P. 1
Specustawa - Tekst Jednolity z 2009 r.

Specustawa - Tekst Jednolity z 2009 r.

|Views: 536|Likes:
Wydawca: jackhill9

More info:

Published by: jackhill9 on Sep 09, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2013

pdf

text

original

©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
Opracowano na podstawie tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, Nr 199, poz. 1227, z 2009 r. Nr 72, poz. 620.

Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i warunki przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381 oraz z 2008 r. Nr 54, poz. 326), zwanych dalej „drogami”, a także organy właściwe w tych sprawach. 2. W odniesieniu do dróg innych niż zarządzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad uprawnienia, obowiązki i zadania Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad wynikające z niniejszej ustawy wykonuje właściwy zarządca drogi. 3. Uprawnienia, obowiązki i zadania Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad lub Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad stosuje się odpowiednio do drogowej spółki specjalnego przeznaczenia, z tym że spółce tej przysługuje prawo nieodpłatnego użytkowania w stosunku do nieruchomości nabytych w trybie ustawy lub przejętych od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

2009-05-26

11b. z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy. 1. na którego obszarze właściwości znajduje się największa część nieruchomości przeznaczonych na realizację inwestycji drogowej. Rozdział 2a Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych Art. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. 11c. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej może być wydana po uprzednim przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 1. 11d. Niewydanie opinii. o którym mowa w ust. o których mowa w ust. prezydenta miasta). Art. poz. Wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych wydają decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek właściwego zarządcy drogi. 11a ust.©Kancelaria Sejmu s. Właściwy zarządca drogi składa wniosek. 1227). po uzyskaniu opinii właściwych miejscowo zarządu województwa. udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. jeżeli jest ona wymagane przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. 2/2 Rozdział 2 (uchylony). 1. Art. 4. traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku. Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydaje się w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku. 1. Nr 199. 1. 11a. decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydaje wojewoda. 1.U. Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera w szczególności: 2009-05-26 . 2. Art. W przypadku inwestycji drogowej realizowanej na obszarze dwóch lub więcej województw. o którym mowa w art. zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza. Do postępowania w sprawach dotyczących wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. 2. w terminie 14 dni od dnia zwrócenia się przez właściwego zarządcę drogi o jej wyrażenie. 3.

Nr 171. 125 oraz z 2008 r. 1652. z 2003 r.©Kancelaria Sejmu s. 1502. 7) w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach. 914. o którym mowa w art. – Prawo budowlane (Dz. – Prawo budowlane. 41. 1683. U. 1834. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 1217. d) dyrektora właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej – w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. 1055. z 2007 r. poz. 665. poz. 4) określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu. z późn. b) dyrektora właściwego urzędu morskiego – w odniesieniu do obszarów pasa technicznego. poz. b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg. 5) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem. aktualnym na dzień opracowania projektu. zm. poz. 1600 i Nr 249. portów morskich i przystani morskich. 587. 12 ust. poz. z 2006 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. ulic. poz. poz. projektowanych rozwiązań w zakresie: a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg. 1373 i Nr 247. o których mowa w art. 8) opinie: a) ministra właściwego do spraw zdrowia – w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych. linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu. Nr 21. poz. Nr 93. Nr 170. o którym mowa w art. z 2003 r. 82 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. poz. 23 i 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. jeżeli jest ono wymagane. Nr 191. z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych. postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej. a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego. z 2006 r. Nr 127. U. oraz istniejące uzbrojenie terenu. poz. z 2005 r. 3/3 1) mapę w skali co najmniej 1:5 000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi. pasa ochronnego. poz. poz. poz. 2703. wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego.2)) . 2) 2009-05-26 . z 2007 r. 2) analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi. Nr 170. z 2004 r. 1844 oraz z 2008 r. Nr 203. zm. 895 i Nr 273. 1118. placów i innych miejsc publicznych. poz. morskich portów i przystani. 6) pozwolenie. U. Nr 220. 82 ust. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. poz. sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami. poz. poz. z 2006 r. U. Nr 153. zgodnie z odrębnymi przepisami.1)). Nr 145. 880. o którym mowa w art. Nr 6. – Prawo budowlane. poz. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. 3) mapy zawierające projekty podziału nieruchomości. Nr 156. Nr 99. c) właściwego organu nadzoru górniczego – w odniesieniu do terenów górniczych. Nr 88.

