P. 1
obsluga_gosci-poradnik

obsluga_gosci-poradnik

|Views: 1,155|Likes:

More info:

Published by: Izabella Szydełko on Aug 30, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2013

pdf

text

original

Renata Szajna

Danuta awniczak

OBS UGA GO CI
(KONSUMENTÓW) cz. 1

PORADNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA

Projekt ok adki: Joanna Plakiewicz Redakcja: Barbara Gers Redaktor prowadz cy: Stanis aw Grzybek

© Wydawnictwo REA s.j., Warszawa 2010

ISBN 978-83-7544-245-8

Wydawnictwo REA s.j. ul. Kolejowa 9/11 01-217 Warszawa tel.: (022) 631 94 23, 632 69 03, 632 68 82 faks: (022) 632 21 15 e-mail: handlowy@rea-sj.pl www.rea-sj.pl
Wszelkie prawa zastrze one. Ka da reprodukcja, adaptacja ca o ci lub cz ci niniejszej publikacji, kopiowanie do bazy danych, zapis elektroniczny, mechaniczny, fotogra czny, d wi kowy lub inny wymaga pisemnej zgody Wydawcy i w a ciciela praw autorskich.

Sk ad: OFI, Warszawa

SPIS TRE CI
1. Wst p ................................................. 5

2. Podzia materia u nauczania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3. Wskazówki metodyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 4. Plan wynikowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 5. System sprawdzania i oceniania osi gni ucznia . . . . . . . . . . . . . . . 27 6. Przyk adowe scenariusze lekcji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Us ugowa dzia alno gstronomii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stanowiska pracy w cz ci handlowo-us ugowej . . . . . . . . . . . . . . . . . q Wystrój i wyposa enie zak adu gastronomicznego . . . . . . . . . . . . . . . . q Przygotowanie sal konsumenckich do obs ugi go ci. . . . . . . . . . . . . . . q Przenoszenie tac i zastawy sto owej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q Obs uga go ci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q Karty menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q Podawanie potraw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q Podawanie napojów bezalkoholowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q Podawanie napojów alkoholowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
q q

29 31 33 35 38 40 43 45 48 50

7. Ewaluacja osi gni

ucznia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

8. Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

3

Mamy nadziej . e poradnik spe ni Pa stwa oczekiwania i oka e si pomocny w nauczaniu przedmiotu obs uga konsumenta. Powinno to pomóc nauczycielowi uporz dkowa prac i u atwi realizacj przewidzianych programem nauczania tre ci programowych. WST P Materia zawarty w poradniku dla nauczyciela Obs uga go ci (konsumentów) – cz. yczymy wielu sukcesów w pracy zawodowej Autorki 5 . form sprawdzania i oceniania osi gni uczniów oraz propozycje testów i pyta otwartych. W poradniku zamieszczono podzia materia u nauczania. jakie ucze powinien opanowa . plan wynikowy. Plan wynikowy zawiera wykaz wiadomo ci oraz umiej tno ci podstawowych i ponadpodstawowych.1. Proponowany podzia materia u nauczania opiera si na naszym dotychczasowym do wiadczeniu w nauczaniu przedmiotu obs uga konsumenta i mo e by z powodzeniem zrealizowany w dwóch pierwszych latach nauki. 1 zosta przygotowany do realizacji w klasach I i II technikum kelnerskiego oraz technikum organizacji us ug gastronomicznych na podstawie podr cznika o tym samym tytule. i zosta podzielony na dziesi g ównych dzia ów odpowiadaj cych dzia om tematycznym w podr czniku. zada domowych i inne materia y pomocne w realizacji zagadnie tematycznych. Poradnik zawiera ponadto wskazówki na temat sposobu prowadzenia zaj . propozycje scenariuszy lekcji.

04) na realizacj przedmiotu obs uga konsumenta w zawodzie kelner w technikum czteroletnim przewidziano 18 godzin w cyklu nauczania. 6 . sprawdzian. Wi kszo tematów mo e by zrealizowana w czasie jednego lub dwóch czterogodzinnych spotka . Na ko cu ka dego dzia u tematycznego przewidzia y my 2 lub 4 godziny do dyspozycji nauczyciela.08. wiczenia praktyczne. klasa III – 5. w czasie których nale y przeprowadzi sprawdzenie wiadomo ci i umiej tno ci uczniów w formie wybranej przez nauczyciela i odpowiadaj cej tematyce danego dzia u (test. klasa II – 4. SP/MENiS/ 2005.2. projekt itp. Kierowane dotychczasowym do wiadczeniem w nauczaniu przedmiotu proponujemy nast puj cy podzia godzin: klasa I – 4.). Wyj tki stanowi tematy „praktyczne”. PODZIA MATERIA U NAUCZANIA Zgodnie z obowi zuj cym programem nauczania (512[01]/T. których realizacja wymaga wi kszej liczby godzin na przeprowadzenie odpowiednich wicze praktycznych. klasa IV – 5 godzin tygodniowo. Przedstawiony poni ej podzia godzin na realizacj poszczególnych bloków tematycznych obejmuje klas I i II.

Dzia y tematyczne Podzia zak adów gastronomicznych Charakterystyka zak adów i punktów gastronomicznych Specjalizacja zak adów i punktów gastronomicznych Zakres us ug wiadczonych przez gastronomi otwart i zamkni t Uk ad funkcjonalny pomieszcze w zak adzie gastronomicznym Do dyspozycji nauczyciela Podzia pracowników zak adu gastronomicznego na grupy zawodowe Zakres czynno ci i kwali kacje pracowników Predyspozycje zawodowe i cechy osobowe kelnera Prezencja kelnera Przepisy prawne w obiektach ywienia zbiorowego Do dyspozycji nauczyciela Estetyka wn trza lokalu gastronomicznego Wyposa enie techniczne sal WYSTRÓJ I WYPOSA ENIE ZAK ADU GASTRONOMICZNEGO Bielizna sto owa Zastawa sto owa Wyposa enie bufetów w zak adach gastronomicznych Do dyspozycji nauczyciela Zasady ustawiania sto ów do obs ugi go ci indywidualnych Przygotowania zastawy sto owej do podawania da i napojów Przygotowanie pomocnika kelnerskiego Dobór kolorystyczny bielizny sto owej Techniki nakrywania sto ów bielizn sto ow Dekoracja sto u Dekoracyjne sk adanie serwetek p óciennych Nakrywanie sto ów Do dyspozycji nauczyciela RAZEM: Liczba godzin 4 4 4 26 4 8 2 2 2 4 4 4 2 4 8 8 8 8 4 4 4 4 4 8 4 4 16 4 136 52 40 18 US UGOWA DZIA ALNO GASTRONOMII STANOWISKA PRACY W CZ CI HANDLOWO-US UGOWEJ KLASA I PRZYGOTOWANIE SAL KONSUMENCKICH DO OBS UGI GO CI 7 .

Przenoszenie tac PRZENOSZENIE TAC I ZASTAWY STO OWEJ Przenoszenie zastawy sto owej Zbieranie zastawy sto owej po konsumpcji Do dyspozycji nauczyciela Systemy obs ugi w zak adach gastronomicznych Przebieg obs ugi OBS UGA GO CI Ogólne zasady obs ugi Metody obs ugi Do dyspozycji nauczyciela Karty menu KARTY MENU Menu Do dyspozycji nauczyciela Podawanie niada KLASA II Podawanie przystawek PODAWANIE POTRAW Podawanie zup Podawanie da zasadniczych i serów Podawanie deserów Do dyspozycji nauczyciela Podawanie gor cych napojów bezalkoholowych Podawanie zimnych napojów bezalkoholowych Do dyspozycji nauczyciela Ogólna charakterystyka napojów alkoholowych Podawanie piwa Podawanie win Podawanie wódek Dobór alkoholi do potraw Do dyspozycji nauczyciela RAZEM: 4 12 8 2 8 12 8 16 2 4 6 2 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 2 8 2 2 2 136 20 10 22 12 46 26 PODAWANIE NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 8 .

metoda tekstu przewodniego. które poprzez do wiadczanie i prze ywanie przez uczniów konkretnych sytuacji pozwalaj na kontrolowane przez nauczyciela kszta towanie wymaganej w zawodzie postawy. j zyka obcego zawodowego. napojów alkoholowych i bezalkoholowych. nakrywania sto ów. podstaw ywienia. organizacji us ug gastronomicznych. aby u atwi uczniowi jego opanowanie. obs ugi kelnerskiej. z których pierwszy polega na zapoznaniu si z zakresem materiau przewidzianego na dan jednostk metodyczn . WSKAZÓWKI METODYCZNE Obs uga konsumenta jest przedmiotem. dyskusja dydaktyczna. do wiadczenie samego nauczyciela oraz charakter realizowanego materia u. Po ustaleniu celów nale y dobra metody nauczania. Zgodnie z programem nauczania zaleca si stosowanie nast puj cych metod nauczania: wyk ad informacyjny. zgodnie z zaplanowanym rozk adem materia u nauczania. który czy wiedz teoretyczn z umiej tno ciami praktycznymi. Program nauczania obejmuje zagadnienia z zakresu dzia alno ci us ugowej zak adów gastronomicznych. technologii gastronomicznej. rozwi zywania sytuacji problemowych w pracy. zadania zwi zane z przygotowaniem i uzupe nianiem dokumentacji potrzebnej do zorganizowania i rozliczenia us ug gastronomicznych oraz projekty zawodowe pozwalaj na osi gni cie lepszych wyników nauczania. pozwalaj 9 . Tre ci programowe powinny by skorelowane z tre ciami programowymi innych przedmiotów zawodowych. Przygotowanie nauczyciela do zaj z obs ugi konsumenta powinno obejmowa kilka etapów. które nale y zrealizowa podczas danej lekcji. bior c pod uwag mo liwo ci percepcyjne uczniów. w jakich prowadzone s zaj cia. Materia nauczania powinien zosta uszeregowany w logiczny uk ad tak. które zapewniaj wdraanie do samodzielnego i logicznego my lenia oraz aktywny udzia w rozwi zywaniu zada i problemów. Wskazany jest wybór tych metod. wiczenia praktyczne. tj. wiczenia symulacyjne z udzia em uczniów. metoda projektów. kszta tuj okre lone umiej tno ci i nawyki. Wa n rol w procesie dydaktycznym stanowi wiczenia praktyczne. Skuteczno nauczania tego przedmiotu zale y w du ej mierze od w a ciwego doboru tre ci i metod nauczania. Nast pnym etapem jest okre lenie szczegó owych celów kszta cenia. warunki. inscenizacja. podawania potraw zimnych i gor cych. Wyboru metody dokonuje si . podstaw psychologii. Kluczowe znaczenie maj wiczenia wyrabiaj ce umiej tno ci dotycz ce przygotowania sali do obs ugi konsumentów.3. pokaz z obja nieniem.

instrukcje obs ugi urz dze kszta tuj umiej tno korzystania z literatury fachowej i pos ugiwania si j zykiem zawodowym. Bardzo cennym rodkiem dydaktycznym s lmy nagrywane podczas inscenizacji i scenek zaaran owanych w trakcie wicze .edu. tre ci. Znacz c rol w kszta towaniu umiej tno ci uczniów ma technika pracy. ksi ki zawodowe. katalogi urz dze i sprz tu. pozwalaj ce uczniom na bie c obserwacj i korekt b dów pope nianych podczas pracy.pl). ale warto przynajmniej postara si o odpowiednie materia y do biblioteczki zawodowej. Dobór wicze powinien by zgodny z propozycjami zawartymi w programie. zmiana trendów dotycz cych zastawy sto owej. oraz elementy. któr zaprezentuje nauczyciel w trakcie pokazu. sposobów podawania potraw. katalogi mebli gastronomicznych. pocz wszy od pracy indywidualnej do pracy zespo owej. Ci g y rozwój bran y gastronomicznej. a ich przebieg powinien by wykorzystany przez nauczyciela do realizacji postawionych celów. Wykaz potrzebnych i zalecanych sprz tów oraz materia ów znajduje si w standardzie wyposa enia dydaktycznego pracowni obs ugi konsumenta opracowanym przez Wydzia Kszta cenia Zawodowego i Ustawicznego KOWEZiU (www. Czasopisma bran owe. Niezb dne wydaje si równie korzystanie z informacji fachowych zamieszczanych w Internecie. Cz sto trudno jest skompletowa takie wyposa enie. Analiza tych materia ów pozwala na ocen stopnia opanowania przez uczniów zasad i technik pracy w ramach konkretnych us ug gastronomicznych. dekoracji sto ów nak adaj na nauczycieli obowi zek systematycznego dokszta cania oraz doskonalenia praktycznych umiej tno ci w ramach kursów zawodowych i szkole bran owych. przewidzianych i niezb dnych do prawid owej realizacji zaj . na które zwróci szczególn uwag . nakry i bielizny sto owej. Podobnym rodkiem s du e lustra w pracowni. Formy organizacyjne pracy uczniów mog by zró nicowane.koweziu. Kolejnym bardzo istotnym etapem jest zaplanowanie rodków dydaktycznych. Szczególne miejsce w przygotowaniu praktycznej cz ci zaj maj pokazy i wiczenia. 10 . które przeka e.na stosowanie zdobytej wiedzy w praktyce.

US UGOWA DZIA ALNO • zde niowa poj cie „zak ad gastronomiczny” • okre li cele i funkcje zak adów gastronomicznych sieci otwartej i zamkni tej • okre li zakres us ug wiadczonych przez zak ady gastronomiczne • wskaza ró nice mi dzy zak adem a punktem gastronomicznym • okre li funkcje zak adów typu ywieniowego • sklasy kowa zak ady typu ywieniowego • okre li funkcje zak adów typu uzupe niaj cego • sklasy kowa zak ady typu uzupe niaj cego • sklasy kowa punkty gastronomiczne GASTRONOMII (26 godzin) • okre li zakres dzia alnoci zak adów centralnych.4. samodzielnych i zale nych • rozró ni systemy obs ugi konsumentów • wskaza warunki niezb dne do prowadzenia dzia alno ci gastronomicznej • sklasy kowa zak ady gastronomiczne • scharakteryzowa rodzaje us ug wiadczonych przez zak ady typu ywieniowego • scharakteryzowa rodzaje us ug wiadczonych przez zak ady typu uzupe niaj cego • scharakteryzowa rodzaje us ug wiadczonych przez punkty gastronomiczne 1. Charakterystyka zak adów i punktów gastronomicznych 4 • wyk ad • pogadanka • praca w grupach 11 . a stopie ich opanowania oceni nauczyciel. zawarty w podstawie programowej kszta cenia w zawodach kelner i technik organizacji us ug gastronomicznych. Temat zaj Liczba godzin poziom podstawowy poziom ponadpodstawowy Metody pracy Ucze b dzie umia I. Ucze w trakcie nauki powinien zdoby wszystkie umiej tno ci. Podzia zak adów gastronomicznych 4 • pogadanka • praca z podr cznikiem • dyskusja 2. Uwzgl dniaj opis kwali kacji absolwenta. PLAN WYNIKOWY Przedstawiony plan wynikowy i szczegó owy rozk ad materia u s tylko propozycj . KLASA I Wiadomo ci Lp. oraz standardy wymaga egzaminacyjnych. Zaproponowano podzia wiadomo ci i umiej tno ci na podstawowe i ponadpodstawowe.

