Renata Szajna

Danuta awniczak

OBS UGA GO CI
(KONSUMENTÓW) cz. 1

PORADNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA

Projekt ok adki: Joanna Plakiewicz Redakcja: Barbara Gers Redaktor prowadz cy: Stanis aw Grzybek

© Wydawnictwo REA s.j., Warszawa 2010

ISBN 978-83-7544-245-8

Wydawnictwo REA s.j. ul. Kolejowa 9/11 01-217 Warszawa tel.: (022) 631 94 23, 632 69 03, 632 68 82 faks: (022) 632 21 15 e-mail: handlowy@rea-sj.pl www.rea-sj.pl
Wszelkie prawa zastrze one. Ka da reprodukcja, adaptacja ca o ci lub cz ci niniejszej publikacji, kopiowanie do bazy danych, zapis elektroniczny, mechaniczny, fotogra czny, d wi kowy lub inny wymaga pisemnej zgody Wydawcy i w a ciciela praw autorskich.

Sk ad: OFI, Warszawa

SPIS TRE CI
1. Wst p ................................................. 5

2. Podzia materia u nauczania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3. Wskazówki metodyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 4. Plan wynikowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 5. System sprawdzania i oceniania osi gni ucznia . . . . . . . . . . . . . . . 27 6. Przyk adowe scenariusze lekcji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Us ugowa dzia alno gstronomii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stanowiska pracy w cz ci handlowo-us ugowej . . . . . . . . . . . . . . . . . q Wystrój i wyposa enie zak adu gastronomicznego . . . . . . . . . . . . . . . . q Przygotowanie sal konsumenckich do obs ugi go ci. . . . . . . . . . . . . . . q Przenoszenie tac i zastawy sto owej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q Obs uga go ci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q Karty menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q Podawanie potraw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q Podawanie napojów bezalkoholowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q Podawanie napojów alkoholowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
q q

29 31 33 35 38 40 43 45 48 50

7. Ewaluacja osi gni

ucznia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

8. Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

3

form sprawdzania i oceniania osi gni uczniów oraz propozycje testów i pyta otwartych. plan wynikowy. propozycje scenariuszy lekcji. W poradniku zamieszczono podzia materia u nauczania. yczymy wielu sukcesów w pracy zawodowej Autorki 5 . zada domowych i inne materia y pomocne w realizacji zagadnie tematycznych.1. e poradnik spe ni Pa stwa oczekiwania i oka e si pomocny w nauczaniu przedmiotu obs uga konsumenta. WST P Materia zawarty w poradniku dla nauczyciela Obs uga go ci (konsumentów) – cz. 1 zosta przygotowany do realizacji w klasach I i II technikum kelnerskiego oraz technikum organizacji us ug gastronomicznych na podstawie podr cznika o tym samym tytule. i zosta podzielony na dziesi g ównych dzia ów odpowiadaj cych dzia om tematycznym w podr czniku. Powinno to pomóc nauczycielowi uporz dkowa prac i u atwi realizacj przewidzianych programem nauczania tre ci programowych. jakie ucze powinien opanowa . Proponowany podzia materia u nauczania opiera si na naszym dotychczasowym do wiadczeniu w nauczaniu przedmiotu obs uga konsumenta i mo e by z powodzeniem zrealizowany w dwóch pierwszych latach nauki. Plan wynikowy zawiera wykaz wiadomo ci oraz umiej tno ci podstawowych i ponadpodstawowych. Poradnik zawiera ponadto wskazówki na temat sposobu prowadzenia zaj . Mamy nadziej .

klasa IV – 5 godzin tygodniowo.08. sprawdzian. których realizacja wymaga wi kszej liczby godzin na przeprowadzenie odpowiednich wicze praktycznych. 6 .2. w czasie których nale y przeprowadzi sprawdzenie wiadomo ci i umiej tno ci uczniów w formie wybranej przez nauczyciela i odpowiadaj cej tematyce danego dzia u (test. klasa III – 5.04) na realizacj przedmiotu obs uga konsumenta w zawodzie kelner w technikum czteroletnim przewidziano 18 godzin w cyklu nauczania. Wyj tki stanowi tematy „praktyczne”. PODZIA MATERIA U NAUCZANIA Zgodnie z obowi zuj cym programem nauczania (512[01]/T. klasa II – 4. projekt itp. Wi kszo tematów mo e by zrealizowana w czasie jednego lub dwóch czterogodzinnych spotka .). Przedstawiony poni ej podzia godzin na realizacj poszczególnych bloków tematycznych obejmuje klas I i II. Na ko cu ka dego dzia u tematycznego przewidzia y my 2 lub 4 godziny do dyspozycji nauczyciela. SP/MENiS/ 2005. Kierowane dotychczasowym do wiadczeniem w nauczaniu przedmiotu proponujemy nast puj cy podzia godzin: klasa I – 4. wiczenia praktyczne.

Dzia y tematyczne Podzia zak adów gastronomicznych Charakterystyka zak adów i punktów gastronomicznych Specjalizacja zak adów i punktów gastronomicznych Zakres us ug wiadczonych przez gastronomi otwart i zamkni t Uk ad funkcjonalny pomieszcze w zak adzie gastronomicznym Do dyspozycji nauczyciela Podzia pracowników zak adu gastronomicznego na grupy zawodowe Zakres czynno ci i kwali kacje pracowników Predyspozycje zawodowe i cechy osobowe kelnera Prezencja kelnera Przepisy prawne w obiektach ywienia zbiorowego Do dyspozycji nauczyciela Estetyka wn trza lokalu gastronomicznego Wyposa enie techniczne sal WYSTRÓJ I WYPOSA ENIE ZAK ADU GASTRONOMICZNEGO Bielizna sto owa Zastawa sto owa Wyposa enie bufetów w zak adach gastronomicznych Do dyspozycji nauczyciela Zasady ustawiania sto ów do obs ugi go ci indywidualnych Przygotowania zastawy sto owej do podawania da i napojów Przygotowanie pomocnika kelnerskiego Dobór kolorystyczny bielizny sto owej Techniki nakrywania sto ów bielizn sto ow Dekoracja sto u Dekoracyjne sk adanie serwetek p óciennych Nakrywanie sto ów Do dyspozycji nauczyciela RAZEM: Liczba godzin 4 4 4 26 4 8 2 2 2 4 4 4 2 4 8 8 8 8 4 4 4 4 4 8 4 4 16 4 136 52 40 18 US UGOWA DZIA ALNO GASTRONOMII STANOWISKA PRACY W CZ CI HANDLOWO-US UGOWEJ KLASA I PRZYGOTOWANIE SAL KONSUMENCKICH DO OBS UGI GO CI 7 .

Przenoszenie tac PRZENOSZENIE TAC I ZASTAWY STO OWEJ Przenoszenie zastawy sto owej Zbieranie zastawy sto owej po konsumpcji Do dyspozycji nauczyciela Systemy obs ugi w zak adach gastronomicznych Przebieg obs ugi OBS UGA GO CI Ogólne zasady obs ugi Metody obs ugi Do dyspozycji nauczyciela Karty menu KARTY MENU Menu Do dyspozycji nauczyciela Podawanie niada KLASA II Podawanie przystawek PODAWANIE POTRAW Podawanie zup Podawanie da zasadniczych i serów Podawanie deserów Do dyspozycji nauczyciela Podawanie gor cych napojów bezalkoholowych Podawanie zimnych napojów bezalkoholowych Do dyspozycji nauczyciela Ogólna charakterystyka napojów alkoholowych Podawanie piwa Podawanie win Podawanie wódek Dobór alkoholi do potraw Do dyspozycji nauczyciela RAZEM: 4 12 8 2 8 12 8 16 2 4 6 2 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 2 8 2 2 2 136 20 10 22 12 46 26 PODAWANIE NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 8 .

Materia nauczania powinien zosta uszeregowany w logiczny uk ad tak. warunki. podawania potraw zimnych i gor cych. dyskusja dydaktyczna. do wiadczenie samego nauczyciela oraz charakter realizowanego materia u. metoda projektów. Kluczowe znaczenie maj wiczenia wyrabiaj ce umiej tno ci dotycz ce przygotowania sali do obs ugi konsumentów. aby u atwi uczniowi jego opanowanie. pokaz z obja nieniem. bior c pod uwag mo liwo ci percepcyjne uczniów. wiczenia symulacyjne z udzia em uczniów. podstaw psychologii. Program nauczania obejmuje zagadnienia z zakresu dzia alno ci us ugowej zak adów gastronomicznych. Wskazany jest wybór tych metod. obs ugi kelnerskiej. które nale y zrealizowa podczas danej lekcji. Wa n rol w procesie dydaktycznym stanowi wiczenia praktyczne. napojów alkoholowych i bezalkoholowych. które poprzez do wiadczanie i prze ywanie przez uczniów konkretnych sytuacji pozwalaj na kontrolowane przez nauczyciela kszta towanie wymaganej w zawodzie postawy. rozwi zywania sytuacji problemowych w pracy. Zgodnie z programem nauczania zaleca si stosowanie nast puj cych metod nauczania: wyk ad informacyjny. zadania zwi zane z przygotowaniem i uzupe nianiem dokumentacji potrzebnej do zorganizowania i rozliczenia us ug gastronomicznych oraz projekty zawodowe pozwalaj na osi gni cie lepszych wyników nauczania. Po ustaleniu celów nale y dobra metody nauczania. kszta tuj okre lone umiej tno ci i nawyki.3. tj. pozwalaj 9 . które zapewniaj wdraanie do samodzielnego i logicznego my lenia oraz aktywny udzia w rozwi zywaniu zada i problemów. WSKAZÓWKI METODYCZNE Obs uga konsumenta jest przedmiotem. wiczenia praktyczne. zgodnie z zaplanowanym rozk adem materia u nauczania. organizacji us ug gastronomicznych. w jakich prowadzone s zaj cia. z których pierwszy polega na zapoznaniu si z zakresem materiau przewidzianego na dan jednostk metodyczn . j zyka obcego zawodowego. który czy wiedz teoretyczn z umiej tno ciami praktycznymi. podstaw ywienia. Skuteczno nauczania tego przedmiotu zale y w du ej mierze od w a ciwego doboru tre ci i metod nauczania. Wyboru metody dokonuje si . metoda tekstu przewodniego. technologii gastronomicznej. nakrywania sto ów. Nast pnym etapem jest okre lenie szczegó owych celów kszta cenia. inscenizacja. Przygotowanie nauczyciela do zaj z obs ugi konsumenta powinno obejmowa kilka etapów. Tre ci programowe powinny by skorelowane z tre ciami programowymi innych przedmiotów zawodowych.

które przeka e.edu.koweziu. ksi ki zawodowe. zmiana trendów dotycz cych zastawy sto owej. dekoracji sto ów nak adaj na nauczycieli obowi zek systematycznego dokszta cania oraz doskonalenia praktycznych umiej tno ci w ramach kursów zawodowych i szkole bran owych. sposobów podawania potraw.pl). Szczególne miejsce w przygotowaniu praktycznej cz ci zaj maj pokazy i wiczenia. przewidzianych i niezb dnych do prawid owej realizacji zaj . tre ci.na stosowanie zdobytej wiedzy w praktyce. na które zwróci szczególn uwag . Niezb dne wydaje si równie korzystanie z informacji fachowych zamieszczanych w Internecie. któr zaprezentuje nauczyciel w trakcie pokazu. Ci g y rozwój bran y gastronomicznej. pozwalaj ce uczniom na bie c obserwacj i korekt b dów pope nianych podczas pracy. Podobnym rodkiem s du e lustra w pracowni. katalogi urz dze i sprz tu. 10 . Wykaz potrzebnych i zalecanych sprz tów oraz materia ów znajduje si w standardzie wyposa enia dydaktycznego pracowni obs ugi konsumenta opracowanym przez Wydzia Kszta cenia Zawodowego i Ustawicznego KOWEZiU (www. Znacz c rol w kszta towaniu umiej tno ci uczniów ma technika pracy. ale warto przynajmniej postara si o odpowiednie materia y do biblioteczki zawodowej. nakry i bielizny sto owej. Kolejnym bardzo istotnym etapem jest zaplanowanie rodków dydaktycznych. Dobór wicze powinien by zgodny z propozycjami zawartymi w programie. katalogi mebli gastronomicznych. instrukcje obs ugi urz dze kszta tuj umiej tno korzystania z literatury fachowej i pos ugiwania si j zykiem zawodowym. Analiza tych materia ów pozwala na ocen stopnia opanowania przez uczniów zasad i technik pracy w ramach konkretnych us ug gastronomicznych. a ich przebieg powinien by wykorzystany przez nauczyciela do realizacji postawionych celów. Cz sto trudno jest skompletowa takie wyposa enie. Formy organizacyjne pracy uczniów mog by zró nicowane. Czasopisma bran owe. oraz elementy. Bardzo cennym rodkiem dydaktycznym s lmy nagrywane podczas inscenizacji i scenek zaaran owanych w trakcie wicze . pocz wszy od pracy indywidualnej do pracy zespo owej.

US UGOWA DZIA ALNO • zde niowa poj cie „zak ad gastronomiczny” • okre li cele i funkcje zak adów gastronomicznych sieci otwartej i zamkni tej • okre li zakres us ug wiadczonych przez zak ady gastronomiczne • wskaza ró nice mi dzy zak adem a punktem gastronomicznym • okre li funkcje zak adów typu ywieniowego • sklasy kowa zak ady typu ywieniowego • okre li funkcje zak adów typu uzupe niaj cego • sklasy kowa zak ady typu uzupe niaj cego • sklasy kowa punkty gastronomiczne GASTRONOMII (26 godzin) • okre li zakres dzia alnoci zak adów centralnych. PLAN WYNIKOWY Przedstawiony plan wynikowy i szczegó owy rozk ad materia u s tylko propozycj . Ucze w trakcie nauki powinien zdoby wszystkie umiej tno ci. Zaproponowano podzia wiadomo ci i umiej tno ci na podstawowe i ponadpodstawowe. Uwzgl dniaj opis kwali kacji absolwenta. Charakterystyka zak adów i punktów gastronomicznych 4 • wyk ad • pogadanka • praca w grupach 11 . Temat zaj Liczba godzin poziom podstawowy poziom ponadpodstawowy Metody pracy Ucze b dzie umia I. a stopie ich opanowania oceni nauczyciel. zawarty w podstawie programowej kszta cenia w zawodach kelner i technik organizacji us ug gastronomicznych. samodzielnych i zale nych • rozró ni systemy obs ugi konsumentów • wskaza warunki niezb dne do prowadzenia dzia alno ci gastronomicznej • sklasy kowa zak ady gastronomiczne • scharakteryzowa rodzaje us ug wiadczonych przez zak ady typu ywieniowego • scharakteryzowa rodzaje us ug wiadczonych przez zak ady typu uzupe niaj cego • scharakteryzowa rodzaje us ug wiadczonych przez punkty gastronomiczne 1. Podzia zak adów gastronomicznych 4 • pogadanka • praca z podr cznikiem • dyskusja 2.4. KLASA I Wiadomo ci Lp. oraz standardy wymaga egzaminacyjnych.

3. Podsumowanie wiadomoci 2 Wymagania zde niowane w dziale I Wymagania zde niowane w dziale I • test • odpowied ustna • projekt 12 . Zakres us ug wiadczonych przez gastronomi otwart i zamkni t 4 • wskaza grupy us ug wiadczonych przez zak ady gastronomiczne • sklasy kowa us ugi z ka dej grupy • scharakteryzowa poszczególne rodzaje us ug • zde niowa poj cie „uk ad funkcjonalny” • zde niowa poj cie „drogi technologiczne” • wskaza dzia y w zak adzie gastronomicznym • sklasy kowa pomieszczenia nale ce do poszczególnych dzia ów • wyja ni rol dzia u ekspedycyjnego • okre li znaczenie dzia u handlowego • wymieni podstawowe wyposa enie dzia u ekspedycyjnego i handlowego • analizowa rodzaje us ug wiadczonych przez zak ady gastronomiczne • analizowa rol poszczególnych rodzajów us ug 5. Specjalizacja zak adów i punktów gastronomicznych 4 • wskaza kryteria specjalizacji zak adów gastronomicznych • sklasy kowa zak ady wg kryteriów specjalizacji • okre li wymagania dotycz ce wizerunku zak adu specjalistycznego • scharakteryzowa menu zak adów specjalistycznych • wskaza wymagania dotycz ce wyposa enia zak adu specjalistycznego • analizowa znaczenie specjalizacji zak adu • pogadanka • praca w grupach z materiaami ród owymi – katalogi urz dze gastronomicznych • pogadanka • praca z podr cznikiem • dyskusja 4. Uk ad funkcjonalny pomieszcze w zak adzie gastronomicznym 8 • klasy kowa drogi technologiczne • analizowa drogi technologiczne • analizowa schematy funkcjonalne zak adów gastronomicznych • wskaza prawid owe rozwi zania dotycz ce organizacji pracy w rozdzielni kelnerskiej • analizowa drogi naczy sto owych i sztu ców • prezentacja • pogadanka • dyskusja • praca w grupach • wycieczka zawodowa 6.

