P. 1
Lecznictwo_ludu_polskiego

Lecznictwo_ludu_polskiego

|Views: 2,279|Likes:
Wydawca: Eldaron

More info:

Published by: Eldaron on Sep 03, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2013

pdf

text

original

PRACE KOMISJI ETNOGRAFICZNEJ POLSKIEJ AKADEMJI UMIEJĘTNOŚCI Nr. 12.

HENRYK BIEGELEISEN

LECZNICTWO
LUDU POLSKIEGO

(z 100 rycinami)

Wersja elektroniczna: Adrian (Sauron) Siemieniak

W

K R A K O W I E

1929

POLSKA AKADEMJA UMIEJĘTNOŚCI
SKŁAD GŁÓWNY W KSIĘGARNIACH GEBETHNERA I WOLFFA, WARSZAWA - KRAKÓW - LUBLIN - ŁÓDŹ - PARYŻ — POZNAŃ WILNO - ZAKOPANE

PRACE KOMISJI ETNOGRAFICZNEJ POLSKIEJ AKADEMJI UMIEJĘTNOŚCI Nr. 12.

HENRYK

BIEGELEISEN

L

E

C

Z

N

I

C

T

W

O

LUDU POLSKIEGO

(z 100 rycinami z klinik uniw. lwow.)

W

K R A K O W I E 1929

POLSKA AKADEMJA UMIEJĘTNOŚCI

Autor przedstawił Komisji Etnograficznej pracę niniejszą już po jej wydrukowaniu. Książka ta nie przeszła więc przez korektę redakcyjną Komisji, czem tłómaczą się niektóre odchylenia od ustalonego w „Pracach Komisji Etnograficznej" typu wydawniczego.

Słowo wstępne.
U w a ż a m j a k o w i e l k i d l a s i e b i e z a s z c z y t , ż e k s i ę g ę tę, o w o c mozolnych studjów, wiedzy i kunsztu pisarskiego poprzedzić m o g ę słowem w s t ę p n e m . Przedmiot pracy Dra Biegeleisena wchodzi w zakres, który z d a w n a budził moje ż y w e zainter e s o w a n i e . O n o też zbliżyło m n i e d o a u t o r a w c z a s a c h jeszcze, g d y z zapałem śledziliśmy pierwszy rozpęd w i e d z y f o l k l o r y s t y c z n e j . N a z r ę b a c h , k t ó r e założyli w i e l c y m i s t r z o wie nauki ludoznawczej, bracia Grimm, Kolberg, Karadzić, w z n i ó s ł się i r o z r a s t a ł g m a c h n o w e j n a u k i , b a r d z i e j ścisłej, głębiej ku przyczynom i p o c z ą t k o m sięgającej. We Francji, W ł o s z e c h , N i e m c z e c h , Anglji, A m e r y c e p o w s t a w a ł y n o w e pisma: „Melusine" Gaidoza, „Revue des traditions p o p u laires" Sebillota, „Archivio delie tradizioni popolari" Józefa Pitre, „ A m U r q u e l l " K r a u s s a i „ Z e i t s c h r i f t f u r V o l k s k u n d e " Weinholda. O n e nieustannie przynosiły nam n o w e przyczynki n o w e pęki światła W t e d y to również w Warszawie mąż niezwykłego umysłu, Jan Karłowicz stworzył i dla Polski p o d o b n ą k u ź n i c ę n a u k o w ą . J e g o k o s z t e m i z a c h o d e m u k a z a ł a się „ W i s ł a " , dla l u d o z n a w c ó w polskich źródło n i e u s t a n n e g o z a i n t e r e s o w a n i a . K a ż d y j e j p r z y c z y n e k b u d z i ł n o w e myśli, k a ż d a jej stronica p r a w i e w y w o ł y w a ł a p o w a ż n e refleksye lub entuzjazm.

W ó w c z a s i m y t e ż o b a d w a j zaprzęgliśmy się w r y d w a n boginki folkloru uprzęży jej do dzisiaj nie zdjęliśmy z siebie. U b i e g ł o s p o r o lat, P o l s k a n i w a f o l k l o r y s t y c z n a , n a k t ó r e j w o k r e s i e m i ę d z y 1 8 9 0 a 1 9 0 0 tyle k ł o s ó w ś w i e t n y c h dojrzało, opustoszała w latach następnych. Zeszli do g r o b u Karłowicz, Łopaciński, Gloger, Majewski, Świętek, M a r y a n Udziela. Szczęście, że Seweryn Udziela, niestrudzony, energiczny i pełen światłego umysłu pozostał nam, aby rzucić n i e j a k o p o m o s t m i ę d z y s t a r s z e i m ł o d s z e p o k o l e n i a i że w y n u r z y ł y się n o w e a t a k w i e l e o b i e c u j ą c e n a z w i s k a J a n a Bystronia i A d a m a Fischera, znakomitych uczonych, o k o ł o k t ó r y c h u k ł a d a się c a ł y w i a n e k i n n y c h , m ł o d s z y c h sił, a b y u t r z y m a ć u nas p o z i o m f o l k l o r y s t y k i i e t n o l o g j i na odpowiedniej wyżynie. W t e j w ł a ś n i e chwili p r z e ł o m o w e j H e n r y k B i e g e l e i s e n rzucił się z c a ł y m z a p a ł e m do z a p e ł n i e n i a luki w n a s z e , t w ó r c z o ś c i n a u k o w e j . A t e m to g o d n i e j s z e u z n a n i a i p o dziwu, iż rozwinął tak żywą działalność w porze życia, kiedy z a z w y c z a j inni w s t ę p u j ą w ś l a d y g r e c k i e g o s t a r c a , o k t ó r y m ś p i e w a Józef M a r j a H e r e d i a , z e z a s i a d a p r z v o g n i s k u , a b y o p r z e s z ł o ś c i t y l k o roić. Dla autora „Matki i dziecka" „Wesela", „ U kolebki, przed ołtarzem, nad mogiłą", trzech dzieł o rozmiarach i m p o n u j ą c y c h ( p o 5 0 0 - 6 0 0 stron), p o d e szły w i e k n i e istnieje. W d n i a c h g d y s z r o n s t a r o ś c i s k r o n i e o b i e l a , on z m ł o d z i e ń c z y m z a p a ł e m i z n i e w y c z e r p a n ą e n e r g i ą p r z e b i j a się p r z e z k n i e j e f o l k l o r u c u d z o z i e m s k i e g o i s k ł a d a n a ołtarzu p o l s k i e j w i e d z y o w o c s w o j e j p r a c y w p o s t a c i k s i ą g , b e z k t ó r y c h d z i s i a j ż a d e n l u d o z n a w c a nie b ę d z i e się m ó g ł o b y ć . F o l k l o r s k ł a d a się z m n ó s t w a e l e m e n tów. Biegeleisena pociąga głównie obrzędowa strona. Czynniki psychiczne tego pociągu są zrozumiałe. O b r z ę d y to u z e w n ę t r z n i e n i a t a j e m n i c z y c h sił m y ś l o w y c h c z ł o w i e k a pierwotnego. Wszystko, co na horyzoncie duszy pierwotnej u k ł a d a się w z w a r t a m a s ę p r z y z w y c z a j e ń , c z ł o w i e k p i e r w o t n y otacza aureolą mistycyzmu, a następnie w y o b r a ż e n i o m tym n a d a j e o d p o w i e d n i ą w a g ę społeczną. T a k rodzi się

obrzęd. Z jednej strony przykuwa on duszę człowieka do światowych tajemnic, z drugiej ustala jej łączność z życiem z a r ó w n o jednostki, jak ogółu. Krystalizuje więc w sobie o b r z ę d n a j w a ż n i e j s z e czynniki, z k t ó r y c h s k ł a d a się ż y c i e społeczeństw pierwotnych. M a t e z p o d s t a w o w e z n a c z e n i e religijne. Na podścielisku b o w i e m m i s t y c y z m u w y r a s t a p r z y k a ż d y m o b r z ę d z i e o b f i t a flora religijna: z a b o b o n , w i e r z e n i e i w r e s z c i e j e d n o cząca je w pewien system mitologja. Nic więc dziwnego, ż e t e n w y t w ó r s p o ł e c z e ń s t w a p i e r w o t n e g o — b o folklor nie jest niczem innem, jak pozostałością tego społeczeństwa— p o c h ł o n ą ł u w a g ę b a d a c z a o u m y ś l e t a k w n i k l i w y m , jak u m y s ł Biegeleisena. „ W e s e l e " „Matka i dziecko" tudzież „U kolebki, p r z e d o ł t a r z e m , n a d m o g i ł ą " , o d s ł a n i a j ą n a m d z i ę k i jemu najtajniejsze głębie duszy prawiekowej. Obecnie niestrudzona Arachna jego umysłu zeszła k u l e c z n i c t w u l u d o w e m u . Z d a w a ł o b y się, ż e o n o leży n a u b o c z u o d w i e l k i c h m o m e n t ó w o b r z ę d o w y c h , w istocie j e d n a k r z e c z m a się w p r o s t p r z e c i w n i e . Z d r o w i e c z ł o w i e k a w e d l e w y o b r a ż e ń p i e r w o t n y c h nie z a l e ż y b y n a j m n i e j o d n o r m a l n e g o u k ł a d u w e w n ę t r z n y c h sił i f u n k c y j o r g a n i z m u . W s p o ł e c z e ń s t w i e w s p ó ł c z e s n e m lek a r z i m e d y c y n a m a j ą n a celu u t r z y m a n i e t e g o n o r m a l n e g o układu, a w razie nadwerężenia przez czynniki c h o r o b o twórcze, z r ó w n o w a ż e n i e jego p o n o w n e . Dla człowieka p i e r w o t n e g o siły w e w n ę t r z n e o r g a n i z m u , ich g r a w z a j e m n a , ich r o z k ł a d i o d p o r n o ś ć nie p o s i a d a j ą n a j m n i e j s z e j w a g i . C z ł o w i e k p i e r w o t n y nie d o m y ś l a się ich istnienia. Jest o n p r z e k o n a n y , ż e p r z y s z e d ł n a ś w i a t i istnieje j a k o m o c n i e u g i ę t a , k t ó r a ż y ł a b y n i e s k o ń c z e n i e d ł u g o , g d y b y nie g r a s o wali czarownicy, co nasyłają nań chorobę. C h o r o b a stanowi czynnik zupełnie postronny, on działa z zewnątrz, o p a n o w u j e o r g a n i z m w s p o s ó b , k t ó r e g o c h a r a k t e r y s t y k ą jest cierp i e n i e i s t o p n i o w e w y c z e r p a n i e . G d y się t e n c z y n n i k z e w n ę t r z n y w y p ę d z i , c z ł o w i e k s t a j e się t a k i m , j a k i m b y ł p r z e d t e m i ma d a l e j ż y ć ad infinitum.

Chyciło mię coś w b o k u — m ó w i wieśniak polski, w t e n s p o s ó b w y r a ż a n a j d o k ł a d n i e j myśl p i e r w o t n ą . „ C o ś " — to j a k a ś zła siła z z e w n ą t r z . P o t r z e b a ją w y p ę d z i ć , j a koż zamówienie lub spalenie w ogniu lekkim, (jak spalenie róży przez pęk kłaków), p o n a d t o o d p o w i e d n i e zaklęcie przec i w k o złej sile w y m i e r z o n e to lek p i e r w s z o r z ę d n e j w a r t o ś c i . B a d a c z e m e d y c y n y p i e r w o t n e j , n a k t ó r y c h czele n a l e ż y p o s t a w i ć Bartelsa, autora dzieła „Die Medizin der N a t u r v o l k e r " , w y o d r ę b n i l i r o z m a i t e f o r m y tej z e w n ę t r z n e j siły c h o r o b o w e j i rozmaite s p o s o b y jej w y p ę d z a n i a . Z n a j d u j e m y tam u wielu ludów wybitniejsze choroby mające s w e g o demona. Wypędzanie z a ś jest w y s t r a s z e n i e m z a p o m o c ą hałasu i zabiegów czynnych, zaklinaniem, nareszcie — bardzo d o d a t k o w o — usuwaniem przez p o d a n y środek roślinny, organiczny lub anorganiczny. Ale praktyki guślarskie, o postaci rytualnej, trzymają prym w tej symfonji etnograficznej. W s p ó ł c z e s n e l e c z n i c t w o l u d o w e o p i e r a się i u n a s na tych prastarych p r a k t y k a c h . P o d ł u s k ą ich pęcznieją zarodki metod racjonalnych. Metody owe, często bardzo jeszcze niewystarczające, posiadają mimo wszystko niezap r z e c z o n e z n a c z e n i e . Dr. M a r j a n U d z i e l a w y k a z a ł t o k i e d y ś w s w e m w y b o r n i e o p r a c o w a n e m dziele „ M e d y c y n a i p r z e s ą d y l e c z n i c z e l u d u p o l s k i e g o " . O d 1891 r o k u , w k t ó r y m d z i e ło to wyszło, b a d a n i a polskie i zagraniczne przyniosły wiele n o w e g o . Na wyróżnienie zasługuje znakomite dzieło TalkiHryncewicza o lecznictwie ludu ruskiego. Dr. Biegeleisen ł ą c z ą c o w e wyniki w jeden obfity pęk i w i ą ż ą c je wstęgą s w y c h rozległych znajomości, ukazuje nam w n o w e m świetle lecznictwo ludu polskiego. Istny t o k a l e j d o s k o p z a b y t k ó w p r z e d d z i e j o w y c h , a w ś r ó d n i c h k i e ł k u j ą i w listki się stroją z i a r n a z c z a s ó w p ó ź n i e j szych. W s z y s t k o to razem tworzy w tej tak starannie opracowanej książce przedziwny obraz epok zamierzchłych tudzież czasów nowszych i coraz to n o w s z y c h . — Ż y w y obraz, zajmujący zarówno badacza z a w o d o w e g o , jak histo-

ryka medycyny, etnografa, jak człowieka wykształconego wogóle. Miejmy nadzieję, że zdumiewająca skrzętność polskiego badacza, wsparta o wielką jego wiedzę, niejednem jeszcze dziełem równej doniosłości, jak szereg już wydanych, wzbogaci ojczystą literaturę ludoznawczą. Paryż, w marcu 1929.

Dr. med. Włodzimierz Bugiel
Wiceprezes To w. antropologicznego w Paryżu.

Gazda Juraszek, zwany Ślopek, z Jeleśni (p żywiecki, stynny na daleką okolicą chirurg wiejski (f 1908 r.). Fotografja w Muzeum etnograficunem w Krakowie.

Prof. (Z kliniki chorób dziecięcych uniw lwow. . ) Słoniowacizna wrodzona nogi u dziecka (Elephantiaris) Czyraki t.Wyprysk zwany Ognikiem LUB Koszulą. z Kliniki chorób dziecięcych Prof. Groera. psiurki Zdjęcie fotogr. na Klinice chorób dziec. Groera) Dziecko u baby na garnuszku ży wione. (Zdjęcie fotograf. Dr. Dr. z.

reminiscencje z czasów rzymskich.pirji. przy bliższem jednak poznaniu odsłaniają one nieznane drogi. wyjęcie drzaski z białka. nie odbiegają od stanu lecznictwa innych ludów. Pojęcia naszego ludu o chorobach i sposoby ich leczenia. „gdy ktobosą nogą nastąpi robaka. g d j w posiadaniu jej znajdą się włosy. straczieta (=duch dziecięcia. przepojone atawizmem kultury wygasłych wieków. utrzymywała. są własnością wszystkich ludów. nieraz bezcelowych. któremi kroczyła myśl lecznicza cd pierwszych j e j zawiązków. a nawet szkodliwych. przekleństwa. „Róża powstaje z przelęknienia" i t. uroki. przeciągającej się do 19 wieku. spotykamy tu obok przeżytków z doby przedchrześcijańskiej. nasłania. Jewdokja Bojczuk. „co na śmiecisko koło chaty nastąpili". według mniemania Rusinów. dotykającej ciała danej osoby. p. 109. rodzicielki medycyny doświadczalnej. Rulikowski w Zbiorze antrop.Przyczyny chorób. czerpane pośrednio z nauki i sztuki lekarskiej. By oślepić . pozbawionego życia przez własną matkę). np koszula. powstają z wiatru lub z wody. Reumatyzmu. że „chorobę może spowodować zły duch. (E. nasłanie złego ducha. któr3 siedziała na zdechłym raku". Znachorka i wróżba. W pojęciu żydów polskich chorobę a nawet śmierć powoduje czarownica. który wierci w drzewie lub ziemi". mistyczne wyobrażenia o chorobie. III. Wiele z tych wyobrażeń i praktyk. praktykowane u nas na wsi. wyłaniających się z samozachowawczego instynktu i pomocy bliźniego.) Choroby dziecinne. Podobnie i kurzą ślepotę dostają ci. chorobę nasyła też bardzo często wróg. upiói. Lud 1907 XIII 216). złego oka i tp. Lecznictwo ludu polskiego to pstra mozaika. należących do różnych epok. Na skarbnicę sztuki leczniczej naszego ludu złożyły się obok praktyk grubej err. tych najstarszych źródeł sztuki lekarskiej. paznokcie lub coś z odzieży. a nawet z prostym rozsądkiem. czaiy. Pomoc dawana przez matkę dziecku. djabeł. wydają się na pozór jedynie zbiorem przesądów sprzecznych z nauką. znachorka z Bortnik na Pokuciu. złożona z kamyków. te i tym podobne zabiegi. czy okrycie rany chłodzącemi ziołami. zwanego prystrytem. skąd rozchodzą się do dziś między ludem różne wiadomości. <St. aż na sam próg książkowej medycyny. Piotrowicz. dostaje się w mniemaniu ludu ukraińskiego. 1879. i szczątki średniowiecznej magji. Chorobę raka zaszczepia „mucha. — I w wierzeniach wyspiarzy sycylijskich choroba pochodzi z powodów nadprzyrodzonych: czarów. lubo i przyrodzone przyczyny się są wykluczone. Jako najważniejsze p r z y c z y n y chorób uznane są wśród naszych włościan: Dopust Boży.

a „zaraz złe opanowuje te miejsca". sprawców choroby. Na ziemiach Rzeczypospolitej w : erzą. tj. wojnę i tym podobne klęski. jak smoła i czuć je strasznie". Indji i Persji wykazują. czarownica przeciąga włos jego przez oko żaby. a więc mór. przeszczepianie na zwierzęta lub rośliny. Wiąże się z niemi wiara. bo wtedy ludzie i bydło. Ma gierowski Przyczynek do wierzeń ludowych Lud 1897 III. którym daje . doli i niedoli człowieka. ale także wróżbiarstwo. które zgodnie z innemi ludami europejskiemi przestrzegają do dziś najciemniejsze warstwy naszej ludności. którą żaba z pyska wyrzuca". Sanocki) wierzy. jak zły duch. że wiatr wogóle jest sprawcą chorób. ze j mu je strachem" bo zapowiada „ciężkie choroby". na kilka tysięcy lat przed erą chrześcijańską. z duchami. spotykamy na wszystkich stopniach uspołecznienia. miały pierwotnie na celu przebłaganie niewidomych potęg. 143 . umieją ludzie. chorobę podłożyć i usunąć. Przyczyną chorób. spotykamy bowiem w wykopaliskach z tej ery zęby zwierząt. Noszenie amuletów dla ochrony przed chorobą lub oczarowaniem było już zwyczajem w epoce kamiennej i bronzowej. nie przewietrzają izb. Nasze lecznictwo ludowe przypisuje powstanie chorób przedewszystkiem czarom. istnienie najgłówniejszych pr?kiyk. żywiołom chorobotwórcze własności. zostające w organicznym ze sobą związku. jak np. pijąc wodę. dla tego np. od najstarszych pomników piśmiennictwa. którą potem puszcza na wolność. którzy — jak np. roślin (trucizny) lub kamieni (twardości) Etjologja ludowa przypisuje tz. pomarliby". „jest czarne. kierownictwo obrzędów i tp. są ciała i zjawiska niebieskie. aby zaćmienie nie wpadło do niej. Z małemi zmianami odnajdujemy tu podobne formy zamawiania i zaklęcia choroby. Zadać i odczynić czary. aby się nie przeziębić. W razie zaćmienia — utrzymuje lud ze Smardzcwa pod Sieradzem —trzeba zamykać studnie. wypędzanie jej na lasv lub pustkowia. kocie pazury. nabywa przymiotów tychże zwierząt. Czarodziejów i czarownice. wojny. co jest tylko odgłosem średniowiecznych pojęć. odmiany księżyca-nów i pełnia . Już Akadcwie w 7 wieku przed Chrystusem przypisywali zarazę i inne choroby epidemiczne zgubnemu wpływowi gwiazd Przyczyną rozlicznych chorób bywa zdaniem naszych włościan — pzeciąg. Zaćmienie opada na ziemię. Postępek prawa czartowskiego z 1570 r. a zajęciem ich jest nietylko leczenie. do dziś używane w celach leczniczych lub magicznych. Najstarsze źródła literatury leczniczej (magicznej) w Mezopotamji. i inne choroby. siły). w mniemaniu ludu polskiego. owczarze i kowale zna tury swego zajęcia mieli sposobność bliższego zapoznania się z organizmem ludzkim (zwierzęcym) a nabyli znajomości tajemniczego obcow: ni?. (np. szkielet wężowy i tym podobne przedmioty. Zaćmienie słońca albo księżyca powoduje choroby i śmierć wśród ludzi i bydła. Lud w Jaćmierzu (paw.człowieka. Egipcie. Brodawki (kurzejkę lub kokaszankę) wywołuje w mniemaniu Dobrzyniaków „woda. burz.kometa zapowiadająca mór. Czynności bowiem kultu i lecznictwo. i Sejm piekielny (1622) przypisują wichrowi zarażenie powietrza. I „gwiaździsty deszcz p. że kto je nosi. iż „złe wiatry" sprowadzają choroby (L.

Przenosi się zapomocą powietrza. że jakiś duch z zewnątrz wyrządza mu szkody albo wcisnąwszy się do jego wnętrza. także duchów tej lub owej choroby. . w g' rach i lasach. p. bezosobowej niemocy. obcy.siedzi w środku i dokazuje: krzyczę ryczę. gdy upodoba sobie. czyli „wda się w kogoś".3 wyraz Św. nie zaś nieokreślonej. W tych wyrażeniach pozostał ślad pojmowania choroby jako dzielą obcego ducha. Mówią też „gorączka ustąpiła. lecz poprostu chorobę". co uwydatniają w wyrażeniu: „Tłukła go choroba". Broni się przed nim. nierzadko słyszeć można. zarazy i t. przyprawiają ludzi o różne choroby.sprowadzających człowieka na bezdroża. Południca opada zasypiających na polu w południe. Sprawcą choroby według mniemania naszych włościan — bywa. jakiemi się posługują na Kujawach. — jak mówią wieśniacy — to włazi w niego. iż „leczący chorego znachor wypędza z ciała pacjenta nie ducha choroby. „Zimno ją trzęsło" i t. który „opętał" chorego. Wyrażenie „złe go posiadło" stoi w związku z prastarem pojęciem choroby przez lud. przeciw którym broni się środkami magicznymi Choroba pochodzi od Boga albo częściej od czarta i jego pomocników. czarownicy. nieczystej mocy. zły duch. zsyłane przez „nieczyste siły". W wierze naszego ludu jest choroba czems demoniczuem. biorącej chorego w swe objęcia. Wchodzi ona do ciała człowieka podstępnie lub niewidocznie. u nas zarówno jak w innych krajach. czasem wyskakuje do góry. Wśród przekleństw. latają poświecić i do domów wnoszą choroby. jako złe siły. a pierwotny sposób leczenia zostaje w ścisłym związku z kultem drzew. p. Ludnasz wyobraża sobie obok duchów złych. wyobraża sobie. które je mogą komu chcą narzucić. wrogi człowiekowi. zwierzęta a nawet drzewa. że duchy ciemności. Słyszesz często powiedzenia: „Choroba dotknęła go" albo „przechodzi". jakby echo odwiecznej klątwy: -A rodaj się choroba utłukła!" (O. Lud ruski i serbski przypisuje różne choroby „owianiu" przez wiatr. Kolberg Lud Warszawa 1867 III 52). mieszkające pod ziemią. wywołując w niem różne dolegliwości. W lesie szukał człowiek dziki pomocy w chorobach. aby człowiekowi szkodzić. Zatykają przed temi wiatrami szczeliny chat ziołami (np. albo każe się na barkach przenieść przez rzekę. Wichry. Demony chorób są zarazem demonami lasów. wody lub dotknięcia na inne osoby. na trzęsawiskach. oprawcą obłędu bywa zły duch. Zauważono. nietupą). Zły duch. chwyta i trzyma". opuściła chorego". wstąpiwszy na to miejsce. które ciała ludzkie lub zwierzęce „uderza. występujący przeciw mylnemu pojmowaniu demonów wichrów jako sprawców chorób. Augustyn. których sprawcami mienił demony leśne. gdzie wiatr „hulał". Zabobonny włościanin. Ta lub owa choroba — jak nasza śmierć — przysiędzie na wozie jadącego do wsi. kłótnie i wszelkie nieszczęścia. który od niepamiętnych czasów źródła jej szukał w postaci demonicznej. Lud białoruski nad Niemnem wierzy. miotając nań nóż. wywołuje w nim chorobę. czarownica zadaje chorobę przez podrzucenie rupieci u progu. wychodziły ze swych kryjówek. zły sąsiad rzuca uroki na dziecko i t. . których nabywa się przechodząc przez wicher. stosowane jednak przez owego znachora środki każą raczej przypuszczać istnienie osobowo pojętego ducha. Ludy indoeuropejskie wyobrażały sobie. że „złe wiatry". p.

gdy mówią o niej: „z przeproszeniem". Do choroby róży i bielma przemawiają jak do osoby. jak tylko po ludzku pojmowanym duchem. Demonologja naszego ludu — zgodna z wyobrażeniami demonach u ludów pierwotnych — rozróżnia głównie dwa rodzaje sprawców słabości ludzkich (i zwierzęcych). złego ducha. wroga albo też zmory (gniotącej człowieka we śnie). Macicę. Lud nasz wierzy. niechętnie bierze się do pracy. Gościec i zimnicę wyobraża sobie nasz lud jako istoty żywe. opartych na anatomji i fizjologji. nogami i ostremi pazurami". a na pół zwierzęce. Włościanie polscy w Prusiech mienią „białe. Przebywa ona w wnętrznościach człowieka w okolicy pępkowej. mienią bowiem macicę do niej z kształtu podobną. mające wiele głów. w febrze trzęsieniem itp. bardzo zmienne. są to szczątki wiary w oddzielne duchy chorobowe. jak nitka i ten sprawia chorobę. zgodnie z pierwotnem wyobrażeniem choroby. że to taki robaczek cienki a długi. Druga kategorja demonów chorób ma charakter i postać człowieka. W naszych zamawianiach i odczynianiach chorób. Jako jeden z najskuteczniejszych przeciw niej środków zaiecają „macicę zbrzydzić" tj. ten wygląda blado (kobiety dostają błędnicy). czy ekskrementów. z obawy. przedstawiają sobie na Mazowszu pruskiem jako „robaka o ciele okrąglem z niezliczonem. nie chcąc jej drażnić. Choroba. nietylko u kobiet ale i u mężczyzn. wogóle przesądach i praktykach leczniczych naszego ludu. Mamy liczne ślady nosabiania chorób. zwierzęcia (np. zadać jej np. W okolicach Gorlic opowiadają o kurdzielu. wogóle części ciała kilkakrotnie pomnożone. Kto ma tych gnomów. wędrującą z jednego miejsca na drugie. utworzone w strachu i gorączce. a podrażniona zatapia swe szpony i sprawia straszliwy ból. że przyczyną rozlicznych chorób są zwierzątka. która może być zraniona cierniem czy kamieniem. jeżeli siedzi w bydlęciu dziewięć dni — liczba mistyczna — to rozmnaża się w dziewięcioro i przemienia w strzygę. która doznaje wstrętu na widok plwocin. O chorobie mówią nasze włościanki z uszanowaniem. zwłaszcza robaki. to w wyobrażeniach ludu polskiego istoty żyjące. Używają też wątroby miętusa. odnajdujemy przykłady obu kategoryj sprawców chorób. w postaci robaków. czarownicy. przypominają smoki i tym podobne potwory. trochę końskiego łajna w wodzie. niemoc. nie może być niczem innem.4 Zło lub choroba. słabość. którym przypisuje też różne dolegliwości. dodają. robaka) lub przedmiotów martwych. przybierające postacie potworne lub groteskowe. zimne ludzie" podziomkami. zrodzone w dziecinnej wyobraźni ludów pod wpływem ogromu i grozy zjawisk przyrody. (włosa'. cierpi na bezsenność i osłabienie członków. są to małe robaczki sprawiające różne choroby i dolegliwości. demonem. chudnie i umiera. dające o sobie znać różnemi objawami bólów: w konwulsjach miotaniem chorego o ziemię. Zapatrywania te ludu na chorobę odbiegają daleko od naszych pojęć. Przyczynę bolu zębów i chorób wewnętrznych widzi lud nasz. zwłaszcza u dzieci. Krasnoludki — wedle opowiadania mieszkańców z okolicy Olsztynka . Do pierwszej kategorii zaliczają się duchy nieokreślonej postaci. a nawet kapryśne. ogonów. by jej nie ściągnąć na siebie. niewidzialne. Są to istoty na pól ludzkie.

żołądku. Łotysze gubią w zamówieniu róży „białe. — to robaki różnej wielkości. z czarną zazwyczaj główką. czerwone. W staroindyj skiej Atharwa-weda robaki będące w woli są również „różnobarwne. czerwonym i białym. e wyłączając maści białej". że to rodzaj robaków czerwonej barwy. Mazury w okolicy Olsztynka opowiadają o młodzieńca. W Józefowej. inne na palec długie". robaków bardzo rozmaitej wielkości. ile z nich utonie w wodzie. Łotyszów i in. w członkach. Staroszwabski zamówienie robactwa uśmierca czarne. gdy ten z chorego wychodzi. przypisuje lud nasz. Obłąkanie i zbliżone do tego stanu napady epilepsji. Nietylko do usunięcia krasnoludków posługują się t. Choroby występują najczęściej w postaci robaków o trzech kolorach: białym. czerwony i żółty". Chcąc je wypędzić. z. którego traoiły od lat wielu krasnoludki w postaci mnóstwa. czerwone. stawach. niebieskie. wsi powiatu Przasnyskiego. była włościanka chorą. temi wrotami duszy i może być — przy pomocy egzorcyzmu wypędzony z ciała. Przy zażegnywaniu ich tnie się SI (3X3=9. u Szwabów. W zażegnaniach włościan polskich z Prus wschodnich „małe i arobne ludki" są czerwone. o której powiadano. jedne zaledwie długości cala. siwe. że . „niepodobna ich dojrzeć golem okiem. który chorego opętał. zielone i białe. żyłach. czarne. 3X27=81) patyczków i rzuca na wodę. pełzną za nim wszystkie owe zwierzątka. tak że chory wysycha. niszczą go. tyle duchów siedzi we krwi. duchowi. białe i czerwone robaki.czarownica trzy razy wsadzała w nią „złego". n . wogóle w ciele człowieka. na której kładzie się chorego. W opisie demonów uderza przedewszystkiem jaskrawość koloru. inna „ciotunia" zadała chorej . Popiołu tego używa się też do djagnozy choroby. Wyglądały obrzydliwie. a zatem żółtaczka jest żółtą. ten nie wyzdrowie. zwanej wielką chorobą. czarnym i czerwonym na Mazurach pruskich. czarne. siwe. róża czerwoną. puchlina mieni się kolorami: niebieskim. W innych okolicach opowiadają o tych sprawcach chorób. a więc w sakramentalnej liczbie siedmiu kolorów. niebieskie. Zazwyczaj symptomaty czyli oznaki choroby określają kolor demonów. obecność ich w ciele ludzkiem poznaje się po kolorowych prążkach na wydzielinach ludzkich". twarzą ku ziemi. Wróż czeski zamawia „czerw biały. zgodnie z pojęciem ludzi pierwotnych. zebranym w czasie świąt od Bożego Narodzenia do Trzech Króli. 3X9= 27. dwunastkowym popiołem. miały ogromne głowy różnej barwy: czarne. aby nie gryzł konia. a zamawiający je Hindu ma im „rozpłatać głowy". Istoty te dostawszy się do wnętrza człowieka. żółte. zielone i żółte" demony. w Bawarji..r. bierze się popiół wypalony między Bożem Narodzeniem a Nowym Rokiem i posypuje się podłogę. wchodzi on do wnętrza czło wieka ustami lub nosem. zielone itp Robaki te mają króla. co odpowiada trzem stadjom zabarwienia wrzodu czy puchliny. zostawiając ślady na popiele: jeżeli choćby jeden z nich wypełznął napowrót (przez usta) do chorego. Wówczas odejdą odeń przez usta robaki. Robaki jako sprawcy chorób ludzi i bydła są i u Rusinów pstrej barwy. Nasze krasnoludki lśnią niby pstre gąsienice — niemal tęczowemi kolorami. niebieskie.

a od wpływu tego wyzwolić się chory niema prawa. któremi niemiłosiernie gryzie. abyście jemu cześć i chwałę dawali". Tradycja ludu ruskiego na Pokuciu widzi „przyczynę chorób w hezustannem działaniu na organizm ludzki mnóstwa istot. od gryzieira. zwany przez lud krakowski łożnicą. powiada jeden z kaznodziei 15 w. Wereńko Przyczynek do lecznictwa Mat. złą wolą" (O. albo-. gdyż „djabeł do niej się przedzierzgnął".6 babie aż dwunastu djabłów. nic się nie stanie. której się włościanie podczas żniw nabawiają. Choroby.iżę. naśmiewając się: „Toć mię Szeroka piecze". to jest tę. i tym podobne nadzmysłowe przyczyny. Jeśliś gorzka. Z zamawiań gośćca. antrop. lecz za oddane przez siebie usługi żąda pewnych danin i ofiar. 102-3). że to jakaś potworna istota.zdaniem ludów europejskich — pochodzą stąd. Ja ciebie zagryzę. Wytykając ludowi praktykę wyrzucania djabłów przez zaklinaczy na Wawelu. Panny Marii mocą i wszystkich świętych mocą" (tych samych słow używają do dziś zażegnywacze chorób). ze robak go toczy. połamał go na niej. 1396 1. Świat ten tajemniczy można sobie pozyskać. diabeł zasię mówi. ale także „naprowadzić je na drugich przekleństwem. to ja ciebie zjem. wyobrażają sobie włościanie z Lipnika jako demona. to z'. Mąż ze ws. dowiadujemy się. ale gdy zaczął okładać kołem. kłuje. bo się bolę Szerokiej" A cóż tu tedy djabeł inszego czyni. określa lud brzeski słowami: „ochwat włazi w lewą rękę". a ma zęby. w najrozmaitszy sposób czynią człowieka od siebie zawisłym. Bole zęba . co najwięcej woła: „O biadaż mnie! To mię parzysz pleszowaczu (kleryku) już ci wynijdę. Można więc „wykupić się od chorób objetnicami i darami". a „choroba rozlazła się po całej wsi" i dziesiątkowała ludność. — Zamawiaczka gryząc bolące miejsce i spluwając. czy też duchów nadziemskich. choćby ją bić żelazem. którą się zboże chwyta i przytrzymuje. zwanej od tego ochwatnikiem (bodziszek leśny). Kolberg Pokucie III 160). Jako lekarstwa używają roś iny. konwulsje. jak np. łamie.' Dopitro gdy włościanie usłyszeli" straszne gwizdanie na kalenicy" (grzbiecie strzechy) „choroba ustała.ydu chciał ją zabić. aby nowy postawić. Jeśliś słodka. na Rusi zwanego hryziem. obłąkanie. jeno szydzi wami a wrzekomo jakoby wyszedł. rozrost i przebieg choroby. gdy zburzono piec. utai się. bo kajsik we świat poszła". Tyfus. . padaczka. inne choroby wywołuje zły wiatr (podwiej i zawiej) uroki. wylazła stamtąd choroba. takiej bowiem kobiecie. tak się do gryzia odzywa: U ciebie trzy zęby a u mnie siedm. na Skałce. aby was zwiódł. przybywającego pod piecem. w Częstochowie i innych miejscach świętych. gryziu. Niemoc w ręce (lub nodze). czary. które wpływając na powstanie. która żywi się krwią ludzką. Gryziu. to spluję. pochodzą wyłącznie od nieczystej mocy. ni mocy. ale dwie osoby w chacie umarły na tyfus. tedy djabeł. F. Kiedy kropicie wodą czarowną. całe zaś ciało ludzkie siecze. „Kiedy wasze zaklinacze mówią: „Wynidź djable Bożą mocą.

ssącej krew (Krwopilnicy). Der Aberglaube des Mittelalters. czy straszy duch dobry. zamawiania. c. Wraczki umieją też darami miłościowemi (miłostynia) czyli ofiarami przychylnie usposobić Boleszczycę. Ciało ludzkie — w mniemaniu ludu niemieckiego — toczą. Piotrowicz. Za te dary. a ramiona grubości mocnego szczura. . którą przechodzić ma Boleszczyca. A niedźwiedzią siłę. aby przez modły. Ma ona — jak żaba — cztery nogi. wyrządzających o pewnej perze roku masowe spustoszenie ludności. O chorym. Ludy serbski i bułgarski „poświęcają demonom choroby i śmierci oznaczone dnie. Dla' go jednym z najgłówniejszych sposobów lecznictwa ludów jugosłowiańskich jest wypędzenie każdorazowego ducha choroby z ciała przezeń opęcaiiego zapomocą czarów. mającym nudności. kupują bydełko ofiarne (kurban) i rzucają je na drogę. „dobre dzieci" w postaci małych robaczków. 127). Znachorka. Heidelberg 1880 I. że „w każdym człowieku — bez różnicy płci siedzi m a h t e". (Ad. podobna do ropuchy. w roku. wywołując boleści.Bo ja mam wilcze zęby. które opętały obłąkanych. Mitteilungen der litauischen Gesellschaft. 171). gryzą Hołdy. Lud na Pokuciu chcąc się przekonać. Bresl. I. w których ludność przez ofiarę zwierząt stara się względy demona uzyskać. I lud litewski w Prusiech wierzył. zebrane po chatach. 410). środków.u 185S str. objawjającej się gwałtownem kłuciem.. Schindler. skąd przyszła. U położnic zmiana położenia macicy powoduje niebezpieczną chorobę. (Przekład z ruskiego). posty i ofiary uśmierzyć srogich duchów i zjednać sobie ich łaskę Podobne obrzędy i uroczystości przeznaczone są ala demonów chorób ludzi. Lud 1907 XIII. obchodzone przez lud cały w celu ułagodzenia" srogich demonów zarazy i moru. od której zachowania się zawisło jego zdrowie. aby wróciła. Szwab w po- . Bezzenberger Ober Aberglauben der Litauer. z. iż w ciele człowieka tkwi istota. nieczystego wiatru (Neczisti vjetar) czarownicy (Wjesztica) i in. ta zaś po spożyciu ofiary ułatnia się. Połowa tych uroczystości poświęcona owym niszczycielkom bydra i statka domowego. Podrażniona — albo z podźwignięcia ze ^wego miejsca wysunięta — obejmuje scvemi ramionami wnętrzności człowieka i silnem ściskaniem ich powoduje boleści. Stąd pochodzą nazwv wielu chorób ułożone z wyrazem Wurm (robak) (H. Obchodzą więc „czarny wtorek" w cześć choroby Ustrel (Zastrzał—Postrzał). Podobne wyobrażenia mają Zmudzini o m a c i c y (Mitteilungen 1. powiadają Niemcy w hrabstwie Hohe-istein. B. posypuje podwórze i podłogę w chałupie popiołem i czeka w nocy: jeżeli straszy duch dobry. klóia wywołuje chorobę i śmierć.y duch zostawia ślad okrągły z ° pazurami (St. Łotysze utrzymują. 396). czy zły. wykurzenia itp. poświęcają „szaloną środę" w zapusty uśmierzaniu i zaklęciom duchów.że go opanował robak sercowy (Herzwurm). aby jej szkód nie wyrządzał" Były to niegdyś dnie uroczyste. (macica). występują w popiele ślady ludzkie. Serbowie w Bośni i Hercegowinie wymieniają złych duchów chorób w postaci zarazy (Kuga).

Witort Filozofja animizmu. a gdy to nie pomaga. febrę (takman). W ciężkiej słabości Rumuni 1 Żydzi zmieniają choremu imię chrzestne — widocznie. nazywa ją lud niemiecki kumą. 232). grożą jej. który siedział w chorym. (B Piłsudski. Gilacy na Sacha linie odczuwają nadwyczajny lęk przed zmarłymi na leprę (trąd). iż „zły duch. gdy do gardła się dostana. jak wydawał z siebie głosy. Talizmanem przeciw bólom w plecach jest bałwanek wyobrażający „postać ludzką z unoszącym się na plecach ptakiem". który do ciała osobnika wszedł i stamtąd ma być usunięty. bo mogą człowieka udusić. Duch zły może wcielać się w ciało człowieka. Aby chorobę od siebie odwrócić i udobruchać. Dlatego np. aby oszukać demona . prze- . sądzą bowiem. spotykamy ją bowiem u Akkadów. pramieszkańców Chaldei. Wedle Atharda-wedy starożytnych Indów jest choroba działaniem złego demona. aby chorego łaskawie oszczędziła albo raczyła odwiedzić jakiego niegodziwca. a wierzenia na tem tle spotykamy we wszystkich częściach świata. Że tu wymienię tylko napół dzikie plemię Mintirów. że choroby powstają pod wpływem demonów. (K. Człowiek pierwotny patrzał na wijącego się konwulsjach i słyszał. Dlatego ją zowią „rzeczą brzydką". kto jej nazwę wymieni". złe auchy nawiedzając człowieka. a wiara ta sięga głęboko w starożytność. jest już oswobodzony i czeka tylko sposobności. Objawy te tłómaczył sobie na swój sposób: sądził. Czerwono-skórzy Indjanie." po pewnym czasie „znajdują sprawczynię złego w ostygłej wodzie pod postacią pazurków wilczych lub szpon drapieżnych ptaków-1. Dajaków na wyspie Borneo. E.a chory wstaje zdrów. zanoszą do niej prośby. Goldowie i Gilacy w krajach nadamurskich przedstawiają złego ducha. ohu zrośniętych plecami. z których nie poznawał chorego. by wcielić się w kogoś" z żyjących. w postaci podwójnej figurki. zamieszkujące półwysep malajski. Wedle wyobrażenia. najgroźniejsze są na nowiu". błogosławioną.8 łudniowych Wegrzech mówi: „Robak sercowy rusza się we mnie". na kilka tysięcy lat przed erą chrześcijańską. złożonej z chorego człowieka i owego złego ducha. że jakiś „obcy duch wstąpił w ciało ludzkie . sprawiającego silne bole w plecach. (J. Chorobę w wyobrażeniu Chinooków nad brzegiem Oceanu spokojnego można pochwycić i wrzucić do kotła wrzącej wody. Róża w wyobrażeniu Sycylijczyków poczytywana za „nasłanie złośliwego demona" budzi w nich „tajemniczy postrach". iż nikt nie śmie nazwać jej po imieniu. a wprost niebezpiecznem. Powszechne było we Francji wieków średnich mniemanie. która wlazła do chorego. tak. 85). zazwyczaj niedźwiedzia. wywołują najrozmaitsze choroby. Grecy jak zaświadcza Hippokrates w dziele swem 0 epilepsji — mienili ją świętą chorobą. jak może. Trąd wśród Gilaków i Ajnów Lud 1912 XVIII. bo „róży dostać może każdy. nie wyjmując nawet najkulturalniejszych krajów Europy zachodniej. pierwotni mieszkańcy Ameryki północnej. wielce rozpowszechnionego śród ludów pierwotnych. Haase Śprichwórter Am Urquell 1892 III. „Choroba broni się. gdy zbyt wiele ich się namnoży. Lud 1900 VI. ludy Polinezji. ostatecznie wrzucona do wody traci swą moc. „przeklinają." W wyobrażeniu Żydów „każdy człowiek ma robaki w sobie i bez nich żyćby nie mógł. 166). Nowej Zelandji i in. Szkodliwem jest.

suchoty. który chwytał duszę danego osobnika. — Czarować czyli złe komuś wyrządzić. albo z otoczenia i miejsca. Gdy u Negrów (w kotlinie rzeki Kongo) ulegnie kto niemocy. Chorobę uważał umysł pierwotny za działanie obcego. 281). należy go przebłagać i rzucić mu cząstkę kurczęcia ze słowami: oto masz. Zwyczaje Negrów Wędrowiec. (N. a najdrobniejsze uchybienie lub zmiana. albo odpędzanie złego duchu choroby. gdy się monetę i włosy chorego. str. podobnie jak w starożytnych świątyniach greckich składane bogom dary w postaci wyleczonych (lub mających być wyleczonemi) części ciała chorego. praktyki lecznicze. Na szczęście ma czarownik sposoby. wtedy przybijają do drzwi podejrzanego jakiś znaczek." związane . poczytują złego fetysza za jej sprawcę. choćby jednego słowa. wezwania. Stosownie do etjologji chorób jest i terapia. wspólna jest wszystkim rasom. polegająca na odparciu siły demonicznej. Plemię Kai w Nowej Gwinei odnosi nawet samobójstwo do demonicznych wpływów. to wszystko są przeżytki pogańskiego kultu.w języku ludu polskiego — z a d a ć albo u c z y n i ć . jak kołtun. któremi zmusza ducha do oddania „skradzionej" duszy. D. pochodzą z podłożenia albo z zadania: „ P o d ł o ż e n i e polega na tem. w leczeniu sympatycznem oszukiwanie. wyprosić. nazywa się o d c z y n i ć . Przypomina to walkę z nieprzyjacielem Tu i tam przyświecał jeden cel: zniszczenie. że „wszelkie choroby nasyłane są przez duchy". puszczanie krwi w zastępstwie krwawych ofiar. Mimo zmian. noszą ślady pochodzenia z tych czasów pierwotnych. dotknięty zostanie chorobą kołtuna". potrząsanie i bicie demonów. na wzięciu podstępem wrogiego czarownika. W pierwszym i drugim wypadku używa się pewnych formuł i znaków tajemniczych. któremi posługiwał się w życiu. jak i środki zaradcze stoją na gruncie wiary demonicznej. paraliż i artretyzm (zdaniem owczarzy w Kieleckiem). Zabiegi lecznicze naszego ludu. jakim ulega w różnych krajach. zgodnie z analogiczną procedurą innych ludów.konani są. zawieszane przez chorych na ołtarzach. U wszystkich ludów tak przyczyna choroby. dokonywane na czczo. czyli zniweczyć to złe i wyleczyć ze słabości lub jej niedopuścić. odparcie wroga czy choróbska. że „uczynek traci swą skuteczność. zowie się -. H. Lud w okolicach Warszawy wierzy. podwalina wiary w demoniczne pochodzenie choroby. kto z domowników próg ten przestąpi. okręcone w szmatę. za podżegacza zaś tego fetysza znachorzy podają jakiegoś wroga. a których używał tu wobec niewidzialnych mocy: w zażegnywaniach groźby. kiedy to człowiekowi groziły zewsząd niebezpieczeństwa: są to środki obrony i natarcia. Odczarować zaś. Trzeba przedewszystkiem demona z chorego wypędzić. Do tych nadprzyrodzonych przyczyn chorób stosuje się sposób leczenia. w poście. Choroby. że z chorej osoby zebrane w ł o s y . sprawia. mającego nakłonić nieczyste moce do odstąpienia od chorego. jedz! Jeżeli zaś według wskazania znachora podżegaczem złego fetysza jest ktoś z żyjących. napędzić chorobę.agnozie odpowiada terapia. Warszawa 1882 XXXIV. gdzie się chory znajduje. naturalnie złego ducha. Jeżeli wrogiem tym jest świeżo zmarły. kładą się pod p r ó g domu. wołając: Tyś nasłał fetysza! I oskarżają go sądownie. że chorobę można podrzucić. Z drug iej znów strony ofiary.

) kołiona. zakładają między węgły. ił osob\ przez całe życie" w następujący sposób: „Udaje się w nowy czwartek. Kolberg. jak tego dowodzi charakterystyczny przykład z Różanki: „Pewnemu gospodarzowi w tej wsi chorowała ciągle żona i dzieci i bydło zdychało. gdzie o północy o be na trochę włosów z głowy po odkopaniu trupa". Pewnego dnia świnia ryjąc . łamiącego. już to sami bezpośrednio. mają mistyczne własności. Chorobę można „podłożyć lub zadać na czas ograniczony (np. na nowiu. urok. -Podrzucają sobie lub pcdtykają pod ściany. „żeby nie opuszc. (a wtedy chory musi umrzeć)". \aż przez mne osoby". Chorobę raka owczarze w Kieleckiem zadają następującym sposobem: „Potrzeba złapać raka. pod którą zos ały podłożone. a się choroby. zmieszaną z brudem i śliną zadającego urok. zaklinając ją w te oto słowa: „Zadaję Janowi (Stachowi i tp. A kołtun zacznie się zwijać. (M. Z a d a n i e choroby odbywa się też w ten sposób. zboże się psuje itp. Wreszcie „podkładać lub zadawać choroby mogą owczarze. a skutek nie zawiedzie. słomkę pod próg. na kiika lat) albo też na zawsze. Przedmioty wywołujące chorobę lub śmierć osoby. Lud 1886 XVII 213 . wrzucić nieznacznie do kieliszka wódki. Włosy te moczą od zachodu do zachodu słońca. nieszczęście można w rozmaity sposób: „Podłoży się coś np. a w tymże czas : e ped oknem coś zawsze piszczało. którędy ludzie przechodzą: Kto pieniądz podejmie. i dać zażyć osobie nieprzychylnej. że ból ten przeniesie się na sąsiada. bolącego na rok i sześć niedziel (albo aż do samej śmierci) w inię czarta przeklętego i wszechmocnego. kasza śniedzieje. zabierze z sobą chorobę. wyczesanych z bolejącej głowy. Wódkę tę. po wymoczeniu nóg lub z umytej głowy. Aby zadać urok znienawidzonej osobie. kobiety „pęk włosów. Guśiarze siewierscy zadają kohuna. nim trzecie słonko wzejdzie". (O. włożyć go do flaszy napełnionej wodą.w szmatce. podając kieliszek lewą ręką i wymówić w duchu następujące zaklęcie: „Zadaję ci Stachu. Kolberg Radomskie 1888 XXI 169). tłuk. że w napoje lub potrawy wsypuje się proszek z rozmaitych ziół tym osobom. na kirkut (cmentarz). Kolberg Lud 1S35 XVII 214). Amen. położy na miejscu. targał i miotał w imię czarta przeklętego i wszechmocnego". poczem wciągnąwszy jej trochę w usta. trzeba wydłubać szczyptę brudu z pod paznokcia u palca lewej ręki . Fedorow ski Lud 188) II 230-1). albo też w szczeliny ścian sąsiada". a ta z pewnością dostanie choroby raka" >0. zmieszać z tabaką. którą podają danej osobie. przez to. żeby cię tłuk. w wódce. następnie utłuc na proszek. moczyć przez dziewięć dni. drzazgę koło komina lub kamyk pod słupek a zaraz wchodzi tam z ł e w to miejsce i sprowadza nieszczęście. tj. Podłożyć chorobę. (O. obcięte kołtuny — podlewają sobie nawet pomyje. którym zamyśla się szkodzić. dla uwolnienia się od słabości a zaczarowania lub zarażenia drugich" (J. Gluziński w Archiwum domowem Warszawa 1856). Oto przykład z okolic Zamościa „zalo żenią czarów" w celu pozbyc . Aby cierpiącego głowa boleć przestała. boHona. wypluć napowrót do kieliszka. przypić należy do owej osoby. pod wrota. Po takich gusłach urzeczona osoba doznaje bolu głowy i wymiotów. chorobę — pada bydło lub konie." Amen.

zadać ranę w stopie. co póty trwać i powtarzać się będzie. do której się ma zawiść. (S. wyrzekając się Pana Boga i wszystkich świętych. dre zcze. nogi z cieląt. bez przyczynku lekarzy". złapany w maju i palony w cgni:i na proszek. do antropol. że wszystkich chciało porozdzierać. 1879 III 47). a wówczas cierpienia ustąpią same. od czego zdechła. radzą w Kieleckiem „pod próg owczarni zakopać coś z rzeczy kościelnych np. który od tych czarów otrzymuje zranioną stopę (w Tarnowskiem). gdy" się one odezwą. Udzielę w Zbiorze antropol. tak piszczało przeraźliwie. Aby komuś uczynić tj. dopóki noża nie wyjmie (z Brzeżowki). iż posypawszy nim osobę jaką nienawistną. ma tę własność. używany do spuszczenia trumien do grobów. podkładają w progu chaty kredę dziewięć razy oświeconą na Trzech Króli (Kopcowa wola). w Zbiorze antropol 1886 X 115). rwie liście dębu. w której jeszcze nie było cholery. 1890 XIV 135). psa lub kota zdechłego. kawałek paschala" (świecy kościelnej) iip.cgr. „bierze się kawałek szmaty z jego koszuli i kładzie pod głowę pierwszemu lepszemu nieboszczykowi. „jeżeli pjwróz. I odwrotnie „owce będą zdychać. (Kielce Ks. Aby się owce darzyły. suszy je o nowiu. kawałka szmaty czy innej części noszonego ubioru tej osoby. szmaty i tym podobne rzeczy. rzuci sę do innej wsi. jeżeli się pod próg owczarni podłoży miesiączkę z kobiety". Gdy mięso to i kłaki wyniesiono na granice pola i tam zaczęto palić. tak z całym domem niech schnie gospodarz i dzieci". Gdy ktoś chce drugiemu zaszkodzić. ciciel owej koszuli umrze".zatyka w ściany. Ze środków do . cały nago. Aby się od takich czarów ubezpieczyć. Gdy wiedźma (czarownica) w Kaiiskiem chce zaszkodzić komu na zdrowiu. na organy w kościele". ta wkrótce trądami obsypana zostanie". Chorobę można komuś potajemnie podrzucić. podczas gdy grób dlań wybiera i daje potajemnie nieprzyjacielowi swemu wypić ją z wodą.wygrzebała pod cżorse mięso i kłaki. wtedy tam się ona przeniesie" (z Bobrowej) (S Udziela w Zbiorze antiop. wbiwszy nóż w brzozę i mówiąc: „żeby cię kolki kłuły!" a dopóty będą go kolki kłuły. poczem ten poczyna powoli usychać i po nijakim czasie umiera (z Łopuszny). stuły strzępek. Siarkowski w Zbiorze wiad. Guślarze zakopują pod progiem domu lub obory kooyta końskie. a niezadługo wła. W podobn sposób można cholerę przerzucić z jednej wsi do drugiej. A za lażdem uderzeniem o klawisze organów. dopóki włożony przedmiot wyjęty nie zostanie z organów. ale od tego czasu wiod'0 się iuż chłopu dobrze". „właścicielka owych rzeczy uczuje darcie w członkach i straszne w całem ciele drganie.dania i podłożenia choroby z okolicy Ropczyc (podanych przez S. przed wschodem słońca. czarownik „robi świderek" w Wielki piątek. a do tego rodzaiu uwziątków należy „wrzucenie jakiejbądź rzeczy. X 114). zakląwszy:„Jako te liście uschły. Pragnąc sprowadzić śmierć na swego wroga. może nań zesłać kolki. Udziela Mater etr. (Ó Kolberg Lud krakowski Warszawa 1874 Vii 84). w lewą stronę kręcony. wrzodów i tym podobnych wyrzutów można zadać w następujący sposób: „Kret. Kto się gniewa na drugiego. przenosząc tą drogą różne choroby na człowieka lub bydlę. zabiera ziemi z pod umarłego. Oto kilka prz' kładów z . Świderek ten. Trądu. wwierca w ślad wyciśnięty w ziemi stopą znienawidzonego człowieka.

przy odmówieniu diabelskiego pacierza" (zażegnania). wyszczególniając przy zaklinaniu. „guślarz p>zegania ]e w nowy czwartek trzykrotnie przez miejsce.) do trumny pierwszego nieboszczyka. Mający zamiar podtożyć swemu nieprzyjacielowi jaką chorobę udaje się na nowiu. z. w popiół obróconych. „skonania"). żółc. Siarkowski z Zbiorze antrop 1879 III. ale niszczą także jego dobytek. Żądane wewnętrznie (w potrawie lub napoju) albo zewnętrznie zakopane ood próg. bo ten mu pokrzyżować może zamiary. 235—7) W Kieleckiem utrzymują. okadza ie jałowcem". kto po nich przejdzie. Złodzieja wykrywa się i zadaie mu śmierć przez wrzucenie pczoetałej cząstki rzeczy skradzionej (resztki skradzionego zboża.e wyjdziecie. sprowadzają niechybnie na tego.idajt s . ę w nowy czwartek na mogiłki. w którem zakopał c i a ł o ż y d o w s k i e g o d z i e c k a . płótna i tp. „palce z wisielców" „proch i kości z cmentarzy". boście już z uczynkiem za woda puszczeni. 31).— „Uczynek zadany nie da się już odczynić. „ucina mu rękę luD nogę i obdziera niedawno pochowanego z koszuli i wszelkich oznak religijnych". rychło skończyć się ma śmiercią".i lud z Siewierza ciało. choroby albo i śmierci najniebezpieczniejszemu są przedmioty. czarrranki. pasield. Przeciw tym chorobom owczarz używa następujących czarów: Idzie o północy manowcami na kieikut. podkładanych przez ludzi złej woli. iż owce zdychają od podłożenia im w owczarni trupa żydowskiego albo piany (t. chcący podłożyć swemu nieprzyjacielowi na trapiankę. osobliwie kłócie. czy też na drogę. by złe (chorobę) usunął. a następnie o zachodzie słońca". chustki czy innej części noszonego ubioru) osoby zaczarowanej. owczarni i tp.anki) mier. którego pogrzeb się odbywa. na osikowym ogniu. na jaką chorobę owe przedmioty podkłada". „zwite włosy i paznokcie wzięte z umarłego. jest rzucona przez czarownika na bieżącą' wodę. . przepowiada: „N. podłożone w narożnik domu. (M. o północy. Lud okolic Żarek 1889 II. chorobę. czyli drugi czarownik wezwany. Fedorowski. mające bezpośredni związek z umarłym. jako nieuleczalna. szczególniej gdy rzecz ta za kołem młyńskiem popłynęła. jak np. Gusła p r z e z p o d ł o ż e n i e szkodzą nietylko człowiekowi.albo przynajmniej deskę z wygrzebanej trumny. podrzuca je pod prcg znienawidzonego domostwa. Żeby jagnięta uchronić od chorób. (O. a choroba z niego powstała. wydobywszy na kierkucie zwłoki umarłego. Lud krakowski VII 82-4). na mogiłki i zabrawszy jakąś część ocgizebanych zwłok zastępuje je też kawałek ścierwa końskiego -. Kolberga. zakopane o północy w nowy czwartek t j. a co już raz "popłynęło. gdzie z wygrzebanej trumny zabiera dwie przeciwne sobie deski i podkłada je pod . Za powrotem do domu „gctuje cząstki zwłok wśród nocy. Przyczyną epidemicznych chorób owiec (czerwonki. unikając spotkania człowieka. która poprzednio już dostała w wódce lub piwie proch ze spalonego kołtuna lub innych części ciała z umarłych. pod progiem albo wewnątrz owczarni. a wodą stąd otrzymaną pokrapia chore owce raz o wschodzie. Owczarz. zebranej z ust umarłego człowieka" (Ks. Odczyniacz. gdy „jakakolwiek rzecz (kawałek wstążki.12 zadania komuś czarów. poczem odmawiając trzy pozdrowienia. to się więcej nie wraca". Jiierwszą kwadrę. darcia i łamania a!bo i śmierć. głowę lub który z członków trupa chrześcijańskiego.

Czarownik w Krakowskiem mając chorobę odczynić. nic mu wziąć nie dała. Oto czary tej kategorji w celu oślepienia znienawidzonej osoby: „Chcąc. włościanie w Sieradzkiem przepędzają je przez sznur od wisielca albo dają sznur ten do naczynia. przeciw którym jako niezgodnym z nauką chrześcijańską występowali kaznodzieje polscy w pierwszej połowie 15 wieku. a z jego postaci. 250). Mająca się na baczności kobieta. 234) Czarownik lub guślarka. żeby człowiek wzrok utracił. to ropuchę z przewleczonemi oczyma zachowywa w garnku i po pewnym czasie wywleka włos. dowiaduje się przedewszystkiem „przez kogo. Stanisław z Gór Poklatecki w dziełku: Pogrom na czarnoksięskie błędy (w Krakowie 1595) przestrzega w tych słowach przed podłożeniem .. porywając przed odejściem jakąś rz. gdzie się zwykle stado pasie. przewleka przez oczy ropuchy. przyczem odmawia pewne zaklęcie i w taki sposób podłoży chorobę. na przegonie lub na ugorze. Zwyczaj zadawania lub podrzucenia chorób przez lud nasz da się historycznie wywieść z wieków średnich. Fedorowski Lud z okolic Żarek 1889 II. który jej to złe odczynił. zdechłego psa lub kota" (A.dany". wymawia pewną formułę zaklęcia i zabę puszcza w świat. Czarownik —• zwłaszcza potężniejszy. Jeszcze cierpiąca poszła do kumotra (czarownika sąsiedniej wsi). która stado owiec zniszczy doszczętnie. przeto „moc jego czarów przepadła" a chora z rodziną wróciła do zdrowia. przywraca napowrót zwrok temu. urobionej przez rozpuszcen e w wodzie wydaje s ą d : „czem i w jaki sposób był czar z. a rozplątawszy supeł. wlos ten zawlekłszy o zachodzie słońca w nowy czwarfek (na nowiu) w igłę. (M. do którego wlewają napój dla owiec. przezcoby kobieta jeszcze gorzej na zdrowiu zapadła. Saloni Lud Łańcucki Materjały antrop. a zawiązując potrójny supełek. Do wody wrzuca tajemniczo ziarnko. chorobę lub śmierć. odczynić rzucony czar. Aby odczarować rzucony na owce urok. Przestrzegł ją jednak. posiadają zarazem środki. zakopują pod progiem jego stajni nogę z cielęcia. aby zadane zło zniweczyć. końskie kopyto. należy „zadanie" choroby przez „zakopanie jakichś rzeczy w ziemi lub na rozdrożu. 1903 Vi. dość przejść przez nie aby nabawić się choroby". Stosownie do tego używa odpowiednich środkow odczynienia. Oto przykład: Czarownik z Modlnicy zadał kobiecie z rodziną jakąś chorobę. — może zło zadane przez innego czarownika odczynić. którą trzy śmiertelnice (śmiertelne koszule) uszyto. kiedy. jeżeli pierwszemu czarownikowi uda się „na odchodnem zabrać ze sobą jakąkolwiek rzecz należącą do osoby przezeń oczarowanej. W tym celu stawia na stole szklankę z wodą. „Aby zaszkodzić bydłu sąsiada. jak i czem" była owa choroba zadana. wyleczyć chorobę. albo wbiją stary gwóźdź z trumny w próg owczarni.cz z chałupy. któremu go na pewien czas zawiązał". że pierwszy czarownik powróci i zechce u c z y n e k swój powtórzyć. guślarz stara się o włos z głowy tego człowieka. a przez przeciwnika odczynionej". Do przesądów i guseł leczniczych. za nią zaś zapaloną świecę. umiejący zadać komuś czary. Gusła mogą być na szkodę człowieka wykonywane przez zawiązanie. Jeżeli zaś guślasz życzy sobie tylko na pewien czas zaniewidzieć człowieka.13 progiem owczarni. Wszelako moc pierwszego u c z y n k u (czaru) przywraca się w zupełności.

K. że mogą oni u c z y n i ć lub z a d a ć złe. to już i wyleźć z niego nie chcą. iż państwo Zygwultowie godzili na . podejrzanych o rzucenie na nią czarów. abo zakopanie rzeczy jakich abo jaki inszy znak. Opowiadają np. bo to djabeł w babie serce wyrwie i gardło rozsadzi Kobietę obłąkaną uważa lud również za ofia. (R Berwiński Studja. Djabły takie — opowiadał włościanin z Rakutora — jak się w kogo dostaną. Nie cierpią one czarownicy. tak że ta przez rok cały tańcowała choćby na mrozie. w ogóle obcych. Nie darmo się odgrażał. bo od tego czasu trzęsie księdzu głowa. H. czarowników. Z aktów sądowych w Bochni z 1679 dowiadujemy się. ciota przywiązała czartów do serca. utrapionej (chorej na melancholię). W akcie sądowym z 1737 r spisanym w Lublinie. będzie od nich uwolniony". Jednej z nich.óra chorując na wodną puchlinę. żebraków. bojąc się. Nakłaniają do bójek z innenii czarownicami. 175). zakorzeniony jest bowiem przesąd. pracowitym i zapobiegliwym. iż proszek jakiś żółty „w płatek zawiniony. zeznała. przyznaje się na torturach. połączone z lękiem dla włóczęgów. tylko trzeba to wykopać i wybrać (wyjąć)". kazała trzynaście swoich poddane!:. Anna Szymkowa na „w n 1 n y c h torturach" dręczona w Nieszawie (nad Wisłą) 1721 r. Ci djabli bardzo Jegomości po kościach łamią. że „Jegomość (właściciel wsi) ma przy sobie 12 djabłów. druga. jak liść na osice". po Wielkiej nocy z dołu wyoranym. ale się do żadnego nie ozwą. Erndtel w dziełku Varsovia physice lllustrata (Dresno 1730) opowiada o „znakomitej za jego czasu Polce k. Owe włościanki Zofja Pędziszka i Anna Szymkowa. jako „prawdziwa czarownica" oskarżona. chyba że ich wypłoszy modlitwa. która ich tam zaklęła. w kuchni na kołtun samemu Jegomości". ale także rządnym. bo głusi są. zeznają przed sądem wójtowskim w wspomnianej Nieszawie. popędliwym i obżartym. któreby czarownik w ziemię wprawił. spalić na stosie". Zadała ich (djabłów) Jegomości Zofja Pędziszka w pasternaku. należy „odłożyć i znieść z tego miejsca abo drewno. a gdy mu ksiądz nic nie dał. który może być nie tylko złym. kości. pierwsza. Osoba nawiedzona zależną jest zupełnie od wewnątrz w niej siedzącego diabła. na zepsowanie zdrowia Imościów" — zapewniała. obwinione 1721 r o zadawanie czarów. na śmierć i życie. odszedł ze słowami groźby i przekleństwa. iż „mogą być zdrowi. Powszecliy wśród ludu polskiego jest poważanie. że „we dworze pod kominkiem walkierza zakopała gnaty. zatknęła w kąt za słupek. w okolicy Andrychowa.ą ciot. Poznań 1854 II. sierść wilczą na czary. ale łatwo ustąpią: niech się Imci Pan uda do Zadusznik. prosząc o wsparcie. (Płowce).14 choroby: „Uczynić trzeba pilność cozorną. w napoju. aby czego nie uczyniła". Lekarz przyboczny króla polskiego Augusta II. którym posłuszny czart bywa dc każdej wolej czarownikowi". jeśliż nie masz gdzie w domu abo około domu zakopanych czarów abo pod progiem" a gdy się to okaże. oskarżają małżonkowie Hańscy. że „jeden z takich włóczęgów przyszedł do księdza. Czarownica na Kujawach umiała zadać komuś jednego lub kilku djabłów w jadle. że z tych samych względów wyprawiają czarownicę „dobrze jej zapłaciwszy. a nie czując żadnej uigi z lekarstw zażysvanych.

śmierć. jaja. 1879 UL 107). 1879 III. Na Polesiu i Ukrainie czary te robią w następujący sposób : Skręca się w odwrotną . że chłop"Jan Przeklasa „swej zmarłej przed dwoma miesiącami żony włosy obcięte (kołtun) pod budynkiem Jana Byśka podrzuć**". 1887 XL 198). po dziewięciu dniach dawała je roztarte na proszek owej osobie. Nabawić się choroby przez podłożenie lub zadanie w napoju mogą też inne ludy słowiańskie. 227). Na osobę znienawidzoną lud ruski z Wołynia zsyła dańje t j. Zakrętka z b j ż a w polu sprowadza chorobę. nogi i ręce wyłamało. c h o r u j i umiera". Tak np. zadając mu danie". że ów Jan Bysiek oodczas gotowania nresa „wrzucił J. 85-6).k ludzi. druga. jedna. (Lud 1S04 X. Celem sprowadzenia śmierci lub nieszczęścia na znienawidzonego człowieka. Przeklesie do garnka kołtuna z rćżnem świństwem". Rudkowski Zapiski z Ukrainy w Zbiorze a n t n p . oczy wywróciło. napełnił ją ową szmatą. . zaporztk i grzebień" i że taż baba czary te uc^ynwa na to. zadany w wódce. OLO wyszperał on kość owiniętą w szmatę i zioła. wywie r cil we drzwiach wchodowyci dziurę.15 ich ż j c i e . Ruli owski w Zbiorze wiad. szkodliwość dania zwraca na tego. Kopernicki z Jurkcwczyzny Zbiór antrop. choroby z przeziębienia pochodzące poczytują za powstałe z zadania (cańja). Oto jeden typowy przykład: Do komsarza obwodowego w Wieluniu (Poznańskie) oodano 1S69 r. P'0tr0Wi'cz Znacho*ka i wróżka Lud 1907 XIII. jak i bydła. tyl wy wlekło. kto je pedał". Wszakże „spostrzeżone w czas dańje. 1S2). z którego kilka sztuk zdechło. że odczymł „założenie" na marniejące bydło. pocznie go dusić kaszel i chory umrze w przeciągu tego czasu.'eby Ichmościów państwa Hańskich wykorzeniło i język Imości panu b a ń skiemu i1. aki mu znachor naznaczy. Chorobę. Jeszcze w 1902 r. spowodowane czarami. antropol. kTóry wyłudził u biedntgo włości&nina oicniądze za to. a zabiwszy je korkiem. znachorka Jawdocha B)jczuk ze wsi Bortnik na Pokuciu posługiwała się następującymi cza ami: Wycłubawszy żabie oczy. (St. które rzuciła jakaś osoba: czarownik lub czarownica. . kością i ziołami. Wreszce obie zeznają. sprawę niedźwiednika (prowadzącego niedźwiedzia na łańcuchu). może drugi czarownik (ca) odczynić. wpłynęły dj sadu powiatowego w Wojniczu dwie skargi. że „temuż Jegomości w pasternaku djabłów dwunastu na zepsowanie zdrowia zadały".^iiftat garść kłosów w kwitnącem życie i zawiązuje się kilku ź d ź b i M ^ J ^ ^ t N J w i a j ą c zaklęcie na tego. śmierć lub wcgole nieszczęście. proszek z jadowitego węża lub ropuchy. rzekł: „Teraz już ci czary szkodzić nie będą". lub p o d ł o ż y ć . (E.. E + jologja chorób — w wyobrażeniu g jinu ukraińskiego — nie różni się od naszej. zakopywała je pod progiem domu wrogiej osoby. która od tego „pękała". „napiwszy się jej człowiek marnieje. wylane na dolny zawias drzwi (na próg) albo pod piec. Lud polaki i ruski w wielu okolicach do dziś wierzy. i zażądał wynagrodzenia. (J. (E. \Ł chcrcbę można człowiekowi p o d r z u c i ć . zboże na polu nie rodziło".. Czarownik lub czarownica „potizebuje tylko pomyśleć o nasłanie człowiekowi pijącemu wodę a ien wnet zachoruje i we wnętrznościach jego powstaną mu żaby i jaszczurki — płód djabelski — i pazurami Dęda drapać po gardle. t. kich zakopać kłódkę. polecając v a b i e „pod wrotami Hań.

na pomor bydła" i t. że czarownice zadawają człowekowi choroby. a osoba. za murami miasta Ansouleme. gdy żaba zdechnie (Od Horodenki). a kto pierwszy w tę nieczyst iść wbrodzi. cstremi przedmiotami. Ze tu wymienię tylko jeden przykład: W Akwitanr. dostać włos i przewlec żabie między oczyma i puścić ją na ziemię. Wiara. igłami. bydłu. że chorobę uszu powoduje zadany robak. nawet drobiu 1 . j. (Soldanrieppfc Gesch. iż budując dom. w nocy zakopie ten garnek z mięsa w samym rogu cha+y na zatylu. na ułomność dzieci. aby zaniemóc na zdrowiu Jako skuteczny środek zalecają Łotewki w tajemn . Lud na Rusi czerwonei używa następujących czarów. (Grohmann \bergl. przedmioty. str. mogą odczynić pisari t. oskarżoną za to. a przeciwnik ów będzie schnąć i umrze. a w takiej chacie wyginie wszystke co do nogi. tak zadana-. bierze się ziemi ze śiadów jego stóp. ani nawet żąć zboża dopóki jej znachor nie zażegna.K -i po dziewięciu dniach wylewa ją p r zed progiem chaty. wystarczy przejść po krokach czyli wstąpić w ślady osoby. W r. zwamch z a d a ń j e m . Chorobę. albo jej włosów. Zadawanie lub podkładanie choroby stosują źli ludzie w innych krajach Europy. żeby się tem okadzić" (oodkurzyć). dostanie kalectwa w nogach albo wpadnie w chorobę i umrze". śmierć. Dość przezwać kogoś gnidą czy żmiją.'posieka się na drobne kawałki. czerepami i innem. I Seroom (w Bośni i Hercegowinie) chorobę lub nieszczęście można zadać" ludziom. lecz gospodarstwu nic już poten: nie szkodzi". szmatę. spalono 1023 r. kurę lub parę królików. którego trzeba z ucha wypędzić. Nałykanie się tego dymu pomaga i iest „oczywi- . czarownicy zapomocą amuletów. gdy chodził boso. podrzucając pod próg domu albo btajni stare gnaty. włoży do garnka i nalewa wodą n enapoczętą (czerpaną przed wschodem słońca). sięgająca głębokiej starożytności. 200). apotropejów i tym podobnych czarów. zadała suchot. „Dla zniweczenia tych czarów. 1128 służba hr Dietricha z Alzacji spaliła białogłowę. Do dziś utrzymują Tyrolczycy. Chcąc w Czechach sprowadzić na wroga chorobę nogi. aż garnek pęknie. że przez zadarne igły sp r awiali bo. na chorobę lub śmierć człowieka: Bierze się kawałek mięsa. gwoźdź i tp. albo ńaieszcie jej gnoju. Powszechne jest mniemanie na Rusi. ec: z pod jej progu. któremu chce się szkodzić. majster „zakłada na jak'eś zło t.Zalecają też i głowy przeciwnika. Niemcy w średnich wiekach oskarżali czarowników. cy „dostać kawałeczek ubrania tej meprzyjaciółki.eści żołądkowe. przed zamieszkaniem nowego demu.11 I. kob. I Łotysze wierzą. Albo „wodę pozostałą z obmycia dziecka. przy słupie. p. której ślady goto wano. należy zamknąć w mm na dobę koguta.16 do kogo pole należy. Zakrętki tej nie wolno niszczyć. ponieważ zadała hrabiemu choroby serca i wnętrzności. przy zaklęciu gotuje się w garnku razem z gwoździami. która rzuciła przekleństwo. byra u iudów europejskich w wiekach średnich powszechną i surowo karaną. wlewa w garne. Kopernicki z Wołynia: Zbiór antrop. aby naDawić go choroby. albo śm . na chorobę.etę. zwierzęta te gina na pewne pc nijakimś czasie. (J. zachoruje od tego na nogę. j. Hexen Mfinchen 1S. że hrabiemu Wilhelmowi z Angouleme. które się urodziło nieżywe. 1887 XI 19P). iż choroby można komuś przez nienawiść lub złość napędzie. 118). Bóhm.

Mięsak sutka, nowotwór złośliwy.

Rak sutka, nowotwót złośliwy.

Absces zimny (RopieńIgrużliczy)

Zniekształcf lit stopy na tle tabehu (wiądu rajenia)

Zdjęcia fotograf, zs zbiorów Dr. Henryka Hilarowicza. docenta umw. lwow.

styin dowodem", iż pacjentka chorowała z przyczyny owej nieprzyjaciółki. (St. LJlanowska Łotysze Zbiór antro. 1891 XV. 275-6). Choroby nabawia się zdaniem Żydów w Polsce ten, kto podniesie na drodze leża.cą szmatę, wierzą bowiem, że podrzucona została przez chorego, który się w ten sposób pozbywa choroby. Nie tylko ludy europejskie, ale także Murzyni i Indjanie żywią silną wiarę w siłę magiczną przedmiotów, podrzuconych pod próg domostwa, mających moc sprowadzenia choroby a nawet śmierci. W starożytnem państwie rzymskiem posługiwano się czarami nie tylko dla przysłużenia się ludziom np. w celach zdrowotnych, ale także na szkodę zdrowia, mienia, życia człowieka. Trudnili się tem rzemiosłem czarodzieje, zwani magami albo złoczyńcami (malefici). Wiara w podłożenie lub zadanie choroby sięga czasów pierwotnych i jest przeżytkiem t. z. letyszyzmu czyli wiary w ducha, wcielonego w dany przedmiot. Zasadza się bowiem na wyobrażeniu, że choroba albo duch choroby, może być wcielony w kamień, drzewo lub tym podobne ciało. Czarownicy plemion barbarzyńskich usuwają przyczynę zadanej choroby dobywaniem ducha chorobotwórczego z chorych w pos.aci kamienia „uraz'nego" „martwej" kości i tp. przedmiotów lub wprost wysysaniem. Indjanin w rzeczpospolitej Boliwskiej pociera pieniądz 0 "skórę chorego, a włożywszy tę monetę do garnka, zostawia ją na drodze, którędy nieprzyjaciel ma przechodzić, by zarazę na niego przenieść. Wśród ludów pierwotnych rozpowszechnione jest przekonanie, że bole. „kłócia" i tym podobne cierpienia powoduje zły duch, czarownik albo wróg przez zadanie choremu ostrych przedmiotów, jak np. ości, źdźbła, które dopiero przez zamawianie wydobywa się z ciała. 1 wydzielin ciała ludzkiego lub zwierzęcego używają do czarów a przeciw nim łajna i uryny jako środków leczniczych i ochronnych. Posługują się niemi, zwłaszcza przeciw urokom na bydło, ludy słowiańskie, germańskie a przeciw złym oczom ludy w Afryce, Indjach, Małej Azji. Wiarę w skuteczność zadania przedmiotów podrzuconych pod próg domu, mających moc sprowadzenia choroby a nawet śmierci, spotykamy niemal u wszystkich znanych mi narodów.

Sposoby leczenia.
Ponieważ lecznictwo pierwotne należało do czynności obrzędowych, przeto pierwsi lekarze byli kapłanami albo wróżami (zamawiaczami). Oni przeto leczyli lud i chronili go od chorób, a czynnościami, do tego celu zmierzającemi, były: ofiary, zamawiania, modły, pociąganie lub ochuchanie chorych członków i"t. p. Rolę tych l-.apłanów-lekarzy objęli u nas w spadku czarodzieje i czarownice, wróże, znachorzy, zamawiaczki i t. p Ofiarę pogańską przypominają — przy leczeniu i czarach naszego ludu — nakazy p o s t ó w albo przynajmniej zażywania na c z c z o tych lub owych śicdków guślarskich czy leczniczych, a te same warunki wymagane były przy krwawych ofiarach. Oprócz leczenia przyrodzonemi środkami posługuje się nasz

lud — podobnie jak inne ludy — środkami nadprzyrodzonemi, jakiemi są gusła, zamawiania, przymierzanie, czary i t. p. A nawet powiedzieć można, że „im większa cudowność, niezwyczajne użycie środków, tem większa wiara w pewniejsze uleczenie". (A. Petrów Lud Dobrzyński w Zbiorze wiad. antrop. 1878 II 136). Terapia ludu polskiego bywa następstwem etjologji ludowej. Choroby leczy się, usuwając nadprzyrodzoną przyczynę, która je spowodowała. Takiem na przykład jest leczenie liszaja przez lud ziemi Dobrzyńskiej: „Liszajów dostaje się, gdy się przejdzie przez miejsce, gdzie się 1 oń tarza". Chcąc się więc pozbyć liszajów, należy napowrót przejść przez to miejsce. W Mławskiem zdają się na „los szczęścia" t. j. na przypadek. Wykopuje się dwa dołki: jeden na życie, drugi na śmierć i wsadza się na chybi - trafi chorego w którykolwiek z nich. Jeżeli trafi na dołek życia, to wyzdrowieje, przeciwnie, umrze. Środki leczenia naszych włościan — jak w ogóle farmakologję ludową — podzielić można na dwie kategorje: leków właściwych t. j. materjalnych i mistycznych. Z dwu tych gałęzi leków, oświęconych wiekową tradycją, zajmuje nas tu ta druga. Sposoby mistycznego leczenia polegają przedewszystkiem na usunięciu lub przeniesieniu, pozbyciu się choroby. Zgodnie więc z me dycyną ludów europejskich zalecają u nas chorobę: 1. P r z y g w o źd z i ć. Oto gwóźdź, kołek lub klin, którym dotyka się chorego, zabija się w pień drzewa albo w ziemię, a środek ten przynosi chorobę z człowieka na drzewo, w ziemię i tam się ją przybija. Można też zaświdrować, zaszpuntować chorobę, w tym celu wydrąża się mały otwór w drzewie, zapycha się tu włosy, paznokcie lub części ubrania chorego, i zatyka kołkiem lub klinem. 2. Zaszczepić chorobę (płciową albo skórną), można przenosząc ją na dziewczęta, kobiety, mężczyzni a nawet zwierzęta, w tej myśli, że one chorobę zabiorą, a chory je straci i wyzdrowieje. 3. Zaleca się zakląć chorobę, przykuć ją do pewnego miejsca zamówieniem, amuletem i t. p. środkami czarodziejskiemi, aby uczynić ciało bezpieczne na razy i ciosy. 4. Zakopać chorego włosy, paznokcie, wydzieliny (pot, mocz i t. p.) w ziemię, pod ogniskiem, w mrowisku a chory wyzdrowieje. 5. Rzucić na wodę części ubioru chorego, koszulkę dziecka, do rzeki, aby choroba z ubraniem odpłynęła. 6. Spalić chorobę: Robi się bałwanka, lalkę, chochoł, przedstawiające osobę, którą się ma oczarować albo zamawiać i rzuca się je w ogień. 7. Zapiec, przypiec chorobę: Dziecię — bo na niem praktykują ten sposób leczenia — wsuwa się do pieca albo piecze się bułkę, zastępującą dziecko i rzuca ją na wodę. 8. Odrzucić precz chorobę: Środek ten polega na wyrzuceniu chorej części lub ubrania chorego poza siebie, za plecy, przez głowę, nie oglądając się. Kto porzucony przedmiot podejmie, na tego przenosi się choroba. 9. Sprzedać: Chore dziecko (lub nieuchowane bydlę) matka (gospodarz) sprzedaje lub darowuje. 10. Wymieniać, zamieniać: Odmienione przez boginkę dziecko, matka lub znachorka wymienia na swoje. 11. Odpisać, zapisać: Na chlebie lub papierze wypisuje się imię chorego i daje się do zjedzenia. 12. Nakarmić: Chleb po zetknięciu go z chorym, daje się zwierzęciu (psu) do zjedzenia, wskutek czego choroba na nie przechodzi. 13. Mierzyć: Chorego, leżącego na ziemi, mierzą nicią

lub sznurkiem wzdłuż (cd stóp do głowy) i wszeiz (ruzkrzyżowar.ych rąK) a gdy długość równa się szerokości, co daje nadzieję wyzdrowienia, odbywa się zazwyczaj zamawianie i picie wody, której ostatek wylewa się do rzeki. 14. Odliczyć, liczyć wstecz: Przez liczenie od pewnej liczby np. 9 do 8, 8 do 7 i t. d. dochodź, się du zera i tym sposobem sprowadza się chorobę do zaniku. 15. Dotykać chorego ręką lub kością, naciskać, ścierać cnore c ?śc ciała, przez ,:o usuwa się niewidzialne przyczyny choroby. 16. Obwieść, okolić bolące miejsce kośćmi umarłego lub częściami ci ła wierz :ego. 17 Zegnać znakiem krzyża dotknięte chorobą części c ira. 18. Splunąć na cnorobę lub opluć sprawcę choroby (np. uroki) najskutec iiei śliną na czczo. Można też chorobę zdmuchnąc, ochL,chać lub zlizać śliną chore miejsce przez matkę pacjenta łloo chorobę oblizać przez psa. 19. Lać ołów, wosk, albo rzucać węgle na wodę, f by się przekonać o sprawcy choroby, a następnie wodę tę pM „ako lekarstwo. 20. Zlewać lub zmywać bolące człon«.i chorego, >oczem w odę wylać na rozstajne drogi, a kto przez to miejsce przejdzie, przejmie na sit bie chorobę. 21. Naparzać bolące miejsca parą zagotowanych ziół. Podkurzać, okadzać, włosarn, sierścią, tłuszczem, ziołami i t p. 22. Zawiązać lub rozwiązać: Środek ten polegał pierwotnie na związaniu chorego i uwolnieniu go z tych więzów, co wpływać miało na wyzwolenie chorego z pęt demona, sprawcy choroby a póz'me) skizepło do symbolu robienia węzłów lub obwiązywania nicią. 23. Przeciągać, przesuwać chorego, ocierać się przez rozłupane drzewo, przez płoty, obwarzanki i t. p. przedmioty. 24. Odwrócić zadaną chorobę przez zawieszenie j e j na drzewo, podłożenie pod kamień i t. p. 25. Pokazać figę, przez co chorobę zadaną przez uwiązanie lub oczarowanie, odrzuca się precz. 26. Zamodlić, zażegnać chorobę zapomocą pacierzy, śpiewów. 27. Odpokutować, t. j. nałożyć sobie karę, pokutę, by się uwolnić od choroby, złożyć ofiarę celem odzyskania zdrowia. 28. Zatańczyć chorobę, tj. tańcem zniewolić demona choroby do opuszczenia ciała. U wszystkich ludów europejskich, podobnie jak u nas, nakazuje się przy takiem leczeniu me oglądać się za siebie, mc nie mówić, iść o północy, na w i t k u księżyca, nago i t. p. Niektóre z tych środków, jak np. rzucan-e części ciała po za Siebie, bez oglądania s.ę, praktykowane było w starożytności, mamy tego siady w Odysei, eiegjach Tybula, Eklogach Wergilego, który wyraźnie powiada: „Rzuć je nad bieżącym potokiem przez głowę i nie oglądaj się". Jako często wymieniony warunek skuteczności czarów i leczenia podaje już biblja milczenie (Elizeusz). Lud polski 'na Czerwonej Rusi; „wyobraża sobie chorooę ;ako siedzący w człowieku ból, który koniecznie na zewrątrz wydobyć potrzeba" Do wydobycia go służy przekłucie, spalenie ub zamówienie. Zarówno z naszym i lud ruski pojmuje chorobę jako stote żywą, demoniczną, mającą siedlisko swe w ciele :łowicka. Z tego założenia wychodząc, stosuje swe sposoby leczenia. Aby się pozbyć cncroby, stara się ją „zohydzić podawaniem najobrzydliwszycn leków, np. łajna, różnych goryczy" (i ostrości) lub też zmusić ją do ustąpienia, podając np. środki wym5otne, silnie czyszczące, odwar z kolczastych roślin, mających „kłuć i niepokoić cho-

robę". Aby obrzydzić chorobie pobyt w ciele pacjenta, dają mu np. w Małopolsce pająka w śliwce, tak żeby chory o tem nie wiedział. Niekiedy jednak takiem postępowaniem „rozzłoszczą się chorobę" a tem samem powoduje „wzmocnienie cierpień chorego". Dlatego stosowaną bywa przeciwna zasada, polegająca na tem, aby „ d o g o d z i ć c h o r o b i e , unikać wszystkiego, coby ją podrażnić mogło ( z a g n i e w a ć"), wtedy ona ma uspokoić się, a częstokroć opuszcza chorego i na zawsze". (F. Wereńko Przyczynek lecznictwa ludowego w Materjałach antropol. 1896 I 106). Lud nad jeziorem Onegą, podobnie jak inne pierwotne ludy, uważa ciało ludzkie za nieśmiertelne, „żyłoby ono bez końca", gdyby nie działanie złych duchów i czarów. Wszelka zatem choroba jest „napaścią złośliwego demona" np. „uosobionej cholery" aibo „zadaniem" jakiej złośliwej osoby np. czarownicy. Takiemu pojmowaniu choroby odpowiada sposób leczenia.- przybiera ono postać czynnej reakcji przeciw „niewidzialnej, a osobowej jakiejś potędze 4 '. Oneżanie stosują więc następujące środki lecznicze: Choroby u t i u m wyrąbać należy siek.erą, febrę nastraszyć zbiciem chorego, suchoty zniewolić do wejścia w kotkę, a tę wynieść do lasu. Inne choroby ubłagać trzeba prośbą i potulnośclą, jak np. ospę „matuchnę". Zamawiaczka, zwana w Bulgarji babiczką (babka) zbiera, suszy i warzy zioła, zazwyczaj o północy albo przed zachodem słońca, kładzie je pod progiem, w kącie, lub innem osobliwem miejscu, zawsze w tajemniczy sposób, a zioła te mają cudowną moc, „nie leczą zaś choroby w sensie fizjologicznym, lecz wypędzają, egzorcyzmują złego ducha choroby, który częstokroć jedynie z lenistwa i chęci używania obrał sobie za mieszkanie ciało chorego, najchętniej majętnego, gdzie na miękiein łożu może się wylęgiwać, spożywać wytworne potrawy, spijać orzeźwiające napoje". Ponieważ demon choroby ma u Bułgarów i Macedończyków właściwości, przymioty i wady człowieka, przeto można go z uzurpowanego siedliska, w którem się zagnieździł, wypędzić przez podanie mu gorżkich, wstrętnych potraw, których, jak każdy z nas, nie znosi. Natomiast wywabiają z dziecka glisty — jak u nas na wsi — zapomocą podawania im słodkich potraw. W zaczepne] łub odporne] walce z temi nieczystemi siłami po sługują się zachodnie ludy europejskie wodą. ogniem, wrzawą, obchodzeniem (zataczaniem koła lub oborywaniem), odwracaniem się lub tylko milczeniem. Do środków odwracających ducha, zło, chorobę i tym podobne istoty demoniczne należą przedmioty raniące, jak np. cierń, kamień, substancje gryzące np. sól, silnym zapachem obdarzone np. smoła, czosnek, środki budzącejobrzydzenie np. mocz, ślina. Talmud (Tcsefta Sabbat) z III wieku po Chrystusie zaleca jako środek leczniczy przeciw drżeniu członków i kurczom „przestraszyć chorego", środka tego przestrzegają do dziś Słowianie i ludy germańskie. Leczenie u ludów romańskich i Germanów było obrzędem rozpadającym na dwie kategorje: zaklęć i odczynień, ie zaś polegały na cdDędzaniu złych duchów, później na przywoływaniu na pomoc dobrych U wszystkich ludów pojmowano albo jeszcze pojmują chorobę jako działanie złych duchów, a przy pomocy obrzędowych czynności można je odpędzić, odstraszyć, albo pozyskać, przejednać i przez to chorobę oddalić, czy też zdrowego przed słabością ustrzec lub

zapobiec, aby nie chorował. W demonizmie tkwią korzenie lecznictwa wszystkich ludów, w czynnościach obrzędowych, w aktach kultu znajdują się źródła terapji i profilektyki ludowej. Na ziemiach Rzeczypospolitej polskiej trwa od niepamiętnych czasów między ludem a inteligencją wymiana środków leczniczych. „Z dworu przez sługi rozchodzą się one na wieś do znachorek i odwrotnie od znachorek dostają się do dworu, skąd znowu wracają między lud mniej lub więcej zmienione". (A. Pcdbereski Materjały ludu. W'Zbiorze wiad. antrop. 1880 IV 74). Do tej kategorji środków, zapobiegających chorobom, należą talizmany i amulety, któremi posługuje się lud nasz od wieków. Listy z nieba spadłe to taki talizman, używany przez nasze chłopstwo przeciw wszelkim przypadłościom, chroniący od nieszczęścia, wojny, głodu i moru; sięgają one wieków średnich a znane są nietylko Słowianom południowym (knjige gromownice), ale także i ludom germańskim, (np. gredoria w kościele Św. Michała w St. Germain—Am Urquell 1890 6 6 - 8 ) . Cudowną, magiczną siłę leczniczą posiadają w Bośni i Hercegowinie, tak u chrześcijan, jak i u Mahometan t. z. zapisy, odnoszące się do powszechnego na Wschodzie zwyczaju podawania poszczególnych miejsc z koranu pad drzwiami, na sprzętach lub naczyniach domu. Wierzą oni, iż tak zapisane przedmioty chronią ich posiadaczy od bolu, zła, nieszczęścia. Serbom — jak nam — wystarczy kawałek papieru z odpisem jakiegoś wyjątku z ewangelji albo jakiejś modlitwy, przypisują zaś siłę leczniczą pismu samemu. Zdarza się, że Mahometanie w razie gdy amulet dany przez Hodżę nie pomaga, biorą od kapłana chrześcijańskiego amulet z ewangelją. Najstarsi lekarze, jak np. Galenus, chwalą amulet egipski przeciw dolegliwościom żołądka a Serenus Sammonicus zalecał noszenie na szyi zawieszony papier z formułką Abrakadabra, przeciw febrze. Przez całe wieki średnie, niemal do XVI w., posługiwała się medycyna takowemi środkami, a lecznictwo ludowe w Europie i innych częściach świata nie pozbyło się ich do dnia dzisiejszego. Do niedawna leczono u nas ukąszenie od żmiji w następujący sposób: „Zawieszano żmiję u pułapu, siekąc ją rózgami i zbierając w podstawione naczynie ślinę z jadu" a jadu tego używano jako lekarstwa przeciw ukąszeniu. Metoda ta polega na zasadzie błędnie stosowanej analogji, że „podobne leczy się podobnem". Często opiera się jeno na podobieństwie kształtu lub koloru rośliny, zwierzęcia, wogóle środka leczniczego, do choroby. Sposób ten leczenia, przypominający seroterapję, nazywa się w medycynie sympatycznym albo sympatetycznym. Nazwa ta pochodzi z wyobrażenia, że między słabością (czy chorym) a lekarstwem (sposobem leczenia) zachodzi współczucie, (stąd nazwa „sympatycznych środków") jakiś związek wewnętrzny, niewidoczny, tajemniczy. W przeciwstawieniu do naturalnego, bezpośredniego sposobu leczenia, są środki sympatyczne nadzwyczajne i działające nawet na odległość, dlatego właśnie, że są magiczne. Przeżytki takiego leczenia pokutują do dziś we współczesnej homeopatji a nawet w t. z. analizie newralnej G. Jagera. Lud nasz trzyma się tej odwiecznej metody leczenia, znanej u wszystkich ludów i mającej za sobą praktykę kilku tysięcy lat.

22
„Czerwone upławy" leczą kobiety wiejskie z okolicy Żarek i Siewierza „dając do wypicia z wódką trzy lub dziewięć k o r a l i utłuczonych na proszek" (M. Fedorowski Lud 1889 II 269). Kobietom, doświadczającym zbytecznego k r w o t o k u , zalecają w Lubelskiem naparzenia z k r w a w n i k a (millefolium) (J. Gluziński w Archiwum domowem 1856). Upławy k r w i maciczne leczą w Poznańskiem w ó d k ą c z e r w o n o zabarwioną (lub czerwonym winem). Zalecał to już Haur w Składzie albo Skarbcu sekretów ekonomicznych (Kraków 1693), dodając inne tego rodzaju lekarstwa: K o r a l o w y pączek pić w winie, albo zawiązać palce u nóg c z e r w o n y m sznurkiem. Góralki w okolicy Zakopanego, nie mające dłuższy czas regularności, piją krwawnik gotowany w czerwonym winie. Górale w Tatrach leczą c z e r w o n k ę , jedząc kmin z bryndzą uskwarzoną na panewce do c z e r w o n o ś c i . W innych stronach Polski i na Rusi dają do picia suszoną krew rozmaitych zwierząt: zajęczą, niedźwiedzią, króliczą. Zasada terapji sympatycznej, że chorobę leczą najskuteczniej podobne do niej lekarstwa, stosowaną była w Polsce średniowiecznej. Marcin z Urzędowa utrzymuje w Herbarzu polskim (1595), że j ę z y c z k o w e ziele (babia jagoda), zawieszone dzieciom na szyi, uzdrawia dolegliwości językowe. S. Syreński zapewnia w Zielniku (Kraków 1613) że liście b r o d a w n i k a (podróżnik turecki), użyte zamiast sałaty, spędzają b r o d a wki z ciała, że wszelkie g a d z i n y uciekają od tego, ktoby miał przy sobie ż m i j o w c a (Arum), że połamane kości spaja plastrowaniem ż y w o k o s t, że s e r c a drżenie usuwa s e r d e c z n i k, zwany także serdeczne m zielem, że Matki boskiej w ł o s k i białe (Asplenium) dają gęste i piękne w ł o s y , że trzy listki szalwji (Zwiesinosek), na czczo zażyte, służą przeciw t r z e c i ą c z c e (tercjannie), c z t e r y listki przeciwczwartaczce (kwartannie). Symbolikę tę lekarską, osnutą na podobieństwie lub różnicy cech danej choroby i jej lekarstwa, polecały już „Ogrody zdrowia" i „Herbarze" średniowieczne. Przytoczę z nich jeszcze kilka przykładów, do dziś przez lud nasz praktykowanych: Kora bzu, skrobana n a d ó ł , sprawia p r z e c z y s z c z e n i e , d o g ó r y skrobana sprawia w y m i o t y , (skrobana w obu kierunkach, daje spółcześnie o b a s k u t k i ) . Rana, pochodząca od ukąszenia p s a wściekłego, goi się najprędzej pod popiołem, upalonym z sierści tego samego p s a . Naróść twardą na ciele, zwaną wilczem mięsem, wyleczyć t. j. wygryźć może jedynie człowiek, który jadł w życiu swem w i l k a (od Gniezna). Przeciw mądrze (bóle maciczne) zażywają odwaru z korzeni madrowca (Czarny Dunajec). Na twarz z r ó ż ą przykładają liście z kwiatu r ó ż y (Łapczyca). Na wrzód, zwany świniakiem, przykładają ś w i ń s k i e łajno lub słomę, na której leżał w i e p r z a k (z Moszczenicy). Wrzód na nodze, zwany ż y d ó w k ą, leczą w Pierzchowie ocieraniem się chorej częścią ciała o żydówkę. „Jęczmień na oku wycierają przepalonem ziarnkiem jęczmienia trzy razy, a potem to ziarnko wrzucają w ogień, mówiąc: Nic - em ci nie zrobił złego, Złaź z oka mojego.

23
(M. Cisek Materjały z Zołyni. Zbiór antrop. !889 XIII 70). Bolący z ą b okadzają Wieśniacy w Płudach dymem przypalonego z ę b a końskiego. Boi w k r z y z a c h leczą w Kaliskiem wyrąbując o wschodzie słońca siekierą trzy k r z y ż e na trzech belkach, podtrzymujących powałę. Górala białosórskiego na chorobę z przestraszenia okadzają szczyptą włosów z głowy tego, który go przestraszył. Jeżeli kto dostał gorącz! i z p r z e r a ż e n i a , może być wyleczony p r z est r a c h e m . N; stosowaniu zasady wybijania klina klinem polega leczenie „zadanei" choroby, którą lud nasz u s t r z a ł e m zwie. należy j ą o s t r z e l i ć prochem s t r z e l n i c z y m , albo w y s t r z a ł e m nabitej strzelby, na której lufie chory położył palec. (Z p Radzyńskiego). Postrzałem (paraliżem) rażonego m< czą w odwarze rośliny, zwane; również p o s t r z a ł e m . Na gościec skuteczne jest „ g o ś ć o w e z i e l e " podobne do rybiej miętki (Łodygowice). Karbunkuł, na Kaszubach zwany w y d r ą , radzi lud tamtejszy otworzyć pazurami w y d r y , a chory będzie uleczony. Chorobę z po d ź w i g n i ę ci a leczą Kaszuti zeskrobując z przedmiotu, który chory p o d n o s i ł , cząstki i pijąc je z wodą. Kto dostał f e b r y od kwaśnego mleka, musi pić go dużo ze solą, tego zaś, który nabawrł się febry przez k ą p a n i e , oblewają znienacka wodą zimną lub wrzucaią do w o d y . Przeciw z a t w a r d z e n i u jedzą jajo na t w a r d o (Z nad Raby). S u c h o t y leczą kąpielami w odwarze z cykorji, zwanej przez Krakowian s u c h o t n i k l e m , który podają także wewnętizme (pod Jordanowem). Krowę chorą na ż a b ę leczyły baby w Brzeskiem 1869 r. wpuszczając krowie do gardła żywą ż a b ę, w Bocheńskiem moczyły krowę z zapucnmętą gębą w wodzie (w putni), do której wpuściły kilka żywych żab. (Br. Gustawicz w Zbiorze antrop. 1881 V 125). Jednym z'warunków skuteczności owych środków bywa zadanie ich przez osobę innei płci, bo wówczas sympatja jest silniejsza. W wyboize środków czy zabiegów leczniczych i lud ruski przestrzega „symboliki lekarskiej, osnutej na podobieństwie lub różnicy cech zewnętrznych lub właściwości wewnętrznych danego cierpienia i ieku". I tak np „w chorobach kobiet przy k r w o t o k a c h są pomocne wino c z e r w o n e i rośliny o kwiatach c z e r w o n y c h , przy upławach zaś b i a ł y c h , wino b i a ł e oraz rośliny o kwiatach b i a ł y c h . " „Przy s u c h o t a c h pomocne są w pewien sposób spreparowane p ł u c a z sercem zdrowego cielęcia'". Gdy dziecko n " e r o ś n i e , dobrze jest kąpać je w odwarze z młodych wierzchołków rozmaitych drzew i krzewów- „Kora w i ś n i o w a z g ó r y na d ó ł skrobana, sprowadza p e r i o d z a t r z y m a n y , gdy przeciwnie, skorbana z dołu ku g ó r z e , p o w s t r z y m u j e k r w o t o k " i t. d. (F. Wereńko. Przyczynek do lecznictwa lud. Materjaly antiopul. 1896 I 107). Na rany w nogach od podbica się („p.dpij") przykładają na Rusi świeże liście podbiału („pidpił") na podstawie analogji (językowej) środka z chorobą. W biciu s e r c a podają wewnętrznie odwar s e r d e c z n i k a (na Ukrainie). I lecznictwo ludu włoskiego opiera się na zasadzie analogji między chorobą a lekiem. Źćłtaczkę leczy się za pomocą przedmiotu koloru żółtego, różę — przedmiotem różowym. Albo s+.arają s i ę — j a k powiada staropolskie pizysłowie:—klin klinem wyb : ć: gorączka z przelęknienia może byc wyleczona prze-

drugi formą czynną. znanem pod nazwą sympatycznego. znajdujemy te same środki lecznicze. Zachował się w puszczy kurpiowskiej z odległej starożytności sposób zabicia nieobecnego człowieka: Strzela się do woskowej figurki. Frazer (The golden Bough I 52 i Totemism and Exogamy London 1910) upatruje istotę magji w tem zasadniczem prawie. Na z ó ł t a c z k ę i wszystkie choroby ż ó ł c i o w e ludy barbarzyńskie używają żółtych kwiatów. w Sycylji. Tego samego sposobu używa lud nasz w lecznictwie. 1891 XV 278). k ł u j lekko nożem zbolałe miejsce". (St. czyli że skutek podobny jest do swej przyczyny"." Podobieństwo nazwy roślin z nazwą sprawców choroby powoduje u Cherokezów w Karolinie północnej wybór ziół do celów leczniczych. obmyć się nią i patrzeć na morze". ten przejmie chorobę. w myśl starożytnej zasady similis simili gaudet.: R ó ż a — L e j a w 9 kolumnach po 9 razy. a kto ją zdejmie. G. R ó ż ę czerwonkę leczyła żydówka przykładając do bolączki skrawek papieru z napisem hebr. W. gdy pomagał ją myć i z tego zachorował. Choremu na p ł u c a Żydzi zalecają jeść p ł u c a cielęce. pomaga. „Przeciwko chorobie morskiej najlepszym specyfikiem jest woda morska. Ten pierwszy rodzaj lecznictwa nazywają bierną formą sympatycznego leczenia. iż rzecz. objawiającem się u ludów we w s z y s t k i c h c z ę ś c i a c h ś w i a t a . Zawieszenie pewnej kategorji amuletów opiera się na wierze. których nasz lud używa. usuwać ma u nas przyłożenie żaby. Na podstawie tego prawa podobieństwa „szaman (czarnoksiężnik) wnosi. Należą do nich przedewszystkiem leki oparte na zasadzie: co zaszkodziło. w kościele. albo „koszulę chorego zawiesić na drzewie. we Włoszech dotknięcie żabki srebrnej. antropol. (B. I tak np. użyta jako lekarstwo. iż może wywołać każdy skutek. leczy noszenie na ciele amuletu podobnego tej chorobie lub zawieszenie podobizny serca. jedynie naśladując tenże skutek". wątrobę. albo jej pokrewna. I Łotysze trzymają sie odwiecznej metody leczniczej. zwane pospolicie żabką. albo obraz sam usuwa chorobę czy zło. serce. Znachorka kazała przynieść z g r o b u tej baby piasku. W najbardziej wysuniętej na południe wyspie europejskiej. a z krzyża jej naskrobać drzewa. to stanie się i z chorobą. kogo przedstawia. Polega ono na zasadzie. I. to pomaga. w tym go skąpać. „że podobne wywołuje podobne. na ołtarzu. że co człowiek z obrazem (symbolem) przedsięwez'mie. należy jej trochę wypić. Oto przykład: Łotysz przestraszył się baby z m a r ł e j . która chorobsko spowodowała. a gdy się ją trafi. Segel Wierzenia żydów Lud 1897 (II 54). padnie trupem ten. Środki sympatyczne . kogo się chce zabić. mającej wyobrażać tego. rozpowszechnionej u ciemnych mas ludów zachodnio europejskich. naparzyć i dać mu się napić—pomogło mu to odrazu. Ukąszenie psa wściekłego leczy sierść tego psa. Ulanowska Łotysze Zbiór wiadom. że chory organ np.24 strachem. którą na ten cel mają w domach. nerki. albo jelenich języków". Cierpienie w jamie ustnej. „nasłane przez j e l e n i a choroby leczyć mają zioła noszące nazwę popularną j e l e n i c h oczu. jakiego pragnie. przyłożona na ranę. na rozstaju. Na tej zasadzie powstała następująca porada lecznicza wśród ludności żydowskiej: „Gdy czujesz kłucie w boku. nerek itp.

paznokcie). Zasadę tę magji mieni Frazer błędnem stosowaniem kojarzenia się wyobrażeń (B. W tym celu trzeba tylko połączyć się nicią sympatji z owym dalszym przedmiotem. Na całej kuli ziemskiej ujawnia się zasadnicze prawo magji (czarów). to wszystko owa osoba odczuje. złodzieja. dzięki czemu „podobne praktyki wywołują podobne zjawiska". jedną pacjentowi przywiązać na szyi. która usuwa chorobę zapomocą działania na przedmiot użyty jako lekarstwo. zawiązuje nitkę naokoło palca. drugą w dymie wędzić. wole korzeń koszyszczka (werbeny) rozdzielić na dwie części. Środki sympatyczne. 31) W przesądach i praktykach ludowych na całej kuli ziemskiej odgrywają znaczącą rolę środki sympatyczne. przestrzeganemi przy czarach w ogóle. służy do przeniesienia zimnicy przez zawiązanie tylu supełków. że „co się dzieje z jednym ze złączonych ze sobą przedmiotów. Do podobnych środków czarodziejskich należy obwiązywanie sznurem lub wstążką chorej części ciała. Chłop niemiecki. które były kiedyś w styczności ze sobą i nadal działają na siebie. aby febrę przenieść zapomocą nici na drzewo. Lud nasz posługuje się między innemi odwieczną metodą. Z tej zasady „czarnoksiężnik wnosi. Ta sama nitka. że ciało złodzieja powoli zgnije i rozpadnie się. z. gdy „fizyczna czynność zostanie zniesiona". zawieszając je lub uwiązując np. iż rzeczy. W liczbie pierwotnych środków sztuki czarodziejskiej spotykamy również paralelizm czynności danej osoby i zjawisk natury. którą zawiązano supełek na czyjąś szkodę. zakrętków w zbożu. poczem obwiązuje nią drzewo. pod pewnemi warunkami. stosowane przez lud nasz. włożona do trumny (grobu) sprawi. zasadzająca się na tem. na odległość. kota. w części lub w całości. Cząstka z ubrania np. Lud 1912 XVIII. zupełnie obce. że chorobę zapisuje się na karteczce. przy odmawianiu pewnych formuł. a w miarę. I u innych Słowian odbywa się do dziś jeszcze na wsi t. który był niegdyś w styczności z daną osobą lub stanowił część jej ciała (włosy. które skuteczność Jęków potęgują. na śmierć czy chorobę gospodarza lub kogoś z jego rodziny. że cokolwiekby uczynił przedmiotowi. przystępniejszym dla naszego wpływu." Z czasem rozciąga się wpływ tej magicznej siły (sympatji) na przedmioty nie należące do siebie. przenosi na inne istoty żyjące. jak te gałganki jego ubrania. Umysł pierwotny wychodzi z tej zasady. Leczenie sympatetyczne polega też na przeniesieniu choroby z człowieka czy zwierzęcia na inne żyjące istoty lub przedmioty martwe. z. z. jak ta część wędzona będzie s c h n ą ć i wole znienagła będzie s c h n ę ł o. żaby. działają jak gromo- . Do praktyk czarodziejskich należy robienie t. chory na zimnicę. do drzewa. nawet wtedy. kuracja sympatyczna. ile chory ma paroksyzmów. to stanie się i z drugim. Już Syreński zalecał w Zielniku swym z 16 stulecia chorym na t. jakby jej było czynione". które przyciągają do siebie chorobę i giną. wystarczy gdy jest idealny. Ów wpływ czarodziejski przedmiotu na człowieka niekoniecznie ma być bezpośredni lub pośredni przez rzeczywiste zetknięcie. Malinowski Totemizm i egzogamia. albo trzymając przy sobie np.25 obu kategoryj stosowane są najczęściej w połączeniu z praktykami i czarami. którą wiesza chory na szyji.

księżyca nadają się najlepiej do leczenia". jak u wszystkich ludów chrześcijańskich za najodpowiedniejszą porę do leczenia i czarowania w ogóle. Niektóre dnie w tygodniu. zwłaszcza metodą sympatyczną. Niektóre pory astronomiczne. boby szkodziły. nadawały się u nas. Nasi włościanie myją się w Wielki tydzień wodą na polu albo w rzece „przed wschodem słońca. na mocy bowiem analogji utrzymują. nie należy wogóle żadnych rozpoczynać robót. u nas „na witku". aby razem z nim zmniejszała się choroba. stosowane nietylko w lecznictwie. . Metodą tą narody europejskie leczono w wiekach średnich. że chcąc np. odgrywają niemałą rolę warunki czasu i miejsca. Szkodliwie oddziaływa nów. Wielki wpływ na chorobę mają i inne ciała niebieskie. uwalnia go się od tej słabości. które chrześcijaństwo nową myślą natchnęło. Wpływ księżyca ma doniosłe znaczenie. zorza poranna i wieczorna. Niemniejszy wpływ mają dnie feralne. niepomyślne dnie w tygodniu: poniedziałek i po części piątek. Grecy posługiwali się leczeniem sympatycznem na tysiąc lat przed narodzeniem Chrystusa. posługują się nią do dziś ludy barbarzyńskie. j.26 chroń odciągający uderzenia piorunów do ziemi. środa. zimowe przesilenie dnia z nocą („Wielkie gody" od Bożego Narodzenia przez Nowy rok — aż do „Trzech Króli") i tym podobne uroczystości. Lud nasz uważa za nieszczęśliwe. Leki zadaje się przed zachodem lub po zachodzie t. ja np. o zmroku. trzeba je zrywać o świcie z rosą po r anną. pokrywające się zazwyczaj z początkiem wiosny i świętami wielkanocnemi (Wielki piątek ma u ludów europejskich częste pod tym względem zastosowanie). Stąd wniosek. reumatyka. po której ubytek ten się zaczyna. a ludy orjentalne na 5 do 6 tysięcy lat. LI wszystkich Europejczyków podejmuje się leczenie np. „Pierwsza lub ostatnia kwadra. chorobę na ludzi i bydło. jak np.) zebrane przed w s c h o d e m słońca lub jedzone na s u r o w o . przed naszą rachubą. koszyszczko. Najskuteczniejszą do leczenia porą jest czas ubywającego księżyca i pełnia. w celu zabezpieczenia się od bolaków i jadówek" (krost). po myśli przysłowia: „piątek zły początek". żeby zioła lecznicze były skuteczne. podobnie pewne pory nocy (północy) są szczególnie w tym względzie korzystne. robaków w czasie ubywania księżyca. bo wtedy działają najsilniej czary. jak gwiazdy. Zakopując na rozdrożu włosy chorego na kołtun. Środki sympatyczne. Przeciw czarom służą zioła (Boże drzewko. Na nowiu—powiadają w Lubelskiem—nie można przedsiębrać żadnej kuracji. z doby pogańskiej.. wielkie mają znaczenie w lecznictwie. W tym czasie nie wolno zażywać lekarstw. wogóle zjawiska atmosferyczne. bo słabość tem silniej odnawiać się będzieNa tej samej zasadzie (analogji) wróży zaćmienie księżyca iub słońca. W lecznictwie naszego ludu. odkrycia złodzieja itp. uchodzą za pomyślne do operacyj leczniczych. puchliny. wiosenne zrównanie dnia z nocą. tj. Tak np. rozpowszechnione są na całej kuli ziemskiej i liczą swe istnienie na tysiące lat. ruta itp. że choroba wzmaga cię i rośnie razem z księżycem. kometa z ogonem. ale także w celu obudzenia miłości lub zaspokojenia nienawiści. nieurodzaj i klęski w gospodarstwie. kozłek. ze świąt i uro czystości: Wielki tydzień i Suchedni.

jak i tę . ani nawet pozdrawiać. a napewne po zachodzie słońca. kiedy cała przyroda budzi się do żyr a. romansk>ch i germańskich ludów czerpano wodę przed wschodem słońca. w maju. J a n a. „Choroba dlatego zle się kończy. warunkowana jest nie tylko czasem. zbierane] przed wschodem słońca w d z i e ń s w. Jana. w głębokim lesie). z u b y w a n i e m światła. rwącą po południu. p. ale także pewnemi wskazaniami natury mistycznej. Kosiński Z Jeleśni Materjaly antrop 1904 VII 4o) Nie tylko u nas. chroni zdrowe lub oddala chore części ciała. „nie wolno mów ć". W Trzebionce leczą tym sposobem obrzmienia gruczoiów. godzinę jej rozpoczęcia. Najskuteczniej działają leki zbierane w wdję św. do lecznictwa lud. Plinius w Historji naturalne! podaje liczne z czasów rzymskich przykłady kopania i zbierania zięi leczniczych przed wschodem słońca. gdzie się zbieia (np. W Chełmskiem gdy krowie wymię spuchnie. otwarte słowo szkodzi leczeniu Spełniaiąc warunki nakazane przez wróża. Cudcwna siła lecznicza naszych roślin. natonrast nie należy zbierać bezpośrednio po pełni. przypisując it« moc cudowną w leczeniu. aby złe siły nie miały przystępu. Jak w wiekach średnich używa i dziś lud nasz roślin do leków na zewnątrz i wewnątrz. k edy się roślina zbiera (np. mające moc czarowną. grzebieniem itp. o świcie lub przed wschodem słońca) i miejscem. albo w drodze do chorego. Wogole chore miejsca okrąża się. „Gdy w niedzielę palmową niosą palmy do święcenia. zrywa wieśn tczka najczęściej pc miedzach i zaroślach. w tem przekonaniu.27 Choremu na padaczkę dawano kołaczki z mąki zarobionej rosą. Materały antrop. ale wogóle u Słowian. W Zgodzie. Cpisame (święconą kredą) choroby cieszy się w leczmciwie ludowem Europy niemałem wzięciem. Za najskuteczniejsze uważane są zioła zbierane przed pełnią i ze wschodem słońca t. że wtenczas każda roślina woła na przechodzących: „I mnie też weźcie! I ja pomogę"! (Wi. czy korzeń pewnej rośliny (stonogowiec. jaki tylko spostrzegą. (F. a leczy niemi zarówno ludzi. bo zioła wtedy zbierane szkodzą.) kopany jest na nowiu l u b w i e t k u k s i ę ż y c a . albo zbierano rosę przed świtem. Wereńko Przycz. szczaw itp. Zbierają zaś przed południem. określają je trzy razy nożem na płask i osełką. zrywają DO drodze każdy kwiatek. j. Tak np. Warunkiem skuteczności ma być też milczenie. jak np. iż się zaczęła pod złą wróżbą". Głośne. powiada nasz wieśniak. kobietę zbierającą ziele na ęudzej roli lub miedzy uważa lud za czarownicę. Ze stanu pogody w pewne dni feralne wnoszą o stanie zdrowia ludzi. będą ludzie w tym roku chorowali (Ropczyce). określają je osełką. w każdej bowiem czynności swej baczy przedewszystkiem na dzień. Rośliny. mienią czarownicą. następme smarują mio- . Stosownie do tego. spożywając je w pckaimach. stąd zwane ziołami świętojańskiemi (Hipe-icum per f oratjm>. 1 89ó I 107-8). Zwyczaj obierania do czarów pory przed wschodem słońca jest starożytny. „z przybywaniem światła " na wiosnę. jeżeli no Nuwy rok pochmurno. odmowieniem modlitwy bez końcowego Amen. zarysowuje kredą święconą. w przekonaniu ludu.jąc w odwarze lub okadzając chorych. która drugiej kobiecie porwie ziele. jak bydio. ale swoich. dla rozpędzenia tworzącycn się guzów (ropni).

przysparzające im niezwykłej siły i znaczenia. okrążając święty ogień. Przeciw hemoroidom zalecają w Lubelskiem przeciąganie przez żarzotki (zarzewie) lub popiół gorący. chorą na nogi (po tyfusie). a rozpiąwszy koszulę. Prastare zwyczaje i obrzędy Słowian i ludów germańskich odbywały się w kształcie koła. Zebrania rycerstwa polskiego odbywały się w tej formie. U nas i innych Słowian należy „koło" do najstarszych pląsów. Ponieważ choroba pojęta jest przez ludy nieoświecone jako działanie sił nieczystych. wyrzuca je przez zanadrze na ziemię". od zwykłego. Przy uroczystościach „pogańskich" przeznaczone na ofiarę zwierzęta były przedtem w kołc prowadzone. Nasi przesądni włościanie wypalają rany gorącem żelazem. stosują tez okładanie chore] części ciała parzącemi pokrzywami. tworzą one temsamem część m i e l c a . (Z. Mającemu za- .28 dem święconym. leczyła baba każąc jej przechodzić bosemi rogami przez ogień z gałązek tarniny. przeciw czemu skierowane były liczne zakazy apostołów pogaństwa i soborów. rozżarzone węgle itp. Oto parę tej kategorji przykładów: Kobietę wiejską z Gródka nad Bugiem. Otrzęsienie — jak sama nazwa choroby wskazuje — pochodzi od strzęsienia się podczas jazdy lub biegania. u Słowian i ludów germańskich ofiary miały kształt koła. karcących okrążanie skał. polecają oborywanie roli byczkami bliźnięcemi. ma to wzbronić im przystępu do chorego miejsca. będącego przedmiotem kultu „pogan"Uroczyste obchodzenie albo okalanie rzeczy sakralnych należało u ludów północnych (w Skandynawji) do kultu. W celach leczniczych posługiwano się w 18 stuleciu rzucaniem węgli za koszulę. St. Na Sobótkach tańczą dziewczęta w „koło". sosny i różnego ziela. nie świętego. czynią to przed wschodem i po zachodzie słońca. Od zarazy chroni też zakrywanie studni w czasie zaćmienia słońca lub księżyca (w Poznańskiem). środek ten chroni od gradobicia (Kujawy) i sprowadza urodzaj (Sieradzkie). ognia itp. a krowa wyzdrowieje. Ogień. K e i s c h e starożytnych Persów są to kuliste bruzdy. stąd nazwa „ k o ł a rycerskiego". tak długo aż całą niemoc z nóg ogień święty wyciągnie". Ż ó ł w na wymieniu u krowy leczy się zakreśleniem zbolałego miejsca kredą oświęconą na Trzech Króli. na którem się odbywają obrzędy rytualne. Znany jest jako środek ochronny w naszem lecznictwie ludowem przeciąganie przez zarzewie. żarzewie. Nadrabjanie radzą z leków sympatycznych następujący: „Otrzęsiony bierze potrzykroć na krężak (siekacz) rozżarzone węgle z ogniska. używanych do średniowiecznych i nowożytnych czarów. Owe keische Persów są podobne do „magicznych kół". przeto za najskuteczniejsze środki oczyszczenia człowieka od niepamiętnych wieków służyły ogień i woda. Lwów 1897 Ul 20). Pizez wszystkie ziemie germańskie był zwyczaj „witania nowego słońca tańcem dokoła ognia wiosennego". a więc w czasie ponowania duchów. Zgromadzenia ludowe u Germanów zwą się R i n g (pierścień). węgle i popiół gorący stanowią w naszem i obcem lecznictwie ludowem skuteczny środek w różnorodnych chorobach. urobione nożem. Znad Buga Lud. Aby ustrzec się zarazy. Zadaniem ich jest oddzielenie przez nie zamkniętego a więc jakby poświęconego Terenu.

zebranemi w wilję Bożego narodzenia (Skałat). Z. ęcy lat używany był jako środek leczniczy w różnych chorobach. znane jest nie tylko w Polsce (ziemi krakowskiej). U ludów pierwotnych jednak odbywa się do dziś rzeczywiste przepalanie choroby. sympatyczną terapję ognia. Wtedy ucieka się. i. Hippokraies w swoich Aforyzmach pow . Apokryficzne podanie o Chrystusie (św. że „przez cudowne wrzucanie ludzi chorych lub umarłych do pieca potraT/ł ich uzdrawiać i wskrzeszać". Mazurzy używają okadzania w przeróżnych cierpieniach: „bursztynem. Na ten jego zbawienny skutek naprowadzić mogła codzienna obserwacja oczyszczalącego wpływu ognia.ie słyszeć trzeszczenia owej choroby w piecu. T. aby r. W innych stronach wystarczy już bez dotykama rzucić do pieca. Katar i chrypkę usuwać mają „naparzenia skubanego pierza" a mianowicie: mężczyzna kadzi nos i usta dymem z pierza kurzego. Serbom w Bośni i Hercegowinie radzono 1749 r. ale także na Litwie. Wrzody i rany „zadane". „kładą się na gorący piec. Piotrze). używanie żarzących węgli i t. wymieniając „ogień jako najlepszy środek przeciw słabości". Czechach i na Morawach. wspomina o tem M. Aby się pozbyć brodawki. (ii W-Scgel Wierzenia i lecznictwo Żydów LUL. Wyobrażenie 0 tej uzdrawiającej sile ognia daje nam starożytna Edda. 155 Lud 1909 XV 355) Na dławienie gardła. czarciem łajnem od . jak pękają. ada: „Co og-. ile Się ma brodawek.888 XXI 170). zmieszany z masłem i kipiącem mlekiem. po wyjęciu chleba. Szuchewicz Huculszczyzna. Celem wywołania perjOdu radzą na Białorusi siadywać na miejscu wygrzanem przez świeżo wyjęty z pieca bochenek chleba.ypują pieprzem. palącego się w pobliżu wielkiego dębu.p. Śmiertelnie chorym Litwinom pruskim podawano jako lekarstwo popiol z wiecznego ognia. Kolki (pleuritis) leczą Huculi w następuj icy sposób: Wypiwszy odwar białej smoły. albo pochc dzące z „ustrzału". używają też ogrzewania z dołu ciepłem z rozżarzonych węgli lub rozpalonym kamieniem. Fischer Uzupełnienia Dahnhard+a Natursagen str. aby nie słyszeć. kobieta zaś z pierza koguciego (od Sandomierza 1 Opatowa O. dotyka s ę jej ziarnkami grochu i ziarna te rzuca się do pieca. to jest nieuleczalne". spalenie rzeczy zostających w związku z chorym. Dawid w swej kronice pruskiej z 16 wieku. Ponieważ bezpośredni skutek og:i'a ną chore ciało był niebezpieczny — stosowano u nas r zarówno jak u innych ludów. Choroby maciczne leczą na Ukrainie podkurzaniem. spalanym na węglach drzewnych. okadzają też zielem śwęconetn lub wiankami (z okolic Kalisza). zw.wyd. gdzie p^rzą sie aż do niemocy" (W. 1397 III 54) Ogień od tys . tyle ziarn grochu. gdy „listek upadł". który po . Przeciw febrze nakadzają się oścmi z ryby. L. Kolberg Lud . tak jednak. chiopi w okolicy Kalisza radzą okadzać p r o c h e m święconym.29 •nokcicę każą „podgarnąć do trzeciego razu bolesnemi palcami ogień na ogn sku". np. Żydzi w Polsce każą choremu „trzy razy do komina dmuchnąć . K^akó.^ 1908 IV 313). (A. Okadzanie chorego należy do powszechnie używanych środków leczniczych. Hcnmg Kómgsberg 1812 1 132).eń nie wyleczy. wypalanie ran na nodze płomieniem z odłamku wrzeciona. różę okadzają suszonym językiem lisim (Tęczynek).

„Aby czarownicę odpędzić lub uczynić nieszkodliwą". które bydlę przyniesie w pysku. Lud w woj.e radzyńskie powiadają: „jak chleb sobie w dzierzy przykudzi" (sprzykrzy). podobnie: „chcąc djabła odpędzić. bezsenności i kolek w brzuchu. trzeba pokadzić jałowcem". „aby bydło nie spotkało psa wściekłego" (Zakopane). robiąc na około niego i nau niem trzy razy znak krzyża Gdy bydło przepędzają z jednego miejsca na drug e w Dorożowie. to znaczy: gdy . ma odpędzić sprawców złego. 124-5. bozem drzewkiem (bylicą) i jałowcem kadzą bydło. przestępem. wileńskiem powiada: Chcąc ze swego domu wystraszyć czarownicę. dzwonki. nasieniem z szaleja nad wodą od bolu zębów. w Borzęcinie jałowcem i mirem (żywicą). gdy je w Kcrczynie z miejsca na miejsce przeganiają albo gdy się je pierwszy raz na wiosnę w pole puszcza. to czarownica będzie opryszczona i nieszczęśliwa. okurzają w Lubelsk. żeby się chowało Gdy na wiosnę. woskiem z paschału. Gospos. 'palić go na proszek okurzyć nim krowę. od opętania". Pleszczyński Rojary międzyrzeccy 1892 sir. Aby krowy więcej mleka dawały. choroby. koprem i czyśćcem. przyrzeknie. Koprem święconym okadzają gęsi. kadzą je jałowcem. trącenia wiatru i wszelkiego rodzaju s. sypiąc na ogień. także od płaczków.p. Bydło chore w Zakopanem okadzaią maliniakiem. święconem w dzień Trzech Króli. Żegawką czyli pokrzywą górale pienińscy i tatrzańscy okadzają bydło. pcdoDnie jak w innych stronach Polski. bławatami.em (w okolicy Turobina) od różnych chorób. Czyśćcem (szarotą). dość jest pokadzić smrodzcńcem (asa foeiida). mirą i jałowcem fv* Szczepanowie). czosnl lem. 129). kadzenie. Że okurzanie. bylicę i tp. przywidzenia. aby je ustrzec od uroku (Wo'a Batorska\ Oświęconą mirą okadzają w Borzęcinie krowy. tego dowodzą następujące praktyki. od przestrachu. mające na celu uzdrowić bydło.30 konwulsyj. okadzają każdą parę bydła roooczego zielem święconem. dać na trzopek ognia i kurzyć w stajni tęgo temi ziołami". Aby z mleKa zebrać dużo śmiejany. wiankiem święconym na Boże ciało albo rozchodnikiem — na guzy i żółwie. „kadzą również krowy przed i DO ocieleniu. święconemi w dzień Trzech Króli. od uroku. Aby się bydło dobrze chowało. aby te rozeszły się. gospodyni w okolicy Iwonicza okurza czyli okadza każdą sztukę bydła (z osobna) zielem poświęconem alDO cisem. najczęściej cisowego. zalecają w Nowotarskim powiecie „udać się przed wschodem słońca na dziewiątą miedzę i zbierać zioła: macierzankę. lub kopytnikiem (Wola Batorska-Płaza). gdy są chore. ostem od poronienia i t. A. a ususzywszy je. Panny). radzą w Sanockiem: „złapać młodego węża. podnieść wy dajność mleka i tp. koziołkiem lub świętojańskiem zielem i bylicą. bożem drzewkiem.atru nie porwała". że krow-e już nic złego nie zrobi". okadzają je gospodynie w Tymbarku w wilję Bożego Narodzenia ziółmi lub woskiem z paschału Przy ocieleniu się okadzają krowy w Pieninach kawałkami drzewa. w Krakowskiem warkoczykami (albo Koszyczkami Najśw. podkadzająje na Kujawach czarciem łajnem. okadzają krowy święconem zielem w Salowie. Aby oczarowana dawała dużo i dobrego mleka. zielem. przestrachu. (Ks.lnych bólów. pc raz pierwszy puszcza się bydło na pastwisko. żeby co z w. Udając się pierwszy raz na orkę w Łętowni. barwinkiem. Kadzidłem.

który lęka się kadzidła. kiedy wszelkie nadzwyczajne zjawiska — a choroby maja przeważnie te znamiona — przypisywano duchom. symboliczne znaczenie Po przez wiarę ludową przebijają jednali pierwiastki pogańskie. pola — w tej myśli. wogóle złego. aby nie był szkodliwy. zabudowania gospodarskie. że to uzdrowi ludzi. którzy rzucają czary lub uroki na pewne osoby. Litwini chroniąc koni od złego. Kopernicki Jurkowszczyzna Zbiór antrop 1887 XI 195'. zły duch czy też w stosunku z nimi zostający ludzie (czarownik lub czarownica). (zwierzęta). bacząc. dom. Rusini (w Jurkowszczyznie) biedrzyńcem (Pimpinella magna) „okadzają siebie i bydło przeciw zarazie". I żydzi wykurzają chorobę czarciem łajnem (asafetida). Munkacsi Volkglauben der Wotjaken Am Urquell 1893 IV 116). trzeba „wykurzyć cmyrem (macierzanką). zagrodę. te mistyczne znamiona właściwe są lecznictwu najniższych ras i rzec można ludom na całej kuli ziemskiej. Okurzanie jest powszechnie znanym środkiem wypędzenia a l b o pozbycia się czarów. to cielątko kobiety na Wołyniu okurzają starem sitem. jak np. okadzają je zielem święconem. cały dobytek od złego ducha i przysporzy błogosławieństwa. aby dodatkiem tym uczynić bóstwu ofiarę milszą. Zgodnie z temi wyobrażeniami chorobę zdaniem ludu naszego z a d a j e jakaś siła demoniczna. bo „Łaume (duch psotnik) ucieka od świętego dymu. z odkrytą głową. do której włożono bylicę (Artemisia). pierzem. bursztyn okadzany odpędza również choroby. demonom. jak porównanie z medycyną innych narodów wykazuje. gospodynie w Turowie robią krzyż. Po okadzeniu rzucają węgle na ognisko. mające ostrą woń. Wychodząc z tego założenia. który ją dusi". Okadzanie (Kyphi) służyło już u starożytnych Egipcjan za środek wzmacniający. choroby. „jak go wiatr trąci". przez co raz na zawsze zabezpieczają je od szkodliwości wiedźm". Dla ulżenia ciężkiego porodu. Rumuni na Bukowinie przez trzy wieczory po śmierci krewnego idą na cmentarz i okadzają jego grób. pochodzi z czasów. kościoł dał głębsze. lecz dobroczynny. dym — zdaniem ludu — rozpędza choroby. Kadzidłu. Nasze lecznictwo ludowe. w chorobach epidemicznych (Rokossowska Świat roślinny. o czem zaświadcza papyrus Ebersa. Kadzidło. Ten charakter posiadała medycyna najstarszego kraju kulturalnego między Eufratem i Tygrem. bylina. wiankami i starą podeszwą". Na pierwszej bulce chleba (bochenku). W wilję Bożego narodzenia okadzają i skrapiają w StyrjL podobnie jak w innych ziemiach niemieckich. chorobę można na tej samej drodze . ruta.. Wotjacy przekonani są. aby węgielka nie rzucić na ziemię albo żaru nie zagasić.31 ciasto nie wyrasta. iż złe duchy uciekają przed kadzidłem (B. Zbiór antrop 1889 XIII 180). (J. okurzają rodzącą. Czeszki parą z kipiącej wody. Do tego samego celu służą zioła. włożonej do pieca. czarownice i złe duchy. a po wypieczeniu z r y w a j ą tę część chleba i okadzają nią chorego. którem się posługiwano przy ofiarach pogańskich. Wedle Plutarcha ma ono ochraniać przed chorobami i zarazą. a wszyscy otaczający ognisko stoją w milczeniu. zarazę. statek domowy. „Gdy krówka ocieli się po raz pierwszy. „ażeby dusza zmarłego wyszła zwycięsko z szatanem". zwyczaj ten zowią święceniem ognia na rok przyszły.

odrzucić. Chorego. jest zwyczaj — przestrzegany przez lud ziemi dobrzyńskiej — poszczenia w pierwszy dzień wielkanocny. przechowuje jednak niewyraźne jeno ślady prośby. Zaliczają się do nich różnego gatunku chleby. „Mocny mężczyzna. stając na stole. Jako jeden z niezawodnych środków przeciw chorobom uważają przemówienie doń wprost. w ogóle pieczywa. Zażegnanie liszaja opiewa: „Dzień dobry panie Liszaj! Nie bądź jutro.32 mistycyzmu odwrócić. jako sprawę złego ducha. podnosi za nogi i puszcza". Przeżytkiem ofiary. składanej demonowi dla uzdrowienia chorego. na góry i lasy. Cercha Przebieczany w Materjałach antropol. odpowiadające sposobowi myślenia na pół dzikich: Demona choroby należy wygnać na pustkowia. Odczarowanie zaś u ludów pierwotnych odbywało się w sposób dwojaki: starano się chorobę. albo z żołądka. co zowią z a g r y z a n i e m h r y z i". w y r z u ci ć wreszcie w y da ć z s i e b i e przez wymiotowanie. przebłagania duchów. Albo „chorego. kilkakrotnie go silnie wstrząsa. Na tej drodze prośby lub groźby pozbywa się choroby i lud na ziemiach polskich. odczarować. utłuczonej z solą (z Świlczy). trudny poród. leżącego na ławce. zwanej żegawką. pozbycia się choroby w ten pierwotny sposób. za ramiona. bierze Czech na plecy. pokazywaniu Krakowa. jeśli syn lub córka pierworodna ugryzie bolące miejsce" Na Ukrainie baba „mnie je rękami lub gryzie zębami. Chorobę można zapomocą potów w y p ę d z i ć . A środki zmierzające do tego celu były bardzo proste. Do najpierwotniejszych środków uśmierzenia i ugłaskania demona chorób było nakarmienie go obrzędowemi pokarmami. zw. środek uniwersalny. jak suchoty. stojąc na stole. jak przy t. który się podźwignął. O d b i t (odgniat). Przypisując choroby demonom. Na Mazowszu natrząchają chorego w ten sposób: „Chory bywa zawieszany na drzwiach. oszukać i tp. (St. środek ten jest „tem skuteczniejszy. odczynić. jakby do osoby znajomej. bierze chorą osobę obiema rękoma za głowę. zgodnie z wyobrażeniami innych ludów europejskich. 1900 IV 131). zakląć. ióżne „boleści" leczą w Postękalicach (p. gdzie leży. aby nie zadawał choremu katuszy i boleści. Leczenie przez lud nasz polega również na zasadzie odpędzenia. ale grzecznie. a silny mężczyzna chwyta go w pasie i wstrząsa całem ciałem kilkakrotnie" kurację kończy wypicie wódki z tłuszczem. „Zepsucie pacierza" leczą Przebieczanie „natrząsaniem chorego". żeby odeszła. Ze sposobów mistyczno-mechanicznego leczenia na wyszczególnienie zasługują następujące praktyki: W łamaniu stawów u ludu polskiego „wszelki ból ma się uśmierzać. trzepiąc go i trzęsąc rękami. Piotrkowski) natrzęsaniem. sprawców chorób. p r z y g r y z a j ą okłady z pokrzywy. tylko dzisiaj". albo zagniewane czy karzące bóstwo proszono o przebaczenie win i grzechów zapomocą modłów. podnosi do góry i puszcza". a chory wyzdrowieje. zastraszyć. Lud nasz. starał się człowiek pierwotny tych sprawców nieszczęścia odpędzić lub zażegnać. tępi też chorobę środkami palącemi. Na Wołyniu „kładą chorego brzuchem na ziemi a najstarszy syn w rodzie . czy ma chorobę żołądkową. Choroby. im wyżej chory został podniesiony i z większą siłą puszczony". znachor. ofiar „kajania się" i tp.

z.Nowotwór'nabłonkowy (Epitheiiomaj Ze ziorow prymarjusza Pr. prymarjusza szpitala. w szpitalu po wszech. Leszczyńskiego. prymar usza D'. 'Mabłonnik. choroha francowita (Luus-syphilis) Fotografja ze obiorów Dr. Dr Leszczyńskiego. Zdjęcie fot.' owszechnego we Lwowie.ego . zdjęcie rotograr. T. Le szczyńsk. F-incowaty. Leszczyńskiego we Lwowie.

moczu. pędzić. Przez zakołkowanie lud nasz — zarówno jak inne ludy europejskie — leczy nietylko choroby ludzkie ale także i bydlęce. albo krzykiem. Choroba da się „odegnać za granicę wsi". zwany u ludu naszego łożnicą. Można też chorobę uwiązać. Leczenie to zasadza się na zakopaniu włosów. każdym razem s t a j ą c na krzyżach". W innych okolicach Rusi ma „najstarsza córka bosemi nogami deptać krzyże choremu i siadłszy tyłem na jego krzyże. groźbą. skrępować. Pieniądze zdają się oznaczać wykupno lub ofiarę. zarówno jak u innych ludów tej i tamtej półkuli. Oto „Uzdrowienie ludu". wklinować lub przebić nożem. 3 * . Kołtuna pozbywa się chory. albo mu grozi. należy przestraszanie choroby. np. biorąc chorego na t. na piece i mnie go. zakopując w ziemię włosy z pieniądzmi. ubranie chorego. który razem z koszulą chorego z ak o p u j ą w wiórzysku. choroba ustępuje. Choremu na febrę ucina się trochę włosów lub paznokci i zakopuje się je do ziemi. czy ducha tej lub owej choroby w istocie. w Styrji i in. a gdy tam zgnije. praktykowany jest w Danji. z.jak te r z e c z y — c h o r o b a zginęła. części ubioru chorego. albo krzyczą mu nad uchem i wymyślają przerażające rzeczy. Zwyczaj zagważdżania choroby w drzewo zapomocą wydrążenia w jego pniu otworu i zaklinowanie w nim choroby. dzwon. zwany głowaczem. zakołkuje w drzewie. Tak się tłómaczy zagwoźdżenie. tak w izbie. (Z. przez zaszpuntowanie włosów. np. które pierwotnie były dokonywane w t e j myśli. zamknąć w pewnem miejscu i nie wypuścić np. Różę — w gminie Grabica — radz^ „zbrzydzić przez smarowanie jej krowim nawozem". rzeczywiście zagrzebie w ziemi. wykurzają ją także kadząc wężem na żarze. Włosy i pa znokcie zastępują tu chorego. Wierzchowski z Tarnobrzeskiego Zbiór antrop. Zakopują też inne przedmioty. Lud nasz pozbywa się choroby zakopaniem jej. podrzucić pod próg chaty sąsiada. zakopywanie choroby. Konwulsje leczą w Jagodnem podkładając pod głowę chorego snopek słomy. mocno je przyciskać". gubią febrę. że się tym sposobem febrę.33 powinien trzy razy przez niego przestąpić. z rozwojem kultury czynności te nabrały znaczenia symbolicznego. gdy się je potrze łupiną bobu na krzyż. Brodawki znikają. strącając chorego nagle do zimnej wody. aby -. jak i przed domem chorego". Na Podolu łamanie w krzyżach leczy chłop silny. Lud Łańcucki leczy febrę strasząc chorego podczas snu rozbiciem garnka. Tyfus. Niektóre choroby leczą w okolicy Pio. a łupinę zakopie pod progiem. ażeby szkaradnym jego smrodem wypłoszyć chorobę. Tak np. leczą Mazurzy na Puszczy Sandomierskiej odwiecznym środkiem wypędzenia choroby z ciała pacjenta: „choremu kładą świńskie łajno w zanadrze. j. że go wrzuci do studni. Do skutecznych środków medycyny ludowej u nas. zabić kołkiem w ziemię lub pod drzewo zasadzić. suchoty. włożonemi do garnka (w okolicy Gdańska). zostające w związku z chorobą.rkowa z b r z y d z e n i e m . Chorobę powoduje duch. później jednak. do trumny. Chcąc przygwoździć czkawkę. paznokci chorego w pień drzewa. trzeba wbić nóż w powałę. w hrabstwie Ruppin. biciem. Choroby można spętać. t. którego należyj się pozbyć. 1890 XIV 198). strasząc ducha choroby.

zaszczepia. zabijano gwoździe w świątyni Jowisza.34 np. Podobny zwyczaj przestrzegany był przez Etrusków. ból zębów. gdzie leży głowa epileptyka. suchoty. paznokcie. poczem znachor prowadził chorego na krzyżową drogę. Liwjusz opowiada w swej Historji. Czarownice mają też inny sposób. bez prośby i podziękowania. że chory (wenerycznie) obcując z kobietą. koszulę. wierzą. Takim sposobem z czasem ściana stodoły zaroiła się w setek gwoździ. Węgrzy. idąc przeciwko słońcu. włosy. Ludy. Sposobu tego stosują wszystkie ludy słowiańskie i germańskie. Matce. żeby poszła z dzieckiem na cmantarz o północy i uderzała niem o grób świeżo zmarłej kobiety. naj e ż y do czarodziejskich środków. Chłopców niemieckich w Kirchdorfie (Austrja wyższa) leczył znachor wiejski na ból zębów w następujący sposób: Chory brał z kuźni gwóźdź. zajmujące niższe szczeble cywilizacji. Cyganie i inne ludy. np. tajemniczy a cudowny. że chorobę jak np. a z bydlęcia robaki wylecą. Skutecznym środkiem przeciw chorobie bydła ma być przeniesienie jej na inne istoty. Plinius w Historji naturalnej podaje podobny środek przeciw epilepsji: zabija się gwóźdź w miejscu. pozbywa się choroby skórnej. szmatkę — zastępujące chorego — i zagważdża się. Przygwożdżenie choroby. warzącym truciznę. na zwierzęta albo drzewa. a włożywszy ją w prześwidrowaną dziureczkę węgła tegoż domu. wbitych przez pacjentów. zostającego w pewnym związku z kultem pogańskim np. albo części jego ubrania np. W celu odwrócenia zarazy morowej. febrę. przenieść na drugiego. zabija klinem. przed Chrystusem. której przypisywano pomieszanie zmysłów. Litwini. celem uspokojenia ludu rzymskiego — oto wbiciem gwoździa przez dyktatora lud przyszedł do przytomności. użyto więc jako pokuty tego samego środka. które zarażają się. Głęboko zakorzenione jest przekonanie nietylko u nas. grasującej w Rzymie V w. zaświdruje. w której trzymać każą . gdzie ręką jego robił na ziemi różne znaki. Zdarzają się do dziś wypadki barbarzyńskiego obcowania w tej myśli. szybko absorbujących pierwiastek chorobowy czyli demona choroby. Gluziński w Archiwum domowem Warszawa 1856). zabijają diewnianym kołkiem". że lud przypisywał mór kobietom. ale wogóle w Europie. aie c h o r y w y z d r o w i e j e . Chorobę — zwłaczcza weneryczną — przenieść można na człowieka lub zwierzę. czarownicy. (J. chore na robaki bydło leczą tym sposobem w okolicy Tcmaszo wa: „sierść uszczknioną z bydlęcia przed wschodem słońca obnoszą około domu. Na puchlinę wpuszczają żaby do wody. przenieść można na inne przedmioty. używanych już w starożytności. którzy zabijali gwoździe w świątyni bogini Norcji. które opuściło jednego człowieka. w końcu chory wbijał trzykrotnem uderzeniem gwóźdź w ścianę stodoły. zatyka w pień drzewa. a nawet w innych częściach świata. demona. którym posługiwano się już przy secesji in sacrum montem. poradziła znachorka. która miała dziecko chore na suchotę. krew. dębu albo znanych z szybkiego wzrostu: wierzby i bzu. W tym celu bierze się jakąś część ciała chorej osoby np. a ból zęba znikał. a choroba przejdzie na umarłą. zapomocą którego umieją zdrowie.

