Renata Szajna

Danuta awniczak

OBS UGA GO CI
(KONSUMENTÓW) cz. 1

PORADNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA

Projekt ok adki: Joanna Plakiewicz Redakcja: Barbara Gers Redaktor prowadz cy: Stanis aw Grzybek

© Wydawnictwo REA s.j., Warszawa 2010

ISBN 978-83-7544-245-8

Wydawnictwo REA s.j. ul. Kolejowa 9/11 01-217 Warszawa tel.: (022) 631 94 23, 632 69 03, 632 68 82 faks: (022) 632 21 15 e-mail: handlowy@rea-sj.pl www.rea-sj.pl
Wszelkie prawa zastrze one. Ka da reprodukcja, adaptacja ca o ci lub cz ci niniejszej publikacji, kopiowanie do bazy danych, zapis elektroniczny, mechaniczny, fotogra czny, d wi kowy lub inny wymaga pisemnej zgody Wydawcy i w a ciciela praw autorskich.

Sk ad: OFI, Warszawa

SPIS TRE CI
1. Wst p ................................................. 5

2. Podzia materia u nauczania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3. Wskazówki metodyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 4. Plan wynikowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 5. System sprawdzania i oceniania osi gni ucznia . . . . . . . . . . . . . . . 27 6. Przyk adowe scenariusze lekcji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Us ugowa dzia alno gstronomii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stanowiska pracy w cz ci handlowo-us ugowej . . . . . . . . . . . . . . . . . q Wystrój i wyposa enie zak adu gastronomicznego . . . . . . . . . . . . . . . . q Przygotowanie sal konsumenckich do obs ugi go ci. . . . . . . . . . . . . . . q Przenoszenie tac i zastawy sto owej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q Obs uga go ci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q Karty menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q Podawanie potraw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q Podawanie napojów bezalkoholowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q Podawanie napojów alkoholowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
q q

29 31 33 35 38 40 43 45 48 50

7. Ewaluacja osi gni

ucznia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

8. Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

3

e poradnik spe ni Pa stwa oczekiwania i oka e si pomocny w nauczaniu przedmiotu obs uga konsumenta. 1 zosta przygotowany do realizacji w klasach I i II technikum kelnerskiego oraz technikum organizacji us ug gastronomicznych na podstawie podr cznika o tym samym tytule. Proponowany podzia materia u nauczania opiera si na naszym dotychczasowym do wiadczeniu w nauczaniu przedmiotu obs uga konsumenta i mo e by z powodzeniem zrealizowany w dwóch pierwszych latach nauki. plan wynikowy. WST P Materia zawarty w poradniku dla nauczyciela Obs uga go ci (konsumentów) – cz. Poradnik zawiera ponadto wskazówki na temat sposobu prowadzenia zaj . W poradniku zamieszczono podzia materia u nauczania. zada domowych i inne materia y pomocne w realizacji zagadnie tematycznych. yczymy wielu sukcesów w pracy zawodowej Autorki 5 . Powinno to pomóc nauczycielowi uporz dkowa prac i u atwi realizacj przewidzianych programem nauczania tre ci programowych. form sprawdzania i oceniania osi gni uczniów oraz propozycje testów i pyta otwartych. propozycje scenariuszy lekcji. i zosta podzielony na dziesi g ównych dzia ów odpowiadaj cych dzia om tematycznym w podr czniku. Mamy nadziej .1. Plan wynikowy zawiera wykaz wiadomo ci oraz umiej tno ci podstawowych i ponadpodstawowych. jakie ucze powinien opanowa .

6 . klasa III – 5. klasa IV – 5 godzin tygodniowo. projekt itp.04) na realizacj przedmiotu obs uga konsumenta w zawodzie kelner w technikum czteroletnim przewidziano 18 godzin w cyklu nauczania. Wyj tki stanowi tematy „praktyczne”. sprawdzian.08. klasa II – 4. w czasie których nale y przeprowadzi sprawdzenie wiadomo ci i umiej tno ci uczniów w formie wybranej przez nauczyciela i odpowiadaj cej tematyce danego dzia u (test. Na ko cu ka dego dzia u tematycznego przewidzia y my 2 lub 4 godziny do dyspozycji nauczyciela. których realizacja wymaga wi kszej liczby godzin na przeprowadzenie odpowiednich wicze praktycznych. Przedstawiony poni ej podzia godzin na realizacj poszczególnych bloków tematycznych obejmuje klas I i II. Wi kszo tematów mo e by zrealizowana w czasie jednego lub dwóch czterogodzinnych spotka . wiczenia praktyczne.). PODZIA MATERIA U NAUCZANIA Zgodnie z obowi zuj cym programem nauczania (512[01]/T.2. Kierowane dotychczasowym do wiadczeniem w nauczaniu przedmiotu proponujemy nast puj cy podzia godzin: klasa I – 4. SP/MENiS/ 2005.

Dzia y tematyczne Podzia zak adów gastronomicznych Charakterystyka zak adów i punktów gastronomicznych Specjalizacja zak adów i punktów gastronomicznych Zakres us ug wiadczonych przez gastronomi otwart i zamkni t Uk ad funkcjonalny pomieszcze w zak adzie gastronomicznym Do dyspozycji nauczyciela Podzia pracowników zak adu gastronomicznego na grupy zawodowe Zakres czynno ci i kwali kacje pracowników Predyspozycje zawodowe i cechy osobowe kelnera Prezencja kelnera Przepisy prawne w obiektach ywienia zbiorowego Do dyspozycji nauczyciela Estetyka wn trza lokalu gastronomicznego Wyposa enie techniczne sal WYSTRÓJ I WYPOSA ENIE ZAK ADU GASTRONOMICZNEGO Bielizna sto owa Zastawa sto owa Wyposa enie bufetów w zak adach gastronomicznych Do dyspozycji nauczyciela Zasady ustawiania sto ów do obs ugi go ci indywidualnych Przygotowania zastawy sto owej do podawania da i napojów Przygotowanie pomocnika kelnerskiego Dobór kolorystyczny bielizny sto owej Techniki nakrywania sto ów bielizn sto ow Dekoracja sto u Dekoracyjne sk adanie serwetek p óciennych Nakrywanie sto ów Do dyspozycji nauczyciela RAZEM: Liczba godzin 4 4 4 26 4 8 2 2 2 4 4 4 2 4 8 8 8 8 4 4 4 4 4 8 4 4 16 4 136 52 40 18 US UGOWA DZIA ALNO GASTRONOMII STANOWISKA PRACY W CZ CI HANDLOWO-US UGOWEJ KLASA I PRZYGOTOWANIE SAL KONSUMENCKICH DO OBS UGI GO CI 7 .

Przenoszenie tac PRZENOSZENIE TAC I ZASTAWY STO OWEJ Przenoszenie zastawy sto owej Zbieranie zastawy sto owej po konsumpcji Do dyspozycji nauczyciela Systemy obs ugi w zak adach gastronomicznych Przebieg obs ugi OBS UGA GO CI Ogólne zasady obs ugi Metody obs ugi Do dyspozycji nauczyciela Karty menu KARTY MENU Menu Do dyspozycji nauczyciela Podawanie niada KLASA II Podawanie przystawek PODAWANIE POTRAW Podawanie zup Podawanie da zasadniczych i serów Podawanie deserów Do dyspozycji nauczyciela Podawanie gor cych napojów bezalkoholowych Podawanie zimnych napojów bezalkoholowych Do dyspozycji nauczyciela Ogólna charakterystyka napojów alkoholowych Podawanie piwa Podawanie win Podawanie wódek Dobór alkoholi do potraw Do dyspozycji nauczyciela RAZEM: 4 12 8 2 8 12 8 16 2 4 6 2 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 2 8 2 2 2 136 20 10 22 12 46 26 PODAWANIE NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 8 .

do wiadczenie samego nauczyciela oraz charakter realizowanego materia u. które poprzez do wiadczanie i prze ywanie przez uczniów konkretnych sytuacji pozwalaj na kontrolowane przez nauczyciela kszta towanie wymaganej w zawodzie postawy. Wa n rol w procesie dydaktycznym stanowi wiczenia praktyczne. Kluczowe znaczenie maj wiczenia wyrabiaj ce umiej tno ci dotycz ce przygotowania sali do obs ugi konsumentów. nakrywania sto ów. Nast pnym etapem jest okre lenie szczegó owych celów kszta cenia. metoda projektów. aby u atwi uczniowi jego opanowanie. w jakich prowadzone s zaj cia. inscenizacja. z których pierwszy polega na zapoznaniu si z zakresem materiau przewidzianego na dan jednostk metodyczn . technologii gastronomicznej. które nale y zrealizowa podczas danej lekcji. który czy wiedz teoretyczn z umiej tno ciami praktycznymi. Skuteczno nauczania tego przedmiotu zale y w du ej mierze od w a ciwego doboru tre ci i metod nauczania. rozwi zywania sytuacji problemowych w pracy. Program nauczania obejmuje zagadnienia z zakresu dzia alno ci us ugowej zak adów gastronomicznych. Przygotowanie nauczyciela do zaj z obs ugi konsumenta powinno obejmowa kilka etapów. Materia nauczania powinien zosta uszeregowany w logiczny uk ad tak. podstaw psychologii. bior c pod uwag mo liwo ci percepcyjne uczniów.3. zadania zwi zane z przygotowaniem i uzupe nianiem dokumentacji potrzebnej do zorganizowania i rozliczenia us ug gastronomicznych oraz projekty zawodowe pozwalaj na osi gni cie lepszych wyników nauczania. zgodnie z zaplanowanym rozk adem materia u nauczania. Tre ci programowe powinny by skorelowane z tre ciami programowymi innych przedmiotów zawodowych. pokaz z obja nieniem. Wskazany jest wybór tych metod. Zgodnie z programem nauczania zaleca si stosowanie nast puj cych metod nauczania: wyk ad informacyjny. WSKAZÓWKI METODYCZNE Obs uga konsumenta jest przedmiotem. podstaw ywienia. napojów alkoholowych i bezalkoholowych. dyskusja dydaktyczna. kszta tuj okre lone umiej tno ci i nawyki. warunki. Wyboru metody dokonuje si . tj. wiczenia symulacyjne z udzia em uczniów. obs ugi kelnerskiej. metoda tekstu przewodniego. wiczenia praktyczne. pozwalaj 9 . j zyka obcego zawodowego. które zapewniaj wdraanie do samodzielnego i logicznego my lenia oraz aktywny udzia w rozwi zywaniu zada i problemów. Po ustaleniu celów nale y dobra metody nauczania. podawania potraw zimnych i gor cych. organizacji us ug gastronomicznych.

zmiana trendów dotycz cych zastawy sto owej. tre ci. pozwalaj ce uczniom na bie c obserwacj i korekt b dów pope nianych podczas pracy. Dobór wicze powinien by zgodny z propozycjami zawartymi w programie. oraz elementy. Kolejnym bardzo istotnym etapem jest zaplanowanie rodków dydaktycznych. Cz sto trudno jest skompletowa takie wyposa enie. Szczególne miejsce w przygotowaniu praktycznej cz ci zaj maj pokazy i wiczenia. Znacz c rol w kszta towaniu umiej tno ci uczniów ma technika pracy.na stosowanie zdobytej wiedzy w praktyce.pl). Podobnym rodkiem s du e lustra w pracowni. sposobów podawania potraw. Wykaz potrzebnych i zalecanych sprz tów oraz materia ów znajduje si w standardzie wyposa enia dydaktycznego pracowni obs ugi konsumenta opracowanym przez Wydzia Kszta cenia Zawodowego i Ustawicznego KOWEZiU (www.edu. 10 . Analiza tych materia ów pozwala na ocen stopnia opanowania przez uczniów zasad i technik pracy w ramach konkretnych us ug gastronomicznych. Formy organizacyjne pracy uczniów mog by zró nicowane. Niezb dne wydaje si równie korzystanie z informacji fachowych zamieszczanych w Internecie. nakry i bielizny sto owej. które przeka e. Czasopisma bran owe. katalogi urz dze i sprz tu. instrukcje obs ugi urz dze kszta tuj umiej tno korzystania z literatury fachowej i pos ugiwania si j zykiem zawodowym. dekoracji sto ów nak adaj na nauczycieli obowi zek systematycznego dokszta cania oraz doskonalenia praktycznych umiej tno ci w ramach kursów zawodowych i szkole bran owych. któr zaprezentuje nauczyciel w trakcie pokazu. pocz wszy od pracy indywidualnej do pracy zespo owej. Ci g y rozwój bran y gastronomicznej. przewidzianych i niezb dnych do prawid owej realizacji zaj .koweziu. katalogi mebli gastronomicznych. ale warto przynajmniej postara si o odpowiednie materia y do biblioteczki zawodowej. na które zwróci szczególn uwag . Bardzo cennym rodkiem dydaktycznym s lmy nagrywane podczas inscenizacji i scenek zaaran owanych w trakcie wicze . a ich przebieg powinien by wykorzystany przez nauczyciela do realizacji postawionych celów. ksi ki zawodowe.

KLASA I Wiadomo ci Lp. Charakterystyka zak adów i punktów gastronomicznych 4 • wyk ad • pogadanka • praca w grupach 11 . Temat zaj Liczba godzin poziom podstawowy poziom ponadpodstawowy Metody pracy Ucze b dzie umia I.4. zawarty w podstawie programowej kszta cenia w zawodach kelner i technik organizacji us ug gastronomicznych. Podzia zak adów gastronomicznych 4 • pogadanka • praca z podr cznikiem • dyskusja 2. Uwzgl dniaj opis kwali kacji absolwenta. Zaproponowano podzia wiadomo ci i umiej tno ci na podstawowe i ponadpodstawowe. US UGOWA DZIA ALNO • zde niowa poj cie „zak ad gastronomiczny” • okre li cele i funkcje zak adów gastronomicznych sieci otwartej i zamkni tej • okre li zakres us ug wiadczonych przez zak ady gastronomiczne • wskaza ró nice mi dzy zak adem a punktem gastronomicznym • okre li funkcje zak adów typu ywieniowego • sklasy kowa zak ady typu ywieniowego • okre li funkcje zak adów typu uzupe niaj cego • sklasy kowa zak ady typu uzupe niaj cego • sklasy kowa punkty gastronomiczne GASTRONOMII (26 godzin) • okre li zakres dzia alnoci zak adów centralnych. Ucze w trakcie nauki powinien zdoby wszystkie umiej tno ci. oraz standardy wymaga egzaminacyjnych. a stopie ich opanowania oceni nauczyciel. PLAN WYNIKOWY Przedstawiony plan wynikowy i szczegó owy rozk ad materia u s tylko propozycj . samodzielnych i zale nych • rozró ni systemy obs ugi konsumentów • wskaza warunki niezb dne do prowadzenia dzia alno ci gastronomicznej • sklasy kowa zak ady gastronomiczne • scharakteryzowa rodzaje us ug wiadczonych przez zak ady typu ywieniowego • scharakteryzowa rodzaje us ug wiadczonych przez zak ady typu uzupe niaj cego • scharakteryzowa rodzaje us ug wiadczonych przez punkty gastronomiczne 1.

Zakres us ug wiadczonych przez gastronomi otwart i zamkni t 4 • wskaza grupy us ug wiadczonych przez zak ady gastronomiczne • sklasy kowa us ugi z ka dej grupy • scharakteryzowa poszczególne rodzaje us ug • zde niowa poj cie „uk ad funkcjonalny” • zde niowa poj cie „drogi technologiczne” • wskaza dzia y w zak adzie gastronomicznym • sklasy kowa pomieszczenia nale ce do poszczególnych dzia ów • wyja ni rol dzia u ekspedycyjnego • okre li znaczenie dzia u handlowego • wymieni podstawowe wyposa enie dzia u ekspedycyjnego i handlowego • analizowa rodzaje us ug wiadczonych przez zak ady gastronomiczne • analizowa rol poszczególnych rodzajów us ug 5. Specjalizacja zak adów i punktów gastronomicznych 4 • wskaza kryteria specjalizacji zak adów gastronomicznych • sklasy kowa zak ady wg kryteriów specjalizacji • okre li wymagania dotycz ce wizerunku zak adu specjalistycznego • scharakteryzowa menu zak adów specjalistycznych • wskaza wymagania dotycz ce wyposa enia zak adu specjalistycznego • analizowa znaczenie specjalizacji zak adu • pogadanka • praca w grupach z materiaami ród owymi – katalogi urz dze gastronomicznych • pogadanka • praca z podr cznikiem • dyskusja 4. Podsumowanie wiadomoci 2 Wymagania zde niowane w dziale I Wymagania zde niowane w dziale I • test • odpowied ustna • projekt 12 .3. Uk ad funkcjonalny pomieszcze w zak adzie gastronomicznym 8 • klasy kowa drogi technologiczne • analizowa drogi technologiczne • analizowa schematy funkcjonalne zak adów gastronomicznych • wskaza prawid owe rozwi zania dotycz ce organizacji pracy w rozdzielni kelnerskiej • analizowa drogi naczy sto owych i sztu ców • prezentacja • pogadanka • dyskusja • praca w grupach • wycieczka zawodowa 6.