2 • wskaza najwa niejsze cechy i predyspozycje pracownika gastronomii • okre li grupy pracowników ze wzgl du na rodzaj wykonywanej pracy • wymieni i sklasy kowa stanowiska pracy w zak adzie gastronomicznym • okre li zakres czynno ci kierownika zak adu gastronomicznego • wymieni pracowników dzia u handlowego • wskaza obowi zki kierownika sali • okre li zadania kelnera • wskaza cechy dobrego kelnera • scharakteryzowa po dane cechy osobowe kelnera • analizowa umiej tno ci interpersonalne niezb dne w pracy kelnera 2. Predyspozycje zawodowe i cechy osobowe kelnera 4 4. Podsumowanie wiadomoci 2 Wymagania zde niowane w dziale II Wymagania zde niowane w dziale II 13 . barmana i sommeliera • wskaza cechy osobowe niepo dane w zawodzie kelnera • przedstawi wizerunek kelnera.II. gwarantuj cy sukces zawodowy • analizowa swoje cechy osobowe pod k tem przysz ej pracy • porówna i oceni wizerunek kelnera zaprezentowany przez siebie i kolegów • przedstawi znaczenie uniformu kelnera w kreowaniu wizerunku zak adu gastronomicznego 3. które zapisy z aktów prawnych dotycz uczniów i praktykantów-kelnerów 6. STANOWISKA PRACY W CZ Podzia pracowników zak adu gastronomicznego na grupy zawodowe CI HANDLOWO-US UGOWEJ (18 godzin) • wskaza zale no ci s u bowe w zak adzie gastronomicznym • analizowa schematy organizacyjne dla zak adów gastronomicznych o ró nych zakresach wiadczonych us ug • praca indywidualna z podr cznikiem • pogadanka • praca w grupach • praca indywidualna z podr cznikiem • pogadanka • praca w grupach • wyk ad • praca w grupach • elementy burzy mózgów 1. Prezencja kelnera 4 • scharakteryzowa wymagany strój kelnera • okre li wymagania dotycz ce higieny osobistej • wymieni elementy wyposa enia zawodowego kelnera • wymieni podstawowe przepisy sanitarne obowi zuj ce w gastronomii • zde niowa system HACCP • przedstawi podstawowe przepisy zwi zane z bezpiecze stwem. Zakres czynno ci i kwalikacje pracowników 2 • porówna wymagane kwali kacje kierownika sali i kelnera • porówna zakres obowi zków kelnera. Przepisy prawne w obiektach ywienia zbiorowego 4 • analizowa przepisy prawne pod k tem praktycznego ich zastosowania • okre li . higien i prawem pracy • pogadanka • pokaz • wiczenia indywidualne • pogadanka • praca indywidualna z materia ami ród owymi • prezentacja • test • odpowied ustna • projekt 5.

III. Wyposa enie techniczne sal 8 3. z których wykonuje si sztu ce • rozró nia rodzaje sztu ców • wskaza zastosowanie poszczególnych rodzajów sztu ców • okre li czynno ci zwi zane z piel gnacj i konserwacj zastawy sto owej. WYSTRÓJ I WYPOSA ENIE ZAK ADU GASTRONOMICZNEGO (40 godzin) • wskaza czynniki. Bielizna sto owa 8 4. szk a i sztu ców • porówna i analizowa aran acj wn trz w lokalach o ró nym charakterze • zaplanowa wystrój sali konsumenckiej w zale noci od rodzaju planowanej imprezy • dobiera wielko i kszta t sto ów w zale no ci od rodzaju zak adu gastronomicznego • scharakteryzowa rol wyposa enia pomocniczego • analizowa wyposa enie sal pod k tem u atwienia pracy kelnera i podniesienia poziomu obs ugi • okre li sposób post powania z bielizn sto ow • dobiera bielizn sto ow do kszta tu i wielko ci sto u • wyk ad • prezentacja • praca w grupach • pogadanka • prezentacja • praca z materia ami ród owymi • dyskusja • pogadanka • pokaz • praca w grupach 1. które okre laj charakter i styl wn trza lokalu gastronomicznego • opisa znaczenie barw we wn trzu • okre li funkcje o wietlenia w lokalu gastronomicznym • wymieni podstawowe wyposa enie sali konsumenckiej • okre li standardowe wielko ci sto ów konsumenckich • wskaza wyposa enie uzupe niaj ce • wskaza rol i zadania wyposa enia sal • zidenty kowa rodzaje bielizny sto owej • scharakteryzowa poszczególne elementy bielizny sto owej • wskaza zastosowanie poszczególnych rodzajów bielizny sto owej • wymieni materia y. z których wykonuje si zastaw sto ow • zidenty kowa elementy ceramicznej i metalowej zastawy sto owej • wskaza dodatkowy sprz t sto owy • wyja ni zastosowanie poszczególnych elementów zastawy sto owej • wskaza rodzaje szklanej zastawy sto owej • okre li zastosowanie poszczególnych rodzajów szk a • wymieni materia y. szk a i sztu ców • przedstawi zasady przechowywania zastawy sto owej. Zastawa sto owa 10 • okre li wymagania dla materia ów. Estetyka wn trza lokalu gastronomicznego 4 2. z których wykonuje si zastaw sto ow • analizowa alternatywne zastosowanie elementów zastawy sto owej • dobiera zastaw do ró nych potraw • analizowa pojemno i kszta t kieliszków ze wzgl du na zastosowanie • dobiera zastaw szklan do serwowania napojów alkoholowych i bezalkoholowych • dobiera rodzaje sztu ców do konkretnych potraw • ocenia przydatno ró nych rodzajów sztu ców w czasie obs ugi go ci • zaplanowa prawid owe rozmieszczenie zastawy sto owej w sza e lub na regale • stosowa prawid owe nazewnictwo • pogadanka • prezentacja • wiczenia 14 .

Przygotowanie zastawy sto owej do podawania da i napojów 4 • pogadanka • praca z podr cznikiem • dyskusja • wiczenia 3.k. Wyposa enie bufetów w zak adach gastronomicznych Podsumowanie wiadomoci 8 • klasy kowa rodzaje bufetów w zak adzie gastronomicznym • wymieni wyposa enie bufetów • scharakteryzowa przeznaczenie i zastosowanie poszczególnych elementów wyposa enia Wymagania zde niowane w dziale III • analizowa wyposa enie ró nych rodzajów barów • analizowa rozmieszczenie wyposa enia baru z punktu widzenia ergonomii pracy • wyja ni zasady dzia ania urz dze do sporz dzania i ekspedycji zimnych i gor cych napojów Wymagania zde niowane w dziale III • pogadanka • prezentacja • praca z materia ami ród owymi • wycieczka zawodowa • test • odpowied ustna • projekt 6. jakie prace przygotowawcze wykonuje si w rozdzielni kelnerskiej. Przygotowanie pomocnika kelnerskiego 4 • wyk ad • pokaz • praca w grupach • wiczenia 4. 2 IV. a jakie w sali restauracyjnej • przeprowadzi czyszczenie drobnej zastawy sto owej i sprz tu • opisa techniki czyszczenia sztu ców srebrnych • okre li funkcje i warunki stosowania ró nych pomocników kelnerskich • zaplanowa rozmieszczenie zastawy sto owej i sprz tu na pomocniku kelnerskim • przygotowa pomocnik kelnerski do obs ugi okrelonego rodzaju przyj cia • zaplanowa nakrycie sto u bielizn sto ow stosownie do okazji • analizowa kolorystyk i wzornictwo bielizny sto owej w odniesieniu do charakteru zak adu gastronomicznego 1.5. Dobór kolorystyczny bielizny sto owej 4 • wybra kolory bielizny sto owej w zale no ci od rodzaju posi ku • dobra kolorystyk bielizny sto owej do okolicznoci spotkania przy stole • rozró nia kompozycje kolorystyczne stonowane i kontrastowe • pogadanka • pokaz • praca w grupach 15 . 4 • wyk ad • praca w grupach 2. w sali konsumenckiej w salach konsumpcyjnych • okre li parametry miejsca do o ró nych wielko ciach konsumpcji dla jednej osoby • dobiera wielko sto ów • wskaza zale no mi dzy dla okre lonej sali w zale systemem obs ugi a pono ci od wymaganej liczby wierzchni przypadaj c na miejsc konsumpcyjnych 1 miejsce konsumpcyjne • opisa znaczenie prac przygotowawczych w pracy kelnera • wskaza miejsca wykonywania prac przygotowawczych • wymieni i scharakteryzowa codzienne i okresowe prace przygotowawcze • wymieni rodzaje pomocników kelnerskich stosowanych w zak adach gastronomicznych • wymieni podstawowe wyposa enie pomocnika kelnerskiego • Okre li . PRZYGOTOWANIE SAL KONSUMENCKICH DO OBS UGI GO CI (52 godzin) Zasady ustawiania sto ów do obs ugi go ci indywidualnych • okre li szeroko przej • oblicza ilo m.

wiadomoci 4 Wymagania zde niowane w dziale IV Wymagania zde niowane w dziale IV • test • odpowied ustna • projekt • zaliczenie wicze 16 . Dekoracyjne sk adanie serwetek p óciennych 4 • wymieni rodzaje i funkcje p óciennych serwet dla go ci • z o y serwet w 10 deko• okre li zasady wyboru racyjnych wzorów wzoru sk adania serwet • samodzielnie sk ada w zale no ci od okazji serwety wed ug wzorów • z o y serwet w 3 podprzedstawionych w literastawowe wzory na stó turze zawodowej przygotowany do niadania i do uroczystej kolacji • wymieni kolejno czynno ci przy przygotowaniu nakrycia • wskaza zasady pracy przy przygotowaniu nakrycia • wskaza zasady przestrzennego u o enia poszczególnych elementów nakrycia • wymieni zasady wyk adania serwety. sztu ców i szk a do nakrycia • wymieni i scharakteryzowa rodzaje nakry • wymieni elementy wchodz ce w sk ad nakrycia prostego. rozszerzonego i nakrycia do serwisu à la carte • bezb dnie stosowa zasady przygotowania nakry dotycz ce kierunków poruszania si .5. zastawy sto owej. Techniki nakrywania sto ów bielizn sto ow 8 • prawid owo z o y czysty obrus • opisa prawid owe u o enie obrusa na stoliku kwadratowym • prawid owo roz o y obrus na stoliku kwadratowym • opisa nakrywanie wi kszych sto ów kilkoma obrusami • wymieni elementy dekoracyjne • okre li zasady dekorowania sto ów • wskaza zasady wyboru kwiatów do dekoracji sto ów • prawid owo z o y obrus do pralni (na dwa sposoby) • nakry wi kszy stó kilkoma obrusami • przeprowadzi zmian obrusa w obecno ci go ci • wyk ad • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 6. stron wyk adnia i kolejno ci wyk adania zastawy sto owej i sprz tu • zaplanowa wygl d nakrycia do ustalonego menu • narysowa nakrycie proste i rozszerzone do ustalonego menu • bezb dnie przygotowa nakrycie proste i rozszerzone do ustalonego menu • bezb dnie przygotowa nakrycie proste i rozszerzone do serwisu à la carte • pokaz • praca z materia ami ród owymi • wiczenia 8. Nakrywanie sto ów 16 • wyk ad • pokaz • prezentacja • praca z podr cznikiem • wiczenia Podsumowanie 9. Dekoracja sto u 4 • scharakteryzowa elementy dekoracyjne • wskaza mo liwo ci zastosowania ró nych elementów dekoracyjnych • wykona prost kompozycj kwiatow • zaplanowa dekoracj stou w zale no ci od okazji • pogadanka • pokaz • praca w grupach 7.

Przenoszenie zastawy sto owej 2 • bezb dnie wykonywa czynno ci zwi zane z przenoszeniem zastawy sto owej z zachowaniem w a ciwej postawy kelnerskiej i zasad bezpiecze stwa pracy • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 3. zastawy sto owej. Podsumowanie wiadomo ci 2 Wymagania zde niowane w dziale V Wymagania zde niowane w dziale V • odpowied ustna • test • sprawdzian • zaliczenie wicze 17 . Zbieranie zastawy sto owej po konsumpcji 2 • bezb dnie wykonywa czynno ci zwi zane ze zbieraniem zastawy sto owej po konsumpcji z zachowaniem w a ciwej techniki pracy i zasad bezpiecze stwa pracy • wyk ad • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 4. Przenoszenie tac 2 • wyk ad • pokaz • wiczenia 2.KLASA II V. sztu ców i szk a • prawid owo przenosi talerze p askie i g bokie jeden dwa – chwytem górnym i dolnym trzy p askie • prawid owo przenosi wi ksz liczb czystych talerzy • prawid owo przenosi bulionówki • prawid owo przenosi szk o i sztu ce z wykorzystaniem tacy kelnerskiej • opisa znaczenie u o enia sztu ców na talerzu przez go cia • w a ciwie stosowa prawid owe techniki zbierania naczy po konsumpcji • zbiera talerze bez resztek po konsumpcji • zbiera talerze z resztkami po konsumpcji • zbiera bulionówki po konsumpcji • zbiera zastaw sto ow po konsumpcji na tac • w a ciwie wykorzystywa stojak na tace • bezb dnie wykonywa czynno ci zwi zane z przenoszeniem na tacy potraw i napojów z zachowaniem w a ciwej postawy kelnerskiej i zasad bezpiecze stwa pracy 1. PRZENOSZENIE TAC I ZASTAWY STO OWEJ (26 godzin) • wymieni rodzaje i zastosowanie tac • wskaza zasady pracy obowi zuj ce przy przenoszeniu tac • prawid owo stosowa techniki przenoszenia tac w zale no ci od ich rodzaju i obci enia • przenosi tace w bezpieczny sposób • wskaza zasady pracy obowi zuj ce przy przenoszeniu talerzy.

Ogólne zasady obs ugi 8 • bezb dnie stosowa opisane obok zasady przy obs udze go ci • prawid owo przyj i rozpatrzy reklamacj go cia • wyk ad • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 18 . zapisa i zrealizowa zamówienie • doradza go ciom przy wyborze da i napojów • prawid owo poda i zrealizowa rachunek • prawid owo po egna go ci • w a ciwie prowadzi dialog z go ciem • wskaza prawid ow kolejno podawania potraw i napojów • wskaza prawid owe kierunki poruszania si podczas obs ugi go ci • wymieni czynno ci wykonywane z prawej i lewej strony go cia • wskaza prawid ow kolejno obs ugi go ci w zamkni tym gronie • analizowa systemy obs ugi w zak adach gastronomicznych • uzasadni zastosowanie poszczególnych systemów w ró nych zak adach gastronomicznych • porówna systemy obs ugi kelnerskiej 1. zaproponowa stolik. Przebieg obs ugi 12 • bezb dnie realizowa opisane obok kolejne etapy obs ugi go ci • wyk ad • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 3.VI. zaprowadzi do stolika • prawid owo poda kart menu • prawid owo przyj . OBS UGA GO CI (46 godzin) • rozró nia systemy obs ugi konsumentów • scharakteryzowa poszczególne rodzaje obs ugi • okre li systemy ekspedycyjne w samoobs udze • wskaza wyposa enie bufetów w zak adach samoobs ugowych • wymieni systemy obs ugi kelnerskiej • scharakteryzowa systemy obs ugi kelnerskiej • wymieni kolejne etapy obs ugi go ci od powitania do po egnania • prawid owo przywita go ci w restauracji. Systemy obs ugi w zak adach gastronomicznych 8 • praca indywidualna z podr cznikiem • dyskusja • praca w grupach • prezentacja 2.

KARTY MENU (12 godzin) • rozró nia typy kart menu • analizowa czynniki wp ywaj ce na zawarto karty menu • analizowa form . Metody obs ugi 16 • wymieni metody obs ugi • wymieni kolejno czynno ci przy obs udze ró nymi technikami • wymieni zasady pracy przy obs udze ró nymi technikami • rozró nia poszczególne metody obs ugi • wskaza wady i zalety poszczególnych metod obs ugi • wymieni i scharakteryzowa sposoby chwytania sztu ców przy serwisie francuskim • sprawnie manipulowa sztu cami przy serwisie francuskim • wymieni wyposa enie stolika kelnerskiego przy serwisie angielskim • scharakteryzowa metody obs ugi • poprawnie stosowa techniki obs ugi w zale no ci od charakteru przyj cia i ustalonego menu • obs ugiwa go ci przy stoliku z zastosowaniem odpowiedniej metody podawania potraw i napojów • wyk ad • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 5. Karty menu 4 • zde niowa poj cie „karta menu” • wymieni funkcje karty menu • wskaza typy i rodzaje kart menu • okre li zasady tworzenia kart menu • wskaza obowi zkowe informacje umieszczane w karcie menu • scharakteryzowa prawid owy uk ad da w karcie menu • pogadanka • prezentacja • praca w grupach • praca z materia ami ród owymi (karty menu) 19 . szat gra czn i sposób prezentacji informacji pod k tem funkcjonalno ci karty menu • ocenia karty menu z ró nych zak adów gastronomicznych pod wzgl dem ich funkcjonalno ci i atrakcyjno ci • zaprojektowa i wykona kart menu. uwzgl dniaj c zasady formalne i obowi zuj ce przepisy prawne 1.4. Podsumowanie wiadomo ci 2 Wymagania zde niowane w dziale VI Wymagania zde niowane w dziale VI • odpowied ustna • test • sprawdzian • zaliczenie wicze VII.

