Renata Szajna

Danuta awniczak

OBS UGA GO CI
(KONSUMENTÓW) cz. 1

PORADNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA

Projekt ok adki: Joanna Plakiewicz Redakcja: Barbara Gers Redaktor prowadz cy: Stanis aw Grzybek

© Wydawnictwo REA s.j., Warszawa 2010

ISBN 978-83-7544-245-8

Wydawnictwo REA s.j. ul. Kolejowa 9/11 01-217 Warszawa tel.: (022) 631 94 23, 632 69 03, 632 68 82 faks: (022) 632 21 15 e-mail: handlowy@rea-sj.pl www.rea-sj.pl
Wszelkie prawa zastrze one. Ka da reprodukcja, adaptacja ca o ci lub cz ci niniejszej publikacji, kopiowanie do bazy danych, zapis elektroniczny, mechaniczny, fotogra czny, d wi kowy lub inny wymaga pisemnej zgody Wydawcy i w a ciciela praw autorskich.

Sk ad: OFI, Warszawa

SPIS TRE CI
1. Wst p ................................................. 5

2. Podzia materia u nauczania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3. Wskazówki metodyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 4. Plan wynikowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 5. System sprawdzania i oceniania osi gni ucznia . . . . . . . . . . . . . . . 27 6. Przyk adowe scenariusze lekcji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Us ugowa dzia alno gstronomii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stanowiska pracy w cz ci handlowo-us ugowej . . . . . . . . . . . . . . . . . q Wystrój i wyposa enie zak adu gastronomicznego . . . . . . . . . . . . . . . . q Przygotowanie sal konsumenckich do obs ugi go ci. . . . . . . . . . . . . . . q Przenoszenie tac i zastawy sto owej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q Obs uga go ci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q Karty menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q Podawanie potraw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q Podawanie napojów bezalkoholowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q Podawanie napojów alkoholowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
q q

29 31 33 35 38 40 43 45 48 50

7. Ewaluacja osi gni

ucznia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

8. Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

3

Powinno to pomóc nauczycielowi uporz dkowa prac i u atwi realizacj przewidzianych programem nauczania tre ci programowych. W poradniku zamieszczono podzia materia u nauczania. jakie ucze powinien opanowa . propozycje scenariuszy lekcji. plan wynikowy. Proponowany podzia materia u nauczania opiera si na naszym dotychczasowym do wiadczeniu w nauczaniu przedmiotu obs uga konsumenta i mo e by z powodzeniem zrealizowany w dwóch pierwszych latach nauki.1. yczymy wielu sukcesów w pracy zawodowej Autorki 5 . form sprawdzania i oceniania osi gni uczniów oraz propozycje testów i pyta otwartych. Plan wynikowy zawiera wykaz wiadomo ci oraz umiej tno ci podstawowych i ponadpodstawowych. zada domowych i inne materia y pomocne w realizacji zagadnie tematycznych. i zosta podzielony na dziesi g ównych dzia ów odpowiadaj cych dzia om tematycznym w podr czniku. e poradnik spe ni Pa stwa oczekiwania i oka e si pomocny w nauczaniu przedmiotu obs uga konsumenta. 1 zosta przygotowany do realizacji w klasach I i II technikum kelnerskiego oraz technikum organizacji us ug gastronomicznych na podstawie podr cznika o tym samym tytule. Mamy nadziej . Poradnik zawiera ponadto wskazówki na temat sposobu prowadzenia zaj . WST P Materia zawarty w poradniku dla nauczyciela Obs uga go ci (konsumentów) – cz.

SP/MENiS/ 2005.04) na realizacj przedmiotu obs uga konsumenta w zawodzie kelner w technikum czteroletnim przewidziano 18 godzin w cyklu nauczania.08. wiczenia praktyczne. Kierowane dotychczasowym do wiadczeniem w nauczaniu przedmiotu proponujemy nast puj cy podzia godzin: klasa I – 4. Na ko cu ka dego dzia u tematycznego przewidzia y my 2 lub 4 godziny do dyspozycji nauczyciela. Przedstawiony poni ej podzia godzin na realizacj poszczególnych bloków tematycznych obejmuje klas I i II. klasa III – 5.). sprawdzian. klasa II – 4. Wi kszo tematów mo e by zrealizowana w czasie jednego lub dwóch czterogodzinnych spotka . Wyj tki stanowi tematy „praktyczne”. w czasie których nale y przeprowadzi sprawdzenie wiadomo ci i umiej tno ci uczniów w formie wybranej przez nauczyciela i odpowiadaj cej tematyce danego dzia u (test. projekt itp. których realizacja wymaga wi kszej liczby godzin na przeprowadzenie odpowiednich wicze praktycznych. 6 . klasa IV – 5 godzin tygodniowo.2. PODZIA MATERIA U NAUCZANIA Zgodnie z obowi zuj cym programem nauczania (512[01]/T.

Dzia y tematyczne Podzia zak adów gastronomicznych Charakterystyka zak adów i punktów gastronomicznych Specjalizacja zak adów i punktów gastronomicznych Zakres us ug wiadczonych przez gastronomi otwart i zamkni t Uk ad funkcjonalny pomieszcze w zak adzie gastronomicznym Do dyspozycji nauczyciela Podzia pracowników zak adu gastronomicznego na grupy zawodowe Zakres czynno ci i kwali kacje pracowników Predyspozycje zawodowe i cechy osobowe kelnera Prezencja kelnera Przepisy prawne w obiektach ywienia zbiorowego Do dyspozycji nauczyciela Estetyka wn trza lokalu gastronomicznego Wyposa enie techniczne sal WYSTRÓJ I WYPOSA ENIE ZAK ADU GASTRONOMICZNEGO Bielizna sto owa Zastawa sto owa Wyposa enie bufetów w zak adach gastronomicznych Do dyspozycji nauczyciela Zasady ustawiania sto ów do obs ugi go ci indywidualnych Przygotowania zastawy sto owej do podawania da i napojów Przygotowanie pomocnika kelnerskiego Dobór kolorystyczny bielizny sto owej Techniki nakrywania sto ów bielizn sto ow Dekoracja sto u Dekoracyjne sk adanie serwetek p óciennych Nakrywanie sto ów Do dyspozycji nauczyciela RAZEM: Liczba godzin 4 4 4 26 4 8 2 2 2 4 4 4 2 4 8 8 8 8 4 4 4 4 4 8 4 4 16 4 136 52 40 18 US UGOWA DZIA ALNO GASTRONOMII STANOWISKA PRACY W CZ CI HANDLOWO-US UGOWEJ KLASA I PRZYGOTOWANIE SAL KONSUMENCKICH DO OBS UGI GO CI 7 .

Przenoszenie tac PRZENOSZENIE TAC I ZASTAWY STO OWEJ Przenoszenie zastawy sto owej Zbieranie zastawy sto owej po konsumpcji Do dyspozycji nauczyciela Systemy obs ugi w zak adach gastronomicznych Przebieg obs ugi OBS UGA GO CI Ogólne zasady obs ugi Metody obs ugi Do dyspozycji nauczyciela Karty menu KARTY MENU Menu Do dyspozycji nauczyciela Podawanie niada KLASA II Podawanie przystawek PODAWANIE POTRAW Podawanie zup Podawanie da zasadniczych i serów Podawanie deserów Do dyspozycji nauczyciela Podawanie gor cych napojów bezalkoholowych Podawanie zimnych napojów bezalkoholowych Do dyspozycji nauczyciela Ogólna charakterystyka napojów alkoholowych Podawanie piwa Podawanie win Podawanie wódek Dobór alkoholi do potraw Do dyspozycji nauczyciela RAZEM: 4 12 8 2 8 12 8 16 2 4 6 2 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 2 8 2 2 2 136 20 10 22 12 46 26 PODAWANIE NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 8 .

napojów alkoholowych i bezalkoholowych. Zgodnie z programem nauczania zaleca si stosowanie nast puj cych metod nauczania: wyk ad informacyjny. metoda projektów. Wskazany jest wybór tych metod. z których pierwszy polega na zapoznaniu si z zakresem materiau przewidzianego na dan jednostk metodyczn . które zapewniaj wdraanie do samodzielnego i logicznego my lenia oraz aktywny udzia w rozwi zywaniu zada i problemów. w jakich prowadzone s zaj cia. zadania zwi zane z przygotowaniem i uzupe nianiem dokumentacji potrzebnej do zorganizowania i rozliczenia us ug gastronomicznych oraz projekty zawodowe pozwalaj na osi gni cie lepszych wyników nauczania. podstaw psychologii. rozwi zywania sytuacji problemowych w pracy. warunki. który czy wiedz teoretyczn z umiej tno ciami praktycznymi. do wiadczenie samego nauczyciela oraz charakter realizowanego materia u.3. Materia nauczania powinien zosta uszeregowany w logiczny uk ad tak. wiczenia praktyczne. Nast pnym etapem jest okre lenie szczegó owych celów kszta cenia. podstaw ywienia. Wa n rol w procesie dydaktycznym stanowi wiczenia praktyczne. Tre ci programowe powinny by skorelowane z tre ciami programowymi innych przedmiotów zawodowych. nakrywania sto ów. które poprzez do wiadczanie i prze ywanie przez uczniów konkretnych sytuacji pozwalaj na kontrolowane przez nauczyciela kszta towanie wymaganej w zawodzie postawy. Po ustaleniu celów nale y dobra metody nauczania. wiczenia symulacyjne z udzia em uczniów. metoda tekstu przewodniego. Program nauczania obejmuje zagadnienia z zakresu dzia alno ci us ugowej zak adów gastronomicznych. dyskusja dydaktyczna. które nale y zrealizowa podczas danej lekcji. organizacji us ug gastronomicznych. podawania potraw zimnych i gor cych. inscenizacja. WSKAZÓWKI METODYCZNE Obs uga konsumenta jest przedmiotem. kszta tuj okre lone umiej tno ci i nawyki. j zyka obcego zawodowego. aby u atwi uczniowi jego opanowanie. Skuteczno nauczania tego przedmiotu zale y w du ej mierze od w a ciwego doboru tre ci i metod nauczania. pokaz z obja nieniem. Wyboru metody dokonuje si . Przygotowanie nauczyciela do zaj z obs ugi konsumenta powinno obejmowa kilka etapów. tj. bior c pod uwag mo liwo ci percepcyjne uczniów. obs ugi kelnerskiej. zgodnie z zaplanowanym rozk adem materia u nauczania. technologii gastronomicznej. pozwalaj 9 . Kluczowe znaczenie maj wiczenia wyrabiaj ce umiej tno ci dotycz ce przygotowania sali do obs ugi konsumentów.

instrukcje obs ugi urz dze kszta tuj umiej tno korzystania z literatury fachowej i pos ugiwania si j zykiem zawodowym. Analiza tych materia ów pozwala na ocen stopnia opanowania przez uczniów zasad i technik pracy w ramach konkretnych us ug gastronomicznych. katalogi mebli gastronomicznych. ale warto przynajmniej postara si o odpowiednie materia y do biblioteczki zawodowej. Cz sto trudno jest skompletowa takie wyposa enie. Formy organizacyjne pracy uczniów mog by zró nicowane. nakry i bielizny sto owej. Niezb dne wydaje si równie korzystanie z informacji fachowych zamieszczanych w Internecie.pl). sposobów podawania potraw. tre ci. Czasopisma bran owe. Dobór wicze powinien by zgodny z propozycjami zawartymi w programie. pocz wszy od pracy indywidualnej do pracy zespo owej. któr zaprezentuje nauczyciel w trakcie pokazu. 10 .na stosowanie zdobytej wiedzy w praktyce. katalogi urz dze i sprz tu. przewidzianych i niezb dnych do prawid owej realizacji zaj . a ich przebieg powinien by wykorzystany przez nauczyciela do realizacji postawionych celów. ksi ki zawodowe. oraz elementy. które przeka e. zmiana trendów dotycz cych zastawy sto owej. Szczególne miejsce w przygotowaniu praktycznej cz ci zaj maj pokazy i wiczenia. Kolejnym bardzo istotnym etapem jest zaplanowanie rodków dydaktycznych. Bardzo cennym rodkiem dydaktycznym s lmy nagrywane podczas inscenizacji i scenek zaaran owanych w trakcie wicze . Znacz c rol w kszta towaniu umiej tno ci uczniów ma technika pracy. Wykaz potrzebnych i zalecanych sprz tów oraz materia ów znajduje si w standardzie wyposa enia dydaktycznego pracowni obs ugi konsumenta opracowanym przez Wydzia Kszta cenia Zawodowego i Ustawicznego KOWEZiU (www. dekoracji sto ów nak adaj na nauczycieli obowi zek systematycznego dokszta cania oraz doskonalenia praktycznych umiej tno ci w ramach kursów zawodowych i szkole bran owych. pozwalaj ce uczniom na bie c obserwacj i korekt b dów pope nianych podczas pracy. Podobnym rodkiem s du e lustra w pracowni.koweziu.edu. Ci g y rozwój bran y gastronomicznej. na które zwróci szczególn uwag .

Uwzgl dniaj opis kwali kacji absolwenta. KLASA I Wiadomo ci Lp. zawarty w podstawie programowej kszta cenia w zawodach kelner i technik organizacji us ug gastronomicznych. a stopie ich opanowania oceni nauczyciel. Temat zaj Liczba godzin poziom podstawowy poziom ponadpodstawowy Metody pracy Ucze b dzie umia I.4. Zaproponowano podzia wiadomo ci i umiej tno ci na podstawowe i ponadpodstawowe. Ucze w trakcie nauki powinien zdoby wszystkie umiej tno ci. PLAN WYNIKOWY Przedstawiony plan wynikowy i szczegó owy rozk ad materia u s tylko propozycj . oraz standardy wymaga egzaminacyjnych. US UGOWA DZIA ALNO • zde niowa poj cie „zak ad gastronomiczny” • okre li cele i funkcje zak adów gastronomicznych sieci otwartej i zamkni tej • okre li zakres us ug wiadczonych przez zak ady gastronomiczne • wskaza ró nice mi dzy zak adem a punktem gastronomicznym • okre li funkcje zak adów typu ywieniowego • sklasy kowa zak ady typu ywieniowego • okre li funkcje zak adów typu uzupe niaj cego • sklasy kowa zak ady typu uzupe niaj cego • sklasy kowa punkty gastronomiczne GASTRONOMII (26 godzin) • okre li zakres dzia alnoci zak adów centralnych. Charakterystyka zak adów i punktów gastronomicznych 4 • wyk ad • pogadanka • praca w grupach 11 . Podzia zak adów gastronomicznych 4 • pogadanka • praca z podr cznikiem • dyskusja 2. samodzielnych i zale nych • rozró ni systemy obs ugi konsumentów • wskaza warunki niezb dne do prowadzenia dzia alno ci gastronomicznej • sklasy kowa zak ady gastronomiczne • scharakteryzowa rodzaje us ug wiadczonych przez zak ady typu ywieniowego • scharakteryzowa rodzaje us ug wiadczonych przez zak ady typu uzupe niaj cego • scharakteryzowa rodzaje us ug wiadczonych przez punkty gastronomiczne 1.

Specjalizacja zak adów i punktów gastronomicznych 4 • wskaza kryteria specjalizacji zak adów gastronomicznych • sklasy kowa zak ady wg kryteriów specjalizacji • okre li wymagania dotycz ce wizerunku zak adu specjalistycznego • scharakteryzowa menu zak adów specjalistycznych • wskaza wymagania dotycz ce wyposa enia zak adu specjalistycznego • analizowa znaczenie specjalizacji zak adu • pogadanka • praca w grupach z materiaami ród owymi – katalogi urz dze gastronomicznych • pogadanka • praca z podr cznikiem • dyskusja 4. Podsumowanie wiadomoci 2 Wymagania zde niowane w dziale I Wymagania zde niowane w dziale I • test • odpowied ustna • projekt 12 .3. Uk ad funkcjonalny pomieszcze w zak adzie gastronomicznym 8 • klasy kowa drogi technologiczne • analizowa drogi technologiczne • analizowa schematy funkcjonalne zak adów gastronomicznych • wskaza prawid owe rozwi zania dotycz ce organizacji pracy w rozdzielni kelnerskiej • analizowa drogi naczy sto owych i sztu ców • prezentacja • pogadanka • dyskusja • praca w grupach • wycieczka zawodowa 6. Zakres us ug wiadczonych przez gastronomi otwart i zamkni t 4 • wskaza grupy us ug wiadczonych przez zak ady gastronomiczne • sklasy kowa us ugi z ka dej grupy • scharakteryzowa poszczególne rodzaje us ug • zde niowa poj cie „uk ad funkcjonalny” • zde niowa poj cie „drogi technologiczne” • wskaza dzia y w zak adzie gastronomicznym • sklasy kowa pomieszczenia nale ce do poszczególnych dzia ów • wyja ni rol dzia u ekspedycyjnego • okre li znaczenie dzia u handlowego • wymieni podstawowe wyposa enie dzia u ekspedycyjnego i handlowego • analizowa rodzaje us ug wiadczonych przez zak ady gastronomiczne • analizowa rol poszczególnych rodzajów us ug 5.

