Renata Szajna

Danuta awniczak

OBS UGA GO CI
(KONSUMENTÓW) cz. 1

PORADNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA

Projekt ok adki: Joanna Plakiewicz Redakcja: Barbara Gers Redaktor prowadz cy: Stanis aw Grzybek

© Wydawnictwo REA s.j., Warszawa 2010

ISBN 978-83-7544-245-8

Wydawnictwo REA s.j. ul. Kolejowa 9/11 01-217 Warszawa tel.: (022) 631 94 23, 632 69 03, 632 68 82 faks: (022) 632 21 15 e-mail: handlowy@rea-sj.pl www.rea-sj.pl
Wszelkie prawa zastrze one. Ka da reprodukcja, adaptacja ca o ci lub cz ci niniejszej publikacji, kopiowanie do bazy danych, zapis elektroniczny, mechaniczny, fotogra czny, d wi kowy lub inny wymaga pisemnej zgody Wydawcy i w a ciciela praw autorskich.

Sk ad: OFI, Warszawa

SPIS TRE CI
1. Wst p ................................................. 5

2. Podzia materia u nauczania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3. Wskazówki metodyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 4. Plan wynikowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 5. System sprawdzania i oceniania osi gni ucznia . . . . . . . . . . . . . . . 27 6. Przyk adowe scenariusze lekcji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Us ugowa dzia alno gstronomii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stanowiska pracy w cz ci handlowo-us ugowej . . . . . . . . . . . . . . . . . q Wystrój i wyposa enie zak adu gastronomicznego . . . . . . . . . . . . . . . . q Przygotowanie sal konsumenckich do obs ugi go ci. . . . . . . . . . . . . . . q Przenoszenie tac i zastawy sto owej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q Obs uga go ci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q Karty menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q Podawanie potraw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q Podawanie napojów bezalkoholowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q Podawanie napojów alkoholowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
q q

29 31 33 35 38 40 43 45 48 50

7. Ewaluacja osi gni

ucznia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

8. Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

3

i zosta podzielony na dziesi g ównych dzia ów odpowiadaj cych dzia om tematycznym w podr czniku. Plan wynikowy zawiera wykaz wiadomo ci oraz umiej tno ci podstawowych i ponadpodstawowych. Proponowany podzia materia u nauczania opiera si na naszym dotychczasowym do wiadczeniu w nauczaniu przedmiotu obs uga konsumenta i mo e by z powodzeniem zrealizowany w dwóch pierwszych latach nauki. Poradnik zawiera ponadto wskazówki na temat sposobu prowadzenia zaj . WST P Materia zawarty w poradniku dla nauczyciela Obs uga go ci (konsumentów) – cz. Mamy nadziej . form sprawdzania i oceniania osi gni uczniów oraz propozycje testów i pyta otwartych. W poradniku zamieszczono podzia materia u nauczania. plan wynikowy. zada domowych i inne materia y pomocne w realizacji zagadnie tematycznych. Powinno to pomóc nauczycielowi uporz dkowa prac i u atwi realizacj przewidzianych programem nauczania tre ci programowych. yczymy wielu sukcesów w pracy zawodowej Autorki 5 . jakie ucze powinien opanowa . propozycje scenariuszy lekcji. 1 zosta przygotowany do realizacji w klasach I i II technikum kelnerskiego oraz technikum organizacji us ug gastronomicznych na podstawie podr cznika o tym samym tytule.1. e poradnik spe ni Pa stwa oczekiwania i oka e si pomocny w nauczaniu przedmiotu obs uga konsumenta.

klasa IV – 5 godzin tygodniowo. sprawdzian. 6 .04) na realizacj przedmiotu obs uga konsumenta w zawodzie kelner w technikum czteroletnim przewidziano 18 godzin w cyklu nauczania. projekt itp. Wi kszo tematów mo e by zrealizowana w czasie jednego lub dwóch czterogodzinnych spotka .). Na ko cu ka dego dzia u tematycznego przewidzia y my 2 lub 4 godziny do dyspozycji nauczyciela. Przedstawiony poni ej podzia godzin na realizacj poszczególnych bloków tematycznych obejmuje klas I i II. klasa II – 4. Kierowane dotychczasowym do wiadczeniem w nauczaniu przedmiotu proponujemy nast puj cy podzia godzin: klasa I – 4. PODZIA MATERIA U NAUCZANIA Zgodnie z obowi zuj cym programem nauczania (512[01]/T. klasa III – 5. Wyj tki stanowi tematy „praktyczne”. wiczenia praktyczne. w czasie których nale y przeprowadzi sprawdzenie wiadomo ci i umiej tno ci uczniów w formie wybranej przez nauczyciela i odpowiadaj cej tematyce danego dzia u (test.2.08. których realizacja wymaga wi kszej liczby godzin na przeprowadzenie odpowiednich wicze praktycznych. SP/MENiS/ 2005.

Dzia y tematyczne Podzia zak adów gastronomicznych Charakterystyka zak adów i punktów gastronomicznych Specjalizacja zak adów i punktów gastronomicznych Zakres us ug wiadczonych przez gastronomi otwart i zamkni t Uk ad funkcjonalny pomieszcze w zak adzie gastronomicznym Do dyspozycji nauczyciela Podzia pracowników zak adu gastronomicznego na grupy zawodowe Zakres czynno ci i kwali kacje pracowników Predyspozycje zawodowe i cechy osobowe kelnera Prezencja kelnera Przepisy prawne w obiektach ywienia zbiorowego Do dyspozycji nauczyciela Estetyka wn trza lokalu gastronomicznego Wyposa enie techniczne sal WYSTRÓJ I WYPOSA ENIE ZAK ADU GASTRONOMICZNEGO Bielizna sto owa Zastawa sto owa Wyposa enie bufetów w zak adach gastronomicznych Do dyspozycji nauczyciela Zasady ustawiania sto ów do obs ugi go ci indywidualnych Przygotowania zastawy sto owej do podawania da i napojów Przygotowanie pomocnika kelnerskiego Dobór kolorystyczny bielizny sto owej Techniki nakrywania sto ów bielizn sto ow Dekoracja sto u Dekoracyjne sk adanie serwetek p óciennych Nakrywanie sto ów Do dyspozycji nauczyciela RAZEM: Liczba godzin 4 4 4 26 4 8 2 2 2 4 4 4 2 4 8 8 8 8 4 4 4 4 4 8 4 4 16 4 136 52 40 18 US UGOWA DZIA ALNO GASTRONOMII STANOWISKA PRACY W CZ CI HANDLOWO-US UGOWEJ KLASA I PRZYGOTOWANIE SAL KONSUMENCKICH DO OBS UGI GO CI 7 .

Przenoszenie tac PRZENOSZENIE TAC I ZASTAWY STO OWEJ Przenoszenie zastawy sto owej Zbieranie zastawy sto owej po konsumpcji Do dyspozycji nauczyciela Systemy obs ugi w zak adach gastronomicznych Przebieg obs ugi OBS UGA GO CI Ogólne zasady obs ugi Metody obs ugi Do dyspozycji nauczyciela Karty menu KARTY MENU Menu Do dyspozycji nauczyciela Podawanie niada KLASA II Podawanie przystawek PODAWANIE POTRAW Podawanie zup Podawanie da zasadniczych i serów Podawanie deserów Do dyspozycji nauczyciela Podawanie gor cych napojów bezalkoholowych Podawanie zimnych napojów bezalkoholowych Do dyspozycji nauczyciela Ogólna charakterystyka napojów alkoholowych Podawanie piwa Podawanie win Podawanie wódek Dobór alkoholi do potraw Do dyspozycji nauczyciela RAZEM: 4 12 8 2 8 12 8 16 2 4 6 2 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 2 8 2 2 2 136 20 10 22 12 46 26 PODAWANIE NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 8 .

3. metoda projektów. Zgodnie z programem nauczania zaleca si stosowanie nast puj cych metod nauczania: wyk ad informacyjny. Materia nauczania powinien zosta uszeregowany w logiczny uk ad tak. który czy wiedz teoretyczn z umiej tno ciami praktycznymi. tj. Wskazany jest wybór tych metod. które poprzez do wiadczanie i prze ywanie przez uczniów konkretnych sytuacji pozwalaj na kontrolowane przez nauczyciela kszta towanie wymaganej w zawodzie postawy. które zapewniaj wdraanie do samodzielnego i logicznego my lenia oraz aktywny udzia w rozwi zywaniu zada i problemów. pokaz z obja nieniem. Skuteczno nauczania tego przedmiotu zale y w du ej mierze od w a ciwego doboru tre ci i metod nauczania. aby u atwi uczniowi jego opanowanie. warunki. obs ugi kelnerskiej. Tre ci programowe powinny by skorelowane z tre ciami programowymi innych przedmiotów zawodowych. do wiadczenie samego nauczyciela oraz charakter realizowanego materia u. wiczenia praktyczne. pozwalaj 9 . Kluczowe znaczenie maj wiczenia wyrabiaj ce umiej tno ci dotycz ce przygotowania sali do obs ugi konsumentów. dyskusja dydaktyczna. Przygotowanie nauczyciela do zaj z obs ugi konsumenta powinno obejmowa kilka etapów. wiczenia symulacyjne z udzia em uczniów. napojów alkoholowych i bezalkoholowych. w jakich prowadzone s zaj cia. Wyboru metody dokonuje si . j zyka obcego zawodowego. bior c pod uwag mo liwo ci percepcyjne uczniów. inscenizacja. zadania zwi zane z przygotowaniem i uzupe nianiem dokumentacji potrzebnej do zorganizowania i rozliczenia us ug gastronomicznych oraz projekty zawodowe pozwalaj na osi gni cie lepszych wyników nauczania. Wa n rol w procesie dydaktycznym stanowi wiczenia praktyczne. podawania potraw zimnych i gor cych. nakrywania sto ów. kszta tuj okre lone umiej tno ci i nawyki. podstaw psychologii. podstaw ywienia. Po ustaleniu celów nale y dobra metody nauczania. Program nauczania obejmuje zagadnienia z zakresu dzia alno ci us ugowej zak adów gastronomicznych. z których pierwszy polega na zapoznaniu si z zakresem materiau przewidzianego na dan jednostk metodyczn . zgodnie z zaplanowanym rozk adem materia u nauczania. WSKAZÓWKI METODYCZNE Obs uga konsumenta jest przedmiotem. rozwi zywania sytuacji problemowych w pracy. organizacji us ug gastronomicznych. Nast pnym etapem jest okre lenie szczegó owych celów kszta cenia. które nale y zrealizowa podczas danej lekcji. metoda tekstu przewodniego. technologii gastronomicznej.

Bardzo cennym rodkiem dydaktycznym s lmy nagrywane podczas inscenizacji i scenek zaaran owanych w trakcie wicze . przewidzianych i niezb dnych do prawid owej realizacji zaj . Analiza tych materia ów pozwala na ocen stopnia opanowania przez uczniów zasad i technik pracy w ramach konkretnych us ug gastronomicznych. Dobór wicze powinien by zgodny z propozycjami zawartymi w programie.koweziu. oraz elementy. Wykaz potrzebnych i zalecanych sprz tów oraz materia ów znajduje si w standardzie wyposa enia dydaktycznego pracowni obs ugi konsumenta opracowanym przez Wydzia Kszta cenia Zawodowego i Ustawicznego KOWEZiU (www.pl). sposobów podawania potraw. Formy organizacyjne pracy uczniów mog by zró nicowane. na które zwróci szczególn uwag .na stosowanie zdobytej wiedzy w praktyce. pocz wszy od pracy indywidualnej do pracy zespo owej. które przeka e. Kolejnym bardzo istotnym etapem jest zaplanowanie rodków dydaktycznych. 10 . Znacz c rol w kszta towaniu umiej tno ci uczniów ma technika pracy. Cz sto trudno jest skompletowa takie wyposa enie. Szczególne miejsce w przygotowaniu praktycznej cz ci zaj maj pokazy i wiczenia. Podobnym rodkiem s du e lustra w pracowni. pozwalaj ce uczniom na bie c obserwacj i korekt b dów pope nianych podczas pracy. któr zaprezentuje nauczyciel w trakcie pokazu. dekoracji sto ów nak adaj na nauczycieli obowi zek systematycznego dokszta cania oraz doskonalenia praktycznych umiej tno ci w ramach kursów zawodowych i szkole bran owych. tre ci. a ich przebieg powinien by wykorzystany przez nauczyciela do realizacji postawionych celów. katalogi urz dze i sprz tu. ksi ki zawodowe. Czasopisma bran owe. Niezb dne wydaje si równie korzystanie z informacji fachowych zamieszczanych w Internecie. nakry i bielizny sto owej. zmiana trendów dotycz cych zastawy sto owej.edu. instrukcje obs ugi urz dze kszta tuj umiej tno korzystania z literatury fachowej i pos ugiwania si j zykiem zawodowym. ale warto przynajmniej postara si o odpowiednie materia y do biblioteczki zawodowej. katalogi mebli gastronomicznych. Ci g y rozwój bran y gastronomicznej.

Podzia zak adów gastronomicznych 4 • pogadanka • praca z podr cznikiem • dyskusja 2. US UGOWA DZIA ALNO • zde niowa poj cie „zak ad gastronomiczny” • okre li cele i funkcje zak adów gastronomicznych sieci otwartej i zamkni tej • okre li zakres us ug wiadczonych przez zak ady gastronomiczne • wskaza ró nice mi dzy zak adem a punktem gastronomicznym • okre li funkcje zak adów typu ywieniowego • sklasy kowa zak ady typu ywieniowego • okre li funkcje zak adów typu uzupe niaj cego • sklasy kowa zak ady typu uzupe niaj cego • sklasy kowa punkty gastronomiczne GASTRONOMII (26 godzin) • okre li zakres dzia alnoci zak adów centralnych. Zaproponowano podzia wiadomo ci i umiej tno ci na podstawowe i ponadpodstawowe. samodzielnych i zale nych • rozró ni systemy obs ugi konsumentów • wskaza warunki niezb dne do prowadzenia dzia alno ci gastronomicznej • sklasy kowa zak ady gastronomiczne • scharakteryzowa rodzaje us ug wiadczonych przez zak ady typu ywieniowego • scharakteryzowa rodzaje us ug wiadczonych przez zak ady typu uzupe niaj cego • scharakteryzowa rodzaje us ug wiadczonych przez punkty gastronomiczne 1. PLAN WYNIKOWY Przedstawiony plan wynikowy i szczegó owy rozk ad materia u s tylko propozycj . zawarty w podstawie programowej kszta cenia w zawodach kelner i technik organizacji us ug gastronomicznych. Charakterystyka zak adów i punktów gastronomicznych 4 • wyk ad • pogadanka • praca w grupach 11 . a stopie ich opanowania oceni nauczyciel. oraz standardy wymaga egzaminacyjnych. KLASA I Wiadomo ci Lp.4. Uwzgl dniaj opis kwali kacji absolwenta. Ucze w trakcie nauki powinien zdoby wszystkie umiej tno ci. Temat zaj Liczba godzin poziom podstawowy poziom ponadpodstawowy Metody pracy Ucze b dzie umia I.

Uk ad funkcjonalny pomieszcze w zak adzie gastronomicznym 8 • klasy kowa drogi technologiczne • analizowa drogi technologiczne • analizowa schematy funkcjonalne zak adów gastronomicznych • wskaza prawid owe rozwi zania dotycz ce organizacji pracy w rozdzielni kelnerskiej • analizowa drogi naczy sto owych i sztu ców • prezentacja • pogadanka • dyskusja • praca w grupach • wycieczka zawodowa 6. Zakres us ug wiadczonych przez gastronomi otwart i zamkni t 4 • wskaza grupy us ug wiadczonych przez zak ady gastronomiczne • sklasy kowa us ugi z ka dej grupy • scharakteryzowa poszczególne rodzaje us ug • zde niowa poj cie „uk ad funkcjonalny” • zde niowa poj cie „drogi technologiczne” • wskaza dzia y w zak adzie gastronomicznym • sklasy kowa pomieszczenia nale ce do poszczególnych dzia ów • wyja ni rol dzia u ekspedycyjnego • okre li znaczenie dzia u handlowego • wymieni podstawowe wyposa enie dzia u ekspedycyjnego i handlowego • analizowa rodzaje us ug wiadczonych przez zak ady gastronomiczne • analizowa rol poszczególnych rodzajów us ug 5.3. Specjalizacja zak adów i punktów gastronomicznych 4 • wskaza kryteria specjalizacji zak adów gastronomicznych • sklasy kowa zak ady wg kryteriów specjalizacji • okre li wymagania dotycz ce wizerunku zak adu specjalistycznego • scharakteryzowa menu zak adów specjalistycznych • wskaza wymagania dotycz ce wyposa enia zak adu specjalistycznego • analizowa znaczenie specjalizacji zak adu • pogadanka • praca w grupach z materiaami ród owymi – katalogi urz dze gastronomicznych • pogadanka • praca z podr cznikiem • dyskusja 4. Podsumowanie wiadomoci 2 Wymagania zde niowane w dziale I Wymagania zde niowane w dziale I • test • odpowied ustna • projekt 12 .