3. Podsumowanie wiadomoci 2 Wymagania zde niowane w dziale I Wymagania zde niowane w dziale I • test • odpowied ustna • projekt 12 . Zakres us ug wiadczonych przez gastronomi otwart i zamkni t 4 • wskaza grupy us ug wiadczonych przez zak ady gastronomiczne • sklasy kowa us ugi z ka dej grupy • scharakteryzowa poszczególne rodzaje us ug • zde niowa poj cie „uk ad funkcjonalny” • zde niowa poj cie „drogi technologiczne” • wskaza dzia y w zak adzie gastronomicznym • sklasy kowa pomieszczenia nale ce do poszczególnych dzia ów • wyja ni rol dzia u ekspedycyjnego • okre li znaczenie dzia u handlowego • wymieni podstawowe wyposa enie dzia u ekspedycyjnego i handlowego • analizowa rodzaje us ug wiadczonych przez zak ady gastronomiczne • analizowa rol poszczególnych rodzajów us ug 5. Uk ad funkcjonalny pomieszcze w zak adzie gastronomicznym 8 • klasy kowa drogi technologiczne • analizowa drogi technologiczne • analizowa schematy funkcjonalne zak adów gastronomicznych • wskaza prawid owe rozwi zania dotycz ce organizacji pracy w rozdzielni kelnerskiej • analizowa drogi naczy sto owych i sztu ców • prezentacja • pogadanka • dyskusja • praca w grupach • wycieczka zawodowa 6. Specjalizacja zak adów i punktów gastronomicznych 4 • wskaza kryteria specjalizacji zak adów gastronomicznych • sklasy kowa zak ady wg kryteriów specjalizacji • okre li wymagania dotycz ce wizerunku zak adu specjalistycznego • scharakteryzowa menu zak adów specjalistycznych • wskaza wymagania dotycz ce wyposa enia zak adu specjalistycznego • analizowa znaczenie specjalizacji zak adu • pogadanka • praca w grupach z materiaami ród owymi – katalogi urz dze gastronomicznych • pogadanka • praca z podr cznikiem • dyskusja 4.

barmana i sommeliera • wskaza cechy osobowe niepo dane w zawodzie kelnera • przedstawi wizerunek kelnera. Prezencja kelnera 4 • scharakteryzowa wymagany strój kelnera • okre li wymagania dotycz ce higieny osobistej • wymieni elementy wyposa enia zawodowego kelnera • wymieni podstawowe przepisy sanitarne obowi zuj ce w gastronomii • zde niowa system HACCP • przedstawi podstawowe przepisy zwi zane z bezpiecze stwem. higien i prawem pracy • pogadanka • pokaz • wiczenia indywidualne • pogadanka • praca indywidualna z materia ami ród owymi • prezentacja • test • odpowied ustna • projekt 5. gwarantuj cy sukces zawodowy • analizowa swoje cechy osobowe pod k tem przysz ej pracy • porówna i oceni wizerunek kelnera zaprezentowany przez siebie i kolegów • przedstawi znaczenie uniformu kelnera w kreowaniu wizerunku zak adu gastronomicznego 3. 2 • wskaza najwa niejsze cechy i predyspozycje pracownika gastronomii • okre li grupy pracowników ze wzgl du na rodzaj wykonywanej pracy • wymieni i sklasy kowa stanowiska pracy w zak adzie gastronomicznym • okre li zakres czynno ci kierownika zak adu gastronomicznego • wymieni pracowników dzia u handlowego • wskaza obowi zki kierownika sali • okre li zadania kelnera • wskaza cechy dobrego kelnera • scharakteryzowa po dane cechy osobowe kelnera • analizowa umiej tno ci interpersonalne niezb dne w pracy kelnera 2. STANOWISKA PRACY W CZ Podzia pracowników zak adu gastronomicznego na grupy zawodowe CI HANDLOWO-US UGOWEJ (18 godzin) • wskaza zale no ci s u bowe w zak adzie gastronomicznym • analizowa schematy organizacyjne dla zak adów gastronomicznych o ró nych zakresach wiadczonych us ug • praca indywidualna z podr cznikiem • pogadanka • praca w grupach • praca indywidualna z podr cznikiem • pogadanka • praca w grupach • wyk ad • praca w grupach • elementy burzy mózgów 1. Podsumowanie wiadomoci 2 Wymagania zde niowane w dziale II Wymagania zde niowane w dziale II 13 . które zapisy z aktów prawnych dotycz uczniów i praktykantów-kelnerów 6. Przepisy prawne w obiektach ywienia zbiorowego 4 • analizowa przepisy prawne pod k tem praktycznego ich zastosowania • okre li .II. Predyspozycje zawodowe i cechy osobowe kelnera 4 4. Zakres czynno ci i kwalikacje pracowników 2 • porówna wymagane kwali kacje kierownika sali i kelnera • porówna zakres obowi zków kelnera.

Zastawa sto owa 10 • okre li wymagania dla materia ów.III. z których wykonuje si zastaw sto ow • analizowa alternatywne zastosowanie elementów zastawy sto owej • dobiera zastaw do ró nych potraw • analizowa pojemno i kszta t kieliszków ze wzgl du na zastosowanie • dobiera zastaw szklan do serwowania napojów alkoholowych i bezalkoholowych • dobiera rodzaje sztu ców do konkretnych potraw • ocenia przydatno ró nych rodzajów sztu ców w czasie obs ugi go ci • zaplanowa prawid owe rozmieszczenie zastawy sto owej w sza e lub na regale • stosowa prawid owe nazewnictwo • pogadanka • prezentacja • wiczenia 14 . WYSTRÓJ I WYPOSA ENIE ZAK ADU GASTRONOMICZNEGO (40 godzin) • wskaza czynniki. Wyposa enie techniczne sal 8 3. szk a i sztu ców • porówna i analizowa aran acj wn trz w lokalach o ró nym charakterze • zaplanowa wystrój sali konsumenckiej w zale noci od rodzaju planowanej imprezy • dobiera wielko i kszta t sto ów w zale no ci od rodzaju zak adu gastronomicznego • scharakteryzowa rol wyposa enia pomocniczego • analizowa wyposa enie sal pod k tem u atwienia pracy kelnera i podniesienia poziomu obs ugi • okre li sposób post powania z bielizn sto ow • dobiera bielizn sto ow do kszta tu i wielko ci sto u • wyk ad • prezentacja • praca w grupach • pogadanka • prezentacja • praca z materia ami ród owymi • dyskusja • pogadanka • pokaz • praca w grupach 1. z których wykonuje si zastaw sto ow • zidenty kowa elementy ceramicznej i metalowej zastawy sto owej • wskaza dodatkowy sprz t sto owy • wyja ni zastosowanie poszczególnych elementów zastawy sto owej • wskaza rodzaje szklanej zastawy sto owej • okre li zastosowanie poszczególnych rodzajów szk a • wymieni materia y. które okre laj charakter i styl wn trza lokalu gastronomicznego • opisa znaczenie barw we wn trzu • okre li funkcje o wietlenia w lokalu gastronomicznym • wymieni podstawowe wyposa enie sali konsumenckiej • okre li standardowe wielko ci sto ów konsumenckich • wskaza wyposa enie uzupe niaj ce • wskaza rol i zadania wyposa enia sal • zidenty kowa rodzaje bielizny sto owej • scharakteryzowa poszczególne elementy bielizny sto owej • wskaza zastosowanie poszczególnych rodzajów bielizny sto owej • wymieni materia y. z których wykonuje si sztu ce • rozró nia rodzaje sztu ców • wskaza zastosowanie poszczególnych rodzajów sztu ców • okre li czynno ci zwi zane z piel gnacj i konserwacj zastawy sto owej. Bielizna sto owa 8 4. Estetyka wn trza lokalu gastronomicznego 4 2. szk a i sztu ców • przedstawi zasady przechowywania zastawy sto owej.

Wyposa enie bufetów w zak adach gastronomicznych Podsumowanie wiadomoci 8 • klasy kowa rodzaje bufetów w zak adzie gastronomicznym • wymieni wyposa enie bufetów • scharakteryzowa przeznaczenie i zastosowanie poszczególnych elementów wyposa enia Wymagania zde niowane w dziale III • analizowa wyposa enie ró nych rodzajów barów • analizowa rozmieszczenie wyposa enia baru z punktu widzenia ergonomii pracy • wyja ni zasady dzia ania urz dze do sporz dzania i ekspedycji zimnych i gor cych napojów Wymagania zde niowane w dziale III • pogadanka • prezentacja • praca z materia ami ród owymi • wycieczka zawodowa • test • odpowied ustna • projekt 6. Dobór kolorystyczny bielizny sto owej 4 • wybra kolory bielizny sto owej w zale no ci od rodzaju posi ku • dobra kolorystyk bielizny sto owej do okolicznoci spotkania przy stole • rozró nia kompozycje kolorystyczne stonowane i kontrastowe • pogadanka • pokaz • praca w grupach 15 . Przygotowanie zastawy sto owej do podawania da i napojów 4 • pogadanka • praca z podr cznikiem • dyskusja • wiczenia 3. 4 • wyk ad • praca w grupach 2. jakie prace przygotowawcze wykonuje si w rozdzielni kelnerskiej.5. PRZYGOTOWANIE SAL KONSUMENCKICH DO OBS UGI GO CI (52 godzin) Zasady ustawiania sto ów do obs ugi go ci indywidualnych • okre li szeroko przej • oblicza ilo m. w sali konsumenckiej w salach konsumpcyjnych • okre li parametry miejsca do o ró nych wielko ciach konsumpcji dla jednej osoby • dobiera wielko sto ów • wskaza zale no mi dzy dla okre lonej sali w zale systemem obs ugi a pono ci od wymaganej liczby wierzchni przypadaj c na miejsc konsumpcyjnych 1 miejsce konsumpcyjne • opisa znaczenie prac przygotowawczych w pracy kelnera • wskaza miejsca wykonywania prac przygotowawczych • wymieni i scharakteryzowa codzienne i okresowe prace przygotowawcze • wymieni rodzaje pomocników kelnerskich stosowanych w zak adach gastronomicznych • wymieni podstawowe wyposa enie pomocnika kelnerskiego • Okre li .k. Przygotowanie pomocnika kelnerskiego 4 • wyk ad • pokaz • praca w grupach • wiczenia 4. a jakie w sali restauracyjnej • przeprowadzi czyszczenie drobnej zastawy sto owej i sprz tu • opisa techniki czyszczenia sztu ców srebrnych • okre li funkcje i warunki stosowania ró nych pomocników kelnerskich • zaplanowa rozmieszczenie zastawy sto owej i sprz tu na pomocniku kelnerskim • przygotowa pomocnik kelnerski do obs ugi okrelonego rodzaju przyj cia • zaplanowa nakrycie sto u bielizn sto ow stosownie do okazji • analizowa kolorystyk i wzornictwo bielizny sto owej w odniesieniu do charakteru zak adu gastronomicznego 1. 2 IV.

wiadomoci 4 Wymagania zde niowane w dziale IV Wymagania zde niowane w dziale IV • test • odpowied ustna • projekt • zaliczenie wicze 16 . stron wyk adnia i kolejno ci wyk adania zastawy sto owej i sprz tu • zaplanowa wygl d nakrycia do ustalonego menu • narysowa nakrycie proste i rozszerzone do ustalonego menu • bezb dnie przygotowa nakrycie proste i rozszerzone do ustalonego menu • bezb dnie przygotowa nakrycie proste i rozszerzone do serwisu à la carte • pokaz • praca z materia ami ród owymi • wiczenia 8. zastawy sto owej. Nakrywanie sto ów 16 • wyk ad • pokaz • prezentacja • praca z podr cznikiem • wiczenia Podsumowanie 9. sztu ców i szk a do nakrycia • wymieni i scharakteryzowa rodzaje nakry • wymieni elementy wchodz ce w sk ad nakrycia prostego. rozszerzonego i nakrycia do serwisu à la carte • bezb dnie stosowa zasady przygotowania nakry dotycz ce kierunków poruszania si . Techniki nakrywania sto ów bielizn sto ow 8 • prawid owo z o y czysty obrus • opisa prawid owe u o enie obrusa na stoliku kwadratowym • prawid owo roz o y obrus na stoliku kwadratowym • opisa nakrywanie wi kszych sto ów kilkoma obrusami • wymieni elementy dekoracyjne • okre li zasady dekorowania sto ów • wskaza zasady wyboru kwiatów do dekoracji sto ów • prawid owo z o y obrus do pralni (na dwa sposoby) • nakry wi kszy stó kilkoma obrusami • przeprowadzi zmian obrusa w obecno ci go ci • wyk ad • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 6.5. Dekoracyjne sk adanie serwetek p óciennych 4 • wymieni rodzaje i funkcje p óciennych serwet dla go ci • z o y serwet w 10 deko• okre li zasady wyboru racyjnych wzorów wzoru sk adania serwet • samodzielnie sk ada w zale no ci od okazji serwety wed ug wzorów • z o y serwet w 3 podprzedstawionych w literastawowe wzory na stó turze zawodowej przygotowany do niadania i do uroczystej kolacji • wymieni kolejno czynno ci przy przygotowaniu nakrycia • wskaza zasady pracy przy przygotowaniu nakrycia • wskaza zasady przestrzennego u o enia poszczególnych elementów nakrycia • wymieni zasady wyk adania serwety. Dekoracja sto u 4 • scharakteryzowa elementy dekoracyjne • wskaza mo liwo ci zastosowania ró nych elementów dekoracyjnych • wykona prost kompozycj kwiatow • zaplanowa dekoracj stou w zale no ci od okazji • pogadanka • pokaz • praca w grupach 7.

PRZENOSZENIE TAC I ZASTAWY STO OWEJ (26 godzin) • wymieni rodzaje i zastosowanie tac • wskaza zasady pracy obowi zuj ce przy przenoszeniu tac • prawid owo stosowa techniki przenoszenia tac w zale no ci od ich rodzaju i obci enia • przenosi tace w bezpieczny sposób • wskaza zasady pracy obowi zuj ce przy przenoszeniu talerzy. sztu ców i szk a • prawid owo przenosi talerze p askie i g bokie jeden dwa – chwytem górnym i dolnym trzy p askie • prawid owo przenosi wi ksz liczb czystych talerzy • prawid owo przenosi bulionówki • prawid owo przenosi szk o i sztu ce z wykorzystaniem tacy kelnerskiej • opisa znaczenie u o enia sztu ców na talerzu przez go cia • w a ciwie stosowa prawid owe techniki zbierania naczy po konsumpcji • zbiera talerze bez resztek po konsumpcji • zbiera talerze z resztkami po konsumpcji • zbiera bulionówki po konsumpcji • zbiera zastaw sto ow po konsumpcji na tac • w a ciwie wykorzystywa stojak na tace • bezb dnie wykonywa czynno ci zwi zane z przenoszeniem na tacy potraw i napojów z zachowaniem w a ciwej postawy kelnerskiej i zasad bezpiecze stwa pracy 1. zastawy sto owej. Podsumowanie wiadomo ci 2 Wymagania zde niowane w dziale V Wymagania zde niowane w dziale V • odpowied ustna • test • sprawdzian • zaliczenie wicze 17 .KLASA II V. Przenoszenie zastawy sto owej 2 • bezb dnie wykonywa czynno ci zwi zane z przenoszeniem zastawy sto owej z zachowaniem w a ciwej postawy kelnerskiej i zasad bezpiecze stwa pracy • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 3. Przenoszenie tac 2 • wyk ad • pokaz • wiczenia 2. Zbieranie zastawy sto owej po konsumpcji 2 • bezb dnie wykonywa czynno ci zwi zane ze zbieraniem zastawy sto owej po konsumpcji z zachowaniem w a ciwej techniki pracy i zasad bezpiecze stwa pracy • wyk ad • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 4.

Przebieg obs ugi 12 • bezb dnie realizowa opisane obok kolejne etapy obs ugi go ci • wyk ad • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 3. zapisa i zrealizowa zamówienie • doradza go ciom przy wyborze da i napojów • prawid owo poda i zrealizowa rachunek • prawid owo po egna go ci • w a ciwie prowadzi dialog z go ciem • wskaza prawid ow kolejno podawania potraw i napojów • wskaza prawid owe kierunki poruszania si podczas obs ugi go ci • wymieni czynno ci wykonywane z prawej i lewej strony go cia • wskaza prawid ow kolejno obs ugi go ci w zamkni tym gronie • analizowa systemy obs ugi w zak adach gastronomicznych • uzasadni zastosowanie poszczególnych systemów w ró nych zak adach gastronomicznych • porówna systemy obs ugi kelnerskiej 1. OBS UGA GO CI (46 godzin) • rozró nia systemy obs ugi konsumentów • scharakteryzowa poszczególne rodzaje obs ugi • okre li systemy ekspedycyjne w samoobs udze • wskaza wyposa enie bufetów w zak adach samoobs ugowych • wymieni systemy obs ugi kelnerskiej • scharakteryzowa systemy obs ugi kelnerskiej • wymieni kolejne etapy obs ugi go ci od powitania do po egnania • prawid owo przywita go ci w restauracji. Ogólne zasady obs ugi 8 • bezb dnie stosowa opisane obok zasady przy obs udze go ci • prawid owo przyj i rozpatrzy reklamacj go cia • wyk ad • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 18 . Systemy obs ugi w zak adach gastronomicznych 8 • praca indywidualna z podr cznikiem • dyskusja • praca w grupach • prezentacja 2. zaprowadzi do stolika • prawid owo poda kart menu • prawid owo przyj . zaproponowa stolik.VI.

uwzgl dniaj c zasady formalne i obowi zuj ce przepisy prawne 1.4. Podsumowanie wiadomo ci 2 Wymagania zde niowane w dziale VI Wymagania zde niowane w dziale VI • odpowied ustna • test • sprawdzian • zaliczenie wicze VII. Karty menu 4 • zde niowa poj cie „karta menu” • wymieni funkcje karty menu • wskaza typy i rodzaje kart menu • okre li zasady tworzenia kart menu • wskaza obowi zkowe informacje umieszczane w karcie menu • scharakteryzowa prawid owy uk ad da w karcie menu • pogadanka • prezentacja • praca w grupach • praca z materia ami ród owymi (karty menu) 19 . Metody obs ugi 16 • wymieni metody obs ugi • wymieni kolejno czynno ci przy obs udze ró nymi technikami • wymieni zasady pracy przy obs udze ró nymi technikami • rozró nia poszczególne metody obs ugi • wskaza wady i zalety poszczególnych metod obs ugi • wymieni i scharakteryzowa sposoby chwytania sztu ców przy serwisie francuskim • sprawnie manipulowa sztu cami przy serwisie francuskim • wymieni wyposa enie stolika kelnerskiego przy serwisie angielskim • scharakteryzowa metody obs ugi • poprawnie stosowa techniki obs ugi w zale no ci od charakteru przyj cia i ustalonego menu • obs ugiwa go ci przy stoliku z zastosowaniem odpowiedniej metody podawania potraw i napojów • wyk ad • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 5. KARTY MENU (12 godzin) • rozró nia typy kart menu • analizowa czynniki wp ywaj ce na zawarto karty menu • analizowa form . szat gra czn i sposób prezentacji informacji pod k tem funkcjonalno ci karty menu • ocenia karty menu z ró nych zak adów gastronomicznych pod wzgl dem ich funkcjonalno ci i atrakcyjno ci • zaprojektowa i wykona kart menu.