a w przypadku. poz. 1238. Dla ustalenia stanu prawnego nieruchomości. 587. Nr 181. poz. – Prawo wodne (Dz. poz. 9) wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne. zm. a także w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi. 1704. poz. – Prawo wodne. 493. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne. Nr 176. siedziby i adresy właścicieli tych nieruchomości określa się według katastru nieruchomości. będących w zarządzie Lasów Państwowych. Wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych wysyłają zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy. 1286 i Nr 231. o którym mowa w art. Nr 170. w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii. Właściwy organ wydaje opinie.©Kancelaria Sejmu s. poz. Nr 75. o których mowa w art. e) dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa. oraz zawiadamiają pozostałe strony w drodze obwieszczeń. Opinie. 5. 1033. 2009-05-26 . o którym mowa w ust. 3. Nr 267. 132 ust. poz. 125. zawiera w szczególności: 3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. na których obszarze właściwości znajduje się część nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. poz. 2. g) właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej – w odniesieniu do linii kolejowej. o których mowa w ust. z 2006 r. opinie bądź stanowiska właściwych organów wymagane odrębnymi przepisami. poz. zastępują uzgodnienia. Zawiadomienie. 2255. z 2005 r. poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 147. Nr 64. 1 pkt 8. 1 pkt 8. W sprawach dotyczących wydania pozwolenia wodnoprawnego nie stosuje się art. 6. wojewodom. 2 pkt 2 lit. f) właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków – w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów. poz. na stronach internetowych tych gmin i w prasie lokalnej. 11a ust. poz. 4/4 oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią. Nr 88. 2. pozwolenia. 427. odpowiednio w urzędzie wojewódzkim lub starostwie powiatowym. 2019. 5. U. Nr 21. właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości. z późn. 4. o których mowa w ust. Niewydanie opinii w tym terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku. Jeżeli realizacja inwestycji drogowej wymaga wydania pozwolenia wodnoprawnego. poz. U. h) innych organów wymaganych przepisami szczególnymi. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Nr 239. odpowiednio marszałek województwa albo starosta wydają to pozwolenie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku o jego wydanie. 1217 i Nr 227. na wniosek właściwego zarządcy drogi. 131 ust.3)). z 2005 r.

4) wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich. 12 ust. 5) zatwierdzenie podziału nieruchomości. 7. 5. 6) oznaczenie nieruchomości lub ich części. o którym mowa w ust. 3) warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska. o którym mowa w ust. 11f. według katastru nieruchomości. jedynie wnioskodawcy. 2) informację o terminie i miejscu. 11e. 10. 9. nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. 2) określenie linii rozgraniczających teren. 1. a ich spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku. 8) w razie potrzeby inne ustalenia dotyczące: a) określenia szczególnych warunków zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych. Czynność prawna dokonana z naruszeniem zakazu. Przepis ust. Art. 7) zatwierdzenie projektu budowlanego. 5. objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. b) określenia czasu użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych. o którym mowa w art. w którym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy. według katastru nieruchomości. Nie można uzależniać zezwolenia na realizację inwestycji drogowej od spełnienia świadczeń lub warunków nieprzewidzianych obowiązującymi przepisami. 1. nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego. Z dniem zawiadomienia. jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie żyją. które stają się własnością Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego. 7 stosuje się odpowiednio.©Kancelaria Sejmu s. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera w szczególności: 1) wymagania dotyczące powiązania drogi z innymi drogami publicznymi. 9. o którym mowa w ust. 8. Art. jest nieważna. objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 5/5 1) oznaczenie nieruchomości lub ich części. ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej oraz potrzeb obronności państwa. 2009-05-26 . W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych wysyłają zawiadomienie. z określeniem ich kategorii.