2 • wskaza najwa niejsze cechy i predyspozycje pracownika gastronomii • okre li grupy pracowników ze wzgl du na rodzaj wykonywanej pracy • wymieni i sklasy kowa stanowiska pracy w zak adzie gastronomicznym • okre li zakres czynno ci kierownika zak adu gastronomicznego • wymieni pracowników dzia u handlowego • wskaza obowi zki kierownika sali • okre li zadania kelnera • wskaza cechy dobrego kelnera • scharakteryzowa po dane cechy osobowe kelnera • analizowa umiej tno ci interpersonalne niezb dne w pracy kelnera 2. które zapisy z aktów prawnych dotycz uczniów i praktykantów-kelnerów 6. Predyspozycje zawodowe i cechy osobowe kelnera 4 4. Zakres czynno ci i kwalikacje pracowników 2 • porówna wymagane kwali kacje kierownika sali i kelnera • porówna zakres obowi zków kelnera.II. higien i prawem pracy • pogadanka • pokaz • wiczenia indywidualne • pogadanka • praca indywidualna z materia ami ród owymi • prezentacja • test • odpowied ustna • projekt 5. Przepisy prawne w obiektach ywienia zbiorowego 4 • analizowa przepisy prawne pod k tem praktycznego ich zastosowania • okre li . gwarantuj cy sukces zawodowy • analizowa swoje cechy osobowe pod k tem przysz ej pracy • porówna i oceni wizerunek kelnera zaprezentowany przez siebie i kolegów • przedstawi znaczenie uniformu kelnera w kreowaniu wizerunku zak adu gastronomicznego 3. Podsumowanie wiadomoci 2 Wymagania zde niowane w dziale II Wymagania zde niowane w dziale II 13 . STANOWISKA PRACY W CZ Podzia pracowników zak adu gastronomicznego na grupy zawodowe CI HANDLOWO-US UGOWEJ (18 godzin) • wskaza zale no ci s u bowe w zak adzie gastronomicznym • analizowa schematy organizacyjne dla zak adów gastronomicznych o ró nych zakresach wiadczonych us ug • praca indywidualna z podr cznikiem • pogadanka • praca w grupach • praca indywidualna z podr cznikiem • pogadanka • praca w grupach • wyk ad • praca w grupach • elementy burzy mózgów 1. Prezencja kelnera 4 • scharakteryzowa wymagany strój kelnera • okre li wymagania dotycz ce higieny osobistej • wymieni elementy wyposa enia zawodowego kelnera • wymieni podstawowe przepisy sanitarne obowi zuj ce w gastronomii • zde niowa system HACCP • przedstawi podstawowe przepisy zwi zane z bezpiecze stwem. barmana i sommeliera • wskaza cechy osobowe niepo dane w zawodzie kelnera • przedstawi wizerunek kelnera.

które okre laj charakter i styl wn trza lokalu gastronomicznego • opisa znaczenie barw we wn trzu • okre li funkcje o wietlenia w lokalu gastronomicznym • wymieni podstawowe wyposa enie sali konsumenckiej • okre li standardowe wielko ci sto ów konsumenckich • wskaza wyposa enie uzupe niaj ce • wskaza rol i zadania wyposa enia sal • zidenty kowa rodzaje bielizny sto owej • scharakteryzowa poszczególne elementy bielizny sto owej • wskaza zastosowanie poszczególnych rodzajów bielizny sto owej • wymieni materia y. Zastawa sto owa 10 • okre li wymagania dla materia ów. szk a i sztu ców • przedstawi zasady przechowywania zastawy sto owej. Wyposa enie techniczne sal 8 3. z których wykonuje si zastaw sto ow • zidenty kowa elementy ceramicznej i metalowej zastawy sto owej • wskaza dodatkowy sprz t sto owy • wyja ni zastosowanie poszczególnych elementów zastawy sto owej • wskaza rodzaje szklanej zastawy sto owej • okre li zastosowanie poszczególnych rodzajów szk a • wymieni materia y.III. z których wykonuje si zastaw sto ow • analizowa alternatywne zastosowanie elementów zastawy sto owej • dobiera zastaw do ró nych potraw • analizowa pojemno i kszta t kieliszków ze wzgl du na zastosowanie • dobiera zastaw szklan do serwowania napojów alkoholowych i bezalkoholowych • dobiera rodzaje sztu ców do konkretnych potraw • ocenia przydatno ró nych rodzajów sztu ców w czasie obs ugi go ci • zaplanowa prawid owe rozmieszczenie zastawy sto owej w sza e lub na regale • stosowa prawid owe nazewnictwo • pogadanka • prezentacja • wiczenia 14 . Estetyka wn trza lokalu gastronomicznego 4 2. WYSTRÓJ I WYPOSA ENIE ZAK ADU GASTRONOMICZNEGO (40 godzin) • wskaza czynniki. szk a i sztu ców • porówna i analizowa aran acj wn trz w lokalach o ró nym charakterze • zaplanowa wystrój sali konsumenckiej w zale noci od rodzaju planowanej imprezy • dobiera wielko i kszta t sto ów w zale no ci od rodzaju zak adu gastronomicznego • scharakteryzowa rol wyposa enia pomocniczego • analizowa wyposa enie sal pod k tem u atwienia pracy kelnera i podniesienia poziomu obs ugi • okre li sposób post powania z bielizn sto ow • dobiera bielizn sto ow do kszta tu i wielko ci sto u • wyk ad • prezentacja • praca w grupach • pogadanka • prezentacja • praca z materia ami ród owymi • dyskusja • pogadanka • pokaz • praca w grupach 1. Bielizna sto owa 8 4. z których wykonuje si sztu ce • rozró nia rodzaje sztu ców • wskaza zastosowanie poszczególnych rodzajów sztu ców • okre li czynno ci zwi zane z piel gnacj i konserwacj zastawy sto owej.

a jakie w sali restauracyjnej • przeprowadzi czyszczenie drobnej zastawy sto owej i sprz tu • opisa techniki czyszczenia sztu ców srebrnych • okre li funkcje i warunki stosowania ró nych pomocników kelnerskich • zaplanowa rozmieszczenie zastawy sto owej i sprz tu na pomocniku kelnerskim • przygotowa pomocnik kelnerski do obs ugi okrelonego rodzaju przyj cia • zaplanowa nakrycie sto u bielizn sto ow stosownie do okazji • analizowa kolorystyk i wzornictwo bielizny sto owej w odniesieniu do charakteru zak adu gastronomicznego 1. Przygotowanie zastawy sto owej do podawania da i napojów 4 • pogadanka • praca z podr cznikiem • dyskusja • wiczenia 3. 4 • wyk ad • praca w grupach 2. jakie prace przygotowawcze wykonuje si w rozdzielni kelnerskiej. w sali konsumenckiej w salach konsumpcyjnych • okre li parametry miejsca do o ró nych wielko ciach konsumpcji dla jednej osoby • dobiera wielko sto ów • wskaza zale no mi dzy dla okre lonej sali w zale systemem obs ugi a pono ci od wymaganej liczby wierzchni przypadaj c na miejsc konsumpcyjnych 1 miejsce konsumpcyjne • opisa znaczenie prac przygotowawczych w pracy kelnera • wskaza miejsca wykonywania prac przygotowawczych • wymieni i scharakteryzowa codzienne i okresowe prace przygotowawcze • wymieni rodzaje pomocników kelnerskich stosowanych w zak adach gastronomicznych • wymieni podstawowe wyposa enie pomocnika kelnerskiego • Okre li . 2 IV. Wyposa enie bufetów w zak adach gastronomicznych Podsumowanie wiadomoci 8 • klasy kowa rodzaje bufetów w zak adzie gastronomicznym • wymieni wyposa enie bufetów • scharakteryzowa przeznaczenie i zastosowanie poszczególnych elementów wyposa enia Wymagania zde niowane w dziale III • analizowa wyposa enie ró nych rodzajów barów • analizowa rozmieszczenie wyposa enia baru z punktu widzenia ergonomii pracy • wyja ni zasady dzia ania urz dze do sporz dzania i ekspedycji zimnych i gor cych napojów Wymagania zde niowane w dziale III • pogadanka • prezentacja • praca z materia ami ród owymi • wycieczka zawodowa • test • odpowied ustna • projekt 6.5. PRZYGOTOWANIE SAL KONSUMENCKICH DO OBS UGI GO CI (52 godzin) Zasady ustawiania sto ów do obs ugi go ci indywidualnych • okre li szeroko przej • oblicza ilo m. Przygotowanie pomocnika kelnerskiego 4 • wyk ad • pokaz • praca w grupach • wiczenia 4.k. Dobór kolorystyczny bielizny sto owej 4 • wybra kolory bielizny sto owej w zale no ci od rodzaju posi ku • dobra kolorystyk bielizny sto owej do okolicznoci spotkania przy stole • rozró nia kompozycje kolorystyczne stonowane i kontrastowe • pogadanka • pokaz • praca w grupach 15 .

5. wiadomoci 4 Wymagania zde niowane w dziale IV Wymagania zde niowane w dziale IV • test • odpowied ustna • projekt • zaliczenie wicze 16 . stron wyk adnia i kolejno ci wyk adania zastawy sto owej i sprz tu • zaplanowa wygl d nakrycia do ustalonego menu • narysowa nakrycie proste i rozszerzone do ustalonego menu • bezb dnie przygotowa nakrycie proste i rozszerzone do ustalonego menu • bezb dnie przygotowa nakrycie proste i rozszerzone do serwisu à la carte • pokaz • praca z materia ami ród owymi • wiczenia 8. rozszerzonego i nakrycia do serwisu à la carte • bezb dnie stosowa zasady przygotowania nakry dotycz ce kierunków poruszania si . Nakrywanie sto ów 16 • wyk ad • pokaz • prezentacja • praca z podr cznikiem • wiczenia Podsumowanie 9. Dekoracyjne sk adanie serwetek p óciennych 4 • wymieni rodzaje i funkcje p óciennych serwet dla go ci • z o y serwet w 10 deko• okre li zasady wyboru racyjnych wzorów wzoru sk adania serwet • samodzielnie sk ada w zale no ci od okazji serwety wed ug wzorów • z o y serwet w 3 podprzedstawionych w literastawowe wzory na stó turze zawodowej przygotowany do niadania i do uroczystej kolacji • wymieni kolejno czynno ci przy przygotowaniu nakrycia • wskaza zasady pracy przy przygotowaniu nakrycia • wskaza zasady przestrzennego u o enia poszczególnych elementów nakrycia • wymieni zasady wyk adania serwety. Techniki nakrywania sto ów bielizn sto ow 8 • prawid owo z o y czysty obrus • opisa prawid owe u o enie obrusa na stoliku kwadratowym • prawid owo roz o y obrus na stoliku kwadratowym • opisa nakrywanie wi kszych sto ów kilkoma obrusami • wymieni elementy dekoracyjne • okre li zasady dekorowania sto ów • wskaza zasady wyboru kwiatów do dekoracji sto ów • prawid owo z o y obrus do pralni (na dwa sposoby) • nakry wi kszy stó kilkoma obrusami • przeprowadzi zmian obrusa w obecno ci go ci • wyk ad • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 6. Dekoracja sto u 4 • scharakteryzowa elementy dekoracyjne • wskaza mo liwo ci zastosowania ró nych elementów dekoracyjnych • wykona prost kompozycj kwiatow • zaplanowa dekoracj stou w zale no ci od okazji • pogadanka • pokaz • praca w grupach 7. sztu ców i szk a do nakrycia • wymieni i scharakteryzowa rodzaje nakry • wymieni elementy wchodz ce w sk ad nakrycia prostego. zastawy sto owej.

zastawy sto owej. Zbieranie zastawy sto owej po konsumpcji 2 • bezb dnie wykonywa czynno ci zwi zane ze zbieraniem zastawy sto owej po konsumpcji z zachowaniem w a ciwej techniki pracy i zasad bezpiecze stwa pracy • wyk ad • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 4.KLASA II V. Przenoszenie tac 2 • wyk ad • pokaz • wiczenia 2. Przenoszenie zastawy sto owej 2 • bezb dnie wykonywa czynno ci zwi zane z przenoszeniem zastawy sto owej z zachowaniem w a ciwej postawy kelnerskiej i zasad bezpiecze stwa pracy • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 3. PRZENOSZENIE TAC I ZASTAWY STO OWEJ (26 godzin) • wymieni rodzaje i zastosowanie tac • wskaza zasady pracy obowi zuj ce przy przenoszeniu tac • prawid owo stosowa techniki przenoszenia tac w zale no ci od ich rodzaju i obci enia • przenosi tace w bezpieczny sposób • wskaza zasady pracy obowi zuj ce przy przenoszeniu talerzy. sztu ców i szk a • prawid owo przenosi talerze p askie i g bokie jeden dwa – chwytem górnym i dolnym trzy p askie • prawid owo przenosi wi ksz liczb czystych talerzy • prawid owo przenosi bulionówki • prawid owo przenosi szk o i sztu ce z wykorzystaniem tacy kelnerskiej • opisa znaczenie u o enia sztu ców na talerzu przez go cia • w a ciwie stosowa prawid owe techniki zbierania naczy po konsumpcji • zbiera talerze bez resztek po konsumpcji • zbiera talerze z resztkami po konsumpcji • zbiera bulionówki po konsumpcji • zbiera zastaw sto ow po konsumpcji na tac • w a ciwie wykorzystywa stojak na tace • bezb dnie wykonywa czynno ci zwi zane z przenoszeniem na tacy potraw i napojów z zachowaniem w a ciwej postawy kelnerskiej i zasad bezpiecze stwa pracy 1. Podsumowanie wiadomo ci 2 Wymagania zde niowane w dziale V Wymagania zde niowane w dziale V • odpowied ustna • test • sprawdzian • zaliczenie wicze 17 .

zapisa i zrealizowa zamówienie • doradza go ciom przy wyborze da i napojów • prawid owo poda i zrealizowa rachunek • prawid owo po egna go ci • w a ciwie prowadzi dialog z go ciem • wskaza prawid ow kolejno podawania potraw i napojów • wskaza prawid owe kierunki poruszania si podczas obs ugi go ci • wymieni czynno ci wykonywane z prawej i lewej strony go cia • wskaza prawid ow kolejno obs ugi go ci w zamkni tym gronie • analizowa systemy obs ugi w zak adach gastronomicznych • uzasadni zastosowanie poszczególnych systemów w ró nych zak adach gastronomicznych • porówna systemy obs ugi kelnerskiej 1. Systemy obs ugi w zak adach gastronomicznych 8 • praca indywidualna z podr cznikiem • dyskusja • praca w grupach • prezentacja 2. zaproponowa stolik. OBS UGA GO CI (46 godzin) • rozró nia systemy obs ugi konsumentów • scharakteryzowa poszczególne rodzaje obs ugi • okre li systemy ekspedycyjne w samoobs udze • wskaza wyposa enie bufetów w zak adach samoobs ugowych • wymieni systemy obs ugi kelnerskiej • scharakteryzowa systemy obs ugi kelnerskiej • wymieni kolejne etapy obs ugi go ci od powitania do po egnania • prawid owo przywita go ci w restauracji.VI. Przebieg obs ugi 12 • bezb dnie realizowa opisane obok kolejne etapy obs ugi go ci • wyk ad • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 3. zaprowadzi do stolika • prawid owo poda kart menu • prawid owo przyj . Ogólne zasady obs ugi 8 • bezb dnie stosowa opisane obok zasady przy obs udze go ci • prawid owo przyj i rozpatrzy reklamacj go cia • wyk ad • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 18 .

szat gra czn i sposób prezentacji informacji pod k tem funkcjonalno ci karty menu • ocenia karty menu z ró nych zak adów gastronomicznych pod wzgl dem ich funkcjonalno ci i atrakcyjno ci • zaprojektowa i wykona kart menu.4. Metody obs ugi 16 • wymieni metody obs ugi • wymieni kolejno czynno ci przy obs udze ró nymi technikami • wymieni zasady pracy przy obs udze ró nymi technikami • rozró nia poszczególne metody obs ugi • wskaza wady i zalety poszczególnych metod obs ugi • wymieni i scharakteryzowa sposoby chwytania sztu ców przy serwisie francuskim • sprawnie manipulowa sztu cami przy serwisie francuskim • wymieni wyposa enie stolika kelnerskiego przy serwisie angielskim • scharakteryzowa metody obs ugi • poprawnie stosowa techniki obs ugi w zale no ci od charakteru przyj cia i ustalonego menu • obs ugiwa go ci przy stoliku z zastosowaniem odpowiedniej metody podawania potraw i napojów • wyk ad • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 5. Karty menu 4 • zde niowa poj cie „karta menu” • wymieni funkcje karty menu • wskaza typy i rodzaje kart menu • okre li zasady tworzenia kart menu • wskaza obowi zkowe informacje umieszczane w karcie menu • scharakteryzowa prawid owy uk ad da w karcie menu • pogadanka • prezentacja • praca w grupach • praca z materia ami ród owymi (karty menu) 19 . Podsumowanie wiadomo ci 2 Wymagania zde niowane w dziale VI Wymagania zde niowane w dziale VI • odpowied ustna • test • sprawdzian • zaliczenie wicze VII. KARTY MENU (12 godzin) • rozró nia typy kart menu • analizowa czynniki wp ywaj ce na zawarto karty menu • analizowa form . uwzgl dniaj c zasady formalne i obowi zuj ce przepisy prawne 1.

