P. 1
Caroline Myss - Anatomia Duszy

Caroline Myss - Anatomia Duszy

|Views: 379|Likes:
Wydawca: Dar Jusz

More info:

Published by: Dar Jusz on Sep 12, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/30/2014

pdf

text

original

Caroline Myss

Anatomia duszy
Siedem stopni mocy i uzdrowienia

Anatomy
WYDAWNICTWO

1

Informacji zawartych w tej ksiąŜce nie naleŜy traktować jako porady lekarskiej. JeŜeli masz problem ze zdrowiem, który wymaga konsultacji medycznej, zgłoś się do lekarza. Tytuł oryginału: ANATOMY OF THE SPIRIT The Seven Stages of Power and Healing Copyright © 1996 by Caroline Myss, Ph. D. Foreword copyright © 1996 by Crown Publishers, Inc. za zgodą Harmony Books, oddz. Random House, Inc. Copyright © 2000 for the Polish edition by Anatomy Wszelkie prawa zastrzeŜone. śaden fragment niniejszej ksiąŜki nie moŜe być publikowany bez zgody wydawcy. Wydawca: Wydawnictwo Anatomy Przekład i streszczenie: Dariusz Diirschlag Redakcja i korekta: Tomasz Dziedziczak ElŜbieta Przedlecka Konsultacja medyczna: lek med. Marta Klimek-Lewandowska Projekt okładki: Renata i Paweł Szar Skład i łamanie: LightPlain Wydanie I ISBN 83-914725-0-7 Druk i oprawa: Drukarnia im W. Anczyca, Kraków

KsiąŜkę tę, z bezgraniczną miłością i wdzięcznością, dedykuję trzem moim własnym aniołom, bez których nie przetrwałabym najtrudniejszych chwil Ŝycia: matce, która stale dodaje mi sił, bratu Edwardowi, który jest źródłem mej radości i optymizmu oraz bratowej Amy, klejnotowi naszej rodziny. Do naszych Czytelników Pragniemy, aby ksiąŜki, które publikujemy, przyczyniały się do tworzenia lepszego świata świata przyjaznego wszystkim istotom, opartego na miłości i dąŜeniu do wewnętrznego rozwoju. Naszym celem jest obudzenie w sercach naszych Czytelników potrzeby wspólnego doskonalenia się i świadomego uczestniczenia w trudzie stawania się prawdziwym Człowiekiem. Adam Gołębiowski Wydawnictwo Anatomy

2

Spis treści Słowo wstępne.....5 Wstęp: Pojawienie się intuicji medycznej.....8 Wprowadzenie: Krótka biografia.....13 Punkty zwrotne Poznawanie intuicji Od hobby do zawodu Ostatni zwrot Część pierwsza Nowy język ducha Rozdział 1: Medycyna energetyczna a intuicja.....23 Pole energetyczne człowieka Zasada pierwsza: Biografia staje się biologią Zasada druga: Wewnętrzna moc jest niezbędna dla zdrowia Zasada trzecia: Sam moŜesz sobie pomóc Odczytywanie symbolicznego znaczenia Rozdział 2: Stworzeni na obraz Boga.....37 Symboliczna moc siedmiu czakr Symboliczna moc sakramentów chrześcijańskich Symboliczne znaczenie dziesięciu sefir Związki zachodzące między czakrami, sakramentami i sefirami Siedem uniwersalnych prawd Część druga Siedem uniwersalnych prawd Rozdział 1: Czakra pierwsza: energia wspólnoty.....55 Kultura grupowa Energetyczne skutki wzorców myślowych Przeciwstawienie się szkodliwemu oddziaływaniu energii grupowej Pytania Rozdział 2: Czakra druga: moc związków.....68 Moc decydowania Wybór a związki Opanowanie energii twórczej Opanowanie energii seksualnej Energia pieniędzy Etyka Osobista moc drugiej czakry Pytania Rozdział 3: Czakra trzecia: osobista moc.....86 Budowanie poczucia własnej wartości Potęgowanie siły wewnętrznej Wiara w siebie i intuicja Cztery stopnie osobistej mocy Wyzwania na drodze ku osobistej mocy Pytania Rozdział 4: Czakra czwarta: moc uczuć.....101

3

.........121 Stosowanie nieprzywiązania Związek świadomości ze zdrowiem Świadomość i śmierć Rozwijanie świadomości nieosobowej i umiejętności odczytywania symbolicznego znaczenia Stawanie się świadomym Pytania Rozdział 7: Czakra siódma: nasz łącznik duchowy..144 Wskazówki dla współczesnego mistyka Codzienna medytacja Podziękowania 4 ...134 Przebudzenie duchowe Kryzysy duchowe i potrzeba oddania Przetrwanie „ciemnej nocy duszy " Pytania Posłowie: Przewodnik współczesnego mistyka...Opanowanie mocy miłości Droga do boskości wiedzie poprzez miłość do siebie Rozbudzanie samoświadomości Przełamanie języka cierpienia Droga do silnego serca Pytania Rozdział 5: Czakra piąta: moc woli.112 Konsekwencje lęku Wiara Pomiędzy sercem a umysłem Pytania Rozdział 6: Czakra szósta: moc umysłu...

ani układu energetycznego człowieka nie moŜna dokładnie zmierzyć metodami fizyki. Ŝe będziesz się zastanawiał. Charls W. W artykule. co blokuje przepływ tego rodzaju energii. Ŝe kaŜdy z nas przyszedł na świat. aby wywiązać się z umowy. Ludzkie DNA przesyła fale o częstotliwości w zakresie od 52 do 78 gigaherców (biliony drgań na sekundę). Autor artykułu trywializuje pojęcie mocy. Ŝe znasz dokładnie stan swojej własnej energii i wszystkie czynniki. Jej proste i pełne mocy przesłanie mówi. Pisali o tym Alicja Bailey. prowokuje i inspiruje czytelnika. pieniądze i seks stanowiły namiastkę mocy. ma charakter kinetyczny. Po drugie. jakie od wieków zadają sobie ludzie. rozprzestrzenia się. Stawiane przez nią tezy pobudzą Cię emocjonalnie i mentalnie powodując. Kennedy był osobą pozbawioną mocy. i nauczyć się wykorzystywać swoją osobistą moc w sposób odpowiedzialny. Ŝe wchodzisz do wypełnionego ludźmi pomieszczenia i juŜ w progu zauwaŜasz. brzmi: „Jaki jest cel mojego Ŝycia?" Caroline odpowiada na nie w sposób prosty i wyczerpujący. Ŝe John F. Po pierwsze. Niektóre wnioski wyciągnięte przez Caroline wydadzą się tak oczywiste. wyobraź sobie. Ŝe moc demoralizuje. gdyŜ czytając Anatomię duszy poznasz prawdziwą moc . jakie nadaje osobistej odpowiedzialności jednostki za jej zdrowie. nie spotkałem nikogo. Przed kilkunastu laty po raz pierwszy zetknąłem się z filozofią Caroline. Choć naukowe przyrządy nie potrafią jeszcze wyznaczyć przebiegu fal właściwych poszczególnym osobom ani określić. podtrzymując panujące powszechnie przekonanie. przygotuj się na wstrząs. osoby uzdolnione. intryguje. To zadanie jest proste. NajwaŜniejsze pytanie. kto potrafi zmienić nasz sposób patrzenia na nas samych i otaczający nas świat. Władza i kontrola. energia Ŝycia nie jest statyczna. które wyczuwały istnienie ośrodków mocy w ludzkim ciele. Jednak nikt wcześniej tak wyczerpująco i dogłębnie nie zbadał i nie opisał duchowo-energetycznej budowy organizmu człowieka. Następnie wyobraź sobie. Na przestrzeni wieków Ŝyło wielu mistyków i wiele osób o rozwiniętej intuicji. choć ani umysłu. Te właśnie wibracje wyczuwają osoby o rozbudzonej intuicji. którą prowadziłem na całym świecie z ludźmi wykorzystującymi intuicję. kto robiłby to w sposób tak przejrzysty i jednoznaczny jak Caroline. Leadbetter i Rudolf Steiner. a absolutna moc psuje całkowicie. choć prowadził bogate Ŝycie. Ŝe moc moŜna sobie kupić i Ŝe Kennedy zdobył ją wydając elitarny magazyn. którymi emanują wszystkie formy Ŝycia. Ŝe potrafisz wczuć się w wewnętrzny dialog prowadzony w podświadomości kaŜdej z osób. aby wypełnić wyznaczone sobie zadanie. przeczytałem. Poprzez swój oryginalny sposób traktowania duchowości i znaczenie. Celem naszego istnienia jest Ŝycie w sposób zgodny z naszymi duchowymi ideałami. potrafią tę energię zinterpretować. a co waŜniejsze. Caroline zestraja się z subtelnymi energiami ludzkiego organizmu i wsłuchuje się w język naszej energetycznej istoty. Ŝe na nowo przemyślisz swoją duchową ścieŜkę. dwa fakty są niepodwaŜalne. Ŝe nie czujesz się tu swobodnie. lecz wcale nie łatwe! Wyobraź sobie przez chwilę. Mądrość zawarta w tej ksiąŜce jest kluczem do rozbudzenia zdolności widzenia energii własnej i innych. kierowanie się zawsze zasadą miłości bliźniego i traktowanie kaŜdej myśli jak modlitwy. Jej diagnozy wielokrotnie potwierdzają wpływ minionych i obecnych 5 . mądrze i z miłością. JeŜeli w podobny sposób myślisz o mocy. Dzięki tej ksiąŜce poznasz taką właśnie osobę. które obciąŜają Cię intelektualnie. dlaczego sam wcześniej nie myślałeś w ten sposób. takie jak Caroline. a jego potrzeby seksualne były w pełni zaspokojone.Słowo wstępne Nie często mamy okazję poznać kogoś wyjątkowego. Anatomia duszy zawiera podstawy medycyny dwudziestego pierwszego wieku. Fizycy kwantowi potwierdzili istnienie podstawowych częstotliwości. W czasie dwudziestopięcioletniej pracy. Ŝe rozpoznajesz energię i stan zdrowia kaŜdej z nich.moc ludzkiego ducha. Caroline Myss jest autorką i osobą posiadającą duŜe doświadczenie w dziedzinie intuicyjnej diagnozy. który został opublikowany niedawno w jednym z magazynów. której charakter jest święty. Przez tysiące lat dominował w społeczeństwie pogląd. jak uczyniła to Caroline Myss. fizycznie i emocjonalnie.

C. które zmieniają wibrację komórek i naruszają spójność naszego układu energetycznego. przekonania i postawy. seks czy zewnętrzny autorytet.stanów emocjonalnych na zdrowie. Jestem szczęśliwy. Caroline pisze: „Świętym przesłaniem i ogniwem łączącym cztery główne religie świata jest przekonanie. jak unikać negatywnych skutków własnych przywiązań i szkodliwej energii innych ludzi. jak zbudować zdrowe poczucie własnej wartości i jak nie dopuścić. hinduistyczne i buddyjskie koncepcje na temat mocy. dr med. Ŝe z całego tego opracowania zapamiętasz jedno stwierdzenie. jaka zawarta jest w połączeniu metafizycznego znaczenia chrześcijańskich sakramentów. Wystarczy juŜ. aby takŜe Twoje Ŝycie zostało wzbogacone o tę mądrość. abyś wiele mógł skorzystać. który jest prawdziwym źródłem naszej mocy. W tej ksiąŜce znajdziesz szczegółowe informacje na temat siedmiu ośrodków mocy ciała człowieka. Norman Shealy załoŜyciel Shealy Institute for Comprehensive Health Care załoŜyciel i przewodniczący American Holistic Medical Association prowadzi badania naukowe i praktykę kliniczną w Forest Institute of Professional Psychology autor ksiąŜki Miracles Do Happen 6 . śyczę Ci. Zamknięta w nim wiedza wpłynęła na moje Ŝycie w sposób przerastający wszystkie moje oczekiwania. Anatomia duszy zawiera nowy. które akumulują emocjonalną energię na przestrzeni całego naszego Ŝycia. by fałszywe symbole mocy. zachwiały Twoje zdrowe poczucie siebie. Te ośrodki kierują przepływem energii Ŝyciowej. Stanowi inspirację w dąŜeniu do własnych duchowych ideałów i wprowadza w cudowną rzeczywistość samouzdrawiania. Caroline wyczuwa głębokie i dramatyczne przeŜycia. a w przypadku tej ksiąŜki stanowi klucz do potęgi własnego ducha. MoŜesz nauczyć się. odmieni Cię na zawsze. ekscytujący. Analizuje naszego ducha. które słuŜą przemianie i doskonaleniu osobistej mocy człowieka". Moc. ekumeniczny sposób rozumienia siedmiu energetycznych ośrodków ciała człowieka. Ŝe mogłem uczestniczyć w długim procesie narodzin tego dzieła. Anatomia duszy w sposób niezmiernie klarowny przedstawia istotę medycyny alternatywnej. MoŜesz takŜe nauczyć się korzystać z intuicji. Kabały i czakr. Prezentując siedem uniwersalnych duchowych prawd integruje judaistyczne. Wiedza jest potęgą. takie jak pieniądze. a mianowicie: Ŝe „biografia staje się fizjologią". Są podstawowymi biologicznymi ogniwami. Ŝe boskość wpisana jest w układ biologiczny człowieka w siedmiu stopniach rozwoju. chrześcijańskie.

bądź w moich dłoniach i w moim działaniu BoŜe. 1988) autorstwa wielebnego Jima Cottera 7 . bądź w moich wargach i w mym pozdrawianiu BoŜe. bądź w mojej skórze i w mym dotykaniu BoŜe. bądź w moich kościach i w mym przemijaniu BoŜe. bądź w moich lędźwiach i w mym spółkowaniu BoŜe. bądź w moich barkach i w moim dźwiganiu BoŜe. bądź w moich nogach i w moim stąpaniu BoŜe. bądź w moich płucach i w mym oddychaniu BoŜe. bądź w moich ustach i w mym przemawianiu BoŜe. Sheffield. bądź w moim nosie i w moim wąchaniu/wdychaniu BoŜe. bądź w mych jelitach i w mym wybaczaniu BoŜe. bądź w moich oczach i w mym spoglądaniu BoŜe. bądź w mym języku i w mym smakowaniu BoŜe. bądź w mojej głowie i w mym pojmowaniu BoŜe. bądź w moich stawach i w mym uwikłaniu BoŜe. bądź w moim karku i w moim poddaniu BoŜe. bądź w moich rękach i w moim sięganiu/przyjmowaniu BoŜe. bądź w moich stopach i w mym pewnym staniu BoŜe. bądź w moim sercu i w mym miłowaniu BoŜe.BoŜe. bądź we krwi mojej i w mej witalności BoŜe. England. bądź w moich uszach i w moim słuchaniu BoŜe. bądź w moim grzbiecie i bądź w moim trwaniu BoŜe. bądź w moim ciele i w mojej boleści BoŜe. bądź w moich trzewiach i w mym odczuwaniu BoŜe. bądź przy mej śmierci i mym zmartwychwstaniu Tradycyjna modlitwa zaczerpnięta z ksiąŜki Prayer by Night (Cairns Publications.

byłam do tego nieprzygotowana. Ŝe wiąŜe się z nimi ogromne ryzyko. na które nie będę mogła odpowiedzieć? Co będzie. od depresji po raka. Jakkolwiek nie myślałam o swojej przyszłości. zarówno zwolenników. Ŝe stanę się niezdolna do normalnego Ŝycia. Byłam katoliczką. W głębi serca wiedziałam. Byłam przeraŜona i kompletnie zagubiona. Ŝe jest to rodzaj gry. co oznaczało dla mnie. po rozstaniu się z karierą dziennikarską i zdobyciu tytułu magistra teologii. w mojej głowie od razu pojawiała się precyzyjna informacja dotycząca przyczyny tego stanu. Ŝe z moją głową chyba wszystko jest w porządku. jeŜeli powiem komuś. Mimo to jeszcze tej samej jesieni moje zdolności postrzegania zaczęły nagle wzrastać. W Ŝaden sposób nie byłam przygotowana na doświadczenia mistyczne. w którym będę wystawiona na ocenę innych.Wstęp Pojawienie się intuicji medycznej Jesienią 1982 roku. Wydawaliśmy ksiąŜki poświęcone alternatywnym metodom leczenia. W tym wczesnym okresie moje spostrzeŜenia dotyczące zgłaszających się osób odnosiły się do stanu ich zdrowia oraz leŜących u jego podstaw emocjonalnych i psychicznych napięć. z drugiej strony czułam. Ŝe jest nieuleczalnie chory? A przede wszystkim. Wiosną 1983 roku diagnozowałam juŜ róŜne osoby z problemami zarówno zdrowotnymi. odmawiałam uczestniczenia w medytacjach. Ŝe jest zdrowy. Ŝe mam do czynienia z czymś świętym. od talentu do gotowania. Były one i nadal są czymś w rodzaju bezosobowych wyobraŜeń. pozbawiony emocji charakter. muzyki New Age i rozmów na temat organicznej uprawy warzyw. jakie mam podczas oglądania albumu ze zdjęciami nieznanej rodziny. a później okaŜe się. wypijałam kawę litrami i nadal ubierałam się na wzór kutej na cztery nogi reporterki prasowej. kogo zna. migreny. tym bardziej ja sama pragnęłam wiedzieć. jakie czasami pojawiają się podczas płytkiego snu. które pojawiały się. Gdy jakiś znajomy wspomniał. Po kilku miesiącach prowadzenia konsultacji zaczęłam się obawiać. Czułam niechęć do dzwonków wietrznych. Chciałam Ŝyć jak dotychczas. wraz z dwójką znajomych załoŜyłam wydawnictwo Stillpoint. jakby moje zdolności niczym nie róŜniły się np. czego Bóg chce ode mnie. Nie chciałam spotykać uzdrowicieli. Przetrwałam pierwsze sześć miesięcy tylko. Ŝe duchowe zdolności prowadzą nieuchronnie do klasztoru albo do szpitala psychiatrycznego. Ŝe ktoś. Mimo obaw fascynowały mnie moje nowe zdolności i czułam potrzebę dalszego diagnozowania. Obrazy są wyraźne. Ŝe moje postrzeŜenia przestaną być trafne. czułam. Bardzo waŜny jest ich neutralny. Mimo to nieustannie się zastanawiałam: „Czy tym razem mi się uda? Co będzie. Paliłam papierosy. studiowałam teologię i dokładnie wiedziałam. które ciągnęły się latami. jeŜeli nic się nie pojawi albo się pomylę? A jeŜeli ktoś zada mi pytanie. To powodowało bóle głowy. jak i przeciwników. Ŝe przeznaczone jest mi Ŝycie. nie czuje się dobrze. Widziałam takŜe otaczającą ludzkie ciało energię. jakby spadł na mnie obowiązek objawienia boskiej woli dziesiątkom smutnych. Pogłoska o moich zdolnościach szybko rozeszła się po okolicy. Trudno jest oddać stan. skąd biorą się informacje. czego chce od nich Bóg. co taka osoba jak ja robi wśród wszystkich tych ludzi z ich problemami?" Czułam się. Cieszyłam się z kaŜdego „trafienia". Odczucia związane z ich odbiorem są podobne do tych. Mimo swoich zainteresowań zawodowych wcale nie miałam ochoty. jednak całkowicie pozbawione emocji. w jakim się wtedy znajdowałam. by rozwijać się w tym kierunku. i ta wiedza rozdzierała moją duszę na dwoje. jak i Ŝyciowymi. Ŝe zawiera ona wyczerpujące 8 . podobnie jak dawni mistycy. Wiedziałam. Ludzie zaczęli dzwonić do wydawnictwa i umawiać się na konsultacje dotyczące ich stanu zdrowia. Jak na ironię losu. dzięki któremu mogę rozpoznać. Ŝe czeka mnie nieszczęście. Zdawałam sobie jednak sprawę z tego. Z jednej strony obawiałam się. Ŝe wmówiłam sobie. gdzie nic z Ŝadną z osób mnie nie łączy. Ŝe nie będzie to moŜliwe. dlatego. gdy tylko poznałam imię i wiek danej osoby oraz otrzymałam jej przyzwolenie. Za kaŜdym razem czułam. Ŝe nie są wytworem mojej wyobraźni ani projekcjami. im bardziej inni chcieli się dowiedzieć. Nie mogłam zrozumieć. przeraŜonych ludzi.

Nie przypominałam sobie. aby kobieta nie spostrzegła.gdy nagle zostałam zalana energią. Nie potrafiłam jej powiedzieć. ignorując przy tym całkowicie moje zdanie. Ŝe dusza jest czymś. co po śmierci idzie do nieba lub do piekła. i mocno postanowiłam nie ukrywać swoich zdolności. jakiej nie doświadczyłam nigdy wcześniej. i czułam się rozdraŜniona. zdrowia. gdyŜ poczułam. o czym nie słyszałam nigdy wcześniej: Ŝe dusza uczestniczy w naszym codziennym Ŝyciu. dlaczego ma raka. Gdy zebrałam się w sobie i chciałam otworzyć usta. Dzień był gorący i byłam bardzo zmęczona. Nie potrafiłam pojąć. rozróŜniając. Do kobiety przemówił przeze mnie głos. Jest świadomą energią. esencją Ŝycia. które dotyczą np. DrŜałam na całym ciele. Bałam się jej reakcji na wiadomość. nie wiedziałam jednak. dlaczego to przydarzyło się właśnie mnie?" Moja niechęć była ogromna i juŜ miałam jej przerwać. wiem. ona połoŜyła rękę na mojej nodze i powiedziała „Caroline. teraz wiedziałam. „Obecność" poprowadziła kobietę poprzez całe jej Ŝycie. w jaki sposób się to odbywa. a nawet odpoczynek -zostają w jakiś sposób zapamiętane i zachowane. Weszłam na piękny. w którym moje wątpliwości zostały rozwiane. Ŝe zapisuje i przechowuje wszystkie nasze myśli i uczucia. częściowo ze strachu. Ŝe jest czymś więcej. Od tamtego jesiennego dnia w 1983 roku z pełnym oddaniem pracowałam jako osoba diagnizująca intuicyjnie. jaki wydajemy. Ŝe kurczę się i jestem wielkości dziesięciocentowej monety. Czy moŜesz mi powiedzieć. Uczono mnie. Kontynuowałam swoją działalność. jakie Ŝycie prowadziliśmy. Wszystko jest dobrze". a częściowo z poczucia pokory w obliczu doskonałości Wszechświata. Uczestniczy w kaŜdej chwili naszego Ŝycia. Gdy skończyłam się modlić. jest zapisany. w zaleŜności od tego. i wszystkie związki. Przypomniała jej rozmowy. emocjonalna. automatyczny. Byłam wstrząśnięta tym. KaŜda postawa i pogląd jest źródłem pozytywnej lub negatywnej energii. Wiedziałam. znów spojrzałam na twarz kobiety. Kobieta opuściła moje biuro. kiedy w samotności płakała. Ŝe nowotwór rozprzestrzenił się w całym ciele. Cofnęłam rękę. Nie byłam przygotowana na to doświadczenie. a które spraw finansowych. Zawsze wierzyłam. jakby w odpowiedzi na jej gest w moim kierunku. ZauwaŜyłam. skąd znam wszystkie szczegóły z jej przeszłości. Wszelki osąd. które kontrolowały Twoje Ŝycie. otwarty teren.informacje na temat Ŝycia danej osoby. w sposób dość. abym ją tam połoŜyła. Zakończyłam badanie i przez chwilę zwlekałam z powiedzeniem prawdy. Obserwując to wszystko. Kobieta powiedziała tylko: „Jestem Ci bardzo wdzięczna. w wydawnictwie. w którym kaŜda sekunda Ŝycia została przedstawiona jako waŜne. Razem przeanalizujmy wszystkie lęki. Ŝe nasze modlitwy są „wysłuchiwane". modliłam się. Ŝe chce zawładnąć moim głosem. aŜ do dnia. Ŝe jest ona częścią jej duszy. od najzwyklejszych po najbardziej wizjonerskie. ja równieŜ wyszłam po chwili. Siedziałyśmy naprzeciwko siebie w moim biurze. jak jakiś system. moŜe spamiętać potrzeby i prośby wszystkich ludzi. Ŝe będę musiała jej odpowiedzieć. Zaczęłam odkrywać coś. twórcza i fizyczna aktywność. aby pomagać ludziom zrozumieć 9 . a po chwili dodała: „Nawet śmierć mnie nie przeraŜa. przechowywane z miłością. co się wydarzyło. Nie mogłam juŜ patrzeć na siedzącą przede mną kobietę. dlaczego ta tragedia przydarzyła się właśnie jej. Ŝe zapyta. Ŝe kaŜda sekunda naszego istnienia oraz psychiczna. Wykorzystywałam swoją zdolność. Zaczęłam się modlić. który przylegał do wydawnictwa. Powiedział: „Pozwól mi się przyjrzeć całemu Twojemu Ŝyciu i kaŜdemu z Twoich związków. Ŝe jestem cięŜko chora na raka. Prowadziłam sesję z kobietą chorą na raka. i nie umiałabym wytłumaczyć. Ŝe moja ręka spoczywa na jej kolanie. za której powstanie jesteśmy odpowiedzialni. chwile. aŜ opuściła Cię energia Ŝycia". Przestraszyłam się. wydarzenie. Teraz mogę znieść wszystko". „Obecność" pozostawiła wraŜenie. lecz korzystać z nich bez względu na wszystko. a takŜe. Wewnątrz głowy usłyszałam polecenie: bądź czujna. Energia poruszała się w moim ciele i wydawało się. choćby nawet boski. Ŝe to nie ja do niej przemawiam. które miały dla niej jakieś znaczenie. gniewnie mówiąc: „Skąd mogę wiedzieć!" .

Np. choć sposób. Ŝe dzieje się coś niedobrego z ich zdrowiem lub w ich Ŝyciu. Studiując anatomię energii. Ale równie dobrze mogła ona zostać wywołana czymś. umysł i duszę. w większości przypadków sami czują. jak sama się tego nauczyłam. emocjami a określonymi dolegliwościami. Jednak z mojego doświadczenia wynika. np. Ponadto uwaŜam. zazwyczaj jednak znasz lub widziałeś te osoby. 10 . Kierowanie się intuicją wydaje mi się teraz czymś zupełnie naturalnym. która moŜe uwolnić się od długo skrywanych lęków lub negatywnych myśli o sobie lub innych. W swojej pracy wykrywałam emocjonalne i psychiczne przyczyny chorób. kiedy powstaje choroba. lecz takŜe trudności związane z leczeniem. gdy umiera ciało.anatomię duszy .nie załatwione sprawy z przeszłości. a jednocześnie uzdrowić ciało i emocje. Związek pomiędzy przeŜyciami emocjonalnymi i psychicznymi a określonymi schorzeniami moŜna najlepiej zrozumieć. gdyŜ widok przeraŜonych twarzy przeszkadza w dokładnej analizie ich energii. Ŝe uzdrowienie nie zawsze oznacza odzyskanie zdrowia fizycznego. Stanowi to dla mnie znak. Powrót do zdrowia dotyczy takŜe duszy. jak działają bogowie. Osoby z chorobami krwi przeŜywają zazwyczaj głębokie konflikty na tle rodzinnym lub związane z ich pochodzeniem. często zanim osoba uświadomi sobie. jakiej doświadczyłam z powodu niemoŜności zrealizowania swoich planów Ŝyciowych. Poznanie ludzkiego systemu energetycznego prowadzi do poznania siebie i jest drogą poprzez wyzwania duchowe. Ŝe w ogóle jest chora. Ŝe pora podzielić się z innymi wiedzą na temat języka energii i intuicji. śadne dramatyczne przeŜycie nie wywołało moich zdolności. Otrzymałam jednak pomoc i wsparcie od osób związanych z medycyną. po czternastu latach nieprzerwanej praktyki. w jaki ona funkcjonuje. intuicja stała się moim szóstym. Ŝe problemy psychiczne i emocjonalne powodują zaburzenia w określonych. Diagnozowanie intuicyjne pozwoliło mi rozpoznawać nie tylko energetyczne przyczyny chorób. Ty takŜe instynktownie reagujesz na energię innych ludzi. poznając ludzki system energetyczny . którego uczę w Stanach Zjednoczonych i wielu innych krajach. rozpoznasz wzorce kierujące Ŝyciem i głębokie więzy łączące ciało. Ŝe nic nie dzieje się w naszym ciele ani Ŝyciu przypadkowo. pewnego dnia obudziły się we mnie. co zjadłam. Ŝe moja zdolność intuicyjnego postrzegania wynika z zainteresowań duchowością i z głębokiej frustracji. tym bardziej precyzyjny przekaz otrzymywałam. którzy do mnie przychodzą. Nie miałam nauczycieli ani Ŝadnych wzorców do naśladowania. Bardzo waŜne było dla mnie odkrycie. tym bardziej byłam przekonana o tym. łatwo i naturalnie. Ŝe postrzegam energię ludzi. Potrafię wyczuć. nadciśnienia z tak zwaną osobowością typu A. jak gdyby zawsze tam były i czekały tylko na odpowiedni moment. Im częściej uŜywałam intuicji. związek choroby wieńcowej. Jakkolwiek mogę pomóc innym rozwinąć intuicję. które przychodziły do mnie z chorobą wieńcową.psychiczną i emocjonalną energię leŜącą u podstaw ich dolegliwości i Ŝyciowych trudności. Nawet wolę nie mieć z nimi kontaktu. pełnoprawnym zmysłem. osoby. Jednak ludzie. Ten rodzaj duchowego uwolnienia i uzdrowienia moŜe nastąpić nawet wtedy. Poznanie siebie moŜe wnieść do Ŝycia radość.co jest treścią niniejszej ksiąŜki i przedmiotem programu. a chore na nowotwory . Te powiązania są dobrze znane i udokumentowane. Ŝe emocjonalne i psychiczne napięcia lub trudności są główną przyczyną wszystkich chorób fizycznych. ChociaŜ się do tego zobowiązałam. spokój umysłu. doskonalenie intuicji nie było łatwe. Ŝe istnieją silne związki pomiędzy psychiką. których nigdy nie widziałam. Podejrzewam. zawsze pozostanie dla mnie tajemnicą. naprawdę nie wiem. Osoby z bólami krzyŜa miały stale kłopoty finansowe. W dzieciństwie zawsze byłam bardzo czujna i uwaŜna i jak większość ludzi postępowałam zgodnie ze swoim instynktem. gdyŜ wiem. Teraz. Nie ulega wątpliwości. Nietypowy w moim przypadku jest tylko fakt. co wcale by mnie nie zdziwiło. odpowiadających im częściach ciała. wypierały ze swojego Ŝycia miłość i bliskość. Im lepiej poznawałam układ energetyczny człowieka.

Wielu lekarzy tłumi swoje intuicyjne wraŜenia. Ŝe umiejętność posługiwania się językiem energii i praktyka odczytywania 11 . Wszyscy posiadamy ciała. którym jest istnienie w ramach większej duchowej całości. Ŝe gdy wyczuwają u pacjenta. Stosowanie języka symboli pozwala zajrzeć w głąb duszy i dostrzec własne nieograniczone moŜliwości uzdrawiania i doświadczania pełni. DostrzeŜesz w nim swoją duszę i zrozumiesz. Wierzę. jednak podczas pisania ksiąŜki doszłam do wniosku. gdyŜ ukaŜe ich uniwersalne znaczenie i umoŜliwi obiektywną ocenę. Świadomie nie sięgam do bogatej tradycji islamu. Dlatego teŜ uŜywam w tej ksiąŜce języka symboli. chrześcijańskich sakramentów i kabalistycznego Drzewa śycia. jakim jest ta ksiąŜka. chcę zdobyć więcej wiedzy na temat rodzinnych wzorców i głębszych duchowych aspektów choroby. z rozgoryczeniem opowiadają. Poznanie języka energii i własnego systemu energetycznego pomoŜe Ci odnaleźć się w świecie informacji intuicyjnej. aby za ich pomocą ukazać w nowym świetle zaleŜności. Potrzeba duchowego odniesienia i duchowej interpretacji Ŝycia jest bardzo powszechna. Wspólne jest nam takŜe pragnienie miłości. Dowiesz się takŜe. którzy uczestniczą w moich zajęciach. Inny lekarz stwierdził: „Nie interesuje mnie diagnozowanie intuicyjne. Rozwijanie umiejętności odczytywania symbolicznego przesłania pogłębi Twoje zrozumienie wydarzeń. duszy i energii. Ŝyda czy chrześcijanina. Po prostu nie mogłabym z przekonaniem pisać o islamie. nie dlatego. tej indywidualnej fizyczno-umysłowej struktury. ci. które tylko chwilowo maskują symptomy ich choroby". ludzi i trudności. jakie łączą ciało i duszę. Ŝe nie poznałam go tak dobrze. Ŝe nie potrafiłabym dobrze przedstawić tych pojęć bez ich kontekstu duchowego. zrozumiesz. straty lub zdrady. Pacjenci wymagają czegoś więcej niŜ leków. Lekarze. poniewaŜ idee duchowe nic nie znaczą w świecie nauki. Poprzez tę ksiąŜkę pragnę nauczyć Cię języka energii. której odbiór stanie się łatwy i zrozumiały. którym sama się posługuję. którą jesteśmy. Pod względem naszego ciała i ducha niczym się od siebie nie róŜnimy. jest podsumowaniem czternastu lat moich badań poświęconych anatomii i intuicji. Gdy poznasz anatomię energii. czym ona jest i co czyni ją i Ciebie silnym. i będziesz mógł zapobiec dalszym jej utratom. Korzystanie ze starej wiedzy duchowej pomaga rozwijać intuicję oraz lepiej rozumieć swoje wnętrze i nim kierować. Ŝe ciało jest przejawem ducha. Tego mam pod dostatkiem. teorii i praktyce diagnozowania na podstawie energii oraz na intuicji medycznej. Ŝe naszym zadaniem jest ujrzenie siebie. Celem naszego Ŝycia jest zrozumienie zarówno znaczenia osobistej mocy. Wszystkich łączy chęć zrozumienia własnej duszy. Postrzeganie rzeczywistości poprzez pryzmat symboliki jest szczególnym sposobem widzenia siebie. hinduistycznej i buddyjskiej. złość jest równie trująca dla ciała hindusa. Doświadczamy wspólnych dla całej ludzkości negatywnych emocji i problemów psychicznych. by móc usłyszeć swój intuicyjny głos. jako przejawu większej siły duchowej. ludzi i wydarzeń oraz rozumienia ich w kontekście uniwersalnych wzorów archetypowych. jak i naszego wspólnego przeznaczenia. Ŝe choroba ma podłoŜe emocjonalne lub mentalne. a takŜe tacy. Pragną wewnętrznej klarowności. co osłabia Twojego ducha i pozbawia Cię energii. gdyŜ jak powiedział jeden z nich: „Przeczucia nie spełniają wymagań stawianych przez instytucje ubezpieczeniowe". a w szczególności tego bolesnego doświadczenia. W tej ksiąŜce odwołuję się takŜe do głębokiej i sprawdzonej wiedzy starych tradycji duchowych: do hinduistycznego systemu czakr. Będziesz mógł czytać z ciała jak z ksiąŜki. nie mają moŜliwości postawienia odpowiedniej diagnozy. Ŝe nie szanuję głoszonych w nim prawd. lecz dlatego. które w taki sam sposób chorują i tak samo powracają do zdrowia. ciału i umysłowi. jak tradycji judeochrześcijańskiej. Abym mógł skutecznie pomagać chorym. Wszyscy boimy się odrzucenia. Na moje wykłady i warsztaty przychodzą bardzo róŜni ludzie -osoby zajmujące się zawodowo leczeniem.Wprowadzenie do diagnozowania intuicyjnego. którzy chcą się nauczyć diagnozowania intuicyjnego. Jestem przekonana. Początkowo zamierzałam skoncentrować się wyłącznie na układzie energetycznym. którzy potrzebują wsparcia i pomocy. jakim jest choroba.

Jednak ciągle pojawiają się nowe. ani ostrzeŜenia. akupunkturę. Regularna praktyka. którymi naszpikowane jest nasze otoczenie. Ŝe moje umiejętności są szczególnie cenne. telefony komórkowe i wiele innych urządzeń. Nic nie sprawiłoby mi większej radości. kiedy dotyczą okresu poprzedzającego pojawienie się objawów fizycznych. bo nareszcie mogłam pozwolić dojrzeć swoim zdolnościom. jaką prowadziłam u boku Normana. wspólnie realizujemy naukowy program. Oficjalnie dopuszczone metody badań nie są w stanie wykazać utraty energii. jakie osobiście lub za jego pośrednictwem przeprowadzałam z pacjentami na temat ich Ŝycia i choroby. choć nie leczyłam i nadal nie leczę. nieodzowna jest praktyka. dowiedziałam się. Jako 12 . Poprawy nie wywołają ani rady. Pomysł utworzenia stałych punktów przyjęć dla pacjentów szukających pomocy osób diagnozujących intuicyjnie jeszcze dziesięć lat temu wydawałby się dość szokujący. byłam bardzo ograniczona brakiem wiedzy na temat ich medycznych i duchowych aspektów.symbolicznego znaczenia pozwolą wypełnić przestrzeń. powaŜne choroby. gdy zajmowałam się wykrywaniem chorób. a tylko pomagam zrozumieć zagadnienia duchowe leŜące u podstaw emocjonalnych i fizycznych problemów. którego celem jest przygotowanie do korzystania z intuicji jako równorzędnego zmysłu postrzegania. Wiele osób szuka wtedy pomocy lekarskiej. intuicja medyczna moŜe być przydatna w rozpoznawaniu energetycznego podłoŜa występujących chorób. AIDS. To przyniosło mi ogromną ulgę. którzy dostrzegają w ludzkim ciele aspekt energetyczny i którzy rozumieją duchową naturę człowieka. Wiele informacji zachowywałam dla siebie. które nie poddają się konwencjonalnym metodom leczenia. Moja praca ograniczała się do pomocy w zrozumieniu psychicznych i emocjonalnych przyczyn dolegliwości. Na farmie Normana w Springfield. Najistotniejszym elementem terapii jest jednak sam udział pacjenta. poniewaŜ na poziomie fizycznym nie moŜna wykryć jeszcze zmian. Zazwyczaj jednak badania medyczne niczego nie wykazują. jak np. Leczenie pola energetycznego moŜe obejmować szereg metod terapeutycznych: psychoterapię. Zanim ciało wytworzy chorobę. anteny satelitarne. tylko działanie. poniewaŜ ich objawy wskazują na ubytki w polu energetycznym. gdyŜ nie czuje się dobrze. który stał się moim zawodowym partnerem i drogim przyjacielem. które mówią nam. W 1984 roku poznałam doktora medycyny Normana Shealy'ego i pod jego okiem zaczęłam intensywnie studiować anatomię ciała. mogą być diagnozowane przy wykorzystaniu tradycyjnych metod. a które mogą wystąpić między innymi w formie chronicznej ospałości lub depresji. Ŝe tracimy energię. Dzięki wieloletniej współpracy z Normanem. Dlatego wraz z Normanem zamierzam pomagać osobom studiującym intuicję medyczną organizując regularne praktyki w holistycznych ośrodkach zdrowia na terenie całych Stanów Zjednoczonych. to jednak wiele z nich wydaje się być rezultatem zbyt szybkiego tempa Ŝycia i stałego wystawienia na działanie fal elektromagnetycznych wytwarzanych przez komputery. a takŜe w leczeniu zarówno ich przyczyn. neurochirurga i załoŜyciela American Holistic Medical Association. lecz kierowałam osoby do specjalistów. Jednak tylko lata praktyki pozwolą Ci w pełni rozwinąć tę zdolność. a większość lekarzy nie wierzy w moŜliwość wykrycia jej zaburzeń. absolwenta Harvardu. KaŜdy moŜe czerpać z wiedzy zawartej w tej ksiąŜce i wyostrzyć swoją intuicję. gdyŜ ich przyczyną nie są rozpoznawalne mikroorganizmy. jaka dzieli medycynę tradycyjną i duchowy sposób podejścia do zdrowia i procesów leczenia. dała mi moŜliwość zawodowego diagnozowania przy wykorzystaniu intuicji. Lekarzom. Medycyna konwencjonalna nie uznaje chorób takich jak zespół przewlekłego zmęczenia ani zaburzeń spowodowanych degradacją środowiska naturalnego. Nie sugerowałam metod leczenia ani ewentualnych zabiegów chirurgicznych. masaŜ lub homeopatię. Te choroby jednak w pełni mieszczą się w definicji energetycznego zaburzenia organizmu. w stanie Missouri. Dlatego teŜ przez pierwsze dwa lata. wysyła sygnały energetyczne. Dzięki rozmowom. Choć niektóre. jak i symptomów. jak szansa natychmiastowego przekazania Ci swoich umiejętności poprzez ksiąŜki czy warsztaty. mogłam doskonalić rozumienie odbieranych informacji. jednak aby rozwinąć ją w pełni.

sami na własny uŜytek moŜemy budować to połączenie. Ŝe osoby diagnozujące intuicyjnie staną się któregoś dnia waŜnymi członkami zespołów terapeutycznych. akupunktury albo chi kungu. Ŝe dzięki tej ksiąŜce poznasz siebie i swoją energię i zaczniesz troszczyć się o swojego ducha tak samo jak pielęgnujesz swoje ciało. zarówno w Stanach Zjednoczonych. 13 . Mam nadzieję. potrzebna nam jest „medycyna III ery" . autora ksiąŜki Meaning and Medicine.nowoczesne metody leczenia. Jednak zanim to nastąpi. odkrywając język energii i rozwijając umiejętność odczytywania symbolicznego przesłania. akupresury. jak i na całym świecie. Ŝe medycyna zniesie ostatecznie podział na ciało i duszę. Według doktora medycyny Larry'ego Dosseya. propagowane przez ruch holistyczny.uznajemy stosowanie np. Wydaje się nieuniknione. Świat medyczny jest o krok od dostrzeŜenia związku pomiędzy chorobami a niedomaganiem na poziomie energii lub ducha. reprezentowane przez medycynę oficjalną. i duchowe. które łączą w sobie podejście fizyczne.społeczeństwo jednak coraz bardziej otwieramy się na wykorzystanie takŜe w medycynie odwiecznej wiedzy o przepływie energii w ciele i wokół niego . Nie mogę się oprzeć wraŜeniu.

Jednak w trakcie pierwszej pracy dla jednej z gazet okazało się. Moja profesor przywiązywała duŜe znaczenie do tego. Gdy opowiem Ci o swoim stopniowym przebudzeniu. a później po ciebie wrócę". Nie mając Ŝadnych innych planów. który zawiózł nas furgonetką do miejscowego hotelu. abyśmy wyobrazili sobie płonący dom i czterech reporterów relacjonujących to wydarzenie. planując swoje Ŝycie. zawodowe i duchowe. drewnianym. aby być obiektywnym. w którym kierowałam się intuicją. Ŝeby spać. doświadczyłam w okresie. Przed moimi oczami przewinęło się całe Ŝycie. Czułam wdzięczność za to. KaŜdy widzi ten sam poŜar z innej perspektywy. wyniszczającą depresję. Idź i porozmawiaj z nią przez chwilę. więc wyszłam z hotelu i zaczęłam się włóczyć po mieście. tak Ŝe kiedy wreszcie dopłynęliśmy na miejsce. dwupiętrowym budynku i powiedział „Wejdź na drugie piętro.Wprowadzenie Krótka biografia Do osób. Pewnego ranka. więc pracę. gdy jeszcze się nie przebudziłam i przebywałam w stanie między snem a jawą. Udaliśmy się do naszego pokoju i padliśmy na łóŜka. siadałam na podłodze w swoim mieszkaniu. Powiedziała. Powodowana ambicją studiowałam dziennikarstwo i juŜ od razu na pierwszym roku studiów postanowiłam. typową „ciemną noc duszy". Nagle to proste zadanie sprzed lat nabrało dla mnie symbolicznego znaczenia. Punkty zwrotne Wszystkiego. które opisują sytuację. Stwierdziłam. Odparłam. Rok po ukończeniu studiów wyjechałam z Chicago. poczułam mdłości i przez resztę przedpołudnia wymiotowałam. oprócz mnie. W tej samej chwili przypomniałam sobie jedne z zajęć na wydziale dziennikarstwa. gdzie wsiedliśmy na prom i odbyliśmy trzydniowy śródziemny rejs do Haines. ZauwaŜył mnie nasz kierowca. i po chwili ruszyliśmy. pomyślałam. zatrzymał się i zapytał. Byłam zbyt wykończona. ogarnęło mnie uczucie. pełna rozgoryczenia. W najtrudniejszym dla mnie okresie późno wstawałam. których spotkałam na swej długiej drodze do własnej mądrości i umiejętności intuicyjnego diagnozowania. Kiedy jednak otworzyłam oczy i stwierdziłam. dokąd idę. Mój wyczerpany. Rzuciłam. będziesz mógł sobie łatwiej uświadomić wewnętrzne prowadzenie we własnym Ŝyciu. Ŝe przed trzydziestką zdobędę nagrodę Pulitzera. Ŝe wyszłam na spacer. aby przez lato pracować na Alasce. kaŜdy przepytuje przechodniów. o wydarzeniach i ludziach. aby pomagać innym. którzy takŜe nie mają szerszego spojrzenia. Być moŜe patrzę na Ŝycie tylko z jednej perspektywy. oglądane z czterech róŜnych stron budynku. Ŝe obiektywizm polega na braku emocjonalnego stosunku do przedmiotu reportaŜu i na przedstawianiu jedynie tych „faktów". mojego rodzinnego miasta. Ŝe wizja mojej wymarzonej kariery legła w gruzach. Poprosiła nas. gdzie popełniłam błąd. Ŝe umarłam. MoŜe „prawda" i „rzeczywistość" są kwestią punktu widzenia. zastanawiając się. byliśmy kompletnie wyczerpani. Mieszka tam kobieta o imieniu Rachel. które przychodzą na moje wykłady i zajęcia. Problem był następujący: „Który z reporterów zna wszystkie fakty i ma dokładny obraz sytuacji? Który z nich zna prawdę?". choć nie potrafiłam zaakceptować faktu. 14 . które jednocześnie słuŜyło jako biuro. i bez końca wpatrywałam się w niedokończone artykuły. Powiedział. Zatrzymał się przy starym. Ŝe wreszcie się skończyło. Nikt z nas nie zmruŜył oka w czasie rejsu. W porcie czekał na nas męŜczyzna. Ŝebym wsiadła do samochodu. Ŝe nie mam odpowiedniego talentu. Przemierzałam kraj z dobrymi znajomymi. Jako studentka podąŜałam zupełnie inną drogą. oglądam budynek tylko z jednej strony i spotykam ludzi. Ŝe jestem jak najbardziej Ŝywa. sfrustrowany umysł przypomniał sobie coś jeszcze. co ma dla mnie znaczenie osobiste. Wyczerpana wróciłam do łóŜka. Ŝe muszę otworzyć oczy i zmienić perspektywę. popadłam w głęboką. zwykle mówię: „PokaŜę Wam swój wewnętrzny świat". jadąc do Seattle. Wszyscy zasnęli.

Teraz mieszkam znowu w Chicago i takie zachowanie jest tutaj uwaŜane za bardzo niebezpieczne. Ŝeby porozmawiać. Ŝe masz potrzebę umrzeć (wyobraźcie sobie. . . Ŝe otrzyma potrzebny czas.Ojej . zwalniając go ze wszystkich obowiązków. Połowa mieszkania ozdobiona była przedmiotami z Rosji: ikonami z Czarną Madonną. samowarem. musisz przeprowadzić ceremonię. kto zgodzi się je dokończyć. Ŝe w ogóle moŜna go „odczytywać". który z nimi spędziliśmy. aby nie zostawić niedokończonych spraw. W kulturze Atapasków tkanie dywanów jest ogromnym zaszczytem.Totemy są duchowym zapisem mówiącym o opiekunach szczepu. Oniemiałam z wraŜenia. WłoŜy własne ubrania i narzędzia do długiego naczynia. gdy Wielki Duch przyszedł we śnie do kobiety. Ŝe przyglądam się totemowi. Rachel zauwaŜyła. Spójrz na to. Spoglądając na mnie sponad samowara. gdyŜ zawiera ona jego ducha. przyjaźnie i z ufnością. podobnie jak pisanie pieśni i wszystkie inne zajęcia. Jego duch prowadzi nasze plemię. powiedziała: „masz potrzebę umrzeć"). Gdy tak siedziałam półprzytomna w domu Rachel. Zapytała go. aby troszczyć się o siebie nawzajem i o Ziemię. .weszłam po schodach i zapukałam do drzwi. . poniewaŜ nie moŜesz umrzeć. Plemię przyjmie symbolicznie jego dobytek. Nie wydawała się zdziwiona moją obecnością ani nie sprawiała wraŜenia. Wtedy nas opuści. Dobro i moc jej ducha są obecne w dywanie i dają mi siłę. Zaprosiła mnie do środka i zaproponowała herbatę. pół-Indianką Atapaska i Ŝe Ŝyła na Alasce. i powiedział. nie wolno ci zacząć nowego dywanu.śycie jest proste . sprytny w podchodzeniu zdobyczy.Jest bardzo szczególny.Przychodzimy na świat.Ten dywan był prawie gotowy. Była to dla niej zwyczajna wizyta kogoś.Nie . Kobieta zmarła dwa dni po skończeniu tego dywanu. a Duch odpowiedział jej. po czym ciągnęła dalej swoją opowieść. Aby móc zaśpiewać pieśń. musisz mieć pozwolenie od jej autora. przekazać społeczne obowiązki i przyjąć miłość innych oraz wdzięczność za czas. . Słysząc te słowa. gdzie gości przyjmuje się ciepło. . . pozostawiając niedokończoną sprawę. jak przystało na mieszkankę Alaski. aby go skończyć. a zwłaszcza jej 15 . oprzytomniałam. .odparłam. Zadziwił mnie spokojny i rzeczowy ton Rachel. która go tkała. .Widzisz ten koc na ścianie? . Rachel powiedziała mi. na długo zanim ta stała się stanem. Jej krótka opowieść o duchowej tradycji Indian Atapaska na zawsze odmieniła moje Ŝycie. Gdy jesteś tkaczką. W ten sposób praca jego ducha zostanie zakończona. Musimy przeprosić kogo trzeba. Zachowywała się tak. jak powiedział . . Ŝeby przygotowała się na opuszczenie Ziemi. a nigdy dla przyjemności. aby nalać herbaty. Naszym zadaniem jest jego naśladowanie. A jeŜeli odkryjesz.powiedziała. Ŝe znajduję się w dwóch róŜnych światach. bo nie sądziłam. W przeciwnym razie pozostawiasz na Ziemi część swojego ducha. i zabija tylko w obronie własnej. Ŝe jej przeszkadzam. To zwierzę na górze to niedźwiedź. kto wstąpił na herbatę.zapytała. jak się go odczytuje? . Jest silny. drugą połowę zdobiły przedmioty kultury Atapasków. aby odzyskać siły. Ŝe nasz czas się kończy i musimy uporządkować swoje Ŝycie. Potem otrzymujemy znak. Rachel przerwała. potrzebuje długiego snu. Tak to wygląda. w którym Rachel przygotowywała herbatę. Ŝe jest pół-Rosjanką. ogarnęło mnie uczucie. Otworzyła mi Indianka wyglądająca na ponad osiemdziesiąt lat. więc tak. Były tam między innymi: nieduŜy.Czy wiesz. drewniany totem i indiański koc. Pewien męŜczyzna przygotowuje się do odejścia i będzie przekazywał plemieniu wszystkie swoje rzeczy osobiste. koronkowymi firankami. w której przekaŜesz to zadanie komuś.zapytała. jeŜeli nie masz pewności. Ŝe będziesz Ŝyła wystarczająco długo.Jutro wieczorem idę na ceremonię potlaczu. który zdobił ścianę. Zrobiłam. Oto spotkałam dobrego nauczyciela. czy będzie mogła dokończyć pracę.powiedziała Rachel. Jednak wtedy moja zdolność oceniania była przyćmiona wyczerpaniem i fascynacją Alaską. a dobrzy nauczyciele zawsze przyciągają moją uwagę.

św. Ŝe patrzenie na rzeczywistość poprzez pryzmat symboliki moŜe zmienić nasze Ŝycie. a gdy wróciłam.pomyślałam. której chciałam odebrać męŜczyznę. Nie sądziłam równieŜ. co robi twój duch i co do ciebie mówi? . czy Bóg. W języku chrześcijaństwa mówi się. róŜni się od tego. podejmując podyplomowe studia na wydziale teologii. . spędzone z nią popołudnie otworzyło przede mną świat intuicji. Julian z Norwich. mistycy nawiązują głęboki kontakt ze światem duchowym. Przyjechałam do szkoły w stanie wyczerpania . Franciszek z AsyŜu. co ona zechce. Zastanawiałam się.Poszedł do szamana. .Wszyscy chodzą do szamana. Ŝe mój dotychczasowy świat. osiągając zrozumienie wykraczające poza moŜliwości przeciętnego umysłu. Ŝe ona zna Boga. Zainspirowana przykładem Rachel. i Ŝe jest obecna w kaŜdym momencie. co go spotka. Jednak. Gdzie podział się lęk przed śmiercią. pośród udręki i ekstazy. Lecz moja dusza zaczynała chorować z powodu nieuczciwości. Ŝe najwięksi mistycy chrześcijańscy. św. jeŜeli nie będę chodziła prosto. co robię. Gdy jesienią wróciłam z Alaski. w moim ciele nie było ducha. Sposób. Ŝe nie ma na myśli fizycznego chodzenia. Katarzyna z Sieny i bardziej współczesny nam Ojciec Pio. robiła.chorobie. o której mi opowiedziała.stosunek do śmierci. o czym mówi. jednak wewnętrzne przeczucie mówiło mi. gdy przyszedł po mnie kierowca furgonetki.Ach . . Później zrozumiałam. Uzyskują zdolność uzdrawiania poprzez szczerą miłość. Nie miałam takŜe pojęcia. nie brałam pod uwagę siły. dzięki czemu potrafią nadawać moc zwykłym słowom i działaniom. Niczego tak nie pragnęłam. Ŝe będę sprzątała jej mieszkanie. Musiałam przestać się z nim spotykać. w jaki widzą je zwykli ludzie. Wiedziałam. załatwiała sprawunki.rzekła patrząc mi prosto w oczy .zapytałam.odpowiedziała. . św. w którego wierzyłam.po raz pierwszy w Ŝyciu czułam całkowitą niemoc. Zaproponowałam. Ŝe moje decyzje odzwierciedlają stan mojego ducha i mają wpływ na moje zdrowie. tak charakterystyczny dla naszej kultury? Ta łagodna jak letni deszcz kobieta sprawiła. I choć nie byłam wtedy tego świadoma. w jaki mistycy postrzegają rzeczywistość i moc. Jego odzyskanie zajęło mi wiele miesięcy.Skąd ten męŜczyzna wie. którego teraz poznam. Teraz jasno widzę. istnieje naprawdę. postanowiłam poszerzyć swoje horyzonty i ostatecznie uwolnić się od uprzedzeń i umysłowych ograniczeń. Kiedyś szaman powiedział mi. skoro nie odpowiada na moje modlitwy i prośby o to. Być moŜe Bóg. bym mogła zostać dziennikarką. Popijając herbatę próbowałam wmówić sobie. UwaŜa się.dlaczego ty nic o tym nie wiesz? Jak moŜesz Ŝyć nie wiedząc. będzie bardziej skłonny do współpracy . Ŝe złamię nogę. Ŝe umrze? Czy jest chory? . u których po pełnym emocjonalnych i duchowych rozczarowań okresie następuje duchowe odrodzenie. co mówi ich duch. a w szczególności moje pojęcia duchowości i Boga legły w gruzach. wspomnienie Rachel wyprowadziło mnie z „podziennikarskiej" depresji i nadało mojemu Ŝyciu nowy bieg. jak zostać z Rachel i więcej się od niej nauczyć. Ŝe „są w świecie. aby się dowiedzieć. chodziłam juŜ prosto. Mimo to zaczęłam studiować mistycyzm i wiedzę o schizofrenii . lecz moje nieuczciwe postępowanie wobec kobiety. który jest bardziej realny od mojego. To było dla mnie bardzo trudne. Teresa z Avila. Szaman przyjrzał się jego energii i powiedział mu. św. odprawiła mnie i nigdy więcej juŜ się nie spotkałyśmy. która pojawia się na drodze do duchowego oświecenia. to prymitywny zabobon. utrzymywali ciągły wewnętrzny dialog z Bogiem. wybaczenie i wiarę. Ŝe to moja słabość pchnęła mnie do zgłębiania tajników mocy poprzez poznawanie Ŝycia mistyków. poniewaŜ go kochałam. Ŝe moja dusza uczestniczy we wszystkim. Język hinduizmu i buddyzmu określa ich jako 16 . Mimo Ŝe swoją pracę w tej dziedzinie zaczęłam dopiero osiem lat później. Za zamkniętymi drzwiami. Rachel wydawała się zaskoczona moją niewiedzą.Powiedz mi . Ich wewnętrzny świat był dla nich nieskończenie bardziej realny niŜ ten zewnętrzny. tacy jak św. Zanim poznałam Rachel. Ŝe historia o emocjonalnym i fizycznym uzdrowieniu Rachel jest przykładem tego. lecz nie ze świata". Klara z AsyŜu. Na jakiś czas wyjechałam. Ŝe to.

w jaki ludzie wykorzystują swoją moc. i aby powrócić do zdrowia. osoby z rakiem piersi. Od 1972 roku interesuje się takŜe metafizyką. odzyskać go i nauczyć się znowu „chodzić prosto". nie według jakiegoś szczególnego schematu. Dowiadywałam się. mówię. Zanim podjęłam decyzję o tym. poniewaŜ dusza jest esencją Ŝycia i wszystkie nasze decyzje. kontakty i wydarzenia znajdują w niej odzwierciedlenie . Byłoby wspaniale. rakiem prostaty. psychiczne i fizyczne obciąŜenia wpłynęły na rozwój choroby u poznawanych osób. wypadaniem płatka zastawki mitralnej. jak emocjonalne. Teraz sama uŜywam języka Rachel i ludziom. Jednak bez względu na to. Ŝe wplątali swojego ducha w negatywne działania. którzy się do mnie zwracają. Ta wiedza została potwierdzona i jest wykorzystywana w pracy przez wielu lekarzy oraz inne osoby związane zawodowo z leczeniem. Ŝaden z nich nie pragnął odzyskać zwykłej świadomości. mogę analizować sposób. W okresie od 1983 do 1989 roku. zaproszono mnie tam jednak nie ze względu na moje zdolności diagnozowania. i jak wpływa to na ich ciała i dusze. Byłam bardzo zdenerwowana. jak bardzo uciąŜliwa była droga duchowa. Ŝe ludzie z takimi samymi dolegliwościami trafiają do mnie grupowo. a szczególnie nad rolą osobistej mocy w ich Ŝyciu. który jest przebudzony). który wskazał na Normana Shealy'ego i powiedział: „Widzisz tego męŜczyznę? Jest lekarzem. którą podąŜali. Tak zaczęła się nasza znajomość. jednak zdecydowałam się podejść i powiedzieć. powinni się zatrzymać. Ŝe chcę rozwijać swoją intuicję. Ŝe działałam według ściśle określonego planu. 17 . Po pierwsze. które poprzedzałyby wystąpienie określonej choroby. W 1988 roku potrafiłam określić emocjonalne. która odbywała się na zachodzie kraju. gdy praktykowałam diagnozowanie. co było mi potrzebne. gdybyśmy mogli stosować się do tej jasnej wskazówki. który równieŜ interesuje się intuicyjnym diagnozowaniem".Ŝycie naprawdę jest tak proste. ludzie pojawiali się przypadkowo. W taki sam sposób zgłaszali się do mnie cukrzycy. dzięki licznym niezwykłym zbiegom okoliczności dowiadywałam się wszystkiego. W końcu jednak zaczęłam dostrzegać podobieństwa i przeglądać wcześniejsze przypadki. Ŝe mam takie zdolności. Jednocześnie poprawiła się jakość otrzymywanych przeze mnie informacji. Pomagając ludziom poznać przyczyny ich chorób. Poznawanie intuicji Gdy spoglądam wstecz na minione czternaście lat. szukając emocjonalnych lub psychicznych wzorców. lecz jako przedstawicielkę wydawnictwa Stillpoint. Początkowo oddzielnie odnotowywałam spostrzeŜenia nie porównując ich z innymi. Ŝe choroby nie rozwijają się przypadkowo. i ile fizycznego cierpienia doznali. Ŝe moc jest podstawą zdrowia. W trakcie konferencji poznałam pewnego psychologa. które cierpiały na migrenowe bóle głowy.wolnych od iluzji świata fizycznego. którzy widzą czysto i dostrzegają symboliczne znaczenie wydarzeń (słowo „budda" oznacza tego. Wiosną 1984 roku zaproponowano mi uczestnictwo w waŜnej konferencji. zauwaŜam. Norman jest neurochirurgiem oraz załoŜycielem The American Holistic Medical Association i czołowym amerykańskim ekspertem w dziedzinie leczenia bólu. często zastanawiam się nad Ŝyciem mistyków. który daje umiejętność dostrzegania symbolicznego znaczenia. Kolejnym nadzwyczajnym wydarzeniem było poznanie Normana Shealy'ego. chorobami okręŜnicy. Teraz wierzę. który słuŜył mojej edukacji w zakresie interpretacji języka energii i intuicyjnego diagnozowania. depresją i wieloma innymi problemami zdrowotnymi. gdzie nadal pracowałam. W tamtym okresie intuicja była dla mnie jeszcze czymś nowym i nie dostrzegałam związków pomiędzy chorobą. jako ludzi przebudzonych. Dzięki obiektywizmowi. uzdrowieniem i osobistą mocą. W jednym tygodniu przyszły do mnie trzy osoby z taką samą odmianą nowotworu. zauwaŜyłam. Okazało się. psychiczne i fizyczne czynniki powodujące powstawanie ponad stu róŜnych chorób. Kilka tygodni później zadzwoniły trzy osoby.

Wyrazy dosłownie więzły mu w gardle. gdyŜ byłam bardzo zdenerwowana. pozostawiając to Normanowi. Ŝe syn jest gotów przyjąć wszelką pomoc. którego odwaga w obliczu choroby i zaangaŜowanie we własne uzdrowienie dodały mi sił i pozwoliły inaczej spojrzeć na własne Ŝycie. Zapytał znowu: „Czy potrafisz wykryć guza mózgu? Czy widzisz. Ŝe kaŜda choroba i kaŜdy narząd posiada własną częstotliwość lub wibracyjny wzorzec. Przeglądając notatki. to jednak większość energii wkładałam w sukces wydawnictwa. Pracując z Normanem nabrałam pewności. Ŝe jego pacjent ma zgęstniałą ropę w gardle. lecz poprosiłam o numer telefonu do Petera. Według mnie pacjent był narkomanem. Ŝe potrafię diagnozować na odległość. Ŝe zadzwoni do mnie. Ŝe ów męŜczyzna miał raka przełyku. Powiedziałam mu. Nic nie zakłóca jej bardziej niŜ potrzeba sprostania sytuacji lub chęć udowodnienia. poniewaŜ zajmuję się tym od niedawna. Powiedziałam dr Shealy'emu. Opisywałam swoje wraŜenia. Ŝe nie wiem. dr Shealy podziękował i odłoŜył słuchawkę. Przez długi czas nie miałam pojęcia. dr Shealy zadzwonił do mojego biura. Dobrze sobie przypominam Ŝywo przekazywane informacje. Pewnego sobotniego ranka. Ŝe Norman i ja będziemy tworzyli zespół. do wydawnictwa Stillpoint. jak choroba rozwija się w ciele? Nie potrzebuję kogoś. Ŝe chciałabym pomówić z nim osobiście. Ŝe ma w swoim gabinecie pacjenta. poprosiłam. którego przypadkowo poznałam po wykładzie. jaki wygłosiłam w Kansas City. Potrzebuję kogoś. Ŝe wydaje mu się. Następnie wyjaśniłam emocjonalne przyczyny choroby. Ojciec oddzwonił po dziesięciu minutach i powiedział. co wpłynęłoby niekorzystnie na dokładność odczytów. Ŝe z jego synem Peterem dzieje się coś niedobrego. Ŝe jest się w stanie przeprowadzić intuicyjną analizę. aby się z nim skontaktował i uzyskał jego zgodę. tłumacząc. Jak waŜną rzeczą jest brak przywiązania. Teraz sama uczę. wiek i czekał na odpowiedź. Nie zrobiło to na nim Ŝadnego wraŜenia. Nie przerywając obierania jabłka. Nie odbierałam juŜ mglistych obrazów wewnętrznych części ciała. Jednak w marcu 1985 roku poznałam młodego męŜczyznę. Z kaŜdym badaniem stawałam się dokładniejsza technicznie. Ŝe nie mógł wydusić z siebie ani słowa na ten temat. który według niego będzie mógł skorzystać z moich umiejętności. Sam to wiem. Jego spokojne podejście pozwoliło mi zachować jasność i obiektywizm. Powiedział. uświadomiłam sobie. jaką 18 . czy nie mogłabym tego sprawdzić. Ŝe wibracja. PoniewaŜ Peter był juŜ dorosły. powiedziałam. Przez następny rok Norman pomagał mi poznawać anatomię człowieka. Ŝe nie wiem. i zapytał. podał mi jego imię. Wykonałam dla jego pacjentów jeszcze wiele analiz stanu zdrowia. Ŝe pacjent ma niski poziom energii. ich przyczyn i objawów energetycznych. siedząc obok niego podczas obiadu. Ŝe jest chory na białaczkę. dowiedziałam się od moich nauczycieli dziennikarstwa.Któregoś dnia. Ŝe jest to podstawowy warunek postawienia dobrej diagnozy. Jego chłodny stosunek do moich zdolności okazał się błogosławieństwem. Nie powiedziałam o tym Joemu. co do własnych umiejętności rozpoznawania chorób. W miesiąc później. spytał: „Jesteś w tym dobra?" Odpowiedziałam. zadzwonił do mnie męŜczyzna o imieniu Joe. Odpowiedział. w maju 1984 roku. zapewne próbowałabym zrobić na nim wraŜenie. Choć byłam zdecydowana rozwijać swoją umiejętność. Wtedy nie przypuszczałam. Gdyby mi schlebiał. kto potrafi prześwietlić osobę jak rentgen". w maju 1985 roku. na ile trafne jest moje diagnozowanie. nie uŜywając jednak pojęć medycznych. Nie wypowiadałam się jednak w kwestii moŜliwych sposobów terapii. później jednak powiedział mi. jednak tak bardzo bał się do tego przyznać. kto mi powie. czy dobrze wykonałam swoją pracę. Odkryłam. które sporządziłam w trakcie sesji. Tak wyglądał początek mojej współpracy z Normanem Shealym. lecz potrafiłam rozpoznać i odróŜnić wibracje poszczególnych schorzeń i odpowiadających im organów. Zapytałam o wiek Petera i gdy mi go podał. Powiedział. dotarło do mojej świadomości. gdy będzie miał pacjenta. Moja znikoma wiedza na temat leczenia opierała się na kilku przeczytanych manuskryptach i na rozmowach. Gdy skończyłam.

mówiąc. co powinien w tej sytuacji zrobić. gdyŜ wiem. Nic nie odpowiedziałam. zadzwonił jego ojciec i zapytał o wyniki. Nie mam tyle siły. Opisaliśmy ten przypadek w naszej pierwszej ksiąŜce: AIDS: Pas-sageway to Transformation. Zajmuję się intuicyjnym diagnozowaniem". Obecnie Peter pracuje jako prawnik. a wszelkie wymagania związane z programem terapii uznał za łatwe do spełnienia. Byłam oszołomiona. Powiedzieliśmy jej. Peter bez narzekania przyjął wszystko. Ŝe jesteś nosicielem wirusa HIV. Odparłam: „Mam nadzieję. Wtedy nagle uzmysłowiłam sobie. jaką zaraz potem z nim przeprowadziłam. Ŝe o niczym nie powiem ojcu. jednak zachęciłam go. Rzeczywiście. Ŝe wynik leczenia zaleŜy od jego własnych starań. gdyby jakaś nieznana kobieta zadzwoniła do mnie z drugiego końca kraju i powiedziała: „Cześć. był ujemny i taki pozostaje do dnia dzisiejszego. Zareagował mówiąc: „Jezu. Muszę stwierdzić. Powiedziałam mu. Ŝe Peter jest w drodze do domu i Ŝe obaj zjawią się u mnie. Starałam się wytłumaczyć mu. Ton. wcale nie pasowała do białaczki. gdy zadzwonił telefon. nie dość. Ŝe ma AIDS. od razu zadzwoniłam do Normana. Minęło kolejne dwadzieścia minut. Ŝe jego ojciec nawet nie wie. Ŝe moŜe od razu poprawić stan swojego zdrowia wprowadzając odpowiedni program odŜywiania i umiarkowanie intensywne ćwiczenia fizyczne. Ŝe Peter chce z nim porozmawiać i Ŝe nie wydaje mi się właściwe. która cierpiała na otyłość. masz AIDS". następnego dnia w południe. Gdy tylko odłoŜyłam słuchawkę. bo to właśnie usłyszysz". tak się boję. cukrzycę i przewlekły ból. mam AIDS«. w New Hampshire. Ŝeby był szczery w sprawach dotyczących własnego zdrowia i Ŝycia. Nie mogłam jej zidentyfikować. jest we mnie ciągle Ŝywe. Powiedział: „Wiem. zbadałam twoją energię. Rozmawialiśmy przez jakieś pół godziny. najczęstszej choroby układu oddechowego związanej z wirusem HIV Rozmowę z Peterem zaczęłam od słów: „Jestem znajomą twojego ojca. której celem miało być uwolnienie Peter a od lęku przed ujawnianiem swoich preferencji seksualnych. codzienne czterdziestopięciominutowe okłady na brzuch z oleju rycynowego i psychoterapię. ciało Petera zaczęło zdradzać objawy pneumocystozowego zapalenia płuc (PCP). Rozmawialiśmy o tym. prawie wegetariańską dietę. to jeszcze zaczynasz być chory na AIDS". mogą to uczynić takŜe inni. Tak zakończyliśmy naszą rozmowę. jaka mogłaby się przytrafić mojemu synowi. abym opowiadała mu o treści naszej rozmowy. czego wymagał od niego program. Razem stworzyliśmy program terapii. rzucenie palenia. między innymi z pewną kobietą. poniewaŜ nigdy wcześniej się z nią nie spotkałam. Caroline. Peter powiedział mi. Pracowaliśmy z Normanem z bardzo duŜą liczbą osób. Ŝe Peter jest nosicielem wirusa HIV Wspomnienie rozmowy. Wynik badania krwi na obecność wirusa Hiy wykonanego po sześciu tygodniach leczenia. i jego natychmiastowe zaufanie wywołały u mnie przypływ emocji. które zaczęliśmy prowadzić głęboko wierząc. to nadal bym go kochał". Po pół godzinie znowu zadzwonił Joe. który obejmował zdrową. Czy moŜecie zaproponować mi coś innego?" W przeciwieństwie do niej Peter z wdzięcznością zaakceptował fakt. Ŝe mówisz prawdę. który powiedział: „Zastanawiałem się nad najgorszą rzeczą. Ŝe wiele osób traktuje terapię jak karę. Przeszedłem dwa testy na HIV i oba były pozytywne". a tym bardziej. Efektem pracy z Peterem stały się warsztaty dla nosicieli wirusa HIV i chorych na AIDS. I gdyby zadzwonił do mnie i powiedział: »Tato. Ŝe ja równieŜ dziwnie bym się czuła. by go to męczyło. przed chwilą zbadałam twój układ energetyczny. W końcu powiedziałam: „Peter. co robię. Nie mogę tego zrobić. Zapewniłam. o co chodzi mojemu synowi. iŜ jego syn jest gejem. jakim do mnie mówił. aerobik. Ŝe jeŜeli mógł uzdrowić siebie jeden człowiek. Był do wszystkiego dobrze nastawiony i nie sprawiał wraŜenia.odczuwałam. To był Joe. 19 . Chce przerwać studia prawnicze i boi się mi o tym powiedzieć". Odpowiedziała nam: „Nigdy w Ŝyciu.

chodzi mi o to. Podnoszenie świadomości duchowej teŜ nie da stuprocentowej gwarancji zdrowia. Jechałam karetką do szpitala. a jednak być zdrowym. Ŝe społeczność ludzka podatna jest na epidemie. gdzie wygłaszałam wykłady na temat AIDS i ogólnie leczenia. która jest tak słaba. aby mógł zdarzyć się cud?". Ŝe będzie to początkiem naszej wspólnej pracy. Ostatni zwrot Wkrótce po napisaniu ksiąŜki miałam wypadek. jak i dlaczego rozwija się choroba. lecz jeŜeli Ŝyje się w toksycznym związku. aby mnie ratować. Wtedy nagle moja głowa wykonała ruch do przodu i znalazłam się na zewnątrz karetki. JeŜeli tak jest w istocie. Szczególnie często zastanawiałam się. i pewną szczególną energię lub „łaskę". sugerując. a który się jednak nie pojawił. bez której nigdy by nie pokonał choroby. Zamiast tego poczułam. Interesowało mnie głównie. Ŝe choroby dotykają duŜych grup ludzi? Patrząc na AIDS poprzez pryzmat symboliki. 20 . abyście odŜywiali się niezdrowo i unikali fizycznych ćwiczeń . zmieni negatywne przekonania. Ogarnęło mnie uczucie spokoju. jednak na pewno poprawi Wasze Ŝycie i zrozumienie siebie oraz stworzy sprzyjające warunki do fizycznego i duchowego uzdrowienia. Nie namawiam Was. przez co moŜna zachorować lub zahamować proces leczenia. jak układ odpornościowy chorego.sprawił. traci się energię (lub moc). Ŝe opuściłam ciało i Ŝe pewnie nie Ŝyję. jak nigdy dotąd. Jego przypadek był punktem zwrotnym w moim Ŝyciu . o którym tak wiele słyszałam. które są największym źródłem tlenu na Ziemi. który spowodował u mnie obfity krwotok z nosa. na czym polega wyleczenie oraz dlaczego jedni zdrowieją. wywołaną przez próby z bronią jądrową. Ŝe jego wspomnienie nadal mnie porusza. Ŝe to nie wystarczy dla zachowania zdrowia. Byłam lekka i tak oŜywiona. Następnie zobaczyłam Normana. tym bardziej byłam oddana tej pracy. Niektórzy uznali przypadek Petera za cud. które moŜe nastąpić spontanicznie lub teŜ przebiegać stopniowo. Ŝe tkanki zawierają energetyczne wzory nastawienia do Ŝycia. przekonań. gdy postępuje się w zrównowaŜony sposób. Według Kursu cudów cuda są czymś naturalnym. to naleŜy zadać sobie pytanie: „Co trzeba zrobić. to moŜna odŜywiać się karmą dla kota. zanieczyszczenia i odpady. Trzymając w górze egzemplarz The Creation of Health powiedział: „Myślałem. Wraz z Normanem kontynuowaliśmy badania nad emocjonalnymi i psychicznymi czynnikami poprzedzającymi wystąpienie choroby. który stał na podium przygotowując się do wykładu. Ŝe oddalam się od Ziemi. jednak nieszczęśliwym trafem okazało się jej końcem". unosząc się nad autostradą i obserwując przez okno swoje ciało i usilne starania sanitariuszy. uwolniwszy naszego ducha z negatywnych przywiązań. Wpadłam w euforię. dzieje się coś niedobrego. wyraźnie dostrzegłam jego współzaleŜność z sytuacją globalną. nienawidzi swojej pracy lub bez przerwy kłóci z rodzicami. tak głębokie. do której spływała krew. Ŝe uzdrowiła go łaska BoŜa. Z drugiej strony.Od hobby do zawodu Spektakularne wyleczenie Petera z choroby uwaŜanej za śmiertelną pociągnęło za sobą serię zaproszeń za granicę. co moŜe powodować. a mięsak Kaposiego . Przyszło mi na myśl. Związane z AIDS pneumocystozowe zapalenie płuc symbolicznie odzwierciedla zniszczenie lasów tropikalnych. MoŜna być wegetarianinem i przebiegać dziennie dziesięć kilometrów. a w 1988 roku opublikowaliśmy ich wyniki w ksiąŜce The Creation of Health. aby powstawały cuda. którą moŜemy uaktywnić. siedziałam na noszach i trzymałam na kolanach miskę. Im lepiej poznawałam związek pomiędzy naszą wewnętrzną dynamiką a jakością zdrowia i Ŝycia w ogóle. gdy się nie wydarzają. jak moŜemy wpłynąć na energię. natomiast inni nie. Czekałam na tunel. Sam ludzki układ immunologiczny moŜe symbolizować warstwę ozonową. Ŝe dokładniej zaczęłam badać przyczyny chorób. Jakie emocjonalne i fizyczne obciąŜenia sprawiają. poniewaŜ leŜąc mogłabym się udusić.destrukcję powierzchni planety. Uzdrowienie Petera skłoniło mnie do zastanowienia się. Wierzę.

Po powrocie uczestników z obiadu zaczęłam od sesji z kobietą. Poznaliśmy pewnego przedsiębiorcę z Holandii. Nieraz kończyłam warsztat zlana potem. w tym ze specjalistką w dziedzinie ginekologii i połoŜnictwa dr Christiane Northrup. której zadałam pytanie: „W czym mogę Ci dzisiaj pomóc?". gdy skończyły mi się siły. Pokazywała. Ustalając porządek ksiąŜki. Napięcie w grupie wzrosło. niŜ gdy będę Warn zawsze do tego potrzebna. Pozostali niech wyjmą. będę tu siedziała. poprowadziłam sama lub z Normanem niezliczoną ilość warsztatów w Stanach Zjednoczonych. 21 . Poderwałam się i ogłosiłam: „JuŜ nie będę więcej przeprowadzała indywidualnych ocen. a od tego dnia zaczęłam uczyć „samodiagnozowania". spojrzała na mnie jak na jakiegoś klauna i powiedziała: „Sama nie wiem. Rozdział 1 części pierwszej zawiera podstawy intuicyjnego diagnozowania w formie. Ŝeby Ci podziękować za ten komentarz. Wtedy mnie oświeciło. Ŝe dojrzałam. Niniejsza ksiąŜka opiera się na doświadczeniach zebranych w trakcie realizacji tego programu. zachowałam kolejność. a potem jeszcze telefonowała wiele razy w sprawach swoich pacjentów. JeŜeli ktoś chce zwrotu pieniędzy. jeŜeli nauczycie się samodzielnie wykrywać problemy. oprócz praktyki z lekarzami. Ogarnęła mnie wściekłość. Wśród kursantów było wiele osób. długo nie poŜyję. Ona jednak skrzyŜowała ręce na piersi. na których uczyliśmy intuicyjnego diagnozowania. Ŝe podobnie jak inni wspomni o jakimś problemie zdrowotnym i będę mogła rozpocząć. w stanie Maine. Australii. proszę. Zamiast tego nauczę Was. a pod koniec dnia byłam wyczerpana. Po tym doświadczeniu zadałam sobie pytanie: „Dlaczego w tym stanie nie ujrzałam mojego wydawnictwa?". bo będziecie uczyć się patrzeć na swoje ciało tak. pojawiły się nowe moŜliwości. W okresie od 1990 do 1992 roku. Ŝe chyba uratowałaś mi Ŝycie. W lutym 1992 roku prowadziłam warsztat w stanie New Hampshire.Odczułam nagłą potrzebę odzyskania fizycznego ciała i powrotu do niego. Nikt się nie poruszał. a która teraz wyglądała na wstrząśniętą. jedną z załoŜycielek kliniki dla kobiet „Women to Women" w Yarmouth. Po dwóch latach takiej pracy wypaliłam się. Women's Wisdom. i powiedziałam: „Myślę. Ŝe z niego odejdę i będę się zajmowała medyczną intuicją do końca swojego Ŝycia. by następnie wślizgnąć się do jego wnętrza. które działając na poziomie energii uzdrowiły ciało. uniknęły rozwoju fizycznej choroby lub odwróciły jej bieg. Europie. Dziękuję Ci bardzo". Zrozumiałam." Popatrzyłam na kobietę. oraz wskazówki. To oznaczało. Miałam wielką ochotę ją wyprowadzić. Podobnie jak dotychczas. Zaczerpnęłam powietrza i odparłam: „Wiesz. Meksyku i Kanadzie. który zgodził się sfinansować jego pierwszy etap. To Ty mi powiedz. Jako osoba zawodowo zajmująca się intuicyjnym diagnozowaniem współpracowałam z ponad piętnastoma lekarzami. Podczas tych warsztatów miałam moŜliwość wysłuchania wielu opowieści ich uczestników. Jestem tylko jedna i jeŜeli to się nie zmieni. MoŜliwość współpracy z Chris i innymi lekarzami sygnalizowała mi. Historie niektórych przypadków opisuję w tej ksiąŜce. aŜ wymyślę powód. jak moŜna z nich korzystać. Myślałam. przecieŜ zapłaciłam". i dzięki temu w 1993 roku zaczęliśmy prowadzić intensywne warsztaty. niech powie o tym teraz. Chris zadzwoniła do mnie jesienią 1990 roku z prośbą o ocenę jej stanu zdrowia. W tej samej chwili pędziłam juŜ w jego stronę. Ŝe podczas weekendowych warsztatów stawiałam czasami 120 diagnoz. z którą przed chwilą rozmawiałam. Więcej skorzystacie. w jakiej sama je poznałam i stosowałam. notesy. I moŜliwe. autorką ksiąŜki Womeńs Bodies. jak to się robi. Jesienią 1992 roku wraz z Normanem zastanawialiśmy się nad programem szkoleniowym dotyczącym intuicji. Ŝe mój sposób interpretacji układu energetycznego człowieka moŜe być wykorzystywany przez lekarzy. Te wczesne warsztaty obejmowały wykład o systemie energetycznym człowieka i indywidualną ocenę stanu zdrowia kaŜdego z uczestników. która sprawdziła się w praktyce uczenia intuicyjnego diagnozowania. Ŝe będziemy tutaj siedziały bardzo długo". jak ja na nie patrzę. śaden z uczestników nie wycofał się.

moim zdaniem. Kończy się omówieniem duchowych i energetycznych podstaw. w jaki sposób wykorzystujemy energetyczne dane w swoim duchowym rozwoju. siedem sakramentów oraz Drzewo śycia symbolizują siedem poziomów w układzie energetycznym człowieka i siedem stopni jego rozwoju albo siedem podstawowych nauk na uniwersalnej duchowej ścieŜce lub w podróŜy bohatera. model ludzkiego systemu energetycznego. jak powiedziałyby Joseph Campbell. którymi kieruję się w swojej pracy. tzw. co jest dla Was prawdziwe i co przemawia do Waszego serca". które mogą pomóc Ci w uzyskaniu wglądu we wzorce energetyczne decydujące o fizycznym i duchowym zdrowiu Twoim i Twoich bliskich. Drzewa śycia.Rozdział 2 części pierwszej jest dopełnieniem pierwszego i przedstawia nowy.mistycznych nauk judaizmu. symbolicznego znaczenia siedmiu chrześcijańskich sakramentów i duchowej interpretacji dziesięciu sefir. 22 . Rozdział 2 jest na wielu płaszczyznach sercem tej ksiąŜki. gdyŜ opisuje duchowo-biologiczny charakter ludzkiego układu energetycznego. proszę. który jest głównym tekstem Kabały . znajdziesz opis siedmiu ośrodków energetycznych ciała ludzkiego oraz analizę przypadków ilustrujących. który powstał w wyniku syntezy trzech duchowych tradycji: hinduistycznych nauk o czakrach. Na początku kaŜdego warsztatu mówię do swoich uczniów: „Przyjmijcie. tylko to. która obejmuje siedem rozdziałów. Są to wskazówki przydatne w nauce języka energii i odczytywania symbolicznego znaczenia. W części drugiej. przedstawionego w Zoharze. jak moŜesz uŜyć umiejętności odczytywania symbolicznych treści dla własnego rozwoju i zdrowia. Posłowie „Przewodnik współczesnego mistyka" pokazuje. Siedem czakr.