Menu 6 • wymieni rodzaje menu • scharakteryzowa struktur menu klasycznego i nowoczesnego • wskaza podstawowe zasady zestawiania menu • scharakteryzowa rodzaje menu • porówna menu klasyczne i nowoczesne • analizowa menu zak adów gastronomicznych pod k tem zgodno ci z zasadami tworzenia menu • zaplanowa menu okoliczno ciowe • pogadanka • praca w grupach • prezentacja • praca z materia ami ród owymi (karty menu) • odpowied ustna • test • projekt • zadanie praktyczne 3. Podawanie przystawek 4 • scharakteryzowa rodzaje przystawek • scharakteryzowa techniki podawania przystawek • prawid owo poda przystawk . Podawanie niada 4 • scharakteryzowa rodzaje niada • scharakteryzowa techniki podawania niada • prawid owo obs u y go cia przy niadaniu • zaprojektowa uk ad potraw w bufecie niadaniowym • wskaza wady i zalety podawania niadania w formie bufetu • wyk ad • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 2. PODAWANIE POTRAW (22 godziny) • wymieni rodzaje niada • wymieni zastaw sto ow potrzebn do podawania ró nych potraw niadaniowych • wymieni techniki podawania niada • wymieni zastaw sto owa wchodz c w sk ad nakrycia do niadania prostego i rozszerzonego • przygotowa /narysowa nakrycie podstawowe do niadania prostego i rozszerzonego • wymieni kolejno ustawiania potraw w bufecie niadaniowym • wymieni rodzaje przystawek • wymieni zastaw sto ow wykorzystywan do serwowania przystawek • wymieni techniki podawania przystawek • prawid owo dobra metod serwowania przystawki w zale no ci od jej rodzaju • przygotowa /narysowa nakrycie do podania przystawek ró nego rodzaju 1.2. Podsumowanie wiadomo ci 2 Wymagania zde niowane w dziale VII Wymagania zde niowane w dziale VII VIII. stosuj c odpowiedni technik serwowania • wyk ad • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 20 .

Podawanie da zasadniczych i serów 4 • scharakteryzowa rodzaje da zasadniczych • scharakteryzowa techniki podawania da zasadniczych • prawid owo poda danie zasadnicze wraz z dodatkami • scharakteryzowa techniki podawania serów • wyk ad • prezentacja • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 21 . Podawanie zup 4 • wymieni rodzaje zup • wymieni zastaw sto ow wykorzystywan do jednoporcjowego i wieloporcjowego serwowania zup • wymieni techniki podawania zup • wymieni kolejno czynno ci przy podawaniu zup ró nymi technikami • prawid owo dobra metod serwowania zupy w zale no ci od jej rodzaju • przygotowa /narysowa nakrycie do podania zup ró nego rodzaju • wymieni dodatki do zup • wymieni rodzaje da zasadniczych • wymieni zastaw sto ow wykorzystywan do podawania da zasadniczych • wymieni techniki podawania da zasadniczych • wymieni kolejno czynno ci przy podawaniu da zasadniczych ró nymi technikami • prawid owo dobra metod serwowania dania zasadniczego w zale no ci od jego rodzaju • przygotowa /narysowa nakrycie do podania da zasadniczych ró nego rodzaju • wymieni dodatki do da zasadniczych • wymieni techniki podawania serów • scharakteryzowa rodzaje zup • scharakteryzowa techniki podawania zup • prawid owo poda zup w talerzu.3. w bulionówce. li ance i z wazy • wyk ad • prezentacja • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 4.

Podawanie gor cych napojów bezalkoholowych 4 • wyk ad • prezentacja • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 22 . kakao i czekolad – jednoporcjowo i wielowania kawy. kakao i czekolady • wymieni dodatki do kawy i herbaty 1. herbaty. Podawanie deserów 4 • wymieni rodzaje deserów • wymieni naczynia i sztu ce wykorzystywane do podawania deserów • wymieni techniki podawania deserów • scharakteryzowa techniki • wymieni kolejno czynnopodawania deserów ci przy podawaniu deserów • prawid owo poda deser • prawid owo dobra metod wraz z dodatkami serwowania deseru w zale no ci od jego rodzaju • przygotowa /narysowa nakrycie do podawania deserów • wymieni dodatki do deserów • wyk ad • prezentacja • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 6. • wymieni techniki podaherbat . PODAWANIE NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH (10 godzin) • wymieni rodzaje gor cych napojów bezalkoholowych • wymieni i scharakteryzowa metody przygotowania kawy. herbaty i kakao • wymieni czynniki wp ywaj ce na jako przygotowanej kawy i herbaty • poda kilka przepisów na • scharakteryzowa rodzaje sporz dzanie kawy i herbaty gor cych napojów bezalkoholowych • wymieni zastaw sto ow wykorzystywan do • scharakteryzowa techniki jednoporcjowego i wieloporpodawania kawy. cjowego serwowania kawy kakao i czekolady i herbaty • prawid owo poda kaw . herbaty.5. Podsumowanie wiadomo ci 2 Wymagania zde niowane w dziale VIII Wymagania zde niowane w dziale VIII • odpowied ustna • test • sprawdzian • projekt • zaliczenie wicze IX. kakao porcjowo i czekolady • wymieni kolejno czynno ci przy podawaniu kawy i herbaty ró nymi technikami • przygotowa /narysowa nakrycie do podania kawy. herbaty.

PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH (20 godzin) • scharakteryzowa wybrane rodzaje i gatunki piwa • wymieni regiony produkcji i nazwy najbardziej znanych win • scharakteryzowa najbardziej znane alkohole wysokoprocentowe • analizowa oznaczenia na etykietach • poda temperatury serwowania piwa • scharakteryzowa techniki podawania piwa • prawid owo poda piwo w butelce. Podsumowanie wiadomo ci 2 Wymagania zde niowane w dziale IX Wymagania zde niowane w dziale IX • odpowied ustna • test • sprawdzian • zaliczenie wicze X. win i wódek • wskaza kryteria oceny piwa i wina 2. Podawanie zimnych napojów bezalkoholowych 4 • wymieni rodzaje zimnych napojów bezalkoholowych • wymieni zastaw sto ow wykorzystywan do jednoporcjowego i wieloporcjowego serwowania zimnych napojów bezalkoholowych • wymieni techniki podawania zimnych napojów bezalkoholowych • wymieni kolejno czynno ci przy podawaniu zimnych napojów bezalkoholowych ró nymi technikami • poda przyk ady zimnych napojów bezalkoholowych z ka dej grupy rodzajowej • scharakteryzowa techniki podawania zimnych napojów bezalkoholowych • prawid owo poda zimny napój bezalkoholowy – jednoporcjowo i wieloporcjowo • wyk ad • prezentacja • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 3. w szklance i ku u • pogadanka • praca z podr cznikiem • lm dydaktyczny • wyk ad • prezentacja • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 1. Ogólna charakterystyka napojów alkoholowych 4 • wyja ni wp yw alkoholu na organizm cz owieka • rozró nia rodzaje piwa. Podawanie piwa 2 • wymieni naczynia szklane stosowane do podawania piwa • wymieni techniki podawania piwa • wymieni kolejno czynno ci przy podawaniu piwa ró nymi technikami 23 .2.

Dobór alkoholi do potraw 2 • wymieni rodzaje napojów podawanych do posi ku • wskaza ogóln zasad doboru napojów alkoholowych do potraw • poda przyk ady napojów odpowiednich na aperitif. do posi ku i jako digestif • stosowa zasady doboru alkoholi do potraw • dobra napój alkoholowy do potrawy 6. Podawanie wódek 2 • scharakteryzowa temperatury serwowania wódek ró nego rodzaju • scharakteryzowa techniki podawania wódek • prawid owo poda wódk z butelki • wyk ad • prezentacja • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia • wyk ad • prezentacja • praca z podr cznikiem • praca z materia ami ród owymi • odpowied ustna • test • sprawdzian • zaliczenie wicze 5. Podawanie win 8 • przyj zamówienie na wino • wskaza kolejno podawania win • wymieni naczynia szklane stosowane do podawania wina • wymieni sprz t stosowany do serwowania win czerwonych. bia ych i musuj cych • wymieni techniki podawania win • wymieni kolejno czynno ci przy podawaniu wina z butelki • wymieni sprz t u ywany do dekantowania wina • wymieni naczynia szklane stosowane do podawania wódek • wymieni sprz t stosowany do serwowania wódek • wymieni techniki podawania wódek • wymieni kolejno czynno ci przy podawaniu wódki w butelce • poda temperatury serwowania win ró nego rodzaju • scharakteryzowa kieliszki do podawania win ró nego rodzaju • scharakteryzowa techniki podawania win • prawid owo poda wino czerwone. Podsumowanie wiadomo ci 2 Wymagania zde niowane w dziale X Wymagania zde niowane w dziale X 24 .3. bia e i musuj ce z butelki • przygotowa stanowisko do dekantowania wina • przeprowadzi dekantacj wina czerwonego • wyk ad • prezentacja • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 4.

Metoda ta uwzgl dnia wi kszy „udzia ” w ocenie ko cowej ocen cz stkowych za te zadania. • realizacji zada domowych. Wystawianie oceny semestralnej. Oceny osi gni uczniów w poszczególnych obszarach nale y dokonywa zgodnie z przyj tym systemem oceniania. • umiej tno doradzania go ciom w wyborze potraw i napojów. • obserwacji umiej tno ci praktycznych w czasie wykonywania wicze . S to: • pos ugiwanie si terminologi zawodow . którego kryteria nale y jasno przedstawi uczniom na pierwszych zaj ciach w danej klasie. • prezentacji wykonanych projektów i prac semestralnych. • poprawno stosowanych technik obs ugi go ci. • odpowiednia postawa w relacji go –kelner. Osi gni cia uczniów proponuje si ocenia na podstawie: • aktywno ci i przygotowania do zaj . • kartkówek i odpowiedzi ustnych. Jest rzecz oczywist . Atutem tego systemu oceniania jest sprawiedliwo . dlaczego taki sam „zestaw” ocen cz stkowych zaowocowa inn not ko cow . 25 . W ród tych form niezwykle istotne. • testów i sprawdzianów pisemnych. Ponadto daje ona mo liwo przewidywania i planowania oceny przez samego ucznia. powinno odbywa si z zastosowaniem metody obliczania redniej wa onej.5. i kryteria te powinny pozosta niezmienne w trakcie ca ego roku szkolnego. którym przypisano wi ksz wag – a wi c za zadania o wi kszym stopniu trudno ci. przy ocenianiu tak wielu obszarów aktywnoci uczniów o ró nym stopniu trudno ci. jest sprawdzanie nabywanych przez niego umiej tno ci praktycznych zwi zanych bezpo rednio z obs ug go ci. • umiej tno przyjmowania i realizacji zamówienia. Poni ej proponujemy nast puj cy przydzia wag do odpowiednich form oceniania aktywno ci ucznia. przewidywalno i mo liwo obliczenia oceny semestralnej przez samego ucznia – na ka dym etapie nauki. SYSTEM SPRAWDZANIA I OCENIANIA OSI GNI UCZNIÓW Sprawdzanie oraz ocenianie osi gni uczniów powinno si odbywa systematycznie przez ca y okres realizacji programu nauczania przedmiotu wed ug okrelonych kryteriów i z wykorzystaniem ró nych form. a nauczycielowi pozwala unikn wielokrotnego t umaczenia. z punktu widzenia przysz ej pracy zawodowej absolwenta.

zaokr glaj c do oceny wy szej. 4. 5. 4 • test pisemny: 3. nale y zastosowa nast puj cy wzór: gdzie: zbiór ocen – zbiór wag – . Jego ocena semestralna to rednia wa ona ocen cz stkowych obliczona wed ug wzoru: Po zaokr gleniu ucze otrzyma na semestr ocen dobr . a zatem ocen jedynie dostateczn . 4. Po obliczeniu redniej wystawia si ocen . 3 • zadanie domowe: 1 • umiej tno ci praktyczne: 4.35. 3 • sprawdzian pisemny: 4. jako redni wa on ocen z dwóch semestrów – okre laj c wag poszczególnych ocen semestralnych wed ug stopnia trudno ci materia u realizowanego w obu semestrach. 3. jeeli cyfry znacz ce po przecinku s wi ksze od 50 (patrz przyk ad poni ej). 26 . podczas gdy rednia arytmetyczna tych ocen dawa a 3. Przyk ad: Ucze w ci gu semestru uzyska nast puj ce oceny z przedmiotu obs uga konsumenta: • odpowied ustna: 2 • kartkówka: 3. 4.Oceniane obszary aktywno ci ucznia Aktywno Przygotowanie do zaj Waga 1 Kartkówka Odpowied ustna 1 Test pisemny 3 Sprawdzian pisemny 4 Zadanie domowe 2 Umiej tno ci praktyczne 4 Projekty Prace semestralne 5 Obliczaj c warto redniej. W podobny sposób nale y wystawi ocen ko cow .

przybory do pisania. • • • • • 27 .6. zde niowa warunki prowadzenia dzia alno ci gastronomicznej.” okre li cele i funkcje zak adów gastronomicznych sieci otwartej i zamkni tej. PRZYK ADOWE SCENARIUSZE LEKCJI Proponowane w tym rozdziale przyk adowe scenariusze zaj edukacyjnych zosta y wybrane jako najbardziej reprezentatywne w danym dziale tematycznym lub sprawiaj ce najwi ksz trudno . ta ma klej ca. rodki dydaktyczne: podr cznik. Scenariusz 1 Dzia : Temat lekcji: Cel ogólny: Us ugowa dzia alno gastronomii Podzia zak adów gastronomicznych Nabycie umiej tno ci prawid owego klasy kowania zak adów gastronomicznych. • • • • Po zako czonych zaj ciach edukacyjnych ucze potra : zde niowa poj cie „zak ad gastronomiczny. arkusze papieru formatu A4. Metody kszta cenia: pogadanka. dyskusja. metaplan. • • • • Formy organizacyjne pracy uczniów: • praca w grupach. Na ich podstawie mo na w analogiczny sposób zrealizowa lekcje z tematów pokrewnych (patrz wskazówki w punkcie Uwagi do realizacji i przebiegu zaj ). praca z podr cznikiem. • praca indywidualna. okre li zakres us ug wiadczonych przez zak ady gastronomiczne. tablica.

III – klasy kacja zak adów ze wzgl du na rodzaj wiadczonych us ug. Realizacja tematu: • Nauczyciel wyja nia poj cie „zak ad gastronomiczny”. Wypisuj je na kartkach formatu A4. wyszukuj informacje niezb dne do wykonania wiczenia. gr. • Nauczyciel porz dkuje informacje. • Przedstawiciele grup przyklejaj kartki na tablicy na swoich polach. korzystaj c z podr cznika. 7. 2. zgodnie z tematem wicze . • Nauczyciel podaje tre zadania dla ka dej grupy: gr.Czas realizacji zaj : 90 min (2 x 45 min) Przebieg zaj : 1. 4. 28 . I – charakterystyka zak adów sieci otwartej. • Wybrani przedstawiciele grup prezentuj wyniki prac. 5. koryguje b dy. • Uczniowie. gr. 8. Placówka gastronomiczna restauracja cukiernia coctail-bar sto ówka szkolna kawiarnia bar szybkiej obs ugi lodziarnia sto ówka sanatoryjna Zakres wiadczonych us ug Warunki korzystania z us ug • Uczniowie wraz z nauczycielem analizuj wykonane wiczenie. • Uczniowie dziel si na cztery grupy. omówienie przebiegu oraz celów zaj . 6. gr. sprawdza opanowanie materia u. • Nauczyciel dzieli tablic na cztery pola i w ka dym z pól wpisuje tytu . 1. • Nauczyciel podsumowuje lekcj . wyja nia w tpliwo ci. IV – warunki prowadzenia dzia alno ci gastronomicznej. Sprawy organizacyjne. II – charakterystyka zak adów sieci zamkni tej. 3. 3. • Uczniowie indywidualnie wykonuj wiczenie polegaj ce na uzupe nieniu nast puj cej tabelki: Lp. Nawi zanie do tematu. 2. podaje przyk ady. • Uczniowie przy pomocy nauczyciela przygotowuj i zapisuj notatk w zeszytach. • Nauczyciel nadzoruje prac uczniów i pomaga w prawid owym wykonaniu wicze .

do jakiej grupy nale . praca z podr cznikiem. Placówka gastronomiczna Zakres wiadczonych us ug Warunki korzystania z us ug Forma obs ugi Scenariusz 2 Dzia : Temat lekcji: Cel ogólny: Stanowiska pracy w cz ci handlowo-us ugowej Przepisy prawne w obiektach ywienia zbiorowego Nabycie umiej tno ci korzystania i analizowania przepisów prawnych reguluj cych dzia alno zak adów gastronomicznych. • • • • Formy organizacyjne pracy uczniów: • praca w grupach. • praca indywidualna. Metody kszta cenia: pogadanka – wyk ad. 29 . dyskusja dydaktyczna. • wskaza przepisy zwi zane z bezpiecze stwem. jakie placówki gastronomiczne dzia aj na terenie Twojej szko y i w okolicy. Zastanów si . • zde niowa system HACCP. Po zako czonych zaj ciach edukacyjnych ucze potra : • wymieni podstawowe przepisy sanitarne obowi zuj ce w gastronomii. praca z materia ami ród owymi. Wnioski wpisz do nast puj cej tabeli: Lp. higien i prawem pracy.Przyk adowe pytania: • Jakie s podobie stwa i ró nice mi dzy zak adem gastronomicznym sieci otwartej i zamkni tej? • Jak rol pe ni zak ady typu ywieniowego i uzupe niaj cego? • Jakie rodzaje obs ugi wyst puj w zak adach gastronomicznych? • Jaka jest ró nica mi dzy zak adem a punktem gastronomicznym? Propozycja zadania domowego: Przeanalizuj.