Menu 6 • wymieni rodzaje menu • scharakteryzowa struktur menu klasycznego i nowoczesnego • wskaza podstawowe zasady zestawiania menu • scharakteryzowa rodzaje menu • porówna menu klasyczne i nowoczesne • analizowa menu zak adów gastronomicznych pod k tem zgodno ci z zasadami tworzenia menu • zaplanowa menu okoliczno ciowe • pogadanka • praca w grupach • prezentacja • praca z materia ami ród owymi (karty menu) • odpowied ustna • test • projekt • zadanie praktyczne 3. Podawanie niada 4 • scharakteryzowa rodzaje niada • scharakteryzowa techniki podawania niada • prawid owo obs u y go cia przy niadaniu • zaprojektowa uk ad potraw w bufecie niadaniowym • wskaza wady i zalety podawania niadania w formie bufetu • wyk ad • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 2. Podawanie przystawek 4 • scharakteryzowa rodzaje przystawek • scharakteryzowa techniki podawania przystawek • prawid owo poda przystawk . Podsumowanie wiadomo ci 2 Wymagania zde niowane w dziale VII Wymagania zde niowane w dziale VII VIII. stosuj c odpowiedni technik serwowania • wyk ad • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 20 .2. PODAWANIE POTRAW (22 godziny) • wymieni rodzaje niada • wymieni zastaw sto ow potrzebn do podawania ró nych potraw niadaniowych • wymieni techniki podawania niada • wymieni zastaw sto owa wchodz c w sk ad nakrycia do niadania prostego i rozszerzonego • przygotowa /narysowa nakrycie podstawowe do niadania prostego i rozszerzonego • wymieni kolejno ustawiania potraw w bufecie niadaniowym • wymieni rodzaje przystawek • wymieni zastaw sto ow wykorzystywan do serwowania przystawek • wymieni techniki podawania przystawek • prawid owo dobra metod serwowania przystawki w zale no ci od jej rodzaju • przygotowa /narysowa nakrycie do podania przystawek ró nego rodzaju 1.

Podawanie zup 4 • wymieni rodzaje zup • wymieni zastaw sto ow wykorzystywan do jednoporcjowego i wieloporcjowego serwowania zup • wymieni techniki podawania zup • wymieni kolejno czynno ci przy podawaniu zup ró nymi technikami • prawid owo dobra metod serwowania zupy w zale no ci od jej rodzaju • przygotowa /narysowa nakrycie do podania zup ró nego rodzaju • wymieni dodatki do zup • wymieni rodzaje da zasadniczych • wymieni zastaw sto ow wykorzystywan do podawania da zasadniczych • wymieni techniki podawania da zasadniczych • wymieni kolejno czynno ci przy podawaniu da zasadniczych ró nymi technikami • prawid owo dobra metod serwowania dania zasadniczego w zale no ci od jego rodzaju • przygotowa /narysowa nakrycie do podania da zasadniczych ró nego rodzaju • wymieni dodatki do da zasadniczych • wymieni techniki podawania serów • scharakteryzowa rodzaje zup • scharakteryzowa techniki podawania zup • prawid owo poda zup w talerzu. li ance i z wazy • wyk ad • prezentacja • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 4.3. Podawanie da zasadniczych i serów 4 • scharakteryzowa rodzaje da zasadniczych • scharakteryzowa techniki podawania da zasadniczych • prawid owo poda danie zasadnicze wraz z dodatkami • scharakteryzowa techniki podawania serów • wyk ad • prezentacja • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 21 . w bulionówce.

herbaty. kakao i czekolady • wymieni dodatki do kawy i herbaty 1. PODAWANIE NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH (10 godzin) • wymieni rodzaje gor cych napojów bezalkoholowych • wymieni i scharakteryzowa metody przygotowania kawy. Podawanie gor cych napojów bezalkoholowych 4 • wyk ad • prezentacja • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 22 . herbaty. kakao i czekolad – jednoporcjowo i wielowania kawy. Podawanie deserów 4 • wymieni rodzaje deserów • wymieni naczynia i sztu ce wykorzystywane do podawania deserów • wymieni techniki podawania deserów • scharakteryzowa techniki • wymieni kolejno czynnopodawania deserów ci przy podawaniu deserów • prawid owo poda deser • prawid owo dobra metod wraz z dodatkami serwowania deseru w zale no ci od jego rodzaju • przygotowa /narysowa nakrycie do podawania deserów • wymieni dodatki do deserów • wyk ad • prezentacja • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 6. kakao porcjowo i czekolady • wymieni kolejno czynno ci przy podawaniu kawy i herbaty ró nymi technikami • przygotowa /narysowa nakrycie do podania kawy. cjowego serwowania kawy kakao i czekolady i herbaty • prawid owo poda kaw . herbaty i kakao • wymieni czynniki wp ywaj ce na jako przygotowanej kawy i herbaty • poda kilka przepisów na • scharakteryzowa rodzaje sporz dzanie kawy i herbaty gor cych napojów bezalkoholowych • wymieni zastaw sto ow wykorzystywan do • scharakteryzowa techniki jednoporcjowego i wieloporpodawania kawy.5. • wymieni techniki podaherbat . herbaty. Podsumowanie wiadomo ci 2 Wymagania zde niowane w dziale VIII Wymagania zde niowane w dziale VIII • odpowied ustna • test • sprawdzian • projekt • zaliczenie wicze IX.

Podawanie piwa 2 • wymieni naczynia szklane stosowane do podawania piwa • wymieni techniki podawania piwa • wymieni kolejno czynno ci przy podawaniu piwa ró nymi technikami 23 . w szklance i ku u • pogadanka • praca z podr cznikiem • lm dydaktyczny • wyk ad • prezentacja • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 1. win i wódek • wskaza kryteria oceny piwa i wina 2.2. Podawanie zimnych napojów bezalkoholowych 4 • wymieni rodzaje zimnych napojów bezalkoholowych • wymieni zastaw sto ow wykorzystywan do jednoporcjowego i wieloporcjowego serwowania zimnych napojów bezalkoholowych • wymieni techniki podawania zimnych napojów bezalkoholowych • wymieni kolejno czynno ci przy podawaniu zimnych napojów bezalkoholowych ró nymi technikami • poda przyk ady zimnych napojów bezalkoholowych z ka dej grupy rodzajowej • scharakteryzowa techniki podawania zimnych napojów bezalkoholowych • prawid owo poda zimny napój bezalkoholowy – jednoporcjowo i wieloporcjowo • wyk ad • prezentacja • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 3. Podsumowanie wiadomo ci 2 Wymagania zde niowane w dziale IX Wymagania zde niowane w dziale IX • odpowied ustna • test • sprawdzian • zaliczenie wicze X. PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH (20 godzin) • scharakteryzowa wybrane rodzaje i gatunki piwa • wymieni regiony produkcji i nazwy najbardziej znanych win • scharakteryzowa najbardziej znane alkohole wysokoprocentowe • analizowa oznaczenia na etykietach • poda temperatury serwowania piwa • scharakteryzowa techniki podawania piwa • prawid owo poda piwo w butelce. Ogólna charakterystyka napojów alkoholowych 4 • wyja ni wp yw alkoholu na organizm cz owieka • rozró nia rodzaje piwa.

do posi ku i jako digestif • stosowa zasady doboru alkoholi do potraw • dobra napój alkoholowy do potrawy 6.3. Dobór alkoholi do potraw 2 • wymieni rodzaje napojów podawanych do posi ku • wskaza ogóln zasad doboru napojów alkoholowych do potraw • poda przyk ady napojów odpowiednich na aperitif. bia e i musuj ce z butelki • przygotowa stanowisko do dekantowania wina • przeprowadzi dekantacj wina czerwonego • wyk ad • prezentacja • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 4. Podawanie wódek 2 • scharakteryzowa temperatury serwowania wódek ró nego rodzaju • scharakteryzowa techniki podawania wódek • prawid owo poda wódk z butelki • wyk ad • prezentacja • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia • wyk ad • prezentacja • praca z podr cznikiem • praca z materia ami ród owymi • odpowied ustna • test • sprawdzian • zaliczenie wicze 5. Podawanie win 8 • przyj zamówienie na wino • wskaza kolejno podawania win • wymieni naczynia szklane stosowane do podawania wina • wymieni sprz t stosowany do serwowania win czerwonych. bia ych i musuj cych • wymieni techniki podawania win • wymieni kolejno czynno ci przy podawaniu wina z butelki • wymieni sprz t u ywany do dekantowania wina • wymieni naczynia szklane stosowane do podawania wódek • wymieni sprz t stosowany do serwowania wódek • wymieni techniki podawania wódek • wymieni kolejno czynno ci przy podawaniu wódki w butelce • poda temperatury serwowania win ró nego rodzaju • scharakteryzowa kieliszki do podawania win ró nego rodzaju • scharakteryzowa techniki podawania win • prawid owo poda wino czerwone. Podsumowanie wiadomo ci 2 Wymagania zde niowane w dziale X Wymagania zde niowane w dziale X 24 .

Ponadto daje ona mo liwo przewidywania i planowania oceny przez samego ucznia. przy ocenianiu tak wielu obszarów aktywnoci uczniów o ró nym stopniu trudno ci. • obserwacji umiej tno ci praktycznych w czasie wykonywania wicze . i kryteria te powinny pozosta niezmienne w trakcie ca ego roku szkolnego. S to: • pos ugiwanie si terminologi zawodow . Poni ej proponujemy nast puj cy przydzia wag do odpowiednich form oceniania aktywno ci ucznia. Jest rzecz oczywist . 25 . • poprawno stosowanych technik obs ugi go ci. Wystawianie oceny semestralnej. • prezentacji wykonanych projektów i prac semestralnych. SYSTEM SPRAWDZANIA I OCENIANIA OSI GNI UCZNIÓW Sprawdzanie oraz ocenianie osi gni uczniów powinno si odbywa systematycznie przez ca y okres realizacji programu nauczania przedmiotu wed ug okrelonych kryteriów i z wykorzystaniem ró nych form. • realizacji zada domowych. W ród tych form niezwykle istotne. • testów i sprawdzianów pisemnych. z punktu widzenia przysz ej pracy zawodowej absolwenta. dlaczego taki sam „zestaw” ocen cz stkowych zaowocowa inn not ko cow .5. • kartkówek i odpowiedzi ustnych. • umiej tno doradzania go ciom w wyborze potraw i napojów. przewidywalno i mo liwo obliczenia oceny semestralnej przez samego ucznia – na ka dym etapie nauki. • odpowiednia postawa w relacji go –kelner. Osi gni cia uczniów proponuje si ocenia na podstawie: • aktywno ci i przygotowania do zaj . Metoda ta uwzgl dnia wi kszy „udzia ” w ocenie ko cowej ocen cz stkowych za te zadania. powinno odbywa si z zastosowaniem metody obliczania redniej wa onej. którym przypisano wi ksz wag – a wi c za zadania o wi kszym stopniu trudno ci. a nauczycielowi pozwala unikn wielokrotnego t umaczenia. jest sprawdzanie nabywanych przez niego umiej tno ci praktycznych zwi zanych bezpo rednio z obs ug go ci. • umiej tno przyjmowania i realizacji zamówienia. Oceny osi gni uczniów w poszczególnych obszarach nale y dokonywa zgodnie z przyj tym systemem oceniania. którego kryteria nale y jasno przedstawi uczniom na pierwszych zaj ciach w danej klasie. Atutem tego systemu oceniania jest sprawiedliwo .

a zatem ocen jedynie dostateczn . jako redni wa on ocen z dwóch semestrów – okre laj c wag poszczególnych ocen semestralnych wed ug stopnia trudno ci materia u realizowanego w obu semestrach. jeeli cyfry znacz ce po przecinku s wi ksze od 50 (patrz przyk ad poni ej). 4.35. Przyk ad: Ucze w ci gu semestru uzyska nast puj ce oceny z przedmiotu obs uga konsumenta: • odpowied ustna: 2 • kartkówka: 3. zaokr glaj c do oceny wy szej. podczas gdy rednia arytmetyczna tych ocen dawa a 3. nale y zastosowa nast puj cy wzór: gdzie: zbiór ocen – zbiór wag – . 3. Po obliczeniu redniej wystawia si ocen . 5. Jego ocena semestralna to rednia wa ona ocen cz stkowych obliczona wed ug wzoru: Po zaokr gleniu ucze otrzyma na semestr ocen dobr . 3 • zadanie domowe: 1 • umiej tno ci praktyczne: 4. 4.Oceniane obszary aktywno ci ucznia Aktywno Przygotowanie do zaj Waga 1 Kartkówka Odpowied ustna 1 Test pisemny 3 Sprawdzian pisemny 4 Zadanie domowe 2 Umiej tno ci praktyczne 4 Projekty Prace semestralne 5 Obliczaj c warto redniej. 4. 3 • sprawdzian pisemny: 4. 26 . W podobny sposób nale y wystawi ocen ko cow . 4 • test pisemny: 3.

Scenariusz 1 Dzia : Temat lekcji: Cel ogólny: Us ugowa dzia alno gastronomii Podzia zak adów gastronomicznych Nabycie umiej tno ci prawid owego klasy kowania zak adów gastronomicznych. ta ma klej ca. przybory do pisania. arkusze papieru formatu A4.6. • • • • • 27 . Metody kszta cenia: pogadanka. zde niowa warunki prowadzenia dzia alno ci gastronomicznej. rodki dydaktyczne: podr cznik. PRZYK ADOWE SCENARIUSZE LEKCJI Proponowane w tym rozdziale przyk adowe scenariusze zaj edukacyjnych zosta y wybrane jako najbardziej reprezentatywne w danym dziale tematycznym lub sprawiaj ce najwi ksz trudno . tablica. Na ich podstawie mo na w analogiczny sposób zrealizowa lekcje z tematów pokrewnych (patrz wskazówki w punkcie Uwagi do realizacji i przebiegu zaj ).” okre li cele i funkcje zak adów gastronomicznych sieci otwartej i zamkni tej. praca z podr cznikiem. dyskusja. • praca indywidualna. • • • • Po zako czonych zaj ciach edukacyjnych ucze potra : zde niowa poj cie „zak ad gastronomiczny. metaplan. okre li zakres us ug wiadczonych przez zak ady gastronomiczne. • • • • Formy organizacyjne pracy uczniów: • praca w grupach.

• Nauczyciel podsumowuje lekcj . 1. • Nauczyciel dzieli tablic na cztery pola i w ka dym z pól wpisuje tytu . • Uczniowie. wyszukuj informacje niezb dne do wykonania wiczenia. 7. gr. Wypisuj je na kartkach formatu A4. 2. • Nauczyciel podaje tre zadania dla ka dej grupy: gr. gr. 8. 2. 6. IV – warunki prowadzenia dzia alno ci gastronomicznej. korzystaj c z podr cznika. omówienie przebiegu oraz celów zaj . • Nauczyciel porz dkuje informacje. Sprawy organizacyjne. 28 . Nawi zanie do tematu. • Uczniowie dziel si na cztery grupy. • Uczniowie przy pomocy nauczyciela przygotowuj i zapisuj notatk w zeszytach. III – klasy kacja zak adów ze wzgl du na rodzaj wiadczonych us ug. koryguje b dy. sprawdza opanowanie materia u. II – charakterystyka zak adów sieci zamkni tej. • Nauczyciel nadzoruje prac uczniów i pomaga w prawid owym wykonaniu wicze . 3. 4. 3.Czas realizacji zaj : 90 min (2 x 45 min) Przebieg zaj : 1. • Wybrani przedstawiciele grup prezentuj wyniki prac. 5. gr. Realizacja tematu: • Nauczyciel wyja nia poj cie „zak ad gastronomiczny”. • Przedstawiciele grup przyklejaj kartki na tablicy na swoich polach. Placówka gastronomiczna restauracja cukiernia coctail-bar sto ówka szkolna kawiarnia bar szybkiej obs ugi lodziarnia sto ówka sanatoryjna Zakres wiadczonych us ug Warunki korzystania z us ug • Uczniowie wraz z nauczycielem analizuj wykonane wiczenie. podaje przyk ady. zgodnie z tematem wicze . wyja nia w tpliwo ci. I – charakterystyka zak adów sieci otwartej. • Uczniowie indywidualnie wykonuj wiczenie polegaj ce na uzupe nieniu nast puj cej tabelki: Lp.