Podsumowanie wiadomoci 2 Wymagania zde niowane w dziale II Wymagania zde niowane w dziale II 13 . gwarantuj cy sukces zawodowy • analizowa swoje cechy osobowe pod k tem przysz ej pracy • porówna i oceni wizerunek kelnera zaprezentowany przez siebie i kolegów • przedstawi znaczenie uniformu kelnera w kreowaniu wizerunku zak adu gastronomicznego 3.II. 2 • wskaza najwa niejsze cechy i predyspozycje pracownika gastronomii • okre li grupy pracowników ze wzgl du na rodzaj wykonywanej pracy • wymieni i sklasy kowa stanowiska pracy w zak adzie gastronomicznym • okre li zakres czynno ci kierownika zak adu gastronomicznego • wymieni pracowników dzia u handlowego • wskaza obowi zki kierownika sali • okre li zadania kelnera • wskaza cechy dobrego kelnera • scharakteryzowa po dane cechy osobowe kelnera • analizowa umiej tno ci interpersonalne niezb dne w pracy kelnera 2. które zapisy z aktów prawnych dotycz uczniów i praktykantów-kelnerów 6. barmana i sommeliera • wskaza cechy osobowe niepo dane w zawodzie kelnera • przedstawi wizerunek kelnera. Predyspozycje zawodowe i cechy osobowe kelnera 4 4. Przepisy prawne w obiektach ywienia zbiorowego 4 • analizowa przepisy prawne pod k tem praktycznego ich zastosowania • okre li . Prezencja kelnera 4 • scharakteryzowa wymagany strój kelnera • okre li wymagania dotycz ce higieny osobistej • wymieni elementy wyposa enia zawodowego kelnera • wymieni podstawowe przepisy sanitarne obowi zuj ce w gastronomii • zde niowa system HACCP • przedstawi podstawowe przepisy zwi zane z bezpiecze stwem. STANOWISKA PRACY W CZ Podzia pracowników zak adu gastronomicznego na grupy zawodowe CI HANDLOWO-US UGOWEJ (18 godzin) • wskaza zale no ci s u bowe w zak adzie gastronomicznym • analizowa schematy organizacyjne dla zak adów gastronomicznych o ró nych zakresach wiadczonych us ug • praca indywidualna z podr cznikiem • pogadanka • praca w grupach • praca indywidualna z podr cznikiem • pogadanka • praca w grupach • wyk ad • praca w grupach • elementy burzy mózgów 1. higien i prawem pracy • pogadanka • pokaz • wiczenia indywidualne • pogadanka • praca indywidualna z materia ami ród owymi • prezentacja • test • odpowied ustna • projekt 5. Zakres czynno ci i kwalikacje pracowników 2 • porówna wymagane kwali kacje kierownika sali i kelnera • porówna zakres obowi zków kelnera.

szk a i sztu ców • porówna i analizowa aran acj wn trz w lokalach o ró nym charakterze • zaplanowa wystrój sali konsumenckiej w zale noci od rodzaju planowanej imprezy • dobiera wielko i kszta t sto ów w zale no ci od rodzaju zak adu gastronomicznego • scharakteryzowa rol wyposa enia pomocniczego • analizowa wyposa enie sal pod k tem u atwienia pracy kelnera i podniesienia poziomu obs ugi • okre li sposób post powania z bielizn sto ow • dobiera bielizn sto ow do kszta tu i wielko ci sto u • wyk ad • prezentacja • praca w grupach • pogadanka • prezentacja • praca z materia ami ród owymi • dyskusja • pogadanka • pokaz • praca w grupach 1. szk a i sztu ców • przedstawi zasady przechowywania zastawy sto owej. Zastawa sto owa 10 • okre li wymagania dla materia ów. które okre laj charakter i styl wn trza lokalu gastronomicznego • opisa znaczenie barw we wn trzu • okre li funkcje o wietlenia w lokalu gastronomicznym • wymieni podstawowe wyposa enie sali konsumenckiej • okre li standardowe wielko ci sto ów konsumenckich • wskaza wyposa enie uzupe niaj ce • wskaza rol i zadania wyposa enia sal • zidenty kowa rodzaje bielizny sto owej • scharakteryzowa poszczególne elementy bielizny sto owej • wskaza zastosowanie poszczególnych rodzajów bielizny sto owej • wymieni materia y. z których wykonuje si sztu ce • rozró nia rodzaje sztu ców • wskaza zastosowanie poszczególnych rodzajów sztu ców • okre li czynno ci zwi zane z piel gnacj i konserwacj zastawy sto owej. z których wykonuje si zastaw sto ow • zidenty kowa elementy ceramicznej i metalowej zastawy sto owej • wskaza dodatkowy sprz t sto owy • wyja ni zastosowanie poszczególnych elementów zastawy sto owej • wskaza rodzaje szklanej zastawy sto owej • okre li zastosowanie poszczególnych rodzajów szk a • wymieni materia y. WYSTRÓJ I WYPOSA ENIE ZAK ADU GASTRONOMICZNEGO (40 godzin) • wskaza czynniki. Bielizna sto owa 8 4. Wyposa enie techniczne sal 8 3. Estetyka wn trza lokalu gastronomicznego 4 2.III. z których wykonuje si zastaw sto ow • analizowa alternatywne zastosowanie elementów zastawy sto owej • dobiera zastaw do ró nych potraw • analizowa pojemno i kszta t kieliszków ze wzgl du na zastosowanie • dobiera zastaw szklan do serwowania napojów alkoholowych i bezalkoholowych • dobiera rodzaje sztu ców do konkretnych potraw • ocenia przydatno ró nych rodzajów sztu ców w czasie obs ugi go ci • zaplanowa prawid owe rozmieszczenie zastawy sto owej w sza e lub na regale • stosowa prawid owe nazewnictwo • pogadanka • prezentacja • wiczenia 14 .

5. Przygotowanie zastawy sto owej do podawania da i napojów 4 • pogadanka • praca z podr cznikiem • dyskusja • wiczenia 3.k. Wyposa enie bufetów w zak adach gastronomicznych Podsumowanie wiadomoci 8 • klasy kowa rodzaje bufetów w zak adzie gastronomicznym • wymieni wyposa enie bufetów • scharakteryzowa przeznaczenie i zastosowanie poszczególnych elementów wyposa enia Wymagania zde niowane w dziale III • analizowa wyposa enie ró nych rodzajów barów • analizowa rozmieszczenie wyposa enia baru z punktu widzenia ergonomii pracy • wyja ni zasady dzia ania urz dze do sporz dzania i ekspedycji zimnych i gor cych napojów Wymagania zde niowane w dziale III • pogadanka • prezentacja • praca z materia ami ród owymi • wycieczka zawodowa • test • odpowied ustna • projekt 6. jakie prace przygotowawcze wykonuje si w rozdzielni kelnerskiej. 4 • wyk ad • praca w grupach 2. Przygotowanie pomocnika kelnerskiego 4 • wyk ad • pokaz • praca w grupach • wiczenia 4. PRZYGOTOWANIE SAL KONSUMENCKICH DO OBS UGI GO CI (52 godzin) Zasady ustawiania sto ów do obs ugi go ci indywidualnych • okre li szeroko przej • oblicza ilo m. Dobór kolorystyczny bielizny sto owej 4 • wybra kolory bielizny sto owej w zale no ci od rodzaju posi ku • dobra kolorystyk bielizny sto owej do okolicznoci spotkania przy stole • rozró nia kompozycje kolorystyczne stonowane i kontrastowe • pogadanka • pokaz • praca w grupach 15 . w sali konsumenckiej w salach konsumpcyjnych • okre li parametry miejsca do o ró nych wielko ciach konsumpcji dla jednej osoby • dobiera wielko sto ów • wskaza zale no mi dzy dla okre lonej sali w zale systemem obs ugi a pono ci od wymaganej liczby wierzchni przypadaj c na miejsc konsumpcyjnych 1 miejsce konsumpcyjne • opisa znaczenie prac przygotowawczych w pracy kelnera • wskaza miejsca wykonywania prac przygotowawczych • wymieni i scharakteryzowa codzienne i okresowe prace przygotowawcze • wymieni rodzaje pomocników kelnerskich stosowanych w zak adach gastronomicznych • wymieni podstawowe wyposa enie pomocnika kelnerskiego • Okre li . 2 IV. a jakie w sali restauracyjnej • przeprowadzi czyszczenie drobnej zastawy sto owej i sprz tu • opisa techniki czyszczenia sztu ców srebrnych • okre li funkcje i warunki stosowania ró nych pomocników kelnerskich • zaplanowa rozmieszczenie zastawy sto owej i sprz tu na pomocniku kelnerskim • przygotowa pomocnik kelnerski do obs ugi okrelonego rodzaju przyj cia • zaplanowa nakrycie sto u bielizn sto ow stosownie do okazji • analizowa kolorystyk i wzornictwo bielizny sto owej w odniesieniu do charakteru zak adu gastronomicznego 1.

5. zastawy sto owej. wiadomoci 4 Wymagania zde niowane w dziale IV Wymagania zde niowane w dziale IV • test • odpowied ustna • projekt • zaliczenie wicze 16 . Nakrywanie sto ów 16 • wyk ad • pokaz • prezentacja • praca z podr cznikiem • wiczenia Podsumowanie 9. stron wyk adnia i kolejno ci wyk adania zastawy sto owej i sprz tu • zaplanowa wygl d nakrycia do ustalonego menu • narysowa nakrycie proste i rozszerzone do ustalonego menu • bezb dnie przygotowa nakrycie proste i rozszerzone do ustalonego menu • bezb dnie przygotowa nakrycie proste i rozszerzone do serwisu à la carte • pokaz • praca z materia ami ród owymi • wiczenia 8. Dekoracyjne sk adanie serwetek p óciennych 4 • wymieni rodzaje i funkcje p óciennych serwet dla go ci • z o y serwet w 10 deko• okre li zasady wyboru racyjnych wzorów wzoru sk adania serwet • samodzielnie sk ada w zale no ci od okazji serwety wed ug wzorów • z o y serwet w 3 podprzedstawionych w literastawowe wzory na stó turze zawodowej przygotowany do niadania i do uroczystej kolacji • wymieni kolejno czynno ci przy przygotowaniu nakrycia • wskaza zasady pracy przy przygotowaniu nakrycia • wskaza zasady przestrzennego u o enia poszczególnych elementów nakrycia • wymieni zasady wyk adania serwety. Dekoracja sto u 4 • scharakteryzowa elementy dekoracyjne • wskaza mo liwo ci zastosowania ró nych elementów dekoracyjnych • wykona prost kompozycj kwiatow • zaplanowa dekoracj stou w zale no ci od okazji • pogadanka • pokaz • praca w grupach 7. rozszerzonego i nakrycia do serwisu à la carte • bezb dnie stosowa zasady przygotowania nakry dotycz ce kierunków poruszania si . sztu ców i szk a do nakrycia • wymieni i scharakteryzowa rodzaje nakry • wymieni elementy wchodz ce w sk ad nakrycia prostego. Techniki nakrywania sto ów bielizn sto ow 8 • prawid owo z o y czysty obrus • opisa prawid owe u o enie obrusa na stoliku kwadratowym • prawid owo roz o y obrus na stoliku kwadratowym • opisa nakrywanie wi kszych sto ów kilkoma obrusami • wymieni elementy dekoracyjne • okre li zasady dekorowania sto ów • wskaza zasady wyboru kwiatów do dekoracji sto ów • prawid owo z o y obrus do pralni (na dwa sposoby) • nakry wi kszy stó kilkoma obrusami • przeprowadzi zmian obrusa w obecno ci go ci • wyk ad • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 6.

PRZENOSZENIE TAC I ZASTAWY STO OWEJ (26 godzin) • wymieni rodzaje i zastosowanie tac • wskaza zasady pracy obowi zuj ce przy przenoszeniu tac • prawid owo stosowa techniki przenoszenia tac w zale no ci od ich rodzaju i obci enia • przenosi tace w bezpieczny sposób • wskaza zasady pracy obowi zuj ce przy przenoszeniu talerzy. Zbieranie zastawy sto owej po konsumpcji 2 • bezb dnie wykonywa czynno ci zwi zane ze zbieraniem zastawy sto owej po konsumpcji z zachowaniem w a ciwej techniki pracy i zasad bezpiecze stwa pracy • wyk ad • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 4. Przenoszenie tac 2 • wyk ad • pokaz • wiczenia 2. zastawy sto owej. Przenoszenie zastawy sto owej 2 • bezb dnie wykonywa czynno ci zwi zane z przenoszeniem zastawy sto owej z zachowaniem w a ciwej postawy kelnerskiej i zasad bezpiecze stwa pracy • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 3. sztu ców i szk a • prawid owo przenosi talerze p askie i g bokie jeden dwa – chwytem górnym i dolnym trzy p askie • prawid owo przenosi wi ksz liczb czystych talerzy • prawid owo przenosi bulionówki • prawid owo przenosi szk o i sztu ce z wykorzystaniem tacy kelnerskiej • opisa znaczenie u o enia sztu ców na talerzu przez go cia • w a ciwie stosowa prawid owe techniki zbierania naczy po konsumpcji • zbiera talerze bez resztek po konsumpcji • zbiera talerze z resztkami po konsumpcji • zbiera bulionówki po konsumpcji • zbiera zastaw sto ow po konsumpcji na tac • w a ciwie wykorzystywa stojak na tace • bezb dnie wykonywa czynno ci zwi zane z przenoszeniem na tacy potraw i napojów z zachowaniem w a ciwej postawy kelnerskiej i zasad bezpiecze stwa pracy 1.KLASA II V. Podsumowanie wiadomo ci 2 Wymagania zde niowane w dziale V Wymagania zde niowane w dziale V • odpowied ustna • test • sprawdzian • zaliczenie wicze 17 .

Przebieg obs ugi 12 • bezb dnie realizowa opisane obok kolejne etapy obs ugi go ci • wyk ad • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 3. Ogólne zasady obs ugi 8 • bezb dnie stosowa opisane obok zasady przy obs udze go ci • prawid owo przyj i rozpatrzy reklamacj go cia • wyk ad • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 18 . zapisa i zrealizowa zamówienie • doradza go ciom przy wyborze da i napojów • prawid owo poda i zrealizowa rachunek • prawid owo po egna go ci • w a ciwie prowadzi dialog z go ciem • wskaza prawid ow kolejno podawania potraw i napojów • wskaza prawid owe kierunki poruszania si podczas obs ugi go ci • wymieni czynno ci wykonywane z prawej i lewej strony go cia • wskaza prawid ow kolejno obs ugi go ci w zamkni tym gronie • analizowa systemy obs ugi w zak adach gastronomicznych • uzasadni zastosowanie poszczególnych systemów w ró nych zak adach gastronomicznych • porówna systemy obs ugi kelnerskiej 1. zaproponowa stolik. zaprowadzi do stolika • prawid owo poda kart menu • prawid owo przyj . OBS UGA GO CI (46 godzin) • rozró nia systemy obs ugi konsumentów • scharakteryzowa poszczególne rodzaje obs ugi • okre li systemy ekspedycyjne w samoobs udze • wskaza wyposa enie bufetów w zak adach samoobs ugowych • wymieni systemy obs ugi kelnerskiej • scharakteryzowa systemy obs ugi kelnerskiej • wymieni kolejne etapy obs ugi go ci od powitania do po egnania • prawid owo przywita go ci w restauracji. Systemy obs ugi w zak adach gastronomicznych 8 • praca indywidualna z podr cznikiem • dyskusja • praca w grupach • prezentacja 2.VI.

Karty menu 4 • zde niowa poj cie „karta menu” • wymieni funkcje karty menu • wskaza typy i rodzaje kart menu • okre li zasady tworzenia kart menu • wskaza obowi zkowe informacje umieszczane w karcie menu • scharakteryzowa prawid owy uk ad da w karcie menu • pogadanka • prezentacja • praca w grupach • praca z materia ami ród owymi (karty menu) 19 . szat gra czn i sposób prezentacji informacji pod k tem funkcjonalno ci karty menu • ocenia karty menu z ró nych zak adów gastronomicznych pod wzgl dem ich funkcjonalno ci i atrakcyjno ci • zaprojektowa i wykona kart menu. Podsumowanie wiadomo ci 2 Wymagania zde niowane w dziale VI Wymagania zde niowane w dziale VI • odpowied ustna • test • sprawdzian • zaliczenie wicze VII. uwzgl dniaj c zasady formalne i obowi zuj ce przepisy prawne 1.4. Metody obs ugi 16 • wymieni metody obs ugi • wymieni kolejno czynno ci przy obs udze ró nymi technikami • wymieni zasady pracy przy obs udze ró nymi technikami • rozró nia poszczególne metody obs ugi • wskaza wady i zalety poszczególnych metod obs ugi • wymieni i scharakteryzowa sposoby chwytania sztu ców przy serwisie francuskim • sprawnie manipulowa sztu cami przy serwisie francuskim • wymieni wyposa enie stolika kelnerskiego przy serwisie angielskim • scharakteryzowa metody obs ugi • poprawnie stosowa techniki obs ugi w zale no ci od charakteru przyj cia i ustalonego menu • obs ugiwa go ci przy stoliku z zastosowaniem odpowiedniej metody podawania potraw i napojów • wyk ad • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 5. KARTY MENU (12 godzin) • rozró nia typy kart menu • analizowa czynniki wp ywaj ce na zawarto karty menu • analizowa form .