PODAWANIE POTRAW (22 godziny) • wymieni rodzaje niada • wymieni zastaw sto ow potrzebn do podawania ró nych potraw niadaniowych • wymieni techniki podawania niada • wymieni zastaw sto owa wchodz c w sk ad nakrycia do niadania prostego i rozszerzonego • przygotowa /narysowa nakrycie podstawowe do niadania prostego i rozszerzonego • wymieni kolejno ustawiania potraw w bufecie niadaniowym • wymieni rodzaje przystawek • wymieni zastaw sto ow wykorzystywan do serwowania przystawek • wymieni techniki podawania przystawek • prawid owo dobra metod serwowania przystawki w zale no ci od jej rodzaju • przygotowa /narysowa nakrycie do podania przystawek ró nego rodzaju 1. Podawanie przystawek 4 • scharakteryzowa rodzaje przystawek • scharakteryzowa techniki podawania przystawek • prawid owo poda przystawk . Podsumowanie wiadomo ci 2 Wymagania zde niowane w dziale VII Wymagania zde niowane w dziale VII VIII. stosuj c odpowiedni technik serwowania • wyk ad • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 20 . Podawanie niada 4 • scharakteryzowa rodzaje niada • scharakteryzowa techniki podawania niada • prawid owo obs u y go cia przy niadaniu • zaprojektowa uk ad potraw w bufecie niadaniowym • wskaza wady i zalety podawania niadania w formie bufetu • wyk ad • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 2.2. Menu 6 • wymieni rodzaje menu • scharakteryzowa struktur menu klasycznego i nowoczesnego • wskaza podstawowe zasady zestawiania menu • scharakteryzowa rodzaje menu • porówna menu klasyczne i nowoczesne • analizowa menu zak adów gastronomicznych pod k tem zgodno ci z zasadami tworzenia menu • zaplanowa menu okoliczno ciowe • pogadanka • praca w grupach • prezentacja • praca z materia ami ród owymi (karty menu) • odpowied ustna • test • projekt • zadanie praktyczne 3.

w bulionówce. Podawanie zup 4 • wymieni rodzaje zup • wymieni zastaw sto ow wykorzystywan do jednoporcjowego i wieloporcjowego serwowania zup • wymieni techniki podawania zup • wymieni kolejno czynno ci przy podawaniu zup ró nymi technikami • prawid owo dobra metod serwowania zupy w zale no ci od jej rodzaju • przygotowa /narysowa nakrycie do podania zup ró nego rodzaju • wymieni dodatki do zup • wymieni rodzaje da zasadniczych • wymieni zastaw sto ow wykorzystywan do podawania da zasadniczych • wymieni techniki podawania da zasadniczych • wymieni kolejno czynno ci przy podawaniu da zasadniczych ró nymi technikami • prawid owo dobra metod serwowania dania zasadniczego w zale no ci od jego rodzaju • przygotowa /narysowa nakrycie do podania da zasadniczych ró nego rodzaju • wymieni dodatki do da zasadniczych • wymieni techniki podawania serów • scharakteryzowa rodzaje zup • scharakteryzowa techniki podawania zup • prawid owo poda zup w talerzu. li ance i z wazy • wyk ad • prezentacja • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 4. Podawanie da zasadniczych i serów 4 • scharakteryzowa rodzaje da zasadniczych • scharakteryzowa techniki podawania da zasadniczych • prawid owo poda danie zasadnicze wraz z dodatkami • scharakteryzowa techniki podawania serów • wyk ad • prezentacja • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 21 .3.

Podawanie gor cych napojów bezalkoholowych 4 • wyk ad • prezentacja • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 22 . Podawanie deserów 4 • wymieni rodzaje deserów • wymieni naczynia i sztu ce wykorzystywane do podawania deserów • wymieni techniki podawania deserów • scharakteryzowa techniki • wymieni kolejno czynnopodawania deserów ci przy podawaniu deserów • prawid owo poda deser • prawid owo dobra metod wraz z dodatkami serwowania deseru w zale no ci od jego rodzaju • przygotowa /narysowa nakrycie do podawania deserów • wymieni dodatki do deserów • wyk ad • prezentacja • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 6. Podsumowanie wiadomo ci 2 Wymagania zde niowane w dziale VIII Wymagania zde niowane w dziale VIII • odpowied ustna • test • sprawdzian • projekt • zaliczenie wicze IX. kakao i czekolady • wymieni dodatki do kawy i herbaty 1. herbaty. herbaty. PODAWANIE NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH (10 godzin) • wymieni rodzaje gor cych napojów bezalkoholowych • wymieni i scharakteryzowa metody przygotowania kawy. cjowego serwowania kawy kakao i czekolady i herbaty • prawid owo poda kaw . kakao porcjowo i czekolady • wymieni kolejno czynno ci przy podawaniu kawy i herbaty ró nymi technikami • przygotowa /narysowa nakrycie do podania kawy. • wymieni techniki podaherbat . herbaty i kakao • wymieni czynniki wp ywaj ce na jako przygotowanej kawy i herbaty • poda kilka przepisów na • scharakteryzowa rodzaje sporz dzanie kawy i herbaty gor cych napojów bezalkoholowych • wymieni zastaw sto ow wykorzystywan do • scharakteryzowa techniki jednoporcjowego i wieloporpodawania kawy. kakao i czekolad – jednoporcjowo i wielowania kawy.5. herbaty.

Podawanie zimnych napojów bezalkoholowych 4 • wymieni rodzaje zimnych napojów bezalkoholowych • wymieni zastaw sto ow wykorzystywan do jednoporcjowego i wieloporcjowego serwowania zimnych napojów bezalkoholowych • wymieni techniki podawania zimnych napojów bezalkoholowych • wymieni kolejno czynno ci przy podawaniu zimnych napojów bezalkoholowych ró nymi technikami • poda przyk ady zimnych napojów bezalkoholowych z ka dej grupy rodzajowej • scharakteryzowa techniki podawania zimnych napojów bezalkoholowych • prawid owo poda zimny napój bezalkoholowy – jednoporcjowo i wieloporcjowo • wyk ad • prezentacja • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 3. Podawanie piwa 2 • wymieni naczynia szklane stosowane do podawania piwa • wymieni techniki podawania piwa • wymieni kolejno czynno ci przy podawaniu piwa ró nymi technikami 23 . win i wódek • wskaza kryteria oceny piwa i wina 2. Podsumowanie wiadomo ci 2 Wymagania zde niowane w dziale IX Wymagania zde niowane w dziale IX • odpowied ustna • test • sprawdzian • zaliczenie wicze X. PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH (20 godzin) • scharakteryzowa wybrane rodzaje i gatunki piwa • wymieni regiony produkcji i nazwy najbardziej znanych win • scharakteryzowa najbardziej znane alkohole wysokoprocentowe • analizowa oznaczenia na etykietach • poda temperatury serwowania piwa • scharakteryzowa techniki podawania piwa • prawid owo poda piwo w butelce.2. Ogólna charakterystyka napojów alkoholowych 4 • wyja ni wp yw alkoholu na organizm cz owieka • rozró nia rodzaje piwa. w szklance i ku u • pogadanka • praca z podr cznikiem • lm dydaktyczny • wyk ad • prezentacja • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 1.

3. Dobór alkoholi do potraw 2 • wymieni rodzaje napojów podawanych do posi ku • wskaza ogóln zasad doboru napojów alkoholowych do potraw • poda przyk ady napojów odpowiednich na aperitif. Podawanie win 8 • przyj zamówienie na wino • wskaza kolejno podawania win • wymieni naczynia szklane stosowane do podawania wina • wymieni sprz t stosowany do serwowania win czerwonych. do posi ku i jako digestif • stosowa zasady doboru alkoholi do potraw • dobra napój alkoholowy do potrawy 6. Podawanie wódek 2 • scharakteryzowa temperatury serwowania wódek ró nego rodzaju • scharakteryzowa techniki podawania wódek • prawid owo poda wódk z butelki • wyk ad • prezentacja • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia • wyk ad • prezentacja • praca z podr cznikiem • praca z materia ami ród owymi • odpowied ustna • test • sprawdzian • zaliczenie wicze 5. bia ych i musuj cych • wymieni techniki podawania win • wymieni kolejno czynno ci przy podawaniu wina z butelki • wymieni sprz t u ywany do dekantowania wina • wymieni naczynia szklane stosowane do podawania wódek • wymieni sprz t stosowany do serwowania wódek • wymieni techniki podawania wódek • wymieni kolejno czynno ci przy podawaniu wódki w butelce • poda temperatury serwowania win ró nego rodzaju • scharakteryzowa kieliszki do podawania win ró nego rodzaju • scharakteryzowa techniki podawania win • prawid owo poda wino czerwone. Podsumowanie wiadomo ci 2 Wymagania zde niowane w dziale X Wymagania zde niowane w dziale X 24 . bia e i musuj ce z butelki • przygotowa stanowisko do dekantowania wina • przeprowadzi dekantacj wina czerwonego • wyk ad • prezentacja • pokaz • praca z podr cznikiem • wiczenia 4.

• realizacji zada domowych. przewidywalno i mo liwo obliczenia oceny semestralnej przez samego ucznia – na ka dym etapie nauki. dlaczego taki sam „zestaw” ocen cz stkowych zaowocowa inn not ko cow . Wystawianie oceny semestralnej. Ponadto daje ona mo liwo przewidywania i planowania oceny przez samego ucznia. • umiej tno przyjmowania i realizacji zamówienia. Metoda ta uwzgl dnia wi kszy „udzia ” w ocenie ko cowej ocen cz stkowych za te zadania. • obserwacji umiej tno ci praktycznych w czasie wykonywania wicze . • poprawno stosowanych technik obs ugi go ci. jest sprawdzanie nabywanych przez niego umiej tno ci praktycznych zwi zanych bezpo rednio z obs ug go ci. którego kryteria nale y jasno przedstawi uczniom na pierwszych zaj ciach w danej klasie. SYSTEM SPRAWDZANIA I OCENIANIA OSI GNI UCZNIÓW Sprawdzanie oraz ocenianie osi gni uczniów powinno si odbywa systematycznie przez ca y okres realizacji programu nauczania przedmiotu wed ug okrelonych kryteriów i z wykorzystaniem ró nych form. z punktu widzenia przysz ej pracy zawodowej absolwenta. przy ocenianiu tak wielu obszarów aktywnoci uczniów o ró nym stopniu trudno ci. Jest rzecz oczywist . • kartkówek i odpowiedzi ustnych. Oceny osi gni uczniów w poszczególnych obszarach nale y dokonywa zgodnie z przyj tym systemem oceniania. • odpowiednia postawa w relacji go –kelner.5. • umiej tno doradzania go ciom w wyborze potraw i napojów. 25 . i kryteria te powinny pozosta niezmienne w trakcie ca ego roku szkolnego. W ród tych form niezwykle istotne. Osi gni cia uczniów proponuje si ocenia na podstawie: • aktywno ci i przygotowania do zaj . • testów i sprawdzianów pisemnych. którym przypisano wi ksz wag – a wi c za zadania o wi kszym stopniu trudno ci. Atutem tego systemu oceniania jest sprawiedliwo . S to: • pos ugiwanie si terminologi zawodow . • prezentacji wykonanych projektów i prac semestralnych. Poni ej proponujemy nast puj cy przydzia wag do odpowiednich form oceniania aktywno ci ucznia. powinno odbywa si z zastosowaniem metody obliczania redniej wa onej. a nauczycielowi pozwala unikn wielokrotnego t umaczenia.

4 • test pisemny: 3. 3. 3 • sprawdzian pisemny: 4. jeeli cyfry znacz ce po przecinku s wi ksze od 50 (patrz przyk ad poni ej). podczas gdy rednia arytmetyczna tych ocen dawa a 3. W podobny sposób nale y wystawi ocen ko cow . 4. Przyk ad: Ucze w ci gu semestru uzyska nast puj ce oceny z przedmiotu obs uga konsumenta: • odpowied ustna: 2 • kartkówka: 3. 3 • zadanie domowe: 1 • umiej tno ci praktyczne: 4. Jego ocena semestralna to rednia wa ona ocen cz stkowych obliczona wed ug wzoru: Po zaokr gleniu ucze otrzyma na semestr ocen dobr . nale y zastosowa nast puj cy wzór: gdzie: zbiór ocen – zbiór wag – . Po obliczeniu redniej wystawia si ocen . zaokr glaj c do oceny wy szej. 26 .35. 4. 5. a zatem ocen jedynie dostateczn . 4. jako redni wa on ocen z dwóch semestrów – okre laj c wag poszczególnych ocen semestralnych wed ug stopnia trudno ci materia u realizowanego w obu semestrach.Oceniane obszary aktywno ci ucznia Aktywno Przygotowanie do zaj Waga 1 Kartkówka Odpowied ustna 1 Test pisemny 3 Sprawdzian pisemny 4 Zadanie domowe 2 Umiej tno ci praktyczne 4 Projekty Prace semestralne 5 Obliczaj c warto redniej.

• • • • • 27 . dyskusja. ta ma klej ca. zde niowa warunki prowadzenia dzia alno ci gastronomicznej. • praca indywidualna. Na ich podstawie mo na w analogiczny sposób zrealizowa lekcje z tematów pokrewnych (patrz wskazówki w punkcie Uwagi do realizacji i przebiegu zaj ). okre li zakres us ug wiadczonych przez zak ady gastronomiczne. arkusze papieru formatu A4. rodki dydaktyczne: podr cznik. Metody kszta cenia: pogadanka. • • • • Po zako czonych zaj ciach edukacyjnych ucze potra : zde niowa poj cie „zak ad gastronomiczny.6. praca z podr cznikiem. metaplan.” okre li cele i funkcje zak adów gastronomicznych sieci otwartej i zamkni tej. przybory do pisania. PRZYK ADOWE SCENARIUSZE LEKCJI Proponowane w tym rozdziale przyk adowe scenariusze zaj edukacyjnych zosta y wybrane jako najbardziej reprezentatywne w danym dziale tematycznym lub sprawiaj ce najwi ksz trudno . tablica. • • • • Formy organizacyjne pracy uczniów: • praca w grupach. Scenariusz 1 Dzia : Temat lekcji: Cel ogólny: Us ugowa dzia alno gastronomii Podzia zak adów gastronomicznych Nabycie umiej tno ci prawid owego klasy kowania zak adów gastronomicznych.

5. korzystaj c z podr cznika. zgodnie z tematem wicze . Wypisuj je na kartkach formatu A4. 2. • Nauczyciel porz dkuje informacje. gr. IV – warunki prowadzenia dzia alno ci gastronomicznej. • Nauczyciel nadzoruje prac uczniów i pomaga w prawid owym wykonaniu wicze . 1. 3. 6. I – charakterystyka zak adów sieci otwartej. • Uczniowie przy pomocy nauczyciela przygotowuj i zapisuj notatk w zeszytach. 28 . omówienie przebiegu oraz celów zaj . • Nauczyciel podsumowuje lekcj . Nawi zanie do tematu. gr. 8. 3. • Uczniowie. II – charakterystyka zak adów sieci zamkni tej. • Uczniowie dziel si na cztery grupy. koryguje b dy. podaje przyk ady. wyja nia w tpliwo ci. • Nauczyciel podaje tre zadania dla ka dej grupy: gr. Realizacja tematu: • Nauczyciel wyja nia poj cie „zak ad gastronomiczny”. • Uczniowie indywidualnie wykonuj wiczenie polegaj ce na uzupe nieniu nast puj cej tabelki: Lp. III – klasy kacja zak adów ze wzgl du na rodzaj wiadczonych us ug. 7. 4.Czas realizacji zaj : 90 min (2 x 45 min) Przebieg zaj : 1. gr. • Przedstawiciele grup przyklejaj kartki na tablicy na swoich polach. • Nauczyciel dzieli tablic na cztery pola i w ka dym z pól wpisuje tytu . • Wybrani przedstawiciele grup prezentuj wyniki prac. Placówka gastronomiczna restauracja cukiernia coctail-bar sto ówka szkolna kawiarnia bar szybkiej obs ugi lodziarnia sto ówka sanatoryjna Zakres wiadczonych us ug Warunki korzystania z us ug • Uczniowie wraz z nauczycielem analizuj wykonane wiczenie. Sprawy organizacyjne. 2. wyszukuj informacje niezb dne do wykonania wiczenia. sprawdza opanowanie materia u.

dyskusja dydaktyczna. Placówka gastronomiczna Zakres wiadczonych us ug Warunki korzystania z us ug Forma obs ugi Scenariusz 2 Dzia : Temat lekcji: Cel ogólny: Stanowiska pracy w cz ci handlowo-us ugowej Przepisy prawne w obiektach ywienia zbiorowego Nabycie umiej tno ci korzystania i analizowania przepisów prawnych reguluj cych dzia alno zak adów gastronomicznych. • praca indywidualna. praca z podr cznikiem. • wskaza przepisy zwi zane z bezpiecze stwem. praca z materia ami ród owymi. 29 . Zastanów si . • • • • Formy organizacyjne pracy uczniów: • praca w grupach. Metody kszta cenia: pogadanka – wyk ad. • zde niowa system HACCP. higien i prawem pracy. Po zako czonych zaj ciach edukacyjnych ucze potra : • wymieni podstawowe przepisy sanitarne obowi zuj ce w gastronomii. Wnioski wpisz do nast puj cej tabeli: Lp.Przyk adowe pytania: • Jakie s podobie stwa i ró nice mi dzy zak adem gastronomicznym sieci otwartej i zamkni tej? • Jak rol pe ni zak ady typu ywieniowego i uzupe niaj cego? • Jakie rodzaje obs ugi wyst puj w zak adach gastronomicznych? • Jaka jest ró nica mi dzy zak adem a punktem gastronomicznym? Propozycja zadania domowego: Przeanalizuj. do jakiej grupy nale . jakie placówki gastronomiczne dzia aj na terenie Twojej szko y i w okolicy.