• • • • Formy organizacyjne pracy uczniów: • praca w grupach. Metody kszta cenia: pogadanka – wyk ad.Przyk adowe pytania: • Jakie s podobie stwa i ró nice mi dzy zak adem gastronomicznym sieci otwartej i zamkni tej? • Jak rol pe ni zak ady typu ywieniowego i uzupe niaj cego? • Jakie rodzaje obs ugi wyst puj w zak adach gastronomicznych? • Jaka jest ró nica mi dzy zak adem a punktem gastronomicznym? Propozycja zadania domowego: Przeanalizuj. Placówka gastronomiczna Zakres wiadczonych us ug Warunki korzystania z us ug Forma obs ugi Scenariusz 2 Dzia : Temat lekcji: Cel ogólny: Stanowiska pracy w cz ci handlowo-us ugowej Przepisy prawne w obiektach ywienia zbiorowego Nabycie umiej tno ci korzystania i analizowania przepisów prawnych reguluj cych dzia alno zak adów gastronomicznych. 29 . Po zako czonych zaj ciach edukacyjnych ucze potra : • wymieni podstawowe przepisy sanitarne obowi zuj ce w gastronomii. Wnioski wpisz do nast puj cej tabeli: Lp. • wskaza przepisy zwi zane z bezpiecze stwem. do jakiej grupy nale . dyskusja dydaktyczna. praca z podr cznikiem. jakie placówki gastronomiczne dzia aj na terenie Twojej szko y i w okolicy. praca z materia ami ród owymi. higien i prawem pracy. • zde niowa system HACCP. • praca indywidualna. Zastanów si .

i dziel je na czyste i brudne.lub czteroosobowe zespo y. wyja nia w tpliwo ci. „Inwentaryzacja zagro e ”. 3.• • • • rodki dydaktyczne: foliogramy lub prezentacja multimedialna. M Sposób zapobiegania • • • • Wybrani przedstawiciele grup prezentuj wyniki prac. chemiczne. B. Analizuj . Nauczyciel omawia wybrane zagadnienia z Kodeksu pracy zwi zane ze szkoleniem pracowników i koniecznymi badaniami lekarskimi. 2. koryguje b dy. Sprawy organizacyjne. Ch. materia ród owy: Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. korzystaj c z foliogramów lub prezentacji multimedialnej. biologiczne – w tym mikrobiologiczne) mog wyst pi w dziale ekspedycyjnym. Lp. omówienie przebiegu oraz celów zaj . Nawi zanie do tematu. • Referuje podstawowe zagadnienia zwi zane z systemem HACCP: GMP. podr cznik. Realizacja tematu: • Nauczyciel. 30 . w sprawie bada do celów sanitarno-epidemiologicznych. Wnioski wpisuj w tabeli pt. Na podstawie wiadomo ci z podr cznika (rozdzia I temat nr 5 „Uk ad funkcjonalny zak adu gastronomicznego”) okre laj drogi technologiczne. wskazuj ród a i sposoby zapobiegania im. Czynno ci wykonywane w dziale ekspedycyjnym Opis zagroenia Kategoria F. • Uczniowie dziel si na trzy. zasady systemu HACCP. GHP. wskazuj c na zakres jej dzia ania. gdzie drogi te mog si skrzy owa i gdzie mo e doj do zanieczyszczenia. jakie zagro enia dla bezpiecze stwa ywno ci (zanieczyszczenia zyczne. jakie wyst puj w dziale ekspedycyjnym. Czas realizacji zaj : 180 min (4 x 45 min) Przebieg zaj : 1. Nauczyciel porz dkuje informacje. omawia ustaw o bezpiecze stwie ywno ci i ywienia. rzutnik pisma lub projektor multimedialny. Uczniowie wraz z nauczycielem analizuj wykonane wiczenie. Analizuj .

Wyja nij zasadno stosowania w zak adzie gastronomicznym omówionych na lekcji przepisów sanitarnych i bhp. • praca w grupach. Po zako czonych zaj ciach edukacyjnych ucze potra : • wskaza czynniki. • okre li funkcj o wietlenia w lokalu gastronomicznym. indywidualnie analizuj c Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. • dyskusja dydaktyczna. • kartki formatu A4 (dla ka dego ucznia). Scenariusz 3 Dzia : Temat lekcji: Cel ogólny: Wystrój i wyposa enie zak adu gastronomicznego Estetyka wn trza lokalu gastronomicznego Nabycie umiej tno ci oceny i planowania wystroju sali konsumenckiej. Formy organizacyjne pracy uczniów: • praca indywidualna. Propozycja zadania domowego: 1. • prezentacja multimedialna lub foliogramy. • wiczenia praktyczne. • scharakteryzowa znaczenie barw we wn trzu. znajduj informacje.• Nauczyciel przydziela kolejne zadanie uczniom: • Uczniowie. Metody kszta cenia: • wyk ad w formie prezentacji multimedialnej. 31 . • zaplanowa wystrój sali konsumenckiej w zale no ci od rodzaju planowanej imprezy. kto i kiedy podlega badaniom oraz jakie badania przeprowadza si do celów sanitarno-epidemiologicznych. rodki dydaktyczne: • projektor multimedialny lub rzutnik pisma (foliogramów). które okre laj charakter i styl wn trza lokalu gastronomicznego.. • porówna i analizowa aran acj wn trz w lokalach o ró nym charakterze. • Uczniowie przy pomocy nauczyciela przygotowuj i zapisuj notatk w zeszytach.

nauczyciel analizuje prace. • Uczniowie z pomoc nauczyciela wskazuj elementy decyduj ce o charakterze ka dego z prezentowanych wn trz. omówienie przebiegu oraz celów zaj . • arkusz szarego papieru (dla ka dego zespo u). Przedstawiciel ka dego zespo u prezentuje wnioski. uczniowie koloruj rysunek w celu uzyskania okre lonego efektu. 2. porównuj i samodzielnie wskazuj elementy charakterystyczne. nauczyciel prezentuje ró ne rodzaje o wietlenia stosowanego w lokalach gastronomicznych i omawia kryteria doboru. • Uczniowie okre laj typ ka dego wn trza. • ta ma klej ca. • Nauczyciel w formie prezentacji omawia podstawowe elementy kszta tuj ce charakter wn trza lokalu gastronomicznego: omawia rol koloru we wn trzu. uczniowie prezentuj swoje prace i uzasadniaj dobór barw. dynamiki. • Nauczyciel rozdaje zespo om po 2 zdj cia ró ni cych si charakterem lokali gastronomicznych. • kolorowe kredki. Sprawy organizacyjne. jego oddzia ywanie na cz owieka oraz sposób czenia barw w celu otrzymania okre lonego wra enia. relaksu – inny dla ka dego ucznia. • Nauczyciel prezentuje ró ni ce si stylem i atmosfer lokale gastronomiczne.• wydrukowane zdj cia ró nych typów wn trz lokali gastronomicznych (po 2 dla ka dego zespo u). • Uczniowie dobieraj si w czteroosobowe zespo y. rustykalne. Realizacja tematu: • Nauczyciel prezentuje przyk ady i omawia ró ne typy lokali gastronomicznych. podkre laj c zwi zek funkcji wn trza z jego aran acj . etniczne). wspólnie z uczniami wyodr bnia elementy charakterystyczne dla ka dego rodzaju lokalu. zmniejszenia. nauczyciel omawia wyposa enie i aran acj wn trza oraz ich wp yw na atmosfer lokalu gastronomicznego. rozdaje uczniom kartki A4 z gotowym schematem wn trza i przydziela zadania: za pomoc koloru uzyska efekt np. Czas realizacji zaj : 180 min (4 x 45 min) Przebieg zaj : 1. koryguje ewentualne b dy. powi kszenia wn trza. 3. 32 . Nawi zanie do tematu. na ich przyk adzie omawia ró ne typy wn trz (nowoczesne. pisaki. o ówki.

korzystaj c z opracowanego wcze niej katalogu elementów oraz zdobytych podczas wyk adu informacji. • Nauczyciel rozdaje dla ka dego zespo u arkusze papieru oraz przybory rysunkowe. Metody kszta cenia: • wyk ad z pokazem. wymieni zastaw sto ow . tworz opis wystroju uzupe niony prostymi rysunkami. udziela rad i wskazówek. • Nauczyciel nadzoruje prac uczniów w zespo ach. Podr cznik str. narysowa nakrycie proste i rozszerzone do okre lonego menu. • prezentacja.• Uczniowie z pomoc nauczyciela tworz katalog elementów decyduj cych o charakterze wn trza i spisuj go na tablicy. • Uczniowie wraz z nauczycielem dyskutuj na temat ka dej z prac. • • • • • Po zako czonych zaj ciach edukacyjnych ucze potra : scharakteryzowa nakrycie proste i rozszerzone. 51 „Zaplanuj – wykonaj”. Propozycja zadania domowego: 1. przygotowa nakrycie proste i rozszerzone do okre lonego menu. sztu ców i szk a podczas przygotowania nakrycia prostego i rozszerzonego. Scenariusz 4 Dzia : Temat lekcji: Cel ogólny: Przygotowanie sal konsumenckich do obs ugi go ci Przygotowanie nakrycia prostego i rozszerzonego do ustalonego menu Nabycie umiej tno ci przygotowania nakrycia prostego i rozszerzonego do ustalonego menu. omówi i stosowa zasady wyk adania zastawy sto owej. • Uczniowie wieszaj rysunki w dobrze widocznym miejscu i omawiaj je na forum klasy. 33 . • Nauczyciel dokonuje analizy wykonanego wiczenia. • wiczenia praktyczne. sztu ce i szk o wchodz ce w sk ad nakrycia prostego i rozszerzonego do ustalonego menu. • praca z tekstem. • Nauczyciel przydziela ka dej grupie zadanie polegaj ce na zaplanowaniu wystroju sali restauracyjnej na okre lon imprez okoliczno ciow . • Uczniowie.

tj. prezentacja (slajdy) lub foliogramy. na tablicy). szk a i serwety (podr cznik str. 100-104). omówienie przebiegu oraz celów zaj . Przedstawiciel ka dego zespo u prezentuje wynik pracy (rysunek nakrycia) oraz szczegó owo omawia jego wygl d. kierunków poruszania si podczas przygotowywania nakry . kolejno ci wyk adania zastawy sto owej. rzutnik multimedialny lub rzutnik pisma (foliogramów). wózki kelnerskie. tace kelnerskie. zastawa sto owa. 2. • Nauczyciel daje ka demu zespo owi wydrukowane menu oraz arkusz papieru i pisaki. u o enia sztu ców. sztu ce. • Uczniowie w zespo ach przepisuj menu na arkusz papieru oraz rysuj kszta t nakrycia do ustalonego menu. Nauczyciel szczegó owo omawia zastosowanie poszczególnych elementów nakrycia oraz technik wyk adania zastawy sto owej do nakrycia. Nawi zanie do tematu. gobblety do wody. krzes a. stolik dla go ci. • du e arkusze papieru (dla ka dego zespo u). Sprawy organizacyjne. przypominaj sobie niezb dne wiadomo ci dotycz ce zasad przygotowywania nakry . • kolorowe pisaki do papieru. moltony. 3. stoliki kelnerskie. serwety indywidualnego u ytku (dla go ci). • Uczniowie dziel si na 3-osobowe zespo y. Czas realizacji zaj : 180 min (4 x 45 min) Przebieg zaj : 1.Formy organizacyjne pracy uczniów: • praca indywidualna z podr cznikiem. wydrukowane na kartkach propozycje menu prostego i rozszerzonego dla ka dego zespo u. • wiczenia w zespo ach 3-osobowych. Realizacja tematu: • Uczniowie. W czasie prezentacji rysunek nale y zawiesi w dobrze widocznym miejscu sali (np. korzystaj c z podr cznika. rodki dydaktyczne: podr cznik. • • • • Materia y pomocnicze: obrusy. kieliszki do wina. • Nauczyciel w formie prezentacji albo foliogramów prezentuje wygl d nakrycia prostego i rozszerzonego do okre lonego menu. 34 .

• Nauczyciel wraz z uczniami koryguje ewentualne b dy w rysunkach nakry , uczniowie w zespo ach dokonuj poprawek. Rysunki uczniów zostaj zawieszone w sali i do ko ca zaj stanowi wzór nakry do dalszych wicze . • Nauczyciel rozdaje uczniom kolejne zestawy menu prostego i rozszerzonego (po jednym egzemplarzu dla grupy). • Uczniowie w grupach przygotowuj stoliki, zastaw sto ow i sztu ce, stoliki pomocnicze oraz sprz t niezb dny do przygotowania nakrycia. • Nauczyciel sprawdza przygotowan przez zespo y zastaw sto ow oraz sprz t. Uczniowie dokonuj niezb dnych poprawek i uzupe nie w wyposaeniu. • Nauczyciel sam wciela si w rol kelnera i przy jednym ze stolików dla go ci (najlepiej wyeksponowanym) prezentuje przygotowanie nakrycia do okre lonego menu. Nauczyciel szczegó owo omawia kolejne czynno ci, zwracaj c uwag na w a ciwy kierunek poruszania si przy wyk adaniu zastawy sto owej oraz poprawne ustawienie elementów nakrycia. • Uczniowie wicz w zespo ach przygotowanie nakry , rozpoczynaj c od nakrycia prostego. • Nauczyciel nadzoruje prac uczniów w zespo ach, udziela rad i wskazówek. • Po przygotowaniu nakrycia prostego uczniowie porz dkuj stoliki i przyst puj do przygotowania nakrycia rozszerzonego. 4. Wybrani przez nauczyciela najlepsi uczniowie prezentuj swe umiej tno ci na forum klasy. 5. Klasa wraz z nauczycielem dokonuje analizy i oceny opisowej wykonanego wiczenia. Uczniowie wskazuj najtrudniejsze elementy wiczenia oraz te, które wymagaj dodatkowych wyja nie ze strony nauczyciela. Nauczyciel wyjania problemowe kwestie. Uwagi do realizacji i przebiegu zaj : 1. Przy realizacji tego tematu istotny jest etap rysowania przez uczniów nakrycia na arkuszach papieru. Ten fragment wicze przygotowuje ich bezpo rednio do cz ci praktycznej egzaminu zawodowego. 2. Podczas obserwacji pracy uczniów nale y zwróci szczególn uwag na: • w a ciwe u ywanie tacy kelnerskiej (lub wózka kelnerskiego) do przenoszenia elementów nakrycia, • w a ciwe kierunki poruszania si i w a ciwe strony wyk adania zastawy stoowej przy przygotowaniu nakrycia, • w a ciwe u o enie elementów nakrycia (serwety, talerzy, sztu ców i szk a), • poprawny sposób chwytania elementów nakrycia przy wyk adaniu do nakrycia, • ogólny dynamiczny przebieg przygotowania nakrycia.

35

3. Serwety indywidualnego u ytku (dla go ci) nale y z o y w jeden z poznanych wcze niej wzorów (podr cznik str. 98-100)1. 4. W podobny sposób mo na zrealizowa lekcje z nast puj cych tematów: Nakrycie do serwisu à la carte oraz Przygotowanie nakrycia w obecno ci go ci. Propozycja zadania domowego: 1. Sporz dzi szczegó owy wykaz zastawy sto owej, sztu ców oraz szk a (rodzaj oraz ilo ) dla 15 go ci wed ug menu prostego i rozszerzonego podanego na lekcji.

Scenariusz 5 Dzia :
Temat lekcji:
Cel ogólny:

Przenoszenie tac i zastawy sto owej
Techniki przenoszenia talerzy p askich i g bokich
Nabycie umiej tno ci poprawnego przenoszenia talerzy p askich i g bokich.

Po zako czonych zaj ciach edukacyjnych ucze potra : • wymieni rodzaje i omówi zastosowanie talerzy p askich i g bokich, • wymieni techniki przenoszenia talerzy p askich i g bokich, • zastosowa odpowiedni technik przenoszenia talerzy zale nie od ich rodzaju, wielko ci i liczby, • poprawnie przenosi talerze p askie i g bokie. Metody kszta cenia: • wyk ad z pokazem, • praca z tekstem, • wiczenia praktyczne. Formy organizacyjne pracy uczniów: • praca indywidualna z podr cznikiem, • wiczenia w zespo ach 2-osobowych. rodki dydaktyczne: • podr cznik, • rzutnik multimedialny lub rzutnik pisma (foliogramów), • prezentacja (slajdy) lub foliogramy.
1

Wi cej wzorów sk adania serwet dla go ci mo na znale w ksi kach: – C. Aronsson i in., Przy pi knym stole – sztuka sk adania serwetek, Wyd. REA, Warszawa 2009. – A. Dardenne, Sztuka sk adania serwetek, Wyd. KDC, Warszawa 2007. – M. Müller, O. Mikolasek, Sztuka sk adania serwetek, Wyd. KDC, Warszawa 2004.