Prezencja kelnera 4 • scharakteryzowa wymagany strój kelnera • okre li wymagania dotycz ce higieny osobistej • wymieni elementy wyposa enia zawodowego kelnera • wymieni podstawowe przepisy sanitarne obowi zuj ce w gastronomii • zde niowa system HACCP • przedstawi podstawowe przepisy zwi zane z bezpiecze stwem. 2 • wskaza najwa niejsze cechy i predyspozycje pracownika gastronomii • okre li grupy pracowników ze wzgl du na rodzaj wykonywanej pracy • wymieni i sklasy kowa stanowiska pracy w zak adzie gastronomicznym • okre li zakres czynno ci kierownika zak adu gastronomicznego • wymieni pracowników dzia u handlowego • wskaza obowi zki kierownika sali • okre li zadania kelnera • wskaza cechy dobrego kelnera • scharakteryzowa po dane cechy osobowe kelnera • analizowa umiej tno ci interpersonalne niezb dne w pracy kelnera 2.II. higien i prawem pracy • pogadanka • pokaz • wiczenia indywidualne • pogadanka • praca indywidualna z materia ami ród owymi • prezentacja • test • odpowied ustna • projekt 5. które zapisy z aktów prawnych dotycz uczniów i praktykantów-kelnerów 6. Przepisy prawne w obiektach ywienia zbiorowego 4 • analizowa przepisy prawne pod k tem praktycznego ich zastosowania • okre li . barmana i sommeliera • wskaza cechy osobowe niepo dane w zawodzie kelnera • przedstawi wizerunek kelnera. Predyspozycje zawodowe i cechy osobowe kelnera 4 4. Podsumowanie wiadomoci 2 Wymagania zde niowane w dziale II Wymagania zde niowane w dziale II 13 . Zakres czynno ci i kwalikacje pracowników 2 • porówna wymagane kwali kacje kierownika sali i kelnera • porówna zakres obowi zków kelnera. STANOWISKA PRACY W CZ Podzia pracowników zak adu gastronomicznego na grupy zawodowe CI HANDLOWO-US UGOWEJ (18 godzin) • wskaza zale no ci s u bowe w zak adzie gastronomicznym • analizowa schematy organizacyjne dla zak adów gastronomicznych o ró nych zakresach wiadczonych us ug • praca indywidualna z podr cznikiem • pogadanka • praca w grupach • praca indywidualna z podr cznikiem • pogadanka • praca w grupach • wyk ad • praca w grupach • elementy burzy mózgów 1. gwarantuj cy sukces zawodowy • analizowa swoje cechy osobowe pod k tem przysz ej pracy • porówna i oceni wizerunek kelnera zaprezentowany przez siebie i kolegów • przedstawi znaczenie uniformu kelnera w kreowaniu wizerunku zak adu gastronomicznego 3.

z których wykonuje si sztu ce • rozró nia rodzaje sztu ców • wskaza zastosowanie poszczególnych rodzajów sztu ców • okre li czynno ci zwi zane z piel gnacj i konserwacj zastawy sto owej. WYSTRÓJ I WYPOSA ENIE ZAK ADU GASTRONOMICZNEGO (40 godzin) • wskaza czynniki. Zastawa sto owa 10 • okre li wymagania dla materia ów. Wyposa enie techniczne sal 8 3. które okre laj charakter i styl wn trza lokalu gastronomicznego • opisa znaczenie barw we wn trzu • okre li funkcje o wietlenia w lokalu gastronomicznym • wymieni podstawowe wyposa enie sali konsumenckiej • okre li standardowe wielko ci sto ów konsumenckich • wskaza wyposa enie uzupe niaj ce • wskaza rol i zadania wyposa enia sal • zidenty kowa rodzaje bielizny sto owej • scharakteryzowa poszczególne elementy bielizny sto owej • wskaza zastosowanie poszczególnych rodzajów bielizny sto owej • wymieni materia y. z których wykonuje si zastaw sto ow • zidenty kowa elementy ceramicznej i metalowej zastawy sto owej • wskaza dodatkowy sprz t sto owy • wyja ni zastosowanie poszczególnych elementów zastawy sto owej • wskaza rodzaje szklanej zastawy sto owej • okre li zastosowanie poszczególnych rodzajów szk a • wymieni materia y. Estetyka wn trza lokalu gastronomicznego 4 2. z których wykonuje si zastaw sto ow • analizowa alternatywne zastosowanie elementów zastawy sto owej • dobiera zastaw do ró nych potraw • analizowa pojemno i kszta t kieliszków ze wzgl du na zastosowanie • dobiera zastaw szklan do serwowania napojów alkoholowych i bezalkoholowych • dobiera rodzaje sztu ców do konkretnych potraw • ocenia przydatno ró nych rodzajów sztu ców w czasie obs ugi go ci • zaplanowa prawid owe rozmieszczenie zastawy sto owej w sza e lub na regale • stosowa prawid owe nazewnictwo • pogadanka • prezentacja • wiczenia 14 . szk a i sztu ców • porówna i analizowa aran acj wn trz w lokalach o ró nym charakterze • zaplanowa wystrój sali konsumenckiej w zale noci od rodzaju planowanej imprezy • dobiera wielko i kszta t sto ów w zale no ci od rodzaju zak adu gastronomicznego • scharakteryzowa rol wyposa enia pomocniczego • analizowa wyposa enie sal pod k tem u atwienia pracy kelnera i podniesienia poziomu obs ugi • okre li sposób post powania z bielizn sto ow • dobiera bielizn sto ow do kszta tu i wielko ci sto u • wyk ad • prezentacja • praca w grupach • pogadanka • prezentacja • praca z materia ami ród owymi • dyskusja • pogadanka • pokaz • praca w grupach 1. Bielizna sto owa 8 4.III. szk a i sztu ców • przedstawi zasady przechowywania zastawy sto owej.

5. 2 IV. jakie prace przygotowawcze wykonuje si w rozdzielni kelnerskiej. PRZYGOTOWANIE SAL KONSUMENCKICH DO OBS UGI GO CI (52 godzin) Zasady ustawiania sto ów do obs ugi go ci indywidualnych • okre li szeroko przej • oblicza ilo m. w sali konsumenckiej w salach konsumpcyjnych • okre li parametry miejsca do o ró nych wielko ciach konsumpcji dla jednej osoby • dobiera wielko sto ów • wskaza zale no mi dzy dla okre lonej sali w zale systemem obs ugi a pono ci od wymaganej liczby wierzchni przypadaj c na miejsc konsumpcyjnych 1 miejsce konsumpcyjne • opisa znaczenie prac przygotowawczych w pracy kelnera • wskaza miejsca wykonywania prac przygotowawczych • wymieni i scharakteryzowa codzienne i okresowe prace przygotowawcze • wymieni rodzaje pomocników kelnerskich stosowanych w zak adach gastronomicznych • wymieni podstawowe wyposa enie pomocnika kelnerskiego • Okre li .k. Przygotowanie pomocnika kelnerskiego 4 • wyk ad • pokaz • praca w grupach • wiczenia 4. Przygotowanie zastawy sto owej do podawania da i napojów 4 • pogadanka • praca z podr cznikiem • dyskusja • wiczenia 3. Dobór kolorystyczny bielizny sto owej 4 • wybra kolory bielizny sto owej w zale no ci od rodzaju posi ku • dobra kolorystyk bielizny sto owej do okolicznoci spotkania przy stole • rozró nia kompozycje kolorystyczne stonowane i kontrastowe • pogadanka • pokaz • praca w grupach 15 . a jakie w sali restauracyjnej • przeprowadzi czyszczenie drobnej zastawy sto owej i sprz tu • opisa techniki czyszczenia sztu ców srebrnych • okre li funkcje i warunki stosowania ró nych pomocników kelnerskich • zaplanowa rozmieszczenie zastawy sto owej i sprz tu na pomocniku kelnerskim • przygotowa pomocnik kelnerski do obs ugi okrelonego rodzaju przyj cia • zaplanowa nakrycie sto u bielizn sto ow stosownie do okazji • analizowa kolorystyk i wzornictwo bielizny sto owej w odniesieniu do charakteru zak adu gastronomicznego 1. Wyposa enie bufetów w zak adach gastronomicznych Podsumowanie wiadomoci 8 • klasy kowa rodzaje bufetów w zak adzie gastronomicznym • wymieni wyposa enie bufetów • scharakteryzowa przeznaczenie i zastosowanie poszczególnych elementów wyposa enia Wymagania zde niowane w dziale III • analizowa wyposa enie ró nych rodzajów barów • analizowa rozmieszczenie wyposa enia baru z punktu widzenia ergonomii pracy • wyja ni zasady dzia ania urz dze do sporz dzania i ekspedycji zimnych i gor cych napojów Wymagania zde niowane w dziale III • pogadanka • prezentacja • praca z materia ami ród owymi • wycieczka zawodowa • test • odpowied ustna • projekt 6. 4 • wyk ad • praca w grupach 2.

zastawy sto owej. wiadomoci 4 Wymagania zde niowane w dziale IV Wymagania zde niowane w dziale IV • test • odpowied ustna • projekt • zaliczenie wicze 16 . Nakrywanie sto ów 16 • wyk ad • pokaz • prezentacja • praca z podr cznikiem • wiczenia Podsumowanie 9. stron wyk adnia i kolejno ci wyk adania zastawy sto owej i sprz tu • zaplanowa wygl d nakrycia do ustalonego menu • narysowa nakrycie proste i rozszerzone do ustalonego menu • bezb dnie przygotowa nakrycie proste i rozszerzone do ustalonego menu • bezb dnie przygotowa nakrycie proste i rozszerzone do serwisu à la carte • pokaz • praca z materia ami ród owymi • wiczenia 8.5. rozszerzonego i nakrycia do serwisu à la carte • bezb dnie stosowa zasady przygotowania nakry dotycz ce kierunków poruszania si . Dekoracyjne sk adanie serwetek p óciennych 4 • wymieni rodzaje i funkcje p óciennych serwet dla go ci • z o y serwet w 10 deko• okre li zasady wyboru racyjnych wzorów wzoru sk adania serwet • samodzielnie sk ada w zale no ci od okazji serwety wed ug wzorów • z o y serwet w 3 podprzedstawionych w literastawowe wzory na stó turze zawodowej przygotowany do niadania i do uroczystej kolacji • wymieni kolejno czynno ci przy przygotowaniu nakrycia • wskaza zasady pracy przy przygotowaniu nakrycia • wskaza zasady przestrzennego u o enia poszczególnych elementów nakrycia • wymieni zasady wyk adania serwety. sztu ców i szk a do nakrycia • wymieni i scharakteryzowa rodzaje nakry • wymieni elementy wchodz ce w sk ad nakrycia prostego. Techniki nakrywania sto ów bielizn sto ow 8 • prawid owo z o y czysty obrus • opisa prawid owe u o enie obrusa na stoliku kwadratowym • prawid owo roz o y obrus na stoliku kwadratowym • opisa nakrywanie wi kszych sto ów kilkoma obrusami • wymieni elementy dekoracyjne • okre li zasady dekorowania sto ów • wskaza zasady wyboru kwiatów do dekoracji sto ów • prawid owo z o y obrus do pralni (na dwa sposoby) • nakry wi kszy stó kilkoma obrusami • przeprowadzi zmian obrusa w obecno ci go ci • wyk ad • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 6. Dekoracja sto u 4 • scharakteryzowa elementy dekoracyjne • wskaza mo liwo ci zastosowania ró nych elementów dekoracyjnych • wykona prost kompozycj kwiatow • zaplanowa dekoracj stou w zale no ci od okazji • pogadanka • pokaz • praca w grupach 7.

Przenoszenie zastawy sto owej 2 • bezb dnie wykonywa czynno ci zwi zane z przenoszeniem zastawy sto owej z zachowaniem w a ciwej postawy kelnerskiej i zasad bezpiecze stwa pracy • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 3. PRZENOSZENIE TAC I ZASTAWY STO OWEJ (26 godzin) • wymieni rodzaje i zastosowanie tac • wskaza zasady pracy obowi zuj ce przy przenoszeniu tac • prawid owo stosowa techniki przenoszenia tac w zale no ci od ich rodzaju i obci enia • przenosi tace w bezpieczny sposób • wskaza zasady pracy obowi zuj ce przy przenoszeniu talerzy.KLASA II V. sztu ców i szk a • prawid owo przenosi talerze p askie i g bokie jeden dwa – chwytem górnym i dolnym trzy p askie • prawid owo przenosi wi ksz liczb czystych talerzy • prawid owo przenosi bulionówki • prawid owo przenosi szk o i sztu ce z wykorzystaniem tacy kelnerskiej • opisa znaczenie u o enia sztu ców na talerzu przez go cia • w a ciwie stosowa prawid owe techniki zbierania naczy po konsumpcji • zbiera talerze bez resztek po konsumpcji • zbiera talerze z resztkami po konsumpcji • zbiera bulionówki po konsumpcji • zbiera zastaw sto ow po konsumpcji na tac • w a ciwie wykorzystywa stojak na tace • bezb dnie wykonywa czynno ci zwi zane z przenoszeniem na tacy potraw i napojów z zachowaniem w a ciwej postawy kelnerskiej i zasad bezpiecze stwa pracy 1. zastawy sto owej. Zbieranie zastawy sto owej po konsumpcji 2 • bezb dnie wykonywa czynno ci zwi zane ze zbieraniem zastawy sto owej po konsumpcji z zachowaniem w a ciwej techniki pracy i zasad bezpiecze stwa pracy • wyk ad • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 4. Podsumowanie wiadomo ci 2 Wymagania zde niowane w dziale V Wymagania zde niowane w dziale V • odpowied ustna • test • sprawdzian • zaliczenie wicze 17 . Przenoszenie tac 2 • wyk ad • pokaz • wiczenia 2.

OBS UGA GO CI (46 godzin) • rozró nia systemy obs ugi konsumentów • scharakteryzowa poszczególne rodzaje obs ugi • okre li systemy ekspedycyjne w samoobs udze • wskaza wyposa enie bufetów w zak adach samoobs ugowych • wymieni systemy obs ugi kelnerskiej • scharakteryzowa systemy obs ugi kelnerskiej • wymieni kolejne etapy obs ugi go ci od powitania do po egnania • prawid owo przywita go ci w restauracji. Przebieg obs ugi 12 • bezb dnie realizowa opisane obok kolejne etapy obs ugi go ci • wyk ad • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 3. Ogólne zasady obs ugi 8 • bezb dnie stosowa opisane obok zasady przy obs udze go ci • prawid owo przyj i rozpatrzy reklamacj go cia • wyk ad • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 18 . zaprowadzi do stolika • prawid owo poda kart menu • prawid owo przyj . zapisa i zrealizowa zamówienie • doradza go ciom przy wyborze da i napojów • prawid owo poda i zrealizowa rachunek • prawid owo po egna go ci • w a ciwie prowadzi dialog z go ciem • wskaza prawid ow kolejno podawania potraw i napojów • wskaza prawid owe kierunki poruszania si podczas obs ugi go ci • wymieni czynno ci wykonywane z prawej i lewej strony go cia • wskaza prawid ow kolejno obs ugi go ci w zamkni tym gronie • analizowa systemy obs ugi w zak adach gastronomicznych • uzasadni zastosowanie poszczególnych systemów w ró nych zak adach gastronomicznych • porówna systemy obs ugi kelnerskiej 1. zaproponowa stolik. Systemy obs ugi w zak adach gastronomicznych 8 • praca indywidualna z podr cznikiem • dyskusja • praca w grupach • prezentacja 2.VI.

uwzgl dniaj c zasady formalne i obowi zuj ce przepisy prawne 1. szat gra czn i sposób prezentacji informacji pod k tem funkcjonalno ci karty menu • ocenia karty menu z ró nych zak adów gastronomicznych pod wzgl dem ich funkcjonalno ci i atrakcyjno ci • zaprojektowa i wykona kart menu. Metody obs ugi 16 • wymieni metody obs ugi • wymieni kolejno czynno ci przy obs udze ró nymi technikami • wymieni zasady pracy przy obs udze ró nymi technikami • rozró nia poszczególne metody obs ugi • wskaza wady i zalety poszczególnych metod obs ugi • wymieni i scharakteryzowa sposoby chwytania sztu ców przy serwisie francuskim • sprawnie manipulowa sztu cami przy serwisie francuskim • wymieni wyposa enie stolika kelnerskiego przy serwisie angielskim • scharakteryzowa metody obs ugi • poprawnie stosowa techniki obs ugi w zale no ci od charakteru przyj cia i ustalonego menu • obs ugiwa go ci przy stoliku z zastosowaniem odpowiedniej metody podawania potraw i napojów • wyk ad • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 5. KARTY MENU (12 godzin) • rozró nia typy kart menu • analizowa czynniki wp ywaj ce na zawarto karty menu • analizowa form .4. Podsumowanie wiadomo ci 2 Wymagania zde niowane w dziale VI Wymagania zde niowane w dziale VI • odpowied ustna • test • sprawdzian • zaliczenie wicze VII. Karty menu 4 • zde niowa poj cie „karta menu” • wymieni funkcje karty menu • wskaza typy i rodzaje kart menu • okre li zasady tworzenia kart menu • wskaza obowi zkowe informacje umieszczane w karcie menu • scharakteryzowa prawid owy uk ad da w karcie menu • pogadanka • prezentacja • praca w grupach • praca z materia ami ród owymi (karty menu) 19 .