Czynno ci wykonywane w dziale ekspedycyjnym Opis zagroenia Kategoria F. Czas realizacji zaj : 180 min (4 x 45 min) Przebieg zaj : 1. Realizacja tematu: • Nauczyciel. wskazuj ród a i sposoby zapobiegania im. jakie zagro enia dla bezpiecze stwa ywno ci (zanieczyszczenia zyczne. 3. Ch. B. wskazuj c na zakres jej dzia ania. Nauczyciel porz dkuje informacje. „Inwentaryzacja zagro e ”. podr cznik. chemiczne. wyja nia w tpliwo ci. GHP. 30 . materia ród owy: Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. Wnioski wpisuj w tabeli pt. zasady systemu HACCP. w sprawie bada do celów sanitarno-epidemiologicznych. Nawi zanie do tematu. biologiczne – w tym mikrobiologiczne) mog wyst pi w dziale ekspedycyjnym. korzystaj c z foliogramów lub prezentacji multimedialnej. rzutnik pisma lub projektor multimedialny. 2. Analizuj . • Referuje podstawowe zagadnienia zwi zane z systemem HACCP: GMP. omawia ustaw o bezpiecze stwie ywno ci i ywienia. Analizuj . omówienie przebiegu oraz celów zaj . Nauczyciel omawia wybrane zagadnienia z Kodeksu pracy zwi zane ze szkoleniem pracowników i koniecznymi badaniami lekarskimi. gdzie drogi te mog si skrzy owa i gdzie mo e doj do zanieczyszczenia. Uczniowie wraz z nauczycielem analizuj wykonane wiczenie. i dziel je na czyste i brudne. koryguje b dy. Sprawy organizacyjne. Lp. Na podstawie wiadomo ci z podr cznika (rozdzia I temat nr 5 „Uk ad funkcjonalny zak adu gastronomicznego”) okre laj drogi technologiczne. jakie wyst puj w dziale ekspedycyjnym.lub czteroosobowe zespo y. M Sposób zapobiegania • • • • Wybrani przedstawiciele grup prezentuj wyniki prac. • Uczniowie dziel si na trzy.• • • • rodki dydaktyczne: foliogramy lub prezentacja multimedialna.

• wiczenia praktyczne. rodki dydaktyczne: • projektor multimedialny lub rzutnik pisma (foliogramów). • kartki formatu A4 (dla ka dego ucznia). które okre laj charakter i styl wn trza lokalu gastronomicznego. Formy organizacyjne pracy uczniów: • praca indywidualna. • zaplanowa wystrój sali konsumenckiej w zale no ci od rodzaju planowanej imprezy. Metody kszta cenia: • wyk ad w formie prezentacji multimedialnej. Scenariusz 3 Dzia : Temat lekcji: Cel ogólny: Wystrój i wyposa enie zak adu gastronomicznego Estetyka wn trza lokalu gastronomicznego Nabycie umiej tno ci oceny i planowania wystroju sali konsumenckiej. • praca w grupach. indywidualnie analizuj c Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. Wyja nij zasadno stosowania w zak adzie gastronomicznym omówionych na lekcji przepisów sanitarnych i bhp. • scharakteryzowa znaczenie barw we wn trzu.• Nauczyciel przydziela kolejne zadanie uczniom: • Uczniowie. • dyskusja dydaktyczna. • prezentacja multimedialna lub foliogramy. kto i kiedy podlega badaniom oraz jakie badania przeprowadza si do celów sanitarno-epidemiologicznych. • okre li funkcj o wietlenia w lokalu gastronomicznym. znajduj informacje. Po zako czonych zaj ciach edukacyjnych ucze potra : • wskaza czynniki. • porówna i analizowa aran acj wn trz w lokalach o ró nym charakterze. • Uczniowie przy pomocy nauczyciela przygotowuj i zapisuj notatk w zeszytach. Propozycja zadania domowego: 1. 31 ..

• kolorowe kredki. • arkusz szarego papieru (dla ka dego zespo u). podkre laj c zwi zek funkcji wn trza z jego aran acj . na ich przyk adzie omawia ró ne typy wn trz (nowoczesne. pisaki. Przedstawiciel ka dego zespo u prezentuje wnioski. porównuj i samodzielnie wskazuj elementy charakterystyczne. powi kszenia wn trza. jego oddzia ywanie na cz owieka oraz sposób czenia barw w celu otrzymania okre lonego wra enia. • Nauczyciel w formie prezentacji omawia podstawowe elementy kszta tuj ce charakter wn trza lokalu gastronomicznego: omawia rol koloru we wn trzu. Nawi zanie do tematu. • Uczniowie okre laj typ ka dego wn trza. zmniejszenia. etniczne). relaksu – inny dla ka dego ucznia. • Uczniowie dobieraj si w czteroosobowe zespo y. o ówki. rustykalne. nauczyciel prezentuje ró ne rodzaje o wietlenia stosowanego w lokalach gastronomicznych i omawia kryteria doboru.• wydrukowane zdj cia ró nych typów wn trz lokali gastronomicznych (po 2 dla ka dego zespo u). 3. omówienie przebiegu oraz celów zaj . • Uczniowie z pomoc nauczyciela wskazuj elementy decyduj ce o charakterze ka dego z prezentowanych wn trz. Czas realizacji zaj : 180 min (4 x 45 min) Przebieg zaj : 1. uczniowie prezentuj swoje prace i uzasadniaj dobór barw. rozdaje uczniom kartki A4 z gotowym schematem wn trza i przydziela zadania: za pomoc koloru uzyska efekt np. Sprawy organizacyjne. • ta ma klej ca. 2. 32 . • Nauczyciel rozdaje zespo om po 2 zdj cia ró ni cych si charakterem lokali gastronomicznych. wspólnie z uczniami wyodr bnia elementy charakterystyczne dla ka dego rodzaju lokalu. • Nauczyciel prezentuje ró ni ce si stylem i atmosfer lokale gastronomiczne. dynamiki. nauczyciel analizuje prace. koryguje ewentualne b dy. uczniowie koloruj rysunek w celu uzyskania okre lonego efektu. nauczyciel omawia wyposa enie i aran acj wn trza oraz ich wp yw na atmosfer lokalu gastronomicznego. Realizacja tematu: • Nauczyciel prezentuje przyk ady i omawia ró ne typy lokali gastronomicznych.

korzystaj c z opracowanego wcze niej katalogu elementów oraz zdobytych podczas wyk adu informacji. Scenariusz 4 Dzia : Temat lekcji: Cel ogólny: Przygotowanie sal konsumenckich do obs ugi go ci Przygotowanie nakrycia prostego i rozszerzonego do ustalonego menu Nabycie umiej tno ci przygotowania nakrycia prostego i rozszerzonego do ustalonego menu. omówi i stosowa zasady wyk adania zastawy sto owej. • Nauczyciel dokonuje analizy wykonanego wiczenia. • • • • • Po zako czonych zaj ciach edukacyjnych ucze potra : scharakteryzowa nakrycie proste i rozszerzone. • Uczniowie wieszaj rysunki w dobrze widocznym miejscu i omawiaj je na forum klasy. • wiczenia praktyczne. Podr cznik str.• Uczniowie z pomoc nauczyciela tworz katalog elementów decyduj cych o charakterze wn trza i spisuj go na tablicy. • Nauczyciel przydziela ka dej grupie zadanie polegaj ce na zaplanowaniu wystroju sali restauracyjnej na okre lon imprez okoliczno ciow . • praca z tekstem. sztu ców i szk a podczas przygotowania nakrycia prostego i rozszerzonego. • prezentacja. • Uczniowie wraz z nauczycielem dyskutuj na temat ka dej z prac. • Nauczyciel nadzoruje prac uczniów w zespo ach. 33 . sztu ce i szk o wchodz ce w sk ad nakrycia prostego i rozszerzonego do ustalonego menu. 51 „Zaplanuj – wykonaj”. udziela rad i wskazówek. tworz opis wystroju uzupe niony prostymi rysunkami. przygotowa nakrycie proste i rozszerzone do okre lonego menu. Metody kszta cenia: • wyk ad z pokazem. • Nauczyciel rozdaje dla ka dego zespo u arkusze papieru oraz przybory rysunkowe. • Uczniowie. narysowa nakrycie proste i rozszerzone do okre lonego menu. wymieni zastaw sto ow . Propozycja zadania domowego: 1.

przypominaj sobie niezb dne wiadomo ci dotycz ce zasad przygotowywania nakry . 34 . u o enia sztu ców. moltony. tj. • kolorowe pisaki do papieru. • Uczniowie dziel si na 3-osobowe zespo y. kierunków poruszania si podczas przygotowywania nakry . • Nauczyciel daje ka demu zespo owi wydrukowane menu oraz arkusz papieru i pisaki. szk a i serwety (podr cznik str. Realizacja tematu: • Uczniowie. zastawa sto owa. Przedstawiciel ka dego zespo u prezentuje wynik pracy (rysunek nakrycia) oraz szczegó owo omawia jego wygl d. • wiczenia w zespo ach 3-osobowych. • • • • Materia y pomocnicze: obrusy. sztu ce. Nawi zanie do tematu. na tablicy). 2. Sprawy organizacyjne. W czasie prezentacji rysunek nale y zawiesi w dobrze widocznym miejscu sali (np. 100-104). kieliszki do wina. gobblety do wody. omówienie przebiegu oraz celów zaj . tace kelnerskie. rodki dydaktyczne: podr cznik. kolejno ci wyk adania zastawy sto owej. korzystaj c z podr cznika. krzes a. 3. stolik dla go ci. prezentacja (slajdy) lub foliogramy. wydrukowane na kartkach propozycje menu prostego i rozszerzonego dla ka dego zespo u. stoliki kelnerskie. Czas realizacji zaj : 180 min (4 x 45 min) Przebieg zaj : 1. wózki kelnerskie. • du e arkusze papieru (dla ka dego zespo u).Formy organizacyjne pracy uczniów: • praca indywidualna z podr cznikiem. rzutnik multimedialny lub rzutnik pisma (foliogramów). • Nauczyciel w formie prezentacji albo foliogramów prezentuje wygl d nakrycia prostego i rozszerzonego do okre lonego menu. serwety indywidualnego u ytku (dla go ci). • Uczniowie w zespo ach przepisuj menu na arkusz papieru oraz rysuj kszta t nakrycia do ustalonego menu. Nauczyciel szczegó owo omawia zastosowanie poszczególnych elementów nakrycia oraz technik wyk adania zastawy sto owej do nakrycia.

• Nauczyciel wraz z uczniami koryguje ewentualne b dy w rysunkach nakry , uczniowie w zespo ach dokonuj poprawek. Rysunki uczniów zostaj zawieszone w sali i do ko ca zaj stanowi wzór nakry do dalszych wicze . • Nauczyciel rozdaje uczniom kolejne zestawy menu prostego i rozszerzonego (po jednym egzemplarzu dla grupy). • Uczniowie w grupach przygotowuj stoliki, zastaw sto ow i sztu ce, stoliki pomocnicze oraz sprz t niezb dny do przygotowania nakrycia. • Nauczyciel sprawdza przygotowan przez zespo y zastaw sto ow oraz sprz t. Uczniowie dokonuj niezb dnych poprawek i uzupe nie w wyposaeniu. • Nauczyciel sam wciela si w rol kelnera i przy jednym ze stolików dla go ci (najlepiej wyeksponowanym) prezentuje przygotowanie nakrycia do okre lonego menu. Nauczyciel szczegó owo omawia kolejne czynno ci, zwracaj c uwag na w a ciwy kierunek poruszania si przy wyk adaniu zastawy sto owej oraz poprawne ustawienie elementów nakrycia. • Uczniowie wicz w zespo ach przygotowanie nakry , rozpoczynaj c od nakrycia prostego. • Nauczyciel nadzoruje prac uczniów w zespo ach, udziela rad i wskazówek. • Po przygotowaniu nakrycia prostego uczniowie porz dkuj stoliki i przyst puj do przygotowania nakrycia rozszerzonego. 4. Wybrani przez nauczyciela najlepsi uczniowie prezentuj swe umiej tno ci na forum klasy. 5. Klasa wraz z nauczycielem dokonuje analizy i oceny opisowej wykonanego wiczenia. Uczniowie wskazuj najtrudniejsze elementy wiczenia oraz te, które wymagaj dodatkowych wyja nie ze strony nauczyciela. Nauczyciel wyjania problemowe kwestie. Uwagi do realizacji i przebiegu zaj : 1. Przy realizacji tego tematu istotny jest etap rysowania przez uczniów nakrycia na arkuszach papieru. Ten fragment wicze przygotowuje ich bezpo rednio do cz ci praktycznej egzaminu zawodowego. 2. Podczas obserwacji pracy uczniów nale y zwróci szczególn uwag na: • w a ciwe u ywanie tacy kelnerskiej (lub wózka kelnerskiego) do przenoszenia elementów nakrycia, • w a ciwe kierunki poruszania si i w a ciwe strony wyk adania zastawy stoowej przy przygotowaniu nakrycia, • w a ciwe u o enie elementów nakrycia (serwety, talerzy, sztu ców i szk a), • poprawny sposób chwytania elementów nakrycia przy wyk adaniu do nakrycia, • ogólny dynamiczny przebieg przygotowania nakrycia.

35

3. Serwety indywidualnego u ytku (dla go ci) nale y z o y w jeden z poznanych wcze niej wzorów (podr cznik str. 98-100)1. 4. W podobny sposób mo na zrealizowa lekcje z nast puj cych tematów: Nakrycie do serwisu à la carte oraz Przygotowanie nakrycia w obecno ci go ci. Propozycja zadania domowego: 1. Sporz dzi szczegó owy wykaz zastawy sto owej, sztu ców oraz szk a (rodzaj oraz ilo ) dla 15 go ci wed ug menu prostego i rozszerzonego podanego na lekcji.

Scenariusz 5 Dzia :
Temat lekcji:
Cel ogólny:

Przenoszenie tac i zastawy sto owej
Techniki przenoszenia talerzy p askich i g bokich
Nabycie umiej tno ci poprawnego przenoszenia talerzy p askich i g bokich.

Po zako czonych zaj ciach edukacyjnych ucze potra : • wymieni rodzaje i omówi zastosowanie talerzy p askich i g bokich, • wymieni techniki przenoszenia talerzy p askich i g bokich, • zastosowa odpowiedni technik przenoszenia talerzy zale nie od ich rodzaju, wielko ci i liczby, • poprawnie przenosi talerze p askie i g bokie. Metody kszta cenia: • wyk ad z pokazem, • praca z tekstem, • wiczenia praktyczne. Formy organizacyjne pracy uczniów: • praca indywidualna z podr cznikiem, • wiczenia w zespo ach 2-osobowych. rodki dydaktyczne: • podr cznik, • rzutnik multimedialny lub rzutnik pisma (foliogramów), • prezentacja (slajdy) lub foliogramy.
1

Wi cej wzorów sk adania serwet dla go ci mo na znale w ksi kach: – C. Aronsson i in., Przy pi knym stole – sztuka sk adania serwetek, Wyd. REA, Warszawa 2009. – A. Dardenne, Sztuka sk adania serwetek, Wyd. KDC, Warszawa 2007. – M. Müller, O. Mikolasek, Sztuka sk adania serwetek, Wyd. KDC, Warszawa 2004.