36

Materia y pomocnicze: obrusy, moltony, stolik dla go ci, krzes a, stoliki kelnerskie, tace kelnerskie, talerze p askie, talerze g bokie, serwety kelnerskie. Czas realizacji zaj : 180 min (4 x 45 min) Przebieg zaj : 1. Sprawy organizacyjne. 2. Nawi zanie do tematu, omówienie przebiegu oraz celów zaj . 3. Realizacja tematu: • Uczniowie, korzystaj c z podr cznika, przypominaj sobie niezb dne wiadomo ci dotycz ce rodzajów i zastosowania talerzy p askich i g bokich (podr cznik str. 60-61). • Nauczyciel w formie prezentacji albo foliogramów prezentuje techniki przenoszenia talerzy p askich i g bokich. Nauczyciel szczegó owo omawia sposoby chwytania talerzy i u o enie palców. • Uczniowie dziel si na 2-osobowe zespo y i zajmuj stoliki do wicze . • Uczniowie w zespo ach przygotowuj odpowiedni liczb talerzy p askich i g bokich do wicze . • Nauczyciel sam wciela si w rol kelnera i prezentuje techniki przenoszenia talerzy p askich i g bokich. • Uczniowie na zmian wicz w zespo ach przenoszenie talerzy oraz ich wyk adanie do nakrycia na przygotowanym stoliku dla go ci. Uczniowie nawzajem kontroluj swoj prac i sami staraj si korygowa b dy. • Nauczyciel nadzoruje prac uczniów w zespo ach, udziela rad i wskazówek. 4. Wybrani przez nauczyciela najlepsi uczniowie prezentuj swe umiej tno ci na forum klasy. 5. Klasa wraz z nauczycielem dokonuje analizy i oceny opisowej wykonanego wiczenia. Uczniowie wskazuj najtrudniejsze elementy wiczenia oraz te, które wymagaj dodatkowych wyja nie ze strony nauczyciela. Nauczyciel wyjania problemowe kwestie. Uwagi do realizacji i przebiegu zaj : 1. Przy realizacji tego tematu wa ne jest, aby uczniowie wiczyli równie technik wyk adania talerzy na stolik dla go ci, tzn. przek adanie talerza z lewej reki (nosz cej) do prawej (podaj cej). 2. W celu zbli enia warunków wicze do sytuacji rzeczywistych nale a oby (w miar nabywania wprawy przez uczniów) talerze g bokie wype ni wod , a talerze p askie potrawami lub atrapami potraw.

37

obs u y go ci. poda rachunek. scharakteryzowa kolejne etapy obs ugi go ci oraz wymieni zasady pracy kelnera na poszczególnych etapach. przyj zap at za posi ek oraz po egna go ci. wiczenia praktyczne. • • • • • Po zako czonych zaj ciach edukacyjnych ucze potra : wymieni kolejne etapy obs ugi go ci od powitania w restauracji a do ich poegnania.lub 5-osobowych (ze zmian ról uczniów w zespoach). doradza przy wyborze da i napojów. przyj zamówienie. poda kart menu. • wiczenia w zespo ach 3-. • ogólny dynamiczny przebieg wiczenia. w a ciwie prowadzi dialog z go ciem w czasie jego obs ugi. 4. zaproponowa stolik. poprawnie stosowa fachowe s ownictwo i zwroty grzeczno ciowe przy obs udze go ci. W podobny sposób mo na zrealizowa lekcje z pozosta ych tematów z dzia u Przenoszenie tac i zastawy sto owej. Metody kszta cenia: wyk ad z pokazem. inscenizacja. praca z tekstem. • poprawne przenoszenie i wyk adanie talerzy. Podczas obserwacji pracy uczniów nale y zwróci szczególn uwag na: • w a ciwy dobór techniki przenoszenia talerzy stosownie do ich rodzaju i liczby. Scenariusz 6 Dzia : Temat lekcji: Cel ogólny: Obs uga go ci Przebieg obs ugi go ci w restauracji Nabycie umiej tno ci prawid owego post powania kelnera wobec go cia od momentu powitania w restauracji do po egnania. powita go ci restauracji. • • • • Formy organizacyjne pracy uczniów: • praca indywidualna z podr cznikiem. 4.3. 38 .

korzystaj c z podr cznika. w formie wyk adu. 130-138. stolik kelnerski. tace kelnerskie. tzn. Sprawy organizacyjne. stolik dla go ci. omawia poszczególne etapy obs ugi go ci od powitania do po egnania. 130-138). • Uczniowie wicz w zespo ach. • Uczniowie dziel si na dwie grupy: uczniów-kelnerów (ok. jeden kelner obs uguje grupk go ci. serwety indywidualnego u ytku (dla go ci). 5 uczniów) i uczniów-go ci. 3. wydrukowane pieni dze do zap aty i wydawania reszty. karty menu. • Nauczyciel. doradzaj w wyborze stolika. p atniki kelnerskie. korzystaj c ze wskazówek i propozycji zawartych w podr czniku na str. omówienie przebiegu oraz celów zaj . Uczniowie graj cy rol go ci dziel si na mniejsze grupy (pary. notesy do notowania zamówienia. kieliszki do wina. Ko cz po egnaniem go ci. 39 . Czas realizacji zaj : 180 min (4 x 45 min) Przebieg zaj : 1. Materia y pomocnicze: obrusy. Z o enie zamówienia i dialog go -kelner odbywa si wed ug wskazówek zawartych w materia ach dla uczniów. moltony. prowadz do stolika i tam obs uguj – post puj c zgodnie z zasadami obs ugi. któ2 Dialogi mo na przygotowa . ze szczególnym zwróceniem uwagi na dialog go -kelner i u ywane s ownictwo. trójki i czwórki).rodki dydaktyczne: • podr cznik. • kartki z wydrukowanym zamówieniem i przyk adowym dialogiem2 go -kelner. Klasa wraz z nauczycielem dokonuje analizy i oceny opisowej wykonanego wiczenia. nadzoruje prac uczniów w zespo ach. gobblety do wody. sztu ce. krzes a. Nawi zanie do tematu. d ugopis. do rozdania dla uczniów-kelnerów i uczniów-go ci (mo na je umie ci w kartach menu). • Po wykonaniu wiczenia przez zespó nast puje zmiana ról uczniów. zastawa sto owa. Uczniowie-kelnerzy witaj go ci w drzwiach restauracji. • Uczniowie „urz dzaj ” sal restauracyjn wed ug wskazówek nauczyciela. Realizacja tematu: • Uczniowie. udziela rad i wskazówek. szczegó owo zapoznaj si z materiaem dotycz cym kolejnych etapów obs ugi go ci w restauracji (podr cznik str. 4. • Nauczyciel pe ni w sali restauracyjnej rol kierownika sali. 2. Uczniowie wskazuj najtrudniejsze elementy wiczenia oraz te.

Poznane na lekcji zasady zachowania kelnera oraz przyk ady prowadzenia dialogu go -kelner nale y wykorzystywa . Podczas obserwacji pracy uczniów szczególn uwag nale y zwróci na: • prawid owy przebieg dialogu go -kelner. • ogólny dynamiczny przebieg obs ugi go ci. 3. 40 . nawi zuj c do motta: Kiedy idziesz do dobrej restauracji. strony oraz kolejno obs ugi uczniów-go ci przy stoliku. realizuj c lekcje z nast puj cych dzia ów: Podawanie potraw. Pracowni nale y urz dzi jako sal dla go ci w restauracji. a tak e nakrycia do serwisu à la carte (podr cznik str. kolorowe karty menu. jak rozumiej to has o. Uwagi do realizacji i przebiegu zaj : 1. zapoznaj si z materia ami opisuj cymi zasady przyjmowania i rejestrowania zamówie go ci w systemie informatycznym restauracji. 2. Zapytaj uczniów.re wymagaj dodatkowych wyja nie ze strony nauczyciela. na stolikach mo na ustawi dekoracje kwiatowe. techniki podawania potraw i napojów nale y ograniczy do metody niemieckiej. • poprawne i wyczerpuj ce odpowiedzi uczniów-kelnerów. 5. Ustalcie wspólnie potrzeby i oczekiwania. • w a ciwy kierunek.osobowe. 3 Nale y ledzi ewentualne zmiany w prawie dotycz ce wprowadzenia zakazu palenia w miejscach publicznych. czasopisma bran owe. 4. jeste bardziej „g odny uznania” ni „g odny jedzenia” (Ernest Dikter). jakie maj go cie odwiedzaj cy restauracj . Ze wzgl du na pó niejszy czas realizowania materia u dotycz cego stosowanych metod obs ugi. Lekcj mo na rozpocz od dyskusji. 106). Wykorzystuj c dost pne ród a informacji (prospekty programów i urz dze . • u ywanie zwrotów grzeczno ciowych i fachowego s ownictwa przez „uczniów-kelnerów”. Aby bardziej upodobni klasopracowni do sali restauracyjnej. wydzielaj c stref dla pal cych i dla niepal cych3 itp. Internet). Nauczyciel wyjania problemowe kwestie.i 4. Podawanie napojów alkoholowych. Propozycja zadania domowego: 1. 3. Podawanie napojów bezalkoholowych. ustawiaj c stoliki 2-.

praca z tekstem.Scenariusz 7 Dzia : Temat lekcji: Cel ogólny: Karty menu Karty menu – podzia i charakterystyka. okre li zasady tworzenia kart menu. uwzgl dniaj c wymogi formalne i przepisy prawne. • tablica. oceny i tworzenia kart menu z uwzgl dnieniem wymogów formalnych i przepisów prawnych. • foliogramy lub prezentacja multimedialna. karty napojów.. sporz dzi kart menu. wiczenia. typy i rodzaje kart menu. uk ad da Nabycie umiej tno ci klasy kowania. • karty menu restauracyjne. wskaza prawid owy uk ad da oraz obowi zkowe informacje umieszczane w karcie menu. • ta ma klej ca. zasady tworzenia. • arkusze papieru formatu A4. kawiarniane. metaplan. dyskusja dydaktyczna. rodki dydaktyczne: • podr cznik. • • • • • Formy organizacyjne pracy ucznia: • praca w grupach. • • • • • Po zako czonych zaj ciach edukacyjnych ucze potra : zde niowa poj cie „karta menu”. • praca indywidualna. wymieni funkcje. karty okoliczno ciowe itp. Czas realizacji zaj : 180 min (4 x 45 min) 41 . • przybory do pisania. Metody nauczania: wyk ad z pokazem.

rodzaj restauracji lub ofert potraw. Sprawy organizacyjne. gr. czynniki wp ywaj ce na zawarto i form karty. • Ka dy zespó ma za zadanie oceni kart pod wzgl dem: przejrzysto ci i estetyki. 20 elementów). Zwraca uwag na prawdziwo i adekwatno oferty. Nawi zanie do tematu. zawarto ci wymaganych prawem informacji. • Nauczyciel przydziela dwuosobowym zespo om zadanie. 3. specjalnej lub okoliczno ciowej. u o y menu w odpowiedniej sekwencji. • Uczniowie. IV – charakterystyka karty okoliczno ciowej.Przebieg zaj : 1. korzystaj c z podr cznika. Realizacja tematu: • Nauczyciel wyja nia poj cie „karta menu”. 42 . gr. zaprezentowa wyniki pracy na forum grupy. • Uczniowie przy pomocy nauczyciela wskazuj b dy najcz ciej pope niane w kartach menu. III – charakterystyka karty specjalnej. I – charakterystyka karty standardowej. polegaj ce na sporz dzeniu karty menu: standardowej. które nale y umie ci w karcie. gr. • Wybrani przedstawiciele grup prezentuj wyniki pracy. Wypisuj je na kartkach formatu A4. Omawia znaczenie szaty gra cznej i jej elementy. • Nauczyciel rozdaje po jednej karcie menu dwuosobowym zespo om. uzasadniaj wybór karty menu. • Uczniowie wyszukuj b dy w karcie menu i prezentuj wyniki prac na forum grupy. • Przedstawiciele grup przyklejaj kartki na tablicy. II – charakterystyka karty dnia. uk adu asortymentu. dnia. • Uczniowie dziel si na cztery grupy. • Uczniowie powinni: samodzielnie wybra okazj . omówienie przebiegu oraz celów zaj . tworz c metaplan. wyszukuj informacje niezb dne do wykonania wiczenia. • Nauczyciel za pomoc foliogramów lub prezentacji multimedialnej przedstawia zasady tworzenia kart menu. • Nauczyciel przydziela zadania ka dej grupie: gr. 2. uk ad da oraz obowi zkowe informacje. informacj zapisuj w zeszycie. zaproponowa jad ospis (min. Z dost pnych kart menu wybieraj odpowiedni rodzaj karty.

• poprawno j zykow . inscenizacja. przygotowa nakrycie do zupy podawanej w talerzu/miseczce. liance. wymieni i scharakteryzowa sposoby podawania zup. • dobór i uk ad potraw. Na bazie materia ów przygotowanych na lekcji opracuj gra cznie i wykonaj kart menu. • wiczenia w zespo ach 3. wiczenia praktyczne. • szat gra czn i staranno wykonania. • przejrzysto i funkcjonalno . prezentacja. li ance do mokki i zupy serwowanej z wazy. bulionówce. Metody kszta cenia: wyk ad z pokazem. praca z tekstem.Propozycja zadania domowego: 1. Uwaga: Przy ocenie zadania nauczyciel bierze pod uwag : • poprawno pod wzgl dem formalnym. • • • • • • Po zako czonych zaj ciach edukacyjnych ucze potra : wymieni i scharakteryzowa rodzaje zup oraz poda przyk ady zup z ka dej grupy rodzajowej. wymieni zastaw sto ow u ywan do podawania zup.do 5-osobowych (ze zmian ról uczniów w zespoach). 43 . serwowa zup jednoporcjowo oraz wieloporcjowo (z wazy). dobra technik podawania do rodzaju zupy. • • • • • Formy organizacyjne pracy uczniów: • praca indywidualna z podr cznikiem. Scenariusz 8 Dzia : Temat lekcji: Cel ogólny: Podawanie potraw Techniki podawania zup Poznanie rodzajów zup oraz nabycie umiej tno ci podawania ró nego rodzaju zup z wykorzystaniem odpowiedniego sprz tu i zastosowaniem odpowiedniej metody serwowania.

Realizacja tematu: • Uczniowie. li anki do mokki. talerze g bokie. podzielone na pi grup wed ug sposobu ich podawania (ka da grupa na osobnej kartce) dla uczniów-go ci. wydrukowane materia y do rozdania uczniom. zastaw sto ow i sztu ce. korzystaj c z podr cznika. bulionówki. serwety indywidualnego u ytku (dla go ci). • • • • Materia y pomocnicze: obrusy. • Nauczyciel rozdaje uczniom materia y pomocnicze (po jednym egzemplarzu na grup ). • karty menu zawieraj ce propozycje zup. stoliki kelnerskie. 3. 186-189). szczegó owo zapoznaj si z wiadomo ciami na temat rodzajów zup. • Uczniowie w grupach przygotowuj stoliki. zestaw do serwowania zup z wazy. kieliszki do wina. Nawi zanie do tematu. talerze p askie). 44 . sztu ce (do zupy i dania zasadniczego). gobblety do wody. Sprawy organizacyjne. rzutnik multimedialny lub rzutnik pisma (foliogramów). moltony. stosowanych naczy i sztu ców oraz technik podawania zup (podr cznik str. stolik dla go ci. li ankach do mokki) i wieloporcjowo (z wazy) oraz wykaz niezb dnego sprz tu i wyposa enia. bulionówkach. • Nauczyciel sprawdza przygotowane przez zespo y nakrycia oraz sprz t. stoliki pomocnicze oraz niezb dny sprz t do serwowania zupy. prezentacja (slajdy) lub foliogramy. li ankach. zastawa sto owa do podawania zup (miseczki. tace kelnerskie. krzes a. li anki. 2. zawieraj ce schemat nakrycia do zupy i wykaz potrzebnego sprz tu do serwowania zupy (po jednym egzemplarzu dla zespo u). omówienie przebiegu oraz celów zaj . jaki rodzaj zupy i jak technik b dzie w danej grupie serwowany. • Uczniowie dziel si na 5 równolicznych zespo ów (wed ug techniki podawania zupy) i wybieraj rol go cia lub kelnera. • Nauczyciel rozdaje uczniom karty menu i okre la.rodki dydaktyczne: podr cznik. • Nauczyciel w formie prezentacji albo foliogramów pokazuje wygl d nakry do zup podawanych jednoporcjowo (w talerzach/miseczkach. Czas realizacji zaj : 180 min (4 x 45 min) Przebieg zaj : 1.

nast pnie rozdaje karty menu. 93. Nauczyciel rozpoczyna od powitania uczniów-go ci. tak aby ka dy z zespo ów mia mo liwo prze wiczenia serwowania zupy inn technik . udziela rad i wskazówek. Klasa wraz z nauczycielem dokonuje analizy i oceny opisowej wykonanego wiczenia. • w a ciwe u ywanie tacy kelnerskiej (do przenoszenia elementów nakrycia i podawania zupy). Podawanie przystawek. Warszawa 1993. 4 Proponujemy wykorzysta wskazówki zawarte w ksi ce H. • u ywanie zwrotów grzeczno ciowych i fachowego s ownictwa przez uczniów-kelnerów. przyjmuje zamówienie i przyst puje do serwowania zupy. Sposoby podawania zup). W podobny sposób mo na zrealizowa lekcje z nast puj cych tematów: Metody obs ugi. WSiP. Wielokrotne przygotowanie kompletnego nakrycia pozwoli uczniom na lepsze przyswojenie jego uk adu i utrwali schemat pracy przy jego przygotowaniu. Uwagi do realizacji i przebiegu zaj : 1. • ogólny dynamiczny przebieg obs ugi go ci. zamieniaj c si kolejno rolami. • w a ciwe kierunki i strony obs ugi uczniów-go ci przy stoliku.Uczniowie dokonuj niezb dnych poprawek i uzupe nie w nakryciu i wyposa eniu. 5. Wybrane przez nauczyciela najlepsze zespo y i uczniowie prezentuj swe umiej tno ci na forum klasy. Podawanie niada . Wyd. • Nauczyciel nadzoruje prac uczniów w zespo ach. • Nauczyciel sam wciela si w rol kelnera i przy kolejnych stanowiskach prezentuje etapy serwowania zupy (zgodnie z przyj t metod ). 4. Uczniowie wskazuj najtrudniejsze elementy wiczenia oraz te. 2. Nauczyciel wyjania problemowe kwestie. Podawanie da zasadniczych oraz Podawanie deserów. 3. • Uczniowie wicz w zespo ach. Nast puje rotacja stanowisk. Poradnik dla kelnera (str. które wymagaj dodatkowych wyja nie ze strony nauczyciela. Przy realizacji tego tematu wa ne jest przygotowanie na stolikach dla go ci w a ciwych nakry do zupy (stosownie do rodzaju zupy i do sposobu jej serwowania) oraz do dania zasadniczego (serwowanego po zupie). • Po zako czeniu pracy zespo u przy danym stanowisku uczniowie zbieraj nakrycia i porz dkuj stoliki dla go ci. Nauczyciel szczegó owo omawia kolejne czynno ci. 6. Podczas obserwacji pracy uczniów nale y zwróci szczególn uwag na: • prawid owe przyj cie zamówienia przez uczniów-kelnerów. Nauczyciel przedstawia (na slajdach lub foliogramach) szerokie. zbiorcze zestawienie technik podawania zup wraz z przyk adami4. Leitnera pt. 45 .

