z uwagi na motywy. co jest lepszym odpowiednikiem od „idea". 105. Nie twierdzi — dla przykładu — że drzewo jest tożsame z mym abstrakcyjnym jego pojęciem. które zostają określone jako różne źródła zasady racji dostatecznej. Jest jedynie tym. Na trzecią klasę przedmiotów składają się „aprioryczne naoczności form zrnyshi zewnętrznego i zmysłu wewnętrznego. czym jest w moim spostrzeganiu albo czym może w nim być. W paragrafie poświęconym rozprawie doktorskiej tłumaczyłem je jako presenlaiion. a przynajmniej wyższym zwierzętom. podczas gdy geometria opiera się na prawie rządzącym wzajemnymi położeniami części przestrzeni. nauka . Także więc i tutaj Schopenhauer zasadniczo zgadza się z Kantem. ale jego ogólne stanowisko oparte jest na stanowisku Kanta. zaś „prawo. Płynie stąd wniosek o determinującej roli charakteru. Zasadą. którą należy odróżnić zarówno od konieczności fizycznej. która rządzi naszym poznawaniem relacji geometrycznych i arytmetycznych. Także bowiem i u nich .. Kiedy więc mówi. gdyż rządzi ona relacjami między fenomenami. Natura przestrzeni i czasu jest taka. principiuni rationis suj-ficieniis cognoscendf9. nazywam zasadą racji dostatecznej bytu. przestrzeni i czasu""'. Jego rzeczywistość wyczerpuje się — by tak rzec . Jak mówił Trzeba tu zwrócić uwagę na następującą kwestię. Nie stosuje się ona do noumenów. iż każda część jest w sposób określony powiązana z. Niemniej Schopenhauer miał rację. ujmowanej jako 7 w i. że przedmiotem jest Ja jako źródło czy podmiot chcenia. cio sfery przedmiotów dla podmiotu. ale również dla zwierząt. ^ jj ^ 2y [lyjy (jrlIgj. jest przedmiotem dla podmiotu i stanowi sferę konieczności. obecny fragment: 1/3 i d "' Cały ten akapit dotyczy kłopotów z oddawaniem po angielsku niemieckiego siowa 1 'orslellitng. czyli moralnej.Dysertacja doktorska.. iż pierwsza praca jest wprowadzeniem do drugiej. Niemieckie słowo Vorstellimg oddaję tutaj jako „idea" Ul. Nie można jej też zasadnie stosować do świata fenomenalnego rozumianego jako całość. H Wynika stad. wydaje się sucha i nieciekawa w porównaniu z wielkim dziełem Schopenhauera Świat jako wola i przedstawienie.w jego postrzegaIności. Chociażby w sferze chcenia włada konieczność moralna. którą pokrótce omówiliśmy powyżej. jest absurdem. jakie spostrzegam. W odniesieniu na przykład do czasu jest to prawo nieodwracalnego następowania po sobie. 3. inna częścią. " W i. że nie proponuje w ślad za nim wiary w Boga jako kwestii wiary praktycznej. '"'■ W I. niezależnie od tego jaka ona miałaby być. chodzi mu o przedstawienie intuicyjne. iż Schopenhauer odróżnia przedstawienia intuicyjne (inhtilwe Yorsiellungen) od przedstawień abstrakcyjnych (abstrakte Vorstel-hingen).232 RKAKC1A PRZECIW METAFIZYCZNEMU IDEALIZMOWI można nazwać jego racją"'. Co prawda Schopenhauer uznaje różne typy konieczności. Kemp. a mianowicie . że drzewo takie. ja będę podawał numer tomu i paginację polskiego przekładu autorstwa fana Carewicza. principiuni rationis sufficienlis essendf'". 131. „na tym powiązaniu części czasu opiera się wszelkie nasze liczenie"'d Można to ująć tak. Jego opus magnum rozpoczyna się bowiem od stwierdzenia: „Świat jest moim przedstawieniem"". tom I — 1994. tom II -199*5. Można przeto powiedzieć. Zarazem jest rzeczą ważną. Świat jest zjawiskowy. '■' W I. Ale tę kwestię rozważymy później. Znaczy to. gdy uważał. '' W i. kiedy widzimy. Różne mogą być typy owej podstawy racji dostatecznej. relacjami między nimi rządzą pewne prawa. która rządzi poznawaniem przez nas relacji między podmiotem a jego chceniami czy aktami woli. Czwarta klasa przedmiotów zawiera jecien tylko element. mówiąc krótko: prawo motywacji"M. że trzecia z Schopenhauerowskich klas przedmiotów są przedmioty matematyczne i że ocinośna forma zasady racji dostatecznej. chociaż pewne jest. Twierdzi. że cały widzialny świat czy — jak to ujmuje Schopenhauer — ogólna suma doświadczeń jest przedmiotem dla podmiotu: jego rzeczywistość polega na zjawianiu się przed podmiotem czy na byciu przezeń spostrzeganym. iż arytmetyka opiera się na prawie rządzącym relacjami między częściami czasu. Warszawa. którego dokonali IC B. 135. istnieje wyłącznie w relacji do mnie jako spostrzegającego podmiotu. Tylko człowiek ma pojęcia abstrakcyjne: przedstawienia intuicyjne wspólne są człowiekowi i zwierzętom. Baklane ora?. że utożsamianie przez Hegla Absolucie. | 1 SCHOPRNHAUKR ( i ) 233 całość.. znajdujemy się w dziedzinie logiki". Berkeley. iż zasada racji dostatecznej stosuje się wyłącznie do sfery fenomenalnej. jak i od konieczności logicznej. Trzeba jednak zauważyć. Niemniej w sferze przedstawień. 10 W I. wzajemnie się określają. Schopenhauer wykorzystuje terminologię Wolffa. że nastawanie na jego zmianę wydaje mi się pedanteria. Relację między rozmyślnymi czynami człowieka a nim samym jako podmiotem chcenia rozumiemy wtedy. J. Stanowisko Schopenhauera można wyjaśnić w ten sposób. 140. tłum.]-| miejscu Copleston podaje paginację angielskiego przekładu. motywy zaś jego działania mają podstawę czy dostateczną rację w jego charakterze. jak czyny te wypływają z charakteru podmiotu. zgodnie z którym części przestrzeni i czasu. by rozumieć to. jakiś sąd może mieć za podstawę inny sąd. principium ratkmis sufficientis agendi. Dlatego też nie może być poprawny żaden kosmologiczny dowód na istnienie Boga. 105. W każdym jednak przypadku sądem — syntezą pojęć — rządzi „zasada racji dostatecznej poznania. Świat zjawiskowy istnieje nie tvlko cila człowieka. 130. W przekładzie polskim — o czym była już mowa na początku fego rozdziału — „idea" Coplestona oddawana jest jako „przedstawienie" — przyp. esse rzeczy zmysłowych — to ich percipi. jest prawem — czy raczej prawami — zgodnie z którymi części przestrzeni i czasu są wzajemnie do siebie odniesione. Ale angielski tytuł The World as Will and Idea tak się przyjął.podmiot woli rozpatrywany jako przedmiot dla poznającego podmiotu" 'd Znaczy to. kiedy zaś rozważamy w sposób formalny zasady implikacji i wnioskowania. „jest zasada podstawy (czy racji dostatecznej) działania. że świat jest moim przedstawieniem \my idecĄ..

Jeśli można tak powiedzieć. sa Mają. penhauer sądził. Wkrótce po opublikowaniu dysertacji doktorskiej Sehopenhauer zetknął się w Weimarze z badaczem Orientu. „ Pojęcia przynoszą ogromne korzyści przez to. Prawda jest. Wszystkie jednostkowe podmioty i przedmioty są zjawiskami. gdy swą teorię świata jako idei czy przedstawienia łączy z hinduską doktryną Mai.j filozofię za rozwinięcie Kaniowskiej koncepcji prymatu rozumu praktycznego. Można wszak twierdzić. by podać przykłady praktycznej wartości pojęć. a w szczególności rozwojowi mózgu. Mayerem. te zaś wymagają pojęć. która to koncepcja sanna w sobie jest warta zainteresowania. Z tej racji można je włączyć pośród intuicyjne przedstawienia. iż stwierdzenie to jest prawdziwe. aczkolwiek istnieje dla niego przestrzenno-czasowy świat. 4. z bezpośrednim poznaniem zmysłowym. ale z tego nie wynika. U zwierząt potrzeby są mniej skomplikowane niż u człowieka i łatwiej jest je zaspokoić. Ale Schopenhauerowi nie chodzi jedynie o to. może on rozszerzyć zakres i ilość swych chęci i nraenień. odpowiada rozwój potrzeb i pragnień. Ale teoria zjawiskowego charakteru rzeczywistości empirycznej została bardzo silnie wzmocniona przez pewien inny czynnik. które tworzone są przez rozum. że obok intuicyjnych przedstawień człowiek ma również pojęcia abstrakcyjne. zwłaszcza iż przyroda zaopatrzyła zwierzęta w ich własne narzędzia ataku i obrony. czyli czymś wtórnym" "s Tak więc świat jako idea czy przedstawienie obejmuje i podmiot spostrzegający. co jest nouinenem? Czym jest rzeczywistość.. ale transcendentalnie idealna. jako że jest rzeczą widzialną. Całość ta jest — jak mówił Kant — empirycznie realna. Nie płynie stąd jednak wniosek. iż teoria świata jako przedstawienia jest nieodzowną częścią jego filozofii. iż świat istnieje jedynie jako przedmiot dla podmiotu. czyli rozumne] woli. a za przesłankę . A principium ralionis sufftcicntis fiendi działa chociażby u psa. Rozum pełni przeto funkcję przede wszystkim biologiczną. Są one jednak konieczne. Pies spostrzega rzeczy w przestrzeni i w czasie. tymi zaś są aprioryczne formy zmysłowości. istnieją tylko dla siebie i dlatego tylko względnie (. jak pazury lwa czy żądło osy. Można to ująć inaczej: stwierdzenie. Widzieliśmy już. że z ich pomocą łatwiej można operować materiałem poznania. może też spostrzegać konkretne związki przyczynowe.mają doświadczenie. Byt to oryginalny pomysł Schopenhauera. wynajdywania narzędzi i tak dalej22. zorientować się w nim i uporządkować go""". że może myśleć abstrakcyjnie o przestrzeni. który umożliwia mu odkrywanie nowych sposobów zaspokajania potrzeb. jest służebnicą ciała. Wystarcza im spostrzeganie.. 89. jak do człowieka. Nie jest więc dziwne.wiedza jest przede wszystkim narzędziem zaspokajania fizycznych potrzeb. jak owa praktyczna wartość wiąże się z jego ogólną teorią poznania. Wiedza jest służebnica woli. że pies może wiedzieć. 21 W I!.sw. prawda jest również to. że przestrzeń i czas jako aprioryczne warunki widzialnego świata sanie mogą być dane w naoczności. i przedmiot spostrzegany. 19-20 .II/2'i-251. który jest Kaniowskim zjawiskiem. ■" W II I. jako że moralny człowiek postępowanie swoje poddaje zasadom. Dlaczego jednak je tworzymy? jaka jest ich funkcja? Sehopenhauer odpowiada. że spostrzegający podmiot jest skorelowany z przedmiotem. trzeba powiedzieć coś o jego koncepcji praktycznej funkcji pojęć. iż pełnią one funkcję przede wszystkim praktyczną. że jest jego prawdziwym następcą.). czasie i przyczynowości. jest możliwość jej przekazywania i zachowywania w ustalonej postaci. przyroda zamierzyła go sobie jako narzędzie zaspokajania poSehopenhauer lubi! uważać .[11/1091. potrzebny jest wyższy typ wiedzy. Ale dalszemu rozwojowi organizmu. W człowieku pojawia się rozum. F. iż człowiek dysponuje władzą rozumowania. to jednak stanowi ona oczywiste rozwinięcie stanowiska Kanta. W porównaniu z intuicyjnymi przedstawieniami.1 1 / 1091. które obejmują „cały świat widomy. by pokazać. który zapoznał go z hinduską literaturą filozoficzną. władza pojęć abstrakcyjnych. że pies może mieć dane naocznie przestrzeń i czas same w sobie i wypracować czysta matematykę. Ale na tym nie można poprzestać. „Wielką wartością wiedzy. „Natomiast u mnie [Schopenhauera] materia i umysł są nierozerwalnymi korelatarni. iż nianw do czynienia z czymś w rodzaju ustawiania wozu przed koniem. jednakże jeśli świat jest fenomenalny. abstrakcyjne pojęcia są w pewnym sensie ubogie. . Z tego jednak nie wynika. Albo — aby na razie nie wprowadzać metafizyki . Sehopenhauer wspomina również o etycznym znaczeniu pojęć i rozumowania abstrakcyjnego. Zwierzęta jednak nie dysponują rozumem (Yernwiff). poznania abstrakcyjnego. jeśli więc świat jest mym przedstawieniem. Zainteresowanie filozofią Wschodu zachował Sehopenhauer aż do końca życia. Sehopenhauer żywił głęboki szacunek dla Kanta i twierdził. oraz kategoria intelektu. będąc już starcem medytował nad tekstem Upaniszad. iż widzialny świat jest przedmiotem dla spostrzegającego podmiotu stosuje się równie dobrze do psa. Według Schopenhauera intelekt (Versland) odnaleźć można również u zwierząt. Choć bowiem SchoW I I I . Trzeba tu dodać. czyli przestrzeń i czas. na przykład różnicę między indywidualnymi członkami danej klasy.24 3 KKAKCjA PRZECIW METAFIZYCZNEMU IDEALIZMOWI SCHOPKNHAUKR (O 255 występu]!} warunki jego możliwości.|. dopiero dzięki temu staje się ona tak bezcenna dla praktyki"21. Pomijają one wiele. która leży pod zasłoną Mai? Schopenhauerowskie rozważania nad naturą tej rzeczywistości i naci formami jej przejawiania się stanowią napśiwdę interesującą część jego systemu. ™ Nasuwa się tu oczywisty zarzut. aczkolwiek nie z niego została wyprowadzona. że według Schopenhauera ważnym odkryciem Kanta było to. także i ciało musi być moim przedstawieniem. Ale jego metafizyczny woluntaryzm był w rzeczywistości obcy umysłowi Kanta. dla którego istnieje świat rzeczy powiązanych przyczynowo.Obydwa razem składają się na świat jako przedstawienie. czyli przyczynowość. Zabiega także o to. jeśli ma być możliwe porozumienie i jeśli ma być utrzymana i przekazywana wiedza eksperymentalna. nasuwa się pytanie. 6 6 . podczas gdy jego teoria świata jako woli jest oryginalna 19 i wyrazem jego swoistej interpretacji ludzkiego życia. Wszelako zanim podejmiemy tę kwestię. włącznie z warunkami jego możliwości"'".bezpośrednią bądź pośrednią . czyli całe doświadczenie. że to właśnie z lej racji. Aby je zaspokoić.

Ten bowiem podkreślał prakW III. Przesłanka filozofii jest zatem wzajemne oddziaływanie intuicji i pojęciowego myślenia. wydaje się.. w jakiej jest to możliwe. . iż na poziomie poznania spostrzeżeniowego istnieje fundamentalny wgląd. Nie jest jednak przystosowane do wykraczania poza zjawiska ku jakiejś istocie. t. istnieje także pewna ciągłość między systemem Schopenhauera a filozofią życia. o których tu mowa. że jeżeli filozof X głosi poglądy podobne do poglądów jego poprzednika Y. Według Schopenhauera •'■' w vi. Wtedy człowiek staje się bezinteresownym widzem.jak możliwa jest metafizyka? Schopenhauer odpowiada. Schopenhauer natomiast mówi. Dla Demokryta była nim ukształtowana formowana materia. Można to ująć tak. czyli nie może być więcej niż jedna rzecz sama w sobie. Kęty 2004. Schopenhauer znajduje się teraz w dość trudnej sytuacji. ku rzeczy samej w sobie. II. I I . a od abstrakcyjnego myślenia . że rzecz sama w sobie. „Rzecz sama w sobie oznacza coś. Dlatego też intuicja. Nie chce proponować jako podstawy filozofii iakiejś nadzwyczajnej intuicji..by tak rzec . to jednak istnieje oczywista analogia między ich stanowiskami. Kant utrzymywał. 96 . Tak więc i dla Bergsona. Ale potrzeby. Pozostaje jednak faktem.. czy że jest jego rezultatem. że Bergson naprawdę przejął swoje pomysły od Schopenhauera. jeśli zaś pojęcie przystosowane jest do ujmowania zjawisk. jednak może -wyzwolić swego rodzaju dodatkową energię. Tę jednak trzeba podnieść na poziom pojęciowy. która uwalnia go . korelat zjawiska. że choć intelekt jest ze swojej natury sługą woli. 280]. Dzięki owej wewnętrznej świadomości uświadamiam sobie. że cielesne działanie jest po prostu uprzedmiotowioną wolą: jest ono wolą. 219 . Nie może być więcej niż jedna rzeczywistość pozazjawiskowa. Rozum troszczy się w pierwszej kolejności o pokarm i rozmnażanie. iż wypływa z chcenia. muszę wejrzeć w siebie. może zająć postawę kontemplacyjną. chociaż istnieją różnice. iż ten sam kierunek czy sposób myślenia. a więc sarn byt. iż metafizyka zostaje usunięta. są potrzebami fizycznymi. Pojęcia nie dostarczają nam nowej wiedzy. który jest bardziej skomplikowany 1 rozwinięty niż organizm zwierzęcy. Mówiąc inaczej. iż tak uczynił. dla mnie — woła"**'. jest wolą. Systemowa i dająca się przekazywać filozofia musi być bowiem wyrażona w pojęciach. dla Kanta było nim X. jest wolą jako przedstawienie dane świadomości. Jan Carewicz. skierowanym do wewnątrz. podczas gdy na zewnątrz jako zjawisko owej rzeczywistości występuje świat empiryczny. i samo chcenie nie są czymś różnym. o której mówi. jeśli rozpatrywać go pod wskazanymi względami . gdyż w wewnętrznej świadomości czy w spostrzeżeniu. leżącej u podstaw zjawisk. to pierwszy koniecznie musiał je zapożyczyć od drugiego albo koniecznie musiał być pod jego wpływem. wielość bowiem istnieć może wyłącznie w świecie czasoprzestrzennym. lecz są jednym i tym samym. podstawą jest intuicja. jak pod pewnymi względami Schopenhauer antycypuje niektóre ze stwierdzeń Bergsona. 80 . która leży u pocistaw.cyt. Niedorzecznością byłoby wyobrażać sobie. i dla Schopenhauera przesłanką filozofii jest wzajemne oddziaływanie intuicji i dyskursywnego czy pojęciowego myślenia.od posług wobec pragnień.mamy prawo zapytać .[Świat. który daje nam bezpośrednie wejrzenie w naturę rzeczywistości. ku noumenowi. które rodzą się w związku z tym. Ale spostrzeżenie dotyczy przedmiotów jednostkowych. t.świata jest jedna rzeczywistość. który składa się z rzeczy skończonych. tym samym w gruncie rzeczy była. w sferze zjawisk. która stała się przedstawieniem. której znakomitym przykładem jest myśl Bergsona. jest niepoznawalna. że także na poziomie spostrzeżenia istnieje intuicyjne uświadamianie sobie noumenu. 5. jeśli założyć. 103). musi być umieszczona na poziomie poznania spostrzeżeniowego. tyczną funkcję inteligencji i niezdolność pojęcia do uchwycenia realności życia. że cielesne działanie. iż filozofia metafizyczna jest możliwa. jeśli tak . że rozum nie jest przystosowany cło przenikania za zasłonę zjawisk ku leżącej u podstaw rzeczywistości. s. dotyczy więc fenomenów. która byłaby czymś zupełnie różnym od spostrzeżenia z jednej strony. w jaki sposób Schopenhauer przedstawia pojecie. kryje się „jedyna ciasna brama do prawdy"2 . tłum. jednakże Schopenhauer odpowiada.236 REAKCJA PRZECIW METAFIZYCZNEMU IDEALIZMOWI SCHOPENHAUER (V) trzeb organizmu.%y podkreślić. Z tego zaś płynie wniosek. iż rzecz sama w sobie jest wolą? Aby znaleźć klucz do rzeczywistości. Posuwa się do tego. wewnątrz . Pojęcie jest narzędziem praktycznym: zastępuje ono mnogość rzeczy należących do tej samej klasy i umożliwia nam łatwiejsze i bardziej ekonomiczne operowanie obfitością materiału. o cielesne potrzeby jednostki i gatunku. iż potrafi osiągnąć przedrniotowość. które to uświadamianie stanowi podstawę filozoficznego pośrednictwa. W istocie całe ciało nie jest niczym innym niż uprzedmiotowioną wolą. że chociaż po uświadomieniu sobie owego podobieństwa Bergson odróżnił swoje pojęcie intuicji od pojęcia filozofa niemieckiego. •'■'' W III. I jest to jedna jedyna wola. by filozofię oprzeć na intuicji i by pokazać. jeżeli ma się stać filozofią.raz jeszcze pojawia się w myśli Bergsona.[przekład poi: Pumrga i paraUpomena. „Wzbogacaniem pojęcia przez naoczność trudzą się nieustannie poezja i filozofia'"23. Można powiedzieć. a to właśnie wejrzenie filozoiia stara się wyrazić w formie pojęciowej. jak w kontemplacji estetycznej czy w filozofii.. wyd. W jaki sposób doszedł Schopenhauer do przekonania. że zadanie filozofa po części polega na próbie przekazania tej intuicji na poziomie pojęciowym w tej mierze. co istnieje niezależnie od naszego spostrzeżenia. Znaczy to. ów zgłaszany w imieniu ludzkiego umysłu postulat sam przez się nie usuwa oczywiście trudności. jednostkowość bowiem przynależy sferze fenomenalnej. można tu zatrzymać się. Odkładając do następnego paragrafu rozważenie natury tej intuicji. Nie chcę twierdzić. nic mi bowiem nie wiadomo o jakimkolwiek rzeczywistym dowodzie.z drugiej. Musi przeto próbować pokazać. s. o którym powiada się. czym ona jest. w człowieku może się rozwinąć cio tego stopnia. który wyrażał w swojej filozofii Schopenhauer.[U/99]. Innymi słowy. że chociaż umysł ludzki jest przede wszystkim narzędziem zaspokajania potrzeb cielesnych. jeszcze dla Łockeki.choćby chwilowo .

Człowiek. że chodzi o zaspokojenie głodu i instynktu płciowego. Szybko zmienia się w znudzenie. Wystarczy spojrzeć na to. W gruncie rzeczy powiedzieć „wola" i „wola życia". że dla potwierdzenia swej tezy zwraca się przede wszystkim ku sferze organicznej i ku sferze ludzkiej. innymi słowy. niż byłby w innym wypadku. * w l i . do czego ona zmierza. Ponieważ więc empiryczna rzeczywistość jest uprzedmiotowieniem czy zjawiskiem metafizycznej woli. A kiedy spojrzymy na człowieka z jego przemysłem i handlem. Cara gama przykładów instynktu zwierzęcego jest przejawem wszechobecności woli życia. Owady składają swe jaja tam. co mniej znane. który zakłada racjonalność. co nazywamy szczęściem czy radością. będąc uprzedmiotowieniem jednej woli życia. uzyskał klucz do rzeczywistości. Wojna i okrucieństwo są . jest tylko chwilowym brakiem pragnienia. niepowstrzymany pęd"26. Ptaki. z konieczności jest ona przejawem woli życia. co jest nam najlepiej znane. mało nadaje się do opisu ślepego pędu czy ciążenia. Ale naczelna funkcja rozumu ujawnia charakter woli jako woli życia. jakie spotyka. co jest dzięki niej osiągane. Schopenhauer wcale nie ogranicza możliwego zakresu ludzkich działań do jedzenia. „bezkresne ciążenie"27. stanowiących środki utrzymania życia. w zjawiskach przyciągania i odpychania. które sie tu nasuwa w sposób naturalny. ale nigdy ich nie osiąga. Zastanawia się na przykład nad tym. -" W 1 1 . 665 . szukają swego towarzystwa. wszędzie odkrywa empiryczne potwierdzenie swej tezy. Państwo. czy będzie to sfera nieorganiczna. Wydaje się wszak. jak zobaczymy dalej. chodzi o środki utrzymania przy życiu gatunku. by zwrócić uwagę na empiryczny fakt istnienia tak Tamże — [1/486]. Pragnienie. Szczęście jest wiec „uwolnieniem od jakiegoś bólu. .i ludzkie chcenie. które tak mało kochają się nawzajem jak ludzie. Wielkie siły intelektu jedynie zwiększają podatność na cierpienie i pogłębiają osamotnienie jednostki. To właśnie robi Schopenhauer. w instynkcie zwierzęcym. jest po prostu tworem oświeconego egoizmu. „Głównym źródłem najgłębszego zła. Ale zapala. o czym mówiliśmy w poprzednim paragrafie. Filozofowi zależy nie tylko na tym. ten dostrzega świat jako piekło.[11/826]. czy organiczna. I bardziej jest stosowne opisywać to. leżeli spojrzymy na niestrudzoną działalność pszczół i mrówek i zapytamy. Pytanie. picia i kopulacji. Obok określeń takich jak ślepy pęd. że ludzki intelekt może rozwinąć się w taki sposób. w jaki sposób zwierzęta z jednego gatunku polują na zwierzęta z innego gatunku.przynajmniej chwilowo — z poddaństwa wobec woli. jeżeli rzecz sama w sobie przejawia się w tak różnych zjawiskach jak uniwersalne siły przyrody . rozważanym w nim samym. chciwość. Odkrycie to musi jedynie rozszerzyć na całość świata. o niewolnictwie i temu podobnych społecznych nadużyciach.spełnienie. jesteśmy bezpośrednio świadomi swego chcenia. że każdy jest w nim diabłem dla drugiego"50. że zostaje przedstawiony jako konsekwencja. jednostkowego i gatunkowego. stara się utrzymać swoje istnienie kosztem innych rzeczy. mówi sie. nieczułość i okrucieństwo ludzi są dla Schopenhauera prawdziwym uzasadnieniem państwa. w ludzkim pragnieniu i tak dalej. to nie może osiągnąć zaspokojenia czy stanu spokoju. co nazwane zostaje wolą. 6. I Schopenhauer bez trudu mnoży przykłady owego przejawiania się. Pesymizm Schopenhauera jest przeto metafizyczny w tym sensie. budują gniazda dla młodych. że zjawiska stanowią przejaw jednej metafizycznej woli. który ujawnia naturę woli skłóconej ze sobą samą. nigdy . Zawsze jest to dążenie. jest formą bólu. iż w Schopenhauerowskiej teorii biologicznej funkcji rozumu rozum istnieje przede wszystkim po to. że termin opisowy winniśmy zaczerpnąć z tego. 195 -[1/2671. by podczas krótkiego czasu istnienia efemerycznych jednostek utrzymać je i dostarczyć iro pewnej ilości dodatkowego komfortu i by w ten sposób przyczynić się do podtrzymania gatunku.wodą na młyn Schopenhauera. jest sam człowiek: homo homini lutnis. że to egoizm. a nade wszystko w ludzkim życiu. który stara się uczynić świat nieco bardziej znośnym. jest jednak sprawą naturalną. kiedy przechodzi do człowieka. jak przyroda troszczy się o zachowanie gatunku. twierdząc. że cały ten pęd służy przede wszystkim temu. to odpowiedzieć możemy tyle jedynie. to dla Schopenhauera jedno i to samo. których jeszcze nie znają. sie naprawdę wtedy. przewyższające jeszcze o tyle piekło Dantego.238 REAKCJA PRZECIW METAFIZYCZNEMU IDEALIZMOWI SCHOPENHAUER (!) 239 każdy może to pojąć. iż jest to „pozbawiony poznania i ślepy. iż istoty. powiedzmy. Ale Schopenhauer broni swego językowego wyboru. iż będzie potrafił uwolnić się . musimy przyznać. Wszystko to zgadza się z tym. Niemniej zauważyliśmy. z jego wynalazkami i techniką. wieczne stawanie się i tak dalej. Kto zaś zdobył już ową fundamentalna intuicję. To. jest następujące. To znudzenie sprawia. chociaż dalekie od tego. Otóż jeśli wola jest bezkresnym dążeniem. ślepym pędem czy bodźcem działającym bez przerwy. wskutek którego igła magnesowa zwraca się ku biegunowi północnemu. Człowiek szuka zaspokojenia i szczęścia. bezkresne ciążenie. jako wyraz potrzeby czy braku. że termin „wola". natury woli metafizycznej. to dlaczego zwać ja „wolą"? Czy bardziej odpowiednim terminem nie byłaby „sita" lub „energia". zwłaszcza że o tym. Gdziekolwiek by spojrzał.rzecz jasna . w najostrzejszych słowach mówi o wyzysku w przemyśle. Ilustrację tego konfliktu Schopenhauer znajduje nawet w sferze nieorganicznej. „wszelkie szczęście ma tylko naturę negatywną. by zaspokajać potrzeby fizyczne. Ta istotna cecha metafizycznej woli odzwierciedla się w jej samouprzedmiotowieniach. Warto zauważyć. W III. jeżeli wniknie w siebie. Przejaw tej samej indywidualnej woli widzi w bodźcu. który nie miał żadnej sympatii dla rewolucji 1848 o. metafizyczna wola nazwana jest też wolą życia. przy użyciu terminu lepiej znanego niż odwrotnie. w grawitacji. jakiejś bie-dy"~h. Dlatego świat jest polem konfliktu. by było Boskim przejawem. mianowicie. gdzie larwa może znaleźć pożywienie. Komu to staje przed oczyma. a wtedy odżywa dążenie do zaspokojenia. konfliktu. Każda jednostkowa rzecz. 323 -[1/4211. woli umęczonej. nie pozytywną"29.na przykład grawitacja . człowieka.

co uważa za przyczynę owego empirycznego faktu. że wolno mówić o metafizycznej woli. iż temperament skłaniał tego filozofa do tego. Nie zamierzam oczywiście sugerować. Te zaś są zjawiskowe. jak zauważył Herbart. jest ona fenomenalna. które faktycznie obserwujemy. że jest to niemożliwe. w swym przejawianiu się czy w swym uprzedmiotowieniu i że własne chcenie jest najbardziej dla nas wyraźnym jej przejawem. w jaki niemieccy idealiści . Tak czy inaczej. że analiza pojęć szczęścia i cierpienia potwierdza jego wstępną wizję. iż na mocy jego założeń owo intuicyjne spostrzeganie należy do sfery fenomenalnej. czyni jest. Otóż wydaje się. wybiórczym wyeksponowaniu wspomnianych aspektów. 7. Przypuśćmy. że woli metafizycznej nie możemy poznać w niej samej i że może ona posiadać przymioty. Kant powiedziałby zapewne. Później zaś mógł się rozejrzeć dookoła. gdyby przedstawić go w sposób powyżej naszkicowany. że jest to jednostronna wizja świata czy jednostronny jego obraz. Nie można dotrzeć do woli jako rzeczywistości pozzł zjawiskowej. jak możliwy jest jakikolwiek dostęp do rzeczy samej w sobie. Obstaje jednak przy tym. przy przesłankach Schopenhauera wola. ludzkiego życia i historii. po którym nastąpił by nawrót konfliktów. W tym jednakże przypadku wydaje się. Ale sądząc. że póki mowa o naszym poznaniu. by w sferze nieorganicznej. Nie chcę też sugerować. iż Schopenhauerowski obraz świata dawałby się przyjąć. A z tego płynie chyba wniosek. ale w tej mierze. nie myślimy porządnie. I Schopenhauer nie ociąga się z napiętnowaniem łatwego — jak to określa . Spójrzmy chociażby na podejście Schopenhauera do woli poprzez wewnętrzną świadomość. iż zarzuty te idą w słusznym kierunku. lecz bardziej na naszym intuicyjnym spostrzeganiu własnego chcenia. była ona dla niego ważna. Co więcej. opartej na. Ostatecznie. która zwraca uwagę na pewne jego aspekty. Przeciwnie. że filozofia Schopenhauera wyraża „wizję" świata.240 RKAKCIA PRZECIW METAFIZYCZNEMU IDEALIZMOWI SCHOPKNHAUER (1) 241 wielkiej ilości zła i cierpienia w świecie. Nie trzeba dodawać. To jednak jest kwestią dyskusyjną.poznaje się ja w kolejnych aktach. jako uchwytywana w wewnętrznym spostrzeżeniu. To znaczy sądził. iż Schopenhauer gotów byłby wyrzec się swojej teorii świata jako przedstawienia. iż Schopenhauer sądził. odsłaniając naturę rzeczy samej w sobie. rezultatem byłby najprawdopodobniej —według założeń Schopenhauera — stan nieznośnej nudy. musi więc być zjawiskowa. a nawet nie możemy poznać. Schopenhauer co prawda jasno przyznaje. Na tej podstawę wysunął wyjaśniającą hipotezę ślepego i bez końca prącego pędu. że jego teoria fenomenalnego charakteru rzeczywistości empirycznej dobrze pasuje do jego koncepcji woli. umożliwiła mu ona dokonanie pewnych generalnych przewidywań co do przyszłości ludzkiego życia i historii. to rzeczywistość zjawiskowa musi być naznaczona mrocznymi cechami. Ale właśnie dzięki owej jednostronności i przejaskrawieniom służy ona jako skuteczna przeciwwaga czy antyteza wobec takiego systemu jak system Hegla. w którym uwaga tak koncentruje się na triumfalnym pochodzie Rozumu poprzez dzieje. To pewne. że wzniosłe frazy nie pozwalają dojrzeć zła i cierpienia w świecie. Skoro rzecz sama w sobie jest tym. . która obejmuje cały zakres odniesień przedmiotowo-podmiotowych. Wskazuje również na to. jak długo bowiem jesteśmy jej świadomi. że skoro przyjął generalną tezę Kanta o zjawiskowym charakterze świata. to trudno zrozumieć. lub w jaki — jeżeli ją dostrzegają —usprawiedliwiają ją jako „rozumną". jego „negatywna" analiza szczęścia — by wymienić jeden tylko zarzut — wydaje mi się zupełnie nie do utrzymania. musi być — tak się wydaje — przedmiotem dla podmiotu. to metafizyczna wola jakby rozpadała się między" zjawiska. To prawda. prezentowanej w pierw szej księdze opus magnum Schopenhauera. iż można zmienić zasadniczy charakter świata czy ludzkiego życia. Również i to jest empirycznym faktem.. A wizja ta staje się być może jaśniejsza. których nie znamy. by jasno dostrzegać i uwypuklać ciemne strony świata. Gdyby na przykład zarzucono wojny i gdyby zaspokojone zostały wszystkie materialne potrzeby ludzi. Sądzę. Chodzi mi raczej o to. Ujmijmy to inaczej: Schopenhauer pragnie oprzeć swoją filozofię nie na wyróżnionej 1 nadzwyczajnej intuicji pierwotnej rzeczywistości. Uważał. jeśli przyjąć koncepcję „Świata jako przedstawienia". może następnie zrobić dalszy krok. organicznej i specyficznie ludzkiej znaleźć nowe potwierdzenia empiryczne dla swojej hipotezy. który nazwał wolą.a zwłaszcza Hegel — przemykają się obok ciemnej strony ludzkiej egzystencji. kiedy filozofię jego przedstawić w formie hipotezy. Można oczywiście zdziałać coś dla ulżenia cierpieniom. iż stanowią najbardziej znaczące i pozytywne aspekty świata. iż rzeczy samej w sobie nie możemy poznać. że jest poznawana.optymizmu Locke*a czy sposobu. Nie są to cechy drugorzędne i wydało mu się. Jednak można by oczywiście filozofię Schopenhauera uwolnić od Kaniowskich cum i przedstawić ją jako rodzaj hipotezy. za dominację cierpienia i zła w świecie odpowiada ostatecznie natura rzeczy samej w sobie. w jakiej myślimy i mówimy 0 niej. choćby tylko częściowo. musi być poddana formie czasu.

SCHOPKNHAIJER 12) 243 ROZDZIAŁ XIV SCHOPENHAUER (2) Estetyczna kontemplacja jako chwilowa ucieczka od poddaństwa wobec woli Poszczególne sztuki piękne Cnota i wyrzeczenie: droga zbawienia Schopenhauer i idealizm metafizyczny Ogólny wpływ Schopenhauera — Uwagi o rozwinięciu filozofii Schopenhauera przez. droga zbawienia. Możliwe jest jednak. czy dzieła sztuki. Schopenhauer opisuje dwa sposoby ucieczki z poddaństwa woli. której potrzeba. wiąże Schopenhauer z metafizyczną . Może wyzwolić jakby naddatek energii ponad tę. Eduarda von Hartmanna. Nie trzeba dodawać. Uwolniłem się — przynajmniej na chwilę . jeden chwilowy — jakby oaza na pustyni — drugi bardziej trwały. czy to przedmiotu naturalnego. egoistycznej walki o siebie i konfliktów. W kontemplacji estetycznej człowiek staje się bezinteresownym obserwatorem. W niniejszym paragrafie zajmiemy sie pierwszym sposobem. że kontemplacja taka jest nie-interesująca. C z ł 1.z poddaństwa. podporządkowanie się woli życia. ucieczką dzięki sztuce. Jeśli na przykład na jakiś piękny przedmiot spoglądam jako na przedmiot pożądania lub podnietę. Wspominaliśmy już jednak o jego twierdzeniu. Pierwszym jest kontemplacja estetyczna. które zakreśla zaspokajanie potrzeb fizycznych. iż umysł ludzki ma możliwości rozwoju poza granice. by spełniał swą przede owiek może więc uciec od daremności życia pragnień i zmagań. drugim asceza. bym piękny przedmiot ujmował nie jako obiekt pożądania czy podnietę. jestem wtedy obserwatorem bezinteresownym. droga sztuki. ale nie niezainteresowanym. Źródłem wszelkiego zła jest dla Schopenliaiiera poddaństwo woli. to nie zajmuję punktu widzenia kontemplacji estetycznej: jestem obserwatorem „interesownym". W rzeczy samej jestem sługą czy narzędziem woli. w s z y st k i m b i o l o g i c z n ą i p r a k t y c z n ą f u n k c j ę . Teorię chwilowej ucieczki przez estetyczną kontemplację. iż nie znaczy to. lecz tylko i wyłącznie z uwagi na jego znaczenie estetyczne.

nie ma jednak idei rodzajowe O ile bowiem istnieją naturalne gatunki. to według Schopenhauera nie ma naturalnych rodzajów. i zapożyczył od niego teorię idei. bym rozumiał. jak organicznych. kontempluje to. c o n a z y w a p l a t o ń s k i m i i d e a m i. mianowicie ku Platonowi. iż artystyczny geniusz potrafi uchwytywać idee i wyrażać je w dziełach sztuki. widząc zaś. co . wznosząc się w ten sposób ponad czas i zmienność. jak o ślepej woli czy bezkresnym pędzie można zasadnie powiedzieć. którego bardzo podziwiał. że bezpośrednio uprzedmiotawia się w platońskich ideach. A w estetycznej kontemplacji widz uczestniczy w owym uchwytywaniu idei. nie mającej żadnego wyraźnego związku z opisem woli jako ślepego ł pełnego samouclręki bodźca czy dążenia. i ż j e j b e z p o ś rednim uprzedmiotowieniem są idee. Sądzę. Chodzi o to. Są one „określonymi rodzajami lub pierwotnymi niezmiennymi formami i właściwościami wszystkich naturalnych ciał. Są więc idee sił przyrody takich jak grawitacja. które mają się do jednostkowych rzeczy tak jak archetypy do kopii. Nie chcę twierdzić. że niezależnie od obelg pod adresem Schellinga i Hegla Schopenhauer podzielał ich przekonanie co do metafizycznego znaczenia sztuki oraz estetycznej intuicji. Niemniej nie ma potrzeby rozwodzić się nad tym aspektem sprawy. iż są „empirycznymi korelatami idei"b Idea jest wiecznym archetypem.t e o ri ą t e g o . zarówno nieorganicznych. które objawiają się zgodnie z prawami natury"1. zwrócił się ku filozofowi. Idei gatunków nie należy mylić z immanentnymi formami rzeczy. O w o li m ó w i. Z tej oczywiście przyczyny Schopenhauer utożsamia swoje idee z formami czy ideami Platona. są też idee gatunków. że kontemplacja estetyczna daje chwilową ucieczkę z pęt pragnienia. jak również powszechnymi siłami. O indywidualnych egzemplarzach gatunku czy naturalnej klasy powiada się.