36

Materia y pomocnicze: obrusy, moltony, stolik dla go ci, krzes a, stoliki kelnerskie, tace kelnerskie, talerze p askie, talerze g bokie, serwety kelnerskie. Czas realizacji zaj : 180 min (4 x 45 min) Przebieg zaj : 1. Sprawy organizacyjne. 2. Nawi zanie do tematu, omówienie przebiegu oraz celów zaj . 3. Realizacja tematu: • Uczniowie, korzystaj c z podr cznika, przypominaj sobie niezb dne wiadomo ci dotycz ce rodzajów i zastosowania talerzy p askich i g bokich (podr cznik str. 60-61). • Nauczyciel w formie prezentacji albo foliogramów prezentuje techniki przenoszenia talerzy p askich i g bokich. Nauczyciel szczegó owo omawia sposoby chwytania talerzy i u o enie palców. • Uczniowie dziel si na 2-osobowe zespo y i zajmuj stoliki do wicze . • Uczniowie w zespo ach przygotowuj odpowiedni liczb talerzy p askich i g bokich do wicze . • Nauczyciel sam wciela si w rol kelnera i prezentuje techniki przenoszenia talerzy p askich i g bokich. • Uczniowie na zmian wicz w zespo ach przenoszenie talerzy oraz ich wyk adanie do nakrycia na przygotowanym stoliku dla go ci. Uczniowie nawzajem kontroluj swoj prac i sami staraj si korygowa b dy. • Nauczyciel nadzoruje prac uczniów w zespo ach, udziela rad i wskazówek. 4. Wybrani przez nauczyciela najlepsi uczniowie prezentuj swe umiej tno ci na forum klasy. 5. Klasa wraz z nauczycielem dokonuje analizy i oceny opisowej wykonanego wiczenia. Uczniowie wskazuj najtrudniejsze elementy wiczenia oraz te, które wymagaj dodatkowych wyja nie ze strony nauczyciela. Nauczyciel wyjania problemowe kwestie. Uwagi do realizacji i przebiegu zaj : 1. Przy realizacji tego tematu wa ne jest, aby uczniowie wiczyli równie technik wyk adania talerzy na stolik dla go ci, tzn. przek adanie talerza z lewej reki (nosz cej) do prawej (podaj cej). 2. W celu zbli enia warunków wicze do sytuacji rzeczywistych nale a oby (w miar nabywania wprawy przez uczniów) talerze g bokie wype ni wod , a talerze p askie potrawami lub atrapami potraw.

37

4. poda rachunek. zaproponowa stolik. w a ciwie prowadzi dialog z go ciem w czasie jego obs ugi. doradza przy wyborze da i napojów. • ogólny dynamiczny przebieg wiczenia. W podobny sposób mo na zrealizowa lekcje z pozosta ych tematów z dzia u Przenoszenie tac i zastawy sto owej.3. inscenizacja. 4. poda kart menu. • • • • • Po zako czonych zaj ciach edukacyjnych ucze potra : wymieni kolejne etapy obs ugi go ci od powitania w restauracji a do ich poegnania. przyj zamówienie. przyj zap at za posi ek oraz po egna go ci. • wiczenia w zespo ach 3-. scharakteryzowa kolejne etapy obs ugi go ci oraz wymieni zasady pracy kelnera na poszczególnych etapach. Podczas obserwacji pracy uczniów nale y zwróci szczególn uwag na: • w a ciwy dobór techniki przenoszenia talerzy stosownie do ich rodzaju i liczby. obs u y go ci. wiczenia praktyczne. praca z tekstem. 38 . Scenariusz 6 Dzia : Temat lekcji: Cel ogólny: Obs uga go ci Przebieg obs ugi go ci w restauracji Nabycie umiej tno ci prawid owego post powania kelnera wobec go cia od momentu powitania w restauracji do po egnania. • • • • Formy organizacyjne pracy uczniów: • praca indywidualna z podr cznikiem. poprawnie stosowa fachowe s ownictwo i zwroty grzeczno ciowe przy obs udze go ci. powita go ci restauracji. Metody kszta cenia: wyk ad z pokazem.lub 5-osobowych (ze zmian ról uczniów w zespoach). • poprawne przenoszenie i wyk adanie talerzy.

Materia y pomocnicze: obrusy. Nawi zanie do tematu. 4. moltony. w formie wyk adu. • Nauczyciel. • Uczniowie dziel si na dwie grupy: uczniów-kelnerów (ok. 2. serwety indywidualnego u ytku (dla go ci). trójki i czwórki). karty menu. Uczniowie graj cy rol go ci dziel si na mniejsze grupy (pary. notesy do notowania zamówienia. korzystaj c z podr cznika. 3. prowadz do stolika i tam obs uguj – post puj c zgodnie z zasadami obs ugi. p atniki kelnerskie. Klasa wraz z nauczycielem dokonuje analizy i oceny opisowej wykonanego wiczenia. sztu ce. szczegó owo zapoznaj si z materiaem dotycz cym kolejnych etapów obs ugi go ci w restauracji (podr cznik str. 130-138. krzes a. doradzaj w wyborze stolika. 130-138). stolik kelnerski. 39 . • Uczniowie wicz w zespo ach. udziela rad i wskazówek. Uczniowie-kelnerzy witaj go ci w drzwiach restauracji. 5 uczniów) i uczniów-go ci. Czas realizacji zaj : 180 min (4 x 45 min) Przebieg zaj : 1. wydrukowane pieni dze do zap aty i wydawania reszty. tace kelnerskie. d ugopis. gobblety do wody. Uczniowie wskazuj najtrudniejsze elementy wiczenia oraz te. Realizacja tematu: • Uczniowie. omówienie przebiegu oraz celów zaj . ze szczególnym zwróceniem uwagi na dialog go -kelner i u ywane s ownictwo. tzn. omawia poszczególne etapy obs ugi go ci od powitania do po egnania. jeden kelner obs uguje grupk go ci.rodki dydaktyczne: • podr cznik. Z o enie zamówienia i dialog go -kelner odbywa si wed ug wskazówek zawartych w materia ach dla uczniów. • Uczniowie „urz dzaj ” sal restauracyjn wed ug wskazówek nauczyciela. zastawa sto owa. • Po wykonaniu wiczenia przez zespó nast puje zmiana ról uczniów. stolik dla go ci. • Nauczyciel pe ni w sali restauracyjnej rol kierownika sali. • kartki z wydrukowanym zamówieniem i przyk adowym dialogiem2 go -kelner. do rozdania dla uczniów-kelnerów i uczniów-go ci (mo na je umie ci w kartach menu). kieliszki do wina. Sprawy organizacyjne. Ko cz po egnaniem go ci. któ2 Dialogi mo na przygotowa . nadzoruje prac uczniów w zespo ach. korzystaj c ze wskazówek i propozycji zawartych w podr czniku na str.

zapoznaj si z materia ami opisuj cymi zasady przyjmowania i rejestrowania zamówie go ci w systemie informatycznym restauracji. • u ywanie zwrotów grzeczno ciowych i fachowego s ownictwa przez „uczniów-kelnerów”. 106). 2. czasopisma bran owe. jakie maj go cie odwiedzaj cy restauracj . techniki podawania potraw i napojów nale y ograniczy do metody niemieckiej. Podczas obserwacji pracy uczniów szczególn uwag nale y zwróci na: • prawid owy przebieg dialogu go -kelner. • ogólny dynamiczny przebieg obs ugi go ci. a tak e nakrycia do serwisu à la carte (podr cznik str. Zapytaj uczniów. Ustalcie wspólnie potrzeby i oczekiwania. realizuj c lekcje z nast puj cych dzia ów: Podawanie potraw. Aby bardziej upodobni klasopracowni do sali restauracyjnej.i 4. Internet). jeste bardziej „g odny uznania” ni „g odny jedzenia” (Ernest Dikter). Pracowni nale y urz dzi jako sal dla go ci w restauracji.osobowe. ustawiaj c stoliki 2-. 5. 40 . Uwagi do realizacji i przebiegu zaj : 1. wydzielaj c stref dla pal cych i dla niepal cych3 itp. kolorowe karty menu. Podawanie napojów bezalkoholowych. Wykorzystuj c dost pne ród a informacji (prospekty programów i urz dze . Lekcj mo na rozpocz od dyskusji. jak rozumiej to has o. nawi zuj c do motta: Kiedy idziesz do dobrej restauracji. 3. • w a ciwy kierunek. strony oraz kolejno obs ugi uczniów-go ci przy stoliku. Podawanie napojów alkoholowych. Ze wzgl du na pó niejszy czas realizowania materia u dotycz cego stosowanych metod obs ugi. • poprawne i wyczerpuj ce odpowiedzi uczniów-kelnerów.re wymagaj dodatkowych wyja nie ze strony nauczyciela. 4. 3. 3 Nale y ledzi ewentualne zmiany w prawie dotycz ce wprowadzenia zakazu palenia w miejscach publicznych. Poznane na lekcji zasady zachowania kelnera oraz przyk ady prowadzenia dialogu go -kelner nale y wykorzystywa . Nauczyciel wyjania problemowe kwestie. Propozycja zadania domowego: 1. na stolikach mo na ustawi dekoracje kwiatowe.

sporz dzi kart menu.Scenariusz 7 Dzia : Temat lekcji: Cel ogólny: Karty menu Karty menu – podzia i charakterystyka. • praca indywidualna. • przybory do pisania. wskaza prawid owy uk ad da oraz obowi zkowe informacje umieszczane w karcie menu.. okre li zasady tworzenia kart menu. oceny i tworzenia kart menu z uwzgl dnieniem wymogów formalnych i przepisów prawnych. • ta ma klej ca. • karty menu restauracyjne. rodki dydaktyczne: • podr cznik. wiczenia. karty okoliczno ciowe itp. Metody nauczania: wyk ad z pokazem. • • • • • Formy organizacyjne pracy ucznia: • praca w grupach. • tablica. • foliogramy lub prezentacja multimedialna. praca z tekstem. zasady tworzenia. • • • • • Po zako czonych zaj ciach edukacyjnych ucze potra : zde niowa poj cie „karta menu”. wymieni funkcje. • arkusze papieru formatu A4. metaplan. Czas realizacji zaj : 180 min (4 x 45 min) 41 . kawiarniane. uk ad da Nabycie umiej tno ci klasy kowania. uwzgl dniaj c wymogi formalne i przepisy prawne. typy i rodzaje kart menu. dyskusja dydaktyczna. karty napojów.

II – charakterystyka karty dnia. • Uczniowie wyszukuj b dy w karcie menu i prezentuj wyniki prac na forum grupy. polegaj ce na sporz dzeniu karty menu: standardowej. u o y menu w odpowiedniej sekwencji. • Ka dy zespó ma za zadanie oceni kart pod wzgl dem: przejrzysto ci i estetyki. Zwraca uwag na prawdziwo i adekwatno oferty. I – charakterystyka karty standardowej. zawarto ci wymaganych prawem informacji. IV – charakterystyka karty okoliczno ciowej. gr. gr. Sprawy organizacyjne. wyszukuj informacje niezb dne do wykonania wiczenia. 2. Z dost pnych kart menu wybieraj odpowiedni rodzaj karty. gr. dnia. III – charakterystyka karty specjalnej. • Nauczyciel przydziela zadania ka dej grupie: gr. zaprezentowa wyniki pracy na forum grupy. zaproponowa jad ospis (min. specjalnej lub okoliczno ciowej. które nale y umie ci w karcie. • Uczniowie przy pomocy nauczyciela wskazuj b dy najcz ciej pope niane w kartach menu. informacj zapisuj w zeszycie. rodzaj restauracji lub ofert potraw. • Nauczyciel za pomoc foliogramów lub prezentacji multimedialnej przedstawia zasady tworzenia kart menu. • Uczniowie dziel si na cztery grupy. uk ad da oraz obowi zkowe informacje. • Nauczyciel rozdaje po jednej karcie menu dwuosobowym zespo om. Wypisuj je na kartkach formatu A4. 3. korzystaj c z podr cznika. • Uczniowie powinni: samodzielnie wybra okazj . Realizacja tematu: • Nauczyciel wyja nia poj cie „karta menu”. omówienie przebiegu oraz celów zaj . uzasadniaj wybór karty menu. • Wybrani przedstawiciele grup prezentuj wyniki pracy. uk adu asortymentu. czynniki wp ywaj ce na zawarto i form karty. • Przedstawiciele grup przyklejaj kartki na tablicy. 42 . • Uczniowie. • Nauczyciel przydziela dwuosobowym zespo om zadanie. tworz c metaplan.Przebieg zaj : 1. 20 elementów). Nawi zanie do tematu. Omawia znaczenie szaty gra cznej i jej elementy.

• przejrzysto i funkcjonalno . dobra technik podawania do rodzaju zupy. liance. prezentacja. wymieni zastaw sto ow u ywan do podawania zup. Metody kszta cenia: wyk ad z pokazem. wymieni i scharakteryzowa sposoby podawania zup. 43 . • • • • • Formy organizacyjne pracy uczniów: • praca indywidualna z podr cznikiem. Scenariusz 8 Dzia : Temat lekcji: Cel ogólny: Podawanie potraw Techniki podawania zup Poznanie rodzajów zup oraz nabycie umiej tno ci podawania ró nego rodzaju zup z wykorzystaniem odpowiedniego sprz tu i zastosowaniem odpowiedniej metody serwowania. wiczenia praktyczne. bulionówce. li ance do mokki i zupy serwowanej z wazy. praca z tekstem. serwowa zup jednoporcjowo oraz wieloporcjowo (z wazy). • dobór i uk ad potraw.Propozycja zadania domowego: 1. Uwaga: Przy ocenie zadania nauczyciel bierze pod uwag : • poprawno pod wzgl dem formalnym.do 5-osobowych (ze zmian ról uczniów w zespoach). • szat gra czn i staranno wykonania. • • • • • • Po zako czonych zaj ciach edukacyjnych ucze potra : wymieni i scharakteryzowa rodzaje zup oraz poda przyk ady zup z ka dej grupy rodzajowej. • wiczenia w zespo ach 3. Na bazie materia ów przygotowanych na lekcji opracuj gra cznie i wykonaj kart menu. inscenizacja. przygotowa nakrycie do zupy podawanej w talerzu/miseczce. • poprawno j zykow .

zastawa sto owa do podawania zup (miseczki. sztu ce (do zupy i dania zasadniczego). omówienie przebiegu oraz celów zaj . 186-189). talerze p askie). • Nauczyciel sprawdza przygotowane przez zespo y nakrycia oraz sprz t. krzes a. 3. stoliki pomocnicze oraz niezb dny sprz t do serwowania zupy. szczegó owo zapoznaj si z wiadomo ciami na temat rodzajów zup. • Nauczyciel rozdaje uczniom materia y pomocnicze (po jednym egzemplarzu na grup ). prezentacja (slajdy) lub foliogramy. 44 . kieliszki do wina. rzutnik multimedialny lub rzutnik pisma (foliogramów). Realizacja tematu: • Uczniowie. • Uczniowie dziel si na 5 równolicznych zespo ów (wed ug techniki podawania zupy) i wybieraj rol go cia lub kelnera. gobblety do wody. zestaw do serwowania zup z wazy. stolik dla go ci. stosowanych naczy i sztu ców oraz technik podawania zup (podr cznik str. • Nauczyciel rozdaje uczniom karty menu i okre la. li anki do mokki. • Uczniowie w grupach przygotowuj stoliki. zastaw sto ow i sztu ce. li ankach do mokki) i wieloporcjowo (z wazy) oraz wykaz niezb dnego sprz tu i wyposa enia. • karty menu zawieraj ce propozycje zup. li anki. serwety indywidualnego u ytku (dla go ci). li ankach. zawieraj ce schemat nakrycia do zupy i wykaz potrzebnego sprz tu do serwowania zupy (po jednym egzemplarzu dla zespo u). tace kelnerskie. wydrukowane materia y do rozdania uczniom. Sprawy organizacyjne.rodki dydaktyczne: podr cznik. bulionówki. • • • • Materia y pomocnicze: obrusy. • Nauczyciel w formie prezentacji albo foliogramów pokazuje wygl d nakry do zup podawanych jednoporcjowo (w talerzach/miseczkach. stoliki kelnerskie. korzystaj c z podr cznika. 2. jaki rodzaj zupy i jak technik b dzie w danej grupie serwowany. talerze g bokie. bulionówkach. moltony. podzielone na pi grup wed ug sposobu ich podawania (ka da grupa na osobnej kartce) dla uczniów-go ci. Czas realizacji zaj : 180 min (4 x 45 min) Przebieg zaj : 1. Nawi zanie do tematu.

tak aby ka dy z zespo ów mia mo liwo prze wiczenia serwowania zupy inn technik .Uczniowie dokonuj niezb dnych poprawek i uzupe nie w nakryciu i wyposa eniu. które wymagaj dodatkowych wyja nie ze strony nauczyciela. 45 . Nauczyciel szczegó owo omawia kolejne czynno ci. nast pnie rozdaje karty menu. Przy realizacji tego tematu wa ne jest przygotowanie na stolikach dla go ci w a ciwych nakry do zupy (stosownie do rodzaju zupy i do sposobu jej serwowania) oraz do dania zasadniczego (serwowanego po zupie). 93. • Po zako czeniu pracy zespo u przy danym stanowisku uczniowie zbieraj nakrycia i porz dkuj stoliki dla go ci. W podobny sposób mo na zrealizowa lekcje z nast puj cych tematów: Metody obs ugi. Nauczyciel rozpoczyna od powitania uczniów-go ci. 3. 6. Klasa wraz z nauczycielem dokonuje analizy i oceny opisowej wykonanego wiczenia. Podawanie niada . Warszawa 1993. 2. • w a ciwe kierunki i strony obs ugi uczniów-go ci przy stoliku. Podawanie da zasadniczych oraz Podawanie deserów. 4. • w a ciwe u ywanie tacy kelnerskiej (do przenoszenia elementów nakrycia i podawania zupy). • Nauczyciel sam wciela si w rol kelnera i przy kolejnych stanowiskach prezentuje etapy serwowania zupy (zgodnie z przyj t metod ). Sposoby podawania zup). Wielokrotne przygotowanie kompletnego nakrycia pozwoli uczniom na lepsze przyswojenie jego uk adu i utrwali schemat pracy przy jego przygotowaniu. WSiP. • u ywanie zwrotów grzeczno ciowych i fachowego s ownictwa przez uczniów-kelnerów. 5. • Nauczyciel nadzoruje prac uczniów w zespo ach. Podczas obserwacji pracy uczniów nale y zwróci szczególn uwag na: • prawid owe przyj cie zamówienia przez uczniów-kelnerów. Leitnera pt. Podawanie przystawek. 4 Proponujemy wykorzysta wskazówki zawarte w ksi ce H. Wyd. Uczniowie wskazuj najtrudniejsze elementy wiczenia oraz te. • Uczniowie wicz w zespo ach. Nast puje rotacja stanowisk. • ogólny dynamiczny przebieg obs ugi go ci. Poradnik dla kelnera (str. udziela rad i wskazówek. zbiorcze zestawienie technik podawania zup wraz z przyk adami4. Wybrane przez nauczyciela najlepsze zespo y i uczniowie prezentuj swe umiej tno ci na forum klasy. zamieniaj c si kolejno rolami. przyjmuje zamówienie i przyst puje do serwowania zupy. Nauczyciel przedstawia (na slajdach lub foliogramach) szerokie. Nauczyciel wyjania problemowe kwestie. Uwagi do realizacji i przebiegu zaj : 1.

