P. 1
Specustawa - Tekst Jednolity z 2009 r.

Specustawa - Tekst Jednolity z 2009 r.

|Views: 536|Likes:
Wydawca: jackhill9

More info:

Published by: jackhill9 on Sep 09, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2013

pdf

text

original

©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
Opracowano na podstawie tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, Nr 199, poz. 1227, z 2009 r. Nr 72, poz. 620.

Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i warunki przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381 oraz z 2008 r. Nr 54, poz. 326), zwanych dalej „drogami”, a także organy właściwe w tych sprawach. 2. W odniesieniu do dróg innych niż zarządzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad uprawnienia, obowiązki i zadania Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad wynikające z niniejszej ustawy wykonuje właściwy zarządca drogi. 3. Uprawnienia, obowiązki i zadania Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad lub Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad stosuje się odpowiednio do drogowej spółki specjalnego przeznaczenia, z tym że spółce tej przysługuje prawo nieodpłatnego użytkowania w stosunku do nieruchomości nabytych w trybie ustawy lub przejętych od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

2009-05-26

4. zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza. Wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych wydają decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek właściwego zarządcy drogi. Art.©Kancelaria Sejmu s. 1. 2. Właściwy zarządca drogi składa wniosek. na którego obszarze właściwości znajduje się największa część nieruchomości przeznaczonych na realizację inwestycji drogowej. po uzyskaniu opinii właściwych miejscowo zarządu województwa. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej może być wydana po uprzednim przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 11d. 11a ust. Niewydanie opinii. poz. W przypadku inwestycji drogowej realizowanej na obszarze dwóch lub więcej województw. 2/2 Rozdział 2 (uchylony). traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku. Art. 1. decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydaje wojewoda. 1.U. w terminie 14 dni od dnia zwrócenia się przez właściwego zarządcę drogi o jej wyrażenie. z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy. Rozdział 2a Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych Art. 11c. 11b. Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera w szczególności: 2009-05-26 . Nr 199. jeżeli jest ona wymagane przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o których mowa w ust. 1. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. prezydenta miasta). 1227). Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydaje się w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku. 1. 3. o którym mowa w ust. 1. 2. o którym mowa w art. udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. Art. 11a. Do postępowania w sprawach dotyczących wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

U. z późn. 1600 i Nr 249. 1055. poz. 1373 i Nr 247. poz. jeżeli jest ono wymagane. Nr 145. Nr 170. z 2006 r. 1683. wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego. 1502. aktualnym na dzień opracowania projektu. z 2006 r. z 2005 r. 4) określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu. 1118. morskich portów i przystani. z 2007 r. o którym mowa w art. Nr 203. poz. poz. placów i innych miejsc publicznych. poz. 2703. poz. poz. o którym mowa w art. Nr 21. poz. linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 41. 2) 2009-05-26 . portów morskich i przystani morskich. poz.©Kancelaria Sejmu s. U. zm. poz. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 82 ust. 125 oraz z 2008 r.2)) . 8) opinie: a) ministra właściwego do spraw zdrowia – w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. oraz istniejące uzbrojenie terenu. 3) mapy zawierające projekty podziału nieruchomości. zgodnie z odrębnymi przepisami. 665. projektowanych rozwiązań w zakresie: a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg. postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej. – Prawo budowlane (Dz. 1844 oraz z 2008 r. Nr 99. 1652. poz. 5) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem. 1217. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. poz. Nr 153. 23 i 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. 12 ust. Nr 170. 1834. zm. pasa ochronnego. poz. U. 587. 914. z 2006 r. 895 i Nr 273. Nr 93. U. z 2007 r. sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. b) dyrektora właściwego urzędu morskiego – w odniesieniu do obszarów pasa technicznego. Nr 220. poz. Nr 171. 7) w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach. a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego. z późn. Nr 127. z 2003 r. c) właściwego organu nadzoru górniczego – w odniesieniu do terenów górniczych. 6) pozwolenie. Nr 88. poz. ulic. Nr 191. Nr 156. 3/3 1) mapę w skali co najmniej 1:5 000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi. z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych. Nr 6. 2) analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi. poz. 880. b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg. o którym mowa w art. 82 ust. – Prawo budowlane. poz. z 2004 r.1)). poz. o których mowa w art. – Prawo budowlane. d) dyrektora właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej – w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. z 2003 r.

g) właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej – w odniesieniu do linii kolejowej. Zawiadomienie. siedziby i adresy właścicieli tych nieruchomości określa się według katastru nieruchomości. c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.©Kancelaria Sejmu s. poz. 131 ust. 1286 i Nr 231. 4/4 oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią. 125. poz. 6. zm. będących w zarządzie Lasów Państwowych. Nr 239. poz. na wniosek właściwego zarządcy drogi. o których mowa w ust. 493. Nr 21. Opinie. 427. z późn. o którym mowa w art. poz. poz. U. 5. poz. 2009-05-26 . poz. 1704. pozwolenia. Wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych wysyłają zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy. o których mowa w art. poz. W sprawach dotyczących wydania pozwolenia wodnoprawnego nie stosuje się art. z 2005 r. a w przypadku. 11a ust. 2 pkt 2 lit. wojewodom. Dla ustalenia stanu prawnego nieruchomości. poz. Nr 88. 4. 1 pkt 8. 5. w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii. z 2006 r. Właściwy organ wydaje opinie. 2. Nr 181. poz. oraz zawiadamiają pozostałe strony w drodze obwieszczeń. 1658 oraz z 2007 r. Jeżeli realizacja inwestycji drogowej wymaga wydania pozwolenia wodnoprawnego. Nr 170. poz. 132 ust. odpowiednio w urzędzie wojewódzkim lub starostwie powiatowym. opinie bądź stanowiska właściwych organów wymagane odrębnymi przepisami. 587. o którym mowa w ust. właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości. U. 1 pkt 8. na stronach internetowych tych gmin i w prasie lokalnej. Nr 176. 1033. h) innych organów wymaganych przepisami szczególnymi. Niewydanie opinii w tym terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku. 2. – Prawo wodne. 1217 i Nr 227. Nr 267. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.3)). 3. 9) wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne. Nr 75. zawiera w szczególności: 3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. f) właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków – w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów. o których mowa w ust. 2019. Nr 147. zastępują uzgodnienia. na których obszarze właściwości znajduje się część nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne. z 2005 r. poz. 1238. e) dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa. a także w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi. – Prawo wodne (Dz. 2255. odpowiednio marszałek województwa albo starosta wydają to pozwolenie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku o jego wydanie. Nr 64.

11e. Art. według katastru nieruchomości. z określeniem ich kategorii. o którym mowa w ust. o którym mowa w ust. objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 5/5 1) oznaczenie nieruchomości lub ich części. 9. 2) określenie linii rozgraniczających teren. w którym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy. Czynność prawna dokonana z naruszeniem zakazu. które stają się własnością Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Art. Przepis ust. 7. 8. jedynie wnioskodawcy. objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.©Kancelaria Sejmu s. nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. 1. 1. 2009-05-26 . 11f. 9. 7 stosuje się odpowiednio. o którym mowa w art. 12 ust. 5. Nie można uzależniać zezwolenia na realizację inwestycji drogowej od spełnienia świadczeń lub warunków nieprzewidzianych obowiązującymi przepisami. a ich spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku. W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych wysyłają zawiadomienie. 3) warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska. nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego. ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej oraz potrzeb obronności państwa. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera w szczególności: 1) wymagania dotyczące powiązania drogi z innymi drogami publicznymi. o którym mowa w ust. 2) informację o terminie i miejscu. 6) oznaczenie nieruchomości lub ich części. Z dniem zawiadomienia. b) określenia czasu użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych. jest nieważna. jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie żyją. według katastru nieruchomości. 4) wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich. 5. 7) zatwierdzenie projektu budowlanego. 5) zatwierdzenie podziału nieruchomości. 10. 8) w razie potrzeby inne ustalenia dotyczące: a) określenia szczególnych warunków zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych.