Korzystaj c z literatury fachowej (ksi ki kucharskie. cukierniczki. • inscenizacja. • praca z tekstem. przygotuj kilka propozycji egzotycznych b d regionalnych zup i stosowanych dodatków. • wiczenia praktyczne. spodki. mleczniki. Po zako czonych zaj ciach edukacyjnych ucze potra : wymieni i scharakteryzowa metody przyrz dzania kawy. rodki dydaktyczne: • podr cznik.do 5-osobowych (ze zmian ról uczniów w zespoach). wymieni kilka receptur przygotowania kawy. • serwowa kaw w li ankach. stolik dla go ci. zastawa sto owa do podawania kawy ( li anki. krzes a. wymieni czynniki wp ywaj ce na jako zaparzanej kawy. Scenariusz 9 Dzia : Temat lekcji: Cel ogólny: Podawanie napojów bezalkoholowych Podawanie kawy w li ankach Nabycie umiej tno ci prawid owego podawania kawy w li ankach. • • • • • Metody kszta cenia: • wyk ad z pokazem. przewodniki turystyczne). • karty menu zawieraj ce propozycje kaw. ksi ki o kuchniach wiata. Postaraj si przyporz dkowa je do znanych grup i zaplanuj sposób ich podania w restauracji. tace kelnerskie. Formy organizacyjne pracy uczniów: • praca indywidualna z podr cznikiem.Propozycja zadania domowego: 1. moltony. 46 . • wiczenia w zespo ach 3. y eczki). wymieni zastaw sto ow u ywan przy podawaniu kawy w li ankach. Materia y pomocnicze: obrusy. przygotowa tac z niezb dnym wyposa eniem do podania kawy w li ankach.

Nauczyciel szczegó owo omawia kolejne czynno ci. • Nauczyciel sprawdza przygotowane przez zespo y stoliki oraz sprz t. omówienie przebiegu oraz celów zaj . Wybrani przez nauczyciela uczniowie prezentuj swe umiej tno ci na forum klasy. naczy i sztu ców stosowanych przy podawaniu kawy oraz technik podawania kawy (podr cznik str. 47 . • Uczniowie wicz w zespo ach. • Uczniowie w grupach przygotowuj stoliki. • Uczniowie dziel si na 3-. • w a ciwe u ywanie tacy kelnerskiej. • u ywanie zwrotów grzeczno ciowych i fachowego s ownictwa przez uczniów-kelnerów. Uczniowie wskazuj najtrudniejsze elementy wiczenia oraz te. Nawi zanie do tematu. przyjmuje zamówienie i przyst puje do serwowania kawy. stoliki pomocnicze oraz niezb dny sprz t do serwowania kawy. Nauczyciel wyjania problemowe kwestie. szczegó owo zapoznaj si z wiadomo ciami na temat sposobów i wybranych receptur przygotowania kawy. 2. zamieniaj c si kolejno rolami. Uwagi do realizacji i przebiegu zaj : 1. Realizacja tematu: • Uczniowie.Czas realizacji zaj : 90 min (2 x 45 min) Przebieg zaj : 1. 4. korzystaj c z podr cznika. nast pnie rozdaje karty menu. Podczas obserwacji pracy uczniów nale y zwróci szczególn uwag na: • prawid owe przyj cie zamówienia na kaw przez uczniów-kelnerów. które wymagaj dodatkowych wyja nie ze strony nauczyciela. Uczniowie dokonuj niezb dnych poprawek i uzupe nie w wyposa eniu i sprz cie. • ogólny. zastaw sto ow i sztu ce. udziela rad i wskazówek. 3. 4. Sprawy organizacyjne. 5. Nauczyciel rozpoczyna od powitania uczniów-go ci. • w a ciwe kierunki i strony obs ugi uczniów-go ci przy stoliku.lub 5-osobowe zespo y i wybieraj rol go cia lub kelnera. • Nauczyciel nadzoruje prac uczniów w zespo ach. dynamiczny przebieg obs ugi go ci. 202-207). Klasa wraz z nauczycielem dokonuje analizy i oceny opisowej wykonanego wiczenia. • Nauczyciel sam wciela si w rol kelnera i przy jednym ze stanowisk do wicze prezentuje sposób podania kawy w li ankach.

dobra wino do potrawy zgodnie z klasycznymi zasadami oraz przyj zamówienie na wino. 48 . Propozycja zadania domowego: 1. przygotuj szczegó owy opis regulaminu konkursu baristów5. praca z tekstem. 5 Barista to osoba zajmuj ca si wybieraniem. wiczenia praktyczne. wymieni i scharakteryzowa kolejne etapy otwierania i serwowania wina czerwonego z butelki. prezentacja. Scenariusz 10 Dzia : Temat lekcji: Cel ogólny: Podawanie napojów alkoholowych Serwowanie wina czerwonego z butelki Nabycie umiej tno ci doradzania go ciom w wyborze win oraz w a ciwego otwierania. otworzy i zaserwowa wino czerwone zgodnie z obowi zuj cymi zasadami. parzeniem oraz podawaniem kawy. 3. Podawanie zimnych napojów bezalkoholowych.2. wymieni i scharakteryzowa zasady obowi zuj ce przy serwowaniu win czerwonych z butelki. Metody kszta cenia: wyk ad z pokazem. W podobny sposób mo na zrealizowa lekcje z nast puj cych tematów: Podawanie herbaty. wymieni i scharakteryzowa kolejne etapy dekantowania win czerwonych oraz przeprowadzi dekantacj wina. • • • • • Formy organizacyjne pracy uczniów: • praca indywidualna z podr cznikiem. Fragment wyk adu dotycz cy sposobów przygotowania kawy (w ekspresach ci nieniowych) mo na wzbogaci lmem dydaktycznym lub zaprezentowa przyk adow instrukcj obs ugi ekspresu ci nieniowego. Korzystaj c z prasy fachowej lub Internetu. • wiczenia w zespo ach 5-osobowych (ze zmian ról uczniów w zespo ach). serwowania i dekantowania win czerwonych. • • • • • Po zako czonych zaj ciach edukacyjnych ucze potra : doradzi go ciom przy wyborze wina. inscenizacja.

Realizacja tematu: • Uczniowie. 193). Czas realizacji zaj : 180 min (4 x 45 min) Przebieg zaj : 1. stoliki pomocnicze oraz niezb dny sprz t do serwowania win czerwonych. moltony. • Uczniowie dziel si na 5-osobowe zespo y i wybieraj rol go cia lub kelnera. nakrycia do dania zasadniczego wraz z kieliszkami do wina czerwonego i gobbletami do wody. • Nauczyciel rozdaje uczniom karteczki z tre ci zamówienia oraz informacjami o winach. przypominaj sobie niezb dne wiadomo ci dotycz ce doboru kieliszków do wina (str. Nawi zanie do tematu. 2. butelki do wina z korkiem (wype nione sokiem). Uczniowie dokonuj niezb dnych poprawek i uzupe nie w nakryciu i wyposa eniu. korkoci gi. korzystaj c z podr cznika. tace kelnerskie. • Uczniowie w zespo ach przygotowuj stoliki. • Nauczyciel w formie prezentacji albo lmu dydaktycznego przedstawia kolejne etapy serwowania win czerwonych lub uczniowie zapoznaj si szczegó owo z tre ci tabeli i fotogra ami na str.rodki dydaktyczne: podr cznik. nakrycia. • karteczki z tre ci zamówienia i pytaniami na temat wina dla uczniów-go ci. • Nauczyciel sam wciela si w rol kelnera i przy jednym ze stanowisk (najbardziej wyeksponowanym stoliku) prowadzi dialog oraz obs uguje uczniów- 49 . bia e serwety (p ócienne). wydrukowane informacje o winach czerwonych z ró nych szczepów i krajów przeznaczone dla uczniów-kelnerów. 3. czteroosobowe stoliki dla go ci. rzutnik multimedialny lub rzutnik pisma (foliogramów). 63). omówienie przebiegu oraz celów zaj . sposobów u o enia szk a do nakrycia (str. krzes a. lm dydaktyczny (je eli jest w posiadaniu pracowni). serwety indywidualnego u ytku (dla go ci). 232 podr cznika. zestawy sprz tu do dekantacji win. prezentacja (slajdy) lub foliogramy. Sprawy organizacyjne. stoliki kelnerskie. ma e talerzyki. • • • • • Materia y pomocnicze: obrusy. 103) oraz wygl du nakry do da zasadniczych (str. • Nauczyciel prezentuje na slajdzie (lub foliogramie) rysunek z w a ciwym wygl dem nakrycia oraz wykaz sprz tu do podawania wina.

91. Porady markiza z Grinón (str. • Nauczyciel przedstawia prezentacj po wi con dekantacji win oraz zapoznaje uczniów z niezb dnym sprz tem lub uczniowie zapoznaj si szczegóowo z tre ci akapitu na str. 4. aby proponowane zestawienie wina z potraw by o w a ciwe i zgodne z zasadami doboru win do potraw. aby serwowanie wina nie stanowi o oderwanego fragmentu obs ugi. Klasa wraz z nauczycielem dokonuje analizy i oceny opisowej wykonanego wiczenia. • Nauczyciel obserwuje prac uczniów i koryguje ich b dy. 6. które wymagaj dodatkowych wyja nie ze strony nauczyciela. Uczniowie wskazuj najtrudniejsze elementy wiczenia oraz te. udziela rad i wskazówek. ale by o cz ci szerszej ca o ci – czyli obs ugi go ci przy obiedzie. zamieniaj c kolejno si rolami.-go ci. prezentuj c krok po kroku etapy przyj cia zamówienia na wino i przebieg serwowania wina. Nauczyciel wyjania problemowe kwestie. 5. 50 . 6 Proponujemy wykorzysta wskazówki zawarte w ksi ce C. Wybrane przez nauczyciela najlepsze zespo y i uczniowie prezentuj swe umiej tno ci na forum klasy. 2. Wyd. • Nauczyciel nadzoruje prac uczniów w grupach. • Uczniowie wicz w zespo ach. Falcó pt. aby uczniowie mogli wiczy w warunkach jak najbli szych rzeczywisto ci (w wi kszo ci przypadków go cie restauracji zamawiaj wino do obiadu). Zysk i S-ka. Nauczyciel szczegó owo omawia kolejne czynno ci. Wino. Pozna 2006. Przy realizacji tego tematu wa ne jest. 233 podr cznika. Materia y dla ka dego zespo u uczniów (karteczki z zamówieniem oraz informacje o winie) powinny tworzy scenariusz rozmowy go -kelner (przyk ad poni ej). Nale y zwróci uwag . • Uczniowie wicz w grupach dekantowanie wina przy stoliku pomocniczym. Uwagi do realizacji i przebiegu zaj : 1. Dlatego te nale y przygotowa stoliki i nakrycie do obiadu (dania zasadniczego) wraz z odpowiednim szk em do wina. Wino i dobra kuchnia). Dialog pomi dzy uczniem-go ciem a uczniem-kelnerem przebiega wed ug scenariusza zawartego w materia ach udost pnionych przez nauczyciela. Nauczyciel rozwija informacje zawarte w materia ach dla uczniów i przedstawia szczegó owe zasady komponowania win czerwonych z potrawami oraz podaje przyk adowe zestawy potrawa-wino6.

e ten szczep daje do wina.dla ucznia-kelnera Dzie Dobry. maj aromat dojrza ych je yn. czosnkowe czy koperkowe. Czy mog przyj zamówienie? dla ucznia-go cia Dzie Dobry. dzi kujemy. Sporz dzi wykaz niezb dnego sprz tu oraz plan czynno ci kelnera przy obs udze go ci zamawiaj cych wino bia e i musuj ce. 233-235). Schustera pt. czyni c je przyjemniejszym w piciu . Degustacja win. WIG-Press. To prawda. e b d Pa stwo zadowoleni. bardzo ch tnie. wanilii i lukrecji. • w a ciwy kierunek. Wyd. Czy ycz sobie Pa stwo co jeszcze? Czy mo e Pan co wi cej o nim powiedzie ? S ysza em. dynamiczny przebieg obs ugi go ci. Przeanalizowa w podr czniku etapy podawania win bia ych i musuj cych (str. • udzielanie wyczerpuj cych odpowiedzi na temat win przez uczniów-kelnerów. zdajemy si na Pana propozycj . Poprosimy czosnkowe. Podczas obserwacji pracy uczniów nale y zwróci szczególn uwag na: • prawid owy przebieg dialogu go -kelner. Propozycja zadania domowego: 1. 5. Zar czam. wi ni. W podobny sposób mo na zrealizowa lekcje z nast puj cych tematów: Serwowanie win bia ych i Serwowanie win musuj cych. • u ywanie zwrotów grzeczno ciowych i fachowego s ownictwa przez uczniów-kelnerów. 51 . Niech b dzie australijski Shiraz. Jestem przekonany. 4. Tak. * Opis wina zaczerpni to z ksi ki M. Nie. strony oraz kolejno obs ugi uczniów-go ci przy stoliku. ci kie wietnie. ycz sobie Pa stwo mas o pietruszkowe. zaokr gli oraz z agodzi jego bukiet. Poprosimy cztery razy stek rednio wysma ony. ale wina pochodz ce z ch odniejszych regionów tego stanu wyró niaj si bardziej wyrazistymi nutami mi ty i pieprzu. Warszawa 2000. e mi so stonuje jego cierpko (tanin ). z opiekanymi ziemniaczkami i duszonymi warzywami. To wszystko. Co Pan poleca? Mi so podajemy z mas em. Wina z Australii Po udniowej s mocno rozgrzewaj ce i nasycone owocami. • ogólny. Czy ycz sobie Pa stwo wino do obiadu? Do steku proponuj australijskie wino ze szczepu Shiraz.

otwiera i zgodnie ze zwyczajem nalewa próbk zamawiaj cemu go ciowi. Go przysta na propozycj kelnera i zdecydowa si na polecane przez niego wino.2. Obs uguj cy przynosi wino do stolika. e wino jest kwaskowate. Kogo nale y obci y kosztami za otwarte wino? 52 . Czy wymieni by wino? b. a nie jak opisa kelner delikatne. Jak jako kelner zareagowa by w tej sytuacji? a. Go próbuje i twierdzi.

Test zawiera ………. Oddaj sprawdzian najpó niej po dwóch tygodniach. 15. Ustal przyczyny trudno ci uczniów w opanowaniu wiadomo ci i umiej tno ci. 14. Wyja nij w tpliwo ci. 5. które sprawi y uczniom najwi ksze trudno ci. pyta . scharakteryzuj najcz stsze b dy. Nie przekraczaj czasu przeznaczonego na test. 4. 12. któr uwa asz za poprawn . 11. Wybierz w a ciw odpowied i postaw znak X w kratce z odpowiadaj c jej liter . Zapoznaj si z zestawem pyta testowych. otocz j kó kiem. EWALUACJA OSI GNI UCZNIA Instrukcja dla nauczyciela 1. Do ka dego zadania podane s trzy mo liwe odpowiedzi: a. a nast pnie zaznacz odpowied . Za ka d poprawn odpowied otrzymujesz 1 punkt. c. 4. czy uczniowie wszystko zrozumieli. Zapoznaj si z instrukcj . Instrukcja dla ucznia 1. Postaraj si stworzy odpowiedni atmosfer podczas przeprowadzania testu (roz aduj niepokój. 7. Rozdaj uczniom zestawy pyta testowych. 2. Przedstaw uczniom cel przeprowadzenia testu oraz zakres materia u. Rozwi zania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI. Przed rozpocz ciem testu przeczytaj uczniom instrukcj dla ucznia. 7. Zapewnij samodzielno podczas rozwi zywania zada . 6. zach do sprawdzenia swoich mo liwo ci).7. Przygotuj odpowiedni liczb testów. 3. Opracuj wnioski do dalszego post powania. 8. 9. maj cego na celu unikni cie niepowodze dydaktycznych – niskie wyniki przeprowadzonego sprawdzianu. Podpisz imieniem i nazwiskiem KART ODPOWIEDZI. Zapytaj. Tylko jedna odpowied jest prawid owa. Przeprowad analiz uzyskanych wyników i wybierz te zadania. Omów wyniki. Je eli si pomylisz i b dnie zaznaczysz odpowied . 9. karty odpowiedzi i instrukcje. 13. Zbierz karty odpowiedzi oraz zestawy zada testowych. 10. 10. 8. 53 . 5. 6. Podaj lub zapisz na tablicy czas przeznaczony na udzielanie odpowiedzi. Kilka minut przed zako czeniem sprawdzianu przypomnij uczniom o zbli aj cym si czasie oddania prac. Popraw prace uczniów. 2. 3. Ustal z uczniami termin przeprowadzenia sprawdzianu z co najmniej jednotygodniowym wyprzedzeniem. b.