ksi ki o kuchniach wiata. Materia y pomocnicze: obrusy. Po zako czonych zaj ciach edukacyjnych ucze potra : wymieni i scharakteryzowa metody przyrz dzania kawy. wymieni zastaw sto ow u ywan przy podawaniu kawy w li ankach. stolik dla go ci. spodki. tace kelnerskie. • inscenizacja. moltony. przygotuj kilka propozycji egzotycznych b d regionalnych zup i stosowanych dodatków.Propozycja zadania domowego: 1. przygotowa tac z niezb dnym wyposa eniem do podania kawy w li ankach. rodki dydaktyczne: • podr cznik. 46 . • karty menu zawieraj ce propozycje kaw. y eczki). mleczniki. wymieni czynniki wp ywaj ce na jako zaparzanej kawy. • wiczenia w zespo ach 3. wymieni kilka receptur przygotowania kawy. zastawa sto owa do podawania kawy ( li anki. • serwowa kaw w li ankach. • wiczenia praktyczne. Formy organizacyjne pracy uczniów: • praca indywidualna z podr cznikiem. przewodniki turystyczne). Postaraj si przyporz dkowa je do znanych grup i zaplanuj sposób ich podania w restauracji. • • • • • Metody kszta cenia: • wyk ad z pokazem. cukierniczki.do 5-osobowych (ze zmian ról uczniów w zespoach). • praca z tekstem. krzes a. Scenariusz 9 Dzia : Temat lekcji: Cel ogólny: Podawanie napojów bezalkoholowych Podawanie kawy w li ankach Nabycie umiej tno ci prawid owego podawania kawy w li ankach. Korzystaj c z literatury fachowej (ksi ki kucharskie.

nast pnie rozdaje karty menu. • w a ciwe u ywanie tacy kelnerskiej. • Nauczyciel sprawdza przygotowane przez zespo y stoliki oraz sprz t. • Uczniowie wicz w zespo ach.lub 5-osobowe zespo y i wybieraj rol go cia lub kelnera. • w a ciwe kierunki i strony obs ugi uczniów-go ci przy stoliku. 47 . 3. 202-207). zastaw sto ow i sztu ce. 4. naczy i sztu ców stosowanych przy podawaniu kawy oraz technik podawania kawy (podr cznik str. korzystaj c z podr cznika. • Uczniowie dziel si na 3-. 5. • ogólny. przyjmuje zamówienie i przyst puje do serwowania kawy. omówienie przebiegu oraz celów zaj . Nawi zanie do tematu. dynamiczny przebieg obs ugi go ci. Klasa wraz z nauczycielem dokonuje analizy i oceny opisowej wykonanego wiczenia. Uwagi do realizacji i przebiegu zaj : 1. Sprawy organizacyjne. szczegó owo zapoznaj si z wiadomo ciami na temat sposobów i wybranych receptur przygotowania kawy. Uczniowie wskazuj najtrudniejsze elementy wiczenia oraz te. 2. • Nauczyciel nadzoruje prac uczniów w zespo ach. Nauczyciel szczegó owo omawia kolejne czynno ci. 4. • u ywanie zwrotów grzeczno ciowych i fachowego s ownictwa przez uczniów-kelnerów. stoliki pomocnicze oraz niezb dny sprz t do serwowania kawy. Podczas obserwacji pracy uczniów nale y zwróci szczególn uwag na: • prawid owe przyj cie zamówienia na kaw przez uczniów-kelnerów. Nauczyciel rozpoczyna od powitania uczniów-go ci. zamieniaj c si kolejno rolami. Realizacja tematu: • Uczniowie. udziela rad i wskazówek. Wybrani przez nauczyciela uczniowie prezentuj swe umiej tno ci na forum klasy. • Nauczyciel sam wciela si w rol kelnera i przy jednym ze stanowisk do wicze prezentuje sposób podania kawy w li ankach. Nauczyciel wyjania problemowe kwestie.Czas realizacji zaj : 90 min (2 x 45 min) Przebieg zaj : 1. Uczniowie dokonuj niezb dnych poprawek i uzupe nie w wyposa eniu i sprz cie. które wymagaj dodatkowych wyja nie ze strony nauczyciela. • Uczniowie w grupach przygotowuj stoliki.

Propozycja zadania domowego: 1. 48 . 3. wiczenia praktyczne. 5 Barista to osoba zajmuj ca si wybieraniem. Korzystaj c z prasy fachowej lub Internetu. • • • • • Formy organizacyjne pracy uczniów: • praca indywidualna z podr cznikiem. Scenariusz 10 Dzia : Temat lekcji: Cel ogólny: Podawanie napojów alkoholowych Serwowanie wina czerwonego z butelki Nabycie umiej tno ci doradzania go ciom w wyborze win oraz w a ciwego otwierania. wymieni i scharakteryzowa zasady obowi zuj ce przy serwowaniu win czerwonych z butelki. inscenizacja. Fragment wyk adu dotycz cy sposobów przygotowania kawy (w ekspresach ci nieniowych) mo na wzbogaci lmem dydaktycznym lub zaprezentowa przyk adow instrukcj obs ugi ekspresu ci nieniowego. wymieni i scharakteryzowa kolejne etapy otwierania i serwowania wina czerwonego z butelki.2. Podawanie zimnych napojów bezalkoholowych. wymieni i scharakteryzowa kolejne etapy dekantowania win czerwonych oraz przeprowadzi dekantacj wina. dobra wino do potrawy zgodnie z klasycznymi zasadami oraz przyj zamówienie na wino. parzeniem oraz podawaniem kawy. przygotuj szczegó owy opis regulaminu konkursu baristów5. serwowania i dekantowania win czerwonych. otworzy i zaserwowa wino czerwone zgodnie z obowi zuj cymi zasadami. prezentacja. Metody kszta cenia: wyk ad z pokazem. • • • • • Po zako czonych zaj ciach edukacyjnych ucze potra : doradzi go ciom przy wyborze wina. praca z tekstem. W podobny sposób mo na zrealizowa lekcje z nast puj cych tematów: Podawanie herbaty. • wiczenia w zespo ach 5-osobowych (ze zmian ról uczniów w zespo ach).

nakrycia. Nawi zanie do tematu. stoliki pomocnicze oraz niezb dny sprz t do serwowania win czerwonych. zestawy sprz tu do dekantacji win. bia e serwety (p ócienne).rodki dydaktyczne: podr cznik. • Nauczyciel sam wciela si w rol kelnera i przy jednym ze stanowisk (najbardziej wyeksponowanym stoliku) prowadzi dialog oraz obs uguje uczniów- 49 . nakrycia do dania zasadniczego wraz z kieliszkami do wina czerwonego i gobbletami do wody. 3. krzes a. • Uczniowie dziel si na 5-osobowe zespo y i wybieraj rol go cia lub kelnera. Czas realizacji zaj : 180 min (4 x 45 min) Przebieg zaj : 1. wydrukowane informacje o winach czerwonych z ró nych szczepów i krajów przeznaczone dla uczniów-kelnerów. 193). 2. Sprawy organizacyjne. 63). butelki do wina z korkiem (wype nione sokiem). serwety indywidualnego u ytku (dla go ci). moltony. • Nauczyciel w formie prezentacji albo lmu dydaktycznego przedstawia kolejne etapy serwowania win czerwonych lub uczniowie zapoznaj si szczegó owo z tre ci tabeli i fotogra ami na str. korzystaj c z podr cznika. 103) oraz wygl du nakry do da zasadniczych (str. tace kelnerskie. przypominaj sobie niezb dne wiadomo ci dotycz ce doboru kieliszków do wina (str. lm dydaktyczny (je eli jest w posiadaniu pracowni). • Uczniowie w zespo ach przygotowuj stoliki. 232 podr cznika. Uczniowie dokonuj niezb dnych poprawek i uzupe nie w nakryciu i wyposa eniu. • Nauczyciel prezentuje na slajdzie (lub foliogramie) rysunek z w a ciwym wygl dem nakrycia oraz wykaz sprz tu do podawania wina. • • • • • Materia y pomocnicze: obrusy. • karteczki z tre ci zamówienia i pytaniami na temat wina dla uczniów-go ci. Realizacja tematu: • Uczniowie. • Nauczyciel rozdaje uczniom karteczki z tre ci zamówienia oraz informacjami o winach. stoliki kelnerskie. omówienie przebiegu oraz celów zaj . rzutnik multimedialny lub rzutnik pisma (foliogramów). czteroosobowe stoliki dla go ci. ma e talerzyki. sposobów u o enia szk a do nakrycia (str. prezentacja (slajdy) lub foliogramy. korkoci gi.

Wino. Zysk i S-ka. 4. 6 Proponujemy wykorzysta wskazówki zawarte w ksi ce C. Falcó pt. Nale y zwróci uwag . zamieniaj c kolejno si rolami. aby uczniowie mogli wiczy w warunkach jak najbli szych rzeczywisto ci (w wi kszo ci przypadków go cie restauracji zamawiaj wino do obiadu). • Nauczyciel obserwuje prac uczniów i koryguje ich b dy.-go ci. Materia y dla ka dego zespo u uczniów (karteczki z zamówieniem oraz informacje o winie) powinny tworzy scenariusz rozmowy go -kelner (przyk ad poni ej). 233 podr cznika. Dlatego te nale y przygotowa stoliki i nakrycie do obiadu (dania zasadniczego) wraz z odpowiednim szk em do wina. prezentuj c krok po kroku etapy przyj cia zamówienia na wino i przebieg serwowania wina. Porady markiza z Grinón (str. Przy realizacji tego tematu wa ne jest. • Uczniowie wicz w grupach dekantowanie wina przy stoliku pomocniczym. • Uczniowie wicz w zespo ach. ale by o cz ci szerszej ca o ci – czyli obs ugi go ci przy obiedzie. Uczniowie wskazuj najtrudniejsze elementy wiczenia oraz te. Dialog pomi dzy uczniem-go ciem a uczniem-kelnerem przebiega wed ug scenariusza zawartego w materia ach udost pnionych przez nauczyciela. Klasa wraz z nauczycielem dokonuje analizy i oceny opisowej wykonanego wiczenia. Wino i dobra kuchnia). 6. Wyd. 91. aby proponowane zestawienie wina z potraw by o w a ciwe i zgodne z zasadami doboru win do potraw. Nauczyciel wyjania problemowe kwestie. • Nauczyciel nadzoruje prac uczniów w grupach. • Nauczyciel przedstawia prezentacj po wi con dekantacji win oraz zapoznaje uczniów z niezb dnym sprz tem lub uczniowie zapoznaj si szczegóowo z tre ci akapitu na str. udziela rad i wskazówek. Wybrane przez nauczyciela najlepsze zespo y i uczniowie prezentuj swe umiej tno ci na forum klasy. które wymagaj dodatkowych wyja nie ze strony nauczyciela. Nauczyciel szczegó owo omawia kolejne czynno ci. 2. 5. aby serwowanie wina nie stanowi o oderwanego fragmentu obs ugi. 50 . Uwagi do realizacji i przebiegu zaj : 1. Nauczyciel rozwija informacje zawarte w materia ach dla uczniów i przedstawia szczegó owe zasady komponowania win czerwonych z potrawami oraz podaje przyk adowe zestawy potrawa-wino6. Pozna 2006.

z opiekanymi ziemniaczkami i duszonymi warzywami. ycz sobie Pa stwo mas o pietruszkowe. Warszawa 2000. 51 . ale wina pochodz ce z ch odniejszych regionów tego stanu wyró niaj si bardziej wyrazistymi nutami mi ty i pieprzu. * Opis wina zaczerpni to z ksi ki M. 4. Tak.dla ucznia-kelnera Dzie Dobry. 233-235). wi ni. W podobny sposób mo na zrealizowa lekcje z nast puj cych tematów: Serwowanie win bia ych i Serwowanie win musuj cych. Niech b dzie australijski Shiraz. 5. • u ywanie zwrotów grzeczno ciowych i fachowego s ownictwa przez uczniów-kelnerów. ci kie wietnie. dynamiczny przebieg obs ugi go ci. Schustera pt. Czy ycz sobie Pa stwo co jeszcze? Czy mo e Pan co wi cej o nim powiedzie ? S ysza em. maj aromat dojrza ych je yn. wanilii i lukrecji. WIG-Press. • udzielanie wyczerpuj cych odpowiedzi na temat win przez uczniów-kelnerów. Sporz dzi wykaz niezb dnego sprz tu oraz plan czynno ci kelnera przy obs udze go ci zamawiaj cych wino bia e i musuj ce. Przeanalizowa w podr czniku etapy podawania win bia ych i musuj cych (str. Jestem przekonany. bardzo ch tnie. • w a ciwy kierunek. Poprosimy cztery razy stek rednio wysma ony. strony oraz kolejno obs ugi uczniów-go ci przy stoliku. zaokr gli oraz z agodzi jego bukiet. dzi kujemy. Degustacja win. Nie. zdajemy si na Pana propozycj . Wina z Australii Po udniowej s mocno rozgrzewaj ce i nasycone owocami. e mi so stonuje jego cierpko (tanin ). Czy ycz sobie Pa stwo wino do obiadu? Do steku proponuj australijskie wino ze szczepu Shiraz. e ten szczep daje do wina. To prawda. Zar czam. Poprosimy czosnkowe. czyni c je przyjemniejszym w piciu . Czy mog przyj zamówienie? dla ucznia-go cia Dzie Dobry. • ogólny. To wszystko. Co Pan poleca? Mi so podajemy z mas em. Podczas obserwacji pracy uczniów nale y zwróci szczególn uwag na: • prawid owy przebieg dialogu go -kelner. czosnkowe czy koperkowe. Propozycja zadania domowego: 1. Wyd. e b d Pa stwo zadowoleni.

Jak jako kelner zareagowa by w tej sytuacji? a. otwiera i zgodnie ze zwyczajem nalewa próbk zamawiaj cemu go ciowi. Go przysta na propozycj kelnera i zdecydowa si na polecane przez niego wino.2. Czy wymieni by wino? b. e wino jest kwaskowate. a nie jak opisa kelner delikatne. Obs uguj cy przynosi wino do stolika. Go próbuje i twierdzi. Kogo nale y obci y kosztami za otwarte wino? 52 .

czy uczniowie wszystko zrozumieli. Rozdaj uczniom zestawy pyta testowych. 13. Oddaj sprawdzian najpó niej po dwóch tygodniach. Przygotuj odpowiedni liczb testów. Przed rozpocz ciem testu przeczytaj uczniom instrukcj dla ucznia. 14. pyta . 6. b. 2. 9. 3. Rozwi zania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI. które sprawi y uczniom najwi ksze trudno ci. Popraw prace uczniów. 4. Ustal przyczyny trudno ci uczniów w opanowaniu wiadomo ci i umiej tno ci. Zapoznaj si z zestawem pyta testowych. Nie przekraczaj czasu przeznaczonego na test. 12. a nast pnie zaznacz odpowied . Zapytaj. maj cego na celu unikni cie niepowodze dydaktycznych – niskie wyniki przeprowadzonego sprawdzianu. 5. Kilka minut przed zako czeniem sprawdzianu przypomnij uczniom o zbli aj cym si czasie oddania prac. 15. 2. Do ka dego zadania podane s trzy mo liwe odpowiedzi: a. Wyja nij w tpliwo ci. zach do sprawdzenia swoich mo liwo ci). 9. Przeprowad analiz uzyskanych wyników i wybierz te zadania. otocz j kó kiem. Podaj lub zapisz na tablicy czas przeznaczony na udzielanie odpowiedzi. Zapoznaj si z instrukcj .7. któr uwa asz za poprawn . Instrukcja dla ucznia 1. Test zawiera ………. 53 . 10. 10. Ustal z uczniami termin przeprowadzenia sprawdzianu z co najmniej jednotygodniowym wyprzedzeniem. 8. Opracuj wnioski do dalszego post powania. Postaraj si stworzy odpowiedni atmosfer podczas przeprowadzania testu (roz aduj niepokój. 8. 4. karty odpowiedzi i instrukcje. Wybierz w a ciw odpowied i postaw znak X w kratce z odpowiadaj c jej liter . EWALUACJA OSI GNI UCZNIA Instrukcja dla nauczyciela 1. Je eli si pomylisz i b dnie zaznaczysz odpowied . 7. Tylko jedna odpowied jest prawid owa. Omów wyniki. Podpisz imieniem i nazwiskiem KART ODPOWIEDZI. Zbierz karty odpowiedzi oraz zestawy zada testowych. Za ka d poprawn odpowied otrzymujesz 1 punkt. 11. 5. scharakteryzuj najcz stsze b dy. 3. 6. Przedstaw uczniom cel przeprowadzenia testu oraz zakres materia u. Zapewnij samodzielno podczas rozwi zywania zada . c. 7.