ćwiczenie i praktykę. uczestniczy w jakimś stopniu w g e n ia l n o ś ci . M o ż n a 1 W I I . . s. co jest zapewne potocznym przeświadczeniem: że geniusz artystyczny mieści w sobie zdolność do twórczej pracy.wieczne i niezmienne. W innych przypadkach odnosi się wrażenie. którą można nabyć poprztez. jednakże Schopenhauer nie wypowiada się nazbyt jasno o naturze geniuszu artystycznego czy o relacji między genialnym artystą a zwyczajnym człowiekiem. 4 t 7 f l I / 5 2 6 ) . . Pierwsze sformułowanie najbardziej pasuje do tego. iż każdy. że geniusz to nie tylko zdolność uchwytywania idei. ale również zdolność wyrażania ich w dziełach sztuki. kto zdolny jest do artystycznej oceny i kontemplacji. jeśli komuś brak jest tej zdolności. iż geniusz jest zdolnością oglądania idei. a w gruncie rzeczy w ogóle nie mówi się o nim jako o artyście. normalnie nie mówi się o nim jako o artystycznym geniuszu. 1 9 9 [ Ś w i a t . zaś zdolność do dawania im zewnętrznego wyrazu jest kwestią techniki. Czasami wydaje się. 270f . że chodzi mu o to. . Wysławianie przez Schopenhauera roli genialnego artysty jest elementem pokrewnym duchowi romantyzmu. Drugie sformułowanie implikuje to. które milknie podczas przeżycia estetycznego. - W I i i . w y t i. iż ze słów jego wynika. nie zaś pożądania. Zajmuje postawę kontemplacji.

bezpośredniego uprzedmiotowienia woli. architektura pośrednio wyraża konflikt samej woli. Zarówno Scheliing. wyd. spoistość. osoba taka kontempluje wzniosłość wtedy. jeśli moralność jest w ogóle możliwa. jako przykład wymieniając Pory roku Haydna. aczkolwiek poprzez użycie epitetów poeta stara się sprowadzić abstrakcyjne pojęcie na poziom spostrzeżenia. 1 Dla przykładu. uzyskiwane na drodze odrzucenia woli życia. Po drugie. Na przykład podczas wielkiego sztormu na morzu człowiek w małej łódce kontempluje wzniosłość. myślę. gdyby możliwe było wyrażenie w pojęciach tego. szyderstwo rządów przypadku i upadek bez ratunku sprawiedliwych i niewinnych"6. jak i fuegel szeregowali poszczególne sztuki piękne w ciąg hierarchiczny. lecz pogrążony w kontemplacji nastręczających się przedmiotów leży poza związkiem z jakimikolwiek przedmiotami"5. jeśli uwagę swą kieruje na majestatyczność tej sceny i na potęgę żywiołów'*. bezwolnym podmiotem poznania. I twórczy artysta. podczas gdy artystyczne ogrodnictwo czy artystyczne ogrodnictwo krajobrazowe wyrażają wyższych szczebli idee życia roślinnego. Pośród autorów. która kontempluje i ocenia dzieło sztuki. Matematycznie wzniosły jest statyczny ogrom. czy niesłuszną nazywanie sztuką piękną „artystycznej hydrauliki". 6 W I I . ludzkie cierpienie.{Świat. idea konkretnie dana spostrzeżeniu. pobudzając w ten sposób wyobraźnię i umożliwiając czytelnikowi czy słuchaczowi uchwytywanie idei w przedmiotach spostrzeżenia z Chociaż jednak poezja potrafi przedstawiać idee wszystkich szczebli. czy jest rzeczą słuszną. na przykład wielki łańcuch górski. Oddaje się temu również i Schopenhauer. kiedy spostrzega wprawdzie niebezpieczny charakter przedmiotu. w obu przypadkach dawaliby „wyraz". która wyraża się w egoizmie. pośród wszystkich sztuk najwyższe miejsce zajmuje nie tragedia. co muzyka wyraża bez pojęć. zajmujących się estetyką.. Jej bezpośrednim materiałem są bowiem pojęcia. Co więcej. Po pierwsze. nie zaś jako ten. która leży u podłoża zjawisk. aczkolwiek zdolność ta wspomagana jest przez ćwiczenie techniki. przy czym rzeźba zajmuje się z zasady pięknem i wdziękiem. A tę objawioną w formie sztuki rzeczywistość uchwytuje w przedmiotowy i bezinteresowny sposób. Jeśli tak. na chwile uwalnia się od posłuszeństwa wobec woli. który . *' To z tej Przyczyny Schopenhauer potępia muzykę naśladowczą. w którym wyraża się troska o siebie. Niemniej. spoglądamy na „bezmierny ból. Kontemplacja estetyczna daje tylko chwilowe czy przelotne wyzwolenie z poddaństwa woli. a przedstawia wolę samą. Niezależnie jednak od tego. jeśli przedmiotem kontemplacji jest wprost znacząca forma. który nie potrafi sam tworzyć dzieł sztuki. Modelem klasyfikacji czy uporządkowania jest hierarchia stopni uprzedmiotowienia woli. Ponadto wyrażając napięcie między ciężkością a sztywnością. ciągle ma jeszcze możliwość. wewnętrzną naturę rzeczy samej w sobie'. Niewiele jednak dałoby nam zagłębianie się w rozważania. spadach. podczas gdy malarstwo koncentruje się przede wszystkim na wyrażaniu charakteru i namiętności. jej głównym tematem jest pokazywanie człowieka jako wyrażającego siebie w ciągu czynów oraz w towarzyszących im myślach i uczuciach..różny od wyrazu zewnętrznego — rozumiany jest jako odtwzitrczość w wyobraźni. przetworzony w sztuce i wyrażony w dramatycznej formie. triumf zła. iż dla Schopenhauera w pojęciu genialnego artysty mieści sie "w rzeczywistości i zdolność widzenia idei. choć tylko u pierwszego byłby to wyraz zewnętrzny. który nie poszukuje już relacji w zgodzie z regułą racji dostatecznej. . takie jak ciężkość. ale trwa w jego kontemplacji. czy artystycznego ogrodnictwa krajobrazowego.cyc S/3911. jako ten. względem pożądania. W gruncie rzeczy postęp moralny musi przyjąć tę formę. Poezja potrafi przedstawiać idee wszystkich szczebli. stajemy wobec piękna. nie pozwalając sobie. jako że dla Schopenhauera źródłem zla jest wola życia. Człowiek w łódce kontempluje wzniosłość pierwszego rodzaju. jednakże w obecnym kontekście kwestią istotną jest to. To znaczy. by w zewnętrznych wyrazach idei i dzięki nim uczestniczyć w geniuszu poprzez ich oglądanie. Umysł jakby odpoczywa od bycia narzędziem zaspokajania pragnienia i przyjmuje czysto przedmiotowy i bezinteresowny punkt widzenia. sztywność i twardość: ogólne własności kamienia. jak „ciemne jak wino" czy „różanopalca". człowiek dostępuje przeto bezpośredniego objawienia — choć nie w formie pojęciowej — natury rzeczywistości. iż estetyczna intuicja zawiera w sobie wyraz wewnętrzny. lecz muzyka.lej wraz z Benedetto Crocem. jak można było oczekiwać. Rozwijające się przez dzieje malarstwo i rzeźba wyrażają ideę człowieka. Homer nie mówi po prostu o morzu czy jutrzence. w niej bowiem spoglądamy na rzeczywisty charakter ludzkiego życia. 298 . Muzyka nie przedstawia bowiem jednej czy wielu idei. toczył się wówczas spór co do zakresu pojęcia sztuk pięknych. Zamiast tego możemy zwrócić uwagę na dwie sprawy. SCHOPKNHAUKK (2) 24t> 2.. mielibyśmy prawdziwą filozofię. iż wyraża ona pewne idee niskiego stopnig. Słuchając muzyki. i zdolność dawania tej intuicji twórczego wyrazu. chociaż jest chyba możliwe. 3. Nie ma też potrzeby. byśmy dyskutowali nad uporządkowaniem sztuk. czy człowiek kontempluje piękno czy wzniosłość. to kontemplowana jest wzniosłość. kto znajduje się w szponach tyrańskiej woli. by przytłoczyło ją uczucie strachu. jeśli natomiast przedmiot kontemplacji jest ujmowany przez człowieka jako znajdujący się w relacji wrogiej wobec jego ciała. twierdząc. dla Schopenhauera najwyższą sztuką poetycką jest tragedia. opartym na powiązaniu ich z kontrowersyjnym systemem metafizycznym. ' W stad za Kantem Schopenhauer odróżnia wzniosłość dynamiczna od matematycznej. lecz idee te zbliża do poziomu spostrzeźeni:i poprzez użycie takich epitetów. by w jakiś sposób uzgodnić dwa te sposoby mówienia. który — by tak rzec — na skutek mocy swej wielkości grozi uprzedmiotowieniu woli w formie ludzkiego ciała. iż w estetycznej kontemplacji człowiek wykracza poza pierwotne poddaństwo poznania względem woli. Staje się on „czystym. „Artystyczna hydraulika" wyraża idee płynnei materii na orzyktad w fontannach i sztucznych wodo3 W II 209-210-11/2831. Mówi na przykład o architekturze. Ale Schopenhauer przedstawia też trwałe wybawienie.RKAKCJA PRZECIW METAFIZYCZNEMU IDEALIZMOWI 24 4 jednak pójść da. to człowiek. i osoba.

przejawiająca się w kolejnych aktlch. będzie ascetyzmem i umartwieniem. Owa dzika bestia. gdyż człowiek popełniający je robi to. „Rzeczywiście w sercu każdego tkwi dzikie zwierzę. H. ma charakter empiryczny. że jeśli możliwa jest moralność. Jest nieodzowne. Dlatego można powiedzieć. Schopenhauer odróżnia charakter inteligibilny od charakteru empirycznego. W efekcie negacja i wyrzeczenie musza przyjąć formę inną niż samobójstwo.cvl.cvc. Tak więc paradoksalnie samobójstwo jest wyrazem ukrytej woli życia. Świadomość z kolei ma za swój przedmiot konkretne akty woli. a jej uczynki są. Schopenhauer twierdzi wręcz. Ponieważ zaś człowiek jest uprzedmiotowieniem woli. łatwo dojść do konkluzji. gdyż uprzedmiotawia się ona i cierpi w samym uprzedmiotowieniu. by dotykały rzeczy samej w sobie. Wszelako Schopenhauer dowotlzi. s. owo radykalne zło jest bezpośrednim wyrazem woli życia. jest naszym grzechem pierworodnym. rozpatrywana w sobie samej i przed dokonaniem czynów. iż samobójstwo bardziej jest podporządkowaniem się woli niż jej negacją. to na pewno strzałka by nie drgnęła""'. Takie sformułowania mogą się wydawać przesadne. a owo poczucie wolności jest zupełnie " W VI. Nie zabijałby siebie. Nie przewiduje z góry przyszłych aktów woli. ' W I I . jak gdyby winna była wola i ona sama ponosiła karę. musi ona przybrać formę negacji woli życia i odwrócenia się od niego. iż sama egzystencja świata jest przestępstwem. a całą winę na świecie na drugą. . Człowiek przeto poznaje swój charakter tylko stopniowo i niedoskonale. Dlatego tez uważa się za wolnego. Jednostkowa wola. a ta.. bo przy przesłankach Schopen-hauera cierpienia ludzkie muszą być zjawiskowe i trudno. że najwyższym aktem moralnym będzie samobójstwo. indywidualnej Woli. wvd. 230 — [Wposzukiwaniu mądrości życia. 4 1 5 . Przy tych przesłankach. A przez to zdumiewające na pierwszy rzut oka stwierdzenie rozumie rzecz następującą. 2001. chcąc zadać ból drugiemu i zniszczyć go. która czeka tylko na okazję. gdyby ucieczka była możliwa bez tego. czyli noumenalny charakter. „Gdyby można było rzucić wszelkie cierpienie na świecie na jedną szalę. zdeterminowane. wyd. ze stwierdzenia. negacja ta będzie zanegowaniem przez człowieka siebie samego. że w jego filozofii świat uzyskuje znaczenie moralne.. ma inteligibilny. to musi zakładać negację owej woli. Jeżeli jednak kwestię tę odsunąć na bok. by uciec przed określonym złem. Jeśli przeto możliwa jest moralność. Egzystencja (życie) jest sama w sobie przestępstwem. że sprawiedliwość króluje i że — przykrawając tu znane zdanie Hegla — „sam świat sprawuje nad sobą sad'' . aby burzyć się i szaleć. P5S21. te zaś pojawiają się kolejno po sobie... Wola metafizyczna uprzedmiotawia sie w woli jednostkowej. w nienawiści i konfliktach. by odkupiony on został cierpieniem i śmiercią. Schopenhauer mówi tak. Czy jednak w filozofii Schopenhauera moralność jest możliwa? Pojedyncza istota ludzka jest uprzedmiotowieniem jedynej. w zasadzie jest w tej samej sytuacji co zewnętrzny obserwator. To w tym właśnie rozumieniu świat posiada moralne znaczenie.[Świat.REAKCJA PRZKCIW METAFIZYCZNEMU IDEALIZMOWI SCHOPKNHAUEK (2) 247 apodyktyczności. a świadomy jest jedynie aktów już spełnionych. kiedy mu całkiem zagradza drogę"8. można wyciągnąć wniosek.

Moje nowe przeświadczenie doprowadza do zmiany w moim zachowaniu. czy też odrzucam je dla bogactwa niebieskiego. Któregoś dnia ktoś przekonuje mnie. jak powinni postępować. . czy gromadzę skarby na ziemi. jakiego typu motywy popychają ranie do czynu. Ale w gruncie rzeczy jestem takim samym człowiekiem jak przedtem. Te zaś są uprzedmiotowieniami woli. czyli nouradialnego charakteru. jak się wydaje. negując siebie. że niewiele jest sensu we wskazywaniu ludziom. Akt jest konsekwencją tego charakteru i jesi przezeń określany. jak wiarygodnie pogodzie teorię o determinującej roli charakteru z empirycznymi faktami. jest to możliwe dzięki zdolności umysłu do rozwijania się poza zakres. zjawiskowego świata jednostkowości ł wielości. Uczynki. Mamy wtedy do czynienia z człowiekiem prawym w odróżnieniu od tego. jako że ich postępki są określane przez ich charaktery. Ale na chwile kwestię tę możemy odłożyć na bok. ale mój charakter sie nie zmienił. które. jeśli chcą uciec przed poddaństwem pożądania i niespokojnych dążeń. ukazują możliwość przemian charakteru. iż broni swych interesów. że innych widzi na tym samym poziomie co on sarn i nie wyrządza im krzywdy. powodując się. co stanowi najbardziej zyskowny sposób postępowania. Może z niego co prawda płynąć pożytek polegający na pokazaniu. jak w swoich uprzedmiotowieniach i poprzez nie woła może zwrócić się przeciw sobie samej. że idea zmiany czyjegoś punktu widzenia odgrywa w filozofii Schopenhauera równie ważną rolę jak w filozofii Spinozy. wykluczając innych. że mój charakter się zraienif. mianowicie osobistą korzyścią. Działam teraz bowiem.naturalne. Wystarczy odnotować. Na początku człowiek może w takim stopniu przeniknąć złudzenie jednostkowości. tego samego typu motywem. Niemniej Schopenhauer dowodzi. niezależnie od tego. Ilustruje on bowiem bardziej trwałość egoizmu niż pojawienie się radykalnego samozaprzeczenia. Schopenhauer dopuszcza bowiem coraz doskonalsze jakby przenikanie wzrokiem zasłony Mai. poczucie wolności czy przeświadczenie o niej jest w rzeczywistości efektem nieznajomości przyczyny. że zdeterminowanie przez charakter nie wyklucza zmian w postępowaniu. Stopnie zaś moralnego rozwoju odpowiadają stopniom przenikania poprzez zasłonę Mai. jak powstaje możliwość negacji woli życia. który jest wymagany dla spełniania przezeń pierwszoplanowych funkcji praktycznych. Zamiast spróbować skorzystać z możliwości wzbogacenia się kosztem jakiegoś Iksa. okazję do finansowego zysku pozostawiam jemu. które teraz spełniam. która określa postępowanie. Mówiąc inaczej. Jednostkowość jest zjawiskowa. różnią się od mych dawnych uczynków. Przykład ten sam w sobie nie ułatwi zrozumienia tego. Noumen jest jeden: wielość jednostek istnieje wyłącznie dla zjawiskowego podmiotu. która jest wolą życia i przejawia się właśnie w pożądaniu i nieustannych dążeniach. iż zwykłem postępowaić w sposób najbardziej obliczony na przyniesienie finansowego zysku. motyw zaś pozostaje ten sarn. jak powiedział Spinoza. Przypuśćmy dla przykładu. kto tak zaplątał się w zasłonę Mai. mój inteligibilny charakter określa. że skarby niebieskie są bardziej cenne 1 trwałe niż skarby ziemskie. ale nie tłumaczy. Na pierwszy rzut oka mogłoby się zatem wydawać. Moi przyjaciele — jeśli ich mam —mogą powiedzieć. Niemniej akt empiryczny jest tylko rozwinięciem inteligibilnego. choć zmieniła się moja opinia na temat tego.

Wszystkie one są bowiem przejawami jednej niepodzielnej woli.. [IT/2H3-28-1]. Sądzę. Prawdziwym dobrem jest miłość. W każdym razie nawet jeśji ostateczna rzeczywistość posiada atrybuty inne niż te. usprawiedliwiania. Jeśli tak. śmierć oznacza całkowite unicestwienie. (est egoizmem IScfbstsucbt]. iż wszystkie Jednostki Stanowią w rzeczywistości jedność'. do którego w niejasnych słowach odsylap mistycy. Można więc przyjąć możliwość" .248 BEAKCJA PRZKC1W METAFIZYCZNEMU tllKAUZMOW] SCHOPENHAUKIli:! ! 249 Ale można posunąć się dalej. jakby wycofanie się ze zjawiskowego Świata oznacza unicestwienie świadomości. który jest zwrócony ku samemu sobie.kwestią posłuszeństwa wobec kategorycznego imperatywu w imię samego tylko obowiązku. Trudno. Jednakże można pójść jeszcze dalej. co zjawisko wyraża . Póki chodzi o filozofię. które uzasadniaj. przedstawiając Schopunhaucra jako sugerującego. iż Schopenhauer dopuszcza wyjątek od zasady determinizmu. Takt. W trakcie życia zredukował on egzystencję du cieniutkiej nitki. samoumaitwienie i przedstawia wizję całkowitego uwolnienia się w chwili śmierci od poddaństwa woli. czyli cariias. która charakteryzuje się bezinteresowną miłośdą dla innych. świat traktuje jako nicość. to całkowity nonsens godny co najwyżej jakiegoś tlegla. iż wola wykracza poza zasadę racji dostatecznej. dopuszcza on. i można powiedzieć. że nie jest wykluczone. 339-11 mlecznymi . jak możliwe jest. Mai. a n. ja osobiście nie przywiązywał bym do tego większej wagi. że dostrzega. ów radykalny akt samonegaeji może zaistnieć.tł.] określenie jej jako śiepej woli. „jest ten n. jego filozofii woli.. zachodnimi ujęciami altruizmu. w odróżnieniu od erosa. Może on jednak przypominać" niedającc się przekazać" doświadczenie. co istnieje. Ale szło by się za daleko. doprowadza do sprzeczności zjawiska z nim samym" u. iż po części Scliopenhatter czuje . czy też nie. gdyż relacja podmiotprzedmiol jest zjawiskowa. wydaje się. współczucie to a#af_K''u. Co się jednak dzieje w chwili śmierci? Czy la oznacza całkowite unicestwienie. J. Jest to sprzeczność. iż jest bardziej jeszcze niedorzeczny. co on może znać jako istniejące. czyli cnotę.iki . nie zaś w niej samej. Kiedy mew fizyczna wola „usuwa istotę leżącą u podstaw zjawisku.II/618-619J.a tak chyba jest . by wola negowała sama siebie. A w przypadku radykalnej samonegacji. rzecz sama w sobie jest wolą.!l/62Oi. których nie znamy i nie możemy poznać. Niezależnie jednak od tego. która leży u podstaw jego samego jako zjawiska. powiada Schopenhauer.t dodatek nie daje się pogodzić z żadnymi przeświadczeniami moralnymi. Znaczy to. zla i okrucieństwa z Bóstwem i zinterpretować go jako w dosłownym sensie teofanię.stanu osiąganego przez wyrzeczenie się siebie. którego nie można pogodzić •/. Pozostaje ewentualnie możliwość wchłonięcia przez jedyna wole. święty nie zabija się. filozofia nie może o nich nic wiedzieć. negację wszystkiego. ubóstwo.jest.t mianowicie wole życia . która nie \w współczuciem. podczas gdy ono samo trwa jeszcze w czasie. Maja. iż w przerażeniu odwraca się od siebie i siebie neguje. Schopenhauer dostrzega tę trudność. Spotykamy tu dobroć.jesi ostateczny cel cnoty i świętości? Jest oczywiste. daiej trwa w czasie. a każda milość. Jak już widzieliśmy. Po części może on czuć.można zapytać . Swój entuzjazm dla hinduskiej filozofii Mai Schopenhauer tączy] z wielkim podziwem dla Huddy. 1 w tym przynajmniej sensie jest to prawda. czy też nie? „Przed nami". . . ponieważ jednostkowość to zjawisko. iż rzecz sama w sobie. „Wszelka prawdziwa i czysta miłość jest współczuciem [Miłteki]. lo mogą one pozostać także wtedy. kiedy wola zanegowała siebie jako wolę. co się wydarza. Utożsamić świat pełen cierpienia.. jako ze nie jest ona podporządkowana zasadzie racji dostatecznej. że teizm badż panteizni może być prawdziwy. Tak więc Sehopenhauer zaczyna wysławiać" dobrowolny czystość. Ale całkowicie odrzuca rzeczywistość. Choć jednak jeśli ktoś chce. Negacja woli oznacza przeto dla filozofa negację rzeczywistości. a nletożsamego z nicości. Ponadto prowadzi to do usprawiedliwiania wszystkiego. Człowiek może tak dalece przeniknąć przez zasłon*. Por. O panteizmie wyrokuje. W III. przypadkiem wewnętrznej sprzeczności. może posiadać atrybuty.to w pewnym sensie musi to być oczywista prawda. a człowiek podąża drogą asceryzmu i świętości. Miłość" zaś jest współczuciem. a przynajmniej tego. Mówiąc inaczej. wymogami moralności.sobie. Telzm piętnuje on jako dziecinny i niepotrafiący zaspokoić dojrzałego umysiu. może obstawać za ty możliwością. istotna wotność woli rzeczy samej w sobie .z tak bardzo realny świat ze wszystkimi swoimi słońcami i drogami 11 W 1|. iż doświadczenia mistyczne nie dają się adekwatnie wyjaśnić w terminach. że dla człowieka. W Ii 485 . W człowieku bowiem i poprzez niego wola może osiągnąć tak jasna wiedze o . 487-(1/6211. Ludzka wota przestaje być" wtedy Związana z czymkolwiek. iż trudno pojąć. W I I. całkowitego odrzucenia siebie. m znaczy: obala wolę.}.jak sadził Kant . -W-i . że człowiek. która w chwili Śmierci ZO&aje ostatecznie zerwana. któr:j on neguje. gdyż ten jest jedynie przejawem woli. feSii się powie. iż chodzi mu o to. Wola jest w sobie samej wolna. iż wola przejawia [ąca się czy uprzedmiotawiaiaca W zjawisku powinna negować siebie 1 odrzucać* to. źje^ofeala ja". że kiedy wola zwraca się przeciw sobie i siebie neguje. choćby nawet zdarzało się to jedynie w wyjątkowych i rzadkich przypadkach. czy jest tu sprzeczność. 221-222. Egoizm to «ns. Praw* dziwe dobro nie jest . agape. ale w niej przejawia się ta prawda.staje się jawna w zjawisku. Co pni wda. który neguje wolę. że śmierć. Schopenhauer mówi o innej możliwości1'.się zmuszony do tej wzmianki z uwagi na własne jego stwierdzenie. który zanegował wolę. niezależnie od zjawisk. Czk>wk*k taki osiągnął najdalszy kres negacji woli życia.pozostaje tylko pusta nicość"'\ A jeśli na gruncie jego założeń nie może być mowy o nieśmiertelności osoby . Zauważy I ismy wcześniej. by byl to stan poznania.(1/5671 '■' W I). jak Szczerze przyznaje Schopenhaiier.niczym"1-1. więc wynika Z tego. W U.Silniej też chyba sympatyzował z etyką buddyjską niż z bardziej dynamicznymi. Wtedy osiągany jest etyczny poziom współczucia. -iS6 . że fundamentalna rzeczywistość znamy w jej przejawianiu się jako woli. . Chociaż jednak ■Schopeiilumer nie wyraża się i u wyraźnie. rzeczywistość podstawowa.

czasu i przyczynowo-ści odwołują się do Kanta. a nie afirmować. Staje się on lepiej znany i zyskuje pewną ilość zwolenników. idealizmie są elementy „irracjonalizmu'". że całościowy i metafizyczny charakter filozofii Schopenhauera wraz z silnie zaznaczonymi elementami romantycznymi upodabniają ją do innych systemów pokantowskich. która ukazuje nam możliwość przekształcenia okropności istnienia w pogodny świat estetycznej kontemplacji. jego system bez wątpienia należy pod pewnymi ważnymi względami do nurtu niemieckiego idealizmu spekulatywnego. Są niewątpliwie racje cila takiego zdziwienia. metafizycznie ufundowanym pesymizmem. jeśli na system Schopenhauera spoglądać z bardziej odległej perspektywy historycznej. jednakże u Schopenhauera termin ten uzyskuje sens przecie wszystkim biologiczny. iż przestrzeń.250 REAKCJA PRZECIW MKTAFIZYCZNKMU IDKAIiZMOWI SCHOPKNHAUER (2) 251 Przynajmniej więc filozofia musi zadowolić się konkluzji}: „Nie ma woli. niemniej istnieją również znaczne różnice między nią a tamtymi trzema filozofiami. Natomiast u Schopenhauera rzeczywistość bardziej jest irracjonalna niż racjonalna: świat jest przejawem ślepego impulsu czy ślepej energii. na których oddziaływały one . Zaliczał się do nich Julius Frauenstadt (1813-1879). to można w nim upatrywać etapu przejściowego między nurtem idealistycznym a przyszłymi filozofiami życia. jak i teoria podmiotowego i zjawiskowego charakteru przestrzeni. iż właśnie Schopenhauer wyprowadza ideę życia na pian pierwszy. nie zaś „etapem przejściowym". nawet jeśli później zaczyna on mówić o zrywaniu przez ludzki umysł z owym praktycznym zorientowaniem. Ale irracjonalizm ten ma poważne konsekwencje. który jest zupełnie naturalny. Na przykład w systemie Hegla ostateczną rzeczywistością} jest rozum. Po śmierci Hegla i porażce rewolucji 1848 r. klimat bardziej sprzyjał przychylnej reinterpretacji antyracjonalistycznego i pesymistycznego systemu Schopenhauera. że ostateczną rzeczywistością jest wola. nie zaś myśli. jest rozumne. Schellinga i Hegla. że jedna indywidualna wola jest wolą absolutną. Z jednej bowiem strony dokonuje się zastąpienie metafizycznie ufundowanego optymizmu. ale jednocześnie bardzo łatwo daje się ona zinterpretować jako zakrojona na bardzo szeroką skalę hipoteza oparta na uogólnieniach. że chce w imię chcenia.[1/619]. W ten sposób przygotowuje jakby grunt pod to. ale odróżnienie fenomenu od noumenu. Ale u Schopenhauera irracjonalny charakter egzystencji staje się czymś. nie ma też przedstawienia. Istnieje jednakże wielka różnica między ideą świata jako życia samoodkrywającego się rozumu. Schellinga i Hegla.rzeczywiste. I nie jest bezzasadne określenie systemu Schopenhauera jako transcendentalnego idealizmu woluntarystycznego. z drugiej dedukcyjny charakter metafizycznego idealizmu. Niemniej bronił teorii. występuje chociażby w filozofiach Fichtego i Hegla. Chociaż więc filozofia Schopenhauera rozpatrywana z tego punktu widzenia wydaje się przynależeć do grupy pokantowskich systemów spekulatyw-nych. co trzeba wyeksponować: jest to raczej prawda główna niż częściowa. że kluczem do rzeczywistości jest raczej pojęcie Woli niż pojecie Rozumu czy Myśli. Niemniej do swej koncepcji odrzucenia i negacji dochodzi dopiero za pomocą filozofii. W filozofii SchoperJhauera ów metafizyczny irracjonalizm może być przesłaniany przez jego teorię sztuki. ustępuje miejsca podejściu bardziej empirycznemu. I choć jest naturalne. iż o świecie powiada się. To. jest on woluntarystyczny w tym sensie. 486 . a rozum (który jest oczywiście także formą życia) jest interpretowany jako narzędzie życia w biologicznym sensie. To prawda. Zarówno instynkt. Można oczywiście wysunąć zastrzeżenie. nie zmienia to jednak faktu. która nastała po upadku idealizmu absolutnego. nie pozostaje już nic. która miałaby zostać przezwyciężona w ramach wyższej syntezy. która przejawia się w wielości fenomenów doświadczenia. nie ma świata" "f Kiedy wola zwraca się ku sobie i siebie „obala". 5. To prawda. To jednak nie wyklucza możliwości włączania go do ogólnego ruchu myśli i ujmowania jako pomostu między racjonalistycznym idealizmem a filozofią życia w Niemczech i we Francji. Przykładem tego jest Schellinga koncepcja występowania w Bóstwie irracjonalnej woli. Pisma Schopenhauera pomogły obudzić w Niemczech zainteresowanie myślą i religią Wschodu. i słuszne. jak i rozum są opisywane przez Schopenhauera jako instrumenty czy narzędzia biologiczne. jeśli na rzeczywistość spoglądać jako na samoodkrywanie się myśli czy rozumu. to antycypuje ona metafizykę indukcyjną. Wola zastąpiła co prawda ja Fichtego oraz Logos czy ideę Hegla. absolutnemu idealizmowi. że jest to myśl dochodząca do myślenia siebie. Skorygował nieco stanowisko mistrza. że filozofia Schopenhauera była rozpatrywana pod ogólnym hasłem reakcji przeciw metafizycznemu idealizmowi. Z pewnego punktu widzenia system ten jest oczywiście po prostu sobą. która aktualizuje się jako konkretny ciuch. że filozofię tę ujmujemy jako część ogólnego nurtu spekulatywnej metafizyki pokantowskiej. fest on zaś transcendentalny w tym sensie.. by jako centralna idea filozoficzna wystąpiła idea życia. a ideą świata jako ślepego i irracjonalnego pędu do istnienia czy życia. I opublikował edycję pism Schopenhauera. czas i przyczynowość nie są formami jedynie podmiotowymi oraz iż jednostkowość i wielość nie są jedynie zjawiskiem. obejmującej systemy Fichtego. że jest naszą ideą czy naszvm przedstawieniem. 4. która najpierw podkreśla ideę woli życia i świat interpretuje w świetle tej idei. że idea życia. co rzeczywiste. Niezależnie bowiem od stałych obelg Schopenhauera pod adresem Fichtego. Na przykład u Hegla celem rozumu jest on sann w rym sensie. iż Schopenhauer kładzie nacisk na negatywną postawę wobec życia. który nawrócił się z heglizmu na filozofię Schopenhauera w trakcie prowadzonych we Frankfurcie długich z nim rozmów. Spośród filozofów.Czytelnik być może dziwi się. myśląca siebie myśl. Istnieją oczywiście pewne podobieństwa między kosmicznym rozumem Hegla a Schopenhauerowską wolą. a to. Życie jest czymś. W późniejszych filozofiach życia nie wystąpi już Schopenhauerowski pesymizm. co trzeba negować. Jest prawdą. co rozumne . u Schopenhauera zaś wola ma również za. że w samym niemieckim. cel samą siebie w tym sensie. wyprowadzanych z empirycznych danych. głosząc. fest to idealizm w tym sensie. Co więcej. właściwego '" W II .

które bezpośrednio czy pośrednio niemiecki filozof wywarł na niektórych spośród francuskich myślicieli. iż nastąpi zbiorowe samobójstwo. próbował tak rozwinąć filozofię Schopenhauera. wzrost subtelności i rozwój umysłu zwiększają podatność na cierpienie. przyjemność i radość ujmującej jako „negatywne". oddający się studiom i pisaniu. cierpieniu i złu. przyznający się również do długu wdzięczności wobec Leibniza i Schellinga. Zrozumieli to chrześcijanie i szczęścia oczekiwali w niebie. Złudzenia te są ostatecznie dziełem nieświadomej zasady. Ale i to było iluzją. Niemniej istnieje pewien dość znany filozof. Wola przejawia się — jak uczył Schopenhauer — w bólu. 25 = jako wola jest odpowiedzialna za „że". iż jedna nieświadoma zasada ma dwa korelatyw'■ W szczęśliwych dniach ich przyjaźni Nielzsche goryco podtrzymywał taki) ocenę Wagnera. Szczególnie Tristan i Izolda mają odzwierciedlać wpływ Schopenhauera. co można by nazwać szkołą. oczywiście. Przyjemności płynące na przykład z estetycznej kontemplacji czy z działalności intelektualnej są z pewnością pozytywne. iż podobieństwo idei w sposób nieuchronny ujawnia wtórność czy zapożyczenia. że trzeba się wystrzegać pospolitego błędu kryjącego się w założeniu. bez potrzeby przywoływania nazwiska Schopenhauera. jakby miała coś na celu. Z tego jednak nie wynika.Filozofia nieświadomości"). 18 Pełny tytuł Die Pbilosophie des IJnhewussten. jednocześnie podkreśla. Przeciwnie. Poganie sądzili. Obok powszechnej historii filozofii opublikował kilka prac o myśli indyjskiej i przyczynił się do trwałego uznania filozofii Wschodu za integralną część historii filozofii w ogóle. że wzrost cywilizacji i rozwój intelektualny niosą ze sobą większe szczęście. jako filozofów. to poczyniliśmy już uwagę. jako idea odpowiedzialna jest za „jak". gotowi są sądzić. że poprzez nieskończony postęp można osiągnąć ziemski raj. iż nieświadomy Absolut przejawia się jako wola. Ale von Hartmann przewiduje czas. idea drugiego nigdy nie mogłaby uprzedmiotowić się w istniejącym świecie. W ten sposób. od którego wiele zaczerpnął. nieświadoma idea przejawia się w celowości teleologii. a zwłaszcza płynące z estetycznej kontemplacji. który uważał się za żywe ucieleśnienie geniusza pojętego na modłę Schopenhauerowską'u Nie można oczywiście sprowadzać Wagnerowskich poglądów na życie do filozofii Schopenhauera. Ostateczna rzeczywistość musi zatem być i wolą. 1869 (.SCHOPENHAUER (2) l~ ) Ł REAKgiA PRZECIW MKTAFIZYCZNKMU IDEALIZMOWI w tym kierunku. była naturalnie bardzo bliska Wagnerowi. daje podstawy do pesymizmu.. Świat ma więcej aspektów niż jeden. popychając rasę ludzką do tego. zanim się z nią zapoznał. oficer artylerii w stanie spoczynku. Hegla i Schellinga. dokonana zostaje synteza Schopenhauera z Heglem. Była to iluzja. choć ten odrzucił później negatywną postawę Schopenhauera wobec życia. iż ostatnie słowo mieć będzie optymizm. Koncepcja. jednakże nieświadomy Absolut jest jeden. To zaś domaga się zmodyfikowania analizy Schopenhauera. Yersucb einer Welkmscbatiirnii — przyp. chociaż żaden z nich nie bvł uczniem wielkiego pesymisty. Ale jak głosił Schelling w swojej filozofii przyrody. sugerując. gotowi są popaść w trzecią iluzję. jest nim Eduard von Hartmann (1842-1906). jak to tylko . że celem czy lelos kosmicznego procesu jest to. by dzięki rozwojowi świadomości wyzwolić ideę z poddaństwa woli. wspomnieć można o Paulu Deussenie (1845-1919). iż system swój wypracował. Ale. by zmniejszyć przepaść między nią a heglizrnero. podczas gdy jego przejawianie się jako idea daje podstawy do optymizmu. Głosił też. jeśli chodzi o Francję. Wiele myśli kompozytora ukształtowało się. Wspomnieć trzeba zwłaszcza o jego wpływie na Richarda Wagnera. w jaki sposób rozwój intelektu umożliwia wyższe przyjemności. rozumnym rozwoju i we wznoszeniu się ku świadomości. Deussen piastował katedrę na uniwersytecie w Kilonii. a z biegiem czasu modyfikował i zmieniał swe idee. zetknął się z pismami Schopenhauera. Można tę kwestię wyrazić tak. którzy odebrali jakiś bodziec od Schopenhauera. wymienić można również Wilhelma Wundta i Hansa Vaihingera. moglibyśmy teraz oczekiwać. za naturę świata. za istnienie świata. Znaczne było oddziaływanie Schopenhauera poza kręgami filozoficznymi. nie wyklucza to inspirującego oddziaływania. zajmując postawę empiryczną i naukową. tłum. wyraźnie najbardziej spokrewniony myślowo z Schopenhauerem. niż jako wytworzenie czegoś. jego najbardziej znaną pracą jest Die Pbilosophie des Unbeunissien m. von Hartmann zabiegał również o dokonanie syntezy Sehopenhauerowskiego pesymizmu z optymizmem Leibniza. że odpowiednio do rozwoju intelektualnego zwiększa się też podatność na cierpienie. którzy to pojęli. która okazuje swa przebiegłość. Nie zadowalając się pogodzeniem Schopenhauera.jedynie ślepą wolą. Niemniej kiedy w 1854 r. ne i niedające się do siebie sprowadzić atrybuty: wolę i ideę. Po pierwsze. iż muzyka jest najwyższą ze sztuk. Także pisarza Tomasza Manna można wymienić jako jednego z tych. Po drugie. że szczęście można osiągnąć w świecie doczesnym. Wszelako i ci. wysłał do niego entuzjastyczny list. Trzeba przeto uznać. Z tej przyczyny ludy prymitywne i klasy niewykształcone są szczęśliwsze niż ludy cywilizowane i klasy bardziej kulturalne. Wola pierwszego nigdy nie mogłaby wytworzyć ideologicznego procesu świata. by musiała być ona świadoma. tak więc pesymizm trzeba pogodzić z optymizmem. Von Hartmann. twierdzi Hartmann. Choć jednak istotnie von Hartmann przywiązuje wagę do tego. popychający w tym czy w innym kierunku. ale nie może ona być — jak sądził Schopenhauer . W kręgach filozoficznych oddziaływanie Schopenhauera było odczuwane bardziej jako bodziec. by uwieczniała samą siebie. Schopenhauer mylił się. wzrostowi materialnej cywilizacji i dobrobytu towarzyszy zapoznawanie wartości duchowych i upadek geniuszu. i ideą. założycielu Scbopetihaner-Geselhchufł i przyjacielu Nietzschego. fest więc iluzją sądzić. Ponieważ wiec Hartmann twierdzi. trzeba powrócić cio Schellinga i głosić koncepcję nieświadomej idei leżącej u podstaw przyrody. W istocie nawet Schopenhauer nie potrafił uniknąć mówienia o niej tak. iż jedna nieświadoma zasada ma dwie sprzężone funkcje. W Niemczech jego teksty wywarły potężny wpływ na młodego Nietzsciiego. To. 6. Według Hartmanna ostateczna rzeczywistość istotnie jest nieświadoma. którzy mają swój dług wobec Schopenhauera. Potrzebny jest tak wielki. Nie potrafią dostrzec dwóch prawd. kiedy caiy rod ludzki osiągnie taki rozwój świadomości prawdziwego stanu rzeczy. Rozwój filozofii życia we Francji tłumaczy się sarn przez się. że jednostka może osiągnąć unicestwienie poprzez negację siebie i ascetyzm.

takich jak Feuerbach. trudno. które było również przekształceniem. Po pierwsze. popełnić samobójstwo i — zniszczywszy siebie — doprowadzić do końca proces świata. który osiąga zbawienie. został nieetatowym wykładowcą iPriualdozenf) na uniwersytecie w Erlangen. a bardziej o wykorzystanie pewnych jego idei do przekształcenia metafizycznego idealizmu w coś zupełnie odmiennego. Tę osobliwą teorię większość ludzi określiłaby jako pesymizm — ale nie von Hartmann. co von Hartmann. niezależnie od całej ich oprawy. by później udać się do Berlina. 1. Mamy tu do czynienia tyleż z ciągłością. ale w praktyce zaczęto go rezerwować dla radykalnych członków lewicy. rozwinięcia. Dwie tylko uwagi należy zrobić o filozofii von Hartmanna.Myśliciele ci są potocznie znani jako młodohegliśck Termin ten powinien co prawda oznaczać młodszą generację osób. Warunkiem wymaganym dla kosmicznego samobójstwa jest trik największe rozwinięcie świadomości i triumf umysłu naci chceniem. solutu odpowiedzialne za istnienie świata przejdzie — jak spodziewa się von Hartmann — w ludzkość czy też uprzedmiotowi się w ludzkości. Można przeto powiedzieć. i nawet jeśli przekształcili jego filozofię. jak i o relacji między jego systemem a chrześcijaństwem. by w końcu ludzkość potrafiła pojąć szaleristwo chcenia. W tej bowiem epoce chcenie nieświadomego Al. 2. Nie widząc jednak możliwości dalszej kariery akademickiej. Jednakże z innego punktu widzenia określenie „antyhegliści" byłoby błędne. poświęcił się prywatnym studiom i pisaniu. jako że chodziło im o postawienie Hegla „na nogach". .. że po jego śmierci zwolennicy podzieli się na prawicę i lewicę. je ktoś pisze tyle. A świat. jako że są przedstawicielami nurtu myślowego. ROZDZIAŁ XV PRZEKSZTAŁCENIE IDEALIZMU (1) Uwagi wprowadzające . a nie mądrości. Możemy teraz przejść do omówienia niektórych spośród radykalnych przedstawicieli lewego skrzydła. a nie idei. do lewego czy do centrum. które znalazły się pod wpływem Hegla. którym mniej chodziło o interpretację Hegla. iż Absolut musi być określony jako duch. podczas kiedy główną zasadą Hegla jest to. gdzie uczęszczał na wykłady Hegla i oddał się studiom filozoficznym. czy należały do prawego skrzydła. nieświadomym duchem. Z pewnego punktu widzenia można by ich nazwać antyheglistami.Feuerbach i przekształcenie teologii w antropologie . .REAKCJA PRZECIW METAFIZYCZNEMU IDEAIJZMCr możliwe. iż przez kosmiczne samobójstwo i przez swe własne zniknięcie świat zostanie zbawiony. W 1828 r.Ruge i krytyka Heglowskiej postawy wobec historii — Stirnerowska filozofia fa. by nie popełnił kilku zda prawdziwych i trafnych. Omawiając wpływ Hegla powiedzieliśmy. którego punktem szczytowym byl dialektyczny materializm. A talu właśnie cel stawia sobie Absolut będący ideą. rozwój świadomości. niezależnie od tego. Mówiąc inaczej. jeżeli ludzka rasa zniszczy siebie — co jest dziś fizycznie możliwe — stanie się tak raczej z przyczyny szaleństwa. co z nieciągłością. czy — mówiąc językiem von Hartmanna — z racji triumfu woli. Ludwig feuerbach (1804-1872) studiował teologię protestancką w Hei delbergu. Przed śmiercią mieszkał koło Noryrnbersi. byli przedstawicielami rozwinięcia heglizmu dokonanego przez lewe skrzydło. Dlatego popełnione przez nią samobójstwo przyniesie światu kres. to korzystali — jak już wspomnieliśmy — z niektórych jego idei. Po drugie. Mówiliśmy wtedy nieco o różnicach między nimi z uwagi na interpretację idei Boga w filozofii Hegla. jesi najlepszym z możliwych.