Ch. omawia ustaw o bezpiecze stwie ywno ci i ywienia. Analizuj .• • • • rodki dydaktyczne: foliogramy lub prezentacja multimedialna. rzutnik pisma lub projektor multimedialny. M Sposób zapobiegania • • • • Wybrani przedstawiciele grup prezentuj wyniki prac. Czynno ci wykonywane w dziale ekspedycyjnym Opis zagroenia Kategoria F. wskazuj ród a i sposoby zapobiegania im. 30 . Czas realizacji zaj : 180 min (4 x 45 min) Przebieg zaj : 1. Uczniowie wraz z nauczycielem analizuj wykonane wiczenie. materia ród owy: Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. korzystaj c z foliogramów lub prezentacji multimedialnej. GHP. i dziel je na czyste i brudne. chemiczne. podr cznik. 3. 2. jakie zagro enia dla bezpiecze stwa ywno ci (zanieczyszczenia zyczne.lub czteroosobowe zespo y. Na podstawie wiadomo ci z podr cznika (rozdzia I temat nr 5 „Uk ad funkcjonalny zak adu gastronomicznego”) okre laj drogi technologiczne. „Inwentaryzacja zagro e ”. biologiczne – w tym mikrobiologiczne) mog wyst pi w dziale ekspedycyjnym. Analizuj . omówienie przebiegu oraz celów zaj . • Uczniowie dziel si na trzy. • Referuje podstawowe zagadnienia zwi zane z systemem HACCP: GMP. Nauczyciel omawia wybrane zagadnienia z Kodeksu pracy zwi zane ze szkoleniem pracowników i koniecznymi badaniami lekarskimi. Sprawy organizacyjne. Lp. jakie wyst puj w dziale ekspedycyjnym. B. wskazuj c na zakres jej dzia ania. Nawi zanie do tematu. zasady systemu HACCP. Realizacja tematu: • Nauczyciel. Wnioski wpisuj w tabeli pt. w sprawie bada do celów sanitarno-epidemiologicznych. Nauczyciel porz dkuje informacje. koryguje b dy. gdzie drogi te mog si skrzy owa i gdzie mo e doj do zanieczyszczenia. wyja nia w tpliwo ci.

• prezentacja multimedialna lub foliogramy. • scharakteryzowa znaczenie barw we wn trzu. • dyskusja dydaktyczna. • Uczniowie przy pomocy nauczyciela przygotowuj i zapisuj notatk w zeszytach. • kartki formatu A4 (dla ka dego ucznia). które okre laj charakter i styl wn trza lokalu gastronomicznego. • zaplanowa wystrój sali konsumenckiej w zale no ci od rodzaju planowanej imprezy. • wiczenia praktyczne.. Formy organizacyjne pracy uczniów: • praca indywidualna. • porówna i analizowa aran acj wn trz w lokalach o ró nym charakterze. Scenariusz 3 Dzia : Temat lekcji: Cel ogólny: Wystrój i wyposa enie zak adu gastronomicznego Estetyka wn trza lokalu gastronomicznego Nabycie umiej tno ci oceny i planowania wystroju sali konsumenckiej. Po zako czonych zaj ciach edukacyjnych ucze potra : • wskaza czynniki. indywidualnie analizuj c Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. Propozycja zadania domowego: 1. rodki dydaktyczne: • projektor multimedialny lub rzutnik pisma (foliogramów). kto i kiedy podlega badaniom oraz jakie badania przeprowadza si do celów sanitarno-epidemiologicznych. znajduj informacje. • okre li funkcj o wietlenia w lokalu gastronomicznym. Metody kszta cenia: • wyk ad w formie prezentacji multimedialnej. Wyja nij zasadno stosowania w zak adzie gastronomicznym omówionych na lekcji przepisów sanitarnych i bhp. 31 .• Nauczyciel przydziela kolejne zadanie uczniom: • Uczniowie. • praca w grupach.

o ówki. • Nauczyciel prezentuje ró ni ce si stylem i atmosfer lokale gastronomiczne. relaksu – inny dla ka dego ucznia. Nawi zanie do tematu. • Uczniowie okre laj typ ka dego wn trza. omówienie przebiegu oraz celów zaj . rustykalne. jego oddzia ywanie na cz owieka oraz sposób czenia barw w celu otrzymania okre lonego wra enia. • kolorowe kredki. • Uczniowie z pomoc nauczyciela wskazuj elementy decyduj ce o charakterze ka dego z prezentowanych wn trz. uczniowie prezentuj swoje prace i uzasadniaj dobór barw. nauczyciel prezentuje ró ne rodzaje o wietlenia stosowanego w lokalach gastronomicznych i omawia kryteria doboru. na ich przyk adzie omawia ró ne typy wn trz (nowoczesne. • ta ma klej ca. etniczne).• wydrukowane zdj cia ró nych typów wn trz lokali gastronomicznych (po 2 dla ka dego zespo u). • Uczniowie dobieraj si w czteroosobowe zespo y. 2. • arkusz szarego papieru (dla ka dego zespo u). uczniowie koloruj rysunek w celu uzyskania okre lonego efektu. podkre laj c zwi zek funkcji wn trza z jego aran acj . • Nauczyciel w formie prezentacji omawia podstawowe elementy kszta tuj ce charakter wn trza lokalu gastronomicznego: omawia rol koloru we wn trzu. 32 . nauczyciel analizuje prace. • Nauczyciel rozdaje zespo om po 2 zdj cia ró ni cych si charakterem lokali gastronomicznych. rozdaje uczniom kartki A4 z gotowym schematem wn trza i przydziela zadania: za pomoc koloru uzyska efekt np. powi kszenia wn trza. porównuj i samodzielnie wskazuj elementy charakterystyczne. zmniejszenia. wspólnie z uczniami wyodr bnia elementy charakterystyczne dla ka dego rodzaju lokalu. koryguje ewentualne b dy. Sprawy organizacyjne. Przedstawiciel ka dego zespo u prezentuje wnioski. Czas realizacji zaj : 180 min (4 x 45 min) Przebieg zaj : 1. Realizacja tematu: • Nauczyciel prezentuje przyk ady i omawia ró ne typy lokali gastronomicznych. pisaki. nauczyciel omawia wyposa enie i aran acj wn trza oraz ich wp yw na atmosfer lokalu gastronomicznego. 3. dynamiki.

• Nauczyciel przydziela ka dej grupie zadanie polegaj ce na zaplanowaniu wystroju sali restauracyjnej na okre lon imprez okoliczno ciow . Scenariusz 4 Dzia : Temat lekcji: Cel ogólny: Przygotowanie sal konsumenckich do obs ugi go ci Przygotowanie nakrycia prostego i rozszerzonego do ustalonego menu Nabycie umiej tno ci przygotowania nakrycia prostego i rozszerzonego do ustalonego menu. • praca z tekstem. tworz opis wystroju uzupe niony prostymi rysunkami. 33 . Propozycja zadania domowego: 1. korzystaj c z opracowanego wcze niej katalogu elementów oraz zdobytych podczas wyk adu informacji. • Nauczyciel nadzoruje prac uczniów w zespo ach. • Uczniowie wraz z nauczycielem dyskutuj na temat ka dej z prac. • wiczenia praktyczne. • Nauczyciel rozdaje dla ka dego zespo u arkusze papieru oraz przybory rysunkowe. wymieni zastaw sto ow . sztu ce i szk o wchodz ce w sk ad nakrycia prostego i rozszerzonego do ustalonego menu. • prezentacja. • Nauczyciel dokonuje analizy wykonanego wiczenia. przygotowa nakrycie proste i rozszerzone do okre lonego menu. • Uczniowie. sztu ców i szk a podczas przygotowania nakrycia prostego i rozszerzonego. narysowa nakrycie proste i rozszerzone do okre lonego menu. Metody kszta cenia: • wyk ad z pokazem. udziela rad i wskazówek. • • • • • Po zako czonych zaj ciach edukacyjnych ucze potra : scharakteryzowa nakrycie proste i rozszerzone. 51 „Zaplanuj – wykonaj”. • Uczniowie wieszaj rysunki w dobrze widocznym miejscu i omawiaj je na forum klasy. Podr cznik str. omówi i stosowa zasady wyk adania zastawy sto owej.• Uczniowie z pomoc nauczyciela tworz katalog elementów decyduj cych o charakterze wn trza i spisuj go na tablicy.

Nauczyciel szczegó owo omawia zastosowanie poszczególnych elementów nakrycia oraz technik wyk adania zastawy sto owej do nakrycia. Przedstawiciel ka dego zespo u prezentuje wynik pracy (rysunek nakrycia) oraz szczegó owo omawia jego wygl d. stolik dla go ci. • du e arkusze papieru (dla ka dego zespo u). wózki kelnerskie. Czas realizacji zaj : 180 min (4 x 45 min) Przebieg zaj : 1. tj. krzes a. omówienie przebiegu oraz celów zaj . rzutnik multimedialny lub rzutnik pisma (foliogramów). stoliki kelnerskie. • • • • Materia y pomocnicze: obrusy. • Uczniowie w zespo ach przepisuj menu na arkusz papieru oraz rysuj kszta t nakrycia do ustalonego menu. • Nauczyciel w formie prezentacji albo foliogramów prezentuje wygl d nakrycia prostego i rozszerzonego do okre lonego menu. Nawi zanie do tematu. gobblety do wody. 100-104). moltony. kierunków poruszania si podczas przygotowywania nakry . 3. prezentacja (slajdy) lub foliogramy. 34 . • wiczenia w zespo ach 3-osobowych.Formy organizacyjne pracy uczniów: • praca indywidualna z podr cznikiem. kolejno ci wyk adania zastawy sto owej. serwety indywidualnego u ytku (dla go ci). korzystaj c z podr cznika. kieliszki do wina. Sprawy organizacyjne. tace kelnerskie. wydrukowane na kartkach propozycje menu prostego i rozszerzonego dla ka dego zespo u. przypominaj sobie niezb dne wiadomo ci dotycz ce zasad przygotowywania nakry . zastawa sto owa. rodki dydaktyczne: podr cznik. szk a i serwety (podr cznik str. na tablicy). • Nauczyciel daje ka demu zespo owi wydrukowane menu oraz arkusz papieru i pisaki. 2. W czasie prezentacji rysunek nale y zawiesi w dobrze widocznym miejscu sali (np. sztu ce. Realizacja tematu: • Uczniowie. u o enia sztu ców. • Uczniowie dziel si na 3-osobowe zespo y. • kolorowe pisaki do papieru.

• Nauczyciel wraz z uczniami koryguje ewentualne b dy w rysunkach nakry , uczniowie w zespo ach dokonuj poprawek. Rysunki uczniów zostaj zawieszone w sali i do ko ca zaj stanowi wzór nakry do dalszych wicze . • Nauczyciel rozdaje uczniom kolejne zestawy menu prostego i rozszerzonego (po jednym egzemplarzu dla grupy). • Uczniowie w grupach przygotowuj stoliki, zastaw sto ow i sztu ce, stoliki pomocnicze oraz sprz t niezb dny do przygotowania nakrycia. • Nauczyciel sprawdza przygotowan przez zespo y zastaw sto ow oraz sprz t. Uczniowie dokonuj niezb dnych poprawek i uzupe nie w wyposaeniu. • Nauczyciel sam wciela si w rol kelnera i przy jednym ze stolików dla go ci (najlepiej wyeksponowanym) prezentuje przygotowanie nakrycia do okre lonego menu. Nauczyciel szczegó owo omawia kolejne czynno ci, zwracaj c uwag na w a ciwy kierunek poruszania si przy wyk adaniu zastawy sto owej oraz poprawne ustawienie elementów nakrycia. • Uczniowie wicz w zespo ach przygotowanie nakry , rozpoczynaj c od nakrycia prostego. • Nauczyciel nadzoruje prac uczniów w zespo ach, udziela rad i wskazówek. • Po przygotowaniu nakrycia prostego uczniowie porz dkuj stoliki i przyst puj do przygotowania nakrycia rozszerzonego. 4. Wybrani przez nauczyciela najlepsi uczniowie prezentuj swe umiej tno ci na forum klasy. 5. Klasa wraz z nauczycielem dokonuje analizy i oceny opisowej wykonanego wiczenia. Uczniowie wskazuj najtrudniejsze elementy wiczenia oraz te, które wymagaj dodatkowych wyja nie ze strony nauczyciela. Nauczyciel wyjania problemowe kwestie. Uwagi do realizacji i przebiegu zaj : 1. Przy realizacji tego tematu istotny jest etap rysowania przez uczniów nakrycia na arkuszach papieru. Ten fragment wicze przygotowuje ich bezpo rednio do cz ci praktycznej egzaminu zawodowego. 2. Podczas obserwacji pracy uczniów nale y zwróci szczególn uwag na: • w a ciwe u ywanie tacy kelnerskiej (lub wózka kelnerskiego) do przenoszenia elementów nakrycia, • w a ciwe kierunki poruszania si i w a ciwe strony wyk adania zastawy stoowej przy przygotowaniu nakrycia, • w a ciwe u o enie elementów nakrycia (serwety, talerzy, sztu ców i szk a), • poprawny sposób chwytania elementów nakrycia przy wyk adaniu do nakrycia, • ogólny dynamiczny przebieg przygotowania nakrycia.

35

3. Serwety indywidualnego u ytku (dla go ci) nale y z o y w jeden z poznanych wcze niej wzorów (podr cznik str. 98-100)1. 4. W podobny sposób mo na zrealizowa lekcje z nast puj cych tematów: Nakrycie do serwisu à la carte oraz Przygotowanie nakrycia w obecno ci go ci. Propozycja zadania domowego: 1. Sporz dzi szczegó owy wykaz zastawy sto owej, sztu ców oraz szk a (rodzaj oraz ilo ) dla 15 go ci wed ug menu prostego i rozszerzonego podanego na lekcji.

Scenariusz 5 Dzia :
Temat lekcji:
Cel ogólny:

Przenoszenie tac i zastawy sto owej
Techniki przenoszenia talerzy p askich i g bokich
Nabycie umiej tno ci poprawnego przenoszenia talerzy p askich i g bokich.

Po zako czonych zaj ciach edukacyjnych ucze potra : • wymieni rodzaje i omówi zastosowanie talerzy p askich i g bokich, • wymieni techniki przenoszenia talerzy p askich i g bokich, • zastosowa odpowiedni technik przenoszenia talerzy zale nie od ich rodzaju, wielko ci i liczby, • poprawnie przenosi talerze p askie i g bokie. Metody kszta cenia: • wyk ad z pokazem, • praca z tekstem, • wiczenia praktyczne. Formy organizacyjne pracy uczniów: • praca indywidualna z podr cznikiem, • wiczenia w zespo ach 2-osobowych. rodki dydaktyczne: • podr cznik, • rzutnik multimedialny lub rzutnik pisma (foliogramów), • prezentacja (slajdy) lub foliogramy.
1

Wi cej wzorów sk adania serwet dla go ci mo na znale w ksi kach: – C. Aronsson i in., Przy pi knym stole – sztuka sk adania serwetek, Wyd. REA, Warszawa 2009. – A. Dardenne, Sztuka sk adania serwetek, Wyd. KDC, Warszawa 2007. – M. Müller, O. Mikolasek, Sztuka sk adania serwetek, Wyd. KDC, Warszawa 2004.