11. 0 punktów za z lub za brak odpowiedzi.21 0 . 20 pkt.17 Ocena bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczaj cy niedostateczny 54 . Poni ej przedstawiamy propozycj skali oceniania w procentach oraz przeliczon na punkty przy ró nej liczbie maksymalnych punktów do zdobycia. 14.17 11 .27 0 . instruktarz. 9 . 50 pkt. Gdy udzielenie odpowiedzi na które z pyta b dzie Ci sprawia o trudno .15 8 . maks.26 17 . maks. Maksymalna liczba punktów do zdobycia jest równa liczbie przygotowanych pyta testowych. rozdanie testów. 1 punkt za dobr odpowied . Po rozwi zaniu testu sprawd . bo tylko wtedy b dziesz mia satysfakcj z wykonanego zadania.35 22 .50 38 . ucze mo e zdoby jedynie ca kowit (a nie po ówkow ) liczb punktów.29 15 . Nasze do wiadczenie pokazuje. 30 pkt. maks. Propozycja skali oceniania Przyjmuj c zero-jedynkowy system oceniania odpowiedzi uczniów.22 11 . na samodzieln prac uczniów pozostaje ok.20 16 .14 45 . 13.44 28 .30 23 . 35 min – co daje nieco ponad minut na odpowied na ka de pytanie. 12. • KARTA ODPOWIEDZI. Przedzia y % 90-100 75-89 55-74 36-54 0-35 Liczba punktów zdobytych przez ucznia przy ró nej liczbie punktów maksymalnych 10 pkt.40 30 .10 36 . Pracuj samodzielnie.16 0 . Na rozwi zanie testu masz ………. Powodzenia! Materia y dla ucznia • instrukcja.10 0-7 27 . 40 pkt.10 8 6-7 4-5 0-3 18 . 10 min (sprawdzenie obecno ci.). itp. • zestaw pyta testowych. czy zaznaczy e wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI. wtedy od ó jego rozwi zanie na pó niej i wró do niego. Przyjmuj c czas organizacyjny ok. tzn.37 18 . e testy zawieraj ce 20 lub 30 pyta wydaj si najodpowiedniejsze do zrealizowania w czasie jednej godziny lekcyjnej. maks. min. maks. gdy zostanie Ci wolny czas.

........ 7..................... 9........... Zaznacz prawid ow odpowied Nr pytania 1.... 2........... 10..... Data: ...............Przyk adowa karta odpowiedzi Imi i nazwisko: .................... KARTA ODPOWIEDZI Nazwa testowanego dzia u: ...................................... 5........... 3...... a a a a a a a a a a Odpowied b b b b b b b b b b c c c c c c c c c c Punktacja 55 ................................... 8.......... Nr: .................. Klasa: ........ 4.............. 6........

restauracje. da gor cych b. sto ówki przedszkolne c. Uk ad funkcjonalny w zak adzie gastronomicznym jest ci le zwi zany z: a. Zak ady gastronomiczne zaliczane do sieci zak adów otwartych to: a. Jad odajnia jest zak adem zbiorowego ywienia. Bar szybkiej obs ugi charakteryzuje si : a. bufety c. bary mleczne. bary przek skowe 3. oferuje ograniczony asortyment potraw c. deserów c. samoobs ug 5. obs ug kelnersk b. w którym nie podaje si : a. sto ówki szkolne b. restauracje. drogi czystych naczy kuchennych gastronomii 56 . Drogi technologiczne brudne to: a. Do punktów gastronomicznych zaliczamy: a. restauracje b. szerokim wyborem wyszukanych potraw c. drogi pó produktów b. drogi surowców c.Przyk adowe testy Test 1 Dzia : Us ugowa dzia alno Zaznacz poprawn odpowied 1. zak ad sieci zamkni tej 6. ruchem personelu i konsumentów 7. bary przek skowe 2. efektownym wygl dem zak adu gastronomicznego b. zak ad sieci otwartej b. napojów alkoholowych 4. procesem technologicznym. wygod konsumenta c. Którego ze wskazanych kryteriów nie spe niaj sto ówki: a.

us ugowy 2. szafy przelotowe c. 3. administracyjno-gospodarczy. piec konwekcyjno-parowy Klucz do pyta testowych 1c 2b 3c 4c 5a 6c 7b 8a 9b 10c Pytania otwarte 1. Które czynno ci mog by wykonywane w rozdzielni kelnerskiej: a. kelnera b. administracyjno-gospodarczy. odbiór czystych naczy . produkcyjny.8. Wymie sposoby specjalizacji zak adów gastronomicznych. 2. Test 2 Dzia : Stanowiska pracy w cz ci handlowo-us ugowej Zaznacz poprawn odpowied 1. zmywalnia naczy sto owych b. Kierownik sali jest prze o onym: a. zwrot brudnych naczy . zmywanie naczy kuchennych 10. stó do resztkowania b. obie odpowiedzi s poprawne 57 . Które pomieszczenie nale y do dzia u ekspedycyjnego: a. Jakie drogi technologiczne wytycza si w zak adzie gastronomicznym i które z nich nie mog si krzy owa . wystawianie rachunków c. barmana c. gotowanie potraw b. W zak adzie gastronomicznym mo na wyodr bni nast puj ce dzia y: a. marketingowy b. produkcyjny. magazyny 9. Scharakteryzuj dzia y wyst puj ce w zak adzie gastronomicznym. produkcyjny. Które urz dzenie nie nale y do wyposa enia zmywalni: a. marketingowy c. zmywalnia naczy kuchennych c. us ugowy. wydawanie potraw i napojów.

okre la: a. Dobra Praktyka Higieniczna c. Ustawa o bezpiecze stwie ywno ci i ywienia z 25 sierpnia 2006 r. wymagania zdrowotne ywno ci b. Wybuchowo . dobra prezencja. Szkolenie stanowiskowe w zakresie bhp jest szkoleniem: a. silne uleganie emocjom to cechy 5. choleryka b. Dobra Praktyka Produkcyjna b. sportowe buty. Które elementy ubrania nie nale do klasycznego stroju kelnera: a. Skrót GHP oznacza: a. dba o o wygl d b. bia e skarpety 7. czarne spodnie.3. kontrolnym Klucz do pyta testowych 1c 2a 3b 4a 5c 6c 7b 8c 9b 10b 58 . scyzoryk wielofunkcyjny c. przeno ny terminal do p acenia kart b. sprawno zyczna. sangwinika c. obie odpowiedzi s poprawne 6. wymagania dotycz ce przestrzegania zasad higieny ywno ci oraz materiaów przeznaczonych do kontaktu z ywno ci c. notes do zapisywania zamówienia go ci 8. za atwianie reklamacji 4. bia a koszula. gwa towno opisuj ce: a. egmatyka w reakcjach. przygotowanie i podawanie zimnych napojów b. okresowym b. obie odpowiedzi s poprawne 9. Podstawowy element wyposa enia zawodowego trybuszon to: a. kolorowa koszula. Analiza Zagro e 10. wysokie kwali kacje zawodowe. pomoc w wyborze i podawanie wina c. wst pnym c. czarne buty b. czarne buty c. do wiadczenie zawodowe c. Wska grup cech po danych u kelnera/kelnerki: a. bia a koszula. czarna kamizelka. Do obowi zków sommeliera nale y: a.

Funkcj moltonu nie jest: a. whisky z lodem c. Ma y tumbler o poj. patelnia i talerz do podawania ziemniaków w mundurkach b. Omów. t umienie odg osów wyk adanej zastawy sto owej 4. 80-85 cm i module 60 cm b. Omów zakres czynno ci kelnera. rocks-glass s u y do podawania: a. dekoracja sto u b. wszystkie problemy zwi zane z wyko czeniem i wyposa eniem pomieszcze c. obrusy bankietowe 5. wody mineralnej z lodem b.Pytania otwarte 1. 75 cm i module 60 cm c. ozdobne falbany c. wyrównywanie nierówno ci sto u c. Uzasadnij konieczno dbania o higien osobist przez pracowników obs ugi. Aran acja wn trz obejmuje: a. Naczynia przedstawione na rysunku to: a. nak adki na obrus b. W restauracji o zwyk ym standardzie maj zastosowanie sto y o wymiarach: a. soków z lodem 6. Skirtingi to: a. Test 3 Dzia : Wystrój i wyposa enie zak adu gastronomicznego Zaznacz poprawn odpowied 1. 90 cm i module 30 cm 3. 3. 2. patelnia i talerz do podawania limaków 59 . wyposa enie techniczne kuchni 2. jakim szkoleniom bhp i badaniom lekarskim podlega pracownik zatrudniony w zak adzie gastronomicznym. patelnia i talerz do podawania jajek po wiede sku c. uk ad funkcjonalny lokalu gastronomicznego b. 150-200 ml tzw.

kieliszki p kate na krótkiej nó ce o pojemno ci 100-200 ml c. sztu ców klasycznych b. sztu ców specjalnych c.7. eliwa b. Wymie elementy dodatkowego sprz tu sto owego i omów jeden dowolnie wybrany. Widelec do ostryg zaliczamy do: a. Metalowa zastawa sto owa wytwarzana jest z: a. 3. Opisz. kieliszki p kate na krótkiej nó ce o pojemno ci 50-100 ml 11. Który rysunek przedstawia sztu ce do limaków? a b c 9. 2. stali nierdzewnej Klucz do pyta testowych 1b 2a 3a 4b 5b 6c 7c 8b 9b 10c Pytania otwarte 1. kieliszki p kate na wysokiej nó ce o pojemno ci 100-200 ml b. w jakie nale y wyposa y bufet w sali restauracyjnej. Jakich urz dze u ywa si do sporz dzania gor cych napojów? 60 . sztu ców serwisowych 10. jakie funkcje pe ni bufet w zak adzie gastronomicznym oraz wymie urz dzenia. aluminium c. Kieliszki do koniaku to: a.

rotacj 4. 80 cm. obsad c. szeroko min. g boko 40 cm c. g boko 40 cm 2. uroczystych kolacji b.5 m przej cia g ównego w sali konsumenckiej wynosi mini- 3. Wska w a ciw kolejno nakrywania sto u bielizn sto ow : a. Które ze zda jest prawdziwe: a. Wykorzystanie miejsca konsumenckiego w zak adzie gastronomicznym nazywamy: a. Kolorowymi obrusami nakrywa si sto y do: a. napperon. 2.0 m c. serweta dla go ci 6. obrus.Test 4 Dzia : Przygotowanie sal konsumenckich do obs ugi go ci Zaznacz poprawn odpowied 1. 1. 60 cm. g boko 50 cm b. molton. niada i podwieczorków c. korelacj b. obiadów 5. napperon. kwiaty doniczkowe 7. 60 cm. szeroko min. serweta dla go ci c.2 m b. 2. ci te o delikatnym zapachu c. serweta dla go ci b. Wygodne miejsce do konsumpcji dla jednej osoby to blat o wymiarach: a. obrus. molton. napperon. Dekoruj c stó konsumencki. molton. szk o do napoju do dania g ównego stoi zawsze po lewej stronie nakrycia nieco powy ej y ki 61 . szk o do napoju do dania g ównego stoi zawsze powy ej no a do dania g ównego b. szeroko min. ci te o intensywnym zapachu b. obrus. wybieramy kwiaty: a. Wymagana szeroko malnie: a.

napój do dania g ównego. deser b. który z elementów zastawy sto owej nie wchodzi w sk ad nakrycia prostego: a. deser. napój do deseru c. napój do deseru Klucz do pyta testowych 1a 2a 3a 4a 5c 6a 7a 8c 9b 10c Pytania otwarte 1. przystawka. gobblet do wody stoi zawsze powy ej no a do dania g ównego 8. przenoszenie sztu ców i zastawy sto owej b. kielich do wody 10. danie g ówne.c. Wyja nij. serwowanie potraw metod francusk c. napój do dania g ównego. serwowanie wyporcjowanych napojów na przyj ciach stoj cych 62 . 3. 2. napój do dania g ównego. y ka do zupy b. Opisz szczegó owo zasady pracy kelnera przy wyk adaniu sztu ców do nakrycia. talerzyk do pieczywa c. Która z czynno ci nie wymaga u ycia tacy kelnerskiej? a. kolejno wyk adania sztu ców i w a ciwe u o enie sztu ców. w sk ad którego wchodz : a. Wska prawid owe ustawienie serwety indywidualnego u ytku (dla go ci) w nakryciu prostym: a. na rodku nakrycia b. deser. Test 5 Dzia : Przenoszenie tac i zastawy sto owej Zaznacz poprawn odpowied 1. danie zasadnicze. zupa. Jak rol pe ni wiece na stole i przy jakich okazjach mo na je zastosowa . zupa. Wska . obie odpowiedzi s prawid owe 9. przystawka. jakie znaczenie ma prawid owe ustawienie sto ów w sali konsumenckiej. napój do przystawki. zwró uwag na kierunki poruszania si kelnera. danie g ówne. po prawej stronie obok no a i widelca c. Nakrycie rozszerzone przygotowuje si do menu.

chwyt dolny b. na odwróconej lewej d oni. na lewej d oni odwróconej do góry i wyci gni tej przed siebie c. jeden pó misek przenosi si w trzech palcach b. obci on tac prostok tn nale y przenosi : a. chwyt górny c. chwyt boczny 6. bezpo rednio w r ce. w r ce. rednich rozmiarów okr g e tace kelnerskie s u do: a. podawania rachunków i napojów oraz przenoszenia szk a i sztu ców c. ponad barkiem 4. w obydwóch r kach wyci gni tych przed siebie b. Wyk adaj c sztu ce do nakrycia. Przedstawione na rysunku u o enie sztu ców sygnalizuje: a. w obecno ci go ci.2. czterech talerzy p askich i czterech talerzy g bokich 5. pro b o dok adk 63 . Du . zako czenie jedzenia c. podawania da zasadniczych. na tacy wy o onej serwet b. chwytaj c za trzonki c. dwa pó miski przenosi si chwytem górnym c. Wska prawid owy sposób przenoszenia ma ych pó misków owalnych: a. przenosi si je: a. przenoszenia butelek i obs ugi go ci b. przerw w jedzeniu b. czterech talerzy p askich i trzech talerzy g bokich c. Liczba talerzy przenoszonych jednorazowo w lewej r ce nie powinna przekracza : a. obie odpowiedzi s poprawne 8. przenoszenia naczy z rozdzielni i podawania napojów oraz rachunków 3. owini te w serwet 7. Przedstawiony na fotogra i sposób przenoszenia dwóch talerzy p askich to: a. trzech talerzy p askich i dwóch talerzy g bokich b.

2. Które ze zda jest prawdziwe: a. na jednym talerzu s resztki potrawy c. Sprz tanie talerzy po konsumpcji mo na wykona metod analogiczn do przenoszenia dwóch talerzy chwytem górnym. Omów zasady pracy kelnera przy przenoszeniu ma ych i du ych pó misków. kelner podaje otwart kart menu jedynie go ciowi. pi ciu pracowników. z obs ug kelnersk b. Omów kolejno czynno ci kelnera przy zbieraniu talerzy z resztkami po konsumpcji. na talerzach nie ma resztek potrawy b. 100-120 miejsc b. usprawnienia pracy kelnerom przez skrócenie drogi pokonywanej podczas sprz tania u ytej zastawy sto owej c. 3. kelner podaje otwart kart menu ka demu z go ci przy stoliku 64 . Stojak na tace (tzw. samoobs ugowych z obs ug kelnersk c. trzech do czterech pracowników. którego uzna za gospodarza spotkania b. tray-jack) stosuje si w celu: a. na wszystkich talerzach s resztki potrawy 10. odci enia pracy zmywalni przez chwilowe zebranie u ytej zastawy sto owej na sali Klucz do pyta testowych 1b 2a 3c 4a 5b 6a 7c 8b 9a 10b Pytania otwarte 1. trzech do czterech pracowników. Wymie zasady pracy kelnera przy przenoszeniu zastawy sto owej. System ekspedycyjny typu szwedzkiego nale y do systemów obs ugi : a. umo liwienia go ciom od o enia u ytej zastawy sto owej b. Test 6 Dzia : Obs uga go ci Zaznacz poprawn odpowied 1. je eli: a. samoobs ugowych 2.9. Ile osób liczy zespó specjalistyczny i jakiej wielko ci rewir obs uguje? a. 80-90 miejsc c. 80-90 miejsc 3.

sery. dzieci. deser b. go cie honorowi. przystawka gor ca. serwis rosyjski b. kto j czyta i kto sk ada zamówienie 4. przystawka zimna. serwis francuski 65 . Metoda obs ugi go ci z zastosowaniem stolika pomocniczego to: a. przystawka gor ca. my l . kobiety. go cie honorowi. przystawka zimna. obs uguj c go ci z lewej strony. deser 6. obs uguj c go ci z prawej strony. gospodarze. którzy sami decyduj . przystawka gor ca. danie g ówne. zupa. zupa. sery. kelner porusza si wokó sto u w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara 8. zupa. serwis angielski c. kelner porusza si wokó sto u w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara c. zamkni tym gronie: a. kelner k adzie otwart kart menu na stoliku go ci. go cie honorowi. m czy ni. Z lewej strony go cia kelner nie mo e: a. sery. kobiety. e szarlotka na ciep o z lodami i bit mietan b dzie dla Pa stwa odpowiednim deserem c. gospodarze. jak nie powinien tego robi : a. danie g ówne. Kelner poleca go ciom jako deser szarlotk na ciep o z lodami i bit mietan . przystawka zimna.c. na deser proponuj wy mienit szarlotk na ciep o podawan z lodami i dekorowan bit mietan b. gospodarze b. dzieci 9. dzieci. Wska prawid ow kolejno obs ugi go ci w ma ym. prezentowa i nalewa napojów c. obs uguj c go ci z lewej strony. Wska w a ciw kolejno podawania potraw: a. prezentowa i serwowa potraw z pó misków 7. kobiety. na deser poleca bym nasz specjalno : szarlotk na ciep o z dodatkiem lodów i bitej mietany 5. serwowa zupy z wazy b. Wska prawid owy opis kierunków obs ugi: a. deser c. kelner porusza si wokó sto u w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara b. m czy ni c. danie g ówne. m czy ni.

serwowanie wyporcjowanych potraw na talerzach b. serwowanie potraw z pó misków Klucz do pyta testowych 1c 2c 3a 4a 5a 6a 7b 8a 9b 10c Pytania otwarte 1. chwyt ………………. podawanie potraw w naczyniach wieloporcjowych na stó c. Sporz d scenariusz rozmowy go -kelner w przypadku. 2.. Sposób chwytania sztu ców chwyt ………………. Swoje odpowiedzi wpisz do tabeli. Przyk ad serwowanej potrawy chwyt ……………….10... 66 .. 3. Wymie sposoby chwytania sztu ców przy serwisie francuskim i podaj po trzy przyk ady potraw serwowanych ka dym ze sposobów. chwyt ………………. Omów zasady prawid owego post powania kelnera przy przyjmowaniu reklamacji od go cia. Metoda francuska obs ugi to: a. Omów zasady prawid owego doradzania go ciom przy wyborze potraw. gdy go z o y reklamacj z powodu zbyt pikantnej potrawy.

od najmniej kalorycznych do najbardziej kalorycznych 5. nazwisko szefa kuchni. gdy wszystkie obcoj zyczne zwroty nazwy powinny zosta przet umaczone na j zyk polski c. wina. danie g ówne. czas oczekiwania na podanie potrawy. piwa. cygara c. napoje mieszane. gdy stanowi po czenie s ów z j zyka polskiego i francuskiego b. deser c. potoczne okre lenie karty menu b. wódki. receptura potraw 3. zupa. ciep a przystawka. karta specjalna c. cygara. sery. Nazwa potrawy kotlet de volaille w karcie menu jest: a. wódki. gdy jest to nazwa klasycznej potrawy i podaje si j w pisowni oryginalnej 4. napoje mieszane. wódki. deser 67 . ciep a przystawka. zupa. piwa. piwa. nieprawid owa. napoje bezalkoholowe 6. napoje mieszane. zimna przystawka. danie g ówne. napoje bezalkoholowe. Potrawy w obr bie danej grupy w karcie menu porz dkuje si wed ug: a. karta dnia b. cygara b. zupa. Wska prawid ow kolejno napojów w karcie alkoholi: a. Wska nieprawid ow kolejno potraw w menu: a. zimna przystawka. wina.Test 7 Dzia : Karty menu Zaznacz poprawn odpowied 1. oferta potraw skomponowanych w kompletny posi ek c. koszt wyprodukowania potraw. prawid owa. cena detaliczna potrawy c. obie odpowiedzi s poprawne 7. karta okoliczno ciowa 2. zimna przystawka. napoje bezalkoholowe. danie g ówne. wina. rosn cej warto ci od ywczej. deser b. rosn cych cen. od najta szych do najdro szych b. malej cych cen. W karcie menu restauracji nie powinny si znale informacje: a. od najdro szych do najta szych c. Karta da przygotowana na przyj cie weselne to a. Menu to: a. nieprawid owa. czas otwarcia zak adu b.

przystawka b. serweta b. Punktem wyj cia do ustalenia ca ego menu jest: a. kontynentalne b. Test 8 Dzia : Podawanie potraw Zaznacz poprawn odpowied 1. charakterem uroczysto ci. W sk ad nakrycia sto u do niadania rozszerzonego wchodz : a. wiede skie c. talerzyk do pieczywa. miód. chwilowymi trendami w gastronomii. d em to zestaw na niadanie: a. pasztetu z zaj ca z urawin c. Omów ogólne zasady zestawiania menu. w sk ad którego wchodz kremowa zupa drobiowa i stek z piersi kurczaka. Przy komponowaniu menu okoliczno ciowego nale y kierowa si : a. deser Klucz do pyta testowych 1c 2c 3c 4a 5a 6c 7b 8a 9a 10b Pytania otwarte 1. sztu ce zak skowe. uczestnikami przyj cia. mo liwo ciami nansowymi 10. nie poleci by : a. Wymie . 3. angielskie 2. danie g ówne c. talerzyk do pieczywa. sztu ce zak skowe. nó do mas a. serweta c. pieczywo. Jako kelner przyj e zamówienie na potraw wycofan z karty menu. por roku b. umiej tno ciami personelu i szefa kuchni. koktajlu z krewetek 9. li anka. talerz zak skowy. jak post pi by w tej sytuacji wobec go cia. 2. Jako przystawki do obiadu. li anka.8. sa atki cesarskiej b. Gor cy napój niadaniowy. mas o. wystrojem sali c. jakie czynniki powinno si bra pod uwag przy tworzeniu karty menu restauracji. serweta 68 . talerz zak skowy. Opisz. nó do mas a. Omów zasady tworzenia kart menu. sztu ce zak skowe.

Wad bufetu niadaniowego nie jest: a. zupy z wazy serwuje si z lewej strony go cia c. W sk ad nakrycia do dania zasadniczego rybnego nie wchodzi: a. Nakrycie przedstawione na rysunku zosta o przygotowane do podania: a. kieliszek do napoju alkoholowego b. na talerzu zak skowym. Surówki podawane jednoporcjowo do dania zasadniczego serwuje si : a. Wska prawid owy opis techniki podawania zup: a. kelner porusza si w praw stron c. konieczno posiadania wi kszej ilo ci zastawy sto owej b. szeroka oferta da i napojów 4. stawiaj c go powy ej nakrycia b. nó i widelec do ryb c. przystawki rybnej serwowanej z pieczywem i mas em oraz dania zasadniczego b. serwuj c potrawy z pó misków. Do wieloporcjowego podania gulaszu zastosowa by : a. naczynie aroodporne b. kelner porusza si w lew stron b. stawiaj c go po lewej stronie nakrycia 9. stawiaj c go po prawej stronie nakrycia c. na talerzu zak skowym. nó i widelec do dania zasadniczego 69 . podgrzewany kocio ek c. serwuj c potrawy wyporcjowane. obie odpowiedzi s poprawne 8. koktajlu z krewetek serwowanego z pieczywem i mas em oraz dania zasadniczego 5. waz z przykrywk 6. Wska prawid owy opis techniki podawania da zasadniczych: a. zupy wyporcjowane serwuje si z lewej strony go cia b. obie odpowiedzi s poprawne 7. konieczno samoobs ugi przez go ci c. na talerzu zak skowym. przystawki mi snej serwowanej z pieczywem i mas em oraz dania zasadniczego c.3.

Zaznacz sztu ce.10. y eczk do herbaty c. y eczk koktajlow Klucz do pyta testowych 1a 2c 3c 4a 5b 6b 7c 8c 9c 10c Pytania otwarte 1. stopie rozdrobnienia kawy. krokiety ziemniaczane. Zaproponuj najlepsze formy serwowania kolejnych potraw oraz uzasadnij swój wybór. Wymie i scharakteryzuj rodzaje niada . y eczk deserow b. Uzupe nij poni sz tabelk – wska wady i zalety bufetu niadaniowego.dla restauracji . • danie zasadnicze: sma one medaliony ciel ce z sosem. Narysuj schemat nakrycia wyj ciowego do obiadu. • deser: mus truskawkowy z likierem i bit mietan . rodzaj ziaren. przyporz dkowuj c sztu com odpowiednie numery potraw. Na jako zaparzanej kawy wp ywaj mi dzy innymi: a. Plusy i minusy bufetu niadaniowego + dla restauracji + dla go ci . warunki przechowywania b. jako ziaren. mas o. • zupa: czysta zupa ogonowa. Test 9 Dzia : Podawanie napojów bezalkoholowych Zaznacz poprawn odpowied 1. sposób palenia ziaren. obie odpowiedzi s poprawne 70 . glazurowane warzywa. • napój do dania zasadniczego: wino czerwone. Do konsumpcji sorbetu serwowanego w wysokim kielichu nale y poda : a. czas i temperatura zaparzania kawy c. które b d doniesione przed podaniem potrawy.dla go ci 4. 2. tost. Go zamówi nast puj cy zestaw obiadowy: • przystawka: koktajl z krewetek.

Oznaczenie na etykiecie napoju: najlepiej spo y przed 08/2010 oznacza: a. podgrzan do temperatury kawy b. zbioru li ci krzewu herbacianego w odpowiednim czasie c. mietank do kawy podaje si w specjalnych dzbanuszkach. kelner przenosi je: a. Herbata dzia a pobudzaj co. br zowa. go sam zaparza herbat 7. Wska w a ciwy przepis na herbat po angielsku: a. podawana z dodatkiem lodów i ajerkoniaku 4.2. trzymaj c je przez serwet b. Serwuj c napoje bezalkoholowe w butelkach. czarna) jest wynikiem: a. podawana z dodatkiem irlandzkiej whisky b. podawana z dodatkiem irlandzkiego piwa Guiness c. mlecznikach: a. tzw. gdy jest parzona: a. 3 minuty b. w temperaturze pokojowej c. dat produkcji b. odpowiednio d ugiego czasu fermentacji li ci krzewu herbacianego 6. do li anki z niewielk ilo ci gor cego mleka wlewa si gor cy napar herbaciany c. 6 minut c. Kolor herbaty (zielona. otwiera saszetk herbaty i zaparza herbat 2 min przed podaniem b. dat minimalnej trwa o ci c. Serwuj c herbat ekspresow . zamkni t saszetk herbaty podaje na spodku. w r ce. mocno sch odzon 3. na tacy 71 . kelner: a. otwiera saszetk herbaty i zaparza herbat przy stoliku go cia bezpo rednio przed podaniem c. do li anki z naparem herbacianym wlewa si niewielk ilo gor cego mleka b. 9 minut 5. do li anki z naparem herbacianym wlewa si niewielk ilo gor cej whisky 8. bezpo rednio w r ce c. termin przydatno ci do spo ycia 9. gatunku krzewów herbacianych u ytych do produkcji mieszanki b. Kawa po irlandzku to kawa: a.

Temperatura podawania jasnego. alkohol etylowy i dwutlenek w gla c. Wymie . w wyniku którego cukry proste zamieniaj si w: a. Opisz szczegó owo kolejno czynno ci i zasady pracy kelnera przy podawaniu zimnych napojów bezalkoholowych z butelki. Opisz szczegó owo kolejno czynno ci i zasady pracy kelnera przy podawaniu kawy w li ance.10. 2. od 10-14 procent c. pe nego piwa latem wynosi: a. Charakterystyczny gorzkawy smak nadaje piwu: a. 6 – 8oC b. zawsze c. 8 – 10oC 4. poni ej 10 procent b. chmiel 3. 4 – 6oC a. Napoje bezalkoholowe podaje si z lodem: a. tylko latem Klucz do pyta testowych 1c 2b 3a 4a 5c 6c 7b 8a 9c 10a Pytania otwarte 1. 3. na wyra ne yczenie go cia b. Fermentacja alkoholowa to proces. Test 10 Dzia : Podawanie napojów alkoholowych Zaznacz poprawn odpowied 1. od 12-16 procent 72 . alkohol etylowy i wod b. jakie czynniki wp ywaj na jako zaparzanej herbaty. Zawarto alkoholu w winach lekkich wynosi: a. alkohol etylowy i cukry z o one 2. s ód j czmienny c. woda b.

Prezentuj c wino osobie zamawiaj cej. mocy alkoholowej i ceny wina b. fermentacj soku. destylacj przefermentowanego soku z li ci niebieskiej agawy b. kelner wymienia informacje dotycz ce: a. podawany na pocz tku posi ku b. Podzia wina na wytrawne. osoby siedz cej po prawej stronie gospodarza c. najstarszej osoby przy stoliku b.5. podawany do dania g ównego Klucz do pyta testowych 1a 2a 3b 4a 5b 6c 7b 8c 9a 10a 73 . Tequila to meksyka ska wódka otrzymywana przez : a. prezentowanie butelki wina osobie zamawiaj cej b. Digestif to napój: a. pó s odkie. melasy. syropu z trzciny cukrowej c. zawarto ci cukru nieprzefermentowanego c. zlewanie wina znad osadu z butelki do szklanej karafki c. osoby zamawiaj cej 7. Serwowanie wina go ciom kelner rozpoczyna od: a. zawarto ci cukru przefermentowanego b. nazwy. pó wytrawne. zawarto ci cukru i dwutlenku w gla c. zawarto ci cukru dodanego do fermentacji 6. Dekantowanie wina to: a. s odkie odbywa si na podstawie: a. rocznika wina oraz szczepu winoro li 9. podawany na zako czenie posi ku c. gwa towne sch adzanie wina 8. destylacj przefermentowanych wyt oków gronowych 10.

Wymie . 74 . Etap serwowania prezentacja butelki Czynno ci kelnera obci cie folii otwarcie butelki degustacja wina nalewanie wina go ciom dolewanie wina 5. i uzasadnij. dlaczego. jakie napoje poleca by na aperitif.Pytania otwarte 1. Uzupe nij tabelk Oznaczenie w j zyku polskim w pe ni wytrawne extra sec dry semi dry pó wytrawne s odkie extra doux Oznaczenie w j zyku angielskim Oznaczenie w j zyku francuskim 3. Korzystaj c z poni szej tabeli opisz szczegó owo czynno ci i zasady pracy przy serwowaniu wina czerwonego z butelki.

R. Wydawnictwo WIG-PRESS. Leitner. Warszawa 2008. Warszawa 1993. R. Müller. Obs uga konsumenta w hotelarstwie – poradnik metodyczny. Hoszek. 7. Wydawnictwo REA. cz. Sztuka sk adania serwetek. Warszawa 2004. Wydawnictwo Format A-B. Wydawnictwo REA. Wydawnictwo REA. Wydawnictwo MADA. 4. Sztuka sk adania serwetek. Warszawa 2000. Warszawa 2007. Ziaja. A.8. M. Sherbert. Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem. Dardenne. Wyd. Duda. 10. 6. Aronsson i in. H. Podr cznik projektowania architektoniczno-budowlanego.. M. Szajna. 2. cz. 13. Projektowanie technologiczne zak adów gastronomicznych. Przy pi knym stole – sztuka sk adania serwetek. Warszawa 2004. J. Wydawnictwo REA. Niezale ny przewodnik po winach. M. Schuster. 5. Warszawa 2004. Kosiorowska. Wydawnictwo Alfa 2000. 3. WSiP.. Warszawa 2005. KDC. E. 8. O. Warszawa 2004. Degustacja win. Urz dzanie zak adów gastronomicznych i gospodarstw domowych. Arens-Azevedo i in. W. 75 . Konarzewska i in. Warszawa 2002. F. 1 i 2. Wydawnictwo KDC. Szajna. Vademecum kelnera. Warszawa 1998. Obs uga go ci (konsumentów). 15. Wydawnictwo REA. Neufert. Poradnik dla kelnera. Warszawa 2001. A. LITERATURA 1.. Warszawa 2009. Kucharz & Gastronom – Vademecum. Wydawnictwo Arkady. S. Wydawnictwo SGGW. D. Praca zbiorowa. U. Mikolasek.1. Warszawa 2009. 3. awniczak. B. 12. Technologia gastronomiczna z obs ug go ci. cz. C. 14. Krzywda. Krosno 2006. Wydawnictwo REA. 11. 9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful