P. 1
obsluga_gosci-poradnik

obsluga_gosci-poradnik

|Views: 1,128|Likes:

More info:

Published by: Izabella Szydełko on Aug 30, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2013

pdf

text

original

Renata Szajna

Danuta awniczak

OBS UGA GO CI
(KONSUMENTÓW) cz. 1

PORADNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA

Projekt ok adki: Joanna Plakiewicz Redakcja: Barbara Gers Redaktor prowadz cy: Stanis aw Grzybek

© Wydawnictwo REA s.j., Warszawa 2010

ISBN 978-83-7544-245-8

Wydawnictwo REA s.j. ul. Kolejowa 9/11 01-217 Warszawa tel.: (022) 631 94 23, 632 69 03, 632 68 82 faks: (022) 632 21 15 e-mail: handlowy@rea-sj.pl www.rea-sj.pl
Wszelkie prawa zastrze one. Ka da reprodukcja, adaptacja ca o ci lub cz ci niniejszej publikacji, kopiowanie do bazy danych, zapis elektroniczny, mechaniczny, fotogra czny, d wi kowy lub inny wymaga pisemnej zgody Wydawcy i w a ciciela praw autorskich.

Sk ad: OFI, Warszawa

SPIS TRE CI
1. Wst p ................................................. 5

2. Podzia materia u nauczania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3. Wskazówki metodyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 4. Plan wynikowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 5. System sprawdzania i oceniania osi gni ucznia . . . . . . . . . . . . . . . 27 6. Przyk adowe scenariusze lekcji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Us ugowa dzia alno gstronomii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stanowiska pracy w cz ci handlowo-us ugowej . . . . . . . . . . . . . . . . . q Wystrój i wyposa enie zak adu gastronomicznego . . . . . . . . . . . . . . . . q Przygotowanie sal konsumenckich do obs ugi go ci. . . . . . . . . . . . . . . q Przenoszenie tac i zastawy sto owej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q Obs uga go ci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q Karty menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q Podawanie potraw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q Podawanie napojów bezalkoholowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q Podawanie napojów alkoholowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
q q

29 31 33 35 38 40 43 45 48 50

7. Ewaluacja osi gni

ucznia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

8. Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

3

e poradnik spe ni Pa stwa oczekiwania i oka e si pomocny w nauczaniu przedmiotu obs uga konsumenta. form sprawdzania i oceniania osi gni uczniów oraz propozycje testów i pyta otwartych. i zosta podzielony na dziesi g ównych dzia ów odpowiadaj cych dzia om tematycznym w podr czniku. Poradnik zawiera ponadto wskazówki na temat sposobu prowadzenia zaj . yczymy wielu sukcesów w pracy zawodowej Autorki 5 . 1 zosta przygotowany do realizacji w klasach I i II technikum kelnerskiego oraz technikum organizacji us ug gastronomicznych na podstawie podr cznika o tym samym tytule. W poradniku zamieszczono podzia materia u nauczania. jakie ucze powinien opanowa . WST P Materia zawarty w poradniku dla nauczyciela Obs uga go ci (konsumentów) – cz. Proponowany podzia materia u nauczania opiera si na naszym dotychczasowym do wiadczeniu w nauczaniu przedmiotu obs uga konsumenta i mo e by z powodzeniem zrealizowany w dwóch pierwszych latach nauki.1. plan wynikowy. propozycje scenariuszy lekcji. Powinno to pomóc nauczycielowi uporz dkowa prac i u atwi realizacj przewidzianych programem nauczania tre ci programowych. zada domowych i inne materia y pomocne w realizacji zagadnie tematycznych. Mamy nadziej . Plan wynikowy zawiera wykaz wiadomo ci oraz umiej tno ci podstawowych i ponadpodstawowych.

Wyj tki stanowi tematy „praktyczne”. sprawdzian. SP/MENiS/ 2005. Przedstawiony poni ej podzia godzin na realizacj poszczególnych bloków tematycznych obejmuje klas I i II. klasa III – 5. wiczenia praktyczne.2. Kierowane dotychczasowym do wiadczeniem w nauczaniu przedmiotu proponujemy nast puj cy podzia godzin: klasa I – 4. których realizacja wymaga wi kszej liczby godzin na przeprowadzenie odpowiednich wicze praktycznych. PODZIA MATERIA U NAUCZANIA Zgodnie z obowi zuj cym programem nauczania (512[01]/T. projekt itp. Na ko cu ka dego dzia u tematycznego przewidzia y my 2 lub 4 godziny do dyspozycji nauczyciela.08.). w czasie których nale y przeprowadzi sprawdzenie wiadomo ci i umiej tno ci uczniów w formie wybranej przez nauczyciela i odpowiadaj cej tematyce danego dzia u (test.04) na realizacj przedmiotu obs uga konsumenta w zawodzie kelner w technikum czteroletnim przewidziano 18 godzin w cyklu nauczania. klasa IV – 5 godzin tygodniowo. Wi kszo tematów mo e by zrealizowana w czasie jednego lub dwóch czterogodzinnych spotka . 6 . klasa II – 4.

Dzia y tematyczne Podzia zak adów gastronomicznych Charakterystyka zak adów i punktów gastronomicznych Specjalizacja zak adów i punktów gastronomicznych Zakres us ug wiadczonych przez gastronomi otwart i zamkni t Uk ad funkcjonalny pomieszcze w zak adzie gastronomicznym Do dyspozycji nauczyciela Podzia pracowników zak adu gastronomicznego na grupy zawodowe Zakres czynno ci i kwali kacje pracowników Predyspozycje zawodowe i cechy osobowe kelnera Prezencja kelnera Przepisy prawne w obiektach ywienia zbiorowego Do dyspozycji nauczyciela Estetyka wn trza lokalu gastronomicznego Wyposa enie techniczne sal WYSTRÓJ I WYPOSA ENIE ZAK ADU GASTRONOMICZNEGO Bielizna sto owa Zastawa sto owa Wyposa enie bufetów w zak adach gastronomicznych Do dyspozycji nauczyciela Zasady ustawiania sto ów do obs ugi go ci indywidualnych Przygotowania zastawy sto owej do podawania da i napojów Przygotowanie pomocnika kelnerskiego Dobór kolorystyczny bielizny sto owej Techniki nakrywania sto ów bielizn sto ow Dekoracja sto u Dekoracyjne sk adanie serwetek p óciennych Nakrywanie sto ów Do dyspozycji nauczyciela RAZEM: Liczba godzin 4 4 4 26 4 8 2 2 2 4 4 4 2 4 8 8 8 8 4 4 4 4 4 8 4 4 16 4 136 52 40 18 US UGOWA DZIA ALNO GASTRONOMII STANOWISKA PRACY W CZ CI HANDLOWO-US UGOWEJ KLASA I PRZYGOTOWANIE SAL KONSUMENCKICH DO OBS UGI GO CI 7 .

Przenoszenie tac PRZENOSZENIE TAC I ZASTAWY STO OWEJ Przenoszenie zastawy sto owej Zbieranie zastawy sto owej po konsumpcji Do dyspozycji nauczyciela Systemy obs ugi w zak adach gastronomicznych Przebieg obs ugi OBS UGA GO CI Ogólne zasady obs ugi Metody obs ugi Do dyspozycji nauczyciela Karty menu KARTY MENU Menu Do dyspozycji nauczyciela Podawanie niada KLASA II Podawanie przystawek PODAWANIE POTRAW Podawanie zup Podawanie da zasadniczych i serów Podawanie deserów Do dyspozycji nauczyciela Podawanie gor cych napojów bezalkoholowych Podawanie zimnych napojów bezalkoholowych Do dyspozycji nauczyciela Ogólna charakterystyka napojów alkoholowych Podawanie piwa Podawanie win Podawanie wódek Dobór alkoholi do potraw Do dyspozycji nauczyciela RAZEM: 4 12 8 2 8 12 8 16 2 4 6 2 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 2 8 2 2 2 136 20 10 22 12 46 26 PODAWANIE NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 8 .

dyskusja dydaktyczna. warunki. które nale y zrealizowa podczas danej lekcji. napojów alkoholowych i bezalkoholowych. kszta tuj okre lone umiej tno ci i nawyki. wiczenia praktyczne. Wskazany jest wybór tych metod. Zgodnie z programem nauczania zaleca si stosowanie nast puj cych metod nauczania: wyk ad informacyjny. nakrywania sto ów. Po ustaleniu celów nale y dobra metody nauczania. z których pierwszy polega na zapoznaniu si z zakresem materiau przewidzianego na dan jednostk metodyczn . do wiadczenie samego nauczyciela oraz charakter realizowanego materia u. zgodnie z zaplanowanym rozk adem materia u nauczania. Wa n rol w procesie dydaktycznym stanowi wiczenia praktyczne. Tre ci programowe powinny by skorelowane z tre ciami programowymi innych przedmiotów zawodowych.3. Wyboru metody dokonuje si . wiczenia symulacyjne z udzia em uczniów. Przygotowanie nauczyciela do zaj z obs ugi konsumenta powinno obejmowa kilka etapów. które poprzez do wiadczanie i prze ywanie przez uczniów konkretnych sytuacji pozwalaj na kontrolowane przez nauczyciela kszta towanie wymaganej w zawodzie postawy. technologii gastronomicznej. Kluczowe znaczenie maj wiczenia wyrabiaj ce umiej tno ci dotycz ce przygotowania sali do obs ugi konsumentów. bior c pod uwag mo liwo ci percepcyjne uczniów. obs ugi kelnerskiej. inscenizacja. podstaw psychologii. zadania zwi zane z przygotowaniem i uzupe nianiem dokumentacji potrzebnej do zorganizowania i rozliczenia us ug gastronomicznych oraz projekty zawodowe pozwalaj na osi gni cie lepszych wyników nauczania. organizacji us ug gastronomicznych. rozwi zywania sytuacji problemowych w pracy. Nast pnym etapem jest okre lenie szczegó owych celów kszta cenia. j zyka obcego zawodowego. Program nauczania obejmuje zagadnienia z zakresu dzia alno ci us ugowej zak adów gastronomicznych. tj. metoda projektów. w jakich prowadzone s zaj cia. WSKAZÓWKI METODYCZNE Obs uga konsumenta jest przedmiotem. pokaz z obja nieniem. który czy wiedz teoretyczn z umiej tno ciami praktycznymi. pozwalaj 9 . podstaw ywienia. metoda tekstu przewodniego. podawania potraw zimnych i gor cych. Materia nauczania powinien zosta uszeregowany w logiczny uk ad tak. które zapewniaj wdraanie do samodzielnego i logicznego my lenia oraz aktywny udzia w rozwi zywaniu zada i problemów. Skuteczno nauczania tego przedmiotu zale y w du ej mierze od w a ciwego doboru tre ci i metod nauczania. aby u atwi uczniowi jego opanowanie.

przewidzianych i niezb dnych do prawid owej realizacji zaj . Niezb dne wydaje si równie korzystanie z informacji fachowych zamieszczanych w Internecie.koweziu. zmiana trendów dotycz cych zastawy sto owej. Dobór wicze powinien by zgodny z propozycjami zawartymi w programie.edu. nakry i bielizny sto owej. katalogi mebli gastronomicznych. a ich przebieg powinien by wykorzystany przez nauczyciela do realizacji postawionych celów. na które zwróci szczególn uwag . katalogi urz dze i sprz tu. Czasopisma bran owe. dekoracji sto ów nak adaj na nauczycieli obowi zek systematycznego dokszta cania oraz doskonalenia praktycznych umiej tno ci w ramach kursów zawodowych i szkole bran owych. oraz elementy. Cz sto trudno jest skompletowa takie wyposa enie. 10 . Wykaz potrzebnych i zalecanych sprz tów oraz materia ów znajduje si w standardzie wyposa enia dydaktycznego pracowni obs ugi konsumenta opracowanym przez Wydzia Kszta cenia Zawodowego i Ustawicznego KOWEZiU (www. pocz wszy od pracy indywidualnej do pracy zespo owej. tre ci. Analiza tych materia ów pozwala na ocen stopnia opanowania przez uczniów zasad i technik pracy w ramach konkretnych us ug gastronomicznych.pl). Szczególne miejsce w przygotowaniu praktycznej cz ci zaj maj pokazy i wiczenia. któr zaprezentuje nauczyciel w trakcie pokazu. Kolejnym bardzo istotnym etapem jest zaplanowanie rodków dydaktycznych. Ci g y rozwój bran y gastronomicznej. ale warto przynajmniej postara si o odpowiednie materia y do biblioteczki zawodowej. Podobnym rodkiem s du e lustra w pracowni. ksi ki zawodowe. Bardzo cennym rodkiem dydaktycznym s lmy nagrywane podczas inscenizacji i scenek zaaran owanych w trakcie wicze . pozwalaj ce uczniom na bie c obserwacj i korekt b dów pope nianych podczas pracy.na stosowanie zdobytej wiedzy w praktyce. które przeka e. Formy organizacyjne pracy uczniów mog by zró nicowane. sposobów podawania potraw. Znacz c rol w kszta towaniu umiej tno ci uczniów ma technika pracy. instrukcje obs ugi urz dze kszta tuj umiej tno korzystania z literatury fachowej i pos ugiwania si j zykiem zawodowym.

Temat zaj Liczba godzin poziom podstawowy poziom ponadpodstawowy Metody pracy Ucze b dzie umia I. PLAN WYNIKOWY Przedstawiony plan wynikowy i szczegó owy rozk ad materia u s tylko propozycj . Uwzgl dniaj opis kwali kacji absolwenta. Charakterystyka zak adów i punktów gastronomicznych 4 • wyk ad • pogadanka • praca w grupach 11 . US UGOWA DZIA ALNO • zde niowa poj cie „zak ad gastronomiczny” • okre li cele i funkcje zak adów gastronomicznych sieci otwartej i zamkni tej • okre li zakres us ug wiadczonych przez zak ady gastronomiczne • wskaza ró nice mi dzy zak adem a punktem gastronomicznym • okre li funkcje zak adów typu ywieniowego • sklasy kowa zak ady typu ywieniowego • okre li funkcje zak adów typu uzupe niaj cego • sklasy kowa zak ady typu uzupe niaj cego • sklasy kowa punkty gastronomiczne GASTRONOMII (26 godzin) • okre li zakres dzia alnoci zak adów centralnych. KLASA I Wiadomo ci Lp. Podzia zak adów gastronomicznych 4 • pogadanka • praca z podr cznikiem • dyskusja 2. Ucze w trakcie nauki powinien zdoby wszystkie umiej tno ci. Zaproponowano podzia wiadomo ci i umiej tno ci na podstawowe i ponadpodstawowe. zawarty w podstawie programowej kszta cenia w zawodach kelner i technik organizacji us ug gastronomicznych. samodzielnych i zale nych • rozró ni systemy obs ugi konsumentów • wskaza warunki niezb dne do prowadzenia dzia alno ci gastronomicznej • sklasy kowa zak ady gastronomiczne • scharakteryzowa rodzaje us ug wiadczonych przez zak ady typu ywieniowego • scharakteryzowa rodzaje us ug wiadczonych przez zak ady typu uzupe niaj cego • scharakteryzowa rodzaje us ug wiadczonych przez punkty gastronomiczne 1.4. a stopie ich opanowania oceni nauczyciel. oraz standardy wymaga egzaminacyjnych.

Uk ad funkcjonalny pomieszcze w zak adzie gastronomicznym 8 • klasy kowa drogi technologiczne • analizowa drogi technologiczne • analizowa schematy funkcjonalne zak adów gastronomicznych • wskaza prawid owe rozwi zania dotycz ce organizacji pracy w rozdzielni kelnerskiej • analizowa drogi naczy sto owych i sztu ców • prezentacja • pogadanka • dyskusja • praca w grupach • wycieczka zawodowa 6. Zakres us ug wiadczonych przez gastronomi otwart i zamkni t 4 • wskaza grupy us ug wiadczonych przez zak ady gastronomiczne • sklasy kowa us ugi z ka dej grupy • scharakteryzowa poszczególne rodzaje us ug • zde niowa poj cie „uk ad funkcjonalny” • zde niowa poj cie „drogi technologiczne” • wskaza dzia y w zak adzie gastronomicznym • sklasy kowa pomieszczenia nale ce do poszczególnych dzia ów • wyja ni rol dzia u ekspedycyjnego • okre li znaczenie dzia u handlowego • wymieni podstawowe wyposa enie dzia u ekspedycyjnego i handlowego • analizowa rodzaje us ug wiadczonych przez zak ady gastronomiczne • analizowa rol poszczególnych rodzajów us ug 5. Specjalizacja zak adów i punktów gastronomicznych 4 • wskaza kryteria specjalizacji zak adów gastronomicznych • sklasy kowa zak ady wg kryteriów specjalizacji • okre li wymagania dotycz ce wizerunku zak adu specjalistycznego • scharakteryzowa menu zak adów specjalistycznych • wskaza wymagania dotycz ce wyposa enia zak adu specjalistycznego • analizowa znaczenie specjalizacji zak adu • pogadanka • praca w grupach z materiaami ród owymi – katalogi urz dze gastronomicznych • pogadanka • praca z podr cznikiem • dyskusja 4.3. Podsumowanie wiadomoci 2 Wymagania zde niowane w dziale I Wymagania zde niowane w dziale I • test • odpowied ustna • projekt 12 .

Przepisy prawne w obiektach ywienia zbiorowego 4 • analizowa przepisy prawne pod k tem praktycznego ich zastosowania • okre li . barmana i sommeliera • wskaza cechy osobowe niepo dane w zawodzie kelnera • przedstawi wizerunek kelnera. gwarantuj cy sukces zawodowy • analizowa swoje cechy osobowe pod k tem przysz ej pracy • porówna i oceni wizerunek kelnera zaprezentowany przez siebie i kolegów • przedstawi znaczenie uniformu kelnera w kreowaniu wizerunku zak adu gastronomicznego 3. 2 • wskaza najwa niejsze cechy i predyspozycje pracownika gastronomii • okre li grupy pracowników ze wzgl du na rodzaj wykonywanej pracy • wymieni i sklasy kowa stanowiska pracy w zak adzie gastronomicznym • okre li zakres czynno ci kierownika zak adu gastronomicznego • wymieni pracowników dzia u handlowego • wskaza obowi zki kierownika sali • okre li zadania kelnera • wskaza cechy dobrego kelnera • scharakteryzowa po dane cechy osobowe kelnera • analizowa umiej tno ci interpersonalne niezb dne w pracy kelnera 2. Prezencja kelnera 4 • scharakteryzowa wymagany strój kelnera • okre li wymagania dotycz ce higieny osobistej • wymieni elementy wyposa enia zawodowego kelnera • wymieni podstawowe przepisy sanitarne obowi zuj ce w gastronomii • zde niowa system HACCP • przedstawi podstawowe przepisy zwi zane z bezpiecze stwem. STANOWISKA PRACY W CZ Podzia pracowników zak adu gastronomicznego na grupy zawodowe CI HANDLOWO-US UGOWEJ (18 godzin) • wskaza zale no ci s u bowe w zak adzie gastronomicznym • analizowa schematy organizacyjne dla zak adów gastronomicznych o ró nych zakresach wiadczonych us ug • praca indywidualna z podr cznikiem • pogadanka • praca w grupach • praca indywidualna z podr cznikiem • pogadanka • praca w grupach • wyk ad • praca w grupach • elementy burzy mózgów 1. które zapisy z aktów prawnych dotycz uczniów i praktykantów-kelnerów 6. Predyspozycje zawodowe i cechy osobowe kelnera 4 4. higien i prawem pracy • pogadanka • pokaz • wiczenia indywidualne • pogadanka • praca indywidualna z materia ami ród owymi • prezentacja • test • odpowied ustna • projekt 5.II. Zakres czynno ci i kwalikacje pracowników 2 • porówna wymagane kwali kacje kierownika sali i kelnera • porówna zakres obowi zków kelnera. Podsumowanie wiadomoci 2 Wymagania zde niowane w dziale II Wymagania zde niowane w dziale II 13 .

które okre laj charakter i styl wn trza lokalu gastronomicznego • opisa znaczenie barw we wn trzu • okre li funkcje o wietlenia w lokalu gastronomicznym • wymieni podstawowe wyposa enie sali konsumenckiej • okre li standardowe wielko ci sto ów konsumenckich • wskaza wyposa enie uzupe niaj ce • wskaza rol i zadania wyposa enia sal • zidenty kowa rodzaje bielizny sto owej • scharakteryzowa poszczególne elementy bielizny sto owej • wskaza zastosowanie poszczególnych rodzajów bielizny sto owej • wymieni materia y. z których wykonuje si zastaw sto ow • analizowa alternatywne zastosowanie elementów zastawy sto owej • dobiera zastaw do ró nych potraw • analizowa pojemno i kszta t kieliszków ze wzgl du na zastosowanie • dobiera zastaw szklan do serwowania napojów alkoholowych i bezalkoholowych • dobiera rodzaje sztu ców do konkretnych potraw • ocenia przydatno ró nych rodzajów sztu ców w czasie obs ugi go ci • zaplanowa prawid owe rozmieszczenie zastawy sto owej w sza e lub na regale • stosowa prawid owe nazewnictwo • pogadanka • prezentacja • wiczenia 14 .III. z których wykonuje si sztu ce • rozró nia rodzaje sztu ców • wskaza zastosowanie poszczególnych rodzajów sztu ców • okre li czynno ci zwi zane z piel gnacj i konserwacj zastawy sto owej. Bielizna sto owa 8 4. Estetyka wn trza lokalu gastronomicznego 4 2. WYSTRÓJ I WYPOSA ENIE ZAK ADU GASTRONOMICZNEGO (40 godzin) • wskaza czynniki. szk a i sztu ców • przedstawi zasady przechowywania zastawy sto owej. szk a i sztu ców • porówna i analizowa aran acj wn trz w lokalach o ró nym charakterze • zaplanowa wystrój sali konsumenckiej w zale noci od rodzaju planowanej imprezy • dobiera wielko i kszta t sto ów w zale no ci od rodzaju zak adu gastronomicznego • scharakteryzowa rol wyposa enia pomocniczego • analizowa wyposa enie sal pod k tem u atwienia pracy kelnera i podniesienia poziomu obs ugi • okre li sposób post powania z bielizn sto ow • dobiera bielizn sto ow do kszta tu i wielko ci sto u • wyk ad • prezentacja • praca w grupach • pogadanka • prezentacja • praca z materia ami ród owymi • dyskusja • pogadanka • pokaz • praca w grupach 1. Zastawa sto owa 10 • okre li wymagania dla materia ów. Wyposa enie techniczne sal 8 3. z których wykonuje si zastaw sto ow • zidenty kowa elementy ceramicznej i metalowej zastawy sto owej • wskaza dodatkowy sprz t sto owy • wyja ni zastosowanie poszczególnych elementów zastawy sto owej • wskaza rodzaje szklanej zastawy sto owej • okre li zastosowanie poszczególnych rodzajów szk a • wymieni materia y.

PRZYGOTOWANIE SAL KONSUMENCKICH DO OBS UGI GO CI (52 godzin) Zasady ustawiania sto ów do obs ugi go ci indywidualnych • okre li szeroko przej • oblicza ilo m. a jakie w sali restauracyjnej • przeprowadzi czyszczenie drobnej zastawy sto owej i sprz tu • opisa techniki czyszczenia sztu ców srebrnych • okre li funkcje i warunki stosowania ró nych pomocników kelnerskich • zaplanowa rozmieszczenie zastawy sto owej i sprz tu na pomocniku kelnerskim • przygotowa pomocnik kelnerski do obs ugi okrelonego rodzaju przyj cia • zaplanowa nakrycie sto u bielizn sto ow stosownie do okazji • analizowa kolorystyk i wzornictwo bielizny sto owej w odniesieniu do charakteru zak adu gastronomicznego 1. 2 IV. w sali konsumenckiej w salach konsumpcyjnych • okre li parametry miejsca do o ró nych wielko ciach konsumpcji dla jednej osoby • dobiera wielko sto ów • wskaza zale no mi dzy dla okre lonej sali w zale systemem obs ugi a pono ci od wymaganej liczby wierzchni przypadaj c na miejsc konsumpcyjnych 1 miejsce konsumpcyjne • opisa znaczenie prac przygotowawczych w pracy kelnera • wskaza miejsca wykonywania prac przygotowawczych • wymieni i scharakteryzowa codzienne i okresowe prace przygotowawcze • wymieni rodzaje pomocników kelnerskich stosowanych w zak adach gastronomicznych • wymieni podstawowe wyposa enie pomocnika kelnerskiego • Okre li . Przygotowanie zastawy sto owej do podawania da i napojów 4 • pogadanka • praca z podr cznikiem • dyskusja • wiczenia 3. Przygotowanie pomocnika kelnerskiego 4 • wyk ad • pokaz • praca w grupach • wiczenia 4.5. Wyposa enie bufetów w zak adach gastronomicznych Podsumowanie wiadomoci 8 • klasy kowa rodzaje bufetów w zak adzie gastronomicznym • wymieni wyposa enie bufetów • scharakteryzowa przeznaczenie i zastosowanie poszczególnych elementów wyposa enia Wymagania zde niowane w dziale III • analizowa wyposa enie ró nych rodzajów barów • analizowa rozmieszczenie wyposa enia baru z punktu widzenia ergonomii pracy • wyja ni zasady dzia ania urz dze do sporz dzania i ekspedycji zimnych i gor cych napojów Wymagania zde niowane w dziale III • pogadanka • prezentacja • praca z materia ami ród owymi • wycieczka zawodowa • test • odpowied ustna • projekt 6.k. jakie prace przygotowawcze wykonuje si w rozdzielni kelnerskiej. 4 • wyk ad • praca w grupach 2. Dobór kolorystyczny bielizny sto owej 4 • wybra kolory bielizny sto owej w zale no ci od rodzaju posi ku • dobra kolorystyk bielizny sto owej do okolicznoci spotkania przy stole • rozró nia kompozycje kolorystyczne stonowane i kontrastowe • pogadanka • pokaz • praca w grupach 15 .

Nakrywanie sto ów 16 • wyk ad • pokaz • prezentacja • praca z podr cznikiem • wiczenia Podsumowanie 9. Dekoracyjne sk adanie serwetek p óciennych 4 • wymieni rodzaje i funkcje p óciennych serwet dla go ci • z o y serwet w 10 deko• okre li zasady wyboru racyjnych wzorów wzoru sk adania serwet • samodzielnie sk ada w zale no ci od okazji serwety wed ug wzorów • z o y serwet w 3 podprzedstawionych w literastawowe wzory na stó turze zawodowej przygotowany do niadania i do uroczystej kolacji • wymieni kolejno czynno ci przy przygotowaniu nakrycia • wskaza zasady pracy przy przygotowaniu nakrycia • wskaza zasady przestrzennego u o enia poszczególnych elementów nakrycia • wymieni zasady wyk adania serwety. zastawy sto owej. Dekoracja sto u 4 • scharakteryzowa elementy dekoracyjne • wskaza mo liwo ci zastosowania ró nych elementów dekoracyjnych • wykona prost kompozycj kwiatow • zaplanowa dekoracj stou w zale no ci od okazji • pogadanka • pokaz • praca w grupach 7. sztu ców i szk a do nakrycia • wymieni i scharakteryzowa rodzaje nakry • wymieni elementy wchodz ce w sk ad nakrycia prostego. wiadomoci 4 Wymagania zde niowane w dziale IV Wymagania zde niowane w dziale IV • test • odpowied ustna • projekt • zaliczenie wicze 16 . rozszerzonego i nakrycia do serwisu à la carte • bezb dnie stosowa zasady przygotowania nakry dotycz ce kierunków poruszania si . Techniki nakrywania sto ów bielizn sto ow 8 • prawid owo z o y czysty obrus • opisa prawid owe u o enie obrusa na stoliku kwadratowym • prawid owo roz o y obrus na stoliku kwadratowym • opisa nakrywanie wi kszych sto ów kilkoma obrusami • wymieni elementy dekoracyjne • okre li zasady dekorowania sto ów • wskaza zasady wyboru kwiatów do dekoracji sto ów • prawid owo z o y obrus do pralni (na dwa sposoby) • nakry wi kszy stó kilkoma obrusami • przeprowadzi zmian obrusa w obecno ci go ci • wyk ad • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 6.5. stron wyk adnia i kolejno ci wyk adania zastawy sto owej i sprz tu • zaplanowa wygl d nakrycia do ustalonego menu • narysowa nakrycie proste i rozszerzone do ustalonego menu • bezb dnie przygotowa nakrycie proste i rozszerzone do ustalonego menu • bezb dnie przygotowa nakrycie proste i rozszerzone do serwisu à la carte • pokaz • praca z materia ami ród owymi • wiczenia 8.

Przenoszenie zastawy sto owej 2 • bezb dnie wykonywa czynno ci zwi zane z przenoszeniem zastawy sto owej z zachowaniem w a ciwej postawy kelnerskiej i zasad bezpiecze stwa pracy • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 3.KLASA II V. Podsumowanie wiadomo ci 2 Wymagania zde niowane w dziale V Wymagania zde niowane w dziale V • odpowied ustna • test • sprawdzian • zaliczenie wicze 17 . Zbieranie zastawy sto owej po konsumpcji 2 • bezb dnie wykonywa czynno ci zwi zane ze zbieraniem zastawy sto owej po konsumpcji z zachowaniem w a ciwej techniki pracy i zasad bezpiecze stwa pracy • wyk ad • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 4. PRZENOSZENIE TAC I ZASTAWY STO OWEJ (26 godzin) • wymieni rodzaje i zastosowanie tac • wskaza zasady pracy obowi zuj ce przy przenoszeniu tac • prawid owo stosowa techniki przenoszenia tac w zale no ci od ich rodzaju i obci enia • przenosi tace w bezpieczny sposób • wskaza zasady pracy obowi zuj ce przy przenoszeniu talerzy. zastawy sto owej. Przenoszenie tac 2 • wyk ad • pokaz • wiczenia 2. sztu ców i szk a • prawid owo przenosi talerze p askie i g bokie jeden dwa – chwytem górnym i dolnym trzy p askie • prawid owo przenosi wi ksz liczb czystych talerzy • prawid owo przenosi bulionówki • prawid owo przenosi szk o i sztu ce z wykorzystaniem tacy kelnerskiej • opisa znaczenie u o enia sztu ców na talerzu przez go cia • w a ciwie stosowa prawid owe techniki zbierania naczy po konsumpcji • zbiera talerze bez resztek po konsumpcji • zbiera talerze z resztkami po konsumpcji • zbiera bulionówki po konsumpcji • zbiera zastaw sto ow po konsumpcji na tac • w a ciwie wykorzystywa stojak na tace • bezb dnie wykonywa czynno ci zwi zane z przenoszeniem na tacy potraw i napojów z zachowaniem w a ciwej postawy kelnerskiej i zasad bezpiecze stwa pracy 1.

zapisa i zrealizowa zamówienie • doradza go ciom przy wyborze da i napojów • prawid owo poda i zrealizowa rachunek • prawid owo po egna go ci • w a ciwie prowadzi dialog z go ciem • wskaza prawid ow kolejno podawania potraw i napojów • wskaza prawid owe kierunki poruszania si podczas obs ugi go ci • wymieni czynno ci wykonywane z prawej i lewej strony go cia • wskaza prawid ow kolejno obs ugi go ci w zamkni tym gronie • analizowa systemy obs ugi w zak adach gastronomicznych • uzasadni zastosowanie poszczególnych systemów w ró nych zak adach gastronomicznych • porówna systemy obs ugi kelnerskiej 1.VI. Przebieg obs ugi 12 • bezb dnie realizowa opisane obok kolejne etapy obs ugi go ci • wyk ad • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 3. zaproponowa stolik. zaprowadzi do stolika • prawid owo poda kart menu • prawid owo przyj . Ogólne zasady obs ugi 8 • bezb dnie stosowa opisane obok zasady przy obs udze go ci • prawid owo przyj i rozpatrzy reklamacj go cia • wyk ad • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 18 . OBS UGA GO CI (46 godzin) • rozró nia systemy obs ugi konsumentów • scharakteryzowa poszczególne rodzaje obs ugi • okre li systemy ekspedycyjne w samoobs udze • wskaza wyposa enie bufetów w zak adach samoobs ugowych • wymieni systemy obs ugi kelnerskiej • scharakteryzowa systemy obs ugi kelnerskiej • wymieni kolejne etapy obs ugi go ci od powitania do po egnania • prawid owo przywita go ci w restauracji. Systemy obs ugi w zak adach gastronomicznych 8 • praca indywidualna z podr cznikiem • dyskusja • praca w grupach • prezentacja 2.

Metody obs ugi 16 • wymieni metody obs ugi • wymieni kolejno czynno ci przy obs udze ró nymi technikami • wymieni zasady pracy przy obs udze ró nymi technikami • rozró nia poszczególne metody obs ugi • wskaza wady i zalety poszczególnych metod obs ugi • wymieni i scharakteryzowa sposoby chwytania sztu ców przy serwisie francuskim • sprawnie manipulowa sztu cami przy serwisie francuskim • wymieni wyposa enie stolika kelnerskiego przy serwisie angielskim • scharakteryzowa metody obs ugi • poprawnie stosowa techniki obs ugi w zale no ci od charakteru przyj cia i ustalonego menu • obs ugiwa go ci przy stoliku z zastosowaniem odpowiedniej metody podawania potraw i napojów • wyk ad • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 5. Karty menu 4 • zde niowa poj cie „karta menu” • wymieni funkcje karty menu • wskaza typy i rodzaje kart menu • okre li zasady tworzenia kart menu • wskaza obowi zkowe informacje umieszczane w karcie menu • scharakteryzowa prawid owy uk ad da w karcie menu • pogadanka • prezentacja • praca w grupach • praca z materia ami ród owymi (karty menu) 19 . uwzgl dniaj c zasady formalne i obowi zuj ce przepisy prawne 1. Podsumowanie wiadomo ci 2 Wymagania zde niowane w dziale VI Wymagania zde niowane w dziale VI • odpowied ustna • test • sprawdzian • zaliczenie wicze VII. KARTY MENU (12 godzin) • rozró nia typy kart menu • analizowa czynniki wp ywaj ce na zawarto karty menu • analizowa form .4. szat gra czn i sposób prezentacji informacji pod k tem funkcjonalno ci karty menu • ocenia karty menu z ró nych zak adów gastronomicznych pod wzgl dem ich funkcjonalno ci i atrakcyjno ci • zaprojektowa i wykona kart menu.

Podawanie przystawek 4 • scharakteryzowa rodzaje przystawek • scharakteryzowa techniki podawania przystawek • prawid owo poda przystawk . stosuj c odpowiedni technik serwowania • wyk ad • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 20 . Podawanie niada 4 • scharakteryzowa rodzaje niada • scharakteryzowa techniki podawania niada • prawid owo obs u y go cia przy niadaniu • zaprojektowa uk ad potraw w bufecie niadaniowym • wskaza wady i zalety podawania niadania w formie bufetu • wyk ad • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 2. PODAWANIE POTRAW (22 godziny) • wymieni rodzaje niada • wymieni zastaw sto ow potrzebn do podawania ró nych potraw niadaniowych • wymieni techniki podawania niada • wymieni zastaw sto owa wchodz c w sk ad nakrycia do niadania prostego i rozszerzonego • przygotowa /narysowa nakrycie podstawowe do niadania prostego i rozszerzonego • wymieni kolejno ustawiania potraw w bufecie niadaniowym • wymieni rodzaje przystawek • wymieni zastaw sto ow wykorzystywan do serwowania przystawek • wymieni techniki podawania przystawek • prawid owo dobra metod serwowania przystawki w zale no ci od jej rodzaju • przygotowa /narysowa nakrycie do podania przystawek ró nego rodzaju 1. Podsumowanie wiadomo ci 2 Wymagania zde niowane w dziale VII Wymagania zde niowane w dziale VII VIII. Menu 6 • wymieni rodzaje menu • scharakteryzowa struktur menu klasycznego i nowoczesnego • wskaza podstawowe zasady zestawiania menu • scharakteryzowa rodzaje menu • porówna menu klasyczne i nowoczesne • analizowa menu zak adów gastronomicznych pod k tem zgodno ci z zasadami tworzenia menu • zaplanowa menu okoliczno ciowe • pogadanka • praca w grupach • prezentacja • praca z materia ami ród owymi (karty menu) • odpowied ustna • test • projekt • zadanie praktyczne 3.2.

3. Podawanie da zasadniczych i serów 4 • scharakteryzowa rodzaje da zasadniczych • scharakteryzowa techniki podawania da zasadniczych • prawid owo poda danie zasadnicze wraz z dodatkami • scharakteryzowa techniki podawania serów • wyk ad • prezentacja • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 21 . Podawanie zup 4 • wymieni rodzaje zup • wymieni zastaw sto ow wykorzystywan do jednoporcjowego i wieloporcjowego serwowania zup • wymieni techniki podawania zup • wymieni kolejno czynno ci przy podawaniu zup ró nymi technikami • prawid owo dobra metod serwowania zupy w zale no ci od jej rodzaju • przygotowa /narysowa nakrycie do podania zup ró nego rodzaju • wymieni dodatki do zup • wymieni rodzaje da zasadniczych • wymieni zastaw sto ow wykorzystywan do podawania da zasadniczych • wymieni techniki podawania da zasadniczych • wymieni kolejno czynno ci przy podawaniu da zasadniczych ró nymi technikami • prawid owo dobra metod serwowania dania zasadniczego w zale no ci od jego rodzaju • przygotowa /narysowa nakrycie do podania da zasadniczych ró nego rodzaju • wymieni dodatki do da zasadniczych • wymieni techniki podawania serów • scharakteryzowa rodzaje zup • scharakteryzowa techniki podawania zup • prawid owo poda zup w talerzu. w bulionówce. li ance i z wazy • wyk ad • prezentacja • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 4.

• wymieni techniki podaherbat . Podawanie deserów 4 • wymieni rodzaje deserów • wymieni naczynia i sztu ce wykorzystywane do podawania deserów • wymieni techniki podawania deserów • scharakteryzowa techniki • wymieni kolejno czynnopodawania deserów ci przy podawaniu deserów • prawid owo poda deser • prawid owo dobra metod wraz z dodatkami serwowania deseru w zale no ci od jego rodzaju • przygotowa /narysowa nakrycie do podawania deserów • wymieni dodatki do deserów • wyk ad • prezentacja • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 6. herbaty i kakao • wymieni czynniki wp ywaj ce na jako przygotowanej kawy i herbaty • poda kilka przepisów na • scharakteryzowa rodzaje sporz dzanie kawy i herbaty gor cych napojów bezalkoholowych • wymieni zastaw sto ow wykorzystywan do • scharakteryzowa techniki jednoporcjowego i wieloporpodawania kawy. cjowego serwowania kawy kakao i czekolady i herbaty • prawid owo poda kaw . kakao i czekolady • wymieni dodatki do kawy i herbaty 1. Podawanie gor cych napojów bezalkoholowych 4 • wyk ad • prezentacja • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 22 . PODAWANIE NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH (10 godzin) • wymieni rodzaje gor cych napojów bezalkoholowych • wymieni i scharakteryzowa metody przygotowania kawy. kakao i czekolad – jednoporcjowo i wielowania kawy. Podsumowanie wiadomo ci 2 Wymagania zde niowane w dziale VIII Wymagania zde niowane w dziale VIII • odpowied ustna • test • sprawdzian • projekt • zaliczenie wicze IX. herbaty. herbaty. kakao porcjowo i czekolady • wymieni kolejno czynno ci przy podawaniu kawy i herbaty ró nymi technikami • przygotowa /narysowa nakrycie do podania kawy.5. herbaty.

Ogólna charakterystyka napojów alkoholowych 4 • wyja ni wp yw alkoholu na organizm cz owieka • rozró nia rodzaje piwa. Podsumowanie wiadomo ci 2 Wymagania zde niowane w dziale IX Wymagania zde niowane w dziale IX • odpowied ustna • test • sprawdzian • zaliczenie wicze X. Podawanie zimnych napojów bezalkoholowych 4 • wymieni rodzaje zimnych napojów bezalkoholowych • wymieni zastaw sto ow wykorzystywan do jednoporcjowego i wieloporcjowego serwowania zimnych napojów bezalkoholowych • wymieni techniki podawania zimnych napojów bezalkoholowych • wymieni kolejno czynno ci przy podawaniu zimnych napojów bezalkoholowych ró nymi technikami • poda przyk ady zimnych napojów bezalkoholowych z ka dej grupy rodzajowej • scharakteryzowa techniki podawania zimnych napojów bezalkoholowych • prawid owo poda zimny napój bezalkoholowy – jednoporcjowo i wieloporcjowo • wyk ad • prezentacja • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 3. PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH (20 godzin) • scharakteryzowa wybrane rodzaje i gatunki piwa • wymieni regiony produkcji i nazwy najbardziej znanych win • scharakteryzowa najbardziej znane alkohole wysokoprocentowe • analizowa oznaczenia na etykietach • poda temperatury serwowania piwa • scharakteryzowa techniki podawania piwa • prawid owo poda piwo w butelce.2. w szklance i ku u • pogadanka • praca z podr cznikiem • lm dydaktyczny • wyk ad • prezentacja • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 1. Podawanie piwa 2 • wymieni naczynia szklane stosowane do podawania piwa • wymieni techniki podawania piwa • wymieni kolejno czynno ci przy podawaniu piwa ró nymi technikami 23 . win i wódek • wskaza kryteria oceny piwa i wina 2.

do posi ku i jako digestif • stosowa zasady doboru alkoholi do potraw • dobra napój alkoholowy do potrawy 6. Podawanie wódek 2 • scharakteryzowa temperatury serwowania wódek ró nego rodzaju • scharakteryzowa techniki podawania wódek • prawid owo poda wódk z butelki • wyk ad • prezentacja • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia • wyk ad • prezentacja • praca z podr cznikiem • praca z materia ami ród owymi • odpowied ustna • test • sprawdzian • zaliczenie wicze 5. Dobór alkoholi do potraw 2 • wymieni rodzaje napojów podawanych do posi ku • wskaza ogóln zasad doboru napojów alkoholowych do potraw • poda przyk ady napojów odpowiednich na aperitif. Podawanie win 8 • przyj zamówienie na wino • wskaza kolejno podawania win • wymieni naczynia szklane stosowane do podawania wina • wymieni sprz t stosowany do serwowania win czerwonych. bia ych i musuj cych • wymieni techniki podawania win • wymieni kolejno czynno ci przy podawaniu wina z butelki • wymieni sprz t u ywany do dekantowania wina • wymieni naczynia szklane stosowane do podawania wódek • wymieni sprz t stosowany do serwowania wódek • wymieni techniki podawania wódek • wymieni kolejno czynno ci przy podawaniu wódki w butelce • poda temperatury serwowania win ró nego rodzaju • scharakteryzowa kieliszki do podawania win ró nego rodzaju • scharakteryzowa techniki podawania win • prawid owo poda wino czerwone. bia e i musuj ce z butelki • przygotowa stanowisko do dekantowania wina • przeprowadzi dekantacj wina czerwonego • wyk ad • prezentacja • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 4.3. Podsumowanie wiadomo ci 2 Wymagania zde niowane w dziale X Wymagania zde niowane w dziale X 24 .

• testów i sprawdzianów pisemnych. przewidywalno i mo liwo obliczenia oceny semestralnej przez samego ucznia – na ka dym etapie nauki. a nauczycielowi pozwala unikn wielokrotnego t umaczenia. • poprawno stosowanych technik obs ugi go ci. Metoda ta uwzgl dnia wi kszy „udzia ” w ocenie ko cowej ocen cz stkowych za te zadania. Poni ej proponujemy nast puj cy przydzia wag do odpowiednich form oceniania aktywno ci ucznia. • kartkówek i odpowiedzi ustnych. 25 . dlaczego taki sam „zestaw” ocen cz stkowych zaowocowa inn not ko cow . Wystawianie oceny semestralnej. • realizacji zada domowych. z punktu widzenia przysz ej pracy zawodowej absolwenta. przy ocenianiu tak wielu obszarów aktywnoci uczniów o ró nym stopniu trudno ci. • umiej tno doradzania go ciom w wyborze potraw i napojów. Oceny osi gni uczniów w poszczególnych obszarach nale y dokonywa zgodnie z przyj tym systemem oceniania. powinno odbywa si z zastosowaniem metody obliczania redniej wa onej.5. jest sprawdzanie nabywanych przez niego umiej tno ci praktycznych zwi zanych bezpo rednio z obs ug go ci. • obserwacji umiej tno ci praktycznych w czasie wykonywania wicze . Atutem tego systemu oceniania jest sprawiedliwo . W ród tych form niezwykle istotne. i kryteria te powinny pozosta niezmienne w trakcie ca ego roku szkolnego. • prezentacji wykonanych projektów i prac semestralnych. • odpowiednia postawa w relacji go –kelner. którym przypisano wi ksz wag – a wi c za zadania o wi kszym stopniu trudno ci. którego kryteria nale y jasno przedstawi uczniom na pierwszych zaj ciach w danej klasie. Ponadto daje ona mo liwo przewidywania i planowania oceny przez samego ucznia. Jest rzecz oczywist . SYSTEM SPRAWDZANIA I OCENIANIA OSI GNI UCZNIÓW Sprawdzanie oraz ocenianie osi gni uczniów powinno si odbywa systematycznie przez ca y okres realizacji programu nauczania przedmiotu wed ug okrelonych kryteriów i z wykorzystaniem ró nych form. • umiej tno przyjmowania i realizacji zamówienia. S to: • pos ugiwanie si terminologi zawodow . Osi gni cia uczniów proponuje si ocenia na podstawie: • aktywno ci i przygotowania do zaj .

5. 4 • test pisemny: 3. zaokr glaj c do oceny wy szej. 3 • sprawdzian pisemny: 4. Przyk ad: Ucze w ci gu semestru uzyska nast puj ce oceny z przedmiotu obs uga konsumenta: • odpowied ustna: 2 • kartkówka: 3. jeeli cyfry znacz ce po przecinku s wi ksze od 50 (patrz przyk ad poni ej). jako redni wa on ocen z dwóch semestrów – okre laj c wag poszczególnych ocen semestralnych wed ug stopnia trudno ci materia u realizowanego w obu semestrach. Po obliczeniu redniej wystawia si ocen . 3. Jego ocena semestralna to rednia wa ona ocen cz stkowych obliczona wed ug wzoru: Po zaokr gleniu ucze otrzyma na semestr ocen dobr . 4. nale y zastosowa nast puj cy wzór: gdzie: zbiór ocen – zbiór wag – . 4. W podobny sposób nale y wystawi ocen ko cow . 4. a zatem ocen jedynie dostateczn . 26 . podczas gdy rednia arytmetyczna tych ocen dawa a 3. 3 • zadanie domowe: 1 • umiej tno ci praktyczne: 4.Oceniane obszary aktywno ci ucznia Aktywno Przygotowanie do zaj Waga 1 Kartkówka Odpowied ustna 1 Test pisemny 3 Sprawdzian pisemny 4 Zadanie domowe 2 Umiej tno ci praktyczne 4 Projekty Prace semestralne 5 Obliczaj c warto redniej.35.

6. metaplan. Na ich podstawie mo na w analogiczny sposób zrealizowa lekcje z tematów pokrewnych (patrz wskazówki w punkcie Uwagi do realizacji i przebiegu zaj ). ta ma klej ca. Metody kszta cenia: pogadanka. zde niowa warunki prowadzenia dzia alno ci gastronomicznej. • • • • Po zako czonych zaj ciach edukacyjnych ucze potra : zde niowa poj cie „zak ad gastronomiczny. przybory do pisania. praca z podr cznikiem. tablica. PRZYK ADOWE SCENARIUSZE LEKCJI Proponowane w tym rozdziale przyk adowe scenariusze zaj edukacyjnych zosta y wybrane jako najbardziej reprezentatywne w danym dziale tematycznym lub sprawiaj ce najwi ksz trudno . rodki dydaktyczne: podr cznik.” okre li cele i funkcje zak adów gastronomicznych sieci otwartej i zamkni tej. okre li zakres us ug wiadczonych przez zak ady gastronomiczne. dyskusja. • praca indywidualna. • • • • Formy organizacyjne pracy uczniów: • praca w grupach. • • • • • 27 . Scenariusz 1 Dzia : Temat lekcji: Cel ogólny: Us ugowa dzia alno gastronomii Podzia zak adów gastronomicznych Nabycie umiej tno ci prawid owego klasy kowania zak adów gastronomicznych. arkusze papieru formatu A4.

• Uczniowie przy pomocy nauczyciela przygotowuj i zapisuj notatk w zeszytach. 7. 8. sprawdza opanowanie materia u. 2. gr. • Uczniowie. omówienie przebiegu oraz celów zaj . III – klasy kacja zak adów ze wzgl du na rodzaj wiadczonych us ug. 3. korzystaj c z podr cznika. Realizacja tematu: • Nauczyciel wyja nia poj cie „zak ad gastronomiczny”. 4. 6. gr. Wypisuj je na kartkach formatu A4. • Przedstawiciele grup przyklejaj kartki na tablicy na swoich polach. • Nauczyciel podsumowuje lekcj . zgodnie z tematem wicze .Czas realizacji zaj : 90 min (2 x 45 min) Przebieg zaj : 1. • Nauczyciel nadzoruje prac uczniów i pomaga w prawid owym wykonaniu wicze . podaje przyk ady. gr. 3. wyja nia w tpliwo ci. Placówka gastronomiczna restauracja cukiernia coctail-bar sto ówka szkolna kawiarnia bar szybkiej obs ugi lodziarnia sto ówka sanatoryjna Zakres wiadczonych us ug Warunki korzystania z us ug • Uczniowie wraz z nauczycielem analizuj wykonane wiczenie. • Wybrani przedstawiciele grup prezentuj wyniki prac. • Nauczyciel podaje tre zadania dla ka dej grupy: gr. Sprawy organizacyjne. IV – warunki prowadzenia dzia alno ci gastronomicznej. • Uczniowie indywidualnie wykonuj wiczenie polegaj ce na uzupe nieniu nast puj cej tabelki: Lp. • Nauczyciel dzieli tablic na cztery pola i w ka dym z pól wpisuje tytu . 1. 28 . 5. • Nauczyciel porz dkuje informacje. I – charakterystyka zak adów sieci otwartej. • Uczniowie dziel si na cztery grupy. wyszukuj informacje niezb dne do wykonania wiczenia. Nawi zanie do tematu. koryguje b dy. 2. II – charakterystyka zak adów sieci zamkni tej.

higien i prawem pracy. 29 . do jakiej grupy nale . jakie placówki gastronomiczne dzia aj na terenie Twojej szko y i w okolicy. Zastanów si . • wskaza przepisy zwi zane z bezpiecze stwem.Przyk adowe pytania: • Jakie s podobie stwa i ró nice mi dzy zak adem gastronomicznym sieci otwartej i zamkni tej? • Jak rol pe ni zak ady typu ywieniowego i uzupe niaj cego? • Jakie rodzaje obs ugi wyst puj w zak adach gastronomicznych? • Jaka jest ró nica mi dzy zak adem a punktem gastronomicznym? Propozycja zadania domowego: Przeanalizuj. Placówka gastronomiczna Zakres wiadczonych us ug Warunki korzystania z us ug Forma obs ugi Scenariusz 2 Dzia : Temat lekcji: Cel ogólny: Stanowiska pracy w cz ci handlowo-us ugowej Przepisy prawne w obiektach ywienia zbiorowego Nabycie umiej tno ci korzystania i analizowania przepisów prawnych reguluj cych dzia alno zak adów gastronomicznych. praca z podr cznikiem. Wnioski wpisz do nast puj cej tabeli: Lp. Metody kszta cenia: pogadanka – wyk ad. • zde niowa system HACCP. • • • • Formy organizacyjne pracy uczniów: • praca w grupach. dyskusja dydaktyczna. • praca indywidualna. Po zako czonych zaj ciach edukacyjnych ucze potra : • wymieni podstawowe przepisy sanitarne obowi zuj ce w gastronomii. praca z materia ami ród owymi.

Sprawy organizacyjne. w sprawie bada do celów sanitarno-epidemiologicznych. rzutnik pisma lub projektor multimedialny. Czynno ci wykonywane w dziale ekspedycyjnym Opis zagroenia Kategoria F. 3. jakie zagro enia dla bezpiecze stwa ywno ci (zanieczyszczenia zyczne. 30 . gdzie drogi te mog si skrzy owa i gdzie mo e doj do zanieczyszczenia. B. biologiczne – w tym mikrobiologiczne) mog wyst pi w dziale ekspedycyjnym. korzystaj c z foliogramów lub prezentacji multimedialnej. Lp. chemiczne. Nauczyciel omawia wybrane zagadnienia z Kodeksu pracy zwi zane ze szkoleniem pracowników i koniecznymi badaniami lekarskimi. omówienie przebiegu oraz celów zaj . Realizacja tematu: • Nauczyciel. Nauczyciel porz dkuje informacje. Ch.• • • • rodki dydaktyczne: foliogramy lub prezentacja multimedialna. jakie wyst puj w dziale ekspedycyjnym. • Uczniowie dziel si na trzy. Analizuj . materia ród owy: Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. podr cznik.lub czteroosobowe zespo y. Czas realizacji zaj : 180 min (4 x 45 min) Przebieg zaj : 1. 2. wskazuj c na zakres jej dzia ania. • Referuje podstawowe zagadnienia zwi zane z systemem HACCP: GMP. GHP. M Sposób zapobiegania • • • • Wybrani przedstawiciele grup prezentuj wyniki prac. wskazuj ród a i sposoby zapobiegania im. wyja nia w tpliwo ci. i dziel je na czyste i brudne. Nawi zanie do tematu. Na podstawie wiadomo ci z podr cznika (rozdzia I temat nr 5 „Uk ad funkcjonalny zak adu gastronomicznego”) okre laj drogi technologiczne. omawia ustaw o bezpiecze stwie ywno ci i ywienia. „Inwentaryzacja zagro e ”. Wnioski wpisuj w tabeli pt. Analizuj . Uczniowie wraz z nauczycielem analizuj wykonane wiczenie. zasady systemu HACCP. koryguje b dy.

• okre li funkcj o wietlenia w lokalu gastronomicznym. Wyja nij zasadno stosowania w zak adzie gastronomicznym omówionych na lekcji przepisów sanitarnych i bhp. rodki dydaktyczne: • projektor multimedialny lub rzutnik pisma (foliogramów). Formy organizacyjne pracy uczniów: • praca indywidualna. • prezentacja multimedialna lub foliogramy. • dyskusja dydaktyczna. • wiczenia praktyczne. Scenariusz 3 Dzia : Temat lekcji: Cel ogólny: Wystrój i wyposa enie zak adu gastronomicznego Estetyka wn trza lokalu gastronomicznego Nabycie umiej tno ci oceny i planowania wystroju sali konsumenckiej. • porówna i analizowa aran acj wn trz w lokalach o ró nym charakterze. Metody kszta cenia: • wyk ad w formie prezentacji multimedialnej.• Nauczyciel przydziela kolejne zadanie uczniom: • Uczniowie.. • zaplanowa wystrój sali konsumenckiej w zale no ci od rodzaju planowanej imprezy. Propozycja zadania domowego: 1. • Uczniowie przy pomocy nauczyciela przygotowuj i zapisuj notatk w zeszytach. znajduj informacje. • kartki formatu A4 (dla ka dego ucznia). kto i kiedy podlega badaniom oraz jakie badania przeprowadza si do celów sanitarno-epidemiologicznych. • praca w grupach. Po zako czonych zaj ciach edukacyjnych ucze potra : • wskaza czynniki. indywidualnie analizuj c Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. • scharakteryzowa znaczenie barw we wn trzu. które okre laj charakter i styl wn trza lokalu gastronomicznego. 31 .

• Nauczyciel rozdaje zespo om po 2 zdj cia ró ni cych si charakterem lokali gastronomicznych. Sprawy organizacyjne. • Uczniowie z pomoc nauczyciela wskazuj elementy decyduj ce o charakterze ka dego z prezentowanych wn trz. omówienie przebiegu oraz celów zaj . 32 . Realizacja tematu: • Nauczyciel prezentuje przyk ady i omawia ró ne typy lokali gastronomicznych. porównuj i samodzielnie wskazuj elementy charakterystyczne. 3. Przedstawiciel ka dego zespo u prezentuje wnioski. na ich przyk adzie omawia ró ne typy wn trz (nowoczesne. dynamiki. relaksu – inny dla ka dego ucznia. podkre laj c zwi zek funkcji wn trza z jego aran acj . • Nauczyciel w formie prezentacji omawia podstawowe elementy kszta tuj ce charakter wn trza lokalu gastronomicznego: omawia rol koloru we wn trzu. uczniowie koloruj rysunek w celu uzyskania okre lonego efektu. uczniowie prezentuj swoje prace i uzasadniaj dobór barw. rozdaje uczniom kartki A4 z gotowym schematem wn trza i przydziela zadania: za pomoc koloru uzyska efekt np. rustykalne.• wydrukowane zdj cia ró nych typów wn trz lokali gastronomicznych (po 2 dla ka dego zespo u). powi kszenia wn trza. jego oddzia ywanie na cz owieka oraz sposób czenia barw w celu otrzymania okre lonego wra enia. • arkusz szarego papieru (dla ka dego zespo u). koryguje ewentualne b dy. Nawi zanie do tematu. etniczne). nauczyciel analizuje prace. zmniejszenia. wspólnie z uczniami wyodr bnia elementy charakterystyczne dla ka dego rodzaju lokalu. • Nauczyciel prezentuje ró ni ce si stylem i atmosfer lokale gastronomiczne. • Uczniowie okre laj typ ka dego wn trza. pisaki. nauczyciel prezentuje ró ne rodzaje o wietlenia stosowanego w lokalach gastronomicznych i omawia kryteria doboru. • kolorowe kredki. 2. o ówki. Czas realizacji zaj : 180 min (4 x 45 min) Przebieg zaj : 1. • ta ma klej ca. • Uczniowie dobieraj si w czteroosobowe zespo y. nauczyciel omawia wyposa enie i aran acj wn trza oraz ich wp yw na atmosfer lokalu gastronomicznego.

• Nauczyciel rozdaje dla ka dego zespo u arkusze papieru oraz przybory rysunkowe. Propozycja zadania domowego: 1. wymieni zastaw sto ow . • praca z tekstem. sztu ce i szk o wchodz ce w sk ad nakrycia prostego i rozszerzonego do ustalonego menu. przygotowa nakrycie proste i rozszerzone do okre lonego menu. • Uczniowie wraz z nauczycielem dyskutuj na temat ka dej z prac. Metody kszta cenia: • wyk ad z pokazem. omówi i stosowa zasady wyk adania zastawy sto owej. udziela rad i wskazówek. • prezentacja. • Nauczyciel dokonuje analizy wykonanego wiczenia. narysowa nakrycie proste i rozszerzone do okre lonego menu. korzystaj c z opracowanego wcze niej katalogu elementów oraz zdobytych podczas wyk adu informacji. • Uczniowie.• Uczniowie z pomoc nauczyciela tworz katalog elementów decyduj cych o charakterze wn trza i spisuj go na tablicy. Scenariusz 4 Dzia : Temat lekcji: Cel ogólny: Przygotowanie sal konsumenckich do obs ugi go ci Przygotowanie nakrycia prostego i rozszerzonego do ustalonego menu Nabycie umiej tno ci przygotowania nakrycia prostego i rozszerzonego do ustalonego menu. Podr cznik str. • • • • • Po zako czonych zaj ciach edukacyjnych ucze potra : scharakteryzowa nakrycie proste i rozszerzone. tworz opis wystroju uzupe niony prostymi rysunkami. • Nauczyciel przydziela ka dej grupie zadanie polegaj ce na zaplanowaniu wystroju sali restauracyjnej na okre lon imprez okoliczno ciow . 33 . 51 „Zaplanuj – wykonaj”. sztu ców i szk a podczas przygotowania nakrycia prostego i rozszerzonego. • Uczniowie wieszaj rysunki w dobrze widocznym miejscu i omawiaj je na forum klasy. • Nauczyciel nadzoruje prac uczniów w zespo ach. • wiczenia praktyczne.

u o enia sztu ców. • kolorowe pisaki do papieru. przypominaj sobie niezb dne wiadomo ci dotycz ce zasad przygotowywania nakry . Sprawy organizacyjne. sztu ce. rzutnik multimedialny lub rzutnik pisma (foliogramów). szk a i serwety (podr cznik str. • Nauczyciel daje ka demu zespo owi wydrukowane menu oraz arkusz papieru i pisaki. Nawi zanie do tematu. tj. • wiczenia w zespo ach 3-osobowych. • Uczniowie dziel si na 3-osobowe zespo y. stoliki kelnerskie. • Uczniowie w zespo ach przepisuj menu na arkusz papieru oraz rysuj kszta t nakrycia do ustalonego menu. tace kelnerskie. prezentacja (slajdy) lub foliogramy. moltony. 3. • • • • Materia y pomocnicze: obrusy. na tablicy). kolejno ci wyk adania zastawy sto owej. gobblety do wody. W czasie prezentacji rysunek nale y zawiesi w dobrze widocznym miejscu sali (np. • Nauczyciel w formie prezentacji albo foliogramów prezentuje wygl d nakrycia prostego i rozszerzonego do okre lonego menu. kierunków poruszania si podczas przygotowywania nakry . omówienie przebiegu oraz celów zaj . zastawa sto owa. 34 . serwety indywidualnego u ytku (dla go ci). krzes a. Nauczyciel szczegó owo omawia zastosowanie poszczególnych elementów nakrycia oraz technik wyk adania zastawy sto owej do nakrycia. 100-104). 2. korzystaj c z podr cznika. Przedstawiciel ka dego zespo u prezentuje wynik pracy (rysunek nakrycia) oraz szczegó owo omawia jego wygl d. rodki dydaktyczne: podr cznik. wózki kelnerskie. stolik dla go ci. kieliszki do wina. Czas realizacji zaj : 180 min (4 x 45 min) Przebieg zaj : 1.Formy organizacyjne pracy uczniów: • praca indywidualna z podr cznikiem. Realizacja tematu: • Uczniowie. • du e arkusze papieru (dla ka dego zespo u). wydrukowane na kartkach propozycje menu prostego i rozszerzonego dla ka dego zespo u.

• Nauczyciel wraz z uczniami koryguje ewentualne b dy w rysunkach nakry , uczniowie w zespo ach dokonuj poprawek. Rysunki uczniów zostaj zawieszone w sali i do ko ca zaj stanowi wzór nakry do dalszych wicze . • Nauczyciel rozdaje uczniom kolejne zestawy menu prostego i rozszerzonego (po jednym egzemplarzu dla grupy). • Uczniowie w grupach przygotowuj stoliki, zastaw sto ow i sztu ce, stoliki pomocnicze oraz sprz t niezb dny do przygotowania nakrycia. • Nauczyciel sprawdza przygotowan przez zespo y zastaw sto ow oraz sprz t. Uczniowie dokonuj niezb dnych poprawek i uzupe nie w wyposaeniu. • Nauczyciel sam wciela si w rol kelnera i przy jednym ze stolików dla go ci (najlepiej wyeksponowanym) prezentuje przygotowanie nakrycia do okre lonego menu. Nauczyciel szczegó owo omawia kolejne czynno ci, zwracaj c uwag na w a ciwy kierunek poruszania si przy wyk adaniu zastawy sto owej oraz poprawne ustawienie elementów nakrycia. • Uczniowie wicz w zespo ach przygotowanie nakry , rozpoczynaj c od nakrycia prostego. • Nauczyciel nadzoruje prac uczniów w zespo ach, udziela rad i wskazówek. • Po przygotowaniu nakrycia prostego uczniowie porz dkuj stoliki i przyst puj do przygotowania nakrycia rozszerzonego. 4. Wybrani przez nauczyciela najlepsi uczniowie prezentuj swe umiej tno ci na forum klasy. 5. Klasa wraz z nauczycielem dokonuje analizy i oceny opisowej wykonanego wiczenia. Uczniowie wskazuj najtrudniejsze elementy wiczenia oraz te, które wymagaj dodatkowych wyja nie ze strony nauczyciela. Nauczyciel wyjania problemowe kwestie. Uwagi do realizacji i przebiegu zaj : 1. Przy realizacji tego tematu istotny jest etap rysowania przez uczniów nakrycia na arkuszach papieru. Ten fragment wicze przygotowuje ich bezpo rednio do cz ci praktycznej egzaminu zawodowego. 2. Podczas obserwacji pracy uczniów nale y zwróci szczególn uwag na: • w a ciwe u ywanie tacy kelnerskiej (lub wózka kelnerskiego) do przenoszenia elementów nakrycia, • w a ciwe kierunki poruszania si i w a ciwe strony wyk adania zastawy stoowej przy przygotowaniu nakrycia, • w a ciwe u o enie elementów nakrycia (serwety, talerzy, sztu ców i szk a), • poprawny sposób chwytania elementów nakrycia przy wyk adaniu do nakrycia, • ogólny dynamiczny przebieg przygotowania nakrycia.

35

3. Serwety indywidualnego u ytku (dla go ci) nale y z o y w jeden z poznanych wcze niej wzorów (podr cznik str. 98-100)1. 4. W podobny sposób mo na zrealizowa lekcje z nast puj cych tematów: Nakrycie do serwisu à la carte oraz Przygotowanie nakrycia w obecno ci go ci. Propozycja zadania domowego: 1. Sporz dzi szczegó owy wykaz zastawy sto owej, sztu ców oraz szk a (rodzaj oraz ilo ) dla 15 go ci wed ug menu prostego i rozszerzonego podanego na lekcji.

Scenariusz 5 Dzia :
Temat lekcji:
Cel ogólny:

Przenoszenie tac i zastawy sto owej
Techniki przenoszenia talerzy p askich i g bokich
Nabycie umiej tno ci poprawnego przenoszenia talerzy p askich i g bokich.

Po zako czonych zaj ciach edukacyjnych ucze potra : • wymieni rodzaje i omówi zastosowanie talerzy p askich i g bokich, • wymieni techniki przenoszenia talerzy p askich i g bokich, • zastosowa odpowiedni technik przenoszenia talerzy zale nie od ich rodzaju, wielko ci i liczby, • poprawnie przenosi talerze p askie i g bokie. Metody kszta cenia: • wyk ad z pokazem, • praca z tekstem, • wiczenia praktyczne. Formy organizacyjne pracy uczniów: • praca indywidualna z podr cznikiem, • wiczenia w zespo ach 2-osobowych. rodki dydaktyczne: • podr cznik, • rzutnik multimedialny lub rzutnik pisma (foliogramów), • prezentacja (slajdy) lub foliogramy.
1

Wi cej wzorów sk adania serwet dla go ci mo na znale w ksi kach: – C. Aronsson i in., Przy pi knym stole – sztuka sk adania serwetek, Wyd. REA, Warszawa 2009. – A. Dardenne, Sztuka sk adania serwetek, Wyd. KDC, Warszawa 2007. – M. Müller, O. Mikolasek, Sztuka sk adania serwetek, Wyd. KDC, Warszawa 2004.

36

Materia y pomocnicze: obrusy, moltony, stolik dla go ci, krzes a, stoliki kelnerskie, tace kelnerskie, talerze p askie, talerze g bokie, serwety kelnerskie. Czas realizacji zaj : 180 min (4 x 45 min) Przebieg zaj : 1. Sprawy organizacyjne. 2. Nawi zanie do tematu, omówienie przebiegu oraz celów zaj . 3. Realizacja tematu: • Uczniowie, korzystaj c z podr cznika, przypominaj sobie niezb dne wiadomo ci dotycz ce rodzajów i zastosowania talerzy p askich i g bokich (podr cznik str. 60-61). • Nauczyciel w formie prezentacji albo foliogramów prezentuje techniki przenoszenia talerzy p askich i g bokich. Nauczyciel szczegó owo omawia sposoby chwytania talerzy i u o enie palców. • Uczniowie dziel si na 2-osobowe zespo y i zajmuj stoliki do wicze . • Uczniowie w zespo ach przygotowuj odpowiedni liczb talerzy p askich i g bokich do wicze . • Nauczyciel sam wciela si w rol kelnera i prezentuje techniki przenoszenia talerzy p askich i g bokich. • Uczniowie na zmian wicz w zespo ach przenoszenie talerzy oraz ich wyk adanie do nakrycia na przygotowanym stoliku dla go ci. Uczniowie nawzajem kontroluj swoj prac i sami staraj si korygowa b dy. • Nauczyciel nadzoruje prac uczniów w zespo ach, udziela rad i wskazówek. 4. Wybrani przez nauczyciela najlepsi uczniowie prezentuj swe umiej tno ci na forum klasy. 5. Klasa wraz z nauczycielem dokonuje analizy i oceny opisowej wykonanego wiczenia. Uczniowie wskazuj najtrudniejsze elementy wiczenia oraz te, które wymagaj dodatkowych wyja nie ze strony nauczyciela. Nauczyciel wyjania problemowe kwestie. Uwagi do realizacji i przebiegu zaj : 1. Przy realizacji tego tematu wa ne jest, aby uczniowie wiczyli równie technik wyk adania talerzy na stolik dla go ci, tzn. przek adanie talerza z lewej reki (nosz cej) do prawej (podaj cej). 2. W celu zbli enia warunków wicze do sytuacji rzeczywistych nale a oby (w miar nabywania wprawy przez uczniów) talerze g bokie wype ni wod , a talerze p askie potrawami lub atrapami potraw.

37

zaproponowa stolik. Metody kszta cenia: wyk ad z pokazem. powita go ci restauracji.3. 4. 38 . 4. poda rachunek. • poprawne przenoszenie i wyk adanie talerzy. wiczenia praktyczne. • • • • Formy organizacyjne pracy uczniów: • praca indywidualna z podr cznikiem. doradza przy wyborze da i napojów. W podobny sposób mo na zrealizowa lekcje z pozosta ych tematów z dzia u Przenoszenie tac i zastawy sto owej. praca z tekstem. Scenariusz 6 Dzia : Temat lekcji: Cel ogólny: Obs uga go ci Przebieg obs ugi go ci w restauracji Nabycie umiej tno ci prawid owego post powania kelnera wobec go cia od momentu powitania w restauracji do po egnania. • ogólny dynamiczny przebieg wiczenia. scharakteryzowa kolejne etapy obs ugi go ci oraz wymieni zasady pracy kelnera na poszczególnych etapach.lub 5-osobowych (ze zmian ról uczniów w zespoach). poda kart menu. inscenizacja. • wiczenia w zespo ach 3-. przyj zap at za posi ek oraz po egna go ci. poprawnie stosowa fachowe s ownictwo i zwroty grzeczno ciowe przy obs udze go ci. • • • • • Po zako czonych zaj ciach edukacyjnych ucze potra : wymieni kolejne etapy obs ugi go ci od powitania w restauracji a do ich poegnania. Podczas obserwacji pracy uczniów nale y zwróci szczególn uwag na: • w a ciwy dobór techniki przenoszenia talerzy stosownie do ich rodzaju i liczby. w a ciwie prowadzi dialog z go ciem w czasie jego obs ugi. przyj zamówienie. obs u y go ci.

gobblety do wody. • kartki z wydrukowanym zamówieniem i przyk adowym dialogiem2 go -kelner. moltony. 130-138. nadzoruje prac uczniów w zespo ach. szczegó owo zapoznaj si z materiaem dotycz cym kolejnych etapów obs ugi go ci w restauracji (podr cznik str. 4. Nawi zanie do tematu. doradzaj w wyborze stolika. Uczniowie graj cy rol go ci dziel si na mniejsze grupy (pary. ze szczególnym zwróceniem uwagi na dialog go -kelner i u ywane s ownictwo. stolik kelnerski. tace kelnerskie. karty menu. • Uczniowie wicz w zespo ach. sztu ce. notesy do notowania zamówienia. • Po wykonaniu wiczenia przez zespó nast puje zmiana ról uczniów. jeden kelner obs uguje grupk go ci. trójki i czwórki). 3. Klasa wraz z nauczycielem dokonuje analizy i oceny opisowej wykonanego wiczenia. 39 . do rozdania dla uczniów-kelnerów i uczniów-go ci (mo na je umie ci w kartach menu). korzystaj c z podr cznika. prowadz do stolika i tam obs uguj – post puj c zgodnie z zasadami obs ugi. krzes a. Uczniowie wskazuj najtrudniejsze elementy wiczenia oraz te. Z o enie zamówienia i dialog go -kelner odbywa si wed ug wskazówek zawartych w materia ach dla uczniów. serwety indywidualnego u ytku (dla go ci). • Nauczyciel. kieliszki do wina. udziela rad i wskazówek. d ugopis. omawia poszczególne etapy obs ugi go ci od powitania do po egnania. Ko cz po egnaniem go ci. tzn. Sprawy organizacyjne. • Uczniowie dziel si na dwie grupy: uczniów-kelnerów (ok. p atniki kelnerskie. któ2 Dialogi mo na przygotowa . omówienie przebiegu oraz celów zaj . 5 uczniów) i uczniów-go ci. Realizacja tematu: • Uczniowie. Czas realizacji zaj : 180 min (4 x 45 min) Przebieg zaj : 1. wydrukowane pieni dze do zap aty i wydawania reszty. Materia y pomocnicze: obrusy. Uczniowie-kelnerzy witaj go ci w drzwiach restauracji. zastawa sto owa. • Nauczyciel pe ni w sali restauracyjnej rol kierownika sali. korzystaj c ze wskazówek i propozycji zawartych w podr czniku na str. 130-138). stolik dla go ci. 2. • Uczniowie „urz dzaj ” sal restauracyjn wed ug wskazówek nauczyciela.rodki dydaktyczne: • podr cznik. w formie wyk adu.

Ustalcie wspólnie potrzeby i oczekiwania. techniki podawania potraw i napojów nale y ograniczy do metody niemieckiej. Podczas obserwacji pracy uczniów szczególn uwag nale y zwróci na: • prawid owy przebieg dialogu go -kelner. Wykorzystuj c dost pne ród a informacji (prospekty programów i urz dze .osobowe. czasopisma bran owe. ustawiaj c stoliki 2-. zapoznaj si z materia ami opisuj cymi zasady przyjmowania i rejestrowania zamówie go ci w systemie informatycznym restauracji. Uwagi do realizacji i przebiegu zaj : 1. jakie maj go cie odwiedzaj cy restauracj . • w a ciwy kierunek. Lekcj mo na rozpocz od dyskusji. 106).i 4. Propozycja zadania domowego: 1. Podawanie napojów bezalkoholowych. Ze wzgl du na pó niejszy czas realizowania materia u dotycz cego stosowanych metod obs ugi. 3 Nale y ledzi ewentualne zmiany w prawie dotycz ce wprowadzenia zakazu palenia w miejscach publicznych.re wymagaj dodatkowych wyja nie ze strony nauczyciela. Podawanie napojów alkoholowych. 3. Internet). Nauczyciel wyjania problemowe kwestie. nawi zuj c do motta: Kiedy idziesz do dobrej restauracji. • u ywanie zwrotów grzeczno ciowych i fachowego s ownictwa przez „uczniów-kelnerów”. jak rozumiej to has o. 5. wydzielaj c stref dla pal cych i dla niepal cych3 itp. a tak e nakrycia do serwisu à la carte (podr cznik str. Pracowni nale y urz dzi jako sal dla go ci w restauracji. 4. Aby bardziej upodobni klasopracowni do sali restauracyjnej. na stolikach mo na ustawi dekoracje kwiatowe. realizuj c lekcje z nast puj cych dzia ów: Podawanie potraw. 2. • ogólny dynamiczny przebieg obs ugi go ci. Zapytaj uczniów. strony oraz kolejno obs ugi uczniów-go ci przy stoliku. 3. • poprawne i wyczerpuj ce odpowiedzi uczniów-kelnerów. 40 . Poznane na lekcji zasady zachowania kelnera oraz przyk ady prowadzenia dialogu go -kelner nale y wykorzystywa . kolorowe karty menu. jeste bardziej „g odny uznania” ni „g odny jedzenia” (Ernest Dikter).

• przybory do pisania. • karty menu restauracyjne. • arkusze papieru formatu A4. • • • • • Formy organizacyjne pracy ucznia: • praca w grupach. • • • • • Po zako czonych zaj ciach edukacyjnych ucze potra : zde niowa poj cie „karta menu”. praca z tekstem. wymieni funkcje.Scenariusz 7 Dzia : Temat lekcji: Cel ogólny: Karty menu Karty menu – podzia i charakterystyka. typy i rodzaje kart menu. uk ad da Nabycie umiej tno ci klasy kowania. karty okoliczno ciowe itp. metaplan. uwzgl dniaj c wymogi formalne i przepisy prawne. sporz dzi kart menu. karty napojów. • tablica. kawiarniane. oceny i tworzenia kart menu z uwzgl dnieniem wymogów formalnych i przepisów prawnych. • foliogramy lub prezentacja multimedialna. rodki dydaktyczne: • podr cznik. • praca indywidualna. okre li zasady tworzenia kart menu. wiczenia. Metody nauczania: wyk ad z pokazem. zasady tworzenia. Czas realizacji zaj : 180 min (4 x 45 min) 41 .. • ta ma klej ca. dyskusja dydaktyczna. wskaza prawid owy uk ad da oraz obowi zkowe informacje umieszczane w karcie menu.

• Uczniowie przy pomocy nauczyciela wskazuj b dy najcz ciej pope niane w kartach menu. zaproponowa jad ospis (min. Wypisuj je na kartkach formatu A4. IV – charakterystyka karty okoliczno ciowej. gr. wyszukuj informacje niezb dne do wykonania wiczenia. III – charakterystyka karty specjalnej. • Uczniowie powinni: samodzielnie wybra okazj . zaprezentowa wyniki pracy na forum grupy. uzasadniaj wybór karty menu. • Wybrani przedstawiciele grup prezentuj wyniki pracy. zawarto ci wymaganych prawem informacji. 20 elementów). informacj zapisuj w zeszycie. Sprawy organizacyjne. uk ad da oraz obowi zkowe informacje. • Przedstawiciele grup przyklejaj kartki na tablicy. • Nauczyciel przydziela dwuosobowym zespo om zadanie. gr. • Uczniowie dziel si na cztery grupy.Przebieg zaj : 1. Zwraca uwag na prawdziwo i adekwatno oferty. I – charakterystyka karty standardowej. Z dost pnych kart menu wybieraj odpowiedni rodzaj karty. które nale y umie ci w karcie. • Ka dy zespó ma za zadanie oceni kart pod wzgl dem: przejrzysto ci i estetyki. tworz c metaplan. • Nauczyciel za pomoc foliogramów lub prezentacji multimedialnej przedstawia zasady tworzenia kart menu. omówienie przebiegu oraz celów zaj . rodzaj restauracji lub ofert potraw. • Uczniowie wyszukuj b dy w karcie menu i prezentuj wyniki prac na forum grupy. dnia. Omawia znaczenie szaty gra cznej i jej elementy. Realizacja tematu: • Nauczyciel wyja nia poj cie „karta menu”. uk adu asortymentu. 3. u o y menu w odpowiedniej sekwencji. czynniki wp ywaj ce na zawarto i form karty. • Nauczyciel rozdaje po jednej karcie menu dwuosobowym zespo om. Nawi zanie do tematu. gr. 2. • Uczniowie. polegaj ce na sporz dzeniu karty menu: standardowej. II – charakterystyka karty dnia. 42 . specjalnej lub okoliczno ciowej. korzystaj c z podr cznika. • Nauczyciel przydziela zadania ka dej grupie: gr.

• poprawno j zykow . wymieni i scharakteryzowa sposoby podawania zup. Na bazie materia ów przygotowanych na lekcji opracuj gra cznie i wykonaj kart menu. prezentacja. liance. wymieni zastaw sto ow u ywan do podawania zup. 43 . • wiczenia w zespo ach 3. wiczenia praktyczne. • • • • • Formy organizacyjne pracy uczniów: • praca indywidualna z podr cznikiem. li ance do mokki i zupy serwowanej z wazy. Scenariusz 8 Dzia : Temat lekcji: Cel ogólny: Podawanie potraw Techniki podawania zup Poznanie rodzajów zup oraz nabycie umiej tno ci podawania ró nego rodzaju zup z wykorzystaniem odpowiedniego sprz tu i zastosowaniem odpowiedniej metody serwowania. • szat gra czn i staranno wykonania. przygotowa nakrycie do zupy podawanej w talerzu/miseczce. serwowa zup jednoporcjowo oraz wieloporcjowo (z wazy).Propozycja zadania domowego: 1. • przejrzysto i funkcjonalno . Metody kszta cenia: wyk ad z pokazem.do 5-osobowych (ze zmian ról uczniów w zespoach). Uwaga: Przy ocenie zadania nauczyciel bierze pod uwag : • poprawno pod wzgl dem formalnym. praca z tekstem. bulionówce. inscenizacja. • • • • • • Po zako czonych zaj ciach edukacyjnych ucze potra : wymieni i scharakteryzowa rodzaje zup oraz poda przyk ady zup z ka dej grupy rodzajowej. • dobór i uk ad potraw. dobra technik podawania do rodzaju zupy.

• Nauczyciel rozdaje uczniom karty menu i okre la. stoliki pomocnicze oraz niezb dny sprz t do serwowania zupy. prezentacja (slajdy) lub foliogramy. 3. gobblety do wody. 44 . korzystaj c z podr cznika. podzielone na pi grup wed ug sposobu ich podawania (ka da grupa na osobnej kartce) dla uczniów-go ci. talerze p askie). kieliszki do wina. stolik dla go ci. • Uczniowie dziel si na 5 równolicznych zespo ów (wed ug techniki podawania zupy) i wybieraj rol go cia lub kelnera. stoliki kelnerskie. • Nauczyciel w formie prezentacji albo foliogramów pokazuje wygl d nakry do zup podawanych jednoporcjowo (w talerzach/miseczkach. li ankach do mokki) i wieloporcjowo (z wazy) oraz wykaz niezb dnego sprz tu i wyposa enia. Czas realizacji zaj : 180 min (4 x 45 min) Przebieg zaj : 1. zestaw do serwowania zup z wazy. serwety indywidualnego u ytku (dla go ci). li anki do mokki. 186-189). bulionówkach. 2. • Nauczyciel sprawdza przygotowane przez zespo y nakrycia oraz sprz t. zawieraj ce schemat nakrycia do zupy i wykaz potrzebnego sprz tu do serwowania zupy (po jednym egzemplarzu dla zespo u). wydrukowane materia y do rozdania uczniom. li ankach. stosowanych naczy i sztu ców oraz technik podawania zup (podr cznik str. omówienie przebiegu oraz celów zaj . bulionówki. krzes a. zastaw sto ow i sztu ce. talerze g bokie.rodki dydaktyczne: podr cznik. • karty menu zawieraj ce propozycje zup. Sprawy organizacyjne. li anki. • • • • Materia y pomocnicze: obrusy. rzutnik multimedialny lub rzutnik pisma (foliogramów). moltony. jaki rodzaj zupy i jak technik b dzie w danej grupie serwowany. zastawa sto owa do podawania zup (miseczki. tace kelnerskie. Realizacja tematu: • Uczniowie. Nawi zanie do tematu. sztu ce (do zupy i dania zasadniczego). • Nauczyciel rozdaje uczniom materia y pomocnicze (po jednym egzemplarzu na grup ). • Uczniowie w grupach przygotowuj stoliki. szczegó owo zapoznaj si z wiadomo ciami na temat rodzajów zup.

Podczas obserwacji pracy uczniów nale y zwróci szczególn uwag na: • prawid owe przyj cie zamówienia przez uczniów-kelnerów. WSiP. 93. • w a ciwe u ywanie tacy kelnerskiej (do przenoszenia elementów nakrycia i podawania zupy). Podawanie niada . Nauczyciel rozpoczyna od powitania uczniów-go ci. zbiorcze zestawienie technik podawania zup wraz z przyk adami4. tak aby ka dy z zespo ów mia mo liwo prze wiczenia serwowania zupy inn technik . Uczniowie wskazuj najtrudniejsze elementy wiczenia oraz te. Poradnik dla kelnera (str. 3. • u ywanie zwrotów grzeczno ciowych i fachowego s ownictwa przez uczniów-kelnerów. nast pnie rozdaje karty menu. Nauczyciel przedstawia (na slajdach lub foliogramach) szerokie. Podawanie da zasadniczych oraz Podawanie deserów. 45 . Podawanie przystawek. • ogólny dynamiczny przebieg obs ugi go ci. Przy realizacji tego tematu wa ne jest przygotowanie na stolikach dla go ci w a ciwych nakry do zupy (stosownie do rodzaju zupy i do sposobu jej serwowania) oraz do dania zasadniczego (serwowanego po zupie). • Nauczyciel nadzoruje prac uczniów w zespo ach. • Nauczyciel sam wciela si w rol kelnera i przy kolejnych stanowiskach prezentuje etapy serwowania zupy (zgodnie z przyj t metod ). 2. • Po zako czeniu pracy zespo u przy danym stanowisku uczniowie zbieraj nakrycia i porz dkuj stoliki dla go ci.Uczniowie dokonuj niezb dnych poprawek i uzupe nie w nakryciu i wyposa eniu. Nauczyciel szczegó owo omawia kolejne czynno ci. W podobny sposób mo na zrealizowa lekcje z nast puj cych tematów: Metody obs ugi. Klasa wraz z nauczycielem dokonuje analizy i oceny opisowej wykonanego wiczenia. • w a ciwe kierunki i strony obs ugi uczniów-go ci przy stoliku. Nauczyciel wyjania problemowe kwestie. 5. Sposoby podawania zup). zamieniaj c si kolejno rolami. Wyd. przyjmuje zamówienie i przyst puje do serwowania zupy. Wielokrotne przygotowanie kompletnego nakrycia pozwoli uczniom na lepsze przyswojenie jego uk adu i utrwali schemat pracy przy jego przygotowaniu. 4 Proponujemy wykorzysta wskazówki zawarte w ksi ce H. Wybrane przez nauczyciela najlepsze zespo y i uczniowie prezentuj swe umiej tno ci na forum klasy. Leitnera pt. Uwagi do realizacji i przebiegu zaj : 1. • Uczniowie wicz w zespo ach. udziela rad i wskazówek. Nast puje rotacja stanowisk. które wymagaj dodatkowych wyja nie ze strony nauczyciela. 4. Warszawa 1993. 6.

• karty menu zawieraj ce propozycje kaw. przygotuj kilka propozycji egzotycznych b d regionalnych zup i stosowanych dodatków. spodki. przygotowa tac z niezb dnym wyposa eniem do podania kawy w li ankach. ksi ki o kuchniach wiata. y eczki). stolik dla go ci. Formy organizacyjne pracy uczniów: • praca indywidualna z podr cznikiem. tace kelnerskie. Materia y pomocnicze: obrusy.do 5-osobowych (ze zmian ról uczniów w zespoach). Postaraj si przyporz dkowa je do znanych grup i zaplanuj sposób ich podania w restauracji. 46 . rodki dydaktyczne: • podr cznik. • inscenizacja. • wiczenia w zespo ach 3. przewodniki turystyczne). moltony.Propozycja zadania domowego: 1. Po zako czonych zaj ciach edukacyjnych ucze potra : wymieni i scharakteryzowa metody przyrz dzania kawy. wymieni czynniki wp ywaj ce na jako zaparzanej kawy. wymieni kilka receptur przygotowania kawy. • praca z tekstem. • • • • • Metody kszta cenia: • wyk ad z pokazem. krzes a. cukierniczki. wymieni zastaw sto ow u ywan przy podawaniu kawy w li ankach. Korzystaj c z literatury fachowej (ksi ki kucharskie. Scenariusz 9 Dzia : Temat lekcji: Cel ogólny: Podawanie napojów bezalkoholowych Podawanie kawy w li ankach Nabycie umiej tno ci prawid owego podawania kawy w li ankach. mleczniki. zastawa sto owa do podawania kawy ( li anki. • wiczenia praktyczne. • serwowa kaw w li ankach.

• w a ciwe kierunki i strony obs ugi uczniów-go ci przy stoliku. stoliki pomocnicze oraz niezb dny sprz t do serwowania kawy. nast pnie rozdaje karty menu. • Uczniowie w grupach przygotowuj stoliki. korzystaj c z podr cznika.Czas realizacji zaj : 90 min (2 x 45 min) Przebieg zaj : 1.lub 5-osobowe zespo y i wybieraj rol go cia lub kelnera. zastaw sto ow i sztu ce. Nauczyciel rozpoczyna od powitania uczniów-go ci. Wybrani przez nauczyciela uczniowie prezentuj swe umiej tno ci na forum klasy. Podczas obserwacji pracy uczniów nale y zwróci szczególn uwag na: • prawid owe przyj cie zamówienia na kaw przez uczniów-kelnerów. naczy i sztu ców stosowanych przy podawaniu kawy oraz technik podawania kawy (podr cznik str. 5. Nauczyciel szczegó owo omawia kolejne czynno ci. Uczniowie dokonuj niezb dnych poprawek i uzupe nie w wyposa eniu i sprz cie. • Nauczyciel sam wciela si w rol kelnera i przy jednym ze stanowisk do wicze prezentuje sposób podania kawy w li ankach. 202-207). 4. • Nauczyciel nadzoruje prac uczniów w zespo ach. szczegó owo zapoznaj si z wiadomo ciami na temat sposobów i wybranych receptur przygotowania kawy. które wymagaj dodatkowych wyja nie ze strony nauczyciela. 2. Nawi zanie do tematu. Klasa wraz z nauczycielem dokonuje analizy i oceny opisowej wykonanego wiczenia. • u ywanie zwrotów grzeczno ciowych i fachowego s ownictwa przez uczniów-kelnerów. 47 . Nauczyciel wyjania problemowe kwestie. • ogólny. • Uczniowie dziel si na 3-. omówienie przebiegu oraz celów zaj . • Uczniowie wicz w zespo ach. udziela rad i wskazówek. Sprawy organizacyjne. Uwagi do realizacji i przebiegu zaj : 1. zamieniaj c si kolejno rolami. 3. Realizacja tematu: • Uczniowie. • Nauczyciel sprawdza przygotowane przez zespo y stoliki oraz sprz t. • w a ciwe u ywanie tacy kelnerskiej. dynamiczny przebieg obs ugi go ci. 4. Uczniowie wskazuj najtrudniejsze elementy wiczenia oraz te. przyjmuje zamówienie i przyst puje do serwowania kawy.

Metody kszta cenia: wyk ad z pokazem.2. Fragment wyk adu dotycz cy sposobów przygotowania kawy (w ekspresach ci nieniowych) mo na wzbogaci lmem dydaktycznym lub zaprezentowa przyk adow instrukcj obs ugi ekspresu ci nieniowego. wymieni i scharakteryzowa kolejne etapy otwierania i serwowania wina czerwonego z butelki. W podobny sposób mo na zrealizowa lekcje z nast puj cych tematów: Podawanie herbaty. prezentacja. • • • • • Po zako czonych zaj ciach edukacyjnych ucze potra : doradzi go ciom przy wyborze wina. 3. Podawanie zimnych napojów bezalkoholowych. wymieni i scharakteryzowa kolejne etapy dekantowania win czerwonych oraz przeprowadzi dekantacj wina. otworzy i zaserwowa wino czerwone zgodnie z obowi zuj cymi zasadami. • wiczenia w zespo ach 5-osobowych (ze zmian ról uczniów w zespo ach). praca z tekstem. Korzystaj c z prasy fachowej lub Internetu. serwowania i dekantowania win czerwonych. inscenizacja. • • • • • Formy organizacyjne pracy uczniów: • praca indywidualna z podr cznikiem. 5 Barista to osoba zajmuj ca si wybieraniem. Scenariusz 10 Dzia : Temat lekcji: Cel ogólny: Podawanie napojów alkoholowych Serwowanie wina czerwonego z butelki Nabycie umiej tno ci doradzania go ciom w wyborze win oraz w a ciwego otwierania. przygotuj szczegó owy opis regulaminu konkursu baristów5. wymieni i scharakteryzowa zasady obowi zuj ce przy serwowaniu win czerwonych z butelki. wiczenia praktyczne. 48 . parzeniem oraz podawaniem kawy. Propozycja zadania domowego: 1. dobra wino do potrawy zgodnie z klasycznymi zasadami oraz przyj zamówienie na wino.

103) oraz wygl du nakry do da zasadniczych (str. nakrycia. Sprawy organizacyjne. 3. lm dydaktyczny (je eli jest w posiadaniu pracowni). stoliki pomocnicze oraz niezb dny sprz t do serwowania win czerwonych. stoliki kelnerskie. ma e talerzyki. krzes a. Realizacja tematu: • Uczniowie. nakrycia do dania zasadniczego wraz z kieliszkami do wina czerwonego i gobbletami do wody. • Nauczyciel w formie prezentacji albo lmu dydaktycznego przedstawia kolejne etapy serwowania win czerwonych lub uczniowie zapoznaj si szczegó owo z tre ci tabeli i fotogra ami na str. • Uczniowie w zespo ach przygotowuj stoliki. tace kelnerskie. czteroosobowe stoliki dla go ci. rzutnik multimedialny lub rzutnik pisma (foliogramów). bia e serwety (p ócienne). przypominaj sobie niezb dne wiadomo ci dotycz ce doboru kieliszków do wina (str. Uczniowie dokonuj niezb dnych poprawek i uzupe nie w nakryciu i wyposa eniu. wydrukowane informacje o winach czerwonych z ró nych szczepów i krajów przeznaczone dla uczniów-kelnerów. omówienie przebiegu oraz celów zaj . 193). korzystaj c z podr cznika. • karteczki z tre ci zamówienia i pytaniami na temat wina dla uczniów-go ci. • Nauczyciel rozdaje uczniom karteczki z tre ci zamówienia oraz informacjami o winach. • Nauczyciel prezentuje na slajdzie (lub foliogramie) rysunek z w a ciwym wygl dem nakrycia oraz wykaz sprz tu do podawania wina. serwety indywidualnego u ytku (dla go ci). • • • • • Materia y pomocnicze: obrusy. 63). Nawi zanie do tematu. Czas realizacji zaj : 180 min (4 x 45 min) Przebieg zaj : 1. 232 podr cznika. zestawy sprz tu do dekantacji win. 2.rodki dydaktyczne: podr cznik. butelki do wina z korkiem (wype nione sokiem). korkoci gi. sposobów u o enia szk a do nakrycia (str. • Nauczyciel sam wciela si w rol kelnera i przy jednym ze stanowisk (najbardziej wyeksponowanym stoliku) prowadzi dialog oraz obs uguje uczniów- 49 . moltony. prezentacja (slajdy) lub foliogramy. • Uczniowie dziel si na 5-osobowe zespo y i wybieraj rol go cia lub kelnera.

Nale y zwróci uwag . 6. Wybrane przez nauczyciela najlepsze zespo y i uczniowie prezentuj swe umiej tno ci na forum klasy. • Uczniowie wicz w grupach dekantowanie wina przy stoliku pomocniczym. Wino i dobra kuchnia). • Nauczyciel nadzoruje prac uczniów w grupach. Zysk i S-ka. Pozna 2006. aby uczniowie mogli wiczy w warunkach jak najbli szych rzeczywisto ci (w wi kszo ci przypadków go cie restauracji zamawiaj wino do obiadu). 6 Proponujemy wykorzysta wskazówki zawarte w ksi ce C. Wyd. Wino. Nauczyciel szczegó owo omawia kolejne czynno ci. 4. • Nauczyciel obserwuje prac uczniów i koryguje ich b dy. zamieniaj c kolejno si rolami. 2. • Uczniowie wicz w zespo ach. Przy realizacji tego tematu wa ne jest. Dlatego te nale y przygotowa stoliki i nakrycie do obiadu (dania zasadniczego) wraz z odpowiednim szk em do wina. Materia y dla ka dego zespo u uczniów (karteczki z zamówieniem oraz informacje o winie) powinny tworzy scenariusz rozmowy go -kelner (przyk ad poni ej). Uczniowie wskazuj najtrudniejsze elementy wiczenia oraz te. Nauczyciel rozwija informacje zawarte w materia ach dla uczniów i przedstawia szczegó owe zasady komponowania win czerwonych z potrawami oraz podaje przyk adowe zestawy potrawa-wino6. prezentuj c krok po kroku etapy przyj cia zamówienia na wino i przebieg serwowania wina. ale by o cz ci szerszej ca o ci – czyli obs ugi go ci przy obiedzie. 233 podr cznika. Klasa wraz z nauczycielem dokonuje analizy i oceny opisowej wykonanego wiczenia. Dialog pomi dzy uczniem-go ciem a uczniem-kelnerem przebiega wed ug scenariusza zawartego w materia ach udost pnionych przez nauczyciela. • Nauczyciel przedstawia prezentacj po wi con dekantacji win oraz zapoznaje uczniów z niezb dnym sprz tem lub uczniowie zapoznaj si szczegóowo z tre ci akapitu na str. Nauczyciel wyjania problemowe kwestie. Porady markiza z Grinón (str. aby serwowanie wina nie stanowi o oderwanego fragmentu obs ugi. które wymagaj dodatkowych wyja nie ze strony nauczyciela. Uwagi do realizacji i przebiegu zaj : 1. aby proponowane zestawienie wina z potraw by o w a ciwe i zgodne z zasadami doboru win do potraw. 50 .-go ci. udziela rad i wskazówek. Falcó pt. 91. 5.

Zar czam. z opiekanymi ziemniaczkami i duszonymi warzywami. strony oraz kolejno obs ugi uczniów-go ci przy stoliku. czosnkowe czy koperkowe. Propozycja zadania domowego: 1. • ogólny. zaokr gli oraz z agodzi jego bukiet. W podobny sposób mo na zrealizowa lekcje z nast puj cych tematów: Serwowanie win bia ych i Serwowanie win musuj cych. Co Pan poleca? Mi so podajemy z mas em. To prawda. Poprosimy cztery razy stek rednio wysma ony. ycz sobie Pa stwo mas o pietruszkowe. Warszawa 2000. 233-235). Tak. wanilii i lukrecji. Czy ycz sobie Pa stwo wino do obiadu? Do steku proponuj australijskie wino ze szczepu Shiraz. Degustacja win. Czy mog przyj zamówienie? dla ucznia-go cia Dzie Dobry. wi ni. • u ywanie zwrotów grzeczno ciowych i fachowego s ownictwa przez uczniów-kelnerów. czyni c je przyjemniejszym w piciu . Czy ycz sobie Pa stwo co jeszcze? Czy mo e Pan co wi cej o nim powiedzie ? S ysza em. ale wina pochodz ce z ch odniejszych regionów tego stanu wyró niaj si bardziej wyrazistymi nutami mi ty i pieprzu. Wyd. * Opis wina zaczerpni to z ksi ki M. ci kie wietnie.dla ucznia-kelnera Dzie Dobry. Poprosimy czosnkowe. Niech b dzie australijski Shiraz. • udzielanie wyczerpuj cych odpowiedzi na temat win przez uczniów-kelnerów. bardzo ch tnie. 5. Schustera pt. dzi kujemy. e ten szczep daje do wina. • w a ciwy kierunek. Nie. e b d Pa stwo zadowoleni. dynamiczny przebieg obs ugi go ci. zdajemy si na Pana propozycj . maj aromat dojrza ych je yn. Przeanalizowa w podr czniku etapy podawania win bia ych i musuj cych (str. 4. e mi so stonuje jego cierpko (tanin ). To wszystko. WIG-Press. Jestem przekonany. Sporz dzi wykaz niezb dnego sprz tu oraz plan czynno ci kelnera przy obs udze go ci zamawiaj cych wino bia e i musuj ce. Wina z Australii Po udniowej s mocno rozgrzewaj ce i nasycone owocami. 51 . Podczas obserwacji pracy uczniów nale y zwróci szczególn uwag na: • prawid owy przebieg dialogu go -kelner.

2. Go przysta na propozycj kelnera i zdecydowa si na polecane przez niego wino. Jak jako kelner zareagowa by w tej sytuacji? a. Czy wymieni by wino? b. a nie jak opisa kelner delikatne. Obs uguj cy przynosi wino do stolika. Go próbuje i twierdzi. e wino jest kwaskowate. Kogo nale y obci y kosztami za otwarte wino? 52 . otwiera i zgodnie ze zwyczajem nalewa próbk zamawiaj cemu go ciowi.

8.7. b. Je eli si pomylisz i b dnie zaznaczysz odpowied . Podpisz imieniem i nazwiskiem KART ODPOWIEDZI. 14. 8. Przedstaw uczniom cel przeprowadzenia testu oraz zakres materia u. scharakteryzuj najcz stsze b dy. Rozdaj uczniom zestawy pyta testowych. pyta . 3. któr uwa asz za poprawn . a nast pnie zaznacz odpowied . 15. Postaraj si stworzy odpowiedni atmosfer podczas przeprowadzania testu (roz aduj niepokój. 3. Omów wyniki. 6. Test zawiera ………. Przeprowad analiz uzyskanych wyników i wybierz te zadania. Zapoznaj si z zestawem pyta testowych. 9. zach do sprawdzenia swoich mo liwo ci). Kilka minut przed zako czeniem sprawdzianu przypomnij uczniom o zbli aj cym si czasie oddania prac. Przed rozpocz ciem testu przeczytaj uczniom instrukcj dla ucznia. 7. maj cego na celu unikni cie niepowodze dydaktycznych – niskie wyniki przeprowadzonego sprawdzianu. Ustal przyczyny trudno ci uczniów w opanowaniu wiadomo ci i umiej tno ci. Wyja nij w tpliwo ci. 13. czy uczniowie wszystko zrozumieli. Ustal z uczniami termin przeprowadzenia sprawdzianu z co najmniej jednotygodniowym wyprzedzeniem. Zapewnij samodzielno podczas rozwi zywania zada . 10. 11. 7. c. Za ka d poprawn odpowied otrzymujesz 1 punkt. Tylko jedna odpowied jest prawid owa. Rozwi zania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI. Przygotuj odpowiedni liczb testów. 5. 53 . Zapytaj. 2. 4. 5. które sprawi y uczniom najwi ksze trudno ci. 4. Zbierz karty odpowiedzi oraz zestawy zada testowych. karty odpowiedzi i instrukcje. 10. otocz j kó kiem. Do ka dego zadania podane s trzy mo liwe odpowiedzi: a. Opracuj wnioski do dalszego post powania. Podaj lub zapisz na tablicy czas przeznaczony na udzielanie odpowiedzi. Oddaj sprawdzian najpó niej po dwóch tygodniach. Wybierz w a ciw odpowied i postaw znak X w kratce z odpowiadaj c jej liter . 2. 9. EWALUACJA OSI GNI UCZNIA Instrukcja dla nauczyciela 1. 12. Popraw prace uczniów. Instrukcja dla ucznia 1. Nie przekraczaj czasu przeznaczonego na test. Zapoznaj si z instrukcj . 6.

12. Propozycja skali oceniania Przyjmuj c zero-jedynkowy system oceniania odpowiedzi uczniów.26 17 .11. 10 min (sprawdzenie obecno ci.35 22 . bo tylko wtedy b dziesz mia satysfakcj z wykonanego zadania.10 0-7 27 . • KARTA ODPOWIEDZI.).44 28 . Na rozwi zanie testu masz ……….10 36 . maks. Powodzenia! Materia y dla ucznia • instrukcja. maks. 9 . min. maks. maks. 50 pkt. 14. Przedzia y % 90-100 75-89 55-74 36-54 0-35 Liczba punktów zdobytych przez ucznia przy ró nej liczbie punktów maksymalnych 10 pkt. maks. Przyjmuj c czas organizacyjny ok. rozdanie testów. Gdy udzielenie odpowiedzi na które z pyta b dzie Ci sprawia o trudno . 20 pkt.22 11 . tzn.40 30 .37 18 . 0 punktów za z lub za brak odpowiedzi.21 0 .17 11 .29 15 .50 38 . czy zaznaczy e wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI.17 Ocena bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczaj cy niedostateczny 54 .30 23 . ucze mo e zdoby jedynie ca kowit (a nie po ówkow ) liczb punktów. instruktarz.15 8 . • zestaw pyta testowych. Pracuj samodzielnie. Nasze do wiadczenie pokazuje. 40 pkt. e testy zawieraj ce 20 lub 30 pyta wydaj si najodpowiedniejsze do zrealizowania w czasie jednej godziny lekcyjnej. 13. 1 punkt za dobr odpowied .20 16 . gdy zostanie Ci wolny czas. 35 min – co daje nieco ponad minut na odpowied na ka de pytanie.27 0 . 30 pkt. Maksymalna liczba punktów do zdobycia jest równa liczbie przygotowanych pyta testowych.10 8 6-7 4-5 0-3 18 .14 45 .16 0 . wtedy od ó jego rozwi zanie na pó niej i wró do niego. Po rozwi zaniu testu sprawd . itp. na samodzieln prac uczniów pozostaje ok. Poni ej przedstawiamy propozycj skali oceniania w procentach oraz przeliczon na punkty przy ró nej liczbie maksymalnych punktów do zdobycia.

........... Zaznacz prawid ow odpowied Nr pytania 1. 9.............. 8..Przyk adowa karta odpowiedzi Imi i nazwisko: .... 5....... 7................................ 3.... 6................. KARTA ODPOWIEDZI Nazwa testowanego dzia u: ...... 10.......... 4..................................... 2........... Data: .................................. Nr: ............... a a a a a a a a a a Odpowied b b b b b b b b b b c c c c c c c c c c Punktacja 55 ............................. Klasa: .........

Przyk adowe testy Test 1 Dzia : Us ugowa dzia alno Zaznacz poprawn odpowied 1. restauracje. Którego ze wskazanych kryteriów nie spe niaj sto ówki: a. procesem technologicznym. bufety c. bary przek skowe 2. wygod konsumenta c. zak ad sieci zamkni tej 6. efektownym wygl dem zak adu gastronomicznego b. restauracje. oferuje ograniczony asortyment potraw c. Bar szybkiej obs ugi charakteryzuje si : a. bary przek skowe 3. ruchem personelu i konsumentów 7. szerokim wyborem wyszukanych potraw c. Uk ad funkcjonalny w zak adzie gastronomicznym jest ci le zwi zany z: a. Do punktów gastronomicznych zaliczamy: a. sto ówki szkolne b. bary mleczne. drogi surowców c. w którym nie podaje si : a. Jad odajnia jest zak adem zbiorowego ywienia. Zak ady gastronomiczne zaliczane do sieci zak adów otwartych to: a. zak ad sieci otwartej b. restauracje b. samoobs ug 5. sto ówki przedszkolne c. da gor cych b. deserów c. obs ug kelnersk b. napojów alkoholowych 4. drogi pó produktów b. drogi czystych naczy kuchennych gastronomii 56 . Drogi technologiczne brudne to: a.

2. 3. zwrot brudnych naczy . Które urz dzenie nie nale y do wyposa enia zmywalni: a. Kierownik sali jest prze o onym: a. us ugowy. Wymie sposoby specjalizacji zak adów gastronomicznych. administracyjno-gospodarczy. magazyny 9. produkcyjny. W zak adzie gastronomicznym mo na wyodr bni nast puj ce dzia y: a. Jakie drogi technologiczne wytycza si w zak adzie gastronomicznym i które z nich nie mog si krzy owa . us ugowy 2. Które pomieszczenie nale y do dzia u ekspedycyjnego: a. piec konwekcyjno-parowy Klucz do pyta testowych 1c 2b 3c 4c 5a 6c 7b 8a 9b 10c Pytania otwarte 1. zmywalnia naczy sto owych b.8. Które czynno ci mog by wykonywane w rozdzielni kelnerskiej: a. obie odpowiedzi s poprawne 57 . barmana c. wystawianie rachunków c. Test 2 Dzia : Stanowiska pracy w cz ci handlowo-us ugowej Zaznacz poprawn odpowied 1. produkcyjny. gotowanie potraw b. odbiór czystych naczy . stó do resztkowania b. Scharakteryzuj dzia y wyst puj ce w zak adzie gastronomicznym. zmywalnia naczy kuchennych c. kelnera b. szafy przelotowe c. marketingowy b. administracyjno-gospodarczy. zmywanie naczy kuchennych 10. produkcyjny. wydawanie potraw i napojów. marketingowy c.

Skrót GHP oznacza: a. wst pnym c. sprawno zyczna. Dobra Praktyka Higieniczna c. okre la: a. sangwinika c. czarne buty c. przeno ny terminal do p acenia kart b. czarne spodnie. do wiadczenie zawodowe c. dobra prezencja. bia a koszula. choleryka b. Wybuchowo . gwa towno opisuj ce: a. Analiza Zagro e 10. wysokie kwali kacje zawodowe. okresowym b. notes do zapisywania zamówienia go ci 8. Które elementy ubrania nie nale do klasycznego stroju kelnera: a. Ustawa o bezpiecze stwie ywno ci i ywienia z 25 sierpnia 2006 r. czarne buty b. silne uleganie emocjom to cechy 5. przygotowanie i podawanie zimnych napojów b. Do obowi zków sommeliera nale y: a. Dobra Praktyka Produkcyjna b. czarna kamizelka. kontrolnym Klucz do pyta testowych 1c 2a 3b 4a 5c 6c 7b 8c 9b 10b 58 . egmatyka w reakcjach. obie odpowiedzi s poprawne 6. Szkolenie stanowiskowe w zakresie bhp jest szkoleniem: a.3. wymagania dotycz ce przestrzegania zasad higieny ywno ci oraz materiaów przeznaczonych do kontaktu z ywno ci c. sportowe buty. wymagania zdrowotne ywno ci b. dba o o wygl d b. Podstawowy element wyposa enia zawodowego trybuszon to: a. obie odpowiedzi s poprawne 9. bia e skarpety 7. Wska grup cech po danych u kelnera/kelnerki: a. bia a koszula. kolorowa koszula. pomoc w wyborze i podawanie wina c. za atwianie reklamacji 4. scyzoryk wielofunkcyjny c.

ozdobne falbany c. Aran acja wn trz obejmuje: a. 150-200 ml tzw. 3. uk ad funkcjonalny lokalu gastronomicznego b. Omów zakres czynno ci kelnera. 90 cm i module 30 cm 3. Skirtingi to: a. patelnia i talerz do podawania ziemniaków w mundurkach b. 75 cm i module 60 cm c. nak adki na obrus b. wyrównywanie nierówno ci sto u c. 2. rocks-glass s u y do podawania: a. Naczynia przedstawione na rysunku to: a. Uzasadnij konieczno dbania o higien osobist przez pracowników obs ugi. whisky z lodem c. Omów. patelnia i talerz do podawania jajek po wiede sku c.Pytania otwarte 1. wody mineralnej z lodem b. t umienie odg osów wyk adanej zastawy sto owej 4. Ma y tumbler o poj. obrusy bankietowe 5. W restauracji o zwyk ym standardzie maj zastosowanie sto y o wymiarach: a. patelnia i talerz do podawania limaków 59 . 80-85 cm i module 60 cm b. jakim szkoleniom bhp i badaniom lekarskim podlega pracownik zatrudniony w zak adzie gastronomicznym. wyposa enie techniczne kuchni 2. Funkcj moltonu nie jest: a. dekoracja sto u b. Test 3 Dzia : Wystrój i wyposa enie zak adu gastronomicznego Zaznacz poprawn odpowied 1. wszystkie problemy zwi zane z wyko czeniem i wyposa eniem pomieszcze c. soków z lodem 6.

jakie funkcje pe ni bufet w zak adzie gastronomicznym oraz wymie urz dzenia. Metalowa zastawa sto owa wytwarzana jest z: a. Który rysunek przedstawia sztu ce do limaków? a b c 9. sztu ców klasycznych b. aluminium c. kieliszki p kate na wysokiej nó ce o pojemno ci 100-200 ml b. sztu ców specjalnych c. Jakich urz dze u ywa si do sporz dzania gor cych napojów? 60 . sztu ców serwisowych 10. kieliszki p kate na krótkiej nó ce o pojemno ci 50-100 ml 11. stali nierdzewnej Klucz do pyta testowych 1b 2a 3a 4b 5b 6c 7c 8b 9b 10c Pytania otwarte 1. 2. Wymie elementy dodatkowego sprz tu sto owego i omów jeden dowolnie wybrany. eliwa b. 3. Opisz. w jakie nale y wyposa y bufet w sali restauracyjnej.7. Kieliszki do koniaku to: a. kieliszki p kate na krótkiej nó ce o pojemno ci 100-200 ml c. Widelec do ostryg zaliczamy do: a.

80 cm. Które ze zda jest prawdziwe: a. Wygodne miejsce do konsumpcji dla jednej osoby to blat o wymiarach: a. serweta dla go ci b. g boko 40 cm 2. 1. serweta dla go ci c. kwiaty doniczkowe 7. szeroko min. Dekoruj c stó konsumencki. ci te o delikatnym zapachu c. szk o do napoju do dania g ównego stoi zawsze po lewej stronie nakrycia nieco powy ej y ki 61 .Test 4 Dzia : Przygotowanie sal konsumenckich do obs ugi go ci Zaznacz poprawn odpowied 1. molton. g boko 50 cm b. szeroko min. napperon. napperon. napperon. Wska w a ciw kolejno nakrywania sto u bielizn sto ow : a. obiadów 5. niada i podwieczorków c.5 m przej cia g ównego w sali konsumenckiej wynosi mini- 3. wybieramy kwiaty: a. uroczystych kolacji b. molton. obrus. rotacj 4.0 m c. 2. Wymagana szeroko malnie: a. g boko 40 cm c. 2. serweta dla go ci 6. Wykorzystanie miejsca konsumenckiego w zak adzie gastronomicznym nazywamy: a.2 m b. korelacj b. szeroko min. molton. ci te o intensywnym zapachu b. szk o do napoju do dania g ównego stoi zawsze powy ej no a do dania g ównego b. obrus. 60 cm. obsad c. 60 cm. Kolorowymi obrusami nakrywa si sto y do: a. obrus.

obie odpowiedzi s prawid owe 9. Jak rol pe ni wiece na stole i przy jakich okazjach mo na je zastosowa . na rodku nakrycia b. kielich do wody 10. napój do dania g ównego. napój do deseru Klucz do pyta testowych 1a 2a 3a 4a 5c 6a 7a 8c 9b 10c Pytania otwarte 1. serwowanie wyporcjowanych napojów na przyj ciach stoj cych 62 . zwró uwag na kierunki poruszania si kelnera. Wyja nij. talerzyk do pieczywa c. serwowanie potraw metod francusk c. w sk ad którego wchodz : a. Test 5 Dzia : Przenoszenie tac i zastawy sto owej Zaznacz poprawn odpowied 1. 2. zupa. jakie znaczenie ma prawid owe ustawienie sto ów w sali konsumenckiej. Nakrycie rozszerzone przygotowuje si do menu. danie g ówne. napój do dania g ównego. po prawej stronie obok no a i widelca c. deser. zupa. danie g ówne. danie zasadnicze. przystawka. przenoszenie sztu ców i zastawy sto owej b. y ka do zupy b. deser b. deser.c. gobblet do wody stoi zawsze powy ej no a do dania g ównego 8. Wska prawid owe ustawienie serwety indywidualnego u ytku (dla go ci) w nakryciu prostym: a. 3. Opisz szczegó owo zasady pracy kelnera przy wyk adaniu sztu ców do nakrycia. przystawka. Która z czynno ci nie wymaga u ycia tacy kelnerskiej? a. Wska . napój do przystawki. napój do deseru c. napój do dania g ównego. kolejno wyk adania sztu ców i w a ciwe u o enie sztu ców. który z elementów zastawy sto owej nie wchodzi w sk ad nakrycia prostego: a.

chwytaj c za trzonki c. przerw w jedzeniu b. na lewej d oni odwróconej do góry i wyci gni tej przed siebie c. na tacy wy o onej serwet b. Przedstawione na rysunku u o enie sztu ców sygnalizuje: a. przenoszenia butelek i obs ugi go ci b. Wska prawid owy sposób przenoszenia ma ych pó misków owalnych: a. Du . jeden pó misek przenosi si w trzech palcach b. przenoszenia naczy z rozdzielni i podawania napojów oraz rachunków 3. owini te w serwet 7. dwa pó miski przenosi si chwytem górnym c. Przedstawiony na fotogra i sposób przenoszenia dwóch talerzy p askich to: a. czterech talerzy p askich i czterech talerzy g bokich 5. zako czenie jedzenia c. rednich rozmiarów okr g e tace kelnerskie s u do: a. w obydwóch r kach wyci gni tych przed siebie b. Wyk adaj c sztu ce do nakrycia. pro b o dok adk 63 .2. chwyt górny c. Liczba talerzy przenoszonych jednorazowo w lewej r ce nie powinna przekracza : a. chwyt dolny b. bezpo rednio w r ce. na odwróconej lewej d oni. trzech talerzy p askich i dwóch talerzy g bokich b. obci on tac prostok tn nale y przenosi : a. chwyt boczny 6. przenosi si je: a. ponad barkiem 4. w obecno ci go ci. podawania rachunków i napojów oraz przenoszenia szk a i sztu ców c. w r ce. czterech talerzy p askich i trzech talerzy g bokich c. obie odpowiedzi s poprawne 8. podawania da zasadniczych.

kelner podaje otwart kart menu ka demu z go ci przy stoliku 64 . Omów kolejno czynno ci kelnera przy zbieraniu talerzy z resztkami po konsumpcji. 80-90 miejsc c. kelner podaje otwart kart menu jedynie go ciowi. Które ze zda jest prawdziwe: a. 3. Test 6 Dzia : Obs uga go ci Zaznacz poprawn odpowied 1. na talerzach nie ma resztek potrawy b. pi ciu pracowników. tray-jack) stosuje si w celu: a. z obs ug kelnersk b. Stojak na tace (tzw. odci enia pracy zmywalni przez chwilowe zebranie u ytej zastawy sto owej na sali Klucz do pyta testowych 1b 2a 3c 4a 5b 6a 7c 8b 9a 10b Pytania otwarte 1. samoobs ugowych 2. je eli: a. umo liwienia go ciom od o enia u ytej zastawy sto owej b. trzech do czterech pracowników. Omów zasady pracy kelnera przy przenoszeniu ma ych i du ych pó misków. na jednym talerzu s resztki potrawy c.9. Wymie zasady pracy kelnera przy przenoszeniu zastawy sto owej. System ekspedycyjny typu szwedzkiego nale y do systemów obs ugi : a. usprawnienia pracy kelnerom przez skrócenie drogi pokonywanej podczas sprz tania u ytej zastawy sto owej c. trzech do czterech pracowników. na wszystkich talerzach s resztki potrawy 10. samoobs ugowych z obs ug kelnersk c. 2. Sprz tanie talerzy po konsumpcji mo na wykona metod analogiczn do przenoszenia dwóch talerzy chwytem górnym. Ile osób liczy zespó specjalistyczny i jakiej wielko ci rewir obs uguje? a. którego uzna za gospodarza spotkania b. 100-120 miejsc b. 80-90 miejsc 3.

m czy ni. serwowa zupy z wazy b. Kelner poleca go ciom jako deser szarlotk na ciep o z lodami i bit mietan . obs uguj c go ci z prawej strony. prezentowa i serwowa potraw z pó misków 7. Metoda obs ugi go ci z zastosowaniem stolika pomocniczego to: a. przystawka zimna. danie g ówne. dzieci. go cie honorowi. jak nie powinien tego robi : a. przystawka gor ca. kobiety. przystawka gor ca. gospodarze. Wska prawid owy opis kierunków obs ugi: a. obs uguj c go ci z lewej strony. kto j czyta i kto sk ada zamówienie 4. serwis angielski c. na deser poleca bym nasz specjalno : szarlotk na ciep o z dodatkiem lodów i bitej mietany 5. Wska w a ciw kolejno podawania potraw: a. kobiety. którzy sami decyduj . Wska prawid ow kolejno obs ugi go ci w ma ym. danie g ówne. zupa. dzieci. przystawka gor ca. przystawka zimna. zupa. dzieci 9. na deser proponuj wy mienit szarlotk na ciep o podawan z lodami i dekorowan bit mietan b. przystawka zimna. deser b. my l . gospodarze b. serwis rosyjski b. prezentowa i nalewa napojów c. zupa. zamkni tym gronie: a. e szarlotka na ciep o z lodami i bit mietan b dzie dla Pa stwa odpowiednim deserem c. kelner porusza si wokó sto u w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara c. m czy ni c. obs uguj c go ci z lewej strony. serwis francuski 65 . go cie honorowi.c. kobiety. sery. deser c. kelner k adzie otwart kart menu na stoliku go ci. sery. Z lewej strony go cia kelner nie mo e: a. gospodarze. kelner porusza si wokó sto u w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara b. deser 6. sery. m czy ni. go cie honorowi. danie g ówne. kelner porusza si wokó sto u w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara 8.

Metoda francuska obs ugi to: a. 66 .. serwowanie wyporcjowanych potraw na talerzach b. Omów zasady prawid owego doradzania go ciom przy wyborze potraw. Wymie sposoby chwytania sztu ców przy serwisie francuskim i podaj po trzy przyk ady potraw serwowanych ka dym ze sposobów. chwyt ………………... gdy go z o y reklamacj z powodu zbyt pikantnej potrawy.10. 2. serwowanie potraw z pó misków Klucz do pyta testowych 1c 2c 3a 4a 5a 6a 7b 8a 9b 10c Pytania otwarte 1. Sposób chwytania sztu ców chwyt ………………. 3. Omów zasady prawid owego post powania kelnera przy przyjmowaniu reklamacji od go cia. podawanie potraw w naczyniach wieloporcjowych na stó c. chwyt ………………. Swoje odpowiedzi wpisz do tabeli.. Sporz d scenariusz rozmowy go -kelner w przypadku. Przyk ad serwowanej potrawy chwyt ……………….

deser b. piwa. karta okoliczno ciowa 2. danie g ówne. napoje mieszane. nazwisko szefa kuchni. zimna przystawka. od najmniej kalorycznych do najbardziej kalorycznych 5. Nazwa potrawy kotlet de volaille w karcie menu jest: a. potoczne okre lenie karty menu b. rosn cych cen. wina. wódki. deser 67 . zimna przystawka. zimna przystawka. zupa. wódki. napoje bezalkoholowe.Test 7 Dzia : Karty menu Zaznacz poprawn odpowied 1. napoje mieszane. karta dnia b. zupa. Wska nieprawid ow kolejno potraw w menu: a. gdy stanowi po czenie s ów z j zyka polskiego i francuskiego b. obie odpowiedzi s poprawne 7. od najta szych do najdro szych b. ciep a przystawka. Wska prawid ow kolejno napojów w karcie alkoholi: a. nieprawid owa. od najdro szych do najta szych c. cygara c. karta specjalna c. gdy wszystkie obcoj zyczne zwroty nazwy powinny zosta przet umaczone na j zyk polski c. czas oczekiwania na podanie potrawy. nieprawid owa. napoje bezalkoholowe. gdy jest to nazwa klasycznej potrawy i podaje si j w pisowni oryginalnej 4. prawid owa. wina. Karta da przygotowana na przyj cie weselne to a. Potrawy w obr bie danej grupy w karcie menu porz dkuje si wed ug: a. piwa. cygara b. napoje mieszane. danie g ówne. wódki. czas otwarcia zak adu b. wina. rosn cej warto ci od ywczej. koszt wyprodukowania potraw. malej cych cen. ciep a przystawka. zupa. danie g ówne. W karcie menu restauracji nie powinny si znale informacje: a. oferta potraw skomponowanych w kompletny posi ek c. napoje bezalkoholowe 6. deser c. sery. cena detaliczna potrawy c. piwa. receptura potraw 3. cygara. Menu to: a.

pieczywo. 2. miód. li anka. por roku b. nie poleci by : a. jak post pi by w tej sytuacji wobec go cia. 3. Wymie . w sk ad którego wchodz kremowa zupa drobiowa i stek z piersi kurczaka. serweta b. sa atki cesarskiej b. jakie czynniki powinno si bra pod uwag przy tworzeniu karty menu restauracji. przystawka b. Omów ogólne zasady zestawiania menu. angielskie 2. sztu ce zak skowe. talerzyk do pieczywa. Punktem wyj cia do ustalenia ca ego menu jest: a. koktajlu z krewetek 9. umiej tno ciami personelu i szefa kuchni. d em to zestaw na niadanie: a. sztu ce zak skowe. charakterem uroczysto ci. Opisz. mas o. li anka. talerz zak skowy. Omów zasady tworzenia kart menu. mo liwo ciami nansowymi 10. Gor cy napój niadaniowy. sztu ce zak skowe. wiede skie c. W sk ad nakrycia sto u do niadania rozszerzonego wchodz : a. Przy komponowaniu menu okoliczno ciowego nale y kierowa si : a. talerz zak skowy. Jako kelner przyj e zamówienie na potraw wycofan z karty menu. danie g ówne c. talerzyk do pieczywa. Jako przystawki do obiadu. wystrojem sali c. nó do mas a. Test 8 Dzia : Podawanie potraw Zaznacz poprawn odpowied 1. kontynentalne b. pasztetu z zaj ca z urawin c.8. serweta 68 . chwilowymi trendami w gastronomii. deser Klucz do pyta testowych 1c 2c 3c 4a 5a 6c 7b 8a 9a 10b Pytania otwarte 1. nó do mas a. serweta c. uczestnikami przyj cia.

serwuj c potrawy z pó misków. obie odpowiedzi s poprawne 7. naczynie aroodporne b. Wad bufetu niadaniowego nie jest: a. nó i widelec do ryb c. kelner porusza si w praw stron c. W sk ad nakrycia do dania zasadniczego rybnego nie wchodzi: a. szeroka oferta da i napojów 4. konieczno posiadania wi kszej ilo ci zastawy sto owej b. zupy wyporcjowane serwuje si z lewej strony go cia b. Do wieloporcjowego podania gulaszu zastosowa by : a. na talerzu zak skowym. Wska prawid owy opis techniki podawania zup: a. waz z przykrywk 6. stawiaj c go powy ej nakrycia b. obie odpowiedzi s poprawne 8. Wska prawid owy opis techniki podawania da zasadniczych: a. na talerzu zak skowym. na talerzu zak skowym. Surówki podawane jednoporcjowo do dania zasadniczego serwuje si : a. przystawki rybnej serwowanej z pieczywem i mas em oraz dania zasadniczego b. przystawki mi snej serwowanej z pieczywem i mas em oraz dania zasadniczego c. Nakrycie przedstawione na rysunku zosta o przygotowane do podania: a. stawiaj c go po prawej stronie nakrycia c. kelner porusza si w lew stron b. serwuj c potrawy wyporcjowane. podgrzewany kocio ek c. konieczno samoobs ugi przez go ci c. stawiaj c go po lewej stronie nakrycia 9.3. zupy z wazy serwuje si z lewej strony go cia c. koktajlu z krewetek serwowanego z pieczywem i mas em oraz dania zasadniczego 5. kieliszek do napoju alkoholowego b. nó i widelec do dania zasadniczego 69 .

Wymie i scharakteryzuj rodzaje niada .dla go ci 4. Do konsumpcji sorbetu serwowanego w wysokim kielichu nale y poda : a. Uzupe nij poni sz tabelk – wska wady i zalety bufetu niadaniowego. Zaznacz sztu ce. tost. • danie zasadnicze: sma one medaliony ciel ce z sosem. rodzaj ziaren. stopie rozdrobnienia kawy. Go zamówi nast puj cy zestaw obiadowy: • przystawka: koktajl z krewetek. glazurowane warzywa. • deser: mus truskawkowy z likierem i bit mietan . y eczk do herbaty c. Zaproponuj najlepsze formy serwowania kolejnych potraw oraz uzasadnij swój wybór.dla restauracji . y eczk deserow b. Test 9 Dzia : Podawanie napojów bezalkoholowych Zaznacz poprawn odpowied 1. przyporz dkowuj c sztu com odpowiednie numery potraw. które b d doniesione przed podaniem potrawy. Narysuj schemat nakrycia wyj ciowego do obiadu. krokiety ziemniaczane. czas i temperatura zaparzania kawy c. mas o. • napój do dania zasadniczego: wino czerwone. Na jako zaparzanej kawy wp ywaj mi dzy innymi: a.10. y eczk koktajlow Klucz do pyta testowych 1a 2c 3c 4a 5b 6b 7c 8c 9c 10c Pytania otwarte 1. sposób palenia ziaren. 2. warunki przechowywania b. obie odpowiedzi s poprawne 70 . Plusy i minusy bufetu niadaniowego + dla restauracji + dla go ci . jako ziaren. • zupa: czysta zupa ogonowa.

Kawa po irlandzku to kawa: a. gatunku krzewów herbacianych u ytych do produkcji mieszanki b. bezpo rednio w r ce c. otwiera saszetk herbaty i zaparza herbat przy stoliku go cia bezpo rednio przed podaniem c.2. kelner przenosi je: a. otwiera saszetk herbaty i zaparza herbat 2 min przed podaniem b. Serwuj c herbat ekspresow . 6 minut c. w temperaturze pokojowej c. kelner: a. tzw. podawana z dodatkiem irlandzkiej whisky b. Herbata dzia a pobudzaj co. na tacy 71 . mietank do kawy podaje si w specjalnych dzbanuszkach. Serwuj c napoje bezalkoholowe w butelkach. do li anki z niewielk ilo ci gor cego mleka wlewa si gor cy napar herbaciany c. go sam zaparza herbat 7. termin przydatno ci do spo ycia 9. Kolor herbaty (zielona. Wska w a ciwy przepis na herbat po angielsku: a. mlecznikach: a. 3 minuty b. do li anki z naparem herbacianym wlewa si niewielk ilo gor cego mleka b. zbioru li ci krzewu herbacianego w odpowiednim czasie c. mocno sch odzon 3. Oznaczenie na etykiecie napoju: najlepiej spo y przed 08/2010 oznacza: a. odpowiednio d ugiego czasu fermentacji li ci krzewu herbacianego 6. podgrzan do temperatury kawy b. zamkni t saszetk herbaty podaje na spodku. podawana z dodatkiem irlandzkiego piwa Guiness c. czarna) jest wynikiem: a. 9 minut 5. trzymaj c je przez serwet b. w r ce. podawana z dodatkiem lodów i ajerkoniaku 4. do li anki z naparem herbacianym wlewa si niewielk ilo gor cej whisky 8. dat minimalnej trwa o ci c. br zowa. dat produkcji b. gdy jest parzona: a.

poni ej 10 procent b. zawsze c. alkohol etylowy i dwutlenek w gla c. 3. alkohol etylowy i cukry z o one 2. woda b. 4 – 6oC a. Zawarto alkoholu w winach lekkich wynosi: a. 6 – 8oC b. Opisz szczegó owo kolejno czynno ci i zasady pracy kelnera przy podawaniu zimnych napojów bezalkoholowych z butelki. alkohol etylowy i wod b. Charakterystyczny gorzkawy smak nadaje piwu: a. Wymie . jakie czynniki wp ywaj na jako zaparzanej herbaty. pe nego piwa latem wynosi: a. w wyniku którego cukry proste zamieniaj si w: a. 2.10. Opisz szczegó owo kolejno czynno ci i zasady pracy kelnera przy podawaniu kawy w li ance. Napoje bezalkoholowe podaje si z lodem: a. tylko latem Klucz do pyta testowych 1c 2b 3a 4a 5c 6c 7b 8a 9c 10a Pytania otwarte 1. Fermentacja alkoholowa to proces. Temperatura podawania jasnego. 8 – 10oC 4. na wyra ne yczenie go cia b. od 12-16 procent 72 . od 10-14 procent c. s ód j czmienny c. Test 10 Dzia : Podawanie napojów alkoholowych Zaznacz poprawn odpowied 1. chmiel 3.

pó wytrawne. podawany na zako czenie posi ku c. podawany do dania g ównego Klucz do pyta testowych 1a 2a 3b 4a 5b 6c 7b 8c 9a 10a 73 . osoby zamawiaj cej 7. prezentowanie butelki wina osobie zamawiaj cej b. Podzia wina na wytrawne. Serwowanie wina go ciom kelner rozpoczyna od: a. s odkie odbywa si na podstawie: a. Prezentuj c wino osobie zamawiaj cej. Digestif to napój: a. rocznika wina oraz szczepu winoro li 9. melasy. Dekantowanie wina to: a. zawarto ci cukru nieprzefermentowanego c. najstarszej osoby przy stoliku b. destylacj przefermentowanych wyt oków gronowych 10. destylacj przefermentowanego soku z li ci niebieskiej agawy b. fermentacj soku. nazwy. podawany na pocz tku posi ku b. pó s odkie. zawarto ci cukru przefermentowanego b. mocy alkoholowej i ceny wina b. syropu z trzciny cukrowej c. zlewanie wina znad osadu z butelki do szklanej karafki c. kelner wymienia informacje dotycz ce: a.5. zawarto ci cukru dodanego do fermentacji 6. Tequila to meksyka ska wódka otrzymywana przez : a. osoby siedz cej po prawej stronie gospodarza c. gwa towne sch adzanie wina 8. zawarto ci cukru i dwutlenku w gla c.

74 . Korzystaj c z poni szej tabeli opisz szczegó owo czynno ci i zasady pracy przy serwowaniu wina czerwonego z butelki. Etap serwowania prezentacja butelki Czynno ci kelnera obci cie folii otwarcie butelki degustacja wina nalewanie wina go ciom dolewanie wina 5. Uzupe nij tabelk Oznaczenie w j zyku polskim w pe ni wytrawne extra sec dry semi dry pó wytrawne s odkie extra doux Oznaczenie w j zyku angielskim Oznaczenie w j zyku francuskim 3.Pytania otwarte 1. Wymie . dlaczego. jakie napoje poleca by na aperitif. i uzasadnij.

M. Szajna. Wydawnictwo MADA. D. Krzywda. cz.. 3. cz. Przy pi knym stole – sztuka sk adania serwetek. Hoszek. O. Wydawnictwo REA. Degustacja win.. Wyd. 3. Mikolasek. 14. Warszawa 2009. W. R. Wydawnictwo SGGW. Warszawa 2002. 9. 10. Müller. E. Duda. Schuster. Arens-Azevedo i in. Wydawnictwo KDC. Wydawnictwo REA. 7. Kucharz & Gastronom – Vademecum. Warszawa 2008. Obs uga konsumenta w hotelarstwie – poradnik metodyczny. Vademecum kelnera. Kosiorowska. Warszawa 2007. Krosno 2006. Wydawnictwo REA. C. U. Ziaja.8. Wydawnictwo REA. M. Wydawnictwo REA. Sztuka sk adania serwetek. 11. Warszawa 2004. Obs uga go ci (konsumentów). J. S. R. 75 . cz. LITERATURA 1. Wydawnictwo Arkady.1. Urz dzanie zak adów gastronomicznych i gospodarstw domowych. F. 1 i 2. 8. Leitner. Wydawnictwo Alfa 2000. Warszawa 2005. Warszawa 1993. B. Technologia gastronomiczna z obs ug go ci. awniczak. 2. H. Sherbert. Warszawa 2009. 13. Warszawa 1998. Warszawa 2004. Wydawnictwo REA. Wydawnictwo Format A-B. 6. A. 12.. Konarzewska i in. Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem. Dardenne. Sztuka sk adania serwetek. Niezale ny przewodnik po winach. KDC. WSiP. 5. Warszawa 2001. Warszawa 2004. Aronsson i in. Neufert. Podr cznik projektowania architektoniczno-budowlanego. Poradnik dla kelnera. 4. Praca zbiorowa. Projektowanie technologiczne zak adów gastronomicznych. M. Szajna. Warszawa 2004. A. Warszawa 2000. Wydawnictwo WIG-PRESS. 15.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->