12. min.37 18 .16 0 . 10 min (sprawdzenie obecno ci.44 28 .21 0 . 30 pkt.50 38 . tzn.35 22 . itp.11. na samodzieln prac uczniów pozostaje ok. maks. 35 min – co daje nieco ponad minut na odpowied na ka de pytanie. Maksymalna liczba punktów do zdobycia jest równa liczbie przygotowanych pyta testowych. maks. 40 pkt. Nasze do wiadczenie pokazuje.10 8 6-7 4-5 0-3 18 .17 11 .14 45 . 14.). Po rozwi zaniu testu sprawd . bo tylko wtedy b dziesz mia satysfakcj z wykonanego zadania. Propozycja skali oceniania Przyjmuj c zero-jedynkowy system oceniania odpowiedzi uczniów. • KARTA ODPOWIEDZI.40 30 . Poni ej przedstawiamy propozycj skali oceniania w procentach oraz przeliczon na punkty przy ró nej liczbie maksymalnych punktów do zdobycia. gdy zostanie Ci wolny czas. 1 punkt za dobr odpowied . Gdy udzielenie odpowiedzi na które z pyta b dzie Ci sprawia o trudno . ucze mo e zdoby jedynie ca kowit (a nie po ówkow ) liczb punktów. wtedy od ó jego rozwi zanie na pó niej i wró do niego. 20 pkt. Na rozwi zanie testu masz ………. Przyjmuj c czas organizacyjny ok.26 17 .29 15 .10 0-7 27 . e testy zawieraj ce 20 lub 30 pyta wydaj si najodpowiedniejsze do zrealizowania w czasie jednej godziny lekcyjnej. Powodzenia! Materia y dla ucznia • instrukcja. rozdanie testów. 0 punktów za z lub za brak odpowiedzi. • zestaw pyta testowych. czy zaznaczy e wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI. maks.22 11 .10 36 . 50 pkt. maks.20 16 .30 23 . instruktarz. maks.17 Ocena bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczaj cy niedostateczny 54 . 9 . Przedzia y % 90-100 75-89 55-74 36-54 0-35 Liczba punktów zdobytych przez ucznia przy ró nej liczbie punktów maksymalnych 10 pkt.27 0 .15 8 . Pracuj samodzielnie. 13.

... 2...... 4............ Nr: . Zaznacz prawid ow odpowied Nr pytania 1...... 8..... Data: ............. 10................ Klasa: ............Przyk adowa karta odpowiedzi Imi i nazwisko: ................. a a a a a a a a a a Odpowied b b b b b b b b b b c c c c c c c c c c Punktacja 55 .......... 5............. 6.............. 7......................... KARTA ODPOWIEDZI Nazwa testowanego dzia u: ........................................................... 9........................... 3....

restauracje b. Drogi technologiczne brudne to: a. zak ad sieci otwartej b. obs ug kelnersk b. drogi pó produktów b. bary mleczne. restauracje. Którego ze wskazanych kryteriów nie spe niaj sto ówki: a. Jad odajnia jest zak adem zbiorowego ywienia. Uk ad funkcjonalny w zak adzie gastronomicznym jest ci le zwi zany z: a. sto ówki przedszkolne c. restauracje. oferuje ograniczony asortyment potraw c. bufety c. drogi czystych naczy kuchennych gastronomii 56 . szerokim wyborem wyszukanych potraw c. Do punktów gastronomicznych zaliczamy: a. samoobs ug 5. w którym nie podaje si : a. da gor cych b. efektownym wygl dem zak adu gastronomicznego b.Przyk adowe testy Test 1 Dzia : Us ugowa dzia alno Zaznacz poprawn odpowied 1. Bar szybkiej obs ugi charakteryzuje si : a. procesem technologicznym. bary przek skowe 3. wygod konsumenta c. napojów alkoholowych 4. Zak ady gastronomiczne zaliczane do sieci zak adów otwartych to: a. deserów c. bary przek skowe 2. zak ad sieci zamkni tej 6. ruchem personelu i konsumentów 7. drogi surowców c. sto ówki szkolne b.

3. Które czynno ci mog by wykonywane w rozdzielni kelnerskiej: a. Wymie sposoby specjalizacji zak adów gastronomicznych. odbiór czystych naczy . Scharakteryzuj dzia y wyst puj ce w zak adzie gastronomicznym. produkcyjny. administracyjno-gospodarczy. gotowanie potraw b. marketingowy b. 2. kelnera b. szafy przelotowe c. obie odpowiedzi s poprawne 57 . stó do resztkowania b. us ugowy 2. produkcyjny. produkcyjny. administracyjno-gospodarczy. Jakie drogi technologiczne wytycza si w zak adzie gastronomicznym i które z nich nie mog si krzy owa . Które pomieszczenie nale y do dzia u ekspedycyjnego: a. Test 2 Dzia : Stanowiska pracy w cz ci handlowo-us ugowej Zaznacz poprawn odpowied 1. zmywanie naczy kuchennych 10. marketingowy c. zmywalnia naczy sto owych b. us ugowy. Kierownik sali jest prze o onym: a. magazyny 9. zwrot brudnych naczy . wystawianie rachunków c. Które urz dzenie nie nale y do wyposa enia zmywalni: a. W zak adzie gastronomicznym mo na wyodr bni nast puj ce dzia y: a. barmana c.8. zmywalnia naczy kuchennych c. wydawanie potraw i napojów. piec konwekcyjno-parowy Klucz do pyta testowych 1c 2b 3c 4c 5a 6c 7b 8a 9b 10c Pytania otwarte 1.

obie odpowiedzi s poprawne 9.3. kolorowa koszula. za atwianie reklamacji 4. czarna kamizelka. okresowym b. Dobra Praktyka Higieniczna c. bia e skarpety 7. sportowe buty. wst pnym c. przeno ny terminal do p acenia kart b. okre la: a. Analiza Zagro e 10. obie odpowiedzi s poprawne 6. czarne buty b. Do obowi zków sommeliera nale y: a. wysokie kwali kacje zawodowe. Szkolenie stanowiskowe w zakresie bhp jest szkoleniem: a. dobra prezencja. sangwinika c. bia a koszula. wymagania zdrowotne ywno ci b. kontrolnym Klucz do pyta testowych 1c 2a 3b 4a 5c 6c 7b 8c 9b 10b 58 . notes do zapisywania zamówienia go ci 8. bia a koszula. silne uleganie emocjom to cechy 5. Podstawowy element wyposa enia zawodowego trybuszon to: a. pomoc w wyborze i podawanie wina c. do wiadczenie zawodowe c. wymagania dotycz ce przestrzegania zasad higieny ywno ci oraz materiaów przeznaczonych do kontaktu z ywno ci c. Ustawa o bezpiecze stwie ywno ci i ywienia z 25 sierpnia 2006 r. Wska grup cech po danych u kelnera/kelnerki: a. dba o o wygl d b. sprawno zyczna. Skrót GHP oznacza: a. egmatyka w reakcjach. Wybuchowo . scyzoryk wielofunkcyjny c. czarne spodnie. choleryka b. czarne buty c. Dobra Praktyka Produkcyjna b. Które elementy ubrania nie nale do klasycznego stroju kelnera: a. przygotowanie i podawanie zimnych napojów b. gwa towno opisuj ce: a.

150-200 ml tzw. 2. Aran acja wn trz obejmuje: a. Ma y tumbler o poj. 3. wszystkie problemy zwi zane z wyko czeniem i wyposa eniem pomieszcze c. wody mineralnej z lodem b. whisky z lodem c. dekoracja sto u b. 90 cm i module 30 cm 3. patelnia i talerz do podawania limaków 59 . jakim szkoleniom bhp i badaniom lekarskim podlega pracownik zatrudniony w zak adzie gastronomicznym. Uzasadnij konieczno dbania o higien osobist przez pracowników obs ugi. wyposa enie techniczne kuchni 2.Pytania otwarte 1. 75 cm i module 60 cm c. Naczynia przedstawione na rysunku to: a. Omów zakres czynno ci kelnera. soków z lodem 6. nak adki na obrus b. Test 3 Dzia : Wystrój i wyposa enie zak adu gastronomicznego Zaznacz poprawn odpowied 1. Funkcj moltonu nie jest: a. ozdobne falbany c. patelnia i talerz do podawania jajek po wiede sku c. Omów. W restauracji o zwyk ym standardzie maj zastosowanie sto y o wymiarach: a. 80-85 cm i module 60 cm b. wyrównywanie nierówno ci sto u c. uk ad funkcjonalny lokalu gastronomicznego b. t umienie odg osów wyk adanej zastawy sto owej 4. patelnia i talerz do podawania ziemniaków w mundurkach b. Skirtingi to: a. rocks-glass s u y do podawania: a. obrusy bankietowe 5.

jakie funkcje pe ni bufet w zak adzie gastronomicznym oraz wymie urz dzenia. Opisz.7. sztu ców specjalnych c. sztu ców klasycznych b. stali nierdzewnej Klucz do pyta testowych 1b 2a 3a 4b 5b 6c 7c 8b 9b 10c Pytania otwarte 1. 2. kieliszki p kate na krótkiej nó ce o pojemno ci 100-200 ml c. kieliszki p kate na krótkiej nó ce o pojemno ci 50-100 ml 11. w jakie nale y wyposa y bufet w sali restauracyjnej. sztu ców serwisowych 10. Widelec do ostryg zaliczamy do: a. eliwa b. Jakich urz dze u ywa si do sporz dzania gor cych napojów? 60 . Metalowa zastawa sto owa wytwarzana jest z: a. aluminium c. 3. kieliszki p kate na wysokiej nó ce o pojemno ci 100-200 ml b. Który rysunek przedstawia sztu ce do limaków? a b c 9. Kieliszki do koniaku to: a. Wymie elementy dodatkowego sprz tu sto owego i omów jeden dowolnie wybrany.

5 m przej cia g ównego w sali konsumenckiej wynosi mini- 3. obrus. 1. Kolorowymi obrusami nakrywa si sto y do: a. g boko 40 cm 2. serweta dla go ci 6. obrus. molton. molton. szk o do napoju do dania g ównego stoi zawsze powy ej no a do dania g ównego b. napperon. napperon. obrus. Wykorzystanie miejsca konsumenckiego w zak adzie gastronomicznym nazywamy: a. obiadów 5. napperon. ci te o delikatnym zapachu c. kwiaty doniczkowe 7. serweta dla go ci b.2 m b. Które ze zda jest prawdziwe: a. uroczystych kolacji b. Wymagana szeroko malnie: a. serweta dla go ci c. ci te o intensywnym zapachu b. 60 cm. szeroko min. szeroko min. 2. niada i podwieczorków c. obsad c. 2. rotacj 4. szk o do napoju do dania g ównego stoi zawsze po lewej stronie nakrycia nieco powy ej y ki 61 .Test 4 Dzia : Przygotowanie sal konsumenckich do obs ugi go ci Zaznacz poprawn odpowied 1. wybieramy kwiaty: a. 80 cm. Wska w a ciw kolejno nakrywania sto u bielizn sto ow : a. Dekoruj c stó konsumencki. g boko 40 cm c. korelacj b. g boko 50 cm b. Wygodne miejsce do konsumpcji dla jednej osoby to blat o wymiarach: a. 60 cm. szeroko min.0 m c. molton.

po prawej stronie obok no a i widelca c. w sk ad którego wchodz : a. talerzyk do pieczywa c. na rodku nakrycia b. przystawka. serwowanie potraw metod francusk c. napój do dania g ównego. deser b. 3. Wyja nij. kielich do wody 10. Test 5 Dzia : Przenoszenie tac i zastawy sto owej Zaznacz poprawn odpowied 1. napój do dania g ównego. gobblet do wody stoi zawsze powy ej no a do dania g ównego 8. zupa. Wska . danie g ówne. napój do przystawki. danie zasadnicze. napój do dania g ównego.c. deser. 2. Nakrycie rozszerzone przygotowuje si do menu. przenoszenie sztu ców i zastawy sto owej b. napój do deseru c. serwowanie wyporcjowanych napojów na przyj ciach stoj cych 62 . y ka do zupy b. jakie znaczenie ma prawid owe ustawienie sto ów w sali konsumenckiej. Która z czynno ci nie wymaga u ycia tacy kelnerskiej? a. Wska prawid owe ustawienie serwety indywidualnego u ytku (dla go ci) w nakryciu prostym: a. Jak rol pe ni wiece na stole i przy jakich okazjach mo na je zastosowa . danie g ówne. Opisz szczegó owo zasady pracy kelnera przy wyk adaniu sztu ców do nakrycia. napój do deseru Klucz do pyta testowych 1a 2a 3a 4a 5c 6a 7a 8c 9b 10c Pytania otwarte 1. zwró uwag na kierunki poruszania si kelnera. kolejno wyk adania sztu ców i w a ciwe u o enie sztu ców. deser. zupa. przystawka. obie odpowiedzi s prawid owe 9. który z elementów zastawy sto owej nie wchodzi w sk ad nakrycia prostego: a.

podawania rachunków i napojów oraz przenoszenia szk a i sztu ców c. owini te w serwet 7. Wska prawid owy sposób przenoszenia ma ych pó misków owalnych: a. bezpo rednio w r ce. na tacy wy o onej serwet b. rednich rozmiarów okr g e tace kelnerskie s u do: a. przerw w jedzeniu b. chwyt górny c. chwyt boczny 6. czterech talerzy p askich i trzech talerzy g bokich c. dwa pó miski przenosi si chwytem górnym c. Liczba talerzy przenoszonych jednorazowo w lewej r ce nie powinna przekracza : a. czterech talerzy p askich i czterech talerzy g bokich 5. pro b o dok adk 63 . Przedstawione na rysunku u o enie sztu ców sygnalizuje: a. trzech talerzy p askich i dwóch talerzy g bokich b. przenoszenia naczy z rozdzielni i podawania napojów oraz rachunków 3. obie odpowiedzi s poprawne 8. chwytaj c za trzonki c. chwyt dolny b. w obydwóch r kach wyci gni tych przed siebie b. na odwróconej lewej d oni. zako czenie jedzenia c. Du . przenoszenia butelek i obs ugi go ci b. Przedstawiony na fotogra i sposób przenoszenia dwóch talerzy p askich to: a. w obecno ci go ci. obci on tac prostok tn nale y przenosi : a. na lewej d oni odwróconej do góry i wyci gni tej przed siebie c.2. Wyk adaj c sztu ce do nakrycia. jeden pó misek przenosi si w trzech palcach b. ponad barkiem 4. podawania da zasadniczych. przenosi si je: a. w r ce.