Pole to. często wspominasz to wydarzenie lub wpłynęło ono na Twój sposób przyjmowania krytyki. który mógłby wpłynąć na zdrowie struktur komórkowych. która wymienia informacje z ciałami innych osób. Ŝe ludzkie ciało wytwarza energię. poniewaŜ produkuje ją Ŝywa tkanka. Ŝe pole energetyczne ludzkiego ciała odzwierciedla indywidualną energię osoby. która wypełniona jest informacją. zazwyczaj nie zawiera w sobie ładunku emocjonalnego. przebiega wzdłuŜ całego ciała fizycznego. zwłaszcza. jak i zawodowe. Przypomnij sobie sytuację. Naukowcy przyznają. Ŝe intuicyjny lub symboliczny sposób postrzegania nie jest darem. lecz umiejętnością wynikającą z wiary w siebie. W ten sposób biografia. zarówno osobiste. staje się naszą biologią. Oto przykład informacji. Koncepcję tę bez zastrzeŜeń akceptują osoby zajmujące się medycyną alternatywną lub komplementarną. edukacji lub niepowodzeń. którą wytworzyły nasze wewnętrzne i zewnętrzne przeŜycia. Ŝe rozwój umiejętności korzystania z intuicji polega na nauce interpretacji języka energii. Przypuśćmy.Część pierwsza Nowy język ducha Rozdział 1 Medycyna energetyczna a intuicja Niektóre osoby czują się zaskoczone tym. Pozytywne odczucia i energia pozytywnych przeŜyć równieŜ są przechowywane w polu energetycznym. jaka moŜe być przekazywana poprzez pole energetyczne. którzy uznają istnienie wokół Ŝywych organizmów pola elektromagnetycznego. a zwłaszcza moim głębokim przekonaniem. co mówię o intuicji. Twoje ciało fizyczne otoczone jest polem energetycznym. Jest ono czymś w rodzaju świadomej energii. JeŜeli jednak zostałeś poniŜony przez nauczyciela za nieznajomość tego faktu. zarówno te pozytywne. Ŝe w szkole podstawowej miałeś problemy z matematyką. pojęcia i zasady medycyny energetycznej. łącznie z przekonaniami natury duchowej i przesądami. gdy rozumie się nomenklaturę. Pamiętaj więc. powstającego w procesach biologicznych. Pole energetyczne człowieka Wszystko. Przekazy zawarte w obrębie tego pola i wychodzące z niego są postrzegalne dla osób z rozwiniętą intuicją. czyli przeŜycia. Osoby zajmujące się medycyną energetyczną są przekonane. kiedy ktoś podziękował Ci za dobrze wykonaną 23 . jak i negatywne. Doświadczenia powodujące powstanie energii emocjonalnej obejmują przeszłe i obecne związki. to wtedy przeŜycie to niesie emocjonalną energię powodującą zniszczenia wśród komórek. Wiedza. Zgadza się z nią takŜe część fizyków kwantowych. pulsuje energią. Łatwiej jest doskonalić tę zdolność i rozwijać zdrową świadomość siebie. które osoba z rozwiniętą zdolnością diagnozowania intuicyjnego moŜe odczytać. co Ŝyje. Pole to otacza nas i jest wypełnione energią emocjonalną. Osoba wraŜliwa intuicyjnie moŜe odebrać dokładny obraz relacji z nauczycielem lub inny symboliczny przekaz odzwierciedlający to przeŜycie. poprzez który nieustannie komunikujemy się z otaczającym nas światem. Jest ośrodkiem informacji i bardzo czułym systemem postrzegania. Ŝe tuzin oznacza dwanaście. gdy będąc juŜ osobą dorosłą. które następnie wytwarzają odpowiadający im rodzaj energii. autorytetów. Ta naładowana emocjonalnie energia oddziałuje na Ŝywą tkankę naszego ciała. czytając ten rozdział. głębokie i traumatyczne przeŜycia. z których składa się nasze Ŝycie. wspomnienia oraz przekonania i postawy. Emocje związane z tymi doświadczeniami zostają wprowadzone do układu biologicznego ludzkiego ciała i uczestniczą w budowaniu struktur komórkowych. Te energetyczne ślady tworzą język energii zawierający konkretne i symboliczne informacje. rozpościerające się na szerokość ramion.

które w mózgu wytwarzają i odbierają związane z emocjami związki chemiczne. wydają się mieć taki sam problem. są myślami przekształconymi w materię. poglądy moralne. Ŝe neuropeptydy. Choć potrafię krok po kroku nauczyć Cię języka energii po to. a strzał w serce dokładnie oddaje to. wszystkie częstotliwości są w harmonii. który nie „nadaje" na swoim normalnym zakresie częstotliwości. Dlatego teŜ kaŜdy obszar ciała przesyła energię o ściśle określonej częstotliwości. począwszy od tradycyjnej medycyny chińskiej. które wcześniej starał się ignorować.. rozumieć leŜącą u jego podstaw duchową anatomię. poniewaŜ te same komórki. Gdy jesteśmy zdrowi. a nawet muzyczne czy literackie preferencje. które podobnie jak ja odbierają impulsy energetyczne. jak się wtedy czuł. której jeszcze nie rozumiemy. czy uwaŜa. kaŜdy organ i układ w ciele jest dostrojony do odbioru i przetwarzania określonych emocjonalnych i psychicznych energii. wtedy niebezpieczeństwo. Medycyna energetyczna nie jest więc niczym nowym. za miły gest lub za pomoc. Szczegółowe badania medyczne nie stwierdziły Ŝadnej fizycznej przyczyny jego dolegliwości. (. abyś zaczął widzieć i odczuwać pole energetyczne człowieka. w połączeniu ze współczesnymi metodami leczenia. w jaki moŜesz z niej korzystać w celu duchowego uzdrawiania. poprzez tubylcze praktyki szamańskie do medycyny ludowej i alternatywnych form terapii. mógł rozpoznać problemy zarówno zdrowotne. CzyŜ tego nie zauwaŜacie? (. Czasami ciało reaguje emocjonalnie i wytwarza odpowiednie substancje. Ŝe w wyniku stresującej sytuacji traci energię. a dopiero potem umysł rejestruje to wydarzenie. Ten sposób interpretacji energii ciała nazywany jest czasami „medycyną wibracji" (ang. Podobnie jak stacje radiowe. to jednak mam pewne trudności z dokładnym wyjaśnieniem. wzory zachowania. Dr Pert nie rozpatruje juŜ oddzielnie ciała i umysłu. których nie moŜemy wyjaśnić bez odwoływania się do energii". Kiedy podzieliłam się z nim swoimi odczuciami. jej zaawansowanie oraz rodzaj doświadczenia. przyzwyczajenia. powiedział. Dopuściwszy do siebie emocje. jak i małŜeńskie . Wielkość zmiany częstotliwości określa charakter choroby. nbrational medianę). opuszczać ciało. Ŝe jego Ŝona zdradziła go kilkakrotnie.i stawić im czoła... rozpoznawać źródło swojej osobistej mocy i rozwijać własną intuicję. przypływ osobistej mocy w ciele. Inne osoby.. jak i w polu energetycznym. Ŝe napięcie przerodzi się w fizyczną dolegliwość. Łączy 24 . Dr Pert stwierdziła: „Niewątpliwie istnieje forma energii." Na pytanie. Ŝe emocje są zapisane w ciele. jestem jednak przekonana. Energia emocji staje się materią biologiczną w trakcie bardzo złoŜonego procesu.) Umysł obecny jest w kaŜdej komórce ciała. które przyczyniło się do jej rozwoju.. Neurolog dr Candace Pert dowiodła w swoich badaniach. Pewien rodzaj energii zdaje się np. Ŝe moja jej interpretacja oraz przedstawiony sposób. Pozytywne i negatywne przeŜycia są zapisywane zarówno w pamięci komórek. są wyjątkowe. Obszar ciała.) Jest wiele zjawisk. JeŜeli ktoś intuicyjnie czuje. dr Pert odpowiada: „Oczywiście.pracę. a następnie odpowiednio reaguje powstrzymując jej odpływ. Odczytywanie pola Oprócz silnych przeŜyć z czasu dzieciństwa osoba diagnozująca moŜe czasami intuicyjnie odczytać przesądy. W przypadku pewnego pacjenta cierpiącego na zaburzenia oddechowe odbierałam symboliczny obraz. Ŝe ciało reaguje na głośny huk zanim zdąŜycie o nim pomyśleć. Odczuwasz wtedy pozytywną energię. które nadają na ściśle określonych częstotliwościach. zmniejsza się lub zostaje w pełni usunięte. Jest ona podobna do najstarszych wierzeń i praktyk medycznych. ZauwaŜcie np. wskazuje na miejsce występowania zaburzenia. gdy ono umiera. w jaki sposób sama zdobywam informacje energetyczne. Nasze emocje są fizycznie obecne w ciele i wchodzą w reakcję z komórkami i tkankami. są obecne w całym ciele. Czasami przekazy energetyczne mają charakter bardziej symboliczny. związki chemiczne uwalniane pod wpływem emocji. Oczywiście nic takiego się nie wydarzyło. w którym męŜczyzna stojący przed plutonem egzekucyjnym zostaje trafiony kulą w serce.

Ŝe zawsze odbieramy informacje. Rozwijanie zdolności intuicyjnego postrzegania pomoŜe nam przerabiać te lekcje w chwili ich doświadczania. które nie odpowiadają Ŝyczeniom Twoim lub osoby przez Ciebie badanej. w większości sami intuicyjnie czują. które ujawniło je w postaci bólu w klatce piersiowej. Jednak za sprawą ciała okazało się. który się pojawi. by spełniać nasze prośby. System energetyczny człowieka przekazuje tylko tę informację. „Przechodzisz naturalną przemianę fizyczną i nic złego w Twoim ciele się nie dzieje". W zachodniej kulturze często błędnie rozumiemy nasze przeznaczenie oczekując. Np. Nauczyciele duchowi zachęcają nas. Zamiast zrobić to. Jednak zachowanie refleksyjnej. 25 . Wielokrotnie musiałam potwierdzać negatywne przeczucia osób. które najbardziej przyczyniły się do powstania choroby. w nieznane. Ludzie muszą stawić czoła temu. Jego ciało i duch starały się uświadomić mu potrzebę zmierzenia się ze zdradą Ŝony. Taka intensywność jest jednak konieczna. ale nie jest to do końca prawdą. Jednak ani Bóg. czego się obawiają. Jak w przypadku „strzału w serce" symboliczny obraz moŜe być czasami niepokojący. aby mówić ludziom prawdę. Większość ludzi chce „bezpiecznej" intuicji i oczekuje „bezpiecznych" informacji. abyśmy wzrastali poprzez bolesne doświadczenia. a nie to. lecz podobnie jak większość ludzi sądził. inni doskonaląc określone umiejętności lub zajmując się sportem. Intuicję posiada kaŜdy.bez względu na to. Zazwyczaj wskazują one bezpośrednio na tę część ciała. Zachowuj otwarty umysł Nie ma jednej recepty na rozwinięcie intuicji.nas takŜe to. co podpowiadała mu intuicja. JeŜeli kłamiemy. „medytacyjnej" postawy ułatwia odbiór przekazów intuicyjnych. Osoby diagnozujące intuicyjnie współpracują z wrodzonym dąŜeniem ciała do zdrowia i Ŝycia. śycie czasami bywa trudne. które są duchowymi lekcjami. którzy zgłaszają się do mnie na konsultacje. Ŝe są chorzy. a naszym zadaniem jest stawianie czoła jego trudnościom. Ŝe Ŝycie będzie wygodne i wolne od trosk. którą badasz. Ŝe to na pozór „bezpieczne" potraktowanie bolesnego doświadczenia będzie kosztowało go utratę zdrowia. dla „trafionego w serce" męŜczyzny bezpieczniej było nie mówić niewiernej Ŝonie o własnych podejrzeniach. Ŝe zdolność wewnętrznego postrzegania jest wynikiem „duchowego" stylu Ŝycia. aby sygnał przesyłany przez ciało został dostrzeŜony i mógł przełamać te wzorce myślowe i emocjonalne. ukrył złość i urazę w swoim ciele. Nasza energia jest zawsze zorientowana na zdrowie . które charakteryzuje najsilniejszy impuls. co chcą usłyszeć. której uświadomienie jest najwaŜniejsze. MoŜesz więc ulec pokusie i odrzucić obrazy burzące porządek lub takie. Przypadek tego męŜczyzny pokazuje. dlatego. Zachowaj swoje pierwsze wraŜenie Gdy odbierasz intuicyjne wraŜenia dotyczące Ciebie lub osoby. największe nasilenie. ani Ŝaden duchowy przywódca czy religia nie stawia za cel i nie gwarantuje pozbawionego trosk Ŝycia. która dąŜy do naszego uzdrowienia i której nie powstrzyma Ŝadne postanowienie umysłu. a nie duchowości. Ŝe coś jest nie tak. Ŝe jest On po to. co robimy. Ŝe nie podzielam ich obaw. uwzględnij kaŜdy obraz. moja intuicja potrafi lepiej zinterpretować informacje. gdyŜ najczęściej pragnie bezkonfliktowego przejścia w przyszłość. ani Budda. Ci. które zwracały się do mnie 0 pomoc. która słabnie lub zaczyna chorować. gdyŜ słuŜy ona przetrwaniu. Ŝe unikanie problemu spowoduje jego zniknięcie. nasze pole energetyczne będzie przekazywało drugiej osobie „energetyczną wiadomość" mówiącą o naszej nieszczerości. Jednak. Często spotykałam się z opinią. Niektórzy pogłębiają ją poprzez medytację. Ich zdolność odczytywania energetycznych impulsów była równie trafna jak moja. wiedzieli. Mierzymy obecność Boga w naszym Ŝyciu poziomem osobistego komfortu i wydaje nam się. Energia nie kłamie i nie moŜe kłamać. mają jednak nadzieję. Ŝe nadam temu uczuciu inne znaczenie mówiąc np. WaŜne jest jednak. Ŝe za intuicją kryje się ogromna siła.

bez względu na swoją treść. Miał ostre bóle z prawej strony brzucha. na których opiera się praktyka. według mnie. dzień po dniu . Kiedyś Norman zadzwonił do mnie z prośbą o telefoniczną konsultację . które są wykorzystywane przy diagnozowaniu. Część myśli jest płytka. której nie potrafię odczytać. Mogę tylko snuć domysły. skupiam się kolejno na kaŜdym ośrodku energetycznym i czekam na obraz. na którą kładę największy nacisk. dzieje się coś niedobrego. w jakie wchodziliśmy z ludźmi. Czasami czułam. Przykład pewnego męŜczyzny dobrze ilustruje ten proces. Natomiast osoba. w ciele. W kilku takich przypadkach miałam wraŜenie. KaŜda myśl przepływa przez nasz organizm i wywołuje jego fizjologiczną reakcję. Gdy czuję związek emocjonalny z przekazywaną informacją. innym razem wystarcza niespełna dziesięć minut. WraŜenia intuicyjne nie mają charakteru słuchowego ani wizualnego. których nie mogłam jej udzielić. Czysty odbiór nie powinien. Gdy badam czyjeś ciało. dlaczego tak się dzieje. Nasze ciała zawierają nasz Ŝyciorys . moŜe odczuwać emocje w związku z przekazywanymi informacjami. który ogólnie czuł się słaby i wyczerpany. zdolności intuicyjnych. stopniowo. pojawiają się w organizmie najpierw jako energia. dlaczego rozpadło się jej małŜeństwo. Sprawia. wywołują reakcje biologiczne utrwalające się w pamięci komórek. Wszystkie myśli. Większość ludzi nie uwaŜa zmęczenia za 26 . Ŝe nie jest obiektywna. Te. rytm bicia serca staje się przyspieszony i oblewasz się potem. jest oznaką. młodego dentystę. Ta ksiąŜka da Ci teoretyczne podstawy i wskazówki do poszerzania własnych. Ucząc się odczytywać ludzki system energetyczny. np. Kluczem jest obiektywizm Dzięki doświadczeniu nauczyłam się odróŜniać wraŜenia mające charakter osobisty od tych bezosobowych. naszych słabości. a następnie samoistnie się kończy. oddychającym przejawem naszych mocnych stron.jest to sprawa najwaŜniejsza. Ŝe cokolwiek bym powiedziała. nadziei i obaw. dla której robisz odczyt. Ŝe Ŝołądek się kurczy. a w następnej kolejności zdobywać praktyczne doświadczenie. W ten sposób . musisz zaufać swoim podpowiedziom wewnętrznym .Obiektywizm pomoŜe Ci zrozumieć odbierane wraŜenia i umieścić je w duchowym i symbolicznym kontekście.chodziło o jego pacjenta. gdy jestem wyczerpana lub gdy jakaś waŜna sprawa osobista zaprząta mój umysł. najpierw naleŜy poznać zasady. które powoduje przytępienie umysłowe i emocjonalne. Praktycznie nie ma ze mnie poŜytku takŜe wtedy. mieć Ŝadnego zabarwienia emocjonalnego. Narastające zmęczenie. a sporo nieuświadomionych. nie zostałoby to zrozumiane. Niektóre myśli są jak głębokie wstrząsy powodujące zmiany w całym ciele. Długość jego trwania zmienia się w zaleŜności od osoby. Wiele myśli nie ma dla nas znaczenia i przepływa przez ciało niepostrzeŜenie. Zasada pierwsza: Biografia staje się biologią Według medycyny energetycznej jesteśmy Ŝyjącym zapisem własnej historii. nie pozostawiając po sobie wyraźnych śladów. Ŝe badana osoba oczekuje bardzo określonych informacji. Jako wskaźnik słuŜy mi przy tym brak emocji. Po około pięciu sekundach zaczynają się pojawiać wraŜenia.wszystkie informacje na temat kaŜdego wydarzenia i wszelkich interakcji. Co jakiś czas trafiam na osobę. zakładam. Strach np. Proces ten trwa jeszcze jakiś czas. a w związku z tym nie mogę jej teŜ pomóc. oddziałuje na wszystkie układy ciała. które zawierają ładunek emocji i mają psychiczne lub duchowe znaczenie. Jednak wszystkie świadome myśli (a takŜe liczne nieuświadomione) powodują biologiczne zmiany.powoli. Natomiast myśl przepełniona miłością moŜe zrelaksować całe ciało. niekiedy wynosi niemal godzinę. Są jak szybkie mentalne obrazy.bieg naszego Ŝycia kształtuje naszą fizjologię. które charakteryzuje bardzo słaby impuls. Ŝe na poziome energii. Doskonaląc swoje umiejętności i wypróbowując je w Ŝyciu. cierpiał takŜe na powaŜną depresję. Z biegiem Ŝycia nasz organizm staje się Ŝywym.

i uwierzyć bez zastrzeŜeń. Ŝe prawa strona ciała w okolicy trzustki wytwarza toksyczną energię. Czasami. Ŝe teŜ podejrzewał raka. Skierował rozmowę na temat jego kariery i związanej z nią frustracji. starając się zmienić jego negatywne nastawienie. które jest źródłem udręki. Pacjent przyznał się. Norman nie wspomniał mu o obecności toksycznej energii. UwaŜa on. Analizując stan zdrowia tego człowieka zauwaŜyłam. Norman przyznał. Tym razem wynik był pozytywny. jak w przypadku tego młodego dentysty. Rozmawiając z owym męŜczyzną. Jednak przedłuŜająca się depresja często poprzedza chorobę. Ŝe aby osiągnąć to. W świecie medycznym uwaŜa się ją za zaburzenie emocjonalne i psychiczne. poczuć swoimi wnętrznościami. TakŜe depresja świadczy o tym. jak tego pragnie. odpowiedzialności. człowiek ten nie umiał zastosować się do wskazówek Normana. kaŜdą komórką . czy słuŜy mu jego praca. Stwierdzenie. Ŝe sami uczestniczymy w powstawaniu choroby. PrzedłuŜająca się depresja nieuchronnie prowadzi do skrajnego wyczerpania. Jak zawsze podał mi tylko imię i wiek pacjenta. Oczywiście. moŜna powiedzieć. Przekazując Normanowi swoje spostrzeŜenia stwierdziłam. Ŝe chciałby porzucić praktykę dentystyczną. Dopiero gdy ból zmusza nas do zmiany podejścia. i uporczywie rozpamiętuje tę myśl. ale te nie potwierdziły podejrzeń. Bardzo waŜne jest odpowiednie zastosowanie tej wiedzy. Poradził mu. PoŜegnał się. Aby rozwinęła się choroba. jednak nie zawsze powodują one zmiany patologiczne. będzie zmuszony wprowadzić zmiany. Ŝe jego choroba postępuje. MoŜna poznać coś nowego i stosować to od czasu do czasu. którego nie likwiduje nawet dłuŜszy sen. myśli. Ŝe nie moŜe Ŝyć tak. kto i w jakiej ilości wydaje Twoje pieniądze. Powiedziałam Normanowi. jednak nie moŜe obciąŜyć swoją decyzją rodziny. Ŝe dzieje się coś złego. Zadzwonił więc do mnie po pomoc.symptom choroby. nie dopuszczając do siebie Ŝadnych innych uczuć. stosunki. PowaŜne potraktowanie tej informacji moŜe zapobiec chorobie. Ŝe kaŜdy epizod z Ŝycia. które pozwoliłoby mu zadbać takŜe o siebie i realizować własne pragnienia. Trzeba przenieść tę świadomość na poziom fizyczny . W języku energii depresja oznacza nieświadome wyrzeczenie się energii lub inaczej siły Ŝyciowej. JeŜeli nie dbasz o to. aby zastanowił się. to nie uda Ci się uniknąć bankructwa. Pacjent został natychmiast zoperowany. gdyŜ nie czuje bólu. o którym początkowo nie sądzimy. Tak samo bez energii podupadniesz na zdrowiu. wszystkie wydarzenia. Powiedział. ciało stara się powiedzieć. Niestety. czego pragnie. Ŝe biografia staje się biologią. zaczynamy 27 . odłoŜył słuchawkę i zajął swoim pacjentem. nic nie mówiąc o bólu ani swoich przypuszczeniach. którą utrzymuje. Ŝe jest „energetycznie" chore. Poprzez wyczerpanie. Porównując energię do pieniędzy. Pojmował odpowiedzialność jako obowiązek troszczenia się o innych nawet kosztem własnego zdrowia i nie potrafił zmienić swojego podejścia na takie. Ŝe męŜczyznę przytłacza ogromne poczucie. zmarł jednak po czterech miesiącach. Ludzie rzadko powodują choroby świadomie. ten męŜczyzna nie chciał dostrzec związku pomiędzy zmianami w ciele a poczuciem bezsilności i niezadowoleniem ze swojej pracy. Ŝe depresja jest jak otworzenie portfela i ogłoszenie: „Bierzcie sobie moje pieniądze. oznacza jednak. przy czym podstawową zasadą jest nieobwinianie osoby badanej o wywołanie schorzenia. a to moŜe wymagać duŜego wysiłku. Ŝe moŜe mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie. wszyscy mamy negatywne emocje. Dolegliwość powstaje zazwyczaj w rezultacie jakiegoś zachowania lub nastawienia. aby mogło nastąpić uzdrowienie. Do uzdrowienia nie wystarcza jednak samo zrozumienie. nic mnie to nie obchodzi". Choć widzieli to inni. jednak testy tego nie wykazały. trzeba zmienić sposób myślenia. Ŝe pacjent ma raka trzustki. Po dwóch tygodniach lekarz rodzinny tego męŜczyzny powtórzył badania mające wykryć raka trzustki. Norman odniósł wraŜenie. poglądy i przekonania mają wpływ na funkcjonowanie organizmu.do ciała. negatywne uczucie musi się stać stanem dominującym. Ze względu na bóle brzucha przeprowadził badania w celu wykrycia raka trzustki.

jakie daje Ci gniew. dlatego znajduje wady we wszystkim. od swoich dzieci. co robi. Postępowanie. np. Ŝe te metody nie przyniosą całkowitego wyleczenia. czy pomoŜe jej terapia elektromagnetyczna. dostrzeŜenie i przyjęcie prawdy na swój temat i na temat własnych relacji z innymi jest istotne dla uzdrowienia. Ŝe nastawienie tej kobiety do Ŝycia spowodowało u niej utratę wewnętrznej mocy. emocja negatywna musi się stać dominująca. Nie potrafiła się pogodzić z perspektywą odejścia dzieci i twierdziła. kobieta jest nieustannie wyczerpana. kiedy pacjent rozumie. stymulację czaszki za pomocą specjalnego urządzenia. Jednak. była wykończona. głównie swoich dzieci. lecz ze względu na uczucie przewagi. Wyjaśniłam Normanowi. Ta kobieta posiadała tylko zewnętrzne pojęcie siły. poprzez wiarę w swoją samowystarczalność. Ŝe powinieneś komuś wybaczyć. W ten sposób zwiększa się prawdopodobieństwo choroby. Tego popołudnia zrozumiałam. którego warunkiem jest rezygnacja z chorobliwego dąŜenia do kontrolowania innych. lecz takŜe osłabia zdrowie. terapię światłem i kolorem. Jej poczucie własnej wartości opiera się jedynie na umiejętności kontrolowania innych. Nie chce ryzykować udzielenia im emocjonalnego wsparcia. zdrowe jedzenie i przyzwoite ubranie. PoniewaŜ kontrolowanie innych wymaga ogromnego wysiłku i nie przynosi spodziewanych korzyści.przyspiesza zmiany w ciele. Jak podkreślał M. którą pobierała z zewnętrznego źródła. ona ma za mało oparcia w sobie. którą nękała depresja i ciągły ból karku i krzyŜa. to tylko uŜalałaby się nad sobą przez godzinę tygodniowo. wszyscy mamy negatywne uczucia. Leczenie nie przyniosłoby efektu. co robią . nie tylko podkopuje wiarę w siebie.w szkole i poza nią. i dopiero wówczas uświadomiłam sobie. Ŝe terapia alternatywna moŜe odnieść skutek tylko wtedy. które powoduje jej utratę. Norman poprosił mnie. Aby choroba się rozwinęła. gdyŜ rezultatem negatywnej obsesji jest zawsze utrata energii. Ŝe wszystko. Scott Peck w swoich ksiąŜkach People of łhe Lie i Drogą mniej uczęszczaną. Nagle zobaczyłam ludzki układ energetyczny w zupełnie nowym świetle: jako wyraz osobistej mocy. Kobieta ta nieustannie krytykuje własne dzieci i próbuje uzaleŜnić je od siebie. Odpowiedziałam: „Nie. czym jest wewnętrzna moc . Ŝe kobieta czuje się niepewnie. wolisz tego nie robić. jednak nie wszystkie one wywołują choroby. Mogła pójść do psychoterapeuty. która przyciąga i niszczy wszystko. Gdy trafiła do Normana. Dlatego teŜ drugą kwestią wymagającą omówienia jest podstawowe znaczenie wewnętrznej mocy dla zdrowia. We własnym mniemaniu była dobrą matką. Jej przewlekły ból wynika z niemoŜności zapanowania nad innymi. do czego nie chciała się przyznać. wiedzieć. ciągle szuka potwierdzenia i panicznie boi się samotności. Przekazywanie energii do przeszłości przez rozwodzenie się nad bolesnymi wydarzeniami pozbawia ciało mocy i sił Ŝyciowych i moŜe doprowadzić do choroby. Wewnętrzna moc jest podstawowym warunkiem odzyskania i zachowania zdrowia. MoŜesz np. Uświadomienie sobie. Powiedziałam. Norman rozwaŜał program alternatywny obejmujący psychoterapię. a jedynie spowodują kilkutygodniową poprawę. robi dla ich dobra. jeŜeli nie stawiłaby czoła prawdzie na swój temat. Ŝe nasze myśli pełne lęku lub goryczy są substancją trującą. 28 . Ŝe taka negatywna myśl jest szkodliwa i mimo to pozwolenie na jej dalszy rozwój . co powiedziałam. Stwierdziłam.rozumieć. Jej lęki i brak oparcia w sobie są jak „czarna dziura". abym dokładniej mu to wyjaśniła. aby od niej nie odeszły. PoniewaŜ konwencjonalne sposoby leczenia nie przynosiły efektów. Zasada druga: Wewnętrzna moc jest niezbędna dla zdrowia Pewnego dnia zadzwonił do mnie Norman i poprosił o zbadanie kobiety. Powtarzam.gdy potrafi znaleźć w sobie oparcie i je ugruntować. aby te urządzenia mogły jej pomóc". Jednak nieustannie usiłowała ograniczyć ich rozwój emocjonalny. poniewaŜ zapewniała im czysty dom. Wtedy po raz pierwszy wypowiedziałam się na temat wewnętrznej mocy osoby badanej i sposobu jej leczenia. Zapytał.

a kaŜdy z nich ma swoje przeciwieństwo. system biologiczny takiej osoby otrzymuje sygnał. koncentrując się jedynie na sprawach najistotniejszych dla funkcjonowania jego imperium finansowego. które w naszym odczuciu mają więcej mocy. Choć osoba moŜe deklarować publicznie coś innego. jej prawdziwe uczucia dadzą o sobie znać w jakiś symboliczny sposób. 29 . Nasze Ŝycie jest skupione wokół symboli mocy . która mówi. tytułów. Nasz układ duchowo-biologiczny zawsze stara się wyraŜać prawdę i zawsze znajduje na to sposób. Twój organizm moŜe zacząć słabnąć. Osobista moc określa relacje pomiędzy naszym światem wewnętrznym i zewnętrznym. więc jestem bezpieczny. Ŝe do ciała napływa siła i energia. Jego przedsiębiorstwo odnosiło gigantyczne sukcesy. MęŜczyzna wcześniej nie wiedział. bezpieczeństwa. Umysł przekazuje nieświadomą informację: „Mam pieniądze. autorytetu. To spowodowało reakcję biologiczną. jej energia zdradzi. Połączmy teraz pierwszą zasadę. komunikując się z nami za pomocą języka mitów i symboli.z małŜonkiem.pieniądze. Uświadomił sobie. Pojawiła się migrena. które podejmujemy. są wynikiem tego. urody. a następnie pierwszy pojawiał się w pracy.pieniędzy. KaŜdy z nas ma wiele symboli mocy. Weźmy np. Gdy ktoś uwaŜa pieniądze za przejaw siły. W październiku 1987 roku nastąpił krach na giełdzie. Nasze postawy i poglądy. jak i negatywne. Choć zarabianie duŜych sum nie gwarantuje zdrowia. Ŝe zdrowie połączył z zarabianiem pieniędzy. Wycofał się ze wszystkiego. Ta pozytywna informacja przekazana biologicznemu systemowi decyduje o zdrowiu. Nie mógł juŜ sprostać wielogodzinnej pracy i terminarzowi spotkań. Ŝe pieniądze oznaczały dla niego wolność i moŜliwość prowadzenia Ŝycia. Staramy się wyczuć. co uwaŜaliśmy za źródło swojej mocy. z której wynikła śmiertelna choroba. pracę. z twierdzeniem. a on sam miał energię dziesięciu osób. Wysiłek związany z tworzeniem firmy zapewne niejednego by powalił. zauwaŜył to od razu. Gdy zachorował. Poczucie wewnętrznej mocy jest podstawą zdrowia. Gdy pieniądze napływają. więc wszystko jest w porządku". Niezliczone sytuacje i wiele naszych wzajemnych kontaktów polega na energetycznym pertraktowaniu. Często zgadzamy się z osobami. i wszystkie decyzje. Pamiętam pewnego męŜczyznę. bawił się z przyjaciółmi do wczesnych godzin rannych. a w kilka tygodni późnej takŜe zdrowie. jak rozumiemy i wykorzystujemy (lub nie) swoją moc. lub po rozstaniu się z kimś. w kim widzieliśmy swoje spełnienie . co naprawdę czuje. i jaki moŜemy mieć w niej swój udział. pogodny i we wszystkim dobrze zorientowany. rodzicem lub dzieckiem. Zaczynamy wywoływać chorobę. Wraz z fortuną utracił źródło siły. a wraz z nim popadło w finansowe kłopoty jego przedsiębiorstwo. Mam siłę. rozwijamy umiejętność właściwej oceny energii u siebie i innych. np. gdyŜ wydaje nam się. niemoc i choroba są niezaprzeczalnie ze sobą związane. Ucząc się symbolicznego języka energii. JeŜeli zarabianie zaczyna Ci sprawiać trudności lub nagle tracisz pieniądze. by w ten sposób czerpać siłę lub zachować poczucie bezpieczeństwa (które jest synonimem siły) poprzez osobiste relacje. Ludzie. pieniądze. o jakim zawsze marzył. kiedy stracimy coś. Pracował do późna. Symbolem mocy dla dentysty z rakiem trzustki była jego praca. W ciągu kilku miesięcy ów męŜczyzna stracił zdrowie. Ŝe poczucie wewnętrznej mocy jest niezbędne dla zdrowia. Informacja energetyczna zawsze jest prawdziwa. bóle krzyŜa i dość powaŜne schorzenie jelit. zarówno te pozytywne. odzwierciedlają nasze symboliczne wartości. albo teŜ pragniemy kontrolować ludzi lub sytuacje. braku energii. kochanką lub kochankiem. to jednak ubóstwo. najpopularniejszy symbol siły . Próbujemy się zmierzyć z poczuciem zagubienia. którymi się otaczamy. który w połowie lat osiemdziesiątych zdawał się mieć świat u stóp.Diagnozowanie tej kobiety pozwoliło mi dostrzec rolę osobistej mocy w Ŝyciu i jej znaczenie dla układu energetycznego. Moc jest podstawą człowieczeństwa. Nikomu nie są obce te kwestie. kto ma siłę. jednak dla niego był źródłem mocy. Ŝe biografia staje się biologią. ich posiadanie staje się symbolicznym odzwierciedleniem jego zdrowia i samopoczucia. Ŝe nie potrafimy się im przeciwstawić. Jednak rozwijając się przestał ją cenić i stracił energię do Ŝycia. Był przy tym zawsze uwaŜny.

Według filozofii. Starają się zdobywać energię poprzez pieniądze. Chory poddaje się przepisanemu przez lekarza programowi leczenia. Stan fizyczny moŜe ulec poprawie. która cierpi w wyniku nie prowokowanego ataku. Ŝe moŜemy uczestniczyć w leczeniu. Mówi ona. Chęć współpracy ze strony pacjenta jest oczywiście mile widziana.dla osiągnięcia sukcesu niezbędne jest pełne zaangaŜowanie. Oznacza uzyskanie kontroli nad fizyczną dolegliwością lub jej zahamowanie. autorytet polityczny. jego nastawienie jest jednak bez znaczenia dla samego procesu leczenia . Nasze energetyczne powiązania ze światem zewnętrznym moŜna postrzegać w sposób symboliczny jako obieg siły elektromagnetycznej. Nie wyraŜają bezpośrednio swoich potrzeb. co trzeba". „cele energetyczne". które w przyszłości pozwolą uŜywać jej do wyraŜania miłości. zręcznie je wykorzystując. To w nich pacjent wykorzystuje moŜliwości terapii i współpracuje z terapeutą. Rozpoznanie własnych symboli mocy. symbolicznego i fizycznego z nimi związku oraz uwzględnienie wszystkich sygnałów. Leczenie jest procesem biernym. natomiast techniki holistyczne. Nie stawia czoła wyzwaniu i nie walczy o odzyskanie zdrowia. Typ pasywny Matka z depresją i chronicznym bólem pleców jest przykładem osoby pasywnej. Ŝe potrzebna jest im zewnętrzna energia. Ŝe same sobą nic nie reprezentują. Zasada trzecia: Sam moŜesz sobie pomóc Medycyna energetyczna jest filozofią holistyczną. Wyleczenie nie jest tym samym. Osoby tego typu czują. jednak chory nie zajął się źródłem choroby. Przeciwnie jest w terapiach holistycznych . wojskowy lub religijny albo przez związki z wpływowymi osobami. swoich wspomnień i przekonań. Język medycyny konwencjonalnej jest zbliŜony do Ŝargonu wojskowego. To połączenie powoduje tym samym oddanie celowi energetycznemu części naszej energii.aktywnej i pasywnej. Mówi się: „Wirus zaatakował organizm" lub: „Tkanki zostały skaŜone toksyczną substancją. ułatwi leczenie kaŜdej choroby. z nastawieniem „zróbcie. która uczy. pacjent jest niewinną i wręcz bezsilną ofiarą. status społeczny. na jakiej opiera się medycyna akademicka. Medycyna holistyczna i konwencjonalna skłaniają do dwóch odmiennych postaw . Fizyczne wyleczenie nie znaczy jednak. wizualizacja. z czym to lekarz ponosi odpowiedzialność za jego wyniki. 30 . Strumień energii przepływa przez ciało i łączy się z przedmiotami i ludźmi. który wymaga przeanalizowania swojego podejścia. a co za tym idzie -w duŜej mierze odpowiadamy takŜe za powstanie choroby. w którym pacjent przekazuje odpowiedzialność za siebie lekarzowi i przepisanej przez niego terapii. jakie przesyła Ci ciało i intuicja. Czujemy się przez nich przyciągani. z zamiarem uwolnienia się od negatywnych wzorców. Leczenie chemiczne nie zakłada świadomego uczestnictwa pacjenta. wiary w siebie i zachowywania zdrowia. Mają mniej lub bardziej uświadomione przekonanie. Ŝe sami jesteśmy odpowiedzialni za własne zdrowie. poniewaŜ symbolizują dla nas moc. lecz dobrze znoszą niezadowalające sytuacje. Gdy pacjent jest pasywny. pracując nad sobą jednocześnie na emocjonalnym.zadanie przejmują leki i chirurg. którą pobierają od kogoś lub dzięki komuś. W takim przypadku moŜliwy i prawdopodobny jest jej nawrót. fizycznym i duchowym poziomie. co daje Ci siłę.Powinieneś wiedzieć. Wiedzie takŜe do zmian. Uzdrawianie natomiast jest aktywnym i wewnętrznym procesem. tzw. co spowodowało zagroŜenie Ŝycia". wymagają aktywności i zaangaŜowania. do przyjrzenia się i zaakceptowania prawdy o sposobie wykorzystywania w nim własnej energii. co uzdrowienie. Analiza wewnętrzna nieuchronnie prowadzi do oceny swojego Ŝycia w świecie zewnętrznym. w związku. psychicznym. jak np. Ich energię moŜemy włączyć do naszego systemu energetycznego. Ŝe wyleczone zostało emocjonalne i psychiczne podłoŜe choroby. uzdrowienie nie następuje.

Ludzie bardzo często mówią. Tę grupę ludzi nazywam typem pasywnym. Anna zaraziła się wirusem wykonując swój zawód . takie jak tytoń. UzaleŜnienie Anny od papierosów miało nad nią większą władzę niŜ jej pragnienie zdrowia. które wykazują bierną postawę. są osoby uzaleŜnione. Nieświadomie określają sposób. stworzyła wzorzec przekazywania swojej energii innym . Podczas wykładu mówiłam o tym.głównie swojemu sutenerowi i papierosom. Ŝe tworzą go rzeczywiste strumienie energii. by wybrała to. w jaki tracą energię. Była bardzo drobnej budowy i wyglądała jak mała dziewczynka. gdyŜ jeden z jej „klientów" cztery tygodnie wcześniej połamał jej Ŝebra. Utykała. obieg energii takiej osoby jest tak mocno związany z celem energetycznym. chociaŜ dwóch papierosów dziennie?" Patrząc na nią. Niektórzy czują się wyczerpani po spotkaniu z kimś lub po pobycie w jakimś miejscu. Pewien przypadek. Ŝe czują się związani z osobą lub wydarzeniem z przeszłości. Te dwa cele 31 . ludzie sami stawiają sobie intuicyjną diagnozę. jakie działania powinien podjąć chory.Początkowo uwaŜałam ten obieg za obraz symboliczny. głównie poprzez przekazanie im władzy nad sobą. Pracowałam wtedy z nosicielami wirusa HIV i chorymi na AIDS. Ŝe nałogi. jednak przekonałam się. W przerwie podeszła do mnie Anna i powiedziała: „Caroline.prostytucję. w dramatyczny sposób pokazuje energetyczne konsekwencje nałogu. jej umysł wybrałby lekarstwo. Mówiąc o sobie. Najbardziej skrajną grupą osób. z którym zetknęłam się w trakcie moich warsztatów w Danii. Ŝe traci ona zdolność jasnego rozumowania. Te potoczne określenia opisują wzajemne oddziaływanie naszej energii i otoczenia lepiej. osłabiają proces uzdrowienia. zdałam sobie sprawę. Nieprzyzwyczajona do troszczenia się o siebie i podejmowania samodzielnych decyzji. aby wyleczyć się z powaŜnej choroby. Ŝe są do czegoś lub kogoś przywiązani lub teŜ zbytnio się z czymś identyfikują. a w drugiej papierosa i poprosiła ją. Bez względu na to. niŜ nam się wydaje. czy uzaleŜnienie dotyczy narkotyków. Podkreślam raz jeszcze: osoba pasywna włącza w swój obieg energii inne osoby lub rzeczy poprzez poddanie się im. czego chce. narkotyki i alkohol. czy naprawdę nie mogłabym wypalić. alkoholu czy potrzeby kontrolowania innych. lecz cała jej energia skierowałaby się na papierosa. Wspomniałam. Ŝe gdybym w jednej ręce trzymała lekarstwo na AIDS.

energetyczne w pełni zawładnęły jej Ŝyciem. Uzdrowienie nie było w zasięgu jej moŜliwości, gdyŜ jej własna siła ulokowana była poza ciałem. Umysł nie jest w stanie skutecznie konkurować z naszymi emocjami. Anna wiedziała, Ŝe zarówno jej profesja, jak i nałóg są niebezpieczne dla zdrowia. Mimo to pragnęła tytoniu, gdyŜ uwaŜała, Ŝe ją relaksuje, i była związana ze swoim sutenerem, bo wierzyła, Ŝe się o nią troszczy. Umysł Anny racjonalnie uzasadnił jej przywiązania emocjonalne i wobec moŜliwości leczenia próbował wynegocjować, chociaŜ dwa papierosy dziennie. Niezdolna do zerwania z nałogiem, Anna nie była w stanie odzyskać mocy, jaka jest potrzebna do uzdrowienia. To nie umysł, lecz nasze pragnienia decydują o celach energetycznych. „Serce nie sługa" - te słowa bardzo trafnie opisują tę sytuację. Dla osób pasywnych kierowanie się intuicją jest wyjątkowo trudne. Tak bardzo liczą się z opinią swojego celu energetycznego, Ŝe automatycznie negują kaŜdą informację, którą przekazuje im intuicja. Aby móc odbierać przekazy intuicyjne, niezbędne jest ich zaakceptowanie. JeŜeli potrzebujesz opinii innej osoby, aby uwierzyć w swoje wraŜenia bardzo mocno ograniczasz swoją zdolność postrzegania intuicyjnego. PoniewaŜ działania, jakich wymaga uzdrowienie, nie podlegają dyskusji, osoby pasywne uwaŜają je za przeraŜające wyzwania, inaczej niŜ osoby, które wykazują bardziej zaangaŜowaną postawę. Uzdrowienie jest procesem indywidualnym i nikt nie moŜe nas w tym wyręczyć. Oczywiście, moŜemy wspierać się nawzajem, jednak nikt nie moŜe np. wybaczyć w czyimś imieniu. Nikt takŜe nie zastąpi chorego w uwolnieniu się od bolesnych wspomnień i doświadczeń, czego wymaga uzdrowienie. Przywiązanie, które jest charakterystyczne dla postawy pasywnej, jest sprzeczne z dąŜeniem ciała do uwolnienia się od toksycznych, pochłaniających jego energię celów. Metody medycyny konwencjonalnej są jakby stworzone dla osób typu pasywnego. W leczeniu konwencjonalnym nie ma nic złego, gdyŜ jest ono najlepszą z form terapii dla tych, którzy pozostają bierni. Korygowanie przepływu energii Większość osób przychodzących na moje warsztaty rozumie potrzebę zmian. Niektórzy mimo obaw rozwaŜają moŜliwość rozstania się z partnerem lub zmiany pracy, podczas gdy inni próbują się pogodzić z trudną sytuacją, która nie zaspokaja ich potrzeb emocjonalnych. Wiele razy słyszałam stwierdzenia typu: „Nigdy nie sądziłem, Ŝe jestem aŜ tak nieszczęśliwy". Gdy zrozumiemy nasze potrzeby emocjonalne, juŜ nigdy o nich nie zapomnimy. Gdy uświadomimy sobie źródła naszego niezadowolenia, nie wymaŜemy ich ze świadomości. Musimy dokonać zmian. Zdolność podejmowania decyzji oznacza jednak posiadanie aktywnej mocy. Gdy juŜ ją mamy, chcemy wprowadzać zmiany, co wywołuje dreszcz emocji czy nawet przeraŜenię. Przekształcenie jednego aspektu własnego Ŝycia prowokuje nas do przyjrzenia się następnym obszarom, które nie spełniają naszych oczekiwań. Dokonywanie zmian jest często trudne ze względu na istniejące zobowiązania. Znaczenie zobowiązań poznajemy zazwyczaj w rodzinie, poprzez łączące nas z nią więzy. Jednak z drugiej strony mamy takŜe zobowiązania wobec siebie. Chęć ich realizacji moŜe powodować duŜe zamieszanie w stosunkach rodzinnych. W przypadku kobiety wierność sobie moŜe oznaczać np. pragnienie zerwania dotychczasowego związku. Powiedziawszy męŜowi o swoim zamiarze, moŜe ona usłyszeć: „A pomyślałaś o dzieciach?" Takie przypadki są bardzo częste i ukazują konflikt pomiędzy lojalnością wobec grupy a wiernością sobie. MoŜemy pozostać w niezadowalającej nas sytuacji, starając się przez jakiś czas zapomnieć o swoich wewnętrznych potrzebach. W pewnym momencie jednak nasze ciało emocjonalne zbierze wystarczająco duŜo siły i uniemoŜliwi umysłowi dalsze oszukiwanie serca. Nieszczęśliwa Ŝona albo znajdzie się w stanie niekończącej się udręki, pozostając przy męŜu, albo doprowadzi do rozwodu, obarczając się winą za sprzeniewierzenie się grupie, czyli rozbicie małŜeństwa. Niestety, na ogół uświadamiamy sobie istnienie osobistych potrzeb wtedy, gdy juŜ tkwimy w określonych układach. W takiej sytuacji trudno jest znaleźć zadowalające rozwiązanie.

32

Jedną z uczestniczek moich warsztatów była Julia. Chorowała na raka piersi i jajników. Jej małŜeństwo od dłuŜszego czasu nie funkcjonowało dobrze. Chciała wyleczyć raka, Ŝyła jednak z męŜczyzną, który traktował ją z ogromną pogardą. Taka sytuacja utrzymywała się od drugiego roku małŜeństwa. MąŜ powtarzał jej, Ŝe na sam jej widok robi mu się niedobrze, choć była wyjątkowo atrakcyjną kobietą. Aby uzyskać jego aprobatę, stosowała głodową dietę i nieustannie ćwiczyła. Opisała siebie jako mistrzynię manipulacji, którą się stała w swoim związku, choć nie przynosiło to Ŝadnych rezultatów. Gdy chciała zwrócić na siebie uwagę męŜa, zmyślała ciekawe historie na temat rzekomo spotkanych w supermarkecie ludzi. Kiedyś zadzwoniła do jego biura i opowiedziała fikcyjną historię o tym, jak to, kiedy uprawiała jogging, napadnięto ją i próbowano zgwałcić. NiezaleŜnie jednak od tego, jak bardzo starała się zwrócić na siebie uwagę i wzbudzić szacunek męŜa, nic nie robiło na nim wraŜenia. Kolejnym problemem w ich wzajemnych relacjach były pieniądze. Choć mąŜ Julii bardzo dobrze zarabiał, pozwalał jej na niewiele i wymagał, aby rozliczała się z kaŜdego centa. Mimo takiego poniŜania Julia nigdy nie zastanawiała się nad moŜliwością podjęcia pracy, co dałoby jej większą niezaleŜność finansową, gdyŜ uwaŜała, Ŝe nie posiada Ŝadnych przydatnych umiejętności. Ich aktywność seksualna takŜe zanikła po dwóch latach małŜeństwa. Starania Julii, aby to zmienić, wywołały kolejną falę poniŜeń. Kiedy stwierdzono u niej raka, mąŜ wyniósł się ze wspólnego łóŜka. W odpowiedzi na tę formę odrzucenia Julia zaczęła spać na podłodze pod drzwiami sypialni. KaŜdego ranka mąŜ musiał dosłownie po niej przejść, aby się dostać do łazienki; przy tym nieraz spluwał na nią, gdy prosiła go o pomoc. Gdy zapytałam Julię, dlaczego od niego nie odeszła, odpowiedziała, Ŝe nigdy nie potrafiła troszczyć się o siebie, ani emocjonalnie, ani finansowo, a teraz, gdy zachorowała, tym bardziej potrzebuje opieki. Gdy opowiadała o męŜu, zachowywała się tak, jakby ktoś rzucał na nią urok; przybierała powaŜny wyraz twarzy i mówiła, Ŝe jest bardzo troskliwy, tylko trochę cierpi z powodu stresu związanego z pracą, i Ŝe naprawdę ją kocha, chociaŜ ma trudności w wyraŜaniu swoich uczuć. Gdy zaproponowałam Julii, aby porozmawiała z psychologiem, odpowiedziała, Ŝe mąŜ nie uznaje psychologów i Ŝe nie moŜe tego zrobić. Zasugerowałam takŜe, Ŝe mogłaby wzmocnić swoje ciało lepiej się odŜywiając, wprowadzając bogatą w witaminy i zdrową dietę. Julia odpowiedziała, Ŝe tak zrobi, jeŜeli jej mąŜ zaakceptuje ten pomysł. W przypadku Julii z energetycznego punktu widzenia znamienne jest to, Ŝe rak zaatakował jej narządy kobiece - najpierw jajniki, a potem piersi. Jej choroba była symbolicznym odzwierciedleniem uczucia odrzucenia, jakiego doświadczyła jako kobieta. Jak dowiesz się z następnego rozdziału, narządy płciowe gromadzą energię wszystkich naszych dotychczasowych przeŜyć, zwłaszcza relacji z otoczeniem, jednym słowem - naszą biografię. Julia nie potrafiła uaktywnić własnej osobistej mocy, gdyŜ za źródło swojego bezpieczeństwa uznała męŜa. Jej układ biologiczny nieustannie otrzymywał sygnały o braku siły. Julia zmarła w ciągu roku. Odmienną grupę stanowią osoby typu aktywnego. Same są dla siebie motorem i samodzielność uwaŜają za rzecz najwaŜniejszą. Ich energia jest ukierunkowana na samoświadomość, siłę wewnętrzną i wytrzymałość emocjonalną. Osoba niezaleŜna potrafi zrobić wszystko, co jest konieczne, aby utrzymać równowagę ciała, umysłu i duszy. Podobnie jak Julia, Joanna miała nieudane małŜeństwo, wskutek czego zachorowała na raka piersi. Problemy w jej związku były podobne, choć nie tak drastyczne, jak w przypadku Julii. MąŜ Joanny, Neal, zdradzał ją z kilkoma innymi kobietami. Wiedziała o tym, jednak starała się o tym nie myśleć. Chcąc sobie poradzić z jego niewiernością, zaczęła uczestniczyć w warsztatach dla kobiet. Dzięki nim uświadomiła sobie, Ŝe zachowanie Neala rani jej osobiste uczucia. Wcześniej nigdy o tym nie myślała. Jak wiele innych osób sądziła, Ŝe małŜeństwo jest połączeniem dwojga ludzi w jeden nierozłączny uczuciowy związek.

33

Joanna szybko zrozumiała, Ŝe jej piersi, które symbolizują dawanie i dzielenie się, mogą zostać uzdrowione tylko wtedy, gdy zacznie się szanować i uwierzy w siebie. Coraz wyraźniej postrzegała siebie jako niezaleŜną osobę, jako indywidualność. Weszła w głęboki kontakt ze sobą, co wcześniej wydawało jej się niemoŜliwe. Jej dotychczasowa koncepcja własnej osoby wymagała obecności męŜa. Gdy Joanna uświadomiła sobie swoje uczucia, wykorzystała oparcie, jakie znalazła w sobie, i zaŜądała, aby Neal wywiązywał się z małŜeńskiego przyrzeczenia. Neal obiecał się zmienić, jednak wytrwał tylko miesiąc. Joanna zdała sobie wtedy sprawę, Ŝe nie uda się jej go zmienić i Ŝe nie potrafi dłuŜej znosić takiego zachowania. Uznała, Ŝe jeŜeli ma wyzdrowieć, musi zmienić szkodzącą jej sytuację. Rozwiodła się i odzyskała zdrowie. Grupy wsparcia dla chorych osób często pomagają rozbudzić nową świadomość. ZauwaŜając własne potrzeby i analizując swoją sytuację, uczestnicy często przyznają, Ŝe ich dotychczasowe Ŝycie nie pasuje do osoby, jaką się stają, i Ŝe nie słuŜy ich zdrowiu. Uświadamiają sobie, Ŝe muszą się zmienić. W procesie uzdrawiania uczą się uniezaleŜniać od rzeczy i ludzi, którzy pozbawiają ich ciało energii. Zmiany są dla wielu osób przeraŜającą perspektywą. Chorzy świadomie lub nieświadomie czują, Ŝe przerwanie dopływu własnej energii do celów energetycznych wiąŜe się z całkowitą z nich rezygnacją. Wpadają w otchłań niepewności, pragnąc zarówno zerwania z obiektem swojego przywiązania, jak i pozostania przy nim. Niektórzy próbują być w obu światach naraz, Ŝyjąc jeszcze częściowo w tym, który im nie słuŜy, i nie wchodząc w pełni w nowy. Wiele osób udaje się do źródła uzdrowienia, lecz stwierdza, Ŝe nie moŜe z niego czerpać. Uzdrowienie jest procesem aktywnym i wymaga działania. Wymaga świadomego wysiłku znalezienia w sobie oparcia i sił potrzebnych do odrzucenia zdezaktualizowanych poglądów i sposobów postępowania i spojrzenia na siebie w nowy, zdrowy sposób - aby moŜna było odrzucić kule i pójść. Odczytywanie symbolicznego znaczenia Wykorzystując wiedzę zawartą w drugiej części ksiąŜki, gdzie opisuję związek pomiędzy energią a naszą psychiką i fizjologią, będziesz intuicyjnie badał kaŜdy z siedmiu ośrodków

34

aŜ zachorujesz. Ŝe rozwiniesz zdolność odczytywania symbolicznych treści. Ŝe to właśnie ona dotyczy Twojej sytuacji. co pozwoli Ci ją bezstronnie ocenić i nauczyć się lekcji. Nie czekaj.zyskasz umiejętność intuicyjnego analizowania symboli mocy w swoim Ŝyciu. Wcześniej jednak musi poznać metodę przyswajania sobie tych wewnętrznych informacji. JeŜeli uznasz. aŜ poczujesz energię tej 35 . przy czym kaŜda następna lekcja będzie intensywniejsza. Skupiaj się kaŜdego dnia na wyzwaniach. Koncentrowanie się na niej nie spowoduje uzdrowienia. skoncentruj się na rzeczach najistotniejszych. MoŜe się okazać. i obserwuj. Wyrób w sobie nawyk intuicyjnego badania łudzi. doświadczeń i informacji. decydujące znaczenie ma nie ta konkretna osoba. aby zwrócić uwagę na stan układu energetycznego. Ta osoba jest w takim przypadku Twoim nauczycielem. Uczyń badanie siebie rutyną. Nie poprzestawaj na rozpoznaniu objawów fizycznych. tak energetycznych. która znajduje swoje odzwierciedlenie w Twoim przypadku. Po drugie. Sprawy ducha wymagają skupienia na sobie . JeŜeli czujesz do kogoś zawiść. W trakcie pracy staniesz się bardziej świadomy tego niezwykłego świata. zawsze myśl o sobie jako o istocie fizycznej i energetycznej zarazem. spróbuj odwołać się do zasady: „Szanuj siebie". ZauwaŜ. jaki jest ich związek z Twoim zdrowiem. gdy odkryjesz utratę energii. Na początek chcę Ci dać kilka pomocnych wskazówek. Zawsze pamiętaj. która poddaje się temu uczuciu. Po trzecie. Ŝe jakaś osoba jest przyczyną Twojego osłabienia. JeŜeli np. Ucz się postrzegać je w świetle symboliki. skup swoją uwagę na znalezieniu symbolicznego znaczenia własnych Ŝyciowych problemów. świadomie i regularnie badaj własne relacje ze światem i ich wpływ na Twoje wewnętrzne i fizyczne samopoczucie. jak i fizycznych angaŜuj zarówno serce. a nie kto pozbawia Cię energii. Wykorzystuj w swojej praktyce model ludzkiego systemu energetycznego przedstawiony w rozdziale 2. badaj co. odzwierciedla tylko jakiś aspekt Ciebie samego. Po pierwsze i przede wszystkim. Po czwarte. Odwołuj się do kaŜdej z siedmiu uniwersalnych prawd dotyczących energii opisanych w rozdziale 2. Zawsze pamiętaj. Twój komponent energetyczny jest nadajnikiem i rejestratorem wszystkich Twoich myśli i kontaktów ze światem zewnętrznym. oceniaj swoją energię codziennie. który znajduje się w Twoim wnętrzu. Naucz się wyczuwać napięcia. jest na dobrej drodze do uzdrowienia. Zawsze szukaj odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego tracę energię?" W usuwanie wszelkich zaburzeń. jak reagują na nie Twój umysł i dusza. i rób wszystko. co słuŜy uzdrowieniu na poziomie energii. Po piąte więc. Ŝe biografia staje się biologią. zdejmiesz z oczu zasłonę iluzji. Pierwszą diagnozę postaw sobie. które podejmujesz. Ŝe wszelkie uprzedzenia zakłócają odbiór energetycznych informacji. Postanów. Wiedz. Skoncentruj się przez minutę lub dwie kolejno na kaŜdym z ośrodków mocy. masz trudności w pracy. co odbiera Ci energię i w jakiej części ciała następuje ta utrata. jak i umysł. i niepotrzebnie zaczniesz ją o to obwiniać i lękać się jej. Ŝe osoba. która pragnie głębszej wiedzy na swój temat. Twoim zadaniem jest nauczenie się lekcji. Twoja sytuacja będzie wiązała się co najmniej z jedną z nich. jakie pojawiają się w Twoim Ŝyciu. jakie gromadzą się w Twoim polu energetycznym. które pozwolą Ci ją odzyskać. by mogły nabrać dla niej prawdziwego znaczenia. a nie obraŜanie się na nauczyciela. Osoba. Gdy dojdziesz do wprawy. Wnikliwie patrząc poprzez pryzmat tej prawdy. jakie ze sobą niesie. lecz pozwalającego na świadome rozporządzanie swoją mocą i energią. Bądź przy tym spokojny i obiektywny. W rezultacie nauczysz się symbolicznego sposobu interpretacji rzeczywistości . dostrzeŜesz jej symboliczne i duchowe znaczenie. będzie Ci to zajmowało tylko chwilę.energetycznych ciała. lecz ciemna strona Twojej osobowości.nie opartego na egocentryzmie. która wydaje się odbierać Ci siłę. zawsze staraj się dostrzec inne aspekty napotykanych trudności. skoncentruj się na określonym ośrodku mocy. a jedynie sprowadzi do Twojego Ŝycia kolejnych nauczycieli. Pytaj siebie. Zastanawiaj się i odczuwaj. Zwróć uwagę na psychiczne i fizjologiczne reakcje spowodowane tą sytuacją.

co się wydaje najistotniejsze. np. poprawa nie następuje lub jest niewielka. zaczniesz wtedy dostrzegać prawdę. Bez względu na rodzaj choroby oprócz pozytywnego nastawienia potrzebne jest pełne zaangaŜowanie i poświęcenie. prawie jak techniczną usterkę. które wyznajesz. lecz nauczenie się czegoś. zioła i dietę. Uzdrowienie ciała. •Wszystko się zmienia. czego wymaga proces uzdrowienia. która została Ci ukazana poprzez tę sytuację. więc nie marnuj czasu na myślenie. Być moŜe nie moŜesz wybaczyć lub zapomnieć o czymś z przeszłości albo obawiasz się zmiany równowagi sił pomiędzy Tobą a inną osobą. Ŝe sam świadomie lub nieświadomie blokujesz proces uzdrawiania lub Ŝe w ramach uzdrowienia powinieneś się przygotować do zakończenia fizycznego Ŝycia. oprzyj na niej wewnętrzny proces uzdrowienia. upraszczaj drogę wiodącą do zdrowia. jeŜeli stosujesz ją raz w tygodniu. problem i relacja zawiera pewną informację wartą zapamiętania lub przekazania innym. włączając do niego elementy leczenia medycznego. zdarzeń i relacji wymaga uwagi i codziennej praktyki. Nie jesteś ofiarą. •Nigdy nie wymagaj. •Pozytywne nastawienie w kaŜdej sytuacji przynosi większe korzyści. takŜe Twoje ciało nie stanie się sprawne po jednym treningu. obejmującej róŜne formy leczenia u wielu lekarzy i terapeutów. puszczając w niepamięć smutki i wybaczając Ŝale. choć zawsze moŜna wprowadzić uproszczenia. Szczęście zaleŜy od osobistego. Pamiętaj. Po siódme. Ŝe sam powstrzymujesz uzdrowienie. Ŝe Twoim celem nie jest nauczyciel. nie jest ograniczone ludzkim pojęciem czasu. związek lub małŜeństwo. choć niektóre choroby są rzeczywiście trudniejsze do wyleczenia niŜ inne i brak rezultatów nie zawsze świadczy o hamowaniu procesu. weź pod uwagę. JeŜeli mimo poddania się złoŜonej terapii. •śyj chwilą obecną i ćwicz się w wybaczaniu innym. aby wspomóc swoje ciało fizyczne: zaŜywaj odpowiednie leki. przestrzeni ani materii. Naucz się płynąć z nurtem Ŝycia i nie staraj się powstrzymywać zmian. Gdy zdasz sobie sprawę. regularnie ćwicz i zdrowo się odŜywiaj. Warunki uzdrowienia w przypadku kaŜdej choroby są w zasadzie takie same. Konsekwentnie realizuj swój program. poniewaŜ uzdrowienie wymaga działania. Być moŜe uzdrowienie przeraŜa Cię bardziej. Staraj się wierzyć w to. Gdy rozpoznasz. Rodzaj zmian jest nieistotny. jak i okresów spokoju. KaŜda sytuacja. Uwzględnij te moŜliwości. Proces powrotu do zdrowia moŜe wypełnić cały Twój wolny czas. Wprowadź do własnego Ŝycia wszelkie konieczne do uzdrowienia zmiany: porzuć stresującą pracę. co boskie. aby druga osoba Cię uszczęśliwiła.osoby i sposób. wszystkie choroby mogą zostać wyleczone. •Wszystkie okoliczności mogą zostać zmienione w mgnieniu oka. Jednocześnie konsekwentnie wspieraj takŜe ciało energetyczne. działanie i modlenie się jak ofiara. Samo mówienie o problemach Ci nie pomoŜe. UŜalanie się nad sobą pogłębia chorobę i jeŜeli jest dominującym elementem myślenia. •śycie polega przede wszystkim na nauce. moŜe to świadczyć o tym. Wszystkie moje duchowe przemyślenia doprowadziły mnie do przekonania. samo staje się chorobą. Traktuj kaŜdą chorobę jako zaburzenie energetyczne. Ŝe boska rzeczywistość nie jest skomplikowana. Dlatego niech Twoja osobista teologia takŜe będzie prosta. zacznij medytować lub uprawiać narciarstwo biegowe. Rób wszystko. 36 . która z uniwersalnych prawd dotyczy Twojego przypadku. Po szóste. •Bądź konsekwentny/a. a nie Ŝycie z nim. To. waŜne jest. niŜ sobie z tego zdajesz sprawę. Nie pomoŜe wizualizacja. wewnętrznego nastawienia i kaŜdy sam za nie odpowiada. Ŝyciowej sytuacji lub nauczenie się symbolicznego sposobu interpretacji sytuacji. Ŝe Twoim celem jest wyeliminowanie cierpienia. KaŜdy doświadcza w Ŝyciu zarówno trudnych przemian. śyj według prawd. Korzystaj z pomocy. Jednak gdy dziesięciu róŜnych terapeutów i tyleŜ samo terapii nie moŜe pobudzić procesu uzdrowienia. upraszczaj swoje Ŝycie duchowe. aby zrobić to. w jaki się z Tobą wiąŜe.

Później. Ŝe takŜe kabała zawiera siedem stopni. Uczy nas. które do mnie trafiały. mimo iŜ odnosiły się do problemów fizycznych i Ŝe do ich opisu uŜywam terminów energetycznych. jednak wyzwania. jak i symboliczne. Opisywałam im je jako zaburzenia energetyczne. Nie zmienia to faktu. choć właściwsze i bardziej pomocne byłoby mówienie o nich w kategoriach duchowych. jak postępować. aby zachować zdrowie. Kiedy zauwaŜyłam zgodność pomiędzy wschodnim systemem czakr a zachodnimi sakramentami. Księga Rodzaju opisuje ciało Adama jako stworzone na podobieństwo Boga. co uwaŜamy za prawdę. dowiedziałam się. Gdy uświadomiłam sobie. Ŝe ludzie są energetycznym odzwierciedleniem Boskiej istoty . szczęście i równowagę energetyczną moŜna osiągnąć. 37 . Celem duchowym Ŝycia jest uporządkowanie i zrównowaŜenie energii ciała i ducha. Łatwiej jest komuś zaakceptować stwierdzenie. jakich nam wszystkim udziela Ŝycie. przechodziła kryzysy natury duchowej. W trakcie wykładu wprowadzającego narysowałam w układzie pionowym siedem kręgów. Są one częścią naszego wewnętrznego fizycznego i duchowego systemu prowadzenia.systemem siedmiu podstawowych energii i prawd. Im lepiej to zrozumiemy. jak kierować energią lub siłami Ŝyciowymi. Nasz duch. gdy sądzimy. i ich oddziaływanie na nasze ciało i psychikę są identyczne. Stało się to nagle. Ciało odzwierciedla te siedem prawd poprzez siedem ośrodków mocy. Gdy się im przyjrzałam. koncentrując się na tym. które przepływają przez organizm. Nasze ciała mają wbudowany układ słuŜący samouzdrawianiu. Ŝe system energetyczny człowieka przedstawia te siedem prawd. PoniewaŜ nasze organizmy są tworem zarówno biologicznym. na jednym z warsztatów na temat anatomii ludzkiego układu energetycznego. Oznacza.poprzez wieczne i proste prawdy. aby duchowa moc naszego cudownego organizmu wypełniła nasze Ŝycie i nim pokierowała. których badanie i rozwijanie jest naszym ziemskim zadaniem. Zdrowie. stanowiąc jednocześnie uniwersalny kodeks mówiący o tym.umiejętność dostrzegania w fizycznych chorobach lekcji. niŜ Ŝe jego duch jest skaŜony. co pozytywne. tym bardziej rozwiniemy zdolność odczytywania symbolicznych przekazów . Ŝe łatwe. myśli i działania oraz siły fizycznej i umysłowej. Łatwiej się Ŝyje. zwróciłam uwagę na fakt. Prawdopodobnie wszyscy uczyniliśmy swoje Ŝycie bardziej skomplikowanym niŜ jest w rzeczywistości. Ŝe „góra" myśli i działa w sposób skomplikowany. Siedem uniwersalnych prawd zawartych w tych tradycjach stanowi źródło siły duchowej. Okoliczności naszego Ŝycia i spotykane w nim osoby róŜnią się.Niczego nie zyskamy. lecz takŜe jako wrodzone dąŜenie biologiczne. które przedstawiały ośrodki mocy w ciele. nie wywołującym skojarzeń religijnych ani lęków dotyczących relacji z Bogiem. co nie znaczy. gdy badałam dokładniej podobieństwa tych systemów. Rozdział 2 Stworzeni na obraz Boga Od początku wiedziałam. i Ŝyjąc w sposób zgodny z tym. W jednej chwili zrozumiałam. Przestrzeganie tylko tych dwóch zasad juŜ wystarcza. gdy umiemy (myśleć w boski sposób . jakie dzięki nim musimy podejmować. Przesłanie tego wersetu jest zarówno dosłowne. Jest to zadanie proste. Ŝe zaczęłam postrzegać duchowość nie tylko jako potrzebę psychologiczną i emocjonalną. Ŝe jest wyczerpany energetycznie. ale takŜe siedem sakramentów. nasza energia i osobista moc są jedną i tą samą siłą. Energia jest określeniem neutralnym. Ŝe odbierane przeze mnie wraŜenia intuicyjne dotyczą duszy. Naszym wspólnym przeznaczeniem jest poznanie uniwersalnych prawd i pozwolenie mieszkającej w nas boskości na działanie w nas i poprzez nas. nie chciałam uŜywać juŜ tylko języka energii i włączyłam do intuicyjnego diagnozowania pojęcia duchowe. Ŝe większość osób. jak i duchowym. Zgodność tych trzech tradycji sprawiła. obok języka energii zaczęłam uŜywać określeń duchowych. Ŝe istnieje nie tylko siedem czakr. Ŝe ich przekaz duchowy jest taki sam.

napięciami lub problemami emocjonalnymi uŜywając nowego języka energii i ducha. seks i zmysłowość. skoro staramy się być sprawiedliwi podlegamy sprawiedliwości doskonałej. będąca źródłem ludzkiej świadomości. w sposób nie obciąŜony religijnymi dogmatami. a nawet powrót do wiary osób. poniewaŜ ukazywała prawdziwy sens i znaczenie tych przejść. które formalnie z nią zerwały. odkrywały swoją emocjonalną i psychiczną naturę. ZauwaŜyłam. Boskie współczucie musi być bezgraniczne. zmieniając je na podobieństwo duchowe. 38 . Dzięki narodzinom Jezusa chrześcijanie stworzyli „biologiczną teologię" i uznali Jego Ŝycie za dowód na to.Zwiastowanie. Z punktu widzenia śydów herezja chrześcijan polegała na przekroczeniu biologicznej granicy. Jahwe. nazywając go Jezusem. zacząć odzyskiwać zdrowie i odbudować własne Ŝycie. Jednak ta pierwotna zasada. Synem BoŜym. Ten duch lub siła.własnego ducha. lecz jego opis nigdy nie schodzi „poniŜej pasa". Nagle abstrakcyjna zasada judaizmu. jak zwykł mawiać Joseph Campbell. W przeciwieństwie do innych tradycji duchowych.wizję podróŜy bohatera. dlatego w przypadku niemal kaŜdej choroby moŜesz uzyskać wgląd w sposób. Ŝycia. myślenia i działania. Wśród mitologii wyróŜnia się tradycja Ŝydowska. Gdy pojawiło się chrześcijaństwo. a takŜe moc ludzkiego ducha. W chrześcijaństwie sprawiedliwość opiera się na zasadzie „nie czyń drugiemu. Ŝe spotka ją wielka łaska ze strony Boga i urodzi syna. W tradycji Wschodu sprawiedliwość Boska jest prawem karmy. skoro potrafimy wybaczyć. Bóg jest samą miłością. Bóg wybacza wszystko. zawierającej wydarzenie. Większość mitów we wszystkich kulturach opowiada o boskich powiązaniach człowieka . MoŜliwość ujrzenia swoich trudności w perspektywie duchowej przyspieszała ich powrót do zdrowia. co tobie niemiłe". Zarówno śydzi. szczególnie te męskie. przeniknięte są boskością. Podczas Zwiastowania anioł Gabriel zapowiedział Marii Dziewicy. Na róŜny sposób wpletliśmy Boga we wszystkie obszary naszego. w której Jahwe nigdy nie jest przedstawiany jako istota płciowa. w jaki wykorzystujesz. by stała się ona częścią naszej konstrukcji psychicznej i emocjonalnej. które łączy w sobie biologię i duchowość . pozostaje Ŝywa i jest głównym. zachowując przez to większy dystans do boskości i czyniąc ją bardziej niedostępną. Bardziej współczesne pisma teologiczne kwestionują to biologiczne podobieństwo. którego nazwie Jezus. ludzie przyjmowali to z łatwością. począwszy od antycznych kultur Grecji i Indii po kulturę chińską i cywilizację Majów. na stworzeniu nowej teologii. zapładnia zwykłą kobietę. Ŝe gdy na moich warsztatach mówiłam o wyzwaniach związanych z chorobami.połączenie języka energii i ducha pozwala objąć wiele systemów przekonań. których potomstwo jest do nich podobne lub jest półbogami. O Bogu mówi się. rywalizację i noszenie urazy. Jednym z wątków pojawiających się we wszystkich mitach jest tęsknota ludzi do połączenia ciała z istotą Boga. tworząc mitologie. Ŝe ma lewą i prawą rękę.o bogach zawierających związki z istotami ludzkimi. po niezwykłe przykłady przemiany. Ŝe ludzkość powstała na „obraz i podobieństwo Boga". zwolennicy nowej wiary dali swojemu Bogu ciało ludzkie. Nowością było to. Ŝe Bóg został biologicznym ojcem dziecka. skoro zdolni jesteśmy do miłości. Problemy zdrowotne zawsze wskazują na jakiś kryzys duchowy i są okazją do nauki duchowej. Ŝe nasze ciała fizyczne. dosłownym i archetypowym przekazem tradycji judeochrześcijańskiej. UmoŜliwia porozumienie pomiędzy wyznaniami. KaŜda z kultur opisywała własną wizję przemiany człowieka na uniwersalnej ścieŜce duchowej . Wczesne kultury. trwonisz lub źle ukierunkowujesz swoją osobistą moc . śydzi wyposaŜyli Jahwe tylko w ograniczone cechy ludzkie. Ci boscy potomkowie reprezentują pełną skalę ludzkiego zachowania. pragnienie posiadania boskości we krwi i w kościach. uwaŜana jest za świętą przez większość religii i kultur. pozwalała im pomóc sobie. jak i chrześcijanie wierzyli. destrukcji i zemsty. W róŜnych systemach przekonań na całym świecie natura Boska odzwierciedla najlepsze ludzkie cechy i wartości. od wielkich aktów twórczych. Skoro jedną z najlepszych cech ludzkich jest współczucie. Ŝe nasze ciało fizyczne stworzone jest na podobieństwo Boga. poprzez akty zazdrości.

która staje się częścią naszej duszy i wspiera ją w dalszej drodze ku duchowej świadomości w klasycznym ujęciu podróŜy bohatera. poznajemy siebie i osiągamy moc. czym jest duchowe i fizyczne zdrowie. Układ czakr jest archetypowym opisem drogi indywidualnego dojrzewania poprzez system siedmiu stopni. Wraz ze wzrostem wiedzy o oddziaływaniu Ŝycia wewnętrznego . Ŝe wznosimy się ku boskości poprzez stopniowe opanowanie pokus świata fizycznego.uczestniczenie w tworzeniu własnego zdrowia fizycznego poprzez wykorzystanie twórczej mocy myśli i uczuć. Zaczyna się od wyboru sposobu myślenia i nastawienia. a takŜe symboliczną mapę naszej drogi Ŝyciowej. KaŜdy z nich zawiera uniwersalną duchową lekcję Ŝycia. chrześcijańskich sakramentów i hinduistycznych czakr słuŜą stopniowej transformacji ku dojrzałości duchowej. Świadczy to o potrzebie niezaleŜności i znalezienia duchowego oparcia w sobie. Oto krótki opis lekcji duchowych odpowiadających siedmiu czakrom (zobacz rysunek nr 3). lecz jednocześnie deprymujące jest to. która jest niezbędna dla dobrego samopoczucia psychicznego i fizycznego. Twoje Ŝycie zmieni się raz na zawsze. Ŝe celem Ŝycia jest zrozumienie i rozwinięcie duchowej mocy. Wspaniale jest patrzeć na siebie poprzez pryzmat tej wiedzy. która wpisana jest w organizm. Gdy ta prawda dotrze do Twojej świadomości.na ciało i Ŝycie zewnętrzne przestajemy postrzegać Boga jako zewnętrznego rodzica. w którym się utwierdzamy. stanowi pozytywne lub negatywne polecenie dla naszego ciała i ducha. lecz takŜe na rozumieniu duchowego języka ciała. Czakry reprezentują duchowe lekcje Ŝycia i wyzwania wspólne dla wszystkich ludzi. Opanowując kolejne stopnie. by ich postawa była zawsze przeniknięta boskością. począwszy od podstawy kręgosłupa aŜ po czubek głowy. Opanowanie woli jest naszym największym zadaniem. która przypominała układ dziecko-rodzic i była obecna w starych religiach. kaŜda myśl. co Bóg dla nas stworzył. do którego powracamy. sugerując. Ŝe ciało ludzkie posiada siedem ośrodków energii. Dojrzałość duchowa opiera się na idei współtworzenia . co wywołuje choroby i jak moŜna je pokonać. Jesteśmy tworami biologicznymi o Boskiej konstrukcji. PoniewaŜ boska energia jest nieodłączną częścią systemu biologicznego. Święte teksty wciąŜ przypominają. To święte staroŜytne wyobraŜenie zadziwiająco trafnie opisuje ludzki układ energetyczny. pomagają zrozumieć. 39 . Jako osoby dojrzałe duchowo przejmujemy na siebie część odpowiedzialności za własne Ŝycie i zdrowie. Ŝe instynktownie koncentrowałam się na tych siedmiu ośrodkach energetycznych. stara się. Siedem uniwersalnych zasad stanowi prawdy ponad kulturowe. Na kaŜdym z poziomów osiągamy większe zrozumienie osobistej. Te zasady mają znaczenie dosłowne i symboliczne i na nowo określają. Ŝe kaŜda chwila Ŝycia pozostawia w nas ślad i Ŝe niczego tak naprawdę nie moŜna ukryć. Duchowa dojrzałość polega nie tylko na umiejętności głębszego rozumienia tekstów duchowych. Niewłaściwe wykorzystywanie tej siły obciąŜa naszego ducha i pozbawia ciało witalności.Dzisiaj wielu aspirantów duchowych dąŜy do osiągnięcia świadomości duchowej poprzez codzienne Ŝycie. kaŜde przekonanie. Kiedyś nasze decyzje były jedynie odpowiedzią na to. duchowej mocy. i kaŜde wspomnienie. jego charakter i dąŜenia. teraz umiejętność dokonywania wyborów oznacza współudział w budowaniu rzeczywistości . Systemy siedmiu świętych prawd kabały. Symboliczna moc siedmiu czakr Religie wschodu nauczają. naszym świętym zobowiązaniem i przeznaczeniem. który o wszystkim decyduje za nas i od którego jesteśmy w pełni uzaleŜnieni.naszych myśli i postaw . Oznaczaj osiągnięcie duchowej dojrzałości i jest odejściem od klasycznej relacji z Bogiem. siły.na podejmowaniu decyzji i akceptowaniu swojej za nie odpowiedzialności. Czakry ułoŜone są w linii pionowej. Po wielu latach regularnych sesji diagnozowania intuicyjnego zrozumiałam. którą musimy opanować. podąŜając ku wyŜszej świadomości.

przebaczania i współczucia Czakra piąta: lekcje związane z wolą i wyraŜaniem siebie Czakra szósta: lekcje dotyczące umysłu. osobowością i wiarą w siebie Czakra czwarta: lekcje dotyczące miłości. intuicji.Czakra pierwsza: lekcje związane ze światem materialnym Czakra druga: lekcje związane z seksualnością. zrozumienia i mądrości Czakra siódma: lekcje związane z duchowością 40 . pracą i pragnieniami fizycznymi C z akra trzecia: lekcje związane z ego.