36

Materia y pomocnicze: obrusy, moltony, stolik dla go ci, krzes a, stoliki kelnerskie, tace kelnerskie, talerze p askie, talerze g bokie, serwety kelnerskie. Czas realizacji zaj : 180 min (4 x 45 min) Przebieg zaj : 1. Sprawy organizacyjne. 2. Nawi zanie do tematu, omówienie przebiegu oraz celów zaj . 3. Realizacja tematu: • Uczniowie, korzystaj c z podr cznika, przypominaj sobie niezb dne wiadomo ci dotycz ce rodzajów i zastosowania talerzy p askich i g bokich (podr cznik str. 60-61). • Nauczyciel w formie prezentacji albo foliogramów prezentuje techniki przenoszenia talerzy p askich i g bokich. Nauczyciel szczegó owo omawia sposoby chwytania talerzy i u o enie palców. • Uczniowie dziel si na 2-osobowe zespo y i zajmuj stoliki do wicze . • Uczniowie w zespo ach przygotowuj odpowiedni liczb talerzy p askich i g bokich do wicze . • Nauczyciel sam wciela si w rol kelnera i prezentuje techniki przenoszenia talerzy p askich i g bokich. • Uczniowie na zmian wicz w zespo ach przenoszenie talerzy oraz ich wyk adanie do nakrycia na przygotowanym stoliku dla go ci. Uczniowie nawzajem kontroluj swoj prac i sami staraj si korygowa b dy. • Nauczyciel nadzoruje prac uczniów w zespo ach, udziela rad i wskazówek. 4. Wybrani przez nauczyciela najlepsi uczniowie prezentuj swe umiej tno ci na forum klasy. 5. Klasa wraz z nauczycielem dokonuje analizy i oceny opisowej wykonanego wiczenia. Uczniowie wskazuj najtrudniejsze elementy wiczenia oraz te, które wymagaj dodatkowych wyja nie ze strony nauczyciela. Nauczyciel wyjania problemowe kwestie. Uwagi do realizacji i przebiegu zaj : 1. Przy realizacji tego tematu wa ne jest, aby uczniowie wiczyli równie technik wyk adania talerzy na stolik dla go ci, tzn. przek adanie talerza z lewej reki (nosz cej) do prawej (podaj cej). 2. W celu zbli enia warunków wicze do sytuacji rzeczywistych nale a oby (w miar nabywania wprawy przez uczniów) talerze g bokie wype ni wod , a talerze p askie potrawami lub atrapami potraw.

37

poda kart menu. praca z tekstem. W podobny sposób mo na zrealizowa lekcje z pozosta ych tematów z dzia u Przenoszenie tac i zastawy sto owej.3. powita go ci restauracji. Podczas obserwacji pracy uczniów nale y zwróci szczególn uwag na: • w a ciwy dobór techniki przenoszenia talerzy stosownie do ich rodzaju i liczby. wiczenia praktyczne. inscenizacja. obs u y go ci. przyj zamówienie. 4. poprawnie stosowa fachowe s ownictwo i zwroty grzeczno ciowe przy obs udze go ci.lub 5-osobowych (ze zmian ról uczniów w zespoach). poda rachunek. • • • • Formy organizacyjne pracy uczniów: • praca indywidualna z podr cznikiem. 38 . scharakteryzowa kolejne etapy obs ugi go ci oraz wymieni zasady pracy kelnera na poszczególnych etapach. doradza przy wyborze da i napojów. w a ciwie prowadzi dialog z go ciem w czasie jego obs ugi. • poprawne przenoszenie i wyk adanie talerzy. • ogólny dynamiczny przebieg wiczenia. • • • • • Po zako czonych zaj ciach edukacyjnych ucze potra : wymieni kolejne etapy obs ugi go ci od powitania w restauracji a do ich poegnania. Scenariusz 6 Dzia : Temat lekcji: Cel ogólny: Obs uga go ci Przebieg obs ugi go ci w restauracji Nabycie umiej tno ci prawid owego post powania kelnera wobec go cia od momentu powitania w restauracji do po egnania. 4. przyj zap at za posi ek oraz po egna go ci. • wiczenia w zespo ach 3-. Metody kszta cenia: wyk ad z pokazem. zaproponowa stolik.

5 uczniów) i uczniów-go ci. stolik dla go ci. jeden kelner obs uguje grupk go ci. Realizacja tematu: • Uczniowie. korzystaj c ze wskazówek i propozycji zawartych w podr czniku na str. 3. krzes a. Sprawy organizacyjne. Nawi zanie do tematu. stolik kelnerski. w formie wyk adu. Uczniowie-kelnerzy witaj go ci w drzwiach restauracji. gobblety do wody. Uczniowie wskazuj najtrudniejsze elementy wiczenia oraz te. prowadz do stolika i tam obs uguj – post puj c zgodnie z zasadami obs ugi. 39 . nadzoruje prac uczniów w zespo ach. omówienie przebiegu oraz celów zaj . kieliszki do wina. p atniki kelnerskie. 130-138). wydrukowane pieni dze do zap aty i wydawania reszty. 2. karty menu. • Uczniowie wicz w zespo ach. Klasa wraz z nauczycielem dokonuje analizy i oceny opisowej wykonanego wiczenia. sztu ce. notesy do notowania zamówienia. d ugopis. omawia poszczególne etapy obs ugi go ci od powitania do po egnania. Uczniowie graj cy rol go ci dziel si na mniejsze grupy (pary. Materia y pomocnicze: obrusy. tzn. 4. udziela rad i wskazówek. tace kelnerskie. • Uczniowie dziel si na dwie grupy: uczniów-kelnerów (ok. doradzaj w wyborze stolika. serwety indywidualnego u ytku (dla go ci). trójki i czwórki). • kartki z wydrukowanym zamówieniem i przyk adowym dialogiem2 go -kelner. korzystaj c z podr cznika. Czas realizacji zaj : 180 min (4 x 45 min) Przebieg zaj : 1. • Nauczyciel pe ni w sali restauracyjnej rol kierownika sali. • Uczniowie „urz dzaj ” sal restauracyjn wed ug wskazówek nauczyciela. zastawa sto owa. do rozdania dla uczniów-kelnerów i uczniów-go ci (mo na je umie ci w kartach menu). szczegó owo zapoznaj si z materiaem dotycz cym kolejnych etapów obs ugi go ci w restauracji (podr cznik str. Z o enie zamówienia i dialog go -kelner odbywa si wed ug wskazówek zawartych w materia ach dla uczniów. • Nauczyciel. ze szczególnym zwróceniem uwagi na dialog go -kelner i u ywane s ownictwo. któ2 Dialogi mo na przygotowa . 130-138. moltony. Ko cz po egnaniem go ci.rodki dydaktyczne: • podr cznik. • Po wykonaniu wiczenia przez zespó nast puje zmiana ról uczniów.

Nauczyciel wyjania problemowe kwestie. 2. Ustalcie wspólnie potrzeby i oczekiwania. Pracowni nale y urz dzi jako sal dla go ci w restauracji. Uwagi do realizacji i przebiegu zaj : 1. jakie maj go cie odwiedzaj cy restauracj . Zapytaj uczniów. 106). ustawiaj c stoliki 2-.i 4. • u ywanie zwrotów grzeczno ciowych i fachowego s ownictwa przez „uczniów-kelnerów”.re wymagaj dodatkowych wyja nie ze strony nauczyciela. techniki podawania potraw i napojów nale y ograniczy do metody niemieckiej. Wykorzystuj c dost pne ród a informacji (prospekty programów i urz dze . Internet). Podczas obserwacji pracy uczniów szczególn uwag nale y zwróci na: • prawid owy przebieg dialogu go -kelner. czasopisma bran owe. a tak e nakrycia do serwisu à la carte (podr cznik str. 3 Nale y ledzi ewentualne zmiany w prawie dotycz ce wprowadzenia zakazu palenia w miejscach publicznych. Ze wzgl du na pó niejszy czas realizowania materia u dotycz cego stosowanych metod obs ugi. wydzielaj c stref dla pal cych i dla niepal cych3 itp. 3. realizuj c lekcje z nast puj cych dzia ów: Podawanie potraw. zapoznaj si z materia ami opisuj cymi zasady przyjmowania i rejestrowania zamówie go ci w systemie informatycznym restauracji. na stolikach mo na ustawi dekoracje kwiatowe. Aby bardziej upodobni klasopracowni do sali restauracyjnej. strony oraz kolejno obs ugi uczniów-go ci przy stoliku. Lekcj mo na rozpocz od dyskusji. Podawanie napojów bezalkoholowych. 40 . 4. Poznane na lekcji zasady zachowania kelnera oraz przyk ady prowadzenia dialogu go -kelner nale y wykorzystywa .osobowe. • poprawne i wyczerpuj ce odpowiedzi uczniów-kelnerów. 5. 3. • w a ciwy kierunek. kolorowe karty menu. • ogólny dynamiczny przebieg obs ugi go ci. jeste bardziej „g odny uznania” ni „g odny jedzenia” (Ernest Dikter). nawi zuj c do motta: Kiedy idziesz do dobrej restauracji. Podawanie napojów alkoholowych. Propozycja zadania domowego: 1. jak rozumiej to has o.

oceny i tworzenia kart menu z uwzgl dnieniem wymogów formalnych i przepisów prawnych. typy i rodzaje kart menu.Scenariusz 7 Dzia : Temat lekcji: Cel ogólny: Karty menu Karty menu – podzia i charakterystyka. uwzgl dniaj c wymogi formalne i przepisy prawne. • foliogramy lub prezentacja multimedialna. praca z tekstem. • tablica. okre li zasady tworzenia kart menu. karty okoliczno ciowe itp. wiczenia. rodki dydaktyczne: • podr cznik. wskaza prawid owy uk ad da oraz obowi zkowe informacje umieszczane w karcie menu. Czas realizacji zaj : 180 min (4 x 45 min) 41 . uk ad da Nabycie umiej tno ci klasy kowania. • arkusze papieru formatu A4. • ta ma klej ca. • • • • • Po zako czonych zaj ciach edukacyjnych ucze potra : zde niowa poj cie „karta menu”. kawiarniane. Metody nauczania: wyk ad z pokazem. • • • • • Formy organizacyjne pracy ucznia: • praca w grupach. • karty menu restauracyjne. sporz dzi kart menu.. zasady tworzenia. • praca indywidualna. wymieni funkcje. karty napojów. • przybory do pisania. dyskusja dydaktyczna. metaplan.

Wypisuj je na kartkach formatu A4. Omawia znaczenie szaty gra cznej i jej elementy. Realizacja tematu: • Nauczyciel wyja nia poj cie „karta menu”. • Uczniowie. • Nauczyciel rozdaje po jednej karcie menu dwuosobowym zespo om. czynniki wp ywaj ce na zawarto i form karty. uk ad da oraz obowi zkowe informacje. zaproponowa jad ospis (min. • Uczniowie wyszukuj b dy w karcie menu i prezentuj wyniki prac na forum grupy. dnia. gr. Sprawy organizacyjne. które nale y umie ci w karcie. • Uczniowie dziel si na cztery grupy. • Uczniowie przy pomocy nauczyciela wskazuj b dy najcz ciej pope niane w kartach menu. II – charakterystyka karty dnia. gr. IV – charakterystyka karty okoliczno ciowej. rodzaj restauracji lub ofert potraw. • Wybrani przedstawiciele grup prezentuj wyniki pracy. tworz c metaplan. informacj zapisuj w zeszycie. specjalnej lub okoliczno ciowej. • Przedstawiciele grup przyklejaj kartki na tablicy. Zwraca uwag na prawdziwo i adekwatno oferty. • Nauczyciel przydziela zadania ka dej grupie: gr. uzasadniaj wybór karty menu. uk adu asortymentu. gr. korzystaj c z podr cznika. • Nauczyciel przydziela dwuosobowym zespo om zadanie. polegaj ce na sporz dzeniu karty menu: standardowej. I – charakterystyka karty standardowej. 42 . 2. • Ka dy zespó ma za zadanie oceni kart pod wzgl dem: przejrzysto ci i estetyki. III – charakterystyka karty specjalnej. Z dost pnych kart menu wybieraj odpowiedni rodzaj karty. zaprezentowa wyniki pracy na forum grupy. • Uczniowie powinni: samodzielnie wybra okazj . 20 elementów). zawarto ci wymaganych prawem informacji. 3.Przebieg zaj : 1. u o y menu w odpowiedniej sekwencji. Nawi zanie do tematu. • Nauczyciel za pomoc foliogramów lub prezentacji multimedialnej przedstawia zasady tworzenia kart menu. wyszukuj informacje niezb dne do wykonania wiczenia. omówienie przebiegu oraz celów zaj .

dobra technik podawania do rodzaju zupy. li ance do mokki i zupy serwowanej z wazy. prezentacja.Propozycja zadania domowego: 1. wymieni zastaw sto ow u ywan do podawania zup. • szat gra czn i staranno wykonania.do 5-osobowych (ze zmian ról uczniów w zespoach). Scenariusz 8 Dzia : Temat lekcji: Cel ogólny: Podawanie potraw Techniki podawania zup Poznanie rodzajów zup oraz nabycie umiej tno ci podawania ró nego rodzaju zup z wykorzystaniem odpowiedniego sprz tu i zastosowaniem odpowiedniej metody serwowania. • dobór i uk ad potraw. bulionówce. • przejrzysto i funkcjonalno . wymieni i scharakteryzowa sposoby podawania zup. • poprawno j zykow . Uwaga: Przy ocenie zadania nauczyciel bierze pod uwag : • poprawno pod wzgl dem formalnym. serwowa zup jednoporcjowo oraz wieloporcjowo (z wazy). przygotowa nakrycie do zupy podawanej w talerzu/miseczce. wiczenia praktyczne. 43 . • • • • • • Po zako czonych zaj ciach edukacyjnych ucze potra : wymieni i scharakteryzowa rodzaje zup oraz poda przyk ady zup z ka dej grupy rodzajowej. Metody kszta cenia: wyk ad z pokazem. Na bazie materia ów przygotowanych na lekcji opracuj gra cznie i wykonaj kart menu. praca z tekstem. inscenizacja. • wiczenia w zespo ach 3. liance. • • • • • Formy organizacyjne pracy uczniów: • praca indywidualna z podr cznikiem.

li ankach. • Nauczyciel rozdaje uczniom karty menu i okre la. wydrukowane materia y do rozdania uczniom. serwety indywidualnego u ytku (dla go ci). Sprawy organizacyjne. • Nauczyciel sprawdza przygotowane przez zespo y nakrycia oraz sprz t. • • • • Materia y pomocnicze: obrusy. stolik dla go ci. bulionówki. jaki rodzaj zupy i jak technik b dzie w danej grupie serwowany. gobblety do wody. • Uczniowie dziel si na 5 równolicznych zespo ów (wed ug techniki podawania zupy) i wybieraj rol go cia lub kelnera. • Uczniowie w grupach przygotowuj stoliki. omówienie przebiegu oraz celów zaj . Czas realizacji zaj : 180 min (4 x 45 min) Przebieg zaj : 1. bulionówkach. prezentacja (slajdy) lub foliogramy. moltony. zastaw sto ow i sztu ce. kieliszki do wina. korzystaj c z podr cznika. li anki do mokki. 186-189). krzes a. zawieraj ce schemat nakrycia do zupy i wykaz potrzebnego sprz tu do serwowania zupy (po jednym egzemplarzu dla zespo u). • Nauczyciel rozdaje uczniom materia y pomocnicze (po jednym egzemplarzu na grup ).rodki dydaktyczne: podr cznik. stosowanych naczy i sztu ców oraz technik podawania zup (podr cznik str. li ankach do mokki) i wieloporcjowo (z wazy) oraz wykaz niezb dnego sprz tu i wyposa enia. tace kelnerskie. talerze p askie). zastawa sto owa do podawania zup (miseczki. stoliki pomocnicze oraz niezb dny sprz t do serwowania zupy. szczegó owo zapoznaj si z wiadomo ciami na temat rodzajów zup. Nawi zanie do tematu. • Nauczyciel w formie prezentacji albo foliogramów pokazuje wygl d nakry do zup podawanych jednoporcjowo (w talerzach/miseczkach. 3. 2. 44 . stoliki kelnerskie. sztu ce (do zupy i dania zasadniczego). Realizacja tematu: • Uczniowie. rzutnik multimedialny lub rzutnik pisma (foliogramów). podzielone na pi grup wed ug sposobu ich podawania (ka da grupa na osobnej kartce) dla uczniów-go ci. • karty menu zawieraj ce propozycje zup. li anki. zestaw do serwowania zup z wazy. talerze g bokie.