456. poz. poz. 5. Ponadto wysyłają zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu na adres wskazany w katastrze nieruchomości. 1459. 4–8 i art. poz. 124 ust. poz. g) określenia ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji obowiązków. z późn. f) obowiązku przebudowy dróg innych kategorii. w którym strony mogą zapoznać się z treścią decyzji. 6/6 c) określenia terminów rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych. przepisy art. Wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych doręczają decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy oraz zawiadamiają o jej wydaniu pozostałe strony w drodze obwieszczeń. g. z 2006 r. o których mowa w lit. 708 i Nr 220. 11a ust. o którym mowa w art. Nr 104. Nr 169. U. 3. zawiadomienie to wysyła się wojewodom. Przepisy ust. U. h) zezwolenia na wykonanie obowiązków. 2. poz. z 2005 r. 4. Nr 261. z 2004 r. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. poz. Nr 281. poz. Nr 130. Przepisu ust. 1218 oraz z 2008 r. e i f. d) określenia szczegółowych wymagań dotyczących nadzoru na budowie.4)) stosuje się odpowiednio. 2782. którym jest: 1) wojewoda w przypadku wydania decyzji przez starostę.©Kancelaria Sejmu s. z 2007 r. 3–5 stosuje się odpowiednio do doręczania i zawiadamiania stron o decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydanej przez organ drugiej instancji. 6. 2. 4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. na stronach internetowych tych gmin. W przypadku. Nr 64. 11g. 1087. Nr 59. a także w prasie lokalnej. 2603. 1. Art. 369. e) obowiązku dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu. e i f. poz. odpowiednio w urzędzie wojewódzkim lub starostwie powiatowym oraz w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi. poz. o których mowa w lit. gdy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyją. zm. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera informację o miejscu. o gospodarce nieruchomościami (Dz. 1600 i 1601. 2009-05-26 . Od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stronie służy odwołanie do organu wyższego stopnia. 1 pkt 8 lit. a ich spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku. Nr 173. na których obszarze właściwości znajduje się część nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie tej decyzji. 1420 i Nr 175. o których mowa w ust. Do ograniczeń. 3 zdanie drugie nie stosuje się w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oraz w sytuacji. z 2004 r. poz.

1. gdy wadą dotknięta jest tylko część decyzji dotycząca odcinka drogi. 1600). Art. 2. Do terminu. karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. nieruchomości. Wpływy z kar stanowią dochód budżetu państwa. 11j. 3. Do nieruchomości stanowiących rodzinne ogrody działkowe objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nie stosuje się art. Odwołanie strony od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rozpatruje się w terminie 30 dni. Nr 169. działki. 17–22 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. 28 ust. 11i. W przypadku nieuiszczenia kary. 11h. poz. o którym mowa w ust. – Prawo budowlane. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. poz. okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. W postępowaniu przed organem odwoławczym oraz przed sądem administracyjnym nie można uchylić decyzji w całości ani stwierdzić jej nieważności. U. W sprawach dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej w przypadku wydania decyzji przez wojewodę. Karę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia. 1. 2. o której mowa w ust. 1419 oraz z 2006 r. z wyjątkiem art. W sprawach dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nie stosuje się przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W przypadku gdy właściwy organ nie wyda decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji. Nr 220. podlega ona ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. a skargę do sądu administracyjnego w terminie dwóch miesięcy. Art.©Kancelaria Sejmu s. 3. Art. na które przysługuje zażalenie. o którym mowa w ust. nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności. 2. 2. 2009-05-26 . 1. 1. 7/7 2) minister właściwy do spraw budownictwa. w drodze postanowienia. 1. organ wyższego stopnia wymierza temu organowi.