Stojak na tace (tzw. System ekspedycyjny typu szwedzkiego nale y do systemów obs ugi : a. 100-120 miejsc b. 3. samoobs ugowych z obs ug kelnersk c. je eli: a. którego uzna za gospodarza spotkania b. na jednym talerzu s resztki potrawy c.9. Wymie zasady pracy kelnera przy przenoszeniu zastawy sto owej. z obs ug kelnersk b. trzech do czterech pracowników. odci enia pracy zmywalni przez chwilowe zebranie u ytej zastawy sto owej na sali Klucz do pyta testowych 1b 2a 3c 4a 5b 6a 7c 8b 9a 10b Pytania otwarte 1. Omów kolejno czynno ci kelnera przy zbieraniu talerzy z resztkami po konsumpcji. trzech do czterech pracowników. Ile osób liczy zespó specjalistyczny i jakiej wielko ci rewir obs uguje? a. kelner podaje otwart kart menu jedynie go ciowi. na wszystkich talerzach s resztki potrawy 10. Sprz tanie talerzy po konsumpcji mo na wykona metod analogiczn do przenoszenia dwóch talerzy chwytem górnym. 80-90 miejsc c. Które ze zda jest prawdziwe: a. Omów zasady pracy kelnera przy przenoszeniu ma ych i du ych pó misków. kelner podaje otwart kart menu ka demu z go ci przy stoliku 64 . pi ciu pracowników. tray-jack) stosuje si w celu: a. Test 6 Dzia : Obs uga go ci Zaznacz poprawn odpowied 1. umo liwienia go ciom od o enia u ytej zastawy sto owej b. 80-90 miejsc 3. samoobs ugowych 2. 2. usprawnienia pracy kelnerom przez skrócenie drogi pokonywanej podczas sprz tania u ytej zastawy sto owej c. na talerzach nie ma resztek potrawy b.

przystawka zimna. deser c. deser 6. dzieci. gospodarze. deser b. kelner porusza si wokó sto u w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara 8. gospodarze. obs uguj c go ci z lewej strony. sery. serwis angielski c. kobiety. przystawka zimna. Wska prawid owy opis kierunków obs ugi: a. m czy ni c. serwis rosyjski b. obs uguj c go ci z prawej strony. kelner porusza si wokó sto u w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara b. my l . którzy sami decyduj .c. przystawka gor ca. przystawka gor ca. kelner k adzie otwart kart menu na stoliku go ci. dzieci 9. serwis francuski 65 . zupa. sery. na deser poleca bym nasz specjalno : szarlotk na ciep o z dodatkiem lodów i bitej mietany 5. m czy ni. e szarlotka na ciep o z lodami i bit mietan b dzie dla Pa stwa odpowiednim deserem c. kobiety. serwowa zupy z wazy b. kobiety. go cie honorowi. prezentowa i nalewa napojów c. Kelner poleca go ciom jako deser szarlotk na ciep o z lodami i bit mietan . zupa. Metoda obs ugi go ci z zastosowaniem stolika pomocniczego to: a. prezentowa i serwowa potraw z pó misków 7. Wska w a ciw kolejno podawania potraw: a. sery. dzieci. danie g ówne. jak nie powinien tego robi : a. Z lewej strony go cia kelner nie mo e: a. kelner porusza si wokó sto u w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara c. go cie honorowi. go cie honorowi. gospodarze b. przystawka zimna. kto j czyta i kto sk ada zamówienie 4. Wska prawid ow kolejno obs ugi go ci w ma ym. zamkni tym gronie: a. danie g ówne. m czy ni. przystawka gor ca. obs uguj c go ci z lewej strony. danie g ówne. na deser proponuj wy mienit szarlotk na ciep o podawan z lodami i dekorowan bit mietan b. zupa.

Sporz d scenariusz rozmowy go -kelner w przypadku. Swoje odpowiedzi wpisz do tabeli. chwyt ……………….. Metoda francuska obs ugi to: a. Sposób chwytania sztu ców chwyt ………………. podawanie potraw w naczyniach wieloporcjowych na stó c. 3.. 66 . Przyk ad serwowanej potrawy chwyt ………………. Omów zasady prawid owego doradzania go ciom przy wyborze potraw. gdy go z o y reklamacj z powodu zbyt pikantnej potrawy. 2. Omów zasady prawid owego post powania kelnera przy przyjmowaniu reklamacji od go cia.10.. chwyt ………………. serwowanie wyporcjowanych potraw na talerzach b. serwowanie potraw z pó misków Klucz do pyta testowych 1c 2c 3a 4a 5a 6a 7b 8a 9b 10c Pytania otwarte 1.. Wymie sposoby chwytania sztu ców przy serwisie francuskim i podaj po trzy przyk ady potraw serwowanych ka dym ze sposobów.

zupa. gdy stanowi po czenie s ów z j zyka polskiego i francuskiego b. cena detaliczna potrawy c. karta specjalna c. danie g ówne. zupa. deser c. danie g ówne. wódki. od najdro szych do najta szych c. Wska nieprawid ow kolejno potraw w menu: a. napoje mieszane. karta okoliczno ciowa 2. wódki. prawid owa. sery. koszt wyprodukowania potraw. od najta szych do najdro szych b. czas oczekiwania na podanie potrawy. cygara. cygara b. ciep a przystawka. gdy wszystkie obcoj zyczne zwroty nazwy powinny zosta przet umaczone na j zyk polski c. danie g ówne. cygara c. nieprawid owa. piwa. napoje bezalkoholowe 6. wina. piwa. W karcie menu restauracji nie powinny si znale informacje: a. zupa. deser b. zimna przystawka. deser 67 . Menu to: a. Karta da przygotowana na przyj cie weselne to a. wina. receptura potraw 3. gdy jest to nazwa klasycznej potrawy i podaje si j w pisowni oryginalnej 4. napoje mieszane. od najmniej kalorycznych do najbardziej kalorycznych 5. obie odpowiedzi s poprawne 7. potoczne okre lenie karty menu b. rosn cej warto ci od ywczej. zimna przystawka. rosn cych cen. ciep a przystawka. nazwisko szefa kuchni. Wska prawid ow kolejno napojów w karcie alkoholi: a. nieprawid owa. wina. oferta potraw skomponowanych w kompletny posi ek c.Test 7 Dzia : Karty menu Zaznacz poprawn odpowied 1. Nazwa potrawy kotlet de volaille w karcie menu jest: a. napoje bezalkoholowe. zimna przystawka. wódki. karta dnia b. malej cych cen. czas otwarcia zak adu b. napoje mieszane. napoje bezalkoholowe. Potrawy w obr bie danej grupy w karcie menu porz dkuje si wed ug: a. piwa.

jak post pi by w tej sytuacji wobec go cia. umiej tno ciami personelu i szefa kuchni. li anka. Punktem wyj cia do ustalenia ca ego menu jest: a. pasztetu z zaj ca z urawin c. sztu ce zak skowe. 3. miód. pieczywo. angielskie 2. przystawka b. serweta c. W sk ad nakrycia sto u do niadania rozszerzonego wchodz : a. chwilowymi trendami w gastronomii. nie poleci by : a. koktajlu z krewetek 9. Przy komponowaniu menu okoliczno ciowego nale y kierowa si : a. serweta 68 . talerzyk do pieczywa. 2. por roku b. Test 8 Dzia : Podawanie potraw Zaznacz poprawn odpowied 1. danie g ówne c. d em to zestaw na niadanie: a. nó do mas a.8. Jako przystawki do obiadu. w sk ad którego wchodz kremowa zupa drobiowa i stek z piersi kurczaka. Omów zasady tworzenia kart menu. sztu ce zak skowe. Opisz. wystrojem sali c. mo liwo ciami nansowymi 10. uczestnikami przyj cia. mas o. serweta b. wiede skie c. Gor cy napój niadaniowy. Jako kelner przyj e zamówienie na potraw wycofan z karty menu. li anka. sztu ce zak skowe. talerz zak skowy. deser Klucz do pyta testowych 1c 2c 3c 4a 5a 6c 7b 8a 9a 10b Pytania otwarte 1. talerz zak skowy. nó do mas a. Omów ogólne zasady zestawiania menu. kontynentalne b. charakterem uroczysto ci. talerzyk do pieczywa. jakie czynniki powinno si bra pod uwag przy tworzeniu karty menu restauracji. Wymie . sa atki cesarskiej b.

kelner porusza si w lew stron b. Do wieloporcjowego podania gulaszu zastosowa by : a. stawiaj c go po lewej stronie nakrycia 9. na talerzu zak skowym. Nakrycie przedstawione na rysunku zosta o przygotowane do podania: a. stawiaj c go powy ej nakrycia b. na talerzu zak skowym. przystawki rybnej serwowanej z pieczywem i mas em oraz dania zasadniczego b. konieczno samoobs ugi przez go ci c. W sk ad nakrycia do dania zasadniczego rybnego nie wchodzi: a. koktajlu z krewetek serwowanego z pieczywem i mas em oraz dania zasadniczego 5. waz z przykrywk 6. serwuj c potrawy z pó misków. podgrzewany kocio ek c. zupy z wazy serwuje si z lewej strony go cia c. Surówki podawane jednoporcjowo do dania zasadniczego serwuje si : a. konieczno posiadania wi kszej ilo ci zastawy sto owej b. obie odpowiedzi s poprawne 8. przystawki mi snej serwowanej z pieczywem i mas em oraz dania zasadniczego c. stawiaj c go po prawej stronie nakrycia c. Wska prawid owy opis techniki podawania zup: a. kelner porusza si w praw stron c. obie odpowiedzi s poprawne 7. naczynie aroodporne b. na talerzu zak skowym. nó i widelec do ryb c.3. kieliszek do napoju alkoholowego b. nó i widelec do dania zasadniczego 69 . serwuj c potrawy wyporcjowane. szeroka oferta da i napojów 4. zupy wyporcjowane serwuje si z lewej strony go cia b. Wska prawid owy opis techniki podawania da zasadniczych: a. Wad bufetu niadaniowego nie jest: a.

y eczk deserow b. Na jako zaparzanej kawy wp ywaj mi dzy innymi: a. Narysuj schemat nakrycia wyj ciowego do obiadu. czas i temperatura zaparzania kawy c. Uzupe nij poni sz tabelk – wska wady i zalety bufetu niadaniowego. obie odpowiedzi s poprawne 70 . stopie rozdrobnienia kawy. • zupa: czysta zupa ogonowa. Test 9 Dzia : Podawanie napojów bezalkoholowych Zaznacz poprawn odpowied 1.dla go ci 4. Plusy i minusy bufetu niadaniowego + dla restauracji + dla go ci . warunki przechowywania b. Zaproponuj najlepsze formy serwowania kolejnych potraw oraz uzasadnij swój wybór. • deser: mus truskawkowy z likierem i bit mietan . które b d doniesione przed podaniem potrawy. y eczk koktajlow Klucz do pyta testowych 1a 2c 3c 4a 5b 6b 7c 8c 9c 10c Pytania otwarte 1. • danie zasadnicze: sma one medaliony ciel ce z sosem.dla restauracji . przyporz dkowuj c sztu com odpowiednie numery potraw. krokiety ziemniaczane. Go zamówi nast puj cy zestaw obiadowy: • przystawka: koktajl z krewetek. Wymie i scharakteryzuj rodzaje niada . jako ziaren. glazurowane warzywa. Zaznacz sztu ce. 2. y eczk do herbaty c. • napój do dania zasadniczego: wino czerwone.10. tost. Do konsumpcji sorbetu serwowanego w wysokim kielichu nale y poda : a. sposób palenia ziaren. mas o. rodzaj ziaren.

mietank do kawy podaje si w specjalnych dzbanuszkach. zamkni t saszetk herbaty podaje na spodku. dat produkcji b. go sam zaparza herbat 7. podawana z dodatkiem lodów i ajerkoniaku 4. Oznaczenie na etykiecie napoju: najlepiej spo y przed 08/2010 oznacza: a. gdy jest parzona: a. 3 minuty b. w r ce. tzw. podgrzan do temperatury kawy b. 6 minut c. odpowiednio d ugiego czasu fermentacji li ci krzewu herbacianego 6. gatunku krzewów herbacianych u ytych do produkcji mieszanki b. bezpo rednio w r ce c. podawana z dodatkiem irlandzkiej whisky b. czarna) jest wynikiem: a. mlecznikach: a. podawana z dodatkiem irlandzkiego piwa Guiness c. br zowa. do li anki z naparem herbacianym wlewa si niewielk ilo gor cego mleka b. Herbata dzia a pobudzaj co. Serwuj c napoje bezalkoholowe w butelkach. otwiera saszetk herbaty i zaparza herbat przy stoliku go cia bezpo rednio przed podaniem c. w temperaturze pokojowej c. na tacy 71 . termin przydatno ci do spo ycia 9. otwiera saszetk herbaty i zaparza herbat 2 min przed podaniem b. trzymaj c je przez serwet b.2. 9 minut 5. Kolor herbaty (zielona. dat minimalnej trwa o ci c. kelner: a. zbioru li ci krzewu herbacianego w odpowiednim czasie c. do li anki z naparem herbacianym wlewa si niewielk ilo gor cej whisky 8. mocno sch odzon 3. Wska w a ciwy przepis na herbat po angielsku: a. Kawa po irlandzku to kawa: a. kelner przenosi je: a. Serwuj c herbat ekspresow . do li anki z niewielk ilo ci gor cego mleka wlewa si gor cy napar herbaciany c.

s ód j czmienny c. chmiel 3. alkohol etylowy i cukry z o one 2. alkohol etylowy i dwutlenek w gla c. alkohol etylowy i wod b. Temperatura podawania jasnego. Opisz szczegó owo kolejno czynno ci i zasady pracy kelnera przy podawaniu kawy w li ance. woda b. pe nego piwa latem wynosi: a. od 10-14 procent c. Zawarto alkoholu w winach lekkich wynosi: a. jakie czynniki wp ywaj na jako zaparzanej herbaty. Test 10 Dzia : Podawanie napojów alkoholowych Zaznacz poprawn odpowied 1. Fermentacja alkoholowa to proces. 3. poni ej 10 procent b. w wyniku którego cukry proste zamieniaj si w: a. na wyra ne yczenie go cia b. Charakterystyczny gorzkawy smak nadaje piwu: a.10. Wymie . 2. Napoje bezalkoholowe podaje si z lodem: a. zawsze c. 4 – 6oC a. tylko latem Klucz do pyta testowych 1c 2b 3a 4a 5c 6c 7b 8a 9c 10a Pytania otwarte 1. Opisz szczegó owo kolejno czynno ci i zasady pracy kelnera przy podawaniu zimnych napojów bezalkoholowych z butelki. od 12-16 procent 72 . 6 – 8oC b. 8 – 10oC 4.

Digestif to napój: a. podawany na pocz tku posi ku b. osoby siedz cej po prawej stronie gospodarza c. melasy. osoby zamawiaj cej 7. Tequila to meksyka ska wódka otrzymywana przez : a. kelner wymienia informacje dotycz ce: a. zlewanie wina znad osadu z butelki do szklanej karafki c. nazwy. zawarto ci cukru przefermentowanego b. zawarto ci cukru nieprzefermentowanego c. Podzia wina na wytrawne. Prezentuj c wino osobie zamawiaj cej. mocy alkoholowej i ceny wina b. podawany na zako czenie posi ku c. gwa towne sch adzanie wina 8. syropu z trzciny cukrowej c. s odkie odbywa si na podstawie: a. destylacj przefermentowanych wyt oków gronowych 10. destylacj przefermentowanego soku z li ci niebieskiej agawy b. najstarszej osoby przy stoliku b. pó wytrawne. zawarto ci cukru i dwutlenku w gla c. prezentowanie butelki wina osobie zamawiaj cej b. Dekantowanie wina to: a.5. zawarto ci cukru dodanego do fermentacji 6. fermentacj soku. podawany do dania g ównego Klucz do pyta testowych 1a 2a 3b 4a 5b 6c 7b 8c 9a 10a 73 . rocznika wina oraz szczepu winoro li 9. pó s odkie. Serwowanie wina go ciom kelner rozpoczyna od: a.

Korzystaj c z poni szej tabeli opisz szczegó owo czynno ci i zasady pracy przy serwowaniu wina czerwonego z butelki. Uzupe nij tabelk Oznaczenie w j zyku polskim w pe ni wytrawne extra sec dry semi dry pó wytrawne s odkie extra doux Oznaczenie w j zyku angielskim Oznaczenie w j zyku francuskim 3. Etap serwowania prezentacja butelki Czynno ci kelnera obci cie folii otwarcie butelki degustacja wina nalewanie wina go ciom dolewanie wina 5. i uzasadnij. jakie napoje poleca by na aperitif. dlaczego.Pytania otwarte 1. 74 . Wymie .

Wydawnictwo REA. M. Kucharz & Gastronom – Vademecum. Sztuka sk adania serwetek. Warszawa 2004. Szajna. Krosno 2006. Warszawa 2009. Warszawa 2004. awniczak. Duda. Mikolasek. M. Podr cznik projektowania architektoniczno-budowlanego. U. Müller. W. Wydawnictwo WIG-PRESS. cz. Ziaja. Wydawnictwo MADA. Warszawa 2002. Obs uga go ci (konsumentów). Wydawnictwo KDC. C. Warszawa 2008. M. Niezale ny przewodnik po winach. LITERATURA 1. cz. Kosiorowska. Warszawa 2009. E. Wydawnictwo REA. 7.. 3. Wydawnictwo REA. Dardenne. Sztuka sk adania serwetek. A. B. Warszawa 2007. Wydawnictwo REA. 5. Warszawa 1998.1. R. 10. 15. Warszawa 2004. Arens-Azevedo i in. Poradnik dla kelnera. A. Leitner. Praca zbiorowa. H. Wydawnictwo Alfa 2000. Przy pi knym stole – sztuka sk adania serwetek.. 3.8. Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem. Warszawa 2004. Neufert. Wydawnictwo REA. J. Projektowanie technologiczne zak adów gastronomicznych. Schuster. Warszawa 1993. 8. D. Wydawnictwo Format A-B. O. Vademecum kelnera. Warszawa 2000. 11. 2. cz. Warszawa 2001. 75 . Wydawnictwo SGGW. Obs uga konsumenta w hotelarstwie – poradnik metodyczny. Aronsson i in. 6. 13. Wydawnictwo REA. Sherbert. R. Degustacja win. 1 i 2. KDC. 12. S. Urz dzanie zak adów gastronomicznych i gospodarstw domowych. Krzywda. 4. 14. WSiP. 9. Wyd. Technologia gastronomiczna z obs ug go ci. Hoszek. Wydawnictwo Arkady. Konarzewska i in. F.. Warszawa 2005. Szajna.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful