P. 1
Igor Rydzanicz - Rysunek Techniczny Jako Zapis Konstrukcji ZADANIA

Igor Rydzanicz - Rysunek Techniczny Jako Zapis Konstrukcji ZADANIA

|Views: 9,712|Likes:
Wydawca: mhebda

More info:

Published by: mhebda on Sep 12, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/28/2013

pdf

text

original

gor Rydzanicz

RYSUNEK

KONSTRUKCJ AD ANI A
wydana© łrzecae

Naukowo-Techniczne • Warszawa

Przedmowa — 5 Wprowadzenie — 7
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. Własności i właściwości środków technicznych — 7 Proces projektowo-konstrukcyjny — 7 Niektóre zagadnienia procesu projektowo-konstrukcyjnego — 8 Uszczegółowienie konstrukcji a uszczegółowienie rysunków jako zapisu konstrukcji — 9 Racje istnienia wytworu i zasady konstrukcji — 9 Zapis a proces projektowo-konstrukcyjny — 10 Dobór postaci konstrukcyjnej — 11

2.
2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

O metodyce nauczania przedmiotu „zapis konstrukcji" — 12
Założenia i charakterystyka ogólna— 12 Uwagi metodyczne — 13 Układ iatreść wykładów — 13 Struktura ćwiczeń — 14 Sporządzanie zapisu — 15

3. 4. 5.

Zapis konstrukcji elementów o postaci złożonej z prostych utworów geometrycznych — 16 Zadania konstrukcyjne I — 24 Zapis konstrukcji elementów o większej złożoności postaci geometrycznej — 31

5.1. Elementy obrotowe — 31 5.2. Elementy nieobrotowe — 37

6„ 7,

Rzuty aksomometryczee jako podstawa rysunków poglądowych — 43 Odtwarzanie konstrukcji wytworu — 51

7.1. Odtwarzanie konstrukcji elementu — 51 7.2. Odtwarzanie konstrukcji złożonego układu — 57

8.

Analiza zapisu złożonych układów. Rysunki wykonawcze i rysunki poglądowe (uproszczone) — 66

% Zapas koansirakcja «leinmeratów spsnryaaayda — 75 W. Zadamia kojastrakcyjme II — 84 11. Zapis sdaematyczmy (symboliczny) — 92 12. Zadania pomocnicze -— 95
12.1. Zapis połączeń śrubowych i połączeń spawanych — 95 12.2. Zapis oznaczeń chropowatości powierzchni — 103

13. Elementarne .zagadnienia konstrukcyjne — zbiór rozwiązań, normy konstrukcyjne — 104 14. Materiały uzupełniające — 120 15. Wybrane przykłady rozwiązań — 134 Dodatek — PodziałM, formaty arkuszy, sposoby składania arkuszy — 141 Literatura — 147

Do osiągnięcia założonych celów nauczania przedmiotu są potrzebne dwa rodzaje zadań: rysunkowe i konstrukcyjne. k o n s t r u o w a n i e —-to dobór cech. Podstawowe pojęcia t e o r i i k o n s t r u k c j i to cechy konstrukcyjne. *' Funkcjonują również nazwy: grafika inżynierska. które ma istotne znaczenie w układzie treści książki. . Poszczególne tematy (zadania). Takie ujęcie problematyki zapisu. Stosunkowo bogaty materiał umożliwia realizację przyjętej struktury ćwiczeń lub jej zmianę. pracą domową. jako procesu przejścia „od ogółu do szczegółu". lecz także widzi związek sposobów zapisu z konstrukcją i konstruowaniem. a także opanowanie i doskonalenie techniki sporządzania zapisu. obejmują jedno ćwiczenie dwugodzinne łub więcej takich ćwiczeń {praca na sali) oraz związaną z nimi samodzielną pracą własną studentów/. a z a p i s k o n s t r u k c j i — to zapis cech konstrukcyjnych. Praca na sali i praca domowa tworzą zatem pewną jednostką metodyczną. Dobór. Niezbędne przy rozwiązywaniu zadań ogólne wiadomości o zasadach i regułach zapisu konstrukcji student uzyskuje w ramach wykładów z tego przedmiotu łub samodzielnej pracy. które prosimy przesyłać pod adresem Wydawnictw Naukowo-Technicznych. gdy działania w przedmiocie „zapis konstrukcji" są oparte na pojęciu cech konstrukcyjnych. który przy doborze materiału odpowiednio do przyjętej koncepcji układu treści. charakterystycznego dla procesu konstruowania. tzw. sformułowanie i układ zadań jest oparty na zasadzie stopniowania działań. Zasadniczą formą zajęć są ćwiczenia o charakterze projektowo-konstrukcyjnym. Metodykę nauczania oraz zasadniczą część zadań opracował autor. jest możliwe wówczas. rysunek techniczny. Autor będzie wdzięczny za wszelkie uwagi Czytelników. Dzięki takiemu ułożeniu zadań Czytelnik nie tylko poznaje zagadnienia zapisu. korzystał także z różnych źródeł literatury. stanowiące materiał nauczania. Realizowanie założonych celów nauczania wymaga odpowiedniej m e t o d y k i n a u c z a n i a . Wynika z tego potrzeba i możliwość jednoczesnego nauczania konstrukcji i zapisu konstrukcji.Książka zawiera układ zadań do przedmiotu „zapis konstrukcji" Ogólnymi celami nauczania tego przedmiotu są: opanowanie zasad i reguł zapisu konstrukcji oraz wprowadzenie w elementarne zagadnienia teorii konstrukcji i konstruowania. Zadania rysunkowe są podporządkowane zadaniom konstrukcyjnym i stanowią przygotowanie do ich rozwiązywania. Strukturę ćwiczeń przedstawioną w rozdziale dotyczącym metodyki nauczania należy traktować jako jedną z możliwych. Na wyróżnienie w tym miejscu zasługuje zaczerpnięty z prac Profesora Janusza Dietrycha materiał teoretyczny użyty do opracowania wprowadzenia. aby stanowiło ono jednocześnie wstęp do teorii konstrukcji. co może wynikać z różnego ujęcia przedmiotu „zapis konstrukcji" w siatce studiów i różnej liczby godzin przeznaczonych na ten przedmiot.

O. d). stanowiąca opis potrzeby. gdy zostanie sporządzony zapis konstrukcji. C m — materiałowe cechy konstrukcyjne. — energia. [6]. Własność jest cechą. Konstrukcja jako utwór jest abstrakcją. Wejściem do procesu projektowania I p jest informacja o potrzebie. D 1 ŚRODEK TECHNICZNY 0 Rys. postać konstrukcyjna fi i działanie D. właściwość natomiast jest pojmowana jako cecha identyfikująca możliwości danego przedmiotu ze względu na relację do innego przedmiotu [11]. środek techniczny jako wytwór jest konkretem.1. —. Na tym etapie działań mogą wystąpić dwa przypadki: — na podstawie informacji o I. II środka technicznego następuje zidentyfikowanie jednej z istniejących konstrukcji Ks 0 . i układ wymiarów W. w których występuje: — energia. wyjście O. W zależności od rodzaju wejść i wyjść można wyróżnić klasy maszyn.2 przedstawiono model procesu projektowania i konstruowania [6]. O.. gdy zostaną określone cechy konstrukcyjne Ck={Cg. — treść projektu w postaci informacji o I. działanie natomiast — właściwością. Wejściami i wyjściami mogą być energia. ) (i = g.1 podano wejścia i wyjścia kilku typowych maszyn.1 Model środka technicznego Działanie środka technicznego polega na przekształceniu wejścia I w wyjście O. Na rysunku 1. czyli Cj = (Ilj. czyli zapis cech konstrukcyjnych. Jednym z wejść maszyny jest więc zawsze energia. Szczególnym przypadkiem narzędzi jest maszyna.Cm. Każdą z cech można przedstawić jako postać konstrukcyjną FI.energia i masa. Aby to było możliwe. Konstrukcja jest własnością środka technicznego. 1. Własności i właściwości środków technicznych Do opisu środków technicznych jako sztucznych układów materialnych używa się modelu przedstawionego na rys. z czego wynika zarys postaci konstrukcyjnej II.1 i następujących pojęć: wejście I. D. W podstawowych działaniach technicznych na utworach wyróżnia się projektowanie i konstruowanie. C d — dynamiczne cechy konstrukcyjne. n. D. wykonujący żądane działanie dzięki dostarczonej energii.Cd} gdzie: Cg — geometryczne cechy konstrukcyjne. którą można przypisać przedmiotowi wyłącznie z relacji do tego przedmiotu. —7 . masa i informacja. wyjściu O i działaniu D środka technicznego. wyjściem O p procesu projektowania są natomiast dane o wejściu I. Działania te polegają na przetwarzaniu informacji. — energia i informacja. pojmowana jako środek techniczny. W tabeli 1. Konstrukcja Ks jest wyznaczona wówczas. Dane zaczerpnięto z prac Dietrycha [5]. m. jako wyjście z procesu projektowania. 1. musi istnieć środek techniczny o strukturze i stanach uwarunkowanych konstrukcją. W . W klasyfikacji środków rozróżnia się narzędzia i pomieszczenia.1. masa i informacja. Jako utwór konstrukcja ma znaczenie operacyjne tylko wówczas. n .

Model projektowania i konstruowania (wg J. energia elektryczna o procesie projektowo-konstrukcyjnym. Mówimy zatem o stopniowym uszczegółowieniu konstrukcji. instrukcja technologiczna cukierki. co polega na stopniowym doborze cech konstrukcyjnych. co zostaje wyznaczone podczas konstruowania stopniem uszczegółowienia. czyli myślenie koncepcyjne. Wyjściem Q k z procesu jest konstrukcja Ks. Będą to: — dobór cech konstrukcyjnych jako proces „od ogółu do szczegółu". a więc konstrukcja Ks. prędkość pojazdu. 1.komputer gia elektryczna zag Nie analizując procesu projektowo-konstrukcyjnego. ia ir/jacia ŻMlkui c/g^r/yth Rodzaj maszyny Wyjście ffitiszys [5]. — porządek sekwencyjny oraz sekwencyjno-iteracyjny elementarnych zabiegów procesu. przedstawimy tylko niektóre zagadnienia omawianego procesu. prędkość wirnika. że nie wyznacza szczegółowych własności wytworu.moment siły.obrabiarka ką. ener. materiałowe i dynamiczne). który ma być środkiem technicznym. [«] Wejście poprzedza prcc.Tabela ul. czyli opracowania konstrukcji.3 Ilustracja zagadnienia doboru cech konstrukcyjnych . ze szczególnym podkreśleniem procesu konstruowania. energia elektryczna. a przez to wybór koncepcji. spaliny moment siły. zmierzające do opracowania koncepcji postaci konstrukcyjnej. Od ogółu do szczegółu Konstruowanie polega na doborze cech konstrukcyjnych. para odlotowa wa lub skropimy silnik spalinowy pojazd telewizor moment siły. Koncepcja postaci konstrukcyjnej wytworu różni się zatem od tego.3.konstruowania. wióry opakowane cukierki turbina paro. aby umożliwił jej ocenę według przyjętego układu kryteriów. jako przedmiotu badań metodologii projektowania i konstruowania. kierowca (informacja) fale elektromagnetyczne. taśmy papieru. maszyna do pakowania energia elektryczna para dolotowa przedmiot po obróbce. powietrze. prędkość wirnika. która będzie podstawą szczegółowego doboru cech konstrukcyjnych. Dietrych ujmuje proces konstruowania jako proces przejścia „od ogółu do szczegółu". tzn. zapis informacji A. uzyskującym w procesie wytwarzania odpowiednie struktury i stany S'. 1. spaliny obraz. Koncypowanie należy do projektowania i tym różni się od konstruowania. Daiej będzie rozważany drugi z wymienionych przypadków. Zagadnienie to zilustrowano na rys. Proces konstruowania jest zazwyczaj wielostopniowy. gdy zostaną wyznaczone cechy konstrukcyjne (geometryczne. konstrukcja jest wyznaczona wówczas. W procesie konstruowania ks zostają wyznaczone szczegółowo cechy konstrukcyjne. Mówimy wtedy przedmiot przed obrób.. powietrze paliwo. taki. gdy proces projektowania i. określająca własności wytworu. istotnym elementem procesu projektowo-konstrukcyjnego jest koncypowanie konstrukcyjne. dźwięk zapis informacji B paliwo.c. Dietrycha) stanowi wejście I k do procesu konstruowania w formie założeń konstrukcyjnych i koncepcji. OPIS POTRZEBY lp ( Pr ) iKs0. Stopień uszczegółowienia danej koncepcji ma być taki.

1. jako zabiegi elementarne. rozpoznanie oraz ocena zawierają także elementy analizy i syntezy. . jak średnice i szerokości uzębień kół zębatych (rys.Na początku postępowania zostają wyznaczone stawowe cechy konstrukcyjne C n . Porządek sekwencyjny oraz sekwemcyjmo-iteracyjny elementarnych zabiegów procesu W procesie projektowo-konstrukcyjnym. kół zębatych. Zostanie to wyjaśnione na przykładzie konstruowania przekładni zębatej. W odniesieniu bowiem do złożonych środków technicznych występuje sprawa podziału zadań i współdziałania zespołów projektantów i konstruktorów. 1. 1.. jak podkreślono w pracy [10]. do cech szczegółowych. . Umożliwia to dalsze wyznaczenie innych cech C. na podstawie którego są uzyskiwane wytwory jako układy materialne. Na podstawie zapisu głównych cech konstrukcyjnych sporządza się rysunek zestawieniowy lub rysunek złożeniowy. Uszczegółowienie kcmsfrakcp a eszczegołowieme Proces uszczegółowienia konstrukcji ma pewne odzwierciedlenie w uszczegółowieniu rysunków jako zapisu konstrukcji.5). Jak podkreśla Dietrych [6].5. można ująć w pewne zespoły zabiegów.4b). C 3 . różniącymi się stopniem uszczegółowienia rysunków: 1. a w tym uzębienia oraz tarcze kół. — ułożyskowania. występują analiza i synteza. co zazwyczaj sprowadza się do wy- Konstruowanie przekładni obejmuje następujące zasadnicze jej elementy : — koła zębate. b — porządek sekwencyjno-iteracyjny Występujące sprzężenia zwrotne i cykle iteracyjne. wynikają z tego. Dalszego. realizujących poszczególne etapy procesu projektowo-konstrukcyjnego. co ma pewne praktyczne znaczenie. Istotnego znaczenia nabiera zagadnienie oceny konstrukcji. wałków itd. Można uznać. 1. które na początku konstruowania nie były jeszcze znane. często wielokrotne. Te dwa zasadniczo odmienne sposoby rozwiązywania problemu konstruowania należy rozpatrywać z punktu widzenia stopnia złożoności środków technicznych. stopniowego uszczegółowienia konstrukcji można dokonać dwoma sposobami.4. .4a) lub sekwencyjno-iteracyjnym (rys. na podstawie których można dokonać oceny konstrukcji. Na wstępie wyznacza się ogólne własności przekładni zębatej. Na podstawie zapisu głównych cech konstrukcyjnych przekładni (rys. a zatem doboru odpowiedniego układu kryteriów. — korpus przekładni. lak wynika z tego przedstawienia. 1. a także organizacji działalności instytucji projektowo-konstrukcyjnej. — uszczelnienia. C 2 . stanowiący podstawę sporządzenia rysunków poszczególnych elementów. 2. C 2 b . których konstrukcja jest opracowywana. wyniki procesu. Mogą one występować w porządku sekwencyjnym (rys. 1. — wałki.5) następuje konstruowanie jej poszczególnych elementów. Można zatem przystąpić do jednoczesnego konstruowania korpusu przekładni. 1. że na wyjściu procesu powinno się uzyskać optymalne. jako procesie racjonalnego postępowania. Racje istaieeia wytworu s zasady koaas Konstrukcja jako wynik procesu projektowo-konstrukcyjnego jest utworem. dwa różne zagadnienia. JJ- znaczenia takich wielkości konstrukcyjnych'przekładni. ze względu na dobrane kryteria. stopniowy dobór cech konstrukcyjnych umożliwia przejście od cech ogólnych. że są to elementarne zabiegi procesu. Analizę i syntezę. a następnie — cech pozostałych C n . otrzymując sekwencję: rozpoznanie—analiza—synteza—ocena. Podstawowe wielkości konstrukcyjne przekładni zębatej { J } n > J — m — c n Podstawowe układy elementarnych zabiegów procesu: a — porządek sekwencyjny. wyznaczonych na początku. . Są to jednak. C 1 2 .

własności wytrzymałościowe tworzyw. — kryteria estetyczne. własności kinematyczne. [11]. estetyczny. uzasadnionego ekonomicznie. że każdy układ materialny cechuje pewien stan obciążenia. Czynnik estetyki środków technicznych wynika zarówno z racji celowości technicznej. należy jedynie zwrócić w tym miejscu uwagę na pewne konsekwencje wynikające z racji istnienia wytworu i zasad konstrukcji. 1. zapis ten umożliwia bezpośrednią ocenę rezultatów danego etapu działań. wynikającym z analizy własności i właściwości wytworu jako układu materialnego. Przyjęcie tych racji wynika z konieczności odpowiedzi na zasadnicze pytania: Po co jest dany wytwór? Czy zastosowanie wytworu jest opłacalne? Czy istnieje możliwość wykonania wytworu o danej konstrukcji? Wytwór. Zapis graficzny zasługuje na szczególną uwagę jako czynnik sprzężenia zwrotnego między twórcą konstrukcji a konstrukcją. w którym postać geometryczną przedstawia się w sposób zbliżony do zapisu ikonograficznego. Podstawowymi kryteriami podczas w y b o r u o p t y m a l n e g o t w o r z y w a są zazwyczaj masa. że przy doborze cech konstrukcyjnych mogą występować dwa przypadki. Zasada optymalnej stateczności wskazuje na optymalny stan równowagi. który może być optymalizowany na podstawie kryteriów wynikających z racji celowości technicznej lub racji ekonomicznej.6. dobór może być dokonywany ze względu na: — cel ściśle techniczny. ciężar. umożliwiający założone działanie tego układu. jak: geometryczne cechy konstrukcyjne. Kryteria mogą mieć charakter ściśle techniczny. należy podkreślić znaczenie estetyki maszyn czy środków technicznych w ogóle. a cechy wytworu umożliwiają wykonanie go za pomocą dostępnych w konkretnych okolicznościach środków wytwórczych. wśród których szczególne znaczenie mają własności określające trwałość maszyn. Zapis na tym etapie procesu spełnia rolę pamięci. rozumianej jako racjonalne uzasadnienie jego istnienia. że przewiduje się wywołanie działania odpowiedniego do potrzeb. które są podyktowane pot^ebami dydaktycznymi przedmiotu „zapis konstrukcji". Przedmiotem analizy staje się tu postać geometryczna. jak i z racji ekonomicznej. Ograniczając rozważania do geometrycznych cech konstrukcyjnych. sprawność. np. Stany takie są oceniane na podstawie kryterium pewności w odniesieniu do naprężeń i sztywności. co zostaje przez twórców pomyślane. odciążając umysły twórców. układ wymiarów natomiast ma znaczenie ze względu na estetykę przede wszystkim dzięki przyjmowaniu pewnych proporcji wymiarów. głośność. — optymalnego tworzywa. — ekonomiczną. cechy dynamiczne. — optymalnej stateczności. — możliwości wytwórczych (racja technologiczności wytworu). Należy zauważyć. co dla odbiorcy ma istotne znaczenie ze względu na — jak podkreśla Dietrych — „. gdyż jest to przedmiotem teorii konstrukcji. Nie omawiając dokładniej tych zagadnień. © Zasady konstrukcji wskazują na bezpośredni przedmiot zabiegów optymalizacy j i ty ch ze względu na obrane kryteria.. zachodzący między siłami a naprężeniami w układzie materialnym. Zapis a proces projektowo-konstrukcyjny Z różnych rodzajów zapisu na szczególne zainteresowanie zasługuje zapis graficzny. Wynika to ze znaczenia jego właściwości. Kryteriami tymi mogą być np. Wyróżnia się następujące r a c j e i s t n i e n i a w y t w o r u : —• celowości technicznej. Pojęcia racji istnienia wytworu oraz zasad konstrukcji zostały sformułowane i wprowadzone do teorii konstrukcji przez Dietrycha [6]. rozmiar. który ma być odpowiednim środkiem technicznym. czyli rysunkowy. Wyróżnia się następujące z a s a d y k o n s t r u k cji: — optymalnego stanu obciążenia. Jako środek unaoczniający to. — optymalnych stosunków wielkości związanych.. Podczas poznawania zagadnień konstrukcji i konstruowania w pierwszym okresie nauczania działania w ramach zajęć dydaktycznych odnoszą się przede wszystkim do geometrycznych cech konstrukcyjnych. W procesie projektowo-konstrukcyjnym zachodzi konieczność dokonywania różnych zapisów tego. tzn. objętość i koszt.przyzwyczajenie do odbioru sygnałów płynących ze świata otaczającego przede wszystkim przy pomocy zmysłu wzroku" [6]. Odpowiedni stopień uszczegółowienia nieładu kryteriów osiąga się dzięki zasadom konstrukcji. a następnie dokonywanie zmian czy ewentualnych poprawek. Zasada optymalnych stosunków w i e l k o ś c i z w i ą z a n y c h wskazuje na optymalizację związków parametrycznych takich wielkości. Zasada o p t y m a l n e g o stanu obciąż e n i a wynika z tego. Na etapie koncypowania konstrukcyjnego zapis graficzny. co zostaje pomyślane. a także inne własności tworzyw konstrukcyjnych.Układ kryteriów wynika z racji istnieniu wytworu. może istnieć dlatego. spełnia rolę — jak pisze Dietrych — czynnika — . jak też inny.