3. • Uczniowie wicz w zespo ach. Warszawa 1993. W podobny sposób mo na zrealizowa lekcje z nast puj cych tematów: Metody obs ugi. Wybrane przez nauczyciela najlepsze zespo y i uczniowie prezentuj swe umiej tno ci na forum klasy. Podczas obserwacji pracy uczniów nale y zwróci szczególn uwag na: • prawid owe przyj cie zamówienia przez uczniów-kelnerów. zbiorcze zestawienie technik podawania zup wraz z przyk adami4. Nast puje rotacja stanowisk. Przy realizacji tego tematu wa ne jest przygotowanie na stolikach dla go ci w a ciwych nakry do zupy (stosownie do rodzaju zupy i do sposobu jej serwowania) oraz do dania zasadniczego (serwowanego po zupie). • w a ciwe kierunki i strony obs ugi uczniów-go ci przy stoliku. udziela rad i wskazówek. Wyd. • u ywanie zwrotów grzeczno ciowych i fachowego s ownictwa przez uczniów-kelnerów. • Po zako czeniu pracy zespo u przy danym stanowisku uczniowie zbieraj nakrycia i porz dkuj stoliki dla go ci. Klasa wraz z nauczycielem dokonuje analizy i oceny opisowej wykonanego wiczenia. przyjmuje zamówienie i przyst puje do serwowania zupy. nast pnie rozdaje karty menu. Nauczyciel szczegó owo omawia kolejne czynno ci. Uwagi do realizacji i przebiegu zaj : 1.Uczniowie dokonuj niezb dnych poprawek i uzupe nie w nakryciu i wyposa eniu. • ogólny dynamiczny przebieg obs ugi go ci. Wielokrotne przygotowanie kompletnego nakrycia pozwoli uczniom na lepsze przyswojenie jego uk adu i utrwali schemat pracy przy jego przygotowaniu. 4 Proponujemy wykorzysta wskazówki zawarte w ksi ce H. • Nauczyciel sam wciela si w rol kelnera i przy kolejnych stanowiskach prezentuje etapy serwowania zupy (zgodnie z przyj t metod ). • Nauczyciel nadzoruje prac uczniów w zespo ach. Nauczyciel przedstawia (na slajdach lub foliogramach) szerokie. Uczniowie wskazuj najtrudniejsze elementy wiczenia oraz te. 5. 4. • w a ciwe u ywanie tacy kelnerskiej (do przenoszenia elementów nakrycia i podawania zupy). 93. Nauczyciel wyjania problemowe kwestie. 6. WSiP. Leitnera pt. 2. Nauczyciel rozpoczyna od powitania uczniów-go ci. Podawanie przystawek. 45 . zamieniaj c si kolejno rolami. które wymagaj dodatkowych wyja nie ze strony nauczyciela. Podawanie da zasadniczych oraz Podawanie deserów. Poradnik dla kelnera (str. Sposoby podawania zup). Podawanie niada . tak aby ka dy z zespo ów mia mo liwo prze wiczenia serwowania zupy inn technik .

moltony. stolik dla go ci. spodki. y eczki). Formy organizacyjne pracy uczniów: • praca indywidualna z podr cznikiem. przygotuj kilka propozycji egzotycznych b d regionalnych zup i stosowanych dodatków. Scenariusz 9 Dzia : Temat lekcji: Cel ogólny: Podawanie napojów bezalkoholowych Podawanie kawy w li ankach Nabycie umiej tno ci prawid owego podawania kawy w li ankach. tace kelnerskie. Materia y pomocnicze: obrusy. • karty menu zawieraj ce propozycje kaw. wymieni kilka receptur przygotowania kawy. wymieni czynniki wp ywaj ce na jako zaparzanej kawy. 46 . Korzystaj c z literatury fachowej (ksi ki kucharskie. mleczniki. wymieni zastaw sto ow u ywan przy podawaniu kawy w li ankach. krzes a. Po zako czonych zaj ciach edukacyjnych ucze potra : wymieni i scharakteryzowa metody przyrz dzania kawy. • serwowa kaw w li ankach. rodki dydaktyczne: • podr cznik. zastawa sto owa do podawania kawy ( li anki. • • • • • Metody kszta cenia: • wyk ad z pokazem. Postaraj si przyporz dkowa je do znanych grup i zaplanuj sposób ich podania w restauracji. • praca z tekstem. • inscenizacja. przewodniki turystyczne). ksi ki o kuchniach wiata.do 5-osobowych (ze zmian ról uczniów w zespoach). • wiczenia w zespo ach 3. cukierniczki. • wiczenia praktyczne.Propozycja zadania domowego: 1. przygotowa tac z niezb dnym wyposa eniem do podania kawy w li ankach.

udziela rad i wskazówek. • Nauczyciel nadzoruje prac uczniów w zespo ach. • Uczniowie dziel si na 3-.Czas realizacji zaj : 90 min (2 x 45 min) Przebieg zaj : 1. Nauczyciel szczegó owo omawia kolejne czynno ci. przyjmuje zamówienie i przyst puje do serwowania kawy. nast pnie rozdaje karty menu. Uczniowie wskazuj najtrudniejsze elementy wiczenia oraz te. 4. 202-207). stoliki pomocnicze oraz niezb dny sprz t do serwowania kawy. 2. 4. 3. Nauczyciel wyjania problemowe kwestie. • Uczniowie w grupach przygotowuj stoliki. które wymagaj dodatkowych wyja nie ze strony nauczyciela. • ogólny. • Nauczyciel sprawdza przygotowane przez zespo y stoliki oraz sprz t. 5. • w a ciwe u ywanie tacy kelnerskiej. • Uczniowie wicz w zespo ach. korzystaj c z podr cznika. Nauczyciel rozpoczyna od powitania uczniów-go ci. • Nauczyciel sam wciela si w rol kelnera i przy jednym ze stanowisk do wicze prezentuje sposób podania kawy w li ankach. naczy i sztu ców stosowanych przy podawaniu kawy oraz technik podawania kawy (podr cznik str. dynamiczny przebieg obs ugi go ci. Nawi zanie do tematu. Realizacja tematu: • Uczniowie. Sprawy organizacyjne. Klasa wraz z nauczycielem dokonuje analizy i oceny opisowej wykonanego wiczenia. Uczniowie dokonuj niezb dnych poprawek i uzupe nie w wyposa eniu i sprz cie. zastaw sto ow i sztu ce. szczegó owo zapoznaj si z wiadomo ciami na temat sposobów i wybranych receptur przygotowania kawy. Uwagi do realizacji i przebiegu zaj : 1. 47 . Podczas obserwacji pracy uczniów nale y zwróci szczególn uwag na: • prawid owe przyj cie zamówienia na kaw przez uczniów-kelnerów. Wybrani przez nauczyciela uczniowie prezentuj swe umiej tno ci na forum klasy. zamieniaj c si kolejno rolami. omówienie przebiegu oraz celów zaj . • u ywanie zwrotów grzeczno ciowych i fachowego s ownictwa przez uczniów-kelnerów. • w a ciwe kierunki i strony obs ugi uczniów-go ci przy stoliku.lub 5-osobowe zespo y i wybieraj rol go cia lub kelnera.

otworzy i zaserwowa wino czerwone zgodnie z obowi zuj cymi zasadami. inscenizacja. dobra wino do potrawy zgodnie z klasycznymi zasadami oraz przyj zamówienie na wino. parzeniem oraz podawaniem kawy. Podawanie zimnych napojów bezalkoholowych. Scenariusz 10 Dzia : Temat lekcji: Cel ogólny: Podawanie napojów alkoholowych Serwowanie wina czerwonego z butelki Nabycie umiej tno ci doradzania go ciom w wyborze win oraz w a ciwego otwierania. Korzystaj c z prasy fachowej lub Internetu. wymieni i scharakteryzowa zasady obowi zuj ce przy serwowaniu win czerwonych z butelki. serwowania i dekantowania win czerwonych.2. Propozycja zadania domowego: 1. 3. • wiczenia w zespo ach 5-osobowych (ze zmian ról uczniów w zespo ach). praca z tekstem. wymieni i scharakteryzowa kolejne etapy dekantowania win czerwonych oraz przeprowadzi dekantacj wina. W podobny sposób mo na zrealizowa lekcje z nast puj cych tematów: Podawanie herbaty. Fragment wyk adu dotycz cy sposobów przygotowania kawy (w ekspresach ci nieniowych) mo na wzbogaci lmem dydaktycznym lub zaprezentowa przyk adow instrukcj obs ugi ekspresu ci nieniowego. przygotuj szczegó owy opis regulaminu konkursu baristów5. prezentacja. Metody kszta cenia: wyk ad z pokazem. 48 . • • • • • Formy organizacyjne pracy uczniów: • praca indywidualna z podr cznikiem. • • • • • Po zako czonych zaj ciach edukacyjnych ucze potra : doradzi go ciom przy wyborze wina. wiczenia praktyczne. wymieni i scharakteryzowa kolejne etapy otwierania i serwowania wina czerwonego z butelki. 5 Barista to osoba zajmuj ca si wybieraniem.

• Nauczyciel prezentuje na slajdzie (lub foliogramie) rysunek z w a ciwym wygl dem nakrycia oraz wykaz sprz tu do podawania wina. omówienie przebiegu oraz celów zaj . • Nauczyciel sam wciela si w rol kelnera i przy jednym ze stanowisk (najbardziej wyeksponowanym stoliku) prowadzi dialog oraz obs uguje uczniów- 49 . lm dydaktyczny (je eli jest w posiadaniu pracowni). stoliki pomocnicze oraz niezb dny sprz t do serwowania win czerwonych. serwety indywidualnego u ytku (dla go ci). 63). 2. Nawi zanie do tematu. rzutnik multimedialny lub rzutnik pisma (foliogramów). tace kelnerskie. 3. korkoci gi. • Nauczyciel w formie prezentacji albo lmu dydaktycznego przedstawia kolejne etapy serwowania win czerwonych lub uczniowie zapoznaj si szczegó owo z tre ci tabeli i fotogra ami na str. zestawy sprz tu do dekantacji win. • Uczniowie w zespo ach przygotowuj stoliki. sposobów u o enia szk a do nakrycia (str. • karteczki z tre ci zamówienia i pytaniami na temat wina dla uczniów-go ci. 103) oraz wygl du nakry do da zasadniczych (str. Czas realizacji zaj : 180 min (4 x 45 min) Przebieg zaj : 1. bia e serwety (p ócienne). Realizacja tematu: • Uczniowie. 193). nakrycia do dania zasadniczego wraz z kieliszkami do wina czerwonego i gobbletami do wody. moltony. czteroosobowe stoliki dla go ci. ma e talerzyki. nakrycia. • Nauczyciel rozdaje uczniom karteczki z tre ci zamówienia oraz informacjami o winach. prezentacja (slajdy) lub foliogramy. • Uczniowie dziel si na 5-osobowe zespo y i wybieraj rol go cia lub kelnera. wydrukowane informacje o winach czerwonych z ró nych szczepów i krajów przeznaczone dla uczniów-kelnerów. korzystaj c z podr cznika. butelki do wina z korkiem (wype nione sokiem). • • • • • Materia y pomocnicze: obrusy. przypominaj sobie niezb dne wiadomo ci dotycz ce doboru kieliszków do wina (str. stoliki kelnerskie. 232 podr cznika.rodki dydaktyczne: podr cznik. krzes a. Uczniowie dokonuj niezb dnych poprawek i uzupe nie w nakryciu i wyposa eniu. Sprawy organizacyjne.

ale by o cz ci szerszej ca o ci – czyli obs ugi go ci przy obiedzie. Wyd. 91. 4. • Nauczyciel przedstawia prezentacj po wi con dekantacji win oraz zapoznaje uczniów z niezb dnym sprz tem lub uczniowie zapoznaj si szczegóowo z tre ci akapitu na str. 50 . • Uczniowie wicz w zespo ach. 2. Wino i dobra kuchnia). które wymagaj dodatkowych wyja nie ze strony nauczyciela. Nauczyciel wyjania problemowe kwestie. prezentuj c krok po kroku etapy przyj cia zamówienia na wino i przebieg serwowania wina. Porady markiza z Grinón (str. Przy realizacji tego tematu wa ne jest. 5. Pozna 2006. 233 podr cznika.-go ci. • Uczniowie wicz w grupach dekantowanie wina przy stoliku pomocniczym. Dlatego te nale y przygotowa stoliki i nakrycie do obiadu (dania zasadniczego) wraz z odpowiednim szk em do wina. Wybrane przez nauczyciela najlepsze zespo y i uczniowie prezentuj swe umiej tno ci na forum klasy. Materia y dla ka dego zespo u uczniów (karteczki z zamówieniem oraz informacje o winie) powinny tworzy scenariusz rozmowy go -kelner (przyk ad poni ej). Nauczyciel szczegó owo omawia kolejne czynno ci. aby proponowane zestawienie wina z potraw by o w a ciwe i zgodne z zasadami doboru win do potraw. udziela rad i wskazówek. • Nauczyciel nadzoruje prac uczniów w grupach. aby uczniowie mogli wiczy w warunkach jak najbli szych rzeczywisto ci (w wi kszo ci przypadków go cie restauracji zamawiaj wino do obiadu). zamieniaj c kolejno si rolami. Nale y zwróci uwag . Falcó pt. Wino. Dialog pomi dzy uczniem-go ciem a uczniem-kelnerem przebiega wed ug scenariusza zawartego w materia ach udost pnionych przez nauczyciela. Nauczyciel rozwija informacje zawarte w materia ach dla uczniów i przedstawia szczegó owe zasady komponowania win czerwonych z potrawami oraz podaje przyk adowe zestawy potrawa-wino6. Klasa wraz z nauczycielem dokonuje analizy i oceny opisowej wykonanego wiczenia. 6. Uwagi do realizacji i przebiegu zaj : 1. • Nauczyciel obserwuje prac uczniów i koryguje ich b dy. aby serwowanie wina nie stanowi o oderwanego fragmentu obs ugi. Uczniowie wskazuj najtrudniejsze elementy wiczenia oraz te. Zysk i S-ka. 6 Proponujemy wykorzysta wskazówki zawarte w ksi ce C.

WIG-Press. W podobny sposób mo na zrealizowa lekcje z nast puj cych tematów: Serwowanie win bia ych i Serwowanie win musuj cych. maj aromat dojrza ych je yn. zdajemy si na Pana propozycj . ci kie wietnie. * Opis wina zaczerpni to z ksi ki M. To wszystko. Degustacja win. czosnkowe czy koperkowe. Nie. strony oraz kolejno obs ugi uczniów-go ci przy stoliku. • ogólny. Wina z Australii Po udniowej s mocno rozgrzewaj ce i nasycone owocami. 233-235). • w a ciwy kierunek. Niech b dzie australijski Shiraz. Poprosimy czosnkowe. Wyd. dynamiczny przebieg obs ugi go ci. 4. dzi kujemy. Czy mog przyj zamówienie? dla ucznia-go cia Dzie Dobry. wanilii i lukrecji. • u ywanie zwrotów grzeczno ciowych i fachowego s ownictwa przez uczniów-kelnerów. zaokr gli oraz z agodzi jego bukiet.dla ucznia-kelnera Dzie Dobry. Jestem przekonany. Co Pan poleca? Mi so podajemy z mas em. Przeanalizowa w podr czniku etapy podawania win bia ych i musuj cych (str. czyni c je przyjemniejszym w piciu . 5. Schustera pt. z opiekanymi ziemniaczkami i duszonymi warzywami. Tak. wi ni. Poprosimy cztery razy stek rednio wysma ony. e ten szczep daje do wina. e b d Pa stwo zadowoleni. Podczas obserwacji pracy uczniów nale y zwróci szczególn uwag na: • prawid owy przebieg dialogu go -kelner. bardzo ch tnie. e mi so stonuje jego cierpko (tanin ). Warszawa 2000. Czy ycz sobie Pa stwo co jeszcze? Czy mo e Pan co wi cej o nim powiedzie ? S ysza em. 51 . Zar czam. Czy ycz sobie Pa stwo wino do obiadu? Do steku proponuj australijskie wino ze szczepu Shiraz. Propozycja zadania domowego: 1. To prawda. Sporz dzi wykaz niezb dnego sprz tu oraz plan czynno ci kelnera przy obs udze go ci zamawiaj cych wino bia e i musuj ce. ycz sobie Pa stwo mas o pietruszkowe. ale wina pochodz ce z ch odniejszych regionów tego stanu wyró niaj si bardziej wyrazistymi nutami mi ty i pieprzu. • udzielanie wyczerpuj cych odpowiedzi na temat win przez uczniów-kelnerów.

Jak jako kelner zareagowa by w tej sytuacji? a. e wino jest kwaskowate. otwiera i zgodnie ze zwyczajem nalewa próbk zamawiaj cemu go ciowi. Czy wymieni by wino? b. Obs uguj cy przynosi wino do stolika. Go przysta na propozycj kelnera i zdecydowa si na polecane przez niego wino.2. Kogo nale y obci y kosztami za otwarte wino? 52 . Go próbuje i twierdzi. a nie jak opisa kelner delikatne.

Postaraj si stworzy odpowiedni atmosfer podczas przeprowadzania testu (roz aduj niepokój. Za ka d poprawn odpowied otrzymujesz 1 punkt. Ustal przyczyny trudno ci uczniów w opanowaniu wiadomo ci i umiej tno ci. które sprawi y uczniom najwi ksze trudno ci. 5. zach do sprawdzenia swoich mo liwo ci). 11. czy uczniowie wszystko zrozumieli. 8. 6. 4. 9. Przed rozpocz ciem testu przeczytaj uczniom instrukcj dla ucznia. Rozwi zania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI. któr uwa asz za poprawn . 13. a nast pnie zaznacz odpowied . 3. Ustal z uczniami termin przeprowadzenia sprawdzianu z co najmniej jednotygodniowym wyprzedzeniem. Test zawiera ………. 10. 5. karty odpowiedzi i instrukcje. Zapytaj. 7. Zbierz karty odpowiedzi oraz zestawy zada testowych. Instrukcja dla ucznia 1. Kilka minut przed zako czeniem sprawdzianu przypomnij uczniom o zbli aj cym si czasie oddania prac. Podaj lub zapisz na tablicy czas przeznaczony na udzielanie odpowiedzi. Je eli si pomylisz i b dnie zaznaczysz odpowied . Zapoznaj si z instrukcj . 9. 4. otocz j kó kiem. EWALUACJA OSI GNI UCZNIA Instrukcja dla nauczyciela 1. pyta . 2. c. 12. 14. Wybierz w a ciw odpowied i postaw znak X w kratce z odpowiadaj c jej liter . Nie przekraczaj czasu przeznaczonego na test. 3. Tylko jedna odpowied jest prawid owa.7. Opracuj wnioski do dalszego post powania. Podpisz imieniem i nazwiskiem KART ODPOWIEDZI. 7. 6. 2. scharakteryzuj najcz stsze b dy. Popraw prace uczniów. Rozdaj uczniom zestawy pyta testowych. Przygotuj odpowiedni liczb testów. Zapewnij samodzielno podczas rozwi zywania zada . Wyja nij w tpliwo ci. Oddaj sprawdzian najpó niej po dwóch tygodniach. 53 . Do ka dego zadania podane s trzy mo liwe odpowiedzi: a. 8. maj cego na celu unikni cie niepowodze dydaktycznych – niskie wyniki przeprowadzonego sprawdzianu. Omów wyniki. Zapoznaj si z zestawem pyta testowych. 10. Przedstaw uczniom cel przeprowadzenia testu oraz zakres materia u. 15. b. Przeprowad analiz uzyskanych wyników i wybierz te zadania.