2. stosuj c odpowiedni technik serwowania • wyk ad • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 20 . Podawanie niada 4 • scharakteryzowa rodzaje niada • scharakteryzowa techniki podawania niada • prawid owo obs u y go cia przy niadaniu • zaprojektowa uk ad potraw w bufecie niadaniowym • wskaza wady i zalety podawania niadania w formie bufetu • wyk ad • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 2. Podawanie przystawek 4 • scharakteryzowa rodzaje przystawek • scharakteryzowa techniki podawania przystawek • prawid owo poda przystawk . PODAWANIE POTRAW (22 godziny) • wymieni rodzaje niada • wymieni zastaw sto ow potrzebn do podawania ró nych potraw niadaniowych • wymieni techniki podawania niada • wymieni zastaw sto owa wchodz c w sk ad nakrycia do niadania prostego i rozszerzonego • przygotowa /narysowa nakrycie podstawowe do niadania prostego i rozszerzonego • wymieni kolejno ustawiania potraw w bufecie niadaniowym • wymieni rodzaje przystawek • wymieni zastaw sto ow wykorzystywan do serwowania przystawek • wymieni techniki podawania przystawek • prawid owo dobra metod serwowania przystawki w zale no ci od jej rodzaju • przygotowa /narysowa nakrycie do podania przystawek ró nego rodzaju 1. Podsumowanie wiadomo ci 2 Wymagania zde niowane w dziale VII Wymagania zde niowane w dziale VII VIII. Menu 6 • wymieni rodzaje menu • scharakteryzowa struktur menu klasycznego i nowoczesnego • wskaza podstawowe zasady zestawiania menu • scharakteryzowa rodzaje menu • porówna menu klasyczne i nowoczesne • analizowa menu zak adów gastronomicznych pod k tem zgodno ci z zasadami tworzenia menu • zaplanowa menu okoliczno ciowe • pogadanka • praca w grupach • prezentacja • praca z materia ami ród owymi (karty menu) • odpowied ustna • test • projekt • zadanie praktyczne 3.

li ance i z wazy • wyk ad • prezentacja • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 4. Podawanie zup 4 • wymieni rodzaje zup • wymieni zastaw sto ow wykorzystywan do jednoporcjowego i wieloporcjowego serwowania zup • wymieni techniki podawania zup • wymieni kolejno czynno ci przy podawaniu zup ró nymi technikami • prawid owo dobra metod serwowania zupy w zale no ci od jej rodzaju • przygotowa /narysowa nakrycie do podania zup ró nego rodzaju • wymieni dodatki do zup • wymieni rodzaje da zasadniczych • wymieni zastaw sto ow wykorzystywan do podawania da zasadniczych • wymieni techniki podawania da zasadniczych • wymieni kolejno czynno ci przy podawaniu da zasadniczych ró nymi technikami • prawid owo dobra metod serwowania dania zasadniczego w zale no ci od jego rodzaju • przygotowa /narysowa nakrycie do podania da zasadniczych ró nego rodzaju • wymieni dodatki do da zasadniczych • wymieni techniki podawania serów • scharakteryzowa rodzaje zup • scharakteryzowa techniki podawania zup • prawid owo poda zup w talerzu. Podawanie da zasadniczych i serów 4 • scharakteryzowa rodzaje da zasadniczych • scharakteryzowa techniki podawania da zasadniczych • prawid owo poda danie zasadnicze wraz z dodatkami • scharakteryzowa techniki podawania serów • wyk ad • prezentacja • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 21 .3. w bulionówce.

herbaty. herbaty.5. kakao porcjowo i czekolady • wymieni kolejno czynno ci przy podawaniu kawy i herbaty ró nymi technikami • przygotowa /narysowa nakrycie do podania kawy. cjowego serwowania kawy kakao i czekolady i herbaty • prawid owo poda kaw . Podsumowanie wiadomo ci 2 Wymagania zde niowane w dziale VIII Wymagania zde niowane w dziale VIII • odpowied ustna • test • sprawdzian • projekt • zaliczenie wicze IX. herbaty i kakao • wymieni czynniki wp ywaj ce na jako przygotowanej kawy i herbaty • poda kilka przepisów na • scharakteryzowa rodzaje sporz dzanie kawy i herbaty gor cych napojów bezalkoholowych • wymieni zastaw sto ow wykorzystywan do • scharakteryzowa techniki jednoporcjowego i wieloporpodawania kawy. PODAWANIE NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH (10 godzin) • wymieni rodzaje gor cych napojów bezalkoholowych • wymieni i scharakteryzowa metody przygotowania kawy. Podawanie deserów 4 • wymieni rodzaje deserów • wymieni naczynia i sztu ce wykorzystywane do podawania deserów • wymieni techniki podawania deserów • scharakteryzowa techniki • wymieni kolejno czynnopodawania deserów ci przy podawaniu deserów • prawid owo poda deser • prawid owo dobra metod wraz z dodatkami serwowania deseru w zale no ci od jego rodzaju • przygotowa /narysowa nakrycie do podawania deserów • wymieni dodatki do deserów • wyk ad • prezentacja • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 6. herbaty. kakao i czekolad – jednoporcjowo i wielowania kawy. Podawanie gor cych napojów bezalkoholowych 4 • wyk ad • prezentacja • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 22 . • wymieni techniki podaherbat . kakao i czekolady • wymieni dodatki do kawy i herbaty 1.

Podawanie piwa 2 • wymieni naczynia szklane stosowane do podawania piwa • wymieni techniki podawania piwa • wymieni kolejno czynno ci przy podawaniu piwa ró nymi technikami 23 . Podsumowanie wiadomo ci 2 Wymagania zde niowane w dziale IX Wymagania zde niowane w dziale IX • odpowied ustna • test • sprawdzian • zaliczenie wicze X. Podawanie zimnych napojów bezalkoholowych 4 • wymieni rodzaje zimnych napojów bezalkoholowych • wymieni zastaw sto ow wykorzystywan do jednoporcjowego i wieloporcjowego serwowania zimnych napojów bezalkoholowych • wymieni techniki podawania zimnych napojów bezalkoholowych • wymieni kolejno czynno ci przy podawaniu zimnych napojów bezalkoholowych ró nymi technikami • poda przyk ady zimnych napojów bezalkoholowych z ka dej grupy rodzajowej • scharakteryzowa techniki podawania zimnych napojów bezalkoholowych • prawid owo poda zimny napój bezalkoholowy – jednoporcjowo i wieloporcjowo • wyk ad • prezentacja • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 3. Ogólna charakterystyka napojów alkoholowych 4 • wyja ni wp yw alkoholu na organizm cz owieka • rozró nia rodzaje piwa. PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH (20 godzin) • scharakteryzowa wybrane rodzaje i gatunki piwa • wymieni regiony produkcji i nazwy najbardziej znanych win • scharakteryzowa najbardziej znane alkohole wysokoprocentowe • analizowa oznaczenia na etykietach • poda temperatury serwowania piwa • scharakteryzowa techniki podawania piwa • prawid owo poda piwo w butelce. w szklance i ku u • pogadanka • praca z podr cznikiem • lm dydaktyczny • wyk ad • prezentacja • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 1. win i wódek • wskaza kryteria oceny piwa i wina 2.2.

Podawanie wódek 2 • scharakteryzowa temperatury serwowania wódek ró nego rodzaju • scharakteryzowa techniki podawania wódek • prawid owo poda wódk z butelki • wyk ad • prezentacja • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia • wyk ad • prezentacja • praca z podr cznikiem • praca z materia ami ród owymi • odpowied ustna • test • sprawdzian • zaliczenie wicze 5. bia ych i musuj cych • wymieni techniki podawania win • wymieni kolejno czynno ci przy podawaniu wina z butelki • wymieni sprz t u ywany do dekantowania wina • wymieni naczynia szklane stosowane do podawania wódek • wymieni sprz t stosowany do serwowania wódek • wymieni techniki podawania wódek • wymieni kolejno czynno ci przy podawaniu wódki w butelce • poda temperatury serwowania win ró nego rodzaju • scharakteryzowa kieliszki do podawania win ró nego rodzaju • scharakteryzowa techniki podawania win • prawid owo poda wino czerwone. bia e i musuj ce z butelki • przygotowa stanowisko do dekantowania wina • przeprowadzi dekantacj wina czerwonego • wyk ad • prezentacja • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 4. Podsumowanie wiadomo ci 2 Wymagania zde niowane w dziale X Wymagania zde niowane w dziale X 24 . do posi ku i jako digestif • stosowa zasady doboru alkoholi do potraw • dobra napój alkoholowy do potrawy 6.3. Dobór alkoholi do potraw 2 • wymieni rodzaje napojów podawanych do posi ku • wskaza ogóln zasad doboru napojów alkoholowych do potraw • poda przyk ady napojów odpowiednich na aperitif. Podawanie win 8 • przyj zamówienie na wino • wskaza kolejno podawania win • wymieni naczynia szklane stosowane do podawania wina • wymieni sprz t stosowany do serwowania win czerwonych.

Oceny osi gni uczniów w poszczególnych obszarach nale y dokonywa zgodnie z przyj tym systemem oceniania. dlaczego taki sam „zestaw” ocen cz stkowych zaowocowa inn not ko cow . Wystawianie oceny semestralnej. • odpowiednia postawa w relacji go –kelner. • realizacji zada domowych. jest sprawdzanie nabywanych przez niego umiej tno ci praktycznych zwi zanych bezpo rednio z obs ug go ci. • obserwacji umiej tno ci praktycznych w czasie wykonywania wicze . Ponadto daje ona mo liwo przewidywania i planowania oceny przez samego ucznia. • testów i sprawdzianów pisemnych. Metoda ta uwzgl dnia wi kszy „udzia ” w ocenie ko cowej ocen cz stkowych za te zadania.5. powinno odbywa si z zastosowaniem metody obliczania redniej wa onej. Jest rzecz oczywist . S to: • pos ugiwanie si terminologi zawodow . • kartkówek i odpowiedzi ustnych. z punktu widzenia przysz ej pracy zawodowej absolwenta. którym przypisano wi ksz wag – a wi c za zadania o wi kszym stopniu trudno ci. i kryteria te powinny pozosta niezmienne w trakcie ca ego roku szkolnego. W ród tych form niezwykle istotne. • umiej tno doradzania go ciom w wyborze potraw i napojów. • poprawno stosowanych technik obs ugi go ci. którego kryteria nale y jasno przedstawi uczniom na pierwszych zaj ciach w danej klasie. przewidywalno i mo liwo obliczenia oceny semestralnej przez samego ucznia – na ka dym etapie nauki. Atutem tego systemu oceniania jest sprawiedliwo . Osi gni cia uczniów proponuje si ocenia na podstawie: • aktywno ci i przygotowania do zaj . przy ocenianiu tak wielu obszarów aktywnoci uczniów o ró nym stopniu trudno ci. a nauczycielowi pozwala unikn wielokrotnego t umaczenia. • prezentacji wykonanych projektów i prac semestralnych. 25 . SYSTEM SPRAWDZANIA I OCENIANIA OSI GNI UCZNIÓW Sprawdzanie oraz ocenianie osi gni uczniów powinno si odbywa systematycznie przez ca y okres realizacji programu nauczania przedmiotu wed ug okrelonych kryteriów i z wykorzystaniem ró nych form. • umiej tno przyjmowania i realizacji zamówienia. Poni ej proponujemy nast puj cy przydzia wag do odpowiednich form oceniania aktywno ci ucznia.

Oceniane obszary aktywno ci ucznia Aktywno Przygotowanie do zaj Waga 1 Kartkówka Odpowied ustna 1 Test pisemny 3 Sprawdzian pisemny 4 Zadanie domowe 2 Umiej tno ci praktyczne 4 Projekty Prace semestralne 5 Obliczaj c warto redniej. 4. 3. 26 . nale y zastosowa nast puj cy wzór: gdzie: zbiór ocen – zbiór wag – . W podobny sposób nale y wystawi ocen ko cow . a zatem ocen jedynie dostateczn . Jego ocena semestralna to rednia wa ona ocen cz stkowych obliczona wed ug wzoru: Po zaokr gleniu ucze otrzyma na semestr ocen dobr . 3 • zadanie domowe: 1 • umiej tno ci praktyczne: 4. jako redni wa on ocen z dwóch semestrów – okre laj c wag poszczególnych ocen semestralnych wed ug stopnia trudno ci materia u realizowanego w obu semestrach. 4. zaokr glaj c do oceny wy szej. 4. 3 • sprawdzian pisemny: 4. Przyk ad: Ucze w ci gu semestru uzyska nast puj ce oceny z przedmiotu obs uga konsumenta: • odpowied ustna: 2 • kartkówka: 3. podczas gdy rednia arytmetyczna tych ocen dawa a 3.35. 5. 4 • test pisemny: 3. jeeli cyfry znacz ce po przecinku s wi ksze od 50 (patrz przyk ad poni ej). Po obliczeniu redniej wystawia si ocen .

zde niowa warunki prowadzenia dzia alno ci gastronomicznej. dyskusja. Na ich podstawie mo na w analogiczny sposób zrealizowa lekcje z tematów pokrewnych (patrz wskazówki w punkcie Uwagi do realizacji i przebiegu zaj ). • • • • Formy organizacyjne pracy uczniów: • praca w grupach. tablica. arkusze papieru formatu A4. okre li zakres us ug wiadczonych przez zak ady gastronomiczne. Scenariusz 1 Dzia : Temat lekcji: Cel ogólny: Us ugowa dzia alno gastronomii Podzia zak adów gastronomicznych Nabycie umiej tno ci prawid owego klasy kowania zak adów gastronomicznych. rodki dydaktyczne: podr cznik. PRZYK ADOWE SCENARIUSZE LEKCJI Proponowane w tym rozdziale przyk adowe scenariusze zaj edukacyjnych zosta y wybrane jako najbardziej reprezentatywne w danym dziale tematycznym lub sprawiaj ce najwi ksz trudno . • • • • Po zako czonych zaj ciach edukacyjnych ucze potra : zde niowa poj cie „zak ad gastronomiczny.6. • • • • • 27 .” okre li cele i funkcje zak adów gastronomicznych sieci otwartej i zamkni tej. praca z podr cznikiem. ta ma klej ca. przybory do pisania. metaplan. Metody kszta cenia: pogadanka. • praca indywidualna.

Sprawy organizacyjne. koryguje b dy. korzystaj c z podr cznika. 28 . 8. 5. gr. 4. gr. omówienie przebiegu oraz celów zaj . Nawi zanie do tematu. 2. Placówka gastronomiczna restauracja cukiernia coctail-bar sto ówka szkolna kawiarnia bar szybkiej obs ugi lodziarnia sto ówka sanatoryjna Zakres wiadczonych us ug Warunki korzystania z us ug • Uczniowie wraz z nauczycielem analizuj wykonane wiczenie. • Nauczyciel nadzoruje prac uczniów i pomaga w prawid owym wykonaniu wicze . • Nauczyciel podaje tre zadania dla ka dej grupy: gr. sprawdza opanowanie materia u. • Przedstawiciele grup przyklejaj kartki na tablicy na swoich polach. • Uczniowie dziel si na cztery grupy. • Nauczyciel dzieli tablic na cztery pola i w ka dym z pól wpisuje tytu . gr. II – charakterystyka zak adów sieci zamkni tej. wyszukuj informacje niezb dne do wykonania wiczenia. • Nauczyciel podsumowuje lekcj . • Uczniowie. 3. I – charakterystyka zak adów sieci otwartej. IV – warunki prowadzenia dzia alno ci gastronomicznej. • Uczniowie przy pomocy nauczyciela przygotowuj i zapisuj notatk w zeszytach. 6. podaje przyk ady. III – klasy kacja zak adów ze wzgl du na rodzaj wiadczonych us ug. • Wybrani przedstawiciele grup prezentuj wyniki prac. Wypisuj je na kartkach formatu A4. Realizacja tematu: • Nauczyciel wyja nia poj cie „zak ad gastronomiczny”. 7. • Uczniowie indywidualnie wykonuj wiczenie polegaj ce na uzupe nieniu nast puj cej tabelki: Lp. 2. • Nauczyciel porz dkuje informacje. 1. zgodnie z tematem wicze . wyja nia w tpliwo ci. 3.Czas realizacji zaj : 90 min (2 x 45 min) Przebieg zaj : 1.