a także możliwość zastosowania elementów gotowych. Należy podkreślić. będący zbiorem danych informacyjnych o cechach konstrukcyjnych zgromadzonych w pamięci komputera. to jest czynnika naprowadzającego na właściwe rozwiązanie danego problemu projektowo-konstrukcyjnego. [11]. co właśnie wynika z jego właściwości przedstawionych wyżej. Dietrycha) — numery oznaczają typowe przypadki wyboru to można zilustrować schematycznie jak na rys. wraz z rozwojem komputerowego wspomagania procesów projektowo-konstrukcyjnych (systemy CAD — ang. choć jest zależna również od dobranych sposobów wytwórczych.heurystycznego. 1. Postać konstrukcyjna wynika bowiem z działania danego układu. Zapis ten. że zależność postaci konstrukcyjnej od wielkości wytworu jest istotna w pewnych granicach wartości wymiarów. Zagadnienie pierwsze należy uznać za podstawowe przy doborze postaci konstrukcyjnej. w wyniku których otrzymuje się odpowiedni półwytwór warunkujący w decydującym stopniu postać wytworu. Computer Aicled Design).7. jak zwraca na to uwagę Dietrych. a w większym stopniu spawany korpus przekładni zębatej będzie miał inną postać geometryczną w przypadku przekładni o małych wymiarach. wytłaczanie. — postaci konstrukcyjnej jako funkcji wielkości wytworu. jak odlewanie. a inną o dużych. Formą „zewnętrzną" zapisu komputerowego może być zapis rysunkowy w jego dotychczasowej postaci [22]. Identyczne działanie. Odnosi się to do elementów znormalizowanych lub stypizowanych. Na przykład odlewany. Dobór ten powinien być wynikiem analizy następujących zagadnień: — postaci konstrukcyjnej jako funkcji działania i sposobów wytwórczych [6]. 1. lecz przy pewnej różnicy wynikającej z przyjętych sposobów wytwórczych. umożliwia szybkie przetwarzanie danych informacyjnych. spawanie. Należy dodać. Postać konstrukcyjna jest także zależna od wielkości wytworu. Dobór postaci konstrukcyjnej Jednym z podstawowych zagadnień w konstruowaniu jest dobór geometrycznej postaci konstrukcyjnej. Dotyczy to przede wszystkim takich faz wytwórczych. Wybór rodzaju półwytworu jest zależny od wielu czynników.6 Czynniki wyboru rodzaju półwytworu (wg J. Uwzględniono tutaj tylko półwytwory odlewane i spawane. może być zapewnione dzięki postaci konstrukcyjnej o jednakowych głównych elementach tej postaci. dużego znaczenia nabiera komputerowy zapis konstrukcji. które powinny być masowo wytwarzane i dostępne dla konstruktorów oraz wytwórców. W sposób najbardziej ogólny zagadnienie R y s . 1. że w ostatnich latach.6. .

Więcej czasu może poświęcić i większą uwagę zwrócić na: — tworzenie wielu różnych koncepcji rozwiązań. Jest to realizowane przez wykład i ćwiczenia projektowe o strukturze opartej na odpowiednio dobranym układzie tematów. a przy tym kształtujące umiejętności wyobraźni przestrzennej. Odpowiednio dobrany układ zadań umożliwia lepsze niż w tradycyjnym nauczaniu rysunku technicznego uświadomienie przez ćwiczącego potrzeby korzystania ze zbiorów istniejących rozwiązań niektórych szczegółów postaci geometrycznej oraz korzyści wynikających z normalizacji w konstrukcji elementów i układów.•a 2. Nie rozpatruje się także stanu obciążenia dla opracowywanych konstrukcji. Zajęcia z geometrii wykreślnej. dotyczące przede wszystkim geometrycznej postaci konstrukcyjnej jako ważnego składnika cechy konstrukcyjnej. elementarnych. Układ tematów powinien być tald. aby stopień złożoności zadań uwzględniał podstawową kolejność w przyswajaniu przez studentów wiedzy zarówno z zapisu konstrukcji. odbywają się równolegle z zajęciami z zapisu konstrukcji lub nieznacznie je wyprzedzają. Ćwiczący bowiem nie musi wykonywać obliczeń. Można je bowiem przyjąć. jak i elementarnych wiadomości z teorii konstrukcji i konstruowania. wymaga przyswojenia przez studentów pewnej wiedzy z teorii konstrukcji. Obserwacje procesu dydaktycznego uwidoczniają korzyści wynikające z tak przyjętego postępowania. dotyczące podstaw rzutowania prostokątnego i aksonometrycznego. wytrzymałościowych. którego treść obejmuje głównie zagadnienia zapisu konstrukcji. Zagadnienia dotyczące konstruowania zostały wyraźnie podkreślone w tematach ujętych w strukturze ćwiczeń jako „rysunkowych". 3. a przede wszystkim odpowiedniej kolejności działań. ponieważ w zadaniach nie rozważa się doboru materiałowych cech konstrukcyjnych. Wykonywanie zadań o charakterze konstrukcyjnym. — dobór tych. 2. a przede wszystkim postaci geometrycznej.1. przedmiotu „podstawy konstrukcji maszyn"). Przedmiot „zapis konstrukcji".i charakterystyka ogólna C e l e m nauczania przedmiotu „zapis konstrukcji" jest: — opanowanie ogólnych zasad i reguł zapisu konstrukcji. Chodzi tu zarówno o pojedyncze elementy. Przy założonych celach nauczania przedmiotu „zapis konstrukcji" istotny jest dobór treści poszczególnych tematów. Stwarza tym samym bardzo dobrą okazję do zwrócenia uwagi na niektóre zagadnienia konstrukcyjne. Założenia te — jak się wydaje — nie warunkują praktycznego znaczenia opracowywanych konstrukcji. i pozostawia mu się pewną swobodę w doborze cech geometrycznych. cech nie jest podda wany weryfikacji analitycznej w sensie obliczeń wytrzymałościowych czy optymalizacyjnych. — wprowadzenie w elementarne zagadnienia konstrukcyjne. W układzie tematów powinno się uwzględniać następujące okoliczności: 1. — opanowanie i doskonalenie techniki sporządzania zapisu. np. — 12 — . np. jak i złożone układy. nawet prostych. stanowi przygotowanie do studiowania teorii konstrukcji i konstruowania (w ujęciu dydaktycznym np. kryteriów estetycznych. Podczas formułowania zadań konstrukcyjnych przyjmuje się następujące z a ł o ż e n i a : — konstruowanie zostaje ograniczone do dobom cech geometrycznych. Założenia. są one także przedmiotem rozważań w tematach nazwanych „zadaniami konstrukcyjnymi". — uwzględnienie przy doborze postaci geometrycznej innych kryteriów niż główne.

Dopiero później. amerykańskie). oprócz wykładu. — Rodzaje zapisu konstrukcji. 1. należy dokonywać zapisu zarówno postaci geometrycznej. której częścią jest dany szczegół. które wyznaczają właściwy układ wymiarów. Uwaga metodycznie 2o3„ UMad a treść wykładów Problematyka zapisu konstrukcji. — Rzuty rozmieszczenia otworów. — Zagadnienie doboru elementów układu wymiarów. Zapis postaci geometrycznej Zagadnienia — Ogólne zagadnienia zapisu postaci geometrycznej. — Reguły dotyczące rzutowania. b) z obserwacji procesu dydaktycznego wynika. zagadnieniu temu poświęcono zatem więcej niż dotychczas uwagi. do poprawnego sporządzenia zapisu konstrukcji należy dobrać układ wymiarów według reguł wymiarowania. W rozwiązywaniu zadań do poszczególnych tematów należy uwzględniać treść zadań występujących przed i po danym temacie.2. przekroje i widoki częściowe. — Rzutowanie prostokątne (europejskie. którą stanowi problem części całości ze względu na całość. — Konstrukcja. — Przekroje proste i złożone.. — Znaki oraz zapis znaków układu wymiarów. — Elementy normalizacji zapisu (Polskie Normy). Dotyczy to na przykład rodzaju połączeń. mających bardzo istotne znaczenie metodyczne. — Rzuty przesunięte oraz przesunięte i obrócone. należy uwzględniać zapis układu wymiarów. Dalej podano tematy poszczególnych wykładów oraz główne zagadnienia w nich zawarte. 2. wartości wskaźników chropowatości. — Linie jako znaki zapisu. wynika to bowiem z ważnej w praktyce reguły. że układ rzutów jest podporządkowany zapisowi układu wymiarów. — Korzystanie z oczywistości symetrii. 4. racje istnienia zapisu. Podstawy zapasu konstrukcji. zapis konstrukcji. c) zajmując się zapisem postaci geometrycznej. W rozwiązywaniu zadań konstrukcyjnych podkreśla się z a s a d ę m e t o d o l o g i c z n ą . przedstawiona w niniejszym punkcie. trzeba uwzględnić ogól. W zakresie metodyki nauczania przedmiotu można podać następujące z a l e c e n i a : 1. — Powiększenia drobnych szczegółów. czyli całość. gdyż wskazuje wielkości. — Przekroje i widoki rozwinięte. — Kreskowanie przekrojów — znaki „przekroju tworzywa". 3. 2. Zestaw zadań w początkowym okresie nauczania jest taki. W zapisie geometrycznych cech konstrukcyjnych. W pierwszych zadaniach. formy nauczania tego przedmioty. . — Przerwania i urwania. można stosować jako zastępcze opisy słowne i ogólne. — Zapis typowych postaci. zapis w procesie projektowo-konstrukcyjnym. została ujęta w siedmiu jednostkach wykładowych. — Elementy rachunku wymiarów tolerowanych. Takie sformułowanie zadań ułatwia dobór układu wymiarów. Zapis układu wymiarów. że dobór układu wymiarów może odbywać się w sposób zdroworozsądkowy. Chodzi tu o wzięcie pod uwagę kolejności przyswajania przez uczących się materiału. symbolicznych. po poznaniu reguł wymiarowania. już w treści zadania wyznacza się elementy układu wymiarów. — Podstawowe zasady zapisu konstrukcji.2. Reguły wymiarowania Zagadnienia — Ogólne zagadnienia zapisu układu wymiarów. że stosunkowo dużą trudność sprawia studentom dobór i zapis układu wymiarów. cechy konstrukcyjne. jak i układu wymiarów. Przyjęcie takiego postępowania uzasadnia się następująco: a) przy sformułowaniach zadań używa się pewnych elementów słownego zapisu konstrukcji — opisując dany element podaje się jego postać i charakterystyczne wymiary. począwszy już od pierwszego tematu. — Kłady miejscowe. Kolejność tych wykładów wynika z potrzeb dydaktycznych ćwiczeń — drugiej. Elementy zapisis graficznego Zagadnienia — Model systemu informacyjnego w podstawowych działaniach technicznych. Dlatego w miarę potrzeby zamiast opisów ścisłych. — Linie przenikania w zapisie konstrukcji. oznaczeń tworzyw. odchyłek położenia. Koncentrując bowiem bezpośrednią działalność na wybranym szczególe konstrukcyjnym. kłady przesunięte. znaki postaci (znaki wymiarów). 3. zwraca się uwagę na proste utwory geometryczne jako elementy postaci geometrycznej oraz na pewne zabiegi wytwórcze w tworzeniu tej postaci. — Reguły sporządzania rysunków do mikrofilmowania i reprografii.

Opas struktury zewnętrznej. gwint prawozwojny (prawy). Analiza zapisu złożonych układów. Informacje o doborze rodzaju rzutu aksonometrycznego oraz przykłady przedstawień elementów o rzutach aksonometrycznych zamieszczono w rozdz. są realizowane niżej tematy. — Zapis odchyłek położenia. Opis struktury zęwmęfcmejj.. — Układ tolerancji i odchyłek — podstawowe pojęcia. 8. jako drugiej formy dydaktycznej zapisu konstrukcji. Z a g a d n i e n i a — Podstawowe pojęcia połączeń śrubowych: linia śrubowa. Przykłady zadań do realizacji tego tematu zamieszczono w podrozdz. — Chropowatość powierzchni. 5. część II Zagadnienia — Nierówności makrostruktury zewnętrznej (wg PN — odchyłki kształtu) — pojęcia i znaki odchyłek. Temat ten jest realizowany na przykładach zadań zamieszczonych w rozdz. Zagadnienia — Zapis konstrukcji wybranych elementów: sprężyn. zapis pasowań. zbiór reguł ograniczających. — Grafy jako zapis systemów. 5. *' Przedmiot „zapis konstrukcji" zazwyczaj (zależnie od uczelni) jest na semestrze 2 i 3 lub semestrze 1 i 2.3-8. Z s. 5.vuiM. g a d n i s n i u — Zapis schematyczny >symboliczny). — Tolerowanie nierówności makrostruktury — zapis odchyłek.1. — Typowe postacie spoin. Sporządzanie rysunków wykonawczych współdziałających elementów. — Znaki oraz reguły zapisu oznaczeń stanu powierzchni. 4.2 (elementy nieobrotowe). — Wybrane zagadnienia konstrukcyjne połączeń śrubowych: postać geometryczna łba śruby i nakrętki. Połączenia spawane. kierunkowość linii śrubowej. — Układ pasowań. Część C.2 w rozdz. ó. część 1 Zagadnienia — Pojęcia struktury zewnętrznej. Zapis koiastmkcji typowych połączeń Część A. 7. — Zapis gwintu i połączeń śrubowych — istota uproszczeń w zapisie.— ileguiy vvymiuro'. nakazujących. wskaźniki chropowatości. Zapis konstrukcji elementów o postaci złożonej z prostych utworów geometrycznych. Sporządzanie rzutu aksonometrycznego elementu na podstawie rzutów prostokątnych. zarys gwintu — rodzaje gwintu. W drugim semestrze ¡nauki 6. — Zapis konstrukcji złożonych układów: złożoność środków technicznych a złożoność rysunków. połączeń wielowypustowych. — Pojęcia odchyłek położenia i znaki odchyłek. gwint lewozwojny (lewy).1 (elementy obrotowe) i 5. — Zapis wymiarów tolerowanych. — Typowe rodzaje połączeń spawanych. 14 . 2. 8.— Reguły zapisu oznaczeń symbolicznych. — Normalizacja elementów połączeń śrubowych.4. — Zapis połączeń spawanych — uproszczenia zapisu. postać geometryczna zakończeń śrub i wkrętów. — Wymiar jako funkcja wymiaru nominalnego i odchyłek. Z a g a d n i e n i a — Podstawowe pojęcia połączeń spawanych. Połączenia śrubowe. Zapis konstrukcji elementów o większej złożoności postaci geometrycznej. kół zębatych. Sporządzanie 'rysunków wykonawczych oraz rysunków poglądowych (uproszczonych). typowe rodzaje połączeń śrubowych. Dobór rodzaju rzutu aksonometrycznego. Struktura ćwiczeń W ramach ćwiczeń. Odtworzenie konstrukcji wytworu (elementu). — Zminiaturyzowane nośniki informacji. — Reguły numeracji rysunków. 2. identyfikacja elementów na rysunkach złożeniowych. Przykłady zadań do realizacji tego tematu zamieszczono w podrozdz. Analiza zapisu układów o większym stopniu złożoności. zbiór reg u-. — Urządzenia grafiki komputerowej. 3. 6. — Zagadnienia oczywistości w zapisie układu wymiarów — uproszczenia zapisu. Część B. Temat ten jest realizowany na przykładach zadań o stopniu trudności jak zadania 8. Cffśl B. Przedstawienia poglądowe za pomocą rzutów aksonometrycznych. Z a g a d n i e n i a — Automatyzacja zapisu konstrukcji.1 i 8..5 w rozdz. 3. 1. — Archiwizacja i wspomagani komputerowo wyszukiwanie dokumentacji. Relacje między rzutowaniem prostokątnym a aksonometrycznym. W pierwszym semestrze nauki * > 1. Wybrane zagadnienia zapis« Część A. Temat ten jest realizowany na przykładach zadań o stopniu trudności jak zadania 8. 4. .

. Zapis schematyczny. — umiejętności kreślarskie. Przykłady zadań do realizacji tego tematu zamieszczono w rozdz. 9. 9. a także proporcji wymiarowych. Odtworzenie konstrukcji złożonego układu. Znaczenie praktyczne ma również odręczny sposób wykonywania rysunków. Podkreślając istotne znaczenie umiejętności rysowania odręcznego. Zapis konstrukcji elementów spawanych. Temat jest realizowany na przykładach zadań zamieszczonych w rozdz. którym przypisuje się istotne znaczenie w nauczaniu „zapisu konstrukcji". a więc rysowanie przyrządami kreślarskimi. 7.5. — rozwijanie pamięci wzrokowej w odniesienia do postaci geometrycznej. 4. a także konieczność zdobycia pewnych umiejętności kreślarskich. wartości wymiarów liniowych i kątowych. — umiejętność rysowania odręcznego. 11. Przykłady zadań do realizacji tego tematu zamieszczono w rozdz. Są to: — rozwijanie wyobraźni przestrzennej. 10. że: — podczas zajęć studenci wykonują rysunki wyłącznie odręczne. Sporządzam© zapisu Warto zwrócić uwagę na zagadnienia. co umożliwia zdobycie umiejętności kreślarskich oraz ich doskonalenie.7. Zadania konstrukcyjne II. wspomagany w niektórych zabiegach przyrządami kreślarskimi. Przykłady zadań do realizacji tego tematu zamieszczono w podrozdz. Sporządzanie zapisu schematycznego na podstawie rysunków złożeniowych różnych układów. — prace domowe natomiast są wykonywane przyrządami. 10. 2. za zasadę organizacji zajęć przyjęto. Zadania konstrukcyjne I.2. 8.

niesprzec/. Rozwiązanie tych zadań obejmuje: — narysowanie postaci geometrycznej otrzymanej w wyniku zabiegów wytwórczych. których postać geometryczną utworzono w większości z utworów geometrycznych obrotowych.11. 3. ale prostopadle do danego rzutu prostokątnego.. Są to przeważnie ścięcia i wycięcia płaszczyznami różnie ustawionymi względem osi przedmiotów. połączenia poszczególnych części i wyznaczenie linii przenikania są działaniami głównymi w zakresie postaci geometrycznych danych elementów. Podczas rozwiązywania zadań w tym rozdziale należy zwrócić uwagę na formę graficzną sporządzanych rysunków (linie jako znaki zapisu. Tak na przykład przedmiot na rys. należy więc wyróżnić' posiać geometryczną. — otrzymaną w wyniku zabiegów wytwórczych. a dalej płaszczyznami nachylonymi pod kątem cc. Wyznaczenie tej postaci jest jednym z celów zadań. że rysunki będące rozwiązaniem zadań tego rozdziału stanowią tylko część. 2. W płaszczyznach położonych prostopadle do opisanych wycięć leżą ścięcia do wymiaru F. Przedstawiono to za pomocą śladów płaszczyzn. opisy itp. Traktować je należy jako pomocnicze. W wyniku tych zabiegów wytwórczych otrzymano ostateczną posiać geometryczną przedstawionych na rysunkach elementów.21 przedstawiono elementy.Na rysunkach 3. Uwaga dotyczące sporządzania rysunków — rozwiązań zadam 1.1-3. 3.18. W doborze liczby rzutów należy uwzględniać ich liczbę konieczną i wystarczającą do zapisu konstrukcji. ale istotną. Użycie tutaj określenia zapis konstrukcji uzasadnione jest tym. rys. zapisu konstrukcji.1. Jedne ze ścięć czy wycięć zostały pokazane na rzutach głównych. będący wielostopniowym wałkiem. Te elementarne utwory geometryczne stanowią części przedstawionych na tych rysunkach elementów jako nierozdzielnych całości. — dobór i zapis układu wymiarów. zgodnie z zasadami jednoznaczności. W zadaniach. Rozważając postać geometryczną tych przedmiotów.).7-3. do wymiaru C i na długości określonej wymiarem E. zapis konstrukcji nie wymaga tych rzutów. — pierwotną (wejściową). jak: walec.15 i 3. na długości G z lewej strony wałka. Ze względów praktycznych zaleca się sporządzanie rysunków na arkuszach formatu A4. Oprócz wymienionych mogą występować rzuty dodatkowe przydatne w pewnych pracach kreślarskich. Na rozważanych w tym rozdziale rysunkach zamieszczono pewne wymiary. 3. które dotyczą rys. a więc wynikową. równolegle do osi wałka.19-3.16 oraz rys.21). 3. 3. został obrobiony następująco: z lewej strony wałka wykonano wycięcia szerokości A i długości B. stożek. — dobór koniecznej i wystarczającej liczby rzutów. kula.ności oraz zupełności. NaJeży zauważyć. inne natomiast na rzutach z góry. rozmieszczenie rzutów na arkuszu. przedstawiając elementy w odpowiedniej wielkości przy zachowaniu proporcji wymiarowych jak na rysunkach w danym zadaniu. Ślady płaszczyzn ścinających jako prostopadłych do danego rzutu prostokątnego zaznaczono na rzucie z góry. W niektórych zadaniach postać pierwotna wymaga uzupełnienia — połączenia części danego elementu i narysowania linii przenikania (rys. — 16 — . W procesie wytwórczym elementy te zostały obrobione w sposób zilustrowany na poszczególnych rysunkach.17 i 3. że rysunki te mają być wykonane wg zasad i regui wymaganych w zapisie konstrukcji. oznaczonych na tych rysunkach liniami kreskowymi. z prawej natomiast ścięto płaszczyznami. Odnoszą się one do opisu położeń płaszczyzn „obrabiających" dany element lub stanowią układy wymiarów części składowych danego elementu.