309). Żywe słowo ma cudowną. Raśń z Mazowsza czerskiego. gdyz zły duch owej choroby mógłby powrócić du churego. Miały one „moc mistyczną. a sąsiaa jego ma dorodne bydło. sławi je już starcindyjski hymn w Atharva Wedach. nugi. „Było to przed laty. bo gdyby umarł. a kto powiedz. w której się nie chodzi. a brodawki pizechodzą do worka handlarza. Zamawiania. dla tego nie dają w Ropczyckiem mleka horetnu. czarudziejską iroc. jeden z pastuchów bierze wesz i pcnłę (sprawczynie niep." ten zaraz skamieniał". zmuszającą bóstwo do postąpienia według woli" zamawiacza. Albo inny sposób: zawiązuje się na nitce tyle węzłów. iż wypowiedziane spełnią się niezawodnie. zwyczajami. praktykowane przez czarowników lub znachorl i. a wodę z niej przed wschodem słońca wylać na trzy węgły ao. nie oglądając się.35 opuchłą gębę krowy przez poł godziny. jak człowiek pierwotny pojmował mowę i zaklęcie. ile się ma brodawek. Zaklęcia. właściwy mieszkańcom wszystkich ziem i wieków. lekarstwem na to jest: dosnie na miotłę (Mąkoszyn). Ody krowa krwią doi. Bocheński). równie naiwny sposób: Wyjeżdża się na miotle z domu na "rozdroże. rasą. Jeżeli gosnodarzowi w Krakowskiem zniszczy by< "o zaiaza. mleko poszłoby za zmarłym. zamawiania i zażegnywania są to 10zwinięte przekleństwa. Tym sposobem przenosi chorobę na obce bydło. sięgających czasu miedzy 1. pochodzeniem. koju bydła). cc oznacza".cznym.ał: „Bogdajżeś skamieniał'. ulubione miejsce złych duchów. a pucnhna zejdzie na pewne (p^w. a zwłaszcza w formułach zamawiania . Aby się bydło nie gziło. odgrodzonych ud siebie dziesiątkami wienów i tysiącami mil nieprzc bytych przestrzeń. kładzie je na granicy (miedzy) albc zanosi do sąsiedniej wsi i wiaca co tchu. Z nieprzebranego zasobu środków mistycznych mających na celu uzdrowienie chorych. a krowa mogłaby zdechnąć. wyraz ma moc uczynienia tego. Pozbywa się też choroby w inny. wykazuje dziwną zgodność u ludów lóżniących się językiem. W praktykach guślarskich. zostawia się tam mio + łę (naturalnie z chorobą) i wraca się śpiesznie do domu. zaczyna się od słów. Kozłowskiego w Ludzie (Warszawa 1867 st. Sposób ten leczenia. i nitkę tę (naturalnie z ową przeniesioną na nią chorobą) rzuca się żydowi na worek. czego chce zamawiająca osoba".etylko przekleństwa. nic nie mówiąc i nie oglądając się. (W.. N. C z a s z b y t n i (krwiotoki) leczą u nas w ten sposób: „wyprać koszulę. Zamawiania służyć mogą za świadectwo. religją. a do dziś mają „moc Lsuwania lub sprowadzania tego. wybijają się na czoło lecznictwa ludowego zamawiania. ów gospodarz podrzuca sąsiadowi łby. a było to tak. zwany teuig. podana przez K.ęcieiza).nu". iż słowo.1500—1600 przed Chrystusem. ale i życzenia zasadzają się na „przekonaniu człowieka pierwotnego. że kto powiedział: „A bod a j z e ś zmarniał!" ten zaraz zmarniał. zęby lub racice ze zdechłych bydląt i tym sposobem przenosi na zdrowe bydło zaiazę.

A taka jest czarodziejska siła słowa ludzkiego. przeto i słowo. wyrytym na tabliczce trackiej. starego zakonu. Stąd przysłowie polskie: Nie wywołuj wilka z lasu. byle tylko użyć go w czas i na sposób wskazany przez guślarzy. iż w pewnych słowach boskich tkwi cudowna moc. Potęga jego w wyobraźni ludu sprawia cuda: leczy i sprowadza wszelkie choroby. śnieg lub pogodę. Takiemi były niektóre ustępy Psalmów. p. niemieckim (Beschreien) i in. przypisywali słowu moc cudotwórczą. Persowie i Asyryjczycy. Staroniemiecka pieśń o Sigdrifie zaleca przeciw ranom zacięcia na brzozie. które może złe duchy zażegnać. jakiego w średniowieczu zażywała formuła „Abrakadabra". zarówno jak Zoroaster i Plato. sprowadzało deszcz. posługiwali się niemi Bramini i Buddyści. szeptane lub pisane (carmen. Origines w piśmie swem przeciw Celsusowi utrzymuje. babilońskie lub chaldejskie. Magicy i czarownicy. zarówno jak mistycy i kabaliści. które umysł pierwotny przypisywał czarom. bezwiednie rzuconem słówkiem można na kogoś ściągnąć nieszczęście. Jana. Zendaweście. incantatio. do tego celu służy też i pismo. służyły jako amulety. chorobę albo je odwrócić można słowami. w Egipcie i Grecji. „Zdrowaś Marja" i t. służyło u starożytnych Greków i Rzymian do czarów i leków. „Ojcze m s z " . którym . druku. 96 -105). ale także w Wedach. w „odmawianiu" pewnych formułek. przemienia człowieka w kamień lub zwierzę. ruskim. Schindler Der Aberglaube des Mittelalters Breslau 1858 str. która jako świętość często w wierzeniach ludów Europy spełnia funkcje demoniczne. deprecatio). uświęconym już przez piśmo Św. odpędza złe duchy lub zadaje śmierć. działa potężnie". wogóle liter jako czarów przeciwdziałających. początek ewangelji Św. a zjednać dobre. „Ponieważ w słowie samem tkwi tajemna siła magiczna. Tę mistyczną moc lud od wieków przypisuje modlitwie. używano pisma. Jan ewangelista („Na początku było słowo") i Filon (logos). (H. której gałęzie zwrócone są na wschód. tak np. egipskie. Słowo. którem leczyć i wyklinać można. Z nastaniem pisma. na blaszcze lub pergaminie spisane. k óremi posługiwano się przy egzorcyzmach i zainawianiach w wiekach średnich. wierzyli w potęgę słowa. że sama pochwała — nie tylko cudza ale i własna — sprowadzić może nieszczęście. we wszystkich religjach starożytnych jest słowo twórczą potęgą. stąd nazwa „zamawiania" w językach polskim. i któremi do dziś operują nasi i obcy zazegnywacze chorób i czarodzieje. na tej i tamtej półkuli. której twórcą był Serenus Sammonicus. B. jak sam wyraz zamawiania (od mowy) wskazuje. Słowo mówione i śpiewane. nadużywanej do celów przeciwnych religji. Zwłaszcza stare i cudzoziemskie słowa poczytywane były za skuteczne. a nawet biblja. Stąd wielki wpływ. zaklęcie może zdziałać wszystko. A wpływ ten magiczny słowa tkwi głównie w inkantacji. którego znaczenia nie znamy. Z starogreckiej tradycji wiadomo o czarodziejskim leku (formakon). Nie tylko w piśmie św. błogosławieństwu i przeklęciu. Egipcjanie. Nawet bezmyślnie. zażgnywania znane były białej i czarnej magji wieków średnich. Sprowadzić nieszczęście.36 słowo nabiera nadprzyrodzonego znaczenia.

iż słowem i ziniji nieszkodliwym. świt albo zmierzch. przechodzą one w tajemnicy z ojca na syna. Djonizjusz z Halikarnasu mieni Etrusków nauczycielami w sztuce zamawiania cho.czas przebywania duchów — odmawiają też zaklęcia nad chorym przy ubytku księżyca. Sztuka zamawiania (u nas podobnie jak u innych ludów i ras).37 przypisywano moc czarodziejską. skoro zdradzi tajemnicę niepowołanej osobie i że sztuka zamawiania przechodzi z osoby płci męskiej na żeńską lub odwrotnie. Dość wymienić u Indów święty Klan Vasishta. Najodpowiedniejszą u nas porą zamawiania jest północ. a mianowicie mężczyzna kobiecie a kobieta mężczyznie". Dlatego zażegnywania z takim mozołem wydobyć można z łona ludu. że zamówienie wyjawione traci swą moc mistyczną (z powiatu Radzyńskiego) Dlatego też wzbronione bywa rozszerzanie wiadomości odnoszących się do zamawiania a zamawiający. Przesąd. Przechodzą zaś zazwyczaj tylko z ojca na córkę i z matki na syna drogą dziedziczenia. Jak u nas. które złożyły się na to. Janem (od 17—24 czerwca). tracą zupełnie swą siłę. 150). Zażegnywania mają być wypowiedziane w oznaczonym czasie. by razem z nim i choroba ubyła. istnieje w Radomskiem i Sandomierskiem. A nawet w tem dziedziczeniu zachowane są pewne ostrożności. nie odnoszą żadnego skutku. u Norwegów Goden. „każdy (a) z nich jednak ma obowiązek pizekazać ją przed śmiercią swemu następcy. (Grohmann der Aberglaube str. W przekonaniu ludu (z okolic Żarek) wróż nie tylko może. powierza swą sztukę tylko jednej osobie i to zazwyczaj dopiero przed zgonem. Przyczyny. u Greków Eumolpidaj. Zamawiacze i wróże obu płci w Czechach zachowują w tajemnicy swoją sztukę. np. właściwym nie tylko naszemu ludowi. mężczyzna czy kobieta. że tormuły zamawiania utrzymują się przez lat tysiące do naszych czasów. we Włoszech Fratres Arvales itp. że zamawiający traci swą czarodziejską władzę. strzeżona jest zazdrośnie prżez wtajemniczonych. Formuły zaklęcia i zamawiania bywają w Niemczech w tajemniczy sposób z pokolenia na pokolenie podawane i strzeżone przed wzrokiem obcych. że tajemnice zamawiań powierzyć może tylko starszy młodszemu. Czernichowskiej. ale licznym ludom indoeuropejskim. osobie nieskalanej niewiności. którzy utrzymują. ma je zaś powierzyć dziecku. Powszechną jest i w innych krajach Europy wiara.ób. tak w Czechach. Najpomyśl- . a spotyka się również u lucu ruskiego gub. a Owidjusz szeptem czyni jad w Metamorfozach powiada o Medei. Jońca —. Funkcje kapłana i czarownika były w rodzic dziedzicznem a przywiązanie to kapłaństwa do pewnych rodów jest rysem wielce starożytnym. ale powinien sposoby zamawiania zostawić po sobie. Przekazane człowiekowi niepoczciwemu. na tydzień przed sw. zawód zamawiaczy (ek) utrzymuje się w pewnych rodzinach przechodząc z rodziców na dzieci. Spadkobierca sam liczyć powinien lat 30 i mieć pełną wiarę w moc zażegnywania. W inną porę wypowiedziane. w pierwszą lub ostatnią kwadrę księżyca. z matki na córkę. tkwią po części w tajemniczości tej kategorji zabobonów. i wdrażać boskie te słowa codziennie. przed wschodem lub po zachodzie .

Oto u wszystkich ludów europejskich nie wolno podczas zamawiania chorego głośno mówić. wajdaler — spełniający pogańskie praktyki. w gwarze rosyjskiej bachar = lekarz i t.mab. Zamawiania. Zwyczaj szeptania. po łacinie medicus (medeor). Przy zamawianiach —u nas i innych ludów chrześcijańskich — nie chodzi o osnowę modlitwy czy zaklęcia. WAwescie vi . gdy już wiara w zażegnywania słabnąć poczynała. świadczy o tem rozwój języków indoeuropejskich od zamawiania do leczenia. I chory ma podczas zamawiania zachowywać milczenie. Powszechnie utrzymują. przestrzegany przez lud nasz. czarownika i lekarza złączone w jednej osobie. Funkcja kapłana. stąd czarownik w staroruskim języku wiedun (wiedzący) czarownica w polskim wiedźma (wiedząca) wiedźstwo (czarodziejstwo). Niemcy w średnich wiekach lekarza i zamawiacza oznaczali mianem lachenaere. ale u wszystkich innych ludów. W języku starobułgarskim b a j a ć oznaczało recytować formuły zamawiania a tem samem leczyć. nie rozmawia z nim. W grupie słowiańskiej z pnia ba mamy starosłowiańskie bajati = bajać czyli mówić i leczyć. które znał dokładnie. To samo powiadali Rzymianie starotytni o karminach. a przedewszystkiem osobą zainawiacza. i wspólny wyraz na oznaczenie zamawiacza i lekarza. czy czarownika. Przynajmniej zamawianie dzieci i bydła nie wymaga spełnienia tego warunku. bo jeszcze w średniowiecznym języku niemieckim oznacza lachenaere zażegnywacza. częściej szeptem i szmerem wygłaszane. w indoeuropejskiej dobie polegała głównie na recytowaniu czarodziejskich formuł. bywają — jak sama nazwa wskazuje — mówione. Nazwa kapłana starogalickiego Druid (dru—vids) pochodzi również z pnia indoeuropejakiego v i d=wiedzieć. Lud w Polsce i Rosji przekonany jest o ich skuteczności pod warunkiem. nie ma o tej tajemniczej praktyce nikomu opowiadać. oznacza właśnie taką osobę. idąc do niego zamawiający nie pozdrawia nikogo. Skuteczność zażegnania zawarunkowana jest tradycyjną formułą. zarówno jak inne ludy słowiańskie i germańskie. W starosłowiańskim lekarb (w sanskryckim lapati znaczy szeptać) był zamawiaczem. są wtedy tylko skuteczne. której ani na włos zmienić nie wolno. wszelako warunek ten wydaje się być późniejszego pochodzenia. wydawać głosy. lecz o sposób. albo godzinę przed lub po zachodzie słońca. przy leczeniu. odmawiając przytem pacierze albo polecając je odmawiać choremu po 3 razy. W indoeuropejskiej dobie polegało leczenie głównie na zamawianiu. Zamawiania. że zamawianie wtedy tylko może być skuteczne. w przeciwnym razie zamawianie nie będzie skuteczne. gdy chory w nie wierzy. nie tylko u nas.38 niejszą porą do zamawiania poczytują ludy europejskie północ. że nie będzie opuszczone w nich ani jedno słowo. W epoce indoeuropejskiej były funkcje kapłana. zwłaszcza zapomocą . p. chybaby zaufanie rodziców dzieci i właścicieli bydła poczytywane było na równi z o. piastującego godność kapłańską — guślarską. bułgarskie: baja = zamawianie. jaki się one odbywają. znane nietylko w Europie. Do tej etymologicznej grupy należą prusko-litewski W a j d e 1 o ta.vym warunkiem skuteczności. ale też w innych części świata. W słowiańskim wracz=lekarz pochodzi od słowa wrczati = warczyć. Zażegnywacz(ka) powtarza swą formułę trzykrotnie. gdy się je odtwarza dosłownie.

Nasz ks. której nawet wtajemniczeni nie rozumieją. niezruzumiałe. podobno wziętemi z egipskiej czy babilońskiej magji. riax<l. bezmyślnie powtarzanych a wyjętych z literatury średniowiecznej. dają zawsze ten sam tekst. wskutek czego oszołomiony zwierz pada ofiarą Formuły czarodziejskie Bataków na Sumatrze przesiąkły zwrotami sanskrytu i mowy niezrozumiałej nawet dla kapłana. nieświadomego sztuki pisania. a pismo runiczne—wedle świadectwa Eddy—dla starożytnych ludów północy Do czarów i leków używano i w Islandji (od 16 w) — zaświadczają to źródła piśmienne—wyrazów łacińskich lub niezrozumiałych. imiona Trzech Króli: K(asper). a okoliczność ta podnosi je na poziom czarodziejskiej. Nasi i obcy strzelcy posługują się własnym językiem myśliwskim. piax. M(elchior) i Baltazar). W formułach zamawiania spotykamy nieraz wyrazy łacińskie albo obce. które na łowach szybko recytują. liturgji itp. wskutek zepsucia niezrozumiałe.wymieniają przy zaklinaniu używane obce. moc demoniczną. wyśpiewane lub napisane" w celu robienia czarów lub . kapłańskiej. Starożytni Grecy i Rzymianie wierzyli. jak zapisany kawałek papieru dla murzyna w Afryce. Thesaurus magicus (w Krakowie j 637). Tak np. cudzoziemskie. zawierają stek obcych. a zarazem i u polskiego ludu. z górv na dół i odwrotnie. jeżeli są do okoliczności zastosowane. t. Zamawiania u ludów chrześcijańskich. St. N(asarenus) R(ex) I(udeorum) itp Zwłaszcza pismo. najczęściej obcych wyrazów. sięga głębokiej starożytności. „dzikie" wyrazy w egipskiej lub tatarskiej mowie. lubo dwie trzecie muzułmanów nie rozumie po arabsku.39 zamawiań. „max. Podobnie i Australczycy odziedziczyli po swoich przodkach niezrozumiałe rymy. 73-4). W różnego rodzaju czarach używa się najczęściej osobliwego języka. 72 imion boskich (Cnrystusa lub Matki Boskiej). niezrozumiałe słowa i zaklęcia" „wyszeptane. znany był Rzymianom. asiadarides. ale także w islamie odmawia się modlitwy w języku arabskim. świętej mowy. jak np. obrządku posługuje się językiem łacińskim. jako czarodziejski środek zażegnywania choroby. Nie tylko duchowieństwo rzym. które krwią wypisywano. niezrozumiałym dla ludu. jak np. druk — bez względu na treść — posiadają u ludu. Poklatecki w Pogromie czarnoksięskich błędów (Kraków 1595) i autor książki p. Nasze listy niebieskie mają podobną siłę czarodziejską dia ludu wiejskiego. I(esus). (P. dardaries. Sartori Sondersprachen Am Urquell 1894 V. zwłaszcza łacińskich wyrazów najczęściej przekręconych. I kapłani germańscy przemawiali do Boga w przeznaczonej dla kultu a ludowi obcej mowie. Który służy też do czarowania d/iczyzny.których nie można będzie s z e p t a n i e m z a ż e g n a ć . albowiem już prorok Jeremiasz wspomina o zesłaniu przez Jehowę na grzeszący lud takich wężów. Plemię Campa w Ameryce południowej używa do zaklęć gwary. Kapłani na Nowej Zelandji nauczają w języku niezrozumiałym dla prostego ludu. a przedewszystkiem starożytnej formułki „Sator arepo tenet opera rotas". Miszna i Gemara zalecają również leczenie chorób zapomocą szeptania. Cato (De agricultura) posługiwał się przy zamawianiu choroby mistycznemi wyrazami: Daries. Mruczenie i bełkotanie niezrozumiałych. katol. tem skuteczniejszą. że „obce. której wyrazy pod sobą podpisane i czytane z lewej ku prawej stroiie i przeciwnie.

chorego. z czynnością zmysłową : układaniem rąk. wyciąganiem jego stawów. . w przeciwnym razie zażegnywanie nie odnosi skutku. Zamawiania i zaklęcia. robieniem rękami krzyżów czyli gzykzaków nad cierpiącym. wywołują magiczny skutek. np. Gluziński w Archiwum domowem 1856). służyły pierwotnie do usunięcia złych. W czasie praktyk zaklinania— opowiadał włościanin—obecność chorego nie jest konieczną. obchodzi chorego w koło — wszystko trzy razy (w Turowie p. Radzyński). Wystarczy czapka. z czasem jednak świadomi czarodziejskich środków osoby wieszcze (guślarze) i wiedźmy używać ich poczęły na złe. Za zamawianie nie wymaga się żadnej zapłaty u nas. Dla każdej choroby jest odmienna formuła zażegnywania. na słupie I u księdza na chałupie. dla szkodzenia ludziom i bydłu. Po trzykrotnem wymówieniu tych wierszy i trzech „Zdrowaś Marja" liszaj ma bezpowrotnie ustąpić. Pc odmówieniu przez chorego trzech Pozdrowień anielskich do Przemienienia Pańskiego róża ma zginąć na zawsze. Nie tu pisaj. a nieraz samo mamruczenie lub wylew nadprzyrodzonej aspiracji. podobnie i zamawiania (np. a równocześnie wymawia: A ty liszaj. w Lubelskiem) odbywają się pokładaniem chorego w znak krzyża. Zamawiania odbywają się zazwyczaj w pewnem odosobnieniu — na osobności — w pobliżu niema być psa ani kota. ale także na czynności magicznej. robi dziewięć krzyżyków poświęconą kredą. oblewa je wodą. oświęconą na Trzech Króli. ślepo im wierzących. przynieść jego ubranie lub nieco włosów. wreszcie szeptami i modłami (J. Zamawiaj ą c y ^ ) nie mówi po drodze z nikim. Czarownicy i guślarki leczą chorych. ale także w zastępstwie: dość wymienić imię chorego. które odbywają się często zapomocą określania choroby krędą. wyciera. — przyczem rozmaite formułki i czynności powtarza trzykrotnie. Dmucha też lub spluwa na chore miejsce. nakreślają do koła rany dziewięć krzyżyków trzechkrolewską kredą i powtarzają po trzykroć słowa łacińskie: Rosa passor syx pilla (sześć pigułek). lub odmawia trzykrotnie modlitwę z opuszczeniem sakramentalnego Amen. Zażiegnywacz zostaje sam na sam z chorym. a po zamówieniu włożone na jego głowie odnosi pożądany skutek. zostających ze z ł y m w pewnym stosunku. okadza. znak krzyża. Aby róża znikła. czasem „trzy po trzy" ( 3 X 3 = 9 ) . czepiec lub inny przedmiot należący do chorego. żegnaniem. Największą mocą cieszyły się u Greków zaklęcia egipskie. szkodliwych wpływów. Jak modlitwa łączyła się zwykle z jakąś oznaką zewnętrzną. jak np. jak obecność . babilońskie i hebrejskie. jak wszelkie czary. bezpośrednio.40 ich odczynienia. co chory dobrowolnie daje. pcmazywaniem. chorób u ludzi i bydła. nie pozdrawia nikogo. miały cudowny skutek. Oto jak się odbywa formuła na wygubienie liszaji: Wróż określając na około miejsca zajętego przez liszaje. Ino w kościele. zarówno jak w innych krajach — przyjmuje się to. Cudowna moc zamawiania polega nie tylko na słowach. a zamówienie wywiera ten sam skutek.

wszy. zastępujących tu może demonów pogańskich. żelazem itp. bo ci zetrze ciemię (na głowie) Adamowe plemię (t. postrzale. Stosownie do takiego lub podobnego pojęcia choroby wyrobiły się u nas. ż których dwa są typowe: pierwszy polega na zasadzie: klin klinem wysadzać. jak np. żeby z d e c h ł a i s k a m i e n i a ł a . idź do wody. moczu. należy ją zohydzić podawaniem choremu do zażycia najobrzydliwszych leków. znachorka). aż do prośby i modlitwy o pomoc duchów jasnych przeciw duchom ciemnym. zarówno jak u innych ludów. I u nas chorobę. nożem. albo zmusić chorobę do ustąpienia. przez zabiegi mające ją wypędzić. przez złego nasłaną lub przez wiedźmę podłożoną. krzyku. zgodnie z wyobrażeniami ludów starożytnych i pierwotnych. jakby sierpem ścinała chorobę — mówi trzy razy następujące zaklęcie: Sierpiku. na bory. pluje się trzy razy na chorobę. zamówienie. tak sądzi nasz lud. usuwa zamawiaczka w Poznańskiem zapomocą następującego zażegnania: Bierze sierp. zażegnanie. a przynajmniej unikać. lub niespokoić. sierpiku. uderzenia. Ten sam przedmiot mistyczny służy zarówno do czarów jak i przeciw nim. odpowiednie sposoby lecze nia. zażegnywania czyli zamawiania a posługują się w tym celu rozmaitemi sposobami cd najpierwotniejszego sposobu wypędzenia złego ducha z ciała pacjenta za pomocą bicia.. aby wyszła z chorego. ostrzem dotyl a z lekka chorych ócz i prowadząc nim z góry na dół trzykrotnie. człowiek. sprawcom choroby. Chorobę powstałą z przeklęcia usunąć może podobny środek czarodziejski t. po przez rozmaite stopnie nakazów. łajna. Zapalenie ó c z . Do postrzału (choroby) odzywa się stanowczo: „Idź-że. poskromić lub sobie go zjednać. zwane urazem. jarzynę. Zamawiający tą pierwszą metodą posługuje się ostrein narzędziem. idź. nawiedziło lub opętało — leczą ludy od najdawniejszych czasów po dziś dzień zapomocą zaklęcia. coby ją podrażnić mogło. groźby.co lud nasz oznacza zwrot e m : złe go posiadło. na lasy. modlitwa. gdzie słońce nie świeci i miesiąc nie chodził" Dziunga pozbywa się przeklęciem: „Żebyś zdechł. czyli chcąc się pozbyć choroby. że źródłem chorób są istoty demoniczne w ludzkiej a częściej zwierzęcej postaci. suchy dąb. przenajświętszej krwi nie rozlewać"! „Uchodźcie!— .41 Przyczyną licznych chorób bywa zaklęcie lub przeklęcie. Matki boskiej i wszystkich Świętych. Wychodząc z założenia. suchy grab łupać. zhaliał(?) i skamieniał !" Następuje pogróżka skierowana do czczycy słowami: „Nie rób mu (choremu) szkody. które dostają się do wnętrza chorego albo biorą go w swoje objęcia . Kurdziela leczy się po wezwaniu Pana Jezusa. j. dogodzić jej. p o trzykrotnem wymówieniu tych slow. Druga zasada leczenia wychodzi wręcz z przeciwnego stanowiska: należy prosić chorobę. Spędź z oka uraz! Chorobę od ukąszenia węża odpędzają w Jasielskiem słowami: „Idź pod kamień. Widać te dwa sposoby i w zażegnsniach choroby. którem chorobę przebija. kłóć. a wtedy opuszcza ona pacjenta na zawsze albo się na pewien czas uspokoi. j. zażegnywacze leczą starając się ducha z tego ciała wypędzić. Zegnałeś (z pola) oźminę. przeklęciem choroby.

s t r a w ę (chorobę z przelęknięcia) słowami: „Umykaj strawo! goni cię oddech matki i siła ojca w siwą klacz. głową. albo zaciskając pięści — jak ulicznicy—zapowiadają im. Powtarza się to trzy razy. w chorobie oczu. wyszczerzyła zęby i „chce mię kąsać. wszechpotężnym duchom . w spruchniały pień". ramionami swemi nic zdziałać nie może. to ja ciebie ostrym mieczem posieczę. Ja szczypię pięcioma palcami. jak np. gdy m i groziły. że się ją wykreśla. nóż. zwanej „Flug". obecnie błaga. a idź do urodzonego. z jego ciała. plago kraju. kolek itp. zsyłają na ludzi groty i pociski. odjęto mu truciznę. ja cię bić będę. Z wątroby mej. jeżeli nie ustąpią mocniejszym. Słowa te wymawia się trzykrotnie jednym tchem. karmienie dzieci. Skurczu serca! wynoś się! Ty szczypiesz czterema palcami. Zamawiania w hrabstwie Ruppin np." Łotysz zamawia reumatyka: „Uciekaj!— krzyczy do reumatyzmu—ja cię dopędzę. czarownice. Nie ma tu dla ciebie mieszkania. czytamy: Ustępuj stąd psie Hiisiego (złego ducha)! Idź precz. poczwaro. że „musi zginąć"I Zażegnanie r ó ż y predstawia w formie przypowieści zgubą choroby „Róża i Drach ( = S m o k ? ) szli razem przez potok. grożą jej pobiciem. precz z jego skóry. które w ciało zamawianego wrik ięły i uczyniły go chorym. z jego krwi. a ona na lasy uleciała. Oto skorpion leży już bezsilny. GJy te i tym podobne prymitywne sposoby nie pomagają. rozkazują chorobie. do błogosławionego.42 woła Mazur w Prusiech wschodnich — białe ludki z tego ochrzczonego. W anglosaskiem zamawianiu (z X stulecia). w końcu że „nie może istnieć". do omodlonego N. z jego członków!" Zamówienie jątrzącej się rany u Rusinów (w Połytwym p. ja cię rozszarpię" itp. Amen temu słowu od dziś na wieki". Zażegnywacz miotał przeciw nim. ja cię pochwycę. aby się wynosiła z ciała pacjenta. w zwykłą słomę. śpiąca pod kościołem. Żelazo i stal wypędza się. z ciała. Skurczu serca! wstydź się. o bestjo! Uciekaj precz. Zamawiania niemieckie z okolic Heidelbergu z 1818 r. W formule zażegnania z Nady starają się przekonać demona choroby o bezskuteczności jego zamierzań czy zabiegów. że gadzina. tułowiem. unosząc się ponad górami. ograniczają się wezwaniem jej po imieniu i oświadczeniem. Drach utonął a Róża znikła. skurczu serca. by pocisk czarownicy stopniał. Zamawiacz od ukąszenia węża powiada. w Kalewali. mocarne kobiety. zazegnywacze a "bardziej jeszcze zażegnywaczki — jak nasze przekupki —rozpuszczają gębę i gradem przezwisk obsypują chorobotwórczych demonów.. z jego żył. co ich czeka. ale nie może". że ona niema władzy. I Serbowie (w Bośni i Hercegowinie) chorobę wypędzają precz z ciała chorego. z jego stawów. W starożytnej epopei narodowej Finów. jątrzącą ranę ssać! A jak nie pójdziesz rany ssać. Kaniowski) opiewa w przekładzie: „Porzuć żmijo.

" Za te praktyki wróż był wykluczony od komunji. a omodlonego i chrześcijańskiego Iwana (Wasyla i tp. Bogarodzicy oddanej Nastji!' Na Bjkowinie w ten sposób zamawia się chorobę boljaczka (bolączka) tj.vołuję siedmdziesiąt i siedm razy! Tutaj nie przebywajcie.) zostawcie (opuśćcie)! Jak go matka na świat porodziła. nie tłamsiła. rankiem i wieczorem. na żółte piaski. aby go . „na sucha lasy.Prośbą i groźbą rozkazują wyjść złemu z chorego lub wprost wysyłają chorobę. w zapadłe urwiska. rzeki i tp. odstąpcie od tego ochrzczonego Daniela. w uchu nie strzykać. Wyzywam was i od. nie męczcie. Syna i Ducha Św. w topniejące śniegi. n a s k a ł y . A rozwijcie tę zarazę w imię Matki Boskiej na b o r y . nie zaś tam. zimne ludzie. na bagna i mokradła! A tego ochrzczonego kwiecia bożego (Iwana) zostawcie zdrowym. ale sobie iść na s z e r o k i e b r o d y . jakie są głębokie. Po odmówieniu pacierza zamawiał wróż temi słowami: „Białe ludzie. w południe i o północy'. niech on także będzie wesół i zdrów przez Boga i Ducha św." Poczem robi nożem w ziemi znak krzyża i odrzuca nóż precz od siebie. kędy są ludzie". a czystego. tak zamawiał: „Św. zamawiaczka bierze nóż do ręki i porusza nim w okolicy głowy z góry na dół.43 zamawiaczy. miejsca tu nie szukać. żeby nie powróciła. — Po wymówieniu wszystkich rodzajów bolączki powiada: Tutaj tej chorej głowie nie łamać. brody rozszerzać. a trzy na planetach siedziały. Bożego. Zachowała się podobna formuła zażegnania u ludu polskiego w Smolnikach z 1741 r. reumatyzm: Chory klęka przy kominie. na ciemne góry." Formułę tę odmawia się przez dziewięć dni. na głębokie wody. dwie cięgiem wiały. na wygnanie. Podczas zarazy wróż wszedłszy przed wschodem słońca na górę. uciekaj jak liść na rzece. lasy. na l a s y . Po tym egzorcyzmie d j a b e i opuszczał kobietę. na rozstajne drogi" — przypomina podobne zwroty w odwiecznych zamawianach innych narodów europejskich. a gdy zmarł. Amen. a nie łam jej kości! Uchodź od tej ochrzczonej. Cecylja pięć córeczek miała. Chorobę z przelęknienia wysyła się na wygnanie następującem zamawianiem: „Wynoś się stąd Strachu (Lęku) na wysokie góry. tam jej piaski przesypywać. I jak ten jasny i radosny dzień jest. krwi nie ronić. aby krew spijać! Precz stąd. wody mierzyć i kamienie łupać. a nie dręcz chorej. zębów nie łamać." Nasze „idź do licha". na puste odłogiem leżące pola. Kurcze żołądkowe ludu ruskiego przenosi prymiw. Rozpłyń się z wodą. Opętaną przez złego ducha „czarownicę" prowadzono do Kalwarji (Zebrzydowskiej). gdzie jej klecha wypędzał djabła. z jego ciała. a wyszeptawszy formułkę zamawiania 9 razy. aby ciało osłabiać. nie gubcie jego serca. pochowano go bez asystencji. wskazując jej na miejsce zamieszkania lub czasowego pobytu: pustkowia. na gęste bory. skały. a zrobiwszy w powietrzu ręką trzy razy krzyż.iycia (zatnawiaczka) następującem zażegnaniem: „Kurcze! Nassałyście się do syta krwi na nowiu. na s k a ł y . jakie są szerokie. wzniecił tam ogień z korzenia jałowcowego. jego ciała i kości — idźcie lepiej na z i e l o n e l a s y i s u c h e p u s t y n i e . na Głowiemą górę (pod Włodkowicami). na głębokie morza. n a l a s y . Kropiąc wodą święconą wołał: „Idź czarcie. n a p u s t e m i e j s c a . oczyszczonej. W Imię Ojca. mówi za każdym razem: „Panie Boże pomóż mi.

brzydka poganico! Niemiła niemilico! Kasi z głowy. przez sto pól i tyle lasów. Udarze. Odejdźcie do l a s u g ł ę b o k i e g o . zwaną Udarem (Udarać). Jak obłok na niebie. szyji.) Z całego ciała. Zaklinam cię przed drogim Jezusem Chrystusem.. ramienia i tp.. Kasi z szyji (ust. darcie w kościach i tp. z głowy. gdzie pies nie szczeka i świeca nie świeci. swemi zamawianiami. Aby się dowiedzieć. z 88 członków z 77 pulsów. mówi następujące zażegnanie. \ . Kosztal Zafikavani pri n e m o c e c h Vyrocni z prawa gymniasia Ceskeho na Novem Meste. Z kości na mięso. chorobę. tam sobie młóćcie i trzaskajcie. czy choroba. zamawia wiedźma w ten sposób: Chwyta ostry nóż. Tak n. Gdzie kur nie pieje. zapytuje bahorica (zamawiaczka) w Janinie (Dalmacja) wyroczni tj. (G. Gdzie wół nie ryczy. wodą tą pokrapia chorego i daje mu się napić. Powtarza się to trzy razy. jak gdyby się tam zły duchy czy choroba znajdcwała i mówi dalej: Wychodź stąd na wyżyny niebieskie.l zadaną została przez czary. Mając taki dowód oczarowania. zagnocica i tp. przez dziewięć gór. które tu w skróceniu podaję: Odejdź precz.44 tak wyleczyła Bożemi modlitwami. w puszcze. Gdzie owco nie beczy.p. a tej osobie (tu ywmienia się imię chorego) spokój dajcie". Kupczanko Krankheitsbeschórungen Am Urąuell 1891 !1 44-5. I tam zniknij. od głowy do nóg chorego. (J. różo. że chorobę wywołują złe duchy i stosownie do tego używają odpowiednich środków. Bierze potem nóż i robiąc nim znak krzyża. rąk i nóg! Podczas odmawiania tych słów uderza płazem noża w wymienione części ciała. Ostaw ją (Kasię) zdrową. moczy węgielki w oświęconej wodzie i patrzy. czy występują bąbelki. Jak wiatr na górze Jako piana na morzu. jakby nim groziła złemu duchowi. od Boga na wieki a odemnie na leki! (wyleczenie). i mówi: Wychodź precz. zwana p o g a n i c ą (reumatyzm. w głębie morza. Jako od Boga stworzoną 1 od matki rodzoną Serbowie w Bośni i Hercegowinie wierzą. bole reumatyczne. Gdzie dzwony nie dzwonią. v Praze 1903). w daleki świat. Z mięsa na skórę i td. d o d r z e w a s t o j ą c e g o i l e ż ą c e g o .) Z najczęstszych chorób różę albo podagrę zamawia lud temi słowy (po czesku): Zaklinam was podagro. Pójdź n a p u s t y n i e .

lubo dla każdej choroby przeznaczone są inne zaklęcia. zimny czy gorący.. zaczynające się od słów tej treści: . Boże Synu.. na pustkowie. a zamawiaczka stąpa na me prawą nogą i mówi: Przygniotę cię kością. Tam masz jeść i pić.. mają zazwyczaj tę oto wspólną formę wezwania do demona choroby: Po wstępnem opowiadaniu. owce nie beczą. Cała ta konstrukcja. a rzuciwszy nóż na ziemię pluje. rozkazuję wam. skierowane do złego ducha: Wypędzam szatana w dzikie piekło. gdzie wół nie ryczy. Podobne zamawiania Macedończyków i innych ludów na Bałkame. w podobny sposób: Chory kładzie się na ziemię bolącem miejscem ku gó r ze zwróconem. należy do prastarych formuł mistycznego lecznictwa. na wszechmocnego Boga. gdzie stopa ludzka nie staje. zazwyczaj w tej formie: „Idź na dzikie. chorobę wewnętrzną. Gdzie pietuch nie pieje. gdzie kogut nie zapieje. Lud Palatynatu zażegnywa również w ten sposób reumatyzm: Odpędzam cię precz z moich kości. Gdzie kur nie pieje. jako wpólna nietylko Słowianom.. na które otrzymuje lub nie otrzymuje odpowiedzi. gdzie kogut nie zapieje" itp. Amen. nań i woła: Precz stąd! Baby bułgarskie w okolicy Sofji zamawiają Nieżyt. Boże Duchu święty! Zamawianie gośćca. daje go choremu w zęby. gdzie nie przybywają ludzie. suchot i innych chorób w Frankonji: W imię Boga Ojca i Syna i Ducha św.. Dopomóż mi Boże Ojcze.45 Po kilku ostatnich uderzeniach nożem. wyliczeniem wszystkich części ciała. Gdzie ptak nie śpiewa. Aż się boleści rozwieją I pójdą na puste góry. nieczystego ducha. Gdzie grono dziewcząt nie igra. nieraz nawet w postaci historyjki lub anegdotki.Wynoś się stąd!" itp. ale wszystkim ludom europejskim. Gdzie dzwonek nie dzwoni. ani księżyc. którą sobie wyobrażają jako złego. Gdzie nie zaświeci ani słońce. z których choroba ma być wypędzona. z właściwą sobie strukturą. . Błogosławienie pasterskie z okolicy Salcburga zawiera podobne słowa zażegnania. Pokonaj i rozpłataj gościec. poczem dopiero mamy właściwe zażegnanie. w których słońce nie świeci. ani bydło. puste lasy (na puszcze). Suchoty. abyście z mojego ciała i ze wszystkich jego członków wyszli na góry i lasy. następują zapytania babiczki skierowane do chorego.. U tej Marji (imię chorej) Nie masz jeść ani pić. Odpędzam cię precz z mojego mięsa i krwi Odpędzam cię precz na dziką puszczę. gościec z żoną i 72 dziećmi..

Oto jedna z tych formuł: . aby wyleciały powietrzem do ciała złych. padaczce dają wody do pokrzepienia i ziemi na odpoczynek. dla przyspieszenia odjazdu przygotowali dla niej rączego rumaka. na tablicy w języku akkadyjskim spisane zamawiania. ciasto itp. mój bolu! Idź precz w drzewo. I Estończyk zaklina krosty słowami: Krosty w las! Wilk pod ławkę! Gule i żylaki wypędza do poszczególnych drzew: Uchodź gulo do jodły 1 Puchlino do korzeni świerka! Cyganie przykuwają febrę do drzewa: Idź precz. aby wyjeżdżał z ciała chorego i ustąpił miejsca dobremu duchowi. ani na lodzie. Na tysiące lat przed początkiem właściwej historji spotykamy u mieszkańców starożytnej Chaldei. w pałacowej bibljotece króla asyryjskiego Assurbanipala (884-860 przed Chr. wody i lasy".46 Aby dziecko z choroby angielskiej wyleczyć. przedmioty. Tam niech Jasia dziewięcioraka choroba angielska rośnie i mieszka A nie w twoich wnętrznościach. Zamawiania choroby w staroindyjskiej literaturze polegają również na wypędzeniu choroby z ciała pacjenta „na wiatry. gdzie nikt mieszkać nie może. które mogłyby służyć za prototypy naszych. które nie ma końca. góry. Nad morzem. europejskich formuł zamawiań: W celu odwrócenia demonów. który nie potknie się ani na skale. w którem wymienione są owe demony. znachorzy w Szwecji posługują się następującem zaklęciem: Na górze. Syna i Ducha Św. Przypomina się tu starobabilońska formułka zamawiania choroby.). przypinają skrzydła. Skąd przyszłaś. wzywająca złego ducha. sprawców chorób. albo na przeniesieniu choroby z pacjenta na toczone po jego ciele jajko. Praktyki zamawiania u ludów tybetańskich i w „gurumie" u buddystów polegają na zasadzie „odpędzania choroby na góry. który ukrzyżował Chrystusa. W Imię Ojca. mięsie i krwi. lasy. aby się zabrały do ludu. Madziarzy robakom. aby od chorego odstąpiły. wyniosły się lub zaniechały swej roboty. ty febro! Finowie wypędzając zarazę. starają się jej ułatwić podróż. sprawcom kurczy. febro! Idź precz. z podaniem zakresu ich zgubnego działania. Na skałach i puszczach. posługiwano się tu zamawianiem. który w niem zasiędzie. wody" itp. Tam idź. poczem następuje w formie kategorycznej żądanie.

zły wzrok. gdzie dobrzy ludzie nie gadają. a nie sprawiajcie mi bólów w głowie. gdzie ptaszkowie śpiewają. jako „mile ludki". ze . stosowane są u różnych ras na obu półkulach.idźcie na swoje święte łóżeczko. aby go sobie zjednać). z oczków. Zaraza. 17. nierozdzielnej. pochlebnemi słówkami: „O. w szpiku itd. po kamieniach. febra. Trójcy. Chrystusa. ramionków. Wyleź jej z główki. Morawicą a Oblęgorem. mój najpiękniejszy. gdzie słoniuszko nie dochodzi. Drugą kategorją zamawiań cechuje łagodna forma perswazji albo prośby skierowanej do choroby (lub jej demona). — mówi znachorka na Czerwonej Rusi—bo ja tu jarowała i chrzciła. Ducha Św. Przemawia ona do choroby słodkiemi. upatrz se miejsce na Szklanej górze. Sposób ten kuracji polega na zasadzie.) Owe złe duchy (utug) Akkadów. Przykładem tej drugiej kategorji jest zażegnanie róży. ma być grzecznie wydaloną. tj. suchoty.47 Cholera. paluszeczków. tak się i ty bolu rozejdź po gałęziach. wody i lasy. dziąsłów. zamieszkiwały p u s t k o w i a i działały na szkodę ludzi. w ziemi kieleckiej. Znajdziecie tam jedzenie i picie! Kolki—woła zamiawiacz w Prusiech wschodnich. mój bolu. jako obcy w organizmie przedmiot. zastrzałowy albo różowy. Niech to ciało człowieka. Odpędzanie choroby na góry. na Perzowej górze i na Włoszczowe] górze (pasma gór położone między Nidą. ze wszystkimi Świętymi. (S. Jak się ewanielja rozchodzi po kościołach. albo bolączkowy. syna Bożego opuszczą. przedhistorycznych mieszkańców nizin dolnego Eufratu. ząbków. pod klonowe korzenie. aby raczyła ustąpić od chorego. zgubne wnętrznościom. które kraj niszczą. Die Magie der Chaldaer. tam leży szeroki kamień. Jena 1878). mój najśliczniejszy (pochwała ducha choroby. Niech wyjdą z jego wnętrzności itp. zły gigim. które kraj pustoszą.. o mój piękny. zły język. proszę cię w imieniu Panny Marji. Złośliwy człowiek. że choroba. „Nie chodź do chorej. Polacy w Prusiech chwalą „Krasnoludki". bo ja u niej była. Wyjdź z ciała i kości! P r o s z ę c i ę d o Boskiej miłości. żeby sobie od chorego poszli na odpowiedniejsze miejsca. po korzeniach. po trumnach. Szkodliwe ciału. Wychodźcie z głowy! Wychodźcie z ciała i kości! Idźcie sobie do wody. 6 Soldan — Heppe Geschichte der Hexenprocese Miinchen 1912 I. starają się przemówić do ich przekonania. Lenormant Die Geheimwissenschaften Asiens. Na takie zaklęcia opuszcza pacjenta choroba. może niegdyś miejsca kultu pogańskiego). żeliś ból kołtunowy. Seligmann Der bose Blick Berlin 1910 I. Pójdź pod jaworowe korzenie. Zły duch (demon) zły ulal. kołtuna lub zastrzału przez zamawiaczkę z Dyminy (w Kieleckiem). (Fr. wychodzi zeń gdzieś na góry i lasy.

jasne światło! Skarżę sie tobie. 7 Zdrowaś—Marja. To masz nosić przez całe życie.. Jezus Chrystus na uwięzi trzvma. Weź do siebie! W imię Boże itd. ż a d e n w i a t r n i e w • e j e. stary gośćcu. Święte! ldicie sobie swoją drogą. przez trzy dni.. pani Sosno! Przynoszę ci gościec. febro 1 mowie ci." Zakfinacz odmawia nakoniec 7 Ojczenaszow. Zazegnywanie goscca (reumatyzmu). Nie macie tu żadnego życia. w zamawianiu zimnicy: „Febro. szyji. Cnorzy udają się w tym celu do drzewa. ramionach . Jeden jest siwy. pi temawiają: Wy święte. wskazują jej odpowiedniejsze miejsce i zajecie jak np. choroby skórnej której sprawcami maja być swiete dziet«cfe. ż a d e n k u r n i e p i e j e . święte. . Chory w Brandenburgji zamawia bńl zębów w noc księżycową temi słowy: „Kochany księżycu" albo: . trzeci czerwony. łaskawą panią". Proszę cię. W tych zamówieniach Niemcy dają r ó ż y miano . Perswadują chorobie.. aby m. opuść mnie! Idź trząść szaie kamienie! Idź trząść pnie drzew w lesie"! Do krosty. konwulsji i innych słabosci u ludu Chorwackiego odbywało się w pierwszej połowie XIX w. prosząc o odjęcie bólów: Dzień dobry. w krwi je] me brodził". skarżę się przed tobą. na Przemienienie Pańskie — na sąd ostateczny iid. żebyś po niej nie chodził. aby wszystkie trzy poginęły. ze wszystkich kosteczków. tam. na mojem ciele". gdzie cię. Boi zębów i złe duchy trapią mię. abyś nu nie szkodził w głowie.48 wszystkich członków. ł o t y s z e w zamówieniu OQ ukąszenia gadziny zwą ją „czcigodną. Weź odemnie.Zaklinam cię gośćcu na słońce i księżyc.. drugi mebiesk:. Życzyłbym sobie. lam. Trzy rubaczki wiercą mi zęby.. płucach.świętości".ę me bolały zęby. W Czechach zamawiają ból zębów temi słowy: Księżycu.wie:ej w tych słowach: . „święieec dzieła' 4 .. Póki cię nie zobaczę z trzema rogami. wątrobie. Cu nosiłam p>zez rok i dzień. Jeżeli nie pomagała prośba. probowano groźbą: „Idź precz. ty dziki gośćcu. gdz-e ż a d e n c z ł o w i e k n i e m i e s z k a . Miłe. że może sobie coś lepszego „smaczniejszego" wyszukać. albo do rzeki i skarżą się im. po zażegnaniu odmawia się 3 lub 7 razy Ojcze nasz. mnie . Proszę cię na Moc niebieską. widzę cię z dwoma rogami. Tego chciej! Podczas tego zazegnywania dotyka się bolącego zęba. albo: Gruszo.

Guzowatość nosa ^Rinophyma) Zdjęc-a rotograficzne z Kliniki okulistycznej un. '908 Nr.w. lwów . Reiss. docent uniwers.Opadnięcie wrodzone powiek (Ptnsis cong. epicanthus) isąsisnice much w oczodolf wrzodziejącym wskutek raka (Dr W. °5) Naczymak powieki. w Przeglądzie lek. Nowotwór.

W obcym kraju nie dobrze ci. pierwotniejszy. Cześć założonej strzale. Takmanie. jest zdaje się zjawiskiem pochodnem. Wystrzelonej strzale cześć. suchotami. a że się miało do czynienia z niebezpiecznemi duchami. odracza się ich do takich terminów. posługiwał się różnemi środkami — pośredniemii bezpośredniemi—do ich pokonania. kuszty. a zamawiacz tak się odzywa do ospy. posługiwał się groźbą. jak np. Na wyspach Timorlae mówią do choroby: „O słabości! wyjdź stąd! Wracaj do swoich". Oszczędź nas tedy dobrowolnie. grzeczności i pochlebstwa. chorego. zamawiam cię: Z bratem twym kaszlem odejdź. do owego obcego ludu. oszukać i to wielce naiwnemi sztuczkami. W zamówieniu pomorskiem Pan Jezus błogosławi 4 „Uzdrowienie ludu" . Na wyspach Archipelagu malajskiego przemawiają do choroby przez p a n . Dlatego.. Jak nasz dają się łatwo Wysyła się ich aby oszczędzić ruski nowy rok i wógóle europejski djabeł | tak i demony chorób zwieść. Poskramiaczu febry. Po oddaniu mu należnej czci. gdy strzelasz. najmocniejszy w królestwie roślin. na góry i lasy. do innych osób. co ze szczytów gór wypływasz. Pójdź i wytęp stąd febrę. wyrzucaniem ich z chorego. Pod wpływem długoletniego cierpienia i niczem nieukojonych bólów proszący upokarza się. Takmanie.49 Albo każą im na ugorach zbierać kamyczki i krzemienie. którym mają szkodzić. Drugi rodzaj. albo próbował łagodnego sposobu. układać je na kupy: „Tuta] macie roboty dosyć! Na co się troszczycie o kilku małych ludzi!" Podobnie w staroindyjskiem zamówieniu Atharva-Wedy: Wysyłam Takmana (febrę) daleko stąd. w zamówieniach Atharva-Wedy: Do febry: 0 ty. zdobywając się na pochwałę demona choroby. 1 cześć trafiającemu. Do postrzału: Cześć ci Rudra. Człowiek pierwotny wysyłał różne moce do walki z demonami choroby. jak i tp. Z pochodzenia Takmanie Jesteś rodakiem Bahlika (Baktrćw). niejednokrotnie poparty ofiarą i pokutą chorego. Razem z siostrami twemi. ospo! Odejdźcie sobie! Odejdźcie dobrowolnie! Odejdźcie odwiedzić inny kraj! Przygotowaliśmy dla was jedzenie na drogę! Nie mamy już nic więcej do dania".. Pierwszy rodzaj zamawiania jest u nas i innych ludów pospolitszy i rzec można starszy. A weź też ze sobą wujaszka wypryska. która tam jest rodzaju męskiego: „Panie dziadku. Ty. ty.

zażegnywają krwawienia. że pacjent wyzdrowiał. czy w bydlęciu promienie". a nawet zboża (np. chmury gradowe. czy wodny" (z czego pochodzisz: z wiatru czy z wody?). martwieć w grobie. tak też niech te trzy razy dziewięć czarów znikną 1 rozejdą się w powietrzu". aż pokąd umarli z grobów nie wstaną. Osnową właściwego zażegnania jest rozkaz a l t o prośba 0 usunięcie niemocy. któreś rozpuściła w bydlęciu promienie" albo* „Dziuk! szkaradne imię. Jako skuteczny sposób poczytują zainawiacze oświadczenie demonom choroby. z czego powstała. czczyca. mające robaki: Prowadzą je do krzaku ostu.. ulotniła się _w powietrzu. Łotyskie zamówienia od krwawienia opiewa: „Trzy razy dziewięć dziewic brodzi w morzu krwi. czczy ca! szkaradne imię. (w układzie i zwrotach) formuły zamawiania. ni bydlęciu.czyś wiatrową". że „wyrządzone choremu szkody są już naprawione". czy kobiecie. do dziuka: „Z czegożeś się sprzeciwił. tem suszej". ale także bydła. kamień w morzu: jak ci trzej bracia zbiorą się razem i będą ucztować. przyczem przytacza się analogiczny obraz: „Jako ta woda odpływa. od kurdziela i dziuka i tp.. obraca się. a czem dalej w bród. wtedy i mnie będą zęby boleć". Następuje etjologja choroby. wykazuje stałe. Przy ukąszeniu od węża: „Z czegożeś się sprzeciwił". tak też zagrożonemu ociemnieniem niech ustąpią z oka te wrzedzienice" (wrzody)." Chory na Ukrainie chcąc się ubezpieczyć przed bólem zębów. ogień i tp. aby nie trapiła chorego „aż Matka Jezusa Chrystusa drugiego Syna porodzi". któreś wypuścił" albo „Czczyca. i mówi: „Miesiąc na niebie. czy lasową. którą posługiwała się znachorka w Jasielskiem przy leczeniu ludzi i bydła. Poczem upływ krwi ma ustać. Zażegnanie czczycy odmawia się po trzy razy przy chorym z wezwaniem: „Wychodź lekkotenko. Zażegnywać można nie tylko chorobę ludzi. podlegające na wypędzeniu. a zabiwszy je drewnianym kołkiem. którą oblewa się ukąszonego przez żmiję. typowe. rdzę). Chrystus powiedział: T e j gadziny ukłucie nie było jadowite. czyś wiatrowy. wąż. jak z moich ust para wychodzi" a choroba wychodzi i nie robi szkody człowiekowi. Albo: „Jak ta rosa znikła. Amen" Poczem wymienia się — zazwyczaj trzykrotnie — imię choroby pacjenta: „Wąż. W okolicy Zamościa tak leczą bydlę. Kartka z zamawianiami. do księżyca. stosowane przez lud nasz w najróżnorodniejszych chorobach: „od czczycy i ukąszenia węża. „aby krew stanęła cicho. wydaleniu choroby z ciała pacjenta. tak niech ów jad spłynie". aby nie wchodziła do ciała. dopóki Matka Boska nie urodzi drugiego Syna". przyginają wierzchołek tego ziela do ziemi. na widok nowiu.. któreś rozpuścił w mężczyźnie. Sasi w Siedmiogrodzie zamawiają od ukąszenia gadziny temi oto słowy: Gadzina kłuje. Chorobę ócz zamawiają: „Jako ta ciemna nocka ustępuje białemu dzionkowi. wymawiają po trzykroć następujące zaklęcie: ." Wszystkie zaczynają się przeżegnaniem: „W imię Ojca i Syna i Ducha św. wąż! szkaradne imię. zamówienie.50 chorobę. Zamawiają też posuchę. do czczycy: „Czyś wodną.Teraz dopiero mamy właściwe. czy w dziewczynie. Podobnie w Prusiech wschodnich zamawiają różę.

58). nachylić aż do ziemi. Przeciw robactwu w ranach. mówiąc: „Dziewanno.) temi wierszami: Przeciw febrze: Gałązko. wierzby i tp. Niechaj wyjdą z tej trzody goście! albo: Dotąd cię będę męczył oście. następnie wziąć go za czubek (wierzchołek). dopóki robaki ryżej cielicy (czarnej krowy i tp. mówi się trzy razy: „Jak tego srokatego bydlaka robak męczy. Po kilku dniach. panno! póty cię stąd nie wypuszczę.) nie opuszczą". gdy robaki wyjdą. Oto inny przykład: Przed wschodem słońca zrywa się dziewannie czubek i gniotąc go w ręce. Febro opuść mię! . ani do nikogo przemawiać. ćeskeho Praha 1860 str. Gdy bydlę płci męskiej. kładzie na nim kamień i sochę. używają na Ukrainie i w Rosji podobnego zamawiania: Wstawszy o wschodzie słońca.krzaku. to roślinę żeńską.51 Oście. póki u Iwana nie wypadną czerwie* (robaki). dziewannę trzeba uwolnić. tym sposobem zgnieciona. (Casopis Musea Kral. Póki nie puścisz robaków z króweczki. idą w pole i nagiąwszy kwitnąca roślinę dziewanny — w Rosji mordwinnik — przyciskają ją jakimkolwiek ciężarem. Z zachodem słońca wierzchołek ostu wypuszcza się z uwięzienia. Robactwo w ranie u bydlęcia leczy ludność wiejska na Białej Rusi w podobny sposób: Należy poszukać czartopłocłiu i bić go kamieniem. zginając gałąź. nie powstaje więcej. W innych stronach przycisnąwszy główkę łodygi kamieniem. Nie różni się od naszego czeskie zamawianie robaków bydlęcia: Zamawiacz (ka) odszukuje na polu bodiaka i zgjąwszy mu główkę do ziemi. Póki z tego zwierzęcia Nie wylecą goście. mówią: Mój panie oście. Nagina się też rosnącą dziewannę i przyciska kamykiem do ziemi. Dopókąd nie wyjdą z mojej krowy goście. bodiaczku! Nie puszczę ci główeczki. oście! Dotąd cię nie puszczę. jeżeli osobnik żeński. tak ja ciebie męczę" Poczem rzuca się dziewannę na ziemię i kamieniem ją przygniata a choroba. przyczem się mówi: „Póty będę cię tak trzymać (w uwięzi). poczem mówi trzykrotnie po czesku następujący wierszyk: Bodiaczku. bo w przeciwnym razie bydlę zdechnie. przycisnąć kamieniem i powiedzieć: „Do tej pory będę ciebie więzić. Po wymówieniu tych słów. Przeciw róży i febrze zamawiają Niemcy. zgiram cię. póki nie wysypiesz z rany robactwa". (z Moskorzowa). (bzu. tak u ludzi jak u bydła. nie należy się oglądać. bierze się dziewannę o jednym pędzie. wracając do domu. a robaki wylatują.

rozpowszechnionem wśród ludu w całej Europie. guzów pod szczękami. (Umniejszenie liczb. 4-3. co się ma pod ręką. Żeby w tem miejscu mocy nie miało! Krzesa się guz osełką. 3-2.52 Przeciw róży: Gałązko. od sześci do pięci. z jednej nic i sam żebyś znikł " Żeby szczezło. z. z 8-7. miał dziewięć żon. Tak żeby to zmalało I nie znać gdzie się podziało. zmaleje I nie zna. Mikołaja (patrona bydła. 13 itp. które symbolicznie przez umniejszenie liczby dziewięć aż do 0 ma do tego stanu zredukować bole głowy. co żółwiem . Trzeba mieć skorupę (przypomnienie żółwia). Włościanie okolicy Siewierza używają przeciw bolom głowy zamawiania. Zamawiacz (ka) zaczyna odmówieniem Zdrowaś Marjo i kończy wezwaniem imienia Bożego: „Nie moją mocą. pono w zastępstwie bożka pogańskiego) a wreszcie temi słowy zakląć: . Rzecz kończy się przeżegnaniem. Miej ty przez rok i dzień Oddzielną grupę naszych zażegnywań stanowią formułki. podobnie jak 7. odmówić troje anielskiego pozdrowienia do św. zasadzające się na odejmowaniu słowa lub liczby. Matka Boska Częstochowska. mianowanego Janem i zasłoń go od wszystkiego złego"." Gdy krowa ma ból wymienia (koło wymienia „robi się buła"). co ma siedm głów (sprawca choroby) od siedmi do sześci. W okolicy Tarnobrzegu używają następującego zamówienia na żółwia. to jest chorobę bydlęcą. ino Boską dopomocą i Najśw. Albo po przeżegnaniu chorego chłopaka mówi zamawiający (a): „Dziewięć nie dziewięć. A może to groźba wycięcia go z ciała. usiądź na niej! Mam cię przez dzień. (Ma to uniemożebnic powrót wypędzonemu i wybitemu duchowi choroby). 5-4. osiem nie osiem. Zamówienie od żółwia. siedm i td. mówiąc dalej: Jak ten kamień zwięźnie. 4-3. 3-2 z dwu do jednej. objawiającą się u krów narością między dój kami. od jednego do nic. Jest tu żółw. Następuje o k r e ś l e n i e go skorupką lub różańcem według tego. Panienki dopomocą i wszystkich Świętych dopomocą. bije go się jeszcze członkami (palcami) z l e w e j (lewa strona oznacza złego ducha ręki) po trzykroć (sakralną tą liczbą 3. t. 9. A ty żółwiu do ziemi kie (=skocz)." P o t e m zaklęciu. 6-5. oznaczać ma pomniejszenie się choroby aż do jej zniknięcia). który tę chorobę wywołał. uzdrów tego człowieka. odliczaniu choroby. jeden nie jeden. mającem na celu bezpośrednie wypędzenie z chorego ciała żółwia. posługują się w pieśniach i podaniach). nazywa to się w y c i ą ć (uderzyć) żółwia. od 5-4. zniszczało. z dziewięciu do ośmiu. którego się stale przy zamawianiach używa. podnieś się! Różo. opiewa w Puszczy Solskiej jak następuje: „Był tu żółw. gdzie się podzieje. 7-6. 2-1. tj.

od dwojga jedno." Choroba pojęta w tej formule jeszcze animistycznie. Ośm nie jest ośm. Lud niemiecki zaczyna to odliczanie. w książce „De medicamentis". Albo: Żółw miał jedną żonę. a pan Żółw miał dziewięć żon. Od 10-1 w końcu trzeba strzelić z flinty w kołki. z ośmiorga na siedmioro i tp. 5-4. oparte na zasadzie pomniejszania niezrozumiałego wyrazu . z jednego na nic". Nie moją mocą. oświadcza mu. podobną do na ? ztgo gośćca. a jeżeli się je trafi. 4-3. Wbijano w kierzynkę (maślniczkę) tak wysoko. Marcellus Empiricus Gnaeus. d. bodaj nie było żadnego". liczb feralnych. Galijczyk. z jabłka jak orzech. 6-5. ciota. Chorobę. zamawiają Chorwaci w Dalmacji odliczeniem: „O ty pricie! Ty musisz stąd wyjść. od jednego do jednego. Oto np. Madziarzy zamawiają robaków u bydła w podobny sposób Dziewięć nie jest dziewięć. jak się w nią mleko wlewa — trzy kołki z kłokoczyny. zamawiający w I rusiech wschodnich wymienia imię chorego. psiakrew. Z dziewięciorga na ośmioro z ośmiorga sna iedmioro i tp. {Z Masłowa — Z Woli Batorskiej) W pierwszej połowie 19 w. jak piana na wodzie. z dwojga na jedno. że ma chorobę Fusssparrii powiada: Chory N.53 lub żułem zowią. tylko ośm. ma ją siedm razy. jak rosa na trawie. odczyniał lud Poznański w podobny sposób uroki czarownicy. wymienia na uśmierzenie krwotoków podobne zażegnanie. lecz przez zmniejszanie przedmiotów: „Puchlino. jak wosk w o r n u " . Jeden nie jest jeden.4 „ 2 „ — 1 raz nic. w następnych straciła ten pierwotny charakter. wyrażając odliczanie nie liczbami. ogłoszonej w Bazylei 1536 r. tak wielka jak jabłko. Od dziewięciorga do ośmiorga.. Żółw nie miał nic a na ostatku zginął sam. od 8-7. która urzekła krowę. z grochu jak mak. z dziewięciorga na ośmicro. zwane Verkehrtzahl. kreśli zamawiająca wymię pierścionkiem ślubnym na krzyż lub niebospadem (glistewnikiem). poczem odchodząc od kierzynki tyłem. tylko nic. z bobu jak groch. dostanie też postrzał i mleka odbierać już nie będzie mogła Rusini na tej drodze leczą nabrzmienia. Niech tak zniknie puchlina. z orzecha jak bób. z maku jak nic. mówiąc: „Był pan Żółw z panią Żółwiową. 7-6. Podobnego sposobu zażegnania używają Serbowie w Bośni przeciw chorobie zwanej sijerme: „U sijerme dziewięcioro dzieci. Nie Nie Nie Nie Ani razu 7 razy — 6 razy 6 „ — 5 „' 5 „ . z jednego na nic. n od 77 lub 13. ustępuje jednak od chorego zapomocą tej metody przez zmniejszanie liczby. Boską mocą i Panny Marji dopomocą. żyjący na dworze cesarzy Teodozjusza I i 11. zwaną prit czy vrid (wrzód). liczono kroki na wspak. tylko siedm i t.

od której po jednej liczbie odejmując. Za przykład niech posłużą zamawiania gośćca. wczytaniu „z przodu albo z tyłu" dająca te same niemal dźwięki. Na Pomorzu zażegnywano rwącego i biegnącego gośćca. icucuma. Quintus Serenus Sammoniacus „radził od febry nosić na szyj) słowo: Abracadabra. Magiczna moc słowa.orma Abra (cada) bra. wzywają zamawiacze (ki) wszystkie duchy danej grupy chorób. a. jak z magiczną formułą liczbową. cieszyła się u nas i innych ludów Europy od wieków średnich niemałą wziętością w sztuce leczniczej. a przez co choroba umniejsza się. a zatem: Sicucuma. Znany jest powszechnie wpływ imienia. na różnego rodzaju duchy. ucuma. i może dlatego osłonięta taką tajemniczością. Mazurzy . Aby w ich mianowaniu nie zbłądzić. z 2 na 1. z dziesięciu zostało ośm. z 6 na 5. z 5 na 4. Analogicznie miała zmniejszać się choroba aż do zaniku. odnoszącego się krytycznie albo przynajmniej podejrzliwie do słowa i tylko słowa. Słowo. każda głoska była splotem mistycznych własności i urastała do znaczenia symbolu. cucuma. nazwy. F. złożona ze znaków symbolicznych: A = A 1 (Ojciec) B = Ben (Syn) i R = Ruh (Duch). Abrakada i t d. oddać zaś co dzień z końca jedną literę Abracadab. Za kaźdem powtórzeniem tej formuły odejmowano jej jedną literę: Abrakadabra. ma. z 4 na 3. A.—w czasach pierwotnych święciła tryumfy. wyraz i każde jego brzmienie. owinięte w płótno. aż do Ab. Abrakadabr. cuma. z 8 na 7. dochodzi się do 0. z 3 na 2. — tak trudna do pojęcia dla człowieka nowoczesnego.54 Sicucuma. Wymienienie właściwego miana chorób może wyzwolić człowieka z ich zaklętego koła. Formułę tę należy przy siedmiokrotnem powtarzaniu za każdym razem o jedną literę skrócić. panaceum. z jednej nie została żadna! Podobnie ma się rzecz. albo wszelkie rodzaje danego gatunku choroby. urna. aż wreszcie zniknie zupełnie. abrakada" i t d. Najstarsza znana mi formuła tej kategorji zamawiań. Abrakadab. pochodząca z głębokiego średniowiecza — około czwartego stulecia po narodzeniu Chrystusa — opiewa w przekładzie z języka łacińskiego: 9 8 7 ^ ° ^ 4 ^ 2 ^ 1 • sióstr glandul „ „ » n n » łf w n Niech będzie 9 glandul „ » 8 „ 7 • » w » ł) r> n 4 w n n n M » » » » M ^ 4 ^ ^ 2 ^ » w » » B » Niech nie będzie żadna! Podobne zamówienie anglosaskie opiewa w tłómaczeniu: Było dziewięć sióstr Noddes. z 7 na 6..

i rozkazują im. występujące jako demony chorób. wystraszenie choroby zapomocą wrzawy. bolączka z róży (powstała).-(wesela). w Siedmiogrodzie 77 :gośćców i t. bolączka z uroków. ma na celu wypędzenie djabła z opętanego. Panny i wszystkich Świętych. aby opuściły chorego. Gdy modlitwy i prośby nie pomagają. nie wyszczególniając rodzajów choroby. Bartel w rozprawie lUeber Krankheitsbeschwórungen. przeważnie zdań głównych (bez zdań pobocznych. wstrząśi ięcia i t. ramienny. woli. znamionują mowę dziecinną i archaiczne języki. wezwania nieprzyjaciela. bolączka wiatrowa. którego siła nadzwyczajna polega na tem. 4. Zażegnywacz (ka) wzywa pomocy boskiej. Chrystusa. jaszczurki. wymienia znachorka w tym celu. Inne zamawiania. prócz tego wspominany jest tam gościec niemy i krzyczący. w tym celu używa pochlebstwa. . które na nie miota. żmije i żmijice. powietrza. za wyjątkiem względnych). kolący. skąd przybyli. bolączka w lichym czasie (złej godzinie). stara się siły nieczyste i demonów uczynić nieszkodliwemi postrachem i wzgardą. Zamawiaczka •ukraińska wyszczególnia wszystkie rodzaje chorób: „Bolączka zgniła. (Zeitschrift des Vereins fur Vclkskunde. wreszcie zwycięża. gwiazd. przeciw duchom nieczystym i demonom. jak wiadomo. Najśw. u nas 99 cioraki gościec. glisty i robactwo. bolączka z lichej (złej). Szwabi rozróżniają w jednem zażegnaniu 17 rodzajów gichtu: gorący. bolączka nabrzmiała. staje z niemi do walki. Berlin 1895 I i 40) w następujące grupy: 1. łajaniem i groźbą. aby bóstwo rozmaite dolegliwości i niemoce usunęło lub uśmierzyło. Kalina Lud 1895 1 54—5). rwący i szczypiący. które chory mieć może. że owe środki stosowane są do niewidzialnych mocy demonicznych. p. albo 77 zimnie. przemawia ich prymitywna konstrukcja gramatyczna. Zamawianie ma znamiona groźby. żrący. 3. nożny . znachor (ka) ucieka się do ostrzejszych środków. u Prusaków 90raki ognik. kurczowy. żeby czytane z przodu lub z końca równo brzmiało albo żeby było niezrozumiałe" (A. bolączka z ochoty . zimny. z tą jeno różnicą. wzywając je. -które. bolączka zadana. jakich używano przed tysiącami lat w celu odwrócenia grożącego niebezpieczeństwa. bo niewymieniona mogłaby w ciele chorego pozostać. sprawcom choroby. mózgowy. Za starożytnością zażegnywań naszych i obcych. bolączka z przeziębienia. odejść w dzikie zarośla.55 w Prusiech zamawiają gady i gadziny. wymieniają tylko ogólną Pczbę pewnego gatunku. bolączka nasłana. W Siedmiogrodzie zaklinają również zimnego i gorącego gośćca. starając się w pokorze zjednać sobie ich przychylność i względy. bolączka polowa!" Wyliczenie to imienne wszelkich rodzajów bolączki. luźne połączenia. t. prośby i perswazji. p. d. Rozmaitość formuł zażegnywań zpstawia M. ognia. Do skutecznych środków zażegnywania choroby należy też „słowo magiczne. aby broń Boże żadnej nie opuścić. 2) Zażegnywacz udaje się wprost do demonów i złych duchów. nasyła na nich złe duchy. Przy zabiegach przez naszych (i obcych) zamawiaczy chorób znajdują zastosowanie środki obrony i naporu. nakazując im ucieczkę. np. Środki te wypędzania złego ducha czy demuna choroby przypominają prymitywne sposoby walki z rzeczywistym wrogiem.

gal-stav (genn. o nierównej ilości zgłosek. przeplatana bywa prozą. ale sprawiają na umysły prostaczków głębokie wrażenie przez ześrodkowanie i skupienie uczuć. medycyny i innych nauk utrwalano zapomocą wierszy. Forma wiersza ma tę zaletę. Niemcy (Angeltal) zwą „Mordbeter" osoby. W wiekach średnich sporo wiadomości z dziedziny prawa. bardzo pierwotnych i nieudolnych. jak pienia liturgiczne.) = czary ze śpiewem. a ten ich związek z mową i pieśnią wyrażają równania językowe: er-i : >óq (gr. Rytmiczne formy zamawiań odnaleźć można w praktyce ludów na pół dzikich lub barbarzyńskich. a sama ich nazwa (incantatio pochodzi od cantare — nucić. których zachowanie z całą dokładnością uchodzi u społeczeństw pierwotnych za pierwszy warunek skuteczności. Formuły te zażegnywania. z na pół śpiewanym głosem recytowane. Na Mazurach pruskich wierzą. bajati (serb) czarować słowami. co posłużyć może za dowód głębokiej starożytności tego rodzaju zamówień. Zamawiaczki nasze trzymają się pewnych stałych formuł. M. zachowany też u ludów romańskich. np. Zwyczaj zaśpiewania na śmierć. W staropółnocnym języku b v a g r znaczy poezję a b r i c h t w iryjskim c z a r . że posługują się pieśniami przeciw różnym chorobom. najczęściej w postaci wierszy. Proza może być luźniejszą i swobodniejszą. które odmówieniem modlitwy (abbeten) pozbawiają ludzi życia. Najstarszą formą poetycką Indoeuropejczyków były z patosem i rytmicznie wypowiadane zdania. nieraz recytowane lub śpiewane. wiekami uświęconych. że niektóre z nich były śpiewane lub recytowane. przechowały szczątkowy zabytek leczenia o charakterze pierwotnym. O Rzymianach donosi Plinjusz. obrzędowym. oraz w obrzędach ludów pochodzenia aryjskiego. a w szkołach zaboru austrjackiego jeszcze do ery konstytucyjnej uczono języka łacińskiego z gramatyki ułożonej wierszem. były uroczyście. z kilkukrotnemi na wewnątrz rymami. cieszą się większą wiarogodnością. „straszny" powtarzając sią niezmiennie.) = śpiew czarodziejski. gdy jeszcze nieznany jest sposób ulżenia jej zapomocą pisma. rytmicznie recytowane. 1 w starogermańskiej literaturze mamy różne pieśni czarodziejskie. Wyraz carmen (= pieśń) oznaczał w prawach XII tablic: czary. starsze od ofiar i modłów. znamionują naiwny — dziecinny sposób wyrażenia. należy jeszcze do indoeuropejskiego sposobu czarowania. Czary i zamawiania. ponieważ były wierszowane. Varro używał ich przeciw podagrze. a formą tą posługiwano się przy czarowaniu i zamawianiach celem odpędzenia złego ducha choroby. Kaszubi mienią taką śmierć zaśpiewaniem. przy składaniu przysięgi i tp. dodane do różnych przedmiotów. Zamawiania do dziś zachowały formę wierszowaną. Forma ta wierszowana.56 Zasób słów nad wyraz ubogi (na 20 słów 10 różnych) i niezwykła monotonność formy. a staroniemiecki galdor od galdan = śpiewać) zdaje się wskazywać. dlatego też łatwiej przechowuje formy i zwroty archaiczne. . że można kogoś śpiewaniem pieśni pozbawić życia. jeżeli ułożone są wierszem. przy zaklęciu ducha nieboszczyka w grobie. że ułatwia zachowanie danej rzeczy w pamięci. Przydawki. Formuły obrzędowe. poezja z natury swej rytmiczności musi być zwartą i skupioną.

wymawia się te wyrazy: T Róża piła pastorahs pafer sna (?) Róża się pali. Trójcę sw i Św'ętych. do bóstwa w celu usunięcia zła. jako przekazane od dziadów i pradziadów piaktyki pogańskie. że choroby. Najświętszej Marji Częstochowskiej. w małozmienionej postaci wloką one do dziś swój pasorzytniczy żywot w najciemniejszych zakątkach tradycji naszego ludu i innych cywilizowanych narodów Europy.57 Lud nasz wychodzi z założenia. Z niezliczonej ilości przykładów tej kategorji wymieniam kilka: Od róży w głowie lub na twarzy tak się zażegnywa w okolicy Pińczowa: Ręką prawą czyniąc krzyże na tej części ciała. chroniąca od nieszczęścia (z Leszczyn). Najświętszej Panny dopomocą. Występowały przeciwko temu nie tylko zakazy prawa kanonicznego w wiekach średnich (De incantatorum poena). a miejsce świętych drzew zajał krzyż. Przy zażegnywaniach i odczynianiu. Matkę Boga Jezusa Chryslusa". W prostem następstwie takiego pojmowania choroby jest zwrócenie się do istot demonicznych. Tak się i ty botu (oczu) rozejdź po świecie. — Oto podobnie wierszowana modlitwa. a z konieczności przys ł osowania się do nowych warunków z drugiej strony. 1 jak na świętych wzgórzach stanęły kościoły. ani kościół powszechny.mię Trójcy ^w. przy czarach i uruksch. który stworzył najświętszą Pannę niepokalanie poczętą. jak wogóle nieszczęścia wypływają z dopuszczenia Bożego. przy zaklęciach i gusłach posługują się tak wróże. dopomóż mi ty " — Pod Kielcami odmawiają taką modlitwę iście częstochowskim wierszem: Żegnam cię bolu Bożą mocą.Ponieważ zamawiania. panna Otylja i napotkała Najś. Najśw. pacierzem i modlitwami. Piotrkowskiej. duchów. nastąpiło pomieszanie i zespolenie mniej szkodliwych lub obojętnych wyobrażeń pogańskich z nauką i wiarą o. Zjawisko to powtarzające się stale w naszych formułach zamawiania. albo są działaniem złych i mściwych duchów. . przeto przez rozumną politykę kościoła. Jak się wanilja (ewangelia) rozchodz po kościele. ale o wiele staisze zakazy prawodastwa Mojżeszowego. a ś w ę t y Józef Najśw Panna Pana Jezusa chwali Błogosławiony Pan Bóg. patronką od bolu oczów Szła najśw. Piekosowskiei (Cudowne obrazy w ziemi Kieleckiej). jak i czarownice.: „Maryja. Pogańskich zaklęć nie zdołały jednak wytępić ani pismo św. wagi dla wielkich celów chrzecijaństwa. starego zakonu. jest właściwością wspólną ludom chrześcijańskim. albo Świętych a zamawiacz (ka) zaczynał i kończył swe pogańskie zażegnania w . d ą ż ą c e g o do poświęcenia rzeczy mniej-ze. albo trzykrotnem odmówieniem pacierza. nie dały się tak łatwo wytępić. tak w zażegnaniach bóstwa i demony pogańskie ustąpić musiały przed imieniem Chrystusa Pana. z jednej strony. wzywają do pomocy Boga. Od łuszczki zazegnywają pod Łysicą następującą formułą djaiogu między Matką BosKą a św Otylją. którą zajmuje róża. oannę Marję: „Czego ty cncesz człowiecze? -1 „Bo ja chcę? żeby łuszczka oka nie psuła" Co ksiądz mówi pizy mszy św.rześcijańską. Panny.

Idźcie na góry. zimnicę i tp. albo imiona Świętych chrześcijańskich. „pogański" a przybrały szatę religji chiześcijańskiej. aby one zdjęły mu albo odpędziły chorobę. wzywa Chrystusa. na lasy! W morzu wodę pijcie. obrzędu kościelnego. których wzywają na pomoc. nie swoją. kamienie . chucha tyleż razy na łuskę. aby go dręczyć (krew ssać. żywiołów przyrody. Chory. Matkę Boską i Świętych do walki z chorobą. mają formę modlitwy. choroba odpowiada.ss W niedzielę rano słoneczko wschodzi. ujęty w ramy legendy chrześcijańskiej. Zażcgnywanie kończy się zazwyczaj stałą formułą tej osnowy. podobnej do łuski rybiej). albo w jego imieniu zamawiacz. albo zwraca się do księżyca. Najświętsza Panienka po niebie chodzi. i nie dręczył chorego. by zawrócił z drogi. przeważnie rymowane. a niekiedy cały tekst zamówienia ma charakter modlitwy. tylko Boską mocą. którego po imieniu nazywa. Jezusem dróżką i spotkała się z pieniążkiem i łuską (dwa stadja choroby oczu) i pyta j e : „Kiej idziecie?" „Idziewa ludziom oczy zasłaniać". Niektóre zamawiania — u nas. leczy lud Brzeski takiem zażegnaniem: Znachorka żegna choremu oko po trzykroć. zwaną bielmem albo łuską (od cienkiej błonki. że znachor czyni to nie w swojem własnem. Formuły zażegnywania chorób. „aby nie weszła na źrenicę". pokutują wspomnienia z doby pogańskiej. Panny pomocą i wszystkich Świętych dopomocą. gwiazd. Zamawiania te przez usta znachorów (ek) przenika wołanie o pomoc bóstwa przeciw demonom chorób. Pan Jezus albo Najśw. Zapytana. Zamawiacze obojga płci wplatają do zażegnywań Trójcę św. Jezus albo Najśw. cho robę jako złego ducha usobioną. łamać członki i tp. ale pod wezwaniem patronów i Świętych odbywa się przemycywanie obrzędów pogańskich. albo też wzywa demona choroby. Chorobę oka. To mu tyle grzechów ubywać będzie. Panienka z P. w góry i lasy. Mówi Najświętsza Panienka: Kto tę krewkę ze mną pić będzie. zaczynają się zazwyczaj opowiadaniem w postaci legendy: Szedł Pan Jezus z Najświętszą Panną przez łączkę.) P. a jednak na dnie tych formułek tkwią okruchy pierwiastków ze świata pogańskiego. Swego synaczka za rękę wodzi i td. podobnie jak u innych ludów zatraciły już niemal zupeinie swój charakter starożytny. lecz w imieniu Boskiem: „Ja cię żegnam w imię Trójcy św. poczem odmawia następujące słowa: Szła Najśw. Panna spotyka kotłuna. Zazwyczaj początek i koniec. dokąd zdąża. Przed Najświętszą Panienką kielich krwi stoi. Najśw. Panienka j zakazuje chorobie iść do pacjenta albo wypędza ją z ciała chorego' na pustkowia. „Ludziom oczów nie zasłaniajcie. Najświętsza Panienka za stolikiem siedzi. Występują też jako zamawiający chorobę Święci i patronowie. którzy zdaje się zajęli miejsca bóstw czy demonów pogańskich a dawał powód do tego jakiś szczegół z życia świętego. Dla ilustracji tego pogańsko-clrześcijańskiego charakteru zażegnywań wystarczy przytoczyć jeden z typowych przykładów zamawiania. że idzie do chorego.

krwią się obmyjcie! A temu ciału pokój dajcie! K'temu mi pomagaj Bóg Ojciec. mój miły synu.59 drobne zbierajcie!" Po odmówieniu trzech „Zdrowaś Marja" pieniążek albo łuska pewnikiem zginą. W imię Trójcy i Syna i Ducha św. który pieniądze namienione był ukradł. Za temi słowy ukazał się jej służebnik tejże pani Kierskiej (odlany w wosku). Boską mocą. a on po nie sięgał i ze dwa razy te to pieniądze brał". do nóg. piasku nabierzcie. czeskiej . Boga Ducha wzywać: Zastrzale. Formą tą legendy posługiwano się u nas — jak świadectwo kaznodzieji z 15 wieku wskazuje — od wieków średnich. który uczynił złość tej to pani". A lejąc ten wosk. Boga Syna. wszystkich Świętych i moją mocą. W jednej woda. w trzeciej piasek. opiewa: Szedł Pan Bóg drogą. jako czarownica. „Gdzież to idziecie zastarzały?" „„Idziemy Janowi kości łamać—"". wszelkie znamiona i ułomności. Panno czysta. iżby tak tu stanął ten człowiek który wziął te pieniądze. W imię Ojca — Szło siedmdziesiąt i dwu zastrzałów. do rąk. na skały i łamcie je. „Gdzież to idziesz bożcze?" „„Idę (dajmy na to:) Wackowi Do głowy. Spotkał go Bożec. „A tego Jana zostawcie w spokoju. dochodząc tego. w drugiej krew. w tejże postaci jako prawie byl. Tam nachleptajcie się wody. Przeciw zastrzałowi (paraliż). zapisane •u Czechów 16 w. kto jej był pieniądze ukradł. Syna i Ducha św. mamy podobną czeską formułę zażegnania: W imię Ojca.: Dorota Gnieczkowa. wrzodom itp. O wiele wcześniejsze zamówienie przeciw konwulsjom. chorobskom. żywcem spalona na stosie. Syn i Duch św. Boga Ojca. czekał ja sam Syn Boży. mówiła te słowa. że „na prośbę pani Kierskiej lała wosk na wodę. różo. zmówiwszy trzy pacierze: Poszła była miła Panna Marja. Spotkał się z niemi Pan Bóg. na góry! Macie tam trzy studnie. Zamawiaj. „Gdzie idziesz Matuniu moja miła?" „Idę. róży. jakoby palec. swoją mocą. Stosowanie tej formy zamawiania przy innej sposobności przytaczają akta inkwizycyjne. zamawiać tego złodzieja. Zaczynam zażegnywać. zeznawała przed sądem magdeburskim w Poznaniu. itd. Idźcie na skały. a przy nim gromady pieniędzy. „Idźcie na drzewa. oto następujący przykład z 1544 r. Analogiczną formułkę zażegnania mamy w literaturze z 1613 r.

nie ja pomagam. mięso ssać. Idź do studzienki. lecz Boskiemi. piec. ogniowy. albo zamawiaczka zwana szeptuchą (od szeptania). mięso ssać Krew pić. dziewiczy młodzieńczy. Piec. Krew pić. nasłany.60 Brzuszka. G:!zie panowie woźnice jadą. zdmuchuję nie moim duchem. wietrzny. Wykąp się. zamawiać prystrit: Prystrit. ja cię wypędzam z jego (chorego) rąk. Kości trząść. nóg. Znachorka po trzykrotnem powtórzeniu tego zamawiania wypluwszy trzy razy: Pchu. Prokopa z 13 stulecia. W innych stronach Ukrainy znachorka posługuje się przytem żarzącemi węglami. nie mojemi siłami. zamawiała wróżka w Jabłonowie (p. na gniłe kłody."" „Nie chodź ty. zwaną po rusku bilmo (=bielmo). modlitewnego i chześcijańskiego sługi Bożego N. N. żółtych kości nie łamać. żyły targać. serca nie nękać. rąk. z jego pleców. ale Boskim. Kaniowski) temi słowy: . Święty ojcze M kołaju. Idź ty. wszystkich członków. A nikomu nie szkodźcie. następującym wierszem: Prześwięta Bogarodzica „na wozdusi" stała i miłościwego Pana w pomoc przyzywała. czerwonej krwi nie spijać. przyjdź mi z pomocą do narodzonego. które rzuca do świeżo zaczerpniętej wody. pomyślany. Bożcze. z jego palców i siedmdziesięciu stawów — Tutaj ci nie siedzieć. z którego wyjątek w przekładzie polskim opiewa: Wy siemie przeklęte! Bożą mocą każę wam. Jużeś tu się dość nastał i świat dręczył! Ja ciebie wypędzam. ja cię zamawiam. Najstarszą formułę zamawiania rześkiego spotykamy w legendzie św. drogowy i szlakowy! Ja cię wyszeptuję. brzucha. z jego nóg. tam sobie pić i hulać i oczerety łamać. (wróżka). wykalaj się. uroczyszcze. wszystkich członków. sam Jezus Chrystus pomaga. żyły targać. Abyście odeszli stąd precz! Na puszczę gdzieś idźcie. na rozstaje. Wacka zostaw w spokoju. czarownika (cy) ma się rozumieć: odleciał ustami chorego. Urok. Kości trząść. pchu! powiada: „Pomagaj Bóg". świata nie dręczyć! Idź sobie na oczerety. zwany na Rusi prystrit (w Dalmacji prit) zamawia wprożka. Gdzie ludzie wody nie biorą. na bystre wody. Aby cię konie w podskokach rozniosły. Wackowi Do głowy. Kataraktę. Po tych słowach chory otwiera usta i mówi: „Matulo! Prystrit (urok) i jeszcze wielki prystrit od czarnego człowieka". wodny. prystrityszcze i uroku. pchu. Bożcze. na błota. z jego czarnych oczu. wypowiedziany.

oznacza pono katar). Przeciw takiej nadnaturalnej chorobie. żebyś ją (chorą) zostawiła zdrową i całą. a jedź do urodzonego i błogosławionego. jako piana na morzu. rozpoczyna tedy Bahorica zażegnywanie. którego typowa forma. wyliczające najdokładniej siedlisko każdej choroby. 4) Wreszcie zakończenie. i co ma się z mą stać. właściwe zamówienie. bajawice (od bajac-za mawiać) Po ugaszeniu kilku żarzących węgielków w wodzie d l a p r z e k o n a n i a s i ę czy wychodzą bombelki na wodzie. z całego ciała chorego: „Wyjdź z kości na mięso. w Serbji i Choi wacji. Zaklinam cię przed drogim Jezusem Chrystusem. krzyży. jak wia ł r w górach. częstych ałiteracjach i grze słów. zastrzału. dokąd choroba ma się wynieść. 31 Zaklęcie z opisaniem pustego miejsca. W starym pono ze średniowiecza pochodzącym tekście słowiańskim Bogomiłów. zawraca go i zażegnywa: Wyszedł Nieżyt ze suchego morza I wyszedł Jezus z niebios.o środki nadprzyrodzone. na polowanie. jak obłok na niebie. Jerzy na białym komu. Bośni i Hercegowinie.61 Jechał św. szyji. Kości łamać. na białem polu. podaję tu część istotną t. naszych czarownic. wyrażające formułę uzdrowienia. Rzecze doń Jezus: „Dokąd idziesz Nieżycie?" Rzecze mu Nieżyt: „Tu idę. Jadą i spostrzegli go i pytają: „Kędy ty. nabawiają się tej cnoroby ludzie za pośrednictwem wiesztyc. święty Jerzy. który wys ł ępuje tu jako zły duch. ramienia. gdzie kur nie zapieje. W człowieczej głowie Mózg suszyć. pomóc" 1 Poganica ]est zdaniem ludu serbskiego dziełem złych duchów. Z zamawiań Poganicy (choroby gośćca. z białemi chartam 1 . gdzie kokosze jaj nie niosą i tam sie rozprósz. chrześcijańskiego sługi Bożego N N. u nas nieżyt. Zażegnanie samo ułożone jest w formie djalogu między Panem Jezusem a Nieżytem: Jezus spotyka Fieżyta. gdzie dzwony me dzwomą. Panie Boże. Pcsługują się niemi zamawiaczki. Gospodynie. mamy podobną formułę zażegnania Neżita (w czeskim języku neżyd. . wrzodu itp ) rozpowszechnionej w Dalmacji. taką odejdź! Pójdź na pustynne góry. skuteczne są tyl . jfcieli się na następujące części: 1) Przedmowa. „Jaką drogą tu przyszłaś. j. Jechała przeczysta Matka na osiołku. kości. 2) Właściwe zamawianie. jedziesz?" „Na białem polu pobwać?" „Nie jedź na białe pole polować. polegająca na charaktery stycznych powtarzaniach. mięśni. wyłaniający się z morza i jako uosobiona przyczyna choroby. w której litościwy Zbawiciel wysłuchuje skargi chorego. ze skóry na włosy". gdzie wół nie ryczę. Jezus Chrystus na zrebiątku. z mięsa na skórę. co służy za dowód oczarowania. — Po trzykrotnem odmówieniu tego zażegnania. dowiaduje się o jego złych zamiarach. piersi. jako od Boga stworzoną i od Matki rodzoną". Zamawiacz(ka) wypędza Poganicę z głowy. spluwa się trzykroć i kończy słowami: „Daru]. zerwać bilmo".

Poczem robi się nad dzieckiem rrzy krzyże i żegna się je: W imię Ojca itd. Wtem spotyka ją gościec z żoną i 72 dziećmi. Tak mi dopomóż Bóg Ojciec i Syn i Bóg Ducha św. A Pan rzekł: „Zaklinam was W imię Ojca i Syna i Ducha Św. wszelką nędzę. Ona jest mirrą okadzona.) w Frankonji: Za czasu kiedy się Jezus Chrystus narodził. to będzie wam zakazane. tam masz pić i jeść. wleźć do ciała jego. w Tyrolu.Panie. Bogu oddana". Oto wyjątek zamawiania Nieżyta (w zębie robaka?) w okolicy Zofji: Baba Nona Basmarka wypędza chorobę „na puste góry. Wychodźcie z tego dziecka i nie przychodźcie do niego przenigdy". Oni odpowiedzieli: „Idziemy do N. co ci jest"? A Św. krzyżem ożegnana. Ayos. ayos. Na to rzekła Matka Boska-„Rozkazuję wam wszyscy gośćce opuścić chorego N.62 Uszy ogłuszyć. Piotr siedział na kamieniu i trzymał rękę na twarzy. Nieżycie. ayos tetiagmaton!" Bielmo (kataraktę) zażegnywa lud francuski następującą formułą. złamać mu nogi i krew puścić.. Żyły umartwiać. I rzecze mu Jezus: „Wracaj Nieżycie. Znajdziesz tam jelenią głowę. gdzie dziewoje nie wywodzą c h ó r ó w (tanów).. Usta wykrzywić. Piotr szli razem przez łąkę. ni pić. Wtem spotkały ich kurcze. dokąd podążacie?" „Chcemy się włamać do domu. Amen". W tem przyszedł Chrystus i rzecze doń: „Piętrzę. gdzie kur nie pieje. N. by go dręczyć". Biesem je męczyć". Bo ona wszystko ścierpi. Oczy oślepić. chcemy mięso żreć. zawierający następujące zażegnanie: Św. tu nie twoje siedlisko! Odejdź od Bożego kmiecia (roba bożija). bo one wszystko ścierpią. Tutaj u Marji nie masz ni jeść. „Dokąd idziecie"? zapytała Matka Boża. chcemy krew puścić. Piotr powiedział: . Zagnieźdź się w niej. Idź w puste góry i pustynie. kurcze.mocą żywego Boga. abyście więcej nie mieli tutaj mocy Piotrowi zęby gryźć. którą trzykrotnie powtarza: Trzy dziewice panny wyszły Heń za góry Szukać uzdrowienia Ślepoty i bielma. szła Matka Boska przez łąkę i prowadziła za rękę swe ukochane dziecię. Bo one silne są to znieść. Konwulsje dziecka zamawiają w Frankonji podobną legendą: Pan Bóg i św.. chcemy ojcu i matce zasmucić serce." Bóg Ojciec rzecze: „Kurcze. Pan rzecze: „Kurcze. znajduje się rękopis z 15 wieku. robaki zęby mi przegryzły". którego podobnem zażegnywaniem wypędzają." I Bułgarzy przedstawiają sobie nieżyta (Niejit) jako nieczystego ducha. Idź w kamienie. N. . Zimno i znój. Oto zamawianie gośćca (postrzału itp. W bibljotece zamku Wolfsthurn. Krew przelewać.

Mięso jej jeść. chorobę dziecinną — podobną do naszego urzeku lub oczarowania — leczą w Norwegji następującem zamówieniem: P. Krew jego pić"" „Nie pójdziecie do N. Oto jeden przykład tej kategorji zamawiania: Nusse i Tusse szli drogą i spotkali samego Pana Jezusa. „„Idziemy do N. Formułka zażegnania w Rumunji ułożona jest w djalogu między Najśw.63 Na drodze swej spotykają Dzieciątko Jezus. za morze^ Tam jest ryba morska. czy rodzajów choroby: „Dokąd idziecie?" pyta Matka Boska. które do nich rzecze: . W formie przypowieści ewangielicznych opowiada zamawiący. rozdzierał mięso. W imię Ojca. N. Krew jego pić. „Dokąd zamierzasz pójść?" zapytał Pan Jezus Nussego. „Nie. N. Lekarstwo od Boga. Życie mu skrócić. krew ssał i kości łamał. ale obdarzone mową. ookąd idziecie?" „„Panie. Żebyś mu nigdy więcej złego nie wyrządzał. Krew jej pić. Lecz idźcie za Dunaj. Tam znajdziecie uzdrowienie „Ślepoty i bielma". N." Zamówienie to odmawia się trzykrotnie. Syna i Ducha św. N. Mięso jego jeść. Wymienione na czele Tusse i Ni^se n a r być robaczki.. Jezus szedł wzdłuż drogi. I lud w Szwecji przedstawia sobie choroby jako istoty żywe albo złe duchy. Jak go Pan Bóg zostawił. N. chcę mu mięso rozedrzeć. Dzieciątko Jezus odpowie im: „Wracajcie do swego domu. jak to Chrystus albo Matka Boża spotyka demonów i dowiedziawszy się od nich. Życie jej skrócić. idziemy hen na góry. Mięso jego jeść. Amen. Życie mu skrócić. Oświęconego i nietkniętego. przedstawiającenr dziewięć stopni. M o j e dziewice panny. odpowiedział Jezus Chrystus.. ażebyś mu N. Swek. aniżeli mysz wyrządza tkwiącemu w ziemi kamieniowi. kości połamać". Szukać uzdrowienia Ślepoty i bielma"". Zostawcie N. krew wyssać. Panną i dziewięciu Strzygami — potworami. wstrzymują ich od tego przedsięwzięcia. że idą napaść chorego. jak włókna cienkie. zabraniam ci. Czary są moje. widocznie duchy chorób w postaci zwierzęcej. wtem spotkał . Ten powiedział: „Chcę pójść do N.

rzekł P. San Bernadino da Sienna (1380—1444) w dziele De Christiana religione. poczytując ten zwyczaj jako pogański. zw. r„Ból głowy. żabki zapisano w protokole procesu skandynawskiego o czary 1735 r. odpowiedział Tusse. w imię Boga Ojca. Leczenie ran zapomocą zamawiania w formie legendy o Chrystusie przywodzą już pisarze średniowieczni. szpetna żabica spotkała go „Gdzie chcesz iść?" zapytał P." W innem zamówieniu węgierskiem spotyka J. Podobne zamówienie t. Amen. pić jego krew". Jezus szedł daleko i spotkał w drodze czarodziejów (czarowników) i pyta ich: „Dokąd idziecie"? „Idziemy niszczyć zdrowie N. Oto przykład tej kategorji zamówienia od małej febry (bolu głowy): „Bądź pozdrowiony! archaniele Michale" — rzecze Bóg. Dotkliwa choroba. rzekł P.. „Nie.aczy) z 77 synami. w rozdziale De idolatriae cultu. Chrystus przemawia do nich: „Rozkazuję ci boskiem. Jezus. Opieka Syna Matki Bożej niech będzie nad Tobą. jeść jego mięso. są celtyckiego pochodzenia.64 szpetnego Tussa (ducha ziemnego). żeby zło nie szło (do chorego) i nie mogło nikomu szkodzić". „„Niech będzie pozdrowion Bóg i Najśw. Jezus. Jezus. Bogiem a archaniołem Michałem) spotykane w Irlandji. Chrystus siedmiu czarowników (zamaw. Zaproszony tam jestem.. Panna!"" — odpo„Co ci dolega. Która mi serce udręcza i męczy.: P. N. Michał. świętą mocą. a więc dziewięciokrotnie i rozpoczyna się od przeżegnania „W imię Ojca". Jezus szedł drogą." Zamówienia w formie djalogu (rozgrywającego się między Panem Jezusem i św. Tussowi górskiemu i dziewięciom gatunkom Tussów". spotykam cię i wypędzam Z jego kości Do kamienia! Z jego mięsa Do ziemi! Z jego krwi Do rzeki! W imię Ojca. zaklinam cię. z 77 synowemi i z 77 wnukami. Przeciw urokom dzieci mamy następujące zamówienie u Węgrów w Siedmiogrodzie: P. Dopóki znowu do Ciebie nie wrócę.. „Idźcie stąd do wnętrza czarnej ziemi. zawrócisz i przywiążesz się do skały i będziesz działał przeciw Tussowi ziemnemu. Syna i Ducha św. np. N. Amen. J. Piotrem albo P." „Diewięć słów było pod Bożym rozkazem. „Nie. Mała febra. „Chcę iść połamać choremu nogi i krew ssać". „Dokąd idziesz?" zapytał Jezus. odebrać mu serce i wątrobę". Tussowi wodnemu." Zamówienie to odmawiane ma być przez trzy dni po trzy razy. Syna i Ducha św. Oto jedna z takich legend: Trzej dobrzy braciszkowie spotkali na swej . świętem słowem. archaniele Michale?" wie św. „Chcę pójść i połamać kości N.

Kurczowy uśmiech przy tężcu. (Z Kliniki neurolog, uniw. lwow.)

Pozostałości po śpiączce nagminnej (Ze zbioru Kliniki uniw. lwow.)

Opadnięcie piawej powieki górnej w przebiegu nowotworu mózgu. (Ze zbioru Kliniki neurologicznej U. J. K. we Lwowie.)

Przykurcz w zakresie lewego nerwu twarzowego jako następstwo porażenia tego nerwu. (Ze zbioru Dr. Rothfelda, prof. uniw. lwow.)

65
wędrówce Zbawiciela. Na Jego pytanie: dokąd dą, odpowiedzieli: „Idz.emy na górę oliwną, wziąć oliwę i świeżo stizyżoną wełnę, przyłożyć je do rany i odmówić błogosławieństwo. „Lunginus fuit HebraeMimo drobnych zmian, spowodowanych różnicą czasu i miejsca, llS" . mają zamaw ania tej kategorji jednolitą rdzeń, osnutą na wspólnej zasadzie demonologicznej, a nawet do pewnego stopnia i formę podobną. Wszystkie pizemawiają wprost, bezpośrednio do choroby, uosobionej najczęściej w postaci złego ducha, którego się zażegnywamem wypędza lub wyklina. Wszystkie mają formę djalogu między P Jezusem, zastępującym — jak utrzymują niektórzy — pogańskie bosiwo, a demonem choroby np. nieżytem, postrzałem i tp. W całej Europie spotykamy tę typową formułę zażegnania przeciw różnym chorobom (wrzodom, gośćcowi, konwulsjom, padać; :ce i tp.), zwłaszcza u Słowian południowych przeciw poganicy a w Niemczech przeciw Fiaisen Oto typowy układ t e j formułki: Na wsiępie spotkanie Chrystusa (samego), czy też w towa.zystwie św.Piotra(aibo Matki Boskiej) z chorobą. Na zapytanie Chrystusa lub Mi-tki Boskiej, dokąd idzie, co zamieiza, odDowiada choroba, że dzie do ciała(oznaczonego) chorego trząść go, pić krew i tp. P. Jezus zabrania je tego i wysyła ją na puste miejsca. Zamawiania t e j kategorji -Lielą się zazwyczaj na trzy części: Z pierwszej, t j . genezy choroby, dowiadujemy się, w jaki sposób złe nawiedziło chorego, jaki demon (lub czarownica) nasłał chorobę; czasem także co choiy cieipi i jak sic skarży. W drug.ej części Matka Boska lub Święty pyta chorego, „co tnu brakuje" a dowiedziawszy Się, wysyła go do starej kobiety aibo daje ma rady. Wreszcie w trzeciej zamawiający wypędza złego ducna albo rzuca go w czarne morze. Zdarza się rez inne zakończenie: Matka Boska bierze chorego za rękę, prowadzi go do wudy Jordanu i zmywa zeń nieczystości cho Dbska, a miota wszelkie zło na głowę sprawcy chcrooy. — Zamawania chorób sięgają głębokiej starożytności, można je odnieść do czasów przedhistorycznych, ale w postaci odmiennej od pizywiedzionych formułek. owszecnna ludom barbarzyńskim jest obawa przed siłami wyzszemi, które sobie wyobrażają jako duchy zmarłych lub uosobienia zjawisk natury, czy też jako fetysze. Aby je sobie zjednać albo nasłać na wroga, posługuią się ludy na całym glonie pewnemi formułami, które ograniczały się pie wotnie wzywaniem ducha czy fetysza przy składaniu mu „w ofierze" pokarmu i napoju, (bo lak go po ludzku pojmowano). Na wyższem nieco stadium rozwoju formuły re urastają do obszernych zamawiań przez osobną grupę ludzi, zwanych czarownikami (-cami) lub szamanami, zajmującymi się tą funkcją. Ogniskiem tych werzeń, pojawiających się na różnych mieiscach kuli ziemskie] samorodnie albu zapomocą recepcji od sąsiadów, mienią Babilonję i Asyrję, skąd miały się rozchodzić zaklinania i zażegnywania. w ogóle czary i magje na cały św.at starożytny, a przezeń na średniowiecze i czasy nowożytne. (Tallgust Die assyrische Bcschworungsserie Lipsk 1895 i J. G t Frazer The golden bough, wyd. III London 1907. T. I-IV). W godnie święta (Wilję Bożego Narodzenia > Zagórzanka (w Beskidzie zachodnim) biegnie o północy do studni po wedę, która w te
„Uzdrowienie ludu". 5
p

66 gody posiada cudowną własność zapobiegania chorobom i wodą tą kropi całą rodzinę i bydlęta. Zwyczaju tego przestrzegano u nas już w 16-17 w.,przyczem czerpano wodę pod młynem„narańtuchach w zębach trzymanych". — Pod Babią górą przynoszą świeżej wody z potoku i myją się w niej, „aby nie mieli żadnych wyrzutów na ciele". (Wł. Kosiński w Materjałach antrop. 1902 VII 78). W Wielki piątek kąpią się w rzece przed wschodem słońca („nim ptak obleci"), dla zabezpieczenia się od febry, lub myją się w wodzie, abv nie dostawali wrzodów (Krzeszowice), w ogóle „aby ich nie bolewały ręce, nogi i usta, przyczem odmawiają pacierze". (E. Janota Lud w Przewodn. nauk. 1878 VI 451). W dzień Jordana „poświęconą przez księdza wodę na rzece lub stawie, t. z. wodę twardą, lud ruski bierze chciwie w dzbanki i przechowuje w domu jako czynnik zdrowia i błogosławieństwa. Nią to pokrapia pasieki na wiosnę, kropi bydło, gdy je poraź pierwszy wypędzają w pole, krowę, gdy ma ciele i tp. (B. Gustawicz Kilka szczegółów ludozna: z p. Bobreckiego, Lud 1902 VIII 374-5). I Słoweńcy w południowej Styrji myją się w Wielką sobotę wodą święconą, aby się zabezpieczyć przed chorobami: „W chwili gdy w Wielką sobotę w kościele po pierwszy raz zadzwonią, trzeba obmyć sobie twarz, w takim razie nie dostanie się febry" (P. Miklaweć Zwyczaje ludu słoweńskiego Lud 1902 VIII 337). Mieszkańcy wsi i miasteczek w okolicy Chebu szli 1823 do bieżącej wody i myli się, żeby nie mieć krostów i pryszczy na ciele. Woda czerpana na Wielkanoc w Wielki piątek — z czystego, szybko płynącego potoku, przed wschodem słońca, pomaga, w mniemaniu zniemczałego ludu śląskiego, w chorobach oczu i usuwa piegi, czyni płeć piękną i powoduje wzrost włosów, należy tylko iść do wody w głębokiem milczeniu, nikomu nie odpowiadać, a stanąwszy na miejscu, uklęknąć, pomodlić się i czerpać starannie cudowny płyn. (Knauthe Am Urquell 1891 II 130). Ludność niemiecka w Rogoźnie przechowuje następujący zwyczaj: „W pierwszy dzień Wielkiej nocy, przed wschodem słońca, dziewczęta idą po wodę, którą mają przynieść, nie oglądając się i nie mówiąc słowa" (Das stille Wasser) W wodzie tej, szczęśliwie przyniesionej, myją się, aby się zabezpieczyć od chorób. Dziewczęta z ludu niemieckiego (Barwalde) idą w wielką sobotą nocą. w głębokiem milczeniu do rzeki, naczerpać wody, której używają do leczenia chorób. Podobny skutek leczniczy posiada rosa. Ścięta a następnie scalona w Wiśniczu Nowym, jako czarownica, Justyna Rabiaszki zeznaje 1689 przed sądem, że przed wschodem słońca zbierała w ogrodzie rosę w konewkę i wodą tą przemywała oczy, co j e j na chorobę ócz zalecano (K Kaczmarczyk Proces o czaiostwo, Lud 1901 VII 320) W dzień św. Wita, 15 czerwca, zbierana rosa jest, zdaniem ludu słoweńskiego, niezawodnem lekarstwem w chorobie oczu Używane na wsi polskiej i ruskiej środki przeciw brodawkom mają na celu spalenie w piecu, wypalenie rozpalonern żelazem, zakopanie w ziemi, zmycie wodą, słowem pozbycie się ich bezpośrednie, mechaniczne, ogniem lub wodą, co dziś odbywa się symbolicznie, pierwotnie jednak było istotnie wykonywane. Choroby pozbywa się nasza chłopka przez zatopienie jej w wodzie bieżącej, w tym celu rzuca się części ciała lub rzeczy chorego do rzeki, by woda chorobę

67'
uniosła precz. Przy niemocach wychodzono ze wschodem przeciw słońcu, aby one razem z chorym wyszły. I dziś wychodzą z chorobą wyrzucając ją z wodą przeciw wschodowi słońca. Czerwonoskóry czarodziej (Indjanin), który może zabrać duszę nieprzyjacielowi i przechować ją w drzewie, przytłoczyć kamieniami, umie chorobę, wynikającą z oddalenia duszy, wprost pochwycić i zniszczyć. Czarownik łapie ją tedy i wrzuca do kotła wrzącej wody. Choroba broni się, jak może, ale w kipiącej wodzie traci swą moc i ginie. Znajdują wówczas sprawczynię złego w ostygłej wodzie pod postacią pazurków albo kości umarłego.

Części ciała ludzkiego środkiem leczniczym.
Do najskuteczniejszych środków lecznictwa ludowego, zarówno u nas jak w innych krajach, należy ciało zmarłego, jego części i rzeczy najbliższego otoczenia a więc kości, grób i tp. Ziemia z cmentarza (nasiąkła siłą ciała zmarłych), gwoździe z trumny, przedmioty leżące na mogile, uchodzą za ochronę przeciw czarom albo służą do czarów, używają się też za lekarstwo. Utrzymuje się wiara, że w ciele zmarłego zostało jeszcze coś z siły życiowej, niepokonanej śmiercią, cząstka jego duszy. Przypisuje się kościom siłę magiczną i używa ich jako środka uzdrawiającego w rozmaitych chorobach. Prastara la wiara da się wywieść z wyobrażenia umysłu pierwotnego, że kości — jako najdłużej opierające się zbutwieniu — uchodzą za siedlisko duszy. Umarły posiada osobliwą moc zabierania z sobą do grobu różnych chorób, a wiara ta jest wielce rozpowszechniona w Europie. Lud nasz i obcy leczy choroby przez dotknięcie lub potarcie chorego miejsca ręką zmarłego. Wystarczy jednak włożyć do trumny cząstkę należącą do chorego, np. nieco ropy z wrzodu, kawałek szmatki z owiniętej rany, aby chorego uzdrowić. Można nawet przesłać chorobę umarłemu na odległość. I odwiotnie części ciała zmarłego, zwłaszcza włosy, paznokcie, kości, wzięte z cmentarza, zakopane pod progiem albo w kącie chaty, sprowadzają na dom chorobę i nieszczęście. Sproszkowane części kołtuna zwite włosy) podane w wódce, nabawiają wieśniaka w Krakowskiem nieuleczalnej choroby. (O. Kolberg Lud VII str. 145) Zazdrosna dziewczyna pragnąc oszpecić swoją rywalkę, obsypuje ją popiołem z kości umarłych. ^W. Maciejowski Polska pod względem zwyczajów, Petersburg 1842 T IV str. 162.) Owczarnia ginie, gdy zły człowiek zakopie pod progiem obory, 0 północy, po nowiu, cząstkę zwłok chrześcijanina. (Fedorowski Lud okolic Żarek, Siewierza i Pilicy Warszawa 1888 str. 230 i 235) Czarownice polskie i ruskie — jak stwierdzają sądy o czary w 16-18 w. — podrzucały pod dwory i chaty kości ludzkie, padlinę i tp, zadając tym sposobem różne choroby rodzinie Czarownik nasz chcąc zadać komuś kołtuna, idzie o północy na okopisko, otwiera grób żydowski 1 ucina z głowy trupa garść włosów, a namoczywszy je w wodzie, daje swemu wrogowi w napoju. W okolicy Sokołowa (p. Rzeszowski),

68
podczas panowania tyfusu plamistego, dobyto z okopiska trupa żydowskiego i jego kawałkami kadzono, aby się uchronić przed tą chorobą. W Woli Turebskiej panował 1889 r. tyfus w chacie wieśniaka Andrzeja Paterki, przywołany czarownik Wawrzak Marat skonstatował, że to żydowski tyfus — jest bowiem tyfus katolicki, mniej niebezpieczny i dający się zażegnać Ojczenaszem. —Aby wyleczyć chorego z owego tyfusu żydowskiego, okurzył go trzykrotnie dymem z kości żyda, wygrzebanych na okopisku. Za znieważenie grobów sąd Rzeszowski skazał winowajcę na pięciomiesięczne więzienie. (F. S. Krauss Am Urąuell 1891 II 179 -18S). Komu się r ę c e p o c ą , dotknąć go ręką nieboszczyka, a skutek niezawodny (w Płockiem). Znamię, czyli płomień na twarzy, ustępuje przez potarcie go palcem trupa (Piotrkowskie). T. z. martwej kostki, t. j. narośli na ciele ludzkiem pozbywa się, naciskając ją trzykrotnie palcem umarłego. Kielczanie radzą na uleczenie martwej kości „przeżegnać ją środkowym palcem levej rączki umarłego dziecięcia". Ból .zębów w okolicy Któiewca leczy przyciskanie chorego zęba wskazującym palcem trupa Płat, którym wycierano zmarłego, służy do pozbyciasię wrzodów,a krosty nieuleczalne,dotknięte ręką umarłego,ustępują (Sieradzkie). Brodawki znikają — w mniemaniu Mazurów pruskich — gdy się je zmywa bieżącą wodą, podczas dzwonienia na pogrzeb, zastępujący tu zwłoki zmarłego. (B. W Schiffer Totenfetische bei den Polen. Arn Urąuell 1892 III 48-9). Lud ruski na Wołyniu usuwa naróść przez potarcie jej kością umarłego, wziętą z cmentarza i odniesioną na dawne miejsce. Wole na szyji pocierają Białorusini w okolicy Grodna ręką trupa. Wedle wierzenia ludu rosyjskiego dłoń umarłego chroni od strzału kuli, służy przeciw chorobom piersi i wymion, przeciw brodawkom itp. W o l ę usuwają Serbowie, posuwając po niej trzy razy ręką umarłego i zamawiając ją słowami: Jak ta ręką zwiędnie, tak niech szczeźnie wola. Pomorzanie dotykają chorego martwą ręką, a „co się z nią stanie, staje się z chorobą" tj. gnije i znika. Niemcy leczą ból zęba potrójnem przyciskaniem palca umarłego, przyczem zamawiają wierszem: Tobie umarłemu Skarżę swoją biedę: Odebierz mi mój ból zębów I weź go sobie do grobu. W imię Ojca, Syna i Ducha św. Amen. Brodawki usuwają Styryjczycy i Siedmiogrodzianie dotknięciem ręką umarłego. Znak na ciele — zwany w języku niemieckim Muttermal - usuwa się przez kilkakrotne posuwanie ręką zmarłego dziecka po znaku a wykonywa to się przy ubywającym księżycu. Od bolu zębów środek leczniczy zalecany przez Litwinów w woj. Wileńskiem: „W czasie gdy nieboszczyk leży w izbie na marach, zdarza się, że wszyscy naraz umilkną, wówczas trzeba od stołu odłupać drzazgę, którą się na bolący ząb przykłada". Ręka umarłego służy do celów leczniczych u wielu ludów europejskich Chorego w Norwegji uzdrawia lud przez dotykanie go ręką umarłego albo całunem Wrzody leczono w średnich wiekach (1498) ręką umarłego przy urodzeniu,

69
a zatem niewinnego dziecka. Z a w a ł ki dzieci i w o l ę górali usuwano już w Rzymie za Plinjusza smarowaniem gardła lewą ręką przedwcześnie zmarłego. Lud w Siedmiogrodzie utrzymuje, iż brodawki potarte znikają. Węgrzy (w okolicy Kronstadu) ręką zmarłego pocierają chore miejsca reumatyka i szmatkę tę w nocy zawieszają na drzewie. Przeciw kurczom mierzą nicią ciała nieboszczyka, a nić tę noszą na gołem ciele. Obłąkanym dają pić z czaszki umarłego. Wstążka z grobu wyjęta pomaga w napadzie konwulsji. (H. Wlislocki Tod. Am Urąuell 18S3 IV 70). Krwią i śliną obłąkanego zwilżają Madziarzy głowę trupa, aby chory na obłęd uzyskał tyle rozumu, ile go miał umarły. Lud węgierski utrzymuje, że kto krwią zmarłego człowieka posmaruje pępek śpiącemu, ten sprowadza jego rychłą śmierć. Chcąc spowodować śmierć pewnej osoby, wiedźma stara się od niej dostać kilka kropel krwi, smaruje nią lewą stopę zmarłego przed jego wyniesieniem, a dana osoba dostaje bladaczki, schnie, zanika razem z trupem i umiera. (A. F. Dorfler Das Blut im magyarischen Volksglauben. Am Urąuell 1897 III 269.) Zwłaszcza kości zmarłych (ludzi i zwierząt) używane są od wieków do czarów i celów leczniczych jako fetysze. Zdaniem naszych włościan ból zębów przechodzi (na kość), gdy się chory ząb dotknie trzy razy kością z cmentarza. Zamawiaczka chorób u Czechów idzie co roku o północy na cmentarz i modląc się, a nie oglądając po za siebie, bierze kość i posługuje się nią przy zażegnywaniu ran i innych chorób. (Grohmann Aberglaube p. 150) Lud niemiecki leczy paraliżem tkniętych w podobny sposób kością z cmentarza. Choremu na reumatyzm Rumunowi radzą na Bukowinie kością, znalezioną na łące, po trzykroć okolić chore miejsce, kość odnieść napowrót i w tem samem położeniu ustawić, a ćhory wyzdrowieje. Jako jeden z najskuteczniejszych środków lecznictwa Żydów palestyńskich jest proszek z kości znalezionych w piasku na pustyni, a pochodzących pono od pielgrzyma. (B. W. Schiffer Zur Volkskunde der palastinischen Juden. Am Urąuell 1894 V 225) Kośćmi św. Agnieszki, które przy sobie nosił Tomasz z Akwinu, leczył on chorych na febrę. Kości świętych drogo sobie ważyli chrześcijanie od najdawniejszych czasów. O czci kości świętych mamy świadectwa w żywotach św. Chryzostoma, św. Grzegorza, św. Cyryla jeruzolimskiego, św. Atanazjusza, św. Damascena, św. Paulina, św. Ambrożego, św. Efrema, i in. Kości świętych są sprawcami cudów, „uzdrawiają choroby, dawają błogosławieństwo, pociechą są w trudnościach, odpędzają czarstwo, niepogody" i tp. (P Skarga Żywoty Świętych wyd. 1843 I 20 II r Kości świętych".) Nie trzeba nadmieniać, że kościoł pogłębił te wierzenia w duchu katolickim. Ziemia z cmentarza, noszona w woreczku na szyji, chroni od febry (Poznańskie). Na inne choroby każą brać piasek z trzech grobów tak, aby tego nikt nie wiedział i to w piątek (od Szremu) (O. Kolberg Lud 1882 XV 152 i 157). Na suchoty skutecznein lekarstwem w Jurkowie jest „odrobina ziemi wziętej z cmentarza, którą chory zjeść powinien." „Dotknięty febrą ma w letniej porze udać się przed wschodem słońca na cmentarz i rosą, zebraną z któregokolwiek grobu, obmyć sobie twarz" (Z Kielc). Jeżeli kto z uczestników pogrzebu zachoruje, przynoszą mu ziemi z grobu tego nieboszczyka,

70
na którego pogrzebie zasłabł. Ziemię tę, rozmieszaną z wodą, dają mu pić (St. Cercha Przebieczany. Materjały 1900 IV 167) Chore śmiertelnie dziecko w Wierzchowiskach kąpią w wodzie, do której „biorą trzy razy piasku z mogił i zmiatają go miotłą, wziętą z cmentarza". Piasek z grobów, zażyty jako proszek, bywa u Rusinów lekarstwem na wszystkie choroby. (E. Kołbuszowski Materjały do medycyny ludowej w powiecie Rawskim. Lud 1896 II 161). Od upornej febry radzą w gub. Charkowskiej zjeść garść ziemi ze świeżej mogiły, w gub. Kijowskiej zawiązać ziemię mogilną w węzełek koszuli i nosić ją przez 9 dni. Gdy dziecię w Turyngji północnej nieustannie krzyczę i nie daje się uspokoić, idzie matka na cmentarz, bierze z świeżo zasypanego grobu trzy garści ziemi i kładzie dziecku pod głowę Jako środek przeciw napadom epilepsji i bolom zębów uchodzi u Niemców, na Śląsku, w grobie znaleziony gwóźdź z trumny. Ziemia z grobów i cmentarzy ma cudowne własności lecznicze, używa jej ze skutkiem lud szkocki, iryjski i niemiecki w wiekach średnich. Choremu na oczy radzą w Siedmiogrodzie pójść na wiosnę w niedzielę rano, na grób pobożnego człowieka i zwilżyć chore oczy świeżą rosą z grobu, a uzdrowieje (G. Schuller Tod Schassburger Programm, 1863-5 p 58) Węgrzy i Sasi Siedmiogrodzcy w okolicy Hermanstadtu,dotknięci wrzodami, kąpią się w wodzie, do której wkłada się ziemi i ziół z grobu, a wodę z kąpieli wylewa się na cmentarz. (H. Wlislocki Der Tod. Am Urąuell 1893 IV 70) Stare Żydówki (w Małopolsce wschód.) idą na okopisko, kładą na grobie cadyka (pobożnego) chustę, którą dają pod poduszkę ciężko choremu, aby wyzdrowiał. 1 liści różczki h o s z a n a, zmoczone w święconym oleju lampki po zmarłym, używane są jako lekarstwo (W. B. Segel Wierzenia Żydów Lud 1897 III 54 B. W. Schiffer Alltagsglaube der galizischen Juden. Am Urąuell 1893 IV str. 119). W piśmie talmudycznem (Tosefta Sabbat), sięgającem trzeciego wieku po Chr. wymieniono zwyczaj, od wieków praktykowany przez Żydówki, które dzieci swe w chorobie wlokły na groby, między zmarłych, aby przez zetknięcie się z nimi przyszły do zdrowia. Skarga podaje, że u grobu św. Stanisława w Krakowie kapłan z Wrocławia i chorąży krakowski, obaj ślepi, wzrok odzyskali, dziecię utopione w Gdańsku ożyło „Za czasów Konstantego Wielkiego, córka jego Konstancja, będąc jeszcze poganką, wrzodami szkaradnemi osypaną będąc od nóg aż do głowy", gdy na grobie św. Agnieszki usnąwszy, ocknęła się, ozdrowioną była „tak iż znaku ran i wrzodów onych nie było". Lud z Syrakuzy szukał uzdrowienia u grobów męczenników, a matka św. Łucji „ która już przez cztery lata płynienię krwi cierpiała i żadne jej lekarstwa nie pomagały", przy próbie św. Agaty, „gdy onę ewangelję czytano, w której na dotknięciu kraju szaty Chrystusowej niewiasta, krwią płynąca, zleczona jest", przez dotknięcie się grobu uzdrowiona była. U grobu Św. Eligjusza odzyskuje zdrowie św. Grzegorz, biskup Turoński. Groby świętych słynęły z cudów: „Do grobu św. Feliksa „od końca (krańców) świata ludzie chodzili, a żaden bez pociechy i otrzymania tego, o co prosił, nie odszedł". „Na tem miejscu, gdzie św. Ceadd pogrzebion, szalony przenocowawszy, nazajutrz zdrowszym wychodził; z grobu

71 jego — dziurą na to uczynioną — lud proch bierze i gdy go (proch) w wodę kładą, a niemocni (chorzy) ludzie i bydło onę wodę piją, od chorób wybawieni bywaią". (P. Skarga Żywoty Świętych 1842 I 42. 189, 398 i 428 II 563). Do niedawna leczono rany i różne choroby posypywaniem prochu z kościołów w Holandji, Irlandji, Francji, Włoch i in. Relikwje świętych, nawet proch z ich grobów, wreszcie pył z miejsc świętych był już używany w głębokich wiekach średnich do celów leczniczych. Dziejopisarz frankoński, Grzegorz z Tours (f 594), powiada, że „szczypta prochu z kościoła św. Marcina jx>maga więcej niż wszelkie środki wróżbitów" i przytacza przykład wyleczenia chorych pyłem z grobu świętobliwych męczeników. Ciało zmarłego ma cudowne własności. Pijakowi, celem obmierzenia mu wódki, zalecają w Kieleckiem „podać mu napój, zmieszany z wodą, którą się obmyło twarz trupa", albo „aby mu raz na zawsze wódkę obrzydzić, trzeba mu dać napić wody, w której moczył się przez 9 dni szeląg znaleziony na cmentarzu" (B. Gustawicz Podduklanie, Lud 1900 VI 63). Opilstwo leczą w Danji dając pijakowi w wódce naczczo nadskrobanej czaszki zmarłego, albo wódkę przelaną przez trzy otwory czaszki. (H. F. Feilberg Totenfetische. Am Urquell 1892 III 59) Zdaniem Węgrów siedmiogrodzkich można wyleczyć pijaka, dając mu do wódki nieco oskrobanego srebra z pieniądza, włożonego do ust nieboszczykowi, leżącemu na marach. W Grzebini (Sucha) leczą chore bydło, dając mu z karmią ustruganego drewna z mar, na których leżała niewiasta. Jeżeli, który z zawistnych owczarzy podłoży pod róg owczarni trupa żydowskiego, to w tej owczarni wyzdychają owce. Zaradczy środek na to: iść na cmentarz chrześcijański i żydowski — najlepiej o północy — z grobu chrześcijańskiego, na którym krzyż stoi, wziąć mchu, a z grobu żydowskiego wziąć pniak, następnie mech z pniakiem gotować i tą wodą owce pokropić (Ks. Wł. Siarkowski Materjały z Kielc w Zbiorze wiad, antrop, 1879 III 31-48). W Kujawach chcąc żeby się owce dobrze chowały, „należy zakopać gdzie bądź w owczarni trupa żydowskiego, lub dostawszy włosów nieboszczyka żyda, dać je spalone z solą owcom do spożycia". Widoczny przeżytek ofiar ludzkich. Antropofag pożerał ludzi z potrzeby, chciwości, lub zemsty, z rozwojem kultury spożywał jeno części ciała ludzkiego, jak np. głowę, serce, wnętrzności, krew, a czynił to z różnych względów, dla nabycia własności czy przymiotów zabitego, najczęściej dla celów obrzędowych. Zabijano więc człowieka na ofiarę Bogom. Jako jeden z najstarszych przykładów posłużyć może zamiar Abrahama zabicia na ofiarę syna, Izaaka, zamiast którego ubija kozła czy barana. Indyjskiemu bóstwu Siwa składano ofiary z ludzi. „Krew wylana z ciała ofiarnika uważana jest w księgach świętych Purany jakc najodpowiedniejsza żertwa dla bogini Czandica". Miejsce ofiar ludzkich zastępują ofiary zwierząt. Wszelako u ludów na obu półkulach zachowały się przeżytki tego barbarzyńskiego używania ciała i krwi człowieka w celach rytualnych lub leczniczych. Nietylko w starożytności i wiekach średnich, ale i obecnie jeszcze, nawet wśród narodów kulturalnych, chcąc mięsa ludzkiego dostać w celach czarowa-

a nie obudzą ich". 482). W naszych miscellaneach. rozkopują groby. gdzie są skarby ukryte. zarzynanych dla przebłagania bogów. m u l i e b r i a i przeróżne przepisy gospodarcze. wyjmują z niej dziecko. Świeca taka „ma tę własność. w paktach z djablem. Tłuszcz — powiada — wytwarza się ze krwi. w której owa świeca płonie. (St. ta zaś jest siedliskiem duszy człowieka. Znikły z widowni historycznej krwawe hekatomby ludzi i zwierząt. zrobionej z ludzkiego tłuszczu". O złodziejach z okolic Olkusza opowiadają. wpisywano w języku ojczystym. ucinają trupowi dłoń i razem z ziemią obnoszą ją wokoło domu. iż posługują się świecą w ten sposób przygotowaną: „Zabiwszy ciężarną kobietę. wyciągną mu żyły ze średnich palców u rąk i nóg. a przy jego świetle. w tak twardym śnie wszystkich . nikt z domowników się nie obudzi. Złodzieje w Bośni i Hercegowinie odkopują grób na cmentarzu. gdy umowę z nim podpisywano krwią tego. (Czasopis czeskeho Muzea Praha 1853 str. z żył tych i z wosku robią następnie świeczki. których zapalają tyle. używanych do praktyki czarodziejskiej. bo nikt ich nie zobaczy. a gdy ją zapalą. iż „śwŁeca zrobiona z trupiego tłuszczu" posiada własność uśpienia snem twardym. zapisany w czasach saskich. jak umarły. Przytoczę tu jeden tej kategorji przykład. bo len. ale ślady owych ofiar zostały jeszcze w obrzędach religijnych. Nieznajomy autor tłómaczy to sympatją. 1887 XI 35). obejmujących s e k r e t y d o m o w e . „Mogą zaś wtedy deptać po ludziach. znane są w całej Europie. aby tak mocno spali. mogą bezkarnie kraść. a jak długo ona się pali. W tłuszczu więc ludzkim przechowuje się nawet po śmierci miłość pieniędzy. wszystkich obecnych w izbie. Ciszewski Lud z okolic Sławkowa. kto bywa tem światłem uśpiony. wypadek odcięcia przez wieśniaka świeżo zmarłej dziewczynie ręki i wyrżnięcia z ciała jej kawałka tłuszczu. I na Ukrainie wierzy lud.nia. We wsi rosyjskiej pod Poczepem zaszedł przy końcu XIX w. to jest zbiorach rękopiśmiennych z 17—18 w . można spokojnie kraść. które gdzieś w zapadłym kącie stosuje stary owczarz lub baba przy zamawianiu choroby. może kraść co chce. aby swobodnie kraść. ile osób chcą uśpić". w której ogniskuje się żądza pieniędzy. albo jeszcze łaciną kuchenną. co chcą. celem użycia ich jako talizmanu do kradzieży. nie może się obudzić. pomocna do odkrycia skarbów. Złodziej z ludu czeskiego ucina zmarłemu dziecku palec. za świecę służy im palec zmarłego dziecka. w mieszkaniu zaś muskają trupią ręką po twarzy śpiących. suszy go i zapala. a przypominający zabobon ludowy „szukania ukrytych skarbów zapomocą świecy. że gdy ją się zapali i obnosi tam. znieważają zwłoki a nie brak mnogich wypadków w tym celu dokonywanych morderstw. płomień jej chwieje się lub gaśnie i wywołuje pewien szmer pieniędzy". Wierzenia o świecy z sadła ludzkiego i o martwej ręce. Z palców albo z wnętrzności „nieurodzonego" dziecka. wiadomości tej kategorji. który duszę swą oddawał djabłu. hipnotycznym. z tłuszczu kobiety brzemiennej złodzieje odlewają na Pomorzu świecę. Zbiór antrop. który mają okraść.

obnosić go trzy razy na dzień przez trzy dni i następnie w stajni go nad końmi zawiesić". zachował się w przysłowiu: „Spią wszyscy. 8). Kości i inne części ciała zmarłego. mech.) Zwłoki — i wedle wyobrażenia Żydów—mają cudowną moc: „palec trupa otwiera wszystkie zamki". odcięty trupowi chrześcijanina lub żyda. którą zmarły trzyma w ręku. W okolicy Żarek (Federowski Lud Warszawa 1888 str. wióra z trumny. żyły czy ścięgna zmarłego ubezwładniają okradanych. i do tego o północy. (Ks. 180. a niezawodnie kochać się przestaną. proch z cmentarzy. Części ciała uma łego. (A. które w właściwym celu użyte. Ciało upiora (najczęściej samobojcy) i części jego mają magiczne własności. III str.(L. 233—4) oślepiają wroga. na którem leżał zmarły. że ludzie śpiący zapadają w głęboki sen". i z krwi nieżywo urodzonych bliźniaków. na krzyżowej drodze. z. „Złodzieje Irzymając w lewej ręce zapaloną świecę. którym go czesano. ziemia. Wlislocki Menschenblut im Glauben der Zigeuner 1892 III 64 i 92). dlatego posługują się niemi złodzieje. Mahometanin w Egipcie noszą na szyji — jako magiczny środek przeciw febrze — ususzony palec. (Ks. nawłoką włosem z głowy owego wroga. iż „kto spożyje mały palec lewej ręki nieżywo urodzonego dziecka. bo takiego zboża nie zjada ptactwo. W okolicy Starego Korczyna rad _ą siać zboże z płótna. najsroższego czarta mógł pokonać i od wszelkich nieszczęść był wolny". jeżeli igłę. szerzącego na okół strach. nawet grzebień. igła z nicią. umożliwiający przedsięwzięcie wszelkich czynności na szkodę pogrążonych we śnie. (Sopotnia mała). którą trzy śmiertelnice szyto. a stąd przeniosła się wiara w magiczne. Chcąc rozerwać miłość dwojga młodych. ten tchnieniem swem powoduje. kraj. Wł. 172). Warszawa 1830 str. którą mu śmiertelną koszulę szyto. Szczątki zmarłego człowieka posiadają cudowną moc. Wędrowni Cyganie. Trwożliwemu chłopakowi z ziemi krakowskiej radzą trzymać przy sobie ząb umarłego. Siarkowski Materjały Lud. zrobioną z tłuszczu białego psa. Haas Das Kind in Pommern Ara Urąuell 1894 V. Siarkowski Lud z okolic Kielc w Zbierze antrop. że ręka trupia i gromnica. Przesąd. jako część ciała zmarłego. mogą swobodnie popełniać kradzieże niewidziani przez nikogo". albo rzeczy zostające z nim w pewnym związku — jako śmiercionośne — służą do tępienia złych. jakby kto rękę trupią albo gromnicę około domu obniósł". trawa z grobu. zwrócony na północ. mają wpływ usypiający (pierwotnie na zawsze). stają się skutecznym środkiem lub narzędziem czarów. wszystko to ma niebezpieczne własności. „Aby kupione konie nie schły — doradzają w okolicy Pińczowa — postarać się o trupa żydowskiego. „Rosa z ziół rosnących na grobie pomaga w cierpieniach oczu".73 pogrążają. fetyszy umarłych. t. i przeciągną przez oczy ro- . szkodliwych czynników i d!a ochrony dobrych. trzeba tylko przejść pomiędzy nich. wierzą. Gołębiowski Lud polski. gdy razem idą i sypać przytem popiołem z kości umarłego. widocznie by ł a to pierwotnie broń groźna. cudowne własności t. aby chłopiec nabrał odwagi. (A. w której go chowają. Zbiór antropol. Kto „posokę upiora z napojem wypijał. 1885 IX 40).