• • • • Formy organizacyjne pracy uczniów: • praca w grupach. praca z materia ami ród owymi. Metody kszta cenia: pogadanka – wyk ad. praca z podr cznikiem. Po zako czonych zaj ciach edukacyjnych ucze potra : • wymieni podstawowe przepisy sanitarne obowi zuj ce w gastronomii. higien i prawem pracy.Przyk adowe pytania: • Jakie s podobie stwa i ró nice mi dzy zak adem gastronomicznym sieci otwartej i zamkni tej? • Jak rol pe ni zak ady typu ywieniowego i uzupe niaj cego? • Jakie rodzaje obs ugi wyst puj w zak adach gastronomicznych? • Jaka jest ró nica mi dzy zak adem a punktem gastronomicznym? Propozycja zadania domowego: Przeanalizuj. dyskusja dydaktyczna. 29 . do jakiej grupy nale . • wskaza przepisy zwi zane z bezpiecze stwem. • zde niowa system HACCP. • praca indywidualna. jakie placówki gastronomiczne dzia aj na terenie Twojej szko y i w okolicy. Placówka gastronomiczna Zakres wiadczonych us ug Warunki korzystania z us ug Forma obs ugi Scenariusz 2 Dzia : Temat lekcji: Cel ogólny: Stanowiska pracy w cz ci handlowo-us ugowej Przepisy prawne w obiektach ywienia zbiorowego Nabycie umiej tno ci korzystania i analizowania przepisów prawnych reguluj cych dzia alno zak adów gastronomicznych. Zastanów si . Wnioski wpisz do nast puj cej tabeli: Lp.

biologiczne – w tym mikrobiologiczne) mog wyst pi w dziale ekspedycyjnym. zasady systemu HACCP. rzutnik pisma lub projektor multimedialny. Czynno ci wykonywane w dziale ekspedycyjnym Opis zagroenia Kategoria F. 30 . • Referuje podstawowe zagadnienia zwi zane z systemem HACCP: GMP. 2. materia ród owy: Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. Wnioski wpisuj w tabeli pt. „Inwentaryzacja zagro e ”. wskazuj c na zakres jej dzia ania. Analizuj . podr cznik. wskazuj ród a i sposoby zapobiegania im. gdzie drogi te mog si skrzy owa i gdzie mo e doj do zanieczyszczenia. Lp. omówienie przebiegu oraz celów zaj . omawia ustaw o bezpiecze stwie ywno ci i ywienia. Nawi zanie do tematu. Nauczyciel omawia wybrane zagadnienia z Kodeksu pracy zwi zane ze szkoleniem pracowników i koniecznymi badaniami lekarskimi. Analizuj . jakie zagro enia dla bezpiecze stwa ywno ci (zanieczyszczenia zyczne. 3. Nauczyciel porz dkuje informacje. Sprawy organizacyjne. B. w sprawie bada do celów sanitarno-epidemiologicznych. Czas realizacji zaj : 180 min (4 x 45 min) Przebieg zaj : 1. i dziel je na czyste i brudne. wyja nia w tpliwo ci. Na podstawie wiadomo ci z podr cznika (rozdzia I temat nr 5 „Uk ad funkcjonalny zak adu gastronomicznego”) okre laj drogi technologiczne. Uczniowie wraz z nauczycielem analizuj wykonane wiczenie. koryguje b dy. Realizacja tematu: • Nauczyciel. GHP. chemiczne. korzystaj c z foliogramów lub prezentacji multimedialnej. M Sposób zapobiegania • • • • Wybrani przedstawiciele grup prezentuj wyniki prac. Ch. • Uczniowie dziel si na trzy.lub czteroosobowe zespo y. jakie wyst puj w dziale ekspedycyjnym.• • • • rodki dydaktyczne: foliogramy lub prezentacja multimedialna.

Formy organizacyjne pracy uczniów: • praca indywidualna.. • Uczniowie przy pomocy nauczyciela przygotowuj i zapisuj notatk w zeszytach. kto i kiedy podlega badaniom oraz jakie badania przeprowadza si do celów sanitarno-epidemiologicznych. Propozycja zadania domowego: 1.• Nauczyciel przydziela kolejne zadanie uczniom: • Uczniowie. Wyja nij zasadno stosowania w zak adzie gastronomicznym omówionych na lekcji przepisów sanitarnych i bhp. • prezentacja multimedialna lub foliogramy. znajduj informacje. Po zako czonych zaj ciach edukacyjnych ucze potra : • wskaza czynniki. indywidualnie analizuj c Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. rodki dydaktyczne: • projektor multimedialny lub rzutnik pisma (foliogramów). które okre laj charakter i styl wn trza lokalu gastronomicznego. 31 . • kartki formatu A4 (dla ka dego ucznia). • porówna i analizowa aran acj wn trz w lokalach o ró nym charakterze. • praca w grupach. • okre li funkcj o wietlenia w lokalu gastronomicznym. Scenariusz 3 Dzia : Temat lekcji: Cel ogólny: Wystrój i wyposa enie zak adu gastronomicznego Estetyka wn trza lokalu gastronomicznego Nabycie umiej tno ci oceny i planowania wystroju sali konsumenckiej. • dyskusja dydaktyczna. • zaplanowa wystrój sali konsumenckiej w zale no ci od rodzaju planowanej imprezy. • scharakteryzowa znaczenie barw we wn trzu. • wiczenia praktyczne. Metody kszta cenia: • wyk ad w formie prezentacji multimedialnej.

nauczyciel omawia wyposa enie i aran acj wn trza oraz ich wp yw na atmosfer lokalu gastronomicznego. • Uczniowie dobieraj si w czteroosobowe zespo y. porównuj i samodzielnie wskazuj elementy charakterystyczne. • Nauczyciel prezentuje ró ni ce si stylem i atmosfer lokale gastronomiczne. Realizacja tematu: • Nauczyciel prezentuje przyk ady i omawia ró ne typy lokali gastronomicznych. podkre laj c zwi zek funkcji wn trza z jego aran acj . Sprawy organizacyjne. uczniowie prezentuj swoje prace i uzasadniaj dobór barw. • Uczniowie okre laj typ ka dego wn trza.• wydrukowane zdj cia ró nych typów wn trz lokali gastronomicznych (po 2 dla ka dego zespo u). o ówki. nauczyciel prezentuje ró ne rodzaje o wietlenia stosowanego w lokalach gastronomicznych i omawia kryteria doboru. • Nauczyciel w formie prezentacji omawia podstawowe elementy kszta tuj ce charakter wn trza lokalu gastronomicznego: omawia rol koloru we wn trzu. etniczne). na ich przyk adzie omawia ró ne typy wn trz (nowoczesne. jego oddzia ywanie na cz owieka oraz sposób czenia barw w celu otrzymania okre lonego wra enia. powi kszenia wn trza. uczniowie koloruj rysunek w celu uzyskania okre lonego efektu. wspólnie z uczniami wyodr bnia elementy charakterystyczne dla ka dego rodzaju lokalu. 32 . Czas realizacji zaj : 180 min (4 x 45 min) Przebieg zaj : 1. • Nauczyciel rozdaje zespo om po 2 zdj cia ró ni cych si charakterem lokali gastronomicznych. pisaki. Nawi zanie do tematu. omówienie przebiegu oraz celów zaj . • ta ma klej ca. rozdaje uczniom kartki A4 z gotowym schematem wn trza i przydziela zadania: za pomoc koloru uzyska efekt np. • arkusz szarego papieru (dla ka dego zespo u). 3. • Uczniowie z pomoc nauczyciela wskazuj elementy decyduj ce o charakterze ka dego z prezentowanych wn trz. zmniejszenia. dynamiki. rustykalne. relaksu – inny dla ka dego ucznia. • kolorowe kredki. nauczyciel analizuje prace. Przedstawiciel ka dego zespo u prezentuje wnioski. 2. koryguje ewentualne b dy.

• Nauczyciel rozdaje dla ka dego zespo u arkusze papieru oraz przybory rysunkowe. tworz opis wystroju uzupe niony prostymi rysunkami. udziela rad i wskazówek. korzystaj c z opracowanego wcze niej katalogu elementów oraz zdobytych podczas wyk adu informacji. 33 . • • • • • Po zako czonych zaj ciach edukacyjnych ucze potra : scharakteryzowa nakrycie proste i rozszerzone. • Nauczyciel przydziela ka dej grupie zadanie polegaj ce na zaplanowaniu wystroju sali restauracyjnej na okre lon imprez okoliczno ciow . • Uczniowie wieszaj rysunki w dobrze widocznym miejscu i omawiaj je na forum klasy. Podr cznik str. wymieni zastaw sto ow . Scenariusz 4 Dzia : Temat lekcji: Cel ogólny: Przygotowanie sal konsumenckich do obs ugi go ci Przygotowanie nakrycia prostego i rozszerzonego do ustalonego menu Nabycie umiej tno ci przygotowania nakrycia prostego i rozszerzonego do ustalonego menu. • wiczenia praktyczne. • Uczniowie wraz z nauczycielem dyskutuj na temat ka dej z prac. • prezentacja. Propozycja zadania domowego: 1. • Nauczyciel dokonuje analizy wykonanego wiczenia. • Uczniowie. 51 „Zaplanuj – wykonaj”. • praca z tekstem. omówi i stosowa zasady wyk adania zastawy sto owej.• Uczniowie z pomoc nauczyciela tworz katalog elementów decyduj cych o charakterze wn trza i spisuj go na tablicy. przygotowa nakrycie proste i rozszerzone do okre lonego menu. sztu ców i szk a podczas przygotowania nakrycia prostego i rozszerzonego. sztu ce i szk o wchodz ce w sk ad nakrycia prostego i rozszerzonego do ustalonego menu. Metody kszta cenia: • wyk ad z pokazem. narysowa nakrycie proste i rozszerzone do okre lonego menu. • Nauczyciel nadzoruje prac uczniów w zespo ach.

szk a i serwety (podr cznik str. kieliszki do wina. zastawa sto owa. korzystaj c z podr cznika. W czasie prezentacji rysunek nale y zawiesi w dobrze widocznym miejscu sali (np. • wiczenia w zespo ach 3-osobowych. 3. moltony. kierunków poruszania si podczas przygotowywania nakry . • Uczniowie dziel si na 3-osobowe zespo y. rodki dydaktyczne: podr cznik. u o enia sztu ców. krzes a. • Nauczyciel daje ka demu zespo owi wydrukowane menu oraz arkusz papieru i pisaki. • kolorowe pisaki do papieru. stolik dla go ci. tace kelnerskie. Sprawy organizacyjne. 34 . sztu ce. Przedstawiciel ka dego zespo u prezentuje wynik pracy (rysunek nakrycia) oraz szczegó owo omawia jego wygl d. • du e arkusze papieru (dla ka dego zespo u). serwety indywidualnego u ytku (dla go ci). 100-104). stoliki kelnerskie. wózki kelnerskie. przypominaj sobie niezb dne wiadomo ci dotycz ce zasad przygotowywania nakry . • Uczniowie w zespo ach przepisuj menu na arkusz papieru oraz rysuj kszta t nakrycia do ustalonego menu. • • • • Materia y pomocnicze: obrusy. na tablicy). Nawi zanie do tematu. Czas realizacji zaj : 180 min (4 x 45 min) Przebieg zaj : 1. Realizacja tematu: • Uczniowie. tj. rzutnik multimedialny lub rzutnik pisma (foliogramów). 2. Nauczyciel szczegó owo omawia zastosowanie poszczególnych elementów nakrycia oraz technik wyk adania zastawy sto owej do nakrycia. prezentacja (slajdy) lub foliogramy. wydrukowane na kartkach propozycje menu prostego i rozszerzonego dla ka dego zespo u. kolejno ci wyk adania zastawy sto owej.Formy organizacyjne pracy uczniów: • praca indywidualna z podr cznikiem. omówienie przebiegu oraz celów zaj . • Nauczyciel w formie prezentacji albo foliogramów prezentuje wygl d nakrycia prostego i rozszerzonego do okre lonego menu. gobblety do wody.

• Nauczyciel wraz z uczniami koryguje ewentualne b dy w rysunkach nakry , uczniowie w zespo ach dokonuj poprawek. Rysunki uczniów zostaj zawieszone w sali i do ko ca zaj stanowi wzór nakry do dalszych wicze . • Nauczyciel rozdaje uczniom kolejne zestawy menu prostego i rozszerzonego (po jednym egzemplarzu dla grupy). • Uczniowie w grupach przygotowuj stoliki, zastaw sto ow i sztu ce, stoliki pomocnicze oraz sprz t niezb dny do przygotowania nakrycia. • Nauczyciel sprawdza przygotowan przez zespo y zastaw sto ow oraz sprz t. Uczniowie dokonuj niezb dnych poprawek i uzupe nie w wyposaeniu. • Nauczyciel sam wciela si w rol kelnera i przy jednym ze stolików dla go ci (najlepiej wyeksponowanym) prezentuje przygotowanie nakrycia do okre lonego menu. Nauczyciel szczegó owo omawia kolejne czynno ci, zwracaj c uwag na w a ciwy kierunek poruszania si przy wyk adaniu zastawy sto owej oraz poprawne ustawienie elementów nakrycia. • Uczniowie wicz w zespo ach przygotowanie nakry , rozpoczynaj c od nakrycia prostego. • Nauczyciel nadzoruje prac uczniów w zespo ach, udziela rad i wskazówek. • Po przygotowaniu nakrycia prostego uczniowie porz dkuj stoliki i przyst puj do przygotowania nakrycia rozszerzonego. 4. Wybrani przez nauczyciela najlepsi uczniowie prezentuj swe umiej tno ci na forum klasy. 5. Klasa wraz z nauczycielem dokonuje analizy i oceny opisowej wykonanego wiczenia. Uczniowie wskazuj najtrudniejsze elementy wiczenia oraz te, które wymagaj dodatkowych wyja nie ze strony nauczyciela. Nauczyciel wyjania problemowe kwestie. Uwagi do realizacji i przebiegu zaj : 1. Przy realizacji tego tematu istotny jest etap rysowania przez uczniów nakrycia na arkuszach papieru. Ten fragment wicze przygotowuje ich bezpo rednio do cz ci praktycznej egzaminu zawodowego. 2. Podczas obserwacji pracy uczniów nale y zwróci szczególn uwag na: • w a ciwe u ywanie tacy kelnerskiej (lub wózka kelnerskiego) do przenoszenia elementów nakrycia, • w a ciwe kierunki poruszania si i w a ciwe strony wyk adania zastawy stoowej przy przygotowaniu nakrycia, • w a ciwe u o enie elementów nakrycia (serwety, talerzy, sztu ców i szk a), • poprawny sposób chwytania elementów nakrycia przy wyk adaniu do nakrycia, • ogólny dynamiczny przebieg przygotowania nakrycia.

35

3. Serwety indywidualnego u ytku (dla go ci) nale y z o y w jeden z poznanych wcze niej wzorów (podr cznik str. 98-100)1. 4. W podobny sposób mo na zrealizowa lekcje z nast puj cych tematów: Nakrycie do serwisu à la carte oraz Przygotowanie nakrycia w obecno ci go ci. Propozycja zadania domowego: 1. Sporz dzi szczegó owy wykaz zastawy sto owej, sztu ców oraz szk a (rodzaj oraz ilo ) dla 15 go ci wed ug menu prostego i rozszerzonego podanego na lekcji.

Scenariusz 5 Dzia :
Temat lekcji:
Cel ogólny:

Przenoszenie tac i zastawy sto owej
Techniki przenoszenia talerzy p askich i g bokich
Nabycie umiej tno ci poprawnego przenoszenia talerzy p askich i g bokich.

Po zako czonych zaj ciach edukacyjnych ucze potra : • wymieni rodzaje i omówi zastosowanie talerzy p askich i g bokich, • wymieni techniki przenoszenia talerzy p askich i g bokich, • zastosowa odpowiedni technik przenoszenia talerzy zale nie od ich rodzaju, wielko ci i liczby, • poprawnie przenosi talerze p askie i g bokie. Metody kszta cenia: • wyk ad z pokazem, • praca z tekstem, • wiczenia praktyczne. Formy organizacyjne pracy uczniów: • praca indywidualna z podr cznikiem, • wiczenia w zespo ach 2-osobowych. rodki dydaktyczne: • podr cznik, • rzutnik multimedialny lub rzutnik pisma (foliogramów), • prezentacja (slajdy) lub foliogramy.
1

Wi cej wzorów sk adania serwet dla go ci mo na znale w ksi kach: – C. Aronsson i in., Przy pi knym stole – sztuka sk adania serwetek, Wyd. REA, Warszawa 2009. – A. Dardenne, Sztuka sk adania serwetek, Wyd. KDC, Warszawa 2007. – M. Müller, O. Mikolasek, Sztuka sk adania serwetek, Wyd. KDC, Warszawa 2004.

36

Materia y pomocnicze: obrusy, moltony, stolik dla go ci, krzes a, stoliki kelnerskie, tace kelnerskie, talerze p askie, talerze g bokie, serwety kelnerskie. Czas realizacji zaj : 180 min (4 x 45 min) Przebieg zaj : 1. Sprawy organizacyjne. 2. Nawi zanie do tematu, omówienie przebiegu oraz celów zaj . 3. Realizacja tematu: • Uczniowie, korzystaj c z podr cznika, przypominaj sobie niezb dne wiadomo ci dotycz ce rodzajów i zastosowania talerzy p askich i g bokich (podr cznik str. 60-61). • Nauczyciel w formie prezentacji albo foliogramów prezentuje techniki przenoszenia talerzy p askich i g bokich. Nauczyciel szczegó owo omawia sposoby chwytania talerzy i u o enie palców. • Uczniowie dziel si na 2-osobowe zespo y i zajmuj stoliki do wicze . • Uczniowie w zespo ach przygotowuj odpowiedni liczb talerzy p askich i g bokich do wicze . • Nauczyciel sam wciela si w rol kelnera i prezentuje techniki przenoszenia talerzy p askich i g bokich. • Uczniowie na zmian wicz w zespo ach przenoszenie talerzy oraz ich wyk adanie do nakrycia na przygotowanym stoliku dla go ci. Uczniowie nawzajem kontroluj swoj prac i sami staraj si korygowa b dy. • Nauczyciel nadzoruje prac uczniów w zespo ach, udziela rad i wskazówek. 4. Wybrani przez nauczyciela najlepsi uczniowie prezentuj swe umiej tno ci na forum klasy. 5. Klasa wraz z nauczycielem dokonuje analizy i oceny opisowej wykonanego wiczenia. Uczniowie wskazuj najtrudniejsze elementy wiczenia oraz te, które wymagaj dodatkowych wyja nie ze strony nauczyciela. Nauczyciel wyjania problemowe kwestie. Uwagi do realizacji i przebiegu zaj : 1. Przy realizacji tego tematu wa ne jest, aby uczniowie wiczyli równie technik wyk adania talerzy na stolik dla go ci, tzn. przek adanie talerza z lewej reki (nosz cej) do prawej (podaj cej). 2. W celu zbli enia warunków wicze do sytuacji rzeczywistych nale a oby (w miar nabywania wprawy przez uczniów) talerze g bokie wype ni wod , a talerze p askie potrawami lub atrapami potraw.

37

zaproponowa stolik. przyj zap at za posi ek oraz po egna go ci. 4. Scenariusz 6 Dzia : Temat lekcji: Cel ogólny: Obs uga go ci Przebieg obs ugi go ci w restauracji Nabycie umiej tno ci prawid owego post powania kelnera wobec go cia od momentu powitania w restauracji do po egnania. wiczenia praktyczne. Podczas obserwacji pracy uczniów nale y zwróci szczególn uwag na: • w a ciwy dobór techniki przenoszenia talerzy stosownie do ich rodzaju i liczby. doradza przy wyborze da i napojów. 4. • poprawne przenoszenie i wyk adanie talerzy. poda kart menu. W podobny sposób mo na zrealizowa lekcje z pozosta ych tematów z dzia u Przenoszenie tac i zastawy sto owej. obs u y go ci. poda rachunek. 38 . scharakteryzowa kolejne etapy obs ugi go ci oraz wymieni zasady pracy kelnera na poszczególnych etapach. w a ciwie prowadzi dialog z go ciem w czasie jego obs ugi. • wiczenia w zespo ach 3-. Metody kszta cenia: wyk ad z pokazem. • ogólny dynamiczny przebieg wiczenia. poprawnie stosowa fachowe s ownictwo i zwroty grzeczno ciowe przy obs udze go ci. praca z tekstem.3.lub 5-osobowych (ze zmian ról uczniów w zespoach). inscenizacja. • • • • • Po zako czonych zaj ciach edukacyjnych ucze potra : wymieni kolejne etapy obs ugi go ci od powitania w restauracji a do ich poegnania. • • • • Formy organizacyjne pracy uczniów: • praca indywidualna z podr cznikiem. przyj zamówienie. powita go ci restauracji.

kieliszki do wina. • kartki z wydrukowanym zamówieniem i przyk adowym dialogiem2 go -kelner. korzystaj c z podr cznika. d ugopis. 2. Uczniowie wskazuj najtrudniejsze elementy wiczenia oraz te. 39 . 3. doradzaj w wyborze stolika. któ2 Dialogi mo na przygotowa . do rozdania dla uczniów-kelnerów i uczniów-go ci (mo na je umie ci w kartach menu). w formie wyk adu. • Nauczyciel. omawia poszczególne etapy obs ugi go ci od powitania do po egnania. korzystaj c ze wskazówek i propozycji zawartych w podr czniku na str. notesy do notowania zamówienia. sztu ce. wydrukowane pieni dze do zap aty i wydawania reszty. udziela rad i wskazówek. • Po wykonaniu wiczenia przez zespó nast puje zmiana ról uczniów. • Uczniowie wicz w zespo ach. 5 uczniów) i uczniów-go ci. szczegó owo zapoznaj si z materiaem dotycz cym kolejnych etapów obs ugi go ci w restauracji (podr cznik str. omówienie przebiegu oraz celów zaj . stolik kelnerski. tzn. Sprawy organizacyjne. Czas realizacji zaj : 180 min (4 x 45 min) Przebieg zaj : 1. Ko cz po egnaniem go ci. Realizacja tematu: • Uczniowie. tace kelnerskie.rodki dydaktyczne: • podr cznik. krzes a. Materia y pomocnicze: obrusy. Uczniowie-kelnerzy witaj go ci w drzwiach restauracji. moltony. 4. nadzoruje prac uczniów w zespo ach. karty menu. prowadz do stolika i tam obs uguj – post puj c zgodnie z zasadami obs ugi. Z o enie zamówienia i dialog go -kelner odbywa si wed ug wskazówek zawartych w materia ach dla uczniów. Uczniowie graj cy rol go ci dziel si na mniejsze grupy (pary. • Uczniowie „urz dzaj ” sal restauracyjn wed ug wskazówek nauczyciela. stolik dla go ci. Nawi zanie do tematu. zastawa sto owa. jeden kelner obs uguje grupk go ci. Klasa wraz z nauczycielem dokonuje analizy i oceny opisowej wykonanego wiczenia. 130-138). • Nauczyciel pe ni w sali restauracyjnej rol kierownika sali. ze szczególnym zwróceniem uwagi na dialog go -kelner i u ywane s ownictwo. serwety indywidualnego u ytku (dla go ci). gobblety do wody. p atniki kelnerskie. 130-138. • Uczniowie dziel si na dwie grupy: uczniów-kelnerów (ok. trójki i czwórki).

4. Propozycja zadania domowego: 1.osobowe.re wymagaj dodatkowych wyja nie ze strony nauczyciela. Internet). Poznane na lekcji zasady zachowania kelnera oraz przyk ady prowadzenia dialogu go -kelner nale y wykorzystywa . na stolikach mo na ustawi dekoracje kwiatowe. zapoznaj si z materia ami opisuj cymi zasady przyjmowania i rejestrowania zamówie go ci w systemie informatycznym restauracji. 3. 106). 40 . • poprawne i wyczerpuj ce odpowiedzi uczniów-kelnerów. ustawiaj c stoliki 2-. Aby bardziej upodobni klasopracowni do sali restauracyjnej. Zapytaj uczniów. kolorowe karty menu. 3. techniki podawania potraw i napojów nale y ograniczy do metody niemieckiej. 3 Nale y ledzi ewentualne zmiany w prawie dotycz ce wprowadzenia zakazu palenia w miejscach publicznych. czasopisma bran owe. a tak e nakrycia do serwisu à la carte (podr cznik str. Wykorzystuj c dost pne ród a informacji (prospekty programów i urz dze . realizuj c lekcje z nast puj cych dzia ów: Podawanie potraw. Pracowni nale y urz dzi jako sal dla go ci w restauracji. jakie maj go cie odwiedzaj cy restauracj . Nauczyciel wyjania problemowe kwestie. jak rozumiej to has o. Ustalcie wspólnie potrzeby i oczekiwania. • w a ciwy kierunek. Podawanie napojów bezalkoholowych. Lekcj mo na rozpocz od dyskusji. • ogólny dynamiczny przebieg obs ugi go ci. Podawanie napojów alkoholowych. 2. wydzielaj c stref dla pal cych i dla niepal cych3 itp. • u ywanie zwrotów grzeczno ciowych i fachowego s ownictwa przez „uczniów-kelnerów”. Uwagi do realizacji i przebiegu zaj : 1. jeste bardziej „g odny uznania” ni „g odny jedzenia” (Ernest Dikter). Ze wzgl du na pó niejszy czas realizowania materia u dotycz cego stosowanych metod obs ugi. Podczas obserwacji pracy uczniów szczególn uwag nale y zwróci na: • prawid owy przebieg dialogu go -kelner. strony oraz kolejno obs ugi uczniów-go ci przy stoliku. nawi zuj c do motta: Kiedy idziesz do dobrej restauracji. 5.i 4.

• • • • • Formy organizacyjne pracy ucznia: • praca w grupach. Czas realizacji zaj : 180 min (4 x 45 min) 41 . zasady tworzenia. • ta ma klej ca. • foliogramy lub prezentacja multimedialna. Metody nauczania: wyk ad z pokazem.Scenariusz 7 Dzia : Temat lekcji: Cel ogólny: Karty menu Karty menu – podzia i charakterystyka. wymieni funkcje. rodki dydaktyczne: • podr cznik. • przybory do pisania. karty okoliczno ciowe itp. metaplan. • praca indywidualna. • • • • • Po zako czonych zaj ciach edukacyjnych ucze potra : zde niowa poj cie „karta menu”. okre li zasady tworzenia kart menu. oceny i tworzenia kart menu z uwzgl dnieniem wymogów formalnych i przepisów prawnych. • arkusze papieru formatu A4.. karty napojów. wiczenia. uwzgl dniaj c wymogi formalne i przepisy prawne. sporz dzi kart menu. • tablica. uk ad da Nabycie umiej tno ci klasy kowania. kawiarniane. dyskusja dydaktyczna. typy i rodzaje kart menu. praca z tekstem. wskaza prawid owy uk ad da oraz obowi zkowe informacje umieszczane w karcie menu. • karty menu restauracyjne.

• Nauczyciel przydziela dwuosobowym zespo om zadanie. • Uczniowie powinni: samodzielnie wybra okazj .Przebieg zaj : 1. gr. • Uczniowie. • Nauczyciel rozdaje po jednej karcie menu dwuosobowym zespo om. Z dost pnych kart menu wybieraj odpowiedni rodzaj karty. Realizacja tematu: • Nauczyciel wyja nia poj cie „karta menu”. czynniki wp ywaj ce na zawarto i form karty. które nale y umie ci w karcie. zaproponowa jad ospis (min. 20 elementów). • Ka dy zespó ma za zadanie oceni kart pod wzgl dem: przejrzysto ci i estetyki. uk adu asortymentu. I – charakterystyka karty standardowej. • Wybrani przedstawiciele grup prezentuj wyniki pracy. zawarto ci wymaganych prawem informacji. 42 . specjalnej lub okoliczno ciowej. Nawi zanie do tematu. zaprezentowa wyniki pracy na forum grupy. • Uczniowie dziel si na cztery grupy. u o y menu w odpowiedniej sekwencji. Omawia znaczenie szaty gra cznej i jej elementy. IV – charakterystyka karty okoliczno ciowej. Sprawy organizacyjne. tworz c metaplan. • Uczniowie przy pomocy nauczyciela wskazuj b dy najcz ciej pope niane w kartach menu. II – charakterystyka karty dnia. uk ad da oraz obowi zkowe informacje. • Nauczyciel za pomoc foliogramów lub prezentacji multimedialnej przedstawia zasady tworzenia kart menu. 2. wyszukuj informacje niezb dne do wykonania wiczenia. informacj zapisuj w zeszycie. • Przedstawiciele grup przyklejaj kartki na tablicy. rodzaj restauracji lub ofert potraw. • Uczniowie wyszukuj b dy w karcie menu i prezentuj wyniki prac na forum grupy. dnia. III – charakterystyka karty specjalnej. korzystaj c z podr cznika. omówienie przebiegu oraz celów zaj . polegaj ce na sporz dzeniu karty menu: standardowej. Wypisuj je na kartkach formatu A4. • Nauczyciel przydziela zadania ka dej grupie: gr. 3. gr. uzasadniaj wybór karty menu. Zwraca uwag na prawdziwo i adekwatno oferty. gr.

• • • • • • Po zako czonych zaj ciach edukacyjnych ucze potra : wymieni i scharakteryzowa rodzaje zup oraz poda przyk ady zup z ka dej grupy rodzajowej. inscenizacja.Propozycja zadania domowego: 1. bulionówce. li ance do mokki i zupy serwowanej z wazy. Scenariusz 8 Dzia : Temat lekcji: Cel ogólny: Podawanie potraw Techniki podawania zup Poznanie rodzajów zup oraz nabycie umiej tno ci podawania ró nego rodzaju zup z wykorzystaniem odpowiedniego sprz tu i zastosowaniem odpowiedniej metody serwowania. 43 . liance. praca z tekstem. • szat gra czn i staranno wykonania. Na bazie materia ów przygotowanych na lekcji opracuj gra cznie i wykonaj kart menu. • wiczenia w zespo ach 3. • dobór i uk ad potraw. • przejrzysto i funkcjonalno . Uwaga: Przy ocenie zadania nauczyciel bierze pod uwag : • poprawno pod wzgl dem formalnym. prezentacja. Metody kszta cenia: wyk ad z pokazem. wymieni zastaw sto ow u ywan do podawania zup. przygotowa nakrycie do zupy podawanej w talerzu/miseczce. • poprawno j zykow . serwowa zup jednoporcjowo oraz wieloporcjowo (z wazy). wymieni i scharakteryzowa sposoby podawania zup. dobra technik podawania do rodzaju zupy. wiczenia praktyczne.do 5-osobowych (ze zmian ról uczniów w zespoach). • • • • • Formy organizacyjne pracy uczniów: • praca indywidualna z podr cznikiem.

talerze p askie). talerze g bokie. Nawi zanie do tematu. Sprawy organizacyjne. • Nauczyciel w formie prezentacji albo foliogramów pokazuje wygl d nakry do zup podawanych jednoporcjowo (w talerzach/miseczkach. • karty menu zawieraj ce propozycje zup. wydrukowane materia y do rozdania uczniom. Realizacja tematu: • Uczniowie. tace kelnerskie. prezentacja (slajdy) lub foliogramy. podzielone na pi grup wed ug sposobu ich podawania (ka da grupa na osobnej kartce) dla uczniów-go ci. zestaw do serwowania zup z wazy. sztu ce (do zupy i dania zasadniczego). jaki rodzaj zupy i jak technik b dzie w danej grupie serwowany. korzystaj c z podr cznika. 186-189). stoliki kelnerskie. krzes a. • Nauczyciel rozdaje uczniom karty menu i okre la. • Uczniowie w grupach przygotowuj stoliki. szczegó owo zapoznaj si z wiadomo ciami na temat rodzajów zup. 2. gobblety do wody. zawieraj ce schemat nakrycia do zupy i wykaz potrzebnego sprz tu do serwowania zupy (po jednym egzemplarzu dla zespo u). stosowanych naczy i sztu ców oraz technik podawania zup (podr cznik str. bulionówki. serwety indywidualnego u ytku (dla go ci). bulionówkach. li anki. 3. zastawa sto owa do podawania zup (miseczki. moltony.rodki dydaktyczne: podr cznik. kieliszki do wina. stolik dla go ci. li ankach do mokki) i wieloporcjowo (z wazy) oraz wykaz niezb dnego sprz tu i wyposa enia. • Nauczyciel sprawdza przygotowane przez zespo y nakrycia oraz sprz t. zastaw sto ow i sztu ce. rzutnik multimedialny lub rzutnik pisma (foliogramów). • • • • Materia y pomocnicze: obrusy. li anki do mokki. omówienie przebiegu oraz celów zaj . • Nauczyciel rozdaje uczniom materia y pomocnicze (po jednym egzemplarzu na grup ). Czas realizacji zaj : 180 min (4 x 45 min) Przebieg zaj : 1. 44 . stoliki pomocnicze oraz niezb dny sprz t do serwowania zupy. • Uczniowie dziel si na 5 równolicznych zespo ów (wed ug techniki podawania zupy) i wybieraj rol go cia lub kelnera. li ankach.

Uczniowie wskazuj najtrudniejsze elementy wiczenia oraz te. Wybrane przez nauczyciela najlepsze zespo y i uczniowie prezentuj swe umiej tno ci na forum klasy. WSiP. Nauczyciel szczegó owo omawia kolejne czynno ci. 93. • ogólny dynamiczny przebieg obs ugi go ci. 5. Klasa wraz z nauczycielem dokonuje analizy i oceny opisowej wykonanego wiczenia. udziela rad i wskazówek. 45 . 4 Proponujemy wykorzysta wskazówki zawarte w ksi ce H. • Uczniowie wicz w zespo ach. Uwagi do realizacji i przebiegu zaj : 1. Wyd. Nast puje rotacja stanowisk. Podawanie przystawek. W podobny sposób mo na zrealizowa lekcje z nast puj cych tematów: Metody obs ugi. przyjmuje zamówienie i przyst puje do serwowania zupy. Podawanie niada . nast pnie rozdaje karty menu. Warszawa 1993. zamieniaj c si kolejno rolami. • w a ciwe u ywanie tacy kelnerskiej (do przenoszenia elementów nakrycia i podawania zupy). 2. Podawanie da zasadniczych oraz Podawanie deserów. Nauczyciel przedstawia (na slajdach lub foliogramach) szerokie. Nauczyciel rozpoczyna od powitania uczniów-go ci. Poradnik dla kelnera (str.Uczniowie dokonuj niezb dnych poprawek i uzupe nie w nakryciu i wyposa eniu. Wielokrotne przygotowanie kompletnego nakrycia pozwoli uczniom na lepsze przyswojenie jego uk adu i utrwali schemat pracy przy jego przygotowaniu. Podczas obserwacji pracy uczniów nale y zwróci szczególn uwag na: • prawid owe przyj cie zamówienia przez uczniów-kelnerów. 4. • u ywanie zwrotów grzeczno ciowych i fachowego s ownictwa przez uczniów-kelnerów. 6. • Nauczyciel sam wciela si w rol kelnera i przy kolejnych stanowiskach prezentuje etapy serwowania zupy (zgodnie z przyj t metod ). Leitnera pt. tak aby ka dy z zespo ów mia mo liwo prze wiczenia serwowania zupy inn technik . • Po zako czeniu pracy zespo u przy danym stanowisku uczniowie zbieraj nakrycia i porz dkuj stoliki dla go ci. Przy realizacji tego tematu wa ne jest przygotowanie na stolikach dla go ci w a ciwych nakry do zupy (stosownie do rodzaju zupy i do sposobu jej serwowania) oraz do dania zasadniczego (serwowanego po zupie). • Nauczyciel nadzoruje prac uczniów w zespo ach. • w a ciwe kierunki i strony obs ugi uczniów-go ci przy stoliku. Sposoby podawania zup). 3. które wymagaj dodatkowych wyja nie ze strony nauczyciela. Nauczyciel wyjania problemowe kwestie. zbiorcze zestawienie technik podawania zup wraz z przyk adami4.

Formy organizacyjne pracy uczniów: • praca indywidualna z podr cznikiem. • serwowa kaw w li ankach. wymieni kilka receptur przygotowania kawy. ksi ki o kuchniach wiata. mleczniki. przewodniki turystyczne). Korzystaj c z literatury fachowej (ksi ki kucharskie.Propozycja zadania domowego: 1. y eczki). zastawa sto owa do podawania kawy ( li anki. • wiczenia w zespo ach 3. rodki dydaktyczne: • podr cznik. Scenariusz 9 Dzia : Temat lekcji: Cel ogólny: Podawanie napojów bezalkoholowych Podawanie kawy w li ankach Nabycie umiej tno ci prawid owego podawania kawy w li ankach. • wiczenia praktyczne. przygotuj kilka propozycji egzotycznych b d regionalnych zup i stosowanych dodatków. • inscenizacja. tace kelnerskie.do 5-osobowych (ze zmian ról uczniów w zespoach). Materia y pomocnicze: obrusy. krzes a. wymieni zastaw sto ow u ywan przy podawaniu kawy w li ankach. • praca z tekstem. stolik dla go ci. cukierniczki. • • • • • Metody kszta cenia: • wyk ad z pokazem. Postaraj si przyporz dkowa je do znanych grup i zaplanuj sposób ich podania w restauracji. 46 . przygotowa tac z niezb dnym wyposa eniem do podania kawy w li ankach. moltony. wymieni czynniki wp ywaj ce na jako zaparzanej kawy. spodki. Po zako czonych zaj ciach edukacyjnych ucze potra : wymieni i scharakteryzowa metody przyrz dzania kawy. • karty menu zawieraj ce propozycje kaw.

szczegó owo zapoznaj si z wiadomo ciami na temat sposobów i wybranych receptur przygotowania kawy. zastaw sto ow i sztu ce. 4. udziela rad i wskazówek.lub 5-osobowe zespo y i wybieraj rol go cia lub kelnera. • w a ciwe u ywanie tacy kelnerskiej. Nawi zanie do tematu. nast pnie rozdaje karty menu. • Nauczyciel sprawdza przygotowane przez zespo y stoliki oraz sprz t. naczy i sztu ców stosowanych przy podawaniu kawy oraz technik podawania kawy (podr cznik str. Podczas obserwacji pracy uczniów nale y zwróci szczególn uwag na: • prawid owe przyj cie zamówienia na kaw przez uczniów-kelnerów. Uczniowie dokonuj niezb dnych poprawek i uzupe nie w wyposa eniu i sprz cie. przyjmuje zamówienie i przyst puje do serwowania kawy. • Uczniowie w grupach przygotowuj stoliki. stoliki pomocnicze oraz niezb dny sprz t do serwowania kawy. • Uczniowie wicz w zespo ach. 202-207). Uczniowie wskazuj najtrudniejsze elementy wiczenia oraz te. • Nauczyciel sam wciela si w rol kelnera i przy jednym ze stanowisk do wicze prezentuje sposób podania kawy w li ankach. 47 . Wybrani przez nauczyciela uczniowie prezentuj swe umiej tno ci na forum klasy.Czas realizacji zaj : 90 min (2 x 45 min) Przebieg zaj : 1. dynamiczny przebieg obs ugi go ci. zamieniaj c si kolejno rolami. Nauczyciel rozpoczyna od powitania uczniów-go ci. Realizacja tematu: • Uczniowie. • u ywanie zwrotów grzeczno ciowych i fachowego s ownictwa przez uczniów-kelnerów. • Uczniowie dziel si na 3-. korzystaj c z podr cznika. 5. • ogólny. • Nauczyciel nadzoruje prac uczniów w zespo ach. które wymagaj dodatkowych wyja nie ze strony nauczyciela. Klasa wraz z nauczycielem dokonuje analizy i oceny opisowej wykonanego wiczenia. • w a ciwe kierunki i strony obs ugi uczniów-go ci przy stoliku. 4. Sprawy organizacyjne. omówienie przebiegu oraz celów zaj . 3. Uwagi do realizacji i przebiegu zaj : 1. Nauczyciel szczegó owo omawia kolejne czynno ci. 2. Nauczyciel wyjania problemowe kwestie.

W podobny sposób mo na zrealizowa lekcje z nast puj cych tematów: Podawanie herbaty. inscenizacja. 48 . • • • • • Po zako czonych zaj ciach edukacyjnych ucze potra : doradzi go ciom przy wyborze wina. Fragment wyk adu dotycz cy sposobów przygotowania kawy (w ekspresach ci nieniowych) mo na wzbogaci lmem dydaktycznym lub zaprezentowa przyk adow instrukcj obs ugi ekspresu ci nieniowego. praca z tekstem.2. dobra wino do potrawy zgodnie z klasycznymi zasadami oraz przyj zamówienie na wino. 3. Korzystaj c z prasy fachowej lub Internetu. 5 Barista to osoba zajmuj ca si wybieraniem. parzeniem oraz podawaniem kawy. wymieni i scharakteryzowa kolejne etapy dekantowania win czerwonych oraz przeprowadzi dekantacj wina. Podawanie zimnych napojów bezalkoholowych. prezentacja. Propozycja zadania domowego: 1. Metody kszta cenia: wyk ad z pokazem. Scenariusz 10 Dzia : Temat lekcji: Cel ogólny: Podawanie napojów alkoholowych Serwowanie wina czerwonego z butelki Nabycie umiej tno ci doradzania go ciom w wyborze win oraz w a ciwego otwierania. • wiczenia w zespo ach 5-osobowych (ze zmian ról uczniów w zespo ach). wiczenia praktyczne. serwowania i dekantowania win czerwonych. otworzy i zaserwowa wino czerwone zgodnie z obowi zuj cymi zasadami. wymieni i scharakteryzowa kolejne etapy otwierania i serwowania wina czerwonego z butelki. • • • • • Formy organizacyjne pracy uczniów: • praca indywidualna z podr cznikiem. wymieni i scharakteryzowa zasady obowi zuj ce przy serwowaniu win czerwonych z butelki. przygotuj szczegó owy opis regulaminu konkursu baristów5.

Czas realizacji zaj : 180 min (4 x 45 min) Przebieg zaj : 1. Uczniowie dokonuj niezb dnych poprawek i uzupe nie w nakryciu i wyposa eniu. bia e serwety (p ócienne). • Nauczyciel rozdaje uczniom karteczki z tre ci zamówienia oraz informacjami o winach.rodki dydaktyczne: podr cznik. 2. stoliki pomocnicze oraz niezb dny sprz t do serwowania win czerwonych. przypominaj sobie niezb dne wiadomo ci dotycz ce doboru kieliszków do wina (str. Realizacja tematu: • Uczniowie. 193). ma e talerzyki. czteroosobowe stoliki dla go ci. • Nauczyciel prezentuje na slajdzie (lub foliogramie) rysunek z w a ciwym wygl dem nakrycia oraz wykaz sprz tu do podawania wina. • Uczniowie w zespo ach przygotowuj stoliki. krzes a. omówienie przebiegu oraz celów zaj . sposobów u o enia szk a do nakrycia (str. moltony. wydrukowane informacje o winach czerwonych z ró nych szczepów i krajów przeznaczone dla uczniów-kelnerów. 3. butelki do wina z korkiem (wype nione sokiem). nakrycia do dania zasadniczego wraz z kieliszkami do wina czerwonego i gobbletami do wody. 63). Sprawy organizacyjne. 232 podr cznika. Nawi zanie do tematu. • Nauczyciel sam wciela si w rol kelnera i przy jednym ze stanowisk (najbardziej wyeksponowanym stoliku) prowadzi dialog oraz obs uguje uczniów- 49 . korkoci gi. korzystaj c z podr cznika. zestawy sprz tu do dekantacji win. 103) oraz wygl du nakry do da zasadniczych (str. • • • • • Materia y pomocnicze: obrusy. nakrycia. rzutnik multimedialny lub rzutnik pisma (foliogramów). prezentacja (slajdy) lub foliogramy. lm dydaktyczny (je eli jest w posiadaniu pracowni). • Nauczyciel w formie prezentacji albo lmu dydaktycznego przedstawia kolejne etapy serwowania win czerwonych lub uczniowie zapoznaj si szczegó owo z tre ci tabeli i fotogra ami na str. • karteczki z tre ci zamówienia i pytaniami na temat wina dla uczniów-go ci. tace kelnerskie. • Uczniowie dziel si na 5-osobowe zespo y i wybieraj rol go cia lub kelnera. stoliki kelnerskie. serwety indywidualnego u ytku (dla go ci).

Klasa wraz z nauczycielem dokonuje analizy i oceny opisowej wykonanego wiczenia. Wybrane przez nauczyciela najlepsze zespo y i uczniowie prezentuj swe umiej tno ci na forum klasy. zamieniaj c kolejno si rolami. Zysk i S-ka. Porady markiza z Grinón (str. prezentuj c krok po kroku etapy przyj cia zamówienia na wino i przebieg serwowania wina. Wino. ale by o cz ci szerszej ca o ci – czyli obs ugi go ci przy obiedzie. 50 . Uwagi do realizacji i przebiegu zaj : 1. Nale y zwróci uwag . Dlatego te nale y przygotowa stoliki i nakrycie do obiadu (dania zasadniczego) wraz z odpowiednim szk em do wina. • Nauczyciel przedstawia prezentacj po wi con dekantacji win oraz zapoznaje uczniów z niezb dnym sprz tem lub uczniowie zapoznaj si szczegóowo z tre ci akapitu na str. Przy realizacji tego tematu wa ne jest. Nauczyciel rozwija informacje zawarte w materia ach dla uczniów i przedstawia szczegó owe zasady komponowania win czerwonych z potrawami oraz podaje przyk adowe zestawy potrawa-wino6. 6. Materia y dla ka dego zespo u uczniów (karteczki z zamówieniem oraz informacje o winie) powinny tworzy scenariusz rozmowy go -kelner (przyk ad poni ej). • Uczniowie wicz w zespo ach. aby proponowane zestawienie wina z potraw by o w a ciwe i zgodne z zasadami doboru win do potraw. 2. udziela rad i wskazówek. Wyd. Dialog pomi dzy uczniem-go ciem a uczniem-kelnerem przebiega wed ug scenariusza zawartego w materia ach udost pnionych przez nauczyciela. Pozna 2006. 233 podr cznika. 91. 6 Proponujemy wykorzysta wskazówki zawarte w ksi ce C. 4. aby uczniowie mogli wiczy w warunkach jak najbli szych rzeczywisto ci (w wi kszo ci przypadków go cie restauracji zamawiaj wino do obiadu). Falcó pt. Nauczyciel szczegó owo omawia kolejne czynno ci.-go ci. • Uczniowie wicz w grupach dekantowanie wina przy stoliku pomocniczym. Uczniowie wskazuj najtrudniejsze elementy wiczenia oraz te. 5. aby serwowanie wina nie stanowi o oderwanego fragmentu obs ugi. które wymagaj dodatkowych wyja nie ze strony nauczyciela. Nauczyciel wyjania problemowe kwestie. Wino i dobra kuchnia). • Nauczyciel nadzoruje prac uczniów w grupach. • Nauczyciel obserwuje prac uczniów i koryguje ich b dy.

Czy ycz sobie Pa stwo wino do obiadu? Do steku proponuj australijskie wino ze szczepu Shiraz. czyni c je przyjemniejszym w piciu . • udzielanie wyczerpuj cych odpowiedzi na temat win przez uczniów-kelnerów. 51 . Co Pan poleca? Mi so podajemy z mas em. ci kie wietnie. zaokr gli oraz z agodzi jego bukiet. Sporz dzi wykaz niezb dnego sprz tu oraz plan czynno ci kelnera przy obs udze go ci zamawiaj cych wino bia e i musuj ce. e b d Pa stwo zadowoleni. Zar czam. • u ywanie zwrotów grzeczno ciowych i fachowego s ownictwa przez uczniów-kelnerów. zdajemy si na Pana propozycj . Schustera pt. To wszystko. Czy mog przyj zamówienie? dla ucznia-go cia Dzie Dobry. dynamiczny przebieg obs ugi go ci. e ten szczep daje do wina. maj aromat dojrza ych je yn. wi ni. • w a ciwy kierunek. Niech b dzie australijski Shiraz.dla ucznia-kelnera Dzie Dobry. 233-235). Poprosimy czosnkowe. 5. czosnkowe czy koperkowe. Przeanalizowa w podr czniku etapy podawania win bia ych i musuj cych (str. z opiekanymi ziemniaczkami i duszonymi warzywami. To prawda. 4. Warszawa 2000. strony oraz kolejno obs ugi uczniów-go ci przy stoliku. Nie. Degustacja win. Tak. Podczas obserwacji pracy uczniów nale y zwróci szczególn uwag na: • prawid owy przebieg dialogu go -kelner. Poprosimy cztery razy stek rednio wysma ony. ycz sobie Pa stwo mas o pietruszkowe. Jestem przekonany. Czy ycz sobie Pa stwo co jeszcze? Czy mo e Pan co wi cej o nim powiedzie ? S ysza em. dzi kujemy. ale wina pochodz ce z ch odniejszych regionów tego stanu wyró niaj si bardziej wyrazistymi nutami mi ty i pieprzu. e mi so stonuje jego cierpko (tanin ). Wina z Australii Po udniowej s mocno rozgrzewaj ce i nasycone owocami. WIG-Press. Wyd. wanilii i lukrecji. * Opis wina zaczerpni to z ksi ki M. bardzo ch tnie. Propozycja zadania domowego: 1. • ogólny. W podobny sposób mo na zrealizowa lekcje z nast puj cych tematów: Serwowanie win bia ych i Serwowanie win musuj cych.

a nie jak opisa kelner delikatne. Go przysta na propozycj kelnera i zdecydowa si na polecane przez niego wino. Czy wymieni by wino? b. Obs uguj cy przynosi wino do stolika. Jak jako kelner zareagowa by w tej sytuacji? a. otwiera i zgodnie ze zwyczajem nalewa próbk zamawiaj cemu go ciowi. Go próbuje i twierdzi. e wino jest kwaskowate.2. Kogo nale y obci y kosztami za otwarte wino? 52 .

Test zawiera ………. Rozwi zania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI. Rozdaj uczniom zestawy pyta testowych. 9. Podpisz imieniem i nazwiskiem KART ODPOWIEDZI. 10. Je eli si pomylisz i b dnie zaznaczysz odpowied . Podaj lub zapisz na tablicy czas przeznaczony na udzielanie odpowiedzi. Postaraj si stworzy odpowiedni atmosfer podczas przeprowadzania testu (roz aduj niepokój. któr uwa asz za poprawn . 15. 8. otocz j kó kiem. 10. 3. Wybierz w a ciw odpowied i postaw znak X w kratce z odpowiadaj c jej liter . Zbierz karty odpowiedzi oraz zestawy zada testowych. 2. które sprawi y uczniom najwi ksze trudno ci. zach do sprawdzenia swoich mo liwo ci). Instrukcja dla ucznia 1. pyta . 5. 4. Przedstaw uczniom cel przeprowadzenia testu oraz zakres materia u. 11. b. 7. Ustal z uczniami termin przeprowadzenia sprawdzianu z co najmniej jednotygodniowym wyprzedzeniem. scharakteryzuj najcz stsze b dy. 7. Do ka dego zadania podane s trzy mo liwe odpowiedzi: a. Popraw prace uczniów. Przeprowad analiz uzyskanych wyników i wybierz te zadania. a nast pnie zaznacz odpowied . 3. Omów wyniki. c. Tylko jedna odpowied jest prawid owa. 13. Zapewnij samodzielno podczas rozwi zywania zada . 14. czy uczniowie wszystko zrozumieli. 6. maj cego na celu unikni cie niepowodze dydaktycznych – niskie wyniki przeprowadzonego sprawdzianu. 2. Opracuj wnioski do dalszego post powania. 6. Ustal przyczyny trudno ci uczniów w opanowaniu wiadomo ci i umiej tno ci. Za ka d poprawn odpowied otrzymujesz 1 punkt. Przed rozpocz ciem testu przeczytaj uczniom instrukcj dla ucznia. 4. karty odpowiedzi i instrukcje. 5. Zapoznaj si z zestawem pyta testowych. EWALUACJA OSI GNI UCZNIA Instrukcja dla nauczyciela 1. Oddaj sprawdzian najpó niej po dwóch tygodniach. Zapytaj. Kilka minut przed zako czeniem sprawdzianu przypomnij uczniom o zbli aj cym si czasie oddania prac. 9. Wyja nij w tpliwo ci. 8. 12. Przygotuj odpowiedni liczb testów.7. Zapoznaj si z instrukcj . 53 . Nie przekraczaj czasu przeznaczonego na test.

14 45 .21 0 . 20 pkt. 10 min (sprawdzenie obecno ci. e testy zawieraj ce 20 lub 30 pyta wydaj si najodpowiedniejsze do zrealizowania w czasie jednej godziny lekcyjnej.44 28 . 1 punkt za dobr odpowied . 50 pkt. tzn.10 8 6-7 4-5 0-3 18 . Po rozwi zaniu testu sprawd .17 Ocena bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczaj cy niedostateczny 54 . Nasze do wiadczenie pokazuje. • zestaw pyta testowych. Propozycja skali oceniania Przyjmuj c zero-jedynkowy system oceniania odpowiedzi uczniów.10 36 . czy zaznaczy e wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI. Maksymalna liczba punktów do zdobycia jest równa liczbie przygotowanych pyta testowych. Pracuj samodzielnie.30 23 .11. wtedy od ó jego rozwi zanie na pó niej i wró do niego. 30 pkt. 12. bo tylko wtedy b dziesz mia satysfakcj z wykonanego zadania.). ucze mo e zdoby jedynie ca kowit (a nie po ówkow ) liczb punktów.26 17 . Powodzenia! Materia y dla ucznia • instrukcja. Poni ej przedstawiamy propozycj skali oceniania w procentach oraz przeliczon na punkty przy ró nej liczbie maksymalnych punktów do zdobycia.22 11 .10 0-7 27 .40 30 .15 8 . Przyjmuj c czas organizacyjny ok. maks. maks.29 15 . 35 min – co daje nieco ponad minut na odpowied na ka de pytanie. Gdy udzielenie odpowiedzi na które z pyta b dzie Ci sprawia o trudno . • KARTA ODPOWIEDZI. itp. instruktarz.35 22 . 13.16 0 . min. na samodzieln prac uczniów pozostaje ok. 0 punktów za z lub za brak odpowiedzi.20 16 . maks.17 11 .27 0 . Przedzia y % 90-100 75-89 55-74 36-54 0-35 Liczba punktów zdobytych przez ucznia przy ró nej liczbie punktów maksymalnych 10 pkt. 14. maks.50 38 . Na rozwi zanie testu masz ………. maks. rozdanie testów. gdy zostanie Ci wolny czas.37 18 . 40 pkt. 9 .

......... 10..... 7........... Klasa: .............. Data: .......................... Nr: ...... 8..... a a a a a a a a a a Odpowied b b b b b b b b b b c c c c c c c c c c Punktacja 55 ............................ 5....................... 3.. Zaznacz prawid ow odpowied Nr pytania 1...................... 4..........Przyk adowa karta odpowiedzi Imi i nazwisko: .......... KARTA ODPOWIEDZI Nazwa testowanego dzia u: .................... 9....................... 6..... 2........................

bary mleczne. deserów c. wygod konsumenta c. drogi surowców c. oferuje ograniczony asortyment potraw c. Bar szybkiej obs ugi charakteryzuje si : a. restauracje b. zak ad sieci zamkni tej 6. drogi pó produktów b. Zak ady gastronomiczne zaliczane do sieci zak adów otwartych to: a. Drogi technologiczne brudne to: a. Do punktów gastronomicznych zaliczamy: a. bary przek skowe 3. w którym nie podaje si : a. restauracje. ruchem personelu i konsumentów 7. samoobs ug 5.Przyk adowe testy Test 1 Dzia : Us ugowa dzia alno Zaznacz poprawn odpowied 1. szerokim wyborem wyszukanych potraw c. Którego ze wskazanych kryteriów nie spe niaj sto ówki: a. restauracje. Uk ad funkcjonalny w zak adzie gastronomicznym jest ci le zwi zany z: a. procesem technologicznym. drogi czystych naczy kuchennych gastronomii 56 . napojów alkoholowych 4. sto ówki szkolne b. zak ad sieci otwartej b. obs ug kelnersk b. sto ówki przedszkolne c. bufety c. bary przek skowe 2. da gor cych b. efektownym wygl dem zak adu gastronomicznego b. Jad odajnia jest zak adem zbiorowego ywienia.

kelnera b. Wymie sposoby specjalizacji zak adów gastronomicznych.8. gotowanie potraw b. produkcyjny. magazyny 9. us ugowy. administracyjno-gospodarczy. Które urz dzenie nie nale y do wyposa enia zmywalni: a. piec konwekcyjno-parowy Klucz do pyta testowych 1c 2b 3c 4c 5a 6c 7b 8a 9b 10c Pytania otwarte 1. Test 2 Dzia : Stanowiska pracy w cz ci handlowo-us ugowej Zaznacz poprawn odpowied 1. zwrot brudnych naczy . 2. wydawanie potraw i napojów. obie odpowiedzi s poprawne 57 . barmana c. administracyjno-gospodarczy. Kierownik sali jest prze o onym: a. marketingowy b. 3. zmywalnia naczy kuchennych c. us ugowy 2. zmywalnia naczy sto owych b. szafy przelotowe c. Które pomieszczenie nale y do dzia u ekspedycyjnego: a. Jakie drogi technologiczne wytycza si w zak adzie gastronomicznym i które z nich nie mog si krzy owa . Scharakteryzuj dzia y wyst puj ce w zak adzie gastronomicznym. produkcyjny. Które czynno ci mog by wykonywane w rozdzielni kelnerskiej: a. zmywanie naczy kuchennych 10. marketingowy c. produkcyjny. W zak adzie gastronomicznym mo na wyodr bni nast puj ce dzia y: a. stó do resztkowania b. odbiór czystych naczy . wystawianie rachunków c.

Skrót GHP oznacza: a. bia e skarpety 7. okresowym b. Dobra Praktyka Produkcyjna b. czarna kamizelka. kontrolnym Klucz do pyta testowych 1c 2a 3b 4a 5c 6c 7b 8c 9b 10b 58 . wysokie kwali kacje zawodowe. bia a koszula. sportowe buty. egmatyka w reakcjach. obie odpowiedzi s poprawne 6. scyzoryk wielofunkcyjny c. notes do zapisywania zamówienia go ci 8. za atwianie reklamacji 4. przeno ny terminal do p acenia kart b. do wiadczenie zawodowe c. wymagania dotycz ce przestrzegania zasad higieny ywno ci oraz materiaów przeznaczonych do kontaktu z ywno ci c. sangwinika c. przygotowanie i podawanie zimnych napojów b. Dobra Praktyka Higieniczna c. Wska grup cech po danych u kelnera/kelnerki: a. bia a koszula. czarne spodnie. Które elementy ubrania nie nale do klasycznego stroju kelnera: a. Wybuchowo . sprawno zyczna. Analiza Zagro e 10. Podstawowy element wyposa enia zawodowego trybuszon to: a. obie odpowiedzi s poprawne 9. silne uleganie emocjom to cechy 5. wymagania zdrowotne ywno ci b. gwa towno opisuj ce: a. choleryka b. Do obowi zków sommeliera nale y: a. pomoc w wyborze i podawanie wina c. Ustawa o bezpiecze stwie ywno ci i ywienia z 25 sierpnia 2006 r. wst pnym c. dba o o wygl d b. okre la: a.3. kolorowa koszula. czarne buty c. czarne buty b. dobra prezencja. Szkolenie stanowiskowe w zakresie bhp jest szkoleniem: a.

wszystkie problemy zwi zane z wyko czeniem i wyposa eniem pomieszcze c. Ma y tumbler o poj. 90 cm i module 30 cm 3. whisky z lodem c. W restauracji o zwyk ym standardzie maj zastosowanie sto y o wymiarach: a. soków z lodem 6. patelnia i talerz do podawania limaków 59 . nak adki na obrus b. Aran acja wn trz obejmuje: a. patelnia i talerz do podawania ziemniaków w mundurkach b. 3. Omów.Pytania otwarte 1. 80-85 cm i module 60 cm b. Skirtingi to: a. 75 cm i module 60 cm c. jakim szkoleniom bhp i badaniom lekarskim podlega pracownik zatrudniony w zak adzie gastronomicznym. ozdobne falbany c. Funkcj moltonu nie jest: a. 150-200 ml tzw. rocks-glass s u y do podawania: a. Test 3 Dzia : Wystrój i wyposa enie zak adu gastronomicznego Zaznacz poprawn odpowied 1. wyrównywanie nierówno ci sto u c. t umienie odg osów wyk adanej zastawy sto owej 4. Naczynia przedstawione na rysunku to: a. dekoracja sto u b. wyposa enie techniczne kuchni 2. Uzasadnij konieczno dbania o higien osobist przez pracowników obs ugi. patelnia i talerz do podawania jajek po wiede sku c. Omów zakres czynno ci kelnera. wody mineralnej z lodem b. 2. obrusy bankietowe 5. uk ad funkcjonalny lokalu gastronomicznego b.

sztu ców klasycznych b. Widelec do ostryg zaliczamy do: a. kieliszki p kate na wysokiej nó ce o pojemno ci 100-200 ml b. stali nierdzewnej Klucz do pyta testowych 1b 2a 3a 4b 5b 6c 7c 8b 9b 10c Pytania otwarte 1. Kieliszki do koniaku to: a. kieliszki p kate na krótkiej nó ce o pojemno ci 100-200 ml c. sztu ców serwisowych 10. kieliszki p kate na krótkiej nó ce o pojemno ci 50-100 ml 11. jakie funkcje pe ni bufet w zak adzie gastronomicznym oraz wymie urz dzenia. eliwa b. Wymie elementy dodatkowego sprz tu sto owego i omów jeden dowolnie wybrany. w jakie nale y wyposa y bufet w sali restauracyjnej. Metalowa zastawa sto owa wytwarzana jest z: a.7. aluminium c. Jakich urz dze u ywa si do sporz dzania gor cych napojów? 60 . Który rysunek przedstawia sztu ce do limaków? a b c 9. 3. Opisz. sztu ców specjalnych c. 2.

uroczystych kolacji b. obrus. Które ze zda jest prawdziwe: a. napperon. kwiaty doniczkowe 7. szk o do napoju do dania g ównego stoi zawsze powy ej no a do dania g ównego b.5 m przej cia g ównego w sali konsumenckiej wynosi mini- 3. niada i podwieczorków c. wybieramy kwiaty: a.0 m c. Wska w a ciw kolejno nakrywania sto u bielizn sto ow : a. molton. obrus. korelacj b. Wykorzystanie miejsca konsumenckiego w zak adzie gastronomicznym nazywamy: a. serweta dla go ci c. obsad c. Dekoruj c stó konsumencki. obrus. 80 cm. ci te o delikatnym zapachu c. napperon. ci te o intensywnym zapachu b. g boko 40 cm c. g boko 40 cm 2. szeroko min. Kolorowymi obrusami nakrywa si sto y do: a. molton. serweta dla go ci b. szk o do napoju do dania g ównego stoi zawsze po lewej stronie nakrycia nieco powy ej y ki 61 . szeroko min. 2. napperon. molton.Test 4 Dzia : Przygotowanie sal konsumenckich do obs ugi go ci Zaznacz poprawn odpowied 1. 60 cm. Wygodne miejsce do konsumpcji dla jednej osoby to blat o wymiarach: a. obiadów 5. 1. szeroko min. 60 cm. Wymagana szeroko malnie: a. serweta dla go ci 6. g boko 50 cm b.2 m b. 2. rotacj 4.

jakie znaczenie ma prawid owe ustawienie sto ów w sali konsumenckiej. obie odpowiedzi s prawid owe 9. Która z czynno ci nie wymaga u ycia tacy kelnerskiej? a. Opisz szczegó owo zasady pracy kelnera przy wyk adaniu sztu ców do nakrycia. przystawka. serwowanie wyporcjowanych napojów na przyj ciach stoj cych 62 . który z elementów zastawy sto owej nie wchodzi w sk ad nakrycia prostego: a. Wska . talerzyk do pieczywa c. napój do deseru Klucz do pyta testowych 1a 2a 3a 4a 5c 6a 7a 8c 9b 10c Pytania otwarte 1. Wyja nij. deser. napój do przystawki. 3. napój do deseru c. na rodku nakrycia b. napój do dania g ównego. po prawej stronie obok no a i widelca c. gobblet do wody stoi zawsze powy ej no a do dania g ównego 8. Nakrycie rozszerzone przygotowuje si do menu. deser b. przystawka. zupa. zupa. przenoszenie sztu ców i zastawy sto owej b. danie g ówne. y ka do zupy b. napój do dania g ównego. 2. serwowanie potraw metod francusk c. danie g ówne. deser. Jak rol pe ni wiece na stole i przy jakich okazjach mo na je zastosowa . Wska prawid owe ustawienie serwety indywidualnego u ytku (dla go ci) w nakryciu prostym: a. kolejno wyk adania sztu ców i w a ciwe u o enie sztu ców. w sk ad którego wchodz : a.c. napój do dania g ównego. kielich do wody 10. zwró uwag na kierunki poruszania si kelnera. Test 5 Dzia : Przenoszenie tac i zastawy sto owej Zaznacz poprawn odpowied 1. danie zasadnicze.

Liczba talerzy przenoszonych jednorazowo w lewej r ce nie powinna przekracza : a. przerw w jedzeniu b. obci on tac prostok tn nale y przenosi : a. Du . chwytaj c za trzonki c. obie odpowiedzi s poprawne 8. owini te w serwet 7.2. na lewej d oni odwróconej do góry i wyci gni tej przed siebie c. Wyk adaj c sztu ce do nakrycia. chwyt boczny 6. na odwróconej lewej d oni. czterech talerzy p askich i czterech talerzy g bokich 5. przenosi si je: a. chwyt górny c. dwa pó miski przenosi si chwytem górnym c. pro b o dok adk 63 . chwyt dolny b. bezpo rednio w r ce. ponad barkiem 4. w obydwóch r kach wyci gni tych przed siebie b. Wska prawid owy sposób przenoszenia ma ych pó misków owalnych: a. na tacy wy o onej serwet b. w r ce. czterech talerzy p askich i trzech talerzy g bokich c. przenoszenia naczy z rozdzielni i podawania napojów oraz rachunków 3. trzech talerzy p askich i dwóch talerzy g bokich b. Przedstawione na rysunku u o enie sztu ców sygnalizuje: a. rednich rozmiarów okr g e tace kelnerskie s u do: a. przenoszenia butelek i obs ugi go ci b. Przedstawiony na fotogra i sposób przenoszenia dwóch talerzy p askich to: a. podawania da zasadniczych. w obecno ci go ci. zako czenie jedzenia c. jeden pó misek przenosi si w trzech palcach b. podawania rachunków i napojów oraz przenoszenia szk a i sztu ców c.

System ekspedycyjny typu szwedzkiego nale y do systemów obs ugi : a. z obs ug kelnersk b. 2. Omów kolejno czynno ci kelnera przy zbieraniu talerzy z resztkami po konsumpcji. Test 6 Dzia : Obs uga go ci Zaznacz poprawn odpowied 1. Sprz tanie talerzy po konsumpcji mo na wykona metod analogiczn do przenoszenia dwóch talerzy chwytem górnym. 100-120 miejsc b. którego uzna za gospodarza spotkania b. odci enia pracy zmywalni przez chwilowe zebranie u ytej zastawy sto owej na sali Klucz do pyta testowych 1b 2a 3c 4a 5b 6a 7c 8b 9a 10b Pytania otwarte 1. kelner podaje otwart kart menu jedynie go ciowi. Które ze zda jest prawdziwe: a. na wszystkich talerzach s resztki potrawy 10. Omów zasady pracy kelnera przy przenoszeniu ma ych i du ych pó misków. Wymie zasady pracy kelnera przy przenoszeniu zastawy sto owej. Stojak na tace (tzw. samoobs ugowych z obs ug kelnersk c. 80-90 miejsc c. Ile osób liczy zespó specjalistyczny i jakiej wielko ci rewir obs uguje? a. 3. tray-jack) stosuje si w celu: a. pi ciu pracowników. na jednym talerzu s resztki potrawy c. usprawnienia pracy kelnerom przez skrócenie drogi pokonywanej podczas sprz tania u ytej zastawy sto owej c.9. kelner podaje otwart kart menu ka demu z go ci przy stoliku 64 . umo liwienia go ciom od o enia u ytej zastawy sto owej b. na talerzach nie ma resztek potrawy b. trzech do czterech pracowników. 80-90 miejsc 3. samoobs ugowych 2. trzech do czterech pracowników. je eli: a.

prezentowa i nalewa napojów c. kobiety. przystawka zimna. zupa. dzieci. go cie honorowi. zupa. obs uguj c go ci z lewej strony. serwis rosyjski b. przystawka gor ca. danie g ówne. gospodarze b. przystawka gor ca. serwis francuski 65 . deser b. m czy ni. go cie honorowi. e szarlotka na ciep o z lodami i bit mietan b dzie dla Pa stwa odpowiednim deserem c. przystawka zimna. obs uguj c go ci z prawej strony. zupa. którzy sami decyduj . sery. kelner porusza si wokó sto u w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara b. sery. Wska prawid owy opis kierunków obs ugi: a. zamkni tym gronie: a. prezentowa i serwowa potraw z pó misków 7. Wska w a ciw kolejno podawania potraw: a. przystawka zimna. obs uguj c go ci z lewej strony. kelner porusza si wokó sto u w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara c. jak nie powinien tego robi : a. na deser poleca bym nasz specjalno : szarlotk na ciep o z dodatkiem lodów i bitej mietany 5. gospodarze. danie g ówne. deser 6. danie g ówne. przystawka gor ca. serwowa zupy z wazy b. na deser proponuj wy mienit szarlotk na ciep o podawan z lodami i dekorowan bit mietan b. sery. Z lewej strony go cia kelner nie mo e: a. kobiety. kelner k adzie otwart kart menu na stoliku go ci. dzieci. Kelner poleca go ciom jako deser szarlotk na ciep o z lodami i bit mietan . kto j czyta i kto sk ada zamówienie 4. Wska prawid ow kolejno obs ugi go ci w ma ym. gospodarze. serwis angielski c. m czy ni.c. Metoda obs ugi go ci z zastosowaniem stolika pomocniczego to: a. deser c. kelner porusza si wokó sto u w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara 8. m czy ni c. kobiety. my l . dzieci 9. go cie honorowi.

chwyt ………………... serwowanie potraw z pó misków Klucz do pyta testowych 1c 2c 3a 4a 5a 6a 7b 8a 9b 10c Pytania otwarte 1. 66 .10. Sporz d scenariusz rozmowy go -kelner w przypadku. Omów zasady prawid owego post powania kelnera przy przyjmowaniu reklamacji od go cia. podawanie potraw w naczyniach wieloporcjowych na stó c. chwyt ………………. Metoda francuska obs ugi to: a. 3. Sposób chwytania sztu ców chwyt ………………. 2. gdy go z o y reklamacj z powodu zbyt pikantnej potrawy. serwowanie wyporcjowanych potraw na talerzach b.. Swoje odpowiedzi wpisz do tabeli. Wymie sposoby chwytania sztu ców przy serwisie francuskim i podaj po trzy przyk ady potraw serwowanych ka dym ze sposobów.. Omów zasady prawid owego doradzania go ciom przy wyborze potraw. Przyk ad serwowanej potrawy chwyt ……………….

Wska nieprawid ow kolejno potraw w menu: a. receptura potraw 3. deser b. Nazwa potrawy kotlet de volaille w karcie menu jest: a. ciep a przystawka. piwa. karta specjalna c. Wska prawid ow kolejno napojów w karcie alkoholi: a. od najmniej kalorycznych do najbardziej kalorycznych 5. cygara c. cygara. potoczne okre lenie karty menu b. karta dnia b. obie odpowiedzi s poprawne 7. deser 67 . wódki. od najta szych do najdro szych b. zupa. wina. czas oczekiwania na podanie potrawy. cygara b. W karcie menu restauracji nie powinny si znale informacje: a. gdy stanowi po czenie s ów z j zyka polskiego i francuskiego b. cena detaliczna potrawy c.Test 7 Dzia : Karty menu Zaznacz poprawn odpowied 1. nieprawid owa. napoje mieszane. rosn cych cen. wina. oferta potraw skomponowanych w kompletny posi ek c. zimna przystawka. gdy wszystkie obcoj zyczne zwroty nazwy powinny zosta przet umaczone na j zyk polski c. piwa. Potrawy w obr bie danej grupy w karcie menu porz dkuje si wed ug: a. prawid owa. karta okoliczno ciowa 2. gdy jest to nazwa klasycznej potrawy i podaje si j w pisowni oryginalnej 4. Menu to: a. nazwisko szefa kuchni. ciep a przystawka. koszt wyprodukowania potraw. sery. Karta da przygotowana na przyj cie weselne to a. napoje bezalkoholowe 6. napoje mieszane. od najdro szych do najta szych c. danie g ówne. danie g ówne. zimna przystawka. zimna przystawka. piwa. rosn cej warto ci od ywczej. deser c. napoje bezalkoholowe. napoje mieszane. wódki. danie g ówne. zupa. wódki. napoje bezalkoholowe. wina. nieprawid owa. zupa. czas otwarcia zak adu b. malej cych cen.

charakterem uroczysto ci. Omów ogólne zasady zestawiania menu. przystawka b. nie poleci by : a. Omów zasady tworzenia kart menu. d em to zestaw na niadanie: a. kontynentalne b. umiej tno ciami personelu i szefa kuchni. sztu ce zak skowe. Test 8 Dzia : Podawanie potraw Zaznacz poprawn odpowied 1. nó do mas a. uczestnikami przyj cia. jak post pi by w tej sytuacji wobec go cia. Wymie . chwilowymi trendami w gastronomii. sa atki cesarskiej b. jakie czynniki powinno si bra pod uwag przy tworzeniu karty menu restauracji. koktajlu z krewetek 9. Jako kelner przyj e zamówienie na potraw wycofan z karty menu. Opisz. li anka. wystrojem sali c. sztu ce zak skowe. 2. serweta 68 . serweta b. wiede skie c. talerzyk do pieczywa. talerz zak skowy. w sk ad którego wchodz kremowa zupa drobiowa i stek z piersi kurczaka. talerz zak skowy. W sk ad nakrycia sto u do niadania rozszerzonego wchodz : a. sztu ce zak skowe. 3. serweta c. pieczywo. danie g ówne c. pasztetu z zaj ca z urawin c. miód. angielskie 2.8. li anka. mas o. Gor cy napój niadaniowy. nó do mas a. talerzyk do pieczywa. Jako przystawki do obiadu. Przy komponowaniu menu okoliczno ciowego nale y kierowa si : a. mo liwo ciami nansowymi 10. deser Klucz do pyta testowych 1c 2c 3c 4a 5a 6c 7b 8a 9a 10b Pytania otwarte 1. por roku b. Punktem wyj cia do ustalenia ca ego menu jest: a.

nó i widelec do dania zasadniczego 69 . obie odpowiedzi s poprawne 7. zupy wyporcjowane serwuje si z lewej strony go cia b. Wska prawid owy opis techniki podawania zup: a. kelner porusza si w lew stron b. kelner porusza si w praw stron c. na talerzu zak skowym. serwuj c potrawy wyporcjowane. Wska prawid owy opis techniki podawania da zasadniczych: a. na talerzu zak skowym. waz z przykrywk 6. W sk ad nakrycia do dania zasadniczego rybnego nie wchodzi: a. nó i widelec do ryb c. stawiaj c go po prawej stronie nakrycia c. przystawki rybnej serwowanej z pieczywem i mas em oraz dania zasadniczego b. obie odpowiedzi s poprawne 8. konieczno samoobs ugi przez go ci c. zupy z wazy serwuje si z lewej strony go cia c. naczynie aroodporne b. serwuj c potrawy z pó misków. Surówki podawane jednoporcjowo do dania zasadniczego serwuje si : a. na talerzu zak skowym. Do wieloporcjowego podania gulaszu zastosowa by : a. stawiaj c go powy ej nakrycia b. przystawki mi snej serwowanej z pieczywem i mas em oraz dania zasadniczego c. Wad bufetu niadaniowego nie jest: a. Nakrycie przedstawione na rysunku zosta o przygotowane do podania: a. koktajlu z krewetek serwowanego z pieczywem i mas em oraz dania zasadniczego 5. szeroka oferta da i napojów 4. kieliszek do napoju alkoholowego b. konieczno posiadania wi kszej ilo ci zastawy sto owej b.3. podgrzewany kocio ek c. stawiaj c go po lewej stronie nakrycia 9.

Narysuj schemat nakrycia wyj ciowego do obiadu. obie odpowiedzi s poprawne 70 . Wymie i scharakteryzuj rodzaje niada . • deser: mus truskawkowy z likierem i bit mietan . Test 9 Dzia : Podawanie napojów bezalkoholowych Zaznacz poprawn odpowied 1. Zaproponuj najlepsze formy serwowania kolejnych potraw oraz uzasadnij swój wybór. Plusy i minusy bufetu niadaniowego + dla restauracji + dla go ci . sposób palenia ziaren. 2.10. Na jako zaparzanej kawy wp ywaj mi dzy innymi: a. Uzupe nij poni sz tabelk – wska wady i zalety bufetu niadaniowego.dla restauracji . Go zamówi nast puj cy zestaw obiadowy: • przystawka: koktajl z krewetek. Zaznacz sztu ce. warunki przechowywania b. • danie zasadnicze: sma one medaliony ciel ce z sosem. y eczk do herbaty c. jako ziaren. glazurowane warzywa. czas i temperatura zaparzania kawy c. y eczk koktajlow Klucz do pyta testowych 1a 2c 3c 4a 5b 6b 7c 8c 9c 10c Pytania otwarte 1. stopie rozdrobnienia kawy. y eczk deserow b. przyporz dkowuj c sztu com odpowiednie numery potraw. • napój do dania zasadniczego: wino czerwone.dla go ci 4. krokiety ziemniaczane. rodzaj ziaren. Do konsumpcji sorbetu serwowanego w wysokim kielichu nale y poda : a. tost. • zupa: czysta zupa ogonowa. które b d doniesione przed podaniem potrawy. mas o.

2. gdy jest parzona: a. mlecznikach: a. mocno sch odzon 3. czarna) jest wynikiem: a. Herbata dzia a pobudzaj co. dat minimalnej trwa o ci c. Serwuj c herbat ekspresow . Serwuj c napoje bezalkoholowe w butelkach. tzw. zbioru li ci krzewu herbacianego w odpowiednim czasie c. otwiera saszetk herbaty i zaparza herbat 2 min przed podaniem b. 9 minut 5. zamkni t saszetk herbaty podaje na spodku. mietank do kawy podaje si w specjalnych dzbanuszkach. podgrzan do temperatury kawy b. br zowa. Oznaczenie na etykiecie napoju: najlepiej spo y przed 08/2010 oznacza: a. termin przydatno ci do spo ycia 9. do li anki z naparem herbacianym wlewa si niewielk ilo gor cej whisky 8. na tacy 71 . dat produkcji b. w temperaturze pokojowej c. Kolor herbaty (zielona. gatunku krzewów herbacianych u ytych do produkcji mieszanki b. kelner przenosi je: a. Kawa po irlandzku to kawa: a. kelner: a. 6 minut c. 3 minuty b. w r ce. podawana z dodatkiem lodów i ajerkoniaku 4. odpowiednio d ugiego czasu fermentacji li ci krzewu herbacianego 6. bezpo rednio w r ce c. do li anki z naparem herbacianym wlewa si niewielk ilo gor cego mleka b. podawana z dodatkiem irlandzkiego piwa Guiness c. trzymaj c je przez serwet b. go sam zaparza herbat 7. otwiera saszetk herbaty i zaparza herbat przy stoliku go cia bezpo rednio przed podaniem c. podawana z dodatkiem irlandzkiej whisky b. Wska w a ciwy przepis na herbat po angielsku: a. do li anki z niewielk ilo ci gor cego mleka wlewa si gor cy napar herbaciany c.

Test 10 Dzia : Podawanie napojów alkoholowych Zaznacz poprawn odpowied 1. Wymie . jakie czynniki wp ywaj na jako zaparzanej herbaty. poni ej 10 procent b. w wyniku którego cukry proste zamieniaj si w: a. tylko latem Klucz do pyta testowych 1c 2b 3a 4a 5c 6c 7b 8a 9c 10a Pytania otwarte 1. chmiel 3. alkohol etylowy i cukry z o one 2. Opisz szczegó owo kolejno czynno ci i zasady pracy kelnera przy podawaniu zimnych napojów bezalkoholowych z butelki. od 10-14 procent c. alkohol etylowy i dwutlenek w gla c. 6 – 8oC b. alkohol etylowy i wod b. s ód j czmienny c. pe nego piwa latem wynosi: a. Zawarto alkoholu w winach lekkich wynosi: a. Opisz szczegó owo kolejno czynno ci i zasady pracy kelnera przy podawaniu kawy w li ance. 3. od 12-16 procent 72 . 8 – 10oC 4. woda b. zawsze c. Napoje bezalkoholowe podaje si z lodem: a. 4 – 6oC a. Temperatura podawania jasnego. na wyra ne yczenie go cia b. 2. Charakterystyczny gorzkawy smak nadaje piwu: a.10. Fermentacja alkoholowa to proces.

destylacj przefermentowanych wyt oków gronowych 10. Serwowanie wina go ciom kelner rozpoczyna od: a. mocy alkoholowej i ceny wina b. Tequila to meksyka ska wódka otrzymywana przez : a. podawany na zako czenie posi ku c. pó wytrawne. fermentacj soku. destylacj przefermentowanego soku z li ci niebieskiej agawy b. najstarszej osoby przy stoliku b. syropu z trzciny cukrowej c. osoby siedz cej po prawej stronie gospodarza c. Podzia wina na wytrawne. Digestif to napój: a. podawany do dania g ównego Klucz do pyta testowych 1a 2a 3b 4a 5b 6c 7b 8c 9a 10a 73 . melasy. pó s odkie. kelner wymienia informacje dotycz ce: a. prezentowanie butelki wina osobie zamawiaj cej b. zawarto ci cukru przefermentowanego b. rocznika wina oraz szczepu winoro li 9. zawarto ci cukru i dwutlenku w gla c. gwa towne sch adzanie wina 8.5. nazwy. osoby zamawiaj cej 7. zawarto ci cukru dodanego do fermentacji 6. zawarto ci cukru nieprzefermentowanego c. zlewanie wina znad osadu z butelki do szklanej karafki c. s odkie odbywa si na podstawie: a. Dekantowanie wina to: a. podawany na pocz tku posi ku b. Prezentuj c wino osobie zamawiaj cej.

Wymie . i uzasadnij. 74 . Korzystaj c z poni szej tabeli opisz szczegó owo czynno ci i zasady pracy przy serwowaniu wina czerwonego z butelki. jakie napoje poleca by na aperitif. Uzupe nij tabelk Oznaczenie w j zyku polskim w pe ni wytrawne extra sec dry semi dry pó wytrawne s odkie extra doux Oznaczenie w j zyku angielskim Oznaczenie w j zyku francuskim 3. dlaczego. Etap serwowania prezentacja butelki Czynno ci kelnera obci cie folii otwarcie butelki degustacja wina nalewanie wina go ciom dolewanie wina 5.Pytania otwarte 1.

10. Degustacja win. E. Wydawnictwo REA. Wydawnictwo Arkady. B. 13. Mikolasek. Warszawa 1993. O. 12. Hoszek. Warszawa 2005.8. Warszawa 2009. R. M. awniczak.. 8. Projektowanie technologiczne zak adów gastronomicznych. Podr cznik projektowania architektoniczno-budowlanego. cz. Wydawnictwo KDC. 2. Sherbert. 11. Wydawnictwo REA. Warszawa 1998. Wydawnictwo Alfa 2000. Urz dzanie zak adów gastronomicznych i gospodarstw domowych. Kosiorowska. Schuster. Obs uga konsumenta w hotelarstwie – poradnik metodyczny. M. 1 i 2. Wydawnictwo REA. Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem. Warszawa 2004. Warszawa 2002. 5. Poradnik dla kelnera.. D. Dardenne. 14. Wydawnictwo Format A-B. Szajna. Krzywda. A. Obs uga go ci (konsumentów). Sztuka sk adania serwetek. C. Sztuka sk adania serwetek. Wyd. R. Konarzewska i in. Kucharz & Gastronom – Vademecum. Praca zbiorowa. Leitner. Warszawa 2008. WSiP. Szajna. U. Warszawa 2001. S. Warszawa 2004. M. Wydawnictwo WIG-PRESS. 9. Krosno 2006. Niezale ny przewodnik po winach. Wydawnictwo REA. A. Ziaja. 6.. Wydawnictwo SGGW. H. Wydawnictwo REA. Vademecum kelnera. Warszawa 2009. Technologia gastronomiczna z obs ug go ci. Warszawa 2007. Duda. Wydawnictwo MADA. Przy pi knym stole – sztuka sk adania serwetek. Müller.1. Warszawa 2004. Warszawa 2000. 4. J. KDC. 7. cz. LITERATURA 1. Warszawa 2004. 75 . Arens-Azevedo i in. 3. F. Wydawnictwo REA. Aronsson i in. 15. Neufert. 3. W. cz.