F \ s r ~ n ' ) LJ -O Q Rzut pomocniczy £ iys.. C. 3.1 . 3. 2 — Rysunek techniczny jako zapis konstrukcji — 17 — .kzur pomocniczy Rys.2 K 1 M i u.

1 111 CD N \ \ j / Rys.6 r JL- 18 — . 3.o - Rys. 3. 1 Al Rys.•Hzut p o m o c n i c z y c>n \ < \ / i CD IN. 15. 3.5 ir • .4 ) m s \ J C E Rozwiązanie przedstawiono na rys.

Rys. 3.8 — 19 .

3.10 Rzut pomocniczy A= Rys. 3.zut pomocniczy Rys.12 .

15 L — 21 .2) A >r— f on u -s- y Y Rys.Rzut pomocniczy W-0.8*2. 3.65 A L= (1.

.

19 Rzut pomocniczy Rys.Rzut pomocniczy walcowy Rys. 3. 3 2 . 3.20 Rzut pomocniczy I Rys.

Zamieszczone w tym rozdziale zadania należy uznać za przykłady elementarnych zadań konstrukcyjnych.praktycznego sensu opracowanych w tych zadaniach konstrukcji. — postać geometryczną jako wynik uwzględniania kryteriów estetycznych. Ograniczenia te nie warunkują jednak. dając możliwość zwrócenia większej uwagi na: — konieczność rozpatrywania różnych koncepcji rozwiązań (koncypowanie konstrukcyjne). w wyniku którego ma powstać konstrukcja. materiałowych — tworzywo — oraz dynamicznych). Podczas zajęć uczący się uzyskują potrzebne informacje co do omawianych w zadaniach elementów. Dobór cech konstrukcyjnych w zadaniach w tym rozdziale będzie ograniczony. Należy podkreślić pewne — wydaje się — bardzo korzystne cechy takiego procesu. ej= — możliwe sposoby połączenia końcówek złącz» z układem. — założona jest postać geometryczna elementu l l — założona jest postać geometryczna elementu 2S I I 24 — . zapewniające ich względne wychylenie o kąt 2(3 W rozwiązaniu zadania rozważyć następujące zagadnienia: — symetryczny rozdział obciążenia przenoszo-1 nego z elementu 2 na element 1 (zasada optymalnego® stanu obciążenia). Elementy założeń konstrukcyjnych złącza przegubowego Skonstruować przegubowe złącze elementów 1 i 2.1). — czynnik weryfikacji logicznej w procesie konstruowania. — możliwość wykonania elementów złącza prze-j gubowego z prętów o różnej postaci geometrycznej przekroju poprzecznego. którego ono jest elementem. — W doborze postaci geometrycznej głównych elementów złącza przyjąć jedną z trzech sytuacji: • — nie są założone jakiekolwiek wymagania doB tyczące postaci geometrycznej elementów 1 i 2. Zadania konstrukcyjne są rozwiązywane z dużym udziałem prowadzącego zajęcia. ponieważ: — konstruowanie zostaje sprowadzone do doboru cech geometrycznych. 1 w płaszczyźnie pionowej wokół osi elementu 3 (rys. ponieważ w doborze cech geometrycznych pozostawia się studentom swobodę. ZADANIE 4 . dotyczą one bowiem opracowania bardzo prostych konstrukcji. ~ —1 założenia dotyczące rozbieralności złącza przegubowego: rozbieralne (często lub okresowo)« nierozbieralne. — dobór tych cech nie będzie poddany weryfikacji analitycznej w sensie obliczeń wytrzymałościowych i optymalizacyjnych. polega na doborze cech konstrukcyjnych (geometrycznych. 4. że nie są przedmiotem doboru materiałowe cechy konstrukcyjne (tworzywo) oraz nie rozpatruje się także stanu obciążeń rozważanych konstrukcji. Proces konstruowania. Zauważyć bowiem należy. Wychylenie to odbywa się w warunkach działania na złącze obciążeń.

L4 L5 = 0.45 A =2 A = (0.Kilka wariantów postaci głównych elementów złącza przegubowego zamieszczono aa rys.6-0. Należy zwrócić uwagę na konieczność zachowania pewnych proporcji zasadniczych wymiarów tych elementów. Rys.65 A = 0. 4.6.5-1.85 A =0. Proporcje wymiarowe (przykład): B C E F =0.45 A = 0.3 ' ' Dane do wyznaczenia postaci geometrycznej elementu 1 (wariant II) — 25 . 4.75 A G L.4—1. 4.7) A = (1.2-4.2 Dane do wyznaczenia postaci geometrycznej elementu 1 (wariant I) co X r •e- X LU R =(1.7) A Rys.6) A W wyborze koncepcji rozwiązania należy kierować się kryteriami dobranymi wspólnie z prowadzącym zajęcia.

4.Rys.4 Dane do wyznaczenia postaci geometrycznej elementu 1 (wariant III) 1-3 — 26 — .

7 Elementy założeń konstrukcyjnych łącznika z regulacją odległości ZADANIE 4 . którego istota działania polega na przegubowym połączeniu punktów A i B (rys. 4. i d 3 są wzajemnie prostopadłe i prostopadłość ta nie może ulegać zmianie podczas regulacji odległości L. Osie otworów d. 2 W układzie. Należy dobrać postać konstrukcyjną elementu 3. ustalono postać konstrukcyjną elementów 1 i 2. — nadać odpowiednią postać części o średnicy d 2 elementu 1 tak. a element 2 — częścią gwintowaną o średnicy d 4 . M- Li Rys. — dokonując wyboru koncepcji.8). np. 15. które stanowiły podstawę wyboru. wykonującego ruch obrotowy. 4. na element U (wahacz). 4.7).8 Elementy założeń konstrukcyjnych układu korbowo-wahaczowego 27 — . zapewniającym zmianę ich odległości L.w .2). sześciokątnej. dokonywanej przez obrót elementu 3. 4. aby regulując odległość L. ZADANIE 4 3 * } Dobrać główne wielkości układu korbowo-wahaczowego oraz skonstruować drążek służący do przeniesienia ruchu z elementu I (korba). sporządzić wykaz kryteriów. okrągłej. 15 (rys. element 1 nie obracał się względem osi wzdłużnej danego układu. zapewniając zmianę odległości L. Kon*' Jedno z możliwych rozwiązań tego zadania zamieszczono w rozdz. Element 1 jest zakończony częścią walcową o średnicy d 2 . Rys. kwadratowej. łączącego elementy 1 i 2. "M. W rozwiązaniu zadania należy: — w doborze postaci konstrukcyjnej rozważyć możliwość wykonania elementu 3 z prętów o różnej postaci geometrycznej przekroju poprzecznego. który powinien wykonywać ruch wahadłowy (rys.

Wykonać rysunek złożeniowy układu oraz rysunki wykonawcze końcówek i innych elementów drążka. ' Dane ilościowe w założeniach konstrukcyjnych należy przyjąć samodzielnie.9.3. 4. AB= R BC= L CD= r Rys. W doborze głównych wielkości przyjąć.2 i łożysk przegubowych.y ix os 1 v n i' • ^ rn.1) lub zewnętrznym (rys. 4. wg tab. r należy obliczyć L.9 Podstawa geometryczna układu korbowo-wahaczowego . przy czym rozpatrzyć możliwość zastosowania końcówek z a^int^m wewif-frrzTiyrQ (rvs. 4. R. 4. Przy wyborze koncepcji rozwiązania sporządzić wykaz kryteriów. 4. zamocowanie drążka na tych czopach powinno być przegubowe (przegub kulisty). Należy rozważyć następujące warianty rozwiązań: — zastosowanie końcówek z przegubami kulistymi. Podstawę geometryczną działania układu korbowo-wahaczowego przedstawiono na rys.1 łub 4. które stanowiły jego podstawę. a. 4.12). — zastosowanie końcówek o postaci podanej w tab. że przy zadanych: H. ¡3.1. ićui^ j ^ izo Ze względu na możliwość występowania odchyleń od prawidłowego ustawienia czopów w punktach B i C.

1 lub 4. 4. przy czym rozpatrzyć możliwość zastosowania końcówek o postaci wg rys. .5 34 13 33. Końcówki z łożyskiem przegubowym i gwintem wewnętrznym*' (wymiary w mm) hb5j-bi- Końcówka z przegubem kulistym (wykonanie z gwintem wewnętrznym) W Y/A 2 f TD Wf - ł " 1 1 Rys. które wykonują ruchy wahadłowe odpowiednio wokół osi x' i y'.12 Końcówka z przegubem kulistym (wykonanie z gwintem zewnętrznym) Dla układu korbowo-wahaczowego muszą być spełnione warunki geometryczne. wówczas można napisać następujące zależności (rys.Proporcje wymiarów (przykład): C = 0. 12 12.1.12.2) ZADANIE 4A Skonstruować drążek przegubowy zapewniający przeniesienie ruchu z elementu I na element II układu Lp. Konstrukcja drążka ma zapewnić zmianę jego długości (w zakresie regulacji). aby suma długości korby i każdego innego ogniwa była mniejsza od sumy długości ogniw pozostałych. Tabela 4.3. a osadzenie drążka na czopach o średnicy d. 4. b.5 58 67 80.10. które stanowiły podstawę wyboru. — zastosowanie końcówek o postaci podanej w tab.1) (L + r) = H + R .5 16 6 15 19 7 17.5 124 145 167. 4.5 48.2HR cos a 2 2 2 (4.5 42 17 40 50 19 47 58 21 52 65 23 58 70 27 62 75 30 70 88 38 80 98 42 95 110 47 1.9): (L .2) A f = 0.5 324 1.5 89. 1 6 6 2 8 8 3 10 9 4 12 10 5 15 12 6 17 14 7 20 16 8 25 20 9 30 22 10 35 25 11 40 28 12 45 32 13 50 35 14 60 44 15 70 49 16 80 55 h 30 36 43 50 61 67 77 94 110 125 142 145 160 175 200 230 s M6 M8 M10 M12 M14 M20xl. Gdy położenia układu są skrajne.5 221 246 281.r ) 2 = H 2 + R 2 .55 A L= (1. 4.55 A przedstawionego na rys.8-2.5 M24x2 M30x2 M36x3 M39x3 M42x3 M45x3 M52x3 M56x4 M64x4 1 d2 11 15 20 23 30 34 40 48 56 60 65 65 68 70 80 85 21 23 27 31 36 41 47 55 65 78 88 98 111 130 149 172 d3 b2 M1'6 10 13 4 12.5 190 198. 4. 4.5 22 8 21 26 10 24 29 11 27.5 102. Elementy I i II stanowią zakończenia wałków. SW 5 11 5 14 6. d. W doborze cech konstrukcyjnych rozważyć następujące warianty rozwiązań: — zastosowanie końcówek z przegubami kulistymi. wzajemnie prostopadłych.5 19 8 22 10 27 10 32 12 36 15 41 15 50 18 55 20 60 20 65 20 75 20 85 25 100 Według katalogu K219 wytwórni INA-ELGES (RFN).2HR cos (a + p) (4. Dokonując wyboru koncepcji rozwiązania sporządzić wykaz kryteriów. i d 9 powinno stanowić przeguby kuliste.5 17 6.11 lub 4.2 i łożysk przegubowych według tab. 41.7 14 16 18 20 23 27 30 37 44 48 58 68 78 91 1.

47.w mmi) d 8 10 12 D 16 19 22 25 26 30 30 35 42 42 47 55 62 68 75 85 90 105 120 130 150 B 8 9 10 12 12 14 14 16 20 20 22 25 28 32 35 40 44 49 55 60 70 C 5 6 7 9 9 10 10 12 16 16 18 20 22 25 28 32 36 40 45 50 55 d.0 0.5 M24x2 M30x2 M36x3 M39x3 M42x3 M45x3 M52x3 M56x4 M64x4 1 16 22 26 23 34 36 43 53 65 82 86 92 104 115 125 140 d2 21 23 27 31 36 41 47 55 65 78 88 98 111 130 149 172 b. 4 6 7 8 10 11 13 17 19 21 23 27 30 38 42 47 1.5 103. 6 8 10 12 15 17 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 b.0 7° 6° 6° 6° 5° 7° 0.8 *' Według katalogu K219 wytwórni ÏNA-ELGES (RFN).5 63 71 82. min 10 13 15 18 1? 20 20 24 29 29 33 39 45 50 55 62 66 77 88 98 109 d.5 r i a max 15° 12° 10° 8° 8° 10° 10° 9° 7° 7° 6° Lp.5 54.5 124 145 182. 1.5 246 281 316.0 .5 6° T 7° 6° 2. seria S (vvywUary. Łożysku ślizgów« nrz^ab&wt wg iPM-§T/M-§71©6. 6 8 9 10 12 14 16 20 22 25 28 32 35 44 49 55 h 36 42 48 54 63 69 78 94 110 140 150 163 185 210 235 270 s M6 M8 MIO M12 M14 M16 M20xl.5 198 216.5 91.5 1.7 14 16 18 20 23 27 30 37 44 48 58 68 78 91 14 15 16 17 20 24 25 30 35 40 45 50 55 (50 70 80 90 100 1. Koścówld % JożysJtii-jn przagafcowytn § a-wñioterai ze-waiętCTayM'" (wyari&ry w msaj Tabela 4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 d.2.3.Taibela 4.5 364 h 12 12. 13 16 18 22 22 25 25 29 35 35 40 47 53 60 66 74 80 92 105 115 130 r 0.

A — rowek na wpust b. wprowadzając do nich pewne zmiany. x h. 5. ale istotną. W elementach wykazujących symetrię przeanalizować celowość zastosowania układu typu „półprzekrój-półwidok".1-5.. Oprócz zapisu geometrycznej postaci konstrukcyjnej. W niektórych przypadkach (np.6-5.29 można wprawdzie uznać za wystarczający do przedstawienia postaci * ł Należy zauważyć. Należy rozważyć możliwość zwiększenia czytelności zapisu. rysunki stanowiące rozwiązanie zadań w tym rozdziale powinny zawierać zapis układu wymiarów. przekroje częściowe itd. pokazać na rysunkach.1-5. W doborze i zapisie układu wymiarów należy kierować się kryteriami ustalonymi wspólnie z prowadzącym zajęcia. Niewidoczne fragmenty postaci. Niektóre rysunki uzupełniono dodatkowym opisem..5. przedstawione za pomocą linii kreskowych. kłady. niewidoczne fragmenty postaci konstrukcyjnej zaznaczono liniami kreskowymi. że rysunki te mają być wykonane wg zasad i reguł wymaganych w zapisie konstrukcji.1. stosując odpowiednio przekroje.9) do zadań należy dokończenie rzutu głównego na podstawie informacji dostarczanej przez rzut boczny.29 ^ zamieszczono rzuty prostokątne. Układ dwóch rzutów jako widoków w elementach odwzorowanych na rys. że rysunki będące rozwiązaniem zadań w tym rozdziale stanowią tylko część. widoki. 5. **' Część rysunków zamieszczonych w tym podrozdziale zaczerpnięto z pracy [14]. zapisu konstrukcji. B — rowek na wpust b 2 x h 2 A — rowek na wpust b. C — dwa wycięcia wzajemnie prostopadłe — 31 . które można określić jako obrotowe. rys. Na rysunkach 5. ale czytelność takiego zapisu nasuwa wiele zastrzeżeń. Ich postać konstrukcyjna jest odpowiednio uszczegółowiona. będące widokami. B — rowek na wpust b 2 x h 2 . a tym samym niezawodności przekazu informacji w nim zawartej. Użycie tutaj określenia zapis konstrukcji uzasadnione jest tym. geometrycznej. a stanowiące zapis elementów.xh.

3 A — rowek na wpust b. A . 5. xh.Rys.

3 Rysunek techniczny jaku ¿apis konsíruÍLep 33 .

17 .Rys. 5.

— 35 .

— 36 .

37 . niesprzeczności i zupełności. Dwa rzuty tych elementów nie wystarczają do zapisu konstrukcji zgodnie z zasadami jednoznaczności. stosując układy „pólwidok-pólprzekrój" itd. Rozwiązanie zadań obejmuje: — dobór koniecznej i wystarczającej liczby rzutów. — dobór i zapis układu wymiarów. *' Część rysunków zamieszczonych w tym podrozdziale zaczerpnięto z pracy [14].30-5. czy dobrany układ rzutów oraz zapis układu wymiarów są optymalne. przedstawiających elementy. Niewidoczne fragmenty postaci geometrycznej przedstawiono na tych rysunkach linią kreskową. Elementy te są przedstawione na zamieszczonych rysunkach w dwóch rzutach będących widokami: w rzucie głównym i w rzucie z góry lub w rzucie bocznym. — rozważenie.. — dobrać odpowiednio uzasadniony układ wymiarów. 5. który również będzie widokiem.. kładów itd.Podstawą zadań w tym podrozdziale jest treść zapisu zamieszczona na rys. — wyeliminowanie linii kreskowych odwzorowujących niewidoczne fragmenty postaci przez zastosowanie odpowiednio przekrojów. jak i układu wymiarów.54*'. sporządzić trzeci rzut (najczęściej jest to rzut boczny).. kładów itd. — wykorzystać oczywistość symetrii. Wskazówki do rozwiązania zadań Podczas rozwiązywania zadań korzystne wydaje się przyjęcie następującej kolejności działań: — na podstawie danych dwóch rzutów. czy sporządzony zapis jest optymalny ze względu na przyjęte kryteria. które można opisać jako elementy nieobrotowe. — w elementach wykazujących symetrię wykorzystanie oczywistości tej symetrii zarówno w o d niesieniu do zapisu postaci. — sprawdzić. wprowadzając do nich pewne zmiany. będących widokami. — rozważyć konieczność zastosowania przekrojów. uwzględniając zapis układu wymiarów (układ rzutów zazwyczaj jest podporządkowany zapisowi układu wymiarów).

/TM. 5. 5. 15. 5. ! i 1 1 !--i .S ! 1 1 t ! -H i --I . 15 > (r/s. r1-— ^ "X z Rys.31 jtM II I j+J i I I i 1I 1 11 1i 1 r i IM ito'' i 'lii --HH .3).- j l i ¡i * Rozwiązania tego zadania zamieszczono w rozdz.30 Rys. Rys..: I— kJJ l ! .32 J yfP J)\ f n t r r 1rn+r! . i . M i l < 1 i1 r l .I T 35X..

.

.

.

5.52 \ -1 U-Ji— Rys. 5.53 .Rys.