Części z czaszki ludzkiej. Skóra ludzka i zwierzęca używana była w wiekach średnich jako środek przy porodach. w tem przekonaniu. (A. p. na jego ubraniu. Schuller Volktumliches in Brauch bei Tot u. zwłaszcza osób. Do niedawna chłopi tyrolscy żądali w aptekach tłuszczu ludzkiego z wisielca (Arme—Siindefett). u Karaibów. „Kto ma kołtuna wewnątrz". że dotyczące miejsca na ciele pociera ręką umarłego albo łożyskiem. (Ks. a wyzdrowieje. Na tle tej grupy wierzeń wybujały na ziemiach ruskich i u Jugosłowian przesądy o magicznych właściwościach i czarach części ciała. antrop. tkwi coś z mistycznej istoty i właściwości zmarłego". z niego zrobić proszek i "dać choremu do wypicia". żywcem spalonych i t o p i e l u c h ó w . włosami i paznokciami zmarłych. moczem. W procesie o czary z 1623 r. wyraźne szczątki fetyszyzmu. jak np. Części ciała. na wszystkiem prawie. włosami i paznokciami osób żywych oraz inięśnią. W. śliną. (G. kośćmi. W średnich wiekach posługiwano się krwią. jak zamordowanych dzieci. pozostałych po nim przedmiotach. zarówno w stanie żywym. mają wpływ magiczny na własny i obcy organizm. „aby z umarłym szczęścia domu nie utracono" albo „aby umarły nie pociągnął za sobą żywych członków rodziny". w starożytnym Meksyku i Peru. tym sposobem. Haas Das Kind in Pommern Am Urquell 1896 VI 204). Zbiór wiad. Plinius wspomina o starożytnym zwyczaju używania do leczniczych celów kości z głowy skazańca. Białorusinów. Schassburger Gymnas. jak martwym. ucinano po egzekucji. W różnych stronach Nowego Świata. Programm 1863—5). Lud niemiecki na Pomorzu gubi „myszki" tj. ubioru i t. owłosione plamy na ciele. Wśród mieszkańców Korei zdarzały się tak często zabójstwa dla otrzymania wątroby chłopca. Am Urquel! 1892 III 147—151). wisielców. Begrabniss im SiebenburgerSachsenlande. W wyobrażeniu ludów. Wł. ekskrementami. który nie był ochrzczony. potem. które w gwałtowny sposób postradali życie. w tym celu. (Pomet Histoire de drogues 1694). dostarczały apteki londyńskie jeszcze w 17 wieku. (B. posiadającej cudowną moc uzdrowienia. W Chinach wyciniali sobie dzieci kawałki mięsa z ciała i ugotowawszy je. zatorturowanych. co pozostawało z nim w styczności. zarówno jak i u Rosjan przechowują się do dziś szczątki powszechnej niegdyś wiary z czasów barbarzyńskich. może go się „pozbyć w ten sposób". Siarkowski Mater. Zmarłemu w Siedmiogrodzie ucinają paznokci u rąk i nóg. i w chusteczkę związane zawieszają pod siestrzanem.74 puchy. opasywano nią położnice. poroniony. Paragwaju i w Ziemi ognistej. 1879 III 46). zwłaszcza palec wisielca. j. (Demokryt). w BrazyIji. Części ciała. z Kielc. zamieszkałych na obszarze Rzeczypospolitej. . albo „ognie" t. że wydano odpowiednie zakazy prawne. p. że „na ciele zmarłego. czerwone plamy. a pigułek z czaszki wisielca przeciw ukąszeniu psa wściekłego (Antaios). zwłaszcza powieszonego zbrodniarza. Ukraińców. stwierdzono używanie w Prusiech sznurka wisielca do sprzedaży piwa i przeciw znużeniu koni i t. umarłych. Schiffer Totenfetische bei den Polen. że przynosi szczęście. podawali jako zupę dla uzdrowienia chorych rodziców. zalecany przez lud w Kieleckiem: „postarać się o płód przedwczesny.

wymagały krwi ludzkiej a w jej zastępstwie zwierzęcej. że sprawcami chorób są duchy (demony). W każdym położeniu. Przy t. Złoczyńca we Francji (XII wieku). Prastara metoda leczenia. ani zetrzeć na podłodze i plamą tą składają świadectwo dokonanej zbrodni. . albo jako teofagja czyli spożycie zwierzęcego lub chtonicznego bóstwa i jego części. Krew środkiem leczniczym. F. albo jako komunja czyli uczestnictwo w uczcie celem zjednania sobie owych wrogich duchów. spotykamy pcdobne przeżytki ofiar z ludzi. tak że morderca nie może się od zamordowanego oddalić. ne noceant. Wien 1894 B. Z rozwojem kultury ustało barbarzyńskie używanie krwi w celach rytualnych. Chamberlain: Uber den Zauber mit menschlichem Blut. gdy go się dotknie obwiniony. wychodząc z zasady.) przy opisie pogrzebu Zygfryda. Wedle wyobrażenia Serbów krew zamordowanego człowieka ma moc przyciągania. Wszystkie religje starożytne.. starała się je przedewszystkiem zjednać albo odwrócić (odpędzić). gdyż za przystąpieniem winowajcy do zwłok. Wissenschaftliche Mitteilungen aus Bosnien und der Hercegovina. próbie krwi w Bośni i Hercegowinie prowadzą obwinionych do zwłok zamordowanego. w każdej ważniejszej dobie życia. jak np. szpiku itp. poznajemy właściwego mordercę bohatera w osobie niecnego Hagena. Niektóre formy naszych i obcych praktyk lecznictwa ludowego. ociekającym krwią (ofomagja). podejrzany o zabójstwo. Krople krwi zamordowanego—utrzymuje lud nasz—nie dają się zmyć na ścianie. że umarłemu natychmiast krew się puści z rany. w myśl zasady: Mortui placantur sacrificiis. co odbywało się w dwojaki sposób. z. a wpływ jej mistyczny daje się odczuć wśród najrozmaitszych ras i stref. Am Urąuell 1893 IV 1-3). skrapianie krwią ludzką ołtarzy. musiał dotknąć się zwłok zabitego. serca. wogóle używanie krwi i ciała ludzkiego do celów obrzędowych (A. obcinanie różnych części ciała. jako opierające się na ofierze. jakoteż opierającej się na nich medycyny wieków średnich i nowożytnych w Europie. w przeciwnym razie krew przestała płynąć. jak np. w tem przekonaniu. przy okadzaniu itp. odnoszą się do starożytnego obrzędu ofiary.75 u rozmaitych plemion Indjan. od koiebki aż do grobu posługiwano się od wieków krwią. albo z ust. obrazów. II p. będący winowajcą. wątroby. przy posługiwaniu się metodą zadawania choremu organu zwierzęcego lub jego substytutu w stanie surowym i świeżym. a gdy temu krew poczęła broczyć. a ostało się tylko w najniższych pokładach wierzeń ludowych. było to dowodem winy posądzonego. Do tego celu służyło między innemi zadawanie (wcielanie) choremu organów zwierzęcych. (E Lilek Gottesurteile und Eidhelfer in Bosnien und der Hercegovina. W Nibelungach (17 tej przygodzie — z XIII w. zarówno u ludów starożytnego Wschodu i klasycznej starożytności. 467).

poświadczenie umarłych: „Ciało zabitego kładziono na marach. mimo zakazów. przysiąc. Na schyłku XVI w. pomówiony o morderstwo musiał zwykle dotykać się go. sączyła się krew. ale nareszcie dopadł go martwieć na cmentarzu. wymieniają t. co służyć ma za dowód winy zbrodniarza. 1708 i 1718. jego ran albo wziąć go za rękę. buchnęła z nosa krew i to wykryło winowajcę. do 17 wieku. iż morderca przystąpieniem do zwłok zabitego przez się człowieka. uważano to za dowód popełnionej zbrodni. znane z Nibclungów. a winowajcy nie można było wykryć. Dziecku. uderzył pięścią w głowę i obaj zapadli się w ziemię" (Bratkowice). ten uznany był za . że odkryto mordercę człowieka. bryknęła z ran krew. — Podejrzanych o zabójstwo dwu obywateli hiszpańskich przyprowadzono 1607 r. a niekiedy do samej rany rękę przyłożyć. powoduje ich krwawienie. Jeżeli z niej przypadkiem krew płynęła. krew obryznie. W Lubajnach przechowało się wierzenie.. z rati zabitego sączy się krew. iż za zbliżeniem się posądzonych o zabójstwo wdowy Kesler i nijakiej Lustig. zbliżającego się do zwłok zabitego. zeznają świadkowie w r. każdy obywatel z gminy musiał przystąpić do zabitego i położywszy rękę na jego głowie. jest wielce wśród ludu w Siedmiogrodzie rozposzechniona. Pewien "kowal włoski zamordował 1632 r. albo z ust piana się toczyła. wtedy obwiniony pospolicie zwany był mordercą". a w Styrji do XVII w. Powszechn : e jest między ludem w Europie przekonanie. W aktach procesu o czary. Wspomina o niem Abraham a St. że umarły za zbliżeniem się mordercy krwią broczy. chodzi za nim i woła: „Bijwa się teraz"! „Zbrodniarz wykręcał się. że jest niewinny. z. lub się usta zmarłego zapieniły. albo zostaje krwią swej ofiary obryzgany. gdy winowajcę uwięziono. zachowujących wiernie dawną tradycję. iż za zbliżeniem się jego do zwłok. Do wyśledzenia zbrodniarza posługiwano się w Niemczech prawem. ale utrzymała się u Szeklerów. zwanern Bahr-recht: kładziono ciało zabitego na barach i kazano podejrzanemu o zabójstwo dotknąć się zwłok zabitego. które przyszło na świat. Gdy kogo zamordowano. zawieszonej w więzieniu. Wśród ordaliów czyli Sądów Bożych. że mordercę. a gdy jeden z nich zbliżył się do zwłok. jak mógł.76 rany zmarłego otwierają się i krwawią. iż z ręki zabitego. gdy trup się poruszał. W Prusiech wschodnich. Prawo to. znajdujących się w archiwum miejskiem Hermanstadtu. nie daje mu ani chwili spokoju. a gdy krew z ran płynęła. Clara. wśród ludności polskiej. Wiara. opowiadano w Holsztynie. wydawanych od Ludwika pobożnego począwszy. Spienger Das Bahr-recht Am Urquell IV 170 i 275 V 284 VI 174). Liczne mamy przykłady stosowania w średnich wiekach tego prawa. przetrwała od wieków średnich wiara. swą żonę w odmiennym stanie. że mordercę poznaje się przez to. Prawo to było na Wegrzech obowiązujące a pochodzi z pogańskiej przeszłości Madjarów. zbliżonego 'do ordaliów (Sądów Bożych'. Zastąpiły je za Stefana I ordalia. które przyjść miały do nas od Niemców. aby się ożenić z kochanką. stosowano w Austrji i Bawarji do XVI w. Dusza zabitego prześladuje mordercę. Pod czyją ręką z ran zabitego broczyła krew. (R. za zbliżeniem się do niego zbrodniarza. umarłemu buchnęła z nosa i ust krew. do zabitego.

wspomina łaciński poeta Lukrecjusz. czyni na wojnie niezwyciężonym.77 winnego. (O Schell Uber den Zauber mit dem menschl. Zwłaszcza krew skazańców leczy skutecznie padaczkę. (Am Urąuell 1892 III 50—1). jako „pogańskie". Po straceniu skazańca rzucał się lud w Poznańskiem na miejsce egzekucji i z chciwością chwytał krwią zbroczony piasek. Krew ma osobliwsze przymioty lecznicze. z Holsztyna. Am Urąuell 1892 III 210. Świadectwo tej wierze oddają Wergili. Anglji (Ryszard 111 Szekspira). La Fontaine w Chirurg medicin. Koran (2 sure) przywodzi następujący przykład stosowania tego zwyczajowego prawa dla wykrycia zbrodniarza: Mężczyznę zamordowali tajemnie dwaj siostrzeńcy. za zbliżeniem się doń mordercy. Wa- . Ze spożyciem krwi (serca) wiąże się w wyobrażeniach ludu polskiego i wielu innych ludów. który z tym. Po całej Europie krążą podania. Przeciw wielkiej chorobie. konwulsje i tym podobne napady. gdyż posiadanie takiej krwi przysparza kupcom rzesze klijentów. pojednanym przez wylanie krwi ludzkiej lub zwierzęcej na ofiarę. Zażycie krw udziela daru widzenia przyszłości. brocząc z ran zabitego (Leichenprobe — Bahrrecht) wydaje złoczyńcę. Prawo to. umożliwia rozumienie mowy zwierząt. O praktykowaniu jednak tego starożytnego zwyczaju świadczy uchwała sejmu. potępione zostało 1594 r. Wlislocki T o d im Glauben der Siebenburger Sachsen. przysparza szczęścia w grze. H. Till Das Bahrrecht Am Urąuell 1896 VI 174 i 212). Herman Das Bahr-recht A. a raczej działa w czarodziejski sposób. Gdy krwawiącemi wnętrznościami ubitej krowy dotknięto się zwłok zabitego. te poczęły krwawić i tym sposobem obwiniły morderców. iż krew skazańców przynosi szczęście. a na stracenie gromadzi się tłum ludzi. Abhandlungen (Kraków 1796) powiada. ochrania przed zarazą. te same bowiem siły magiczne przypisywano demonom i bóstwom. w podaniach ludu niemieckiego. nawet u Cyganów (A. jak z wielu inuemi przesądami staczał walki. Motyw krwawienia trupa. Aue). zwanej chorobą św. że mistrz (kat) pozbywał w Krakowie świeżą krew ludzką jako lekarstwo na padaczkę. W Talmudzie (Midrasz) mamy przykład podobnego broczenia krwi zamordowanego proroka Zacharjasza. Krew ludzka i zwierzęca używana była od wieków w Polsce jako skuteczny środek w lecznictwie. zwłaszcza niewinnie przelana. w średniowiecznej epice niemieckiej (Nibelungenlied—Hartmann v. Am Urąuell 1893 IV 53). dlatego odbywają po nią'dalekie podróże. Sweton i Marsyljusz Ficinus. hrabstwa Lippe. że krew. Nadprzyrodzone te własności krwi to zabytki kultu ofiarniczego. jako mścicielka ofiary. uchwałą sejmu krajowego w Gyula Feherwar. we francuskich f a b 1 i a u x i starofrancuskich podaniach ludowych. znany jest w tradycji wielu ludów np. udar. ponawiająca zakaz wzywania podejrzanego o zabójstwo do przysięgi przed zwłokami zabitego. któremu przypisywał magiczne własności. w sto lat po tamtej wydana. Korper. Mazurzy w Prusiech otrzymują. Szwajcarji (Aargau . w Turcji (Kórogla). wpływa na koleje losu człowieka. W Biblji krew niewinnie zamordowanego Abla woła do niebios o pomstę zbrodni Kaina. wiara w jej cudowną moc. O wykryciu mordercy przez krwawienie zwłok zabitego za zbliżeniem się do nich winowajcy.

przyboczny lekarz cezara Claudjusa. A rozumowali tak mniej więcej: Jeżeli krew jest zasadą życia. Aretaus Cappadox. czarki jego krwi dla cierpiącego na padaczkę dziecka. ojcobójczyni. Duńczycy. Frankonji. F. że wchłaniają z krwią życie człowieka. I Scribonius Largus. (Przeworsk). Już księgi Mojżeszowe mienią krew duszą ożywiającą ciało. starożytni — jak świadczy Dioskurides — widząc we krwi główną siłę witalną. jeszcze ciepłą. po zamordowaniu go. (Am Urąuell 1891 II 26) Ciepłą krew. (H. 1755. używano u nas krwi ludzkiej: „Gdy siostra najlepsza nieszczęśliwego upuści swej krwi ze średniego palca prawej ręki do ust swego brata w czasie napadu. zarówno jak lekarze okresu bizantyńskiego (III-VI stulecia). chłopi krew dłonią czerpaną pili skwapliwie. lekarz z drugiego wieku . że uważali za najskuteczniejszy środek picie krwi ciepłej. Biunświku i in. musi ona posiadać osobliwszą silę uzdrawiania. Varga A babonak konywe. iż krew powieszonego leczy epilepsję (J. Chr. aż padł z omdlenia na ziemię. chorzy na padaczkę Szwedzi. Lud Oldenburgu. Plinjusz powiada o chorych na padaczkę (epileptykach). a jeszcze 1890 r. iż z ciała zlinczowanego kupca. Fryzji. chwytali w garnki lub chustki łyżkami lub dłońmi i pili jako lekarstwo. Pożarowieckiego okręgu.78 lentego (epilepsja). gdy chorego zaprowadzi się na miejsce skazania i tam daje mu się napić krwi skazanego na śmierć. Przekleństwo ludowe Serbów: „aby wróg napił się twojej krwi". buchającą z głowy lub tułowia skazańca. Lud duński żywi wiarę. by się wyleczył z epilepsji. miało pierwotnie znaczenie dosłowne. otrzymał w Drezdnie chory na padaczkę krawiec pozwolenie picia krwi ściętego mordercy. Chorobę przez oczarowanie leczą Kaszubi krwią dobytą ze średniego palca człowieka. przeto polecano świeżą. Arad 1877). Zwłaszcza krew człowieka skazanego na ścięcie była skuteczną. używali jej w różnych chorobach. Siediniogrodzianie. podczas tracenia złoczyńcy. Presądni Madziarzy. poległych gladjatorów a czynili to w przekonaniu. H. Walentego i udar serca można wyleczyć. inaczej cała ta praktyka nie przydałaby się na nic". Świeżą krew skazańca zaleca też lud w Szwecji. Niemcy. W r. Jeszcze 1890 r. Turyngji. Feilberg Totenfetische. dziewczyny. za mini sterstwa Briihla. Zachować jednak trzeba ścisłą tajemnicę. '— tłómaczą analogją między padaniem na ziemię epileptyka a spadaniem głowy skazańca. (L. to wielka choroba natychmiast ustanie i nigdy się już nie wróci. że zaś krew się szybko psuje. Am Urąuell 1892 11146). Wiarę tę — niemal powszechną w Europie. buchającej z ciała ludzkiego. zaleca epileptykom picie świeżej krwi ściętego. jeszcze w 19 w. Frankel Zauberglauben. Andersen opisując w „Bajce swego życia" stracenie 1823 r. z jej spólnikami wSkelskór (Danja).że widział chorego. żądała kobieta w Helsingborg. zdarzył się wypadek we wsi serbskiej. polecali spożywanie krwi ludzkiej przeciw ekpilepsji. Omdlałym nakłuwają u nas mały palec u lewej ręki i żegnają trzy razy. na Węgrzech i w Siedmiogrodzie. utrzymują. Jeszcze 1862 r. dodaje. miała epileptyczka w Appenzel (Szwajcarja) połknąć trzy hausty ciepłej krwi skazanego na śmierć rzeźnika. poczem biegli z nim tak długo. któremu rodzice podawali do picia kubek krwi skazanego. iż choroba św. i in. Am Urąuell 1892 III 4).

choroba i śmierć. (P. Gdy księcia z Montmorency 1632 r. używano krwi ludzkiej jako lekarstwa. w Tuluzie stracono. Aby posiąść męstwo tak walecznego wroga. Skarga Żywoty Świętych. F. stanowi jego życieGdy krew zastygnie. jak chorzy epileptycy na miejscu stracenia pili czarami czerpaną krew ściętego zbrodniarza.) Gdy cesarza rzymskiego Konstantyna . gdyż jedna krew płynęła w ich żyłach. rozpowszechnionej na całej kuli ziemskiej. człowiek umiera. dziecku natury. radzili mu kapłani rzymscy „skąpać się w gorącej krwi dziateczek". puszczanie krwi. poznajemy jej najserdeczniejsze myśli i uczucia".trędowata niemoc od głowy aż do nóg opanowała". że sam widział. Louis (w Ameryce) 1649 r. lrokezi zamęczyli na śmierć jezuitę Breleufa. Homer w Odyssei przyznaje krwi świeżej moc ożywiającą cienie ludzi pomarłych. bractwa. zwłaszcza świeżo zabitych osobników. Arystoteles uważa ją za duszę człowieka. którego krew spożyli. Bruksela 1849 III 120.7? ery chrześcijańskiej. Chamberlain Ober den Zauber mit mensch. do dziś używany przez lud nasz środek leczniczy w najrozmaitszych dolegliwościach. który podczas najokrutniejszych udręczeń nie drgnął. upatrywł on w nich magiczny wpływ krwi. zwłaszcza Empedoklesa. „krew jest najlepszą częścią naszego ciała. 1843 II 600) Leczenie zapomocą ssania krwi chorego praktykowane jest przez szamanów w Ameryce od morza lodowatego po krańce Ameryki południowej (A. a naczelnik wyjął mu serce i zjadł je (Am Urąuell 1893 IV 199) — Ustrój społeczny pierwotnych ras spoczywał na organizacji rodowej. należący do jednego rodu. Irokezi pili jego krew z piersi. w tym celu. w dziele De curatione morborum opowiada. krewnymi. są pozostałością prastarych wyobrażeń animistycznych. były mgłą tajemniczości osłonięte najważniejsze momenty bytu. wyd. że z nią nabywają odwagi i tym podobnych przymiotów człowieka. byli sobie przyjaciółmi. Obrzęd obrzezania dziecka u Żydów i innych ludów wschodnich. Po zajęciu Stacji misyjnej St. W mniemaniu Cyganów. Człowiekowi pierwotnemu. wspomina o takiem użyciu krwi staroegipski papirus (Ebersa) z 15 stulecia przed Chrystusem Wyobrażenie o demonicznej sile krwi sięga najodleglejszej starożytności. Podług księgi lekarskiej Chińczyków (Nei-king) z trzeciego tysiąclecia przed rachubą chrześcijańską. piją na pół dzikie plemiona Afryki i Australji "w tem przekonaniu. żyjących w namiotach ziemi siedmiogrodzkiej. (A. służy od wieków za wielce skuteczny środek leczniczy. Jeszcze w średniowieczu Galen i jego szkoła widzą we krwi siedlisko duszy.. Krew ludzka i zwierzęca. życia. podobnie jak kaleczenie się na znak żałoby. aby przywłaszczyć sobie jego waleczność. była krew głównym pierwiastkiem życia. Blut. Wedle nauki filozofów starożytnej Grecji. Z krwią ukochanej osoby pijemy coś z jej życia. wied. pili żołnierze jego krew.) Krew. jako siedlisko duszy. Urąuell 1893 IV 64). Wlislocki Menschenblut im Glauben der Zigeuner Am Urąuell 1892 III 62. (Chateaubriand Memoires d'outre tombe. Krew więc była kamieniem węgielnym całego bytu społecznego i na tej wysokiej ocenie wartości krwi spoczywał gmach życia społecznego. Wszyscy. jak urodzenie. podług których krew uważano za źródło życia i siedlisko duszy. Na wierze w magiczne znaczenie krwi polega zachowany do dziś u Sło- . plemienia.

so wian południowych zwyczaj wzajemnego picia lub zmieszania krwi pobratymców. O „pogańskim" zwyczaju picia krwi u Węgrów na znak zawartego przymierza i braterstwa wspominają: anonimowy notarjusz króla węgierskiego Beli i Kronika Szeklerowska. (A. F. Dórfler Das Blut im magyarischen Volksglauben. Am Urąuell 1892 III 268) Eksrementy, tak ludzkie jak zwierzęce, suche i płynne nieczystości, wydzieliny, pot, ślina i tp. jako części ciała, które odchodzą, mają powszechne w medycynie ludowej zastosowanie. Łajno, jako skuteczny środek leczniczy w różnych chorobach, zalecają nasze Ogrody zdrowia i Zielniki z 16-17 w. Jeden z najstarszych „0 ziołach i o mocy ich" (wyd. St. Falimirza z 1534) przypisuje znakomity skutek nie tylko łajnu dziecięcia, w ogóle człowieka, ale także psa, wilka, wołu, kozy, myszy, orła, gołębi, jaskółki, kury, i tp. Zielnik wydany przez Siennika w Krakowie 1588 r. zaleca w wielu chorobach używanie łajna ludzkiego lub zwierzęcego, moczu, wogóle wydzielin do różnych lekarstw i zabiegów lekarskich. Tak np. każe „gnojem końskim niewieście kadzić pod nos, by płód umarły z żywota wyrzuciła". Psie łajno skuteczne jest na bolączki w gardle, te same własności ma też posiadać łajno dziecięcia. Do dziś radzą włościanie z okolicy Czerska na ból gardła płókanie wodą, warzoną z psiem łajnem. W Ogrodach zdrowia (w. 16 i 17) zalecano: gołębie łajno na boleści i łamanie w kościach, mysze na kamień, kozłowe na żółtaczkę, kozie boóki na bolączki i wściekliznę i tp. Używanie łajna i moczu, jako środka leczniczego, świadczy, że medycyna średnioweczna nie pozbyła się jeszcze resztek barbarzyństwa, a ślady tego przechowały się do naszych czasów między ludem Błonkę z oczu (kataraktę) spędza łajno człowiecze na proch spalone, które przez piórko zadmuchiwać polecał I. K- Haur w Składzie (Kraków 1675). Na zapalenie oczu przykładają i dziś w okolicach Czerska gnój krowi przez gałganek. Autor C o m p e n d j i m e d . (Częstochowa 1789), zaleca leczenie wrzodów okładami łajna dziecięcego. Mającego „złą słabość" (syfilis) zakopują w Insterburgu po szyję do gnoju końskiego, który „złe soki z ciała wyciąga". (J. Sembrzycki Aus' Ostpreussen. Am Urąuell 1890 I 136). Od czasu wojen Napeleońskich panowała w Polsce epidemicznie „franca" (syfilis), przed powstaniem listopadowem leczono tę chorobę w ten iście barbarzyński sposób: „Człowieka — zwykle kobietę — porażonego tą okropną niemocą, obnażonego zupełnie, zakopywano w postawie leżącej po szyję lub z całą głową i twarzą, jeżeli wyrzuty znajdowały się i na nich — pozostawiwszy otworek naprzeciwko nosa i ust do oddychania - w gorący, tj. świeżo wyrzucony ze stajni nawóz koński. Chory, leżąc w tym nawozie, krzyczał w niebogłosy, z powodu strasznego bolu doznawanego na całem ciele, ale uciec nie mógł, gdyż bywał związany za ręce i nogi. Albo więc umierał wśród tych męczarni, lub jeżeli przez dobę leżąc w tym nawozie został przy życiu, bywał uzdrowiony", (w Augustowskiem). Wrzód pojawiający się szczególnie na nogach, przezwany żydówką, Nadrabianie do niedawna leczyli przykładaniem ludzkich odchodów. Ciecz w sutkach niemowlęcia, przypisywaną rozgniewanej Wieszczycy, leczą w okolicy Krakowa okładając sutki gnojem dziecka i kąpiąc je,

Kołtun (Weicnselzorf = plicaj na głowie i palcach, u rak i nóg. oraz w grzyva<h zwierząt. (Z Muzeum ) ibouJrskich we Lwowie)

81 wraz z wydzielinami. Przeciw nabrzmieniu brodawek u niemowlęcia polecają w Krakowskiem okłady z własnego kału. Na przestarzałe rany lub nagniecicę palca przykładają w okolicy Tylży odchody ludzkie. „Rany goją się dobrze pod okładami z odchodów własnych" (Z Trzciany. A. Saloni Lud rzeszowski str. 142) Na g r u d y radzą w okolicy Białoboku przykładać ludzkie odchody. Kurdziej t. j. chorobę objawiającą się rozpadaniem spodniej części warg u krów lub koni, leczą odchodami ludzkiemi, któremi zapuszczają rany chorych zwierząt. (Z okolic Raby). Różę usiłuje lud uleczyć wołowem łajnem. (Krakowskie) Przeciw kolkom (kurczom żołądka) zażywają gnoju krowy w mleku. Febry leczą między innemi środkami także pomiotem psim, rozpuszczonym w mleku. ( j . Sembrzycki Aus Ostpreussen. Am Urąuell 1890 1 136). Przeciw febrze bierze się w Wadowicach dziewięć łajen mysich, rozciera się je z błonką jajka i zażywa się w postaci pigułek. Pigułki z łajen mysich spędzają w Krakowskiem puchlinę W Radomskiem podając jako środek przeciw febrze psie łajno, moczone w wódce, tłómaczą to tak: „Chory o tem nie wie, co tam było moczone, a choroba sobie obrzydzi i wyjdzie, bo złe, z tem zbędzie". Postrzał (paraliż) leczą okładaniem chorych członków końskim gnojem. (Z nad Raby). Aby się masło prędko zrobiło, wychodzą na rozstajne drogi, biorą stamtąd łajno krowie lub końskie i na niem stawiają maślniczkę (Borzęcin). Lud nasz używa w różnych chorobach łajna lub moczu jako lekarstwa. Popadanie skóry na rękach lub nogach leczą smarując je własnemi odchodami lub moczem. Na stłuczone członki przykładają łajno końskie lub świńskie. Z leków sympatycznych przeciw febrze najskuteczniejsze ma być 1) psie łajno rozprowadzone w wodzie, 2) mocz koński od klaczy dla kobiety, od konia dla mężczyzny. W Suchej pije chory własny mocz z utartą na mąkę kością końską opaloną. Ukąszonemu przez gadzinę zalecają w powiecie Płoskirowskim napić się własnego moczu. Rany goją się dobrze pod okładami z odchodów własnych. Boleści brzucha uśmierza picie moczu własnego (Przybyszówka), Jeżeli statek (bydło) łamie żaba, kropią go górale ze Skalistego moczem ludzkim, przechowanym na Boże Narodzenie. W czasie ataku konwulsyjnego dziecku w okolicy Tykocina wlewają do ust kilka łyżeczek świeżo oddanego moczu ludzkiego. Komu błona oczy zaciągnie, ma zapuszczać oczy moczem zajęczym. Aby go dostać, trzeba zabiwszy zająca, nieść go głową na dół, aby moczu nie wylał. (Ropczyce). Zgodnie z zasadami medycyny średniowiecznej, które na wsi nie wyszły jeszcze z użycia, lud nasz „poznaki (djagnozę) choroby upatruje na języku i w moczu": jeżeli język jest czysty, czerwony — człowiek zdrów, gdy zaś język obłożony, na biało zamulony — człowiek chory. Gdy mocz ma kolor żółty, mętny, wtedy człowiek jest cierpiący, mocz biały, przezroczysty, oznacza zwykły stan zdrowia" (A. Petrów Lud ziemi Dobrzyńskiej w Zbiorze antrop. 1878 II 137). Do niedawna posługiwali się odczyniacze i zażegnywacze chorób średniowieczną metodą dochodzenia choroby z moczu ludzkiego. Cieszyli się oni wielką wśród ludu krakowskiego „wziętością, tak dalece, że chorzy o kilka mil do
.„Uzdrowienie ludu". •

82
nich się schodzili, by po moczu dowiedzieć się, gdzie tkwi złe, skąd ono pochodzi i jak je odczynić należy". Nie potrzeba dodawać, że nie ma to nic wspólnego z analizą inoczu. (O. Kolberg Lud VII 84). Przy zacięciu siekierą leczą górale (z Czarnego Dunajca) ranę, zatykając ją łajnem lub pajęczyną. Słodki strup u dziewczyny leczą: przed wschodem słońca do trzeciego razu świńskiem łajnem (z barłogu), u chłopca, wieprzowem. W obieraniu bolączki a następstwie jej pęknięciu zalecają przykładać gęsi pomiot. Przeciw brodawkom przykładają pomiot suchy, rozprowadzony w kwaśnicy kapuścianej. Na łamanie w nogach radzą smarować nogi łajnem sarniem, zmieszanem ze swińskiem sadłem. Chłopacy wiejscy uganiając boso po twardych bryłach i kamieniach, dostają na piętach odbitek czyli odkręt, który leczy skutecznie pomiot gęsi. Ból gardła leczą wpuszczając do gardła wodę, w której moczyło się psie łajno. Ekskrementy ludzkie i zwierzęce uchodziły od tysięcy lat za skuteczny środek uzdrawiający. Moczowi i odchodom przypisują już staroindyjskie Wedy moc oczyszczającą. Wedle przepisów liturgicznych Awesty „człowiek skalany przestępstwem może się oczyścić jedynie gomezą" t. j. moczem byka. Odchody i mocz jako środek leczniczy w różnych chorobach zalecali już starożytni pisarze, a stosowano je w całej Europie średnich wieków. Dioskurides, Plinius i Celsus przypisują je w różnych chorobach. Lekarze i farmaceuci 16—17 wieku, jak Christjan Petersen (1533) Jean de Renou 1608 Niels Mikelsen, Aalborg (1633) i K. F. Paullini (1699) je jako bardzo skuteczne lekarstwo. W lecznictwie ludów europejskich odgrywa do dziś ważną rolę. Ciężkie rany, wrzody ropiące, różne gniłe, Słowianie, ludy romańskie i germańskie leczą okładami ciepłego jeszcze łajna zwierzęcego, albo odchodami ludzkiemi. Nie tylko u ludów mdoeuropejskiego pochodzenia, lecz także u plemion barbarzyńskich używają ekskrementów ludzkich i bydlęcych jako środka leczniczego. Wiele dzikich plemion spożywa własne odchody (łajno i mocz) z obrzędowych albo religijnych motywów, uważając wydzieliny te za siedlisko duszy ludzkiej. Środki odchodowe, jako przeżytki wiary w „duszę cielesną", odgrywają ważną rolę w obrzędach ludów pierwotnych. Tak np. chłopiec u Papuanów w Nowej Gwinei, podczas uroczystości dojścia do lat młodzieńczych, pije urynę naczelnika, albo bywa nią pokropiony. Plucie i chuchanie, jako posiadające bliskie z krwią i odchodami powinnowactwo, mają u ludów pierwotnych znaczenie duszy, posiadają jej własności. Spluwanie na z ł e , żeby zczezło, na odpędzenie uroków, trzykrotne chuchnięcie na febrę i inne choroby, ma w cudowny sposób działać. Przeżytki tego prymitywnego wyobrażenia o duszy przetrwały wśród ludu polskiego aż do naszych czasów. Ludzkie i zwierzęce wydzieliny uchodzą i u nas za środek uwalniający od sił demonicznych, które człowieka opanowały. Z tego źródła psychologicznego medycyny ludów pierwotnych płyną zasady do dziś stosowane w lecznictwie, z tą jeno różnicą, że owe demony przeobraziły się w t. z. zanieczyszczenie krwi, ostrość soków itp. Wielce rozpowszechnionym środkiem oczyszczenia chorego są też i poty. U ras niższych cieszą się popularnością kuracje zapomocą potów O łaźniach

83
w Polsce za Bolesława Chrobrego mamy wiadomości w kromce t. z. Galla, a do dziś uważają pocenie się w łaźni za skuteczny środek przeciw rozlicznym chorobom, którym nieraz raczej szkodzi niż pomaga. Z rzęsiście spływającym potem zniewolone są opuścić chorego szkodliwe duchy, a zwłaszcza wszelkie duchy choroby. Wogóle zewnętrzne obmywanie oczuwają umysły pierwotne jako odczyszczenie wewnętrzne.

Choroby zewnętrzne
Zwichnięcia i złamania — oparzenia i odmrożenia — zanokcica
Chirurgja należy do najstarszych gałęzi lecznictwa ludowego. Trepanacja czaszek, chirurgiczne leczenie złamanych nóg dają świadectwo o znajomości tej sztuki w przedhistorycznej dobie. Choroby ciała ludzkiego, jak np. złamanie nogi lub krwawiąca rana, wymagały szybkiej pomocy bliźnich. Udzielali jej ludzie, którzy z doświadczeń zebranych w łowiectwie i pasaniu bydła, obznajomieni byli z ustrojem ciała ludzkiego. I domorosła chirurgja w Polsce, jak w innych krajach Europy, od niepamiętnych czasów spoczywa w ręku kowali, owczarzy itp. ludzi „trudniących się puszczaniem krwi, naprawianiem rąk i nóg złamanych lub zwichnęiych, rwaniem zębów itp" (z Krakowskiego). Przez całą Europę rozpowszechniona jest wiara w cudowną moc sztuki kowalskiej,co twarde żelazo topiła w ogniu i wykuwała z nich kunsztowne rzeczy. Za dawnych czasów (Rigweda - Homer) przypisywano kowalom czarodziejskie, nadziemskie własności. Wśród ludu polskiego utrzymała się do niedawna wiara w chirurgiczne wiadomości kowali. W niektórych okolicach dawnej Rzeczypospolitej słynęli kowale z leczenia złamanych lub zwichniętych kości, z wyrywania zębów i tp. Medycyna ludowa wykazuie u ludów romańskich i germańskich niezliczoną moc takich „lekarzy kości", kowali, stolarzy, łaziebnych i zajmujących się zawodowo n a p r a w i a n i e m złamań i zwichnięć, albo leczeniem ich zapomocą rozmaitych plastrów. Najprostsze przyczyny chorób zewnętrznych poczytuje lud nasz za oczarowanie. Oto przykład z Kaliskiego: Spadł chłop z chojki (sosny) i stracił władzę w nogach. Ale spadnięcia z drzewa nie uważano za przyczynę choroby, zaszedł tu, w mniemaniu ludu, wypadek oczarowania. Na pytanie, kiedy to nastąpiło, opowiadał chłop: Gdy po spadnięciu z sosny położono go do łóżka, weszła do izby sąsiadka, posądzana z dawna o czary, która żałując chorego, objęła go za nogi i wtedy został oczarowany. Najpierwszą pomoc w złamaniach dają w okolicy Krakowa młynarze lub sukiennicy, ci po złamaniu jakiego członka oprawiają je w łupki. Owe łupki do złożenia złamanych kości przyrządzają w Zywieckiem zazwyczaj z kory dębowej. Złamaną nogę lub rękę „naprawia1* w okolicy Bochni taki domorosły chirurg, wkłając je pomiędzy dwie łupki i silnie krępując. Po złożeniu nogi lub ręki, albo po„ naciągnięciu", smaruje je maścią, złożoną z żywicy i żywokostu. „Zochwaconą" rękę lub nogę leczą okładami tartego ochwatnika i silnem obwiązaniem. Na Rusi południowej i w Huculszczyźnie panował zwyczaj, że znachor złamaną kość składał między dwie łupki

85
z kory dizewnej i mocno je wiązał, poczem przylepiał plaster, którego skład trzymał w wielkiej tajemnicy. W raz.e złamania kości robią Białorusini mińscy i wileńscy opatrunek nierucnumy z deseczek, uwiązując je .sznurkiem. Słowak owija zramaną nogę lub rętię onucą, kładzie na nią wzdłuż kości cienkie descułki, kropi to wodą i w.ąze, a po Kilku dniach odrzucę bandaż i smaruje maścią, złożoną między innemi z geranium, które dlatego zwą zrosccem. Madziarzy zawijają złamaną kość w łodygi kokorudzy i wiążą taśmą. Domorośli kinkci tureccy kładą złamaną czy zwichniętą kość między descułki z drzewa, owjają je mocno taśmami i polecają spokój. W Persji wykonywają tę czynność Sikeste baend, do czego uż> wają szyn z trzciny lub drzewa. Arabowie robią owinięcia ze skory i wzmacniają je prętami trzciny, sciskając silnie sznurami. Chińczycy pc ułożeniu złamanycn kości okładają je kurą, z której usunięto najdrobniejsze kosteczki i szynami z trzciny bambusowe! a to wszystko spaiają wiązaniem. I ludy pierwotne prostuią złamanie nogi za pomocą szyn z trzciny, drzewa lub kury i odpowiednich opatrunków, że tu wymienię tylko Indjan z północnej i południowej Ameryki, Minkooów na Andamanach, wyspiarzy N.as Manahiki, murzynów- Loango i Papuanów. W posługiwaniu się twardmejącemi bandażami widzimy zawiazki g-osowan, jak w obwiązywaniu krwawiących r an w celu zatrzymania krwi mamy początki racjonalnej chirurgji. Przy nagłem podnoszeniu ciężaru ponad swe siły, nabawia się nasz włościanin przewlekłej choroby, zwanej oberwaniem się. Gdy „w człeku obrywa się cosik i wewnątrz chodzi", każą Nadrabianie choiego zaszyć w świeżą jeszcze skórę złupioną z psa i tak przez kilka dni leżyć spokojnie. Podobnie leczą i postrzał (paraliż), trzymając chorego w ciepłych wrętrznościach ubitego psa. Oberwanie w Dębiczu (Poznańskie) leczy znaleziony w poiu „kamyczek czarny" (niedokwas żelaza), starty na proszek, zmieszany z tłuszczem borsuczym i rozpuszczony w mleku. Rzymianie za czasów Pliniusza leczyli złamanie kości przykładając na szmatce płóciennej mózg psi. Przełamanie i inne choroby, powstałe z dźwignięcia lub przepracowania, lerzą znachorzy mierzeniem. Ociężałość członków tak leczą w niektórych okclicach woj. Poznańskiego: „Cierpiący kładzie się twarzą na ziemię i rozciąga w krzyż ręce. Madra w "czasie tym przędzie nić z pakuł, wrzeciono w spak okręcając, dc tej nici nie wolno jej jednak używać śliny. Nitka n u s i byc tak długa, jak człowiek. Mądra m i e r z y choiego od głowy do pięt i od końca średniego palca lewej ręki do końca środkowego palca prawej ręki, trzy "razy, szepcąc pacierze". Człowiek w zdrowym stanie ma być tak długi, jak jest szeroki z rozcjąguiętem. rękamIle więc sz rokosci choremu nie dostaje w stosunku długości, c tyle powiada mądra, iż mu brakuje miary, której jeżeliby pod łokie. jednej ręki brakowało, niechybna śmierć nastąpić musi.; Nitkę miarową pali ogniem krzesanym (przy pomocy krzesiwa) a proch stąd powstał} daje choremu wypić w łyżce wódki. Łyżkę tę musi chory „przerzucić przez głowę", wkońcu przeleżeć godzinę w milczeniu pod przykryciem.

86
Samo mierzenie np. chustką rzadko pomaga, na przełamanie i tym podobne choroby z przepracowania fizycznego—równocześnie z mierzeniem odbywa się prostowanie uchylonych członków: Oto np. „przełamana dziewka w Mysłakowie siada na ławie, a znachor każe jej spoglądać oczyma na nogi", skutkiem tego siedzi zgięta, wówcza znachor „wali ją w wygięte piece i wtedy dopiero mierzenie pomaga". W podobny sposób „mierzy się dzieci, dociągając im łokc.e w tył aż do stóp". Przemierzenie w Wiecławicach (Kujawy), odbywa się w ten sposób: Chory w krzyżu, t. j. przełamany na tył, siada na ziemi ze zgiętemi kolanami, odwrócony tyłem do osoby, którą mierzy, i do jej stóp, osoba ta rękami swemi bierze chorego za ręce, na krzyż złożone i ciągnie je w tył kolanami swemi, grzbiet mu naciskając, dopóki w krzyżu me trzaśnie. Zwichnięcie (zwych) i następstwa jego biegunkę, usuwa i na Ukrainie wypróbowany środek mistyczny, zwany mierzeniem. W kąpieli „przyciągają choremu dziecku oba łokcie do przeciwległych stron kolan, aż się z sobą zejdą". (Majdanówka). Kość złamaną opatrują żywokostem, rośliną, zalecaną już w 16 wieku przez „Ogrody zdrowia". Złamane lub wywichnięte członki do dziś leczą w Polsce, na Rusi, w Styrji, i na Węgrzech okładami lub maścią z żywokostu (Symphytum officinale). Roślinę tę nazywano w 16 wieku żywignatem od tego, że ma odżywiać złamane kości czyli gnaty. Na Podolu zwą ją zrostem. O tej cudownej własności ziela pisze już Plinjusz w Historji naturalnej, jakoby włożona do gotującego się mięsa sprawia, że kawałki pokrajanego mięsa zrastają się napowrót. Zwichnięcie (wytycz) zamawiają w Kamieniu (woj. lubelskie) następującą opowieścią: Jechał P. Jezus na białym koniku, po lipowym moście, konik se (sobie) nóżkę wytknął. Piętrzę, Pawle! lekuj Boską mocą, wszystkich Świętych dopomocą (w Chmielniku woła P. Jezus: Pawle, ratuj! Paweł odpowiada: Panie! nie umiem). Żeby była kość z kością, krew ze krwią, żyła z żyłą, (żeby się zrosła żyłeczka z żyłeczką, kosteczka z kosteczką, skóreczka ze skóreczką). Poczem odmawia się dziewięć razy po trzy Zdrowaś Maryja. Na tem tle osnuta jest następująca legenda z Olszanki Turobińskiej: Gdy P. Jezus jechał na osiołku, zstępując z góry, osiełek potknął się i zwichnął sobie nogę. P. Jezus nie zsiadając z niego, kazał Piotrowi zamówić nogę osiełkowi. Piotr rzekł: Panie, tu nie pomoże zamawianie, Bo osiełek zwiechnął nogę w kolanie. P. Jezus odrzekł: Zamów św. imię Boże, • To zaraz pomoże. 1 Piotr św. uczynił ręką znak krzyża pod nogą, mówiąc: W imię Twoje, Panie, Niech osiołek zdrów zostanie! 1 osiołek ozdrawiał.

Panienki dopomocą 1 wszystkich Świętych dopomocą. .Jerzy za nim. Wywichnął konik nogę. Najśw. Nóżkę sobie zwichnął. zwanego w y t y c z e m. — Jakiej kości ? — Białej kości. Jezus na osiełeczku Bez (przez) kalinów(y) lasek. .87 Zwichnięcie nogi. Staw ze stawem! Nie ja lekarz. — Jakiej maści? — Białej maści. Krewka z krewką. Kosteczka z kosteczką. — Święty Jerzy czem. Ino Boską pomocą I Najśw. Panienka bieżała I osiełeczka leczyła: „Niech będzie skóreczka ze skórecz':ą. Za Boską pomocą.(u) nie jedziesz ? — Bo nie mogę. w Puszszy solskiej tak zamawiają: Po odmówieniu „Zdrowaś Mar jo" szepcą następujące słowa: Jechał P. Św. — Niech przyjdzie do swej całości. Powyższe zamówienie powtarza się trzykrotnie. Od zwichnięcia. Bez zielony mosteczek. Osiełek się zepśnął I nożeńkę wywichnął. Kość z kością. II odmianka Szed se Pan Jezus drogą. Skąd wyskoczy. Nie moją mocą. Niech naskoczy. za Świętych przyczyną Niech wszystkie złe zaginą. Mazurzy posługują się podobnemi ż a r n o wami: I odmianka Jechał Pan Jezus proście Po srebrnym moście. Żyła z żyłą. noga za nogą. Krew z krwią. Siła z siłą". Osiołek się poślizgnął. Sam Pan Bóg lekarzem.

a całą procedurę ponawia się trzy razy. co się w tem udzie mieści! Do tego mi pomagaj Bóg Ojciec i t. „Przecz (dlaczego)?" „Złamała się memu konikowi nóżka" „Piętrzę. Chrystus za nim na ośliczku.88 III odmianka. ceskieho Praha 1860 str.—Podobne do tej formuły są zamawiania szkockie.. święty święty. Zamówienie szwedzkie (Bohuslen). To bez (przez) kamień. Przeciw „natężeniu żyły" odmawia lud czeski formułkę. Nasz Pan zeszedł z konia zażegnać konia św. Szed Pan Jezus drogą. Piotra zwichnął nogę. nie umiem". Józef. Żyła ku żyle. tak opiewa w języku chorwackim: Jedzie Piętro na koniczku. szpik z szpikiem. Przed i po zamówieniu robi się trzy znaki krzyża. w których również przychodzą słowa: Kość do kości Krew do krwi. Anna I Po trzykrotnie powtórzeniu t e j formułki odmawia się trzy Ojcze nasze. Mięso do mięsa! . Kość ku kości. W imię Ojca i Syna i Ducha św. opiewa: Nasz P. to bez krzemień. Zamawianie przeciw zwichnięciu ścięgni (nogi). 57). Krew ku krwi. Piotr jechali przez Brattebro. Woda ku wodzie! Święty. „Piętrzę jedź!" „Panie. Uderzył o kamień nogą. Jezus i św. zaciągnięte do protokołu sądowego 1672 r. jeżeli ma pomóc. członek do członkaI I tak był koń św. macza się kawałek sukna w moczu ludzkim i przykłada się na chore miejsce (Czasopis Musea kral. Przytaczam formułę czesk w przekładzie na język polski: Mięso ku mięsu. Kość z kością. A. d. przypominającą zażegnanie merseburskie i o wiele od niego starsze staroindy skie zamówienie w Athaiwa—wedzie. Amen. nie mogę". Koń św. Panie Boże tobie przemień! (Ks. krew z krwią. Joachim. Piotra wyleczony. „Piętrzę. powiedz mi gadkę" „Panie. włos ku włosowi. Piotra od zwichnięcia: Krew do krwi. I wszystko. 103-4). a gdy tą chorobą dotknięte jest bydlę. Pleszczyński Bojarzy międzyrzeccy Warszawa 1892 str. powiedz za mną: Śkóra ze skórą.

podaję w przekładzie: Jezus jechał na łące. ścięgno na miejsce ścięgna. Rana na miejsce rany. Piotr jechali na osiołku samotnie do kościoła. z rumakiem. które tu w przekładzie z języka niemieckiego podaję! „Nasz Pan Jezus przyjechał do Jeruzolimy.89 Pzeciw zwichnięciu lub złamaniu nogi posługują się w Prusiech zachodnich następującem zamówieniem. Że się ruszała tędy i tamtędy. Kość do kości. Idź kość do kości napowrót Idź ciało do ciała napowrót. Podobną formułkę zażegnania. Wtem zwichnął koń nogę itp. W Frankonji w ten oto sposób leczą zwichnięcie nogi u człowieka lub bydlęria. jak . Aby na tem samem miejscu leżał. I koń złamał nogę. ścięgni itp. Wtem przybył Pan Jezus I posmarował ją sadłem i smalcem. Ten ostatni motyw spojenia kości. Położył na to liść. koń jego potknął się o kamień i zwichnął nogę. żył. I zamówienie z Siedmio^ ^du należy do tej wskazuje początek: ategorji. W drodze zwichnął sobie osioł nogę. Mięso do mięsa. który tłómaczę na język polski: Szedł jeleń przez łąkę. szeptają następujące zażegnanie: Pan Jezus i św. żyła do żyły. Idź ścięgno do ścięgna napowrót. Kończy się zaś temi słowy: Idź staw do stawu napowrót. Z gniadoszem. W imię Ojca i t. Mięso na miejsce mięsa. Pan Jezus rzekł: Czekaj! Poczekaj! chcę ci wyleczyć zwichnięcie.. Szedł na swe zielone pastwiska. Amen (trzykrotnie). Natknął się nogą o kamień. Przed wschodem słońca odmawia się codziennie po trzykroć — wskazując palcem i chuchając na chorą nogę—następujący wiersz. d.—Pokrewna formułka zamówienia Estończyków rozpoczyna się wierszami: Jezus szedł do kościoła. przychodzi w zamówieniach wielu ludów i sięga czasów przedchrześcijańskich. w imię Boże". Kość niech wejdzie do kości. Estończycy ułożywszy zwichniętą kość do pierwotnej pozycji. Kość na miejsce kością. Zwichnął sobie kość. Jezus zlazł i leczył go: Położył szpik do szpiku. zapisaną w Skandynawji 18 wieku.

Wtem złamała się noga św. Na kamiennym moście zwichnął sobie nogę osiołek. ułożona w X wieku. Matjasz Szli" razem przez most. Zamawiali ją Fria i siostra jej Volla. Przyszedł ojciec duchowny (Ficze). Zamawianie to merseburskie opiewa w przekładzie z staroniemieckiego języka: Phol (Paweł?) i Wodan jechali do lasu. zwana od miejsca znależenia Merseburger Zauberspruch. Zamawiał ją Wodan. Tak zwichnięcie kości. Szwedom. zwichnąłeś sobie nogę! Pan Jezus skrzyżowany został ze zbójami! Jak to P. jak to umiał. Amen! Madziarzy zamawiają w podobny sposób: Wybrało się w drogę dzieciątko Jezus na swoim osiołku. Żyła do żyły. jak Chrystus Pan Mieć chce. Tak niech to zwichnięcie Piotrowi nie szkodzi. Członek do członków. Jezusowi nie szkodziło. krew do krwi. dmuchał nań świętemi usty. Staroniemiecka formułka zażegnania. jak zwichnięcie członków ciała i krwi. jak było! Przy zwichnięciach posłuWadziarzy następuiącem zamówieniem: Piotrze. Krew do krwi! A potem niech będzie tak. aby były spojone! Zamówienia zwchnięcia nogi u konia lub podróżnego (Świętego) znane Norwegom.. czytał nad nim. Ciało do ciała! Niech będzie. Łotyszom i Finom — u tych ostatnich .. głaskał go świętą dłonią: Kość do kości Ciało do ciała. Zakończenie: Kość do kości. W zażegnaniu złamania odnajdujemy podobny wątek u Łotyszy: Kosteczka do kosteczki! Ścięgno do ścięgna! Miękie części do miękich! Czerwona krew przez środek! I zamówienie Estów zawiera podobne miejsce. Zamawiali ją Sinthgunt i siostra jego Sunna.•90 Chrystus Pan i Św. odmawiana była nad kulejącym koniem. Matjasza w kawałki. Kość do kości. Wtem koń Baldera zwichnął sobie nogę. (na grzbiecie swego osiołka).

Przeciw „niewypowiedzianemu" — jak tę chorobę Germanowie od wieków średnich nazywają. Thor. Jakc środek sympatyczny przeciw zanokcicy polecają trzykrotne podgarmęcie Dolesnemi palcami ogma na ognisku albo trzykrotne opukanie paznokci gromnicą.em. c. zwyczaj ten. Odmrożenie nóg lub rąk ma zniknąć. z doby chrześcijańskiej. Jak oparzenie leczy się ogniem. co w Serł i podobn. 211). n.jak Wodan. wszelako wedl^ mn. zalecał gołębie łajno na rozpędzenie guzów. Zanokcica. (Z. Do niedawna utrzymywano w Krakowskiem. r r i j a . stopionym woskiem. zamoczony w własnej urynie (Masłów). szybko się zagoi. tak odmrożenie nacierają śniegiem. str.91 naliczono 400 udmianek tego iypu — wymieniają zamiast Chrystusa.się przyłozy kawałek piótna. Bawarji.e mienią: nepomemk — radzą w Bawarji chory palec w początkach zapalenia zanaizyć kilkakrotnie do wrzącej wody Powstanie zanokcicy (panari- . powstanie tego zazeguania odnoszą do lat 1500—1600 przed narodzeniem Chrystusa Co ci rozdarte. gdy . pizypisywany Marc. na Rusi i innych ziemiach tłumaczy się zasadą wybijania klinem klina. Marji. Odnin. Dziełko Peizyny p. Skóra niech zrośnie ze skórą! Niech się zejdzie twej i krew. w którem występuje Chrystus i św. Najbardziej do zamówienia merseburskiego zbliżone jest zamówienie trewirskie Contra equorum egritudmem. to ją rozegna". IUD zwierzęcym gnoiimj odmiożonych palców u ręki i nogi s t o s i e lud na Ukrainie. Stąd urosło przysłowie rosyjskie: od czegoś zasłabł. Ciało zgoi się z ciałem. Sennikowi. powstaje z zazdrości. tem S:ę lecz: od mrozu mrozem. Ltkarz dla włościan (Kalisz 1793) radzi „w początkach zanokcicy włożyć palec w ukrop. Włos złącz z włosem itp. Staw ze stawem! Niech twe przepadłe ciało Razem z kośćmi zrośnie! Niech spłynie szpik do szpiku. (Łańcut). To niech Dhatar szczęshw. Na zatrzymanie krwotoków do Topiących ran przykładają na Rusi świeży kał koński. od zaru żarem. w Szwabji. Szpik ze szpikiem spoi. w mniemaniu ludu Tarnobrzeskiego. na twem ciele. co złamane W kościach.emania nowszych badaczy są to wstawki późniejsze. powszechny w Polsce. Stefan. Styrji. Zalepiają też ropiącą się ranę smo ł ą. „Herbarz to jest zioł opisanie" (Kraków 156b). Na obieranie przykładają też sadło lub słoninę. Rusini na miejsca odmiożone przykładają własny mocz na płatkach lub moczą w nim chore części. Piotra i innych Świętych bóstwa pogańskie. Wierzchowski 1. Obmywanie własnym moczem. we Włoszech i in. że zaogniony palec trzy razy tuż po sobie zamaczany w gorącej wodzie. politurą i tym podobnemi klejami. przez zadanie.e ziozy! Zespoli razem członek z członk. Oto przekład zamawiania złamania nogi w Athaiva —Wedzie starożytnych Indów. twoja kość.

przez które przeszła kobieta bizemienna. polecając „ślimaka czerwonego. Jelonek. do czego tak dalece się przyzwyczajają.uemiecka tej choroby Fingerwuitn. zazwyczaj na wiosnę. zdaniem chłopa ruskiego. której upust w żyłach ma chorobę usuwać. aby im krew puścił. leśnego. która uchodząc. a środka tego stosowano już 1699 r. zwabiony zapachem świeżego mięsa. albo przejście przez złe miejsce. Tubylcy Brytyjskich Indyj wschodnich przykładają do chorego palca cebulę. Lud na Kujawach „uważa za rodzaj prezerwatywy od wielu chorób puszczenie krwi. stąd nazwa . Etjoiogja ludowa chorób zewnętrznych szuka ich przyczyn w sterze nadzmysłowych wpływów. który niedcpuści nigdy zagojenia. Puszczanie krwi było do niedawna powszechnym wśród ciemnego gminu na ziemiach polskich i ruskich zwyczajem. że niektórzy przy najtepszem zdrowiu co miesiąc idą n a k r e w". U ludów pierwotnych spotykamy się równie/. Słowacy leczą nesztowicę włożeniem palca do rozprutych wnętrzności świeżo ubitego kreta. puszczają sobie krew co roku. Kolberg Lud Warszawa 1867 III 53). po myśli: robak przeciw robakowi. sprawcanr chorób mienili robactwo. A nawet bez choroby. W ciemniejszych zakątkach Rzeczyposjiohtej. Krew sącząca się z nosa poczytują za oznakę zarowia: „jest to krew nieczysta. krwotoki. Żywi on się mięsem. radzą włożyć palec do wnętrza bawoła. Puszczanie krwi. W Frankonji zalecają owinąć go żywemi glistami. Krew w wyobra- . Jeszcze Wolicki w Nauce dla włościan iVaiszawa 1822) ropiącym się ranom zapobiegał. ale najadłszy się. uważają puszczanie krwi za jeden z walnych środków leczniczych i zapobiegających chorobom. Siady takiego pojmowana jątrzącej się rany odnajdujemy w wyobrażeniach ludu polskiego.92 tium) przypisują robakom. jako śrcdek zapobiegawczy. albo poprostu Wurm = robak. Wyobrażenie \o sięga głęboka w przeszłość. Snaheli nazywają zanokcicę robakiem (indudu). aby nie toczył jego ciała. Zwichnięcie lub złamanie nogi włościanie nasi przypisują złym ludziom. Zabić go nie wolno. z tem pojęciem. kto bcso przejdzie miejsce. W ropiącej się przez lata całe ranie od zanokcicy (tak utrzymuje lud krakowski) może się wylęgnąć robak jelonek. zwykle czarna. wraca napowrót do swego siedliska. a gdy ta nie pomaga. jak w innych krajach. Przyczyną tej lub owej choroby ma być z e p s u t a k r e w . na pół przeciąć i na ranę przyłożyć a rzadko wy padnie drugiej połowy potrzebować". opuszcza ranę. Wrzodu nabywa ten. świeże rany. bo z jego zagładą kończy się też i życie chorego. Przy lada chorobie szli ludziska do cyrulika. które mu podaje chory codziennie. potem smarować pomiotem kurzym łub gołębim. Już starożytni Egipcjanie i ich sąsiedzi. Stłuczenie — powiadają włośi lame z S>erszy — powstaje stąd. że „krew zaskoczyła za skórę". pomaga na ból głowy". (O.

które wyciągały ropę i czyściły krew. na rok 1525. które tylko o tej porze się udają". germańskich i u Karaitów na Krymie. za prezerwatywę od różnych chorób. „Na czele wszech chorób jestem ja. Puszczanie krwi na wiosnę. zabezpiecza od różnych chorób. co do niedawna przypisywały nasze i obce kalendarze 19 wieku. Walentego. Te same prawie dnie poleca nowy lwowski kalendarz. zachowywane były przez najświatlejszych lekarzy Europy. Istniało u nas przekonanie. kiedy cała natura odradza się. odnosić się ma do powszechnego niegdyś u nas zwyczaju włościan. patrona chorób (14 lutego). o tym czasie posługiwano się dla odświeżenia krwi przeczyszczaiącetni lekami. Mistrza Mikołaja Szadka kalendarz ścienny. ruski. w którejby nie posługiwano się puszczaniem krwi z otwartej żyły. świadczy między innemi Perzyna w dziełku Lekarz dla włościan (Kalisz 1793) naganiający powszechne używanie tego środka ochronnego. kiedy ich do niedawna przestrzegano. Zalecali środek ten starożytni Egipcianie. puszczali ją w dzień św. Jakuba). zarówno jak ludy germańskie i ro- . krew"—powiadają Przysłowia rabinów—a objaśniacze dodają: Kto zwykł krew sobie puszczać a zaniecha tego. Są „leki.93 żeniach ludu jest źródłem wielu chorób. Na różne dolegliwości zaleca lud włoski puszczanie krwi. Najodpowiedniejszą do tego porą wydawała się wiosna. Astrologja aleksandryjska (Petosiris i Nachepso) zalecała przed 2000 laty. A przepisy te w normowaniu barbarzyńskiego zwyczaju. gdy ciało pełne jest soków i skłonne do słabości". stawianie baniek ciętych i pijawek ma szerokie zastosowanie na ziemiach słowiańskich.60 letni prezerwaty tej używał". Puszczanie krwi z żyły uważano w Danji. krakowski. Puszczaniem krwi posługiwali się od wieków średnich balwierze i lekarze Europy. — za najwłaściwszą uważają miesiąc maj — jakoteż na poszczególne żyły. 19 lutego. Słowianie. przyczem baczą na pomyślną porę. żeby krew puszczać tylko na wiosnę. 15 września i 6 października. upust krwi jest tu także środkiem profilaktycznym. Jak u nas. głównie dla wielu ziół leczniczych. mówi się o złej. Mikołaj z Szadka uważa za wyborne na puszczanie krwi dnie 7 stycznia. A jak ten zwyczaj był powszechny. jest najpowszechniejszy do kuracji. 8 czerwca. na rok 1803.wedle starych kalendarzy—„krew' p u s z c z a ć lub wziąć n a p r z e c z y s z c z a n i e i każdy niemal 40 . pełnych. jako czas wiosenny. spiekłej krwi. nosi tytuł: „Naznamionowame dzienne miesiąców nowych. ten ostatni w książce „De medicina" powiada. oraz liśćmi ziół lub drzew. „zwłaszcza na wiosnę. podobnie jak u nas. ze miesiąc maj. Za najskuteczniejsze uważano puszczenie krwi w maju (w dzień św. w maju. W tym miesiącu zdrowo być miało . W tym celu używano u nas i zagranicą środków oczyszczających krew. Przysłowie: Święty Wałek Narobić może kalek. to. że nie ma chyba choroby. a przytem czasów dobrych ku krwie wypuszczeniu". ten choruje. oparte na biegu gwiazd. 15 i 16 maja. którzy upatrując we krwi zaród chorób. Widocznie zakorzeniły się owe średniowieczne przepisy głęboko w medycynie ludowej. Hipokrates i Celsus.

Już Pli njusz w Naturalnej historji zaświadcza.. w następujący sposób: Osoba przed przystąpieniem do „hamowania krwie". I Rumun na skaleczony palec przykłada pajęczynę. po trzykroć powtarzane. Słowa te.. albo na rany pochodzące z okaleczenia. albo świeży kał koński. średniowieczna: sanguinaria maior i jej nazwa polska: krwawnik. o czem wspomina Szekspir w „Ś n i e n o c y 1 e t n i e j". ukrzyżowan w Jeruzalem. Już w „Ogrodzie zdrowia" (wyd. na ziemiach ruskich. w Bawarji i in. Oto zamówienie od krwotoku z 19 wieku: Zamawiam cię Bożą mocą. Na rany pochodzące ze skaleczenia się sierpem. Rumunów. od wieków używana była do leczenia ran krwawiących. Spiczyńskiego 1542) czytamy: Pajęczynę gdy na ranę przyłożysz. smołą. tamowały krew. niedopuści otokowi (krwi) być w ranie. Jako to prawda. w całej niemal Europie. środkiem używanym w Rzymie za Plinjusza i w starożytnej Germanji. a do niedawna posługiwano się tym środkiem w Danji. Czechów. . Potwierdza to „Ogród zdrowia" (wyd' Siennika 1568). albo klejem stolarskim." I w Anglji używano pajęczyny do ran. która ma tamować ociekającą krew. Zakładu Ossolińskich 1. poczem miała mówić te słowa: „Pana Chrystusa prorokowano w Nazarenie. tak ta krew niech się zastanowi". które „ciągną materję" („wyciągają ogień"). (O ziołach i o mocy ich. że ziele to „ma moc tak bardzo wysuszającą. Dla zatamowania krwi ze świeżej rany. że „sok tego krwawnika rany spaja i opulchlin w nich broni". na Rusi. Tamowanie upływu krwi przez zażegnywanie odbywało się u nas pod koniec 16 w. Stefan Falimierz w swej kompilacji Ogrodu zdrowia. (Z rękop. zmieszany z babką „zastanawia krew ze wszystkiego miejsca płynącą" podaje też za Galenem. „Pajęczyna krew zastanawia i otokowi być niedopuszcza. okładają liściem lub korzeniem ogrodowiny. Albańczyków. celem upustu krwi. i Indusi używali od wieków. Pana Boga pomocą! Miała Magdalena trzy córki: Jedna mówiła: Chodźmy stąd i wędrujmy. Oto przeciw krwawieniu posługuje się lud nasz do dziś pajęczyną (czasem zmieszaną z chlebem) tj. podczas żniw. woskiem. roślina krwawnikiem zwana w najstarszych zielnikach naszych (Jana Stańki Antibalomenon kapituły krakowskiej w 1472 r. przykładają w okolicy Bochni listki krwawnika (podobnie na Rusi).) do dziś stawiają. środkami gryzącemi jak ocet.4 mańskie. Terapja ludowa błąka się po manowcach empirji z pized lat tysięcy. Achillea millefolium. czem posługują się ludy w Europie środkowej. Rany i krwotoki leczą u nas. baniek i pijawek. gdy się gnoi lub jadzi. że „Etruskowie używali tej rośliny do spajania ran u wołów". które nasi włościanie (a niegdyś i szlachta. wódka. przeżegnywała pacjenta po trzykroć znakiem krzyża Św. czasem z ośrodka chleba. stąd jej nazwa łacińska. u Słowaków. Rękopis biblioteki Jagiellońskiej z 1478 r. Persowie. W krwotokach ran przykładają na Podolu pajęczynę. iż rany stula mocnie". urodził się w Betlejem.). przykładają u nas ulepek z chleba. Kraków 1534) powiada. 739 Lud 1899 V 80). zob. Ranę.

Mówią więc trzy razy te słowa: Święty Janie! Ojcze kapłanie! Niechaj krew stanie W tej ranie i i i j t ) . Szedł Pan Jezus przez górę oliwną. tu się zostań! Przez Pana Jezusa. Jak ustała woda w Jordanie. W Czechach zachodnich zamawiają krew następującą formułą: „Zeszły trzy dziewice ze słońca na ziemię: jedna krew puszcza. Zamawianie od krwotoku na Ukrainie opiewa w przekładzie polskim: Zmów najpierw Ojcze nasz i Zdrowaś. Amen. Białorusini krwotoki. Amen". zalewając ranę lakiem stolarskim. w Jurkowszczyźnie (p. zostańmy i osiądźmy. trzecia krew t a m u j e W imię Ojca. — Na imię Jezus niech wszelkie kolano upada — tu przeklęka — niebieskie. Jan chrzcił P.) ranie. . (YV Ostrówkach). Stanęła woda w Jordanie. a gdy to nie pomaga. a wołanie moje niech przyjdzie do Ciebie. krew. d. powstrzymują zamawianiem. Tak niech krew stanie w mojej Club N. w tej ranie Skamieniałą 1 zapiekałą. Zwiahelski) w ten oto sposób: Znachorka każe zmówić trzy pacierze. Tak stańże i ty. Syna Bożego. stój cicho. 1 Anioły święte i t. mówi: „Stań krew w ranie — tu wymienia imię chorego i jego matki — jak stanęła woda w rzece Jordanie. wysłuchaj modlitwy mojej. Panie. Amen". Zamawiają też następującem czarcdziejskiem zaklęciem: „Świeża krew. albo: Stój krew w ranie (w nosie. N. Matuchniczkę Jego i całą chwalebną Trójcę św. krwio. Stój krew teraz i na wieczność. d. Syna i Ducha św. Jan ochrzcił w Jordanie. Zamawianie krwi cieknącej odbywa się na Wołyniu. gardle). druga krew przyjmuje. to wróćmy się. Pomagaj Bóg" i t.95 Druga mówiła: Stójmy! Trzecia mówiła: O. ziemskie i piekielne. przytaczam jedno w przekładzie na język polski: Jezus Chrystus umarł i nie umrze nigdy. pochodzące z rany leczą. jak święty firmament. Wszystkim ludziom było dziwno. gdy św. A jak go św. I ty. Jezusa. Gdy Chrystus Pan się chrzcił. a potem trzy razy: Jak stał Chrystus Pan w Jordanie. a patrząc na krew ociekającą. Podobne formuły zażegnywania spotykamy w Niemczech.

Druga rzekła: Nie jest. Rany i zaklęcia zamawiał Włoch w Tyrolu słowami: „Ta krew i rany niech staną cicho (zatrzymają się i nie ciekną)J W imię Trójcy świętej". „Rozkazuję ci w imieniu Matki Bożej. aby nie uszła. oskrobanym z bożego prątka. p. jak Jezus Chrystus stał w Jordanie" albo: „Jak woda w Jordanie stała. z potomstwem całem". Powtarza to się trzy razy. Zamawianie upływu krwi albo rany krwawiącej w hrabstwie Ruppin opiewa: „Krwi! stój cicho. przez morze. jak Jezus Chrystus stał w rzece Jordanie. miód wypijam. jeden z miodem. Wodę wylewam. Oto w skróconem tłómaczeniu to zażegnanie: „Idę koło morza." Zażegnywanie to odmawia się trzykrotnie przed wschodem słońca i przy ubywającym księżycu. krew zamawiam. krew ssać" i t. Zażegnywanie to ropiącej rany opiewa w streszczeniu: Demony choroby płci męskiej i żeńskiej (Afel—Aflin) z swemi dziećmi idą przez łąkę i spotykają Matkę Bożą. W Frankonji górnej zamawiają w podobny sposób wrzód albo bolaka: „Szły raz trzy czyste dziewice i chciały obejrzeć wrzód i chorobę. aby go szarpać. chuchając na chore miejsce. W Imię Ojca i Syna i Ducha Św. krew zapiecz się". w rękopisie z 15 wieku (Wolfsthurner Handschrift) zawiera w języku łacińskim i średniowiecznym niemieckim również zaklęcie: „Stój krwi.. pod którym krew i woda płynęła. Morze zatknij się. do niedawna krwotoki maciczne uśmierzać miał ów spreszkowany kamień zażyty w wódce. jeden z krwią. Lud w Wismarze tamuje krwawienie następującem zamówieniem: „Nasz Pan Jezus Chrystus szedł przez most. Glóde Sympathieformeln aus Mecklenburg Am Urquell 1894 V 286). Spiczyńskiego (Kraków 1542) zaleca przeciw pluciu krwią „kamień uraźny" w proszku zmieszany z wodą. aby nie ciekła. W imię Trójcy św. Ale może nasz Pan Jezus Chrystus. O g r ó d z d r o w i a H . Matki Boskiej i Świętych pomocą. z dziećmi. „Dokąd idziecie" pyta ich Matka Boża". Syna i Ducha św. Tak mi Boże dopomóż. (W przekładzie z żydowskiego).-96 Poczem zamawiacz chucha na chorego po trzykroć i odmawia tyleż razy Ojcze nasz. Lud Łotewski utrzymywał. Zamawianie krwi. łamać. Na Rusi Czerwonej tak . Miejsce skaleczone osypują w okolicy Kielc proszkiem. że zamawiacz ran (Pustonas) „mógł mocą słów zaklęcia zatamować krew płynącą z żyły przeciętej". „Chcę pójść do N. z Pana Jezusa. gdy Pan Jezus był ochrzczony"." (O. morze zatykam. zwanego czarcim palcem albo pazurami djabelskiemi (belamnit). Krew stój! Woda płyń! W imię Ojca. Trzecia mówi: Nie może być. Jedna rzekła: Jest bolący. gdy się chrzcił". — Żydzi w ten sposób krwotoki zamawiają: Z Bożą wolą są trzy rogi: Jeden z wodą. abyś poszła precz. Robią też trzy znaki krzyża nad raną i powtarzają trzykrotnie zaklęcie.

wt I wowie) Asymetria uszu — :echa d p generacyjna (Ze 7tvor i Prof uniw lwow. lwow. K. (Sarcoma) (Ze obioru Dr Hilarow icza. Świnka (Zżęcie fotogi na Klinice Uniw.) . z. J. docenta uniw. Dr./anik pierwotrr mięsn* (Ze zbioru Klinik neuro'"giczne| U. Rothfelda) Zapalenie gruczołu przyuszre^ r t. l w o w ) Mięsek szczeki dolnej.

czwarta krew zamawiała. Krwawienie z nosa uważane jest przez lud nasz za zdrowe. wtedy z rodzonego. Wszelkie skaleczenia i wrzody leczą w Polsce.97 zamawiają cieczenie krwi: Za siwem morzem był kamień. jak ten kamień". Ulubionym środkiem przeciw krwawieniu z nosa jest zimne zelazo (klucz. Gdy ona stamtąd wody przyniesie.) które kładą na karku u nas. która oświęcona w wigilję Jana Chrzciciela „wyciąga wszelkie nieczystości" Już Szymon Syreński zalecał ją w swoim Zielniku (Kraków 1613). Podwiązanie c z e r w o n y m jedwabiem małego palca u nogi jest środkiem sympatycznym przeciw krwotokom wewnętrznych narządów (z okolic Krakowa). nóż i t. Krwotoków z dziąseł (u dzieci) tamują u nas. kości nie obrzmiewajcie. Podobnym środkiem sympatycznym posługują się Styryjczycy. N. nacierając je suknem c z e r w o n e m. Na cieczenie z nosa autor Compendii medicinae (Częstochowa 1789) zalecał dwa tynfy (pieniądz polski) przywiązać na skioniach. na kamienia siedziały cztery dziewice: jedna igłę dzierżyła. a sięga on odległych wieków. W krwotokach włościanie na Rusi kładą między oczyma ostrze noża. kamienną kosę. Szwajcarji i in. trzecia żyły zaszywała. maczanem w wodzie bieżącej. W Niemczech (Ennstal) biorą kamień i okrążając nim ranę. zamawiają ją temi słowy: „Skóra. pieniądz miedziany albo na kark klucze. Czechów i u Żydów w Polsce. I na Ukrainie przyciągają nitką mały palec u lewej ręki. owijając nitką palec u ręki po stronie. Poczem kładą kamień w milczeniu na tem samem miejscu. Kolor sukna zastępuje tu krew. trzymając miedzianą monetę w ręku lub pod pachą. krew popłynie.sługi bożego N. na Litwie okładami babki (plantago). zawijają palec serdeczny u ręki c z e r w o n ą nitką jedwabiu. obwijając nitką mały malec lewej ręki. Rany goją u nas zabobonni wieśniacy okładami z odchodów własnych albo zwierzęcego pomiotu. mięso. z której krew ciecze. skoro należał do starożytnego obrzędu Indów (Jatakarma). p. na Rusi. u Słowaków. ochrzczonego . Środek ten sympatyczny stosuje lud styryjski. cała była kamienna. Już starożytni Germanowie krwawiące się rany leczyli kamieniem. druga nitkę nawlekała. w słoninie. celem zastanowienia krwotoków nosa. wetknąwszy nóż. Ludność polska i niemiecka w Prusiech zatrzymuje silne krwawienie nosa. posługując się tradycyjnem zażegnywaniem ran. a trzeci między oczyma. w Bawarji. kamienne koromesła. (miała) kamienne •wiadra. szła tam dziewczyna kamienna.—Ranę ze skaleczenia goją w Makowie. W ziemi krakowskiej kładą dwa trojaki na potyliczy lub na wierzchołku głowy. którym się skaleczono. używają tego środka w ogóle Słowianie i ludy germańskie a już Djoskorydes przypisywał mu wielką sku„IJzdrowienie ludu" 7 . Zwyczaj chuchania lub tchnięcia oddechu nowonarodzonemu dziecku spotykamy w Prusiech wschodnich i w Niemczech (Altmark). od zbyt częstych krwotoków nosa chronić ma noszenie na szyi przez czas dłuższy korali. Znany jest w Polsce i na Rusi sposób zatrzymywania krwi w żyłach i leczenia ran przez zachuchiwanie. Podobne zażegnanie na Ukrainie opiewa: Na Osijańskiej górze tSinaj?) stała studnia kamienna. Dziecku w Czechach.

mającego wrzody (syfilistyczne) po upiciu go i osmarowaniu krwią miesiączki. Szwajcarji i in. Wrzody. Ropczyce). T. rzucanie szumowin z rosołu na ziemię. j. przypisują je pokazywaniu ran (przez odwijanie) osobom. Żydzi powiadają. mającym „złe oczy". płuca". Szwajcarom. radzą też przeżegnać je trzy razy ślubną obrączką. dzikiem mięsem. Abisynji. w Styrji i in. Niegojące się. Kto weźmie do ręki padalca. na kosie. ma się wyradzać z rany. nie rozróżnia wrzodów i puchliny od ran i nowotworów. czeraki. Te i tym podobne przesądy właściwe są innym ludom europejskim np. Tripolis. . Wlislocki. któremi rzucają uroki. bolączki. ciepłem łajnem bydlęcem. na Rusi. aby go w ciągu roku nie bolały nogi. Cyganie serbscy pacjenta. (J. wogóle bolączek — jak je sobie nasz lud wyobraża — zostały ślady dawnej humoralnej patologji: „Zepsute soki. rak). określając je kością umarłego albo sękiem z trumny. wywołują czyraki na ciele — wyrzucanie jednak wszelkich wrzodów i wysypek skórnych działa zbawiennie. Tunis. D z i k i e . Bawarji. rozmiękczającemi okładami usiłują uniknąć otwierania bolączek. którym przyciskają nabrzmiałość. uważanych za jadowite. Rany i bolączki wypalają żarzącem żelazem w Marokko. na Litwie obornikiem t. lecz stoi na żelazie. temu ręka a l b o noga będzie gniła. Dlatego. krążąc po ciele. dzikie mięso leczą przez posypywanie cukrem. żelaznym sprzęcie. Różnego rodzaju g u z y na ciele usuwa lud nasz. Sembrzycki Ostpreussische Hausmittel. Samoa i in.98 teczność. na Tahiti. Niemcom. czyraków. że na bolączki i ubieranie palca dobry jest kał krowi. Rany takie leczą powszechnie posypując je miałkim cukrem. Am Urąuell 1892 III 11). zarówno z innemi. Brodawki mięsne w ropiących się ranach zowią w Polsce. nie należy nikomu ran pokazywać. Litwini w okolicy Tylży leczą gule (guzy) nożem stalowym. np. zadawnione rany leczą na Rusi. bywa również przyczyną owrzodzenia. w Czechach. „Kto chce. zakopują w kupę gnoju po szyję. (H. (Pińczów. jako to: uderzenia krwi na mózg. chcąc tego uniknąć. W etjologji wrzodów. w Czechach. przyciskając je płaszczyzną noża. niech w wigilję (Bożego Narodzenia) nie siedzi przy wieczerzy. nowotwory (martwa kość. gdzie pozostać ma od wschodu do zachodu słońca. W średnich wiekach miał ten barbarzyński sposób leczenia szerokie zastosowanie. Niemczech. z. Ropę zwą materją i nie wyciskają jej. nad którą się ktoś d z i w u j e . Dzikie mięso zalecają „wypalić rozpalonem żelazem lub wyciąć nożem". Sypianie w butach albo nawet czyszczenie ich na nodze. Austrji dolnej. przez Nadrabian d z i w e m mięsem zwane. Lud nasz. Urąuell 1892 III 15) Guzy dusi się przyciskaniem płaszczyzną noża na Rusi czerwonej. by nie miał na nich bolaków (wrzodów). a wyzdrowieje. bo chroni od wewnętrznych chorób. albo kto przestąpi turkucia podjadka. Żelazo ma w praktykach ludów europejskich znaczenie mistyczne.

Prosili i wołali. Cisek Mater. Bo ci Najśw. Panienka kazała. Przeciwko gruczom (gruczołom) i bolączkom (wrzodom) wróż(ka) . Móżczka nie poruszy. Wszystko szczodrze. Przez Pana Boga moc. (Masłów). bolak. Żebyś się rozchodził cichuśko. Niechże i ten wrzód cicho stanie. (Sz. Gonet. ewanielja po kościele. radzą w Żabnie (p. Gdy matuchniczka Boża Syna kąpała. Jak św. Tam ci będzie bardzo dobrze. Zamówienie kończy się przeżegnaniem i zmówieniem pacierza. Przemyski) żegna tylcem noża (od kapusty) a potem zamawia temi słowy: Na góry. ból. Aby się pozbyć bolaka na nodze. 1889 XIII 70). gnatów nie połamie! Proszę ja ciebie. Rozkazał Jezus. Wszystko krzepiej. aby ten bolak tak się rozszedł po ciele. Tam cię słońce nie dogrzeje. Guzy na szyi zamawiający (a) w Żołyni (p. mówiąc: „Na niemocne (ych) ręce kładziecie" Cicha woda stojała. Żebyś się nie budował. ewanielija po kościele. Wystrzegaj się miejsca człowieczego. aby od wrzodu Iekował. nie po s ł oń c u (od wschodu na zachód). lecz przeciwnie od s ł o ń c a . Krasnostawski) „objechać na siekierze trzy razy po chałupie" a gdy to nie pomaga.99 siekierze" i t. w Zbiorze antrop. Leguśko Po tem grzesznem ciele. (M. obejść nóż trzykrotnie na o p a k tj. A wszystkich świętych dopomocą. etnol. (Małagoszcz). Jezusa i wszystkich Świętych. Bolączkę można w ten sposób zażegnać: Bierze się z pieca nieco węgli i mówi się nad chorym: Proszę P. Tam cię wiatr nie dowie je. zwanego siekiernicą. p. Syna Bożego i Ducha świętego pomoc. Jak św. I Turowianie w wigilję Bożego Narodzenia „po pośniku kładą stal pod nogi dla uniknięcia wrzodów". Albo: Nie ból. Od wrzodów i wielkiej choroby tak zamawiają w Turowie: Gdy raz Pan Jezus ze zwolennikami wędrował. Z okolic Andrychowa Lud 1896 II 226). na lasy! Tam ci będzie dobrze mieszkać. żył nie potarga. Tam ci będzie jak najlepiej.

ag y ta „ c i ą g n ą c choiobę oó k o ś c i " zdechnie. Gciy wrzód przybiera groźniejsze rozmiary. Ja cię żegnam nie z grzechem. w ciemne chmury. idź do ziem:. będę jego suszyć. leguśko.ncą?" „Dy ja idę do tego człowieka ochrzczonego. morzyć".wymienia się imię chorego — zamówić trzy razy dziewięciorny wrzód strzelany". „Kaj ty idziesz bolączko z . nie z mocą. Panienki P. „Dokąd idziecie trzej apostołowie. „Ty jego nie ususzysz. ten trzy razy dziewięciurny wrzód strzelany. Strzelany w r z ó d w rodzaju r a k a zamawiają w Prusiech wschodnich następującą formułą. między sobą bracia i spotkali Pana Jezusa samego. czy z siedzenia czy leżenia. Przeżegnaniem. na twarde głazy. tam jego miejsce spoczynku aż do dnia sądnego". miedzy sobią bracia?" „Idziemy do chrzczonego . albo o d b i t w nodce leczą w Żabnie przykładaiąc do miejsca. A mnie (N. ani rwato w lego ciele. żywą ale pozbawioną skóry. Jesteś-li z ziemi. Jesteś-li z wodv. W imieniu Pana. drugą i trzecią. np owcy. Cne waci. w jego kościach. Po odmówieniu pacierza i trzykrotnem pizezegnaniu się opuszczają: amen. jak na początku — kończy się zamawianie. a przeżegnawszy trzy lazy chore miejsce mówią: Ja Cię zażegnywam fiolaku albo wrzodzie. Abyś mi więcej nie rósłl Jesteś li z wiatru. N ) pokój daj. wkład jąc chorą część ciała do jelit świeżo ubitego bydła. w jego mózgu.100 z okolic Siewierza takie odmawia zażegnanie: „W Imię Ojca i Syra i Ducha św Amen. mianowanego S 'cfułn (Piotrem i t. Wrzód albo bolak w Czechach przyciskają kawałkiem węgla. Z czegoby powstał. nie umorzysz. żywcem lozKrajać na pół i tem o ładać rany lub opryszczone miejsca. Eawarczycy leczą abscesy. któią tu w przekładzie z niemieckiego przywodzę: Szli raz trzej apostołowie. Najświętsza Panienka z Panem Jezusem drogą napadła (= spotkała) bolączkę z grucem. na . Niech idzie na ciemne bory. (M Fedorowski Lud z okolic Żarek 1889 It 252). d. żeby go nie trzęsło. żywą żabę. aż chory ozdrowieje. w jego krwi. Po trzykrotnem tej formuły odmów 5 eniu dodają: Amen. Ja Cię zażegnywam. (ale) Najsw. abyś się rozchodził. Jezusa i wszystkich świętych pomocą". Siowacy. eży złapać kreta. „Idźcie i zamawiajcie moją mocą i wszystkich swię ł ych pomocą. kiore obiera. p ) . czy od słońca od gwiazd. Sposobu tego używają inne ludy: Serbowie. żabę. cichutko. idź do wiatru. . dopóki me zginie. iaż ao wody. Ku temu domomoż mi Boże Ojcze i t. Z a s t r z a ł w palcu. a naturalne ciepło zwierzere zmiękcza absces i goi Dn nowotworów (raka) przykładają w Niemczech żywego raca.

a kto go podejmie. a następnie rozrzucić ziarno po drodze. uciekając z powrotem bez oglądania się. (J. napełniony tłuszczem lub kaszką". dopóki garnek zakopany w ziemi. i nie oglądając się. GawełekPrzesądy w Radłowie Mat. aby go ktoś znalazł. że okrążają go solą i pieniądzem. kto groch pozbiera. daje się psu. a chory wyzdrowieje. którą wrzód był owinięty. 470). Gdy Węgier ma ropiący się wrzód. powraca się do domu. który przejął na siebie chorobę. Narośl. albo przyłożą doń trochę soli i cebulę. Włościanin ropczycki martwą kość gubi. Albo rózgą z okoraka uderza się wrzodzionkę trzy razy i rózgę tę rzuca się na drogę. Wrzód leczą Żydzi w ten sposób. a wycisnąwszy zeń „trochę materji (ropy) „obwala się nią jabłko i niesie tam. na drogę. dostaje wrzodu. Wrzedzionkę (wrzód) leczą we wsi Płudy (p. twarzy lub ręku. rzucają na gościniec. kto go podejmie.101 mysz albo świeżo zabitego gołębia. stąd zwany także kaszakiem. określając ją kością umarłego. na wrzód w gardle dają do picia psie odchody. używa lud czeski następującego sposobu: „Wsypuje się grochu do nowego garnka i zakopuje go podczas ubywania księżyca pod dziką gruszą. duszą go w prawej ręce i nabywszy wskutek tego cudownej mocy usuwania guzów i nowotworów. kto gałganek (pieniądz) podniesie. Środkiem tym posługiwał się już Teofrast Paracelsus w pierwszej połowie 16 wieku. gdzie go zakopują. Radzyński) w ten oto sposób: Obsypują wrzód gryczaną kaszą. leczą je przez dotknięcie ręką. 1910X183). Przez martwą kość rozumie lud polski i ruski. antrop. Podobnym środkiem sympatycznym posługują się w Bawarji: Po odmówieniu pacierza pociera się pieniądzem miedzianym wrzód trzykrotnie i rzuca go się poza siebie. a wrzód od tego zniknie. wraca w milczeniu do domu. znalezioną na cmentarzu. którą pacjent tym sposobem stracił. którą przylegała do ziemi i zmówi się przytem: . A tyle wrzodów dostanie ów człowiek na ciele. Chwytają też kreta. Ażeby nasłać na kogoś wrzody. zawiązuje go w płatek i rzuca na drogę. zwana martwicą czyli martwą kością. Martwą kość usuwa się przeżegnawszy ją środkowym palcem lewej rączki umarłego dziecięcia (Kielce). Wrzody leczy lud w hrabstwie Ruppin w następujący sposób: Macza się pieniądz w ropie wrzodu i rzuca na drogę. ten weźmie na siebie chorobę". ile ziarn grochu było w garnku. przed wschodem słońca. ale ten zabierze wrzód. (Fr. nie oglądając się a chory wyzdrowieje. nabawia się choroby. „Celem pozbycia się wrzodów na ciele. Leki ludowe Lud 1905 XII 265). gdy kość znalezioną w polu przyłoży się do niej tą stroną. Wrzodu pozbywa się w Czechach chory zanosząc szmatkę. „ruchomy guz podskórny na głowie. (Czasopis czesk. Musea Praha 1853 str. przejmuje na siebie chorobę. gdzie się trzy płoty stykają". lub na rozstajne drogi. smaruje ropą pieniądz przez trzy piątki. Wrzód leczą w Kieleckiem przeniesieniem go na psa: pociera się chore miejsce świeżym chlebem a ten chleb. w garnku do lasu. Kto pieniądz podniesie. poczem jedno i drugie zawinąwszy w szmatkę. należy je w Wigilję Bożego Narodzenia potrzeć grochem. zginie. rzuciwszy tam owo jabłko i kaszę. nabawi się wrzodu a chory go straci. tak długo chory jest nie uleczalny". Witowt. Kto garnek znajdzie.

martwą kostkę na ręce. Przeciw martwej kości (lihnikost) na ręce czyni zabobonny lud czeski następujące zabiegi: „Idzie s ię prostą diogą na cmentarz. mający martwą kość (Oberbein). nie rośnij znamię. znalezioną na cmentarzu. niech ubywa".(Groliniann str. Amen. a zniknie niezawodnie. kładzie ją na dawnem miejscu.102 Zdrowaś Marjo. Naróść na ciele lud ruski na Bukowinie leczy okrążaniem jej kością zmarłego. Albo podnosi się osłoniętą dłonią kość z miejsca tracenia zwierząt domowych. Syna i Ducha św. Po tem zamówieniu kładzie kość na miejscu. a pozbywa się j e j nacierając ją kostką ludzką. W Palatynacie górnym chory. a wkrótce zniknie". Władzę leczenia tej choroby posiada w zierni lubelskiej „pierwszy człowiek" tj. dostaje się na Wołyniu z ciężkiej roboty w nawskim (w przewodnim. ale wogóle w obyczajach i prawie starożytnych narodów. nie odwracając się i nic nie mówiąc. chwytając ją lekko zębami. „Potrzebuje 011 tylko wziąć trzy razy do ust martwą kość. Fr. Chorwat z martwą kością ma przypadkiem znaleść kość. przywilej najstarszego syna: wynikało to z ustroju patrjarchalnego. mówi: Nie rośnij. Nie tylko w lecznictwie. określić nią do trzeciego razu krzyżem chore miejsce i trzy razy powiedzieć: Nie rośnij. którą lud na Ukrainie „dostaje przez patrzenie oknem na pogrzeb". Od Chrystusa Pana stworzone. nodze lub koło oka. Od Chrystusa Pana narodzenia. który na najstarszego z rodzeństwa. a chory pozbywa się jej na zawsze. niech przybywa. pociera nią codziennie trzy razy chore miejsce na krzyż i mówi: „Kości! odpędź mi moją kość". Jako nie rosną kamienie. w tem samem położeniu. klęka na świeżym. leczą nacierając ją ręką ludzką albo kością zabraną z cmentarza. to czego nie widzę. tygodniu. Mar twą kostkę. Kopernicki Jurkowszczyzna Zbiór antrop. po śmierci ojca. a choroba udzieli się przechodzącemu tamtędy (Opaczyńskie). Sposób na martwą kość polega na przeniesieniu tej choroby: Zegna się dwiema kostkami wyrastającą kość. niezasypanym grobie i przeżegnawszy się kością nad ręką. Mający martwą kość w Niemczech idzie na pole albo do lasu i znalazłszy przypadkiem kość padliny. nie rośnij znamię. (R. 184). 1887 XI 213). z. Na Litwie chory na bolączkę idzie na rozstajne drogi przy świetle przybywającego księżyca i patrząc nań mówi: „To. Idzie się też na rozstajne drogi i kamykiem tu znalezionym lub kijem podkreśla się martwą kość. (Wola Zgłobieńska). zlewał całą władzę i wszelkie prawa. pociera się nią martwą kość i nie mówiąc nic i nie odwracając się. pierworodny (przeżytek wyobrażeń patrjachalnych). (J. W Imię Ojca. szuka . co widzę. kładzie się owe kostki na krzyż w drodze. którą potem zanieść należy na dawne miejsce. Twardą narośl pod skórą t. skąd ją wziął. tkwiło głęboko pojęcie pierworodztwa. Kaindl Am Urquelł 1890 I 205). Jak nie rośnie kamień.

d. w końcu odmawia się Ojcze nasz. Co pocieram. usuwa się na Białorusi przykładaniem na pół rozerzniętej kury czarnej. albo każą pacjentowi zażywać sproszkowaną kość z umarłego i posypać nią raka. Rumuni leczą martwą kość uderzając trzykrotnie znalezioną w polu kością. Przy lej czynności nie trzeba się oglądać za siebie. Nowotwór złośliwy. u Serbów i in. a naróść ginie. bierze świeżą kość. Kością odpędzam cię. „Mądra" leczyła martwą kość kobiety wiejskiej w Danji tym sposobem. którą lud w Kotlinie nazywa wilczą-kością a Oczko w dziełku: Cieplice (Kraków 1578) zwie w i l k i e m . zwany wilkiem. który tu w przekładzie podaję : Martwa kości! Pocieram cię. żywcem rozdardej myszy (Podole). Martwą kość. tego ubywa. kurcząt. wogóle narośl leczą Żydzi pocierając ją lub obwodząc trzy razy. „Przez noc wilk zjada kurę. w czasie jego przybywania — kości z padliny i zwrócony do księżyca pociera nią chore miejsce. I lud angielski (w Suffolku) leczy naroście przyłożeniem do nich ręki trupa. Przeciw twardej. W podobny sposób pozbywa się i lud szwabski martwej kości: Bierze się kamyczek. gołębi (na Rusi) lub maścią z raków. żywcem ususzonych (Ukraina). plamy wątrobiane i inne narości traci się w Prusiech przez pociśnięcie tych części ciała ręką umarłego. wystarczy „dotknąć się umarłego". albo chory wracać ma tyłem zwrócony do cmentarza. zalecano w 16 . ręką zmarłego. stroną leżącą na ziemi. od 8 do 7 i t. Brodawki. Powtarza to się przy ubywającym księżycu o świcie przez trzy dni. skąd je wzięto. przyciska się nią na krzyż martwą kość i mówi: „Martwa kości! ubywaj. że przez trzy czwartki (poświęcone u Germanów północy bóstwom gromów) pocierając chore miejsce swym palcem. poczem ową kość zwierzęcą kładzie się na swojem miejscu. Wymówiwszy te słowa trzykrotnie. np. aby mu umarli nic złego nie zrobili. Z sympatycznych środków przeciw rakowi jest w użyciu nacieranie chorego miejsca ręką zmarłego dziecka. jak umarły w grobie". kamieniu. Okładają lub smarują częściami ciała zwierzęcego. Aby się ręce nie pociły. zażegnywała je przez odejmowanie od 9 do 8. rzuca się potem kamień za siebie. złośliwej narośli. W Gottschee kładzie się dwie kości z cmentarza na krzyż i odnosi się je napowrót na miejsce. Jako środek leczniczy u Słowian i ludów germańskich podają zgniecenie w prawej ręce kreta i dotknięcie się nią chorego miejsca. odpędź mi moją martwą kość". (H Frischbier Ostpreussischer Alltagglaube Urąuell 1892 III 247). „Płomień" na ciele noworodka albo ognipiór „dobrze jest zgarnąć ręką zmarłego". WOchsenfurcie idzie się na miejsce stracenia zwierząt.103 w lesie — przy świetle księżyca. pozostawiając tylko kości". to rośnie. Przemawia się tak po trzykroć. Co widzę. w końcu od 1 do 0. przyciska się nim „na krzyż" chore miejsce i trzykrotnie mówi: „Kamieniu. na Ukrainie. mówiąc wierszem. Kość martwą radzą okrążać po trzykroć głową trupa. posługują się tem w Polsce. aby go nie widzieć więcej. rzuca się kość poza siebie i odchodzi nie oglądając się.

spocznie na twarzy człowieka. a ból się odpędzi". że człowiek dostaje raka. powszechnie rakiem zwanego. ten dostanie raka". że muchy są roznosicielami tej choroby. skoro mucha. bo gdy mucha na nim usiądzie. „ w b y d l ę f l t e r a z ( ś w i e ż o ) r o z p r ó t e . jest „przyłożyć na miejscu bolącem rozpłatane na połowę kurczę" (Olkusz).104 wieku. „Nieżywego raka — powiadają — nie trzeba zostawiać na drodze. że przypisywano powstanie tej choroby zaszczepieniu jadu rączego. I w hrabstwie Ruppin zapewniają. Etjologja ludowa raka wskazuje. Najlepszym sposobem usunięcia skira. r ę c e a l b o n o g i w r a z i ć . a potem ukąsi człowieka. W wojew. która siedziała na zdechłym raku. W okolicy Tarnowa powiadają. W miejsce bydlęcia brano mysze i szczury. że raka dostaje się. I na Ukrainie utrzymują. jeżeli mucha usiędzie na gotowanym raku a potem ukąsi człowieka. wileńskiem przypisują również chorobę raka przeniesieniu przez muchę zarazków z raka. .

szalony) i k i r i k i o n (z greckiego nvQtog) przypominają z pierwszego zamawiania: k y r i a n i . że przez spożycie zwierzęcia lub jego organów nabiera się właściwości tego zwierzęcia. psa. ale także mocą działania.s t o l i d o n . że „grzechem jest zabicie węża". Nasi włościanie powiadają. bydło mu padnie. Podobną formułkę podaje rękopis p. „Zabójcę żmiji spotka nieszczęście. olejki itd. teopharan + cakapharam -{. Nauka jako robić maści. z zabiciem . Węże przemieniają się w złoto.Znaleziona lub zabrana wężom korona czyni posiadacza wszechwiedzącym". 1639. następujący środek: Należy „wypisać na kawałku sera lub chleba. pszczoły itd* Przeciw ukąszeniu psa wściekłego podaje rękopis z 15 w. „Wzrok żmiji odbiera blask słońcu". zawierający kazania łacińsko-polskie. tam umrze gospodarz domu. że kto „zje upieczonego żywcem węża". ten „ujrzy wszystkie skarby na świecie i będzie ich panem". . zarówno dobra jak i zła. co tłómaczy nam zamawianie od ukąszenia węża. Lud nasz — jak wogóle ludy cywilizowanej Europy i plemiona barbarzyńskie — przekonany jest.k y r i a n . „gdy przepłynie przez rzekę. Wąż „daje moc zrozumienia mowy zwierząt i roślin".iran -j. Wąż pocięty może się zrastać. . albo w skrzydlate żmije i smoki.s t o l i d o n " . w przeciwnym razie „słońce zaćmi się czerwoną plamą. ta zaraz usycha". W przesądach ludu naszego zachowały się jeszcze szczątki prastarego kultu węży. zubożeje — umrze". a „ukąszenie nic mu nie zaszkodzi. spadną grady na okolicę". Na całej przestrzeni Rzeczypospolitej polskiej. których poczytywano za bóstwa. następujące wyrazy: „4.Rany z ukąszenia węża. jako istoty nietykalne i święte. a wyzdrowieje. Wąż chowany w domu przynosi całej rodzinie szczęście. zatruwa jej wody". (W Polsce. „Zabitą żmiję należy zakopać". Wąż był i u Czechów duchem opiekuńczym domu (had hospodarzik). czyli pogrzebać..liran -4. Zaklęte węże otwierają wszystkie skarby ukryte. Wyrazy s t o l i d u s (głupi. Ale z drugiej strony „gdy wąż przesunie się przez trawę. składając im ofiary. na Rusi i Litwie). przy pomocy Boskiej". zgodnie z wyobrażeniami ludów pierwotnych. Stąd wiara. przedstawiają sobie żmiję jako istotę odznaczającą się nietylko cudownemi własnościami. n. utrzymywano w świątyniach i w domu. gdzie zabiją gada. Świadczą one o książkowej ich piowenjencji. „Na ukąszenie psa wściekłego" należy „na chlebie palcem napisać: gryzia gryzła dropty fibrenet Deus neus Item ira dei k i r i k i o n s t o l i d u s " i to „dać jeść wściekłemu" (człowiekowi). . który ma zjeść człowiek ukąszony".

Niemcy i inne ludy europejskie. Juhas albo baca w Karpatach leczy siebie i chudobę od ukąszenia węża wysuszoną skórą węża. albo wysysają ranę ustami." W Polsce. 1 na Rusi (w Bucykach) dziewczyna znalazłszy lenisko. Skóra węża nie tylko przynosi szczęście. w której namokła żmija skórka (w Żarkach). Tym ostatnim sposobem posługują się Czesi.z potłuczonego zęba żmiji. będzie miał zawsze szczęście". aby powstrzymać posuwanie się obrzęku. aby przywłaszczyć sobie jego magiczne własności: „Kto w wigilję św.eona po ukąszeniu przez węża obwiązują mocno ranę powyżej zarażonego jadem miejsca i — zwyczajem ludów pierwotnych a nawet i niekórych cywilizowanych — wysysają ranę ustami. a człowiek zjadłszy taki chleb z tłuszczem wężowym. „bo by ją ten wąż udusił. wzbudza miłość (Domaszowice). Tyfus leczą na Puszczy Sandomirskiej okurzając chorego. nie zatracają tych cudownych przymiotów: Polewka z głowy węża „odmyka wszystkie zamki". aby włosy co miesiąc (w nowy czwartek) obcinać. Od powietrza morowego chroni w Krakowskiem nacieranie koło serca maścią. Sadłem żmiji leczy lud Puszczy Sandomierskiej pryszcze pod językiem. Proch ze spalonego węża służy w Krakowskiem za preserwatywę od ukąszenia węży. W wódce lub piwie wymoczony płyn ze żmiji. chorobę ócz i bolączki leczą na Pokuciu przyłożeniem linowiska na chore miejsce. albo służy dziewczynie na porost włosów (w Polsce i na Rusi). każą w okolicy Zamościa ugotować w oliwie i maścią tą posmarować chleb. odgrzebanego pod leszczyną. (Szczepanów) Nawet części spalonego węża. zabicie młodej gadziny powoduje śmierć dziecięcia w domu. Wywar z węża sprawia również cudowny skutek. zwane skoczką. na której rośnie jemioła. bo „takie włosy owinąwszy się w około szyji mogą dziewczynę udusić". ale służy także za środek leczniczy. Wojciecha węża złapie. wymienionym u Cicerona o ojcu Gracchów. temu szczęścić się będzie" (Stary Sącz). ma je obwiązać albo tylko potrzeć leniskiem. I plemię czar- . na Rusi i indziej przewiązują część ciała dotkniętego wścieklizną powyżej miejsca ukąszenia. I Rusini w Tyśmienicy uschłym wężem podkadzają chorych. żądło (języczek) mu wyrwie i nosić ją będzie przy sobie. zdejmie mu skórę z głowy i włoży do laski lub do pugilaresu. chcąca mieć bujny porost włosów.106 samicy umiera gospodyni. Dziewczyna w Ropczycach. dobrze też skrapiać je wodą. kadząc w izbie i przed chatą dymem z palącego się na żarze węża. „Kto zabije węża. które wąż z siebie zrzuci. Przesąd ten czeski zgadza się niemal dosłownie z rzymskim. na której zależy. Na ból zębów pomaga proszek . którego skórę wylenioną posiada". odmłodnieje i nabierze szczęścia na całe życie. gotuje je i wodą tą myje sobie włosy. Nadrabianie zalecają skutecznie przeciw ranom pochodzącym od ukąszenia jadowitych wężów „natychmiast silnie skrępować ponad miejscem ukąszenia. Włościanie z okolicy Żarek moczą żmiję w okowicie od nowiu do nowiu i żmijówki tej zażywają o wschodzie i zachodzie słońca przeciw febrze. Króla wężów. Wystarczy noszenie węża lub części jego ciała jako amuletu. ale zabiegi to niebezpieczne. podany osobie. baczyć musi wszakże. aby miała długie i gęste warkocze. Murzyni w okolicy Sierra . do której wchodzi sadło wężowe.

co jest aowodem. rozerznąć brzuch. e. a ów się człowiek przez to wyleczył i tyle razy to czynił. żab nazbierawszy do tego. K.a Równie skuteczny jest następujący środek tamże używany: Po ukąszeniu jadowitej żtriji wyssać krew z ranki i wypalać to miejsce żelazem rozpalonem do czerwoności.ą i przeciągnąć nią po ran . „wpuszczają żaby. po niej drugą i trzecią a tym sposobem kury wyciągają jad z rany. który trzeba odczynić podobnym sposobem . w którem moczą ranę. Tubylcy prowmcj. ukąsił go wąż w nogę. Jeżeli cnory zaoła prędzej do celu zdążyć.707 łiych Snaneli ranę z ukąszenia węża obwiązuje trzykroin e łyk. Ukąszonego przez węża okładają w puwiecie Kamienieckim myszą lub żabą. włożył tam ową opucnłą nogę. Rusini n a c i e k a ranę ukąszo nego pizez żmiję jej mózgiem. ze jad wyssany juz z rany został". dopóki nie zginie. Ukąszonego przez żmiję tak samo dziś leczą w K r akowskiem: Do kwaśnego mieka. dopoKi ostatnia z nich nie wyjdzie z mleka żywą. która mu opuchła.em drzewa. Ukąszenie węza leczą w Łopusznie następującym sposobem: Chory ma na + ychmiast po ukąszeniu biec co prędzej do źródła. Skład abo Skarbiec znakomitych sekretów I. jedną po drugiej. nadeptać jej głowę. gad padnie a człowiek pozbędzie się ja4ll. Przeciw ukąszeniu gadziny zalecają w Niemczech scnwytać ropucnę. Wąż po ukąszeniu — zdaniem górali w Zakopanem — biegnie . aby jad me podchodził w górę. a czynią to tak długo. U k ą s z o n e m u p r z e z ż m i j ę radzą nasi wieśniacy — złapać ją.Wrzuca się w kwaśne mleko kilka ropuch i zanurza w nie część ciała ukąszoną. Lasowczyk (z Puszczy Sandomierskiej) ściąga żmiji skórę z ciała. dopóki nie zdechnie. W Dalmacji zalecaią przeciw ukąszeniu gadzmy głowę jej utłuc i proszek przykładać na ranę. wyjmuje sadto i stopiwszy je. zamieniając zdechre żywemi. ukąszonemu przez żmiję podaje w wódce do wypic. osuszyć . W okoli ~y Lepla na Białorusi okładają ranę od ukąszenia węża zielonemi żabami. rozerwana na połowę Rany z ukąszenia zmiji uważa lud ruski za urok. Ric (w Brazylji) wkładają do wódki ząb jadowitego węża i napój ten radzą zazywać przeciw ukąszeniu gadz-ny. Żabę trzymają na cnorem mieiscu. Chorwaci przykładają do rany żywą kurę. a chory będzie zdrów. wyjąć z mej sadło i niem smarować ranę.póki owa nie stęchła puchlina". więc wyKopał sobie oołek i w mego nalał wody. które jad ten zabija. aby uprzedzić węza. albo też wrzucić żmiję żywą do naczynia napeł nionego wódką i smarować nią ukąszone miejsce. Owe żaby przejmą na s*eoie chorobę. zmianami do dziś używają: „Chłopak jeden gdy kosił sobiL łąkę. wówczas zabierze ze sobą chorobę. Stara kobieta u Snahelich przyrządza na rany z ukąszenia węża maść z ugotowanej wątroby i wnętrzności węża z olcerr rycynowym i maścią tą naciera ukąszone miejsce. Lud duński radzi przeciw ukąszeniu gadziny uciąć jej głowę i przyłożyć do rany. Haura (Kraków ló 7 5) podaje przeciw ukąszeniu wę?a następujący sposób. mają one odciągac j^d i przez to giną. Sympatyczny ten lek używany jest i w innych krajach do rozmaitycn chorób. który również ma spieszyć do wody. którego z małem. popuchrą i pozdychają. k ł óre to zaby wyssały ów jad i pozdycnały.

skoro pobiegnie do wody rychlej od żmiji. albo prędzej od węża dobiec do pokrzywy. Środek przeciw śmiertelnemu ukąszeniu węża. wyprzedzając węża. Bohmen 1864 str. a ukąszenie nie będzie miało złych skutków. Ukąszenie gadu leczą też u nas — jak w innych krajach Europy — przez zaklęcie. ukąszenie to mu nie zaszkodzi. używają nad nim szeptów. Lud niemiecki w Gottsche) radzi ukąszonemu przez węża spieszyć dowody. jeżeli wąż pierwej przypełznie. gdyby zaś wąż go uprzedził. Po ukąszeniu węża ma Podolak biec do wody i zanurzyć w niej ukąszone miejsce. „Weź piasku. że ukąszony przez węża winien co tchu biec ku wodzie. uzdrowieje. aby opłukać się. gadu.108 natychmiast do wody. aby stanąć na miejscu prędzej od węża. Ukąszenie gadziny (żmiji) leczy znachor na Pokuciu zamówieniem na wodzie. 1886 V 181). to gadzina pęknie. żmija! Najśw. V. Przeciw ukąszeniu gadziny przykładają nasi chłopi skórkę wężową do rany (na zasadzie analogji . jeżeli ukąszony np. zanim ją gadzina osięgnie. Spotkawszy żmiję należy wymówić: Żmija. (gadzino) Nie wypuszczaj jadu! A zaklęciem takiem czynią go nieszkodliwym. a gdy się jej przeszkodzi dostać do wody. którą chory pije i obmywa ciało. W okolicy Zamościa Polacy i Rusini „gdy złapią węża. a uzdrowieje. ma się w t e j wodzie umyć. gdyż jad staje się nieszkodliwym. żegnań. wodą podlewaj. że gadzina. gdy przybiegnie prędzej od niego. — Na Morawach i w okolicy Studeny rozpowszechniony jest następujący przesąd lekarski: Ukąszony przez węża ma biec do najbliższej wody i wąż pospiesza do niej. podaj mi kija! A gadzina zlęknie się tej groźby i zostawi człowieka w spokoju. Wierzą bowiem. przytem nie wolno wymieniać słowa: wąż. Konecki) zażegnywała chorą od ukąszenia żmiji następującą legendą wierszowaną: Szła Najświętsza Panna drogą. przestrzegany już byl w Palestynie. lecz zamiast tego mówić „na nic" Przesąd. . (B. biegnie zaraz do wody. a ukąszonemu rana się zagoi. że ukąszony przez węża ma co tchu biec do wody. Gustawicz w Zbiorze antrop. modłów* i mówią: Gadu. Panno. I w innych krajach europejskich znają przesąd. aby się jej napić. jak to podano w komentarzu Raschi (Berachot). a jeżeli rychlej przybędzie od węża. chory umrze z ukąszenia węża (J. Najświętszą Panienkę wzywaj!" Po trzecim razie odmawia się „Zdrowaś Marja". Znachorka w Błotnicy (p. skoro kogo ukąsi. prędzej zamoczy ranę w wodzie. aby co rychlej zdążyć do rzeki i ubiec w tem węża. Ukąszony przez żmiję w Czechach spieszy do wody i myje w niej ranę. Ukąsiła ją żmija w nogę. Ukąszony winien go uprzedzić i ranę wymyć. człowiek umrze. istnieje w Wenecueli. Grohmann Abergl. 80). który również pełznie do wody.

pod groźbą. wąż! . zaczynają się i kończą przeżegnaniem. Pana Boga pomocą! Węże. Padalce. Zażegnanie od ukąszenia węża leczy znachor (ka). poczem r.godzina) będzie.. ze ją wytępi..ice. kurdziela i dziugi.) Gdy ładniejszy był. N-echze i to ciało spływa! W imieniu Boga Ojca i Syna i Ducha świętego! Po zmówieniu tej formuły należy trzy razy dmuchać na ukąszone miejsce i oblewać je wodą lub wycierać. I Syna Bożego i Ducha świętego pomoc. Pocztm daje się cnoremu napić trochę tej wody i obmywa się mą ukąszone miejsce. wrzeciąnicą. Jako ta woda odpływa. ani mocy. Żimawianie od ukąszenia węża przez znachora pow atu Radzyńskiego zaczyna się pacierzem. Świętego Jana truto Zmijem. żmi. N ech że i ta (. Wrzeciądzem. kto ukąsił. Za Boską mocą. ' k t ó r e j jaa ja hamować będę. żmijicą. Przykładają też na ranę ż m i j e z i e l e . Padalcem. wąż. Wąż. Żmije. Zdrowaś Maryja. A nie dał ci żadnego jadu. Pan Jezus w cię ducha włożył. od czczycy.astępu<c właściwe zamówienie z wezwaniem choroby po imieniu. padabcą Jaszczurem. aby sobie wyszła i opuściła chorego. Jak te trunki pił. wężyce. Panna Syna porodziła. jaszczurzyrą. przyklękając na lewem kolanie i mówiąc po dziewięć razy: W iflfcę Ojca i Syna i td. Przez Pana Eoga moc. Radomskie): Robi się stalowym nożem Krzyż nad wodą w szklance kryształowej i wvmawia się po trzykroi następujące wiersze: Szczęśliwa godzina była. Za wszystkich świętych pomocą. Kiej Przenajśw.124 Zamawianie od ukąszenia żmiji. Zamówienia znachorW z Lipnicy w Jasi dskiem) od ukąszenia węża. padalczyce. (Stosownie d > tego. poczem n a s t ę p u j właściwe zamówienie: Wymawiam Was Bożą mocą. padalca lub jaszczurki tak się odbywa w Chlewiskach (woj. Djabeł cię stworzył. I wszelkie robaki! Z rozkwituś się urodził.

powtarzane siedm razy. Zama wiacz na Ukrainie. gdy Chrystusa chrzcił). (Stój wężu. ze skóry precz!" Poczem obmywszy ukąszone miejsce tą wodą. W imię Ojca i Syna i Ducha św. 4-3. który chował wężów w torbie. Od 9 do 8. a wrzuciwszy w nią siedm prętów. Na Podolu biorą „niepoczętej" wody. Na zagojenie rany. Ranę z ukąszenia węża tak zamawiano w gub. przykuwał pełzającą gadzinę słowami „Sta serpeus. zamawiacz na Wołyniu (żyd) przynosił wodę. „Chodź Piotrze!" — „„Nie mogę. Pietrem. Żadne żmijowe jady tobie nie zaszkodzą. dają choremu do picia. do morza. wypowiadano trzykrotnie te słowa: „Szedł Pan Jezus przez most. a z serca w kiszki. Któreś wypuścił. Idź. wróż z okolic Siewierza takie odmawia zażegnanie: Przeżegnawszy się nakreśla w powietrzu nad chorym potrojny znak krzyża byle jakim. jak stał św. Piętrzę. od 8-7. nie przymawiając do nikogo słówkiem. uti stabat sanctus Johonnes. z kości w skórę. Jezus obejrzał. kawałkiem zardzewiałego żelaza Poczem mówi: Szedł Pan Jezus z św. a jeżeli woda zakręciła się około noża. W imię Ojca i td. Szkaradne plemię. 3-2. Z czegożeś się sprzeciwił! Idź pod kamień. od 1 do żadnego* Bo ci zetrze ciemię Adomowe plemię. 'Poczem następowało zamówienie. czy ukąszenie pochodziło od jadowitego gadu. (M. w języku mi niezrozumiałym. Aby się przekonać."" „Zatrzyj piaskiem. znak to. Idź do wody. niechaj też tak jad tej gadziny ustanie!" Lud na Białej Rusi zamawia ukąszenie żmiji temi słowy: . od 2 do 1. woda stanęła. Św. a P. obmyj ten jad gadowy. mińskiej i witebskiej: Przeżegnawszy chore miejsce. aby tylko znalezionym w polu lub na drodze. Hanuśko! Ty ukąsiłaś w nogę. Amen". z kiszek w krew. dum Christum baptisavit. Po każdem zamówieniu napluć trzy razy na człowieka chorego lub bydlę. Ukąszenie żmiji leczą w parafji Świętokrzyskiej następującem zamówieniem: Szedł Pan Jezus ze św. gdzie słońce me świeci I miesiąc nie dochodzi. z krwi w kość. wymyj wodą. wpuściłaś jad do serca. Bo mię ukąsiła żmija w nogę. powstałej z ukąszenia żmiji. weźże piasku i wody. Piotr się pozostał.110 Szkaradne imię. 6-5. Do wody tej wkładał nóż. uszczypił go robaczek: „Idźże. Fedorowski Lud 1889 II 253). Jan. 5-4. 7-6. zamawiają temi słowy: „Hanno. że wąż szkodliwy ukąsił. Piotrem drogą.

który osamotniony na dalekiej wyspie uleczył się od ukąszenia żmiji posypaniem ziemi na ranę ręki. Odrodka nie będzie. Po odcięciu części ciała. np. Rany z ukąszenia żmiji radzi obłożyć ziemią Perzyna w dziełku: Lekarz dla włościan (Kalisz 1793). nie oddychając. Obierzkę na palcu leczą w okolicach Krakowa okładami z zarobionej gliny. osy itp. nie chłodnej ziemi. Miejsca ukąszone przez pszczołę nacierają Rusini wilgotną ziemią 1 robią też okłady z żółtej gliny (Zbaraż). przyciskając je ostrzem noża do rany. Ukąszenie pszczoły. dlatego ukąszenie pszczoły. osy lub pająka leczą w Czechach okładaniem łajna krowiego albo zimnej czarnej ziemi. źródłowa woda lub — żelazo. Lud Krakowski glinie. Chrystus mówi: Jad. I Węgrzy zalecają przeciw ukąszeniu pszczół i os okłady mokrej. Jad z ukąszenia pszczoły wyciąga ziemia wilgotna. Pawła jako skuteczny środek przeciw ukąszeniu wężów. przypisuje własność w y c i ą g a n i a o g n i a . wychodź z rany! Zbawienie z głębi serca! W imię Ojca itd. Środek ten zalecał już Oczko („Na bole kłaść ziemię czarną. leczą w Polsce i na Rusi usunięciem żądła i przykładaniem do rany zimnego żelaza. Gadzin panie! Spójrz oczkiem Z pod twej korony Wężów królu! Odbierz żądło Od tego biedaka (biedaczki)! W Prusiech zażegnywają ranę z ukąszenia węża. która słońca nie widziała". pędzisz Przez krze i zarosłe?" Syn (żmiji) wylatuje. tego ostatniego środka używają w Austrji górnej. z wodą zarobionej. Na miejsce u k ą s z o n e przez pszczołę lub muchę przykładają w innych stronach Polski ziemię zwyczajną lub glinę. szerszeni itp. przyczem mówią: Żmija kłuje. Odnosi się to do legendy 0 tym świętym. . wyciąga ostrze noża (z Gdowa). chłop ukraiński „zalepia kikut ziemią". osi. przytem kładzie się na zranione miejsce kawałek chleba i małą gałązkę jodły. żmijo. Słowa te należy wymówić trzykrotnie. A Plinjusz w Historji naturalnej prawi o ziemi na półwyspie Tauryjskim. Na Litwie zamówienie od ukąszenia węża opiewa w przekładzie: Królu płomienisty. W Delfinacie (Francja) sprzedają do dziś ziemię św. Ukąszenie pszczoły lub osy leczą włościanie Krakowscy „okładami z ziemi. która wszelkie rany gci.111 „Dokąd. Jad pszczeli. palca. łlustą albo jej ił"). posypując na nią trzykrotnie ziemią.

4. witebska) piszą na skórce chleba tajemniczą formułkę.Odta 4. dając to choremu i psu do zjedzenia.Kyrion. — Między papierami z XIX w. spowodowanej ukąszeniem psa wściekłego: zażyć napisane na kawałku chleba słowa: Yran -j.Syryon 4. posmarowanego masłem.Kyran +.Bryszcza -fBryzeda 4+ Bryndyos 4Alonus 4Amont 4* Dodają zaś do tego wyrazy: „Takowy chleb daję w Imię Pańskie Amen". W Rosji (gub. posmarowany masłem. wypisane na okładce zbioru kazań łacińsko-polskich z tego wieku: „Przeciw ukąszeniu psa wściekłego należy wyrazy -+." W rękopisie czeskim z 15 czy 16 wieku (Cesky lid 1897 VI 292) mamy podobne zamawianie choroby.Kyryan + Kastagan 4. Na skibie chleba. dać z czemkolwiek zjeść każdemu stworzeniu: + Brezea 4~> Brezeda itd.Karakon itp.K y r a -f I r a -f Kata 44Katuza 4. myją też ranę moczem i przykładają pomiot kurzy. dawano dotkniętym nią chorym (nawet bydłu) do spożycia kromki chleba z napisem anagramatycznym. Przeciw wściekliźnie. zwanej wodowstrętem. 739 z XVI w| Lud 189 J V 80) „te słowa napisawszy. jak świadczy zamówienie. który pacjenta ukąsił. . gdy srożyła się w Chebie wścieklizna. napisać na kawałku chleba. zwaną wodowstrętem albo wścieklizną: znahor w Koniuskiem tak ją zażegnywa. pisze się rysikiem łupkowym wspak. a ukąszenie nic mu nie zaszkodzi v przy pomocy Boskiej. Tak podpisany chleb zjada doknięty wścieklizną a do dni dziewięciu uwolniony bywa od choroby. W roku 1798. używanym w wiekach średnich.Erkrejson 4 " Katubijan 4 .iran -f-.Kirjan. Ossolińskich 1.112 Autor „Sposobów domowych leczniczych" (Kalisz 1784) na zasadzie „klin klinem wybić" radzi miejsce bolące natrzeć ochwytaną pszczołą" a puchlina i ból odejdą. pisze na nim jakieś tajemnicze wyrazy i daje do spożycia ukąszonemu przez psa wściekłego Nazywa to się o d p i s a n i e m wścieklizny Chorobę tę leczą owczarze w Poznańskiem zapomocą z a p i s y w a n i a .Zawaty 4 -f Ostro 4. znaleziono następujący sposób leczenia wścieklizny: Po przeżegnaniu się należy napisać na opłatku imię i nazwisko dotkniętego chorobą i tę oto formułkę: 4 . liran 4" kyrjan -j. Pokąszenie przez psa wściekłego wywołuje chorobę. 4~ Iran. tajemnicze wyrazy: Saba Sada Sassgay Gayba itp. albo okładają go tą sierścią. i 4. który ma zjeść człowiek ukąszony. zaczynającą się od słów: 4 Iryon 4. pod górę.capharan 4" stolidon. kładą Czesi na ranę sierść z głowy 1 brwi psa. Na ukąszenie psa wśc ekłego dają rady g ipodarskie (w rękopisie Bibl. Sposobu tego używano już w XV w. Liran.Kastaffan itp. Bierze kawałek chleba. a dla większej pewności zazywa go chory tr/y razy na czczo.

eksztaicenie ręki po zapaleniu Szpiku kostnego Brodawka szyji — na tle limratycznem Mięsak Szczęki dolnej ^arcoma). docenta „niw. lwów . Ziarnimak lfmtatyczny (Lymrho gianuloma) Zdjęcia fotograticzne Dr^Henryka Hilarowicza.Nabyte zn.

Formułka ta średniowieczna. Sarp nutes Sirkiwajen przyjęte są z języka sanskryckiego. który na skórce ciepłego jeszcze chleba albo na liściu wierzby zadawany bywa choremu. w których po przecięciu znaj dują sierść psa. w którem podany jest chleb jako lekarstwo dla psów. Człowieka dotkniętego wścieklizną. Gaidoz La Rage et St. Prętem złoto wierzbiny. utrzymują. w języku celtyckim oznacza: „Z powodu bólów rany. znane pod imieniem św. czyli z a p a m i ę t a ł e g o . na wiosnę ściętym. leczą w Łukowcu zamawianiem.eewron boba liron -j. a spotykamy ją w głębokich wiekach średnich. O starożytności tego środka świadczy wzmianka w piśmie Arriana De venatione.) I na Islandji posługują się (najczęściej przeciw żółtaczce) formułą 25 liter. Jako skuteczny środek zalecana jest formułka satorowa podana w świeżo upieczonym chlebie. w prawo i lewo. Spotykamy ją w rękopisie z 16 wieku p. jak tatra albo aron -f. jako skuteczne lekarstwo przeciw wściekliźnie i epilepsji. t.liliron itp. Pierwotnie służyła jako amulet przeciw wymienionym ranom a później posługiwano się nią w innych słabościach. że pokąsanemu od wściekłego psa nabrzmiewają żyły pod językiem i tworzą tam małe. Tych 25 liter tajemniczych. Huberta.Uzdrowienie ludu". dając to pokąsanemu do zjedzenia. Libellus variarum medicinarum. (H.wypisują i Prusacy (Neudorfu) i Niemcy(w hrabstwie Ruppen) na chlebie z masłem. mirum Zamówienie od ukąszenia psa i gadziny zdradzają pochodzenie indyjskie. Hubert. 197. wyskubanej baranowi z lewego boku w maju.113 S A T O R A R E P O T E N E T O P E R A R O T A S Formułka ta łacińska —• tetragramat — czytana wzdłuż i szersz. Myśliwi używali go w Xl wieku przeciw ukąszeniu wściekłych legawców. białawe pęcherzyki. na kawałku skórki chlebowej. Serbowie i Chorwaci. czytana z lewej ku prawej stronie i odwrotnie. owija znachor na zgięciu kosmykiem czarnej wełny. i zanurzywszy do szklanki z wodą -święconą. daje ten sam tekst. Przynajmniej słowa używane przy zaklęciach. zadanej rzutem dzidy". Paris 1887 str. używane przez Celtów. kropi obecnych przy świetle gromnicy nowej. zalecano ją Serbom przeciwko ukąszeniu wściekłego psa. jakoteż z góry na dół i przeciwnie. W jednym z kościołów w Akwizgranie rozdzielają między lud bocheneczki chleba. którą — napisaną na skórce chleba — zadają ludziom i zwierzętom. te stawione w kwadrat i w czterech przeciwnych kierunkach czytane dają to samo zdanie. prócz formułki satorowej szereg wyrazów „sympatycznych". W Kuleszczyźnie piszą atramentem. 8 . która jeszcze . Używają jej do dziś w Rosji i Hercegowinie jako „zapisu". Przeciw wściekliźnie używają romańskie i germańskie ludy w Europie amuletu z formułą Sator-Arepo. znanych w całej Europie. zarówno jak nasi chłopi.aaron sytost ewron -j. jak np.

Gdy Matuchniczka Boża Syna swego kąpała. złamcie gałązkę cisową i wełenki jarzącej.Idę-ci ja zażegnywać od tej wściekłej bestyje. Niechże żywieja (żmija) cicho lega. tylko Boską mocą. Oto formuła zażegnań „od wścieklizny" owczarzy z parafji Brzeziny (w Kieleckiem): Sła matuchna górną drogą. Nie ukąsił go żaden pies. dopiero kropcie. którzy zażegnywają deszcze. nie swoją mocą. (O.114 przy konającym nie świeciła. aby od skażonego psa i suki lekował. zaległe w ranach. wszyćkich świętych dopomocą". W Małogoszczu tak brzmi zażegnywanie: Szczęśliwa godzina była. Owczarze w górach świętokrzyskich. burze i pioruny. Marja syna porodziła. jak do modlitwy. A ja też kropię. Kolberg Lud 1886 XVII 112) Zamówienie od ukąszenia psa skażonego (wściekłego) rozpoczynają w Ostrówkach pacierzem (Ojczenasz). [Ślepym się urodził. Nadszedł ich sam P. a ja też żegnam. dopomóż mi. Syna Bożego i Ducha świętego pomoc. rozbójną drogą. Zażegnaj-że Boską mocą I twoją. mówią na Białorusi trzykrotnie następujące zamówienie: Szedł Pan Jezus przez wieś. Jezus: „Kaj wy rozbójnicy idziecie?" — „Na Lwową górę wścieklizny zażegnywać". złożywszy ręce. matuchno moja?" „."" — „Idź-że. Piosili Go. tylko Boską mocą. nie swoją mocą. Po przeżegnaniu chorego obchodzi go zamawiacz trzy razy w około. idź matuchno moja. Matko Boska Częstochowska i Piekosowska. Spotkał ci ją som Pon Jezus: — „Gdzie to idzies. Spotkawszy psa wściekłego. Przez P Boga moc. umieją także zażegnać wściekliznę i robaki. — „Idźcież. omiećcie. Idźcież. poczem następuje: Nasz Pan Jezus Chrystus gdy ze zwolennikami swymi wędrował. dopiero weźcie święconej wody.. kiężyczka maju (księżyc majowy) wydawa jadu. matuchną dopomocą. Panie Boże dopomóż mi i wszyscy święci. Rzekł im: Lekujcie (leczcie) przez Pana Boga moc I Syna Bożego i Ducha świętego pomoc! Cicho woda w morzu stojała. Kiedy P. Szło trzech braci rozbójników. który pokąsał chorego* (Łomżyńskie) Na ukąszenie psa wściekłego zalecano już w rękopi- . Ślepym niech zdechnie] Tak i mnie niech ukąsi! Dla uprzedzenia wybuchu wścieklizny u pokąsanego przez psa należy zjeść serce upieczone z psa wściekłego. zażegnajcie.

jeżeli np. zabiwszy go. nabywa się od wściekłego psa. gdy kupione bydlę tęskni za swem towarzyszami i ryczy. Wściekliznę leczą i na Rusi. które oboki niego stało w stajni. „Ukąszenie psa wściekłego leczą Sycylijczycy sierścią tegoż psa. zarówno w leczeniu jak i do czarów. W księdze rękopiśmiennej z 18 wieku czytamy: Dostać sierści naskubanej lub skóry kosmatej z tegoż psa wściekłego i kawałek na tę ranę przyłożyć. wycinają u nas sierść z tego samego psa i okładają nią — albo popiołem z niej — ranę. Rany z ukąszenia psa leczą na Polesiu wystrzygając z głowy tego psa sierść. suszono je nad ogniem i po sproszkowaniu dawano pokąsanemu w napoju. na ranę przyłożyć". co w Hiszpanji do dziś bywa stosowany. zabić psa i serce jego zjeść albo spalić i trzy razy przezeń przeskoczyć. (F. Francusi w Bretagne i Duńczycy ucinali szczyptę sierści psa i kładli na ranę w tem przekonaniu. medycyna ludowa czeska radzi dostać trochę sierści z owego psa i okadzić. Gdy pies skaleczy kogo z ludu. w innych stronach podawano wątrobę do jedzenia. Ukąszenie psa leczą Rumuni okadzając chorego sierścią z głowy i brwi tegoż psa. Tak np. potężnie jad wyciągnie. na świeżo ze krwią. gdy się o niego otrze. a środek ten pomoże. którą palą a dymem z niej podkurzają. Bengalowie otwierają wnętrzności wściekłego psa i wyjmują zeń drgającą jeszcze wątrobę i kawałek z niej. Kolberg Lud 1888 III 170) Gdy wściekły pies ukąsi. Cyganka w Madrycie. po umyciu rany z ukąszenia. S. ale także na Wołyniu. stłuc pospołu a rozmoczywszy wełnę. że „kąsający jest najlepszym środkiem przeciw ukąszeniu". n. na ranę od ukąszenia onę przykładać od godziny do godziny. wystrzygając z głowy psa — który chorego ukąsił — sierść i podkurzając nią pacjenta (O. chłop bosą nogą wstąpi w pianę psa. . H. który ukąsił. Na ukąszenie psa i wściekliznę pomocne jest podkurzanie ukąszonego sierścią psa wściekłego. I Łotysze używają przeciw wściekliźnie okurzenia sierścią psa. Używają tego środka nie tylko w rdzennej Polsce. Spiczyński w książce O ziołach tutecznych i zamorskich (Kraków 1556) przeciw ukąszeniu przez psa wściekłego radzi „siersć jego starłszy co nadrobniej z białkiem. zażyć sproszkowaną wątrobę. Cervantes w jednej z „Moralnych nowel" p. Krauss Am Urąuell 1891 II 129. Czehryński). w razie ukąszenia przez psa wściekłego. przyłożoną na ranę". wątrobę z niego wyjąć.) Na Białorusi pokąsani przez wściekłego psa piją świeżą krew tego zwierzęcia. W Połockiem ucinają szczenięciu kawałek ogona. w mniemaniu ludu ukraińskiego (p. okadza się je sierścią bydlęcia.115 sie zeszłego wieku następujący środek: „Trzeba dostać tego psa. która szybko się zgoi. Ukrainie. Bułgarski lud zaleca. Wścieklizny. serce i mózg wściekłego psa. a potem jakimkolwiek gojącym plastrem łatwo zagoić". podają pokąsanemu do spożycia. W Szkocji wyjmowano wściekłemu psu serce. chłopi tamtejsi ucinają kawałek ogona psu i oblizują ociekającą krew. Autor niemiecki ze środka ubiegłego stulecia radzi również. 184) Ukąszonego przez psa wściekłego leczą Chorwaci przykładaniem na ranę sierści tegoż psa. aby je uchronić w przyszłości od wścieklizny. podaje podobny sposób leczenia ukąszonego przez psa młodzieńca zapomocą okładów sierści tegoż psa. (Grohmann str.

że „nieuleczalnych. W leczeniu pokąsanych przez psa wściekłego baczą w Nieszkowicach na „silne skrępowanie zranionego członka nad miejscem ukąszenia. Zdarzały się też wypadki. które się pod językiem rozmnażają. Lud z okolic Wielunia zadaje wściekłemu — a jak mówią — z a p a m i ę t a ł e m u człowiekowi lub zwierzęciu osuszoną i posypaną na chleb z masłem choinkę z c i s u . 1882 VI 220). j. tak się nazywają pęcherzyki utworzone pod językiem. Lud ukraiński pojawiające się u dotkniętego wścieklizną pod językiem pęcherzyki nazywa s z c z e n i ę t a m i i usuwa je rozpalonym pręcikiem. wściekliznę leczy się w Augustowskiem przez spożycie kilku ziarn datury. zabijano palami z płotów albo duszono kocami. zjedzony z łupiną. dany do miodu. Rostafiński w Zbiorze antrop. pod językiem chorego. W okolicy Gdowa rany pokąsanych przez psa wściekłego wypalają rozżarzonem żelazem. Ukąszonemu przez psa wściekłego w Belgradzie znachorzy wyjmują przez zacięcie z ciała „wściekłych piesków".) Wodowstręt (wściekliznę) w okolicy Róhnu usuwają następującym środkiem sympatyczym: Ucina się choremu kawałeczek paznokcia z każdego palca u rąk i nóg. Podbereski Materjały ludu ukrain. ból i udrękę rzucam w tę rzekę" (Am Urquell 1898 I 19)." aby z niego jad nie udzielił się zdrowej krwi w całem ciele. (A. jest cały dzień zabezpieczony od ukąszeń jadowitych bestyj". iż „czosnek. Wścieklizna zdaniem włościan Tarnowskich odnawia się — jak każda cięższa choroba — na nowiu. 1880 IV 81). psu ucinają ogon. Lud w Dzianiszu utrzymuje. leczą ją również ciszyną. wścieklizną dotkniętych.) . (J. Przy bolach reumatycznych wkładają do pościeli rozmaite przedmioty ze stali lub żelaza. zwanej rzepą durną. które im na głowę zarzucono" (Am Urquell 1890 I 70-2. 1895 XVIII str. co ma chorego uzdrowić. Gustawicz w Zbiorze antrop. odpędza psa wściekłego od człowieka" (B. coś podobnego twierdził Sz. w którym zbiega się cała wścieklizna. zawinąwszy te obcinki w płateczek lniany. w którym lud widzi małe pieski w ciałkach krwi płynące. Na to baba znachorka ma skuteczny środek: „zdejmuje szczenięta". Wściekliznę leczą w Bośni puszczaniem krwi. która należy do gwałtownych trucizn i wydaje woń przykrą. mówiąc: „wszelką chorobę. kładzie się rakowi na piece i rzuca na bieżącą wodę w kierunku prądu. Wodowstręt t. Serbowie wściekliznę leczą też następującym sposobem: choremu człowiekowi puszczają krew pod językiem. dając im cis dziewięć razy święcony.116 ady PO pies złym wzrokiem orzucił. aby czarna krew spłynęła i żyły się oczyściły. albo ołów spalony na popioł. Rumuni w Siedmiogrodzie zmywają ranę z ukąszenia rośliną. Arabowie w Tunisie zadają lekarstwo powodujące krwawienie moczu. duchem nieczystym owionął.: „Kto zjadł czosnek. rozpalonego do białości żelaza. że wścieklizna wciska się w postaci robaków do krwi. w Zbiorze antrop. sprawców wścieklizny. zwaną Merul lupului i przywiązują do rany nieco sierści dotyczącego psa. We wsi Stradomiu zabezpieczają szczenięta od wścieklizny. które baba rozpalonym pręcikiem wypieka. Wściekliznę leczą na Litwie — podobnie jak w Polsce i na Rusi — wrzucając do mleka koziego kawał zardzewiałego. Syreński w 16 w. Utrzymują bowiem. 16.

popłynęła krew. Styrji. Wysypki. j. kto na odchody ludzkie sypie żarzące węgle i popiół (B. Jak powstają? „Gdy kobieta. Nabawić się ich może. Przesąd ten znany jest w Polsce. kto rzuca na ziemię szumowiny z rosołu. Dziecię żydowskie. dostaje dziecko ruskie. które pies przestąpił. kto go obmawia: pociąga z lekka za rzęsy u powieki. 1890 XIV 203). zdaniem ludu Krakowskiego. Wierzchowski — Z Tarnobrzeskiego. Jezusa kapie na chleb". Bawarji i Lesie frankońskim. nie połknięty podczas komunji. niestety dość często jeszcze występujące wśród ludu z powodu nieczystości. Czarownica zadawała obsypkę na Mazowszu (pruskiem) w ten sposób: schowawszy opłatek. C h o r o b y s k ó r y . Powszechnie między ludem panuje przekonanie. potrze mu twarz brodawkami indyka. przy czyjem imieniu wyrwie się . leczą zaś kalecząc uszy psu. mająca menstruację. „wtedy krew P. które przejdzie przez wyrzucone na ziemię szumowiny. z czego powstawały różne o s y p k i i owrzodzenia na rękach lub nogach. Wągrów dostaje się. Schiffer Alltagglauben Am Urquell 1893 IV I 11). to pokryją go krosty nieuleczalne" (Z. a ustępują po spółkowaniu. wymawiając przytem po kolei wszelkie przypuszczalne nazwiska. Wyrzuty skórne—zdaniem Żydów małopolskich—obsypią tego. 1904 VII 56). (Z okolic Krakowa). W. noszą różne nazwy. który przyrządza czarownica ze spalonej ropuchy krostawej. który nas obmawia. Krosty czy wysypki dostaje się w Islandji z talerza. kładąc pod nim kawałek chleba.Choroby skórne. a mniemanie to jest powszechne w Słowacji. a gdy ten wyschnie. że krosta na języku powstaje z obmowy. Zbiór antrop. „bierze się szpilkę i kłuje nią chusteczkę. Wysypki na twarzy. uważana powszechnie za nieczystą. Jeżeli się trafi na tę osobę. Kosiński w Materjałach antrop. na Rusi i Litwie. mając złość do kogoś. wieszała go. zwanej marką. piegów) począwszy. która nas rzeczywiście obmówiła. Chcąc więc ukarać tego. jeżeli wejdzie do chaty kobieta. (Wł. Pryszcze na twarzy powstają też od wstrzemięźliwego życia. to j e j się zaraz zrobi podobna krosta na języku". proszkiem jego o b s y p y w a ł a ludzi. Etjologja ich jest natury mistycznej. wymawiając za każdym razem imię znajomych. dostaje krost na ciele lub ogniopióru. aby z rany. wyrzutów na rękach lub nogach dostaje lud mazurski (z Wałów) przez obsypanie proszkiem. W podobny sposób dowiaduje się Krakowianin. aż do trądu. z powodu ostrości krwi. spalonego w ogniu (Pińczów). zwanego u górali sropem. od wiośnianek lub wiośniówek (t. zwanej przez lud koszulą. kto z nienawiści obsypany zostanie proszkiem z kreta.

(M. jest przesąd naszego ludu. Chłop serbski przekonany jest. Kómgsberg 1812 I 150V Przeżytkiem zooteizmu. a przesąd ten jest przeżytkiem kultu ognia. Dla pozbycia się piegów myją twarz. Piegów dostaje się na Rus: od wyjmowania gni a zda jaskółek. obsypują go piegami od dotknięcia się twarzy po trzymaniu jaskółki. Dlatego dzicwczę w Głuszynie. zostają w związku z iaskółką. (Grohmann 1. że chorego obmawiają albo źle o nim mówią. (Żde|mcie ze mnie wiośnianki). gdy na wiosnę poraź pierwszy zobaczy jaskółkę. Taka pierwotna etjologja liszaji jest na ziemiach Polski powszechną. gdzie były jakie zwierzęta w po'u. dostaje się świerzbu. 184). Pryszcze na języku świadczą u Chorwatów. Ujrzawszy pierwszy laz na wiosnę jaskółkę. Kto dłonią. ten dostanie piegów albo krost młode bowiem jasKÓłki mają krostę. Radzą też „wi "omn ec ł aką osooę". a pozbywa się piegów. Aby wywrzeć zemstę na sprawcy. że dostaje się bszai od no- . ł -osta znika i ból ustaje. L. które mszcząc się za to na wino wajcy. orzyczem wołają za niemi: Jaskółki. Leki. Na Rusi wierzą. nabawia ludzi choroby". że „od chodzenia po tych miejscach. a gdy y )dga lnie. jaskółki! Weźcie sob'e wiośnianki.118 rzęs. Aby się pozbyć piegów. 5z. zgrzebane przez psa. trzeba natychmiast się umyć. temu zrobią się strupy na twarzy albo parchy. że od nastąpienia na miejsce. (Czasopis czeskeho Musea 1854 str. używając tego środka przeciw piegom Piegów oozbywa się dziewczę czesKie gdy usłucha następującej rady: „Zobaczywszy pierwszą ja3kółkę na wiosnę. że „spanie lub przebywanie na tych miejscach.udu ruskiego jest wypływem obnawiania i plu<ia na ogi^ń. „dostałby wyrzutów na twarzy". a nawet może kto umrzeć w tej chacie". dostaje wyrzutów na twarzy. prastarego kulru zwierząt. Żydz\ w b. potrze sobie twarz. czy w lesie. wedle wyobrażenia . uciera sobie rękami twarz. powiadają. ma ją zabić i krwią jej zmyć sobie twarz'. str. albo kto tylko zeosuł gniazdo jaskółki. a ktoby „wybrał gniazdo jaskółek (pi iklęta). że musiał kogoś odmawiać. myją sobie natychmiast twarz Szeroko rozpowszechniony jest przesąd poś<ód wielu ludów tej i tamtej półkuli. c. którą trzymał jaskółkę. dostaje się liszajów*. Królestwie ujrzawszy pierwszy raz na wiosnę jaskółkę. gdzie koń się tarzał. o tym powiadają Czesi. radzą „nakłuć pcdołek swoiej koszul^ a wówczas u obmówcy pryszcze na języku wystąpią". za którego znieważenie czekała kara Komu się zrobi pęcherzyk na języku. ujrzawszy pierwsze jaskółki podczas ich wiosennego przylotu. Gdy u kogo nad Niemnem pokażą się pryszcze na języku. że to wskutek obmowy. Gonet Z Andrychowa Lud 18<\3 II 332). Kto z ludu w Morawji — jeszcze w XVII stuleciu — zobaczył p erwszą jaskółkę. LL/I ". odnoszący się do powstania choroby. I Żydzi zabramają psuć gniazd jaskółczych a ktoby ten zakaz przekroczył. że kto zabije skowronka.iemi dobrzyńskiej utrzymuje. mył sobie twarz. Opryszrzenie. 542). Pryszcz na języku oznaczał u dawnych Prusów okłamywanie przez jakąś osobę. Od psuc'a gmazd 'ajkółczych — utrzymuje lud nadn-emeński — dostaje się wyrzutów na twarzy. będzie to znakiem: że ta właśnie osoba nas obmawia. Dawid Preussische Chronik XVI w. przeważnie natury mistycznej.

gdzie się koń tarza. Żydzi w piątek mięso jedzą. przeczuwa śmierć. gdzie się tarzał koń. albo śliną na czczo smarują liszaj w około. na którem tarzała się klacz". gdzie były zwierzęta. Ktoby z Rumunów stąpał po tem miejscu. dlatego chcąc się ich pozbyć. a zwilżając nią chore miejsce. liszaj! Z świńmi cię mieszam. Wśród ludów innych części świata rozpowszechniony jest przesąd. albo „namazać je rosą zebraną z szyby przed wschodem słońca". na którem tarzał się koń. Ponieważ liszajów dostaje się. aby nie dostać choroby skórnej i w niej się nie tarzać. . Koń. Nebesky w Czasopisie czeskeho Musea 1853 str. Na Ukrainie obmywają liszaj potem z okna. nabawiają się choroby. na którem koń się tarzał. Lud węgierski utrzymuje. kto przestąpił przez miejsce. powiada trzykrotnie: Dzień dobry! (dobry wieczór) liszaju. Niech i ten liszaj zjedzą. z Ropczyc Zbiór antr. Tatarzy w Krymie opowiadają. że w domu. przed którym koń się tarzał. przechodząc przez to miejsce. albo na których konie się tarzały. noszący duchów. Lud w Norwegji utrzymuje. tarzanie się konia. Nie rób się szeroki. Na grzbiet zwierzęcia. tak do niego przemawia: Liszaju. radzą u nas powtórnie przejść przez to miejsce. umrze mężczyzna. dotknięta liszajem. po których chodziły wilki. (Olsztynek). 1886 X 96).119 cowania na tych miejscach. nosi na swoim grzbiecie ducha. zbiera palcem o wschodzie słońca rosę z szyb okien i smarując nią liszaj. Dórfler Katzensporn. Udziela Mat. Precz świnia M a s z a j u (?) Dzień dobry. gdzie koń się tarza". ma coś demonicznego w sobie. Osoba w Augustowskiem. w wyobrażeniach ludów europejskich. mówiąc: Liszaj. tylko dzisiaj. dostałby wysypki na twarzy albo bolączki u stóp. (J. 480). I u Żydów „dostaje liszajów ten. Świnia stara mać. że spanie lub tylko przebywanie na tych miejscach. I wieśniacy nadniemeńscy wzbraniają „przechodzić przez to miejsce. Am Urquell 1892 III 119). startym o świcie ponawiając to przez trzy dni. panie liszaj! Nie bądź jutro. nabawia ludzi choroby skórnej. Ktoby z ludu niemieckiego nastąpił na to miejsce. (A. że wilki na wiosnę kąpią swe dzieci w morzu. zwala też lud szwedzki demona choroby. Liszaj leczy lud czeski rosą z okna. gdy się po nich ludzie na tem miejscu skąpią. jesl zwierzęciem duchoweni. liszaju dziki. (S. Nie dała ci ssać. ten dostanie brodawek. iż nie należy kłaść się. ani nawet przekraczać tego miejsca. zwanej po węgiersku lóheveres tj. gdyż dostaje się z tego wysypki.

liszaju dziki! Nie zataczaj się szeroko! Żydzi w piątek mięso jedzą. na słupie. opisują nią liszaj i mówią: Nie rozszerzaj się. robi dziewięć krzyżyków poświęconą kredą. gdy okna okryte są rosą. i mówią: Liszaj! Z wiatrem znikaj! Poczem w bieżącej wodzie umywa się chore miejsce w imię Trójcy św. 1880 IV 79). Niech cię liszaju także zjedzą. na piętę.. Z pięty na ziemię 1 Bierze się trzy słomki.. Nie tu cię pisaj.liszaj potrzeć spoconą koszulą i zakopać w ziemi. (pisz) Ino w kościele na słupie. Na malowanym słupie. Wysypki i liszaje usuwa się w Czechach. a liszaj zginie". koszula zgnije. (M. mówi się: Liszaj 1 Nie tu się pisaj. Stojąc pod wierzbą. u kogoś sypiał? W starej chałupie. Liszaje naciera lud we Włoszech — podobnie jak u nas —śliną wydzieloną na czczo. Liszaje zamawiają też przy ubywającem świetle księżyca. okrążając je do trzeciego razu nową igłą (szpilką).. W stodole. Wróż dobrzyński tak zamawia liszaj: Miejsce zapalone określając na około.120 Dobrzyniacy i lud ukraiński (w powiecie Czehryńskim) zalecają . w piątek. i mówi trzykrotnie: O... Chorwaci zamawiają tę chorobę następującemi słowy: Liszaj! znijdź z. maczają w niej palec i dotykając nim liszaja mówią: Liszaju.. ty liszaj. I u księdza na. Rosjanie (w gub. Nie idź dalej! Stań na tem miejscu i giń! Liszaje . chałupie! W końcu chory odmawia trzy Zdrowaś Marja. przez dziecko zrodzone w niedzielę. którą potem pod oknem strzechy zakopują. Fedorowski Lud 1889 II 255). albo: Liszaj. Albo o świcie. W okolicy Częstochowy określiwszy go trzy razy. zacierają piaskiem liszaj aż do krwi. Nowogródzkiej) tak zamawiają liszaj: Zataczając śliną koło pod siestrzanem powały. przez syna noszącego imię Septyma albo człowieka będącego siódmym synem. (A... wiąże je na krzyż i kładzie na banty. Starej babie na d. Podbereski w Zbiorze antrop.

Stań się. aby przyciągały różę. przez trzy wieczory. W terapji ludowej nie zanikły jeszcze przeżytki ofiar zwierzęcych. Chcąc się pozbyć liszai. (dlatego nie wolno brać żaby do ręki). jakie w dobie przedhistorycznej skłaaano bóstwom celem odwrócenia chorób. który wskutek tego musiał umierać. dlatego przykładano do ciała choremu ptaka (Brachvogel). zwierzęta duchowe. Jak w grobie Umarli wysychają. Nasz P. Brodawki. że choroby tej dostaje się od zwierząt domowych. gdzie przebywają p o d z i o m k i (maalused). pojawiają się u tego. Do dziś lud w Czechach (niemieckich) trzyma gołębia. Starożytni Germanowie przypisywali niektórym ptakom cudowne własności wciągania w siebie materji chorobowej. Brodawki. trzy razy wzdłuż i tyleż wszerz. W etjologji ludowej brodawek wloką jeszcze swój nikły żywot wyobrażenia o powstaniu chorób przez t. przeprowadza się przez płomień. że liszaje dostaje się przez siadanie na miejscu. zdaniem ludu dobrzyńskiego. zakopując ją w ziemię.121 usuwają w okolicy Hohenstein (Prusy). Ślady tego prastarego sposobu leczenia zachowały się w okolicy Przeworska: Brodawki giną. Madiarzy (w komitacie Bekierskim) zamawiają liszaj następującem zaklęciem: Liszaju. mające liszaje. aby się pozbyć pryszczów. jak uschła gałąź Albo zwiędły kwiat. przeniesione na żabę pocenie ustaje. Czarną krostę. dlatego za najlepszy środek uważają spalenie sierści dotyczącego zwierzęcia i posypanie chorego miejsca pozostałym proszkiem. a gdy zginie. 1 Rusini przypisują powstanie brodawek żabie. w Bawarji turkawkę. usychaj. Zdaniem ludu styryjskiego nabywa się brodawek przez dotknięcie żaby. pocierając je palcem. zwaną przez lud żydówką — z powodu nieczystości dostawali jej najczęściej żydzi — leczy lud dobrzyński przykładaniem rozdartej żaby. Silne pocenie się rąk leczy w okolicy Krakowa noszenie w rękach żabki zielonej. należy pójść na to miejsce i złożyć owym duchom podziemnym jakąś drobną ofiarę. Słowacy przekonani są. maczanym w rosie z okna i mówiąc: Dzień dobry! panie liszaj! Nie bądź jutro. żaby i płazy. Estończycy utrzymują. powstają przez opryskanie żaby wodą. w przeciwnym razie zostawiał jad w ciele chorego. który bierze żabę do ręki albo podnosi dojrzałą kurzawkę. jeżeli choroba mu odpowiadała. która spadła z deszczem. Już Plinjusz zalecał przeciw róży wydobycie zapomocą żelaza konika polnego z ziemią i roztarcie go w ręku. jak węże. jeno dzisiaj! Dziecko duńskie. I Huculi noszą pod pachą żabę. która człowieka osika. kurzejkami lub kokoszankami. z. wsysał ją. przez lud nasz zwane kurzawkami. Jezus zawsze najlepszy. w izbie. jeżeli się je posmaruje krwią zmło- . od czego ptactwo ma dostawać czerwone nóżki. albo zapala się nad kołyską ogień.

Na Ukrainie ciepłemi jeszcze jelitami ubitej w tym celu kuny owija się brodawki. która gładzi brodawki. zakopać je w ziemię. zarówno z innemi ludami (Sło. biegnie na drogę nie oglądając się. zgniją i brodawki (Olsztynek). krosty zginą. Smaruje się je również krwią gołębia albo żaby. Sznaider Z życia górali nadłomnickich. nie wiem komu. radzą nasi Żydzi „posmarować je krwią gołębia" albo „potrzeć mięsem surowem". Lud żydowski rozróżnia „brodawki rodzaju męskiego i żeńskiego". te ostatnie „gorsze są. znikną brodawki Madiarzy smarują brodawkę krwią kreta albo dotykają przypadkiem znalezioną kością. Aż tamtego pogrzebią A was także zakopią. któremu w tym celu głowę urwano. a skoro ulegnie zepsuciu. I. W Beskidzie zalecają „zarznąć zająca przy zachodzie słońca i we krwi skąpać chorego. W Lubelskiem smarują też świeżą krwią zwierząt. a następnie zakopać w ziemi. ile kto ma krost. Czesi pocierają brodawki kawałkiem surowego mięsa i mówią podczas dzwonienia na pogrzeb następujący wierszyk: Dzwon pogrzebowy dzwoni. Piegi na twarzy usuwają w Stradomiu okładając je świeżo rozdartym gołąbkiem lub dotykając młodem gąsięciem. a gdy mięso zgnije. idźcie z domu. należy wziąć piękny sznu- . Brodawki.122 d e g o gołębia. smarują je Wendowie w Prusiech krwią gołębia. By je usunąć.vian. Autor dziełka Compendium medicinae. a „gdy mięso zgnije. a dodać do kąpieli krwi z zarzniętego kota". na której wiąże się tyle supłów. wspomina o nim pismo św-w opowiadaniu o Łazarzu i jego chorobie. Lud nasz. Aby z w i ą z a ć tj uwolnić się od wrzodzianek.Haur w Składzie albo Skarbcu (Kraków \76i). Jako skuteczny środek wytępienia brodawek poleca lud polski: „Zawiązać na nitce tyle węzełków ile jest brodawek. poczem żegnają się. Aby się pozbyć brodawek. bo się kocą" (mnożą się). gdy szczupak zgnije. Wrzody i rany goi wylizanie przez psa w Tarnowskiem i na Rusi południowej. K r o s t y martwe czyli kokosianki leczy się u nas w podobny sposób: Nitkę. a gdy nitka ta zgnije. Zlizywanie wrzodu przez ludzi lub zwierzęta znane jest u ludów romańskich i germańskich. na tem samem miejscu smarują jego krwią brodawki. brodawki znikną". Środek to odwieczny. zamawiając ją na nowiu. (Częstochowa 1789) każe nacierać brodawki krwią świeżo zabitego byka. zakopuje się w ziemi. W okolicy Donhoffstadt pociera się brodawki krwawiącą głową świeżo rozciętego szczupaka. a z niemi powypadają (rzekomo) brodawki. Na Rusi południowej zabijają wróbla. Lud 1912 XVIII 181). niewinnego ptaka. poleca na wytępienie brodawek: ogon węgorzowi uciąć i krwią jego smarować brodawki. Germanów). brodawka zniknie". czystego. jako środka sympatycznego używa pocierania trzy razy na krzyż krwią miesięczną. a ukręciwszy mu głowę. którego potem zakopują w ziemię. aż jelita same się rozwiną. Brodawki znikają u ludu ruskiego na Podolu przez smarowanie krwią z miesiączki. w miejscu wilgotnem. (J. K. Dotyka się brodawki mięsem kradzionem i to zakopuje się pod rynną.

nie oglądając się za siebie". (H. i sznureczek ten porzucić w miejscu. idą wieśniacy z Jeleśni myć się do rzeki lub pod studnię. a gdy nitka zgnije. Kto przechodząc podejmie taki sznureczek. aby się uchronić od wszelkich wyrzutów . Podczas tych zabiegów nie wolno oglądać się. Mający na ciele brodawki w Wulkowie (Ryppin) zawiązuje tyle węzełków na nici. nawiązać na nim 9 supełków. a nitkę zakopują w miejscu odwiedzanem. chronią przed wyrzutami skórnemu W Boże Narodzenie. warszawski). Albo inny sposób pozbycia się ich: „Nad brodawkami wiążą supełek z wełnianej nitki. i rzuca nitkę do świeżo wykopanego grobu. ani poruszyć brodawki (z Austrji wyższej). ile osoba ma brodawek i te węzełki zakopuje się pod okapem. poczem węzeł zakopuje się pod okapem strzechy. a brodawki zginą. albo grochem (bobem). o świcie. który rzucają przez ramię do studni a brodawki znikną. Hucuł pozbywa się w podobny sposób tych narośli: Wiąże na nitce albo na sznurku tyle węzełków. po zdjęciu nici w imię Boże zakopuje się ją pod rynną dachu. ten je dostanie. zakopuje to pod okapem dachu. posiadające tajemniczą siłę czarów. Lud czeski zalecał 1823 r. a gdy ta zgnije. zżętego w czasie ubywania księżyca. a brodawki znikną. Zimna kąpiel w wilję Bożego Narodzenia. ile jest brodawek i zakopuje nitkę w ziemię. Mazurzy pruscy związują na nitce tyle węzłów. a włożywszy go pod biegun wrót w stodole. Odwrotnie mężczyzna usuwa na tej drodze brodawki kobiece. ile jest brodawek. brodawka odpadnie. mężczyzna zawiązuje — nie widząc ich — tyle węzełków. Albo zawiązuje się ją nicią. ten dostaje brodawki na ręce. znikną brodawki. zakopuje nić pod drzewem. który w gnoisku zapycha. obwiązuje się nią brodawki i zakopuje ją w czasie ubywania księżyca pod okapem domu". (Mysłaków p. tak niechaj moje brodawki przez zgnicie korzeni przepadną. Gluziński w Archiwum domowem 1856). Volksmann Am Urąuell 1892 III 229). którą uprzędła dziewczyna niewinna („czysta") podczas ubywania księżyca.123 reczek. albo: przyciska się do brodawki kawałek kradzionego mięsa i daje go się psu do zjedzenia W Ditmarskiem wiążą tyle węzłów. (Ćasopis ćeskeho Musea 18^3 str. wytępienie brodawek (albo kurzawek) następującym sposobem: „Bierze się nić utkaną przez niewinne dziecko. uciekają stamtąd pośpiesznie. Kto znajdzie nitkę i ją podejmie. 480). albo zakopuje je w miejscu „gdzie słońce ani księżyc nie świeci". mówiąc: Jak ta nitka (sznurek) przegniła zczeznie. otrzeć o swoje wrzodzianki. Brodawek pozbywa się w Marchji brandenburskiej. gdy nitka zgnije. gdzie wiele ludzi chodzi. brodawka zniknie. w ogóle woda z dwunastnicy (od 1-ej nocy do 3 Króli). ile się ma brodawek i nitkę tę rzucają Żydowi na worek. robiąc tyle węzełków na źdźble albo na sznurze. znika brodawka. Gdy kobieta ma brodawki. a „gdy ona zgnije. Brodawkę obwiązuje lud niemiecki źdźbłem żyta. Albo zamoczoną nitką podwiązuje się broiiwkę trzem i węzełkami i żegnając się. odoadają brodawki". Albo pocierają brodawkę głową węgorza. kąpiel rzeczna w Wielki piątek. a gdy zgnije. ile ma brodawek. (J. Lud rosyjski posługuje się w tym celu również węzełkiem nici. którą zakopjją. w którym chory zawiązał swoje wrzodzianki. Podobny sposób leczenia spotykamy w Prusiech. ile jest brodawek.

braną na czczo do użytku. Między ludem w Polsce. iż kropla krwi z niej spadła na ciało wytwarza nową brodawkę. 1 ja umywać się będę. Ale nie należy ich liczyć. Bawarji i in. k r o s t y i w r z o d y . przed wschodem słońca. W całej Europie rozpowszechniony jest przesąd. Póki tych krostów nie zbędę. Na chorobę w i l k a zapadający chorzy we Francji pielgrzymują do świętego miejsca w Lourdes. staje się nad brzegiem rzeki płynącej z południa i mówi: Witam cię wodo rejna (czysta. Z samego liczenia brodawek a nawet węzełków — tak utrzymują nasi włościanie — nabawia się tych narości skórnych. dostaje je sam na tem miejscu (np. nie obejrzał się. Kmieć z okolic Łowicza ma następujący środek na krosty: Idzie do glinianki i obmywając się. Krost i innych wyrzutów skórnych pozbawiają się Rusini kąpiąc się w rzece w Wielki czwartek przed wschodem słońca (O. aby się umyć.) Dzięwczęta wiejskie myją się też wodą zebraną w czasie grzmotów i piorunów albo wodą deszczową. z twarzą zwróconą na zachód.) co omywasz kamienie i krzemienie. 124 n a ciele. boby się przeniosły na inne części . (Czasopis ćeskeho Musea Praha 1855 str. (W Polsce. Jako jeden z najskuteczniejszych ku temu środków używane jest do dziś u wielu ludów europejskich mycie śniegiem marcowym. 1886 X 96. a środek ten znany już był w średnich wiekach. do źródła albo do studni i po odmówieniu pacierza. Lud czeski zabrania liczenia brodawek. obmyjże i mnie grzeszne stworzenie. na ręce). na Rusi. że brodawki są do tego stopnia zaraźliwe. Przeciw brodawkom zalecają Niemcy na Śląsku: trzykrotne przeżegnanie ich w czasie ubywania księżyca świeżo upieczonym. (Czasopis ćeskeko Musea 1855 str. co je miał obcy. 44. 55). aby się tu napić i wykąpać w wodzie. kto je liczy. do źródła. i od wszelkich wyrzutów skórnych. boby mogły do niego wrócić. w Czechach i Niemczech istnieje przesąd. Wszelkiego rodzaju w y r z u t y . Pielęgnowaniu skóry i włosów poświęcały od wieków dziewczęta wiele starań. gorącym chlebem. a wrzody i wysypka znikną. przed wschodem słońca. w ogrodzie. w Styrji. byle chory odchodząc. przed wschodem słońca. Z Ropczyc Zbiór antrop. mówi: Glinionki. bolaki i guzy giną od wody bieżącej (rzecznej lub źródlanej) i rosy zebranej w naczyniu w Wielki piątek.) Oto sposób na k r o s t y i bolaki: W Wielki piątek. myją sobie twarz i szyję i przekonani są. Chorzy na wrzody i wysypki włościanie niemieccy (w Braunau) idą w Wielki piątek. (S* Udziela. mającej cudowną mcc uzdrowienia. że to ich uch tor. nabawi się krostów.. W innych stronach dotknięci tą chorobą skaczą do rzeki i zanurzają się pcd wcdę trzy razy. iż brodawek nie należy ścinać. gdyż z krwi ich wyrastają nowe brodawki. Zdrowy zaś skąpawszy się w tem samem miejscu. 183 i in). W Czechach zachodnich pocierają w i l k a rosą z okna albo śliną. glinionki! Umywały się tu świnki. a tamten się ich pozbywa. Woda krosty zabierze z sobą. na Rusi. Kolberg Pokucie 1888 III 166) Chorzy na wyrzuty skórne w Czechach idą w Wielki piątek.

— byle nie wiedział komu — i powie: Dzwon pogrzebowy dzwoni. Piotrowicz Znachorka ze wsi Bortnik Lud 1907 XIII 217). Brodawek pozbywa się włościanin polski. dwojaki! weźcie odemnie brodawki". masz je!" W Danji i Holsztynie posługuje się podobnym środkiem sympatycznym przeciw brodawkom.125 ciała. c. Możesz lepiej nosić odemnieI Przyczem pociera się trzy razy brodawkę. ten je zabiera. (St. trzeba iść do wody bieżącej i wodą tą obmyć brodawki" (Olsztynek) Brodawki leczyła znachorka na Pokuciu w ten sposób. Przeciw brodawkom radzą we Włoszech: „gdy jedzie dwu ludzi na jednym koniu. podczas dzwonienia na pogrzeb. ten na widok fury. a niezawodnie je zabiorą. a te pójdą za wozem i człowiek je utraci. Poczem ma zakopać pod okapem mięso a gdy ono zgnije. woła: „Dwojaki. Albo wreszcie słysząc dzwonienie na pogrzeb. albo do przebiegającego rumaka (białej maści) wołają: Koniu. gdzie brodawki przenosi się na trzech jeźdźców. idźcie z domu. W imię Ojca itd. iż „kto przeliczy cudze brodawki. woła do parobka: „Weź z sobą brodawki". Albo: „Gdy nieboszczyka chowają i właśnie w dzwony biją. tego trzeciego". należy wskazując palcem. rzucając je na przejeżdżające wozy. nie wiem komu. Kto z ludu czeskiego ma brodawki. wiozącej drzewo. siedzącego na wozie. brodawkę). weź je z sobą. „uważa jak dwu swywolnych chłopców jedzie na jednym koniu" i wstecz rzucając za nim wiecheć słomy z buta. którą rzuca do trumny. zmywa je wodą i mówi: Teraz dzwonią umarłemu. (Grohmann 1. (tj. niech znika. . zgubią się brodawki. str. z dwoma końmi na przodzie a jednym w tyle: „Ty. że kazała „związać brodawkę nitką i tę wrzucić wraz z grudką ziemi do grobu. mający brodawki idzie do rzeki." Kto w Lubelskiem ma brodawki na rękach lub nogach. Do przejeżdżających dwu jeźdźców na jednym koniu. woła się za nimi. 231) Lud bułgarski zaleca pozbycie się brodawki w następujący sposób: Na widok dwu osób. szepnąć na nich: „Weźcie tego trzeciego. Co myję. Brodawki. Kto z ludu czeskiego ma brodawki. w chwili spuszczania trumny*. by zabrali sobie kurzejki". Podobny zwyczaj zachował się w Bawarji. idzie na cmentarz i pociera niemi rosę z dziewięciu grobów. Aż tam tego pogrzebią 1 was także zakopią. jadących na ośle. należy zawołać: Moje brodawki na was dwu! W Niemczech pozbywają się w podobny sposób brodawek: Gdy przejeżdża dwu jeźdźców na koniu. I Żydzi utrzymują. obwiązawszy je nitką. Brodawki wyzbywa się dotknięty niemi w hrabstwie Ruppin wołając do chłopa. Albo niech natrze brodawki kawałkiem mięsa. U Mazurów w Prusiech wschodnich zamawiają w ten sam sposób brodawki.

podczas dzwonienia na pogrzeb. (O. zawsze w piątek. do bic. wrzody i stwardzenia. rękach i ciele leczy w Albanji pocieranie pasem umarłego (mężczyznę pasem bezdzietnie zmarłej kobiety. t. polewają trzy razy brodawki wodą niepoczętą. poczem kładą ją do grobu. I Rosjanie pocierają brodawkę ręką umarłego albo świeżem mięsem. kładzie kość na tem samem miejscu. przed pełnią. skąd ją wziął i nie oglądając się. Schell Uber den Zauber mit dem "mensch. (bez: Amen). mające wysypkę albo inną chorobę zewnętrzną. Syna i Ducha św. albo idąc w kierunku zachodzącego księżyca i obmywając ręce. patrzy Mazur pruski ną księżyc w pełni i mówi potrzykroć: „Tam (wskazując na księżyc) coś jest. niech przybywa. słowami zwróconemi do księżyca: Co widziałem. wyjdą na dwór i do miesiąca (księżyca) wystawiwszy rękę. narości i wysypkę. niech ubywa. Schell Zur Volksmedizin im Bergischen Am Urquell 1893IV 153). patrzą w księżyc na nowiu.ciało umarłego ulegnie zniszczeniu. jak ty miesiącu czysty". którą myto umarłego. Brodawki zamawiają Czesi północni podczas ubywania księżyca. Na Wołyniu i Ukrainie ujrzawszy po raz pierwszy księżyc na nowiu. ten sam środek znajduje zastosowanie do wrzodów. Dotknięty niemi mieszkaniec Prus idzie milcząc. czego dotykam. a brodawki znikną. Powtarza się to przez trzy dni z rzędu. mówi: Dzwonią umarłemu do grobu. mówią: Żeby moja ręka była taka czysta. W imię Ojca. znikają i brodawki. wraca.r 126 Lud w Lesie czeskim naciera brodawki piszczelą człowieka umarłego. Wysypkę na twarzy. niech ubywa". natrą popiołem. Kórper. (Olsztynek). Ponawia się to trzy razy z rzędu. pocierają w Niemczech szmatką. a brodawka zginie. choroba dziecka zniknie. Pieprzyki i znamiona (Muttermal) leczą w Ennstal dotknięciem ręki umarłego. Zmywam swe brodawki (Labiau). kobietę pasem bez dzietnego mężczyzny). niech przybywa. woła za umarłym: „Weź je z sobą!" Albo mający brodawkę robi na niej ręką umarłego trzykrotny znak krzyża. wysypek. narości. W okolicy Elberfeldu leczą obrzmienia i brodawki. czego się dotykam. a skoro tam zgnije. po smarują niem rękę. przemawia się temi słowy: „Na co patrzę. Albo spoglądając na księżyc. Weźcie . a t u (dotykając brodawki) nic nie ma". ocierając je o ciało umarłego albo myjąc je nad wodą. (O. Aby się pozbyć brodawek. albo ręką jego przesunąć po brodawkach agdy. trzy ciągnij. zwłaszcza dziecka. z martwych kości i tp. zaczerpnie pełną dłoń wody i myjąc nią brodawki. które potem zakopują. Mający brodawki na ręce w hrabstwie Ruppin idzie za pogrzebem i dotykając palcami brodawek.:ącej rzeki. Wśród szlachty zagonowej w okolicy Brzeżan zachował się następujący obrzęd leczniczy w celu pozbycia się brodawek u tęki: „Zamaczają pomiotła w pomyjach w wigilję Bożego Narodzenia. Brodawek pozbywa się Islandczyk nacierając i je ziemią z grobu. Dzieci. mówią: „Dwa idź. Urąuell 1892 III 209). przy biciu dzwonów na pogrzeb. O zbawiennym wpływie umarłego na żyjących świadczy zalecany nad Renem środek leczniczy przeciw brodawkom: wystarczy z lekka potrzeć ciało umarłego.

Czego się dotykam. aby z nim i brodawki znikały. ten weźmie na się chorobę. nad Łomnicą. ten przyjmie brodawki". Chory. robi ręką umarłego w milczeniu trzy razy znak krzyża nad chorem miejscem i w piątek wieczorem. mający „złośliwą" wysypkę. o 12 godzinie.143 sobie brodawki"! W górach.. zakopuje się w ziemi. albo „zawinąć pieniądze w chustkę i rzucić na drogę. mówi: Co widzę. Albo podczas pełni księżyca. pozbywszy się tym sposobem choroby. Co czuję. niech przybywał Co smaruję. nie oglądając się. zwane kurzajkami. znikną brodawki. a chory pozbędzie*się ich na zawsze. to grzech. kradnie kawałek mięsa wieprzowego. księżyc) niech rośnie. rózgę tę wynosi się na drogę a choroba ustępuje. należy je w wilję Bożego Narodzenia potrzeć grochem. wraca do domu. wyciska się trochę materji. Ruppin bierze. Chory w hr. gdzieby ich nikt nie zobaczył. kto groch pozbiera. tego obsypią wrzedzionki. Chcąc się pozbyć wrzodów na ciele. grochem. smaruje niem w piątek brodawki i patrząc na księżyc w czasie przybywania. zawiązać w woreczek i wyrzucić na drogę. gdy księżyc świeci. (J. w kierunku posuwania się księżyca od wschodu na zachód i za każdym razem mówi: Księżyc przyszedł I zabrał brodawki. gdzie się stykają trzy płoty. kiedy księżyca ubywa. radzą: „jadąc podczas nowiu na świni. poczem wszystkie części jabłka. (tj. związane nitką. kto znajdzie pieniądze. albo lepiej. Na Mazowszu pruskiem. niech maleje. Syna i Ducha św. W imię Ojca. Brodawki. niech ubywa! Poczem zakopuje się mięso pod cebrzykiem a gdy mięso zgnije. obsypanej kaszą gryczaną. przemawiać: Miesiącu (księżycu)! daj mi jajeczka.. a następnie rozrzucić ziarno po drodze. mówiąc przy ubywającem świetle księżyca następujące zaklęcie: Co widzę. posuwa ręką trzy razy po brodawkach. gubią u nas następującym sposobem: Jabłko dzieli się na cztery części i każdą z nich dotyka się po kolei kurzajki. Schnaider Z życia górali nadłomnickich Lud 1912 XVIII 178). znika wnet. Albo rózgą z „okaraka" bije się wrzedzionkę do trzech razy. Wrzedzionkę chorego trzeba trzy razy okrzesać (okrążyć) cebulą. szperkąlub . Czynić to należy podczas ostatnie] kwadry. Kto woreczek ów z cebulą podniesie. która chorobę na siebie przejmuje. Brodawek pozbywa się chory w Landsbergu (Marchja brandenburska). owala nią jabłko i rzuca się je wraz z kaszą tam. Inny sposób przeniesienia tej choroby: Z wrzedzionki ( w r z o d u ) . a wrzody znikają. dotykając wysypki. chory wychodzi w milczeniu z domu i patrząc na księżyc. A ja ci dam brodaweczki". mówi następujące zaklęcie: Co widzę.

„potrzeć mięsem surowem i zakopać je w ziemi. szepcząc odpowiednie zaklęcie. gdy piec napalony. tyle ziarn prosa. należy z ciasta. skoro zniknie sól. którą je obwiązano. poczem rzucić go w piec i nie odwracając się. Lud ziemi dobrzyńskiej zaleca „rozkrwawić kokoszanki. chlebem wytrzeć i w piec rzucić". po wsiach. cestershire (Anglji) wiodą do drzewa osikowego. jeszcze z parą. musi w Westfalji czekać aż do pieczenia chleba. którą nazajutrz rzucają w ogień. ile brodawek i zakopuje to w ziemi albo rzuca w ogień. Wiąże się na każdej brodawce trzy węzełki i nitką. którą zakopywają w ziemię na rozstajnej drodze.128 mięsem — które mają być kradzione — pociera się brodawkę. str. Am Urquell 1891 II 130) Dotkniętego brodawkami w Le . oddalić na dawne miejsce. 172—3). Kto chce brodawkę stracić. (H. Znalazłszy na drodze groch gotowany. Rusini oprowadzają brodawkę dokoła okruszynami chleba (bułki). Żydzi w b. ile jest brodawek a nitkę zakopują w ziemię. potem obiedwie części trzeba związać jedwabną nitką lub końskim włosem i zakopać a gdy słomka zgnije. ile jest brodawek. nie będzie brodawek. W Syberji wschodniej zawiązują tyle węzełków na nitce. mówiąc: „Zgińcie. po za siebie. wziąć kawałek i natrzeć nim milcząc brodawkę. aby zgniły. zawsze podczas ubywania księżyca i rzucają je w ogień. a dopóki ona tam tkwi. wypadającemi z ust podczas jedze- . ile chory ma brodawek. na rozdrożu. poczem rzuca się je w wodę. zabija się w otwór drzewa. Do środków sympatycznych w leczeniu brodawek należy ocieranie chlebem. bierze się potem kolorową nitkę. Na Ukrainie wrzucają do pieca. by nie usłyszeć trzeszczenia". a brodawki znikają razem z owemi przedmiotami. Królestwie polecają przeciw brodawkom:po trzykroć okrążyć pomiotłę. przecina się ją wzdłuż i dotyka słomką każdej z osobna kurzajki. znikną i zaroście. W Szlezwiku pocierają brodawki mięsem wołowem lub cielęcem. a gdy one zginą lub zgniją. pod okapem. brodawka zniknię". potem brodawkę i znowu drzewo. jabłkiem. Do niedawna spotykano w Anglji. (Knauthe. (Am Urquell 1890 1 34). albo cebulą itp. ogień lub zakopuje się w ziemię. drzewa naszpikowane takiemi szpilkami. albo zakopują w ziemię. przesądny Czech poanosi go i pociera nim brodawki podczas ubywania księżyca. (Grohmann l. „piłuje" nią w brodawce trzy głębokie wcięcia w kształcie krzyża i zakopuje w ziemię. Albo zawiązuje się na surowej nitce tyle węzełków. albo brodawkę „potrzeć grochem i rzucić go w piec. kłują korę szpilką. żegna go się podczas ubywania księżyca i daje zjeść ptakom. i zakopuje nitkę pod progiem. zniknąjkurzajki". Chłopi w Pożedze (Slawonja) pozbywają się brodawek. przeznaczonego do wypieku. znikną i brodawki. W Sycylji „rachuje się kurzajki i bierze równą im liczbę grudek soli. Obwiązuje się każdą brodawkę czerwoną nitką jedwabną. słoniną. które rzuca się w gorący piec. na tej drodze pozbywa się chory brodawek. a gdy mięso zgnije.c. przepadnijcie!" Brodawek pozbywa się na Rusi i Litwie przez przewiązywanie węzełków na nitce. obwiązując je nicią. po odwiązaniu zaś zawiązuje się tyle węzełków. Albo też bierze się słomkę jęczmienną z kolankiem. poczem uciec. W celu pozbycia się kurzawek (brodawek) kraje się świeżo upieczony chleb. Theen Volkmedizin Am Urquell 1892 III 249).

Nr 2355 . uniw. 'wow. Dr.Chłopiec z potworną ręką i piersią.nogaui (Z k uki choiób dziecięcych Dr.) Przerost języK i leczony w Krakowie 1837 r (l ibljoteki Pawlikowskich Teka 41. proi. włóczący się po kraju lerzony w szpitalu lwowskim 1839 i Przerost sutków "Z Instytutu anatomji patoiogiuz iei uniwers Pro1. Groera. . W Nowickiego i) Dziewczyna z koślawetr.

dostaje brodawek. nie oglądając się. którą zakopuje się pod oknem domu a gdy słonina zgnije. ile jest brodawek i przy świetle księżyca rzucają go do studni. mającem podobne narości. W Poitou kładą do woreczka tyle kamyczków. B r o d a w k ę u dzieci lud niemiecki leczy w ten sposób: Dotyka się brodawki groszem i wyrzuca go przez okno. których się tamten pozbył. (Pod Płockiem). kto pieniądz podejmie. Wreszcie stosują do brodawek metodę nagany i obrzydzenia. Chłop niemiecki (Ryppin) znalazłszy przypadkiem kamień przy drodze. nie oglądając się. gdzie boli (p. wracając omijają most. aby zgniły. znalezionego na łące w rosie. albo otarcie o posadzkę w kościele podczas Podniesienia. W Łężkowicach polecają pocieranie kamieniem uraźnym. gdy z wiatru powstaje. że są b r z y c k i e. Aby pozbyć się r ó ż y. Albo „mysz żywą przedrzeć i krwią posmarować miejsce zajęte przez różę". albo wodą. rzuca je na drogę. i przez głowę but przerzuca. Lud Kielecki rozróżnia kilka rodzajów r ó ż y : w i e t r z n a . który rzuca się poza siebie. W Rosji rozcinają jabłko i potarłszy niem brodawki. „Uzdrowienie ludu" 9 . a on się zawstydzi. wodospadową. poczem wylewają wodę do pieca. Mający brodawkę w okolicy Nowego Yorku. na ścieżkę. kto groch podejmie. W okolicy Herzberga po brodawkach pociąga się trzema ziarnami grochu i rzuca je do studni z wodą. zwane brodawkami. Kurze brodawki chłop od Gniezna pociera wiechciem z buta. a chory ją traci. Niemcy posługują się w tym samym celu jabłkiem. Różę na twarzy lub w nosie gubią w ten sposób: Ucina się czerwonemu kotu. idą nad most i rzucają je przez piece w rzekę. kto je podejmie. podnosi go i trzykrotnie dotyka nim na krzyż rodawki.129 mia. dziedziczy brodawki. polecają dla mężczyzn smarowanie chorego miejsca krwią z ogona kota. ile brodawek. Włosi odliczywszy tyle ziarnek grochu. dla kobiet z ogona kotki (od Żarek). do trzeciego razu. myją ręce. kto podniesie woreczek. ile ma brodawek (albo przecina szpilką brodawki) i owinąwszy igły (albo szpilkę) w papier. dostaje brodawki i wyzwala chorego. nie oglądając się". dostaje brodawki. Gostyński). „Kto zauważywszy u człowiek* brodawki. brodawki znikną. samcowi (w którym zły duch siedzi) koniec ogona i ciekącą krwią smaruje się w tem miejscu. s u c h a . „Zmywają je też wodą bystrą. jeżeli atoli ta nagana nie zrobi na nim żadnego wrażenia. kradnie tyle igieł. ile jest brodawek i rzucają na drogę. W Łagowie radzą: „czarnemu kotu uciąć koniec ogona i krwią pomazać chorr miejsce". poczem kładzie go na tem samem miejscu. s p l u n i e i powie. Brodawki pociera się we Francji kością albo gwoździem. którą obmywano chleb wyjęty z pieca. skąd go wziął. r o z l e w a j ą c a się na zewnątrz itp. aby nie ściągnąć na siebie choroby. poczem natrą kamykiem z tej wody i kładą go na tem sainem miejscu". wiążą obie połówki i zakopują w ziemię. Albo kradną tyle grochu. która objawia się w boleściach kości. Lud czeski radzi „dotykać się każdej brodawki innym grochem. poczem ziarna te grochu zawiązuje się w szmatce i rzuca je podczas ubywania księżyca poza siebie. W Lesie Czeskim chorego przy świetle ubywającego księżyca smaruje się słoniną. aby nie dostać brodawek. brodawki zginą niebawem. pozostanie ona i bez wpływu na brodawki".

złożonych na czerwonej chLstce. Róży: pozbywa się w Lubelskiem przez spalenie dziewięciu gałek z lnu. i wieczorem. twarzy) „ s p a l a " ię • nas w ten sp03ób: znachorka kładzie na miejscu bolącem trzy gałk> z pakuł. podobnie jak w okolicy Krakowa. Różę na twarzy leczą w.a. zabijają go jednem uderzeniem w głowę i w broczącej krwi zwierzątka zmaczaną wstążką owijają szyję. R ó ż e (nabrzmienia ręki. mm słońce zejdzie. Zawilir ski Przesądy w Zbiorze antrop. W końcu len się podpala i odmawia „Zdrowaś Marja" (Turów). przywiązując do niego odcięte części kota. poczem zapala się konopie. (R. żółcią karp. a choroba ustępuje. a na wierzchi rozpłaszczony kłaczek konopi. . Rumuni na Węgrzech ucinają koniec ogona lub uszu czarnemu kotowi. Środkiem profilaktycznym od róży jest na Ukrainie roztarcie pluskwy na twarzy lub na cnorem miejscu. Aby zgubić r ó ż ę na twarzy. radzą w bienkowicach i Sieprawie „wziąć co z sukien ślubnych. nogi. Smarują też. wsi cz ad 9 do 1. z drugiej połowy 18 w. czarnego kota bez najmniejszej odmiany. w przeciwny m razie nie chcą się palić. smarują uciekającą krwią zaognione miejsca róży.'które podpala. Spalenie należy również do najpierwotniejszych sposobów usunięcia choroby. przez całą dobę niemyte. Środki lecznicze tej kategorji. Dlatego najskuteczniej spalają róże dzieci pierworodne. lieząi. którą znachorka przez spalenie usunęła. na niej szmatkę lnianą. unosząc w płomieniu chorobę.. gałki lecą do góry. ucięto na progu siekier* kawałek ogona i nas la owano nim na twarzy miejsce różą zajęte". mają na Wołyniu przez rok cały własność leczenia róży trzykrotnem dotknięciem chorego miejsca. co się Drzez trzy razy powtarza z rana. Przy zamawianiu od róży kładzie się na twarz chorego czerwone sukno. rana goi się szybko. W Rzeszowskiem „ r ó ż ę na twarzy spalają" w ten sposób: z przędzy lnianej robią 9 kulek i wrzucają je do ognia po jednej. Albo kładzie się na zranione miejsce kawałek wstążki czerwonej.130 J. a chorob ustąpiła. sięgające głębokiej starożytności. są objawem szczątkowym krwawych ofiar. „kiedy leszcze nic nie rozumieją". na to dwie gałki przędziwa Imanego.okolicy Elberfeldu w ten oto sposób: Łapią kreta. gdy pójdą w góri trzeba ranę zdmuchnąć i przeżegnać. nakryć choremu tem głowę i prędko zapalić: on się wzdrygnie i róża niknie". poczem naokoło miejsca chorego kreśli się atramentem trzy krzyżyki a w środku pisze się: „Roża oatl (Dater?) p. (O. Podczas zamawiania płoną pakuły. nim „spocznie J .h (pilius?) pazur". kulki wvobrazają chorobę. Gdy to róża. Przeciw r ó ż y radzą nad Niemnem: „3 razy 9 robaczków świętojańskich rozetrzeć na dłoni i nacierać nią dotknięte różą miejsce 3 razy*. 1892 XVI 259). Ręce natarte skrzekiem żabim lub robaczkiem (żukiem) świętojańskim. Rulikowski w U r y w k u w s p o m n i e ń . Robią to trzy razy. Wewnętrznie podają dwie krople krwi z ucha czarmgc kota w czerwonem wi nie. podaje ten oto sposób gubienia róży: „Wyszukano na ws. Jeżei' dech spalającego różę jest dobry. W Niemczech przykładano na różę ciepłą jeszcze krew na wiosnę ubitego zająca. Schell Volkmedicin im Bergischen Am Urąuell 1893 IV 154). składanych demonom tej choroby.

Juden Am Urąuell 1893 IV 140). jest was dziewięć. I brodawki leczą obrzędowem ich „spaleniem* (B. palą pałeczki. z ośmiu siedm itp.(B. Albo chorobę wykurza się: przykładają do chorego miejsca pakuły i przed zachodem słońca obsypawszy je bursztynem. z jednego nic. nalać wodą i zakorkowaną włożyć do surowego bochenka chleba. Segel Wierzenia Żydów Lud 1897 III 55). Na Wołyniu kładą kataplazmy z rozburzonych liści róży. Przykładać ziemi z pod krzaka r ó ż y polnej. ( R ó ż ę usuwają też w podobny sposób Żydzi z Pa- siecznej. Skrobią też z róży polnej (głogu) c z e r w o n ą korę na ziemię. Starozakonni w Polsce. choroba duża. co nigdy umarłego nie widzi." Obwiązują chore miejsce czerwonym pasem i palą każdy z pęczków pojedynczo. W. na Rusi i Litwie używają następujących środków przeciw róży: Choroba odejdzie. Na róże i inne wrzody znachor (ka) pali lniankę z pakuł tuż przy róży czy ranie i przykłada na nią jaki gorący szmat (O. jeśli położyć na miejscu przez nią zajętem coś obrzydliwego. Kolberg Pokucie 1888 III 166). kto jej nazwę wymieni. Różę uważa lud sycylijski za „nasłanie złośliwego demona". zasłonią czerwonem suknem.) Różę należy „zbrzydzić". z dwu jeden. dlatego włościanki z Grabicy smarują chore miejsce nawozem krowim. Różę czyli czerwonkę Żydzi w Małopolsce o d p a l a j ą w podobny sposób: „Obwj ja się dotknięty członek kawałkiem płótna. Dokoła miejsca dotkniętego różą wypisuje się na Ukrainie c z e r w o n y m atramentem następujące wyrazy: Rosa filia pastoralne Rosa filius pastoralis . Różne te sposoby używane bywają na tę długotrwającą i uporczywą chorobę. a nad zaczerwienionem miejscem spala się trochę lnu". bo dostać jej może każdy. Przykładają kwiat r ó ż y . kadzą tem różę. o której lud powiada: Róża. 2. Albo palą gałązkę r ó ż y i piją jej odwar. a gdy miejsce. aby jak one i róża znikła. Chorobę róży leczą w Książnicach (p. tak iż nikt nie śmie nazwać jej po imieniu. dotknięte różą. więc ją zowią: brzydką chorobą. gdzie nikt nie chodzi". Budzi ona „tajemniczy postrach. z dziewięciu ośm. na zasadzie pewnego podobieństwa koloru: zalewają choremu na rosę oczy kwiatem róży czerwonej albo malwy r ó ż o w e j . (Ż Rudawy) Lud zakopiański okadza chore na r ó ż ę miejsce czerwoną różą ogrodową. rzeczą szpetną" itp. r ó ż a 1 e n".131 Na chore miejsce kładą Rusini dziewięć kawałków kłaków oddzielnie i liczą: „Beszycho. wydzieliny z nosa lub „owinięte w gałganek odchody stolcowe". Nakłaść w butelkę kwiatu r ó ż a n e g o . skrobią na nie kredy święconej na Trzech Króli. W-Schiffer Alltagsglauben galiz. Przykładają też do bolączki skrawek papieru. W tym duchu na różę radzą w Lubelskiem: 1. pińczowski) okładami ziemi grzebalnego cmentarza albo usuwają chorobę środkiem s y m p a t y c z n y m . a „popiół wyrzucają tam. na którym pisze się 9 razy w 9 kolumnach słowa hebr. po wycięciu ekstraktem obmywać chorego. np. a znalezionym w krzaku robakiem nacierają chorą część twarzy. beszycho. (Z Podola) Robią też z pakuł lnu trzy razy po dziewięć gałeczek.

W okolicy Bajrutu jedzą chłopi na nowy rok. albo dziewięć razy w trzech odstępach. mężczyzna — język samicy. polegający na zasadzie „similis simili gaudet".— Zachowały się liczne zamawiania tej choroby w Polsce. mówiąc z ręką podniesioną. Rumunowi. jakby się zwracała do róży (choroby): W imię Boże! Skądeś się wzięła. różo. głowy. mającemu różę. Ta kobieta z różą (i z bólem) oczkami se mróży. A róża zniknie. kładą na chore miejsce czerwoną materję. Z kołtunem dobrowolnie! Wleź w ziemię głęboko. stosowano już w lecznictwie ludów starożytnych. Jak anieli po kościele! Oto z a ż e g n a n i e r ó ż y z P o s ł o w i e : Szed Pan Jezus z Najśw. owoc dzikiej różyczki. Sympatyczny ten środek. z bólem. przytaczam zażegnywanie od róży przez znachorkę Ja śkiewieżową. która nauczyła się l e k o w a n i a od chłopa.r 132 Poczem zmówiwszy pięć razy Ojcze nasz i Wierzę. Żebyś się rozchodziła po grzesznem ciele. które po jednemu się zapala i mówi: Nie jeden. nie trzy itd. aby się na cały rok zabezpieczyć od tej choroby. dotknięta tą chorobą. kobieta od mężczyzny i na odwrót. przewiązać chore miejsce c z e r w o n e m suknem lub płótnem. nosi na szyji język lisa samca. nie dwa. Mądra ta doktorka z pod Częstochowy. trzy razy po trzy. gdyż sztuki tej uczyć się trzeba na k r z y ż tj. Napotkał ją święty Józef: — „Dokąd idziesz Bolączka?" — „„Idę kości łupać. Panną Marją Bez (przez) ogród i bez cierniowy krzaczek róży. Przeciw róży noszą w Wurzburgu na karku woreczek z różowym jedwabiem. czy z śmieci. po wypiciu go róża znika. Czy z jakichś wiechci? Ustąp. Czy z wiatru. W okolicach Hartbergu kobieta. Lud w Austrji górnej suszy język lisi i nosi go w woreczku lnianym na szyji. . (O. Różę nosa. W Błotnicy (p. Schell Yolkmedizin im Bergischen Ara Urąuell 1893 IV 156). Słowacy okurzają różę suszonemi liśćmi róży lub piwonji. dokonywała tej czynności przed kominem. Żydzi zalecają następujący środek: Z c z e r w o n e g o jedwabiu ucina się kilka kawałków i daje do napoju. na niej 9 kuleczek z przędziwa lnianego. Krwią rozlewać"". Skutek nastąpić winien do trzeciego dnia. przed wschodem słońca. przywiązany jedwabnym sznurkiem tegoż koloru. Konecki): tak zażegnywają różę: Szła Bolączka z Bolęcina. nóg leczą w okolicy Rudawy określaniem. noszą też na sobie lisi język. Jako słońce na niebie wysokol W końcu odmawia „Zdrowaś Marja" na troje tj. jako amulet przeciw róży. różo.

św. tylko Boską itd. Panną do nieba. mocna itp. Synku miły. Szed Pan Jezus z Najśw.W okolicy Dąbrówna zamawia się różę temi słowy: „Jezus szedł ogrodem koprowym z głownią w ręku i mówił (do róży). Żeby taka była szczęśliwa godzina. mocą Najśw. W imię Boga Ojca i Syna i Ducha św. „Dokąd idziesz. kości. Syna Bożego i Ducha św. Następuje zwykłe zakończenie: . z krwi. świecy wielkiego tygodnia i sadła wieprzowego. na borach rozpłynie. Matko Boża?" Idę do tego chrzczonego -. Niech nie mają grzeszni ludzie przeszkody". Matko miła. przyczem potrzykroć dmucha się lekko na chore miejsce. kończy się modlitwą „Chwała Ojcu". kiedy się P. „Nie będziesz więcej ogniem pustoszyła". spluwa się trzykrotnie na ziemię i na tem miejscu kładzie się znak krzyża. idź do wiatru. przez Pana Boga moc. Panna porodziła syna.tu się wymienia imię chorej osoby — zamówić różę pięciu palcy a szóstą dłonią. Proszę Boga na pomoc. kiedy będę tę różę zażegnywać". okryte wełną. Jezus. . „Dokąd idziesz.. jego mózgu. chodź ze mną. Wreszcie jeszcze jedno zażegnanie od róży: W morzu czerwonem stoi kamień. Inny sposób zażegnania: Po odmówieniu nad chorym do trzeciego razu „Żdrowaś M a r j o " określa się nowem piórem kolo z czterema krzyżykami wokoło rany. Przez P.. Formułkę tę odmawia się trzy dni z rzędu. Matko miła?" „Idę zamówić wyrzuty róży. Niech się ta róża na lasach. pomożesz mil" „Idź. idź na wodęl Nie przez moją moc. kiedy Najśw. z włosów. dymem z łupiny jaja poświęconego. Jezus narodził. mózgu nie wysuszała. jeźliś z wody. pomoc. a za nią szedł Jej Synek. Szczęśliwa była godzina. Syna Bożego i Ducha św. Następujące zamawiania róży przez Mazurów pruskich przytaczam w przekładzie z niemieckiego: Szła Matka Boża ścieżką zieloną i spotkał ją sam P. swoje legowisko. — „Idźże ty kobieto z tym bólem i z tą różą Na paździerze. tak leciutko. na konopie.Niech nie mają grzeszni ludzie przeszkody"." W Zwinogródku podkurzają chorego na różę. Panny i wszystkich Świętych pomocą". nie trzęsła.„Nie swoją mocą. Spij i wypoczywaj aż do sądu ostatecznego. T e j kobiecie z tym bólem i z tą różą żyć trzeba. Jeźliś z wiatru. aby wyszły z jego głowy. aby go nie rwała. — „Idźże ty kobieto z tym bólem i z tą różą do wody. na konopne siemię. Zażegnywanie róży w Kieleckiem: „Szczęśliwy był dzień. krwi nie przelewała. przy następującem zażegnaniu: „Wykurzam cię różo i zamawiam różo wietrzna. Mikołaja i wszystkich Świętych.. ja sam nie pomagam. zamawiam suchą.. Oto podobne do powyższego zamówienie opiewa: Szła Matka Boża na zieloną łąkę. Panienka z aniołkami na chór. Ja ją zamawiam Bożemi słowami. pomoc. przedziurawiony wrzodzie. Żeby ta kobieta z tym bólem i z tą różą żyła na powtór. . tam masz ty różany. zwaną na Rusi byszycha.. zamawiam gniłą. zamów je z moją i twoją pomocą. cichutko. Znachorka z powiatu Berdyczowskiego na Wołyniu . jego wątroby i wszystkich członków. na nim łóżko usłane.133 — Idź-że ty kobieto z tym bólem i z tą różą do wody. z białego ciała. Ta Najśw. Boga moc. ale Bożemi słowy proszę i pomagam". ccdzień po zachodzie słońca trzy razy.

Zapaliwszy olch&wą drzazgę. święty Mikołaju dopomóż mi Narodzonemu. czy pańska czy cygańska? Ja ciebie wyzywam. czy od brzydkich oczu? Czy ty zagadana. na sine morza! Tam są panowie. podpala je. kładzie na niej len lub kłaki i zapala je. czy jesteś z cierni (głogu).r 134 tak zamawiała różę. Szukiewicz Huculszczyzna Kraków 1908 IV 316—7). tam jest pański syn. zamawiaczka odmawia trzy razy „Ojcze nasz i Zdrowaś". 1879 III 111). czy jesteś z pola. — Szczeźnij. tam twój byt. N. różyszcze! a skąd tyś się wzięła. Czy ty wodziana? Zatoń w wodzie! Czy ty wietrzna? Leć na wiatr! Czy ty szlakowa? Idź na szlaki! Czy ty błotna? Idź na błota! Czy ty ogniowa? Zgorzej w ogniu! Ja cię wyszepczę i spalę. (hali) ja cię wywołuię i zaklinam z wszego ciała — tu wylicza wszystkie części i członki ciała — szczezaj (znikaj). szepce: Prześwięta Bogarodzica w powietrzu stała I Boga miłościwego o pomoc błagała. różysko! Bolączko. przepadnij! Amen". Różę zamawiać. Paląc różę szeptucha albo znachawka ukraińska (znachorka) owija chore miejsce czerwoną krajką (lub czerwonem suknem). czy męska czy żeńska. róża ciemna. a pobożnemu. obrzmiałe miejsce przykrywają czerwoną zapaską od przodu. tak zamawia chorobę: „Róża czerwona. przyczem odmówiwszy Ojcze nasz. Żółtych kości nie łamała. tam będziesz suszyć i wiać. mirem pomazanemu (Iwanowi itp. na stole. tam masz z nim spać na pańskich poduszkach — tam twoje królestwo. czy zaspana. poczem ułożywszy 3 razy po 3 kulki na zapasce. dziesiątą na boku. nie dam ani jeść. a tu na tem ciele. róża jasna. na bezpłodne drzewo. do antrop. modlitewnemu słudze Bożemu N. ani hulać. róża żółta 1 Czy jesteś z karczów (krzaków). które kładą po trzy. padnij pod ogon. (W. I ty. Żebyś ty się nie ostała. .) spokój daj! (E. przepadaj. a dziesiątą obciera ranę i podkurza ją. czy od lichych ludzi. Rulikowski w Zbiorze wiad. skądeś przybyła? Czy ty z wiatru. zamawiam i Boga błagam: Idź sobie na suchy las. Czerwonej krwi nie spijała. („bo róża bije w oko tak jak ta zapaska") z przędziwa robią 9 kulek. Różę (erispelas) palą i zamawiają Huculi w następujący sposób: Chory kładzie się na pościel. podkadziwszy się dymem z grochu i szepcąc potrzykroć następujące zamówienie w języku ruskim: Różo. Różo. bolaku. Spalając kulki. czy iesteś z połoniny. ani pić.

Stań krew w ranie. napotkał trzy Jedna znikła. Nie swoim duchem — lecz boskim.135 Serca nie nudziła. dopomóż! Poczem kropiąc chore miejsce święconą wodą. Sam Jezus Chrystus. Gdzie słońce nie grzeje. sypiąc na żarzące węgle kwiaty z ołtarza. spluwa trzy razy i żegna się. gdzie wiatr nie wieje. Idź sobie. kostnice! . Świata nie dręczyła! Ja ciebie wyszepczę i spalę Na ogniu i szewskiej smole. Gniłe kłody rozdymać! Po słowach „mroz biegnie pod skórą" przynosi choremu na czere pie żarzące węgle i okadza go smolą szewską i żytnią mąką. ozdobionego na Boże Ciało. drugą zwiędłą. róże: Szedł Pan Jezus do cedrowej rześci (?) przez łąkę. Albo „dziewięć razy bolejące miejsce przeżegnać i po cichu mówić te wyrazy: Jezus króluje. „W imię Ojca i Syna i Ducha św. Tam ci pić i hulać. Kaniowski). Czerwonej krwi napiła. trzecia wniwecz się obróciła. Druga zbladła. dodaje: Boże. Jezus prawuje. Trzykrotnie słowa te wymówiwszy. Idź sobie na oczerety I na błota. przez moc Boską. (p. Jezus wskazuje. Nie mojeini siłami — lecz boskiemi. Amen". Na gniłe kłody. różo. Żółte kości nałamała. Lud na Białej Rusi tak zażegnywa różę: „Szedł Pan Jezus przez błonia i niósł w swem ręku trzy róże: jedną zeschłą. poczem szepce słowa: Już tyś się m nastała. Należy „trzy razy plunąć po za siebie i rozwartemi rękoma tyleż razy przeciągnąć około chorego miejsca". Na bystre wody. Trzecia całkiem przepadła. Jak woda w Jordanie! Poczem odmawia się dziewięć Zdrowaś Marja! Różę leczą w Czechach zaklinaniem. Różownice. mówiąc: Zaklinam was pokostnice. Nie ja ciebie palę. Zgiń i ty.

Odejdźcie z tego ciała. Na góry. Postrzale. a unoszącym się z nich dymem oka dza się chorego. niebieska. różyczko?" „Ja idę temu człowiekowi Do głowy huczeć. w doliny i lasy. piec i łamać". po trzecie Duch św Po trzykrotnem powtórzeniu tego zamówienia. odszeptując trzykrotnie przed wschodem lub po zachodzie słońca następującą formułkę: Pan Bóg leży w grobie. napadłoby niemiłe zimno. Do uszu kłuć. tam kłuj. . na wielkie pustynie. „Zostaw głowę jego w spokoju. biała i czerwona Różo"? „Do N. Idź na góry i skały. N. przyczem uważać należy. Zażegnywanie róży (ruże i nadcha) tak się b wa w Czechach: Do naczynia z żarzącemi węglami daje się suiście róży i święcone zioła. Postrzelico. Na Morawach zamawiają w ten sposób różę: Zamawiaczka kładzie trzy garście owsa w miseczce na uchu chorego. od ósmej do siódmej. Powtóre Bóg Syn. łyżką i widelcem. któyby tego nie przestrzegał. Różę zamawiają Czesi w czasie ubywania księżyca. Do dębu wysokiego. Różę zamawiają w Lesie czeskim następującem zaklęciem w formie legendy średniowiecznej: Szedł raz Pan Jezus po zielonej łące. A stamtąd nie wracaj!" Po trzykrotnem kłuciu owsa zamawianie kończy Ojcze nasz. z dodaniem Amen okurza się chorego pod wieczór zieleni. na doły. Do zębów targać!" „Odejdź precz od tego to (N. Od jednej do żadnej! Od tego mi pomagaj najpierw Bóg Ojciec. Następują pacierze. różyco. Od siódmej. Tam się młóćcie i trzaskajcie A tej to osobie (N. bo zamawiacza. Od dziewiątej do ósmej." „Co będziesz tam robić?" „Kłuć. Ma dziewięć róż w sobie. Do drzewa stojącego 1 leżącego. N.. leje na to wodęi kłując owies nożem. na schyłku kwadry. 10). łam i pierz.. mówi: „Kędy idziesz różo.) pokój dajcie. nadejdzie Sąd ostateczny". „Gdzie idziesz. przyczem się mówi: Zażegnywam cię różo. a zanim tam skończysz. (Obrazy Ziota Praha 1860 Nr. aż do jednej.r 136 Do lasu głębokiego.). aby się nie pomylić i zachować milczenie w domu.

przyczem mówi się po jednym wyrazie: „Roża. gęsiem piórem. przyczem zamawiacz (ka) uderza za każdym razem siekierą w próg. Bierze żarzącą łopatkę do zgarniania ivęgli i /eje na nią ocet a arą jego okadzając chorego. mówi trzykrotnie: „Szedł P. — gdzie woły nie ryczą. Wierszyki te. masz być jeno różowa. I rzeki „Idz precz. mówi przy końcu: „Odstąp byku. aż do 1 razy. 1860 str. K'tem dopomóż Bóg Ojciec itd. z jednego nie wrócił żaden. . a na n. Czesk. Po tych zabiegach chory ma zmówić 3 Zdrowaś Marja.ić". Przeciwko rozy lud niemiecki takie stosował zamówienie. A gdy „wszystkie kulki zapalone podlecą w powietrze. hcz piasek. Jezus drogą i znalazł trzy róże: jedna zeschła.eizę (Czasopis Musea kral. mówiąc: Jest 9 róż. idź do morza. druga zwiędła a trzecia skamieniała. . Jeśliś od wiatru. 53). owce nie beczą. miejsce twe nie tutaj. W morzu czerp wodę. sanctus libra (N. idź do ognia. wilejSki Zamawiacz trzymając prawą rękę wyciągniętą nad chorem miejscem. ze środek pomoże jeśli zaś która zostanie na suknie. opuchliny) szeroką szramę. vene. z 8—7 itd. i Duch św. kładzie się czerwone sukno. Odpędziłem cię. Pomagaj Bóg Ojciec. Zamawianie roży w Krzyw iczach (p. Jak opad na szczerem polu. •Jeśliś z uroku.': Na miejscu. powtarza s ę trzy razy. bonus". Jeśliś z wody. Koło Adwentu kładąc przed wschodem "łońca rękę na cnorym.nacz: Vene. gdzie osy nie szczekają — gdzie nic me ma. które z czeskiego przełożyłem. z 9 wrócito 8. Bóg Syn. Uciekaj różo. pcczem tyleż razy odmawia się Ojcze nasz. Kreśli się też kolejKą kilka krzyżów przy obwodzie koła. Do płonących kulek mówi zakl. Zdrowaś i W. idź na łąki. Amen. jak ta ziemia. pastor.37 Jeśliś od ludzi.dź w dolinę galilejską. wszyscy 9 wyszli w poie na wojnę. n. Spaliłem ci ojca i matkę. ja uciekam" Pov la. róża nie daje się spa. idź do lasu. Jedna róża nie jest żadną różą. Ty różowa różo.nnie. Różę można też spali.. aby całą różę w tem kole atramentowem zamknąć.em 7 kulek ze lnu. „Nie siecz .za to się trzykrotnie. które tu w przekładzie przytaczam: Różo. wuja i ciotkę — spaliłam ciebie i cały twój rod". 9 róz nie ma być Jest 8 róż. nieczysta różo! Szale ware!" Poczem kazał chcremu natychmiast zmówić trzy „Zdrowaś Marjo". bo cię posieczę. znak to. pilla. maczanem w atramencie domowym (z galasówki). oprowadza się czyli upisuje dokoła chorego miejsca (rany. na początku XIX w. kuku. gdzie nie ma kosciuła itu. które się zapala. dotkniętem chorobą.e j n a być itp. zazegnywa się rozę. Temu ciału az do śmierci d a j pokój. Rożę można „wynisać" tj. różyczko różowa! Po co idziesz do ciała ludzkiego? Żebyś zapadła i znikła. imię choregoj smalo". brata i siostrę. Serbowie zamawiają różę stojąc na progu domu i robiąc krzyże siekierą nac1 bolączką w tych słowach: Róża ma dziewięciu synów. zebys nie mogła powstać. N.

która sprawia bole i niepokoje. żebyś sprawiła spokój. Wtem stanął kij w jasnym ogniu. Jezusie. Różo Różo -j. W imię Ojca itd Zamawiania róży (Brand) w hrabstwie Ruppin: Różo. że nie masz tu nic do czynienia. iak do bydła: Różo. Amen. Padaj w piasek. . Różo jesteś ośmiorgiem. Zeby cicho stanęła I dalej nie szła. Jeszcze inne zażegnanie znane jest wśród ludu niemieckiego: . Syna. Rozkaż dzikiemu ogniowi i zimnej róży. Padaj w morze. Po trzykrotnem odmówieniu tego zaklęcia dmucha się za Każdym i z e u na różę i spluwa. A nie sprawiaj bolu! Przyczem chucha się na miejsce bolące. bn tu nic nie zyskasz i uznasz. wychodź! Dusza niech wyjcizie na morze I nie sprawia bolu! W imię Ojca. W tem spotyka ich dziki ogień i zimna róża.. d.Różo -j. nakazuję ci i rozkazuję. żołądku czy wąlrobie itd.Szła Matka Boża przez zieloną łąkę i spotkała P." Zamówienie roży w Westfalji tak opiewa Pan Jezus i Matka Boska szli po kraju. Jezusa samego. Albo inne zażegnanie. Róże zairawia lud niemiecki w Królewru następniiącem wierszowanym zaklęciem. jesteś niczem. A szli pi zez zielony las. Różo. Rzekła tedy Matka Boża: Kochany P. Uwolnij żyjących. czy biah i t. Różo jesteś niczem itp. używane zarówno do luezi. które tu w przekładzie z niemieckiego podaięRóżę zesłał na ten świat Pan Bóg jako królowę I nad nią namiot gwiaździsty Rozpiął niby płaszcz królewski. To nakazuję i rozkazuję w imię Trójcy św.uchodź! Uciekaj na groby. W Prusiech zamawiają różę następującem liczeniem wstecz: Różo. albo: Różo. w głowie czy sercu.138 v Poczem na chorem miejscu robią znak krzyża i na me chuchają. jesteś dziewięciorgiem. aż do 1. Od dziś na wieki. czy jesteś czerwona. Ducha św.

z jego nóg. gdzie kroczysz? idę i kroczę do chrzonego (tu wymienia imię chorego) Zamawiać jego wielkie cierpienia i wielki ból. Ty. Aby wyszedł z jego głowy. krwi nie przelewała. jeżeli jest z ody. <e zapieje. W imię Ttójcy św. nie trzęsła. spalają na niem 9 kulek z lnu (po jednej). Św. niech idzie na wodę. mózgu nie suszyła. gdzie kur . lecz Boską pomocą" itd. Madziarzy w komitacie Hajduckim zamawiają różę następująccmi słowy: Marji mleko i krew Zada koniec mojej róży! . Matko Boża?"—„Idę do chrzczonego N. Zamawianie róży w Brunświgu opiewa: Trzy róże miała (Matka Boska) w ręku: Jedną rozdała. pięciu palcami i szóstą dłonią i proszę. i t. zażegnać różę. Na Litwie zamawiają różę następującem zaklęciem. Marja p y t a : Gdzie -dziesz. Nie moją mocą. licząc od 9—0. p Rumuni z Bukowiny kładą na różę czerwone sukno. aby go nie rwała. Z jego rąk. Drugą złamała. N. z jego kość: I poszedł na głębokie morze. itd. 'dę przez zielony mest. Jeżel: jest wietrzna. Spotykam św. Trzecia znikła W J e j ręce. Marię. poczem zamawiają chorobę. niech idzie do wiatru.139 który ją zapytał: „Dokąd idziesz.

że upadnięcie pomiotu jaskółczego na oczy powoduje ślepotę. czarownica (wróż) zatrzymuje żabę. są żaby przeobrażonemi czarownicami. Wychodząc z założenia. nabawia ludzi rozmaitych chorób skórnych. mówią. gdy zaś kogo oczy stale świędzą. Żaby i ropuchy „nadzwyczajną potęgą czarują ludzi i zwierzęta" (Dukla). brodawek. chora natychmiast ozdrowieje. a gdy jej wyjmie ów włos. Owo przeniesienie choroby. Chcąc napowrót wzrok osobie tej przywrócić. które wpadłszy do oka. praktykowany w wielu stronach Polski i Rusi. przeciąga przez oko żaby i puszcza ją. Ukrainiec wyrywając sobie rzęsy z powiek mówi: Przejdź z Iwana na Paraśkę. Gdy „ropucha plunie człowiekowi w oczy. (trichiasis et districhiasis). gdyż w takim razie wszystkie powypadają (Szczawnica). na żabę i odpowiedni sposób leczenia. Lud polski (Krościenko) i ruski (Stanisławów) wierzy. że chorobę tę sprawia włos w oczach. a osoba. Na zasadzie sympatetyki lekarskiej. temu ona odrośnie na języku. Wedle mniemania ludu polskiego i ruskiego. który wypuszczają żaby. a wysypią mu się na języku pryszcze. a dającej się wyrazić przysłowiem „klin klinem wybić". ten oślepnie" (Krościenko i Podole). sprawiają swiędzenie. Na widok żaby nie należy otwierać ust. zapomocą włosa.Choroby oczu. za- . której był włos. że ma wszy w oczach. Dość wypowiedzieć wobec dziecka polskiego albo ruskiego słowo żaba. a z Paraśki na Iwana. Do jakiego stopnia tkwią przesądy ludu naszego w pierwotnych wyobrażeniach o przyczynach choroby ócz. należy niewątpliwie do lecznictwa z przedhistorycznej doby. wnet zaniewidzi". Przesąd ten sięga głębokiej starożytności. Wróż albo czarownica (w okolicy Sieradza). Bolu w oczach dostaje lud białoruski z w a ł a ś n i a (włosów cudzych) i patrzenia na chore oczy. w Rosji przy pomocy noża lub szczypczyków.) choroby oczu. Sam widok jaskółki na wiosnę nabawia u nas (na Rusi. Lud w okolicy Krakowa przypisuje przyczynę długotrwałego zapalenia ócz rzęsom. stosowanej u wszystkich ludów. „bierze włos danej osoby. jak wiara. mająca złość na kogo. w Niemczech i in. że plunięcie żaby w oko powoduje ślepotę. że mocz. Ktoby zabił żabę. Na Rusi utrzymują. o tem przekonywają nas następujące wierzenia: Ból oczu wywołuje u Przebieczan p s i e w ł o s y . np. aby ona mu zębów nie policzyła. Wedle podania biblijnego Tobiasz został dotknięty ślepotą — podczas snu — od odpadnięcia jaskółczego na oczy. wyrywają u nas rzęsy palcem.

141 lecają nasi włościanie przeciw cierpieniom oczu. zwłaszcza świeżego szczupaka. Ukraińcy z powiatu Czechryńskiego leczą w następujący sposób bielmo na oczach: „Osadzają na szpieńku miętusowąwątróbkę. Słowacy mają w użyciu wątrobę wolą albo świeże mięso. Na Białorusi smarują łącznicę oczną tłuszczem z wątróbki ryby. Już Grecy i Rzymianie przypisywali jaskółce najbystrzejszy wzrok. który zostawiła jaskółka w gnieździe. w której gotowano wątrobę „niepożyczoną ani kupioną". Jaskółcze ziele (chelidonium) ma okiem swem — jak podaje Sz. Syreński w Zielniku (Kraków 1613)—wzrok rozświecać. jako amuletu „kamienia. zdanie to wypowiedział nawet Arystoteles. Wołyniacy spożywają pod stołem wą trobę z prosięcia poświęconego na Wielkanoc. Chory na oczy w Rosji trzyma je nad parą gorącej wątroby woła lub barana. Na „kurze patry" (kurzą ślepotę) stosuje lud w Łagowie (p. Włościanie w Królestwie. na Polesiu podkurzają chorego wątrobą z czarnej kury itp. zwanej kaleką (miętus). Na Wołyniu zapuszczają pod powieki krople żółci rybiej. Kozienicki) następujące lekarstwo: „Wątrobę z wołu gotować w garnku pod nakryciem i nad parą wychodzącą z garnka nachylić się twarzą. Wogóle środek leczniczy tej kategorji znajduje na Rusi częste stosowanie. nastąpi skutek niezawodny". — liczba mistyczna. Smarzono ją. Ukraińcy z czarnej świni ze stołu wielkanocnego. jako zwierzęciu duchowem. jeżeli pokaże się biała plama. — Zabobon ten tłómaczy się praslaremi wyobrażeniami o jaskółce. złowionego na wiosnę w Bzurze. W Broniszowie przeciw kurzej ślepocie okadzają oczy wywarem z wątroby lub dudów bydlęcych. którzy z długiego poszczenia dostają „kurzej ślepoty". Siarkowski w Zbiorze antrop. I Ukraińcy zapuszczają do chorego oka krople z nastoju (na wódce) jaskółczego ziela. Nie tylko krew jaskółki. Kurzą ślepotę leczą Chorwaci. aby para osiadła na oczach. Podolacy jedzą wygotowaną wątrobę (pieczonkę) z czarnego prosięcia. wreszcie część „tej wątroby zjeść i oczy połą od sukmany obetrzeć". proszkowano i w najrozmaitszy sposób przysposabiano. służyły za lekarstwo w chorobach oczu. a środek ten zalicza się do najpierwotniejszych w medycynie ludowej. topić je na słońcu i tym tłuszczem smarować oczy". aby otrzymać środek wzmacniający wzrok. Ociekłą tłustością smarują choremu pod powieką przez trzy dni rano i wieczorem. ale nawet zioła. Po- . powieszona w butelce na sznurku i wytopiona przez słońce — daje tłuszcz leczący oczy (z Dobrzynia). któremi rzekomo się posługiwała. (Ks. przebywając tu przez lat siedm". leczą ją spożyciem na Wielkanoc wątroby kury czarnej albo świni. posypują cukrem i zawieszają nad szklanką przed słońcem. Włościanie w Rybarzowicach radzą w chorobach oczu „wyjąć sadło ze szczupaka. IX 47). kąpiąc oczy chorego w parze z wody. Lud nasz leczy różne choroby oczu wątrobą lub żółcią. W owrzodzeniu powiek smarują na Rusi maścią z żółci gęsiej i rybiej. Dlatego w starożytności aż do późnego średniowiecza odgrywała jaskółka w okulistyce ludowej ważną rolę. Nie należy się jeno targować przy ich kupnie. oczy nią pocierając. zmieszanej z miodem. Wątroba z miętusa. zaleca się też juszką z tej wątroby zmywać oczy. a oczom jej nadprzyrodzoną siłę. którą potem zjada.

koguta. Na zalecenie anioła Rafaela posmarował syn ociemniałemu Tobiaszowi rybią żółcią oczy. hieny i krokodyla. Lesie frankońskim i innych stro- . Grzegorz.142 dobnego środka używa lud w Lesie frankońskim. której żółcią ojca uleczył. w okolicach Mitterndorfu i in. spływającą w podstawione naczynie i tym płynem namazywał powieki ociemniałym. albo „gołębia uwarzyć ze wszystkiem i z pierzem w wodzie i nad tą parą wyjąwszy z ognia parzyć oczy". Lwów 1917). krwi gołębiej. We Włoszech zażywają pieczonej wątroby baraniej. które we dnie nie patrzą") zalecał już Dicseorides wątrobę. Wedle Starego Testamentu na ś l e p o t ę d n i o w ą zadawano 7 sztuk śledziony z 7 wołów. Jako środek leczniczy podnosi też Pismo Św. który nagle odzyskuje stracony wzrok. Wspomina również o użyciu w tym celu wątroby kozła. smarują nią oczy. pisanym w latach 1543—1557. linowisko żmiji. Ludy orjentalne posługują się w tym samym celu baranią wątrobą. Środkiem tym posługują się w Bawarji. że „byłoby cudem. radził ropą z koziej wątroby pomazać ©czy. Bednarski Okulistyka ziołopisów polskich XVI w. Lud w Śzwecji pali na proch głowę czarnego kota w nowym. albo proszek z usmażonej żaby posypują na żar i dymem tym okadzają chore oczy. w Zielniku swym. węgorza i jelenia. a proszkiem tym zapuszcza oczy choremu. — zdaniem zalecających ten środek — gdyby używający go nie zobaczył gwiazd na niebie w południe". Na światłowstręt („oczy. nad której parą trzymają chore oczy. albo jeść takąż wątrobę. za nim Marcin z Urzędowa. biskup frankoński (f 594) ma w ikonografji jako oznakę rybę. Już w starożytności używano przeciwko kurzej ślepocie wątroby i żółci różnych zwierząt. Pasterze madziarscy. Starocymeryjska medycyna uczyła chorobę ócz leczyć ekstraktem wątroby zająca. żółć ryby. dymem tejże wątroby pieczonej kadzić oczy. Na bolenie oczu zalecano u nas na początku 18 wieku: „Goiębiąt białych parę wziąć i krew ich w oczy leżącemu na wznak wlać". W okolicach Czerska przykładają do oczu mięso świeżo zabitego zwierzęcia. szczelnie zamkniętym garnku. jedną z nich przykładają na chore oczy. Choremu na oczy dają w Niemczech (Gottscheer) wołową wątrobę. albo kąpią oczy w parze z ugotowanej wątroby. Odłady chorych •czu mięsem spotykamy w Palatynacie. którzy po kilku dniach wzrok od zyskiwali". zapadający na chorobę ócz. Św. Na ziemiach ruskich przykładają chorym na oczy świeże mięso. zapuszczają do oka krople z żółci szczupaka. Ślepotę (Hemeralopie) leczą tubylcy na Ceylon spożywaniem uwarzonej wątroby wolej lub wieprzowej. a środek ten do dziś znajduje zastosowanie. aby podczas jedzenia jej patrzył na księżyc. a ten zobaczył syna. Lekarstwo to zapuszczone do chorego oka miało być tak skuteczne. zalecając. Ślepotę leczył na Węgrzech pewien wieśniak w podobny sposób: „Wątrobę razem z pęcherzem żółciowym węgorza wieszał na słońcu i zbierał tłustość. zmieszanej z miodem. jedzą pieczoną wątrobę owczą. W Dokszyckiem do dziś chore oczy pędzlują świeżą krwią gołębią. z żółci gęsiej i rybiej. Nadrabianie rozerwawszy żywą muchę na dwie części. a w juszce z niej zamaczawszy palce. (A. Plinius zaleca w chorobach oczu żółć niedźwiedzia. gotowanych ze świeżym moczem. smarują oczy maścią ze spalonej sroki.

„gdy kury idą spać". Przeciw tej chorobie radzą w Lepelskiem ugotowawszy głowę czarnej kury (dla kobiety) lub czarnego koguta (dla mężczyzny). przypisują Przebieczanie kurowi (kogut). w Podgajach płuca czarnej kury ugotowane jeść i parą z odwaru naparzać oczy. Schnaider. gdzie kury siedzą". Na wzmocnienie wzroku Żydzi robią okłady na oczy z wnętrzności kiełbika. Chory na oczy Ukrainiec nałożywszy sobie na szyję chomont ma co wieczór skakać pod kurosadem i klaszcząc w dłonie. dać zjeść i odwarem z nich oczy przemyć. poczem sama ustaje. kto napije się z naczynia. gdy „wlezie przy zachodzie słońca na płot i piać będzie jak kogut" albo też każą „włazić 9 razy pod piec. czeka na pianie koguta. Kurzej ślepoty nabawia się Rusinka nad Łomnicą. W ogóle zooterapia oczu cieszy się wielkiem rozpowszechnieniem u ludów od klasycznej starożytności aż po najnowsze czasy. Królestwie środkami sympatycznemi wychodząc z zasady podobieństwa. a wówczas zabierze z sobą chorobę. Kuriecza ślipota leczona jest w podobny sposób przez górali ruskich w Jasieniu: chory straci tę chorobę. Lud 1912 XVIII. aby nie dostał kurzej ślepoty. W okolicy Gdowa przykładają białka jaja z ałunem. i to samo uczynić po każdem zapianiu. Do rozpowszechnionych na wsi polskiej i ruskiej chorób należy t. które posypuje miałkim cukrem. zwane u r a z e m . 181). przemawiać do kur: „Tobie czarnuszeczko. tobie czarnuszeczko skaczę!" Zapalenie oka. a stroną wklęsłą przykłada do oka. zarówno w Europie jak w innych częściach świata. odzyskał zwrok.143 nach Niemiec. czyli jak ją w Poznańskiem zwą: kurzypatrz. Kurzą ślepotę leczą w b. każe obłożyć je w około białkiem na twardo ugotowanego jaja. Lud dobrzyński zaleca smarowanie chorych oczu jajkiem ugotowanem z rutą. aby otrzymać z nich tłusty olej żółty. „gdy śmiecie wynosi z chaty po zachodzie słońca". z. Środek ten sprawia. z. z którego piła kura. W chorobie oczu lud sycylijski używa leków sympatycznych: przywiązuje żywą żabę do skroni przy chorym oku i trzyma ją tam dopóki nie zdechnie. że chory. Z życia górali nadłomnickich. i pieje trzy razy jak kogut. który po zachodzie słońca nic nie widział. kuroślepu dostaje się u Żydów w Królestwie. Kurzą ślepotę. ma trzykrotnie klasnąć w dłonie. W innych stronach Polski okładają chore oczy sko- . w Lipnikach kurzą wątróbkę ugotowaną przykładać na ciepło do oczu. Bielmo na oku smarują krwią gołębia. T. a kurza ślepota mija. kurza ślepota. Choroby tej nabawia się w Puciłkowiczach „gdy podczas ostatniej kwadry kura wieczorem z kurosadu (banty) przeleci komu drogę albo gdy kto zerwie ziele kuroślepem zwane (Parnasia palustris). (J. które wystawiają w butelce na słonce. wzrok lub widzą bardzo mało — choroba ta trwa zazwyczaj kilka miesięcy. na którym się wrota obracają. Lud w Marokko nie jada mózgu kury z obawy. leczy znachorka w konińskim powiecie w ten oto sposób: zażegnawszy sierpem bolące oko. usłyszawszy trzepotanie. aby zaś jajo szczelnie przekrywało całą gałkę oczną. Dotknięci nią tracą po zachodzie słońca. Chory staje przed wschodem lub po zachodzie słońca na słupie. przekrawa się je na dwie połowy. W okolicy Żarek chory włazi przed wschodem słońca na wrota i zwrócony twarzą na wschód.

„by mieć ładne i zdrowe oczy". 1887 XI 55). Ciszewski. Żydówki nasze. Jęcznr >ń na oku lud w okolicy Sławkowa zaleca w ten sposób leczyć . Bielmu na oczach odpędzają t. w Dokszycach używa w tym celu białka z jaja kurzego. Cierpiące oczy zakiapiają na Syberii syrupem z kurzego jaja.> N. Poczem zbierają wszystkie kupki w garść i wizuciwszy w ogień. Nazwa jęczmienia (jęczmyka). Spiezyński (O ziołach tutecznych. Bielmo na oku usuwają na Podolu białkiem jaja. Wendowie w D rusiech przykładając m połowę jaja. Dziecku. z. może pochodzić od wyglądu narości. ugotowanego na twardo i po prze cięc iu napełnionego cukrem. choroby powiek. Unglera 1534 str. które kładą na oczy. mówić trzy razy: Zjedz jęczmień ięczmień!" Nastepme ziarnko to trzeba wrzucić do ognia i uciec. nie dwa. ralimirz w książce „O ziołach i o mocy ich" (Kraków. poczem obie połówki obwiązane rzucają do wody. Segel Wierzenia i lecznictwo Żydów Lud 1897 III 54). aby miało zdiowe oczy zalecają Żydzi n a c w a c co rano świeżo zmesiunemi jajami. pocierają je świeżo zniesionem jajkiem. Kraków druk M. 77) przykładanie ziarn jęczmiennych. Sposobem leczenia tej choroby przez lud nasz zapomocą źdźbła zboża (jęczmienia lub owsa) należy do kategorji sympaietyrznej terapji i polega na zasadzie podobieństwa kształtów 'similis simili olac°t). podobnej do jęczmienia albo od rodzaju bolu. Lud białoru: k (w Zarowie) leczy chorobę ócz okładami z białka i ałunu. druk Flor. (St. u wdowy po Ungle• ze 1542) i Mar. Lud w Olkuskiem Zbiór antrop. . aby ne patrzeć jak się będzie paliło — a jęczmień na oku zginie". przypominającego kłucfe źdźbła. Szwabi jysługują się do dzis twardem jajkiem. aż do dziewięciu. posypują ałunem i cukrem. Zranione O O smarują Czesi zgotowanem K białkiem albo maścią złożoną z białka i wody różanej.„Wziąć ziarnko jęczmienia i Drzytknąwszy je do oka. które ma „wyciągać gorączkę". ugotowanego na twardo. nie trzy" . Zapaleniu ócz zapobiega w Rosji białko jaja zmieszane z ałunem. a i Żydzi w Małopolsce „na ból oczu zykładają gotowane bis ko" (B. A. czerpanej z krynicy i robią w tym nastoju okłady na oczy. Wś'ód sposobów „na zegnanie lęczmyka z oka" 'powiek) wymienia juz Sjt. przyłożone w nocy. Już w starej recepcie niemieckiej spotykamy się z białkiem na twardo zgotowanego jaja jako lekarstwem na czerwone oczy.144 rupką z jaj. Akademji umiej: w Krakowie N. na ból oczu biorą żółtko z jaja i przepołowiwszy je. 1454) radzi pizykładac aibo pi ze mywać wodą z „białków albo żółtek". Na o c z y rękopis z 17 wieku (Bibl. Siennik (Herbarz. a lekarstwo to z a l e ć ją t e ż Hier. Powtarza to się <aiewięć razy. Szarfenhergera 1568) Celem pozDycia się jęczmienia na powiece liczą dziewięć kup ek po dziewięć („dziewięć dziewęci") ziarn jęczmienia i mówią: „Nijeden. mającej tę samą lub podobną nazwę u innych ludów europejskich. W nnych stronach Niemiec przykładają na oczy szmatki lniane. (J. Charap Volksglauben Am llrauell 1894 V 81). Środkiem zapobiegającym w Syrji chorobie ócz jest jajo poraź pierwszy złożone przez młodą kurę. Kraków. maczane w białku.

Kr we Lwowie. (Ze zbioru U J. lwow. Ihana) Przymusowe pai. uniw 1 w o w Prof. Dr H. Stan po nagrrinnen. śpiączkowe 1 '. spi czk. iu mózgr (Ze ztroru kliriki neurologicznej uniw. spiączk zapaleniu mózgu. zapaleniu mózf (Ze zbioru kliniki neurologiczne" U. zapale.-zenie po nagmin. . K we Lwowie Kliniki neurologicznej Przykurcz mięśni szyji po zapaieniu mózgu (Z klinik" neumlog. J.Po nagm n.

Jęczmień na oku wyciera szlachta w Żołyni przepalonem ziarnkiem jęczmienia do trzeciego razu. W Czechach zachodnich leczą jęczmień na oku. antrop. Złaź z oka mojego. Tak czynią przez dziewięć razy. Po odliczeniu w ten sposób ziarna. Przeciw jęczmieniowi na oku radzą w Lubelskiem trzy dziewięci ziarn jęczmienia przerzucać przez głowę trzy razy. 1886 X95). (w Lubelskiem). rzucają po jednemu na ogień poza siebie. W ten sam sposób odmawiają tę formułkę co wieczór. 190S X 141 i S. uciekając szybko. Jęczmień na oku leczy lud rumuński. lak tego dowodzi analogiczny przykład: Gdy konopie międlą. jęczmieniu! Odejdź. a następnie biegnąc na około domu. używając formy przeczenia (dziewięć nie dziewięć. aby nie słyszeć trzeszczenia jęczmyka w ogniu (Nad Rabą). Saloni Lud rzeszowski w Mater. biorą w Borzęcinie dziewięć ziarn jęczmienia. (St Piotrowicz Znachorka: Materjały ze wsi Bortnik Lud 1907X111 218 i O.|rzucając w ogień kilka skradzionych ziarn jęczmienia. Jęczmień na oku leczą na Białorusi w podobny sposób: każą odliczyć trzy razy po dziewięć ziarn jęczmienia. Rzucanie ziarna w płomień jest zabytkiem ofiary pogańskiej. począwszy od dziewięciu w dół. Udziela w Zbiorze wiad. poczem to ziarnko rzuca w ogień mówiąc : Nic-em ci nie zrobił złego. uciekaj!" Francuzi zamawiają naróść na oku temi słowy. wymawiając „Strać się jęczmieniu!" Przeciw jęczmieniowi na oku. Kto ma jęczmień na oku. aby nie słyszeć trzasku palącego się ziarna. temu każą na Pokuciu „wrzucić trzy ziarna jęczmienia na ogień. Albo bierze się 9 ziarn jęczmienia i liczy w opak. pal ziarno. stojąc przed płonącym kominkiem. jakeś przyszedł. pociera się niern oko. trzy razy po wtarzają: Dobry dzień. która nań cierpi i mówiąc jednocześnie „Jęczmieniu „Uzdrowienie ludu* 10 . (A. przytem mówi się (po rusku): ^Rzucam na ogień.145 umykają. aby nie słyszeć pryskania ziarn. które co rana przy wstawaniu. jęczmieniu ! Odejdź. jakeś przyszedł. ośm nie ośm itd) aż do jednego. w tej chwili wychodzić z chałupy. W Niemczech dotyka się chore oko końcem ziarna świeżo zmłóconego jęczmienia przyczem zaklina się słowem „Uciekaj. Lud Sycylijski leczy jęczmień „dotykając wyrzutu i osoby. aby nie słyszeć jak trzeszczy. trzeba „na końcu cisnąć garść w ogień Panu Bogu na ofiarę". Kolberg Pokucie 1888 III 163). nie moje ciało". a choroba oczu znika. potrzeć niemi chore oko i oddać je kurom. poczem rzuca jęczmień na ogień. rzucając za siebie — podczas wypiekania chleba — trzy ziarnka jęczmienia w piec. kładąc się spać: Dobranoc. antr.

a gdy ono upadnie na dno i zniknie. masz pszenicę". Lud nasz w okolicy Częstochowy pozbywa go się w podobny sposób: Trzyma się za brew i spluwając trzy razy mówi się : „Jęczmień na oku!" „„Szczekasz.) Przykładając na oko sierp i przesuwając go po niem trzykrotnie. T. różę itp. przeciwnie zaś. a jęczmień na oku zniknie. pozostaje i jęczmień w oku. Żapalenie oczu. ustępuje za następującem zamówieniem : „Co masz na oku?" „„Jęczmień"" „Łżesz. Wreszcie chory rzuca ziarno w ogień. pędrakul"" Sposób leczenia jęczmienia na oku u Hucułów : Chory stojąc przed ogniskiem mówi: „Mam jęczmień"! Siedzący na dworze pyta g o : „Co robisz?" Chory odpowiada: „Palę jęczmień!" „Kłamiesz!" „Nie!" i tak po trzykroć. Djalog ten powtarza się trzykrotnie przed wschodem lub po zachodzie słońca. Chory w okolicach Lubrańca idzie wzdłuż ściany razem z żarn awiaczem. jeżeli ziarnko pływa po wodzie. Uważany przez Żydów w Polsce za „zdrowy dla oczu". Ten przez okno mówi: Masz jęczmień na oku! Chory mu odpowiada do rymu: Łżesz proroku! Tak postępuje się do trzeciego razu. złotym pierścionkiem. N. zwane urazem. (W. będącym za ścianą. jakoby zrzynali jęczmień sierpem. z. masz owies!" „Co masz na oku?" „„Jęczmień"" „Łżesz. Szuchewicz Huculszczyzna Kraków 1908 IV 327). Kolberg Lud 1882 XV 156) W Sieradzkiem zażegnywają w ten sposób chorobę oka (ale także ból głowy. prowadząc nim z góry na dół trzy razy 1 mówi trzy razy następujące zaklęcie: Sierpiku.146 porzuć ją" N. podobnie jak jęczmyk na oku pędzają włościanie w Płowcach (Kujawy) trzykroć machając sierpem 0 zachodzie słońca. (O. jarzynę — Spędź z oka uraz. u nas określenie jęczmienia ślubną obrączką. sierpiku! Zegnałeś (z pola) oźminę. wróż mówi tajemniczo: „Szła Matka Boska . a sam ucieka z izby. dotyka z lekka ostrą jego stroną chorych ócz. W okolicy Gniezna zażegnywaczka czy mądra bierze sierp. masz żyto!" „Co masz na oku?" „„Jęczmień"" „Łżesz. Wendowie w Prusiech zamawiają go temi słowy: „Masz jęczmieni" „„Łżeszl"" Po przeżegnaniu się rzucają jedno ziarenko jęczmienia do studni. znika i jęczmień z oka. Skutecznym lekiem ma być też dotknięcie go-.

Trójcy ja cię żegnam. Znachorka. Żeby się ta łuszczka rozchodziła. nie łupała. po kościołach rozchodzą. zowią ją pieniążkiem. Kamienie drobne zbierajcie! Poczem znachorka odmawia z chorą osobą trzy „Zdrowaś Marja" a „ ł u s k a pewnikiem zginie". Lud 1902 VIII. ja idę do Jana w oko. Łuszczką albo łuską nazywa lud polski kataraktę. „Kaj (dokąd) to idziecie Rozalijo Lilijowo?" „ Po łuszczkę zganiać"". chuchając na łuszczkę po trzykroć. Czyżewicz. aż zaślepnie". z okolicy Brzeska. Spotkała się z Panem Jezusem. Nie strzykała. „O. Materjały z Kielc w Zbiorze wiad. Panny dopomocą. 54). na lasy! Za Pana Jezusa mocą.7 ) . będę je ognić i męczyć. Trzy formy zamawiania. „Nie chodź ty rysi pazurze i łuszczko ludziom oczy zasła[niać! Idź ty na bory. (Ks. którą uważają za cieniutką błonkę. „Ludziam oczów nie zasłaniajcie! Idźcie na góry. Wł. Pana Jezusa mocą I Najśw. spotkała w drodze Bolec: „Gdzie ty idziesz Bolcu?" zagadnęła Panienka święta. Jezusem przez las. antrop. bo ja ci zakazuję mocą Panny świętej i Pana Jezusa : Idź Bolec do morza!"" Wróż powtarza to trzykrotnie i chory wyzdrowieje. ty tego nie uczynisz.147 z P. Zażegnywanie łuszczki (z Moskarzowa). (St. a gdy na białku ukaże się mała krosteczka. Szed Pan Jezus z Najświętszą Panną dróżką. 8 6 . szepce następujące zamówienie. na lasy! W morzu wodę pijcie. „„O. Tym źreniczkom nie zakłócała (widoku)! W imię św. Warjant z Małogoszczy: Idzie święta Otolija (Otylia) prosa siać. Najświętszej Panny i wszystkich Świętych pomocą". Siarkowski. Jak się msze św. Jezusem dróżką (drożyną). Napotkała ją Panna Maryja „Gdzie to idziesz św. Spotkał się z rysim pazurem i łuszczką. Spotkała się z pieniążkiem i łuszczką. „Kaj (dokąd) ty idziesz rysi pazurze i łuszczko?!" „„Idę ludziom oczy zasłaniać"". Panienka z P. aby ją zażegnać: Szła Najśw. 1879 III. Pyta się: „Kiej (kędy) idziecie?" „„Idziewa ludziam oczy zasłaniać"". Otolija?" . Zażegnanie łuszczki na oku w Kieleckiem: Poszła święta Rozalija na górę Lilijową.

druga prała. nie swoją mocą. jaglana i jakaś jeno jest na świecie. Spotkał się z rysim pazurem i łuszczką. Panny. (O. żebyś się rozchodziła. rybia. szklana. Ino łuszczkę żegnała. A ta trzecia z oka łuscki zdejmowała. Bo ci Maryja Panna zakazała. Kasylda Trzy córeczki miała: Jedna szwaczka. jak Anieli rozchodzą się po Bożych kościołach. Ani wschodziło. Kolberg. Nie będziesz czuła w oku bólu. Panna trzy razy w czoło: Pódziesz kobieto do domu wesoło! Wszyscy świącia ' święci) powtórzli. 171). Warjant od Sławkowa opiewa: Św. Marją bez (przez) łączkę. Kości nie połamała. Lud 1888 XXI. Wezmę sobie różczkę brzozową . Żebyś oliwnej góry nie psowała. Pójdziesz kobieto do domu. „Nie chodź-że go tam siać. Panną dróżką. Ód kobiety łuszczkę oddali. tylko Bożą pomocą i Najśw. jak gwiazdy po niebie". Wróżka od Staszowa (w Radomskiem) tak zażegnywa łuszczkę. Chuchnął Pan Jezus trzy razy w oko: Uźrzysz kobieto daleko.148 „„Idę ja se (sobie) prosa siać"". Trzecia nic nie robiła. Zażegnanie łuszczki przez zamawiacza (ki) od Łysicy: Szed Pan Jezus z Najśw. Ani się szerzyło. wietrzna. Najśw. jak woda po morzu. „Wymachując nad chorym w powietrzu rękoma znak krzyża" recytuje następujące słowa: Święta Kasiula trzy córy miała: Jedna syła. Ja cię łuszczko zażegnuję. Zażegnywawał kobiecie łuszczkę. Żeby oka nie popsuła. P. poczem trzeba zmówić 9 zdrowaś Marja do przemienienia Pańskiego. Rzymowa. Bo tam nie będzie rosło. Zażegnanie łuszczki i rysiego pazurka (od Masłowa): Szed Pan Jezus z Najśw. Druga praczka. Zażegnywanie to powtarza się trzy razy.

rzezanie. wycięciały. Chrystusowi we dnie i w nocy I temu chrzczonemu (N. z jego źrenicy. pomoc. Ten kaz z jego oka. u Pana Jezusa jest przyjęta. Zażegnanie od łuszczki w formie prośby: Proszę cię łuszczko. Najśw. gdy na oku stanie. idź pod obłoki. dymna. Żegnam cię. pomoc". szczęśliwa jest godzina. z jego białka i te wrzody. aby wyszły. zapamiętała. (Zdrowaś Maryja). Po wypowiedzeniu tego djalogu „lekarka chucha w kąty izby. Zuzanna)". przez Pana Boga moc. spluwa za siebie trzy razy. Zamówienie kończy się trzykrotnem A m e n . wszystkich Świętych pomocą. Bo ten rysi pazur i łuszczka słoniowa (słoneczna). gwia[zdeczna. antrop Fragment zażegnywania łuszczki z Miechowa brzmi: Nie łuszczka. Klasztoru łuszczką nie zamiatają. Panny i wszystkich Świętych pomocą. Wieczorem zaś przemawiają: Zorze. Materjały z Kielc. Zuzanno (pyta Matka Boska)?"" „Łuszczkę spędzać. Łuszczkę na oku znachorka z Nałęczowa okadzając ostróżką lub zasypując cukrem. zamawiają Mazurzy w Prusiech dwa razy ze wschodem i przed zachodem słońca. z jego białka i jego źrenicy odmówiły. (Ks. tak zamawia: „Kładzie lewą rękę na ramieniu chorego. wrzedzenice. zamiata. żeby się rozeszło i odmawia 7 pacierzy". 54). żebyś oku nie szkodziła. Panny. Najświętsza Panno. mówiąc: „„Gdzie idziesz św. Wł. Zbiór wiad. po przeżegnaniu się i zmówieniu „Ojczenaszu": „Jako ta ciemna nocka ustępuje temu białemu dzionkowi. Chcesz pod obłoki. idź pod słońce. niewieda kędy się podzięły. Rzymna. Chcesz pod słońce.)coby też same posłużyły. Zażegnanie łuszczki na oku w Lesicy opiewa: Łuszczka z łuszczętami. tak też temu chrzczonemu (tu trzeba wymówić imię osoby) każ. . Chrystusa Pana służeczki! Służycie wy P. 1879 III. wrzodata. Siarkowski. rano. łuszczko.149 Na tego rysiego pazura i łuszczki siekanie. żegnam Pana mocą. Po źrenicy nie chodziła. tylko samica. Przez Pana Boga moc. Boską mocą. Syna Bożego i Ducha św. tylko łuszczyca. wszystkich Świętych zapomocą (odpowiada św. a prawą zakreśla krzyże przed twarzą pacjenta. coby ustąpił z jego oka. Syna Bożego i Ducha św. swoją mocą. żegnam Pana Jezusa mocą. Od k a z u. Żegnam cię. Najśw. Nie samiec. zorzeczki. A tobą.

jak gdyby żęła i za zżęty jęczmień poza siebie odrzucała. Bielmo zamawiają w Kaniowskiem jak następuje : Prześwięta Bogarodzica w powietrzu stała. w białem polu polować. tfu! Niech Bóg da na wieki. Jechał święty Jerzy na białym koniu. gdy wszystkie liście stąd oberwą". wreszcie kończy się słowami: Daruj Panie pomoc! Oto jeszcze jedno zamówienie z Ukrainy: Skrapiając chore oko wodą święconą na Jordana. Zażegnywanie bielma (premiwnycia) tak u Hucułów opiewa: Bielmo. mówi się: . Aby się pozbyć kurzej ślepoty. wielki męczeniku Jerzy. Z kraju Hucułów. W końcu zażegnywa szmatkę i wodę. z dwu na jedno. na leki! skacz zdrów! (J. pobożnemu. bielmo zamawiać. z jednego na nic. Żbiór antrop. pobożnego. Schnaider. Zwiahelski) zalecają: „obejść trzy razy w około głuchy dąb (tj. wyjdź z oka. którą chory do oczu przykłada. 1889 XIII. bielmo! Ja cię zaklinam. chucha mu do oka i modląc się mówi: „Chorobo. Zamawianie chorego oka wśród ludu czeskiego odbywa się w ten sposób. 263). tfu! Chu. z głowy do ręki. za każdym razem spluwając. chrzczonemu N. I w formule zamawiania od bolu zębów (na Wołyniu) występuje suchy dąb. z nogi — przy tych słowach wbija ów nóż do ziemi — wejdź do ziemi". N. A jedź do narodzonego. (Ż. Por. I ty. Chu. Jadą i zobaczyli Go i pytają: „Kędy ty święty Jerzy jedziesz?" „.50 Ból oczu leczy baba w Monowicach w ten oto sposób: Bierze krążak (wielki nóż). Z białemi chartami. zakreśla nim różne zygzaki nad głową chorego. Jezus Chrystus na źrebiątku. 186. a idź do głowy. chrzczonego Sługi Bożego N. taki który się późno rozwija) i odmówiwszy zwykły pacierz powiedzieć (po rusku): Żeby mię ta ślepota wtedy napadła. Odmawia się to potrzykroć. Lud 1900 VI. „Nie jedź-że w białe pole polować. bądź mi pomocny Narodzonemu.W białem polu polować"". włościanie w Jurkowszczyźnie (p. święty ojcze Mikołaju. mówią: Wodo Jordańska! umywasz łęgi i brzegi. że przyciskając jęczmień palcem prawej ręki. 1887 XI. zmyj-że i narodzonemu N. bielmo zrywać. że odwróconym serpem trzy razy nad okiem chorego robi ruch. z oka bielmo! Baba czeska zamawia jęczmień tym sposobem. 214). I ty. Jechała przeczysta Rodzica na ostatku. bądź mi pomocny. Rokossowska. na dziewiątą górę wywołuję. z ósmej na siódmą itp.. Boga miłosiernego na pomoc nam błagała. O świecie roślinnym. z dziewiątej góry na ósmą. z ręki do nogi.

dokąd idziecie?" „„Panie. Idź do Ilinki (imię zamawiaczki). które do nich mówi: „Moje dziewice. W imię Ojca. wyjdź z oka do drzewa. Na drodze spotykają dzieciątko Jezus. Wendowie (Słowianie) w Prusiech zamawiają w ten sposób łuskę. dmucha choremu po trzykroć w oczy. łusko oczna. Spotkała Dragana (imię chorego) I Dragan zapytał: Dokąd idziesz.. Amen.# 151 Co widzę. „„Mój Panie. Zamówienie choroby oczu u Macedończyków. wstań i pójdź z nami". mówią: Odwróć się brzydki bielmanie' W Państwie Bożem jest ogród. W imię Ojca itd. Co chwytam. Żeby nie swędziło. nie mogę — nie widzę" Zażegnanie to po- . Matka Boża powiedziała mu: Cierp. Jan odbywają podróż. nie bolało. szepce swe zamówienia i kończy słowami: Matka Boża rzekła: Kochana matko duchów! Tego oczka nie zaogniajcie. Chorobę oczu la m a i I l e .. Dzieciątko Jezus odrzecze im: „Wracajcie do domu. zwaną tu bielmanem (bielmo-mann). siedzącego na ławce. żaden kogut nie pieje". W zażegnaniu choroby oczu ludu niemieckiego w Austrji dolnej czytamy również: „Łusko wietrzna i kamienna. swędzi. gdzie żaden człowiek nie kosi. Wyciska łzy. Ducha św. Abrahama. Bułgarów i Serbów na Baikanie: Szła drogą Matka Boża. piecze. nie klnij. to się rozmnaża. zażegnywają we Francji następującem zamówieniem: Miły Bóg i dobry św. Tu przerywa zażegnaczka. Po wymienieniu nazwiska d o tkniętego bielmem. A na nim jest złote jabłko. idziemy w góry szukać leki na ślepotę i bielmo"".. na dzikie puszcze. Syna. Na drodze . tam znajdziecie leki na ślepotę i bielmo". światła i bielma. ona ci ulży. Ona ci nadmucha oczy. Zamawianie katarakty we Francji opiewa w przekładzie prozą: Trzy dziewice idą w góry szukać zdrowia. to się gubi. Zażegnanie to należy trzy razy powtórzyć. Matko Boża? Oko mię boli. nie krzycz.swej spotykają szczęśliwego św. nie ciekło itd. W ogrodzie jest drzewo. „Św. Żeby się krwią nie zalało.. Abrahamie. Na tem drzewie siedzi Jezus Chrystus I rozbija silną dłonią bielmana.

gdy mu ktoś trzy razy w oczy napluje. w Styr]i plując potrzykroć w kąt. cóż to masz za plugastwo brzydkie"! i jęczmień niebawem zginie. Gdy na oku robi się jęczmień. do którego coś wpadło. Jęczmień na powiece traci Chorwat. radzą w Andrychowie niespodzianie naplut w oko. polecają Szwabi na chore oczy. Jeżeli wpadnie coś do oka. albo trzymać za rzęsy i plunąć. a na niego swarzyć: „A idź-że ty brzydaku. całuje oko i spluwa je w końcu. W innych stronach Niemiec smarują jęczmień (Gerstenkorn) co rana potrzykroć śliną naczczo wydaną. czyniąc nad nim znak krzyża pierścieniem ślubnym albo brzegiem odwróconej . a pył wypadnie z oka. zwłaszcza katarakty. mówiąc: Tfy. szeptała następujące słowa: Bolu z ócz Idź do wody! Idź z wody Do szafranu! Idź z szafranu Do ziemiI Idź z ziemi Do Pęnvas! (Duchów podziemnych) Tam jest twój dom. Zawadę z o k a zapruszonego wylizują u nas powszechnie językiem. pocierają trzy razy rąbkiem koszuli. Śliną. Wlislocki Zauber u. gdy mu wpadnie do ócz. Nasze włościanki wylizują choremu dziecku oczy lub ocierają śliną. a oko będzie czyste (Czarny Dunajec). do której wrzóciła trochę szafranu. radzą na Rusi. W Rosji przyciska się jęczmień pierścieniem ślubnym. Słowak wylizuje językiem obce ciało. Tfy!. Besprechuugsformeln der Zigeuner Ethiologische aus Ungarn Budapest 1887 ! 62). należy do kategorji najstarszych środków leczniczych. Aby spędzić jęczmień z oka. witebskiej wylizując je językiem. leczył choroby ócz przeważnie zamawianiem. albo radzą — podniósłszy lewą ręką powiekę — splunąć trzy razy. aby „pierworodny syn (perwak) napluł w chore oko". nie mniej dawni mieszkańcy Asyrji i Babilonji. zwłaszcza naczczo użytą. lud zwany wendyjskim w Prusiech każe językiem wylizać. Zapruszenie oczu każą Samostrzelanie wylizać językiem pod powiekę. Zażegnywanie choroby ócz. zwanej przez lud nasz bielmem albo łuską. Jęczmyk leczą w okolicy Bochni następującym środkiem mistycznym: Na widok dotkniętego tą dolegliwością należy splunąć trzykrotnie na ziemię. przy ostatnich słowach zamawiacz opisuje dokoła oczu krąg i chucha na nie.52 wtarza się trzykrotnie. Obce ciało usuwa się w Czechach z oka spluwając trzykrotnie przez przeciwne ramię. Cyganka obozująca w narriocie Transsylwanji tak zamawiała chorobę oczu: Podczas zmywania chorych ócz wodą źródlaną. Tam twoja uczta! 'H. I lud francuski zwilża jęczmień (orgelet albo chalazion) śliną. Tfy. Już starożytni Chaldejczycy. Oko. Ciała obce z oka usuwają chłopi gub. a oba te środki należą do najstarszych i najpierwotniejszych sposobów leczenia. na Ukrainie znachor zlizuje oko.

a łuszczka zginie". którą uważają za skutek spadku z głowy. Podhalanie (w Czarnym Dunajcu) chore oczy pocierają przed wschodem słońca rosą poranną. lud wsi Stradomia zapalenie oczu leczy przykładając rosiczkę. Hindusi leczą śliną zapalenie ócz. Wlislocki. niech roznieci ogień z brzozowych kijów (prętów). . (H. podane naczczo. Australczycy z Wiktorji zapuszczają do oczu oślinione włosy z głowy. z rzeki przy Kalwarji Zebrzydowskiej. Choroby oczu leczą Cyganie przybywający w namiotach na Węgrzech. 378). Mleko karmiącej matki króra wieczorem pościła. (J. używanych nad Rabą. jakgdyby groził demonowi i pluł na niego. Tubylcy w południowo-zachodniej Afryce posługują się w tym celu sproszkowaną łupiną j a j a i mlekiem matki. przeciw bolom oczu. wieku) „sok ruty dzikiej wstrzykiwany z pokarmem kobiety karmiącej chłopu jest lekarstwem" Wieśniacy nadrabscy chore oczy zapuszczają pokarmem zdrowej kobiety. Przeciw zapaleniu ocz i jęczmieniowi Chorwaci zapuszczają kilka kropel mleka z piersi karmiącej kobiety. albo „ktoś inny zaciskał pięść i spluwał trzy razy". Górale około Pilzna leczą kurzą ślepotę przecierając oczy na wiosnę rosą.153 koszuli. przez silne zakropienie go mlekiem karmiącej kobiety. W tym celu użyte mleko na Ukrainie ma pochodzić od mołodycy. Mleka matki. 10). ze studni w Gidlach i tp. uchodzi u Niemców za skuteczny środek na oczy. myją niem powieki niemowląt. 15). Jęczmień na oku usuwają Żydzi w Polsce okrążając potrzykroć oko ślubną obrączką. jak np. „Gdy się komu robi łuszczka na oku. zbieraną z liści jęczmienia. Na wzrok ciemny opowiada Syreńskt (w IB. przemywając je mlekiem kobiet. nad tym ogniem potrzyma zimny obuch od siekiery. która miała tylko jedne dziecię i to chłopca. leczy lud w okolicy Krakowa przemywając oczy rosą zebraną przed wschodem słońca lub wodą z miejsc słynących cudami. Lud 1905 Xl. Wkłady na chore oczy z mleka kobiecego poleca i lud w okolicy Dokszyc. Skutecznym środkiem sympatetyki ludowej w chorobach oc?u jest przemywanie oczu mlekiem od piersi. poczem przykrywają je okadzoną bawełną. Słowacy zapalenie ócz leczą zakrapianiem oka „matczynem mlekiem". Am Urąuell 1892 III. karmiącej chłopca. — Chorobę ócz. Litwinka w Prusiech wschodnich chore niemowlęcia oczy obmywa mlekiem z piersi (J. czem uniemożliwiano pierwotnie dostęp demona choroby. używają i Arabowie w chorobie oczu. 1886 X. niech posmaruje nią oko. Świętek. Alatki w Krakowskiem i na Ukrainie dzieciom przy piersi zapuszczają do oczu swe mleko. jeden to ze skutecznych środków. Wyłupione oczy uzdrawia" trzykrotne potarcie oczów rosą z pod szubienicy. Sembrzycki Ostpreussische Zaubermittel Am Urąuell 1892 III. Liczby 3 i 9. Zbiór antrop. z sadzawki św Stanisława na Skałce. (S. 95). Walnem środkiem leczniczym w chorobie ócz bywa rosa i woda. a skoro nad nim osiędzie rosa. Udziela Materjały z Ropczyc. Bole oczu usuwają Huculi również miekiem kobiecem. W Indjach wschodnich (Brytyjskich) pozbywa się obcego przedmiotu z oka. do ktorego dodają kilka kropel jej krwi. mlekiem matki. Turcy w okolicy Konstantynopola leczą zapalenie ócz. zanim się w kłos rozwinie.

W ziemi Dobrzyńskiej gdy się oko czem zapruszy. —Lud w Krakowskiem utrzymuje. oczu rączych. Białorusini przemywają chore oczy wodą. skuteczną też jest woda czerpana w milczeniu na Zielone świątki. Zaubermittel Am Urquell 1893 IV. Wołyniak przemywa chore oczy moczem własnym kilka razy o wschodzie słońca. dlatego o tej porze kąpią się lub myją mienią też wszelką wodę niezawodnem lekarstwem. Aby się pozbyć choroby oczu. zmywają na Węgrzech oczy. w Szwabji posługują się „moczem dziewiczym". który chłopiec wydał. Nic dziwnego. nie bacząc na rany. Bóle oczu leczą w Szlezwiku i Danji przez lizanie i ślinienie. Oczy rakowe. Plemiona Snaheli w Afryce leczą bliskich oślepienia chorych rosą. Środkiem. (Czasopis czeskeho Musea 1855 str. aby było zdrowe. którą pociera się oczy. stojącą na oknie w nocy podczas pełni księżyca. zwanego carowe oczy (rosiczka). Chorobę ócz leczy lud czeski zmywając oczy rosą z okien. Jura. na których osadzone są oczy u raka. w rzece przeciw prądowi. używane są dość powszechnie w okulistyce ludowej (np. W tym celu wcześnie przykłuwają dziewczętom uszy. a trzymając nad wodą sito. to jest dwu soczewkowatych ciałek wapiennych. w Niemczech). Na k u r z ą ślepotę radzą: 1) Przemywać oczy rosą zebraną przed wschodem słońca 2) Przed wschodem słońca postawić naczynie z wodą pod tą grzędą. Zbawiennym środkiem na chorobę ócz u ludów romańskich i germańskich jest woda wielkanocna. lub rosą zebraną z ziela. W medycynie średniowiecznej — u nas i zagranicą — używano t. owe drobne kamyki wywołują łzawienie a tem samem usuwają cbce ciało. chorzy na oczy w Algierze myją je moczem. w cicho stojącej wodzie. dla swego podobieństwa do oka ludzkiego. (H Volksmann SchleswigHolsteinische Haus u. że noszenie kolczyków. znajdujących się w żołądku raka. w której zagotowują garść trybulki. odmawia szepcąc modlitwę. 55). Po wyzdrowieniu ofiaruje znów trzy fasole. i na Rusi zalecają przeciw bolom oczu okłady z ciepłego jesze łajna krowiego. na której kury siadają. wpatruje się w nią przez godzinę i obmywa nią oczy. mającym zapobiegać uderzeniu . Bole oczu pozbywa się w Niewachlowie chory w ten sposób: Wyciąga sam ze studni wiadro wody. Cnory na oczy w Bawarji zmywa je sobie wodą w Wielki piątek. W Polsce. aby się uchronić od choroby ócz. Pomiot gęsi na chore oczy zalecany był przez cesarza Maksymiljana I. Starożytna medycyna ludowa w Niemczech stosowała w chorobach oczu mocz. że wskutek tego mamy wśród ludu naszego tak wielu „ślepych z urodzenia". albo wpuszcza w oko rakowe ziarenko. zwanej Mebo.154 Wołyniacy przemywają chore oczy wodą kryniczną. W okolicy Dokszyc (na Rusi) kładą do worka łącznicowego białe kamyczki. Niemowlę chore na oczy zakrapiają moczem ludzkiem. których woda posiada cudowna moc leczenia chorych ócz. przed wschodem słońca. z. a potem nią oczy obmywać. w rzece kąpią bydło. zwłaszcza złotych. chwyta się palcami prawej ręki za rzęsy górnej powieki i spluwa. 277). Wodą. Każdy niemal kraj obfituje w źródła. „ma wielki wpływ na oczy". czerpaną w Wielki piątek. Ukraińcy nacierają chore oczy rosą zebraną w dzień św. idzie Japończyk do studni swej zagrody i rzuca dla demona Sni-jin trzy fasole azuki.

organu niedostępnego obserwacji i djagnozie laików. o tym źle mówią. mówią o nas dobrze. temu spełnią się zamiary i odwrotnie. Komu dzwoni w uszach. jest oznaką. Gdy zadzwoni w uchu. że ludzie chwalą.. to przestań. Słowacy uważają za niezawodny środek przekłucie usz. W innych stronach powiadają: komu lewe ucho goreje. kto nas wspomina. Jako środek zapobiegawczy i zarazem leczniczy poczytuje lud białoruski „noszenie kolczyków srebrnych lub mosiężnych. W Trzemesznie dzwonienie w uchu uważają za znak obmowy. Gdy dzwoni w uchu. że ganią (z Ukrainy). albo przynajmniej guziki. odgadnienie jest oznaką spełnienia się zamiarów i odwrotnie. należy pomyśleć o znajomych. to dzwoń. Chcąc się dowiedzieć. „jaka". Zapadający na katar oczny włościanie w Austrji górnej noszą złote kulczyki. (Powszechne na Rusi). będzie dobra nowina. o tym dobrze. pytają włościanie nadmemeńscy: „W którym?" Gdy kto odgadnie. które mają „materję (chrobową) przyciągać". Jeżeli w prawem uchu d ź w i ę c z y . zgadują więc w którem uchu. ma to być oznaką. Dzwonienie w uchu. (Czarny Dunajec). U progu chorób usznych mieszczą się przesądy i wróżby odnoszące się do szumu i dzwonienia w uszach. A jak źle. w którem uchu.155 skrofułów na oczy. Aby się dowiedzieć. co ma odciągać chorobę". podobnie jak w innych krajach. co się w tej chwili zamyśliło". (Radłów-Bochnia). bywa na Rusi południowej. (Siemianice p. powinien nosić koralowe kolczyki w uszach Choroby uszu. a komu prawe. przywodzi Szymonowicz w sielance Czary. Żydzi w Polsce utrzymują. kto odgadnie. Jeśli dobrze. przekłucie uszu młodych dziewcząt dla noszenia kolczyków. a mianowicie „jeżeli dzwoni w prawem uchu. Dzwonienie w uszach wróży jakąś wiadomość. która o nas mówi. rzadko i słabo leczone są przez lud nasz. Dzwonienie w uchu tłómaczą sobie. jako znak spełnienia czynu. Kępiński). i najczęściej u szlachty. jeśli w lewem — zła. że „ktoś o nas mówi". w lewem zaś. mówią: Święty Duchu! Święty Duchu! Dzwonisz mi w prawem (lewem) uchu. to znak że „będzie jakaś nowina". zwane Ohrschrauben. W innych stronach Polski dzwonienie w prawem uchu zapowiada szczęście. Jako ochrona przed chorobą ócz służy u wielu ludów przekłucie usz i włożenie jakiegoś kolczyka z kruszczu. Choroby uszu. o tym mówią: Przypominając . Na chorobę oczu radzą w Sycylji „przykłucie uszu i noszenie kolczyków". że kto chce mieć zdrowe oczy. natychmiast w uchu dzwonić przestanie". Od przewlekłego zapalenia ócz dzieci bawarskich i szwabskich strzeże wczesne noszenie kolczyków. w lewem nieszczęście. Dzwonienie w prawem uchu. a . jeżeli w lewem — źle". jako środek odciągający.jeżeli się natrafi na tę osobę. „że się sprawdzi to.

osoba obmawiająca popadnie w chorobę. gdy się dotknie prawego ucha poślinioną ręką. podaje Szymon Granau w swej kronice pruskiej podobny zwyczaj: „Jeżeli komuś dzwoni w prawem uchu. Wstawanie rano lewą nogą z łóżka. lewej płacz. Podobne przesądy znane są na Mazowszu. to go obmawia. jeżeli po lewej. Świerzbienie prawej brwi oznacza radość. należy po kolei wymieniać imiona znajomych. że wstawanie lewą nogą z łóżka wróży niepowodzenie w tym dniu. W tym drugim wypadku. (Czarny Dunajec). że ktoś dobrze o nim mówi. obudzenie się na lewym boku zapowiada dzień zasępiony. Świerzbienie prawej ręki oznacza witanie się z kimś.156 sobie znajomych. Dzwonienie w uszu—w wyobrażeniu ludu w Szlezwiku i Holsztynie—oznacza. Inni utrzymują. Już na początku XVI w. komu w lewem. ten o nas mówi. ten się będzie śmiał. Dzwonienie w uszach oznacza u Turków „iż ktoś o nas rozprawia". Przesąd ten rozpowszechniony jest w Polsce. Lewa strona w przesądach ludu wskazuje na dziedzinę złego. przestaje dzwonienie w uchu. a aniół-stróż go odstępuje (Żołynia). o tym dobrze mówią. bo wtedy człowiek ma serce przy1 ężone i djabeł ma moc nad nim. należy uderzyć ręką w prawe ucho. który o tobie mówi. gdy zaś na lewym. Kojarzenie pojęć o złem i dobrem z wyobrażeniem o prawej 1 lewej stronie. ten będzie płakał. mówią źle. a oszczerca ukąsi się w język. powiadają o człowieku w złym humorze. w lewem. jeżeli dzwoni w prawem uchu. wtedy mówi: dobrze o mnie wspominają. w Niemczech. bo marudzi". że ktoś o nas mówi. Do kieliszka nie należy nalewać lewą ręką. Podobne zabobony znane są w innych krajach Europy. a jak niektórzy podają i Zygmunt Stary. a przy którem dzwonienie ustanie. dlatego Władysław Jagiełło. w przeciwnym razie nie wiodłoby się przez . bo pijący z niego prędkoby się upił. że dzwonienie w prawem uchu wróży nowinę. Gdy krowa do ocielenia leży na prawym boku. „Lewą nogą wstał. Włościanie nadniemeńscy lewą nogą nie przestępują progu. „Wstając z łóżka należy najpierw stąpnąć prawą nogą. Żydzi w Królestwie powiadają: komu dzwoni w prawem uchu. 180). na Rusi i Litwie. ani wstają z łóżka. a przysłowie to opiera się na przesądzie. Spiąć nie należy leżeć na l e w y m b o k u . Gdy komu język spryszczy po prawej stronie. zapowiada kłótnię (w Dytmarskiem) albo zły dzień (we Francji). Oto parę przykładów z innej dziedziny: Kogo prawe oko swędzi. cieliczkę (Łopuchowa). Rusi. Aby nie mówiono źle. Królestwie uważają za dobry znak obudzić się rano na prawym boku. W Bawarji dzwonienie w prawem uchu oznacza dobrą opinję. by ich co przykrego nie spotkało. w lewem — dobrze. będzie miała byczka. (Czasopis czeskeho Musea 1855 str. uważali. gdy natrafisz na tego. tego obmawiają. jeżeli dzwoni w lewem uchu. na Litwie itp. to dowód. Żydzi w b. kogo zaś swędzi lewe. w lewem — obmowę. Francuzów i Niemców. że źle o nim mówią. występuje w wierzeniu ludu polskiego — zarówno jak u Anglików. Lewa i prawa strona mają wielkie znaczenie w wyobrażeniach ludu. aby prawą nogę najpierw wysunąć z łóżka. Już Grek starożytny dzwonienie w uchu prawem miał za znak. (Z Gdowa). wtedy źle mu życzą albo go okłamują". w Niemczech i in. lewej liczenie (wydawanie) pieniędzy. chcąc się dowiedzie^ kto. iż się dobrze 0 nim mówi.

co „na lewo" to dziełem złego. a głuchy usłyszy. aby nie wywietrzało". leczą nasi włościanie w sposób prymitywny: Rozciąwszy zabitego zająca. przykryć rzeszotem tak długo. Chorwaci posługują się w tym celu odchodami owiec lub kóz. kładą do chorego ucha. wetknąć do ucha i zapalić. w Krakowie Nr. — W naszych O g r ó d a ch z d r o w i a i Z i e l n i k a c h z 16 wieku zalecano z roślin: cebulę. wyjmuje się ją z ucha. Austrji górnej. tępy słuch. a ten mocz wlać w banieczkę i chować go zaszpuntowawszy. wkłada się w nie trąbkę z płótna nasmarowanego woskiem i tę zapala sję z zewnątrz. umiejęt. to jest oznaką dobrych duchów. uważając za „najskuteczniejszy na głuchotę środek zajęczą urynę wpuszczaną kroplami do uszu". obecnie nawet na Sumatrze. Marokko. Na głuchotę pomocny jest w Lubelskiem następujący środek: wsadza się w ucho kawałek w trąbkę zwiniętego płótna lnianego. Środek do dziś stosowany na Węgrzech. zapala się tę trąbkę z drugiego końca i gdy zaczyna parzyć. Słowacy zakrapiają ucho ciepłem mlekiem od krowy. wróżbach. Bawarji. a były też stosowane w starożytności (Dioskurides . zabiegi te mają wyciągnąć z ucha „trociny". 1454 z 17 wieku: „Jeża żywego na słońcu. ale także germańskich i romańskich ludów.Celsus). Na Ukrainie robią też trąbkę z nowego płótna. w tym moczu bawełnę maczać i w ucho kłaść. włożywszy na misę. zwinięty w trąbkę. Rosjanie zapuszczają w chore uszy olej lniany z przysmażaną cebulą. która się w Sądny dzień w bożnicy paliła. Chorobę uszu. a ból ustanie. Dalmacji.157 dzień cały". Środków tych używają w Czechach. auc. Środek ten zalecał też autor Compendii med. Starocymryjska medycyna zalecała przeciw głuchocie mocz baranią i żółć węgorza. czyli t. rozmieszane w wódce. póki mocz jeszcze gorący (w Krakowskiem). moczą w pęcherzu bawełnę i wkładają ją szybko do uszu. zapalając drugi koniec. Chorwaci sokiem baraniej wątroby z mlekiem kobiecem. Na o g ł u s z e n i e radzi Rękopis bibl. i in. Uszne cierpienia leczą nasi włościanie wpuszczając do uszu oliwę lub ciepłe mleko (Lud nadrabski). w Indjach wschodnich. wogóle wierzeniach. a drugi zapalają. Rumuni na Węgrzech powlekają szmatkę lnianą roztopionym woskiem i koniec jej. kładą jeden jej koniec w ucho. z której sok wpuszczony w ucho kroplami leczył głuchotę. do uszu. z. aby mocz puścił. Wracamy do pierwszego wątku tj. Prawa i lewa strona stanowi ważny moment w przepowiedniach. nie tylko Słowian. powleczonego woskiem świecy. by w uchu płonęła. . Co się stanie „na prawo". Ból u s z ó w leczą na Rusi (w Czortowcu) w podobny sposób: Po obmyciu uszu olejkiem z kminku. Na ból w uszach zalecają Żydzi: kawałeczek zgrzebnego płótna. zmaczanego w roztopionym wosku. Akad. W przytępieniu słuchu zapuszczają do ucha na Ukrainie i Litwie sok wyciśnięty z cebuli. W Kulewszczyźnie wkrapiają choremu do ucha po kilka kropel ogrzanego moczu z owcy albo kładą do ucha skrom zajęczy na wacie. (Częstochowa 17S9). żółć zajęczą lub kozłową.

umorzysz". że sprawcami choroby zębów są robaki.) prawi o robakach toczących zęby. aby nie otwierać ust. ale także różnych chorób. t. szeroko rozpowszechniony we wszystkich częściach świata. c z y r w i a (czerw). Jeszcze autor podręcznika. Przesąd naszego włościaństwa. pojęcie to znane już Wedom. Ludy pierwotne uważają niektóre zwierzęta za sprawców chorób. (Compendium medcium 1703j. ant. H. Compendium medicum (wyd. ze średniowiecznych Salernitanin Platearius. aby go „dymem umorzyć". 1907 IX 144). Korzeń pokrzywy „morzył robaki w zębie i usuwał ból". wierci w nim dziurę i sprawia sałanie (suchy ból) w zębie". zwaną nogietkiem (calendula officinalis). (Rps. dostaje bolu i próchnienia zębów (Chełm). rozpowszechniony u plemion barbarzyńskich na drugiej półkuli. Dlatego radził też pokrzywę. usuwa ból". jugosłowiański i niemiecki: robaczki. zwłaszcza bolu zębów.i piwem pokrapiając nad tem. gdy się zobaczy ropuchę. 1719). także okrywszy się. kurzyć". Spiczyńskiego 1542) zalecają przeciw bólom zębów roślinę. dziegiel miał wywodzić zapachem swym „robactwo w mózgu zalęgłe". zalecano u nas następujący sposób okurzania chorych: „Wziąć siemienia konopnego i na wągle gorejące na fajerce wsypać i nad tem okrywszy głowę kurzyć się.158 Choroby zębów. Jako przyczynę bolu zębów podaje lud ruski. używanego przez naszych lekarzy p. Trzeba się wystrzegać. czarny robaczek. utrzymując. Szyjąc śmiertelnicę dla umrzyka. który ból zębów powoduje". rozziewiwszy gębę. że robaki są sprawcami choroby zębów. które toczą korzeń lub koronę zęba. „Ból zębów — jak twierdzą górale z Podhala — jest skutkiem tego. Przypisywanie robakom rozmaitych chorób. twierdząc. Choroby tej nabawia się na Rusi. przeżytkiem tej wiary jest zabobon. 81). sięgać ma doby wspólności Indoeuropejczyków. gdzie mowa jest o . Przestęp „wypędzał robaki rodzące się w sercu". gdy umarłemu dzwonią na pogrzeb. Kantor Czarny Dunajec Mat. Ból zębów przypisują nad Rabą . Bolenie zębów przypisywano pod koniec 16 w. Dlatego zakazują zabobonni u ludów romańskich jeść. że „kiedy go w nozdrza włożysz. „Albo też cegłę rozpaloną włożyć do siemienia — w naczyniu jakiem albo garnku będącego . wszystkie powypadają (Szczawnica). bo będą od tego pruchnieć. W Ogrodzie zdrowia (wyd. że „włożona w wypróchniały ząb wywabia z niego robaka.robaku mieszkającym wewnątrz zęba". w Niemczech i in. Za sprawę różnych chorób uważano u nas w wiekach średnich robactwo. ażeby ów dym robaka zamorzył". że do zęba dostaje się mały. Dawni Egipcjanie czynili je sprawcami nie tylko bólu zębów. Z rzymskich pisarzy Scribonius Largus (43 po Chr. który ząb toczy. Biblioteki Ossolińskich Lud 1889 V. robakowi. gdy się je podczas pogrzebu lub tylko dzwonienia pozgonnego. gdy niosą umarłego. Kto je albo pije w tym czasie. sięga głębokiej starożytności. zalecał na ból zębów koręjesiona. Wedle naszych Ogrodów zdrowia z 16 stuleciu. czeski. który psuje ząb. Przyczynę bolu zębów przypisują i Żydzi robakowi. której „korzeń morząc robaki w zębie. (J. który bywa w zębie. nie wolno nitki urywać zębami. bo gdy ona porachuje zęby.

263).ie ciepłej pary. sprawcy choroby. Kolberg Pokucie 1888 III. Gustawicz w Zbi> rze wiad. celem pozbycia się ich. Częste zastosowanie w leczeniu chorych zębów mają w Polsce. Lulkiem. należy do ulubionych środków ludu w Europie środkowej. Jako lekarstwo przeciw bolom zębów na Podhalu zalecają otworzone usta nad miską. poświęcanym na Matkę Boską zielną (w Wieliczce). „Dym z lulka — jak powiadają na Ukrainie wyciąga robaki z zęba. warz je w nowym garczku i kamienie w nie włóż rozpalone. Z chorego zęba wychodzi ze śliną robak lub kilka robaków. nasypać na rozżarzone węgle nasienia lulkowego i dym stąd unoszący się chłonąć w izbie. wyłażą z niego robaki. tym sposobem z chorego zęba lub oka wychodzą lobaki. aby dym nie uszedł.159 zagnieżdżeniu się robaczków. Słowacy. skacze jakby wrzał w ogniu". przez co zęby przestają boleć*. narzucają nań koce i odzież. przypisywanych Albertowi Wielkiemu. widać jak „czarniawe. Nasienia lulkowego używają i w Niemczech przeciw bolom zębów. mający silny odór. poczem wlewa do niej gorącej wody i staje nad parą okryty chustą. W wielu okolicach Rusi używają w tym celu nasienia lulkowego. 1698). do której wrzucono rozpalone żużle.. 1882 VI. że po przyłożeniu jej do bolącego zęba. wdychają dym. z szeroko otwartemi ustami. który u ludu doznaje czci niemal boskiej. jak pływają po wodzie. Chory klęka przed ogniem. wdychają też parę unoszącą się nad miską. mają z zęba wypadać robaki zwane czerwiakami. zwaną bieluniem. Okurzenie bolących zębów lulkiem było już w wiekach średnich stosowane. Są one białe i jak niteczka cieniuchne. czarne robaczki. (lulek) wrzącą wodą i trzymając usta nad tą parą. klóre są przyczyną choroby". tedy robacy wypadną — rzecz jawna jest" (Szymon z Łowicza 1535). Okurzanie zwłaszcza szalejem czyli lulkiem. do którego wrzucono kilka ziarn tej rośliny. a mają czarne łebki. Gdy Rusini (Olejowa) okadzają chory z ą b parą z lulka. aby dym umiejscowić. I w okolicy Biecza lud przypisuje chorobę zębów robakom. na Rusi i Litwie podkurzania i wdechar. Szwabi i in. że kurczenie się pod wpływem gorąca te] rośliny dało powód do przypuszczenia. 165). t e d y się nad parą ową nachylisz. dym z tej rośliny. spluwa się ślinę z ust. Serbowie (w Bośni i Hercegowinie) leczą ból zębów i oczu okurzeniem ich dymem szaleju (lulek). okrywszy się chustką. antrop. Parząc na ból zębów roślinę. (O. że „korzeń bieluna (szaleja) octem polany. Włościanin z okolic Radomia leczy się na zęby. albo podpaliwszy chory z ą b oświęconem zielem. (B. „Kiedy komu robacy w zębiech. wyciąga robaki z zęba. Być może. czytamy. Lulkiem posługują się w tym celu: Czesi. Poczem pochyliwszy się nad parującą wodą. Można nawet owe robaczki widzieć. sypiąc nasienie lulka (szalej=Hijosciamus niger) na żarzące węgle i dymem tym nakadza miskę. W Sekretach Białogłowskich (wyd. W okolicy Zbaraża podczas spluwania śliny do miski z zimną wodą „na powierzchni wody mają się ukazywać drobne. W tym celu zalecają. malutkie robaczki wypadają z zębów". W okolicy Czeszewa (w Poznańskiem) na ból zębów zalecają okadzanie zie- .. kadzą bolące zęby. tedy weźmij siemienia konopnego. znanym pod imieniem ziela Jowisza. a razem z nią wypluwa się rzekome robaczki z zębów. toczących ząb.

Pozbywa się ich trzymając usta nad parą. dymem tytoniu itp. W ogólności okadzanie dymem i parą. ból ustać nie może". „okadzają też dymem z przypalonego zęba końskiego chory ząb n człowieka" w myśl zasady: „ząb na ząb". wlać na nie ów odwar. W Bawarji oblewają żarzące węgle wódką. 1889 Xlii. na Wołyniu. — Ze środków lecznictwa ludowego przeciw bolom zębów można wydzielić grupę leków bezpośrednio działających. puszczając dym na bolące zęby. i Słowacy na Węgrzech zatykają dziurę zęba moczką z fajeczki. a dopóki on żyje. że „robaczki wychodzą z zęba i robi się lżej*1. ze przyczyną bolu zębów jest „robak maleńki. zagryźć. środki gryzące. z kamforą. Na ząb bolący przykładają nie tylko w Polsce. (Z Rokossowska w Zbiorze antrop. nogietkiem. . Żydzi w Poisce okurzają ząb bolący makiem. Wieśniacy ze wsi Płudy (p. bylicą itp. Hucuł zrywa zębami orzechy z leszczyny. sok tytuniowy". Wierzchowski z Tarnobrzeskiego. Mazury mieszkający w Puszczy Sandomierskiej „wypalają zepsute zęby rozpalonym drutem" (Z. aby „robaki z zębów powychodziły". 9 gałązek z wiśni. rosnący na krzyzu po rozdrożach i palą. że tu wymienię tylko tubylców Indji wschodnich. a wchłaniając unoszącą się z niego parę powiadają. Czesi okurzają ząb czarciem łajnem (Assa foetida) bzem. chemicznych i mechaniczych. w Prusiech posługują się w tym celu mlekiem. dlatego kobiety czeskie palą na ból zębów fajkę mężowską. ale także na Rusi i Litwie. stąd nazwa takiego zęba: vyżrany tj. Chorobę zębów leczą Serbowie w Bośni i Hercegowinie paląc paproć w fajce i okurzając dymem rośliny „robaki gnieżdżące się w chorym zębie" W roku 1749 zalecano okurzać je sproszkowanym zębem końskim. a puchlina ustąpi". 172'. Szwedzi rzucają na żarzące węgle sól kuchenną i ustami wdychają wznoszącą się parę.160 lem. 198). Bole dziurawego zęba powoduje — zdaniem włościan czeskich — robak. cebulę. 1890 XIV. zatopić. wdychających parę nalewki rośliny melia i maku. ostre. Bole zębów leczą i ludy pierwotne okurzaniem. wyżarty Ponieważ robaki te nie znoszą dymu. które tam zwą tysiącznikiem. palących. radzyński) biorą mech. którą z solą mieszają. suszy je i okadza niemi zęby i dziąsła a ból ustaje. Na Ukrainie kaszę jęczmienną nalewają na rozpalony kamień i nad parą unoszącą się nań ogrzewają zbolałą twarz. i tem się naparzać. lud krakowski używa przeciw niemu „ostrych. Zbiór antrop. Na puchlinę w okolicach Sieradza pomaga następujący środek: „Ugotować razem 9 czubków z choiny. wybiera raków prawe oko (lewy ząb . należy do terapji ludów na tej i tamtej półkuli.lewe oko) zakłada niem fajeczkę i pali. gryzących środków" jak „wódka z gorczycą. Wychodząc z założenia. Ból zębów przypisuje lud w hrabstwie Ruppin małym robaczkom. Lud ruski w Jurkowszczyźnie. a dym uśmierza ból. Gdy Frankończyka boli ząb prawej szczęki. aby odurzałe robaki z zębów powypadały". zaleca „w bolu zębów nad parą ugotowanej kaszki konopianej lub nasienia konopi trzymać otwarte usta. z czarną główką. jsk chrzan. 9 gałązek z gruszek i 9 z jabłoni. trzy kamienie rozpalić. które mają owego robaka zalać. które wydrążają dziurę w zębie.

Kilaki (syfihsj z kliniki uniw. zdjęcie v/ oddz. Zdjęcia foiograPczne w szpitalu powszechnym. Leszczyńskiego.) . lwow. W.vorka moczowego wysokiego stupnia (Z Instytutu anatomii patol. Wrodzone znamię (fotogr. Przepuklina . R Leszczyńskiego). prof uriw. ' d l a choro bij wenerycznych Dr. Nowickiego. chorób skórnych szpitala powszechnego we Lwowie prymarjusza Dr.Lues 'syohilis). n d a z . lwow. Dr.

pieprz. pieprzem. pieprz goździki itp. miesiącu. wogóle środki mistyczne mają związek ze zmianami księżyca. Na głuchej niwie stoi d ą b suchy.lii czosnek. 11 . Zażegnanie kończy się tem wezwaniem Matki Boskiej (St. luby! (Pochwała dla zjednania go sobie). w której znajdować się mają: pokrzywa.Ulanowska. oraz w innych słabościach. 297). tytoniem lub czosnkiem. chorzy piliie uważają na początek nowiu. Jugosłowianie od Dalmacji wkładają do wydrążonego zęba goździkowe korzenie. jak podaje Plinjusz. z niewzruszoną nadzieją. cynamon. Z tych i tym podobnych leków robią też płukania. Przeciw bolom zębów powszechne są środki ostre. I w Austrji górnej zapuszczają otwór bolącego zęba sokiem tytoniowym. to z miesiącem do spółki „Uzdiowienie ludu". Jeszcze w 18 wieku oddawano temu ciału niebieskiemu cześć bałwochwalczą. smarują lub nacierają niemi chorego. Idźże ty w kamień. Z choiny w leszczynę. Chorobę dziąseł. Znachorka na Wołyniu wyprowadza cierpiącą wprost księżyca i żegnając się — to samo czyni chora — szepcze potrzykroć następujące zamówienie: Miesiącu. cebula. ułożoną w formie wierszydeł. gryzące. Rosjanie posługują się nalewką. Materjały z Łukowca mazowieckiego Zbiór antrop. Nie wiadomo gdzie się podzieją. tak się zamawia: Przeżegnawszy chorego mówi zamawiacz (ka): Szła Najświętsza Panna drogą. używane już w starożytności. pieprzem. solą. Oto jak opisuje Pisański 175"> r. Z kamienia w krzemień. zalewają go octem albo wódką. czczonego przez Słowian. kiedy się rozwinie. Z leszczyny w koleje". tytoń. Miesiąc na niebie maleje I gwiazdy maleją. ze złożonemi rękami do księżyca i zwracają się do mego z modlitwą. ocet i wódka. jakiś ty miły. zwaną dzięgłem. Napotkała dzięgło nogą. „Nie chodź ty tam.— Ból zębów odnosi lud polski i ruski do wpływów księżyca. wychodzą wtedy pobożnie. objawy tej czci religijnej u Mazurów w Prusiech: Przy bolu oczu lub zębów. Z krzemienia w choinę. Ból zębów leczą zamawianiem. Bolą zęby Marynkę ochrzczoną. Są to przeżytki kultu księżyca. VIII. Liczne i różnorodne leki ludowe. najczęściej formułą wierszowaną. bo jużem (tam) była I twe słowa zamówiła. olejkiem goździkowym itp. Dziurawy ząb zatykają Czesi i Słowacy korzeniem goździkowym. Rzymianie. tymianem. Zdrowaś Maryjo. Do niedawna uważano pod Olsztynkiem (w Prusiech) za „najbardziej wypróbowany środek przeciw bolom zębów przyglądanie się księżycowi na nowiu w nieruchomej i milczącej postawie". Indoeuropejeżyków i ludy starożytne a przykładem t e j wiary zamawianie bólu zębów i innych chorób w czasie nowiu. iż tym sposobem będą uwolnieni od dolegliwości. wkładali do próchniejącego zębu ząbki czosnku.

Mazurzy w Prusiech tak zamawiają ból zębów: Bożą mocą. tyleż razy spluwa przez lewe ramię i odchodzi nie oglądając się. ani wieczerzają. przyczem wpatruje się w księżyc: Miesiącu młody. Czy bolą zęby umarłego? Nie. odmawia potrzykroć Ojczenasz. Boże. Pana Jezusa pomocąl Dąb w boru. księżyc na niebie. stając naprzeciw księżyca na nowiu: „Na niebie miesiąc. rodzonego sługi bożego nie [bolą". Pierwsze dwa wiersze. w dąbrowie dąb. staje. Skoro Wołyniak cierpiący na ból zębów ujrzy księżyc nastający (na nowiu). W tym celu chory przymawia do księżyca w czasie -u bywania: Miesiączek schodzi. uchroni się od bolu zębów. zwróconym do księżyca na nowiu. o Marysi mówić — niechaj wtedy przestaną boleć ją zęby". na morzu kamień. ujrzawszy po raz pierwszy księżyc na nowiu. wśród ludu ukraińskiego. nie bolą. idź precz. stary miesiąc odpowie. który gryzie i wierci w zębie. po której ząb boli.162 zejdą na obiad. ani objadują. jak te towarzysze nie zejdą się z sobą. a jeżeli to czyni. ani południują. Tak żeby. szepcze następujące zaklęcie: Miesiącu (księżyc) młody. kamień w morzu. drugie dwa. Zamawiacz kończy przeżegnaniem chorego i trzykrotnem Amen. leczenie więc polega na usunięciu lub wyproszeniu go stamtąd. tak długo mię zęby niech nie bolą. Ukra niec zobaczywszy pierwszy raz nów. tak by moje zęby na wieki nie bola y". zaczną jeść i pić. Z bolącym zębem. podane w oryginale. Przez Pana Boga moc. Bole zębów przypisuje i lud czeski robakowi. do księżyca. na nowiu. zapytaj starego. A nie szkodź mi już! . Robaczku. odmawia trzy razy . staje nagle na tem miejscu. i do trzech razy mówi: Bolączka w gnój! Robak w kłodę 1 Kamień w wodę! Poczem splunąwszy. Pytał się syn ojca: „Czy bolą nieżywego zęby?" „ Nie. mówi następujące zaklęcie.Ojczenasz" i odchodzi Na całej Rusi odmawiają w niezliczonych warjantach następujące zaklęcie. w polu zając. były też wśród szlachty. Od nas odchodzi. że póki ci trzej bracia mocni się pospołu nie zejdą. odwrócony stroną twarzy. twego sługi zęby nie bolały. w przekładzie z ruskiego. Cierpiący na zęby włościanin ukraiński. nie bolą"" „Niechajze i chrzczonego. Jego ciało chwalebne i przez Trójcę świętą. Na ci krzyż złoty.

męczyło! W okolicach niemieckich przemawiają wprost do księżyca. o której Legenda aurea opowiada. W Czechach (zachodnich) wierzą. św. mając oczy zwrócone na księżyc podczas nowiu: Księżycu. a martwy leży na ziemi. ż obliczem zwróconem na księżyc „nowy" odmawia cierpiący na zęby wieśniak w Prusiech ten oto wierszyk. nie będzie cierpiał bolu zębów. Zamawianie zębów w formie d ja logowanej opowieści o Chrystusie i św. że idą do chorego. powtarzając trzykrotnie wyrazy: Nowy miesiączku. widzę cię z dwoma rożkami. 480). których spotyka Chrystus i pyta: Dokąd idziecie? A oni odpowiadają. włoskich i niemieckich z 13-14 w. Francuskie zażegnanie ma w miejsce św. (z opuszczeniem słowa: Amen). kłuło. Ból zębów zamawia się w Brandenburgji na pełni księżyca temi słowy. iż kto pieiwszy zobaczy księżyc na nowiu. Nie trap mię. który tu w przekładzie z niemieckiego podaję: Ach ty miłe. Bole zębów przynoszę tobie. że jej podczas męczeństwa wszystkie zęby wybito. W Czechach (niemieckich) zamawiają zęby następną formułką wierszowaną. Żydzi w Żwinogrodzie stają w bolu zębów na nowiu księżyca i mówią doń: „Piękny księżycu. apostołach. W rękopisach francuskich.163 albo krócej: Miesiączek schodzi. to zęby będą boleć chorego". ty piękny w niebie. Apolonię. albo do rzeki mówią: Szumiąca wodo. Które są w moich zębach. spotykamy zamawiania praktykowane na Mazowszu pruskim w formie opowieści o trzech braciach. mój Boże od bolu zębów! Żeby mnie nie rwało. nowe światło! Strzeż mię. stulecia. nie trząś (gorączką)! (Żeby mnie nie bolały zęby) Dopóki nie zobaczę cię z trzema rożkami. Piotrze znajduje się już w rękopisie angielskim z 11. jak wy trzej zejdziecie się razem. Robaczku. zabierz mój ból. (Czasopis czeskeho Musea 1853 str. Rękopis zamku Wolfsturn . Syna i Ducha św. na co im powiada Chrystus: Idźcie i błogosławcie go moją Boską pomocą. Mnie rwały dzień i noc. które tu w przekładzie z niemieckiego podaję: Witam cię jasne światło Za te zęby i czerwone robaczki. w imię Boga Ojca. dotykając twarzy po stronie bolącego zęba. idź precz! A ból zębów ustaje. patronkę cierpiących na zęby. Ciebie niech rwą aż do głębokiego morza. przychodzę do ciebie. Piotra.