1. prawa te wygasają. Nieruchomości lub ich części. Linie rozgraniczające teren ustalone decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowią linie podziału nieruchomości. 4a. 4. 4. 8/8 Rozdział 3 Nabywanie nieruchomości pod drogi Art. 4d. którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe. Przepis ust. przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości. o których mowa w art. 3. 5. użytkowanie to wygasa z dniem. Jeżeli przeznaczona na pasy drogowe nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego została oddana w użytkowanie wieczyste. 4. Odszkodowanie za nieruchomości. 11f ust. 4a. 4f. Jeżeli na nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego tej nieruchomości zostały ustanowione ograniczone prawa rzeczowe z dniem. stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami. 2) własnością odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich. z zastrzeżeniem art. Do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania. 1 pkt 6. użytkownikom wieczystym nieruchomości oraz osobom. Decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdza się podział nieruchomości. w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. wydaje organ. stają się z mocy prawa: 1) własnością Skarbu Państwa w odniesieniu do dróg krajowych. o których mowa w ust. 12. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości. 2009-05-26 . który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.©Kancelaria Sejmu s. 4c. o którym mowa w ust. 4b. powiatowych i gminnych – z dniem. w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. o których mowa w ust. Decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje się w terminie 30 dni od dnia. w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. Decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za nieruchomości. 4d stosuje się odpowiednio do użytkowania wieczystego nabytego w sposób inny niż w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego. 18. 2. 4e.

12 ust. o którym mowa w art. 3. 13. (uchylony). województwa. 17. 9/9 6.©Kancelaria Sejmu s. w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. o których mowa w ust. 3. 1. 16 ust. w tym lokale mieszkalne. uzasadniony interesem społecznym lub gospodarczym. 16. Termin ten nie może być krótszy niż 120 dni od dnia. (uchylony). 1. właściwy zarządca drogi jest obowiązany do nabycia. Art. Art. 3. Art. na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej określa termin odpowiednio wydania nieruchomości lub wydania nieruchomości i opróżnienia lokali oraz innych pomieszczeń. 4. Nieruchomości. o którym mowa w art. Art. (uchylony). Egzekucję obowiązku wynikającego z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przeprowadza się w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku właściwego zarządcy drogi. (uchylony). (uchylony). W przypadku. Art. nieruchomości. w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego tej części nieruchomości. 15. mogą być użytkowane nieodpłatnie przez dotychczasowych właścicieli lub użytkowników wieczystych do upływu terminu. 2. 2. o której mowa w ust. 4. powiatu albo gminy. a pozostała część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele. Właściwy zarządca drogi może nabywać w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa. 2. Decyzja. Wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych nadają decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygor natychmiastowej wykonalności na wniosek właściwego zarządcy drogi. 2. 14. jeżeli przejęta jest część nieruchomości. poza pasami drogowymi w celu dokonania ich zamiany na nieruchomości położone w pasach drogowych lub wydzielania ich w tych pasach w postępowaniu scaleniowo-wymiennym. 1. Do egzekucji obowiązków wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 1: 2009-05-26 .

o których mowa w ust. 4a. jest obowiązana do jego opróżnienia najpóźniej w dniu upływu terminu. 1. 1c. 2. 4) uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych. lub na prawie użytkowania wieczystego tych nieruchomości jest ustanowiona hipoteka. w którym został wyodrębniony lokal mieszkalny. w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania. 1b. 12 ust. 12 ust. o której mowa w ust. 2009-05-26 . o których mowa w art.©Kancelaria Sejmu s. 18. z zastrzeżeniem ust. o którym mowa w art. 2) zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości. o którym mowa w art. Egzekucję obowiązku wynikającego z tej decyzji przeprowadza się w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku właściwego zarządcy drogi. 16 ust. ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przez organ I instancji oraz według jej wartości z dnia. Odszkodowanie to podlega zaliczeniu na spłatę świadczenia głównego wierzytelności zabezpieczonej hipoteką wraz z odsetkami. Wysokość odszkodowania. w terminie faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie. o których mowa w art. 1. o której mowa w ust. wraz z odsetkami zabezpieczonymi tą hipoteką. Osoba. której wskazano lokal zamienny. do wskazania lokalu zamiennego. 2. 4. stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 4. i wysokości odszkodowania z tytułu wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych na tej nieruchomości lub na prawie użytkowania wieczystego nie może przekroczyć wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego. 3) uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez właściwego zarządcę drogi. 4. W przypadku gdy faktyczne objęcie nieruchomości w posiadanie następuje po upływie terminu. 5. Jeżeli na nieruchomościach. właściwy zarządca drogi jest obowiązany. lub na prawie użytkowania wieczystego tych nieruchomości są ustanowione ograniczone prawa rzeczowe. W przypadku gdy decyzja. wysokość odszkodowania z tytułu wygaśnięcia hipoteki ustala się w wysokości świadczenia głównego wierzytelności zabezpieczonej hipoteką. Do egzekucji obowiązków wynikających z decyzji. o którym mowa w art. 4a. właściwy zarządca drogi nie ma obowiązku do wskazania lokalu zamiennego. Jeżeli na nieruchomościach. 10/10 1) (uchylony). opróżnienia lokali i innych pomieszczeń. 16 ust. 4a. 4b. Art. dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym albo budynkiem. 1e i 1f. 12 ust. 1. 1a. z wyłączeniem kwot. wysokość odszkodowania przysługującego dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu zmniejsza się o kwotę równą wartości tych praw. Suma wysokości odszkodowania przysługującego dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu.