3. 2. o których mowa w ust. 708 i Nr 220. Od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stronie służy odwołanie do organu wyższego stopnia. 1. w którym strony mogą zapoznać się z treścią decyzji. Nr 130. poz. z późn. poz. Nr 169. e i f. 4. 1 pkt 8 lit. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 4–8 i art. 2. na których obszarze właściwości znajduje się część nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie tej decyzji. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne. e) obowiązku dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu. Przepisu ust. 6/6 c) określenia terminów rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych. g) określenia ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji obowiązków. o których mowa w lit. zm. 6. poz. W przypadku. 1420 i Nr 175. 11a ust. z 2004 r. poz. Do ograniczeń. Nr 173. o którym mowa w art. 5. Nr 261. 2603. gdy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyją. Wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych doręczają decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy oraz zawiadamiają o jej wydaniu pozostałe strony w drodze obwieszczeń. 2009-05-26 . 1218 oraz z 2008 r. Nr 64. a ich spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku. h) zezwolenia na wykonanie obowiązków. przepisy art. 11g. d) określenia szczegółowych wymagań dotyczących nadzoru na budowie. 369. 124 ust. na stronach internetowych tych gmin. poz. z 2004 r. 1087. U. U. 1459. poz.4)) stosuje się odpowiednio. którym jest: 1) wojewoda w przypadku wydania decyzji przez starostę. f) obowiązku przebudowy dróg innych kategorii. a także w prasie lokalnej. o których mowa w lit. Nr 104. Nr 59. poz. z 2007 r.©Kancelaria Sejmu s. zawiadomienie to wysyła się wojewodom. z 2006 r. e i f. o gospodarce nieruchomościami (Dz. 1600 i 1601. poz. Ponadto wysyłają zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu na adres wskazany w katastrze nieruchomości. z 2005 r. Nr 281. Przepisy ust. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera informację o miejscu. odpowiednio w urzędzie wojewódzkim lub starostwie powiatowym oraz w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi. g. Art. poz. poz. 4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. 3–5 stosuje się odpowiednio do doręczania i zawiadamiania stron o decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydanej przez organ drugiej instancji. 2782. 456. 3 zdanie drugie nie stosuje się w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oraz w sytuacji.

1600). o którym mowa w ust. 1419 oraz z 2006 r. 1. 3. nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności. o której mowa w ust. 2. Nr 169. 7/7 2) minister właściwy do spraw budownictwa. poz. Karę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia. 2. Art. 11i. – Prawo budowlane. Do terminu. 1. gdy wadą dotknięta jest tylko część decyzji dotycząca odcinka drogi. działki. gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej w przypadku wydania decyzji przez wojewodę. W przypadku gdy właściwy organ nie wyda decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. na które przysługuje zażalenie. Art. 1. Art. 3. organ wyższego stopnia wymierza temu organowi. podlega ona ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 2009-05-26 . okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. w drodze postanowienia. 2. W sprawach dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nie stosuje się przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 2. 17–22 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. Nr 220. 11h. o którym mowa w ust. 1. U. a skargę do sądu administracyjnego w terminie dwóch miesięcy. W postępowaniu przed organem odwoławczym oraz przed sądem administracyjnym nie można uchylić decyzji w całości ani stwierdzić jej nieważności. 28 ust. 1.©Kancelaria Sejmu s. z wyjątkiem art. W sprawach dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. W przypadku nieuiszczenia kary. karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Do nieruchomości stanowiących rodzinne ogrody działkowe objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nie stosuje się art. Odwołanie strony od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rozpatruje się w terminie 30 dni. poz. Wpływy z kar stanowią dochód budżetu państwa. 11j. nieruchomości.

4. w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. wydaje organ. o których mowa w ust. 1 pkt 6. w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. Linie rozgraniczające teren ustalone decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowią linie podziału nieruchomości. 4c. o którym mowa w ust. 18. Nieruchomości lub ich części. 4a. użytkownikom wieczystym nieruchomości oraz osobom. 4b. Przepis ust. 2. przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości. 2009-05-26 . stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami. Odszkodowanie za nieruchomości. o których mowa w ust. który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 11f ust. w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. 4d. prawa te wygasają. 3. 1. którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe. o których mowa w art. Decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje się w terminie 30 dni od dnia. 2) własnością odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich. z zastrzeżeniem art. 4. 4e. Decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdza się podział nieruchomości. 12. powiatowych i gminnych – z dniem. 4a. 5. Jeżeli na nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego tej nieruchomości zostały ustanowione ograniczone prawa rzeczowe z dniem. Jeżeli przeznaczona na pasy drogowe nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego została oddana w użytkowanie wieczyste.©Kancelaria Sejmu s. stają się z mocy prawa: 1) własnością Skarbu Państwa w odniesieniu do dróg krajowych. 4f. 8/8 Rozdział 3 Nabywanie nieruchomości pod drogi Art. Decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za nieruchomości. 4d stosuje się odpowiednio do użytkowania wieczystego nabytego w sposób inny niż w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości. Do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania. użytkowanie to wygasa z dniem. w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. 4.

1. 3. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej określa termin odpowiednio wydania nieruchomości lub wydania nieruchomości i opróżnienia lokali oraz innych pomieszczeń. 9/9 6. Decyzja. Art. województwa. 15. w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego tej części nieruchomości. właściwy zarządca drogi jest obowiązany do nabycia. (uchylony). (uchylony). w tym lokale mieszkalne.©Kancelaria Sejmu s. (uchylony). Art. 17. Właściwy zarządca drogi może nabywać w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa. o których mowa w ust. o której mowa w ust. 1. poza pasami drogowymi w celu dokonania ich zamiany na nieruchomości położone w pasach drogowych lub wydzielania ich w tych pasach w postępowaniu scaleniowo-wymiennym. w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. Wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych nadają decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygor natychmiastowej wykonalności na wniosek właściwego zarządcy drogi. Art. Termin ten nie może być krótszy niż 120 dni od dnia. 3. o którym mowa w art. Art. Egzekucję obowiązku wynikającego z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przeprowadza się w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku właściwego zarządcy drogi. 4. W przypadku. 3. jeżeli przejęta jest część nieruchomości. na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości. o którym mowa w art. mogą być użytkowane nieodpłatnie przez dotychczasowych właścicieli lub użytkowników wieczystych do upływu terminu. 16 ust. Nieruchomości. uzasadniony interesem społecznym lub gospodarczym. 16. 2. powiatu albo gminy. 2. 2. (uchylony). Do egzekucji obowiązków wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. (uchylony). 1. Art. 14. a pozostała część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele. 12 ust. 2. 4. nieruchomości. 13. 1: 2009-05-26 .

2009-05-26 . Suma wysokości odszkodowania przysługującego dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu. Osoba. właściwy zarządca drogi jest obowiązany. w którym został wyodrębniony lokal mieszkalny. o którym mowa w art. lub na prawie użytkowania wieczystego tych nieruchomości są ustanowione ograniczone prawa rzeczowe. o którym mowa w art. 4a. o których mowa w art. 1c. i wysokości odszkodowania z tytułu wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych na tej nieruchomości lub na prawie użytkowania wieczystego nie może przekroczyć wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego. o której mowa w ust. 18. 1. o których mowa w art. lub na prawie użytkowania wieczystego tych nieruchomości jest ustanowiona hipoteka. 12 ust. z zastrzeżeniem ust. w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania. w terminie faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie. 1b. 12 ust. Wysokość odszkodowania. jest obowiązana do jego opróżnienia najpóźniej w dniu upływu terminu. 16 ust. 5. wysokość odszkodowania z tytułu wygaśnięcia hipoteki ustala się w wysokości świadczenia głównego wierzytelności zabezpieczonej hipoteką. 16 ust. o której mowa w ust. 4b. 12 ust. W przypadku gdy faktyczne objęcie nieruchomości w posiadanie następuje po upływie terminu. 2. z wyłączeniem kwot. dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym albo budynkiem. Jeżeli na nieruchomościach.©Kancelaria Sejmu s. Art. opróżnienia lokali i innych pomieszczeń. o których mowa w ust. wysokość odszkodowania przysługującego dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu zmniejsza się o kwotę równą wartości tych praw. której wskazano lokal zamienny. Odszkodowanie to podlega zaliczeniu na spłatę świadczenia głównego wierzytelności zabezpieczonej hipoteką wraz z odsetkami. ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przez organ I instancji oraz według jej wartości z dnia. 1. 4) uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych. Egzekucję obowiązku wynikającego z tej decyzji przeprowadza się w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku właściwego zarządcy drogi. 10/10 1) (uchylony). 2) zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości. 1a. stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 4a. 1. właściwy zarządca drogi nie ma obowiązku do wskazania lokalu zamiennego. Do egzekucji obowiązków wynikających z decyzji. 2. 4. W przypadku gdy decyzja. 4a. 4. Jeżeli na nieruchomościach. do wskazania lokalu zamiennego. 1e i 1f. 3) uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez właściwego zarządcę drogi. wraz z odsetkami zabezpieczonymi tą hipoteką. 4. o którym mowa w art.

podlega waloryzacji na dzień wypłaty. 1g. o którym mowa w ust. Art. powiększa się o kwotę 10 000 zł w odniesieniu do tej nieruchomości. 3) zapewnić grunty zastępcze na odtworzenie rodzinnego ogrodu działkowego. W przypadku. 1e. urządzenia i obiekty znajdujące się na działkach. (uchylony). Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do wydania przez wojewodę albo starostę decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu 2009-05-26 . 1. o której mowa w art. przysługującego dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu zamieszkałemu w tym budynku albo lokalu. w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie. Art.odszkodowanie za stanowiące ich własność nasadzenia. 1. według zasad obowiązujących w przypadku zwrotu wywłaszczonych nieruchomości. w którego interesie nastąpi likwidacja rodzinnego ogrodu działkowego lub jego części. 1. Kwotę odszkodowania z tytułu wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych ustaloną na dzień. W przypadku gdy decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym albo budynkiem.©Kancelaria Sejmu s. Odszkodowanie.odszkodowanie za stanowiące jego własność urządzenia. o którym mowa w ust. o którym mowa w ust. 18a. (uchylony). 17. wysokość odszkodowania. 2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo 3) w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna – wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego. 3. W przypadku gdy decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczy rodzinnych ogrodów działkowych ustanowionych zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. budynki i budowle rodzinnego ogrodu działkowego przeznaczone do wspólnego korzystania przez użytkujących działki i służące do zapewnienia funkcjonowania ogrodu. 2) wypłacić Polskiemu Związkowi Działkowców . 11/11 1d. lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia: 1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji. 2. 1. zobowiązany jest: 1) wypłacić członkom Polskiego Związku Działkowców . 19. wypłaca się osobom. w którym został wyodrębniony lokal mieszkalny. 1f. o rodzinnych ogrodach działkowych podmiot. którym te prawa przysługiwały.

w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. nieodpłatnie. najmu lub użyczenia. 2009-05-26 . 2. o których mowa w ust. (uchylony). stanowiącej własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad albo właściwy zarząd drogi otrzymują z mocy prawa. z wyjątkiem przypadków. stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej. 5. w trwały zarząd odpowiednio nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego. 1 i 2. Decyzja. 6. 3. 3. Za straty poniesione na skutek rozwiązania umowy przysługuje odszkodowanie. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad albo samorządowa jednostka organizacyjna otrzymują z mocy prawa. z dniem. w tym prac budowlanych i utrzymaniowych. 4. odpowiednio z dniem wygaśnięcia trwałego zarządu albo rozwiązania umów: dzierżawy. w trwały zarząd odpowiednio nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego. stwierdzają wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych w drodze decyzji. (uchylony). w trwały zarząd odpowiednio nieruchomości nabyte na własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego na cele budowy dróg. z zastrzeżeniem ust. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad albo samorządowa jednostka organizacyjna otrzymują z mocy prawa. najmu lub użyczenia ze skutkiem natychmiastowym. 17 stosuje się odpowiednio. Ustanowienie trwałego zarządu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz zarząd drogi są zwolnione z opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu za nieruchomości. Przepis art. (uchylony). Art. z dniem. 4. decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do wypowiedzenia przez właściwego zarządcę drogi umowy dzierżawy. o których mowa w art. 4. 2. wynajęta lub użyczona. także w przypadku odpłatnego udostępnienia tych nieruchomości koncesjonariuszom lub innym podmiotom realizującym zadania w zakresie inwestycji drogowych. 12/12 ustanowionego na nieruchomości przeznaczonej na pas drogowy. nieodpłatnie. Jeżeli przeznaczona na pasy drogowe nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego została uprzednio wydzierżawiona. nieodpłatnie. 5. o której mowa w ust. o którym mowa w ust. w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotycząca tych nieruchomości stała się ostateczna. gdy trwały zarząd jest ustanowiony na rzecz właściwego zarządcy drogi albo samorządowej jednostki organizacyjnej. 1–3. 2. 20. 1. 19.©Kancelaria Sejmu s.

staje się nieodpłatnie własnością Lasów Państwowych. Do zapłaty odszkodowania. 1. Właściwy zarządca drogi nie później niż w terminie 30 dni przed planowanym zajęciem terenu. Art. Art. są obowiązane do dokonania nieodpłatnie. U. 4. 1315. 1. U. 1399 i Nr 175. 3. warunki i termin zajęcia tego terenu. z 2005 r. 435. zm. Nr 163. o którym mowa w ust. W przypadku gdy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Nr 167. z 2006 r. 2. 4. poz. Lasy Państwowe. Do gruntów rolnych i leśnych objętych decyzjami o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nie stosuje się przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. o którym mowa w ust. jest obowiązany właściwy zarządca drogi. poz. – Prawo wodne. zarządzające nieruchomościami. 1. uzgadnia w drodze pisemnego porozumienia z zarządcą infrastruktury kolejowej lub z odpowiednimi organami. 2. poz. 427 i Nr 181. poz. Nr 227. 1658 i Nr 245. porozumienie. wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia w terminie ustalonym w odrębnym porozumieniu między Lasami Państwowymi a właściwym zarządcą drogi. 3. 11 ust. 3. z 2007 r.5)). poz. zakres. o którym mowa w ust. poz. 2. Nr 59. Nr 45. 1460 i 1462. Nr 64. z 2005 r. przysługuje odszkodowanie ustalane na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego. właściwy zarządca drogi jest uprawniony do nieodpłatnego zajęcia tego terenu na czas realizacji tej inwestycji. 1775. poz. Koszty wycinki drzew i krzewów w wieku do 20 lat oraz ich uprzątnięcia ponosi właściwy zarządca drogi. 5.©Kancelaria Sejmu s. Drewno pozyskane z wycinki drzew i krzewów. 1. 20b. 1011. o lasach (Dz. poz. 1. poz. 20a. o których mowa w art. poz. o których mowa w art. 13/13 Art. 1286 oraz z 2008 r. z wyjątkiem drzew i krzewów usuwanych z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. zawiera się niezwłocznie. 11f ust. z późn. z zastrzeżeniem ust. nie stosuje się przepisów o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie oraz opłat z tym związanych. Do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 1 pkt 6. 1. Za szkody powstałe w wyniku działań. 405. na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. W przypadku gdy inwestycja drogowa wymaga przejścia przez tereny wód płynących bądź tereny linii kolejowej. o których mowa w ust. 21. 2009-05-26 . o której mowa w ust. 2. Nr 157.

©Kancelaria Sejmu s. nabytych. w tym odszkodowania. 2. 23. odpowiednio na własność lub w trwały zarząd: 1) Skarbu Państwa oraz przekazanych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. finansowane są na podstawie przepisów o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego. 14/14 Art. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. 2009-05-26 .. od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiło nabycie. 22. nie dłużej niż przez okres 5 lat w odniesieniu do gruntów i 1 roku w odniesieniu do budynków. 1. po dniu 1 stycznia 2007 r. przepisów o drogach publicznych oraz przepisów o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty i budynki wchodzące w skład nieruchomości przeznaczonych na budowę dróg publicznych. Koszty nabycia nieruchomości pod drogi. Art. 2) właściwych jednostek samorządu terytorialnego – w trybie określonym w niniejszym rozdziale.

25. której nadano rygor natychmiastowej wykonalności. (uchylony). Wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych wydają decyzję o pozwoleniu na użytkowanie drogi na zasadach i w trybie przepisów – Prawa budowlanego. 3. (uchylony). 29. 27. a inwestor rozpoczął budowę drogi. 1. 1. (uchylony). Art. Art. 158 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. 145 lub 156 Kodeksu postępowania administracyjnego. (uchylony). sąd administracyjny po upływie 14 dni od dnia rozpoczęcia budowy drogi może stwierdzić jedynie. 30. 2.©Kancelaria Sejmu s. W przypadku decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydanej dla drogi posiadającej co najmniej dwie jezdnie. Art. że decyzja narusza prawo z przyczyn wyszczególnionych w art. 32. (uchylony). (uchylony). jeżeli wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji został złożony po upływie 14 dni od dnia. (uchylony). 2. wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gmin- 2009-05-26 . Art. 24. z zastrzeżeniem ust. przy czym każdą z nich przeznaczoną dla jednego kierunku ruchu. 31. Art. (uchylony). W przypadku uwzględnienia skargi na decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Art. 15/15 Rozdział 4 Realizacja inwestycji drogowej Art. w którym decyzja stała się ostateczna. 2. 28. Art. Nie stwierdza się nieważności ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Art. Art. 26.

decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz inne decyzje wydane na podstawie niniejszej ustawy pozostają w mocy. Postępowania o udzielenie wskazań lokalizacyjnych niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy umarza się. 1. Art. (pominięte). 41. Wskazania lokalizacyjne udzielone do dnia wejścia w życie ustawy pozostają w mocy w zakresie dotyczącym ustalenia przebiegu autostrady. Przepis ust. a dotyczące dróg objętych niniejszą ustawą. 2009-05-26 . 2 stosuje się odpowiednio do drogowych obiektów inżynierskich. Rozdział 5 Zmiany w przepisach obowiązujących Art. Art. decyzje o pozwoleniu na budowę drogi. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydane do dnia wejścia w życie ustawy. 33. 3. 2. jeżeli ich treść nie jest sprzeczna z przepisami niniejszej ustawy. Decyzje o ustaleniu lokalizacji drogi. Art. 1. 34–40. 3. (uchylony). chyba że uprawniony podmiot złoży przed upływem tego terminu wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na podstawie niniejszej ustawy. z tym że dokumentacja do wniosku o ich udzielenie może być wykorzystana do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi. 16/16 nych. a w pozostałym zakresie. na wniosek inwestora. 1.6) Rozdział 6 Przepisy przejściowe i końcowe Art. 42. Decyzje o ustaleniu lokalizacji autostrady wydane do dnia wejścia w życie ustawy pozostają w mocy. 2. pozostają w mocy do dnia 31 grudnia 2020 r. objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 43. Do spraw wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie ustawy decyzją ostateczną przepisy niniejszej ustawy stosuje się na wniosek uprawnionego podmiotu.. wydają decyzję o pozwoleniu na użytkowanie w odniesieniu do jezdni lub jej odcinka. 6) Zamieszczone w obwieszczeniu.©Kancelaria Sejmu s. na którym zakończono budowę.

2703. zm. 1. Do spraw wszczętych i niezakończonych do dnia utraty mocy przez niniejszą ustawę decyzją ostateczną stosuje się przepisy dotychczasowe. U.©Kancelaria Sejmu s. z 2005 r. U. W okresie obowiązywania niniejszej ustawy do lokalizacji autostrad oraz do nabywania nieruchomości pod autostrady nie stosuje się art. 61 oraz z 2007 r. Art. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Przepisy rozdziałów 1–5 tracą moc z dniem 31 grudnia 2020 r. z 2004 r. Nr 23. Nr 273. 7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. poz. 666. 44. 136 i Nr 99. 1297 i Nr 172. 17/17 2. poz. z 2004 r. Nr 12. 2009-05-26 . Nr 256. z 2006 r. poz. 2. 45. poz. 2571. 1440.7)). poz. Art. 21–37 ustawy z dnia 27 października 1994 r. poz. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. Nr 155. z późn. poz.

Załącznik nr 1 (uchylony). Załącznik nr 2 (uchylony).©Kancelaria Sejmu s. 18/18 Załączniki do ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 2009-05-26 .

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->