Na ten ból włościanki w Zołyni (Przemyśl) „suszą do św. patronki od bolu zębów. patronki bolu zębów. Styryjczycy poszczą w dzień św. nad którą się znęcano i której wybito zęby. na Syna i na św. „Idź nad brzeg rzeki. A Pan Jezus rzekł: „Zaklinam was. Syna i Ducha Św. stój cicho! Wśród Świętych doznaje u ludu polskiego nadzwyczajnej czci św. weź wody do ust i wypluj ją na brzegu. Wtem przybył Pan Jezus i rzekł do niego: „Piotrze. W Bawarji używają przeciw bolom zębów odwaru ziela zwanego Apolonia — kraut Apolonia — wurzel. Ducha. A ty mnie broń od zębów bolenia. Druga Zuzanna. na Ojca. zęby mi gniją". Ból zębów zamawiają w powiecie Łukowskim: O wschodzie lub zachodzie słońca stanąć trzeba przed krzakiem bzu i trzy razy powiedzieć powyższe wiersze. Trzecia Sybilla. Pierwsza zwała się Anna. Wtem przyszedł Pan Jezus i rzekł: „Czego jesteś tak smutny?" „Dlaczego nie mam być smutny. że przez cały rok nie będą ich boleć zęby. Apolonji". . robaki przygryzły mi zęby". Zamawianie bolu zębów w hrabstwie Ruppin: Piotr stał pod zielonym dębem. bzie! Weź moje bolenie. Pod swoje korzenie! albo: Święty bzie! Weź moje bolenie Pod swoje zdrowe korzenie. Apolonji. Podobnie i Krakowianin przy bolu zębów ma o wschodzie lub zachodzie słońca stanąć przed krzakiem bzu i trzy razy zawołać: Bzie. Gdy kogo w Przeb eczanach bolą zęby. zęby. znana w dziejach kościoła męczennica.164 (w Tyrolu) z 15 stulecia zawiera następujące w średniowiecznej niemczyźnie zapisane zażegnanie bolu zębów: Św. odmawia modlitwy do św. co ci jest?" Św. palenia. W Rudarze zamawiają w ten sposób ból zębów: Po wezwaniu świętej Apolonji. żebyście odtąd nie miały mocy gryźć zęby Piotrowi". Podobne zamówienie w form e djalogu między Piotrem a Chrystusem zwane było do niedawna w Westfalji. zastąpionych przez trzy Święte: Były trzy panie (kobiety). Amen". Piotr odpowiedział: „Panie. W imię Ojca. Ból zębów. W następującem zeżegnamu z Zippelsfórde przebijać ma zamglona pamięć trzech istot demonicznych płci żeńskiej. następuje wezwanie do bzu (którego nie wycinają i nigdy nim nie palą): A ty święty bzie! Ja ciebie bronię od ognia. odpowie Piotr. Apolonia. Apolonji w tej myśli. Piotr siedział na kamieniu i trzymał rękę na twarzy (po stronie bolącego zęba).

228). albo chwytając gałąź drzewa. a odmówiwszy trzy razy Ojcze nasz i Zdrowaś Maryja. poczem stajcą przed drzewem. A. A ty mnie broń od zębów bolenia. dlatego że posiada moc leczenia chorób. palenia.165 (Z. Jakim sposobem leczyć zęby. a cierpiącemu twarz nie spuchnie. (dziąsła i wrzody) w mojej [gębie. kochany dębie. Czerwony robak (w zębie) kłuje mnie (Święty gościec dręczy mnie). dziąseł i zębów. mówi: Tu kłuję swój ząb I zawiązuję swe bole. co do trzeciego razu czynią. Bojarzy międzyrzeczcy 1897 p. Aby nie dręczyły. Odmianka: Święty bzie. Pod swoje zdrowe korzenie. Pleszczyński. Gorzej kadzidła gorzała. Od wiają Mazurzy: bolu zębów tak zama- Święta Apolonja rano wstała. Święta Apolonja od zębów bolenia. W Niemczech (Anhalt) chory na zęby albo na gościec idzie podczas ubywania księżyca do gruszy. zwłaszcza gardła. Chory udaje się przed wschodem słońca w uroczystem milczeniu do tego drzewa. (Bez biały i Mazurzy oszczędzają w swoich ogrodach. tylko niech mi zęby boleć przestaną". Aby nie huczały. Wasilewski Jagodne 1889 str. Ból zębów na Ukrainie. powiedz znów. Ból zębów zamawiają Niemcy w ten sposób: Nowym gwoździem dłubie się w bolącym zębie aż do krwi. odzywa się do drzewa w te słowa: Powiedzże mi. A ty święty bzie. znajduje się w lesie dąb olbrzymich rozmiarów. zamawia się w następujący sposób: Chory idzie do jarzębiny i mówi trzy razy: „Jarzębina! Jarzębina! Jagód twoich nigdy jeść nie będę. zwany przez lud doktorem. 104) Przy drodze. weź moje bolenie. (Ks. W końcu skrwawiony gwóźdź zabijają w drzewo (bez). Aby nie szumiały. ja ciebie bronię od oguia. w powiecie Czehryńskim. nigdy nim nic palą). pada przed nią i mówi: Gruszo! skarżę się tobie. Aby nie męczyły. prowadzącej ze wsi Beisce do Zagórzyc (w powiecie Pińczowskim). obchodzi je po trzykroć w koło. następującem zamówieniem pozbywa się choroby: .

że nie dozna bolu zębów. przychodzę do ciebie. aby dziecię miało zdrowe zęby.. Ból zębów usuwa wieśniak czeski ucinając kawałek drzewa z bzu lub leszczyny. 476. Kto chce. Środek ten przeszczepiania choroby zębów na drzewo znany jest u innych narodów. jak tobie twoje. zamawia temi słowy ból zębów: Szałwio. Niech z ciała mego uchodzą I w dziką gałąź wpełzną. dopóki się tam ząb znajduje. Knoop: Baumseele Am Urquell 1890 1 18). zarosła". i umyka co rychlej. wtyka go do chorego zęba i ciśnie aż się zakrwawi.66 W imię Boże chwytam dziką gałąź.O wschodzie słońca należy pójść do lasu w takie miejsce. ażeby. szałwio! żeby mi moje zęby wtedy bolały. w które piorun uderzył. poczem odnosi ją na dawne miejsce i przykłada do niej . aż przestanie grzmieć (Czasopis ćeskeho Musea 1853 str. jak przyszedł. nim dziąsła i twarz po stronie. w które piorun uderzył. Bolu zębów pozbywają się na Ukrainie w podobny sposób. po której ząb boli. aby go zęby nie bolały. odmawia następującą formułkę zażegnania: Wiśnio (drzewo). z którego został wycięty. i trzaską tą zęby czyści albo niech podczas pierwszego grzmotu włoży między zęby kawałek żelaza i trzyma tak długo. aby już nigdy na to miejsce nie wrócić. przekłuwa się nią do krwi dziąsło poczem zatyka się ją w to same miejsce. Madziar (Szóreg) zrywa szałwię i wąchając. wypadły ząb wkłada w szczelinę krzyża drewnianego w tem przekonaniu. (O. w które na wiosnę pierwszy raz piorun uderzył.) Jeszcze dziś uważa się w niektórych miejscowościach Niemiec wykłuwacze robione z drzewa. niech weźmie trzaskę z drzewa. Weź odemnie. poczem drzaskę odnosi na swoje miejsce i odchodzi w milczeniu. nie oglądając się. Która zdejmuje ze mnie ciężkie brzemię. poczem wkłada się ów kawałek kory w to samo miejsce. Pisański w rozprawie niemieckiej p. bierze drzaskę z tego drzewa i tak długo dłubie nią w chorym zębie. n. odmawiając trzy razy Ojczenasz. Von einigen Oberbleiseln des Heidentums (Wóchentliche Konigsbergische Frag-und Anzeigungsnachrichten 1756 M 22) przytacza następujący środek od bolu zębów na Mazurach (w okolicy Królewca): „Wycina się drzazgę z pod kory drzewa bzowego. kładzie potem ów kawałek drzewa pod okap chaty albo go zakopie. za nader dobry środek dla utrzymania zębów. w którem nikt jeszcze nie był. Zatrzymaj sobie! W imię Ojca i Syna i Ducha św. W Czechach radzą pierwsze wypadłe dziecku zęby z a s z p u n t o w a ć w pniu dębowym. Chłop brandenburski dotykając trzema palcami drzewa wiśniowego (jabłoni lub gruszy). Chory na zęby w okolicy Gniezna wyszukuje drzewo. i wyciąwszy z kory drzewa kawałek w formie serca pocierać. aż się zakrwawi. Chłop palatyński bierze drzazgę z wierzby albo bzu i dłubie w bolejącym zębie aż się nie zakrwawi. Dręczy mię ból zębów.

Japończyk z bolącym zębem dz^e do wierzby i zabija w nią igłę jakoby na to.* Żydzi w Berdyczowie „uważają drzewo. ten dręczy mnie. zabija otwór klinem. dotyka nim chorego zęba. a poiski przetłómŁczony 1790 (Wilno u Pijarów). a ból zębów usti^e. a zębów". aż się zakrwawi. a Phnjusz podaje nam następującą receptę: „Jeżeli się odgryzie kawałek drzewa. Zamiast gwoźd^a używają także drzazgi z tego samego drzewa. stojąc egc na ogranicy wsi i nie wraca w £ e j na to nut . porażone piorunem. ( v które piorun uderzył) i poioży się na bolący ząb. za skuteczny środek od bolu zębów. boi natychmiast ustaje. podany do druku 1770 w Pa-yżu. zabija ten gwóźdź )v pień dębu. Mój ząb. pokrywa korą. zwróconą na wschód (w Meklenburgu północną stronę. Cierpiący na ból zębów w hr. do którego ją wtijają Bawar zeskrobuje starannie korę wierzby lub olchy. a ręce kładzie się pod krzyże.ce Włościanin w Prusiech wkłada do wydrążonego na ten cel otwoiu w drzewie obcięte u rąk i nóg paznokcie — zastępujące osobę chorego — i prze Wegnawszy się. skarżę ci. Drzewc . nie wolno mu jednak wracać na to m b ' . Powszechnie panuje w Niemczech (Braunschweig — SimmenthaJ — Bayern) zwyczaj zagważdzania bolu zębów. K. Dorohostajski zaoewmał w Hippice (Kraków 1C63). Wielce rozpowszechnionym środkiem lecznictwa ludowego w Europie iest dłubania w zętie albo w dziąsłach aż do krwawienia. W tym celu Lierze się gwóźdź. zalecają w okolicy Gdowa. Aby mnie w życiu więcej nie trapił. Ból zębów 'agwóżdża wieśniak francuski.ęc do zębóu lub gryzą jego odłamki".°przed wyizmjciem się u niemowlęcia ząbków. Ruppi Iłutne małym gwoździem w zębie.sce Tym sposobem pozbywa się bolu zębów. poczem wbija się ów gwóźdź w lipę lub inne drzewo i wymawia następujące zaklęcie wierszem. że. wycina drzazgę i zakrwawi nią dziąsła bolącego zęba. Brunświku. który tu w przekładzie podaję: Gwoździu. zabijając gwóźdź młotkiem we drzwiach. Albert nowy. We mnie niech zniknie (ból). jaki przez to sprawi duchowi drzewa. starej Marchji i in.167 orę. gdzie było mieszkane starożytnych Germanów). W tobie zostanie. posmarować mu dz. uważano za święte. a tego rodzaju skarypikację kolcem zaleca juś Dioskurides i riinjusz. a gdy się drzazga zrośnie. przez co ręce mają uzyskać cudowną moc uśm" zenia bolu . ten rozerwie i chorobę. przylepia ją potem do pn-a. przykładają iv. „zęby końskie noszone (jako amulei) chromą od bolen . Ból zębów przygważdża tak lud w Austrj> wyższej. ból zębów nie wraca Materja choro bo twórcza przeszczepia się tym sposobem na drzewo.ąsła krwią — jeżen to chłopiec— upuszczoną z grzebienia koguta — jeżeli tc pzi< wczyna — z grzebienia kokoszki. w które piorun uderzył. Kto w ogólności bardzo chory zajdzie nad RaDę i rozerwe przy jej wodzie żywą kurę na poły. skronił go do uzdrowienia ihoregu" — Żeby dziecko nie chorowało na zęby. poleca trzymać w d*o kreta. rozchodzi się w niem i znika jego siłą życiową pokonana. „abv ból.

po dłuższem noszeniu tego amuletu ustaje ból zębów. proszek z utłuczonej po spaleniu głowy zająca i trzech myszy. zapisują i na Rusi „jeść to". służących ku zachowaniu zębów. Bolący ząb naciera się chlebem i rzuca do mrowiska. Aby uchronić się od bolu zębów. ani próchniały''. niech jada chleb. chcąc mieć zęby tak mocne. 57). Madziar rozcina w jesieni owoc głogu. że kto zje chleb. ściska go palcami i przez to nabywa elektrycznej siły w palcach i gdy niemi cierpiący ząb poruszy. Plinjusz zalecał popiół ze spalonej głowy psa wściekłego. że jędzącego chleb nadgryziony przez myszy. zwanego maikiem. W niektórych miejscach Wielkopolski jest w zwyczaju. Niemowlęciu w Marchji Brandenburskiej mają ułatwiać ząbkowanie: zawieszone na sznurku łapki ubitego w tym celu kreta albo głowa ucięta żywej myszy. Wotjacy utrzymują. temu radzą zabobonni Bawarczycy zabić go w myszą dziurę. wypadający lub wyrwany. wedle Hippokratesa. ten mieć będzie tak mocne — jak one — zęby. iż kto „chleb lub ser. Ruppin głowę myszy. Na ból zębów przykładają Podalacy łapkę żaby do twarzy po stronie chorego zębu. j a s z c z u r k ę . jedzą u nas orzech nadgryziony pi zez wiewiórkę. Widoczna tu zależność zdrowia zębów ludzkich od zetknięcia się (zapomocą ukąszenia chleba lub sera) z silnemi zębami myszy lub wiewiórki. Płyn wyciśnięty z o w a d u. Żydzi w Królestwie utrzymują. Usuwać go ma. smarowanie tłuszczem z dwu kretów zaduszonych w ręku. albo orzech nadgryziony przez wiewiórkę. którą odkąsano zębami. a osoba ta wolną będzie od bolu zębów na zawsze. Zooterapia. zawieszają na szyji w hr. XVII. Na Żmudzi noszą przeciw bolom zębów pająka w woreczku na szyji. 131). Rumuni każą jeść chleb nadgryziony przez myszy. który myszy nadgryzły. a nie będą go zęby bolały. z odwagą zjada. posypywanie proszkiem ukąszonego zęba żmiji lub psa. pogryziony przez myszy. Dziecku. Środek ten zalecają w okolicy Żwinogródki (na Ukrainie) Do' najskuteczniejszych środków zaliczają na Rusi okłady bolącego zęba udem żaby ziemnej. Kolberg Lud. że kto zje chleb nadgryziony przez myszy. Lud w Marchji Brandenburskiej utrzymuje. Dioskurides i Celsius wymieniają różne środki zwierzęce od bolu zębów. (O. Lud 1882 XV. 95). żęby nie . Aby się uchronić od bolu zębów. „Kto cierpi na zęby. (O. co myszy pogryzły. Dziś przykładają do bolącej szczęki albo twarzy żywą ż a b ę .168 zębów samem tylko dotknięciem. cieszyły się w starożytności wielkiem uznaniem. Kolberg. a zęby będą mocne". w ogóle używanie zwierząt lub części ich ciała w celach leczniczych. a smarują je w ę ż o w e m sadłem. W Lubelskiem powiadają. gdy była żywa. porzuca się w myszą dziurę". zalecano przeciw bolom zębów w Czechach 1560 r. cierpiącemu ból zębów. w którym znajduje robaka. Ze środków sympatycznych. Udziela Materjały z Ropczyc Zbiór antropol. Ból zębów leczą u Chorwatów jedzeniem nadgryzionego przez myszy chleba. jak wiewiórka. Komu wypadnie ząb. I nad Niemnem Litwini zalecają jeść chleb ogryziony przez mysze. który mysze nadgryzły. nigdy bolu zębów doświadczać nie będzie". 1888 X. ten nie dostanie bolu zębów. Szwabi gotują w winie mózg z a j ę c z y i odwarem tym pocierają dziąsła bolejących zębów. (S. uśmierza ból. iż „ząb ludzki spróchniały.

U wszystkich ludów europejskich zachodzi bliżej nieokreślony stosunek między zębami ludzkiemi a mys/ą. Zębami myszy posługują się do dziś ludy w Europie do leków na zęby. t. Weź odemnie te bole zębów i zabierz je do grobu! W imię Ojca. zamawiając chorobę temi słowy (po niemiecku): „Przed tobą nieboszczyku. 168). (Grohmann 1. w czasie gdy nieboszczyk leży w izbie na marach" a wszyscy go otaczający „naraz umilkną". Bólu zębu pozbywa się w Czechach północnych. Na krzyżowych drogach. Wszakże środka tego używać należy w ostateczności. niech wyszuka na cmentarzu kołek drewniany z trumny i zrobi zeń wykłuwacz. toczącego ząb. wyjętym z czaszki umarłego. Aby zabić robaka. Wypędzam cię w imieniu św. str. gdy się ich dotknie trzy razy kością z cmentarza (Dąbrówno na Mazurach). Amen". Lekarstwo w osobliwych niemocach (1535 r.) na bóle zębów zaleca „zębem umarłego człowieka ząb bolący dotknąć". na rozstajnej drodze zadrasnąć aż do krwi dziąsła chorego zęba a skutek będzie pewny.188 będą boleć. spotkać było można we wsiach czeskich miejsca zasiane wyrwanemi zębami. Chory z bolącym zębem (od Horodeńki na Podolu) idzie do umarłego. a ból zębów ustanie. Piotra. jak tego nieboszczyka". c. pociera albo tylko porusza chorą szczęką zębów skazanego na śmierć. gdzie go oko ludzkie nie zobaczy. I gdy ból ustanie. Podobnie w Meklenburgu. Albo pocierają bolący ząb odpowiednim zębem. Pokucie 1880 III. Istnieje zwyczaj na Śląsku. zabija Czech gwoźdź w deskę trumny albo zakopie go w ziemię. w wydrążonym zębie. (B. Już Szymon z Łowicza w książce p. (J. (O. cierpiący na ból zębów. Ból zębów przechodzi. albo gwałtowną śmiercią zmarłego. 164). kruchych zębów z mocnemi. zestawienie naszych słabych. aż się nie zakrwawi. odnosząc . ten na zawsze zwolniony będzie od bolu zębów. Kto wyrwany ząb zakopie pod krzyżem na cmentarzu. Syna i Ducha św. Ból zębów zamawiają w Niemczech (Gottscheer) takim sposobem: Gwoździem z trumny dotyka się dziurawego zębu. (Ćasopis eeskeho Musea Praha 1856 str. Munkacsi Volkglauben der Wotjaken Am Urquell 1893 IV. 137). że chory. wszystko gryzącemi zębami myszy. gdzie nie wygasła jeszcze tradycje zwyczajów słowiańskich. mówiąc (po rusku) „aby mnie tak zęby bolały. Sembrzycki Am Urquell 1890 I. już się nigdy nie powtórzy. 88). Na ból zębów radzono w Chebie 1823 kawałkiem drzewa z męki Pańskiej. którym tak długo dłubać ma w zębie. bo można stracić wszystkie zęby. Prusacy w okolicy Insterburgu na ból zębów zalecają: trzykrotne dotknięcie zęba palcem umarłego. Kolberg. 62). Komu ból zębów dolega. używali już starożytni zębów myszych w celach leczniczych. wziętą z cmentarza. który był najmłodszy z rodzeństwa i ręką swą dotyka jego zębów. Z tego stanowiska wychodząc. albo ręką nieboszczyka „zamacuje sobie zęby". Proszek na zęby zalecony przez Hippokratesa składał się ze spalonych na popioł trzech myszy. na rozstaju. pogańskich cmentarzach. poczem gwoźdź ten zabija się w belkę (Legnar) mówiąc: Bólu zębówl musisz zginąć. dłubąc kością ludzką. zanoszę skargę na moją dolę. Na bolący ząb przykładają nad Niemnem „drzazgę odłupaną od stołu.

Cżech trzy łupy cebuli. lub jeżeli się taki ząb jeno przy sobie nosi. kładzie na ten łokieć ramienia. wieku utrzymywał. pocierają chory ząb. będącemi w związku z organem słuchu. Już Plinjusz radzi. bolący ząb . Mazury w Prusiech np. W rękopisie łacińsko-polskim z początku 18. Bawar kładzie na lewe . na wojnie lub skazanych na śmierć. poczem ją odrzucić. Zęby ludzkie uważane są powszechnie za a m u l e t y i m a g i c z n e ś r o d k i l e c z n i c z e . aby mu wyrósł drugi ząb Wedle twierdzenia Plinjusza w Historji naturalnej należy potrzeć chory ząb i dziąsła kurzą kością. gdzie. drugi koniec zapala. dochodzi dentystyka ludowa do palców u ręki i nogi. zwinąwszy go w formie rurki. ani słońce ani księżyc nie świeci. poczem gwoźdź zabiją w ziemię. Już Szymon Syreński w Zielniku swym z 16. po której „zęby bolą. Na Ukiainie przykładają chrzan lub czosnek do tętna tej ręki. dlatego posługują się środkami. działających na odległość. np. Volkes. skoro nawet w nauce fizjologji przypuszczano. 88). a b o przywiązać tak zwany ząb psi wyjęty ze szczęki jeszcze niepochowanego".— Lud trafnie zauważył. po której bolą zębySłowacy robią okład z gorczycy na krzyż. Feilberg Totenfetische im Glauben nordgerm. należy je przestrzygnąć nożyczkami. Syreński powiada w Zielniku (Kraków 1613). przyciskają palcem pod uchem z tej strony. ból ich uśmierza*. F. niż ząb boli. że sok z podrożnika (cykorji) wpuszczony w ucho po przeciwnej stronie. ale jeszcze nie spróchniałą. aby „zła materja wyciekła". Od bólu zębów chroni ząb umarłego. Czesi zapuszczają w tym celu nieco oleju do ucha. że żyła przedniego ramienia z głowy wychodzi i stąd jej nazwa vena c e p h a 1 i c a. Rusin wkłada do ucha płatek lniany. Sz. że bole zęba dochodzą nieraz aż do uszu. W wyobrażeniu ludu ból zęba sięga aż po ramię. gdy ząb po prawej boli. noszony przez chłopa duńskiego. a ból zęba ustanie. przyłóż na końcu dłoni i na ręce. tj. (H.okadzić zębem człowieka tej samej płci. starte z innemi środkami na maść. Zapomocą podobnych środków. po której ma cierpiący ząb. okłady na lewym łokciu. Jeśli się chory ząb lub całą bolącą stronę szczęki natrze zębem trupa. wieku czytamy o następującym środku na zęby: Weź główkę czosnku i stłukłszy ją. Komu wypadnie ząb. gdzie się poczyna łokieć". powieszoną na ścianie. Przeciw bolom zęba posługuje się Tyrolczyk następującym środkiem sympatycznym. że korzeń pieprzycy czyli rzeżuchy włoskiej (lepidium latifoli) po tej stronie na ramieniu zawieszony. Bawarzy wkładają do ucha czosnek w wacie i tp. a ząb ozdrowieje. uśmierza ten ból. W Bawarji biorą gwoźdź z trumny albc z cmentarza. Dłubie zardzewiałym gwoździem wokoło bolącego zęba i kładzie gwoźdź w miejsce. Dym ma uchem dostać się do ust i ból zębu uśmierzyć. a gdy czosnek naciągnie bąble.170 ząb na dawne miejsce. Najbardziej wzięte s ą zęby zmarłych niezwykłą śmiercią. Słowacy robią okłady z ciepłych ziarn owsa w woreczku. znika ból zębów. po której boli ząb. lud szwedzki na ból zębów zaleca potarcie ich zębem nieboszczyka. ma go położyć na grobie. czemu nie należy się dziwić. pociągnięty woskiem. Styryjczyk przykłada sobie czosnek albo sól na puls tej ręki. z której strony ma ból zębu. Z ą b umarłego trzymany w ustach leczy i chroni na Islandji od choroby zębów. Am Urąuell 1892 III.

W niektórych okolicach Poznańskiego i na Rusi radzą. nad Niemnem. 103). Frankończycy i Bawarowie od piątku wielkanocnego rozpoczynają obcinanie paznokci. noszony najbliżej bolącego zęba. jak przed łaty tysięcy. że paznokcie należy ucinać we środę. który ziemi nie naruszył. Wieczorem rozbiera się znowu pierwej lewą stronę i lewą nogą kładzie się do łóżka. obcęgami najpierwotniejszej konstrukcji. Gustawicz 0 ludzie pod Duklą Lud 1900 VI. Pierwotne ludy uważały zęby ludzkie za środek do czarów. obcina paznokcie w piątek. że to uchroni ich od bólu zębów. Rzemiosłem tem trudnią się na Ukrainie kowale. radzą w Warszawie „uchwycenie zębami sznura od nowego dzwonu". celem zachowania zdrowych zębów. Od bolu zębów Żydzi każą nosić na szyji „djabli ząb" lub przykładać mocz psi. (B. Cierpiący na ból zębów u Żydów w Polsce ma „wyciągnąć gwoźdź z podkowy. Środki te mają chorobę wyciągnąć. Holandji. w tem przekonaniu. przywiązują do naramienników.171 ramią plaster z gorczycy. Lud z okolicy Kielc zaleca na ból zębów „rano kłaść but wprzód na lewą nogę. których zachowanie przypomina rwanie zębów średniowiecznych szalbierzy w budach jarmarcznych. w Łuzycach wystarcza z ą b zwierzęcy. Przeciw bolom z ę b ó w noszą u nas trzy kasztany na szyi. gdy go boli ząb po prawej stronie i odwrotnie. (C. a zamawiając . Czesi na zachodzie przy bolącym zębie kładą na obie nogi „hiszpańskie muchy". R. Hennike Zahne aus Westafrika Am Urquell 1896 VI. Na zachodniem wybrzeżu Afryki murzyni rzucaja wyrwany ząb poza siebie do niecą (albo w morze). napotkany niespodzianie. „rozbierając się zrzucać obuwie naprzód z lewej nogi". Lud czeski zaleca noszenie przy sobie znalezionego na cmentarzu zęba nieboszczyka. ubitego zająca albo umarłego człowieka. w której czuje się ból". „Ząb wyrwany rzucić na piec lub włożyć w węgieł czy też w ścianę kościoła — a już nigdy nie uczuje się bolu zębów". Lud śląski przestrzegając starożytnego zwyczaju. że kobiety pierwszy chłopcu wypadły ząb. a narzędziem ich są obcęgi albo sznur. Wspomnienia tego zwyczaju znajdujemy w Eklodze Ausoniusa. Niemcy zawieszają sobie zęby zdechłego konia. Ból zę bów odwraca w Bawarji wstawanie lewą nogą z łóżka i wdziewanie najpierw lewej nogawicy. rwących zęby. Plinjusz opowiada. a wieczorem zdejmować wprzód z prawej". Już Talmud zalecał na ból zębów przykładać na paznokcie kciuka u nogi ząbek czosnku roztarty w oliwie i soli. Wśród ludności rdzennie polskiej coraz mniej takich osławionych kowali. gdy ma ból zęba po lewej stronie. Oto jak się odbywa taka operacja w kuźni: „Ząb mocnym szpagatem przywiązuje kowal do kowadła. Norymberczyk ściska sobie łokieć prawego ramienia. Jeśli chłop w Irlandji straci ząb. Brandenburgji. 62). przybitej do kopyt zdechłego konia. Praktykują to włościanie w Czechach. Do dziś spotykasz po wsiach wysoce cywilizowanej Europy środkowej kowali. „Wyrywanie" zębów należy do najstarszych operacyj medycyny ludowej. który powiada. że tym sposobem uchroni się od bolu zębów. przerzuca go przez lewe ramię albo wrzuca do ognia. gwoźdź ten należy skręcić w pierścionek i nosić na palcu ręki przeciwnej tej stronie. w tem przekonaniu. — Aby się zabezpieczyć na cały rok od bolu zębów.

jak np. że po wyrwaniu należy wypuścić dużo krwi. Z wyjmowaniem zębów wiążą się przesądy. Tak np. Po wyrwaniu zęba pierwszego — utrzymuje lud z okolic Tarnowa i Rzeszowa — krwi ciekącej wypluć nie wolno na ziemię. Liczne środki ludowe przeciw bolom zębów świadczą. bo to zła. a środek ten wyciąga go bez boleści. zgodnie z jego towarzyszami w innych krajach na tym poziomie kultury. rozetrzeć w palcach liście czarnej ciemierzycy i przyłożyć na ząb. a ząb sam wypadnie. niesiono go do kościoła na ofiarę. Wieśniak nasz. że choroba ta często występuje i nie łatwa jest do wyleczenia. lecz z mlekiem ją połykać. pięciornik. a l łatwością go palcami wyjąć. a nie dozna się więcej bolu zębów. Istniał w całej Europie zwyczaj. I w kościele św. Dostawszy proch z korzeni szparagana. który głowę rozpacznie cofa w tył a ząb dziurawy zostaje na sznurku". zwana ścianą ludzkich boleści.172 chorego dykteryjkami. że zęby górne rwać ciężko jest i niebezpiecznie z powodu bliskości oczu. polej i szparag). Anny w Jaworzynie (na Podhalu) była ściana cała wyłożona zębami. nagle rozpalonem żelazem i iskrzącemi żużlami sunie pod nos pacjentowi. Haura Skład abo Skarbiec 1693). Sztukę tę wyrywania zębów „tradycja przechowała od Zaporożców". (Szymona Syreńskiego Zielnik. Kraków 1613). w przedsionku kościoła). Jako lekarstwo na ból zębów uważano u nas przed pół wiekiem w Mszanie (p. sandecki) składanie wyrwanych zębów w babieńcu (tj. drewniane ściany tego kościółka całe były wyłożone zębami ludzkiemi. jakby jakiemu bóstwu pogańskiemu. zepsuta krew itp. mchu leśnego i czartowego mleka. bolący ząb przyłożyć. składanemi w ofierze. ma cudowne środki nie tylko na utwierdzenie chwiejących się zębów (z ziół zalecanych w ubiegłych stuleciach: granaty. W całej Europie a nawet w Japonji sen o wypadaniu zębów wróży śmierć. . jeżyny. ale także na łatwe wyjęcie lub wypadnięcie zęba. (I. K. że po wyrwaniu przez kowala zęba bolącego. że w przybytku operacji zęby z przestrachu przestają boleć. powszechne w Europie. (Compendium medicum Kraków 1709) albo wpuścić w spróchniały ząb sok z mleka wilczego.

Z chorób narządu oddechowego katar nosa uważają u nas. nakryć się i wciągać w siebie d y m ' . każdy przewiew za szkodliwy. albo: „palić z piórami świńskie kopyta i wąchać". (rodzaj demona). Dostaje się kataru. kładzie w chorobach wewnętrzych główny nacisk na symptomy czyli zjawiska chorobowe. rzucić je na gorące węgle. że rymy — tak zwą tu katar — nabywa się przechodząc lub zatrzymując się w takich miejscach. Zwolenniczanie leczą katar następującemi środkami: „W opłotkach oskrobać suchego łajna ludzkiego. co ma być oznaką zdrowia. Na katar radzą też wąchać smalone pióro kuropatwy. W Krakowskiem utrzymują. po którem kot ogonem kręcił". kłucie w boku. Lud w okolicy Bochni powiada. Na tem poziomie stoi i terapja. że katar nosa uwalnia chorego od siedmiu innych niemocy. zalecają na Wołyniu — nos utrzeć o jaki gałganek ponętny . mają jednak niejasne o tem wyobrażenie. gorączkę. itp. Choroby narządów oddechowych. podobnie jak w innych krajach. ja w ogóle u ludów europejskich. aby się najrychlej uwolnić. Dlatego izby. na równi z innemi ludami. końcem warzechy. Katar leczą w Sandomierskiem naparzaniem z palonego pierza. które mu zagrażają. starej podeszwy. Przy katarze (nosa lub gardła) zalecają okadzać gromnicą trzy razy. siedzący w nosie Na Kujawach. a mianowicie mężczyzna kadzi nos i usta (w razie chrypki). za chorobę zaraźliwą. — zwany tu niezdrowiskiem — za ochraniający od innych chorób. jagieł. w które ludzie moczą. albo dymem z jęczmienia polnego. jak np. celem obniżenia gorąca serca. W mniemaniu tem przebijają echa poglądów uczni szkoły Hipokratesa o wydzielaniu soków nadmiernych z organizmu przez nos i usta. a nie uwzględnia przyczyn tych zjawisk.Choroby wewnętrzne. — Sprawcą nieżyta nosa — zdaniem ludu krakowskiego — iest laboż. uważa się katar nosa. uważa świeże powietrze. powiadają w Poznańskiem wąchając kwiaty z grobów uszczknięte. W 16-tyin wieku zalecano dym z czarnuchy wpuszczany w nos. lub przysmalony róg z kopyt końskich (Krakowskie). zakazują wietrzyć a jako główny środek leczniczy zalecają poty. „Od kataru. kobieta zaś z pierza koguciego. w której leży chory.gdy się je z talerza. Choroby wewnętrzne przypisując zaziębieniu. Lud nasz. na kaszel. dymem z pierza kurzego. Katar — zdaniem Dobrzyniaków — powstaje .

odejść szybko. a katar odejdzie na zawsze z wodą. W okolicy Gracu przechodzącemu szepcze się trzykrotnie: „Daruję ci mój katar". jak stojący na niższym stopniu rozwoju. Ze wsi Białobrzegi p. Mający katar wsiąka nosem mocz dziecięcy albo kilkakrotnie wącha zasikane pieluchy. 223). przyjmuje katar. a kto jej dotknie się ręką przy otwieraniu drzwi.ąc wydzielinami z nosa klamkę drzwi. onuczkami lub ogonem uciętym u kota. 279). które przypisywały kichaniu pomyślność lub nieszczęście. Kościół w średniowieczu występował przeciw życzeniom i wróżbom z kichania. ten zabiera katar. Wierzenia tej kategorji znane były ludom starożytnym. Kataru pozbywa się Bawarczyk. Plinjusz radzi pocałować muła w nos albo zawinąć na palec psiego sadła. nos wysiąkać. Volksmann Schleswig — Holsteinische Zaubermittel. Radzą też okadzać chorego starym chodakiem lub dać mu do wąchania przypalone pióro. a kto pierwszy drzwi otworzy. Czesi. wynikły „zwyczaje życzenia kichającemu zdrowia i wróżby na przyszłość z kichnięcia". zalecają:wąchać koniec ogona kota czarnego. K i c h n i ę c i e . kto go podejmie. który powstaje z przemoczenia nóg lub zaziębienia. Stosownie do pojęcia tej istoty. co tylko się da. Świętek. ten przejmie katar"1 albo „wydzieliny z nosa rzucić na drzwi mieszkania wroga. podobnie jak Słowacy. (H. Nad Wisłoką radzą udać się przed wschodem słońca na bieżącą wodę i do niej. do którego w ten sposób katar się przeniesie". stosownie do okoliczności. Łańcucki. Jako środek sympatyczny zalecany jest nad Rabą sprzedawanie rymy: Zakatarzony zapytuje niespodzianie drugiego: „Kupisz se u mnie"? Gdy zagadnięty zapyta: „Co?". ten z nim i katar sobie zabierze". a kto się jej pierwszy dotknie.174 i porzucić go na drodze. dostaje kataru. Mimo to zarówno narody na wyższym szczeblu cywilizacji. jako zjawisko niespodziane. kto tę chustkę podniesie. Zalecają też okadzanie prosem. który za tę klamkę uchwyci". przechowują przejawy wierzeń pogańskich w tym kierunku. w Bawarji: „kto mi go odkupi?". Talmud zakazywał również pozdrowienia po kichnięciu. Na Białorusi przeciw katarowi. Kopemicki Jurkowszczyzna Zbiór XI. (I. gdy śluz z nosa zawinie do papierka i rzuci na drogę. Am Urąuell 1893 IV. . oddając tym sposobem katar pierwszemu człowiekowi. Dostaje go każdy. Nieżyt (katar) nosa leczą Żydzi w b Królestwie przez pozbycie się go na drodze mechanicznej: należy „opuścić chustkę od nosa i nie oglądając się. albo posmaruje rano klamkę. wychodzących z wnętrza człowieka. Radzą też posmarować cieczą z nosa klamkę. 866). Lud 1902 VIII. (J. Katar usuwa lud w Szlezwiku i Holsztynie smaru. zakupturzony odpowiada: Rymę z nosa Za dwa grosa! Podobnym środkiem sympatycznym jest pozbycie się kataru przez narzucenie go innemu: „Zakatarzony smaruje własnemi szpikami (wydzielinami z nosa) klamkę od drzwi. jako ducha dobrego lub złego. oddala bowiem nieczyste soki z ciała i zapobiega innym większym chorobom. tłómaczył sobie umysł pierwotny działaniem istot nadprzyrodzonych. uważają katar za korzystny. kto przejdzie przez mocz.

w sobotę — nieszczęścia. co mówi. we czwartek: śmierć. W okolicy Zamościa kichnięcie z rana. w piątek — niech się sptodziewa szczęścia. w poniedziałek — będzie miał przez cały tydzień szczęście. Włościanie w Andrychowie wróżą z kichania w poniedziałek: nowinę. we czwartek — zabiorą mu szczęście. w środę . we czwartek — zobaczy lubego (lubą). Tak samo. we wti rek. Trzykrotnie kichnięcie oznacza w Bawarji szczęście. kichawną. ten przez cały rok ani razu nie zachoruje". że rzecz ta się spełni. Wierzbowski. że to. w poniedziałek — otrzyma dar. Starokonstantynowski) w czasie wieczerzy wigilijnej kichme. że „droga mu się ściele". a obecna rodzina ma go obdarzyć. jakie go miało spotkać. Stosownie do czasu i okoliczności ma kichanie w Islandji rozmaite znaczenie: Kto w niedzielę rano kichnie. „Gdy kto mówiąc. w środę — list. kichnie. W Jordanowie: Kto kichnie w niedzielę — wystrzegać się ma przez cały tydzień złodzieja. we wtorek: picie. Zbiór antr. bo w tym dniu „ile razy kto kichnie. w sobotę — wszystkie jego zamiary na niedzielę spełzną na niczem. gdy ktoś mówi. kichanie w sobotę rano tłómaczą na Bukowinie jako znak. 196). „Gdy kto kichnie niespodzianie. w piątek — dowie się o śmierci. ten doczeka końca rokuKichnięcie uważa lud nasz. gościa. trzecią postu wielkanocnego. we wtorek — zmartwienie. kichanie na czczo zapowiada pogodę. ten doczeka drugiej wilji. że roboty. nie dokończy. Z biegiem wieków wróżby tego rodzaju doznały dalszego rozwinięcia. w piątek — szczęście. Kichnięcie w poniedziałek dobrą jest wróżbą na cały tydzień. ale w ogóle spełnienie życzeń pomyślności. a słuchająca osoba kichnie. w przeciwnym razie umrze wcześniej. w środę. Kichnięcie przed wybraniem się w drogę zapowiada na Podhalu szczęście lub powodzenie. którą kichający rozpoczął.będzie jadł ciastka. że kto obuwając się rano kichnął. w piątek: smutek. Kichnięcie oznacza nie tylko zdrowie. że mówca . znaczy. (Z. jest prawdą. W innych stronach powiadają: kto kichnie na czas w niedzielę — podoba się. Trzykrotnie kichnięcie na czczo uważają Czesi za wróżbę szczęścia. uważają za profilaktykę padaczki. mówią we wsi ruskiej (w okolicy Przemyśla). Dwukrotne kichanie na czczo oznacza w Prusiech: w niedzielę — towarzystwo. ten w tygodniu jakiś dar otrzyma. tyle lat będzie żył" albo „kto w tym dniu trzy razy kichnie. Nazywają głuchą niedzielę. tj. we wtorek — będzie się przez tydzień gniewał.list odbierze. lub gdy mówi o przyszłości. Gdy kto kichnie. wracał do łóżka. ten uważa się za szczęśliwego. Kto na Wołyniu (p. w poniedziałek — podarek. 1890 XIV. uważał bowiem kichnięcie za zła wróżbę. za świadectwo prawdy. w okolicy Przeworska wybierającemu się dobrą drogę ścieli. w sobotę niepowodzenie. Kto na nowy rok kichnie. we czwartek zły wynik. temu ludzie na Puszczy Sandomierskiej — list z drogi przepowiadają". zarówno jak inne ludy. widać.175 Wśród ludu polskiego mamy przeżytki tej wiary w następujących wróżbach: Kto w Rybarzowicach kichnie w wilję Bożego Narodzenia. w środę — pogniewa się z przyjacielem. Z naszych kazań średniowiecznych t5-ego wieku wiadomo. opodal Ropczyc z kichnięcia na wilję Bożego Narodzenia przepowiadają urodzenie bydlądka. na czczo.

„spełnienia życzeń". Przesąd. będzie prawda" Kichnięcie mimowolne w wilję Bożego Narodzenia. bracie! Za dawnych czasów w Polsce życzono „Sto lat" kichającemu. Zwyczaj składania życzeń po kichnięciu rozszerzony jest po całym globie od czasów zamierzchłych po dziś. które „kichanie uważały za objawienie bóstwa". iż dobry zwyczaj życzenia w czasie zarazy kichającym: Deus adiuvat (Boże dopomóż. mówi się „Ziści się. p. Gdy na Litwie kichnie dziecko. mówiąc o czem. że powiedział prawdę. (Czasopis czeskeho Musea 1852 str. niewyparty jeszcze z kół naszej inteligencji. Gonet. że słynny odwrót swój z Persji z 10 tysięcami żołnierzy. Wreszcie. tak. (K E Haase Sprichwórter. że kichanie potwierdza to. zwłaszcza gdy kichający trapiony był przez chorobę. Rumuni w okolicy Straży utrzymują. Jezus przy dziecięciu 1" U nas do dziś zachował się między ludern miejskim zwyciaj życzenia: „Na zdrowie". skarży się kaznodzieja. 333). Penelopa wysnuwa z kichnięcia pomyślną wróżbę o bliskim końcu znienawidzonych zalotników. Dawniej szlachta na Litwie podczas kichania mawiała: Sto lat. W łacińsko polskich kazaniach z 1415—20 r. ziści się to. przypominam kichnięcie Telemaka. która tym znakiem fizycznym szczęśliwie się kończyła. Kiedy kto kichnie. Żydzi powiadają: „jeżeli w czasie rozmowy ktoś z obecnych kichnie. 485). „wszelkich pomyślności".176 mówi prawdę. Z rozwojem wierzczbiarstwa u Greków poczęto odróżniać kichanie pochodzące z prawej strony danej osoby jako pomyślne od złowróżbnego kichania z lewy strony. poczytują Niemcy w Styrii i Bawarji za znak potwierdzający prawdę wypowiedzianych słów współcześnie przez kichającego lub osoby drugiej przy tem obecnej. starożytnych Greków i Rzymian. życzą mu (w Lubelskiem) długich lat „na zdrowie". Uważano też zjawisko to za oznakę zwiastującą dla kichającego pomyślną wróżbę. mial ścisły związek z wyobrażeniami religijnemi tych ludów. zgodę Bogów Tak np opowiada Ksenofont w swych Pamiętnikach. gdy ktoś o czemś myśli a wtedy kichnie. o tym utrzymują Czesi. rozpoczął pod wróżbą kichnięcia jednego z Greków. Kto. podczas opowiadania. u których „kichanie oznacza potwierdzenie czegokolwiek. (Sz. „stu lat zdrowia". Z okolic Andrychowa Lud 1896 II. Am Urąuell 1892 II. Sto latl . Jeżeli ktoś przy opowiadaniu kichnie. iż gdy ktokolwiek w danej chwili kichnie. podczas narad lub wahajacych się zamiarów. „dobrych powodzeń" i t. na co tenże odpowiadał: „Proszę na pogrzeb". myśl jego się spełni". Już za Homera uwżali Grecy kichnięcie za dobry prognostyk przy ciężkich chorobach. że wymienię tylko Rosjan i Serbów. znany jest i u innych ludów słowiańskich. Pomagaj Bóg!) zamieniali birbanci podczas pijatyki: na Wiwat. Z vyczaj życzenia zdrowia u Hebrejczyków. o czem się w danej chwili mówiło". Z65). Starożytni Grecy. z kichnięcia snuli wróżbę pomyślną. co upewniało wszystkich o opiece Bogów w tak niebezpiecznym pochodzie. matka i obecni mówią: „Na zdrowie. iż opowiadanie to jest prawdziwe albo się spełni. kichnie. o czem mowa.

z Kliniki chorób dziecięcych uniw. lwow Brodawki gruczołów sutkowych (Ze zbioru Prof uniw.jdu rdzenia (Ze zhicru Proi. E Dr.vonej w szpitali lwowskim 1839 r (M"zeum Lubomirskich we Lwowie).Dziecko z pod woj nj m ga^em Zdjęcie ioiograf. le. Dr. Rothfelda) Przerost nosa dziewczyn. . Połowiczna atetoza w przebiegu w. Rothfelda we l wowie. miw.

życzą mu obecni: „Rośnij!". że dawniej kto kichnął. koniom. Gdy Hindus kichnie. Składanie życzeń przy kichaniu rozpowszechnione jest u plemion różnych ras (że tu wymienię Indjan z Gnachorja i Etjopów). dlatego Rzymianie kichającym spieszyli z życzeniem: Salve! (Bądź pozdrowiony!) Cesarz Tyberjusz miał wydać rozkaz. aby poddani życzyli mu: „szczęścia i pomyślności". „Uzdrowienie ludu" 12 . Zwyczaj ten sięga czasów pierwotnych. kto kichnął.) opiewa: Waes hael! (Niech ci się powodzi!) miała odwracać złe następstwa kichnięcia. Życzenie zdrowia kichającym było zwyczajem starożytnych Helionów ( 5 ^ / albo ladig) i Rzymian (Plinius. Muzułmanie życzą kichającemu. iż to konia ochroni od choroby. utrzymał on się w Anglji wśród różnych warstw do zeszłego wieku w słowach: Niech cię Bóg błogosławi! Kichającemu życzy Islandczyk: Pomagaj Bóg albo Boże pomóż! Przy kichnięciu winszują Żydzi od wieków: Dobrego życia! Zwyczaj pozdrawiania przy kichaniu powszechny był za Aleksandra Wielkiego. że obronić się można od tego składając kichającemu życzenie „Na zdrowie". Starogermańskim zwyczajem życzono przy kichaniu Gott helfe (Pomagaj Bóg!) Formułka staroangielska (z 1100 r. a miał prawo do każdego.177 Złota beczka. Podobnie i K. mamy o tem świadectwa historyczne z VI-ego stulecia. bo nie wiedziano jeszcze. Syn i córeczka ! Na Rusi mówią: Na zdrowie 1 (zdorowje) U Chorwatów: Na zdrawlje! We Francji: A vothe sautel A vos souhaits! We Włoszech Alla sałute! albo Felicital W Niemczech: Prosit! Helf Gott! itp.) „ktokolwiek tylko kichnął. ale i bydłu. „Kichanie oznacza. Gdy dziecko u Źulów kichnie. I na ziemiach ruskich lud „składa życzenia nie tylko kichającym ludziom. Żydów (Talmud jeruzalimski). Krajewski w dziełku Nabożeństwo parafjalne (Warszawa 1860 str. jak my dziś. natychmiast umierał i przychodził djabeł. W różnych stronach Rzeczypospolitej składają życzenia nie tylko kichającym ludziom. Gdy król Monomotapy (w Afryce) kichnie. mówią doń obecni: „Żyj!". 590 (po Chr. Arabów i Emorytów (Kanaan). skoro on kichnie. Kujawianie smokając ustami. W średnich wiekach istniał również zwyczaj życzenia: „Na zdrowie". Gdy koń parsknie. że chory wróci do zdrowia". Petronius). wołają obecni: Życie dla ciebie! Kichającemu kacykowi na Florydzie składają towarzyszący mu dostojnicy długi szereg pozdrowień: Niech cię słońce strzeże. Oto kilka przykładów tłómaczenia sobie przez lud tego zjawiska: Włościanin z prawego brzegu Wisły opowiadał. biegną życzenia błogosławieństwa przez całe miasto. powiadają: „Zdrów!" w przekonaniu. niech będzie z tobą itd. Starożytni. M. chwaląc Ałłacha. Pomimo zwalczania tego zwyczaju przez kwakrów. 33) objaśnia ten zwyczaj: Podczas panowania zarazy morowej w r. za papieża Grzegorza 1. widzieli w kichaniu dowód zdrowia. na co odpowiada: „Z wami". ale nawet zwierzętom" np. później jednak nie miał nic przeciw niemu. zabierał jego duszę. Kościół zakazywał życzeń po kichnięciu „jako zwyczaju pogańskiego". Mieszkaniec wyspy Samoa gdy kichnie.

że podczas kichnięcia „wy s z ła z n i e g o c h o r o b a " . „kichnięcie podczas choroby uważają za niezawodną oznakę polepszenia". ale i do zwierząt. „Dawniej — powiadają Żydzi — ludzie umierali od kichnięcia. bo przez to można kichającego z pazurów szatana wybawić. która „kichaniem szczęśliwie się kończyła". Wśród ludu polskiego. chłop pomyślał: Boże ci daj zdrowie 1 i przez to wyrwał je ze szpon szatańskich. Jakób biblijny błagał Boga. Za „objaw lub zapowiedź zdrowia". stąd powstał zwyczaj. należy natychmiast powiedzieć: Bóg pomagaj! (Helf Gott!). Goldstein. gdy kichnęła. Poczytywano to za znak zwiastujący kres choroby. Zdaniem górali babiogórskich choroba się kończy. Chłopianka na granicy tyrolskiej tym sposobem wyrwała parobczaka z łap. U ludów pierwotnych „kichanie uważane jest za objawienie się bóstwa i temu jego objawieniu cześć oddawano". Lud ziemi Sieradzkiej powiada: Skoro kichnie chory. które pozostało jeszcze jako pamięć o śmierci. iż „w czasach bardzo odległych. gdy jeszcze anioła śmierci nie było. Radłowianie życząc zdrowia kichającemu utrzymują. Gdy dziecię w Chełmskiem kicha. iż kichających pozdrawiamy: Bądź zdrów lub żyj zdrów!" I chłop bawarski utrzymuje. ludzie kończyli żywot kichnięciem. na mocy którego ten ostatni otrzyma duszę noworodka pod warunkiem. należy rzec mu: „Na zdrowie!" Opowiadają też. które bies po nią wyciągnął. Odnosi się to nie tylko do ludzi. gdy słaby kichnie. a zatem oznaką powrotu do zdrowia. 1 w baśni celtyckiej kichający narażony jest na porwanie przez wiedźmy. ale gdy kichającemu powiedzą „Na zdrowie! to nie umrze. „Dawniej. o tem przekonywa także i baśń z Brzezowy (w Krakowskiem). Ż e przez kichnięcie wychodził zły duch. Przez kichnięcie obejmuje z ł y d u c h p a n o w a n i e nad człowiekim. Przyczynki do księgi przysłów Adalberga. jeżeli nie zostanie uzdrowiony przed ich złemi wpływami zażegnaniem: „Niech cię Bóg błogosławi!". u nas wyjścia ducha choroby. że żyć będzie. oto gdy dziecko po raz pierwszy kichnęło. Góral oszukał djabła. Lud 1903 IX 372). Jeżeli duch zły wziął w posiadanie człowieka. znak to. bo djabeł nie będzie go mógł porwać". (H. Z tego powodu kichającego ciągną za ucho. „żegnają mu otwarte usta. W baśni Beskidowej zawiera góral z biesem układ. przychodził djabeł i zabierał jego duszę". O związku zachodzącym między kichaniem a wychodzeniem z człowieka duszy. aby dusza człowieka nie ulatywała z niego przy kichaniu jak dawniej. zarówno jak innych ludów. aby go w ten sposób ocucić". Kichnięcie jest u Mahometan dowodem opętania przez djabła. u indyjskich Khondów natchnienia przez bóstwo. że chłop nie wypowie po kichnięciu niemowlęcia „Na zdrowie". gdy kto kichnie.178 zaraz nagle umierał. jak kto kichnął. że kichanie jest wypływem sił demonicznych. dlatego. żeby w nie d j a b e ł n i e w l e c i a ł . Expiratorska czyn- . dlatego kto kichnie. życzeniem zdrowia ojciec u w a l n i a dziecię z p o d w p ł y w u z ł e g o . świadczy przysłowie polskie: Dusza kichnie I wszystko ucichnie. — prawi bajarz — zaraz umierał. m u r z y n i z Kalabaru starają się go ruchem rąk odpędzić od kichającego.

Hindów i Zulów. Dlatego przysłowie żydowskie powiada: Nie otwieraj ust dla szatana. za pomocą której mimo woli człowieka wydobywa się nosem gwałtownie oddech. gdy ziewam całem ziewnięciem. uchodzi u plemion barbarzyńskich za dobywanie się z ciała obcego ducha. jako zjawisko nagłe. że podczas kichania uchodzi w człowieka do piersi duch jednego z przodków i jako dobry doradca dając znać o swojem przybyciu. Warszawa 1856). mówi: Szukam ucieczki w Bogu przed djabłem przeklętym! Unika też ziewania z obawy. Z czasów barbarzyńskich przetrwało jako przeżytek krwawej ofiary używanie zwierząt (a w ich zastępstwie roślin) w różnej postaci do celów leczniczych. odwraca lewą rękę a przykładając ją do ust. wolą (stroma). Nie umiejąc go sobie wytłómaczyć sposobem przyrodnczym. Ból gardła.179 ność kichania. wtedy jestem jak cała Trolla. krtani i szyji. Zielnik Siennika. Kicha nie. jestem pół Trolli. Gdy Muzułmanin ziewa. Głuziń ski w Archiwum domowem. by djabeł nie wskoczył mu w usta. (wydanie Kraków 1578) poleca jaskółcze gniazdo z miodem i cebulą jako „dobre lekarstwo na ślinogorz". (chelidonium). Zulowie utrzymują. (bolenie gardła). rozgotowanem w mleku. Zastępuje ono w naszej medycynie ludowej jaskółkę. w Tyrolu i innych stronach zwyczaj żegnania się. d y f t e r j ą . Oto „aby się na cały rok . Z przykładów tych wnosić można o pierwotnej wierze ludów indoeuropejskich. Bolączki za uchem (kłopaczki) leczy lud nadrabski również przykładaniem choremu — gniazda jaskółczego. „aby nic złego do ust ziewającego nie weszło". gdy kto ziewnął. Choroby gardła. utrzymujących. że podczas ziewania (zarówno jak przy kichaniu) opuszczał lub nawiedzał ziewającego jakiś demon. że ziewanie zwiastuje zbliżanie się ducha. ma to przyśpieszać dojrzenie i pęknięcie nabrzmień gruczołów. budziło od najdawniejszych czasów powszec ne zdziwienie. Potwierdza to wiara Persów. Plinjusz i Owidy polecają w tym celu pisklę dzikich jaskółek. Zołży. z których na wyszczególnienie zasługują przedewszystkiem środki sympatyczne. wywołuje kich męcie. jestem urodziwą dzieweczką. przypisywano go wpływowi istoty nadprzyrodzonej. jak dychanie i szczkawkę włościanie z okolic Zamościa mniemają być nasłaniem złego ducha" (J. ale mimo błędnej djagnozy w terapji stosuje z pewną metodą odwieczne sposoby leczenia. na Rusi. Do niedawna zachował się w Polsce. okładają w okolicy Krakowa gniazdem jaskółczem. W doszukiwaniu przyczyn t e j kategorji chorób mamy ślady demonizmu: „Kaszel nocny. dlatego przytomni składają mu życzenia pomyślności. gdy ziewnę odkrywając usta do połowy. Na równi z kichaniem uważano i ziewanie za nawiedzenie przez ducha. którą przeciw anginie i dyfteryi posługiwano się już w starożytności. W podaniu islandzkiem boginka Troll powiada: „kiedy nieznacznie ziewnę. krtani i szyji miesza lud nasz — podobnie jak inne ludy — z anginą. gałwaczkami zwane.

z dziewięciu zostano ośm. zaparzone gorącą wodą. przemyski) ż e g n a j ą c tylcem noża (od kapusty): „Na góry. '885 IX 46) Ból gardła leczą w I adzkie.. natęży zabić młodą jaskółkę. żeby szczezło. jak je zaczęli tracić od dziewiątego do ósmego. a bardzo się rozmnaża.n. zwane na Rusi żowny. nie ostało im ani jednego. 5—4.. czego ślady zostały w wierzeniach naszego ludu. jeżeli to samica i okoci się. 7—6. 3—2. nić tę nawiązać na gardle i nosić ją. mieli dziewięćdziesiąt dziewięć dzieci. itd. Na zakończenie znów tormułka religijna:. Tam cię wiatr nie owieje. Zdrowaś Maryja!" Zamówienie to w Puszczy Solskiej opiewa nieco o d m i e n n i e j : „Był tu żółw. albo gdy spragniony p . Guzy na szyji zamawiają w Żołyni (p. z jednej żadna — poczem trzeba na gruczoły dmuchnąć a rozejdą się. Jeżeli żółw połknięty |est samcem. z jednej mc i sam żebyś znikł. pociągając je lekko . leczenie jest nader trudne. (K^. „Od wszelkich słabości — powiadają — chroni trzykrotne obmycie się w potoku. wszytKO szczodrze! Wolę. gdy zeń pije jaskółka". z 8—7. z dwu jedna. Ból w gardle leczą na Białorusi okładami z ugotowanego gniazda jaskółczego albo z odwaru ptaka z tegoż gniazda. nazywa lud nasz żółwiem. a popiół jej zażyć z chlebem lub w naooju". miał dziewięć żon. zmaleje i nie zna. któremu może owa chorobę przypisy wano. ino Boską dopomocą i Najsw. Na wrzody w gaidle radzą na Ukrainie przykładać jaskółcze ziele (chelidonium maius). dopók: n . gdzie się drwa rąbią: Był sobie człowiek żowna (żownaty) miał dziewięć żon. to choroba me jest niebezpieczną. wszystko krzepiej! Tam ci będzie bardzo dobrze. inissczaio. N ą moją mocą. zamawiają temi słowy. z dwu do jednej. najczęściej na szyji. Krzesa się potem guz osełką. żeby w tem miejscu mocy nie miało". Tam ci słońce nie dogizeje! Tam ci będzie jak najlepiej. Snać była jaskółka zwierzęciem świętem (tabu). . 4—3. Guz na ciele. kro popatrzy na dudka.iz^rn z nią i pudga. Siarkowski w Zbiorze antrop. stanąwszy na miejscu. od 8 do 7. posługują się też gniazdem •emizowem. z dziewięciu do ośmiu itd.180 ubezpieczyć przed zapaleniem szyji. t żniknie. <V okolicach Pińczowa radzą żywej myszy przewlec p r zez ślepie igłę z nitką. je wodę. 2—1. który dostaje się wieśniakowi śpiącemu na polu do wnętrzności. „Po stawach i rzekach mają się znajdować żółwie i fiukamem (świszczeniem) w nocy dawać oznaki życia. pod szczękami. mówiąc dalej: w Jak ten kamień zczeźnii:. Panienki i wszystkich Świętych dopomocą". przypisującego jej magiczne własności. Gruczoły na szyji. tak żeby to zmalało i nie znac gdzie się podziało".dle. Jaskółczego gniazda używają też Słowianie pctudnia (w Dalmacji) i zachodu (Czesi) a Niemcy (w Bawa'ji). 6—5. czyli garlicę — powiadają w Kamiennej — będzie miał ten.. Zamawia się żółwia tem zażegnrniem: „Buł (był) tu żółw l żółwicą. gdzie się podzieje. (Trzykrotnie). na lasy' Tam ci będzie dobrze mieszkać.

jak wilk. Duńczewski w Kalendarzu krakowskim 1759 trzykrotne rozcieranie bolącego gardła przez osobę. przelana przez wilczą krtań (trachea). (J. poczem ból ustawał. do okładów tłustych: sadło zajęcze. I na Rusi (w Lepolskiem) polecają pić trzy razy po dziewięć (27 razy) wodę przelaną przez wilcze gardło. Gdy dziecko chrząl a. Na ból gardła radzi Prof. Dziecko w Gomulinie (p. Słowacy na Węgrzech zażywają świeżego tłuszczu kurzego. starsi chodzą do chlewka i trzykrotnie gryzą świńskie koryto. która miała w rękach psa ziemnego rozcierając trzy razy ręką szyję chorego. przykładają sierść kozła z białkiem jaja zmieszaną. ucierają na miałki proszek i rozpuściwszy go w miodzie. aby urosły długie. I Ukraińcy z Żwinogródki radzą na ból gardła rozetrzeć bolące miejsce trzy razy rękami. smarują nim gardło". Do okładów suchych zaleca Nadrabianin na bolączki za uchem: lenisko z węża lub zajęczą skórkę. a posługują się nim w pokrewnych celach: Aby dziecko na Pomorzu było silne. Gluziński w Archiwum domowem 1856). Am Urąuell VI. która w swych rękach gniotła kiedykolwiek ziemnego psa. to świnia ten ból zje". gdy je wykąpią w wodzie przyniesionej w wiaderku. wyjmują z niej wnętrzności i smarują niemi włosy. z którego dawano pić świniom. wyjętym z ubitego wilka. którego cisnąc w ręku ma na śmierć zadusić. . dostaje chrypki. Piotrkowski). napadały pszczoły sąsiedzkie i łupem z nich się żywiły. Gallen przywiązują na noc pod szyję ochrypłego żabie łapki. aby pszczoły przez nią wylatujące nabrawszy siły. duda taka znajdowała się u jednego gospodarza ze wsi Płudy. Das Kind in Pommern. Choremu na ból szyji dziecku w Prusiech zawieszają woreczek z łapkami kreta. W Czechach zachodnich daje się choremu na wolę żywego kreta. lub grysu zmieszanego z pierzem ptactwa domowego. dają mu jedzenie przez wilcze gardło (A.181 grzbietem pochwyconej izechotki. Lud nasz przypisuje żabom (ropuchom i rzekotkom) cudowne własności. Chorobę gardła. zwaną w Radłowie ścieżkami. Na Podolu wdychają dym otrzymany ze spalenia sierści kociej. Na Rusi południowej „sowę na popiół palą. Włościanie w okolicy Zamościa wsadzają w otwór ula wysuszoną krtań wilka. kładą je w Stradomiu po trzykroć w „świńskie gniazdo". W okolicy Gdowa podają pcdobny środek mistyczny: „pluć. W okolicy St. spaloną również na popiół sową osypują gardło wewnętrznie. spalić na proch i zażyć w jajecznicy. 180). Haas. objawiającą się zgrubieniem migdałów. chuchając równocześnie do koryta. Środek ten zapisywał już na tę chorobę Duńczewski w Kalendarzu z 1759 r. w których przedtem trzymano psa ziemnego. zwanej świńskim skrzekiem. Słoweńcy nacierają wolę maścią ze startego na miazgę ślimaka i z wolej wątroby. Jako środek przeciw tej chorobie zalecają: „trzykrotne posmarowanie pięt dziecka uryną świni innej płci niż dziecko". St. Chorego na gardło do niedawna leczyła w Szczepanowie osoba. dlatego dziewczęta w Skowiatynie ugotowawszy rzekotkę. która dwoma palcami zabiła psa ziemnego czyli chomika. leczą rozcieraniem przez osobę. Niezawodym środkiem na ból gardła — jak utrzymują w Podburzu — ma być święcona woda.. a w Radzyńskiem woda pita dudą wilczą czyli gardłem.

jako środek sympatyczny . mający przy spiesząc obi iranie czyli ropienie bolączek. „Gdy komu gardle rośnie. w Nubji skórę wężową. zniknie i choroba. dopóki tam nie zginie. Podobny zabobon istnieje w całej Jiuropie. podlegającemi zniszczeniu. którą się umarłemu szyło śmier ł elnicę. Battacy na Sumatrze wieszają choremu na szyję sznur upleciony z s : erści końskiej itp. nad Renem oliwą z lampy palącej się przy zw ł okach. na Węgrzech kością z cmentarzy. O starożytności tego sposobu leczenia świadczy polecanie go już przez Plinjusza w Historji naturalnej. gotowanego z wodą Dod przykryciem. zazwyczaj sam chory zabija kreta i posługuje się własnemi palcami W Stambule sprzedają purpurowe nici. Kategorja ta sympatycznych środków stosowana jest nowszechnie w Europie: żywe zwierzęta. Wolę albo gruczoł na szyji leczą Serbowie nast^pującem zamówieniem: Przesuwając trzykrotnie po szyi ręką zmarłego. Skuteczność owego środka polega na picwotnej wierze ludowej. że „żywego prosiaka rozdziera się na pół i zupełnie ciepłym okłada się szyję chorego". w Siedmiogrodzie wstążką owiniętą około ręki umarłego itp. Na Mazowszu leczą chorohę woli dotknięciem ręką umarłego. albo części ich. W tym celu posługują się różnemi fetyszami z umarłych: w Czechach obwiązują chorą szyję tasiemką. a ś r odek ten stosowany był już za sułtana Mohameda IV. Lud okolic Żarek 1889 IJ 255). resztę ciała spaliwszy na proszek. w który wchodzi łajno ogieia i nopz zdrowej osoby". który podczas tych zabiegów ma połykać ślinę. tik niech wola uschnie". od Serbji po Anglję. (F. Cyganie w Siedmiogrodzie połykają pająka. Lekarstwo na to: żgać garlicę tą igłą. którą była owinięta szyja zmarłego krewnego. W czasach Plinjusza polecano w Rzymie prz2ciw woli noszenie przy sercu zielonej jaszczurki (cc 30 dm innej). przykładają na chora szyię w przekonaniu. Fedorowski. Przeciw woli radzą w Krasewicach (woj. nad Renem kładą żabę lub kreta na bolące wole. to lud w okolicy Pińczowa tę chorobę (wole) nazywa gar''cą. mówią: „Jak ta ręka uschła. W Radłowie leczą okładami z własnego moczu. Grodzieńskie) natrzeć „mar ł wą ręką" tj. zwierzęta Tak np. gdy na niąi magiczne własności fetysza zwłok działają. Krauss Totenfetische. zwłaszcza skazańca. Przeciw bolom szyji i nabrzmiałym migdałkom używają w Syrji następującego środka: Duszą w palcach żywego kreta i pocierają gardło chorego. nici te obwiązują chorym na dyfterję. w Bośni dotykają szyjpalcem trupa. wreszcie leczono chorego przy • kiadając loztartą między rękami wątrobę kreta albo przywiązując do szyji prawą tegoi nogę. ręką trupa. albo ucinano wężowi głowę i ogon. w Radomie ^ zyrządzają płukanie z psiego łajna. 303-4). że choroba przechodzi na cwe. Do najpierwotniejszych spsobów sympatycznego leczenia tej katego ji chorób należy dotknięcie szyji częścią zwłok albo przedmiotami majacemi z umar ł ym jakąkolwiek styczność.182 Gryp w Męczerrnie pod Płockiem leczą w ten sposób. podawano w napoju. że na równi z trupem i jego częściami. Nad Rabą zalecają orzykładać gęsi pomiot.S. „W bolu gardła nisi włościanie przykładają plasier. choremu na wolę w Treviso (we Włoszech) zawieszają na szyję jaszczurkę w woreczku. któremi uduszono jadowite węże. (M. Am Urąuell 1892 III.

połykać trzy bazie poświęconej palmy. skoro mu zapchają gardło". a nawet z odchodów hdzkich. przeciw brodawkom (np. którą następnie „opasują drzewo". Lud niemiecki (w Angelthal) i Rumuni wierzą. przeciw woli korzeń koszyczka (werbeny) a mianowicie: rozdzielić go na dwie części. Jako ochronę przed bólem szyji na cały rok. Aby zapobiec bolowi gardła połykają Rusini w okolicy LwoA'a „kołki" ze święconej łozy na wierzbną niedzielę. Wolę czyli gardziel leczą nad Dunajem przeniesieniem choroby na drzewo. Syreński zalecał w XVI. w. zmieszawszy z wodą. że połykanie trzech poświęconych kotek palmowych chroni od bolu gardła (szyji). co upadło. Wiele ludów europejskich odnosi przyczynę choroby woli (struma) i migdałka do wpływów księżyca. jeżeli zje jaki owoc robaczywy. (Zielnik. Kraków 1613). w. W tym celu „szyję gardzielowatego obwiązują nitką (sznurkami)". drugą w dymie wędzić — „w miarę jak ta druga część będzie schnąć będzie i wolę niszczyć". wyszydzał. Huculi leczą dyfterję okładami ekskrementów świńskich. Ze środków sympatycznych polecają (w ziemi Dobrzyńskiej) przewiązanie gardła . nawet „uduszają dziecko. Rumuni podnoszą chorego podwiązanym pod brodę ręcznikiem. Środka tego — przeciw bolom gardła — używają na Litwie i w Krymie. Już Plinjusz zalecał przeciw obrzmiałym migdałkom pomiot gołębi z winem rodzenkowym. Tym sposobem „zniknie gardziel człowiekowi a urośnie na drzewie". Bólowi gardła zapobiegać ma połknięcie trzech kotek wierzbowych. przez podniesienie tego. co doradzały już Ogrody zdrowia 16 w. Słoweńcy podnoszą spadnięte czepy (migdałki) palcem albo łyżką. Na Ukrainie psie i kocie łajno przykładają na szyję i robią z niego równocześnie płukanie. Słowacy.1S3 radzą też wpuszczać do gardła wodę. albo trzy kwiaty kłosów żyta. w. na chrypkę pomioty z suhemi figami. jedną choremu przywiązać do szyji. Jako środek sympatyczny poleca lud krakowski nacieranie własną śliną na czczo. zwłaszcza nowiu. święconych w kwietnią niedzielę (Krakowskie). „Opuszczenie języczka leczą na Rusi południowej również palcem. Mamy tu zastosowanie metody contraria contrariis. a na wolę z oliwą. Zołzy pod postacią nabrzmień gruczołów nabywać ma dziecię. co już Mikołaj Rej z Nagłowię w połowic XVI. Smarowanie śliną szyji stosuje lud w Prusiech. Połykanie palmowych kocanek uchodzi nietylko u Słowian lecz u innych ludów chrześcijańskich za niezawodny środek ochronny przeciw bolom gardła. W Czechach radzą smarowanie pomiotem jaskółczym i psim. robi okłady z moczu i gnoju krowiego lub psiego. Do dziś lud niemiecki przepłukuje sobie gardło rannym moczem lub odwarem gnoju końskiego. każą w Czechach od XIV. że „na każdym nowiu robaki odżywają i wywołują w tym czasie najgwałtowniejsze przypadłości". Siennik krakowski 1568). Rumuui zażywają proszki z psich odchodów z miodem. masowaniem. w której moczyło się psie łajno — słowem odchody ludzkie i zwierzęce mają i w tej chorobie częste zastosowanie. Lud utrzymuje. „Opadnięte migdałki podnoszą w Czechach i Niemczech palcem maczanym w czej ślinie. Tak też tłumaczy sobie lud przyczynę nabrzmiałości czy garbów n i pniu drzewa. które aż do krwawienia posuwają.

obwiązują szyję pończochą zdjętą z nogi matki. Błażeja. w innych stronach pończochą. ażeby się uchronić od bolu gardła". 1880 IV. (Grchmann 1. Na św. (A. albo kamieniem. Słoweńcy pocierają szyję strzałką piorunową. używają ich włościanie w chorobach szyji (dyfterji i in. jak ten kamień przepadł". „starają się donieść z płomieniem do domu" i tu „kopcącym płomieniem robią znak krzyża na powale". pojawiające się za uchem i dlatego zwane w Pierzchow'e kłapankami lub głowaczkami. Błażeja używa jabłek i lud niemiecki przeciw bolom gardła. Przywiodę tu na pamięć zwyczaj powszechny na ziemiach Rusi. przeróbka z niemieckiego Lublin 1739). który nie widział jeszcze nigdy słońca". uważanych za ich dzieło. odwiecznem miejscu sakralnem.). kładąc wiernym na szyji dwie oświęcone świece na krzyż. modlitwą ocalił życie chłopcu dławiącemu się ością ryby. str: 182). piją w Mękinie przed wschodem słońca rzeczną wodę przez dziurawy kamień. Dziecku żydowskiemu na Węgrzech. Oświęconą w kościele na Matkę Boską gromniczną (2 lutego) świecę tę. zwanej gardłem. na Litwie obwiązują szyję onuczką lub szkarpetką ze swej nogi. 73). Święty ów biskup ormiański. dlatego na zachodzie udziela kapłan w ten dzień błogosławieństwa. Od bolu gardła radzą na Ukrainie „zawiązać na szyji dziesięć nici z czerwonej włóczki". opukuje się po trzykrcć wolę (szyję) a rzucając kamień w wodę.184 czerwoną tasiemką. Przeciw woli. (X. Na Ukrainie. przystrojoną w kwiaty i wstążki. choremu na gardło lub dyfterję. Przeciw bolom „złej szyji" obwiązują ją w Niemczech pończochą „czystej dziewicy". Bolączki. „przesuwają także płomień kilkakrotnie pod szyją. Błażeja. Lud wsi Radomia pod Częstochową i z Zabrzeża (w ziemi Krakowskiej) chorym na gaidło dają jabłka święcone w dniu Św. W każdej chacie wiejskiej (z okolic Przeworska) znajduje się za obrazem św. mówi się: „Bogdaj aby wola przepadła. Kobiety od bolu oczu noszą na szyji korale. I jęczmień leczą tam przywiązując pąsową włóczkę przedostatni palec na przeciwnem ręku od chorego oka. prawdopodobnie odłamkiem przedhistorycznego narzędia kamiennego. c. antrop. w Czechach przepoconą pończochą. znalezionym na gałęziach drzewa. W Niemczech południowych zamawiają dławienie kością w gardle temi słowy: Święty Błażej rozkazuje ci: wychodź. którego pamięć obchodzi kościół na dniu 3-go lutego. Czesi leczą chorego na wolę w czasie ubywającej tarczy księżyca trzykrotnem dotknięciem szyji kamieniem polnym. nacierają po trzykroć „kamieniami spadłemi z nieba". w Rosji. Okadzanie czyli okurzanie należy do odwiecznych środków odpędzania złych duchów a przeto i chorób. albo w skrzyni świeca woskowa. zwana gromnicą. posługują się też „kamieniem. albo zjedź na dół! W dolegliwościach krtani lub gardła odnoszą się i inne ludy pod opiekę św. iż na . Zawalnicę na szyji okładają w okolicy Czarnego Dunajca onyckami. Podbereski w Zbiorze wiad. pod Częstochową wsypują ciepły piasek do pończochy i nią robią okłady na gardle. który potem poza siebie rzucają. przed swą męczeńską śmiercią. Protazy Newerami: Ozdoba kościoła.

Obecność tych drobnych. że „miała zaczarowanych w ciele dziewięć par zimnych ludzi. „który siedzi w balji. którą płonącą przynoszą do domu. Sprawcami suchot (wogóle chorób płuc) są w wyobrażeniu Mazurów pruskich białe i zimne ludzie. widocznie przebywają parami w ciele chorego. pod sęczkami w kształcie haczyków. tyle krasnoludków opuściło już jego ciało. jak komary. Choroby płuc i narządów oddechowych. „Użytą wcdę odnosi się w tem samem wiadrze i do tej samej wody bieżącej." Cały ten proceder powtarza się co czwartek trzykrotnie. które gryzły jej wątrobę. bierze się do miski trzy łyżki tej wody i pociera się nią . aby z ubywającą tarczą księżyca umniejszała się choroba. aż wysycha na szkielet i umiera" (Dąbrówno). przyczem drzwi i okiennice powinny być zamknięte. ledwie dostrzegalnych istot w ciele chorego „poznaje się po różnorodnych odcieniach i kolorowych prążkach" na wydzielinach ludzkich. opadłych na dno wody. przebywających w ciele ludzkiem. ile krasnoludków wyszło z ciała pacjenta. w Olsztynku zwane krasnoludkami. nosi chory na gołem ciele. przywdziewa nową koszulę i liczy. a trzymając nóż do siebie. w przeciwnym razie suchoty są nieuleczalne. Mają to być istoty ludzkie ale tak drobne. Przeciwko nim nie ma żadnego środka. przestrzega. owinięte w szmatce. bywają całkiem czerwone z czarną główką" i są niebezpieczne. myje się nią chorego.są tak wielkie. Cierpiący na nie „opada wciąż z ciała. liczy się podług drewienek. Te ostatnie drewienka. Za trzecią kąpielą powinny wszystkie krasnoludki wyjść. ile jeszcze krasnoludków zostało we wnętrzu suchotnika. Inni utrzymują że . a potem gaszą. Wedle innych zaś „istoty te są rodzajem robaków. Aby je wypędzić." Na wcdę tę rzuca się drewienka parami. odmawiając dziewięć Ojczenaszów. ile par drewienek pływa na wodzie. „Choremu na suchoty oświadczył. dym zaś unoszący się z knota wdychają w siebie. czerpie się z bieżącej wody wiadro wody i ogrzawszy ją. albo jak „kawałeczki szpilek z brunatnemi główkami". gdyż pod tą formą źli ludzie mogą się dostać do domu i rzucić na niego czary lub uroki. aby gardło nie bolało. iiość par drewienek. że krasnoludki we wnętrzu zjadają mu płuca". nacinano w Olsztynku do 40 par drewienek z dziewięciorakiego drzewa. że ich zaledwie dojrzeć można. Suchoty konstatuje lud czeski za pomocą mierzenia wodą: nowym garnkiem naczerpie się wody z rzeki naprzeciw prądu. a mając przy sobie pieniądz (srebrny). Chory wyszedłszy z tej kąpiel). mniejsze są od glist i różnią się od nich barwą. aby przez ten czas niczego z domu nie pożyczać. nie oglądając się i milcząc.185 Matką Boską gromniczną świecą gromnicę (świecę). Proceder ten przedsiębierze się w ostatnią kwadrę. Wróż z Wielbarku (w Prusiech) zapewniał suchotnicę. „Milcząc i me oglądając się. oznacza. bez wymówienia Amen. wylewa się na głowę chorego. ścinano je parami.

David Preussische Chronik (XVI w. Dajże mięsa na te kości." Potwora tego można zabić. z jego mózgu. a gdy się jej więcej znajduje. 151). Do najskuteczniejszych środków należy następujące zamówienie od zimnych Sudzi: W imię Boga Ojca i Syna i Ducha św. „Gdzie idziesz Matko moją?" „„Idę do tego chrzczonego uciszać. który posiada stalowy palec i za jego pomocą wydobywa i zjada płuca w czasie snu swych «fiar. które wyżebrane miały chorego przeważyć. to weź do swej Opatrzności! (Powtarza się trzy razy)." W okolicach Moskorzowa zamawiają suchoty następującym wierszykiem: Wychodzi słoneczko z za góry. pszenicę. Szła Matuchniczka Boża bez (przez) cisowy lasek. pomoc! Wysyłam ja was pod korzenie kamienne. kładąc na drugiej szalce chleb. to je weź do swoje] miłości. W górach świętokrzyskich zażegnywacz prosi Świętego. że ważyli chore dziecko.186 chorego. lub na zdrowie. tylko pozbawiając go stalowego palca. 54). . podobne do karzełków. Jezus. chory ma suchoty. w przeciwnym razie nie ma suchot albo nie wyzdrowieje. kończy zaś słowami: „Jak ich nie nakarmisz. Praha 1855 str. „żeby nakarmił i napełnił te kości". od którego odbijają się strzały. (Czasopis czeskeho Musea. które choremu zjadają ciało. Wychodźcie suchoty z za skóry! Jako Bóg na niebie. Przywróci do ciebie! O Maryjo z wysokości. „posiada bowiem na calem ciele kamienny puklerz. opiewa: Święty Gabryjelu! weź te suchości! A w te kości nalej tłustości! A nie masz wlać. poczem odmierza się znów wodę. Konecki). uspokojać zimne ludzie. na puste lasy i na puste pola. gdzie nic nie przyjdzie! Zamówienie kończy się odmówieniem „Ojczenaszu. Boże prosimy się o przemienienie: Lub na śmierć. Suchoty dziecinne u dawnych Prusów powodują duchy podziemne. piwo. spisane z ust znachorki. Spotkał ją sam P." Zażegnywanie od suchot w Błotnicy (p. białe ludzie!"" „Odstąpcie od tego ochrzczonego z jego żył.) Królewiec 1812 I. iż sprawcą suchot jest „żywiący się płucami i wątrobą ludzką potwór. albo wyleczy się.t k i ) w ten sposób. aniżeli było w misce. z jego głowyl" Przez Pana Boga moc i Syna Bożego i Ducha św. chorobę tę zamawiają wajdeloci ( ." Cherokezy w Karolinie połnocnej wierzą. L. (M.

W formule czeskiej (podanej w Czasopisie Musea kral. z piec Odejdźcie precz ! W eljologji ludowej chorob wiadomo. Tak mi dopomóż Bóg Ojciec. uszu. ogromnie suche a dhigie miewają ogony. Bóg Syn i Bóg Duch św. z wątroby". na tej drodze stwierdza suchoty (mierzy się też chorego nicią w tyle przędzoną. karku. Jedno z najstarszych pism literatury indyjskiej. i z boków. z żył. kiedy razem z nim i choroba się zmniejsza. z całego ciała wydalam twoje suchoty i" Po wymówieniu każdego z tych trzech wierszy dotyka się chorego korzeniem i liśćmi lotosu. Z ramienia QO kolana. ze suchoty przeszczepia się na rośliny. a gdy długość nie równa się szerokości (u zdi owego bywa rzekomo równa). W nich to właściwie suchot siedziba. (Obrazy Żiwota Praha 1860 NŃ 10 str. żebr. „Suchotliwie koty (mające suchoty). czesk. nosa. pod których postacią wyobrażano sobie demony. przed wschodem słońca). Suchoty konstatuje lud czeski mierząc źdźbłem wysokość (od stóp do głowy) i szerokość ("-odpiętych ramion) cnoiego. w Wielki piątek. A urodzonemu (wymienia s. Z paznokci do moiza: Wodę przelewać i piasek przesypać. języka wydalam tkwiące ci w głowie suchoty.v indoeurope-skich. przypisuje następujące zaklęcie suchot i innych słabości: „Z twoich ócz. To cię wymiotę tą oto kością.W Atharawedzie wypędza s:ę się suchoty „z serca. a przekonanie. a sucnoty same przez się ustają. Jeżeli natychrrnasr nie wyidziesz. bywa<ą sprawcami chorób. żeber. z kości do mięsa itd. A koćci nie łamać i żył nie skubać. I w zamawianiach lud't niemieckiego wypędza się suchoty ze szDiku do kości." — „Z twojej szyji. Tym sposobem choroba przechodzi na roślinę.nawia Się te oto wiersze. Z kolana do paznokci. 53) wypędza się suchoty zamówieniem: Ze serca. Z głowy do ramienia. A krwi nie ssać i mięsa nie targać. że zwierzęta. poczem zamawia się chorobę w następujący sposób: Po trzykrotnem przeżegnaniu składa się ręce chorego na głowie i oa. poczem rzuca je za siebie. krzyża. k ł ó r e tu w dosłownym przekładzie z czeskiego podajęJa wypędzam suchoty z twego ciała.ę imię choiego) pokój dac! Wykonywa to sie podczas ubywania księżyca. 436). ze śledziony. z płuc. ramion oddalam tkwiące w twoich ramionach suchoty!" — „Z każdego członka. Odcina się więc koniec ogona.187 Zamawianie suchot w Lesie czeskim odbywa się przy pomocy kości (Schienbein). Rigveda. lud mówi wręcz: „odcina się . 1 8 60 str. mózgu. należy do powszechnego dorobku ludó. z każdego włosa. którą pociera się chorego mówiąc: Kości suchotnicza! pocieram się kością.

Terapja animalna naszego i obcego lecznictwa ma swe źródło w tych krwawych ofiarach. spędzi suchoty. utłuc. K. . zwłaszcza. gdy już suchoty wyszły z chorego do wody. Z licznych środków zwierzęcych na suchoty wymieniam następujące (z Płockiego i Radomskiego): Robi się kąpiel z miowiska. to się zaraz poprawi. kto połknie włos kcci. gdy krwawe ofiary ustąpić musiały w świetle objawionej religji. mówiąc: „Uciekajcie suchoty. leczniczych. w kocioł z wodą włożyć i gotować. kto oblewa kota wodą. w trzech dniach. Chory na suchoty w Płudach. gdy jeszcze ciepły' siedzi godzinę a nawet dłużej. czar krwi i ciepłych wnętrzności konia uzdrawia chorego. na stykane płoty!" Jeżeli chory ma żyć. a wywaru używać jako kąpieli". w przeciwnym razie utnrze. wziąć owcę. gdy mężczyzna — skopa. Odcinanie całych ogonów lub uszy uwalnia dopiero psy suchotliwe od suchot. W okolicy Gdowa sporządzają dla suchotników kąpiel. Do połowy XIX wieku zalecano wśród włościan na Ukrainie przeciw suchotom picie świeżej krwi koziej. Jako skuteczny środek zaleca się wydobyć świeżo zarzniętemu cielęciu płuca i serce dudające. Zaubermittel." K. ten ostatni środek zachwalał już Albertus Magnus (H. nie oglądać się (Kujawy).188 suchoty". którzy krwią plują". chorego kąpie się trzy razy przed wschodem słońca. dla mężczyzny z barana. a posiekawszy je dawać choremu w płynie. usiekać. Suchot dostaje się w Marchji brandenburskiej przez połknięcie włosa kota. gotują je i jedzą Szkielet łba końskiego służy też za lek na suchoty. wchodzi w trzewia świeżo zabitego konia. 1910 XI 284). W Zabrzeżu dostaje suchot. stonogi w napoju. znalazły one schronisko w zabobonach. które dla mężczyzn bierze się z pod dęba. Przeciw suchotom radzą pod Lwowem „głowę lisa obedrzeć ze skóry i wygotować w wodzie. Lud z okolicy Dytmarskiej radzi picie krwi zwierzęcej albo picie własnej uryny. w innych stronach Polski. Z biegiem wieków. upieczoną i ususzoną daną do owsianki. Tego ostatniego zdania jest lud białoruski i bawarski.Drohostajski w swej Hippice (Kraków 1603) zalecał dychawicznym pić ciepłą krew konia. żywą sowę. dla kobiet z pod brzozy. co się do dziś jeszcze przechowało w obrzędach plemion barbarzyńskich. by niosąc go. Przeciw suchotom następujący środek poleca księga rękopiśmienna zeszłego wieku: „Gdy kobieta na suchoty choruje. pluskwy żywe lub uproszkowane z cukrem. Od niepamiętnych czasów zabijano zwierzęta bóstwom na ofiarę. jak jest. Udziela Kolberga Tarnów — Rzeszów Mat. jednej z prastarych form kanibalizmu. antr. Przeciw suchotom suszą też znajdujące się w złowionym szczupaku połknięte rybki. Na kaszel noszą na piersi skórki zajęcze.Am Urąuell 1893 IV 279). (S. Haur w Oekonomice ziemiańskiej (Kraków 1675) poleca w chorobie płuc: „Obiupiony ze skóry borsuk i na proch spalony z piwem letniem dobry na zepsowane i owrzodziałe płuca i tym. a potem kąpać się i myć — czyniąc to po trzykroć. albo na psa pluje. Kaszel z plwociną leczą na Rusi pizykładaniem główek śledziowych na pięty. zdjąwszy z nich skórę tak całkiem. J. do której dodają trzy racice. Volkmann Schleswig—Holsteinische Haus u. dla kobiety z owcy. jeno należy. z. przeciw suchotom dają: 30 żywych sztuk t. wylewa się ją po zachodzie słoń a na róg płotów.

(Na Ru*" dają 9 wszy w chlebie przy innej chorobie). łoje. Niemcy i Madziarzy polecają choremu na płuca powietrze sti-jni lub obory. że one ściągają na siebie suchoty. (Podobnego środka używają na Rusi w innej chorobie). p. leczą przykładając na piersi sadło z jeża i pijąc je równocz. smalce. na czczo pięć wszy w chlebie. przeciw kolkom dają żywe stonogi z chlebem. masła. Zyozi w Małopolsce radzą w chorobie płuc „zjeść płuca wieprza. zwane kołk^nr. zgnije. płuca jelenia wędzone. Rusi. zawieszali więc w kominie trzy wszy wyjęte z głowy choiego. Suchotnikom dawano w Niemczech ' l 8 w . Pazr akcie albo mocz chorego na tuberkuły daje się w Frankonji psu lub kotowi w strawie. albo szczękę szczun a t a zakłutego. Chory (w Styrji) zanosi o świcie żabę w garnku do miowiska. Kłucie w piersiach. dychawicę leczą |edząc pokarmy na tłuszczL psim przyrządzone Jub zazywejąc na czczo po łyzeczce s m a k u kurzego. . odwar z rogu łosiego.edźwiecią żółć z miodem. U nas przebywał chory przez dłuższy czas z krowami. a choroba przejdzie na nie. albo ślinę końską. kieł wieprzowy. sadła. słoniny. zazywano wątrobę wilczą z winem. Za Augusta i Nerona posługiwano się n a d i o ślimakami i świerszczami w różnej oostaci. oo te są zupełnie podobne do płuc ludzkich " Już za Plinjusza czasów leczono suchoty. Francuz. Choremu na płuca d r j ą Żydzi w Królestwie płuca cielęce. jelita kurze. Wenecjanie noszą na szyji sznur ze skór wężo wych. ze skorupą a nawet żywego lisa. Szwabi przypuszczali. piją bulion z żab lub ślimaków. język gęsi na proszek starty.iki i soią z niemi. Niemcy.189 Przeciw dychawicy w użyciu jest na Białorusi odwar z węży. Styryjczycy: "ślimaki i lisią wątrobę jako niezawodny środek w suchotach. ) po nowiu. Przeciw suchotom polecają brać na czczo łój kozi. a gdy ją mrówki ao szczętu objedzą. . niskiego drją pić borsukowe sadło. że suchot nabawiał zł^ duch. W Indjach wschodnich ż a ż y w a ^ popiół zmiażdżonej ^szczurk w maśle. W innych stronach Niemiec zabijają szczura i suszą na siońcu. zostaw a j ą c je tam aż n . a chory wyzdrowi eje. psi tłuszcz itp. nad Rabą smarują piersi swińsk'em sadłem. nakazując po z a w d u dwugodzinny post. końce rogów wolich w proszku. w tem przekonaniu. Do d z u zachwala lud szwabski jelita kurze. Na kaszel smarują ze iwnętrznie pieis_ lub zażywają wewnętrznie lozmaite tłuszcze. n. W kaszm j p o r c z y w j m włościanie p. Styryjczycy kładą choremu na piersiach pslrąga albo złotą rybkę. ślimak. gęsie serce. a ś i o d v k ten jest w puwszedniem użyciu na ziemiach Polski. Uporczywy kaszel leczą na Białorusi nacie r aniem piersi i stóp przed ogniem maścią z tłuszu wieprzowego i czosnku.Ludy słowiańskie. śroikarm zwierzęcemi. Madziarzy i Żydzi chownją w domu morskie świ. zwierzęce. a tłuszczem zeń smarują piersi. dystylowane ślimaki. Jeszcze w poiowie 18 wieku zalecali Niemcy w chorobach płuc żółć raków. Litwy i u Żydów. rozpuszczone w gorącem mleku. objawiające się kaszlem. z zębami^ sproszkowaną z "wódką. Czesi zalecają przeciw chorobom płuc: sproszkowane glisty. oopiół z rogów krowich. W okolicy Częsiochowy niedźwiedzie sadło lub szpik koński na gorąco z mlekiem. chory jest z suchot wyleczony.

niegdyś towarzysza starogermańskich demonów. zbieranych na dziewięciu miedzach. dla kobie u pod brzozą albo pod choiną prostą i zagotowawszy je. to mu odrazu będzie gorzej. z pniaka. zrywają w Monowicach po trzy wierzchołki z dziewięciorakich drzewek. kąpie się chorego przez trzy dni po razie przed wschodem słońca. wykąpać. wyproszonych w dziewięciu chałupach. zmielonej w żarnach lewą ręką. po trzy trzaseczki i w tych 27 tizasęczkach kąpią suchotnika. Aby suchotnika wyleczyć. albo zarzynają po trzy trzaski z dziewięciu . wrzuciwszy do kąpieli ze strąków bobowych 9 gwo/dzi żelaznych. stąd włościanie gminy Kuczki (p. W chorobach płuc zadają pacjentowi w Niemczech: sadło czarnego psa. W drodze nie wolno do nikogo przemówić. że „suchoty są dziewięciorzyste". w której do trzech razy kąpią chorego. warzą je w wodzie i kąpią chorego. włożyć je do kąpieli i chorego''przez trzy dni. a „suchoty przejdą na psa. przed zachodem słońca. trzeciego dnia należy po zachodzie słońca wylać na róg płotów. Suchoty wyobrażał sobie nasz lud w postaci „jakiegoś potworka. Fedorowski Lud Żarek 1889 II 264). jeżeli zaś ma umrzeć. chory zaś wyzdrowieje". ani Boga pochwalić. z pierwszego małżeństwa. W Mławskiem kąpią chorego do trzech razy w ciepłe] wodzie. W Czechach zażywają psie i kocie mięso albo smarują takiem sadłem. z 9 miedz ziół i kwiatów. albo biorą od 9 rzeźników. Dlatego to rozliczne przeciw tej chorobie stosowane środki występują w liczbie 9 i złożonej (3X9). Na Morawach zaleca się pieczeń z czarnego kota. albo „ustrugać z krzyża (Bożej męki) 9 wiórków. w której suchotnika trzy razy kąpią. Przeciw suchotom urządza się pcd Drobinem (p. na Węgrzech smalec psi zażywają na chlebie. do zjedzenia dają psu. (M. przed wschodem słońca. następnie ziemię wyrzuca się w odludne miejsce i wodę wylewa. wodę tę po ostatniej kąpieli tj. dodać do tego żelastwa. W celu uleczenia suchot idzie osoba najbliższa chorego do dziewięciu chałup w porze obiadowej i zabiera gotującej się tam warzy. W Wrogocinie (p. mówiąc: Uciekajcie suchoty Na stykane płoty! Jeżeli chory ma żyć. Płocki) taką oto kąpiel: bierze się mrowisko dla mężczyzn z pcd dębu albo z pod chojaka. to zaraz (trzeciego dnia) będzie lepiej. 3 X 9 = 2 7 baranich nóżek i robią z nich kąpiel. Nadrabianie dodają do kąpieli 9 nożów. do której wsypują zebrane z pod progu w kościele śmiecie lub ziemię z jakiegokolwiek grobu. do której wrzucają 9 pierogów z mąki jęczmiennej. W powiecie Radomskim biorą „trzy dziewięci" tj.190 „Na złagodzenie kaszlu piją wódkę z roztopionem sadłem". rozrosłego na boki. Płocki) kąpie się chorego do trzech razy. wodę tę z kluskami. Albo każą wziąć ziemi z 9 grobów i dać do kąpieli. Radomski) powiadają. dodają wreszcie różnych ziół. mającego 9 wierzchołków". na którym rąbie mięso. którą daje choremu do zjedzenia. zagotować i kąpać chorego do trzech razy". Chorego w Płockiem do trzech razy kąpią w wodzie z 9 kluskami. Biorą też wodę z 9 potoków. na Ukrainie smarują sobie piersi sadłem dzika. Radzą też w Woli Bierwieckiej zebrać. a wraz z niemi chory pozbywa się suchot.

gotują je w wodzie i w tem kąpią chorego Przebieczanie przyrządzają suchotnikom kąpiel z pastermka.ie ranr on. aby mu dano nieco żytniej mąki.191 progow."albo wreszcie przechodząc pizez dziewięć progów „szczypie się" z pod mch trochę ziemi i gotuje. oddala się nie dziękując. jeśli nić jest rak długa. a na progu domu przeskakuje psa. albo drą dębową „skórę" z 9 dębów ale tylko z sarrców i korę tę naparzoną dają dr> kąpieli. Aby się przekonać. Vij zamawianiu zapomocą mtk. przez który przesuwa się. a gdy długość od stóp do głowy różniła się oa szerokości rozłożonych na krzyż ramion.erpiacemu. 537). dają mu zjeść. Ha popiół spaloną. nie dwa. tani przebywajcie.. a gdy p:es to zje. na które nie ma już rady. skiadają ją Czesi w ten sposób.?den. trzecią. daje się psu z chlebem. daj^ do kąpieli dziecka chorego na tuberkuły. iż starczy od głowy aż do stćp. nitka nie dociągnie". iedzcie. jeżeli owies padłszy na dno. słomy z 9 strzech. Pc kąpieli tarza się dziecko przez 9 grobów dziecinnych. W Woi Batorskiej rozróżniają suci oty Łwjatcae i śmiertelne „Aby poznać jakiego rodzaju suchoty ma chory.. poczem obie dzieli się na trzy części: pierwszą zakopuje się pod drzewem. poczem nad szklanką zapalają nitkę i proch z niei daią w czyste • wodzie do picia c. chory wyzdrowieje (Czasopis rzesk. na miskę pełno nalanej. jeżeli zaś krótszą — u m r z e " . że miaty długości i szerokości leżą obok siebie." (B. Suchotnik na Murawach idzie do dziewięciu chat z wezwaniem. na pożarcie psa. lasy. przy zamówieniu woła się na nie Jdźcie na gory. czy suchoty są śmiertelne czy nie. trochę owsa. Ylusea 1 854 str. W okolicach Sieradza „przędą nitkę wspak i nie ślinią. Na Białorusi zalecają ruń. aby nań choroDa przeszła. Słowacy biorą w ody z dziewięciu studni. W innych stionach mierzą jeszczc chorego przez rozkrzyżowar.pc kaze wąsy do gory. antrop. zalecał czarownik w Rząchowy (p. uznawano go za suchotnika. przynosi wodę z dziewięciu studni i przyrządza pieczywu z dużym otworem kolistym. żeby suchoty również zaszły. Na Morawji mierzą go do dziewiątego razu zawsze po zachodzie słońca. przykłada do mego miarę r którą nieboszczyka mierzono. na wiosnę uzbieraną z dziewięciu cudzych pól. którą posiekawszy. poczem rzuca pieczywo na rozdroże. Kto w Piotrowicach chce drugiemu zadać suchot. wsypują do wody. nie dziewięć. że „zgubił miarę". ziemi z 9 grobów dziecinnych. a otrzymawszy. przyczem szepczą: nie . to ehery cierpi na suchoty światowe. a jeżeli ewies spadnie wąsami na dół. Brzeski) „wyrwać badyl konopia zielony. tam są trzy studnie. jeżeli chory me ma żyć dłużej. uprząść z łyka nić i zmierzyć nią chorego. gdy mu trumnę zbijano. O chorym na tuberkuły powiadają w Niemczech. chory ma suchoty śmiertelne. dawniej bowiem mitrzono chorego. 1882 VI 232). które są wyleczalne. Chorego w Jeleśni mierzą nicią. a wyzdrowieje. Gustawicz w Zbiorze wlad. a temu człowiekowi (choremu) pokój dajcie! Inne zażegnywanie . przędziwa z 9 starych kądzieli i to wygotowawszy. mierzą mą chorego i składają w kłębek. a obie miary długości i szerokości mają sięzgadzać. pijcie. a wnet on ozdrowieje. drugą spala się i daje pić choremu z wedą. w pizeciwi ym raziechciy życ me będzie. będzie chory żył.

który człowiekowi szkodzi. koszulę swą. Matka dziecka w Palestynie d a j e starej kobiecie siedm razy po siedm białych fasoli. czy w grobie. że dość popatrzeć przez okno. lecz jako choroba. a chory wyzdrowieje. Bole głowy — Czkawka — Ziewanie. nici zagrzebują pod drzewem. aż nie zgnije. suchoty. Ktoby ją wziął. ale za Boską pomocą" i odmówieniem Ojczenaszu. wogóle ubranie za zostające w organicznym związku z chorobą. idąca z nosa. Zabobon ten. gdy drzewo zarośnie. Choroba zapadła wraz z fasolami do studni. a kto ją zdejmie. że krew. uważał bowiem zgodnie z innemi ludami czapkę. dlatego starają się zaradzić temu puszczeniem krwi z nosa. Niemcy posługiwali się w połowie 18 w. Jako przyczynę bolu głowy i innych chorób uważa lud rozpaloną krew. uważany przez lud nie jako symptom. a choroba przejdzie na koszulę. nic nie mówiąc. owinięte w szmatkę. tak że koszula zostaje w drzewie. obwiązać nią mękę Pańską. Ból głowy. zarazi się suchotami. aby dostać bolu głowy. choroba znika. Choroby mózgu i nerwów. które leżały przez pewien czas w trumnie. trzykrotnem mierzeniem konstatują tuberkuły na Węgrzech. Skaryfikacja. koszulę. utrzymują. na zwłoki umrzyka. umieszczano w wydrążeniu rosnącego drzewa i zabijano klinem. należy do ulubionych i wielce rozpowszechnionych środków zarad- . kto ją zdejmie. Oto lud nasz utrzymuje. ani nie dając żadnej odpowiedzi. spalone na popiół dają choremu do picia i psu w chlebie. Chory na suchoty Żyd w Królestwie zawiesza na drzewie. Suchoty leczą na Morawach przeciąganiem chorego w koszuli przez rozłupany dąbczak. z człowiekiem chorym. chory wyzdrowieje. weźmie na siebie suchoty. jest przeżytkiem wiary barbarzyńców. W Lipnowskiem wystarczy rozedrzeć na suchotniku koszulę. pochodzi nieraz z przyczyn nie mających nic wspólnego z ustrojem człowieka i jego funkcjami. jak w Niemczech. na rozstaju. że umarły to duch groźny i zły. niesionego na cmentarz. Takiem samem. czyli odprowadzenie -krwi. Lud ziemi Dobrzyńskiej podaje jako przyczynę bolu głowy kręcenie czapką. nie moją mocą. zapobięga bolowi głowy. następującym środkiem przeniesienia suchot: Kilka kropel krwi z paznokciami i włosami albo plwociny chorego. Dobrzyniacy np. ta rzuca je do studni i wraca inną drogą. Choremu na płuca dają w Rumunji chleb i wodę.192 * kończy się słowami: „Odejdźcie. w tym celu wkładają doń liście krwawnika. ustaje ból głowy. że ból głowy bierze początek z uderzenia krwi. gdy pies zje chleb. ten nabędzie choroby. W Polsce i na Rusi utrzymują powszechnie. I na ziemiach ruskich używają w tyrn celu krwawnika. (Achille millefolium) „gdy ujdzie dosyć krwi. przeciw bolom głowy. powszechny wśród ludów euro pejskich.

542 i Sienml a 15fi8) K tria tytułoi księgi Stefana Falimirza O z-olach i o nocy ich.i 4. FaWmirzd O ziołach. Krak"w druk Florjana Unglera 1534.h i o -noc.Nauk o pulsie. Kr:. ków 1534. O puszczaniu knvi Rycina z księgi St. .ich 1?34 J oczyna się traktat o rodzeniu człowieczym. lakc któremi obyczajami «od żywota m-itek swoich wychodzi na świat (Rvc--ia Faiimirza t. ap C7yńsk:egr> 1. Zdjęcie fotograr z książki. Falimirza O zioła.

kłaniać się księżycowi i wymawiać następujące zaklęcie wierszem: Witajże. Tobie na niebie korona. żegna się i mówi: „Znajdujesz mnie zdrową. z pieniądzmi w kieszeni. a lubo nie wygasły. Gonet. Na widok nowiu odmawia lud czeski do księżyca następującą modlitwę po czesku: „Daj ci Panie Boże dobry wieczór miesiączku! Widzę cię o dwu rogach. (A. na wyspach Nowej Brytanji. wówczas ptactwo rozniósłszy je na gniazda. aby nam ręce nie bolały. miewanych w Polsce. praktykowane niegdyś jako ofiary. że po złożeniu tej ofiary. Sinangalów w Nowej Gwinei. Kolberg. ile razy uderzy dziobem po włosach. w tem przekonaniu. na nowiu miesiąca wyjść w pole. gdy kto ostrzyżone swe włosy niebacznie wyrzuci na pole. wylewania podczas picia wódki. ani nogi. Przeżytkiem ofiary pogańskiej jest zwyczaj. Mazury na Puszczy Sandomierskiej utrzymują. że modlił się do księżyca. ani całe ciało moje. Niektóre zwyczaje. ujrzawszy pierwszy raz sierp nowego księżyca. 536). 1 ból głowy odstępuje człowieka przez miesiąc (Sz. Bruckner Literatura religijna w Polsce.193 czych u ludów pierwotnych Andamanów. ostrzyżoną będzie głowa bolała" Ukraińcy. witajże. przestrzegar okolicach Ropczyc.Ukrainki po lekkich postrzyżynach w porę wiosenną przestrzegają. dowiadujemy się. by nie wyrzucać włosów byle gdzie. iż „ból głowy powstaje od tego. Warszawa 1902 I). ani głowa. jako zapobieżenie od wszelkiego bolu głowy. Pod pewnemi warunkami odbywające się postrzyżyny włosów na głowie ubezpieczają przed jej dolegliwościami. kilku ostatnich kropel na ziemię. Nam szczęście i fortuna! (O. w Uszczombo Afryki wschodniej i in. Najbezpieczniej tedy spalić ostrzyżone włosy". Aby się zabezpieczyć przed bólem głowv i żołądka. radzą guślarze w ziemi Kieleckiej: o północy. Lud 1886 XVII 209—210). Nias. ze zbożem w śpichrzu". ani zęby. Z kazań średniowiecznych. nie będzie ich bolała głowa. więc zdrową mnie zostaw. Taki charakter ma niekiedy leczenie bólów głowy puszczanym krwi. bo „gdy je wiatr rozniesie. Tobie cześć i korona. zalecają „zawsze strzyc włosy w piątek. proszę. Z okolic Andrychowa Lud 1896 II 226). A nam zdrowie i fortuna. tyle razy głowa tego człowieka zaboli. Zobaczywszy księżyc w pierwszej kwadrze — poraź pierwszy — należy powiedzieć: Zawitaj miesiączku nowy. Gospodyni wiejska w Sardynji. miesiącu nowy! Aby nas nie bolały brzuchy i głowy. aż cię nie ujrzę o trzech rogach" (Czasopis czeskeho Musea Praha 1854 str. Aby nas nie bolały głowy. 1890 XIV 198). z biegiem czasu zatraciły ten charakter. Wierzchowski z Tarnobrzeskiego Zbiór antrop. „Uzdrowienie ludu" 13 . ikZ. lud ich już nie rozumie i podkłada im odmienne pobudki. Nów uważany jest za porę pomyślności. karcąc lud. aby uchronić się od bolu głowy. że księża jeszcze w XV wieku walczyli przeciwko resztkom bałwochwalstwa i zabobonów.

Żmudzin 16 w. padaja na ziemię i tłuką sobie głowy o większe kamienie. Lud Żmujdzki wzbrania się również wyrzucania włosów. prosił Perkuna z połciem słoniny w ręku: Perkunie. ant. (Jordanów) „tala się. zwije je i splącze—osobie. posługuje się lud polski i ruski w innych chorobach: bije się kamieniem po plecach. gdzie i jak należy je zakopywać. a gdy mniejszych kamieni nie ma pod ręką. Wśród ludu naszego (oraz innych ludów słowiańskich) istnieje przesąd. dostaje bolu głowy. I Rumuni (w Straży) na odgłos pierwszego grzmotu na wiosnę. tego przez cały rok głowa boleć nie będzie. w przeciwnym razie powtarza się. która to osoba. (S. Włościankę w Skawie. uderzy weń po trzykroć i tyleż razy powie: Kamień — głowa. do którego te włosy należały. gdy się wyczesanych włosów nie spali. Na odgłos pierwszego grzmotu wiosennego brują się (borykają) na Pokuciu. co ma wpływać na to. Włosów ostrzyżonych lub wyczesanych lud nad Niemnem wzbrania wyrzucać do śmieci. że to „zabytek p< gańskiego obrządku. dotykają kamieniem głowy. głowa będzie często bolała. w tem przekonaniu. czkawka ustaje. Litwini tarzają się po ziemi. bożeńku! nie bij w moje pole. weźmie kamień do rąk albc schyli się ku ziemi do kamienia. tego wspominają albo o tym mówią. kiedy pierwszy raz zagrzmi. aby mocna była jak ów grzmot". bo gdy ich ptactwo użyje do budowy gniazda. Aby się dowiedzieć. słysząc grzmoty. Aby zboże od gradu uchronić. że kto ma czkawkę. uderzają się wszyscy tizykrotnie kamieniem po głowie. kamienia tego atoli nie godzi się rzucać na wodę. zwinie się kołtun". „Górale w Beskidach dla zapobieżenia bolowi głowy na wiosnę.(Jeleśnia) itp. Podczas czesania lub ucinania włosów Cyganie baczą na to. okładają trzaskami drzewa rozszczypanego od pioruna. aby przez cały rok nie bolały. będący w związku z czcią kamieni". po krzyżach. która wyrzuciła na dwór swoje włosy.194 a nie opuszczać postrzyżyn i najskuteczniej poczynać je w Wielk piątek". kto podczas czkawki wspomina. „Każdy bierze do ręki kamień i tłucze nim o własną głowę. przy porodzie. wymieniając domyślnie imiona . potem wszyscy pospołu tarzają się po ziemi. że przez rok cały głowa nie będzie boleć". że przez rok cały nie będą cierpieć bolu głowy. „skoro bowiem wyrzucone na dwór włosy znajdzie jaki ptak i wziąwszy je do gniazdka. aby być zdrowym1. aby nie padały na ziemię. aby cały rok nie mieć bolenia gardła. i jakie zaklęcia przy tej czynności odmawiać". Zwyczaju tego przestrzegają powszechnie na ziemiach polskich. 1910 XI 282). a gdy się zgadnie. Nie strzygą też włosów wśród bolu głowy." I w Czechac' dostaje się bolu głowy. Wedle Awesty „włosy i paznokcie ludzkie staja się strasznemi narzędziami w ręku złych duchów". bo je ptactwo podejmuje i używa na gniazdo. Słusznie zauważono. z tego powodu „Abura-Mazda daje szczegółowe przepisy Zaratustrze. Środkiem tym. bo „gdy pliszka lub lelek wezmą je do gniazda. Udziela-Kolberg Mat. wyrywa dziewczę w Lubelskiem po jednym włosku z rzęs. zostającym niegdyś w ściślejszej zależności od bóstwa pioruna i grzmotów. Lud ruski posługuje się podobnym środkiem przeciw bolowi głowy: kto usłyszawszy poraź pierwszy grzmot na wiosnę. człowiek.

że ktoś wspomina. że go obmawiają". w pojęciu ludu ruskiego z okolicy Brzeżan. „Wyliczają więc znajomych. wyrywa sobie włosek z rzęsu. przypomina się matka. Zawiliński. że ktoś go wspomina. a gdy natrafi na właściwe imię. Zmudzini mają podobny przesąd: „Gdy kogo czkawka napadnie. czeskiej. Aby czkawka ustała. (B. Czkawka oznacza i u Żydów. która go wspomina. Przesądy w Zbiorze antrop. W. Gdy ma się czkawkę. w Niemczech i w Tyrolu kto ma czkawkę. ruskiej. 180). to istota żywa. „chcąc odgadnąć osobę. Chorwatowi. powiada. Dla wstrzymania czkawki radzą na ziemiach Rzeczypospolitej i w Filadelfji wstrzymać oddech. W Islandji utrzymują. wymieniając przy tem osobę. Każą więc „rychło i nie oddychając przemówić trzy razy: Kto mnie wspomniał. licząc do 50 i wpatrując się w koniec palca. wieczorem — śmierć. że ten właśnie wspominał". Żeby się nie opamiętał. (Stanisławice). Za najskuteczniejszy środek uważają ludy na ziemiach polskiej. Kolberg Lud XVII 120). (M. należy ująć się za rzęsy i wymienić kolejno nazwiska. znak to. czkawka ustaje. które się ma na myśli.195 osób. a na czyjem nazwisku czkawka przestanie. Czkawka. nazwisko. (R. która o nas w tej chwili mówi. przy którem włos z rzęsy się wyrwie" wyjawia nazwisko tego. Aby usunąć czkawkę. czkawka ustanie. że „krewni lub znajomi o nas rozprawiają". każą w Mikluszowicach „wbić nóż w powałę". Rumuni powiadają. Czkawka ustaje. Segel Wierzenia Żydów Lud 1897 III 50). które na tej drodze połączyły stę i dlatego ustała potrzeba wspominania zapomocą czkawki. Połączenie to imienia wspominającej osoby z włosem mającego czczkawkę ma ten skutek. Pozbawia się też czkawki przez przestraszenie osoby nią dotkniętej. jakby ugodzić chciano demona. czkającemu rano. Dowojna Sylwestrowicz Podania 18941. gdy się cierpiącego z nienacka uderzy lub przestraszy. Na Czerwonej Rusi. Imię i włosy zastępują dane osoby. Szuchiewicz Huculszczyzna. że dotkniętego nią ktoś wspomina. że kto ma czkawkę. o tym mówią jako nieobecnym. 278) Gdy kogo czkawka dręczy. który nas wspomina. Aby go taka czkawka napadła. że go jakaś osoba wspomina. (O. (W. sprawiając uboczne podrażnienie i odwracając uwagę czkającego jak np. Aby czkawka ustała. sprawcę choroby. w południe — kochanka. która czepia się ludzi. gdy się pomyśli o tej osobie. Czkawkę lud ruski na Wołyniu odpędza przez przestraszenie osoby mającej czkawkę. która — jak sądzi — jego wspomina. Żeby go aż tutaj przywiodła. tego wspominają i zdaniem ludu czeskiego (Czasopis czeskeho Musea Praha 1855 str. wyrywają włos z rzęsów. wyrwaniem włosów z powieki. dlatego przemawiają do niej (po rusku): . 1892 XVI 258). niemieckiej i francuskiej zamawianie. Kraków 1908 IV 314). to znak. Kto ma czkawkę. Te i tym podobne środki ludowe usuwają czkawkę. mówi lud nad Niemnem. że czkawka ustaje. Zdaniem Hucułów czkawka pochodzi od tego.

Włościanie polscy opowiadają. że kto ma czkawkę. (Czkawka poszła precz. Haas Das Kind Am Urąuell 1896 VI. podaję to zażegnanie. odnaleźć można wśród ludu szkockiego. Gdy dziecko cwa.tami. W zażegnaniach tych i tym podobnych zamawianiach przestrzega się. iż „czkawkę powoduje demon. wspomina cię inna osoba (B. w przekładzie na język polski: Czkawka i ja Szli przez most (ścieżką). a gdy się na nim znajdzie wyrwana brew. przeto tym sposobem — jak to przedstawia formułka zażegnania — chory pozbywa się czkawki. aby je od choroby uchronić. jest osłabieniem starszego z ^-czaju. jeżeli włosów na palcu nie znajdziesz. lud na Pomorzu robi szybko przed jego otwartemi ustami trzy znaki krzyża. I Wotjacy utrzymują. Czkawka upadła (w wodę) A ja uciekłem. Ja uszedłem. szczekawko! Weleź na wrota. Przypomina to starożytnych Greków (Plato) i Rzymian (Marcelus) zalecających celem pozbycia się czkawki — dłuższe wstrzymanie oddechu. matka w Czechach i w Styrji robi mu przed ustami znak krzyża. Drobna szlachta z okolicy Brzeżan przestrzega. tego wspominają. albo zapicie wodą. wspomina cię owa osoba. (A. Ja wróciłem). jak to „człowiek jadąc przez las. Gdy dziecię ziewa. nakazującego żegnanie się znakiem krzyża przed otwartemi . Lud holenderski w podobny sposób zamawia czkawkę: Ja i czkawka Szliśmy przez morze. Munkacsi Volkglauben der Wotjaken Am Urąuell 1893 IV. Typową formę zażegnania czkawki. by dotknięty czkawką formułę tę odmawiał szybko j e d n y m t c h e m albo „bez zaczerpnięcia ponownego oddechu". Kto w Bawarji z szeroko otwartemi ustami ziewnie. Lud na Islandji i we Francji każe również jednym tchem odmówić (a względnie 7 razy) formułę zamawiania czkawki. 180). od którego cierpiący stara się uwolnić przekraczając rzekę". 117). a że „złe duchy bieżącej wody przekroczyć nie mogą". A gdy chcesz wiedzieć. ziewnął i wtedy wleciał w niego zły duch". „gd bardzo łatwo djabeł ustami w człowieka wleźć może".196 Czkawko. kto cię wspomina. Niemal równobrzmiące zamówienie w Szlezwiku. pomyśl sobie znaną ci osobę i potrzej zmoczonym palcem brwi. środki do dziś u nas używane. aby być ostrożnym. . Meklemburskiem i Oldenburgu wychodzi z założenia. Chwyć się jego brzucha. Czkawka tam została. Zachowany wśród ludu zwyczaj zalecający podczas ziewania zasłanianie ust dłonią. które mający czkawkę sam odmawia.

ana z łacińska kadukiem (cado=padam) pochodzi. 1413 w Alzacii. ani nie zrobi przed niem. Staropolskie przysłowie: „Tańczy. Juden. iż djabeł nieustannie czyha. Wit nawiedził" zachowało pamięć 01 konwulsji. iż dusza i duch. ze „padaczka chorego tłucze lub bije". Do dziś odpędzają tym sposobem djabła. krzykiem.sto. przyznaje więc sprawcy jej własno ści. wierzą i we Francji. Am Jrquell I8G3 IV. Turyngjt. Kraków 1835 I). aby w niej dokonać spustoszenia. N. 64.yczne — używają przec.ą po lizykroć z lekka w usteczka. że podczas ziewnięcia albo otwarcia ust może zly duch wejść ustami do wnętrza.ak u nas. powiada. Padaczka.znaku krzyża. zv. Dlatego leczą ją na Białorusi egzcrcyzmami przez czarnoksiężników . zwanej w średnich Wickach chorobą lub tańcem św. robiono znak krzyża nad ustami podczas ziewania. I konwulsje. Włoszech. Pad^czkŁ — epilepsja — konwulsje. meczystc odpędza". zdaniem ludu ruskiego. Ziewającemu dziecku Żydzi polplu. wchodzą do wnętrza człowieka lub wychcdzą zeń ustami. 29).w niej środków. że lud w Polsce za jego czasów „nieszczęśnicę (epilepsję — padaczkę) poczytuje za opętanie złego ducha". W wiekach średnich wyobrażano sobie. 1347 nad Renem. z opętania chorego przez złego ducha. nazywając chorobę tłuczeniem. którego można wypędzić biciem. Wita. które utożsamiają z epilepsją. (Am Urouell X. olategc robią znak trzyża Zwyczaju tego przestrzegają do dziś chłopi w Hiszpanji. ust ręką. o chorym zaś "powiadają. Przerażający widok napadu epileptycznego po wsze czasy zajmował umysły ludzkie. Aby temu przeszkodzić. Od 16 wieku — od kiedy mamy 0 niej świadectwa h. któremi się w ogóle „duchy złe. a wteay dostaje się szybko ao wnętrza. n. że wypukło go (J. a t y korzystając z tej właśnie chwili jakiś demon nieczysty nie przedostał się przez usta dc duszy. S ci IB. Nie mogąc dostać się ustami. (gdy je człowiek ma zamknięte) zniewala go do ziewania. ' aby go nie irzekli. Jo tego człowieka może wleźć djabeł.ezbyt zaufania godnego przybysza. zasłania je ręką z trwogi. Ta iama obawa każe dz s ieszcze ludowi w pewnych miejscowościach Szwaicarji porzucać jedzenie przy zbliżeniu się obcego. K. że epileptyk to opętany przez złego ducha.. jakby go św. Łtnczei Volksglaube Galiz. Szeroko rozpowszechnione jest wierzenie. grasowała ona epidemicznie np. aby wleźć w ciało człowieka. które demonom pizypisuje. 273). włościanie (z doliny Sandomierza) przypisują złemu duchowi. Tyrolu. na Śląsku iin. Córach kruszcowych. czy djaoła.m a nie osłon. mogłaby się bowiem jakaś zaczarowana siła przedostać do duszy jedzącego. zarówno jak złe duchy i demony. Gdy n/eszkaniec dzikich krajów otwiera usta do ziewania.Greg o r o w i Wieiskie zarysy Warszawa 1354 str. Medyński w rozprawie o nabożeństwie starożytnych Słowian (Powszechny panrętnik nauk. zażegnaniem. podobnie . Lud nasz powiada.. Świadectwa historyczne z półtysiąca lat mówią o panowaniu w Europie przesądu.

Na Wschodzie panują podobne wyobrażenia. Plemieńcy w Indjach wschodnich przypisują chorobę tę demonowi w postaci . że ciało dotkniętego padaczką posiadł duch. że podczas napadów epileptyka przerywali obrady w koalicjach. chorobę Walentego. starożytni Grecy wyobrażali sobie. Dlatego guślarka zamawiając chorobę. jak moszus. zgrzyta zębami. mówią o rażeniu apopleksją albo o zawianiu tchnieniem epilepsji itp. Dlatego po raz pierwszy zobaczywszy epileptyka padającego na ziemię. Lud turecki w Konstantynopolu przekonany jest. w której przebywał. krzyżów. daje mu. rozkazuje mu odejść albo wiąże go i ucina mu głowę. taniec św. a który dusi go z zazdrości lub zemsty. oczy jak rzeszota. wzywa demona po imieniu. mocny policzek. ten go od ciężkiej choroby uwolni. Persowie przypisują chorobę tę złemu duchowi (Dzin). Dlatego hodża (guślarz) zamawiając chorobę. warczy. że choroba ta jest skutkiem napadu demona. a gdy jeden z tych władców go uderzy. W drugim wypadku „czymą" czyli zadają chorobę baby przez czary (czinij. stęka" itp. apopleksję itp. biją chorego i posługują się zamawianiem w tem przekonaniu. Sprawcami epilepsji w wyobrażeniu ludu serbskiego — jak to bajalica w zażegnaniu choroby wyszczególnia — są demony.198 lub znachorów. cierpiącej na historyczne konwulsje. mające głowę jak kopa siana. duch rodzaju żeńskiego. odpędzają ich od chorego talizmanami i zażegnywaniem. lekarz zatkał wszystkie ośm otworów ciała talizmanami. do którego dotknięty nią wstępuje. Mongołowie przypisując napady epilepsji złemu duchowi. groźne jak wichry. kończyn palców i paznokci chorego. piersi. histerję. Dziewczynie w Birmie. W Polinezji i na Sumatrze mieniąc chorego w kowulsjacb za spętanego przez demona. (w Gottscheer). którego epileptyk widzi. stąd nazwa łacińska tej choroby: Morbus comitialis. wypędzają go zamawiałem lub tak długo biją chorego. „Podczas czytania zaklęć słyszeć można. W pierwszym wypadku lud w Bośni i Hercegowinie uważa za sprawcę choroby koło duchów (Djinsko koło). Arabowie widząc w atakach t e j choroby bezpośredni skutek wpływu złych duchów (grun) i zachowując się odpowiednio do tego. póki demona nie ubił. Indjanie w Malabarze przekonani. wzywa ich. opuszczając człowieka. że go zaczarowała Fljamea. Owe potwory. Walentego. starają się go z ciała chorego wypędzić tak silnemi środkami. a gdy to nie pomaga. aby duch nie uszedł. aby się ustrzec przed dalszemi ofiarami chciwego demona. Słowianie południowi przypisują nasłaniu złych duchów albo mienią „zadaniem czarów" przez złych ludzi. ust. mózgu. aż z ł y duch nie ucieknie. I lud ziemi niemieckiej przypisuje złemu duchowi chorobę św. Albańczycy powiadają o epileptyku. by wyszły z głowy. Choroby ustroju nerwowego: epilepsję. jak djabeł. ramion. który pacjenta bije. wypędzają go paląc chatę. lamią kości i ssą krew epileptyka. a zęby jak sierpy. że napady epilepsji są następstwem opętania przez złego ducha. żołądka. położył ją na ziemię i kopał nogami. nie mówiąc słowa. Wita. sprawca zarazy. wywołując tarzanie się chorego w konwulsjach i pianę na ustach. który z chorym miał swoje obrachunki. Obawa przed tym duchem tak była silną u Rzymian. że ducha tym sposobem odpędzą. Jak grecka nazwa choroby (epi-lepsis) wskazuje.

zakopują żywego psa. Walenty. Cnłop ruski nie m ó w o tej cho robie swobodnie. dodaje: „Na nim (niej). jak św. dlatego kazą choremu oddychać dymem palącej się skóry niedźwiedzia lub suszonego ozoru tego zwierza. ziemia!" W Radomskiem: . Patronem od tej choroby. a strachem nazywa się do dzis ziego ducha. Molucy na wyspach archipelagu Oorong przekonani są. której się chory p r zeląkł. a tę właściwość udz>elama się posiada ona nie tylko u ludu w Polsce i na Rusi. Dlatego powiadają. nabawiłby się owej słabości. wielką niemocą lub rzucanką zwanej. jedynem lekars ł wem ludu w okolicacn Kalisza jest „msza św. Dostaje się też tej wi°lkie i choroby z przelęknie"ia. I na Rusi widzą w mej coś potężnego. dlatego kto na lslandji o o o w a d a drugiemu o czy jejś epilepsji.eka lub zwierzęcia. Walentego. zły duch przechodzi na pogrzebanego psa. YV dniu mu poświęconym (14. io znak. składają przed obrazem bóstwa ofiarę. omawiano ją na Mazowszu słovami: „Niech śpi. W średnich wiekach. a szepcze o niej po cichu albo nazywa ją w ogóle „słabością". Dlatego wspominając o tej chorobie. ood drugim obrazem. pochodzącej od wpływu siły nieczystej. można dostać patrząc na epileptyka albo go ruszając w czasie napadu. jak zaświadcza Galen. Na epilepsję. lutego) zanosili nasi epileptycy modły do tego świętego. Walentego za uproszone pieniądze". Janem. a jako środek leczniczy uchodzi ziele świętojańskie (artemisia). że sprawcą epilepsji są złe duchy żeglarzy. Jonami. Gdy dziecię na Nikobarach dostaje napadów padaczki.Złapat go pizypadek" albo „Boże jej strzez"! Nazywa się ją także w bojaźni i czci „wielką chorobą". W Woli 3atorskiej palą nad osobą. Johannes Uebel. choroba nie może być uleczoną. nie na mnie". dotkniętą tłuczeniem.. W okolicy Pińczowa przypisują przyczynę padaczki — zwanej tu niezbędmcą — „przelęknięciu" na widok jakiego człow. że wymienienie to pociągnie za sobą złe skutki. ale także wśród Styiyjczyków i Bawarów. przed obrazem św. Padaczki. gdyby tego za mechał. aby złe z mózgu wykichał. Przeciw konwulsjom zalecają w Wierzchowiskach (wcj. Wywołuje tę chorobę duch kozła na archipelagu Luang=Sematta albn duch kozy na wyspach Leki i Moa. Korneljusza lub sw. a gdy na jego grobie ofiarują świnkę. Jeżeli przelękn-e się tej wody. epilepsję zwab chorobą świętą i wywodzili ją od samych Bogow. w innych krajach Eu"opy zwano ją cboiobą sw. „nędzą" itp. U nas nazywał ją lud „świętą słabością". upiora. była J f e . Walentego". gdyby osoba. gdzie dziś nazywa się epilepsję 1e mai st. zawieszonym na drzewie. jest sw. Na 1 ezy wtedy wziąć nieco włosów luh sierści z tych osobników i chorego niemi okadzić. poczem leją na niego wodę. W Niemczech zwie się również St. Tę ostatnią nazw^ wy wodzą od słowa: Fallende (padaczka)=Falent e— Va l e n t i n = W alenty.199 robaków. że na wypa dek. Bojaźń przed tą chorobą nie dozwalała imienia jej wymówić. len lub konopie. lubelskie) „ofiarowanie świecy przea ołtarz św. wierzono bowiem. Samo wymówienie wyrazu choroba pociąga /a sobą złe skutki. Ludy chrześcijańskie związały chorobę tę ze Świętymi — zastępującymi miejsce owych duchów — we Francji ze sw. że choroba sw Walentego powstała . tajemniczego i przypisują jej wyższą moc.

200
z przestrachu i zniknie. Zdaniem Rusinów epilepsja pochodzić może od przestrachu ciężarnej kobiety, co odbija się w przyszłości na jej płodzie. W lesie frankońskimi, w Styrji powiadają, że padaczki nabyć można z przestrachu na widok człowieka lub zwierzęcia. Aby zgubić chorobę św. Walentego — zaleca lud w Bieńkowicach i Sieprawie: „chorego zmierzyć i tę miarę włożyć do trumny umarłego tak, aby nikt nie widział". (R. Zawiliński Przesądy w Zbiorze antrop. 1892 XVI. 260). Na padaczkę, zwaną przez Rusinów „nieczystą chorobą", radzą w Skolszczyźnie: „dać się napić choremu ziemi z grobu". (Etnogr. Zbirnyk Lwów 1912 XXXII. 231). Znachor ukraiński „kawałkiem kredy, którą znaczono krzyż na trumnie zmarłego, określa krąg w ckolo człowieka, leżącego w napadzie, u wezgłowia, obok nóg i rąk". Słowianie południowi smarują twarz epileptyka pianą ociekającą z ust umarłego. Chory na epilepsję w Danji schodzi do świeżo wykopanego grobu (na cmentarzu), towarzysz zaś rzuca nań trzy razy ziemię i mówi: „Z ziemi wyszedłeś, do ziemi wrócisz, na sądzie ostatecznym zmartwychwstaniesz"! Chory ma leżyć jak umarły, aż nie zaśnie, a gdy się obudzi, ozdrowieje. W Styi : piją wodę, którą obmywano zwłoki albo żują zmorszały kawałek drzewa z trumny, w Luneburgu zażywają sproszkowanych kości z cmentarzy. Na Węgrzech służą dane w napoju kości, włosy lub paznokcie umarłego. Choremu na epilepsję Madiarowi z pokolenia Aaronidów, którym nie wolno dotykać się trupa, radzono na początku 19 w. aby podał rękę umarłemu i rzekł do niego: „Weź tę chorobę, to złe odemnie, tobie to nie zaszkodzi, a mnie przez to wyrządzasz wielkie dobrodziejstwo." (L. Mandl Verstorłene ais Leidenableiter Am Urquell 1896 VI. 56—7). W średnich wiekach, polecano w tym celu mózg ludzki lub czaszkę straconego. Wszystkie te i tym podobne środki przeciw epilepsji są przeżytkami wiary pierwotnej, wedle której dotknięci tą chorobą bywają dręczeni niepokojem duszy zmarłego, trapiącej pozostałych przy życiu. Można ją było zaspokoić przedewszystkiem krwią ludzką. Boski napój ciepłej, posilającej krwi uśmierzał ducha, dręczycielaW leczeniu konwulsji przez lud polski w Prusiech przebijają ślady tej krwawej ofiary, składanej demonom. Kto poraź pierwszy zobaczy chorego w ataku konwulsji, robi na jego piersiach znak krzyża igłą. tak żeby krew spłynęła, a środek len usunąć ma chorobę. Podczas ataku pomaga choremu w okolicy Włodzimierza wołyńskiego, jeżeli „pazurem rysia zadraśnie się do krwi koniec małego palca u lewej ręki" chorego. Żydzi rosyjscy, przybywający w Londynie radzą w napadzie epilepsji choremu przekłuć igłą mały palec prawej ręki, aż krew nie tryśnie. Krew straceńca używana jest od wieków przez lud nasz i ludy europejskie w celach leczniczych, przypisywano jej cudowne własności. I za czasów Celsusa uchodziła krew skazańców, których głowy padały pod toporem, jako niezawodny środek. Już w czasach pogańskich zastępowały zwierzęta ciało ludzkie, posługiwano się więc i przeciw epilepsji krwią i częściami zwierząt. Germanowie pogańscy posługiwali się krwią jeńców, ale już chrześcijańscy Niemcy zastępowali ją krwią wołów, kozłów i innych zwierząt. Po wszystkie wieki uspołecznienia królestwo zwierząt dostarczało środków obronnych przeciw

201
„wielkiej chorobie". O. Kolberg (Lud 1882 XV. 59) przytacza następujący przykład tej kategorji leczenia pono z 15 wieku: Oto chorego na epilepsję wojewodę poznańskiego wyleczył łowczy tym sposobem, iż w dzień Trzech króli, przed wschodem słońca, ubił w lesie rusznicą umaczaną „w zaczarowanym toku" (zaklętem źródle) podejrzanego kruka i przyniósłszy wojewodzie, „kazał mu zębami odgryźć głowę kruka u szyji i wyssać tak (szpik) z głowy, a szpik ten wyleczył chorego natychmiast". Na kaduk (= padtczkę) zaleca rękopis z 17. wieku pod Miscelanea (Akad. umiej Krakowska N. 14E4) co następuje: „Jeśli panience, tedy owieczkę, jeśli synowi, baranka młodego przy owcy wziąć i zarznąć mu ucha prawego i krwie puścić trzy krople na wódkę zmieszawszy, i dać pić choremu (na epilepsję), a wyzdrowieje. Włościanie z Makowa zalecają „chwycić kreta przed św. Wojciechem, rozerwać go żywcem w palcach, a drgające jeszcze serce wydobyć z niego i ususzyć, potem sproszkować i wypić z wodą". Prżed atakiem choroby dają w ziemi Łomżyńskiej świeżą, jeszcze ciepłą krew pilcha—zaraz po zabiciu go — w winie lub wodzie, co po trzykroć ponawiają. Na chorobę św. Walentego lud ruski na Pokuciu zaleca również „chwycić kreta, rozdrzeć go żywego, krwią smarować twarz, tętno i piersi a serce zjeść surowe" (B. Gustawicz w Zbiorze wiad. antrop. 1881 V. 140). Podobny sposób podają Litwini: „Trzeba złowić kreta i upuściwszy mu krwi, dawać je choremu po trzy krople w wodzie tak jednak, aby on o tem nie wiedział". J. Krasińki w Opisie Polski, ofiarowanym Henrykowi Walezemu 1574 r. zaleca jako niezawodny środek przeciw wielkiej chorobie: „kopyta łosie, należycie we właściwym czasie odcięte". Haur w Oekomice (17 w.) i Duńczewski w Geografji korony pol. (1760) polecają kopyta łosie. Niemcewicz powiada w Zbiorze pamiętników, że porwanych wielką chorobą ocuca dotknięcie rogami łosia wziętemi w czasie rykowiska, noszą też z tych rogów pierścienie, bo one bronią od tej choroby. Dotkniętemu nią radzą Dobrzyniacy: Na wiosnę, kiedy się zaczną jelenie parzyć, iść na polowanie i zastrzelić samca goniącego za samicą, kopyta przednie ootłuc, spiłować na proszek i dawać go choremu pić. Epilepsję leczą Kaszubi z Ciesawy paląc bębenki pra wego ucha trzech czarnych dzików i dając popiół ich choremu w mleku albo wodzie w trzech dawkach. Lud ruski w Kołomyjskiem każe „rozedrzeć żywego kreta, posmarować krwią twarz, tętno i piersi, a serce zjeść na surowo" albo „złapać żabkę rzekotkę, maczać w okowicie i nacierać nią ciało chorego". Na Podolu zalecają spalić na proch żywego kreta w nowym, szczelnie zamkniętym garnku, a proszek ten pić w wódce i smaiować nim całe ciało chorego, a obwinąwszy je płatami, „patrzeć, aby pchła gdzie nie skakała, gdyż to będzie djabeł w tej postaci, który zarazić może zdrowego", postępują tak do trzeciego razu. Podają też w proszku serce wilcze, tylne nogi zająca, serce myszy na ostatniej kwadrze miesiąca, kopyta końskie lub wole (noszą je na szyi), łożysko końskie, krew jagnięcia itp. Lud ukraiński zażywa utartą żółć szczenięcia czarnego, sproszkowane, glisty ziemne i wątróbki żab wodnych. Padaczkę usuwać mają w Kulewszczyźnie: pępowina od klaczy pierwiastki, ususzona i sproszkowana (w napoju i do okadzania), kopyto

202
łosie, rzucone na żarzące wegle (do wdychania dymu), karteczki z dwunastu czaszek prosiąt dwunastodniowych (w proszku do wypicia). W Berezponiu podają sproszkowane serce głuszca, zabitego podczas tokowania. Wołyniak „przykłada na okolicę serca gołębia świeżo na pół rozkrojonego i jeszcze ciepłego". Epdepsję, zwaną przez nadłomnickich górali brzydką (pohaną) chorobą, leczą u dziecka, „wrzucając do kąpieli serce z zarzniętego kreta i w tem dziecko kąpią". (J. Sznaider Z życia górali nadłomnickich Lud 1912 XVIII. 181). Przeciw wielkiej chorobie w Czechach kładą na grzbiecie rozdartą przez środek jaskółkę, albo rozdzierają młodego gołębia nad głową dziecka, tak żeby na nią krew spłynęła. Przy epilepsji Serbowie zabijają koguta, jeżeli chory jest mężczyzną, albo kurę, u chorej kobiety a zwyczaje te są niewątpliwie zabytkiem ofiary pogańskiej. Chorwaci zażywają proszków z kości wężowej, popiół ze spalonej jaskółki lub łasicy. We Francji radzą spalić kreta, oblanego wodą, w szczelnie zamkniętym garnku niepolewanym, a popiół jego zażyć z odwarem kwiatu lipowego, w Anglji popiół spalonej jaskółki w nalewce z ruty. Lud angielski w Lewis leczy epilepsję, zakopując żywcem czarnego koguta razem z włosami i paznokciami chorego. Lud oldenburski zaleca przeciw wielkiej chorobie krew brzemiennej oślicy, Bawarowie krew gołębia, Tyrolczycy krew łasicy, Siedmiogrodzcy Sasi krew kota itp. Już Avicena zalecał pić krew baranią z winem. Zwłaszcza zwierzęta nocnym sposobym życia, czarną barwą lu b niezwykłym kształtem uderzając umysł człowieka pierwotnego, zjednały sobie sławę istot demonicznych, należą do nich nietoperz, żaba, mysz, kret, zając i in. U Żydów polskich uchodzi popiół spalonej myszy, zażyty w winie, za skuteczny przeciw padaczce środek. Lud w Prusiech i na Rusi czerwonej zaleca w napoju popiół spalonego serca kreciego, na Litwie proszek z rozdartej żaby i spalonego nietoperza, zawieszony w torebce choremu na szyji, w Meklenburgu na proch spaloną kostkę zajęczą (Hasensprung). Prusacy dają choremu zażyć trzy krople krwi młodej, pierwszy raz rodzącej lochy. Rusini nacierają chorego roztartą palcami pluskwą. Na Pokuciu chwytają żyjącego na wiosnę kreta i wydusiwszy zeń krew, dają pić choremu, Starożytni Cymrowie leczyli epileptyka parą spalonego mózgu koziego i okładami z psiej żółci. Plinjus wymienia serce wilcze, wątrobę sępa lub sokoła, jądra barana, wreszcie krew owczą jako wielce skuteczne. Węgrzy zalecają dziewięć suszonych serc sroczych w mleku, albo największą kostkę w uszach świni, startą na proch. Zdaniem starozakonnych skutecznym na epilepsje jest następujący środek, będący pozstałością ofiary: „Czarnym kogutem — lub czarną kurą, gdy chorą jest kobieta — okrążyć trzy razy dookoła głowy chorego, poczem zarżniętego podług rytuału ptaka tego rozedrzeć nad chorym i zakopać go w ziemi, gdy zgnije, choroba zupełnie minie". Odciąć głowę kogutowi na progu stodoły i zagrzebać go — radzą inni śladem starożytnej ofiary. (B. W.Schiffer Alltagglauben Urąuell 1893 IV. 973). W średnich wiekach używano t. z. kąpieli zwierzęcej (balneum animale), polegającej na tem, że części ciała chorego kniętego paraliżem lab tańcem św. Wita, wkładano do wnętrzności świeżo zabitego

203 zwierzęcia (np. wołu lub barana). Ożywiająca siła ciepłej krwi, życie (anima, animale), dostawało się od zwierzęcia do chorego. Zazwyczaj składają ofiarę tam, gdzie epileptyk dostał ataku, a zatem na miejscu pobytu ducha, sprawcy owego napadu. Bułgarzy zakopują na miejscu, gdzie leżała głowa epileptyka, czarną kurę, (u chorej kobiety czarnego koguta), w Szkocji i na Hebrydach zakopują żywcem czarnego zająca itp. Z pojęciem tej ofiary zwierząt łączy się niejednokrotnie wyobrażenie o przeniesieniu choroby z człowieka na zwierzę przez zakopanie włosów, paznokci lub części ubrania chorego razem ze zwierzęciem, ze zgniciem jego mięsa następuje uzdrowienie chorego. Zwierzę w takim celu użyte służy za kozła ofiarnego, zwrot ten znany jest w innych językach (w Niemczech Suendenbock). Wychodząc z wyobrażenia, że sprawcą epilepsji jest zły duch, trapiący chorego, leczono padaczkę w średnich wiekach przez skrępowanie owego ducha. Oto jeden z takich sposobów, podany w rękopisie biblioteki w Wolfsturm z 15 wieku: W chwili ataku zaciąga się choremu na szyję rzemień ze skóry jeleniej, mówiąc: „W imię Ojca i Syna i Ducha św. wiążę tu padaczkę tym wiązadłem". Rzemieniem na być szyja chorego, tak długo związana, aż nie zdarzy się wypadek śmierci jakiegoś człowieka, wówczas zdejmuje się rzemień z szyji chorego, kładzie do trumny zmarłego i zakopuje w grobie pod krzyż umarłego, przyczem się mówi „W imię Ojca i Syna i Ducha św. zakopuję z tym rzemieniem padaczkę tego, aby go choroba nigdy nie dotknęła, a umarły żeby wstał na ostatecznym sądzie'". Padaczkę leczą w Małopolsce zachodniej w taki oto sposób, (podany przez S. Udzielę Lud 1904 X. 358): „Stawiają chorego na głowie w progu izby, na wysokości pięt wiercą dziurę w słupie i zabijają kołkiem", jakby chcieli znajdującego się w ciele pacjenta ducha choroby czy chorobę samą zamknąć nazawsze w otworze, by z niego nigdy już nie wyszedł. Zaraza w Chojnicach (Prusy zachodnie) „zaklęta została (1709 r.) w spróchniałą dziuplę lipy na cmentarzu i przybita kołkiem dokładnie przystającym do otworu — odtąd się nie pokazała". Ukraińcy posługują się podobnym lekiem sympatycznym: „Obstrzygają u palców nóg i rąk paznokcie aj z czterech miejsc głowy wystrzygają cztery pęczki włosów", które zlepione woskiem i owinięte nicią zabijają w drzewo. Czyniący to powinien być „na czczo przez dzień cały i po modlitwie". Z pośród środków sympatycznych zasługuje na wyszczególnienie, zabijanie klinem choroby, odbywające się w ten sposób nad lnem. Cierpiącemu na konwulsję (Fraisen) zamawiacz ucina paznokcie najpierw u lewej i prawej, ręki, następnie u lewej i prawej nogi, a zawinąwszy je w papierze, zapycha do uprzednio wydrążonego świderkiem otworu w dąbczaku, wkłada też pieniądz znaleziony na cmentarzu i wszystko razem zasklepia woskiem. Cała ta procedura ma być wykonaną przed wschodem słońca, w czasie ubywania księżyca, w pierwszy piątek miesiąca. Gdy rana w dębie się zabliźni, choroba pacjenta znika. Epilepsję zaszczepia lud bawarski tym sposobem w drzewo: Bierze się w piątek wielkanocny krew chorego, macza się w niej papier, na którym wypisano słowa z Jezajasza:„ Zaiste on nosił naszą słabość i dźwigał nasze boleści" i zaszczepia je w drzewo owocowe przed wschodem

204
słońca, odmawiając trzy razy Ojcze nasz i Wierzę w Boga „Skoro krew zarośnie — powiada lud — ustają duchy" (choroby). Włościanie z okolic Stradomia i Dębicza chcąc się pozbyć wielkiej choroby, zawieszają na krzyżu przy rozstajnych drogach koszulą chorego, przyczem biegną z nią przed wschodem słońca i nie oglądają się za siebie, ani do nikogo nie mówią, a do św. Walentego jako patrona, niosą ofiarę nigdy niezliczoną, tj. len. Opasują też figurę świętego w polu koszulą zdjętą z chorego, czem przenoszą chorobę na ową figuię. Cierpiącemu na padaczkę (kaduk) lub podobną mu „serdeczną chorobę" (konwulsje) lud na Białej Rusi zalecał — wedle autora Czarownicy powołanej (Poznań 1639) — rozedrzeć koszulę i zawiesić ją na rozstajach lub na Bożych mękach. Choroba św. Walentego ustąpi, „jeżeli z chorego podczas ataku zdejmie się jaką część ubrania i włoży pod belkę (od wieków uświęcone miejsce pod stragarzem) lub pcd wielki kamień i tym sposobem uwięzi się chorobę", albo „jeżeli w miejscu, w którem padł chory, natychmiast się kopie, a pierwszy twardy przedmiot, który znajdzie w ziemi, potłucze się i da wypić choremu z wódką lub mlekiem. (Z Woli zgłobieńskiej A. Saloni Lud rzeszowski. Materjały antrop. 1908 X. 141). Choremu na padaczkę radzą zdjąć koszulę, rozedrzeć z dołu do góry i przybić gwoździami na ścianie. Stawiają też chorego na głowie w progu izby, na wysokości pięt wiercą dziurę w słupie i zabijają kołkiem (Poznańskie). Choremu na epilepsję, zwaną przez lud w Wiszence pribitką lub wolentą, „robią brzytwą krzyż na zimnym palcu tj. na małym palcu lewej ręki, albo też na obu małych palcach. Następnie obracają na polu leżącego chorego tak, że tam, gdzie były nogi, kładą głowę; gdy napad jest w chacie, podnoszą chorego za nogi do góry i dotykają nogami krzyża na belku w suficie, poczem kładą go na ziemi. Gdy napad był po raz pierwszy, to choroba ustanie raz na zawsze". (M. Udziela Przyczynki do medycyny ludowej Lud 1905 XI. 396). W Lepelskiem (Białoruś) stawiają chorego na progu izby głową na dół i na wysokości nóg wiercą w krzaku otwór, który kołkiem osikowym zabijają. Madziarzy w Komitacie Hajduckim kopią na tem miejscu, gdzie leży głowa chorego w napadzie, i znalazłszy tam kawałek węgla, dają go zażyć. W napadzie epilepsji Żydzi w Małopolsce wschodniej zdzierają deskę w podłodze, na której leżał dotknięty tą chorobą, znajdują tam węgiel, który na proch starty i zadany w wodzie choremu, uzdrawia go na zawsze. (B. Benczer Jiidische Volkmedicin Am Urąuell 1893 IV. 42). Żydzi radzą t e ż : „koszulę chorego przewiesiwszy na drzewie, wetknąć w nią igłę i przywiązać do niej monetę, kto którejkolwiek z tych rzeczy się dotknie, ten przejmie chorobę". Wielkiej chrorobie zapobiega lud w Poznańskiem przez smarowanie chorego olejem, a sposób ten leczenia znany już był w średnich wiekach. Skarga w Żywotach świętych powiada o św. Udalryku, że kaduk albo św. Walentego niemoc leczył olejem, w Wielki czwartek poświęconym. Przeciw niemocy świętego Walentego radzi H. Spiczyński w książce „O ziołach i o mocy ich" iKrakćw 1534) zawiesić na szyji „korzenie i nasienie piwonjej, a to wtenczas kopanej, gdy księżyc schodzi, przed ostatnią kwadrą". Nasze Zielniki czarodziej

205
skie i Ogrody zdrowia z 16—17 w. zalecają przede wszy stkiem piwonję (Paeonia officinalis): Padającej niemoc zapobiega i usuwa ją korzeń tej rośliny wieszany na szyji dzieci. Chore leczy pokarm matki, która piła piwonję. Kurzenie nasieniem piwonji, kopanem o pewnej porze usuwa chorobę u starych. Kalendarz uniwersalny, wydany w drukarni Jezuitów w Sandomierzu 1750, paroksyzmy choroby wielkiej nazywa tłuczeniem, a o .kniętym niemi chorym powiada, że go wytłukło (tj. złe), poleca ?.aś przeciw tej chorobie piwonję z bylicą, które w ogóle ducha nieczystego z ludzi wyganiają. Do dziś lud w Krzesz© wicach leczy padaczką odwarem z bylicy posolitej. I na Ukrainie jest w użyciu wewnętrznie odwar piwonji, wkładają też jej korzenie trzy razy po trzy (9) choremu do łóżka. Podolacy noszą korzeń czarnej piwonji na szyji, przy dołku sercowym. Piwonji używają też inne ludy europejskie w tym samym celu. Na Ukrainie do nowego garnka kładą bylicę i nalewają ją „wodą niepoczętą, nabraną o wschodzie słońca", gotują pod nakrywką, a odwarem tym myją chorego pod drzewem, zmierzywszy go wprzód czerwoną nitką, po obmyciu rozbijają garnek o drzewo. Rusini z okolicy Zwinogródki zbierają węgielki z pod korzenia bylicy, zwanej tam czarnobylą i starłszy je na proszek, dają choremu, w Czartoryji radzą .drewnianą łopatą ukopać korzenie bylicy, ususzyć na świeżem powietrzu i sproszkować makohonem", wystrzegać się zaś należy posługiwania się naczyniem lub narzędziami metalowemi.