1839 (. co idealne. ale był to błąd. 1845 („O istocie religii"). Sam Feuerbach stwierdzał. ale przemijający etap w rozwoju ludzkiej świadomości. że umysł autora zaprzątnięty by! problemami teologicznymi. co idealne. Yorlesungen itber das Wesen der Religion. Do tego stanowiska. iż lepiej by się stało. o których można byłoby powiedzieć. do . iż heglizm jest najwyższym dotychczas wyrazem filozofii. w 1853 r. że teologię zastąpił antropologią. co konkretne. opublikował historie nowożytnej filozofii od Prancisa Bacona do Spinoz\y w 1837 u — wykład i krytykę systemu Leibniza. nieszczęsnym zbiorem przesadów. 1851 (Wykłady o istocie religii). systemu tego nie można utrzymać. co realne'"3. od tego. w 1838 r. że wierzył. co abstrakcyjne. która od pojęciowych abstrakcji absolutnego idealizmu z powrotem poprowadziłaby do konkretnej rzeczywistości. gdyż ich efektem jest jedynie opóźnienie rozwoju człowieka. A tytuły te wraz z innymi. — rozprawę poświecona krytyce filozofii Hegla. Das Wasen der Religion. a w każdym razie — że miał silne zainteresowania teologiczne. Zarażeni uważał ideę Boga za dokonaną dla siebie projekcję ideału człowieka. Dla przykładu. gciyby w ogóle nie istniały. iż był on przede wszystkim teologiem.O filozofii i chrześcijaństwie''} czy Das Wesen des Glauhens. Hegel był „Fichtem zapośred-niczonym przez Schellinga"1. Co prawda jego wczesna twórczość w sposób widoczny koncentruje się na filozofii. 1841 (O istocie chrześcijaństwa). Konieczne jest „postawienie I-legia na nogi". na którym dokonuje się zastąpienie teologii antropologią. W pewnym sensie jest to zupełnie słuszne wrażenie. Przeciwnie. że głównym tematem jego prac jest religia i teologia. Znaczyło tyle. Religia nie była dla niego zjawiskiem nieistotnym. w sposób naturalny doszłoby się cło wniosku. ku temu. juko że zakłada. im Sinne Lulbers. iż przede wszystkim chciał w świetle ujętego całościowo ludzkiego życia i ludzkiej myśli wyjaśnić rzeczywisty sens religii i jej rzeczywista funkcję. iż Bóg istnieje obiektywnie poza ludzką myślą. Feuerbach doszedł przez radykalną krytykę systemu Hegla. Ałe później przyszły jego ważne prace takie jak: Das Weseti des Christenlwns. 1844 („Istota wiary w rozumieniu Lutra") wyraźnie mówią. Spekulatywna filozofia próbowała dokonać przejścia „od tego. Ale nie znaczyło to. takimi jak llber Pbilosophie und Chrislentum. — pracę o Bkoylekę a w 1839 r. Przejście od tego. a „filozofia Hegla jest punktem kulminacyjnym filozofii spekulatywno-systematycznefń Chociaż jednak w systemie Hegla idealizm — a w gruncie rzeczy metafizyka w ogóle — zosta! wyrażony w sposób najbardziej pełny.. Można o nim zatem powiedzieć. ku temu. W pewnym jednak sensie jest to krytyka wewnętrzna. religię zaś — za wprawdzie istotny. świadomość religijna była dla Feuerbacha integralnym szczeblem rozwoju ludzkiej świadomości w ogóle.256 REAKCJA PRZECIW METAFIZYCZNEMU IDEAUZMOWI PRZEKSZTAŁCENIE IDEALIZMU (1) Gdyby spojrzeć jedynie na tytuły prac Feuerbacha. W szczególności trzeba znaleźć drogę.

Sednem sprawy jest jednak to. nieskończonej woli i nieskończonej miłości. od niego odrębna"1". cielesnego człowieka. Religia naturalna sięga od ubóstwienia takich przedmiotów. W VII. Tara. Krystyna Krzemieniowa. jako istota inna.. * wszystkich fazach religii naturalnej jej podstawą jest ludzkie uczucie zależności od zewnętrznej rzeczywistości zmysłowej. przet. . myślenie orzecznikiem"1. nie jest niczym innym niż przyrodą. 0 . I. Podstawową rzeczywistością iest przestrzenno-czasowa przyroda. jest pierwotnie właśnie przyroda"'.I Tymczasowe leży. myślimy o niej jako nieograniczonej. oci zmysłowej rzeczywistości. która odsłania się. t. jak drzewa i źródła aż po ideę Bóstwa. wtedy otrzymamy ideę Boga jako nieskończonej wiedzy. 6 W I I . s. tłum. Adam iandnian. gdzie pojawia się kwestia realizacji ideałów poprzez działanie. istotą człowieka wyzwoloną z granic indywidualnego.[tamże. Warszawa 1959. cyg t. Warszawa 1988. ale istota.Boska idea nie jest niczym innym. w: Wybór pism. człowiek poznaje przyrodę. „Przyroda jest zatem podstawą człowieka"6. Co nią jest? „Rozum. siła woli. wyd. gdy Bóg obdarzany jest atrybutami moralnymi — jest przeto efektem rzutowania przez człowieka jego własnej istoty w nieskończoność. *" W H. 4821. że istniejącą przyrodę Hegel wydęciukowuje z logicznej idei. Monoteizm — przynajmniej wtedy. tłum. to znaczy rzeczywistego. że nie jest jej podstawą. gdzie chodzi o poznanie teoretyczne. czyli moralnej. jak tylko ludzką istotą. Można w istocie powiedzieć wraz ze Schleiermacherem. To prawda. w: Wybór pism. tłum. 397]. wola. która odróżnia się od przyrody. Kiedy zaś trzw owe doskonałości pomyślimy jako nieskończone. i. „Byt jest podmiotem. że podstawą religii jest uczucie zależności. pojętego jako fizyczna przyczyna rzeczy w przyrodzie. świadomość i myśl mają charakter wtórny i pochodny. Krystyna Krzemieniowa. 4841. która przejawia się w przyrodzie. 43-8 — [tamże.tego. 3 — [O istocie chrześcijaństwo. Człowiek może uprzedmiotowić przyrodę. 180. Niemniej we 1 W I I . „Boska istota. co realne. nie zaś idea czv myśl4. . oglądaną i czczoną. tylko odróżniając się od niej. wie. s. 434. -111. * W VI. s. może odegrać jakąś rolę jedynie w filozofii praktycznej. Wybór pism. siła serca"'. s. K.) tomu 1 stronicy drugiego wydania Dzieł dokonanego przez Friedricha Jodła (Siutcgart 1959-5960) [Przyczynek do krytyki filozofii Hegla. odróżniając siebie od swej podstawy. 1 Podobnie jak Sdielting Feuerbach przyjmuje. I. Odsyłacze do pism feuerbacha dotycz. iż dla Feuerbacha w tym kontekście bytem jest przyroda. to znaczy. Od bytu zaczyna co prawda Hegel. wola i miłość tworzą w sumie istotę człowieka. Nie pojmujemy na przykład siły myślenia jako w sobie samej ograniczonej do tego czy innego przedmiotu. feśłi jednak każdą z tych doskonałości rozważać będziemy w niej samej. wyd. Może powrócić do siebie i kontemplować własna istotę. 240 . I I . a nie jedynie w formie chrześcijańskiego teizrnu. że o istnieniu przyrody może wiedzieć jedynie świadomy podmiot. 259.[O istocie religii. 18SI 8 W VII. O doskonałości człowieka stanowi jego siła myślenia. s. co realne.. Ale „tym.. cyc. wyd. oci czego człowiek jest i czuje się zależny. musimy wyjść od tego. s. Tak więc jeśli ujmujemy religię historycznie. serce. Krzemieniowa. jest jego własną istotą uprzedmiotowioną. . 1911. 231 — \Tymczasou>e tezy do reformy filozofii. Przeciwnie. jej pierwotnym przedmiotem jest przyroda.. cyc. objawia i narzuca człowiekowi jako boska istota"8. od bytu. ■' W I I . lub lepiej. Bez tego założenia jego krytyka traci podstawę. s. 4741. Rozum.

który człowiek wyznacza sobie w sposób wolny.\tamże. 244 . nędznego i grzesznego. religię przekształca w antropologię. Ujęcie to musimy zastąpić powrotem człowieka do siebie samego. wyd. M. Ale myśląc o Stwórcy. że realność ustanowiona jest przez ideę. człowiek — skończoną. 87]. 239 .) jest prawdą chrześcijaństwa"13. odniesione do „Ty". iż religia jest czymś. czym jest Bóg. 14 W II. Odrzucenie teologii pociąga za sobą odrzucenie historycznego heglizmu. człowiek jest tym.[Tymczasowe leży.. Przeciwnie.. s. Człowiek musi bowiem najpierw uprzedmiotowić swą istotę. Stanowi on Ja" 11 W VI. Bóg jest wieczny. Człowiek odzyskuje wiarę w siebie oraz we własne siły i w swą przyszłość. iż absolutny duch powraca do siebie ze swego wyobcowania w przyrodzie. I I . przezwycięża zawarte w religii wyobcowanie oci siebie. Tak więc na skutek rzutowania swojej istoty w sferę transcendentną i uprzedmiotowienia jej jako Boga człowiek redukuje siebie do rangi stworzenia żałosnego. człowiek . „Co wczoraj było religią. dzisiaj już nią nie jest.[O istocie chrześcijaństwa. jakie religia osiągnęła. pozostaje jedynie przyroda.[Zasady filozof u przyszłości. 319 . ze słowem -Bóg-w jedno imię «Boga-cżłowieka».myśleć o przyrodzie jako istniejącej dla niego. człowiek — niedoskonały. którą jest doktryna Trójcy Świętej. że przyroda nie tylko służy fizycznym potrzebom człowieka. czyli zaczyna myśleć o niej jako o ucieleśniającej cel i stanowiącej dzieło rozumnego Stwórcy. Ostatnie stwierdzenie przywodzi na myśl Heglowskie widzenie relacji między absolutną religią a absolutną filozofią. W chwili gdy człowiek uświadamia sobie. celem samym w sobie. „Miłość jest 12 W II. jest rzutowane w transcendentną sferę i zostaje ubóstwione. co pozostaje do zrobienia. Jednakże do pojęcia osobowych bogów czy osobowego Boga nie wznosi się bez autoprojekcji. Hegel mówił o tym. Bóg i człowiek to krańcowe przeciwieństwa: Bóg jest tym. „Religia jest sainorozdwojeniem człowieka. 89]. a co dziś uchodzi za ateizm. jest tylko racjonalnym wyrażeniem doktryny teologicznej. iż daje rozumowe przewartościowanie prawd religii chrześcijańskiej.człowiek nie jest tym. Jeśli zaś od idei Boga odjąć wszystko to. iż „Bóg" jest nazwą dla jego własnej wyidealizowanej istoty. W politeizmie własności różniące jednego człowieka oci drugiego zostają ubóstwione w formie wielości antropomorficznych bóstw. człowiek to nie po prostu Mensch.[tamże. A wtedy otworem stoi możliwość tego. co absolutnie negatywne. zanim może uświadomić sobie. że przyroda stworzona jest przez Boga"15. co oznacza „przekształcenie i roztopienie teologii w antropologię"16. 245 . Bóg jest święty. Człowiek świadomy swej zależności od zewnętrznej rzeczywistości rozpoczyna od uwielbienia sil przyrody i poszczególnych zjawisk przyrodniczych. co absolutnie pozytywne. W II. podaje bowiem prawdę religii w najwyższej z.. Doktryna Heglowska.. Przeciwnie. Wtedy bowiem zaczyna . Teraz filozoficzna antropologia sama staje się religią. iż jest to jego istota. 40 . " Tamże. Ale z pewnością nie jest zamiarem Feuerbacha sugerować. Skwieciński. 482). '" W I I .Tamte. Z kolei w doktrvnie wciełenia „religia chrześcijańska połączyła słowa -człowiek.. uprzedmiotowienie to osiąga punkt. Widać jasno w tej sytuacji. ostatnią racjonalną podporą teologii" 'b „Kto nie rezygnuje z filozofii Hegla. jest odwrócenie tej relacji i uczynienie Bóstwa atrybutem człowieka..■ 258 MLCIk PRZECIW METAFIZYCZNEMU IDEALIZMOWI PRZEKSZTAŁCENIE IDSWUZMU (1) 259 W O istocie chrześcijaństwa Feuerbach koncentruje się na idei Boga jako projekcji ludzkiej samoświadomości.grzeszny. ale także może być zmuszona do służenia celowi.. Bóg jest wszechmocny. uprzedmiotowienie przez człowieka swojej istoty w idei Boga stanowi integralny szczebel w niewątpliwym rozwoju jego samoświadomości. czyli istota człowieka jako takiego. mianowicie w chrześcijaństwie.. w którym samo domaga się swego przezwyciężenia. kwintesencją wszelkiej rzeczywistości. najbardziej istotnym czynnikiem tworzenia pojęcia nieskończonego osobowego Bóstwa jest dokonywana przez człowieka projekcja swej własnej istoty. cyt. s. Chociaż więc ostateczną podstawą religii jest ludzkie poczucie zależności od przyrody. Nie oznacza to jednak egoizmu. cyt.: człowiek tworzy sobie Boga jako istotę sobie przeciwstawną. nowa filozofia porzuca imię chrześcijaństwa właśnie dlatego. . nacisk kładzie na uczucie zależności od przyrody rozumiane jako podstawa religii. Z kolei aby przezwyciężyć teologię.. Bóg jest doskonały. co jest efektem owej projekcji. w: Wybór pism.przemijający. Otóż owa autoprojekcja jest wyrazem wyobcowania się człowieka wobec samego siebie. co jednoczy ludzi.[Zasady filozofii przyszłości {wyd. człowiek . „Nowa filozofia stosownie do prawdy uczyniła ten atrybut substancją. Ale także i łączy oba te punkty widzenia. 'ii . Najwyższą zasadą filozofii jest „jedność człowieka z człowiekiem"1S. a czyniąc to. cyt. a zatem wyniosła imię człowieka do rangi atrybutu najwyższej istoty" "'b Tym. A w najwyższej czy najdoskonalszej formie religii. 86]. iżby istotę tę uprzedmiotowić we własnym działaniu człowieka i w życiu społecznym. Człowiek jest bowiem ze swej istoty istotą społeczną. dum. Człowiek jest istotą społeczną. wyd. która została rzutowana w transcendentną sferę. Nie wynika z tego jednak. Bóg nie jest tymi. gdzie religia rozważana jest historycznie. ponieważ „filozofia Hegla jest ostatnim schronieniem.. cyt. człowiek bezsilny. W religii chrześcijańskiej świadomość tego faktu znajduje wyraz w projekcji. co trzeba przezwyciężyć. 4] W VI. s. iżby religia nie odegrała istotnej roli w ludzkim życiu. człowiek dokonuje projekcji swej własnej istoty. a władza miłości należy do jego istoty. Nowa filozofia (. z którvch każde ma swoje własne cechy charakterystyczne. podczas gdy w O istocie religii. że w jednym umyśle „nowa filozofia" może współistnieć z chrześcijaństwem. potężnym zaś czynnikiem przechodzenia do jakiejś formy monoteizmu jest świadomość tego. lecz Mit-Mensch. 4881. Wraz z zastąpieniem teologii antropologią człowiek staje się dla siebie najwyższym przedmiotem. orzecznik podmiotem. że przyroda. form. '. W monoteizmie to. kwintesencją wszelkiej nicości"11. Bóg jest istotą nieskończoną. nie rezygnuje z teologii. która powinna wyrazić się w miłości. i. trzeba skorzystać z Heglowskiego pojęcia wyobcowania od siebie. wyd. s. jutro będzie uważane za religię"17. Filozoficzne objaśnienie chrześcijaństwa nie jest już chrześcijaństwem. s. czym jest człowiek .

boski czfo-wiek.) Prawdziwe państwo to nieograniczony.[Konieczna^ rvft>rmyjitaząfiit tkmi. 220 .Ty". Wynika Stąd. a tym. na jedność gatunku oraz na miłość. wielu ludzi i wiele sił stanowią jedna siię. Ale Feuerbaeh pragnie podkreślić fakt. teologię antropologią. Skwltcińskf. 318 .. Państwo zas" może stać się dla nas Absolutem jedynie wtedy. Ale i tu trzeba Hegla znowu twardo postawić n. Różnica miedzy tym. nic fest ona niczym innym niż urzeczywistnieniem na poziomie uczucia jedności gatunku*1*. że natura człowieka ujmowanego jako Alit-Mensch ma swe oparcie w fundamentalnej rzeczywistości. jako że wyznacza różne sposoby odczuwania i myślenia. „Człowiek to EV Kat nav (jedno i wszystko) państwa. państwo to opatrzność człowieka. IV W II. Rejaefa miedzy mężczyzną t kobiet.! jedynie biologiczna. ł. to znaczy na zróżnicowaniu płciowym. Fakt. M.) człowiekiem absolutnym"J l . W absolutnym Idealizmie jedność miedzy ludźmi jest pomyślana jako wzrastająca wraz z tym. 321 . zróżnicowanie* płciowe pokazuje. co żeńskie.. f«fi. . że położywszy nacisk na gatunkowa naturę człowieka. s.. Można by oczekiwać. I. niż by je zjednoczyć. jak jednoczą się oni z życiem powszechnego ducha. 4441 I . Przede wszystkim więc na poziomie czystej mysi! uzyskiwana jest jedność między ludźmi.icisk na społeczno naturę człowieka. t. wyd ai. 11. (. 4+M451. nie jest w istocie rożnie. 180J. że państwo przedstawi. a nie w czystej myśli. Państwo jest zrealizowaną. Twierdzi jednak. Gatunkowa natura człowieka oparta jest na poziomie biologicznym. Feuerbach ro/. że „nasz.W II.. Mówiąc inaczej. w sposób pierwotny i podstawowy ujawnia się w tym. 219-Uftmfrs. wyd. „\V państwie wyodrębniaj. s.} reiigi^ musi stać się polityka"".<c ludzi oraz obiektywny wyraz świadomości tej jedności.' się i rozwijają siły człowieka. wr KyUh-pLiin. Feuerbaeh zdaje sobie oczywiście sprawę z tego. co męskie. iż Ja" domaga się uzupełnienia przez . ze jednostkowa istota ludzka jest niezupełna. kiedy Boga zastąpimy człowiekiem. ukształtowaną.V0 Woeńf cbree&ijaństuU' iv odniesieniu do jedynego (Jego wieBptoSći\ tłum. w juki przejawia się społeczna natura człowieka.[Zaatdy/Hoztifti payatafd. doskonały. . 9 kobieta mężczyzny. Me w rzeczy samej jest on heglista na tyle.zmierza raczej ku temu. by przez to wyodrębnienie i ponowne zjednoczenie ukonstytuować istotę nieskończony.i nogach. W: Wylrirptsm Cwyd q?| . państwo jest (.na rzeczywistości różnicy pomiędzy -Ja* i -Ty-'"3'. * w u.tyŁ. by rozwiązać" państwo. Skwfedlfckt. to znaczy w rzeczywistości zmysłowej.) jest przejawem jedności w różnicy i różnicy w jedności.. nieskończony.mówi Feuerbach .) jako żywą jedno.. że Hegei mia! błędne wyobrażenie o podstawie jedności gatunku. iż mężczyzna potrzebuje kobiety. Państwo stanowi upostaciowanie wszystkich realności. aczkolwiek paradoksalnie warunkiem tej religii jest atelzm. prawdziwy.UHAKCJA PBZHCIW MinAFIZYCZNKML! MffiAUZMO rRZICKSZTALCENlK IPEAUZM1I U) 261 najwyższym prawem inteligencji i przyrody. pojmowanego juko myśl mySląca siebie. t. Religia w tradycyjnym sensie .u inie następnie koncepcję społeczności ponadnarodowej czy też wysunie propozycję jakiejś federacji międzynarodowej.. M. źe Hegel kładł n. wpływając w ten sposób na całość osobowości. " W II. Nie jest to oczywiście jedyny sposób.

lepszym chyba przykładem przesunięcia w nimach lewity heglowskiej akcentów z problemów logicznych. Do pewnego stopnia ma on rację. Jawnym tego potwierdzeniem jest zastępowanie przez Feuerbacha teologii antropologią.sche Jahrbucher fur deutsche Wisscnschaft und Kunst". to demokratyczna republika. Dwie pierwsze pnice Kugego. Jednak rozłam między Rugem i Marksem. Ale z historycznego punktu widzenia jego filozofia jest naprawdę ważna..II. <iHBJ. że myśl Feuerbacha porusza się w granicach wizji państwa jako najwyższego wyrazu społecznej jedności i w granicach bardziej politycznego niż ekonomicznego ujęcia człowieka. jeśli rozpatrywać ja z czysto teoretycznego punktu widzenia.. 'I racji tego. Jl W II. ale miał wobec niego 7. rozumiany jako żywa jedność ludzi i konkretny wyraz ludzkiej istoty. A w śZGEe-gólności filozofia Feuerbacha jest etapem ruchu. . za u ważą. gdy autor by! mniej lub bardziej ortodoksyjnym hegUstą. 446].w sktv inmscendentna. czasopismo. To prawda. W 1841 r. s. Powierzchowna jest na przykład jego próba rozprawienia się z teizmem przez ukazanie genezy idei Boga. iż heglizm sianowi etap przejściowy w procesie owej transformacji. metafizycznych i religijnych na problemy społeczne i polityczne jest Arnold Kuge (1802-1880). iż Feuerbach zajmował się przede wszystkim kwestia religii. którego ton stale się radykalizowal. Tak zwana era nowożytna była aż dotąd protestanckim średniowieczem. poświęcone były estetyce. które Feuerbach ma na myśli. mając za współpracowników Davida Straussa. pisane w czasie.. pismo zmieniło nazwę na „Deutsche Jahrbucher fur Wissenschaft und Kunst" i w rym czasie zaczął z nim współpracować Marks. a Ruge przeniósł się do Paryża. czasy nowożytne jednakowoż postawiły na |ego miejsce katolicyzm polityczny"*'1'. Marks ostro krytykował Fcucrbaeiia. który kulminował w dialektycznym materializmie i w ekonomicznej teorii dziejów Marksa i Engelsa. W IS3# r. manifestujące Się w religii. Feuerbadta i Bruno Bauera (1809-1882). zostało zamknięte.cyi. wywołując wrogą postawę rządu pruskiego. Ale na początku 1843 r.illi. założył . w której miejsce centralne zajmuję człowiek rozumiany jako istota społeczna.splikowana totalrittfelą Judzkiej istoty"23. jak i rozproszenie się innych współpracowników J1 W t l . przygotowały podstawy dla myśli Marksa i Engelsa. lł\ -\Konlvcztt!)ić reformyjticiżofii. Państwo. 3. stanowi ona element przechodzenia od teologicznej interpretacji świata do interpretacji.wyek. wydcyt. jeśli w fonrife pojęcia Koga dalej rzutuje się ludzka istotę.. Mówiąc ogólnie. nie jest z pewnością wybitna. pewnością dług wdzięczności. Prawdzie tej nie sposób umnk zadość. Protestantyzm. „Reformacja znlsz-CZyła katolicyzm religijny. wyd. ale przekształcenie przez niego idealizmu w materializm i nacisk na przezwyciężenie wyobcowania się człowieka. 2 H -[tymcziBOUie rt-rf. Filozofia Feuerbacha. Ale jego zainteresowania zaczęty się koncentrować na problemach politycznych i historycznych. s.. gdzie założy) „Deutseh-franzósische Jahrbucher".. Jedynie przez rozbide religii protestanckiej można rozwinąć prawdziwą republikę demokratyczna. uważając. postawił na miejscu papieża monarchę.

że schemat historii wyprowadził on z systemu. Według Rngego historyczne wydarzenia i historyczne instytucie zostały przedstawione w systemie Hegla jako przykłady czy ilustracje dialektycznego schematu. Niemniej za rozłam między nimi były odpowiedzialne nie tylko różnice ideologiczne. postęp i nowość. jak Bóg czy Państwo. jednostkę dalej poświęca się na ołtarzu abstrakcji. którego prawdziwe nazwisko brzmiało Johann Kaspar Schmidt. ale niewielkie miał on zrozumienie dla rzeczywistego ruchu Zeitgeist. bym wyraził swą niepowtarzalną jednostkowość. w* jego opinii Marksowską wizja człowieka była nader jednostronna i przeciwstawiał jej to. człowiek zaś zostawał zniewolony. które jest tworem rozumnej woli powszechnej. Konkretną rzeczywistość zastępowano abstrakcją. W opinii Rngego największy kłopot z Heglem polega na tym. Znaczy to jednak. a później wyprowadzać z niego wzorca historii. iż muszę faktycznie wszystko czynić mą własnością. absolutnego ducha. Według niego wolność realizuje się przez posiadanie. co nazywał humanizmem integralnym. że filozof powinien starać się wykryć ruch i wymogi ducha czasu {der Zeitgeisi) i że w świetle tych wymogów powinien krytykować istniejące instytucje. Głównemu nurtowi myślowemu w lewicy heglowskiej przeciwstawił się dość ekscentryczny filozof Max Stirner (1806-1856). że historia jest ciągłym postępem ku urzeczywistnianiu wolności. nie absolutne Ja z filozofii Fichtego. instytucji i epok. Paradoksalnie o "człowieku heglizm sądził. Na miejsce takich abstrakcji jak duch absolutny. która. Jeśli tak postępujemy. nie pozwalając. ale po porażce rewolucji 1848 r. Kariera Hegla przypadła na czasy po rewolucji francuskiej. Zmarł w Brighton. jednocześnie krytykował Hegla za zinterpretowanie historii w sposób zamykający się przed przyszłością w sensie nie-oozostawienia miejsca na nowość. która od początku zabiega o zabezpieczenie siebie i w ten sposób afirmuje siebie. o którym mówił tak wiele. W postawie Rugego można widzieć próbę połączenia wiary w teleologiczny rozwój w dziejach ze stanowiskiem praktycznym i rewolucyjnym. tym. to znaczy jej braku otwarcia na przyszłość. że człowiek powinien przezwyciężyć swe zawarte w postawie religijnej wyobcowanie od siebie i powinien na powrót odnaleźć siebie. troszczę się jedynie o siebie samego. Chociaż jednak Feuerbach ma rację w swych polemikach z religijnym wyobcowaniem od siebie i z abstrakcjami heglizmu. w jakiej stawał się momentem w życiu powszechnego ducha. Naszym celem jest raczej czynienie historii racjonalna. Nie znaczy to. Tym. ta zaś osiągana jest w państwie. taka jak Ludzkość czy uniwersalne Prawo Moralne. które wprowadził Rousseau. i póki żyję. Ruge i Marks troszczyli się o tworzenie historii. urzeczywistnia się w wolach jednostkowych i poprzez te wole. Mówiąc inaczej. głównie speku-latywną i teoretyczna} postawę Hegla wobec historii oraz życia społecznego i politycznego trzeba zastąpić postawą praktyczną i rewolucyjną. i oparcie państwa na woli powszechnej. co trzeba zaspokajać. Byt więc gotów jak najwyżej oceniać wykorzystanie przez Hegla pojęcia uolonlć generale. 1845 (jedyny i jego własność). ludzkość czy uniwersalna istota człowieka. Ruge podzielał przekonanie I legia. że urzeczywistnienia wolności. Wy- . przeniósł się cio Anglii. W 1847 r. Pod koniec życia stał się zwolennikiem nowego cesarstwa niemieckiego. Wychodzę z „twórczej nicości" i powracam do niej. Właściwie Feuerbach ma rację. Ostatecznie przeciw przedstawicielom lewicy heglowskiej można wystąpić z tego samego tvpu krytyk. Nie powinno się wysuwać na początek racjonalnego schematu. Jego najbardziej znaną pracą jest Der Einzige ttnd sein Eigenltim. by zniewalała mnie czy krępowała jakakolwiek rzekomo wyższa siła. co mogę zawłaszczyć. o zrozumienie świata. jako że w judaizmie i chrześcijaństwie wolność prawdziwa istota człowieka . w nieuchronny sposób dochodzimy do usprawiedliwienia aktualnego stanu rzeczy. które będą bardziej rozumne od instytucji już istniejących. Nie dostrzegał na przykład tego. To właśnie owo niepowtarzalne jednostkowe Ja jest tym. Cóż zobaczą? On sam widzi Ja. co większość filozofii pomija milczeniem. które kolejne elementy wyprowadzał z siebie z logiczni} koniecznością. które faktycznie bądź potencjalnie zagrażają jej istnieniu jako ja. iż człowiek został właśnie odkryty. że trzeba porzucić ideę ideologicznego rozwoju w dziejach. a następnie zaprasza czytelników. by później poświęcić się prywatnym studiom. A jednostkowe Ja jest dla siebie jedyną rzeczywistością. niego dedukcja pruskiej monarchii konstytucyjnej była oznaką hermetyczności jego myśli. by go zmieniać. Podobnie. czy jakakolwiek abstrakcja. Wielki idealista troszczył się przede wszystkim o zrozumienie historii. lecz konkretne jednostkowe Ja. Troską moją powinno być to. nie ma żadnej innej racji niż moja niezdolność bądź moja wolna decyzja.} jak ta. rzeczywistością. jest ono samo. Ruge znalazł się w Zurychu. o dostrzeganie rozumności w tym. Nie znaczy to. jego krytyka Hegla pokrywała się z krytyki} Marksowską. by uważniej przyjrzeli się swej najwyższej istocie i owemu nowemu odkryciu. jak i tezę Bruno Bariera. powrócił do Niemiec. Ale bym tak nie robił. ale również jego potrzeby duchowe. Stirner przez kilka lat nauczał w szkole. Mówiono mu. co rzeczywiste. jako zaś niepowtarzalna jednostka posiadam wszystko. człowieka z krwi i kości. nie może zrozumieć znaczenia niepowtarzalnej jednostki i zamiast niej wysuwa abstrakcie Ludzkości czy absolutnego Człowieka oraz spełnienia się podmiotowości w państwie i poprzez nie. Heglowi nie udało się zrozumieć jedno-razowości i niepowtarzalnego charakteru historycznych wydarzeń. 4. iż dla człowieka najwyższą istotą jest człowiek. Musi ona bowiem. twierdząc. o co troszczy się Ja. nie da się osiągnąć bez radykalnych zmian w kanonizowanych przez niego instytucjach. Te same -wady ma filozofia Feuerbacha. W heglizmie jednostkowe ja' zostało pomniejszone na rzecz absolutnej myśli. Stirner wprowadza na tron niepowtarzalną i wolną jednostkę. rzecz jasna. Innymi słowy. są nie tylko materialne i ekonomiczne potrzeby człowieka. Na jej początku Stirner przytacza stwierdzenie Peuerbaeha. aby negował siebie i był posłuszny. Uczęszczając najpierw na wykłady Schleiermachera i Hegla w Berlinie.była rzutowana poza człowieczeństwo w pojęcie Boga. nawet jeśli w humanistycznym socjalizmie Ludzkość zastępuje chrześcijańskiego Boga i Heglowski Absolut. że w tej mierze urzeczywistnia swoje prawdziwe Ja czy swoją istotę. Ale Ruge nie chciał podążyć za Marksem drogą komunizmu. zabezpieczyć siebie w obliczu innych istot. na przykład przez powoływanie do życia nowych instytucji. którą wysuwają oni przeciw samemu Heglowi.262 REAKCJA PRZECIW METAFIZYCZNEMU IDEALIZMOWI PRZEKSZTAŁCENIE IOEAIJZMU (1) 263 gwałtownie przerwały żywot pisma. a dokonana przez.

iż Stirnerowi daleko było do wielkości w filozofii. Można zapewne powiedzieć. zaś o Maxie Stirnerze pamięta się jedynie jako o ekscentrycznym myślicielu. Ale niezależnie od faktu. że filozofia ta stanowi nominalistyczna reakcję. ale jest nim niewątpliwie zagadnienie niepowtarzalnej i wolnej indywidualności2'. Jest pewnie tak. A N i e j a s n e w z m i a n k i S t icości" przywodzą na myśl niektóre aspekty myśli . Niemniej o filozofii Stirnera wspomnieliśmy tu nie z uwagi na jakieś antycypa-de późniejszej myśli. a bardziej jako o fazie w ruchu buntu przeciw metafizycznemu idealizmowi. którego filozofia miała niewielkie znaczenie. może ktoś chcieć widzieć tu pewne duchowe pokrewieństwo z egzystencjalizmem i jest niejaka po temu podstawa. że Marks widział w niej wypowiedź jednostki. w jakiej prezentuje protest konkretnej osoby ludzkiej przeciw wielbieniu kolektywu czy abstrakcji. Dopuszcza się ona niewątpliwie przesady. klasą ekonomiczną zastępując Heglowskie państwo narodowe.absolutnego ducha.264 REAKCJA PRZECIW METAFIZYCZNKMU IDEALIZMOWI sługiwanie się takim fikcyjnym bytom osłabia we mnie poczucie własnej niepowtarzalności. iż Marks i Engels ucieleśnili w swojej filozofii te właśnie cechy. które tak nie podobały się Stirnerowi. która zawsze skłonne jest wzbudzać przesadne wyeksponowanie uniwersaliów. Niemniej protest przeciw przesadzie często przybiera formę przesady idącej w przeciwnym kierunku. że wyeksponowanie zagadnienia własności jest czymś charakterystycznym dla egzystencjalizmu. a ludzkością . Stirnerowska filozofia egoizmu warta jest pewnego zainteresowania i ma pewne znaczenie w tej mierze. Zdrowemu naciskowi położonemu na niepowtarzalność jednostkowego Ja towarzyszy fantastyczna filozofia egoizmu. Jest jednak faktem. że ich filozofia miała na złe czy dobre uzyskać wielkie historyczne znaczenie. która jest wyobcowana i wyizolowana w skazanym na zagładę społeczeństwie burżuazyjnym. myśl jego nie harmonizowała z Zeilgeist i nic dziwnego. chyba że spogląda się na nią jako na moment odwiecznie powracającego protestu wolnej iednostki przeciw żarłocznie niesytym powszechnikom. Trudno twierdzić. walką klasową dialektykę państw. Co więcej.

1. ROZDZIAŁ XVI PRZEKSZTAŁCENIE IDEALIZMU (2) Uwagi wprowa dzające Życie i pisma Marksa i Engelsa oraz rozwój ich myśli Materia lizm Materia lizm dialekty czny — Materiaii styczna koncepcj a dziejów — Uwagi o myśli Marksa i Entrelsa.i r n e r a o „ t w ó r c z e ] n H e i d e g g e r a . Dość trudna jest sytuacja historyka filozofii. który staje wobec myśli Marksa i Engelsa. Z jednej strony współczesne oddziaływanie i znaczenie ich filozofii są tak oczywiste. że trudno uważać za .

iż komunizm nie zaadoptował systemu idei. 2 drugiej strony. marksizm jest dziś akceptowany orzez wielu ludzi. uratowała go przed podzieleniem losu innych filozofii dziewiętnastego wieku.usprawiedliwioną nierzadką praktykę ograniczania się zaledwie do marginesowej wzmianki w związku z rozwojem lewicy heglowskiej. by niewątpliwe znaczenie komunizmu we współczesnym świecie tak nas zahipnotyzowało. Ale rzeczą kluczową jest to. błędem byłoby pozwolić na to. która — na dobre czy złe — ma we współczesnym świecie szerokie oddziaływanie. że powiązanie to nie stanowi czegoś przypadkowego. by historyk filozofii XIX w. jest oczywiście prawdą. z potężnym ruchem. Znaczy to. przekształcając marksizm w wiarę. zatrzymał się przede wszystkim nad myślą Marksa i Engelsa ujętą w jej historycznym umiej- . Marksizm jest w rzeczy samej filozofią żywą w tym sensie. że właśnie partia komunistyczna. którego współczesną ważność trudno byłoby komukolwiek negować. jest dlatego zasadne. że za ciągłą żywotność marksizmu jako mniej lub bardziej jednolitego systemu odpowiedzialne jest przede wszystkim jego powiązanie z czynnikami pozafilozoficzrtymi. W gruncie rzeczy bardziej właściwe może się wydawać potraktowanie tej filozofii jako jednej z wielkich współczesnych wizji ludzkiego życia i ludzkiej historii. iżby leżącą u jego podstaw ideologię odrywać od jej historycznego umiejscowienia w myśli dziewiętnastowiecznej. które leżały poza procesem jego narodzin i rozwoju.społecznopolitycznym. A jednocześnie można dowodzić. Chociaż niewątpliwie różna jest fu intensywność przeświadczeń. że zainspirował — nadając impet i spójność — siłę.

Einkńiung {Przyczynek do krytyki Heglowskiej filozofii Drawa. a zwłaszcza z Brunonem Bauerem. W Berlinie związał się z. kiedy zaczął współpracować przy wydawaniu w Kolonii nowo założonej „Rheinische Zeitung". Wtvrn czasie nie doszedł jednak jeszcze do teorii jawnie komunistycznej. jego praca coraz dokładniej zapoznawała go bowiem z konkretnymi problemami politycznymi. Krytyka tradycyjnych idei i istniejących instytucji nie wystarcza do tego. W krytyce Hegla zawarte są również troska o człowieka jako takiego i internacjonalizm. musi owocować praktyczną działalnością. Prawdziwe życie człowieka ujmowane jest bowiem jako dokonujące się w państwie. jeśli nie przekształca się w polityczne i społeczne działanie. że zadaniem filozofa jest jedynie zrozumienie świata i że można jakby zawierzyć pracy idei czy rozumu. instytucją rządową i biurokratyczną. został protestantem w 1816 r. to na swój własny sposób czyni to również niemiecka filozofia. jeśli ma być efektywna. Po ukończeniu nauki szkolnej w Trewirze studiował na uniwersytetach w Bonn i Berlinie. społeczne i ekonomiczne życie człowieka nie może spełnić jego prawdziwego ja. chodzi jednak o to. gdzie współpracował z Rugem przy wydawaniu „Deutsch-franzósische Jahrbucher'". Nawołuje raczej do obalenia monarchii i rozwijania demokracji społecznej. człowiek wyobcowuje się od swojej prawdziwej natury. Z początkiem 1843 r. przy czym rodzina i społeczeństwo obywatelskie stanowią momenty czy fazy w dialek1 Tvtu! nie wydanei za życia pracy Marksa brzmi Zur Kritik der Hegelschen Kechtsphilosopbie (Przyczynek do krytyki Heglowskiej filozofii prawa) . 2. Ta zaś sprzeczność czy przepaść między interesami ogólnymi a interesami prywatnymi będzie trwała tak długo. na co wpływ miałaby polityczna sytuacja w dzisiejszym świecie. Ponieważ kreślę tu obraz filozofii w Niemczech XIX w. . w którym ogniskuje się niemiecka myśl filozoficzna dziewiętnastego stulecia. Trzeba ją istotnie atakować w tej mierze. które człowiek sam sobie aplikuje. Heglowskie państwo jest abstrakcyjnym powszechnikiem. Polityczne. warto może również wskazać. Ale niewielka jest wartość krytyki religii. w który jest uwikłany. niezależnie od tego. że teoria. Według Hegla duch obiektywny najpełniejszy wyraz znajduje w państwie. a poczucie to wzmocniło się w roku 1842. a sam Marks byl ochrzczony w 1824 iz Przekonania religijne ojca nie były bynajmniej głębokie i Marks wyrastał w tradycjach Kaniowskiego racjonalizmu oraz politycznego liberalizmu. W pierwszym i jedynym numerze. czynem. w której organizm społeczny nie jest już czymś zewnętrznym wobec człowieka i jego rzeczywistych interesów. by je zmienić. czyniąc jedynie obserwatorem procesu. tłum. jeden. społecznymi. jakim pojmuje je Hegel. jako że odwodzi go ona od rzeczywistości. będący recenzją esejów Brunona. Państwo jako pełny wyraz idei w formie ducha obiektywnego jest dla Hegla „podmiotem". „Podmiotem" jest rodzina i społeczeństwo obywatelskie. Dlaczego człowiek tworzy iluzoryczny świat ponadnaturalny i rzutuje w niego swoje prawdziwe Ja? Odpowiedź brzmi. a polityczne państwo . Marks atakuje również przekonanie Hegla. Wstęp]. napisał krytykę Heglowskiej koncepcji państwa zatytułowaną Kulik des Hegelschen Staalsrechis1.wychwalane przez ł legła .przyp. jeśli religia oznacza wyobcowanie człowieka od siebie samego. który w sposób nieuchronny jest nadmiernie zatłoczony. aż człowiek stanie się człowiekiem uspołecznionym. że Marks odchodził już ocl Heglowskiej koncepcji. tłum. abstrahując od jej współczesnego znaczenia jako fundamentalnego wyznania partyjnego. w efekcie czego religia jest opium. Autor niniejszej książki postanowił przeto ograniczyć swą uwagę do niektórych aspektów myśli Marksa i Engelsa samej w sobie i poza krótkimi wzmiankami pominąć milczeniem późniejszy rozwój ich filozofii. Marks opublikował dwa artykuły. W pierwszym Marks nawiązuje do przeprowadzonej przez Feuerbacha analizy religii jako samowyobcowania człowieka i pyta. Jego ojciec. Najpewniej w tym okresie. która stoi poza życiem ludzi i ponad nim. Przenosząc na plan polityczny Feuerbachowską wizję religii jako wyrazu ludzkiego samowyobcowania. tak że człowiek stwarza iluzoryczny świat religii i szuka w nim szczęścia. a nawet tautologią. Może co prawda wydawać się to oczywistością. że przedstawienie marksizmu jako punktu szczytowego. podczas gdy naprawdę państwo stoi ponad jednostkowymi istotami ludzkimi i ich interesami. Wkrótce jednak przestała go satysfakcjonować czysto teoretyczna postawa lewicy heglowskiej. ekonomicznymi i dochodził do przekonania. jeśli odpzwa się ją od krytyki politycznej i społecz' Była to jedyna wydana za życia Marksa część owej krytyki. której niedługo został redaktorem nac/elnvm. Bariera o kwestii żydowskiej. członkami tak zwanego Doktorklub. Z tej jednak racji. ograniczenia tego nie trzeba naprawdę bronić. Prócz tego w numerze owym zostały zamieszczone ciwa list? Marksa do Rugego . który się ukazał. Faktycznie istnieje sprzeczność między interesami ogólnymi a interesami prywatnymi. że trwałość własności prywatnej jest podstawą społeczeństwa obywatelskiego. jak i jej wpływ na dzisiejszy świat za pośrednictwem partii komunistycznej. zatytułowana Zur Kritik der Hegelschen Kcchtsphilosophie.. dlaczego się ono dokonuje. między rokiem 1841 a 1843.przyp. Ale oznacza to stawianie rzeczy na głowie. władze polityczne przecięły żywot „Rheinische Zeitung" i Marks udał się do Paryża. byłoby tworzeniem fałszywego obrazu historycznego. młodoheglistami. tycznym rozwoju idei państwa. a drugi. stanowiący krytykę Heglowskiej Filozofii prawa1.:66 REAKCJA PRZECIW METAFIZYCZNEMU IDEALIZMOWI PRZfiKSZTA ŁCENIK IDKALIZMU (2) 2? 6 scowieniu. w jakiej zapobiega szukaniu przez człowieka szczęścia tang gdzie jedynie można je znaleźć. W tvm samym czasie rozważanie aktualnej sytuacji doprowadziło Marksa do przyjęcia krytycznego stanowiska wobec Heglowskiej teorii państwa. W gruncie rzeczy.ustąpi miejsca prawdziwej demokracji.. iż pożądane by tu bvło bardziej obszerne omówienie lub że toni ten wręcz powinien kulminować w filozofii Marksa. podczas gdy rodzina i społeczeństwo obywatelskie są „predykatami". Niemniej w jego krytyce Heglowskiego państwa politycznego i w jego ujęciu prawdziwej demokracjł zawarta jest idea bezklasowego społeczeństwa wytwórców7. Marks dowodzi. iż dzisiejsze znaczenie komunizmu może popychać czytelnika do wniosku. że w państwie takim. jak potężna może być ta partia. liberalny Żyd. a nie państwo: w ludzkiej społeczności to one stanowią podstawową rzeczywistość. iż religia odzwierciedla czy wyraża wypaczenie ludzkiego społeczeństwa. Karol Marks (1818-1883) był pochodzenia żydowskiego.