W niniejszym rozdziale zamieszczono przykłady rysunków odwzorowujących geometryczną postać konstrukcyjną w rzutach aksonometrycznych *': — w izometrii (rys. 6.1-6.24), — w dimetrii prostokątnej (rys. 6.25-6.32), — w dimetrii ukośnej (rys. 6.33-6.43). Niektóre rysunki uzupełniono istotnymi — dla odczytania własności danego elementu — wymiarami. Zamieszczone rysunki stanowić mogą podstawę do odwzorowania danego elementu za pomocą rzutów prostokątnych. Można je także wykorzystać jako pomoc w zadaniach polegających na sporządzeniu rzutu aksonometrycznego na podstawie rzutów prostokątnych. W doborze rodzaju rzutu aksonometrycznego powinno się uwzględniać następujące czynniki: — izometria umożliwia pokazanie szczegółów postaci geometrycznej z trzech stron (to;y kierunki widzenia), — w przypadku elementów płaskich oraz tych, których szczegóły postaci geometrycznej są usytuowane z jednej strony, można stosować dimetrię ukośną lub prostokątną, — jeśli elementami postaci geometrycznej są utwory obrotowe, jak walec i stożek, to w doborze
*' Część rysunków zamieszczonych w tym rozdziale zaczerpnięto z prac [13], [14], wprowadzając do nich pewne zmiany.

rodzaju rzutu aksonometrycznego należy uwzględniać dogodność odwzorowywania tych utworów obrotowych w danym rzucie aksonometrycznym; jeśli utwory te występują z jednej strony odwzorowywanego przedmiotu, to zaleca się dimetrię ukośną lub prostokątną, jeśli natomiast z trzech stron — izometrię. Rozpatrując własności i właściwości rzutów aksonometrycznych, można stwierdzić, że występują w nich zmiany długości odcinków i wielkości kątów; mniejsze w izometrii, większe w dimetrii. Rzuty aksonometryczne stanowią podstawę sporządzania rysunków przede wszystkim poglądowych. Wykorzystywanie rzutu aksonometrycznego w zapisie konstrukcji jest ograniczone. Odwzorowywanie bowiem elementów o większej złożoności postaci konstrukcyjnej wymaga licznych zabiegów kreślarskich, a łącznie z zapisem układu wymiarów i opisem struktury zewnętrznej czytelność takiego zapisu może być mniejsza niż zapisu w rzutach prostokątnych. W odniesieniu do istniejących przedmiotów (rzeczywistych obiektów lub ich modeli) na uwagę zasługuje korzystanie z fotografii i techniki fotograficznej (zapis fotograficzny lub fotograficzno-rysunkowy). Szczególne zalety takiej formy zapisu rnają praktyczne znaczenie nie tylko podczas sporządzania dokumentacji roboczej, lecz także przechowywania dokumentacji (archiwizacja).

YS. 6.1

¥S.

S„2

— 44 —

— 45 —

4© — .

21 . 6.Rys.

Rys.28 .27 Rys. 6. 6.

MME71IA UKOŚNA Rys.-37 4 — Rysunek techniczny jako zapis konamkcp . 6.

.

których fotografie przedstawiono na rys. obejmujących normalizację niektórych szczegółów postaci geometrycznej. — Poznanie pewnych rozwiązań zagadnień konstrukcyjnych na podstawie przerabianych przykładów. należy odtworzyć konstrukcję elementu.2 — korpus tarczy wychylnej (element 6 na rys. 7. Przykładami do realizacji tematu mogą być elementy. Są to elementy składowe układów. Zadania w tym rozdziale podzielono tematycznie na dwie grupy: odtworzenie konstrukcji elementu i odtworzenie konstrukcji złożonego układu. — Doskonalenie umiejętności z zakresu tolerowania wymiarów i opisu stanu powierzchni. rysunków wykonawczych).1. 7. 7. Korpus filtra oleju podano na rys. 7. — Znaczenie powierzchni wyznaczających strukturę zewnętrzną: powierzchnie współdziałające. 7. Zagadnienia zapisu konstrukcji — Pogłębienie wiedzy i umiejętności co do sposobów zapisu postaci geometrycznej (dobór optymalnego układu rzutów). Odtwarzanie konstrukcji elementu Na podstawie danego pojedynczego elementu (wytworu) ** oraz informacji o jego znaczeniu w układzie.8). —. :i!> — 51 .1 przedstawiono pokrywę pompy zębatej (element 9 na rys. W zajęciach dydaktycznych zamiast rzeczywistych elementów jako wytworów można zastosować fotografie tych elementów. sporządzając zapis konstrukcji w formie rysunku wykonawczego. W miarę potrzeby przy odtwarzaniu konstrukcji należy korzystać z odpowiednich norm konstrukcyjnych. Dobór zadań umożliwia zatem opanowanie zagadnień dotyczących konstruowania oraz zapisu konstrukcji. 1.6).6). Wytwory o odpowiednim stopniu złożoności postaci geometrycznej stanowią dobry przykład do pogłębienia wiedzy i umiejętności o sposobach zapisu geometrycznych cech konstrukcyjnych. Odpowiedni dobór elementów i układu elementów umożliwia przyswojenie wiedzy z zakresu konstrukcji i działania oraz wytwarzania tych elementów i układów.Współzależność geometrycznych cech konstrukcyjnych elementów współdziałających.4.5-7. 7. powierzchnie swobodne.3 — korpus układu sterowania pompy wielotłoczkowej osiowej (element 17 na rys. — Normalizacja w konstrukcji elementów i układów. na rys. — Dobór optymalnego układu wymiarów oparty na analizie współdziałania i wymagań "wynikających z montażu. 7. zawartych na rysunku złożeniowym.1-7.8.4 (element 1 na rysunku złożeniowym filtra — rys. Na rysunku 7. Zagadnienia dotyczące konstruowali i a — Związek między postacią geometryczną a działaniem oraz między postacią geometryczną a sposobem wytwarzania. 7.Tematem zadań zamieszczonych w tym rozdziale jest odtworzenie konstrukcji wytworu (elementu i złożonego układu) i sporządzenie zapisu konstrukcji (rysunków złożeniowych. Ma to znaczenie tylko ze względu na organizację zajęć i różne umieszczenie obu tych tematów w strukturze ćwiczeń z zapisu konstrukcji.5). a na rys. których rysunki złożeniowe zamieszczono na rys. 7.

7.5.2 Pokrywa pompy zębatej Korpus tarczy wychylnej _ — .

.

2 — pokrywa tylna.6 Pompa wielotłoczkowa osiowa: 1 — wałek. 10 — tarcza łożyskowa. 17 — korpus uklcnh sterowania. 12 — pokrywa łożyskowa. 16 — tuleja łożyskowa. 11 —sprzęgło. 21 — nakrętka sześciokątna (wg PZL-Hydral Wrocław) . 14 — czop. 19 — dźwignia. 5 — korpus pompy. 8 — stopka ślizgowa 9 — tarcza ślizgowa. 20 — podkładka odginana. 3 — wirnik. 15 — zestaw igiełkowy. 7 — zespół separatora. 6 — korpus tarczy wychylnej. 13 — wałek napędu.wirnika. 18 — pokrywa wskaźnika. 7. 4 — tłoczek.RYS.

wg rys. 29 — sprężyna. 24 — tuleja gwintowana. 26 — tuleja tłoka. 23 — tłoczek.5: 22 — wpust pryzmatyczny. 7.6 Rys. U Pompa wieiotłoczkowa osiowa — przekrój 8-8 wg rys. 23 — pokrywa górna. 25 — końcówka oporowa górna.B .B .7. 30 — pokrywa prowadząca . 27 —• końcówka oporowa dolna.

8 56 . 6 — segment magnetyczny. 2 — tulejka. 7 — osadnik Rys. 3 — trzpień.Filtr oleju: 1 — korpus. 4 — osłona. 7. 5 — siatkowy segment filtrujący.

D.aizaiik kiMstakep Tafoeta 7.gwintowe woru z przewodem ruz„ rowym O Połączenie pokrywy O gwintowe z korpusem armatura domo9 Zastosowanie wej sieci wodociągowej 10 Normalizacja PN-74/M-75226 obrotowo-przesuwny (ruch śrubowy) dolne obrotowo-przesuwny (ruch śrubowy) dolne gwintowe gwintowe armatura domowej sieci centralnego ogrzewania PN-77/M-75007 .2 należy odtworzyć konstrukcję. 7.3. C. 7.12.kołnierzowe woru z przewodem rurowym 8 Połączenie pokrywy kołnierzowe z korpusem 9 Zastosowanie armatura przemysłowa 10 Normalizacja PN-86/M-74150 obrotowy dolne gwintowe gwintowe armatura przemysłowa Tabela 7.2 zamieszczono niektóre dane tych zaworów. para t< 175°C 1 MPa grzybek mosiądz-guma 6 Położenie gwintu na wrzecionie 7 Połączenie korpusu za. Przy sporządzaniu rysunku złożeniowego danego zaworu oraz rysunków wykonawczych jego elementów należy uwzględnić skrajne położenie elementu zamknięcia przepływu. B. 0#w. Przy odtwarzaniu konstrukcji skorzystać — w miarę potrzeby — z odpowiednich norm zawierających normalizację głównych wielkości zaworów. zasuwa) 5 Ruch wrzeciona (wzglę.12).17. zasuwa) 5 Ruch wrzeciona (względem pokrywy) woda zimna 1 MPa grzybek mosiądz-guma woda gorąca.Zawór przelotowy (C) wy skośny (D) 1 Czynnik przepływający 2 Ciśnienie nominalne 3 Postać elementu zamykającego 4 Tworzywo elementów zamknięcia przepływu (gniazdo-grzybek.1.Zasuwa klinowa kielichowa (B) -zaporowy kołnierzowy (A) 1 Czynnik przepływający woda.2. W połączeniach śrubowych wykorzystać dane gwintów rurowych walcowych. powietrze t<300°C 1. Dane ogólne Dane szczegółowe Zawór przeloto. 7.1 i 7. sporządzając zapis konstrukcji w formie rysunku złożeniowego i rysunków wykonawczych zasadniczych elementów danego zaworu. para. powietrze t < 200°C 1 MPa zasuwa okrągła mosiądz-mosiądz zł©ż©na<eg© ektafle Do realizacji tematu dobrano przykładowo zawory i zasuwę. Zestawienie danych m o r ó w A i B Lp. Na podstawie danego wytworu *' i informacji zamieszczonych w tab. które pokazano na fotografiach (rys. Dla zaworu A przy odtwarzaniu postaci geometrycznej korpusu wykorzystać dane z rys. W zajęciach dydaktycznych zamiast rzeczywistych zaworów.13-7.1 i 7.6 MPa grzybek woda. 7.umownie jako zawory A. Oznaczono je . W tabelach 7. olej. 2. 7. a na rys.16 ich rysunki złożeniowe. 2 Ciśnienie nominalne 3 Postać elementu zamykającego 4 Tworzywo elementów stal-stal zamknięcia przepływu (gniazdo-grzybek. para.obrotowo-przedem pokrywy) suwny (ruch śrubowy) 6 Położenie gwintu na górne wrzecionie 7 Połączenie korpusu za. Dane ogólne Dane szczegółowe Zawór zwrotno. Zestawienie danych zaworów C i D Lp. Informacje ¡uzimpeiMąjis|ce 1. jako wytworów można użyć ich fotografii i rysunków złożeniowych. które zamieszczono w tab.9-7. niektórych elementów składowych zaworów lub normalizację pewnych szczegółów postaci geometrycznej.

Rys. 7. 7 JO Zasuwa klinowa kielichowa (zawór B) .9 Zawór zwrotno-zaporowy (zawór A) Rys.

.

365 44. np.872 2 O Średnica znamionowa'1'"' 1 1/16 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 3 1/2 4 5 6 d2 = D2 P 7.022 97.117 27.231 73.030 4 1/2 125.184 2 3/4 81. Gwiatr mr^w: -yyalcBw.884 3 1/4 93.249 1 1/8 37.561 8.788 56.746 59.651 162.680 113.723 9.980 100.441 7/8 30.135 64.301 15.955 5/8 22.614 2 1/4 65.710 75.405 92.910 1 3/8 44.142 9.651 ' 20.430 5 1/2 151.039 31.772 135.926 91.337 1.749 25.130 163. = Di mm 7..722 110.055 86.157 16.431 42.939 38.201 33.952 41.793 21. i hłsN/ Oznaczenie gwintu zawiera znak gwintu (G) oraz średnice znamionową.418 40.: G172 GWINT 2EWNETRZNY < N T > t d =D d.951 149.730 138.566 11.728 13.656 62.705 80.279 29. 60 — .576 84.907 1.309 Gwinty podane w kolumnie 1 są uprzywilejowane.851 105.950 18.534 87.351 ' 11 14 28 19 P mm 0.662 20.587 24.845 50. »» bfimi wŁ^mi.072 122.830 6.324 52.897 41.445 14.172 160.330 3 3/4 106.551 124.911 26.3.201 111.267 58.814 2.251 136.806 19.770 36.752 72.Tafe<e?.323 47.472 148.291 34.u 7.803 1 3/4 53.501 98.372 103.877 30.844 46.147 12.226 78.

5 Rysunek techniczny jako zapis konstrukcji .

.

OS Ito Rys. 4 — nakrętka okrągła. 11 — nakrętka. 6 — uszczelnienie. 9 — kółko ręczne. 8 — nakrętka. 2 — pokrywa. 12 — zasuwa. 7 — tulejka. 7.14 Rysunek złożeniowy zaworu B: 1 — korpus. 5 — wkręt. 3 — wrzeciono. 13 — uszczelka . 10 — podkładka.

8 — wkręt. 11 — podkładka. 7 — podkładka. 12 — nakrętka. 2 — pokrywa. 4 — uszczelnienie.Ć3S Rys. 14 — korek. 5 — dławik. 15 — zawór odpowietrzający . 7. 6 — kółko ręczne.15 Rysunek złożeniowy zaworu C: 1 — korpus. 13 — uszczelka. 9 — grzybek 10 — uszczelka. 3 — wrzeciono.

11 — uszczelka. 4 10 — nakrętka. 2 — gniazdo.Rys. 9 — kółko ręczne. 13 — korek grzybek. 3 — wrzeciono. 7. 6 — uszczelnienie. 8 — nakrętka. . 12 — zawór odpowietrzający. 7 — tulejka.16 Rysunek złożeniowy zaworu D: 1 — korpus. 5 — pokrywa.

ZADANIE Na rysunku 8.6-8. Należy sporządzić rysunid wykonawcze tulei 2 i zabieraka 1.3 zamieszczono rysunek złożeniowy sprzęgła wielopłytkowego dwustronnego włączanego mechanicznie. to należy sporządzać rysunki wykonawcze zasadniczych elementów danego układu. (szkic) sprzęgła oraz krótki opis konstrukcji i działania Rysunek 8.4 i na tej podstawie wyznaczyć wartości wymiarów sprzężonych dla tulei 2 i z a b i e r a k a 1 sprzęgła. Ponadto należy wykonać rysunek uproszczony 0 . zamiast elementów 8 i 9 należy dobrać układ wg rys. Należy sporządzić rysunki wykonawcze tulei 1 i zabieraka 2. lecz także zwrócenie uwagi na zagadnienia dotyczące konstruowania. Należy sporządzić rysunki wykonawcze elementu 1. 1 dobrania połączenia kształtowego między elementami 2 i 3 (połączenie wpustowe za pomocą wpustu 12 lub inne.1 i 8. 11 i 13-15 oraz 16.1 zamieszczono rysunek złożeniowy zaworu kątowego.3 i 8. 4 oraz 2. Ponadto zadanie obejmuje: — dobór odpowiedniego sposobu regulacji luzu między płytkami sprzęgła. wielorowkowe). Celem zadania jest nie tylko opanowanie zagadnień zapisu konstrukcji.Temat zadań zamieszczonych w tym rozdziale obejmuje dokonanie analizy zapisu złożonych układów (rysunków złożeniowych) w celu zapoznania się z konstrukcją i działaniem danego układu i następnie — na tej podstawie — sporządzenie zapisu konstrukcji elementów (rysunków wykonawczych). — Dobór elementów typowych połączeń: śrubowych. przy czym: — zachować proporcje głównych wymiarów jak na rysunku złożeniowym. wpustowych. 4 Na rysunku 8. np. uwzględniając wymienione uzupełnienia konstrukcji. — dobrać płytki cierne z tab. lego działanie polega na realizacji przepływu cieczy z dwóch przewodów łub każdego z osobna. Należy sporządzić rysunki wykonawcze elementu 1 i 2. 8. — Przyswojenie niektórych rozwiązań zagadnień konstrukcyjnych na przykładzie przerabianych zadań. 3 Na rysunku 8.2 przedstawiono rysunek złożeniowy zawora rozdzielczego jako elementu instalacji rurowej. — wykonanie uproszczonego rysunku sprzęgła (szkicu) oraz krótkiego opisu konstrukcji i działania sprzęgła. Zagadnienia zapisu konstrukcji: — Pogłębienie wiadomości z zakresu zapisu złożonych układów i doskonalenie umiejętności „czytania" rysunków. 3. przy czym: — zachować proporcje głównych wymiarów jak na rysunku złożeniowym. sprzęgła. Zagadnienia dotyczące konstruowania: — Związek między cechami geometrycznymi a działaniem oraz między cechami geometrycznymi a sposobem wytwarzania. Jeśli zakres prac nie obejmuje rysunków wszystlcich elementów. ZADANIE 8 . 8. — dobrać płytłd cierne z tab. współdziałających ze sobą. Rysunek złożeniowy wymaga następujących uzupełnień: — dobrania elementów połączeń śrubowych (10. ZADANIE 8 . — Pogłębienie wiedzy i doskonalenie umiejętności z zakresu sporządzania rysunków wykonawczych.4 przedstawia rysunek złożeniowy sprzęgła wielopłytkowego jednostronnego włączanego mechanicznie. W doborze wartości liczbowych poszczególnych wymiarów należy zachować proporcje wymiarowe podane na rysunku złożeniowym. 17). 8.2 i na tej podstawie wyznaczyć wartości wymiarów sprzężonych dla tulei 1 i zabieraka 2 sprzęgła.8. ZADANIE 8 .

nakrętka. 8 .korpus.wrzeciono i . 10 .uszczelnieni? 14 . 5 . 6 .króciec. 11 . 18 .kć ko eczne o .grzybek. 12 .nai^tka s z e Ł S n a m . 17 .króciec.gniazdo.tulejka grzybka. 2 . 13 .kołnierz 7 . 4 .uszczelka.kołnierz.nakrętka. 19 .śruba dwustronna.tulejka.persceń. 9 . 3 .uszczelka. T o .podkładka o k r J a .FJys. 1 fewór kątowy: 1 . 16 .

2 Zawór rozdzielczy: 1 — korpus. 8. 3 — pokrętło. 15 — nakrętka sześciokątna. 13 — śruba z łbem sześciokątnym. 14 — podkładka sprężysta. 2 ) _ I Rys.©s o© (Element poz. 11 — podkładka sprężysta. 4 — płytka. 2 — wrzeciono. 8 — króciec. 7 — uszczelka. 10 — wkręt z łbem walcowym. 6 — uszczelka. 16 — śruba z łbem sześciokątnym. 5 — króciec. 17 — podkładka sprężysta . 9 — pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym.5) c-c | Element poz. 12 — wpust.

7 — płytka cierna wewnętrzna 8 9• elementy układu regulacji luzu. 6 — płytka cierna zewnętrzna. 8.sworzeń 4 .eh VD Rys. 11 — wpusi pryzmatyczny ' ' . 3 .dźwtania 5 — płytka dociskowa.3 Sprzęgło wielopłytkowe dwustronne włączane mechanicznie: 1 .zabierak.tuleja. 2 . 10 — pierścień włączający.

4 Sprzęgło wielopłytkowe jednostronne włączane mechanicznie: 1 — zabierak.5 . 3 — dźwignia.4 8 9 3 o Rys. 5 — płytka cierna wewnętrzna. 6 — płytka dociskowa. 4 — płytka cierna zewnętrzna. 8. 8 — nakrętka do regulacji luzu. 2 — tuleja. 7 — sworzeń. 9 — śruba z gniazdem sześciokątnym .

5 S . 8.A CHŁODZENIE (SMAROWANIE) o Rys.*** . T R Y M ' 4 7 P I S R Ś C . s .7'. a - » - s z i l .7 . S - 6 - 7 - ^ .

b a Rys. Ponadto należy wykonać rysunek uproszczony (szkic) oraz krótki opis konstrukcji i działania sprzęgła.Na rysunku 8.7 Nakrętka do regulacji luzu w sprzęgle .1 i 8. przy czym: — zacho<*'uć protKJCcje gicw/nych wymiarów jak na. — dobrać płytki cierne z Łab. rysuniai złożeniowym. 2 i 9.6 Układ do regulacji luzu w sprzęgle Rys. 8. 8.2 i na tej podstawie wyznaczyć wartości wymiarów sprzężonych dla elementu i i 2 oraz 9.5 zamieszczono rysunek ziożemo*^ sprzęgła wielopłytkowego jednostronnego włączanego hydraulicznie. Należy sporządzić rysunki wykonawcze elementów 1. 8.

7 19.1 41.75 9.2 75.3 43.6 b 8 g 1 Liczba wypustów 9.1 45.Taóda oJ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 D* 54. 25.3 38.5 97 H.5 44 49.9 30. Płytki wewnętrzne z wypustami** (wymiary w mim) Lp.5 69.2 82.5 19. 1 2 3 4 Dw 54 67 78 88 98 110 108 123 132 141 162 178 dw 33.2 61 65.5 181.9 70.2 92.8 89.1 50.5 89 O O Liczba wypustów 1 3 1.1 32.2 112.8 100 111.2 129.8 79.8 Według katalogu K70 wytwórni ORTLINGHAUS (RFN).45 4 6 1.5 78.5 88.1 30.4 27.2 58.3 6 * Według katalogu K70 wytwórni ORTLINGHAUS (RFN).8 53.75 2.75 1.5 164.8 134.75 11.8 33.2 48.45 3 C J 6 7 8 9 10 11 12 11. Płytki zsymęiirrane i wypastamj*' (wymiar? w raunot) Lp.2 65.2.2 H 13.1 57.8 144.6 36.2 70.5 73.6 24.8 124.5 dz 34 50 60 68 72 72 78 84 95 102 118 132 'o 10 12 12 12 12 19 12 12 12 19.2 100.5 109. > 73 — .7 H 31 38. TabeJa 8.5 53.2 70.7 19.3 48.5 80.5 55 61 61 68.

62x3 68x3 78x3 88x3 95x3 .5 44x2. > 8.105x3 84x4 90x4 100x4 90x5 108x5 100x6 150 170 186 204 234 264 285 315 336 360 400 450 540 600 153 173 . 3 3.Tabein i<. 188 208 236 268 287 320 340 365 404 455 545 605 102 118 .3.5 3.132 145 155 175 189 205 220 255 285 315 375 440 1.5 68x2. '1 Liczba zębów i moduł d„ Dł d O O zxm 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 60x2.5 4 5 *' Według katalogu K70 wytwórni ORTLINGHAUS (RFN). Płytki wewmętraiie 2 otworami wielorowkowymii o zarysie ewolwemtowyin*' (wymiary w mim) Lp.5 4 5 * Według katalogu K70 wytwórni ORTLINGHAUS (RFN). . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Liczba zębów i moduł zx m 38x2.5 41x3 45x3 48x3 55x3 60x3 65x3 52x4 61x4 68x4 60x5 72x5 70x6 d„ 95 110 123 135 144 165 180 195 208 244 272 300 360 420 dt 90 105 119 130 140 160 175 190 204 233 268 295 355 412 D 141 162 178 195 225 250 270 300 318 342 380 428 518 575 g 2.8 2.3 o . Lp.4.3 2. Płytki ^ew^tr^Siie % wiehnyypai&tami o iajysie ew^iweatowyna*' (wymiary w .mm.5.

sprawiać większych trudności. 9. 9. [21] i [23]. 9.1 . oprócz konstrukcji odlewanej. Zadania polegają na opracowaniu konstrukcji elementów spawanych. Przekonstruowanie ich na elementy spawane nie powinno Przy opracowaniu tego rozdziału skorzystano z rysunków z prac [13].18 i 9. Na rysunkach 9. Na rysunkach elementów odlewanych podano główne wymiary oraz oznaczenia stanu powierzchni. połączony z dokonywaniem pewnych zabiegów konstrukcyjnych. umożliwią zidentyfikowanie znaczenia danego elementu w układzie. Rozważane elementy odlewane pod względem postaci geometrycznej są stosunkowo proste. Pewne reguły obowiązujące w konstruowaniu elementów spawanych zostaną podane przez prowadzących zajęcia dydaktyczne **'.17. Wytwory spawane powinny zapewnić działanie identyczne z działaniem wytworów odlewanych.21). Dane te. Przeanalizowanie danych powinno stanowić czynnik naprowadzający na prawidłowe rozwiązanie zadań.Tematem zadań zamieszczonych w tym rozdziale jest zapis geometrycznych cech konstrukcyjnych elementów spawanych.19. łącznie z informacją o postaci geometrycznej. podano zaczerpnięte z praktyki przykłady rozwiązań konstrukcyjnych elementów spawanych (rys. Należy sporządzić zapis konstrukcji elementów spawanych. wprowadzając do nich zmiany.1-9.20 przedstawiono elementy odlewane.16 oraz 9. do którego jest przeznaczony. 9. Rys. które mogą zastąpić przedstawione elementy odlewane. Stwierdzenie to należy przyjąć za podstawę głównego kryterium oceny rozwiązania konstrukcyjnego. W konstrukcjach o większej złożoności postaci geometrycznej. **' Reguły konstruowania elementów spawanych są zamieszczone między innymi w pracy [8].

— 76 — .

77 — .

A- / R a 6.7 i> 100 Rq 25.i i Rys.3/ 78 . 9.

< 25 > t 040 Ra 12^5/ W przedstawieniu postaci geometrycznej dźwigni na rys. w płaszczyźnie rzutu głównego Rys. Ramię dźwigni odchylone o kąt 30° przedstawiono w rzucie głównym tak. jak gdyby leżało w jednej płaszczyźnie z drugim ramieniem. 9.10 skorzystano z możliwości uproszczeń zapisu.11 . 9. tzn.1 C ¡3ys. 9.

9.\v Rzut główny na rys.12 .12 został sporządzony przy wykorzystaniu możliwości uproszczeń zapisu. Wszystkie szczegóły postaci geometrycznej przedstawiono tak. jak gdyby leżały w jednej płaszczyźnie przekroju. Część środkową tego elementu odpowiednio przy tym skrócono Rys. 9.

A-A Ry /Ra" 12.5 5 — Rysunek techniczny jako zapis konstrukcji .

9.a Rys.17 .

.

Dobór zadań umożliwi opanowanie zagadnień dotyczących konstruowania oraz zagadnień zapisu konstrukcji. spawanych. jedną z możliwości doboru tematyki zadań. osiowo (podpora przesuwna). — Stopniowe uszczegółowienie konstrukcji jako proces przejścia „od ogółu do szczegółu". — stanowiły pewien czynnik poznawczy takich dziedzin opisowych. 10. 10. ZADANIE 1 © . — Pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu zapisu złożonych układów. Tematem pierwszego jest konstrukcja układu: wałek wejściowy-lcoło zębate-łożyska-uszczelnienie-sprzęgło jako fragmentu przekładni zębatej dwustopniowej.2 (podobnie dla wałka wyjściowego). żeliwo. podając tylko np. fibra. co stanowi podstawę do sformułowania następnego etapu uszczegółowienia przekładni.i mikrostruktury zewnętrznej na rysunkach wykonawczych. że ze względu na pomijanie w rozważaniach własności tworzyw opis cech materiałowych (w wykazach elementów na rysunkach złożeniowych) należy sprowadzać do określenia najbardziej ogólnych danych. . 1 (wałek przekładni kompletny) W procesie konstruowania przekładni zębatej walcowej dwustopniowej (rys. — Reguły zapisu elementów układów napędowych: kół zębatych. — Poznanie rozwiązań pewnych zagadnień konstrukcyjnych na podstawie przerabianych przykładów. np. Elementy założeń konstrukcyjnych do opracowania konstrukcji wałka wejściowego podano na rys.1) zostały dobrane główne cechy konstrukcyjne przekładni. na którym ma być osadzone koło zębate i tarcza sprzęgła. połączeń piasta-wał. Należy skonstruować wałek i koło zębate. Zagadnienia dotyczące konstruowania — Dobór cech konstrukcyjnych w wyniku analizy założeń konstrukcyjnych. które odpowiadałyby tak postawionym wymaganiom —-jak się wydaje — mogą być wybrane zagadnienia konstrukcyjne z zakresu prostych przekładni zębatych. tarczę sprzęgła i połączenia wpustowe. stal. co wynika z odpowiedniego stopnia złożoności samej konstrukcji. Wykonać rysunek złożeniowy obejmujący wymienione elementy (wraz z gniazdami i pokrywami łożyskowymi) oraz rysunki wykonawcze wałka i koła zębatego. staliwo. — problematyka zapisu konstrukcji była różnorodna. a drugie — przesuwne. guma. — Związek między postacią geometryczną a działaniem oraz między postacią geometryczną a sposobem wytwarzania. — Korzystanie ze zbiorów istniejących rozwiązań niektórych szczegółów postaci geometrycznej. uszczelnień itp. uszczelnienie. śrubowych. powinien być ułożyskowąny w korpusie przekładni za pomocą łożysk tocznych. Wałek. Tematykę tych zadań starano się dobrać tak. stopniu złożoności (niż w zadaniach w rozdziale Zadania konstrukcyjne I) i jednoczesnym dokonywaniu pewnych prostych zabiegów konstrukcyjnych. Temat drugiego zadania stanowi wybrany etap uszczegółowienia przekładni zębatej jednostopniowej. którym jest między innymi skonstruowanie wałków i kół zębatych. Należy nadmienić. Zagadnienia zapisu konstrukcji — Reguły zapisu typowych połączeń. — Opis makro. łożysk tocznych. dobrać łożyska. — Normalizacja w konstrukcjach środków technicznych. Jedno łożysko powinno być ustalone osiowo (podpora stała). aby: — stopień ich ogólności pod względem występowania zagadnień konstrukcyjnych był możliwie duży.istota zadań zamieszczonych w tym rozdziale polega na sporządzaniu zapisu konstrukcji układów o większym. W niniejszym rozdziale zamieszczono dwa zadania. jak maszynoznawstwo (w pojęciu ogólnym).

9 3 0.1. Wybrać jedno rozwiązanie i opracować konstrukcję wałka.2 — dla konstrukcji wałka wyjściowego. sprzęgła. W doborze postaci geometrycznej wałka należy: 1.4. 13.5 0. Przykłady danych « ii zębatej Lp. 68 71 74 79 83 87 89 92 95 97 99 102 Moduł m Wskaźnik b dp 0.1 — dla konstrukcji walka wejściowego. 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Liczba zębów z 60 63 66. Łożyska toczne.FOK R W ŁOŻYSKOWA Y A USZCZELNIENIE ULOZY SKOWANIE POKRYWA ŁOŻYSKOWA I . Przykłady danych do konstrukcja wata wejściowego przekładni zębatej Lp. 2.0 3. Opracować szkice wałka dla dwóch możliwości nakładania koła zębatego na wałek: od strony czopa pod sprzęgło i od strony przeciwnej do sprzęgła.0.2 .40 3.2 4. lub wg tab. ł) .1 4 0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Liczba zębów z 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 Moduł m Wskaźnik b < =d P ~r p 1.wy I .3 i 10. Wydawnictwa Przemysłu Maszynowego WEMA.3 Tabela 10. 10. Imforaiacje pomocnicze Zagadnienie doboru postaci geometrycznej wałka jest zilustrowane na rys.35.35 3 0.0.5 0.3) d p Dane ilościowe do zadania przyjąć wg tab. pierścieni uszczelniających. Łożyska kulkowe. 10.5 1. krążków zabezpieczających i pierścieni osadczych oraz inne informacje potrzebne do opracowania konstrukcji zamieszczono w rozdz. sprzęgieł podatnych. Katalog-informator.30 Średnica wałka (otworu w kole zębatym) d w = (0.35 4 1.40 5 5 4.45) d p Średnica wałka (otworu w kole zębatym) d w = (0.5 1.2.we L2 Schemat przekładni zębatej dwustopniowej Elementy założeń konstrukcyjnych • 10. dobierając przy tym odpowiednie sposoby osiowego ustalenia elementów: koła zębatego. łożysk. nakrętki łożyskowe i podkładki zębate należy dobrać z katalogu łożysk tocznych Wymiary czopów wałów.

3 Ilustracja zagadnienia uszczegółowienia postaci geometrycznej wałka przekładni iys. Opracowana konstrukcja będzie stanowić podstawę wykonania niewielu sztuk przekładni. 10. aby można było wykonać rysunek złożeniowy przekładni oraz rysunki wykonawcze głównych elementów przekładni: korpusu. jak przedstawiono na rys. z 2 . Na podstawie założeń konstrukcyjnych i wymienionych wielkości można sporządzić rysunek o stopniu uszczegółowienia jak na rys.3. Ze względu na jej niewielkie wymiary należy przyjąć korpus . d w 2 . b 2 . 10.5 dla układu poziomego lub na rys.. wałków i kół zębatych.4 Przykład postaci geometrycznej wałka przekładni ZADANIE 1©.UiOZYSKOWANiE U ŁOŻYSKOWANIE \\ USZCZELNIENIE // b Rys. moduł m. 10. szerokości b. średnice wałków (otworów w kołach) d w ( . co umożliwiło uszczegółowienie postaci geometrycznej wałków przekładni i przyjęcie wartości wymiarów walka zależnych od wymiarów łożysk. 10... Przyjęto sposób ułożyskowania i dobrano łożyska kulkowe. Należy dokonać dalszego uszczegółowienia konstrukcji tak.2 (Wybrany etap uszczegółowienia konstrukcji przekładni) W procesie konstruowania przekładni zębatej walcowej jednostopniowej dobrano główne cechy konstrukcyjne i obliczono następujące wielkości: liczby zębów z. odległość osi A. 10.6 dla układu pionowego przekładni.

.

.

5 147 150 147 126 126 130 128. Łożyska toczne. 40 45 45 40 45 50 45 50 55 50 55 60 30 30 35 35 40 45 35 40 45 55 60 65 45 50 55 40 45 50 d vv2 50 50 50 50 50 55 55 55 60 60 60 65 40 40 45 45 50 55 45 50 55 65 70 70 55 55 60 50 55 55 4.5 139.5 73.5 49 57 63 71 80 89 57.5 98.5 175. Wskazówki do rozwiązania zadamia Różne koncepcje postaci korpusu przedstawiono na rys.5 91 99 107 75 83 91 A 110 110 112 119.75 122. W doborze wymiarów wnętrza korpusu należy uwzględnić objętość oleju smarującego.5 5 6 4 4. b2 63 69 75 75 84 92 88. dobranej odpowiednio do wymiarów koi zębatych i łożysk tocznych. odpowietrznik.5 85.5 127.PrzyMa.T^ibii^ 1LV3. Wymiary łożysk kulkowych dobrać z katalogu łożysk tocznych Wymiary czopów wałów i pierścieni uszczelniających oraz inne informacje konieczne do opracowania konstrukcji zamieszczono w rozdz.5 88.3.5 o bardzo prostej postaci geometrycznej. Lp.5 106.5 94.5 139.dy d^i^yclh 4JUi ^rselfil^dhiM z-^l^Sy-ęl?. . Ponadto należy rozwiązać zagadnienia: wlewania i spuszczania oleju.10.5 79.25 128.5 80 90 100 114 126 138 96 104 112 90 99 108 dp2 136 128 124 148. 10. Wydawnictwa Przemysłu Maszynowego WEMA. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Zl 21 23 25 20 22 24 19 21 23 18 20 22 15 17 19 17 19 21 16 18 20 19 21 23 24 26 28 20 22 24 Z2 34 32 31 33 31 31 30 29 26 29 27 25 47 43 43 43 39 38 41 33 33 30 29 26 39 37 37 37 35 33 m 4 dpi 84 92 100 90 99 108 95 105 115 108 120 132 60 68 76 76.5 95. 10.5 116.5 150 145 130 174 162 150 188 172 172 193.5 65.75 142. Katalog-informator. sprawdzania jego poziomu oraz odpowietrzania wnętrza przekładni.25 128.7-10. dobierając odpowiednio takie elementy.3.5 bi 68 74 80 81 90 98 95 105 115 87 96 106 54 62 68 77 86 95 64 72 80 103 114 124 96 104 112 81 89 97 (wyiniMary 7yv ^rp .5 108.25 dw. 13.5 .5 132. 10.25 123.157.5 125 122. Zagadnienie doboru postaci geometrycznej wałka zilustrowano na rys.5 171 205 165 165 180 174 156 156 148 148 166. wskaźnik poziomu oleju. jak: korek do wlewu i korek do spustu oleju. Przykłady danych ilościowych stanowiących element założeń konstrukcyjnych zamieszczono w tab.25 119.5 148.5 98.5 141 141 141 124 120 124 135 130.5 5 6 4 4.5 132.

V Rys.7 Koncepcja korpusu przekładni — otwory pod łożyska w ściance o odpowiedniej grubości A-A iH\ Koncepcja korpusu przekładni — tuleje z otworami pod łożyska .i Aj M i „ i ji j 'I \ i i i ! I ! i i f \ ( A \j I ! i X % \ Si V. 10.

.

— Opanowanie reguł sporządzania zapisu schematycznego. symboliczny" polegają na sporządzeniu — na podstawie rysunków złożeniowych — zapisu schematycznego układów mechanicznych maszyn. PN-82/M-01083 — Schematy kinematyczne. schematy a stopień uszczegółowienia konstrukcji na rysunkach złożeniowych. — Schematy a odwzorowywane układy. — Poznanie pewnych rozwiązań zagadnień konstrukcyjnych na podstawie przerabianych przykładów. Z tego powodu w literaturze często stosuje się schematy. Znaki zapisu schematycznego są znormalizowane *>. Symbole graficzne. — Uwolnienie się od trójwymiarowości elementów i stosunków przestrzennych w zapisie własności układów materialnych. Zasady wykonania. Połączenie „nakrętka-śruba" zamienia ruch obrotowy tulei z gwintem wewnętrznym na ruch prostoliniowy śruby dźwignika. aby wykazywały one możliwie duży stopień ogólności pod względem występowania zagadnień konstrukcyjnych oraz różnorodnej problematyki zapisu schematycznego. Dobór zadań powinien być jednak taki. Uzupełnia się je wtedy niezbędnym opisem znaczenia użytych znaków. *' Normy związane z tematem: PN-80/M-01156 — Schematy. Ze względu na stosunkowo niewielką ilość czasu przeznaczonego w strukturze ćwiczeń na temat „zapis schematyczny. symboliczny" wskazane jest zawężenie zakresu treści zadań dotyczących tego tematu do układów kinematycznych. .1. PN-82/M-01039 — Schematy kinetyczne. Zagadnienia zapisu konstrukcji — Pogłębienie wiedzy i doskonalenie umiejętności w odczytywaniu zapisu układów o większej złożoności. Rodzaje i typy oraz ogólne zasady wykonania. a które występują w praktyce. Zapisu tego dokonuje się po zapoznaniu się z konstrukcją i działaniem układu przedstawionego za pomocą rysunku złożeniowego. Wybór ważniejszych znaków używanych w zapisie tzw. Jeden z przykładów zadań zamieszczono na rys. układów mechanicznych zamieszczono w pracy [20]. 11.Zadania o temacie ujętym jako „zapis schematyczny. Stwarza to możliwość zwrócenia uwagi na podane niżej zagadnienia. Zagadnienia dotyczące konstruowania — Zapis schematyczny w procesie projektowo-konstrukcyj ny m. Normalizacja nie wyczerpuje jednak zagadnienia znaków zapisu schematycznego. lest to rysunek złożeniowy dźwignika śrubowego z przekładnią zębatą o zębach śrubowych i przekładnią pasową (na rysunku pokazano koło pasowe klinowe zamocowane na wałku wejściowym). jakich należy używać do odwzorowania różnych układów. w których użyto znaków nie znormalizowanych.

11.1b) .(drugi rzut — patrz rys.

8 . 9 ucn nj^ ^ S 1 ś r u b o ^ m .p o p r z e ć ^ .głowica.b Dźwignik śrubowy z przekładnią zębatą śrubową (i p ę d n i ą P ^ t ^ ś ^ w dźwignika. 6 .^ J 0 ^ ' 5 i gwintem wewnętrznym.śruba dźwignika.kole pasowe klinowe. / . 3 . 2 .• watek wejściowy 4 .^ ) z g a .