Obłąkanie.
Lud polski od wieków wierzy w opętanie przez złego ducha. Nawiedzony przezeń bywa najczęściej epileptykiem lub obłąkanym. W przysłowiach ludu i szlachty zachowały się ślady wiary w przebywanie djabła, złego ducha w człowieku.—Przekleństwo „Bodajeś trzysta djabłów zjadł!" Przysłowia „Djabła zjadł, drugi mu znikł" „Nadął się, jakby zjadł sto djabłów" „Złapać djabła zębami" świadczą o wierze, że człowiek mógł pochwycić i połknąć djabłów. (S. Udziela — Kolberg Tarnów-Rzeszów Mat. antrop. 1910 XI 266-7) O podobnem pojmowaniu dają wyobrażenie przysłowia: Ma djabła w kryciu (ukryciu) a dwu w nosie (Proverbia Rosińskiego Lubeka 1618) Ma djabła w nosie (pyszni się). Djabeł wtenczas najgorszy, kiedy z człowieka wychodzi, albo: Najgorszy djabeł na wylocie. O rozgniewanej babie powiadają, że djabeł w nią wstąpił. Następujący dwuwiersz charakteryzuje kobiety: Najsroższego zwierzęcia zrozumiesz naturę, Białej głowie czart w sercu, drugi wlazł za skórę. Przysłowie ludowe głosi: „Jak kobieta idzie za mąż, to siedmiu djabłów pod pachą trzyma".

206
Na św Jan (25 czerwca) kwas w piwo, robak w mięso, djabeł w babę wstępuje W przysłowiu „Nie wdawaj się z tą kobietą, bo ma kozła w oczach" zachowała się pamięć spółki z djabłem (kozłem), ma ona cilatego vvzrok koźli, tj. w źrenicach jej odbija się nie osoba patrząca (t. z. prnna), lecz kozieł z różkami. Przysłowie ludowe: „Krzyczy jak gdyby go djabeł opętał", albo „Krzyczy jak opętana baba", świadczą. Re Piara w opętanie przez ztego ducha była wielce rozpowszechniona i potwierdzają istnienie między ludem wiary o przebywaniu złegc ducha w wnętrzu obłąkanego. Szlachta zaściankowa w Delejowk wierzy, te opętanie sprawia djabeł, który w chorym sied/i przez oiedm lat. Zyd zaś „uczynił", te dj&beł wlazł w człowieka podczas ziewania. Opętany lub nawiedzony p/zez złego ducha, to człowiek, który nosi w sobie jednego lub kilku djabłow. Jeden z nich wchodź; w duszę noworodka, gdy babką tj. akuszerką jest czarownica, ułatwiająca swemu panu przystęp. Djabła, wprowadzonego do dziecka, najiepie* wypędzić przed chrztem, zapomocą egzorcyzmów, tj. pizez zażegna nie złego ducha. W przeciwnym razie, |eżeli dzieckc opętane podaje się do ch r ztu, „będzie ono nosić im.ę (skłonność) do złego". Wezelano i po chrzcie, dc 7 roku, można wypłoszyć z dziecka czarta, póź niej nie wyrwać już takiego człowieka że szpon djabelskich. Zły duch wchodzi w opętanego nosem, oczyma, uchem, przez usta, w ogóle wszelkiemi otwo.ami. Wypędzony zaś wchodzi tenn sarr.enn drogami, któremi się dostał do wnętrza. Kobieta w Dobrzankowie (p. Przasnyski*, chora aa obłęd, uchodziła we wsi za „ciotunię dwunastu djabłów", za co bita grubym kołem, który na niej połamano, śmiała się tylko, przyp sywano jej, że sąsiadujące.; z nią wieśniaczce „tr?y razy wsaczała złego". Kobieta z 0 K 0 i i c Ta.nowa, opętana przez diabła, skarżyła się, że zły n.e daje jej spać i tłucze nią o ścianę, a w dzień, gdy mosia obiad żniwiarkom, napadł ją w drodze, stłukł naczynie i wylał jadło. Opowiadała, że Czarny nie pozwoli nic na siebie powiedzieć opęta nemu, w przeciwnym raz,e porywa go w swe szpony : miota nim w różne strony. Opęi.any przez złego ducha wbrew swej woli musi kląć, kraść, zabijać, wogóle popełniać zbrodnie i występni bo opanował go czart i wiedzie do złego, „Zły duch może opętać i najcnotliwszego człowieka", a wtedy „zdaje mu się, że wszystko, co rafii, źle robi", dlatego taki niesześliwiec wiesza się nieraz lub w inny sposób pozbawia się życia. (Z Puszczy Sardomierskiej) Opętana przez djabła bywa też wróżbiarką, wiedźmą. Kobieta trudniąca się czarodziejsKą praktyką, zwana w Poznańskiem Nawiedzoną, zaczyna swe posłannictwo od przebąkiwania, że ją coś nawiedziło, przyczem mruczy piszczy i miauczy, a lud powiada o niej, że „opętana ma już jec ncgo ojabła. i że niemało jeszcze cierpieć będzie, nim dwu drugich lub większą ich posiędzie liczbę". Djabli ci wstępują w Nawiedzoną po jednemu, oddechem, parą, a więc ustami, ale mogą też wejść inną drugą do jej wnętrza. Nieraz lata mijają, zarim wszyscy d;iol! zbiorą się w niej, a bywa ich od jednego do trzech, siedmiu lub

2C/7

dziewięciu, mówią różnemi językami, rej między nimi wodzi mówiący po łacinie. Wedle opowiadania jednej z Nawiedzonych, djabli ci „przechodzą kolejno przez cały szereg osób w tej okolicy zmarłych", wędrując od jednej Nawiedzonej do drugiej,w czem dopatrzeć się można śladów starożytnej wiary na Wschodzie o przechodzeniu dusz (metampsychosa). Nieraz djabli „siedzący na komornem" u takiej, staczają między sobą walkę, który z nich wypędzi przeciwników i sam obejmie rządy. Wówczas opętana syczy i sapie, wydaje piski i krzyki, terkocze zębami, poci się i nadyma, słowem zdradza objawy umysłowej chorej (epilepsji). Po pewnym czasie Nawiedzona staje się Mądrą i zajmuje się praktyką lekarską, wróżeniem i czarami. Taka baba pod Szmiglein leczyła i wypędzała djabła z opętanej przez zażegnywanie, „robiąc przed nią w powietrzu różne krzyże i figury, rękami ku sobie i od siebie, tam i sam, niby łańcuch zaczepny i odporny działania, podkadzając ją wreszcie czarciem łajnem (Assa foetida). W wyobrażeniu chłopstwa na Kujawach obłąkany a) ma w sobie jednego lub kilka djabłów, których zadała mu czarownica lub czarownik np. w jadle, wódce. „Nawiedzony tem nieszczęściem w zupełnej jest zależności od owego wewnątrz siedzącego w nim djabła, który może być obżartym, popędliwym i przeciwnie: może być rządnym, zabiegliwym, pracowitym a nawet doktorem. Takim był owczarz kulawy z pod Kłótna, zawołany na całą okolicę lekarz. Podobnież Nawiedzona może, za pozwoleniem doty (czarownicy), mieć na usługi swe djabła i być doktorką (Płowce). Taki zły duch w ciele opętanego „miewa swoje zachcenia", którym chory „ulegać musi". Djabły te „jak się w kogoś dostaną, to już i wyleźć z niego nie chcą". Wypłoszone modlitwami, znakiem krzyża św. z ciała, „znów wkroczyć usiłują przy każdej sposobności". (Bogusławce, Rakutowo). Jedna biedna kobieta, obłąkana, biegała po wsi (Bodzanowo bachorne) tańcząc. „To ciota z innej wsi takich jej przywiązała czartów do serca, że tańcować zmuszona, choćby na śród boru — na wietrze i mrozie". (O. Kolberg Lud Warszawa 1867 III 100-101). Ponieważ chorobę nerwów „hipokondrję"' wyprowadza lud nasz „ z nawiedzenia przez djabła, lub z zaczynu przez cioty, przeto tacy chorzy udawać się zwy kii tylko albo do reljgijnych obrzędów, chcąc złego ducha wypędzić albo do czarownic i dziadów, chcąc zaszeptać (zamówić) chorobę" (Warszawa 1839). Wedle mniemania ludu Rzeszowskiego obłąkany, szalony albo melancholik to opętany lub nawiedzony przez złego ducha, który wszedł w niego ustami. Aby go zeń wypędzić, krewni lub znajomi „wprowadzają go gwałtem do kościoła i proszą księdza, żeby odbył nad nim egzorcyzm, ten ubiera się w komżę, stułę i kapę, a stanąwszy nad opętanym, odmawia najpierw ewangelję, zapisaną u św. Jana w rozdziale I. „Na początku było słowo", potem modlitwy stosowne i pokrapia go wodą święconą". Wiadomo, że „księża samowolnie nie wypędzają złego egzorcyzmami, bo to robić mogą tylko za pozwoleniem biskupa", ale „odczytują modlitwy nad chorym", a modlitwy te lud w mowie potocznej nazywa egzorcyzmami. „Opowiadała mi kre-

rzucanie się po ziemi. przy wypędzeniu djabła. Udziela Mat. prowincjał Dominikanów polskich. jak wogóle „wszelką osobliwą chorobę za skutek działania jakiegoś ducha. trzeci Rożen". widziała jak roje przytomnych. Kinga była królewną węgierską) natychmiast z owego człowieka ustąpić musiał. św. Stanisława. kazała złemu duchowi wyjść zeń. wyszły z opętańca. uśmiechając się ironicznie odrzekł po polsku: „Wyrzuć ździebło!" Szydercza ta odpowiedź demona ma być przytykiem do ewangelicznej przestrogi o źdźble w oku bliźniego. W Żywotach świętych. Jacka. drugi Naton. Kolberg w drugiej połowie XIX w. konwulsje itp. Kingi. czytamy o przywróceniu do zdrowia przez tę Świętą człowieka „złym duchem opętanego". na co demon. a belce we własnym oku. Na to rzekł mąż święty: „Puśćcie ją. Spotkawszy ich św. Jacek w habicie dominikańskim. Uwolnienie to kobiety w agonji z pęt szatańskich zdarzyć się miało 1264 r. otwarcie szerokie ust. ponieważ jest naszą". przedstawione jako skutek opętania przez demona. która w owym roku przybyła do grobu św. W opisach cudów św. Oto znakiem krzyża św. ona rozciągnęła nogi i ręce a rozwarłszy usta na miarę dłoni. tak—mniej więcej— opowiada o wypędzeniu przez tego Świętego demonów z Tomisławy żdzisławowej: Chorą tę kobietę przed śmiercią porwały dwa czarne jak Etjopowie demony i wlokły po bezdrożach. męczeństw opisy. spisanym w połowie XIV w. — iż podczas odpustu w Częstochowie obecną będąc egzorcyzmowi. (S. Klasyczne wzory podobnego pojmowania choroby umysłowej mamy w piśmie św. Przy czytaniu siostry Klaryski po łacinie wyrzekły: Foras ejiciat mundanum principem! „Wyrzuć za drzwi świeckiego pana". „Gdy ją moc djabelska rzuciła na ziemię. pod których postacią przebijają tu i ówdzie demony pogańskie. Węgierka"! (św. opętanie. aby zły. przyniósłszy ją do grobu św. w ewangelji św. Stanisław Kokowczyk. w Żywocie św. W Żywocie św. . ustami do którego z nich nie wleciał — wypędzony bowiem od jednego drugiemu udziela się snadnie"'. zabytkach naszej literatury średniowiecznej. szkaplerzami. spisanym najpóźniej w pierwszej połowie XV w. (np. krzyżykami lub medalikami świętemi podczas obrzędu tego usta sobie zatykali. i w innych Mirakułach (z 13—15 w. gdzie nam polecono" — odpowiedzieli. Pod 1311 r czytamy opis opętania dziesięcioletniej dziewczynki. rzekł do nich: „Gdzie wiedziecie tę kobietę?" „Tam. antrop. demona* — Przeto leczenie choroby polegało na wypędzaniu demona. „Nad opętaną — by wygnać z niej demonów — czytano ewangelję i św. Podobny cud miał miejsce 1289 r. a leczenie polega na wypędzeniu go z chorego.) padaczki. Agnieszki z Krakowa. pienienie. największą przejęci trwogą. Umysł nie uświęcony mienił padaczkę. mają wyraźne znamiona epilepsji. Mateusza). siedzącego w opętanej niewieście z Cieszyna. trapionej przez trzech demonów — „jeden z nich zwał się Oksza. ryczała dobywając z ust pianę". W przykładzie choroby Agnieszki: zesztywnienie członków.208 wna moja — pisze O. żegnając chorego. 1910 XI 273-4). choroby nerwów uznawane są za skutek działania złego ducha. Kingi w Starym Sączu". mamy liczne przykłady opętania przez djabła. Jadwigi. Ten zaś wołając: „Biada. Jacka.

Wads wrodzona dłoni obustronna (T z. lwow. (Zdjęć a fotograficzne) . nowotwór dobrotliwy. Mięsak tonatki (sarcoma) Ze zbiorow Dr Henryka Hilarowicza. docenta uniw. Ręka szpotowa) Tłuszczak.Róg skórny czoła (Cornu cutaneum).

oretum i im™nas w 16 w wyrzucano djabłów zaklęciem. odbywała się przez „zaklinaczy" wypędzanie djabłów z opętanych: na zamku w Krakowie. pustelnik. Skargi—^ist urzędem kościelnym". 1343 1 55 i 602. co zabierał bezkarnie dobra szlacheckie i chłopom ostatni rajował dobytek. około 1580 r. Takim egzorcistą był Św. opowiada J Długosz w Historji polskiej. że go Pan Bóg. z opętanego. Sprowadzony z Chełmna sławny egzorcysta. apostoł. 3rygi. zacięty Arjanin. d j a b e ł odpowiadał: „O oiadaż mnie! To mię parzysz (wodą Św. A g d y orat pociesza* cierpiącą pi?kielne katusze. która w. Panny Marji pomocą i wszystkich Świętych mocą" (Podobne zakończenie spotykamy dziś w zamawiar. Rozmawia z nią.„w którym to urzędzie czartów z ciał ludzkich wypędzał" I Św. O Łukaszu Słupeckim.iach chorób). W przekładzie opętania Tomk z Piotrowic widzimy. wielkim łotrze. bo już kury pieią" (odpędzające złego ducha).moc jego popadła i odgrażał się głośno.1a szkocka. wyganiał z ludzi diabłów (chustkami. Eufraksji.e czartów — są słowa P. modłami i postem sposobił się do wypędzania Jjabła z opęta lego. Św. Wedle relacji Marcina Kjowickiego. opętał zbrodniarza i n : elitościwie go dręczvł" bijąc i wyłamując mu członki ze stawów.. szlachcicu Sandomierskim. Św. Bene dykt i inni. na Skałce. 14 . 210).. wrogi. W Żywotach Świętych Skargi mamy liczne przykłady opętania przez djabłów i ich egzorcyzmy: „Czarty z opętanych wyrzucają": św. który ks. ten bezecnik zuchwały. kapłan Nolański. odegnać demona. który „wlazł w niego dnia 28 grudnia 1459 r. stówami: „Nie lękaj s'. (Prace filologiczie Prof. oddał w moc szatana. demon okazał swą niewrażliwość na tę rzecz sobie przeciwną i rzekł: „1 ja także jak kogut capieję" a wszedłszy na tykę. będąc pewnego razu w kościele św Trójcy.i ten naigrawa się ze zwykłej w takich wypadkach praktyk] koIcielnej: „Gdy opętana chce znakiem krz>ża Św. Feliks. Reszce piękne rabiał buty. żyjący pod koniec III w. która miała w sobie czarta bardzo okrutnego. Stanisław Reszka w dziełku Atheismus evangelicoru<łi (Neapol 1596) temi oto słowy: Szewc krakowski. Jakób. starpolskiego zabytku z 1524 r.eku przed Chr. Autor Żywota Św. Paweł. że o ile egzorcysta przeszodzi mj z Łuk iszem. n e ffl0. tak samo ię żegna". Jan Kazimiersk 1 . lubieżny ią prześladuje. w Częstochowie. pasem). Eufraksja.209 sprawcy choroby. zaczął piać. gdzie właśnie „Uzdrowienie ludu". lecz d j a b e ł nie dał sobie tnk łatwo wydrzeć ofiary. Byli też zaklinacze czartów między Żydami (Skarg 1 Żywoty świętych 1842 II Rejestr Czart. tak iż j ij ręce musiano wiązać". po długiem a daremnem oczekiwaniu na poprawę grzesznika. A mi wszystkie członki ciała ludzkiego prócz ksiuków". Gdy nadto krop : ono opętanego wodą święconą. w I. Baudoin de C o u r e n a y 1891 III. zakonczonem słowami: „Wynidź diable Bożą moea. niewidzialny innym członkom rodziny^ w jch o b i c nosci. o tyle on odwetuje się na innych domownikach.ę. Bruckner Różnowiercy polscy Ateneum Warszawa 1899 IV 32C).„Wyklinian.) pleszowaczu ! (Ksiądz od tonzury tak zwany) Już ci wymię. Św. O opętaniu Drzez djabła wspom 1 na ks. bo się boię St-rnkie{A. jak „demon nieznośny. Jarosławiu podobnie jak w Rzymie. jaKoy kur. wspomina o zakonnicy „od młodości swej przez ducha złego opętanej.

jak w kłębek i w najcieśniej-ze wciskał czeluście. a przemawiał z niej djabeł".co się z tą kobietą „nad naturę działo". Egzorcyzmowało ich naj- . 1 7 . ze chętnie weźmie w siebie wszystkich djabłów. K. gorliwy Dominikanin i wielki egzorcysta: „Niech ci się stanie wedle słowa twego" A otoż skoro bluźnierca do domu powrócił. których Dominikanie z innych ludzi za przyczyną św. 0 zwyczaju tym. aż go nareszcie oknem własnego domu z piętra wyrzucił i roztrzaskało brr1: na miazgę (R. —pisze St. urągać z tego począł. I. wypędzając z niej djabła egzorcyzmem. że przy egzorcyzyzmie „kąpiąc oczarowanego w wannie. (Przyjaciel ludu Leszno 1845 XII Nr. zrób miejsce duchowi świętemu" i wytykał mu jego grzechy. Gdy duszpasterz zawołał doń: „Wyjdź. odbywających gromadami pielgrzymkę do miejsc cudami słynących. Nad tą opętaną zakonnik kiasztoru jasnogórskiego odprawił akt duchowny.8 ) . niesłychany krzyk. twierdząc. będziesz miał pamiątkę". około 1770 r." Albo egzorcując człowieka opętanego przez djabła „tkano mu w gębę sztukę koziny" wychodząc z założenia. (Czarownica powołana. które postraszone mdlały lub dostawały słabości. Odrzekł mu na to ojciec Seweryn. W „Czarownicy powołanej" (Poznań 1639) mamy sposób wypędzania djabłów z oczarowanego przez bicie go (a raczej ich) rózgą. jakem kobold. którzy zaklinali czartów opętanych do milczenia. jako potępionym przez kościół. to miotał i. mówiąc z szyderstwem. że to tlagellatio daemonum. Ludek na sławnem i świętem miejscu w Częstochowie przypatrując się. krzyczących głosem przeraźliwym i po kilka słów mówiących różnemi językami. uderzył krzywą ncgą w kamień przed kościołem i odcisnął na nim ślad swej na pół zwierzęcej stopy. a kiedy na nich kładli relikwie. tu znowu księży egzorcystów. iż djabeł boi się kozła". ze strachu „truchlał i trętwiał". A odwróciwszy się tyłem. smagają go rozmarynową abo majerariową różczką wszędzie po ciele. n. Jacka wypędzą. uczuł się natychmiast w mocy tego djabła. Wedle aktów kościelnych w Kłusach (na Mazowszu pruskiem) 1640 r. „djabeł rozjuszył się niesłychanie i zaczął ryczeć jak lew:" Wreszcie rzekł: „Przestałem dręczyć tę kobietę. który r ukazał się na progu kościelnym w ohydnej postaci". cierpiała kobieta tamtejsza na obłąkanie. W pamiętnikach opisujących panowanie Augusta III czytamy: „Na każdym odpuście w kościele widzieć można było opętanych. Za moich lat dziecinych tj. uważane za „opętanie przez djabła". cit. Wyprawiać on zaraz z nim począł swoje djabelskie sztuki i harce: to cielsko jego zwijał. powiada autor. napastujących kobiety. nawet łacińskim dysputuwała. Skład abo Skarbiec znakomitych sekretów (Kraków 1675) przywodzi jako wiarogodny przykład opętania przez djabła „białogłowę.). loc. ryk 1 jęk wydawali a w ciele kontorsje i łamaniny robili". zły duchu. Berwiński Studja Poznań 1854 11 270). Haur w dziełku p. rzucał śród głośnych wyrzekań po murach i dachach kamienic. Proboszcz Wiśniewski „wypędził z niej kobolda". która róźnemi językami cudzoziemskiemi. lub wodą święconą kropili. któremu się poniekąd sam oddał. Wodzicki w Wspomnieniach z przeszłości — nie było wsi i miasta bez kilku przynajmniej opętanych lub nawiedzonych.210 Ojcowie Dominikanie djabłów z opętanych wypędzali.

Ksiądz mu na to: „Nie — wyleź. z których każdy nosił inne nazwisko i innym językiem przemawiał. brzuchem. jak się odwracają przed chorągwiami".211 częściej duchowieństwo zakonne w Krakowie i Częstochowie. D j a b e ł chciał wyłazić oczyma. wymyślając przezwiska różne na swego przeciwnika. w Mogile. Raz. Jacka na opętanych. na odpustach różnych cudownych miejsc. kułakował i na wszelki turbował sposób". Mamy też przykłady że nieszczęśliwców tych w czasie odpustów „tłum potrącał. Opętana utrzymywała. której jedynaczka była właśnie przybyła na Kalwarję. gdy ksiądz wyganiający djabłów z ludzi opętanych. Między nimi znajdowali się i chorzy. A wiadomo. Był tam ksiądz staruszek. wylewa jadło z garnków i tłucze naczynie. chwyciła je ręką 1 wyrzuciła na powałę. którzy wijąc się po ziemi. Leżajsku i in." a „gdy uśnie. jak „opętani przez djabła boją się krzyża. kropił go wodą święconą. aby nie opętał innego człowieka. napada ją w drodze. ale ksiądz powtarzał wciąż jedno: Wyleź. jakeś wlazł! wreszcie d j a b e ł musiał ustąpić. co uwodzili prostactwo. „bez skazy". Ceremouja wypędzania d j a b ł a z opętanego odbywała się w ten sposób w okolicy Sułkowic: Po spowiedzi opętańca kapłan odmawiał nad nim modły. powiecie płońskim. przystąpił do egzorcyzmów. Lud opowiadał. słyszano okropne ryki ludzi. a zły duch przestraszy się i ucieknie. dlatego „ d j a b e ł nie mogąc nic poradzić z księdzem. przybyłej na odpust 1899 do Kalwarji Zebrzydowskiej. każą wylać mu nagle konewkę wody na głowę. . któremi zwyciężony egzorcyzmem djabeł ulatywał. bił. Zdarzało się też.. gdy ją to licho strasznie gniotło w kark. jakieś wlazł". Opowiadano. że wylezie bokiem. Sprawcą z ł e j choroby w mniemaniu ludu ruskiego—na Pokuciu— jest djabeł. Pokazywano mi wytłuczone szyby. epileptycy i brzuchomowcy. przypisywane siedzącemu w nich d j a b ł u . a najlepiej leczyć solą. los opętania spotkał j e j córkę najstarszą. że „ksiądz b ę d ą c małym chłopcem. Było to zbyt małe przewinienie. Piotrowicz Znachorka ze wsi Bartnik Lud 1907 XIII 220). udając głosy odzywających się djabłów. U Dominikanów w Krakowie spuszczano chorągiew św. Oto jeden z niezliczonych przykładów opętania przez djabła kobiety. który dlatego miał moc nad djabłem i wypędzał go z ludzi. co się tłukli po ziemi i wyrzekali najszkaradniejsze bluźnierstwa. bo „djabeł boi się soli i nie pcha się pod człowieka". Przyrządzony z 9 topek soli płyn „chory pije rano na czczo i zakąsuje czosnkiem bez chleba.Wypędzanie czarta odbywało się u nas nawet w drugiej połowie 19 w. że zły tłucze nią 0 ścianę. W Żurominie. jak krzyczą na widok wody święconej. że już babka jej „zaprzedała swą duszę piekłu. a Czarny odzywał się z wnętrza." (St. porwał raz bułkę straganiarce". którego grzechy wyliczał. okropne wydawali wycia. zarzucił mu djabeł. że djabła z człowieka może wypędzić jeno ksiądz bez grzechu. Nieraz przy podniesieniu. ze kapłan kazał złemu duchowi przenieść swą siedzibę z wnętrza opętańca do oznaczonego krzaku. podczas mszy św. zaczął krzyczeć. na Kalwarji Zebrzydowskiej. opętanego przezeń poznać po „strasznych oczach". plecami.

przyjaciół i swojem. Demonomanja grasuje jeszcze epidemicznie w Rosji od okolic Moskwy po Syberję. Znachorka w Poniewieżu słynęła do niedawna wśród ludu litewskiego z wypędzania duchów nieczystych z opętanych. Prześladowana dostała obłędu religijnego. żył" i t. by odpędzono od nich ducha złego. że obłąkanego wziął w posiadanie zły duch i przez to pozbiwił chorego przytomności. Dotkniętych szałem leczą w Bulgarji zażegnaniem. zdenerwowane. który przyczepił się do szwaczki — chorej na histerję — targając ją ustawicznie. opętaną . serca.—Obłąkanych. gdzie człowiek nie chodzi. u Harrarów i in Mniszkę. wszystko na talerzu napełnionem wodą. w którem zamawiacz (ka) wypędza na puste lasy demonów. maniaków itp.d. prosi owe duchy w imieniu rodziców. „Złego ducha. którego wypędzają szamani „okurzając chorego smrodliwym dymem roślin". Chorzy w przekonaniu. że była podrzutkiem żmiji (złego ducha). w serce. a gdy to nie skutkuje. unikają sakramentów. które przypisują djabłowi a wypędzaniem go z ciała chorego zajmują się niektórzy księża wiejscy. Duchowni odprawiają w klasztorach osobne nabożeństwa na intencję wyzdrowienia opętanych. I Serbowie w Bośni ulegają również częstym wypadkom chorób umysłowych. który je trapi i niepokoi". szczekają jak psy i naśladują głosy innych zwierząt. Nie pomogło leczenie —musiała tak „pokutować do śmierci". aż piana z ust szła i oczy na wierzch wylazły. żyjącą w klasztorze kolońskim pod koniec 15 w. Kobiecie z Klimowie (na Bukowinie) wcisnął się w postaci swierszcza przez ucho do mózgu. „aby wywiódł swe prawa do dręczenia opętanej". Objawy obłąkania Ainowie na Sachalinie mienią sprawkami złego ducha. gdzie ptak nie śpiewa. Ostjacy i Samojedzi wykurzają go. tam idźcie z nóg. w oczy. wilka i innych dręc j cieli. dusił. łamał kości. Piłsudski Szamanizm Lud 1910 XVI 131). opętaną przez demona w postaci Etjopa. albo mówią w imieniu znajdującego się w ich ciele djabła. z ócz. aż kobieta dostała szału i umarła. dlatego wypędzają zeń złego ducha. bluźnią wierze. żyły i t.212 W okolicach Krzywicz (powiatu Wileńskiego) żyła dziewczyna. że są przez szatana opętani. gdzie kura nie gdacze. wypędzała podkurzaniem asfetydą" (czarciem łajnem). do nikogo z rodziny niepodobna. płótno o 9 miarach i głowę kury. Środkiem tym posługują się również na wyspach Kei. egzorcyzmował czy leczył ksiądz. Dziewczynę wiejską z Tyrolu. że włościanki litewskie „przynosiły do księdza dzieci drobne. Zdarzało się też często.. bijących w nogi. Rumunka zamawiaczka (wrajitoare) przynosi dziewięciu złym duchom w ofierze 9 świec. gdzie ją tak długo świdrował. Duch „nieczysty" opanowuje nieraz i Lipowanów. Na Hawai i Tahiti mienią. rzucał o ziemię. prosząc. Djabeł przystąpił do niej i dręczył ją. chorych poczytuje lud w Serbji za opętanych i leczy ich przez wypędzanie djabła. niezwykłej piękności. Do niedawna słynął z egzorcyzmowania franciszkanin w miejscowości Jajce. przez matkę znienawidzona w tem przekonaniu. chorego: „Idźcie tam. obłąkanego „zawiązują w worku i staczaja jak belkę z pagórka na dół". cytując złego ducha do "sądu. 9 groszy. (Br. a okrążywszy dary te na klęczkach do trzeciego razu.d. by umysłowo choremu dały siłę w rękach i nogach.

Cudotwórca z Oleska leczył w podobny sposób wszelkie choroby „nieczyste". ustawicznie rozmyślając o piekle napełniła głowę straszliwemi poczwarami. która tułać się musi po świecie. podobna jest w swych objawach do opętania. dybuk. a kapłan — po długim poście i modłach — kazał djabłu wleźć do jej prawego bucika. zdawało się jej. żółtych. rozkazuje duchowi opuścić ciało opętanego. słyszano uderzenie o szybę. d ja bel zapytał ponownie: „Czy nie wolno mi do źdźbła"? następnie „do okapu" ? Ale proboszcz i tego mu zabronił. która natychmiast tężeje na zawsze. ale i włościanie okoliczni. gdzie mała dziurka świadczyła. pomieszanie zmysłów i paraliż. Najłatwiej przystępują do kobiet. kwaśnych. rabina-cudotworcę. jakoby szatani szarpali ją swemi pazurami". Dybuk przez usta opętanego rozmawia z cudotwórcą. Gdy dziewczyna strząsała sobie bucik. pobożnego żyda. Takim złym duchem wedle wyobrażenia chasydów staje się dusza człowieka grzesznego. Cudotwórca „oparłszy się o swą laskę. kamieniu. gorzkich i w krótkim czasie do zupełnego zdrowia przyszła".213 przez djabła. gdy wychodzą bez fartucha o północy. gniewnie rozkazuje mu wyjść przez mały palec od ręki lub nogi". miotają nawiedzionym. rzekł: „Musisz tam w dół"! Po tych słowach dał się słyszeć łoskot i djabeł spadł przez wskazany otwór do piekła. — tak nazywa się także zły duch — tułający się po świecie. Choroba umysłowa. gdy nieopatrznie popełni jakiś grzech. egzorcyzmował jeszcze niedawno proboszcz z Geschnitz. Powoduje ją w ciele grzesznika. poczem dybuk „wychodzi z pokoju przez szybę. że tędy duch się unosił". Po użyciu wody mineralnej „wyrzuciła z żółcią niezliczoną liczbę djabłów czarnych. osoba traci zmysły. na której rabin skreślił kilka wyrazów kabalistycznych". a pod czas tego chory „leży jakby martwy. a najchętniej obiera sobie siedlisko w ciele człowieka niewinnego. nieludzki". „Sam widziałem — powiada — jak eden z naszych rodaków Eleazar w obecności cesarza Wespazjana. jak opętanie i epilepsję. ma usta szeroko rozwarte. wolę i staje się skłonną do grzechu". Odbywa to się w ten sposób: Po modlitwie „wypytawszy się dybuka. Jedyny sposób na tę chorobę — wypędzenie dybuka przez cadyka. Wówczas „duch uchodzi przez mały palec lewe] ręki. czy nie mógłbym wleźć w muchę"? Gdy mu proboszcz tego zabronił. A szukali u niego porady nietyiko żydzi. a wreszcie wskazując palcem miejsce na podłodze. a z nich wydobywa się głos zmieniony. wylazła dziewczyna z pod łóżka. które wpadłszy do wnętrza człowieka. Lekarz francuski Rhodes opowiada o Marji Volet z Bresse (we Francji). wyznaczając mu albo przybytek nowy w jakiejś rzeczy martwej. zwana również dybukiem. Józef Żydowin w Starożytnościach żydowski h opowiada o praktykowanym za jego czasów sposobie leczenia obłędu zapomocą wypędzania demonów z chorego. nieruchome. albo siedzi zaklęta w drzewie. że „dawała wielkie dowody opętania. albo przyrzekając mu zbawienie". Dybuki—zdaniem starozakonnych w Polsce — to złe duchy. „Gdy wejdzie w człowieka i nim owładnie. słynął bowiem ze skutecznego wypędzania złych duchów z opętanych. za jakie grzechy odbywa pokutę. . djabeł siedzący w niej rzekł: „Ten bucik jest mi za ciasny. „Na dany rozkaz.

że w istocie tę cudowną siłę posiada. Opę ł any uspokoił się natychmiast. jak zaraza morowa. a po chwili zobaczył go rabin Simeon siedzącego na maszcie. O podobnym wypadku wypędzenia złego ducha z człowieka mamy wiadomość w średmowiecznem źródle żydowskiem Halachoth Jedoloth. Wiedemann Ungerecht Gut Am Urquell 1896). Levzen . a „gwałtowne szaleństwo uchodziło za opętanie przez złego ducha* (kako-dajmonia). kapłan u narodów chrześcjańskich w Europie wieków średnich. „Być chorvm umysłowo znaczyło to samo. (A. uwalniał opętanych złych duchów.ana i Sa mozaty. wyleciał z ust zły duch. „Czego tu chcesz"? zapytał Simeon. zapytał go więc: „Jak się nazywasz?" „Smdun. „Chcę ci poka zać cud* Wlezę w córkę cesarza. na SyDerji szaman. aby mię leczył". Takim egzorcystą był u Indjan amerykańskich medicininan. który p<xł kamieniem zawierał pizez krńla Salomona dany korzeń (. febra.zapytał rabin — że z niej wyjechałeś"? „Tej samej chwili potłuką się w pałacu cesarskim wszystkie naczyn a szklane". I wszystko stało się lak. co mieć w sob:e złego ducha". nakazując owym złym duchom. Poezja i filozofa grecka wyznawały zasadę. który wlazł w ciało córki księcia azjatyckiego z Bechten. naczynie to wywrócić. jak majtkowi. mieli wzrok błędny i pumę na ustach. żyjącego w II stuleciu po Chr. których wypędzano z ciała. wyciągnął mu z nosa demona. przebywających we wnętrzu człowieka. abv tym sposobem widzów przekonać. że szaleńcy ()arvati) „opętam przez djabła. Rabin Simeon. „Po czem to poznam . pos!ugiwano się formułami zamawiania. K Boguckiego. Akad. któremi on złe duchy wypędzał. Chcąc zaś pokazać obecnym.214 jego synów dowódców i wielkiej ilości żołnierzy. wodą napełnione naczynie i rozkazał demonowi. jak zapowiedział demon. a gdy go chory powąchał. . że duch upętanego opuścił". czytamy w staroegipskiej legendzie (Bentresch-Stele) z 1000 r. odpo wiedział duch. Djalog LuK. gdy z wody wyjdzie. A gdy do nie] przyjdziesz. przed Chrystusem. że obłęd. Kraków. W demonologji chaldejdejskiej spotykamy opętanych przez złego ducha. wsiadającemu na pokład. syn Jozefa". a duchy mówiły przez nich ich głosem". e polegało na tern. Eieazar zaś zażegnał demona zaklęciem Salomona. postawił w pobliżu małe. recytując przy zamawianiu pieśni Salomona. NE tysiąc lat orztd na r odzeniem Chrystusa wierzyli przedhistoryczni mieszkańcy niziny Eufratu w duchów chorob. podobnemi do naszych zazegnywań. szepnij jej dc ucha. O wypędzeniu demona. a ja wyjadę z niej". podobnie jak to czynią na naszych odpustach. a ona będzie ciągle krzyczała „Pi zywiedźcie mi rabina Simeona. a cesarz za wy'e^zeme córki przez rabina Simeona zniósł wszystkie dekrety prześladujące żydów..zapewne mandragorę). żeby nigdy więcej nie wlazł do chorego. zatytułowany Łgarz albo niedowiarek <prz»kład M. I starożytni Rzymianie wyobrażali soDit. który spółwyznawców swf»h — prośbami u cesarza — uwolnił od prześladowań. był świadkiem. rozstrój umysłowy i epilepsja są stanami człowieka pochwyconego przez demona. najstraszniejszym z nich był aemon opętania. suchoty i in. że Eieazar poasunąr opętanemu pod nos pierścień. aby wyszły z ciała chorego.

Sam Chrystus słowem lub duchem swym wyganiał szatanów. Opętani cierpieli na straszne perjodycznie występujące napady konwulsji. Średniowiecze mieniło obłęd i histerję. 3906) podaje przykład wypędzenia z ludzi złych duchów przez zaklęcie: Syryjczyk z Palestyny stawał przy takim człowieku. zwanych energumenami. Demona. Łukasz i Marek) opowiadają o opętanych przez szatana lub wielu szatanów.p. Tertuiian. że w r. dręczą go. Często zdarzają się epidemje opętania. a „wziąwszy w posiadanie ciało opętanego. które wykrzywiały im członki. św. Po epidemiach w pierwszych wiekach chrześcijaństwa we Włoszech. Prócz tych objawów chorobowych uważano w wiekach średnich mówienie obcemi językami i nagłe wyzdrowienie chorego przez egzorcyzm za charakterystyczne oznaki opętania. robi jego członkami i wstrzy muje działanie jego duszy. którzy dręczyli ludzi i rzucali ich o ziemię. jak szatani tarzają i miotają nimi. że zły duch nimi rządzi. za opętanie przez czarta. Ojcowie kościoła opisują owych umysłowo chorych lub epileptyków. iż „nie mocą słów zaklinających. Od pierwszych wieków chrześcijaństwa św. nawiedzionych przez złego ducha. mówiąc i blużniąc przez usta swej ofiary Teologowie (od św. opanowuje jego organy zmysłowe i niższe władze duszy. A nie tylko jeden ale kilka demonów mieszka w jednem ciele człowieka. Za chorego odpowiada duch po grecku lub w innym języku. Pismo św. Schindler Der Aberglaube des Mittelalters Breslau 1858 str. grasujące epidemicznie. ale smrodliwą parą ust swoich wypędził djabła z opętanego. Opętanie było chorobą. że djabły nawiedzają ciało człowieka. 23 i 337). znęca się nad ofiarą swoją". Cyryl i inni ojcowie kościoła przytaczali cały szereg faktów na udowodnienie. ks. Ewangeliści (Mateusz.215 Umiej. tak wyrzucił był z opętanego siedmiu szatanów.) do systemu rozwinęły. jakby okopcony". którego kapłani egzorcyści wypędzali z ciała modłami i zaklęciem.) panowała powszechnie terapia teurgiczna. zażegnywano je egzorcyzmem. Egipcie i Syrji następują w 8-ym wieku częste epidemje w Rzymie a Bodin opowiada. co czasy reakcji (XVII w. amuletami i t. nieraz okropny sposób. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa spotykamy się z klasą ludzi. uważano za drugą osobistość. który zawładnął ciałem opętanego. i w różny. starego i nowego zakonu uważa umysłowo chorych za opętanych przez szatana. Justyn. Lucjan w jednym ze swych epigramatów greckich wyszydza egzorcystę. Nowodworskiego) rozróżniają dwa stopnie opętania: Obsiadanie (ob sessio albo circumsessio) przez moce djabelskie oznacza zewnętrzne tylko objęcie władzy nad pewnemi czynnościami człowieka. Opętani sami twierdzili. leżącym na ziemi i pytał: skąd duchy w niego weszły. miotają nim. jak wyją różnemi głosami przez usta opętanych. Chryzostom. B. 1554 było . M. mówi przez jego usta. święconą wodą. w celu wypędzenia djabła z opętanych. „We właściwem zaś opętaniu (posessio albo incessio) zły duch ma mieszkanie swoje w człowieku. kościół posługiwał się egzorcyzmem. Po stosownem zaklęciu wychodził z chorego „duch czarny. (H. Augustyna—Encyklopedja Kościelna red. Do ciała człowieka „opętanego" wchodzi zły duch mimo jego woli. Do X wieku (po Chr.

(H B. czy pomieszanie w jednej osobie. święconej oliwy i soli. święconej wody. kojarzy się też z wiarą osób inteligencji. Schindler Der Aberglaube des Mittelalters Breslau 1858 342—343)Na djabła. wrogi plemieniu słowiańskiemu i Litwinom (Niemiec w kusym stroju). poświęcenia. przypisują działaniu drugiej nadprzyrodzonej istoty. że „z nieprzyjaciół stają się niekiedy w wierze ludowej demony". Sybiracy.216 równocześnie 82 opętanych kobiet w Rzymie. jakiemuś wrogiemu duchowi. plemieńców z Tasmanji. że choroby umysłowe są dziełem złego ducha. we wszystkich wiekach. które go wpędziły w ciało człowieka. wsuwał się do szyji tak. Anglji i Szkocji. hołdują mniej lub wię~ . czucia i działania. przepowiadające pogodę i słotę lub przyszłość człowieka. w ogólności stany chorobowe nerwów. który nabrzmiewał. Zły duch męczył człowieka nielitościwie. gdyż przez nich przemawia duch. Zły duch niechętnie i stawiając silny opór opuszczał swoje stanowisko. Fidżyjczyków i in. Afryki i Ameryki. trzeba było użyć wszelkich środków. ludy Europy. albo przynajmniej że lud miesza swoich wrogów z wrogiemi mu istotami demonicznemu Jak duszę poczytują za sprawczynię myśli. lub podrzucany bywa atakami epilepsji. wypędzał go nietylko z ludzi. przenosił się z miejsca na miejsce. choroby i jasnowidzenia. Leczeniem opętania zajmował się jedynie kościół. służyć może na poparcie znanego w folklorze zjawiska. rysy i własności demonów pogańskich.p. 1656 przeszło stu opętanych męszczyzn. Persji i Babilonji. sług i dzieci. Niemczech. studentów. wymieniał nieraz osoby. nawiedzenie przez złego ducha i natchnienie prorocze. podobnie jak Patagończycy wybierają na Szamanów (czarowników) chorych na epilepsję lub na taniec św. podobnej do duszy. wogóle normalnych funkcyj życia ludzkiego. jak to miało miejsce w Szwecji. Indowie plemienia Bodo wprawiają się w stan szału. Indji. który sprawia. spotykamy się z niem u wszystkich ras. Wyobrażenie. jak bęben. U Zulów objawy histeryczne poprzedzają władzę wróżenia. bywają zarazem uwiedzionemi przez złego ducha. Najgłębiej zakorzenione na niższych stopniach uspołecznienia. że groziło uduszenie się. Karenów. żeby zyskać natchnienie prorocze. daru przepowiadania ze stanem opętania przez złego. wykrzykiwał przekleństwa. Szczegóły opętania przez djabła u ludów barbarzyńskich posłużyć mogą za rodowód naszych nawiedzonych i wróżbitów. oba będące następstwem łych samych przyczyn. u dzikich plemion Australji. zlewają się w pojęciu ludów dzikich. A połączenie to. Dwa te zjawiska. spotykamy u ludów tej i tamtej półkuli. przenićsł lud nasz i inne ludy chrześcijańskie. że w Paderbornie i okolicy znajdowało się w r. kobiet. by wyprzeć czarta:modlitwy. jest powszechne. Historyczne narody Chin. ale ze zwierząt i budynków. że chory wije się w konwulsji. Nazwa pętającego obłąkanych i charakter obcy. tak nienormalne objawy'. Holandji. który ich opętał. relikwij i amuletów. Happelius donosi. Wita. tylko on miał władzę odpędzania złego ducha. widziano go jak poruszał się pod skórą. będącego postacią nauki średniowiecznej. demona. jak n. Nasze czarownice i wróżbiarki. i w sławnym procesie opętanych zakonnic w Loudun we Francji. przytem wydawał najrozmaitsze głosy. wchodził do żołądka. pomieszanie zmysłów.

egzorcyzm. przekonany jest. Nie ulega bowiem wątpieniu. zbiera się lud w jego domu i przywołany szejch uroczyście pyta: „Kto jesteś?" kiedy chory wymówi imię szatana. Takiego demona. że trzeba kilka takich demonów wygnać z chorego. (T. że niektóre przynajmniej z czaszek trepancwanych w dobie przedhistorycznej miały ten sam cel. dręczenie itp. Szaman u Ajnów. czemu szejch się opiera. ma skłonność do antropomorlizowania wszystkiego. węża. musi być chytrością lub przemocą zniewolony co opuszczenia zajętego mieszkania. „Jeżeli opętany mówi od rzeczy. podobnie jak dziecię. w którego wjechał demon". i u ludów barbarzyńskich wiara i opętanie przez złe mocy trwa w całej pełni. że jakiś duch. wejście do ciała demona powoduje chorobę. W ciemniejszych zakątkach Europy. Dziki. Chory. a środkami w tym celu używanemi są: prośba. które się weń wcieliły. wypieiani z „jednego członka" w drugi zatrzymują się w końcach palców". Tak n. bierze go w posiadanie. a daemcnis percussus". Dusza opuszcza ciało podczas snu człowieka. utrzymując iż „piekielna mara została wygnana z cierpiącego bez pozostawienia na ciele jakiegokolwiek bądź śladu lub rany" albo też pokazuje materjalne tego dowody w postaci gwoździ. szejch woła: „Rozkazuje ci wyjść z niego (chorego)"! Szatan gotów się wynieść. zazwyczaj zły. bo chory oślepłby. ale przez oko. Opętana przez złego ducha osoba zowie się u Chińczyków Lo-Sim (Pan zstąpił) u Siamczyków Phi-kao (Wstąpienie demona). kamyków. drzazgi ltp. Stąd . ożywia on i materjalizuje nawet rzeczy umysłowe. (Br. Taki „opętany. Dlatego dziki „praktykuje trepanację czaszki. mający wielką chorobę. wyobrażający sobie duszę w postaci ptaka. bicie. przez którego — w jego mniemaniu — pacjent jest opętany". skąd „po długich z niemi targach i krzykach przy kontorsjach opętanego" wychodzą z pacjenta. wciska się w ciało człowieka. który z zewnątrz wcisnął się. Uzdrawiacz zadziera nożykiem palec u nogi i tamtędy każe złemu duchowi opuścić nieszcześliwego". tubylców na Sachalinie. Człowiek pierwotny. Odpowiednią do takiego pojmowania choroby jest i terapia. jakoby bity przez demona. Zdarza się. nazywa się Nat-Pah. z którem posiada wiele wspólnych cech. Smoleński Górny Egipt: Lud 1907 XIII. w ogóle istota nadzmysłowa. owada. Birmanie mienią człowieka cierpiącego na obłęd „opętanym przez ducha (Nat)". wypędza z ciała chorego złych duchów. a objawy choroby są widomemi znakami walki owego demona z człowiekiem. do którego wszedł. Indowie np. drobnych przedmiotów. czyli złączony z demonem.217 cej tym wierzeniom. motyla. U górnoegipskiego ludu „epilektycy uchodzą za opętanych przez szatana". zamawianie. 278). Duch. nazywa się „Nat-teik. wypędza jak — u nas — egzorcyzmami zażegnywacz. aby wygnać złego ducha. iż to one sprawiały bole i męki pacjentowi". dlatego człowiek pierwotny uważa ziewanie i kichanie za niebezpieczne. przypisują obłęd nawiedzeniu chorego przez bhuta. ofiara. nadaje ciała nawet czystemu duchowi. „upewniając. że istota ta zostaje w bardzo luźnym związku z ciałem. groźby. wykurzanie. We wszystkich częściach świata tłómaczą sobie powstanie choroby umysłowej w ten sposćb.p. klóry „wjeżdża w ciało na skrzydłach wiatru". Piłsudski Szamanizm Lud 1910 XVI 123).

że lud uważa złego ducha za sprawcę choroby. wypędza lub wywabia i przenosi na inny przedmiot. Udziela w Zbiorze wiad. Jako skuteczne lekarstwo przeciw szaleństwu uważano u nas „przyłożenie do głowy wpółrozdartej kokoszy czarnej". a wyzdrowieje". itp. które go prześladuje. który chorego opanował. Czesi zalecają mózg psi albo krew puszczoną osłu za uszami. gdy mu wskazano starą matkę chorej. Gracjan Piotrowski w Satyrze przeciwko zgorszeniom wieku naszego (Warszawa 1773) zaleca „zgolić mu głowę i czarnej przywiązać kokoszy połowę". Zwierzątka tę mają wyciągać chorobę z głowy i od niej ginąć. Już Jan Solikowski (Do obywatelów inflanckich 1599) używał zwrotu „godna głowa czarnej kokoszy". — świadczy. że wraz z wiarą w opętanie ukazują się egzorcyzmy i stowarzyszą jej wszędzie od dzikości przez barbarzyństwo aż do cywilizacji. Otoczenie jego. Jak. Ponieważ nabrano przekonania. do niedawna mówiono u nas: „Wart (trzeba mu) czarnej kokoszy". trapiony chorobą i postami. owiniętą w pęcherz lub woreczek z płótna. kto w chacie najstarszy. — którym bywa u nas czarownik lub wróżbitka. co prędzej na głowę przyłożyć". przypisuje to przebywaniu w nim obcego ducha. aby zły duch przez usta albo nozdrza nie uszedł z człowieka albo doń nie wszedł. którą po nijakim czasie zastępują świeżą. Nos bowiem i usta uważane były za bramy. albo żywe jaskółki. i kazał jej do trzeciego razu obłożyć głowę córki tą rozdartą kurą — chora wyzdrowiała. melancholję i tym podobne zboczenia umysłowe jako nawiedzenie lub opętanie przez złego ducha. na głowę przykładają rozpłataną kurę żywą. Takim zabytkiem ofiary jest puszczanie krwi obłąkanym. „Mającemu pomieszanie zmys ł ó w radzi lud w Ropczycach „puścić krwi z pod języka. Haur w Skarbcu radzi „na szaleństwo czarną kokosz na dwoje rozdarszy. Terapia ludowa obłąkania przechowała jeszcze ślady krwawej ofiary składanej demonowi. ale stara matka umarła. przeto za bezpośredni sposób wyleczenia uważano wypędzenie tego ducha.218 pochodzą rozmaite na całej ziemi rozpowszechnione zwroty mowy i zamawiania. Kaź. dosyć żyła na świecie". najskuteczniej zaś działać ma rozdarcie żywego gołębia nad głową szaleńca. antrop. (S. Tem tłumaczyły sobie ludy obłęd. tak że krew z kury ciekła po głowie kobiety. Zachowanie się zaklinacza. zanosi więc do niego prośbę. patrząc na to „niesamowite" zachowanie się chorego. Umysłowo chorego leczą Płudzianie okładając mu głowę żabą. Wchodzi on w człowieka ustami — wypędzony od jednego. Na pomieszanie zmysłów dają w Świętokrzyskiem kota gnojonego z kołtunem palonym. Nieszczęśliwy. mające przeszkodzić. . że zły duch opętał chorego. Po odmówieniu niezrozumiałej formułki zapytał. Czarownik w Żarówce pod Radomyślem tak leczył chorą na pomieszanie zmysłów kobietę: Podaną sobie czarną kurę wziął za nogi i rozdarł żywcem nad głową chorej. któremi wchodziła lub wychodziła dusza. widzi w snach marę lub widmo. udziela się drugiemu. składa mu dary. rzekł: „Nie będzie jej szkoda. 1896 X 96). To też nauka etnologji stwierdziła. demon. tak żeby krew spłynęła mu na twarzNa Wołyniu i Ukrainie puszczają krew choremu lub piją krew oślą.

" „Pozbawionego zmysłów człowieka na wyleczenie obwiązują powrozem z łyka lipowego okręconym i wodą skrapiają święconą". wychodzący po egzorcyzmie z opętanego. między innemi epilepsję. prowadzono na Kalwarję Zebrzydowską. to wszystko cierpiała przez ośm miesięcy. we wodzie tej trzymają. a w kościele okładano batem. przedtem nurzona i topiona. „wszyscy obecni. W Skandynawji dają obłąkanym asę fetidę.Rzeszów. pilnując się. ale owszem podkasawszy się tylko lub podgiąwszy je nieco. Że tu wymienię tylko jedno: Do studni w Nowym mieście Korczynie ciśnie się lud od kilku wieków gromadnie. gdzie kilkoro ludzi utonęło. dziećmi odmienionemi przez boginki. poczytując jego ataki szału za sprawki demona. Jan Długosz w Żywocie św. Wedle mniemania ludu madiarskiego uśmierza się szał obłąkanego. Podobnież i ci. którego przywiązywano do słupa w domu. Udziela . aby zaczerpnąć w niej wody uzdrawiającej różne choroby. po wsiach i lasach z krzykiem od pokusy wodzona.Kolberg: Tarnów . Zbiór wiad. aby zły duch. widocznie dla skrępowania i poskromienia złego ducha. koronki itp. M. Skarb nieprzebrany (Częstochowa 1772) mamy mnogie przykłady dręczenia opętanych (w latach 1705-14). między innemi wymienia Piotra z Nerich. Kune^undy. Oto np. j. Długosz (w Żywocie św. licząca lat 24 „od djabelstwa okrutnie na ciele pomordowana.. zmieszaną z jego własną krwią. dając im pić wodę z trzech studzien czerpaną po zachodzie słońca. 1910 XI 298). mając i tę okoliczność na uwadze. Miejsce krwi ludzkiej zastępowała już u starożytnych krew zwierzęca. Przy tym obrzędzie wypędzania czarta. pisanym w drugiej połowie 15 w. n. mający przy sobie szkaplerze. Katarzyna. Górą po moście odbywa się procesja a „księża stojący na moście odmawiają nad nimi egzorcyzmy". Złotnickiego p. nie zdejmują ze siebie odzienia. (S. W książce Ks. gdy mu się da napić krwi niemowlęcia w czaszce umarłego. nie chcą wnijść do wody. w dole głębokim przy młynie. że dla złego ducha stoi jeszcze inna droga otworem. z. nie wpadł komu z nich w otwartą gębę lub do nosa. Przykłady uzdrowienia szalonych i epileptyków wodą z cudownych źródeł zapisują już kroniki średniowieczne. przez które na różne miejsca dla egzorcyzmów ją wożono—za przyczyną Panny Marji dnia 2 lutego 1708 od djabelstwa wolną i zdrową została" . „Opierają się temudelinkwenci..219 na stopy rozpłatanego lina. Plinjus radził okładać głowę obłąkanego ciepłemi jeszcze płucami owcy. W odpust Wniebowzięcia Matki Boskiej — opętanych przez złego ducha wraz z upośledzonymi na umyśle i t. córka Królika (z Kieleckiego). świętości wkładają je do ust. przyciskają mocno suknie do ciała. którą wiązać rodzice i pilnować musieli. którędyby dostać się mógł do duszy ludzkiej. wymienia cu downe skutki lekarskie tego zdroju. okrywszy prześcieradłem. więc wpychają ich do niej przemocą. bijąc rózgą*. bogieniakami t.. zwanych tu głupimi. Przykłady dręczenia obłąkanych w dawnej Polsce podaje J. którzy przechodzą przez wodę Cedrońską (w Kalwarji Zebrzydowskiej) albo opętanych. który warjata opętał. w łupinie jaja. Włościanie powiatu Niskiego leczą obłąkanych. gdzie ich kąpano w rzece drońskiej. ucha. Stanisława).

że paraliż (pidwij) pochodzi z wiatru. Kryńskiego. I chorobę kości pacierzowej. czytamy: „powietrzem zabity" albo „powietrzem rażony" w znaczeniu „paraliżem tknięty" (Prace filologiczne wyd. Zboczenia umysłowe uważa lud (w Gródku nadbużnym) za dowód stosunków ze złym duchem. temu djabeł wykręci członki. że przechadza się podczas burzy i grzmotu.220 Ks. biją batogami i nielitościwie męczą w tej myśli. Paraliż powoduje — zdaniem naszych Ogrodów zdrowia —powietrze. że zły duch. A. Spiczyński w książce O ziołach (Kraków 1534) powiada. Do dziś jeszcze zdarzają się wypadki takiego okrucieństwa. Nasi chłopi nie odróżniają postrzału od paraliżu i apopleksji Lud w Augustowskiem mniema. nawiedzająca chorego. a kogo swym ogonem dotknie. H. Chińczycy wiążą i zamykają obłąkanych. . W Czechach (niemieckich) biją dotkniętych melancholią rózgami i rzucają do wody. wyjdzie zeń. Rusini utrzymują. któremi smagając najlepiej djabła się wypędza". staropolskim zabytku z r. Obłąkanych na Rusi i Litwie leczą znachorzy. tj sznurów z dzwonicy. U barbarzyńskich plemion (na Celebes. sufragan Olechowski. zwaną zepsuciem pacierza. jako opętanych przez złego ducha zamykano ich w więzieniu i dręczono. Eufraksji. wyrządzając nn różne katusze: trzęsą ich na wszystkie strony. W Żywocie św. nieczysta siła. Podobnie i Słowacy w Morawji poczytują zły wiatr jako sprawcę paraliżu. Paraliż — powiadają w Budziwoju. czy wichru. 265). Baudoin'a de Courtenay 1891 III. że za zbliżaniem się wichru. Paraliż. A. poniewieiana" w nocy z dzieckiem błąka się po wsi. że kto nastąpi nogą w wir wichrowy. — „powstaje z wiatru". Paraliż nswet zwą 'trąceniem wiatru i mienią złego ducha (wiatru) sprawcą tej choroby. jakby chcieli zeń wytrząść demona. aby na opętanych używano doświadczonego lekarstwa. W starożytności (Seneka) i wiekach średnich przypisywano obłąkanym różne nieszczęścia. a nawet czynią ich za zbrodnie odpowiedzialnymi. głodzona. wprawdzie „zakazał przez kurendę duchowieństwu egzorcyzmy. wożą na trzęsących wozach. zaczyna w głowie szumieć i człowiek pada z omdlenia Pidwija. „paraliż: to jest. gdy kogo powietrze zabije w połowicę albo w rękę albo w nogę". że „paraliż pochodzi z zawiania". wskutek „przeciągu powietrza przez otwarte na oścież drzwi . W okolicy Stryja powiadąją. druga „bita. sprawujący rządy na stolicy Krakowskiej w czasie choroby biskupa Sołtyka. dlatego odchodzi się z chorym nielitościwie: Jedną taką ofiarę trzymają „zamkniętą na kłódkę w chlewie". W innych stronach Rusi utrzym u j ą . okna". głównym sprawcą choroby mienią „wicher" w postaci trąby powietrz n e j . (Rudawa). ale natomiast przepisał. leczą Przebieczanie natrząsając i trzepiąc rękami chorego. Somoa i in) wiążą im nogi i ręce i obchodzą się jak z dzikim zwierzem. 1524 wyd. wyobrażają sobie.

że choroba zmniejsza się z wymienianiem coraz mniejszych liczb.""„Nie chodźże ta (m) strzelcu —postrzelcu. a nasypawszy nieco prochu strzelniczego. Przykładają też „szmatki moczone w odwarze z Postrzałowej trawy".szta! Świadectwem historycznem stwierdzono zamawianie tej kategorji w 5 wieku po Chr. Postrzał (panaricium). od trojga dwoje. „ukaże się strzałka podobna do żądła pszczoły". od 8 do 7 itd. zwany w Wydzierzewicach doktorem. krew ssać. wpatrywał się w chorego i drżącym głosem wymawiał następujące zażegnanie: Uciekajcie Wiatry. Rwanie w kościach zażegnywa Mądra w Poznańskiem. Pozna ją t ę chorobę przy łamaniu w kościach. jak wiele innych chorób nerwowych. stosowana w me dycynie wielu ludów Europy. kości itp. na puste ugory. Zastrzał (rwanie w palcu) leczą nasi znachorzy. od ośmiorga siedmioro itd. Po wypowiedzeniu tych słów dostał poraksyzmu. każąc „kłaść chorą rękę lub nogę na lufie fuzji. a oczy stanęły słupem. gdy po zdarciu naskórka. szepcząc równocześnie pewne zaklęcia i pacierze. bo już my ta(m) byli i dobrze sprawili" . Poświsty. strzelając pustym nabojem w palec. z której przy odpowiednich zaklęciach strzelają" i tym sposobem odpędzają złe z chorego na cztery wiatry. przez co ciało chorego wprawione bywa w pewną drażliwość działającą przy wierze pacjenta uzdrawiająco. pociągając z lekka części cierpiące czubkami palców. Metoda odliczania choroby. (Ks. (M. podkadza się chore miejsce. a Boską pomocą itp. „Kaj (Dokąd) ty idziesz strzelcu — postrzelcu?" „„Dy ja idę do tego człowieka chrzczonego. polega na przypuszczeniu. A. które się koło domu uwijają. upadł na ziemię. a prawą wodząc po jego ostrzu. Serb w Bośni wyprowadza w ten sam sposób reumatyzm ze skóry. a brat brata nie woła. Lud okolic Żarek Warszawa 1883 u. uważa lud mazowiecki za „pochodzący z zadania lub zarzeczenia (zaklęcia) wiatrem przeniesionego". Bodaj nie było jednego! Kończy się zwykłem zaklęciem: Nie moją mocą. piana z ust mu się toczyła. w nogę (w rękę itp. z góry na dół. I Chińczyk mówi o tkniętym apopleksją. Cugi (Przeciągi) — widocznie upatrywano w nich sprawców łamania kości — przez moc Boską i dopomoc wszystkich Świętych itd.).221 temu wykrzywi usta i tym podobne wyrządza psoty. Na zagojenie zastrzału (postrzału) posługują się w okolicach Siewierza następującem zażegnaniem: Szła najświętsza Panienka z Panem Jezusem drogą. 267). Od jednego do jednego. (z Masłowa). po chwili odpoczynku powtórzył. aż w końcu zniknie. lecz „przez zapaskę". Pleszczyński Bojarzy międzyrzeccy 1892 str. mieli dziewięcioro narodu. 137). Podejmiij" się wówczas łyżkę cynową. Federowski. „wyrzuconą na świat" nie gołą ręką. od jednego na ni. napadła (=spotkała) strzelca — postrzelca (uosobienie postrzału). Zastrzał leczą na Mazurach. aby chory wystrzegał się wiatrów. że trafiony został wichrem czy niepogodą.Na zastrzał znane są następujące zażegnania z ziemi Kieleckiej: Był tu pan zastrzał z panią zastrzałową.) i będę mu kości łupać. od dziewięciorga ośmioro. gdzie kur nie pieje. trzymając w lewej ręce sierp poziomo. od dwojga jedno. Mądry. mianowanego Stachem (Pietrem itp. kończy zaś zażegnanie odliczaniem od 9 do 8.

Napotkał go tam Pan Jezus z nieha (Pan Jezus) — Gdzie ty idziesz zastrzale? (Zastrzał) — Idę na jego (chorego dziecka) imieniny. krwi nie rozlewać (z Zajączkowa). Zetrzyj postrzałowe jady. „Weź-że ty św. krew rozlewać". na lasy. Oto jak zażegnywał zastrzał zamawiacz (ka) z paralji Moskorzoń Szed Pan Jezus z św. Przenajśw. Podobne zamawiania. N. Niech nie mają grzeszni ludzie i ty N. Kończy Ojczenasz (do trzeciego razu). Syn i Duch Św. W przekładzie z języka niemieckiego znane nam jest następujące zamówienie od za^tizału na Mazurach pruskich: Szeał drogą anioł święty i spotkał go sam Pan Jezus. „Dokąd idziesz. wszelaka drzewinę Będzie ci sam Pan Jezus mocą. (Pan Jezus) — Nie chodź-ze tam zastrzale. postrzale?" — „Idę. lecz przez Pana Jezusa i Matki Bożej pomoc. Najśw. Kady (Kędy) nie dochodzą radta ani pługi Zażegnywacz (ka) odmawia oowyższą formułę ttzy razy nad chorym. Maryją Panna na lipowym moście. suchy dąb. Nie przez moją moc. na bory. na lasy.idę ja ku N N Jego kości łamać. 248—9). Ze swojem siedmiorgiem dzieci. kości łupać. Będę stizelał w jego żyły. Federowski Lud 1 889 II. Uszczypił go postrzał w nogę. posłużyć mogą do przywrócenia pierwotnego teKstu naszych zażegnywań: Szedł Bożec ze swą Bozycą i ze swemi Bozątkarm. Bo ja ci tam nie każę. Najśw. grabinę. (M. ze swą Bożycą i ze . Pietrem bez wodę. (Pan Jezus) — „Kędy idziesz Bożcze. połączonego z obieraniem ciała: (Zamawiacz) — Poszedł zastrzał ze swoją zastrzalową.. aniele święty?" „„Idę do tej chrzczonej — tu wymawia się imię chorej — zastrza 1 zamówić"". postrzale. Piętrzę piasku i wody. — „Idźże.222 Idźże strzelcu na czarne bory. „Idź i uwolnij wszystkie części jej ciała od gło wy aż do końca palców u nóg". Bóg Ojciec. Najświętsza Panna dopomocą.?wem Bozątkami?" (Bożec) — „ . który trzykrotnie ma zmówić „Zdruwaś Marja" do Przemienien a Pańskiego. Panno. Przenajśw. spotyka się z Najśw. aby wyzdrowiał. na smugi. . W sosmnę. Oto zapisane z ust ludu Radomskiego zażegnanie od zastrzału tj.. znane Czechom od 16 w. Odmianka tego zamawiania brzmi jak następuje: Idzie po strzał ze swojemi postrzelętami. Panna się zapytuje: „Gdzie idziesz. łamania kości. a ci trzej są jedno. przeszkody 1 '. Idźże ty w olszynę. suchy grab łupać.

tak zamawia pod wij: „Ty mocny. czy z wiatru. południowy. 1 6 1 . psy wygryzą zębami! Szczeźnij. Zamawiacz (ka) z ludu czeskiego tak zażegnywa postrzał: Trzymając nad chorym miskę z nożem i nożycami. po krajach. z mięsa. strzelice. Mikołaja. a na tej górze jest skała. (Grohmann str. strzelice! Kędy idziecie?" „„My idziemy ku tej a tej osobie (imiennie).Gdy ty nie zechcesz pójść dobrowolnie. tam ci hulać i bujać. z serca. mówi: Chodzili strzelcy i postrzelice Po górach i dolinach. wodami aż do Czarnego morza. znachor odmawia nad chorym te słowa: „Postrzale kolący. A tej osobie pokój dajcie!". A polon ja I pytała ich: „Strzelcy. nękający i serdeczny. Powtarza się to po trzykroć. wschodowy. Postrzale bolący. Móżczek jeść. na brzegu Cz. Drzewa rąbać. przepadnij ! Ty do tego ciała nie masz dzieła" (przystępu). postrzale bolący! Czy ty powstałeś ze świata. z zębów itp. (Pan Jezus) — „Nie chodź ty tam Bożcze ze swą Bożycą i ze swemi (Bożątkamil Idź na góry. dziewięć psów pierworodnych. z nerek. krew pić. do miski wlewa się nieco wody i kilka ziarn owsa. neuritis acuta. Apolonja: „Strzelcy. postrzale kolący! Wywołuję ciebie ze skóry. zawróćcie. Idź sobie lasami. koty wygrzebią łapami. odsyłam cię na suchy las. zgniłe kłody wywracać. Szuchewicz Huculszczyzna Kraków 1908 IV. sinych żył nie wyciągał. Żebyś tu czerwonej krwi nie spijał. z 77 żyłeczek. wodę z morza pić! K'temu mi dopomagaj!" Postrzał (postriw). a trzymając je nad głową chorego. z kostek. to pójdziesz zniewolony! Ciebie koguty wydziobią dziobami. kości łamać"". z języka. żółte piaski pożerać. oblewam wodą i taczam jajem. żółtych kości nie łamał". kładąc do miski nóż i nożyce na krzyż. Rzekła im św. górami. czy z pracy. morza jest wysoka góra. ja chcę cię wywołać z 77 kosteczek. północny. 320—1). Baba ruska taczając jajkiem po sparaliżowanych członkach i oblewając wodą. a w tej skale jest 9 kogutów pierworodnych. Krew pić -1 ". Rwanie w głowie i postrzał leczą Słowacy zamawianiem. . z oczu. (W. ja ciebie zażegnywam. sine morze popijać.223 Żyły targać. z nosa. Po górach. trzykrotnie mówią: Chodzili strzelcy. z głowy. Mięso drzeć. zamawiają Huculi w ten spos ó b : Ogasiwszy węgle w niepoczętej wodzie i wyliczywszy wszystkie święta od św. z ust. Spotkała ich św. na skały. strzelice. Poczem baba trzykrotnie spluwa.2 ) . dziewięć kotów pierworodnych.

zwłaszcza koguta. A tej osobie pokój dajcie!" Pozostałością ofiar pogańskich są następujące sposoby leczenia: Na postrzał radzą w Siedlcu zabić psa i w ciepłych jego wnętrznościach trzymać przez czas nijaki znieczulone członki. Przeżytek to krwawych ofiar. patrzą i u nas na wsi w chorob. tkniętego paraliżem) pocierając go czerwonem suknem. Paraliż czy apopleksję leczy na Rusi morska świnka. przechodzi na nich paraliż i przez to uwalnia odeń chorego Tkniętego apopleksją w Rosji zaszywają w świeżo zdjętą z niedźwiedzia skórę. Na zastrzał w palcu przykłada się do miejsca. gdzie się chory znajduje. Apolonja. maczanem w occie. W ogóle ludy indoeuropejskie posługują się przy napadach paraliżu owijaniem lub wkładaniem dotkniętych chorobą członków ciała do wnętrzności świeżo ubitych zwierząt. (Bucharowie i Sangarzy) Gdy Słowak czeski straci wskutek paraliżu mowę. w Niemczech króliki pomieszczone w izbie. j. zwierzęcia już w głębokiej starożytności odpędzającego złych duchów. przykłada się drugą i trzecią a? choroba ustąpi. wątrobę i w ogóle wnętrzności ciepłych jeszcze zwierząt. Przeciw darciu skutecznem jest przykładanie żywcem rozdartego morszczaka. w której trzy dni leży. które obiera — ż a b ę . Paraliż i apopleksję poczytywał lud francuski (w Rennes) za dzieło złego ducha i radzi włożyć sparaliżowaną nogę w rozprutego koguta. ograniczającą się przed wiekami badaniem języka i moczu. pianiem. wrzucając do gorącej wody kiszki. Paraliż przypisują w Kaliszu zawianiu i leczą „zawianego" (t.224 Spotkała ich św. Lud dobrzyński takie czyni wnioski: Jeśli język jest czysty. strzelice. i wewnętrznych przedewszystkiem na te oznaki. Kolor czerwony zastępuje krew. kędy idziecie?" „My idziemy ku N. czerwony — człowiek zdrów. Przy apopleksji wkłada włościanin nasz swe sparaliżowane członki w świeżo zabite bydlę albo w pół przeciętego gołębia. wracajcie. gdy ta zaciągnąwszy chorobę zdycha. wreszcie kąpie się chory w ciepłej krwi wolej (Kalendarz lwowski na rok 1856). krew pić. Choroby narządów trawienia — Macica — Uroki. Mózg jeść. Zgodnie z semiotyką ludów europejskich. taczany przez dość silnych chłopów. przyrządzają też kąpiele animalne. kota) i drobiu. (woła. ofiarują czarnego koguta (Słowaczka — kurę) i sączą kilka kropel krwi tej choremu w usta. kości łamać!" Rzekła im św Apolonja: „Strzelcy. Mięso drzeć. psa. a za pożywienie otrzymuje polewkę z mięsa niedźwiedziego. do których również używano zwierząt domowych. strzelice. . Ta się ich pytała: „Strzelcy. N.

) . H Hilaiowiczi d scenta U. Mężczyzna zc znamieniem (Zdjęcia fotogtdt z szpitala p' wszechrego u : Lwowie prymari isza Dr.1 Leszczyńskiego. lwow Skrzywienie kręgosłupa (Zdjęcie fotogr. K. Pro ł . z kMniki chorób dziec. we Lwowie. Leszczyńskiego prymarju3za szpitala lwow. P* GrOe-a. hrzęstniak p&lca (chondroma.djęcie totog«-aficzne palców u rogi. Rothtelda prof unw. Wielopostai iowe zapaleni riPtw >vv. Ze zbioru r. najpotwór na ił jośliwy (Ze zbioru fotogr Dr. Ze zbioru Dr. J.

za Homera używano tego samego wyrazu na oznaczenie żółci i gniewu. że im się żółć przelewa. piją krew zmieszaną z żółcią. mętny. Leki stosowane od wieków u nas i innych ludów. w ogóle jamy brzusznej nie są jeszcze zróżnicowane. leczą w Zakopanem okładami lub okadzeniem róży czerwonej (ogrodowej). co ma IU celu spotęgowanie nienawiści do wroga. Z śniegu na Boże Narodzenie wróżą kwitnące sady (analogja bieli). Choremu na żółtaczkę włościaninowi każą wpatrywać się w patynę a wyzdrowieje. należące do t.roby. Taką samą analogję stosują u nas i u innych ludów w najrozmaitszych chorobach. przezroczysty oznacza zwykły stan zdrowia. Z chorób wewnętrznych może najwcześniej znaną była żółtaczka. W słowach „mam go na wątrobie" zachował się ślad takiego pojmowania tego organu. Gdy mocz ma kolor żółty. Plinjusz doradzał żółte łapki koguta w winie. Na zasadzie „similia similibus curantur" leczono żółtaczkę zewnętrznemi. O człowieku. czerwony febrę itp. posługiwali się też moczem lekarze średniowieczni. zwaną powszechnie różą. czarach itp. którą nasz i inne ludy przypisują złości. Przeto chory wpatrując się w patynę. kolki.jelit. Lud nasz i inne ludy europejskie nie mają dokładniejszego wyobrażenia o chorobach wewnętrznych. sympatycznych środków. z. co sięgać ma doby przedhistorycznej. Mamy tu utożsamienie cech. Żółtaczkę leczono już w dawnych I11djach środkami koloru żółtego.225 gdy zaś oblężony. na którego widok chory pozbywał się żółtaczki. Patyna ma również barwę żółtą. a niektóre.Pojęcia choroby żołądka. szybko popadającym w złość. bardzo nieokreślone. Podobną djagnozę stosują Czesi i Jugosłowianie. Chorobę. zaczerpniętej z kategorji podobieństwa najczęściej barw. pozornie równych. na biało zamulony — chory. Wojnę przepowiadaj: z krwawo zachodzącego słońca. nerek. Stąd pochodzi pouczenie: pożółkł ze złości (w Niemczech er ist vor Arger gelb geworden). Dioskurides zło„Uzdrowienie ludu" J5 . wróżbach. O ludziach złych. w barwie dwu przedmiotów. mówią Niemcy es ist ihm etwas iiber die Leber gelaufen. Niemieccy oglądacze wody (Wasserdoktoren) wnoszą z moczu czerwonej barwy o gorączce. Obja wem słabości wątroby jest żółtaczka. zgryźliwych.wą. co nam przedstawia drzeworyt w inkanabule zatytułowanym: Rudimentum Noviciorum (Lubeka 1475). Hippokrates zalecał w tej chorobie polewkę z ptaka z żółtemi piórami (ikteros). wtedy człowiek jest cierpiący. śledziennikach powiadają u nas i w Niemczech. zupełnie różnych. opierają się na zasadzie naiwnie przez umysły pierwotne stosowanej analogji. mocz biały. Środek ten leczniczy opiera się na rozumowaniu przez analogję mniej więcej w tej formie: Chory na żółtaczkę ma barwę skóry żółtą. jak np. Chińczycy. przykładając choremu złoty pieniądz na piersi. Djagnoza na podstawie uryny znana już była starożytnym Egipcjanom. albo wewnętrznemi środ kami żółtego koloru. jak wskazuje papyms Ebersa. Na Rusi czerwonej rozpoznają w ten sposób stan zdrowia chorego z jego moczu: biały ma oznaczać słabość. utraci żółtaczkę. wstępujący do stowarzyszenia sprzysiężonych. Gdyżżółte pójdzie do żółtego (z sympatji).

Żółtaczkę leczy się u nas kąpielami w ziołach kwitnących żółto albo w jagłach. patrzeć w złoty kielich. nazajutrz. „który wyciąga żółć. przemieniając nitki. poczem je przemieniają a choroba ustępuje. kładą do wody złoty pieniądz. objawjającejsię róvvnież żółtą barwą. piją z wydrążonej marchwi albo z kielicha. podobny do podobnego. zamawiają chorobę słowami: Różyczko. Podobnych środków sympatycznych używają inne ludy: w Niemczech zawieszając dziecku pierścień ślubny lub pieniądz złoty. — tu podaje zamawiający imię chorego* . Serbowie zawieszają choremu żółtą nitkę na szyji i czerwoną kwitnącej róży w ogrodzie. Dają choremu pić z żółtego naczynia. Nadto chory szuka koguta (kobieta kury) z żółtemi łapami. Na zasadzie klin klinem się wybija opierają się i zamówienia żółtaczki przedmiotami koloru żółtego. a choroby. Wszystkie te leki żółtego koloru działać mają przeciw żółtaczce na zasadzie: similis simili. Starożytni — a dziś ludy wschodnie — posługiwali się klejnotami tego koloru. Na Mazowszu pruskiem stosują w tej chorobie na wewnątrz środki — żółtego koloru: serwatkę. Słowacy uważając złość lub gniew za przyczynę żółtaczki. „Trzy żółte kobiety wzięły w swe żółte ręce trzy żółte siekiery. a weź sobie moją żółtą. cytryny itp. szły na trzech żółtych drogach. przyszły do żółtego dworu. do której włożono złoty pierścień albo smarują twarz sokiem wyciśniętym z cytryny. Jak u starożytnych Indów choremu na żółtaczkę smarowano piersi lakiem i nakrywano złotem. myje je.226 cienie żółtawego koloru (chrysantenum). lub kąpiel w glinie na rzadko rozrobionej. a żółtaczka zniknie. Daj mi swoją czerwoną. dają pić ze złotego kielicha lub każą się przyglądać w roztopionej smole. nosić czosnek na szyji i spuszczać go aż w okolicę wątroby. dc żółtej izby. uświęconą i ugotowaną marchew lub agrest. w Bogu moja siostrzyczko. noszą złoty pierścień na szyji. do żółtego N. potem kąpie się w tej wodzie. (koloru żółtego). £ Żółtaczkę leczy lud w Bośnji i Hercegowinie w ten oto sposób: chory rzuca odziedziczonego dukata do wody i przez siedmdni myje się tą wodą i ją pije. Górale polscy na Węgrzech każą kurę żółtą warzyć i polewkę z niej pić. porębały trzy żółte drzewa. Te i tym podobne środki sympatyczne polegają na analogji żółtego koloru pierścienia. Choremu na żółtaczkę w Rosji zawieszają na szyji bursztyn. radzą choremu pić ze szklanki ulepionej z wosku. kwaszone ogórki. wrzucają do wódki pieniądz albo pierścionek złoty. W innych okolicach Rusi radzą zażycie uskrobanej miedzi z chlebem — przyglądanie się w złotej monecie. zawijając taką samą nicią krzak róży w ogrodzie. wpatrują się w złoty kielich. Choremu na żółtaczkę dają na Podolu napić się wody z kielicha mszalnego. na Ukrainie każą wpatrywać się w kielich kościelny lub patynę. położyły je na żółtych ramionach. tak dziś żółtaczkę leczą kąpielą w wodzie. Oto przykład tej kategorji z Siedmiogrodu. przybyły do trzech żółtych lasów. Tym sposobem leczą i Czesi żółtaczkę żółtemi środkami. Wołosi w Monastyrze obwiązują szyję niemowlęcia żółtą nitką jedwabną. w roztopione masło.

Chorobę tę Jęczy hodża w okolicy Konstantynopola. gdy puści swój mocz na marchew. zniknie i żółtaczka. gdzie tak długo zostaje. puścić do niej swój mocz. Kto ma żółtaczkę.mówią: Niechaj zejdzie żółtaczka z chorego (N. trzy razy codziennie. do której wrzuca trzy gwoździe żelazne. (z Tylży J. Am Urąuell 1893 IV 210). Styrji i Frankonji). Choremu na żółtaczkę każą Litwini w Prusiech wydrążyć marchew. aby się nie wróciła. (B. w wydrążony otwór nalać trochę moczu i zawiesić ją w kominie. ten. Gdy dziecko żydowskie dostanie żółtaczki. gdy mocz wyschnie. Wieśniacy ziemi dobrzyńskiej radzą na żółtaczkę „ogon lina przeciąć na krzyż. z dukatem na dnie. a gdy mocz uschnie. albo dają pić ze złotego kielicha. Radzą i Czesi wydrążyć marchew.) rychlej. wypłukać w wodzie i wypić ją. W Krakowskiem zbierają mocz w wydrążoną marchew i zawieszają w kominie. Morawianin wlewa też do łupiny z jaja albo do marchwi trochę moczu i zawiesza je w kominie. to daję tobie!" Po dziewięciu dniach zakopuje kość pod drzewo na cmentarzu i ucieka do domu. na dno tej czary. 1 Słowacy wlewają do wydrążonej w formie kielicha marchwi mocz chorego. każą małego lina rozciąć na pół wzdłuż i przykładać na dołek sercowy. Schiffer Alltagglauben der Juden. aż nie uschnie. w okolicy Zbaraża. Przedmioty koloru żółtego mają żółtaczkę wyciągać. a mocz każą choremu wypić. gdy marchew uschnie. zagrzebać w gnoju (w Bawarji. Na Podolu rosyjskiem noszą na pier- . zdaniem Żydów w okolicy Lwowa. wskutek czego szczupak zacznie żółknąć i uśnie. należy marchew wyjąć z komina. Schiffer Alltagglauben Am Urąuell 1893 IV 142). W okolicy Tykocina radzą żywego szczupaka wpuścić do naczynia z wodą i wpatrywać się w niego. Podobnego sposobu używają Rusini: Wydrążają marchew. w tym czasie ma chory wyzdrowieć. aniżeli te szczyny wyschną. wrzucają do kąpieli pierścionek złoty. potem rozpłatać lina i położyć na piersi". W mniemaniu ludu polskiego żółtaczka opuszcza ciało chorego moczem. Żółtaczkę Żydzi małopolscy lecŁą podając choremu napój w naczyniu sporządzonem z żółtego wosku.N. gdy marchew uschnie. Sembrzycki Am Urąuell 1896 1 136). napełnić ją wodą i zawiesić w kominie. wyleczy się. W. albo podając mu w jedzeniu lub napoju wesz. poświęconą na Matkę Boską zielną. zawieszają ją w kominie. stawiając przy chorym mosiężną czarę z wodą. choroba zniknie. Rdzę osiadłą na żelazie uważają za wyciągniętą z chorego materję żółtą.227 —trzema drzewami zabiły żółtą żółtaczkę—zabiły ją w imię Boże na śmierć. a zawiesiwszy ją w kominie. (B. Chory Rumun na Węgrzech robi w marchwi otwór. Jeden z dawniejszych pisarzy niemieckich radził zerwać przed wschodem słońca marchew polną. Madziar zawiesza sobie kość zmarłego nagołem ciele i mówi: „Co jest żółtego we mnie. każą się przyglądać w roztopionej smole w dziegciu.do której nasika chory. Rusini. Lud litewski w żółtaczce je ugotowaną marchew. żółtaczka zniknie. aby się tam choroba uwędziła. chory wyzdrowieje. napełni go uryną i zawiesza ostrożnie w kominie. po odczytaniu miejsca z koranu i odmuchaniu chorego każe mu się wpatrywać przez tydzień. a chorego żółtaczka opuści. W.Leczenie żółtaczki tą metodą jest u ludów romańskich powszechne. i zawiesić ją na słońcu.

burczy albo skrzeczy. mówiąc: „Gołębiu. Używają też następującego środka: Nad głową chorego okręcają po trzykroć młodego gołębia. tego męczy macica (matrix). któremi chwyta i ściska". Żydzi w Małopol 1 wschodniej przykładają gołębia otworem odchodowym do pępka chorego. którego Mazurzy pruscy mianują macicą. gołąb wsiąka w siebie żółtaczkę i kona. W Szwabji kładą lub przywiązują żywego lina w okolicy wątroby dopóki nie zginie. (Grohmann 1.228 siach przywiązanego lina. Choremu w Czechach. znak to. syna N. któia sprawia najrozmaitsze cierpienia. Zażywanie żywych wszy w chlebie przeciw żółtaczce polecają nasi włościanie i Rusini (na czczo trzy razy dziennie po trzy =» 9 sztuk). Według innych kolki (kłucia?) i kurcze sprawia duch płci żeńskiej. W oczach innych wygląda jak ręka." Zdaniem włościan w Olsztynku ma to być „robak o ciele okrągłem z niezliczonemi nogami. 230). który zabiera żółtaczkę chorego. N. weź chorobę od N. który przebywa we wnętrznościach człowieka i skoro z jakiego szczególnego powodu bywa rozzłoszczony. Litwini (9 wszy. poczem go wyrzucają na bieżącą wodę. nawiązanych na konopnej nitce. Na Ukrainie zalecają choremu „trzymać w każdej ręce po żywym szczupaku i nieustannie wpatrywać się w nie dopóki nie zdechną. Żółtaczkę leczy lud w Czechach przywiązując choremu lina na gołe plecy. przy cierpieniach organów brzusznych przewraca się po brzuchu. odwiązują go (Mysłaków). na chlebie z masłem) i Cyganie na Węgrzech (9 wszy w dziewięciu śliwkach). rzucają ją na płynącą wodę. lecz oddzielna istota żyjąca. ani część organizmu. c. dopóki nie zdechnie. str. na Rusi. a sam żółknie. gdy czosnek zżółknie. Wyobrażają sobie tę szczególnego rodzaju istotę w Działdowie jako „robaka z ostremi pazurami. gdy ryba pożółknie i zginie. przez co żółć z człowieka ma przejść na ryby. Między ludem naszym jest mniemanie. „jakoby macica jego wyrwała mu się z wsewątpiów (wnę- . N. Chłop z okolic Kozienic w Radomskiem „utrzymywał. a chory wyzdrowieje. Szwabi (w łyżce herbaty lub na chlebie z masłem).!" i puszcza się gołębia (J." Rosjanin chory na żółtaczkę bierze do rąk dwa żywe szczupaki i wpatruje się w nie tak długo. albo zakopują w ziemię. używa lud opodal Częstochowy wyrażenia „chodzi mi macica" i upodobnia ją do „latającej nerki". aż one zasną a żółtaczka z oczu przechodzi na ryby. wewnętrznej niedyspozycji. inni mordowiskami. „ma kończyny w rodzaju palców. żywego. a chory pozbywa się tym sposobem żółtaczki. Charap Volktumliche Heilkunde der Juden.tak iż wygląda prawie jak kiść i wielkości jest może talara". Przeciw żółtaczce zalecają u nas jeszcze następujące środki mistyczne: Zawieszają na szyji dziecka dziewięć ząbków czosnku. Lud polski na Rusi czerwonej i Ukraińcy kładą na piersi gołąbka. Przy reumatyzmie wielostawowym macica chodzi po całem ciele. Am Urquell 1894 V 296). że kto długo choruje. w Niemczech zawieszają główki czosnku na czerwonej nitce i noszą tak długo na ciele (zazwyczaj dziewięć dni) aż pożółkną i wyciągną żółtaczkę. a z nią: żółtaczka popłynie w świat. Na oznaczenie pewnego ogólnego osłabienia. kłębuje. Nie jest to organ (narząd). daje się we znaki człowiekowi — dręczy go i męczy. że choroba przeszła na ów czosnek.

Lud Styryjski mówi wyraźnie. ogólnej inedospczycji. jezeu ich kobieta nie zamknęła. reumatyzmu. zbliżoną do zwierzęcia. błędnicy itp. > vpina sie właz. że ich macica dusi (O. „należy ją nakarmić". 29) W pojęciu włościan z Rudawy: A^acica znajduje się. Kolberg Lud Krakuw 1876 T. 1 chłoń ruski z powodu nadmiernej pracy fizycznej. który nadyma się i zaczyna wędrować po brzuchu i wr. Lud z Dąbrówna utrzymuje. Wierzenia ludu polskiego. Już Ogród Zdrowia (wyd. spotykamy u Czechów.ą na tę chorobę przeważnie kobiety po odbytym porodzie. dźwigania ciężarów.że skrzeczy lub wvzci. Dla tego podobieństwa do wąttoby miętusa. Zapada. Ks. 121. W wyobrażenia ludu polskiego z Woli Wydr. wówczas chcąc „zapędzić matkę napowrót do jej domku". Węgrów i Litwinów — prawią o wędrówkach macicy. że na macicę chciują nie tylko kobiety. od której dobrego stanu zależy zdrowie. w stawy i końce pa^ow powiadają."Macica. alt także u mężczyzn. I nne ludy Europy — że tu wymienię jeszcze Włochów. zatapia swujt ostre podnoża w ciele człowieka i przez to sprawia okropny ból a nieraz sprowadzić może śmierć. poczem wraca napowrót włażąc ustami. Poznańskiego skarżąc się na boi wnętrzności truwą. Lud alpejski opowiada. Mazurzy innych okohc wyobrażają sobie macicę „podobną z kształtu do wątroby miętusa" i w tej postaci wiele osób ją zrzucało". kładą więc na pępek chore] osoby trochę miodu. włażącą w gardło. kociego smalcu i mięty w łupinie orzeszka. iż macica przenosi się z miejsca na mit jsce. że macica „ma kształt jakoby chrabąszcza o wielu nogach ze szponami" ktureni) trzyma się brzucha. str. sztychącą w końce palców i stawów" Wyobrażano sobię sprawcę tej choroty jako istotę żyjącą. wyobrażano sobie na ze- . dostaje poruszenia załatnika (macicy). „gdyby macica zeszła na dół". ze micica czyli macinmk „ku wuniej (gwoździkowi w zgó:ę wciągnie się". Żydów i in. w okolicy pępka. macica wysadziła lub wyszczepierzyła pazury. ale także mężczyzni. że „niektórym matkom. macica pokahła lęce lub nogi" itp. Noworadontski) macica oznacza znajdującą się gdzieś w ewnętizu człowieka żywotną część ciała ludzkiego. mającym we śnie otwarte usta." Niepłodne niewiasty ofiarują figurę z wosku w postaci macicy=ropuchy Małce Boskiej. Wyobrażenie. znane u nas było w wiekach śiednich. wypinającą się. Pleszczyński bojarzy 1892 str. (L. dlatego mówią: „Macica skrzeczy. wyłazi z wnętiza macica do pobliskiej wody. Chorobę macicy (Gcbarmutter).. Chodzi ona.2 ) . dają ją cierpiącym na macicę w stanie sproszkowanym i w wódce. gdzie się kąpie. (p.29 tiznosci) i skakała po stole jak żaba". X. Spiczyńskiego Kraków 1542) zalecał „gwoździki zdzierzeć w nosie" na wypadek. w tein przekonaniu.ętiznościach. jak np. Rozróżniają „macicę chodzącą. A. zaświeciwszy trzy maleńkie świeczki woskowe w wieńcu. (Ks. a wy/aźenia „chodzi macica" używają tamtejsi chłop 1 na oznaczenie wewnętrznego niedomagania. (O.w gaidło. ale i mężczyźni. Bawarczyków. podług mniemania Mazura z okolicy Międrzyizecza. nie tylko u kobiet. (uterus). jest przyczyną choiób nerwowych żołądka. H.epieir: yła pazury. że „matka opuszcza swój domek i stąpa w górę".Czeinkolwiek podrażniona. Kolberg Lud 1888 XXI 170) W zachodnich powiatach W. Freytag Tiere im Glauben der Aelpler Am Urąuell 1892 III 1 9 1 .

dodaje się nieco wódki. (Na Mazowszu) Bóle maciczne leczą w Stradomiu „kamieniem od poderwania" (choroby bowiem nabawia się poderwaniem). a jak tam kiszka kruknie. „płód przytrzymuje macica łapkami. a l b o w chorobach. robi rękami. poruszającą się w ciele. kamienia tego. Leczy tę chorobę środek uniwersalny „wódka z tłustym" (tłuszczem) w tem przekonaniu.ręka. Tym sposobem następuje poczęcie. macica.W wyobrażeniu zabobonnych Żydów macica. rozpowszechnione było już w starożytności. Niemczech jako drapieżne zwierzątko. G d y chłopu brzuch boli. które po zapłodnieniu staje się pożądliwem. że pojęcie to nie było obce w przedhistorycznej dobie. nachodź na swoje miejsce (St. Najdziwaczniejsze pojęcie miano od wieków o macicy. ma być kilka gatunków: męski. a są ślady. górny i dolny. to znaczy. burczy". zw. na co zdają się wskazywać wykopaliska na ziemiach słowiańskich. Ulanowskaw Zbiorze antrop. miętosi). 1884 VII 298). Kryński Macica Lud 1910 XVI 409). jak dowodzą pisma Aretajosa i Dioklosa. która z wymiotami wychodzi z ciała chorego. żeby to łatwiej było zażyć i d a j e się ten napój do wypicia Usuwa to macicę. Aby macicę usunąć z wnętrzności." Chory kładzie się więc „we znak. z żelaza lub wosku. że macica jest zwierzęciem demonicznem. podobnie jak rany zewnętrzne. Starożytni Grecy uważali ją za żyjące w wnętrzu człowieka zwierzę. że macica. może swoje właściwe miejsce zmienić i polecali odpowiednie środki lecznicze w celu sprowadzenia jej na swoje miejsce. Dlatego figurki zawieszane podcudownemi obrazami Świętych mają kształt takiego zwierzątka. roztopiony zaś tłuszcz łagodzi wszystkie dolegliwości. Bierze się więc do tego trochę końskiego lub gęsiego pomiotu. że trzeba zadać coś obrzydliwego." Bole porodowe powoduje macica. że macica jest istotą żywą. Wyobrażenie ludu polskiego. kobiecy. Starożytni Egipcianie wierzyli. trzeba ją „zbrzydzić" 1 . wskutek czego człowiek choruje (Plato i Hippokrates). w postaci ropuchy. rusza się. coby jej sprawiło nudności. ma swe źródło w medycynie starożytnych (od Hipokratesa do Galena). które odejmując wypuszcza dziecię na świat. to ona jeszcze lepiej przygniecie i mówi: O ty psia krew. lub inne organy zajęte. Wotywa. trą go i piją z mlekiem. posiadającem swą wolę. trza mu macicę nagnać na miejsce. macicę ma też i mężczyzna. najczęściej ropuchy lub kuli najeżonej kolcami. zawieszane w kościołach i kaplicach alpejskich. Wyobrażenie. Szwajcarji. lub jeża. po brzuchu handluje (z niemieckiego hand . „ma łapki i pyszczek. raka. znane już były Rzymianom z przed dwutysięcy lat (vulva florencella).miach polskich i ruskich. przedstawiające macicę w postaci żaby. którym stara się pochwycić kroplę zapładniającą". podobna do żaby." (M. przecedza się przez garnek. powiadają w Łukowcu mazowieckim że „utrząchnął się. „matka ludzi". a niezaspokojone oburza się i wędruje po ciele. lekarka siada mu na kolanach i z całej siły rękami. Zrodziło sią ono z obserwacji istotnych zmian położenia macicy. w Czechach. że „wódka rozgrzewa żołądek. przez co jest niespokojna. która „po wydaniu dziecka szuka go. które przegryzać miało wnętrzności. pomocnikiem. Skutecznym . składane przez kobiety w ofierze za szczęśliwe rozwiązanie.

a nie masz się poruszać więcej. Płeszczyński Bojarzy międzyrzeccy Warszawa 1892 str. gdzie Pan Bóg błogosławi. tak i macica z urazem u tego chrzczonego (tu wymawia się mię chorego) nie ma się więcej poruchować. czy z kołtuna — Idź do pieruna! (Ks.. W bo!u brzucha pomaga dmuchnięcie pierworodnego. aż macica wejdzie napowrót. „siedzibą jej miejsce pod pępkiem". Rozróżniają dwa zołotniki: „męski (czołowiczy). na co cierpią kobiety i mężczyźni w Litwie. na złotem krześle. do której włożono pewne zioła i korzenie. czy z wiatru. tę zaś rozbija się i zakopuje przed wschodem słońca. pod drzewem owocowem. d. to ów zołotnik (macica) zsuwa się na dół". w krzyże nie wpadaj i w okna nie zaglądaj" i t. którą mienią. Na Białorusi rozparzonym „wienikiem" nacierając chorej plecy i piersi. przyczyna: „jeżeli kto coś ciężkiego podniesie i z wysoka spadnie lub w inny jaki sposób bardzo się zdźwiga. 103). Syna Bożego i Ducha św. albo „włosami z głowy i z dolnej okolicy ciała na krzyż pacjentowi uciętemi. które od tej wody usycha. baby-znachorki smarując brzuch masłem. tak odpoczywaj u tego chrzconego (Janka). następującemi słowy. a nie będzie poruchowany. po zmówieniu Ojczenaszu: Poszła Matuchnioska Boża w cichem uspokojeniu macicę z urazem łekować i ustanawiać. nie chodź po kościach i bokach — usiądź na górze i t. ani go trapić. pomoc. p. Mazurzy pruscy zamawiają macicę. to „choroba na Pokuciu dość pospolita". — tak nazywają tę chorobę — aby stał na swojem miejscu. Wyższym stopniem choroby jest wypadnięcie macicy. masz łóżko usłane. przeciw temu stosują na ziemiach Rusi zabieg wytrząsania choroby." wreszcie wdychaniem pary z wody. po niemiecku Goldader (złota żyła). A. zołotniku żeński. nie pij krwi.. na zlotem krześle. gdzie cię matka urodziła. W celu przywrócenia go na miejsce pierwotne. istotą dziedziczną.231 •środkiem zaradczym ma być okadzenie chorego b:irsztyn~m piórami. pomoc. posługują się również zamawianiem. nie łam kości. Przez Pana Boga moc. stań na swojem miejscu. Z rozlicznych używanych przez lud ruski środków sympatycznych wymieniam: zapalenie kądzieli na pępku i zamawianie temi mniej więcej słowy: Zołotniku męski. w którem proszą „Zołotnika. przyczem powiedzieć ma następującą zamowę: Macica Żółcica! Skążeś się wzięła ? Czy z oczu. Przewróciwszy chorą (głową na dół). a nie chodź. jak solitera. lekuchno. Przeciw opuszczeniu lub wypadnięciu macicy. podsuwają go rękami na dawne miejsce a posługują się zamawianiem. bożego człowieka. Ty macico z urazem. Syna Bożego i Ducha św. zwane urazem. Przez P. a którą wylewa się na rozpaloią cegłę. u Rusinów zołotnyk (złotnik). Zamówienie . koło swego brata. Jak ten kamień leży w ziemi. mówią po trzykroć: „Załatniku złoty nie chodź po kościach. Boga moc. Macica. ma się uspokoić cichuchno. Po przeżegnaniu się trzykrotny Amen. trudniejszy do wyleczenia i żeński (żenoczy)" łatwiejszy. nogami uderzają trzykrotnie o powałę.

którą ci Pan Jezus sam piędzią swoją odmierzył. Powszechny na ziemiach Rzeczypospolitej polskiej jest przesąd. gdy rzuci urocznem okiem na trawę. alenie.232 od macicy. dzieżę i studnię. Można zadać uroku ulom. albo czemkolwiek być możesz. i przez całą Trójcę Św. ono padnie. a rzuci się nań urok. wrzody i gra w karty mogą być na spojrzenie urocznych ocm narażone (Mazowsze. Litwa. pszczelarze przy pracy swej unikają obecności niewręcznych kobiet. ale także wszelkie zło. kolki. jeśli popatrzy na cielę. Przyrokom podlegają u nas wszelkie sprawy. nawet rany. Po trzykrotnem odmówieniu tych słów i przeżegnaniu powtarza się całe zamówienie do 9 razy. dlatego np. że powodują je uroczne oczy. „Tego ci nie wolno. zamieszkująca ją rodzina zacznie się kłócić. mleko. Zamówienie macicy w hrabstwie Ruppin:Szła Dziewica (zapewne Najśw. Po odmówieniu „Ojczenaszu" przeżegnać się trzy razy z opuszczeniem Amen. o których przesądni twierdzą. bole żołądka i kurcze. Panna) „Chcę serce N. przekłuć". Urokliwemi oczyma popatrzeć przez okno na wóz przejeżdżający d. gdy „nie lubuje źródłu". że pójdziesz ze mną do grobu. lecz żebyś się na poduszeczce położyła. Jedna kobieta ma len piękny lub kapustę w dużych głowach. Poczęści należą do tej kategorji chorób uroki. nie pójdziesz ze mną do grobu! W imię Trójcy przenajświętszej. Prusy. Białorusini i Żydzi). przez Ducha św.ogę. Uroków dostać można nawet z wiatru. a nawet śmierć. na co spojrzą Jeśli człowiek. (Ropczyce). Lud nasz przypisuje urokom nietylko choroby i kalectwa. jak napisano w świętej siódemce". nudności. a woźnica wywróci. Amen. Uroki. Najniewinniejsza czynność lub rzecz całkiem obojętna może ściągnąć na się uroki. co ma takie oczy. to siano zgnije. a następnie na kogo popatrzyć. spojrzy na urodziwe dziecię. zwanej w okolicy Olsztynka kolkami. sprowadzają nieszczęścia na wszystko. „Gdzie idziesz?" (zapytała Najśw. druga obok na zagonie jedno i drugie liche — pewnikiem ktoś rzucił na nią urok. okrywa się wodorostami i odmawia ludziom czystej wody.. Ten lub ów zachoruje. ażebyś się natychmiast uspokoiła. komuś krowa nie daje mleka — kiedj . duszy i ciała nie trapiła. tak opiewa w przekładzie z niemieckiego: Matko macico! przeciwniczko Matki Bożej Proszę cię przez Boga Ojca i Boga Syna. Podnoszenie się macicy zamawiają w Niemczech (Odenwald) temi słowy: Macico. W imie Ojca i Syna i Ducha św. ono „obrażone robi glon". Kujawy. ono natychmiast zmarnieje. Przyrok rzucają złe oczy na chleb. odpowiedziała Macica. że złe oczy. połóż się znowu na swoje właściwe miejscel Mniemałaś. Panna) przez pole. Dość wstawszy ze snu umyć się w konewce i obetrzeć rękawem od koszuli. gdy spojrzy na chatę. wciągając go oddechem. każdy przedmiot. Ukraińcy. wywołując ból głowy. Spotkała ją Macica.

me udają się wtedy melony. Pod złem spojrzeniem cierpią owoce i kwiaty w Egipcie i Indjach. Pokuciu na Białej Rusi). świnie). pisklę). drzewa. albo jakiś uszczerbek na zdrowiu. (Na ziemiach Polski. konie. zaleca „przestać jeść. abyśmy zjedli. niezliczonych przykładów dostarczają ziemie polskie. ruskie i litewskie. Lud nasz i inne przestrzegają przed urokami w czasie pieczenia chleba. Pod wpływem spojrzenia złych oczu popada w stan uroczny zboże. w ogóle rośliny. Wiara że uroki szkodzą krowom i ich mleku jest powszechną w Europie. (J. kto je spożyje. w Małej Azji nie udają się winogrona. a jeżeli wierzy w uroki. ci zapraszając przybywającego. Gdy ktoś wchodzi do domu i zastaje rodzinę przy misce. w Arabji palmy. Lud ziemi Krakowskiej przechował niektóre wierzenia o urokach w jednej z najdawniejszych postaci a mianowicie: „przy jedzeniu. Rusi i Litwy). dodają: „Natośmy siedli. na Gamoa i Tahiti. zakrywają je. O oczarowaniu owiec wzrokiem wspomina już Wergili. Wieśniaczki na Mazowszu niosąc mleko. nie wolne są od zgubnego wpływu złego wzroku. którego łakomy wzrok spowodować może udławienie. Dlatego matki „tak niechętnie pokazują dzieci swe obcym". Nawet podczas karmienia bydła starają się . celem ubezpieczenia swego dobytku przed urokami. owoce. by się jedzącym urok od niego nie dostał. ale i statek (krowy.W Grecji i na Cykladach pod wpływem uroków usychają drzewa. źrebię. czego przykłady mamy w księdze praw zwanej Zendawestą. a potem spluwa na ziemię. i. W okolicy Andrychowa gdy wchodzący do chaty zastanie domowników pizy jedzeniu. Najłatwiej — powiadają w okolicy — Dukli można kogoś urzec podczas jedzenia. jarzyna. Dlatego wieśniacy nie wpuszczają do stajen obcego człowieka. na Ceylon. u Birmanów i Kabylów. albo ząbkowania (w Polsce etnograficznej. które mogą być urzeczone. siano. gdy się je podziwia. w Kalabrji drzewa figowe. na Wołyniu. Jezusem". u Kabylów i tp. jedzenia i tp. zasłabnie. ma powiedzieć: „Racz Bóg żegnać!" na co mu odpowiadają: „Prosiemy do siebie. Żniwa we Francji zagrożone są przez maiivais regard.awet grzyby). Urokliwe oczy szkodzą zasiewom w Szwecji i Norwegji. prosię. a nawet ptactwo w tym stanie (cielę. klecenia masła. ulegają urokowi. I zboże. Nie tylko ludzie. Urokom ulegają przedewszystkiem środki pożywienia. Wrażliwemi na czar wzroku są i rośliny (zboże. nie d a m y się odegnać." Zaproszony gość odmawia. którym przedewszystkiem robienie masła i pieczenie chleba podlega. owoce i zboże. a nawet przedmioty martwe. albo przybysza zaprosić do jedzenia. napewno któraś urzekła chudobę." Ma to ich uchronić przed urokiem gościa. aby nie rzucono na nie uroków.233 sąsiadka opływa w mleko. to przy pierwszych już słowach podnosi oczy ku powale. Nubji. Indji. od wchodzącego Człowieka obcego"." Przybyły zaś ma odpowiedzieć na zaproszenie: „Jedzcie z P. w mitologji starożytnej i u Arystotelesa. Urokowi podlegają najczęściej kobieta w epoce macierzyństwa i niemowlę do chwili chrztu. albo usiąść i zjeść z domownikami chociażby łyżkę strawy". Kibort Wierzenia Wisła 1899 XIII 1905 XIX). urokowi ulegają żniwa w Austrji i we Włoszech. zwłaszczą pod zachód słońca.

nawet w Egipcie. do drugiej czyniący świadomie. że gdy na kogo spojrzą. zaziarać — stąd weźrok czyli urok). podziwia i zazdrości. Indjach. Rzucać uroki może każdy mający oczy uroczne (dziś urocze = piękne). krew. Oczarować można nie tylko wzrokiem. Do pierwszej grupy należą ci. przyroczne. Abisynji. Wzrok przypatrującego się spożywaniu pokarmu był pożądliwy. Anglji i Skandynawji. Prześladowano je i palono na stosie za te czary i uroki. zaspakajał t e m pożądliwość mocniejszego. istnieją ludzie mające złe oczy. stawiano je do nich tyłem. a że mimowoli wyrządza szkody. czarownice. Gwinei. zadawanie zaś uczynków należy do zakresu działania czarownic (lub czarowników). ale mimowoli wywierają szkodliwy wpływ na otoczenie. uroku. Francji. Posiadając nadprzyrodzoną władzę w oczach. na Borneo. niepokoił więc słabego. gdy ktoś mający brzydkie. Urok. zarówno . zaniepokojone przez wroga. Z wierzeniami t e j kategorji spotykamy się na ziemiach północnej i południowej Rusi.234 znakiem krzyża ubezpieczyć je przed urokiem. t j . Jak zwierzę. które nie z rozmysłu. Rzucanie uroku — tak tłumaczy socjologja ów przesąd — oznaczało pierwotnie rzucanie pożądliwego spojrzenia. rzucają niemi uroki. w Brazylji i in. nie mogąc się tego niebezpiecznego wzroku wyzbyć. Rozróżniamy dwie grupy ludzi posiadających moc wyrządzania szkody swoim wzrokiem. który może mu jego łup odebrać. złe oczy kogoś obziera. przyroku przez rozmaite zabiegi czarodziejskie. którzy się już z takiemi oczyma urodzili. zaźrze. „Aby nie mogły urzec sędziów podczas procesów o czary. a b y mu nie odebrano. tak człowiek dziki. w Nubji.va (rzec = mówić). Madagaskarze. zaklęcie. Człowiek na pół dziki baczną zwraca uwagę podczas jedzenia — zwierzę czyni to instynktowo—jakby się obawiał. Irlandji. którzy to czynią nieświadomie. Włoszech. w wschodnich i zachodnich Prusiech. chęć posiadania zdobyczy. Człowiek słabszy składając w ofierze ciało swe. niedobre. n. Rumunji. zadanie jadła. Lud w Radłowie wierzy. uśmierzał jego gniew. włosy lub jakiś przedmiot własności osobistej. Szkocji. a w chwilach korzystania z niej drżał z obawy. pozbawia się zdobyczy na rzecz mocniejszego. który ma i dziś jeszcze odrębny wyraz (n p. zajrzyć. Do tej drugiej kategorji uroczycieli zaliczmy naszych czarowników i nasze czarownice. później jednak przeniesiono nań czar wzroku. to go urzekną. w Czechosłowacji. ale dostać można urzeku. gdy przenikliwie patrzy. jada wówczas dopiero. żeby mu ktoś z obecnych nie wydarł zdobyczy. Poza zaprzedanymi djabłu ludźmi jak np.p. Bezwiednie może rzucać uroki nawet człowiek uczciwy. zwane uczynkami. u plemion Was^aheli i Wakamba. dlatego czuje się nieszczęśliwym. obdarzony tą własnością z natury. co u nas dopiero w roku 1727 przez biskupa Szembeka zostało zniesione". urokliwe. Całą uwagę i wszystkie siły skupiał na zdobyczy. oznaczał pierwotnie czar sło. Człowiek pierwotny wiódł żywot ciężki wśród ciągłych zapasów z otoczeniem. Jugosławji. porzuca niedojedzony hip. gdy nasyci silniejszego. bez swojej wiedzy i woli. jak etymologja tego wyrazu (od u—rzec) wskazuje. że uroki rzucają ludzie. pokarmu osoby utzeczonego. zaziora. przez owianie tchem (chuchanie) dotykanie.

Urocze oczy. zawiścią. że siła czadów tkwi tu we wzroku setnym (w oczach). niechęci. Najczęstsza bywa wiara w urok spowodowany złą wolą. np. zazdrością. którym się rzucanie uroków przypisuje. które ludy indoeuropejskie uważają za „urocze". Cygani i Orangowie na Malace. ale także słowem. o mejednako zabarwionych oczach. lub urzek — powiadają'— może być dwojaki. dniała bezpośrednio na tego. Angiji. Słusznie zauważono. dzybkie toczenie oczyma. przyroki.ce ł e jednak zacierają się w umyśle naszych wieśniaków. nolyipa Cyganów itp W Męczeninie pod Płockiem „godność czarownic. ale także lud w ^eklemDurgu. tak go pojmowali i s ł arozytni. patrzący z podełba. a nie w towarzyszących mu uczuciach zazdrości. obfitego plonu.->ię wzrokiem wywołuje zaziory. Jakie oczy uchodzą u nas za uroczne? Zwyczamie „brzycki weźrok" zadają ludzie o nienormalnym wzroku np. albo od zamówień. ma jakiś błąd lub osobliwy znak w oku. pięknego dziecka. szkodliwe skutki. pośredni lub bezpośredni. wyróżniający się od o t o c z e n i a — w ogóle niesamowici. w ogóle nieżyczliwością. wrodzony lub nabyty. z matk. Że uroki rzucają zezem patrzący. Ponieważ podziwienie nasze na widok. Przeważna część ludzi.mowoli. Urok. dlatego przysłowie Żydów polskich powiada patrzeć wolno. Przy oczarowaniu przypuszcza się najczęściej złą wolę. mimowoli. wyrażanie zaś podziwu słowami — urok*. „cuduje". jednak zadają urok niezależnie od dobiej lub złej woli człowieka. Przyrocztienn mienią w Piockiem osoby posiadający przenikliwe oczy. A oczy takie posiadać może nietylko czarownica lub czarodziej. zacbow-.łe. tekucquam Meksykan. nabawić mogą człowieka nieszczęścia lub słabości. po którem ich możni poznać. przez okulary albo pomiędzy nogami w tył. wyraża się nie tylko wzrokiem. zaklęć i różnych szkodliwych praktyk czarownicy. kto je groch na czczo.ji. m.235 jak medicmenów hidjan. skąd pochodzi. dostaje mocy urzeczenia drugich Zły wzrok może być świadomy lub nieświadomy. Albo od złych oczu osób. boylyasow Australji. Tak np. wiedząc. przenikliwy wzrok. a nawet Turcy. namasow Bambarow nad Nigiem. zły wzrok zaś zdarza się często u ludzi mimo woli. Najczęściej urzeka człowiek.je się zwykle w j e d n e j rodzmie. stosownie do tego. niezwykle patrzeń e zyzem. w przeciwnym razie me możnaby wytłómaczyć wiary — do dziś zachowanej w przesą-iach ludu polskiego — że uroki szkodzić mogą meświadomie. Oczy uroczne bowiem należą od najdawniejszych czasów do bezpośrednich czarów duszy. Różn. dajmy na to. później dopiero zaczęto przypisywać uczuciu zawiści szkodliwe skutki czarów. gdy osobę lub rz^cz podziwia. rzr cających uroki. szamanów Nowt j Anglji. które poddają się losowi. o źrenicy niezupełnie ok r ągłej. wywierając ". ale każdy człowiek. aby tylko nie wydziwiać". Siyrji. przechodzi na córki. „Tnwiąca we wzroku dusza występuje na zewnątrz. które samym wzrokiem. mężczyzna lub kobieta. w okolmy Brzozowa przyglądający się z przysłoniętą ręką. Wioch. przeto „dziwowanie . na którego padnie". utrzymują nie tylko Słowianie. Fran . udanego cineha itp. że niczem nie zdcłają przekonać o swej niewinności". na Rus. a które . Swndom: i nieświadomi uroczyciele mają owe znamię. podłużne źrenice.

W starożytności posądzano czarownicę. Na ogół lud o jasnym (niebieskim) kolorze ócz miewa niezwykły lęk przed ciemnookiemi. Ludzie mający nad oczyma zrośnięte brwi pozostają w stosunku z nieczystemi siłami. Niemczech i in. żaby. że mają kozła w źrenicy). Najłatwiej dostać można uroków od osób płci przeciwnej. za czarownice. na Węgrzech i w Palestynie przypisywano im zadawanie uroków. bogienki. Szkoci jedno oko niebieskie. a oczy nawet wyrwane z ciała nie przestały zabijać. Rzymian. co — jak wiadomo — zauważyć można u osób w złości. oburzeniu. samego djabła. Rzucić je może każdy w złej . (Objaw chorobowy oczu z zamgloną rogówką). że w jej źrenicy odbija się obraz odwrócony. jako wywołującej silne wrażenia. znachory i baby czarownice. w Turyngji. W Czechach uchodzą oni za upiorów. nie umiera on śmiercią naturalną. co też wytaczano w procesach średniowiecznych jako stygmat szatański. Hiszpani i Czerkiesi mienią urocznemi oczy o nieokreślonym kolorze. mówią że „przelazł przez złe miejsce". mniej silne są uroki od „złego wiatru" (Wola zgłobieńska). drugie czarne. upatrywano w ich źrenicach obraz psa.236 było przyczyną posądzenia ich o uroczne oczy. i urok spada na tego. Styrji. A posiada tę własność przedewszystkiem pierwsze spojrzenie. ale także na Wołyniu. kto go się dotknie. Często (w Olsztynku) czarownice „oczyniają" jakieś miejsce we wsi. Inflantach i in. U starożytnych Greków. w Szwecji i Estonji piwne oczy. Urok bywa następstwem wszelkiego rodzaju złych wpływów i niezawsze przypisuje się złym ludziom. za Hippokratesa. a gdy zachoruje. Galena takim ruchliwym drżącym oczom przypisywano konika w źrenicy (u nas powiadają. W starożytności i później. w ogóle istoty nadprzyrodzone. ale także siłom nieczystym. w tłómaczeniu asyryjskiem oznaczają szybkie. znaczone przez djabła stygmatem (signum diabolicum). Kolor tęczówki powodował również przesądy o urocznych oczach. O czaiownicach opowiadają i u nas. Na Pomorzu. Właściwość tę posiadają upiory. jak np. Złe oczy posiadają duchy i osoby przeklęte. w której owe urokliwe oczy zwane po akkadyjskusi chul. Siedmiogrodzie. Występuje to już w najstarszej tablicy klinowej. nietylko w Polsce. Uroki należą do" najbardziej rozpowszechnionych i najczęstszych przypadłości dzieci naszych włościan. Palatynacie. Osoby mające plamę na rogówce poczytywano w średniowieczu we Francji. że w ich źrenicy odbija się kozieł albo djabeł zamiast człowieka. niespokojne poruszenia ócz. Lud na Śląsku mieni przyrocznym człowieka mającego zrosłe brwi. na rozkaz asyryjskiego króla Assurbanipala w 7 wieku przed Chr. kota. w Rosji pomawiają osoby z czarnemi oczyma o zadawanie urzeku. w Turcji i Syrji niebieskie. stąd u ludów europejskich nazwa źrenicy: pupilla (dziewczątko) u ludów wschodnich: człowieczek. od osoby zadane przez okno. Zdarzają się wszakże złe miejsca bez udziału złych ludzi. jak niesie podanie o szlachcicu z nad brzegów Wisły. który wszystko na okół niszczył. sporządzonej. we Francji modre. W normalnym oku widzimy obraz zmniejszony własnej osoby. Oczy ze źrenicami niezuzupełnie okrągłemi są przyroczne: na co spojrzą. to się nie udaje albo ginie. kozła. Białej Rusi.

w którym z rana babę spotykał. Lud polski posądza Żyda (karczmarza) o rzucanie uroków a Żyd zarzuca gojowi.237 godzinie. która stojąc czas dłuższy przed zwierciadłem. Toskanie. Wielce rozpowszechnione jest wierzenie. Fryderyk II. zdrowie czy też inne zalety człowieka. Na Mazowszu utrzymuje lud. zapisuje wypadek o starej kobiecie. że „od spojrzeń kobiety menstrującej na lustro powstawać mają na niem plany". zdoła urzec człowieka. podziwiając lub zazdroszcząc dziecku. na matkę i dziecko. że wzrok miesiączkującej brucze zwierciadło. w Niemczech północnych. sprowadzające szkody lub nieszczęścia. wydawała z siebie trujące soki. wadą czy zaletą. bywa urzeczony i dlatego wracał do domu. Rosjanie. w ogóle jakiegoś przedmiotu rzuca się nań uroki. Sudanie i in. że zwrokiem swym szerzyli zniszczenie. w Tyrolu. bydłu. że niektórzy ludzie samym wzrokiem wyrządzić mogą szkody osobom. Na Mazowszu i w Małopolsce. że kobieta miesiączkująca ma złe oczy. zwierzęcia. Plutarch o Tebanach a Owidjusz mówi o Telchinach. Paracelsus twierdzi. Każdy. Grecy uważali Kreteńczyków za „niebezpiecznych uroczycieli" Plinjusz podaje to o Iliryjczykach. nadprzyrodzone. że w tym dniu. Uzasadnia to Marsilius Ficinus. Akademja paryska 1739 r. W Prusiech wschodnich. Lekarz rzymski Paweł żacchias pisał w 17 wieku o zabójczym wpływie starych bab. na Rusi. darzą ich jałmużną. na Śląsku. posądzają żebraków o czary. że najdotkliwiej urzeka (R. jako „obcy i nieswoi" budzą od wieków niepokój. (dziś tłómaczy to się zaraźliwością cho roby ócz). w Siam. W klasycycznej starożytności od jej wzroku ogórki więdną lub stają się gorzkiemi. Wyróżnianie się od otoczenia bywa powodem posądzania o uroki Osoby wyróżniające się od swego otoczenia. że taki zwrok wstrzymuje leczenie ran. Muzułmani posądzają wszystkich giaurów (niewiernych) o czar wzroku a Sekty sunitów i szyitów zarzucają to sobie wzajemnie. Palatyna:. znanych pod imieniem wiedźm. które rzucają duchowni. Pisze o tem w starożytności Plutarch. skoro patrząc nań. Arystoteles opowiada. przypisują żebrakom urokliwość oczu. a przesąd ten właściwy ludom buropy (we Włoszech stwierdzony już w połowie 9 stulecia). Węgrzy poczytują Cyganów (Cyganki) za uroczliwych. w Czechach. Frankonji. Siła wzroku wydaje się człowiekowi natury tajemniczą zagadką. Panuje na kuli ziemskiej przekonanie. zazdrości mu lub się „dziwuje" nad jego urodą czy ułomnością. przesądy żydowskie Wisła Warszawa 1905). że chore oczy czarują zdrowe. Lilienthalowa Wierzenia. mający zwyczajny wzrok. a nawet gdy tylko Spojrzy na nie złym wzrokiem. cudowne skutki. Nawet widok albo sp^ iie księży wróży u nas nieszczęście. Rusini i Żydzi twierdzą. Heliodor i Owidy a w wiekach średnich Petrarka. w Austrji. dlatego przypisuje mu własności mistyczne. ale obawiają się ich złego wzroku. Na Mazowszu i w Małopolsce „niebezpiecznem mienią spojrzenie starych kobiet 4 uważanych za czarownice. utrzymywał. Opowiadają. ma być wywołany urokami. Podziwiając piękność. na które spojrzą. Lud polski w Prusiech. posądzani bywają o wrogie. nie obcy plemionom z wyspy Samoa. nawet roślinom. że Mał- . złe uczynki. humanista z 15 w. u Indów niweczy skutek dobrych w tym dniu uczynków. Neopolu.

Saintonge. Plinius. córka hrabiego z Holandji 1275 r. Szwajcarzy i t. Najbardziej rozpowszechnione jest mniemanie. W okolicach Czarnego Dunajca i Wieliczki utrzymują. W okolicach Krzywicz (p. Urokliwe oczy posiadać mogą nie tylko ludzie. jest powszechna i sięgająca zamierzchłej przeszłości. W średniowieczu wierzył lud niemiecki. podobnie jak inne w Europie. iż żaba patrząc na człowieka. Żmudzi i Łotwie. a wiarę tę spotykamy nie tylko na ziemiach polskich. że nietylko ludzie. w Bengalu i Konkanie. u Niemców. że urzekają ci. które się w niego przemieniają. O zabójczym wzroku. na Litwie. że pożytek z tego jedzenia ma pies. miał oślepić swoim przenikliwym wzrokiem. W Małopolsce i na Wołyniu powiadają. ale także w Guernsey.238 gorzała. że „człowiek je zębami. to znaczy. która z powodu tego stała się zabójczynią swego męża. trzech dni i tyluż nocy). Pomponius Mela i późniejsi. Kobieta brzemienna u Otonisów w Meksyku unika wzroku psa. Wszelako niebezpieczny ten wzrok przypisują ropuchom i żabom — których lud nasz nie rozróżnia — Słowianie. by ich nie urzekli. którzy przez matkę odstawieni od piersi poraź wtóry przystawieni zostali do ssania. Pies ma wogóle właściwości złego ducha albo czarownicy. Kowale od wieków posądzani bywają o zadawanie czarów. Przesądy tej kategorji znane są nie tylko w Polsce (Poznańskie. Lubelskie. rachuje mu zęby: „ile ich porachuje. Kto z ludu angielskiego w drodze napotka żebraka i nie da mu jałmużny. w Choa czynią ich sprawcami chorób. Aeljan. Francuzi. lub tyło zębów mu wypadnie". a za nim Galen i inni bają o takim wzroku bazyliszka. że chleb się nie wydarzy. Lud nasz. ich urocznych oczu lękają się na Wschodzie. wilejski) kowal swemi niedobremi oczyma rzucił przyrok na kobietę. ojca Jezuitę. Morvan. W Szkocji ukrywają przed żebrakami wartościowe przedmioty. prawią W e d y indyjskie. iż zły wzrok psa podczas pieczenia chleba sprawia. co n a j m n i e j zabłądzi. ale i zwierzęta wyrządzają wzrokiem swym wpływ szkodliwy. Wiara. ruskich i niemieckich. za co została przez nią oczarowana. że niezaspokojeni żebracy zadają czary i uroki. Sieradzkie. d. Bretańczycy i lud francuski w okolicy Alenson utrzymują. Ukrainie. w Rosji. który mu wytoczono. ale także zwierzęta. wierzą. Atoli te uroczne oczy psa i żaby przypisać należy właściwie złemu duchowi lub czarownicy. Człowiek uroczny. nabywa t e j właściwości już w niemowlęctwie. Jeszcze I6l9r. to jest taki. Diodor. który wzrokiem swym sprowadza na ludzi i dobytek choroby. przybierającym postać tych zwierząt. Na Sycylji mienią ich jettatori. Szwedów i Żydów. a pies ślepiami". Niemcy. przypisywanym przez lud nasz wężom. w okolicy Bourges rzucił żebrak uroki na matkę z dzieckicm przy piersiach. Gdy pies w Rosji zobaczy kuropatwę w locie. choć go chciał nawrócić. g d y głodny pies przygląda się jedzącemu człowiekowi. Czechosłowacji i Jugosławji. Podobne właściwości przypisują żabie. Białorusi. odmówiła żebraczce jałmużnę. W Abesinji są w powszechnej pogardzie. ta pada na ziemię. tego czeka jakaś przykrość. Małopolska) ale także na Wołyniu. jeżeli po odstawieniu od piersi napowrót był do ssania pokarmu przypuszczony (po upływie trzech tygodni. tyle lat żyć będzie człowiek. a człowiek wyręcza go tylko w gryzieniu i łykaniu. a w procesie. że taki bazyliszek rodzi .

przy ofiarach dla zmarłych. u Chorwatów. a jako przyczynę podają zazwyczaj obawę przed złym duchem. Włoszech i Grecji. czego przykłady spotykamy w starożytności. Francji. Nawet taki szczegół. lecz u ludów na obu półkulach. Złe oczy mogą sprowadzić śmierć. Austrji. jak o tem stara się przekonać wierzenie. Tradycja ludowa zakazuje też patrzeć się na własny cień. a zarazem jedną z najszkodliwszych. w Estonji. nabawia się choroby lub umiera. dlatego zamykają im oczy. albo i później) nie powinno patrzeć się w lustro. Anglji. u Karaibów. Do t e j kategorji zabobonów należą zakazy oglądania się poza siebie. Saksonji. nie wpędził do grobu którego z krewnych. spotykamy u ludów na tej i tamtej półkuli np. śmiercią. że staroindyjski obrzęd pogrzebowy nakazuje położyć na oczy zmarłego kawałki złota. w Kanadzie. na ziemiach ruskich i Jugosławji. u Battaów na Sumatrze. Powszechny u ludów aryjskich i innych. ale nawet u Semitów i Japończyków panuje przesąd. by umrzyk pozostałych przy życiu członków rodziny nie „wypatrywał" na drugi świat. u Żydów i Mongołów. j. aby umarły nie „wypatrywał" t. Występuje ona z dziwną zgodnością u najrozmaitszych.wCzechosłowacji. który podobnie jak obraz w zwierciedle uważa za istotę duchową. A o starożytności tego motywu świadczy okoliczność. nie wolno odwrócić się za Eurydyką. Pomorzu. Ze wszystkich form zabobonu jest wiara w uroki może najbardziej rozpowszechnioną i nastarszą. Orfeuszowi np. Rusi i Litwy. Nie tylko u ludów europejskich." jak to nasz lud motywuje. Dajaków na Borneo. Gdy jedno lub dwoje oczu umarłego są otwaite. Turyngji. rozkrzewione po ziemiach Polski. W naszych baśniach i praktykach zabobonnych mamy podobne zakazy. u Battaów na Sumatrze. jak kładzenie na oczach pieniędzy. a księga praw Manu zakazuje Bramonom używania zwierciadła. Styrji. od siebie niezależnych ludów. żę dziecię (przed rokiem. na Tahiti. że umarli otwartemi oczjma „wypatrują" żywych członków rodziny. o czem wspomina Plutarch (Eutelidas) i co upiększyło podanie greckie o narcyzie. aby je uczynić nieszkodliwemi. Najstarsze. pociągając ich na drugi świat. dlatego natychmiast po śmierci zamykają zmarłemu oczy. czarami. w przeciwnym razie traci mowę. zupełnie samorodnie i trwa od lat tysięcy po dzień dzisiejszy na tej i tamtej półkuli ziemskiej. Że szkodliwy wzrok posiadają umarli. umiera ktoś z rodziny. . albo w wodzie. Rozpowszechniony na ziemiach Rzeczypospolitej od morza do morza zwyczaj zamykania ócz umarłemu miał pierwotnie uczynić nieszkodliwym skutki złego wzroku. ludów germańskich i romańskich. W epoce Wedów nie wolno było Indom przypatrywać się w studni. np. powtarzające się u Słowian. Koptów i Indjan. Uroki rzucić może człowiek albo zwierzę (bazyliszek) na siebie samego przez zobaczenie się w zwierciadle. Patrzenie nocą w zwierciadło jest wzbronione nie tylko u nas. jest zwyczaj zasłaniania zwierciadła przy zwłokach. o tem wspomina juz Beowulł. przynoszącą szkodę lub nieszczęście. na Śląsku.239 się z jaja koguta (skazanego za to 1474 przez senat w Bazylei na stos). „aby dusza umarłego me mogła się w niem zobaczyć. na Sybirze. u Dajaków na Borneo.

O złym wzroku wspominają: staroegipski papyrus z XX dynastji. Z symptomatów. Uroki wywołują też niepowodzenia. przygnębienie. przypisywano im możność szkodliwego oddziaływania na drugich. Wiara w uroki zasadza się w drobnej jeno cząstce na wpływie sugestji oczu. Prawią o nich Plutarch.aivio) 1 Rzymie (f ascino). W starym Testamencie. ergo propter hoc. ale u ludów romańskich i germańskich następstwem urzeczenia bywa stan chorobowy: ból głowy lub żołądka. Zwłaszcza nagłe objawy choroby. wysnuwają z tego błędny wniosek.). brak apetytu. Edda.i Wielopolsce. a przeciw zabobonowi temu występują nasi pisarze wieku oświecenia. przykre przygody wogóle. Wierzenie. Rzuceniu uroków przypisują wieśniacy różne niepowodzenia. w co Żydzi zabobonni do dziś wierzą. Uroki działają nie tylko na funkcje fizjologiczne. jak ból głowy. oczu.dekrety Burcharda z Wormacji (f 1024) itp. a ta niebawem zachoruje. febrę lub inną chorobę. ziewanie na Podhalu. albo dozna jakiej szkody. wymiotów. Grzegorz z Tours (z 6 wieku) iryjskie formuły czarowania (z 10 w. pochodządzemi ze złego wzroku (ain hora). iż na kogo spojrzą w złej godzinie. popada w senność. Wierzył w nie sam Cicero. Rozpowszechniony na całej kuli ziemskiej przesąd. przypisując tę szkodliwą własność oczom z podwójną źrenicą. w przeważnej mierze opiera się na fałszywej konkluzji: Post hoc. że zły wzrok (ludzi i zwierząt) rzuca czary i uroki. prawa decemwirów (z 450 przed Chr. a to zarówno u ludz jak u bydła. nieszczęśliwe wypadki. dostaje bolu głowy. częste ziewanie. żołądka. Człowiek. zbrodnie i samobójstwa. i świadectwo zachowało Medycyna średniowieczna i nowoczesne lecznictwo ludowe znają trzy sposoby poznawania.. Wedle tego omylnego rozumowania gdy ktoś popatrzy podejrzanym wzrokiem na osobę. Rzucanie uroków przez czarownice w wiekach średnich było jedną z przyczyn męczarni i palenia na stosie nieszczęśliwych ofiar w całej Europie.240 wiary w zły zwrok pochodzi z Vii wieku przed Chr. że niektórzy ludzie posiadają wzrok tak nieszczęśliwy. 3) przez amulety.pijaństwo. kalectwo.w Lubelskimi Chełmskim powiecie. służących do djagno^y. na którego przyrok taki padnie. trzęsienie rąk i nóg. stosowanej w logice przedhistorycznej. ale także na stany psychiczne. tego przyprawiają 0 chorobę lub śmierć. wymieniam ból głowy lub brzucha w Mało. Zendawesta Parsów i Wedy indyjskie. czy chory dotknięty został urokiem: 1) zapomocą symptomatów choroby. zaobserwowanym i doświadczonym przez umysł pierwotny. O czarowaniu wzrokiem ludzi na Wschodzie wspomina Kłokocki w Monarchji tureckiej z 1678 r. na Wołyniu i Białej Rusi. upowszechniony był i w Grecji 0aay. . Mieniąc oczy siedliskiem duszy. anormalne zachowanie. 2) drogą procedury magicznej. Talmudzie i Apokryfach przestrzega się przed urokami. „ziewota" przypisują przyrokoin.). się w formule zażegnania przez lud zamieszkujący przed S e m i t a m i ziemię między Eufratem i Tygrysem (zły wzrok nazywa się tu si chul). że to zły wzrok był przyczyną owej choroby czy nieszczęścia. nudności. nieszczęścia Nie tylko u Słowian. wywołując u ludzi i zwierząt smutek. Średniowieczni lekarze nazywali urok fascinum <z rzymskiego fascino) i przypisywali przeciw niemu różnorodne środki lecznicze. omdlenie.

Witolda Nowickiego. z. . Cyklop. Z Instytutu anatomji patologicznej Dr. lwow.Potwór jednooki t. Glista ludzka (a — d) Wszy Cod 1 — 5) Rozpadający się rak przełyku. uniw. prof.

-Uzdrowienie ludu" la .) Jeżeli chory nie domyśla się. i „trzy dziewięci". jeżeli zatonie węgiel i chleb. jagniętom kiecką. że chory dostał uroku. jeżeli pływają. Jeżeli węgle toną. nie trzy itd. Pierwszy sposób polega na wrzuceniu do zimnej wody rozżarzonych węgli. jeżeli zaś węgiel tonie. że chory został urzeczony a w takim razie owa próba. to urok rzuciła kobieta. wydają bombie. kto go urzekł. a z tego. czy węgiel mężczyznę. w drugim razie spódnicą. drzy i przewraca się". wrzuca się żarzące węgle do oświęconej wody. to mężczyzna jest sprawcą owego cierpienia". chudnie i smutnieje w Palatynacie i Siedmiogrodzie. baranom i tp. co na dno pójdzie. w powiatach na pół ruskich: przemyskim i chełmskim). to chory jest urzeczony. kłosy. w liczbie 3. „przestaje ono jeść. drugi bardziej złożony. to uroki są „śmiertelne". W pierwszym razie doradzają ocieranie spodniami. na Podhalu. czy chleb oznaczający niewiastę. wykazują bowiem. Bydło drzy t pada w Czechach i Niemczech. nie dwa. Wypadają one zazwyczaj dodatnio. czy choroba w istocie pochodzi od uroków. gdy one płynąc. Bardziej skomplikowanym sposobem stwierdzenia uroków jest rzucanie do wody po 3 kawałki chleba i węgli. na wyspie Lesbos. stwierdza się istnienie uroku sposobem czarodziejskim. jeden prostszy. uznaje się dziecię za przyrokliwe. służy to jako dowód urzeczenia. gdy węgle padną na dno naczynia z wodą. u Żydów w Polsce i Palestynie. wyrokują: niewiasta czy mężczyzna rzucił urok. a kury w Bourgogne padają. albo: tonące węgle dowodzą uroków rzuconych przez kobietę. Prusiech. napełniony wodą zdrojową. ogierom. obcierając twarz koszulą (mężczyznę koszulą kobiecą. nie ma uroków. Włosi w Treviso i Belluno rzucają trzy żarzące węgielki na wodę. Aby się przekonać. (Małopolska .211 w Czechach. uroki są przyczyną choroby. Rozróżniają dwa typy tych czarodziejskich czynności. wykrywający sprawcę uroków. na Rusi i Litwie).Kujawy — Sieradzkie — Krakowskie — Nad brzegami Lechu. Gdy „uroki napadają" na bydło. w Apeninach i in. to z innej przyczyny. 9. Szlachta w powiecie płońskim odczynia uroki podobnie jak chłopi: puszczają węgle na wodę. od kogo był urzeczony: Wrzuca w garnek. klaczom. stwierdzający stan urokliwy. jałówkom. Tak samo byczkcm. trzy okruchy chleba rżanego i tyleż kawałków węgla. aby dowiedzieć się. Spadające na dno trzy żarzące węgle świadczą i w Niemczech (SachsenMeiningen). podjęta w celach djagnozy. albo mówiąc: nie jeden. jaja i tp. jak się poznaje czy człowiek lub zwierzę uległo urokowi? Wychodząc z zasady. „jeżeli chleb tonie. albo wreszcie zaczynając od 9 a kończąc na 1. krowy nie doją się albo mleko ich psuje się lub ścina (w Małopolsce. jeśli węgle pływają po wodzie. Gdy zachodzi wątpliwość. że urok jest następstwem czarów. kobietę koszulą męską). gdy one pływają. Czesi i Chorwaci poczytują dziecko za uroczne. wycierają krzyże porciakami. Rosjan i Niemców. jeśli lecą na dół. licząc w spak. Miejsce węgli zajmują drewienka lub źdźbła. "pływające węgle uroków od mężczyzny (W Małoi Wielkopolsce. a ten używa następującego sposobu. u Słowienców. Z procedur magicznych na czołowe miejsce wybijają się próby z wę glera. udaje się do wróża. Bułgarzy rzucają na wodę 5 węgielków. służy zarazem jako środek leczniczy.

o ile możności najszybciej. kładą na kiju łajno. które zażegnywacz z Rembowa skierowuje do św. które dają nasze wieśniaczki dzieciom do zabawy. Te i tym pedebne środki ochronne przeciwko czarom. tak i środki lecznicze. Nóz oczyszczony w ogriu jest niebezpieczniejszem od zwykłeko noża narzędziem przeciwko urokom. i za ich plecami palcem lewej ręki kiwa się trzy razy.ię biorą w Płotkiem sitko i na kiju.242 kto zadał urok. uważa zgodnie z nią za sprawców chorób złe duchy czyli demony. Diuga haftowała. W ogniu oczyszcza się odnalezioną izecz z niebezpiecznych wpływów z ł e g o . Do najpowszechniejszych zalicza się zelazo. mają również magiczny charakter. to samo czymą Kirgizi i Indowie. Otylji.. który n. Nasza medycyna ludowa. można się uchionić w ten sposób że zachodzi się je z tyłu. aby obrzydzić widza i wzrok jego uroczny od jarzyny odwrócić. Nordhumerland. Turcy i mieszkańcy Pendżabu nakładają na kom pstrą uprząż przeciw złemu wzrokowi. a środek ten znany jest ludom wszystkich stre^ na najniższych szczelbach uspułeczniema i u progów cywilizacji. dla dowieuzenia . Trzecia urok odczyniała. przeciw nim użyte. ale także za ochronę przed urokami. urokom w ogóle złym wpływom mają na celu odstraszenie złego ducha. nóż i węgiel z ogniem. Aby nikt nie urzekł jarzyny. które przeciw nim jest używane. Jednocześnie wymienia się nazwiska podejrzanych przy którem sitko spaonie z kija. Jak choroby wywołane urokami są natury magicznej. dzwonki przy sankach i na szyji krów. Jedna prała. znaleziony na drodze. nie mówiąc ani słowa. każą w okolicy Lublina „przepuścić przez o^ień" i dopiero wtedy zabrać do domu. Uroki. Chateaudun. (Działdowo). można odpędzić zażegnywaniem. Od złego spojrzenia.ebyle czem daje się odpędzić. Hebrydy). która odpędza się różnemi sposobami i środkami. jak łajanie i bicie celem odstraszenia choroby z uroków (Kalabria. którzy umieją chorobę „zadać" i ją „odczynić". różne świeedełka brząkadla przy pasach paroDczaków krakowskich i na uprzężach koni. Wkładając po raz pierwszy nową koszulę. jak w ogóle choroby i wszelkiego rodzaju czary. co zauważono u ludów pierwotnych i historycznych na Wschodzie. aby spadły na ziemię. w powetizu niem obracają. Estonia. . Oczy u r oczne tj. służyły nietylko za ozdobę. Siekiera jest środkiem ubezpieczającym od wszelhego zła. Dubroczynnych wpływów żelaza doświadcza lud od kolebki aż do śmierci. kto wstawszy z łóżka nie myje się. A zajmują s:ę t a k n m leczeniem czarownice i guślarze. Jest to widocznie zagrożenie złemu. Lud nasz me gardzi też takiemi środkami. patronki od bolu oczu: Święta Ołylija trzy córeczki miała. odmawia się nad nim następujące wiersze. „trza bez (przez) rozporek przepuścić. rzucające urok. Egipt. a wtedy osobie w tej koszuli uroków już nikt me zada" (Lubelsk e). Aby go wyleczyć. Przedmiot. ta osoba sprowadziła nieszczęście. szczególnie] n ebezpiecznego u starych kobiet. dostaje przynajmniej na jeden dzień każdy. wyrosła z wiary umysłów pierwotnych. Amulety i grzechotki.

połą od odzienia i okręciwszy nią na wszystkie strony — jak gdyby prała bieliznę — obciera chorego.. druga motała. kończy się wezwaniem Matki Boskiej. który urzek dostał. może nawet pierwotniejsze.243 Wymawiając powyższe słowa nad narzeczonym. Jeśliś panieński. wleź-że pod warkocz. bierze zażegnywacz(ka) skrzelę tj. wleź-że pod chustkę. W Posłowicach odnoszą zamawianie do Św. Po wymówieniu ostatnich wyrazów zażegnywaczka rozwija niespodzianie z szelestem fałdy. Otylji". Syna Pańskiego i Ducha św. drugi Syn Boży. zażegnywanie uroków zachowało się w Małgoszczu: Święta Otylija. Wypędzenie uroków zapomocą zażegnywania należy do najskutecz- . kto urok rzucił: Jeśliś białogłowski (urok). idź pod czepiec. do Przemienienia Pańskiego i do św. Jeśliś płanetny. w końcu odmawia: Zdrowaś Maryjo (Rembów). Jeżeliś kobiecy urzek.. Jeżeliś panieński urzek. Zażegnywanie od u r o k u w okolicy Radomia poczyna się od wy wiedzenia. mówi się: Jeden cię urzekł. Amen. patronki od uroków bolenia. poczem potrzykroć obliże językiem czoło i wytrze obrąbkiem od koszuli. Jeśliś chłopski. Zofji: Święta Zochfija trzy córeczki miała: Jedna praczka. W końcu odmawia guślarz do trzeciego razu Zdrowaś Marja. N zażegnać trzy razy dziewięć uroki. które „ofjaruje do Matki Boskiej. idź pod ziemię. A trzecia po świecie chodziła. uroki odczyniała. i świętej ewanielji. Zamówienie to ponawia się trzy razy i za każdym razem spluwa. trzy córki miała: Jedna prządła. (tu zażegnywaczka zwija swój fartuch i jeden fałd) Druga motała (tu zwija drugi fałd) A trzecia urok (zwija trzeci fałd) świętym odczyniała. Druga szwaczka. Idź tam i zażegnaj mocą Boską. Po odmówieniu modlitwy (Zdrowaś Marja) mówią: Święta Otylja trzy córki miała: Jedna przędła. idź pod warkocz. Poczem lekarka odmawia znów trzy Zdrowaś Marja. spotkał ją Pan Jezus i zapytał: Gdzie idziesz Matu'o droga? idę do tego N. Amen. Amen. a trzech cię odrzeka: jeden Bóg Ojciec. Trzecia trzy dziewięcioro uroków odmawiała. Zamawia się też następującą formułę w postaci legendy: Szła Mateczka Boża przez las. Podobne. wleź-że pod szafkę. idź pod obcas. Jeżeliś chłopski urzek. trzeci Duch święty. Urok tak się „odprawia" w Łukowcu mazowieckim i Zo'yni:Po przeżegnaniu człowieka. Odczyń-że panieneczko i temu człowiekowi grzesznemu.

z postępem kultury spadł do znaczenia czczej formułki. . znikła. idźcie uroki pod obłoki". uroki I jesteście od Pana Boga zesłane. Podczas zażegnania tego trzyma się w ręce chustkę. U rozmaitych ludów mamy różne. to ma z ubrania sprawcy choroby wziąć kawałek szmaty i trzykrotnie splunąwszy. tein są bardziej złożone. starannie wytrzeć nim zbolałe miejsce. którego germański Medizinman odpędzał od chorego krzykiem czy głośnem wołaniem przy pomocy jakiejś formuły. urokiem mężczyzny czy niewiasty. Poczem powtarza się do trzeciego razu następującą formułę: Rosa spadła z nieba na ziemię Jak ta rosa znika. Uroki u wszystkich ras można zażegnać lub zakląć żywem słowem. i dodaje Amen. Stara się też pozyskać owe duchy różnemi sposobami: prośbą lub groźbą. Jeżeli chory domyśla się. Trójcy św. które słowem lub wzrokiem urzekły (tu wymieniają imię urzeczonego dziecka i jego matki). z postępem czasu stają się krótkiemi i niezrozumiałemi. Otu przykład zażegnywania bydła na Mazowszu: Aby ochronić oczarowane bydlę od szkodliwych wpływów „urzeku". trzeba jeszcze trzy razy powtórzyć następne zaklęcie: „Matko Boska bądź przy pomocy. Z kogoście postanowione? Od kogoście zesłane? Czyli z kobiety—idźcie pod płanety. jakiemikoiwiek jesteście. Czyli z dziewki—idźcie pod wieniec. rozwiała się w powietrzu. Amen Uroki. sprawcom choioby. tak niech zniknie ten urok i rozwieje się w powietrzu.oki. przyp-sywano tę chorobę demonowi. Jak dowodzi nazwa niemiecka uroków (Beschreien. idźcie z Bogiem pod obłoki. którą dziecko przedtem na głowie nosiło.świadczą pokrewne formuły u wschodnich ludów. Po odmówieniu tych słów żegna się krowę krzyżem św. żebyście uroki odbiegły od jego członków i żył jego". Znachor lub znachorka. którego moc czarodziejska sławi już hymn staroindyjski z przed półtrzecia tysiąca lat. A jak z chłopa. albo Unbeschreien). trudniąca się zamawianiem. bądź urokiem chłopca czy dziewczęcia. a czynność ta należy do najstarszych. uroki! odejdźcie od piersi. a nawet wprost wypędzeniem. odmawia s . ę nad niem Oicze nasz z opuszczeniem słowa: Amen. Chrystusa Pana i Świętych. a środek ten na najniższym stopniu stosowany bezpośrednio. Oto przykład zamawiania żydowskiego w tłómaczeniu na język polski: „Zaklinam was uroki. co wskazuje na długie wieki ich życia. najprymitywniejszych środków terapcutyki ludowej. daj zdrowie! U. których pomocy wzywa przeciw złym duchom. by ją uchronić od czarów i zapewnić szczęśliwe rozwiązanie.244 ieiszych środków lecznictwa ludowego." Że te i tym podobne zażegnywania pochodzą z odległej starożytności . albo Berufen) i środek przeciw nim używany (Unberufen. Przywiodą jeszcze jeden przykład: „W imię Ojca i Syria i Ducha św. choć w głównych zarysach do siebie podobne zażegnywania a na każdą chorobę używa się innej formuły. Wymówiwszy to szeptem. Uroki i czary można wprost zdmuchnąć. zaklina zazwyczaj w imię Boże. dlatego taka ich obfitość na ziemiach Polski. Naj Panny. W Australskiej kolonji Victoria medicmen — tyle co nasz czarownik — dmie na ciało brzemiennej. Najprostszym i zapewne najpierwotniejszym sposobem usunięcia szkodliwych skutków uroku jest starcie go. od kogo został urzeczony. na zakończenie odmawia się psalm 91. Formuły te im starsze.

które straciłoby mleko lub wyglądało chude. Ślina ma władzę oczyszczającą. aby nie dostało uroków. Spluwanie leczy też choroby wynikłe z urzeczenia. ze spoglądając pierwszy raz na dziecko. zrobione na Boż . Wrona jeżeli zakracze nad kim. w ogólności osobie iub rzeczy pierwszy raz widzianej. Dobrze. należy spojrzeć w górę i splunąć. Pierwszego kwiczo_łę ułowionego w sidła. Tych samych albo podobnych sposobów używa się. też popluć paznokcie i trzy laz niemi otrzeć oczy urzeczonego. źrebię. Powszechny w Polsce panuje zwyczaj. W celu zabezpieczenia się pizeciw urokom.d. świnie nie chcą żreć.245 a urok po zamówieniu przez chorego trzech „Zdrowasiek" niezawodnie ustąpi. Kto zas dostanie uroków.i uizec bydło. Liatego aby się ustrzec przez cały dzień od uroków. Rożne są sposoby odczyniania uroków. ale w ogóle na duchy. nie siedzi na grzędzie i me da się chwycić — pluje jej gaźdina trzy razy pod skrzydła. nasiępnie w prawą i lewą stronę i powiedzieć: „Na psa urok" lub . „abywszelkie nieszczęście. świadczy przysłowie polskie: „Fluń na marę!" Przysłowie to bierze początek z przesądu powszechnego.ę do cebrzyka i miotła się robi nad nim krzyż. ma jeszcze po tein opluciu powiedz . spluwają mu po trzykroć na pysk. eć: „Jeden urzekł. splunąć trzy razy na ziemię u progu stajni. raz przed siebie. nim spojrzy na bydło. mówiąc mu „zdrów!" spluwana ziemię. Gdy koń lub krowa otrzepuje się. a po tem zaklęciu uroki zczezną. pluje po trzykroć rano na dołek (dolną część koszuli) i trzy razy nim po czole pociera. kobieta wiejska (z Zabrzeza). bo „otrzepuje s i ę z b i e d y " r wtedy gospudarz. a dla tem pewniejszego skutku. winien. cielę itp. Jeżel.ychowie stajnię lub oborę.ę. a gaździna niczegoby się me dochowała. Nie chcąc urzec dziecku. wieśniaczki od Gdowa —na wychodnem z domu—powluwaią palce ao trzeciego razu. obc*erając niemi również po trzykroć czoło. to znak. dlatego pluje s. Ina czej mógłby swoim złym wzrckier. w ogóle cncrego miejsca.) podziwiane zdycha.azu (Tarnowskie). Źe ślina i spluwanie ma wpływ nie tylko na uroki.e po trzykroć i mówi: „Na kota suchoty". Do najpierwotniejszych należy obcieianie lub oblizywanie czoła. że spluwanie może duchy odegnać od osoby. eden z wieśniaków przy odmówieniu pewnych formuł tajemnych. spluwa się trzy razy i mówi: Na psa urok! A tem zaklęciem przenosi się uroki na psa. Wójcicki w Przysłowiach narodowych Warszawa 1S39 — Gdy byłem słaby. aby cdczynic uroki zwierzętom lub roślinom. np. trzech odrzecze" i przeżegnać s. co ma odpędzać uroki. d ę tego przy rodzeniu się maleństwa spluwa się na n. powtarza to się trzy razy. co ie ma spotkać. wokoło mme opluł z emię dla odpędzenia tej cnoroby. aby się przekonać. Dk odwrócenia grożącego nieszczęścia dc trzeciego spluwa się . mówiąc: Bądź łaskawa! Zwierzątko (szczenię. to chcąc odwrócić to nieszczęście od siebie.Wł. ile ma lat. Sam tego doświadczyłem na sobie opowiada K. Gość zwiedzający w Ar. „Na psa uroki"!Jeżeli bydlęciu patrzą w zęby. io zapewne jc kto urzekł. spłynęło na ziemię". spluwa się trzykroć.Bez uroku" (Nieuroki). poczem się spluwa czyli wypluwa ów urok na wszystkie cztery strony. że zdrowe będzie. Gdy kura jest dzika.

Posługują się nie tylko przeciw urokom ale i innym chorobom bieżącą wodą. Czecho-Słowacji. W Mało. W starożytnej Grecji stare kobiety zlizywały czoło urzeczonego dziecka językiem. . Przeciw urokom posługuje się lud nasz śliną. oblewa nią lub kąpie w niej. pluje do trzeciego razu w stronę bydlęcia. — a ma być ich trzy — i zamki u drzwi trzy razy wodą pociera. Nasze wieśniaczki. do której wrzucono węgle. wogóle chorobę razem z przedmiotami do niej rzuconemi. U Hebrejów było tak powszechne używanie śliny jako środka leczniczego. ale także wśród szlachty. w ręku mając garnek w wodą. mówią. poczem spluwa to poza siebie. Krowę urzeczoną. zwłaszcza zaściankowej. a przychodzi do zdrowia. a nawet przedmioty martwe. na którą rzucono urok. Dlatego szlachcianka. zabiera ona urok. oczy w ogóle twarz osoby. leje poza siebie. aby odczynić urok. Lud w Styrji zaleca przeciw urzeczeniu zlizanie prawego i lewego policzka dziecka. opluwają w Szkocji albo dają jej oplute ziarna jęczmienia. Zmywanie przyroku wodą należy do najdawniejszych i często używanych przez nasze włościanki środków. Przyczyną uroków bywa najczęściej chciwe wpatrywanie się lub zdziwienie. W Irlandji pomazuje się śliną czoło urzeczonego. oblizywaniem i pluciem. w Lubelskiem. by nie urzeć krówce. mówi: „Na psa uroki.i Wielkopolsce. wymieniono wyraźnie pomazywanie powiek śliną. Szlachcianka. nie chcąca być pomówioną 0 rzucenie uroku. aby u r z e ć cielęta.z którą one nijako spływają. że między czynnościami. przypatrując jej się uważnie. w której się zaparzyło ziele czyścowe i jeżeli płyną po niej czarniawe szmateczki (osad). A ulegają im nie tylko ludzie. odszukują czarownicę i zniewalają ją opluć go po trzykroć a boleści ustaną. który został zmyty. zabronionemi w sobotę. Daje się z niej pić. Gdy plemieniec z Ungoro i Ugandy (krajów położonych u źródeł Nilu) zje potrawę. myją się i piją wodę. W tym celu zmywają nietylko głowę chorego. „oblizują trzykrotnie. że to pływa ów przyrok. Urzeczonemu dziecku matka zlizuje czoło po trzykroć. s Ł aje potem przy każdym progu. na którą czarownica rzuciła uroki i z tego urzeczony dostanie silnych boleści. Litwy. Podobny zwyczaj istnieje na ziemiach Rusi. zobaczywszy po raz pierwszy piękne gąsięta. itp.246 Narodzenie. które skutkom czarów zapobiegają albo je leczą. Gdy obcy chwaleniem dziecka greckiego rzucił na nie uroki. ale i zwierzęta. n a Mazowszu. Wiadomo. ma je przed odejściem opluć. pieniądze 1 tym podobne przedmioty. spluwając za każdym razem" czoło. Lustracja zapomocą wody odbywa się następującym sposobem: Wróż albo wróżka obchodzi izbę trzy razy do koła. albo sąsiedzi naplują do naczynia a znajduje się w niem ślina uroczyciela i temi plwocinami smarują osobę lub zwierzę w stanie uroczenia. indyczkę lub kurę. Wiara w uroki panuje nie tylko między ludem. dla szczęścia powinno się opluć. (Kieleckie). podobnie jak kobiety wiejskie innych krajów. Wystarczy podziwienie ze strony sąsiadki. jak ważne znaczenie w wierzeniach i w lecznictwie ludowem ma woda bieżąca. ale gąski to się pani pięknie chowają". ręce i nogi po 3 razy wodą. aby było zdrowe. Petronius i Plinius przytaczają przykłady leczenia następstw złego wzroku pomazaniem śliną. ale też twarz. Uroczyciela na Korsyce prowadzą do urzeczonego dziecka i każą mu napluć w usta. niemającą mleka. pod- .

a uwolniony od uroku ucieka do izby. którą wylewają na konewkę.247 chodzi do komina i tu mrucząc coś pod nosem i przychylając po trzykroć naczynie. tylko wrona zjadła ze słomą. który pociąga do trzeciego razu. wrzucają leż do garnuszka z wodą żarzące się węgle. resztę zaś wody z kamykami wylewa przez głowę. Następnie tłuką kamień. w kawałki a ułożywszy je w trzy kupki. Po tym procederze i zmówieniu przez chorego trzech Zdrowaś Marjo do Przemienienia Pańskiego. a czem bardziej „wreją" (wrą) owe kamienie rzucone do wody. Zażegnanie pojedyńczego uroku jest łatwe. resztę zaś wylewają przed domem mówiąc: „Niech się wtedy ta szkoda stanie. j. urok us'ępuje. aby go odczynić. trzeba na niego w ten sposób nastroić: Idą do wody bieżącej. Do sympatycznych środkćw ieczenia uroków należy odczynianie zapomocą rozpalonych kamieni narzuconych do wody. gdy druga — od mężczyzny. Gdy pierwsza kupka „zakipi". nie oglądając się. po przeżegnaniu wody nabiera się jej nieco do garnka. Obciera się potem odzieżą z lewej strony. zwanej poprędową. Oto jak się w okolicy Brzozowa odczynia zadane uroki (zaziora): Do szklanki zimnej wody wrzuca się białko z świeżo 'ozbitego jaja i patrzy. pije chory wody do trzeciego razu. wrzuca się drugi kamyk i mówi: „urzekła cię baba". za siebie. aby zaś kto inny uroków nie dostał. a wciągnąwszy w siebie powietrza. gdzie się trzy potoki schodzą. naczerpniętej z rzeki i żegnają każdym węglem trzy razy chorego. część jej wypija sam chory. którego otwór musi być zwrócony w kierunku biegu rzeki. obmywa się tą wodą i obciera własną koszulą. kto rzucił urok. 0 wiele trudniejszą jest sprawa z potrójnym i dziewięciorakim urokiem. wymawia: „urzekła cię dziewka". kto urok uczynił. że urok należy natychmiast ugnać (zażegnać) czyli odczynić. Aby zmyć uroki. przewróconą d r e m do góry/ Wodą tą obmywają urzeczone części ciała po trzykroć. Albo „rzucają trzy rozpalone węgle do wody z prędu t. nabierają do skopca wody w miejscu. kiedy się ta kropla z kroplą zejdzie. obmywa nią twarz i odwrotną stroną koszuli obciera. a jeżeli trzecia—od kobiety. ręce 1 nogi trzy razy. poczem myją go tą wodą. Sanocki). dobywa się z wody kamyczek i wśród słów „urzekł cię chłop". Aby się zaś przekonać. wody z niego potrosze ulewa. wymawia się jednym tchem dziewięć razy: „Trzej cię urzekli. wylewają tę wodę na strzechę. urok pochodzi od wiatru. skoro urok został odczyniony. Wreszcie podaje naczynie z wodą urzeczonemu. tem cięższe są uroki." Poczem garnek przewracają do góry dnem i dopiero wtenczas go biorą. a zstąpiwszy nieco niżej za prądem wody. co się z owego białka z wcdy utworzy ab .Po tej czynności chory zasypia i budzi się zdrów (Ropczyce). Na tej drodze dowiaduje się chory. Poczem patrzy się. wodą tą obmywają trzykroć twarz i oczy choremu. czy za wrzuceniem kamyka woda nie zapieni i kiedy. wzięty z polewanki. a potem wylewają ją pod trzy węgły jego domu. czy przy oznaczającym chłopa czy też babę lub dziewkę. trzej cię uzdrawiają". popija wody ze skopca i trzy razy w tę wodę spluwa. wreszce niżej wody wrzucając trzeci kamyk. wrzuca go do garnka. Kolejno je do wody w skopcu rzucają. Lud nasz utrzymuje. Aby zdjąć uroki (w Jaćmierzu pow. Mający urok zmywa wodą ze skopca twarz. Chcąc usunąć złe skutki takiego uroku.

(Jawornik). z tą różnicą np. włościanka ruska opluje je trzy razy. w b. przyczem gospodarz spluwa trzy razy. wprowadzając kupione bydlę do stajni. Wyprowadzając bydlę na jarmark. na węgły. w pole albo tam. na śmietnisko (miejsca oświęcone). Nasz lud zabobonny używa do dziś wody święconej w celach nie mających nic wspólnego z religją katolicką — w duchu lustracji pogańskiej. W końcu dają urzeczonym tej wody do picia. popluwają bydłu po trzykroć do wody. a resztę wylewają w kąty. aby je dobrze sprzedać (Osieczany). będzie się chowało. „nienapoczętej" albo „z prędu". Bydlę kupione kropią w Zakopanem wodą święconą. zalewają oczy. podobnie jak ludziom. w rzekę. Po przepiciu i wypłaceniu przez kupca gospodarzowi rogowego (przy zakupnie bydła) lub kopytkowego (przy kupnie koni). dlatego gospodynie chcąc temu zapobiec. Uroki odczynia się zwierzętom. mówiąc: . Kto na widok pięknego bydła dziwuje się. w piec. również pokrapiają. gdy przeprawią je przez pierwszą rzekę. Jeżeli np. resztą wody obmyć twarz i zjeść usmarzone pozostałe żółtko. Jeżeli się otrzęsie. a parobek gdy wchodzi koń lub wół. aby go kto nie urzekł. oblewa ją wodą do trzech razy przez głowę kobieta.248 poznać przyczynę uroku. zwłaszcza gdy wiele ludzi patrzy jak je przyprowadzają. aby uchronić ją od uroków. Przedtem zaś musi chory napić się nieco wody ze szklanki. zakrapiają mu oczy. poczem je ociera koszulą. Z obrzędem tym spotykamy się w Wielkopolsce. „aby uroki poszły za wodą". odbyty. uciąć mu piór ze skrzydeł i okadzić niemi urzeczonego. oblewają mu głowę wodą do trzeciego razu. lub ocap chaty. Galicji. kropią święconą wodą. W tym celu zakrapiają nowo kupionemu bydlęciu oczy lub zlewają je pomyjami. przelewają tę wodę przez pierścień ślubny. a parobek rzuca mu pod nogi garść śmieci. Aby zabezpieczyć bydło od uroku. W Iwoniczu gdy przyprowadzą świnię. do której wlano białko. oczy. może rzucić na nie uroki. Wyprawiając je na sprzedaż. dają jej chleba z zielem święconem i kropią wodą oświęconą trzy razy a przeprowadzając przez rzekę. skronie. Przechodząc przez rzekę. na Mazowszu. Już synod prowincjonalny 1248 r. w razie przeciwnym nie będzie się darzyć.Na psa uroki"! Gdy krowę latującą prowadzą do byka. Zapalenie wymienia leczą następującemi środkami mistycznemu Nabiera się po trzykroć wody rzecznej w skopiec. karcił używanie do czarów i zabobonnych . odczyniająca zobaczy coś podobnego do koguta. otwór pieca. chleba albo innych przedmiotów do „żywej" wody. że ludzie piją wodę używaną do odczyniania. lub kropią je . na Wołyniu. ocierając lewą stroną koszuli. każe go schwytać. gdzie nikt nie chodzi.. lub też gospodyni popluje je trzy razy i ociera lewą stroną koszuli. zazwyczaj przed pojeniem. 1 urzeczonemu bydlęciu obmywają łeb. Kujawach. (Korczyna). tyleż razy przynosi do stajni królewskiej i tylekrotnie obmywa wymię pianą rzeczną. żarzących węgli. odczyniającą wodą tą zmywa się urzeczonemu twarz. „aby nie padł na nie urok".jak w Krakowskiem — urzeczoną osobę. Czerwonej Rusi. gdy zwierzęta nią się po trzykroć oblewa. Po wrzuceniu jaj. piersi lub pulsy. kłódki i tym podobne żelazne przedmioty. Pojąc lub obmywając urzeczonych na Białorusi. zakrapiają mu oczy. dla zabezpieczenia od uroku.

Cyganie na Węgrzech idą przed wschodem słońca do rzeki. czerpanej w rzece „z prądem". Oczarowaną złemi oczyma krowę w Belluno poją tajemnie o półn o c y . Urzeczone w Syberji dziecię umywa się w wodzie. Oczarowanego przyrokiem w P e n d ż a b i e uderzają gałęzią drzewa mango i kropią wodą. trzy razy po dziewięć okruszyn soli i węgle a odmówiwszy zażegnanie. albo przed wschodem słońca. Osobę urzeczoną w Albanji kropią wodą zaczerpniętą w milczeniu. co powtarzają trzy razy. że dziecko jej urzeczono. w tajemnicy i pod wezwaniem Trójcy św. Oczarowane złem okiem bydlę kropią wodą czerpaną z trzech źródeł. Oby dziś jeszcze się zapadł. Prorok Mohamed nakazywał urzeczonego i urzekającego umywać wodą. a u . która uroki niszczyła. pokrapia osobę urzeczoną i daje jej trochę tej wody do picia. który cię temi oczyma urzekł.249 praktyk „wody chrzestnej". Ile wody przepływa przed tobą. przyczem zamawiają je temi słowy: „Jak ta woda spływa. zanurzają głowę w wodzie. Gdy matka u Słowaków przekona się. idzie z niem na cmentarz. dają mu jej trzy razy do picia. że choroba spływała z wodą. poczem dają dziecku dziewięć wspak liczonych kropel tej wody do picia. w której kowal zanurzył kilkakrotnie rozżarzone żelazo. zamawia je temi słowy: Rzeko. wrzuca w nią nóż. poczem obmywają tą wodą urzeczone dziecko i proceder t e n trzykrotnie ponawiają. tak niech ci uroki zczezną". uszczknie z nich garść trawy. w której zanurzają pokrzywę. W średniowieczu obmywano urzeczonego osobnika potrzykroć wodą czerpaną w milczeniu z rzeki. patrz na dół i w górę. w Senegalu chcąc osłabić skutki złego wzroku. Cyganka (w Siedmiogrodzie) idzie z urzeczonem dzieckiem nad rzekę a skłoniwszy jego główkę najbliżej wody. dotyka dziewięciu grobów. W Turyngji obmywa się urzeczoną krowę albo kropi się ją wodą. w głębokiem milczeniu. wrzuca do kipiącej wody i kąpie w niej dziecko. Tyle niechaj ma w oczach Ten. lub drewienek i po wygotowaniu obmywają nią potrzykroć „w krzyż" czoło urzeczonego dziecka. i wierzono. Do wody. idą z niem kobiety w południe na rozstajne drogi i kąpią tu dziecko w wodzie zaczerpniętej pod kołem młyńskiem. oda ta ma być czerpana przed wschodem słońca z potoku. Wieśniaczka na ziemiach ruskich naczerpie wody z rzeki o świcie. wodą zaczerpiętą pod kołami młyńskiemi. do której wrzucono dziewięć szczypt soli i opluwa się je zamawiając słowami: „Uroki z ócz ulatujcie na pustynię"! Poczem wodą tą obmywają zawiasy trzech drzwi. Urzeczony w Szkocji bywa nagle oblany wodą. aby tym sposobem potrójnie wzmocnić skuteczność wody. rzucają w Schasburgu 9 ździebełek. poczem wodę tę wylewają na rozstaje. w której gotowano ziele conyza caerulea. rzeko. . Gdy dziecko żydowskie w Jeruzalemie dostało suchot z urzeczenia. zaczerpią wiadrem wody do trzeciego razu i wrzuciwszy do niej chleba i popiołu gotują. płyń! Dziecię.

który urok sprawił. a przedewszystkiem częściami ciała ludzkiego. Urzeczone pisklęta okadzają Białorusini skorupkami jaj. a drugim końcem wciągają dym w siebie (Zakopane). paznokcie. Uroczonego leczą na Kujawach. wyrzuconemi na brzeg rzeki. Jeżeli między włosami. bylicą i lubczykiem. Do tych ostatnich należą włosy i paznokcie. uważanemi za siedlisko duszy. Stąd w przeżytkach wierzeń odgrywa wążną rolę woda. Środek ten ma pochodzić z czasów barbarzyństwa. paląc nadołek koszuli uroczyciela. ma chory — ile możliwości — połykać. w której moczono dziki szparag. Do najbardziej rozpowszechnionych sposobów odczyniania uroków należy okadzanie chorego Bożem drzewkiem. wymieniają następujący środek: „Chorego okadza się włosami. zastępują tu osobę rzucającą uroki). gospodyni sypie mąkę żytnią i puch gęsi na rozżarzone węgle i dymem tym okurza dzieżę. które w tym celu palą lub zakopują nietylko u ludów europejskich. W obrzędach odczyniania uroków lub zażegnywania ich ważną odgrywają rolę: włosy. używanych tamże wcelu odczynienia uroków. który rzucił urok. a dym. ale także u Indów i Persów. zmy- . zmieszany z wodą. okadzają urzeczone dziecko włosami z ócz. za wodą czuł się bezpiecznie człowiek i zwierz prześladowany. podają do wypicia choremu. która oczyszcza zobojętnia czary i chroniod uroków. W ziemi Krakowskiej okadzają urzeczonego włosami tego. podobnie jak obce lecznictwo ludowe posługuje się też przeciw urokom zwierzęciem i jego organami. z których się owe pisklęta wylęgły. Tej ostatnej rośliny pustą łodygę „zatlewają" na jednym końcu. Obok wody zajmuje ogień — w każdej postaci —ważne miejsce w terapji uroków. a popiół z tego. mającemi silną woń. zwierzęcia domowego lub w ogóle przedmiotu oczarowanego wzrokiem. części ubioru — zastępujące również osobę — Na tych przedmiotach odbywały się czary i zamawiania. są włosy tego. powstający przy spaleniu tych włosów. Dym. Albo każdy — ile jest osób w domu — ma ściąć gospodyni parę włosów nad czołem i temi okadzić chorego do trzeciego razu. a myśliwi okadzają oczarowaną strzelbę słomą i sianem. podobnie jak włosy. natychmiast słabość ustępuje". Do najczęstszych praktykowanych przez lud nasz odczynianiem. używanemi do kadzenia. Mieszkańcy po prawym brzegu Wisły. Na Litwie okadzają bydło w stanie urocznym najczęściej smrodzeńoem (asa foetida). Walnym środkiem przeciw urokom i innym chorobom jest okadzanie. należy okadzanie osoby. powstający przy ich spaleniu. które każdy z obecnych sam sobie z nad prawego oka obcina i dobrowolnie na ten użytek daje. (Odzienie. aby tym sposobem zawładnąć osobą dotkniętą urokiem albo uchronić ją od złego wzroku. Nasze. zwłaszcza roślinami. Z czarów. Gdy gospodyni ruskiej na Wołyniu złe oczy sąsiadki rzucą uroki na dzieżę i wskutek tego zepsuje się ciasto chlebowe. Haur w swym „Składzie abo skarbcu"(1693) radzi okadzać urzeczonego konia mirą.250 W starożytności myto się w tym celu wodą. połyka chore dziecię. Gdy krowę w Estonji urzeknie czarownica. kadzidłem. W pogoni za zdobyczą i woda miała być skuteczną ochroną.

W Szlezwiku okadzają wieczorem uroczoną krowę. znalezionej w prochu. oko. to iest okurzenie. które tu z hebrejskiego tłómaczę: W imię oka. w Turcji dorzucają do tego goździki. których złe duchy nie znoszą. na pięknego młodzieńca . bierze szczyptę soli i zamawia je temi słowy. złe oko trafiło mię w serce"itp.Złe oko trafiło mię na schodach.swój ogień i swój żai? Oko cdpowiedzia'o: O Salamonie. Poczem rzuca w ogień trochę wody. wyszeptawszy z a żegnanie po grecku: Jezus Chrystus zwycięża. znajduje zastosowanie tz. Syrji palą włosy i płatek z ubrania sprawcy urzeczenia.251 wają skoDiec kipiącą wodą i okadzają go dymem z licopodium clavatum. a przv którem słowie zaczną gwoździki w ogniu pryskać. W Malej Azji palą w tym celu kawałek sukni osoby. Z kształtu grudek czy roztopiorej masy. Oko zawistnego (sąsiada. Powtarza te słowa biorąc trzy szczypty mąki. W Szkocji. że oko wroga uszło. przesuwając mu nad głową po trzykroć naczynie z kadzidłem„ w krzyż". znak to. Na kogo. (używane jako przyprawę do potraw) na żarzące węgle. w Hiszpanji i na Malcie okadzają oczarowane dziecko kawałkiem odzienia uroczyciela. rzucasz . a obecne przy tym obrzędzie kobiety robią ruchy rękami. złe oko trafiło mię w izbie. używając następującej formuły zamawiania: Salomon zastał złe oko w pustyni 1 zapytał: Co ci jest oko. ale czysra. kobiety okadzają kołyskę i powijaki dziecka parą dziewięciorakich ziół. Wszystko złe niszczy. Babina. Gdy dziecko żydowskie w Jeruzalimie zostanie urzeczone. Oczarowaną złem okiem tkaninę powoduje okadzenie całego warstatu tkackiego odchodami kurzemi. która rzuciła uroki. gościa) niech będzie wybite. to służy do odszukania sprawcy uroku. i co twoja moc. w drugiej kadzidło. wnoszą o osobie. poczem bierze nieco prochu z czterech kątów izby. a b>orąc w jednej tęce naczynie z żarzącemi węglami (bassat nar). która rzuciła przyrok. Przyczem zamawiaczka zażegnywa pacjenta: . jeżeli się nie mylę: oliwki. etbachhur. odmawiając zamówienie tej treści: Owiewam Cię w imię Boże. W imię zawistnego. I Turcy okadzają urzeczonych. dorzuca siedm ziarn jęczmienia i trochę włosów od obecnych albo przynajmniej nitkę z ubrania podejrzanej o rzucenie uroków osoby. Dlatego w Frankonji kadzą obrzydliwą asa foetida. skopiec i maślnicę. stara kobieta odczyniła te uroki. a gdy ta zasycze. Eljasza itp. spalone. Młodzieniec robiący zdjęcia w AAytilenie uroczony został przez podziwiające go Greczynki. dodawszy dziewięć ziarn. a unoszącym się dymem okadza ze wszech stron dziecko. Św. jakby wypędzały owe zle oczy za drzwi. W imię wzroku. „Gdy brzydke oczy" urzekną dziecko w Meklenburgu. rzuca je na ogień. W Alzacji i Piemoncie używają w tym celu silnie woniejących ziół.

W Azji południowej okadzają dymem z kamfory. o oko. przed oczyma chłopca. który pozbawia brzydkie oko wpływów złego. Bóg ojciec. ty nie masz żadnej [mocy. żywe srebro i o!ów. Że nie będzie dla ciebie żadnego wybawienia. zmieszaną z solą i pieprzem. Następuje zaklęcie Salomona. trzech mię odrzecze".— Okurza się nie tylko dzieci. Zażegnanie zaś opiewa krótko: „Jeden mię urzekł. Tu następuje przydłuższe zaklęcie oka. paląc go w płomieniu świecy. Plemię Omuambo w południowo-zachodniej Afryce przerzuca dziecko w stanie urokliwym przez ogień zapalonej w tym celu słomy. Nie masz żadnego pożytku dla ludzi. ale nawet przedmioty martwe. Egipcjanin okadza istotę uroczoną kadzidłem. u Greków dymem siarki. Niech Pan Bóg przeklnie. dotkliwszemi od siekiery. trzyma się w lewej ręce. ostrzejszemi od scyzoryka. składa swoją broń w pokorzeZamawianie kończy się następującym zwrotem: Ih! Gaszę oczko ogieniaszkiem. wodę. robi się nad nią trzy krzyże i żegna. Oto jeden z niezliczonych przykładów: Odczynianie uroku na małopolskiej wsi odbywa się w ten sposób: Pręt. boleśniejszemi od batoga i przed oczyma mężczyzny. które wychwalając M a h o meta i Księżyc. to urzekł chłop. Tak spala się i wrzuca w wodę naprzemian trzy razy po kawałku węgla i chleba. Do najczęstszych wśród ludu polskiego zabiegów czarodziejskich przeciw urokom. A oko. co poszło na dno szklanki: jeżeli węgiel. A uważa się. u Żydów zasuszonym nępuszkiem noworodka. a gdy węgiel ten wpadnie do wody. j. w Indjach południowych zwą to Arati. Wkońcu okadza się podejrzaną osobę uroczyciela owem uświęconem kadzidłem. Syn Boży i Duch święty). nie mówiąc Amen. powtarzając. zażegnywanie itp. Okadzanie należy do najstarszych środków w medycynie ludowej. solą i uświęconem storaksem. I rzucę ciebie do głębokiego morza. a praktykuje to się u ludów historycznych i barbarzyńskich. . bydło. plucie. Następnie wrzuca się w wodę kawałek chleba. Ogień niech zostanie jak był. u Indjan dymem tytoniowym. (t. w przedchrześcijańskiej i współczesnej dobie. kłującemi bardziej od gwoździa. gdy się obudzi i raczkujeJestem burzycielka pałaców i budowniczka grobów. poczem chory przeskakuje siedm razy przez naczynie z kadzidłem. albo prochem zebranym z trzech progów. przed oczyma kobiety. godło muzułmanów. Twarz i nogi urzeczonego okadzają korzeniem fasouh i garścią soli. ścieranie. które nie modliło się wedle Mahometa. W Indjach okurzają dotkniętego przyrokiem ziemią z rozstajów. należy „złożona1" praktyka oczyszczania uroku przez ogień. część zwęgloną odtrąca się prawą ręką nad szklanką wody. Ja wyleję na cię.252 I na nowonarodzone dziecię. Rzecze do niego Salomon: O oko. wyrwany z miotły. zamawiając temi słowy: Ochraniam cię przed oczyma dziewczęcia. co przy wrzucaniu węgla.

koralami itp. od najdawniejszych czasów poczytywany był za czarodziejski. Poznańskiem i in. Źdania lego był znany w 16 w. j. to urok rzuciła baba. w Syrji. na Węgrzech. niesione do chrztu. Tatarów. upija trzy razy nieco wody z uroku. dla ubezpieczenia się przed urokami.253 rdy chleb.—Do najpopularniejszych sposobów zapobiegania urokom na dzieci i zwierzęta domowe należy u nas noszenie na szyi czerwonej tasiemki lub wstążeczki. Danji. Szkocji. Austrji. Francji. a gdy wychodzą z bydłem na sprzedaż. Szwecji. t. białe orzechy. nie oglądając się za siebie. szklankę stawia się do góry dnem. Podczas tej czynności chory. Kuma u Wenda w Łużycach wiąże chrześniakowi rękę nicią jedwabną koloru czerwonego. Czerwoną wstążką obwiązują w Prusiech szyję cielaka. górach Kruszcowych. na Podhalu up-zęż koni zdobią płatki czerwonej materji. ma na szyji czerwoną tasiemkę. Włościanki ruskie na Pokuciu wiążą ną szyji dziecka charasówki i wplatają je krowom do ogonów. że „czerwone korale pod wpływem fascynacji (uroków) tracą swój blask i stają się blade". że korale bledną na osobie chorej z urzeczenia. Rumunji. wogóle posługiwanie się czerwonym kolorem przeciw czarom znane w Szwajcarji. Finów. Chinach. Po zachodzie słońca wylewa się urok na dach chaty. Niemowlę czeskie. Japonji. Bengalji. Cyganów.) czerwonego koloru w zwyczajach i obrzędach oplatających najważniejsze chwile w życiu: przy narodzinach. Siedmiogrodzie. uważanych za przyczynę choroby. w Maroko. w Brazylji. dlatego. u Żydów. przywiązują mu ją do rogów. że podobnie jak niektóre substancje w chemji zmianą barwy oznajmiają nastanie reakcji. Turków. spluwając za każdym razem przed siebie. Pierwotna metoda lecznictwa ludowego opiera się na następującem rozumowaniu: Skoro choroba jest skutkiem jakowych czarów. Dzieci na Śląsku obwiązują lewą rękę czerwoną wstążeczką. Poczem odczyniający urok nadpija potrochę wody ze szklanki i przed każdem upiciem spluwa przed siebie w prawą i lewą stronę. który dotykając ustami brzegu szklanki od lewej ku prawej stronie. Spotykamy się z przedmiotami (suknem. Szklankę z odczyniającą wodą stawia się na oknie. Flandrji. Mniemanie to podziela lud w Anglji. w Małopolsce. W Szkocji noszą dzieci na szyji. Indjach. albo podobnych środków magicznych. ale także mieszczan utrzymuje się mniemanie. Przestrzegają tego zwyczaju ha Mazowszu. na Madagaskarze. Diagnostyka tego rodzaju należy do kategorji amuletów. ociera się trzy razy. A więc naczelną zasadą naszej . matematyk i medyk włoski Cardanus. który twierdził. Hiszpanji. albo okryte bywa czerwoną chustką. Grecji. Tahiti i in. Włoszech. na weselach i uroczystościach. Czerwone wstążeczki około szyji lub ręki dziecka. Jugosławji. które pod wpływem urzeczenia czernieją. na dworze i ucieka się do izby. trzy razy pryska nią w twarz urzeczonemu. opryskany i napojony tą wodą. nazwanych indykatorami. Styrji. to jedynym sposobem jej usunięcia może być tylko użycie przeciwnych czarów. Gwinei. Kolor czerwony. Na Kujawach włościanki noszą czerwone wstążki we włosach. w prawą i lewą stronę. na karku lub rogach bydła. Egipcie.Anglji. Z tych samych przyczyn tracą swój kolor jagody noszone na szyji dziatwy w Bombay. Nie tylko wśród włościan. takich samych. przypominający krew. Estończyków.

demona. Reumatyzm. Zob. Hamburg 1922. j. ale nie jako symbol. o pochodzeniu podagry ze zbytku. (Kujawy) Zwyczaj ten. darciem lub łamaniem w kościach. a medicmen australski wdziewa na siebie w tym celu czarodziejski płaszcz z oczyma. S. ischias z kołtunem itp. powstaje w mniemaniu ludu lubelskiego przez nastąpienie robaka. Źródłem licznych chorób jest w mniemaniu ludu polskiego i innych krew. bo pojęcie to obce jest umysłowi pierwotnemu. odparowania szkodliwych wpływów demona choroby przez podobne lub równemu siły (oko przeciw oku). dopełnienia w niniejszej Bibljogiafji pod: Uroki.—Mamy znakomite studja nad urokami pióra następujących autorów. kiedy za sprawcę choroby i nieszczęścia uważano ducha. I—II i tegoż autora Die Zauberkraft des Auges und das Berufen. ócz raka. na Rusi i Litwie. Berlin 1910 T. choroby mięśni od choroby stawów. że podagry nabywa się z roz- . że niektórzy przy najlepszem zdrowiu. Archiwum Towarzystwa naukowego we Lwowie 1922. powszechny w Polsce. o ostrości krwi. nie odróżniają np. toczącego drzewo i ziemię lub nasłanie djabła przez sąsiada a w wyobrażeniach t e j kategorji przebijają wspomnienia czasów pierwotnych. Polacy na Podolu utrzymują. Warszawa 1927. Choroby krwi. Gościec — Kołtun — Z m o r a . takim amuletem ocznym przeciw urokom posługują się na Cyprze. w Niemczech i in. pozostał jeno w użyciu środek czarodziejski: oko raczę. artretyzmu od reumatyzrnów. lecz jako rzecz. W okolicy Trembowli przypisują podagrę jedzeniu w młodości kurcząt i gołębi. uświęcona tradycją. przekazana z pokolenia na pokolenia. którem się trudni zawodowo krwiarz w Pierzchowie. Prof. Dr. mówią przeto o dobrej i złej krwi. „similja similibus". jak mieszają podagrę z postrzałem. do czego tak dalece się przyzwyczają.. Seligmann der Bose Blick und Verwandtes. Nasi włościanie — jak w ogóle ludy europejskie — mają o chorobach krwi i organizmu niejasne wyobrażenia. lub tym podobnych oczu. Na „darcie" w rękach. co miesiąc „idą na krew". W tradycji naszego ludu zaginęła świadomość owego odwrócenia. Puszczenie krwi uważają powszechnie za rodzaj prezerwatywy od wielu chorób. nogach lub w plecach zalecają w okolicach Bochni puszczenie krwi. czynił spustoszenia w lecznictwie wieków średnich Europy. zadanej przez oczy uroczne. zwany suchym bólem.254 i obcej medycyny magicznej jest od najdawniejszych czasów. Tym sposobem siła złego wzroku rozbija się o wpływ czaru przeciwnego t. panującego długi czas w nauce. są oczy raka. Stanisław Poniatowski Uroczne oczy Wiedza i życie. a etjologja ta jest przeżytkiem średniowiecznego przesądu. Jako jeden z podobnych środków używanych przez nasz lud przeciw chorobie. do których odsyłam czytelników: Marja Barthel de Weydenthal Uroczne oczy.

Na reumatyzm jedzą u nas mięso bocianie i smarują miejsce bolące sadłem badaniem. Hildegardy z XII w. następnie ową nitką porażone miejsce obwiązać. reumatyzm. Nareumatyzm zalecają i Żydzi w Małopolsce trzymać świnki morskie w pokoju chorego.cj kąpią przed wschodem słońca w mrowielach: pół garnca dużych mrówek gotuje się w płóciennym worku i odwar wlewa 5ię do kąpieli. Autralczycy kładą chorego do wnętrza wieloryba. przeciągnąć mu za pomocą igły nitkę przez oczy. jeszcze H. „tego u ludu olkuskiego leczy morsha świnka (cavia cobaya). Reumatyzm leczą w Książnicach Małych (p. U ludów romańskich reumatyka smarują tłuszczem z zabitych na ten cel bocianów jałowych. smarują ich sadłem albo pociągają je ich kośćmi. smarują też sadłem wclem.255 pusty. Kto ma darcie. Odjęta od bolącego miejsca skóra węgorza. ta chorobę na siebie przejmuje i ginie.cy Lwowa biorą do łóżka świnkę morską. zapisane jest w Fizyce św. że kto je spożywa. o k ł a dy ze świeżego łajna zwierząt. w którym schwytaną żywo żmiję przez czternaście dni moczono. 1837 XI 3b). że w proch się rozsypuje. Od wieków przykładano w Niemczech do chorego miejsca glisty lub morską świnkę. W tym celu okręcają mą miejsce chore. spanie z psem kotem lub królikiem. tak bywa przepalona reumatyzmem. W Tyrolu używa się w tym celu skóry węża. kładą np. Nadiabianie nacierają sp-rytusem. albo piją rosół z ugotowanego boćka. Okładają chore części ciała wnętrznościami świeżo zabitych zwierząt. Chorego na goździec w Woli Przemy ko wsk. kąpiele anirnalne. z którą nieraz sypiają. a po pewnym czasie wciąga ona w siebie całą chorobę. Przeciw artretyzmowi radzą w Zaostrowie złapać żywego szczura. Pinczowski) następnym środk-em: „Młode Łtocianią+ko wyjąć z gniazda. Przeciw reumatyzmowi używają kolo Solca skóry ściągniętej z węgorza. Smarują też chore nogi łajnem sarniem lub świńskiem sadłem (Nad Rabą). a więc wkładanie chorych części C i a ł a do wnętrzności zwierząt. Mięso tego świętego ptaka ma tę cudową własność. wyciąga chorobę" (St. która reumatyzm „wyciąga". przedrzeć na dwie polowy i tmęsem tern okładać miejsce bolące". Madziarzy 'edzą w tym celu nręso bociana. i smarują sokiem z ghstów Dla pozbycia się reumatyzmu. Węgrzy (połjdniowi) u ż y w a j w chorobach reumatycznych kąpieli zwierzęcych. Powszechnie używanym w Europie środkiem przeciw leumatyzmowi. a chory wyzdrowieje. Bolu w krzyżach i stawach pozbywają się w okolicy Częstochowy okładając miejsca cierpiące swiezem pierzem z kuropatwy lub sowy. gdzie przez dwie godziny leży w ciepłym tłuszczu zwierzęcia. chorobom jest Ciepło naturalne. tłuszczem muchy albo krwią zająca. zastrzelonego podczas odlotu do ciepiych krajów. którego kult jest powszechny. Ciszewski Zbiór antrop. W okol. Patavii 1600) pizypisuje nadużyciu dobrych potraw i napojów — wprost przeciwnie niż jest w istocie — przyczynę choroby. c!iore nogi do ciepłego jeszcze żołądka ubitego wołu i trzymają je aż do oziębienia. która się nie kruszy.Włościanie Stra . lub ze zbytnego spożywania drobiu. „znajdująca się w domu. mniemanie rozpowszechnione w Europie. pudagrze itp. temu żadna trucizna nie szkodzi. Sofoma (De Plica.

Radzą zaś „spalić gościec na sinym napierze zapomocą prochu strzelniczego na krzyż albo zapomocą lnu (przędziwa)" (B. wstaw. „Do wody. z zastrzeżeniem. rozpalone cegły. Środek przeciw reumatyzmowi z nad Niemna: „Butelkę. J. Przecw podagrze i reumatyzmowi poleca lud niemiecki kąpiele. łamania i świdrowania. przybywają w piecu albo kładą chor członki do gorącego pieca.wy lub octu. zwanemu Wichtel. zwany gwoźaźce. smaruje się cierpiące członki. 'że objawiać się zwykł przez „mocne bole głowy. na które się dłuższy czas cierpi". Jedną z najposoolitszych do niedawna chorób. na podgórzu Alp i Pireneów jak w nadbrzeżach Renu i wielu okolicach Germanji"./). kołatania. a że się oblał naftą. Ludy europejskie. goźdźcem (gośćcem) albo ogólnie bólem. Słowacy stosują w chorobach reumatycznych kąpiele. sokiem czy oliwą z wyciśniętych mrówek Przeciwko reumatyzmowi używają Czesi SDirytusu mrówczanego. moczą w wodzie chore nogi". (183. Nazwa choroby „gwrździec". był kołtun. Gustawicz o ludzie podduidańskim Lud 1900 VI 60). wrzucają. używają przeciw bolom reumatyzmu parni. na dziewięciu miedzach zebranemi. w okolicy Gdowa. Na bolenie boków rozgrzewają nad brzegami Raby g'iniane pokrywki. że „równ e jest panującą w okolicach Śląska. zwana niesłusznie nadwiślańską. przykładają do boirów. jakby gwoździem przebitej czaszki. trapiących nasz lud. kołysania wiszących splotów.a się razem z chlebem do pieca". Rosjanie leczą reumatyzm. zatyka mocno a oblepiwszy ciastem chlebowem. Włosciame w Pm dach. wygotowanej ślazem. a obwiązawszy je w szmaty. Rusini zalecają smarowanie sadłem zwterzęce. ze mrówki na ten cel mają być użyte przed złożeniem jaj. które uprzednio okadzają bursztynem lub jałowcem Chłop w okolicy Brombergu. podobnie iak Indjame w Kaliformi. na które nastąpiwszy. który wraz z ogniskiem doznaje również czc* niezwykłej. stąd nazwa jej Wichtelzopf przekształcona na Weichselzopf (plica polonica). wygotowanym w piecu.m lub olejem i kąpiele mrówczane. boloszkiem.n. Starożytni Germanowie przypisywali tę chorobę demonowi. odwar z mrówek (spiritus mrówczany) lub przebywanie w mrowisku.256 domscy ra suchy ból od goścca moczą nogi w naparzonem mrowisku i okładają romatysowem zielem. przez có niektórzy . wszakże słusznie zauważono. Płynem mrówczanym. wstawia się do mrowiska. spalił się na śmierć. Kołtun nazwano chorobą po'ską (Plica polonica. albo odwarem barwinku jako napojem. tłómaczono rodzajem bolu tej choroby. robią też okłady z gorącego popiołu. Oczapowskt w „Praktycznym wykładzie chorób kołtunowych" (Warszawa 1839) powiada. którą przytacza już Hercules Saxonia w swej rozprawie D^ plica (1600). a gdy cię nabierze pełno mrówek.„Spalanie gośćca odbywa się na wszystkich częściach ciata. wiewa się do niej o'. Rcumatykom na ziemiach ruskich radzą suche okłady wavą. chorzy na reumatyzm. Nazwa kołtuna poszła <> ~d wyrazu „koltania". do których wrzucają gotowane mrówki leśne z mrowiskiem. między innemi środkami. Weichselzopf/. po wydęciu zeń pieczonego chleba. Gościec pozbywa się na Białorusi ciepłem) kąpielami z odwaru mrówek z dziewięciu mrowisk z ziołami. chcąc usunąć bole reumatyczne. poiożył się do ciepłego jeszcze pieca piekarskiego. wysmaruwaną wewnątrz miodem.

'ktutifct 5 1532.t Aemilns maeer dr herba ru.Zabiegi balwierza Rycina Falimirza 153ł Ka. z H< rbarza Spicayfiski ^o Kraków 1542.j nioczu Zdjęcie fotogr. w B'bljotece W Baworowskiego j\ve Lwowie. Zdjęcie fotograf.ta tytułowa książki Szvmona z Łowicaa p. Lekarstwa przez ao^tory i baoj jioświaJcz jnt sporządzane ZFalniuza Kr: "w 1534 Nauka cfpoznawaniu uryny t. .

że on „plecie kołtuny" sam albo zapomocą swych służek czarownic czyli ciot. Staro germańskie i dzisiejsze nazwy niemieckie tej słabości. . w Niemczech. Morawianie dają kołtunowi nazwę Skrytek. Przy zwijaniu kołtuna u ludzi i koni czynny jest •i nas i u Czechów Skrzat (skrzytek). jak tego dowodzą opisy jej przez W. mieniąc w tęczowych kolorach. aucti (Częstochowa 1789) podaje jako przyczynę kołtuna uczynienie tj. jak wykazują J. nie chcąc obrażać dzieła złego ducha". Stadler (1564) i J. P.257 'Kołtun gwoździec nazywają". Kołtun był jeszcze w 16 wieku chorobą magiczną w Polsce i na Rusi. Kopernicki w Zbiorze antrop. 1887 XI. Mahren=flechten. Choroba ta szerzyła sis przez „Uzdrowienie ludu" 17 . Schenck (1584). Nazwa: Skrzot albo skrzytek używana w Czechach (Vita St. Germanowie uważali powikłanie włosów. jak Schrotlin»=Alp= D r u d e n = H e x e n = B i c h t e l = Z o p f . Na Wołyniu lud polski i ruski utrzymuje iż „komu nietoperz we włosy się wplącze. te zaś w oczach cioty kręciły się. Szymon Syreński w Zielniku (Kraków 1613) podaje staropolską nazwę Krzcyce (dziś Krzcayce) (obok późniejszej Kołtki i Kołtuna). G. w pośród którego wyrastały włosy". Jeszcze Jan Petrycy w książce O wodach w Drużbaku i Łęckowie (1635) powiada. za dzieło duchów i mar nocnych lub im pomocnych czarownic. krążące po ciele lub wplątanie się nietonerza we włosy. czyniąc djabła sprawcą chorób. a wiara ta rozpowszechniona była 16 w. duńska: marelok i szwedzka: martofra naprowadza również na pierwotną wiarę. którą dawniejsi historycy (A.robiło się dzikie mięso. a wyraz ten oznacza również ducha wikłającego włosy. od czego noga poczęła się ropić a w ranie . Średniowieczna nazwa łacińska Tricae incuborum. (J. u nas Skrzat (ek). zbliżonej do Wieszczyc. mieszkańcy z okolic Renu i Alpejskich podgórzy „noszą kołtuny aż do odpadnienia. jeden z duchów doby przedchrześcijańskiej. przypisywano bowiem tę chorobę czarom wieszczki czyli wiedźmy. stamtąd wycieczki do błon albo stawów i rozmaitych członków czyni.. mianem stoty mitycznej.wo włosami i paznogciami pędzi". to z tego kołtun powstanie". że „Goździec najwięcej (najczęściej) jak w zamku jakim zasiada. Mieniąc kołtun dziełem złego ducha. Lud ruski. „nasiawszy j e j psich kudłów w nogę". Kohun ma też staropolską nazwę: „plika" iplik włosów?) i „wieszczyce". czary. Lud nasz już w 16 wieku przypisywał Wieszczyconi wikłanie włosów u ludzi i koni. Oczkę (Przymiot Kraków 1581) i Dr. Oto jeden z niezliczonych przykładów: Kobiecie z Poznańskiego (Drasko) ciota zadała kołtun. profesora akademji Krakowskiej (Observatio de plica 1587). obracając w jad i rodząc brzydką materję jako plugaws. sprawcą choroby. Słowackiego. Łużyczanie nazywają kołtun Wiłem. A nawet autor Compendii med. ducha. marę. mieniącą inkuba. 219). czem się ta choroba miała na zewnętrz objawiać. Jako przyczynę pojawienia się kołtuna podają w innych stronach Rusi zepsute soki. Naruszewicz Historja narodu polskiego Warszawa 1824) za jakieś bóstwo słowiańskie poczytywali.nniema. Z tego względu i opętani lub nawiedzeni przez złego ducha bywają cierpiący na kołtun. dowodzą wiary w pochodzenie tej choroby i zapuszczenie kołtuna przez demonów. złego. Woytecki Praga 1668) i w Polsce wskazuje również na wyprowadzanie choroby z istot demonicznych.

albo jeżeli mu się wczem „sprzeciwił" to „niewyrozumialec ten chce wywrzeć swą zemstę za to na śmiertelniku". 1885 IX. że „gościec jest ojcem kołtuna". Tak z Żyda. samcem lub samicą. po kilka włosów. 47).258 wiek XVI—XVIII. woła na pomoc kołtuna. Kto—powiada lud w Augustowskiem — włoży bieliznę wypraną w ługu. mającego w grzywie przez siedm lat kołtuna i psa. jakiemś złem. w Zbiorze wiad. które wszedłszy weń. Kto z domowników próg ten przestąpi. antrop. dla tego powiadają. o tem przekonywają nas dosadnie wyobrażenia o kołtunie u Nadrabian. tj. gdzie kołtun gości. „Podłożenie polega na tem. że z chorej na kołtun osoby zebrane włosy. Demon tej choroby nadwiślańskiej. spalono na stosie we wsi Dornchowo. a gdy go ktoś skrzywdził. króryby przez siedm lat miał kołtuna w brodzie. a jako ślepe narzędzie będąc sam bezsilny. (S. że kołtun wije się u tych. obsiada człowieka. a dziś jest w zaniku. Zadanie zaś odbywa się w ten sposób. melancholików. rzucony na ziemię osiadł na krzaku". albo wewnętrznym. Udziela). dotknięty zostanie chorobą kołtuna. sądzoną o zadanie dziedziczce kołtuna. to znaczy mieć do siebie dziewięć chorob. którą daje się owej osobie zażyć w wódce lub jadle. „ogromnie wojujący z człowiekiem". w okolicy Ostrzeszowa (Przyjaciel ludu Leszno 1835) Kołtuna można podłożyć lub zadać na pewien czas lub na zawsze. w ogóle po całem ciele. Jak pojmował lud polski tę chorobę. noszącego przez siedm lat tę chorobę. Gośćca można się nabawić. potem konia. następnie udać się do takiego budynku. jako. w tym ostatnim wypadku znajduje się pod nim robactwo — wreszcie dziewięciornym. W okolicy Krakowa opowiadają. że „kołtun sam przeniósł się z krokwi na boisko. wymyka się ze swej kryjówki. którego człowiek nie zaspokoił". daje się do wypicia wodę. Choroby kołtunowe podobnie jak suchoty i paraliż — zdaniem mieszkańców gór świętokizyskich — pochodzą z podłożenia jub zadania. Gościec— w rozumieniu włościan z Jasielskiego — jest „odrębną od chorego istotą. Jeszcze w roku 1775 kobietę wiejską. kładą się pod progiem domu. dręczy mu ciało lub członki jego". Jako przyczynę kołtuna podają też przeniesienie go z drzewa oplecionego jemiołą. Choroba ta nawiedza ludzi niezadowolonych.) Jeżeli „gościec ma pewne pragnienie. nie działa tu samodzielnie. nie dających się zaspokoić. śledzenników. w którym znajduje się 27 („trzydziewięci" 3 X 9 = 2 7 ) stragarzy i pod środkowym stragarzem te kołtunowate włosy moczyć przez dobę w wodzie". przez Niemca Weichselzopf=warkccz wiślany) i łamie po rękach i nogach. z konia i psa wyrwać z tego miejsca. lud. kwiczał jakby z bolu. dotknąwszy go ręką lub przekroczywszy nogą. który „do usług swemu przyjacielowi skory. (Ks. że osobie znienawidzionej. (Wręcz przeciwnie utrzymuje lud z Krzesłowic. którzy mają najwięcej zachcianek. okręcone w szmatę. lecz za pośrednictwem swego posłannika: gośćca. Oto w jaki sposób lud Pińczowski zadaje niemiłej osobie kołtuna: „potrzeba wyszukać Żyda. splata mu włosy w basiory lub strączki (tz. Zdaniem włościan z okolicy Ropczyc może on być zewnętrznym. Gościec może być wprawdzie „spokojny" (łagodny) częściej jednak bywa „przeciwny". w której gotowano kołtuna". Siarkowski Mat. zrobio- .

tego gośca nie zaspokois — to choroba pewna". albo chory dostaje wrzodów. Albo nawet zaskrzypnięcie zmarzłego śniegu ruszy gościec".Gdy się gośccowi dogadza. ustępuje łatwiej i daje się strzyc. gdy się z nim źle obchodzi. noszącego na sobie tz. tj. Gościec. otwartych ran itp. mający u Górali na Podhalu daleko obszerniejsze znaczenie niż reumatyzm.zwany powszechnie kołtunem — nie jest tylko chorobą przewlekłą. Wedle wyobrażeń ludu z prawego brzegu Wisły.259 nym z drzewa kołtunowego. zjeść jabłko. która chodzi z miejsca na miejsce. kanie gniazdy czyli czapkę przypominającą plikę. bywa wielce drażliwą i mszczącą się na człowieku. w piersi. bo z pieniądzmi przenosi się na człowieka. ten niezawodnie rażony zostanie kołtunem. albo poczucie jakiejś woni. łamie po kościach. a nie dadzom ci go zjeść. czego kołtun nie polubił. W każdym człowieku żyje kołtun. wówczas natychmiast ujawnia się darciem po kościach. 254) Gościec —. czy lekarstwo jest mu odpowiednie. nie należy go jednak zruszyć. nie dający się zdejmować. uważany był za „matkę wszelkich chorób". Najniebezpieczniejszy jest gościec siedzący we wnętrzu człowieka. Wtedy starać się trzeba. tj. chrostami. wykręca członki. Każdy człowiek ma swego gościa. mająca zachcenia ludzkie. mieszkające w każdym człowieku jakby gość niewidzialny. (St. Gościec też stanowi o tem. Nadrabianie rozróżniają dwa rodzaje kołtuna: samca i samicę. Gościec siedzący pod skórą wywierchuje się tj. wypicie napoju. gróżny i zjadliwy. Gościec na Podhalu to istota. Pocięty zrasta się (w Sieprawie). włazi bowiem w ręce i nogi. jak „kołtun niby kret lub mysz duża szedł z pola zagonami do chałuoy. którą zaraz cosik połamało". a nieraz bywa i uparty. który w razie nieodpowiedniego zachowania się człowieka względem niego. wzburzyć. przeskoczył przez płot i wlazł w kobietę. to jest upodobanie czyli zachcenie do jadła lub napitku". ale gdy się zachciankom jego sprzeciwi („coś mu nie na wolą"). wtedy „rozeźli się i morduje człowieka". kołtunem. wydaje głos. Oto np. abo se zaraz nie kupis. zawinięte w szmatkę. to zadowolony siedzi cicho. każdy człowiek — od urodzenia — ma jakiegoś „gośćca. w ogólności tajemniczą i mistyczną. ale jakąś istotą nadprzyrodzoną. można np. który go poruszy i mszcząc się dręczyć go będzie przez całe . kiedy gościec tego nie wymagał. jeśli nieodpowiedniem postępowaniem człowieka gościec się sprzeciwi. to jest „żeby wszedł we włosy i zwił je w kołtun". a można to wywołać przez spożycie jakiegoś pokarmu. Chłop z Tyńca widział. Pierwszy. Bijasz Radzikowski. aby go wyprowadzić na wierzch. „zwidzi się cłekowi jakie jedzenie. drugi tworzy zbitą masę włosów. Jest to „uosobienie choroby. nawet w oczy. gdy nie może sobie nigdzie znaleźć miejsca. Wystrzegać się należy wziąć mu pieniądze. Polscy górale Tatrzańscy Lud 1879 III. podobną do twardej skorupy. i choroba gotowa. gościec jest bardzo grymaśny. jeżeli nie — „gościec sprzeciwi się i lekarstwu". nie zjes. wysadza piersi w górę. objawia się chorobą i to w przeróżny sposób. szuka wierzchu w ciele ludzkiem. ma kształt zwiniętych w około głowy loków czy basiorów. najczęściej wlezie w głowę i zwije włosy w kołtun.

Petrycy (16—17 w ). jakiemś złem. aż nie podrosną nowe. w nich martwieją. Kowal w Krzesławicach przeszedł kołtun i okulał. Oczapowski 1839) byli przekonani. Chcąc się przekonać. w r liście do profesorów akademji padewskiej (Epistoła 1599) powiada wytaźnie. gdy wydobyte z woreczka włosy położy się na głowie. Gościec (reumatyzm) zdaniem ludu Rzeszowskiego nie jest chorobą wypływającą z cielesnego ustroju pacjenta. protestację przeciw ziemianinowi A. Oczko J. Ziemianin J. iż tenże „sam swemi rękami kołtun. lecz nosić tak zlepione najmniej przez rok i niedziel sześć. to może nabawić śmierci. że „wszyscy. Łukaszowskiemu. Dlatego „nie godzi się przeszkadzać dobrowolnemu zwijaniu się włosów chorego. czy się ma tę chorobę. Zewnętrzny kołtun zwija się. dopóki przy pomocy stosownych środków nie wyprowadzi się go stamtąd we włosy. że strzyżenie kołtunów (albo golenie głowy) naraża chorych na różne choroby i kalectwa. Starnigil. a chory przychodzi do zdrowia. rektor akademji Zamojskiej. dręczy mu ciało lub członek jego tak długo." „Gośćca jednak we włosach dłużej nad dziewięć tygodni nosić nie radno. należy go nosie. czego mu się zabaże (zachce). a kobieta z Stojowie poruszyła kołtun w ogniu i oślepła. Przebieczanie utrzymują. które wszedłszy weń. należy „kołtun zapuścić". niezlepione włosy (Z Krakowskiego). o to.260 życie. podaje podobne próby na kołtun dokonywane przez lud okoliczny. który się jej podczas choroby wywił. jak W. Wierzą zaś. ani ich ucinać. a kołtun wywije się na głowie i „wszystkie dolegliwości znikną jakby ręką odjął. dać mu zwijać się na głowie. J. urżnął i swemi na pewnem miejscu rękami . bo wtedy „odpadnie z głowy razem z czapką". C Chromy w Dostrzeżeniach nad chorobą kołtunową (Kraków 1809." Gdy się kołtun zapuści. a nawet i nowsi (J. przeciw wewnętrznemu gotuje się dziewięć wierzchołków osiczyny w wodzie pod przykryciem. tj. że „kołtun albo plika powstaje z gośćca — dla przekonania się. lecz odrębną od niego istotą. przenoszony bowiem o różne przyprawia choroby". którzy sobie kazali kołtuny ogolić. w których już stałą sobie siedzibę obiera". wzrok postradali i największe cierpieli męczarnie z przyczyny wpędzenia kołtunowej materji na wewnątrz". czem się piersi smaruje. aby choremu kołtun sprowadzić. a gdy się zaczynają skręcać. w czem potwierdzają przesąd ludowy zakazujący w pewnych warunkach obcinania kołtuna L. „jeżeli się zwiną. noszą obcięte włosy w torebce. Ponieważ lud utrzymuje. „że wszystkie złe soki z ciała chorego wychodzą w rurki od włosów. Jedną z naczelnych zasad leczenia kołtuna jest dogadzanie mu. Starsi lekarze. „czy się kołtun chce zwinąć lub nie". nie należy wówczas włosów czesać. niektórzy z obawy czy uszanowania noszą go do grobowej deski. ale owszem wszelkiemi siłami dopomagać temu należy". jest to dowód natury gośćcowafej J. Rybczowski wnosi do sądu grodzkiego w Bieczu 1679 r. ucinają z czterech stron głowy szczyptę włosów i noszą je w woreczku na dołku sercowym. \ l e gdyby go obciąć wcześnie. Wszystko więc od tego zależy. przeto dobrze jest gdy zwełniony na głowie może spokojnie wywczasować się i dojrzeć. mężowi swe siostry Zofji. że kołtunowi trzeba dogodzić w tem.

gdyż odrastanie włosów pospolicie od czoła się zaczyna „Wyprowadzenie gośćca we włosy odbywa się w okolicy Tarnowa przez gościarze w ten oto sposób: Po stosownem zażegnaniu i odmówieniu pewnych modlitw skrapiają włosy chorego barwinkiem moczonym w winie. wtenczas choroba ustąpi. „poszła doń w nocy na klęczkach z wódką. Po zapytaniu. Siarkowski w Zbiorze antr. a chory przychodzi do zdrowia"." (St. poczem zazwyczaj w dni kilka zwije się gościec (kołtun). gdy poruszenie odrosłych i suchych splotów włosów nie naraża na żadne dolegliwości. „Po obcięciu gośćca. przeciągnąć przez nie nitkę . w ten oto uroczysty sposób: „Przynosi wody bieżącej z trzech miejsc". iż „plikę zdjęto za wcześnie" i dlatego „obwinęła się w koło serca". gościarz obmywa choremu głowę wodą ciepłą. rozściela obok koszulę chorego — (to jakby sam chory) na którą gościarz kładzie ręce swe". aby się przekonać. (Ks. Opowiadają w Okulicach (p. na noc zaś kładła pod głowę. Polecił więc chorej „nosić na piersiach grzywę lub ogon młodej źrebicy. Zdejmuje go wtedy gościarz. każe wystarać się o jaszczurkę. dopóki się w kołtun nie zwinie. Bujak: Kołtun Lud 1910 XVI 59). ustępuj ze wszystkich żył moich. „odmawia wespół z nim modlitwy do jego patrona. czy chory jest chrzczony.przy następującem zamówieniu. Aby obrażonego kołtuna udobruchać. radzą w okolicach Pińczowa: „postarać się o sierść z klaczki i suczki. przywołany do chorej na kołtun. wychodzi z chorym ku wschodowi słońca i odmówiwszy z nim trzy razy Anioł Pański. naśladując w tern naturę. do Trójcy św. aby*ś mnie więcej nie naśladował" (prześladował). Aby się kołtun wił. co spowodowało chorobę i oświadczył. stawia na nim świecę zapaloną. ze wszystkich paznogtów moich. (Fr. Zdejmowanie kołtunów odbywa się w okresie. iż „niebożycka Królka przez 7 lat nosiła na głowie kołtun. IX 47). dlaczego małżonka jego zaraz w cięższą chorobę wpadszy. a gdy go mąż obciął i wyniósł za granicę wsi". przepiła do niego na przeprosiny. inni wosku kawałek wkładają we włosy. wykłuć jej oczy. Jezusem. Lubelski). w nich martwieją. Utrzymują i tutaj. Czvżewicz Wiązanka wierzeń Lud 1907 XIII 328). trzeciego dnia umarła". że „wszystkie złe soki z ciała chorego wychodzą w rurki od włosów. — W przeciwnym bowiem razie bole byłyby ją napowrói chwyciły. które jeszcze nigdy nie łączyły się z samcami i tę sierść nosić w woreczku naszytym na piersiach w dołku*. postrzygania zaś dokonywa od czoła ku tyłowi.361 zakopał. skrapia nią koszulę chorego. żegna trzykrotnie siebie i plikę. Znachor z Bystrzycy (p. zabrała go do zanadrza i do końca życia nosiła w zanadrzu. krucyfiks lub obrazek świętego. zabarwia ją i zlewa do naczynia. kobietę „zaczęło łamać i drzyć po kościach". bo przejdzie z serca na włosień". które każe pacjentowi powtarzać za sobą: „Idź odemnie z P. abyś mnie więcej nie trapił. Bocheński). obstrzyga wreszcie gościec. do Sakramentu ciała i krwi Pańskiej po trzykroć. a czynić bo zwykł gościarz powoli i stopniowo. jak gdyby chciał oswoić głowę z zimniejszą atmosferą. Kołtun należy „wyprowadzić z ciała na włosy „a wtedy bole ustąpią". poczem zażegnuje wodę na stole. wylał nad nią wosk. „okrywa stół obrusem świeżym. ustępuj.

radzą w Lubelskiem: namoczyć w wódce barwinek. która z gośćcem do czynienia miała. aby się kołtun zwijał. złośliwi na międzę ją wynoszą. zdjętego rzuca się poza siebie. „Gdy już zupełnie dojrzeje. Udziela: Tarnów—Rzeszów Mat. lub między mroczki (mrówki) w lesie". Aby gościec wywinął się na wierzch głowy. chleba kromkę i soli szczyptę. skrapia i dziś gościarz włosy chorego ocukrzonem winem. a czyni to tak długo. m a j ą c . nie mścił się potem na gościarzu. zdejmuje po gościarz przy odmówieniu zaklęcia. „Nie zdejmuje się pliki na nowiu. boby się odnawiała. która go ma zdejmować. drzewem urodzajnem. Starnigel w Liście z 1599 wspomina. nosić ją na sobie przez dni dziewięć. zakopuje pod słodką jabłonią. a choremu lub komu innemu nie dała się znowu we znaki". „lud pospolity od najdawniejszych czasów używał różnych sposobów do p r zyspieszenia" tego procesu. aby wyszedłszy z chorego. 1910 XI 291. zdejmuje się gośćca pod szarem niebem w dnie Matki Boskiej (środę lub sobotę). ale i wtedy broń Boże ściąć go nożyczkami. Zdjęcie kołtuna odbywa się i w Kieleckiem uroczyście: „Osoba. zdjętą pali się. Dziesiątego dnia koszula zażegnana ma być wypraną. Chory zaś ma ubrać się w koszulę poprzednio skropioną. w którem przez 9 dni moczono barwinek. których sztuka lekarska przechodzi w dziedzictwie z ojca na syna przez kilka pokoleń. Pochlebia zaś tak kołtunowi. aby się włosy lepiej splatały". zakopać go pod progiem na 9 dni i dać do picia. aż się „kołtun zwinie". żeby z niej woda. rozmarynu. cukru i pieniądzem a przykrywszy to. Zwój gęsto spilśnionych włosów uważa lud za rzecz tabu. lecz zwykle na wietku. kołtunowego ziela.—3). Zauważywszy że przez powikłanie włosów na głowie zmniejszały się cierpienia chorego. we trzy związanego pętelki i jedwab ten wespół z gośćcem dawszy mu na odprawę grajcar (Kreuzer). wkłada w garnuszek nowy z kawałkiem chleba. uszy i piersi. aby go nie widziały oczy. Zdejmowaniem kołtuna zajmują się gościarze. L. nie tylko nie wolno go ruszać aż stanie się dośpiały (dojrzały). po obmyciu zlewać ją w garnek i przechowawszy w cieniu. ale zawiesić trzeba. by ubrać w nia kogo" (S. Aby „kołtun sprowadzić". w suchą obwinąwszy szmatę. w tym celu używał barwinku. w razie przeciwnym bowiem chory zaniewidzi". nie wolno jej także wykręcać. idzie do chorego. iż go wygonił. aż do samej głowy: „Tu stój"! zawołała. zakopać w miejscu suchem pod dębem.262 czerwonego jedwabiu. popijać jej codziennie trochę. poczem włożyła mu czapkę na głowę i poleciła przez cztery niedziele nie zdejmować. antrop. ale nie kijanką tylko ręką. Zwijanie się kołtuna przyspieszano w ten sposób: Nawiedzona z pod Wągrowiec. poprzednio zażegnaną wodą obmywać ręce. przez tenże czasu przeciąg odmawiać pacierze. Albo „gdy kołtun zupełnie dojrzeje. ociekła sama. zmywali głowę barwinkiem. „co wiele lekowała" chorego na gościec złapała za nogę i krzyknąwszy przeraźliwie. jakoby głos jej gdzieś strasznie aż z pod boru dochodził: „Hej mam cię"! zatrzęsła się gwałtownie i szybko palcem przebiegając po jego ciele. wylać ją na bieżącą wodę. by nie łamał kości". ma on być zdjęty przez człowieka o ciężkiej ręce osobnem narzędziem. że „mieszkańcy wiejscy albo rolnicy przyprawiali pokarmy z miodem wrześniakiem.

(O. skrapia go wódką i nową wstążką lub tasiemką obwiązuje". zalecano następującą kurację: „Trzeba żeby je dziecku ojciec zębami poobgryzał. które „miało kołtuny". rzuciła na środek izby i trzy razy na niego splunęła. poczem nie oglądając się za siebie. Dawniej odbywało to się na miejscu świętem. dać mu grosz i pod kamień włożyć". ucina siekierą na pieńku lub otłukują go kamieniem. (zły początek!) lecz „w wielką sobotę. o którym powiada. do stodoły pod węgieł. a potem tym kołtunom dali ofiarę tj. W Tarnowskiem zabierają się do tej czynności jakby do jakiegoś obrzędu religijnego: „Kołtun ucina osoba. kładzie mu kawałek chleba i pieniądz. po nad łóżkiem chorej". a po obcięciu gdy chory jakby w upokojeniu zasypia. poczęła go obcinać nożycami. chowa staranie w skrzyni. Kołtun . Ulanowska w Zbiorze antrop. 1884 VIII 297). skoroby mu co dokuczyło. pod Bożą męką". w futrynie położyli. Po odprawieniu modłów kazała kołtun w chustkę związać i powiesić na strychu domu u balki (belki). a gdy go zakopią. gdzie przyrośnie". na pełni i na ostatku. aby w razie. a obwiązawszy to tasiemką. że ma jakby dziewięć chorób do siebie". mógł go napowrót przyłożyć do głowy.263 nożyczki w kieszeni i zdejmuje kołtun nie z przodu. za piecem. „boby się kołtunowi sprzeciwił". że „doczekał się wtedy kołtun honorów*. to w suchem miejscu. gdy pierwszy raz na resurekcję dzwonią" (z obudzeniem się do nowego życia. a kobiecie kazała siedzieć jak najciszej. która go jeszcze nigdy nie miała. gdzie straszy. opala go się rozzarzonem żelazem. przeto znachor „leczy go przez dziewięć miesięcy na nowiu. „Obcięty kołtun osoba chora (w Krakowskiem) owija w cienką szmatkę. czemprędzej wracają do domu.obcięty owija się w cienką szmatę (prastary znak uszanowania) by się nie pogniewał. ałe z tyłu głowy bo w przeciwnym razie kołtun może się zgmewać i połamać choregoObcinają go też częściowo rozpalonemi nożycami. w każdym miesiącu". Obcina się z wielką ostrożnością. ta w ten sposób go zdejmowała: Posadziwszy chorą na stołku. nie w piątek. Dziecku. na wiosnę). cząstkowo. włożyli dwa grosze i kawałek bułki. a chory na czczo" (post). „ale tak dalece się przytem męczyła — bo ją ten djabeł kołtunowy męczył — że aż pot z niej ciekł jak woda. W mniemaniu ludu mazowieckiego w Łukowcu „kołtun jest dziewięciorny. nie wolno mu snu przerywać. Lo znaczy. (St. zawinęli do szmaty i w drzwiach u góry. aby się nie pogniewał. Odwieczny ten i wielce rozpowszechniony na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej zwyczaj składania demonowi choroby ofiary w postaci chleba i pieniędzy. Kolberg Lud 1882 XV 160). kawałek chleba. Kołtun zadaje choremu ciota (czarownica). kładzie mu chory do zawiniątka pieniądz. Gdy z takim kołtunem przybyła kobieta do Mądrej (w Poznańskiem). Ponieważ kołtun to jedna z nielicznych chorób dziewięciornych. żeby ludzie chodzili pod tem" albo też „wynieść go za swoją granicę. aby nie ściągnąć złych duchów. Odważniejsi rzucają na ogień lub w rozwalmy zamku. Zdjąwszy go. uważa do dziś lud (nadrabski) za „uczczenie" kołtuna. . żeby djabeł nie wleciał w nią na nowo i po raz drugi jej kołtunu nie zwinął". dzień ma być pogodny.

gościec kołtunowi ustąpić każe*.264 Chcąc się pozbyć kołtuna. W Buczkowie. zaczął womitować i kołtun wyszedł z ciała". rzucają ostrzyżone włosy umyślnie w miejsce uczęszczane. ktoś niebacznie czy rozmyślnie ruszy nogą lub z wierzby. j. aby przechodzień przez ich dotknięcie lub nastąpienie nogą przejął od nich chorobę kołtuna. w której kąpał się człowiek dotknięty kołtunem. Ojciec. „daje kołtunom ofiarę dwa grosze i kawałek bułki do szmaty". „przeprosić go pięknie". Należy wtedy pójść do obrażonego kołtuna na miejsce. krzyknęło mu coś strasznie w uszach. niezadowolony z miejsca pobytu. co miało ten skutek. skutecznie też trzymać pod kolanami chorego wełnę z czarnej owcy. a choroba udziela się wierzbie. Innym razem. gniewa się i mści" na śmiałku czy nieświadomym za czyn nierozważny. wówczas kołtun. zwił się dziewczynie na głowie kołtun. (z Łukowca mazowieckiego). porzucony przy drodze. nosić na piersiach do zmartwychwstania Pańskiego. Zdarza się czasem (w Raciborku). W tym drugim wypadku jeżeli włóczęga jakiś rzuci na człowieka kołtun. przydać mu nadto trochę pieniędzy i złożyć go najstaranniej w dawną kryjówkę. że tak zakopany pod drzewem kołtun. wrzuciła do pieca i spaliła. lub naciera ciało wodą. odstępuje człowieka. by mu go zmącono. ale „niosąc go i wracając? broń Boże. chociaż z bojaźnią. kukiełkę zjadł. a owinąwszy w szmatę i dodawszy jakąś monetę. a zachodziła obawa." Włosy chorego na kołtun w ziemi lubelskiej obcinają i z trzema groszami kładą pod drzewa stojące koło kościoła. który „lubi spokój i nie życzy sobie. Brzeski). zabrał cent. zawinął do niego centa i kukiełkę. Spotyka się też ludzi złych. Wskutek tego miał zachorować. wydobył się z ziemi urósł i owinął d ą b włosami. uciął go w Wielką sobotę. gdzie się mu krzywdę wyrządziło. Osoba obcinająca kołtun w okolicy Płocka powinna kołtun własnoręcznie włożyć pod duży kamień. „zębami obgryza". aby kołun wszedł w tę wełne. ostrzyc włosy w słoneczne południe. „ucięła matka kołtun. „należy pozwolić się zwijać na głowic splotom włosów przez siedm tygodni" i gdy się rozwinie. . że chory oparzył się. H. (Radłów). Gdy splot uciętych włosów. Saxonia w książce De plica (Patav. Gdy ten środek nie pomaca. poczem zawiniątko to skropione wódką zakopać w ziemię albo pod spróchniałą wierzbą. stara się Nadrabianiu za dość uczynić żądzy gośćca. Kto chce się pozbyć kołtuna. że się od ognia na głowie spali. czem się naturalnie i jego funkcjonarjusz zadowala. Kołtun dziecka ojciec czasem. temi honorami odobruchany. by ten rozniósł chorobę w inną stronę. którą pogłaskano kołtun i proszono go o przebaczenie. 1600) podaje różne sposoby wypędzania przez lud zarazy kołtunowej z domu a między innemi przez podkurzanie zielem bylicy i dziurawca. Kołtun. W Kielczewie pod Kościanem oblano gorzałką głowę pacjenta i zapalono ją. zażegnać chorobę. poczem to wszystko zakopał. niech naciera ciało chorego ręką. a wtedy. nie oglądać się poza siebie. a wtedy gdy chorego zaczęła okadzać. Koł tun leczy się przez spalenie go poczem rozsypują popiół na wiatr. (p. a kołtuna kijem wybił. Malec przypadkiem odnalazł ten garnek. albo „zamamić" t. sprowadzając jej uschnięcie. włożył do garnka. którzy pozbywszy się w podobny sposób kołtuna. lub zapada w ziemię.

kaze mu ją nosić przez tydzień. med. był powszechnym składem kołtunów". W Krzesławicach znachor odczynia g odmawiając nad koszulą chorego tajemnicze wyrazy. a gościec opuszcza chorego. a znaną już była w czasach pogańskich. który kapłan udzielając sakramentu ostatniego pomazania. Dr. że „dotąd jeszcze mamy takie miejsca cudowne w Żyrowicach." nieraz zaniedbanych. że chorobę tę. Etjologja i terapja tej choroby u Słowian ma wiele analogij i punktów stycznych . na górze świętokrzyskiej. mającą swe siedlisko w Karpatach („między Węgrami a Pokuciem") a powszechną w całej Polsce. Nakrycia głowy. podczas ciężkich robót. Jedno z najdawniejszych świadectw o kołtunie zawdzięczamy Wawrzeńcowi Starnigel. od strony t. bramki. używanych przez lud. gmin pospolity leczy zapuszczeniem kołtuna.s używany jest w lecznictwie ludowem. Gdy z rozwojem oświaty rzucono owe okrycia głowy i więcej dbać poczęto o czystość. która uchodziła w medycynie za chorobę urojoną. pobudzając transpirację skóry. przytacza: owinięcie głowy skórą ściągniętą z jeża. tak włościan jak wieśniaczek. w połączeniu z długością włosów. znikły po wsiach kołtuny. Zapadali na nią wieśniacy noszący dawniej długie. włosy spadające na uszy i ciężkie futrzane czapki (zimą i latem) oraz wieśniaczki owijające głowę w grube chusty lub okrycia płócienne. „Kalwarja zebrzydowska dla okolicznych mieszkańców już oddowna tę przysługę czyni.. Owe „ciężkie i ciepłe nakrycia głowy. bywał powodem uporczywej choroby znanej kołtunem. Kołtun wewnętrzny leczy proszek zrobiony z płodu poronionego dziecka. który po odpadnięciu uwalnia chorego cc boleści . który jako rektor Akademji Zamojskiego w Liście do profesora Akademji Padewskiej (Epistoła 1599) podaje. sprowadzały spilśnianie się włosów" a skutek ten nieochędostwa przyjmowano za wyraz woli choroby i nazywano zwijaniem się kołtuna. na którem u chorego znajduje się kołtun. w Miechowie i innych kościołach — dodajmy w B o r u n a c h — g d z i e wypędzanie djabła i zdejmowanie kołtuna najpomyślniej może się uskuteczniać". a środek ten do dz. poczem zawiesić na krzyżu przy rozstajnych drogach. Jako jeden ze środków zaradczych. Perzyna Lekarz dla włościan Kalisz 1793). Częstochowie. stąd nadano jej nawet miano choroby wyłącznie polskiej. Kołtun na głowie leczą w Kieleckiem przykładając włosy ucięte ze zdrowego człowieka na tern miejscu. v Brzeziny). Jan Oczapowski w dziele Praktyczny wykład chorób kołtunowych (Warszawa 1839) powiada. Na kołtun dają w winie kilka kropel oleju Św. a kościół Panny Marji w Krakowie.która się wskutek tego zwinie. z. że piciem wódki dogadzało się demonowi choroby. Przysłowie polskie „Polubił gościec wódkę" wskazuje na przekonanie. Środka tego stosowali lekarze do pierwszej połowy w XIX. (L. które nie było ochrzczone. Ze wszystkich narodów europejskich najdłużej trapiła lud nasz. którego mięs w tym celu spożywają. Do dziś poleca się w okolicy Mińska i Witebska jeść mięso jeża ugotowane jako powszechny środek przeciw kołtunowi. murem dawniej opasany. „w porze letniej. ale obawa przed niemi utrzymuje się do dziś tradycyjnie. namaszcza choremu członki.

Ucięcie go w czasie zwijania wywołuje ciężkie owrzodzenia. Aby się pozbyć choroby. sądząc. dla rozpicia chłopów. ten z nią i kołtun zabierze".. moczą go w wódce. Ponieważ od zamierzchłych wieków utrzymywano. że polzepiane kędziory kładą kres cierpieniom. zwijający się w kosmyki i żeński — w postaci czapki. pod dołkiem. jeśli kołtun ma się zwinąć. noszą na sznurku wełnę jagnięcia. obcinają go z różnemi ceremonjami zakopują w ziemi. rzuca przy drodze. albo na drzewie zawiesza. dość jest wymówić trzy razy: Święty Benonie'. uwiązaną nisko na piersiach. pijąc z niej po kieliszku na dzień". a włosy zaczynają się zwijać. Jeżeli włosy zbiją się w lamiec. a gdy dojrzeje.Dla wypróbowania. by go nie drażnić. Niektórzy „nie pozwalają ucinać kołtuna. póki sam nie odpadnie. Nie wolno go obcinać. można go odciąć dopiero wtedy. Odjęty kołtun przechowują w pościeli lub owinąwszy go wtykają w szpary. lub też z nim nie umrą". np. w końcu zakopuje w mrowisku albo wrzuca do bieżącej wody (Lepelskie). „Kołtuna nie można obcinać dowolnie".. Metoda rozpoznania kołtuna na Wołyniu nie odbiega od przywiedzionej na ziemiach polskich: „Ucinają choremu nieco włosów z kilku miejsc na głowie (bolącej) i zawinąwszy w szmatkę. gdy sam od głowy zacznie odstawać. a baczą przedewszystkiem. kto wypije kieliszek wódki. bo kołtun z zemsty pokrzywiłby mu członki. że sprawcą kołtuna jest zły duch. w tem przekonaniu. starają się o odpadły kołtun. Idź przez kołtonie! . bobu. „starą chustką. 1 na Polesiu uważają zwinięcie kołtuna na głowie za pożądane. karczmarz. Wtedy piją zaparzony barwinek. czy rzeczywiście kołtun ma się zwinąć. gdyż że zwinięciem się kołtuna. Najlepiej jednak nosić go aż sam spadnie. Gdy się zwinie. zwłaszcza Włosi zapuszczają kołtun. w odpowiedniej porze. ostrzygą go się częściami. wyrzucić na gościniec.266 Rusini z przed siu laty wierzyli. Choremu na kołtun Żydzi w b. którą głowę obwiązywała. czego on nie lubi. Na Białorusi dostaje kołtuna. „Aby kołtun szybko odstał. a więc nie czesać się. oznacza to. poczem „trzeba go do wody zanieść i utopić". że kołtuna dostaje się „skutek przekleństwa". szczególnie g d y się zacznie zwijać i owszem należy mu w tem pomóc. nie myć. Królestwie niczego nie odmawiają. aby ból głowy ustał". ten zabierze i kołtun. należy odciąć go gorącym drutem i zawinąwszy kilkanaście groszy. Operacji ucięcia kołtuna dokonywa się z wielką ostrożnością. . zazwyczaj na ostatniej kwadrze. zdejmuje go znachorka w Wielką sobotę po zażegnaniu. że kołtun jest przyczyną bólów głowy i zapuścić go potrzeba. że kto ją podniesie. kobieta. wystrzegają się więc wszystkiego. kto się złakomi na grosze i podejmie je. którego nie znosi. maczał kołtun. zwanej kołtunem. każą mu nosić na dołku sercowym przez dni trzy. przeto leczono tę chorobę przez egzorcyzmy czyli wypędzanie owego ducha czy szatana. Rozróżn. I Żydzi (w Małopolsce) zapuszczają kołtun. w której Żyd. wełna ta splącze się i skręci". Ludy romańs k i e .ają tam kołtun męski. gdy chce się tej choroby pozbyć. wszystkie dolegliwości u s t a j ą " .

ja wszystkie boleści. wywołuję z tego chrzczonego. Rulikowski w Zbiorze antrop. z kolan. kości i wnętrzności nie naruszaj! Wystąp dla miłości Boskiej 111 Zamawianie gośćca (prystryt) w powiecie Berdyczowskim opiewa w języku ruskim jak następuje: Stoi d ą b na dębie. (E. gdzie ludzie nie bywają. Odgaszając węgle znachor tak zamawia gościec (hosteć=Artritis urica) w Kosmaczu (na Huculszczyźnie). Podobny sposób zamawiania odbywa się na Wołyniu w języku ruskim: „Szła Prześwięta Boga Rodzica. głowy nie kłopotać! Idź sobie na mchy. 113). Wy kołtunie. zawroty głowy i ściskanie w piersiach tak zamawiają w Żabnie: Sadza się pod straganem chorego i przeżegnawszy go trzy razy nożem. Warszawa 1867 III. Idź sobie tam. Ja wszelkie. żółtej kości nie łamać. tam ci buszować. Będziesz miała picie. podeszew. łytek. Kiedy Najśw. na murawskie szlaki. z ręki. Tutaj ci nie stawać. Poczem odmawia się trzy razy następujące zaklęcie: Szczęśliwa ta godzina była. kiszek. do swego brata pępka. przyszedł do niej Jezus Chrystus: Matko moja. podwiejisko! Z czego ty się wzięłoś. z głowy. nie mój duch. piwnicznego. gdzie siwe wilki nie przychodzą"? 112). jedzenie. pomyślanego. Szynkarka na nim. wylewa się nad chorym wosk przez grzebień. •lirem pomazanego (Iwana) gośćca zamawiać: Gośćcze. bogomolnego. wywołuję z głowy. z pod gło /y. mianowanego (Iwana). czerwonej krwi nie psuć. Poczem kilka razy chuchnąć i splunąć. Twe korzenie By otchłanie! Jest na morzu kamień. (Turów). Matka Boża czyta księgę. Panna P. żółtej kości nie łamać. z pod piersi. kolki wyzywam. ustąpcie białym kościom. ust. 1879 III. Daję ci kurkę z kurczętami. z nosa. sił. Zamawianie od holu macicy i kołtuna opiewa: Szła Najśw. Boga Rodzico Matko Boża? Idę do ochrzczonego. a tu nie bywać. czerwonej krwi na swoje dawne miejsce. kotkę z kocię- . tam na rozdrożu leży zgniła kłoda. Matka Boża. Kolberga Lud. wiatrowego i wodzianego. palców. piec. pójdziemy zamawiać prystryta: rannego. 95). Którą ja ci boleśnie wymawiam: Z nóg. Jezusa porodziła. modlitewnego (tu wymienia imię chorego). W czein nie moja pomoc. czerwonej krwi nie pić i białego ciała nie walać bogomolnego. Niechże i ta będzie szczęśliwa. gdzie kury nie pieją. gościsko. z krzyża.Tekst w tłómaczeniu mem skrócony opiewa: „Choć jest gościec suchy. na błota. południowego i wieczornego. ale duch samej Matki Bożej". choć zgniły. Panienka po cisowym moście. zło wszelkie licho wyzywam. powtarzając to dziewięć razy. zagadanego i zapytanego. kamień na kamieniu. ale samego Boga. z oczu. szyji. przestań czytać księgę. mieszkanie. Gościec czyli łamanie w kościach. wy macico. wichrzysko! podwieju.{z Włocławka. wichrze. z pod oczu. A tych żył. z czego zrobiłoś? Idź na rozdroże. spotkała trzech braci:Kędy idziesz Prześw.

nawet na pozdrowienie nie odpo wiadać.. Jak cię od teraz dopędzę. 320—1). Słowa te (w języku ruskim) po trzykroć wypowiedziawszy. jak tu jest sól i chleb". (w Posztornie) następującym środkiem: choremu obcina się paznokcie u nog i rąk na krzyż.268 tami. Albo chora idzie z siekierą do głogu. leczy baba—lekarka słowacka w czarodziejski sposób: Okadzając go ziołami pod płachtą. świnię z prosiętami. czystego i zdrowego zostaw. grabiami grabić — Precz z chatyI Wychodzi Skapaj się i strać się! Mocy nie masz. Szuchewicz Huculszczyzna Kraków 1908 IV. A który tę moc innym Dał apostołom świętym I ludziom pobożnym. w głębokie rzeki. sierpami żąć. ma się również modlić. skądeś przyszedł. Aby Łazarzowi. zacina go po trzykroć głęboko i mówi za każdym razem: Ulog u glog! a choroba wchodzi w krzak głogowy. będę cię siekierami rąbać. . złotemi mieczami głowę ci zetnę. tam będziesz piasek przesypywać. a to wszystko zawinięte w szmatkę zapycha się w umyślnie na ten cel wydrążony otwór wierzby i zabija kołkiem drewnianym. Gościec zwany przez Słowaków w Czechosłowacji hostec albo suche łamanie w kościach który pochodzić może wedle wyobrażenia tego ludu z oczarowania lub urzeknięcia. uciekali. Pomógł przy kościele.. krasy nie posiadasz. (aby go nie urzekli). Chorobo przeklęta! Opuść człowieka tego. nieś sobie na sine morza. w wodzie się kąpać.. szepce następujące zamówienie. A wejdź w morską świnkę. Ktćry dał moc Piotrowi. tędy wracaj!". kosami kosić. poczem „zakopać pod krzakiem sól i chleb i nie oglądając się po za siebie.. Chromemu biedakowi. Choremu na podagrę Serbowi radzono 1749 r. wleź do krzaku. Bierz sobie. nad którym guślarz odmawia pacierze. powiedzieć trzy razy następujące słowa: „Jeżeli jesteś podagrą. Odstąp jako od Chrysta Lucyperi źli duchowie Odstąpili. w Bośnji: „pójść z chlebem i solą do krzaku głogowego i uderzywszy go trzykrotnie nogą. dodaje się włosów z głowy i brwi. Co tak cierpi mnogo. nie powinien na nikogo patrzeć. w liść zawijać — a tego chrzczonego. d. W jego to imieniu zażegnuję cię. podane tu w skróceniu: Zażegnywacz(ka) wywodzi moc swą czarodziejską od samego Boga W imię Boga Chrystusa i t. ma do drzewa i napowrót iść tyłem a wszystko dziać sią ma nocą przy ubywającem świetle księżyca. lecz Bożym! Niech Bóg da na wiek i na lek! Skacz zdrów!" (W.. Chory. znachor odmuchuje chorego trzy razy i mówi: „Nie moim duchem. Przeciw gośćcowi i w innych chorobach posługuje się Chorwat. biec co tchu do domu".

a ty go nie masz. kończy I Syn Boży. nie oglądając się za siebie i odmawia 5 Ojcze nasz i tyleż Zdrowaś Marja w cześć 5 ran Jezusa Chrystusa. mówi: Gałęzi wierzbowa! przychodzę do Ciebie. aż do 0. aż „mądry" wyjdzie za granicę wsi. Chrystus Pan. a chory musi związany tak długo leżeć. gdzie chłop nie sieje. okrąża go po trzykroć i skarżąc się na chorobę. który zapadnie na tę chorobę Zamawianie 77 bólów artretyzmu na kartkach (Gift und Gallzetteln) wypędza je na „dziką pieczarę leśną. A przeżegnawszy się odchodzi. zagważdżano w zdrowej wierzbie. gdzie kwiat nie kwitnie. (St. w następujący sposób: Ucinano włosy i paznokcie choremu przy ubywającej tarczy księżyca i owinąwszy je w szmatkę. Gościec (Gichtt. w przeciwnym razie skrępowany demon choroby z zemstą opadnie mądrego. reumatyzm) w Lesie czeskim idzie przez trzy dni przed wschodem słońca do bzu i ujmując gałąź. od 71 do 70 i t. Gościec i reumatyzm leczono w Chebie 1832 r. abym go nie miał. gdzie kur nie pieje. mówi następujące zaklęcie: Bzie. a biorąc gałąź prawą ręką. zostawia ją albo przeszczepia na drzewo. Pacjent w Niemczech z 18 w. które tu w przekładzie podaję: Chory idzie do sosny i mówi wierszem trzy razy: . idzie do brzozy. ja mam gościec. dodaje: Chcę cię skaleczyć! i robiąc węzeł.269 Biednym ludziom pokój dali! A to w imię Boga Ojca i t d . tam niech zostaną na wieki. Odebierz mi. „Mądry" (czarownik) w Landsbergu leczy w ten sposób reumatyzm. a przy każdej liczbie gładzi się zbolałe miejsce. Eljasz Radzikowski Z folklorystyki słowackiej Lud 1899 V 297-8). reumatyzm i pokrewne choroby zamawiają się w hrabstwie Ruppin temi słowy. pada przed niem na kolana. że wiąże choremu sznurem ręce na grzbiecie. gdzie człowiek się nie rodzi". Przynoszę Ci moich 77 gośćców i gościc. Chory na gościec (podagrę. sosny lub innego drzewa. mówi: Chcę cię związać! Tak mi dopomóż Bóg Tu zacieśniając węzeł. Poczem odchodzi. d. Albo odlicza się od 72 do 71. Albo chory idzie tam w trzy dni pu pełni do zielonej wierzby. a ująwszy w lewą rękę roczną gałąź. (Gróbining—Kemetberg).

Syna i Ducha św. Syna i Ducha sw. Choremu na podagrę w Niemczech (w połowie 18 w. przed wschodem słońca. A ty masz go nosić do sądnego dnia. Albo Dzień dobry sosno! Przynoszę ci tu mój 77 raki gościec. Wiersze te odmawia się przez trzy piątki. do ktorego ma wejść ów gościec. W imię Ojca. panno sosno! Skarżę ci 77 raki gościec. piłem ci (do ciebie) By szarpiące bóle gośćca ustały mi. do domu. odchodzi się w milczeniu. Niech go weźmie w powietrze. Syna i Ducha św. Pierwszy ptak. Po wymówieniu tych słów wydrąża się otwór w sosnie. wypuścić jedno. Nosiłem go po dziś dzień. Niech przepadnie rwący mię gościec.270 Dzień dobry. Zażegnywacz po- . Abyś go nosił Aż do dnia sądnego. Chory na gościec w Szlarowie (Marchja Brandenburska) idzie do sosny i mówi następujące wierszowane zaklęcie. Amen. Amen. a przywiązawszy ją na grzbiecie raka. Wodniku. zawijano w czystą szmatkę. nad bieżącą wodą i podczas trzykrotnego żegnania pije się łyżką nieco wody czerpanej z prądem. rzucano razem z nim do rzeki. skarżę się tobie. przyczem mówi: Topielcze (Wassermann) skarżę się Tobie. Weź go odemnie. pani Sosno. które tu w przekładzie z niemieckiego podaję: Dobrydzień (Dobry wieczór). wypija trzy łyżki wody. Przynoszę Ci mój gościec (podagrę). Amen. Zamawiam Cię w imię Ojca. W imię Ojca. Albo chory staje nad bieżącą wodą. rzuca łyżkę przez głowę i uchodzi nie oglądając się. twarzą zwrócony w kierunku ujścia. Albo Wodniku. Dręczą mię szarpiące bóle gośćca.) ucinano włosy i paznokcie. który tędy przeleci. Należy przytem trzy młode pisklęta wybrać z gniazda i za każdym razem rozpoczynając zamówienie. zabija się kołkiem z gałęzi tej samej sosny i odmówiwszy trzeci raz zażegnanie. Zatrzymaj przy sobie. nie oglądając się.

Kopernicki z Jurkowszczyzny Zbiór antrop. mój Pan. Anna rzekła: Podagro. 38) Słowacy zalecają tarzanie się na kwitnącem polu grochowem . (B. „Jestem ranny i chory" Rzekł Bóg. pod najwyższą klątwą — tu wylicza 27 rodzajów reumatyzmu. w końa. 1887X1. ma się plecami po ziemi taczać. gdzie nie świeci ani słońce ani księżyc. dagry w Palatynacie górnym wyrzuca ją z ciała i krwi chorego na puszczę. przyczem zamawia je następującą legendą : „Podagra i podagrątka wędrowały przez zieloną łąkę. w tej wierze. 23 kwietnia) Rośnie rolnikom pociecha jest przeżytkiem kultu grzmotów. (J. podagrę nad wszystkiemi podagrami — odejdźcie do dzikiej szarańczy. t. mózgu itp z najsilniejszego i najgorszego gośćca". j. trzy Pozdrowienia i Credo. aby byli silni". „Ja cię wyleczę z gośćca. czy kolek w rękach. Do dziś gdy wieśniak na wiosnę usłyszy grzmot. oparłszy ręce o ziemię. będziemy mu ciało targać. na św. że w tym roku nie będzie paraliżem tknięty. podagrątka. Jurja dla zdrowia młodzi tarzają się po runi żyta. Jerzego (23 kwietnia). I został z choroby zwolniony Powszechnie w Polsce i na Rusi panuje mniemanie wśród ludis. Książkę w drugiej. Panna. Na to powiedziała św. że kto pierwszy grzmot na wiosnę usłyszy. z której wyszła. do której należycie". albo mający wrzody odmawia na Islandji następującą modlitewkę: Chrystus siedział przed kościołem. skacze przez głowę. I Rusini na Wołyniu. rzucają się na ziemię i tarzają po to. podagrątka. Grohmann Abergiauben aus Bohtnen Prag 1864 str. Chory na gościec i kolki. N. dokąd podążacie? Podagra odpowiedziała: Zdążamy doN. a następnie mocują się. V. mój synu?" Rzekła błogosławiona Marja. 174). Pochodnię miał w jednej ręce. Św. idzie przed chatę i przewraca kozła. panna Anna: „O. krew ssać. spotkała je św. przeważnie Rusini) usłyszawszy pierwszy raz na wiosnę grzmot. „Czego płaczesz. aby podczas żniwa nie cierpieli bolu krzyżów. „Ludzie wiejscy (w Bobreckiem.271. przestrzegają tego zwyczaju: „Na św. aby ich krzyże nie bolały. powinien tarzać się po ziemi — albo ocierać się plecami o ścianę lepianki — aby gc w ciągu roku nie bolały krzyże (piece). dzieciaki zaś kozły wywracają" (J. rozkazuję wam w imię mocy Boskiej. (tj. a nie będzie w tym roku cierpiał bolu krzyży". w Oksenfurcie sprawców podagry zapędza jako zbłąkaną rzeszę* demonów do dzikiej hołoty. Zażegnywacz (ka) żegna chorego i odmawia nad nim trzy Ojczenasze. Lud czeski ma zupełnie podobne wierzenie: „Kto na wiosnę po raz pierwszy usłyszy grzmot. Anna i Najśw. podagro. Gustawicz Kilka szczegółów ludoznawczych Lud 1902 VIII. nogach. Na odgłos pierwszego grzmotu Rusini mieszkający w okolicy Kaniowa biegną do chaty i opierają się plecami o ścianę. Przysłowie ludowe: Kiedy grzmi w święto Wojciecha. 392).

czeska i chorwacka: mura.iore (nocna zmora). w Niemczech :noor itp. przypisuje lud zmorom. oznaczało ono pierwotnie czynność ducha. Lud poznański zna prócz zmory płci żeńskiej. która morzy. czyli pierwotniej mora. jkiemi ona od wieków trapi nasz lud. u ludu czeskiego morak."5172 Przeciw bolom krzyżów radzi lud niemiecki w Braunau przy pierwszym grzmocie — na wiosnę — położyć się w trawie i toczyć. Zmora. w Anglji nightr . Zmora. mara. (St. Gdy pierwszy raz grzmi. wogóle dolegliwościami sennego. 274). Palatynacie.Szymon Syreński w Zielniku (1613) powiada wyraźnie. podobną nazwę ma ona w innych językach słowiańskich np. którego morą zowią" (Por. u Serbów zmór. Na wiosnę. słowacka: morena. gdy pierwszy raz grzmi. grecka mora. Styrji. iż kto podczas pierwszego grzmotu po nowym roku rzuci się na ziemię i tarza. głowę trzeba bić kamieniem lub o kamień na ziemi leżący uderzać. tarzają się trzykrotnie w Frank-onji. Niemcy (Gottscheer) utrzymują. Trud(e) wywodzą . aby mieć dobry rok. Chorobę objawiającą się brakiem oddechu w czasie snu. by się uchronić przed bólem krzyzów. dolnołużycka: morawa itp. mara. włościanie z Jabing (na Węgrzech) taczają się po ziemi. Z mory pochodzą uboczne lazwy polskie: Kicimora (kot-mora?). świadczy o dotkliwych cierpieniach. Knapskiego Thesaurus i Volckera Dictionarium z 1605). Ulanowska Łotysze Zbiór antrop. uśmierca. Gdy pierwszy raz na wiosnę zagrzmi. Norwegji. ruska: mora. iż „duszenie nocne (zbytniej Arwi ku sercu) prości ludzie u nas duchowi przypisywali. dręczącemi snami spowodowanemi uderzeniem krwi. żeby krzyże nie bolały przy żniwie. Nadwiślanie nazywają ją „dusiołkiem". u Serbów od tego. Jak pochodzenie słowa dusić wskazuje. Przysłowie polskie Męczy (dręczy) mię jak zmora". czy ritomora. nieniecka: Mahr (e) Nachtmahr. 1891 XV. Zamojski) morzysko (p. anglosaska mara. jak dowodzą nazwy: staropółnocna mara. — Nazwę zmory -v języku francuskim i niemieckim T r e t = m a r e . w Holandji nagt-merrie. w innych stronach Polski gniotkiem (gmockiem) albo gnieciuchem od gniecenia swych ofiar. jak kaszubska: moera. i dolnoniemieckim. Islandji mara. w Danji mare (natte=mare). serbska i bułgarska: mora. (p. angielskim. żeby nie bolała. o zmorze-kocie opowiadają i Serbowie łużyccy. przychodzi pod tem mienieni u ludów indoeuropejskich. u Rusinów: kiko-mora. w Łużycach murak. mężczyznę: morusa. = morzy). Rodzaju męskiego są też nazwy zmory w języku anglosaskim. że sennych „tłucze" lub „dusi" u Chorwatów mura tlaczi (w narzeczu mużakowskiem mori. frankońska mahr. ten nie będzie cierpiał kłucia w boku. od duszenia ludzi. Zatorski). w Szwecji. na Morawie: mora. rzucić się na ziemię i koziołki przewracać. W Tatrach dusząca we śnie rnora zowie się siodłem (od siedzenia na piersiach). we Francji cauche-mar (dusząca zmora) i nazwy słowiańskie. trzeba wybiec na pole. istota. dusznością.

Dr. we Lwowie) Róg skórny skrf ni (Zdjęcie fotogr.) Przykurcz " c w u twarzowego pr'.Choroba Bascdov.y nowotworse mózgu {Z kliniki rveu' logicznej U J. Ze zbioru Prym. Dr. K. 'wow. (Ze zbioru kliniki neurologicznej U K. Leszczyńskiego i . docenta uniw. Hilaiow.za. "albana i Choroba skórna /wana promienicą. ze zbieru Dr H. .

Alemani Toggeli i Druckerl (uciskająca). 182) zachował pogląd ludu serbskiego o duszy rzadkiej pierwotności: „Lud wierzy. że dusza zmory (mórowy. Przygniatała zaś strasznie swą ofiarę. ona musiałaby zostać martwą". a czasem duszę mienią wprost myszą. że „duch człowieczy przybiera na się postać zwierzęcia. W Sandomierskiem mienią zmorę nocnicą. a odbywając wędrówkę po obcych domach". Dusza mory w Bośni opuszcza we śnie człowieka. poczem wraca do ciała. I w średniowiecznych niemieckich podaniach (Paweł Djakon o królu Guntramie). że „ciała ich pozostają w chatach uśpione snem letargicznym. Jak przyjdzie godzina. że ta się ruszyć pod nią nie mogła. w gotyckim trudan). Po opuszczeniu go staje się ono zimne i sine. który podczas snu „wychodzi z ciała kobiety. „stawiała garnczek wody przy łóżku. Do tego poglądu na duszę przyłączyły się wierzenia. że „dusza może wychodzić z ciała i znowu w nie powracać". szczególnie „Uzdiowienie ludu". Pojęcia naszego ludu o zmorze opierają się na wierze powszechnej. lub zmorą. wtenczas przychodzi taka myszka biała i wlezie temu człowiekowi w gębę. ożywia się ono zwolna. Szmoler w baśni. i osnute na tem tle podania. również sięgające czasów przedhistorycznych. w Łużycach chodota (chodojta). dopiero po powrocie duszy do ciała nad świtem. jak słowiańskie zmory. uważana za zmorę: w nocy. gdy ciało jego śpi jakoby martwe. Opowiada o dziewczynie. dokucza ludziom śpiącym. W Szwajcarji nazywa się ona dogelle zdrobniałe z dogo). nie potrzebował chodzić daleko i błądzić. gdy spała. gdy wychodzi z ciała. duch jego może wyjść z niego i w nocy przez chwilę chodzić do-koła". Tyrolczycy stempe (gniotąca). usta czarnieją. od przebywania w nocy. a wtedy wstanie on i chodzi jak drudzy ludzie". iż zmora to duch. Frankowie zwą zmorą trempe (tłucząca). podobnie u Serbów i Słowaków nocnicą. wychodził z niej duch i szedł do tego. Serbowie w Łużycach wierzą. Wierzenia kultury pierwotnej. zarówno jak w krążących do dziś bajkach niemieckich. doszły zaś do szczególnego rozwoju w naszych gadkach o zmorze. na kogo miała złość. ma analogiczne wyrazy w językach ukraińskim. Pod Krakowem była stara kobieta. z której wychodzi dusza w t e j postaci zwierzęcej. że dusza ma do ciała wrócić. gdyby mu się pić zechciało. do których ma jaką urazę. nachodzić (ludzi w nocy). Lud ziemi sieradzkiej opowiada o czarownicach. epilepsji i tp. 18 . słowieńskim itp. że „dusza może wychodzić z ciała we śnie i znowu we śnie wracać". Nadrabianie utrzymują. czarownicy) „może wyjść z ciała i pokazywać się w rozmaitych przybranych postaciach". a duch pod przybraną postacią zwierzęcia odbywa różne praktyki". I starogermańska mara „dusi i gniecie nocami ludzi i bydło". od słowa chodzić. bywa najczęściej czarownicą. najczęściej postać myszy albo węża". bo gdyby zabłądził. zatytułowanej „Prawo zawsze prawem zostaje" (Piesniczki p. „wychodzi dusza z ludzi. To samo opowiadają o wjesticach w Jugosławji. błądzi po świecie. że gdy człowiek śpi. Nazwa zmory (zarówno i czarownicy) u nas koda (koga). „Mora — opowiadał włościanin nasz od Szmigla — wychodzi z człowieka w nocy. aby duch jej.273 również od gniecenia (treten. powstały z obserwacji ludzi podczas duszenia nocnego przy omdleniach. że kładąc się spać. Osoba. co oznacza również gniotka.

skaleczony a nawet zabity. dopóki oie padały ze znużenia. gdy nawiedzał kobietę i przeciwnie jako succubus. tylko bardzo ciężkiej. Nadwiślanie utrzymują. że „zmora we własnem ciele" nawiedza ludzi. Serbów. w postaci myszy lub kota". ani ocknąć.aszych włościan. wrodzore anomalja. tak że śpiącemu ruszyć się niepodobna. który jako objaw patologiczny. przybierał postać mężczyzny. albo tylko znaki na ciele („znamiona"i i inne podobne. znany w medycynie. która stworzyła u ludów indoeuropejskich demonów zmory. nie mogła cminąć człowieka. jak żeńskiej postaci: „zmora kobieta napada mężczyznę. Niemców i innych ludów.274 czarownic. nadając im rozmaite postaci. u Litwinów Aitvars (jako czicuiek o długich rękach i nogach'.zdaniem ludu ukraińskiego — zaczynając od n r g i posuwając się ku głowie. że zostanie schwytany. nigdy tego nie doświadcza" (Żabiawie) W wyobrażeniu Nadwiślan zmora ubezwładnia sennego. Bujna fantazja. przyłożnik. opierają się na zasadzie. Wszystkie łe cechy zmory. Zmory charakteryzuje jeden rys znamienny. Zmora . to przenosi Się na ciało człowieka-zmory". poczytywane u nas i zagranicą jako ślady cielesnego djabłów z czarownicami obccwania. ani nawet wołać o pomoc. Pod mężczyznan i leżał succubus. Tak się wyrażają nasze i obce czarownice brane na tortury. spotykane w wierzeniach Czechów. że „tylko dusza zmory wychodzi z ciała i dusi ludzi". Owocem tych erotycznych snów bywają też wyrocki. Na pytanie. kogo nawiedza zmora? odpowiadają w okolicy Jurkowa: „Zmora przysiada tylko takich. nawiedza swego męża w nocy jako mara.. którzy śpią leżąc na wznak". Stąd zrodził się w wiekach średnich sprośny zabobon o cieleśnem obcowaniu czarownic z djabłem. W podobny sposób zaspakajały swoje namiętności widma starożytnych Greków. pokraki i kretyni. jest powszechny. „z którego wyszedł duch-zmora. przygniatając go swym ciężarem. przywala człowieka ciężarem na podobieństwo pi duszki. posuwa się od nóg do piersi. u Łotyszów Leeton gi ęb ł koni. co leży na grzbiecie (na wznak). W odióżneniu od tych mar w postaci mę~ . na kobietach incubus. jako sobie najbliższego. co leży na grzbiecie". spi jak martwy i nie wie nazajutrz. tamten ściągał mężczyznom we śnie nasienie i nalewał je kobietom. Rosjan. a śpiący p t m i m o wysiłków nie może ruszyć się. a zmora mężczyzna. Czechów. Rzymianie jako Inuus. że to nasienie było zimne. — kobie ę". bo „co napastowany (w obronie swej osoby) zrobi duchowi-zmorze. Bułgarów i Germanów że zmora dusi tego. że „zmcra dusi tego. Zmorę w postaci męskiej przecstawiali sobie Grecy pcd nazwą Efialtes. Jest powszechna wiara wśiód Słowian. W nocnych wycieczkach swych naraża się. albo Incubus. ale kto „śpi na boku. jeżdżąc na nich. Kochanka czy żona. a mianowicie. U Rzymian incr bus. co robił w nocy". które jednak nie mogły zajść w ciążę dlatego. Zmoię (w okolicy Działdowa) wyobrażają sobie zarówno w męskiej. jeszcze żyjąca albo zmarła. ale w przesądach ludu polskiego i innych Słowian występuje też odmiana owego wierzenia. o co oskarżano i nasze ciarownice w niezliczonych procesach o czary. iż człowiek. węża lub motyla. Serbowie łużyccy potwierdzają zdanie r. kładł się w postaci kobiety pod mężczyznę.

Wierzą u nas. fianloński mahr i tp. iż omyłka przy chrzcie sprawia. w Jugo ławji. Własności zmory dziedziczą się. Niemczech. Toggeli. choć nie brak i tutaj mężczyzn. dopiert zakonnik. Podobnie u Niemców. że Pan Bóg na nich takie nawiedzei ie dopuścił. izecze „lm Namen des Mahrters und des Mondes" dziecko będzie potem zmorą Bułgarowie utrzymują.275 skiej wyobrażali sobie Słomianie. gdy nadejdzie jej godzina. Wspólną wogóle ludom indoeuropejskim jest wiara. a ciała ich leżały na łóżku. wierzą.cdziły. zarówno jak przesądni Czesi. w Czechach. ani jej najbliżsi. a otrzymawszy na chrzcie tylko jedno imię.na żadnego syna. że się takiemi pod wpływem demonów już urodziły. Rusini. Zmora . na nowo ssące. Gansfiissige) rą również zmorami. kiem. Nieraz zmora sama. Mimo woli i w edzy nocą. U ludów romańskich i germańskich spotykamy się z przesądem. hollerićerski n a e i . przy ślubowaniu wiary zamiast odpowiedzieć: „Chcę wiary" powie: „Chcę mary". W Jagodnem powiadają. czeski morous. gdy przejdzie n iędzy dwiemi drugiemi. Skoro w rodzinie jest siedm córek. jak nasz zrnorak. że mamy tu do czymei la z rysem archaistycznym. anglosaski mara. będzie zmorą. Zabobonni wśród naszych włościan. jak siódmy syn wilkoł. gdy się urodzi z zębami. będzie zmorą". Zmory u ludów germańskich lodzą się pod złemi znakami (malurn omen). niemiecki moor. Dzieci urodzone z zębami i kobiety z nienoimalnemi stopami (Platfusse. słyszał. W baśniach polskich występują trzy siostry zmory. a nie. Gospodarz z ok lic Kościana miar trzy córki. że najmłodsza z siedmiu cóiek . Oboje można pozi ać i o ziosn ętych biwiach. angielski night . albo gdy odstawione ssie pt-raz wtóry. w średniowiecznej niemczyźnie mor. Wiara ludowa obdarzała zmory zdolnością duszenia śpiących pod warunkiem. których rodzaj jest niewyraźny. Wśród 7 dziewcząt luh 7 chłopców dziewuchę nazywa ą zmorą a chłopaka zmorcuchem. jk nocą wyd-. po śmierci trapi ludzi (Z Krakowskiego). Ratzel. trzymająca dziecko do chrztu. jeżeli osoba. jak twierdzą Nadwiślanie „zmora rodzi s ę". Ciało mary zostaje na łóżku w izbie a duchowa po owa śpiącej wychodzi. zostaje zmorą. Mara albo zmora to istota demoniczna. również brzemiennerrii. że dziecię. pomorski mahrt. że „kto się urodził z zębami. Serbowie. Zmorą staje się kobieta brzemit nna. że siódma z koleji córka stije się marą.mcre. idzie na uuięczeim ludzi. gdy dorośnie. wtedy z dziecka staje się mara. ludy germańskie i romańskie zmorę przeważnie jako kobietę. któiy tam przyszedł na nocleg. że dziecko. u Kaszubów i in). a liczba ta świadczy niewątpliwe. matka wporodowjch bolach wzywała djabła. nie wiedzą o tem. gdy <p. będzie ludzi dusiło". Przyszedłszy na świat „z dwiema dusz. Alcmani i Szwabi nazywają zmorę Schrfattele. nnjąca charakter czysto ludzki. ale ojciec o lem nie wied/iał. (Z Krak. Lork.inn".) Powszechne u ludu ruskiego jest wyobrażenie. na Ukrainie. more. albo „dziecko odstawione od piersi. które były zmorami. gdy ksiądz żegnając niemowlę: „lm Namen des Vaters und des Sohnes . że człowiek staje się zmorą.est zmorą (7 jest liczbą mistyczną). to jedna z dziewcząt iest zmorą (z nad Raby. iż dzieci zmarłe bez chiztu nachodzą ludzi jako zmory.

w dotknięciu śliską. gdy się przemieniła w zmorę. którym zatkane były drzwi i odleciała na zawsze. że śpi. Błagała wtedy. mięką. widzimy też gnietka. uważana przez lud za zmorę. chodzi zazwyczaj w czerwonej czapeczce na bakier i ma przy sobie wiele pieniędzy. błyszczące oczy. W dzień unika ludzi. sinawemi wargami. Chcąc poznać morę. jak wiele innych naszych istot demonicznych (np. nieznana. że „wcale niczego". Raz udając. W Czułowie (pod Krakowem) była baba stara i brzydka. Mory na Podlasiu.Mora w okolicy Gniezna przybiera postać staruszki. a gdy rano zobaczył. Stroniła ona od ludzi. która na ziemi Rzeszowskiej „tyle nabroiła złego. Ożenił się z nią. Lud w okolicy Olkusza wyobraża sobie zmorę jako dziewczynę. Przyjdzie na pewno w oznaczonej godzinie.taki nieszczęśliwy człowiek" co się w złą godzinę narodził. gdy zbliża się do człowieka. mizernej. i Wołyniu niczem . Do pewnego parobka w Krynicach przychodziła co noc taka zmora w postaci młodej dziewczyny. w którą wstąpił djabeł. żeby nikomu nie wyjawił tajemnicy i przyrzekła nie odwiedzać go więcej w przemienionej postaci. albo od pługa. uchwycił ją za święcony pasek i przywiązał mocno. Przychodzi do swej ofiary w nocy. że zmora to zwykła „kobieta upośledzona przez naturę na słuchu lub mowie". W stronach nadwiślańskich ukazuje się jako istota tajemnicza. to . miewa ona opuchłe. Zmora w Krakowskiem to kobieta blada. mieli dwoje dzieci — lecz pewnego razu zmora wybiła kołek. czerwony kolor bowiem to rys znamienny. Poznańskiem i Lubelskiem. I wierzenia o zmorach na ziemiach ruskich przechowują wiele właściwości autropomorficznych. Wśród duchów i „dziadów". Jest to wedle wyobrażenia ludu z okolic Żywca mały. w innych przybiera postać chłopa lub czarownicy. jak śmierć. topielec). aby go zgnieść. gruby chłopiec z dużym brzuchem. któremi straszą dzieci. ten prosi o jej zwrot i ofiaruje za nią tyle pieniędzy. że złapał ją na gorącym uczynku. a kto pierwszy przez nią przejdzie. że córka piekarza pokochała piekarczyka i była wzajemnie kochana.276 w pojęciu ludu polskiego w Tomaszowskiem. a nocą przychodzi do wsi. bez zębów i brwi — ten ostatni znak jest nieomylny — wogóle człowieka bardzo bladego. Dopiero przypadek zdarzył. Gnieciucha wyobraża sobie lud z Ropczyc i okolicy jako małego chłopca. żył przez kilka lat szczęśliwie. Pod Babią górą przedstawiają sobie zmorę jako piękną pannę w kożuszku. Poznać ją po twarzy bladej. Obchodzą się z nią Mazurzy w Prusiech jak z gościem: zaprasza się ją na śniadanie. zgrubemi. Lud nadrabski utrzymuje. Opowiadano w Szamotułach. była zła i sucha. przebywa w lasach. trzeba położyć na progu miotłę nieużywaną. podczas snu. że jej po śmierci nawet do piekła przyjąć nie chcą". zostawia się talerz^i miejsce na ławce. jest morą. który chodzi po nocy i ludzi męczy. z oczami podpuchłemi. Gdy kto ową czapeczkę zabieize gnieciuchowi. Na głowie ma czerwoną czapeczkę. jedżdżącą na kółku od kołowrotka. sięgający pierwotnej doby rozwoju. na noc przemienia się w istotę bez kości. prosiła o zachowanie dawniejszej ku niej miłości ale daremnie. postanowił nie j^uścić jej od siebie. Podobną gadkę opowiadają w Krakowskiem. który zawsze zimny i milczący mlaszcze ustami. ile ona zmieści. albo mści się za wydarcie mu jej.

śpiesznie się obracają i groźnie patrzą. bladą. Następnej nocy jednak udało mu się ją przytrzymać. czasem zapiera się tego i „przed śmiercią dopiero przyznaje się do swoich sprawek. coby mogła zadusić. Muszą też za to odbywać pokutę. mieli nawet dzieci. Zmora na Ukranie wygląda zupełnie jak zwyczajne babsko. to dziewki z błyszczącemi. opuchłemi oczyma. bywają przygważdżane a nazajutrz widzi się winowajczynię jako gołe babsko przybite do ściany. która płacząc wyznała. Zatkał dziurkę od drzwi. gęste. a możnaby jej pomoc. matki — atoli takowe niesamowite związki z istotą nadziemską nie wychodzą ludziom na dobre. nad nosem w jedną linję złączonych. aż pewnego razu gdy napierała na męża. lecz wyśliznęła mu się i umknęła dziurką od drzwi.277 się nie różnią na pozór od kobiet. kładzie się obok niej i dusi ją jako Schrattele. ale dziewka była wybawiona. Gospodyni odrzekła: „To zaduś najpiękniejszą krowę w siajni". Mieszkał z nią przez kilka ląt. Pewnego razu wdowiec Oldenburski chwycił taką Waldriderske za ramię. istota demoniczna. Nazajutrz leżała krowa nieżywa. Niziny społeczne od ł. o. Nawiedza go nocą. której oczy wychodzą z pod powiek. U Serbów to czarna chuda baba. że chodzi nocą dusić. Kobiety. ale gdy pfzez nieuwagę otworzył dziurkę. zazdrość i inne namiętności. a młode piękne dziewczę zostało jego żoną i gospodynią. zniknęła wołając: „Jak dzwonią dzwony w krainie aniołów!" Niewidomie troszczyła się jeszcze aż do jego śmierci o dzieci. że z jej zrosłych brwi wylatuje zmora i siada na piersiach śpiącego.slandji do Grecji. Nereid itp. przybywające w nocy z lasów. mających ponury wzrok. powiadają: „On patrzy jak zmir". a z rana widzi się żonę w łóżku z uciętą ręką. równa naszej zmorze. albo małym palcem przymknięte w izbie. Lud południowo niemiecki opowiada gadkę mającą za sobą głębszą przeszłość: Gospodyni widziała raz dziewkę w nocy. dostawszy się przez szparę i zostaje nietylko przez kilka nocy. przynosząc im ubranka i bieliznę (z Voralbergu i Graubinden) U ludów indoeuropejskich spotykamy się z tem opowiadaniem. W czarnym lesie (Hauensteini wciska się porzucony przez dziewczynę kochanek do jej łóżka. O osobach. „ludzie. od Hiszpanji aż po Indje nie wyzbyły się jeszcze wierzeń i podań o współżyciu mężczyzny ze zmorą. którzy mają brwi czarne. nadają się bardziej od mężczyzn do zgubnych czynności zmor. „Niemiecki Ratzel. . ale lata całe. Nazajutrz nie wie o tem lub zapomina. poznać ją tylko po dużych brwiach czarnych. uosabiających zjawiska przyrody. wspartą o ścianę. ma tę właściwość. Zmora u ludów europejskich przybiera właściwości elfów. albo spełnia obowiązki żony. Kobieta taka w nocy dopiero niepokoji śpiących. W sagach niemieckich przechodzi taka zmora w incubusa. W wierzeniach innych Słowian. żył z nią długie lata. (Buhlgeist). zwłaszcza stare. Wstępuje do służby. gdyby miała coś. np. Zdarza się też. że ucina się kotowi łapę. W innych okolicach Rusi zmory. tak samo postępuje w Saksonji wzgardzona przez kochanka dziewczyna. są zmorami". popycha je do tego miłość. zrosłe między oczyma. gdy nawiedza śpiącego w nocy. ile o nich wiedziała". Czechów i Łużyczan. ze mąż przytrzymawszy w nocy taką kobietę. Pochwycone na gorącym uczynku w postaci źdźbła.

Zmora albo mara. upiorem. (Z nad Raby). podobnie jak upiór. z ust. dręczy.Tarnów. dopiero na trzeci dzień. a gospodyni tego domu dawała mu na śniadanie przewarzoną juszkę. a o północy. zjawia się w nocy . Zmory nie tylko same żywią się krwią ludzką. Przystępuje ona do nóg swej ofiary. dusi i ssie krew śpiącego nielitościwie. Parobkowi obmierzło to jedzenie.278 żeby jej pokazał otwór. dachach. przyłożywszy usta do piersi śpiącego człowieka. dopóki zmora. że ta gospodyni była zmorą. nawiedzała małżonków we śnie i krew z nich obojga ssała. Po śmierci jednego z małżonków. Na Podlasiu chodzi po nocy. Chory Nadwiślanin czuje twarde kolana i chłód wiejący od zmory. a nawet krew z niego ssie". kąsa i ssie krew z wargi. którą parobek porzucił i z inną się ożenił. jakoby kamień młyński. (około 1822 r) o zmorze. posuwa się do żołądka i piersi. to go dusi. a gdy nie o rzyma drugiego imienia chrzestnego. że w każdą noc dusiła parobka i wysysała z niego krew. czy z psa? Ja padnę od takiego jadła. Lud nadwiślański tak sobie tłómaczy zmorę. zapytał więc pewnego razu: Skąd wy bierzecie tej farby. Stryga krakowska przychodzi na świat z dwiema duszami". a to tym sposobem. dostaje suchot i staje się do szkieletu podobny. którym się do niego dostała. Tak dręczony przez zmorę człowiek wygląda blado. że „nie odrazu morduje człowieka. a nawet może go pozbawić życia. który człowiekowi we śnie krew wysysa (Rzeszów . a gdy na kogo ma złość. pod wieczór. ale go powoli dręczy i osłabia. aż po pewnym czasie staje się poczwary t e j ofiarą".że wierzenia tej kategorji-mimo późniejszego zabarwienia — sięgają wyobrażeń z epoki barbarzyństwa. wedle opowiadania Ukraińców. którą przegotowawszy. Za poradą starszych gospodarzy przygotował sobie z lipowego łyka uzdę. Pewna dziewczyna. Osoba „śpiąca pod naciskiem pijącej krew zmory jest omdlałą i leży nieruchoma. Wycieńczony przez nią czuje się codzień słabszym. bijąc go niemiłosiernie. czy z konia. Rysy krwiożerczości zmory i spożywania krwi ludzkiej świadcza. dusi je. ludziom krew wysysa. po spełnieniu tego życzenia znikła na zawszePowszechne jest u Słowian wierzenie. ich: „Bywają ludzie z dwoma duchami. Nie wiedział biedaczysko. Przez trzy dni od świtu do zmierzchu woził tym koniem nawóz. tj krew. wsunie mu swój jęzor do gęby i wyciąga z niego wszystko. całą krew a strasznie go morduje". W czasie snu wychodzi z człowieka ten drugi duch i chodzi po drzewach. „przyjdzie do człowieka. nawiedzone przez szatana. Autor listu z pod Odalonowa pisze. koń przemienił się znów w gospodynię. że zmora. gdy go zmora zaczęła dusić i ssać mu krew. Ma też ona wiele wspólnego z strzygoniem czyli strzygą (strix) tj. wyciąga język i wysysa krew. W wyobrażeniu włościan naszych z Sławkowa zmory są to kobiety lub dziewczęta. krwią z niej wyssaną nasycona. upiora i somnabulistę utożsamiając. staje się po śmierci zmorą. które nocami ssą krew ludzką. dawała mu do jedzenia. nie opuści jej łoża". a przytem ciśnie go ciężarem swym. która czasem drapie go. ssie krew z niego. ale używają jej do potraw podawanych domownikom: Pewien parobek służył u gospodarza wsi (w okolicy Pińczowa). zarzucił na nią tę uzdę i uchwycił ją. że włożywszy uśpionemu język swój w usta.

zająca. a tego miejsca tak silnie się czepia. spalono go żywcem. tak że stają się blade i marnieją. W innych okolicach występuje ona w postaci gadu. motyla. u Nadwiślan przybiera postać psa. sięgającą aż do powały. Druda albo mara wyłazi nocą na śpiącego. a gdy mimo to wstawały zdrowo. które nocą nasyłają „złe duchy" na mężczyzn. Zmorę. które wyssały. cechuje moc przemienienia się w różne istoty żywe i martwe. W Lubelskiem lud wyobraża ja sobie jako potwora kudłatego. Północna Yngling-Saga (Heimskringla) opowiada. albo znajdujemy w łóżku słomę. występujące wśród ludu niemieckiego pod nazwami: Alp. że są zmorami. która włazi ustami i przygniata śpiącego. W okolicy Gniezna ukazuje się mora pod postacią białej myszy. palono. Zabytkiem zoomorficznych wierzeń jest pojmowanie zmory jako zwierzęcia lub przypisywanie jej własności zwierzęcych. ma cechę wampiryzmu. wspomina o pasterzu pod Kadaniem. namęczywszy okrutnie". Maie ludów germańskich przysiada nietylko piersi sennego. kronikarz czeski z XIV. przebijano kołem. Szrat. ale wysysa niemowlętom mleko z piersi. w. motyla. Mory Serbów w Bośni i Hercegowinie to „złe dziewki". tak żeby nie mógł krzyczeć. I staroczeska mura (zmora). posuwając się powoli od nóg ku sercu. krowy. Walride itp. że długo dają się widzieć znaki od pazurów koło serca. kobiety i dzieci. co weszło już w przysłowie: „Blady jak zmora". ale dostaje się do szyji. który dusi sennego i sprawia. Zdaniem staroczeskich pisarzy z XV. baby mury ssały krew niemowląt. Morena Słowaków dusi nie tylko starszych we śnie. tak że się ruszyć nie może. W wyobrażeniach Ślązaków z okolicy Zebrzydowic przybiera olbrzymią postać. przygniatającego ludzi i zwierzęta. Zawieszanie się drudy na piersiach i szyji śpiącego nazywa się w gwarze ludowej: Huck-auf albo Huckepack. a nieraz z tęsknoty za nieboszczykiem umiera. Zmory. Niemiecki Alp ssie krew dorosłych. aby je dusiły i krew im ssały. gdy go przebito kołem. Osoby podejrzywane. w czem upodobnia się do upioru. jak gdyby dźwigali na piersiach ciężary. siada na piersi śpiącego i tak go niemiłosiernie dusi. że ten ledwie nie odchodzi od zmysłów. w. zapierając mu oddech i napawa się radością na widok śmiertelnej trwogi dręczonego. piórko itp. animizmu duszy w postaci myszy. przedmiot w kurczowo zaciśniętej dłoni śpiącego. dławiąca ludzi we śnie. Nieplachy. dymu. Po przebudzeniu się ofiary albo z zapianiem kura znika mara w postaci białej myszki. że on chudnie i marnieje. . Mora Słoweńców przeciska się nocą przez dziurkę od klucza do sypialni. który około 1333 „dusił ludzi w okolicy. Elb. Zmora przeciska się nocą przez szczeliny okna w postaci ćmy lub komara (od Zamościa). w Krakowskiem włazi w postaci kota na śpiącego. ale jest bezwładny a wskutek często powtarzającego się duszenia staje się bladym. a nie pomagało. wsuwa mu swój język głęboko w gardło. konia. Wyobrażenia te zmory można odnieść do najpierwotniejszych pojęć t. zwany na Ukrainie perelistnykiem. jako istotę demoniczną.279 <duch. świni. sowy. gniotą ludzi (i bydło) nocami tak mocno. że im się wydaje. że król szwedzki Vanlandi we śnie przez zmorę na śmierć zagnieciony został. na podstawie źródła z 9 czy 10 wieku. Śpiący czuje okropny ciężar na piersiach.z. dusi go za szyję. węża itp.

który ją chce pochwycić. położyć przy sobie nóż ostry. aby je postawił. Złapana na gorącym uczynku duszenia swej ofiary w nocy „co chwila przedzierzga się to w węża. U innych Słowian i Germanów zmory. to znów wydłuża się do wysokości olbrzyma. Dziewczyna uczyniwszy tak. Pewnego razu krawiec duszony przez zmorę. może też dręczyć w postaci worka. Mądra poradziła raz chłopu. a pół ryby. a kot zniknął. W podaniach duńskich (Eddach) i starogermańskich . a gdy zmora ją przygniecie. a człowiek ruszyć sie nie może. Zmora przeistacza się w słomkę. jeżeli się koło przewróci. gdyby prośby jej nie wysłuchał. słomy. gdy go będzie dusiła. nieraz nawet osoby znajomej. przybierają postać rozmaitych zwierząt stosownie do właściwości podłoża. może się jednak przemienić w kota. Zmora w Malborskiem przychodzi nocą w postaci toczącego się wielkiego koła. Niemiecki Schrattele zwija się w kłębek. tasiemkę. która będąc zmorą. schwycił je i zjadł. prześladowanej przez morę. — Gmocek — według wierzenia innych — to pół kobiety. plewki. Zmory występują także jako przedmioty martwe jak piasek. Widywano też w Wielkopolsce zmorę jadącą w rzeszocie. W Biskupicach jeździ o północy na kole. a nawet mężczyzn. że oderwał nogę babie z tej samej wsi. igłę. źdźbła. nożem tym kłuć powietrze. nawet powietrze. lub owłosionego dziecka i zasiadały na szyji śpiącemu. (ze Sławkowa). świni lub kozła. to znów w psa". podwiązka. Zmory prześladowały Indoeuropejczyków od tysięcy lat w różnych postaciach.280 a mimo to może przeleźć przez dziurkę od klucza. Zmora bywa więc gładką. pochwycił ją za nogę i tak silnie szarpał. Alemańska zmora Dockele w postaci kota ssie dzieci. jak pies lub kot. pod którego postacią dostaje się przez szparę ścian lub dziurkę od drzwi do mieszkania. trapiące sennych. ledwie okiem dostrzegalnego pyłku lub cienia. podobna jest do niedźwiedzia. psa. to znów przeobraża się we wstrętną czarownicę. przemieniła się w kota i przyszła go dusić w nocy. Zmora ukazuje się w postaci ludzkiej. Często wciska się dziurką od klucza jako koń. jak wąż lub mysz. smukłej dziewicy. a przytrzymana do świtu ukazuje się. to znów okryta sierścią. Raz miewa kibićpięknej. jak pjawka. to w żabę. Naza-1 jutrz pokazało się. przychodzi o północy. tamuje mu oddech i dusi. Pod Zniechową ukazuje się mora w postaci jabłka (lub gruszki) i dusi człowieka. Mądra z Jankowa radziła dziewczynie. a gdy ciężko stąpa i mocno dusi. ani słowa wykrztusić. Chłop posłuchał i znalazłszy przy sobie w łóżku jabłko.użącej). w postaci kota. kładzie swe przednie kopyta na piersi sennego i przeszywa go swym płomiennym wzrokiem. aby pochwycił morę. siada na piersiach śpiącego. Gandharwy tańcząc przybywały z lasów w postaci małpy. kobietom zaś wysysa mleko. Nazajutrz zobaczył przy łóżku szkielet człowieka (s. tak że piersi ich nabrzmiewają mlekiem. zapierającego oddech śpiącemu albo stosownie do uciskającego go ciężaru. odrzucając ogryzek z pestkami. rózgę itp zostającą w ręku tego. a piszczącą jakoby kółko przy taczce. że noga została mu w ręku. spotkałoby go nieszczęście. że jest „starą gospodynią z drugiego końca wsi". prosi ona przechodnia. chyci za duszaki i dusi. ujrzała nazajutrz trupa okropnie pokłutego. Może się ona zmienić w ćmę.

u Słowieńców. Zmory piją zamiast krwi sok z drzewa. trzecia w oset. a te mię nieraz zbiją". Zmory „szczególnie pożądliwe są na krew młodocianą" (parobków. 6) A mnie gniotło od pieca. szósta na piec. Zmora (w Jagodnem) siada w nocy na konia i harcuje.281 sagach przybiera ona postać zwierzęcia (kota. ale i zwierzęta (np. ludów germańskich. Mora dusi nie tylko ludzi. koni. aby kazał je przechrzcie. dziewek i dzieci). kamienie. drzewa. wodę. a wszystkie — urodzone pod nieszczęsnym znakiem — były zmorami. ziół). inne zaś wyciągają soki z roślin (drzew. piasek. w gniewie ściął osikę. Ta ostatnia z zemsty zakradała się co nocy do macochy i dusząc śpiącą. Dopiero czarownica. skały. jak owe dziewczęta żaliły się rozmawiając ze sobą. myszy) albo źdźbła. druga do trzody. to wydziera j e j wszystką wełnę. piąta do pana. słomy. na prośbę macochy. Pewien chłop miał babę (żonę). bom się wyjeździła. dusi też lub wysysa krzaki. Raz spał w tym domu żebrak i słyszał. nawet i wodę. a siódma do krowy. Skoro rano ojciec przyszedł je wołać. Gdy chwyci owcę śpiącą. Druga narzekała: „Ja muszę męczyć wodę". 3) mnie było najgorzej w tarninie. G d y się potem zeszły. ale żona mu natychmiast umarła (z Modlnicy). w Rosji. 4) A i mnie w pokrzywach źle. diuga do koni. Nazajutrz stoją w stajni . dowiedziawszy się o tem. wreszcie są i takie. bydła. al e w braku tychże także zwierzęta. nazajutrz koń ma grzywę zaplecioną w warkocze. które osuszają wody" (rzeki. czwarta w pokrzywy. kamienie itp. stawy. która zaklęła owe trzy siostry. o czem jednak rodzice nie wiedzieli. „krew z niej wysysała". 5) A mnie krowa bodła rogami. Najstarsza powiadała: „Aj. ujeżdżającą sennego albo konia na śmierć. Ludy od Norwegji i Islandji aż po Tyrol prawią o ujeżdżaniu koni przez zmorę do zupełnego ich znużenia. Przesąd. Było ich siedm — opowiadał gospodarz w Żabnie lubelskiem — j e d n a poszła na tarninę. że zmora dręczy nie tylko ludzi. one tylko co do domu wróciły. Znaną jest i na Mazowszu gadka o trzech siostrach. tak że ten nie może ani oddychać ani krzyczeć. żebrak powiedział: „Dajcie im p~>kój. najstarsza. Trzecia z a ś : „A ja ciernie" I odeszły. Pierwsza mówi: Było mi niezgorzej u pana. to są zmory" I dał ojcu wodę. które okrutna macocha przez zaklęcie przemieniła w zmory. aj. Lud fryzyjski wyobraża sobie zmorę Walrideske jako srogą kobietę. siada na piersi i gardle śpiącego. Lud z okolic Siewierza odróżnia trzy rodzaje zmor: „jedne wysysają krew tylko z ludri. drugie ze wszelkiego dobytku (koni. przeciska się przez dziurkę od klucza. a trzecia. krzewów. sok z niej piła — Chłop. zwaną szakłakiem. bydło) a nawet drzewa. przemieniła je na powrót w panny. 2) Było mi dobrze na koniu. trzody). kr\nice>. dusi zmora nie d a j ą c je] wyróść w górę. jak im było. co się chcę ruszyć. która była zmorą i co noc szła daleko w pole do rosnącej tam osiki a przyciskając ją chciwie. odtąd co noc jedna z nich chodziła w krzaki. które sobie upodobały. to mnie parzy. bo muszę dusić konie. Kaszubi na Pomorzu opowiadają następującą baśń: Rodzice mieli trzy córki. Czechach. do ludzi. opowiadały.7) A mnie oset dokuczał. Serbów. znany jest na Rusi. Roślinę. mnie jest najgorzej. 1 Islandzka Alfe-more „ujeżdża" śpiących.

Ale nie tak to łatwo. Chwycił ją oboma rękami . ale także i zwierzęta. ulatuje na skrzydłach w noc księżycową w owies. pokłuje się i już nigdy me powróci. (J. w dzikiej przyrodzie. znane są zarówno u Celtów. Zmorę Słowian i Germanów zastępuje u Babilończyków i Żydów Liiith. Wierzenia. Dąb od ucisków zmory schnie i drży nawet w pogodę. koniom plecie warkocze itp. bez najmniejszego wietrzyku. Franciszka). gdy go opuszczała nad raniem. czem gotują sobie same koniec. Niezliczone są środki. że wpada do wody. Bawarska Habergeiss. Schrateli. Volkskunde 1902 Xli. Gdzieindziej powiadają: Zmorę można odstraszyć kładąc w głowach śpiącego kosę lub nóż ostrzem zwrócony do góry. aby ją rozpoznać można. Jako środki przeciw zmorze wymieniają też: nóż od kapusty. jak Germanów. a gdy bogina przyjdzie. sporysz itp. a po wyrządzeniu mu szkody wraca do jarów i lasów. że zmory uciskając pierś. Chłop z paska zrobił uździenicę i na tej kobyle przez siedm lat jeździł do lasu. gdzie zniewolone bywają swą prawdziwą postać ujawić jako źdźbło. Do pochwycenia zmory używają też skutecznie łyka lipowego. gdzie zmora swój patologiczny charakter niemal zupełne zatraca. na drzewa. goją się natychmiast. które pod ich uciskiem drżą. kopną go tak silnie. Zazwyczaj utknie nóż w drzewie łóżka a zmora uchodzi cało. zmora szwajcarska. którem ją wiążą. bo zmora umie zręcznie przed ciosem się uchylić. zarówno jak ich siostrzyce indyjskie: asparas. w rozbudzonej wyobraźni przedstawiał ją sobie w postaci demona przybywającego w polu. A gnębi nie tylko ludzi. który kładą obok siebie w łóżku. że jednemu człowiekowi udało się złapać zmorę. u Persów Aal. Radzą też przynajmniej zmorę skaleczyć. przebija się lub kaleczy i ucieka. w Szwecji i Armenji. w tem zachwyceniu będącego. kładą sobie Iwoniczanie nocą na piersiach skórę jeżową lub szczeć. wskutek czego dostaje ono czarną pleśń. we Francji. skacząc z wysoka. szczura lub tchórza. a zmora nie przyjdzie lub zostanie schwytaną. Odpoczywają też w zbożu. a gdy gnieciuch się zjawi. uciskająca w nocy ś p ą c e m u głowę. kury. z czego człowiek raptownie schnie. których używają ludy. przeważnie mężczyzn bezżennych i ssie ich krew przez brodawki piersiowe. W ziemi Rzeszowskiej opowiadają. Na taki pasek schwytana zmora zamieniła się po północku w kobyłę. Królestwie — to człowiek przeklęty w postaci kota. (przyrząd do czesania lnu). a rany j e j zadane przez człowieka. gdy gnieciuch nawiedzi śpiącego. Aby się od zmory zabezpieczyć. Zmora — zdaniem ludu żydowskiego w b. Negelein Das Pferd im Seelenglauben Zei schrift. Ostatecznie obejmują swym usciskiem drzewa. Daje się też złapać pasem skórzanym ślubnym (zastępuje go pasek św. Opasają też sobie na noc nogi różańcem. 17). zlatuje nocą jako cień z gór do domu gospodarza. aby się obronić lub uchronić przed zmorą W Mysłakowie radzą położyć obok siebie siekierę albo zatknąć igłę w poduszkę. lub przygotowują cebrzyk z wodą. Ssą też krowom mleko a nie omieszkają dręczyć i świnie (Lechrain). a nawet bronę. który dusi ludzi. gnębią koni. Slioro człowiek pierwotny o porał się ze zmorą w domu.282 konie spocone z rozplecionemi grzywami. w lesie. które ujeżdżają. Najchętniej wzlatują mary.

ucięła bałwanowi głowę Radzą tez zrobić ze szmat kilkanaście laleczek i w ka/riem oknie postawić po dwie. Obudzony szuka iej koło siebie. położyła ją na łóżku. że zmory umieją się przeobrażać czyli przedzierżgać—gdy kto chce je z ł a p a ć . Nazajutiz była m:otła przecięta poniżej czepka. r. (Z Gdowa). Jeżeli człowiek uda sennego—duch zmory nie odróżnia udanej senności od snu rzeczywistego—a w chwili. Zmora przyszła w nocy a myśląc. a otworzyć ją dopiero wtedy.ie może się dźwignąć. Wiele innych środków używa lud nasz przeciw zmorze. W tem położeniu nie ma zmora przystępu. Zmorę -nożna zakląć lub tylko nazwać po imieniu. że to chłop. Podczas duszen a człowiek. wyśliznęła mu się ale niebawem on sam umarł. a nawet czarów. Lud w Rogoźnie zabiezpiccza się przed zmorą. jabłko. tyle razy zsuwa się z uśpionego i nie tylko mu nie szkodzi. „He razy chce człowieka ucisnąć. ubrała miotłę w swą suknię i w czepek swój. (Z okolic Ropczyc). kładąc głowę tam.aca. chwytają ją lub biją ręką. zmora ustępnje. gdy zmora wyjdz. w którym dniu. (Mazurzy pruscy) „Człowiek. wiążą w stajni. Można się tez od niej uwolnić „przypomnieniem. jak mysz. Krakowskiego). (spiąć na lewym boku doznaje się owego duszenia). a nawet zabijają (Z. gdy zaczną we śnie ięczeć. że to człowiek. I odtąd zmora juz nie w. Oszukują tez zmorę w inny sposób: kobieta. Najzwyklejszym sposobem obrony preed mą — jest obudzenie się. nożem przebiła pęk słomy a chłop ocalał. Brom też przystępu zmorze nowa miotła. Zmora d a j e się z łatwością oszukać. chciała ją zabić. dziada ze słomy. czasem jednak trzeba na to różnych sposobów. To też proszą dotknięci tą chorobą. gdy jest duszony. wtedy chłop bije ją rmotłą niemiłosiernie.óęi więcej. zerwie się i zada c . rozrożył pęk słomy i przykrył płachtą. szczur lub żaba. lecz znajduje tylko źdźbło słomy" (które go . zmora myśląc. duszona przez zmorę. by ją wypuścić. gdzie leżały nogi. aby go uwolnić od gmeckucha. włożył do łóżka. Tym sposobem złapana prosi. zmo r a b-orąc miotłę przystrojoną za kobietę. ale owszem ruchem tym budzi go ze snu.e. Ale i cnłop nie głupi. Albo kładzie się na bok prawy. Radzą też zamknąć kłódkę. aby ich budzić. jeżeli wtedy poruszy Dodaj wielkim palcem u prawej no^'. choć czuł „jakie to byłe śliskie". os duchowi zmory.283 i trzymał mocno. ę w niemiłe zwierzęta". choć przytomny.w żm:ję. którego przywaliła zmora. kota. Prosiła — a gdy loine pomagało. a me w. tygodniu było Boże Narodzenie" Wówczas traci ona swą władzę nad człowiekiem. umie się chytrze z ich szpon wydobyć: Oto położył się w innem miejseu. gdzie sypiał. a sama sę skryta. szpilkę i — kochankę. Niektórzy mocują się ze zmorą. to okażą się sińce a nawet krwawe znaki na odłączonem od ducha ciele zmory a duch zmory traci swą siłę i przesta*e dus : ć człowieka. Chłostana wówczas „przemienia s . Wystarczy tylko obudzić śpiącego. Wiadomo. Pewien wieśniak z Targowiska korzystając z tego. który musi ją „silnie trzymać". a zmo-a natychmiast uciekme' (z Lubelskiego'. którą należy na noc postawić w izbie końcem cd z a n i k a n i a obróconym do góry. że zmora me widzi w ciemności. gdyż wyślizguje się łatwo i ucieka. Ta przewrócona w kącie miotła przeszkadza jei ao wyjścia. powinien wykrzywić środkowy oalec u ręki.

gdzie złożone były kiszki gniotka i gdy ten podusiwszy chłopa wracał po swoje kiszki. nie wraca więcej. zanim mogła wyjść a objawiła mu się piękna kobieta. zanim zacznie kogo gnieść. Radzą też jeść będąc na stronie.ale nie tak łatwo ją uchwycić. rano. rozpowszechnione są również na Rusi. musi sobie wyjąć ze środka kiszki. dać co się obiecało. w przeciwnym razie bowiem zgniotłoby na śmierć człowieka Jeden z mądrali wiejskich postanowił go „odstraszyć". w które się zmora przemieniła. Czechów i Bułgarów. zastał je oblepione plewami. W Zatorze opowiadają tę samą bajkę. należy jej obiecać jakiś podarek. Albo obiecuje się jej kostkę cukru. ale w swoim przyrodzonym. bez oglądania się wstecz. przedmioty. kawałek placka i tp. obił go mądral. którym była dziura zatkana. przyrzekając jej jakąś drobnostkę. Gdy otrzyma obiecany podarek. Jeden włościanin w Woli Zgłobieńskiej zatkał dziurkę od klucza. że nie kto inny. bo zmienia się w słomkę lub w igłę. przychodzi nazajutrz i nie pochwaliwszy Pana Boga. a żona jego przemieniwszy się w parę. Powszechnie wierzą. a zmora nie będzie znęcać się więcej nad swą ofiarą. którą weszła. więc jeden z dowodów ich starożytności. miał troje dzieci. Żył z nią jak z żoną. A wtedy zmora przyjdzie niechybnie po obiecaną za swe udręczenia nagrodę. człowieczym. Te i tym podobne środki przeciw zmorze. wolnym już od tego straszydła pozostaje. tłoczą ludzi . Przemieniająca się w zmorę dziewczyna lub kobieta jako uboga. a takiego zbrzydzi sobie zmora i nie przyjdzie do niego". tylko z tą odmianą końcową. Po odebraniu nagrody znika a człowiek okupiwszy się tak. Gdyby kto zdołał zatkać otwór przed jej wyjściem. Dla odwrócenia zmory wieśniacy z okolic Poznania zakładają sobie ręce na piersiach w krzyż a zmora się nie ukazuje więcej. Ale gdy ktoś niebacznie wyjął kołek z otworu zamku.284 może cisnęło) i tp. tylko on sam wybił kołek. a że są prymitywne. trzeba ją dobrze wymłócić kijem (pod Krakowem). W tym celu nasypał ostrych plew z owierzchowanego jęczmiena do „ducy" (wydrążenie w żarnach). gdy się o oznaczonej porze stawi. a do tego i nagrodę jakową przyobiecać. że zmora wchodzi do izby dziurką od klucza lub jakąkolwiek szczeliną. a gdy zwabiona przyjdzie. jako łapki na zmorę . mający brzuch wielki a w nim bardzo ciężkie kiszki. Czynią też różne znaki i krzyże na kupie ziemi. uciekła i już jej więcej nie ujrzał. Powinien zdobycz tę wynieść za drzwi. tak że już nigdy do tej wsi nie wracał. która z nim pozostała. powrócić. aby dusić człowieka. W okolicy Sławkowa każą zmorze przyjść nazajutrz. jak najdelikatniej na ziemi położyć. zmora bowiem zawstydzi się wtedy i przestanie go nawiedzać(Zator). w jakim złożoną została. Zmory u Słowian nie wiele różnią się od naszych. a powracać może tylko tą samą drogą. staje na środku izby. Gdy zmora w okolicy Siemianic przychodzi w nocy. ulotniła się na zawsze.) Zdarzają się nieraz. u Jugosłowian. Jako jeden ze środków odpędzających zmorę podają: „zjeść własne łajno. (Pod Odolanowem 1822 r. Zanim kiszki obrał. że zmora—przemieniona w kociec (kojec)—da się odwieść od duszenia swej ofiary obiecankami. nie w kształcie. potem na swe miejsce. musiałaby się stać widzialną. Ogniotek z Żywca w postaci grubego chłopca.

Do najstarszych środków o b r o n n y c h w D a n j i należy założenie na głowę sita którego dziurki m a r a ma przeliczyć. aby nogi l e ż a ł y t a m . To też środki zapobiegawcze i obronne bywają wspólne. Przed zmorą chroni w Brandenburg j i na pół o t w a r t y s c y z o r y k . że zmorę można złowić a l b o u n i c e s t w i ć . lije wodną i szczodr z i e n i c ę ( c y t i s u s biflorus). Kładą je n i e m o w l ę t o m ( d o 9 miesięcy) d o kołyski. albo swój własny krzyk. k t ó r e nocą duszą śpiących. Rosjanie U k r a i ń c y . kata ( 1 7 6 1 t 1838) duchv lub c z a r o w n i c e . Używano go już w starożytności a p o s ł u g u j ą s i ę n i e m przy zamówieniach i czarach plemiona b a r b a r z y ń s k i e . piasku w morzu. Radzą postawie buty przodem ku drzwiom o d w r ó c o n e . Aby się ich pozbyć. kładąc ostre n a r z ę d z i e p o d g ł o w ę . póki nie porachujesz piasku w morzu. Dobrze jest. n a k a z u j ą c im spełnienie niekończących się prac Jak S ł o w i a n i e i G e r m a n o w i e mają przekonanie. Jugosłowianie i Bułgarowie podają jako skuteczny ś r o d e k : z a p r o s i ć z m o r ę nazajutrz na śniadanie. stawiają na R u s i w c z t e r e c h węgłach chaty rośliny: toję. gdy usłyszysz wołanie cię po i m i e n i u . jeżeli ci się u d a zmorę odpędzić. gwiazd na niebie. P o w y j ś c i u mary z ciała. albo na brzuch. g d z i e p i e r w e j głowa. należy p r z e d p o ł o ż e n i e m się do snu obuwie odwrócić albo stołek odsunąć. j a k n p . O t o parę przykładów: Uwolnisz się od udręczeń zmory. przebijając ją nożem do łóżka. a b y się końcami dotykały l u b wzywa się brata po imieniu ( n a p o m o c ) . iż mara nie może p r z e s t ą p i ć p r o g ó w domostwa. Polacy.285 we śnie. wogóle o d e b r a ć j e j n a d tobą władzę. włożony pod poduszkę. g d y się przewrócisz na bok. choćby tylkc wie'kim palcem u nogi. dopóki nie zliczy gwiazd na niebie. Jugosłowianie utrzymują. J a k o ś r o d e k o c h r o n n y przeciw zmorom polecają Żydzi postawić p r z e d ł ó ż k i e m o b u w i e w kierunku odwróconym. C z e s i . Ludy romańskie i G e r m a n o w i e u t r z y m u j ą . na piersi itp Muzeum wiedeńskie skupiające okazy a u s t r i a c k i e g o ludoznawstwa. W r e s z c i e z a l e c a j ą dać zmorze trudne. g d y ci się uda poruszyć. wbicie noza we drzwiach lub p o ł o ż e n i e p r z e w r ó c o n e j miotły na progu. Ż e l a z o — jak wiadomo jest niezawodnym środkiem o c h r o n n y m p r z e d z ł e m i duchami. zwłaszcza zmory. Skutecznym przeciw niej ś r o d k i e m S ł o w a k ó w jest przemywanie piersi dziecinnych wodą z c z o s n k i e m . sierści psa itp. zanim może zaszkodzić śpiącemu. — Jako środek przeciw morze polecają w S e r b j i n a c i e r a n i e czosnkiem piersi. miotłę pod łóżko. można zakląć. aby w y c z e r p a ł a gnojówkę naparstkiem lub porachowała ziarnka m a k u w worku. liści w lasach. posiada n ó ż (Trudenmesser) i widełka ( T r u d e n g a b e l ) używane przez lud tamtejszy przeciw zmorom. P r z e c i w m a r z e w domu. p o k o n a ć . T r u i t y albo Truty w Czechach o ludności niemieckiej ( E g e r l a n d ) t o z d a n i e m Karola Hussa. moro. moro! nie przystępuj do m e g o ł o ż a . schwytać. Ustawia się też trzewiki przed ł ó ż k i e m . albo pójść do łóżka tyłem. pod poduszkę aby je uchronić p r z e d z m o r a m i . gdzie umarła ukochana osoba. że nie zdoła ponad świętą liczbę trzy zliczyć-i . albo . Przed zaśnięciem radzą Czesi wypowiedzieć po t r z y k r o ć n a s t ę p u j ą c e zamówienie: „Moro. gdy się je odwróci. a wiadomo. zamknąć jej przystęp do izby. a z braku t y c h ż e b y d ł o lub drzewa. dusza mary nie odnajdzie swego w e j ś c i a i g i n i e . d r ó g na ziemi". niepodobne do wykonania zadanie. odpędzić. że duchy.

Odpędzają też zmorę w święto trzech króli. którędy weszła i otworzył go ponownie. jeżeli to się uda pogrążonym w dręczącym śnie. w garnku lub dzbanku. Czy jestes tu w izbie? Czy nie pomnisz tego ciosu. Melchior. pisząc oświęconą w ten dzień kredą litery K. do mej stajni i obory. Zmorę zamawiano we Francji. w Bawarji. w wiekach średnich. duszy — abyś mnie nie gniotła! Pójdź do innego domu. szkaradnego zwierza. t. co do dziś zalecają na Spiżu. do mego ciała. gdzie swobodnie mogą się huśtać i pławić. aż nie wyjdziesz na wszystkie góry. Serb przybił to do drzwi. Który ci zadał w sam nos Sjurdur Sigmundarson? . krwi. ale żony już nigdy nie zobaczył.286 trzymać do rana cokolwiek. przeto kładą się na bok. nakrywają się wilczem futrem. albo zmorę w własnej postaci można pochwycić. aby zwiał wszystkie wody. lecz aby tej nocy go nie dręczył" W analogiczny sposób odpędzał staroindyjski lud swych Gand larwów. na głębokie w> dy i wysokie drzewa. wilczy ząb. Baltazar). wystarczy ująć byle jaki przedmiot namacany w nocy. „Zmoro. t f t Amen". gdy się ją zamknie w jakiemś naczyniu np. Marra. Chłop uczynił tak i zastał rano dziewczynę w bieli. W Norwegji odpędzają marę. natychmiast tym otworem się ulotniła Chłop uwolnił się na zawsze od duszenia w nocy. Podobnem zamówieniem odpędza lud holenderski „maera. duchów dięczących. pochwycić w nocy. (Kaspar. przyczem zażegnują ją następującem zamówieniem: Marra. wszystkie ziarna jęczmienia zliczył. aby otwór we drzwiach lub w oknie zatkać a schwyta zmorę. nawiedzanym nocą przez zmorę (Mahrt). Wypisują też następujące zamówienie. Ponieważ spanie na wznak powoduje duszenie zmory. nie przeliczysz wszystkich liści na drzewie i nie przeskoczysz wszystkich dróg Tak nastanie znów miły dzionek w moim domu. Przeciw zmorom zawieszają na szyji korale. co uchwycił w nocy. Mini. Absarów itp. Duszony przez zmorę kowal czeski chwycił źdźbło i przybił je na wrotach. w której tkwi nóż. I podanie ludowe z okolic Lubeki wspomina o motywie zapraszania zmory (Mohr. a nad ranem ujrzał wiszącą we drzwiach małą dziecinę. w Aargau. M. ale g d y jej nieopatrznie pokazał otwór. nadął wszystkie drzewa. Nachtmahr) na śniadanie („Zmoro! p z y j d ź jutro z rana do mnie na wódeczkę"). to jest znany już Pitagoryjczykom pentagram. B. Poradzono mu. Żyła z nim siedm lat i miała troje dzieci Pewnego razu zapytała go. pod postacią pentagramu albo namalowanej nogi zmory. jakim sposobem ją posiadł. zabraniam ci wstępu do mego domu i zagrody. Jako skuteczny przeciw zmorze środek zaleca lud niemiecki. Duszę wychodzącą z ciała osoby. zrazu zrozpaczoną. choćby słomkę a zmcra dusić przestanie. która uspokoiła się wkrótce i została jego żoną. Podanie z hrabstwa Ruppin prawi o chłopie. wzbraniam ci przystępu do mego łoż-j. owijając się po trzykroć chustką. a rano wisiała tam za spódnicę jego kuma. z. Drudenfuss.

że zmorę można schwytać. które przeszkadzały normalnemu dopływowi lenu do krwi. zwężeniach dróg na| ływu powietrza i tp co zauważyć można u wszystkch ludów Trapiony przez zmorę doznaje we śnie uczucia ucisku jakby ogromrego ciężaru. którą przybyła. aby marnie zginął albo żeby odsłonił swe prawdziwe oblicze: np. co poprzedziło span e w świątyniach asklepijskich. wołającej o pomoc baby. Zmory znano już w starożytnosc'. jeden z bohaterów Skandynawskiej sagi. świadczy o pocho zeniu t\ch witrzeń z czas< w barbarzyńskich. wywołują bowiem ladcsne i bolesne uczucia Za czasów Horacego przypisywali Rzymianie nocne dusze. Nie mogąc się puzbyć Alfa gwałtownemi środkami. AalPeisów. który śpiącego minionej nocy niepokoił. trochę kwargli (sera). Od Renu aż po Wołgę płoszy zmory czarny kozieł swemi rogami. Cały arsenał naiwnych sposobów zapobiegawczych. pióro itp. Do dziś wieśniaczki w Bawarji kładą do łóżka zioła czarodziejskie o ostrym zapachu. starają się go zjednać podarunkami. po dobnie jak strzałki piorunowe. w anemji. dusznościach. która sprośne sny u kobiet wywoływała. które lękają się wody i ognia. r gdyż to jest prawem złych duchów — jak zauważył Mefistofoles — że którędy się wslisgnęli. mąkę i jajo. przy zwapnieniu arteryj. towarzyszące zazwyczaj tak wym snom. miały być poświęcone Donarowi (Piorunowi).287 Sigurd. wspominany tu jako straszydło na zmory. zatyka się dziurkę od klucza. przedmiot. w mitologji ludowej pod imieniem zmory. Zmory klasycznej starożytności. Zaciśnienie lub zatamowa- . wówczas zostaje w ręku najczęściej źdźbło. Lilit Babilończyków i Hebrejów. I ludy germańskie utrzymują. mają podwójne znaczenie. Lud niemiecki celem ubezpieczenia się przed zmorą. Zastawiano nawet dla nieznajomego. jak ich nazwy wskazują. Wiarę w zmory spotykamy na całym glebie. graniczących z patologią iak np podczas leżenia na wznak lub na brzuchu. a objaw ten demonizmu pramedycyny polega na ogólno ludzkkh prawach biologji. w chorobach serca. któremi posługują się do dziś ludy romańskie i germańskie dla odwrócenia od siebie odwiedzin tego niepożądanego gościa. poleca zatrzymać słomkę. dają mu lewą ręką trzy jałmużny. zagwoździć go. W Palatynacie przystawia się wodę albo zapala się świecę. gdy się zatka dziurkę od klucza. czerwone buciki itp. W średnich wiekach wykurzali zmorę cuchnącą werbeną.lie isti cie demonicznej. Zasypianie w świątyniach. który odbiera oddech. tędy muszą wylezć". a właściwie inkubacja przez miejscowego demona zaraźliwemi oparami. Podobnie odpędzali Indowie swoje Gandharwy i Apsary śmieidzącemi ziołami. jako corpus delicti. Efjaltes Greków lnkubus Rzymian. trzy białe dary: sól. Kamienie te. W ten sam sposób chwyta się i zmorę. a ciężar ten przybiera postać zwierzęcia lub demona. aby uniemożliwić przystęp zmorom. dławi sennego. tego dowodzą uczucia wybawienia i wyzwolenia. smrodem.należała do najpierwotniejszych sposobów leczei ia starożytnych Greków. W Szwajcarji wstrzymuje je k^myk zaopatrzony dziurką. Albowiem senne marzenia tej kategorji powstają w pewnych warunkach fizjolo gicznych. który kładą pod poduszkę albo zawieszają nad kołyską. jak np. Gdy zmora znajduje się jeszcze w izbie.Że zmory mogły się stać uzdrawiającemi i pomocntmi duchan i.

Domyślają się. tym czasem jeździł on na koniu w rzeczywistości". a te nabierają wagi przedmiotowości. Berlin 1889 i M. Po dokładniejsze i głębsze wiadomości o zmorach odsyłam do studjów: W. Źródeł tej wiary. Nazwy starogreckie gniotącego śpiących demona: Epiales i efiales = febra. wierzył też w istnienie zmory pod różnemi postaciami. zrodzonej w refleksji nad przeżyciami we śnie. . wywodzą z tego patologicznego źródła powstanie wierzeń o zmorze i innych demonach chorób. Wskazują na to nazwy słowiańskie duch-dusza-duszność. uwalnia się śpiący nagłym ruchem. ugniatającej swym ciężarem piersi. Wspólność nazwy i pojęcia zmory u wszystkich ludów indoeuropejskich każe odnieść powstanie tej kategorji wierzeń do czasów przedhistorycznych i uważać zmorę w istocie swej jako uosobienie symptomu choroby duszenia. duszność. a ciemna noc podsycała fantazję różnemi widziadłami. A może to wyrodki wytworzyły wyobrażenia tych widzeń. iż wyobrażano sobie zmory pod postacią nóg. albo słoma. cielesnej. 1 nowsze badania mitologiczne (L. Jak z wiary tej. podobnych do zwierząt. Roscher Ephialtes. Pokrewieństwo zmory z marami. kopyt i pazurów owych zwierząt. Nieraz kot lub pies zaciężył śpiącemu na piersi. częściej krzykiem lub wołaniem o pomoc.przez sypianie w dusznych. ale trapią go także wizje i halucynacje. że wspólne z zwierzętami domowemi zamieszkanie pierwotnych ludzi było przyczyną. jak tajemniczem było jej zjawienie. dostawały mu się do ust. Hófler der Alptraum ais Urąuell der Krankheits-damonen. co jest zmorą. Mienią ją nawet praźródłem demonów chorób. Ody stan ten grozi uduszeniem. wskazują również na ten związek. w księdze Otia Imperialia z początku XII. Po obudzeniu się czuje bicie serca i poty. że on śnił tylko o harcach po polu. Janus 1910). nawiedzających ludzi wskutek zatkania krwi. wspólnej wszystkim rasom. Laistner Das Raetsel d. występuje u Słowian i ludów germańskich również w samej nazwie. świadcząc o tem duszeniu zmory. Na tej drodze urabiały się wyobrażenia o zmorze. istocie materjalnej. tłóinaczy opowiadanie Jagodzianina (p. nie odróżniał zjawisk sennych od rzeczywistości. Śpiący doznaje nie tylko duszenia. na której leżał śpiący. powodującym otwarcie przymkniętych ust. z jaką odczuwał przeżycia we śnie. kurnych chatach z bydłem pospołu. wywołane zazwyczaj zbyt obfitem jadłem i gorącemi napojami oraz brakiem świeżego powietrza. szyję śpiącego. tłómaczył sobie oswobodzenie od tej mary nagłem j e j zniknięciem. szukać należy w wyobrażeniach człowieka pierwotnego. ucisk posuwający się od stóp do piersi przez gardło do ust. rozwinąć się mogły wierzenia o zmorze. Łukowski): „Takiemu człowiekowi. wydaje się.288 nie napływu powietrza przez usta i nos śpiącego. Z tą samą żywością. w tłómaczył zjawisko zmory jako wytwór chorobliwy wyobraźni podczas ciężkich snów. Za dawnych czasów zdarzały się takie napady częściej wskutek nierównomiernego odżywiania — braku żywności i przeładowania nią . wywołuje to ciężkie oddychanie. który po obudzeniu się biorąc stan sennego marzenia za rzeczywistość. Wyobrażenia stają się spostizeżeniami. co mu doprowadza powietrze i sprawia ulgę. gorączką. duchami zmarłych. Sphinx. który ulegając przemocy wrażeń sennego marzenia. Już Gervasius z Tilburgu. H. dworak cesarza Ottona.

) . lwow. Bednarskiego prof.-.Abscessus subconjunct. uniw. inf. z kliniki okulistyczne! Dr A. Ropień podspujówkowy .aszka wieżowata (Turmsohadel).) Katarakta lewego oka. "Zez zbieżny (stiabismus convergensi <Zdięcia fotograf. oalp.

przymorku. wyobrażają sobie te choroby w kształcie siwego dymu. Meyer Mythologie der Germanen Strassburg 1903 (der Alpglaube str. powietrza. Hieronim Spiczyński w Książce pt. wieku pod nazwą moru. Zaraza — Cholera. nos i uszy. w. dopełnienia w Bibljografji pod „Zmora". Choroby zakaźne. jak pas płótna rozciągnięty. pierwotnie białego prześcieradła — lata nocą w powietrzu a na czyim „Uzdrowienie ludu" 19 . 20). antrop. Wissenschaft Leipzig 1900 Tom XX. a pomór na bydło mieni dżumą. Kronikarze nasi jeszcze do XVI. cała owinięta w płachty —stąd nazwa jej płachytka. pod Pińczowem. Pawła (25 stycznia) na „wiatr. a płachta podniosła się w górę i odleciała. W ogóle choroby zakaźne nazywają powietrzem (morowem). która szerzyła się w Gościejowie (p. Lud mazurski w okolicy Międzyrzecza mieni chorobę wręcz „trąceniem wiatru i uważa ją — jak morawicę — za chorobę śmiertelną. 1 2 8 . czyniąc spustoszenia straszniejsze od wojen. a na kogo padnie. d. (Ks.iie dostało się do wnętrza. Wieśniacy z Bugaju. Janus Archives internationales pour Thistoire et geographie Harlem T. Siarkowski z Zbiorze wiad. Wł.—reminiscencja całunu śmiertelnego. aby powietrze morowe przez te otwory . Takie pandemje jak „czarny mór" XIV. A. z której strony wieje" „zachodni wiatr przepowiada pomór na łudzi. Dziewica morowa na Kujawach. 108). pod Wieliczką. a w nazwie tej złożył język polski świadectwo etjologji chorób zakaźnych.1 4 3 i 484—484). ten umiera zaraz". Starzy gospodarze w Kijach. nakrywając sobie rękami usta. O ziołach i o mocy ich (Kraków 1556) a za nim i przed nim inni Zielnikarze poczytują „wiatr z południa przyczyną powietrza morowego". widocznie. pod postacią płachty. podciągali wszelkie choroby epidemiczne. który „nie rozprószą się lecz skupiony leci. 10. wschodni berę (zarazę) na bydło". Obornicki). H. czarnej śmierci. uważają w uroczystość Nawrócenia św. lub zaraza morowa z czasów wojny trzy dziestoletniej. V.. zesz. zarówno jak wielki mór bydlęcy w 18-em stuleciu zapisały się głęboko w wyobraźni ludów Europy. Zarazę. Na widok jego chłopi padają na ziemię. W średnich wiekach — jak stwierdzają nasze roczniki i kroniki — grasowały epidemje na ziemiach dawnej Rrzeczypospolitej. W domu tym wszyscy wymarli. (Ks. E. M. Pleszczyński Bojarzy 1892 str. 1879 III. Hófler Der Alptraum ais Urquell der Krankheitsdamonen.. Lud nasz — do dziś — nie rozróżnia zarazy i dżumy od cholery i moru.289 -eine pathologisch=mythologische Abhandlung iiber die AlptrSume und Alpdamonen des klassischen Altertums in Abhandlungen der historisch. Zob. widziano siedzącą na dachu domu. Klasse der Sachsischen Gesell. Nawiedzały też Polskę i później pochłaniając tysiące ofiar w ludziach i statku. (powietrza morowego) zarazy.

zboże i dobytek niszczeje. Cholera chwyta nagle „za wnątrza" przedewszystkiem trwożliwych i słabych. ludzie zaś na miejscu. Kozłowski Lud Warszawa 1867 str. Cholera. więc ich się. że jest. (K. zaznacza w nich osoby. Udziela. jak przyszła. (J. otoczoczona gromadą mar i wiedmów objeżdżała ziemię (Podole). który przed epidemją „przebiega nocami pola i sioła. niekiedy każe się wywieźć a wówczas nie szkodzi t e j osobie. Gdy zabierze swe ofiary. padają jak muchy. bo ją woda na wierzch wyrzuca. siły nieczyste święta woda nie. w tym domu ktoś musi umrzeć. wychodzi ze wsi. Istota ta mistyczna. żałoba pokrywa wszystko. od ofiar swych zwana też morem lub przymorkiem. Cholerą. utonąć też nie może w rzece.) W czasie grasującej 1852 r. Zaraza morowa. bo sama nie może —• złe duchy. a zaglądając. wiatr kopie wydmy jakby groby a na niebie pokazuje się czerwona łuna albo gwiazda z ogonem. Zjawienie jej przepowiadają wieszcze znaki: Psy. Albo powiewa krwawą chustką. psy nie szczekały. Za zbliżeniem jej koguty chrypły. (Warszawa 1828) powiada: „Morowa niewiasta siedząc na wysokim wozie. cała w bieli. zwana powietrzem morowem. że zaraza dostała się tam w następujący sposób: Oto właściciela wsi Laski. cholery. zazwyczaj bardzo ciężka. Świątek Ze wsi Białobrzegi w powiecie Łańcuckim Lud 1902 VIII. krety ryją ziemię wznosząc kopce niby mogiłki. Zaraza daje się chłopu prowadzić przez wodę. choroba nie ima. chudej i białem okrytej prześcieradłem". 355). ludzie giną jak ćmy. — Z wdzięczności jednak za przewiezienie — podobnie jak Śmierć — oszczędza chłopa i jego rodzinę. gdzie się zaraza zjawi. a gdzie nią powieje. gdy poczuły morową niewiastę. znikła zdziwionemu z oczu. z wichrem". Mór wyobraża sobie lud na dawnej Rusi czerwonej w postaci niewiasty. znosi. odzianej brudną płachtą". taki orszak zwano Homen. jeździ na osobnym wozie o dwu kołach (tz. Huculi wyobrażają ja . zmiatającym ludzi. leżącą z całą czeredą swoją". 1-4. prosiła stojąca na tym moście panna. sowy huczą nocą przeraz'liwie. ma postać „wysokiej chudej kobiety. żeby ją wziął na bryczkę. 1500 IV. każe się przywozić lub przynosić do wsi. w wyobrażeniu ludu polskiego z nad Wisłoka. spuszczając pyski ku ziemi. Morowa dziewic? zatruwa powietrze (stąd jej nazwa „powietrze") i tym sposobem gubi ludzi. (S. wreszcie zarazą albo chorobą straszliwą. W pojęciach ludu ziemi Sądeckiej cholera. bo to „powietrze". wid mo. 382). M • Gosławski w przypisku do poenatu Podole. (pod Warką) przejeżdżającego przez most na rzecze. Kędy powieje swoją płachtą. Materjały antropolog. lecz daje się poznać niezwykłym ciężarem i jeno zakazuje „obejrzeć się . „przychodzi bowiem z powietrzem. Zarazę. zaczynają wyć. złe powietrze albo mór.290 dachu usiędzie. nagie zesiadła. to duch w postaci kobiety. lud okolic Czerska opowiadał. podziękowała za przewiezienie i oświadczywszy. która się chłopu obnosić każe i za to go przy życiu zostawia.do chałup. Gdy się na to zgodził i przewiózł ją przez rzekę. biedzie). które ma śmierć zabrać". pijacy mają „wnątrze zaprawione". wystawia sobie lud nasz w postaci „kobiety bladej. Ciało łej niewiasty nie cięży. tam ludzie umierają.

w przeciwnym razie „dusi wieś całą". jak przebiega świat wzdruz i szersz. przed zjawieniem się dżumy. że wydaje się jakby para buchnęła z komina". Gdzie nogą stąpi. wyobrażają sobie jak „wysoką.291 sobie w postaci niewiasty. Choroby wyobrażają sobie . 92) Na Ukrainie. z laską w ręku. Wedle zwyczaju przez drzwi lub okno wsuwając rękę i powiewając czerwoną chustką. którą lud Bretoński wyobraża sobie pod postacią niewiasty w bieli. Można jednak dobrem przyjęciem zaskarbić sobie jej względy. a przed czyjemi drzwiami nią machnie. Strażnicy zamków oczy pod hełm kryją. Dziewica stąpa kroki złowieszczemi Na sioła. który ją dźwiga. a temu. w tym domu ktoś umrze". pomór przypisują ludy jugosłowiańskie podmuchowi powietrza. chudą kobietę. z wiankiem ognistym na skroniach. wyobrażają sobie zazwyczaj w postaci Kobiety z dzieckiem w powijakach. nic nie szkodzi. która „każe się nosić. zamki i bogate miasta. Kopią. Zarazę morową. U innych Słowian niewiasta morowa sprawia duży wiatr. na męczenika Charalambija. śmierć wietrzą i okropnie wyją. ma się pokazywać widmo na skrzydłach nietoperza i palcami wytykać skazanych na śmierć". w białej płachcie. — wyobraża morowe powietrze w postaci dziewicy. siejąc na okoł zniszczenie. leci ona nocą w powietrzu z krwawioną chustą w ręku. A ile razy krwawą chustą skinie. W bieliźnie. świeży grób wyrasta. Morowe powietrze (mór) i cholerę wyobraża sobie lud w Bośni i Hercegowinie pod postacią kobiety w białej płachcie. Słowa te pojaśnienia odnoszą się do następujących wierszy. „Lud prosty w Litwie — powiada Mickiewicz w objaśnieniach do Konrada Wallenroda 1827 r. Zarazę czyli morowe powietrze. Mieszkańcy zamykali się warownie. Kolberg Pokucie 1888 III. Tyle pałaców zmienia się w pustynie. której Bułgarowie poświęcają jeden dzień w roku. w których „według powieści gminnej" opisane jest zjawienie się zarazy na Litwie: Nieraz na pustych smętarzach i błoniach. choć wsie całe i miasta trupami zalegają" (O. „machnie skrwawioną chustą trzy razy na wieś w różne strony i dmuchnie powietrzem. a gdzie się pojawi. wszyscy więc czekali śmierci. z miotłą w ręku.* Staje widomie morowa dziewica. A psy wieśniaków zarywszy pysk w ziemi. Czołem przenosi białowieskie drzewa A w ręku chustką skrwawioną powiewa. od którego ludzie padają. ten umrze. rozsiewała śmierć po domach. Podobną do niej jest na ziemi Francuskiej zaraza. którą Serbowie kumą Kugą zwą. Na wschodzie. ale głód i inne potrzeby wkrótce zmusiły do zaniedbania takowych środków ostrożności. Jak sama nazwa Powietrza wskazuje. a kogo nią dotknie. tam przynosi śmierć i zgubę. której zjawienie się poprzedza straszliwą chorobę. gdy choroba ma „wykaczać" ludzi. dziewica morowa staje na mogile. przedstawianego na ikonach cerkiewnych jako tępiciela zarazy.

Chłopu. wziętej z pobliża domu dotkniętego zarazą. szerząca na okół klęski i zniszczenie. miesza się ją z ciastem. nie pozbawiona jednak uczucia litości. domagali się włościanie Kieleccy „jednego z umarłych na cholerę pochować w stojącej postawie". mienią ją ipisz. która się tu srożyła. która zabójczą różdżką dotykając ludzi pozbawia ich życia. który. do którego dodaje się nieco ziemi. a który z nich zwycięży. to dziewica posiadająca zdolność przedzierzgnięcia się w psa lub kota — znamienny rys istot demonicznych. Czasami na granicy (w Pińczowskiem) biją się wół z człowiekiem. (pow. a czumę (mór) z baraniemi.292 Żydzi w postaci niewiasty. zwana tu Herą. W tym celu „zabija się jedną sztukę z tej gadziny (bydła). Leszczyński). Mohamedanom objawiają się one w postaci kobiet w bieli. a gdzie ten zdechnie. zanim kury zapieją. wiozącemu ze wsi do Jędrzejowa ziemniaki na sprżedaż. to słychać rżenie. Pokazują nawet krzyż drewniany. olbrzymiej wysokości z zakrwawionemi zębami. że podczas pomoru leci nad ziemią z wielkim świstem Hera w postaci woła lub człowieka. Jeżeli w Żydowie ma nastąpić zaraza na bydło. że ziemia drży z przestrachu. Skutecznym przeciw niej środkiem ma być spalenie jej w ogniu. to pani sroga. Lud ruski przedstawia sobie mór na ludzi w postaci człowieka z nogami wołowemi. wystawiony na grobie dziewczyny. w której rodzaju panuje zaraza. a gdy świnie zdychać będą. Gdy ma nastąpić pomór na bydło. resztę sama dopłaca. Stary włościanin z Posłowie opowiadał. gdy „wójt potajemnie zakopał żywcem wychowankę swoją". wśród ludu ukraińskiego (w powiecie Czehryńskim) przedstawiają z owczemi nogami. Cholera. bo „w tym roku dużo ludzi wymrze. ustała dopiero. a który z nich w tej walce zwycięża. Na Podolu (rosyjskiem) wyobrażają sobie cholerę i morowe powietrze w postaci białego psa. wydaje tak okrutny ryk. w Zbiorze antrop 1880 IV. co ma nieczyste powietrze oznaczać. ten sprowadza pomór na wieś. na bydło — z baraniemi nogami. który zamiast rąk ma łapy psie z wielkiemi pazurami. aby się spaliła. tam wybucha epidemja. więc nie będzie komu chleba z pola zbierać i będzie głód". to ukazuje się o północy na rozstajnych drogach wół straszny. Zaraza. Cholerę. (A Podbereski Materjały ukrain. dolatuje kwik z powietrza. Powtarza to się co trzeci dzień przez 12 dni. to w powietrzu rozlega się ryk. zwana w Kieleckiem Herą. ma jeszcze wiele cech zooteizmu. stawiając je w mieszkaniu chorego człowieka lub zwierzęcia na noc. Niekiedy znów przed grasującą zarazą na bydło pojawiają się dwa albo trzy wielkie czarne psy na granicy wsi Kije i żrą się do upadłego albo pokazuje się człowiek i wół bijący się wzajemnie. wytacza się krew do paru glinianych misek". a choroba zamiast pójść do ciała chorego „woli sobie iść do t e j mieszaniny . 24—28). Siady ofiar łudzi (a w ich zastępstwie zwierząt) wykazują następujące podania: Opowiadają w Luboni. ten sprowadza pomór na wieś. o wschodzie słońca wsuwa się owe miski z mieszaniną do pieca. każe je sprzedawać za bezcen. gdy konie mają padać. i tę mieszaninę rozmazuje się grubo po owych miskach. Hindowie w Bombaju uważają zarazę za dzieło duchów powietrznych. że zaraza. w wierzeniach Żydów. Istota ta. Aby położyó kres szerzeniu się cholery.

sługi bożnicy.ej to łatwiej". Prof. któremu lud tutejszy przypisywał 1584 r. W. . Do niedawna o a D y w a r a się po Wielkanocy procesja ludowa do Lawantu. myśląc że w ter sposob po-będą się moru". a niedoduszo ną dobili Kamieniami. żeby ściany jego rozpaliły się do czerwoności. wybuchła na nowe zaraza. 272. z Mazowsza pruskiego. bo . 253) cpowiada. którego z grobu odkopano i gdy mu odcięto głowę. który pi zystrojony stał podczas kazania pod amboną Podanie mesie.pożerał") za sobą ludzi. zapewniano go. mamy wiadomość o upiorze (Nachzehrer). K. Rumuni używają następującego środka: Dziewięć kooiet szyją jednej nocy zgrzebną koszulę. napal w piecu chlebowym. przypisywano ją upiorowi. wskutek czego uwolniony był od zarazy. gdyż śmierć jego uważają za ofiarę dla nozustałych przy życiu. (B. proboszcz Helwing podaje podobne przykłady z 1710 r. i z 17 wieku. a naDewno choiera panująca ustanie".erć 1600 ltidzi. gdzie na zarazę zmarłego dobyto z grobu. zła). że podczas szerzącej się 1772 w Bracławskitm dżumy tłum Tywrowski zab . i usiała depiero po odnowieniu ślubowania. zaraza ustała. puczem wrzuć owego kota w piec. ślubował lud (prawdopodobnie Słoweńcy) ofiarować co roku najpiękniejszego barana. dcpóKi nie odkopią zmarłego (upioru) i utną mu głowę rydlem". i to samca. Dr. srOiyia się na Podolu zaraza. rtó/y wieie ofiai w ludziach pochłonął.nem Pilichium. że „nie prędzej przestaną na zarazę umierać. gryzie żywiznę zamiast krwi ludzkiej (lub rw. Przywr dząc tę wiadomość z gazet. Gdy 1721 r. Niewyraźny siad ofiary pogańskiej. Żydzi w Polsce wierzą. Podczas morowej zarazy na granicy Tyrolu i Karvntji panował z czasów pogańskich zwyczaj ofiarowywania barana. Widocznie kota. pociągał (. poczem go sprzedają na licytacji a otrzymane p i e n ą d z e gmir a ofiarowuje na kuściół. ł i spalił grabarza „upiora".zaszywszy uprzednio w worek. Ed. Wśród śpiewów pieśni pogrzebowych ucięto mu głowę rydlem i razem z psem zakopano. (znanego w ludoznawstwit curopejskiem przedstawiciela szatana.293 krwistej. W ozieiku pt Drei Predigten zum E i n g a r g des neuen Jahres von M. zarazę i śm. „w Moiafie babę. me strzygą. a spalenie go jako skuteczny środek. uważano za sprawcę cholery. w którym upatrywano winowajcę nieszczęścia.erzę^ej) i złapana na ten łakotek ginie w piecu spalona Przeciw chultrze lud z zachodniej części gub. rzekomo czarownicę. Antoni J. ks. Pfarherrn zu Juterbock (Wittenberg 1G85). Gmin utrzymywał •— tak pisze ów proboszcz — iż jeden ze zmarłych ns zarazę był me dobrze (unrecht) pochowany. (Mit teiiungen der Litterarischen oeseiiscnaft Mosovia heraasg. Johar. iż ze śmiercią szamesa. wiodą uroczyście GO kościoła. Schiffer Alltagglauben Am Urąuell 1893 IV. O d tego czasu co TOKU wybierają barana. Rolle w Sylwetkach historycznych (Kiaków 1892 VIII. Gdy jednego razu zaniechali tej ofiary. ze w okolicy Wirgenu gdy srożył się p r zed laty mor. otwór pieca zamuruj. podejrzywając go. Schmidt in Lotzen 1903 IX. i dlatego mlaskał ustami i tem naokoło siebie żarciem. 179). ustaje panowanie zarazy w danej miejscowości. koniecznie czarnego. wrzucili w w odę. kaimią go starannie. że „sam siebie pozera!" i jako upioi powodował wielką śmiertelność mieszkańców danej wsi. w krórą ubierają chorego albo bałwana ze słomy. Lubelskiej zaleca taki środek zapobiegawczy: „Weź kota. z kroczącym przy chorągwi jaranem. a epidemja vygasła.

na obronę od mocy złego ducha. obchodziła w około kobieta nago. leczą w Proszowskiem w ten sposób. Kto stanie w tak zakreślonem kole. zwierząt. Kreślenie kół czarodziejskich. P. I w Czechach panował prastary zwyczaj. linij magicznych kredą święconą. wróż czyli guślarz obchodził je dokoła i zamawiał od wilka i chorób. którego zakopywano w ziemi i stąpając przy pługu. chyba. ma na celu obronę osób. Zwyczaj. W liczbie czarów. Święconą na Trzech króli(6 stycznia) kredą nasi włościanie opasują bolączki. (Korczyna). duch konia. w Czechach. robią bruzdy na granicy wsi. podczas choroby i wywoływania dusz zmarłych w najważniejszych chwilach życia. zakazywał go już w wiekach średnich.294 B. odwracających chorobę. koła tego zarazanie może przekroczyć. 1893 XVII. 74). Epidemję — w mniemaniu tubylców wyspy Nissa na Sumatrze — nasyłają duchy zmarłych osób a nawet zwierząt np. ciągną pług. W.) — gdy na Matkę Boską (Zwiastowanie 25 marca) wyganiano bydło. aby od bydła odwrócić wszelkie zło. Posługiwano się takiem zaczarowanem kołem w magji średniowiecznej i czarach na obu półkulach. Za zbliżeniem się zarazy do wsi polskiej w Prusiech. opisuje bydło kredą święconą i smaruje rogi oliwą z czosnkiem święconym. z czarnym kotem. potęgi szkodliwe. Bułgarji. że w czasie pierwszego zasiewu wychodziła nocą dziewczyna. na obronę od zarazy ludzi i zwierząt. Takie koła magiczne figurują między innemi w obrzędach weselnych i pogrzebowych. ani nic złego. w którym ktoś na zarazę umarł. oborywała niwę. gospodarz. ani czary. zło itp. antrop. Za czasów wspólnych pastwisk — opowiada Krzysztof Pisański (w pracy swej Von einigen Uberbleibseln des Heidenthums in Preussen. przedmiotów znajdujących się w określonych granicach od złych sił czy duchów. że zakreślają ją święconą kredą lub pomiotłem zrobionem w wilję Bożego Narodzenia. zupełnie naga. objazd pól itp. (B. oborywanie wsi. (J. Na Mazurach (w Prusiech) zachował się do 19 wieku zwyczaj. ogłoszonej 1756 r. Jak zaklinacze zakreślaja koła kredą święconą.„aby zginęły". Aby czarownica nie miała mocy nad bydłem. ani choroby. Segel w Zbiorze wiad. że pole na którem zasiewać mają groch. środek mający uchronić człowieka od złych potęg i oczyścić go ze zmaz. Kościół upatrując słusznie w tym obrzędzie pozostałość z czasów pogańskich. wziętego z domu. Spotykamy go nawet wśród ludu turecko-tatarskiego Czuwaszów. albo niosąc ze sobą koszulę. Krowę chorą na ból w wymienia. 455). Litwie i Łotysze obnoszą na wiosnę w około stada. robią koło uchem miedzianago kotła. które takiego koła przekroczyć nie mogą. Wieśniacy na Białej Rusi. pochodzący z odległej starożytności. Gustawicz Podduklanie Lud 1900 VI. Takie koło zataczają nasi włościanie dla uzdrowienia wsi od zarazy. Kleiweg de Zwaan Janus Archives internationales pour 1'histoire de la Medicine Leyde 1913 XVIII. Bruzda dokoła wsi . znany już w Latium. przestrzegany był w Rosji. tak oborują osady. przy pierwszem wypędzeniu na paszę. albo doń zaprzągnięta. znajduje się obchodzenie lub opisywanie koła. 323). u Słowieńców i Serbów łużyckich przechował się w Szwabji i Prusiech niemieckich. żeby ją gwałtem zaciągnięto. do tego nie mają przystępu. aby groch od robactwa uchronić. koguta albo kamień.

W. oba końce nici związali. drugi pośrodku wsi. Na tem tle osnuł Longfellow swój poemat pt. nosząc w ręku chlebek podłużny. że w grożące nieszcście zęten sposób jest skrępowane. obwodzą ściany domu mieszkalnego węglem w tem przekonaniu. Według prastarego obyczaju obejście lub oboranie pola miało opływ dobroczynny na zasiewy. 12). Włodawski): „Wszystkie kobiety ze wsi zgromadziły się w jednej chacie. str.295 wyorana jest owem „kołem czarodziejskiem". wlokąc za sobą swe okrycie (machecota). chustki (welony) bądź jedwabne. Z tych stosów materjałów wiją rodzaj wieńców lub zespalając końce chustek. Miało to wieś całą obronić przed cholerą. zależnie od majątku i ofiarności. wyczesać. zataczają nią zaczarowane koło. cała wieś uwolniona jest od zarazy. a następnie wyrzucił go daleko w pole. zanosi ją Madziar o wyjątkowem imieniu na koniec wsi. Paris 1908 I. aby wykonać robotę. znosząc zawoje. a cholera nie może już mieć do nich przystępu". którego ona nie może przekroczyć. które kładzie się przed progiem cerkiewnym. zwany u Żydów korz. „ Gdy w Nawarji wybuchł raz pożar. By zażegnać grożącą epidemję lub inne nieszczęście. okalają niemi kościół w połowie wysokości. co miało pożar ugasić". która koniecznie rozpoczętą i skończoną być musi jednej nocy. wychodzi gospodyni wiejska w nocy nago na pole i obchodzi je. jeden ze starszych Żydów okalał miasto. mieszkańcy naszej wsi (Łysicy) „zebrali się w jednej chacie i przez jedną noc naprzędh przędzy. Każdy mieszkaniec wsi idąc na nabożeństwo. krzyże zakopali. wytkali hubice (6 łokci) płótna i obnieśli je razem z dwoma krzyżami naokoło wsi. kądziel i przędzę zanieśli na poczęstunek do karczmy. wymiędiić go. (B. Hiawatha. Aby lud uchronić od cholery. 7 kobiet zbiera z 7 chat przędziwo. Żyda cudotwórcy. Uważają. z którego jednej nocy uprzędzą i uszyją koszulę. bądź wełniane. a tem samem otrzymać obfity plon. Gdy zaraza na ludzi lub bydło panuje na Węgrzech. a tem samem zażegnane. a gdy ją ciuma (dżuma) przed wschodem słońca zabierze. Żydzi na Bukowinie. Podobny zwyczaj istnieje na drugiej półkuli ziemskiej u lndjan: Oto chcąc ubezpieczyć pole swe od owadów i wszelkiego robactwa. resztę dali na mszę". Cholerę wyprowadza koło zakreślone kredą wziętą u cadyka. Podobny sposób używany był przez lud w Rozwadówce (p. pomiędzy zachodem i wschodem słońca: potrzeba len wyrwać. 52). potem obwiedli całą wieś jedną nicią. którą tejże nocy wyprzędli. jako powód podaje „aby szkodliwe robactwo me przelazło poza określoną granicę". . narządzili ją na warsztat tkacki. (Arnold von Gennep. a nicią zachowaną po utkaniu czarodziejskiego płótna obwodzi się całą wieś ze wszystkiemi domostwami. Religions. jeden na mogiłkach. Moeurs et Legendes. Segel Wierzenia Żydów Lud 1897 III. uprząść i utkać z niego kawałek płótna. że aemon cholery nie przekroczy lego zaczarowanego koła. chrześcijanie z Libanu gromadzą się przed kościołem najświętszej Panny. aby się ustrzec cholery lub innej epidemicznej choroby. stąpa po nim. Połowę płótna. A wykonali to wszystko do wschodu słońca. które złym duchom broni wstępu do wsi i jest oznaką zamknięcia wsi przed zmorem.

Wtedy staruszkowi. że ten środek był bezskuteczny. w ogóle przedmiotów znajdujących się w tych granicach od złych. zarazy jest oborywanie granic wsi. praktykowanego przez włościan. kiedy i krowa ucieliła się bliźniakami byczkami. nieczystych sił. mieszkańcy Rakoniewic wyszli przed schodem słońca z procesją na pola okoliczne. Jan we śnie następujący środek: „Masz wnuki-bliźnięta i jałówki białe-bliźnięta. (O. do Sarbinowa wkroczyć nie śmiała. gnane przez dwu braci bliźniąt". tj. Obchodzenie pól z procesją w różnych stronach Polski chroni lud i pola od zarazy. Gdy w czasie wojen szwedzkich zaraza grasowała w Kępnie (w Poznańskiem). polega zaś na wykreśleniu koła czarodziejskiego i linji magicznej. kto do niej zawitał". oborują ją Mazurzy pruscy parą krów czarnych. dziadowi dwu bliźniąt. na pamiątkę ocalenia plonów od szarańczy. Oto bowiem „przed laty niewiasta jedna. i gdy tak oborano całą naokoło wies. wieś jednak została ocalona. gdy podrośli. oplata następująca legenda. Gmina w Sarbinowie pod Poniecem chcąc się zabezpieczyć od straszliwego moru.296 Jednym z najstarszych obrzędów zabezpieczenia się i obrony od moru. Odwiecznie używanym środkiem przeciw zarazie było oborywanie wołami bliźniętami miejscowości nią dotkniętej. t j . aby oddalić zarazę. wieś ecalała i odtąd „od zarazy jest wolną". Wieś okoliczna Zajączki z tej samej przyczyny wolną była od zarazy a nawet „ocalał każdy. uchodząca za mądrą. 12). Kolberg Lud 1882 XV. a będziecie zabezpieczeni od wszelkiego nieszczęścia". objawił św. osnuta na etymologji ludowej i starożytnym motywie oborania: Św. które bronić mają osób lub zwierząt. a chociaż krążąc w okolicy całe wyludniała wioski. Z zapalonego kadzidła. by zarazy do niej nie dopuścić". ze wschodu na zachód. w powiecie Ostrzeszowskim. Podobny zwyczaj . szarańczy i tym podobnych klęsk. Aby zapewnić szczęście i bezpieczeństwo we wsi. o Boże! bierze swój początek od zwyczaju. W Ratajach i innych wsiach powiatu Poznańskiego istniał do niedawna zwyczaj solennego obchodzenia w około wsi w trzeci dzień Zielonych Świątek. znająca różne gusła pogańskie. ścielącego się po ziemi — zamiast iść w górę — wywróżono. ale staruszek zapewniał. Przypowieść: Kto pole w bliźniaki oborze. że śmierć wymagała ofiary. aby „bracia wieś okrążyli". 135). kazała braciom tym. gdy porodziwszy dwoje biźniąt chłopców w tym samym czasie. Gdy „dwa bliźnie wołki oborało grunta wkoło. w taki sam sposób sobie zaradziła jeszcze w 18 wieku. Kolberg Lud Kraków 1876 X. Wioskę Krążków. obaj chłopcy i obie jałówki padły martwe na ziemię. dała temu miejscu błogogosławieństwo. z dymu. Gdy bliźnięta robotę rozpoczętą o wschodzie skończyły. Nie dasz mu gradu. (P. Rozalja podczas grasowania tu zarazy objawiła się jednej kobiecie wiejskiej we śnie radząc. każ im wyorać bruzdę przy miedzy. oborać byczkami temi granice wsi naokoło. zaraza nie mogła już przestąpić przez tę skibę. Obrzęd ten n a l e ż y do czasów z doby przedhistorycznej. że dla ochronienia pola od gradobicia oborywano je zaprzęgiem bliźniąt rogatego bydła.

są zupełnie wolne od gradu. Liczne przykłady stosowania tego środka mamy w ks. aby ochronić mieszkańców wsi od zarazy. co nas uchroni od gradów. 10) podaje: „Kiedy się przed laty rozeszła była wieść o grasującej w okolicy Gościeszyna w Poznańskiem zarazie morowej. zapisujący to zdarzenie w metrykach. że jeśli we wsi. Kolberg Lud 1882 XV. Chłopi w Bogusławicach (Kujawy) utrzymują. Poznańskiem: gdy w Zakrzewie. a naw w takie okolice jak świat światem grad już padać nie może". dziedzic ochraniając wieś od powietrza. (O. kazał wołami bliźniętami oborać całą parafję Gościeszyńską". szerzyła się zaraza. jakoby „dawnemi czasy jednego dnia matka porodziła bliźnięta. a krowa ocieliła się dwoma juncami (byczkami). Podanie ludowe zaś dodaje: „Jedna kobieta porodziła dwu synów bliźniąt. i to po dorośnięciu chłopcy zaprzągłszy . Kolberg Lud 1877 XI. Gdy założono Radom pod Ryczyvvołem. ciołkami . w powiecie Kościańskim. mnie dwóch wołków. kazano braciom bliźniętom oborać wieś parą wołów i otoczyć rowami miedze graniczne. Właściciele zeszedłszy się na chrzcinach. gdyż oboraną została przed laty przez dwoje byczków bliźniaków". W Machcinie. aby tym sposobem zachować mieszkańców od gradobicia. Kolberg (Lud 1876 X. ale zarazy z sobą nie przynieśli. skoro podrosną. gdy bracia bliźni podrośli. oborano miedze graniczne parą krów białych. Uratowani mieszkańcy Zakrzewa udali się do wsi sąsiedniej. czem ią od zaraźliwych chorób nazawsze zabezpieczyli".297 praktykowano w Morownicy pod Szmiglem dla ochrony pól od gradobicia.bliźniakami. że za dawnych czasów. pod Rawiczem. przyszła na świat para chłopców bliźniąt ciołków. Podczas grasującego w Kotłowie powietrza morowego chłopi dnia 19 maja 1708 „oborali pola Kotłowskie na ochronę od zarazy. co i po innych wsiach czyniono". 6). zaprzęgli owe równego wieku woły do pługa i oborali cały obszar ziemi Chłędowskiej. każemy im oborać wieś. ale pomoru ani zarazy nigdy tam nie było. braci bliźniaówk i parą wołówt któreby także były bliźniakami. iż r wołmi bliźniętami oborać granicę majątku" czyli jak się wyrażają „opędzić skibę" uchroni się od gradobicia". I w innych stronach trzymano się również tego zwyczaju. We wsi Chłędowo (w powiecie gnieźnieńskim) zapisano podanie ludowe. oborywano przestrzeń. zarazy i wszelkich klęsk szkodliwych dla ludzi i zasiewów (O. oborane przez dwu młodzieńcow. co od niej odwróciło zarazę. 128). iż „wieś ta wolną jest od zarazy. (O. a sąsiada krowa uległa dwu wołków. Dawny właściciel Dąbrowy w okolicy Babiego mostu miał wyorać bruzdę bliźniaczemi wołami wokoło całej parafji Gościeszyńskiej. burz. Lud w Lubelskiem utrzymuje iż „granice. (J. podanie niesie. gdy budować zaczynano miasto. Analogiczne podanie krąży we wsi Sienno w powiecie wągrowieckim. W okolicy Tarnowa opowiadają. mówili do siebie tak: Tobie Pan Bóg dał dwóch synów. bo ta nie mogła przejść przez rów na granicy i nikt we wsi nie umarł. nazwał „przesądem". O. 93). Gluziński Włościanie z okolic Zamościa w Archiwum domowem Warszawa 1856). a co ksiądz miejscowy. Zczasem chłopi orząc poprzerzynali bruzdę ową i lżejsze choroby wkradają się nieraz do wioski. Kolberg Lud 1867 III. na którem miało stanąć. w jednym roku.

) następujący zabieg leczniczy. jak jego pomocnicy mają być nago. (Z okolic Zamościa). cztery wioski. Woły bliźniaki cenione są wysoko. co wymagało nielada pracy przez trzy dni. temu zalecano. potem psy i koty. wiosce należącej do parafji Gieszkowice (p. nazajutrz po Wielkiejnocy. . zakopują na granicach wsi kości z święconego mięsiwa motyką drewnianą. w okolicy Suchej siedmiu beczek złota. Oborywanie miejsca przez chłopców i byczków bliźniaczych miało na celu ochronę od powodzi i służyło też do wyorania pieniędzy zakopanych. że zagrodnik miał dwu synów bliźniaków. jedno pici męskiej. a kmieć dwa woły bliźniaki.298 owe ciołki do pługa. następującym sposobem: „Lemiesz (pług) ma być jednego dnia (od rana do 12 godziny w nocy) ukończony. W ten sposób były oborane Dolany (w pow. pary byków i pary chłopców bliźniąt". Zwłaszcza bliźniętom. jak np.) oborywali mieszkańcy tej okolicy. praktykowany w średnich wiekach: Kto ma bole w plecach. a nakoniec . i żeby tym pługiem kierować mogły bliźnięta równie. odne. Gorlicki) zdarzyło się 1810 r. W dawnych wiekach „bliźnięta oznaczały błogosławieństwo niebios". w dobie patrjarchalnej — jak świadczy pismo św. oborują granice pól dwiema parami bliźniaków młodzieńców i wołów albo trzej łysi gospodarze. ażeby do pługa zaprząc było można byka i jałówkę. drzewa zaś na osadzenie pługa musi być samor. W Ostruszy. za godło zachowania tego miejsca od morowego powietrza. gwałtownym burzom i gradobiciu. starego Zakonu — liczne potomstwo uchodzi za szczęście. (rosochate) i jednostajne. w której się chowały. Spisujący je 1827 r. jak świadczy podanie o założeniu Warszawy. żeby karę niebios i srogość zarazy przerwać w osiadłem już mieście". Proszowskim). oborywali wioskę do koła. żeby ją zabezpieczyć od gradu. aby zabezpieczyć je na długie lata przeciw zarazie. albo zawiązują cztery ewanielje (po kilka początkowych wierszy) w wianki oświęcone na Boże ciało i zakopują je na granicy wsi. Otaczające obecnie wioskę wąwozy powstały właśnie z tych bruzd. oddawano cześć matce i całej rodzinie. Najpierw zaprzęgają do pługa byki. przypisuje lud moc cudowną. Aby uchronić zboże od gradu. która porodziła bliźniaki. chłopiec i dziewczyna.lako zabobon pogański karci Jan z Wuschilburgu w traktacie D^ superstitionibus (w drugiej połowie 15 w. aby się dał podeptać przez kobietę. razem z jednej matki zrodzone.Do zaprzęgu używają kotów czarnychtyleż kogutów. Tego samego używano środka. drugie żeńskiej. U ludów pierwotnych. Poczytywano taki zakład za wróżbę szczęścia. a przy tej robocie tak gospodarz. bo „przynoszą szczęście właścicielowi" (Rozwadówka p Włocławski). rozłożone w górzystej okolicy. który granicę miał stanowić. a to w tym celu. autor dodaje: „Kiedy zakładano miasto i okrążano pługiem jego przyszły obwód. usilnie starano się.. psów również z czarnych matek spłodzonych. do której jeszcze słabość się nie zakradła. Za czasów Rzeczypospolitej rodzicom 1 i synów królowie polscy dawali starostwa. Podczas grasującej cholery na ziemi ruskiej (w Horodence 1836 r. zagrzebanych w ziemi przez Szwedów. Po myśli panującego między ludem polskim przesądu oborali owi chłopcy bliźniacy bliźniaczemi wołami całą paraf ję Cieszkowicką tj. rozmytych przez wodę.

N. s :st zabezpieczenie byała od pomoru i spiowadzeme urodzajów". który pługiem robi okrągłą bruzdę. „Spotkanych kobiety biją". podczas cholery. (A Bogdanowicz Przeżytki starożyt. Najstarsza z kobiet. „celem obizędu tego. znachorka zwołuje wszystkie kobiety. 36 str. Jeszcze w pierwszej połowie XIX. przeprowadzały bruzdę około wsi. u Białorusinów rec. b>ega ona w koszuli od domu do domu. Gdy w środkowych i południowych prowincjach nadwołżańskich a po części i Sybirskicn wybuchnie zaraza. zwłaszcza na bydło.299 — chłopcy pomagają. zupełnie nagie i w towarzystwie komet. jedyny płci męskiej uczestnik tego obrzędu. zaprzęgło się o północy 12 dziewcząt do pługa i ciągnęły go w około wsi. Przy zakładaniu osady na Ukrainie oborywano pola. sierpy i kosy. która mruczy niezrozumiałe zaklęcia i klątwy. aby cholera nie mogła przekroczyć zaczarowanego koła. mężczyźni wykluczeń. — w której grasowała epidetnja — wśród nccy głębokiej. Witort Lud 1896 II. („w przeciwnym razie wie'kie nieszczęście dotknęłoby wieś"). z krzykiem i pieśniami". z rozplecionemi warkoczami. W okolicy Moskwy. chodzi Dd chaty do chaty z oznajmieniem 0 uchwale gminy oborvwama wsi w celu zabezpieczenia się od Klęski. jedna z najstarszych kob?et we wsi. powtarzanego co trzy lata. Podczas grasującej 1871 r. a Doganiała dziewczyna. niosąc w ręku zapalone łuczywo. ożogi i miotły. celem towarzyszących krzyków było Drzelęknieme m c o w e j panny". 423). któremi wywijają w pochodzie. „zaprręgały . z płonącemi pochodniami. Nazajutrz o północy bębniąc w lądel i krzycząc. Aby uchronić od moru lud na Białorusi. ale zaopatrzonych w różne brzękadła. „jak megdyś czarownice". albo zupetnie nagie. że kołowanie to musi zabezp eczyć bydło od grożącej mu klęski". (Oborywanie zarazy. za nią wychodzą dz : ewczęta i kobiety także w koszulach. „myją sobie ręce 1 wycierają w ręcznik przyniesiony przez znachornę". które na znak zgody. trzy kobiety czeskie (w Krzesejnie). rozebrane do naga. a oborywanie takie przez trzy noce powtarzają. rzucaląc je na wszystkie cziery strony. Z obrzędu tego wykluczeni są nężczyźni. ciągnęły w nocy na pole Koguty . Oborywanie to wsi rosyjskiej (nad Wołgą) podczas zarazy odbywało się wyłącznie przez dziewczęta i kobiety. z tem silnem przekonaniem. Siwowłosa przewodniarka zaprzężona zostaje do pługa. prowadził pług parobek. „Z prawej i lewej strony krzepka dziewczyna chwyta za powróz. żeby później kwitło życie rodzinne" Zwyczaj ten w Wielkorosji zachował pierwotn-ejsze cechy: Oborywama pola dokonywają kobiety „postępując za pługiem. Dziewczę jadąc na miotle postępme tuż za starą.są z obchodu. albo w koszulach tylko. okrąża wieś trzy razy. światopogl. cholery oborywano się w podobny sposób przeciw ^ej za r azie. Osobliwa ta procesja pod wouzą starca. zawsze siostra parobka dlatego. na obrzęd zebrane do jednej izby. ?17). też nagich. Jeszcze przy końcu XIX. Tym zaprzęgiem o połnocy zaczynają cały obwód wsi lub okolicy obnrywać. co trwa aż do wschudu zorzy porannej.„L>o pługa zaprzęgano buhaja i krowę od jednej matki.-ię do sochy dziewczęta. wieku odbył się ten zwyczaj oborywania mw przez dziewczęta i chłopców. J. do tej osady należące plugi c m. Wędrowiec Warszawa 1889 X:iVlI. uzbrojone w kije i drągi. który prowadzi sędziwy starzec.

u Serbów łużyckich. „Jedna z pomiędzy dziewcząt. objechały z nim trzy razy wieś (Lencke?) i zakopały go jednym końcem w ziemię. Podczas pomoru na bydło pod górą Rodopą(w Bułgarji) „zaprzęgają do dwu pługów dwa woły bliźniaki i robią bruzdy około wsi. oborano ową miejscowość trzema bruzdami a mur ustał. skąd zaczął się pochód. zaprzęgają się w Dalmacji do pługa w wilję niedzieli po nowiu.cdzą się dziewczęta wiejskie w nocy a rozpuściwszy warkocze i zdjąwszy okrycia. aby ją uzdrowić od czarowic. iż dla ochrony wsi od gradobicia. którą sam przywdział.) mieli zwyczaj prowadzenia bruzdy wokoło zagrody. zabiją je i zakopują. W czasie moru ludzi lub bydła u Czuwaszów odbywa się w następujący sposób obrzęd oborywania wsi (chir-agi). Z tak . Potem się dobywa dziw ogień przez tarcie drzewa wzniecony i pod nim stają dwaj bracia z nożami. W taki sam sposób obchodzą wioskę do koła i w miejscu. Gdy wielka śmiertelność panowała w Strjażowie. Wówczas wieśniacy przeprowadzają bydło koło tych braci. Jako środek zaradczy przeciw zarazie używane było i u Serbów oborywanie wsi. nie rozmawiając ze sobą. wileńskiej: „Trzy dziewczyny pod przewodem chłopca. Po ukończeniu takowej orki dobywają nowego ognia zapomocą tarcia drzewa o drzewo.300 pług. i kieruje nią. Oborywanie zarazy znane jest również w Jugosławji: Dwunastu nagich młodzieńców i dziewcząt nienagannych obyczajów. aby zło nie znalazło do niej drogi*. Sposób zapobiegawczy od cholery u ludu w gub. Gdy zaraza wybuchła w Serbji. i nie patrząc na siebie. o północy. Oto w czasie zbliżającej się zarazy dwaj bliźniacy oprowadzają na około wsi dwa bliźniacze woły. wyrąbują tam dębczak. chorób i nieszczęścia oborywano pola w około wsi pługiem. a ci każde bydlę nożem po grzbiecie uderzają". Oborywanie osady w celu ochrony jej od zarazy na bydło znane jest i Mordwinom. w celu oborania osady. kazał 1837 r. Od tego pomór bydła ustaje. idą do lasu. Na Litwie panował zwyczaj. książę serbski Miłosz dziewięciu nagim kobietom w jednej nocy przy ogniu. Gdy w hrabstwie Ruppin panowała zaraza. gdyż we wszystkich domach ogień stary był zgaszony. nieodzownie dziewica i jedynaczka. świta i żołnierze z koszar w Pożerewacu. wszystkie Katarzyny. gdzie się woły spotykają. poczem pochód rusza z miejsca w kierunku biegu słońca". wprzęgają się do sochy. odtąd zaraza nie nawiedziła wsi. za jego przykładem poszli wszyscy członkowie rodziny. Po zbiorze plonu jesiennego z pól i zwiezienia go do zagród. które poganiał jeden bliźniaków". Na miejscu. w cichości oborywają jedną brózdą do siódmego razu całą wieś. Germanowie wiekćw średnich za Karola W. Po ustawieniu straży. bierze za rączkę sochy. gdzie książę podówczas przebywał. na wezwanie starcsty scb. bez świecy. jeden z gospodarzy w Krzywiczach (p. Wilejski) „zakłada konia do brony i naokoło wioski zabronowuje trzykrotnie. któremi zabito owe woły. burz. nie wpuszczającej nikogo do wsi ani ze wsi. do którego chłopiec dziewczęta zaprzęga i popędza naprzód do wsi. wzięły drąg z hakiem. ani nie dotykając się. wyciosują z przyciągniętego dębczaka krzyż i wkopują go w ziemię". „zaprzągniętym w dwa woły bliźniaki. tajemnie utkać koszulę. trzy dziewczęta.

grodzi się w Masłowie przez drogę we wsi płot i wsadza się trzy krzyże z patyków. Żyd w Małopolsce pisze na bramie: „Tu już była cholera" itp. w tem miejscu. (Gato major De re rustica). Odwracająca zło moc oborania pierwszej skiby miała sakralne znaczenie u starożytnych Indów i Greków. Celem ochrony wsi przed pojawieniem się cholery stawiają i na Rusi krzyże z drzewa osikowego. zamknięte zaś tem zaczarowanem kołem miejsce wolne było od wszelkich złych i szkodliwych wpływów. mające wieś ochronić od zarazy. Schindler Der Aberglaube des Mittelalters Breslau 1848 str. Owe płoty i krzyże przypominają znaki ludów pierwotnych. przekroczenie jej pociągało za sobą śmierć lub chorobę. na synodzie w Lestines — we Flandrji. ateński sąd. wygryźć ostremi środkami. Ale gdy dzieci gospodarza podczas zabawy dobyły z zapieca zaklęty szmat.gdzie świeżo umarł człowiek na tę zarazę. Niemcy wieków średnich palą ją. W pewnej wsi niemieckiej pod Insbrukiem udało się chłopu cholerę czy morowe powietrze zakląć w węzełek szmat i za piecem zagwoździć. stawiają w okolicy Pińczowa w czterech rogach wsi krzyże z drzewa osikowego. każdy przynosi cząstkę i roznieca w domu zagaszony ogień. odwracał od miasta wszelkie złe i nieczyste moce. Zwyczaj ten stanowi tylko odmienną formę wierzenia w zaklęte lub czarowne koło zakreślające działalności złych duchów ścisłe granice. grzebią. (B.301 dobytego ognia. B. chroniącą od złych mocy miejsca potrzebujące opieki. które choremu dają do zażycia. wreszcie „zakreśla się ściany domu dokoła węglem". a okrążenie to pierwszą skibą (sulcus primigenius) i powstający z niej mur okolny.Chcąc zabezpieczyć się od grasującej cholery. Wedle rzymskiego zwyczaju założyciel miasta (Latium) zaprzęgał wołu i krowę (białej maści) do pługa i oborywał nim przeznaczoną na zamieszkanie przestrzeń. Uważano bruzdę graniczną za świętą. zawiesza na niej zamknięty zamek. „Dopóki te krzyże stać będą. Od tego czasu nikt we wsi nie umarł na tę straszną chorobę. Aby cholera albo inna choroba nagminna nie miała wstępu do domu. słowiańska i germańska wieś. „Oborywanie wsi pługiem wiosennym" nagania jako „pogański obyczaj*" Indiculus superstitionum et paganiarum. wydany 743 r. albo zamyka przed nią drzwi. Chcąc się ustrzec zarazy. jakie mi były w starożytności: indyjski ołtarz ofiarny. Oborywanie pługiem było u Indoeuropejeżyków czynnością sakralną. W. rzymskie miasto. Oborywanie od zarazy zalicza się do owych zwyczajów. które noszą na sobie ślady pogańskiego pochodzenia. 172). Oborywanie. moru i tym podobnych epidemji. mór srożyć się zaczął na nowo i już go nie było można poskromić. (H. a klucz zarzuca. Aby ustała cholera. aby się w jego wnątrzu spaliła. Segel Wierzenia Żydów . Nasze i w ogóle słowiańskie włościaństwo stara się cholerę wykurzyć. widocznie aby cholerze zagrodzić przystęp do wsi. W tym celu grodzą płot przez drogę. aby tem zaczarowanem kołem uniemożliwić przystęp cholerze. zamurowują in effigie w miejscach uświęconych. których przekroczyć nie zdołają. dopóty we wsi nie pojawi się cholera". wypędzić. które w lesie bez mierzenia ucinają. stawiane na granicy osad. poczytywał kościół w wiekach średnich za pozostałość z czasów pogańskich.

4 5 9 . Niemczech .60). Przy stosie płonącym wygłaszają obietnicę. biją kijami i szablami. olejki itp. aby się zajęła. żeby w domu zatrzymanego ognia nie mieli. Obrzędowe to niecenie ognia odbywało się w ten sposób: Jedno z tych drewien przywiązano do płotu. że w najbliższe święto odbędą nabożeństwo z poświęceniem wody. Szwecji. Zwyczaj niecenia przeciw morowi nowego ognia przez tarcie dwu suchych kawałków drzewa. Kleiweg de Zwaan: Janus. Ogień ten uważają za święty. dobywają kolo południa ogień. Obrzęd taki odbył się 1891 r. tak aby każdy z obecnych mógł trochę popracować. Wreszcie aby odstraszyć begha. potem przenoszą nad nim chorych. także i we dworze. Aby odwrócić ode wsi epidemię. jeszcze nie zażywane". gdzieżby się kolwiek znalazł. połączony jest bowiem ze ślubowaniem religijnem". W celu odegnania cholery od ludzi i bydła było zwyczajem w powiatach Lubelskim i Janowskim dobywanie nowego ognia zapomocą tarcia dwu suchych drążków z leszczyny. 1639 r. ani palić fajki. aby beghu nie miał do niej przystępu. a gdy drzewo poczyna się dymić. Nowogrodzkiej) odprawiają następujący obrzęd: „Ze wschodem słońca zbierają się włościanie z całej wsi na drogę i zapomocą przygotowanych polan zaczynają tarcie kolejno. dziewanny i macierzanki — poczem przepędzają przezeń stado. Oczyszczenie to przez ogień ludzi i bydła w noc świętojańską (24 czerwca) znane jest wszystkim ludom słowiańskim. Archives internationales pour 1'histoire de la Medecine Leyde 1913 XVIII. żeby zeszli się do dwora i postarali się o dwa drewna suche laskowe. bylicy. którą mieszkańcy Nias na Sumatrze wyobrażają sobie w postaci złego ducha. otaczają wieś rowem. wszyscy gospodarze z rana przy wschodzie słońca. znajdujemy u wielu ludów europejskich. Ludy pierwotne zagradzają też przystęp demonom zarazy. Następnie rozpalają stos niewielki i z początku wszyscy zdrowi przechodzą przez ogień. ale precz pozalewali. a drugeim z nich tarło po kolei sześciu ludzi. Dopiero tym nowym ogniem rozpalają we wszystkich piecach na wsi. Potem pogasiwszy te ognie. W dniu tym nie wolno palić w żadnym piecu. Takim sposobem ludzi pierwotnych. w ogóle niecić ognia w jakikolwiek inny sposób. 54). aby każdy gospodarz i gospodyni pilnie tego dojrzeli. (J. mamy dokładny opis tego obrzędu krzesania nowego ognia: „Naprzód obesłać wszystkich we wsi mieszkających. Bułgarzy nazywają go dzikim ogniem. starając się tym sposobem trzymać go w oddaleniu. krzakami i cierniskiem. Dla odpędzenia demona niecą ogień i rzucają weń cuchnące przedmioty. których woni zły duch nie znosi. robią z liści palmy kokosowej barjerę a nikomu nie wolno jej przekroczyć. Nauka jak robić maści. krzyczą i hałasują. z procesją dokoła wsi". dopóki ogień nie buchnie płomieniem. w Anglji. odstawiano szmatkę. gdy dobyli iskry. W ziemi Dobrzyńskiej podczas pomoru bydła rozpalają ogień z jałowca. tak „robiony nowy ogień" rozebrano do domów. Plemieńcy na Koramie wstęp do wsi zatarasowują kłodami i pniakami. nie pijąc gorzałki ani jedząc potraw. Dla przerwania epidemji alba zabezpieczenia się przed nią mieszkańcy Ostrowa (w gub.302 Lud 1897 III. przytykają rozmaite suche przedmioty i rozdmuchują. W rękopisie pt. P.

W czasie cholery lub moru górale Zakopiańscy piją namoczony w wódce lub w mleku nasienie biedrzeńca lub całe ziele z siemieniem. był zdrów. 144). „gdyż wtedy cholera nie ma prawa do człowieka". Lekarze różnych wieków przypisywali skuteczność niszczenia zarazy zapomocą ognia. okadzania mieszkań różnemi wonnemi roślinami. 1900 IV. pieprz. aby się uchronić od moru. Nie będzie im nic. Zwyczaj ten sięga XII. stąd wynikała korzyść częstego palenia na kominku. Włościanin 72-letni z powiatu Puławskiego opowiadał 1890 r. Turcy i in. cholera. Dla zabezpieczenia się od cholery. Jako środki ochronne i zaradcze bywają w Polsce i na Rusi w używaniu wódka. iż korzeń biedrzeńca (Pimpinella Saxilraga). W czasie pomoru widywał lud Ropczycki Śmierć w białej płachcie z kosą za pazuchą. a pił dziegień i biedrzyniec. (S. pito najczęściej odwar biedrzeńca z okowitą". Używają wódki z sadłem topionem. zwanej powietrzem. (Zakopane). któremi się posługują na wewnątrz i zewnątrz Słowacy i Słoweńcy. czosnek i tym podobne „ostre" leki. zawieszony na gołem ciele. Kochanowski w fraszce do Wojewody„Po wsiach zielem kurzą". „robią na brzuch gorące okłady z biedrzeńca" albo nacierają nim ręce i nogi. Gdy w Poznaniu panowała 1831 r. O stosowaniu tego środka podczas cholery wspomina J. piją do dziś w okolicy Będzina odwar z korzenia dzięgla albo też wódkę nalaną na ten korzeń. a nawet zachwyconych od zarazy ulecza. Jak w 16 wieku. hosa. że podczas grasowania po rewolucji cholery. dla odpędzenia jej nakazane było z urzędu kurzenie po wsiach i miasteczkach (końskiem gnojem itp. Kantor Czarny Dnnajec str.303 i in. tak do dziś biedrzeniec należy do najskuteczniejszych przeciw cholerze środków: W ziemi sądeckiej „noszą ziele biedrzeń w woreczkach na plecach i piersiach". Udziela Cholera Materjały antropol. w. 2—3). Syreński w Zielniku (Kraków 1616) zapewnia. choremu dają pić odwar z biedrzeńca. Palą tytoń (bakoń). 1874 grasowała na Podhalu cholera. pisanej przed 415 laty.). rozpalono tam ogień zapomocą tarcia dębowej belki o koło drewniane (Notfeuer) a troje dzieci nagich przepędzało przez ogień całą trzodę. broni od morowego powietrza. inni padali jak muchy. jedzą i noszą przy sobie czosnek. (J. gdy go się położy na lewej piersi. zwanej powietrzem (morowem). Jako środek przeciw zarazie. Gdy w 1575 roku panowała w okolicy Allenfeldu zaraza. nacierają nim nogi i ręce. Sz. Biedrzeniec przeciwko powietrzu morowemu polecał już Marcin z Urzędowa w swoim Herbarzu z 1595 r. zale- . aby tem odstraszyć chorobę i „nie dać się jej". a nie zabobon żaden"! „Kiedy w r. a Poznańczycy zastosowali ten środek ochronny. mówiła: Hosa. że z dobrym skutkiem zażywano kilka ziarnek gorczycy i kromkę chleba nacieraną czosnkiem. że to „doświadczone jest lekarstwo. Kto te słowa usłyszał.. zimna rosal Będą ludzie mrzyć! Będą pili dziegno i biedrzyniec. jak stawała przed chałupą i powiewając czerwoną chustką. — przyczem Syreniusz dodaje naiwnie. tamtejszy rabin miał wyczytać w księdze.

Przypomina to ucieczki przd zarazą plemion barbarzyńskich. odpędzającego wonią swą złe duchy na Wschodzie i Zachodzie. uchodzić. (A. Lud dolnoaustrjacki posługiwał się wódką i czosnkiem. bo w czasie wojny. sprawcą zarazy. w ogóle alkohol w różnej postaci. Dajakowie wódką ryżową.104 cają u nas Czarnobyl. jest prastare lekarstwo w postaci czosnku. był od wieków lekarstwem anticholerycznem u nas i zagranicą. 286). Długosz w Dziejach polskich pod 1425 r. Aby się przed cholerą uchronić. zaraza. którego narkotyczne własności mają być lekarstwem na smutki. zarówno u chrześcijańskich ludów na Bałkanie. Libellus de causis pestilentiae (Kraków 1552). Na Sumatrze.) polecano już gorzałkę (gebranntes Wasser)jako środek ochronny przeciw zarazie iwinnych chorobach epidemicznych. na wyspach Indonezji . wskutek tego zaraza uchodziła w las. To znaczy: 1) wnet wyjść z miejsca dotkniętego chorobą. Nagelberg Das Ipisch bei galizischen Juden. Wódka. uczynek miłosierdzia: oto niedawno jeszcze. które ostrym zapachem i smakiem odpędzają cholerę. Powszechnie używanym środkiem przeciw zarazie. W wiekach średnich pozbywano się tym sposobem trędowatych i zarażonych. Był zwyczaj w wiekach średnich i w Polsce. pisze: Gdy morowe powietrze ogarnęło Polskę i Litwę. włościanie z nad Zbrucza (Polacy i Rusini) uciekali w las (Miodobory) porzucając cały swój dobytek. że „skoro tylko ukaże się mór. Odwiecznym środkiem ochronnym Żydów jest „cebula lub czosnek zawieszone przy drzwiach i oknach". i uchronić się wśród zimy w bezludnych ustroniach między lasami i borami. gdy szerzyła się epidemja. wyprawiając im ślub rytualny na cmentararzu. że podczas grasowania cholery. Żydzi w Polsce wypędzali mieszkańców miejscowości dotkniętej epidemją w pole. co za Hippokratesem doradza nasz Jan Benedykt. w Kochinchinie. 2) daleko uchodzić i 3) nierychło wracać. Przeciw tej chorobie zaleca się na Białorusi: Wódka z masłem na gorąco. Władysław. ucieka z opustoszonej chaty w lasy i tam szuka ocalenia. aby tem przebłagać demona epidemji. aby tym sposobem wymknąć się przed złym duchem. lekarza na Podolu pamiętam. Am Urąuell 1892 III. nierychło — wyjść. albo nalana na korzeń dzięgiela. W rękopisie sołtysa z Frieckenhausen (1320 r. Przeciw cholerze Mongoli spalają wódką i ziołami dolne części ciała chorego. król polski i Aleksander Witold przymuszeni byli uciekać z miast. że dozwolono im było mieszkać za granicą wsi lub miasta. zamków i dworów. — W starożytności uciekano przed morowem powietrzem w lasy i pustkowia. wracać. najlepiej jest uciekać i zamieszkać daleko. (tojeść = Aconitum). To troje zwykło w ludziach Powietrze wytracać: Wnet* daleko. w dziełku pt. jak u na pół dzikich Kurdów. nasi Żydzi małomiasteczkowi wyposażyli parę najuboższą. zwany na Pokuciu toją. a wspierali go nawet lekarze. lekarz Zygmunta I. Plemieńcy na Borneo posługują się pieprzem na wewnątrz i zewnątrz. Najskuteczniejszym jednak środkiem jest ofiara. Lud bawarski opuszczał również tłumnie miejsce dotknięte zarazą. Gospodarz rosyjski straciwszy żonę i dzieci przez dżumę. Z opowiadania ojca.

Paznokcie przez dziesięć lat nieobcinane (Zdjęcie fotograficzne) Toczeń ręki — gruźlica skory. lwow. prof. {Zdjęcie fotograf. (Ze zbioru Dr. Dr. uniwers. Hilarowicza. . docenta uniwersytetu we Lwowie. Leszczyńskiego. Pęcherzyki ospy krowiej zaszczepionej przy dojeniu krowy. Zmiany gruźlicze dłoni i palców po „wilku". Osterna w oddziele chorób skórnych prymarjusza Dr. Dr. Z Instytutu Anatomji patolog. Nowickiego. W.

zwie się w Pińczowskiem trzęsionką. a mieszkańcy przebywają przez czas dłuższy na puszczy leśnej. w Lubelskiem kościanną. wodziana itp.305 wyludniają się okolice. bagien i trzęsawisk w dawnej Polsce. malarja i p. Lud łańcucki Saloni w Materjałach antrop. trzeba użyć 77 lekarstw rozmaitych". co czwarty dzień czwartaczką (ąuartiana). więc aby ją stracić. gdy łamie kości. gdy co parę dni chorego ogrozi (=otrzęsie). poczem przechodzą do ciała innego człowieka. Na Żmudzi opowiadają bajkę o trzech febrach (drugys). jak wogóle słowiański. (Radomyśl'. co trzęsie. Dla ochrony dzieci od ich napaści. płotu) hnojewaja (gnojowa) stepowa. Lud nasz. Lud ukraiński wierzy. stąd nazwa febry ograżką. zostawiają na stole szklankę miodu w mniemaniu. już nie będą dzieci napastowały". Zimno może być kostne lub kościowe. Lud białoruski wyobraża sobie zimnicę 'traska) w postaci dwunastu sióstr — tyle bowiem gatunków choroby odróżnia — pięknych. kto ją zachwyci. Lityńskim uosabia gnietuchę w postaci dziewicy. wybijającą się na wierzch. „zimno". 257) utrzymuje iż „febra ma 77 wierzchołków '„wierzchów"). Przebywają one gromadnie na polankach leśnych. że „feb^a i ospa chodzą w postaci kobiet. Mają też na nie 77 lekarstw. wielce do siebie podobnych dziewcząt. Lud ruski rozróżnia 7. Ograżkę. skąd wyprawiają się do upatrzonych przez siebie ofiar. „Uzdrowienie luda" 30 . rozwojowi bowiem tej chorobv sprzyjają wielce warunki klimatyczne.). nabawia się choroby. 1903 VI. od paroksyzmów co trzeci dzień trzeciaczką (tertiana). powodującą niechybny skon. które do zeszłego wieku panowały epidemicznie i dopiero z osuszeniem wilgotnych przestrzeni i z rozpowszechnieniem chininy powoli się zmiejszały. Pojmowanie febry wśród ludu czeskiego opiera się również na uosobieniu choroby. Wyspiarze Nias wypędzają chorych na ospę i zarazę w pustkowia. Lud w p. w wyobrażeniu wieśniaka polskiego. stawów. trzęsące. mieszkańcy całych wsi zapadali na wiosnę i w jesieni w rozmaitego rodzaju zimnice (febra. (reumatyzm?). wiatrowa. ma najwięcej rodzajów febry i środków leczniczych przeciw niej. mniej groźną. powoduje duch pełen „wierzchów*" dręczących chorego. Przy wielkiej ilości stojących wód. czego dowodem przekleństwo ludowe: Bodaj cię zimno trzęsło! J od tem mianem rozumie lud rozmaite choroby. przemieniającej się w powietrze. 77 do 99 rodzajów iebry i nazywa je podług objawów: trjastja albo trjasawyci (trzęsionką) hnitucha (gnieciucha) żarka (palącai itp albo podług miejsca po wstania: pid tynnycja (z pod tyńca. że gdy przyjdą i pokosztują miodu. które po jednej „obierają sobie na pewien czas siedlisko w organizmie ludzkim i żywią się jego sol ami". w Kieleckiem kościcą. zazwyczaj w listopadzie. Rozróżniają też zimnicę: śmiertelną. ZimnicaFebra zwana zimnicą — albo zimnem — była dawniej chorobą uciążliwą. z napadami trzęsionki i jesienną.

zwanej tu propasnycią. Powszechnie panujące między ludem wierzenia przypisują febrę demonom. pana i chłopa. rzuca je tam i mówi: Was jest 77. których wymieniają dwanaście: jedna trzęsie. który z niemi idzie do bieżącego potoku. ma przy sobie zarazę (kask) pozbawioną nóg. Lud macedoński opowiada o dwu dziewicach. spaliśmy na miękich puchówkach. które żona strzelcowi podała. i rzuca się niespodzianie na podróżnych. (J. który zawiesił w kominie. chłop leczył się miodem. wypiliśmy kilka garncy miodu. Lud z Pokucia rozróżnia 70 (77) gatunków febry. nie wypędził jej stamtąd. czwarta ziębi itd. z których jedna weszła w ciało bogatego pana i spożywała wszystkie potrawy mu podawane. który spotka się . włazi im do kieszeni. Najlepsza jeszcze przeciw niej rada nazbierać ziół jaknajwięcej. zażyty przez chorego. febra weszła w króla. póki chory nie pozbył się jej kąpielą w rzece. czubki z nich wymoczyć w wódce i do trzeciego razu dać się wyr.tylko zlał wszystko do worka. karmili i poili mnie po królewsku. Toć przecie czubek zioła. nie oglądając się poza siebie" (Czortowiec) Lud ruski w gub. które chorego trzęsą (stąd nasza nazwa trzęsionki. słyszanej 1845 w Lidzkiem. sprawczyń febry — i daje je choremu. Zbiór antrop. gdzie się bardzo biedziła. dopóki piołun. a żyła w takiej rozkoszy przez tat trzy. Ograszka (zimnica). trzecia łamie w kościach. Ritt(eln). mówiąc (po rusku): Jest nas siedmdziesiąt i siednt.6 ) . bardzo mi było dobrze. Przeciw chorobie tej rozdrabia Rusin jaje na 77 cząstek tyle jest dziewic. ledwie dziś mię wypuścił" W bajce. ale ten łotr nie jadł. wożono karetą. 1888 XII. trudno więc przy leczeniu jej natrafić na nie i zniszczyć. Druga dziewica weszła w ciało ubogiego człowieka. Druga mówiła: A i mnie u chłopa niezgorzej było. Wotjacy przedstawiają sobie febrę w postaci sióstr. pokrajać je na 77 kawałków (tyle ma być gatunków febry) a zawinąwszy je dodać dwa grosze. A trzecia narzekała: A ja wlazłam w kwaśne mleko. u Rusinów trjasawyci. 5 . mają też na nią 77 lekarstw. Po t e j przymowie „trzeba co tchu uciekać. Daję wam śniadanie wszem. Oto jeden z najstarszych: Chory na febrę Hucuł „bierze jajko w skorupie gotowane i puszcza na wodę przed wschodem słońca w sobotę". druga sprawia „cięgoty".ioczu tego napić choremu. w wyobrażeniu kmieci Rzeszowskich. w staroniemieckim Riddo. a ten ostatni trzymał ją w worku. demonach febry. podolskiej takie zaleca lekarstwo na febrę: Ugotować rano jajko. zawiesił pod belką i tak trzymał mię pół roku— wychudłam i znędzniałam. dla wszystkich wieczerza". Daję wam wszystkim śniadanie. który objeżdżając na rumaku kraj. Karłowicz Podania i bajki z Litwy.306 które koło płotu taką wiodły rozmową: „Pierwsza febra mówiła: Byłam u pana. „bardzo wiele ma wierzchów. Chłop estoński wyobraża sobie febrę (hall) jako ducha. w której demon dziewica omal się nie utopiła. wynieść w pole i powiedzieć: „Jest was 77.

z obcego kraju przybywszy. Tego dnia zbierają też na Bałkanie zioła. choroba bydła. mają 77 gatunków. Lacinnicy. (Czasopis ceskeho Musea Praha 1853 str. Na uroczystość tego dnia eniowskiego zbierają dziewczęta pod przywodem babiczki. rzece itp. Występują zaś zazwyczaj w liczbie n i U . że jest 77 rodzajów febry. wieś. pijąc wodę itp. Chory na febrę w Palatynacie górnym kłuje 75 dziurek w jaju (bo febry jest 75 gatunków) i kładzie je w mrowisku. dom.Schdnwert Aus der Oberpfalz Augs- . chory wyzdrowieje. Lud czeski rozróżnia 77 lub 99 gatunków zimnicy. żarłocy. 477). Lud Macedoński i Bułgarski święci dzień 24 czerwca przeznaczony na zbieranie wszelkich ziół leczniczych i uczczenie wszystkich demonów chorób. Lud niemiecki utrzymuje. Macedończyków i Serbów w liczbie 77 choróbsk. że febra. Macedończycy. w tym dniu właśnie. że kąpały się w nich owe demony chorób.zwana Angstall itp. 1919 XI. zanim natrafi się na właściwy środek. biorą więc tyle (albo tylko 7) ziarnek pieprzu i dają choremu w napoju. (T. w Szwabji 77 raka ograszka itp. ustroić i zabawić. że febry dostaje się jedząc rybę („bo febra bardzo lubi ryby"). jeziorze. wodach. (S.307 (w wnętrzu) z wierzchem ograszki. czegoś niespodziewanego i dowolnego. dręczą lub duszą. Górale. może dlatego. a gdy je mrówki zjedzą. mózg. cudzoziemcy. Demony zatrucia występują u Bułgarów. które z daleka. Udziela Tarnów — Rzeszów Materjały antrop. wszystkie części ciała chorego. styryjscy utrzymują. wyżenie (wypędzi) i zniszczy go". Podobnie rozróżnia lud nasz 77 rodzajów febry. zbierających się raz w roku. tak i człowiek nie uniknie choroby. wysysające choremu serce. jeden z nich nie pomaga każdej febrze. co oznacza mnóstwo. Przeciw 99 względnie 77 gatunkom zimnie istnieje w mniemaniu Czechów ta sama ilość (99 albo 77) środków. konwulsje (Fraisen) gościec (reumatyzm). mające moc wzbudzenia miłości lub awersji między chłopcem a dziewczyną. wątrobę. są zagrożone. trzeba więc nieraz długo próbować. W zamówieniu występują owe 77 demonów jako Hebrejczycy. 295). Serbowie i Bułgarzy przedstawiają sobie demonów choroby jako niewidome a straszne istoty pici żeńskiej. żyły itd. Stosunek owych liczb. niezliczoną ilość. Skutkiem takiej fatalistycznej wiary choroba przybiera u ludów słowiańskich — a nietylko u nich — cechy przypadkowości. Choroby te czy demony wychodzą wieczorem na swe nocne pląsy i zabawy zupełnie jak ludzie. spotykamy już w staroindyjskiej księdze Atharva—veda. aby się pozbyć chorób. Jak nieubłagana Umieraczka tak i owe okrutne demonki chorób zjawiają się w oznaczonym czasie i jak nikt nie zdoła ujść swemu przeznaczeniu Orisnic. a skuteczność tych wód przypisują temu. przez jedenaście podzielnych. truciciele. na Pomorzu 77 raki gościec. napadają znienacka człowieka. I lud ruski (od Horodnicy) utrzymuje. zioła i trawy. aby się wykąpać. a kto ze śmiertelnych nastąpi im na nogę. A trudność wyleczenia tej choroby polega w stosowaniu owych środków. że cały organizm. złe duchy itp. tego napadają w domu. których jest 77 rodzajów odpowiadających 77 chorobom i ich demonom. Tego dnia kąpią się chorzy w stawie. dręczącym chorego. czarodziejki.

Zamieszkujący wyspy Ambon i LJliasen. nie kładzie się do łóżka. aż się wyzdrowieje. to powinien tyle jeść. chodzi z nią i t. która go choroby nabawiła" (S. p. W mniemaniu zabobonnego ludu niemieckiego „febra ma swą siedzibę w żołądku \ wygląda jak żaborynie". (J. Kobieta wiejska w Czechach zachorowała na zimnicę z przestrachu. musi pić dużo takiego mleka z solą (z Żołyni). Żydzi w b. należy nadmiernie pić i jeść. Na Ukrainie chory pije w czasie napadów febry tak dużo wody aż dostanie wymiotów. co chorą. antr. pije ją aż do upadłego. poczem ściąga się napowrót na dawne miejsce" (w żołądku). ale zadanym od osoby tej samej.308 burg 1859 III. z której czerpiąc zachorowało się i pije tak długo. bo długo trwałą". Wieśniaczka z Ruszkowa „obaliła się przez kamień" i z tego „trzy razy ją ogroziło" (trzęsło) Lud Nadrabski leczy zimnicę powstałą z chciwego lub łakomego jedzenia — przejedzeniem.ken) febrę. „Człek bojaźliwy od przestrachu dostanie ograszki. Kto dostał febry od kwaśnego mleka. Zgubić ją wtedy najłacniej powtórnym przestrachem. tak przeraziło. . aż ją prze może. 86 cyt O Stoli das Geschlechtsleben in der Vólkerpsychologie Leipzig 1908 str. a po przespaniu choroba ustępuje. Zgodnie z ludem krakowskim przypisują też Ukraińcy powstanie zimnicy wpływom czarta i urokom. F. W celu przestraszenia choroby każą na Ukrainie wystrzelić niespodzianie nad uchem leżącego w napadzie zimnicy albo rozbić nad nim nowy garnek na ogranicy pola. Riedel De slnik — en Kroeshaarige Rassen str. przyjmują 70 chorób. dotknięty nią nie zważa na chorobę. wyleczono ją trzykrotnem uderzeniem w skrzynię. Inny rodzaj febry leczy się przepiciem. a choroba ustąpi. że „zimno" powstaje z „oberwania albo z otrzęsienia". 282). dowiedziawszy się. I Papuanie. żeby miał brzuch pęknąć. 375). Kto dostaje febry z picia gorzałki. Każą też pić wodę z tej samej studni. można jej dostać z przeziębienia. „Jak to zimno zacznie bić czło wieka. które mają chorobę wypędzić. „Ograżka i zapalenie — powiadają w innych stronach Polski — biorą początek z rozpalonej krwi. Zdaniem Rumunów na Bukowinie dostaje się zimnicy z żarłoczności i z chciwego jedzenia lub picia. a przeje je". co się nazywa „odjeść" (abessen)" „odpić" (abtrir. leczą też upiciem wódką aż do zmęczenia Febrę leczą włościanie czescy przyczyną powstania choroby. Królestwie przypisują przestrachowi zimnicę „najgorszą. 1910 XI 295). nawet z upadku. G. Chłop w Bogusławicach pije wówczas gorzałki bez miary „aby przetrzymać". W ogóle ludyr słowiańskie i germańskie rozróżniają 7 lub 77 rodzajów zimnie/ i tyleż środków przeciw niej. Podobnego zwyczaju przestrzegają w Niemczech. Udziela Tarnów — Rzeszów Mat. a tajemnicze te liczby przychodzą już w starożytnej Atharwawedzie. złożoną snem. Podczas ataków zimnicy „trzęsie się to roz kizewiając na wszystkie części ciała. które leczyć mają liście ganemo. która potrawa i napój ją spowodowały. jak wypryski skórne z jej ostrości". Przebieczanie utrzymują. gdy w pobliżu piorun uderzył. którą mienią „febrą majową". że ze strachu straciła febrę.

stawów.o togją sfer lekarskich.309 Najpospolitszą tą chorooę leczą na Puszczy Sandomierskiej gwałtownym środkiem: „chory na ograszkę wskakuje odz'any do wody i zrzuciwszy w nie' szmaty (bieliznę) z siebie wraz z niemi choroby zrzuca". (E. Wychodź' ona najczęściej ze studni. obfitych w wody i bagna. 163—4. Zgodnie z wyobrażeniami ludt: serbskiego w Dalmacji. wskutek czego zimnica. choroba ta bowiem panuje od wieków ra nizinach. Często używany to środek d'a tych.trochę lnu. wogóle wód. Poczem odmawia się jeszcze po trzy razy Ojczenasc • Zdrowaś Marja.nneirn łychomanką albo prypastnycią. I staroindyjska księga Atharva— veda pcwiaoa. w przec. Albo „przec . Na Podolu clioiego v\e śnie ziewają zimną wodą. to ma obiec wokoio stawu trzy razy i rzucić do wody za pierwszym razem kawałek chleba. kto ta wiosnę przechodzi przez rzekę. co dostali zimnicy z długiego i częstego kąpania w Żołyni. W okolióy . a febra nie wróci (Czasopis czeskeho Musea 1855 str. gdy śpi twardo. a zimnica będzie wiasną przyczyną uleczona". W po wiecie krasnostawskim zalecają wyciąć w lodzie przerąbel i tei wody się napić. 146 i 467). I Rosjanie oblewają nagle chorego zimną jak lód wodą. odnoszą początek choroby do wpływów rzek'. dcradza: „przed wschodem i po zachodnie słońca oblać Się zimną wodą lub całkowicie skąpać się w izece.) Cierpiącemu na febrę wieśniakowi czeskiemu wylev ają na głowę. gdy Agni (ogier ) zatoczy swe płonące kola po wodzie. a'bo w lesie pije ze źiodła wodę. gdy przechodzi przez most. Kto ma febrę.obie lud czeski w postaci złego aucha płci niewieściej. (Kwiety 1847 str. Do tej etjelogji stosuje się terapja. w febrze trzeba przez 7 dni o 7 rano i o 7 wieczorem pić wodę święconą z 7 kościołów". zwaną między . niech przed wschodem słońca idzie do studni i tak do niej przemawia (naturalnie po czesku)Studnio. studnio. póki się nie zrobi w oczach słabo. 54). Dh tego też każą w Jungbunzlau (Czechy) choremu na febrę. trzy razy splunąć do wody. str. za trzecim . Radzą też w c i a a e zimnicy biec do wody i wpatrywać się w nią. radzą też „przejechać wielką rzekę i za mą przebyć całą dobę".wnym razie me wyleczyłby się z tej chcoby. Lud czeski tak rozumuje: „Gdy się dostało zimnicy przez wodę ze studni. W czacie paroksyzmu wylewają u nas na chorego z nienacka zirr. studnico! Nie nachodź mnie zimnico! Marja Parna zabroniła. maiąca swą siedzibę w stawie. Wierzchowski Zbiór antrop. w ogóle wód. iż okrutny takrnan (iebra) powstaje. c. to należy — aóy ją stracić— pić wodę z te^ semej studni.ną wodę lub wrzucają go do rzeki. garnek zimnej woay. (G. Abyś ty mię nachodziła. które przez pewien czas nawet medycyn" zawodowa podzielała. Chłop ukraiński na febrę. „Gdy dziewczę (z okolicy Hajdy) dostanie zimnicy. zatrzymuje się na dnie wody i nie może stąd wyjść w oznaczonym czasie". za diugim — wrzeciono. co zgadza się z et.ohman 1. 1895 XIV 197). Febry — powiadaią wieśniacy dostaje. Zimnicę wyobraża :. a febra zimowa odrazu odbieże".

nie zatrzymując się nigdzie. idź precz! Wodo. a stanąwszy na miejscu odwrócony tyłem do wody.) Lud rumuński leczy też ataki febry. Nie wolno też nocą wychodzić na dwór. W pierwsze święto wielkanocne chory na febrę w Ruppin idzie przed wschodem słońca w milczeniu do rzeki. mówiąc: Febro. że przez przebywanie w okolicach bagnistych wieczorami nabawia się zimnicy. aby je od złej febry uchronić. ustępując z drogi malarji. z obawy nabawienia się choroby. w Niemczech i in. Dlatego odejdź. świeżo z pieca wyjęty. Na dotkniętego zimnicą chorego Rumuna wylewa o świcie szklankę z „nieomówioną" wodą kobieta. w chorobach nialarycznych Grecy. Czerpię. co się o tyle zgadza z doświadczeniem. z których o pewnym czasie nie wolno pić Dod grozą dostania febry. Chorwaci używają przeciw „hodońce" (febrze) następującego środka sympatyteki leczniczej: Chory zacina na gałązce nożem tyle karbów. Chory na febrę w Niemczech lęka się po wyzdrowieniu przejść przez rzekę lub staw. Jana kobiety wiejskie w Portugalji idą z dziećmi do studni i myją im główki. że febrę zsyłają na ludzi duchy płci żeńskiej. nie odwracając się. gdyż o tej porze czyhają na człowieka owe malaryczne duchy. Gdzie ci ssać dają. do domu. Bułgarzy. Zimnicę leczono w Bośnji 1749 pijąc i myjąc się wodą. daję ci ją! Nie lubię cię. Jest ona dobrą na 77 raką febrę. W imię Ojca. lejąc na chorego dzban zimnej wody albo zaleca kąpiel w zimnej wodzie. czerpię krew Chrystusa. którą oblewano chleb. do nikogo nie mówiąc. Syna i Ducha św. . która przed ślubem utraciła dziewictwo. ile tygodni chorował i biegnie do rzeki. opowiadają wieśniacy. przypomina to lęk uparzonego dziecka przed ogniem. zaczerpnie po trzykroć wody z biegiem rzeki i pijąc szepcze: Merklina. na którą jednak choremu patrzeć nie wolno. na Rusi. Owej wody używają milcząco. Turcy i wogóle wschodnie narody. I Słowak po ustaniu trzęsionki przez dłuższy czas nie zbliża się do wody. w tem przekonaniu. W przeddzień św. przez głowę i pomyka co rychlej. nie mówiąc do nikogo. że się na tej drodze pozbył choroby. rzuca w nią hodońkę poza siebie. z czasów pogańskich przeszła kąpiel obrzędowa i lecznicza w zabobon ludów chrześcijańskich zalecających takową kąpiel w wielki piątek (w Polsce.310 gdzie malarja grasowała epidemicznie. Podobny środek przeciw febrze podają Cyganie z Transsylwanji: Chory idzie do rzeki i rzuca w nią dzięwięciorakie drzewa przez głowę. Żydzi oblewają chorego na febrę niespodzianie konewką wody. Poczem wraca milcząc inną drogą do domu. Już Horacy w Satyrach wspomina o zwyczaju kąpania chorych na febrę w rzece. żyjące w studniach.

którą chwyta na rosie o świcie przed dniem św. znak to. każe choremu „zlapa^ czworonogę (żabę). zimną woda Powszechny u ludów Europy. Wlislocki Zauber und Pesprechungsformeln Ftnolog. Mitteil. wiazą to żabie na szyji i puszczają na wodę bieżącą. trzykrotnie krzyknąć: „Zjem cię". zlewa chorego. Mashurdalo pomóż 1 Mashrnurdalo to duch olbrzym pizybywający w lasach i pustkowiach. a jeżeli tam zdechnie. na Ukrainie przywiązu.chorooa nie ustępuie. W okolicy Szczerca radzą pocałowac rzekotkę w brzuch. Leczenie febry w okolicy Gniezna odbywa się w ten sposób: Matka chorego dziecka wrzuca przez trzy dni do studni po trzy ziarnka napecniałego grochu: rano. obwinąć w gałgan. w południe i wieczorem. Jerzego. Chory przez dziewięć poranków odmawia Ojcze nasz. Febry pozbawia się w Czechach zapomjcą żaby. jeżeli ona zje ziarnka ze smakiem. poczem . W Zabme radzą choremu spotkać uschniętą żabę i okurzyć sje nią. trzymają ją za pazuchą. Zimnicy pozbywa s>ę w Krakowskiem połykając żywą żabkę zieloną. 60j. dopóki mu nie zabierze febry". jakby przypisysywał żabie przyczynę zimnicy. aus Ungarn Budapest 18o7 1. rzucić ją do wody. Lud polski tamże. zabiła ją. co się w woreczku znajduje. w przeciwnym razie. za pazuchą. dopóki nie zdechnie.. lubo w zaniku już będący. 171). zaszywa zwierzątko w woreczek i zawiesza choiemu na szyję. zawiąże w płatek i „nos. leżącego w gorączce.ach. poczem pojsć do rzeki. a porem pić tę wodę (Przemyskie). W Poznańskiem wkładają obcięte u nog i rąk paznokcie chorego w woreczek płócienny. a wtedy febra go porzuci". Na Rusi noszą żabę zabitą na szyj' aż uschnie i okruszy się. Pokucie 1888. trzymać przed gębą i wołać: „Zjem cię zjem!" zapewne. na Wołyniu każą nosić ią w szmatce na piers. Przeniesienie choroby na żabę odbywa się i w innych krajach. „Złapawszy żabę. III. a sznurek. na Podolu rzucają ją śpiącemu za pazuchę. a dziecię może nawet umrzeć. W studni jest duża zaba czarna. (zamiast żaby zaszywa się trzy żywe pająki). aby ją nastiaszyc. H. przyczem zachowują tajemnicze milczenie. zwyczai przenoszenia febry na zwierzęta znany jest i w Polsce. które wyszły z wnętrza człowieka". Febrę leczy lud ukraiński w powie cie Czehryńskim nosząc na szyji żabę. (O.311 Gdzie ciebie ochronią. p o pisujący febrę wpływowi złego ducha. zawijają ją na Wołymu w szmatę i obwiązawszy sznurkiem. na którym była zawieszoną. ale chory wyzdrowieje. na którym leży chory. który nosi ją dopoki nie zdechnie tj. dziecko wyzdiowieje. Papua ausbalski.ą ją do tapczana. nnpęcnieje żabami. dopóki nie zdechnie. Chory na febrę u Rusinów cnwyta żabę. aby się uchronić od zimnicy. że febra przeniesiona na żabę. aż zeschnie. DOźerają^j mięso ludzkie. ale -ez pumocny człowiekowi w wielKiej potrzebie. trzy razy splunąć a po przespaniu choroba odejdzie. Albo złapawszy żabę.Kolberg. aby ten nie wiedział. (Ługów). zawieszaia na plecach choremu. a febra na zawsze chorego ooizuci. Gdzie cię bardzo koc! a ^ . Radzą też zieloną żabkę trzymać w wodzie przez dzie więc dni pod przykryciem.

W celu ochrony przed malarją zawieszają Madziarzy na szyję suszoną żabę. Gdy żaba zdechnie. „niosą do cerkwi i przytrzymują ją przez czas mszy św. suszą ją i dają w proszku do wódki. Radzą też w stronach nadniemeńskich „znalezioną w szczupaku rybę" osuszyć. na czczo. 59). Mieszkance Czarnej góry (w Dalmacji) posługują się w febrze żabą w podobny sposób jako cennem lekarstwem. albo radzą zażyć kiszki świeżej ryby. chory ozdrowieje. która inną rybkę połknęła" wyjmują wnętrzności. 315). bierze w usta po trzykroć pełno wody. nad rzekę i chwyta żabę. „takiej. Włościanie nasi w Żabnie zalecają przeciw ograżce: „rybkę wyjąć z ryby. Ze środków animalnych przeciw zimnicy zalecają Białorusini zażywać w proszku lub w napoju ryby pożartej przez drugą. którędy ma wyjść! (H. gotują i dają choremu". Wlislocki Zauber und Besprechungsformeln der Zigenuer Ethnolog. Aby się pozbyć zimnicy. bierze włościanin z Węgier żabę w zanadrze i trzyma ją aż nie zginie z głodu. Na Ukrainie przykładają choremu na żołądek rozpłatanego przez środek żywego lina. utłuc i dać do wypicia z wodą. Wracając z cerkwi nie mówią do nikogo ani słowa. rzuca przez głowę woreczek z żabą i wraca do domu. Mitteilungen aus Ungarn Budapest 1887 I. Cier • piący na febrę w Palatynacie. Przeciw febrze Cyganie węgierscy używają tego oto środka: Trzy płuca żabie i trzy żabie wątroby ściera się na proszek i daje w wódce choremu do wypicia. wyjmuje on małą rybkę . ususzyć. że ona zabrała z sobą chorobę. idzie o świcie. Szuchewicz Huculszczyzna Kraków 1907 IV. zlanego wódką. który nie ma wiedzieć. z modlitwą na ustach (Czasopis ceskeho Musea 1853). Przywiązują też żywą żabę. wtyka jej ową kartkę i odwrócony plecami rzuca ją do wody. idzie w Prusiech przed wschodem słońca do bieżącej wody i nie oglądając się. Pacjent. Weźcie mi moje wszystkie 77 rakie zimnicę. I lud rosyjski kładzie choremu niespodzianie żywą ropuchę na gołą pierś. Albo z ryby zjadaczki (zjidnyci) tj. W ziemi czerskiej okurzają chorego dymem ze skóry ryby suszonej. któremu zamawiacz na karteczce iego imię zapisał. na pomoc. Ryby bez żółci. W Poitou kładzie się ropuchę między dwie łupiny orzecha. w izbie rozcierają rybkę. w wódkę włożyć i pić". której zażywa chory. Na Podolu okadzają rozjechaną na drodze ropuchą albo ościami z ryb. (W. Aby febra nie trzęsła Rumuna na Bukowinie. przyczem się zamawia: Żaby w moim żołądku! Połknijcie wszystko złe (chorobę we wnętrzu)! Żaby w moim żołądku! Pokażcie złemu drogę. spożytych w wilję Bożego Narodzenia. której skórę zdjęto do ręki chorego.312 modląc się idzie do rzeki. poczem wypuszcza ją w tem przekonaniu. co się w szmatce znajduje. moczonej w wódce. łupiny jajka lub czarnego pieprzu. wezwawszy Trójcę św. Po przeżegnaniu się odchodzi do domu. Huculi wyjmują z wnętrza drapieżnej ryby połkniętą rybkę. nie oglądając się. Bociany bez języka. którym trzęsie zimnica. zawija się w białą szmatkę i zawiesza przód napadem febry na szyji chorego. wypluwa ją do rzeki i mówi: Żaby bez płci.

341 z wnętrzności wielkiej. W Serbji i na Rusi mający febrę okurza się skórą węża. Kałmucy dają choremu na febrę ukąsić żywego węża i ogón połknąć. dają ją choremu do trzymania. Tak przebita i uwięziona choroba nie ukaże się więcej (Ruszków. wydychając chorobę i natychmiast tym samym gwoździem zabija się dziurę. Wierzba w kilka dni uschnie. 157). (J. Tu nagiąwszy gałąź sokory. Używają też następującego środka: Dużym gwoździem robią w wierzbie dziurę. lecz chory będzie wyleczony. ostań się i nie wracaj!" jioczem zmówiwszy Ojcze nasz. a następnie zabijają to wszystko kołkiem. włocławski) „zabiciem ograżki". owija nim niłodą wierzbę w polu. że febtę zabił". Chory na ograszkę idzie do jabłoni. zrzuconą przezeń przy lenifeniu albo znalezioną między 15 sierpnia a 8 września. aby choroba nie mogła się z niej wydobyć. w którą chory trzykrotnie chucha. Choremu na nią w powiecie łukowskim „obcinają trochę włosów z nad czoła. powinien chory wywiercić świderkiem w osice dziurkę i zabić ją kołeczkiem. Mienią to w Kłótnie (p. Kolberg Lud XV. 212). 266). wraca w milczeniu do domu. a choroba na tych miast ustępuje. W Pakosławiu pod Rawiczem „chory na febrę wierci dziurę w lipie i chucha w nią mówiąc: Idź febro! Potem zabija tę dziurę kołkiem i pewny jest. wszystko to zawiązują w gałganek i udają się z chorym na ulicę. Na wyleczenie febry środek skuteczny: „Wziąwszy żmiję o nowiu. gruszy lub osiki. tak żeby tego . (Kalisz). używanych w Polsce i na Rusi przeciw zimnicy. 227). nie oglądając się poza siebie". zabija ją kołeczkiem Hub gwoździem). a po wymoczeniu ich dają win© wypić choremu. suszy ją i zażywa w proszku. Kopernicki: Jur kowszczyzna Zbiór antropol. Chory w Woli Batorskiej opasawszy się pcwrosłem słomianym. sami zaś wiercą w pniu tegoż drzewa otwór. a chuchnąwszy w nią trzy razy. Więcławice). puściwszy gałąź. Linde w Słowniku pod wyrazem Dziura i O. z za uszu i paznokcie z trzech palców obu rąk. Albo robią dziurę w marchwi i napełniwszy ją uryną chorego. Przeto lud polski przenosi zimnicę na drzewa. Ażeby febrę „zgubić". zatykają ją i marchew suszą w kominie. utraconą podczas lenienia. uciekać od sokory. (B. (z Czarnej). Z leków domowyth. obwiązuje je powrozsłem i mówi mniej więcej: „Zimno. Chory powinien wtedy. a chory zdrów powróci do domu. do którego wpychają gałganek z włosami i paznokciami. przeprowadzają go do drzewa i każą chuchnąć w każdą dziurkę. 1887 XI. W najbliższej styczności z wodą i jej mieszkańcami zostają drzewa nad nią rosnące. natychmiast zabijając ją kołeczkiem. należy ją moczyć w okowicie do następującego nowiu. Na Wołyniu i Besarabji wrzucają dwa raki do szklanki wina. Włościanie ze wsi Woroba (na Ukrainie) okadzają chorego skórą węża. Ograszkę zabijają też następującym sposobem: Wiercą pięć dziurek w wierzbie i gdy chory dostaje dreszczów. poczem owej żmijówki (wódki) można skutecznie używać pijąc o wschodz ę i zachodzie słońca po kieliszku" (M. Wasilewski Jagodne 1888 str. Federowski Lud okolic Żarek 1889 II. to febra ostanie się w osice. wywierci w niej dziurę świderkiem. W Warrnji idzie do drzewa. zwłaszcza wierzba. (Z. wymienić należy osuszone i utłuczone oczy raczę.

który zerwawszy się ucieka do domu. Chłop czeski chcąc się pozbyć febry. otwór. nie należy ogiądać się za siebie. wkłada tam włosy i paznokcie swe albo zabija otwór klinem.Wypróbowaną przez Słowian jest siła lecznicza leszczyny.przeciągniętym uprzednio przez usta chorego. użyczały swej pomocy w tej. Kolberg Pokucie 1888 III. ustrzyga sobie włosów z czterech stron głowy. doznające w czasach przedchrześcijańskich boskiej czci. Poczem przywiąże coś z siebie na drzewie — szczątek ofiary — i biegnie co tchu — nie oglądając się — do domu". włożyć. biegnie do bzu. wywierca dzurkę w wierzbie i zabija ją kołkiem. I inne drzewa. Przyczem mówi: Tu cię zabijam. dopóki paroksyzm febry nie minie. nikomu nie odpowiadać— a zimnica odejdzie. Przeciw „osikowej zimnicy" radzą B . gdy go nawiedzi „zima". wydziera kawałek z ubrania zatyka je w otwór wydrążonej na ten cel brzozy i zabija kołkiem głogowym. 63). Chorego na febrę chłopa rosyjskiego prowadzą do lasu. tuż nad głową chorego. (O. ażeby tam febra utkwiła. obwija sobie szyję słomą z owsa. zrywa chory zwitek włosów z głowy. Chory na Morawach. potrzęsie go trzy razy i potrzykroć mówi następujące wiersze (po czesku : . aż ja po ciebie przyjdę. Gdy „ma przyjść febra". w końcu umyka co tchu do domu. jak w innych chorobach. niosący go zostawiają słomę na krzaku. str. „aby chłodna nie wyszła i do niego nie wróciła". a chuchnąwszy po trzy razy w ten otwór. (Kwiety Praha 1847 str. chory wyzdrowieje. zabija go silnie kołkiem. mówiąc (po rusku): Obyś się nie wróciła. (Czasopis czeskeho Musea 1856. poczem mówi: „Tam cię zatłukłem. rosnącej nad wodą i tam tak długo zostaje . poniesiesz szkodęI Choroba się przelęknie i ustąpi. kto przyjdzie i podejmie pręt. Chory Ukrainiec wstawszy o wschoJzie słońca. kładzie w spróchniałe drzewo. zabija kołkiem a potem ucieka jak najprędzej. odmówiwszy trzy Ojczenasze i Zdrowaś Marja. (p. Gałęzie drzewka ma chory doprowadzić do dawnego stanu. abyś mnie nigdy nie nachodziła. weń ową nić i zabić go kołkiem z tegoż drzewa (Wieteże). Pacjent na Rusi „obcina sobie paznokcie u rąk i nóg. a wydrążywszy w niej dziurę. dostanie zimnicy. Wracając. a sami również umykają do domu". ałorusini uciąć choremu włosów i paznokci. niech pójdzie do wierzby. gdy wierzba usehnie. 173). gdzie uginają nad nim i wiążą dwie gałęzie brzózki. gdy pręt na trzy części połamie i rzuci w ogień. paznokcie z nóg i rąk. ucina pręt leszczyny w lesie przed wschodem słońca. Chory na chłodną w Hecznarowicach robi w drzewie osikowem dziurę i wkłada do niej: pęk włosów uciętych przy uszach i pod pachą. albo zmierzyć nitką jego długość i szetokość (z rozkrzyżowanemi rękami) poczem wywiercić w pniu starej osiki. którym przebija zimnicę.3!4 nikt nie widział. i kładzie się na nim chorego. abyś mnie nigdy nie budziła". Kaniowski). 146) Pozbywa się też zimnicy w następujący sposób: „Przynosi się chorego na skręconych ze słomy linach (głową zwróconą naprzód) do krzaku. idzie z nim do kościoła i zostawia w kącie. przyczem chory ma mówić do febry: Jeżeli mnie nie opuścisz. Chory pozbędzie się jej dopiero wtedy. W innych stronach Czech chory idzie z zamawiaczem do topoli. Lud czeski doradza też: „Kto ma zimnicę.

zawiązuje trzy węzełki na gałęzi i mówi: Goe morgen. Poczem wraca na jednej nodze wstecz do domu (Hwiezda 1863 s t. olde. a gdy go ktoś woła. Zabieg ten mienią w Lewaczu ślubem z wierzbą.315 Bzie. Po przeżegnaniu zawiązuje węzełek na gałęzi drzewa i mówi dalej: Ziinnico. Chory w Niederlandach. mówi trzykrotnie: Kochana wierzbo. Idąc do domu. Jugosłowianie rozróżniają między innemi dwie odmiany febry: zimnicę i gorączkę Chcąc się tej ostatniej wyzbyć.) i zabija otwór świeżo wystruganym klinem. a na dziewiątej miedzy kładzie je pod kamieniem. przyczem mówi (albo pisze): Wierzbo. Poczem zawróciwszy. zawiązuję cię Na 77 sposobow. Pozostaniesz tu. A gdy zawiążę. (przeżytek ofiary. przed wschodem słońca wtyka ją do świeżo wydrążonego otworu w wierzbie (leszczynie. W innych stronach Niemiec chory przystępuje do krzaku (Krankewittstrauch). bzie! Zima na mnie leży. 99) Albo chory urywa sobie pęk włosów. bzie itp. a gałązkę rzuciwszy przed wschodem słońca w ogień. idzie przed wschodem słońca do st rej wierzby. wziąwszy ze sobą pieniądz i chleb. biegnie co tchu nie oglądając się po za siebie.) przychodzę do ciebie. Cierpiący na zimnicę. ucina kawałek tnaterji z odzieży. zawiązuje sobie szyję. Albo idzie do wierzby i przeżegnawszy się. skarżę się tobie. na pochylonym . którą ma na sobie. Weź 77 zimnie odemnie! Chory na febrę w Prusiech idzie przez dziewięć miedz. ucina gałązkę śliwy i robi na niej tyle karbów. nie odwraca się. po siedmiu dniach zdejmuje ją i obwiązuje śliwę a choroba znika. nachyla go lewą ręką ku wschodowi. mówi: „Ziinnicy pękło serce'! W rękopisie serbskim z 1749 r. do wierzby!" poczem przylepia do drzewa świecę i biegnie nie oglądając się do domu. Trapią mnie 77 zimnie. Ik geef on de Holde. chcący wyzdrowieć. zawinięte w szma kę. ile naliczył napadów choroby. chory obnosi zapaloną świecę po trzykroć wokoło wierzby i mówi: „Febra. chory mierzy konopianą nitką psa i uciąwszy ją przy ogonie. 1 chory w Niemczech wedle odwiecznego zwyczaju przenosi febrę na drzewo lub krzew (transplantatio morbi): pisze więc imię swe na małej kartce. wtyka te rzeczy i zabija je klinem głogowym. nie słucha. robi otwór w białej wierzbie. po nijakim czasie febra znika. bzie. (bzie itp. A mech ze mnie zlezie 1 na ciebie wlezie.

Albo: Dębie. aus Ungarn Budapest 1887 I. nie oglądając < . którego się kamieniem do świętego krzaku przykuwa. trzeba uciekać. a febra wstąpi do pnia. na które przeszła choroba. a skaleczywszy się w mizerny palec. bzie). aby ją sobie zjednać przeciw złemu duchowi choroby. krwią pomazuje drzewo i mówi następujące zaklęcie: Idź precz zimnico. rzuca się za siebie na bieżącą wodę. 11. gdy kwitnie podczas ubywania księżyca albo po zachodzie słońca i obwija go stązką albo nicią. Gwerb w pisemku ogłoszonem w Zurichu 1646 r. poczem sznurek.). Cygan w napadzie febry idzie przed wschodem słońca do drzewa. Wlislocki Am Urąuell 1892 III. O zwyczaju pogańskim zakopywania febry pod krzakiem bzu (Sambucus) wspomina Szwajcar R. Środki sympatyczne od febry u nas i u innych ludów zasadzają się na oznaczeniu ilości parr ksyzmów w bardzo pierwotny sposób zapomocą węzłów na sznurku (słomie). Niech mi ją odbierze i poleci z nią. Przynoszę ci tu moją febrę. orzechu. skarżę się tobie. wnijdź tu. 77 roka febra (albo 99 febrj dręczy mnie. Skąd przyszłaś.: Chory szedł do krzaku i położywszy pod nim kawałek chleba i trochę soli. przyjmijcie febrę trzydniową (albo codzienną). Mitteil. Amen. zawieszał na krzaku papier z następującem zażegnaniem: „Pozdrowienie Pańskie. Zawiązuję ją i odchodzę.ziewięć razy obchodzi. 59). który miał chory na ciele podczas napadu zimnicy. bzie! Przynoszę wam chleba i soli. mówiąc: Dobry wieczór! bzie. Na Węgrzech i Transsylwanji zabijają klinem febrę tym sposobem: Chory idzie o świcie do lasu. przyczem mówi: „Febro. gub. na drogę lub wiesza się na drzewie Uczyniwszy to. albo zapomocą znaków na kiju (leszczynowym iip. Litwinowi w b. Chory w Ruppinie przychodzi do bzu. tu twe mieszkanie": (H Wlislocki Zaubei und Besprechungsformeln der Zigenner Ethnolog. co przeleci. które c. wileńskiej w paroksyzmie febry każą „pójść do lasu i usiąść na świeżo zrąbanym pniu olszowym. febro. będziesz tu mieszkała. zabiją ją klinem. nie chcę jej". Pierwsza ptaszyna. z signatura rerum. Nazywają to „obwiązywaniem" zimnicy. wybiera sobie drzewo.316 krzewie kładzie czaszę i kamyk* — przeżytek to ofiary ludzkiej czara z czaszki) składanej krzewinie. Tam idź ty zimnico! (H. W imię Ojca Syna i Ducha sw. w ogień. (śliwo. chory bowiem trzęsie się jak liść osiki. jako istocie dobrej. Idź precz mój bolu! Idź precz w drzewo. wydrąża w niem dziurę i trzykroć w nią naplunąwszy. W Bawarji zakopują paznokcie i włosy chorego pod osiką po myśli t. słoma lub kij.

W Łagowie liczą ile dni była febra. odmawiając trzy Ojcze nasze. tego czepi się febra. 212—3j. idą z nim podczas ataku febry do wody. umykają. odwiązał jeden z nich i zmówił Zdrowaś Marja a po rozwiązaniu ostatniego węzełka choroba minie. Chory na febrę w południowych Czechach idzie wieczorem do zamawiacza. ani nawet przejść DO moście. kto ją podejmie. Skoro kogoś zacznie kołatać ciotucha (trząść febra) dają jnu owe supełki. „Zdrowaś Maryja. pni się me ogla_daiąc. Kopcrmcki Z Jurkowszczyzny Zbiór antrop. YVlościanin w Lipnikach zobaczywszy na wiosnę poraź pierwszy bociana. który ucina pręt z miotły. Kto zaś przedmioty owe. aby po każdym paroksyzmie. Poczem „sznurek. uczyniwszy to . Dądź znakami na kiju leszczynowym wierzbowym" itp. robi na nitce szypułki (węzły). który się nawinie podczas słabości. ile tygodni był chory.317 się za siebie. słuma lub kij rzuca cię za siebie na bieżącą wodę lub na drogę. Podobnego środka przeciw feb r ze stosują nad Niemnem. zawiązuje węzełek na chustce" który chory na febrę rozwiązuje i tym sposobem pozbywa się choroby. zacina na pręcie tyle karbów. nie mówiąc do nikogo. a sznurek w ogień rzuci". wrzuca ją do wody a sam ucieka. zabierze z sobą chorobę. Cnory na ::imnicę Chorwat robi na pręcie wierzbowym tyle zacięć. dudając jeden oznaczający wstępne trzęsienie. „Kto na wiosnę u>rzy pierwszy raz bociana. ani się ogląaając. topią go w wodzie i nie oglądając się noza siebie. Chłop w AAorown. aby się nie dotykać gołemi rekami. Rusinom na Wołyniu zalecają: „Ujrzawszy na wiosnę małe gąsięta po raz pierwszy i policzywszy je. Albo po prostu biorą kamień. ile chory miał napadów zimnicy. ile razy febra już ogroziła i ciśnie sznurek na wodę. nie mówiąc do mkogo. a przed oczekiwanym napadem febry niech te węzły poodwiązuje. aby ducn choroby me wrócił. chory niech tyleż węzełków nawiąże na sznurku lLb gałgame iak-m. ponad głową. Albo wiąże się na sznurku tyle oączków (węzłów). (J. Z owym prelem spieszy zamawiacz do rzeki. a przywiązawszy do niej kamień.a. albo też wiesza się na drzewie.ty. nacinają tyleż karbów na kiju. Ujrzawszy na wiosnę małe gąsięta poraź pierwszy. „hoooiikę-4 tę rzuca do rzek.cy przy ujrzeniu pierwotnych gąsiąt na wiosnę. ile m_ał napadów febry. 1837 I. podniesie.apowrót. które chory miał w tym celu na ciele w czasie paroksyzmu. Środki sympatyczne przeciw febrze zasadzają się i we W