2. Menu 6 • wymieni rodzaje menu • scharakteryzowa struktur menu klasycznego i nowoczesnego • wskaza podstawowe zasady zestawiania menu • scharakteryzowa rodzaje menu • porówna menu klasyczne i nowoczesne • analizowa menu zak adów gastronomicznych pod k tem zgodno ci z zasadami tworzenia menu • zaplanowa menu okoliczno ciowe • pogadanka • praca w grupach • prezentacja • praca z materia ami ród owymi (karty menu) • odpowied ustna • test • projekt • zadanie praktyczne 3. stosuj c odpowiedni technik serwowania • wyk ad • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 20 . PODAWANIE POTRAW (22 godziny) • wymieni rodzaje niada • wymieni zastaw sto ow potrzebn do podawania ró nych potraw niadaniowych • wymieni techniki podawania niada • wymieni zastaw sto owa wchodz c w sk ad nakrycia do niadania prostego i rozszerzonego • przygotowa /narysowa nakrycie podstawowe do niadania prostego i rozszerzonego • wymieni kolejno ustawiania potraw w bufecie niadaniowym • wymieni rodzaje przystawek • wymieni zastaw sto ow wykorzystywan do serwowania przystawek • wymieni techniki podawania przystawek • prawid owo dobra metod serwowania przystawki w zale no ci od jej rodzaju • przygotowa /narysowa nakrycie do podania przystawek ró nego rodzaju 1. Podawanie niada 4 • scharakteryzowa rodzaje niada • scharakteryzowa techniki podawania niada • prawid owo obs u y go cia przy niadaniu • zaprojektowa uk ad potraw w bufecie niadaniowym • wskaza wady i zalety podawania niadania w formie bufetu • wyk ad • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 2. Podawanie przystawek 4 • scharakteryzowa rodzaje przystawek • scharakteryzowa techniki podawania przystawek • prawid owo poda przystawk . Podsumowanie wiadomo ci 2 Wymagania zde niowane w dziale VII Wymagania zde niowane w dziale VII VIII.

3. Podawanie zup 4 • wymieni rodzaje zup • wymieni zastaw sto ow wykorzystywan do jednoporcjowego i wieloporcjowego serwowania zup • wymieni techniki podawania zup • wymieni kolejno czynno ci przy podawaniu zup ró nymi technikami • prawid owo dobra metod serwowania zupy w zale no ci od jej rodzaju • przygotowa /narysowa nakrycie do podania zup ró nego rodzaju • wymieni dodatki do zup • wymieni rodzaje da zasadniczych • wymieni zastaw sto ow wykorzystywan do podawania da zasadniczych • wymieni techniki podawania da zasadniczych • wymieni kolejno czynno ci przy podawaniu da zasadniczych ró nymi technikami • prawid owo dobra metod serwowania dania zasadniczego w zale no ci od jego rodzaju • przygotowa /narysowa nakrycie do podania da zasadniczych ró nego rodzaju • wymieni dodatki do da zasadniczych • wymieni techniki podawania serów • scharakteryzowa rodzaje zup • scharakteryzowa techniki podawania zup • prawid owo poda zup w talerzu. Podawanie da zasadniczych i serów 4 • scharakteryzowa rodzaje da zasadniczych • scharakteryzowa techniki podawania da zasadniczych • prawid owo poda danie zasadnicze wraz z dodatkami • scharakteryzowa techniki podawania serów • wyk ad • prezentacja • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 21 . w bulionówce. li ance i z wazy • wyk ad • prezentacja • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 4.

PODAWANIE NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH (10 godzin) • wymieni rodzaje gor cych napojów bezalkoholowych • wymieni i scharakteryzowa metody przygotowania kawy. herbaty. kakao i czekolady • wymieni dodatki do kawy i herbaty 1. Podawanie gor cych napojów bezalkoholowych 4 • wyk ad • prezentacja • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 22 . cjowego serwowania kawy kakao i czekolady i herbaty • prawid owo poda kaw . herbaty. kakao porcjowo i czekolady • wymieni kolejno czynno ci przy podawaniu kawy i herbaty ró nymi technikami • przygotowa /narysowa nakrycie do podania kawy. • wymieni techniki podaherbat . herbaty. kakao i czekolad – jednoporcjowo i wielowania kawy. Podsumowanie wiadomo ci 2 Wymagania zde niowane w dziale VIII Wymagania zde niowane w dziale VIII • odpowied ustna • test • sprawdzian • projekt • zaliczenie wicze IX. Podawanie deserów 4 • wymieni rodzaje deserów • wymieni naczynia i sztu ce wykorzystywane do podawania deserów • wymieni techniki podawania deserów • scharakteryzowa techniki • wymieni kolejno czynnopodawania deserów ci przy podawaniu deserów • prawid owo poda deser • prawid owo dobra metod wraz z dodatkami serwowania deseru w zale no ci od jego rodzaju • przygotowa /narysowa nakrycie do podawania deserów • wymieni dodatki do deserów • wyk ad • prezentacja • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 6. herbaty i kakao • wymieni czynniki wp ywaj ce na jako przygotowanej kawy i herbaty • poda kilka przepisów na • scharakteryzowa rodzaje sporz dzanie kawy i herbaty gor cych napojów bezalkoholowych • wymieni zastaw sto ow wykorzystywan do • scharakteryzowa techniki jednoporcjowego i wieloporpodawania kawy.5.

win i wódek • wskaza kryteria oceny piwa i wina 2. PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH (20 godzin) • scharakteryzowa wybrane rodzaje i gatunki piwa • wymieni regiony produkcji i nazwy najbardziej znanych win • scharakteryzowa najbardziej znane alkohole wysokoprocentowe • analizowa oznaczenia na etykietach • poda temperatury serwowania piwa • scharakteryzowa techniki podawania piwa • prawid owo poda piwo w butelce. w szklance i ku u • pogadanka • praca z podr cznikiem • lm dydaktyczny • wyk ad • prezentacja • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 1. Podawanie piwa 2 • wymieni naczynia szklane stosowane do podawania piwa • wymieni techniki podawania piwa • wymieni kolejno czynno ci przy podawaniu piwa ró nymi technikami 23 . Podsumowanie wiadomo ci 2 Wymagania zde niowane w dziale IX Wymagania zde niowane w dziale IX • odpowied ustna • test • sprawdzian • zaliczenie wicze X.2. Ogólna charakterystyka napojów alkoholowych 4 • wyja ni wp yw alkoholu na organizm cz owieka • rozró nia rodzaje piwa. Podawanie zimnych napojów bezalkoholowych 4 • wymieni rodzaje zimnych napojów bezalkoholowych • wymieni zastaw sto ow wykorzystywan do jednoporcjowego i wieloporcjowego serwowania zimnych napojów bezalkoholowych • wymieni techniki podawania zimnych napojów bezalkoholowych • wymieni kolejno czynno ci przy podawaniu zimnych napojów bezalkoholowych ró nymi technikami • poda przyk ady zimnych napojów bezalkoholowych z ka dej grupy rodzajowej • scharakteryzowa techniki podawania zimnych napojów bezalkoholowych • prawid owo poda zimny napój bezalkoholowy – jednoporcjowo i wieloporcjowo • wyk ad • prezentacja • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 3.

do posi ku i jako digestif • stosowa zasady doboru alkoholi do potraw • dobra napój alkoholowy do potrawy 6. bia ych i musuj cych • wymieni techniki podawania win • wymieni kolejno czynno ci przy podawaniu wina z butelki • wymieni sprz t u ywany do dekantowania wina • wymieni naczynia szklane stosowane do podawania wódek • wymieni sprz t stosowany do serwowania wódek • wymieni techniki podawania wódek • wymieni kolejno czynno ci przy podawaniu wódki w butelce • poda temperatury serwowania win ró nego rodzaju • scharakteryzowa kieliszki do podawania win ró nego rodzaju • scharakteryzowa techniki podawania win • prawid owo poda wino czerwone. Podawanie win 8 • przyj zamówienie na wino • wskaza kolejno podawania win • wymieni naczynia szklane stosowane do podawania wina • wymieni sprz t stosowany do serwowania win czerwonych.3. Podawanie wódek 2 • scharakteryzowa temperatury serwowania wódek ró nego rodzaju • scharakteryzowa techniki podawania wódek • prawid owo poda wódk z butelki • wyk ad • prezentacja • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia • wyk ad • prezentacja • praca z podr cznikiem • praca z materia ami ród owymi • odpowied ustna • test • sprawdzian • zaliczenie wicze 5. Podsumowanie wiadomo ci 2 Wymagania zde niowane w dziale X Wymagania zde niowane w dziale X 24 . Dobór alkoholi do potraw 2 • wymieni rodzaje napojów podawanych do posi ku • wskaza ogóln zasad doboru napojów alkoholowych do potraw • poda przyk ady napojów odpowiednich na aperitif. bia e i musuj ce z butelki • przygotowa stanowisko do dekantowania wina • przeprowadzi dekantacj wina czerwonego • wyk ad • prezentacja • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 4.

• prezentacji wykonanych projektów i prac semestralnych. SYSTEM SPRAWDZANIA I OCENIANIA OSI GNI UCZNIÓW Sprawdzanie oraz ocenianie osi gni uczniów powinno si odbywa systematycznie przez ca y okres realizacji programu nauczania przedmiotu wed ug okrelonych kryteriów i z wykorzystaniem ró nych form. Atutem tego systemu oceniania jest sprawiedliwo . • odpowiednia postawa w relacji go –kelner. i kryteria te powinny pozosta niezmienne w trakcie ca ego roku szkolnego. Jest rzecz oczywist . Poni ej proponujemy nast puj cy przydzia wag do odpowiednich form oceniania aktywno ci ucznia. którego kryteria nale y jasno przedstawi uczniom na pierwszych zaj ciach w danej klasie. przy ocenianiu tak wielu obszarów aktywnoci uczniów o ró nym stopniu trudno ci. • poprawno stosowanych technik obs ugi go ci. • kartkówek i odpowiedzi ustnych. W ród tych form niezwykle istotne. powinno odbywa si z zastosowaniem metody obliczania redniej wa onej. • umiej tno doradzania go ciom w wyborze potraw i napojów. S to: • pos ugiwanie si terminologi zawodow . Ponadto daje ona mo liwo przewidywania i planowania oceny przez samego ucznia. 25 . z punktu widzenia przysz ej pracy zawodowej absolwenta. • testów i sprawdzianów pisemnych. jest sprawdzanie nabywanych przez niego umiej tno ci praktycznych zwi zanych bezpo rednio z obs ug go ci. a nauczycielowi pozwala unikn wielokrotnego t umaczenia. Metoda ta uwzgl dnia wi kszy „udzia ” w ocenie ko cowej ocen cz stkowych za te zadania. Oceny osi gni uczniów w poszczególnych obszarach nale y dokonywa zgodnie z przyj tym systemem oceniania. którym przypisano wi ksz wag – a wi c za zadania o wi kszym stopniu trudno ci. • obserwacji umiej tno ci praktycznych w czasie wykonywania wicze . przewidywalno i mo liwo obliczenia oceny semestralnej przez samego ucznia – na ka dym etapie nauki. Wystawianie oceny semestralnej. • umiej tno przyjmowania i realizacji zamówienia. Osi gni cia uczniów proponuje si ocenia na podstawie: • aktywno ci i przygotowania do zaj .5. • realizacji zada domowych. dlaczego taki sam „zestaw” ocen cz stkowych zaowocowa inn not ko cow .

4 • test pisemny: 3.Oceniane obszary aktywno ci ucznia Aktywno Przygotowanie do zaj Waga 1 Kartkówka Odpowied ustna 1 Test pisemny 3 Sprawdzian pisemny 4 Zadanie domowe 2 Umiej tno ci praktyczne 4 Projekty Prace semestralne 5 Obliczaj c warto redniej. 4. Jego ocena semestralna to rednia wa ona ocen cz stkowych obliczona wed ug wzoru: Po zaokr gleniu ucze otrzyma na semestr ocen dobr . jako redni wa on ocen z dwóch semestrów – okre laj c wag poszczególnych ocen semestralnych wed ug stopnia trudno ci materia u realizowanego w obu semestrach. jeeli cyfry znacz ce po przecinku s wi ksze od 50 (patrz przyk ad poni ej). 3 • sprawdzian pisemny: 4. Przyk ad: Ucze w ci gu semestru uzyska nast puj ce oceny z przedmiotu obs uga konsumenta: • odpowied ustna: 2 • kartkówka: 3. 3 • zadanie domowe: 1 • umiej tno ci praktyczne: 4. 26 . 5. 4. nale y zastosowa nast puj cy wzór: gdzie: zbiór ocen – zbiór wag – . 4. 3. podczas gdy rednia arytmetyczna tych ocen dawa a 3. Po obliczeniu redniej wystawia si ocen . W podobny sposób nale y wystawi ocen ko cow . zaokr glaj c do oceny wy szej. a zatem ocen jedynie dostateczn .35.

metaplan. • • • • • 27 . zde niowa warunki prowadzenia dzia alno ci gastronomicznej.” okre li cele i funkcje zak adów gastronomicznych sieci otwartej i zamkni tej. • praca indywidualna. PRZYK ADOWE SCENARIUSZE LEKCJI Proponowane w tym rozdziale przyk adowe scenariusze zaj edukacyjnych zosta y wybrane jako najbardziej reprezentatywne w danym dziale tematycznym lub sprawiaj ce najwi ksz trudno .6. ta ma klej ca. Na ich podstawie mo na w analogiczny sposób zrealizowa lekcje z tematów pokrewnych (patrz wskazówki w punkcie Uwagi do realizacji i przebiegu zaj ). rodki dydaktyczne: podr cznik. Metody kszta cenia: pogadanka. Scenariusz 1 Dzia : Temat lekcji: Cel ogólny: Us ugowa dzia alno gastronomii Podzia zak adów gastronomicznych Nabycie umiej tno ci prawid owego klasy kowania zak adów gastronomicznych. praca z podr cznikiem. okre li zakres us ug wiadczonych przez zak ady gastronomiczne. dyskusja. arkusze papieru formatu A4. tablica. • • • • Formy organizacyjne pracy uczniów: • praca w grupach. przybory do pisania. • • • • Po zako czonych zaj ciach edukacyjnych ucze potra : zde niowa poj cie „zak ad gastronomiczny.

• Uczniowie indywidualnie wykonuj wiczenie polegaj ce na uzupe nieniu nast puj cej tabelki: Lp. • Nauczyciel nadzoruje prac uczniów i pomaga w prawid owym wykonaniu wicze . 1. • Nauczyciel podaje tre zadania dla ka dej grupy: gr. 3. • Wybrani przedstawiciele grup prezentuj wyniki prac. 28 . koryguje b dy.Czas realizacji zaj : 90 min (2 x 45 min) Przebieg zaj : 1. zgodnie z tematem wicze . • Nauczyciel dzieli tablic na cztery pola i w ka dym z pól wpisuje tytu . 6. III – klasy kacja zak adów ze wzgl du na rodzaj wiadczonych us ug. podaje przyk ady. 8. wyszukuj informacje niezb dne do wykonania wiczenia. • Uczniowie przy pomocy nauczyciela przygotowuj i zapisuj notatk w zeszytach. 4. Placówka gastronomiczna restauracja cukiernia coctail-bar sto ówka szkolna kawiarnia bar szybkiej obs ugi lodziarnia sto ówka sanatoryjna Zakres wiadczonych us ug Warunki korzystania z us ug • Uczniowie wraz z nauczycielem analizuj wykonane wiczenie. I – charakterystyka zak adów sieci otwartej. 5. gr. II – charakterystyka zak adów sieci zamkni tej. korzystaj c z podr cznika. Sprawy organizacyjne. 2. • Uczniowie dziel si na cztery grupy. gr. gr. omówienie przebiegu oraz celów zaj . IV – warunki prowadzenia dzia alno ci gastronomicznej. sprawdza opanowanie materia u. Nawi zanie do tematu. Realizacja tematu: • Nauczyciel wyja nia poj cie „zak ad gastronomiczny”. 2. • Nauczyciel podsumowuje lekcj . 3. • Nauczyciel porz dkuje informacje. • Przedstawiciele grup przyklejaj kartki na tablicy na swoich polach. 7. • Uczniowie. Wypisuj je na kartkach formatu A4. wyja nia w tpliwo ci.