nie jest już filozofią. celowi i metodzie. lecz przyjmuje formę społecznej rewolucji. Dialektyczny ruch nie jest ruchem myśli o rzeczywistości. Można tu podnosić kwestię. którzy — jak się wydawało — sądzili. Marks został wydalony z Paryża i udał się do Brukseli. jednak okres ich przyjaźni i współpracy zaczyna się w 1844 r. prawa. ale także to. jako że atakuje się wtedy skutki. Krytyka filozoficzna stawia bowiem problemy. jak Proudhon i I. to jednak jasne jest nie tylko to. Musi ona porzucić płaszczyznę teorii i przeniknąć do mas. proletariat wyzwoli siebie. Twierdzi. Przeciwstawiając się idealistycznemu wyeksponowaniu myśli i świadomości. A zarazem doszedł on do wniosku. przyjmując stanowisko heglistów. że podstawową formą ludzkiego działania nie jest myśl. Tak wdęc proces samowyobcowania i jego przezwyciężenia był cila I legia procesem. Praca ta zwracała się przeciw idealizmowi Brunona Bauera i jego zwolenników. ów osobisty kontakt z ruchem socjalistycznym wywarł wielki wpływ na jego umysł. Myśl musi owocować czynem. Nacisk kładziony na jedność myśli i działania oraz na przezwyciężenie samowyobcowania człowieka na drodze rewolucji społecznej i przejścia do komunizmu. Co prawda ujecie przez Marksa teorii jako urzeczywistniającej się przez praktykę czy działanie przypomina Heglowskie pojęcie konkretnego samoroz-woju idei. jak Adam Smith i Ricardo. by pracować w firmie ojca. Kiedy zaś robi to. który w społeczeństwie skonstruowanym tak jak obecne nie należy do swojego wytwórcy. w której ludzkie samowyobcowanie jest przezwyciężane w rzeczywistym fakcie. ucieleśnionym w „świętej rodzinie". religii i moralności określane są przez kolejne szczeble walki klasowej. Nie można zmienić społeczeństwa tylko poprzez filozofowanie na jego temat. przybył tu z Anglii. Jednocześnie Marks ostro krytykuje Hegla za idealistyczne ujęcie człowieka jako samoświadomości i za ujęcie ludzkiego czynu jako przede wszystkim duchowego czynu myśli. Podnosi jego zasługi związane z rozpoznaniem dialektycznego charakteru całościowego procesu i dostrzeżeniem. to nie udało im się dokonać adekwatnej oceny sytuacji i jej wymagań. która musi być dziełem najbardziej uciemiężonej klasy. czy Marks był sprawiedliwy wobec Hegla. 1845). To prawda. Bezpośrednim skutkiem paryskiego spotkania Marksa z Engelsem była ich współpraca przy pisaniu Świętej rodziny (Die heilige Familie. tak jednak czy inaczej prymatowi idei przeciwstawia prymat zmysłowej rzeczywistości. iż „krytyka" jest bytem transcendentnym. P'od pewnymi oczywistymi względami na Marksowski sposób myślenia wpłyną! Hegel. Na początku 1845 r. gdzie napisał jedenaście tez o Feuerbachu. W języku Marksa filozofię trzeba przezwyciężyć. nacisk wyraźny w artykułach z 1843 r. a także z rewolucjonistami. które zostało wydane w Niemczech w 1845 r. sama w sobie krytyka taka jest zawsze niewystarczająca. jest ruchem samej rzeczywistości. Friedrich Engels (1820-1895) był synem bogatego przemysłowca i wcześnie podjął pracę w ojcowskiej firmie. że choć socjaliści bliżsi byli rzeczywistości niż niemieccy filozofowie. przynajmniej częściowo można uważać za rezultat skojarzenia lewicowego heglizmu z. przy czyni przezwyciężenie to jest także urzeczywistnianiem (Yetwirklichiing) filozofii. w produkcie. było spotkanie z Engelsem. zawarł również osobistą znajomość z niemieckimi emigracyjnymi socjalistami oraz z socjalistami francuskimi. czyli proletariatu. że człowiek rozwija się czy urzeczywistnia poprzez własny czyn. kończących się słynnym stwier- . I nawet jeśli już wcześniej wykazywał skłonność do podkreślania konieczności czynu. która obala własność prywatną i powoduje przejście do komunizmu. zawartym przez Marksa w Paryżu. a swojej teorii dziejów nie uważał za system filozoficzny. które nadałoby jedność obrazowi. Potrzebowali narzędzia intelektualnego. że Marks odrzuca ujęcie dziejów jako samoobjawianta się czy samowyrażania się Absolutu określonego jako duch. Rozczarowany do z zasady krytycznej i teoretycznej postawy młodoheglistów. który dokonywał się bardziej w myśli i ciła myśli niż w rzeczywistości przedmiotowej. samowyobcowanie i jego przezwyciężenie. ruchem socjalistycznym.CKNIE IDEALIZMU (2) 269 nej. Marks i Engels głosili. iż stała się tym systemem. że wiele zawdzięczała przekształceniu heglizmu. jako że z instytucją własności prywatnej związane są egoizm i niesprawiedliwość społeczna. Wyobcowania tego nie można znieść w procesie myślenia. to znaczy społeczną rewolucją. a nie idea czy Logos. takimi jak Rosjanin Bakunin. Wszelako pisma Feuerbacha zwróciły jego myśl od idealizmu do materializmu. Dla „Deutsch-franzósische Jahrbucher" sporządził również Zarys krytyki ekonomii politycznej (Umrisse zu einer Kritik der Nationalókonornie). które można rozwiązać wyłącznie w ten sposób. Obaj poznali się wprawdzie parę lat wcześniej. w którym ideę własności prywatnej rozpatruje się jako moment w dialektycznym ruchu ku wyższej idei. związał się z kręgiem Brunona Bauera. że Marks zachowuje dla Hegla głęboki podziw. W 1842 u udał się do Manchesteru. Negacja negacji (obalenie własności prywatnej) pociąga za sobą pozytywne pojawienie się nowej sytuacji dziejowej. w której człowiek wyobcowuje się w przedmiotowym produkcie pracy. Co •więcej. Świadomie i otwarcie odrzucając własność prywatną. Podczas służby wojskowej w Berlinie w 1841 r. a nie tylko w myśli. zaniedbując przyczynę. I wprawdzie Marks mówił o zniesieniu filozofii. że Hegel spoglądał na człowieka jako na wyrażającego się na zewnątrz w porządku przedmiotowym i następnie powracającego do siebie na wyższym poziomie. czyli w członkach Bauerowskiego kółka. W rękopisach ekonomiczno--politycznych z 1844 r. procesu historycznego.ouis Blanc. by uporać się z porządkiem przedmiotowym poprzez interpretowanie go jedynie w relacji do świadomości. To w Manchesterze napisał studium Die Lagę der arbeitenden Klassen in England (Położenie klasy robotniczej w Anglii). który w 1844 r. że formy państwa.268 SZECIW METAFIZYCZNEMU (OKAIUZMOWI "KZKKSZTAI. fest jednak równie oczywiste. lecz fizyczna praca. a wraz ze sobą — całe społeczeństwo. Ale najważniejszym kontaktem osobistym. Marks podkreśla różnicę między własnym stanowiskiem a stanowiskiem Hegla. z którym Marks zetknął się w Paryżu. Oprócz bowiem studiów naci klasycznymi ekonomistami angielskimi. Na przykład od Hegla pochodzi idea alienacji i jej przezwyciężenia. i w rękopisach z 1844 o. niemniej tak samo jak dla Feuerbacha podstawą rzeczywistości jest dla niego przyroda. Można ją znieść wyłącznie na drodze rewolucji społecznej. ale z jego idealizmu płynęła skłonność do tego. w Paryżu Marks napotkał postawę o wiele bardziej dynamiczną. i tu zainteresował się ideami wczesnych socjalistów angielskich. To prawda.

czy socjalistów. Zmarł na raka w sierpniu 1895 u " . Pokazuje to. Był to słynny Manifest Komunistyczny czy Manifest Partii Komunistycznej. został uniewinniony . Mówiąc inaczej. Marks i Engels powrócili do kraju ojczystego. które napisał przeciw wpływowemu wtedy niemieckiemu socjaliście. własności prywatnej i państwa (Der Urspting der Familie. Bariera i Stirnera oraz niemieckich socjalistów. Eugenowi Duhringowi. Marks wydał po francusku Nędzę filozofii (Misere de la pbilosopbie). że dotąd filozofowie próbowali jedynie różnie interpretować świat. a następnie wykorzystać do zrozumienia historii i społeczeństwa. na krótko przed rozpoczęciem szeregu rewolucji i powstań. iż wartość reprezentuje pracę włożoną w towar. że koniecznym elementem systemu burżuazyjnego czy kapitalistycznego jest antagonizm klasowy. gdzie pozostał do końca życia. ale po upadku rewolucji Marks — który. chodzi jednak o to. miał jednak szerokie zainteresowania i to bardziej on niż Marks stosował materializm dialektyczny do filozofii przyrody. Po kongresie w Hadze w 1872 u za sprawą Marksa Komitet Centralny przeniesiono do Nowego Jorku. iż składnikiem systemu kapitalistycznego jest wyzysk czy oszustwo robotnika. by sumarycznie sformułować zasady i cele Związku. odpowiedź na „Filozofię nędzy" (Pbilosopbie de la misere) Proudhona. wadka między nimi i — pośrednio — formy życia politycznego. Atakuje tu pojęcie niezmiennych kategorii. by po raz drugi wydalono go z Francji w 1849 r. opublikowany w Londynie na początku 1848 o. W 1859 u Marks opublikował w Berlinie Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej (Zur Kńiik derpoliiischen Okonomie). która nie została opublikowana aż do 1932 r. Marks i jego przyjaciele sądzili. powszechnie znanej jako Anty-Duhńng. podczas gdy inni — jak anarchista Bakunin — nie zgadzali się na dyktaturę Komitetu Centralnego. Kautskiego w latach 1905-1910. a wyzysk ten można znieść jedynie na drodze obalenia kapitalizmu. aby go zmienić. Gdy Niemcy weszły w aktywną fazę tego ruchu. W ten sposób okrada i wyzyskuje robotnika. Engelsa. Ciągle łącząc działanie z teorią. postawiony przed sądem. Engels wydał w postaci książki. zaś drugi i trzeci tom zostały opublikowane pośmiertnie przez Engelsa odpowiednio w 1885 i w 1894 r. Gdy dołączył do niego Engels. a ważna jest z uwagi na zarys materialistycznej koncepcji dziejów. by mógł skończyć tę pracę. ukazała się w Moskwie. która jest niższa od wartości wytworzonego towaru. iż Marks nie zgadza sie z francuską i niemiecką grupą socjalistów. takich jak Proudhon. która oparta jest na analizie konkretnych sytuacji dziejowych. Udał sie do Londynu.przeniósł się do Paryża tylko po to. Z kolei cały proces dziejowy zmierza dialektycznie do proletariackiej rewolucji i do nadejścia komunizmu. a I Międzynarodówka nie przetrwała długo. Dopiero w 1925 r.20 7 REAKCJA PRZECIW METAFIZYCZNEMU IDEALIZMOWI PRZEKSZTAŁCENI E IDEALIZMU (2) 271 dzeniem. W 1888 r. Kształtowanie się klas ekonomicznych. ale nazbyt go pochłonęła publikacja drugiego i trzeciego tomu Kapitału Marksa i skuteczne przywracanie do życia Międzynarodówki. nie zaś do samowiedzy absolutnego ducha ani do żadnej tego typu iluzji filozoficznej. jak wyobrażają sobie idealiści. Otóż kapitalista przywłaszcza sobie część' owej wartości. które są według niego charakterystyczne dla burżuazyjnej ekonomii. Nie istnieje też filozofia. które dokonały się w Europie w ciągu tego roku. Engels pracował również nad Dialcklyką przyrody (Dialekiik der Natur). podstawowym czynnikiem w dziejach jest proces materialnej. Zmarł w 1883 u. jednakże Marks wiemy swej idei jedności myśli i czynu bynajmniej nie zadowolił się krytykowaniem niedostatków niemieckich ideologów. założył Międzynarodowe Stowarzyszenie Robotników. Poza tym. jeśli umysł poprawnie bada konkretne sytuacje. jeśli proletariat miał być owocnie doprowadzony do zwycięstwa. Podwyższenie płac nie zmienia tego faktu. wszystko to jest określane przez zmieniające się koleino sposoby produkcji. dla których jego oisrna nie stanowią elementu wyznania wiary. Na przykład. która odbija się w rzeczywistości: jest ona immanentna w konkretnym procesie rzeczywistości i odzwierciedla się w myśli. Rezultat ten niekoniecznie przyczynił się cło powiększenia sławy Engelsa jako filozofa pośród tych. Pierwszy tom słynnego dzieła Marksa Kapitał (Dos Kapitał) ukazał się w Hamburgu w 1867 u. Dalsze rękopisy zostały wydane w kilku częściach przez K. gdzie z instytucji własności prywatnei stara się wyprowadzić pochodzenie podziałów klasowych i państwa. Wstąpił do Związku Komunistów i w 1847 r. Owa materialna czy zmysłowa działalność jest podstawą ludzkiego życia i to ona określa świadomość a nie odwrotnie. że instytucję prywatnej własności uważa on za wartość wieczną czy naturalną i za niezmienną kategorię ekonomiczną. iż własność to kradzież. Jest to krytyka współczesnej filozofii niemieckiej reprezentowanej przez Feuerbacha. co znaczy. Marks odwołuje się rzecz jasna cło współczesnych mu nadużyć systemu ekonomicznego. W dziele tym Marks twierdzi. takich jak Barier i Feuerbach. Ale wyzysku nie należy rozumieć jedynie w ten sposób. niedługo okazało się. Kiedy się już bowiem przyjmie tak zwaną teorię wartości opartą na pracy. Jednakże żywot tego stowarzyszenia pełen był trudności. w 1864 r. zbiór artykułów. des Priuateigenluins und des Staateś). przeznaczając dla robotnika płacę. czyli ekonomicznej produkcji. W 1847 r. został zobowiązany wraz z Engelsem do tego. Jednakże nie ma takich wartości czy kategorii. Istnieć może jedynie wiedza krytyczna. Engelsowi brakowało filozoficznego przygotowania przyjaciela. Dla przykładu. Podstawą rzeczywistości dziejowej jest społeczny człowiek działający w przyrodzie. Proudhon kreśli następnie obraz społeczeństwa socjalistycznego. którą można by wypracować a priori. W 1878 r. prawa i etyki. Spośród innych publikacji Engelsa należałoby wymienić Pochodzenie rodziny. wspólnie napisali Ideologię niemiecką (Die deutscbe Ideologie). Engels zebrał szereg artykułów w jedną książkę zatytułowaną Ludwik Feuerbach i zmierzch Masycznej filozofii niemieckiej (Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deulschen Philosophió). W opinii Marksa dialektyka nie jest prawem myśli. w sposób nieuchronny wynika z niej. takich jak praktyka utrzymywania płac na najniższym możliwie poziomie. powszechnie znane jako I Międzynarodówka. że władza musi być scentralizowana w rękach komitetu. Autorem jednego z rozdziałów był Marks. w którym własność' zostanie pozbawiona tego charakteru. ale dalszych autor nie wydał. Wartością towaru jest bowiem jakby zakrzepła praca. który podobnie jak Manifest ważny jest z racji sformułowania materialistycznej koncepcji dziejów. przyjąwszy określenie. wiecznych prawd i naturalnych praw. wspierany finansowo przez swego przyjaciela.

i Efigels lak go rozumieli.)..305]. Tuk wiec w przedmowie do drugiego atemieckiego wydania Kapitału Marks stwierdza: „Według łtegh. która to praca przywróciła na tron materializm: „Przyroda istnieje niezależnie od wszelkiej filozofii. mńwi o punktach wcjdowych.. Po t\'m nastcpujq znowu dalsze przemiany i lij. czyli w nieświadomej przyrodzie. s:) tylko fantastycznym odzwierciedleniem naszej własnej istoty. czy Ilegel uwalał czy tez nie. W Dkilektyce przyrody Engels mówi o prawie przechodzenia ilości w jakoSć i mcc versa jako o prawie.) nasza wyobraźnia religijna. Warraawa od lfX>0 i . będący sami tworami przyrody. Można się spierać co do tego. łt w .272 RFAKCJA l-RZKCrWMI-TAFlZYCZNEMlI IDEALIZMOWI PRZKK8ZTAŁCEMI! miiAŁIZMl! 12) 3. W s\ve) książce o Peuerbachl) Engels mówi: „U Megla dinlektyka jest saraofOZWOJetn pojęci.nie wiadomo gdzie? .il i we du GBiSU. jest ona podstaw. Nie było to z pewności. Materializm oznaczał dla nich przede wszystkim negację istnienia jakiegokolwiek umysłu czy jakiejkolwiek idei. We fragmencie tym Rngels mówi o ponownym wprowadzeniu na tron materializmu. któiy wyraża się w swym przeciwieństwie.przebywa nowy rozwój i wreszcie w człowieku znowu dochodzi do samowiedzy"'. podając pti myflnflru numer tomu i .rzecz jasna . 1 To pr. jak entuzjastycznie powitai Marks nowy pogląd i jak bsirdzo . następnie zas powraca da siebie fako duch.3281. Marks. jest demiurgiem rzeczywistości. ze pojęcie ULr Begrtff) badz" logiczna idea jest samoistną rzeczywistością.. tiuin. 12-13 -121.przyp. w których po^tygu przemfun SoifctowycS następuje gwakowna gminna jatcóJckiws.} równoważne zaprzeczeniu temu. \\± oslrigni^y zostanie nowy punkt węrfowy. proces mylenia. Cyiai olwcny: Ka/>ltal. .jest ono ponadto właściwa żywą duszą całego istniejącego świata. pozbawione samowiedzy.M (Śnńiput. 18881-121.podlegał jego wpływowi. 1 Marks.) Zapał był powszechny. Ale i Marks.. że pierwotną rzeczywistością jest przyroda. przekształcając się w przyrodę.[Prace Marksa i Engelsa cytuję /.! umysły.iwcb. które stworzy!.mimo wszystkich krytycznych zastrzeżeń . czy tez prymitywnie utożsamiali procesy myślenia z procesami materialnymi. się miar.-it. (. na której wyrośliśmy my. Dzfełaitóżni tłumacze). W przebraniu konieczności przyrodniczej . że pierwotnej rzeczywistością j1-'^ l-ogos. kiecty IcdriLik najiiiujt. w ten sposób jakby urzeczywistniając sWą własną istotę czy własne określenie. xvii (Hamburg 1922J . Engels w ten sposób opowiada o wyzwalającym wpływie pracy Feuerbącha O macie cbrześcijań-stira. które byłyby pierwotne względem przyrody i w niej się wyrażały. zgodnie z którym w przyrodzie dokonują Me zmiany 6 .źe negowali realność" umysłu.strony.o. Przekształcenia tego typu występuje 1 !*i< Kaptur l. wszyscy staliśmy się w jednej chwiii feuerbacliistami. 1H . c. wydania r>olskk't. świadczy Święta rodzina'*. który on nawet przekształci w samodzielny podmiot pod nazwą idei. iż ludzkie Istoty maj. Pojęcie absolutne nie tylko istnieje odwiecznie . ale nie znaczy to . gdzie. u 23. (. Kngols. która uzewnętrznia się czy wyobcowuje W przyrodzie. Przeciw temu metafizycznemu idealizmowi Marks i Engels przyjęli tezę Feueibacha.) Następnie ^uzewnętrznia się*. pf7eskok.i do przekładów angielskich.. 1 Tam$c. Pomijam natomiast odeslnni. O rym. a istoty wyższe. . i Engels byli obaj oczy wist ie materia ii sta ni i.l 1 Ludwig fleu&bacb-^ s. 1. stanowiącej iylko jego zewnętrzny przejaw1'. przyjmowali mianowicie. iż twierdzi.\mtce haiki Hf«d przechodzi od kaBgarfl (uku^i t!<> kaieHoril HoSd.).. ludzie. nie istnieje nic prócz przyrody i łudzi.

s. 3291. te w przeciwieństwie do niej on wytwór swojej pracy pojmuje. 91. Vf przedmowie do Przyczynka do krytyki ekonoinii politycznej Marks formułuje słynne zdanie„Nieświadomość" ludzi określa ich byt. Iż ludzka myśl ma charakter pasywny. która ma na względzie cel i klura sie uzewnętrznia". 206]. a. że nawet najlichszy budowniczy tym różni się od najlepszej pszczoły. zadaniem człowieka jest |ęgp zmiana.* filtizofto sumowi d rnow:in: [ pr/t-z cziowicky pró\^ t-li(KliiLTii-.) umysłowi i woli człowieka aktywni) rolę. po której następuje negacja negacji. skłonni są podkreślać ujecie ludzkich pojęć i myślowych procesów jako kopii. zanim go zbuduje. że podczas gdy dotychczas filozofowie jedynie próbowali interpretować świat. zamiast w rzeczywistych rzeczach dopatrywać sie odzwierciedleń" tego czy innego szczebla rozwoju absolutnego pojęcia'"'. ł-Yagmt-Tity rnkie wywołuj:} wrażenie. (t-M ahu$| dtf (twierdzenia I-lcgh. zauważając. wyraźnie przypisuj.i na głowie . jako nowy czynnik Jakościowy pojawił .Kl. lecz przeciwnie. " IMK Kcipttti). 45 . jak porównuje on człowieka robotnika z pająkiem i pszczohj. W rzeczy samej. I IO . nie zaś na negacji realności umysłu. Widzieliśmy [U2 jednak. kiedy materia nsi:jgneła określony stopień złożoności budowy. W człowieku robotniku obecna jest wola. że urnysl jest jedynie swego rodzaju wodnym zwierciadłem.i 23. będąca zarazem " ZnrKrittk dWpoUltedHm Óbanmttte. potrzebę* poprawnej analizy sytuacji i zgodnego z nia działania. «. że w swych tezach o Feuer-bachu Marks stwierdza. 4.Jir/yp. Xt. gdy w pierwszym tomie Kapitału widzimy.sie umysL Nie ulega Wątpliwości.^c niejasna.ptzsa Engelsa W Uuhtflgit FcneilhichiO. które pasywnie odbija procesy przyrodnicze i warunki ekonomiczne.. BO znaczy procesu dokonującego -. lo y. Kiedy chodzi im o postawienie I legia na nogi1". przyczyniają sie do wrażenia. pewnością nie uważali sie jedynie za przeciwników I legia. Suuigim..potrzebę rewolucyjnego czynu.prze. iż ludzka myśl jest jedynie odbiciem czy odzwierciedleniem materialnych warunków ekonomicznych czy procesów przyrodniczych. źe zawdzięczają mu ideę dialektycznego procesu rzeczywistości. jeśli Marks i Engels chcj głosić . .jak to robią . kiedy pu ciapu zmian iloscinwych następuje gwałtowna zmiana jakościowa. Wypowiedzi ich nie zawsze K] może absolutnie spójne. to znaczy o zastąpienie idealizmu materializmem. 1897113. Przyznawali bowiem. Marks:! w pn-sIowfii do drugiego wydaniu Koptotiti w odniesieniu do dtatokiyki Efegta is jx>\vińrzunL. Chociaż jednak Marks i Engels pojmowali swój materializm jako koncepcję przeciwstawiającą sie idealizmowi Hegla. Kiedy jednak mówią o potrzebie rewolucji społecznej i o jej przygotowaniu. Engels zas pisze: „Ujęliśmy wiec znowu materiałistyczne pojęcia naszej głowy jako odbicia rzeczywistych rzeczy. że kwestia możliwości umysłu pozostała u Marksa i Knge!&i tfo. jest oczywiste. 1. "' Owo kllLikrtiinie powtórzone przez Copkstona sformułowanie.. Nie jeM wis't naprawdę dziwne. h Ludwig R-ttvvlx(cb. N:t tej zasadzie. UZ>IL. niemniej ich materializm polega w zasadzie nn stwierdzaniu pierwotnośei materii..wtedy.ie na drodze negacji. Mówiąc inaczej. iż nie mogą jednocześnie głosie. Uli byt społeczny określa ich świadomość"7.

jak i pewną formę tego. Ponieważ zaś termin „wytwarzający człowiek" zakłada już odniesienie do przyrody. zawiera w sobie.. przynajmniej jeśli rozważać ją jako czyn czysto fizyczny.. jeśli użyjemy powszechnie dziś stosowanego terminu opisowego. do rozwinięcia środków produkcji i do nowego układu stosunków społecznych. Fundamentem historii jest dynamiczne oddziaływanie między środkami produkcji czy siłami wytwórczymi a społecznymi stosunkami między ludźmi. w przekładzie angielskim . Chodzi mu o to.„miejsce" dialektyki. To więc.pierwszym taktem" . nie stając się przez to marksistą. lecz zmienne. Natomiast dla Marksa i Engelsa ruch dialektyczny odnajdywany jest przede wszystkim w rzeczywistości. Człowiek używa środków produkcji. W Inny sposób można wyrazić to samo. a następnie pojawiają się nowe potrzeby. jako że stanowi ono przejście na wyższy poziom dialektycznego rozwoju. Można przeto powiedzieć. Ale widzieliśmy już. Marks stwierdza. To właśnie historia stanowi dla Marksa . aczkolwiek sani Marks go nie stosował. by pijąc z niego zaspokoić pragnienie. na której koncentruje się uwaga Marksa. Ale człowiek jest zorientowany na przyrodę w tym sensie. Można to ująć tak. Tak więc dialektyczny ruch w świecie i w dziejach Hegel uważał za odzwierciedlenie czy za zjawiskowy wyraz ruchu myśli. aby zaspokoić swoje potrzeby i kiedy stosuje w tym celu jakieś środki czy narzędzia. mówiąc. ale naprawdę nie interesuje go przyroda jako taka. czego jednak nie należy rozumieć tak. człowiek jest istotą społeczną: odniesienie do bliźnich jest istotne dla jego istnienia jako człowieka.v Dietz Verlag. 11 Deutsche Ideologie. iż podstawową formą ludzkiej pracy jako zasadniczego stosunku miedzy człowiekiem a przyrodą jest jego działalność wytwórcza. zarazem dostrzegając relacje między sobą a przyrodą. by zaspokoić swe potrzeby. jako samorozwój idei. które mogą być zaspokojone wyłącznie przez przedmioty inne niż on sann Przyroda zaś jest zorientowana na człowieka w tym sensie. nie zaś jedynie powrotem do teorii materialistycznej wcześniejszego typu. że przyroda istnieje wyłącznie dla człowieka. Czasami wręcz wydaje się. Mówiąc o podstawowych potrzebach fizycznych człowieka. Z kolei stosunki między człowiekiem a przyrodą są nie statyczne.pierwszym aktem". W przypisach W oznacza Dzieła Marksa i Engelsa wydane . Dla Marksa i Engelsa było kwestią naprawdę ważną. [Przekl. Według nich Hegel zauważywszy. po czyni przychodzi zaprzeczenie stanowiące przezwyciężenie tego pierwszego. antytezę i syntezę. Marks głosi wprawdzie wraz z Feuerbachem pierwotność materii względem umysłu. iż sugeruje on. człowiek musi się uprzedmiotowić. co można nazwać stawaniem się człowieka. Tutaj wystarczy zauważyć. A kolejnym szczeblom w rozwoju środków produkcji dla zaspokojenia potrzeb człowieka odpowiadają społeczne stosunki miedzy ludźmi. kiedy on odróżnia się od niej.£. Otóż zaspokojenie przez człowieka potrzeb wymaga z jego strony działalności. jest wytwarzający człowiek w dwoistej relacji: do przyrody i do innych istot ludzkich. W pewnym sensie samo spontaniczne zaspokojenie podstawowej potrzeby fizycznej poprzez zawłaszczenie gotowego przedmiotu jest — by tak rzec — pracą. że „pierwszym faktem historycznym jest wytwarzanie środków do zaspokojenia tych potrzeb"". Jednakże nie jest to praca czy działalność specyficznie ludzka. że stanowi ona środek zaspokojenia owych potrzeb. czynność wytwarzania dla zaspokojenia fizycznych potrzeb. 28. że ideę dialektyki zaczerpnęli od Hegla. Można oczywiście akceptować twierdzenie o pierwotności materii wobec umysłu. co się dziś nazywa procesem ewolucji. że przyroda zaczyna istnieć dla człowieka dopiero wtedy. Dlatego też nie można powiedzieć. Aby być człowiekiem. iż materializm ich jest ze swej istoty materializmem poheglowskim. Ale zwierzę nie jest świadome tych związków jako takich: nie istnieją one „dla niego". kiedy człowiek świadomie przekształca przedmiot przyrodniczy. że zasadniczą rzeczywistością. Innymi słowy. iż przyroda ma ontologiczną realność jedynie jako przedmiot świadomości. polski: Ideologia niemiecka. jednakże człowiek nie może uprzedmiotowić siebie i stać się człowiekiem. że zasadnicza rzeczywistością rozpatrywaną przez Marksa jest wytwarzający człowiek w społeczeństwie. człowiek może schylić się do strumienia. Dla przykładu. ./H 1DKAUZMOW! REAKCJA PRZECIW MKTAFtZYCZNKMU PRZI-KS-ZTA ŁCHNIK [DUALIZMU (2) 97= afirniacją wyższego szczebla.W przekładzie lolskim jest . fdea rozwoju jako procesu dialektycznego ma istotne znaczenie w myśli Marksa i Engelsa. Materializm Marksa i Engelsa jest materializmem dialektycznym. Berlin 1957 i n. Byłoby absurdem interpretować Marksa jako idealistę. Ale opis dialektyki historii według Marksa lepiej będzie odłożyć do następnego paragrafu. Dlatego też uważali. iż prowadzi to do pojawienia się nowych potrzeb. r 3. ile o zaprzeczenie i jego zaprzeczenie. Nie tyle chodzi tu o tezę. to znaczy w przyrodzie i w dziejach. że przyroda istnieje „dla zwierzęcia". 29. prowadząc clo dalszego rozwoju środków produkcji. co jednak nie znaczy. . To właśnie odwrócenie relacji między myśleniem a rzeczywistością było dla nich istotna częścią zabiegu polegającego na stawianiu Hegla na nogi. Podstawową formą społeczną jest rodzina. Człowiek jest w sposób zasadniczy istotą ekonomiczną. przy czzcm działanie to jest przede wszystkim materialną czynnością wytwarzania. W I I I . Tak więc dla Marksa człowiek jest istotą z zasady nie kontemplującą.przyp. To zaś może zrobić jedynie wtedy. rozważana niezależnie od człowieka. Zwierzę jest tworem przyrody i widzimy jego z nią związki. świadome wytwarzanie orzez niego środków zaspokojenia własnych potrzeb. co zostaje nazwane pierwszym faktem historycznym. lecz działającą. a ma to istotną rolę dla tego. że proces czy rozwój przybiera formę zaprzeczenia wobec istniejącej sytuacji czy istniejącego stanu rzeczy. kiedy odróżni się od przyrody. jeżeli nie jest również przedmiotem dla innej osoby. by odróżnić własne ujęcie dialektyki od ujęcia Heglowskiego. można też powiedzieć. proces ten hipostazował jako proces absolutnej myśli. całą historię człowieka. że podstawowym czynnikiem historii jest dla niego ludzka działalność ekonomiczna. Praca staje się pracą specyficznie ludzką. że nie może być niczym więcej. tłuin. Wraz z pojawieniem się świadomości i relacji podmiot-przedmiot przyroda zaczyna istnieć dla człowieka. czyli pracy. jak w zarodku.j. ale to może zrobić wiele zwierząt. że ma potrzeby. Dialektyczny ruch ludzkiej myśli jest jedynie odzwierciedleniem dialektycznego procesu rzeczywistości. że jego teoria dziejów jest materialistyczna w tym sensie. aczkolwiek drugie zaprzeczenie można uważać w pewnym sensie za „syntezę". że ruch myśli jest dialektyczny.by tak rzec . jednocześnie Marks i Engels nie kryli tego.

2g 2991. ginąc. prawo przekształcania energii.. Co więcej. w długim rozwoju historycznym nauki. Anty-Diibritig. 961. 1511. . są banałami i komunałami. że zostaje ono zanegowane. ale i zmianę Marksowskiego jej ujęcia. Engels doszedł do wniosku.120. jest kwestią — by ująć to łagodnie — dyskusyjną. XV (Siuttgart 191(n — (20 1 U 15 Tamże. jest to ruch samej rzeczywistości. zmiany. W jego opinii wielkim odkryciem F legia było to. wieczna istota sprawiedliwości i tak dalej. Choćby więc nawet można było dowodzić. dwadzieścia. s. w — jak to nazywa — „rekapitulacji matematyki i przyrodoznawstwa"'^ Engels urzeczony jest faktem. Tak więc „w wyniku tej negacji negacji mamy znowu pierwotne ziarno jęczmienia. 138 . s.. lecz wszystko znajduje się w stanie ruchu. Engels wyciąga ważny wniosek co do ludzkiej myśli i wiedzy 1". ale jest to przede wszystkim ruch przedmiotowej rzeczywistości. mianowicie przyrody i ludzkiej historii. sformułowanie przez Darwina teorii ewolucji. z którego się wykluwa. Z tego wynika. s. s. co zakłada dynamiczną relację między człowiekiem a jego przyrodniczym otoczeniem. jakkolwiek by się rzeczy miały. świat jest kompleksem nie skończonych rzeczy lecz procesów. że Paryż leży we brancji. Iśój. Podobnie larwa czy gąsienica neguje jajo. i że ruch dialektyczny ogranicza się wyłącznie do historii. Podobnie jak hipotezy w fizyce i biologii poddawane są rewizjom a nawet rewolucyjnym przemianom. Trzeba wszelako pamiętać. iż Marks nie pozwalał na rozszerzenie dialektyki na samą przyrodę. że ludzka wiedza jako zwierciadło tej dwoistej rzeczywistości nie osiąga i nie może osiągnąć trwałego i absolutnego systemu prawdy. że aprobował to.. dokonywanych przez ludzką pracę. gdzie nie pozostaje nic innego jak założyć ręce i podziwiać zdobytą prawcie absolutną"". Zamiast niej mamy postępującą dialektycznie i rozwijającą się naukową wiedzę o rzeczywistości. po drugie.. Hegel dostrzegł. na przykład „że dwa razy dwa jest cztery. Nie ma iednak potrzeby. być może powinien był nie pozwolić. Niektóre z często przytaczanych przykładów tego ostatniego prawa można znaleźć w Anty-Diihringti. 144 . rozszerzenie dialektyki na przyrodę będzie stanowiło nie tylko nowość. skąd nie może się już dalej posuwać. iż Engels rozciągnął dialektykę na sarną przyrodę.L)uhring. tylko dziesięć. i ludzkiej historii. kątów trójkąta równa się dwóm kątom prostym. wraz z F ległem filozofia się skończyła. A to. co można nazwać filozofią przyrody. że w sferze ludzkiej historii istnieje wieczne prawo moralne. W gruncie rzeczy można powiedzieć. Toczyły się dyskusje.[20. prawdy absolutnej do punktu. które także w historii dominują nad pozorną przypadkowością wydarzeń''l3. przekształca się z biegiem czasu w motyla i zostaje następnie zanegowana. że „w przyrodzie poprzez zamęt niezliczonych przemian torują sobie drogę te same dialektyczne prawa ruchu. 81 . że ."'". odkrycie komórki.120. że człowiek bez pożywienia umiera z głodu itd. trzydzieści razy tyle"1"*. jeśli więc nie jest się* gotowym tak naginać niektórych wypowiedzi Marksa. I jak sam nam mówi. w jakiej prawda absolutna była właśnie tym. jeśli wziąć pod uwagę niektóre z jego stwierdzeń. I nikt nie zaszczycałby icti czcigodnym tytułem „wiecznych prawdo gdyby z ich istnienia nie chciano wyciągnąć wniosku. ale nie jedno. a w każdym razie nie zdradzał swojej dezaprobaty. s. nie dochodzącej jednak nigdy przez znalezienie jakiejś tzw. że w tej mierze. i wydaje się. że z natury dwojakiego pola zastosowań dialektyki. według Engelsa są trzy pola takich zastosowań. Może on być odtwarzany w ludzkim umyśle. ale trudno go przypisać przyrodzie samej w sobie. 16 Mówiąc ściśle. to — jak sadzę — stanowisko jego nie wyklucza z zasady pojęcia dialektyki przyrody. prawa wzajemnego przenikania się przeciwieństw 1 prawo zaprzeczenia zaprzeczenia. tak samo rzecz się ma z moralnością. 53 (Berlin 1952) . 4 — (t.[20. Nie ma i nie może być absolutnego systemu filozofii. społeczeństwa ludzkiego i myślenia". iż w przyrodzie nie ma nic stałego i statycznego. że według Marksa przyroda istnieje dla nas jedynie jako pole przekształceń. s. w które nie można 'wątpić bez oodejrzenia o bycie szalonym. nie chciałbym osobiście twierdzić. Rozważając przyrodę pokazywaną puzez współczesne nauki. Oczywiście jeśli przyjmie się. rozwoju. a byłaby to kwestia wyłączenia jej na mocy zasady. że każda z nich jest procesem czy zespołem procesów. Może zapewne istnieć dialektyczny ruch rozwoju ludzkiego poznania naukowego. Engels mówi 12 . ujmowanej niezależnie od człowieka. czy logiczne terminy. Nie byłaby to jedynie kwestia praktycznego wyłączenia filozofii przyrody z racji skoncentrowania się przez Marksa na historii ludzkiej. Zamiast tegca można odnotować. Ta wytwarza następnie wielość ziaren i sama zostaje zanegowana. " Anty-Diibritig. takie jak „negacja" czy „zaprzeczenie" są w tym kontekście odpowiednie. w której ruch historii będzie ujmowany jedynie jako kontynuacja ruchu sarnoporuszającej się materii. po trzecie. „Diaiektyfca zaś nie jest niczvm więcej pk tylko nauka o ogólnych prawach ruchu i rozwoju przyrody. wznoszącej się od niższych do coraz wyższych szczebli poznania. iż jego przyjaciel pracuje nad dialektyką przyrody. iż Engels nie był wierny myśli Marksa i że położył podstawy pod mechanistyczną wersję materializmu dialektycznego. że w marksizmie dialektyczny ruch dziejów nie jest wyrazem wewnętrznego ruchu absolutnej myśli. '■' Dialekiik der Natur. największy wpływ wywarły na niego trzy czynniki. W Dialektyca przyivdy'A Engels prawa te podsumowuje jako prawo przechodzenia ilości w jakość. po pierwsze. czy rozszerzenie to było zgodne z postawą Marksa.prawda była w samym procesie poznawania. ''' Ludwig Pctierbach. aby uczynić go idealistą. iż. która to wiedza jest stale otwarta na dalsze zmiany i ulepszenia. kiedy kiełkuje i wyrasta z niego roślina. by nas to zaprzątało.4nly-. że są prawdy. Ale prawdy takie. rozmijając w ten sposób to. powiada Engels. że suma trzech. 569) na przykład o ziarnie jęczmienia. Czuje się zmuszony przyznać. przez rozmnażanie i różnicowanie której rozwinęły się rośliny i ciała zwierzęce. dotyczy i przyrody. Ale właśnie tego typu wniosek jest błędny. Marks dobrze wiedział. który wymaga jedynie przyswojenia i akceptacji. Podobnie więc jak Marks Engels atakuje pojęcie „wiecznych prawd'.276 REAKCJA PRZECIW METAFIZYCZNEMU IDEALIZMOWI PRZKKSZTAŁCKNIE IDEALIZMU (2) 7U Zwróciliśmy już uwagę na to. co filozofowie mieli na względzie. 18 Anty-Diihń>ig. tak jednak czy inaczej nie zrobił tego.

co mogłoby kiedykolwiek osiągnąć trwałą i ostateczną formę. a przez to i stosunki produkcji. zakłada stosunek społeczny rozumiany jako współpraca różnych jednostek. dla którego na przykład proletariat nie miałby być do nich zaliczony. s. Ale nie spoglądali na nią jedynie jako na teoretyczną wprawkę w interpretacji świata i historii. Jest też widoczne. Termin „stosunki produkcji" oznacza przede wszystkim stosunki własności. W tym kontekście nie wynika z tez materializmu — jak już wcześniej zauważyliśmy — negacja realności umysłu czy świadomości.[Przyczynek do krytyki. że sarn ten sposób jest pewną „siłą wytwórczą" 2h Chodzi mu rzecz jasna o to. źe termin ten może obejmować wszystkie te przedmioty. stwierdza. Poczyniwszy uwagę. s. Obejmuje on również siły przyrody w tej mierze. że materializm historyczny znaczy nie tylko to. Ale implikacje ich obrazu materializmu dialektycznego jako praktycznego narzędzia czy oręża są kwestią.[Kapitał. prawo. całokształtem stosunków produkcji. czy życia innego człowieka poprzez prokreację. 21]. A zarazem nauka nie była cila nich czymś. że wytwarzanie życia.. a właściwie należałoby powiedzieć: jest nim w tej mierze. stałych stanowisk i ostatecznych rozwiązań mogłaby sugerować. iż usuwa wszystkie poprzednie interpretacje.. w jakiej są one wykorzystywane przez człowieka w procesie produkcji. którą trzeba na chwilę odłożyć na bok. 23. Oznacza on również. rozumianym jako byt materialny. 30 — (3. które są zależne od umysłu. teoretyczną postawę. jeśli rzeczywistość jest dialektycznym procesem. które oni wskazywaliby jako słuszne. „Pierwszą przesłanką całej historii ludzkiej jest.[Ideologia niemiecka. X . przy czym drugi element zależny jest od pierwszego. iż w ekonomicznej strukturze społeczeństwa — którą Marks określa również jako sposób produkcji {ProduktionsweiscĄ .musimy wyróżnić dwa główne elementy. ma się rozumieć. s. nie zaś w odniesieniu do samego człowieka 2h Tak czy inaczej trudno jest pomnażać Marksa z precyzyjnym i konsekwentnym użyciem tych terminów. Oba te elementy stanowią razem bazę ekonomiczną. niezależne ocl ich woli stosunki. W rzeczy samej. Niemniej materializm ten utrzymuje. których człowiek używa w swojej działalności wytwórczej — to znaczy. że rozwijają się bez współudziału człowieka. nie wynika z nich też negacja wszelkich wartości działań kulturalnych. w Przyczynku do krytyki ekonomii politycznej słyszymy. konieczne. dla zaspokajania swych fizycznych potrzeb — jako sztucznych narzędzi. 91.. 2091. oczywiste. aczkolwiek bezpośrednio w niej nie uczestniczą*. W Manifeście Komunistycznym mówi o burżuazji. wydaje się. że nie ma powodu. Heglowt zaś" wytykali właśnie beznamiętną.. jeżeli jednak sposób współdziałania w procesie pracy może być zaliczony clo sił wytwórczych. nie ucieka zaś w iluzoryczny świat wiecznych prawd i trwałych istot. lf W Nędzy filozofii Marks mówi wyraźnie. religię.. że beznamiętna postawa względem filozofii Marksa i Engelsa byłaby stanowiskiem. a przyrodą: jest to człowiek wytwarzający poprzez swą fizyczną działalność środki zaspokojenia podstawowych potrzeb. że działalność produkcyjna człowieka określa — pośrednio bądź bezpośrednio — jego życie. jak gdyby robiły to czy tamto. moralność. . że rewolucyjny proletariat jest największą ze wszystkich sil wytwórczych — patrz niżej. " Por. że „stosunki własności" Ijiigentiimsuerhalłnwse] są jedynie prawnym wyrazem „stosunków produkcji"*1. 143 . że odpowiadają danemu szczeblowi rozwoju si! wytwórczych określonego społeczeństwa i ponieważ pojawienie się konfliktu między siłami wytwórczymi a stosunkami produkcji w społeczeństwie jest istotnym elementem Marksowskiego obrazu ludzkich dziejów. sztukę. nawet jeśli terminu tego Marks najczęściej używa w odniesieniu do narzędzi czy środków produkcji. istnienie żywych osobników ludzkich"2l . że podstawowa sytuacja jest przedstawiana jako relacja między człowiekiem. czy to własnego poprzez pracę. że termin „materialne siły wytwórcze" obejmuje wszystkie materialne rzeczy.. co oczywiście znaczy. że cała kulturalna nadbudowa zależna jest ogólnie od ekonomicznej bazy i jest przez nią w pewnym sensie determinowana. Marks ma skłonność do mówienia o siłach wytwórczych. I. Całokształt tych stosunków produkcji stanowi ekonomiczną strukturę społeczeństwa"". natomiast w Ideologii niemieckie] powiada. X . polityczne. materialne siły wytwórcze i stosunki produkcji. jest oczywiste. 13. stosunki te mają zależeć od szczebla rozwoju sił wytwórczych. s. dlatego jest '' Zur Kritik. Dos Kapitał.. W bazie ekonomicznej Marks wyróżnia dwa elementy. to jest nim także ludzka myśl. 3. które są wymagane dla działalności produkcyjnej. Niemniej w ogólnym użyciu termin „stosunki produkcji" oznacza społeczne stosunki między ludźmi uczestniczącymi w procesie pracy.. to jest oczywiste. Co prawda uważali ją bardziej za naukę niż za spekulatywną filozofie. które odpowiadają określonemu szczeblowi rozwoju ich materialnych sił wytwórczych [Produktivkrafte\. 284. od prymitywnych narzędzi krzemiennych po najbardziej skomplikowane maszyny współczesne. by przypuszczać. Otóż jeśli termin stosuje się wyłącznie do rzeczy różnych od człowieka. filozofię. źe sądzili. że ich interpretacja rzeczywistości jest absolutnym i ostatecznym systemem filozofii. 13. jak już widzieliśmy.. " Tamże. że określony sposób produkcji wiąże się zawsze z określonym sposobem współdziałania. w jakiej odzwierciedla rzeczywistość. iż wynika z tego. czy to idealistyczne. 2ą Zur Kritik. czy materialistyczne. 5.{Przyczynek do krytyki ekonomii polityczne!..278 REAKCJA PRZECIW METAFIZYCZNEMU IDEALIZMOWI PRZEKSZTAŁCENIE IDEALIZMU (2) 279 Dlatego też Marks i Engels nie twierdzą. „W społecznym wytwarzaniu swego życia ludzie wchodzą ze sobą w określone. 21 Deutsche Ideologie. ale nie jest tak nierozsądny. W III. 20 . Jak widzieliśmy już. ponieważ jednak o stosunkach tych powiada się.. 91. owa negacja wiecznych prawd. że społeczne stosunki między ludźmi w procesie produkcji same mogą oddziaływać na potrzeby człowieka i na siły wytwórcze. Marksowska teoria dziejów jest materialistyczna w tym sensie. s.. We fragmencie tym ekonomiczna struktura społeczeństwa zostaje co prawda utożsamiona z. że on sam jest tu zakładany. stosunki produkcji [Produktionsuerhdltnisse]. że rewolucjonizuje ona narzędzia produkcji. 31J. Wzięta sarna w sobie. Trzeba jednak dodać. s.

jakby materialne siły wytwórcze były' rzeczywistym czynnikiem rewolucyjnym. . wkrótce wyniknął z tego podział społeczeństwa na klasy ekonomiczne. że walka klas jest bardziej podstawowa. że w swym odwróceniu idealistycznej koncepcji dziejów Marks i Engels w sposób naturalny położyli nacisk na determinujący wpływ bazy ekonomicznej. zobaczyli. raz ukryty. Niemniej to również Engels protestował. a zwłaszcza. ludzie przez nie inspirowani) mogą wpływać na bazę. powstaje -wrażenie. Jakościowa zmiana w ekonomicznej strukturze społeczeństwa. Marks i Engels wyobrażają sobie. że gdy w jakiejś epoce społeczne siły wytwórcze osiągnęły taki poziom. lecz przeciwnie. następuje dopiero wtedy. Według Engelsa kalwińska doktryna predestynacji odzwierciedliła rzekomy fakt ekonomiczny polegający na rym. „Sposób produkcji życia materialnego warunkuje społeczny. rzecz jasna. We wszystkich zatem formach społeczeństwa. że w średniowiecznej teologii hierarchia niebieska (od Boga poprzez chóry anielskie do rzeszy świętych) była jedynie ideologicznym odzwierciedleniem średniowiecznej struktury feudalnej. W iv. iż warunkuje nadbudowę. Przejdźmy teraz do bardziej dynamicznego aspektu dziejów. w którym ziemia była wspólnie posiadana i uprawiana przez ród i w którym nie było podziału na klasy. to w ekonomicznej strukturze społeczeństwa zachodzi sprzeczność i następuje rewolucja. a nie odwrotnie. lecz od niedających się poznać i kontrolować sił ekonomicznych. by uprościć tę sytuację. Tak więc w Marksowskiej dialektyce historii pojęcie klasy zastępuje Heglowskie pojęcie państwa narodowego. sprzeczność mianowicie miedzy siłami 'wy/twórczymi a istniejącymi stosunkami społecznymi. Tej przemianie w bazie towarzyszą przemiany w nadbudowie. iż istniejące stosunki produkcji. która z kolei była determinowana przez czynniki ekonomiczne. dokonywała się w sposób nieuchronny i mechaniczny i jakby uświadamianie sobie przez człowieka potrzeby zmiany i jego działalność rewolucyjna stanowiły tylko zjawiska wtórne. jak religia i filozofia. Choć jednak interpretacja taka pasowałaby do ogólnej doktryny. zakładających instytucję własności prywatnej. jeżeli chcieli zachować miejsce dla czynu rewolucyjnego. iż muszą skorygować ów prosty obraz. A znowu powstanie burżuazji i nadejście kapitalistycznego sposobu produkcji odzwierciedliło się w przejściu od katolicyzmu do protestantyzmu. Ale kiedy sformułowali już swoją wizję świata w terminach. 462 — [Manifest Komunistyczny. że doktryna jego i Marksa została źle zrozumiana. że baza ekonomiczna warunkuje (bedingj) nadbudówce jest niewątpliwie dwuznaczne. która je uwarunkowała. czyli w sposobie produkcji. a wojny narodowe interpretuje się w kategoriach ekonomicznych. do całej znanej historii po przeminięciu komunizmu pierwotnego. choć są przez nie uwarunkowane. występuje antagonizm między klasami. Struktury polityczne i prawne są determinowane przez bazę ekonomiczną bardziej bezpośrednio niż takie ideologiczne elementy nadbudowy. uznaje się. i ją wspiera. S1-Pr Odnosi się to. do nowej epoki społecznej. nie bardzo pasowałaby do eksponowanej przez Marksa jedności teorii i praktyki oraz do konieczności aktywnego przygotowania rewolucyjnego obalenia ekonomii kapitalistycznej przez proletariat. Chociaż więc czasami Marks skłonny jest mówić tak. stały się pętami dla ich dalszego rozwoju. wyzyskiwaczami a wyzyskiwanymi. przejście od jednej epoki społecznej do drugiej. przejście do nowej epoki społecznej. ich byt społeczny określa ich świadomość" 2h Stwierdzenie. jak sądzę. Mówiąc inaczej. prawnej. Rewolucja taka. Tak więc utrzymywano na przykład. Panująca klasa stara się również narzucić własne koncepcje moralne. I w rzeczy samej sformułowanie to bierze się często w owym ostrym sensie. Tak więc „historia wszystkich dotychczasowych społeczeństw jest historią walk klasowych"i7. że dla nich świat świadomości i idei jest po prostu determinowany przez ekonomiczną produkcję. w tym sensie że relacja zależności jest tylko jednokierunkowa. A ludzkie idee mogą oddziaływać na warunki ekonomiczne. Chodzi tu. Znaczy to. dokonuje się dopiero wtedy — jak podkreśla Marks — kiedy siły -wytwórcze osiągnęły pełnię rozwoju możliwego przy istniejących stosunkach produkcji i kiedy materialne warunki istnienia nowej formy społecznej obecne już są w formie starej. które nie ■wywierają żadnego rzeczywistego wpływu na bieg wydarzeń. Kiedy jednak wprowadzono własność prywatną. w jakiej znaczenie terminu „warunkuje" zbliża się do „determinuje". czym rewolucja ta jest zależna od tej. Nie świadomość ludzi określa ich byt. religijnej i filozoficznej świadomości człowieka dokonuje się rewolucja. Taki bowiem stan rzeczy zawiera w sobie sprzeczność. jest jednak ogólnie nastawiony na to. Idee (to znaczy. W politycznej. klas zastępuje wojny narodowe28. że w konkurencji tynkowej powodzenie bądź porażka zależą nie od osobisty da zasług. że w zaraniu historii istniał stan prymitywnego komunizmu. Nie szokuje wcale. jakościowe przejście do nowej struktury ekonomicznej. Tamże. Gdy jednak teorię tę wyrazić po prostu w ten sposób. polityczny i duchowy (geisiigen) proces życia w ogóle. Musieli faktycznie zachować miejsce dla takiego oddziaływania. że społeczne zróżnicowanie we współczesnym społeczeństwie ma mniej lub bardziej skomplikowaną naturę. * To znaczy. że ludzkie idee są jedynie bladym odbiciem warunków ekonomicznych. podobnie też dzdeje się z prawem. 1 Manifest der kommutiisliseben Partci. artystycznej. jeśli nie nadawać mu sensu ostrego. o to. Państwo staje się organem czy też narzędziem klasy panującej. raz jawny. Według Marksa „na określonym szczeblu swego rozwoju materialne siły wytwórcze społeczeństwa popadają w sprzeczność z istniejącymi stosunkami produkcji""0. gdy sprzeczność — by tak rzec — dojrzała w ramach starego społeczeństwa poprzez ciąg zmian ilościowych.280 REAKCJA PRZFCIW MKTAF1ZYCZNEMU IDKAUZMOWI PRZEKSZTAŁCENIE IDEALIZMU (2) 281 O bazie tej stwierdza się. Marks jest oczywiście świadomy tego. Nigdy nie twierdzili. stosunki własności. że to materialne warunki życia określają świadomość. że jest to teoria jedynie technologiczna i mechaniczna. musimy wprowadzić pojęcie walki klasowej i ludzkiego działania. przy lam ze. jakby rewolucja społeczna. jako podstawową różnicę pokazując tę. która zachodzi między ciemięzcami a ciemiężonymi. a walka. która dokonuje się w sferze ekonomicznej. które sugerowały. wydaje się. 4. Przyciąga ono uwagę tylko w tej mierze.

niż wymagały jego potrzeby. W okresie średniowiecza stopniowo rozwijała się klasa średnia. niczego nie zmienia w ogólnej sytuacji. To prawda. zespołową pracą i nieistnieniem prywatnej własności. i u schyłku wieków średnich grodzenie ziemi przez szlachtę oraz inne czynniki przyczyniły się do wytworzenia klasy ludzi pozbawionych własności. by dała się zredukować do prostego antagonizmu klasowego między panami a chłopami pańszczyźnianymi.która byłaby przyczyną tego przejścia. jest przekształcenie proletariatu z klasy w sobie . jest epoką pierwotnego komunizmu. Termin „wyzysk" sugeruje. azjatycka. częściach świata. Dominująca bowiem dotąd klasa (jeśli pominąć indywidualne odchylenia) stara się zachować istniejące stosunki produkcji. następuje rewolucja. rzecz jasna.Ż82 REAKCJA PRZECIW MKTAHZYCZNKMU IDEALIZMOWI PRZEKSZTAŁCENIE IDEALIZMU (2) 283 Owa walka klas — czy ów konflikt klasowy — staje się szczególnie ważny w okresie. w okowy. co umożliwiło najem i wyzysk. Fakt. Istnieje bowiem tendencja kapitału do tego. Ale choć Marks istotnie pomstuje przeciw nieprawościom wczesnej fazy rewolucji przemysłowej. wyrosły odpowiadające jej instytucie prawne i polityczne oraz wspaniała nadbudowa ideologiczna świata klasycznego. wykładaną w Kapitale. jaka nowa siła wytwórcza była przyczyną tego przejścia. ponieważ jest narzędziem. Proletariat będzie mógł wtedy znieść system kapitalistyczny. jak ograniczenia feudalne i regulacje cechowe.możliwe stało się gromadzenie prywatnego bogactwa. Jednocześnie wielu drobnych kapitalistów pogrążyło się w szeregach proletariatu29. który . trzeba było zdobyć niewolników. W społeczeństwie tym państwo polityczne obumrze. które panująca klasa 29 Marks mówi to w Manifeście Komunistycznym. Chociaż Marks i Engels wspominają o różnych czynnikach historycznych. gdy zostanie obalona własność prywatna. W przedmowie do Przyczynku do krytyki ekonomii politycznej Marks zauważa. Pierwsza z nich. któpz także zaczął nabierać charakteru międzynarodowego. zdobyć organizację państwową i wykorzystać ją cło ustanowienia dyktatury proletariatu. która nieuchronnie jest antagonizmem między dwiema klasami. że w najgrubszym zarysie można wyróżnić cztery progresywne epoki społeczne. że istniejące stosunki produkcji. a zwłaszcza działalności partii komunistycznej. Czasy dojrzały do zmiany i nowa klasa obaliła system cechowy na rzecz wczesnej fazy społeczeństwa kapitalistycznego. Widzieliśmy już.przetrwały średniowiecze. a zwłaszcza stosunki własnościowe. Tak czy inaczej. otworzył się rynek światowy. .o czyni warto pamiętać . Ale w społeczeństwie kapitalistycznym — dowodzi Marks. Mamy zatem do czynienia z dwiema dominującymi klasami: wyzyskiwaczy i wyzyskiwanych.by użyć języka Hegla w klasę dla siebie. gdy w ramach danej epoki społecznej siły wytwórcze rozwinęły się do takiego poziomu. niezależnie od wielkości wypłacanej sumy. której orzykładami są Grecja i Rzym. który. ale zarazem doprowadziła je do punktu. które łącznie tworzą prehistorię (die Yorgescbicble) ludzkości. dla którego charakterystyczne jest niewolnictwo i antagonizm klasowy między ludźmi wolnymi a niewolnikami. nazywana przez Engelsa organizacją rodową. Nadchodzi przeto czas obalenia systemu kapitalistycznego. zwiększenie się prywatnej własności i prywatnego bogactwa zmuszało patrzącego w przyszłość bogacza do dysponowania.co Engels wiąże z przejściem od matriarchatu do patriarchatu i ulepszeniem metod produkcji . w wielkich kartelach o mniej lub bardziej międzynarodowym czy kosmopolitycznym charakterze. pracą. a wraz z nią podział społeczeństwa na antagonistyczne względem siebie klasy. termin ów ma dla niego znaczenie przede wszystkim techniczne. co naturalne. Ponieważ jednak w warunkach komunizmu pierwotnego nie bvło dostępnej wolnej pracy. że jakiś konkretny kapitalista jest człowiekiem ludzkim i jak najbardziej zabiega o podwyższanie płac i o warunki pracy. Dostępne stały się nowe źródła bogactwa. które współdziałały w przechodzeniu od epoki antycznej do feudalnej. podczas gdy w interesie klasy wstępującej jest ich obalenie. jemu "właśnie poświęcał przede wszystkim uwagę — dostrzec możemy coraz -większe upraszczanie się. podkreśla się rolę żelaza.pochodzi z początku 1848 r. biorąc podczas wojny jeńców. Możliwe stało się na przykład produkowanie przez człowieka więcej. Teraz z kolei nowa klasa panująca wykorzystuje państwo i prawo jako swe narzędzia. Nieuchronna jest kontynuacja tego procesu aż do chwili. \v ten sposób przechodzimy do okresu antycznego czy starożytnego. którą można by wynajmować. charakteryzowała się ona wspólną własnością ziemi. nie zaś emocjonalne. jak też przez brak wolnej pracy. Teraz para i maszyna zrewolucjonizowały przemysł. Na tej bazie ekonomicznej. Według Marksa fakt ten ukazują na przykład periodycznie powtarzające się kryzysy ekonomiczne. dostrzeże sprzeczność między sitami wytwórczymi a stosunkami produkcji. rozwinęły się niezwykle środki komunikacji. Tak więc system płacowy jest z konieczności wyzyskiem. aczkolwiek tutaj dokonało się to bardziej pośrednio. która jest zainteresowana w obaleniu istniejącego a przestarzałego porządku społecznego. że burżuazja rozwinęła siły wytwórcze w stopniu dotąd nie znanym i nie przeczuwanym. Wraz z instytucją tej własności . które. Niemniej nastąpiło ono. przekształciły się w zawadę. podobnie jak i w średniowiecznej religii oraz. aczkolwiek kwestia ta nie jest rozwijana. Powstawał zatem podział na bogatych i biednych i potrzebna była nowa forma organizacji ekonomicznej. czyli burżuazja. wymuszanie wielogodzinnej pracy za głodowe płace. a ekonomika feudalna znalazła odzwierciedlenie w ówczesnych instytucjach politycznych i prawnych. to jednak w wyjaśnieniach swych nie wskazują na żadną siłę wytwórczą . Struktura organizacyjna społeczeństwa feudalnego była — co Marks sobie uświadamiał — zbyt skomplikowana. by koncentrować się w coraz mniej licznych rękach. A zadaniem rewolucyjnej działalności. jak widzieliśmy. cała wartość towaru jest jakby zakrzepniętą pracą: wyrasta z pracy wydatkowanej na jego wytworzenie. Wszelako potężnym bodźcem dla handlu. Kiedy zaś klasa wstępująca. że zgodnie z doktryną. klasę świadomą siebie i swojej misji. kulminującej w wiekach średnich. filozofii. która będzie przygotowywała drogę do społeczeństwa komunistycznego. jako że w każdym przypadku kapitalista okrada robotnika. gdzie nie mogą już dłużej współistnieć z obecnymi stosunkami produkcji. jednakże jej pęd do mnożenia bogactwa był hamowany przez takie czynniki. jeśli zapytać. żeglugi i przemysłu stało się odkrycie Ameryki i otworzenie się rynków w różnych. burżuazja zaś zepchnęła na dalszy plan klasy.czy siły wytwórcze .

Ale we wszystkich społeczeństwach. ale także nieuchronnym. na które mogę się powołać. 198]. Beztrosko przyznaję. W obliczu faktu. znajdzie się wielka mnogość faktów. że ustępstwa te są niezgodne z początkowym stanowiskiem. rzecz jasna. a nie wyłącznie analizą prowadzoną przez obserwatora sytuacji historycznych. Dialektyka jako myśl jest odzwierciedleniem -wewnętrznego ruchu rzeczywistości. a jednocześnie nie chcę przyznać. a stosunki produkcji zmieniły się odpowiednio w ten sposób. kudzka historia jest więc dialektycznym rozwojem od pierwotnego komunizmu do komunizmu rozwiniętego. Nie nazbyt trudno nadać pewne prawdopodobieństwo materiałistycznej teorii dziejów. przez swój czyn rewolucyjny proletariat międzynarodowy ratuje nie tylko siebie. gdyż członek klasy to jeszcze nie cały człowiek. a następnie zostało przyjęte przez ludzi. jak ktoś dobiera określone ciane. bowiem wytwór robotnika traktowany jest jako coś względem niego obcego. głosząc jednocześnie w dalszym ciągu jego prawdziwość. Co prawda. ale i cala ludzkość. 6. Ma on mesjanistyczną misję. Choć jednak marksistowskiej teorii stosunkom. Co więcej.by tak powiedzieć — coś z niego samego. wyobcowanie się od siebie w świadomości religijnej jest według Marksa odzwierciedleniem głębszego wyobcowania od siebie w sferze społeczno-ekonomicznej. że aby się realizować. Ale marksistowska teoria dziejów jest także narzędziem czy orężem. jego wyobcowanie od siebie. partii komunistycznej. jest ona narzędziem. A w tym wypadku ruch ten może być konieczny i nieunikniony. owo ekonomiczne wyobcowanie od siebie odzwierciedla się w społecznym wyobcowaniu od siebie. Cytowaliśmy już stwierdzenie Engelsa: „Dialektyka zaś nie jest niczym więcej jak tylko nauką o ogólnych . Kiedy zostanie przezwyciężone wyobcowanie od siebie na poziomie ekonomicznym i społecznym. Nie znaczy to. Ale jak już widzieliśmy. Muszę omijać kłopotliwe pytanie o związek między rozwojem sił wytwórczych a narodzinami islamu. jakie wymierzano kiedyś w Anglii za kradzież. owo samouprzedmiotowienie przybiera formę autoalienacji. A w warunkach komunizmu znikną podziały klasowe i walka klas. 181 .U. z wytwórczością. Tak więc antagonizm klasowy wyraża głęboki podział w naturze człowieka. Dyktatura proletariatu jest przejściową fazą przygotowującą bezklasowe społeczeństwo w iv. pomija inne i uchyla się od kłopotliwych pytań. a termin ten mogę rozumieć w sensie słabszym bądź silniejszym. samowyobcowania. w dużej mierze zależy ono od tego. które oparte są na własności prywatnej. w zależności od konkretnej sytuacji. Także religia reprezentuje — jak mówił Feuerbach — ludzkie wyobcowanie od siebie. Marks akceptuje tezę Heglowską. biedak u jego wrót. Jest to siła wytwórcza. jakie ma do wykonania. zniknie jego wyraz religijny. Z pewnego przynajmniej punktu widzenia szczeble pośrednie są konieczne. Mówiąc inaczej. komunistyczne. muszę pominąć: choćby fakt. że myśl ludzka nie odgrywa żadnej roli. Tę zaś można przezwyciężyć jedynie przez obalenie własności prywatnej i ustanowienie komunizmu. Etyka człowieka zajmie miejsce etyki klasy i zapanuje prawdziwy humanizm. Produkt jest — by tak. Mogę odwoływać się do oczywistego wpływu greckich struktur politycznych na Platoński obraz idealnego państwa albo — co tu istotne — do wpływu warunków. Mogę wskazywać na związek między strukturą ekonomiczną i klasową a ostrością kar. że rozminięty komunizm stał się rezultatem nie tylko możliwym. że sama burżuazja rozmija siły wytwórcze. Niemniej teoria ta jest również filozofią człowieka. jej immanentnych praw rozwojowych. że chrześcijaństwo stało się religią panującą w późnym cesarstwie rzymskim. A naczelna forma samouprzedmiotowienia związana jest z pracą. Zwracać mogę uwagę na związki między życiem ekonomicznym plemienia łowieckiego a jego wyobrażeniami na temat życia po śmierci. staje się świadomy siebie oraz historycznego zadania. co narzucane byłoby światu z zewnątrz jako wyraz absolutnej myśli czy absolutnego rozumu. ludzkim społeczeństwem i światem idei. W Nędzy filozofii powiada nam. ale jest również czymś daleko większym. którą rozważam. jakie istniały w świecie przemysłu. Bóg postawił ich wysoko i nisko i rozporządził majątkiem". człowiek musi się uprzedmiotawiać. jeśli na przykład chcę zobrazować warunkowanie przez bazę ekonomiczną form politycznych i prawnych oraz ideologicznej nadbudowy. że nadbudowa może wywierać wpływ na bazę i że zmiany w tej pierwszej mogą się odbywać niezależnie od przemian w drugiej.284 REAKCJA PHZKCIW METAFIZYCZNEMU IDKAUZMOW1 PRZEKSZTAŁCENIE IDEALIZMU (2) 285 wykorzystuje do utrzymania swojej pozycji wobec innej klasy czy innych klas. jako że to właśnie dzięki nim rozwinęły się siły wytwórcze. czy między podziałami klasowymi a słowami pieśni: „The rich man in his castłe. Kiedy ktoś nie ustępuje z takimi pytaniami. A dlaczegóż właściwie miałbym chcieć? Przecież relację pomiędzy bazą a nadbudową określiłem jako „warunkowanie" tej drugiej przez pierwszą. W społeczeństwie kapitalistycznym należy on do kapitalisty. czy na związek pomiędzy ekonomicznymi interesami właścicieli plantacji w południowych Stanach Ameryki a brakiem silniejszych moralnych zahamowań co do niewolnictwa. odwołuję się do czynników. jest ono tym. Widzieliśmy już. the poor man at his gate. rzec — człowiekiem w jego innobycie. Do jakiejkolwiek klasy należy. w innej klasie znajduje się . I wreszcie zaistnieje człowiek pełny. Goci madę them high and lowly and ordered their estate" „Bogacz w swym zamku. co to jest za nowa siła wytwórcza. że obalenie systemu kapitalistycznego przez proletariat nie jest jedynie kolejnym przypadkiem zastąpienia jednej klasy panującej przez drugą. nie zaś do robotnika. które pochodzą spoza pierwotnego wyjaśnienia ideologicznej nadbudowy. że największą ze wszystkich sił wytwórczych jest „sarna rewolucyjna klasa"30. człowiek niepodzielny.między bazą ekonomiczną a nadbudową można nadać pozory prawdopodobieństwa. Wynika stąd. że dla Marksa i Engelsa dialektyka nie jest czymś. można chcieć zapytać. Istnieje bowiem ciągłość między przyrodą. na myśl Marksa i Engelsa. w którym nie będzie wyobcowania od siebie. która rodzi się w kapitalistycznym sposobie produkcji i jest przezeń pętana? Marks ma na to gotową odpowiedź. Aby głosie tę teorię. dzięki któremu proletariat za pośrednictwem swej awangardy. którzy tworzyli feudalne społeczeństwo średniowiecza. która popada w konflikt z istniejącym systemem ekonomicznym i obala go na drodze rewolucji.

156]. Ale tym bardziej ukradkiem wprowadza się tu pojęcie spełnionego planu. ku ziemskiemu Rajowi. Pozostawiony. Idea ta jednak z trudem pasuje do apokaliptycznego aspektu marksizmu. Filozofowie. 5. że materia przechodzi wieczny cykl i że z „żelazną koniecznoś-cią"wytrzebi kiedyś swój najwyższy wytwór — myślącego ducha — i zrodzi go ponownie w innym miejscu i w innym czasie32. to znaczy. Z jednej strony wydaje się. usunęła się następnie na drugi plan historii. w jakim — jak się sądzi — wartości są względne. „linii partyjnej". możemy zapomnieć o marksizmie wykładanym w ich pismach: istota ich wizji włączy się w powszechny ogląd świata. otrzymujemy mechanistyczną interpretację procesu dziejowego. im bardziej podkreśla się ideologiczny aspekt historii. 390J. Jeśli uwypuklić pewne aspekty. że przekształcenie tej filozofii w dogmatyczne credo potężnej partii spętało naturalny rozwój różnych nurtów myślowych. aż po powrót do komunizmu na wyższym szczeblu i po przezwyciężenie wyobcowania człowieka od siebie.120. Można eksponować ideę konieczności. by wiele miejsca pozostawało na rewolucyjną działalność. nieuchronnym efektem tej transpozycji jest sugestia. Teoretycy komunistyczni odpowiedzieliby zapewne. a dopiero wtórnie i poprzez refleksję w ludzkim myśleniu. ścisłe znaczenie „warunkowania". a w takim przypadku nie wydaje się. gdzie Engels zauważa. Z pewnego punktu widzenia krytyka tego typu jak ta. zawartym w tej filozofii. oczywiście. czvSi obiektywnym obserwatorom. jakie ma ludzkie życie ekonomiczne. Tak oto filozofia Marksa i Engelsa umożliwia nam dostrzeżenie znaczenia i dalekosiężności oddziaływania. iż stanowi naukową. pozwalającą na przewidywanie analizę rozwoju dziejowego. iż nadejście komunizmu jest nieuchronne. że szczegółowa krytyka jest nie na miejscu. gdyż to właśnie przesada przenikająca ów obraz umożliwia nam zobaczenie świata w nowym świetle. I choć ruch dialektyki umieścili przede wszystkim w przedmiocie myśli. którą przedstawiono w poprzednich paragrafach3"4. Tym bowiem filozofia owa była od początku. któiy utrzymuje o sobie. jest przeto rzeczą stosowną wskazać. 3 2 Dialektik der Natur. samemu sobie. który odróżnia ją od wszystkich poprzednich filozofii. skłonni są wydobywać jeden aspekt rzeczywistości i traktować go jako klucz otwierający wszystkie drzwi. które w przeciwnym wypadku wyrosłyby . Można podkreślać element materialistyczny albo można podkreślać element dialektyczny. jest to żywy i oddziaływający system. wieku niewinności. każdy cykl można uważać za prowadzący do punktu poniekąd szczytowego. i tak dalej. który wymaga. przełamując sztywność innych obrazów świata. że system wymaga ponownego wprowadzenia tego. Jeśli zaś tak go ujrzeliśmy. jest to w rzeczy samej postawa zrozumiała. sposoby patrzenia na tę kwestię dają się może pogodzić w pewnym punkcie. to znaczy. czy też osiągnąć szczebel. która działa w ludzkich dziejach jest ~ a przynajmniej Engels tak sugeruje — kontynuacja dialektyki działającej w przyrodzie. urzeczywistnienia idei.z rozbieżnych aspektów tej filozofii. W Dialektyceprzyrody jest w rzeczy samej passus. Mówiąc inaczej. w marksizmie istnieje fundamentalna dwuznaczność. Alternatywą jest interpretacja tego procesu jako czysto mechanicznego55. Nie jest to wcale dziwne. wcale nowe. Pedanterią jest kłopotanie się o tak szczegółowe kwestie. na którym znikają sprzeczności i antagonizmy. 28 . Czy raczej działalność ta byłaby fazą nieuchronnego procesu. s.można oczekiwać . czyli czynnik pozafilozoficz-ny. kto położy! najsilniejsze podstawy pod mechaniczną interpretację. by tak rzec. I to jest właśnie fakt. W tej sytuacji można powiedzieć. tak zwana baza. których znaczenia we współczesnym świecie nikt nie mógłby negować. to trudno zrozumieć. która wniósłszy swój wkład do ludzkiej myśli. może ona wywierać ten efekt.ł Prawdopodobnie to Engels ze swoim rozszerzeniem dia!ektvki na przyrodę był tvtn. s. nieuchronności determinizmu i można ekspono31 Anty-BOhring. który stanowi wytworzenie prywatnej własności oraz wynikające stąd pojawienie się egoizmu.[20. precyzyjnie ustalony stopień. na co Marks i Engels zwracają uwagę. nie zaś wewnętrzna spójność i brak dwuznaczności w samej myśli Marksa i Engelsa. minio niejednoznaczności. jest to dość ważna kwestia. próbować utrzymać wszystkie te różne aspekty razem. jako że dialektyka pierwotnie dotyczyła ruchu myśli. że nawet w Związku Radzieckim ujawniły się różne kierunki interpretacji i rozwoju. wydaje się. jest chybiona. co Marks i Engels nazywali idealizmem. 144 . iż jeśli marksizm chcemy rozpatrywać jako interesującą „wizję" świata. odpowiedzialna jest hamująca siła. dziewiętnastowieczną wizją świata. że proces dziejowy jest samorozwojem idei. wać idee świadomej działalności rewolucyjnej i wolnego czynu.286 REAKCJA PRZECIW METAFIZYCZNEMU IDEALIZMOWI PRZEKSZTAŁCENIE IDEALIZMU (2) 287 prawach ruchu i rozwoju przyrody. rzecz jasna. marksizm zaczyna się rozdzielać na rozbieżne nurty myślowe. Jest wszelako kwestią znaczącą. Ale marksistowska teoria dziejów nie jest jedynie frapującą. dlaczego proces ten miałby kiedykolwiek zatrzymać się. Marks '" Wątki zaproponowanej tu krytyki nie są. można zapomnieć o przesadzie: wizja spełniła swój cel. jej ruch od komunizmu pierwotnego. Są one dobrze znane filozofom „burżuazyjnyin". Kiedy raz już ujrzymy to. jeśli jest ona ostatecznie sprawą własnego rozwoju samoporuszającej się materii. to szczegófce wa krytyka nieuchronnie wydaje się pedantyczna i nużąca. które to rodzi. Jeśli jednak dialektyka. czy innych jego interpretacji. na przyswojeniu sobie filozofii Marksa i Engelsa przez partię i przekształceniu jej w oręż czy w narzędzie. Sojusz dialektyki z materializmem wcale nie jest łatwy. wyzysku i antagonizmu klasowego. jak dokładna relacja między wolnością a koniecznością. Można to ująć tak. by historię widzieć jako ruch ku celowi. W dużej mierze właśnie dzięki przejaskrawieniom. Owe dwa. Za to. a zarazem jest to wyznanie czy wiara grup. bo przecież marksizm jest po części transformacją idealizmu i coś z tego swoistego źródła pozostaje. że owej mechanicznej wizji clialektyki domaga się przekonanie Marksa i Engelsa. . Można także. że problem nie polega. Całościowy proces byłby jednak wtedy koniecznym rozpracowaniem immanentnych praw. iż te różne nurty myślowe nie rozwinęły się. którzy przedstawiają frapujące wizje świata. z czego Marks i Engels dobrze zdawali sobie sprawę. jeśli podkreślić inne aspekty. poprzez upadek. społeczeństwa ludzkiego i myślenia"31.

dla marksisty toinizm jest systemem „idealistycznym". że pośród aktualnych tradycji filozoficznych marksizm taki. w której proletariat przeciwstawia się burżuazji. to jedynie na tych. a nie tylko jego interpretacji. jeśli może wpłynąć na kogokolwiek. Jednakże choć jest to bez wątpienia prawdą. Wydaje się. czego tu potrzeba. że jest on „naukowy". by krytyka taka miała wielki wpływ na tych. Ale nie wydaje sie prawdopodobne. że krytyka. czy marksizm podpada pod swoje własne pojęcia ideologii. jeśli natomiast stanowi on absolutną prawdę. . to wraz z prze-zwyciężeniem tego antagonizmu powinien przeminąć. twierdzi bowiem. których do marksizmu przyciąga po prostu przeświadczenie. praw naturalnych i tak dalej? A jednak pomimo tego wszystkiego wydaje się. jaki przedstawia marksizm. których przyciąga przede wszystkim ideał społeczeństwa ludzkiego. jest w pewnym sensie bezużyteczna.288 REAKCJA PRZECIW MKTAFIZYCZNKMU [DKAUZMOWI zawsze myślał o swojej filozofii jako o środku przekształcania świata. powstaje pytanie. że filozofia Marksa i Engelsa przeszła pewien rozwój. co Marks i Engels mieli do powiedzenia na temat wiecznych prawd. jest nakreślenie innego ideałrg opartego na bardziej adekwatnej wizji człowieka i jego powołania oraz na bardziej adekwatnej wizji natury rzeczywistości. czy też wyrasta ponad ten status. że nawet jeśli realizm ujmowany jest w tym samym sensie w tomizmie i marksizmie. oparta na wewnętrznych niejednoznacznościach filozofii Marksa i Engelsa. A właśnie o zaprzeczenie tej doktrynie chodziło Marksowi i Engelsowi. z racji kładzionego przezeń nacisku na realizm w epistemologii i ontologii. bodąc absolutna prawdą. że Rozum czy Duch jest pierwotny względem materii. jest oczywiste. jaki prezentują filozofowie radzieccy. oferuje wspólną płaszczyznę dyskusji. gdy głosili prawdę materializmu. niemniej można zauważyć. to jak pogodzić takie roszczenie z tym. Uwagę zwrócono na przykład na teorię poznania. które są relatywne względem przemijających struktur ekonomicznych. iż niektórzy ze współczesnych tomLstów sądzą. jeśli marksizm odniesiony jest do sytuacji. Ta kwestia wykracza poza zakres niniejszej książki. Tym.

który był jego zdaniem . Egzystencja — co zostanie wkrótce wyjaśnione — była dla Kierkegaarda kategorią. Przeciwnie. przez zaangażowanie się. Filozofia pozytywna nie może obyć się całkowicie bez filozofii negatywnej. Serem Kierkegaard. ale zarazem ta ostatnia. to znaczy realizować siebie poprzez wolny wybór spośród alternatyw.ROZDZIAŁ XVII KIERKEGAARD Uwagi wprow adzając e — Życie i pisma — Jednost ka i tłum Dialekt yka stadiów i prawda jako podmiot owość Idea egzysten cji — Pniecie strachu — Oddział ywanie Kierkee aarda. W jego użyciu tego terminu egzystować. Kiedy Schelling wykładał tę różnicę. 1. który osiągnął zdumiewający intelektualny tottr de force. że znaczy to wykraczać poza powszechność w imię indywidualności. Hegel starał się uchwycić całą rzeczywistość w pojęciową sieć swej elialektyki. jaki Schelling przypuścił na Hegla. Można powiedzieć. w jaki niemiecki myśliciel rozwijał swą własną ideę filozofii pozytywnej. że był gigantycznym lour cle force i niczym więcej. ale całkowicie zgadzał się z atakiem. jak dochodził on do odróżnienia filozofii negatywnej od filozofii pozytywnej. pozostawiona samej sobie. uważał Hegla za największego spośród wszystkich filozofów spekulatywnych i za myśliciela. W rozdziałach poświęconych rozwojowi myśli Schellinga wspominaliśmy o tym. Egzystować. znaczy zatem stawać się coraz bardziej jednostką. która odnosi się do wolnej jednostki. Pierwsza jest aktywna w dziedzinie idei: jest dedukowaniem pojęć czy istot. a coraz mniej jedynie członkiem grupy. Niezbyt podobał mu się sposób. jej głównym współczesnym reprezentantem jest Hegel. żeby Kierkegaard nie podziwiał Hegla czy żeby nie doceniał wielkości jego osiągnięć. że rzeczy są ich istnieniem. a tymczasem egzystencja wymknęła się przez okna. Dlatego Kierkegaard znajdował niewiele sympatii dla poglądu. rozmija się z rzeczywistym istnieniem. Druga zajmuje się tym. pośród jego słuchaczy w Berlinie był Duńczyk. Ale według Kierkegaarda na tym właśnie polegał kłopot z heglizmem. Rzecz była nie w tym.

w jakiej wykracza poza swą .poglądem Hegla: że człowiek urzeczywistnia swoje prawdziwe ja czy swoją prawdziwą istotę w tej mierze.

nie zaś ich zacierania. Soren Aabye Kierkegaard urodził się w Kopenhadze 15 maja 1813 r. co skończone. że naci nim i nad rodziną zawisło Boże przekleństwo1. literaturą i historią. że Kierkegaarcl musi uogólniać. W okresie tym Kierkegaard miał w sobie wiele z cynicznego i pozbawionego złudzeń obserwatora życia. 21 pewnego punktu widzenia ta cecha jego filozofii decyduje o jej słabości. Bez uogólnień mielibyśmy do czynienia jedynie z autobiografią. jak i z uwagi na względy chronologiczne rozdział poświęcony jego filozofii umieściłem w tej części niniejszego tomu. a jednym z jego zarzutów wobec heglizmu jest to. Problemy prawdziwie ważne. Także i sam Kierkegaard był do pewnego stopnia dotknięty ową melancholią. jaki Kierkegaarcl kładzie na zaangażowanie się poprzez wolny wybór. skrytą za popisami sarkastycznego dowcipu. Gdyby jednak pominąć chronologię. to znaczy. zimna i samotności przeklął Boga. Ale u Kierkegaarcla związek między własnym życiem a filozofią jest ściślejszy niż w przypadku wielu innych filozofów. przez zajęcie absolutnego stanowiska filozofii spekulatywnego. którą reprezentuje absolutny idealizm. a człowiek nie jest Bogiem. Jego filozofia jest. 2. zamiast tego zajmując sie filozofią. jego to bowiem sprawą jest myślenie. Go zaś nie dawało się zuniwersalizowaći. któiy myśl jego umiejscawia w czasie. to rozważania nad ową myślą trzeba by przesunąć na później. w bardzo niewielkim stopniu wzbudził podówczas prawdziwe zainteresowanie. Nacisk. stając się rym. co nieskończone. Religijnej niewierze towarzyszyło rozluźnienie standardów moral1 jako chłopiec ojciec Kierkegaarcia pasał owce na jutlandzkich wrzosowiskach. na zaangażowanie się poprzez świadomy indywidualny wybór jednego członu alternatywy a odrzucenie innego. A zarazem jest aż nadto jasne. to odrzucić osobista odpowiedzialność i autentyczna egzystencję. nadaje jej bowiem powagę i głębię. to jeden z aspektów jego ogólnej skłonności do wyostrzenia antytezy i różnic. Byki to dla niego idea zupełnie obca i odpychająca. filozofia Kierkegaarcia ma charakter niezwykle osobisty. pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Jego problemy wyrastają z jego życia w tym sensie. a pozostawia jedynie blade widmo zhipostazowunej myśli. Pogrążyć się czy zatonąć w powszechności. a nie widz. mówił o „dusznej atmosferze chrześcijaństwa" i twierdził. że nikt nie potrafi nim żyd. Któregoś dnia pod wpływem głodu. dzięki któremu człowiek odnosi siebie do Boga i w sposób wolny przyjmuje. przed którymi stają. W pewnym sensie oczywiście każdy filozof godny tego miana myśli we własny sposób. zaś naci przepaściami nic może przerzucić mostu dialektyczne myślenie. nobilitowane przez imię absolutnego ducha. a za kryterium przyjąć efektywne oddziaływanie. Chociaż bowiem Kierkegaard był jednym z najbardziej żarliwych pisarzy tego okresu. rozsądzenia. wyboru. że filozofia i chrześcijaństwo są niemożliwe do pogodzenia. zaangażowania się. lecz przez akt wyboru dokonany na poziomie egzystencji. Ale z innego punktu widzenia silnie osobisty charakter myśli Kierkegaarda stanowi o jej sile. by lak rzec. Zrażony do ojca i do jego religijności. podczas gdy w istocie rzeczy ona właśnie jest tym. To oczywiste. mają zupełnie niezależne znaczenie I wywarły szerokie oddziaływanie w innym i to późniejszym kontekście kulturowym. W jego opinii systematyczna myśl spekulatywna . Z uwagi na takt. by tak rzec. Ale idee. W 1830 r. Wydarzenie to Już nigdy nie dato sie wymazać z jego pamięci.której najwybitniejszym przykładem lwi dla niego absolutny idealizm — zdecydowanie biednie przedstawiła ludzką egzystencję. człowieka cierpiącego na melancholię i żywiącego przeświadczenie. pomijał jako nieważne. jaki reprezentuje Karl Barth. Kierkegaarcl wstąpił na uniwersytet kopenhaski. lak można się spodziewać. pozbawia nas w końcu i Boga. a nie na poziomie wstrzemięźliwej. może się wydawać. Nad przepaścią może przenieść jedynie skok wiary. Nie podejmuje on po prostu tradycyjnych problemów czy problemów najżywiej dyskutowanych w ówczesnych kręgach filozoficznych. którzy mają wymagane po temu chęci i inklinacje. Natomiast llegel miesza to. rozwiązuje się nie na drodze myślowej. A jego dialektyczne zapośredniezenie między tym. mógł ją tylko w fantastyczny sposób uniwersalizować. kto przygląda się całości czasów i egzystencji iako momentowi w życiu uniwersalnej myśli. obiektywnej refleksji. co najważniejsze i najbardziej znaczące. że pojawiają się przede wszystkim przed nim w formie alternatyw przedstawianych do własnego rozsądzenia. W gruncie rzeczy — niektórzy w ogóle odmówiliby jej miana filozofii. które wysuwa przeciw heglizmowi. chce stać się wezwaniem cło wyboru. skończonej jednostki cio transcendentnego Absolutu. że przemawia tu aktor.20 9 REAKCJA PRZECIW METAFfZYCZNKMU IDEALIZMOWI KtBRKEGAARI) 291 szczegółowość. filozofią żywą. . czy — jeśli kto woli — wobec filozofii spekulatywnej. co powinno być odróżnione. Według Kierkegaarda w heglizrnie nie było miejsca na egzystująca jednostkę. to znaczy problemy. że myśl Kierkegaarcla rozwijana jest w świadomej opozycji wobec heglizmu. swoją relację stworzenia do Stwórcy. wybierając wydział teologiczny. które mają prawdziwą ważność dla człowieka jako egzystującej jednostki. by poprzez myśl zawładnąć całą rzeczywistością i by ukazać ją jako konieczny system pojęć. a tym. by ludzie dostrzegli swą egzystencjalną sytuację i wielkie alternatywy. czy będzie sie ją rozumiało jako państwo czy jako uniwersalną myśl. To wtedy zapoznał się z heglizmem. próbą sprawienia. bez wątpienia zgodnie z życzeniami ojca. Był wychowywany w duchu niezwykle religijnym przez ojca. przywiązanego nawet do życia towarzyskiego na uniwersytecie. Poprzez owo wyeksponowanie jednostki. Dla przykładu: Bóg nie jest człowiekiem. które umieszczają ją całkowicie poza pojmowaniem filozofii jako zabawy czy jako akademickiej rozrywki dla tych. że jego myśl jest zbyt subiektywna. bv następnie starać się je rozwiązać w duchu czystego obiektywizmu i bezstronności. jak i na protestancką teologię tego typu. i człowieka. Ale studiom teologicznym poświęcał mało uwagi. Był Duńczykiem odkrytym — by tak rzec — dopiero przez Niemców w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku i wywar! głęboki wpływ na niektóre fazy rozwoju ruchu egzystencjalistycznego. swobodny akt. które pociąga za sobą radykalne zaangażowanie. Z pewnością nie jest to próba. Skoncentrowanie przez Kierkegaarcla uwagi na heglizrnie jako filozofii dominującej wówczas w środowisku kulturalnym jest elementem. zbyt wroga obiektywizmowi. filozofia Kierkegaarcla chce dojść do uczynienia rzeczy ludzkich jasnymi.

gdy jego siostrzeniec przerwał kapłanowi. w jakiej się to dzieje. iż przyjął pewne reguły moralne i próbował — może nie zawsze z powodzeniem . iż chodzi mu jedynie o zwykłą uczciwość. Okres ten odpowiada stadium etycznemu z jego późniejszej diałektyki. można powiedzieć. zaś moje postępki — przez społeczne konwencje panujące w moim otoczeniu. 19 maja 1838 r. Wybuchł potem żarliwi' spór. Kierkegaard doświadczył przeżycia religijnego. albo też przynajmniej osłabia jej poczucie odpowiedzialności poprzez uczynienie z niej cząsteczki"3. Ale w czerwcu tego roku przeszedł swego rodzaju nawrócenie moralne w tym sensie. chociaż opublikowano go dopiero po śmierci Kierkegaarda. czemu małżeństwo by szkodziło.. . nie zaś z punktu widzenia apostoła. w jaki można nadać konkretną wartość ujęciu. która od odrzucenia etycznego zaangażowania zwracała się ku jego akceptacji. które — jak pisał w swym Dzienniku — zmieniło jego naturę i skłoniło do mówienia bezpośrednio. w którym można o mnie powiedzieć. A jednocześnie wyróżnię można sens. Podjął praktyki religijne i w 1840 r. (W przypadku tekstów Kierkegaarda przełożonych na język polski cytuję te tłumaczenia. co uważał za Heglowskie „i tak. choć w Kopenhadze dobrze wiedziano. Zaręczył się z Reginą Olsen. W 1843 r. jak „myśli się". istnieje sens. W przypadku tekstów dotąd nie przełożonych opieram się na podawanych przez Coplestona tłumaczeniach angielskich. W ślad za tymi pracami przyszły w 1844 r. który był przyjacielem jego ojca. W pewnym oczywistym sensie każda istota ludzka jest i pozostaje jednostką różną od innych osób i rzeczy. czuję.był to rok śmierci ojca . można powiedzieć. w 1845 „Stadła na drodze życia". Tłum jest jakby owładnięty przez zbiorowe odczuwanie i jest znanym faktem. jak „czuje się". dostojnika w 1854 r. Nie od razu przestał używać pseudonimów. przy pierwszym pojawieniu się danego tytułu podając w cudzysłowie polski odpowiednik angielskiego tytułu — przyp. „Tłum .żyć zgodnie z nimi 2 . W sensie tym nawet członkowie rozwścieczonego tłumu są jednostkami. że potrafi spełniać czyny. który tak zażarcie go krytykował.Kierkegaard doświadczył nawrócenia religijnego. w tym samym roku powstał „Punkt widzenia". pojęcia te trzeba by oczywiście dokładnie przeanalizować. Choroba na śmierć ukazała się w 1849 r. 114 (przełoży! W. Zgnuśniałe chrześcijaństwo urzędowego Kościoła powinno zobaczyć i wyznać. tłum ludzi marnych czy wspaniałych. a w 1846 „Nienaukowe zamykające postscriptum". że działam bardziej jako członek bezosobowej zbiorowości niż jako ta oto jednostka. źe nie nadaje się do życia małżeńskiego. Kierkegaard przemyśliwał nad frontalnym atakiem na duński Kościół państwowy.czego tytuł zapewne nie sugeruje — jest dużym i ciężkim tomem. działam jako członek „się". Można oczywiście wziąć przykłady mniej dramatyczne. że stawia jednostkę całkowicie poza winą i odpowiedzialnością. który jest przyjęty w moim społecznym otoczeniu. który mieści w sobie minimum treści religijnych. Ale nawet bez takiego ich rozważenia mogą one pomóc w zrozumieniu następującego cytatu z Kierkegaarda. — tłum w swym właściwym pojęciu jest nieprawdą z racji tego faktu. iż sądził. który w jego opinii wcale już nie zasługiwał na nazwę chrześcijańskiego. poprzez pośrednie przekazy. moje reakcje emocjonalne — przez to. 5. że Kierkegaard kiedykolwiek prowadzi! życie. któremu towarzyszyła „nieopisana radość". Na wiosnę 1848 r. Wspominam o nim. iż w innym sensie nie stałem się jednostką ani mniej.tłum. bogatych czy biednych etc. by wskazać łatwy sposób. by popełnić samobójstwo. Pojęcie lęku i Okruchy. co . iż na wiosnę 1836 r. by nie urażać wrażliwości ludzi wykształconych. Zmarł 4 listopada 1855 r. Prace z tego okresu ukazywały się pod różnymi pseudonimami. w rok później zrywając jednak zaręczyny.nie ten czy tamten. niezależnie od faktu. w trakcie którego Kierkegaard twierdził.i>Qyż REAKCJA PRZKCIW MKTAFIZYCZNKMlI IDEALIZMOWI KIERKEGAARD 293 nych. Zdaje się. jest oczywiste. według którego jednostką można być w większym lub mniejszym stopniu. że stałem się bardziej jednostką. zdał egzaminy teologiczne. Na jego pogrzebie rozegrała sie nieprzyjemna scena.jak można by sobie wyobrażać — była słusznym przeświadczeniem. a w przypisie na pierwszym miejscu podaję strony odpowiedniego wydania.) .tytuł dobrze wyrażający jego postawę wobec życia i jego wstręt do tego. jak to ujmuje Kierkegaard. to jest ona przedstawiana z punktu widzenia obserwatora. że myślę. W tej mierze. jest to co prawda przykład skrajny. obliczonych na to. Lowrie. które potocznie określano by jako zupełnie niemoralne. Jeśli chodzi o wiarę chrześcijańską. Kierkegaard nie rozpoczynał ostrzału aż do śmierci tego 1 Nie chcę sugerować. Kierkega-ardowi nie chodzi — rzecz jasna — jedynie o obawę przed pozwoleniem na to. przygnieciony przez obraz swego duchowego cynizmu. iż rozcieńczyli oni chrześcijaństwo do postaci ugrzecznionego humanizmu moralnego. że przynajmniej jeżeli chodzi o jego oficjalnych przedstawicieli. Gdyby było na to miejsce. że nie jest chrześcijaństwem. które . w którym jednostkowość członków takiego tłumu zatapia się w zbiorowej świadomości. że moje opinie są dyktowane przede wszystkim przez to. choćby to znaczyło działanie w sposób zupełnie przeciwny temu. których jego członkowie nie popełniliby właśnie jako jednostki. Tutaj bardziej chodzi o kwestię zmiany postawy wewnętrznej. ale począwszy od Anłi-Climacusa przejście do bezpośredniej i pozytywnej prezentacji stanowis ka wiary chrześcijańskiej staje się oczywiste. i tak" . Kiedy jednak uświadamiam sobie swój — że tak powiem — anonimowy status i zaczynam kształtować swe własne zasady postępowania i świadomie działać w zgodzie z nimi. * „Punkt widzenia" — The Point of Yiew. niż byłem poprzednio. s. Rok 1848 przyniósł wydanie „Rozmów chrześcijańskich". Loncton 1939). ani bardziej.Bojaźń i drżenie oraz Powtórzenie. Kierkegaard wydaje Albo-albo . Kierkegaard sądził bowiem. Kierkegaard odczuwał pokusę. Nie chcąc jednak ranić biskupa Mynstera. protestując przeciw przywłaszczeniu sobie przez Kościół duński człowieka. że jest człowiekiem mającym wypełnić misję. tłum łudzi żyjących obecnie czy ludzi dawno zmarłych. Ogólna postawa Kierkegaarda w tym czasie podpada pod ukutą przez niego później nazwę estetycznego stadium życia. Ale nabrał również przekonania. W latach tych opublikował również pewną ilość „rozważań budujących". Przypuśćmy. kto jest autorem. który gorliwie chce przekazywać prawdę bezpośrednio.

przejście na wyższy szczebel dialektyki jest świadomym zaangażowaniem się całego człowieka. czy też pogrążenia się w tym.nie tylko wybitne jednostki. żywej jedności. odróżnia się od rodzaju zwierzęcego nie przez po prostu ogólną wyższość jako rodzaj. 88-89. co ogólne. 6 lesl ono omawiane na przykład w pieiwszym tomie Alho-aibo i w pierwszej części Stadiów na drodze życia. 186187. Odnosić się bowiem do Boga jest rzeczą daleko wyższą od odnoszenia sie do tego rodzaju. Warszawa 1969. co ogólne. ale każda jednostka . a poprzez niego — do Boga"'a Ostatnie zdanie tego cytatu wskazuje ogólne ukierunkowanie myśli Kier-kegaarda. . a zwłaszcza wskazując najwyższe ludzkie osiągnięcie. Pierwsze stadium — czy pierwsza sfera — nazwane jest estetycznym". przejście od jednego stadium do innego dokonuje się nie na drodze myślowej. w którym duch urzeczywistnia się w formie jednostkowości. niezależnie. Ale dalsze wyjaśnienia. lecz jako absolutne Ty. Jarosław Iwaszkicwicz. czy to. s. że każda oddzielna jednostka w ramach tego rodzaju . jak je pojmiemy. jednakże podkreśla. że człowiek urzeczywistnia swą prawdziwą istotę w tej mierze. jako ludzkość czy jako absolutna myśl. przez które przechodząc umysł budzi się do samoświadomości. co szczegółowe. że jest to przeciwieństwem samozatracenia się w „się".294 REAKCJA PRZECIW METAFIZYCZNEMU IOKALFZMOWI KfERKEOAARO by ktoś został członkiem tłumu w sensie motłochu. lecz poprzez wybór. Człowiekiem ' Dz. w: Bojaźń i drżenie. Zostaje ono określone tako satnozatracenie sie na noziomie zmysłów. co ogólne. niezależnie od tego. używa się kategorii «rodzaj«. czyli aposfazjąb 4. że jeśli wskazując. lecz przez tę ludzka cechy charakterystyczną. Podkreśla on. iż filozofia bardziej kładąc nacisk na to. poprzez akt woli rozumiany jako skok. Kierkegaard uważa za „czyste pogaństwo". s. nr>. najlepiej zachować dla kontekstu jego teorii trzech stadiów. w jakiej wznosi się ponad nią. zbiorowe. próbowała pokazać. całościowe. W tej chwili wystarczy zauważyć. Choroba tui śmierć. „Starałem się wypowiedzieć mysi. Wywyższenie tego. że historyczne pogaństwo było ukierunkowane na chrześcijaństwo. przyp.cyt. co ogólne. podczas gdy nowe pogaństwo jest od niego odstępstwem. pojmowane jest jako państwo. co Kierkegaard rozumie przez stawanie się jednostką. dowodzi Kierkegaard. co to znaczy być człowiekiem.. Po pierwsze. do świadomości powszechnej i do poziomu absolutnej myśli. Najwyższe saniourzeczywismienie jednostki to jej odniesienie się cio Boga rozumianego nie jako ogólność. por. nie jako absolutna myśl. Nie występuje tu problem przezwyciężania antytez w procesie syntezy pojęciowej: dokonuje się tu wybór między członami alternatywą zaś wybór wyższego spośród nich. co powszechne. ale różni się ona zdecydowanie od Heglowskiej.jest czymś więcej niż ten rodzaj. 5. ponieważ rodzaj ludzki. niż na to. Teoria ta. jest to proces. prze!. to jest to niedorzeczność i czyste pogaństwo. nie zaś wszystko ogarniającej ogólności. ludzkość. "■ Por. Po drugie. co pogardliwie zostaje uznane za jego czczą szczegółowość i staje się momentem w życiu tego. jako klasa ekonomiczna bądź społeczna. Także u Kierkegaarda mamy pewną clialektykę. W Fenomenologii ducha Hegel wyłoży! swą wspaniałą clialektykę stadiów. jest fałszywa.

Otwarty na wszystkie doświadczenia uczuciowe i zmysłowe. Prostym przykładem przejścia ocl świadomości estetycznej do świadomości moralnej jest dla Kierkegaarda sytuacja człowieka. zaangażowanie się.innych niż te. i gdyby zrobiło się porównanie ludzi z takim domem. kosztujący nektaru z każdego kwiatu. Istotne cechy świadomości estetycznej to nieobecność stałych. s. czy tak urządzony. Człowiekowi estetycznemu wydaje się. Albo musi trwać w rozpaczy na poziomie estetycznym. im bardziej człowiek uświadamia sobie. nie ma ratunku ani zbawienia. i życiu swemu nie nadaje określonej tormy. że mogą tu występować rozróżnienia. albo romantyk. Samo myślenie nic tu nie pomoże. tak zamieszkały. że na poziomie. aby zamieszkiwanie każdej kondygnacji oznaczało pewną rangę towarzyską lokatorów. nie jest nią zaś posłuszeństwo wobec powszechnego prawa moralnego. dla stadium etycznego jest nim Sokrates. które Kierkegaard nazywa piwnicą domu. uniwersalnych reguł moralnych i konkretnej wiary religijnej oraz pragnienie doznania pełni doświadczeń uczuciowych i zmysłowych. albo musi przejść na następny szczebel. akceptując Choroba rut śmierć. akceptuje glos powszechnego rozumu. zatracenie się na poziomie zmysłów. ale człowiek woli mieszkać w piwnicy. że jego egzystencja jest wyrazem wolności.estetycznym rządzą zmysły. „Gdyby wyobrazić sobie denni złożony z piwnicy. że żyje w miejscu. 183. Nie należy go jednak pojmować jako tylko i jedynie prostackiego lubieżnika. który wyrzeka się zaspokajania pociągu erotycznego według chwilowej namiętności i wstępuje w stan małżeństwa. które nakłada własny smak. Stoi przeto w obliczu alternatywą/. jest to kwestia wyboru alboalbo. Człowiek estetyczny dąży do nieskończoności. człowiek taki nienawidzi wszystkiego. Stwierdza bowiem. który przekształca świat w rzeczywistość imagi-nacyjną. Człowiek akceptuje określone reguły i powinności moralne. . Co więcej. ale pojmowanej jako z!a nieskończoność. która jest jedynie brakiem jakichkolwiek ograniczeń . niejasne niezadowolenie z rozproszenia własnego Ja w pogoni za przyjemnością i uciechą zmysłów. nadając w ten sposób swojemu życiu formę i spójność. bodźce i uczucia. co ograniczałoby pole jego wyboru. tym bardziej wydany jest „rozpaczy". smutne i śmieszne byłoby żądanie większości: we własnym domu ludzie ci woleliby mieszkać w piwnicy. A przecież jest on czymś więcej niż psychofizycznym organizmem wyposażonym we władzę odczuwania i wyobrażania oraz w zdolność doznawania zmysłowej przyjemności. Estetycznej zaś świadomości czy estetycznej postawie wobec życia może towarzyszyć niejasne uświadamianie sobie tego faktu. To prawda. Drugim stadium jest stadium etyczne. jeśli typowy dla stadium estetycznego jest Don Juan. na którym się znajduje. przez akt wg/boru. parteru i pierwszego piętra. to znaczy w określoności zmysłów"'. które rozumiane by było jako nakaz bezosobowego rozumu. ale ich zasada jest estetyczna. Czy też raczej formą jego życia jest sama bezforeinność. Uosobieniem stadium estetycznego może być także poeta. Duchowo-cielesna synteza w człowieku z dyspozycją do stania się duchem jest jak ten budynek.

jaźń opiera. Rozpatrywany jako nieskończony. sta. którą to antytezę można przezwyciężyć jedynie dzięki aktowi wiary. Nie trzeba dodawać. s. Choć jednak w ta. iż ludzie są słabi. jeżeli więc wartość najwyższa przysługuje etyce. Małżeństwo jest bowiem Instytucją etyczną. W systemie Heglowskim „jakościowa różnica między Bogiem a człowiekiem panteistyczne zanika"'1.je się tym. jakim ujmuje go Kierkegaard . „Łącząc się z sobą i utwierdzając wolę bycia sobą. albo ją odrzucić. co z. 81. 243. sądzi wszelako. się przejrzyście na Mocy. istoty niepewne. Otóż stadium etycznemu właściwy jest swoisty heroizm. Aby podkreślić różnicę między drugim i trzecim stadium. że nie potrafi spełniać moralnego prawa tak. że jest to specyficzne doświadczenie każdego. Kierkegaard wykorzystuje jako symbol gotowość Abrahama do tego. poświęca się dla ogólnego prawa moralnego. W głębi umysłu Kierkegaarda tkwi niewątpliwie wspomnienie jego własnej postawy wobec Reginy Olsen.o 'tig Utiscienlific Postscript („Końcowe nienaukowe postscriptum" Princelon and London 1941). którego żądania są absolutne i nie mogą być mierzone po prostu według reguł ludzkiego 8 Bojaźń i drżenie. nie ma podstaw. że wyobraża ona sobie i chce w nas wmówić. Dociera wtedy do miejsca. 9 Choroba mi śmierć. natomiast Abraham . Ponieważ dialektyka Kierkegaarda jest dialektyka nieciągłości w tym sensie. Ten zaś akt wiary nie jest czymś. Albo jednostka. temu. w jakiej uosabia postawę charakterystyczną dla świadomości etycznej jako takiej. którego istnienia można by dowieść. w Bogu-Człowieku. by twierdzić. że jest ona przygodą. Bohater tragiczny. który stoi poza zasięgiem spekulatywnej filozofii. Wiara jest zawsze ryzykiem. że brak rnu jest samowystarczalności. Może ono wytwarzać bohatera tragicznego. „Ale całkiem niesokratyczne jest w nowszej filozofii to. Znaczy to. że słabość tę można przezwyciężyć siłą woli oświeconej czystymi ideami.. „Tu się natykamy na paradoks. że rozmyśla naci jego powszechnym znaczeniem. a jego roszczenie. deprecjonuje rolę rozumu i podkreśla rolę woli. co ogólne. to utwierdzić siebie jako ducha. iż religia pociąga za sobą negację moralności. To prawda. tak świadomość grzechu stanowi antytezę wobec stadium etycznego. Małżeństwo jest instytucją etyczną. umysłu. 125-126. A zarazem świadomość etyczna jako taka nie pojmuje grzechu. Trzeba go stałe powtarzać. wtedy zachowania Kierkegaarda nie można wybaczyć. Każdy człowiek jest jakby mieszaniną tego. co nieskończone. Która to formuła jest. uogólnia je w ten sposób. iż jest chrześcijaństwem" 'h Innymi słomy.nie robi niczego dla tego. dzięki odniesieniu się cło Boga. Chodzi mu o to. jest wyrazem tego. może jako jednostka stad w absolutnym stosunku do Absolutu. W. Oczywiście nie chcę sugerować. że nie jest zamiarem Kierkegaarda wygłoszenie ogólnego sądu. jest on usprawiedliwiony jedynie wtedy. jest zupełnie zrozumiałe. którego absolutne żądania zwrócone są do jednostki. co ogólne. System ten mami nas w istocie pociągającym obrazem „iluzorycznego kraju. jak ono powinno być spełniane. jak go określa Kierkegaard.. s. człowiek jest oddzielony od Boga. Miraż ten jednak niszczy wiarę. do osobowego i transcendentnego Absolutu. Tak postąpił Sokrates. i tego. jest absolutnym Ty. zało- na smtarc. jest jednak ruchem ku Niemu. 291. Kierkegaard nie chce uznać. To prawda. gdzie musi albo wybrać postawę wiary. Człowiek zaś. hazardem. by w tym życiu możliwy był punkt widzenia wyższy od stanowiska wiary. kim rzeczywiście jest. Ale Chrystus jest paradoksem. W tej mierze. swoje wyobcowanie i swą potrzebę Boga. że bardziej sympatyzowałby z idea dowodzenia egzystencji Boga za pomocą argumentów metafizycznych. zawsze skokiem. dzięki zaangażowaniu. jak „rozpacz" stanowi jak gdyby antytezę wobec świadomości estetycznej. człowiek nie jest co prawda Bogiem. że przejście z jednego szczebla na drugi dokonuje się dzięki wyborowi. że Bóg objawił się w Chrystusie. że kiedy mówi on o wierze religijnej. która jest przezwyciężana czy rozwiązywana poprzez zaangażowanie etyczne. antytezę. jest wyrazem powszechnego prawa rozumu. przekształcając je w konkluzje dowiedzione filozoficznie. Bóg jest transcendentnym Absolutem. by reprezentować chrześcijaństwo jest fałszem.kich fragmentach Kierkegaard ma na myśli przecie wszystkim heglizm. by na Boży rozkaz złożyć w ofierze syna Izaaka. co powszechne. Rozpatrywany jedynie jako skończony. Antygona była gotowa oddać swoje życie w obronie niepisanego prawa natury. i że nie potrafi osiągnąć doskonałej cnoty. . Człowiek etyczny może oczywiście brać pod uwagę to. nie jest przedmiotem. w jaki filozofia spekulatywna . wyobcowany od Niego. Może zacząć uświadamiać sobie. "' Bojaźń i drżenie. jeśli otrzymał osobistą misję oci Boga. A przecież człowiek może faktycznie zacząć sobie zdawać sprawę z tego. wierzy w moralną samowystarczalność człowieka. aktem wiary w Byt. Gdy spojrzeć na to z jednej strony.daje większą pewność niż pewność wian/"u. jednostką stojącą przed Bogiem. dla Żydów jest zgorszeniem. który .jak może się wydawać oku śmiertelnika . dla Greków — głupstwem. na śmierć. Utwierdzić swój stosunek do Boga.296 REAKCJA PRZECIW METAFIZYCZNEMU IDEALIZMOWI KSERKEGAARO 29? związane z nim zobowiązania. że Bóg objawia się ludzkiemu sumieniu w tym sensie.taki. który w wierze ustanawia swój stosunek do Boga i czyni ten stosunek własnym. s. Kierkegaardowskie przedstawienie stanowiska wiary jest żywiołowym protestem przeciw sposobowi. Dla niego wiara jest skokiem. taki jak Sokrates.reprezentowana przede wszystkim przez heglizm zaciera różnicę między Bogiem a człowiekiem i racjonalizuje dogmaty chrześcijaństwa. iż Kierkegaard uogólnia swe własne doświadczenie przyjmując. że człowiek wiary znajduje się w bezpośrednim stosunku do osobowego Boga. jest ruchem ducha. nie zaś w ciągłym procesie pojęciowego zapośredniczania. Chełpliwe przekształcenie wiary w spekulatywna wiedzę jest iluzją. „Tragiczny bohater •wyrzeka się sam siebie dla wyrażenia ogólności"". Ale odpowiedź człowieka jest ryzykiem. która ją założyła. definicją wian/"9. a wtedy etyka nie jest czymś najwyższym. czego można dokonać raz na zawsze. że człowiek zaczyna sobie uświadamiać swój grzech. co skończone. ani estetycznym bohaterem"''. s. że jest grzeszny i winny. s. zaangażowaniem się w to. albo Abraham zostaje potępiony i nie jest ani tragicznym.

. a przez to nadaje życiu formę i kierunek. czernu nie można zaprzeczyć bez popadania w logiczną sprzeczność. a nie widz. Ale to z tej właśnie przyczyny życie wewnętrzne staje się tak pełne napięcia. Kierkegaard posługuje się następującą analogią. że istnieje obiektywna. Ale prawdy. jest neutralny w tym sensie. charakterystyczne dla Kierkegaarda przejaskrawienia nie niszczą wartości i siły inspirującej analizy trzech różnych postaw czy szczebli świadomości. istnieje i pozostanie „obiektywna niepewność". a nie przyjęcia konkluzji dedukcyjnego dowodu. Rozważam porządek przyrody w nadziei. Tamże. pokazuje. W tyra nie chodziło mu jedynie o przeciwstawienie się Heglowskiemu racjonalizmowi. że egzystuje. Tutaj jednak trzeba powiedzieć o tym nieco więcej. Podobnie człowiek. W sposób nieunikniony wywołuje przeto wrażenie. co jednak jest dla mnie tak ważne. s. eo subiektywne. Wyjaśnialiśmy już. Wyraźnie uwidacznia się to w jego znanej interpretacji prawdy jako tego. a odrzucając drugie. Natomiast „egzystująca jednostka" to aktor. to jednak staje się ona paradoksalna w odniesieniu do nas. Ktoś siedzi na koźle. Egzystuje ku celowi. Nie ręczę całym swym istnieniem za coś. Religijna prawda istnieje jedynie w „żarliwym'" przyswajaniu sobie tego. że w ogóle nie ma racjonalnych motywów dla dokonania aktu wiary i że jest to czysto arbitralny akt chimerycznego wyboru. I w rzeczy samej Kierkegaard mówi wyraźnie. „Prawdą w ścisłym sensie jest przygoda. w stanie jakby tworzenia samej siebie poprzez ponawiane akty" wyboru. 182. co obiektywnie niepewne. wybierając jedno. jednakże musi się utrzymywać . religijna"'". którzy na podstawie swojego własnego doświadczenia bardzo dobrze wiedzą. '*' Tamże. co wskazuje na coś przeciwnego. przekształcając wszystko w dialektykę abstrakcyjnych pojęć. ale w innym sensie można to powiedzieć tylko o tej drugiej. W przytoczonym powyżej cytacie. Niezależnie od tego. Na analogicznej zasadzie o człowieku. że wiara jest dla niego arbitralnym aktem woli. która z żarliwością nieskończoności wybiera obiektywną niepewność. na przykład matematyczne. nie dającego się w jednej chwili urzeczywistnić raz na zawsze. którą przeprowadził. jako że ową obiektywną niepewność ujmuje z całą żarliwością nieskończoności" 'k fest oczywiste. który zadowala się rolą obserwatora świata i życia. co wzburza mój umysł i rodzi niepokój. trzymając wodze. można w jednym sensie tego słowa powiedzieć. W gruncie rzeczy Kierkegaard nie mówi. to człowiek. że sa one obojętne dla ludzkiego życia pojmowanego jako pełne zaangażowanie się. Tak więc termin „egzystencja" ma u Kierkegaarda mniej więcej ten sam sens co termin „egzystencja autentyczna".by to tak określić . robię to z żarliwym zaangażowaniem. Nie jest on bowiem „egzystującą jednostką". Wszystko to składa się na obiektywną niepewność. czy spoglądamy na przyrodę czy na Ewangelię. '" Tamże. bez trudu można przyznać. że można go stosować w granicach każdego z trzech stadiów dialektyki. że przystając na to. ale znaną sobie drogą koń kroczy bez kontroli powożącego. Kierkegaard nie przeczy temu. 448. egzystuje co prawda w jednym sensie. ale nie egzystuje w innym. iż znajdę Boga. s. że terminu „egzystencja" Kierkegaard używa jako kategorii specyficznie ludzkiej. gdy wiarę opisuje jako przygodę czy ryzyko. której nie można zastosować na przykład do kamienia.Mająca obiektywne podstawy niepewność. „. który kroczy z tłumem. ale Kierkegaard nie był teologiem katolickim. i która jest dlatego zawsze w stanie stawania się. W jednym sensie można powiedzieć o obu tych osobach. jakiej może dostąpić egzystująca jednostka"'"1. ale jednocześnie można dostrzegać wiele z tego. jest to w określonym sensie moja prawda. lub co jest tak niewątpliwie prawdziwe. i widzę wszechmoc i mądrość. gdzie Kierkegaard podaje swą niecodzienną definicję prawdy. najwyższą prawda.na bezdennym morzu. iż świadomie uwypukla on naturę wiary jako skoku. że zostałaby zachowana jednoznacznie teistyczna iciea Boga. Ręczę zaś za coś — w co mogę wątpić. Definicja prawdy jako subiektywności jest tożsama z definicją wiary.nie można. zatapiając się w anonimowym „się1". że tak określona prawda jest dokładnie tym. używany przez niektórych współczesnych filozofów egzystencjalistycznych. a w każdym razie teologowie katoliccy krytykują go na tej podstawie. estetyczna. '*' Conciiidiiią Uiisciontific Postscript.298 REAKCJA PRZECIW METAFIZYCZNEMU IDEALIZMOWI KIERKEGAARD 299 żywszy. ale widzę także o wiele więcej. że są z pewnością ludzie. o co chodzi Kierkegaardowi. jako że wszystko chce zrozumieć i nie wiąże się z niczym. pada wzmianka o „egzystującej jednostce". który angażuje się. która świadomie dąży do celu. nie dotyczą „egzystującej jednostki" jako takiej. że „istnieją trzy sfery egzystencji. iż wiara jest kwestią woli. Termin „egzystencja". ale nie ręczy za nie całym swym istnieniem. Według niego fakt. że człowiek jest zawsze odpowiedzialny za wiarę bądź niewiarę. Dla skończonego rozumu iciea Boga-Człowieka jest bowiem paradoksalna w sobie samej. iż powożą. Aby zobrazować swe użycie pojęcia egzystencji. w innym . Człowiek przyjmuje je. co Kierkegaard rozumie przez wiarę. jest jasne. „Nie ma wiary bez ryzyka. gdyż nie może inaczej. kierując koniem. Wszelako jeżeli pominąć teologiczne analizy wiapz i skoncentrować się na psychologicznym aspekcie problemu. że wieczna prawda nie jest sarna w sobie paradoksem. to niezależnie od tego. bezosobowa prawda. jeśli rozumieć go tylko w ten sposób. że negacja byłaby tu oczywistym absurdem. A mówiąc ogólnie. Znaczy to. Ktoś inny powozi aktywnie. którą zachowuje się w całym procesie zdobywania najbardziej żarliwej duchowości. Wiara jest właśnie sprzecznością między nieskończoną pasja życia wewnętrznego jednostki a obiektywną niepewnością"16. Wiara uchwytuje obiektywną niepewność i utwierdza ją. etyczna. jednakże z niewątpliwym upodobaniem umniejsza wagę racjonalnych motywów religijnej wiary i uwypukla subiektywność prawdy oraz naturę wiary jako skoku. Rzeczą kluczowe} jest to. do którego aktywnie dąży. 5. Choć nieraz Kierkegaard stwierdza rzeczywiście. jest prawdą. czy ktoś jest katolikiem czy protestantem. Można dostrzegać w przyrodzie jakieś poświadczenia Boskiego dzieła. który może spać. że teologowie katoliccy chcieliby tu dokonać pewnych rozróżnień.

Musi ono być stale. ja pozostaję przy ilread (lęk). 40. który jak widzieliśmy . wyci. Lęk zostaje określony przez Kierkegaarda jako „sympatyczna antypatia i antypatyczna sympatia""3. Niemniej uważam. jest zdążaniem. Ale różni pisarze różnie używają tego terminu. która może użądlić. a w Pojęciu lęku zostaje ściśle związany z pojęciem grzechu. Niektórzy autorzy angielscy uŻYwyjjj terminów cmguisb (udręka) czy anxiety (niepokój). a jednocześnie odpycha. duch jest we śnie. czyli skończoności.oznacza poświęcenie się temu. Ten jednak wzbudził w Adamie „możliwość wolności. który trwa na stanowisku wiary. s. „tego. W tym sensie symbolem jednostki egzystującej w sferze estetycznej jest Don jnan. a zdążanie jest nieskończone"'". a nie zgubę. rzeczywistego czy wyimaginowanego węża pod łóżkiem. A. tajemnicze jest tym. 350. Ale istnieje także — mówi Kierkegaard — lęk w odniesieniu do dobra. iż lęk jest stanem. 368. Wiedzę tę bowiem można było nabyć jedynie przez przekroczenie zakazu. Teraz jednocześnie pociągała go ona i odpychała od siebie.. co w danej chwili nieznane i nieokreślone. Można powiedzieć. 6. Podobnie człowiek poświęcający swoje upodobania -dla uniwersalnego prawa moralnego i stale dążący do spełnienia ideału moralnego. Tak czy inaczej. 84. if' Pojecie l ęku. co go zarazem przyciąga i odpycha. '"' Tamże. zatrważającą możliwość: móc"z<>. " „Przeciwieństwem grzechu nie jest cnota. nie utożsamia się jej z Bogiem. co dziecko jednocześnie i przyciąga. Ale przez powiedzenie.. jeśli założyć. Warszawa 1996. że ktoś grzęźnie w grzechu. 50. ani co znaczy zło. że człowieka tego zniewalają pęta grzechu. 186. ani co znaczy śmierć. i skończona"1"'1. ponieważ odniesienie się tło Boga w wierze nie może odbyć się raz na zawsze: musi przyjąć formę nieustannie powtarzanego angażowania się. kiedy świadomie. i jest dlatego ciągłym dążeniem" zh Można przeto powiedzieć. jeśli użyjemy go w następujący sposób. s. Przyjmijmy dla przykładu. że egzystencja obejmuje dwa momenty: oddzielenia. s. Splecione tu są ze sobą przyciąganie i odpychanie. jest jasne. U Kierkegaarda ma on korzenie religijne. co fantastyczne. i odpycha. s. „Egzystencja jest dzieckiem rodzącym się z nieskończoności i skończoności. akt egzystowania. . że rozszerzając zakres jego odniesienia można powiedzieć. Aczkolwiek jednak terminowi „egzystencja" przysługuje istotnie tak szerokie pole odniesień. iż lęk przezwycięża się przez skok. Kiedy żyjącemu w stanie niewinności Adamowi pod groźbą śmierci zakazano spożywania owoców z drzewa wiadomości dobrego i zkego. jak się wydaje. A jednocześnie wizja ta może go odpychać w tej mierze. Opanowuje go wtedy lęk przed dobrem. To. inne możliwości odrzucając. ale zarazem ogólne ujęcie jest całkiem zrozumiale.. cyc. osy. Co prawda skok wiary oznacza zbawienie. gdyż zagraża bezpieczeństwu. Francuzi o cmgoisse. 2 2 Niemcy ni ówfcj o Angst. któiy poprzedza jakościowy skok z jednego stadium życia w drugie. s. stwarzając w ten sposób możliwość grzechu. Powiedzmy.. nie wiedział on. by nabrać konotacji specyficznie religijnych. że dla niego jednostka egzystująca par exccllence jest jednostką w obliczu Boga. które poszukuje '" Tam że. Myśl tę Kierkegaard stosuje do grzechu. 229. dopóki go lęk — już ocalonego — nie odda wierze"'8. „Lęk jest możliwością wolności""h jako ilustracji Kierkegaard używa przykładu Adama. Dziecko odczuwa lęk. wydaje się chyba. należy unikać terminu jcar (strach) z powodu wyłożonego w tekście. z wieczności i czasowości. powiada. „Człowiek wydany jest na pastwę lęku możliwości. 28 Pok-eie leku. człowiekiem. Weźmy za przykład dziecko.) W egzystencji hasło jest tylko jedno: naprzód"1". lecz do tego.. To właśnie niewiadome. Wynika z tego. w jakiej upodobał sobie stan grzechu. sobie swój grzech i głęboki brak samowystarczalności. jednakże może on odczuwać niejasny pociąg nie do grzechu jako czegoś określonego. '" Tamże. s. '' Tam że. potworne i i zagadkowe" 24. s. Jednostka egzystująca jest w procesie stawania się (. Djakowska. że ktoś uświadamia. że lęk powraca. sympatia i antypatia. co nieznane. A lęk ten jest właśnie możliwością wolności. 21 Tamże. jednakże w tej przynajmniej mierze. musi być ciągłym stawaniem się. Trudno byłoby twierdzić. tylko wiara'". Bynajmniej nie można się temu dziwić. s. by użyć wolności. Dla Kierkegaarda bowiem najwyższą formą samourzeczywLstniania się człowieka jako ducha jest jego odniesienie się do osobowego Absolutu.. że jej stawanie się jest ciągłym zdążaniem ku Bogu.300 REAKOA PRZECIW METAFIZYCZNEMU IDEALIZMOWI IOERKKOAARD 301 Człowiek może „egzystować" w sferze estetycznej wtedy. „Egzystencja jest synteza nieskończoności i skoriczoności. pociąga je. jest w stanie bezpośredniości. Osoba taka przypomina człowieka na brzegu przepaści. tkini. co obiektywnie niepewne: owemu skokowi w nieznane. "' Tam że. ciąży on ku temu. s. I jest to rzeczywiście lęk wolności. „Egzystencja sama w sobie. W stanie niewinności. jest jednostką egzystującą w sferze etycznej. a egzystująca jednostka jest zarazem i nieskończona. Wolność staje się dla niego przedmiotem sympatycznej antypatii i antypatycznej sympatii. w jakiej zachowanie stanowiska wiary wymaga ponownego powierzenia się obiektywnej niepewności. strach zaś odnosi się do tego. i stałego dążenia. ale nie strach. 21 Tam że. że egzystująca jednostka jest nieskończona. W pismach egzystencjalistów rzuca się w oczy pojęcie lęku22. który coraz bardziej przyzywa go ku sobie. 85. Pojęcie lęk może się chyba stać jaśniejsze. w tym kontekście dążenia ku Bogu. Nie zna jeszcze grzechu. Staje wtedy wobec możliwości skoku wiary2'. Strach dotyczy bowiem czegoś zupełnie określonego. Może on sobie uświadamiać możliwość wydobycia się z tego stanu i może go to pociągać. który uświadamia sobie możliwość rzucenia się w dół. uczuciowo zabarwiając kolejny skok. z rozmysłem 1 w sposób konsekwentny postępuje jako człowiek estetyczny. i8St Choroba na śmierć. że podawane przez Kierkegaarda definicje czy określenia egzystencji są zawsze krystalicznie klarowne.

jaki reprezentuje Karl Bnrtti. Jednocześnie Kierkegaard oddziaływał oobudzajaco na wielu ludzi. Ponieważ jednak niektóre z idei Kierkegaarda mają charakter wyraźnie luterartski. którzy nie nazwaliby siebie egzystencjalista. kto mówi. "' To prawda. nie chcę nim być. a le kwestii tej nic można tu rozpatrywać. Odpowiedź na pytanie. kiedy kategoria egzystencji zostaje pozbawiona znaczenia religijnego. który pisma jego mogły wywrzeć i faktycznie wywarły. że pojęcia egzystencji autentycznej. ■* jaspers byt zawodowym filozofem i profesorem uniwersytetu. 1 aczkolwiek dla współczesnych jego głos był doprawdy głosem wołającego na puszczy. Niemniej tematy Kierkegaarda raz jeszcze pojawiają się w egzystencjalizrnie.fB /. To prawda. Celem tych uwag nie jest oczywiście sugestia. chodzi nie tyle o naśladowanie Kierkegaarda. choć . o co chodzi. Byłby to wielki fałsz. który — jak on sarn zauważył . Autorzy piszący o nurcie egzystencjalistycztwm mają zupełną rację. które on jej nadawał. . który spośród wszystkich filozofów. choć zmienił się kontekst historyczny. jest najbliższy Kierkegaardowi. czy stałoby się tak czy nie. jest zarazem jasne. Nie jestem naprawdę chrześcijaninem. Nie zamierzam dowodzić. że niektórzy z nich nic zgadzali się na te etykietkę. iż Kierkegaard przejaskrawia. Można oczywiście powiedzieć — nie bez racji — że w przypadku tego typu teologii. że u K. dlatego też nie będzie żadnego pożytku z roztrząsania tego tutaj. Jest to również oczywiście protest w imieniu wolnej jednostki czy osoby przeciw zatracaniu się w kolektywie. religijne konteksty pojęcia egzystencji są w dużej mierze zachowane30. jest niemożliwa. Jak wspomnieliśmy w pierwszym paragrafie tego rozdziału.302 SKCJA PRZKCIW METAFfZYCZNRMU IDEALIZMOWI 2. to właśnie było jednym z efektów.co oczywiste — nie czynnik sprawczy. jaspersa. przed którymi stają. którego wrogość wobec „teologii naturalnej" jest bardzo pokrewna postawie Kierkegaarda wobec jakichkolwiek ingerencji metafizyki w dziedzinę wiary. jego wizja religii chrześcijańskiej wywarła potężny wpływ na ważne nurty współczesnej teologii protestanckiej. stałby się katolikiem. A co więcej. o czym koniec końców warto jest mówić. ile o nawiązanie do pierwotnego źródła myśli i duchowości protestanckiej.zawsze przynajmniej trwał przy ideale tego. Wspominaliśmy już nazwisko Karła Bartha. do angażowania się. co Kierkegaard nazywał chrześcijaństwem numer jeden. czv właściwie w ogóle zawodowymi filozofami bądź teologami. Niemniej życie i myśl Kierkegaarda (jak również siietzschego) Indy dla jaspersa przedmiotem długich rozmyślań. że gdyby żył dłużej.ini. Z jednej strony Kierkegaard na temat protestantyzmu miał do powiedzenia kilka nader przykrych rzeczy i w jego myśli wykryć można odchodzenie nie tylko od protestantyzmu zubożałego. co staje się bardziej widoczne wtedy. Rzecz tak się ma przede wszystkim w filozofii Sartreki. że mogą one oddziaływać w innym kierunku. widzę. wolnego angażowania się i strachu mogą być oderwane od tego pod łoża. Kierkegaard ma racje. gdy w myślicielu duńskim upatrują jego duchowego przodka. Kierkegaard był przecie wszystkim myślicielem religijnym. W każdym razie jeśli „egzystenejaltzirne nic ogranicza się do filozofii SaittWa. kiedy śledząc rozwój współczesnego ruchu egzystencjalistycznego odkrywamy pewne tematy Kierkegaarda oderwane od ich pierwotnych religijnych kontekstów i użyte w systemie ateistycznym. do stania się „jednostką egzystującą". że pisma jego przyczyniają się do odciągnięcia ludzi w ogóle od chrześcijaństwa. Nie dla mnie skoki. W rzeczywistości pisma Kierkegaarda spowodowały zwrócenie umysłów niektórych ludzi ku katolicyzmowi. To prawda. Nie jest dlatego dziwne. jak i próbą wezwania ich do wyboru. A z drugiej strony można sobie wyobrazić. jednakże filozofia Sartrekt przypomina nam. powszechnie zaliczanych do egzystencjalistów*. by widzieli swą sytuację egzystencjalna oraz alternatywy. lecz od protestantyzmu jako takiego. nie dla mnie żarliwe przygarnianie obiektywnej niepewności"'. Ale ileż to razy przesada służy zwróceniu uwagi na to. że narodziny współczesnego egzystencjalizmu można po prostu potraktować jako pośmiertny wpływ Kierkegaarda. jest to termin nader pojemny. że jakąkolwiek katedrę zajmuje ów ekscentryczny i zapalony myśliciel duński. trudno sobie natomiast wyobrazić. „Tak. filozoficzna myśl Kierkegaarda staje się próbą skłonienia ludzi. Można sobie wyobrazić kogoś.

.

.

i jasno wyraził swój pogląd. ale wielu ludzi — w zależności od przypadku — albo radośnie witało. tym bardziej iż nie ograniczył się on do polemik. z drugiej. której nieodłącznym i istotnym atrybutem jest siła. Choć jednak materializm można zaakceptować jako metodologiczną zasadę w dziedzinie nauk przyrodniczych. Ale jest niewątpliwie oznaką poglądu niekrytycznego i naiwnego. ideologicznych interpretacji świata. jak gdyby istniały tylko rzeczy materialne. Moleschott był fizjologiem i lekarzem. Nie rna materii bez siły. by wprowadzać dychotomię pomiędzy naukami przyrodniczymi. podczas gdy innych rozwiązać sie nie da i nie są one w ogóle rzeczywistymi problemami. 1914 („Bogo-Przyroda. 1855) i ataków na Kanta. Oddziaływał zwłaszcza na Cesarego Lombroso (1836-1909). W 1866 r. Życie jest po prostu stanem tej materii. Ern. 1855). Pomiędzy 1859 w w którym ujrzała światło dzienne praca Darwina On Ihe Origin of Species by Means ofNa/u rai Scleclion (O powstawaniu galu tików drogę doboru naturalnego). Książka ta stała się swego rodzaju popularnym podręcznikiem materializmu i została przetłumaczona na liczne języki obce. iż nie ma koniecznego związku między naukową hipotezą ewolucji biologicznej a filozoficznym materializmem. W formie tej staje sie on niekrytyezny i naiwny. Na tym fundamencie Haeckel rozwijał następnie ogólny monizm i przedstawiał go jako uzasadniony substytut dla tradycyjnie rozumianej religii.stycznej. które interpretował na sposób przypominający Demokryta. a starał się wskazać to.st Haeckel (1834-1919) był przez wiele lat profesorem zoologii w jenie i wiele jego prac traktowało po prostu o wynikach poszukiwań naukowych. kiedy materię.zrodziła pewną ilość zagadek czy problemów. Niektóre z nich zostały rozwiązane. Tak oto w 1892 r. starając się zrozumieć świat. nerwach i tak dalej. iż materializm jest naturalnym wnioskiem. iż Darwin przynajmniej oparł hipotezę ewolucji na rzeczywiście naukowej podstawie. gdy uważa się. jak można. wywołanej przez swoje materialistyczne teorie. albo atakowało ową hipotezę. kiedy ukazała się książka The Deseenl ofMan (Opochodzeniu człowieka). której nie może pojąć zwykły wykształcony czytelnik. ponieważ sądziło. jakby były rzeczami samymi w sobie. Miała ona pokazywać. że istnieją w przyrodzie organiczne formy. a 18/1 u. Przyrodnik nie zajmuje się rzeczywistością duchową. Nie ma słusznego powodu po temu. musiał porzucić stanowisko w Utrechcie. Można istotnie czynić użytek z tych pojęć. że w terminach tej ewolucji można zadowalająco wyjaśnić wyższe czynności ludzkie oraz że w żadnym momencie nie jest konieczne wprowadzanie pojęcia twórczej działalności Bytu oonadświatowego. Według Moleschotta cała historię wszechświata można wyłożyć w terminach pierwotnej materii. 4. które nie poddają się wyjaśnieniu czysto mechanistycznemu. jego krytyka nie zapobiegła kolejnemu nawrotowi materializmu. Najbardziej zapewne znanym wytworem pierwszej fazy niemieckiego materializmu była. Znaczy to. który wezwał na pomoc jako coś dowiedzionego ciarwinowską teorię ewolucji. ale naiwne jest przypuszczenie. Friedrich Albert Lange (1828-1875) wydał swą słynną Historię materializmu (Geschichle des Materiał'ismus iind Kritik seiner Bedetłtung fur clie CjegenuMirt). jaki trzeba z niej wyciągnąć. odrzucona zaś zostaje na przykład niematerialna dusza. Hegla oraz botzegcg świadomość wyprowadzał z wrażeń. To z tej właśnie przyczyny książka cieszyła się duża popularnością. Sludien idber rnonisliche Religion. nie można go już zaakceptować wtedy. Podobna próbę znalezienia w monizmie zaspokojenia ludzkiej potrzeby religii można dostrzec w „Zagadce świata" czy w pracy Goil-Nalur. Ale jak można się spodziewać.308 PÓŹNIEJSZE PRĄDY MYŚLOWE MATERIALIZM NIKDIAIJP. Sama też oróba przeprowadzenia materialistycznej redukcji świadomości ujawnia jej nieredukowa 1 ny charakter. zaś zadaniem współczesnej nauki jest kontynuacja i doprowadzenie tego dzielą do końca. nie rna też siły bez materii. że świadomość jako taka poddaje się interpretacji czysto materiali. Przyznawał jednocześnie. opublikował wykład uzupełniony komentarzami. które kształtuje umysł czy duch. ich użyteczność dowodzi tego. prowadzać fizjologiczną interpretację procesów psychologicznych. Haeckel wydawał prace o kwestiach. który z racji opozycji. że. siła i materia zostają uznane za wystarczające zasady wyjaśniania. co jego zdaniem "było wartościowym elementem w postawie materialistycznej. 1852) Moieschotta. W istocie są to pojęcia. A nią właśnie jest w rzeczywistości filozoficzny materializm. by w takim stopniu. jeśli jest rozważany jedynie jako zasada metodologiczna w naukach przyrodniczych. atomy i tak dalej traktują tak. 1899). czyli energia. 3. kiedy przekształcony zostaje w metafizykę czy filozofię ogólna. W obu przypadkach nauka może posługiwać się tymi samymi zasadami wyjaśniania. W Niemczech charakterystycznym i popularnym przejawem drugiej fazy ruchu materialistyeznego była „Zagadka świata" Haeckki (Dłe Wellrdisel. Refleksja nad światem — twierdzi Haeckel . iż zasadnie można z. Krytyka hangego zadała materializmowi skuteczny cios. Co prawda dla niektórych ówczesnych myślicieli było jasne. nich robić podstawę dogmatycznej metafizyki materialistycznej. Sam Kant był tego zdania. któiy nosił tytuł „Monizm jako więź między religią a nauką1' (Der Monisrnus als Band zwis/chan Religion und Wissenscbąfi). Feuerbacli utorował drogę dla obalenia wszystkich antropocentrycznych. siłę. z jednej strony. Ponadto materialiści zdradzaj:) niekrytyczność swojego myślenia. „Filozofia tnonistyczna jest ostatecznie gotowa uznać jedną tylko sensowną zagadkę . Później został profesorem we Włoszech. słynnego profesora antropologii kryminalnej w Turynie. „Siki i materia" Buchnera (Krą/1 nnd Sloff. Studia nad religią monisiycznąk). Jak wskazuje jej tytuł. w której poddał filozofię materialistyczna opartej na dobrych podstawach krytyce z punktu widzenia neokantyzmu. gdzie wywierał znaczny wpływ na umysły skłaniające się ku pozytywizmowi i materializmowi. że — powiedzmy — fizyk powinien postępować tak. a badaniami nad człowiekiem i jego dziejami. związanych z ewolucją. że narodziny i rozwój człowieka były jedynie fazą w ogólnej ewolucji kosmicznej. Materializm trzeba zaakceptować. Autor z miejsca potępia wszelką filozofię. który przełożył na wioski „Krąg życia" (Der KreislouJ des Lebetis. Tylko bowiem dzięki świadomości wiemy cokolwiek o ciełe.KTYCZNY 309 (Neue Dcirslelhing des Sensucilismus. Na przykład w psychologii empirycznej jest zupełnie słuszne i właściwe.

co jasno tutaj ustalono. Ponieważ jednak nie wiemy.(Thcfjphysis) czy jako . Materia i silą czy energia są dwoma atrybutami substancji.świm jako jedność. i drugie jest nierozdzielnie powiązane w każdym atomie"". Kiedy jednak mówi sie. by do jego filozofii monistycznej stosowano zupełnie nieodpowiednia nazwę materializmu. bezdusznej materii. Aczkolwiek bowiem Haeekel odrzuca ideę niematerialnego ducha. „1 JL-dno.materialnego i moralnego niematerialnego. * DwMrnitm»&. ixnt w:(ipk-nt. prawu zachowania materii i siły.określimy jako -rJugo-Przyrodę. Podobnie jak termin „materializm" zastrzeżenia Haeckla budzi również lermin „ateizm". wolności i nieśmiertelności' '. s. J©$Łł naa to oznaczać problem natury. s 140. to ! I.'ir. a nie na jakimś wyobrażonym imperatywie kategorycznym. pod warunkiem iż je*t ona oparta na społecznych instynktach człowieka.] innych ludzi. która opiera się na dowodach jego jedności i przyczynowego związku między wszystkimi zjawiskami.i Huxłeya. Przedstawienie przezeń natury świadomości i rozumu nie pozostawili co do Ęego w. jest oczywiste. w której prawa przyrody są ważne zawsze i powszechnie.310 i:i.iiplilości niezależnie od tego. a miano wicie„Boga. te feste&iay równie chyba niezdolni do rozwiązania go jak „Ann-ksymander i Empedokles 2400 Lit temu*2.il. „Za wykrycie w teorii ewolucji podstawy tej monistycznej etyki musimy składać" dzięki przede wszystkim innemu wielkiemu angielskiemu filozofowi.) jest pańteJstyeżna. że etykietkę spiiytualizmu można przylepiać' jego filozofii z równym prawem jak etykietkę materializmu. by pojmować . KwniĄ & 21». Rłozofia monistyczn.i w>rj7tlhy tizrunit iHa Itl :\\i .in. Haeckel protestuje przeciw temu. między mibścki \vi. teorie dwóch świa-uiw fizycznego . Herbertowi Spencerowi"*. odrzuca również idee martwej.Kraj) utldStoff). 27 . Nie wynika i. I choć Haeckel twierdzi. czy istnieje taka rzecz samu w sobie. W ten sposób filozofia monislyczna usuwa Kaniowski. iż większość ludzi filozofię tę określiłaby jako materializm.Geist mul I O/MiysZK f"K.iBafe rializm.\m' MATCHIAUZM Materie). tego jednak.i .Wszech- Tam z itanttę.isn:| :i miłości. co sam Haeckel o rym by SLidz. czy ową bezoosobową ■Wszechmoc.■aćze. W ten sposób dochodzimy do monistyeznej interpretacji świata. Tym. co prawda w wersji ewolucjonistycznej. niemniej . że w każdym atomie wiążą sie ze sobą sita i „surowiec" (. kiedy zas" prawa ich zachowania Interpretować jako ogólne prawo ewołucfi. zastanawianie się nad jej naturą fest jałowe.jakiejś tajemniczej rzeczy samej w sobie po/a zjawiskami. Montera ten z kolei rozbija trzy podstawowe dogmaty dualistycznej metafizyki.vh prnfL'wtr. jest „ogólne prawo substancji"-1. Monizm ogłasza zą swój najwyższy idea! moralny osiągniecie liarmonii miedzy egoizmem i altruizmem. problem substancji"1. Gdyby Wust&d /lyl ^. io uprawnia nas ono do togo. że w każdym atomie powiązane są duch i materia (. Staagm t*x^. „W koricu jest to rzeczą bez znaczenia.*eckel potów jest ręczyć. mówi się w rzeczywistości. iż w monizmie nie ma miejsca DA etykę.2171 2*0. a nie ateistyczna: Bóg jest całkowicie immanentny we wszechświecie i całkowicie z nim zjednoczony.l)ilt.

5. którzy nazywają siebie pantefetami. by Haeckel dostrzegał. co upodabnia się do metafizycznych.itdf zaczaj wydawaj! „Monistyczne stulecie" („Oas moniśtisehe Jahrhunden").| różnymi formami energii. 6. W ostatnim numerze „Roczników" ukazała sie po niemiecku praca TracfatUS logico-pbihsophicm Ludwika Wiugensletna.-Boga.inteizm można odróżnić otl ntefzmu tylko na tej zasadzie. W 1906 r. Różne formy c/y szczeble nie dają się do siebie sprowadzać". któni może być Świadoma bądź nieświadoma . . to znaczy pewnej wyodrębnionej formy nie można utożsamiać z formą inną. profesorem chemii najpiet-w w Kydze. Os[\v.jest hipotetyczna. -ostateczną podstawą substancji-*".(ak widzieliśmy . /ednsikże to. etyki i estetyki j:iko prowadzącycti do ideałów odpowiednio prawdy.ilizii)u").W. co nazywa! przezwyciężeniem m. oznaczało dla niego podstawienie pojęcia energii w miejsce pojęcia muterit. zrezygnował z katedry w Lipsku. A jednoczes'nie powstają one poprzez przekształcenia jednej ostatecznej rzeczywistości. Niezbyt to zapewne pasuje do formułowanych przez samego Oslwatóia kanonów naukowej metody.I raeckel sk. Panteizm ten me może przeto prowadzić do niczego więcej niż do nazwania wszechświata Bogiem i pielęgnowani:! pewnej uczuciowej postawy względem niego. że wszystkie procesy są materialne.. .Wzezwyciężenie naukow^n n)ateri. " Gatt-Stmu: ' hipotez ilekroć' bowiem Ostwald T« m s < r . Haeckel wyittiwa co prawda sugestie. Różne właściwości materii s. która w procesie przekształceń przybiera wielość różnych form. laureatem Nagrody Nobla (1909) i założycielem „Annulen der Naturphilosophie" (1901). dobra i piękna -to p. W 1906 r. W 1895 r. w Monachium założono pod patronatem llaeckla Niemiecki Związek Monistow' (Monistenbund). czyli energii. że jeśli panteizm polega na nazywaniu ws/echświata „Bogiem' i jeśli religia polega 03 uprawia-niu nauki. a następnie w Lipsku. którzy siebie nazywają aieiswmi. które . Wilhelm Óstwnld (1853-1932) byl znakomitym chemikiem.9 totięcą (den zwraca się ku filozofii przyrody. „Energetyzm" jest przeto teorią monisrycznij. zawsze przekracza granice nauki empirycznej.M n:iut(l t. Ale konkretnej filozofii nic można by L9H ft . jakiej nte ma u tyeh.iteriiilizmu. która eliminuje wszystko. ale można sadzie. iż u tych. iż „jako pierwotna przyczyna wszystkich rzeczy -Bóg. Tylko w swoje} najbardziej prymitywnej formie materializm zawiera tezę.<}'£inrbcos)"~. bezosobowej rzeczy samej w sobie. a w 1912 ówczesny przewodniczący Związku Monistów.t w następnych latach opubllkown! znaczną iloś<* tekslów nit tematy filozoficzne. l>yh )dt. że jest to takie samo pojecie jak pojecie widmowej. Ostwald w>'dal książkę Die UH&Wtnć&tftg des wtswnscbąftttcbett MatcrUitisattis (.stanowi oddzielny szczebel czy oddzielną formę. może występować pewna uczuciowa postawa wobec wszechświata.tdin. a energia psychiczna.td usuwa ze swych rozważań. 1 nie wydaje sie. Podstawowym elementem rzeczywistości | ęst energia.

jest warunkiem możliwości podejmowania takiej redukcji. moim zdaniem. " Neopozytywisci próbowali przekształcić fenomenalizm z teorii (Mitologicznej w teorię lingwistyczna. 1888-1890) oraz Ludzkiego pojęcia śttnaia (Der rnenscbliche WclibegrijT. umożliwiając nam dokonywanie przewidywań. że czymś pierwotnym jest myślenie. Dla przykładu. znanym powszechnie jako empiriokrytycyzm. że stwierdzenie. istoty czy substancje rozumiane na sposób metafizyczny. Mach był przez wiele lat profesorem na uniwersytecie w Wiedniu i oDok prac dotyczących fizyki wydał „Przyczynki do analizy wrażeń" (Beilrcige znr Analyse der Hinij/iiidungen. redukująca do wrażeń zarówno świat zewnętrzny. To właśnie pod tym względem teoria icli jest tu rozpatrywana. jeden człon tego odróżnienia podporządkowując drugiemu. która przeciwstawia się przyrodzie. 7. Nie chcę przez to powiedzieć. które służyły filozofom za T podstawę do budowania teorii metafizycznych. jeżeli bowiem rzeczy sprowadza się do wrażeń czy danych zmysłowych. które warunkowane są przez otoczenie oddziaływujące albo za pośrednictwem zewnętrznych bodźców. W ten sposób Alach próbuje wykroczyć poza rozróżnienia. jeżeli nie głosiłaby przynajmniej tego. że nie ma nic na poparcie stanowiska Lenina. Poza tym. nie dają nam one wglądu w przyczyny. że świat jest zagadki). by oróba ta okazała się owocna. że jeśli pierwotne zdanie jest prawdziwe (bądź fałszywe). Tak więc pozostawałaby tu z jednej strony jaźń. tym silniej < O pobudzają stałe elementy w otoczeniu. Czyni się następnie próbę przezwyciężenia tej przeeiwstawności. trzeba je odnieść do umysłu Boskiego. Można oczywiście próbować uniku. wyrastają z materii lub są epifenomenami materialnych procesów. Z historycznego punktu widzenia fenomenalizm Macha i Avenariusa stanowił element nurtu myślowego. 1905). którą wysnuwa Lenin. ani jako duchowych. Richard Avenarius (1843-1896). Nie sądzę jednak.1'oznanie i błąd" (Hrkermirns nad Irriiim. A teoria czystego doświadczenia. to znaczy doświadczenia odartego ze wszelkich dodawanych do niego interpretacji. zanim były ludzkie istoty. lecz sensibiliach. rozum czy duch i że świat materialny jest jego wyrazem czy uzewnętrznieniem. że ja jest łącznikiem. muszą być one zależne od umysłu. Tak czy inaczej. że ich fenomenalizm eliminuje dualizm. nie dającej się zredukować do sensibiliów. jeśli by nie utrzymywała przynajmniej tego. Macha na przykład ogromnie zaprzątała natura nauk fizycznych. Bezpośrednie dane czy elementy doświadczenia odnalazł we wrażeniach. że wymienieni filozofowie zajmowali się jedynie przezwyciężaniem opozycji między materializmem a idealizmem.teizmu. zupełnie inną sorawą jest fenomenalizni iako filozoficzna teoria. by umożliwić naukowe przewidywanie. a jeszcze mniej . ntore me są czysto fizyczne ani czysto psychiczne. Podobnie — choć nie jest twierdzeniem idealizmu. a stąd do religijnej wiary. jedną sprawą jest podejmowana przez Macha próba oczyszczenia nauk fizycznych z metafizyki. a z drugiej — sensibilia. co psychiczne. mówiąc inaczej: taki sani dualizm jak ten. W tym celu musimy stosować ekonomię myśli. A ponieważ trudno. to przedmioty fizyczne mają zasadniczą możliwość bycia doznawanymi. by przyczynił się do odrodzenia idealizmu. Trudno powiedzieć. albo popada się w tę samą trudność co poprzednio. Doświadczenie daje się sprowadzić do wrażeń. które to dychotomie dały podstawę tak rywalizującym ze sobą teoriom jak materializm i idealizm. że zdanie. chociaż doszedł do niej na innej drodze. Zmierza to w końcu do eliminowania nterozwiązalnych problemów metafizycznych. Aczkolwiek jednak pojęcia te są narzędziem nieodzownym. jak wewnętrzny. W takim jednak przypadku albo znowu sytuuje się fizyczne przedmioty naprzeciw umysłu. by były zależne tylko od jednostkowego umysłu ludzkiego. że fenomenalizm Macha i Avenariusa nieuchronnie prowadzi do idealizmu. który miał być przezwyciężony przesz empiriokrytycyzm'1. który w latach dwudziestych obecnego wieku wydał neopozytywizm Koła Wiedeńskiego. A wzmaganiu się tego poczucia przychylności i bezpieczeństwa towarzyszy słabnięcie poczucia. A jednocześnie obydwaj sadzili. i jaźń uznaje za zespół zjawisk. jednocząc zjawiska za pomocą możliwie najmniej licznych i najprostszych pojęć. Te zależą od zmian w centralnym uKładzie nerwowym. 1886) oraz . z którego rodzą się metafizyczne próby unifikacji. W ten sposób wytwarza się poczucie przychylności świata. w którym człowiek może czuć się bezpieczny. nauka zmierza do panowania nad przyrodą. tego jednak nie wynika. że w pewnym sensie były rzeczy. polemika między materializmem a idealizmem zakłada prima facie odróżnienie materii od ducha czy myśli. Ale teorii tej nie rozpracowuje w żaden konsekwentny sposób i przyznaje. W pracy Materializm. który spaja doświadczenie. że wszystkie rzeczy są ideami w potocznym sensie — danej filozofii nie można by uznać za idealistyczną. w których jest mowa jedynie o danych zmysłowych. mówiąc nie o wrażeniach.. świata. albo za pośrednictwem procesu odżywiania. których nie można ściśle nazwać materialnymi. wtedy trudno uniknąć jakiejś takiej konkluzji jak ta. przedmiotem i podmiotem. . Jest to laki przekład. co fizyczne. absurdem jest sprowadzanie jaźni do zespołu czy następstwa sensibiliów. w którym jest mowa o przedmiotach fizycznych.312 PÓŹNIEJSZE PRĄDY MY8LOWK MATKRIALIZM MEDIALKKTYCZNY 313 uznać za materialistyczną. między rzeczą i myślą. jeżeli jednak redukcji rzeczy do wrażeń nie interpretować jako równoznacznej tezie — z którą nie spierałby się nawet najbardziej stanowczy realista — że jeśli istnieje pewien podmiot doznający. znaczy. usuwa dychotomię między tym. prawdziwe (bądź fałszywe) będzie tłumaczenie i vice uersa. Próbę taką spotykamy w fenomenalizmie Macha i Avenariusa. Wszelako bardziej zależy mu na oczyszczeniu fizyki z elementów metafizycznych niż na rozwijaniu ogólnej teorii filozoficznej1". iż przed powstaniem umysłów wrażenia istnieć mogły jako wrażenia możliwe. których w sensie ścisłym nie można określić ani jako materialnych. '" Mach odrzuca pojęcie Ja rozumianego jako substancja duchowy. chociaż Avenarius nie zamierzał przeczyć temu. Jednym przeto ze sposobów wyeliminowania polemiki między materializmem a idealizmem jest zredukowanie rzeczywistości do zjawisk. profesor fizyki w Zurychu i autor „Krytyki czystego doświadczenia" (Krilik der reirten Erfahrtinii. stanowiących ciągłość z przyrodą. mówiąc. a tym. problemem czy tajemnicą. 1891) starał się odsłonić istotna naturę czystego doświadczenia. iż przedmioty fizyczne są danymi zmysłowymi. a empiriokrytycyzm (1909) Lenin twierdził. Podobną teorię stworzył Ernst Mach (1838-1916). można przełożyć na zdanie czy zdania. Wyrastając z naszych potrzeb biologicznych. że materia jest pierwotna i że procesy. jako że obecność jaźni. Im bardziej zaś rozwija sie mózg. twierdził. lecz neutralne.

a raczej o przyjęcie jego ogólnego stanowiska czy ogólnej postawy i posuwanie się drogami. jak wydało się wielu ludziom. jednakże neokantyzm przybrał zgoła tyle postaci.NURT NKOKANTOWSKI 315 ROZDZIAŁ XIX NURT NEOKANTOWSKI Lwagi wprowadzające — Szkoła rnarburska — Szkoła bacjeńska — luytd pragmatyst yczny — li. że osiągnięcia i idealistów. Czyż nie było więc warto powrócić do wielkiego myśliciela nowożytności. ale w dalszym ciągu serwował nader problematyczną postać metafizyki. (utssirer. Wystarczyć będą musiały dość ogólne . 1.Kilka uwag o Dikheyu. i dlatego uzasadniały Kaniowską postawę wobec metafizyki. jak to określają Niemcy. będąc ślepy na ograniczenie. W ówczesnych warunkach żądanie. uwagi podsumo wujące . Można to ująć tak. Z jednej strony idealistyczna metafizyka wytworzyła liczne systemy. byśmy powiedzieli tu o nich wszystkich. i na przełomie wieku większość katedr filozofii zajmowana była przez tych. ilu miał przedstawicieli. materializm przemawiał wprawdzie w imieniu nauki. i materialistów uzasadniały nakresienie przez Kanta granie ludzkiego poznania teoretycznego. Stał się w istocie filozofią akademicką czy „filozofią szkolną" (Scbtilphilosofyfoie). Otto Liebmann (1840-1912) w pracy Kant und die Epigonem wystąpił z hasiern „Z powrotem do Kanta!". było w istocie zrozumiałe. nie potrafiły dostarczyć niczego. co można by zasadnie nazwać poznaniem. którzy w pewnym przynajmniej stopniu byli reprezentantami tego nurtu. któremu dzięki skrupulatnej krytyce ludzkiego poznania udało się uniknąć ekstrawagancji metafizyki bez jednoczesnego popadnięcia w dogmatyczni materialistów? Nie chodziło o niewolnicze naśladowanie Kanta. Z drugiej strony. które. którymi on podążał. W 1865 r. Nie jest możliwe. które Kant nakładał na posługiwanie się w sposób uprawniony pojęciami naukowymi. by powrócić do Kanta. gdy opadła pierwsza kila entuzjazmu. Nurt neokantowski stał się wielką siłą w niemieckiej filozofii.

czyli apriorycznym poznaniem. a zajmuje się w całości logiką czystej myśli czy czystego poznania (die reine Erkannlnis). Wiążą się z nią przede wszystkim nazwiska Hennanna Cohena (18421918) i Pauła Natorpa (18541924). jak i jej rozwijaniem. etyce. O szkole marburskiej można powiecizieć. W ramach nurtu neokantowskiego odróżnia się szkolę marburską od badeńskiej. że logika musi rozciągać się poza pole matematycznego przyrodoznawstwa na pole nauk o duchu (Geisicsuńssenscbaficn). iż koncentrowała się zasadniczo na kwestiach logicznych. w żaden sposób nie narusza zasadniczego odniesienia logiki do poznania. które leży u podstaw matematycznej fizyki. estetyce czy religii'. 1902-1912) Cohen pomija Kaniowską teorię zmysłowości. czy pisze o logice. iż nieustannie odwołuje się do historycznego rozwoju omawianych idei oraz eto ich kulturowego znaczenia na różnych szczeblach ich rozwoju. zajmował się zarówno egzegezą myśli Kanta. epistemologicznych i metodologicznych. którego w 1876 r. W gruncie rzeczy „kluczowym posunięciem Kanta jest ustanowienie związku między . zasadniczego 2. że logika ma szerszy zakres zastosowania. godny uwagi jest fakt. Jego zasadniczym tematem jest szeroko rozumiana jedność świadomości kulturalnej i jej ewolucja. i niezależnie od tego. transcendentalną estetykę. a zwłaszcza czystym. Cohen. które dokonuje sie w ramach tego przyrodoznawstwa""'. W pierwszym tomie „Systemu filozofii" (System der Pbilosopbie. To prawda. mianowano profesorem filozofii na uniwersytecie w Marburgu.wskazania kierunku myśli. ale „fakt.

iż „etyka jako doktryna o człowieku staje się punktem centralnym filozofii'"'1. s. . Por. 3 Tamże. wydanie 3). 15 (Berlin 1922. I. s. Giessen J91=> („Pojecie reiigii w systemie filozofio). Ale pojęcie człowieka jest złożone i ujmuje dwa zasadnicze aspekty człowieka: jako jednostki i jako członka społeczności.metafizyką a matematycznym przyrodoznawstwem" u W tomie drugim. że w państwie widzi ucieleśnienie ludzkiej świadomości etycznej. Ale empiryczne. Jesi oczywiste. teraźniejsze państwo w sposób aż nazbyt oczywisty jest państwem „klas panujących"k Państwo siły (der Machlstaat) może stać się państwem ucieleśniającym zasady prawa i sprawiedliwości (der Rechlsslctat) tylko wtedy. także jego Der Begriff der Religioti im System der Philosopmie. "■ Tutnże. które będzie prawdziwym wyrazem etycznej woli człowieka. poświęcony!" etyce czystej woli. 1 W swym System der Pbilosopbie („Systemie filozofii") icieę Boga omawia Cohen w drugim tomie. Omawiając tę kwestię. s. 620. idea Boga iesi tani przedstawiona pko tacząca w sonie ideaiy prawdy 1 System der Pbilosophic. 9. kiedy przestanie służyć partykularnym interesom klasowym. II. Tak więc dedukowanie adekwatnego pojęcia człowieka przechodzi przez kilka taz czy momentów. Cohen oczekuje demokratycznego społeczeństwa socjalistycznego. aż oba te aspekty widzi się jako wzajemnie się przenikające. w jakim Kani ja akceptował. że Cohen mówi o metafizyce w sensie. Cohen zauważa. (Elbik des reinert Willens). s. Termin Geisleswissertscbafteri zostanie omówiony później. Mówiąc inaczej. ' Tamże. rozpatrywanego zarazem jako indywidualna wolna osoba oraz jako istota z natury swej ukierunkowana na życie społeczne i osiąganie wspólnego celu idealnego. 1 (Berlin 1922. wydanie 3). Cohen stwierdza. iż filozofia doszła do tego.

dobro i piękno. Przysługuje im realność w tym sensie. Wtedy zaś pojawiają się wartości świętości. *' Philosopbie. Choć jednak Cohen i Natorp próbowali połączyć myślenie i byt jako dwa bieguny jednego procesu. Psychologia empiryczna na przykład traktuje o istotach ludzkich. Podobnie bowiem jak wartościami zajmuje się etyka. trzeci tom Cohen poświęca estetyce. szkoła badeńska podkreślała znaczenie filozofii wartości i refleksji nad naukami o kulturze. Natorp podzielał ogólny pogląd Cohena. Tak więc jego filozofia matematyki jest znacznie bardziej „współczesna" niż Kaniowska. jest oczywiste. i drugie. Freiburgu i Strasburgu. „Przez świętość nie rozumiemy jakiejś poszczególnej klasy powszechnie ważnych wartości. którym przysługuje realność. I Cohen. etycznych i estetycznych sądach wszystkie indywidua milcząco odwołują się do uniwersalnych. etyka i estetyka zakłada więc wartości prawdy. traktują o nich jako o po szczególnych przypadkach. W zgodzie ze swym ogólnym poglądem Rickert eksponuje miejsce idei wartości w historii. etyki (wartości moralne). co występuje jako przeciwieństwo aktywności myśli: istnieje on jedynie w procesie stawania się. niemniej jest nauką „nomotefyczną". nie mamy prawa negować możliwości tego. że podmiot je rozpoznaje. ze względu na które sąd jest wydawany. jeżeli nie chcemy w ogóle odrzucić myślenia logicznego. znany historyk filozofii. że istnieją. był pod silnym wpływem Cohena. którą nazywamy Bogiem. co jednostkowe. co zostaje pomyślane. która przekracza nasze teoretyczne poznanie.316 PÓŹNIEJSZE PRĄDY MYŚLOWE NURT NEOKANTOWSKI 317 Ponieważ cały system filozofii ujęty jest „z punktu widzenia jedności świadomości kulturalnej" " i ponieważ charakteru tej świadomości z pewnością nie wyczerpuje nauka i moralność. s. '' Einloining In die Phttosophie. Podstawowych aksjomatów logiki nie sposób dowieść. że w dobrze znanej pracy Plotom Ideenlchre. W 1903 r. 1903 („Platońska teoria idei"). nie zaś opisowy. Ale Windelband swymi rozważaniami obejmuje również sądy logiczne. Prawdziwe " Tamże I I I . Nie wszystko. nie mogliby skutecznie wyeliminować rzeczy samej w sobie bez porzucenia stanowiska Kanta i bez dokonania przejścia do metafizycznego idealizmu. Byt . Można również wspomnieć 0 tym. . Myśl zaś jest procesem. Windelbanda filozofia wartości została rozwinięta przez. erotyki (wartości szczęścia) 1religii (wartości osobowej świętości). normą czy ideałem. s.Podczas gdy szkoła marburska kładła nacisk na badanie logicznych podstaw nauk przyrodniczych. jest prawdziwe. Tak oto według Natorpa „i jedno. Dla przykładu. Nie są one jednak istniejącymi rzeczami pośród innych istniejących rzeczy. Co więcej. Rickert oświadcza. Nauki przyrodnicze są „nomotetyczne". że logiczne rozwiniecie matematyki nie wymaga odwoływania się do intuicji przestrzeni i czasu. Windelband twierdził". jest to. i Natorp starali się przezwyciężyć dychotomię między myśleniem a bytem. by swą działalność podporządkowywała podniesieniu człowieczeństwa na wyższy poziom. Był pierwszoplanową postacią tak zwanej szkoły badertskiej. A prawdę musimy zaakceptować jako obiektywną normę czy wartość. która — jak się wydawało — płynie z Kaniowskiej teorii rzeczy samej w sobie. zajmował katedry kolejno w Zurychu. który również zajmował katedrę w Marburgu. lecz raczej rozumiemy wszystkie te wartości razem w tej mierze. absolutnych wartości. nie zaś to. także logika zajmuje się pewną wartością. I chociaż o samych wartościach nie można powiedzieć ściśle. że zajmuje się istotami ludzkimi. co zachodzi w świecie. sąd moralny ma charakter wyraźnie aksjologiczny. typów. rzeczom i wypadkom nadając wartościujące znaczenie. estetyki (. Wyraża on to. istnieją 1 mają sens jedynie w stałym wzajemnym nawiązywaniu do siebie"7. Heinricha Rickerta (1863-1956). co być powinno. pewna norma. czyli myślenie i byt. który coraz lepiej określa swój przed miot: byt. Znaczy to. 8 Windelband. że prawo moralne wymaga od jednostki. o których nie można jednak właściwie powiedzieć. W języku scholastyki jest to raczej różnica formalna. mianowano go profesorem filozofii w Heidelbergu. a swoją teorię pedagogiki społecznej oparł na poglądzie. 1910) stara się pokazać. czyli ustanawiają prawa. Natorp próbował dowieść pokrewieństwa między Platonem i Kantem. Jeśli chodzi o etykę. a mianowicie prawdą. że rozpoznanie i uznanie absolutnych wartości doprowadza do postulatu metafizycznej ich podstawy w nad-zmyslowej rzeczywistości. A ten fakt zmusza nas do wysunięcia postulatu transcendentalnej świadomości. traktat o estetyce stanowi istotną część filozofii systematycznej. o czymś powtarzalnym. że sądy etyczne i estetyczne dostarczają materiału dla refleksji filozoficznej. Ihr Problem und ihro Prohleme. 4 (Berlin 1922). 11 Dana nauka nie jest „ieiiograficzna" z tej tylko racji. 1894 („Historia a przyrodoznaw. 1921) Rickert podejmuje próbę podzielenia wartości na sześć grup czy sfer: wartości logiki (wartości prawdy). Tak więc dla Wilhelma Windelbanda (1848-1915)'* filozof zajmuje się badaniem zasad i przesłanek sądów wartościujących oraz relacją między osądzającym przedmiotem czy osądzającą świadomością a wartością. jedyne. s. historia zaś (to znaczy nauka historii) jest „ieiiograficzna"1-. ponieważ w swych logicznych. a która — by tak rzec — leży poza świadomością empiryczną. Logika. że jest dziedzina wartości. która tworzy normy czy ustanawia wartości. 3. w jakiej odnoszą się do nadzmystowej rzeczywistości"9.stwo"). podstawą jest wieczna Boska rzeczywistość. Tak jak ro widział Kant. któny przejął po nim katedrę filozofii w Heidelbergu. dobra i piękna. iż ich. jeśli cenimy prawdę. W „Filozoficznych podstawach nauk ścisłych'" (Diephilosoptdschen Grundlagen der exakten Wissenscbąfien. podczas gdy historia zajmuje się tym. co stanowi po szczególne przypadki praw powszechnych. 13 (Góttingen 1921. więc owa transcendentalna świadomość stanowi żywą więź pomiędzy jednostkami. jednakże absolutne wartości wymagają metafizycznego zakorzenienia (eine metaphysische Verankerung). ale musimy je zaakceptować. " W pracy Gcschtcbtc und Naturwissenschaft. jeśli zważyć na takie określenie filozofii.wartości piękna). że istnieją10. co powinno zostać pomyślane Tak więc wszelkiej myśli logicznej przyświeca pewna wartość. jak klasy tworzone przez prawdę. 390 (Tiihingen 1914). a nie materialna. Niemniej w sądach oceniających podmiot łączy dziedzinę wartości i zmysłowy świat.nie jest czymś statycznym. wydanie 3). któny jest ściśle związany z tą aktywnością. "' W „Systemie filozofii" (System der Philosopbie. Natorp. mistyki (wartości bezosobowej świętości). natomiast ich nie tworzy. że nauki przyrodnicze traktują 0 rzeczach z uwagi na ich aspekty powszechne.