Zapis p©łączeń śrubowych Na rysunkach 12.1. Opis mikrostruktury zewnętrznej w zadaniach podanych niżej obejmować ma tylko oznaczenia chropowatości powierzchni. które mają zapewnić jego skuteczne działanie. Treść zadań. jakie należy wykonać. Opis mikrostruktury zewnętrznej wytworu wynika z potrzeby określenia w procesie konstruowania rych własności nadawanych wytworowi w procesie wytwarzania. podano w opisie słownym zamieszczonym na tych rysunkach. Na rysunkach 12.27 zamieszczono kilka charakterystycznych zastosowań połączeń spawanych. Z opisu mikrostruktury zewnętrznej wynika sposób i rodzaj obróbki.1-12. 95 . Znajomość zapisu połączeń śrubowych i połączeń spawanych jest związana z doborem w procesie konstruowania postaci geometrycznej wytworów. W zależności od potrzeb należy zastosować odpowiedni sposób zapisu połączeń spawanych.W rozdziale tym zamieszczono zadania określone jako pomocnicze. wynika z opisu słownego podanego na rysunkach. Treść zadań.13-12. gdyż ich znaczenie należy traktować przede wszystkim jako pomocnicze w rozwiązywaniu zadań o większym zakresie działań. jakie należy wykonać. 12. których te połączenia występują.12 przedstawiono różne przypadki połączeń śrubowych. Zadania te mają na celu opanowanie reguł zapisu połączeń śrubowych i połączeń spawanych oraz opisu mikrostruktury zewnętrznej wytworu (chropowatości powierzchni).

L j . Marnować o c r a c ^ n t e .. 12. narysować odpowiednio gwinty wewnętrzne i zewnętrzne.Na odcinkach oznaczonych przez L.3 Li - L 2 = 3 L Dokończyć rysunek połączenia śrubowego — elementy 2 i 3 wkręcone w element 1. i L 2 m — . L . jak zaznaczono na rysunku. przedstawiając całość jako „półwidok-półprzekrój" o I V/////////W////////////. Q ! L i J L 1-2 Rys. 2 -ivk:3ccRv » alsmsni i Rys. eisrnen. L-. gwint wewnętrzny na długościach L. 12.2 Narysować połączenie: elementy 2 i 3 nakręcone na element 1 tak.

12. 12.5 Przedstawione połączenie narysować stosując symboliczne znaki zapisu gwintu Rys.Przedstawione połączenie narysować stosując symboliczne znaki zapisu gwintu Rys.6 7 — Rysunek techniczny jako zapis konstrukcji — 97 — .

b — w uproszczeniu Rys.1 .10 Element 1 przykręcić do elementu 2 za pomocą wkręta z łbem walcowym. 12. 12. b — w uproszczeniu Rys. nakrętkę sześciokątną i podkładkę sprężystą. Połączenie narysować w dwóch rzutach (rzut główny i rzut z góry): a — z dużym uszczegółowieniem. Połączenie narysować w trzech rzutach: a — z dużym uszczegółowieniem.Do połączenia elementów 1 i2 zastosować: śrubę z łbem sześciokątnym. b — w uproszczeniu Rys. 12.11 Element 1 przykręcić do elementu 2 za pomocą wkręta z łbem stożkowym. 12. Połączenie narysować w dwóch rzutach (rzut główny i rzut z góry): a — z dużym uszczegółowieniem.9 Do przykręcenia elementu 1 do elementu 2 zastosować: śrubę z łbem sześciokątnym i podkładkę sprężystą. Połączenie narysować w trzech rzutach: a — z dużym uszczegółowieniem. b — w uproszczeniu Rys.

12.14 \łłM*'łtimtm Zbiornik o prostych ściankach — poszczególne części połączyć spoinami tak. 12.13 Tarcza z wałkiem drążonym — poszczególne części połączyć spoinami (na obwodzie) Rys.Zbiornik cylindryczny — poszczególne części połączyć spoinami (na obwodzie wewnątrz i na zewnątrz) Rys. aby zapewnić szczelność Rys. 12.15 Spoina L Spoina L / Spoina L Spoino i r 1 a Spoina L Poszczególne części połączyć spoinami. 12.18 Spoina L \ Spoino L 12. całość przedstawić jako „półprzekrój-półwidok" Spoina V ¡1 Rys.17 .

12.19 Spoina L Zbiornik walcowy — poszczególne części połączyć spoinami.21 . 12.Spoina Zbiornik walcowy — poszczególne części połączyć spoinami. całość narysować w „półprzekroju-póiwidoku" Rys. całość narysować w „półprzekroju-półwidoku" Rys.20 Rys. Spoina L >>>>> >>.)>> >>>>>>>>>>>>>)>>>) ¿a >77 Zbiornik walcowy — poszczególne części połączyć spoinami. 12. całość narysować w „półprzekroju-póiwidoku" 12.

23 Szczęka hamulca — poszczególne części połączyć spoinami Dźwignia — poszczególne części połączyć spoinami Rys. 12. 12.24 Rys.22 Pedał hamulca — poszczególne części połączyć spoinami Rys.Dźwignia — poszczególne części połączyć spoinami Rys. 12.25 ff — 101 . 12.

_J .Zbiornik otwarty — poszczególne części połączyć spoinami tak. 12. aby zapewnić szczelność H Si S S V V S s V s \ s s V \ V > 7 7 7 7 7 / 7 / / ' J (0 « I Rys.27 i .

2.28-12.12. których rysunki należy uzupełnić oznaczenialni chropowatości powierzchni. — pozostałe powierzchnie — R a = z Oznaczyć na rysunku chropowatość powierzchni (wg reguł stosowanych na rysunkach wykonawczych) spełniając wymagania: — powierzchnie wyznaczające wymiar 35H8 mają chropowatość o wskaźniku R a = x. — inne powierzchnie walcowe mają chropowatość o wskaźniku R a = y.28 Oznaczyć na rysunku chropowatość powierzchni (wg reguł stosowanych na rysunkach wykonawczych) spełniając wymagania: — powierzchnie wyznaczające wymiar 30m7 mają chropowatość o wskaźniku R a = x — powierzchnie wyznaczające wymiar 6 mają chropowatość o wskaźniku R a = y — pozostałe powierzchnie — R a = z Oznaczyć na rysunku chropowatość powierzchni (wg reguł stosowanych na rysunkach wykonawczych) spełniając wymagania: — powierzchnia walcowa 03Oh6 ma chropowatość o wskaźniku R a = x. Zapisu oznaczeń należy dokonać wg reguł stosowanych na rysunkach wykonawczych. — pozostałe powierzchnie — R a = z Rys. Zapas ozaaacześ c h r o p o w a t o ś c i powaerscłani Na rysunkach 12. spełniając wymagania podane w opisie słownym podanym na rysunkach. . 12. — powierzchnie wyznaczające wymiar 5 mają chropowatość o wskaźniku R a = y. c-o e co o Rys.30 przedstawiono różne elementy. 12.

4 i 13. 13.14 — wymiary korków spustowych i uszczelek.6) oraz stosowanych w tych połączeniach znormalizowanych pasowań (tab. Zagadnienie wyznaczania powierzchni oporowych pod nakrętki lub łby śrub i wkrętów podano na rys. 13.3. Wiąże się to bowiem z potrzebą tworzenia w procesie projektowo-konstrukcyjnym różnych rozwiązań (pole możliwych rozwiązań) jako warunku dokonywania zabiegów optymalizacyjnych.10 i 13.1). Wyróżnić należy ułożyskowania wałków: — krótkich (rys. Przedstawienie treści niniejszego rozdziału jest sprowadzone do krótkiego opisu. Zamieszczone tutaj rysunki oraz tabele dotyczą podanych dalej zagadnień. 13. 13. — gumowych pierścieni uszczelniających typu A lub B (tab. Na rysunku 13.12 przedstawiono rysunek złożeniowy sprzęgła podatnego. — długich (rys. Zagadnienie uszczelnień w połączeniach obrotowych ilustrują proste. szczegóły postaci geometrycznej ze względu na przyleganie elementów sprzężonych przedstawiono na rys.8 i 13.11. a dane krążków zabezpieczających —. 13.10. ale najbardziej typowe rozwiązania uszczelnienia za pomocą: — pierścieni filcowych (tab.1.11.lJj normy konstrukcyjne Dobór treści rozdziału wynika z potrzeb związanych ze strukturą ćwiczeń dydaktycznych — zakres tematyki jest więc odpowiednio zawężony.Ci.2 i 13. które zamieszczono w tym rozdziale. 13.12. .7).5 zamieszczono dane potrzebne przy doborze postaci geometrycznej czopów końcowych wałów. 13. Zaczerpnięto je z dziedziny konstrukcji przekładni zębatych. mają znaczenie ogólne. Wybór jednego z nich zależy oczywiście od przyjętych kryteriów. 13. 13. Trzeba wyraźnie podkreślić.9.7-13. 13. Podkreślenie możliwości różnych rozwiązań danego zagadnienia konstrukcyjnego ma znaczenie metodologiczne.2 i 13. 13.9. W tabeli 13. 13. Wymiary pierścieni osadczych sprężynujących zewnętrznych i wewnętrznych przedstawiono odpowiednio w tab.3). a w tab.13 — wymiary śrub odpowietrzających. 13. ale pewne reguły. 13. Dla połączeń wpustowych zamieszczono dane dotyczące głównych wymiarów elementów połączenia (tab. Sposoby zabudowy pierścieni uszczelniających w dwóch różnych przypadkach przedstawiono na rys. 13. a wymiary tarcz tego sprzęgła zamieszczono w tab. 13. — zagadnienia normalizacji.6). zwrócono ponadto uwagę na możliwość różnych rozwiązań danego zagadnienia konstrukcyjnego. Wytyczne doboru połączeń śrubowych pokryw łożyskowych w ułożyskowaniach wałków przekładni zębatych zamieszczono w tab.w tab. Zamieszczony w tym rozdziale m ateriał umożliwia jednak zwrócenie uwagi na następujące czynniki w konstruowaniu: — korzystanie ze zbioru istniejących rozwiązań (katalog rozwiązań). że pewne zagadnienia — ze względu na powszechność występowania i ich ogólne znaczenie — można uznać za typowe oraz że istnieją ich rozwiązania. W przykładach.4—13. Przykłady różnych sposobów ułożyskowań przedstawiono na rys. W rozdziale niniejszym zamieszczono także dane wybranych elementów przekładni zębatych: w tab.4-13.9). jakie tutaj obowiązują.

3 Szczegóły osadzenia łożyska (lub koła) w otworze (a). 13.POWIERZCHNIE OPORO WE POB NAKRĘTKI. b — obrabiana cała powierzchnia.1 Powierzchnie oporowe pod nakrętki lub łby śrub i wkrętów: a nadlew. z podcięciem wałka (c). z wykorzystaniem różnicy krzywizn powierzchni (b) z podcieciem w otworze (c) — 105 — . b o?/ Rys. 13. c pogłębienie b . 13.2 fdSŁyrelemenSmfd3)^" ^ ^ ^ ^ * W y k °rzyStaniem różnic y k ^ w i z n Powierzchni (b). SZCZEGÓŁY OSADZENIA W OTWOiBAirii Rys.

4 Ułożyskowanie wałka przekładni za pomocą łożysk kulkowych Rys. 13.UŁOZY-SE 0 WANIĘ.5 Ułożyskowanie wałka przekładni za pomocą łożysk stożkowych . 13.W ALE G W PRZEKŁADNI ZĘBATYCH Rys.

układzie rozbieżnym — 107 — .3 Zastosowanie łożysk stożkowych w izw. 13.Ułożyskowanie za pomocą łożysk kulkowych Ułożyskowanie za pomocą łożysk wałeczkowych Rys.

5 83.23 30 32 35 36 38 40 42 45 48 50 52 55 58 60 65 70 72 75 78 80 82 85 d. 89. 18 21 26 27 29 31 33 36 37 39 41 43 46 49 51 53 56 59 61.5 66.5 92 97 102 107 112 117 122 127 132 137 142 147 152 157 162 167 172 177 182 d2 109 Ul 116 125 130 135 140 145 154 159 164 173 178 183 188 193 198 203 208 213 f 7 8 4 9 5 10 6 .1.5 73. Uszczelnienie pierściemńaani Mcawyani wg PN-90/M-86488 (wymiary w mm) t d 17 20 25 26 *z.5 -XD TJ (N •a Przykład oznaczenia pierścienia filcowego o średnicy d = 50 mm: Pierścień filcowy 50 PN-90/M-86488 di 28 31 38 39 41 43 45 48 49 51 53 55 58 65 67 69 72 75 77 82 89 91 94 97 99 101 104 f 3 d 88 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 d.5 76.USZCZELNIENIA Tabela 13.5 71.5 79.5 86.5 81.

a b Rys. b — przedstawienie szczegółowe — 109 — . b — przedstawienie szczegółowe a Położenie pierścienia uszczelniającego w przypadku zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami z zewnątrz: a — przedstawienie uproszczone.10 Położenie pierścienia uszczelniającego w przypadku zabezpieczenia przed wyciekaniem oleju z wewnątrz: a — przedstawienie uproszczone. 13.

2. 12 12 12 15 12 12 12 12 12 15 12 12 15 25 40 42 68 26 70 28 17 45 72 18 75 30 48 19 78 20 32 50 80 21 85 35 52 22 90 23 24 36 55 95 38 100 53 60 105 Pierścienie. D =42 mm.1000 mm. których średnice D ujęto w ramki. b=10 mm. — i: .%%4 ( wymiary w inm) Przykład oznaczenia pierścienia o wymiarach: d = 25 mm. Norma obejmuje pierścienie uszczelniające o zakresie d = 6 . 10 12 10 10 10 12 12 12 15. Pierśctesnk uszczelniające A (gumowe 2 wkładka usztywniającą) wg PN-72/M-.Tabela 13. 110 115 105 ¡110! 120 110 115 ¡120! 125 120 125 120 ¡1251 130 140 125 ¡1301 140 b 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 12 10 12 10 10 10 12 . pierścień uszczelniający A 25 x 42 x 10 PN-72/M-86964 d D 24 26 15 m 32 35 40 28 O 32 35 40 28 30 [321 35 40 30 32 [35! 40 35 30 32 35 ¡40! 42 47 40 32 35 ¡40! 42 47 40 35 1401 47 16 b 7 7 7 10 10 10 7 7 10 10 10 7 7 7 10 10 7 7 7 10 7 7 7 7 10 10 10 10 7 7 10 10 10 7 7 10 10 d D 35 37 40 ¡42] 47 50 52 62 40 ¡45! 47 40 ¡47] 50 52 40 42 47 50 ¡52 55 62 45 47 50 ¡52! 47 50 52 ¡55| 58 62 72 52 62 52 55 ¡58! 62 b 7 7 7 10 10 to 10 10 7 10 10 ' 7 10 10 10 7 7 10 10 10 10 10 7 7 10 10 7 7 10 10 10 10 10 " 7 10 7 10 10 10 d D 52 55 i60| 62 65 72 80 55 i62i 65 72 60 62 !65i 68 72 80 62 65 170. są uprzywilejowane. 72 80 65 68 70 L2 7J 75 80 68 72 i75| 80 70 72 75 I80| 85 90 ¡801 90 75 80 85 90 b 7 7 10 10 10 10 10 8 10 10 10 8 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 8 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 3 10 10 10 d 62 63 65 D 80 90 90 85 !90| 95 100 90 100 90 ¡95! 100 110 100 110 95 :ioo> 105 110 100 110 100 ¡105.

D = 52 mm. — 111 — . Pierścienie uszczelniające 3 igsHMme w ofasimrie metalowej) wg PN-72/M~ (wymiary w mm) Przykład oznaczenia pierścienia o wymiarach: d = 30 mm.3.Tabela 13. pierścień uszczelniający B 30x52x10 PN-72/M-86965 b d 15 D 30 35 40 30 32 35 40 35 40 47 35 40 40 35 40 47 40 40 42 40 47 52 40 42 47 50 52 42 47 50 b 10 d 28 D 47 50 52 47 50 52 55 62 47 50 52 55 52 62 52 55 62 70 55 60 62 72 62 65 72 60 62 65 72 80 65 70 • 10 72 b 10 d 48 D 62 65 72 65 68 72 80 72 75 75 80 85 90 80 90 80 85 90 95 85 90 90 95 90 95 90 100 100 110 b 10 d 75 D 95 100 105 110 100 110 100 105 110 115 105 110 115 120 125 110 115 120 125 120 120 125 120 125 130 140 b 12 16 10 30 50 10 52 10 55 10 58 10 ' 10 60 10 78 12 10 80 12 17 18 19 20 21 22 10 32 10 10 10 10 10 40 10 42 10 35 10 85 10 15 38 10 90 15 62 65 10 10 12 12 12 92 95 15 15 24 10 68 100 15 25 45 10 47 26 10 *' Norma obejmuje pierścienie uszczelniające o zakresie d= 10-280 mm. b=10 mm.

CZOPY KOŃCOWE WAŁÓW
Tabela 13.4. Czopy końcowe wałów
wg PN-98/M-85®®® * >

POŁA CZE NI A WPUSTOWE
Tabela 13.6. 'Główne wymiary połączeń wpustowych wg PM-70/M-850O5'

X9

Średnica d (mm) Wymiar nominalny 16 20 25 30 32 18 22 28 35 38 40 48 42 50 56 60 70 80 100 130 160 ¡90 85 110 140 170 '200 63 71 90 120 65 75 95 125 150 180 220 m6 45 55 k.6 19 24 J6 Tolerancja

Długość 1 (mm) Czopy długie 40 50 60 80 Czopy krótkie 28 36 42 58 Zakresy średnic d (mm) do ponad 6 8 10 12 17 22 30 38 44 50 58 65 75 85 95 110 130 150 170 200 230 260 290 330 380 440 8 10 12 17 22 30 38 44 50 58 65 75 85 95 110 130 150 170 200 230 260 290 330 380 440 500 Wymiary wpustu bxh (mm) 2x2 3x3 4x4 5x5 6x6 8x7 10x8 12x8 14x9 16x10 18x11 20x12 22x14 25x14 28x16 32x18 36x20 40x22 45x25 50x28 56x32 63x32 70x36 80x40 90x45 i00x50 Głębokość rowków (mm) w wale ti w piaście t 2 1,2 1,8 2,5 3 3,5 4 5 5 5,5 6 7 7,5 9 9 10 11 12 13 15 17 20 20 22 25 28 31 1 1,4 1,8 2,3 2,8 3,3 3,3 3,3 3,8 4,3 4,4 4,9 5,4 5,4 6,4 7,4 8,4 9,4 10,4 11,4 12,4 12,4 14,4 15,4 17,4 19,5

110

82

140 170 210 250 300 350 .

105 130 165 200 240 280

Norma obejmuje czopy walcowe i stożkowe o średnicach od 6 do 630 mm.

Tabeia 13.5. Promienie zaokrągleń w czopach wałów reduktorów i motoreduktorów wg PN-87/M-88561 (wymiary w mm)

Normalne długości wpuslów wynoszy: 6, 8, [0, 12. 14, 16, 18, 20. 22, 25, 28, 32, 36. 4(1, 45. 50, 56. 63. 70, 80, 90, 100, 110. 125, 140, 160, 180, 200, 220, 250, 280, 320. 360, 400, 450, 500.

d do 18 od 20 do 28 od 30 do 75 od 80 do 125 od 130 do 280

R nie więcej niż 1,0 1,6 2,5 3,0 4,0

Tabela 13.7. Pasowania w połączeniach wpustowych wg PN-70/M-85005
Pasowanie wpustu w rowku watka w rowku piasty Rodzaj połączenia walek-piasta ruchowe H9/h9 D10/h9 zwykłe N9/h9 Js9/h9 spoczynkowe P9/h9 P9/h9

— 112 —

KRĄŻKI ZABEZPIECZAJĄCETabela 13.8. Wymiary pierścieni ©sadczydh sprężynaijącydh zewnętrznych (rodzaj wg PN-81/M-85111 * > X3

"O

Przykład oznaczenia pierścienia rodzaju Z odmiany normalnej przeznaczonego na czop o średnicy d = 40 mm: pierścień osadczy sprężynujący Z 40 PN-81/M-85111

9lM1)
Czop Pierścień osadczy a max. 10 (U) 12 (13) 14 15 16 17 18 (19) 20 (21) 22 24 25 26 28 (29) 30 32 (34) 35 36 38 40 42 45 48 50 (52) 55 56 (58) 60 (62) 63 9,3 10,2 11,0 11,9 12,9 13,8 14,7 15,7 16,5 17,5 18,5 19,5 20,5 22,2 23,2 24,2 25,9 26,9 27,9 29,6 31,5 32,2 33,2 35,2 36,5 38,5 41,5 44,5 45,8 47,8 50,8 51,8 53,8 55,8 57,8 58,8 1,75 1,5

h

f(Hl3)
Rowek

b

około

d2 min.

h min.