• praca indywidualna. Placówka gastronomiczna Zakres wiadczonych us ug Warunki korzystania z us ug Forma obs ugi Scenariusz 2 Dzia : Temat lekcji: Cel ogólny: Stanowiska pracy w cz ci handlowo-us ugowej Przepisy prawne w obiektach ywienia zbiorowego Nabycie umiej tno ci korzystania i analizowania przepisów prawnych reguluj cych dzia alno zak adów gastronomicznych. Zastanów si . higien i prawem pracy. praca z podr cznikiem. praca z materia ami ród owymi. • • • • Formy organizacyjne pracy uczniów: • praca w grupach. Metody kszta cenia: pogadanka – wyk ad. jakie placówki gastronomiczne dzia aj na terenie Twojej szko y i w okolicy. dyskusja dydaktyczna. 29 . Po zako czonych zaj ciach edukacyjnych ucze potra : • wymieni podstawowe przepisy sanitarne obowi zuj ce w gastronomii.Przyk adowe pytania: • Jakie s podobie stwa i ró nice mi dzy zak adem gastronomicznym sieci otwartej i zamkni tej? • Jak rol pe ni zak ady typu ywieniowego i uzupe niaj cego? • Jakie rodzaje obs ugi wyst puj w zak adach gastronomicznych? • Jaka jest ró nica mi dzy zak adem a punktem gastronomicznym? Propozycja zadania domowego: Przeanalizuj. • wskaza przepisy zwi zane z bezpiecze stwem. • zde niowa system HACCP. do jakiej grupy nale . Wnioski wpisz do nast puj cej tabeli: Lp.

jakie zagro enia dla bezpiecze stwa ywno ci (zanieczyszczenia zyczne. Realizacja tematu: • Nauczyciel. GHP. Sprawy organizacyjne. Na podstawie wiadomo ci z podr cznika (rozdzia I temat nr 5 „Uk ad funkcjonalny zak adu gastronomicznego”) okre laj drogi technologiczne. Czas realizacji zaj : 180 min (4 x 45 min) Przebieg zaj : 1. Czynno ci wykonywane w dziale ekspedycyjnym Opis zagroenia Kategoria F. korzystaj c z foliogramów lub prezentacji multimedialnej.lub czteroosobowe zespo y. w sprawie bada do celów sanitarno-epidemiologicznych. wyja nia w tpliwo ci. Wnioski wpisuj w tabeli pt. chemiczne. 3. biologiczne – w tym mikrobiologiczne) mog wyst pi w dziale ekspedycyjnym. Lp. podr cznik. Nauczyciel omawia wybrane zagadnienia z Kodeksu pracy zwi zane ze szkoleniem pracowników i koniecznymi badaniami lekarskimi. • Referuje podstawowe zagadnienia zwi zane z systemem HACCP: GMP. „Inwentaryzacja zagro e ”. Nauczyciel porz dkuje informacje. omówienie przebiegu oraz celów zaj . 30 . • Uczniowie dziel si na trzy. Uczniowie wraz z nauczycielem analizuj wykonane wiczenie. Ch. Analizuj . rzutnik pisma lub projektor multimedialny. wskazuj ród a i sposoby zapobiegania im.• • • • rodki dydaktyczne: foliogramy lub prezentacja multimedialna. gdzie drogi te mog si skrzy owa i gdzie mo e doj do zanieczyszczenia. Nawi zanie do tematu. Analizuj . B. i dziel je na czyste i brudne. zasady systemu HACCP. jakie wyst puj w dziale ekspedycyjnym. omawia ustaw o bezpiecze stwie ywno ci i ywienia. M Sposób zapobiegania • • • • Wybrani przedstawiciele grup prezentuj wyniki prac. 2. koryguje b dy. wskazuj c na zakres jej dzia ania. materia ród owy: Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r.

znajduj informacje. Propozycja zadania domowego: 1. • dyskusja dydaktyczna. 31 . które okre laj charakter i styl wn trza lokalu gastronomicznego. Formy organizacyjne pracy uczniów: • praca indywidualna. • praca w grupach. Scenariusz 3 Dzia : Temat lekcji: Cel ogólny: Wystrój i wyposa enie zak adu gastronomicznego Estetyka wn trza lokalu gastronomicznego Nabycie umiej tno ci oceny i planowania wystroju sali konsumenckiej. • kartki formatu A4 (dla ka dego ucznia). • porówna i analizowa aran acj wn trz w lokalach o ró nym charakterze. • Uczniowie przy pomocy nauczyciela przygotowuj i zapisuj notatk w zeszytach. • prezentacja multimedialna lub foliogramy. Metody kszta cenia: • wyk ad w formie prezentacji multimedialnej. kto i kiedy podlega badaniom oraz jakie badania przeprowadza si do celów sanitarno-epidemiologicznych..• Nauczyciel przydziela kolejne zadanie uczniom: • Uczniowie. • zaplanowa wystrój sali konsumenckiej w zale no ci od rodzaju planowanej imprezy. • scharakteryzowa znaczenie barw we wn trzu. Wyja nij zasadno stosowania w zak adzie gastronomicznym omówionych na lekcji przepisów sanitarnych i bhp. • wiczenia praktyczne. rodki dydaktyczne: • projektor multimedialny lub rzutnik pisma (foliogramów). indywidualnie analizuj c Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. Po zako czonych zaj ciach edukacyjnych ucze potra : • wskaza czynniki. • okre li funkcj o wietlenia w lokalu gastronomicznym.

etniczne). jego oddzia ywanie na cz owieka oraz sposób czenia barw w celu otrzymania okre lonego wra enia. uczniowie koloruj rysunek w celu uzyskania okre lonego efektu. relaksu – inny dla ka dego ucznia. • Uczniowie z pomoc nauczyciela wskazuj elementy decyduj ce o charakterze ka dego z prezentowanych wn trz. 3. • Nauczyciel prezentuje ró ni ce si stylem i atmosfer lokale gastronomiczne. • Nauczyciel rozdaje zespo om po 2 zdj cia ró ni cych si charakterem lokali gastronomicznych. omówienie przebiegu oraz celów zaj . rustykalne. na ich przyk adzie omawia ró ne typy wn trz (nowoczesne. 2. Sprawy organizacyjne. nauczyciel analizuje prace. • Uczniowie okre laj typ ka dego wn trza. rozdaje uczniom kartki A4 z gotowym schematem wn trza i przydziela zadania: za pomoc koloru uzyska efekt np. • ta ma klej ca. • Nauczyciel w formie prezentacji omawia podstawowe elementy kszta tuj ce charakter wn trza lokalu gastronomicznego: omawia rol koloru we wn trzu. koryguje ewentualne b dy. 32 . pisaki. nauczyciel omawia wyposa enie i aran acj wn trza oraz ich wp yw na atmosfer lokalu gastronomicznego. podkre laj c zwi zek funkcji wn trza z jego aran acj . dynamiki. powi kszenia wn trza. • kolorowe kredki. uczniowie prezentuj swoje prace i uzasadniaj dobór barw. nauczyciel prezentuje ró ne rodzaje o wietlenia stosowanego w lokalach gastronomicznych i omawia kryteria doboru. Realizacja tematu: • Nauczyciel prezentuje przyk ady i omawia ró ne typy lokali gastronomicznych. Czas realizacji zaj : 180 min (4 x 45 min) Przebieg zaj : 1. • arkusz szarego papieru (dla ka dego zespo u). porównuj i samodzielnie wskazuj elementy charakterystyczne.• wydrukowane zdj cia ró nych typów wn trz lokali gastronomicznych (po 2 dla ka dego zespo u). zmniejszenia. Przedstawiciel ka dego zespo u prezentuje wnioski. Nawi zanie do tematu. • Uczniowie dobieraj si w czteroosobowe zespo y. o ówki. wspólnie z uczniami wyodr bnia elementy charakterystyczne dla ka dego rodzaju lokalu.

tworz opis wystroju uzupe niony prostymi rysunkami. • Nauczyciel nadzoruje prac uczniów w zespo ach. • • • • • Po zako czonych zaj ciach edukacyjnych ucze potra : scharakteryzowa nakrycie proste i rozszerzone. • Nauczyciel przydziela ka dej grupie zadanie polegaj ce na zaplanowaniu wystroju sali restauracyjnej na okre lon imprez okoliczno ciow .• Uczniowie z pomoc nauczyciela tworz katalog elementów decyduj cych o charakterze wn trza i spisuj go na tablicy. • Uczniowie. • praca z tekstem. korzystaj c z opracowanego wcze niej katalogu elementów oraz zdobytych podczas wyk adu informacji. • Uczniowie wraz z nauczycielem dyskutuj na temat ka dej z prac. 51 „Zaplanuj – wykonaj”. • prezentacja. • Nauczyciel rozdaje dla ka dego zespo u arkusze papieru oraz przybory rysunkowe. Propozycja zadania domowego: 1. • Uczniowie wieszaj rysunki w dobrze widocznym miejscu i omawiaj je na forum klasy. narysowa nakrycie proste i rozszerzone do okre lonego menu. Metody kszta cenia: • wyk ad z pokazem. Scenariusz 4 Dzia : Temat lekcji: Cel ogólny: Przygotowanie sal konsumenckich do obs ugi go ci Przygotowanie nakrycia prostego i rozszerzonego do ustalonego menu Nabycie umiej tno ci przygotowania nakrycia prostego i rozszerzonego do ustalonego menu. omówi i stosowa zasady wyk adania zastawy sto owej. przygotowa nakrycie proste i rozszerzone do okre lonego menu. 33 . sztu ców i szk a podczas przygotowania nakrycia prostego i rozszerzonego. udziela rad i wskazówek. • wiczenia praktyczne. Podr cznik str. sztu ce i szk o wchodz ce w sk ad nakrycia prostego i rozszerzonego do ustalonego menu. wymieni zastaw sto ow . • Nauczyciel dokonuje analizy wykonanego wiczenia.

• kolorowe pisaki do papieru. tace kelnerskie. wózki kelnerskie. wydrukowane na kartkach propozycje menu prostego i rozszerzonego dla ka dego zespo u. serwety indywidualnego u ytku (dla go ci). rzutnik multimedialny lub rzutnik pisma (foliogramów). rodki dydaktyczne: podr cznik. Nauczyciel szczegó owo omawia zastosowanie poszczególnych elementów nakrycia oraz technik wyk adania zastawy sto owej do nakrycia.Formy organizacyjne pracy uczniów: • praca indywidualna z podr cznikiem. 100-104). zastawa sto owa. • Uczniowie dziel si na 3-osobowe zespo y. 34 . szk a i serwety (podr cznik str. kolejno ci wyk adania zastawy sto owej. korzystaj c z podr cznika. kieliszki do wina. na tablicy). • Nauczyciel w formie prezentacji albo foliogramów prezentuje wygl d nakrycia prostego i rozszerzonego do okre lonego menu. gobblety do wody. Nawi zanie do tematu. omówienie przebiegu oraz celów zaj . przypominaj sobie niezb dne wiadomo ci dotycz ce zasad przygotowywania nakry . sztu ce. W czasie prezentacji rysunek nale y zawiesi w dobrze widocznym miejscu sali (np. Sprawy organizacyjne. Przedstawiciel ka dego zespo u prezentuje wynik pracy (rysunek nakrycia) oraz szczegó owo omawia jego wygl d. • du e arkusze papieru (dla ka dego zespo u). Realizacja tematu: • Uczniowie. Czas realizacji zaj : 180 min (4 x 45 min) Przebieg zaj : 1. stolik dla go ci. prezentacja (slajdy) lub foliogramy. • wiczenia w zespo ach 3-osobowych. moltony. 3. 2. tj. stoliki kelnerskie. • • • • Materia y pomocnicze: obrusy. • Nauczyciel daje ka demu zespo owi wydrukowane menu oraz arkusz papieru i pisaki. kierunków poruszania si podczas przygotowywania nakry . u o enia sztu ców. • Uczniowie w zespo ach przepisuj menu na arkusz papieru oraz rysuj kszta t nakrycia do ustalonego menu. krzes a.

• Nauczyciel wraz z uczniami koryguje ewentualne b dy w rysunkach nakry , uczniowie w zespo ach dokonuj poprawek. Rysunki uczniów zostaj zawieszone w sali i do ko ca zaj stanowi wzór nakry do dalszych wicze . • Nauczyciel rozdaje uczniom kolejne zestawy menu prostego i rozszerzonego (po jednym egzemplarzu dla grupy). • Uczniowie w grupach przygotowuj stoliki, zastaw sto ow i sztu ce, stoliki pomocnicze oraz sprz t niezb dny do przygotowania nakrycia. • Nauczyciel sprawdza przygotowan przez zespo y zastaw sto ow oraz sprz t. Uczniowie dokonuj niezb dnych poprawek i uzupe nie w wyposaeniu. • Nauczyciel sam wciela si w rol kelnera i przy jednym ze stolików dla go ci (najlepiej wyeksponowanym) prezentuje przygotowanie nakrycia do okre lonego menu. Nauczyciel szczegó owo omawia kolejne czynno ci, zwracaj c uwag na w a ciwy kierunek poruszania si przy wyk adaniu zastawy sto owej oraz poprawne ustawienie elementów nakrycia. • Uczniowie wicz w zespo ach przygotowanie nakry , rozpoczynaj c od nakrycia prostego. • Nauczyciel nadzoruje prac uczniów w zespo ach, udziela rad i wskazówek. • Po przygotowaniu nakrycia prostego uczniowie porz dkuj stoliki i przyst puj do przygotowania nakrycia rozszerzonego. 4. Wybrani przez nauczyciela najlepsi uczniowie prezentuj swe umiej tno ci na forum klasy. 5. Klasa wraz z nauczycielem dokonuje analizy i oceny opisowej wykonanego wiczenia. Uczniowie wskazuj najtrudniejsze elementy wiczenia oraz te, które wymagaj dodatkowych wyja nie ze strony nauczyciela. Nauczyciel wyjania problemowe kwestie. Uwagi do realizacji i przebiegu zaj : 1. Przy realizacji tego tematu istotny jest etap rysowania przez uczniów nakrycia na arkuszach papieru. Ten fragment wicze przygotowuje ich bezpo rednio do cz ci praktycznej egzaminu zawodowego. 2. Podczas obserwacji pracy uczniów nale y zwróci szczególn uwag na: • w a ciwe u ywanie tacy kelnerskiej (lub wózka kelnerskiego) do przenoszenia elementów nakrycia, • w a ciwe kierunki poruszania si i w a ciwe strony wyk adania zastawy stoowej przy przygotowaniu nakrycia, • w a ciwe u o enie elementów nakrycia (serwety, talerzy, sztu ców i szk a), • poprawny sposób chwytania elementów nakrycia przy wyk adaniu do nakrycia, • ogólny dynamiczny przebieg przygotowania nakrycia.

35

3. Serwety indywidualnego u ytku (dla go ci) nale y z o y w jeden z poznanych wcze niej wzorów (podr cznik str. 98-100)1. 4. W podobny sposób mo na zrealizowa lekcje z nast puj cych tematów: Nakrycie do serwisu à la carte oraz Przygotowanie nakrycia w obecno ci go ci. Propozycja zadania domowego: 1. Sporz dzi szczegó owy wykaz zastawy sto owej, sztu ców oraz szk a (rodzaj oraz ilo ) dla 15 go ci wed ug menu prostego i rozszerzonego podanego na lekcji.

Scenariusz 5 Dzia :
Temat lekcji:
Cel ogólny:

Przenoszenie tac i zastawy sto owej
Techniki przenoszenia talerzy p askich i g bokich
Nabycie umiej tno ci poprawnego przenoszenia talerzy p askich i g bokich.

Po zako czonych zaj ciach edukacyjnych ucze potra : • wymieni rodzaje i omówi zastosowanie talerzy p askich i g bokich, • wymieni techniki przenoszenia talerzy p askich i g bokich, • zastosowa odpowiedni technik przenoszenia talerzy zale nie od ich rodzaju, wielko ci i liczby, • poprawnie przenosi talerze p askie i g bokie. Metody kszta cenia: • wyk ad z pokazem, • praca z tekstem, • wiczenia praktyczne. Formy organizacyjne pracy uczniów: • praca indywidualna z podr cznikiem, • wiczenia w zespo ach 2-osobowych. rodki dydaktyczne: • podr cznik, • rzutnik multimedialny lub rzutnik pisma (foliogramów), • prezentacja (slajdy) lub foliogramy.
1

Wi cej wzorów sk adania serwet dla go ci mo na znale w ksi kach: – C. Aronsson i in., Przy pi knym stole – sztuka sk adania serwetek, Wyd. REA, Warszawa 2009. – A. Dardenne, Sztuka sk adania serwetek, Wyd. KDC, Warszawa 2007. – M. Müller, O. Mikolasek, Sztuka sk adania serwetek, Wyd. KDC, Warszawa 2004.

36

Materia y pomocnicze: obrusy, moltony, stolik dla go ci, krzes a, stoliki kelnerskie, tace kelnerskie, talerze p askie, talerze g bokie, serwety kelnerskie. Czas realizacji zaj : 180 min (4 x 45 min) Przebieg zaj : 1. Sprawy organizacyjne. 2. Nawi zanie do tematu, omówienie przebiegu oraz celów zaj . 3. Realizacja tematu: • Uczniowie, korzystaj c z podr cznika, przypominaj sobie niezb dne wiadomo ci dotycz ce rodzajów i zastosowania talerzy p askich i g bokich (podr cznik str. 60-61). • Nauczyciel w formie prezentacji albo foliogramów prezentuje techniki przenoszenia talerzy p askich i g bokich. Nauczyciel szczegó owo omawia sposoby chwytania talerzy i u o enie palców. • Uczniowie dziel si na 2-osobowe zespo y i zajmuj stoliki do wicze . • Uczniowie w zespo ach przygotowuj odpowiedni liczb talerzy p askich i g bokich do wicze . • Nauczyciel sam wciela si w rol kelnera i prezentuje techniki przenoszenia talerzy p askich i g bokich. • Uczniowie na zmian wicz w zespo ach przenoszenie talerzy oraz ich wyk adanie do nakrycia na przygotowanym stoliku dla go ci. Uczniowie nawzajem kontroluj swoj prac i sami staraj si korygowa b dy. • Nauczyciel nadzoruje prac uczniów w zespo ach, udziela rad i wskazówek. 4. Wybrani przez nauczyciela najlepsi uczniowie prezentuj swe umiej tno ci na forum klasy. 5. Klasa wraz z nauczycielem dokonuje analizy i oceny opisowej wykonanego wiczenia. Uczniowie wskazuj najtrudniejsze elementy wiczenia oraz te, które wymagaj dodatkowych wyja nie ze strony nauczyciela. Nauczyciel wyjania problemowe kwestie. Uwagi do realizacji i przebiegu zaj : 1. Przy realizacji tego tematu wa ne jest, aby uczniowie wiczyli równie technik wyk adania talerzy na stolik dla go ci, tzn. przek adanie talerza z lewej reki (nosz cej) do prawej (podaj cej). 2. W celu zbli enia warunków wicze do sytuacji rzeczywistych nale a oby (w miar nabywania wprawy przez uczniów) talerze g bokie wype ni wod , a talerze p askie potrawami lub atrapami potraw.

37

poprawnie stosowa fachowe s ownictwo i zwroty grzeczno ciowe przy obs udze go ci. Scenariusz 6 Dzia : Temat lekcji: Cel ogólny: Obs uga go ci Przebieg obs ugi go ci w restauracji Nabycie umiej tno ci prawid owego post powania kelnera wobec go cia od momentu powitania w restauracji do po egnania. inscenizacja. • ogólny dynamiczny przebieg wiczenia. powita go ci restauracji. • wiczenia w zespo ach 3-. 38 . wiczenia praktyczne. w a ciwie prowadzi dialog z go ciem w czasie jego obs ugi. • poprawne przenoszenie i wyk adanie talerzy. 4. • • • • • Po zako czonych zaj ciach edukacyjnych ucze potra : wymieni kolejne etapy obs ugi go ci od powitania w restauracji a do ich poegnania.3. przyj zap at za posi ek oraz po egna go ci. przyj zamówienie. poda kart menu. • • • • Formy organizacyjne pracy uczniów: • praca indywidualna z podr cznikiem.lub 5-osobowych (ze zmian ról uczniów w zespoach). Podczas obserwacji pracy uczniów nale y zwróci szczególn uwag na: • w a ciwy dobór techniki przenoszenia talerzy stosownie do ich rodzaju i liczby. W podobny sposób mo na zrealizowa lekcje z pozosta ych tematów z dzia u Przenoszenie tac i zastawy sto owej. praca z tekstem. poda rachunek. doradza przy wyborze da i napojów. scharakteryzowa kolejne etapy obs ugi go ci oraz wymieni zasady pracy kelnera na poszczególnych etapach. obs u y go ci. zaproponowa stolik. Metody kszta cenia: wyk ad z pokazem. 4.

w formie wyk adu. serwety indywidualnego u ytku (dla go ci). Uczniowie wskazuj najtrudniejsze elementy wiczenia oraz te. trójki i czwórki). tzn. nadzoruje prac uczniów w zespo ach. tace kelnerskie. Z o enie zamówienia i dialog go -kelner odbywa si wed ug wskazówek zawartych w materia ach dla uczniów. korzystaj c z podr cznika. karty menu. Materia y pomocnicze: obrusy. • Nauczyciel pe ni w sali restauracyjnej rol kierownika sali. 5 uczniów) i uczniów-go ci. udziela rad i wskazówek. • Nauczyciel. wydrukowane pieni dze do zap aty i wydawania reszty. 2. korzystaj c ze wskazówek i propozycji zawartych w podr czniku na str. prowadz do stolika i tam obs uguj – post puj c zgodnie z zasadami obs ugi. Sprawy organizacyjne. gobblety do wody. któ2 Dialogi mo na przygotowa . szczegó owo zapoznaj si z materiaem dotycz cym kolejnych etapów obs ugi go ci w restauracji (podr cznik str. doradzaj w wyborze stolika. kieliszki do wina. p atniki kelnerskie. • Po wykonaniu wiczenia przez zespó nast puje zmiana ról uczniów. • Uczniowie dziel si na dwie grupy: uczniów-kelnerów (ok. do rozdania dla uczniów-kelnerów i uczniów-go ci (mo na je umie ci w kartach menu). ze szczególnym zwróceniem uwagi na dialog go -kelner i u ywane s ownictwo. Uczniowie-kelnerzy witaj go ci w drzwiach restauracji. • kartki z wydrukowanym zamówieniem i przyk adowym dialogiem2 go -kelner. Nawi zanie do tematu. Ko cz po egnaniem go ci. 130-138. 4. Uczniowie graj cy rol go ci dziel si na mniejsze grupy (pary. d ugopis. sztu ce. zastawa sto owa. omawia poszczególne etapy obs ugi go ci od powitania do po egnania. 130-138). omówienie przebiegu oraz celów zaj . Czas realizacji zaj : 180 min (4 x 45 min) Przebieg zaj : 1. stolik dla go ci. moltony. 39 . 3. Klasa wraz z nauczycielem dokonuje analizy i oceny opisowej wykonanego wiczenia. • Uczniowie „urz dzaj ” sal restauracyjn wed ug wskazówek nauczyciela. notesy do notowania zamówienia. Realizacja tematu: • Uczniowie. stolik kelnerski. krzes a. • Uczniowie wicz w zespo ach.rodki dydaktyczne: • podr cznik. jeden kelner obs uguje grupk go ci.

wydzielaj c stref dla pal cych i dla niepal cych3 itp. Aby bardziej upodobni klasopracowni do sali restauracyjnej. 3 Nale y ledzi ewentualne zmiany w prawie dotycz ce wprowadzenia zakazu palenia w miejscach publicznych. 5. Podczas obserwacji pracy uczniów szczególn uwag nale y zwróci na: • prawid owy przebieg dialogu go -kelner. czasopisma bran owe. Internet). Zapytaj uczniów. • poprawne i wyczerpuj ce odpowiedzi uczniów-kelnerów. Lekcj mo na rozpocz od dyskusji. jeste bardziej „g odny uznania” ni „g odny jedzenia” (Ernest Dikter). 3. Ze wzgl du na pó niejszy czas realizowania materia u dotycz cego stosowanych metod obs ugi. Podawanie napojów alkoholowych. strony oraz kolejno obs ugi uczniów-go ci przy stoliku. jakie maj go cie odwiedzaj cy restauracj . • ogólny dynamiczny przebieg obs ugi go ci. ustawiaj c stoliki 2-. nawi zuj c do motta: Kiedy idziesz do dobrej restauracji. realizuj c lekcje z nast puj cych dzia ów: Podawanie potraw. Wykorzystuj c dost pne ród a informacji (prospekty programów i urz dze . kolorowe karty menu.re wymagaj dodatkowych wyja nie ze strony nauczyciela. techniki podawania potraw i napojów nale y ograniczy do metody niemieckiej. Poznane na lekcji zasady zachowania kelnera oraz przyk ady prowadzenia dialogu go -kelner nale y wykorzystywa .i 4. Podawanie napojów bezalkoholowych. 2. a tak e nakrycia do serwisu à la carte (podr cznik str. zapoznaj si z materia ami opisuj cymi zasady przyjmowania i rejestrowania zamówie go ci w systemie informatycznym restauracji. Uwagi do realizacji i przebiegu zaj : 1. Pracowni nale y urz dzi jako sal dla go ci w restauracji.osobowe. 106). 40 . • w a ciwy kierunek. Propozycja zadania domowego: 1. na stolikach mo na ustawi dekoracje kwiatowe. jak rozumiej to has o. 4. 3. Nauczyciel wyjania problemowe kwestie. Ustalcie wspólnie potrzeby i oczekiwania. • u ywanie zwrotów grzeczno ciowych i fachowego s ownictwa przez „uczniów-kelnerów”.

• arkusze papieru formatu A4. • • • • • Formy organizacyjne pracy ucznia: • praca w grupach. uk ad da Nabycie umiej tno ci klasy kowania. Metody nauczania: wyk ad z pokazem. wiczenia. sporz dzi kart menu. oceny i tworzenia kart menu z uwzgl dnieniem wymogów formalnych i przepisów prawnych. dyskusja dydaktyczna. • karty menu restauracyjne. metaplan. zasady tworzenia. • foliogramy lub prezentacja multimedialna. • • • • • Po zako czonych zaj ciach edukacyjnych ucze potra : zde niowa poj cie „karta menu”. karty napojów. wymieni funkcje. wskaza prawid owy uk ad da oraz obowi zkowe informacje umieszczane w karcie menu. uwzgl dniaj c wymogi formalne i przepisy prawne. praca z tekstem. rodki dydaktyczne: • podr cznik.Scenariusz 7 Dzia : Temat lekcji: Cel ogólny: Karty menu Karty menu – podzia i charakterystyka. okre li zasady tworzenia kart menu. • tablica. • przybory do pisania. • ta ma klej ca. kawiarniane. Czas realizacji zaj : 180 min (4 x 45 min) 41 . • praca indywidualna. typy i rodzaje kart menu. karty okoliczno ciowe itp..

II – charakterystyka karty dnia. Zwraca uwag na prawdziwo i adekwatno oferty. • Nauczyciel przydziela zadania ka dej grupie: gr. Z dost pnych kart menu wybieraj odpowiedni rodzaj karty. 20 elementów). • Wybrani przedstawiciele grup prezentuj wyniki pracy. • Uczniowie. omówienie przebiegu oraz celów zaj . • Uczniowie wyszukuj b dy w karcie menu i prezentuj wyniki prac na forum grupy. Wypisuj je na kartkach formatu A4. zawarto ci wymaganych prawem informacji. III – charakterystyka karty specjalnej. Realizacja tematu: • Nauczyciel wyja nia poj cie „karta menu”. informacj zapisuj w zeszycie. wyszukuj informacje niezb dne do wykonania wiczenia. • Uczniowie dziel si na cztery grupy. • Przedstawiciele grup przyklejaj kartki na tablicy. dnia. rodzaj restauracji lub ofert potraw. które nale y umie ci w karcie. uk ad da oraz obowi zkowe informacje. • Nauczyciel za pomoc foliogramów lub prezentacji multimedialnej przedstawia zasady tworzenia kart menu. • Uczniowie powinni: samodzielnie wybra okazj . czynniki wp ywaj ce na zawarto i form karty. • Uczniowie przy pomocy nauczyciela wskazuj b dy najcz ciej pope niane w kartach menu. Nawi zanie do tematu. gr. • Nauczyciel rozdaje po jednej karcie menu dwuosobowym zespo om. specjalnej lub okoliczno ciowej. • Nauczyciel przydziela dwuosobowym zespo om zadanie. u o y menu w odpowiedniej sekwencji. 42 . polegaj ce na sporz dzeniu karty menu: standardowej. zaproponowa jad ospis (min.Przebieg zaj : 1. Sprawy organizacyjne. 2. gr. tworz c metaplan. korzystaj c z podr cznika. Omawia znaczenie szaty gra cznej i jej elementy. IV – charakterystyka karty okoliczno ciowej. • Ka dy zespó ma za zadanie oceni kart pod wzgl dem: przejrzysto ci i estetyki. I – charakterystyka karty standardowej. zaprezentowa wyniki pracy na forum grupy. uzasadniaj wybór karty menu. uk adu asortymentu. gr. 3.

praca z tekstem. liance. • • • • • • Po zako czonych zaj ciach edukacyjnych ucze potra : wymieni i scharakteryzowa rodzaje zup oraz poda przyk ady zup z ka dej grupy rodzajowej. serwowa zup jednoporcjowo oraz wieloporcjowo (z wazy). • przejrzysto i funkcjonalno . • poprawno j zykow . 43 . Scenariusz 8 Dzia : Temat lekcji: Cel ogólny: Podawanie potraw Techniki podawania zup Poznanie rodzajów zup oraz nabycie umiej tno ci podawania ró nego rodzaju zup z wykorzystaniem odpowiedniego sprz tu i zastosowaniem odpowiedniej metody serwowania. li ance do mokki i zupy serwowanej z wazy. Na bazie materia ów przygotowanych na lekcji opracuj gra cznie i wykonaj kart menu. wymieni zastaw sto ow u ywan do podawania zup. wymieni i scharakteryzowa sposoby podawania zup. przygotowa nakrycie do zupy podawanej w talerzu/miseczce. prezentacja. • dobór i uk ad potraw. • szat gra czn i staranno wykonania.Propozycja zadania domowego: 1. bulionówce. inscenizacja.do 5-osobowych (ze zmian ról uczniów w zespoach). Metody kszta cenia: wyk ad z pokazem. dobra technik podawania do rodzaju zupy. • wiczenia w zespo ach 3. Uwaga: Przy ocenie zadania nauczyciel bierze pod uwag : • poprawno pod wzgl dem formalnym. • • • • • Formy organizacyjne pracy uczniów: • praca indywidualna z podr cznikiem. wiczenia praktyczne.

rodki dydaktyczne: podr cznik. li anki. moltony. stoliki pomocnicze oraz niezb dny sprz t do serwowania zupy. li ankach. bulionówki. zestaw do serwowania zup z wazy. • Nauczyciel rozdaje uczniom karty menu i okre la. • • • • Materia y pomocnicze: obrusy. omówienie przebiegu oraz celów zaj . szczegó owo zapoznaj si z wiadomo ciami na temat rodzajów zup. 3. • Uczniowie dziel si na 5 równolicznych zespo ów (wed ug techniki podawania zupy) i wybieraj rol go cia lub kelnera. • Uczniowie w grupach przygotowuj stoliki. talerze g bokie. stosowanych naczy i sztu ców oraz technik podawania zup (podr cznik str. Sprawy organizacyjne. stoliki kelnerskie. • Nauczyciel w formie prezentacji albo foliogramów pokazuje wygl d nakry do zup podawanych jednoporcjowo (w talerzach/miseczkach. jaki rodzaj zupy i jak technik b dzie w danej grupie serwowany. li ankach do mokki) i wieloporcjowo (z wazy) oraz wykaz niezb dnego sprz tu i wyposa enia. korzystaj c z podr cznika. zawieraj ce schemat nakrycia do zupy i wykaz potrzebnego sprz tu do serwowania zupy (po jednym egzemplarzu dla zespo u). 2. podzielone na pi grup wed ug sposobu ich podawania (ka da grupa na osobnej kartce) dla uczniów-go ci. kieliszki do wina. Czas realizacji zaj : 180 min (4 x 45 min) Przebieg zaj : 1. stolik dla go ci. tace kelnerskie. • karty menu zawieraj ce propozycje zup. talerze p askie). prezentacja (slajdy) lub foliogramy. sztu ce (do zupy i dania zasadniczego). 186-189). Realizacja tematu: • Uczniowie. gobblety do wody. rzutnik multimedialny lub rzutnik pisma (foliogramów). wydrukowane materia y do rozdania uczniom. bulionówkach. • Nauczyciel sprawdza przygotowane przez zespo y nakrycia oraz sprz t. zastawa sto owa do podawania zup (miseczki. serwety indywidualnego u ytku (dla go ci). • Nauczyciel rozdaje uczniom materia y pomocnicze (po jednym egzemplarzu na grup ). li anki do mokki. zastaw sto ow i sztu ce. Nawi zanie do tematu. krzes a. 44 .

zamieniaj c si kolejno rolami. • Nauczyciel nadzoruje prac uczniów w zespo ach. Podawanie przystawek. Nauczyciel przedstawia (na slajdach lub foliogramach) szerokie. Przy realizacji tego tematu wa ne jest przygotowanie na stolikach dla go ci w a ciwych nakry do zupy (stosownie do rodzaju zupy i do sposobu jej serwowania) oraz do dania zasadniczego (serwowanego po zupie). Sposoby podawania zup). zbiorcze zestawienie technik podawania zup wraz z przyk adami4. Nast puje rotacja stanowisk. Wielokrotne przygotowanie kompletnego nakrycia pozwoli uczniom na lepsze przyswojenie jego uk adu i utrwali schemat pracy przy jego przygotowaniu. Leitnera pt. 45 . 4. Klasa wraz z nauczycielem dokonuje analizy i oceny opisowej wykonanego wiczenia. tak aby ka dy z zespo ów mia mo liwo prze wiczenia serwowania zupy inn technik . Nauczyciel szczegó owo omawia kolejne czynno ci. Podczas obserwacji pracy uczniów nale y zwróci szczególn uwag na: • prawid owe przyj cie zamówienia przez uczniów-kelnerów. Wyd. • w a ciwe kierunki i strony obs ugi uczniów-go ci przy stoliku. • Po zako czeniu pracy zespo u przy danym stanowisku uczniowie zbieraj nakrycia i porz dkuj stoliki dla go ci. Warszawa 1993. które wymagaj dodatkowych wyja nie ze strony nauczyciela. 93. • Nauczyciel sam wciela si w rol kelnera i przy kolejnych stanowiskach prezentuje etapy serwowania zupy (zgodnie z przyj t metod ). przyjmuje zamówienie i przyst puje do serwowania zupy. 6. udziela rad i wskazówek. Nauczyciel wyjania problemowe kwestie. Podawanie da zasadniczych oraz Podawanie deserów. Poradnik dla kelnera (str. • ogólny dynamiczny przebieg obs ugi go ci.Uczniowie dokonuj niezb dnych poprawek i uzupe nie w nakryciu i wyposa eniu. 2. 5. Uczniowie wskazuj najtrudniejsze elementy wiczenia oraz te. • w a ciwe u ywanie tacy kelnerskiej (do przenoszenia elementów nakrycia i podawania zupy). WSiP. 4 Proponujemy wykorzysta wskazówki zawarte w ksi ce H. • u ywanie zwrotów grzeczno ciowych i fachowego s ownictwa przez uczniów-kelnerów. W podobny sposób mo na zrealizowa lekcje z nast puj cych tematów: Metody obs ugi. Wybrane przez nauczyciela najlepsze zespo y i uczniowie prezentuj swe umiej tno ci na forum klasy. • Uczniowie wicz w zespo ach. 3. nast pnie rozdaje karty menu. Nauczyciel rozpoczyna od powitania uczniów-go ci. Podawanie niada . Uwagi do realizacji i przebiegu zaj : 1.

do 5-osobowych (ze zmian ról uczniów w zespoach). Scenariusz 9 Dzia : Temat lekcji: Cel ogólny: Podawanie napojów bezalkoholowych Podawanie kawy w li ankach Nabycie umiej tno ci prawid owego podawania kawy w li ankach. przygotowa tac z niezb dnym wyposa eniem do podania kawy w li ankach. ksi ki o kuchniach wiata. stolik dla go ci. Korzystaj c z literatury fachowej (ksi ki kucharskie. krzes a. Materia y pomocnicze: obrusy.Propozycja zadania domowego: 1. wymieni zastaw sto ow u ywan przy podawaniu kawy w li ankach. y eczki). cukierniczki. spodki. zastawa sto owa do podawania kawy ( li anki. wymieni czynniki wp ywaj ce na jako zaparzanej kawy. Postaraj si przyporz dkowa je do znanych grup i zaplanuj sposób ich podania w restauracji. • inscenizacja. 46 . • karty menu zawieraj ce propozycje kaw. moltony. Po zako czonych zaj ciach edukacyjnych ucze potra : wymieni i scharakteryzowa metody przyrz dzania kawy. • wiczenia w zespo ach 3. • serwowa kaw w li ankach. • wiczenia praktyczne. • • • • • Metody kszta cenia: • wyk ad z pokazem. wymieni kilka receptur przygotowania kawy. rodki dydaktyczne: • podr cznik. • praca z tekstem. przygotuj kilka propozycji egzotycznych b d regionalnych zup i stosowanych dodatków. Formy organizacyjne pracy uczniów: • praca indywidualna z podr cznikiem. mleczniki. tace kelnerskie. przewodniki turystyczne).

Podczas obserwacji pracy uczniów nale y zwróci szczególn uwag na: • prawid owe przyj cie zamówienia na kaw przez uczniów-kelnerów.lub 5-osobowe zespo y i wybieraj rol go cia lub kelnera. Nauczyciel wyjania problemowe kwestie. • Nauczyciel sam wciela si w rol kelnera i przy jednym ze stanowisk do wicze prezentuje sposób podania kawy w li ankach. stoliki pomocnicze oraz niezb dny sprz t do serwowania kawy. Klasa wraz z nauczycielem dokonuje analizy i oceny opisowej wykonanego wiczenia. zamieniaj c si kolejno rolami. 5. które wymagaj dodatkowych wyja nie ze strony nauczyciela. Sprawy organizacyjne. udziela rad i wskazówek. 2. 4. naczy i sztu ców stosowanych przy podawaniu kawy oraz technik podawania kawy (podr cznik str. Uczniowie wskazuj najtrudniejsze elementy wiczenia oraz te. omówienie przebiegu oraz celów zaj . korzystaj c z podr cznika. Realizacja tematu: • Uczniowie. • ogólny. 202-207). • w a ciwe kierunki i strony obs ugi uczniów-go ci przy stoliku. • Nauczyciel sprawdza przygotowane przez zespo y stoliki oraz sprz t.Czas realizacji zaj : 90 min (2 x 45 min) Przebieg zaj : 1. szczegó owo zapoznaj si z wiadomo ciami na temat sposobów i wybranych receptur przygotowania kawy. • Uczniowie w grupach przygotowuj stoliki. • Uczniowie dziel si na 3-. • Nauczyciel nadzoruje prac uczniów w zespo ach. Uwagi do realizacji i przebiegu zaj : 1. Nawi zanie do tematu. 4. Nauczyciel rozpoczyna od powitania uczniów-go ci. Wybrani przez nauczyciela uczniowie prezentuj swe umiej tno ci na forum klasy. zastaw sto ow i sztu ce. 47 . nast pnie rozdaje karty menu. Uczniowie dokonuj niezb dnych poprawek i uzupe nie w wyposa eniu i sprz cie. • Uczniowie wicz w zespo ach. • u ywanie zwrotów grzeczno ciowych i fachowego s ownictwa przez uczniów-kelnerów. dynamiczny przebieg obs ugi go ci. Nauczyciel szczegó owo omawia kolejne czynno ci. • w a ciwe u ywanie tacy kelnerskiej. 3. przyjmuje zamówienie i przyst puje do serwowania kawy.

wymieni i scharakteryzowa kolejne etapy dekantowania win czerwonych oraz przeprowadzi dekantacj wina. dobra wino do potrawy zgodnie z klasycznymi zasadami oraz przyj zamówienie na wino. serwowania i dekantowania win czerwonych. inscenizacja. 5 Barista to osoba zajmuj ca si wybieraniem. wiczenia praktyczne. Fragment wyk adu dotycz cy sposobów przygotowania kawy (w ekspresach ci nieniowych) mo na wzbogaci lmem dydaktycznym lub zaprezentowa przyk adow instrukcj obs ugi ekspresu ci nieniowego. praca z tekstem. • • • • • Formy organizacyjne pracy uczniów: • praca indywidualna z podr cznikiem. otworzy i zaserwowa wino czerwone zgodnie z obowi zuj cymi zasadami. W podobny sposób mo na zrealizowa lekcje z nast puj cych tematów: Podawanie herbaty. wymieni i scharakteryzowa zasady obowi zuj ce przy serwowaniu win czerwonych z butelki. 3. Metody kszta cenia: wyk ad z pokazem. Propozycja zadania domowego: 1. 48 . przygotuj szczegó owy opis regulaminu konkursu baristów5. Korzystaj c z prasy fachowej lub Internetu. Podawanie zimnych napojów bezalkoholowych. parzeniem oraz podawaniem kawy. prezentacja. • • • • • Po zako czonych zaj ciach edukacyjnych ucze potra : doradzi go ciom przy wyborze wina. • wiczenia w zespo ach 5-osobowych (ze zmian ról uczniów w zespo ach). wymieni i scharakteryzowa kolejne etapy otwierania i serwowania wina czerwonego z butelki. Scenariusz 10 Dzia : Temat lekcji: Cel ogólny: Podawanie napojów alkoholowych Serwowanie wina czerwonego z butelki Nabycie umiej tno ci doradzania go ciom w wyborze win oraz w a ciwego otwierania.2.

butelki do wina z korkiem (wype nione sokiem). wydrukowane informacje o winach czerwonych z ró nych szczepów i krajów przeznaczone dla uczniów-kelnerów. • Nauczyciel sam wciela si w rol kelnera i przy jednym ze stanowisk (najbardziej wyeksponowanym stoliku) prowadzi dialog oraz obs uguje uczniów- 49 . Sprawy organizacyjne. nakrycia. omówienie przebiegu oraz celów zaj . • Nauczyciel prezentuje na slajdzie (lub foliogramie) rysunek z w a ciwym wygl dem nakrycia oraz wykaz sprz tu do podawania wina. czteroosobowe stoliki dla go ci. • • • • • Materia y pomocnicze: obrusy. 2. stoliki kelnerskie. Czas realizacji zaj : 180 min (4 x 45 min) Przebieg zaj : 1. moltony. tace kelnerskie. serwety indywidualnego u ytku (dla go ci). • Uczniowie dziel si na 5-osobowe zespo y i wybieraj rol go cia lub kelnera. rzutnik multimedialny lub rzutnik pisma (foliogramów). krzes a. nakrycia do dania zasadniczego wraz z kieliszkami do wina czerwonego i gobbletami do wody. stoliki pomocnicze oraz niezb dny sprz t do serwowania win czerwonych. • Nauczyciel rozdaje uczniom karteczki z tre ci zamówienia oraz informacjami o winach. prezentacja (slajdy) lub foliogramy. Nawi zanie do tematu. bia e serwety (p ócienne). Realizacja tematu: • Uczniowie. korzystaj c z podr cznika. ma e talerzyki. 3. • Uczniowie w zespo ach przygotowuj stoliki. korkoci gi. • Nauczyciel w formie prezentacji albo lmu dydaktycznego przedstawia kolejne etapy serwowania win czerwonych lub uczniowie zapoznaj si szczegó owo z tre ci tabeli i fotogra ami na str. przypominaj sobie niezb dne wiadomo ci dotycz ce doboru kieliszków do wina (str. 193). zestawy sprz tu do dekantacji win. Uczniowie dokonuj niezb dnych poprawek i uzupe nie w nakryciu i wyposa eniu. • karteczki z tre ci zamówienia i pytaniami na temat wina dla uczniów-go ci. 103) oraz wygl du nakry do da zasadniczych (str. sposobów u o enia szk a do nakrycia (str.rodki dydaktyczne: podr cznik. lm dydaktyczny (je eli jest w posiadaniu pracowni). 232 podr cznika. 63).

Wybrane przez nauczyciela najlepsze zespo y i uczniowie prezentuj swe umiej tno ci na forum klasy. 5. • Nauczyciel przedstawia prezentacj po wi con dekantacji win oraz zapoznaje uczniów z niezb dnym sprz tem lub uczniowie zapoznaj si szczegóowo z tre ci akapitu na str. Wino. Dlatego te nale y przygotowa stoliki i nakrycie do obiadu (dania zasadniczego) wraz z odpowiednim szk em do wina. Klasa wraz z nauczycielem dokonuje analizy i oceny opisowej wykonanego wiczenia. • Uczniowie wicz w grupach dekantowanie wina przy stoliku pomocniczym. 233 podr cznika. Uwagi do realizacji i przebiegu zaj : 1. Porady markiza z Grinón (str. 91. Wino i dobra kuchnia). Nauczyciel szczegó owo omawia kolejne czynno ci. 50 . Wyd. 2. 6. Nauczyciel rozwija informacje zawarte w materia ach dla uczniów i przedstawia szczegó owe zasady komponowania win czerwonych z potrawami oraz podaje przyk adowe zestawy potrawa-wino6. Przy realizacji tego tematu wa ne jest. • Nauczyciel obserwuje prac uczniów i koryguje ich b dy. • Uczniowie wicz w zespo ach. które wymagaj dodatkowych wyja nie ze strony nauczyciela. udziela rad i wskazówek. zamieniaj c kolejno si rolami. • Nauczyciel nadzoruje prac uczniów w grupach. ale by o cz ci szerszej ca o ci – czyli obs ugi go ci przy obiedzie. aby uczniowie mogli wiczy w warunkach jak najbli szych rzeczywisto ci (w wi kszo ci przypadków go cie restauracji zamawiaj wino do obiadu). 4. Materia y dla ka dego zespo u uczniów (karteczki z zamówieniem oraz informacje o winie) powinny tworzy scenariusz rozmowy go -kelner (przyk ad poni ej). Nauczyciel wyjania problemowe kwestie. Uczniowie wskazuj najtrudniejsze elementy wiczenia oraz te. Falcó pt. Pozna 2006. prezentuj c krok po kroku etapy przyj cia zamówienia na wino i przebieg serwowania wina. Nale y zwróci uwag . 6 Proponujemy wykorzysta wskazówki zawarte w ksi ce C.-go ci. Dialog pomi dzy uczniem-go ciem a uczniem-kelnerem przebiega wed ug scenariusza zawartego w materia ach udost pnionych przez nauczyciela. Zysk i S-ka. aby proponowane zestawienie wina z potraw by o w a ciwe i zgodne z zasadami doboru win do potraw. aby serwowanie wina nie stanowi o oderwanego fragmentu obs ugi.

e b d Pa stwo zadowoleni. To prawda. wi ni. Tak. Sporz dzi wykaz niezb dnego sprz tu oraz plan czynno ci kelnera przy obs udze go ci zamawiaj cych wino bia e i musuj ce. • ogólny. Poprosimy cztery razy stek rednio wysma ony. czyni c je przyjemniejszym w piciu . e ten szczep daje do wina. Warszawa 2000. • u ywanie zwrotów grzeczno ciowych i fachowego s ownictwa przez uczniów-kelnerów. 51 . Zar czam. Schustera pt. Podczas obserwacji pracy uczniów nale y zwróci szczególn uwag na: • prawid owy przebieg dialogu go -kelner. • udzielanie wyczerpuj cych odpowiedzi na temat win przez uczniów-kelnerów. * Opis wina zaczerpni to z ksi ki M. bardzo ch tnie. ycz sobie Pa stwo mas o pietruszkowe. czosnkowe czy koperkowe. Poprosimy czosnkowe. W podobny sposób mo na zrealizowa lekcje z nast puj cych tematów: Serwowanie win bia ych i Serwowanie win musuj cych. WIG-Press. Jestem przekonany. Wyd. 5. maj aromat dojrza ych je yn. 4.dla ucznia-kelnera Dzie Dobry. zdajemy si na Pana propozycj . Nie. Propozycja zadania domowego: 1. Niech b dzie australijski Shiraz. Wina z Australii Po udniowej s mocno rozgrzewaj ce i nasycone owocami. Przeanalizowa w podr czniku etapy podawania win bia ych i musuj cych (str. Co Pan poleca? Mi so podajemy z mas em. strony oraz kolejno obs ugi uczniów-go ci przy stoliku. Degustacja win. To wszystko. Czy mog przyj zamówienie? dla ucznia-go cia Dzie Dobry. • w a ciwy kierunek. ale wina pochodz ce z ch odniejszych regionów tego stanu wyró niaj si bardziej wyrazistymi nutami mi ty i pieprzu. e mi so stonuje jego cierpko (tanin ). wanilii i lukrecji. Czy ycz sobie Pa stwo wino do obiadu? Do steku proponuj australijskie wino ze szczepu Shiraz. dzi kujemy. 233-235). z opiekanymi ziemniaczkami i duszonymi warzywami. Czy ycz sobie Pa stwo co jeszcze? Czy mo e Pan co wi cej o nim powiedzie ? S ysza em. dynamiczny przebieg obs ugi go ci. ci kie wietnie. zaokr gli oraz z agodzi jego bukiet.

e wino jest kwaskowate. otwiera i zgodnie ze zwyczajem nalewa próbk zamawiaj cemu go ciowi. a nie jak opisa kelner delikatne. Go przysta na propozycj kelnera i zdecydowa si na polecane przez niego wino. Go próbuje i twierdzi. Jak jako kelner zareagowa by w tej sytuacji? a. Czy wymieni by wino? b. Obs uguj cy przynosi wino do stolika. Kogo nale y obci y kosztami za otwarte wino? 52 .2.

8. zach do sprawdzenia swoich mo liwo ci). 53 . Ustal z uczniami termin przeprowadzenia sprawdzianu z co najmniej jednotygodniowym wyprzedzeniem. pyta . 6. Rozdaj uczniom zestawy pyta testowych. Test zawiera ………. 7. otocz j kó kiem. 13. Do ka dego zadania podane s trzy mo liwe odpowiedzi: a. Zapytaj. 10. 12.7. Przed rozpocz ciem testu przeczytaj uczniom instrukcj dla ucznia. Omów wyniki. Nie przekraczaj czasu przeznaczonego na test. 4. Popraw prace uczniów. 7. Zapoznaj si z zestawem pyta testowych. 3. b. Rozwi zania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI. 9. Przygotuj odpowiedni liczb testów. Postaraj si stworzy odpowiedni atmosfer podczas przeprowadzania testu (roz aduj niepokój. 14. Zbierz karty odpowiedzi oraz zestawy zada testowych. Tylko jedna odpowied jest prawid owa. Za ka d poprawn odpowied otrzymujesz 1 punkt. 8. EWALUACJA OSI GNI UCZNIA Instrukcja dla nauczyciela 1. Instrukcja dla ucznia 1. 10. któr uwa asz za poprawn . Je eli si pomylisz i b dnie zaznaczysz odpowied . a nast pnie zaznacz odpowied . 5. Opracuj wnioski do dalszego post powania. Wyja nij w tpliwo ci. Podaj lub zapisz na tablicy czas przeznaczony na udzielanie odpowiedzi. Kilka minut przed zako czeniem sprawdzianu przypomnij uczniom o zbli aj cym si czasie oddania prac. Przeprowad analiz uzyskanych wyników i wybierz te zadania. Podpisz imieniem i nazwiskiem KART ODPOWIEDZI. Przedstaw uczniom cel przeprowadzenia testu oraz zakres materia u. czy uczniowie wszystko zrozumieli. 6. 4. 5. które sprawi y uczniom najwi ksze trudno ci. c. 2. maj cego na celu unikni cie niepowodze dydaktycznych – niskie wyniki przeprowadzonego sprawdzianu. scharakteryzuj najcz stsze b dy. 11. 3. karty odpowiedzi i instrukcje. Ustal przyczyny trudno ci uczniów w opanowaniu wiadomo ci i umiej tno ci. 9. Wybierz w a ciw odpowied i postaw znak X w kratce z odpowiadaj c jej liter . Oddaj sprawdzian najpó niej po dwóch tygodniach. Zapoznaj si z instrukcj . 15. 2. Zapewnij samodzielno podczas rozwi zywania zada .