22 11 .26 17 . Powodzenia! Materia y dla ucznia • instrukcja. maks.35 22 .50 38 . 30 pkt. 9 . 1 punkt za dobr odpowied . maks. Na rozwi zanie testu masz ………. maks. Nasze do wiadczenie pokazuje. Pracuj samodzielnie. e testy zawieraj ce 20 lub 30 pyta wydaj si najodpowiedniejsze do zrealizowania w czasie jednej godziny lekcyjnej. 20 pkt. czy zaznaczy e wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI. • KARTA ODPOWIEDZI.10 36 .15 8 . 0 punktów za z lub za brak odpowiedzi. 10 min (sprawdzenie obecno ci. tzn. gdy zostanie Ci wolny czas. bo tylko wtedy b dziesz mia satysfakcj z wykonanego zadania.14 45 . Po rozwi zaniu testu sprawd .37 18 .44 28 .20 16 . 12.27 0 . ucze mo e zdoby jedynie ca kowit (a nie po ówkow ) liczb punktów. Propozycja skali oceniania Przyjmuj c zero-jedynkowy system oceniania odpowiedzi uczniów. instruktarz.17 Ocena bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczaj cy niedostateczny 54 .16 0 . min.11. 35 min – co daje nieco ponad minut na odpowied na ka de pytanie.). Gdy udzielenie odpowiedzi na które z pyta b dzie Ci sprawia o trudno . rozdanie testów. 13.40 30 .10 0-7 27 .17 11 .29 15 . na samodzieln prac uczniów pozostaje ok. Przyjmuj c czas organizacyjny ok. Poni ej przedstawiamy propozycj skali oceniania w procentach oraz przeliczon na punkty przy ró nej liczbie maksymalnych punktów do zdobycia.21 0 . Przedzia y % 90-100 75-89 55-74 36-54 0-35 Liczba punktów zdobytych przez ucznia przy ró nej liczbie punktów maksymalnych 10 pkt. 14. Maksymalna liczba punktów do zdobycia jest równa liczbie przygotowanych pyta testowych.30 23 . maks. • zestaw pyta testowych.10 8 6-7 4-5 0-3 18 . maks. itp. 40 pkt. 50 pkt. wtedy od ó jego rozwi zanie na pó niej i wró do niego.

. 8.. 10............................................... 6.... Data: ................... a a a a a a a a a a Odpowied b b b b b b b b b b c c c c c c c c c c Punktacja 55 ......... Zaznacz prawid ow odpowied Nr pytania 1.Przyk adowa karta odpowiedzi Imi i nazwisko: . 5.......... 9...... 4... 3.................................................... Klasa: ............................ 7......................................... Nr: . 2...... KARTA ODPOWIEDZI Nazwa testowanego dzia u: ............

restauracje. samoobs ug 5. drogi czystych naczy kuchennych gastronomii 56 . ruchem personelu i konsumentów 7. Zak ady gastronomiczne zaliczane do sieci zak adów otwartych to: a. procesem technologicznym. restauracje. zak ad sieci otwartej b. bary przek skowe 3. Którego ze wskazanych kryteriów nie spe niaj sto ówki: a. bary mleczne. obs ug kelnersk b. w którym nie podaje si : a. bufety c. drogi surowców c. oferuje ograniczony asortyment potraw c. da gor cych b. szerokim wyborem wyszukanych potraw c.Przyk adowe testy Test 1 Dzia : Us ugowa dzia alno Zaznacz poprawn odpowied 1. efektownym wygl dem zak adu gastronomicznego b. wygod konsumenta c. sto ówki szkolne b. sto ówki przedszkolne c. Bar szybkiej obs ugi charakteryzuje si : a. Drogi technologiczne brudne to: a. bary przek skowe 2. drogi pó produktów b. Uk ad funkcjonalny w zak adzie gastronomicznym jest ci le zwi zany z: a. Jad odajnia jest zak adem zbiorowego ywienia. restauracje b. napojów alkoholowych 4. Do punktów gastronomicznych zaliczamy: a. deserów c. zak ad sieci zamkni tej 6.

administracyjno-gospodarczy. us ugowy. produkcyjny. Które czynno ci mog by wykonywane w rozdzielni kelnerskiej: a. szafy przelotowe c. marketingowy c. us ugowy 2. Test 2 Dzia : Stanowiska pracy w cz ci handlowo-us ugowej Zaznacz poprawn odpowied 1. obie odpowiedzi s poprawne 57 . 2. Kierownik sali jest prze o onym: a. zmywalnia naczy sto owych b. zmywanie naczy kuchennych 10. Które pomieszczenie nale y do dzia u ekspedycyjnego: a. wystawianie rachunków c. Które urz dzenie nie nale y do wyposa enia zmywalni: a. 3. Jakie drogi technologiczne wytycza si w zak adzie gastronomicznym i które z nich nie mog si krzy owa . barmana c. stó do resztkowania b. Wymie sposoby specjalizacji zak adów gastronomicznych. produkcyjny. zwrot brudnych naczy . Scharakteryzuj dzia y wyst puj ce w zak adzie gastronomicznym. kelnera b. administracyjno-gospodarczy. W zak adzie gastronomicznym mo na wyodr bni nast puj ce dzia y: a. gotowanie potraw b. produkcyjny. marketingowy b. odbiór czystych naczy . zmywalnia naczy kuchennych c. piec konwekcyjno-parowy Klucz do pyta testowych 1c 2b 3c 4c 5a 6c 7b 8a 9b 10c Pytania otwarte 1. wydawanie potraw i napojów.8. magazyny 9.

sprawno zyczna. gwa towno opisuj ce: a. Ustawa o bezpiecze stwie ywno ci i ywienia z 25 sierpnia 2006 r. przygotowanie i podawanie zimnych napojów b. kontrolnym Klucz do pyta testowych 1c 2a 3b 4a 5c 6c 7b 8c 9b 10b 58 . czarne buty c. wysokie kwali kacje zawodowe. Szkolenie stanowiskowe w zakresie bhp jest szkoleniem: a. czarna kamizelka. Wybuchowo . Które elementy ubrania nie nale do klasycznego stroju kelnera: a. dba o o wygl d b. Analiza Zagro e 10. wymagania zdrowotne ywno ci b. Skrót GHP oznacza: a. czarne buty b. obie odpowiedzi s poprawne 9. bia e skarpety 7. Do obowi zków sommeliera nale y: a. Dobra Praktyka Produkcyjna b. choleryka b. bia a koszula. wymagania dotycz ce przestrzegania zasad higieny ywno ci oraz materiaów przeznaczonych do kontaktu z ywno ci c. do wiadczenie zawodowe c. Podstawowy element wyposa enia zawodowego trybuszon to: a. bia a koszula. scyzoryk wielofunkcyjny c. okre la: a. silne uleganie emocjom to cechy 5. okresowym b. Dobra Praktyka Higieniczna c. pomoc w wyborze i podawanie wina c.3. przeno ny terminal do p acenia kart b. wst pnym c. dobra prezencja. sangwinika c. egmatyka w reakcjach. czarne spodnie. Wska grup cech po danych u kelnera/kelnerki: a. za atwianie reklamacji 4. kolorowa koszula. obie odpowiedzi s poprawne 6. notes do zapisywania zamówienia go ci 8. sportowe buty.

wyposa enie techniczne kuchni 2. Funkcj moltonu nie jest: a. dekoracja sto u b. ozdobne falbany c. W restauracji o zwyk ym standardzie maj zastosowanie sto y o wymiarach: a. Naczynia przedstawione na rysunku to: a. Omów. obrusy bankietowe 5. uk ad funkcjonalny lokalu gastronomicznego b. patelnia i talerz do podawania ziemniaków w mundurkach b. t umienie odg osów wyk adanej zastawy sto owej 4. wyrównywanie nierówno ci sto u c. Aran acja wn trz obejmuje: a.Pytania otwarte 1. patelnia i talerz do podawania jajek po wiede sku c. 75 cm i module 60 cm c. nak adki na obrus b. 150-200 ml tzw. soków z lodem 6. 80-85 cm i module 60 cm b. Uzasadnij konieczno dbania o higien osobist przez pracowników obs ugi. rocks-glass s u y do podawania: a. 2. Ma y tumbler o poj. wody mineralnej z lodem b. Test 3 Dzia : Wystrój i wyposa enie zak adu gastronomicznego Zaznacz poprawn odpowied 1. jakim szkoleniom bhp i badaniom lekarskim podlega pracownik zatrudniony w zak adzie gastronomicznym. wszystkie problemy zwi zane z wyko czeniem i wyposa eniem pomieszcze c. Skirtingi to: a. 3. patelnia i talerz do podawania limaków 59 . Omów zakres czynno ci kelnera. 90 cm i module 30 cm 3. whisky z lodem c.

2. stali nierdzewnej Klucz do pyta testowych 1b 2a 3a 4b 5b 6c 7c 8b 9b 10c Pytania otwarte 1. 3. sztu ców specjalnych c. kieliszki p kate na krótkiej nó ce o pojemno ci 50-100 ml 11. w jakie nale y wyposa y bufet w sali restauracyjnej. Kieliszki do koniaku to: a. sztu ców klasycznych b. Opisz. Który rysunek przedstawia sztu ce do limaków? a b c 9. aluminium c. jakie funkcje pe ni bufet w zak adzie gastronomicznym oraz wymie urz dzenia. eliwa b.7. kieliszki p kate na wysokiej nó ce o pojemno ci 100-200 ml b. kieliszki p kate na krótkiej nó ce o pojemno ci 100-200 ml c. Wymie elementy dodatkowego sprz tu sto owego i omów jeden dowolnie wybrany. Widelec do ostryg zaliczamy do: a. Metalowa zastawa sto owa wytwarzana jest z: a. sztu ców serwisowych 10. Jakich urz dze u ywa si do sporz dzania gor cych napojów? 60 .

0 m c. szeroko min. molton. korelacj b. molton. 80 cm. 2. Dekoruj c stó konsumencki. obrus.5 m przej cia g ównego w sali konsumenckiej wynosi mini- 3. molton. rotacj 4. obrus. wybieramy kwiaty: a. obiadów 5. napperon. Wygodne miejsce do konsumpcji dla jednej osoby to blat o wymiarach: a. 60 cm. g boko 50 cm b. uroczystych kolacji b. szeroko min.Test 4 Dzia : Przygotowanie sal konsumenckich do obs ugi go ci Zaznacz poprawn odpowied 1. g boko 40 cm c. serweta dla go ci c. Wymagana szeroko malnie: a. szeroko min. napperon. ci te o intensywnym zapachu b. niada i podwieczorków c. Które ze zda jest prawdziwe: a.2 m b. Wykorzystanie miejsca konsumenckiego w zak adzie gastronomicznym nazywamy: a. ci te o delikatnym zapachu c. napperon. 1. Kolorowymi obrusami nakrywa si sto y do: a. obsad c. serweta dla go ci 6. serweta dla go ci b. g boko 40 cm 2. szk o do napoju do dania g ównego stoi zawsze po lewej stronie nakrycia nieco powy ej y ki 61 . 60 cm. kwiaty doniczkowe 7. 2. Wska w a ciw kolejno nakrywania sto u bielizn sto ow : a. szk o do napoju do dania g ównego stoi zawsze powy ej no a do dania g ównego b. obrus.

y ka do zupy b. na rodku nakrycia b. Wska . danie zasadnicze. napój do deseru c. napój do dania g ównego. serwowanie potraw metod francusk c. deser b. Test 5 Dzia : Przenoszenie tac i zastawy sto owej Zaznacz poprawn odpowied 1. napój do deseru Klucz do pyta testowych 1a 2a 3a 4a 5c 6a 7a 8c 9b 10c Pytania otwarte 1. kielich do wody 10. gobblet do wody stoi zawsze powy ej no a do dania g ównego 8. Nakrycie rozszerzone przygotowuje si do menu.c. zupa. napój do dania g ównego. danie g ówne. przystawka. przystawka. w sk ad którego wchodz : a. serwowanie wyporcjowanych napojów na przyj ciach stoj cych 62 . obie odpowiedzi s prawid owe 9. danie g ówne. Opisz szczegó owo zasady pracy kelnera przy wyk adaniu sztu ców do nakrycia. napój do przystawki. zupa. Jak rol pe ni wiece na stole i przy jakich okazjach mo na je zastosowa . napój do dania g ównego. 2. kolejno wyk adania sztu ców i w a ciwe u o enie sztu ców. który z elementów zastawy sto owej nie wchodzi w sk ad nakrycia prostego: a. deser. zwró uwag na kierunki poruszania si kelnera. talerzyk do pieczywa c. 3. przenoszenie sztu ców i zastawy sto owej b. po prawej stronie obok no a i widelca c. Która z czynno ci nie wymaga u ycia tacy kelnerskiej? a. Wska prawid owe ustawienie serwety indywidualnego u ytku (dla go ci) w nakryciu prostym: a. Wyja nij. deser. jakie znaczenie ma prawid owe ustawienie sto ów w sali konsumenckiej.

obie odpowiedzi s poprawne 8. na tacy wy o onej serwet b. ponad barkiem 4. w obydwóch r kach wyci gni tych przed siebie b. Du . chwytaj c za trzonki c. Przedstawione na rysunku u o enie sztu ców sygnalizuje: a. na odwróconej lewej d oni. przerw w jedzeniu b. trzech talerzy p askich i dwóch talerzy g bokich b. chwyt dolny b. obci on tac prostok tn nale y przenosi : a. Liczba talerzy przenoszonych jednorazowo w lewej r ce nie powinna przekracza : a. w obecno ci go ci. podawania da zasadniczych. czterech talerzy p askich i czterech talerzy g bokich 5. zako czenie jedzenia c. bezpo rednio w r ce. czterech talerzy p askich i trzech talerzy g bokich c. chwyt górny c. dwa pó miski przenosi si chwytem górnym c. przenoszenia butelek i obs ugi go ci b.2. przenosi si je: a. przenoszenia naczy z rozdzielni i podawania napojów oraz rachunków 3. chwyt boczny 6. podawania rachunków i napojów oraz przenoszenia szk a i sztu ców c. rednich rozmiarów okr g e tace kelnerskie s u do: a. pro b o dok adk 63 . w r ce. Wyk adaj c sztu ce do nakrycia. jeden pó misek przenosi si w trzech palcach b. owini te w serwet 7. Przedstawiony na fotogra i sposób przenoszenia dwóch talerzy p askich to: a. na lewej d oni odwróconej do góry i wyci gni tej przed siebie c. Wska prawid owy sposób przenoszenia ma ych pó misków owalnych: a.