3,3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3,9 4.0 4.1 4.2 4,4 4.5 4.7 4.8 5,0 5,2 5,4 5.6

1,5

9,6 10,5 11.5 12,4 13.4 14,3 15.2 16,2 17,0 hll

0,60
0,75

1,0

2,0 2,1 2,2
2.3 2.4 2.5

1,7

1,10

0,9

1,1

1,2

2.6
2.7

18,0
19,0

1,2

20,0

1,30 hl2 1.7

2.8
3,0 3.1 3.2 3.4 3.5 3.6 3.8 3.9 4,0 4,2 4.4 4.5 4.7 5.0 5.1 5.2 5.4 5.5 5.6 5.8

2,0

21,0
22,9 23,9 24,9 26.6 27,6 28,6 30.3 32,3 33,0 34,0 36,0 37.5 39,5 42,5 45,5 47 49 52 53 55 57 59 60

2,1 1,60
2,6 3,0

2,5

6,0
6,5 6,7 6,9 6,9 7,0

1,85

3.8

2,5

2,0

7.2 7.3 7.3 7.4 7.5 7.6

2,15

6,0
6,2

4,5

8 — R s n k techniczny jako zapis koosra^cp yu e

— 113 —

Taibeia 13.3 (cd.)
Czop d d„
O O

Pierścień osadczy a max 7.8 8,0 8,1 2,5 8,2 8,4 8;6 8,6 8,7 8.7 8.8 8,8 9,4 9,6 9.9 10,1 10,6 11,0 11,4 11,6 11,8 12,0 około mm
u u

Rowek

A
min.

d,

f

min.

h

Siła osiowa kN

65 (68) 70 72 75 (78) ' 80 (82) 85 (88) 90 (95) 100 105 110 (115) 120 125 130 (135) 140

60,8 63,5 65,5 67,5 70,5 '73,5 74,5 76,5 79,5 82,5 84,5 89,5 94,5 98,0 103,0 108,0 113,0 118,0 123,0 128,0 133,0

6.3 6.5 6.6 6,8 7,0 — 7,3 7.4 7,6 7,8 8,0 8,2 8,6 9,0 9,3 9,6 9,8 10,2 10,4 10,7 11,0 11,2 3,0

62 65 67 69 _7275 " 76,5 78,5 81,5 84,5 86,5 91,5 96,5 101 106 111 116 121 126 131 136 2,65

73,50 76,83 78,89 81,34 84,28 88,20 104,86 107,80 111,72 116,62 118,58 125,44 132,30 158,76 166,60 174,44 181,30 189,14 196,98 204,82 212,66

hl2 3,15 5,3

3,0

3,5

4,0

hl3

4,15

6,0

4,0

Tworzywo: stal sprężynowa, zalecana stai 65 G. Uwagi: 1. Norma obejmuje pierścienie o zakresie d=3-300 mm. 2. Wymiary bez nawiasów sa uprzywilejowane. 3. Wartości siły osiowej są ważne przy założeniach podanych w normie.

Tabela 13.9. Wymiary pierścieni osadczych sprężynujących wewnętrznych (rodzaj W) odmiany normalnej wg PN-81/M-85111 * > JO •l

i U W / Z
1

/

\ \

i

i/ //

o

o i

Przykład oznaczenia pierścienia rodzaju W odmiany normalnej przeznaczonego do otworu o średnicy D = 70 mm: pierścień osadczy sprężynujący W 70 PN-81/M-85111

Cr *

glhU)
- m'tíj

\

f(H13)
Rowek b około min.

Otwór D D„

Pierścień osadczy a max. 4,1

d2

D,
20,0 21,0

h min.

(19) 20 (21) 22 24 25 26

20,5 21,5 22,5 23,5 25,9 26,9 27,9

1,0

4,2 4.4 4.5 4,7

2,2 2.3 2.4 2.5

2.6
2.7
2.8

2,0

22,0 23,0 25,2 26,2 27,2

1,1

1,5

1,8

— 114 —

6 7.9 11.5 48.8 2.0 8.5 37.5 88.5 50.2 6.9 4.7 8.4 4.7 33.65 6.5 29.4 10.8 5.5 103.6 3.2 11.0 11.1 4.8 8.2 59.5 47.6 3.2 11. b około d2 min.8 5.5 85.5 49.5 105.9 1.5 100.7 5.2 6.1 6.7 8.5 5.5 91.0 9.2 69.5 90.6 3.1 2.5 53.9 9.5 3.3 9.1 33.85 3.0 59.0 81.5 108 112 115 117 119 122 127 132 137 142 147 152 158 164 169 174.5 4.4 31.1 32.2 5.2 64. D.5 3.9 3.2 56.5 87.0 1.0 6.) Otwór D D„ Pierścień osadczy a max.5 10.3 4.6 7.0 55.5 2.0 9.1 3.2 3.5 5.0 75.8 40.4 1.5 74.Tabeia 13.9 («3.0 71.5 93.5 76.5 82.5 97.5 95. 28 30 31 32 34 35 36 37 38 40 42 45 47 48 50 (52) 55 56 (58) 60 »•62 63 65 (68) 70 (72) 75 (78) 80 (82) 85 88 90 (92) (95) (98) 100 (102) 105 (108) 110 (112) (115) 120 (125) 130 (135) 140 (145) 150 (155) 160 (165) 30.5 8.0 66.3 3.5 44.0 11.4 4.0 63.8 165 170 7.5 1.3 9.0 10.0 13.5 98.4 68.4 34.5 8.6 1.4 3.0 78. Rowek h min.5 79.0 5.5 85.5 — 115 — .5 114 116 H13 4.5 101.0 7.0 3.1 5.4 4.5 54.2 72.0 10.7 7.3 8.5 6.0 4.15 11.4 36.2 9.2 67.0 83.5 51.2 66.2 3.4 6.0 1.3 2.7 37.8 2.6 5.0 8.5 93.0 11.0 58.8 3.6 4.75 6.0 42.2 5.8 6.15 5.1 9.2 60.3 7.4 7.2 7.5 50.2 10.0 39.5 45.6 6.5 5.5 103.2 62.5 106 109 112 6.8 H12 2.8 38.3 7.5 10.7 3.5 2.4 5.7 2.0 40.6 119 124 129 134 139 144 149 155 • 160' 6.4 32.2 4.0 7.4 8.0 38.0 12.5 95.8 39.0 73.15 61.7 35.8 43.0 65.9 7.7 10.

9 e 20 25 30 36 40 45 50 55 60 65 c max.5d D 2 = D.25d Otwory pod śruby d M8 M10 M12 M16 6 Liczba 4 116 — .d od powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej 35 do 40 40 do 45 45 do 50 50 60 70 80 90 100 110 120 do do do do do do do do 60 70 80 90 100 110 120 130 D 50 55 60 70 . 4 Wymiary śrub*' M8x20 14 Ml 2x30 5 Ml 6x3 5 12 18 *' Sposób zabezpieczenia śrub przed odkręceniem podano przykładowo. Tabela 13.11. Wytyczne doboru połączeń śrubowych pokryw łożyskowych Średnica gniazda D (mm) 47-62 72-80 85-100 110-140 150-170 D. 80 90 110 120 125 140 150 g 6 8 10 d.+ 2. = D + 2.

SPRZĘGŁA PODATNE .

5 18 8 28 32 35 40 10 280 320 360 45 50 55 80 90 100 32 35 12 12 4 50 8 8 55 21 63 71 25 9 9 3 60 60 70 80 80 100 90 100 100 100 130 Wymiar F według rys. 13. U.12. p*> max. d.5 120 36 42 58 58 82 58 82 80 82 82 105 82 105 105 130 105 130 130 165 130 165 165 165 200 60 7 65 75 85 95 105 115 130 150 1. S 2 D P Liczba otworów 4 d5 d(. max. D d.70 190 210 235 112 32 16 86 14 5 5 2 140 160 180 200 220 250 280 320 360 400 450 500 132 152 170 188 208 236 266 304 340 380 430 480 40 18 20 22 24 30 32 34 38 46 52 57 62 23 26 31 36 41 46 54 63 72 76 100 110 130 140 160 180 200 230 260 6 16 18 20 22 25 30 32 35 40 45 12 50 55 60 63 70 75 90 100 110 125 15 6 6 2.. czopy czopy min.12. Wyraiiury tarcz sprzęgła podatnego (^aalary w mm) Od miana P Odmiano 1 t JD wzzzzzm +10 S2 S1 J*45° W. krótkie długie 14 18 19 24 28 35 38 0 38 45 50 55 56 0 56 70 75 80 75 90 95 110 95 110 120 125 140 — - d3 d4 IA s. e d 7 15 t 100 12 16 18 20 25 30 30 35 40 40 45 50 55 32 40 40 50 60 80 80 110 80 110 110 110 110 140 110 140 140 170 140 170 170 210 170 210 210 210 250 10 13 8 5 35 92 28 16 63 14 26 10 1. . min.Tabela 13.

4 31.13.2 36.2 19.4 25.14.9 d2 10 12 16 20 22 27 30 33 Da 18 20 26 30 32 38 42 45 g 2 2. Korki spustowe i uszczelki (wymiary w mm) ex 45° C C4 M "O Q d iVI 10x1.2 19.5 M27x2 M30x2 M33x2 1 8 10 12 15 15 18 18 20 L 16 19 22 25 25 28 32 34 a 2 2 2 2 2 3 3 3 D. 3 4 5 6 7 7 8 8 Tabela 13.25 M12xl.4 31. 27 32 32 D 16.4 25.4 25.ŚRUBY ODPOWIETRZAJĄCE.5 M22xl.5 M20xl.5 M22xl.9 36. KORKI SPUSTOWE ! USZCZELKI Tabela 13.6 25.5 M20xl.2 36.25 M12xl.25 M16xl.6 25. Sraby odpowietrzające (wymiary w snia) d Ml 0x1. 18 20 26 30 32 38 42 45 S 14 17 22 22 22. 18 20 26 30 32 38 42 45 S 14 17 22 22 22 27 32 32 D 16.25 M16xl.4 25.9 d.5 M27x2 M30x2 M33x2 1 8 10 12 15 15 18 18 20 L 16 19 22 28 29 34 36 38 a 2 2 2 2 2 3 3 3 D.9 36.5 .

14.d). np.7 jest rys. nakrętek i innych elementów połączeń śrubowych mogą być pomocne w konstruowaniu i zastąpić konieczność bezpośredniego posługiwania się normami w niektórych zabiegach. 14. a przydat- ne są w doborze i zapisie konstrukcji spoin w ramach zadań konstrukcyjnych. 14. — 120 — . spoin oraz danych do opisu struktury zewnętrznej. Postacie i zastosowanie typowych spoin (tab. D. estetycznych. r. kreślarskich. natomiast orientacyjne wartości chropowatości powierzchni dla typowych zastosowań elementów —• w tab. elementów połączeń śrubowych. Uzupełnieniem tab. np.7) i elementów połączeń śrubowych (tab.7.8 zamieszczono dane o zakresach chropowatości powierzchni charakterystycznych dla różnych rodzajów obróbki w procesie wytwarzania elementów. Podane proporcje wymiarowe śrub. s = 0. Z opisem struktury zewnętrznej są związane układy pasowań (dobór pasowań i wynikające stąd tolerowanie wymiarów liniowych) oraz dane do doboru chropowatości powierzchni. W tabeli 14.6. co może wynikać z kryteriów o charakterze technicznym lub innych.3-14.d) : Rys. 14. 14.15(0 .3 (D . Przykłady łożysk tocznych (rys. 14. Powszechnie stosowane pasowania podano w tabelach 14. a wynika z potrzeb zadań ujętych w strukturze ćwiczeń.7. na którym opisano znaczenie powierzchni identyfikujących strukturę elementu.1-14. wkrętów. Zamieszczony tutaj materiał jest związany z doborem łożysk tocznych. B.1 Łożysko kulkowe zwykłe *' Przy opracowaniu tego zagadnienia korzystano z danych zawartych w pracy [4]. Wymiary uzupełniające (do kreśleń): Dśr = D+d d k = 0.2) dotyczą spawania metodą elektryczną.Rozdział 14 stanowi uzupełnienie rozdziałów poprzednich. 14.1) umożliwiają zwrócenie uwagi na zagadnienie proporcji wymiarowych. * PROPORCJE WYMIAROWE ŁOŻYSK TOCZNYCH" ) Wymiany główne (ujęte w Polskich Normach): d.

5dk. Wymiary uzupełniające (do kreśleń): d k = 0. D+d 4 R = R śr + 0. s = 0.8 dB. s = (0. 14.15-0. B. d b . B.Wymiary główne (ujęte w Polskich Normach): d. Wymiary uzupełniające (do kreśleń): d.25 (D-d). r. Wymiary uzupełniające (do kreśleń): d b = 0. Rys. r.5d h .25 (D-d).25 (D-d). Rśr=RK-0. 14. D.3 Łożysko kulkowe wahliwe Wymiary główne (ujęte w Polskich Normach): d.. Łożysko baryłkowe — 121 — .2 Łożysko walcowe Wymiary główne (ujęte w Polskich Normach): d.16)(S-d). = 0. D. D. l w = d w . w niektórych l w = 1.15(D-d). r. Rys. I = 0. B.5 d w .

Rys.25 (D-d). 14. D. y = 28-30° (łożyska o dużym kącie działania).5 H. Wymiary uzupełniające (do kreśleń): D„ D+d d k = 0.6 Łożysko kulkowe wzdłużne jednokierunkowe — 122 — . 14.3 H.6-1.8)d śr (łożyska szerokie) Rys. r. B w . -H.. h = 0.Wymiary główne (ujęte w Polskich Normach): d. B z . ". D+d Dir = I = d 4r + (2-3) mm. I = (1.5 Łożysko stożkowe Wymiary główne (ujęte w Polskich Normach): d. d. d ś r = 0. T. Wymiary uzupełniające (do określeń): -y = 12-16° (łożyska normalne). D.

1 *' Przy opracowaniu tego punktu korzystano z danych zawartych w pracy [4].PROPORCJE WYMIAROWE ELEMENTÓW POŁĄCZEŃ ŚRUBOWYCH"0 Tabela 14. — 123 — .

2d Podkładka sprężysta D=(l.05 d Podkładka okrągła o TJ s = 0. = 0.) Nazwa elementu Proporcje wymiarowe (d-średnica gwintu") Wkręt z łbem stożkowym D= l.6)d d 0 = 1.1 (cd.4-0.6) d Nakrętki wysokie w=l.4 d Nakrętki niskie w = 0.8 d c x 45" D = 2.8-2)d D.2) d m = 0.2d Nakrętki długie w = 2d Rodzaj A hJIUj on« Nakrętka koronowa Rodzaj B D = (l.8d k = 0.05 d g = 0.l.Tabela 14.9S w = (1 — 1.8d D 2 = 1.8 d Nakrętki niskie w = (0. = 0.5.5d n = 0.ld d D = 1.25d Nakrętka sześciokątna D = (l.8-2)d D.95 S Nakrętki zwykłe w = 0.25 d t=0.2d — 124 — .

>3 Spoina V s = 3-20 mm a = 50°-60° b = 0-3 mm Przedstawianie spoin na rysunkach według PN-EN 22553:1997.Y s = 3-20 mm P = 45°-60° b = 0-3 mm c = 0-3 mm Spoina V z podkładką s>6 mm P = 8°-12° b = 4-8 mm S.POSTACIE 11AEMMM ZASTOSOWAŃ TYPOWYCH SPOI?i*} (wg PN-75/M-69014) Tafcela 14. — 125 — .2 Lp. Nazwa spoiny Przekrój złącza przed i po spawaniu*1 Wymiary i zakres zastosowania Spoina I jednostronna s = 1-3 mm b = 0-2 mm Spoina I dwustronna s = 2-5 mm b = 1-3 mm Spoina Y s = 3-20 mm a=50°-60° b = 0-3 mm c = 1-2 mm Spoina .

= 50-60 mm 10 Spoina X a.Tabela 14.) Nazwa spoiny Przekrój złącza przed i po spawaniu*' Wymiary i zakre zastosowania Spoina J s> 15 mm p=15°-20° b = 0-3 mm c = 2-3 mm r = 7-8 mm ' jTS.2 (cd. = 50-90 mm b = 0-3 mm c = 0-3 mm s s h=. cr Spoina 2J s>30 mm P= 15°-20° b = 0-3 mm c = 2-3 mm r = 7-8 mm Spoina K s= 12-40 mm P = 45°-60° b = 0-3 mm c = 0-3 mm s= 12-40 mm a.— 3 2 — IM .

Nazwa spoiny Przekrój złącza przed i po spawaniu* Wymiary i zakres zastosowania 11 Spoina U s= 15-40 mm P = 8°-12° : b = 0-3 mm c = 2-3 mm r = 4—5 mm 12 Spoina U zwężona s>40 mm P = 8°-12° b = 0-3 mm c = 2-3 mm r = 5-6 mm s h=4 13 Spoina 2U s = 30-80 mm P = 8°-12° b = 0-3 mm c = 2-3 mm r = 4-5 mm s s h = .) Lp.— mm 3 2 14 Spoina 2U zwężona s>80 mm P = 8°-12° b = 0-3 mm c = 2-3 mm r = 5-6 mm s h=- r n 15 Spoina L s>2 mm a=60°-120° 127 .Tafoeia 14.2 (cd.

) Lp.2 (-cd.Tafeeia 14.7 s 3-10 10-25 ponad 25 0. Nazwa spoiny Przekrój z tacza przed i po spawaniu3'1 Wy miary i zaicies zastosowania 16 Spoina L s>2 mm a=60°-120° b = 0-2 mm Gdy S. > s h>s 17 Spoina O bez ukosowania s = 2-8 mm d<30 mm 18 Spoina O z ukosowaniem s = 8-16 mm d < 15 mm a=45°-55° c = 0-3 mm 19 Spoina I grzbietowa s<4 mm b = 0-2 mm r=s h=s+2 I I Spawanie części o różnych grubościach c) dopuszczalne różnice grubości dla spawania bez obróbki grubszej części Grubość s (mm) Różnica grubości a. (mm) do 3 0.5 s 5 7 .

TYPOWE PASOWANIA * >
Takla 14.3. Pasowania wedtag sasady stałego ®tw®rra dla wymiarów dto 5 © mira ©
Rodzaj pasowania Pole tolerancji otworu podstawowego H8 H9 H10 Hl 1 H12 H8/c8 H9/d9 H10/dl0 HI l/al 1 H12/bl2 H8/d8 H9/e8 H10/h9 Hll/bll H12/hl2 H8/d9 H9/e9 H10/hl0 HI l/c 11 H8/e8 H9/f8 Hll/dll H8/e9 H9/f9 Hll/hll H8/f7 H9/h8 j H8/f8 H9/h9 H8/f9 H8/h7 H8/h8 H8/h9 H5/js4 H6/js5 H7/js6 H8/js7 H5/k4 H6/k5 ' H7/k6 H8/k7 H5/m4 H6/m5 H7/m6 H8/m7 H6/n5 H7/n6 H8/n7 H5/n4 H6/p5 H7/p6*' H8/s7 H6/r5 H8/u8 H7/r6 H8/x8 H7/s6 H7/s7 H8/z8 H7/t6 H7/u6 H7/x6 H7/z6 1 ... *;W przedziale wymiarów nominalnych do 3 mm pasowanie r — pasowania uprzywilejowane. , . H5 H5/g4 H5/h4 H6 H6/f6 H6/g6 H6/h5 H7 H7/c8 H7/d8 H7/e7 H7/e8 H7/17 H7/g6 H7/h6
H 7 / n n ipcf m i p i 7 ! i n p

Luźne

Mieszane

Ciasne

i

Tabela 14.4. Pasowania wedfag zasady stałego wałka dSa wymiarów d© 500 mm l
Rodzaj pasowania h4 G5/h4 H5/h4 h5 F7/h5 G6/h5 H6/h5 h6 D8/h6 E8/h6 F7/h6 F8/h6 G7/h6 H7/h6 Pole tolerancji walka podstawowego h8 h7 h9 D8/h7 D8/h8 D9/h9 E8/h7 D9/h8 D10/h9 E9/h9 F8/h7 F8/h8 H8/h7 E9/h8 F9/h9 F8/h8 H8/h9 F9/h8 H9/h9 H8/h8 H10/h9 H9/h8 JS8/h7 X8/h7 M8/h7 N8/h7 U8/h7 h 10 D10/hl0 H10/hl0 hll Al t/h 11 Bll/hll Cll/hll Dll/hll Hll/hll | hl2 B12/hl2 H12/hl2

Luźne

Mieszane

IS 5/h4 K5/h4 M5/h4 N5/h4

JS6/h5 K6/h5 M6/h5 N6/h5 P6/h5

Ciasne

JS7/h6 K7/h6 M7/h6 N7/h6 P7/h6 R7/h6 S7/h6 T7/h6

— pasowania uprzywilejowane.

** Opracowano wg PN-91/M-02105. W obecnie obowiązujących normach podano zalecane pasowania tylko dla wymiarów do 1 mm.

9 — Rysunek techniczny jako zapis iUnnr^.JŁgp

— 129 —

Ta.bda 14,3. Pa:; i-wasiäu według zi .sad/ siaJsg« otw wmi Clla wyisiiiaro v/ p'invrrej Rodzaj pasowania H7 H7/e7 H7/f6 H7/F7 H7/g6 H7/g7 H7/h6 H7/h7 H7/js6 H7/js7 H7/k6 H7/k7 H7/m6 H7/n6 H7/n7 H7/p6 H7/p7 H7/r6 H7/r7 H7/s6 H7/s7 H7/t6 H7/t7 H7/u6 H7/u7 H7/v7*} H8 H8/d8 H8/e7 H8/e8 H8/f7 H8/f8 H8/g7 H8/h8 H8/js7 H8/k7 H8/n7 H8/p7 Poie tolerancji otworu podstawowego H9 HiO H9/d8 H10/dl0 H9/d9 H10/hl0 H9/e8 H9/e9 H9/f8 H9/f9 H9/h8 H9/h9

r.i m d'lj 3150 TQ -T HU HU/cil*» Hll/cdll*> Hll/dll Hll/hll H12 H12/h 12

Luźne

.

mna

Mieszane

Ciasne

H8/r7 H8/s7 H8/t7 H8/t8*' H8/u7 H8/u8 H8/v7*' H8/v8*'

H9/t8*> H9/u8 H9/v8*'

Pasowania z polami tolerancji uzupełniającymi.

Tabela 14.6. Pasowania według zasady stałego wałka dla wymiarów powyżej 500 do 3150 mm
Rodzaj pasowania h6 E7/h6 F7/h6 G6/h6 G7/h6 H6/hć H7/h6 h7 D8/h7 E7/h7 E8/h7 F7/h7 F8/h7 G7/h7 H7/h7 H8/h7 JS7/h7 K7/h7 M7/h7 N7/h7 Pole tolerancji wałka podstawowego h9 hlO h8 . D8/h8 D9/h9 DIO/lilO E9/h9 D9/h8 H10/hl0 E8/h8 F9/h9 E9/h8 H9/h9 F8/h8 F9/h8 H8/h8 H9/h8 hll Cll/hll*' CDll/hl 1*' Dll/hll Hll/hll hl2 H12/hl2

Luźne

Mieszane

Ciasne

JS6/h6 JS7/h6 K6/h6 K7/h6 M6/h6 M7/h6 N6/h6 N7/h6 P7/h6 R7/h6 S7/h6 T7/h6

P7/h7 R7/h7 S7/h7 T7/h7 U8/h7

U8/h8

Pasowania z polami tolerancji uzupełniającymi.

— 130 —

20. pokryw. 27. 15. pokręteł.kiidi •iaiM^iwań yi-Mi^i Wskaźnik chropowalusci R. ram. (polerowanie) Powierzchnie swobodne: a) elementów słabo obciążonych b) elementów średnio obciążonych c) elementów przenoszących bardzo duże obciążenia zmęczeniowe Powierzchnie czołowe wałów. 19. spoczynkowe Powierzchnie oporowe pod nakrętki. np. 23. załamań krawędzi (stażowania) itp. Powierzchnie rękojeści. 18. 16.iujłji V/pov'/yoj pr:z. 12. 17. Ofksiiiuousi.. 25.7. Powierzchnie osadzeń łożysk tocznych: a) powierzchnie czopów b) powierzchnie gniazd Powierzchnie robocze przyrządów precyzyjnych Powierzchnie wałów pod uszczelnienia (połączenia obrotowe): a) pierścieniami filcowymi b) pierścieniami gumowymi Powierzchnie uszczelnień w połączeniach stałych: a) za pomocą uszczelek b) bez uszczelek (styk bezpośredni powierzchni metalowych) Powierzchnie uszczelniające złączek. korpusów itp. 14. płyt fundamentowych Małe powierzchnie stykowe.v . spody korpusów.ui. II. króćców itp. 13. Lp.. 24.Tufceila 14. warunki dziaiania Duże powierzchnie zgrubnie obrobione. 'iiii^jot/ a. w urn Cl o o o" o Rodzaj powierzchni. kółek ręcznych itp. Połączenia wpustowe (boczne powierzchnie robocze): a) wpust b) rowki wpustowe Gwinty zewnętrzne: a) średnio dokładne b) dokładne Gwinty wewnętrzne: a) średnio dokładne b) dokładne Gwinty połączeń ruchowych (powierzchnie robocze): a) gwint zewnętrzny b) gwint wewnętrzny Łożyska o smarowaniu mieszanym (powierzchnie robocze) Łożyska o smarowaniu hydrodynamicznym (powierzchnie robocze) Powierzchnie kuliste łożysk samonastawnych Koła zębate o zębach prostych (powierzchnie boczne zębów): a) dla przeciętnych obciążeń i prędkości obwodowych b) dla średnich obciążeń i prędkości obwodowych c) dla dużych obciążeń i prędkości obwodowych Koła zębate o zębach śrubowych oraz koła zębate stożkowe (powierzchnie boczne zębów): a) dla przeciętnych obciążeń i prędkości obwodowych b) dla średnich i dużych obciążeń i prędkości obwodowych Kola ślimakowe (powierzchnie boczne zębów): a) dla przeciętnych obciążeń b) dla dużych obciążeń Ślimaki (powierzchnie boczne zwojów): a) dla przeciętnych obciążeń b) dla dużych obciążeń Powierzchnie czołowe kół zębatych Koła pasowe (powierzchnie robocze): a) do pasów klinowych b) do pasów płaskich Sprzęgła cierne i hamulce: a) powierzchnie robocze walcowe b) powierzchnie robocze płaskie 10. 22. . łby śrub i wkrętów Powierzchnie walcowe otworów pod elementy śrubowe (z luzem) Występy środkujące kołnierzy.

im 0.Tabela 14.025 12.012 Rodzaj obróbki średnio dokładne dokładne średnio dokładne dokładne średnio dokładne dokładne średnio dokładne dokładne średnio dokładne dokładne średnio dokładne dokładne średnio dokładne dokładne Toczenie Toczenie powierzchni czołowych Wytaczanie Frezowanie czołowe Frezowanie obwodowe Szlifowanie powierzchni walcowych Szlifowanie płaszczyzn Wiercenie Rozwiercanie Struganie i dłutowanie Przeciąganie średnio dokładne dokładne średnio dokładne dokładne średnio dokładne dokładne narzynką.8. nożem walcowaniem szlifowaniem gwintownikiem.05 o o rn (N v cn O oo C N o* o" o" o" 0. Zakresy dsrojpowłaitośd powierzchni dla różnych rodzajów obróbki Wskaźnik chropowatości Ra w ¡. frezowanie frezowanie obwiedniowe szlifowanie średnio dokładne dokładne Wykonywanie gwintów zewnętrznych Wykonywanie gwintów wewnętrznych Obróbka uzębień Docieranie Gładzenie Dogładzanie oscylacyjne Piłowanie Cięcie palnikiem (w automacie) 1 .5 oO u-i Ł C N 0. nożem szlifowaniem struganie.

Należy przeanalizować dobór optymalnego układu rzutów.9 ^ Odwzorowanie geometrycznej postaci konstrukcyjnej za pomocą rzutów głównego i z góry. Ale taki układ rzutów należy uznać za niewłaściwy ze względu na kryteria wynikające z racji istnienia zapisu jako wytworu. pod względem „rysunkowym" jest poprawne. Rzut pomocniczy > \ X y/. ze względu na zminimalizowanie trudności przy sporządzaniu zapisu. a głównie technologiczności wykonania zapisu. np. — 134 — .

.

5.4 Element z rys. 15. 15.3 Dobór układu rzutów i układu wymiarów w zapisie konstrukcji elementu przedstawionego na rys.34 Rys.b ' 1 2 ot i i1 1 L ^ \^ 1 ^ i M _B Rys. 15.3. przedstawiony w rzucie aksonometrycznym (izometria) — 136 — .B .

tOZYSKO K iC O ZE6ATE I ŁOŻYSKO A - iy il c B-B podziatka A C-C -łi.6 Układ wymiarów na rysunku wykonawczym wałka ze ślimakiem dobrany zgodnie z regułami wymiarowania — 137 . 15. 15.5 Układ wymiarów na rysunku wykonawczym wałka przekładni dobrany zgodnie z regułami wymiarowania ŁOŻYSKO ŁOŻYSKO TARCZA SPRZĘGŁA Rys.

Rys. b — rzut boczny . 15=7 Rysunek złożeniowy przekładni ślimakowej: a — rzut główny.

15. Na przykładzie tym pokazano jedno z możliwych rozwiązań niektórych zagadnień konstrukcyjnych z zakresu przekładni oraz podano dane do zapisu tego typu złożonych układów. 31 Tabelka rysunkowa i wySssz elementów — na arkuszu rys. 10). ale jest tematycznie związana z zadaniami konstrukcyjnymi II (rozdz.Przedstawiona konstrukcja jako całość nie stanowi rozwiązania określonego zadania z książki.8 — 139 .

której postać konstrukcyjną przedstawiono na rys.03 PN-77/M-82008 Katalog łożysk tocznych PN-EN 24017:1998 Rys. i 1. 11. 11. ¡7 Pokrywa łożyska Tarcza łożyskowa Uszczelka Odpowietrznik Podkładka wyrównawcza Śruba M 10x25-5. Nakrętka łożyskowa KM6 Nazwa elementu Imię. 11.01.01.15 Rys. 11.01.14 Rys.01.12 Katalog łożysk tocznych Rys.01. 11.11 PN-70/M-85005 Rys.1 Wkręt M6x 12-5.00 Rys. 11.01. i 1.01.06 Rys. 11. nazwisko Projektował Konstruował Kreślił Sprawdził Zatwierdził Podzialka 1:1 I | J PRZEKŁADNIA | ŚLIMAKOWA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA ZAKŁAD PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN Nr rys.04 PN-72/M-86965 Rys.01. 11.10 25 24 23 22 21 20 19 18 Rys.01. 1 1. 11.01. 15=8 Tabelka rysunkowa z wykazem elementów przekładni ślimakowej.01.8 Podkładka wyrównawcza Pokrywa iożysk ślimaka (dolna) Podkładka zębata MB 6 12 20 Rys.01 Katalog iożysk tocznych Katalog łożysk tocznych Sz Data Podpis Tworzywo Nr normy lub rysunku Masa Nazwa przedmiotu (zespołu) 17 16 15 14 13 12 11 10 1 Lp.8 Łożysko stożkowe 30306 Śruba M8x20-5.01.01.01.05 Rys.02 Stal Rys. 11.01.01. 11. 11.01.01.16 Rys. 11. 11.08 Rys.8 Pokrywa łożyska (lewa) Łożysko stożkowe 30308 Wałek ślimacznicy Wpust pryzmatyczny A 14x9x50 Ślimacznica Uszczelka Korek spustowy Uszczelka Wskaźnik poziomu oleju Kolek walcowy 0 8n6x25 Wpust pryzmatyczny A 8x7x40 Pierścień uszczelniający B 30x50x10 Pokrywa łożyska (górna) Podkładka wyrównawcza Łożysko kulkowe 6306 Tarcza uszczelnienia Obudowa przekładni Ślimak Pierścień uszczelniający B 35x52x10 Osłona łożysk Podkładka sprężysta Z 6.07 Katalog łożysk tocznych Stal Stal Stal Stal Rys.09 PN-EN ISO 2338 :2002 PN-70/M-85005 PN-72/M-86965 Stal Rys.PN-7Ü/ÍVÍ-35C05 36 j Pierścień uszczelniający B 38x62x10 35 34 Tulejka dystansowa i tal Stal PM-72/M-86965 Rys.7 . 15.13 PN-EN 24017:1998 33 32 Stal Fibra Stal 31 30 29 28 27 26 Stal Stal Żeliwo Fibra Stal Fibra Rys. 11.

Wymiary formatów pochodnych*' Krotność krótszego boku Formaty pochodne od formatu A4 A3 A2 mm 2 3 4 5 6 7 8 9 1189x1682 420x891 594x1261 841x1783 1189x2523 420x1189 594x1682 841x2378 420x1486 594x2102 420x1783 420x2080 Al A0 Układ formatów podstawowych Tabela D-2. formatu arkusza o wymiarach — 141 — .5) 15 1 10 (1 15) 1 20 (1 25) Podziałki ujęte w nawiasach nie są zalecane. Wymiary fonaałów podstawowych Format (A5) A4 A3 A2 Al A0 Wymiary (mm) 148x210 210x297 297 x 420 420 x 594 594 x 841 841x1189 297x630 297x841 297x1051 297x1261 297x1471 297x1682 297x1892 * ! Formaty pochodne oznacza się podając oznaczenie formatu podstawowego i krotność krótszego boku formatu podstawowego. Przykład oznaczenia 297x630 mm: A4x3.Tabela D-l. Znormalizowane podziałki rysunku technicznego Wielkość naturalna Podziałki zwiększające 2 5 10 20 50 100 1 1 1 1 1 1 12 (1 2. Podziałki zmniejszające 1 50 1 100 1 200 (1 250) 1 500 1 1000 1 2000 (1 2500) 1 5000 1 10000 1 20000 (1 25000) 1 50000 1:1 A2x4 A2 A1 A0- A3*4 A4*3 0-2 Proporcje wymiarowe arkuszy o formatach pochodnych (przykłady) A4 A3 A4 Tabela D-3.

SPOSOBY SKŁADANIA ARKUSZY O FORMATACH A3-M Arkusze większe od A4 po złożeniu mają wymiar formatu A4. Kolejność załamań przy składaniu arkuszy oznaczono liczbami. D-3 Sposób składania „do teczki lub koperty" arkuszy o formatach A3 i A2: a. Najpierw wykonuje się załamania prostopadłe. zatamanie wypukfe zafamanie wklęste Forma! A3 1 2 V//// n _ 210 _ — a 420 a» CD C M C-N S 210 t'en OJ 1 Format A2 Rys. część arkusza z tabelką rysunkową ma stanowić stronę wierzchnią (pole zakreskowane). d — arkusze w położeniu pionowym (liczby określają kolejność załamań przy składaniu) — 142 — . a następnie załamania równoległe do dolnej krawędzi arkusza rysunkowego. b. c • arkusze w położeniu poziomym.

0-4 210 sSk 210 fes- 210 210 1189 Sposób składania „do teczki lub koper?/1 sriauszy o formatach A1 i AO: a. b — arkusz w położeniu pionowym (liczby określają kolejność załamań przy składaniu) — 143 . c — arkusze w położeniu poziomym.zatamanie wypukte zatamanie wklęste c Format A0 4 2 ! r-- OJ CO cn •4- 1 CM CT5 210 Rys.

d — arkusze w położeniu pionowym (liczby określają kolejność załamań przy składaniu) — 144 — . b.zatamanie wypukłe zatamanie wklęsłe 105 a Format A3 * 2 1 m 105 42() W Wh TABELKA. D-5 Sposób składania „do wpinania" arkuszy o formatach A3 i A2: a.. c — arkusza w pcłożsniu poziomym. 1S0 OCT) < N yr / / / 105 Format A 2 .

h — I I 1 5| <7> CM I --h I i • — . c — arkusze w położeniu poziomym.105 załamanie 105 Format AO wypukłe załamanie w k l ę s ł e 2/ I I . D-6 Sposób składania „do wpinania" arkuszy o formatach A1 i A0: a.h <J> CM r 210 a/2 190 190 190 f 1189 Rys. b — arkusz w położeniu pionowym (liczby określają kolejność załamań przy składaniu) 10 — Rysunek techniczny {¿ka 220S — 145 — .

b — format A3x7 —' a d Format A 4 * 9 l ! > ! i l i załamanie wypukłe załamanie wklęsłe i ! en 210 C a/j 8*190=1520 1892 | Y//A 190 C N y b — 105 / -as Format A3* 7 / » / ! 1 1 a/2 c .lałamGnis wvpukia f-8<7T5in >1 zokimurne wid^is r" Format A 3 * 7 Rys. 1 .do teczki lub koperty" arkuszy o formatach pochodnych: a — format A4x9.. b — format A3x7 . 1 i 1 1 ! 1 il 1 ! IP 190 «¡3 Gas» cs en vr < N Ï' ł 210 8*190 = 1520 2030 -99 vA Sposób składania „do wpinania" arkuszy o formatach pochodnych: a — format A4x9.. D-7 Sposób składania .

: MaśinostroiteFnoe ćerćenie s elementami konstruirovanija.. G. PWN.. Politecn. V. New York. WNT. K. ŚLEDZIEWSKI E. A.. POLJANIĆEVA A.: Detali masin. PWr. skrypt Politechniki Śląskiej. III. WNT.. K. V zmień. 1962. Macmillan Publishing Co. Oficyna Wyd. 1971. HILL I. [7] DIETRYCH J„ LOSKA J„ PURZYŃSKI R„ SZOŁTYSEK A. III. E. Arkady.: Podstawy konstrukcji maszyn. Wrocław. wyd. [8] DIETRYCH J„ KOCAŃDA S„ KOREWA W. SPENCER H. C. [11] DIETRYCH J. [6] DIETRYCH J. KORNBERGER Z. Gliwice 1982. 2003. Arkady. 1997. Warszawa. WNT. [15] KOREWA W.. Yyssaja Skola. WNT. Warszawa. Atlas konstrukcij. 1981. II zmień. Warszawa. GITL. [20] RYDZANICZ I. [14] KOZLOVSKIJ Ju. wyd. Warszawa. Gliwice 1976. Warszawa.. Warszawa. 1985. wyd.. wyd. wyd. cz. wyd. Resetova.: Komputerowy zapis konstrukcji. wyd.: Metodyczny zbiór zadań z rysunku technicznego. D„ MELEŚKO I. 1985. [4] D'JACENKO S.. [13] GIESECKE F. Mińsk.: Zbiór zadań ćwiczeniowych z rysunku technicznego. KOVALEVA N. 1973. STOLBOVOJ S.: System i konstrukcja. WNT. Wrocław. wyd.: Zasady konstruowania w budowie maszyn. II. I. G.: Rurowe konstrukcje stalowe. I.. Gliwice. i rozszerz. [16] ŁAWROWSKI Z. cz. Warszawa. Atlas. 1974. Vysśaja Śkola. II zmień. 1968. V.: KOZLOVSKIJ Ju. WNT. II. [3] Detali masin. [9] DIETRYCH J„ KOREWA W. N.: Sprzęgła i hamulce. [5] DIETRYCH J. II. Moslcva. D. [19] OSIŃSKI Z. [12] DOBRZAŃSKI T. Wyd. Warszawa. wyd. Warszawa. [10] DIETRYCH J. Warszawa.: Projektowanie stalowych konstrukcji spawanych. 1970. Warszawa. [2] BRÓDKA J'.[1] AUGUSTYN J. 1972. Kiev.. ZYGMUNT K. wyd.: Konstrukcja i konstruowanie. [17] LOSKA J. [21] ŚLEDZIEWSKI E. Praca pod red. ZYGMUNT K. VI.. [23] ZENJUK I.: Zapis konstrukcji. Z. Podstawy. Ośrodek Metodyczny Wyższych Studiów dla Pracujących. cz. skrypt Politechniki Śląskiej.: Rysunek techniczny maszynowy. WNT. P.: Organizacja i metodyka prowadzenia zajęć z rysunku technicznego na studiach dla pracujących. 1975.: Technologiczność konstrukcji stalowych. [18] ORŁOW P.: Rysunek techniczny jako zapis konstrukcji. 1962. [22] WINKLER T. 1974. XXIII. . 1975. 1974. WNT. wyd. 1977.: Podstawy konstrukcji maszyn.: Technical drawing. MITCHELL A.. Mińsk. L. II zmień. WNT. Warszawa. Warszawa. WNT. 1968. 1974. Masgiz..: Podstawy konstrukcji maszyn.: Sto zadać s otvetami po proekcionnomu ćerćeniju. Wrocławskiej 2000.: Projektowanie i konstruowanie.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->