1e. lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia: 1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji. wypłaca się osobom.odszkodowanie za stanowiące ich własność nasadzenia. 1. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do wydania przez wojewodę albo starostę decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu 2009-05-26 . o której mowa w art. Art. w którego interesie nastąpi likwidacja rodzinnego ogrodu działkowego lub jego części. 1f. zobowiązany jest: 1) wypłacić członkom Polskiego Związku Działkowców . w którym został wyodrębniony lokal mieszkalny. o którym mowa w ust. (uchylony). o którym mowa w ust. powiększa się o kwotę 10 000 zł w odniesieniu do tej nieruchomości. Odszkodowanie. 1. W przypadku gdy decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym albo budynkiem. przysługującego dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu zamieszkałemu w tym budynku albo lokalu. podlega waloryzacji na dzień wypłaty. 2) wypłacić Polskiemu Związkowi Działkowców .©Kancelaria Sejmu s. W przypadku. 3) zapewnić grunty zastępcze na odtworzenie rodzinnego ogrodu działkowego. wysokość odszkodowania. według zasad obowiązujących w przypadku zwrotu wywłaszczonych nieruchomości. 1. 17. którym te prawa przysługiwały. 11/11 1d. Kwotę odszkodowania z tytułu wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych ustaloną na dzień. (uchylony). 3. 18a. W przypadku gdy decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczy rodzinnych ogrodów działkowych ustanowionych zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie.odszkodowanie za stanowiące jego własność urządzenia. 2. urządzenia i obiekty znajdujące się na działkach. budynki i budowle rodzinnego ogrodu działkowego przeznaczone do wspólnego korzystania przez użytkujących działki i służące do zapewnienia funkcjonowania ogrodu. Art. 1. o rodzinnych ogrodach działkowych podmiot. 1g. o którym mowa w ust. 19. 2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo 3) w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna – wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

o którym mowa w ust. 4. wynajęta lub użyczona. (uchylony). 20. 6. w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotycząca tych nieruchomości stała się ostateczna. nieodpłatnie. Przepis art. gdy trwały zarząd jest ustanowiony na rzecz właściwego zarządcy drogi albo samorządowej jednostki organizacyjnej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad albo właściwy zarząd drogi otrzymują z mocy prawa. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad albo samorządowa jednostka organizacyjna otrzymują z mocy prawa. stanowiącej własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego. o których mowa w ust. 3. z wyjątkiem przypadków. 2. 2. z dniem. Art. odpowiednio z dniem wygaśnięcia trwałego zarządu albo rozwiązania umów: dzierżawy. w trwały zarząd odpowiednio nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego. (uchylony).©Kancelaria Sejmu s. stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej. nieodpłatnie. z zastrzeżeniem ust. 1. 2. w trwały zarząd odpowiednio nieruchomości nabyte na własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego na cele budowy dróg. o których mowa w art. Za straty poniesione na skutek rozwiązania umowy przysługuje odszkodowanie. 19. 2009-05-26 . w trwały zarząd odpowiednio nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego. 3. Jeżeli przeznaczona na pasy drogowe nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego została uprzednio wydzierżawiona. w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. stwierdzają wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych w drodze decyzji. Ustanowienie trwałego zarządu. Decyzja. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz zarząd drogi są zwolnione z opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu za nieruchomości. 1 i 2. 1–3. (uchylony). o której mowa w ust. w tym prac budowlanych i utrzymaniowych. najmu lub użyczenia ze skutkiem natychmiastowym. 4. nieodpłatnie. decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do wypowiedzenia przez właściwego zarządcę drogi umowy dzierżawy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad albo samorządowa jednostka organizacyjna otrzymują z mocy prawa. najmu lub użyczenia. 4. 12/12 ustanowionego na nieruchomości przeznaczonej na pas drogowy. 5. także w przypadku odpłatnego udostępnienia tych nieruchomości koncesjonariuszom lub innym podmiotom realizującym zadania w zakresie inwestycji drogowych. 17 stosuje się odpowiednio. 5. z dniem.