Efektem jego studiów była trzytomowa praca Das Erkennlnisprobleni in der Pbilosophie unci Wissemcbąfi der neueren Zoil. w terminach systemu wartości wyłoży on ideę nadawania światu sensu. iż „jak gdyby" występuje w roli rzeczownika w dopełniaczu — przyj). które podnosił Kant i inni krytycy. są zabezpieczone przed zarzutami. autor głośnej pracy Die Pbilosophie des Als-Ob. a postulaty prawa moralnego — z drugiej. 1908). powiedzmy. gdzie silnie oddziaływał na niego Wundt. któremu poświęcił znaną pracę Niclzscbe uls Philosoph. uwagę swą skupiał przecie wszystkim na dziedzinie psychologii. iż prawdzie nadaje się tu interpretację pragmatystyczną'"'. która odmalowuje rozwój dziejowy z uwagi na wartości uznawane przez różne społeczności i kultury. cło którego odnosi się termin „neokaniyznkś jest on na przykład czasami stosowany do loliannesa Yolkeka (1848-1930). że stara się on określić. Windelband uznawał istnienie nadzmysłowej rzeczywistości Boskiej za postulat. Wszelako. Rzecz jasna. Zasady logiki. Wszelako niektórzy spośród neokantystów interpretowali Kaniowską teorie postulatów w sensie zdecydowanie pragmatystycznym. Ponieważ jednak Volkelt głosik że duch ludzki może doświadczać intuicyjnej pewności swojego zjednoczenia z Absolutem. że Absolut jest duchem nieskończonym. W istocie też na Yolkelta silnie oddziaływali inni jeszcze prócz Kanta filozofowie niemieccy. Nie wrzuca on po prostu do jednego worka hez różnica logiki. neokantyzm wcale nie był jednolitym systemem myślowym. Godny uwagi pośród nich jest Ernst Cassirer (1874-1945). jakie wprowadzał Kant miedzy teoretyczne poznanie. teorie metafizyczne i doktryny religijne interpretował jako należące do sfery pośredniej między wiedzą a poezją. 1921 („filozofia fikcji")15. by praktycznie rzecz biorąc. Tylko wrażenia i czucia są rzeczywiste: poza tym cała ludzka wiedza składa się z „fikcji". NURT NKOKANTOWSKI al9 Rickert zgadza się. profesora berlińskiego. że w przypadku większości wspomnianych filozofów część ich życia przypadła na wiek dwudziesty. . praktycznych i religijnych fikcji lutfzkoscU). czy taka "3 Podtytuł brzmi: System der ibeordischen. Tak wiec Friedrich Albert kange (1828-1875). ale obstawa! przy tym. trzeba dodać. U niego teorie metafizyczne i doktryny religijne stają się jedynie szczegółowym przypadkiem zastosowania ogólnego pragmatycznego poglądu na prawdę. który teorie absolutnych wartości rozwijał w taki sposób. W istocie fakt. są fikcjami. który płynie z uznania wartości absolutnych. a raczej tę rację. iż nie sposób tlowiedzieó się o tym. a dzieło stworzenia można pojmować w analogii do twórczości estetycznej.ismns („Oparry na idealistycznym pozytywizmie system teoretycznych. Hamburgu. doktryny religijnej należy pytać nie. Tyiui przełożony jako JSiozoiki fikcii" traci swą oryginalni) dosadnego i w ogóle nieco zmienia zabarwienie znaczeniowe.yp. iż osoby i zdarzenia interesują historyka wyłącznie z uwagi na wartości. aczkolwiek ciągle jeszcze mówił o Różnice te stają się naturalnie tym wyraźniejsze. będąc profesorem psychologii eksperymentalnej w Harvardzie. zasadność nazywania go neokantystą jest niewątpliwie problematyczna. Z drugiej strony. Dlatego też w odniesieniu cio. i jeśli jednocześnie podkreśla się ich wartość życiową. „postulatach". Jest oczywiste. Innymi słowy. '""' Według Riehla filozofia zasługująca na miano naukowej musi się ograniczyć do krytyki poznania realizującego się w naukach przyrodniczych.jib PÓŹNIEJSZE PRĄDY MYŚLOWI. narażone są one na wszystkie te zarzuty. jeśli jednak interpretuje się je jako symbole rzeczywistości. ale podkreśla. I faktycznie nurt neoknntowski miał paru wybitnych przedstawicieli w czasach zupełnie współczesnych. aktem poznawczym i nie mieści się w zakresie naukowej filoznhi. iż rozpoznanie ich nie jest. iy()2 („Nietzsche jako filozof").}. mamy takiego filozofa jak Windelband. tłum. Nie możemy bowiem dysponować teoretyczną wiedzą o rzeczywistości pozazjnwiskowej. a raczej czy pożyteczne bądź opłacalne jest postępowanie tak. profesora filozofii w łapsku. że ich prawdziwość jest niepowątpiewalna. W „Filozofii wartości" (Pbilosophie der Wale. nie negował on ważności wartości w życiu ludzkim. gdy metafizyce i teologii chce się przyznawać wartość poznawczą. pmktischcn uncl religioseił Fiktionen clcr Menscbbeit auf Grttiid cines ideatisli-icbcti Pos:lii. Następnie w roku 1. im bardziej rozszerza się obszar. na przykład. doktryna jest prawdziwa czy też nie. "'* Podtytuł: IJiłlemicbiineen iiber dic Grnniifmgcn der KrkctiiHiiiskrilik — pr/. Góteborgu i Yale w USA. który był przyjacielem Rickerta. że z filozofii we właściwym sensie trzeba usunąć teorię wartości". że ów pragmatystyczny fikcjonalizni cialeko już. wykraczającej poza poznanie. Właściwie w rzeczywistości pozbawia on znaczenia Kantowską teorię postulatów. Z jednej strony mamy filozofa takiego jak Alois Rtehl (1844-1924).910 przyszła praca o pojęciach substancji i funkcji: Substanzbeghff mul Fnnklionsbegriffil\ Cassirera zaintrygowała postępująca matematyzacja fizyki '"' Aby oddać sprawiedliwość \aiiliingerowi. słuni.sposób podkreślić. czy jest ona prawdziwa. pojęcia „jak gdyby" i „fikcja". jak widzieliśmy. Zarazem zależało mu na wykazaniu tego. Jeżeli teorie takie i doktryny prezentuje się jako wyrazy poznania rzeczywistości. w jaki różny sposób działają. Ze względu na jeden szczególny aspekt myśli Hugo Miinsterberga (1863-1916). naukowej hipotezy i religijnych doktryn. można go uznać za związanego z badeńska szkołą neokantyzmu. wprowadzić z powrotem metafizykę. to stwierdza się. że termin „postulat" znaczy w tym kontekście dużo więcej niż „użyteczna fikcja". 5. iż trudno tu o pytanie. jak widzieliśmy. ideałem historiografii jest nauka o kulturze. któiy był już wspomniany jako krytyk materializmu. jak gdyby była ona prawdziwa. mówiąc ścisłe. iż są nieodzownie użyteczne. ale „Filozofia jak gdyby" stanowiłaby tylko kalkę języków. Kiedy zaś mówi się. co jednostkowe i jedyne. że historyk zajmuje się tym. 4. który nie tylko zdecydowanie odrzucał wszelką metafizykę. które zasadne są tylko wtedy. które dowiodły swej rzeczywistej użyteczności w doświadczeniu. wykracza poza stanowisko Kanta. jakkolwiek zaliczyłem Yaihingera clo neokantystów. Wpływ szkoły marburskiej przyczynił się do zwrócenia jego uwagi na problemy poznania. ma nie tę jedyną przyczynę. Powinno rzucić się w oczy to. skoro bez omówień nie . ale również twierdził. który zajmował kolejno katedry w Berlinie. jaKo że usuwa ostre przeciwstawienie. z jednej strony. 1906-1920 („Problem poznania w filozofii i nauce epoki nowożytnej"). Teorię postulatów w wersji mówiącej o użytecznych fikcjach rozwinął w sposób bardziej systematyczny Hans Yaihinger (1852-1933). silnie oddziaływał na niego witalizm i teoria fikcji Nietzschego.

który można by właściwie nazwać neokantyzmem Poza tym wpływ Kanta idzie czasami w kierunku. hedę mówił o „naukach hiinKiniSiYCznycic* ~™ pisocp. wątpliwości. Nie tyle chodzi o to. że martwe stały się kwestie. Nie można także jedynie twierdzić. podczas gdy pozytywiści sądzą. iż nauki przyrodnicze zajmują się tym. w tej mierze w jakiej może to zrobić. Na przykład jedność ludzkiej osoby próbował wyjaśniać jako funkcjonalną jedność. który jest zupełnie niekantowski. Szczególni} uwagę poświęcał funkcji symbolizmu. we współczesnym tomizmie występuje nurt myślowy. że wygasło oddziaływanie Kanta. Kilonii. łatwo zrozumieć. włączając w to fizyczne aspekty człowieka. istnieje grupa innych nauk. Gdańsk 2004. które dla ukonstytuowania dziejów stosowałoby się następnie do jakiegoś surowca. drugie zaś nie. gdzie został profesorem filozofii po Lotzem. ekonomia polityczna. naukami przyrodniczymi a Geisiesiimsenscbaften. i wreszcie psychologia" '8. Obok nauk przyrodniczych. jego własnych uprzedmiotowieni w dziejach. Termin „nauki o duchu" sugerowałby raczej tylko psychologię. podczas gdy nauki humanistyczne zajmują się tym. jest to kwestia penetracji "*' Gcsiunmctie Schtifieti. literaturoznawstwo. Mówiąc przykładowo. teoria sztuk plastycznych i muzyki.1925) i Pbiinoitienoiogie der Erkeimtnis (1929) — przyp. Przyroda musi stad się dlań rzeczywistością centralną. Ideę symbolizmu Cassirer wykorzystywał cło wielu celów. musi usunąć siebie poza nawias2" i budować abstrakcyjne pojęcie przyrody w kategoriach przestrzeni. Wrocławiu i na koniec w Berlinie. a jego bezpośrednim doświadczeniem fizycznego otoczenia są osobiste przeżycia (Erlebnisse). Trzeba więc znaleźć inny sposób rozróżnienia tych dwóch grup nauk. Oczywiste jest bowiem. czyli teorii poznania nie przysługuje już centralne miejsce. co Dilthey nazywa Kiillurudssenschaflen albo Geisleswissenschaflen1'"i Nie ulega. systemem fizycznym. co psychiczne i wewnętrzne. To samo można powiedzieć o psychologii eksperymentalnej. Pojawienie się nowych nurtów i kierunków zepchnęło go na dalszy plan. 6. że. IC iUczkow. nie zaś przedmioty refleksji. Są nimi „historia. od nauk przyrodniczych. usuwając metafizykę z dziedziny wiedzy. by mówić o „naukach o kulturze". jakie przypisywali jej Kant i jego uczniowie. Niemniej fakt. ku uprzedmiotowieniom ludzkiego ducha. trudno go nazwać filozofią tego wieku.S}ZU PÓZNIĘJSZK PRĄDY MYŚLOWE Ni 'RT NKOKANTOWSK1 321 i doszedł do wniosku. Wskażmy na badania z logiki nauk i filozofii wartości. Choć jednak neokantyzm trwa jeszcze w dwudziestym stuleciu. Chociaż co prawda Dilthey źywil wielki podziw dla Kanta. fizjologia jest bowiem nauką przyrodniczą. Dilthey kreślił ostrą granicę oddzielająca abstrakcyjnośe myśli Kanta od konkretności jego własnego podejścia. który decyduje o tym. który Kaniowska metodę transcendentalna zinterpretował i rozwinął dla nader niekantowskiego celu zbudowania systematycznej metafizyki. W tym miejscu będzie właściwie poczynić kilka uwag o Wilhelmie Diltheyu (1833-1910. Ale oddziaływania tego nie odczuwa się — a w każdym razie nie w znaczącej skali — jako kontynuacji w jakimś nurcie. jako częSc przyrody. który zajmował katedry kolejno w Bazylei. czasu. Nie chce przez to oczywiście powiedzieć. a nie psychicznymi stanami artystów. niemniej wystarczy powiedzieć. iż są to jego osobiste przeżycia. że kategorie rozumu historycznego. iftim. rozpatrując podawane orzez Diltheya przykłady. Zarazem jednak podkreślał. jak mniemany wystarczająca) rację przypomnienia o Diltheyu tutaj. a któiy rozpatrywany jest jakby z zewnątrz. który występuje w formie mitu. daleko jest do tego. nie można go właściwie nazwać neokantysta. To właśnie za pomoc. wyrażenie „nauki o duchu'" byłoby mylącym tłumaczeniem Geistcswissensebajten. iż rozpatrywane są one w innych kontekstach i ramach myślowych. stanowi. a szczególnie po roku '1885. Jednakże sytuacja się zmienia. To. Das niyiiscbe Dcnkcn (. człowiek musi pomijać ten aspekt wrażeń związanych z fizycznym otoczeniem. czyli rozumu angażującego się w pojmowanie i interpretowanie dziejowe nie są kategoriami a priori. TriTysnagc się utartej terrsiinniogii. zajmujemy się zmysłowymi przedmiotami takimi jak obrazy. Dlatego proponuję. w którym rządzą prawa. s. tiiini. To prawda. w której twierdzi!. Rodzą się one ze spontanicznej penetracji przez ludzki duch.„naukach moralnych". od których się wyodrębnia. Ponadto epistemologii. dum. że Kant miał zasadnicza słuszność. I w ogóle. które wspólnie można objąć terminem Geistesiuissenschąflen albo KulliitiDissenschajlen. że dzieła sztuki są badane jako uprzedmiotowienia ludzkiego ducha. co fizyczne i zmysłowe. $. masy i ruchu. którymi się zajmował. co nie wchodzi w skład świata zmysłowego. że używa się go.skif. i w świetle idei symbolicznego przekształcenia badał takie poczynania człowieka jak sztuka i historiografia.slcłUatgow. że pierwsze zajmują się człowiekiem. nauka o prawie i państwie. Dalsza refleksja naci funkcją symbolizmu doprowadziła go clo rozwinięcia na dużą skalę „Filozofii form symbolicznych" (Pbilosophie der symbolischcn Formo i. To prawda. ale w angielskim termin ten sugeruje przede wszystkim etykę. Francuzi zwykli tutaj mówić" o . niemniej sa to uprzedmiotowienia zmysłowe. za pomocą samego tylko stwierdzenia. VII. by objąć to. religioznawstwo. iiunc}. z jednej strony. Chodzi raczej o to. by wspomnieć o różnicy między 1 Trzy części pracy nosiły tytuły: Dic Sprache ('923). że termin ten zazwyczaj nie sugeruje ekonomii politycznej. Starał się wprawdzie rozwinąć krytykę rozumu historycznego (Ktilik der bislorischen Yermtnfi) i odpowiadającą temu teorię kategorii. że tworzy jedność z przyrodą. 79 — "{Budowa świata historycznego iv naukach buinanislycznycb. . a przecież traktuje o człowieku. tym. że studiując na przykład sztukę. która scala różne symboliczne czynności człowieka. mówi on. tymczasem na innych listach przykładów Dilthey nawet o niej nie wspomina. z drugiej. r. świat kultury. że we współczesnej fizyce świat zmysłowy przekształcany jest w świat symboli i tak rekonstruowany. że nie można odróżnić nauk humanistycznych. światopoglądów i systemów filozoficznych.} jeżyka człowiek tworzy nowy świat. 1923-1929)'''. Człowiek czuje. że użycie symboli odróżnia człowieka od zwierząt. Wszelako aby skonstruować świat przyrodoznawstwa. 2" W nauce fizjologii człowiek rozpatruje siebie z bezosobowego i zewnętrznego punktu widzenia jako przedmiot fizyczny. że mieliśmy już w tym rozdziale okazję. 20 — pnwp. co z pewnego punktu widzenia można uważać za rozszerzenie krytycznego dzieła Kanta na obszar określany przez Niemców jako Gcisteswissenschaflon. kiedy zwracamy się do świata historii i kultury.

iż nauki przyrodnicze grożą pochłonięciem całego obszaru wiedzy. Badając to życie. Nie mogę pojąć na przykład społecznego i politycznego życia antycznej Grecji jako obiektywizacji ludzkiego ducha. I oczywiście odwrotnie. które stosowałoby się do jakiegoś surowca: „życie we własnej istocie jest rozumiane dzięki kategoriom"^4 i w procesie rozumienia są ujmowane w postać abstrakcyjnych pojęć. kiedy wydaje się. Każdy plan życiowy jest wyrazem ujęcia znaczenia życia. jako że badanie Życia. 172-252. co uważał za aprioryczną metodę Heglowskiej interpretacji historii i ludzkiej natury. jak już wspomnieliśmy. Można to ująć tak. która utrzymuje się we wszystkich przestrzennych i czasowych zróżnicowaniach. czy Gesamniehc Schriften. że określona jedność dziejowego i społecznego życia ludzkości jest koniecznym warunkiem. Zrozumienie na przykład rzymskiego prawa wymaga wniknięcia poniżej — by to tak określić — zewnętrznego materiału i dojścia do duchowej struktury. w jego sztuce. Można bez wątpienia dyskutować. którą była dla Diltheya bezużyteczna. dz. co wyznaczamy naszej przyszłości jako cel. Pierwsze czyni możliwym drugie ze względu na ciągłość i zasadniczą jedność rozwoju rzeczywistości historyczno-kulturowej. osąd nasz warunkuje nasze rozumienie sensu przeszłości. którą zdobywa się w naukach przyrodniczych.. s. s. wyd. rozum historyczny używa określonych kategorii... jednakże: „Ustawicznie zmienia się nasze zapatrywanie na znaczenia życia.cyt. co Dilthey nazywa Erlehnisse. jest to bardziej kwestia rozumienia sensu. jest naturalne. umożliwiającym moje własne Erlehnisse i dostarczającym klucza do rozumienia historii. religii i tak dalej. „Kategoria znaczenia oznacza stosunek części życia do całości"*. „znaczenie. a podstawowe znaczenie uzyskują żywe i osobowe związki jednostki z jej społecznym otoczeniem. To. ideał"'2h Kategorii tych nie należałoby pojmować w sensie metafizycznym. Chociaż jednali to. podczas gdy w naukach przyrodniczych przedmiot fizyczny jest konstruowany (choć nie w sensie Kaniowskim) w procesie naukowego poznania. jeżeli wyłączam swoje własne przeżywanie społecznych relacji. i rozumienia funkcjonujących w nim ideałów. rozwijająca się jedność. który niewątpliwie różni się nieco od użycia go przez Hegla. że przeżywanie przez człowieka własnego społecznego środowiska jest warunkiem koniecznym. państwie i tak dalej. poi. co manny zrozumieć w historii i w innych naukach humanistycznych. nie są one apriorycznymi formami czy pojęciami. samo przez się nie stanowi żadnej nauki. Kiedy jednak wzajemne relacje między osobami. s. '* Przeżywanie. 232. Można zatem powiedzieć.. rozwój. [Budowa świata. Ono bowiem stanowi podstawę mojego rozumienia życia społecznego w jakiejkolwiek innej epoce. 102]. wpływa na określone znaczenie przeszłości"27. To poznanie siebie nigdy nie jest rzeczywiście pełne. jest koniecznym warunkiem rozwoju nauk humanistycznych. 2291. podobnie jak zrozumienie architektury baroku wymagałoby dotarcia do ducha — do struktury celów i ideałów — który wyraził się w tym stylu. że nauki humanistyczne opierają się na relacji między przeżyciem. s.[Kudowa świata. Kiedy powiadamy. jak dalece Diltheyowi udaje się przezwyciężyć czysty historycyzm. " Dilthey był pod wpływem Heglowskiego pojęcia „ducha obiektywnego". Można jednak pośród nich wymienić.Is. badanie historii w całości uważa za stałe zbliżanie się do obiektywnego i pełnego samopoznania ludzkiego. Tamże— [tłum. 2271. iż chodzi nam o rozumienie ducha obiektywnego 2i . Rozumienie jest ruchem z zewnątrz ku temu. VII. prawie. . któiy mógłby z konieczności osłabić jego koncepcję dziejów powszechnych. Zbadanie owych światopoglądów czy metafizycznych systemów ujawniłoby ich relarywnośd A jednocześnie Dilthey nie twierdzi. nie bardziej jest czysto subiektywna niż ta. ale „pierwotną komórką świata historycznego"'1 . że zadaniem jest osiągnięcie w przyszłości tego czy tamtego. która wyraża się w tych zjawiskach. że myśl Diltheya zawiera rzucający się w oczy element relatywizmu historycznego. który proces dziejowy ma osiągnąć. Pewne jest jednak. W procesie rozumienia przedmiot duchowy staje przed naszymi oczyma. że leżąca u podstaw duchowa struktura jest uchwytna jedynie w zewnętrznym wyrazie i poprzez ten wyraz. które znajdują wyraz w politycznych i prawnych instytucjach tego społeczeństwa. że ważną kwestią staje się pytanie.. który umożliwia ponowne doświadczanie przeżyć ludzi z przeszłych epok.. s.jak to nazywa Dilthey ~ jest właśnie Erlehnis jednostki. Erieben jest warunkiem koniecznym Nacberleben. s.kr 229-250]. W czasach. Ale terminu tego używa w sposób. że nie zamierzał głosić radykalnego relatywizmu. ekspresja. że w ogóle nie ma prawdy powszechnie ważnej. Kultury oczywiście różnią się w przestrzeni i czasie. Człowiek jest z zasady istotą historyczną i w historii poznaje siebie. wartość. A rozumienie określonej razy ducha obiektywnego oznacza odnoszenie jego przejawów do wewnętrznej struktury.. Ekspresja jest konieczna dlatego. Ponadto Dilthey odrzucał to. To prawda. Nie można ściśle określić ilości takich kategorii ani przekształcić ich we wzorowy i abstrakcyjny schemat logiczny. Hegel stosuje ten termin — rzecz jasna — w związku ze swoją idealistyczną metafizyką. nie jest duch ludzki — by tak rzec — w swej wewnętrzności. Dla przykładu — wszystkie światopoglądy (Weltanschatuingen) są cząstkowymi wizjami świata relatywnymi względem różnych faz kulturowych. s. ale wiedza. 235 . 16! . Tym zaś. zachodzące w warunkach narzucanych przez świat zewnętrzny. którą człowiek uzyskuje dzięki badaniu historii. którą Dilthey nazywa -' Gesamnieiic Schriften. która wyraża się w tym prawie. cel. 228] Tamże. Konieczne jest również rozumienie (Yersleben). ekspresją i rozumieniem2-''. VII. VII. pojmowanego jako cel. Widzieliśmy. pojmujemy jako strukturalną. cyt.322 PóźNirąszE PRĄDY MYŚLOWE NURT NKOKANTOWSKI 323 od wewnątrz. rozumienie — tak zatytułowana była nśeukonezona przez Diltheya część Budowy świata historycznego. Tamie . wtedy marny do czynienia z pojęciem Życia. jej przeżywanie wzajemnych związków ze społecznym otoczeniem. który sztukę i religię podciągał pod kategorie „ducha absolutnego". co wewnętrzne. który później stosowałoby się mechanicznie. Trudno przeczyć temu. jaki przedstawia Życie dla konkretnej społeczności. co można nazwać duchem rzymskiego prawa.. Oznacza to dotarcie do tego. Życiem (Leben). por. lecz jego zewnętrzne uprzedmiotowienie. jego przedmiotowy wyraz w sztuce. Nie jest to na przykład kwestia określenia celu czy sensu historii.

I to w każdym razie byłoby wyróżniającą cechą charakterystyczna nauk historycznych i humanistycznych.324 PÓŹNIEJSZE PRĄDY MYŚLOWE i jak można te nauki odróżnić od nauk humanistycznych. jeżeli nie wprowadza się ich do teorii nauk humanistycznych. jak człowiek wyobraża sobie funkcję historyka. O fizyku trudno bowiem powiedzieć. kto bada historię. do wyrażanych w nich celów i wartości. że próbuje na nowo przeżyć doświadczenie atomu lub że przenika poza relacje między cząstkami subatomowymi do jakiejś duchowej struktury. iż Diltheyowska idea wykraczania poza zewnętrzny wyraz ku wewnętrznej strukturze duchowej (ku „ciuchowi" rzymskiego prawa. że ten. w jakiej to możliwe — minionych doświadczeń. Diltheyowskie przedstawienie owej sprawy było jednym z najbardziej znaczących wkładów do tej dyskusji. jest też tym. ocen i ideałów. barokowej sztuki i architektury i tak dalej) ma posmak transcendentalnej metafizyki. . Wprowadzenie takich pojęć do matematycznej fizyki oznaczałoby jej zniszczenie. którą Dilthey jak sam twierdził . I na odwrót. a zarazem osoba ta nie ceni owej metafizyki. Rozumienie historyczne z konieczności będzie bowiem wtedy zakładało zgłębianie przeszłości od środka. co się myśli o jego wartości.odrzucał. to trudno by była ona skłonna zaakceptować Diltheyowskie przedstawienie różnicy między dwiema grupami nauk. to trudno wtedy negować doniosłość pojęć Erleben i Nacbeńeben. minionych postaw. Wydaje się. jeżeli na przykład ktoś uważa. zależy w wielkim stopniu od tego. która w nich się wyraża. iż to. wtedy zapomina się o tym. że rozumienie ludzkiego życia kulturalnego taktycznie wymaga takiego przechodzenia od zewnętrznych wyrazów do funkcjonujących ideałów. jeśli natomiast uważa się. ponowne ożywianie — w tej mierze. kto ją tworzy.

czyli bez uwzględnienia naszej wiedzy naukowej. Pomimo tego. Skłonni więc byli uważać metafizyczne teorie za hipotetyczne i mające większy lub niniejszy stopień prawdopodobieństwa. Pierwszy odwoływał się do myśli naukowej. że niemieccy metafizycy indukcyjni drugiej połowy dziewiętnastego wieku byli postaciami tego samego kalibru co "wielcy idealiści. Metafizyka indukcyjna miała oczywiście swych znakomitych przedstawicieli. chyba przede wszystkim w osobie Henri Bergsona. 1. Ale była również grupa filozofów. Nie sądzili. że materializm i neokantyzm same czyniły wypady w sferę metafizyki. jednym ze słabych punktów owej metafizyki jest w ogóle fakt.ROZDZIAŁ XX mu. oba kierunki były wrogie idei metafizyki jako źródła pozytywnej wiedzy o ODRODZENIE METAFIZYKI Uwagi o metafiz yce indukcy jnej — Metafiz yka indukc yjna Fechnera Teieolo giczny idealiz m Lotzeg o — Wundt i stosune k nauki do filozofi i Wkaliz m Driesc ha Aktyw izm Eueken a Pozyski wanie przeszł ości: Trende lenbur g i myśl grecka. ale niewielu zapewne ludzi gotowych byłoby twierdzić. którzy dochodzili do filozofii. że ma ona skłonność po temu. by prawowity system metafizyczny można było wypracować a priori. wychodząc od tej czy innej dziedziny nauk empirycznych. drugi do Kantowskiej teorii granic ludzkiego poznania teoretycznego. Dlatego też w ich przypadku można mówić o metafizyce indukcyjnej. a którzy byli przekonani. że naukowej wizji świata potrzebne jest uzupełnienie przez refleksję metafizyczną. by podstawowych . odrodz enie tomiz rzeczywistości.

którzy konstruowali metafizykę na modlę aprioryczną. i tych. Byli bowiem również i tacy. że refleksja nad światem znanym dzięki naukom szczegółowym prowadzi w sposób zasadny do teorii metafizycznych. lecz próbując pokazać. którzy starali się dojść do syntezy nauki i metafizyki nie na drodze harmonizowania nauki z gotowym już systemem filozoficznym. którzy metafizykę odrzucali w imię nauki czy ograniczeń ludzkiego umysłu. nie poddawać zbadaniu i określeniu. Niemniej dobrze jest sobie uzmysłowić również i to. że niemieckich filozofów nie można podzielić na dwie tylko klasy: tych. .zasad. na których się opiera.

by jego metafizyka zyskiwała uznanie w oczach antymetafizyków czy — w konkretnym przypadku — w oczach wielu spośród samych metafizyków. jeśli teorie równe są sobie pod innymi względami. a właściwie na wszystkie rzeczy materialne. W 1841 u ukazała się „Metafizyka". że nasze dusze trwają nadal w Bożej pamięci. która przyczynia się do szczęścia. a dla jego systematycznej myśli filozoficznej charakterystyczny jest fakt. 1852 (. Dlatego nieco mylące byłoby stwierdzenie. na niekorzyść tej ostatniej1.oder iiber die Dinge des Himinels tind des Jetiseits— przyp. Webera (1795-1878) nad stosunkiem między wrażeniem a bodźcem. Wszelako trudno uniknąć wrażenia. które stwierdza. którą ożywia dusza. 1879. używa przeto swej zasady analogii. 3 W 1848 r. a w latach 1874-1879 System der Pbilosophie. w 1868 r. dobra i prawdy oraz z religijnego uczucia jedności z Bogiem. 3. staje się swego rodzaju poetą wszechświata. długoletnim profesorze fizyki w Lipsku. tłum. to tym łatwiej ją przyjąć.. Służy mu ona również za podstawę dla wiary w nieśmiertelność osoby. przekonała go. Po śmierci Lotzego wydano kilka tomów opartych na notatkach sporządzanych przez studentów. im bardziej uszczęśliwia człowiekaf To z uwagi na tę zasadę Fechner przeciwstawiał . było upodobanie do poezji i sztuki. słuchając między innymi wykładów Fechnera z fizyki. że akceptacja ścisłej nauki w żaden sposób nie pociągu za sobą materializmu i ateizmu. Widzieliśmy już. takich jak Medizinische Psychologie oder Physioiogie der Seelc. medycyny i psychologii opublikował znaczną ilość pism filozoficznych". że Fechner inspirował Williama jamesa. przy czym interesujące jest dostrzeżenie pragmatysrycznego elementu w jego myśli. Ver$uch eiHer Antropologie . wspierając zasadą analogii. Trzytomowy zbiór jego pomniejszych pism {Kleinc Scbrifien) wydany został w latach 1885-1891.Psychologia medyczna albo fizjologia duszy".). estetyki i historii filozofii pokantowskiej w Niemczech. szczególnie jeśli jest ono coraz szerzej aprobowane wraz ze wzrostem ludzkiej kultury. Co więcej. filozofii religii. zmienia się proporcjonalnie do logarytmu intensywności bodźca. aie książka Okena. historia estetyki w Niemczech. przyjął katedrę filozofii w Berlinie.. Panpsychizm jest w rzeczy samej bardzo starożytną teorią i to teorią. która zwykła powracać i nie jest bynajmniej własnym wynalazkiem Fechnera. choć było ono niższego rodzaju niż w przypadku zwierząt3. 4 Szczęściem nie jest dla Fechnera jedynie przyjemność zmysłowa. Fechner zajmował się także psychologicznymi studiami z estetyki. przypisywana nie tylko materialistom lecz także i kantystom. metafizyki. w 1843 „Logika". Inna z jego zasad stwierdza. że kiedy opuszcza on dziedzinę czystej nauki i zabiera się do filozofii.36 2 PÓŹNIEJSZE PRĄDY MYŚLOWE ODRODZENIE METAFIZYKI ^7 2 2. która nie przyczynia się do tego.co objaśnia w Zend-AvestciJ (1851) i w „Elementach psychofizyki" — między zjawiskami psychicznymi i fizycznymi istnieje korespondencja analogiczna do relacji między tekstem a jego przekładem czy pomiędzy dwoma przekładami jednego tekstu. że do filozofii dotarł od nauki. że w jego opinii. któiy skierował go ku filozofii. by miały jakąś pozytywną podstawę. jednakże nie są po prostu wchłaniane w Bóstwo. że intensywność wrażenia. Spostrzeżenia trwają w naszej pamięci i powracają do świadomości. Znaczy to. Jednocześnie jednak przeszedł naukowe przeszkolenie na uniwersytecie w Lipsku. że istnieje zgodność także i co do innych właściwości. Die Jagesansichl gegeniiher der Nachtansicht. która mówi. Kontynuując badania E. zaś sam wszechświat rozpatrywany jako system fizyczny jest Boża. Obejmuje ono również radość z piękna. . który znany jest jako jeden z twórców psychologii eksperymentalnej. różną od samej tylko niesprzeczności z faktami naukowymi. Duszą wszechświata jest Bóg. Według samego Lotzego pierwotnym czynnikiem. panpsychizm taki. a w 1881 u. trzeba dać pierwszeństwo przed tą. zewnętrznością. że jeżeli hipoteza ma jakąś pozytywną rację i nie przeczy żadnemu uznanemu faktowi. Oprócz prac z fizjologii. że kiedy istnieje zgodność między określonymi przedmiotami co do posiadania pewnych własności czy cech. mianowano go profesorem filozofii w Getyndze. Dla jego filozofii maja znaczenie niektóre z rozpraw medyczno-psychołogicznych. Pośród przedstawicieli metafizyki indukcyjnej można wspomnieć o Gustauie Theodorze Fechnerze (1801-1887). filozofii przyrody.jak to nazywał . 1 Drugi człon tytułu: . publikując w 1876 r. tłum.przyp. jeśli tylko hipotezy takie nie przeczą ustalonym faktom naukowym. lecz także ze wszystkich jednostkowych rzeczy na wszechświat jako całość. rozciągał ten paralelizm na planety i gwiazdy. że od teorii metafizycznych żądał. ale oddając sprawiedliwość Pechnerowi. że prawdopodobieństwo danego przeświadczenia wzrasta proporcjonalnie do jego długotrwałości. że . Fechner 1 W młodości Fechner przeżył okres ateistyczny. iż sądził. trzeba uzupełnić. co nazywał mechaniczną interpretacją przyrody. Zawierały one zarys psychologii. Nic więc dziwnego. dlatego wolno przypuścić. 1860) „prawo". Ale Fechner nie uzależnia tego jedynie od osobistych preferencji. oder das Seelenlcben der Pflanzen („Nanna czyli życie duchowe roślin"). który studiował w Lipsku medycynę i fizykę. która tego nie robi. w latach 1856-1864 wielkie dzieło z antropologii filozoficznej zatytułowane Mikrokosmus'. iż przyjmował i traktował serio to. Wszelako te badania z dziedziny nauk ścisłych nie doprowadziły Fecbnera do materialistycznych konkluzji z W psychologii był paralelistą. ' Por.Postacią bardziej znaczącą jako filozof jest Rudolf Herman Lotze (1817-1881). gdzie uczęszczał na wydział medycyny. Nie jest to szczególnie bezpieczna reguła postępowania. Fechner wydał książkę Karina. tej. Fechner sformułował w „Elementach psychofizyki" (Elcrnente der Psychophysik. H. W 1844 r.wizję dzienną wizji nocnej.. jednego z uczniów Schellinga. Myślę o zasadzie. Zgodnie z takim poglądem postulował istnienie życia psychicznego nawet u roślin. jednocześnie korzysta! z zasady. aby paralelizm psychofizyczny rozciągnąć nie tylko z istot ludzkich na wszystkie rodzaje jednostkowych rzeczy. na krótko przed śmiercią. Wizja nocna. która głosi. „Elementarz estetyki" (Yorscbule der Esthetik). etyki. Wizja dzienna jest obrazem przyrody jako żywej i harmonijnej jedności. to można hipotetycznie zakładać. jest obrazem przyrody głuchej i niemej i niedającej żadnego prawdziwego klucza do jej teleologicznego znaczenia. Mikrokosmus nosi podtytuł: Ideeti zur Nalurgoschichlc unii Geschichte der Mciischbcit.

. w którym mechaniczna interpretacja materialnej przyrody stanowiłaby piętro niższe. która ujawnia się w jedności świadomości. rozdział 8. inspirował go również — jak sam mówi — etyczny idealizm Fichtego. w który wciągnięte są różnorodne składniki tej sfery"*1. Mówiąc inaczej. zdolni jesteśmy ją osiągnąć w pewnym stopniu jedynie przez analizę pojęcia Dobra. czym ów cel moralny może być. J. jak potrafi. które On mu nadał. Tak zwane prawa to sama Boża czynność. które wyjaśnia życie nie przez szczególną zasadę działania. jeśli chodzi o wiedzę. jest zarazem miejscem. t.). ważny istotnie dla celów naukowych. podczas gdy świat trzyma się praw. by wnioskować o istnieniu duszy jako swego rodzaju niezmiennego atomu psychicznego. gdzie iasna staje się potrzeba psychologii metafizycznej.. to znaczy jest stała wobec swych zmiennych stanów. kto wyraża się w świecie. bez uciekania się do wybiegu w postaci przywołania specyficznych zasad witalnych. które ograniczą zastosowanie wizji mechanicznej. Leipzig 1896-1909. czy też pokazać. aby urzeczywistnić wartość. Wszelki bowiem dalszy postęp naukowy w empirycznej i fizjologicznej psychologii zależy od jedności świadomości oraz ją zakłada. że świat nie może być pozbawiony celu. Dla nauki. Na tej zasadzie świat duchów skończonych trzeba pojmować jako własny wyraz ducha nieskończonego. 2. I jest to już sprawą biologa. 1. ale jedynie przez szczególnego typu związek. Ale wzajemne oddziaływanie między A i B jest według Lotzego możliwe tylko wtedy. najwyższej wartości. by potem jakby zasiąść z boku. by wyjaśnienie takie poprowadził tak daleko. II. by biolog musiał postulować jakąś specyficzną zasadę witalną. iż przestrzeń jest zjawiskowa. Lotze dochodzi do przedstawienia teorii metafizycznej. miejsce. Są więc pewne fakty empiryczne. s. aby urzeczywistnić moralny ideał. który jest stale spełniany w Bożym czynie i poprzez niego. która stara się wszędzie wykiywać związki dające się formułować w terminach ogólnych praw. że nie są one faktami. jak dla biologii. Argumentuje on bowiem. że dalsze postępy nauki mogą obalić te fakty. Jest to „fakt jedności świadomości. "' System der PhUcmpbie. a szczególnie elegia. a nadbudowana nad nią metafizyka rzeczywistości duchowej — piętro wyższe.. Mechaniczna interpretacja przyrody zakłada istnienie oddzielnych rzeczy. chociaż właściwy sposób jej opisania wymaga — rzecz jasna — dalszego zastanowienia. trzeba odnosić do pewnej rzeczy niematerialnej jako ich podmiotu. „sfera życia jest odróżniona od sfery przyrody nieorganicznej nie przez swoistą dla niej wyższą siłę. s. I właśnie filozofię wartości uznaje on za klucz do sensu stworzenia. równocześnie wyznacza natychmiast granicę możliwości opisywania ludzkiego życia psychicznego w terminach związków przyczynowych między dwoma oddzielnymi zdarzeniami psychicznymi. Trwałość zaś wobec zmieniających się stanów najlepiej będzie interpretować w analogii do trwałego podmiotu zmian. S 1 <w ""> wydaniu niemieckim. czyli Boga. Co więcej. sposób działania Boga. ani wnioskowaniem z tej jedności o jakimś tajemniczym bycie. lecz również do idei rzeczy jako bytów w pewnym sensie psychicznych czy duchowych. Nie chodzi tu o to. t. że stany psychiczne * Mikrokofiums. Integralną częścią filozofii jest przeto fenomenolosiczna analiza . To jednak. rozdział 3.Ą/JS PÓŹNIEJSZEPRĄDY MYŚLOWE ODRODZENIE METAFIZYKI 'yZy Chociaż Lotze na przykład uznawał bez wątpienia oczywisty fakt. A jest to równie prawdziwe dla psychologii. jej obraz. ale nieodpowiedni dla metafizycznego punktu widzenia. a mianowicie duszy. stwierdzenie istnienia duszy nie jest ani postulowaniem logicznego warunku jedności świadomości. A ponieważ rozważania Lotzego nad jednością świadomości pokazują. wyrażającej się w skończonych podmiotach. które znajdują się w przyczynowych związkach wzajemnego oddziaływania i z których każda jest względnie stała. Doświadczenie zmysłowe nie mówi nam nic o ostatecznej przyczynie świata. I na nic nie zda się sugestia. Uznanie bowiem jedności świadomości jest jednocześnie uznaniem istnienia duszy. w którym całkowicie widoczna staje się granica mechanicznej interpretacji życia psychicznego człowieka. 447 (Leipzig 1912. gdzie ma zastosowanie mechaniczna interpretacja przyrody. jednocześnie nie marny z pewnością prawa.a trwałość organizmu i za jego funkcjonowanie. to znaczy w analogii do ludzkiej duszy. a to. Choć jednak w rzeczy samej Lotze czerpał inspirację od Leibniza i Herbarta. s. A fakty takie istotnie odnajdujemy. § 229)-■'■' Tamże. „Powiązanie zjawisk witalnych wymaga podejścia całkowicie mechanicznego. Jest to zupełnie oczywiste w przypadku jedności świadomości. gdy są one członami organicznej jedności. iż znalezione zostaną fakty doświadczenia. która odpowiadałaby z. jednakże zamiarem Lotzego nie jest budowanie systemu jakby dwukondygnacyjnego. czyli w analogii do ludzkiego ducha. Znaczy to. 481 (S 245). które wyznaczają granice obszaru. że nawet jeżeli chodzi o samą przyrodę. która manifestuje się w prostym akcie porównania dwóch przedstawieri i osądzenia ich jako podobnych bądź niepodobnych. Bóg nie stwarza świata. jest jednostronny. A jednocześnie Fichtego koncepcja ostatecznej zasady. Dlatego trzeba pojmować Boga jako Tego. że istnieją różnice w zachowaniu rzeczy ożywionych i nieożywionych. t. że charakterystyczne zachowanie organizmu można wyjaśnić w terminach układania się elementów materialnych w określone sposoby. Nieodzowną dla rozwoju nauki mechaniczni} interpretację przyrody należy rozciągać tak daleko. dawany przez mechaniczną interpretację. który jest narn najlepiej znany. który jednocześnie eo ipso jest taktem istnienia pewnej substancji""'. 58). Na przykład jedność świadomości. jest jedynie wyrazem Bożej aktywności. co naukowiec widzi jako mechaniczną przyczynowość. umiejscawiającą się iako coś odmiennego ponad innymi rodzajami działania (. jest przeświadczeniem moralnym. Nie był jego uczniem i nie akceptował apriorycznej metody pokantowskich idealistów. ze względu na cel moralny ogromnie pociągała umysł Lotzego. jak to możliwe. która przypomina nionacfologię Leibniza i z której płynie konkluzja. Wszystkie rzeczy są immanentnie zawarte w Bogu. nie chciał jednak uznać. pojmować w analogii do najwyższej spośród znanych nam rzeczy. Dochodzimy w ten sposób nie tylko do pojęcia przyrody jako organicznej jedności. by wykluczać ci priori możliwość tego. lecz przez specyficzne zastosowanie ogólnych zasad procesu fizycznego"*'. podstawę tej jedności trzeba. Zaczynając przeto od dość prozaicznej mechanicznej koncepcji przyrody.

. o którym powiemy trochę w ostatnim rozdziale. s. Oddziaływanie Lotzego było znaczne. Istoty ludzkie nie mogą też osiągnąć absolutnego punktu widzenia i opisać całego procesu rzeczywistości w świetle ostatecznego celu. I I I . W gruncie rzeczy nasza wiara w istnienie Boga opiera się ostatecznie na doświadczeniu moralnym i aprobacie wartości' •. która jest wyrazem urzeczywistniania przez nieskończonego Ducha wartości moralnej. Dlatego nie można ich wykorzystać jako przestanek do apriorycznej dedukcji istniejącej rzeczywistości. jeśli już jest uzbrojony w takie przekonanie. lecz musi być pojmowany jako coraz pełniej się urzeczywistniający duchowy cel. opublikował dwutomową V6lkerpsychologie. mówiąc ściślej. warto zwłaszcza wspomnieć o jainesie Wandzie (1843-1925).330 PÓŹNIEJSZE PRĄDY MYŚLOWE ODRODZENIE METAFIZYKI 331 wartości. " Omawiając tradycyjne dowody na istnienie Boga. ale pierwsze zostają potraktowane jako podstawowe i stanowiące klucz do inte