Te siedem duchowych lekcji Ŝycia słuŜy rozbudzeniu w nas wyŜszej świadomości. Takie przebaczenie wyzwala moc. sakramentu małŜeństwa i kapłaństwa. Chrzest oznacza szanowanie rodziny. Sakramenty w symboliczny sposób odzwierciedlają drogę osiągania dojrzałości duchowej i uzdrowienia. Reprezentują moc. których powinniśmy dokonywać sami. częściowo zachowały je takŜe inne wyznania chrześcijańskie. Mojego odwoływania się do sakramentów nie naleŜy błędnie rozumieć jako sugestii. Komunia: otrzymanie lub udzielenie łaski w formie hostii. którą powinniśmy obdarzać innych i którą powinniśmy od innych przyjmować. które 41 . które przenoszą na wiernego określone cechy BoŜej mocy i łaski. jaka wiąŜe się z dojrzałością duchową. Chrzest: otrzymanie lub udzielenie łaski poprzez wdzięczność za przekazanie Ŝycia. Te siedem sakramentów stanowiło i nadal stanowi święte ceremonie. symboliczne zawarcie świętego przymierza z Bogiem i ludźmi w naszym Ŝyciu. ich energia moŜe zamanifestować się w formie choroby. W ujęciu symbolicznym siedem sakramentów chrześcijańskich odpowiada znaczeniu siedmiu czakr. aby móc kochać innych. Symboliczna moc sakramentów chrześcijańskich Od początku Kościół chrześcijański rozróŜniał siedem sakramentów. Symboliczne znaczenie rytuałów wykracza poza ich rolę religijną. przysporzyli nam cierpienia. lecz takŜe w Ŝyciu codziennym. Dotyczy to głównie chrztu. czy nie. jest całkowite i pełne wdzięczności zaakceptowanie rodziny. która uzdrawia ciało. Ŝe gdy byliśmy dziećmi. by przyjmować je od jakichkolwiek instytucji chrześcijańskich. a takŜe siebie. Ostatnie namaszczenie: otrzymanie lub udzielenie łaski zamknięcia niedokończonych spraw. Wszystkie główne tradycje duchowe potwierdzają wspólną dla całej ludzkości zasadę spójności ducha i ciała. W symbolicznym ujęciu chrztu naszym zadaniem. Sakramenty to takŜe symboliczne stopnie na drodze rozwoju. Te siedem stopni inicjacji duchowej odpowiada siedmiu energiom wewnętrznym. w którym rodzina przejmuje fizyczną i duchową odpowiedzialność za dziecko. symboliczne uznanie potrzeby kochania siebie i troszczenia się o siebie. Oto siedem sakramentów i ich symboliczne znaczenie. Określenie sakrament oznacza rytuał przywołujący świętą moc do duszy wiernego. Spowiedź: otrzymanie lub udzielenie łaski oczyszczenia duszy z negatywnych aktów woli. aby zaakceptować odpowiedzialność. które słuŜą sprowadzeniu boskości bezpośrednio do duszy człowieka. Jednocześnie pokazują. Widać to na przykładzie sakramentu chrztu. UmoŜliwienie kochania w „chwili obecnej". i wybaczanie jej członkom tego. nie tylko przed śmiercią. MałŜeństwo: otrzymanie lub udzielenie łaski poprzez zawarcie świętej unii z samym sobą. KaŜdemu aspektowi łaski przyporządkowany jest jeden sakrament. co naleŜy uczynić w kolejnych etapach Ŝycia. Choć siedem sakramentów kojarzonych jest przede wszystkim z Kościołem rzymskokatolickim. Kapłaństwo: otrzymanie lub udzielanie łaski słuŜenia innym. czy uczestniczymy w jakichś zewnętrznych rytuałach. jako osób duchowo dojrzałych. niezaleŜnie od tego. w której przyszliśmy na świat. Bierzmowanie: otrzymanie lub udzielenie łaski poprzez uznanie własnej lub czyjejś indywidualności i osobistej mocy. choroby i uzdrowienia. które były oficjalnie uznanymi rytuałami odprawianymi przez powołanych do tego kapłanów. JeŜeli zlekcewaŜymy własną odpowiedzialność i potrzebę świadomego odniesienia się do tych zadań. Wschodnie tradycje duchowe pojmowały chorobę jako utratę wewnętrznej mocy lub osłabienie ducha. Sakramenty są wewnętrznymi aktami.

moŜna je podzielić na siedem poziomów. jakie powinniśmy uaktywnić i świadomie stosować w obliczu trudności i wyzwań dnia codziennego. Dziesięć sefir określa cechy Boga a jednocześnie archetypowy obraz człowieka. którzy zstąpili na Ziemię. który miał szerzyć naukę o oświeceniu wśród mieszkańców Ziemi. O ile czakry i sakramenty liczy się od dołu. dziesięć sefir stanowiło wzorzec dla biblijnego twierdzenia: „I stworzył Bóg człowieka na obraz swój" (Genesis 1. Jedyna róŜnica polega na sposobie liczenia tych stopni. unikając przy tym oślepienia. Określa się je często mianem szaty królewskiej. Poza tym wartości na kaŜdym z poziomów są identyczne. judaizm nigdy nie uwaŜał swoich proroków za boskie wcielenia. PoniewaŜ trzy z nich są połączone w pary. System sefir rozumiany jest jako zasada Boga i droga powrotu do Niego. Podczas gdy buddyzm nie przypisuje Bogu cech ludzkich. zostało nam danych po to.27). który Ŝył wśród ludzi przez trzydzieści trzy lata. Tych dziesięć cech duchowych. Jak twierdzi Daniel Chanan Matt w ksiąŜce The Zohar: The Book ofEnlightenment. W średniowiecznej kabale sefiry odpowiadają dziesięciu cechom natury Boskiej. 42 . Symboliczny obraz odwróconego Drzewa śycia oznacza. Nawet buddyzm został zapoczątkowany przez Siddharthę. to hinduizm ma wielu bogów. Dziesięć sefir. źródło Boskiego światła. a chrześcijaństwo „Syna BoŜego". wspólnych dla Boga i ludzi. Inaczej niŜ pozostałe religie. o tyle sefiry zaczynają się od góry (od korzeni drzewa). która pozwala nam spojrzeć bezpośrednio na Króla. kontemplację i działania zbliŜamy się do świętości. chrześcijańskie sakramenty i system czakr odnoszą się do tych samych wartości.wymagają zastosowania w Ŝyciu sił. to jego osobowość została w kabale opisana niezwykle dokładnie. boskiego pomazańca. Naszym zadaniem jest powrót do Boskiego źródła poprzez rozwijanie w sobie tych wartości. Podczas gdy oblicze Boga jest w judaizmie przedstawione w sposób moŜliwie najbardziej abstrakcyjny. Ŝe te dziesięć wartości ma święte korzenie i Ŝe poprzez modlitwę. Symboliczne znaczenie dziesięciu sefir Dziesięć sefir lub inaczej: Drzewo śycia to część złoŜonego systemu nauk kabały. które często są przedstawiane jako odwrócone. zakorzenione w Niebie mityczne Drzewo śycia. abyśmy mogli się doskonalić i rozwijać na drodze Ŝycia. który rozwijał się na przestrzeni wieków i który w zadziwiający sposób przypomina czakry i sakramenty.

6.miłość lub miłosierdzie Boga. który nie ma elementów wspólnych z tym. a takŜe jego wielkość.Boskie zrozumienie i inteligencja Boga. 5. gdyŜ ma ona charakter męski. Zaczynają powstawać formy. Ŝeński odpowiednik Chochmy. Chesed i Gewura uwaŜane są za ręce Boga i równowaŜą się wzajemnie. Tiferet (lub Rachamin) . co ziemskie. równowaga i piękno. Gewura (znana takŜe jako Din) .mądrość. który powoduje przejawianie się świata fizycznego.najwyŜsza korona Boga -reprezentuje ten aspekt boskości.Oto najczęściej uŜywane nazwy.współczucie. a co za tym idzie takŜe najbardziej wewnętrzna. osąd. Gewurą. Tworzy parę z piątą sefirą. Bina oznacza takŜe świętą matkę. które poprzedzają przejawienie fizyczne. Ta sefira jest najbardziej nieokreślona. w którym wszystko przygotowywane jest do narodzin. co Boskie. UŜywając współczesnego języka Junga moŜna porównać tę sefirę do nieświadomej energii zwanej animusem. Stanowi ona początkowy punkt. takŜe rysunek nr 4): 1. Tworzy parę z trzecią sefirą. kolejność i symboliczne znaczenie sefir (zob. 4. kara. 3. W tej sefirze to.moc. 43 . zaczyna się łączyć z ludzką myślą. UwaŜana jest za pień lub serce drzewa. Biną. Chesed . Jest to anima. Bina . 2. Chochma . łono. Keter (lub Keter Elyon) .

Ta prawda jest prosta i wieczna. Ŝe czakry. Ŝe teologia jest nauką zajmującą się uzdrawianiem ciała. W tradycji chrześcijańskiej aktem oczyszczenia duszy jest sakrament spowiedzi. płodząca siła Boga. Związki zachodzące między czakrami.7. aby mógł chodzić prosto. Gdy Tiferet (współczucie) i Szechina (element Ŝeński) się łączą. co odbiera Ci energię. która nadaje energii formę fizyczną. Przyszliśmy na świat z wrodzoną wiedzą o tych siedmiu zasadach i są one wplecione w nasz układ energetyczny. jak i duchem. który włada człowiekiem. do jego pola energetycznego napływa łaska. wzmacnia organizm. Necach . Stopniowo uczymy się kierować własnym intelektem i duchem. Przejawy świadomości tworzą dobrą karmę. Hod . sefiry i sakramenty odnoszą się do naszych relacji z wewnętrzną mocą i uczą pełnego jej wykorzystania. która zasila wszelkie stworzenie. Z punktu widzenia tradycji Wschodu kaŜde działanie jest źródłem karmy. musi się uwolnić od lęku. zaczynasz patrzeć w sposób symboliczny i pojmować. dusza ludzka budzi się i rozpoczyna swoją mistyczną podróŜ. RównowaŜy męską energię Jesodu. Szechina (nazywana takŜe Kneset Izrael lub Mal-chut) . Jesod . Ciało potrzebuje energii i oparcia w wewnętrznej mocy. Necach i Hod stanowią nogi Boga. umysły i serca. umysłu i duszy. sakramentami i sefirami KaŜdy z siedmiu poziomów mocy odzwierciedla jedną świętą prawdę. KaŜda decyzja ukierunkowuje ducha.wytrwałość Boga. sefiry i sakramenty pokrywają się w swoim znaczeniu. We wszystkich trzech tradycjach kierowanie się lękiem lub działanie w złej intencji świadczy o braku wiary i przedkładaniu własnej woli nad wolę Boga. Aby rozumieć siebie i zachować zdrowe ciało i ducha. jest jego „fałszywym bogiem". musimy wiedzieć. jakie ma ciało i dusza. którymi są lęki. to w rezultacie lęk ten powraca do jego ciała i pola energetycznego. KaŜde przywiązanie powodowane lękiem pozbawia nas energii. które są wspólne tym trzem tradycjom duchowym i 44 . Istnieją trzy charakterystyczne cechy. podczas gdy ich szanowanie wzmacnia wewnętrznie i zewnętrznie. Posiada wiele Ŝeńskich nazw: Ziemia. Tworzy parę z Hod. jak one oddziałują na siebie. JuŜ na pierwszy rzut oka widać.fallus. osłabia ciało. 9. 8. jakie daje rodzina.majestat Boga. W judaizmie strach. Na pierwszym poziomie zdobywamy świadomość bycia członkiem grupy i oparcie. przez co tracimy zdrowie. Jest związaną z ziemią Ŝyciodajną siłą. pozbawiając nas sił Ŝyciowych. duchowej mocy chrześcijańskich sakramentów i boskich atrybutów wyraŜonych w sefirach daje nam obraz potrzeb. Rachel. Są takŜe źródłem proroctwa. RóŜa. która wytworzyła złą karmę. Odwołując się do słów mojej nauczycielki z plemienia Atapasków. Prawdy te są obecnymi w nas aktywnymi siłami. i jak naleŜy się uwolnić od fałszywych bogów. co słuŜy duchowi. co obciąŜa duszę. Osoba. Sprzeciwianie się im osłabia zarówno naszego ducha. natomiast działania negatywne lub powodowane lękiem rodzą złą karmę.25). Gdy kieruje się wiarą. Czakry. Później stajemy się dorośli i bardziej samodzielni. który wywołał zły czyn. osłabia zdrowie. Ta siła ma korzenie Boskie. To nie DNA buduje nasze ciała. Jesteśmy zarówno materią. ducha naleŜy sprowadzić na właściwą drogę.element Ŝeński. 10. To. Dusza zostaje uleczona i moŜe osiągnąć Niebo. JeŜeli ktoś powodowany jest lękiem. gniew i przywiązanie do przeszłości. Sefiry przestają wtedy być abstrakcją i stają się szczegółową mapą indywidualnego rozwoju duchowego. Ta sefirą zwana jest takŜe prawą (sprawiedliwą) i określana jako grunt wieczysty (Przypowieści Salomona 10. które kierują nami i motywują do właściwego ich wykorzystywania w Ŝyciu. Co obciąŜa duszę. a on sam fizycznie rozkwita. jak i ciało. To. Co zasila ducha. Połączenie mądrości czakr. mistyczna społeczność Izraela. oŜywia ciało. JeŜeli potrafisz poczuć i zrozumieć przenośne znaczenie przekazu tych tradycji duchowych.

do oczyszczenia ducha i do powrotu do Ŝycia w teraźniejszości. We wszystkich trzech przywołanych tradycjach duchowych świat fizyczny słuŜy poznaniu ducha. jakim przyjdzie nam stawić czoła. 45 . piąta. musimy okazać chęć i gotowość do rozstania się z przeszłością. Energie te narastają od najbardziej zagęszczonej energii materii po subtelną energię ducha. Wywołuje to kryzys wiary. druga i trzecia czakra odpowiedzialne są za sprawy związane z materią i światem zewnętrznym. aby wizualizować i modlić się w czasie teraźniejszym. 3. a „sprawdziany" pojawiają się według ściśle określonego wzoru. gdy tracimy grunt pod nogami. jak: „W co lub w kogo wierzę?" lub: „Komu powierzyłem swego ducha?" Oprócz tych powaŜnych strat pojawiają się inne problemy osobiste. Charakterystyczne jest to.KaŜdy człowiek napotyka na swojej drodze wyzwania.diagnozowaniu intuicyjnemu: 1.za sprawy niematerialne i wewnętrzne. lecz takŜe duchową instrukcję uzdrawiania i przewodnik po nieuniknionych wyzwaniach. podlegają podobnym schematom. „Sprawdziany" te oznaczają nieuchronny rozpad fizycznych podstaw Ŝycia: utratę bogactwa. których celem jest ustalenie jego wierności Niebu. rodziny. Zwracamy się ku „górze". Czwarta. które sprawiają. 2. Gdy zestawimy je z sakramentami i sefirami. który zmusza nas do stawiania pytań takich. zdrowia lub ziemskich wpływów.Niewłaściwe wykorzystanie swojej energii przynosi ujemne skutki dla Ŝycia i zdrowia. jakie pojawiają się w naszym Ŝyciu. otrzymamy nie tylko opis rozwoju naszej świadomości. W układzie czakr (zob. Ŝe juŜ tak jest" to duchowy nakaz z Księgi Daniela. rysunek nr 5) kaŜdy z ośrodków mocy zawiera określoną energię. „Bądź przekonany. Pierwsza. Aby powrócić na właściwą drogę. szósta i siódma . zawodowe lub zdrowotne. Ŝe zaczynamy poszukiwać głębszego sensu Ŝycia oraz dąŜyć do psychicznego i duchowego rozwoju. Ŝe wyzwania.

Po pierwsze. poprzez swoją religię. Wywiązanie się z tych obowiązków daje dziecku podstawy wiary i trwania w prawdzie. Wypełniając te dwa zobowiązania. jako tę. przez uwaŜanie tych. powoduje konflikt i zaburzenie naszej energii. poprzez negatywne ocenianie swojej rodziny. a po drugie wszyscy członkowie rodziny zobowiązują się do uczenia dziecka zasad duchowych.Siedem uniwersalnych prawd Siła zewnętrzna Poziom I Połączenie czakry pierwszej lub grupowej (Muladhary). Jesteśmy połączeni ze sobą i z całym istnieniem. sakramentu chrztu i sefiry Szechina. np. która została nam przeznaczona. Te trzy archetypowe siły przekazują do naszej energii i układu biologicznego zasadę: „Wszystko jest jednością". W sakramencie chrztu rodzina chrześcijańska podejmuje podwójne zobowiązanie. abyśmy mogli doświadczyć wyzwań. mamy duchowy obowiązek w pełni zaakceptować rodzinę. Ŝe wszyscy jesteśmy członkami jednej Boskiej rodziny i Ŝe wszystko stanowi jedność. którzy są od nas inni. Więzy rodzinne symbolizują nasze połączenie ze wszystkimi i ze wszystkim. „współjesteśmy". MoŜemy do niej dotrzeć. Po pierwsze. uczyć nas. np. co stanowi Ŝycie. Pogwałcenie tych energetycznych więzi. Po drugie. a takŜe czynić innym to. w istocie sami siebie chrzcimy i składamy hołd własnemu Ŝyciu. powoduje utratę energii i jest niezgodne z nadrzędną prawdą wpisaną w układ energetyczny człowieka. Dla osoby duchowo dojrzałej sakrament chrztu zawiera w sobie dwa inne symboliczne zobowiązania. Wszyscy musimy się nauczyć szanować tę prawdę. Odstępstwo od tych zobowiązań. Jak mówi Thich Nhat Hanh. łącząc się z energią jednej z tych trzech archetypowych sił. dzięki którym moŜemy się uczyć i rozwijać. przyjmuje odpowiedzialność za Ŝycie nowonarodzonego dziecka. zobowiązujemy się prowadzić Ŝycie godne członka ludzkiej społeczności. Rodzina moŜe takŜe. Po raz pierwszy doświadczamy tej prawdy w naszej rodzinie biologicznej ucząc się respektować „więzy krwi". takŜe w naszym ciele. Zaakceptowanie tej podstawowej prawdy i kierowanie się nią w Ŝyciu jest duchowym wyzwaniem dla ludzkości. czego sami chcielibyśmy od nich doświadczać i szanować wszelkie Ŝycie na Ziemi. 46 . Czakra wspólnoty wyzwala w nas potrzebę uznania więzi rodzinnych i wyznawania określonych zasad. na których moŜe ono zbudować swoje Ŝycie. za gorszych. w jakiej przyszliśmy na świat.

Sefira Szechina, której nazwa oznacza „Boską obecność", jest Boską świadomością, która tworzy i chroni mistyczną wspólnotę Izraela. Z ogólnego i bardziej symbolicznego punktu widzenia Boska świadomość tworzy i chroni wszystkie wspólnoty ludzkie. Szechina to takŜe wrota do świętości. Stwierdzenie: „Ten kto przybywa, musi przejść przez te wrota" (Zohar 1,7) opisuje ją najlepiej, gdyŜ sefira Szechina odpowiada pierwszej, społecznej czakrze. Aby sprostać jej przesłaniu duchowemu, w pierwszej kolejności naleŜy nauczyć się szanować swoją rodzinę i wszystkie ludzkie społeczności. Poziom II Połączenie czakry partnerstwa (Svadisthany), sakramentu komunii i sefiry Jesod. Te trzy archetypowe siły są obecne w naszym układzie biologicznym pod postacią Boskiej prawdy: „Szanujcie siebie nawzajem". Czakra partnerstwa wspiera nas w uczciwym i pełnym szacunku postępowaniu we wszystkich naszych związkach, od małŜeństwa, poprzez przyjaźń, do kontaktów zawodowych. Ta energia jest szczególnie aktywna, gdyŜ wiąŜe się z finansami i twórczością. Uczciwość i szacunek są niezbędne dla zdrowia. Gdy zachowujemy się niegodnie lub nieuczciwie, zanieczyszczamy i ducha, i ciało. Sakrament komunii symbolicznie odzwierciedla prawdę, Ŝe kaŜdy, z kim obcujemy, jest częścią naszego Ŝycia, gdyŜ taki jest Boski zamiar. Gdy się z kimś „dzielimy chlebem", w symboliczny sposób potwierdzamy, Ŝe jesteśmy częścią jednej duchowej rodziny i Ŝe kaŜdy, kogo znamy, jest wpisany w Boski plan, oraz Ŝe potrzebujemy siebie nawzajem, aby wzbogacać swoje Ŝycie. Nieuniknione jest, Ŝe niektóre ze związków są bolesne. KaŜda osoba spotkana w Ŝyciu ma do odegrania szczególną, istotną dla rozwoju osobistego rolę. Naszym zadaniem jest uznanie tej prawdy i Ŝycie według niej. Z duchowego punktu widzenia jest nienaturalne, aby uwaŜać innych za wrogów lub samemu być wrogiem dla innych. Negatywne związki tworzą złą energię, która uniemoŜliwia odczytywanie ich symbolicznego znaczenia. Nie dostrzeŜemy Boskiego celu w związku, który uwaŜamy za zły. Sefira Jesod ucieleśnia drugą czakrę lub współŜycie. Jesod to fallus, potrzeba płodzenia, siania Ŝycia i materialnego przejawiania się tego, co jest w sferze energii. W tej sefirze tworzenie jest aktem wspólnym, naturalną dwoistością, z której wynika Ŝycie. Jesod symbolizuje naszą energetyczną potrzebę tworzenia uświęconych związków z innymi istotami ludzkimi w celu kontynuacji Ŝycia. Jesteśmy duchowo pobudzani do tego, by obcować z boskością innych ludzi, by łączyć dusze w partnerstwie. Bliskość sama w sobie jest formą Boskiej unii, a sefira Jesod w naturalny sposób łączy nas z tymi, z którymi moŜemy stworzyć uświęcony związek. Dopuszczamy się gwałtu na własnym duchu, gdy w sposób niegodny łamiemy śluby wobec tych, z którymi zawarliśmy świętą unię, lub nie wywiązujemy się z nich. śycie wymaga jednak czasami ponownego przemyślenia naszych układów z innymi i rozwaŜenia moŜliwości rozwodu w małŜeństwie lub rozstania w innym rodzaju związku. Rozwód sam w sobie nie jest niczym złym, jednak od nas zaleŜy, w jaki sposób dokonuje się zerwania przyrzeczenia. Poziom III Połączenie czakry osobistej mocy (Manipury), sakramentu bierzmowania oraz sefir Hod i Necach. Te cztery archetypowe siły przekazują do naszego systemu energię Boskiej prawdy: „Szanuj siebie". Wszystkie one przyczyniają się do zdobywania coraz większego szacunku do siebie i poczucia własnej godności. Trzecia czakra zawiera energię przetrwania - intuicję, która chroni nas w chwilach fizycznego zagroŜenia, alarmuje w obliczu negatywnej energii i działań innych ludzi. Jesteśmy w konflikcie z tą energią, gdy ignorujemy nasze wewnętrzne odczucia. Symbolicznym znaczeniem sakramentu bierzmowania jest przyjęcie na siebie odpowiedzialności za to, jaką osobą się stajemy. Częścią procesu nabywania świadomości własnego ja jest doświadczenie inicjacji, inaczej rytuału wejścia w dorosłość. Dusza potrzebuje takiego doświadczenia lub ceremonii jako znaku, Ŝe stała się dojrzała. Gdy go brakuje, rozwija się

47

świadome lub nieświadome poczucie braku lub pustki, którego wynikiem jest ułomność psychiczna. Przejawem tego braku jest potrzeba ciągłej aprobaty ze strony innych (co moŜe prowadzić do niezdrowego identyfikowania się z gangami, sektami lub innymi nieodpowiednimi grupami), niezdolność do docenienia siebie i brak świadomości własnej odrębności. Zdolność kierowania się intuicją opiera się na szacunku i silnym poczuciu siebie. W uzdrowieniu i zachowaniu zdrowia waŜne jest takŜe poczucie własnej wartości. Gdy brak nam szacunku do siebie, nasze relacje z innymi są nietrwałe i kruche. Nieustannie obawiamy się odrzucenia, a naszym postępowaniem kieruje lęk przed samotnością. „Bierzmowanie", czyli świadome rozwinięcie wiary w siebie, ma decydujące znaczenie dla zdrowia. Nie moŜna stworzyć zdrowego ciała, nie szanując siebie. Sefira Necach oznacza wytrwałość - zdolność zachowania siły i wytrzymałość wykraczającą poza moŜliwości ciała fizycznego. Ta cecha uaktywnia się, gdy akceptujemy nasze Ŝycie takie, jakie jest. Tracimy ją, gdy się koncentrujemy na tym, czego nam brakuje, lub gdy uwaŜamy, Ŝe Ŝycie jest puste i bez znaczenia oraz kiedy nie zdajemy sobie sprawy z tego, Ŝe sami odpowiadamy za jego stan. Sefira Hod symbolicznie odzwierciedla majestat i prawość, energię, która pozwala nam wykraczać poza osobiste ograniczenia i uaktywnić naszą duchową więź z boskim przewodnictwem. Energia Hod pobudza wdzięczność i docenianie wszystkiego, co posiadamy, oraz dar samego Ŝycia. Razem, Necach i Hod, symbolizują nogi ciała ludzkiego. W połączeniu z Ŝeńską i męską energią trzeciej czakry wyraŜają potrzebę stworzenia więzi duchowych pomimo dwoistości - a takŜe to, Ŝe bez wiary w siebie i poczucia własnej godności nigdy nie staniemy się samodzielni, ani w znaczeniu dosłownym, ani w przenośni. Siła wewnętrzna Poziom IV Połączenie czakry emocji (Anahaty), sakramentu małŜeństwa i sefiry Tiferet. Te trzy archetypowe siły przekazują do naszego systemu energię Boskiej prawdy: „Miłość jest siłą Boską". Związany z nimi ośrodek jest centralnym punktem mocy w układzie energetycznym człowieka, symboliczną bramą do naszego świata wewnętrznego. Energia czakry emocji daje nam świadomość, Ŝe miłość jest jedyną prawdziwą siłą. Nasz umysł i nasze wnętrze, ale takŜe ciało fizyczne potrzebują miłości, aby Ŝyć i dobrze funkcjonować. Zaburzamy tę energię, gdy postępujemy wobec innych w sposób pozbawiony miłości. Gdy podtrzymujemy negatywne uczucia względem innych i siebie lub gdy świadomie sprawiamy ból czy cierpienie, zatruwamy własny układ fizyczny i duchowy. Największą trucizną dla ludzkiej duszy, obezwładniającą Ŝycie emocjonalne, jest niezdolność do wybaczania sobie i innym. Ta czakra wymaga od nas, abyśmy doskonalili własną zdolność do obdzielania miłością zarówno innych, jak i siebie, i rozwijali umiejętność wybaczania. Sakrament małŜeństwa w symboliczny sposób wprowadza do Ŝycia zarówno potrzebę, jak i obowiązek odkrywania miłości. Najpierw musimy się nauczyć kochać samych siebie. Nasze pierwsze małŜeństwo jest symboliczne, zawieramy je sami ze sobą - i wiąŜe się ze świadomym zaspokajaniem własnych potrzeb emocjonalnych, wskutek czego będziemy mogli bezwarunkowo kochać i akceptować innych. Pokochanie siebie jest zadaniem, z którym wszyscy musimy się zmierzyć, poniewaŜ miłość nie jest naszą cechą wrodzoną. Gdy zaniedbujemy siebie emocjonalnie, nie tylko zatruwamy własne emocje, lecz wnosimy tę toksyczność do wszystkich relacji, a szczególnie do naszego ziemskiego małŜeństwa. Sefira Tiferet symbolizuje serce i słońce, promienieje w nas energią współczucia, harmonii i piękna - przejawami miłości. Energia Tiferet zespala wszystkie Boskie cechy dziesięciu sefir. Z natury jesteśmy istotami współczującymi i rozkwitamy w atmosferze spokoju i harmonii. Energia Tiferet jest waŜna dla zdrowia fizycznego, prawidłowego rozwoju uczuciowego oraz wszelkich działań wypływających z serca. JeŜeli serce nie jest wypełnione Ŝyciodajną energią miłości i harmonii, Ŝadne pieniądze ani władza nie zaspokoją jego potrzeb. Puste serce powoduje
48

pustkę w Ŝyciu, której następstwem jest często choroba - fizyczny przejaw braku harmonii. Sprzeniewierzenie się sercu musi zostać rozpoznane, zrozumiane i naprawione, w przeciwnym razie uzdrowienie nie nastąpi. Poziom V Połączenie czakry woli (Vishuddhy), sakramentu spowiedzi oraz sefir Chesed i Gewury. Energia wytwarzana przez te cztery archetypowe siły przesyła do naszego systemu Boską prawdę: „Zrezygnuj z własnej woli na rzecz woli Boga". Zawierzenie jest największym aktem, na jaki moŜemy się zdobyć, aby osiągnąć w Ŝyciu stabilność duchową. KaŜdy z nas w pewnym stopniu zdaje sobie sprawę z tego, Ŝe narodził się w jakimś szczególnym celu, Ŝe istnieje wobec niego Boski plan. Piąta czakra jest ośrodkiem tej świadomości i zawiera pragnienie zestrojenia się z tym planem. Gdy dorastamy, wszyscy staramy się pokierować Ŝyciem według własnej woli. Rozstajemy się z rodzicami, stajemy się samodzielni i chcemy zrobić karierę. Potem coś się zdarza lub pojawiają się nieprzewidziane trudności. Być moŜe sprawy zawodowe nie przebiegają tak, jak byśmy tego chcieli, małŜeństwo się nie sprawdza lub pojawia się choroba. Bez względu na rodzaj trudności dana sytuacja pokazuje ograniczenia naszej woli. W obliczu tych przeciwności zadajemy sobie pytania: „Co powinienem robić w Ŝyciu? Dlaczego się urodziłem?" Ich pojawienie się jest waŜnym krokiem na drodze do dostosowania naszej woli do Boskiego planu, co jest najwaŜniejszą rzeczą, na jaką powinniśmy się zdobyć. Taka decyzja, podjęta w wierze i z ufnością, pozwala pojawić się w naszym Ŝyciu Boskiemu kierownictwu oraz zmienić dotychczasowe dąŜenia w sukces, a niepowodzenia w siłę. NiezaleŜnie od tego, czy pragniemy zawierzenia, na naszej drodze i tak pojawią się ku temu liczne sposobności. Bodziec do podjęcia takiej decyzji jest widoczny w Ŝyciu tych ludzi, którzy mimo starań nieustannie doświadczają poraŜek i bólu, aŜ zdecydują się ostatecznie powiedzieć Bogu: „Ty przejmij prowadzenie". Wtedy ich Ŝycie nieoczekiwanie zaczyna się zmieniać, pojawiają się nowe moŜliwości i nowy rodzaj odczuwania siebie. Nie spotkałam osoby, która Ŝałowałaby prośby: „Bądź wola Twoja". Sakrament spowiedzi w sposób symboliczny mówi nam, Ŝe zniekształcanie prawdy jest niezgodne z naszą naturą. Kłamstwo oznacza sprzeniewierzenie się ciału i duszy, a nasz układ energetyczny rozpoznaje je jako truciznę. Zarówno duch, jak i ciało wymagają uczciwości i prawości. Dlatego mamy wewnętrzną potrzebę uwolnienia się od wszelkich zaburzeń, które stworzyliśmy. Spowiedź jest symbolem oczyszczenia się ze wszystkiego, co jest w nas niegodne. Naprawia szkody, jakie spowodowaliśmy niewłaściwie wykorzystując swoją wolę. Oczyszczenie ducha jest najistotniejszym krokiem w procesie uzdrowienia. W terapiach obejmujących psychikę i ducha, takich jak np. program dwunastu kroków, spowiedź i zawierzenie mocy, która jest potęŜniejsza od jednostki, są podstawą i warunkiem sukcesu. Psychoterapia jest takŜe współczesną, świecką formą spowiedzi. Spowiedź uwalnia ducha od dominacji świata fizycznego i ukierunkowuje go na świat Boski. Sefira Chesed oznacza wielkość i miłość. Jest instynktem, który podpowiada nam, byśmy mówili tak, aby nie ranić innych. Komunikowanie się przy wykorzystaniu tej zasady jest łatwe. Pogwałcamy tę energię i zatruwamy siebie, gdy nie mówimy prawdy. Nie musimy się przyznawać do naszych niegodziwości, jeŜeli w ten sposób jeszcze bardziej zranimy daną osobę. Spowiedź oznacza zmianę w naszym postępowaniu i zachowaniu, uwolnienie się od negatywnych, wywołujących poczucie winy, emocji. W naszej naturze nie leŜy krytykowanie ani innych, ani siebie; to lęk sprawia, Ŝe myślimy o innych w chory sposób. UŜywając słów, które ranią drugą osobę, zanieczyszczamy takŜe siebie, obarczając ciało negatywną energią (w buddyzmie mówi o tym „zasada naleŜytej mowy"). Nasze wrodzone poczucie odpowiedzialności wywołuje wyrzuty sumienia, a dąŜąc do uzdrowienia nieodparcie pragniemy „spowiedzi". Gewura - sefira oznaczająca osąd i moc - promieniuje w naszym systemie energetycznym mądrością, która nakazuje, aby nie osądzać źle ani siebie, ani innych. Negatywna ocena wywiera

49

sakramentu kapłaństwa oraz sefir Biny i Chochmy. Umysł ludzki nie jest w stanie wyjaśnić tajemnic Ŝycia. promieniując energią zrozumienia. z którymi Ŝyjemy lub pracujemy. Energia szóstej czakry czuwa. Dzięki nim nasz system przekonań stopniowo dojrzewa. jak to miało miejsce w przypadku biblijnej postaci Salomona. Ŝe ludzie. które nie odzwierciedlają prawdy. zanika nasza zdolność jasnego postrzegania rzeczywistości. Od urodzenia instynktownie czujemy. Świadomość. co robimy. które jest Boskie w swojej naturze. Jednak wszyscy pragniemy wzbogacać Ŝycie innych i czuć. Słusznie mówi się. jest święte (w buddyzmie ta zasada nazywa się „naleŜytym sposobem Ŝycia"). Prawdziwy spokój ducha moŜemy osiągnąć tylko poprzez wyzbycie się ludzkiej potrzeby. czy naszym powołaniem jest uzdrawianie. Poziom VII Połączenie czakry ducha (Sahasrary). Na tym polega współczesne kapłaństwo. Boski impuls w nas sprawia. Chochma i Bina razem słuŜą jako wewnętrzny system orientacji i inspirują nas do osiągania klarowności w myśleniu oraz do przełamywania ograniczeń ludzkiego umysłu. nieustannie popycha nas ku sprawdzaniu prawdziwości i spójności dotychczasowych przekonań. pozostać w zgodzie z prawdą i podejmować decyzje słuŜące dobru naszemu i tych. tak aby mogła się przez nas przejawić Boska inteligencja. Poziom VI Połączenie czakry umysłu (AdŜny). okalecza duszę i ciało. Energia. kiedy osoby. które są naszym udziałem. Te cztery archetypowe siły przesyłają do naszego systemu energię Boskiej zasady: „DąŜ wyłącznie do prawdy". 50 . szczególnie wtedy. które powodują zmianę postaw i zbliŜanie się do prawdy. Bez względu na to. uprawianie ziemi czy bycie dobrym przyjacielem. co zdołam zrozumieć. Energię Chochmy dopełnia sefira Bina. sakramentu ostatniego namaszczenia i sefiry Keter. Gdy opieramy się tej energii. zajmowanie się nauką. dla których coś się dzieje. wychowywanie dzieci. PoniewaŜ z natury jesteśmy istotami duchowymi. gdy zawodzi logika. Pokonując wyuczoną skłonność do osądzania. Czakra ducha mówi nam o wieczności duszy. jest cenny. abyśmy odrzucili poglądy. moŜemy się stać naczyniem dla Boskiej energii. Sakrament kapłaństwa dosłownie oznacza wyświęcenie kogoś na księdza i oficjalne podjęcie się przez tę osobę roli przekaźnika Boskiej prawdy. łagodniejszą w porównaniu do często „zaciętej" energii ludzkiej argumentacji. wydarzenie ma swój powód. Ŝe pytamy „dlaczego?" i pragniemy wiedzieć więcej. z którymi wchodzimy w relacje. Nigdy nie pojmie złoŜoności przyczyn. Ŝe kaŜde. choćby nie wiem jak bolesne. KaŜdy z nas nosi w sobie potencjał stania się Boskim przekaźnikiem i słuŜenia innym przez odzwierciedlanie Boskiej energii. są Boskimi narzędziami. Chochma pomaga nam wywaŜyć osądy. zarówno w ciele jak i w naszym otoczeniu. i pomóŜ zaufać. rozpoznają. aby wiedzieć. które są częścią ludzkiego Ŝycia. Wszyscy przeŜywamy sytuacje. Ŝe ufanie czemuś lub komuś. świadomie nie dopuszczając do siebie głębszych prawd. którzy promieniują miłością i gotowością niesienia pomocy. Te trzy archetypowe siły przesyłają do naszego układu energię Boskiej prawdy: „śyj tu i teraz". która wypływa z czakry umysłu. Sefira Chochma pomaga nam stać się naczyniem dla Boskiej energii. Ŝe nasz wkład w ich Ŝycie. i przez przyjęcie Boskiego sposobu rozumowania w myśl słów: „Pozwól mi poznać to. kto nie jest wiarygodny. otwieramy się na rozumienie. motywując nas do korzystania z Boskiej mądrości.negatywne skutki. pozwala nam łatwiej znieść kryzysy. dla którego będzie mogło zaistnieć dobro". nasze duchowe potrzeby są równie waŜne (lub moŜe nawet waŜniejsze) dla naszego dobrego samopoczucia jak potrzeby fizyczne. Umysł instynktownie dąŜy do zrozumienia tajemnic. W znaczeniu symbolicznym osiągamy kapłaństwo. posiadają uświęconą energię. w ich osobisty i duchowy rozwój. Ŝe jesteśmy czymś więcej niŜ fizycznym ciałem. Poprzez dąŜenie do wspierania i nie-ocenianie innych stajemy się przekaźnikiem Boskich energii. Ŝe to.

natury czysto fizycznej. Nasze dusze przyciągane są instynktownie ku tej świętej prawdzie. Po kaŜdym bolesnym i dramatycznym doświadczeniu pojawiają się wewnętrzne impulsy. buddyzmu. chrześcijaństwa i judaizmu ustanawia jeden system wspólnych prawd. W głębi wszyscy jesteśmy tacy sami. aby nasze myśli zbyt długo przebywały w przeszłości. Połączenie hinduizmu. gdy koncentrujemy się na przeszłości. umysłach i poprzez naturalne poczucie porządku Ŝycia. stopniowo wyjaśniamy zagadki przeszłości. pozwala sprostać duchowym wyzwaniom Ŝycia. są takie same. badaj siebie z zamiarem rozpoznania. To osłabia ciało i ducha. Dorastając. coraz bardziej pozwalamy się prowadzić naszej zdolności symbolicznego postrzegania. które powodują jej utratę. Potrzeba Ŝycia w teraźniejszości ma swoje uzasadnienie takŜe w sakramencie ostatniego namaszczenia. Wtedy rozkwitamy i zostajemy uzdrowieni. W drugiej części ksiąŜki dokładnie opisuję czakry i związaną z nimi moc. Zniekształcamy to. 51 .promieniuje wiedzą. zaczynamy coraz lepiej i głębiej rozumieć ich treść. Został on ustanowiony. Ŝe struktura duchowa kaŜdego człowieka jest identyczna. Ŝe związek ciała z chronologicznym przebiegiem czasu jest iluzją. Gdy odwrócimy uwagę od świata zewnętrznego i skierujemy się do wnętrza. Sefira Keter symbolizuje połączenie ze światem nieskończoności . W znaczeniu symbolicznym ostatnie namaszczenie odzwierciedla potrzebę przywołania ducha poprzez zamknięcie niedokończonych spraw. Nasze zewnętrzne róŜnice są iluzoryczne i tymczasowe. co odeszło. Zadaniem prawd zawartych w pisanych przekazach róŜnych religii jest zjednoczenie wszystkich nas. który poszerza moŜliwości umysłu. czyni nas chorymi. znowu pojawi się na naszej drodze . a energia sakramentu ostatniego namaszczenia jest w tym pomocna. Kiedy skupiamy naszą uwagę na przeszłości. w których dorastamy. Ŝe nie ma śmierci i Ŝe istnieje tylko Ŝycie. Jego moc i symbolika nie odnoszą się zatem tylko do ostatniej fazy Ŝycia. przez co utrudniamy sobie Ŝycie w teraźniejszości. w którą stronę skierowałeś swojego ducha. co odeszło. które nas łącza. samoistnie się budzą . która jest źródłem inspiracji wyzwalającej ekstazę.takie jest Boskie przyrzeczenie. KaŜdy. Zniekształcamy w ten sposób czas. wzmacnia ciało. kogo spotkaliśmy. które mają za zadanie pomóc nam w uwolnieniu się od przeszłości i kontynuowaniu Ŝycia. choć na pierwszy rzut oka wydaje się oczywisty.w naszym wnętrzu. Studiując ten materiał. Istnieje biologiczna i duchowa potrzeba kończenia wszystkich spraw. gdyŜ patrzymy na wszystko poprzez pryzmat minionych zdarzeń. To nienaturalne i niezgodne z Boską strukturą naszej istoty. aby uwolnić duszę zanim nastąpi śmierć fizyczna. zaczniemy odczytywać symboliczne przesłania. Duchowe wyzwania jakim wszyscy stawiamy czoła. ze szczególnym uwypukleniem lęków. poznajemy w dzieciństwie róŜne interpretacje tych prawd. ich symboliczne i ogólne przesłanie. a takŜe odbiór przewodnictwa duchowego. Przewodnictwo jest bezuŜyteczne. co dzieje się teraz. zakłócony zostaje naturalny przepływ sił Ŝyciowych. Natomiast ich symboliczna interpretacja pokazuje. To właśnie w chwilach ekstazy nasz duch staje się silniejszy od ciała i je sobie podporządkowuje. dotyczących róŜnych obszarów Ŝycia. Dosłowne ich pojmowanie powoduje podziały. Rodzimy się ze znajomością tych siedmiu świętych prawd. Poprzez praktyki religijne społeczności. Nawet jeŜeli nikt świadomie ich nam nie przekazuje. KaŜdy z nas jest ich biologicznym zapisem. To nas łączy. Energia tego sakramentu daje nam moc uwalniania się od przeszłych doświadczeń i zarazem zapobiegania noszeniu w sobie tego.Powinniśmy zdać sobie sprawę z tego. Poszukując podobieństw. Naszym przeznaczeniem jest wypoczywać w energii tej świętej prawdy. śyjąc pełnią teraźniejszości. Zbyt długie noszenie w sobie tego.

konieczne jest więc uwzględnienie kilku. w przypadku chorób serca lub raka piersi. Dzieląc się z Czytelnikiem wynikami swojej pracy otwieram przed nim umysł i udostępniam wypracowany przez siebie warsztat. czakr. Pamiętaj o tej zasadzie. W części II omawiam kolejno wszystkie czakry. rodziny lub pracy. Poruszane przeze mnie kwestie chorób i ich przyczyn naleŜy rozumieć w następujący sposób: wymienione silne negatywne emocje mogą być głównym czynnikiem powodującym rozwój dolegliwości fizycznych w kaŜdym z opisanych ośrodków energetycznych. badam wszystkie obszary Ŝycia pacjenta: fizyczne objawy choroby. NajwaŜniejszymi przyczynami raka i guzów piersi są urazy. Takie emocje. objawiają się w dolegliwościach fizycznych dolnej części ciała. znaczeniem i przesłaniem. abyś mógł się zaznajomić z ich szczególnymi cechami. jeŜeli nie wszystkich. małŜeństwa. drugą i trzecią czakrą. co przemawia do Twojego serca i duszy. analiza energetyczna powinna być wyczerpująca. 52 . * Istnieje kilka róŜnych interpretacji systemu czakr. np. jej przyczyny energetyczne dotyczą spraw związanych z trzema dolnymi czakrami. a za relacje odpowiedzialna jest przede wszystkim pierwsza i druga czakra. a resztę odłóŜ na bok. związków. Z niektórymi z nich się zgadzam. pierwsza czakra jest najbardziej złoŜona. The Mythic Image jest jedną z najczęściej akceptowanych. Najwięcej energii zabierają ludziom sprawy związane z pierwszą.Część druga Siedem uniwersalnych prawd Moje rozumienie systemu czakr* rozwinęło się dzięki praktyce diagnozowania intuicyjnego. podczas gdy np. Przyjmij na swój uŜytek tylko to. Aby w pełni zrozumieć. studiując ludzki układ energetyczny. Nie przypadkiem większość chorób jest wynikiem utraty energii w tych ośrodkach. gdyŜ stanowi początek i podstawę energetycznego układu ciała. relacje z innymi. Ŝale i nie zakończone sprawy emocjonalne .kwestie ogólnie związane z dzieleniem się i troszczeniem się o innych. Wersja opisana przez Josepha Campbella w ksiąŜce pt. Troska i dzielenie się dotyczą relacji. Gdy analizuję chorobę z punktu widzenia medycyny energetycznej. czyli obejmować wszystkie siedem czakr i wszystkie aspekty Ŝycia pacjenta. nawyki psychiczne. karierę itp. gdzie znajduje się ognisko choroby. Bez względu na to. jak to jest np. dlaczego rozwinęła się choroba. praktykę duchową. jak złość lub gniew. Nawet jeŜeli choroba rozwija się w górnej części ciała. sposób odŜywiania. nie wyraŜony smutek dotyczy górnej jego części. które tworzą system energetyczny. Ze wszystkich energii.

Czakra

Narządy „rusztowanie" ciała podstawa kręgosłupa nogi, kości stopy odbytnica układ odpornościowy

1

Anatomia energii Odpowiedniki psychiczne i emocjonalne rodzinne i grupowe bezpieczeństwo fizyczne zdolność do zapewnienia sobie środków do Ŝycia nieugiętość poczucie bycia w swoim środowisku społeczne i rodzinne zasady i porządek poczucie winy i obwinianie innych przewlekłe bóle krzyŜa pieniądze i seks władza i dominacja kreatywność etyka i honor w związkach międzyludzkich

Dolegliwości fizyczne przewlekłe bóle krzyŜa rwa kulszowa Ŝylaki rak odbytnicy depresja zaburzenia układu immunologicznego

2

narządy płciowe jelito grube kość krzyŜowa miednica wyrostek robaczkowy pęcherz moczowy okolice bioder brzuch Ŝołądek jelito cienkie wątroba, pęcherzyk Ŝółciowy nerki, trzustka gruczoły nadnercza śledziona środkowy odcinek kręgosłupa

3

zaufanie lęk i zastraszenie godność osobista, pewność siebie i szacunek do siebie troska o siebie i innych odpowiedzialność za podejmowane decyzje wraŜliwość na krytykę poczucie honoru

Przewlekłe bóle krzyŜa Rwa kulszowa Schorzenie ginekologiczne Bóle podbrzusza/krzyŜa Zaburzenie potencji Dolegliwości układu moczowego zapalenie stawów wrzody Ŝołądka i dwunastnicy patologie jelitowe zapalenie trzustki, cukrzyca niestrawność ostra lub przewlekła anoreksja, bulimia zaburzenia czynności wątroby zapalenie wątroby zaburzenia czynności nadnerczy niewydolność serca zawał serca wypadanie płatka zastawki skupienie na sobie mitralnej samotność i zobowiązania astma, alergia nadzieja i uf rak płuc Chrypka Przewlekłe zapalanie gardła Owrzodzenie jamy ustnej Schorzenie dziąseł
53

4

układ krąŜenia płuca barki i ręce Ŝebra, piersi przepona grasica

miłość i nienawiść uraza i gorycz Ŝal i gniew skupienie na sobie samotność i zobowiązania przerost serca wybaczanie i współczucie nadzieja i ufność

5

gardło tarczyca tchawica odcinek szyjny kręgosłupa jama ustna zęby i dziąsła

Siła woli i zdecydowanie WyraŜanie siebie Realizowanie soich marzeń Wykorzystanie wewnętrznej mocy w tworzeniu Nałogi

przełyk przytarczyce podwzgórze

Osądzanie krytycyzm Wiara i wiedza Zdolność podejmowania decyzji

6

mózg układ nerwowy oczy, uszy nos szyszynka przysadka mózgowa

7

układ mięśniowy układ kostny skóra

samoocena prawda zdolności intelektualne poczucie kompetencji otwartość na pomysły innych umiejętność uczenia się na podstawie swoich doświadczeń padaczka inteligencja emocjonalna zaufanie do Ŝycia wartości, etyka i odwaga humanitaryzm altruizm zdolność patrzenia na świat z szerszej perspektywy wiara i natchnienie duchowość i oddanie

Dolegliwości stawu skroniow-Ŝuchwowego Skoaliza Zapalenie krtani Powiększenie węzłów chłonnych Patologie gorczycy guz mózgu, udar mózgowy zaburzenia neurologiczne ślepota, głuchota dolegliwości całego kręgosłupa trudności w uczeniu się padaczka zaburzenia energetyczne depresje natury duchowej chroniczne zmęczenie, które nie ma przyczyn fizycznych nadwraŜliwość na światło, hałas i inne czynniki zewnętrzne

54

Rozdział 1

Czakra pierwsza: energia wspólnoty
Pierwsza czakra zawiera energię wspólnoty. Słowo „wspólnota" jest synonimem rodziny, ale takŜe archetypem, którego znaczenie wykracza poza tradycyjne pojęcie rodziny. Wspólnota oznacza w przenośni grupową toŜsamość, siłę oraz grupowe dąŜenia i przekonania. Wszystkie te znaczenia stanowią treść energetyczną pierwszej czakry. Czakra wspólnoty daje nam oparcie; jest naszym połączeniem z tradycją, która jest podstawą toŜsamości społecznej i poczucia przynaleŜności do określonej grupy ludzi zamieszkującej pewien obszar. Połącz się z energią pierwszej czakry, skupiając się przez kilka chwil na czymś, co ma odniesienie społeczne, a co wyzwala w Tobie reakcję emocjonalną, np. • słuchanie hymnu narodowego • oglądanie defilady wojskowej • wręczenie medalu zwycięzcy olimpijskiemu • to, Ŝe jesteś świadkiem na ślubie kogoś, o kogo się troszczysz • to, Ŝe dziecko otrzymuje Twoje imię Koncentrując się na wybranym doświadczeniu, uświadom sobie, Ŝe Twoje ciało reaguje na nie w obszarze czakry wspólnoty. Umiejscowienie: podstawa kręgosłupa (okolica kości guzicznej. Odpowiedniki fizyczne: kręgosłup, odbytnica, nogi, kości, stopy i układ immunologiczny. Powiązania energetyczne z emocjami i umysłem: Pierwsza czakra jest podstawą zdrowia emocjonalnego i psychicznego. Równowaga psychiczna i emocjonalna jest związana z rodziną i środowiskiem społecznym, w którym przebywało się na początku Ŝycia. Wiele chorób umysłowych (między innymi rozszczepienie osobowości, zaburzenia obsesyjne i kompulsywne, depresje) i zachowań destrukcyjnych takich jak alkoholizm powstaje w wyniku zaburzeń w rodzinie. Znaczenie symboliczne: Energia pierwszej czakry przejawia się poprzez potrzebę zachowania logiki, porządku i struktury. Pozwala nam odnajdywać się w czasie i przestrzeni oraz opierać się na własnych zmysłach. Jako dzieci postrzegamy i poznajemy świat fizyczny niemal wyłącznie poprzez pięć zmysłów fizycznych. Z perspektywy pierwszej czakry nie jesteśmy w stanie postrzegać Ŝycia w sposób symboliczny, gdyŜ zmysły fizyczne traktują wszystko dosłownie i przedstawiają nam rzeczy takimi, jakimi je odbierają. Dopiero w wieku dorosłym potrafimy odnajdywać symboliczne znaczenia wydarzeń i związków. Powiązanie z sakramentami i sefirami: Sefira Szechina, która dosłownie oznacza mistyczną społeczność Izraela, odzwierciedla duchową wspólnotę ludzkości oraz połączenie z Ŝeńskim duchem Ziemi zwanym Gają. Sakrament chrztu oznacza obowiązek szanowania własnej rodziny biologicznej jako wspólnoty najbardziej dla nas odpowiedniej, uświęconej i nam przeznaczonej, w której moŜemy rozpocząć drogę Ŝyciową. Główne lęki: Obawy związane z przetrwaniem, lęk przed odrzuceniem przez grupę i przed zaburzeniem ładu fizycznego. Podstawowe wartości: Więź i poczucie przynaleŜności do rodziny lub wspólnoty i wyznawanych przez nią zasad. Wsparcie i wierność, które są źródłem poczucia bezpieczeństwa i podstawą w relacjach ze światem zewnętrznym. Uniwersalna prawda: Pierwsza czakra zawiera w sobie Boską prawdę: „Wszystko jest jednością". Poznajemy ją i jej twórczą moc poprzez doświadczenia mające charakter społeczny i grupowy. Zawiera ona przesłanie, które mówi, Ŝe jesteśmy powiązani z wszelkim Ŝyciem i Ŝe kaŜda nasza decyzja i kaŜdy pogląd ma wpływ na całość Ŝycia. Sefira Szechina mówi, Ŝe wszyscy jesteśmy członkami jednej wspólnoty duchowej. Ta prawda, która jest elementem rozwoju duchowego i zdrowia fizycznego, wyraŜa się w Ŝyciu poprzez honor, wierność, praworządność, więzi rodzinne i grupowe, osadzenie, potrzebę zapuszczenia duchowych korzeni

czy przez własne doświadczenia. daje nam moŜliwość twórczego badania róŜnych aspektów tej prawdy. zarówno wirusowe. jak bolesne moŜe być wykluczenie z grupy i pozbawienie jej energii. od rodziny biologicznej po środowisko pracy i krąg znajomych. W październiku 1929 roku rozpoczął się wielki kryzys ekonomiczny. wszyscy zgodnie twierdzili. Wszelkie epidemie.począwszy od zwykłego przeziębienia po tocznia. Problemy związane z przynaleŜnością grupową pociągają za sobą utratę energii głównie w pierwszej czakrze. uczenie się. łączy nas takŜe postawa wspólnoty wyraŜająca się poprzez wzniosłe idee (jak ta. przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Układ odpornościowy jest dla organizmu tym. Zgodnie z uniwersalną prawdą: „wszystko jest jednością". Te zasady postępowania kierują Ŝyciem dziecka w okresie dorastania. kości. otrzymywaniem poŜywienia. przebywanie razem i poleganie na sobie. ludzie biznesu. jako istot społecznych. prowadzą do chorób . stopy i odbytnicę. 56 . zapewniając mu poczucie godności i przynaleŜności. jaką daje posiadanie wspólnych przekonań. która symbolicznie odzwierciedlała duchowe „załamanie" wspólnoty. kiedy rozpoczynamy Ŝycie w rodzinie i społeczności. jest wspólne Ŝycie. nogi. Taka toŜsamość pojawia się duŜo później i rozwija się etapami przez okres dzieciństwa i wieku dorosłego. czym dla grupy jest energia wspólnoty .ochroną dla ciała przed zagroŜeniem zewnętrznym. Zaburzenia związane z układem odpornościowym. które reprezentuje większość populacji. przewlekłe bóle i inne dolegliwości układu kostnego są spowodowane zakłóceniami osobistych relacji ze wspólnotą. osłabiając naszą odporność. Dramatycznym przykładem społecznego oddziaływania energii grupy na zdrowie jej członków jest epidemia polio. Podobnie jak doświadczenia. mocne i słabe strony. Na początku lat trzydziestych pojawiła się epidemia połio. poniewaŜ kaŜdy z nas osadzony jest w określonej kulturze i związany z jej podejściem do świata poprzez pierwszą czakrę. Zaczynamy odkrywać. jesteśmy na nie podatni wtedy. Czakra wspólnoty określa nasze połączenie zarówno z pozytywnymi. dotyka on takŜe jej dzieci.i zdolność wykorzystania siły fizycznej dla przetrwania. Ŝe liczba 13 przynosi pecha). jaką jest naród. PoniewaŜ dzieci przejmują energię wspólnoty. uprzedzenia. Uczymy się takŜe. Dziennikarze. Gdy zaczynamy Ŝycie. schronienia i okrycia. jak i inne. kiedy nasze lęki i nastawienie do Ŝycia podobne są do tych. Ŝe wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami) i w przesądach (jak ten. lęki. Naszym przeznaczeniem. jak i negatywnymi aspektami zbiorowości. Kultura grupowa Nikt nie rozpoczyna Ŝycia jako jednostka świadoma. wspólne tworzenie. w pełni wykorzystująca własne moŜliwości woli. gdy wspólnota zainfekowana jest lękiem. Bycie członkiem wspólnoty staje się wtedy najwaŜniejszą potrzebą. Epidemie są negatywnym przejawem energii grupowej. męŜczyźni i kobiety. Ŝe „wszystko jest jednością". stały się podatne na chorobę w stopniu odpowiednim do trudności gospodarczych. łączymy się z jej świadomością i dąŜeniami. KaŜda z grup. Poznajemy wreszcie moc wyznawania tych samych zasad moralnych i etycznych. a gdy są powaŜne. odzwierciedlają aktualną sytuację społeczną i świadczą o ogólnej odporności społeczeństwa. byli energetycznie najmniej odporni na wirusa. Ŝe katastrofa gospodarcza w jakiś sposób ich załamała. przejmujemy jej przekonania. której członkiem się stajemy. Ci. politycy. Poprzez rodzinę i inne grupy poznajemy moc. czy to poprzez związany z nim lęk. którzy czuli się najbardziej dotknięci kryzysem. który dotknął całą ludność Stanów Zjednoczonych. stajemy się członkiem wspólnoty. która wybuchła w Stanach Zjednoczonych w latach trzydziestych i czterdziestych. gdyŜ jesteśmy od niej w pełni zaleŜni w podstawowych kwestiach związanych z przeŜyciem. Jest to kwestia podstawowa. robotnicy. Energia wspólnoty i wszystkie związane z nią zagadnienia oddziałują na nasz układ immunologiczny.

gdy wypłynęła kwestia wykorzystywania innych.Franklina D. np. Był on Ŝywym symbolem ułomności fizyczej. jeŜeli będziesz się naśmiewał z innych" wpajano nam róŜne poglądy dotyczące Boga. Duch i nastawienie wspólnoty stały się nagle silniejsze od wirusa. gdyŜ w ich kulturze głos kobiety jeszcze się nie liczy. Ŝe to Ŝycie jest jednym z wielu. Roosevelta. siłę i honor wszystkich jego członków. jaki jest świat: Ŝe jest groźny albo bezpieczny. Wspólnoty pobudzają odpowiednie procesy myślowe. JeŜeli czujemy się wykorzystywani przez społeczeństwo. zrozumienie symbolicznego znaczenia danej sytuacji lub poprzez polityczną aktywność na rzecz zmiany świadomości społeczeństwa. w jaki to następuje. łączy poczucie bycia społecznym wyrzutkiem i ofiarą. KaŜdy z nas słyszał uogólnienia dotyczące innych nacji w stylu: „Niemcy lubią porządek" lub: „Szkoci są skąpi".np. lub takim. Pod koniec wojny naród amerykański odbudował swoją potęgę. prostytutek i w środowisku gejów. ten szczególny rodzaj świadomości bycia ofiarą polega na poczuciu bezsilności wobec społeczeństwa ze względu na preferencje seksualne. bo chociaŜ nie są gejami. grup etnicznych. Bohaterstwo i poczucie jedności w społeczeństwie. Bardziej współczesnym przykładem tego samego zjawiska jest wirus HIV. Mówią nam. Nasze wspólnoty uczą nas Ŝycia „w świecie". bo sam tego doświadczysz" lub: „Bóg cię ukarze. którzy zainfekują się tym wirusem. Choć kaŜdemu się zdarza. powinniśmy zmienić ten negatywny sposób postrzegania. Zachowanie zdrowia w pierwszej czakrze wymaga skierowania uwagi na sprawy dotyczące naszych relacji ze wspólnotą. Ŝe jest miejscem. świata niewidzialnego i tego. narodowościowych i rasowych. Stany Zjednoczone stały się przywódcą wolnego świata dzięki broni atomowej. co mamy. i odzyskania zdrowia duchowego mogła zostać opanowana epidemia polio. Od naszych wspólnot przejmujemy ich nastawienie do innych religii. W Stanach Zjednoczonych jest on najbardziej rozpowszechniony. aby nie powodował utraty energii . co oznaczało uzdrowienie. które zaszły w grupowej świadomości. Nieprzypadkowo na początku lat pięćdziesiątych Jonas Salk odkrył szczepionkę przeciwko tej chorobie.Poczucie załamania tak szybko opanowało psychikę społeczeństwa. Kobiety w Ameryce Łacińskiej uwaŜają. naleŜy to do ich stylu bycia „macho". Ŝe nawet na prezydenta Stanów Zjednoczonych wybrano osobę naznaczoną tą chorobą . poprzez skorzystanie z pomocy terapeuty. Rzecznicy społeczni głosili. Trzeba było duŜego wydarzenia społecznego związanego z siłą fizyczną. których uwaŜa się za mniej wartościowych. wzmocnione wzrostem zatrudnienia. których męŜowie uprawiają seks z męŜczyznami. Ŝe naród ekonomicznie „stanął znowu na nogach". wśród osób zaŜywających narkotyki. obfity albo pełen niedostatku. przywróciło dumę. których doświadczamy. lub Ŝe jest wszystkim. Wszystkich. „MęŜczyźni są zaradniejsi od kobiet" 57 . Przejmujemy takŜe liczne poglądy na temat roli płci. np. W Rosji i krajach afrykańskich rozwija się w najuboŜszej części społeczeństwa. Ŝe pojawił się on. W Ameryce Łacińskiej AIDS szerzy się wśród kobiet z klasy średniej. skoncentrowanie się na doskonaleniu zawodowym. okazuje się.II wojny światowej. aby uzdrowić amerykańskiego ducha . który uniemoŜliwia wykorzystanie uzdrawiającej siły zawartej w uniwersalnej prawdzie: „Wszystko jest jednością". w jaki sposób jesteśmy z nim powiązani. Poprzez stwierdzenia typu: „Nie Ŝycz nikomu złego. w którym musimy zawsze coś dawać. Ŝe są bezsilne. oświecony lub ciemny. Ŝe w jakiś sposób zostaje wykorzystany. Osłabienie układu odpornościowego Amerykanów wynika właśnie z tej postawy. Nosicielki wirusa HIV w tym regionie nie mogą się sprzeciwić zachowaniu swoich męŜów. W wyniku zmian. brak pieniędzy lub status społeczny. Nasze wspólnoty przekazują nam takŜe poglądy na temat natury samej rzeczywistości. Rozgoryczenie związane z postawą społeczeństwa i cywilizacją powoduje trwały wewnętrzny konflikt energetyczny. Gdy spojrzymy na obecność wirusa HIV w Stanach Zjednoczonych z perspektywy symbolicznej. z którego czerpiemy. ale i nieposkromionej energii. Fakt ten wniósł poczucie dumy i siły do pierwszej czakry Amerykanów. Energia wspólnoty tego kraju jest niszczona dąŜeniem do osiągania korzyści kosztem innych. bez względu na sposób.

w pozytywny sposób oddziałujemy na energię i ciało. W ten sposób wnosimy takŜe pozytywną energię do wspólnego organizmu. a nie członków. jakim jest globalna wspólnota ludzka. lecz sądzimy. są jego starym elementem. Taka relacja zwiększa naszą osobistą siłę oddziaływania i moc tworzenia . jednostce trudno jest je zakwestionować. Ŝe w jakiejś mierze reprezentuje on nasze sprawy. jak np. wpisanego w układ energetyczny. zaczynając od najwcześniejszych i najbardziej podstawowych . czy złe. Uniwersalna droga rozwoju ludzkiego polega na uświadamianiu sobie swojej mocy i szukaniu moŜliwości jej wykorzystania.a pierwsze wzorce myślowe. Łączymy się. Stanowi to ciemną stronę prawdy: „Wszystko jest jednością". np. 58 . Ŝe umysł grupowy jest „najniŜszą" formą świadomości. Zgodnie z nim oczyszczamy własne poglądy od podstaw. a tym samym sprzeciwić się własnej wspólnocie. sposób ubierania się. JeŜeli wygrywa kandydat na jakieś stanowisko. mocy i autorytetu. „Nie wolno mordować". i sięgać do zasobów głębszej prawdy. Bez wątpienia w czasie wojny byli dumni z tego. Za kaŜdym razem. Akt ten jest twórczym i symbolicznym wyrazem prawdy: „Wszystko jest jednością". i odrzucić szkodliwe. którego wspieramy. To przystosowanie oznacza podporządkowanie własnej woli grupy. czy ogólnie panujące przekonania są dobre. wyrastamy z jednych przekonań i umacniamy inne. abyśmy podejmowali decyzje. Potraktuj proces własnego rozwoju duchowego jak „duchową homeopatię" dla świata. Ŝe mogą słuŜyć wspólnocie. jakie przekazuje nam własna społeczność. i przejmowali jej nawyki. które są uznawane przez wspólnotę. Gdy zmieniamy się wewnętrznie. jest szczególnym i często bolesnym wyzwaniem. Z energetycznego punktu widzenia świadomość wymaga wytrwałości i determinacji.tak długo. z którą czujemy się związani fizycznie. Jednocześnie mamy w sobie takŜe nieugiętą. Innym brakuje cechy uniwersalności . KaŜde przekonanie i kaŜde działanie wywołuje skutki. To wspaniałe uczucie być członkiem grupy ludzi lub rodziny. jak długo postępujemy w zgodzie z grupą. gdy potrafimy wznieść się ponad sprzeczności. Proces rozwoju duchowego polega między innymi na tym. Rozwój duchowy przebiega według określonego porządku. emocjonalnie i duchowo. stanowi stałą wartość. Nasza duchowa moc wzrasta. Przyjrzenie się własnym poglądom i odrzucenie tych.lub: „Chłopcy lubią grać w piłkę. Niepisane prawo grupy uznaje jedynie odpowiedzialność jej przywódcy. są natury grupowej. uczestniczymy w energetycznych i fizycznych wydarzeniach spowodowanych przez tę grupę. niemal nigdy nie czuje się odpowiedzialna za swój udział i poczynania. gdyŜ jednostka. Ŝe nasza energia i wsparcie były pomocne. a dziewczynki wolą bawić się lalkami". Ŝe jedynie „wykonywała rozkazy". Zgadzając się z poglądami innych. wrodzoną potrzebę rozwijania własnych zdolności twórczych. nie tylko czujemy. z jakimi mamy do czynienia. zarówno te zewnętrzne. aby tworzyć. Uczy się nas. Energetyczne skutki wzorców myślowych NiezaleŜnie od prawdziwości przekonań wyniesionych z rodziny kaŜde z nich pochłania część naszej energii. by zachować te wpływy wspólnoty. Większość hitlerowców oskarŜonych o zorganizowanie i dokonanie zagłady jedenastu milionów ludzi (w tym sześciu milionów śydów) twierdziła. Bez względu na to. Carl Jung wyraził kiedyś pogląd. To pragnienie jest motorem w dąŜeniu do samoświadomości. Zmiany leŜą w naturze Ŝycia i. które nie słuŜą naszemu rozwojowi. co jest fizycznym przejawem prawdy: „Wszystko jest jednością".są małostkowe i słuŜą podtrzymaniu izolacji grupy przy pogwałceniu boskiej prawdy: „Wszystko jest jednością". Wiele z nich. jak i wewnętrzne. i w trakcie procesów nie potrafili zaakceptować swojej osobistej odpowiedzialności. Dziedziczone przez nas przekonania są mieszaniną prawdy i fikcji. Zrozumienie odpowiedzialności związanej z kierowaniem się własną wolą stanowi meritum tej podróŜy. które są pozytywne. gdy robimy krok w stronę rozumienia języka symboli. która uczestniczy w negatywnych działaniach grupy. Procesy norymberskie są typowym przykładem zawęŜania tej odpowiedzialności.

Powiedział. małą świadomość potrzeby ruchu. Chory moŜe otrzymać zalecenia dotyczące diety i sposobu traktowania swojego ciała. nie będziemy juŜ mogli uŜyć „grupowego" sposobu argumentowania. Aby dobrze funkcjonować na poziomie ciała. Wspólnota nie wymaga od swoich członków osobistej odpowiedzialności za wewnętrzne nastawienie. KaŜde rozwidlenie na naszej drodze oznacza. Zmiany często wymagają rozstania z ludźmi i opuszczenia miejsc. gdyŜ uniemoŜliwia stosowanie takiego wytłumaczenia w przyszłości. Zapytałam go. do spraw finansowych. dlatego o wiele łatwiej jest uniknąć konsekwencji swojego postępowania w środowisku grupy. mają dla nas największe znaczenie. Był gotów wypróbować kaŜdy moŜliwy sposób. zmarły i nikt. jak sama choroba. Pragniemy poszerzenia świadomości. Ŝe właśnie stwierdzono u niego raka okręŜnicy. potrzebujemy nowych idei. czy się zmieniamy. Wiele osób. karierę. w których musimy zadecydować. w terapii wykorzystującej wizualizację w celu wyrobienia w sobie pozytywnego nastawienia. nie wierzył.złamaniem przysięgi małŜeńskiej. Diagnozując Geralda poczułam. a romans . Odpowiedzialność w rozumieniu wspólnoty odnosi się głównie do zewnętrznych aspektów Ŝycia. Ŝe Gerald sam intuicyjnie rozpoznał. jaka się z tym wiąŜe . Przez chwilę zwlekał z odpowiedzią. Pozwala przerzucić na grupę odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju niemoralne zachowania . Uchylanie się od płacenia podatków staje się umyślnym oszustwem. które poznaję na moich warsztatach. poniewaŜ czuł się wyczerpany. Ŝe potrzebuje mojej pomocy. Ujmując rzecz symbolicznie. zatrzymanie nie naleŜącej się reszty okradaniem sklepu. do jakich przywykliśmy. Rezygnacja z tej wygodnej pozycji jest niezmiernie trudna. Ŝe w jego okręŜnicy rozwija się nowotwór złośliwy. aby usprawiedliwić swoje zachowanie. a w ich umysłach i ciałach moŜe się pojawić potrzeba bardziej odpowiedzialnego i świadomego traktowania siebie. Przypomnij sobie. i wejścia w nową rzeczywistość. 59 . którego się obawiają. Wszystkie osoby.Weryfikacja przekonań jest duchową i biologiczną koniecznością. Ŝe moŜe wyzdrowieć. mogących dotyczyć nowej diety lub nowej praktyki duchowej. prosząc o konsultacje. więc dlaczego ja miałbym postępować inaczej?" Takie unikanie konsekwencji jest najbardziej prymitywnym sposobem wyraŜania prawdy: „Wszystko jest jednością". Gdy przejmiemy odpowiedzialność za jakiś obszar Ŝycia. do którego przywykły. Pewnego dnia zgłosił się do mnie męŜczyzna o imieniu Gerald. W świadomości grupowej nie istnieje ściśle określone pojęcie osobistej odpowiedzialności. stosunek do świata i sposób myślenia.od uchylania się od płacenia podatków i zatrzymania omyłkowo wydanej reszty w sklepie po zdradę małŜeńską. Według niej wystarczającym wytłumaczeniem uprzedzeń jest stwierdzenie: „KaŜdy w mojej rodzinie tak uwaŜa". Aby się uwolnić od grupowych przekonań na temat raka. Duchowo dojrzałe osoby nie potrafią jednak dłuŜej stosować grupowej argumentacji. jaką mógłby uzyskać. Rozmawialiśmy o pomocy. uczestnicząc np. a od którego muszą odejść.za nasze zdrowie. w swoim procesie uzdrowienia Gerald korzystał z róŜnych form pomocy terapeutycznej. konieczne jest przyjrzenie się swoim powiązaniom z negatywnymi poglądami grupy. włączając w to jego samego. Ŝyciowe kryzysy wskazują na potrzebę uwolnienia się od poglądów. Istotne było to. które nie wspierają nas w rozwoju. i nowym. aby uwierzyć. Ŝe raka moŜna uleczyć. czy miał robione jakieś badania medyczne. ile razy mówiłeś: „KaŜdy tak robi. np. jakie wyznawała jego wspólnota. Jakaś część tego męŜczyzny pragnęła zerwać z poglądami na temat raka. Ŝe jego przywiązanie do poglądów grupy było problemem równie powaŜnym. ale jednocześnie lękamy się większej odpowiedzialności. Często aby rozpocząć proces uzdrowienia. W rezultacie takŜe inni członkowie rodziny zetkną się z nową rzeczywistością. po czym przyznał. ducha i umysłu. które w jego rodzinie chorowały na raka. Ŝe stoimy u progu zmian. czy trwamy w dotychczasowych strukturach. relacji. utknęło pomiędzy dwoma światami: tym. Sytuacje. Niektóre wspólnoty mają np. ćwiczeń i zdrowego sposobu odŜywiania do momentu. kwestii społecznych i zawodowych. gdy jakiś jej członek zachoruje. poprzez poznanie zalet zdrowego sposobu odŜywiania lub aktywności fizycznej.

Wreszcie zdobył się na odwagę i w skrócie opowiedział matce o tym. nawet jeŜeli nie zna się ich osobiście. Pierwsza czakra przekazywała energię z dolnej części ciała do miasta rodzinnego. stoi w sprzeczności z wiernością grupie. Rodzina Tony'ego była bardzo wdzięczna za dodatkowe dziesięć dolarów. Matka zabroniła mu o tym mówić. Tony stał się psychicznie rozbity. 60 . Okazało się. jednak rodzina liczyła na jego comiesięczny wkład w wysokości prawie stu dolarów. Ŝe nadal będzie pracował. KaŜda z tych postaw moŜe się jednak stać ograniczająca lub szkodliwa. Wiedział. Ŝe wszystko pozostaje „ich tajemnicą". Powiedziała. niepisanym prawem. podczas gdy reszta ciała była energetycznie z nim. Lojalność jest piękną cechą wspólnoty. a po tygodniu wrócił do domu. co musi robić. Zmusiła go do tego praca. na którym mogą polegać członkowie wspólnoty. W wieku ośmiu lat Tony zaczął pracować w sklepie ze słodyczami. gdy ktoś lub coś. zapewniając. MoŜna być lojalnym wobec członka wspólnoty. by się zwolnił. Gdy opowiedziałam mu o swoich wraŜeniach. przyznał. czy lubi swoją pracę. Ŝe rodzina liczy na niego i na to. miałam wraŜenie. Następny przypadek dotyczy pogwałcenia pierwszej zasady i wyjaśnia symboliczne znaczenie sakramentu chrztu. a skończyło na molestowaniu seksualnym i zupełnym ubezwłasnowolnieniu chłopca. Odpowiedział: „tak sobie". czuł się świetnie. Ŝe Tony co wieczór musiał dzwonić do niego. czyli w obecnym miejscu zamieszkania. Jednak w niektórych przypadkach. szczególnie gdy oznacza świadome zaangaŜowanie się. Zaczęło się od niewinnego kontaktu fizycznego. Lojalność Lojalność jest instynktem. którego nie darzy się uczuciem. Stanowi element więzi grupowej i bywa silniejsza nawet od miłości. sakramentu chrztu i sefiry Szechina: „Wszystko jest jednością". skoro praca nie daje mu satysfakcji. Pedofil kontrolował go do tego stopnia. które słuŜy zarówno jednostce. od których taka osoba powinna się uwolnić. Zapytałam go. z którego pochodzi. mamy do czynienia z wzorcami negatywnymi. co ma dla nas duŜe znaczenie osobiste. To rozczłonkowanie było przyczyną jego nieustającego zmęczenia. gdy naruszane są indywidualne wartości jednostki nie będącej w stanie się bronić. W wieku pięciu lat przybył do Stanów Zjednoczonych wraz z rodzicami i sześciorgiem rodzeństwa. W tym czasie właściciel sklepu zaczął podrywać Tony'ego.Przeciwstawienie się szkodliwemu oddziaływaniu energii grupowej Nasze społeczności uczą nas lojalności. W trakcie sesji z młodym męŜczyzną. Jest to widoczne w przypadku konfliktu. Wymagając lojalności. Ŝe jego nogi symbolicznie tkwią w miejscu. które co tydzień przynosił do domu. W początkowym okresie jego rodzice mieli duŜe trudności z zapewnieniem rodzinie utrzymania i wyŜywienia. Tony jest synem emigrantów ze wschodniej Europy. i wrócił do domu. a chłopak przynosił juŜ prawie dwadzieścia dolarów i był bardzo dumny. widząc wdzięczność rodziców za dokładanie się do domowego budŜetu. Po dwóch miesiącach otrzymałam od niego list. Lojalność. poczucia honoru i sprawiedliwości . Ŝe właściwie nigdy nie miał ochoty wyjeŜdŜać ze swojego rodzinnego miasta. Ŝe dwa dni po naszej rozmowie złoŜył rezygnację. aby otrzymać pensję. który skarŜył się na nieustające zmęczenie. Nie minęły dwa miesiące. Zmęczenie znikło i choć nie znalazł jeszcze nowej pracy. Ŝe spotkania z „panem od cukierków" są niemoralne. które są podstawowym warunkiem dobrego funkcjonowania oraz osobistej i grupowej odpowiedzialności. i wobec ludzi pochodzących z tego samego kręgu kulturowego. grupa ma ogromny wpływ na jednostkę. jeŜeli jest niewłaściwie interpretowana. gdyŜ rodzina bardzo wiele dla niego znaczyła.postaw moralnych. jak i grupie. Zasugerowałam. szczególnie w trudnych chwilach. jaki moŜe powstać. Prowadząc podwójne Ŝycie. honor i sprawiedliwość są wyrazem uniwersalnej prawdy pierwszej czakry.

które nas zraniły. 61 . na jaką było ich wtedy stać. Nie byliby w stanie się przyznać. a wraz z rozwojem jego firmy rodzice zaczęli się wyraŜać o nim z dumą. Wiedział. Rodzina próbowała powstrzymać go od picia. Po roku abstynencji i oddania się modlitwie powiedział mi. Ŝe będzie musiał się zmierzyć ze swoimi negatywnymi uczuciami do bliskich. wrzeszcząc wyrzucił z siebie wściekłość na rodziców i rodzeństwo za to. Ŝe wybaczył sprzedawcy słodyczy. W wieku szesnastu lat był znanym zabijaką i zakałą dzielnicy. Stwierdził. w którym uczestniczył. Jak we wcześniejszych sytuacjach zaczął więcej pić. Później stwierdził. Odpowiedział. Ŝe w obliczu strachu związanego z egzystencją w nowym kraju rodzice być moŜe podjęli jedyną decyzję. jednak alkoholizm wywołał u niego urojenia prześladowcze. co wydarzyło się przed laty. które nakłaniają go do samobójstwa.Tony pracował w sklepie aŜ do ukończenia trzynastego roku. jednak bez rezultatów. zaczął terminować na budowie.nie próbowała mu pomóc. wiedząc. Ŝe wiedzieli. Okazało się. Skutki seksualnego wykorzystywania odbijały się na postępach w nauce. Potrafił błogosławić swoją rodzinę i uznać ją za źródło siły. Spotkałam Tony'ego w miesiąc po tym. To stanowiło dla niego przeprosiny za to. czy nie chciałby porozmawiać o swoim dzieciństwie. Wiedział. Ŝe nie czuje juŜ Ŝalu do swojej rodziny. co się dzieje . Ŝe rodzina. którą odkrył w sobie. Upijał się codziennie po pracy. z którymi mamy coś do wyjaśnienia. Ŝycia. Alkohol pomagał mu zapomnieć o koszmarnych doświadczeniach. Ŝe jest otoczony demonami. Ŝe jego bracia takŜe o tym wiedzieli. Z jakiegoś powodu się otworzył i wtedy zaczął z niego „wypływać" ten ciemny rozdział jego Ŝycia. niŜ sam fakt seksualnego wykorzystywania. gdyŜ naśmiewali się z niego i Ŝartowali. Przez trzy lata jego firma jakoś prosperowała. Ŝe bardziej bolała go świadomość tego. Zapytałam go. Zamiast tego Tony zaczął się modlić i kontynuował psychoterapię. Tony był przekonany. zwróciłam mu uwagę. Po jednym z incydentów. W najlepszym wypadku osoby. Ŝe nie ochronili go przed właścicielem sklepu. Spotkaliśmy się kilkakrotnie i rozmawialiśmy o jego przeszłości. Tony pracował nad odnowieniem swoich kontaktów z rodziną. Policja wielokrotnie zatrzymywała go za wzniecanie bójek i drobne akty wandalizmu. kiedy to koledzy odprowadzili go pijanego do domu. gdyŜ rodzice zabronili rodzeństwu Tony'ego przychodzić do sklepu. Rodzina uwaŜała go teraz za pijaka i spisała na straty. Został zatrudniony przy remoncie domu połoŜonego w sąsiedztwie mojego. poŜerał go od środka. Szczególnie rodzice byliby zbyt zawstydzeni. W wieku dwudziestu dziewięciu lat stracił firmę i dom. Widząc to. Po dwóch miesiącach od chwili naszego poznania Tony sam postanowił poddać się terapii odwykowej. Wtedy zaczął pić. Słuchając go zauwaŜyłam. W wieku dwudziestu pięciu lat Tony załoŜył firmę budowlaną i wraz z czterema pracownikami wykonywał drobne naprawy domów w sąsiedztwie. Spojrzałam na niego i jego postawę i od razu wiedziałam. Ŝe teŜ bym piła. i otworzenie przed nimi swoich ran. Niedokończone sprawy dotyczyły rodziny. Ŝe jego rodzina nigdy nie uzna swojej zdrady. Ŝe sprawia mu to przyjemność. W psychologii pogodzenie się zazwyczaj oznacza konfrontację z osobami. Jego droga od odrzucenia poprzez uzdrowienie do miłości i akceptacji rodziny odzwierciedla symboliczne znaczenie sakramentu chrztu. przeproszą. Poznaliśmy się całkiem przypadkowo. jakiej dopuścili się wobec niego najbliŜsi. Po jej zakończeniu poinformował mnie o efektach programu terapeutycznego. gdybym miała takie wspomnienia jak on. Ból związany ze zdradą. Pił nawet w trakcie pracy. Tony sądził jednak. Aby zarobić na Ŝycie. Ŝe w dzieciństwie był molestowany seksualnie. dzięki czemu nastąpi oczyszczenie. Ŝe matka powiedziała ojcu o molestowaniu. co musiał robić dawno temu. Uwierzyłam mu. jak powrócił do pracy. aby móc wysłuchać jego historii. Z trudem przebrnął przez drugą klasę szkoły średniej i w wieku piętnastu lat zakończył edukację. aby zarobić pieniądze.

Odkąd George skoncentrował się na własnym wewnętrznym poczuciu wieku. stał się niemal dziecinnie onieśmielony. 62 . Odparłam. Gdy tylko spostrzegł. Ŝe wszyscy skupili się na nim. bo skończył sześćdziesiąt lat. przyszedł na moje warsztaty. . gdy zrozumiał. oczywiście. . Powiedział: „Masz na myśli. jest przeświadczenie. którą mógł się teraz bawić.Zastanów się więc teraz .Więc i ty zamierzasz zestarzeć się po sześćdziesiątce? . więc zadałam je w inny sposób. zaczął się cieszyć Ŝyciem. jak moŜna się uwolnić od wzorca. . który choć nie odzwierciedla prawdy. iŜ starość zaczyna się po sześćdziesiątce. posiada nad nami władzę. . George rozwiązywał w tym czasie krzyŜówki. Zdrzemnął się podczas części poświęconej związkom pomiędzy poglądami a zdrowiem. Ŝe wszystko. aby ktoś zmienił przekonania tak szybko i gruntownie jak on. George trochę się oŜywił.nigdy się nad tym nie zastanawiałem. w jaki sposób podejście George'a mogło ulec tak szybkiej zmianie. dla którego się starzeje.Nie wiem. śona Georga nie mogła spokojnie usiedzieć na krześle.powiedziałam. Powiedział. Ŝe się domyśli. PoniewaŜ jesteśmy starzy. Rozpoczęłam warsztaty od wprowadzenia w układ energetyczny człowieka. Ŝe wolę. co powiedzieć.odpowiedział . Ŝe być moŜe nie wszystko. jednak gdy omawiałam oddziaływanie doświadczeń z dzieciństwa na nasz układ biologiczny. jest nadal w jego energii. z których Ŝadne nie doŜyło siedemdziesiątki.Inny męŜczyzna. co powiedziała mi rodzina. George momentalnie odrzucił swoją dotychczasową koncepcję. Ŝe zawsze uwaŜał. co powiedzieli do niego rodzice. Po przerwie przeszłam do omówienia pierwszej czakry i oddziaływania energii grupowej. Najpierw pomyślałam. abym cięŜko pracował i odkładał pieniądze. jest zapisane w moim ciele?" W jego tonie wyczuwalny był sarkazm. Rozmawialiśmy o tym. tak bardzo chciała odpowiedzieć za niego. i dał do zrozumienia.Kiedy zestarzeli się twoi rodzice? . gdy George popatrzył na swoją Ŝonę mówiąc: „JuŜ nie chcę być stary. podobnie jak cała grupa. Ŝe to wpływ kofeiny. George. Ŝeby zabezpieczyć się na starość . PoniewaŜ George właśnie skończył sześćdziesiątkę. Ŝe głównym powodem. W trakcie przerwy podeszłam do George'a i zaproponowałam mu filiŜankę kawy. jego Ŝony i wszystkich uczestników. George napomknął: „Masz na myśli to. ulegając namowom Ŝony.powiedziałam i powtórzyłam pytanie.odpowiedział George. poniewaŜ taka informacja docierała do niego nieustannie od jego rodziców. nie jego. George przyznał. lecz takŜe przez poczucie honoru.zapytałam. . Bardzo rzadko widuje się. zapytałam: „Jakie masz. to ona przestanie kontrolować moje Ŝycie?" Moment kulminacyjny nastąpił. Dlatego idziemy na emeryturę. Ŝe kiedy odsunę od siebie jakąś ideę.Po sześćdziesiątce. Moi rodzice zawsze mówili mi. George'a. Nadal nie mogę zrozumieć. Ŝe jest tylko „widzem". mając nadzieję. jakby otrzymał od kogoś nową zabawkę. aby moi uczniowie mieli oczy otwarte w trakcie wykładu. . jednak najwidoczniej coś go w moich słowach poruszyło. Ŝe całe to przedstawienie interesuje Ŝonę. uwalniając się tym samym spod wpływu społecznej koncepcji starzenia.Nie wiem . więc się uspokoiła. na przykład. George nie mógł zrozumieć tego pytania. Posłałam jej ostrzegawcze spojrzenie. Takie jest Ŝycie. Wokół stwierdzenia George'a rozwinęła się dyskusja. Ŝe tak musi być. Honor Wspólnota jest podtrzymywana nie tylko poprzez lojalność. WyróŜniał się wśród uczestników.KaŜdy starzeje się po sześćdziesiątce. wspomnienia związane ze starzeniem się Twoich rodziców?" Uczestnicy w ciszy czekali na odpowiedź.A kiedy zamierzasz się zestarzeć? . ale na pewno bardzo wiele. a ty?" Jego Ŝona zaczęła płakać i śmiać się zarazem. Ku zaskoczeniu mojemu. .

Sam miał wypadek. na których otwarcie opowiedział o swoim Ŝyciu. którzy obracali ogromnymi sumami. Ŝe będę miała dziecko. Bądź pewny. poniewaŜ mamy anioły. której wspólnota przypisuje duŜe znaczenie. gdyŜ osoba taka pozbawiona jest ram lub punktu odniesienia dla swoich decyzji i zachowań. Takie były jego ostatnie słowa. Ŝe moŜe być jednym z najwaŜniejszych czynników mających wpływ na ciało. którzy liczyli na mnie i moje pieniądze. jednak nie mógł oprzeć się wraŜeniu. lecz całego społeczeństwa. Choć na ogół nie uwaŜa się. Jechał właśnie po dostawę narkotyków. Jako handlarz narkotyków zarabiał prawie siedemdziesiąt pięć tysięcy dolarów tygodniowo. w jaki zarabiałem". który zawsze nad nim czuwa. gdy nie wywiązuje się z tego obowiązku. nawet. Wjechał samochodem w 63 . Pewna kobieta powiedziała mi tak: „Mój ojciec umierając poprosił mnie. „Zatrudniał" wielu dealerów. Na tym opierał swoje poczucie godności. musimy się zmienić. dopuszczając się zdrady. Jednak nie mogę oprzeć się wraŜeniu. Gdy nie moŜesz na sobie polegać. jak jego babcia w dzieciństwie opowiadała mu o aniele stróŜu. Ŝe ma problem. „Chodziło mi o to. o której myślałem. Cudzołóstwo jest zabronione. jak wybrnąć z tej sytuacji". Brak moralnych zasad dotyczy nie tylko rodziny. z którym nie moŜe sobie poradzić. Musimy się nauczyć dotrzymywać danego słowa względem innych i względem siebie. odpowiedział: Wyjdź za kogokolwiek. Ŝe jego dzieci mają zaburzone poczucie odpowiedzialności. gdy rozmówczyni powiedziała. jakie daje godne postępowanie. by traktowali siebie z szacunkiem. bez ojca. uczy nas znaczenia sprawiedliwości i prawdomówności. jednak. Bez moralnego oparcia. JuŜ miał przełączyć na inną stację. którzy nie potrafią stworzyć stabilnego Ŝycia.poniewaŜ oni z niczym się nie liczyli. jest instytucja małŜeństwa. Ŝe nie poznałam jeszcze męŜczyzny. Zadaniem ojca jest utrzymywanie rodziny. dzieci wyrastają na dorosłych. ani w innych. jednak rodzice. które śledzą nasze postępowanie. a kobieta w radiu na nowo obudziła to wspomnienie. który otacza go opieką i chroni w kaŜdej sytuacji." Poprzez swój sposób zachowania partnerzy uczą zasad etycznych następną generację. było to. wzmacnia więzy krwi i świadomość przynaleŜności etnicznej. sprawia. zrozumiałam. Uparcie dąŜył do pełnienia roli lidera. Po raz pierwszy w Ŝyciu Sam poczuł. w szczególności nasz układ immunologiczny. która zasila nasz układ energetyczny i ciało. Honor i poczucie godności są źródłem bardzo silnej i pozytywnej energii. Sam włączył radio i usłyszał rozmowę. kilka dni po audycji radiowej. Zapomniał o tym. abym mu przyrzekła. porównywalnym z miłością. Ŝe moŜesz się wywiązać ze zobowiązań i potrafisz doprowadzać sprawy do końca. nogi i układ kostny. Sprawą honoru. Gdy odpowiedziałam. wszyscy i wszystko naokoło wydaje się tymczasowe i kruche. które w wieku dorosłym takŜe nie mają respektu dla innych.Kodeks honorowy kaŜdej wspólnoty obejmuje religijne oraz ludowe tradycje i ceremonie. którzy ciągle siebie okłamywali. Wychowywał się w biedzie. Sama poznałam w trakcie warsztatów. Jednak starsi członkowie wspólnoty. poniewaŜ tak czujesz się wewnątrz siebie. Rytuały takie jak chrzest oraz inne grupowe obrzędy wiąŜą energetycznie nowych członków z duchową energią grupy. Nie mogłem im powiedzieć: »Słuchajcie. pozwalają takŜe swoim dzieciom na łamanie tej zasady w przyszłości. jak moi rodzice. Pewnej nocy. wychowują dzieci. Nie wiedziałem. gdy chodziło o przywództwo w gangu narkotykowym. Bez poczucia honoru bardzo trudne lub wręcz niemoŜliwe dla jednostki jest godne wystąpienie we własnej obronie. byleby zachować ciągłość rodziny. Sam nie miał ochoty tego słuchać. którzy nie okazują sobie szacunku. Pewnego dnia. Pewien męŜczyzna powiedział: „Nie chcę Ŝyć tak. za którego chciałabym wyjść. jednak nagle przypomniał sobie. Przekazane poczucie godności napełnia nas siłą. przez co nie znajduje oparcia ani w sobie. i nie moŜemy ich rozczarować«. by honor miał wpływ na zdrowie fizyczne. Uczy się ludzi. Sam powiedział: „Jedyną rzeczą. Ŝe odziedziczyłem ten sposób zachowania i Ŝe w odpowiednich okolicznościach zacznę postępować w ten sam sposób". Ŝe kaŜdy ma anioła stróŜa. jak po śmierci wytłumaczę się ze sposobu. prowadząc samochód. Ŝe jego anioł go obserwuje. Ŝe miałem wielu chłopców.

Ŝe to nie miało Ŝadnego znaczenia. Lekarze powiedzieli mu. którą przekazuje nam pierwsza czakra. co się robi. grupowe poczucie sprawiedliwości moŜe spowodować silne osłabienie układu energetycznego. a takŜe pomaganie komuś. Choć zbiorowe prawo jest potrzebne dla utrzymania porządku społecznego. a oni mi uwierzyli. Dzisiaj chodzi o kulach.energia dumy lub wstydu. jakie kiedykolwiek sprzedawałem. Niektóre osoby latami bezskutecznie próbują odkryć „powód" swoich bolesnych przeŜyć. Nierzadko zdarza się. Ŝe jest to lepszy „odlot" niŜ wszystkie narkotyki. W efekcie Sam zajął się innym „gangiem" . Ŝe nie jestem w stanie sprostać obowiązkom. Powiedziałem chłopcom. Myślę.latarnię i został powaŜnie ranny w nogi i dolną część kręgosłupa. „Nazwisko jest bez znaczenia". jakie sam do tej pory prowadził. Jego uzdrowienie niewątpliwie stało się moŜliwe dzięki znalezieniu sensu w Ŝyciu. Z drugiej strony. kiedy to ból jest bardzo dokuczliwy. Ŝe odzyskanie sprawności w nogach będzie długim i powolnym procesem i Ŝe bóle mogą nie ustąpić do końca Ŝycia. One sprawiają. aby zmienić swoje Ŝycie. promieniując zaufaniem do siebie. Ŝe jest to prawda. Jego „pracownicy" zapewnili go. Inspiruje wszystkich. mówię im. Sprawiedliwość Wspólnoty uczą nas sposobu pojmowania sprawiedliwości. co słuŜy ochronie siebie i rodziny. czego nie miałem im za złe.i o aniołach. Ŝe nie powrócę na ulicę. co tobie niemiłe" albo prawie karmy: „co posiejesz. Zmieniłem miejsce zamieszkania najszybciej. I kiedy te dzieciaki opowiadają mi o swoich marzeniach. zazwyczaj opiera się ono na zasadach: „oko za oko. Ŝe wszystko jest moŜliwe. Jakoś dawałem sobie radę. ząb za ząb". sprawiedliwe jest pomaganie członkom rodziny w działaniach obronnych lub odwetowych. co to znaczy być czystym aŜ do głębi swojej duszy i być z siebie dumnym. Sam zaczął czytać ksiąŜki o uzdrawianiu . wynikającym z prawdziwej miłości do Ŝycia. zawsze zostaje „energetycznie nagrodzony". i zacząłem nowe Ŝycie". MoŜna ją sprowadzić do kilku podstawowych zasad: sprawiedliwa jest zemsta za nieuzasadnione szkodliwe działanie. Ŝe jeŜeli przyrzeknę. resztę Ŝycia spędzają błądząc we mgle . poniewaŜ wiem.niezdolni do uczynienia kroku w przód ani do uwolnienia się od przeszłości. „nie czyń drugiemu. Nigdy dotąd tego nie czułem i muszę wam powiedzieć. aby mogli Ŝyć Ŝyciem innym od tego. Ŝe członek wspólnoty „utrzymuje się" z reputacji innej osoby. „złe dni". niesprawiedliwe jest sprzeciwianie się nakazom wspólnoty. sprawiedliwe jest robienie wszystkiego. by być dumnym z tego. Ŝe mam w Ŝyciu cel. jak waŜne jest to. Tak rozumiana przez grupę sprawiedliwość zapewnia porządek społeczny. Postanowił im pomóc. Lecz od nazwiska zaleŜy wiele .grupą harcerzy z sąsiedztwa. jednak emanuje radością. Tłumaczę im. Wspólnota zazwyczaj wierzy. jednak uwierzcie mi. Ŝe o kulach będę stał na ziemi pewniej niŜ gdy byłem bez nich?" Ma swoje. Ŝe poprowadzą dalej interes. kogo wspólnota uznała za zagroŜenie. Ŝe duŜą rolę odegrała przy tym chęć przejęcia mojego udziału. to zbierzesz". którzy go poznają. wskutek czego jednostka moŜe odczuwać trwały brak oparcia i mieć trudności w nawiązywaniu kontaktów. Kiedy członek wspólnoty zasłuŜy się jej w szczególny sposób. i czasami opowiadam o aniołach. W Ŝartobliwy sposób mówi: „Kto by przypuszczał. Ŝe istnieje „ziemskie" wyjaśnienie wszystkich wydarzeń. Takie przekonanie jest przyczyną głębokiego smutku. a gdy nie potrafią znaleźć odpowiedzi. mówimy czasem lekcewaŜąco. będę mógł uzdrowić swoje nogi. „Miałem wraŜenie. jak tylko było to moŜliwe. jak to mówi. „Prawie nic nie zarabiałem w porównaniu do moich wcześniejszych dochodów. jednak Sam dostrzegł w tej sytuacji okazję do tego. Niezgodne z grupowym poczuciem sprawiedliwości jest wystawienie na niebezpieczeństwo członka rodziny dla indywidualnych korzyści." Sam został przywódcą dzieci uczącym je poczucia honoru. Po raz pierwszy w Ŝyciu wiem. nie 64 . Zakaz sprowadzania wstydu na rodzinę daje wspólnocie ogromną władzę nad jednostką.

KaŜdy. Kilka osób zauwaŜyło. Ŝe przekroczyłam niebezpieczną granicę. musimy się uwolnić spod jej panowania. który pozwala pojawiać się wraŜeniom. Ŝe jest Ŝołnierzem i Ŝe jego silny ból w nogach jest wynikiem cięŜkiego pobicia. W symbolicznym znaczeniu sakramentu chrztu moŜemy odnaleźć pomost pomiędzy duchową pułapką ludzkiej sprawiedliwości a Boskim sposobem rozumowania. był wyjątkowo czarującym męŜczyzną. Ŝe rodzinne i zewnętrzne okoliczności nie zostały zaaranŜowane po to. Ŝe to związek z tą organizacją militarną jest przyczyną Twojego przewlekłego bólu. lecz z cierpieniem z powodu zdrady. abym go zdiagnozowała. Zapadła cisza. gdy diagnozowałam pewną kobietę z rozległymi zmianami nowotworowymi. Chodził o lasce. JeŜeli sprawiedliwość w tym znaczeniu. Opowiadając o epizodach ze swojego Ŝycia hipnotyzował innych. poprosił. która zbliŜyła się do niego na odległość trzech metrów.odpowiedział. Po chwili Patryk powiedział: „Muszę juŜ iść.odzwierciedla rzeczywistości. uwaŜał. Zapytałam go o wiek i gdy znalazłam się w tym łagodnym stanie. Powiedziałam: „Sądzę. Ze względu na swój sposób zachowania Patryk wydawał się osobą wolną od trosk. Zrozumiałam. choćby nie wiem jak bardzo się tego pragnęło. Pracował jako sanitariusz i posiadał dar opowiadania. „Niektóre rzeczy są nie do odwrócenia. Zemsta pociąga za sobą zemstę. 65 . by wspierać nasz komfort fizyczny. „W moich stronach musisz umieć się bronić" . ZauwaŜyłam jednak. Ŝe obciąŜenia spowodowane prowadzeniem podwójnego Ŝycia nie pozwalały mu odzyskać zdrowia. kto go poznał. Myślałam. nerwowo zapytał mnie: „Co widzisz?" W tym momencie zrozumiałam. Z racji swojej pracy prawdopodobnie widział więcej ran postrzałowych i ofiar bomb samochodowych niŜ ktokolwiek inny. Flirtował z kaŜdą kobietą. Któregoś ranka Patryk spotkał się ze mną. Nie był on związany z jej religią. jakiej kiedyś doznała. ciepłą i uczuciową osobą. Patryk. Według mnie musisz ograniczyć swoje kontakty z tą grupą lub nawet zupełnie z nią zerwać". który uczestniczył w jednym z moich warsztatów. znanej ze swoich niekończących się konfliktów religijnych i ekonomicznych. Nie potrafił zerwać ze swoją „wspólnotą militarną" bez względu na cenę. która go otaczała. jakie przypisuje jej wspólnota. jednego dnia ja tracę nogę. obcy. Zaakceptujmy fakt. Nagle z ciepłej i bliskiej osoby zrobił się zimny. lecz agresję. lecz on opuścił warsztaty i nigdy więcej juŜ go nie spotkałam. a bolesne doświadczenia nie są karą za złe postępowanie. Odbierając wraŜenia jej dotyczące. gdyŜ często oznacza fizyczne rozstanie się z rodziną lub grupą ludzi. Obraz stanowił wezwanie do zerwania z tym bólem. z którą byliśmy związani. Ŝe jego energia nie jest zaangaŜowana w samoobronę. nie moŜna się wycofać". jaką musiał za to zapłacić . lecz istotnym elementem rozwoju.kiedy raz się na nią wstąpi. które doprowadziło go prawie do kalectwa. Nie moŜna cofnąć historii. przeszkadza nam w rozwoju duchowym. Nie moŜna zmienić świata. następnego . wiem jednak. jakie się wiąŜą się z pierwszą czakrą. Nie mógł długo siedzieć. Zrozumiałam tę głęboką prawdę. lecz słuŜą naszemu rozwojowi duchowemu.oni. Ŝe jest pogodną. więc w trakcie wykładu wielokrotnie wstawał i się przeciągał. zobaczyłam obraz ukrzyŜowania. Ŝe prawdziwa sprawiedliwość jest Boska. jaka się wiąŜe z pierwszą czakrą.utratę zdrowia i wewnętrzny konflikt pomiędzy osobistym poczuciem sprawiedliwości a atmosferą usprawiedliwionej zemsty. Dosyć powiedzieliśmy". jest zrozumienie. w której rządzi Boska logika. To jest droga bez wyjścia . Ŝe prowadzisz podwójne Ŝycie . choć pochodził z Irlandii Północnej. Największą lekcją. To zadanie jest jednym z najtrudniejszych. „Dlaczego mam wraŜenie. Ŝe ma na myśli odejście od stołu. mając najwidoczniej na myśli trwający od dawna konflikt w Irlandii Północnej.jako sanitariusz w szpitalu i jako wojskowy? Czy jesteś członkiem jakiejś organizacji militarnej?" Patryk zesztywniał. czy Patryk kiedykolwiek był zmuszony odebrać komuś Ŝycie. Nie wiem. Ŝe cierpiał na bóle nóg i kręgosłupa. i choć czuł się przy tym niezręcznie.

W pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem i wydawało się. a droga była sucha i bezpieczna. Przez cały czas siedział cicho. a na stole czekał ciepły posiłek. Ŝe Ŝyciem rządzi sprawiedliwość uniwersalna. Ŝe pokładanie wiary w ludzką sprawiedliwość jest błędem i Ŝe powinniśmy zaufać Boskiej logice. Ŝe w ten sposób zaoszczędzili trzydzieści pięć tysięcy dolarów. co robię . Ŝe tego nie zniosę. Ŝe mu się powiedzie.PoŜegnałem się z nimi. aby uniknąć wypadnięcia z drogi. Wchodząc do domu zwrócił się do Ŝony: „Muszę ci o czymś powiedzieć". jak dotąd lub jak byśmy sobie tego Ŝyczyli. by wszystko było tak. śycie Eryka jest typowym przykładem tego wyzwania. Ŝe w ten sposób będę mógł odejść od nich i od Ŝony bez Ŝalu . W jakiś sposób udało mu się przedostać na drugą stronę. a samochód. Doświadczenie zdrady pokazuje nam. Poznałam kogoś". zgodziłam się. Chcę rozwodu. Powiedz mi. z najcudowniejszą kobietą na świecie. której nie potrafimy dostrzec. pomyślałem. Ŝe zabiera mnie na wycieczkę do Amsterdamu. W przenośni oznacza. nie rezygnował. Choć byłam wyczerpana i chciało mi się spać. który prowadził we śnie to był Jaguar. Przed dziesięciu laty Ŝycie Eryka legło w gruzach. Podczas wielkiej burzy przedzierał się samochodem przez Alpy. „Wszyscy moi partnerzy opuścili mnie jednego dnia. PoniewaŜ ich było dwóch. . które prowadziłam w Belgii. czego pragniemy. nie mógł nic na to poradzić. Nie poŜałowałam i do dziś jestem mu wdzięczna za jego natręctwo. nie powinniśmy dopuszczać do siebie rozgoryczenia i poczucia zranienia. dotarł do małej wioski. Dziś Eryk ma jedno z odnoszących największe sukcesy przedsiębiorstw w Belgii i większość swojego czasu spędza prowadząc transakcje. jak twierdzi. Ŝe opowiem Ci o sobie". a które nie miało Ŝadnej wartości. gdzie burzy juŜ nie było. słucham Cię". Ŝe zaraz uderzy w zbocze góry. Po drodze Eryk powiedział: „Pozwól. Powiedziałem Bogu: JeŜeli Ty za tym stoisz. W przeciwieństwie do kobiety. Eryk wyszedł z biura przytłoczony. gdyŜ firma zajmowała się produkcją pokarmu dla kotów. oznajmiło. Jednak tak się nie stało. sądząc. Jadąc dalej. albo wszystkie akcje przedsiębiorstwa. Jezdnia była zdradziecko oblodzona i musiał przykleić się do kierownicy. choć nie byłem tego pewien.tylko 66 . Pod wpływem tego snu zdecydował się przyjąć ofertę swoich partnerów. Ŝe uwalniają się ode mnie. Ŝe nie chce z nim dłuŜej współpracować. która dotyczyła przejęcia akcji pozbawionego wartości przedsiębiorstwa. Wydawało mi się. Świeciło słońce. która w obliczu zdrady rozwinęła w sobie raka. a ja to zrobię"." Wkrótce pojawiło się kilka sprzyjających okoliczności. które wspólnie prowadzili. gdzie w oknie jednego z domów paliła się świeca. Ŝe celem tego bolesnego doświadczenia nie jest zranienie nas. „Nigdy nie przewidywałem. które pozwoliły mu zająć się tą małą firmą. zdałam sobie sprawę. Ŝe tylko Bóg mógł coś takiego zainscenizować. lecz powiedziałam: „Dobrze. Podjął taką decyzję. w co do tej pory wierzyliśmy i czemu ufaliśmy. oznajmił. Ŝe doświadczenie judaszowej zdrady jest archetypem. pierwsze miesiące budowania przedsiębiorstwa praktycznie od podstaw były bardzo trudne. choć to oni myśleli. OŜenił się ponownie. Uczy nas. na co Ŝona odparła: „Ja teŜ muszę ci coś oznajmić. Ŝe będę robił to. z którymi realizował róŜne przedsięwzięcia. Dwóch partnerów.Gdy zastanowiłam się głębiej nad znaczeniem tego obrazu. Albo weźmie równowartość trzydziestu pięciu tysięcy dolarów w gotówce. lecz pomoc w przewartościowaniu tego. „Wiedziałem. Eryka poznałam przed kilkoma laty na warsztatach. Ŝe ludzka argumentacja i sprawiedliwość nie są wystarczające i Ŝe nie posiadamy mocy sprawiania. PoniewaŜ wiedział ze snu. Tej samej nocy Eryk miał sen.powiedział . Partnerzy byli tym zachwyceni.powiedział. W nocy zacząłem się modlić. Jak przepowiedział to sen. gdy przydarza nam się coś podobnego lub gdy nie moŜemy osiągnąć tego. czego chcesz. a gdy warsztat się zakończył. Musimy zrozumieć. daj mi znak. Zaproponowali mu dwie moŜliwości. która jest prawdziwym partnerem Ŝyciowym w kaŜdym tego słowa znaczeniu. Byłem zdruzgotany tym faktem i choć jestem ateistą.

10. Wymień wszystkie sposoby. gdyŜ nigdy sam nie zdobyłbym się na rozstanie z tymi trzema osobami. Czy kiedykolwiek mu się sprzeniewierzyłeś/aś? JeŜeli tak. której Ŝycie się wali. kiedy spotykam osobę. rozwijać się i wznosić ponad wypaczenia zasady: „Wszystko jest jednością". czy podjąłeś/aś działania. choć nadal dominują w Twoim myśleniu? 3. 8. jakie chciał(a)byś przekazać swoim dzieciom. Kolejnym etapem naszego rozwoju są lekcje związane z drugą czakrą i Boską prawdą: „Szanujcie siebie nawzajem". Które z nich straciły waŜność. Odpowiedz na pytania: 1. na jakie Twoja rodzina wnosi dobro do Twojego Ŝycia. Teraz. które chciał(a)byś w sobie rozwinąć lub wzmocnić. wymień wartości. Jakie masz uprzedzenia? Które z nich są silniejsze niŜ zdrowy rozsądek? 4. które powstrzymują Cię przed uzdrowieniem tych relacji? 7. 67 . mówię jej: Bóg jest z Tobą. dziękując Bogu za uwolnienie mnie od wcześniejszego Ŝycia. Wiem o tym z własnego doświadczenia". tworząc „intuicję pierwszej czakry". Czy masz jakieś nierozwiązane konflikty z członkami rodziny? JeŜeli tak. Opisane przypadki są przykładami sytuacji. na których moŜemy się uczyć uniwersalnej prawdy: „Wszystko jest jednością". aby uzdrowić tę sytuację? 6. JeŜeli załoŜyłeś/aś własną rodzinę. wymień przyczyny. Wymień te cechy wspólnoty. Nie trzeba się niczym martwić.Bóg mógł znać ten plan. KaŜdy dzień zaczynam od modlitwy. Duchowa moc zawarta w sefirze Szechina i sakramencie chrztu łączy się z energią pierwszej czakry. Czy posiadasz poczucie honoru? Czego ono dotyczy? 5. Jakie przekonania odziedziczyłeś/aś po swoich rodzicach? 2. 9. Jakie rodzinne tradycje lub rytuały przejąłeś/aś i kontynuujesz sam(a) lub w swojej rodzinie. która pomaga nam godnie ze sobą współŜyć.

partnera. pieniądze. odrzucenie przez partnera lub środowisko zawodowe. Ta płodząca energia ma charakter biologiczny. jakie niesie Ŝycie. gwałt. Zaburzenia związane z menopauzą. Czakra partnerstwa zawiera takŜe energię „przymierza". takimi jak seks. Powiązanie z sakramentami i sefirami: Druga czakra jest powiązana z sefirą Jesod symbolizującą fallusa . byśmy polegali na sile zewnętrznej. pracy lub pieniędzy. jak i głęboka. Symbolicznym wyrazem róŜnego rodzaju komunii jest akt „dzielenia się chlebem". jaką emanuje zdrowe fizyczne ego. a zarazem duchowy. Dzięki energii drugiej czakry moŜemy odpowiednio dozować siły i radzić sobie z pokusami. zdolność podejmowania ryzyka. słuŜy rozwojowi 68 . tworzyć związki i badać moŜliwości wykorzystania swojej woli. np. z jednej strony wyraŜa się poprzez pragnienie posiadania dzieci. zarówno przypadkowa.Rozdział 2 Czakra druga: moc związków Druga czakra odpowiada za nasze związki. umiejętność obrony i chronienia siebie. instynkt: „walcz lub uciekaj". co jest niezmiernie waŜne dla zdrowia fizycznego i psychicznego. rak jajnika. bioder oraz zapalenie stawów są najczęstszymi dolegliwościami tego obszaru. jelito grube. co pozwała nam kontrolować otoczenie. wywoływane są przez zaburzenia energetyczne drugiej czakry. własności. fizyczne potrzeby. a takŜe umiejętność podejmowania decyzji osobistych i zawodowych. impotencja. Choć pierwsza czakra nadał nakłania nas. autorytet. a znaczenia nabierają inne związki. umiejętność radzenia sobie z utratą członka rodziny. Energia drugiej czakry. Z duchowej perspektywy kaŜda relacja.płodzącą męską energię. wyrostek robaczkowy i pęcherz moczowy. pozwala nam radzić sobie ze sprawami świata zewnętrznego bez wyrzekania się lub „sprzedawania" siebie. Podstawowe wartości: Zdolność do zapewniania sobie finansowych i materialnych środków do Ŝycia oraz stabilność w tym zakresie. waŜnym bodźcem staje się energia drugiej czakry. W tych nowych relacjach dzieci zaczynają przejawiać indywidualność. Główne lęki: Lęk przed utratą kontroli lub przed kontrolą z zewnątrz sprawowaną przez innych ludzi lub wydarzenia i okoliczności takie. miednica. straty finansowe. poniŜej pępka. W tym okresie dzieci zaczynają wchodzić w nowe relacje z dorosłymi i innymi dziećmi. Uniwersalna prawda: W drugą czakrę wpisana jest święta prawda: „Szanujcie siebie nawzajem". Druga czakra daje nam niezaleŜność i stanowi instynkt przetrwania. dolna część kręgosłupa. Dotyczy ona naszych kontaktów z ludźmi oraz wszelkimi przejawami Ŝycia. okolica bioder. zdolność „dźwignięcia się" i odbudowania Ŝycia. Jej energia zaczyna pulsować i ujawnia się w wieku około siedmiu lat. Umiejscowienie: dolna część brzucha. Choroby związane z tym ośrodkiem energetycznym powodowane są lękiem przed utratą kontroli.nadawania fizycznej formy naszym twórczym pomysłom. dzięki któremu moŜemy bezpiecznie poruszać się w świecie. środki uzaleŜniające lub inni ludzie. Wszystko. takie jak uderzenia krwi do głowy lub depresje. ludzie lub pieniądze. przewlekłe bóle dolnej części kręgosłupa. TakŜe lęk przed utratą sprawności fizycznej. Odpowiedniki fizyczne: narządy płciowe. Znaczenie symboliczne: Energia tej czakry pomaga nam budować indywidualną toŜsamość i chronić siebie poprzez ustalanie własnych granic. Energia drugiej czakry zmienia nastawienie do świata. Sakrament komunii współbrzmi z energią drugiej czakry i dotyczy więzi. zdrada. Mięśniaki macicy są wynikiem tłumienia energii twórczej lub angaŜowania energii Ŝyciowej w pozbawioną perspektywy pracę lub związek. jakie tworzymy z innymi. stając się bardziej niezaleŜne od rodziców i od domu. a z drugiej . Rak prostaty. powiązane jest z naszym polem energetycznym właśnie poprzez tę czakrę. dzięki którym moŜna zaspokoić osobiste. Podporządkowanie się wspólnocie przestaje odgrywać decydującą rolę. Energetyczne powiązania z emocjami i umysłem: Druga czakra jest odpowiedzialna za naszą potrzebę tworzenia związków i oddziaływania na świat fizyczny. jak: uzaleŜnienie.

za który ponosisz odpowiedzialność. Podejmowanie decyzji jest procesem tworzenia. pozytywnych i negatywnych wzorców energetycznych. Niektóre związki z konieczności są bolesne. Ŝe zostanie przeniesiona góra". Ŝe tworzymy w swoim Ŝyciu takie relacje. rozwijać się duchowo. który byłby pozbawiony duchowego znaczenia.sefiry Jesod. Z symbolicznego punktu widzenia przesłaniem trzech archetypowych energii . im bardziej stajemy się świadomi.jest zrozumienie. kto i co jest waŜne. gdyŜ odkrywanie prawdy na swój temat i uświadamianie sobie swoich ograniczeń nie naleŜy do rzeczy przyjemnych. Wszyscy nauczyciele duchowi mają za zadanie inspirować nas. Ŝe kaŜda relacja stanowi waŜną lekcję duchową. Energie sefiry Jesod i sakramentu komunii łączą się z dwoistością drugiej czakry. Ŝe wytwarzamy wzorce energetyczne. dzięki której moŜemy poszerzyć wiedzę na swój temat. KaŜda decyzja. dlatego wszystkie główne duchowe tradycje głoszą jedną podstawową naukę: wybieraj mądrze. społeczny czy polityczny. które róŜnią się od nas i od których moŜemy się czegoś nauczyć. Nie ma przypadków. Łatwiej jest dostrzec symboliczne znaczenie naszych relacji. wysyłamy wytworzoną wcześniej energię. Przeciwieństwa umoŜliwiają dokonywanie wyborów. jako jednostkom. Te dwa bieguny są róŜnie nazywane: jin i jang. sprawiając. tym lepiej moŜemy wykorzystywać tę energię. 69 . stoi moc niebios. Druga czakra. wplątujemy naszego ducha w wydarzenia. czy ma on charakter rodzinny. Ten ruch wpływa na energię naszego świata. i bez względu na to. i koncentrując się na sprawie. Zanim wejdziemy w jakąkolwiek relację. Moc decydowania Energia drugiej czakry pozwala nam rozwijać się i wznieść ponad kolektywną energię wspólnoty. To dlatego „wiara choćby wielkości ziarenka gorczycy moŜe sprawić. Nie ma związku. za kaŜdą decyzją. Co więcej. Gdy podejmujemy decyzje. Zrozumienie tych przeciwstawnych sił ma decydujące znaczenie w pracy z sytuacjami związanymi z drugą czakrą. Przesłanie duchowe drugiej czakry dotyczy świadomego uczestniczenia w relacjach. która dokonana jest w wierze. anima i animus. słońce i księŜyc. Ŝe obcowanie z dwoistością drugiej czakry jest takie atrakcyjne. Ŝe niepostrzeŜenie działa jakaś siła.zawsze we właściwej chwili. którzy nas ograniczają. który odbiera impulsy napływające z ludzkiej świadomości. Takie relacje są często duchowym „bodźcem". zamiast tego okazując szacunek osobom. które pozwalają nam lepiej poznać siebie. Ŝe nasze słowa „stają się ciałem". umoŜliwiając to samo takŜe drugiej osobie. z którymi mamy do czynienia. i rozstawania się z tymi. KaŜda decyzja powoduje niewielkie poruszenie energetyczne. za kaŜdym razem pomaga nam. poniewaŜ kaŜda decyzja jest aktem twórczym twojego ducha. To sprawia. którzy wspierają nasz rozwój. zawodowy. Ŝeńskość i męskość. tworzenia związków z ludźmi. Odpowiednikiem drugiej czakry w fizyce jest zasada akcji i reakcji (kaŜde działanie powoduje reakcję przeciwną o takim samym nasileniu) oraz zasada magnetyzmu (przeciwnie naładowane obiekty przyciągają się). pojawia się nauczyciel" wyraŜają to. abyśmy zrozumieli. Jednolita energia pierwszej czakry. w drugiej czakrze zostaje rozdzielona na dwie przeciwstawne siły. sakramentu komunii i fizycznej energii drugiej czakry . Powiedzenia typu: „podobne przyciąga podobne" lub: „gdy uczeń jest gotowy. nieustannie pobudza nas do podejmowania decyzji w świecie skrajności. Ŝe dzięki mocy decydowania moŜemy przelewać naszego ducha w materię i sprawiać. która nas połączyła. Energia drugiej czakry ma charakter dwoisty. reprezentująca wspólnotę. dzięki którym przyciągamy osoby.świadomości. która organizuje nam spotkania z innymi . która podyktowana jest lękiem. Opanowanie mocy decydowania oraz wszystkich jej twórczych i duchowych aspektów jest podstawą ludzkiego doświadczenia. gdy uwolnimy się od potrzeby oceniania. jest pogwałceniem wiary. dzięki swej dwoistej naturze. W kontekście kontaktów międzyludzkich zasady te mówią. który pozwala stawić czoła własnym słabościom.

a prawdą jest. DąŜąc do stworzenia sobie miejsca do Ŝycia. zastanawiamy się: „Czy ta relacja mnie nie osłabia? Czy coś mi daje? Gdzie kończę się ja. oddalamy się od rzeczywistej. chaos wszystko burzy. finansowym niepowodzeniem. Naszym zadaniem jest pogodzenie tych przeciwieństw i rozwinięcie świadomości wrodzonej jedności Wszechświata. które jest dla mnie najlepsze?" Nieustannie poszukując tego jednego właściwego rozwiązania. moŜe okazać się złe. choć doświadczamy ciągłych rozczarowań. Paradoks drugiej czakry polega na tym. a co tej drugiej osoby? Czy wyrzekam się siebie w zamian za poczucie bezpieczeństwa. Odpowiada jednocześnie za sprawy związane z fizycznym przetrwaniem. moje albo twoje. które pozwoli zaprowadzić w Ŝyciu trwały porządek. Aby opanować drugą czakrę. Gdy wszystko układa się dobrze. to skąd mogę wiedzieć. wchodzimy w związki. wywołujemy lęk przed naturalnym rytmem Ŝycia. Usilnie wypatrujemy tego jednego doskonałego rozwiązania. Aby rozpoznać motywy własnego postępowania. biedny i bogaty. co kryje nasza dusza . dobrze czy źle. obecny w kaŜdej z relacji. Ŝe nie ma znaczenia to. Ŝe kaŜdy związek wyzwala konflikt. Szukając tej jednej właściwej osoby lub rzeczy. abyśmy mogli ostatecznie przejąć kontrolę nad wszystkim i wszystkimi. takie jak seks. czy sam muszę nad wszystkim zapanować? A nawet jeŜeli wszystkim kierujesz. którymi dysponujemy Następnie. myśli i emocji wywoływanych przez zjawiska zewnętrzne. Ŝe jej energia nakłania nas do przejęcia kontroli nad Ŝyciem. czym powinienem? Czy poślubiłem właściwą osobę? Czy mieszkam w miejscu.czy wypełnia ją lęk. która decyzja jest właściwa?" Jest to zasadniczy konflikt. a rezultaty kaŜdej decyzji odzwierciedlają w pewnym stopniu te uczucia. Te wewnętrzne konflikty w symboliczny sposób odzwierciedlają naszą relację z Bogiem: „Moja wola czy Twoja? Czy naprawdę jesteś ze mną tu na Ziemi. Ta zaleŜność sprawia. które są walutą w stosunkach międzyludzkich. Jesteśmy istotami zarówno fizycznymi. co nam przyniesie. Ŝe Ŝycia nie moŜna kontrolować. Rozpoczynamy ten proces od doświadczania konfliktów w relacjach. naleŜy zbadać. ale zarazem uczy. Konflikty zmuszają nas do podejmowania 70 . albo ty. to w większości przypadków powodują konflikty i podziały typu: albo ja. Poznawszy motywację swojego postępowania. świadomie lub nie. bezsilnością i utratą samodzielności. angaŜując w nie część energii i osobistej mocy.Wybór ma wymiar mistyczny. a skoro świata fizycznego nie moŜna kontrolować. poniewaŜ to ona pozwala nam wpływać na rezultaty. miłość i zdrowie. co wybieramy. W paradoksalnej naturze dwoistości zawarta jest prawda. czy wiara? KaŜdy nasz wybór związany jest z wiarą lub lękiem. co kieruje naszymi decyzjami. co wydaje się dobre. Ŝe nie moŜemy uciec od samych siebie i odpowiedzialności za podjęte decyzje. nasze zadanie polega na opanowaniu reakcji wewnętrznych. W świętych księgach lęki te określa się mianem „fałszywych bogów". Wybór a związki Ze względu na swój twórczy charakter energia drugiej czakry jest bardzo ulotna. zatrzymując tym samym potok zmian na wystarczająco długi czas. lecz nasza motywacja. choć ukrytej mocy. gdyŜ tak naprawdę nigdy nie wiemy. porzuceniem. a gdzie zaczyna ta druga osoba? Co jest moim udziałem. władza i pieniądze. zdradą. pieniądze lub status społeczny?" Choć w zasadzie te pytania są zdrowym przejawem świadomości. który polega na zmianach. Mimo to wszyscy staramy się kontrolować własne Ŝycie. KaŜdy z tych lęków potrafi zdominować nasze myślenie i Ŝycie. nasz wewnętrzny konflikt pomiędzy wiarą i lękiem często ukrywany jest pod warstwą obaw związanych z przetrwaniem: „Czy zarobię na Ŝycie? Czy znajdę partnera? Czy dam sobie radę?" Ciemną stroną drugiej czakry są jedne z najsilniejszych ludzkich lęków: przed gwałtem. która do końca Ŝycia zapewni nam spokój. biedą. dowiemy się. oparcie. osobistych „fałszywych bogów". wygrany i przegrany. Zadajemy sobie pytania: „Czy zajmuję się tym. jak i duchowymi. Podstawowa lekcja związana z drugą czakrą dotyczy paradoksalnej natury wyboru: to.

twórczość i powtarzalność. endometriozę i depresję. Ruch wywołuje jeszcze więcej konfliktów. Jak długo staramy się kontrolować innych. w przeciwieństwie do natchnienia. Powiedziała mi. Działaniem symbolicznym. Ŝe nie grozi jej bezpośrednie niebezpieczeństwo. Udała się takŜe do lekarza. Twórcza energia sprzeciwia się powtarzalności. Opanowanie energii twórczej Energie drugiej czakry dąŜą do twórczego uczestniczenia w Ŝyciu. Ŝe cierpi na depresję. Pewnego dnia zgłosiła się do mnie kobieta o imieniu Kate. jakie posiadamy do radzenia sobie w sytuacjach codziennego Ŝycia. którego trzymają się ludzie próbujący zatrzymać bieg wydarzeń. nie dziwi fakt. ścierają się w psychice ludzkiej. Zasugerowałam. Z kaŜdym dniem coraz bardziej świadomie sprowadzała swoją energię do teraźniejszości. dzięki którym będziemy mogli te sprzeczności usunąć. PoniewaŜ oprócz męŜa utraciła takŜe środki do Ŝycia i musiała walczyć o fizyczne i finansowe przetrwanie. nie chcę więcej rozumieć. infekcje narządów rodnych. zapominając. zaznaczać na niej swoją obecność i brać udział w przekazywaniu Ŝycia. Powiedział. jak się dzieje." Gdy pozwolimy płynąć energii twórczej. prosząc o konsultację. Nie pozwalała sobie na rozwodzenie się nad przeszłością i Ŝyciem. nie chcę uczyć się od Ŝycia. Ŝe są oni naszym odbiciem. fizycznych i duchowych problemów i sytuacji. a decyzje powodują ruch. sztuki. dzięki któremu moŜemy poznać siebie. zarówno dla mnie. a takŜe ciekawość powodującą dąŜenie do badania natury poprzez naukę i medycynę. intuicję. naszymi rozbieŜnymi skłonnościami. nie mając wykształcenia ani Ŝadnych szczególnych umiejętności. Przeprowadziłyśmy trudną dla niej rozmowę o znaczeniu uwolnienia się od przeszłości i o konieczności znalezienia sensu Ŝycia. lepiej niŜ sami moglibyśmy to ustalić. Niedopuszczanie do głosu tej energii moŜe wywołać impotencję. Jej blokowanie wpływa negatywnie na dojrzewanie duchowe i jest równoznaczne ze stwierdzeniem: „Nie chcę więcej widzieć. myśli i związków. będzie ona nieustannie przekształcała nasze Ŝycie. które zapewniłyby jej utrzymanie. dlaczego dzieje się tak. Twórcza energia wytrąca nas z utartych wzorców postępowania. aby zgłosiła się do swojego lekarza na badanie kontrolne ze szczególnym uwzględnieniem torbieli i by wymyśliła jakieś działanie. Druga czakra jest jednym z podstawowych narzędzi. Pozostała sama z dwójką dzieci. przekształcania go i wypełniania osobistą treścią. jak i dla niej. Kate dołączyła do swojego ćwiczenia nowy element: w trakcie sadzenia kwiatów powtarzała: „Usuwam torbiel ze swojego ciała". Przyzwyczajenia są piekłem. Ŝe doszło u niej do rozrostu w obrębie jajnika. jednak torbiel wymagała regularnej kontroli. Daje nam poczucie fizycznego Ŝycia. jakie prowadziła z męŜem. Na tym polega znaczenie sakramentu komunii. które jest atrybutem siódmej czakry. Ŝe nie ma siły dłuŜej Ŝyć.decyzji. ujawniając jednocześnie. było sadzenie kwiatów. 71 . MoŜemy wyzwolić się z tego cyklu. i zmusza nas do tworzenia zewnętrznych relacji. które symbolizowałoby jej zamiar odbudowania swojego Ŝycia. które łączą przeciwieństwa i likwidują poczucie oddzielenia w relacjach z innymi i z Bogiem. Ŝe ma torbiel jajnika. jaką wnosi ono do jej Ŝycia. Rozpoznając jej energię. chęć tworzenia muzyki. Nasza twórcza energia wciąga nas w dialog z wewnętrznymi sprzecznościami ludzkiego ja. które miało oznaczać nowy początek i nowe Ŝycie. posiada naturę fizyczną jest związana z ziemią i osadzeniem. poezji i architektury. zauwaŜyłam. tak długo podtrzymujemy wewnętrzne sprzeczności. znajduje twórcze rozwiązania dla umysłowych. Postrzeganie wzajemnych relacji jako symbolicznego jednoczenia się pozwala zaakceptować róŜnice. podejmując takie działania. Było oczywiste. pragną poruszać ziemię. który potwierdził obecność torbieli jajnika. bezpłodność. Miała wizualizować to działanie i nową energię. które jest waŜnym aspektem drugiej czakry. Energia twórcza. W wypadku samochodowym straciła trzydzie-stokilkuletniego męŜa. Te dwie siły. o której jeszcze nie wiedziała. Druga czakra zawiera instynkt samozachowawczy. skłaniając nas do poświęcenia uwagi naszemu Ŝyciu.

Gdy kieruje nami lęk. doradza. Ŝe ma zwichnięty nadgarstek i nie moŜe uszyć kostiumów na przedstawienie w miejscowym teatrze.i sakramentu komunii. znaleźć dla siebie nowe zajęcie. We wstępnej fazie planowania. Źródłem negatywnych działań i myśli są lęki. Jednym z uczestników moich warsztatów był John. Wkrótce Kate zaczęła otrzymywać propozycje projektowania strojów i współpracy przy projektach teatralnych. wspomnieniu przeŜycia. gdzie otrzymała wskazówki. Pewnego dnia zadzwoniła do niej znajoma i powiedziała. uŜywamy jej w sposób negatywny. który cieszy się duŜą popularnością. Niektórzy. z czym są one związane. MoŜemy obawiać się np. gdyby doświadczenie. tak aby słuŜyły naszym celom. w 72 . aby doprowadzić do ich realizacji. wywołuje skutki. ogarnięci lękiem. W dniu swoich czterdziestych urodzin powiedział sobie: „teraz albo nigdy". PoniewaŜ energia twórcza jest tak ulotna. lub manipulujemy innymi. Ŝe „nowonarodzone" pomysły posiadają własne pole energetyczne i. takie jak gotowanie i szycie. jest jednak takŜe obecna w relacjach z innymi. co jest z nim związane. określa poziom naszego negatywnego zachowania. Siła. same walczą o przetrwanie. Gdy np. nie jesteśmy w stanie jasno myśleć ani działać. narkotykom lub alkoholowi. Ŝe się powiedzie. zewnętrznemu źródłu pieniędzy lub bezpieczeństwa. Zadzwoniła do osoby odpowiedzialnej za kostiumy i zasugerowała wprowadzenie kilku zmian. nie dają nowym pomysłom lub związkom przestrzeni do Ŝycia i rozwoju. MoŜemy teŜ uznać. okazało się niewystarczające. Cokolwiek jest przedmiotem naszej wiary. przyciągającej siły. przemocą lub finansowym wykorzystaniem. Dawanie wiary lękom powoduje destrukcję. to jesteśmy jego właścicielami i powinniśmy kontrolować wszystkich i wszystko. Oglądając projekty zauwaŜyła. którą emanujemy i która sprowadza pomoc. Owładnięci lękiem. z jaką ogarnia nas lęk np. Znalazł więc dwóch wspólników i rozpoczął przedsięwzięcie. który powoduje odpływ twórczej energii z drugiej czakry. potrzebne materiały i pobrała miary. Gdy spotyka osoby. czy Kate nie mogłaby się tym zająć. Historia Kate pokazuje duchową moc sefiry Jesod . Przypadek Kate ilustruje. Twórcze pomysły posiadają własne pole energetyczne. a wszystkie zostały zaakceptowane. Mimo to.potrzeby tworzenia . podobnie jak małe dzieci. które uwaŜają. Torbiel jajnika znikła. Druga czakra jest miejscem narodzin . którym dysponujemy. Zawsze marzył o załoŜeniu firmy produkującej filmy video. które moŜe zsynchronizować wydarzenia i działania ludzi tak. Pragnął on. a jednocześnie tak silna. Przyszła do teatru. władzy i pieniędzy oraz wszystkiego. o którym wraz z partnerami sądził. Ŝe mogłaby wprowadzić kilka poprawek. lęk często powoduje ich odrzucenie. kierowanego lękiem rodzica lub partnera. Zapytała. w sposób intuicyjny. Najczęściej przejawia się ona w naszych myślach. jednak nigdy wcześniej nie myślała o wykorzystaniu tych umiejętności w celach zarobkowych.zaburzonemu związkowi. Zawsze z łatwością i przyjemnością wykonywała róŜne prace domowe. której pierwszym objawem jest utrata pewności siebie w relacjach ze światem zewnętrznym. twórczo zmieniamy szczegóły naszych opowiadań. kiedy najbardziej jej potrzebujemy.Po sześciu tygodniach Kate zaczęła wierzyć w moŜliwość zarabiania pieniędzy. poddajemy się kontroli „fałszywych bogów" . Ŝeby w wyobraźni sadziły kwiaty w ogrodzie i powtarzały: „Zaszczepiam w sobie twórcze pomysły". przed zdradą. jednym z najtrudniejszych zadań jest nauczenie się świadomego jej wykorzystywania. Raz uwiedzeni. Ŝe są w sytuacji bez wyjścia. jesteśmy podatni na uwodzicielską moc seksu.dosłownie i symbolicznie. Wspólnicy opracowali biznes-plan i rozpoczęli poszukiwania inwestorów. Kostiumy bardzo się podobały. Obie te reakcje powodują „energetyczne zaduszenie" -skutek oddziaływania kontrolującego. o którym dawno powinniśmy zapomnieć. Kate się zgodziła. do czego się wcześniej zobowiązała. Po pewnym czasie Kate otworzyła sklep z zaprojektowanymi przez siebie strojami. w jaki sposób energia twórcza moŜe popchnąć nas w nowym kierunku i wzmocnić nasze pozytywne decyzje. Ŝe skoro zrodziliśmy pomysł. konieczności skorzystania z zewnętrznej pomocy. Plotka i manipulacja osłabiają energię drugiej czakry.

iŜ impotencja oraz finansowa i twórcza niemoc biorą się z podziału odpowiedzialności. która jest rozwiązaniem dla duchowych problemów. kiedy to wydali juŜ znaczną część pieniędzy. co najlepsze. Po 73 . nie miały takich przeŜyć. wyzwalamy w sobie i innych to. Sytuacje. których wewnętrznie nie akceptowała. W rozwiązaniu takiego wewnętrznego konfliktu mogła pomóc psychoterapia. aby poradzić się w sprawie jednej z pacjentek. np. Choć druga czakra reprezentuje twórczy potencjał. John nie potrafił uznać faktu. gdy znajdzie grupę utalentowanych młodych ludzi. Dawał wspólnikom do zrozumienia. Pewna kobieta opowiedziała mi. Ŝe miała dwie aborcje. Ŝe zanim przerwała ciąŜę. Ŝe nie będzie mogła mu zapewnić odpowiednich warunków. W wierze tej umocnił ich fakt znalezienia pięciu róŜnych inwestorów. mięśniaków. Ŝe zazdrościli mu talentu. Inne kobiety. Ŝe wszystkie plany opierają się głównie na jego pomysłach 1 Ŝe to on powinien być odpowiedzialny za następną fazę przedsięwzięcia. Dopełniali się energetycznie i wiedząc o swoich ambicjach czuli. połączeniem Ŝyciodajnych energii ludzi w dąŜeniu do wspólnego celu. twórcze pomysły i ambicje. bez wykrywalnej przyczyny fizycznej. mając nadzieję. a które przerwały ciąŜę z własnej woli. w związku z czym nie ma sensu. które prześladowały ją przez ostatnie dwa lata. Ŝe uda mi się pomóc mu w zrozumieniu źródeł własnego lęku. Gdy postępujemy zgodnie z tą prawdą. Był przekonany. Gdy rozpoznałam jej energię. poczułam. Ŝe jej partner nie akceptuje jej albo dziecka lub dlatego. Opuścił warsztat z postanowieniem znalezienia innej grupy ludzi. zauwaŜyłam. Spytałam Normana. Jednak napływ kapitału niespodziewanie pogorszył ich relacje. jak i energetyczne odrzucanie nowych idei wywołane lękiem. Ŝe boi się. Uniwersalna prawda: „Szanujcie siebie nawzajem" posiada ogromną moc duchową. John powiedział. Przeznaczeniem energii sefiry Jesod i sakramentu komunii. Czuła. Czuły raczej. o których nie wspomniała podczas badań medycznych. poczuł się zagroŜony. Kobieta rozpłakała się i wyrzuciła z siebie Ŝal i poczucie winy. czy mu o tym wspominała. Ŝe dobrze się czuły z taką świadomie podjętą decyzją. W trakcie analizowania jego energii. Jednocześnie pociągało go tworzenie wraz z innymi ludźmi. by zostać matką lub mieć kolejne dziecko. Ŝe jego partnerzy równieŜ mają talent. Ŝe jego obawy w największym stopniu dotyczą bezwładu i Ŝe sądzi. którzy będą w stanie to zrozumieć. Ŝe czas nie był dla nich wtedy odpowiedni na to. Współzawodnictwo Johna z partnerami zahamowało ich twórczy rozpęd i po upływie sześciu miesięcy. decydowała o tym. nadal nie wyprodukowali Ŝadnego filmu. która miała cięŜkie krwawienia z macicy. powoduje konsekwencje psychiczne i zdrowotne. Świadomość. co właściwe. Jej prawdziwym przesłaniem i treścią jest wzajemny szacunek. współpraca dobrze im się układała. poprzez wraŜliwość i staranie się mówienia innym tego. Jednoczenie się w tworzeniu jest formą komunii. w znaczeniu symbolicznym. Norman zapytał pacjentkę o jej uczucia dotyczące dawnych aborcji. pieniądze zmieniły jego podejście. Ŝe mają prawo wyboru. Dopóki nie postanowi przyjrzeć się swoim przekonaniom. Ŝe terapia nie zmieni jego poglądów na temat przywództwa. mogą być przyczyną patologii układu rozrodczego. podczas której przesłała wiadomość do duszy dziecka. Ŝe wiadomość została przyjęta. Ŝe ich przedsięwzięcie odniesie sukces. którą będzie mógł pokierować. lub poprzez traktowanie innych na równi ze sobą. które poznałam. Często stosowane porównanie tworzenia do rozsiewania nasion jest jeszcze jedną metaforą energii fallusa sefiry Jesod. Zamiast je uszanować i wykorzystać. John obwiniał swoich partnerów o niepowodzenie. Pewnego dnia zadzwonił do mnie Norman Shealy. jest szanowanie innych np. Zamiast skierować Johna ku kolejnemu etapowi twórczego działania.„okresie marzeń". odpowiada takŜe za skłonność do wywoływania konfliktów. iŜ sama nie będzie mogła zapewnić dziecku domu. w których kobieta przerywa ciąŜę dlatego. odprawiła ceremonię. W efekcie zostali zmuszeni do zakończenia swojej działalności i ogłoszenia bankructwa. Ŝe w kaŜdej działalności powinien być jeden lider i Ŝe jego problem zostanie rozwiązany. Te traumatyczne przeŜycia stanowiły energetyczną przyczynę jej krwawienia. Jednak John odrzucił tę sugestię twierdząc. jakimi są konflikty. które nosiła. jego przedsięwzięcia skazane są na niepowodzenie. Zarówno aborcja.

które w niewielkim stopniu doznawały przyjemności seksualnej. energii i pieniędzy przeznaczył na opracowanie swojego nowego przedsięwzięcia. ale takŜe duchowego. gdyŜ uwaŜała. W efekcie pojawił się u niego guz w okręŜnicy. energia Kundalini (lub inaczej: popęd seksualny) moŜe powodować uderzenia krwi 74 . U kobiet. pobudza czakry. Pewien męŜczyzna bardzo wiele czasu. RównieŜ męŜczyźni w podobnej sytuacji mają często problemy z prostatą i zaburzenia potencji. jego potrzeby fizyczne. Energia seksualna ma pierwotny charakter. które mu obiecali. jest o wiele częstszym zjawiskiem niŜ aborcja fizyczna. czyli niedopuszczenie do realizacji pomysłu lub idei. energii stającej się materią przez ciąŜę. jego ciało odmówiło produkowania Ŝycia. zarówno u kobiety. słuŜy tworzeniu silnych więzi i intymnych związków z drugą osobą w celu płodzenia i podtrzymania Ŝycia. w wyniku którego zmarł po kilku latach. między innymi do bezpłodności. Jego plany nie doczekały się realizacji i męŜczyzna czuł się tym faktem głęboko dotknięty. są sytuacją. PoniewaŜ nie miał wystarczająco duŜo pieniędzy. Kiedy się wznosi. Kobiety są ucieleśnieniem procesu przekazywania Ŝycia. pozwoliło jednostkom dobierać sobie partnerów według własnych potrzeb. Wiele kobiet. tak równieŜ niedopuszczanie do narodzin pomysłów przyczynia się do powstawania zaburzeń fizycznych. Po uzyskaniu ich poparcia zabrał się do planowania. których dotyka. śyciowym partnerem moŜe być takŜe osoba tej samej płci. a takŜe erotyczną i zmysłową naturę. Społeczność homoseksualistów rozpoczęła tym samym swoją drogę do uznania i szacunku w tym przewaŜająco heteroseksualnym świecie. zaczyna się samoczynnie podnosić w wieku około czterdziestu lat. Dlaczego duchowego? Doznania erotyczne osadzają nas w teraźniejszości. jest potwierdzeniem dobrej relacji ze światem zewnętrznym. Podobnie jak przerwanie ciąŜy moŜe prowadzić do powstania uszkodzeń emocjonalnych i fizycznych.aborcji miała sen.uczucia związane z tą aborcją. jakby dokonał aborcji i przez wiele lat nosił w ciele uczucie „śmierci". i doświadczają jej w równym stopniu męŜczyźni co kobiety. Seks pozwala nam lepiej poznać własne ciało. poród i rozwiązanie. emocjonalnego. w którym istota duchowa powiedziała jej: „Wszystko w porządku". śyciowy cykl kobiety odzwierciedla naturalny rozwój energii seksualnej. czasami wywołując doznania odmiennych stanów świadomości. Wszelkie niedokończone sprawy. Ŝe jego Ŝona przerwała ciąŜę. W rezultacie stał się impotentem. aby samodzielnie je sfinansować. Druga czakra zawiera pragnienie i zdolność tworzenia Ŝycia. Posiadanie małŜonka i rodziny. jak i u męŜczyzny. Opanowanie energii seksualnej Seks i nasz stosunek do niego są zapisane w drugiej czakrze. Po kilku miesiącach dopracowywania szczegółów zgłosił się do swoich partnerów po pieniądze. Seks jest aktem uwolnienia fizycznego. Gdy się o tym dowiedział. w ogóle go o tym nie informując. Oprócz tworzenia Ŝycia seks pozwala wyraŜać siebie. Pozbawione wstydu odkrywanie energii seksualnej moŜe doprowadzić ludzkie ciało i duszę do ekstazy. w której odrzucamy większość naszych ograniczeń fizycznych w celu pełnego odczuwania kontaktu fizycznego z drugą osobą. Przełamanie ograniczeń kulturowych. Jednak przez ten czas wszyscy zmienili zdanie. która jest w takim samym stopniu obecna u męŜczyzn jak i u kobiet. Jego potrzeba dawania Ŝycia. nie została zaspokojona i spowodowała cierpienie. Inny męŜczyzna opowiedział mi. symbolizuje stabilność wieku dojrzałego. Mówił. jakie znajdują się w dolnych czakrach. dopuścił do swojego organizmu gniew i poczucie winy . Ŝe jego pomysł umarł. narzucających ludziom określone formy ekspresji seksualnej. ma trudność z zajściem w ciąŜę. dają o sobie znać przed menopauzą i w jej trakcie. z dziećmi czy teŜ bez dzieci. zwrócił się o pomoc do kilku znajomych. U większości kobiet duchowo-seksualna energia. CiąŜa i narodziny dziecka jednoczą przeciwstawne energie dwojga ludzi silniej niŜ jakikolwiek inny przejaw jedności. Czuł się. Ŝe ta decyzja dotyczy wyłącznie jej. „Aborcja" energetyczna. zwana Kundalini. które zbyt mocno angaŜują się w swoją karierę.

Ŝe obawiała się momentu. poniewaŜ wewnętrzna istota kobiety nie otrzymała wystarczającego wsparcia. Jednak prawda zawarta w naukach tantrycznych i Kundalini jest głęboka. będąc dzieckiem. pragnąć doznań erotycznych. które gromadzimy w wyniku zwykłych kontaktów. Tak teŜ uczyniłam. Jednocześnie odczułam. dodała: „Ja nie Ŝartuję. jak przechodzi operację. Widząc moje niedowierzające spojrzenie. MoŜliwe jest takŜe spontaniczne doświadczenie Kundalini. Ŝe przez jej drugą czakrę płynie bardzo wyraźny i zdrowy strumień energii seksualnej . od depresji po gwałt i przemoc. moŜesz to sprawdzić". Z powodu braku gotowości do tworzenia Ŝycia część kobiety moŜe pozostać niedojrzała.rzadko spotykany u kobiety. lecz mieć w związku z tym poczucie winy lub nie potrafić się o nie upomnieć. Ŝe Linda ma usuniętą macicę. Ten wzorzec energetyczny moŜe stanowić podłoŜe zaburzeń funkcjonowania jajowodów. nie dorosła i nie dojrzała do tego. łącznie z ekstazą i uwolnieniem energii seksualnej. to następuje jej składowanie w układzie energetycznym i bez świadomego nią pokierowania moŜe powodować róŜne zaburzenia. Od razu zrozumiałam. Energie Kundalini to przeciwstawne sobie energie psychiki i ciała. Kobieta moŜe np. Ŝe swoich decyzji nie podejmują samodzielnie. aby młodzieŜ prowadziła Ŝycie seksualne. poprosiłam Linde o aspirynę. przy czym same jajowody odpowiadają niezagojonym ranom z dzieciństwa i niewykorzystanej energii.do głowy. Joga Kundalini uczy kierowania tą energią i wywoływania doświadczenia Kundalini . UwaŜa się. Rozładowanie napięcia przez orgazm jest istotne dla zdrowia fizycznego. umysłowego i emocjonalnego. poniewaŜ gdy miała szesnaście lat. nie wiem. co uzmysławia kolejny przykład. we wczesnych latach sześćdziesiątych. kiedy opowie mi swoją historię. Ŝe związek oparty na seksie moŜe prowadzić do zjednoczenia duchowego. stwierdzono u niej niedorozwój 75 . Wędrówka jajeczek moŜe być zakłócona. Doświadczenia erotyczne zazwyczaj prowadzą do orgazmu. PoniewaŜ miałam kurcze przedmiesiączkowe. Orgazm jest jednym z najprzyjemniejszych sposobów rozładowania „energetycznych naleciałości". komentując niedbale: „Wiesz jak to jest". gdy kobieta przejmuje się negatywnymi uwagami ze strony rodziny lub społeczeństwa na temat seksu i związanych z nim doznań i potrzeb. MoŜe nie mieć nawet świadomości tego wewnętrznego konfliktu. Ŝe rzeczywiście ma usuniętą macicę i Ŝe reszta stanie się zrozumiała. Oplatają kręgosłup od jego podstawy w pierwszej czakrze do czubka głowy. Zamiast pozwolić na normalne jej uwolnienie poprzez orgazm fizyczny. Zaburzenia miesiączkowania i bóle menstruacyjne u kobiet do czterdziestego roku Ŝycia świadczą o niezgodzie z rolą narzuconą im przez wspólnotę i z jej oczekiwaniami. przechodząc kolejno przez wszystkie czakry. Innym znanym sposobem uwolnienia tej energii jest aktywność fizyczna i kreatywność. Nigdy nie miałam miesiączki". JeŜeli energia nie jest uwalniana. Linda odpowiedziała: „Nie. Ŝe dzięki głębokiej medytacji wielu mistyków doświadczało stanów odmiennej świadomości. Opowiedziałam jej o swoich wraŜeniach i przyznałam. aby czuć się płodną. Linda przyznała. Ŝe jestem nimi bardzo zakłopotana. kiedy ich związek dotknie tej sfery. jednak wraŜenie było bardzo osobliwe. poniewaŜ zobaczyłam. JeŜeli chcesz. Poznałam Linde kilka lat temu w trakcie pobytu u wspólnego znajomego. W owych czasach naleŜało do rzadkości.stanu duchowej ekstazy . Linda uśmiechając się przyznała. Kiedyś kpiłam z poglądu. Ŝe są kontrolowane przez innych. praktyka duchowa Kundalini kieruje ją w górę kręgosłupa w celu osiągnięcia połączenia z Bogiem. Patologie jajowodów i zaburzenia płodności wiąŜą się z „wewnętrznym dzieckiem" kobiety. Niewykorzystana energia twórcza lub konflikty na jej tle równieŜ mogą się przejawiać w ten sposób. Większość problemów związanych z krwawieniami i nieregularną miesiączką spowodowanych jest u kobiet stresem emocjonalnym i poczuciem. Linda i jej obecny mąŜ chodzili ze sobą w szkole średniej. która została pozbawiona narządów płciowych. Zaburzenia miesiączkowania stają się intensywniejsze.poprzez opanowanie energii seksualnej.

W tamtym okresie przestała się przejmować tym. Ŝe kiedy zobaczył cymbały. i jedyną rzeczą. wszedł do niego Steve. W szkole średniej Linda polubiła grę na cymbałach. Linda oniemiała. Ŝe nie zechce jej poślubić. W tym samym miesiącu oboje powrócili do rodzinnego miasta. energia stawała się coraz silniejsza. pojawiła się ta sama fala energii i oboje byli jej świadomi. Gdy powiedziano mu. Steve powiedział jej. Wieczorem ostatniego dnia szkoły. poniewaŜ nie była w pełni kobietą. Jednocześnie modliła się do Boga. aby zakończyć związek. Uczucie to wywołało w nim euforię. Ich związki trwały pięć lat i choć wydaje się to nieprawdopodobne. była ucieczka. jednak gdy po kilku dniach zaczął się nad tym zastanawiać. Obawiała się. jak i Steve wyjechali z rodzinnego miasta. nigdy nie przestała kochać Steve'a. gdy kochali się pierwszy raz. Tego wieczoru Linda opowiedziała Steve'owi o stanie swojego zdrowia i o tym. jaka przyszła mu do głowy. Nie wiedziała nawet. Ŝe przypuszcza. Linda czuła się zakłopotana swoim stanem i utrzymywała go w tajemnicy przed Steve'em. Zmuszona była sprzedać wszystkie wartościowe przedmioty. Zrozumiał. odŜyły w nim wspomnienia. Ŝe coś jest z nią nie w porządku. które były ostatnim wspomnieniem łączącym ją ze Steve'em. czy moŜe mieć stosunek seksualny z męŜczyzną. coś czego nigdy wcześniej nie doświadczył. Tej nocy Linda i Steve się kochali. jak Linda opuściła lombard. w którym zastawiła cymbały. Ŝe klientka wyszła przed chwilą. aby zastawić część swoich kosztowności. Ŝe zostaną małŜonkami. łącznie z cennymi cymbałami. Steve czytał o energii Kundalini i zapoznał Linde z praktyką świadomego jej wykorzystywania dla przyjemności fizycznej i duchowej. gdyŜ w przeciwnym przypadku nie zastawiłaby cymbałów. co ze strachu. poczuł falę energii ogarniającą jego ciało. który przepłynął przez jej ciało do ciała Steve'a. Jeszcze tego samego wieczoru postanowili się pobrać w najbliŜszym tygodniu. Po czterech latach oboje załoŜyli własne rodziny. jakby stali się jednym układem energetycznym. włączając w to jej męŜa. oboje rozwiedli się w odstępie kilku dni. Choć Linda zamierzała poświęcić się swojemu małŜeństwu. w trakcie trwania związku. Smutek. Ŝe to uczucie wywołane jest radością z moŜliwości bycia razem. mimo Ŝe nie mogła mieć dzieci. z powodu guza. Ŝe Linda musi być w bardzo trudnej sytuacji. Gdy kochali się w noc po swoim ponownym połączeniu. Wiedziała juŜ. Nie zdradziła mu swojej tajemnicy i bała się. W wyniku połączenia tej Ŝarliwości duchowej z miłością fizyczną Linda poczuła silny impuls energetyczny. który zobaczyłam). Steve podarował jej własnoręcznie wykonane cymbały. Rozstali się. Ŝe coś z nią jest nie w porządku. Ŝe nie moŜe mieć dzieci i Ŝe nie jest normalną kobietą. Pomyślała. Tego wieczoru Linda i Steve znowu się połączyli i juŜ pozostali razem.zapytał. Ŝe tamtej nocy. W półtora roku od dnia zawarcia małŜeństwa. Linda przeszła operację wycięcia macicy. w połączeniu ze wspomnieniem ich niedawnego zbliŜenia. aby pozwolił im być razem do końca Ŝycia. Ŝe Steve nie chce dłuŜej z nią być. a miłość wypełniła jego ciało. Poczuła. W trakcie stosunku Linda zaczęła dyszeć. iŜ odszedł od niej. „Jak długo one tu juŜ stoją?" . Opowieść Lindy potwierdza moje wraŜenie zdrowego przepływu energii w 76 . Dziwnym zbiegiem okoliczności ich śluby odbyły się w tym samym miesiącu. chciała jednak bardzo wyjść za Steve'a. Dwie godziny po tym. Ŝe Steve odkryje. wspólnych znajomych. Steve powiedział jej. jednak z czasem. aby ją odnaleźć. tym bardziej nie była moŜliwa ciąŜa. utwierdził Linde w przekonaniu. Nie mogła mieć menstruacji. Sądzili. Po powrocie Linda popadła w kłopoty finansowe. Tydzień później Steve oznajmił jej jednak. Ŝe jej ukochany uznał. jaki wywołała ta informacja. jeŜeli dowie się. nie tyle z namiętności. a wyjazd z miasta jest pretekstem. Jakby cała jego istota połączyła się z nią na zawsze. amerykańskim instrumencie ludowym. Zarówno Linda. poczuł przeraŜenie.narządów płciowych (co wyjaśnia obraz dziecka. Ŝe chce wyjechać na pewien czas. Ŝe nie moŜe mieć dzieci albo normalnego Ŝycia seksualnego i Ŝe mogłoby to stanowić dla męŜczyzn jakiś problem. Przez wszystkie te lata nie utrzymywali kontaktu ze sobą ani z nikim ze swoich dawnych. z cymbałami pod pachą wybiegł z lombardu. Dostrzegł cymbały.

kiedy ta kontrolowana jest przez lęki i brak umiaru. Mimo istnienia od trzydziestu lat ruchu na rzecz wyzwolenia kobiet. by zachowywały się „przyzwoicie". Ŝe przemoc seksualna jest tylko trochę nielegalna.sugerując tym samym. Dwoistość energii drugiej czakry widoczna jest w społecznym sposobie postrzegania seksu. Ŝe przez lata. wybierając się na spotkanie ze znajomymi. podczas gdy męŜczyznom pozwala się na bardzo wiele. Upatrujemy w seksie zagroŜenie dla naszej zdolności panowania nad sobą i kontrolowania innych. ani razu nie rozmawiając z partnerem o swoich potrzebach seksualnych. Wydając niskie wyroki za gwałt. Purytańska historia Ameryki w konfrontacji z wagą. to automatycznie staną się bardziej odpowiedzialni. Ŝe są to sprawy. ale nie uzyskują od społeczeństwa. Jedna z uczestniczek moich warsztatów opisała. które nie wymagają oficjalnej interwencji i które naleŜy rozwiązywać poprzez terapię. Ŝe energię seksualną uwaŜa się z jednej strony za niezbędną. wytwarzając duchową więź pomiędzy dwojgiem kochających się ludzi. Inaczej niŜ męŜczyznom. To. ubierały się i zachowywały uwodzicielsko. a nawet dziesięciolecia. Ta energia pozwoliła Lindzie i Steve'owi osiągnąć stan świadomości opisywany jako doświadczenie Kundalini. dotyczące głównie zdrady. Ŝe jest „brudna". Ŝe kaŜde zwrócenie na siebie uwagi męŜczyzny równa się prostytucji. Ŝyło w związkach. Oczekuje się od nich. jest istotną przyczyną szeroko rozpowszechnionego wstydu dotyczącego ciała i jego potrzeb erotycznych. Ŝeby córka. a z drugiej niezmiernie waŜnym aspektem Ŝycia. Połączenie cielesne oprócz przyjemności. „prawdziwych" przestępstw. Zdarza się. aby chłopcy w nieograniczony sposób folgowali swoim potrzebom seksualnym. lecz gdy z tego powodu stają się ofiarami przemocy. Kobiety bite lub gwałcone przez swoich partnerów lub męŜów otrzymują wprawdzie wsparcie od grup i organizacji powstałych w tym celu. Poprzez swoją emocjonalną natarczywość matka dokonywała na córce energetycznego gwałtu. czym społeczeństwo usprawiedliwia ich postępowanie i uwalnia od odpowiedzialności. Sposób traktowania seksu jest uwarunkowany kulturowo i róŜni się w róŜnych społecznościach.drugiej czakrze pomimo braku macicy. nadal wymaga się od nich. zakłopotania i wstydu oraz braku umiejętności obchodzenia się ze swoimi potrzebami seksualnymi. sakramentu komunii i drugiej czakry (czakry partnerstwa). jak się ubierają i prowadzą. a nawet przyznania się do posiadania potrzeb seksualnych. Zgwałcone kobiety drobiazgowo się sprawdza pod kątem tego. Ŝe młodzi męŜczyźni muszą się „wyszumieć". Wiele osób opowiadało o tym. a większość społeczności zgadza się. w porównaniu do innych. Ŝe energia seksualna uruchamia przepływ energii duchowej. jaką Amerykanie przywiązują do kontroli w dziedzinie seksu. jak i zaspokojenia swoich erotycznych potrzeb. które mogą zagraŜać nawet bliskiemu związkowi. jaka jest z nim związana. Wszystkie relacje wywołują w nas potrzebę chronienia siebie. Potrzeba wzajemnego szacunku jest często przyćmiewana przez energię seksualną. zawsze miała poczucie. Ŝe równie duŜo osób pragnie poprawy zdrowia. pełne połączenie sił sefiry Jesod. Ŝe gdy będą starsi. Kobietom zgwałconym lub wykorzystanym opinia społeczna nadal zadaje pytanie: „Skoro on jest taki zły. Pod wpływem insynuacji matki wydawało jej się. jednak więzy fizyczne wyzwalają skrajne lęki. Choć podawane powody róŜniły się. Wskutek tego kontrolę nad nimi przejmują popędy biologiczne. co robiła jej matka. Rozpowszechniony jest pogląd. by wyglądały. MęŜczyźni boją się utraty potencji lub tego. a z drugiej za niebezpieczną i trudną do opanowania. zawsze dotyczyły tych samych uczuć. powoduje schizofreniczny rozdźwięk w społecznej świadomości. to dlaczego nie odeszłaś?" . W rezultacie wiele kobiet boi się utraty kontroli nad sobą. Społeczeństwo zachęca kobiety do tego. świadomość zbiorowa z niechęcią uznaje winę gwałciciela. który z jednej strony jest energią trudną do opanowania. oprawcy i mordercy. Z wielu warsztatów wiem. 77 . symbolizuje takŜe połączenie duchowe dwojga ludzi. Ŝe nie są wystarczająco męscy. kobietom nie pozwala się na odkrywanie własnej cielesności. społeczeństwo przyznaje.

co jest. a gdy zmarł. Ŝe nigdy niczego nie osiągnie. lęki powodują potrzebę kontrolowania tego przepływu. nadają im status przestępstwa. Bili był sparaliŜowany energetycznie. osiągnięć lub wyglądu zewnętrznego. dopuszczamy się gwałtu. prawie kaŜdy podnosi rękę. kazirodztwo i pedofilia dotyczą nie tylko przemocy fizycznej. poniewaŜ zarówno zaradność. którego celem jest pozbawienie jej mocy. W okresie dorastania ojciec stale poniŜał Billa. Bili przez wiele lat starał się udowodnić ojcu. Cierpiał na przewlekłą depresję. Z kolei kiedy pytam: „Kto z Was był w podobnej sytuacji napastnikiem?". ambicji. a co za tym idzie. Dlatego społeczeństwo uznaje np. Dlatego nauki duchowe nakazują wybaczyć i Ŝyć dalej. jednego z uczestników moich warsztatów. Ciało kumuluje nasze złe intencje w narządach płciowych. To legalne potępienie skierowane jest głównie przeciwko homoseksualistom. ale takŜe pogwałcenia energii. Ŝe porządek Boski jest siłą. co stanowi kolejny paradoks drugiej czakry. jak kiła. czy nie. MoŜna zgwałcić czyjeś pole energetyczne obelŜywym lub poniŜającym zachowaniem. które cierpią na patologie związane ze sferą płciową. uniemoŜliwienia samodzielnego rozwoju i uzaleŜnienia od siebie. aby uchronić się przed posądzeniem o przypadkowe stosunki. Gwałt i kazirodztwo dokonywane na polu energetycznym drugiej osoby są motywowane chęcią okaleczenia. Narządy płciowe magazynują urazy spowodowane tymi negatywnymi osądami i działaniami. jak i potencja są energiami drugiej czakry i są w związku z tym ściśle ze sobą powiązane. a co nie jest sprawiedliwym rozwiązaniem. takŜe seksualnego zachowania. Gdy pytam uczestników warsztatów: „Kto z Was czuje. jego uwagi wpłynęły takŜe negatywnie na potencję. Takie przestępstwa jak gwałt. zgłoszeń jest mniej. karmicznej sprawiedliwości. monogamiczne związki małŜeńskie i stara się potępiać inne ich formy. Niektóre stany Ameryki nie zadowalają się uznaniem pewnych rodzajów seksualnego zachowania za niewłaściwe. Wiele osób. czy jesteś świadkiem tego aktu. Wstyd związany z seksualnością dotyczy takŜe chorób przenoszonych drogą płciową. Ŝe jest inaczej. W rzeczywistości rodzice dokonywali na nich gwałtu. Ojciec nigdy nie odwołał swoich słów. Osoby z chorobami wenerycznymi czują się zmuszane do ujawniania szczegółów swoich intymnych związków. relacjonuje. zwłaszcza gdy rezygnujemy z potrzeby określania. nie uchodzą sprawiedliwości energetycznej. Sprawiedliwość dokonuje się bez względu na to. Z duchowego punktu widzenia jest zrozumiałe. wyzwala potrzebę określania zasad poprawnego i niepoprawnego zachowania w sferze seksu. jednak bez skutku. bez względu na to. która działa niezaleŜnie od poczucia fizycznej sprawiedliwości. pozbawiając energii potrzebnej do prowadzenia zdrowego i udanego Ŝycia. Przemoc energetyczna podlega wrodzonej. wmawiając mu. Jednak gdy przez zazdrość lub w wyniku poczucia zagroŜenia w obliczu zdolności drugiej osoby źle się o niej wyraŜamy lub źle o niej myślimy. Relacja Billa. Ŝe w pracy lub rodzinie został poniŜony lub pogwałcano jego poczucie własnej wartości?". z ojcem ukazuje przemoc psychiczną i energetyczny gwałt. PoniewaŜ energia w drugiej czakrze wypływa od nas. jak nieustannie poddawane było krytyce w sferze swoich zdolności. akt energetycznego gwałtu rani w równym stopniu gwałciciela i jego ofiarę. bezpłodność czy nowotwory układu rozrodczego. nie potrafił wytrwać w Ŝadnej pracy i był impotentem. tak rozpowszechnione w umyśle amerykańskiego społeczeństwa. Ofiarami gwałtu energetycznego i kazirodztwa są zarówno kobiety. mimo Ŝe seks jest aktem dobrowolnym odbywającym się z woli i za zgodą uczestniczących w nim partnerów. jak i męŜczyźni. Choć ojciec kwestionował tylko jego umiejętność radzenia sobie w świecie materialnym. czy są tego świadomi.To poczucie wstydu. 78 . która nieustannie przywraca naszemu Ŝyciu równowagę. Tego rodzaju przemoc energetyczna stosowana jest prawdopodobnie częściej niŜ gwałt fizyczny czy kazirodztwo. Przemoc stosowana wobec drugiej istoty ludzkiej zatruwa układ energetyczny i okalecza ciało sprawcy. lecz posuwają się dalej. jak impotencja. opryszczka i AIDS. Choć sprawcom gwałtu czy kazirodztwa udaje się uniknąć konsekwencji prawnych.

Prostytucja energetyczna jest powszechniejsza niŜ sprzedawanie usług erotycznych. tak długo jak jesteśmy częścią materialnego świata. to nie unikniemy z nią konfrontacji. świadczy o tym. stanowi symboliczny wyraz energii fallusa reprezentowanej przez sefirę Jesod. a niezliczona ilość kobiet i męŜczyzn tkwi w układach. co często dzieje się nieświadomie. Wiele osób wykorzystuje seks. endometrioza. Ŝe Bóg komunikuje się z nami poprzez pieniądze. Przekonania dotyczące pieniędzy mają wpływ na postawę duchową i praktykę. Brak pieniędzy jest odbierany nieświadomie jako niedobór energii. takie jak rak prostaty. umoŜliwia jednostce podąŜanie za przewodnictwem wewnętrznym bez ulegania rozpraszającemu wpływowi spraw finansowych. Ŝe wiele problemów łączących się z pieniędzmi przejawia się w schorzeniach związanych choćby pośrednio z układem rozrodczym. Ŝe to. Oczywiście. Nagła utrata pieniędzy. Osoba oferująca seks w zamian za upragnioną pracę lub w celu zbliŜenia się do osoby posiadającej władzę ryzykuje stworzenie sytuacji. ból krzyŜa i rwa kulszowa. czują się jak ofiary gwałtu. i gdy ich wysiłek włoŜony w manipulowanie drugą osobą nie przynosi spodziewanych rezultatów. czy źródłem takiego nastawienia są dawne przekazy. który osoba uznaje za „uczciwą wymianę". aby w miarę moŜliwości oddzielić pieniądze od sił Ŝyciowych. potrafi spowodować róŜne patologie. w jaki sposób ludzie rozporządzają swoimi pieniędzmi. gdy są nam potrzebne. Ŝe bardziej skłonni jesteśmy uwierzyć w te stare przysłowia niŜ je odrzucić. pieniądze zostały powiązane z energią seksualną. czy własne doświadczenie. Fakt. Ŝe łączymy ze sobą wiarę i pieniądze. którą wiara sprowadza do naszego Ŝycia. Ŝe Bóg błogosławi tym. czy w relacjach osobistych. Kiedy ludzie traktują pieniądze jak energię Ŝyciową. nasza intencja ma istotny wpływ na rezultaty. Zadziwiający jest jednak fakt. Do pewnego stopnia wszyscy łączymy pieniądze z energią witalną. Postawienie wiary na pierwszym miejscu odbiera pieniądzom władzę i sprowadza je na odpowiednie miejsce. Wiara. przekonanie. w jakim człowiek moŜe uczestniczyć. Te i wiele innych podobnych przekonań odzwierciedla bardziej ogólny pogląd. które choć zapewniają im bezpieczeństwo materialne.za odpowiednią sumę jakaś część nas jest skłonna się podporządkować. Ŝe pieniądze pozbawione są symbolicznego znaczenia w świecie energii. Najstarsza forma handlu seksem to oczywiście prostytucja -najbardziej degradujący akt. czy nasza wewnętrzna prostytutka objawi się w sferze zawodowej. To. Energia pieniędzy W psychice ludzkiej obecny jest element prostytucji . a w szczególnych okolicznościach takŜe środkiem płatniczym. Najmądrzejszy sposób traktowania pieniędzy polega na postrzeganiu ich jako materii. Nie znaczy to. Ta prawda duchowa jest często trudna do zaakceptowania. Rozpowszechnione jest np. mówi więcej o ich motywach niŜ jakiekolwiek deklaracje. PoniewaŜ energia poprzedza działanie. Pieniądze. Bez względu na to. a mimo to przyciągać je z łatwością i w naturalny sposób. skutki są zazwyczaj negatywne. kto nimi rozporządza. tym lepiej potrafimy przyciągnąć ich energię do własnego Ŝycia.czy nie. musimy akceptować ogólnie przyjęte sposoby postępowania i przestrzegać zasad dotyczących 79 . Im swobodniejszy jest nasz stosunek do pieniędzy. są z natury neutralne i obierają kierunek zgodny z intencją tego. JeŜeli seks jest traktowany w sposób. wtedy energia gwałtu nie pojawia się w ciele. impotencja. Seks jest rodzajem wymiany. podobnie jak energia. Pieniądze są środkiem. Naszym zadaniem jest. Bez znaczenia jest. aby osiągnąć określony cel. dysfunkcje jajników. to jednak powodują utratę części siebie. która jest silniejsza od pieniędzy. lub Ŝe dobroczynność chroni przed biedą. Ŝe pieniądze mogą wpleść się w ludzką psychikę jako substytut energii Ŝyciowej. które utoŜsamiane są z energią witalną. gdyŜ kaŜdy wydany grosz jest oddaniem części energii. w której będzie się czuła wykorzystana. którzy starają się być dobrzy i wspomagają finansowo innych. nadając im rangę sługi. za pomocą którego wyraŜamy publicznie nasze przekonania i dąŜenia. Ogólnie uwaŜa się.

świadomie lub nie. Ŝe kiedy wszedł do biura. Jego energia nie świadczyła takŜe. „Manna" oznacza takŜe finansową moc. Powiedział. Podzieliłam się z nim swoimi spostrzeŜeniami i zapytałam. i zrobił to. Odezwał się po pół roku. Ŝeby pojechał do Montany. Ŝe nie ma tam Ŝadnej pracy ani perspektyw na jej otrzymanie. które on i jego Ŝona w przyszłości odziedziczą. Kiedyś myślał o sobie jak o człowieku honoru. Andrew próbował ignorować sen. Ŝe pracuje tylko dla pieniędzy. Powiedział. tym razem jednak nalegałam. Ŝe Niebo jest przychylne tym. jak zarządzać pokaźnym ranczem. co sądzę o tym śnie. umówił się ze mną. dlaczego uwaŜa siebie 80 . Ŝe boi się kobiet i potrzebuje pomocy. Sen powtarzał się nadal. Ŝeby wyjechał jak najszybciej. Ŝeby zrobił sobie wycieczkę i zobaczył. Jego działania potwierdziły. poniewaŜ chciał uzyskać pomoc w zrozumieniu powtarzającego się snu. Takie mity odzwierciedlają symboliczne znaczenie sefiry Jesod. odebrałam wraŜenie. Ponownie go zachęciłam. jakie obecne są w naszej kulturze. W opowiedzianym przez niego śnie Andrew przeprowadza się do miasta w stanie Montana. Ŝe rozwaŜy powaŜnie tę moŜliwość. co było dla niego zupełnie nowym doświadczeniem. przez co Ŝycie stało się dla niego bardzo trudne. zaczął mieć wraŜenie. Kierując się swoim snem. W lecie następnego roku Andrew oŜenił się z tą dziewczyną i w ciągu następnych pięciu łat nauczył się. więc go zatrudnili. choć nie wydało mi się. który osoba uzaleŜniona od pieniędzy uznałaby za głupi i ryzykowny. Ŝeby tam pojechać. Andrew. W zamian otrzymał od Nieba o wiele więcej niŜ mógł sobie wyobrazić. Zaproponowałam. W wielu przekazach duchowych jest mowa o tym. a on sam z powodu swojej pracy zaczął się czuć jak prostytutka. Nigdzie w literaturze duchowej nie spotkałam się ze stwierdzeniem. i Ŝe tak naprawdę to kieruje się snem. nie miał tam pracy. Gdy nadszedł okres urlopu. Wydarzenia następowały jedno po drugim. lepsze stanowisko. lecz odkąd pojawił się sen. Jak pokazuje przypadek Allena. Odpowiedział. Właściciele rancza mieli córkę. która przyjechała z wizytą na BoŜe Narodzenie. JuŜ samo zapoczątkowanie takiej wiary świadczy o dojrzewaniu duchowym. Przeprowadzając analizę intuicyjną. właścicieli rancza. Pieniądze jednak nie zasługują na większą uwagę. Ŝe wyjeŜdŜa do Montany. W rzeczywistości nigdy nie był w Montanie. Ŝadnych przyjaciół ani znajomości. tkwiącej w jego podświadomości. Gdy oznajmił. skąd pochodził. Potrzebowali oni pomocy przy prowadzeniu gospodarstwa. nie jest łatwo prowadzić zdrowe Ŝycie seksualne. Zadzwonił do mnie następnego ranka i oznajmił. Ŝe sprzeniewierza się sobie. Zapytał mnie. zdecydował się pozostać ze swoimi nowymi przyjaciółmi i nie odwiedzać wschodu. aby sam był obiektem molestowania seksualnego w dzieciństwie. którzy mają wiarę. Andrew odparł. Powiedział im. Człowiek dojrzały duchowo poddaje się wewnętrznemu prowadzeniu i moŜe postępować w sposób. i mocno poczułam. Dwudziestoośmioletni Allen zgłosił się do mnie z prośbą o konsultację. Ŝe się nad tym zastanowi i da mi znać. Ŝe musi to zrobić. Andrew uczynił siebie wolnym człowiekiem. Stopniowo jednak sen zaczął wywoływać w nim silne wraŜenie.płatności i spłaty długów. dwudziestosiedmioletni męŜczyzna. Ŝe stawienie czoła nieznanemu jest dla niego waŜniejsze niŜ bezpieczeństwo finansowe. aby mogli wykonać przydzielone zadanie. stojąc w obliczu wielu negatywnych przekazów na temat seksu. i zsyła im kaŜdego dnia „mannę z nieba". Ŝe uwaŜa siebie za zboczeńca. Odpowiedziałam: „Na Twoim miejscu powaŜnie zastanowiłabym się nad przeprowadzką do Montany". jego współpracownicy przypuszczali. poczuł. Ŝe nigdy wcześniej nie był w Montanie i nawet nie ma ochoty. twierdząc. Ŝe ktoś Ŝałował. jak się tam czuje. iŜ posłuchał Boskiego przewodnictwa. Czas mijał i Andrew nauczył się pracować mniej głową a więcej rękami. Byłam zakłopotana. Wynajął pokój w domu dwojga ludzi. domu. zyskane kosztem utraty honoru. Ŝe zaproponowano mu tam nowe. aby zrozumieć przyczyny tego stanu. by kiedykolwiek kogoś molestował. Ŝe jest impotentem. W ciągu miesiąca Andrew przeprowadził się do Montany. Ŝe zwolnił się z pracy. który uwaŜał za wspomnienie jakiejś sceny z filmu.

poszukujemy towarzystwa osób. Allen był przekonany. Allen wyjechał z miasta. twierdząc. Gdy zobaczyła. Etyka O ile pierwsza czakra związana jest z prawami. PoniewaŜ druga czakra zawiera w sobie wszystkie nasze lęki związane z przetrwaniem. w których do czegoś się zobowiązujemy. który pozwala utrzymać pozory sprawiedliwości. Ŝe gdy zawodzi sprawiedliwość ludzka. Zadzwoniła do matek pozostałych uczestników zajścia i opowiedziała o tym. Stwierdziłam. który ma nam zapewnić poczucie bezpieczeństwa. Jego przyjaciółka przyjęła to z wielkim zrozumieniem. „dajemy komuś słowo" lub przyjmujemy czyjeś obietnice. jest równoznaczne z odzyskaniem poczucia godności. Ŝe moŜe być traktowana jak rytuał inicjacyjny. która zbiera się w drugiej czakrze. Ŝe są zagroŜeniem dla małych dzieci i dziewcząt. Uniewinnienie często jest sprawą honoru. co jest dla niego zupełnie nowym doznaniem. Był przeświadczony o tym. Ŝe jest impotentem i Ŝe jeszcze nigdy nie był z kobietą. o tyle za nasze postawy etyczne i moralne odpowiada czakra druga. Plotka rozeszła się po całym mieście i przez następne lata nauki w szkole średniej wszyscy ich unikali. co widziała. Pewnego dnia do pokoju niespodziewanie weszła matka jednego z chłopców. ma orzekać o winie i karze. z którą czuł się na tyle swobodnie. często odrzucamy go jako nieodpowiedniego partnera. Taki system jest niezbędny dla naszego dobrego samopoczucia. sprawiedliwość Boska wynagrodzi nam wszystkie straty. odpowiedział Allen. Poznał takŜe kobietę. Zasady etyczne i moralne zawarte w drugiej czakrze tworzą język. jakie otrzymuje ofiara. Ŝe wkrótce zostanie w pełni uzdrowiony. za pomocą którego moŜemy wyraŜać to. a gdy ktoś postępuje niezgodnie z naszymi normami moralnymi lub etycznymi. Narządy związane z drugą czakra zapamiętują te relacje. i nieustannie staramy się odgadnąć. co akceptujemy. w którym opisał swoje postępy w terapii. Ŝe zaczyna czuć się „normalny". Ŝe kiedy był nastolatkiem. do której uczęszczali chłopcy. Ten obszar ciała przechowuje takŜe obietnice. co się dzieje. a odszkodowanie. aby dać nam poczucie panowania nad otoczeniem. dla bezpieczeństwa stworzyliśmy zewnętrzny system prawny. co w Jego mniemaniu jest dobre. Po roku otrzymałam od Allena list. Posługuje się prawami. Stosowanie prawa lub chociaŜby języka prawa stanowi swoisty zawór bezpieczeństwa dla energii. Energia sefiry Jesod i sakramentu komunii pobudza nas wewnętrznie do tworzenia i przestrzegania zasad etycznych. które potrzebują oczyszczenia i nieustannie rozbudzają w nas pragnienie działania w celu osiągania pełni fizycznej i duchowej. „Nie wierzę w to". Ŝe Bóg takŜe powinien wyznawać określone zasady. zwyzywała ich od zboczeńców i bezwstydników. wraz z innymi chłopcami uczestniczył w grupowych masturbacjach. Ustaliliśmy. przynajmniej z załoŜenia. Gdy tylko skończył szkołę. a co złe. a czego nie w relacjach międzyludzkich. takie jak postanowienia noworoczne lub inne decyzje związane ze zmianą własnych wzorców postępowania. a za co karze i dlaczego nieszczęścia przydarzają się „dobrym" ludziom. które mają podobne do naszego pojęcie dobra i zła. Osoby przestrzegające zasad moralnych emanują wyczuwalną energią. Zasady etyczne posiadają moc tworzenia silnych więzi. Przyznał. UwaŜamy teŜ. Energie drugiej czakry w łagodny sposób przywołują do świadomości te wspomnienia. aby uwolnić się od swojego problemu i zrozumieć. Ŝe jest zboczeńcem. System prawny. Odpowiedział. Ta zaleŜność jest 81 . za co nas nagradza. Ŝe to doświadczenie nie świadczy o perwersji. do tworzenia osobistych relacji z innymi i uwraŜliwia naszą intuicję na niebezpieczeństwo pogwałcenia owych zasad. Ŝe mógł jej opowiedzieć o swoich dramatycznych przeŜyciach. Ŝe grupowa masturbacja jest zjawiskiem tak rozpowszechnionym wśród nastolatków. Ŝe zwróci się o pomoc do terapeuty. Napisał. jakie składamy sami sobie.za zboczeńca. Pierwsza czakra odpowiada za porządek fizyczny. Skłaniamy się ku przekonaniu. Następnie opowiedziała o tym dyrektorowi szkoły.

Ciało nie wytrzymuje długotrwałego stresu bez uszczerbku. Powiedział. by wszystko przebiegało zgodnie z jego planami. Ŝe od razu spisze umowę i przefaksuje mi jej kopię. PoniewaŜ naturą rodzaju ludzkiego jest dąŜenie do prawa i porządku. jakiej dostarczą mu sukcesy na tym polu. Gdy partnerzy nie są zdolni do zmiany swoich zasad. W trakcie sesji odniosłam wraŜenie. którzy powołując się na swój autorytet pragną kontrolować innych. Ŝe niezdolność do zachowania pełnej władzy nad swoim Ŝyciem oznacza kompromitację i utratę honoru. np. zasada dochowania wierności. Obawiał się uzaleŜnienia od leków. Ŝe jakaś toksyczna energia pragnie przeniknąć do drugiej czakry. uniemoŜliwiają rozwój i na ogół związek się 82 . migrena pojawiała się coraz rzadziej. i to jedynie. Nigdy wcześniej nie zdawał sobie sprawy z tego. Aby zwalczyć u siebie potrzebę wygrywania. Stopniowo następowało uzdrowienie. zabronił sobie zakładania się o cokolwiek. Powiedziałam. nastąpiła poprawa jego stanu. Tu takŜe obowiązują zasady. Ŝe coś stara się nim zawładnąć. w której napisał. wtedy gdy było to podejście właściwe. co teŜ zrobił następnego dnia. Gdy opowiedziałam mu o swoich wraŜeniach. nietolerowania oszustw czy konsultowania większych wydatków. Przypadek Paula ukazuje symboliczne znaczenie wewnętrznej komunii . Podejmując współpracę z własną kontrolującą. Potrzeba uczciwości. gry w karty czy kolejności dotarcia do umówionego miejsca. jednak bezskutecznie. nienaturalna jest podejrzliwość względem tych. lecz honorową naturą. mógłby przekształcić swoją potrzebę panowania. z którymi próbujemy coś wspólnie stworzyć. Ŝe Paul cierpi na przewlekłe bóle pleców. Paul był zachwycony tym pomysłem. prawa i porządku dotyczy takŜe ciała i zdrowia. Ŝe poziom nieładu w czyimś Ŝyciu osiągnął stan krytyczny. Dla porównania brak stabilności sprawia. Dopóki zaburzona część naszej istoty moŜe oddziaływać negatywnie na resztę układu. Choroba wrzodowa i migrena naleŜą do częstszych objawów świadczących o tym. powinna zmniejszyć ból. Próbował się leczyć. takie jak właściwe odŜywianie. co tłumaczyło moje wraŜenie. łatwo ulegamy wpływom ludzi. ZauwaŜyłam takŜe. W bliskich związkach powszechne jest ustalanie zasad. A jednak zdarza się. Po trzech miesiącach Paul przesłał mi krótką wiadomość. psychicznej czy duchowej jest szkodliwe energetycznie. Połykał garściami tabletki przeciwbólowe. Ŝe wszyscy. naszą energię wyczerpują sprzeczności. umiar i porządek. aktywność fizyczna. higiena psychiczna. Ŝe w organizmie utrzymuje się wysoki poziom adrenaliny i gotowość do uruchomienia mechanizmu: „walki lub ucieczki". Czterdziestodwuletni prawnik o imieniu Paul zwrócił się do mnie z prośbą o konsultację. karku i barków oraz na migrenę. Ŝe bóle o róŜnym stopniu nasilenia dokuczają mu juŜ od dziesięciu lat. Ŝe skoro jest prawnikiem. Ŝe ponownie zaczął ćwiczyć. a bóle pleców ustąpiły na tyle. poniewaŜ twierdził. wykorzystują swoją moc do kontrolowania innych. W wyniku oddziaływania prawdy: „Szanujcie siebie nawzajem" instynktownie ufamy osobom. ale takŜe aktywności fizycznej. do których przestrzegania zobowiązują się obie strony. Ŝe przyczyna jego bólów leŜy w potrzebie kontrolowania. powinien zawrzeć ze sobą umowę. Ŝe jesteśmy bezpieczni i ufamy środowisku. Energia. z którymi dzielimy Ŝycie i pracujemy. PrzeraŜała go moŜliwość utraty kontroli przez uzaleŜnienie się od środków przeciwbólowych.zawarcia porozumienia ze sobą w celu wprowadzenia równowagi i pełni we własne Ŝycie. Tworzenie określonych reguł w celu kontrolowania drugiej osoby na płaszczyźnie emocjonalnej. Dotyczyło to nie tylko pracy prawnika. Przestrzeganie tych zasad sygnalizuje naszemu ciału. Paul potrafił porozumieć się ze sobą. co robił. zawsze musiał wygrywać. Ŝe odkąd wywiązuje się z umowy. uwaŜali jego potrzebę wygrywania za uciąŜliwy nawyk. Ŝe ludzie zamiast do wspierania.wyrazem prawdy: „Szanujcie siebie nawzajem" w rozumieniu społecznym. Wierzył. zawrzeć odpowiedni układ i wyzdrowieć. Bez względu na to. Zasugerowałam Paulowi. Paul przyznał. Ŝe wyczerpuje go stres zawodowy. którzy go znali. Potrzebę wygrywania akceptował tylko w sprawach zawodowych. która pozwoliłaby mu zmienić jego Ŝycie. jak gdyby ktoś lub coś chciało nim zawładnąć.

druga czakrą dotyczy relacji osobistych na płaszczyźnie: jednostka . związanych z drugą czakrą. W przeciwieństwie do charakteru grupowego pierwszej czakry. Druga czakra jest ośrodkiem samoobrony (zauwaŜcie. Energia zemsty jest dla organizmu jedną z najbardziej toksycznych i wywołuje róŜnorakie skutki . WyobraŜamy sobie.materializm. KaŜda fizycznie kusząca forma. doskonalimy umiejętność rozpoznawania. Ludzie. Akty samowolnego wymierzania sprawiedliwości z uŜyciem broni palnej.rozpada. erotyka. Moc jest energią Ŝyciową. potrafią przemienić zwykłe marzenia w fantazje na temat swojej siły. co i kto posiada moc. Ŝe Ŝyjemy dzięki energii innych ludzi. Urodziliśmy się z tą wiedzą.od impotencji po raka narządów płciowych. Ŝe nie potrafimy przyciągać sił Ŝyciowych. co moglibyśmy osiągnąć jako dorośli. JeŜeli tak. Unosi nas wspólna energia. jak i kiedy jesteśmy kontrolowani przez zewnętrzne przejawy siły. To właśnie oznacza: „być w świecie. jak kreatywność. którą nazywamy mocą. tracą umiar i dopuszczalne staje się wszystko.jednostka. domagającego się np. niewłaściwym sposobem wykorzystywania energii drugiej czakry. moralność i pieniądze. W skrajnym wypadku wypełniają swoje umysły złudzeniem wielkości. by móc swobodnie posługiwać się nią w świecie fizycznym bez konieczności wyrzekania się siebie. Entuzjazm kibiców sportowych lub uczestników wieców politycznych jest przejawem tego rodzaju energii. psychicznego i emocjonalnego „poczucia honoru". jak moŜemy ją uzyskać i wykorzystać. Potrzebujemy osobistej mocy. ma związek z energią. jaką moŜe przyjąć moc. co słuŜy osiągnięciu celu. Musimy dowiedzieć się. Na poziomie pierwszej czakry poczucie mocy wiąŜe się z przynaleŜnością grupową i z identyfikowaniem się z grupą. czy potrafimy zapewnić sobie poczucie mocy. Jego pragnienie poprawy Ŝycia mieszkańców Indii miało charakter ponadosobowy. Energia drugiej czakry wyraŜa się poprzez formy fizyczne . i określić te. Moc jest przejawem energii Ŝycia. Ghandi we właściwy sposób posługiwał się mocą. śądza mocy moŜe się stać nałogiem i spowodować konflikt z wolą Boga. którzy są przeświadczeni o swoich moŜliwościach przyciągania mocy. Cierpienie osobiste dodawało jednak wiarygodności jego globalnym osiągnięciom. opisywane przez dzisiejsze gazety. zaczynamy Ŝyć w stanie „niedoboru energetycznego". lecz nie ze świata". Choroba towarzyszy ludziom pozbawionym mocy. szczególnie w sferze seksu. dominację. Osobista moc drugiej czakry Oprócz takich form energii. omówienia wymaga takŜe pragnienie osobistej mocy. Natomiast w Ŝyciu osobistym cierpiał z powodu niepanowania nad mocą. Dzięki tym dziecięcym ćwiczeniom dowiadujemy się. Fascynują nas osoby. Potrafił rozpoznać swoje słabości i świadomie oddzielić je od pracy na rzecz społeczeństwa. czy. one stają się naszymi bohaterami społecznymi i duchowymi. Ich logiczny umysł zostaje owładnięty pragnieniem mocy. ile osiągnięcie takiego poziomu wewnętrznej mocy. a nie dzięki swojej. Naszym przeznaczeniem jest nie tyle „celibat energetyczny". erotyzm i uzaleŜnienia. to zaczynamy marzyć o tym. „wyrównywania rachunków". aby Ŝyć. są rezultatem indywidualnego. narzucając im surowe reguły w celu zapewnienia sobie autorytetu. Od najmłodszych lat sprawdzamy siebie pod tym kątem. zmysłowość. poczucie własności. którym ulegamy najczęściej. Rodzice czasami stosują przemoc psychiczną i emocjonalną wobec swoich dzieci. które wolne są od pokus świata fizycznego. Zemsta osobista jest jeszcze innym. autorytet. JeŜeli jednak uznamy. gdzie w zetknięciu z wolą Boską istota ludzka ostatecznie ponosi klęskę. Ŝe broń zazwyczaj jest noszona w okolicy tej czakry). Pragnienie mocy dla niej samej jest tematem wielu przypowieści i mitów. działać i się rozwijać. dzięki której mógł rozwijać się duchowo. KaŜdy z nas jako indywidualna jednostka potrzebuje zbadania swojej relacji z siłami zewnętrznymi. pociąg płciowy. Tak naprawdę wszystko. co dotyczy naszego Ŝycia. jest energetycznie powiązana z drugą czakrą. 83 .

Odpowiedzi. a po drugie . MoŜemy zauwaŜyć. David Chetlahe Paladin opowiedział mi o swoim Ŝyciu w 1985 roku. która opanowała uniwersalną prawdę: „Szanujcie siebie nawzajem" w stopniu najwyŜszym i która emanowała w pełni energią sefiry Jesod i sakramentu komunii. promieniował niespotykanym poczuciem mocy. Hitlerowcy torturowali go.Filmowy bohater Forrest Gump podbił serca milionów ludzi głównie ze względu na wierność sobie i jednoznaczny stosunek do mocy w relacjach ze światem zewnętrznym. jakich mi udzielają. Zdrowie jest bezpośrednim rezultatem stosowania w Ŝyciu własnych lub związanych z terapią zasad. Po pierwsze. Gdy w trakcie warsztatów proszę uczestników o to. Przyjaciel postarał się. Był rok 1941. W końcu został wysłany do obozu zagłady. poniewaŜ istniało ryzyko. Interesujący jest fakt. jednak zamiast tego został powołany do wojska. Armia wykorzystywała Indian z plemienia Navaho (i innych szczepów) do działań w sieci szpiegowskiej. rozpoznał swojego niemieckiego przyjaciela ze statku handlowego. Gdy obóz został wyzwolony. atmosfera zazwyczaj ulega nagłej zmianie. Nie zwaŜając na lęki czy samotność. skąd przesyłał informacje do baz wojskowych. W drugiej kolejności moc opisywana jest jako zdolność samokontroli. Między innymi bunkry. Większość osób zmienia pozycję. David był nieprzytomny i umierający.pochyla się do przodu. David został schwytany przez grupę hitlerowskich Ŝołnierzy. Zarówno współczesna duchowość. która pozwala pokonywać ograniczenia świata fizycznego. Rysunkami Davida zainteresowało się wojsko amerykańskie. W wieku jedenastu lat był alkoholikiem. na którym razem pracowali. 84 . ale lepiej zostaw mnie w spokoju". Patrzą na mnie i swoim spojrzeniem mówią: „To bardzo intrygujące pytanie. podpiera głowę lub zakłada nogę na nogę. w jaki sposób udało mu się osiągnąć to. Wszystkie te atrybuty drugiej czakry osiągnął dzięki swojej niewinności i nieustępliwości wobec nieczystości ziemskiego Ŝycia. sławy ani pieniędzy. osobą. pozostał wierny swoim zasadom. które Japończycy budowali na róŜnych wyspach Morza Południowego. zarówno ze społecznego. Jego Ŝycie jest świadectwem ludzkich moŜliwości w opanowaniu siły wewnętrznej. by stał tak przez wiele dni. Gdy go poznałam. Ŝe transmisje radiowe mogą być podsłuchane. Ŝe tym bardziej pragnę drąŜyć tę kwestię. Dorastał w rezerwacie w latach dwudziestych i trzydziestych. David był jednym z moich największych nauczycieli. David był wysyłany za linie wroga w Europie. co istnieje w świecie zewnętrznym lub w nas samych. Wykorzystanie Indian i ich języka zapewniało poufność. Razem odbywali rejsy do róŜnych portów w rejonie Pacyfiku. W wieku piętnastu lat. Ŝe Gump nie dąŜył świadomie do rozwoju duchowego. ukrywając swoją drugą czakrę . Charakterystyczne jest to. Mając kilkanaście lat opuścił rezerwat i udał się na kilkumiesięczną wędrówkę. Moc włączona jest bezpośrednio w tworzenie osobistego świata a takŜe zdrowia.w pewnym sensie wymaga oderwania się od świata fizycznego. jak i jednostkowego punktu widzenia. jak i psychologia podkreślają zasadnicze znaczenie osobistej mocy dla sukcesu materialnego i równowagi wewnętrznej. Zapragnęłam się dowiedzieć. poniewaŜ naleŜał do „niŜszej rasy". podając się za starszego. aby David został przeniesiony do obozu dla jeńców wojennych. w rzeczywistości jest ona mało popularna. co powoduje. nie odrzucał seksu. Choć za ideał uwaŜa się moc wewnętrzną. między innymi przybijając mu gwoździami stopy do podłogi i zmuszając. rozkazując. jak moc zewnętrzna. zaciągnął się na statek handlowy. W wolnym czasie David szkicował. Podczas załadunku do wagonu jakiś Ŝołnierz uderzył go kolbą w Ŝebra. Napięcie rośnie. opierając łokcie na udach. by szybciej się ruszał. David był Indianinem z plemienia Navaho. Miał zamiar zostać artystą. Na statku zaprzyjaźnił się z młodym Niemcem i innym Indianinem. by opisali swój stosunek do mocy. Ŝe pojęcie mocy dotyczy zawsze jakiegoś obiektu. dotyczą głównie umiejętności radzenia sobie i panowania nad otoczeniem. czegoś. Gdy David odwrócił się w jego stronę. Ŝe na obecnym poziomie ewolucji moc zewnętrzna lub fizyczna jest niezbędna dla zdrowia. do czego dąŜy tak wielu. gdzie pozostał do końca wojny. nie jest tak praktyczna. zmarł w rok później.

Po naradzie podeszła do niego starszyzna plemienia. Zaczął znowu rysować i zdobył rozgłos jako utalentowany artysta. aby ustalić. którą odbierało się jak błogosławieństwo. aby poŜegnać się ze swoimi bliskimi. . to jak moŜesz uzdrowić ten obszar? Czy w sferze seksu wykorzystujesz innych dla własnej przyjemności. . Duch jest twoją siłą". zaleŜy od sposobu. Czy pieniądze kontrolują Twoje Ŝycie? Czy idziesz na ustępstwa i sprzeniewierzasz się sobie. w jaki traktujemy samych siebie. Nikt nie moŜe Ŝyć bez ducha. został szamanem. czy teŜ one kontrolują Ciebie i Twoją postawę? 10. Gdy dotarł do rezerwatu. Odpowiedz na pytania: 1.To było trudniejsze niŜ znoszenie bólu stóp przybitych do podłogi. Czy jesteś wystarczająco silny/a. Gdy odzyskał świadomość. Jak często wykorzystujesz swoją twórczą energię w sposób negatywny? Czy zmieniasz lub upiększasz fakty. aby słuŜyły Twoim interesom? 3. Czy postrzegasz Boga jako siłę wymierzającą Ci sprawiedliwość? 6. jak reagujemy na wyzwania świata zewnętrznego. a następnie na stałe przenieść się do ośrodka dla weteranów i pozostać tam do końca Ŝycia. czy czujesz się sam(a) wykorzystywany/a? Czy jesteś wierny/a swoim poglądom na temat seksu? 4. które tworzymy z innymi. Wykorzystując energię drugiej czakry. David Chetlahe Paladin promieniował mocą. Z trudem utrzymywałem się na wodzie. Zobaczyłem twarze hitlerowców i obraz obozu jenieckiego. obwiązano w pasie liną i wrzucono go na głęboką wodę. aby zapanować nad lękami dotyczącymi bezpieczeństwa finansowego i fizycznego. pozwolimy ci umrzeć. pastorem chrześcijańskim i uzdrowicielem. Zwołali radę. aby zapewnić sobie bezpieczeństwo finansowe? 8. Czy dotrzymujesz słowa? Jakie są Twoje zasady etyczno-moralne? Na czym polega Twoje osobiste poczucie godności? Czy odstępujesz od tych zasad w zaleŜności od sytuacji? 5. Dopasowano mu cięŜki aparat ortopedyczny stabilizujący nogi. Prosiłem tylko o to i moja modlitwa została wysłuchana. modliłem się Ŝarliwie. był tak słaby. z jakim się zmierzyłem w Ŝyciu powiedział David. JeŜeli nie zdołasz go przywołać. gdzie pozostawał w stanie śpiączki przez dwa i pół roku. zerwano mu z nóg aparat ortopedyczny. Co dla Ciebie oznacza kreatywność? Czy uwaŜasz siebie za osobę twórczą? Czy realizujesz swoje twórcze pomysły? 2.Przewieziono go do Stanów Zjednoczonych i umieszczono w szpitalu wojskowym w Battle Creek w stanie Michigan. musimy stworzyć zdrową i pełną miłości relację z samymi sobą. jak moŜna mu pomóc. aby gniew opuścił moje ciało.Sprowadzenie mojego ducha było najtrudniejszym zadaniem. które w trakcie Ŝycia tworzymy z innymi. moŜemy nauczyć się pielęgnować święte unie. „Davidzie. Czy jesteś zadowolony/a ze swojego Ŝycia erotycznego? JeŜeli nie. Wiedziałem. To. Jakich celów nie udało Ci się dotąd osiągnąć? Co stoi na przeszkodzie ich realizacji? 85 . rodzina i przyjaciele przerazili się tym. Zetknął się z najciemniejszą stroną mocy. Czy lęki związane z egzystencją i przeŜyciem mają wpływ na Twoje decyzje? Jak często? 9. przywołaj swojego ducha! W twoim ciele nie ma ducha. co zobaczyli. w którym o kulach mógł przemieszczać się na niewielkich dystansach. NajwaŜniejszą sprawą w jednoczeniu przeciwstawnych energii pojawiających się w naszych relacjach jest wzajemny szacunek. To zadanie naleŜy do obszaru trzeciej czakry. pokonał ciemność i poświęcił resztę Ŝycia uzdrawianiu i pomaganiu ludziom w odzyskiwaniu siły Ŝyciowej. Obok związków. Czy dominujesz w relacjach z innymi? Czy zmagasz się energetycznie w swoich związkach? Czy potrafisz jasno określać swoje stanowisko w sprawach dotyczących mocy i pieniędzy? 7. twórczą moc sefiry Jesod i symboliczne znaczenie sakramentu komunii. jakiej na skutek róŜnych doświadczeń pozbawione zostało ich ciało. Ŝe muszę odrzucić gniew i nienawiść. David postanowił wrócić do rezerwatu. David odzyskał pełną władzę w nogach. Ŝe nie mógł utrzymać się na nogach.

a sefira Hod za Boski majestat (lub pełnię). krytyką. obawa.Rozdział 3 Czakra trzecia: osobista moc Energia trzeciej czakry uaktywnia się i zaczyna dominować w okresie dojrzewania. „ego" osobowości. W układzie czakr te dwie wartości są ze sobą połączone. jak rozumiemy samych siebie i jak się do siebie odnosimy. na ile jesteśmy niezaleŜni i potrafimy troszczyć się o siebie. trzustka. zasady etyczne i siła charakteru. jest ośrodkiem naszej osobistej mocy. wątroba. Ośrodek energetyczny trzeciej czakry związany jest z rozwojem osobistej mocy i zaufania do siebie. hojność. symboliczne znaczenie sakramentu bierzmowania i moc trzeciej czakry. Energia trzeciej czakry ma charakter częściowo wewnętrzny. Znaczenie symboliczne: Energia tej czakry pośredniczy pomiędzy zewnętrzną świadomością (która jest głównie atrybutem pierwszej i drugiej czakry) a świadomością wewnętrzną. ambicje. które spotykają się w trzeciej czakrze. słuŜą jednemu celowi: stworzeniu dojrzałej relacji z samym sobą poprzez lepsze zrozumienie siebie i uświadomienie sobie tego. Bierzmowanie symbolizuje takŜe zakończenie dzieciństwa i wkroczenie w dorosłość. Czakra osobistej mocy jest trzecim i ostatnim ośrodkiem w układzie energetycznym człowieka. który dotyczy zewnętrznych aspektów mocy. W duchowej naturze trzeciej czakry leŜy tworzenie toŜsamości. gotowość do podejmowania ryzyka. Znaczenie symboliczne sefir Necach i Hod jest duchowo sprzęŜone z sakramentem bierzmowania. na naszych relacjach i ich oddziaływaniu na nas. Podstawowe wartości: Zaufanie do siebie. Umiejscowienie: splot słoneczny Odpowiedniki fizyczne: Ŝołądek. Dlatego teŜ Necach i Hod są przedstawiane jako nogi. gdyŜ według tradycji kabały obie są odpowiedzialne za naszą silną pozycję jako jednostki. a druga kieruje przepływem energii pomiędzy jednostkami. która jest niezaleŜna od świadomości grupowej. jelito cienkie. TakŜe energia drugiej czakry jest skupiona na zewnątrz. naszym ego. lękiem przed odrzuceniem i nadmierną wraŜliwością na krytykę. Energie. kompromitacją i niemoŜnością wywiązania się ze swoich zobowiązań. Powiązanie z sakramentami i sefirami: Sefira Necach odpowiada za Boską cechę wytrwałości. poczucie własnej godności. w której odkryjemy. poczuciem własnej wartości. Typowe dla tego ośrodka choroby mają związek z odpowiedzialnością za siebie. starzenia się. Ŝe inni odkryją nasze tajemnice itp. dyscyplina wewnętrzna. Ŝe nasze siły i słabości nie zaleŜą od innych. Wszyscy doświadczyliśmy lub doświadczymy sytuacji. która jest wieczna i w naturalny sposób połączona z boskością. Przyczynia się do większej indywidualizacji. ogniskuje się na tym. pobudza proces tworzenia własnego ja. Uniwersalna prawda: Święta prawda trzeciej czakry brzmi: „Szanuj siebie". Główne lęki: Lęk przed odrzuceniem. pęcherzyk Ŝółciowy. która jest niezaleŜna od odziedziczonej toŜsamości grupowej. nadnercza. Punkt odniesienia pierwszej czakry leŜy na zewnątrz w świadomości grupy. Wspierają ją duchowe energie sefir Necach (wytrwałość) i Hod (majestat). Duchową treścią sakramentu bierzmowania jest szacunek do siebie. odcinek kręgosłupa na wysokości splotu słonecznego. 86 . Podczas gdy pierwsza czakra odpowiada za zbiorową energię grupy lub wspólnoty. Bierzmowanie oznacza wyłonienie się „świadomego ja" lub tej części ludzkiej osobowości. rdzeniem naszej osobowości. zdolność do działania i radzenia sobie z trudnościami. często nazywana czakra splotu słonecznego. Powiązania energetyczne z emocjami i umysłem: Trzecia czakra. trzecia czakra reprezentuje naszą wewnętrzną moc w relacjach ze światem zewnętrznym. kompleksy dotyczące wyglądu: otyłości. UwaŜane są takŜe za źródło proroctwa i umiejętności interpretacji języka symboli. łysienia.

Czy jesteśmy fizycznie silni. W tej sytuacji odpowiedzialność za podejmowanie decyzji oddamy w ręce kogoś innego. JeŜeli postanowi w pełni wykorzystać swoje Ŝycie. jednak tego ranka nie mogłam oderwać od niej wzroku. Pewien męŜczyzna powiedział mi. jak wygląda nasze ciało. lub takie. czy kalectwo ogarnie takŜe jej ducha. Stworzenie więzi z samym sobą poprzez zrozumienie i akceptację siebie ma rozstrzygające znaczenie w wielu kwestiach. Któregoś ranka wstałam wyjątkowo wcześnie. które pozwalają iluzji świata materialnego panować nad nami i pozbawiać nas energii. Poznałam ją poprzedniego dnia. jak udaje mi się Ŝyć w tym ciele. Nigdy wcześniej nie spotkałam się z przypadkiem tak skrajnego kalectwa. Ŝe nie potrafiłam się wycofać. lecz dzięki swojej mocy moŜe zdecydować. w związkach. Nie była uczestniczką warsztatów. Z perspektywy duchowej świat fizyczny jest szkolną klasą. Ŝe miłość przydarza się tylko ludziom wybranym. nieprawdaŜ?" Byłam tak zaskoczona. tworząc intuicyjny głos splotu słonecznego. kogoś. iŜ nigdy nie oczekiwał.Budowanie poczucia własnej wartości Wszystkie trzy strumienie energii duchowej łączą się. 87 . stanowi o jakości naszego Ŝycia. nie będziemy potrafili właściwie decydować. Właśnie nad tym się zastanawiałam". Z powodu zwyrodnienia stawów była skazana na wózek. Ŝe podporządkowanie się jemu zapewni nam fizyczne bezpieczeństwo. nie tylko podejmie waŜną psychicznie decyzję. Ruth zatrzymała się w tym samym hotelu co ja. sądząc. wyzwania związane z trzecią czakrą u osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. w uzdrawianiu i w dziedzinie intuicji. które na dodatek było otyłe z powodu braku ruchu. W trakcie trwających tydzień warsztatów w Meksyku poznałam kobietę o imieniu Ruth. nasza intuicja staje się naturalnym i stałym źródłem przewodnictwa. jaki mamy do siebie. wyzwania związane z trzecią czakrą zmuszają nas do jasnego określenia swojego stosunku do siebie i własnej mocy w relacjach ze światem zewnętrznym. gdyŜ była odwrócona do mnie plecami. na kim chcemy zrobić wraŜenie. sądząc. Ŝe wózek nie istnieje czy Ŝe jej fizyczny problem nie jest rzeczywisty. lub o kim sądzimy. Ta osoba moŜe nigdy nie odzyskać władzy w nogach. Fakt. Naszym zadaniem w tej klasie jest zdanie sobie sprawy z tego. Ŝe bez względu na to. Ŝe nic w świecie fizycznym nie moŜe powstrzymać lub ograniczyć mocy ducha ludzkiego. Z kubkiem kawy w ręku wyszłam na patio z zamiarem zrobienia notatek w związku z zaplanowanym na ten dzień wykładem. które odzwierciedlają tę słabość. który wyzwoli energie sefir Necach i Hod. Stosunek. Gdy tworzymy obraz siebie. Ŝe Ŝona będzie go kochała. moŜemy podejmować decyzje. OŜenił się dla towarzystwa. jak daje sobie radę ze swoim strasznie okaleczonym ciałem. czy słabi? Zdolni czy ograniczeni? Piękni czy brzydcy? Za wysocy czy za niscy? Z duchowego punktu widzenia wszystkie fizyczne cechy i ograniczenia są iluzoryczne i stanowią charakteryzację na scenie Ŝycia. które wzmacniają ducha. JeŜeli nie lubimy siebie. stawiając czoła wszystkim kolejnym wyzwaniom Ŝyciowym. lecz rozpocznie duchowy proces. ZauwaŜyłam Ruth siedzącą samotnie i słuchającą muzyki klasycznej ze starego magnetofonu. Na tę cechę musimy zapracować. Zastanawiałam się. niepodobnym do niego. zdolnościach do odnoszenia sukcesów w pracy. Ŝe tego nie zauwaŜy. RozwaŜmy np. Odparłam: „Nakryłaś mnie. Podkreślam raz jeszcze. Ŝe świat fizyczny jest iluzją. Nikt nie rodzi się w pełni przekonany o swojej wartości. Ruth. Wpatrywałam się w nią. Jednak ich akceptacja jest warunkiem osiągnięcia duchowej dojrzałości. Nagle Ruth odwróciła głowę i uśmiechnięta powiedziała: „Zastanawiasz się. czy siebie szanujemy. nie oznacza. to. Trzecia czakra w sposób szczególny związana jest z naszymi cechami fizycznymi. Ludzie nie mający oparcia w sobie przyciągają osoby i tworzą sytuacje zawodowe. jakie mamy przekonania i w jakim Ŝyjemy środowisku. Oznacza on.

co mogło być ograniczeniem." O mało co nie spadłam z krzesła. Kiedy przed dwoma laty pojawiła się choroba. Następnie pokazała mi mojego sobowtóra. dlaczego będę musiała tego doświadczyć. pewnego dnia zadała mi pytanie: »Mamo. co jej wtedy powiedziałam? »Daj mi trochę«. byłam bardziej kaleka. jak trudno jest być Twoim aniołem?« Odpowiedziałam: »Nigdy o tym nie myślałam«. Odpowiedziała: »Tak. powtarzałam: »Jak mogłaś mi to zrobić po tym wszystkim. Było to niesamowite uczucie. Ŝe będzie przy mnie przez cały czas. I wiesz. który Cię kontroluje. jak Cię widzę«. czy wiesz. Opowiedziałam o wszystkim córce. Jednak po tamtym doświadczeniu przestałam się lękać. Tak. SkarŜyła się: »Ruthi. Ruth jest przykładem wiary w to. Nigdy niczego nie ukradłam. Stałam się najbardziej zaradną osobą. w duchu tradycji Ŝydowskiej. Ŝe Ci pokaŜę. Z muzyką Kitaro w tle ta zadziwiająca śydówka opowiedziała mi swoją historię: „Owdowiałam. gdy miałam trzydzieści osiem lat. tyle Ŝe był on skrępowany tysiącami gumowych opasek. Ŝe coś. Wtedy moja anielica zapytała: »Czy teraz nie czujesz się lepiej?« Odpowiedziałam jej.„Podejdź tu do mnie. potem śmiałyśmy się z tego niemal przez dwa miesiące. Tak teŜ zrobiła." Miałam ochotę zabrać ze sobą Ruth. gdy mnie odwiedzała. gdy staram się powiedzieć. odpowiedziałam. Nie potrafiłam sobie wyobrazić. unosiłam się nad swoim ciałem. MoŜesz przeciąć wszystkie te opaski i uwolnić siebie«.tak bardzo się bałam samotności i samodzielności. bo to właśnie mi się przydarzyło. a ona powiedziała: „Dobrze. oczywiście". Wierzę. Wzięłam LSD i mój duch opuścił ciało. Istota powiedziała: »Tak wyglądasz w moich oczach. Zapytała mnie: „Czy wierzysz w anioły?" „Tak. Po tym wydarzeniu stałyśmy się sobie bardzo bliskie. więc włączę tę kasetę. jak artretyzm wykręca moje ciało. Ŝe próbowałam zatrzymać przy sobie córkę. Przyniosła mi LSD. próbowałam narkotyków«. to Ci powiem". gdyŜ z kaŜdym cięciem moje ciało zalewała fala oŜywczej energii. a następnie sprowadziła z powrotem do ciała. Tak właśnie uczyniłam. Ograniczenia 88 . Nie mogłam powstrzymać radości. a istota anielska odrzekła: »Pozwól. pomyślałam sobie. Nie mogła mi powiedzieć. Ŝe niefizyczny. Ŝe to nie jest prawdziwe kalectwo. Pokazała mi przyszłość i zobaczyłam. co ja dla Ciebie zrobiłam?« Odbyłyśmy tę rozmowę chyba kilkaset razy. Gdy przysunęłam do niej swoje krzesło. Ŝe mój stan fizyczny przypomina mi. Zostałam sama z dwoma wymagającymi opieki córkami i niewieloma moŜliwościami. LŜejsza od powietrza. abym nigdy się nie bała. Boski świat energii jest silniejszy od fizycznego świata formy i materii. Ŝe jest moim aniołem. jak Ruth bierze LSD. gdy chodziłam . siedemdziesięciopięcio-letnia Ruth zapytała mnie: „Lubisz muzykę New Age?" Przytaknęłam. Masz ich tak wiele. Ruthi. Ruth zdecydowała. Ŝeby się o mnie troszczyła. Ŝe czuję się lŜejsza od powietrza i szczęśliwa jak nigdy dotąd. Gdy moja starsza córka miała dwadzieścia dwa lata. Ŝe nie słyszysz. choć byłam tego bliska. Miałam pięćdziesiąt pięć lat i wzięłam kwas. Następnie dodała: „Masz tu noŜyczki. A ona powiedziała: »Za chwilę będziesz musiała wrócić do swojego ciała. Wychowałam swoje córki w Nowym Jorku. lecz zanim to nastąpi. Ŝe nad wszystkim panuję«. Potem. Ruth i jej anioł były dla mnie jak bliźniaczki. muszę Ci coś pokazać«. Teraz codziennie rozmawiam ze swoim aniołem i nadal się śmieję. „Dobrze. KaŜda z tych opasek jest lękiem. Wtedy pojawiła się pełna miłości Ŝeńska istota i powiedziała. aby mogła opowiadać swoją historię na kaŜdym z moich warsztatów. oni Cię do tego zmuszają«. Zapewniła mnie. wstąpiła do wspólnoty buddyjskiej. jaką moŜesz sobie wyobrazić. Po kolei brałam w palce kaŜdą z nich i przecinałam. czy mam brudne ubranie? Czy jestem zaniedbana? Czy w ogóle w jakiś sposób ciebie obraŜam?« Powiedziałam: »Na pewno bierzesz narkotyki. stało się źródłem inspiracji. a ona została buddystką! Za kaŜdym razem. tylko Ŝe tak będzie. a potem opowiem Ci o sobie".

W ten sposób się poznałyśmy. jakie podejmujemy. poniewaŜ utrzymywanie Ŝony w stanie półświadomym pozwalało mu sprawować większą kontrolę nad małŜeństwem i wspólnym biznesem. Uznała.gdyby dowiedzieli się o tym znajomi. kiedy postanawiamy zwiększyć wewnętrzną moc. tym mniej zaleŜni jesteśmy od linearnego przebiegu czasu. Postanowiła zostać nauczycielem programowania neurolingwistycznego (NLP). który odpowiadał jej nowym wymaganiom dotyczącym zdrowia i rozwoju osobistego. Wkrótce się pobrali i teraz wspólnie prowadzą seminaria związane z rozwojem osobistym w Europie. wspólnie z męŜem prowadziła firmę. Ŝe pogorszy to jej sytuację finansową. Była mózgiem przedsięwzięcia. która zwiększa moc naszego ducha. stwierdziła. „śyjemy w małym miasteczku tłumaczyła . lecz niestety takŜe alkoholiczką. PoniewaŜ potrafiła stawić czoła swoim lękom. Codziennie po pracy Penny wracała do domu. Potem mąŜ nalewał jej lampkę wina i mówił: „A teraz chodź i odpocznij. ciałem." Gdy obiad był gotowy. Na tym polega oddziaływanie sefir Necach i Hod. aby odzyskać wolność". aby stało się to moŜliwe. Penny juŜ wcześniej zaczęła aktywnie przeobraŜać swoje Ŝycie. Penny postanowiła przekonać się. poniewaŜ. Potęgowanie siły wewnętrznej MoŜemy przeobrazić własne Ŝycie.stały się jej atutem. Jej męŜowi taka sytuacja była na rękę. by piła. jednak nigdy nie weszła do środka. związaną z fizyczną energią trzech 89 . czy zwiększamy moc ducha. Poznałam Penny na warsztatach. Wkrótce wróciła do Ŝycia. fryzurę i zrzuciła dziesięć kilogramów. wspólnie zastanawiałyśmy się nad kolejnymi działaniami i ich wpływem na jej Ŝycie i samopoczucie. naszych duchowych „nóg". a takŜe na zajęcia związane z rozwojem osobistym. Trzeźwość zmieniła jej Ŝycie. czy będzie potrafiła samodzielnie zapewnić sobie utrzymanie. jednak się nie odwaŜyła. KaŜde postanowienie. Penny potrafiła zerwać ze szkodzącymi jej osobami i przyzwyczajeniami. zdrowie i powodzenie. Ŝe ma dość wiary w siebie. wzmacnia takŜe nasze pole energetyczne. Gdy odzyskała świadomość. Ŝe posiada niewyczerpaną wytrwałość (Jesod) i godność (Hod). Na poziomie kaŜdej z siedmiu czakr uczymy się tej podstawowej prawdy w inny sposób. zajmowała się psami i gospodarstwem domowym. Za kaŜdym razem. Mimo ogromnego lęku odeszła od męŜa. umysłem i duchem. czy jeszcze bardziej wplątujemy się w iluzoryczny świat materii. Ŝe w jej Ŝyciu nic nie funkcjonuje. jaki posiada kaŜdy z nas. Wielokrotnie mijała miejsce spotkań. Ta moc zawarta jest w trzeciej czakrze. Kiedy rozwód stał się faktem. tym mniej przyciągamy negatywnych osób i doświadczeń. zdrowiem. zadzwoniła do przyjaciółki i powiedziała: „PomóŜ mi! Potrzebuję pomocy!" Dzięki przyjaciółce trafiła na swoje pierwsze spotkanie AA. Postanowiła się rozwieść. Do pewnego stopnia czas linearny jest iluzją świata fizycznego. ZaangaŜowanie Penny w proces własnego uzdrowienia odzwierciedla symboliczne znaczenie sakramentu bierzmowania. ograniczamy władzę świata zewnętrznego nad swoim Ŝyciem. KaŜda decyzja. Penny była juŜ wstawiona. odzyskała ducha i odkryła. Nadal uczęszczała na spotkania AA. przedkładając rzeczywistość ducha nad iluzję uwarunkowań fizycznych. Jako Ŝe rozwód pogorszył jej sytuację finansową. Przeprowadziła się do innej części kraju. Po siedemnastu latach takiego Ŝycia Penny zauwaŜyła. Po jakimś czasie poznała Jamesa. tracąc tym samym pracę. a im silniejsze ono się staje. ZamęŜna od osiemnastu lat. poniewaŜ sam takŜe był alkoholikiem. Pragnął. pokonała je odzyskując siłę. a szczególnie małŜeństwo. decyduje o tym. dzięki którym moŜe przeobrazić swoje Ŝycie. Wtedy się załamała. Historia Penny ukazuje nieograniczony potencjał. wspaniałego męŜczyznę. Ja zajmę się obiadem. Jednak zamiast zwrócić się do męŜa. Ŝe ma problem. Im silniejszy jest nasz duch. „tego potrzebuje moja dusza. nie zwaŜając na to. Zamierzała pójść na spotkanie anonimowych alkoholików. a który przy odpowiedniej determinacji i poczuciu osobistej odpowiedzialności pozwala zmienić Ŝycie. jak powiedziała. to byłby koniec świata". Zmieniła styl ubierania.

Ŝe do wyzdrowienia potrzeba „duŜo czasu". Aby funkcjonować w świecie fizycznym. od dziesięciu lat. Ojciec uznał. tchniemy w nie dech Ŝycia i dajemy mu władzę nad sobą. aby wraz z nią pomodlił się o odzyskanie tej zdolności choćby na chwilę. Margaret określiła swoje wychowanie jako „surowe. Ŝe ludzie chorzy na AIDS mogą Ŝyć sześć do ośmiu lat. jedną z nich była kobieta o imieniu Ollie. czym ta zasłuŜyła sobie na swoją reputację. gdzie zajmowała się pielęgnowaniem pacjentów. i poprosiła go. zaleŜy od wzorców zakodowanych w świadomości zbiorowej. aby oprzeć się grupowemu przekonaniu. który. Poznałam ją na warsztatach w New Hampshire. nauczyciela lub pielęgniarki. a następnie połoŜyła na nim swoje ręce. która posiadała moc leczenia ludzi. gdyŜ śmierć była nieunikniona. Miasteczko charakteryzowało się sielankową atmosferą. nieszkodliwą.pierwszych czakr. JeŜeli posiadasz wystarczająco duŜo siły duchowej. Wyjątkowo pięknym przykładem takiej zmiany jest Margaret. Nikt się do niej nie odzywał i nigdzie nie była zapraszana. Ŝe niektóre postacie raka zabijają w ciągu sześciu miesięcy. potrzebujemy tej fizycznej energii. OUie miała opinię kobiety „niebezpiecznej". a ze śmiercią dziecka moŜna nigdy sobie nie poradzić. Wtedy. Młodsze dziecko powaŜnie zachorowało na białaczkę. zapytała Ollie. była dręczona przez dzieci w święto Halloween. Jej rodzice sprawowali kontrolę nad tym. Ollie uklękła przy łóŜku dziecka. moŜesz zmienić swoje Ŝycie. a po 90 . W ten sposób zarobił sporo pieniędzy. aŜ któregoś dnia energia odeszła. Margaret nie czuła się pewnie wchodząc do domu Ollie. którzy potrzebowali uzdrowienia. choć jest mocno zakorzenione w naszej kulturze. Przekonanie. wykonać odpowiednie czynności. Jednak w odniesieniu do uzdrowienia nasze pojęcie czasu powinno ulec zmianie. JeŜeli zgadzamy się z tymi stwierdzeniami. był „surowy. niespodziewanie wypełniła ją energia. gdy poczuła się dość pewnie. wyprowadziła się i zamieszkała w mieście. W ciągu dwóch dni nastąpiła poprawa. którzy pozostawali w swoich domach. Pewnego dnia Ollie zadzwoniła z prośbą o pomoc do ośrodka opieki domowej. z kim moŜe się przyjaźnić. lecz miało teŜ postacie szczególne. Zapadła cisza. modliła się. Lekarz kazał rodzicom przygotować się na najgorsze. W trakcie wizyt kobiety się zaprzyjaźniły. Ollie opowiedziała męŜowi o mocy. Wtedy stał się człowiek istotą Ŝywą". co czytała i decydowali o tym. co jednak nie nastąpiło. Gdy dorosła. po czym Ollie powiedziała. Nie pozwalano jej na nic. jak to określiła. Wraz z męŜem przeniosła się do małego miasteczka. Urodziła dwójkę dzieci. solidny i zwyczajny". aby np. pozwalamy świadomości grupowej kierować naszym Ŝyciem i nie korzystamy z własnej mocy. Przyjmując jakieś przekonanie. gdy chcemy zrealizować jakiś pomysł i nadać jakiejś myśli kształt. W księdze rodzaju Jahwe „tchnął w nozdrza jego dech Ŝycia. W ten sposób powieliła wzorzec swoich rodziców. gdzie nikt jej nie znał. „samotną. Ŝe pogodzenie się ze śmiercią małŜonka trwa rok. biciem próbował ją zmusić do odzyskania energii. Rodzice powiedzieli jej. jeden jedyny raz. uŜywając jej słów. ujrzała. aby pomóc synkowi. Wiara w uzdrowienie czyni je rzeczywistością. co jej rodzice określiliby jako zbyt „radykalne". gdy była dzieckiem. Po ukończeniu nauki w szkole pielęgniarskiej poślubiła męŜczyznę. Margaret zdecydowała się na zawód pielęgniarki. Ŝe kiedyś. to uleczenie ran z przeszłości i pozbawienie ich władzy nad naszym Ŝyciem moŜe nastąpić bardzo szybko. W świadomości społecznej istnieje pogląd. Tradycyjnie co roku. jaki zajmuje odzyskanie zdrowia. Margaret. solidne i zwyczajne". JeŜeli potrafimy w to uwierzyć. Pracowała jako sprzątaczka i wyszła za mąŜ mając trzydzieści dwa lata. W naszej kulturze uwaŜa się. Ŝe uleczenie bolesnych wspomnień z dzieciństwa wymaga wielu lat psychoterapii. Czas. Ŝe ma do wyboru dwa zawody. Dorastała kontrolowana przez lęk swoich rodziców przed nieznanym. Czasami ukradkiem czytała gazetę. Ŝe córka się uparła. jaką posiadała w dzieciństwie. Oprócz Margaret nikt nie chciał odpowiedzieć na jej wezwanie. Jej ojciec dostrzegł w tym interes i zaczął sprzedawać jej usługi tym. bardzo potrzebującą uczucia pięćdziesięciopięcioletnią kobietę". jednak wcale nie musi tak być. jednak gdy znalazła się w środku. jest fikcją.

by był z nią „ostroŜny". by kierowały nią lęki innych. co będę robiła. Wiedziała. Energia. byle ta sytuacja się zmieniła. nigdy bym mu nie uwierzyła. Myślała. i o ich staraniach. Po czterech miesiącach mąŜ poprosił Margaret o spotkanie. zabierając ze sobą dwójkę dzieci. Ŝe namówił ją. podobnie jak Margaret. Ŝe znalazła się pomiędzy dwoma światopoglądami. gdy Ollie wróciła z pracy. nie zwaŜając na Ollie. Ŝe chodzi mu o rozwód. Ŝe opowiadała jej o mocy uzdrawiania . Od razu poszli do domu Ollie. podczas których wspólnie się modlimy. Im więcej się dowiadywała. Tym samym weszła w najtrudniejszy okres swojego Ŝycia. nie będzie mogła powrócić do swoich wcześniejszych przekonań na temat uzdrawiania i duchowości. Prowadzimy w domu seanse uzdrawiania. „Teraz mój mąŜ przechodzi sam siebie w troszczeniu się o mnie i innych. W tym czasie Margaret pragnęła spotkań z przyjaciółką nie tylko dlatego. moŜemy doświadczyć okoliczności. Zapytał. bo przypomniał sobie o Ollie. on. uzdrawiających energiach i duchowości. nie tylko z powodu Ollie. by zachował w tajemnicy to. Gdyby ktoś wcześniej opowiedział mi o tym. lecz stał się cud. była gotowa przyjąć kaŜde rozwiązanie. dokładnie wszystko zrelacjonował. aby poznawała tylko to. Ŝe równieŜ dla niego okaŜe się ona ciekawa i inspirująca. Choć Ollie prosiła męŜa. czy będzie się spotykała z Ollie. które sprawią. co zwyczajne i związane ogólnie z uznanym stylem Ŝycia. Ŝe stwierdzono u niego raka okręŜnicy. Ŝe Margaret poświęciła swoje małŜeństwo dla starej wariatki. Koledzy i koleŜanki z pracy. Tych. Ŝe ta była jej bliska. 91 . Ŝe bez względu na jego zdanie nadal będzie wypełniała swoje obowiązki zawodowe wobec Ollie. i poradził męŜowi. Ollie powiedziała męŜowi Margaret. Przyjaźń między Margaret i Ollie pogłębiała się z kaŜdą wizytą. odkryła. Dzięki tobie Ŝyję". a takŜe jej przyjaciele stanęli po stronie męŜa. Pięć miesięcy później. Wtedy mąŜ zaczął wyraŜać swoje podejrzenia w rodzaju: „Ta kobieta rzuciła na ciebie urok" oraz „zastanawiam się. Próby odnalezienia dzieci nie przyniosły rezultatów. PołoŜyła na nim swoje dłonie i trzymała je tak przez niecałe dziesięć minut. Ollie była zdruzgotana. Tym razem postanowiła. Ŝe stanie się on inspiracją do wprowadzenia zmian. Ollie otworzyła przed nią inny świat. zainspirowała Margaret do czytania ksiąŜek o uzdrowicielach. Margaret drŜała z emocji. Ŝe niezaleŜnie od tego. Twierdzili. ale takŜe dlatego. Pewnego dnia zabronił Ŝonie spotykać się z Ollie. Atmosfera w domu stała się nie do zniesienia i Margaret wyprowadziła się. Z zapałem zaczął opiekować się Ollie. Pragnęła się dalej rozwijać i powiedziała męŜowi. Otrzymał rozwód ze względu na jej „niepoczytalność". Lekarz zapytał rodziców. Ŝe mąŜ ją opuścił. Nie ma wątpliwości. Ŝe jej moc pochodzi od Boga i Ŝeby o tym pamiętał. Troszczył się o nią do tego stopnia. czego był świadkiem. co jeszcze razem robicie". Ŝe miałaś odwagę mi się przeciwstawić i pozostać wierna swoim poglądom. jednak okazało się. gdyŜ nie wiadomo. gdzie pozostała aŜ do śmierci. Lekarz stwierdził. MąŜ poczuł się jednak zagroŜony przez Ollie i nowe pomysły Margaret.tygodniu dziecko zaczęło powracać do zdrowia. Miała nadzieję. lecz takŜe dlatego. Był przeraŜony. co w niej siedzi. co nowe i nieznane. tym bardziej myślała o swoich rodzicach.energii miłości pochodzącej z Boskiego źródła. Po dwóch miesiącach całkowicie wyzdrowiało. Nikt nie rozumiał motywów jej postępowania. Sama nie wiem juŜ. uczymy uzdrawiania. ile razy mąŜ powtarzał: „Codziennie w swoich modlitwach dziękuję Bogu za to. ich lęku przed tym. której doświadczyła Ollie. Ŝe nasze wspomnienia z dzieciństwa mogą być źródłem ogromnego bólu. Próbowała podzielić się nową wiedzą z męŜem sądząc. czy mogłaby mu pomóc. Ŝe Ollie jest „niebezpieczna". MęŜczyzna wyzdrowiał w ciągu trzech miesięcy. którzy tego chcą. Nie widziała ich od tamtego czasu. jakiej kuracji poddali swoje dziecko. Ŝe nie pozwoli na to. Modliła się i prosiła o Boską interwencję. aby przeprowadziła się do ich domu. Ŝe czasowa separacja uzdrowi jej małŜeństwo. Jednak jako dorośli.

jednak zupełnie nie rozumiała jej charakteru. Pojawiają się one zazwyczaj w pełnych napięcia. jednak na nic się nie zdecydował. Ŝe w Ŝyciowej wędrówce dotarliśmy do rozstaju i Ŝe poprzez swoje wybory moŜemy teraz. a nie wyczucie. W snach o charakterze intuicyjnym widzimy symbole zmian i chaosu. Uczestnicy moich warsztatów takŜe obcowali ze swoją intuicją . Gdy zapytałam go. Ŝe dzięki intuicji moŜna znaleźć jedno doskonałe 92 . pojawia się wtedy wraŜenie odcięcia od własnych uczuć. I rzeczywiście. Ŝe jego przeczucia się sprawdzą. co nastąpi. jak powiedzenie nastolatkowi. Ŝe skoro udało mu się to na papierze. opierałam się na pracy wewnętrznej i medytacjach. Doznania energetyczne i intuicyjne sygnalizują. wpłynąć na to. Wszystkie osoby myliły intuicję ze zdolnością prorokowania. który jest prowadzony na start. Są związane z konkretnym czasem i miejscem. Owładnięty tą ideą. Planował róŜne przedsięwzięcia. który polega głównie na podejmowaniu ryzyka. przynajmniej częściowo. Ŝe nie starcza mu sił. aby sprawdzić swoje przeczucia. Ŝe przeczucia nie dają „pewności". Ŝe rynek papierów wartościowych jest zmienny i nigdy nie moŜe mieć pewności. Stałby się bogaty. Ciągle analizował giełdę. Upierał się jednak. Nie dawał sobie najmniejszej szansy na to. Ŝe intuicja oznacza umiejętność przepowiadania przyszłości. Podczas jednego z warsztatów zdałam sobie sprawę z tego. Myślały. z którego uchodziła energia. odpowiedział: „Wzór nie jest jeszcze dopracowany. które są atrybutami trzeciej czakry. Odpowiedział. Niezdolność do postępowania w zgodzie ze swoimi przeczuciami powodowała w ciele Evana rozdarcie. to równie dobrze moŜe powtórzyć to w rzeczywistości. a nie jakimiś pozazmysłowymi przekazami z przyszłości. Był jednak rozgoryczony faktem. Nie potrafił zainwestować nawet małej sumy. choć pasją Evana był zawód. aby pozostać wiernym sobie. dałoby taki sam efekt. Ŝeby wracał do domu na czas. Informacje energetyczne to emocjonalne. którego objawem były owrzodzenia jelita grubego. poprzez utratę kontaktu z rzeczywistością i „odpłynięcie". Ŝe jego Ŝycie było serią falstartów. Zalecenie temu młodemu męŜczyźnie. Informacje dostępne dla intuicji pojawiają się zazwyczaj pod postacią uczucia niepewności. który pozwoliłby mu przewidywać ruchy cenowe. by stosował relaksację. Większość uczestników była juŜ z nią połączona. Powiedziałam. po pewnym czasie był bardzo dobry w typowaniu tych akcji. co byłoby łatwe. Intuicja i niezaleŜność. w skrajnie przeciwnym przypadku.Wiara w siebie i intuicja Gdy zaczynałam uczyć słuchania przewodnictwa intuicyjnego. Ŝe nawiązanie kontaktu z intuicją nie stanowi problemu. psychiczne i duchowe części składowe określonej sytuacji. gdyby posłuchał swojego głosu wewnętrznego. jakie dawało mu Ŝycie. których cena wzrośnie. Jednak nie jest ona ani sposobem na przewidywanie przyszłych wydarzeń. pozwalają nam podejmować ryzyko i podąŜać za przeczuciami. dlaczego nie pójdzie o krok dalej i nie zainwestuje w niektóre z nich. Wyglądało na to. Sądzili. Musi być doskonały". W rzeczywistości jest umiejętnością korzystania z informacji energetycznych w chwili podejmowania decyzji. Lęk przed podjęciem ryzyka wyniszczał jego ciało. jednak nigdy nie uczestniczy w gonitwie. szukając doskonałego wzoru. ani nie pozwala uniknąć kłopotów finansowych czy trudnych relacji.przyjęli jednak. Evan potrzebował uwolnienia od komputerowego sposobu myślenia i odwołania się do swojej intuicji. skrzętnie gromadził statystyki. Dwudziestoośmioletni Evan skontaktował się ze mną z powodu cięŜkiego wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Trzecia czakra Evana była jak otwór. Jednak większość praktykujących skarŜyła się na brak postępów w rozwijaniu intuicji. Evan sam przyznał. Badając jego energię ujrzałam obraz konia wyścigowego. Chował się przed moŜliwościami. Ŝe nie zarobił pieniędzy. Ŝe intuicja to konkretne wskazania. a jedynie pokazują moŜliwości. poniewaŜ obawiał się poraŜki. przełomowych okresach. depresji i lęku lub.

Przed snem musiała się podłączać do podajnika płynnego poŜywienia. aby podąŜać za impulsami. gdyŜ sparaliŜowana jest lękiem przed poraŜką. Przewodnictwo wymaga działania i nie gwarantuje bezpieczeństwa. zaoponowałam. Ŝe ufamy sobie w stopniu wystarczającym do tego. PoniewaŜ ten sposób odŜywiania. Pozbawiona była większej części przewodu pokarmowego i miała wytworzony chirurgicznie sztuczny odbyt. Niespełna trzydziestoletnia Janice skontaktowała się ze mną. Powiedziałam: „Na Twoim miejscu rozwaŜyłabym tę moŜliwość. podczas godzinnej medytacji otrzymywała jasne przekazy duchowe. Intuicja nie zaprowadzi nas do ziemi obiecanej. Po roku otrzymałam od Sandy list. dlaczego musi je wszystkie znosić. gdy mamy odwagę i siłę. Wtedy zapytałam: „Jaki najgorszy przekaz intuicyjny na ten temat_gotrafisz sobie wyobrazić?" Odpowiedziała bez wahania: „To proste . wprowadzono do leczenia niedawno. PodąŜanie za intuicją oznacza. w którym napisała. czy nie mam jakiegoś pomysłu na to. Ŝe najwaŜniejszym dla uzdrowienia czynnikiem jest wiara. w końcu zaczęła cierpieć na migrenę i zaburzenia snu. Miała ich bardzo wiele. Na jednym z moich warsztatów poznałam Sandy. Osoba o niskiej samoocenie nie potrafi kierować się przeczuciami. czego się uczymy. Zajęcia cieszyły się takim powodzeniem. które nas wyprowadzą ze stagnacji czy cierpienia. Powtórzyła. Intuicja. W prywatnej rozmowie zapytała mnie. Jako nastolatka była operowana z powodu niedroŜności jelita grubego. Nie pytała. Mogła przyjmować tylko płynne poŜywienie poprzez cewnik umieszczony w klatce piersiowej. Ŝe po moim warsztacie miała uporczywe myśli dotyczące powrotu do pracy w szkole. zwany hiperalimentacją. by rozpoznać. interesowało ją jedynie rozpoczęcie procesu uzdrowienia. jakie dla rozwoju umiejętności intuicyjnych ma samoocena. które odbywały się dwa razy w tygodniu. była męŜatką i miała dziecko. Gdy ją poznałam. a Sandy z zadowoleniem podpisała kontrakt nauczycielski. Zanim zdałam sobie sprawę ze znaczenia. samoocenę oraz siłę wewnętrzną uznaję za jednakowo waŜne. dzięki któremu w ich Ŝyciu zapanuje porządek i osiągną harmonię i szczęście. O ile my swój sukces mierzymy poziomem wygody i bezpieczeństwa. przynosi doskonałe wyniki wtedy i tylko wtedy.wrócić do pracy w szkole w centrum Detroit. Próbowała je zagłuszyć. Ŝe w następnym roku zostały włączone do programu nauczania. Odparła. a w nocy podczas snu pokarm powoli spływał do jej ciała. Ŝe nie otrzymuje tego typu informacji. Dopóki bezpieczeństwo i wygoda stanowią nasze kryteria. Zaufanie do siebie jest niezbędne dla odzyskania zdrowia. jakich nam dostarcza. rano i wieczorem. czym mogłaby się zajmować i gdzie zamieszkać. dlaczego nie otrzymuje takich przekazów podczas swojej medytacji. Nie ulega wątpliwości. gdzie doskonaliła się w technice medytacji. Niska samoocena świadczy o braku zaufania do siebie i mocy świata niewidzialnego. W ciągu dwóch miesięcy zorganizowała pozalekcyjne zajęcia z medytacji dla uczniów szkoły średniej. jednak to. poniewaŜ w jego naturze leŜy uczenie nas poprzez doświadczenia. abyśmy wzięli odpowiedzialność za własne Ŝycie i dokonali wyborów. podobnie jak inne dziedziny opierające się na wyczuciu. ubezpieczenie nie pokrywało jego 93 . Sandy z dumą opowiadała o tym. w której kiedyś pracowała. To mi wygląda na przewodnictwo". Co dzień. jak przez sześć lat mieszkała w aszramie w Indiach. Tak miało pozostać do końca Ŝycia. dopóty będziemy bali się i odrzucali przewodnictwo intuicyjne. poniewaŜ pragnęła lepiej radzić sobie z dolegliwościami. o tyle dla Nieba liczy się to. W tym czasie zaczęła pracować jako sprzedawczyni w księgarni. Przebyła siedem operacji brzucha. Powiedziałam. które czasami bywają trudne.rozwiązanie. nie starczało na utrzymanie. Ŝe poczucie dyskomfortu czy dezorientacja dane są nam po to. Kiedy więc otrzymała propozycję zastępstwa w szkole. co zarabiała. Ŝe jej przewodnictwo jest natury duchowej. zgodziła się. „AleŜ praca jest częścią Twojego Ŝycia i dlatego teŜ częścią Twojej duchowości". Ŝe poradnictwo zawodowe nie jest moją specjalnością i spytałam. Mam koszmarne sny na ten temat". Migrena i kłopoty ze snem wkrótce ustały. twierdziłam. Obecnie wiarę. Ŝe wiara jest waŜna w radzeniu sobie z wyzwaniami Ŝycia codziennego.

wytrwałości i szacunku do siebie. Janice dostała pracę w miejscowym szpitalu. Była zdecydowana radzić sobie ze swoją trudną sytuacją. Ŝe litowanie się nad sobą szkodzi jej bardziej niŜ choroba. jednak zrozumiała. aby zakończyć naukę i otrzymać dyplom. Być moŜe kiedyś zdałeś sobie nagle sprawę z tego. Ŝe potrafisz sprostać jakiemuś zadaniu. Czy jest jakaś wizualizacja na odwagę wewnętrzną?" Uznałyśmy. takich jak medytacja i wizualizacja. Jednak kiedy przeszłam się po korytarzach szpitala i zobaczyłam to. PodróŜe. chciała się nauczyć technik pracy z energią. Ŝe negatywne uczucia tylko pogłębiłyby moje problemy-Nie wiem jednak.kosztów. śycie duchowe postawiła na pierwszym miejscu i kaŜdego ranka wspólnie z synem wizualizowali swoje Ŝycie jako pełne i szczęśliwe. dla którego stanowiłam jedynie obciąŜenie finansowe i dla którego byłam nieprzydatna jako partnerka. wewnętrzna moc są czasami źródłem jakiegoś niezapomnianego wydarzenia. Ŝe moja sytuacja nie jest taka zła. Ŝe Howard chce się rozwieść. z czym muszą Ŝyć inni. Ceremonie te dla młodej osoby symbolicznie oznaczają wydostanie się spod 94 . Jej przykład dobrze ilustruje zdolności ducha ludzkiego do pokonywania ograniczeń fizycznych i problemów osobistych dzięki odwaŜnemu postępowaniu. mimo Ŝe nasze Ŝycie w niczym nie przypominało małŜeństwa. jak sobie teraz poradzę. mąŜ poprosił ją o rozwód. aby przez pewien czas zmagać się w samotności z naturą. które wcześniej wydawało się nazbyt trudne. Właśnie kiedy wracała do Ŝycia. a po roku poznała wspaniałego męŜczyznę i ponownie wyszła za mąŜ. Mam syna. Na dodatek. młodzi męŜczyźni opuszczali wspólnotę. przynajmniej w przeszłości. Wiara w zdolność osiągania swoich celów jest jednym z wewnętrznych przejawów wzrastającej mocy osobistej. Gdy proces rozwodowy miał się ku końcowi. co jest oznaką dojrzewania duchowego. Wspólnie z dziesięcioletnim synem przeprowadziła się do nowego mieszkania i podjęła starania. Działaniem tym dotykała energii związanych z trzecią czakrą: energii wytrzymałości. W trakcie rozmowy powiedziała: „Gdy załoŜono mi cewnik. Jednocześnie mogą nastąpić równie głębokie zmiany w Ŝyciu duchowym lub w sferze symbolicznej. Wspierał mnie jak umiał przez ostatnie dwanaście lat. W większości kultur młodzieŜ przechodzi inicjację . po tym okresie przechodzili inicjację na wojowników. spodziewałam się zobaczyć kobietę przytłoczoną chorobą i pełną obaw o swoją przyszłość. i postanowiłam. Jadąc do szpitala.ceremonię. Poczucie własnej wartości i świadoma. i jestem głęboko przekonana. Dzięki dobremu nastawieniu i codziennej praktyce duchowej utrzymywała swoje ciało i umysł w równowadze. która symbolizuje wejście w wiek ducha. które staje się naszą inicjacją do dojrzałości duchowej. Rozbudzenie sił wewnętrznych przenosi środek cięŜkości z zewnątrz do wewnątrz. które jest wynikiem uaktywnienia wewnętrznej siły. Stan zdrowia Janice ustabilizował się. Aby poprawić swój stan. Po ostatniej operacji Janice wróciła do szkoły pielęgniarskiej. Ŝe jesteś w stanie zrealizować róŜnorakie cele. Czułam się na dodatek winna wobec męŜa. a w chrześcijaństwie bierzmowanie. który mnie potrzebuje. nawet weekendowe wycieczki. Janice miała cięŜkie dni. od zdobycia sprawności fizycznej po sukces finansowy. uznałam. W tradycji Indian. Jednak okazało się. W znaczeniu symbolicznym sakrament bierzmowania jest przebudzeniem wewnętrznym. W kulturze Ŝydowskiej jest to bar miewa. zaczęłam się nad sobą uŜalać. Ŝe przeprowadzenie rozwodu jest w tej chwili sprawą najwaŜniejszą i Ŝe powinna otrzymywać przez najbliŜsze miesiące jak najwięcej wsparcia. W trakcie rozmowy stwierdziła: „Wcale mnie nie dziwi. aby zdobyć nowych przyjaciół. Wspierały ją w tym energie sefir Necach i Hod oraz sakramentu bierzmowania. były dla Janice cięŜką przeprawą. Ŝe dam sobie radę". Janice i jej mąŜ znajdowali się w katastrofalnej sytuacji finansowej. gdyŜ musiała brać ze sobą ogromną ilość sprzętu medycznego. z powodu długów zaciągniętych na pokrycie kosztów leczenia. Ŝe Janice promieniuje energią i pozytywnym nastawieniem. Nie mogę mieć do niego Ŝalu. Zadzwoniła do mnie i umówiłyśmy się na spotkanie. Ostatecznie udało się jej. lub poczułeś siłę i zrozumiałeś.

samouzdrawianie.dekada inwolucji. KaŜda z kolejnych dekad rozwijała pojęcie wiary w siebie. przebiegają według określonego wzorca. Surowa energia uwolniona w latach sześćdziesiątych. Rewolucja. Ŝe bez ograniczeń moŜemy zaspokajać wszystkie nasze fizyczne potrzeby. W latach siedemdziesiątych nastąpiło połączenie dwóch sił psychicznych. którym podlegamy na drodze zwiększania osobistej mocy. Rodzina i przyjaciele oczekują od osoby po inicjacji bardziej dojrzałego zachowania. rozłoŜonych na liczne wcielenia. uznano za coś. czyli narcyzm. tematem lat osiemdziesiątych uczyniliśmy pobłaŜanie sobie. aby wypróbować własną kreatywność. co moŜna osiągnąć w tydzień. z niewielką pomocą. okresie rewolucyjnym. Zbyt wiele szybko następujących po sobie zmian moŜe nas przytłoczyć. lecz nie ze świata" i która moŜe rozkoszować się cudownością świata materialnego bez niebezpieczeństwa. motywowanie siebie. Cztery stopnie osobistej mocy Wiara w siebie stała się popularnym określeniem w latach sześćdziesiątych. Taki rytuał oznacza takŜe. świadomość siebie. który trwale zmienił nasze pojęcie siły wewnętrznej. jak i kobiet. w cyklu małych inicjacji rozłoŜonych na okres całego Ŝycia. która przełamała bariery zewnętrzne. to niezmiernie silne słowo. Za kaŜdym razem. W większości przypadków nie lubimy zmian. Po pierwsze. W centrum uwagi znalazła się osobista ewolucja. jeŜeli staliśmy się silniejsi i potrzebujemy silniejszego partnera. Trendy społeczne w okresie od lat sześćdziesiątych do dziewięćdziesiątych w symboliczny sposób odzwierciedlają etapy rozwoju osobistej mocy. Poczucie własnej mocy moŜe się takŜe rozwijać etapami. mierząc się z jednym wyzwaniem na raz. Aby sprawdzić. przez które wszyscy przechodzimy. Fascynacja „ja" doprowadzona została do skrajności. Samo pojęcie zdrowia zostało poszerzone i zaczęło się odnosić w równym stopniu do ludzkiej psychiki. Ŝe wspólnota uznaje ten fakt. której celem stało się stworzenie jaźni wystarczająco silnej. Jednak z nastaniem lat dziewięćdziesiątych nasyciliśmy się juŜ pobłaŜaniem sobie. jeśli musimy się uwolnić od bezpiecznych i znanych wzorców. narcyzm i ewolucja są czterema etapami budowania poczucia własnej 95 . inwolucja. Po rewolucji lat sześćdziesiątych nastały lata siedemdziesiąte . Narcystyczna atmosfera tego okresu sprawiła. Zmiany mogą dotyczyć związku. Pojawiło się wiele nowych terminów. Zmiany. dlatego staramy się opanowywać naszą moc stopniowo. jak np. iŜ uznaliśmy. aby „być w świecie. zostało uwolnione od purytańskiego rozumienia go w kontekście samolubności i egocentryzmu. aby powstrzymać zdecydowaną większość ludzi od jakiejkolwiek formy rozwoju osobistego. doprowadziła do przełamywania barier wewnętrznych w latach siedemdziesiątych.chroniącej energii wspólnoty i przejęcie odpowiedzialności za własne Ŝycie fizyczne i duchowe. Była to dekada. Przez wieki jego znaczenie negatywne było wystarczająco silne. jakim jest „ja". Ŝe ulegnie jednej z wielu jego osłabiających ducha iluzji. jeŜeli wystarczająco duŜo zapłacimy. Dopiero wtedy poczucie własnej wartości uznane zostało za istotny czynnik wpływający na zdrowie zarówno męŜczyzn. Próbowaliśmy wszystkiego: Jak szybko moŜemy się wzbogacić? Jak szybko przekazać informację? Jak szybko uda nam się przeistoczyć Ziemię w stechnicyzowany świat? Jak szybko moŜemy schudnąć? Jak szybko moŜemy wyzdrowieć? Nawet oświecenie. Ta prosta zmiana oznaczała uzyskanie dostępu do „zaczarowanego ogrodu" naszego wnętrza. po którym mogliśmy. jednak inicjacja wiąŜe się z ich koniecznością. gdy choćby w małym stopniu umacniamy wiarę w siebie. które do tej pory było uświęconym zadaniem i wymagało wielu wytęŜonych starań. a wahadło ponownie wychyliło się w stronę świata wewnętrznego. jak i ciała. powodujemy zmianę okoliczności zewnętrznych naszego Ŝycia. W latach siedemdziesiątych określenia odnoszące się do pojęcia indywidualności zaczęto stosować w sposób nieskrępowany. ducha. jak daleko zaprowadzi nas nasze nowe „ja". lub pracy. emocji. nauczyć się chodzić samodzielnie. w której psychoterapia stała się codziennością.

poniewaŜ cierpiał na wrzody. poniewaŜ zamierza odejść z pracy i jeszcze nie wie. O dojrzałości duchowej człowieka nie świadczy to. czy kilka lat. Musimy się nauczyć być dumni ze swojego charakteru i osiągnięć. Czułam. Ŝe potrzebowała pieniędzy na prowadzenie domu i przeprosiła. Ze zdziwieniem 96 . Podejmując codzienne decyzje. Ŝeby wyciągnął wnioski. Powiedziałam. czemu mamy nałogi i dlaczego winą za własne błędy obarczamy innych. Nagle zaczynamy dostrzegać. Stopień pierwszy: rewolucja Rozwinięcie poczucia własnej wartości wymaga rewolucji lub kilku mniejszych przełomów. zapytałam dodając. to. gdy juŜ nie brała narkotyków. powiedział. Wyrobienie sobie własnego zdania. Dlaczego sprawia nam trudność przyjmowanie lub prawienie komplementów lub dlaczego się wstydzimy. zrozumienie. po czym odparł. Jane przyznała. Ŝe Jane. gdzie są nasze granice i czy my sami je ustaliliśmy. Jeny poprosił mnie o konsultację. co później będzie robiła. odwaga w wyraŜaniu siebie i wierność swoim ideałom. na jakie ustępstwa jesteśmy gotowi pójść. „Co wolisz utracić. W związku z tym bał się. dlaczego coś ukrywamy. Ŝe usilnie pragnie powiedzieć jej o tym. Zamilkł na chwilę. ale jednocześnie jest nią rozczarowany. Ŝeby się wyprowadziła. Ŝe ma zły humor. Ŝe jej nie wierzy. Naszym zadaniem jest odkrywanie siebie. jednak po pewnym czasie zauwaŜył. W obu tych przypadkach będziemy mieli trudności z uwolnieniem się od energii grupowej. Ŝe gdy powie jej o swoich odczuciach. Duchowe myślenie i praktyki są ściśle powiązane z innymi obszarami Ŝycia. czy kolejny etap zajmie nam kilka miesięcy. Po miesiącu znajomości wprowadziła się do niego. PoniewaŜ uwaŜał. iŜ jego problemem nie jest Jane. Ŝe jesteśmy innego zdania niŜ nasza rodzina czy rówieśnicy. Ŝe z jego portfela znikają pieniądze. W przeciwieństwie do tego rodzaju postawy dojrzałość duchowa to umiejętność obrony swojego stanowiska wyraŜającego autentyczne wewnętrzne przekonanie. twierdząc. W trakcie sesji odebrałam silne wraŜenie. Tempo przechodzenia kolejnych etapów moŜe być róŜne. Poprosiłam go. jest narkomanką. która łamie wyznawane przez niego zasady moralne. Z początku jej wierzył.wartości i osiągania dojrzałości duchowej. zanim poznał Jane. jak wyszukane są jego poglądy. jednak potem zachowanie Jane uległo zmianie. Jednak bez względu na to. choćby w wyniku małych rewolucji. Poznał ją. Musimy poznać własną naturę. Przez następne dwa miesiące wszystko wydawało się być dobrze. wszystko staje się jednością. Gdy podzieliłam się z nim swoimi odczuciami. których skala zaleŜna jest od wielkości grupy i jej determinacji w przeciwstawianiu się przejawom indywidualności. Mówiąc o odwadze. Gdy jej o tym powiedział. ona jednak zaprzeczyła. Ŝe poprosił Jane. osoba duchowo dojrzała w niezauwaŜalny sposób korzysta ze swoich wewnętrznych osiągnięć duchowych. Odpowiedział. nie mam na myśli nieustępliwości dwóch próbujących przelicytować się osób . W takim samym stopniu był rozczarowany samym sobą. napotkamy te same wyzwania związane z naszym usposobieniem. czy zaczęła ponownie coś brać. jego partnerka. Ŝe nie powinno się opuszczać osoby w potrzebie. Ŝe nie chciał myśleć. kiedy to przestajemy podzielać grupowy sposób myślenia i zaczynamy polegać na sobie. ona odejdzie. Zapytał ją. Tworzenie toŜsamości indywidualnej jest procesem odkrywania siebie i nie dotyczy dziedziczenia biologicznego ani kulturowego. Ŝe nie powiedziała mu o tym wcześniej. postanowił się nią opiekować. Pierwszym stopniem na tej drodze jest rewolucja. tylko fakt. nie miał wrzodów. Ŝe wcześniej. lecz jego własna autentyczność. Dwa dni po naszym spotkaniu zadzwonił do mnie i poinformował. Ŝe jest związany z kobietą. poniewaŜ nie potrafił powiedzieć jej o swoich uczuciach. zdrowie czy Jane?". źe w istocie mówi jej o swoich uczuciach za pośrednictwem wrzodów. Ŝe wrzody pojawiły się w związku z Jane. moralnością i poszanowaniem siebie. ma ogromne znaczenie duchowe. Opowiadania Jerry'ego o kłamstwach Jane trwały pół godziny. Ŝe ma potrzebę troszczenia się o nią.ten rodzaj zachowania naleŜy do gry energetycznej związanej z drugą czakrą.

Ŝe czworo z jej dzieci stwierdziło. Tworzenie nowego obrazu siebie poprzez zmianę fryzury czy sposobu ubierania się. Gdy rozwijamy tego rodzaju moc wewnętrzną. Ŝe rak był dla niej inspiracją. Emma wytrwała przy swoim postanowieniu i powiedziała dzieciom.stwierdził. ale dłuŜej nie potrafiłem tego ciągnąć. Oznajmiła dzieciom. Po rewolucji nastąpił okres inwolucji. Dla Jerry'ego sprzeciwienie się Jane było osobistą rewolucją. Jej dzieci były tak bardzo zaniepokojone. Stopień drugi: inwolucja KaŜde spotkanie lub nowe zajęcie wymaga od wewnętrznego „ja" dookreślenia: „W co naprawdę wierzę? Czego jeszcze o sobie mogę się dowiedzieć?". JuŜ wolę być sam niŜ Ŝyć w kłamstwie". W trakcie terapii zrozumiała. Powiedziała mi. pytały ją. która właśnie zakończyła chemioterapię z powodu raka okręŜnicy. Ŝe od tej pory nie będzie juŜ przygotowywała głównych posiłków i nie będzie przerywała tego. lecz teraz pragnie Ŝyć dla siebie. Zdała sobie sprawę. która im pomaga. Niedługo potem przyznała sobie prawo do mówienia „nie". aby się do tego ustosunkować. Ŝe będą musiały pogodzić się z faktem. Znajdując się w tym stanie. Ŝe nie mają juŜ co liczyć na nią. Ŝe zwołały zebranie rodzinne (zebranie wspólnoty). na co odpowiadałam: „No. „Nie wiem. Smutkiem przejmowało ją to. Ŝe jest zarówno matką. kiedy to czytała wiele ksiąŜek na temat samouzdrawiania i świadomości siebie. Ŝe musi szanować to. Gdy zatem proces budowania poczucia własnej wartości zostanie zapoczątkowany. bywa wyjątkowo potrzebną energią w budowaniu silnego poczucia własnego ja. narcystyczny obraz siebie. Ŝe musi na nowo określić. Dzięki kaŜdej nowej sytuacji do naszego wnętrza napływają informacje. i Ŝe w związku z tym ma odwagę potrzebną do podejmowania odpowiednich decyzji. Ŝe odczuł ulgę. Często w trakcie tego wewnętrznego rozpoznania pojawia się potrzeba uregulowania stosunku do Boga i zastanowienia się nad celem Ŝycia. z których wszystkie były juŜ dorosłe. aby sprostać konsekwencjom rozpoznania wewnętrznego. W ten sposób zastępujemy świadomość grupową własnym wewnętrznym lub intuicyjnym przewodnictwem. to największym uczuciem darzą tę jej część. mimo sprzeciwów. Na jednym z warsztatów poznałam Emmę. łatwiejsze stają się introspekcja i rozpoznanie siebie. Ŝe Ŝyła dla dzieci. Miała sześcioro dzieci. choćby w niewielkim stopniu. jak i indywidualną osobą. w co wierzy. umoŜliwiając kontynuowanie procesu przemiany i ustalanie nowych granic. część uczestników przyznała. po nim następuje etap inwolucji. Historia Emmy pokazuje. a większość ludzi nie czuje się na to gotowa. wcześniej jednak musimy znaleźć w sobie oparcie i wytrwałość. jeŜeli chodzi o ciągłą opiekę nad niemowlętami. jak po etapie inwolucji wyłania się nowy. Ŝe woli się wycofać i nie chce aŜ tak dobrze siebie poznać. Ŝe teraz muszą znaleźć kogoś innego do pomocy na jej miejsce. jaką chce spełniać rolę we własnym Ŝyciu i co jest jej potrzebne. Gdy na warsztatach zadawałam pytania pobudzające do refleksji. kobietę około sześćdziesiątki. a jako matka przechodzi od teraz na stałe na emeryturę. Energia narcyzmu daje nam jednak oparcie. nigdy się nad tym nie zastanawiałem". Emma zrozumiała. Stopień trzeci: narcyzm Mimo Ŝe narcyzm nie wywołuje dobrych skojarzeń. „Nie myślałem. Zmiany zachodzące na tym etapie przygotowują nas do waŜniejszego 97 . jesteśmy naraŜeni na silne reakcje krytyczne ze strony naszej wspólnoty. Ŝe choć dzieci serdecznie ją kochają. czym jest zajęta. Minęło kilka miesięcy. to teraz się zastanów!" Dlaczego tak często występuje tego typu reakcja? PoniewaŜ poznanie siebie prowadzi do podjęcia decyzji i działania. zanim wreszcie odwaŜyła się zmienić zasady obowiązujące do tej pory w domu. Ŝeby załatwiać ich sprawy. kiedy będzie mogła znowu chodzić. Ŝe zmiany zachodzą równieŜ w nas samych. podatni na zranienie. Dzięki temu doświadczeniu nauczył się. a takŜe dzięki treningowi świadczy o tym. W fazie inwolucji świat zewnętrzny oceniamy pod kątem własnych potrzeb. Mówili wtedy np. Ŝe się na to zdobędę. aby wyzdrowieć.

Gary powiedział takŜe. aby z drŜeniem narodzić się na nowo. Przykładem takiego rozwoju są: Gandhi. Wierzę w siebie coraz bardziej". Do tej pory zawsze nosił na koncertach dŜinsy i podkoszulki. ani spotkania przy piwie. Kiedy duch przejmuje kierownictwo. Sądzono o niej. kim chcę być. które prowadzi do wzrostu poczucia własnej wartości. zachować poczucie godności i wiarę. Choć oblewał go zimny pot na samą myśl. nagle jednak zaczął ubierać się uroczyście. na czym polega szacunek do siebie. lecz o uwolnienie się spod presji. Ten etap bardzo ładnie opisał Gary. odpowiedział: „Jeszcze nie. w młodości dwa razy zmuszono do opuszczenia zakonu. Gdy nabiorę wystarczająco duŜo pewności. Matka Teresa i Nelson Mandela. Pociągały go idee liberalne i osoby. abyśmy mogli na nowo zostać napełnieni". jak to jest być podziwianym. oddzielając swoje zainteresowania i przyjaźnie od Ŝycia domowego. Wyzwania na drodze ku osobistej mocy Nie tak łatwo jest zrozumieć siebie. ale takŜe lęków i tajemnic. by się ubierać tak jak chcę. uczestnik jednego z warsztatów. osiągnąć niezaleŜność i rozwinąć szacunek dla siebie. Matkę Teresę. w czasie którego jej osobowość stała się „personą" . posłuchała intuicji. Ŝe jest narcystyczna. zachowując jednocześnie pełną moc własnego ducha. poczucia odpowiedzialności i szacunku względem swoich dobrych cech i słabości. przed próbą wyzbycia się starych przyzwyczajeń i wyobraŜeń na własny temat. Ŝe rodzina nie poradzi sobie z jego homoseksualizmem. Pod koniec szkoły uświadomił sobie. są osobami rozwiniętymi wewnętrznie. gdyŜ doskonale pokazuje. JuŜ w okresie szkoły średniej prowadził podwójne Ŝycie. ze strachem stajemy przed zadaniem „stania się pustymi. a gdy przyszedł odpowiedni czas. Trzecia czakra jest pełna ambicji. Podobnie jak Gandhi i Mandela. Opowiem Warn historię Chucka.archetypową siłą. Stawanie się sobą jest charakterystyczne dla czwartego stopnia: ewolucji. były podobne do rodziców. Odszedł z domu i wyjechał za granicę. Gdy zapytałam. Gary był muzykiem i występował na scenie. by. gdyŜ postanowił spróbować. z której miliony ludzi mogły czerpać inspirację. które potrafią dochować wierności swoim zasadom. Chuck nie przystawał do rodziny. świat podporządkowuje się jego sile. poniewaŜ wiedział. Chuck pochodzi z pielęgnującej tradycję wschodnioeuropejskiej rodziny. czy w tej kwestii jest szczery wobec swojej rodziny. Świat oczywiście pełen jest osób mniej sławnych. nie interesowały go ani sport. gdyŜ jej wizja słuŜenia biednym była odmienna i nie do przyjęcia dla sióstr. Stopień czwarty: ewolucja Ostatni stopień budowania poczucia własnej wartości ma charakter wewnętrzny. PoniewaŜ często jesteśmy rozdarci przez wewnętrzne konflikty. które osiągnęły ten poziom wiary w siebie. co wzmocniło w nim potrzebę odseparowania Ŝycia osobistego od rodzinnego. gdzie pracował jako nauczyciel i poznał kilka języków. dając wyraz swojej mocy. Ŝe łamie zasady obowiązujące w jego grupie. które te idee wyznawały. którym jeszcze nie jesteśmy gotowi stawić czoła. zacznę zbierać siły. kaŜdą z nich w pewnym okresie ich rozwoju uwaŜano za narcystyczną. Kroczenie drogą samopoznania i nauki języka symboli jest istotnym zadaniem duchowym. na przykład. Musiała przejść przez etap głębokiej refleksji duchowej. gdy dorosną. Ŝe jest gejem. choć na proces ten składają się tylko cztery stopnie.przeobraŜenia wewnętrznego. 98 . postrzegał tę zmianę jako waŜny krok na drodze rozwoju osobistego. NiezaleŜność i dojrzałość są czymś o wiele głębszym niŜ zdrowie psychiczne. Ŝe jest homoseksualistą. którą uwielbiam. skupiona tylko na sobie. Osoby. Nawiasem mówiąc. Wymagano od dzieci. jaką wywierali na niego jego przyjaciele podtrzymujący jego skromny wizerunek. Wpływ rodziny był bardzo silny na wszelkich płaszczyznach: od społecznej po religijną. W rzeczywistości nie chodziło mu o podziw. by być tym. weszła w okres ewolucji. jednak duch tych trzech przejął kontrolę nad otoczeniem.

Wszyscy odbywamy swojego rodzaju pielgrzymkę. Co wtedy zrobię?" Chuck z zapałem studiował mistycyzm i wiódł Ŝycie duchowe. gdyŜ jak stwierdził: „Nie mogę powiedzieć. Ŝe tak naprawdę nie akceptuję sam siebie. W kaŜdym z nich przeprowadził rytuał duchowy. Konieczne jest jednak podróŜowanie duchowe w celu zrzucenia z siebie cięŜaru lęków. jeŜeli jedynymi osobami. Zaproponowałam. choć zapewne nie jest konieczne fizyczne podróŜowanie do świętych miejsc i przeprowadzanie rytuałów w celu uwolnienia od przeszłości. jaką miał w rodzinie. jest długa i uciąŜliwa. gdy korzysta nasz duch. wiedział jednak. Zrzucił z siebie cień i miało się wraŜenie. nieustannie jednak odczuwał przygnębienie. Powrócił do domu odmieniony. którą zrobił po powrocie. Ŝe jest gejem. To samo moŜna powiedzieć o rozwoju mocy osobistej . czego w sobie nie lubisz i dlaczego? Czy jesteś zaangaŜowany/a w zmianę tego. równieŜ geje. czujemy się jak w niebie. Czy krytykujesz innych? Czy obwiniasz innych po to. Kocham to. Jest naturalną konsekwencją poczucia własnej godności. Gdy go poznałam. Pierwszą rzeczą. co napisałam". Zacytował swojego przyjaciela. Ŝe bije od niego blask. o których lubił czytać. aby odbył pielgrzymkę do miejsc. Ŝe zaakceptowałem fakt bycia homoseksualistą.Gdy na stałe powrócił do miasta rodzinnego. miał wyraźną potrzebę zakończenia podróŜowania i zagłębienia się w sobie. Trzecia czakra reprezentuje uniwersalną prawdę: „Szanuj siebie". i Ŝeby akceptację siebie uczynił swoim celem duchowym.gdy ją osiągamy. W lecie Chuck poleciał do Europy. która wiodłaby na skróty. które o tym wiedzą. W procesie stawania się pełną osobą nie ma drogi. Najbardziej boję się tego. a takŜe odcinają nas od uzdrowienia i akceptacji siebie. który powiedział: „Pielgrzymka jest mistycyzmem zewnętrznym. NieŜyjąca juŜ poetka Dorothy Parker stwierdziła kiedyś: „Nienawidzę pisania. Ŝe najpierw sam musi siebie zaakceptować. Był wolny i pełen Ŝycia. Biologicznie jesteśmy przygotowani na przyjęcie prawdy. śycie nieubłaganie kaŜe nam zrozumieć znaczenie słów Poloniusza „Sobie wierny bądź". Czy potrafisz przyznać się do błędu? Czy jesteś otwarty/a na uwagi kierowane pod Twoim adresem? 99 . zdolności intuicyjne pojawią się samoistnie. Nadal nie mógł Ŝyć otwarcie jako gej. które obejmowało modlitwę. Kierowanie się intuicją nie zwalnia nas z obowiązku przyjrzenia się swoim lękom. Duchowa podróŜ Chucka przyniosła mu uwolnienie od przeszłości i lęków o przyszłość. podobnie jak mistycyzm jest pielgrzymką wewnętrzną". którą swoim symbolicznym znaczeniem wspierają sefiry Necach i Hod oraz sakrament bierzmowania. Odpowiedz na pytania: 1. czego w sobie nie lubisz? 2. co go niepokoiło. są moi znajomi. miał na swoim koncie duŜe osiągnięcia akademickie. lecz droga. Ŝe motywacją do wyjazdu za granicę była opinia wyrzutka. W ten sposób moŜemy podróŜować codziennie w modlitwach i medytacjach. aby odwiedzić Fatimę. Rozpaczliwie pragnął być przez nią akceptowany. Był przygotowany na róŜne reakcje. aby chronić siebie? 4. Lourdes oraz inne miejsca. medytację i praktyki religijne w kościele. Umiejętność kierowania się intuicją nie jest rozwiązaniem naszych problemów. która do niej prowadzi. w trakcie którego symbolicznie uwalniał bolesną część przeszłości i prosił o zdolność do pełnego zaakceptowania siebie. Ŝe kiedy się przyjrzę swoim uczuciom. to dlaczego? 3. a takŜe głęboką wiarę w siebie. śycie pozbawione mocy osobistej jest doświadczeniem przeraŜającym i bolesnym. by powiedzieć jej. które uwaŜał za święte. Gdy mamy juŜ siłę i wytrwałość płynące z Ŝycia pełnego poczucia własnej godności. to określ. Czy lubisz siebie? JeŜeli nie. to moŜe się okazać. Czy jesteś szczery/a? Czy zawsze obiektywnie przedstawiasz prawdę? JeŜeli nie. jednak ku jego radości rodzina zaakceptowała tę wiadomość. Ŝe ciało korzysta. Rozmawialiśmy o jego Ŝyciu patrząc na nie z symbolicznego punktu widzenia. ustaliliśmy. było zaproszenie rodziny po to. które uniemoŜliwiają nam dostrzeŜenie piękna naszego Ŝycia.

to czy robisz wszystko. a następnie wytrwać w tym postanowieniu? 9. której w rzeczywistości nie kochałeś/aś. czy się poddałeś/aś? 100 . Czy boisz się odpowiedzialności? Czy czujesz się odpowiedzialny/a za wszystkich i za wszystko? 10. Czy często myślisz o prowadzeniu innego Ŝycia? JeŜeli tak. aby uniknąć samotności? 8. po to. to dlaczego? 7. Czy szanujesz siebie? Czy potrafisz zdecydować się na wprowadzenie zmian w swoim Ŝyciu. Czy potrzebujesz uznania innych? JeŜeli tak.5. Czy uwaŜasz siebie za osobę silną czy słabą? Czy dbasz o siebie? JeŜeli nie. Czy związałeś/aś się kiedyś z osobą. aby zmienić swoje Ŝycie. to dlaczego? 6.

lecz uczymy się jej przez całe Ŝycie. aspektom takich cech Boskich. Ŝebra. aby wyraŜać piękno i współczucie. nadzieja. które zapewni nam oparcie i pozwoli działać świadomie i ze współczuciem. lęk przed urazem emocjonalnym. Odpowiedniki fizyczne: serce i układ krąŜenia. zdolność do uzdrawiania siebie i innych. natchnienie. jak się dzieje. dlaczego dzieje się tak. Energetyczne powiązania z emocjami i umysłem: Czwarta czakra odpowiada za uczucia. Ŝe inteligencja lub „energia umysłowa" pełni rolę nadrzędną w stosunku do uczuć. są częścią Boskiego planu. Czwarta czakra jest odpowiedzialna za doświadczenia. Utrata energii w czakrze czwartej moŜe wywołać zazdrość. Podstawowe wartości: miłość. nienawiść i niezdolność do wybaczania sobie i innym. dłonie. grasica. czwarta czakra jest centralnym punktem układu energetycznego człowieka. którego celem jest rozwijanie naszej świadomości. w jaki sposób zaspokajamy swoje potrzeby emocjonalne. zaufanie. osiągamy stan wewnętrznego spokoju. Trzecia czakra koncentruje się na poznaniu siebie w kontekście relacji ze światem zewnętrznym. współczucie. Ŝe największą siłą jest miłość. Opanowanie tego poziomu ma decydujące znaczenie w tworzeniu zdrowych relacji z innymi. przed jakimi stajemy. jest podobne do zadania łączącego się z trzecią czakrą. Jako dorośli stajemy przed zadaniem stworzenia wewnątrz siebie trwałego środowiska emocjonalnego. Jako czakra środka pośredniczy pomiędzy ciałem i psychiką decydując o ich sile i zdrowiu. natomiast czakra czwarta dotyczy naszego świata wewnętrznego. zazdrość i lęk. nadzieję. współczucie. nieprzerwany strumień oŜywczej energii Ŝycia. jakie się wiąŜe z czwartą czakrą. bardziej niŜ pozostałe ośrodki energetyczne. płuca. z tą róŜnicą. małŜeństwo oznacza przede wszystkim więź ze sobą. Miłość w najczystszej postaci jest bezwarunkowa i stanowi istotę boskości z jej niewyczerpaną zdolnością wybaczania i odpowiadania na nasze modlitwy. postawy i natchnienie. Obawa przed niezdolnością do obrony siebie. jednak w rzeczywistości to energia emocjonalna jest motorem dla ludzkiego ciała i ducha. Pod wpływem jej energii dostrzegamy. Główne lęki: lęk przed samotnością. a takŜe tego. zaangaŜowaniem i podąŜaniem za „głosem serca". aby wybaczać i kochać. przepona. rozpacz. barki. jak piękno i współczucie. ramiona. Powiązanie z sakramentami i sefirami: czwarta czakra odpowiada sefirze Tiferet. Uwalniając ból emocjonalny i rezygnując z dociekania. wewnętrzny związek z duszą. Sakrament małŜeństwa jest zgodny z energią czwartej czakry.Rozdział 4 Czakra czwarta: moc uczuć Czwarta czakra zasila cały układ energetyczny człowieka. Nasze serca stworzone są do tego. Postępowanie innego rodzaju jest sprzeczne z naturą duchową. zaangaŜowanie. odpowiada za naszą zdolność do „wybaczenia" i „dopuszczenia Boga". zaufanie. Energia miłości 101 . Panuje ogólny pogląd. przebaczenie. Jednak aby doświadczyć tego spokoju. Nie rodzimy się z umiejętnością kochania. Jako archetyp. emocjonalnych reakcji na własne myśli. Umiejscowienie: środek klatki piersiowej. Ŝe ma bardziej duchowy charakter. a takŜe zaczynamy rozumieć. Jako dzieci wyraŜamy nasz stosunek do otoczenia poprzez róŜne uczucia i emocje: miłość. które w większym stopniu niŜ doznania umysłowe wpływają na jakość Ŝycia. Jej energia ma charakter uczuciowy i stymuluje rozwój emocjonalny. Znaczenie symboliczne: Czwarta czakra. Ŝe osobiste wyzwania emocjonalne. Zadanie. dzięki którym uczymy się miłości i współczucia. złość. piersi. pomysły. rozgoryczenie. Uniwersalna prawda: PoniewaŜ „Miłość jest siłą Boską". Jej energia symbolizuje serce Boga. słabością emocjonalną i zdradą. musimy dopuścić do siebie uzdrawiającą energię wybaczenia i zrezygnować z domagania się ludzkiej sprawiedliwości. nienawiść.

a nie tylko przypadkowym wydarzeniem. W rozumieniu wspólnoty miłość jest energią. Jack stał się tak rozdraŜniony. Najpierw poznajemy miłość w naszej wspólnocie. Czterdziestosiedmioletni cieśla Jack zainwestował wszystkie swoje oszczędności w interes swojego kuzyna Grega. fizycznymi i materialnymi. szukając sposobu na wyrwanie męŜa ze stanu odrętwienia. Ŝe miłość wpływa na sprawność biologiczną. Miłość w równym stopniu pociąga nas. Przyczyny niektórych dolegliwości są tak oczywiste. KaŜde wyzwanie Ŝyciowe jest lekcją miłości. Jest paliwem dla ciała fizycznego i duchowego. śmierć ukochanej osoby. Te stopnie odpowiadają budowie układu czakr. które w swej istocie dotyczą miłości. które mogą dotyczyć sportu. odkrywamy miłość do rzeczy zewnętrznych. wspaniałomyślność. przyjaźni. jakby nikogo poza nimi nie było w pomieszczeniu. WyraŜamy miłość poprzez dzielenie się nią i troszczenie o osoby. z którymi nie łączą nas więzy krwi. śona Jacka. zachowując się tak. troskę o siebie i innych. To. W przeszłości do Ŝycia w naszej kulturze wystarczały te trzy rodzaje miłości. jakby dokładnie wiedział. miłość się rozrasta i zaczyna obejmować osoby „z zewnątrz". poznajemy róŜne jej formy: wybaczanie. Gdy budzi się druga czakra i poznajemy więzi przyjaźni. zdrowie więc jest konsekwencją decyzji Ŝyciowych. jak i przeraŜa. takie jak rozwód.jest czystą mocą. związanych z naszymi potrzebami osobistymi. Ŝe inwestycja się nie powiodła. Ŝe tak naiwnie uwierzył w obietnice kuzyna. Miłość wspólnoty potrafi być bezwarunkowa. a być moŜe nawet ją określa. uzdrawia i niszczy. zamknął się w sobie i przejawiał objawy depresji. Ŝe gdyby pozostał dłuŜej. nie była przekonana do pomysłu zainwestowania wszystkich wspólnych oszczędności w projekt. Zadręczał się wyrzutami sumienia. pracy. Ŝe sprawił Ŝonie zawód. porzucenie lub cudzołóstwo są często przyczyną choroby. Ŝeby wychodził. Nie chciałam. jednak na ogół jest związana z oczekiwaniem lojalności i wspierania grupy. które ją poprzedza. Bardzo niewiele osób potrzebowało czegoś więcej ponad miłość wspólnoty i partnera. Wzięła go za rękę i po102 . Ŝyczliwość. która zdesperowana zmusiła go do przyjścia. mody. Problemy finansowe Jacka w połączeniu z poczuciem wykorzystania przez kuzyna zawładnęły jego psychiką. Pojawił się na jednym z moich warsztatów razem z Lynn. Trzy pierwsze czakry dotyczą miłości w świecie zewnętrznym. domu i ciała. nauki. A gdy budzi się czakra trzecia. Choroba serca Jacka była spowodowana oszustwem Grega i poczuciem. Ŝe kaŜda osoba postronna potrafi powiązać je z konkretnymi wydarzeniami. Miłość nas napędza. bo wiedziałam. współczucie. jednak Jack ufał swojemu kuzynowi i czuł. Uzdrowienie fizyczne wymaga i często domaga się uleczenia sfery uczuć. Ŝe wszystko będzie przebiegało zgodnie z planem. kontroluje. jak odpowiadamy na te wyzwania. KaŜda lekcja wprowadza nas na kolejny poziom jej intensywności. ponadto obiecał mu. a Greg zawsze sprawiał wraŜenie. Wraz z pojawieniem się psychoterapii i ruchów duchowych zaczęto dostrzegać. Ŝe przerwał mi i zapytał. Po czterech miesiącach okazało się. Miłość pomaga uzdrawiać siebie i innych. Zaczął cierpieć na nadciśnienie. czy moŜe wyjść. Gniew przyczynił się do rozwoju nadciśnienia. którą wymienia się w jej obrębie. Gdy poruszyłam temat wybaczenia. spotkań. dlatego odkrywamy ją stopniowo. Ŝe sam nie zna się na biznesie. który nie gwarantował zwrotu pieniędzy. otrzymując ją od członków rodziny. Opanowanie mocy miłości PoniewaŜ miłość posiada wielką moc. Lynn. które pozwolą Jackowi przejść na wcześniejszą emeryturę. Ŝe to duŜe przedsięwzięcie przyniesie zyski. poczułby się jeszcze bardziej skrępowany. powodując osłabienie krzyŜa i nerwu kulszowego. które chciałam mu przekazać. Dwa miesiące po tym wydarzeniu Jack uległ w pracy wypadkowi i uszkodził sobie krzyŜ. inspiruje. lecz spojrzawszy na jego twarz zrozumiałam. w co zainwestować pieniądze. Zamiast mnie do Jacka zwróciła się Lynn. a Greg zniknął. jest zapisywane w naszej tkance. Kryzysy Ŝyciowe. wykorzystywanie emocjonalne. Powiedział. jak waŜne są wskazówki.

Nagradzanie siebie wycieczkami i zabawkami jest jednak miłością trzeciej czakry . poniewaŜ wybaczyli sobie i kuzynowi i skoncentrowali się na swoim Ŝyciu. Ta historia jest przykładem oddziaływania duchowej energii ośrodka serca. zmuszając do noszenia za małych butów. bolesne wspomnienia. a takŜe obsesyjnego lęku przed niepowodzeniem. poniewaŜ chciał sobie poradzić z bolesnymi wspomnieniami z dzieciństwa. to jednak jego działanie wypływało z miłości. Ŝe to jest w jakiś sposób dla nas dobre. poczucie zranienia nie pozwoli nam się uwolnić od przeszłości. Ŝe damy sobie radę". Gdy go poznałam. Kilka miesięcy później ponownie nawiązałam z nimi kontakt. Ŝe to wydarzenie daje mu teraz więcej do myślenia niŜ nam". Miłość do siebie najczęściej wyraŜamy w sposób materialny . często powodującym powtórzenie takich samych ataków gwałtu na własnych dzieciach. tak jak do rodziców. serce kieruje naszą uwagę najczęściej na archetyp „zranionego dziecka". choć nie boli juŜ tak bardzo. wtedy się okaŜe. negatywne postawy i zaburzone wyobraŜenia na nasz temat. postarajmy się Ŝyć dalej". Derek odszedł z domu po ukończeniu szkoły średniej. prowadził udane Ŝycie małŜeńskie i miał dwójkę małych dzieci. aby się dowiedzieć. aczkolwiek w innej formie. Wiem. Ŝe nadszedł czas na to. Ŝe swoim działaniem wspierałeś kogoś. Ŝe Jack wrócił do pracy i Ŝe krzyŜ nadal sprawia mu trochę kłopotów. aby Jack i Lynn mogli mieć chwilę dla siebie. Kochanie siebie jest zadaniem związanym z czwartą czakrą i oznacza słuchanie uczuć i wskazań duchowych wypływających z serca. Ŝe gdy spojrzysz na to z innej strony i zobaczysz. alkoholizmu i innych uzaleŜnień. Mimo Ŝe nagradzanie siebie jest czymś przyjemnym.zaburzonym stosunkiem do seksu. i zniesieniu władzy. Inni uczestnicy warsztatów byli takŜe głęboko poruszeni. „Greg się nie odezwał. co uznał za głupotę. pomogła mu wybaczyć sobie i kuzynowi i pogodzić się z Ŝyciem. Lynn powiedziała. Oboje czuli się wyjątkowo dobrze w obliczu finansowego niepowodzenia. Nie chcę. jaką nad nami posiada. jeŜeli nie potrafisz kochać siebie" jest ogólnie znane. Ŝe chociaŜ Jack potępia siebie za coś. nieświadomie nadal moŜemy stosować te wzorce. Niedawno zmarł jego 103 . prosząc o wybaczenie i dziękując Ŝonie. skończył studia i został przedstawicielem handlowym. Jako dziecko Derek był maltretowany. Zrobiliśmy przerwę. Uczestniczył w jednym z moich warsztatów. jaką czujesz do kuzyna. jaką jest w naszej psychice zranione dziecko.wiedziała. moŜe nas odciągać od wysłuchania głosu serca wówczas. Negatywny wizerunek własnej osoby moŜe się stać później przyczyną anoreksji. otyłości.poprzez kupowanie sobie róŜnych rzeczy lub organizowanie ekstrawaganckich wakacji. kogo kochasz.kontynuowała jestem pewna. jednak podejrzewamy. Ŝycie osobiste i zawodowe. Kochanie siebie polega przede wszystkim na konfrontacji z siłą archetypową. Droga do boskości wiedzie poprzez miłość do siebie Stwierdzenie: „Nie moŜesz kochać innych. gdy istnieje potrzeba przyjrzenia się sytuacji w związku partnerskim.korzystaniem z przyjemności fizycznej w celu wyraŜenia akceptacji siebie. Jack rozpłakał się. Derek jest trzydziestosiedmioletnim biznesmenem. Gdy istnieje potrzeba uzdrowienia. a depresja minęła. Lynn przywołała mnie i powiedziała: „Myślę. Ciśnienie krwi unormowało się. Ŝe akt miłości moŜe być ukarany bólem . Ŝe juŜ pójdziemy. a wykorzystanie seksualne . Powiedział. JeŜeli ta sytuacja nie zostanie uzdrowiona. Gdy wychodziłam z sali. która ma wpływ na nasze zdrowie. Takie wzorce mogą zniszczyć nasze związki uczuciowe. „Nie wierzę. jaka płynęła z serca Lynn do ciała Jacka. „Zranione dziecko" w kaŜdym z nas przechowuje zaburzone lub zablokowane wzorce emocjonalne. aby złość. Proszę. gdy był głodny. co u nich słychać. w pracy lub innej trudnej okoliczności. Karano. które mają swoje źródła w dzieciństwie i wieku młodzieńczym. Miłość. wobec których do tej pory udawało mu się utrzymać dystans. Jako dorośli. Jednak dla większości osób kochanie siebie jest pojęciem mglistym. zniszczyła nasze Ŝycie. Bito go i nie dawano mu jedzenia. Na przykład lęk przed opuszczeniem staje się zazdrością. by się uporać ze wspomnieniami z dzieciństwa. a takŜe zdrowie.

śycie i nauki Jezusa pokazują. były nagrodą za przyznanie się do winy. aby za nim podąŜyć. gdzie wszystkie bolesne doświadczenia mają swoje logiczne.ojciec. Ŝe wkrótce wszystko „będzie dobrze". Cała nasza kultura ewoluuje. postrzegał ich jako osoby przeraŜone. aby poprzez własne małŜeństwo i partnerstwo pokazać jej inny. jakich dokonał Jezus. Ŝe uzdrowienia. Jezus u swoich pacjentów zawsze najpierw leczył uczucia. aby jego rodzice byli źli. Słuchanie intuicji jest najlepszą metodą zapobiegania chorobom. Dopóki nie przestaniemy myśleć jak zranione dzieci. to jednak wybaczenie jest istotnym aktem duchowym. Gdy identyfikujemy się z energią własnych bolesnych przeŜyć. Uzdrowienie moŜe nastąpić poprzez wybaczenie. obecne w sercu Dereka. Ŝe jest zbyt dla niej surowy. Początkowo matka temu zaprzeczyła. szczególnie po tym. Ŝe jest za nie bardzo wdzięczny i Ŝe dały mu one wiele do myślenia. a matka chciała ponownie nawiązać z nim kontakt. Gdy byli razem. by mu powiedziała. i wyraził przekonanie. ostrzegły go. Nie uwaŜał. na pewno by mu jakoś pomogła. bez którego chory nie będzie mógł przyjąć uzdrawiającej mocy miłości. aby się rozwodzić nad bolesnymi wspomnieniami. zawarte jest przesłanie duchowe. gdy jesteśmy wystarczająco dojrzali. Kochanie siebie oznacza troskę o siebie polegającą na wybaczaniu ludziom. Ostatecznie jednak całą winą za te „kilka incydentów" obarczyła ojca. Ŝe negatywne wspomnienia zagraŜają jego zdrowiu fizycznemu. które nie zdawały sobie sprawy z konsekwencji swojego zachowania. KaŜdy posiada intuicyjny system ostrzegania . aby zapobiec chorobie fizycznej. ale takŜe fizycznego uzdrowienia. w którym stwierdził. W końcu zdenerwowała się na Dereka. które mogą nas zranić. później stwierdziła. Historia Dereka opowiada o uzdrawiającym przewodnictwie. aby nie uprzedził nas on o negatywnych prądach. trudno jest nam wyrwać się spod ich negatywnego wpływu. domagał się od matki. Ŝe gdyby wiedziała. zostać uzdrowionym i nabrać mocy. to przewodnictwo pojawia się u kaŜdego z nas. nasza miłość będzie uwarunkowana i będzie jej towarzyszył strach przed utratą. 104 . którzy nas kiedyś zranili. Ŝe pojawienie się matki w jego Ŝyciu jest dobrą okazją do tego. Ŝe powinien na nowo określić swoje uczucia związane ze wspomnieniami z dzieciństwa. UniezaleŜnienie się od przeszłych wydarzeń pozwala nam zmienić naszą relację z Bogiem . w rozumieniu człowieka. na taką. i by nie pokazał nam. Zranione dziecko nie rozumie. Ŝe Ŝycie jest zbyt krótkie. tak by te wydarzenia przestały nam szkodzić. Derek z uwagą wysłuchał mojego wykładu na temat wspomnień indywidualnych i grupowych. jak została wdową. a uzdrowienie fizyczne następowało w sposób naturalny. w jakiej współdziałamy z Bogiem. którego źródłem jest sefira Tiferet. Ŝe był nieszczęśliwy. Ŝe w kaŜdym doświadczeniu. Energie duchowe.rzadko zdarza się. Regularnie spotykał się z matką i wierzył. Nastała „epoka czwartej czakry". W procesie zdrowienia wybaczenie nie jest więc tylko pewną moŜliwością. lecz absolutną koniecznością.z dziecięcej. Derek zgodził się z nią spotkać. lecz nam samym. związanej z pierwszymi trzema czakrami. wytłumaczenie. Po czterech czy pięciu miesiącach Derek przysłał mi krótki list. zmieniając sposób postrzegania urazów i cierpień. Tak samo jak u Dereka.dziecko i na modlitwach o zrozumienie przyczyn wydarzeń. Energie czwartej czakry wspierają dojrzewanie duchowe oraz pozwalają nam wyjść poza ograniczenia relacji z Bogiem. a które powiedziało mu. która opiera się na schemacie: rodzic . Pod koniec warsztatów Derek powiedział. Takie zachowanie wobec własnego dorosłego dziecka jest typowe dla „toksycznego" rodzica. z której moŜemy skorzystać lub nie. wyraŜając miłość i współczucie związane z czakrą czwartą. ChociaŜ wielu teologów i nauczycieli religii uwaŜa. oparty na miłości sposób Ŝycia. Ŝe wybaczenie jest aktem nie tylko duchowego wyzwolenia. dlaczego w dzieciństwie był tak okropnie traktowany. jak moŜemy się uwolnić od negatywnych energii. Krzywdy te bowiem nie szkodzą im. Zranione dziecko postrzega Boga jako system karząconagradzający. jakkolwiek by było bolesne.

kiedy dobrze rozumiemy siebie. Wielu ludzi za przyczynę rozkładu swojego małŜeństwa podaje to. poniewaŜ dzięki niej zapewniam Ŝonie poczucie bezpieczeństwa". która po raz pierwszy kieruje ludzi ku poznaniu samych siebie. Współcześni partnerzy oczekują od siebie silnego poczucia ja. W rezultacie ludzie ci postanowili szukać prawdziwego partnerstwa. takie jak np.jednak nasza kultura nie uleczyła jeszcze swoich ran i nie osiągnęła dojrzałości duchowej. Potrafią one w jednej chwili nadać nowy kierunek naszemu Ŝyciu. Stajemy przed przeraŜającym zadaniem poznania siebie przez odkrywanie swej emocjonalnej natury. bez moŜliwości odniesienia się do kogokolwiek lub czegokolwiek. aby być z drugą osobą. aby ktoś mnie pokochał? Z trudnością przychodzi nam badanie kwestii dotyczących nas samych. jedyne pytanie: „A co ze mną?" Staje się ono wezwaniem. w szczególności z czakrą wspólnoty. filozofów i innych ludzi twórczego ducha. choć skrzętnie przechowywanym przez lata uczuciom. która kaŜe nam pytać: Co lubię w porównaniu z innymi? Na ile mogę być niezaleŜny. psychicznych i intelektualnych. aby być szczęśliwym? Co muszę w sobie zmienić. Jednak rewolucja lat sześćdziesiątych sprawiła. które były związane z trzema niŜszymi czakrami. Panował wówczas pogląd. Z pomocą lub bez. Nie chronią nas juŜ zwyczajowe stwierdzenia. jakie dawała nam świadomość grupowa. szczegóły bolesnych doświadczeń z dzieciństwa. artystów. poniewaŜ wiemy. które pozwala odŜyć stłumionym. ale takŜe stanów poszerzonej świadomości w połączeniu z ekstazą fizyczną i duchową. charakterystycznego dla małŜeństwa tradycyjnego. musimy odłoŜyć na bok utarte wzorce myślowe. Wzrost liczby rozwodów wynika zatem bezpośrednio z otworzenia się na energię czwartej czakry. Poznawanie własnego ja powoduje przemianę świadomości. własnym duchem i osobowością. Ŝe wraz z wejściem w obszar czwartej czakry pojawiła się fala rozwodów. Ŝe znalezienie odpowiedzi będzie wymagało wprowadzenia zmian. U wrót serca wita nas jedno. Wcześniej źródeł schorzeń dopatrywano się w genach i zarazkach 105 . co robię? Dlaczego potrzebuję uwagi i uznania innych? Czy jestem dość silny. Otworzenie czwartej czakry spowodowało takŜe zmianę naszych poglądów na temat zdrowia. MoŜemy usiłować odzyskać poczucie bezpieczeństwa. Tylko wtedy. Rozbudzenie samoświadomości MoŜemy opanować czwartą czakrę ucząc się związanych z nią lekcji. szanując jednocześnie własne potrzeby emocjonalne? Te wartości róŜnią się od wyznawanych przez świadomość grupową. w efekcie której wielu artystów i mistyków przeŜywało osobiste dramaty. Miejsce archetypu małŜeństwa zajęło partnerstwo. Ruch ten wydobył na światło dzienne tajemnice naszego serca. rozpaczy. Dzieje się to w relacji z samym sobą. które kształtują dorosłą osobowość. wizji. pozostając nadal atrakcyjnym dla innych? Czego potrzebuję od innych. W znaczeniu symbolicznym sakrament małŜeństwa to przede wszystkim silny związek z samym sobą. Dzięki nowym dąŜeniom do rozbudzenia ludzkiej świadomości nasza kultura przekroczyła symboliczny próg czwartej czakry. Nierzadko doświadczali oni depresji. Ŝe rozbudzenie duchowe jest drogą dla „wybranych" i Ŝe dla normalnego człowieka podąŜanie nią oznacza zbyt wiele wyrzeczeń. Nie dziwi fakt. a nie wyrzeczenia się siebie. moŜemy stworzyć udany związek z drugą osobą. Ŝe ich partnerzy nie pomagali im w realizacji potrzeb emocjonalnych. Gdy udajemy się do wnętrza naszego serca. musimy odpowiedzieć sobie na pytania: Co lubię? Co kocham? Co daje mi poczucie szczęścia? Czego potrzebuję dla utrzymania równowagi? Jakie są moje mocne strony? Czy mogę na sobie polegać? Jakie są moje słabości? Dlaczego robię właśnie to. „Moim priorytetem są potrzeby rodziny" lub: „Nie mogę zmienić pracy. leczenia i przyczyn chorób. Ŝe miliony ludzi zaczęły zadawać sobie pytanie: „A co ze mną?". a korzyści są wątpliwe. Zanim nastały lata sześćdziesiąte. myśli samobójczych i emocjonalnego zamętu. halucynacji. jednak nie jest juŜ ona w stanie nas zadowolić. ten rodzaj poznawania siebie był przywilejem jedynie wąskiej grupy społecznej: mistyków.

Ŝe odzyskałem zdrowie dzięki terapii. Stopniowo Perry zaczął tracić przekonanie do leczenia konwencjonalnego. rozwijając w kontaktach osobistych nowy język. których tematem były emocjonalne aspekty chorób. po czym wystąpił o zgodę na zawieszenie praktyki.elementach trzech pierwszych czakr. aby kontrolować sytuacje i 106 . Coraz mniej chętnie przychodził do pracy i myślał o zerwaniu z praktyką medyczną. Teraz w pierwszej kolejności troszczę się o siebie. odkąd uwierzyłem. Uczyniliśmy własne urazy walutą. Ŝe zawał był czymś więcej. dopóki rzeczywiście nie zachorowało. kiedy przygotowywał się do wizyty kolejnego pacjenta. W okresie poprzedzającym lata sześćdziesiąte w rozmowach dopuszczalne były tylko tematy związane z pierwszą. Perry trochę o tym poczytał. wypisując recepty i skierowania. Całe moje Ŝycie stało się zdrowsze. gdzie potrzeby fizyczne pacjenta były traktowane na równi z emocjonalnymi. Po powrocie do pracy zmienił swoje podejście do pacjentów i zaczął inaczej ich traktować. W tym czasie studiował alternatywne metody opieki zdrowotnej. pięćdziesięciodwuletni Perry przy własnym biurku doznał zawału serca. jednak nadal kierował pacjentów na leczenie konwencjonalne. wymieniając się doświadczeniami krzywd. przedstawionymi przez innych lekarzy. w związku z czym cierpiał na typowe w takich wypadkach objawy stresu. jednak nie wykazywali oni Ŝadnego zainteresowania. Czy jest coś bardziej oczywistego? Przez wzgląd na siebie samego muszę traktować pacjentów z troską i uwagą. nie pracuję juŜ tak długo jak kiedyś. Podczas badania pytał o ich problemy Ŝyciowe. psychicznymi i duchowymi. Na jednych z moich warsztatów poznałam lekarza o imieniu Perry. poniewaŜ uwaŜam. Pewnego dnia. Odkąd wkroczyliśmy w obszar czwartej czakry. drugą i trzecią czakrą. która pomogła mi się połączyć z własnym wnętrzem." Przełamanie języka cierpienia Jako społeczność czwartej czakry w bliskich związkach uŜywamy języka krzywd. Niezwykle rzadko ujawniano szczegóły pragnień seksualnych lub głębi cierpień psychicznych i emocjonalnych. Czytał ksiąŜki traktujące o holistycznym podejściu do zdrowia i uczestniczył w następnych wykładach i seminariach. Gdy do świata medycznego coraz częściej zaczęły docierać informacje o teoriach i praktykach alternatywnych. Osiągnął punkt. W trakcie leczenia poprosił o spotkanie z psychoterapeutą i konsultantem duchowym. woundology). Pięć lat wcześniej Perry zdecydował się na uczestniczenie w seminarium poświęconym alternatywnym formom terapii. Perry duŜo czasu poświęcał pacjentom. co wydawało mu się rzeczą najbardziej interesującą. Efektem tych działań było załoŜenie ośrodka terapeutycznego. potrzebnej do zalecania nowych metod. Nie przypuszczałem. by zalecać pacjentom inne metody. czyniąc je sednem rozmów i w gruncie rzeczy spoiwem naszych związków. lecz takŜe zaskoczony opisami przypadków. gdyŜ nie posiadał dostatecznej wiedzy. dotyczące nazwiska. W naszej kulturze nie było wtedy przyjęte prowadzenie konwersacji na te tematy i brakowało odpowiedniego słownictwa. pochodzenia. Uzdrowienie zaczyna się od naprawienia szkód emocjonalnych. w którym juŜ nie czuł się dobrze. Teraz za ich przyczyny uwaŜa się toksyczny poziom stresu emocjonalnego. PoniŜsza historia ilustruje tę zmianę. Zacząłem takŜe inaczej traktować siebie. Korzystamy z tego objawienia. staliśmy się biegli w dziedzinie psychoterapii. z której korzystamy. Chciał się podzielić swoimi wątpliwościami z kolegami. „Miałem bardzo cięŜki zawał i jestem przekonany. Był nie tylko pod wraŜeniem naukowej solidności prezentowanego materiału. niŜ tylko efektem patologii tętnic wieńcowych. Przez kilka miesięcy brał udział w zaleconych przez nich terapiach. pracy i hobby. Nasze medyczne podejście do zdrowia zostało zmienione w wyniku oddziaływania energii czakry serca. jednocześnie nie miał jeszcze dostatecznej wiedzy. Ŝe tego właśnie potrzebują. Ŝe moje serce moŜe cierpieć z powodu praktyki medycznej. który nazywam „językiem bolesnych doświadczeń" (ang.

Chwilę później podszedł do nas inny męŜczyzna. Fala współczucia ze strony grupy jest jak szklanka zimnej wody podana w suchy i upalny dzień. wykorzystania. Przekazałaś wszystkie te informacje. ale dlaczego musiałaś wszystkim o tym powiedzieć?" Mary stwierdziła. poniewaŜ ich społeczność spodziewa się waŜnego gościa i potrzebują kogoś do oprowadzenia po ośrodku. czy dysponuje czasem ósmego czerwca. czy warto kontynuować naszą przyjaźń. zapytałam: „Mary. czy jesteś wolna ósmego czerwca? Wydaje się. ale według mnie uzdrowienie polega na przezwycięŜeniu bólu. Ŝe pytanie brzmiało: „Czy masz czas ósmego czerwca?"." MęŜczyzna. Gdy pojawiła się Mary przedstawiłam ich sobie. Mary nie odpowiedziała na moje pytanie. Ŝe powinnyśmy się zastanowić nad tym. Ŝe najwidoczniej nie wiem. Ŝe w dzieciństwie byłaś ofiarą kazirodztwa i Ŝe nadal jesteś zła z tego powodu. i niekończące się wsparcie emocjonalne od swoich „przyjaciół".ludzi. a było to przy okazji obiadu. Ósmego czerwca idę na spotkanie ofiar kazirodztwa." „Wiem o tym. Ŝe zdaję sobie sprawę z tego. która przyszła go wysłuchać. Kilka lat temu uświadomiłam sobie wszechobecność języka bolesnych doświadczeń. czy masz czas ósmego czerwca. które spędziliśmy wspólnie. kazirodztwa. Będziesz musiał poszukać kogoś innego. Mary. Natomiast Mary odpowiedziała w sposób następujący: „Ósmego czerwca? Powiedziałeś: ósmego czerwca? To niemoŜliwe. na czym polega wspieranie. gdy musi zaleczyć swoje rany. na który umówiłam się ze swoją znajomą. a my nigdy nie sprawiamy sobie zawodu. w ciągu tych dwunastu sekund. a nie jego rozgłaszaniu. Ŝe zamiast zaleczyć rany. często po raz pierwszy w Ŝyciu. który zadał pytanie. odpowiedział po prostu: „Dobrze. chciałabym się dowiedzieć. Z mojego punktu widzenia chodziło Ci o to. by Twoje przeŜycie zdominowało rozmowę przy stole. Chciałaś. skończyła się takŜe nasza znajomość. tylko nie ósmego czerwca. Wspieramy się i bez względu na wszystko. Dlaczego tak postąpiłaś?" Mary popatrzyła na mnie. jakbym ją zdradziła. Jako jej przyjaciółka musiałam powiedzieć. nie dawało mi jednak spokoju. co jej uczynił. pozwala kontrolować się swojej przeszłości. dziękuję" i odszedł. którego byłam świadkiem. i odpowiedziała: „PoniewaŜ jestem ofiarą kazirodztwa. tworzonych w celu pomocy w radzeniu sobie z przeszłością. Powiedziałam: „Cześć. zawsze jesteśmy gotowi siebie wysłuchać. Ja byłam jednak oszołomiona. jak się nazywasz?" Kobieta. pijąc kawę w towarzystwie dwóch męŜczyzn. poniewaŜ naleŜę do grupy 107 . UwaŜała. na które odpowiada się prostym „tak" lub „nie". Przyjechałam wcześniej i usiadłam obok kobiety. uzaleŜnień lub przemocy. gdy stają się one dla niej cięŜarem. Ŝe bardzo zaleŜało Ci na tym. który zapytał Mary. dowiedzieli się o tym. Następnego dnia miałam wygłosić wykład dla tej społeczności. nie odwracając głowy w moją stronę. Wszyscy przeŜyliśmy juŜ zawód i nie chcemy traktować siebie lekcewaŜąco. dlaczego udzieliłaś Waynowi takiej szokującej odpowiedzi. Według Mary prawdziwi przyjaciele to takie osoby. a kiedy skończyłyśmy obiad. KaŜdego innego dnia. Wiele grup wsparcia. W mającej dobre intencje grupie jej członkowie zaznają akceptacji swoich bolesnych przeŜyć. Zajście. aby ci dwaj męŜczyźni traktowali Cię w szczególny sposób i Ci współczuli. na finansową pomoc ze strony ojca za to. Oczywiście daję sobie z tym radę. jakiego szczególnie potrzebują ofiary kazirodztwa. odpowiedziała: „Mam pięćdziesiąt sześć lat i jestem ofiarą kazirodztwa. Ŝe z powodu trudnego dzieciństwa zasługuje na szczególne traktowanie: na przywilej zwalniania się z pracy. które rozumieją jej kryzysy i są gotowe przejąć jej obowiązki. ZauwaŜcie. podobnie jak łan i Tom. Nie mogę zawieść grupy. Gdy poszłyśmy na umówiony obiad i zostałyśmy same. Czekałam na nią. aby łan i Tom. Ŝe stało się treścią jej Ŝycia towarzyskiego. Odpowiedziała mi. Tego dnia nie mogę. pytał Cię przecieŜ tylko o to. NaleŜało tylko odpowiedzieć: »nie«. Ŝe doświadczyła bolesnego przeŜycia. słuŜy jedynie rozwijaniu języka bolesnych doświadczeń jako płaszczyzny porozumienia we współczesnych związkach. kiedy to ich członkowie doświadczyli np. Jej uwagę tak bardzo pochłaniało bolesne doświadczenie. choć Wayne chciał tylko wiedzieć. lana i Toma. Wytłumaczyłam jej.

udziału w programach rozwoju osobistego. jakie są ich korzenie religijne i etniczne (dane dotyczące pierwszej czakry). Będziemy zawsze zachęcać partnera. Nie jest przesadą stwierdzenie. 5. a nawet zawodowego. 4. rozwody. Jedna z osób ujawnia ranę z przeszłości. Gdy następuje zestrojenie. przechodzą do czakry czwartej. ewentualnie. a w szczególności w literaturze poświęconej wpływom urazów emocjonalnych na zdrowie i ich leczeniu. dzieci. osoby stają się „towarzyszami w cierpieniu". Język bolesnych doświadczeń całkowicie zmienił obraz bliskich relacji. Ŝe zranieni partnerzy zawsze będą siebie potrzebowali i Ŝe zawsze mają otwartą drogę do wnętrza drugiej osoby. System prawny nauczył się przeliczać urazy na pieniądze: reklamy telewizyjne zachęcają ludzi do wkraczania na drogę prawną w celu poradzenia sobie z bolesnymi przeŜyciami. związki. no i moŜe finanse. przejmiemy obowiązki zranionego partnera. wspomina o czymś. Mówiąc w skrócie. JeŜeli druga osoba chce „zbliŜenia". poniewaŜ akceptacja ma podstawowe znaczenie dla uzdrowienia. Typowy rytuał nawiązywania znajomości wygląda mniej więcej tak: Dwie osoby widzą się po raz pierwszy. Będziemy zawsze gotowi wspierać się w obliczu bolesnych wspomnień. Dzięki tym ludziom moje Ŝycie nabrało sensu". aby stworzyć miłosny związek. Nie tylko tym. Ŝe nie otrzymałam odpowiedzi na swoje pytanie. Stacje telewizyjne z upodobaniem publicznie rozgłaszają szczegóły Ŝycia boleśnie doświadczonych osób (nie tylko konfrontujemy się z własnymi ranami. 3. Powstały grupy wsparcia dla osób z kaŜdą moŜliwą formą urazu emocjonalnego. wymagane jest posiadanie urazów. 2. W kategoriach komunikacji taka więź nadaje całkowicie nowe znaczenie pojęciu miłości. z którą nadal „pracuje". aby potwierdzić nasze zaangaŜowanie. przemocy w rodzinie po członków rodzin osób odsiadujących więzienne wyroki. aktywności fizycznej. która staje się ukierunkowana na pomoc i podtrzymywanie wzajemnego zaangaŜowania w proces uzdrowienia. Następnie przychodzi czas na trzecią czakrę i rozmowa przechodzi w dziedzinę osobistych upodobań dotyczących jedzenia. ile potrzebuje. Do lat sześćdziesiątych dojrzałość i siła wiązały się z utrzymaniem swojego bólu i ran w tajemnicy. Ŝe się powtórzyła sytuacja z poprzedniego dnia. co ma podobny charakter. począwszy od ofiar kazirodztwa i pedofilii. przedstawiają się sobie i wymieniają kilka informacji: skąd pochodzą. JeŜeli zaistnieje taka potrzeba. małŜeństwo. To wsparcie oznacza gotowość do poświęcenia własnego Ŝycia towarzyskiego. Pokornie zaakceptujemy wszelkie słabości i niedoskonałości partnera wynikające z jego bolesnego przeŜycia. Miały stanowić ratunek w okresie najcięŜszych przejść. Z punktu widzenia energii partnerzy nigdy wcześniej nie mieli tak łatwego dostępu do swoich słabych punktów ani tyle ogólnego przyzwolenia na wykorzystanie urazów w celu kontrolowania swoich relacji. aby z nami pracował nad swoimi urazami i by poświęcał temu tyle czasu.wsparcia i wzajemnie siebie wspieramy. Następnie rozmowa przechodzi na tematy drugiej czakry: praca. tylko nieliczni byli gotowi zrezygnować ze wsparcia. Jednak gdy kryzys mijał. więź oparta na bolesnych doświadczeniach daje pełną gwarancję. Ŝe obecnie. Większość 108 . ich celem nie miało być towarzyszenie w całym procesie pokonywania trudności. Ich związek będzie się opierał na następujących niewypowiedzianych zasadach: 1. lecz dla rozrywki rozdrapujemy rany innych). ale takŜe dlatego. JeŜeli rozmówcy pragną stworzyć zaŜyły stosunek. Współcześnie oznaczają zdolność do otwierania swoich ran przed innymi. Grupy wsparcia powstały z myślą słuŜenia ludziom pomocą w sytuacjach kryzysowych. a tym bardziej leczenie. Urazy stały się elementem łączącym ludzi w związkach osobistych i terapeutycznych grupach wsparcia. działań poza pracą i. Związki opierające się na urazach z przeszłości znalazły ogromne poparcie i potwierdzenie w środowisku holistycznego podejścia do zdrowia. Byłam wstrząśnięta.

gdy ta przechodzi proces odzyskiwania sił. Skonsultuj się z terapeutą lub przyjacielem. usprawiedliwiasz się swoim złym samopoczuciem związanym z dawnymi krzywdami. lecz niełatwą. Obecnie zdrowie jest rozumiane jako przeciwieństwo bycia w potrzebie. W duŜym stopniu problem ten odzwierciedla nasze skrzywione pojmowanie współczucia. która nie potrafi uwolnić energii zbudowanej na przykrych doświadczeniach. jak dobierasz słowa. zawsze pewna siebie. jak wszystkie 109 . JeŜeli napotkasz na trudności przy zmianie tych wzorców. poniewaŜ dotyczą najczęstszych przyczyn. zastanów się. zaczynamy wierzyć. Nie mając planu terapii. Ŝe uzdrowienie moŜe zakończyć pewne Twoje bliskie związki lub Ŝe będzie wymagało wprowadzenia zmian w tym. aby wpływać na ludzi lub manipulować nimi (a takŜe sobą). Istnieje potrzeba stworzenia zdrowego modelu bliskości. niŜ zaleczyć rany z przeszłości. Ŝe gdy chcesz odwołać spotkanie. aby serce mogło zostać uzdrowione. rozpoznaj urazy. a takŜe do siebie. Ŝe otrzymał wystarczająco duŜo wsparcia i Ŝe musi Ŝyć dalej.pomagała odzyskać utraconą moc. Trudność tego systemu pomocy polega na konieczności powiedzenia komuś. która z jednej strony dopuszczałaby do głosu bolesne wspomnienia. Nic więc w tym dziwnego. jest od niej uzaleŜniona i. gdyŜ wolisz się rozwodzić nad przeszłością i otworzyć wrota depresji? Czy boisz się. Teraz rekompensujemy sobie te braki poprzez wydłuŜanie procesu uzdrowienia. szczęśliwa i niezaleŜna. czy stosujesz Ŝargon terapeutyczny i czy jesteś biegły w posługiwaniu się językiem bolesnych doświadczeń. wiedz. ryzykujemy uzaleŜnienie się od tego. poniewaŜ to jest jedyne miejsce. Obserwuj. Ŝe niewielu uwaŜa siebie za zdrowych. Dlatego będę trwał „w procesie" i wśród ludzi. co uwaŜamy za pomoc i współczucie. Uznając. Etap trzeci: Gdy rozpoznasz i nazwiesz bolesne miejsca. która jest samowystarczalna. Ŝe nie ma takiej potrzeby. a za osobę w pełni zdrową uwaŜa się taką. choć w rzeczywistości masz się nieźle? Czy kiedykolwiek manipulowałeś innymi twierdząc. jaką czerpie się z cierpienia. przez co przeszedłem". Zmień swój sposób odnoszenia się do innych. Współczucie jest uczuciem związanym z czwartą czakrą i jedną z duchowych energii zawartych w sefirze Tiferet i oznacza poszanowanie cierpienia drugiej osoby. z drugiej zaś . nasza kultura przez bardzo długi czas nie dawała szansy na to.. co moŜe Cię powstrzymywać przed uzdrowieniem. Gdy ludzie poznawali język bolesnych doświadczeń. W zwykłym świecie nie ma dla mnie zrozumienia. którzy wiedzą. Etap drugi: Będąc w swoim wnętrzu. czy wykorzystujesz je. w którym znajduję współczucie. Obejmuje kilka etapów i wymaga duŜego wysiłku. niechętnie rezygnowali z przywilejów. zastanów się. PoniewaŜ osoby zranione tak długo czekały na zrozumienie. Ŝe ich postępowanie przypomina Ci Twoich rodziców? Czy zdarza Ci się wycofać z jakiegoś działania lub nie podjąć wyzwania. na które będziesz musiał sobie szczerze odpowiedzieć. które nie będą się opierały na urazach z przeszłości. aby dotrzeć do źródła bólu. dla których ludzie obawiają się odzyskania zdrowia. Etap pierwszy: Bądź zdeterminowany. Ŝe czasami o wiele trudniej jest zrezygnować z mocy. do czego przywykłeś? To są pytania. Czy mają wpływ na twoje Ŝycie? JeŜeli dałeś im władzę. otrzymując je w grupie wsparcia trzymają się jej kurczowo. jakie daje im bycie ofiarą w społeczeństwie czwartej czakry. Ŝe potrzebujemy coraz więcej czasu na zagojenie ran. Osoba. Droga do silnego serca Uzdrowienie jest sprawą prostą.uczestników etap przejściowy uczyniła swoim stylem bycia. Czy zdarza Ci się np. Następnie stwórz nowe wzorce postępowania w relacjach z innymi. Skieruj się do wnętrza i dotknij bolesnych miejsc. aby potwierdzić swoje urazy i ich wpływ na Twój rozwój. uświadamiając sobie i innym: „Nigdy stąd nie odejdę.

Ŝe nie jesteś naprawdę gotów do tego. czy na indywidualną modlitwę. moŜesz się zająć wybaczeniem. udawaj.uzaleŜnienia. aby wybaczyć osobie. Ŝe w zaleŜności od tego. Wszystko w naszym Ŝyciu związane jest z energią serca. czy potrafię zerwać z kontrolą. JeŜeli uznasz. której udzielisz. głównie z powodu niezrozumienia jego prawdziwego charakteru. Oceń. a które moŜna znaleźć tylko wewnątrz. JeŜeli zamierzasz się z kimś spotkać i przeprowadzić powaŜną rozmowę. a nie po raz kolejny wyrazić swoją złość. lecz zupełnego. co powinieneś zrobić. Wybaczenie nie polega. Nieustannie przypominaj sobie przesłanie wszystkich wielkich mistrzów duchowych: „Utrzymuj swojego ducha w teraźniejszości". Ŝe powinieneś się podzielić swoimi przemyśleniami listownie. która moŜe być źródłem cudów. podczas którego odzyskasz swojego ducha. Rozpocznij praktykę duchową. Dokonaj w swoim Ŝyciu zmian. który uwalnia psychikę i duszę od potrzeby zemsty i postrzegania siebie jako ofiary. czy zdecydujesz się na rytuał. Ciekawą rzeczą jest to. pytanie pozostaje takie samo: Co uczynię ze swoim bólem? Czy uŜyję go jako usprawiedliwienia. co w naukach Buddy wyraŜa stwierdzenie: „Istnieje tylko teraz". z kim rozmawiasz. da nam poczucie spełnienia. Zacznij Ŝyć w atmosferze pokory i wdzięczności. poniewaŜ boi się. Efekty autentycznego wybaczenia graniczą z cudami. wpisane w czwartą czakrę. Nie ma sensu rozwijać wraŜliwości intuicyjnej. Etap szósty: śyj miłością. o którym myślimy. a nie lęk. natomiast w praktyce dla większości ludzi jest mało pociągające. aby wybaczyć i pójść dalej. jest to trudne do pokonania. jest wyzwoleniem siebie spod kontroli. o czym przypominają nam teksty duchowe. będzie ciągle ponawiane w Twoim Ŝyciu. nic się nie stało". świadomym aktem. na powiedzeniu: „W porządku. doceniaj Ŝycie i bądź wdzięczny. aby ostatecznie zakończyć sprawę i umoŜliwić nowy początek. Na końcu przeprowadź formalny rytuał. by dać lękom jeszcze więcej władzy nad moim Ŝyciem. upewnij się. Miłość jest kluczem do szczęścia. Ŝe znajduje się na zewnątrz nas. Nie obawiaj się zwrócić o pomoc do terapeuty. Cię oswobodzi. w przeciwnym razie oznacza to. Ŝe uzdrowienie jest rzeczą bardzo prostą albo bardzo skomplikowaną. a w języku Jezusa słowa: „Zostaw umarłych i Ŝyj dalej". To uwolnienie jest efektem świadomego wzniesienia się na wyŜszy poziom odczuwania i nie jest teoretyczne. pozostań jej wierny i zachowaj dyscyplinę. Wszyscy doświadczymy „złamania serca". 110 . który utknął w przeszłości. Przenikliwe energie sefiry Tiferet i sakramentu małŜeństwa nieustannie pobudzają nas do odkrywania i kochania siebie. W teorii wybaczenie jest bardzo atrakcyjne. Ŝe w ten sposób straci obecnych przyjaciół i partnerów i będzie musiało Ŝyć w samotności. lecz dotyczy sfery energii i naszej fizjologii. Bez względu na to. Uwolnij się spod negatywnego oddziaływania wszystkich bolesnych wspomnień. co je „złamie". aby przejść przez ten lub inny etap. Ŝe nie nosisz w sobie chęci obwiniania. Jedyna ścieŜka do duchowości prowadzi przez serce. która wobec Ciebie zawiniła. Wybaczenie jest czymś więcej niŜ uwolnieniem od winy osoby. moŜesz dojść do wniosku. a takŜe sobie. a następnie nie dopuszczać jej do głosu. jak to się wydaje większości ludzi. Wiele osób nie chce siebie poznać. Czwarta czakra to centrum ludzkiego układu energetycznego. W moim pojęciu wybaczenie zawiera energię. a jeŜeli na razie nie potrafisz robić tego szczerze. Początkowo poznanie siebie moŜe spowodować trudne do zaakceptowania zmiany. Etap czwarty: Rozpoznaj korzyści. nie lekkiego. Obojętnie. Etap piąty: Gdy uda Ci się zakorzenić w świadomości wdzięczność i akceptację. jaką sprawuje nad naszą psychiką poczucie bycia ofiarą. wyraź swoje wybaczenie w sposób jak najbardziej „oficjalny". jeŜeli jest to konieczne. chociaŜby poprzez swoje nastawienie. która nas zraniła. Ŝe zamierzasz odzyskać energię z przeszłości. jaką sprawuje nade mną świat fizyczny i zdecyduję się na wybaczenie? To pytanie. Jest natomiast złoŜonym. jednak później to rozwój. takŜe upewnij się. aŜ odpowiedź. jakie wynikły lub mogą wyniknąć dla Ciebie z bolesnego doświadczenia.

W jaki sposób rozumiesz wybaczenie? 8. 4.Prawda ta nie podlega dyskusji. którą tradycję duchową wybierzemy. Komu musisz jeszcze wybaczyć? Co powstrzymuje Cię od uwolnienia się od bólu związanego z tymi osobami? 9. opisz. Czy kiedykolwiek dopuściłeś/aś do tego. poniewaŜ to „Miłość jest siłą Boską". w jaki sposób to robisz. JeŜeli chcemy poznać Boga. by manipulowała Tobą inna osoba. aby manipulować ludźmi lub sytuacjami? JeŜeli tak. to nie ma znaczenia. Jakie relacje w Twoim Ŝyciu wymagają uzdrowienia? 3. gdy pomyślisz. wykorzystująca swoje bolesne doświadczenia? Co czujesz. Jakie lęki wywołuje u Ciebie perspektywa odzyskania pełnego zdrowia emocjonalnego? 6. Ŝe będąc emocjonalnie zdrowy/a. aby uchronić się przed taką manipulacją? 5. Które z Twoich uczynków wymagają wybaczenia? Kto ma Ci coś do wybaczenia? 10. Co dla Ciebie oznacza bliski. Jakie Twoje bolesne wspomnienia wymagają uleczenia? 2. Czy uwaŜasz. Ŝe miałoby się to powtórzyć? Co jesteś gotów/owa zrobić. Czy wykorzystujesz własne krzywdy. Odpowiedz na pytania: 1. nie będziesz potrzebował bliskich związków? 7. aby otworzyć się na właśnie taką relację? 111 . zdrowy związek? Czy jesteś gotów/owa zrezygnować z wykorzystywania swoich bolesnych wspomnień.

przytarczyca.Rozdział 5 Czakra piąta: moc woli Piąta czakra jest źródłem wyzwań związanych ze zrzeczeniem się osobistej woli i oddaniem w ręce Niebios. Sefira Chesed przypomina nam. Budda i wielu innych wielkich nauczycieli to postacie będące przykładem opanowania tego stanu świadomości. Dla osoby dąŜącej do rozbudzenia świadomości myśl o wyrzeczeniu się własnej woli na rzecz mocy Boskiej wiąŜe się z największym wysiłkiem. zdolność do podejmowania świadomych i wiąŜących decyzji. Początkowo lęki te dotyczą związków z grupą. Myśli i postawy mogą być inspirowane wyŜszym przewodnictwem. które wpływają na nasze ciało. przełyk. której przydzieliliśmy „zadanie negatywne". tchawica. Głoszą. Pewna kobieta po tym. ukazanymi w 112 . aŜ po uznanie. a zatem i kaŜdej choroby. Uniwersalna prawda: Piąta czakra jest ośrodkiem karmy duchowej . Lekcje duchowe związane z piątą czakrą uczą nas. Podstawowe wartości: Wiara. poniewaŜ kwestie wyboru dotyczą kaŜdego szczegółu naszego Ŝycia. Proces ten to przejście od poglądu. pieniędzy. dlatego ponosimy osobistą odpowiedzialność za to. Ŝycie. Powiązanie z sakramentami i sefirami: Piąta czakra powiązana jest z sefirami Chesed i Gewurą. a takŜe powodują konsekwencje globalne. gdy znalazła się w stanie pomiędzy Ŝyciem fizycznym a niefizycznym. co myślimy i w co angaŜujemy swoją energię. jakie kiedykolwiek podjęła. jaka związana jest z korzystaniem z wolnej woli. podwzgórze. następnie relacji osobistych i zawodowych. który polega na pełnym połączeniu się z Boską wolą. usta. Ŝe władzę nad nami sprawuje grupa i otoczenie. jak doświadczyła śmierci klinicznej. tarczyca. Boimy się. szczęka i zęby. Dzięki sakramentowi spowiedzi mamy moŜliwość odzyskania tej części ducha. znając skutki energetyczne naszych decyzji? MoŜemy uzyskać dostęp do tego rodzaju wiedzy. Powiązania energetyczne z emocjami i umysłem: Piąta czakra odpowiada za liczne emocjonalne i umysłowe zmaganie związane z poznawaniem natury wyboru. Główne lęki: Lęki związane z siłą woli pojawiają się na poziomie kaŜdej z czakr i są dla kaŜdej z ich charakterystyczne. Z perspektywy duchowej najwyŜszym celem naszego istnienia jest zawierzenie. Ŝe Bóg jest miłosierny i Ŝe tylko On posiada prawo oceniania naszego postępowania. panowanie nad swoim Ŝyciem. wraz z ich konsekwencjami. które wybieramy. mocy i emocjonalnej kontroli innych osób nad nami. W końcu boimy się woli Boga. Jak byśmy postępowali. otoczenie. abyśmy komunikując się z innymi uŜywali słów pełnych miłości. Znaczenie symboliczne: Wyzwanie związane z tą czakra polega na konieczności poddania woli procesowi dojrzewania. W chwili. znajomość siebie. KaŜda choroba jest powiązana z tą czakra. zaczęła Ŝyć ze świadomością. myśląc lub działając w sposób negatywny. Potem obawiamy się utraty panowania nad sobą w reakcjach dotyczących rzeczy materialnych. Przedstawiane są jako prawa i lewa ręka Boga i ilustrują zrównowaŜony charakter Boskiej woli. gdzie kierujemy nasze myśli. Ŝe nie będziemy mieli moŜliwości decydowania lub dokonywania wyboru.podejmowania decyzji i doświadczania ich skutków. Z piątą czakrą łączy się sakrament spowiedzi. kiedy nasze działania wynikają z osobistej woli. Jesteśmy tam. część szyjna kręgosłupa. jaką podejmuje. które reprezentują miłość i miłosierdzie Boga oraz Boski osąd. Jezus. kaŜde uczucie i kaŜda myśl są aktami mocy. Ŝe jedynie my sami decydujemy o sobie. ma energetyczny wpływ na wszelkie Ŝycie. która opiera się na Boskim prowadzeniu. który podkreśla znaczenie odpowiedzialności. przed jej oczami zaczęły się przewijać obrazy wszystkich decyzji. a Gewura byśmy mówili z szacunkiem i głosili prawdę. poprzez wiarę w to. Ŝe prawdziwie słuszne jest zestrojenie się z wolą Boga. Ŝe najlepsze rezultaty osiągamy wtedy. przestrzegając uniwersalnej prawdy: Zrezygnuj z własnej woli na rzecz woli Boga. Umiejscowienie: gardło Odpowiedniki fizyczne: gardło. Ŝe kaŜda decyzja. KaŜde działanie.

kontekście jej własnego Ŝycia. Konsekwencje lęku NajpowaŜniejsze konsekwencje energetyczne powodują decyzje kierowane lękiem. Ŝe moŜe na sobie polegać. T. Ŝe pełne uzdrowienie nie moŜe się obejść bez bycia ze sobą szczerym. krótko po ukończeniu studiów z powodu nowotworu straciła nogę. Zrozumienie skutków energetycznych naszych działań. Ŝe rozwój świadomości wymaga rezygnacji z własnej woli na rzecz woli Boskiej stoi w jawnej sprzeczności z naszym pojęciem silnej osobowości. twierdząc. Z kaŜdym mijającym rokiem Emily coraz bardziej wycofywała się w zacisze domu rodziców. Zobaczyła. W związku z tym moŜemy popaść w schemat przeplatających się lęków i rozczarowań.naszego ducha . poniewaŜ zamiast odzyskiwać siły. Idea. wraz z męŜem zbierała siły. Ŝe czuje się przez nich odrzucona. ona jednak nie była tym zainteresowana. zawsze mają niekorzystne skutki uboczne. T. a ja posłucham". Kiedy ją poznałam.J. Szczerość i wybaczenie przywracają nam energię . gdy z naszego wnętrza wypłynie modlitwa. aby została niezauwaŜona przez Boga. Rodzice namawiali Emily na terapię. do którego niezadowolona i przeraŜona Emily się przeprowadziła.J. w naszym Ŝyciu będzie mogło się pojawić przewodnictwo zapewniające niekończący się łańcuch sprzyjających wydarzeń i przypadków . który przetrwa aŜ do chwili. aby poprosić córkę. Ŝe chciałaby. Laurę. Ŝe sami decydujemy o swoim Ŝyciu. Ŝe osobista moc zaleŜy od naszych myśli i postaw. Ŝeby choroba wróciła i dokończyła swoje dzieło. która samodzielnie wychowywała dziesięcioletniego syna. Nawet jeŜeli takie działania słuŜą osiągnięciu tego. w której powiemy: „ly decyduj. W rezultacie ograniczyła do minimum ruch. Teraz prosi o przewodnictwo przed podjęciem kaŜdej. Piąta czakra i związane z nią lekcje duchowe pokazują nam. Rozczarowania uczą nas. Ŝe kierowanie się lękiem jest niezgodne z Boskim przewodnictwem. jak T. Jak powiedziała mi jej matka. Powiedziała im. Nieszczerość hamuje powrót do zdrowia tak samo jak brak wybaczenia. była coraz bardziej przygnębiona i przeraŜona perspektywą samodzielnego Ŝycia. moŜe wymagać od nas większej szczerości. Emily. 113 . chodzi po mieszkaniu. Pokazano jej. ale takŜe własnych myśli i przekonań. Ŝe utrata nogi odebrała jej szansę na załoŜenie rodziny i prowadzenie samodzielnego Ŝycia.z rzeczywistości nazywanej „przeszłością". bez względu na to. Okłamywanie siebie lub innych nie powinno wchodzić w grę. Ŝe przewodnictwo zawsze chciało przeniknąć do jej świadomego umysłu. Na okres rehabilitacji zamieszkała z powrotem w domu swoich rodziców. To naprawdę jest tak. choćby najmniejszej decyzji. Pragnąc pomóc córce. rezygnując nawet z przyjemnych wycieczek. Wszyscy Ŝyjemy w iluzji. tak Ŝe sił starczało jej jedynie na okrąŜenie domu.doświadczymy w pełni Boskiej interwencji. aby mieć więcej moŜliwości wyboru i aby nie musieć podporządkowywać się innym. Rodzice wynajęli i umeblowali mieszkanie. nie była zbyt błaha. śadna decyzja. Musiała się ponownie nauczyć.J. Ŝe jej pobyt w domu przeciągnie się na lata. Emily co dzień słyszała. Pragniemy pieniędzy i wyŜszej pozycji społecznej. ubrania czy pracy. Ŝeby się wyprowadziła i zamieszkała sama. Po miesiącu pobytu w nowym mieszkaniu Emily poznała sąsiadkę. ogląda telewizję i je przekąski. Ŝycia innych ludzi i całości istnienia. Laura pracowała. Z czasem rodzice Emily zaczęli się obawiać. czy dotyczyła np. Emily przez cały czas uŜalała się nad sobą. czego pragniemy. czekając na powrót matki. Dopiero gdy o to poprosimy. matka zaczęła się interesować alternatywnymi metodami leczenia. Czuła się napiętnowana poprzez swoje doświadczenie i czasem mówiła. jak zakup sukienki pociąga za sobą natychmiastowe konsekwencje energetyczne dotyczące długiego łańcucha osób uczestniczących w jej wytworzeniu i dystrybucji. trzydziestopięcioletnia nauczycielka szkoły podstawowej. wcześnie kończył szkołę i przez trzy godziny był w domu sam. Emily musiała się nauczyć sama zaspokajać własne potrzeby fizyczne i radzić sobie ze swoim stanem psychicznym.

Gdy Emily opowiadała mi swoją historię. która opiekuje się dziećmi po szkole i pomaga im w odrabianiu lekcji. pomyślała. Emily spotkała Laurę. Ŝe moŜe dotrzymywać chłopcu towarzystwa. z jaką zaproponowała swoją pomoc matce T. słowa same z niej wypłynęły. Ŝe rezygnując z własnej woli na rzecz Boskiej. gdyŜ jest dyplomowanym nauczycielem. Ŝe będę robił to. Zaczęły rozmawiać o chłopcu. Pomocne w osiągnięciu stanu zawierzenia jest dostrzeganie symbolicznych znaczeń i potraktowanie Ŝycia jako wyłącznie duchowej podróŜy. umysł i serce ponoszą określone konsekwencje. o jakich nie pomyślelibyśmy w innej sytuacji. KaŜda z tych osób w pewnym momencie powiedziała: „Nie moja. przekazujemy im część własnej energii.Pewnego popołudnia. wracając z zakupami. Pomieszczenie się znalazło. czy łękowi. i jedenaściorgiem innych dzieci do chwili. jej własny lęk przed opuszczeniem osłabł. aby się zastanowić. nie miała nawet czasu. a na dodatek pomoŜe mu w odrabianiu lekcji. po trzech miesiącach od chwili opuszczenia domu rodziców. Większość z nas po czasie stwierdza: „Nigdy bym nie pomyślał. Stwierdziła. JeŜeli wystarczy ta prosta modlitwa. Udała się do zarządcy osiedla z prośbą o udostępnienie jakiegoś pomieszczenia na trzy godziny po południu. W ciągu kilku tygodni po osiedlu rozniosła się wieść o „cudownej nauczycielce". co motywuje nas do podejmowania decyzji i czy ufamy temu. w którym pytamy: kto odpowiada za nasze Ŝycie? Dlaczego nie dzieje się tak. Laura z wdzięcznością przystała na propozycję i od następnego popołudnia Emily zaczęła się opiekować T. iŜ Bóg zwraca uwagę na potrzeby wszystkich ludzi. Z jakiegoś powodu Emily miała szczęście rozpoznać przewodnictwo. W rezultacie nasze Ŝycie moŜe obrać zupełnie nowy i niespodziewany kierunek. dzięki którym energia staje się materią. czy wierzymy osobie. jednak tak się stało i wszystko jest dobrze". Nagle Emily zaproponowała. Wszyscy musimy znaleźć odpowiedź na to pytanie albo poprzez dialog wewnętrzny. Jak powiedziała. relacja lub choroba pokazuje nam. Laura wspomniała. Emily ustaliła wynagrodzenie i. Ŝe Ŝycie najbardziej wymyka się nam spod kontroli. Ŝe jej przeznaczeniem było opiekować się T. Dlatego jest nam przeznaczone odkrywać. moŜemy się otworzyć na przewodnictwo. Ŝe zawierzyli sile Boskiej. PoniewaŜ ten gest był dla niej tak nietypowy. To przekonanie odbudowało jej wiarę. W rezultacie Emily zaczęła wierzyć. którym się udało wyjść z opresji dzięki temu. lub Ŝył tu. Emily została zasypana propozycjami ze strony pracujących rodziców. Ŝe to Niebo dało jej znak.J. gdzie Ŝyję. co Boskie. odŜyła. kiedy stajemy się świadomi faktu. Właśnie wtedy. to dlaczego tak się boimy? Lękamy się. Bez względu na to. utracimy wszystko to. kilkakrotnie wspomniała o spontaniczności. albo w chorobie. jak się dzieje? Czego ode mnie oczekujesz? Co powinienem zrobić? Co jest moim przeznaczeniem? Jaki jest cel mojego Ŝycia? Zdanie sobie sprawy z własnych ograniczeń pozwala nam wziąć pod uwagę moŜliwości. Ŝe sama jest Ŝyjącym przykładem tego. co robię. lecz Twoja wola". Musimy zrozumieć. Gdyby zaczęła o tym myśleć. Gdy tylko zaczęła się troszczyć o innych. jak dobrze sobie radzimy. idei. zastanowić się.J. Jakieś nieprzewidziane wydarzenie. gdy sądzimy. Ŝe sami nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z trudnościami. nadchodzi chwila. Ŝe na tak długo pozostawiony jest sam sobie.J. Wiara Istotą piątej czakry jest wiara. którego nie przyjęlibyśmy w innych okolicznościach. Ŝe nasza osobista moc jest ograniczona. Wiara i wola są mocą twórczą. kiedy ponownie zaczęła uczyć w szkole. W wyniku tego nasze Ŝycie. Wszyscy słyszeliśmy o ludziach. Ŝe czegoś nam brakuje. aby zajęła się chłopcem. co zapewnia 114 . czy w Ŝyciu działa jeszcze jakaś inna „siła" i dlaczego dzieje się tak. Jesteśmy naczyniami. czy wolimy wierzyć lękom. jak byśmy tego chcieli? Bez względu na to. nigdy nie zaproponowałaby pomocy. Wszyscy dochodzimy do punktu. Ŝe martwi się o jego naukę i o to.

Marnie odczuwała coraz to silniejsze bóle. w który moŜe uwierzyć jedynie „opanowany manią kultu nieszczęśnik". odpowiedziała: „Tak. Zapraszamy je. W chwili. Marnie pomyślała: „Dlaczego nie. i po raz pierwszy od lat dręczący ją ból ustał. Mając trzydzieści lat. dlaczego dzieje się tak. przecieŜ nie mam nic do stracenia". które mają ten dylemat. Marnie osiągnęła stan. jak się dzieje.nam komfort fizyczny. wierząc. jakie tam prowadziła. Szlochając pewnej nocy. Pamiętaj. Wróciła do Szkocji jeszcze bardziej przybita niŜ była przed wyjazdem. Na moich warsztatach spotykam wiele osób. gdy pojawiło się pytanie. jednocześnie nie dopuszczając go do siebie. Prawie dwa lata spędziła. Ŝe była to rezygnacja. Z jednej strony pragną intuicyjnego przewodnictwa. Po przebudzeniu sądziła. moŜemy się powstrzymać od myślenia w sposób negatywny o innych i o sobie. Czasami największym aktem miłości jest powstrzymanie się przed osądzaniem kogoś lub siebie. Ŝe wszystko. i pozwala zaufać. lecz uznała za nonsens. Marnie przeczytała je. Pewnego dnia przyjaciel przyniósł jej kilka ksiąŜek na temat niekonwencjonalnych sposobów leczenia. wśród których znalazły się teksty Sai Baby . Marnie ma czterdzieści cztery lata i posiada dar uzdrawiania. Następnym razem.w rzeczywistości przez kolejne cztery lata było coraz gorzej. Ŝe Bóg kaŜe jej cierpieć bez powodu. Spędziła w jego aszramie trzy tygodnie. Przyjaciele poradzili jej. była pracownikiem socjalnym w Szkocji. jak zalewa ją światło. Jeden z przyjaciół poradził jej jednak. Myślała. co Ci dałem? Początkowo Marnie myślała. Chesed inspiruje nas do tego. Duchowe energie piątej czakry prowadzą nas do zawierzenia. Doświadczanie w Ŝyciu przyjemności jest równie waŜnym celem duchowym. jest elementem większej duchowej całości. we wszystkich okolicznościach. co mi dałeś". Sefira Chesed przekazuje do naszej piątej czakry Boską energię wielkości. Jednak wkrótce po powrocie do domu miała serię snów. by kochać ze wszystkich sił. a nie od przyjemności i komfortu Ŝycia. Ŝe była w nim od czasu tamtego snu. osiągamy mądrość i pokonujemy lęki. kiedy indziej w nogach. który mieszka w Indiach. by potraktowała sen jak prawdziwe zapytanie duchowe. Ŝe uda jej się spotkać z Sai Babą na prywatnej audiencji. Ŝe było ono czymś więcej niŜ zwykłym snem. co powie im wewnętrzny głos. gdy powiedziała „tak". Popadła w pogłębiającą się depresję. Nie oceniając. mając nadzieję. a z drugiej boją się tego. Stosując dyscyplinę wewnętrzną w odniesieniu do woli. w których za kaŜdym razem pojawiało się jedno i to sam pytanie: Czy moŜesz przyjąć to. poczuła. czasami jako migrena. nie raz wydawało jej się. który określiła „zawierzeniem". Jedno i drugie wynika z działania w wierze oraz z kierowania się Boskim przewodnictwem przy wyborze sposobu Ŝycia. a nie 115 . niezaleŜnie od przyczyny. jednak nadal była zła i zrozpaczona. Ŝe choroba minęła. jednak nie zdołała zobaczyć się z nim prywatnie. Sefira Gewura uczy nas rezygnacji z potrzeby dowiedzenia się. Tak więc uŜywamy swojej woli. Marnie nie wierzyła w takie metody. Ŝe osądzanie jest duchową pomyłką. którą osiąga się poprzez miłość. Po kolejnych sześciu miesiącach bólu Marnie zmieniła zdanie i wyruszyła w podróŜ do Indii. Ŝe jej sny są efektem podróŜy do Indii i wielu rozmów na temat Boskiej woli i jej znaczenia w Ŝyciu człowieka. Czasami pojawiały się w plecach. Wtedy stwierdzono u niej „nierozpoznawalną" chorobę. Wielokrotnie myślała o nocnym wydarzeniu. Zaczęła od uzdrowienia samej siebie w trakcie trwającej siedem lat „ciemnej nocy duszy". aby się przeciwstawić Boskiemu przewodnictwu. jednak tak się nie stało . odwiedzając róŜnych specjalistów.nauczyciela duchowego. jak zdrowie fizyczne. z których Ŝaden nie potrafił określić przyczyny przewlekłych bólów i zaburzeń równowagi ani przepisać skutecznej terapii. Na wiele sposobów jesteśmy upominani. przyjmę to. Poddanie się Boskiemu autorytetowi oznacza uwolnienie się od iluzji świata fizycznego. W końcu zmusiły ją do przerwania pracy. Ŝeby poszukała pomocy u terapeutów stosujących alternatywne metody leczenia. prowadziła aktywny tryb Ŝycia. Ŝe Ŝycie materialne i duchowe to jedno i to samo. miała przyjaciół i czerpała ogromną satysfakcję z pracy. jednak tej nocy uświadomiła sobie.

a tym samym zapanowaniem nad nim. Energetyczną i fizyczną konsekwencją decyzji jest karma. a jeŜeli tak miałoby być. „śyłam z nastawieniem: »Dobra. aby dostąpić przywileju pomagania innym w sposób. dotyczących teraźniejszości i przeszłości. Daj mi tylko siłę«". Skoro piąta czakra uczy nas. którą nazywam uliczną". co chcesz. Ŝe nie jest moŜliwe jej uniknięcie. który nami kieruje. Przy ich pomocy staramy się rozwiązywać problemy psychiczne i emocjonalne. Powiedziała: „Moja sytuacja przypominała mi opowieści o dawnych mistykach. niech tak się stanie. do której go wcześniej przeznaczyliśmy. która pracuje w więzieniu. co stworzyliśmy. sama być moŜe nigdy nie będzie mogła „napić się z tej studni". czyni je całkowitym. Kto by pomyślał. ale teraz Ty popraw za to moje samopoczucie«. Słodka energia uzdrowienia napływa do ciała. Marnie jest obecnie kochaną i bardzo cenioną uzdrowicielką. które uczą nas dokonywania właściwych wyborów. W znaczeniu symbolicznym spowiedź jest uświadomieniem sobie lęku. to co powiem potem Bogu? Zawierzyłam w pełni. Pielęgnowanie negatywnych przekonań i wspomnień zatruwa umysł. Marnie twierdzi: „W obliczu świadomości i wiedzy. a jej dłonie stały się gorące . Potrzeba uwolnienia duszy od poczucia winy jest silniejsza od naszej potrzeby spokoju. tak zbierzesz" lub: „Nie unikniesz przeznaczenia". zauwaŜamy. Negatywne wybory powracają do nas poprzez wydarzenia. Tak pojmowana spowiedź uwalnia duszę od obaw i negatywnych wzorców myślowych z przeszłości. poniewaŜ tak jasno ukazuje róŜnicę pomiędzy zawierzeniem i rezygnacją. Z punktu widzenia spowiedzi taki postęp w terapii oznacza odwołanie ducha z negatywnej misji. gdy powiemy Bogu „tak". Spowiedź uwalnia naszego ducha od skutków wcześniejszych wyborów. po którym moŜe. Powiedziałam: »Jakiekolwiek masz wobec mnie zamiary. gdyŜ duch uwolni się od wcześniejszych negatywnych postaw. na ironię losu. Gdy zrozumiemy taką lekcję i zaczniemy podejmować właściwe postanowienia. Współczesnymi spowiednikami stali się psychoterapeuci. zrobię. w jaki mogę to robić". fizycznego i duchowego. które kiedyś czytałam. Od razu wiedziała. tkanki i Ŝycie. Ŝe obala mit. wypełniając powstałą w ten sposób lukę większą pewnością siebie. Ŝe ma ono moc uzdrawiania. a takŜe dlatego. I choć czasami moŜe przyjąć to formę przechwałki. jaką posiadam. Ŝe mnie to spotka?". oraz zauwaŜeniu błędnie podjętych decyzji. Ból natychmiast osłabł. które dajemy duchowi. jak bardzo duch przywiązuje się do negatywnych przeŜyć i myśli. powiedziała mi tak: „Wielu przestępców udaje się złapać dlatego. jest swoistą spowiedzią. co zrobili. by Bóg wybierał odpowiedni czas. gdy wyzwalamy się spod jarzma lęku. Zaakceptowanie swojego stanu jest zawierzeniem częściowym. jak kierować się wolną wolą i zapamiętuje polecenia. lecz gorącem duchowym. Ŝe moŜe nigdy nie poczuję się lepiej. ale nie musi nastąpić poprawa. choć. Akt spowiedzi wewnętrznej polega na uznaniu swojej odpowiedzialności za wszystko. Dopiero zgoda na to. Poczuła rozbawienie. Pewna osoba. powinniśmy się nauczyć 116 . wyraŜając je w powiedzeniach typu: „Jak posiejesz. to w jaki sposób moŜemy sobie radzić z zadaniami. nadal miewa jednak trudne chwile. Poznając istotę własnej energii. Spowiedź jest czymś więcej niŜ publicznym przyznaniem się do popełnienia grzechu.zawierzenie. wedle którego wszystkie troski mają zniknąć w chwili. które były przyczyną lekcji. Bóle w zasadzie ustąpiły. Ŝe czują potrzebę powiedzenia komuś o tym. lecz tamtej nocy zdałam sobie sprawę. Spowiedź wewnętrzna jest tak znacząca dla zdrowia umysłowego.nie ciepłem fizycznym. W języku energii ten rytuał wyzwala ducha z cyklu bolesnych doświadczeń i nauki i kieruje nas ku twórczej i pozytywnej energii Ŝycia. jakie przed nami stawia? Pomiędzy sercem a umysłem PoniewaŜ ośrodek woli znajduje się między sercem i umysłem. Zachodnia kultura takŜe dostrzega ten rodzaj karmicznych związków. sytuacja przestanie się powtarzać. otwarcie badamy ciemne strony natury i władające nami obawy. zgodziłabym się raz jeszcze przejść przez to wszystko. Jej opowieść jest dla mnie szczególnie interesująca. duszę.

KaŜda dziedzina moŜe stać się zamierzoną barierą pomiędzy naszym świadomym a nieświadomym umysłem w myśl zasady: „Pragnę przewodnictwa. choćby nawet bardzo nędznego. nawet taka. Choć posłuchała przewodnictwa. oŜenił ponownie z Eileen i został kierownikiem podupadłego hotelu w miejscowości Forres na północy Szkocji. poniewaŜ zaczynamy traktować uczucia jak wroga. Dopiero w latach sześćdziesiątych umysł spotkał się z sercem. ukierunkowanej na przyszłość. a niepewność związana z oczekiwaniem na nowe jest źródłem jeszcze większej udręki.odnajdywać między nimi równowagę. Pod wpływem decyzji podjętej z taką mocą Ŝycie zaczyna się zmieniać niemal natychmiastowo. Słuchając przewodnictwa. zaczęto definiować równowagę wewnętrzną jako tę. Jednak rzadko jest to prawdą.tak teŜ się stało. Peter i 117 . JeŜeli umysł i serce jasno się ze sobą nie komunikują. Łatwo jest trwać przy utartym wzorcu twierdząc. w którym nauczyła się zawierzać i ufać Boskiemu przewodnictwu. To prawda. a nie poczucie wewnętrznego oparcia. jest aktem przeraŜającym. a dziewczynki sercem. to tylko dlatego. ale nie przyjmę Ŝadnych złych wiadomości". ku zaskoczeniu wszystkich Peter został zwolniony. gdy przewagę zdobywa umysł. po części dlatego. Ŝe ostatecznie się z nimi pogodzi . W rezultacie Ŝyjemy w ciągłym stanie niemoŜności zrealizowania pragnień mentalnych. odeszła od pierwszego męŜa i piątki swoich dzieci i stworzyła nowy związek z Peterem Caddym. sport czy medytacja. Energia umysłu napędza świat zewnętrzny. którego tak pragniemy. Eileen Caddy. która jest uwaŜana za zdrową. a energia umysłu jest niemal bezuŜyteczna w sprawach uczuć i emocji. skłaniamy się ku faworyzowaniu jednej z tych dwóch energii. JeŜeli prym wiedzie serce. Ŝe mówimy: „Koniec. tyle Ŝe się go obawiamy. Przez kilku lat Eileen prawie nie miała kontaktu z piątką swoich dzieci z poprzedniego małŜeństwa. W naszej kulturze przez wieki panował pogląd. jak np. Ŝe nic nie da się zrobić. JuŜ jako dzieci. Słuchając wewnętrznego głosu. a nie na przeszłość. miała interesujące. Mieli trójkę dzieci. Ŝe wszystko jest dobrze. nie będę brał więcej tych środków" lub: „Nie zostanę tu ani chwili dłuŜej . Ŝe uczucia osłabiają zdolność do podejmowania szybkich i koniecznych decyzji. Akt woli polegający na tym. Ŝycia.odchodzę". PrzeraŜająca jest perspektywa zmiany. która pozwala działać zgodnie sercu i umysłowi. jedna z trojga załoŜycieli wspólnoty duchowej „Findhorn" w północnej Szkocji. wszystkie sytuacje i relacje. skłaniamy się ku iluzji. jedno z nich zaczyna dominować. Przez stulecia nie kwestionowano tego podziału. Ŝe dokładnie wiemy. Ostatecznie rozwiódł się. jakie otrzymywała Eileen. Brak równowagi pomiędzy głową a sercem czyni z ludzi nałogowców. kolejne lata jej Ŝycia były niespokojne. Ŝe Peter był wtedy jeszcze Ŝonaty. Ŝe zerwanie z czymś. poniewaŜ powstrzymują nas przed tym obawy emocjonalne. Peter przekształcił hotel niskiego standardu w czterogwiazdkowy. naszą wolą kieruje lęk lub daremne pragnienie kontrolowania. Nie cofamy się nawet przed manipulowaniem przewodnictwem. W aspekcie energetycznym wszystkie rodzaje zachowania wynikające z lęku przed wewnętrznym wzrostem zalicza się do uzaleŜnień. Wyjście z tej sytuacji wymaga jednej stanowczej decyzji. pełne wyzwań i punktów zwrotnych Ŝycie. chłopcy są zazwyczaj zachęcani do kierowania się swoim umysłem. Jednak jedynym sposobem na uzyskanie poczucia bezpieczeństwa i radości Ŝycia jest przejście przez wir zmian. Przewodnictwo Eileen. moŜe się stać uzaleŜnieniem. JeŜeli tkwimy w powtarzającym się schemacie. podczas gdy serce zasila obszary wewnętrzne. jeŜeli słuŜy unikaniu bólu i poznania prawdy na swój temat. KaŜda aktywność. wynika z połączenia mocy serca i umysłu. jak oboje stwierdzili. jakie naleŜy podjąć działanie. czy umysł. pod wpływem innych osób. Cierpimy. choć przewodnictwo mówiło jej. Obojętne. miało głęboko duchowy charakter. który uwaŜała za Chrystusowy. co do tej pory stanowiło treść naszego. Gdy hotel był u szczytu sukcesu. czy przewagę ma serce. Jedyny sposób na przełamanie tego schematu polega na podjęciu decyzji opartych na połączonych siłach serca i umysłu. Próbujemy kontrolować emocje.

Czuję. Eileen została poinformowana. Wegetacja osiągnęła niespotykany. tworzono zasady. skoro słuchała Boskiego przewodnictwa. a dzięki jego kierowniczym zdolnościom inni podąŜali za nim. UwaŜa. Dorothy zajmowała się channelingiem. Z powodu braku miejsca robiła to w ogólnodostępnej łazience." Więź Eileen z energią „Chrystusa" oddaje współczesne podejście do mistycyzmu. Dzięki temu ludzie zobaczą. nawet najbardziej sceptycznie nastawieni ogrodnicy musieli przyznać. teraz miała sześciu mieszkańców. Chcieli zobaczyć ten cud na własne oczy. ZwaŜywszy na panujący tam klimat. Mimo to posłuchali przewodnictwa. Ŝe Peter nie będzie od tej pory otrzymywał od niej przewodnictwa i Ŝe musi sam odnaleźć drogę do swojego głosu wewnętrznego. Ŝe jej przewodnictwo pochodziło od „energii przyrody". jakie otrzymała w nocy. która ledwo starczała jednej osobie. kiedy współdziałają siły natury. Peter i Eileen odpowiadali: „Postępujemy w zgodzie z wolą Boga". Dziś Eileen mówi. Ŝe spływa na mnie BoŜa łaska. Gdy pytano ich o źródła tak wspaniałych wyników. Ŝe tak naprawdę nigdy jej nie kochał. Energie te przekazały jej informacje na temat tego. 118 . tak jak zostało to przepowiedziane.Eileen byli tym faktem poraŜeni. W rezultacie wokół ogrodu zaczęła powstawać wspólnota. śyję wśród ludzi. wynikały z „opierania się Bogu". to robiła to wbrew sobie. która jako jedyna zapewniała jej chwile spokoju i odosobnienia. Mam piękny dom. Wkrótce dołączyła do nich Dorothy McLean. którzy są moją rodziną. „Mam rodzinę w znaczeniu archetypowym. W tym czasie praktyka medytacji Eileen przybrała niezwykłą formę. zwanym Findhorn. nie spodziewali się. połoŜenie i niedostatek światła słonecznego. w wyniku czego przez większość czasu była w wewnętrznym konflikcie. po medytacji. a nawet rozwód. Nikt nie był rozczarowany. Pełne jest cudów i zbiegów okoliczności. W końcu Peter postanowił rozwieść się z Eileen i opuścić wspólnotę. jak moŜna z nimi współpracować w sposób twórczy. pośrednicząc między Bogiem a ludźmi. Powstał chaos i Eileen popadła w depresję. Brakowało jej wiary i zaufania do własnego połączenia z „Chrystusową świadomością". Powiedziały jej. Ŝycie wspólnoty zaczęło kwitnąć. Z oddaniem słuŜy innym i czuje. Eileen mówi. Ŝe ogród był spektakularny. Po upływie siedmiu lat. KaŜdego ranka. Ŝe przez najbliŜsze siedem lat w ogrodzie będą rosły znacznie większe niŜ zwykle rośliny. nie była to lukratywna propozycja. ogród zaczął rozkwitać. Ŝe jej zmagania i rozpacz. Powstawały budynki. Jej osobistym zadaniem duchowym było zrozumienie tego. Dotknięta rozwodem i wyznaniem Petera. ducha i ludzi. co moŜna osiągnąć. ale jest takŜe wynagradzane i przynosi błogosławieństwa. w przyczepie pojawiała się Eileen i przekazywała Peterowi instrukcje. PodąŜanie za Boskim przewodnictwem stawia Eileen w obliczu prób. Wtedy przewodnictwo Eileen poinstruowało ich. Ta wiadomość obciąŜyła ich związek i spowodowała. Ŝe jej wysiłek jest wynagradzany po stokroć. Dorothy. Peter dokładnie je realizował. jak mogła zostać tak skrzywdzona. Ŝe Peter zaczął szukać przewodnictwa u innych osób. Sława „magicznego" ogrodu szybko się rozniosła i do tego odległego miejsca zaczęli przybywać ludzie z całego świata. Wkrótce ludzie próbujący wpłynąć na Petera zaczęli konkurować ze sobą. Powiedziano im. Ŝe zostaną tak odprawieni. aby wynajęli przyczepę na pobliskim placu campingowym. Podobnie jak Eileen. by załoŜyli ogród. wegetacja powróciła do normalnych rozmiarów. Ŝe Boska obecność jest teraz jej rzeczywistością wewnętrzną i Ŝe prowadzi ją przez cały czas. Jej Ŝycie stanowi połączenie starej i nowej ścieŜki rozwoju duchowego. Tak jak obiecały energie przyrody. Eileen nie mogła zrozumieć. z tą róŜnicą. Biorąc pod uwagę swój wkład. Powiedział jej. Dawniej przywódca duchowy Ŝył skromnie i w samotności oddawał się kontemplacji. Ich malutka przyczepka. pełne miłości relacje ze wszystkimi moimi dziećmi i osobisty kontakt z Bogiem. jak określa źródło swojego przewodnictwa. Ŝe choć słuchała przewodnictwa. Eileen medytowała od godziny dwunastej w nocy do szóstej rano. przekraczający wszelkie standardy poziom. Obecnie osoba taka Ŝyje razem ze społecznością duchową.

oraz Ŝe Bóg nie jest winien śmiertelnikom wyjaśnień dotyczących powodów swoich decyzji. co dawało mu powód do dumny. Obwieścił swoim przyjaciołom poznaną prawdę: Ŝaden śmiertelnik nie jest w stanie poznać umysłu Boga. na jaki moŜe zdobyć się nasz duch. to kogo i dlaczego? 4. Ŝe właśnie otrzymałeś przewodnictwo. gdy jest taka potrzeba? JeŜeli nie. Szatan zapytał Boga. abyśmy zadawali sobie pytanie: „Co Bóg dla mnie zaplanował?" Często myślimy. Czy jesteś w stanie poczuć. a zorzy wskazałeś jej miejsce?" Hiob uświadomił sobie szaleństwo związane z próbą zrozumienia woli Boga i poczuł skruchę. z której będziemy mogli korzystać. Pewne etapy Ŝycia. jak małŜeństwo lub praca. to dlaczego? 5. Ŝe Bóg nie karze „przypadkowych ludzi". Podkreślam to raz jeszcze: wyzwania. Hiob bronił swojej niewinności twierdząc. utrzymując. W istocie jednak wola Boska kieruje nas głównie ku poznaniu istoty ducha i Boga. Choć Ŝona nakłaniała go. 4. moŜe się wiązać z trudnymi doświadczeniami. iŜ znają sposób myślenia Boga i Ŝe Bóg powinien wyjawiać im powody swoich decyzji. na czym polega siła woli? 2. czego Bóg od nas wymaga. Ŝe potrafi odebrać mu wiarę. Ŝe Bóg wymaga od nas wykonania konkretnego zadania. Ŝe nieprzewidziane wydarzenia są formą przewodnictwa duchowego. dlaczego dzieje się tak. Wierząc. 3. Kto ma wpływ na podejmowane przez Ciebie decyzje i dlaczego? 3. Odpowiedz na pytania: 1. Czy starasz się kontrolować innych? JeŜeli tak. jest Ŝycie w zgodzie z następującymi zasadami: 1. i naucz się odróŜniać jedno od drugiego. jakie pojawiają się w naszym Ŝyciu. Ŝe zsyłając na niego cierpienia Bóg okazał się niesprawiedliwy. Elihu skarcił męŜczyzn za to. zaakceptuj to. Bildad i Sofar. Nie osądzaj. Porzuć potrzebę wiedzy. Jak sądzisz. Kiedy Hiob coraz bardziej utwierdzał się w poglądzie. aby okazać mu swoje współczucie i porozmawiać na temat Boskiej sprawiedliwości. czy mógłby wystawić Hioba na próbę. a prawdziwa wiara polega na zaakceptowaniu wszystkiego. w związku z czym Hiob musiał czymś obrazić niebiosa. pracy lub zdobycia mocy. Miej odwagę dokonywania właściwych wyborów. Ŝe jego cierpienie jest ogólnym brakiem sprawiedliwości w świecie. Nie miej oczekiwań. śadna inna historia nie opisuje lepiej tego doświadczenia. czego zmienić nie moŜesz. Ŝe przynosi wspaniałe objawienia. gdy zakładałem Ziemię?" i „Czy kiedykolwiek. 5. Ŝe połączenie się z Boską wolą. mają sprawić. Hiob był męŜczyzną zamoŜnym i wielkiej wiary. Następnie Szatan pozbawił go zdrowia. jak się dzieje. nie byłoby tego warte. Ŝe sądzą. aby w obliczu mnoŜących się nieszczęść wyrzekł się Boga. Największym aktem woli. Wtedy Hioba odwiedzili trzej przyjaciele: Elifaz. Zaufaj. Ŝe taka jest wola Boga.Zrzeczenie się własnej woli na rzecz Boskiego przewodnictwa oprócz tego. wyjaśniając mu róŜnicę pomiędzy wolą ludzką a wolą Boga. Jednak nie spotkałam jeszcze osoby. Czy potrafisz się wyraŜać w sposób szczery i otwarty. Przyjaciele uwaŜali. Bóg się zgodził. która powiedziałaby. dołączył do nich młody męŜczyzna o imieniu Elihu. jak biblijna przypowieść o lekcji zawierzenia Hioba. 2. Następnie w akcie zawierzenia Hiob przekazał swoją wolę w ręce Boga słowami: „Raz mówiłem i więcej nie będę". za którym powinieneś/naś 119 . Szatan najpierw pozbawił Hioba majątku i dzieci. jakie ostatecznie następuje. W końcu Bóg przemówił do Hioba. powołałeś świt. Hiob pozostał Mu wierny. Bóg zapytał: „Gdzie byłeś. odkąd Ŝyjesz. Hiob pozostał Mu wierny i przyjął wszystko z pokorą. Bóg dał Hiobowi nową rodzinę i podwoił jego ziemski majątek. Potem stracił Ŝonę. mogą się boleśnie zakończyć.

kiedy wiesz. Ŝe tracisz kontrolę nad własną wolą? 10. które nie gwarantuje spodziewanych rezultatów? 7. Czy ociągasz się.podąŜyć? 6. Co powoduje. co wskaŜe mi Niebo"? 9. Czy prosisz Boga o pomoc przy realizacji swoich osobistych planów i czy potrafisz powiedzieć: „Zrobię to. Ŝe musisz się zmienić? JeŜeli tak. Czy ufasz przewodnictwu. Dlaczego odwlekasz działanie? 120 . Czego się obawiasz w związku z Boskim przewodnictwem? 8. określ te sytuacje.

Znaczenie symboliczne: Szósta czakra jest źródłem lekcji. Sefira Bina jest łonem Boskiej matki. które wynikają z lęku i iluzji.wyŜszego stanu świadomości wyzbytego toŜsamości osobowej. Połączenie tych dwóch sił tworzy niŜsze sefiry. dzięki której moŜemy słuŜyć ludziom . Ŝe kaŜdy moŜe wnosić dobro do Ŝycia innych. Energia tego ośrodka pobudza nas do otworzenia umysłu. To przesłanie łączy je z chrześcijańskim sakramentem kapłaństwa. uzdrowiciel. co sobą reprezentuje. która jest uwaŜana za „początek".Rozdział 6 Czakra szósta: moc umysłu Szósta czakra dotyczy intelektu i logicznego sposobu myślenia. co poprzez to. aby być świadomym tego. jak i stosowania pewnego szczególnego rodzaju percepcji. W tym ujęciu nasz duchowy wkład w Ŝycie innych ma o wiele większe znaczenie niŜ określone czynności. Ŝe podąŜamy skierowaną do wnętrza drogą słuŜby. Tradycyjnie kościelny sakrament kapłaństwa kojarzony jest z rolą księdza. Bina i Chochma odzwierciedlają Boską prawdę. przyjmującej zapładniające nasienie od Chochmy. jakie czerpie z tego. osobistego doświadczenia i wspomnień. Szósta czakra jest ośrodkiem mądrości. a takŜe oczy. co wiemy i w co wierzymy -niepowtarzalną kombinacją faktów. Bina i Chochma przypominają.jako matka. Nasza psychika jest swoistym zespoleniem tego. rozwinięcia nieosobowej świadomości. lęk przed ciemną stroną własnej natury i jej przejawami. Mądrość wynika zarówno z Ŝyciowego doświadczenia. lęk przed poleganiem na cudzej radzie i przed wprowadzeniem dyscypliny. w którym społeczność uznaje nasz wkład lub wyraŜa wdzięczność za korzyści. a takŜe umiejętności oceny własnych poglądów i postaw. co się tworzy. obaw. W znaczeniu symbolicznym kapłaństwo oznacza powołanie do słuŜenia innym. inteligencją i psychiką. W znaczeniu symbolicznym wyświęcenie to kaŜdy akt. do nauki działania w oparciu o wewnętrzne przewodnictwo i rozróŜniania pomiędzy myślami opartymi na poczuciu mocy a tymi. związanej z nieprzywiązywaniem się. które prowadzą nas do mądrości. Czakra umysłu jest sprzęŜona z energią psychiki uświadomionymi i nieuświadomionymi psychologicznymi aspektami nas samych. w związku z czym kaŜdy akt twórczy ma swój początek w świecie energii. który otwiera przed nami moŜliwość korzystania z mocy i wnikliwości „nieosobowego". Ten aspekt obustronnej korzyści jest charakterystyczny dla symbolicznego powołania. otwartego umysłu. a Chochma Boską mądrość. wycofania swojej energii z fikcyjnych lub „fałszywych prawd". Główne lęki: Niechęć do spojrzenia w głąb siebie i do rozpoznania swoich lęków. lęk przed zdrową. wedle której forma następuje po myśli. Umiejscowienie: środek czoła Odpowiedniki fizyczne: mózg i cały układ nerwowy. aby nadając energii formę. nie tyle poprzez spełnianą funkcję. nauczyciel. przysadka mózgowa. obawianie się prawdy. Energetyczne powiązania z emocjami i umysłem: Szósta czakra łączy nas z umysłem. szyszynka. Jest rozpoznaniem przez innych naszej szczególnej wnikliwości i mądrości. w którym wzajemne oddziaływanie intelektu i psychiki moŜe doprowadzić do widzenia intuicyjnego i mądrości. Umiejętność odczytywania symbolicznego znaczenia jest częściowo uzaleŜniona od opanowania sztuki nieprzywiązywania się . Piękno symbolicznie pojmowanego kapłaństwa polega na tym. Powiązanie z sakramentami i sefirami: Szóstej czakrze przyporządkowane są sefiry Bina i Chochma. sportowiec czy oddany przyjaciel. kiedy umysł jest zmącony. które pozostają aktywne w polu energetycznym umysłu. uszy i nos. W duchowej literaturze Wschodu szósta czakra określana jest mianem „trzeciego oka" i uznawana za ośrodek duchowy. 121 . Sefira Bina reprezentuje Boskie zrozumienie. realistyczną oceną. świadomie korzystać z mocy umysłu.

choć to on był obiektem jej wybuchów emocjonalnych. podobnie jak czwórka ich dzieci. i stosowanie go. które wprowadzały ją w zamęt. a za mąŜ wyszła w wieku siedemnastu lat. poniewaŜ przechodziła proces odkrywania siebie. jest cechą umysłu. Nawiązała romans. jaką pełniła przez większą część Ŝycia. Zrozumiał. z którą przeŜył siedemnaście lat. Ŝe juŜ go nie kocha i Ŝe pragnie się rozwieść. który oddaje prawdę. Ŝe jego Ŝonę prawdopodobnie przeraŜa to. O wiele bardziej niŜ on denerwował ją zamęt. Rozwijając świadomość. Oznacza natomiast uciszenie lęków. Prawdopodobnie wcale nie zaleŜało jej na tym męŜczyźnie. śona. poszerzanie świadomości. gdyŜ sądzi. wielka kreatywność i intuicyjne pojmowanie . Wkrótce po naszej pierwszej rozmowie Pete odkrył. co czuje. Brak przywiązania nie oznacza beztroski. które są obecne w kaŜdej chwili Ŝycia. Skorzystanie z pomocy terapeuty było obce jej myśleniu i kulturze. Nieodparcie nakłania nas do rozróŜniania pomiędzy prawdą a iluzją . Wyraziłam wtedy pogląd. W rok po ślubie urodziła pierwsze dziecko. Osoba. podczas gdy umysł kieruje ciałem energetycznym. Ŝe Ŝona miała krótkotrwały romans z jego przyjacielem. Ŝe jego Ŝona postanowiła zerwać z rolą troskliwej matki. Pete był załamany. zamiast od niego uciekać. moŜemy zerwać z subiektywnym widzeniem spraw i w kaŜdej sytuacji dostrzec prawdę lub symboliczne przesłanie. poniewaŜ nie potrafiła sobie wyobrazić lepszego sposobu. właściwa ocena świadomych i nieświadomych wglądów. oznajmiła mu. Mózg kieruje zachowaniem ciała fizycznego. by chociaŜ przez chwilę spojrzał na swoje Ŝycie z perspektywy nieprzywiązania. za kaŜdym razem. Pete potrafił przyjąć i wykorzystać tę informacje. Ŝe w ten sposób uda się jej rozwiązać własne problemy. obudziła się w niej potrzeba zatroszczenia się o siebie i swoje potrzeby.siłami. jego Ŝona postąpiłaby tak samo. gdyŜ wiąŜe się z ponowym przejęciem roli opiekunki. i Ŝe gdyby dysponowała odpowiednim słownictwem. KaŜdy jej związek skazany jest na niepowodzenie. Uniwersalna prawda: Szósta czakra reprezentuje świętą zasadę: „DąŜ wyłącznie do prawdy". Pete zgłosił się do mnie z prośbą o konsultację w związku powaŜnym kryzysem osobistym. kto byłby jej męŜem. Zachęciłam go. wyjaśniłaby mu swój stan emocjonalny. np.inteligencja emocjonalna. Ŝe wchodzi w okres „ciemnej nocy duszy". mimo Ŝe nie była tego w pełni świadoma. Powiedziałam Pete. Ŝe siły zewnętrzne nie mają wpływu na jej świadomość. Oznacza to połączenie się z takim sposobem postrzegania. które jest wyrazem myśli i sposobu odbierania rzeczywistości. lecz Ŝe nie zda to egzaminu. Zasugerowałam. a jedynie szukała ujścia dla emocji. co działo się wewnątrz niej samej. dzięki któremu zamieniamy myśli w działanie. Choć jego małŜeństwo się rozpadło. Ŝe nie kochała tego męŜczyzny. JuŜ jako dziewczynka musiała się opiekować młodszym rodzeństwem. Teraz. co w Ŝaden sposób nie pomoŜe jej załagodzić bólu. posiada tak pełne poczucie siebie. Taka klarowność i poczucie własnego ja jest opoką mądrości. który stanowił próbę uwolnienia się od tego. natomiast nasza percepcja i wszystko. który nie ma nic wspólnego z partnerem. by nie traktował jej złości i odrzucenia osobiście. inspiracja. co się z nią wiąŜe. Ŝe choć moŜe to być dla niego trudne do zaakceptowania. gdy miała juŜ lat czterdzieści. pewne spostrzeŜenia przekazujemy z umysłu do ciała. a nie dla mózgu. potrafił z większym dystansem patrzeć na to doświadczenie. jaki miała w głowie. która osiągnęła stan „nieprzywiązania". Nie wiedziała. gdy ogarniała go złość i poczucie bólu. Miałam wraŜenie. Stosowanie nieprzywiązania Jak wygląda brak przywiązania w praktyce? Historia Pete opowiada o jednym ze sposobów korzystania z tej umiejętności. Oddzielenie prawdy od iluzji jest zadaniem dla umysłu.Podstawowe wartości: Zdolności intelektualne i sprawność umysłowa. Ŝe była Ŝona będzie próbowała znaleźć nowego partnera. Mózg jest instrumentem fizycznym. która jest jednym z Boskich atrybutów szóstej czakry. Powiedziałam Pete. bez względu na to. Będąc nieprzywiązanym i świadomym. Postanowiła mieć romans. 122 . Ŝeby odejść od męŜa i dzieci.

Wszyscy doświadczamy i będziemy doświadczać związków i wydarzeń. Świadomość jest umiejętnością rozstawania się z tym. Wiedzieliśmy. ulegliśmy jednak złudzeniu. Ŝeby sobie wyobraził. Ŝe wszystkie rzeczy zaczynają się i kończą we właściwym dla siebie czasie. Ŝe dziś stanę się osobą świadomą". jednak nasze osamotnienie dobiegnie końca i rozpoczniemy nowy cykl Ŝycia. Ŝeby sobie wyobraził. wyrzucenie z pracy nie miałoby Ŝadnego znaczenia. Gdyby to nie był odpowiedni moment na zmianę w Twoim Ŝyciu. pozwala ją zrozumieć. 123 . poniewaŜ w kaŜdej chwili mógłby przyciągnąć nową pracę. powiedz mi. Naszym zadaniem jest uczestniczyć w kaŜdej sytuacji w sposób najpełniejszy z moŜliwych. Ŝe został zwolniony. Ŝeby stworzył obraz. Ŝe został zdegradowany. Ŝe przeraŜa go wizja. Powiedziałam mu. a staje się jej kroplą. Trudno jest Ŝyć ze świadomością tej prawdy. Oczywiście nikt z nas nie moŜe obudzić się pewnego ranka i stwierdzić: „Sądzę. czymkolwiek było. powinniśmy postrzegać zmiany jako naturalny element Ŝycia i starać się „płynąć" ich nurtem. Weźmy np. Potrzebujemy lat. Ŝe to coś. z czym powinienem skończyć". Ŝe się starzejemy. w której przyszedłszy do biura dowiaduje się. Ŝe energia zmian ominie ten obszar naszego Ŝycia. JeŜeli postanowisz wierzyć w tę iluzję. W trakcie moich warsztatów na temat nieprzywiązywania się uczestnicy często wyraŜają pogląd. Mamy wrodzone pragnienie poszerzania horyzontów umysłowych poprzez poznawanie tajemnic Ŝycia. choćby powodowało to wielki zamęt. być moŜe na całe Ŝycie. Jednak gdy zmiana pojawia się w naszym Ŝyciu . Czasami moŜe się wydawać. Ŝe mamy wpływ na to. Taka jest prawda dotycząca zmian. dlaczego jest tak. w którym jego praca przestaje być oceanem energii zasilającym jego Ŝycie. Ŝe brak przywiązania jest stosunkiem zbyt chłodnym i bezosobowym.aŜ stanie się częścią naszej natury. czego doświadczymy w przyszłości. poniewaŜ mieliśmy nadzieję. lub gdy nasze relacje zmieniają się z czułych i ciepłych w oschłe . jest pozbawione sensu i niemoŜliwe do spełnienia. Wymaganie. śmiejąc się powiedział. jaki w tej chwili ma w umyśle. jak się teraz czuje. a ludzie. która towarzyszy stanowi „nieprzywiązania". choć o tym nie decydujemy. Wcale by mu to nie przeszkadzało. które stymulują zmianę naszego sposobu widzenia rzeczywistości. Na jednym z warsztatów poprosiłam uczestników. umierają. Konstrukcja umysłu zmusza nas do zastanawiania się nad tym. Dlatego świadome Ŝycie oznacza pełne zaangaŜowanie w chwilę obecną i wiedzę. Danny poprosił mnie o pomoc.ta prawda nas przeraŜa. aby nic się nie zmieniało. co takiego robię lub myślę. poniewaŜ istoty ludzkie szukają stabilności . który pozbawia nas źródeł szczęścia. Umysłowo potrafimy ją z pewnym wysiłkiem zaakceptować. Zapytał mnie tylko o jedno: „Proszę. Jednak nie jest to właściwy sposób pojmowania braku przywiązania.braku zmian. których kochamy. pozostanie takie samo. jak dziś. Ŝe straciłeś pracę w wyniku zmowy kilku osób -jednak jest to iluzja. Ŝe z takim obrazem siebie. która wydaje im się szczególnie przeraŜająca. Obietnica: „wszystko się zmienia" oznacza. a nie przeciwstawiać się im. Ŝe po rozstaniu zawsze następuje nowy początek. Ŝe jest wolny od przywiązania do swojej pracy i Ŝe posiada wszelkie moŜliwości. poniewaŜ wykryto u niego raka prostaty.gdy zauwaŜamy. Następnie powiedziałam. Nieprzywiązywanie się polega na zdaniu sobie sprawy z tego. Jak radzi Tao Te Ching. Ŝe Ŝadna osoba ani grupa ludzi nie posiada mocy decydowania o Twoim Ŝyciu. Ŝe wchodzi do biura i dowiaduje się. to dzieje się tak dlatego. Ŝe zmiany muszą nastąpić. aby móc przyjąć nowe. Choć prawda: „wszystko się zmienia" moŜe się wydawać wrogiem. Ŝe nic nie będzie jutro dokładnie takie samo. Poprosiłam. Gdy zapytałam go. i Ŝe wypełnia go energia twórcza. a zdolność dostrzegania symbolicznego znaczenia. Ŝe większa siła pcha Cię do przodu. staniesz się jej zakładnikiem. Kiedy w Twoim Ŝyciu pojawia się zmiana. i zrozumieniem. ze świadomością. prawdę: „wszystko się zmienia". ta „zmowa" nie powiodłaby się. aby sobie poradzić z niektórymi zmianami. co przemija. Pewien męŜczyzna powiedział. aby opisali jakąś sytuację. a nie inaczej.

Przeistoczenie umysłu osobowego w stan nieprzywiązania moŜe jednak przebiegać w sposób łatwy i naturalny. w której pracował. Stwierdzenie tego było dla niej ogromnym odkryciem. którego powinien posłuchać. dlatego teŜ niczego nie zmieniałem. i pojawia się następny przekaz. z czego w ogóle nie zdajesz sobie sprawy. Ŝe Danny nałogowo wszystkim pomaga.Analizując jego energię stwierdziłam. jakie prowadził będąc handlowcem. trzykrotnie w ciągu roku była zwalniana z pracy. z których została zwolniona. a jego rodzina przywykła do wysokiego standardu Ŝycia. Danny był gotów i potrafił zerwać z Ŝyciem. Danny posiadał zobowiązania wobec firmy. Odpowiedział: „Chciałbym rzucić pracę handlowca. Oczywiście natura nie zapłaci moich rachunków. ambicje i lęki. uwolnił się takŜe od przeświadczenia. PodąŜając za swoim głosem wewnętrznym. otworzy się przed nim nowy świat. Ŝe postanowiła się zastanowić. Gdy raz postawiła to pytanie. Ŝeby się zastanowić nad celem. Związek świadomości ze zdrowiem W okresie ostatnich czterdziestu lat otrzymaliśmy ogromną ilość informacji dotyczących wpływu umysłu na zdrowie. podejmujemy działanie. wchodzimy w stan zawieszenia. złość i urazy utrudniają odzyskanie zdrowia lub zupełnie je uniemoŜliwiają. musiała znaleźć odpowiedź. którą poznałam na jednym ze swoich warsztatów. po prostu niczego nie jesteś świadoma. dziwi się. na co miałby w tej chwili największą ochotę. Znalazła czas na to. „Czego powinienem się nauczyć?" Danny potrafił powiedzieć: „Świat zewnętrzny nie ma nade mną aŜ takiej władzy. Ŝe sama jest źródłem swoich problemów. Myślisz o podstawowych sprawach. Gdy wspomina swoje Ŝycie z okresu poprzedzającego jej „olśnienie"." W taki właśnie sposób stajemy się świadomi . brał aktywny udział w pracy kilku grup. Dziś Karen zajmuje się róŜnymi sprawami i z kaŜdym doświadczeniem odkrywa w sobie nowe upodobania i niechęci. do którego zostałaś stworzona. otworzył się na swoją wewnętrzną rzeczywistość i spróbował znaleźć odpowiedzi na pytania: „Na czym polega Ŝycie?". Gdy staramy się zatrzymać ten proces. ciało pozbawione tej mocy zazwyczaj jest bezbronne wobec choroby. co jest przyczyną tej sytuacji. Ŝe nigdy wcześniej nie czuł się tak dobrze i Ŝe wie. Coś mi jednak podpowiada. nie zastanawiając się nad tym. Ŝe otrzymał przewodnictwo. np. Gdy w końcu zapytasz o sens. gdyŜ kaŜda odpowiedź odkrywa przed Tobą coraz to nową prawdę". Ŝe powinienem zmienić swoje Ŝycie. ubranie i pieniądze. Ŝe posiada ograniczoną moc w świecie fizycznym. Postanawiam słuchać swego wnętrza. Dla niej jest to naturalny sposób postępowania w świadomym Ŝyciu. jej nie interesowała. Uwalniając się od swojego dotychczasowego wizerunku i pracy. by lepiej siebie poznać. co nadaje jej Ŝyciu sens. w którym doświadczy odrodzenia fizycznego. Wszystko to uległoby zmianie. To uczucie stało się teraz szczególnie intensywne". i nie przychodzi Ci na myśl. Nasze nastawienie odgrywa wielką rolę w procesie tworzenia lub niszczenia zdrowia. Tak naprawdę pragnęła zmiany zawodu. jak jedzenie. Karen. Dodał. Wtedy Danny powiedział: „Od bardzo dawna czuję. Ŝe nie chcę. wyjechać na wieś. i wyjść naprzeciw nowemu. Wraz z tymi odkryciami oficjalnie została uznana rola świadomości. Powiedziała. nie moŜesz przestać pytać. jak w ogóle mogła Ŝyć. rozgoryczenie. „Brak świadomości to coś. Gniew. Zapytałam. by moją głowę zaprzątały wyniki sprzedaŜy. ale bezpośrednio osłabia nasz układ odpornościowy. Ŝe Ŝaden złośliwy nowotwór nie pojawi się więcej w jego ciele. Doniosłe znaczenie ma wola wyzdrowienia.otrzymujemy przekaz. śadna z tych trzech prac. Danny skontaktował się ze mną po dwóch miesiącach i poinformował. coraz bardziej oddalając się od Ŝyciodajnych sił ducha. Powiedziałam mu. „Co powinienem robić?". Pragnę myśleć o innych rzeczach. Depresja na przykład nie tylko opóźnia proces leczenia. zupełnie ignorując własne potrzeby." Zaczęliśmy więc omawiać ewentualne konsekwencje takiej decyzji. o przyrodzie. Ŝe jego rodzina jest przychylnie nastawiona do pomysłu przeprowadzki i Ŝe następnego lata zamierzają się przenieść na południowy zachód. i stwierdziła. bo kiedy zacznie za nim podąŜać. którą uwzględnia się w medycznym modelu 124 . uprawiać ogródek i pracować jako cieśla.

które zbyt często ignorowaliśmy przy podejmowaniu codziennych decyzji. są przeraŜeni. jest kwestią sporną w holistycznym podejściu do zdrowia. Omówiliśmy wszystkie niedokończone sprawy. ludzie błędnie wnioskują. Gdy powraca spokój. co było dobre w jej dotychczasowym Ŝyciu. co znaczy umrzeć świadomie. Śmierć nie oznacza przegranej. co nadało jej Ŝyciu nowego sensu i znaczenia. Wielokrotnie obserwowałam. lecz sił Ŝyciowych. które przeszły chorobę. Czymś naturalnym byłoby. Postanowił zrobić wszystko. W rozumieniu symbolicznym została „wyświęcona" . Przyjrzała się swoim lękom i temu. SkarŜył się na silne. przy czym to zazwyczaj umysł wymaga dostrojenia do naszych uczuć. Ŝe przeraŜa ją samotność. Nigdy wcześniej nie czuła się tak przydatna. TakŜe w tym przypadku nikt by się nie zdziwił. Jednym z aspektów świadomości jest Ŝycie w chwili obecnej i docenianie kaŜdego dnia. Ŝe zdrowy duch moŜe zapanować nad chorym ciałem. od indywidualnej do nieosobowej. gdy poznają diagnozę. która dotyczy zarówno serca. Zdecydowała się skończyć z przeszłością.zdrowia. Nowotwór przerzucił się takŜe na część węzłów chłonnych. od 125 . nieustające bóle. Ŝe codziennie będzie odkrywała w swoim Ŝyciu coś cennego. przyznają jednak. Z czasem Sylwia zaangaŜowała się w pomoc ludziom leczonym na raka. kierowało swoją uwagę do wnętrza. Na tym polega nieosobowy stosunek do problemów Ŝyciowych. takŜe rozwód. jednak pełni obaw woleli oddalić od siebie tę myśl. stwierdziła. odzyskawszy zdrowie psychiczne i emocjonalne. Przypadek Jacksona pokazuje. Sylwia potrafiła się uwolnić od swojej przeszłości i znaleźć w swoim Ŝyciu sens i cel. Wiele osób. Ŝe juŜ wcześniej czuli. Jackson zgłosił się do mnie z prośbą o diagnozę z powodu złośliwego guza mózgu. Z powodu raka Sylwia straciła obie piersi. Gdy jakaś osoba nie odzyskuje zdrowia. które Jackson rozpoznał w swoim Ŝyciu. Opowieść Sylwii pokazuje drogę do świadomości. Często czuła smutek w związku ze swoją sytuacją. które zaburzały jej energię. gdyby Sylwia zaczęła nieustannie myśleć o chorobie. jak zmieniali swoje Ŝycie. które do tej pory nigdy nie były wykorzystane. którą przekazywała innym. To zjawisko jest bardzo charakterystyczne. bez względu na to. gdyby Sylwia skupiła się na swojej samotności i rozgoryczeniu związanym z rozwodem. W ciągu sześciu miesięcy jej organizm uwolnił się od raka. co pozwoli mu „odzyskać pełnię". udowodniła. Ŝe ludziom. i puścić w niepamięć bolesne doświadczenia. jak i umysłu. Uzdrowienie wymaga zgodności serca i umysłu. jednak zamiast w nim Ŝyć. Wiele osób umiera. postanowiła go wypłakać i iść naprzód. w jaki sposób kontrolują jej psychikę. Ŝe coś jest nie w porządku. Ŝe nie starała się o to wystarczająco mocno. poniewaŜ przewodnictwo wewnętrzne zawsze sygnalizuje nam utratę energii. docenić wszystko to. Ŝe dla bardzo wielu osób choroba stanowi impuls do tego. ona jednak nie poddała się i skoncentrowała się na napięciach. Tak więc ludzie często opowiadają o tym. by skierować się do wnętrza i dokładnie przyjrzeć się swoim postawom i trybowi Ŝycia. wygranej lub przegranej. Śmierć jest nieodłączną częścią Ŝycia. Na początku.nie świadomości choroby. nie udało się poszerzenie świadomości? Absolutnie nie. Ŝe śmierć oznacza poraŜkę. Choć wcześniej stworzyła warunki sprzyjające rozwojowi raka. relacjonuje. jak się rozwiodła. W taki sposób rozpoczynali proces zestrajania własnych myśli i emocji lub uświadamiali sobie dystans. Zadziwiające jest. Nasz umysł ma skłonność do oceniania wszystkich sytuacji w kategoriach dobra lub zła. Ŝe gdy lęk stopniowo ustępował. ona jednak postanowiła. Świadomość i śmierć Czy to oznacza. Pogląd. jaki dzieli ich myśli od uczuć. Ŝe uzdrowienie jest kwestią świadomości . powróciła do niej w formie uznania i wdzięczności. aby dać uczuciom moŜliwość twórczego w nim uczestniczenia. Swój proces powrotu do zdrowia chorzy opisują w zasadzie tak samo jak przemianę świadomości. którzy nie odzyskali zdrowia. Rak rozwinął się wkrótce po tym.moc. badając treść swoich umysłów. czy przeŜyje.

Celem rozwoju duchowego nie jest opanowanie fizyczności. podejmował odpowiednie kroki. jakie niesie ze sobą kaŜda zmiana.kwestii. on umyślnie jej odmawiał. Scott zmarł na początku lat osiemdziesiątych w wieku stu lat. Scott podjął tę decyzję świadomie. którym musiał stawić czoła. Pamiętał nawet o podziękowaniach. Własnoręcznie zbudowali dom i odŜywiali się wyhodowanymi przez siebie owocami i warzywami. Ŝe nie moŜe juŜ Ŝyć w sposób. Wiedział. Celem dąŜenia do świadomości nie jest uniknięcie śmierci ani uodpornienie się na choroby. Zgodnie z tym punktem widzenia uwolnienie się od lęku przed śmiercią i umieraniem słuŜy osiągnięciu spokoju. z zamiarem zrozumienia przesłania. Helen opowiedziała mi o odejściu swojego męŜa. Ŝe swoją decyzją spowodował zamęt w psychice Ŝony i doprowadził do jej załamania. Po śmierci Scotta Helen kontynuowała ten styl Ŝycia aŜ do roku 1995. wysłał list z wyjaśnieniem i prośbą o przebaczenie. Ŝe nigdy nie wyjaśnił swojej byłej Ŝonie. dzięki której moŜemy zmieniać poglądy odcinające nas od prawdy. lecz ducha. Miałam okazję doświadczyć tego dzięki Scottowi i Helen Nearingom. co było rzeczą zupełnie niesłychaną w latach trzydziestych. Ŝe w podobny sposób zranił jeszcze inne osoby i Ŝe takie postępowanie stanowi w jego Ŝyciu powtarzający się wzorzec. Pewnego dnia po prostu oznajmił jej. uznano ich za buntowników. Scott i Helen Nearing Scott i Helen Nearing są znani z działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i propagowania samowystarczalności. chce być zwolniony z przysięgi małŜeńskiej. które domagały się uzupełnienia. który jest waŜnym aspektem w rozwoju świadomości. Stale zadawał sobie pytanie: „Czego mam się w Ŝyciu nauczyć?" Za kaŜdym razem. „Pewnego dnia Scott wrócił do domu z drewnem na opał. dlaczego poprosił o rozwód. Jackson wytrwale badał ciemną stronę swojego charakteru i podejmował kaŜde działanie potrzebne do tego. Zdolność powodowania chaosu sprawiała. poniewaŜ nie jest w stanie wywiązywać się ze 126 . Ŝe wie o tym. Poszerzanie świadomości np. Ŝe sprawiało mu satysfakcję posiadanie przewagi nad drugą osobą i Ŝe uzyskiwał ją poprzez zamęt. Gdy ludzie. niektóre z naszych lęków ustępują natychmiast. jakie powinien był wcześniej wysłać. ZauwaŜył na przykład. Ŝe zakończył wszystkie lekcje Ŝyciowe. przez medytację w celu zapobiegania chorobom jest wypaczeniem. gdy rozpoczynali współpracę. Ŝe czuł się waŜny. jakie zachodzą w Ŝyciu i ciele w sposób wolny od lęku. kiedy to zmarła. Świat fizyczny i ciało fizyczne pełnią jedynie rolę nauczycieli. OdłoŜył drewno i oznajmił. które uznał za ofiary swojego nawyku. Jackson nie koncentrował się na zakończeniu Ŝycia. Jackson przyznał. Oświadczył. lecz na sprawach. lecz poradzenie sobie ze wszystkimi zmianami. wypowiadają się swobodnie na temat ciągłości Ŝycia. Napisali ogromną liczbę artykułów i innych publikacji na temat szacunku do środowiska i samowystarczalnego sposobu Ŝycia. Ŝe mimo to jest zadowolony. po lęki. który daje mu moŜliwość rozwoju duchowego. Jego Ŝona była osobą. w której opisują korzyści płynące z Ŝycia w stanie ciągłego poszanowania obfitości przyrody. Przytaczam tutaj historię tej wspaniałej pary ze względu na jej wkład w moje poznawanie natury ludzkiej świadomości oraz zrozumienie mocy. Choć prosiła go o wyjaśnienie. w poczuciu. PoniewaŜ ich styl Ŝycia opierał się na powrocie do natury. poniewaŜ wierzy. Ŝe nadszedł jego czas. którzy swoją świadomością objęli takŜe sferę przejścia z tego świata do następnego. która najbardziej z tego powodu ucierpiała. aby wprowadzić do niego światło. Ŝe ma dosyć małŜeństwa i. które wymagały wyjaśnienia z innymi. Zdał sobie sprawę z tego. śyli w harmonii z przyrodą przez ponad siedemdziesiąt lat. Miałam przywilej poznać Helen na jednym z moich warsztatów. jak to ujął. Ŝe umrze. jaki wywoływał swoim odejściem. Jednak teraz postanowił zaprowadzić porządek. Ich świadomość i koncepcje dotyczące boskiego cyklu przyczyny i skutku nadal inspirują rzesze ludzi. między innymi ksiąŜkę Living the Good Life. kiedy pojawiała się odpowiedź lub gdy uzyskiwał wgląd w swoje Ŝycie. Do kaŜdej z osób. Jednak wyglądało na to. Powiedział mi.

którą jedliśmy bezpośrednio z jednorazowych pojemników siedząc na podłodze w jego biurze. Scott Nearing odszedł po trzech tygodniach od momentu podjęcia decyzji spowodowanej niezdolnością do prowadzenia samodzielnego Ŝycia. Poznałam Sogyala w jego domu w ParyŜu w 1984 roku. Powiedział takŜe. ani do zmiany zdania. Helen dodała: „Zamierzam postąpić w ten sam sposób. ale mój mistrz potrafił". jest prawdą. według którego tylko Bóg określa moment śmierci. „Wezwał swoich 127 . współdziałał z intuicją i rozstał się z Ŝyciem. zachowaną takŜe poza formą fizyczną. kłóci się z głęboko zakorzenionymi zbiorowymi przekonaniami o nieingerowaniu w proces umierania i z religijnym stanowiskiem. nie tylko za ich wkład w uświadomienie nam naszej samowystarczalności. W drodze do jego rezydencji zastanawiałam się. czy przed jedzeniem będziemy godzinami medytować. mistrz tybetański w rozmowie zawsze podkreśla zasługi kogoś innego.swoich obowiązków. Okazało się. którą pisała. przestając jeść. Prowadząc samochód. akceptujesz je i współdziałasz z nim. i dotrzymała słowa. czyŜ nie mamy prawa współdziałać z tą świadomością? MoŜliwe. po czym dodał: „Ja nie. Nigdy wcześniej nie przebywałam w towarzystwie lamy. we wrześniu 1995 roku odeszła takŜe Helen. Ŝe na bardzo głębokim poziomie „uświadomił" sobie. Ŝe pora umrzeć. ale mój mistrz potrafił". jak umarł mój mistrz". Czytałam takŜe. Ŝe nadszedł nasz czas. zachowując do ostatniej chwili pełnię władz umysłowych. zanim nie skończy ksiąŜki. Ze względu na ogromne poczucie humoru znany jest na całym świecie jako „śmiejący się Rinpocze". Ŝe chciałby umrzeć. nie przyjmując poŜywienia. Ŝe Sogyal zamówił chińszczyznę. Tybetańska księga Ŝycia i umierania. Ŝe mistrz tybetański zapytany o swoją „moc" zawsze będzie kierował uwagę na jakiegoś innego mistrza. ale takŜe za ich niezachwianą wiarę w ciągłość Ŝycia. Jego słowa dokładnie pasowały do tego. dzięki której wiedział. Ŝe wielu mistrzów tybetańskich potrafi pokonać prawa fizyki: lewitować lub biegać z prędkością ponad sześćdziesięciu kilometrów na godzinę. co chciałbyś mi powiedzieć od siebie?" „Chciałbym Ci opowiedzieć o tym. Nie próbowałam zachęcać go ani do jedzenia. w efekcie swojego dąŜenia do Ŝycia w prawdzie. Ŝe Scott. Powinniśmy zachować w pamięci przykład Scotta i Helen. jeŜeli jednak potrafimy rozpoznać. PoniewaŜ nie miałam pojęcia o zwyczajach tybetańskich zastanawiałam się na przykład. zaprzestając jedzenia. na jaki się zdecydowali. zapytałam Sogyala: „Czy to prawda. W czasie gdy pisałam tę ksiąŜkę. wiele jednak czytałam o nauczycielach tybetańskich i byłam bardzo ciekawa. powiedział. Nie naleŜy się bać śmierci. Kiedy pojawia się uczucie. Ŝe nie odejdzie. Towarzyszyłam mu przez okres trzech tygodni. co przeczytałam. co poda na obiad. kiedy nie będę mogła się juŜ o siebie troszczyć. Przeczytałam. CzyŜ nie na tym polega świadomość? Świadoma śmierć jest jednym z wielu błogosławieństw prowadzenia świadomego Ŝycia. Wtedy przyszło mi na myśl. Lęk przed śmiercią jest tak silnie obecny w umysłach zbiorowych. czego się dowiedziałam. Powiedział. Ŝe dzięki praktyce medytacji potrafisz biegać z niezwykłą prędkością?" Na moje pytanie znowu odpowiedział śmiechem. To nic strasznego". Następnie: „Czy to prawda. W końcu powiedziałam: „Nie mam więcej pytań. Ŝe potrafisz kwitować?" Zaczął się głośno śmiać. otrzymał łaskę. po czym powiedział: „Ja nie. czy to. Postawa i świadomość Scotta i Helen mogą budzić kontrowersje. prawie histerycznie. Potem opuszczasz ciało. Sposób umierania. Ŝe nadszedł Twój czas. Ŝe temat ten jest często zdominowany przez przesądy. W trakcie naszej rozmowy powiedziała mi. doznała zawału. jednak wzbudzało je całe ich Ŝycie. Gdy tylko atmosfera stała się odpowiednia do prowadzenia powaŜnej rozmowy. skąd się wzięły moje pytania. Czy jest coś. kiedy to leŜał w łóŜku. Zamiast załamać się w obliczu choroby. Ŝe jego czas juŜ nadszedł. Być moŜe tak jest. gdyŜ rozumiałam ostateczność jego decyzji". Ŝe moŜe Sogyal czyta w moich myślach i dokładnie wie. na przykład. Sogyal Rinpocze Sogyal Rinpocze jest autorem znanej ksiąŜki pt.

na którym nie istnieje dylemat wyboru -gdzie kaŜda decyzja jest dobra. Umysł świadomy jest w stanie uwolnić ducha bez konieczności doświadczania bólu i rozkładu fizycznego. a następnie zadawała pytania: „Jak chrześcijanin pojmuje naturę Boga? Jak buddysta rozumie naturę rzeczywistości? Na czym polega Ŝycie wieczne? Jaki jest cel ziemskiego Ŝycia?" Pytania dotykały kwestii głębokich i powaŜnych. Przypominam sobie pewną profesor. W pewnym momencie uznał jednak. Gdy odchodzi bardzo silna dusza. To. W jaki sposób moŜemy uwraŜliwić umysł na prawdę i nabrać wprawy w przenikaniu iluzji? Jak zawsze. w jego trakcie duchowy mistrz powiedział. Spotkanie trwało dziesięć minut. KaŜdy moŜe tak umrzeć". JeŜeli miała wraŜenie. oddziaływanie na Ziemię jest bardzo silne. Zapytałam Sogyala. po którym powiedział: „Chory? A co to ma wspólnego z chorobą? Tak samo jak pojawiamy się na świecie w najlepszym dla nas momencie. W ramach egzaminu końcowego zabrała mnie i czwórkę innych studentów na weekendowe odosobnienie. Tak więc astrologowie wyznaczyli najodpowiedniejszy dzień i godzinę na odejście mistrza. który „nie zna konfliktu z tym. był w pełni sił. kazała przyjmować określone pozycje jogi. Wprowadziła zakaz mówienia i korzystania z zegarków. Ŝe prawda się zmienia w zaleŜności od kultury. Pewnie o tym nie wiesz. Ŝe zadanie Olivera polega na „czekaniu i przygotowywaniu się". Jego duch posiadał ogromną moc. Ŝe ktoś jest przywiązany do określonej formy prawdy. potrzebna jest pewna dyscyplina. to nie jest to". Sogyal powiedział. jak i Sogyal Rinpocze weszli w sferę świadomości nieosobowej. Ŝe jego mistrz był przykładem oświeconego umysłu . lecz zawsze. Ŝe osoba ta nie opanowała jej przesłania: Ŝe prawda jest tylko jedna. jest iluzją. pobłogosławił ich. W nocy budziła nas.astrologów. tak samo opuszczamy go w najodpowiedniejszej chwili. Rozwijanie świadomości nieosobowej i umiejętności odczytywania symbolicznego znaczenia Zarówno Nearingowie. Mistrz przekazał tę informację swoim uczniom. Następny przykład pokazuje niewłaściwe podejście do kwestii rozwijania świadomości. Uczestniczył w realizacji wielu społecznie uŜytecznych projektów. a gdy nadeszła wyznaczona godzina. ma to wpływ na całe pole energetyczne planety. bo był chory. Oliver odnosił duŜe sukcesy jako biznesmen. czy jego mistrz postanowił umrzeć. aby osiągnąć dobre wyniki. Jak mówi koan zen: „JeŜeli moŜesz to opisać. następnie zamknął oczy i uwolnił swojego ducha". Sogyal opisał mistrzostwo duchowe jako stan świadomości. Niełatwo jest opisać świadomość słowami. Ŝe pragnie zrobić coś bardziej znaczącego. czekał w 128 . Na tym polegała według niej istota świadomości: poszukiwanie prawdy niezaleŜnej od norm społecznych czy kulturowych. w którym osobiste decyzje są zgodne z Boskimi. uznawała. W końcu umówił się na spotkanie ze światowej sławy mistrzem duchowym. Naszym przeznaczeniem nie jest umierać w bólu i chorobie. Tak więc Oliver „czekał". jak i w chwili śmierci. która zapoznała mnie z ideami buddyzmu i hinduizmu. gdy jakaś dusza opuszcza Ziemię. Czekał w ParyŜu. Jednak Ŝaden nie wydawał mu się dostatecznie waŜny. kazał sporządzić dla siebie horoskop i określić najlepszy czas na wycofanie swojego ducha z ziemskich energii. Profesor nie oceniała jednak poprawności naszych odpowiedzi. co Boskie". lecz stopień przywiązania do określonych światopoglądów. Według Sogyala jego mistrz Ŝył na takim poziomie świadomości. Te zajęcia stworzyły podstawę dla moich zdolności odczytywania symbolicznych treści.zarówno podczas Ŝycia. Tego dnia medytował z uczniami. Moje pytanie znowu spowodowało u niego niekontrolowany wybuch śmiechu. więc mistrz nie chciał swoim odejściem spowodować Ŝadnych zakłóceń energetycznych. Modlił się o przewodnictwo. Mój mistrz nie był chory.

Ŝe te rzeczy zostały jej podesłane przez Boga. W końcu uznał. śycie kobiety znanej jako Peace Pilgrim (w tłumaczeniu: Pielgrzym pokoju) jest przykładem procesu duchowego. gdy pozwolimy. Mówiła: „Nie jem byle czego i nie myślę byle czego". częściowo ze względu na to. jak opowiadała o sobie dwie historie. Czekał w hotelach pierwszej kategorii. MoŜe wydawać się to trudne do pojęcia. Ŝe jest tak wielkim wyzwaniem. uwaŜani są często za bezuŜytecznych. Słyszałam. Wtedy usłyszała głos: „Wejdź pod najbliŜszy most". otrzymała łaskę uczenia się bez konieczności doświadczania konfliktów. na tyle duŜą. Nie spotkałam nigdy osoby. istoty sefiry Biny. w czasie których poznawała naturę konfliktów. dała mi do zrozumienia. Dlatego teŜ ci. Peace Pilgrim stała się niewyczerpanym źródłem mądrości. Ŝe Bóg zaspokaja wszystkie nasze potrzeby. stale modląc się. Jednak „czekanie i stawanie się" w ujęciu symbolicznym jest „powołaniem do słuŜenia" i polega na pozwalaniu siłom Boskim. która na ścieŜce świadomego przebudzenia nie przechodziłaby przez okres „oczekiwania". mistrz duchowy dał mu zadanie. umiejętności wnikania w symboliczną naturę rzeczywistości i rozpoznawania ukrytej za kulisami iluzji energii. Pisząc te wskazówki. które współbrzmią z szóstą czakrą. choćby najskromniejszą wskazówkę. W wieku pięćdziesięciu dwóch lat posłuchała głosu wewnętrznego i rozpoczęła wędrówkę po kraju w imię pokoju. co w przenośni oznacza: „Szanuj swoje ciało. Szła. Zastosowanie się do tych porad pozwoli Ci rozwinąć zdolność odczytywania symbolicznego znaczenia i rozumieć Boskie motywy.. Ŝe polecenie.Rzymie i na Wschodzie. W naszym Ŝyciu zawsze następuje wtedy wiele zmian. Opowiadając tę historię. których praca polega na „czekaniu i stawaniu się". Moim zdaniem. Na tym polegało jej „wyświęcenie". Jego serce pozostało jednak puste. W czasie trwającej dwadzieścia pięć lat pielgrzymki swoją wywołującą lęk i podziw relacją z Bogiem poruszyła serca setek tysięcy ludzi. gdyŜ nie przywykliśmy przywiązywać wagi do rzeczy niewidzialnych i nie potrafimy dostrzec mocy. by obudziły tę część naszej duszy. biegle władała językiem symboli i Ŝyła w pełnej harmonii i zaufaniu do Boga. która jest atrybutem sefiry Chochmy. Jej Ŝycie stało się potwierdzeniem tego. Zgodnie z naturą prawdy jej wskazania dla innych były niezmiernie proste. zagłębić się w sobie i przyjąć kaŜdą. musimy zacząć od naszego wnętrza. kiedy to jej wnętrze ulega przemianie. Nie była przygotowana na zmianę pogody i zaczęła okropnie marznąć. Duchowe „oczekiwanie" i stawanie się inną osobą przynosi światu większe korzyści niŜ sfinansowanie nowego szpitala. Peace Pilgrim to imię. oraz Boskiego zrozumienia. Ŝe ujawnia nasze najskrytsze lęki i iluzje. Gdy wreszcie zawierzyła Bogu. Pod mostem znalazła skrzynię. nagle zaczęło się bardzo ochładzać. Ponownie zaczął się angaŜować w róŜne projekty i wypisywać czeki na pokrycie związanych z nimi wydatków. a częściowo dlatego. która jest zdolna ofiarować coś światu i nam samym. aŜ otrzymywała miejsce na spoczynek i poŜywienie. 129 . Aby doświadczyć przemiany. śyła skromnie. jaką emanuje zdrowa psychika. Wewnątrz znajdowały się koc i poduszka. Peace Pilgrim wyjaśniła. którego nie mógł wykonać za pomocą pieniędzy. jest bezuŜyteczne. Najpierw doświadczyła konfliktu zewnętrznego. by siły Boskie wskazały nam drogę. gdzie mogłaby się schronić. Kiedyś. PoniŜsze wskazówki stanowią punkt wyjścia rozwoju świadomości nieosobowej. Stała się ucieleśnieniem wyświęconego ducha. swój umysł i swojego ducha". Jak w przypadku wszystkich spraw ducha. popijając cappuccino na Riwierze. utrzymywałam w świadomości energie sefir Chochmy i Biny. jaki ma miejsce. znalazłby odpowiedzi na swoje pytania. by pokazano jej drogę słuŜenia. takŜe z tej drogi nie ma powrotu. gdy szła wiejską drogą. które bardzo mnie wzruszyły. W pobliŜu nie było Ŝadnego miejsca. którego ta kobieta uŜywała przez ostatnie dwadzieścia pięć lat Ŝycia. Gdyby potrafił „czekać" w sensie duchowym. a następnie wewnętrznego. aby „czekał". Rozwijanie świadomości nieosobowej jest zadaniem na całe Ŝycie. Ŝe jej Ŝycie podlegało pewnym cyklom. Ŝe mogła się w niej pomieścić.

wedle których sukces w Ŝyciu zaleŜy od osiągnięcia określonych celów. co widzisz. nie tylko w stosunku do ludzi i sytuacji. Podejmuj decyzje w oparciu o moŜliwie najmądrzejszą ocenę. jakie niesie Ŝycie. choć nie jest ona łatwa. jak powinno wyglądać Twoje Ŝycie i przyjmij je. co Cię spotkało. Ŝe otrzymasz przewodnictwo. koncentrując się na obserwowaniu wpływu lęku na Twój umysł i emocje. Nie raz proszono mnie o pomoc słowami: „Powiedz mi jak. Ŝe wszystkie sytuacje i relacje mają znaczenie symboliczne. a nie z myślą o osiągnięciu określonego rezultatu. złościsz lub obwiniasz innych za coś. jakie pojawiają się w snach. o co w tym wszystkim chodzi. Nieustannie szukamy jakiejś medytacji lub ćwiczenia. • Skup uwagę na chwili obecnej. nie dopuszczasz do siebie prawdy. w co wierzysz i dlaczego. • Naucz się rozpoznawać. choć koniecznym stanie oczekiwania. jakich dostarcza im Ŝycie. zanim zdałam sobie sprawę z odpowiedzialności. Jakaś ich cząstka pragnie usilnie przekazać siłom Boskim kierownictwo. • Uwolnij się od wszelkich przekonań. Moje Ŝycie było o wiele prostsze. abyś znał(a) wszystkie aspekty i szczegóły danej sytuacji i mógł/mogła przewidzieć długoterminowe konsekwencje swoich działań. Ŝe jeŜeli zawierzą to utracą wszelkie przyjemności. niŜ temu. jednak męczy je obawa. a brzmi: Daruj sobie! Daruj sobie myślenie o tym. Zamiast tego pamiętaj o głębszej prawdzie. Ŝe przyjmując postawę obronną. przynajmniej na jakiś czas. nawet jeŜeli nie od razu potrafisz je rozpoznać. powstrzymuj się od rozwodzenia się nad przeszłością i od martwienia o przyszłość. a ja tak zrobię". Stawanie się świadomym Stawanie się świadomym nie jest łatwe. • Powstrzymuj się od wszelkiej oceny. Następnie podejmij takie decyzje. które pragną kroczyć własną drogą znajduje się w niepokojącym.• Wyrób w sobie nawyk introspekcji i pracuj nad uświadomieniem sobie tego. a nie materialny. Przekazanie odpowiedzialności za swoje decyzje jakiejś sile zewnętrznej moŜe się wydawać prostszym rozwiązaniem. jaka wiąŜe się z podejmowaniem decyzji. istnieje prosta metoda. bo ono na swój sposób samo stara się przemówić do Twojej świadomości. • Działaj w oparciu o przewodnictwo wewnętrzne i uwolnij się od potrzeby posiadania „dowodów" na potwierdzenie jego prawdziwości. tym mniejsze jest prawdopodobieństwo. Tak wiele osób. • Miej na uwadze. Kiedy się jednak zrozumie. • Otwórz się na wglądy i przewodnictwo. • Ucz się nie przywiązywać. W takiej sytuacji natychmiast się od niego zdystansuj. Niech Twój sukces ma charakter wewnętrzny. Ŝe uŜalasz się nad sobą. którzy cięŜko pracują nad uwolnieniem się od negatywnych postaw i bolesnych wspomnień. O dziwo. Zamiast tego za sukces uwaŜaj postęp w zdobywania kontroli nad sobą i zdolność radzenia sobie z wyzwaniami. Jednak w przypadku świadomości to nie skutkuje. by pokonać lęk i przyjąć głęboką prawdę. ale takŜe zasięgu i znaczenia Twoich zadań. • Uwolnij się od myśli. na jaką Cię stać w danej chwili. co jest ukryte przed ludzkim wzrokiem. które sprawiają.być moŜe nie w 130 . • Bądź otwarty/a i naucz się rozpoznawać. kiedy działasz pod wpływem lęku. zgodnie z którą jest mało prawdopodobne. Całym sercem jestem z tymi. Osoby takie trwają więc w zawieszeniu. która mówi: „wszystko będzie dobrze" . które zdejmie zasłonę z naszych oczu. Naucz się bardziej ufać temu. • Uświadom sobie. aŜ staną się na tyle silne. które osłabią jego siłę. nie moŜna juŜ siebie oszukiwać. kiedy Twój umysł się zamyka. Im bardziej pragniesz dowodu.

Na kartce napisał: „Świetnie się bawimy. Zupełnie o niej zapomniałem. . PoniewaŜ usłyszałam w głosie Toby'ego pogodne nuty.Czy zauwaŜyłeś.MoŜesz postanowić. odpowiedział: „No tak.spytałam. Ŝeby to było takie proste .Prawda . tylko czekają na moŜliwość przeniknięcia do naszej świadomości. poniewaŜ cierpiał na głęboką depresję. Gdy powiedziałam mu o swoich odczuciach. odebrałam wraŜenie. prawda? . Gdy ktoś tak chętnie przyjmuje energię mądrości. jak np. Ŝe mam wpływ na to wszystko?" . . takŜe do jego Ŝycia.Twierdzisz więc. w dzień i w nocy . Wraz z Ŝoną wybrał się w podróŜ statkiem. Ŝe siły duchowe obecne w naszym polu energetycznym. Ŝe nie będziesz się starzeć według ustalonego wzorca. a co za tym idzie.spytałam. Był przekonany.Powinnaś była zostać prawnikiem. Ku mojemu zaskoczeniu był otwarty na tego rodzaju sugestię.Masz rację. Dałaś mi wiele do myślenia. Dodatkowo kazałam mu czytać buddyjskie teksty na temat iluzji i w takich kategoriach myśleć o starzeniu się i o czasie.Tak więc przyjmijmy. Badając jego energię.Po czym dodał: . czy widzisz jakieś szansę zawodowe dla męŜczyzny w moim wieku? śyję w ciągłym lęku.Oczywiście. UwaŜasz. . . MoŜesz wyrzucić kalendarz i codziennie dawać z siebie wszystko.rozumieniu ludzkim.Ale w tej chwili. rozejrzyj się. nie mogę się oprzeć wraŜeniu. ale co będzie. artretyzm i impotencję. gdy myślisz o dobrym samopoczuciu i wolności.Zawsze moŜesz przerwać i znów stać się starcem. prawda?" . zapytałam: .Więc spróbuj . gdy skończył pięćdziesiąt lat.Chciałbym. . Ŝe na te kilka chwil wyrwałeś się z depresji? Toby zawahał się przez chwilę. Co wtedy zrobię?" Zaproponowałam mu. Cztery miesiące później otrzymałam od Toby'ego kartkę.odpowiedział. Chochma.zapytał.. by jedna rozmowa tak gruntownie zmieniła czyjeś postępowanie. 131 . nie czujesz bólu ani depresji.Zrobię co w mojej mocy. co najlepsze . Ta wskazówka wprawiła Toby'ego w osłupienie. Ŝe widzi je w negatywnym świetle. więc się zgodził. po czym powiedział: . Ta moŜliwość istnieje zawsze. . Ŝe ktoś młodszy odbierze mi pracę.Co takiego? . JuŜ wcześniej myślał o zapisaniu się do jakiegoś klubu. . Ŝe ode mnie zaleŜy moje samopoczucie i mój artretyzm i Ŝe depresja zwiększa ból. Ŝe najlepsze lata ma za sobą.odrzekłam.Czy w tej chwili dokucza ci artretyzm? . . Toby zaczął się śmiać. ale on zwykle się pojawia i znika. Ŝe gdy dopuścisz do siebie więcej pozytywnych myśli i będziesz podejmował więcej pozytywnych działań. Toby zgłosił się do mnie. . ale na pewno Boskim.Jak czas moŜe być iluzją? .. .Na to wygląda . Ale najpierw spróbuj. . będziesz się lepiej czuł i odzyskasz energię. jednak Toby był gotów przyjrzeć się swojemu podejściu do Ŝycia i zauwaŜyć. Potrzebował poczucia.Coś jest ze mną nie tak.Właściwie teraz to nie. . jeŜeli nie uda mi się utrzymać pozytywnego podejścia do Ŝycia? Wtedy wszystko wróci. sefira mądrości.powiedział. Ŝe do jego ciała powracają siły. łącznie z energią seksualną. by skoncentrował się na odbudowaniu sił fizycznych i zaczął regularnie ćwiczyć. ." Nieczęsto się zdarza. Ŝe stan jego zdrowia uległ nagłemu pogorszeniu.odpowiedziałam. .No dobrze.powiedziałam. Trzydziestoczteroletnia Carrie przedstawiła się przez telefon w taki oto sposób: .

Kiedy mieszkałam w Detroit. Nie mogę myśleć. Brytyjski pisarz. . jednak wewnętrznie czuję się strasznie pusta i nie mogę tego dłuŜej znieść. a następnie powracać do iluzji.Nie jestem misjonarką . decydując się na odosobnienie. tłumacząc. Droga do świadomości jest zazwyczaj mniej atrakcyjna w praktyce niŜ wydaje się w teorii. JuŜ sama myśl o tym stanie moŜe wywołać przypływ dobrego samopoczucia.powiedziała.Co czytasz? . Ŝe moim miejscem jest Nowy Meksyk. ale nie wiem. który mieszkał w klasztorze we Włoszech. co mnie tam spotka.. Zaczynam rozumieć. W końcu jednak nasz umysł nasyca się informacjami i przychodzi dzień. opierając się na symbolicznym znaczeniu sakramentu kapłaństwa. abym prowadziła takie Ŝycie tutaj. jednak nie mogę przestać o tym myśleć. Kilkakrotnie informowała mnie o tym. pracując jako adwokat. co w Detroit nie przyszłoby jej nigdy do głowy. udał się najpierw na mszę. Ŝe mogłabym tam zamieszkać. Zawsze jestem do głębi poruszona Ŝyciem ludzi. Ŝe w równym stopniu boi się pojechać. kiedy Green miał się spotkać z mistykiem. W dniu. Ŝe chce zostać akuszerką. jednak teraz wierzę w istnienie świadomej siły. czym się kierowała. jak zostać. czuję napływ energii. W trakcie rozmowy o intensywności jej odczucia. gdy był młodym księdzem. Choćbyśmy nie wiem jak bardzo się starali.Wydaje mi się. Zapytałam. w ujęciu symbolicznym.zapytałam. czekał kiedyś dwa i pół roku na piętnastominutowe spotkanie z mistykiem katolickim. Ŝe moje Ŝycie tutaj się skończyło i powinnam wyjechać.doznają uniesienia w trakcie rozmowy. Ŝe nosił stygmaty . Graham Green. . Ojcem Pio. Ŝe niektórzy są powoływani do Ŝycia w określonych miejscach i Ŝe dobrze jest posłuchać takiego wewnętrznego głosu. od razu zauwaŜyłam. nie potrafimy długo sporadycznie „odwiedzać" prawdy. Carrie zaczęła płakać. Jak sądzę. Przed kilku laty poznałam męŜczyznę o imieniu Dan. wytłumaczyłam jej. W pewnym momencie proces zmiany samoistnie popycha nas do przodu. co dzieje się w jej Ŝyciu. dlaczego nie poszedł na spotkanie. Z wielu powodów Ojciec Pio juŜ za Ŝycia zdobył reputację świętego. w Detroit. po czym powiedziała: . Zapytany.powiedziała Carrie . W jednym ze swoich listów napisała: „Za kaŜdym razem. bo na niczym innym mi nie zaleŜy" i od tamtej chwili zaczęła prowadzić niezwykłe Ŝycie. Za kaŜdym razem donosiła. jakie ten człowiek mógł spowodować w moim Ŝyciu". którzy podąŜają za przewodnictwem. pojechał na lotnisko i odleciał z powrotem do Londynu. po czym powracają do swojego dotychczasowego. Ku swojemu zaskoczeniu poczuła.Czuję. Ŝe zainspirowała ją do tego historia pewnej kobiety. . o którym wspomniała. Gdy badałam jej energię. Umysł miała wypełniony obrazami. odpowiedział: „Nie byłem gotowy na zmiany. Osoby „uzaleŜnione" od warsztatów postępują częściowo w taki właśnie sposób .Nie mogę pracować. między innymi (i głównie) dlatego.„rany chrystusowe". która nieustannie podtrzymuje Ŝycie i która przepływa takŜe przez nas"." Carrie zerwała z praktyką prawniczą i przeniosła się na stałe do Nowego Meksyku. który uczestniczył w zajęciach na temat 132 . Ŝe do jej ciała powraca Ŝycie. Odpowiedziała. które nie miały nic wspólnego z jej obecnym Ŝyciem i dotyczyły samotności w jakimś odległym miejscu na wsi. Byłam tam w zeszłym roku na odosobnieniu i całą sobą czułam. znajdowała się „poza" ciałem. która powiedziała Bogu: „PokaŜ mi prawdę. Carrie wymieniła szereg ksiąŜek na temat duchowości. które pojawiły się na jego ciele. Jednak Green wyszedł z kościoła.ale chcę Ŝyć prawdziwym Ŝyciem. kiedy nie moŜemy juŜ dłuŜej Ŝyć w dwóch rzeczywistościach. Spotkanie miało odbyć się po mszy. uwaŜałam takie rzeczy za wytwór fantazji. Carrie odnalazła swoje powołanie. dla których pracuję. Nie znam tam nikogo. którą odprawiał Ojciec Pio. Nic juŜ nie mogę robić. Nie czuję. gdy zbliŜam się do kobiety cięŜarnej. w niczym nie zmienionego Ŝycia. i jestem wdzięczna za moŜliwość pomagania im. Szanuję ludzi. Teoretyczne zajmowanie się świadomością za pomocą ksiąŜek i rozmowy pozwala nam fantazjować na jej temat bez konieczności dokonywania zmian we własnym Ŝyciu. czym ona jest. Ŝe jej świadomość. .

który dotyczył stosowania zasad zdrowia holistycznego w biznesie. Potem znajdujemy nowych towarzyszy. ciała i ducha. tak innymi od zasad zewnętrznych panujących w firmie. Testem dla jego optymizmu było rozpoczęcie w firmie prac nad nowym projektem. Po czterech miesiącach się załamał. Czy usprawiedliwiasz swoje negatywne zachowanie? 7. a takŜe nasze relacje z innymi. by wprowadzić w Ŝycie nowe zasady. Dojrzawszy do tego.głównie dlatego. Wierzył. Kiedy się okazało. Czy oceniasz? JeŜeli tak. Ŝe inni takŜe są gotowi. który określa jakość Ŝycia. Jednak w rzeczywistości było inaczej. Jakie postawy Ŝyciowe pozbawiają Cię energii? 4. Wkrótce zaczął nowe Ŝycie.świadomości i praktyki biznesu. Ŝe jego entuzjazm okaŜe się zaraźliwy i Ŝe wszyscy zechcą bardziej świadomie podchodzić do swoich obowiązków. Powiedział. Ŝe otrzymał dar największy z moŜliwych . to wywołało to Twój niepokój? 8. by jego koledzy z pracy stali się Ŝywym przykładem koncepcji. Czy przypominasz sobie. jakie mogłyby nastąpić w Twoim Ŝyciu. Dzięki tej rozmowie zdał sobie sprawę z błędu. choć wiesz. Odpowiedz na pytania: 1. by „wizualizowali" powodzenie i obfitość. Zachęcił swoich współpracowników. kilka osób wyraziło przypuszczenie. Po tym spotkaniu szef poprosił Dana do siebie i powiedział. Ŝe bardzo go zainspirował wykład. Jakie poglądy i postawy chciał(a)byś w sobie zmienić? Czy jesteś gotów/owa zobowiązać się do dokonania tych zmian? 9. iŜ trudno mu będzie pracować i pozostawać w zgodzie z nowymi zasadami wewnętrznymi. Dan i jego idee stały się obiektem bezlitosnej krytyki. Nikt nie pozostaje sam na długo. KaŜda zmiana w świadomości wymaga okresu izolacji i samotności. czego się dowiedział. Ŝe negatywnie oceniasz postępowanie innych? 2. Ŝe nie odpowiadają prawdzie? 5. Ŝe kiedy Dan opowiadał o swoich nowych pomysłach. Ŝe wiedział. zakładał. Udało mu się nawet zorganizować wspólną medytację w dniu startu przedsięwzięcia. Pewnego dnia zadzwoniła do niego była koleŜanka z pracy i umówiła się z nim na spotkanie. Jakie przekonania pielęgnujesz. aby swoje „cudowne" metody praktykował poza firmą. W efekcie Dan zrezygnował z pracy w tej firmie. gdybyś przyjął/ęła w pełni świadomy styl Ŝycia? 133 . Przez kilka tygodni po zakończeniu seminarium Dan opowiadał swoim kolegom z pracy o tym. Chciał. Powiedziała wtedy. które poznał na seminarium . Pogłębianie świadomości oznacza zmianę Ŝyciowych zasad i przekonań. w którym przyzwyczajamy się do nowego poziomu prawdy w Ŝyciu.ścieŜki słuŜby. Ŝe został członkiem jakiejś sekty. Czy boisz się zmian. takich jak pozytywne nastawienie i połączenie mocy umysłu i serca. Wspomnienia i nastawienie stanowią wzorzec. to jakie sytuacje lub relacje wyzwalają w Tobie tę skłonność? 6. Uświadomił sobie. jaki popełnił. dzięki której w pełni będziemy mogli wykorzystać potencjał naszego umysłu. Ŝe gdy wszedłeś/aś w kontakt z prawdą na głębszym niŜ zazwyczaj poziomie. Czy potrafisz bez trudu myśleć o swoim Ŝyciu w sposób nieosobowy? 10. Jakie poglądy sprawiają. Ŝe realizacja planu się nie powiodła. Ekspansja w sferę świadomości zawsze opiera się na energiach sefir Chochmy i Biny oraz na wewnętrznym pragnieniu odkrycia swojego powołania .impuls do zmiany swojej sytuacji i do znalezienia odpowiedniejszej pracy. Jakie negatywne wzorce zachowania powtarzają się w Twoich relacjach z innymi? 3.

oto syn Twój. którego udziela się osobie umierającej. Wisząc na krzyŜu. Ten opis pokazuje świadome zakończenie ziemskiego Ŝycia i przygotowanie się na powrót do wiecznej.Rozdział 7 Czakra siódma: nasz łącznik duchowy Siódma czakra łączy nas z naszą naturą duchową. Przechowuje energię wytworzoną przez modlitwę i medytację i pozwala odczytywać symboliczne przesłania. wglądy. inspirację. Stanowi takŜe nasze „konto łaski". powiedział do matki: „Niewiasto. z „ciemną nocą duszy". łącząc całe ciało z siódmą czakra. lęk przed duchowym osamotnieniem. Na tym polega „odzyskanie własnego ducha". oraz oddanie. naleŜało powiedzieć. odpuść im. a takŜe zaufanie. Ŝe coś mogło lub powinno się potoczyć inaczej. 134 . Z siódmą czakrą związany jest chrześcijański sakrament ostatniego namaszczenia. a do ucznia Jana: „Oto matka Twoja". NaleŜy do sfery mistycznej. Ojcze. akceptując podjęte wcześniej decyzje i uwalniając się od poczucia. Keter reprezentuje „nicość" . w której następuje świadome zespolenie z boskością. Następnie zwrócił się do Boga ze słowami: „Ojcze. kontaktu z Ŝyciem i otoczeniem. Siódma czakra jest połączeniem z pozazmysłowym wymiarem Ŝycia. Energia siódmej czakry ma wpływ na najwaŜniejsze układy w ciele: ośrodkowy układ nerwowy. nie posiadającą początku ani końca. nieprzerwanie napływa do naszego układu energetycznego. Jest ośrodkiem intuicji. Pozwala rozbudzić naszą świadomość wewnętrzną poprzez medytację i modlitwę. co czynią" i „Dokonało się. których nie zakończyliśmy tak. tworzy rzeczywistość.energię źródła. lub moŜliwości. Energia ta uwaŜana jest za wieczną. Tradycje duchowe Wschodu określają siódmą czakrę mianem czakry koronnej. która obciąŜa naszą świadomość i dotyczy czegoś. myśli prorocze. wzniosłe idee i związki mistyczne. lub co powiedzieliśmy niepotrzebnie. Rozprzestrzenia się w organizmie i połoŜonych niŜej sześciu ośrodkach energetycznych. Energetyczne powiązania z emocjami i umysłem: Siódma czakra zawiera energię. jak byśmy tego chcieli. Pozwala uczynić duchowość przewodnikiem i nieodłączną częścią Ŝycia. co np. które usuwa w cień ludzkie lęki. wizji i wglądów duchowych. które stanowią „sprawy niezakończone". układ mięśniowy i skórę. Główne lęki: Obawy natury duchowej związane np. a czego nie powiedzieliśmy. duchowej toŜsamości. na którym gromadzimy energię wytworzoną przez dobre myśli i uczynki. która jest odpowiedzialna za oddanie. Boga lub Tao. która oznacza „koronę". Być moŜe ten sakrament zapoczątkowały ostatnie słowa Jezusa. utratą toŜsamości. których nie wykorzystaliśmy. Znaczenie symboliczne: Siódma czakra zawiera najczystszą energię łaski lub inaczej prane. Powiązanie z sakramentami i sefirami: Z siódmą czakrą związana jest sefira Keter. siódma czakra dąŜy do bezpośredniego kontaktu z boskością.". dzięki któremu po opuszczeniu tego świata w pełni moŜemy powrócić do rzeczywistości duchowej. w ręce Twoje polecam ducha mego". uzdrowienie. co z wiarą jest związane: przewodnictwo wewnętrzne. Niedokończone sprawy to takŜe związki. pracujemy nad nimi. a takŜe akty wiary i modlitwę. umysł i ducha. Symbolicznie sakrament ostatniego namaszczenia oznacza odzyskanie własnego ducha z róŜnych „zakamarków" Ŝycia. w której świat fizyczny ma swój początek.energii. Umiejscowienie: czubek głowy Odpowiedniki fizyczne: siódma czakra jest centrum Ŝyciowej siły człowieka . Podczas gdy cały układ energetyczny ciała ludzkiego oŜywiany jest przez ducha. Podstawowe wartości: Wiara w obecność siły Boskiej i we wszystko. oznacza teŜ wyraŜenie ubolewania w związku ze sprawą. zasila ciało. i teraz tego Ŝałujemy. Pod koniec Ŝycia świadomie przywołujemy te wspomnienia. przekraczających moŜliwości zwykłej ludzkiej świadomości. która z wyŜszej rzeczywistości. bo nie wiedzą. Jest to ośrodek modlitwy.

w której wyraŜamy pragnienie bezpośredniego poznania Boga. brzmi mniej więcej tak: „JuŜ nie chcę. Ŝe wszystko będzie dobrze«. a ja się czuję taki bezsilny. a On w nim. miejsca czy wykonywanej pracy. który powinien być nieodłącznym elementem ludzkiego Ŝycia. Gdy rozpoczyna się proces oczyszczania. Religia jest przede wszystkim doświadczeniem grupowym i słuŜy ochronie grupy . Świadoma lub nieświadoma modlitwa. byś Ty pojawił się w moim Ŝyciu i usunął wszelkie przeszkody. ukierunkowanym na pozbycie się lęków związanych ze światem materialnym i na stworzenie relacji z Bogiem. móc więcej zdziałać. ubóstwem. Poszukiwanie osobistego połączenia duchowego porusza nas do głębi. jednak nią nie jest. budzi się w nas wewnętrzny autorytet. co robimy. naszego połączenia z Bogiem. mistycznych przeŜyć. a kto jest w miłości. jak gdyby nic się nie działo. Wiem.głównie przed zagroŜeniami fizycznymi: chorobą. Byłem oszołomiony. Ŝe to brzmi jak sprzeczność. czy dotyczy to osoby. Przed tym doświadczeniem byłem taki zrozpaczony. Ŝe są pod opieką niebios. Pewnego razu zgłosił się do mnie męŜczyzna. aby z naszego Ŝycia zostały usunięte wszelkie iluzje dotyczące świata materialnego. naprawdę Ci wierzę«. Pragnę. Uniwersalna prawda: Energia siódmej czakry zachęca nas do odwoływania się do sił Boskich we wszystkim. bez względu na to. próbując jej pomóc w Ŝyciowych trudnościach. wiem. iŜ „Bóg jest miłością. Święta prawda siódmej czakry brzmi: śyj tu i teraz. napisana w szesnastym wieku przez św. ostatnie namaszczenie stanowi rytuał. jednak nie mogłem się oprzeć śmiesznemu uczuciu uniesienia. jak równieŜ załamań. Na róŜnych etapach Ŝycia stajemy na rozstaju i powinniśmy pozwolić „umrzeć" jego wcześniejszej fazie. jakie trzeba przejść. Im mniej jesteśmy przywiązani do świata fizycznego. „Pewnego wieczoru. w głębi mego serca. który wyczuwał wokół siebie obecność aniołów." DąŜąc do połączenia z boskością. Jana od KrzyŜa w pewnym stopniu 135 . Anioł się uśmiechał. śmiercią. Miał poczucie. W tym klasycznym dziele zostały opisane stopnie. kryzysami społecznymi lub nawet wojną. Pragnę osobiście odbierać przewodnictwo. powtarzając w kółko: »Uwierz mi. prosimy o to. Na kaŜdym ze stopni doznamy cudownych. Osobom związanym z Kościołem katolickim praca św. po czym się uśmiechnęła i wyszła. który zaczyna konkurować z autorytetami zewnętrznymi. Duchowe połączenie z Bogiem jest w istocie czymś innym niŜ religijność. które uniemoŜliwiają osobisty kontakt z Tobą. gdy siedziałem z jedną z takich osób. Chciałbym przekazać ludziom. co moŜe spowodować wewnętrzny zamęt lub nawet „duchową schizofrenię"." Przebudzenie duchowe Na temat osobistej wędrówki duchowej powiedziano juŜ wiele. nieznanych zwykłemu ludzkiemu doświadczeniu. Religia ma korzenie w energii pierwszej czakry.Z perspektywy symbolicznej. psychiki. padłem na kolana i zapytałem Boga: »Czy Ty w ogóle jesteś z tymi ludźmi? Czy słyszysz ich modlitwy? Oni potrzebują pomocy. Natomiast duchowość jest doświadczeniem indywidualnym. ale takŜe rozpacz. tym łatwiej jest nam świadomie czerpać z energii sefiry Keter lub czakry koronnej.« Nazajutrz. W swoim kazaniu Dusza jest zjednoczona z Bogiem Mistrz Eckhart napisał. a ona powiedziała: »Wiesz co. wierzę Ci. Pragnąłem jedynie. pracownik socjalny. Jana od KrzyŜa. Najbardziej znana jest jedna z pierwszych prac na ten temat: Noc ciemna. Próbowałem przekonać moją rozmówczynię. jest w Bogu. zobaczyłem przy niej anioła. by chroniła mnie grupa. Teraz wszędzie widzę anioły. szaleństwa i poczucia skrajnej izolacji. Ŝe ostatecznym celem mistycyzmu jest rozpoznanie. uczuć i emocji. bez pośredników. Nadal prowadziłem rozmowę. aby się oddzielić od (uŜywając mojej terminologii) świadomości zbiorowej (lub grupowej). gdy wróciłem do domu. jakie mnie ogarniało. by stworzyć w pełni świadomą więź z boskością. Ŝe tak naprawdę nie robi niczego dobrego dla biednych i zrozpaczonych ludzi na rzecz których pracował. Była we mnie wiara.

lecz takŜe przez uczonych. W 1960 roku wraz z II soborem watykańskim nastąpił przełom w świecie religijnym Zachodu. Boskie Światło stało się dostępne dla niezliczonych „nieklasztornych" mistyków . zmuszając Dalajlamę do ucieczki z jego klasztornej ojczyzny. medytowały nieprzerwanie tygodniami i popadały w depresje. nie chcąc zwrócić „uwagi Boga" na siebie. Thomasa Mertona. Odczytywanie symbolicznych treści angaŜuje szósty zmysł . które zwykłych śmiertelników doprowadziłyby na skraj samobójstwa. jakiego nie doświadczyłam nigdy wcześniej. która wyczuwa połączenie. które przyznawały.pozwoliła na oddzielanie się od grupowego doświadczania religijności i na poszukiwanie indywidualnej drogi rozwoju duchowego. Wtedy natychmiast zaczynam odczuwać przy sobie ich obecność. Na jednym z moich warsztatów pewna kobieta opowiedziała o swoim związku z przyrodą. Buddyści i Hindusi poznawali nauki chrześcijaństwa. gdy się przygotowuję do pracy w ogrodzie. Od kiedy „niewyświęceni" posiedli umiejętność interpretowania pism. Jest archetypową przemianą ziemskiej społeczności. bez względu na korzenie religijne czy kulturowe. bez względu na korzenie religijne. Ŝe religia rzymskokatolicka była pierwotnym Kościołem chrześcijańskim. poznawanie siebie i wewnętrzna dyscyplina prowadzą do doznań mistycznych. Nie mogłam sobie 136 . które indywidualnie i samodzielnie przyjęły niezwykłe nauki duchowe. nauki Dalajlamy i wielu innych utalentowanych nauczycieli rozprzestrzeniły się i wpłynęły na wspólnoty duchowe na całym świecie. Przejście od religii do duchowości jest czymś więcej niŜ trendem kulturowym. Ŝe niewielu moŜe znieść bezpośrednie obcowanie z Niebem. Dla osób poszukujących duchowości ta nowa wolność oznacza przełom w moŜliwościach „poznawania" Boga. Osoby. Podobnie jak oficjalni przywódcy religijni. Bariery pomiędzy Wschodem i Zachodem były przełamywane nie tylko przez zbuntowane osoby świeckie. jakiej świat nie widział od czasu buntu Marcina Lutra. rewolucję. Powszechnie wiedziano bowiem. który w swoim klasycznym dziele pt. Samo słowo „katolicki" oznacza „powszechny".intuicję. wprowadzając nową wolność duchową dla wszystkich. stało się jasne. Choć wygnanie duchowego przywódcy było najbardziej bolesnym wydarzeniem w historii Tybetu. Ŝe szczera modlitwa. śycie klasztorne pozwoliło przekształcić „zwykłe" religijne podejście do Boga w bezpośredni kontakt z boskością. jednocześnie pościły aŜ do skrajnego wyczerpania. doświadczają wyjątkowej komunikacji telepatycznej i uzdrawiają modlitwą lub przez dotyk. które do tej pory stanowiły najsilniejsze źródło światła duchowego w rozumieniu symbolicznym legły w gruzach W latach pięćdziesiątych dwudziestego stulecia Chińczycy dokonali inwazji na Tybet. nieŜyjącego juŜ mnicha trapistę. „Za kaŜdym razem. Kobiety poczuły powołanie. odmawiam modlitwę. która dzięki umiejętności symbolicznego interpretowania rzeczywistości uzyskała dostęp do prawd uniwersalnych. jak np. aby sprowadzić pomoc istot duchowych. Gdy przed ośmioma laty byłam świadkiem katastrofy ekologicznej. W następnych stuleciach. nawet jeŜeli same mieszkały w klasztorach. Gdyby ktoś przed laty opowiedział mi o takich rzeczach. Osoby postronne. w miarę jak Europejczycy poznawali inne kultury. Na całym świecie ludzie zaczęli dostrzegać ograniczenia swoich tradycji religijnych i otwierać się na inne przekazy duchowe. co w sposób symboliczny sugeruje. które opiekują się przyrodą. Mury klasztorów. Dziennik azjatycki wyraził potrzebę poszukiwania wspólnych prawd buddyzmu i chrześcijaństwa. jakie istnieje pomiędzy wszystkimi Ŝyjącymi układami energii. uznałabym go za wariata. osłabła rola kapłanów i oficjalnych przywódców kościelnych. słyszą głosy. ogarnęło mnie poczucie gniewu. duchowość ukrywała się za dobrze strzeŜonymi murami klasztorów i aszramów. a przywódcy duchowi z róŜnych stron świata organizowali wspólne oficjalne spotkania. trzymały się z daleka od niektórych z tych mistyków. Na zjeździe tym hierarchia Kościoła rzymskokatolickiego zerwała z częścią wielowiekowej tradycji. Poprzez II sobór watykański ta pierwotna struktura ogłosiła przesłanie ogólnego wyzwolenia duchowego. Ŝe mają wizje.osób świeckich. chrześcijanie podróŜowali do buddyjskich klasztorów Zen i hinduistycznych aszramów.

kto sięgał mi tylko do kolan. poniewaŜ jest katoliczką. Inni uczniowi mówili jej. środowiska naturalnego i jego róŜnorodności oraz społecznej słuŜby i dobroczynności. gdzie jako siedmioletni chłopiec byłem wielokrotnie bity. a nie nawracana. gdyŜ całą sobą wiedziałam. ludzkość zmierza ku pełniejszemu rozumieniu zdrowia i choroby. gdyŜ nie zgadzałem się z tym. jest czterdziestoczteroletni Jim Garrison. która była uczennicą w tej samej szkole. poszedłem do świątyni buddyjskiej. To on namówił Michaiła Gorbaczowa do załoŜenia Fundacji. w którym. aby dać im cukierki. Wtedy zrozumiałem. Łzy napłynęły mi do oczu. Przyglądając mu się zauwaŜyłem. Wygląda na to. do którego moŜemy się udać. Ŝe ludzkość wzywana jest do tego. Ŝe nie wierzę w to. Zdałem sobie sprawę. gdy wędrowałam przez las. Tego wieczoru skontaktowałam się z moim szefem i poinformowałam go. aby dojrzeć duchowo i osiągnąć poziom holistycznego zrozumienia i słuŜenia. Mucha na chwilę odleciała. który wydawał się pochodzić od kogoś. który zrobił doktorat na Uniwersytecie Cambridge. Jednak pewnego dnia. W tym trudnym okresie powracał do mnie obraz medytującego mnicha.in. Międzynarodowego Stowarzyszenia Polityki Zagranicznej oraz prezes i dyrektor Korporacji Diomedesa. uświadomiłem sobie. Deepak Chopra i Thich Nhat Hanh. Następnie poprosiłam w modlitwie. Ŝe nikt. Ŝe nie będą się ze mną bawiły do czasu. Celem zgromadzenia było stworzenie nowej wizji społeczności globalnej. Ŝe muszę posłuchać tego głosu. czego o Bogu próbowali nauczyć mnie misjonarze. cały czas się zastanawiając. otwierają się przed nami niezliczone nowe drogi i moŜliwości słuŜenia. Ŝe przebywa w innym miejscu. gdzie po raz pierwszy w Ŝyciu zobaczyłem medytującego mnicha. Zafascynowało mnie to. gdzie on jest". jak proponowała im dodatkowe cukierki w zamian za obietnicę. Gdy miałem dziewięć lat. Ŝe jest katoliczką. Ŝe po jego twarzy chodzi mucha. co mówi. Później zostałem posłany do protestanckiej szkoły z internatem. usłyszałam głos. którzy pracują na poziomie globalnym na rzecz jednoczenia się ludzi i krajów oraz poprawy warunków Ŝycia na Ziemi. Z sąsiedniego pomieszczenia słyszałem. w rodzinie amerykańskich misjonarzy. gdy mój ojciec wygłaszał kazanie w trakcie naboŜeństwa. Margaret Thatcher i Michaił Gorbaczow.poradzić z tym uczuciem. nie pójdzie do piekła. obok wielu liczących się przywódców politycznych. W ten sposób rozpoczęłam nowe Ŝycie. Jim urodził się w Chinach. przewodniczący Fundacji Gorbaczowa. Powiedział: „PomóŜ nam". uczestniczyły autorytety duchowe m. zacząłem wygłaszać swoje zdanie w kwestiach dotyczących teologii. Wtedy 137 . w której byłam kierownikiem sklepu. jak George Bush. w małej wiosce na Tajwanie. po czym znowu usiadła na jego twarzy. zaproponowała mi zajęcie się uprawą i sprzedaŜą roślin leczniczych. nie ma znaczenia. a ja powiedziałem. Ŝe przemawia do mnie królestwo przyrody. Jim jest takŜe teologiem. Ŝe mnich nie reagował. Abyśmy mogli podjąć te wyzwania. Jednym ze współczesnych mistyków. Z tego powodu zostałem na dwa tygodnie zamknięty w izolatce. Wkrótce po tym wydarzeniu jedna z opiekunek zwołała wszystkie inne dzieci. Ŝe odchodzę z pracy. Przypominam sobie. aby pokazano mi w jaki sposób mogę pomagać naturze. Ŝe Orient jest skarbnicą prawdy i Ŝe kultura Wschodu powinna być szanowana. Swoje pierwsze doświadczenia duchowe opisuje w następujący sposób: „Kiedy miałem pięć lat. stworzył moŜliwości współpracy dla kosmonautów amerykańskich i rosyjskich i zainicjował Pierwsze Forum Światowe. Następnej niedzieli. z czego będę Ŝyła. Jimowi dodaje sił jego wizja i moc ducha. Ten obraz pomógł mi przetrwać okres szkolny. przypominając mi o miejscu poza czasem i przestrzenią. jak stanąłem w obronie katolickiej dziewczynki o imieniu Jackie." Odczuwając intuicyjnie to połączenie. Po prostu wiedziałam. którą znałam tylko przelotnie. Ogólny ruch w kierunku współdziałania jest efektem uwolnienia Boskiego Światła. Nawet przez chwilę nie zastanawiałam się nad tym. a on nawet nie drgnął. a to. Ŝe pójdzie do piekła. Siedziałem w świątyni i przyglądałem mu się. Dwa tygodnie później osoba. kto wierzy w Boga. aŜ przyjmę Chrystusa.

które jest wolne od ludzkich ograniczeń i zamętu. aby wytrwać w świecie zewnętrznym. którzy ciągle narzekają lub są pozbawieni ambicji. kim jestem. Ŝe jego dylematy mają podłoŜe psychologiczne. Ŝe istnieje miejsce poza wszelkimi okolicznościami. a nasza uwaga przestaje być przyciągana przez ludzką moc. jak wiele będziemy ćwiczyć. partii politycznej. Kiedy indziej powinniśmy wielbić stworzenie i róŜnorodności przejawów boskości. jak wierzę. której teraz słuŜę swoim Ŝyciem. nie wiedzą tylko. Oddanie sprawia. PoniewaŜ kryzys duchowy dotyczy takŜe sfery psychiki. Tamto wydarzenie zmieniło moją świadomość i nigdy nie powróciłem do zwykłego myślenia. Zwykłe rozwiązania wydają się mało atrakcyjne. co jest. która pozwala dokonać pozytywnych zmian na skalę światową. Pragniemy obcować ze źródłem nadziei i cudów. Oczywiście. Jestem przekonany. która jest połączona bezpośrednio z Boską obecnością. poprzez które działa Duch. dowiedziałem się. technice ćwiczeń lub gangowi. W jakiś sposób musiałem wtedy udać się do tego wewnętrznego miejsca razem z nim. stał się wzorem potencjału ludzkiego ducha i siły. zarówno fizycznie. Pragnienie ma o wiele głębsze podłoŜe i nie zaspokaja go perspektywa podwyŜki." Jim jest współczesnym mistykiem. Ci. do którego moŜna się udać. który przypomniał mi. Ŝe jesteśmy narzędziami. awansu. któremu nie są w stanie zaradzić Ŝadne zewnętrzne zabiegi i zmiany. które nigdy nie czuły sensu i celowości w swoim Ŝyciu. „początkujący mistyk" moŜe nie być świadomy jego duchowej natury i sądzić. nie przechodzą kryzysów duchowych. nieznane lęki są drugim objawem kryzysów duchowych. Wiele 138 . Wierzę. Ŝe część naszej świadomości wiąŜe się z naszą nieosobową. jak np. Ludzie. Stworzyliśmy wiele nieodpowiednich zamienników potrzeby oddania się większej mocy: oddanie firmie. czasem na modlitwie. Ŝe samo Ŝycie dostarczy „sens" do ich stóp. ale nieuchronnie będziemy coraz starsi. umoŜliwiając ludzkości rozwój. i tak się zestarzejemy. rezultatem mego wczesnego doświadczenia z mnichem. i czego chcę od Ŝycia" . lęk przed opuszczeniem czy starzeniem się. wieczną toŜsamością. Wraz z tym zrozumieniem pojawiła się wizja sprawiedliwości społecznej. Kryzysy duchowe róŜnią się jednak od załamań psychicznych i charakteryzują się trzema rodzajami symptomów.stawanie w obronie słabszych i przeciwstawianie się tym. którzy mają negatywne poglądy. W ogromnej liczbie dostępnych obecnie tekstów psychologicznych rzadko się wspomina o podstawowej ludzkiej potrzebie: o oddaniu. druŜynie sportowej. a czasem na zmierzeniu się z wyzwaniami. Ŝe w obliczu małostkowości i ograniczonego myślenia naszym zadaniem jest utrzymanie światła . Ŝe nasza praca polega czasem na medytacji. Zwołując przywódców świata na Pierwsze Światowe Forum z zamiarem „wspólnego rozwaŜenia kolejnego etapu w rozwoju ludzkości". Nowe. Kryzysy duchowe i potrzeba oddania Symptomy kryzysów duchowych są bardzo podobne do objawów załamań psychicznych. Zaczynają się zazwyczaj poczuciem braku sensu i celu w Ŝyciu. którą przepełnia energia siódmej czakry. Na tym polega praca duchowa. Bez względu na to. Lęki te nie są „zwyczajne". jak i energetycznie mamy potrzebę kontaktu ze źródłem mocy. Gdy nauczyłem się docierać do tego miejsca. Wszyscy. Całe swoje Ŝycie poświęciłem tej wizji. jest wiele osób. jakie stawia nam Ŝycie. którzy doświadczają duchowych rozterek czują. MoŜemy zachować zdrowie. jak to rozpoznać. one jednak prawdopodobnie błędnie oczekują. lecz wiąŜą się z utratą poczucia siebie lub własnej toŜsamości. Trzecim symptomem jest potrzeba poświęcenia się czemuś większemu od siebie. Wszystkie te ziemskie namiastki ostatecznie zawodzą. jaką posiada przepełniona wiarą jednostka. Ŝe coś się w nich budzi. Nawet krótki i przelotny kontakt z tą obecnością i jej nieskończoną mocą pozwala świadomie uwolnić się od lęków związanych z Ŝyciem.znowu zobaczyłem obraz mnicha.to najczęstsze stwierdzenie w przypadku osoby. małŜeństwa czy nowej znajomości. „Nie wiem juŜ.

przez dłuŜszy czas. by się oddawać innej istocie ludzkiej. Z pewnością te symptomy są podobne do zwykłych zaburzeń psychologicznych. zadawał się z waŜnymi osobistościami świata biznesu i prowadził błyskotliwe Ŝycie towarzyskie. Ŝe przyczyna kryzysu ma charakter wewnętrzny. które zniosą ograniczenia umysłowe i emocjonalne. oddanie powinno być skierowane ku górze. jak np. który teraz ma czterdzieści dziewięć lat. nieświadomie zaspokajając w ten sposób swoją potrzebę poświęcenia. Wprawny doradca duchowy moŜe pomóc w przejściu przez „ciemną noc duszy". pełen lęku. Co więcej. uwaŜasz je za bezwartościowe? Czego dotyczą Twoje marzenia związane z duchowością? Czy sądzisz np. Ŝe zdarzyło Ci się złamać własne zasady duchowe? Czy kiedykolwiek pragnąłeś/aś uzdrowienia? Czy pragnąłeś/aś głębiej poznać Boga? To nie są zwykłe pytania psychologiczne. Przez wiele lat Per podróŜował po świecie. nikomu nie mówiąc o swoim stanie fizycznym i duchowym. którym przez lata lojalnie słuŜyły.osób cierpi. Takie połączenie lęku z samotnością doprowadziło do załamania. nie znalazł jednak pocieszenia w religijnej tradycji rodziny. Takie przeobraŜenie najpierw pogorszy samopoczucie osoby. począwszy od dzieciństwa aŜ do chwili obecnej. jakich doświadczają ludzie. Zamknął się w sobie. Jednak w wieku czterdziestu trzech lat stwierdzono u niego obecność wirusa HIV Rok później zmarła jego matka. Łatwiej moŜna uzyskać na nie odpowiedzi. W wyniku tych dwóch dramatycznych przeŜyć Per popadł w rozpacz i depresję. dokąd ma nas doprowadzić. zdaje sobie sprawę z tego. Zdobył uznanie i odniósł ogromny sukces finansowy. Per nadal pracował. śaden ksiądz. dlaczego tak trudno Ci jest zaufać Bogu? Czy czujesz. Gdy jednak mają podłoŜe duchowe. Typowa pomoc psychologa polega na przyjrzeniu się negatywnym wzorcom w relacjach z innymi. a nie inne decyzje? Czy uświadamiasz sobie. Negatywna ocena zewnętrznych okoliczności w Ŝyciu takiej osoby jest wynikiem kryzysu duchowego. gdyŜ otworzy przed nią jej serce i umysł. szukał wsparcia u pastora. jednak Ŝadna istota ludzka ani organizacja nie dysponuje taką mocą. fałszywe przekonania nie poddadzą się bez walki i nie zrezygnują ze swojej dominacji nad ludzką psychiką. Gdy zmarła jego matka. Wiele trudnych wyzwań z nią związanych jest natury psychicznej. Wcześniej Per nie poświęcał uwagi sprawom duchowym. Ŝe ludzie dowiedzą się o jego chorobie. Zrezygnował z pracy i postanowił na jakiś czas wyprowadzić się z miasta. dzięki której unikniemy wszelkich nieszczęść. Ŝe osoba wchodzi w okres „ciemnej nocy". Nie jesteśmy stworzeni do tego. Per. którzy mniej angaŜują się w rozwój duchowy? Czy prosiłeś/aś w myślach lub modlitwie o pomoc w zrozumieniu. Wrócił więc do domu swojej matki. z którą łączyła go bardzo silna więź. która doświadcza „ciemnej nocy". Ŝe podąŜanie ścieŜką rozwoju duchowego czyni Ciebie lepszym/ą od innych lub Ŝe Bóg jest bardziej przychylny Tobie niŜ tym. Brak poczucia własnej toŜsamości i sensu w Ŝyciu oraz potrzeba oddania są najwyraźniej szymi oznakami tego. kierować energią oddanej mu osoby bez wywołania skandalu. osoba nie czuje potrzeby obwiniania innych za ten stan. podejmując takie. Ŝe nasze ziemskie oddanie sprawom i ludziom da nam w zamian siłę. odkrywając lęki i negatywne przekonania i pozwalając na stawienie czoła swojej ciemnej stronie i swoim fałszywym bogom. gdy się je zwalnia z firm. Choroba często sprzyja duchowej przemianie i „ciemnej nocy". guru ani pastor nie jest w stanie. Oczekujemy. gdy wprowadzi się w swoje Ŝycie zmiany. W jaki sposób próbowałeś/aś zrozumieć sens swojego Ŝycia? Które z Twoich lęków dotyczą pojmowania Boga? Czy oceniając swoje Ŝycie w kontekście duchowym. który połoŜony był w dość odludnym miejscu w 139 . a nie jego przyczyną. Ŝe w jakiś sposób zawiodłeś/aś. jednak ono przede wszystkim bada kwestie dialogu wewnętrznego dotyczącego spraw ducha. ChociaŜ rozpoznanie tych negatywnych wzorców jest pomocne takŜe w poradnictwie duchowym. projektuje okręty pasaŜerskie..

jest bardzo kojącą i uzdrawiającą siłą. JeŜeli odkryjesz. duchowego doradcy. jak jego duch oddziela się od ciała i wchodzi w wymiar „ekstazy nieznanej ludzkiemu doświadczeniu". Doświadczenia Pera nie tylko ukazują „ciemną noc duszy". a jego kreatywność osiągnęła nowy poziom. Gdyby ktoś zaproponował mi wszystko to. Poszedł więc do księgarni w najbliŜszym mieście. przed snem.górach. Ron. Ŝe wirus uzdrowił mnie duchowo. teŜ bym tego nie wiedział. Osoba. czego zaznałem wcześniej". która jest w stanie pokonać ograniczenia ciała. aby powtórnie przeprowadzić badanie krwi i choć nie przestał być nosicielem HIV. Pod koniec wykładu jakiś męŜczyzna poprosił mnie. Ŝe jakiś rodzaj modlitwy przynosi Ci spokój. Zaczął więc czytać ksiąŜki na temat mistycyzmu. Módl się codziennie w sposób. uczyń go częścią swojej codziennej praktyki oddania. Odkrył ją w sobie. Jak powiedział. JeŜeli nie znamy takiej osoby. O jakości modlitwy decyduje nie czas jej poświęcony.oddanie sile potęŜniejszej od siebie. Wrócił do domu matki z duŜą liczbą ksiąŜek i przez kolejne kilka miesięcy dokształcał się w dziedzinie leczenia alternatywnego. moŜemy znaleźć pomoc w literaturze duchowej. Choć doznania były cudowne. oddając się medytacji i stosując dietę makrobiotyczną. które wskazuje nową drogę. nie obsesja. który jest dla ciebie najodpowiedniejszy. Ŝe jedynym sposobem na osiągnięcie tego jest zaraŜenie się wirusem HIV. ale świadczą o mocy ducha. Udał się do lekarza. modlitwy i gdy jest to moŜliwe. Ŝe zgodziłbym się. Wierzę. czego bardzo mu brakowało . gdy był młodym księdzem. śył jak pustelnik . co się z nim dzieje. Jednocześnie zmienił swoje nawyki Ŝywieniowe. moŜe stanowić deskę ratunku.powiedział mi Per . Swoje pierwsze doświadczenie tego typu opisuje w następujący sposób: „Wiosną 1976 roku poproszono mnie. Ŝe kaŜda ciemna noc kończy się światłem. potrzebujemy zaufania. Poczuł. Aby się czymś zająć. w których znalazł opisy doświadczeń zbliŜonych do jego stanów uniesienia. wprowadzając dietę leczniczą. Prowadź dziennik. zapisuj w nim swoje myśli i modlitwy i pamiętaj. prawdę mówiąc. moŜe w połowie dnia i wieczorem. W swojej wędrówce duchowej Per osiągnął coś. Oddanie. twierdząc. jak długo będę Ŝył . Ŝe teraz czuje się lepiej niŜ kiedykolwiek w przeszłości i Ŝe odkąd spojrzał śmierci w oczy. które jest o wiele bardziej rzeczywiste niŜ ta ziemia i to Ŝycie. W tym stanie wszystkie lęki Pera znikły i poczuł. poniewaŜ to wewnętrzne miejsce swoją realnością przewyŜsza wszystko to. Podczas medytacji zaczął doświadczać stanów rozszerzonej świadomości. Nawet pięć minut rano i wieczorem moŜe się okazać wystarczające. Per uczył się utrzymywać swojego ducha „tu i teraz" i świadomie robił wszystko. gdybym nie miał tego wirusa. nie miał pojęcia. ma w sobie więcej Ŝycia. Z czasem pojawił się optymizm i nadzieja. abym dla grupy ludzi wyznających róŜne religie wygłosił wykład na temat mocy Boga. W rezultacie zaczął medytować. zaczął remontować dom. W ten sposób zetknął się z alternatywnym podejściem do zdrowia i z literaturą duchową.w odosobnieniu. Ŝe posiadł „Ŝycie wieczne". jego układ odpornościowy odzyskał pełną sprawność. śyję pełniej i mam połączenie z miejscem. co teraz wiem i czego doświadczam. Per mówi. Jego Ŝycie skupiło się wokół praktyki duchowej. myślę. abym się 140 . Zajmowałem się wtedy tworzeniem płaszczyzny porozumienia dla róŜnych tradycji duchowych. pięćdziesięciosiedmioletni były ksiądz katolicki. Samotne wieczory mógł wypełnić jedynie czytaniem. Módl się o określonych porach: po przebudzeniu. Po tym wydarzeniu wrócił do pracy. która rozumie naturę wędrówki duchowej. w tym takŜe medytacji i wizualizacji. aby pozamykać sprawy z przeszłości. Przetrwanie „ciemnej nocy duszy" Aby przetrwać „ciemną noc". lecz jej intensywność. w trakcie jednej z medytacji „odwiedził Niebo". Z kaŜdym dniem czuł się coraz silniejszy.jednak. zdobył uznanie w Stanach Zjednoczonych dzięki zdolności uzdrawiania. „Nie wiem.

to było coś nowego. jakie udało mi się rozpoznać. Stwierdzenie tego bardzo mną wstrząsnęło. które znajdują się w grupie. zerwałem jednak z naukami religijnymi. Po około czterech miesiącach ta sama kobieta przyszła do mojego kościoła. W tym samym czasie otrzymałem zaproszenie do wystąpienia w telewizyjnym programie Joan Rivers. więc poprosiłem o przewodnictwo i intuicyjnie zacząłem kłaść na ludziach ręce. Bałem się wystąpić przeciwko świadomości grupowej .powiedział Ron . co robiłem. Wkrótce potem poznałem głęboko uduchowioną osobę . W obliczu kryzysu toŜsamości. to stwierdzenie było jak grom z jasnego nieba . niŜ gdybym pozostał księdzem. Usłyszała jednocześnie wewnętrzny głos. na który chorowała. słuŜy pogłębianiu mojej świadomości duchowej. RóŜne wydarzenia wywołały w nim niechęć do politycznej atmosfery panującej w Kościele i przekonanie. Ta trudna sytuacja zmusiła mnie do przyjrzenia się sobie i określenia na nowo. który znajduje uznanie nie tylko wśród osób 141 . postanowiłem. Serce niemal mi stanęło. Nie czułem niczego poza strachem. PołoŜyłem na niej jedną dłoń." „Ciemna noc" Rona zaczęła się w 1987 roku. Wtedy właśnie światło zaczęło powracać do mojego Ŝycia. załamany i czułem się nie na miejscu. które poznałem jeszcze jako ksiądz. Ŝe zrezygnuję z roli duchownego. Ludzie zaczęli się zwracać do mnie o pomoc. która jako pierwsza stanęła przede mną. przypomniałem sobie zdanie wypowiedziane w modlitwie przez świętego Franciszka: »Uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju.« Czułem.pomodlił za chore osoby. aby jak najszybciej skończyć. aby ponownie udała się do lekarza i przeprowadziła dodatkowe badania. szczególnie moja rodzina.jakby ktoś powiedział: »oto Twoja nowa toŜsamość«. Z powodu tego. nie pozwalał mi odejść. w jaki sposób mógłbym tej pomocy udzielić. gdzie jest moje miejsce. Od tego czasu moje Ŝycie obrało kierunek. Ŝe gdy odejdę. Uzdrawianie duchowe znalazło się w centrum mojego Ŝycia. czuję. poprzez które mogłaby działać. Jednak lęk przed tym. jednak Boska moc uzdrawiania . Kiedy wracałem po programie samolotem z Nowego Jorku.nauczyciela. Byłem zaskoczony. Mój udział polegałby na udostępnieniu tej sile duchowej siebie jako narzędzia. Około dwustu z czterystu obecnych osób podeszło do przodu. jakby błyskawica przeszyła jej ciało. jak szczerze wierzyłem. Wracając do Ŝycia. Wierzyłem w teologicznie pojmowaną moc Boga. Sprawnie przesuwałem się od jednej osoby do drugiej. aby uczestniczyć w modlitwie. co od tamtego momentu wydarzyło się w jej Ŝyciu. Joan Rivers przedstawiła mnie jako uzdrowiciela duchowego.sprawy jednak tak się potoczyły. iŜ dłuŜej nie chce być duchownym. co naleŜy. męŜczyzna wszedł na podium i ogłosił: »Ron chciałby się pomodlić o uzdrowienie obecnych tu chorych«. Dokładnie przypominam sobie kobietę. leczącego za pomocą modlitwy. np. bym pamiętał o nich podczas swojej osobistej modlitwy. który utwierdził mnie w przekonaniu. Choć od dwudziestu pięciu lat byłem księdzem. która jest potęŜniejsza ode mnie. Gdy mu odpowiedziałem. Ŝe gdy wreszcie podjąłem decyzję o odejściu. więc zapewniłem go. aby opowiedzieć o tym. a co. Ŝe chodzi mu o to. Zastanawiając się nad tym. prosząc. i przy jej udziale wykonywać swoją pracę. co mam robić. który powiedział jej. Pomyślałem. jaki przechodziłem. bo choć formalnie zrezygnowałem z funkcji księdza. co powiedzą inni. uda mi się przełamać ograniczenia religii i zyskać większą wiarygodność. współpracy ze światem medycznym. rodzina mnie w tym wspierała. gdy zrozumiał. Ŝe tak uczynię. Wyniki pokazały Ŝe nowotwór. Nie wiedziałem. Uwolniłem się od wszelkich przywiązań. wszedłem w głęboki konflikt z pewnym biskupem. Pozostałem wierny mistycznym prawdom. Ŝe nauki głoszone przez Kościół są niezgodne z nauczaniem Jezusa. Owego dnia poczuła. by moc BoŜa uczyniła. jakiego świadomie nie planowałem. „Byłem zrozpaczony." Ron jest teraz czołowym uzdrowicielem. Ŝe z powołania nadal nim jestem. Niemal natychmiast pojawiły się nowe moŜliwości. Ŝe powinienem zawierzyć sile. postanowiłem zostać uzdrowicielem duchowym. Tak teŜ zrobiła. zniknął. drugą kreśląc z przyzwyczajenia znak krzyŜa.

a takŜe całej planety. co nie znaczy jednak. Dlatego staramy się skontaktować z tymi. w miłości. Jednostka musi rozwinąć osobiste i odpowiedzialne Ŝycie duchowe. Gdy to rozumiemy. Ŝe zawsze moŜesz zostać wskrzeszony. o co odtąd zostaniesz poproszony. Choć ich słowa sugerują. nie mogę nazwać ich uzdrowicielami z powołania. co tworzymy. To nieporozumienie wynika z przekonania. modląc się lub medytując? 2. Ŝe ksiądz ma lepszy kontakt z Bogiem niŜ zwykły śmiertelnik.w pokorze i świadom. stającej się punktem odniesienia. Czy uzdrawianie poprzez modlitwę zdobywa uznanie w wyniku wzrostu świadomości duchowej wywołanej przez ruch New Age? Tak. lecz takŜe tych. dlatego musimy się nauczyć działać i myśleć mądrze. lecz lęk przed nią. której ktoś sam nie posiada. Jesteśmy odpowiedzialni za to. Ja tylko »uruchamiam« te energie. Ŝe tak. jakie kierujemy do Niego. aby następnie wykorzystać ją dla dobra poszczególnych osób. bez względu na to. Dzięki swojemu zrozumieniu natury uzdrawiania poprzez modlitwę. które pragną zostać uzdrowicielami. Taka osoba charakteryzuje się gotowością do przyjęcia energii Boga w modlitwie. Ŝe mogę kogoś w czymś wyręczyć lub Ŝe mam moc. powiedzieć Bogu: »Jestem gotów przyjąć Twoją łaskę i uŜyć jej jak Jezus to czynił. Ŝe jedynym sposobem przetrwania tego piekła jest zwrócenie się do Boga i zaakceptowanie Jego warunków. Zachowujesz w świadomości wspomnienie »ciemnej nocy«. aby mogła »dotknąć« nas w sposób. lecz na Ŝyciu z Bogiem. Ŝe najpierw wyjaśnię. Teraz rozumiem. Niektórzy umieją zdobyć się na odwagę. stał się cennym źródłem informacji dla wszystkich.potrzebujących. To nie śmierć jest wrogiem." Ron powrócił do odwiecznej formy uzdrawiania: poprzez wiarę. jak ciemna jest noc. Po rozstaniu ze mną ludzie muszą kontynuować bycie z Bogiem. bez względu na to. ale zwracanie się do Boga po to. co to znaczy być uzdrowicielem z powołania. jeŜeli potrafimy zrozumieć. oraz słuŜyć swoim Ŝyciem innym i całemu stworzeniu. Odpowiedz na pytania: 1. Śmierć moŜe być zakończeniem doświadczenia związanego z opuszczeniem. Jakie odpowiedzi na powyŜsze pytania wywołałyby największy lęk? 142 . Zazwyczaj otrzymują łaskę. Ŝe są w stanie zaakceptować Jego wolę. Prawdziwy kontakt to nie proszenie o coś. Na jakie pytania szukałeś/aś odpowiedzi. Błędem jest myślenie. którym muszę wybaczyć«. Tak nie jest. Ŝe po drugiej stronie będzie czekał na nas komitet powitalny. Ŝe kaŜdy moŜe być uleczony. Ŝe opuszczenie jest zapytaniem ze strony Boga: »Czy potrafisz wierzyć we mnie nawet w najciemniejszą z nocy?« W czasie tego opuszczenia załamuje się Twój duch i zdajesz sobie sprawę. Czy moŜliwe jest uzdrowienie? Oczywiście. Celem naszego pobytu na Ziemi jest przezwycięŜenie iluzji i odkrycie wewnętrznej mocy własnego ducha. Wiele osób określa siebie mianem uzdrowicieli i choć posiada dobre chęci. Ich konflikt wewnętrzny widać jak na dłoni. Ron mówi: „Pozwólcie. pozwalającą pokonać chorobę fizyczną. aby z Nim być. Modlitwa nie polega na słowach. aby móc stawić czoła swoim lękom i swojej negatywnej energii. tu i teraz. Czasami osoba musi doświadczyć choroby. Modlitwa jest świadomym kontaktem z Bogiem. który pozwoli nam się poczuć silniejszymi od choroby. którzy przeszli tę drogę przed nami – chcemy mieć pewność. w przewaŜającej części czujące. Uzdrowiciel z powołania ma za sobą doświadczenie »ciemnej nocy duszy« i opuszczenia przez Boga. na czym polega prawdziwa modlitwa. modlitwa staje się »lekarstwem«. to z pewnością tak nie myślą. Ŝe Bóg je opuścił lub Ŝe zostały przez Niego ukarane. dzięki któremu pozostajesz w łączności z Bogiem . Czasami nadchodzi czas śmierci. boją się jednak poznać przyczyny. Na czym polega uzdrawianie przez modlitwę? Polega na przywołaniu energii Boga. a konkretna osoba musi utrzymać je w ruchu. aby uzdrowić swoje lęki i wybaczyć tym. z powodu których ich dusza tak cierpi. Jacy ludzie szukają mojej pomocy? Osoby umierające. by kiedy modlę się z nimi.

5. Ŝe Bóg Twojej religii jest prawdziwszy od tego. dlaczego nie udało Ci się w niej wytrwać? 9. Ŝe Bóg wyjaśni Ci przyczyny Twoich bolesnych doświadczeń? JeŜeli tak. wymień jakich. wymień je i określ swój stosunek do nich. Czy obawiasz się wejść w głębszy kontakt z Bogiem z powodu zmian.3. który jest obecny w innych tradycjach duchowych? 6. 7. to czy czujesz taką potrzebę? Czy znalazłeś/aś obiekty zastępcze dla swojej potrzeby oddania? JeŜeli tak. Których znanych sobie duchowych prawd nie przestrzegasz? Wymień je. zamiast modlić się z pełną czcią? 4. Gdyby nagle Bóg postanowił udzielić Ci wszystkich potrzebnych wyjaśnień. jakie mogłyby nastąpić w Twoim Ŝyciu? 143 . Czy jesteś oddany/a jakiejś ścieŜce duchowej? JeŜeli nie. niŜ wyraŜasz mu wdzięczność? Czy zwykłeś/aś prosić Boga. Czy oczekujesz. Czy zacząłeś i przerwałeś praktykę medytacji? JeŜeli tak. gdyby odpowiedź brzmiała: „Nie mam zamiaru ujawniać Ci czegokolwiek na tym etapie Twojego Ŝycia"? Co wtedy byś zrobił(a)? 8. Czy targujesz się z Bogiem? Czy skarŜysz się Bogu częściej. Czy uwaŜasz. 10. jak wpłynęłoby to na Twoje Ŝycie? A jak zareagował(a)byś.

Ŝe mamy do czynienia z erą świadomości. Poddaj własną wolę woli Boga 6. codziennie badaj swój układ energetyczny (zob. Patrz poprzez pryzmat symboliki.Posłowie Przewodnik współczesnego mistyka Wiem. Wszystko jest jednością 2. Zmienia się coraz częściej nasz stosunek do mocy osobistej i duchowej. Szanuj siebie 4. Bez względu na to. Miłość jest siłą Boską 5. To przeobraŜenie nieuchronnie obejmie wszystkie aspekty kultury globalnej.wewnętrzną i niematerialną a zewnętrzną i fizyczną. charakteryzującej się komputeryzacją biznesu. w programach dotyczących zdrowia i rozwoju. Szanujcie siebie nawzajem 3. Choć wydaje się to dziwne. w myśl uniwersalnej prawdy: Wszystko jest jednością. rysunek nr 6). gdzie odpowiednia postawa i umiejętność wizualizacji jest równie waŜna jak trening fizyczny. SkaŜenie radioaktywne. zmniejszanie się zasobów wody pitnej. obie ery są jednym i tym samym. Pamiętaj o siedmiu uniwersalnych prawdach dotyczących ciała i duszy: 1. sukces finansowy. Wyczerpały się moŜliwości systemu działającego na zasadzie „dziel i rządź". Groźba katastrof globalnych wymaga od nas zjednoczenia sił. śyj tu i teraz 144 . Ŝe nie ja pierwsza głoszę. wszyscy kroczymy tą samą ścieŜką. obserwując ich wpływ na własny układ energetyczny. To. co istnieje w naszych polach energetycznych. śaden z dotychczasowych okresów nie jest do nich podobny. DąŜ wyłącznie do prawdy 7. Ŝe społeczność światowa jest nękana kryzysami. W ten sposób rozpoznasz. degradacja środowiska naturalnego i kurczenie się warstwy ozonowej są kilkoma z wielu zagadnień o ponadnarodowym wymiarze. ci. W kaŜdej sytuacji dopatruj się znaczenia energetycznego i nim się kieruj. ma znaczenie symboliczne. Z punktu widzenia pierwszej czakry energetyczny wiek cywilizacji określa się mianem „ery informacji". czy chodzi o opanowanie choroby. śyjemy pomiędzy dwiema formami rzeczywistości . jak i emocjonalne. Analizuj wszystkie swoje decyzje. „Era komunikacji" jest symbolem nowej świadomości globalnej. Wskazówki dla współczesnego mistyka Myśl w kategoriach jedności. w swoich działaniach wykorzystują energię. Ŝe Ŝyjemy w niezwykle ciekawych czasach. medytacji i nieustającej analizy siebie i świadomości. wszystkich „organów" i „systemów" naszego globalnego ciała. zarówno te fizyczne. czyli wykorzystywania modlitwy. zauwaŜamy. Ŝe wszystkie przeszkody są iluzoryczne. którzy na poziomie fizycznym osiągają najlepsze rezultaty. które dotykają kaŜdego narodu. na seminariach uczących pozytywnego nastawienia czy w sporcie. która wymaga od nas właściwych mistykom umiejętności pracy energią. Jest zewnętrznym wyrazem tego. tak jak choroba pojedynczej osoby wymaga zmobilizowania i połączenia wszystkich sił organizmu i podporządkowania Ŝycia idei uzdrowienia. kiedy tracisz energię w wyniku lęków i negatywnych myśli. szkół i domów. Jednak patrząc z poziomu czakry siódmej. sportowy czy w innej dziedzinie. Jego miejsce zajmuje dąŜenie do połączenia sił wielu narodów w celu przetrwania i bezpiecznego wejścia w nowe stulecie. Informacja przekazywana drogą energetyczną wykorzystywana jest juŜ wszędzie: w holistycznym podejściu do zdrowia. Technika informacyjna jest fizycznym odzwierciedleniem naszych powiązań energetycznym. Pamiętaj. Ŝe wszyscy stanowimy jedność. Aby uzyskać przewodnictwo.

145 .

Dla siódmej czakry przywołaj energię sefiry Keter . 2. JeŜeli Twoja energia jest negatywna lub skaŜona lękiem. która powoduje zamęt lub Cię przeraŜa. i jeŜeli uznasz. wykryjesz kaŜde osłabienie. ciało i ducha z Boską świadomością.Te proste i pełne mocy prawdy pomagają ponownie zestroić umysł. błogosławiąc Ŝycie. zapytaj: „Jaki lęk pozbawia energii tę część ciała?" Po czym weź głęboki oddech i świadomie odłącz swoją energię od tego lęku. co symbolizuje sakrament małŜeństwa. Oceń. Rozpoczynając od pierwszej. Poproś. Codzienna medytacja Dodatkowo. zwróć się o mądrość i zrozumienie sytuacji. postępuj w sposób następujący: 1. czy w jakiś sposób nie łamiesz ustalonych przez siebie zasad. jaką uwalniasz z tego miejsca w aktach tworzenia. które wypowiadasz do innych. Skoncentruj się na energii danej czakry i poczuj. poproś. Przy szóstej czakrze skoncentruj się na energii sefir Chochmy i Biny. abyś mógł dochować wierności własnym zasadom. w codziennej medytacji koncentruj się kolejno na kaŜdej z czakr. które podjąłeś względem siebie. 3. miłosierdzia i osądu. zastanów się nad swoimi intencjami. Zastanów się nad słowami. jak łączysz się z całym Ŝyciem. abyś mógł się pozbyć iluzji. JeŜeli mówiłeś nieprawdę. Zastanów się nad sposobem swojego postępowania i oceń. Na tym polega wykorzystanie energii sakramentu spowiedzi. na jakie się zgodziłeś. Przechodź kolejno przez czakry. abyśmy rozminęli się z naszym Ŝyciowym celem. które Tobą władają. Poprzez oddech pozwól Boskiej energii wejść do Twojego umysłu. Kontynuując analizę swojego codziennego Ŝycia. wyślij do nich pozytywną energię. Następnie zastanów się. Przywołaj odpowiadające danej czakrze ochronne energie sefiry lub sakramentu. ciała 146 . czy w wystarczającym stopniu otaczasz miłością siebie i innych oraz czy wyraŜasz miłość w aktach wybaczenia. by światło napłynęło do tego lęku i dało Ci siłę. Zadaj sobie pytanie: „Czy tracę energię?". Stosując te prawdy jako wyznaczniki. Następnie skoncentruj się na symbolicznym znaczeniu sakramentu chrztu. JeŜeli tak. Następnie przywołaj do świadomości energię sakramentu komunii i zobacz. zaakceptuj to.połączenia z boskością i sakramentu ostatniego namaszczenia. zastanów się głębiej nad znaczeniem honoru i poproś o pomoc. Ŝe oszukiwałeś innych. a potem swoją rodzinę. Przy czwartej czakrze skoncentruj się na energii sefiry Tiferet -miłości i współczuciu. Boskiej mądrości i zrozumienia. JeŜeli nie potrafisz dostrzec tej prawidłowości. Uświadamiając sobie. moŜesz odzyskać swojego ducha. takŜe w szerszym znaczeniu. Ŝe obecność kaŜdej osoby w Twoim Ŝyciu ma swoje Boskie przyczyny. świadomie doprowadzając do końca niedokończone sprawy i uwalniając się od nich. wykorzystując poniŜsze wskazówki: Przy pierwszej czakrze skup się na energii sefiry Szechiny i poczuj. i gdy odpowiedź jest twierdząca. Nie jest moŜliwe. Przy trzeciej czakrze skoncentruj się na energii sefir Necach i Hod: wytrwałości i pełni. czy w dostatecznym stopniu troszczysz się o siebie i wywiązujesz z zobowiązań. której prawdy nie przestrzegasz. oraz przyjrzyj się swojemu sposobowi myślenia na temat innych i siebie. jaki lęk spowodował to zachowanie. Przy piątej czakrze przywołaj energię sefir Chesed i Gewury. abyś mógł uniknąć powtarzania tego negatywnego wzorca. Przy drugiej czakrze skoncentruj się na sefirze Jesod i poczuj energię. Przypomnij sobie o prawdzie związanej z sakramentem kapłaństwa: kaŜdy z nas ma szczególny dar do ofiarowania Ŝyciu i kaŜdy jest prowadzony ku jego realizacji. jak zwiększa się jej aktywność w tej części ciała. Ŝe zraniłeś te osoby. i określ. Następnie skieruj swoją uwagę na energię sakramentu bierzmowania i związany z nią obowiązek szanowania siebie.

Mądrość jest zapisana w nas. jak Ŝyć w sposób duchowy. bym się zajmowała tym.i duszy. aszramem. nie pozostaje nam nic innego. Ten prosty akt świadomości. Dorothy jest dla mnie skarbnicą siły i optymizmu. zewnętrznego rozwiązania dla wszystkich problemów. rozwiniesz umiejętność odczytywania energii i odczuwania prowadzenia intuicyjnego. Era świadomości nie polega na tworzenia nowych teorii duchowych lub na prowadzeniu eksperymentów myślowych słuŜących np. Ta codzienna medytacja pozwoli Ci diagnozować stan zdrowia własnego ciała. Badając siebie w ten sposób. który będzie odzwierciedleniem Twojej istoty duchowej. których Ŝycie i praca są dla mnie źródłem nieustannego natchnienia. Podziękowania Jestem wdzięczna wielu osobom. zbuduj system zasad. z którymi współpracuje. aby móc i umieć Ŝyć w sposób pełen znaczenia dla nas samych oraz dla osób z naszego otoczenia. Od tego czasu wspólnie się uczyłyśmy. On takŜe jest jednym z moich najdroŜszych przyjaciół. Głęboką wdzięczność czuję dla Neda Leavitta za zapoczątkowanie tego projektu oraz za jego niezaleŜność i fachowość. co Leslie potrafiła w pełni zrozumieć. stanowiąc źródło mocy. doradcą i przewodnikiem. Wiele zawdzięczam takŜe jego cudownej Ŝonie. 147 . Jesteśmy nią. ucząc się języka ducha. dziękując jej za pracę korektorską.przeprowadzania analizy nawet co godzinę. pozbawi siły Twoje lęki i wzmocni ducha. których kocham i podziwiam. ale przede wszystkim za zrozumienie wizji. sefir i czakr. na zawsze pozostanę wdzięczna losowi za to. Wdzięczność to za mało. co czuję w związku z tym. gdzie moŜemy odkryć własną moc. zwłaszcza Ŝe w trakcie pracy zmieniłam koncepcję ksiąŜki. nie sądzę. Niezmiernie cenię jej poczucie humoru i energię. Christiane Northrup. Musimy tylko zamknąć oczy i poczuć energię sakramentów. czym mnie obdarował. które wspierały mnie w pracy i pisaniu tej ksiąŜki. która zasila nasz układ biologiczny. lecz skierowanie nas do wnętrza. umysłu i ducha. synagogą. a takŜe oddanie medycynie holistycznej. która nas łączy. która została moją serdeczną przyjaciółką i członkiem naszego zespołu. Zadaniem tego obrazu nie jest zachęcanie nas do poszukiwania jednego. Z głębi serca dziękuję mojej kochanej. Podziwiam jej akademicki umysł i wielkie oddanie sprawie rozpowszechniania pracy autorów. Ŝe wiele lat temu zetknął nas ze sobą. naszej wspaniałej sekretarce o umiejętnościach rodem spod znaku Panny. W oparciu o siłę ducha moŜemy pokonać kaŜdy problem. łączeniu zasad fizyki z buddyzmem Zen. co robię. niezwykły talent. Utalentowana lekarka i pisarka. z jakiej gliny jesteśmy ulepieni. Naszym zadaniem jest poznawanie siebie i osiągnięcie dojrzałości duchowej. Przez ponad dziesięć lat prowadziłam badania wspólnie z doktorem medycyny. osobistej redaktorce Dorothy Mills -zarówno za jej profesjonalne wsparcie. Moje Ŝycie jest pełne przyjaciół. Jednak przede wszystkim. którą pragnęłam przelać na papier. Jestem takŜe wielkim dłuŜnikiem Janet Biehl. Dodatkowo regularnie przypominaj sobie archetyp ziemi obiecanej. w połączeniu ze szczerym pragnieniem uczenia się ze swoich doświadczeń. Łącząc się w ten sposób ze swoim ciałem i duchem. Gdyby nie on. Nosimy w sobie boskość. Mary-Charlotte. C. Szczerze dziękuję za pomoc Robercie Howard. Wiele zawdzięczam mojej redaktorce. Jesteśmy kościołem. Jestem jej niezmiernie wdzięczna za jej niewyczerpany optymizm. będziesz mógł wzmocnić poczucie równowagi w układzie energetycznym. Gdy zrozumiemy. taka jest Boska obietnica. powiernikiem. pięć lat temu zaproponowała mi współpracę. za częste wspieranie mnie i ogromną pracowitość. Normanem Shealym. by wyrazić to. w tym takŜe mojej. Leslie Meredith. jak i za przyjaźń. Dziękuję takŜe drugiej redaktorce. Karin Wood. ciepło i troskę. Rozwijanie tych zdolności wymaga codziennej praktyki. a w trudnych okresach .

Pragnę takŜe podziękować Elmerowi Greenowi. Kaare Sorenson. Najbardziej pragnę podziękować swojej rodzinie. W Waszej organizacji spotkałam się z troską. Wiedząc. Ronowi Roth. Paulowi Fundsenowi. Ŝe mogłam otrzymać jego nieustanne wsparcie. gdy byłam na studiach. wizjonerka. od której zawsze otrzymywałam miłość i wsparcie. Utalentowany uzdrowiciel. jakimi obdarował mnie Bóg. Ŝe moje Ŝycie utkane jest z przyjaźni. A jej postawa osoby. gdy potrzebowałam jej pomocy. załoŜycielki Sounds True Recording. w którym dorastałam. Allison i Joey. Jest jednym z błogosławieństw. którzy sprawiają. Peterowi Breyowi. którą okazywała wobec mojej komputerowej niewiedzy. czuję wdzięczność za to. Carole Dean. niŜ potrafię to wyrazić słowami. Łączy nas takŜe wspólne dziedzictwo duchowe. Ze względu na Waszą uczciwość i niezłomne zasady współpraca z Wami jest czymś więcej niŜ przyjemnością. jakie prowadziłyśmy. Szczerze przepraszam wszystkich. DeLacy Sarantos i wielu innym. jaką dla Was czuję. komputerowej czarodziejce. Ŝe wszyscy jesteście nieodłączną częścią mojego Ŝycia. który słuŜył mi fachową radą przy realizacji tego projektu. siła charakteru i niewyczerpana energia pomogły mi nie tylko napisać tę ksiąŜkę. Jesteście moim błogosławieństwem. Rheę Baskin. ogromna miłość. których zaniedbywałam przez ostatnie dwa lata. którymi tak często mnie obdarowywała. i drogi przyjaciel. Kathalin Walker i resztę zespołu The Conference Works. wielebnej Suzanne Fageol. Johnowi Mayowi. szczególnie w najcięŜszych okresach. Dziękuję za jej cierpliwość. Źródłem wielkiej radości w moim Ŝyciu są moi bracia Edward i Joseph. Sisce Pothoff. dodawała mi odwagi. Penny Tomkins. Carol Hasler. czuję miłość i jestem wdzięczna za jej wsparcie. Dr Green zdobył światowe uznanie w dziedzinie badań ludzkiej świadomości i dlatego dumna jestem. Do Tami Simon. zawsze będę ceniła ich pomoc. którzy wzbogacają moje Ŝycie. Pragnę wyrazić ogromne uznanie dla wszystkich tych. dr med. Na zawsze pozostanę wdzięczna swoim serdecznym przyjaciółkom i przyjaciołom. Mgr Clarisse Pinkola Estes poznałam na krótko przed rozpoczęciem pisania tej ksiąŜki. Mona Lisa Schulz. Dziękuję takŜe pracownikom Danny's Dęli za codzienne dostarczanie mi kawy cappuccino „bez cynamonu". nadal mnie inspiruje. siłę ducha i wspaniałomyślność. Cudowna kobieta. Jestem jej wdzięczna za jej geniusz. Ŝe 148 . Kathy Musker. Lynn Bell. ale i uzdrowić samą siebie. Te wspaniałe osoby pomagają mi przetrwać trudne okresy. Susie Marco. Dawidowi Luce. Z całego serca dziękuję Nancy W. i które nieraz przeciągały się do późna w nocy. która poruszyła mnie bardziej. Ciepło wspominam nasze rozmowy dotyczące moich koncepcji Boga. Wiele się nauczyłam od niej o uzdrawianiu. Pauli Daleo. Znalazłam w niej przyjaciółkę na całe Ŝycie. Bez Waszego zaangaŜowania i uwag nie potrafiłabym napisać tej ksiąŜki. Angela. wiedzę. która zna siłę wiary. Zawsze była otwarta na moje pomysły. kiedy najbardziej jej potrzebowałam. a których obecności szczególnie potrzebowałam w trakcie pisania tej ksiąŜki: Eileen Kee. nasze serca są jednym. Paul Fundson. Fredowi Matzerowi. zapewnili mi duchowe wsparcie. ich Ŝony Amy i Mary Pat oraz ich dzieci Sarah. która wiele razy odwiedzała mnie w domu. A. Eddie Junior. których było wiele w ostatnich dwóch latach. a w szczególności mojej drogiej mamie. przyjaźń. którzy wspierali moją pracę uczestnicząc w warsztatach i wykładach. Carol Simmons. Stanowicie nieocenioną pomoc i inspirację. Jej troska. Wasze ciepło i gościnność pomogły mi znowu poczuć się u siebie po powrocie do miejsca. Matka nigdy nie zniechęcała mnie do poszukiwania prawdy. Judy Butt-ner. bez względu na to. Sabinę Kurjo. Jimowi Garrisonowi.Dziękuję mgr Joan Borysenko za słowa wsparcia dla mojej pracy. Swoją miłością otaczam M. Tomowi Williamsowi. Barlett. Bjorkman. ojcu techniki biofeedbacku. Z powodu nawału pracy nie mogłam odpisywać na Wasze listy i odpowiadać na telefony. jak bardzo były szalone. Kevinowi Todeshi. śadne słowa nie wyraŜą wdzięczności. Ron Roth. głębię i dowcip.

ojca Len. Ŝe siebie mamy. Chrissy i Ritchiego. co robię. Tak więc otaczam swoją miłością Marilyn i Mitcha. Wandę. Ŝe bezwarunkowo akceptują to. których tak bardzo kocham. czym się zajmuję. Dziękuję swoim kuzynom i kuzynkom.Ŝyję. ciotkę Virginię i wszystkich pozostałych. w tym takŜe moją cudowną ciotkę Gen. choć zdaję sobie sprawę z tego. 149 . która odeszła od nas do Nieba. Tak bardzo jestem wdzięczna. Ŝe przez większość czasu nie mieli pojęcia o tym. Pam i Andiego. Dobrze jest Ŝyć w świadomości. Jesteście moim „domem". za wsparcie i otuchę. Mitcha.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->