Stojak na tace (tzw. Sprz tanie talerzy po konsumpcji mo na wykona metod analogiczn do przenoszenia dwóch talerzy chwytem górnym. na wszystkich talerzach s resztki potrawy 10. Wymie zasady pracy kelnera przy przenoszeniu zastawy sto owej. 2. z obs ug kelnersk b. tray-jack) stosuje si w celu: a. 3. Ile osób liczy zespó specjalistyczny i jakiej wielko ci rewir obs uguje? a.9. samoobs ugowych 2. pi ciu pracowników. 100-120 miejsc b. Test 6 Dzia : Obs uga go ci Zaznacz poprawn odpowied 1. Omów zasady pracy kelnera przy przenoszeniu ma ych i du ych pó misków. trzech do czterech pracowników. umo liwienia go ciom od o enia u ytej zastawy sto owej b. samoobs ugowych z obs ug kelnersk c. kelner podaje otwart kart menu jedynie go ciowi. trzech do czterech pracowników. System ekspedycyjny typu szwedzkiego nale y do systemów obs ugi : a. kelner podaje otwart kart menu ka demu z go ci przy stoliku 64 . usprawnienia pracy kelnerom przez skrócenie drogi pokonywanej podczas sprz tania u ytej zastawy sto owej c. Omów kolejno czynno ci kelnera przy zbieraniu talerzy z resztkami po konsumpcji. na talerzach nie ma resztek potrawy b. na jednym talerzu s resztki potrawy c. 80-90 miejsc 3. którego uzna za gospodarza spotkania b. je eli: a. 80-90 miejsc c. odci enia pracy zmywalni przez chwilowe zebranie u ytej zastawy sto owej na sali Klucz do pyta testowych 1b 2a 3c 4a 5b 6a 7c 8b 9a 10b Pytania otwarte 1. Które ze zda jest prawdziwe: a.

gospodarze. serwis francuski 65 . zupa. kobiety. deser c. my l . kelner porusza si wokó sto u w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara b. Kelner poleca go ciom jako deser szarlotk na ciep o z lodami i bit mietan . na deser poleca bym nasz specjalno : szarlotk na ciep o z dodatkiem lodów i bitej mietany 5. danie g ówne. prezentowa i serwowa potraw z pó misków 7. m czy ni c. go cie honorowi. go cie honorowi. gospodarze. m czy ni. go cie honorowi. Metoda obs ugi go ci z zastosowaniem stolika pomocniczego to: a. Wska w a ciw kolejno podawania potraw: a. Z lewej strony go cia kelner nie mo e: a. przystawka gor ca. jak nie powinien tego robi : a. serwis angielski c. deser 6. gospodarze b. zupa. m czy ni. dzieci. dzieci 9. danie g ówne. kelner porusza si wokó sto u w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara c. kelner porusza si wokó sto u w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara 8. serwis rosyjski b. na deser proponuj wy mienit szarlotk na ciep o podawan z lodami i dekorowan bit mietan b. przystawka gor ca. którzy sami decyduj . obs uguj c go ci z lewej strony. zamkni tym gronie: a. przystawka zimna. przystawka zimna. kobiety. Wska prawid owy opis kierunków obs ugi: a. sery. sery. dzieci. przystawka zimna. deser b. przystawka gor ca. obs uguj c go ci z lewej strony. serwowa zupy z wazy b.c. kobiety. danie g ówne. kto j czyta i kto sk ada zamówienie 4. Wska prawid ow kolejno obs ugi go ci w ma ym. sery. kelner k adzie otwart kart menu na stoliku go ci. e szarlotka na ciep o z lodami i bit mietan b dzie dla Pa stwa odpowiednim deserem c. zupa. prezentowa i nalewa napojów c. obs uguj c go ci z prawej strony.

66 ..10. serwowanie potraw z pó misków Klucz do pyta testowych 1c 2c 3a 4a 5a 6a 7b 8a 9b 10c Pytania otwarte 1. Metoda francuska obs ugi to: a. Sporz d scenariusz rozmowy go -kelner w przypadku. Sposób chwytania sztu ców chwyt ………………. podawanie potraw w naczyniach wieloporcjowych na stó c. serwowanie wyporcjowanych potraw na talerzach b. 2. Omów zasady prawid owego doradzania go ciom przy wyborze potraw. Swoje odpowiedzi wpisz do tabeli. gdy go z o y reklamacj z powodu zbyt pikantnej potrawy. chwyt ………………. Przyk ad serwowanej potrawy chwyt ………………. Omów zasady prawid owego post powania kelnera przy przyjmowaniu reklamacji od go cia... chwyt ……………….. 3. Wymie sposoby chwytania sztu ców przy serwisie francuskim i podaj po trzy przyk ady potraw serwowanych ka dym ze sposobów.

karta okoliczno ciowa 2. od najta szych do najdro szych b. napoje mieszane. zimna przystawka. rosn cych cen. napoje mieszane. wina. zupa. prawid owa. napoje mieszane. cygara b. gdy stanowi po czenie s ów z j zyka polskiego i francuskiego b. gdy jest to nazwa klasycznej potrawy i podaje si j w pisowni oryginalnej 4. nieprawid owa. Menu to: a. zupa. wódki. karta specjalna c.Test 7 Dzia : Karty menu Zaznacz poprawn odpowied 1. nieprawid owa. sery. napoje bezalkoholowe. zimna przystawka. deser c. piwa. gdy wszystkie obcoj zyczne zwroty nazwy powinny zosta przet umaczone na j zyk polski c. wina. karta dnia b. od najmniej kalorycznych do najbardziej kalorycznych 5. napoje bezalkoholowe. oferta potraw skomponowanych w kompletny posi ek c. wina. danie g ówne. czas oczekiwania na podanie potrawy. potoczne okre lenie karty menu b. rosn cej warto ci od ywczej. czas otwarcia zak adu b. deser 67 . piwa. danie g ówne. cena detaliczna potrawy c. deser b. napoje bezalkoholowe 6. ciep a przystawka. nazwisko szefa kuchni. Karta da przygotowana na przyj cie weselne to a. od najdro szych do najta szych c. W karcie menu restauracji nie powinny si znale informacje: a. ciep a przystawka. koszt wyprodukowania potraw. zupa. wódki. Potrawy w obr bie danej grupy w karcie menu porz dkuje si wed ug: a. wódki. receptura potraw 3. danie g ówne. malej cych cen. cygara c. Wska prawid ow kolejno napojów w karcie alkoholi: a. cygara. zimna przystawka. Nazwa potrawy kotlet de volaille w karcie menu jest: a. obie odpowiedzi s poprawne 7. Wska nieprawid ow kolejno potraw w menu: a. piwa.

W sk ad nakrycia sto u do niadania rozszerzonego wchodz : a. deser Klucz do pyta testowych 1c 2c 3c 4a 5a 6c 7b 8a 9a 10b Pytania otwarte 1. por roku b. kontynentalne b. serweta b. sztu ce zak skowe. Opisz. d em to zestaw na niadanie: a. uczestnikami przyj cia. Jako kelner przyj e zamówienie na potraw wycofan z karty menu. danie g ówne c. przystawka b. Test 8 Dzia : Podawanie potraw Zaznacz poprawn odpowied 1. Omów ogólne zasady zestawiania menu. nó do mas a. mas o. miód. li anka. 2. sztu ce zak skowe. wiede skie c. w sk ad którego wchodz kremowa zupa drobiowa i stek z piersi kurczaka. charakterem uroczysto ci. Przy komponowaniu menu okoliczno ciowego nale y kierowa si : a. nie poleci by : a. 3. chwilowymi trendami w gastronomii. wystrojem sali c. Gor cy napój niadaniowy. talerz zak skowy.8. Omów zasady tworzenia kart menu. Jako przystawki do obiadu. umiej tno ciami personelu i szefa kuchni. pasztetu z zaj ca z urawin c. Punktem wyj cia do ustalenia ca ego menu jest: a. talerzyk do pieczywa. serweta c. angielskie 2. talerzyk do pieczywa. sztu ce zak skowe. talerz zak skowy. jak post pi by w tej sytuacji wobec go cia. jakie czynniki powinno si bra pod uwag przy tworzeniu karty menu restauracji. sa atki cesarskiej b. Wymie . nó do mas a. serweta 68 . mo liwo ciami nansowymi 10. li anka. koktajlu z krewetek 9. pieczywo.

Nakrycie przedstawione na rysunku zosta o przygotowane do podania: a. W sk ad nakrycia do dania zasadniczego rybnego nie wchodzi: a. konieczno posiadania wi kszej ilo ci zastawy sto owej b. kelner porusza si w praw stron c. zupy wyporcjowane serwuje si z lewej strony go cia b. podgrzewany kocio ek c. serwuj c potrawy wyporcjowane. Do wieloporcjowego podania gulaszu zastosowa by : a. Surówki podawane jednoporcjowo do dania zasadniczego serwuje si : a. konieczno samoobs ugi przez go ci c. obie odpowiedzi s poprawne 7. Wska prawid owy opis techniki podawania da zasadniczych: a. obie odpowiedzi s poprawne 8. koktajlu z krewetek serwowanego z pieczywem i mas em oraz dania zasadniczego 5. kieliszek do napoju alkoholowego b.3. Wad bufetu niadaniowego nie jest: a. przystawki mi snej serwowanej z pieczywem i mas em oraz dania zasadniczego c. Wska prawid owy opis techniki podawania zup: a. stawiaj c go powy ej nakrycia b. szeroka oferta da i napojów 4. kelner porusza si w lew stron b. na talerzu zak skowym. waz z przykrywk 6. stawiaj c go po prawej stronie nakrycia c. nó i widelec do ryb c. zupy z wazy serwuje si z lewej strony go cia c. przystawki rybnej serwowanej z pieczywem i mas em oraz dania zasadniczego b. serwuj c potrawy z pó misków. naczynie aroodporne b. stawiaj c go po lewej stronie nakrycia 9. na talerzu zak skowym. na talerzu zak skowym. nó i widelec do dania zasadniczego 69 .

• napój do dania zasadniczego: wino czerwone. y eczk do herbaty c. Plusy i minusy bufetu niadaniowego + dla restauracji + dla go ci . glazurowane warzywa. Test 9 Dzia : Podawanie napojów bezalkoholowych Zaznacz poprawn odpowied 1. Narysuj schemat nakrycia wyj ciowego do obiadu. • zupa: czysta zupa ogonowa. Wymie i scharakteryzuj rodzaje niada . jako ziaren. stopie rozdrobnienia kawy. y eczk koktajlow Klucz do pyta testowych 1a 2c 3c 4a 5b 6b 7c 8c 9c 10c Pytania otwarte 1. przyporz dkowuj c sztu com odpowiednie numery potraw. obie odpowiedzi s poprawne 70 . Go zamówi nast puj cy zestaw obiadowy: • przystawka: koktajl z krewetek. tost. mas o. Zaznacz sztu ce. 2. • danie zasadnicze: sma one medaliony ciel ce z sosem. • deser: mus truskawkowy z likierem i bit mietan . sposób palenia ziaren. rodzaj ziaren. y eczk deserow b.dla go ci 4. Na jako zaparzanej kawy wp ywaj mi dzy innymi: a. czas i temperatura zaparzania kawy c. które b d doniesione przed podaniem potrawy.10. Zaproponuj najlepsze formy serwowania kolejnych potraw oraz uzasadnij swój wybór. krokiety ziemniaczane. Uzupe nij poni sz tabelk – wska wady i zalety bufetu niadaniowego. Do konsumpcji sorbetu serwowanego w wysokim kielichu nale y poda : a. warunki przechowywania b.dla restauracji .

odpowiednio d ugiego czasu fermentacji li ci krzewu herbacianego 6. tzw. do li anki z naparem herbacianym wlewa si niewielk ilo gor cego mleka b. gatunku krzewów herbacianych u ytych do produkcji mieszanki b. 3 minuty b. 9 minut 5. go sam zaparza herbat 7. Serwuj c herbat ekspresow . podgrzan do temperatury kawy b. bezpo rednio w r ce c. podawana z dodatkiem irlandzkiego piwa Guiness c. kelner przenosi je: a. podawana z dodatkiem irlandzkiej whisky b. w r ce. otwiera saszetk herbaty i zaparza herbat przy stoliku go cia bezpo rednio przed podaniem c. kelner: a. Serwuj c napoje bezalkoholowe w butelkach. 6 minut c. termin przydatno ci do spo ycia 9. dat produkcji b. br zowa. mocno sch odzon 3. czarna) jest wynikiem: a. mietank do kawy podaje si w specjalnych dzbanuszkach. dat minimalnej trwa o ci c. do li anki z niewielk ilo ci gor cego mleka wlewa si gor cy napar herbaciany c. Wska w a ciwy przepis na herbat po angielsku: a. gdy jest parzona: a. zbioru li ci krzewu herbacianego w odpowiednim czasie c.2. Kolor herbaty (zielona. zamkni t saszetk herbaty podaje na spodku. trzymaj c je przez serwet b. w temperaturze pokojowej c. do li anki z naparem herbacianym wlewa si niewielk ilo gor cej whisky 8. Kawa po irlandzku to kawa: a. Oznaczenie na etykiecie napoju: najlepiej spo y przed 08/2010 oznacza: a. mlecznikach: a. otwiera saszetk herbaty i zaparza herbat 2 min przed podaniem b. podawana z dodatkiem lodów i ajerkoniaku 4. Herbata dzia a pobudzaj co. na tacy 71 .

Zawarto alkoholu w winach lekkich wynosi: a. poni ej 10 procent b. Opisz szczegó owo kolejno czynno ci i zasady pracy kelnera przy podawaniu kawy w li ance. Charakterystyczny gorzkawy smak nadaje piwu: a. tylko latem Klucz do pyta testowych 1c 2b 3a 4a 5c 6c 7b 8a 9c 10a Pytania otwarte 1. od 10-14 procent c. Opisz szczegó owo kolejno czynno ci i zasady pracy kelnera przy podawaniu zimnych napojów bezalkoholowych z butelki. Test 10 Dzia : Podawanie napojów alkoholowych Zaznacz poprawn odpowied 1. Temperatura podawania jasnego. woda b. Wymie . od 12-16 procent 72 . 6 – 8oC b. zawsze c. 4 – 6oC a. alkohol etylowy i cukry z o one 2. alkohol etylowy i dwutlenek w gla c. 3. alkohol etylowy i wod b. s ód j czmienny c. Napoje bezalkoholowe podaje si z lodem: a. pe nego piwa latem wynosi: a. chmiel 3. 2. Fermentacja alkoholowa to proces. w wyniku którego cukry proste zamieniaj si w: a. jakie czynniki wp ywaj na jako zaparzanej herbaty. 8 – 10oC 4. na wyra ne yczenie go cia b.10.

podawany na zako czenie posi ku c. syropu z trzciny cukrowej c. pó s odkie. zlewanie wina znad osadu z butelki do szklanej karafki c. Serwowanie wina go ciom kelner rozpoczyna od: a. prezentowanie butelki wina osobie zamawiaj cej b. pó wytrawne. zawarto ci cukru przefermentowanego b. mocy alkoholowej i ceny wina b. nazwy. kelner wymienia informacje dotycz ce: a. destylacj przefermentowanych wyt oków gronowych 10. Digestif to napój: a. podawany do dania g ównego Klucz do pyta testowych 1a 2a 3b 4a 5b 6c 7b 8c 9a 10a 73 . gwa towne sch adzanie wina 8. Tequila to meksyka ska wódka otrzymywana przez : a. zawarto ci cukru dodanego do fermentacji 6. Prezentuj c wino osobie zamawiaj cej. zawarto ci cukru i dwutlenku w gla c. najstarszej osoby przy stoliku b. melasy. osoby siedz cej po prawej stronie gospodarza c. Podzia wina na wytrawne. zawarto ci cukru nieprzefermentowanego c. fermentacj soku. podawany na pocz tku posi ku b. osoby zamawiaj cej 7. destylacj przefermentowanego soku z li ci niebieskiej agawy b.5. Dekantowanie wina to: a. s odkie odbywa si na podstawie: a. rocznika wina oraz szczepu winoro li 9.

i uzasadnij. Korzystaj c z poni szej tabeli opisz szczegó owo czynno ci i zasady pracy przy serwowaniu wina czerwonego z butelki.Pytania otwarte 1. Uzupe nij tabelk Oznaczenie w j zyku polskim w pe ni wytrawne extra sec dry semi dry pó wytrawne s odkie extra doux Oznaczenie w j zyku angielskim Oznaczenie w j zyku francuskim 3. Etap serwowania prezentacja butelki Czynno ci kelnera obci cie folii otwarcie butelki degustacja wina nalewanie wina go ciom dolewanie wina 5. dlaczego. Wymie . 74 . jakie napoje poleca by na aperitif.

Ziaja. Sztuka sk adania serwetek. Podr cznik projektowania architektoniczno-budowlanego. Degustacja win. Warszawa 2005. Arens-Azevedo i in. Szajna. Vademecum kelnera. 6. Warszawa 2000. Sztuka sk adania serwetek. Wydawnictwo REA. Warszawa 2009. Wydawnictwo REA. cz. Wydawnictwo WIG-PRESS. Wydawnictwo MADA. Wydawnictwo REA. B. M. Wydawnictwo REA. Warszawa 2004. 11. Technologia gastronomiczna z obs ug go ci. WSiP. 75 . Krzywda.. Wydawnictwo Arkady. Dardenne. Wydawnictwo KDC. Wydawnictwo REA. 1 i 2. D. 13. M. Warszawa 2001. Warszawa 2004. 8. Leitner. KDC. LITERATURA 1. Krosno 2006. 12. Warszawa 2004. F. C. cz. M. Wyd. Praca zbiorowa. Schuster. 14. Duda. R. Warszawa 1998. Wydawnictwo Format A-B. Poradnik dla kelnera. Warszawa 2008. Urz dzanie zak adów gastronomicznych i gospodarstw domowych.. Warszawa 1993. 15. Szajna. 5. S. Wydawnictwo SGGW. Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem. Aronsson i in. Obs uga go ci (konsumentów). Kosiorowska. Obs uga konsumenta w hotelarstwie – poradnik metodyczny.1. awniczak. 3. Niezale ny przewodnik po winach. 4. J. Warszawa 2004. 7. Przy pi knym stole – sztuka sk adania serwetek. H. Warszawa 2002. O. 9. Hoszek. W. Neufert. Projektowanie technologiczne zak adów gastronomicznych. Mikolasek. E. 3. R. U. Kucharz & Gastronom – Vademecum. A. Müller. 2. Konarzewska i in. Wydawnictwo REA. A. Sherbert. Warszawa 2007. Wydawnictwo Alfa 2000. cz.8. 10. Warszawa 2009..

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->