poz. staje się nieodpłatnie własnością Lasów Państwowych. 11 ust. U. 3. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. o której mowa w ust. Lasy Państwowe. z 2005 r. 1658 i Nr 245. 4. na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. jest obowiązany właściwy zarządca drogi. poz. 1. poz. 21. poz. poz. o których mowa w art. z późn. właściwy zarządca drogi jest uprawniony do nieodpłatnego zajęcia tego terenu na czas realizacji tej inwestycji. o których mowa w ust. Do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 5. nie stosuje się przepisów o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie oraz opłat z tym związanych. 1011. W przypadku gdy inwestycja drogowa wymaga przejścia przez tereny wód płynących bądź tereny linii kolejowej. o którym mowa w ust.5)). 2. 2. 4. uzgadnia w drodze pisemnego porozumienia z zarządcą infrastruktury kolejowej lub z odpowiednimi organami. Art. wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia w terminie ustalonym w odrębnym porozumieniu między Lasami Państwowymi a właściwym zarządcą drogi. z 2006 r. Koszty wycinki drzew i krzewów w wieku do 20 lat oraz ich uprzątnięcia ponosi właściwy zarządca drogi. – Prawo wodne. 405. U. 2. Do zapłaty odszkodowania. 1. 1775. 1. z 2007 r. Drewno pozyskane z wycinki drzew i krzewów. 5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. 435. Nr 167. 1. Do gruntów rolnych i leśnych objętych decyzjami o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nie stosuje się przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych. poz. Nr 157. z wyjątkiem drzew i krzewów usuwanych z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. 20a. Nr 64. z zastrzeżeniem ust. 1. 1. z 2005 r. 3. poz. o których mowa w art. 1 pkt 6. Nr 227. poz. Za szkody powstałe w wyniku działań. 1286 oraz z 2008 r. o którym mowa w ust. 3. o którym mowa w ust. Nr 59. o lasach (Dz. 427 i Nr 181. Właściwy zarządca drogi nie później niż w terminie 30 dni przed planowanym zajęciem terenu. 13/13 Art. poz. W przypadku gdy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. przysługuje odszkodowanie ustalane na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego. są obowiązane do dokonania nieodpłatnie. poz. zm. warunki i termin zajęcia tego terenu. porozumienie. 20b. 1315. 1460 i 1462. 2. Nr 45. 1399 i Nr 175. 2009-05-26 . zarządzające nieruchomościami. Art. 11f ust. zawiera się niezwłocznie.©Kancelaria Sejmu s. zakres. Nr 163.

Art. w tym odszkodowania. nabytych. odpowiednio na własność lub w trwały zarząd: 1) Skarbu Państwa oraz przekazanych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 2009-05-26 . finansowane są na podstawie przepisów o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego. przepisów o drogach publicznych oraz przepisów o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty i budynki wchodzące w skład nieruchomości przeznaczonych na budowę dróg publicznych. 1. po dniu 1 stycznia 2007 r. 2. 14/14 Art. 22.©Kancelaria Sejmu s. 2) właściwych jednostek samorządu terytorialnego – w trybie określonym w niniejszym rozdziale.. Koszty nabycia nieruchomości pod drogi. nie dłużej niż przez okres 5 lat w odniesieniu do gruntów i 1 roku w odniesieniu do budynków. 23. od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiło nabycie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami.