Na rozwi zanie testu masz ………. 9 .10 8 6-7 4-5 0-3 18 . Po rozwi zaniu testu sprawd . itp.15 8 .37 18 .14 45 . tzn. rozdanie testów.).10 36 . 10 min (sprawdzenie obecno ci. Maksymalna liczba punktów do zdobycia jest równa liczbie przygotowanych pyta testowych. Przyjmuj c czas organizacyjny ok.35 22 . Gdy udzielenie odpowiedzi na które z pyta b dzie Ci sprawia o trudno . Poni ej przedstawiamy propozycj skali oceniania w procentach oraz przeliczon na punkty przy ró nej liczbie maksymalnych punktów do zdobycia. 35 min – co daje nieco ponad minut na odpowied na ka de pytanie. instruktarz. maks. • zestaw pyta testowych. czy zaznaczy e wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI. Nasze do wiadczenie pokazuje. wtedy od ó jego rozwi zanie na pó niej i wró do niego. na samodzieln prac uczniów pozostaje ok. Powodzenia! Materia y dla ucznia • instrukcja. Przedzia y % 90-100 75-89 55-74 36-54 0-35 Liczba punktów zdobytych przez ucznia przy ró nej liczbie punktów maksymalnych 10 pkt. maks. e testy zawieraj ce 20 lub 30 pyta wydaj si najodpowiedniejsze do zrealizowania w czasie jednej godziny lekcyjnej.21 0 .16 0 .29 15 .11. bo tylko wtedy b dziesz mia satysfakcj z wykonanego zadania. 20 pkt.17 11 . 14. • KARTA ODPOWIEDZI.20 16 . 30 pkt. min. 40 pkt.10 0-7 27 .22 11 . maks. maks.44 28 .50 38 . 1 punkt za dobr odpowied . gdy zostanie Ci wolny czas. 13. Propozycja skali oceniania Przyjmuj c zero-jedynkowy system oceniania odpowiedzi uczniów. 12.40 30 . 0 punktów za z lub za brak odpowiedzi. ucze mo e zdoby jedynie ca kowit (a nie po ówkow ) liczb punktów. Pracuj samodzielnie.26 17 .17 Ocena bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczaj cy niedostateczny 54 .30 23 . maks.27 0 . 50 pkt.

.................... 4................. 7......... 5.... 10............................................................. 8......................... 9.... Data: ............. 3.. Zaznacz prawid ow odpowied Nr pytania 1.............. Nr: .Przyk adowa karta odpowiedzi Imi i nazwisko: ........................ 6............................ 2......... KARTA ODPOWIEDZI Nazwa testowanego dzia u: ....... Klasa: ... a a a a a a a a a a Odpowied b b b b b b b b b b c c c c c c c c c c Punktacja 55 ..

napojów alkoholowych 4. wygod konsumenta c. Zak ady gastronomiczne zaliczane do sieci zak adów otwartych to: a. drogi pó produktów b. procesem technologicznym. sto ówki przedszkolne c. restauracje.Przyk adowe testy Test 1 Dzia : Us ugowa dzia alno Zaznacz poprawn odpowied 1. da gor cych b. drogi czystych naczy kuchennych gastronomii 56 . szerokim wyborem wyszukanych potraw c. zak ad sieci zamkni tej 6. drogi surowców c. Bar szybkiej obs ugi charakteryzuje si : a. Jad odajnia jest zak adem zbiorowego ywienia. obs ug kelnersk b. Uk ad funkcjonalny w zak adzie gastronomicznym jest ci le zwi zany z: a. Do punktów gastronomicznych zaliczamy: a. deserów c. bufety c. bary przek skowe 2. w którym nie podaje si : a. sto ówki szkolne b. ruchem personelu i konsumentów 7. bary przek skowe 3. samoobs ug 5. Drogi technologiczne brudne to: a. restauracje b. zak ad sieci otwartej b. restauracje. oferuje ograniczony asortyment potraw c. Którego ze wskazanych kryteriów nie spe niaj sto ówki: a. efektownym wygl dem zak adu gastronomicznego b. bary mleczne.

Które czynno ci mog by wykonywane w rozdzielni kelnerskiej: a. wydawanie potraw i napojów. Test 2 Dzia : Stanowiska pracy w cz ci handlowo-us ugowej Zaznacz poprawn odpowied 1. wystawianie rachunków c. Scharakteryzuj dzia y wyst puj ce w zak adzie gastronomicznym. produkcyjny. administracyjno-gospodarczy. magazyny 9. 2. gotowanie potraw b. Które urz dzenie nie nale y do wyposa enia zmywalni: a. zmywalnia naczy kuchennych c. barmana c. Które pomieszczenie nale y do dzia u ekspedycyjnego: a. odbiór czystych naczy . obie odpowiedzi s poprawne 57 . produkcyjny. us ugowy 2. us ugowy. marketingowy c. 3. zwrot brudnych naczy . Wymie sposoby specjalizacji zak adów gastronomicznych. stó do resztkowania b. kelnera b. piec konwekcyjno-parowy Klucz do pyta testowych 1c 2b 3c 4c 5a 6c 7b 8a 9b 10c Pytania otwarte 1. szafy przelotowe c. produkcyjny. Jakie drogi technologiczne wytycza si w zak adzie gastronomicznym i które z nich nie mog si krzy owa . Kierownik sali jest prze o onym: a. zmywalnia naczy sto owych b. administracyjno-gospodarczy.8. W zak adzie gastronomicznym mo na wyodr bni nast puj ce dzia y: a. marketingowy b. zmywanie naczy kuchennych 10.

bia a koszula. obie odpowiedzi s poprawne 9. bia e skarpety 7. Wybuchowo . notes do zapisywania zamówienia go ci 8. Dobra Praktyka Produkcyjna b. okresowym b. pomoc w wyborze i podawanie wina c. do wiadczenie zawodowe c. Które elementy ubrania nie nale do klasycznego stroju kelnera: a. czarne spodnie. za atwianie reklamacji 4. Wska grup cech po danych u kelnera/kelnerki: a. czarna kamizelka. przygotowanie i podawanie zimnych napojów b. dba o o wygl d b. sangwinika c. wymagania dotycz ce przestrzegania zasad higieny ywno ci oraz materiaów przeznaczonych do kontaktu z ywno ci c. wysokie kwali kacje zawodowe.3. sprawno zyczna. kontrolnym Klucz do pyta testowych 1c 2a 3b 4a 5c 6c 7b 8c 9b 10b 58 . kolorowa koszula. Ustawa o bezpiecze stwie ywno ci i ywienia z 25 sierpnia 2006 r. silne uleganie emocjom to cechy 5. wst pnym c. scyzoryk wielofunkcyjny c. bia a koszula. obie odpowiedzi s poprawne 6. Dobra Praktyka Higieniczna c. Szkolenie stanowiskowe w zakresie bhp jest szkoleniem: a. wymagania zdrowotne ywno ci b. czarne buty b. sportowe buty. choleryka b. Podstawowy element wyposa enia zawodowego trybuszon to: a. Analiza Zagro e 10. przeno ny terminal do p acenia kart b. czarne buty c. Skrót GHP oznacza: a. egmatyka w reakcjach. Do obowi zków sommeliera nale y: a. gwa towno opisuj ce: a. okre la: a. dobra prezencja.

75 cm i module 60 cm c. Skirtingi to: a. Omów zakres czynno ci kelnera.Pytania otwarte 1. Uzasadnij konieczno dbania o higien osobist przez pracowników obs ugi. dekoracja sto u b. ozdobne falbany c. patelnia i talerz do podawania ziemniaków w mundurkach b. patelnia i talerz do podawania limaków 59 . whisky z lodem c. 3. wszystkie problemy zwi zane z wyko czeniem i wyposa eniem pomieszcze c. wody mineralnej z lodem b. 90 cm i module 30 cm 3. t umienie odg osów wyk adanej zastawy sto owej 4. wyrównywanie nierówno ci sto u c. nak adki na obrus b. Naczynia przedstawione na rysunku to: a. Omów. Funkcj moltonu nie jest: a. 2. 80-85 cm i module 60 cm b. wyposa enie techniczne kuchni 2. jakim szkoleniom bhp i badaniom lekarskim podlega pracownik zatrudniony w zak adzie gastronomicznym. Aran acja wn trz obejmuje: a. Test 3 Dzia : Wystrój i wyposa enie zak adu gastronomicznego Zaznacz poprawn odpowied 1. uk ad funkcjonalny lokalu gastronomicznego b. rocks-glass s u y do podawania: a. soków z lodem 6. 150-200 ml tzw. patelnia i talerz do podawania jajek po wiede sku c. Ma y tumbler o poj. W restauracji o zwyk ym standardzie maj zastosowanie sto y o wymiarach: a. obrusy bankietowe 5.

sztu ców serwisowych 10. kieliszki p kate na krótkiej nó ce o pojemno ci 50-100 ml 11. 3. Kieliszki do koniaku to: a.7. Jakich urz dze u ywa si do sporz dzania gor cych napojów? 60 . kieliszki p kate na krótkiej nó ce o pojemno ci 100-200 ml c. Widelec do ostryg zaliczamy do: a. 2. Wymie elementy dodatkowego sprz tu sto owego i omów jeden dowolnie wybrany. stali nierdzewnej Klucz do pyta testowych 1b 2a 3a 4b 5b 6c 7c 8b 9b 10c Pytania otwarte 1. sztu ców specjalnych c. Opisz. jakie funkcje pe ni bufet w zak adzie gastronomicznym oraz wymie urz dzenia. Który rysunek przedstawia sztu ce do limaków? a b c 9. w jakie nale y wyposa y bufet w sali restauracyjnej. sztu ców klasycznych b. eliwa b. kieliszki p kate na wysokiej nó ce o pojemno ci 100-200 ml b. Metalowa zastawa sto owa wytwarzana jest z: a. aluminium c.

korelacj b. napperon. g boko 50 cm b. 80 cm.0 m c. ci te o delikatnym zapachu c. napperon. szk o do napoju do dania g ównego stoi zawsze po lewej stronie nakrycia nieco powy ej y ki 61 .Test 4 Dzia : Przygotowanie sal konsumenckich do obs ugi go ci Zaznacz poprawn odpowied 1. Wygodne miejsce do konsumpcji dla jednej osoby to blat o wymiarach: a. 60 cm. niada i podwieczorków c. serweta dla go ci c. Wymagana szeroko malnie: a. obrus. ci te o intensywnym zapachu b. g boko 40 cm c. 2.5 m przej cia g ównego w sali konsumenckiej wynosi mini- 3. molton.2 m b. 60 cm. szeroko min. napperon. szeroko min. serweta dla go ci 6. g boko 40 cm 2. wybieramy kwiaty: a. 2. obiadów 5. Wykorzystanie miejsca konsumenckiego w zak adzie gastronomicznym nazywamy: a. obrus. szk o do napoju do dania g ównego stoi zawsze powy ej no a do dania g ównego b. serweta dla go ci b. obsad c. 1. szeroko min. uroczystych kolacji b. kwiaty doniczkowe 7. obrus. rotacj 4. molton. Kolorowymi obrusami nakrywa si sto y do: a. molton. Które ze zda jest prawdziwe: a. Dekoruj c stó konsumencki. Wska w a ciw kolejno nakrywania sto u bielizn sto ow : a.

2. po prawej stronie obok no a i widelca c. 3. Wyja nij. w sk ad którego wchodz : a. Jak rol pe ni wiece na stole i przy jakich okazjach mo na je zastosowa . zupa. deser. Test 5 Dzia : Przenoszenie tac i zastawy sto owej Zaznacz poprawn odpowied 1. jakie znaczenie ma prawid owe ustawienie sto ów w sali konsumenckiej. obie odpowiedzi s prawid owe 9. napój do dania g ównego. przenoszenie sztu ców i zastawy sto owej b. gobblet do wody stoi zawsze powy ej no a do dania g ównego 8. przystawka. danie g ówne. kolejno wyk adania sztu ców i w a ciwe u o enie sztu ców. Nakrycie rozszerzone przygotowuje si do menu. zupa. napój do deseru Klucz do pyta testowych 1a 2a 3a 4a 5c 6a 7a 8c 9b 10c Pytania otwarte 1. kielich do wody 10. Wska . napój do dania g ównego. zwró uwag na kierunki poruszania si kelnera. przystawka. napój do deseru c. serwowanie wyporcjowanych napojów na przyj ciach stoj cych 62 . Która z czynno ci nie wymaga u ycia tacy kelnerskiej? a. na rodku nakrycia b. napój do dania g ównego. Opisz szczegó owo zasady pracy kelnera przy wyk adaniu sztu ców do nakrycia.c. y ka do zupy b. serwowanie potraw metod francusk c. napój do przystawki. talerzyk do pieczywa c. Wska prawid owe ustawienie serwety indywidualnego u ytku (dla go ci) w nakryciu prostym: a. danie zasadnicze. deser. deser b. który z elementów zastawy sto owej nie wchodzi w sk ad nakrycia prostego: a. danie g ówne.

Liczba talerzy przenoszonych jednorazowo w lewej r ce nie powinna przekracza : a. pro b o dok adk 63 . ponad barkiem 4.2. obie odpowiedzi s poprawne 8. na odwróconej lewej d oni. Przedstawiony na fotogra i sposób przenoszenia dwóch talerzy p askich to: a. zako czenie jedzenia c. chwytaj c za trzonki c. trzech talerzy p askich i dwóch talerzy g bokich b. na lewej d oni odwróconej do góry i wyci gni tej przed siebie c. przenoszenia naczy z rozdzielni i podawania napojów oraz rachunków 3. przenosi si je: a. chwyt dolny b. na tacy wy o onej serwet b. przenoszenia butelek i obs ugi go ci b. w r ce. jeden pó misek przenosi si w trzech palcach b. rednich rozmiarów okr g e tace kelnerskie s u do: a. chwyt górny c. bezpo rednio w r ce. Wska prawid owy sposób przenoszenia ma ych pó misków owalnych: a. owini te w serwet 7. Przedstawione na rysunku u o enie sztu ców sygnalizuje: a. dwa pó miski przenosi si chwytem górnym c. Wyk adaj c sztu ce do nakrycia. czterech talerzy p askich i trzech talerzy g bokich c. obci on tac prostok tn nale y przenosi : a. chwyt boczny 6. w obecno ci go ci. podawania da zasadniczych. przerw w jedzeniu b. podawania rachunków i napojów oraz przenoszenia szk a i sztu ców c. czterech talerzy p askich i czterech talerzy g bokich 5. w obydwóch r kach wyci gni tych przed siebie b. Du .

80-90 miejsc 3. Wymie zasady pracy kelnera przy przenoszeniu zastawy sto owej. na wszystkich talerzach s resztki potrawy 10. samoobs ugowych z obs ug kelnersk c. na jednym talerzu s resztki potrawy c. 100-120 miejsc b. kelner podaje otwart kart menu jedynie go ciowi. umo liwienia go ciom od o enia u ytej zastawy sto owej b. 2.9. odci enia pracy zmywalni przez chwilowe zebranie u ytej zastawy sto owej na sali Klucz do pyta testowych 1b 2a 3c 4a 5b 6a 7c 8b 9a 10b Pytania otwarte 1. Stojak na tace (tzw. Które ze zda jest prawdziwe: a. z obs ug kelnersk b. pi ciu pracowników. trzech do czterech pracowników. System ekspedycyjny typu szwedzkiego nale y do systemów obs ugi : a. trzech do czterech pracowników. którego uzna za gospodarza spotkania b. Ile osób liczy zespó specjalistyczny i jakiej wielko ci rewir obs uguje? a. Test 6 Dzia : Obs uga go ci Zaznacz poprawn odpowied 1. Sprz tanie talerzy po konsumpcji mo na wykona metod analogiczn do przenoszenia dwóch talerzy chwytem górnym. 3. Omów zasady pracy kelnera przy przenoszeniu ma ych i du ych pó misków. Omów kolejno czynno ci kelnera przy zbieraniu talerzy z resztkami po konsumpcji. na talerzach nie ma resztek potrawy b. je eli: a. kelner podaje otwart kart menu ka demu z go ci przy stoliku 64 . usprawnienia pracy kelnerom przez skrócenie drogi pokonywanej podczas sprz tania u ytej zastawy sto owej c. samoobs ugowych 2. tray-jack) stosuje si w celu: a. 80-90 miejsc c.