158 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. 31.©Kancelaria Sejmu s. Nie stwierdza się nieważności ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 145 lub 156 Kodeksu postępowania administracyjnego. 25. 3. 2. 1. w którym decyzja stała się ostateczna. Art. 30. z zastrzeżeniem ust. (uchylony). że decyzja narusza prawo z przyczyn wyszczególnionych w art. a inwestor rozpoczął budowę drogi. (uchylony). Art. Art. Art. Wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych wydają decyzję o pozwoleniu na użytkowanie drogi na zasadach i w trybie przepisów – Prawa budowlanego. 24. W przypadku uwzględnienia skargi na decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 2. (uchylony). jeżeli wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji został złożony po upływie 14 dni od dnia. 27. 2. Art. (uchylony). W przypadku decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydanej dla drogi posiadającej co najmniej dwie jezdnie. której nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Art. (uchylony). Art. przy czym każdą z nich przeznaczoną dla jednego kierunku ruchu. (uchylony). (uchylony). wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gmin- 2009-05-26 . 29. 1. 26. 28. sąd administracyjny po upływie 14 dni od dnia rozpoczęcia budowy drogi może stwierdzić jedynie. Art. 15/15 Rozdział 4 Realizacja inwestycji drogowej Art. Art. 32. (uchylony).

wydają decyzję o pozwoleniu na użytkowanie w odniesieniu do jezdni lub jej odcinka. 3. 42. 1. 2009-05-26 . pozostają w mocy do dnia 31 grudnia 2020 r. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydane do dnia wejścia w życie ustawy. 16/16 nych. na którym zakończono budowę. z tym że dokumentacja do wniosku o ich udzielenie może być wykorzystana do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi. 2. jeżeli ich treść nie jest sprzeczna z przepisami niniejszej ustawy. 41. (uchylony). Wskazania lokalizacyjne udzielone do dnia wejścia w życie ustawy pozostają w mocy w zakresie dotyczącym ustalenia przebiegu autostrady.©Kancelaria Sejmu s. 43. Do spraw wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie ustawy decyzją ostateczną przepisy niniejszej ustawy stosuje się na wniosek uprawnionego podmiotu. objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Rozdział 5 Zmiany w przepisach obowiązujących Art. 2 stosuje się odpowiednio do drogowych obiektów inżynierskich. Art. Decyzje o ustaleniu lokalizacji drogi. a dotyczące dróg objętych niniejszą ustawą. Przepis ust.. 3. Art. Postępowania o udzielenie wskazań lokalizacyjnych niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy umarza się. Art. 33. 1. (pominięte). 6) Zamieszczone w obwieszczeniu. 1. na wniosek inwestora. decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz inne decyzje wydane na podstawie niniejszej ustawy pozostają w mocy. Decyzje o ustaleniu lokalizacji autostrady wydane do dnia wejścia w życie ustawy pozostają w mocy.6) Rozdział 6 Przepisy przejściowe i końcowe Art. 2. chyba że uprawniony podmiot złoży przed upływem tego terminu wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na podstawie niniejszej ustawy. a w pozostałym zakresie. 34–40. decyzje o pozwoleniu na budowę drogi.

Do spraw wszczętych i niezakończonych do dnia utraty mocy przez niniejszą ustawę decyzją ostateczną stosuje się przepisy dotychczasowe. z 2004 r. Nr 12. 1440. 45. 17/17 2. 2. 21–37 ustawy z dnia 27 października 1994 r. 2009-05-26 . 2703. poz. 666. 7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. 2571. z 2006 r. Nr 256. Przepisy rozdziałów 1–5 tracą moc z dniem 31 grudnia 2020 r. z późn. 61 oraz z 2007 r. 1297 i Nr 172. poz. U. zm. Art. z 2004 r. poz. z 2005 r. poz. poz. Nr 23. Art. Nr 155. W okresie obowiązywania niniejszej ustawy do lokalizacji autostrad oraz do nabywania nieruchomości pod autostrady nie stosuje się art. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1. poz.©Kancelaria Sejmu s. Nr 273. 44. U. poz.7)). 136 i Nr 99. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz.

18/18 Załączniki do ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 2009-05-26 .©Kancelaria Sejmu s. Załącznik nr 1 (uchylony). Załącznik nr 2 (uchylony).

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->