Z lewej strony go cia kelner nie mo e: a. na deser poleca bym nasz specjalno : szarlotk na ciep o z dodatkiem lodów i bitej mietany 5. m czy ni. danie g ówne. my l . zamkni tym gronie: a. serwis francuski 65 . kobiety. deser b. przystawka gor ca. przystawka gor ca. prezentowa i serwowa potraw z pó misków 7. sery. Wska prawid ow kolejno obs ugi go ci w ma ym. zupa. go cie honorowi. serwis rosyjski b. e szarlotka na ciep o z lodami i bit mietan b dzie dla Pa stwa odpowiednim deserem c. zupa. przystawka zimna.c. przystawka zimna. Wska prawid owy opis kierunków obs ugi: a. danie g ówne. przystawka gor ca. kelner porusza si wokó sto u w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara b. kto j czyta i kto sk ada zamówienie 4. serwowa zupy z wazy b. obs uguj c go ci z lewej strony. kelner porusza si wokó sto u w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara 8. kelner k adzie otwart kart menu na stoliku go ci. na deser proponuj wy mienit szarlotk na ciep o podawan z lodami i dekorowan bit mietan b. kobiety. deser c. serwis angielski c. obs uguj c go ci z prawej strony. m czy ni. prezentowa i nalewa napojów c. Wska w a ciw kolejno podawania potraw: a. m czy ni c. gospodarze b. Kelner poleca go ciom jako deser szarlotk na ciep o z lodami i bit mietan . deser 6. Metoda obs ugi go ci z zastosowaniem stolika pomocniczego to: a. zupa. sery. kobiety. sery. dzieci 9. którzy sami decyduj . przystawka zimna. go cie honorowi. kelner porusza si wokó sto u w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara c. dzieci. gospodarze. go cie honorowi. jak nie powinien tego robi : a. obs uguj c go ci z lewej strony. danie g ówne. gospodarze. dzieci.

Swoje odpowiedzi wpisz do tabeli. chwyt ……………….10.. Sporz d scenariusz rozmowy go -kelner w przypadku. 3. serwowanie potraw z pó misków Klucz do pyta testowych 1c 2c 3a 4a 5a 6a 7b 8a 9b 10c Pytania otwarte 1. Sposób chwytania sztu ców chwyt ………………. gdy go z o y reklamacj z powodu zbyt pikantnej potrawy. 66 . Metoda francuska obs ugi to: a. podawanie potraw w naczyniach wieloporcjowych na stó c. Omów zasady prawid owego doradzania go ciom przy wyborze potraw.. serwowanie wyporcjowanych potraw na talerzach b. chwyt ………………. 2.. Przyk ad serwowanej potrawy chwyt ……………….. Omów zasady prawid owego post powania kelnera przy przyjmowaniu reklamacji od go cia. Wymie sposoby chwytania sztu ców przy serwisie francuskim i podaj po trzy przyk ady potraw serwowanych ka dym ze sposobów.

Karta da przygotowana na przyj cie weselne to a. wódki. napoje mieszane. gdy jest to nazwa klasycznej potrawy i podaje si j w pisowni oryginalnej 4. gdy stanowi po czenie s ów z j zyka polskiego i francuskiego b. receptura potraw 3. cygara b. deser c. Potrawy w obr bie danej grupy w karcie menu porz dkuje si wed ug: a. nieprawid owa. cygara. danie g ówne. prawid owa. od najta szych do najdro szych b. karta specjalna c. Wska nieprawid ow kolejno potraw w menu: a. napoje mieszane. karta dnia b. zupa. karta okoliczno ciowa 2. piwa. rosn cych cen. piwa. cena detaliczna potrawy c. koszt wyprodukowania potraw. rosn cej warto ci od ywczej. cygara c. ciep a przystawka. zupa. nazwisko szefa kuchni. gdy wszystkie obcoj zyczne zwroty nazwy powinny zosta przet umaczone na j zyk polski c. czas oczekiwania na podanie potrawy.Test 7 Dzia : Karty menu Zaznacz poprawn odpowied 1. zimna przystawka. W karcie menu restauracji nie powinny si znale informacje: a. danie g ówne. zupa. wina. deser b. zimna przystawka. malej cych cen. deser 67 . nieprawid owa. oferta potraw skomponowanych w kompletny posi ek c. napoje bezalkoholowe. danie g ówne. sery. zimna przystawka. piwa. Nazwa potrawy kotlet de volaille w karcie menu jest: a. wina. Wska prawid ow kolejno napojów w karcie alkoholi: a. od najmniej kalorycznych do najbardziej kalorycznych 5. od najdro szych do najta szych c. potoczne okre lenie karty menu b. ciep a przystawka. napoje bezalkoholowe 6. napoje mieszane. wódki. napoje bezalkoholowe. czas otwarcia zak adu b. Menu to: a. wódki. obie odpowiedzi s poprawne 7. wina.

kontynentalne b. Test 8 Dzia : Podawanie potraw Zaznacz poprawn odpowied 1. Omów zasady tworzenia kart menu. w sk ad którego wchodz kremowa zupa drobiowa i stek z piersi kurczaka. nie poleci by : a. angielskie 2. jakie czynniki powinno si bra pod uwag przy tworzeniu karty menu restauracji. koktajlu z krewetek 9. wystrojem sali c. pieczywo. Wymie . 3. charakterem uroczysto ci. talerzyk do pieczywa. danie g ówne c. mas o. nó do mas a. Opisz. pasztetu z zaj ca z urawin c. sa atki cesarskiej b. serweta 68 .8. mo liwo ciami nansowymi 10. wiede skie c. serweta c. Omów ogólne zasady zestawiania menu. Punktem wyj cia do ustalenia ca ego menu jest: a. por roku b. Przy komponowaniu menu okoliczno ciowego nale y kierowa si : a. deser Klucz do pyta testowych 1c 2c 3c 4a 5a 6c 7b 8a 9a 10b Pytania otwarte 1. sztu ce zak skowe. jak post pi by w tej sytuacji wobec go cia. serweta b. sztu ce zak skowe. sztu ce zak skowe. W sk ad nakrycia sto u do niadania rozszerzonego wchodz : a. talerzyk do pieczywa. umiej tno ciami personelu i szefa kuchni. nó do mas a. li anka. talerz zak skowy. uczestnikami przyj cia. d em to zestaw na niadanie: a. miód. talerz zak skowy. Gor cy napój niadaniowy. chwilowymi trendami w gastronomii. li anka. Jako przystawki do obiadu. Jako kelner przyj e zamówienie na potraw wycofan z karty menu. 2. przystawka b.

obie odpowiedzi s poprawne 7. W sk ad nakrycia do dania zasadniczego rybnego nie wchodzi: a. kieliszek do napoju alkoholowego b. obie odpowiedzi s poprawne 8. stawiaj c go powy ej nakrycia b. waz z przykrywk 6. przystawki mi snej serwowanej z pieczywem i mas em oraz dania zasadniczego c. kelner porusza si w lew stron b. zupy wyporcjowane serwuje si z lewej strony go cia b. na talerzu zak skowym. nó i widelec do dania zasadniczego 69 . podgrzewany kocio ek c. koktajlu z krewetek serwowanego z pieczywem i mas em oraz dania zasadniczego 5. Wska prawid owy opis techniki podawania zup: a. stawiaj c go po lewej stronie nakrycia 9.3. Wad bufetu niadaniowego nie jest: a. Surówki podawane jednoporcjowo do dania zasadniczego serwuje si : a. Nakrycie przedstawione na rysunku zosta o przygotowane do podania: a. nó i widelec do ryb c. przystawki rybnej serwowanej z pieczywem i mas em oraz dania zasadniczego b. konieczno samoobs ugi przez go ci c. szeroka oferta da i napojów 4. kelner porusza si w praw stron c. na talerzu zak skowym. na talerzu zak skowym. naczynie aroodporne b. stawiaj c go po prawej stronie nakrycia c. zupy z wazy serwuje si z lewej strony go cia c. Wska prawid owy opis techniki podawania da zasadniczych: a. konieczno posiadania wi kszej ilo ci zastawy sto owej b. serwuj c potrawy z pó misków. Do wieloporcjowego podania gulaszu zastosowa by : a. serwuj c potrawy wyporcjowane.

Plusy i minusy bufetu niadaniowego + dla restauracji + dla go ci . Uzupe nij poni sz tabelk – wska wady i zalety bufetu niadaniowego. • zupa: czysta zupa ogonowa. y eczk koktajlow Klucz do pyta testowych 1a 2c 3c 4a 5b 6b 7c 8c 9c 10c Pytania otwarte 1. • napój do dania zasadniczego: wino czerwone. Test 9 Dzia : Podawanie napojów bezalkoholowych Zaznacz poprawn odpowied 1. Na jako zaparzanej kawy wp ywaj mi dzy innymi: a. Narysuj schemat nakrycia wyj ciowego do obiadu. • danie zasadnicze: sma one medaliony ciel ce z sosem. warunki przechowywania b. stopie rozdrobnienia kawy. y eczk do herbaty c. obie odpowiedzi s poprawne 70 . mas o. Zaznacz sztu ce. czas i temperatura zaparzania kawy c. Do konsumpcji sorbetu serwowanego w wysokim kielichu nale y poda : a.dla go ci 4. rodzaj ziaren. jako ziaren. krokiety ziemniaczane. • deser: mus truskawkowy z likierem i bit mietan . glazurowane warzywa. Zaproponuj najlepsze formy serwowania kolejnych potraw oraz uzasadnij swój wybór. przyporz dkowuj c sztu com odpowiednie numery potraw. y eczk deserow b. tost.10. 2. sposób palenia ziaren. Wymie i scharakteryzuj rodzaje niada . które b d doniesione przed podaniem potrawy.dla restauracji . Go zamówi nast puj cy zestaw obiadowy: • przystawka: koktajl z krewetek.

go sam zaparza herbat 7. zamkni t saszetk herbaty podaje na spodku. Oznaczenie na etykiecie napoju: najlepiej spo y przed 08/2010 oznacza: a. podawana z dodatkiem irlandzkiej whisky b. mietank do kawy podaje si w specjalnych dzbanuszkach. Wska w a ciwy przepis na herbat po angielsku: a. Kolor herbaty (zielona. czarna) jest wynikiem: a. 9 minut 5. trzymaj c je przez serwet b. mocno sch odzon 3. bezpo rednio w r ce c. dat produkcji b. mlecznikach: a. w r ce. 6 minut c. na tacy 71 . zbioru li ci krzewu herbacianego w odpowiednim czasie c. do li anki z naparem herbacianym wlewa si niewielk ilo gor cego mleka b. dat minimalnej trwa o ci c. termin przydatno ci do spo ycia 9. gdy jest parzona: a. podawana z dodatkiem lodów i ajerkoniaku 4. kelner: a. gatunku krzewów herbacianych u ytych do produkcji mieszanki b. w temperaturze pokojowej c. Kawa po irlandzku to kawa: a. do li anki z niewielk ilo ci gor cego mleka wlewa si gor cy napar herbaciany c. kelner przenosi je: a.2. Serwuj c herbat ekspresow . Serwuj c napoje bezalkoholowe w butelkach. otwiera saszetk herbaty i zaparza herbat przy stoliku go cia bezpo rednio przed podaniem c. otwiera saszetk herbaty i zaparza herbat 2 min przed podaniem b. do li anki z naparem herbacianym wlewa si niewielk ilo gor cej whisky 8. 3 minuty b. Herbata dzia a pobudzaj co. podgrzan do temperatury kawy b. odpowiednio d ugiego czasu fermentacji li ci krzewu herbacianego 6. tzw. podawana z dodatkiem irlandzkiego piwa Guiness c. br zowa.

10. alkohol etylowy i dwutlenek w gla c. Opisz szczegó owo kolejno czynno ci i zasady pracy kelnera przy podawaniu kawy w li ance. chmiel 3. alkohol etylowy i cukry z o one 2. Napoje bezalkoholowe podaje si z lodem: a. na wyra ne yczenie go cia b. tylko latem Klucz do pyta testowych 1c 2b 3a 4a 5c 6c 7b 8a 9c 10a Pytania otwarte 1. 4 – 6oC a. jakie czynniki wp ywaj na jako zaparzanej herbaty. Test 10 Dzia : Podawanie napojów alkoholowych Zaznacz poprawn odpowied 1. 8 – 10oC 4. od 12-16 procent 72 . 3. alkohol etylowy i wod b. zawsze c. Charakterystyczny gorzkawy smak nadaje piwu: a. Zawarto alkoholu w winach lekkich wynosi: a. Temperatura podawania jasnego. Wymie . poni ej 10 procent b. Opisz szczegó owo kolejno czynno ci i zasady pracy kelnera przy podawaniu zimnych napojów bezalkoholowych z butelki. od 10-14 procent c. woda b. 2. pe nego piwa latem wynosi: a. Fermentacja alkoholowa to proces. s ód j czmienny c. w wyniku którego cukry proste zamieniaj si w: a. 6 – 8oC b.

zawarto ci cukru nieprzefermentowanego c.5. Serwowanie wina go ciom kelner rozpoczyna od: a. podawany na pocz tku posi ku b. kelner wymienia informacje dotycz ce: a. pó s odkie. zawarto ci cukru dodanego do fermentacji 6. syropu z trzciny cukrowej c. Tequila to meksyka ska wódka otrzymywana przez : a. prezentowanie butelki wina osobie zamawiaj cej b. destylacj przefermentowanego soku z li ci niebieskiej agawy b. podawany na zako czenie posi ku c. Prezentuj c wino osobie zamawiaj cej. fermentacj soku. zawarto ci cukru i dwutlenku w gla c. destylacj przefermentowanych wyt oków gronowych 10. osoby zamawiaj cej 7. gwa towne sch adzanie wina 8. Digestif to napój: a. zlewanie wina znad osadu z butelki do szklanej karafki c. osoby siedz cej po prawej stronie gospodarza c. melasy. rocznika wina oraz szczepu winoro li 9. zawarto ci cukru przefermentowanego b. nazwy. s odkie odbywa si na podstawie: a. najstarszej osoby przy stoliku b. Dekantowanie wina to: a. pó wytrawne. Podzia wina na wytrawne. mocy alkoholowej i ceny wina b. podawany do dania g ównego Klucz do pyta testowych 1a 2a 3b 4a 5b 6c 7b 8c 9a 10a 73 .

74 . Korzystaj c z poni szej tabeli opisz szczegó owo czynno ci i zasady pracy przy serwowaniu wina czerwonego z butelki. Uzupe nij tabelk Oznaczenie w j zyku polskim w pe ni wytrawne extra sec dry semi dry pó wytrawne s odkie extra doux Oznaczenie w j zyku angielskim Oznaczenie w j zyku francuskim 3. Wymie . Etap serwowania prezentacja butelki Czynno ci kelnera obci cie folii otwarcie butelki degustacja wina nalewanie wina go ciom dolewanie wina 5. jakie napoje poleca by na aperitif.Pytania otwarte 1. dlaczego. i uzasadnij.

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem. Obs uga konsumenta w hotelarstwie – poradnik metodyczny. Wydawnictwo REA. M. Sherbert. 4. Wydawnictwo MADA. Duda. Wydawnictwo Alfa 2000. Warszawa 2004. J. Schuster. Hoszek. Szajna. awniczak. Mikolasek. 1 i 2. O. Kosiorowska. Wyd. Wydawnictwo REA. A.8. 8. R. Obs uga go ci (konsumentów). Degustacja win. 75 . Warszawa 2007. Wydawnictwo WIG-PRESS. Ziaja. Warszawa 2004. Wydawnictwo KDC. Wydawnictwo Format A-B. B. Warszawa 2009. F. Krzywda. Sztuka sk adania serwetek. Warszawa 2005. C. Sztuka sk adania serwetek. W. 2. Krosno 2006. Leitner. Warszawa 2004. D. Wydawnictwo REA. U. Warszawa 2000. Wydawnictwo REA. 9. H. LITERATURA 1. Przy pi knym stole – sztuka sk adania serwetek. KDC. 11.. cz. 7. 3. M. 13. Podr cznik projektowania architektoniczno-budowlanego. 6. Müller. Warszawa 2002. Wydawnictwo REA. Warszawa 2009. cz. 14. 10. 15. Kucharz & Gastronom – Vademecum. Aronsson i in. A. Warszawa 2004.. 12. Warszawa 2001. Vademecum kelnera. WSiP. Dardenne.1. Wydawnictwo REA. Technologia gastronomiczna z obs ug go ci. E. Wydawnictwo SGGW.. Poradnik dla kelnera. Projektowanie technologiczne zak adów gastronomicznych. R. Arens-Azevedo i in. 5. Niezale ny przewodnik po winach. Warszawa 1993. S. Warszawa 1998. Urz dzanie zak adów gastronomicznych i gospodarstw domowych. Konarzewska i in. Neufert. Wydawnictwo Arkady. Warszawa 2008. Praca zbiorowa. M. cz. Szajna. 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful