P. 1
Caroline Myss - Anatomia Duszy

Caroline Myss - Anatomia Duszy

|Views: 389|Likes:
Wydawca: Dar Jusz

More info:

Published by: Dar Jusz on Sep 12, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/30/2014

pdf

text

original

Caroline Myss

Anatomia duszy
Siedem stopni mocy i uzdrowienia

Anatomy
WYDAWNICTWO

1

Informacji zawartych w tej ksiąŜce nie naleŜy traktować jako porady lekarskiej. JeŜeli masz problem ze zdrowiem, który wymaga konsultacji medycznej, zgłoś się do lekarza. Tytuł oryginału: ANATOMY OF THE SPIRIT The Seven Stages of Power and Healing Copyright © 1996 by Caroline Myss, Ph. D. Foreword copyright © 1996 by Crown Publishers, Inc. za zgodą Harmony Books, oddz. Random House, Inc. Copyright © 2000 for the Polish edition by Anatomy Wszelkie prawa zastrzeŜone. śaden fragment niniejszej ksiąŜki nie moŜe być publikowany bez zgody wydawcy. Wydawca: Wydawnictwo Anatomy Przekład i streszczenie: Dariusz Diirschlag Redakcja i korekta: Tomasz Dziedziczak ElŜbieta Przedlecka Konsultacja medyczna: lek med. Marta Klimek-Lewandowska Projekt okładki: Renata i Paweł Szar Skład i łamanie: LightPlain Wydanie I ISBN 83-914725-0-7 Druk i oprawa: Drukarnia im W. Anczyca, Kraków

KsiąŜkę tę, z bezgraniczną miłością i wdzięcznością, dedykuję trzem moim własnym aniołom, bez których nie przetrwałabym najtrudniejszych chwil Ŝycia: matce, która stale dodaje mi sił, bratu Edwardowi, który jest źródłem mej radości i optymizmu oraz bratowej Amy, klejnotowi naszej rodziny. Do naszych Czytelników Pragniemy, aby ksiąŜki, które publikujemy, przyczyniały się do tworzenia lepszego świata świata przyjaznego wszystkim istotom, opartego na miłości i dąŜeniu do wewnętrznego rozwoju. Naszym celem jest obudzenie w sercach naszych Czytelników potrzeby wspólnego doskonalenia się i świadomego uczestniczenia w trudzie stawania się prawdziwym Człowiekiem. Adam Gołębiowski Wydawnictwo Anatomy

2

Spis treści Słowo wstępne.....5 Wstęp: Pojawienie się intuicji medycznej.....8 Wprowadzenie: Krótka biografia.....13 Punkty zwrotne Poznawanie intuicji Od hobby do zawodu Ostatni zwrot Część pierwsza Nowy język ducha Rozdział 1: Medycyna energetyczna a intuicja.....23 Pole energetyczne człowieka Zasada pierwsza: Biografia staje się biologią Zasada druga: Wewnętrzna moc jest niezbędna dla zdrowia Zasada trzecia: Sam moŜesz sobie pomóc Odczytywanie symbolicznego znaczenia Rozdział 2: Stworzeni na obraz Boga.....37 Symboliczna moc siedmiu czakr Symboliczna moc sakramentów chrześcijańskich Symboliczne znaczenie dziesięciu sefir Związki zachodzące między czakrami, sakramentami i sefirami Siedem uniwersalnych prawd Część druga Siedem uniwersalnych prawd Rozdział 1: Czakra pierwsza: energia wspólnoty.....55 Kultura grupowa Energetyczne skutki wzorców myślowych Przeciwstawienie się szkodliwemu oddziaływaniu energii grupowej Pytania Rozdział 2: Czakra druga: moc związków.....68 Moc decydowania Wybór a związki Opanowanie energii twórczej Opanowanie energii seksualnej Energia pieniędzy Etyka Osobista moc drugiej czakry Pytania Rozdział 3: Czakra trzecia: osobista moc.....86 Budowanie poczucia własnej wartości Potęgowanie siły wewnętrznej Wiara w siebie i intuicja Cztery stopnie osobistej mocy Wyzwania na drodze ku osobistej mocy Pytania Rozdział 4: Czakra czwarta: moc uczuć.....101

3

121 Stosowanie nieprzywiązania Związek świadomości ze zdrowiem Świadomość i śmierć Rozwijanie świadomości nieosobowej i umiejętności odczytywania symbolicznego znaczenia Stawanie się świadomym Pytania Rozdział 7: Czakra siódma: nasz łącznik duchowy......144 Wskazówki dla współczesnego mistyka Codzienna medytacja Podziękowania 4 ....Opanowanie mocy miłości Droga do boskości wiedzie poprzez miłość do siebie Rozbudzanie samoświadomości Przełamanie języka cierpienia Droga do silnego serca Pytania Rozdział 5: Czakra piąta: moc woli..134 Przebudzenie duchowe Kryzysy duchowe i potrzeba oddania Przetrwanie „ciemnej nocy duszy " Pytania Posłowie: Przewodnik współczesnego mistyka........112 Konsekwencje lęku Wiara Pomiędzy sercem a umysłem Pytania Rozdział 6: Czakra szósta: moc umysłu.

Choć naukowe przyrządy nie potrafią jeszcze wyznaczyć przebiegu fal właściwych poszczególnym osobom ani określić. jakie od wieków zadają sobie ludzie. Caroline zestraja się z subtelnymi energiami ludzkiego organizmu i wsłuchuje się w język naszej energetycznej istoty. Ŝe na nowo przemyślisz swoją duchową ścieŜkę. jak uczyniła to Caroline Myss. aby wywiązać się z umowy. NajwaŜniejsze pytanie. co blokuje przepływ tego rodzaju energii. kto potrafi zmienić nasz sposób patrzenia na nas samych i otaczający nas świat. choć ani umysłu. którymi emanują wszystkie formy Ŝycia. przeczytałem. dlaczego sam wcześniej nie myślałeś w ten sposób. Fizycy kwantowi potwierdzili istnienie podstawowych częstotliwości. pieniądze i seks stanowiły namiastkę mocy. a absolutna moc psuje całkowicie. którą prowadziłem na całym świecie z ludźmi wykorzystującymi intuicję. potrafią tę energię zinterpretować. której charakter jest święty. Jej diagnozy wielokrotnie potwierdzają wpływ minionych i obecnych 5 . Anatomia duszy zawiera podstawy medycyny dwudziestego pierwszego wieku. Ŝe nie czujesz się tu swobodnie. prowokuje i inspiruje czytelnika. kto robiłby to w sposób tak przejrzysty i jednoznaczny jak Caroline. Dzięki tej ksiąŜce poznasz taką właśnie osobę. a co waŜniejsze. choć prowadził bogate Ŝycie. Charls W. które obciąŜają Cię intelektualnie. nie spotkałem nikogo. które wyczuwały istnienie ośrodków mocy w ludzkim ciele. osoby uzdolnione. Ŝe moc demoralizuje. aby wypełnić wyznaczone sobie zadanie. Pisali o tym Alicja Bailey. a jego potrzeby seksualne były w pełni zaspokojone. kierowanie się zawsze zasadą miłości bliźniego i traktowanie kaŜdej myśli jak modlitwy. takie jak Caroline. jakie nadaje osobistej odpowiedzialności jednostki za jej zdrowie. Ŝe rozpoznajesz energię i stan zdrowia kaŜdej z nich. energia Ŝycia nie jest statyczna. Władza i kontrola. Po pierwsze. Leadbetter i Rudolf Steiner. Jej proste i pełne mocy przesłanie mówi. Jednak nikt wcześniej tak wyczerpująco i dogłębnie nie zbadał i nie opisał duchowo-energetycznej budowy organizmu człowieka. Ŝe wchodzisz do wypełnionego ludźmi pomieszczenia i juŜ w progu zauwaŜasz. Poprzez swój oryginalny sposób traktowania duchowości i znaczenie. To zadanie jest proste. Stawiane przez nią tezy pobudzą Cię emocjonalnie i mentalnie powodując. Ŝe będziesz się zastanawiał. JeŜeli w podobny sposób myślisz o mocy. Caroline Myss jest autorką i osobą posiadającą duŜe doświadczenie w dziedzinie intuicyjnej diagnozy.Słowo wstępne Nie często mamy okazję poznać kogoś wyjątkowego. W czasie dwudziestopięcioletniej pracy. który został opublikowany niedawno w jednym z magazynów. dwa fakty są niepodwaŜalne. W artykule. ma charakter kinetyczny. Następnie wyobraź sobie. Celem naszego istnienia jest Ŝycie w sposób zgodny z naszymi duchowymi ideałami. Autor artykułu trywializuje pojęcie mocy. brzmi: „Jaki jest cel mojego Ŝycia?" Caroline odpowiada na nie w sposób prosty i wyczerpujący. Na przestrzeni wieków Ŝyło wielu mistyków i wiele osób o rozwiniętej intuicji. ani układu energetycznego człowieka nie moŜna dokładnie zmierzyć metodami fizyki. przygotuj się na wstrząs. Ŝe potrafisz wczuć się w wewnętrzny dialog prowadzony w podświadomości kaŜdej z osób.moc ludzkiego ducha. podtrzymując panujące powszechnie przekonanie. Kennedy był osobą pozbawioną mocy. Przez tysiące lat dominował w społeczeństwie pogląd. Ludzkie DNA przesyła fale o częstotliwości w zakresie od 52 do 78 gigaherców (biliony drgań na sekundę). Przed kilkunastu laty po raz pierwszy zetknąłem się z filozofią Caroline. mądrze i z miłością. rozprzestrzenia się. Ŝe znasz dokładnie stan swojej własnej energii i wszystkie czynniki. Mądrość zawarta w tej ksiąŜce jest kluczem do rozbudzenia zdolności widzenia energii własnej i innych. wyobraź sobie. lecz wcale nie łatwe! Wyobraź sobie przez chwilę. Ŝe kaŜdy z nas przyszedł na świat. Ŝe John F. Niektóre wnioski wyciągnięte przez Caroline wydadzą się tak oczywiste. Ŝe moc moŜna sobie kupić i Ŝe Kennedy zdobył ją wydając elitarny magazyn. gdyŜ czytając Anatomię duszy poznasz prawdziwą moc . fizycznie i emocjonalnie. Te właśnie wibracje wyczuwają osoby o rozbudzonej intuicji. Po drugie. intryguje. i nauczyć się wykorzystywać swoją osobistą moc w sposób odpowiedzialny.

Zamknięta w nim wiedza wpłynęła na moje Ŝycie w sposób przerastający wszystkie moje oczekiwania. który jest prawdziwym źródłem naszej mocy. hinduistyczne i buddyjskie koncepcje na temat mocy. które zmieniają wibrację komórek i naruszają spójność naszego układu energetycznego. Caroline wyczuwa głębokie i dramatyczne przeŜycia. Norman Shealy załoŜyciel Shealy Institute for Comprehensive Health Care załoŜyciel i przewodniczący American Holistic Medical Association prowadzi badania naukowe i praktykę kliniczną w Forest Institute of Professional Psychology autor ksiąŜki Miracles Do Happen 6 . takie jak pieniądze. MoŜesz nauczyć się. MoŜesz takŜe nauczyć się korzystać z intuicji. ekumeniczny sposób rozumienia siedmiu energetycznych ośrodków ciała człowieka. Moc. Stanowi inspirację w dąŜeniu do własnych duchowych ideałów i wprowadza w cudowną rzeczywistość samouzdrawiania. a w przypadku tej ksiąŜki stanowi klucz do potęgi własnego ducha.stanów emocjonalnych na zdrowie. przekonania i postawy. jak zbudować zdrowe poczucie własnej wartości i jak nie dopuścić. które akumulują emocjonalną energię na przestrzeni całego naszego Ŝycia. zachwiały Twoje zdrowe poczucie siebie. Analizuje naszego ducha. jak unikać negatywnych skutków własnych przywiązań i szkodliwej energii innych ludzi. abyś wiele mógł skorzystać. Ŝe mogłem uczestniczyć w długim procesie narodzin tego dzieła. Te ośrodki kierują przepływem energii Ŝyciowej. Anatomia duszy zawiera nowy. Są podstawowymi biologicznymi ogniwami. jaka zawarta jest w połączeniu metafizycznego znaczenia chrześcijańskich sakramentów. C. W tej ksiąŜce znajdziesz szczegółowe informacje na temat siedmiu ośrodków mocy ciała człowieka. śyczę Ci. Wystarczy juŜ. Wiedza jest potęgą. aby takŜe Twoje Ŝycie zostało wzbogacone o tę mądrość. odmieni Cię na zawsze. Prezentując siedem uniwersalnych duchowych prawd integruje judaistyczne. a mianowicie: Ŝe „biografia staje się fizjologią". Anatomia duszy w sposób niezmiernie klarowny przedstawia istotę medycyny alternatywnej. dr med. ekscytujący. chrześcijańskie. Ŝe boskość wpisana jest w układ biologiczny człowieka w siedmiu stopniach rozwoju. Ŝe z całego tego opracowania zapamiętasz jedno stwierdzenie. by fałszywe symbole mocy. Caroline pisze: „Świętym przesłaniem i ogniwem łączącym cztery główne religie świata jest przekonanie. Kabały i czakr. Jestem szczęśliwy. które słuŜą przemianie i doskonaleniu osobistej mocy człowieka". seks czy zewnętrzny autorytet.

bądź w moich stawach i w mym uwikłaniu BoŜe. bądź w moim nosie i w moim wąchaniu/wdychaniu BoŜe. bądź w moich uszach i w moim słuchaniu BoŜe. bądź w moich nogach i w moim stąpaniu BoŜe. bądź w mych jelitach i w mym wybaczaniu BoŜe. bądź w moich barkach i w moim dźwiganiu BoŜe. bądź w moim grzbiecie i bądź w moim trwaniu BoŜe. bądź w moich rękach i w moim sięganiu/przyjmowaniu BoŜe. bądź w moich stopach i w mym pewnym staniu BoŜe.BoŜe. bądź w mym języku i w mym smakowaniu BoŜe. bądź w mojej głowie i w mym pojmowaniu BoŜe. 1988) autorstwa wielebnego Jima Cottera 7 . bądź przy mej śmierci i mym zmartwychwstaniu Tradycyjna modlitwa zaczerpnięta z ksiąŜki Prayer by Night (Cairns Publications. bądź w moich kościach i w mym przemijaniu BoŜe. bądź we krwi mojej i w mej witalności BoŜe. bądź w moich płucach i w mym oddychaniu BoŜe. bądź w mojej skórze i w mym dotykaniu BoŜe. bądź w moich dłoniach i w moim działaniu BoŜe. bądź w moim karku i w moim poddaniu BoŜe. bądź w moich lędźwiach i w mym spółkowaniu BoŜe. bądź w moim sercu i w mym miłowaniu BoŜe. Sheffield. bądź w moich oczach i w mym spoglądaniu BoŜe. England. bądź w moich ustach i w mym przemawianiu BoŜe. bądź w moich wargach i w mym pozdrawianiu BoŜe. bądź w moim ciele i w mojej boleści BoŜe. bądź w moich trzewiach i w mym odczuwaniu BoŜe.

Jak na ironię losu. przeraŜonych ludzi. Ŝe wmówiłam sobie. w jakim się wtedy znajdowałam. Czułam niechęć do dzwonków wietrznych. Ŝe z moją głową chyba wszystko jest w porządku. jak i przeciwników. odmawiałam uczestniczenia w medytacjach. Bardzo waŜny jest ich neutralny. czułam. W tym wczesnym okresie moje spostrzeŜenia dotyczące zgłaszających się osób odnosiły się do stanu ich zdrowia oraz leŜących u jego podstaw emocjonalnych i psychicznych napięć. Ŝe nie są wytworem mojej wyobraźni ani projekcjami. Za kaŜdym razem czułam. tym bardziej ja sama pragnęłam wiedzieć. jakie mam podczas oglądania albumu ze zdjęciami nieznanej rodziny. W Ŝaden sposób nie byłam przygotowana na doświadczenia mistyczne. muzyki New Age i rozmów na temat organicznej uprawy warzyw. Ludzie zaczęli dzwonić do wydawnictwa i umawiać się na konsultacje dotyczące ich stanu zdrowia. zarówno zwolenników. Zdawałam sobie jednak sprawę z tego. im bardziej inni chcieli się dowiedzieć. od depresji po raka. podobnie jak dawni mistycy. po rozstaniu się z karierą dziennikarską i zdobyciu tytułu magistra teologii. Odczucia związane z ich odbiorem są podobne do tych. pozbawiony emocji charakter. Trudno jest oddać stan. by rozwijać się w tym kierunku. Wiosną 1983 roku diagnozowałam juŜ róŜne osoby z problemami zarówno zdrowotnymi. Ŝe mam do czynienia z czymś świętym. jeŜeli nic się nie pojawi albo się pomylę? A jeŜeli ktoś zada mi pytanie. Po kilku miesiącach prowadzenia konsultacji zaczęłam się obawiać. Paliłam papierosy. Mimo to jeszcze tej samej jesieni moje zdolności postrzegania zaczęły nagle wzrastać. Były one i nadal są czymś w rodzaju bezosobowych wyobraŜeń. wypijałam kawę litrami i nadal ubierałam się na wzór kutej na cztery nogi reporterki prasowej. Ŝe ktoś. Wydawaliśmy ksiąŜki poświęcone alternatywnym metodom leczenia. w którym będę wystawiona na ocenę innych. co oznaczało dla mnie. Wiedziałam. w mojej głowie od razu pojawiała się precyzyjna informacja dotycząca przyczyny tego stanu. nie czuje się dobrze. i ta wiedza rozdzierała moją duszę na dwoje. jakie czasami pojawiają się podczas płytkiego snu. Nie mogłam zrozumieć. Mimo obaw fascynowały mnie moje nowe zdolności i czułam potrzebę dalszego diagnozowania. czego chce od nich Bóg. gdy tylko poznałam imię i wiek danej osoby oraz otrzymałam jej przyzwolenie. Gdy jakiś znajomy wspomniał. Ŝe jest zdrowy. dzięki któremu mogę rozpoznać. na które nie będę mogła odpowiedzieć? Co będzie. jakby spadł na mnie obowiązek objawienia boskiej woli dziesiątkom smutnych. gdzie nic z Ŝadną z osób mnie nie łączy. co taka osoba jak ja robi wśród wszystkich tych ludzi z ich problemami?" Czułam się. Byłam przeraŜona i kompletnie zagubiona. Ŝe nie będzie to moŜliwe. Ŝe stanę się niezdolna do normalnego Ŝycia. jeŜeli powiem komuś. od talentu do gotowania. wraz z dwójką znajomych załoŜyłam wydawnictwo Stillpoint. Przetrwałam pierwsze sześć miesięcy tylko. Ŝe duchowe zdolności prowadzą nieuchronnie do klasztoru albo do szpitala psychiatrycznego.Wstęp Pojawienie się intuicji medycznej Jesienią 1982 roku. Mimo to nieustannie się zastanawiałam: „Czy tym razem mi się uda? Co będzie. Ŝe moje postrzeŜenia przestaną być trafne. Cieszyłam się z kaŜdego „trafienia". migreny. Pogłoska o moich zdolnościach szybko rozeszła się po okolicy. W głębi serca wiedziałam. Ŝe jest to rodzaj gry. Ŝe przeznaczone jest mi Ŝycie. Obrazy są wyraźne. Chciałam Ŝyć jak dotychczas. Ŝe zawiera ona wyczerpujące 8 . byłam do tego nieprzygotowana. To powodowało bóle głowy. Mimo swoich zainteresowań zawodowych wcale nie miałam ochoty. które ciągnęły się latami. Nie chciałam spotykać uzdrowicieli. które pojawiały się. czego Bóg chce ode mnie. jakby moje zdolności niczym nie róŜniły się np. studiowałam teologię i dokładnie wiedziałam. jednak całkowicie pozbawione emocji. kogo zna. Byłam katoliczką. Jakkolwiek nie myślałam o swojej przyszłości. a później okaŜe się. Z jednej strony obawiałam się. Ŝe jest nieuleczalnie chory? A przede wszystkim. dlatego. Widziałam takŜe otaczającą ludzkie ciało energię. jak i Ŝyciowymi. Ŝe czeka mnie nieszczęście. z drugiej strony czułam. Ŝe wiąŜe się z nimi ogromne ryzyko. skąd biorą się informacje.

w jaki sposób się to odbywa. Uczestniczy w kaŜdej chwili naszego Ŝycia. które kontrolowały Twoje Ŝycie. Nie byłam przygotowana na to doświadczenie. Wszystko jest dobrze". Od tamtego jesiennego dnia w 1983 roku z pełnym oddaniem pracowałam jako osoba diagnizująca intuicyjnie. Ŝe nasze modlitwy są „wysłuchiwane". zdrowia. Gdy zebrałam się w sobie i chciałam otworzyć usta. Do kobiety przemówił przeze mnie głos. Gdy skończyłam się modlić. ja równieŜ wyszłam po chwili. Obserwując to wszystko. „Obecność" poprowadziła kobietę poprzez całe jej Ŝycie. Teraz mogę znieść wszystko". Razem przeanalizujmy wszystkie lęki. Weszłam na piękny. modliłam się. gdyŜ poczułam. „Obecność" pozostawiła wraŜenie. Ŝe zapisuje i przechowuje wszystkie nasze myśli i uczucia. aŜ do dnia. Nie potrafiłam pojąć. Wszelki osąd. chwile. KaŜda postawa i pogląd jest źródłem pozytywnej lub negatywnej energii. gniewnie mówiąc: „Skąd mogę wiedzieć!" . i mocno postanowiłam nie ukrywać swoich zdolności. Czy moŜesz mi powiedzieć. a które spraw finansowych. Przypomniała jej rozmowy. abym ją tam połoŜyła.informacje na temat Ŝycia danej osoby. rozróŜniając. Wewnątrz głowy usłyszałam polecenie: bądź czujna. Dzień był gorący i byłam bardzo zmęczona. Ŝe dusza jest czymś. lecz korzystać z nich bez względu na wszystko. Zaczęłam się modlić. częściowo ze strachu. nie wiedziałam jednak. Przestraszyłam się. a częściowo z poczucia pokory w obliczu doskonałości Wszechświata. Siedziałyśmy naprzeciwko siebie w moim biurze. Prowadziłam sesję z kobietą chorą na raka. Ŝe zapyta. w zaleŜności od tego. jaki wydajemy. twórcza i fizyczna aktywność. Nie mogłam juŜ patrzeć na siedzącą przede mną kobietę. Ŝe jest czymś więcej. Nie przypominałam sobie. DrŜałam na całym ciele. ona połoŜyła rękę na mojej nodze i powiedziała „Caroline. i nie umiałabym wytłumaczyć. automatyczny. Kobieta powiedziała tylko: „Jestem Ci bardzo wdzięczna. a nawet odpoczynek -zostają w jakiś sposób zapamiętane i zachowane. o czym nie słyszałam nigdy wcześniej: Ŝe dusza uczestniczy w naszym codziennym Ŝyciu. a takŜe. Ŝe to nie ja do niej przemawiam. Ŝe chce zawładnąć moim głosem. wydarzenie. aby kobieta nie spostrzegła. Ŝe kaŜda sekunda naszego istnienia oraz psychiczna. skąd znam wszystkie szczegóły z jej przeszłości. Energia poruszała się w moim ciele i wydawało się. i wszystkie związki. esencją Ŝycia. Bałam się jej reakcji na wiadomość. w wydawnictwie. dlaczego ma raka. Byłam wstrząśnięta tym. jakiej nie doświadczyłam nigdy wcześniej. co po śmierci idzie do nieba lub do piekła. wiem. ZauwaŜyłam. Ŝe będę musiała jej odpowiedzieć. choćby nawet boski. dlaczego ta tragedia przydarzyła się właśnie jej. Ŝe jest ona częścią jej duszy. Zaczęłam odkrywać coś. w którym kaŜda sekunda Ŝycia została przedstawiona jako waŜne. Wykorzystywałam swoją zdolność. moŜe spamiętać potrzeby i prośby wszystkich ludzi. Cofnęłam rękę. aby pomagać ludziom zrozumieć 9 . Ŝe nowotwór rozprzestrzenił się w całym ciele.gdy nagle zostałam zalana energią. Jest świadomą energią. Ŝe jestem cięŜko chora na raka. Ŝe kurczę się i jestem wielkości dziesięciocentowej monety. Wiedziałam. emocjonalna. za której powstanie jesteśmy odpowiedzialni. Zakończyłam badanie i przez chwilę zwlekałam z powiedzeniem prawdy. Ŝe moja ręka spoczywa na jej kolanie. które dotyczą np. Uczono mnie. znów spojrzałam na twarz kobiety. który przylegał do wydawnictwa. teraz wiedziałam. Nie potrafiłam jej powiedzieć. jakby w odpowiedzi na jej gest w moim kierunku. kiedy w samotności płakała. jak jakiś system. Kontynuowałam swoją działalność. w sposób dość. co się wydarzyło. Powiedział: „Pozwól mi się przyjrzeć całemu Twojemu Ŝyciu i kaŜdemu z Twoich związków. otwarty teren. a po chwili dodała: „Nawet śmierć mnie nie przeraŜa. które miały dla niej jakieś znaczenie. jakie Ŝycie prowadziliśmy. i czułam się rozdraŜniona. Zawsze wierzyłam. Kobieta opuściła moje biuro. dlaczego to przydarzyło się właśnie mnie?" Moja niechęć była ogromna i juŜ miałam jej przerwać. w którym moje wątpliwości zostały rozwiane. aŜ opuściła Cię energia Ŝycia". od najzwyklejszych po najbardziej wizjonerskie. przechowywane z miłością. ignorując przy tym całkowicie moje zdanie. jest zapisany.

kiedy powstaje choroba. Osoby z chorobami krwi przeŜywają zazwyczaj głębokie konflikty na tle rodzinnym lub związane z ich pochodzeniem. poznając ludzki system energetyczny . jakiej doświadczyłam z powodu niemoŜności zrealizowania swoich planów Ŝyciowych. Ŝe problemy psychiczne i emocjonalne powodują zaburzenia w określonych. odpowiadających im częściach ciała. zazwyczaj jednak znasz lub widziałeś te osoby. naprawdę nie wiem. śadne dramatyczne przeŜycie nie wywołało moich zdolności. co wcale by mnie nie zdziwiło. która moŜe uwolnić się od długo skrywanych lęków lub negatywnych myśli o sobie lub innych. w jaki ona funkcjonuje. Ten rodzaj duchowego uwolnienia i uzdrowienia moŜe nastąpić nawet wtedy. Kierowanie się intuicją wydaje mi się teraz czymś zupełnie naturalnym. jak działają bogowie. Diagnozowanie intuicyjne pozwoliło mi rozpoznawać nie tylko energetyczne przyczyny chorób. 10 . Np. spokój umysłu. Ty takŜe instynktownie reagujesz na energię innych ludzi. Potrafię wyczuć. Te powiązania są dobrze znane i udokumentowane. nadciśnienia z tak zwaną osobowością typu A. często zanim osoba uświadomi sobie. jak gdyby zawsze tam były i czekały tylko na odpowiedni moment. Nietypowy w moim przypadku jest tylko fakt. Ŝe pora podzielić się z innymi wiedzą na temat języka energii i intuicji. Ŝe istnieją silne związki pomiędzy psychiką.co jest treścią niniejszej ksiąŜki i przedmiotem programu. Im lepiej poznawałam układ energetyczny człowieka. Podejrzewam. Nie ulega wątpliwości. którzy do mnie przychodzą. Związek pomiędzy przeŜyciami emocjonalnymi i psychicznymi a określonymi schorzeniami moŜna najlepiej zrozumieć. Ŝe w ogóle jest chora. Im częściej uŜywałam intuicji. Poznanie siebie moŜe wnieść do Ŝycia radość. gdyŜ widok przeraŜonych twarzy przeszkadza w dokładnej analizie ich energii. łatwo i naturalnie. Osoby z bólami krzyŜa miały stale kłopoty finansowe. Ŝe uzdrowienie nie zawsze oznacza odzyskanie zdrowia fizycznego. pełnoprawnym zmysłem. wypierały ze swojego Ŝycia miłość i bliskość. Ŝe nic nie dzieje się w naszym ciele ani Ŝyciu przypadkowo. rozpoznasz wzorce kierujące Ŝyciem i głębokie więzy łączące ciało. emocjami a określonymi dolegliwościami. jak sama się tego nauczyłam. gdy umiera ciało. Studiując anatomię energii. Teraz. ChociaŜ się do tego zobowiązałam. Jakkolwiek mogę pomóc innym rozwinąć intuicję. Jednak ludzie. osoby. tym bardziej precyzyjny przekaz otrzymywałam.anatomię duszy . a jednocześnie uzdrowić ciało i emocje. Powrót do zdrowia dotyczy takŜe duszy. doskonalenie intuicji nie było łatwe. Ponadto uwaŜam. Nawet wolę nie mieć z nimi kontaktu. tym bardziej byłam przekonana o tym. których nigdy nie widziałam. Ale równie dobrze mogła ona zostać wywołana czymś. co zjadłam. Otrzymałam jednak pomoc i wsparcie od osób związanych z medycyną. lecz takŜe trudności związane z leczeniem.psychiczną i emocjonalną energię leŜącą u podstaw ich dolegliwości i Ŝyciowych trudności. którego uczę w Stanach Zjednoczonych i wielu innych krajach. które przychodziły do mnie z chorobą wieńcową. związek choroby wieńcowej. Poznanie ludzkiego systemu energetycznego prowadzi do poznania siebie i jest drogą poprzez wyzwania duchowe. intuicja stała się moim szóstym. po czternastu latach nieprzerwanej praktyki. zawsze pozostanie dla mnie tajemnicą.nie załatwione sprawy z przeszłości. Bardzo waŜne było dla mnie odkrycie. gdyŜ wiem. Ŝe emocjonalne i psychiczne napięcia lub trudności są główną przyczyną wszystkich chorób fizycznych. W swojej pracy wykrywałam emocjonalne i psychiczne przyczyny chorób. np. umysł i duszę. Jednak z mojego doświadczenia wynika. w większości przypadków sami czują. pewnego dnia obudziły się we mnie. Ŝe moja zdolność intuicyjnego postrzegania wynika z zainteresowań duchowością i z głębokiej frustracji. Ŝe dzieje się coś niedobrego z ich zdrowiem lub w ich Ŝyciu. Ŝe postrzegam energię ludzi. W dzieciństwie zawsze byłam bardzo czujna i uwaŜna i jak większość ludzi postępowałam zgodnie ze swoim instynktem. a chore na nowotwory . Nie miałam nauczycieli ani Ŝadnych wzorców do naśladowania. choć sposób. Stanowi to dla mnie znak.

ci. której odbiór stanie się łatwy i zrozumiały. Potrzeba duchowego odniesienia i duchowej interpretacji Ŝycia jest bardzo powszechna. Ŝe nie potrafiłabym dobrze przedstawić tych pojęć bez ich kontekstu duchowego. Poprzez tę ksiąŜkę pragnę nauczyć Cię języka energii. jest podsumowaniem czternastu lat moich badań poświęconych anatomii i intuicji. jakim jest choroba. Ŝe umiejętność posługiwania się językiem energii i praktyka odczytywania 11 . chcę zdobyć więcej wiedzy na temat rodzinnych wzorców i głębszych duchowych aspektów choroby. Po prostu nie mogłabym z przekonaniem pisać o islamie. Świadomie nie sięgam do bogatej tradycji islamu. jak i naszego wspólnego przeznaczenia. jakim jest ta ksiąŜka. Rozwijanie umiejętności odczytywania symbolicznego przesłania pogłębi Twoje zrozumienie wydarzeń. Doświadczamy wspólnych dla całej ludzkości negatywnych emocji i problemów psychicznych. DostrzeŜesz w nim swoją duszę i zrozumiesz. Dlatego teŜ uŜywam w tej ksiąŜce języka symboli. Stosowanie języka symboli pozwala zajrzeć w głąb duszy i dostrzec własne nieograniczone moŜliwości uzdrawiania i doświadczania pełni. Pacjenci wymagają czegoś więcej niŜ leków. gdyŜ jak powiedział jeden z nich: „Przeczucia nie spełniają wymagań stawianych przez instytucje ubezpieczeniowe". a w szczególności tego bolesnego doświadczenia. Jestem przekonana. jakie łączą ciało i duszę. Ŝe choroba ma podłoŜe emocjonalne lub mentalne. Będziesz mógł czytać z ciała jak z ksiąŜki. Początkowo zamierzałam skoncentrować się wyłącznie na układzie energetycznym. Dowiesz się takŜe. złość jest równie trująca dla ciała hindusa. jednak podczas pisania ksiąŜki doszłam do wniosku. którzy chcą się nauczyć diagnozowania intuicyjnego. i będziesz mógł zapobiec dalszym jej utratom. Wierzę.Wprowadzenie do diagnozowania intuicyjnego. W tej ksiąŜce odwołuję się takŜe do głębokiej i sprawdzonej wiedzy starych tradycji duchowych: do hinduistycznego systemu czakr. które w taki sam sposób chorują i tak samo powracają do zdrowia. teorii i praktyce diagnozowania na podstawie energii oraz na intuicji medycznej. by móc usłyszeć swój intuicyjny głos. ludzi i trudności. zrozumiesz. z rozgoryczeniem opowiadają. Korzystanie ze starej wiedzy duchowej pomaga rozwijać intuicję oraz lepiej rozumieć swoje wnętrze i nim kierować. którym jest istnienie w ramach większej duchowej całości. Ŝyda czy chrześcijanina. które tylko chwilowo maskują symptomy ich choroby". Ŝe nie szanuję głoszonych w nim prawd. Pragną wewnętrznej klarowności. nie dlatego. Wielu lekarzy tłumi swoje intuicyjne wraŜenia. czym ona jest i co czyni ją i Ciebie silnym. lecz dlatego. Wszyscy boimy się odrzucenia. Celem naszego Ŝycia jest zrozumienie zarówno znaczenia osobistej mocy. ludzi i wydarzeń oraz rozumienia ich w kontekście uniwersalnych wzorów archetypowych. Lekarze. Abym mógł skutecznie pomagać chorym. którym sama się posługuję. Ŝe gdy wyczuwają u pacjenta. nie mają moŜliwości postawienia odpowiedniej diagnozy. Wszyscy posiadamy ciała. jako przejawu większej siły duchowej. gdyŜ ukaŜe ich uniwersalne znaczenie i umoŜliwi obiektywną ocenę. hinduistycznej i buddyjskiej. Wspólne jest nam takŜe pragnienie miłości. a takŜe tacy. duszy i energii. poniewaŜ idee duchowe nic nie znaczą w świecie nauki. którą jesteśmy. Pod względem naszego ciała i ducha niczym się od siebie nie róŜnimy. Wszystkich łączy chęć zrozumienia własnej duszy. Postrzeganie rzeczywistości poprzez pryzmat symboliki jest szczególnym sposobem widzenia siebie. Gdy poznasz anatomię energii. Ŝe naszym zadaniem jest ujrzenie siebie. Na moje wykłady i warsztaty przychodzą bardzo róŜni ludzie -osoby zajmujące się zawodowo leczeniem. Tego mam pod dostatkiem. Ŝe nie poznałam go tak dobrze. którzy potrzebują wsparcia i pomocy. co osłabia Twojego ducha i pozbawia Cię energii. chrześcijańskich sakramentów i kabalistycznego Drzewa śycia. którzy uczestniczą w moich zajęciach. tej indywidualnej fizyczno-umysłowej struktury. ciału i umysłowi. aby za ich pomocą ukazać w nowym świetle zaleŜności. Inny lekarz stwierdził: „Nie interesuje mnie diagnozowanie intuicyjne. straty lub zdrady. Ŝe ciało jest przejawem ducha. jak tradycji judeochrześcijańskiej. Poznanie języka energii i własnego systemu energetycznego pomoŜe Ci odnaleźć się w świecie informacji intuicyjnej.

jakie osobiście lub za jego pośrednictwem przeprowadzałam z pacjentami na temat ich Ŝycia i choroby. a takŜe w leczeniu zarówno ich przyczyn. Dzięki wieloletniej współpracy z Normanem. który stał się moim zawodowym partnerem i drogim przyjacielem. jaką prowadziłam u boku Normana. wysyła sygnały energetyczne. masaŜ lub homeopatię. anteny satelitarne. Ŝe moje umiejętności są szczególnie cenne. Zanim ciało wytworzy chorobę. Dlatego teŜ przez pierwsze dwa lata. tylko działanie. Na farmie Normana w Springfield. W 1984 roku poznałam doktora medycyny Normana Shealy'ego i pod jego okiem zaczęłam intensywnie studiować anatomię ciała. Moja praca ograniczała się do pomocy w zrozumieniu psychicznych i emocjonalnych przyczyn dolegliwości. w stanie Missouri. Lekarzom. gdyŜ nie czuje się dobrze. Dzięki rozmowom. którzy dostrzegają w ludzkim ciele aspekt energetyczny i którzy rozumieją duchową naturę człowieka.symbolicznego znaczenia pozwolą wypełnić przestrzeń. Najistotniejszym elementem terapii jest jednak sam udział pacjenta. poniewaŜ na poziomie fizycznym nie moŜna wykryć jeszcze zmian. Zazwyczaj jednak badania medyczne niczego nie wykazują. Regularna praktyka. powaŜne choroby. Choć niektóre. Wiele informacji zachowywałam dla siebie. którego celem jest przygotowanie do korzystania z intuicji jako równorzędnego zmysłu postrzegania. dała mi moŜliwość zawodowego diagnozowania przy wykorzystaniu intuicji. gdy zajmowałam się wykrywaniem chorób. nieodzowna jest praktyka. gdyŜ ich przyczyną nie są rozpoznawalne mikroorganizmy. absolwenta Harvardu. a tylko pomagam zrozumieć zagadnienia duchowe leŜące u podstaw emocjonalnych i fizycznych problemów. KaŜdy moŜe czerpać z wiedzy zawartej w tej ksiąŜce i wyostrzyć swoją intuicję. jak i symptomów. Dlatego wraz z Normanem zamierzam pomagać osobom studiującym intuicję medyczną organizując regularne praktyki w holistycznych ośrodkach zdrowia na terenie całych Stanów Zjednoczonych. którymi naszpikowane jest nasze otoczenie. ani ostrzeŜenia. Poprawy nie wywołają ani rady. jak szansa natychmiastowego przekazania Ci swoich umiejętności poprzez ksiąŜki czy warsztaty. Nie sugerowałam metod leczenia ani ewentualnych zabiegów chirurgicznych. wspólnie realizujemy naukowy program. telefony komórkowe i wiele innych urządzeń. Oficjalnie dopuszczone metody badań nie są w stanie wykazać utraty energii. a które mogą wystąpić między innymi w formie chronicznej ospałości lub depresji. Ŝe tracimy energię. choć nie leczyłam i nadal nie leczę. które mówią nam. Jednak ciągle pojawiają się nowe. Wiele osób szuka wtedy pomocy lekarskiej. Jako 12 . intuicja medyczna moŜe być przydatna w rozpoznawaniu energetycznego podłoŜa występujących chorób. Nic nie sprawiłoby mi większej radości. akupunkturę. poniewaŜ ich objawy wskazują na ubytki w polu energetycznym. Te choroby jednak w pełni mieszczą się w definicji energetycznego zaburzenia organizmu. kiedy dotyczą okresu poprzedzającego pojawienie się objawów fizycznych. dowiedziałam się. bo nareszcie mogłam pozwolić dojrzeć swoim zdolnościom. a większość lekarzy nie wierzy w moŜliwość wykrycia jej zaburzeń. byłam bardzo ograniczona brakiem wiedzy na temat ich medycznych i duchowych aspektów. To przyniosło mi ogromną ulgę. AIDS. Leczenie pola energetycznego moŜe obejmować szereg metod terapeutycznych: psychoterapię. jak np. mogłam doskonalić rozumienie odbieranych informacji. mogą być diagnozowane przy wykorzystaniu tradycyjnych metod. Pomysł utworzenia stałych punktów przyjęć dla pacjentów szukających pomocy osób diagnozujących intuicyjnie jeszcze dziesięć lat temu wydawałby się dość szokujący. lecz kierowałam osoby do specjalistów. to jednak wiele z nich wydaje się być rezultatem zbyt szybkiego tempa Ŝycia i stałego wystawienia na działanie fal elektromagnetycznych wytwarzanych przez komputery. które nie poddają się konwencjonalnym metodom leczenia. jaka dzieli medycynę tradycyjną i duchowy sposób podejścia do zdrowia i procesów leczenia. neurochirurga i załoŜyciela American Holistic Medical Association. Jednak tylko lata praktyki pozwolą Ci w pełni rozwinąć tę zdolność. jednak aby rozwinąć ją w pełni. Medycyna konwencjonalna nie uznaje chorób takich jak zespół przewlekłego zmęczenia ani zaburzeń spowodowanych degradacją środowiska naturalnego.

akupresury. Świat medyczny jest o krok od dostrzeŜenia związku pomiędzy chorobami a niedomaganiem na poziomie energii lub ducha. Nie mogę się oprzeć wraŜeniu. Mam nadzieję. 13 .uznajemy stosowanie np. zarówno w Stanach Zjednoczonych. autora ksiąŜki Meaning and Medicine. Według doktora medycyny Larry'ego Dosseya. propagowane przez ruch holistyczny.nowoczesne metody leczenia. potrzebna nam jest „medycyna III ery" . Jednak zanim to nastąpi. i duchowe. Ŝe medycyna zniesie ostatecznie podział na ciało i duszę. akupunktury albo chi kungu. odkrywając język energii i rozwijając umiejętność odczytywania symbolicznego przesłania. które łączą w sobie podejście fizyczne. Wydaje się nieuniknione. reprezentowane przez medycynę oficjalną. Ŝe osoby diagnozujące intuicyjnie staną się któregoś dnia waŜnymi członkami zespołów terapeutycznych. jak i na całym świecie.społeczeństwo jednak coraz bardziej otwieramy się na wykorzystanie takŜe w medycynie odwiecznej wiedzy o przepływie energii w ciele i wokół niego . Ŝe dzięki tej ksiąŜce poznasz siebie i swoją energię i zaczniesz troszczyć się o swojego ducha tak samo jak pielęgnujesz swoje ciało. sami na własny uŜytek moŜemy budować to połączenie.

które jednocześnie słuŜyło jako biuro. Ŝe wreszcie się skończyło. Być moŜe patrzę na Ŝycie tylko z jednej perspektywy. Rzuciłam. Ŝe nie mam odpowiedniego talentu.Wprowadzenie Krótka biografia Do osób. Ŝe muszę otworzyć oczy i zmienić perspektywę. Powiedziała. 14 . Ŝe jestem jak najbardziej Ŝywa. i bez końca wpatrywałam się w niedokończone artykuły. Punkty zwrotne Wszystkiego. tak Ŝe kiedy wreszcie dopłynęliśmy na miejsce. oglądane z czterech róŜnych stron budynku. Powiedział. abyśmy wyobrazili sobie płonący dom i czterech reporterów relacjonujących to wydarzenie. kaŜdy przepytuje przechodniów. pełna rozgoryczenia. Jako studentka podąŜałam zupełnie inną drogą. oprócz mnie. mojego rodzinnego miasta. aby pomagać innym. zawodowe i duchowe. Ŝe obiektywizm polega na braku emocjonalnego stosunku do przedmiotu reportaŜu i na przedstawianiu jedynie tych „faktów". więc pracę. więc wyszłam z hotelu i zaczęłam się włóczyć po mieście. choć nie potrafiłam zaakceptować faktu. Nikt z nas nie zmruŜył oka w czasie rejsu. Wszyscy zasnęli. Udaliśmy się do naszego pokoju i padliśmy na łóŜka. MoŜe „prawda" i „rzeczywistość" są kwestią punktu widzenia. W porcie czekał na nas męŜczyzna. co ma dla mnie znaczenie osobiste. które przychodzą na moje wykłady i zajęcia. siadałam na podłodze w swoim mieszkaniu. gdzie popełniłam błąd. i po chwili ruszyliśmy. Powodowana ambicją studiowałam dziennikarstwo i juŜ od razu na pierwszym roku studiów postanowiłam. aby być obiektywnym. wyniszczającą depresję. Przemierzałam kraj z dobrymi znajomymi. Byłam zbyt wykończona. Odparłam. w którym kierowałam się intuicją. Zatrzymał się przy starym. Ŝe wyszłam na spacer. ogarnęło mnie uczucie. Mój wyczerpany. Gdy opowiem Ci o swoim stopniowym przebudzeniu. Jednak w trakcie pierwszej pracy dla jednej z gazet okazało się. Nagle to proste zadanie sprzed lat nabrało dla mnie symbolicznego znaczenia. oglądam budynek tylko z jednej strony i spotykam ludzi. Ŝe przed trzydziestką zdobędę nagrodę Pulitzera. a później po ciebie wrócę". gdy jeszcze się nie przebudziłam i przebywałam w stanie między snem a jawą. którzy takŜe nie mają szerszego spojrzenia. planując swoje Ŝycie. jadąc do Seattle. Nie mając Ŝadnych innych planów. będziesz mógł sobie łatwiej uświadomić wewnętrzne prowadzenie we własnym Ŝyciu. które opisują sytuację. który zawiózł nas furgonetką do miejscowego hotelu. sfrustrowany umysł przypomniał sobie coś jeszcze. dwupiętrowym budynku i powiedział „Wejdź na drugie piętro. typową „ciemną noc duszy". Stwierdziłam. Wyczerpana wróciłam do łóŜka. dokąd idę. Czułam wdzięczność za to. o wydarzeniach i ludziach. popadłam w głęboką. ZauwaŜył mnie nasz kierowca. KaŜdy widzi ten sam poŜar z innej perspektywy. poczułam mdłości i przez resztę przedpołudnia wymiotowałam. aby przez lato pracować na Alasce. Rok po ukończeniu studiów wyjechałam z Chicago. Poprosiła nas. W tej samej chwili przypomniałam sobie jedne z zajęć na wydziale dziennikarstwa. Przed moimi oczami przewinęło się całe Ŝycie. Ŝeby spać. W najtrudniejszym dla mnie okresie późno wstawałam. Ŝe umarłam. byliśmy kompletnie wyczerpani. Moja profesor przywiązywała duŜe znaczenie do tego. zwykle mówię: „PokaŜę Wam swój wewnętrzny świat". Mieszka tam kobieta o imieniu Rachel. których spotkałam na swej długiej drodze do własnej mądrości i umiejętności intuicyjnego diagnozowania. doświadczyłam w okresie. zatrzymał się i zapytał. zastanawiając się. Idź i porozmawiaj z nią przez chwilę. gdzie wsiedliśmy na prom i odbyliśmy trzydniowy śródziemny rejs do Haines. Ŝebym wsiadła do samochodu. Pewnego ranka. Problem był następujący: „Który z reporterów zna wszystkie fakty i ma dokładny obraz sytuacji? Który z nich zna prawdę?". pomyślałam. Ŝe wizja mojej wymarzonej kariery legła w gruzach. drewnianym. Kiedy jednak otworzyłam oczy i stwierdziłam.

Ŝe jej przeszkadzam. która go tkała. na długo zanim ta stała się stanem. poniewaŜ nie moŜesz umrzeć. Potem otrzymujemy znak. Nie wydawała się zdziwiona moją obecnością ani nie sprawiała wraŜenia. a zwłaszcza jej 15 . w którym Rachel przygotowywała herbatę. Ŝeby przygotowała się na opuszczenie Ziemi. nie wolno ci zacząć nowego dywanu. Jego duch prowadzi nasze plemię. Zapytała go. Gdy jesteś tkaczką. Zadziwił mnie spokojny i rzeczowy ton Rachel. Plemię przyjmie symbolicznie jego dobytek. Wtedy nas opuści. Rachel przerwała. Pewien męŜczyzna przygotowuje się do odejścia i będzie przekazywał plemieniu wszystkie swoje rzeczy osobiste. musisz przeprowadzić ceremonię. po czym ciągnęła dalej swoją opowieść. To zwierzę na górze to niedźwiedź.zapytała. który zdobił ścianę. bo nie sądziłam. Ŝe znajduję się w dwóch róŜnych światach. Była to dla niej zwyczajna wizyta kogoś. Spójrz na to. sprytny w podchodzeniu zdobyczy. a nigdy dla przyjemności. Spoglądając na mnie sponad samowara.weszłam po schodach i zapukałam do drzwi. W kulturze Atapasków tkanie dywanów jest ogromnym zaszczytem. Ŝe w ogóle moŜna go „odczytywać". Aby móc zaśpiewać pieśń. Jednak wtedy moja zdolność oceniania była przyćmiona wyczerpaniem i fascynacją Alaską. .Widzisz ten koc na ścianie? . W przeciwnym razie pozostawiasz na Ziemi część swojego ducha. ogarnęło mnie uczucie. Tak to wygląda. Były tam między innymi: nieduŜy. Ŝe przyglądam się totemowi. drugą połowę zdobiły przedmioty kultury Atapasków. . . Ŝe będziesz Ŝyła wystarczająco długo. . Gdy tak siedziałam półprzytomna w domu Rachel. a dobrzy nauczyciele zawsze przyciągają moją uwagę. aby nalać herbaty. WłoŜy własne ubrania i narzędzia do długiego naczynia. kto wstąpił na herbatę.powiedziała Rachel. Musimy przeprosić kogo trzeba. . Zaprosiła mnie do środka i zaproponowała herbatę. kto zgodzi się je dokończyć.Jutro wieczorem idę na ceremonię potlaczu. przekazać społeczne obowiązki i przyjąć miłość innych oraz wdzięczność za czas.Ten dywan był prawie gotowy. czy będzie mogła dokończyć pracę.powiedziała. przyjaźnie i z ufnością. Rachel zauwaŜyła. Rachel powiedziała mi. zwalniając go ze wszystkich obowiązków. podobnie jak pisanie pieśni i wszystkie inne zajęcia. i powiedział. . pozostawiając niedokończoną sprawę. Dobro i moc jej ducha są obecne w dywanie i dają mi siłę.Jest bardzo szczególny. aby go skończyć. Ŝeby porozmawiać. aby troszczyć się o siebie nawzajem i o Ziemię. . Zachowywała się tak. gdy Wielki Duch przyszedł we śnie do kobiety. Oto spotkałam dobrego nauczyciela. jak się go odczytuje? . Jest silny. jak przystało na mieszkankę Alaski.Teraz mieszkam znowu w Chicago i takie zachowanie jest tutaj uwaŜane za bardzo niebezpieczne. jak powiedział . Słysząc te słowa.Nie . Zrobiłam.Przychodzimy na świat. samowarem. W ten sposób praca jego ducha zostanie zakończona. . Kobieta zmarła dwa dni po skończeniu tego dywanu. więc tak. Ŝe otrzyma potrzebny czas. aby odzyskać siły.Czy wiesz. jeŜeli nie masz pewności. Połowa mieszkania ozdobiona była przedmiotami z Rosji: ikonami z Czarną Madonną. aby nie zostawić niedokończonych spraw. który z nimi spędziliśmy. oprzytomniałam. gdzie gości przyjmuje się ciepło. i zabija tylko w obronie własnej. A jeŜeli odkryjesz. Ŝe nasz czas się kończy i musimy uporządkować swoje Ŝycie. koronkowymi firankami. potrzebuje długiego snu.śycie jest proste . powiedziała: „masz potrzebę umrzeć").Ojej . . a Duch odpowiedział jej. pół-Indianką Atapaska i Ŝe Ŝyła na Alasce.Totemy są duchowym zapisem mówiącym o opiekunach szczepu. gdyŜ zawiera ona jego ducha. Ŝe jest pół-Rosjanką. Ŝe masz potrzebę umrzeć (wyobraźcie sobie. . musisz mieć pozwolenie od jej autora. Otworzyła mi Indianka wyglądająca na ponad osiemdziesiąt lat.zapytała. Oniemiałam z wraŜenia. Jej krótka opowieść o duchowej tradycji Indian Atapaska na zawsze odmieniła moje Ŝycie.odparłam. Naszym zadaniem jest jego naśladowanie. drewniany totem i indiański koc. w której przekaŜesz to zadanie komuś.

Rachel wydawała się zaskoczona moją niewiedzą. to prymitywny zabobon. podejmując podyplomowe studia na wydziale teologii. którego teraz poznam. Język hinduizmu i buddyzmu określa ich jako 16 . Ŝe moje decyzje odzwierciedlają stan mojego ducha i mają wpływ na moje zdrowie. Ŝe historia o emocjonalnym i fizycznym uzdrowieniu Rachel jest przykładem tego. mistycy nawiązują głęboki kontakt ze światem duchowym. w jaki mistycy postrzegają rzeczywistość i moc. jednak wewnętrzne przeczucie mówiło mi. Zaproponowałam. . jeŜeli nie będę chodziła prosto. Jego odzyskanie zajęło mi wiele miesięcy. Popijając herbatę próbowałam wmówić sobie.Skąd ten męŜczyzna wie. W języku chrześcijaństwa mówi się. poniewaŜ go kochałam. Kiedyś szaman powiedział mi.chorobie. św. aby się dowiedzieć. co ona zechce. Musiałam przestać się z nim spotykać. Na jakiś czas wyjechałam. Zanim poznałam Rachel.pomyślałam. Ŝe będę sprzątała jej mieszkanie. Zainspirowana przykładem Rachel. Mimo to zaczęłam studiować mistycyzm i wiedzę o schizofrenii . co robi twój duch i co do ciebie mówi? . To było dla mnie bardzo trudne. Ŝe ona zna Boga. dzięki czemu potrafią nadawać moc zwykłym słowom i działaniom. Ŝe moja dusza uczestniczy we wszystkim. co go spotka. która pojawia się na drodze do duchowego oświecenia. Ŝe złamię nogę.Ach . nie brałam pod uwagę siły.Poszedł do szamana. Nie miałam takŜe pojęcia. Gdzie podział się lęk przed śmiercią. Nie sądziłam równieŜ. Teraz jasno widzę. Teresa z Avila. bym mogła zostać dziennikarką. Ŝe to moja słabość pchnęła mnie do zgłębiania tajników mocy poprzez poznawanie Ŝycia mistyków. Ŝe „są w świecie. i Ŝe jest obecna w kaŜdym momencie. który jest bardziej realny od mojego. a w szczególności moje pojęcia duchowości i Boga legły w gruzach. co mówi ich duch. spędzone z nią popołudnie otworzyło przede mną świat intuicji. Gdy jesienią wróciłam z Alaski. Julian z Norwich. w którego wierzyłam. czy Bóg. gdy przyszedł po mnie kierowca furgonetki. chodziłam juŜ prosto. jak zostać z Rachel i więcej się od niej nauczyć. Przyjechałam do szkoły w stanie wyczerpania . Ŝe to. postanowiłam poszerzyć swoje horyzonty i ostatecznie uwolnić się od uprzedzeń i umysłowych ograniczeń. skoro nie odpowiada na moje modlitwy i prośby o to. Ŝe umrze? Czy jest chory? . Szaman przyjrzał się jego energii i powiedział mu. o której mi opowiedziała. Ŝe najwięksi mistycy chrześcijańscy. . załatwiała sprawunki. Uzyskują zdolność uzdrawiania poprzez szczerą miłość. Niczego tak nie pragnęłam. w jaki widzą je zwykli ludzie. św. róŜni się od tego. u których po pełnym emocjonalnych i duchowych rozczarowań okresie następuje duchowe odrodzenie. św. Ŝe patrzenie na rzeczywistość poprzez pryzmat symboliki moŜe zmienić nasze Ŝycie. Zastanawiałam się. Klara z AsyŜu. Później zrozumiałam. Ŝe mój dotychczasowy świat.dlaczego ty nic o tym nie wiesz? Jak moŜesz Ŝyć nie wiedząc. o czym mówi. robiła. a gdy wróciłam. odprawiła mnie i nigdy więcej juŜ się nie spotkałyśmy. . Ich wewnętrzny świat był dla nich nieskończenie bardziej realny niŜ ten zewnętrzny. Być moŜe Bóg. co robię. tak charakterystyczny dla naszej kultury? Ta łagodna jak letni deszcz kobieta sprawiła. osiągając zrozumienie wykraczające poza moŜliwości przeciętnego umysłu. utrzymywali ciągły wewnętrzny dialog z Bogiem. pośród udręki i ekstazy. Sposób. Ŝe nie ma na myśli fizycznego chodzenia. istnieje naprawdę.stosunek do śmierci. w moim ciele nie było ducha.odpowiedziała. wybaczenie i wiarę. Mimo Ŝe swoją pracę w tej dziedzinie zaczęłam dopiero osiem lat później.rzekła patrząc mi prosto w oczy . Wiedziałam. Katarzyna z Sieny i bardziej współczesny nam Ojciec Pio.Wszyscy chodzą do szamana. Franciszek z AsyŜu. lecz moje nieuczciwe postępowanie wobec kobiety. Lecz moja dusza zaczynała chorować z powodu nieuczciwości. I choć nie byłam wtedy tego świadoma. będzie bardziej skłonny do współpracy . tacy jak św. Jednak. lecz nie ze świata". . św.zapytałam. Za zamkniętymi drzwiami.Powiedz mi .po raz pierwszy w Ŝyciu czułam całkowitą niemoc. której chciałam odebrać męŜczyznę. UwaŜa się. wspomnienie Rachel wyprowadziło mnie z „podziennikarskiej" depresji i nadało mojemu Ŝyciu nowy bieg.

powinni się zatrzymać. jednak zdecydowałam się podejść i powiedzieć. zauwaŜam. zauwaŜyłam. ludzie pojawiali się przypadkowo. Ŝe choroby nie rozwijają się przypadkowo. i jak wpływa to na ich ciała i dusze. dzięki licznym niezwykłym zbiegom okoliczności dowiadywałam się wszystkiego. odzyskać go i nauczyć się znowu „chodzić prosto". Ŝaden z nich nie pragnął odzyskać zwykłej świadomości. Okazało się. zaproszono mnie tam jednak nie ze względu na moje zdolności diagnozowania. jak emocjonalne. Dzięki obiektywizmowi. 17 . który daje umiejętność dostrzegania symbolicznego znaczenia. jak bardzo uciąŜliwa była droga duchowa. którzy widzą czysto i dostrzegają symboliczne znaczenie wydarzeń (słowo „budda" oznacza tego. poniewaŜ dusza jest esencją Ŝycia i wszystkie nasze decyzje. wypadaniem płatka zastawki mitralnej. Byłam bardzo zdenerwowana. Norman jest neurochirurgiem oraz załoŜycielem The American Holistic Medical Association i czołowym amerykańskim ekspertem w dziedzinie leczenia bólu. Ŝe ludzie z takimi samymi dolegliwościami trafiają do mnie grupowo. Jednak bez względu na to. Zanim podjęłam decyzję o tym. gdzie nadal pracowałam. W okresie od 1983 do 1989 roku. W końcu jednak zaczęłam dostrzegać podobieństwa i przeglądać wcześniejsze przypadki. Po pierwsze.Ŝycie naprawdę jest tak proste. Kolejnym nadzwyczajnym wydarzeniem było poznanie Normana Shealy'ego. W trakcie konferencji poznałam pewnego psychologa. Ta wiedza została potwierdzona i jest wykorzystywana w pracy przez wielu lekarzy oraz inne osoby związane zawodowo z leczeniem. jako ludzi przebudzonych. który wskazał na Normana Shealy'ego i powiedział: „Widzisz tego męŜczyznę? Jest lekarzem. gdy praktykowałam diagnozowanie. Teraz wierzę. W 1988 roku potrafiłam określić emocjonalne. Jednocześnie poprawiła się jakość otrzymywanych przeze mnie informacji. który równieŜ interesuje się intuicyjnym diagnozowaniem". Tak zaczęła się nasza znajomość. Ŝe moc jest podstawą zdrowia. Dowiadywałam się. rakiem prostaty. W jednym tygodniu przyszły do mnie trzy osoby z taką samą odmianą nowotworu. lecz jako przedstawicielkę wydawnictwa Stillpoint. osoby z rakiem piersi. Kilka tygodni później zadzwoniły trzy osoby. co było mi potrzebne. którą podąŜali. depresją i wieloma innymi problemami zdrowotnymi. kontakty i wydarzenia znajdują w niej odzwierciedlenie . w jaki ludzie wykorzystują swoją moc. Ŝe mam takie zdolności. Wiosną 1984 roku zaproponowano mi uczestnictwo w waŜnej konferencji. W taki sam sposób zgłaszali się do mnie cukrzycy. Pomagając ludziom poznać przyczyny ich chorób. Ŝe wplątali swojego ducha w negatywne działania. nie według jakiegoś szczególnego schematu. psychiczne i fizyczne czynniki powodujące powstawanie ponad stu róŜnych chorób. które poprzedzałyby wystąpienie określonej choroby. którzy się do mnie zwracają. gdybyśmy mogli stosować się do tej jasnej wskazówki. Początkowo oddzielnie odnotowywałam spostrzeŜenia nie porównując ich z innymi. mogę analizować sposób. często zastanawiam się nad Ŝyciem mistyków.wolnych od iluzji świata fizycznego. i aby powrócić do zdrowia. Ŝe działałam według ściśle określonego planu. Teraz sama uŜywam języka Rachel i ludziom. psychiczne i fizyczne obciąŜenia wpłynęły na rozwój choroby u poznawanych osób. szukając emocjonalnych lub psychicznych wzorców. który słuŜył mojej edukacji w zakresie interpretacji języka energii i intuicyjnego diagnozowania. który jest przebudzony). uzdrowieniem i osobistą mocą. Ŝe chcę rozwijać swoją intuicję. Poznawanie intuicji Gdy spoglądam wstecz na minione czternaście lat. mówię. które cierpiały na migrenowe bóle głowy. a szczególnie nad rolą osobistej mocy w ich Ŝyciu. chorobami okręŜnicy. i ile fizycznego cierpienia doznali. W tamtym okresie intuicja była dla mnie jeszcze czymś nowym i nie dostrzegałam związków pomiędzy chorobą. Od 1972 roku interesuje się takŜe metafizyką. Byłoby wspaniale. która odbywała się na zachodzie kraju.

Zapytałam o wiek Petera i gdy mi go podał. w maju 1984 roku. Wykonałam dla jego pacjentów jeszcze wiele analiz stanu zdrowia. Ŝe nie wiem. którego przypadkowo poznałam po wykładzie. Powiedziałam mu. Przeglądając notatki. wiek i czekał na odpowiedź. Ŝe chciałabym pomówić z nim osobiście. dowiedziałam się od moich nauczycieli dziennikarstwa. który według niego będzie mógł skorzystać z moich umiejętności. Ŝe jest chory na białaczkę. Przez długi czas nie miałam pojęcia. Choć byłam zdecydowana rozwijać swoją umiejętność. Powiedziałam dr Shealy'emu. na ile trafne jest moje diagnozowanie. Powiedział. jaką 18 . Ŝe zadzwoni do mnie. co do własnych umiejętności rozpoznawania chorób. Pewnego sobotniego ranka. jak choroba rozwija się w ciele? Nie potrzebuję kogoś. ich przyczyn i objawów energetycznych. Przez następny rok Norman pomagał mi poznawać anatomię człowieka.Któregoś dnia. dr Shealy podziękował i odłoŜył słuchawkę. gdyŜ byłam bardzo zdenerwowana. podał mi jego imię. Ŝe pacjent ma niski poziom energii. dr Shealy zadzwonił do mojego biura. Nie powiedziałam o tym Joemu. Jego chłodny stosunek do moich zdolności okazał się błogosławieństwem. Ojciec oddzwonił po dziesięciu minutach i powiedział. co wpłynęłoby niekorzystnie na dokładność odczytów. Wyrazy dosłownie więzły mu w gardle. Ŝe syn jest gotów przyjąć wszelką pomoc. jednak tak bardzo bał się do tego przyznać. Ŝe potrafię diagnozować na odległość. Odkryłam. Według mnie pacjent był narkomanem. W miesiąc później. poprosiłam. Jednak w marcu 1985 roku poznałam młodego męŜczyznę. Dobrze sobie przypominam Ŝywo przekazywane informacje. Powiedział. Ŝe ów męŜczyzna miał raka przełyku. Ŝe nie wiem. Teraz sama uczę. Pracując z Normanem nabrałam pewności. czy dobrze wykonałam swoją pracę. Ŝe nie mógł wydusić z siebie ani słowa na ten temat. Nie odbierałam juŜ mglistych obrazów wewnętrznych części ciała. Gdyby mi schlebiał. PoniewaŜ Peter był juŜ dorosły. Odpowiedział. lecz poprosiłam o numer telefonu do Petera. Tak wyglądał początek mojej współpracy z Normanem Shealym. to jednak większość energii wkładałam w sukces wydawnictwa. Nie zrobiło to na nim Ŝadnego wraŜenia. powiedziałam. Ŝe wibracja. kto mi powie. Ŝe jego pacjent ma zgęstniałą ropę w gardle. zapewne próbowałabym zrobić na nim wraŜenie. Zapytał znowu: „Czy potrafisz wykryć guza mózgu? Czy widzisz. gdy będzie miał pacjenta. Ŝe z jego synem Peterem dzieje się coś niedobrego. siedząc obok niego podczas obiadu. Ŝe jest to podstawowy warunek postawienia dobrej diagnozy. Potrzebuję kogoś. Ŝe ma w swoim gabinecie pacjenta. Jego spokojne podejście pozwoliło mi zachować jasność i obiektywizm. Z kaŜdym badaniem stawałam się dokładniejsza technicznie. którego odwaga w obliczu choroby i zaangaŜowanie we własne uzdrowienie dodały mi sił i pozwoliły inaczej spojrzeć na własne Ŝycie. Opisywałam swoje wraŜenia. Ŝe wydaje mu się. Nic nie zakłóca jej bardziej niŜ potrzeba sprostania sytuacji lub chęć udowodnienia. nie uŜywając jednak pojęć medycznych. Ŝe jest się w stanie przeprowadzić intuicyjną analizę. w maju 1985 roku. Nie przerywając obierania jabłka. Ŝe kaŜda choroba i kaŜdy narząd posiada własną częstotliwość lub wibracyjny wzorzec. spytał: „Jesteś w tym dobra?" Odpowiedziałam. Ŝe Norman i ja będziemy tworzyli zespół. do wydawnictwa Stillpoint. pozostawiając to Normanowi. poniewaŜ zajmuję się tym od niedawna. Sam to wiem. tłumacząc. dotarło do mojej świadomości. aby się z nim skontaktował i uzyskał jego zgodę. kto potrafi prześwietlić osobę jak rentgen". uświadomiłam sobie. później jednak powiedział mi. Nie wypowiadałam się jednak w kwestii moŜliwych sposobów terapii. i zapytał. Gdy skończyłam. zadzwonił do mnie męŜczyzna o imieniu Joe. które sporządziłam w trakcie sesji. Wtedy nie przypuszczałam. czy nie mogłabym tego sprawdzić. lecz potrafiłam rozpoznać i odróŜnić wibracje poszczególnych schorzeń i odpowiadających im organów. Jak waŜną rzeczą jest brak przywiązania. jaki wygłosiłam w Kansas City. Moja znikoma wiedza na temat leczenia opierała się na kilku przeczytanych manuskryptach i na rozmowach. Następnie wyjaśniłam emocjonalne przyczyny choroby.

a wszelkie wymagania związane z programem terapii uznał za łatwe do spełnienia. cukrzycę i przewlekły ból. Nie mogłam jej zidentyfikować. masz AIDS". Zapewniłam. Odparłam: „Mam nadzieję. Ŝe wiele osób traktuje terapię jak karę. które zaczęliśmy prowadzić głęboko wierząc. zadzwonił jego ojciec i zapytał o wyniki. ciało Petera zaczęło zdradzać objawy pneumocystozowego zapalenia płuc (PCP). Caroline. w New Hampshire. Obecnie Peter pracuje jako prawnik. Ŝe jego ojciec nawet nie wie. Wynik badania krwi na obecność wirusa Hiy wykonanego po sześciu tygodniach leczenia. mówiąc. Rzeczywiście. rzucenie palenia. Pracowaliśmy z Normanem z bardzo duŜą liczbą osób. Nie mogę tego zrobić. Razem stworzyliśmy program terapii. co robię. Zajmuję się intuicyjnym diagnozowaniem". jednak zachęciłam go. Powiedział: „Wiem. jaka mogłaby się przytrafić mojemu synowi. prawie wegetariańską dietę. Efektem pracy z Peterem stały się warsztaty dla nosicieli wirusa HIV i chorych na AIDS. Byłam oszołomiona. Odpowiedziała nam: „Nigdy w Ŝyciu. 19 . zbadałam twoją energię. Nie mam tyle siły. co powinien w tej sytuacji zrobić. Przeszedłem dwa testy na HIV i oba były pozytywne". najczęstszej choroby układu oddechowego związanej z wirusem HIV Rozmowę z Peterem zaczęłam od słów: „Jestem znajomą twojego ojca. jest we mnie ciągle Ŝywe. Ŝe o niczym nie powiem ojcu. który obejmował zdrową. iŜ jego syn jest gejem. Nic nie odpowiedziałam. następnego dnia w południe. to jeszcze zaczynasz być chory na AIDS". Starałam się wytłumaczyć mu. Ŝe ja równieŜ dziwnie bym się czuła. Gdy tylko odłoŜyłam słuchawkę. Chce przerwać studia prawnicze i boi się mi o tym powiedzieć". Ŝe Peter jest w drodze do domu i Ŝe obaj zjawią się u mnie. Minęło kolejne dwadzieścia minut. Peter bez narzekania przyjął wszystko. Ŝe wynik leczenia zaleŜy od jego własnych starań. która cierpiała na otyłość. Ŝe Peter jest nosicielem wirusa HIV Wspomnienie rozmowy. aerobik. od razu zadzwoniłam do Normana. jaką zaraz potem z nim przeprowadziłam. Powiedzieliśmy jej. Opisaliśmy ten przypadek w naszej pierwszej ksiąŜce: AIDS: Pas-sageway to Transformation. jakim do mnie mówił. przed chwilą zbadałam twój układ energetyczny. Był do wszystkiego dobrze nastawiony i nie sprawiał wraŜenia. o co chodzi mojemu synowi. W końcu powiedziałam: „Peter. gdyŜ wiem. Ŝe mówisz prawdę. poniewaŜ nigdy wcześniej się z nią nie spotkałam. Ŝeby był szczery w sprawach dotyczących własnego zdrowia i Ŝycia. codzienne czterdziestopięciominutowe okłady na brzuch z oleju rycynowego i psychoterapię. mogą to uczynić takŜe inni. wcale nie pasowała do białaczki. Ŝe jesteś nosicielem wirusa HIV. Wtedy nagle uzmysłowiłam sobie. Powiedziałam mu. Ton. gdy zadzwonił telefon. Peter powiedział mi. Tak zakończyliśmy naszą rozmowę. abym opowiadała mu o treści naszej rozmowy. by go to męczyło. której celem miało być uwolnienie Peter a od lęku przed ujawnianiem swoich preferencji seksualnych. gdyby jakaś nieznana kobieta zadzwoniła do mnie z drugiego końca kraju i powiedziała: „Cześć. to nadal bym go kochał". Rozmawialiśmy przez jakieś pół godziny. i jego natychmiastowe zaufanie wywołały u mnie przypływ emocji. Muszę stwierdzić. Ŝe ma AIDS. Po pół godzinie znowu zadzwonił Joe. Ŝe moŜe od razu poprawić stan swojego zdrowia wprowadzając odpowiedni program odŜywiania i umiarkowanie intensywne ćwiczenia fizyczne. który powiedział: „Zastanawiałem się nad najgorszą rzeczą. między innymi z pewną kobietą. a tym bardziej. czego wymagał od niego program. I gdyby zadzwonił do mnie i powiedział: »Tato. bo to właśnie usłyszysz". To był Joe. Rozmawialiśmy o tym. Zareagował mówiąc: „Jezu. mam AIDS«. tak się boję. Ŝe Peter chce z nim porozmawiać i Ŝe nie wydaje mi się właściwe. nie dość.odczuwałam. był ujemny i taki pozostaje do dnia dzisiejszego. Ŝe jeŜeli mógł uzdrowić siebie jeden człowiek. Czy moŜecie zaproponować mi coś innego?" W przeciwieństwie do niej Peter z wdzięcznością zaakceptował fakt.

Zamiast tego poczułam. i pewną szczególną energię lub „łaskę". Ŝe dokładniej zaczęłam badać przyczyny chorób. jak układ odpornościowy chorego. lecz jeŜeli Ŝyje się w toksycznym związku. a jednak być zdrowym. aby mnie ratować. zanieczyszczenia i odpady. Ŝe tkanki zawierają energetyczne wzory nastawienia do Ŝycia. który spowodował u mnie obfity krwotok z nosa. Ŝe to nie wystarczy dla zachowania zdrowia. unosząc się nad autostradą i obserwując przez okno swoje ciało i usilne starania sanitariuszy. Wierzę. gdy się nie wydarzają. gdy postępuje się w zrównowaŜony sposób. Uzdrowienie Petera skłoniło mnie do zastanowienia się. jak moŜemy wpłynąć na energię. które moŜe nastąpić spontanicznie lub teŜ przebiegać stopniowo. traci się energię (lub moc). Jakie emocjonalne i fizyczne obciąŜenia sprawiają. który stał na podium przygotowując się do wykładu. Nie namawiam Was. przekonań. jak nigdy dotąd.sprawił. wywołaną przez próby z bronią jądrową. co moŜe powodować. jak i dlaczego rozwija się choroba. zmieni negatywne przekonania. sugerując. Ŝe choroby dotykają duŜych grup ludzi? Patrząc na AIDS poprzez pryzmat symboliki. dzieje się coś niedobrego. Wpadłam w euforię. Ostatni zwrot Wkrótce po napisaniu ksiąŜki miałam wypadek. MoŜna być wegetarianinem i przebiegać dziennie dziesięć kilometrów. jednak nieszczęśliwym trafem okazało się jej końcem". Jechałam karetką do szpitala. Trzymając w górze egzemplarz The Creation of Health powiedział: „Myślałem. Ŝe jego wspomnienie nadal mnie porusza. Sam ludzki układ immunologiczny moŜe symbolizować warstwę ozonową.Od hobby do zawodu Spektakularne wyleczenie Petera z choroby uwaŜanej za śmiertelną pociągnęło za sobą serię zaproszeń za granicę. uwolniwszy naszego ducha z negatywnych przywiązań. Szczególnie często zastanawiałam się. tym bardziej byłam oddana tej pracy. siedziałam na noszach i trzymałam na kolanach miskę. która jest tak słaba. Interesowało mnie głównie. jednak na pewno poprawi Wasze Ŝycie i zrozumienie siebie oraz stworzy sprzyjające warunki do fizycznego i duchowego uzdrowienia. Związane z AIDS pneumocystozowe zapalenie płuc symbolicznie odzwierciedla zniszczenie lasów tropikalnych. do której spływała krew. wyraźnie dostrzegłam jego współzaleŜność z sytuacją globalną. natomiast inni nie.chodzi mi o to. a w 1988 roku opublikowaliśmy ich wyniki w ksiąŜce The Creation of Health. Według Kursu cudów cuda są czymś naturalnym. Byłam lekka i tak oŜywiona. Ogarnęło mnie uczucie spokoju.destrukcję powierzchni planety. Ŝe uzdrowiła go łaska BoŜa. 20 . aby powstawały cuda. bez której nigdy by nie pokonał choroby. przez co moŜna zachorować lub zahamować proces leczenia. Przyszło mi na myśl. to moŜna odŜywiać się karmą dla kota. Wraz z Normanem kontynuowaliśmy badania nad emocjonalnymi i psychicznymi czynnikami poprzedzającymi wystąpienie choroby. które są największym źródłem tlenu na Ziemi. a który się jednak nie pojawił. abyście odŜywiali się niezdrowo i unikali fizycznych ćwiczeń . Ŝe społeczność ludzka podatna jest na epidemie. gdzie wygłaszałam wykłady na temat AIDS i ogólnie leczenia. na czym polega wyleczenie oraz dlaczego jedni zdrowieją. Podnoszenie świadomości duchowej teŜ nie da stuprocentowej gwarancji zdrowia. Jego przypadek był punktem zwrotnym w moim Ŝyciu . poniewaŜ leŜąc mogłabym się udusić. nienawidzi swojej pracy lub bez przerwy kłóci z rodzicami. Wtedy nagle moja głowa wykonała ruch do przodu i znalazłam się na zewnątrz karetki. Czekałam na tunel. Im lepiej poznawałam związek pomiędzy naszą wewnętrzną dynamiką a jakością zdrowia i Ŝycia w ogóle. JeŜeli tak jest w istocie. aby mógł zdarzyć się cud?". a mięsak Kaposiego . Ŝe opuściłam ciało i Ŝe pewnie nie Ŝyję. tak głębokie. o którym tak wiele słyszałam. to naleŜy zadać sobie pytanie: „Co trzeba zrobić. Ŝe będzie to początkiem naszej wspólnej pracy. Ŝe oddalam się od Ziemi. Z drugiej strony. którą moŜemy uaktywnić. Następnie zobaczyłam Normana. Niektórzy uznali przypadek Petera za cud.

oprócz praktyki z lekarzami. która sprawdziła się w praktyce uczenia intuicyjnego diagnozowania. niŜ gdy będę Warn zawsze do tego potrzebna. na których uczyliśmy intuicyjnego diagnozowania. notesy. Jako osoba zawodowo zajmująca się intuicyjnym diagnozowaniem współpracowałam z ponad piętnastoma lekarzami. jak moŜna z nich korzystać. I moŜliwe. Jestem tylko jedna i jeŜeli to się nie zmieni. Po dwóch latach takiej pracy wypaliłam się. Ŝe dojrzałam. Ona jednak skrzyŜowała ręce na piersi. jak to się robi. Po powrocie uczestników z obiadu zaczęłam od sesji z kobietą. Napięcie w grupie wzrosło. w stanie Maine. by następnie wślizgnąć się do jego wnętrza. Podobnie jak dotychczas. 21 . niech powie o tym teraz. Myślałam. przecieŜ zapłaciłam". który zgodził się sfinansować jego pierwszy etap. jeŜeli nauczycie się samodzielnie wykrywać problemy. Niniejsza ksiąŜka opiera się na doświadczeniach zebranych w trakcie realizacji tego programu. a potem jeszcze telefonowała wiele razy w sprawach swoich pacjentów. a od tego dnia zaczęłam uczyć „samodiagnozowania". której zadałam pytanie: „W czym mogę Ci dzisiaj pomóc?". gdy skończyły mi się siły. Ustalając porządek ksiąŜki.Odczułam nagłą potrzebę odzyskania fizycznego ciała i powrotu do niego. JeŜeli ktoś chce zwrotu pieniędzy. Europie. Ŝe będziemy tutaj siedziały bardzo długo". jedną z załoŜycielek kliniki dla kobiet „Women to Women" w Yarmouth. Ŝe z niego odejdę i będę się zajmowała medyczną intuicją do końca swojego Ŝycia. Meksyku i Kanadzie. W lutym 1992 roku prowadziłam warsztat w stanie New Hampshire. Miałam wielką ochotę ją wyprowadzić. będę tu siedziała. z którą przed chwilą rozmawiałam. Pozostali niech wyjmą. Poznaliśmy pewnego przedsiębiorcę z Holandii. długo nie poŜyję. Po tym doświadczeniu zadałam sobie pytanie: „Dlaczego w tym stanie nie ujrzałam mojego wydawnictwa?". Historie niektórych przypadków opisuję w tej ksiąŜce. Zamiast tego nauczę Was. Ŝeby Ci podziękować za ten komentarz. Pokazywała. Women's Wisdom. Podczas tych warsztatów miałam moŜliwość wysłuchania wielu opowieści ich uczestników. śaden z uczestników nie wycofał się. Australii. Ŝe chyba uratowałaś mi Ŝycie. Te wczesne warsztaty obejmowały wykład o systemie energetycznym człowieka i indywidualną ocenę stanu zdrowia kaŜdego z uczestników. bo będziecie uczyć się patrzeć na swoje ciało tak. a która teraz wyglądała na wstrząśniętą. spojrzała na mnie jak na jakiegoś klauna i powiedziała: „Sama nie wiem. które działając na poziomie energii uzdrowiły ciało. jak ja na nie patrzę. Ŝe mój sposób interpretacji układu energetycznego człowieka moŜe być wykorzystywany przez lekarzy. pojawiły się nowe moŜliwości. Wtedy mnie oświeciło. zachowałam kolejność. Ŝe podobnie jak inni wspomni o jakimś problemie zdrowotnym i będę mogła rozpocząć. MoŜliwość współpracy z Chris i innymi lekarzami sygnalizowała mi. Poderwałam się i ogłosiłam: „JuŜ nie będę więcej przeprowadzała indywidualnych ocen. aŜ wymyślę powód. Jesienią 1992 roku wraz z Normanem zastanawialiśmy się nad programem szkoleniowym dotyczącym intuicji. uniknęły rozwoju fizycznej choroby lub odwróciły jej bieg. To oznaczało. Więcej skorzystacie. Ŝe podczas weekendowych warsztatów stawiałam czasami 120 diagnoz. Nikt się nie poruszał. Chris zadzwoniła do mnie jesienią 1990 roku z prośbą o ocenę jej stanu zdrowia. Dziękuję Ci bardzo". poprowadziłam sama lub z Normanem niezliczoną ilość warsztatów w Stanach Zjednoczonych. W tej samej chwili pędziłam juŜ w jego stronę. a pod koniec dnia byłam wyczerpana. To Ty mi powiedz. Ogarnęła mnie wściekłość. Rozdział 1 części pierwszej zawiera podstawy intuicyjnego diagnozowania w formie. Zaczerpnęłam powietrza i odparłam: „Wiesz. w jakiej sama je poznałam i stosowałam. Zrozumiałam. autorką ksiąŜki Womeńs Bodies. W okresie od 1990 do 1992 roku." Popatrzyłam na kobietę. w tym ze specjalistką w dziedzinie ginekologii i połoŜnictwa dr Christiane Northrup. i dzięki temu w 1993 roku zaczęliśmy prowadzić intensywne warsztaty. Nieraz kończyłam warsztat zlana potem. Wśród kursantów było wiele osób. oraz wskazówki. i powiedziałam: „Myślę. proszę.

W części drugiej. jak powiedziałyby Joseph Campbell. Są to wskazówki przydatne w nauce języka energii i odczytywania symbolicznego znaczenia. symbolicznego znaczenia siedmiu chrześcijańskich sakramentów i duchowej interpretacji dziesięciu sefir. tylko to. przedstawionego w Zoharze. Posłowie „Przewodnik współczesnego mistyka" pokazuje. który powstał w wyniku syntezy trzech duchowych tradycji: hinduistycznych nauk o czakrach.mistycznych nauk judaizmu. 22 . które mogą pomóc Ci w uzyskaniu wglądu we wzorce energetyczne decydujące o fizycznym i duchowym zdrowiu Twoim i Twoich bliskich. Na początku kaŜdego warsztatu mówię do swoich uczniów: „Przyjmijcie. którymi kieruję się w swojej pracy. siedem sakramentów oraz Drzewo śycia symbolizują siedem poziomów w układzie energetycznym człowieka i siedem stopni jego rozwoju albo siedem podstawowych nauk na uniwersalnej duchowej ścieŜce lub w podróŜy bohatera. znajdziesz opis siedmiu ośrodków energetycznych ciała ludzkiego oraz analizę przypadków ilustrujących. w jaki sposób wykorzystujemy energetyczne dane w swoim duchowym rozwoju.Rozdział 2 części pierwszej jest dopełnieniem pierwszego i przedstawia nowy. Drzewa śycia. Kończy się omówieniem duchowych i energetycznych podstaw. tzw. proszę. model ludzkiego systemu energetycznego. który jest głównym tekstem Kabały . Siedem czakr. jak moŜesz uŜyć umiejętności odczytywania symbolicznych treści dla własnego rozwoju i zdrowia. moim zdaniem. która obejmuje siedem rozdziałów. gdyŜ opisuje duchowo-biologiczny charakter ludzkiego układu energetycznego. Rozdział 2 jest na wielu płaszczyznach sercem tej ksiąŜki. co jest dla Was prawdziwe i co przemawia do Waszego serca".

W ten sposób biografia. autorytetów. głębokie i traumatyczne przeŜycia. Jest ośrodkiem informacji i bardzo czułym systemem postrzegania. co Ŝyje. Twoje ciało fizyczne otoczone jest polem energetycznym. Osoby zajmujące się medycyną energetyczną są przekonane. zarówno te pozytywne. Łatwiej jest doskonalić tę zdolność i rozwijać zdrową świadomość siebie. które następnie wytwarzają odpowiadający im rodzaj energii. Pole to otacza nas i jest wypełnione energią emocjonalną. zwłaszcza. Przekazy zawarte w obrębie tego pola i wychodzące z niego są postrzegalne dla osób z rozwiniętą intuicją. a zwłaszcza moim głębokim przekonaniem. Przypomnij sobie sytuację. pulsuje energią. która wymienia informacje z ciałami innych osób. zarówno osobiste. z których składa się nasze Ŝycie. Pamiętaj więc. Pole energetyczne człowieka Wszystko. jak i negatywne. Ta naładowana emocjonalnie energia oddziałuje na Ŝywą tkankę naszego ciała. poprzez który nieustannie komunikujemy się z otaczającym nas światem. który mógłby wpłynąć na zdrowie struktur komórkowych. przebiega wzdłuŜ całego ciała fizycznego. Emocje związane z tymi doświadczeniami zostają wprowadzone do układu biologicznego ludzkiego ciała i uczestniczą w budowaniu struktur komórkowych. jak i zawodowe. Osoba wraŜliwa intuicyjnie moŜe odebrać dokładny obraz relacji z nauczycielem lub inny symboliczny przekaz odzwierciedlający to przeŜycie. które osoba z rozwiniętą zdolnością diagnozowania intuicyjnego moŜe odczytać. często wspominasz to wydarzenie lub wpłynęło ono na Twój sposób przyjmowania krytyki. Ŝe ludzkie ciało wytwarza energię. łącznie z przekonaniami natury duchowej i przesądami. pojęcia i zasady medycyny energetycznej. którzy uznają istnienie wokół Ŝywych organizmów pola elektromagnetycznego. powstającego w procesach biologicznych. gdy będąc juŜ osobą dorosłą. Ŝe w szkole podstawowej miałeś problemy z matematyką. Oto przykład informacji. Te energetyczne ślady tworzą język energii zawierający konkretne i symboliczne informacje.Część pierwsza Nowy język ducha Rozdział 1 Medycyna energetyczna a intuicja Niektóre osoby czują się zaskoczone tym. zazwyczaj nie zawiera w sobie ładunku emocjonalnego. Ŝe intuicyjny lub symboliczny sposób postrzegania nie jest darem. Ŝe rozwój umiejętności korzystania z intuicji polega na nauce interpretacji języka energii. lecz umiejętnością wynikającą z wiary w siebie. Koncepcję tę bez zastrzeŜeń akceptują osoby zajmujące się medycyną alternatywną lub komplementarną. co mówię o intuicji. jaka moŜe być przekazywana poprzez pole energetyczne. edukacji lub niepowodzeń. Jest ono czymś w rodzaju świadomej energii. rozpościerające się na szerokość ramion. którą wytworzyły nasze wewnętrzne i zewnętrzne przeŜycia. Zgadza się z nią takŜe część fizyków kwantowych. wspomnienia oraz przekonania i postawy. Wiedza. staje się naszą biologią. Pozytywne odczucia i energia pozytywnych przeŜyć równieŜ są przechowywane w polu energetycznym. kiedy ktoś podziękował Ci za dobrze wykonaną 23 . Naukowcy przyznają. Ŝe tuzin oznacza dwanaście. Doświadczenia powodujące powstanie energii emocjonalnej obejmują przeszłe i obecne związki. Przypuśćmy. poniewaŜ produkuje ją Ŝywa tkanka. Ŝe pole energetyczne ludzkiego ciała odzwierciedla indywidualną energię osoby. to wtedy przeŜycie to niesie emocjonalną energię powodującą zniszczenia wśród komórek. JeŜeli jednak zostałeś poniŜony przez nauczyciela za nieznajomość tego faktu. czytając ten rozdział. która wypełniona jest informacją. czyli przeŜycia. Pole to. gdy rozumie się nomenklaturę.

. poprzez tubylcze praktyki szamańskie do medycyny ludowej i alternatywnych form terapii. rozpoznawać źródło swojej osobistej mocy i rozwijać własną intuicję. mógł rozpoznać problemy zarówno zdrowotne. a dopiero potem umysł rejestruje to wydarzenie. za miły gest lub za pomoc. Ŝe emocje są zapisane w ciele. CzyŜ tego nie zauwaŜacie? (. Choć potrafię krok po kroku nauczyć Cię języka energii po to. której jeszcze nie rozumiemy. Energia emocji staje się materią biologiczną w trakcie bardzo złoŜonego procesu. Neurolog dr Candace Pert dowiodła w swoich badaniach. a następnie odpowiednio reaguje powstrzymując jej odpływ. które wcześniej starał się ignorować. Łączy 24 . opuszczać ciało. Wielkość zmiany częstotliwości określa charakter choroby. jak i małŜeńskie . Dr Pert nie rozpatruje juŜ oddzielnie ciała i umysłu. Gdy jesteśmy zdrowi. związki chemiczne uwalniane pod wpływem emocji. Ŝe napięcie przerodzi się w fizyczną dolegliwość. Ŝe neuropeptydy. Odczytywanie pola Oprócz silnych przeŜyć z czasu dzieciństwa osoba diagnozująca moŜe czasami intuicyjnie odczytać przesądy. jak się wtedy czuł. poniewaŜ te same komórki. wydają się mieć taki sam problem. a nawet muzyczne czy literackie preferencje.pracę.) Jest wiele zjawisk. Ŝe ciało reaguje na głośny huk zanim zdąŜycie o nim pomyśleć. powiedział. Inne osoby. jak i w polu energetycznym. Czasami ciało reaguje emocjonalnie i wytwarza odpowiednie substancje. który nie „nadaje" na swoim normalnym zakresie częstotliwości. wzory zachowania. Oczywiście nic takiego się nie wydarzyło.i stawić im czoła. Kiedy podzieliłam się z nim swoimi odczuciami. wszystkie częstotliwości są w harmonii. Dr Pert stwierdziła: „Niewątpliwie istnieje forma energii. Podobnie jak stacje radiowe. kaŜdy organ i układ w ciele jest dostrojony do odbioru i przetwarzania określonych emocjonalnych i psychicznych energii. gdy ono umiera. Ŝe moja jej interpretacja oraz przedstawiony sposób. abyś zaczął widzieć i odczuwać pole energetyczne człowieka. Nasze emocje są fizycznie obecne w ciele i wchodzą w reakcję z komórkami i tkankami. wskazuje na miejsce występowania zaburzenia. w jaki moŜesz z niej korzystać w celu duchowego uzdrawiania. Czasami przekazy energetyczne mają charakter bardziej symboliczny. w którym męŜczyzna stojący przed plutonem egzekucyjnym zostaje trafiony kulą w serce.) Umysł obecny jest w kaŜdej komórce ciała. dr Pert odpowiada: „Oczywiście. Szczegółowe badania medyczne nie stwierdziły Ŝadnej fizycznej przyczyny jego dolegliwości. Ŝe jego Ŝona zdradziła go kilkakrotnie.. to jednak mam pewne trudności z dokładnym wyjaśnieniem. przypływ osobistej mocy w ciele. JeŜeli ktoś intuicyjnie czuje. są myślami przekształconymi w materię. Dopuściwszy do siebie emocje. ZauwaŜcie np. rozumieć leŜącą u jego podstaw duchową anatomię. Medycyna energetyczna nie jest więc niczym nowym. Ŝe w wyniku stresującej sytuacji traci energię. które nadają na ściśle określonych częstotliwościach.. które przyczyniło się do jej rozwoju. które w mózgu wytwarzają i odbierają związane z emocjami związki chemiczne. w połączeniu ze współczesnymi metodami leczenia. są wyjątkowe.." Na pytanie. Obszar ciała. których nie moŜemy wyjaśnić bez odwoływania się do energii". jestem jednak przekonana. Pozytywne i negatywne przeŜycia są zapisywane zarówno w pamięci komórek. Dlatego teŜ kaŜdy obszar ciała przesyła energię o ściśle określonej częstotliwości. wtedy niebezpieczeństwo. Odczuwasz wtedy pozytywną energię. przyzwyczajenia. są obecne w całym ciele. (. czy uwaŜa. zmniejsza się lub zostaje w pełni usunięte. począwszy od tradycyjnej medycyny chińskiej. Jest ona podobna do najstarszych wierzeń i praktyk medycznych. W przypadku pewnego pacjenta cierpiącego na zaburzenia oddechowe odbierałam symboliczny obraz. a strzał w serce dokładnie oddaje to. nbrational medianę). Pewien rodzaj energii zdaje się np. poglądy moralne. w jaki sposób sama zdobywam informacje energetyczne.. Ten sposób interpretacji energii ciała nazywany jest czasami „medycyną wibracji" (ang. jej zaawansowanie oraz rodzaj doświadczenia. które podobnie jak ja odbierają impulsy energetyczne.

aby sygnał przesyłany przez ciało został dostrzeŜony i mógł przełamać te wzorce myślowe i emocjonalne. Ŝe nadam temu uczuciu inne znaczenie mówiąc np. ukrył złość i urazę w swoim ciele. czego się obawiają. które najbardziej przyczyniły się do powstania choroby. Taka intensywność jest jednak konieczna. Zachowaj swoje pierwsze wraŜenie Gdy odbierasz intuicyjne wraŜenia dotyczące Ciebie lub osoby. która słabnie lub zaczyna chorować. 25 . które nie odpowiadają Ŝyczeniom Twoim lub osoby przez Ciebie badanej. nasze pole energetyczne będzie przekazywało drugiej osobie „energetyczną wiadomość" mówiącą o naszej nieszczerości. gdyŜ słuŜy ona przetrwaniu. Zachowuj otwarty umysł Nie ma jednej recepty na rozwinięcie intuicji. Większość ludzi chce „bezpiecznej" intuicji i oczekuje „bezpiecznych" informacji. Wielokrotnie musiałam potwierdzać negatywne przeczucia osób. „medytacyjnej" postawy ułatwia odbiór przekazów intuicyjnych. Jednak. ani Budda. Ŝe za intuicją kryje się ogromna siła. Ŝe zawsze odbieramy informacje. Ŝe nie podzielam ich obaw. abyśmy wzrastali poprzez bolesne doświadczenia. Ŝe jest On po to. Mierzymy obecność Boga w naszym Ŝyciu poziomem osobistego komfortu i wydaje nam się. a naszym zadaniem jest stawianie czoła jego trudnościom. dlatego. a nie to. śycie czasami bywa trudne. ale nie jest to do końca prawdą. moja intuicja potrafi lepiej zinterpretować informacje. Ŝe Ŝycie będzie wygodne i wolne od trosk. co robimy. Energia nie kłamie i nie moŜe kłamać. a nie duchowości.bez względu na to. Ŝe zdolność wewnętrznego postrzegania jest wynikiem „duchowego" stylu Ŝycia. Jednak za sprawą ciała okazało się. którzy zgłaszają się do mnie na konsultacje. System energetyczny człowieka przekazuje tylko tę informację. której uświadomienie jest najwaŜniejsze. Ci. które charakteryzuje najsilniejszy impuls. Nasza energia jest zawsze zorientowana na zdrowie . Jak w przypadku „strzału w serce" symboliczny obraz moŜe być czasami niepokojący. W zachodniej kulturze często błędnie rozumiemy nasze przeznaczenie oczekując. które ujawniło je w postaci bólu w klatce piersiowej. MoŜesz więc ulec pokusie i odrzucić obrazy burzące porządek lub takie. w nieznane. Ŝe to na pozór „bezpieczne" potraktowanie bolesnego doświadczenia będzie kosztowało go utratę zdrowia. aby mówić ludziom prawdę. Przypadek tego męŜczyzny pokazuje. Np. Zamiast zrobić to. Intuicję posiada kaŜdy. Ludzie muszą stawić czoła temu. Osoby diagnozujące intuicyjnie współpracują z wrodzonym dąŜeniem ciała do zdrowia i Ŝycia. Jego ciało i duch starały się uświadomić mu potrzebę zmierzenia się ze zdradą Ŝony. Ŝe coś jest nie tak. mają jednak nadzieję. co podpowiadała mu intuicja.nas takŜe to. wiedzieli. Zazwyczaj wskazują one bezpośrednio na tę część ciała. ani Ŝaden duchowy przywódca czy religia nie stawia za cel i nie gwarantuje pozbawionego trosk Ŝycia. uwzględnij kaŜdy obraz. który się pojawi. lecz podobnie jak większość ludzi sądził. Ŝe są chorzy. Rozwijanie zdolności intuicyjnego postrzegania pomoŜe nam przerabiać te lekcje w chwili ich doświadczania. w większości sami intuicyjnie czują. Jednak zachowanie refleksyjnej. dla „trafionego w serce" męŜczyzny bezpieczniej było nie mówić niewiernej Ŝonie o własnych podejrzeniach. która dąŜy do naszego uzdrowienia i której nie powstrzyma Ŝadne postanowienie umysłu. które zwracały się do mnie 0 pomoc. którą badasz. co chcą usłyszeć. „Przechodzisz naturalną przemianę fizyczną i nic złego w Twoim ciele się nie dzieje". JeŜeli kłamiemy. gdyŜ najczęściej pragnie bezkonfliktowego przejścia w przyszłość. Ŝe unikanie problemu spowoduje jego zniknięcie. by spełniać nasze prośby. Nauczyciele duchowi zachęcają nas. Jednak ani Bóg. WaŜne jest jednak. Ich zdolność odczytywania energetycznych impulsów była równie trafna jak moja. Często spotykałam się z opinią. Niektórzy pogłębiają ją poprzez medytację. inni doskonaląc określone umiejętności lub zajmując się sportem. największe nasilenie. które są duchowymi lekcjami.

powoli. dzień po dniu . Są jak szybkie mentalne obrazy. Wszystkie myśli. nie pozostawiając po sobie wyraźnych śladów. musisz zaufać swoim podpowiedziom wewnętrznym . dlaczego rozpadło się jej małŜeństwo. dzieje się coś niedobrego. Nasze ciała zawierają nasz Ŝyciorys . Ucząc się odczytywać ludzki system energetyczny. Ŝe nie jest obiektywna. a w związku z tym nie mogę jej teŜ pomóc. Praktycznie nie ma ze mnie poŜytku takŜe wtedy. Przykład pewnego męŜczyzny dobrze ilustruje ten proces. a następnie samoistnie się kończy. Proces ten trwa jeszcze jakiś czas. oddychającym przejawem naszych mocnych stron. pojawiają się w organizmie najpierw jako energia. Czasami czułam. według mnie. nie zostałoby to zrozumiane. Ŝe cokolwiek bym powiedziała. Kiedyś Norman zadzwonił do mnie z prośbą o telefoniczną konsultację . WraŜenia intuicyjne nie mają charakteru słuchowego ani wizualnego. rytm bicia serca staje się przyspieszony i oblewasz się potem. Ta ksiąŜka da Ci teoretyczne podstawy i wskazówki do poszerzania własnych. wywołują reakcje biologiczne utrwalające się w pamięci komórek. moŜe odczuwać emocje w związku z przekazywanymi informacjami. bez względu na swoją treść. KaŜda myśl przepływa przez nasz organizm i wywołuje jego fizjologiczną reakcję.wszystkie informacje na temat kaŜdego wydarzenia i wszelkich interakcji. np.Obiektywizm pomoŜe Ci zrozumieć odbierane wraŜenia i umieścić je w duchowym i symbolicznym kontekście. W kilku takich przypadkach miałam wraŜenie. na którą kładę największy nacisk. młodego dentystę. Po około pięciu sekundach zaczynają się pojawiać wraŜenia.jest to sprawa najwaŜniejsza. Gdy czuję związek emocjonalny z przekazywaną informacją. W ten sposób . oddziałuje na wszystkie układy ciała. Wiele myśli nie ma dla nas znaczenia i przepływa przez ciało niepostrzeŜenie. Z biegiem Ŝycia nasz organizm staje się Ŝywym. innym razem wystarcza niespełna dziesięć minut. których nie mogłam jej udzielić. Mogę tylko snuć domysły. Zasada pierwsza: Biografia staje się biologią Według medycyny energetycznej jesteśmy Ŝyjącym zapisem własnej historii. Czysty odbiór nie powinien. które powoduje przytępienie umysłowe i emocjonalne. gdy jestem wyczerpana lub gdy jakaś waŜna sprawa osobista zaprząta mój umysł. Sprawia. Doskonaląc swoje umiejętności i wypróbowując je w Ŝyciu. Część myśli jest płytka. Natomiast myśl przepełniona miłością moŜe zrelaksować całe ciało. zakładam. które zawierają ładunek emocji i mają psychiczne lub duchowe znaczenie. Jednak wszystkie świadome myśli (a takŜe liczne nieuświadomione) powodują biologiczne zmiany. nadziei i obaw. niekiedy wynosi niemal godzinę. Kluczem jest obiektywizm Dzięki doświadczeniu nauczyłam się odróŜniać wraŜenia mające charakter osobisty od tych bezosobowych. który ogólnie czuł się słaby i wyczerpany. Te. Strach np. które charakteryzuje bardzo słaby impuls. które są wykorzystywane przy diagnozowaniu. dla której robisz odczyt. Miał ostre bóle z prawej strony brzucha. naszych słabości. w jakie wchodziliśmy z ludźmi. stopniowo. na których opiera się praktyka. jest oznaką. Długość jego trwania zmienia się w zaleŜności od osoby. a w następnej kolejności zdobywać praktyczne doświadczenie. Niektóre myśli są jak głębokie wstrząsy powodujące zmiany w całym ciele. Ŝe na poziome energii. skupiam się kolejno na kaŜdym ośrodku energetycznym i czekam na obraz. Ŝe badana osoba oczekuje bardzo określonych informacji. a sporo nieuświadomionych. Narastające zmęczenie. Jako wskaźnik słuŜy mi przy tym brak emocji. cierpiał takŜe na powaŜną depresję. Większość ludzi nie uwaŜa zmęczenia za 26 .chodziło o jego pacjenta. której nie potrafię odczytać.bieg naszego Ŝycia kształtuje naszą fizjologię. najpierw naleŜy poznać zasady. w ciele. zdolności intuicyjnych. Ŝe Ŝołądek się kurczy. Gdy badam czyjeś ciało. mieć Ŝadnego zabarwienia emocjonalnego. dlaczego tak się dzieje. Natomiast osoba. Co jakiś czas trafiam na osobę.

symptom choroby. stosunki. nic nie mówiąc o bólu ani swoich przypuszczeniach. Pacjent przyznał się. i uporczywie rozpamiętuje tę myśl. odpowiedzialności. PowaŜne potraktowanie tej informacji moŜe zapobiec chorobie. oznacza jednak. Analizując stan zdrowia tego człowieka zauwaŜyłam. Tak samo bez energii podupadniesz na zdrowiu. Rozmawiając z owym męŜczyzną. PoŜegnał się. gdyŜ nie czuje bólu. Dolegliwość powstaje zazwyczaj w rezultacie jakiegoś zachowania lub nastawienia. Choć widzieli to inni. moŜna powiedzieć. Pacjent został natychmiast zoperowany. aby zastanowił się. Ŝe jest „energetycznie" chore. Ŝe depresja jest jak otworzenie portfela i ogłoszenie: „Bierzcie sobie moje pieniądze. Aby rozwinęła się choroba. odłoŜył słuchawkę i zajął swoim pacjentem. którego nie likwiduje nawet dłuŜszy sen. Po dwóch tygodniach lekarz rodzinny tego męŜczyzny powtórzył badania mające wykryć raka trzustki. Ŝe dzieje się coś złego. nie dopuszczając do siebie Ŝadnych innych uczuć. PrzedłuŜająca się depresja nieuchronnie prowadzi do skrajnego wyczerpania.do ciała. ciało stara się powiedzieć. Ŝe kaŜdy epizod z Ŝycia. nic mnie to nie obchodzi". Ze względu na bóle brzucha przeprowadził badania w celu wykrycia raka trzustki.i uwierzyć bez zastrzeŜeń. Ŝe biografia staje się biologią. Norman nie wspomniał mu o obecności toksycznej energii. wszyscy mamy negatywne emocje. o którym początkowo nie sądzimy. Porównując energię do pieniędzy. TakŜe depresja świadczy o tym. człowiek ten nie umiał zastosować się do wskazówek Normana. będzie zmuszony wprowadzić zmiany. Norman odniósł wraŜenie. Ŝe sami uczestniczymy w powstawaniu choroby. starając się zmienić jego negatywne nastawienie. jednak nie zawsze powodują one zmiany patologiczne. ale te nie potwierdziły podejrzeń. Niestety. JeŜeli nie dbasz o to. jak tego pragnie. zmarł jednak po czterech miesiącach. poczuć swoimi wnętrznościami. Bardzo waŜne jest odpowiednie zastosowanie tej wiedzy. Stwierdzenie. Czasami. aby mogło nastąpić uzdrowienie. Ludzie rzadko powodują choroby świadomie. wszystkie wydarzenia. Ŝe męŜczyznę przytłacza ogromne poczucie. UwaŜa on. Ŝe pacjent ma raka trzustki. Poprzez wyczerpanie. Ŝe chciałby porzucić praktykę dentystyczną. trzeba zmienić sposób myślenia. Powiedział. jednak testy tego nie wykazały. Jednak przedłuŜająca się depresja często poprzedza chorobę. Ŝe prawa strona ciała w okolicy trzustki wytwarza toksyczną energię. Trzeba przenieść tę świadomość na poziom fizyczny . zaczynamy 27 . poglądy i przekonania mają wpływ na funkcjonowanie organizmu. Oczywiście. Ŝe moŜe mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie. Pojmował odpowiedzialność jako obowiązek troszczenia się o innych nawet kosztem własnego zdrowia i nie potrafił zmienić swojego podejścia na takie. Dopiero gdy ból zmusza nas do zmiany podejścia. MoŜna poznać coś nowego i stosować to od czasu do czasu. jednak nie moŜe obciąŜyć swoją decyzją rodziny. Skierował rozmowę na temat jego kariery i związanej z nią frustracji. ten męŜczyzna nie chciał dostrzec związku pomiędzy zmianami w ciele a poczuciem bezsilności i niezadowoleniem ze swojej pracy. to nie uda Ci się uniknąć bankructwa. Tym razem wynik był pozytywny. które jest źródłem udręki. Ŝe teŜ podejrzewał raka. jak w przypadku tego młodego dentysty. Do uzdrowienia nie wystarcza jednak samo zrozumienie. Ŝe nie moŜe Ŝyć tak. czego pragnie. negatywne uczucie musi się stać stanem dominującym. Norman przyznał. Poradził mu. Zadzwonił więc do mnie po pomoc. a to moŜe wymagać duŜego wysiłku. W języku energii depresja oznacza nieświadome wyrzeczenie się energii lub inaczej siły Ŝyciowej. którą utrzymuje. Powiedziałam Normanowi. kaŜdą komórką . W świecie medycznym uwaŜa się ją za zaburzenie emocjonalne i psychiczne. Jak zawsze podał mi tylko imię i wiek pacjenta. przy czym podstawową zasadą jest nieobwinianie osoby badanej o wywołanie schorzenia. które pozwoliłoby mu zadbać takŜe o siebie i realizować własne pragnienia. Ŝe aby osiągnąć to. myśli. czy słuŜy mu jego praca. Przekazując Normanowi swoje spostrzeŜenia stwierdziłam. kto i w jakiej ilości wydaje Twoje pieniądze. Ŝe jego choroba postępuje.

Scott Peck w swoich ksiąŜkach People of łhe Lie i Drogą mniej uczęszczaną. Przekazywanie energii do przeszłości przez rozwodzenie się nad bolesnymi wydarzeniami pozbawia ciało mocy i sił Ŝyciowych i moŜe doprowadzić do choroby. Ta kobieta posiadała tylko zewnętrzne pojęcie siły. Leczenie nie przyniosłoby efektu. którą nękała depresja i ciągły ból karku i krzyŜa. to tylko uŜalałaby się nad sobą przez godzinę tygodniowo. do czego nie chciała się przyznać. która przyciąga i niszczy wszystko. którego warunkiem jest rezygnacja z chorobliwego dąŜenia do kontrolowania innych. ona ma za mało oparcia w sobie. aby te urządzenia mogły jej pomóc". emocja negatywna musi się stać dominująca.gdy potrafi znaleźć w sobie oparcie i je ugruntować. Jak podkreślał M. nie tylko podkopuje wiarę w siebie. Stwierdziłam.w szkole i poza nią.przyspiesza zmiany w ciele. Nie chce ryzykować udzielenia im emocjonalnego wsparcia. co powiedziałam. Odpowiedziałam: „Nie. abym dokładniej mu to wyjaśniła. Nie potrafiła się pogodzić z perspektywą odejścia dzieci i twierdziła. była wykończona. od swoich dzieci. kiedy pacjent rozumie. które powoduje jej utratę. wszyscy mamy negatywne uczucia. kobieta jest nieustannie wyczerpana. Zasada druga: Wewnętrzna moc jest niezbędna dla zdrowia Pewnego dnia zadzwonił do mnie Norman i poprosił o zbadanie kobiety. czy pomoŜe jej terapia elektromagnetyczna. Ŝe wszystko. jeŜeli nie stawiłaby czoła prawdzie na swój temat. robi dla ich dobra. zdrowe jedzenie i przyzwoite ubranie. dlatego znajduje wady we wszystkim. i dopiero wówczas uświadomiłam sobie. którą pobierała z zewnętrznego źródła. jednak nie wszystkie one wywołują choroby. wolisz tego nie robić. PoniewaŜ kontrolowanie innych wymaga ogromnego wysiłku i nie przynosi spodziewanych korzyści. stymulację czaszki za pomocą specjalnego urządzenia. Mogła pójść do psychoterapeuty. Powtarzam. poniewaŜ zapewniała im czysty dom. Norman rozwaŜał program alternatywny obejmujący psychoterapię. ciągle szuka potwierdzenia i panicznie boi się samotności. Jej przewlekły ból wynika z niemoŜności zapanowania nad innymi. Jej lęki i brak oparcia w sobie są jak „czarna dziura". Tego popołudnia zrozumiałam. Gdy trafiła do Normana. lecz ze względu na uczucie przewagi. W ten sposób zwiększa się prawdopodobieństwo choroby. Norman poprosił mnie. Jednak. czym jest wewnętrzna moc . Nagle zobaczyłam ludzki układ energetyczny w zupełnie nowym świetle: jako wyraz osobistej mocy. Jednak nieustannie usiłowała ograniczyć ich rozwój emocjonalny. wiedzieć. Ŝe kobieta czuje się niepewnie. Ŝe taka negatywna myśl jest szkodliwa i mimo to pozwolenie na jej dalszy rozwój . We własnym mniemaniu była dobrą matką.rozumieć. Ŝe nasze myśli pełne lęku lub goryczy są substancją trującą. Aby choroba się rozwinęła. Kobieta ta nieustannie krytykuje własne dzieci i próbuje uzaleŜnić je od siebie. co robi. Zapytał. np. terapię światłem i kolorem. Wtedy po raz pierwszy wypowiedziałam się na temat wewnętrznej mocy osoby badanej i sposobu jej leczenia. głównie swoich dzieci. poprzez wiarę w swoją samowystarczalność. 28 . Ŝe powinieneś komuś wybaczyć. PoniewaŜ konwencjonalne sposoby leczenia nie przynosiły efektów. Wyjaśniłam Normanowi. gdyŜ rezultatem negatywnej obsesji jest zawsze utrata energii. Ŝe te metody nie przyniosą całkowitego wyleczenia. jakie daje Ci gniew. Ŝe nastawienie tej kobiety do Ŝycia spowodowało u niej utratę wewnętrznej mocy. Powiedziałam. a jedynie spowodują kilkutygodniową poprawę. aby od niej nie odeszły. lecz takŜe osłabia zdrowie. MoŜesz np. Dlatego teŜ drugą kwestią wymagającą omówienia jest podstawowe znaczenie wewnętrznej mocy dla zdrowia. Uświadomienie sobie. Wewnętrzna moc jest podstawowym warunkiem odzyskania i zachowania zdrowia. co robią . Ŝe terapia alternatywna moŜe odnieść skutek tylko wtedy. dostrzeŜenie i przyjęcie prawdy na swój temat i na temat własnych relacji z innymi jest istotne dla uzdrowienia. Postępowanie. Jej poczucie własnej wartości opiera się jedynie na umiejętności kontrolowania innych.

Ŝe do ciała napływa siła i energia. Gdy pieniądze napływają. które w naszym odczuciu mają więcej mocy. Nasze postawy i poglądy. Był przy tym zawsze uwaŜny. Ŝe zdrowie połączył z zarabianiem pieniędzy. tytułów. Jednak rozwijając się przestał ją cenić i stracił energię do Ŝycia. urody. więc jestem bezpieczny. który w połowie lat osiemdziesiątych zdawał się mieć świat u stóp. jak rozumiemy i wykorzystujemy (lub nie) swoją moc. W ciągu kilku miesięcy ów męŜczyzna stracił zdrowie. JeŜeli zarabianie zaczyna Ci sprawiać trudności lub nagle tracisz pieniądze. ich posiadanie staje się symbolicznym odzwierciedleniem jego zdrowia i samopoczucia. Ŝe nie potrafimy się im przeciwstawić. Choć osoba moŜe deklarować publicznie coś innego. pogodny i we wszystkim dobrze zorientowany. pieniądze. autorytetu. Gdy zachorował. albo teŜ pragniemy kontrolować ludzi lub sytuacje. którymi się otaczamy. najpopularniejszy symbol siły . Połączmy teraz pierwszą zasadę. Choć zarabianie duŜych sum nie gwarantuje zdrowia. bezpieczeństwa. rozwijamy umiejętność właściwej oceny energii u siebie i innych. Wraz z fortuną utracił źródło siły. które podejmujemy.pieniądze.z małŜonkiem. Pojawiła się migrena. kochanką lub kochankiem. w kim widzieliśmy swoje spełnienie . Ludzie. braku energii. Ucząc się symbolicznego języka energii. Gdy ktoś uwaŜa pieniądze za przejaw siły. system biologiczny takiej osoby otrzymuje sygnał. gdyŜ wydaje nam się. o jakim zawsze marzył. Mam siłę. co naprawdę czuje. zarówno te pozytywne. Symbolem mocy dla dentysty z rakiem trzustki była jego praca. 29 . kto ma siłę. są wynikiem tego. jej prawdziwe uczucia dadzą o sobie znać w jakiś symboliczny sposób. Pamiętam pewnego męŜczyznę. z której wynikła śmiertelna choroba. Twój organizm moŜe zacząć słabnąć. Umysł przekazuje nieświadomą informację: „Mam pieniądze. bóle krzyŜa i dość powaŜne schorzenie jelit. Poczucie wewnętrznej mocy jest podstawą zdrowia. to jednak ubóstwo. Nikomu nie są obce te kwestie.Diagnozowanie tej kobiety pozwoliło mi dostrzec rolę osobistej mocy w Ŝyciu i jej znaczenie dla układu energetycznego. To spowodowało reakcję biologiczną. Często zgadzamy się z osobami. Ŝe pieniądze oznaczały dla niego wolność i moŜliwość prowadzenia Ŝycia. jej energia zdradzi. koncentrując się jedynie na sprawach najistotniejszych dla funkcjonowania jego imperium finansowego. lub po rozstaniu się z kimś. Próbujemy się zmierzyć z poczuciem zagubienia. jak i negatywne. by w ten sposób czerpać siłę lub zachować poczucie bezpieczeństwa (które jest synonimem siły) poprzez osobiste relacje. Nie mógł juŜ sprostać wielogodzinnej pracy i terminarzowi spotkań. Pracował do późna. a on sam miał energię dziesięciu osób. W październiku 1987 roku nastąpił krach na giełdzie. Zaczynamy wywoływać chorobę. a kaŜdy z nich ma swoje przeciwieństwo. Osobista moc określa relacje pomiędzy naszym światem wewnętrznym i zewnętrznym. niemoc i choroba są niezaprzeczalnie ze sobą związane. co uwaŜaliśmy za źródło swojej mocy. Ŝe poczucie wewnętrznej mocy jest niezbędne dla zdrowia. bawił się z przyjaciółmi do wczesnych godzin rannych. z twierdzeniem. Wysiłek związany z tworzeniem firmy zapewne niejednego by powalił. komunikując się z nami za pomocą języka mitów i symboli.pieniędzy. Ŝe biografia staje się biologią. MęŜczyzna wcześniej nie wiedział. KaŜdy z nas ma wiele symboli mocy. Informacja energetyczna zawsze jest prawdziwa. Jego przedsiębiorstwo odnosiło gigantyczne sukcesy. a wraz z nim popadło w finansowe kłopoty jego przedsiębiorstwo. odzwierciedlają nasze symboliczne wartości. rodzicem lub dzieckiem. Nasze Ŝycie jest skupione wokół symboli mocy . a w kilka tygodni późnej takŜe zdrowie. a następnie pierwszy pojawiał się w pracy. Wycofał się ze wszystkiego. Ta pozytywna informacja przekazana biologicznemu systemowi decyduje o zdrowiu. np. Niezliczone sytuacje i wiele naszych wzajemnych kontaktów polega na energetycznym pertraktowaniu. i jaki moŜemy mieć w niej swój udział. pracę. Nasz układ duchowo-biologiczny zawsze stara się wyraŜać prawdę i zawsze znajduje na to sposób. więc wszystko jest w porządku". która mówi. jednak dla niego był źródłem mocy. i wszystkie decyzje. zauwaŜył to od razu. Weźmy np. Moc jest podstawą człowieczeństwa. kiedy stracimy coś. Uświadomił sobie. Staramy się wyczuć.

Starają się zdobywać energię poprzez pieniądze. poniewaŜ symbolizują dla nas moc. do przyjrzenia się i zaakceptowania prawdy o sposobie wykorzystywania w nim własnej energii. zręcznie je wykorzystując. Uzdrawianie natomiast jest aktywnym i wewnętrznym procesem.aktywnej i pasywnej. natomiast techniki holistyczne. pracując nad sobą jednocześnie na emocjonalnym. Leczenie chemiczne nie zakłada świadomego uczestnictwa pacjenta. Język medycyny konwencjonalnej jest zbliŜony do Ŝargonu wojskowego. co spowodowało zagroŜenie Ŝycia". symbolicznego i fizycznego z nimi związku oraz uwzględnienie wszystkich sygnałów. Wiedzie takŜe do zmian. status społeczny. Nie stawia czoła wyzwaniu i nie walczy o odzyskanie zdrowia.Powinieneś wiedzieć. Medycyna holistyczna i konwencjonalna skłaniają do dwóch odmiennych postaw . który wymaga przeanalizowania swojego podejścia. z zamiarem uwolnienia się od negatywnych wzorców. co daje Ci siłę. z czym to lekarz ponosi odpowiedzialność za jego wyniki. wizualizacja. psychicznym. „cele energetyczne". wiary w siebie i zachowywania zdrowia. wymagają aktywności i zaangaŜowania. jednak chory nie zajął się źródłem choroby. Ŝe moŜemy uczestniczyć w leczeniu. Analiza wewnętrzna nieuchronnie prowadzi do oceny swojego Ŝycia w świecie zewnętrznym. która uczy. wojskowy lub religijny albo przez związki z wpływowymi osobami. Chęć współpracy ze strony pacjenta jest oczywiście mile widziana. Ŝe potrzebna jest im zewnętrzna energia. Oznacza uzyskanie kontroli nad fizyczną dolegliwością lub jej zahamowanie. która cierpi w wyniku nie prowokowanego ataku. pacjent jest niewinną i wręcz bezsilną ofiarą. Mówi się: „Wirus zaatakował organizm" lub: „Tkanki zostały skaŜone toksyczną substancją. Gdy pacjent jest pasywny. Osoby tego typu czują. Ŝe wyleczone zostało emocjonalne i psychiczne podłoŜe choroby. Nasze energetyczne powiązania ze światem zewnętrznym moŜna postrzegać w sposób symboliczny jako obieg siły elektromagnetycznej. Mówi ona. Leczenie jest procesem biernym. lecz dobrze znoszą niezadowalające sytuacje. ułatwi leczenie kaŜdej choroby. Nie wyraŜają bezpośrednio swoich potrzeb. jakie przesyła Ci ciało i intuicja. To w nich pacjent wykorzystuje moŜliwości terapii i współpracuje z terapeutą. To połączenie powoduje tym samym oddanie celowi energetycznemu części naszej energii. Strumień energii przepływa przez ciało i łączy się z przedmiotami i ludźmi. które w przyszłości pozwolą uŜywać jej do wyraŜania miłości. fizycznym i duchowym poziomie. uzdrowienie nie następuje. Rozpoznanie własnych symboli mocy. Typ pasywny Matka z depresją i chronicznym bólem pleców jest przykładem osoby pasywnej. na jakiej opiera się medycyna akademicka. w którym pacjent przekazuje odpowiedzialność za siebie lekarzowi i przepisanej przez niego terapii. którą pobierają od kogoś lub dzięki komuś. W takim przypadku moŜliwy i prawdopodobny jest jej nawrót. 30 . z nastawieniem „zróbcie. tzw. Ŝe same sobą nic nie reprezentują. Mają mniej lub bardziej uświadomione przekonanie. Ich energię moŜemy włączyć do naszego systemu energetycznego. Ŝe sami jesteśmy odpowiedzialni za własne zdrowie. Stan fizyczny moŜe ulec poprawie. Zasada trzecia: Sam moŜesz sobie pomóc Medycyna energetyczna jest filozofią holistyczną. jak np.zadanie przejmują leki i chirurg. a co za tym idzie -w duŜej mierze odpowiadamy takŜe za powstanie choroby. Według filozofii. swoich wspomnień i przekonań. jego nastawienie jest jednak bez znaczenia dla samego procesu leczenia . co uzdrowienie. co trzeba". Czujemy się przez nich przyciągani. Chory poddaje się przepisanemu przez lekarza programowi leczenia.dla osiągnięcia sukcesu niezbędne jest pełne zaangaŜowanie. w związku. Przeciwnie jest w terapiach holistycznych . Fizyczne wyleczenie nie znaczy jednak. Wyleczenie nie jest tym samym. autorytet polityczny.

Ludzie bardzo często mówią. a w drugiej papierosa i poprosiła ją. Anna zaraziła się wirusem wykonując swój zawód . Podkreślam raz jeszcze: osoba pasywna włącza w swój obieg energii inne osoby lub rzeczy poprzez poddanie się im. Nieświadomie określają sposób. Wspomniałam. Ŝe nałogi.głównie swojemu sutenerowi i papierosom. Mówiąc o sobie. narkotyki i alkohol. Pracowałam wtedy z nosicielami wirusa HIV i chorymi na AIDS. niŜ nam się wydaje. Ŝe traci ona zdolność jasnego rozumowania. Podczas wykładu mówiłam o tym. w dramatyczny sposób pokazuje energetyczne konsekwencje nałogu. które wykazują bierną postawę. Te dwa cele 31 . stworzyła wzorzec przekazywania swojej energii innym . zdałam sobie sprawę. gdyŜ jeden z jej „klientów" cztery tygodnie wcześniej połamał jej Ŝebra. Ŝe gdybym w jednej ręce trzymała lekarstwo na AIDS. Tę grupę ludzi nazywam typem pasywnym. takie jak tytoń. Najbardziej skrajną grupą osób. Nieprzyzwyczajona do troszczenia się o siebie i podejmowania samodzielnych decyzji. czy uzaleŜnienie dotyczy narkotyków. Ŝe są do czegoś lub kogoś przywiązani lub teŜ zbytnio się z czymś identyfikują. Ŝe tworzą go rzeczywiste strumienie energii. Te potoczne określenia opisują wzajemne oddziaływanie naszej energii i otoczenia lepiej. obieg energii takiej osoby jest tak mocno związany z celem energetycznym. Była bardzo drobnej budowy i wyglądała jak mała dziewczynka. są osoby uzaleŜnione. alkoholu czy potrzeby kontrolowania innych. UzaleŜnienie Anny od papierosów miało nad nią większą władzę niŜ jej pragnienie zdrowia. Ŝe czują się związani z osobą lub wydarzeniem z przeszłości.prostytucję. Utykała. Pewien przypadek. głównie poprzez przekazanie im władzy nad sobą. Bez względu na to. chociaŜ dwóch papierosów dziennie?" Patrząc na nią. lecz cała jej energia skierowałaby się na papierosa. aby wyleczyć się z powaŜnej choroby. W przerwie podeszła do mnie Anna i powiedziała: „Caroline. ludzie sami stawiają sobie intuicyjną diagnozę. by wybrała to. osłabiają proces uzdrowienia.Początkowo uwaŜałam ten obieg za obraz symboliczny. jakie działania powinien podjąć chory. w jaki tracą energię. czego chce. Niektórzy czują się wyczerpani po spotkaniu z kimś lub po pobycie w jakimś miejscu. czy naprawdę nie mogłabym wypalić. z którym zetknęłam się w trakcie moich warsztatów w Danii. jej umysł wybrałby lekarstwo. jednak przekonałam się.

energetyczne w pełni zawładnęły jej Ŝyciem. Uzdrowienie nie było w zasięgu jej moŜliwości, gdyŜ jej własna siła ulokowana była poza ciałem. Umysł nie jest w stanie skutecznie konkurować z naszymi emocjami. Anna wiedziała, Ŝe zarówno jej profesja, jak i nałóg są niebezpieczne dla zdrowia. Mimo to pragnęła tytoniu, gdyŜ uwaŜała, Ŝe ją relaksuje, i była związana ze swoim sutenerem, bo wierzyła, Ŝe się o nią troszczy. Umysł Anny racjonalnie uzasadnił jej przywiązania emocjonalne i wobec moŜliwości leczenia próbował wynegocjować, chociaŜ dwa papierosy dziennie. Niezdolna do zerwania z nałogiem, Anna nie była w stanie odzyskać mocy, jaka jest potrzebna do uzdrowienia. To nie umysł, lecz nasze pragnienia decydują o celach energetycznych. „Serce nie sługa" - te słowa bardzo trafnie opisują tę sytuację. Dla osób pasywnych kierowanie się intuicją jest wyjątkowo trudne. Tak bardzo liczą się z opinią swojego celu energetycznego, Ŝe automatycznie negują kaŜdą informację, którą przekazuje im intuicja. Aby móc odbierać przekazy intuicyjne, niezbędne jest ich zaakceptowanie. JeŜeli potrzebujesz opinii innej osoby, aby uwierzyć w swoje wraŜenia bardzo mocno ograniczasz swoją zdolność postrzegania intuicyjnego. PoniewaŜ działania, jakich wymaga uzdrowienie, nie podlegają dyskusji, osoby pasywne uwaŜają je za przeraŜające wyzwania, inaczej niŜ osoby, które wykazują bardziej zaangaŜowaną postawę. Uzdrowienie jest procesem indywidualnym i nikt nie moŜe nas w tym wyręczyć. Oczywiście, moŜemy wspierać się nawzajem, jednak nikt nie moŜe np. wybaczyć w czyimś imieniu. Nikt takŜe nie zastąpi chorego w uwolnieniu się od bolesnych wspomnień i doświadczeń, czego wymaga uzdrowienie. Przywiązanie, które jest charakterystyczne dla postawy pasywnej, jest sprzeczne z dąŜeniem ciała do uwolnienia się od toksycznych, pochłaniających jego energię celów. Metody medycyny konwencjonalnej są jakby stworzone dla osób typu pasywnego. W leczeniu konwencjonalnym nie ma nic złego, gdyŜ jest ono najlepszą z form terapii dla tych, którzy pozostają bierni. Korygowanie przepływu energii Większość osób przychodzących na moje warsztaty rozumie potrzebę zmian. Niektórzy mimo obaw rozwaŜają moŜliwość rozstania się z partnerem lub zmiany pracy, podczas gdy inni próbują się pogodzić z trudną sytuacją, która nie zaspokaja ich potrzeb emocjonalnych. Wiele razy słyszałam stwierdzenia typu: „Nigdy nie sądziłem, Ŝe jestem aŜ tak nieszczęśliwy". Gdy zrozumiemy nasze potrzeby emocjonalne, juŜ nigdy o nich nie zapomnimy. Gdy uświadomimy sobie źródła naszego niezadowolenia, nie wymaŜemy ich ze świadomości. Musimy dokonać zmian. Zdolność podejmowania decyzji oznacza jednak posiadanie aktywnej mocy. Gdy juŜ ją mamy, chcemy wprowadzać zmiany, co wywołuje dreszcz emocji czy nawet przeraŜenię. Przekształcenie jednego aspektu własnego Ŝycia prowokuje nas do przyjrzenia się następnym obszarom, które nie spełniają naszych oczekiwań. Dokonywanie zmian jest często trudne ze względu na istniejące zobowiązania. Znaczenie zobowiązań poznajemy zazwyczaj w rodzinie, poprzez łączące nas z nią więzy. Jednak z drugiej strony mamy takŜe zobowiązania wobec siebie. Chęć ich realizacji moŜe powodować duŜe zamieszanie w stosunkach rodzinnych. W przypadku kobiety wierność sobie moŜe oznaczać np. pragnienie zerwania dotychczasowego związku. Powiedziawszy męŜowi o swoim zamiarze, moŜe ona usłyszeć: „A pomyślałaś o dzieciach?" Takie przypadki są bardzo częste i ukazują konflikt pomiędzy lojalnością wobec grupy a wiernością sobie. MoŜemy pozostać w niezadowalającej nas sytuacji, starając się przez jakiś czas zapomnieć o swoich wewnętrznych potrzebach. W pewnym momencie jednak nasze ciało emocjonalne zbierze wystarczająco duŜo siły i uniemoŜliwi umysłowi dalsze oszukiwanie serca. Nieszczęśliwa Ŝona albo znajdzie się w stanie niekończącej się udręki, pozostając przy męŜu, albo doprowadzi do rozwodu, obarczając się winą za sprzeniewierzenie się grupie, czyli rozbicie małŜeństwa. Niestety, na ogół uświadamiamy sobie istnienie osobistych potrzeb wtedy, gdy juŜ tkwimy w określonych układach. W takiej sytuacji trudno jest znaleźć zadowalające rozwiązanie.

32

Jedną z uczestniczek moich warsztatów była Julia. Chorowała na raka piersi i jajników. Jej małŜeństwo od dłuŜszego czasu nie funkcjonowało dobrze. Chciała wyleczyć raka, Ŝyła jednak z męŜczyzną, który traktował ją z ogromną pogardą. Taka sytuacja utrzymywała się od drugiego roku małŜeństwa. MąŜ powtarzał jej, Ŝe na sam jej widok robi mu się niedobrze, choć była wyjątkowo atrakcyjną kobietą. Aby uzyskać jego aprobatę, stosowała głodową dietę i nieustannie ćwiczyła. Opisała siebie jako mistrzynię manipulacji, którą się stała w swoim związku, choć nie przynosiło to Ŝadnych rezultatów. Gdy chciała zwrócić na siebie uwagę męŜa, zmyślała ciekawe historie na temat rzekomo spotkanych w supermarkecie ludzi. Kiedyś zadzwoniła do jego biura i opowiedziała fikcyjną historię o tym, jak to, kiedy uprawiała jogging, napadnięto ją i próbowano zgwałcić. NiezaleŜnie jednak od tego, jak bardzo starała się zwrócić na siebie uwagę i wzbudzić szacunek męŜa, nic nie robiło na nim wraŜenia. Kolejnym problemem w ich wzajemnych relacjach były pieniądze. Choć mąŜ Julii bardzo dobrze zarabiał, pozwalał jej na niewiele i wymagał, aby rozliczała się z kaŜdego centa. Mimo takiego poniŜania Julia nigdy nie zastanawiała się nad moŜliwością podjęcia pracy, co dałoby jej większą niezaleŜność finansową, gdyŜ uwaŜała, Ŝe nie posiada Ŝadnych przydatnych umiejętności. Ich aktywność seksualna takŜe zanikła po dwóch latach małŜeństwa. Starania Julii, aby to zmienić, wywołały kolejną falę poniŜeń. Kiedy stwierdzono u niej raka, mąŜ wyniósł się ze wspólnego łóŜka. W odpowiedzi na tę formę odrzucenia Julia zaczęła spać na podłodze pod drzwiami sypialni. KaŜdego ranka mąŜ musiał dosłownie po niej przejść, aby się dostać do łazienki; przy tym nieraz spluwał na nią, gdy prosiła go o pomoc. Gdy zapytałam Julię, dlaczego od niego nie odeszła, odpowiedziała, Ŝe nigdy nie potrafiła troszczyć się o siebie, ani emocjonalnie, ani finansowo, a teraz, gdy zachorowała, tym bardziej potrzebuje opieki. Gdy opowiadała o męŜu, zachowywała się tak, jakby ktoś rzucał na nią urok; przybierała powaŜny wyraz twarzy i mówiła, Ŝe jest bardzo troskliwy, tylko trochę cierpi z powodu stresu związanego z pracą, i Ŝe naprawdę ją kocha, chociaŜ ma trudności w wyraŜaniu swoich uczuć. Gdy zaproponowałam Julii, aby porozmawiała z psychologiem, odpowiedziała, Ŝe mąŜ nie uznaje psychologów i Ŝe nie moŜe tego zrobić. Zasugerowałam takŜe, Ŝe mogłaby wzmocnić swoje ciało lepiej się odŜywiając, wprowadzając bogatą w witaminy i zdrową dietę. Julia odpowiedziała, Ŝe tak zrobi, jeŜeli jej mąŜ zaakceptuje ten pomysł. W przypadku Julii z energetycznego punktu widzenia znamienne jest to, Ŝe rak zaatakował jej narządy kobiece - najpierw jajniki, a potem piersi. Jej choroba była symbolicznym odzwierciedleniem uczucia odrzucenia, jakiego doświadczyła jako kobieta. Jak dowiesz się z następnego rozdziału, narządy płciowe gromadzą energię wszystkich naszych dotychczasowych przeŜyć, zwłaszcza relacji z otoczeniem, jednym słowem - naszą biografię. Julia nie potrafiła uaktywnić własnej osobistej mocy, gdyŜ za źródło swojego bezpieczeństwa uznała męŜa. Jej układ biologiczny nieustannie otrzymywał sygnały o braku siły. Julia zmarła w ciągu roku. Odmienną grupę stanowią osoby typu aktywnego. Same są dla siebie motorem i samodzielność uwaŜają za rzecz najwaŜniejszą. Ich energia jest ukierunkowana na samoświadomość, siłę wewnętrzną i wytrzymałość emocjonalną. Osoba niezaleŜna potrafi zrobić wszystko, co jest konieczne, aby utrzymać równowagę ciała, umysłu i duszy. Podobnie jak Julia, Joanna miała nieudane małŜeństwo, wskutek czego zachorowała na raka piersi. Problemy w jej związku były podobne, choć nie tak drastyczne, jak w przypadku Julii. MąŜ Joanny, Neal, zdradzał ją z kilkoma innymi kobietami. Wiedziała o tym, jednak starała się o tym nie myśleć. Chcąc sobie poradzić z jego niewiernością, zaczęła uczestniczyć w warsztatach dla kobiet. Dzięki nim uświadomiła sobie, Ŝe zachowanie Neala rani jej osobiste uczucia. Wcześniej nigdy o tym nie myślała. Jak wiele innych osób sądziła, Ŝe małŜeństwo jest połączeniem dwojga ludzi w jeden nierozłączny uczuciowy związek.

33

Joanna szybko zrozumiała, Ŝe jej piersi, które symbolizują dawanie i dzielenie się, mogą zostać uzdrowione tylko wtedy, gdy zacznie się szanować i uwierzy w siebie. Coraz wyraźniej postrzegała siebie jako niezaleŜną osobę, jako indywidualność. Weszła w głęboki kontakt ze sobą, co wcześniej wydawało jej się niemoŜliwe. Jej dotychczasowa koncepcja własnej osoby wymagała obecności męŜa. Gdy Joanna uświadomiła sobie swoje uczucia, wykorzystała oparcie, jakie znalazła w sobie, i zaŜądała, aby Neal wywiązywał się z małŜeńskiego przyrzeczenia. Neal obiecał się zmienić, jednak wytrwał tylko miesiąc. Joanna zdała sobie wtedy sprawę, Ŝe nie uda się jej go zmienić i Ŝe nie potrafi dłuŜej znosić takiego zachowania. Uznała, Ŝe jeŜeli ma wyzdrowieć, musi zmienić szkodzącą jej sytuację. Rozwiodła się i odzyskała zdrowie. Grupy wsparcia dla chorych osób często pomagają rozbudzić nową świadomość. ZauwaŜając własne potrzeby i analizując swoją sytuację, uczestnicy często przyznają, Ŝe ich dotychczasowe Ŝycie nie pasuje do osoby, jaką się stają, i Ŝe nie słuŜy ich zdrowiu. Uświadamiają sobie, Ŝe muszą się zmienić. W procesie uzdrawiania uczą się uniezaleŜniać od rzeczy i ludzi, którzy pozbawiają ich ciało energii. Zmiany są dla wielu osób przeraŜającą perspektywą. Chorzy świadomie lub nieświadomie czują, Ŝe przerwanie dopływu własnej energii do celów energetycznych wiąŜe się z całkowitą z nich rezygnacją. Wpadają w otchłań niepewności, pragnąc zarówno zerwania z obiektem swojego przywiązania, jak i pozostania przy nim. Niektórzy próbują być w obu światach naraz, Ŝyjąc jeszcze częściowo w tym, który im nie słuŜy, i nie wchodząc w pełni w nowy. Wiele osób udaje się do źródła uzdrowienia, lecz stwierdza, Ŝe nie moŜe z niego czerpać. Uzdrowienie jest procesem aktywnym i wymaga działania. Wymaga świadomego wysiłku znalezienia w sobie oparcia i sił potrzebnych do odrzucenia zdezaktualizowanych poglądów i sposobów postępowania i spojrzenia na siebie w nowy, zdrowy sposób - aby moŜna było odrzucić kule i pójść. Odczytywanie symbolicznego znaczenia Wykorzystując wiedzę zawartą w drugiej części ksiąŜki, gdzie opisuję związek pomiędzy energią a naszą psychiką i fizjologią, będziesz intuicyjnie badał kaŜdy z siedmiu ośrodków

34

by mogły nabrać dla niej prawdziwego znaczenia. a nie obraŜanie się na nauczyciela. jakie gromadzą się w Twoim polu energetycznym. co odbiera Ci energię i w jakiej części ciała następuje ta utrata. zawsze myśl o sobie jako o istocie fizycznej i energetycznej zarazem. Sprawy ducha wymagają skupienia na sobie . Wcześniej jednak musi poznać metodę przyswajania sobie tych wewnętrznych informacji. W rezultacie nauczysz się symbolicznego sposobu interpretacji rzeczywistości . Ŝe rozwiniesz zdolność odczytywania symbolicznych treści. i rób wszystko. Nie czekaj.energetycznych ciała. Po pierwsze i przede wszystkim. Bądź przy tym spokojny i obiektywny. jakie ze sobą niesie. tak energetycznych. Na początek chcę Ci dać kilka pomocnych wskazówek. Postanów. a jedynie sprowadzi do Twojego Ŝycia kolejnych nauczycieli. świadomie i regularnie badaj własne relacje ze światem i ich wpływ na Twoje wewnętrzne i fizyczne samopoczucie. zawsze staraj się dostrzec inne aspekty napotykanych trudności. Gdy dojdziesz do wprawy. badaj co. który znajduje się w Twoim wnętrzu. doświadczeń i informacji. Twoja sytuacja będzie wiązała się co najmniej z jedną z nich. Pytaj siebie. która poddaje się temu uczuciu. Po czwarte. co słuŜy uzdrowieniu na poziomie energii.zyskasz umiejętność intuicyjnego analizowania symboli mocy w swoim Ŝyciu. Zwróć uwagę na psychiczne i fizjologiczne reakcje spowodowane tą sytuacją. skup swoją uwagę na znalezieniu symbolicznego znaczenia własnych Ŝyciowych problemów. która wydaje się odbierać Ci siłę. dostrzeŜesz jej symboliczne i duchowe znaczenie. Ŝe jakaś osoba jest przyczyną Twojego osłabienia. jaki jest ich związek z Twoim zdrowiem. skoncentruj się na określonym ośrodku mocy. masz trudności w pracy. Koncentrowanie się na niej nie spowoduje uzdrowienia. gdy odkryjesz utratę energii. co pozwoli Ci ją bezstronnie ocenić i nauczyć się lekcji. skoncentruj się na rzeczach najistotniejszych. Skoncentruj się przez minutę lub dwie kolejno na kaŜdym z ośrodków mocy. Ŝe wszelkie uprzedzenia zakłócają odbiór energetycznych informacji. ZauwaŜ. które podejmujesz. jest na dobrej drodze do uzdrowienia. Zawsze pamiętaj. Ŝe to właśnie ona dotyczy Twojej sytuacji. Ŝe osoba. odzwierciedla tylko jakiś aspekt Ciebie samego. aŜ zachorujesz. Twoim zadaniem jest nauczenie się lekcji. jak i umysł. Nie poprzestawaj na rozpoznaniu objawów fizycznych. MoŜe się okazać. Ta osoba jest w takim przypadku Twoim nauczycielem. jak i fizycznych angaŜuj zarówno serce. Twój komponent energetyczny jest nadajnikiem i rejestratorem wszystkich Twoich myśli i kontaktów ze światem zewnętrznym. Zawsze szukaj odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego tracę energię?" W usuwanie wszelkich zaburzeń.nie opartego na egocentryzmie. Zawsze pamiętaj. Odwołuj się do kaŜdej z siedmiu uniwersalnych prawd dotyczących energii opisanych w rozdziale 2. która pragnie głębszej wiedzy na swój temat. która znajduje swoje odzwierciedlenie w Twoim przypadku. aŜ poczujesz energię tej 35 . Naucz się wyczuwać napięcia. W trakcie pracy staniesz się bardziej świadomy tego niezwykłego świata. lecz pozwalającego na świadome rozporządzanie swoją mocą i energią. Ucz się postrzegać je w świetle symboliki. Wykorzystuj w swojej praktyce model ludzkiego systemu energetycznego przedstawiony w rozdziale 2. i niepotrzebnie zaczniesz ją o to obwiniać i lękać się jej. JeŜeli uznasz. Po trzecie. które pozwolą Ci ją odzyskać. zdejmiesz z oczu zasłonę iluzji. Po piąte więc. Pierwszą diagnozę postaw sobie. Ŝe biografia staje się biologią. jak reagują na nie Twój umysł i dusza. i obserwuj. decydujące znaczenie ma nie ta konkretna osoba. Skupiaj się kaŜdego dnia na wyzwaniach. przy czym kaŜda następna lekcja będzie intensywniejsza. JeŜeli czujesz do kogoś zawiść. będzie Ci to zajmowało tylko chwilę. Wyrób w sobie nawyk intuicyjnego badania łudzi. Po drugie. Wiedz. Uczyń badanie siebie rutyną. lecz ciemna strona Twojej osobowości. aby zwrócić uwagę na stan układu energetycznego. oceniaj swoją energię codziennie. Osoba. Wnikliwie patrząc poprzez pryzmat tej prawdy. JeŜeli np. Zastanawiaj się i odczuwaj. jakie pojawiają się w Twoim Ŝyciu. spróbuj odwołać się do zasady: „Szanuj siebie". a nie kto pozbawia Cię energii.

działanie i modlenie się jak ofiara. Ŝe sam powstrzymujesz uzdrowienie. Rób wszystko. zdarzeń i relacji wymaga uwagi i codziennej praktyki. KaŜdy doświadcza w Ŝyciu zarówno trudnych przemian. Proces powrotu do zdrowia moŜe wypełnić cały Twój wolny czas. Uzdrowienie ciała. przestrzeni ani materii. •Bądź konsekwentny/a. zacznij medytować lub uprawiać narciarstwo biegowe. jak i okresów spokoju. Po szóste. •Wszystkie okoliczności mogą zostać zmienione w mgnieniu oka. Jednak gdy dziesięciu róŜnych terapeutów i tyleŜ samo terapii nie moŜe pobudzić procesu uzdrowienia. choć niektóre choroby są rzeczywiście trudniejsze do wyleczenia niŜ inne i brak rezultatów nie zawsze świadczy o hamowaniu procesu. takŜe Twoje ciało nie stanie się sprawne po jednym treningu. zaczniesz wtedy dostrzegać prawdę. Traktuj kaŜdą chorobę jako zaburzenie energetyczne. Po siódme. Dlatego niech Twoja osobista teologia takŜe będzie prosta. obejmującej róŜne formy leczenia u wielu lekarzy i terapeutów. •Nigdy nie wymagaj. weź pod uwagę. Gdy zdasz sobie sprawę. Ŝe sam świadomie lub nieświadomie blokujesz proces uzdrawiania lub Ŝe w ramach uzdrowienia powinieneś się przygotować do zakończenia fizycznego Ŝycia. regularnie ćwicz i zdrowo się odŜywiaj. co boskie. Nie pomoŜe wizualizacja. Warunki uzdrowienia w przypadku kaŜdej choroby są w zasadzie takie same. Korzystaj z pomocy. KaŜda sytuacja. •Wszystko się zmienia. włączając do niego elementy leczenia medycznego. Być moŜe uzdrowienie przeraŜa Cię bardziej. waŜne jest. Szczęście zaleŜy od osobistego. śyj według prawd. Rodzaj zmian jest nieistotny. upraszczaj drogę wiodącą do zdrowia. więc nie marnuj czasu na myślenie. jeŜeli stosujesz ją raz w tygodniu. związek lub małŜeństwo. Samo mówienie o problemach Ci nie pomoŜe. poprawa nie następuje lub jest niewielka. nie jest ograniczone ludzkim pojęciem czasu. Gdy rozpoznasz. Staraj się wierzyć w to. wszystkie choroby mogą zostać wyleczone. prawie jak techniczną usterkę. lecz nauczenie się czegoś. Pamiętaj. w jaki się z Tobą wiąŜe. zioła i dietę. aby druga osoba Cię uszczęśliwiła. Ŝe Twoim celem nie jest nauczyciel. moŜe to świadczyć o tym. Być moŜe nie moŜesz wybaczyć lub zapomnieć o czymś z przeszłości albo obawiasz się zmiany równowagi sił pomiędzy Tobą a inną osobą. wewnętrznego nastawienia i kaŜdy sam za nie odpowiada. np. •śyj chwilą obecną i ćwicz się w wybaczaniu innym. a nie Ŝycie z nim. Ŝe boska rzeczywistość nie jest skomplikowana. Wszystkie moje duchowe przemyślenia doprowadziły mnie do przekonania. Jednocześnie konsekwentnie wspieraj takŜe ciało energetyczne. choć zawsze moŜna wprowadzić uproszczenia. Ŝyciowej sytuacji lub nauczenie się symbolicznego sposobu interpretacji sytuacji. UŜalanie się nad sobą pogłębia chorobę i jeŜeli jest dominującym elementem myślenia. Wprowadź do własnego Ŝycia wszelkie konieczne do uzdrowienia zmiany: porzuć stresującą pracę. która z uniwersalnych prawd dotyczy Twojego przypadku. To. JeŜeli mimo poddania się złoŜonej terapii. Konsekwentnie realizuj swój program.osoby i sposób. co się wydaje najistotniejsze. upraszczaj swoje Ŝycie duchowe. aby wspomóc swoje ciało fizyczne: zaŜywaj odpowiednie leki. Naucz się płynąć z nurtem Ŝycia i nie staraj się powstrzymywać zmian. problem i relacja zawiera pewną informację wartą zapamiętania lub przekazania innym. •Pozytywne nastawienie w kaŜdej sytuacji przynosi większe korzyści. które wyznajesz. samo staje się chorobą. Nie jesteś ofiarą. czego wymaga proces uzdrowienia. poniewaŜ uzdrowienie wymaga działania. niŜ sobie z tego zdajesz sprawę. Bez względu na rodzaj choroby oprócz pozytywnego nastawienia potrzebne jest pełne zaangaŜowanie i poświęcenie. aby zrobić to. oprzyj na niej wewnętrzny proces uzdrowienia. Ŝe Twoim celem jest wyeliminowanie cierpienia. 36 . puszczając w niepamięć smutki i wybaczając Ŝale. która została Ci ukazana poprzez tę sytuację. •śycie polega przede wszystkim na nauce. Uwzględnij te moŜliwości.

jakie dzięki nim musimy podejmować. aby duchowa moc naszego cudownego organizmu wypełniła nasze Ŝycie i nim pokierowała. Gdy się im przyjrzałam. jak postępować. choć właściwsze i bardziej pomocne byłoby mówienie o nich w kategoriach duchowych. co nie znaczy. W trakcie wykładu wprowadzającego narysowałam w układzie pionowym siedem kręgów. Ŝe takŜe kabała zawiera siedem stopni. Ŝe „góra" myśli i działa w sposób skomplikowany. gdy umiemy (myśleć w boski sposób . nie wywołującym skojarzeń religijnych ani lęków dotyczących relacji z Bogiem. Ŝe łatwe. Energia jest określeniem neutralnym. jak i symboliczne. co uwaŜamy za prawdę. i ich oddziaływanie na nasze ciało i psychikę są identyczne. Są one częścią naszego wewnętrznego fizycznego i duchowego systemu prowadzenia. Stało się to nagle. Ciało odzwierciedla te siedem prawd poprzez siedem ośrodków mocy. Nasz duch. jakich nam wszystkim udziela Ŝycie. myśli i działania oraz siły fizycznej i umysłowej. które do mnie trafiały. nasza energia i osobista moc są jedną i tą samą siłą. i Ŝyjąc w sposób zgodny z tym. szczęście i równowagę energetyczną moŜna osiągnąć. obok języka energii zaczęłam uŜywać określeń duchowych. Im lepiej to zrozumiemy. jak i duchowym. Jest to zadanie proste. które przepływają przez organizm. Księga Rodzaju opisuje ciało Adama jako stworzone na podobieństwo Boga. koncentrując się na tym. które przedstawiały ośrodki mocy w ciele. dowiedziałam się. Naszym wspólnym przeznaczeniem jest poznanie uniwersalnych prawd i pozwolenie mieszkającej w nas boskości na działanie w nas i poprzez nas. Zdrowie. W jednej chwili zrozumiałam. Nasze ciała mają wbudowany układ słuŜący samouzdrawianiu. na jednym z warsztatów na temat anatomii ludzkiego układu energetycznego. Ŝe jest wyczerpany energetycznie.poprzez wieczne i proste prawdy. Przestrzeganie tylko tych dwóch zasad juŜ wystarcza. Zgodność tych trzech tradycji sprawiła. Ŝe odbierane przeze mnie wraŜenia intuicyjne dotyczą duszy.Niczego nie zyskamy. Rozdział 2 Stworzeni na obraz Boga Od początku wiedziałam. nie chciałam uŜywać juŜ tylko języka energii i włączyłam do intuicyjnego diagnozowania pojęcia duchowe. niŜ Ŝe jego duch jest skaŜony. Celem duchowym Ŝycia jest uporządkowanie i zrównowaŜenie energii ciała i ducha. 37 . co pozytywne. gdy badałam dokładniej podobieństwa tych systemów. gdy sądzimy. Ŝe system energetyczny człowieka przedstawia te siedem prawd. Nie zmienia to faktu. PoniewaŜ nasze organizmy są tworem zarówno biologicznym. tym bardziej rozwiniemy zdolność odczytywania symbolicznych przekazów . Okoliczności naszego Ŝycia i spotykane w nim osoby róŜnią się. przechodziła kryzysy natury duchowej. aby zachować zdrowie. mimo iŜ odnosiły się do problemów fizycznych i Ŝe do ich opisu uŜywam terminów energetycznych. Przesłanie tego wersetu jest zarówno dosłowne. których badanie i rozwijanie jest naszym ziemskim zadaniem. Uczy nas. Łatwiej jest komuś zaakceptować stwierdzenie. Ŝe zaczęłam postrzegać duchowość nie tylko jako potrzebę psychologiczną i emocjonalną. Ŝe ich przekaz duchowy jest taki sam. stanowiąc jednocześnie uniwersalny kodeks mówiący o tym. Ŝe ludzie są energetycznym odzwierciedleniem Boskiej istoty . Ŝe istnieje nie tylko siedem czakr.umiejętność dostrzegania w fizycznych chorobach lekcji. Siedem uniwersalnych prawd zawartych w tych tradycjach stanowi źródło siły duchowej. ale takŜe siedem sakramentów. jednak wyzwania.systemem siedmiu podstawowych energii i prawd. Łatwiej się Ŝyje. lecz takŜe jako wrodzone dąŜenie biologiczne. Kiedy zauwaŜyłam zgodność pomiędzy wschodnim systemem czakr a zachodnimi sakramentami. Później. Gdy uświadomiłam sobie. Oznacza. jak kierować energią lub siłami Ŝyciowymi. Ŝe większość osób. Prawdopodobnie wszyscy uczyniliśmy swoje Ŝycie bardziej skomplikowanym niŜ jest w rzeczywistości. Opisywałam im je jako zaburzenia energetyczne. zwróciłam uwagę na fakt.

pozostaje Ŝywa i jest głównym. zacząć odzyskiwać zdrowie i odbudować własne Ŝycie. tworząc mitologie. Na róŜny sposób wpletliśmy Boga we wszystkie obszary naszego. Boskie współczucie musi być bezgraniczne. Ŝe spotka ją wielka łaska ze strony Boga i urodzi syna. UmoŜliwia porozumienie pomiędzy wyznaniami. lecz jego opis nigdy nie schodzi „poniŜej pasa". W chrześcijaństwie sprawiedliwość opiera się na zasadzie „nie czyń drugiemu. 38 . Większość mitów we wszystkich kulturach opowiada o boskich powiązaniach człowieka . Wśród mitologii wyróŜnia się tradycja Ŝydowska. destrukcji i zemsty.o bogach zawierających związki z istotami ludzkimi. seks i zmysłowość. Zarówno śydzi.własnego ducha. myślenia i działania. przeniknięte są boskością. będąca źródłem ludzkiej świadomości. co tobie niemiłe". Podczas Zwiastowania anioł Gabriel zapowiedział Marii Dziewicy.połączenie języka energii i ducha pozwala objąć wiele systemów przekonań. począwszy od antycznych kultur Grecji i Indii po kulturę chińską i cywilizację Majów. od wielkich aktów twórczych. Ŝe gdy na moich warsztatach mówiłam o wyzwaniach związanych z chorobami. Nowością było to. KaŜda z kultur opisywała własną wizję przemiany człowieka na uniwersalnej ścieŜce duchowej . napięciami lub problemami emocjonalnymi uŜywając nowego języka energii i ducha. Ŝycia. zmieniając je na podobieństwo duchowe. Ŝe Bóg został biologicznym ojcem dziecka. w sposób nie obciąŜony religijnymi dogmatami. Ten duch lub siła. W róŜnych systemach przekonań na całym świecie natura Boska odzwierciedla najlepsze ludzkie cechy i wartości. rywalizację i noszenie urazy. Ŝe ma lewą i prawą rękę. trwonisz lub źle ukierunkowujesz swoją osobistą moc . W tradycji Wschodu sprawiedliwość Boska jest prawem karmy. nazywając go Jezusem. których potomstwo jest do nich podobne lub jest półbogami. Wczesne kultury. w jaki wykorzystujesz. Ŝe ludzkość powstała na „obraz i podobieństwo Boga". które łączy w sobie biologię i duchowość . ZauwaŜyłam. Ŝe nasze ciało fizyczne stworzone jest na podobieństwo Boga. szczególnie te męskie. po niezwykłe przykłady przemiany. dlatego w przypadku niemal kaŜdej choroby moŜesz uzyskać wgląd w sposób. poprzez akty zazdrości. a nawet powrót do wiary osób. dosłownym i archetypowym przekazem tradycji judeochrześcijańskiej. W przeciwieństwie do innych tradycji duchowych. Skoro jedną z najlepszych cech ludzkich jest współczucie. Synem BoŜym. Z punktu widzenia śydów herezja chrześcijan polegała na przekroczeniu biologicznej granicy. skoro staramy się być sprawiedliwi podlegamy sprawiedliwości doskonałej. które formalnie z nią zerwały. by stała się ona częścią naszej konstrukcji psychicznej i emocjonalnej. pragnienie posiadania boskości we krwi i w kościach. Nagle abstrakcyjna zasada judaizmu. Dzięki narodzinom Jezusa chrześcijanie stworzyli „biologiczną teologię" i uznali Jego Ŝycie za dowód na to. śydzi wyposaŜyli Jahwe tylko w ograniczone cechy ludzkie. zapładnia zwykłą kobietę. Gdy pojawiło się chrześcijaństwo. ludzie przyjmowali to z łatwością. odkrywały swoją emocjonalną i psychiczną naturę. Ŝe nasze ciała fizyczne. MoŜliwość ujrzenia swoich trudności w perspektywie duchowej przyspieszała ich powrót do zdrowia. jak zwykł mawiać Joseph Campbell. skoro zdolni jesteśmy do miłości. poniewaŜ ukazywała prawdziwy sens i znaczenie tych przejść. zwolennicy nowej wiary dali swojemu Bogu ciało ludzkie. w której Jahwe nigdy nie jest przedstawiany jako istota płciowa. Bóg jest samą miłością. Bardziej współczesne pisma teologiczne kwestionują to biologiczne podobieństwo. uwaŜana jest za świętą przez większość religii i kultur. którego nazwie Jezus. zachowując przez to większy dystans do boskości i czyniąc ją bardziej niedostępną. a takŜe moc ludzkiego ducha. zawierającej wydarzenie. Jednym z wątków pojawiających się we wszystkich mitach jest tęsknota ludzi do połączenia ciała z istotą Boga. Ci boscy potomkowie reprezentują pełną skalę ludzkiego zachowania. pozwalała im pomóc sobie. Jahwe. jak i chrześcijanie wierzyli.wizję podróŜy bohatera. Bóg wybacza wszystko. Problemy zdrowotne zawsze wskazują na jakiś kryzys duchowy i są okazją do nauki duchowej.Zwiastowanie. na stworzeniu nowej teologii. skoro potrafimy wybaczyć. O Bogu mówi się. Jednak ta pierwotna zasada.

Ŝe instynktownie koncentrowałam się na tych siedmiu ośrodkach energetycznych. co Bóg dla nas stworzył.na ciało i Ŝycie zewnętrzne przestajemy postrzegać Boga jako zewnętrznego rodzica. Wraz ze wzrostem wiedzy o oddziaływaniu Ŝycia wewnętrznego . Czakry reprezentują duchowe lekcje Ŝycia i wyzwania wspólne dla wszystkich ludzi. jego charakter i dąŜenia. Ŝe ciało ludzkie posiada siedem ośrodków energii. Opanowanie woli jest naszym największym zadaniem. Twoje Ŝycie zmieni się raz na zawsze. Zaczyna się od wyboru sposobu myślenia i nastawienia. Święte teksty wciąŜ przypominają. To święte staroŜytne wyobraŜenie zadziwiająco trafnie opisuje ludzki układ energetyczny. która przypominała układ dziecko-rodzic i była obecna w starych religiach.naszych myśli i postaw . naszym świętym zobowiązaniem i przeznaczeniem. Symboliczna moc siedmiu czakr Religie wschodu nauczają. stanowi pozytywne lub negatywne polecenie dla naszego ciała i ducha. Oznaczaj osiągnięcie duchowej dojrzałości i jest odejściem od klasycznej relacji z Bogiem. co wywołuje choroby i jak moŜna je pokonać. Czakry ułoŜone są w linii pionowej. siły. Ŝe celem Ŝycia jest zrozumienie i rozwinięcie duchowej mocy. który o wszystkim decyduje za nas i od którego jesteśmy w pełni uzaleŜnieni. Opanowując kolejne stopnie. Układ czakr jest archetypowym opisem drogi indywidualnego dojrzewania poprzez system siedmiu stopni. Wspaniale jest patrzeć na siebie poprzez pryzmat tej wiedzy. a takŜe symboliczną mapę naszej drogi Ŝyciowej. Ŝe kaŜda chwila Ŝycia pozostawia w nas ślad i Ŝe niczego tak naprawdę nie moŜna ukryć. sugerując. 39 . chrześcijańskich sakramentów i hinduistycznych czakr słuŜą stopniowej transformacji ku dojrzałości duchowej. Na kaŜdym z poziomów osiągamy większe zrozumienie osobistej. Siedem uniwersalnych zasad stanowi prawdy ponad kulturowe. Te zasady mają znaczenie dosłowne i symboliczne i na nowo określają. która wpisana jest w organizm. Świadczy to o potrzebie niezaleŜności i znalezienia duchowego oparcia w sobie. począwszy od podstawy kręgosłupa aŜ po czubek głowy. teraz umiejętność dokonywania wyborów oznacza współudział w budowaniu rzeczywistości .Dzisiaj wielu aspirantów duchowych dąŜy do osiągnięcia świadomości duchowej poprzez codzienne Ŝycie. Systemy siedmiu świętych prawd kabały. którą musimy opanować. lecz jednocześnie deprymujące jest to. lecz takŜe na rozumieniu duchowego języka ciała. Gdy ta prawda dotrze do Twojej świadomości. poznajemy siebie i osiągamy moc. czym jest duchowe i fizyczne zdrowie. kaŜde przekonanie. do którego powracamy. Po wielu latach regularnych sesji diagnozowania intuicyjnego zrozumiałam. KaŜdy z nich zawiera uniwersalną duchową lekcję Ŝycia. kaŜda myśl. podąŜając ku wyŜszej świadomości.uczestniczenie w tworzeniu własnego zdrowia fizycznego poprzez wykorzystanie twórczej mocy myśli i uczuć. która jest niezbędna dla dobrego samopoczucia psychicznego i fizycznego. Duchowa dojrzałość polega nie tylko na umiejętności głębszego rozumienia tekstów duchowych. Niewłaściwe wykorzystywanie tej siły obciąŜa naszego ducha i pozbawia ciało witalności. Oto krótki opis lekcji duchowych odpowiadających siedmiu czakrom (zobacz rysunek nr 3). która staje się częścią naszej duszy i wspiera ją w dalszej drodze ku duchowej świadomości w klasycznym ujęciu podróŜy bohatera. by ich postawa była zawsze przeniknięta boskością. Dojrzałość duchowa opiera się na idei współtworzenia . w którym się utwierdzamy. duchowej mocy. Kiedyś nasze decyzje były jedynie odpowiedzią na to. Jesteśmy tworami biologicznymi o Boskiej konstrukcji. pomagają zrozumieć. Jako osoby dojrzałe duchowo przejmujemy na siebie część odpowiedzialności za własne Ŝycie i zdrowie. Ŝe wznosimy się ku boskości poprzez stopniowe opanowanie pokus świata fizycznego. PoniewaŜ boska energia jest nieodłączną częścią systemu biologicznego.na podejmowaniu decyzji i akceptowaniu swojej za nie odpowiedzialności. stara się. i kaŜde wspomnienie.

zrozumienia i mądrości Czakra siódma: lekcje związane z duchowością 40 . osobowością i wiarą w siebie Czakra czwarta: lekcje dotyczące miłości. pracą i pragnieniami fizycznymi C z akra trzecia: lekcje związane z ego. intuicji. przebaczania i współczucia Czakra piąta: lekcje związane z wolą i wyraŜaniem siebie Czakra szósta: lekcje dotyczące umysłu.Czakra pierwsza: lekcje związane ze światem materialnym Czakra druga: lekcje związane z seksualnością.

Oto siedem sakramentów i ich symboliczne znaczenie. Sakramenty są wewnętrznymi aktami. którą powinniśmy obdarzać innych i którą powinniśmy od innych przyjmować. sakramentu małŜeństwa i kapłaństwa. Jednocześnie pokazują. jako osób duchowo dojrzałych. Reprezentują moc. czy nie. Takie przebaczenie wyzwala moc. KaŜdemu aspektowi łaski przyporządkowany jest jeden sakrament. Wschodnie tradycje duchowe pojmowały chorobę jako utratę wewnętrznej mocy lub osłabienie ducha. aby zaakceptować odpowiedzialność. Wszystkie główne tradycje duchowe potwierdzają wspólną dla całej ludzkości zasadę spójności ducha i ciała. Symboliczna moc sakramentów chrześcijańskich Od początku Kościół chrześcijański rozróŜniał siedem sakramentów. których powinniśmy dokonywać sami. symboliczne zawarcie świętego przymierza z Bogiem i ludźmi w naszym Ŝyciu. aby móc kochać innych. przysporzyli nam cierpienia. co naleŜy uczynić w kolejnych etapach Ŝycia. Bierzmowanie: otrzymanie lub udzielenie łaski poprzez uznanie własnej lub czyjejś indywidualności i osobistej mocy. Ostatnie namaszczenie: otrzymanie lub udzielenie łaski zamknięcia niedokończonych spraw. Spowiedź: otrzymanie lub udzielenie łaski oczyszczenia duszy z negatywnych aktów woli. Te siedem sakramentów stanowiło i nadal stanowi święte ceremonie. W ujęciu symbolicznym siedem sakramentów chrześcijańskich odpowiada znaczeniu siedmiu czakr. Określenie sakrament oznacza rytuał przywołujący świętą moc do duszy wiernego. nie tylko przed śmiercią. by przyjmować je od jakichkolwiek instytucji chrześcijańskich. choroby i uzdrowienia. UmoŜliwienie kochania w „chwili obecnej". częściowo zachowały je takŜe inne wyznania chrześcijańskie. które 41 . Komunia: otrzymanie lub udzielenie łaski w formie hostii. Sakramenty to takŜe symboliczne stopnie na drodze rozwoju. Symboliczne znaczenie rytuałów wykracza poza ich rolę religijną. w którym rodzina przejmuje fizyczną i duchową odpowiedzialność za dziecko.Te siedem duchowych lekcji Ŝycia słuŜy rozbudzeniu w nas wyŜszej świadomości. niezaleŜnie od tego. JeŜeli zlekcewaŜymy własną odpowiedzialność i potrzebę świadomego odniesienia się do tych zadań. które słuŜą sprowadzeniu boskości bezpośrednio do duszy człowieka. Dotyczy to głównie chrztu. a takŜe siebie. które były oficjalnie uznanymi rytuałami odprawianymi przez powołanych do tego kapłanów. Sakramenty w symboliczny sposób odzwierciedlają drogę osiągania dojrzałości duchowej i uzdrowienia. Mojego odwoływania się do sakramentów nie naleŜy błędnie rozumieć jako sugestii. Ŝe gdy byliśmy dziećmi. które przenoszą na wiernego określone cechy BoŜej mocy i łaski. lecz takŜe w Ŝyciu codziennym. w której przyszliśmy na świat. Chrzest oznacza szanowanie rodziny. Te siedem stopni inicjacji duchowej odpowiada siedmiu energiom wewnętrznym. która uzdrawia ciało. Choć siedem sakramentów kojarzonych jest przede wszystkim z Kościołem rzymskokatolickim. jaka wiąŜe się z dojrzałością duchową. MałŜeństwo: otrzymanie lub udzielenie łaski poprzez zawarcie świętej unii z samym sobą. ich energia moŜe zamanifestować się w formie choroby. Widać to na przykładzie sakramentu chrztu. Kapłaństwo: otrzymanie lub udzielanie łaski słuŜenia innym. W symbolicznym ujęciu chrztu naszym zadaniem. i wybaczanie jej członkom tego. symboliczne uznanie potrzeby kochania siebie i troszczenia się o siebie. Chrzest: otrzymanie lub udzielenie łaski poprzez wdzięczność za przekazanie Ŝycia. czy uczestniczymy w jakichś zewnętrznych rytuałach. jest całkowite i pełne wdzięczności zaakceptowanie rodziny.

Określa się je często mianem szaty królewskiej. Nawet buddyzm został zapoczątkowany przez Siddharthę. dziesięć sefir stanowiło wzorzec dla biblijnego twierdzenia: „I stworzył Bóg człowieka na obraz swój" (Genesis 1. która pozwala nam spojrzeć bezpośrednio na Króla. W średniowiecznej kabale sefiry odpowiadają dziesięciu cechom natury Boskiej. które często są przedstawiane jako odwrócone. który Ŝył wśród ludzi przez trzydzieści trzy lata. Podczas gdy buddyzm nie przypisuje Bogu cech ludzkich.wymagają zastosowania w Ŝyciu sił. Inaczej niŜ pozostałe religie.27). to jego osobowość została w kabale opisana niezwykle dokładnie. PoniewaŜ trzy z nich są połączone w pary. abyśmy mogli się doskonalić i rozwijać na drodze Ŝycia. Dziesięć sefir. Naszym zadaniem jest powrót do Boskiego źródła poprzez rozwijanie w sobie tych wartości. O ile czakry i sakramenty liczy się od dołu. który rozwijał się na przestrzeni wieków i który w zadziwiający sposób przypomina czakry i sakramenty. judaizm nigdy nie uwaŜał swoich proroków za boskie wcielenia. wspólnych dla Boga i ludzi. unikając przy tym oślepienia. System sefir rozumiany jest jako zasada Boga i droga powrotu do Niego. Symboliczne znaczenie dziesięciu sefir Dziesięć sefir lub inaczej: Drzewo śycia to część złoŜonego systemu nauk kabały. boskiego pomazańca. Symboliczny obraz odwróconego Drzewa śycia oznacza. kontemplację i działania zbliŜamy się do świętości. którzy zstąpili na Ziemię. Poza tym wartości na kaŜdym z poziomów są identyczne. Dziesięć sefir określa cechy Boga a jednocześnie archetypowy obraz człowieka. chrześcijańskie sakramenty i system czakr odnoszą się do tych samych wartości. o tyle sefiry zaczynają się od góry (od korzeni drzewa). jakie powinniśmy uaktywnić i świadomie stosować w obliczu trudności i wyzwań dnia codziennego. zakorzenione w Niebie mityczne Drzewo śycia. to hinduizm ma wielu bogów. Ŝe te dziesięć wartości ma święte korzenie i Ŝe poprzez modlitwę. a chrześcijaństwo „Syna BoŜego". Jedyna róŜnica polega na sposobie liczenia tych stopni. Jak twierdzi Daniel Chanan Matt w ksiąŜce The Zohar: The Book ofEnlightenment. Tych dziesięć cech duchowych. 42 . moŜna je podzielić na siedem poziomów. zostało nam danych po to. który miał szerzyć naukę o oświeceniu wśród mieszkańców Ziemi. Podczas gdy oblicze Boga jest w judaizmie przedstawione w sposób moŜliwie najbardziej abstrakcyjny. źródło Boskiego światła.

współczucie. gdyŜ ma ona charakter męski.mądrość. w którym wszystko przygotowywane jest do narodzin. UŜywając współczesnego języka Junga moŜna porównać tę sefirę do nieświadomej energii zwanej animusem.Oto najczęściej uŜywane nazwy. Zaczynają powstawać formy. które poprzedzają przejawienie fizyczne. a co za tym idzie takŜe najbardziej wewnętrzna. Gewura (znana takŜe jako Din) . Bina . 6. UwaŜana jest za pień lub serce drzewa. Stanowi ona początkowy punkt. W tej sefirze to. Bina oznacza takŜe świętą matkę. a takŜe jego wielkość. Gewurą. zaczyna się łączyć z ludzką myślą.miłość lub miłosierdzie Boga. 5. kolejność i symboliczne znaczenie sefir (zob. równowaga i piękno. 2. takŜe rysunek nr 4): 1. Tworzy parę z trzecią sefirą.Boskie zrozumienie i inteligencja Boga. Tworzy parę z piątą sefirą. osąd. który nie ma elementów wspólnych z tym. kara. Chesed i Gewura uwaŜane są za ręce Boga i równowaŜą się wzajemnie. łono. Tiferet (lub Rachamin) . Keter (lub Keter Elyon) . 43 . co ziemskie. który powoduje przejawianie się świata fizycznego. co Boskie. Ŝeński odpowiednik Chochmy.moc. Chesed . Biną. Ta sefira jest najbardziej nieokreślona. Jest to anima. Chochma .najwyŜsza korona Boga -reprezentuje ten aspekt boskości. 4. 3.

fallus. W judaizmie strach. a on sam fizycznie rozkwita. do jego pola energetycznego napływa łaska. co słuŜy duchowi. którymi są lęki. Ciało potrzebuje energii i oparcia w wewnętrznej mocy. Co zasila ducha. zaczynasz patrzeć w sposób symboliczny i pojmować. To nie DNA buduje nasze ciała. JeŜeli ktoś powodowany jest lękiem. Szechina (nazywana takŜe Kneset Izrael lub Mal-chut) . jakie daje rodzina. dusza ludzka budzi się i rozpoczyna swoją mistyczną podróŜ.25). wzmacnia organizm. Tworzy parę z Hod. Ta prawda jest prosta i wieczna.wytrwałość Boga. sakramentami i sefirami KaŜdy z siedmiu poziomów mocy odzwierciedla jedną świętą prawdę. Istnieją trzy charakterystyczne cechy. Necach i Hod stanowią nogi Boga. RóŜa. Ta sefirą zwana jest takŜe prawą (sprawiedliwą) i określana jako grunt wieczysty (Przypowieści Salomona 10. umysłu i duszy. Aby rozumieć siebie i zachować zdrowe ciało i ducha. oŜywia ciało. aby mógł chodzić prosto. Jesod . Rachel. osłabia zdrowie. Gdy Tiferet (współczucie) i Szechina (element Ŝeński) się łączą. 8. co odbiera Ci energię. które kierują nami i motywują do właściwego ich wykorzystywania w Ŝyciu. Na pierwszym poziomie zdobywamy świadomość bycia członkiem grupy i oparcie. Jest związaną z ziemią Ŝyciodajną siłą. Stopniowo uczymy się kierować własnym intelektem i duchem. Są takŜe źródłem proroctwa. Gdy kieruje się wiarą. gniew i przywiązanie do przeszłości. sefiry i sakramenty pokrywają się w swoim znaczeniu. która wytworzyła złą karmę. JuŜ na pierwszy rzut oka widać. Ŝe teologia jest nauką zajmującą się uzdrawianiem ciała. umysły i serca. KaŜda decyzja ukierunkowuje ducha. jakie ma ciało i dusza. ducha naleŜy sprowadzić na właściwą drogę. To. jak i ciało. RównowaŜy męską energię Jesodu. musi się uwolnić od lęku. 9. We wszystkich trzech tradycjach kierowanie się lękiem lub działanie w złej intencji świadczy o braku wiary i przedkładaniu własnej woli nad wolę Boga. co obciąŜa duszę. jak one oddziałują na siebie. Hod . które są wspólne tym trzem tradycjom duchowym i 44 . Ta siła ma korzenie Boskie. Z punktu widzenia tradycji Wschodu kaŜde działanie jest źródłem karmy. który włada człowiekiem. Ŝe czakry. Związki zachodzące między czakrami. W tradycji chrześcijańskiej aktem oczyszczenia duszy jest sakrament spowiedzi. Przyszliśmy na świat z wrodzoną wiedzą o tych siedmiu zasadach i są one wplecione w nasz układ energetyczny.majestat Boga. Czakry. Połączenie mądrości czakr. JeŜeli potrafisz poczuć i zrozumieć przenośne znaczenie przekazu tych tradycji duchowych. przez co tracimy zdrowie. jest jego „fałszywym bogiem". Co obciąŜa duszę. Osoba. mistyczna społeczność Izraela. Później stajemy się dorośli i bardziej samodzielni. Posiada wiele Ŝeńskich nazw: Ziemia. która nadaje energii formę fizyczną. Odwołując się do słów mojej nauczycielki z plemienia Atapasków. płodząca siła Boga. Dusza zostaje uleczona i moŜe osiągnąć Niebo. musimy wiedzieć. Prawdy te są obecnymi w nas aktywnymi siłami.element Ŝeński. Przejawy świadomości tworzą dobrą karmę. jak i duchem. który wywołał zły czyn. która zasila wszelkie stworzenie. pozbawiając nas sił Ŝyciowych. osłabia ciało. KaŜde przywiązanie powodowane lękiem pozbawia nas energii. Jesteśmy zarówno materią. sefiry i sakramenty odnoszą się do naszych relacji z wewnętrzną mocą i uczą pełnego jej wykorzystania. natomiast działania negatywne lub powodowane lękiem rodzą złą karmę. podczas gdy ich szanowanie wzmacnia wewnętrznie i zewnętrznie. to w rezultacie lęk ten powraca do jego ciała i pola energetycznego. To. Sefiry przestają wtedy być abstrakcją i stają się szczegółową mapą indywidualnego rozwoju duchowego. duchowej mocy chrześcijańskich sakramentów i boskich atrybutów wyraŜonych w sefirach daje nam obraz potrzeb. 10. Sprzeciwianie się im osłabia zarówno naszego ducha.7. Necach . i jak naleŜy się uwolnić od fałszywych bogów.

Wywołuje to kryzys wiary. których celem jest ustalenie jego wierności Niebu. piąta. 45 . Charakterystyczne jest to. zdrowia lub ziemskich wpływów. Czwarta. „Bądź przekonany. „Sprawdziany" te oznaczają nieuchronny rozpad fizycznych podstaw Ŝycia: utratę bogactwa. Ŝe zaczynamy poszukiwać głębszego sensu Ŝycia oraz dąŜyć do psychicznego i duchowego rozwoju. jakie pojawiają się w naszym Ŝyciu. rysunek nr 5) kaŜdy z ośrodków mocy zawiera określoną energię. jak: „W co lub w kogo wierzę?" lub: „Komu powierzyłem swego ducha?" Oprócz tych powaŜnych strat pojawiają się inne problemy osobiste. Ŝe wyzwania. które sprawiają. Aby powrócić na właściwą drogę. musimy okazać chęć i gotowość do rozstania się z przeszłością. W układzie czakr (zob. 2. szósta i siódma . który zmusza nas do stawiania pytań takich. Gdy zestawimy je z sakramentami i sefirami.KaŜdy człowiek napotyka na swojej drodze wyzwania. otrzymamy nie tylko opis rozwoju naszej świadomości. gdy tracimy grunt pod nogami.Niewłaściwe wykorzystanie swojej energii przynosi ujemne skutki dla Ŝycia i zdrowia. a „sprawdziany" pojawiają się według ściśle określonego wzoru. aby wizualizować i modlić się w czasie teraźniejszym. druga i trzecia czakra odpowiedzialne są za sprawy związane z materią i światem zewnętrznym. jakim przyjdzie nam stawić czoła. Ŝe juŜ tak jest" to duchowy nakaz z Księgi Daniela. lecz takŜe duchową instrukcję uzdrawiania i przewodnik po nieuniknionych wyzwaniach. Pierwsza. Energie te narastają od najbardziej zagęszczonej energii materii po subtelną energię ducha. Zwracamy się ku „górze". 3.za sprawy niematerialne i wewnętrzne. zawodowe lub zdrowotne. do oczyszczenia ducha i do powrotu do Ŝycia w teraźniejszości. We wszystkich trzech przywołanych tradycjach duchowych świat fizyczny słuŜy poznaniu ducha. podlegają podobnym schematom.diagnozowaniu intuicyjnemu: 1. rodziny.

Po pierwsze. zobowiązujemy się prowadzić Ŝycie godne członka ludzkiej społeczności. w istocie sami siebie chrzcimy i składamy hołd własnemu Ŝyciu. co stanowi Ŝycie. mamy duchowy obowiązek w pełni zaakceptować rodzinę. W sakramencie chrztu rodzina chrześcijańska podejmuje podwójne zobowiązanie. Wszyscy musimy się nauczyć szanować tę prawdę. na których moŜe ono zbudować swoje Ŝycie. Wypełniając te dwa zobowiązania. a takŜe czynić innym to. Dla osoby duchowo dojrzałej sakrament chrztu zawiera w sobie dwa inne symboliczne zobowiązania. która została nam przeznaczona. Czakra wspólnoty wyzwala w nas potrzebę uznania więzi rodzinnych i wyznawania określonych zasad. a po drugie wszyscy członkowie rodziny zobowiązują się do uczenia dziecka zasad duchowych. np. np. takŜe w naszym ciele. czego sami chcielibyśmy od nich doświadczać i szanować wszelkie Ŝycie na Ziemi. „współjesteśmy". powoduje konflikt i zaburzenie naszej energii. 46 . Po raz pierwszy doświadczamy tej prawdy w naszej rodzinie biologicznej ucząc się respektować „więzy krwi". Zaakceptowanie tej podstawowej prawdy i kierowanie się nią w Ŝyciu jest duchowym wyzwaniem dla ludzkości. Jesteśmy połączeni ze sobą i z całym istnieniem. przyjmuje odpowiedzialność za Ŝycie nowonarodzonego dziecka.Siedem uniwersalnych prawd Siła zewnętrzna Poziom I Połączenie czakry pierwszej lub grupowej (Muladhary). Po pierwsze. Rodzina moŜe takŜe. jako tę. abyśmy mogli doświadczyć wyzwań. Więzy rodzinne symbolizują nasze połączenie ze wszystkimi i ze wszystkim. poprzez negatywne ocenianie swojej rodziny. Ŝe wszyscy jesteśmy członkami jednej Boskiej rodziny i Ŝe wszystko stanowi jedność. za gorszych. Wywiązanie się z tych obowiązków daje dziecku podstawy wiary i trwania w prawdzie. w jakiej przyszliśmy na świat. uczyć nas. przez uwaŜanie tych. sakramentu chrztu i sefiry Szechina. Pogwałcenie tych energetycznych więzi. Odstępstwo od tych zobowiązań. którzy są od nas inni. dzięki którym moŜemy się uczyć i rozwijać. poprzez swoją religię. Te trzy archetypowe siły przekazują do naszej energii i układu biologicznego zasadę: „Wszystko jest jednością". MoŜemy do niej dotrzeć. Po drugie. Jak mówi Thich Nhat Hanh. powoduje utratę energii i jest niezgodne z nadrzędną prawdą wpisaną w układ energetyczny człowieka. łącząc się z energią jednej z tych trzech archetypowych sił.

Sefira Szechina, której nazwa oznacza „Boską obecność", jest Boską świadomością, która tworzy i chroni mistyczną wspólnotę Izraela. Z ogólnego i bardziej symbolicznego punktu widzenia Boska świadomość tworzy i chroni wszystkie wspólnoty ludzkie. Szechina to takŜe wrota do świętości. Stwierdzenie: „Ten kto przybywa, musi przejść przez te wrota" (Zohar 1,7) opisuje ją najlepiej, gdyŜ sefira Szechina odpowiada pierwszej, społecznej czakrze. Aby sprostać jej przesłaniu duchowemu, w pierwszej kolejności naleŜy nauczyć się szanować swoją rodzinę i wszystkie ludzkie społeczności. Poziom II Połączenie czakry partnerstwa (Svadisthany), sakramentu komunii i sefiry Jesod. Te trzy archetypowe siły są obecne w naszym układzie biologicznym pod postacią Boskiej prawdy: „Szanujcie siebie nawzajem". Czakra partnerstwa wspiera nas w uczciwym i pełnym szacunku postępowaniu we wszystkich naszych związkach, od małŜeństwa, poprzez przyjaźń, do kontaktów zawodowych. Ta energia jest szczególnie aktywna, gdyŜ wiąŜe się z finansami i twórczością. Uczciwość i szacunek są niezbędne dla zdrowia. Gdy zachowujemy się niegodnie lub nieuczciwie, zanieczyszczamy i ducha, i ciało. Sakrament komunii symbolicznie odzwierciedla prawdę, Ŝe kaŜdy, z kim obcujemy, jest częścią naszego Ŝycia, gdyŜ taki jest Boski zamiar. Gdy się z kimś „dzielimy chlebem", w symboliczny sposób potwierdzamy, Ŝe jesteśmy częścią jednej duchowej rodziny i Ŝe kaŜdy, kogo znamy, jest wpisany w Boski plan, oraz Ŝe potrzebujemy siebie nawzajem, aby wzbogacać swoje Ŝycie. Nieuniknione jest, Ŝe niektóre ze związków są bolesne. KaŜda osoba spotkana w Ŝyciu ma do odegrania szczególną, istotną dla rozwoju osobistego rolę. Naszym zadaniem jest uznanie tej prawdy i Ŝycie według niej. Z duchowego punktu widzenia jest nienaturalne, aby uwaŜać innych za wrogów lub samemu być wrogiem dla innych. Negatywne związki tworzą złą energię, która uniemoŜliwia odczytywanie ich symbolicznego znaczenia. Nie dostrzeŜemy Boskiego celu w związku, który uwaŜamy za zły. Sefira Jesod ucieleśnia drugą czakrę lub współŜycie. Jesod to fallus, potrzeba płodzenia, siania Ŝycia i materialnego przejawiania się tego, co jest w sferze energii. W tej sefirze tworzenie jest aktem wspólnym, naturalną dwoistością, z której wynika Ŝycie. Jesod symbolizuje naszą energetyczną potrzebę tworzenia uświęconych związków z innymi istotami ludzkimi w celu kontynuacji Ŝycia. Jesteśmy duchowo pobudzani do tego, by obcować z boskością innych ludzi, by łączyć dusze w partnerstwie. Bliskość sama w sobie jest formą Boskiej unii, a sefira Jesod w naturalny sposób łączy nas z tymi, z którymi moŜemy stworzyć uświęcony związek. Dopuszczamy się gwałtu na własnym duchu, gdy w sposób niegodny łamiemy śluby wobec tych, z którymi zawarliśmy świętą unię, lub nie wywiązujemy się z nich. śycie wymaga jednak czasami ponownego przemyślenia naszych układów z innymi i rozwaŜenia moŜliwości rozwodu w małŜeństwie lub rozstania w innym rodzaju związku. Rozwód sam w sobie nie jest niczym złym, jednak od nas zaleŜy, w jaki sposób dokonuje się zerwania przyrzeczenia. Poziom III Połączenie czakry osobistej mocy (Manipury), sakramentu bierzmowania oraz sefir Hod i Necach. Te cztery archetypowe siły przekazują do naszego systemu energię Boskiej prawdy: „Szanuj siebie". Wszystkie one przyczyniają się do zdobywania coraz większego szacunku do siebie i poczucia własnej godności. Trzecia czakra zawiera energię przetrwania - intuicję, która chroni nas w chwilach fizycznego zagroŜenia, alarmuje w obliczu negatywnej energii i działań innych ludzi. Jesteśmy w konflikcie z tą energią, gdy ignorujemy nasze wewnętrzne odczucia. Symbolicznym znaczeniem sakramentu bierzmowania jest przyjęcie na siebie odpowiedzialności za to, jaką osobą się stajemy. Częścią procesu nabywania świadomości własnego ja jest doświadczenie inicjacji, inaczej rytuału wejścia w dorosłość. Dusza potrzebuje takiego doświadczenia lub ceremonii jako znaku, Ŝe stała się dojrzała. Gdy go brakuje, rozwija się

47

świadome lub nieświadome poczucie braku lub pustki, którego wynikiem jest ułomność psychiczna. Przejawem tego braku jest potrzeba ciągłej aprobaty ze strony innych (co moŜe prowadzić do niezdrowego identyfikowania się z gangami, sektami lub innymi nieodpowiednimi grupami), niezdolność do docenienia siebie i brak świadomości własnej odrębności. Zdolność kierowania się intuicją opiera się na szacunku i silnym poczuciu siebie. W uzdrowieniu i zachowaniu zdrowia waŜne jest takŜe poczucie własnej wartości. Gdy brak nam szacunku do siebie, nasze relacje z innymi są nietrwałe i kruche. Nieustannie obawiamy się odrzucenia, a naszym postępowaniem kieruje lęk przed samotnością. „Bierzmowanie", czyli świadome rozwinięcie wiary w siebie, ma decydujące znaczenie dla zdrowia. Nie moŜna stworzyć zdrowego ciała, nie szanując siebie. Sefira Necach oznacza wytrwałość - zdolność zachowania siły i wytrzymałość wykraczającą poza moŜliwości ciała fizycznego. Ta cecha uaktywnia się, gdy akceptujemy nasze Ŝycie takie, jakie jest. Tracimy ją, gdy się koncentrujemy na tym, czego nam brakuje, lub gdy uwaŜamy, Ŝe Ŝycie jest puste i bez znaczenia oraz kiedy nie zdajemy sobie sprawy z tego, Ŝe sami odpowiadamy za jego stan. Sefira Hod symbolicznie odzwierciedla majestat i prawość, energię, która pozwala nam wykraczać poza osobiste ograniczenia i uaktywnić naszą duchową więź z boskim przewodnictwem. Energia Hod pobudza wdzięczność i docenianie wszystkiego, co posiadamy, oraz dar samego Ŝycia. Razem, Necach i Hod, symbolizują nogi ciała ludzkiego. W połączeniu z Ŝeńską i męską energią trzeciej czakry wyraŜają potrzebę stworzenia więzi duchowych pomimo dwoistości - a takŜe to, Ŝe bez wiary w siebie i poczucia własnej godności nigdy nie staniemy się samodzielni, ani w znaczeniu dosłownym, ani w przenośni. Siła wewnętrzna Poziom IV Połączenie czakry emocji (Anahaty), sakramentu małŜeństwa i sefiry Tiferet. Te trzy archetypowe siły przekazują do naszego systemu energię Boskiej prawdy: „Miłość jest siłą Boską". Związany z nimi ośrodek jest centralnym punktem mocy w układzie energetycznym człowieka, symboliczną bramą do naszego świata wewnętrznego. Energia czakry emocji daje nam świadomość, Ŝe miłość jest jedyną prawdziwą siłą. Nasz umysł i nasze wnętrze, ale takŜe ciało fizyczne potrzebują miłości, aby Ŝyć i dobrze funkcjonować. Zaburzamy tę energię, gdy postępujemy wobec innych w sposób pozbawiony miłości. Gdy podtrzymujemy negatywne uczucia względem innych i siebie lub gdy świadomie sprawiamy ból czy cierpienie, zatruwamy własny układ fizyczny i duchowy. Największą trucizną dla ludzkiej duszy, obezwładniającą Ŝycie emocjonalne, jest niezdolność do wybaczania sobie i innym. Ta czakra wymaga od nas, abyśmy doskonalili własną zdolność do obdzielania miłością zarówno innych, jak i siebie, i rozwijali umiejętność wybaczania. Sakrament małŜeństwa w symboliczny sposób wprowadza do Ŝycia zarówno potrzebę, jak i obowiązek odkrywania miłości. Najpierw musimy się nauczyć kochać samych siebie. Nasze pierwsze małŜeństwo jest symboliczne, zawieramy je sami ze sobą - i wiąŜe się ze świadomym zaspokajaniem własnych potrzeb emocjonalnych, wskutek czego będziemy mogli bezwarunkowo kochać i akceptować innych. Pokochanie siebie jest zadaniem, z którym wszyscy musimy się zmierzyć, poniewaŜ miłość nie jest naszą cechą wrodzoną. Gdy zaniedbujemy siebie emocjonalnie, nie tylko zatruwamy własne emocje, lecz wnosimy tę toksyczność do wszystkich relacji, a szczególnie do naszego ziemskiego małŜeństwa. Sefira Tiferet symbolizuje serce i słońce, promienieje w nas energią współczucia, harmonii i piękna - przejawami miłości. Energia Tiferet zespala wszystkie Boskie cechy dziesięciu sefir. Z natury jesteśmy istotami współczującymi i rozkwitamy w atmosferze spokoju i harmonii. Energia Tiferet jest waŜna dla zdrowia fizycznego, prawidłowego rozwoju uczuciowego oraz wszelkich działań wypływających z serca. JeŜeli serce nie jest wypełnione Ŝyciodajną energią miłości i harmonii, Ŝadne pieniądze ani władza nie zaspokoją jego potrzeb. Puste serce powoduje
48

pustkę w Ŝyciu, której następstwem jest często choroba - fizyczny przejaw braku harmonii. Sprzeniewierzenie się sercu musi zostać rozpoznane, zrozumiane i naprawione, w przeciwnym razie uzdrowienie nie nastąpi. Poziom V Połączenie czakry woli (Vishuddhy), sakramentu spowiedzi oraz sefir Chesed i Gewury. Energia wytwarzana przez te cztery archetypowe siły przesyła do naszego systemu Boską prawdę: „Zrezygnuj z własnej woli na rzecz woli Boga". Zawierzenie jest największym aktem, na jaki moŜemy się zdobyć, aby osiągnąć w Ŝyciu stabilność duchową. KaŜdy z nas w pewnym stopniu zdaje sobie sprawę z tego, Ŝe narodził się w jakimś szczególnym celu, Ŝe istnieje wobec niego Boski plan. Piąta czakra jest ośrodkiem tej świadomości i zawiera pragnienie zestrojenia się z tym planem. Gdy dorastamy, wszyscy staramy się pokierować Ŝyciem według własnej woli. Rozstajemy się z rodzicami, stajemy się samodzielni i chcemy zrobić karierę. Potem coś się zdarza lub pojawiają się nieprzewidziane trudności. Być moŜe sprawy zawodowe nie przebiegają tak, jak byśmy tego chcieli, małŜeństwo się nie sprawdza lub pojawia się choroba. Bez względu na rodzaj trudności dana sytuacja pokazuje ograniczenia naszej woli. W obliczu tych przeciwności zadajemy sobie pytania: „Co powinienem robić w Ŝyciu? Dlaczego się urodziłem?" Ich pojawienie się jest waŜnym krokiem na drodze do dostosowania naszej woli do Boskiego planu, co jest najwaŜniejszą rzeczą, na jaką powinniśmy się zdobyć. Taka decyzja, podjęta w wierze i z ufnością, pozwala pojawić się w naszym Ŝyciu Boskiemu kierownictwu oraz zmienić dotychczasowe dąŜenia w sukces, a niepowodzenia w siłę. NiezaleŜnie od tego, czy pragniemy zawierzenia, na naszej drodze i tak pojawią się ku temu liczne sposobności. Bodziec do podjęcia takiej decyzji jest widoczny w Ŝyciu tych ludzi, którzy mimo starań nieustannie doświadczają poraŜek i bólu, aŜ zdecydują się ostatecznie powiedzieć Bogu: „Ty przejmij prowadzenie". Wtedy ich Ŝycie nieoczekiwanie zaczyna się zmieniać, pojawiają się nowe moŜliwości i nowy rodzaj odczuwania siebie. Nie spotkałam osoby, która Ŝałowałaby prośby: „Bądź wola Twoja". Sakrament spowiedzi w sposób symboliczny mówi nam, Ŝe zniekształcanie prawdy jest niezgodne z naszą naturą. Kłamstwo oznacza sprzeniewierzenie się ciału i duszy, a nasz układ energetyczny rozpoznaje je jako truciznę. Zarówno duch, jak i ciało wymagają uczciwości i prawości. Dlatego mamy wewnętrzną potrzebę uwolnienia się od wszelkich zaburzeń, które stworzyliśmy. Spowiedź jest symbolem oczyszczenia się ze wszystkiego, co jest w nas niegodne. Naprawia szkody, jakie spowodowaliśmy niewłaściwie wykorzystując swoją wolę. Oczyszczenie ducha jest najistotniejszym krokiem w procesie uzdrowienia. W terapiach obejmujących psychikę i ducha, takich jak np. program dwunastu kroków, spowiedź i zawierzenie mocy, która jest potęŜniejsza od jednostki, są podstawą i warunkiem sukcesu. Psychoterapia jest takŜe współczesną, świecką formą spowiedzi. Spowiedź uwalnia ducha od dominacji świata fizycznego i ukierunkowuje go na świat Boski. Sefira Chesed oznacza wielkość i miłość. Jest instynktem, który podpowiada nam, byśmy mówili tak, aby nie ranić innych. Komunikowanie się przy wykorzystaniu tej zasady jest łatwe. Pogwałcamy tę energię i zatruwamy siebie, gdy nie mówimy prawdy. Nie musimy się przyznawać do naszych niegodziwości, jeŜeli w ten sposób jeszcze bardziej zranimy daną osobę. Spowiedź oznacza zmianę w naszym postępowaniu i zachowaniu, uwolnienie się od negatywnych, wywołujących poczucie winy, emocji. W naszej naturze nie leŜy krytykowanie ani innych, ani siebie; to lęk sprawia, Ŝe myślimy o innych w chory sposób. UŜywając słów, które ranią drugą osobę, zanieczyszczamy takŜe siebie, obarczając ciało negatywną energią (w buddyzmie mówi o tym „zasada naleŜytej mowy"). Nasze wrodzone poczucie odpowiedzialności wywołuje wyrzuty sumienia, a dąŜąc do uzdrowienia nieodparcie pragniemy „spowiedzi". Gewura - sefira oznaczająca osąd i moc - promieniuje w naszym systemie energetycznym mądrością, która nakazuje, aby nie osądzać źle ani siebie, ani innych. Negatywna ocena wywiera

49

negatywne skutki. Pokonując wyuczoną skłonność do osądzania. dla którego będzie mogło zaistnieć dobro". zarówno w ciele jak i w naszym otoczeniu. wydarzenie ma swój powód. które są częścią ludzkiego Ŝycia. Wszyscy przeŜywamy sytuacje. i przez przyjęcie Boskiego sposobu rozumowania w myśl słów: „Pozwól mi poznać to. gdy zawodzi logika. jest święte (w buddyzmie ta zasada nazywa się „naleŜytym sposobem Ŝycia"). Dzięki nim nasz system przekonań stopniowo dojrzewa. Te trzy archetypowe siły przesyłają do naszego układu energię Boskiej prawdy: „śyj tu i teraz". z którymi Ŝyjemy lub pracujemy. pozostać w zgodzie z prawdą i podejmować decyzje słuŜące dobru naszemu i tych. sakramentu kapłaństwa oraz sefir Biny i Chochmy. Chochma i Bina razem słuŜą jako wewnętrzny system orientacji i inspirują nas do osiągania klarowności w myśleniu oraz do przełamywania ograniczeń ludzkiego umysłu. Jednak wszyscy pragniemy wzbogacać Ŝycie innych i czuć. otwieramy się na rozumienie. Energia szóstej czakry czuwa. posiadają uświęconą energię. Ŝe pytamy „dlaczego?" i pragniemy wiedzieć więcej. Te cztery archetypowe siły przesyłają do naszego systemu energię Boskiej zasady: „DąŜ wyłącznie do prawdy". dla których coś się dzieje. Ŝe ludzie. Poziom VI Połączenie czakry umysłu (AdŜny). Ŝe jesteśmy czymś więcej niŜ fizycznym ciałem. szczególnie wtedy. Umysł instynktownie dąŜy do zrozumienia tajemnic. Boski impuls w nas sprawia. które powodują zmianę postaw i zbliŜanie się do prawdy. promieniując energią zrozumienia. świadomie nie dopuszczając do siebie głębszych prawd. Nigdy nie pojmie złoŜoności przyczyn. kto nie jest wiarygodny. rozpoznają. okalecza duszę i ciało. pozwala nam łatwiej znieść kryzysy. co robimy. jest cenny. zanika nasza zdolność jasnego postrzegania rzeczywistości. uprawianie ziemi czy bycie dobrym przyjacielem. która wypływa z czakry umysłu. abyśmy odrzucili poglądy. czy naszym powołaniem jest uzdrawianie. nieustannie popycha nas ku sprawdzaniu prawdziwości i spójności dotychczasowych przekonań. sakramentu ostatniego namaszczenia i sefiry Keter. Słusznie mówi się. Poprzez dąŜenie do wspierania i nie-ocenianie innych stajemy się przekaźnikiem Boskich energii. PoniewaŜ z natury jesteśmy istotami duchowymi. co zdołam zrozumieć. aby wiedzieć. Ŝe nasz wkład w ich Ŝycie. Czakra ducha mówi nam o wieczności duszy. 50 . Na tym polega współczesne kapłaństwo. Sefira Chochma pomaga nam stać się naczyniem dla Boskiej energii. jak to miało miejsce w przypadku biblijnej postaci Salomona. Chochma pomaga nam wywaŜyć osądy. wychowywanie dzieci. motywując nas do korzystania z Boskiej mądrości. Poziom VII Połączenie czakry ducha (Sahasrary). W znaczeniu symbolicznym osiągamy kapłaństwo. są Boskimi narzędziami. które są naszym udziałem. Bez względu na to. łagodniejszą w porównaniu do często „zaciętej" energii ludzkiej argumentacji. Świadomość. nasze duchowe potrzeby są równie waŜne (lub moŜe nawet waŜniejsze) dla naszego dobrego samopoczucia jak potrzeby fizyczne. tak aby mogła się przez nas przejawić Boska inteligencja. Energię Chochmy dopełnia sefira Bina. Prawdziwy spokój ducha moŜemy osiągnąć tylko poprzez wyzbycie się ludzkiej potrzeby. Gdy opieramy się tej energii. którzy promieniują miłością i gotowością niesienia pomocy. moŜemy się stać naczyniem dla Boskiej energii. które jest Boskie w swojej naturze. Ŝe ufanie czemuś lub komuś. które nie odzwierciedlają prawdy. Umysł ludzki nie jest w stanie wyjaśnić tajemnic Ŝycia. choćby nie wiem jak bolesne. Ŝe to. w ich osobisty i duchowy rozwój. Energia. Sakrament kapłaństwa dosłownie oznacza wyświęcenie kogoś na księdza i oficjalne podjęcie się przez tę osobę roli przekaźnika Boskiej prawdy. KaŜdy z nas nosi w sobie potencjał stania się Boskim przekaźnikiem i słuŜenia innym przez odzwierciedlanie Boskiej energii. Ŝe kaŜde. i pomóŜ zaufać. zajmowanie się nauką. Od urodzenia instynktownie czujemy. z którymi wchodzimy w relacje. kiedy osoby.

Poszukując podobieństw. 51 . czyni nas chorymi. Połączenie hinduizmu. Wtedy rozkwitamy i zostajemy uzdrowieni. Duchowe wyzwania jakim wszyscy stawiamy czoła. śyjąc pełnią teraźniejszości. gdy koncentrujemy się na przeszłości. co odeszło. W głębi wszyscy jesteśmy tacy sami. są takie same. wzmacnia ciało. Zniekształcamy w ten sposób czas. Jego moc i symbolika nie odnoszą się zatem tylko do ostatniej fazy Ŝycia. Przewodnictwo jest bezuŜyteczne. w których dorastamy. To osłabia ciało i ducha. Istnieje biologiczna i duchowa potrzeba kończenia wszystkich spraw. natury czysto fizycznej. Potrzeba Ŝycia w teraźniejszości ma swoje uzasadnienie takŜe w sakramencie ostatniego namaszczenia. W drugiej części ksiąŜki dokładnie opisuję czakry i związaną z nimi moc. aby nasze myśli zbyt długo przebywały w przeszłości. znowu pojawi się na naszej drodze . zaczniemy odczytywać symboliczne przesłania. buddyzmu. Dorastając. To nas łączy. Rodzimy się ze znajomością tych siedmiu świętych prawd. gdyŜ patrzymy na wszystko poprzez pryzmat minionych zdarzeń. W znaczeniu symbolicznym ostatnie namaszczenie odzwierciedla potrzebę przywołania ducha poprzez zamknięcie niedokończonych spraw.promieniuje wiedzą. które mają za zadanie pomóc nam w uwolnieniu się od przeszłości i kontynuowaniu Ŝycia. które nas łącza. Naszym przeznaczeniem jest wypoczywać w energii tej świętej prawdy. które powodują jej utratę. Dosłowne ich pojmowanie powoduje podziały.takie jest Boskie przyrzeczenie. ich symboliczne i ogólne przesłanie. Został on ustanowiony. KaŜdy. zakłócony zostaje naturalny przepływ sił Ŝyciowych. aby uwolnić duszę zanim nastąpi śmierć fizyczna. co odeszło. Ŝe związek ciała z chronologicznym przebiegiem czasu jest iluzją. Zniekształcamy to. KaŜdy z nas jest ich biologicznym zapisem. co dzieje się teraz. stopniowo wyjaśniamy zagadki przeszłości. pozwala sprostać duchowym wyzwaniom Ŝycia. ze szczególnym uwypukleniem lęków. Nasze zewnętrzne róŜnice są iluzoryczne i tymczasowe. Zadaniem prawd zawartych w pisanych przekazach róŜnych religii jest zjednoczenie wszystkich nas. dotyczących róŜnych obszarów Ŝycia. Natomiast ich symboliczna interpretacja pokazuje. badaj siebie z zamiarem rozpoznania. To nienaturalne i niezgodne z Boską strukturą naszej istoty. który poszerza moŜliwości umysłu. Zbyt długie noszenie w sobie tego. Poprzez praktyki religijne społeczności. przez co utrudniamy sobie Ŝycie w teraźniejszości. samoistnie się budzą . Studiując ten materiał. w którą stronę skierowałeś swojego ducha. Sefira Keter symbolizuje połączenie ze światem nieskończoności . Energia tego sakramentu daje nam moc uwalniania się od przeszłych doświadczeń i zarazem zapobiegania noszeniu w sobie tego. Gdy odwrócimy uwagę od świata zewnętrznego i skierujemy się do wnętrza. coraz bardziej pozwalamy się prowadzić naszej zdolności symbolicznego postrzegania. Nasze dusze przyciągane są instynktownie ku tej świętej prawdzie. Nawet jeŜeli nikt świadomie ich nam nie przekazuje. Po kaŜdym bolesnym i dramatycznym doświadczeniu pojawiają się wewnętrzne impulsy.Powinniśmy zdać sobie sprawę z tego. poznajemy w dzieciństwie róŜne interpretacje tych prawd. Kiedy skupiamy naszą uwagę na przeszłości. To właśnie w chwilach ekstazy nasz duch staje się silniejszy od ciała i je sobie podporządkowuje. a energia sakramentu ostatniego namaszczenia jest w tym pomocna. Ŝe nie ma śmierci i Ŝe istnieje tylko Ŝycie. chrześcijaństwa i judaizmu ustanawia jeden system wspólnych prawd. a takŜe odbiór przewodnictwa duchowego. Ŝe struktura duchowa kaŜdego człowieka jest identyczna.w naszym wnętrzu. choć na pierwszy rzut oka wydaje się oczywisty. kogo spotkaliśmy. zaczynamy coraz lepiej i głębiej rozumieć ich treść. umysłach i poprzez naturalne poczucie porządku Ŝycia. która jest źródłem inspiracji wyzwalającej ekstazę.

Bez względu na to. czakr. analiza energetyczna powinna być wyczerpująca. rodziny lub pracy. jak złość lub gniew. w przypadku chorób serca lub raka piersi. Gdy analizuję chorobę z punktu widzenia medycyny energetycznej. gdyŜ stanowi początek i podstawę energetycznego układu ciała. Najwięcej energii zabierają ludziom sprawy związane z pierwszą. nie wyraŜony smutek dotyczy górnej jego części. co przemawia do Twojego serca i duszy. relacje z innymi. * Istnieje kilka róŜnych interpretacji systemu czakr. Ŝale i nie zakończone sprawy emocjonalne . Pamiętaj o tej zasadzie. Ze wszystkich energii. Aby w pełni zrozumieć. karierę itp. jeŜeli nie wszystkich. podczas gdy np. czyli obejmować wszystkie siedem czakr i wszystkie aspekty Ŝycia pacjenta. znaczeniem i przesłaniem. objawiają się w dolegliwościach fizycznych dolnej części ciała. np. dlaczego rozwinęła się choroba. studiując ludzki układ energetyczny. które tworzą system energetyczny. NajwaŜniejszymi przyczynami raka i guzów piersi są urazy. Z niektórymi z nich się zgadzam. konieczne jest więc uwzględnienie kilku. Nie przypadkiem większość chorób jest wynikiem utraty energii w tych ośrodkach. Poruszane przeze mnie kwestie chorób i ich przyczyn naleŜy rozumieć w następujący sposób: wymienione silne negatywne emocje mogą być głównym czynnikiem powodującym rozwój dolegliwości fizycznych w kaŜdym z opisanych ośrodków energetycznych. badam wszystkie obszary Ŝycia pacjenta: fizyczne objawy choroby. a za relacje odpowiedzialna jest przede wszystkim pierwsza i druga czakra. a resztę odłóŜ na bok.Część druga Siedem uniwersalnych prawd Moje rozumienie systemu czakr* rozwinęło się dzięki praktyce diagnozowania intuicyjnego. 52 . Wersja opisana przez Josepha Campbella w ksiąŜce pt. małŜeństwa. związków. jak to jest np. sposób odŜywiania. W części II omawiam kolejno wszystkie czakry. Troska i dzielenie się dotyczą relacji. Dzieląc się z Czytelnikiem wynikami swojej pracy otwieram przed nim umysł i udostępniam wypracowany przez siebie warsztat. pierwsza czakra jest najbardziej złoŜona. gdzie znajduje się ognisko choroby. praktykę duchową. Takie emocje. The Mythic Image jest jedną z najczęściej akceptowanych. Przyjmij na swój uŜytek tylko to. nawyki psychiczne. jej przyczyny energetyczne dotyczą spraw związanych z trzema dolnymi czakrami. drugą i trzecią czakrą.kwestie ogólnie związane z dzieleniem się i troszczeniem się o innych. abyś mógł się zaznajomić z ich szczególnymi cechami. Nawet jeŜeli choroba rozwija się w górnej części ciała.

Czakra

Narządy „rusztowanie" ciała podstawa kręgosłupa nogi, kości stopy odbytnica układ odpornościowy

1

Anatomia energii Odpowiedniki psychiczne i emocjonalne rodzinne i grupowe bezpieczeństwo fizyczne zdolność do zapewnienia sobie środków do Ŝycia nieugiętość poczucie bycia w swoim środowisku społeczne i rodzinne zasady i porządek poczucie winy i obwinianie innych przewlekłe bóle krzyŜa pieniądze i seks władza i dominacja kreatywność etyka i honor w związkach międzyludzkich

Dolegliwości fizyczne przewlekłe bóle krzyŜa rwa kulszowa Ŝylaki rak odbytnicy depresja zaburzenia układu immunologicznego

2

narządy płciowe jelito grube kość krzyŜowa miednica wyrostek robaczkowy pęcherz moczowy okolice bioder brzuch Ŝołądek jelito cienkie wątroba, pęcherzyk Ŝółciowy nerki, trzustka gruczoły nadnercza śledziona środkowy odcinek kręgosłupa

3

zaufanie lęk i zastraszenie godność osobista, pewność siebie i szacunek do siebie troska o siebie i innych odpowiedzialność za podejmowane decyzje wraŜliwość na krytykę poczucie honoru

Przewlekłe bóle krzyŜa Rwa kulszowa Schorzenie ginekologiczne Bóle podbrzusza/krzyŜa Zaburzenie potencji Dolegliwości układu moczowego zapalenie stawów wrzody Ŝołądka i dwunastnicy patologie jelitowe zapalenie trzustki, cukrzyca niestrawność ostra lub przewlekła anoreksja, bulimia zaburzenia czynności wątroby zapalenie wątroby zaburzenia czynności nadnerczy niewydolność serca zawał serca wypadanie płatka zastawki skupienie na sobie mitralnej samotność i zobowiązania astma, alergia nadzieja i uf rak płuc Chrypka Przewlekłe zapalanie gardła Owrzodzenie jamy ustnej Schorzenie dziąseł
53

4

układ krąŜenia płuca barki i ręce Ŝebra, piersi przepona grasica

miłość i nienawiść uraza i gorycz Ŝal i gniew skupienie na sobie samotność i zobowiązania przerost serca wybaczanie i współczucie nadzieja i ufność

5

gardło tarczyca tchawica odcinek szyjny kręgosłupa jama ustna zęby i dziąsła

Siła woli i zdecydowanie WyraŜanie siebie Realizowanie soich marzeń Wykorzystanie wewnętrznej mocy w tworzeniu Nałogi

przełyk przytarczyce podwzgórze

Osądzanie krytycyzm Wiara i wiedza Zdolność podejmowania decyzji

6

mózg układ nerwowy oczy, uszy nos szyszynka przysadka mózgowa

7

układ mięśniowy układ kostny skóra

samoocena prawda zdolności intelektualne poczucie kompetencji otwartość na pomysły innych umiejętność uczenia się na podstawie swoich doświadczeń padaczka inteligencja emocjonalna zaufanie do Ŝycia wartości, etyka i odwaga humanitaryzm altruizm zdolność patrzenia na świat z szerszej perspektywy wiara i natchnienie duchowość i oddanie

Dolegliwości stawu skroniow-Ŝuchwowego Skoaliza Zapalenie krtani Powiększenie węzłów chłonnych Patologie gorczycy guz mózgu, udar mózgowy zaburzenia neurologiczne ślepota, głuchota dolegliwości całego kręgosłupa trudności w uczeniu się padaczka zaburzenia energetyczne depresje natury duchowej chroniczne zmęczenie, które nie ma przyczyn fizycznych nadwraŜliwość na światło, hałas i inne czynniki zewnętrzne

54

Rozdział 1

Czakra pierwsza: energia wspólnoty
Pierwsza czakra zawiera energię wspólnoty. Słowo „wspólnota" jest synonimem rodziny, ale takŜe archetypem, którego znaczenie wykracza poza tradycyjne pojęcie rodziny. Wspólnota oznacza w przenośni grupową toŜsamość, siłę oraz grupowe dąŜenia i przekonania. Wszystkie te znaczenia stanowią treść energetyczną pierwszej czakry. Czakra wspólnoty daje nam oparcie; jest naszym połączeniem z tradycją, która jest podstawą toŜsamości społecznej i poczucia przynaleŜności do określonej grupy ludzi zamieszkującej pewien obszar. Połącz się z energią pierwszej czakry, skupiając się przez kilka chwil na czymś, co ma odniesienie społeczne, a co wyzwala w Tobie reakcję emocjonalną, np. • słuchanie hymnu narodowego • oglądanie defilady wojskowej • wręczenie medalu zwycięzcy olimpijskiemu • to, Ŝe jesteś świadkiem na ślubie kogoś, o kogo się troszczysz • to, Ŝe dziecko otrzymuje Twoje imię Koncentrując się na wybranym doświadczeniu, uświadom sobie, Ŝe Twoje ciało reaguje na nie w obszarze czakry wspólnoty. Umiejscowienie: podstawa kręgosłupa (okolica kości guzicznej. Odpowiedniki fizyczne: kręgosłup, odbytnica, nogi, kości, stopy i układ immunologiczny. Powiązania energetyczne z emocjami i umysłem: Pierwsza czakra jest podstawą zdrowia emocjonalnego i psychicznego. Równowaga psychiczna i emocjonalna jest związana z rodziną i środowiskiem społecznym, w którym przebywało się na początku Ŝycia. Wiele chorób umysłowych (między innymi rozszczepienie osobowości, zaburzenia obsesyjne i kompulsywne, depresje) i zachowań destrukcyjnych takich jak alkoholizm powstaje w wyniku zaburzeń w rodzinie. Znaczenie symboliczne: Energia pierwszej czakry przejawia się poprzez potrzebę zachowania logiki, porządku i struktury. Pozwala nam odnajdywać się w czasie i przestrzeni oraz opierać się na własnych zmysłach. Jako dzieci postrzegamy i poznajemy świat fizyczny niemal wyłącznie poprzez pięć zmysłów fizycznych. Z perspektywy pierwszej czakry nie jesteśmy w stanie postrzegać Ŝycia w sposób symboliczny, gdyŜ zmysły fizyczne traktują wszystko dosłownie i przedstawiają nam rzeczy takimi, jakimi je odbierają. Dopiero w wieku dorosłym potrafimy odnajdywać symboliczne znaczenia wydarzeń i związków. Powiązanie z sakramentami i sefirami: Sefira Szechina, która dosłownie oznacza mistyczną społeczność Izraela, odzwierciedla duchową wspólnotę ludzkości oraz połączenie z Ŝeńskim duchem Ziemi zwanym Gają. Sakrament chrztu oznacza obowiązek szanowania własnej rodziny biologicznej jako wspólnoty najbardziej dla nas odpowiedniej, uświęconej i nam przeznaczonej, w której moŜemy rozpocząć drogę Ŝyciową. Główne lęki: Obawy związane z przetrwaniem, lęk przed odrzuceniem przez grupę i przed zaburzeniem ładu fizycznego. Podstawowe wartości: Więź i poczucie przynaleŜności do rodziny lub wspólnoty i wyznawanych przez nią zasad. Wsparcie i wierność, które są źródłem poczucia bezpieczeństwa i podstawą w relacjach ze światem zewnętrznym. Uniwersalna prawda: Pierwsza czakra zawiera w sobie Boską prawdę: „Wszystko jest jednością". Poznajemy ją i jej twórczą moc poprzez doświadczenia mające charakter społeczny i grupowy. Zawiera ona przesłanie, które mówi, Ŝe jesteśmy powiązani z wszelkim Ŝyciem i Ŝe kaŜda nasza decyzja i kaŜdy pogląd ma wpływ na całość Ŝycia. Sefira Szechina mówi, Ŝe wszyscy jesteśmy członkami jednej wspólnoty duchowej. Ta prawda, która jest elementem rozwoju duchowego i zdrowia fizycznego, wyraŜa się w Ŝyciu poprzez honor, wierność, praworządność, więzi rodzinne i grupowe, osadzenie, potrzebę zapuszczenia duchowych korzeni

począwszy od zwykłego przeziębienia po tocznia. Naszym przeznaczeniem. stopy i odbytnicę. przebywanie razem i poleganie na sobie. która wybuchła w Stanach Zjednoczonych w latach trzydziestych i czterdziestych. Jest to kwestia podstawowa. gdyŜ jesteśmy od niej w pełni zaleŜni w podstawowych kwestiach związanych z przeŜyciem. kości. Ŝe liczba 13 przynosi pecha). którzy czuli się najbardziej dotknięci kryzysem. Gdy zaczynamy Ŝycie. od rodziny biologicznej po środowisko pracy i krąg znajomych. Ŝe katastrofa gospodarcza w jakiś sposób ich załamała. kiedy rozpoczynamy Ŝycie w rodzinie i społeczności. który dotknął całą ludność Stanów Zjednoczonych.i zdolność wykorzystania siły fizycznej dla przetrwania. nogi. KaŜda z grup. Poznajemy wreszcie moc wyznawania tych samych zasad moralnych i etycznych. przewlekłe bóle i inne dolegliwości układu kostnego są spowodowane zakłóceniami osobistych relacji ze wspólnotą. zapewniając mu poczucie godności i przynaleŜności. Energia wspólnoty i wszystkie związane z nią zagadnienia oddziałują na nasz układ immunologiczny. Ŝe wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami) i w przesądach (jak ten. politycy. która symbolicznie odzwierciedlała duchowe „załamanie" wspólnoty. której członkiem się stajemy. Ŝe „wszystko jest jednością". stajemy się członkiem wspólnoty. 56 .ochroną dla ciała przed zagroŜeniem zewnętrznym. byli energetycznie najmniej odporni na wirusa. ludzie biznesu. czy to poprzez związany z nim lęk. prowadzą do chorób . gdy wspólnota zainfekowana jest lękiem. w pełni wykorzystująca własne moŜliwości woli. jako istot społecznych. otrzymywaniem poŜywienia. kiedy nasze lęki i nastawienie do Ŝycia podobne są do tych. Zgodnie z uniwersalną prawdą: „wszystko jest jednością". W październiku 1929 roku rozpoczął się wielki kryzys ekonomiczny. łączy nas takŜe postawa wspólnoty wyraŜająca się poprzez wzniosłe idee (jak ta. Czakra wspólnoty określa nasze połączenie zarówno z pozytywnymi. uprzedzenia. odzwierciedlają aktualną sytuację społeczną i świadczą o ogólnej odporności społeczeństwa. Bycie członkiem wspólnoty staje się wtedy najwaŜniejszą potrzebą. Kultura grupowa Nikt nie rozpoczyna Ŝycia jako jednostka świadoma. jaką jest naród. męŜczyźni i kobiety. osłabiając naszą odporność. Dramatycznym przykładem społecznego oddziaływania energii grupy na zdrowie jej członków jest epidemia polio. Te zasady postępowania kierują Ŝyciem dziecka w okresie dorastania. jest wspólne Ŝycie. Zaczynamy odkrywać. schronienia i okrycia. jak bolesne moŜe być wykluczenie z grupy i pozbawienie jej energii. PoniewaŜ dzieci przejmują energię wspólnoty. które reprezentuje większość populacji. Na początku lat trzydziestych pojawiła się epidemia połio. przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Problemy związane z przynaleŜnością grupową pociągają za sobą utratę energii głównie w pierwszej czakrze. jak i inne. daje nam moŜliwość twórczego badania róŜnych aspektów tej prawdy. stały się podatne na chorobę w stopniu odpowiednim do trudności gospodarczych. wspólne tworzenie. mocne i słabe strony. jaką daje posiadanie wspólnych przekonań. Epidemie są negatywnym przejawem energii grupowej. poniewaŜ kaŜdy z nas osadzony jest w określonej kulturze i związany z jej podejściem do świata poprzez pierwszą czakrę. Podobnie jak doświadczenia. zarówno wirusowe. Wszelkie epidemie. Poprzez rodzinę i inne grupy poznajemy moc. uczenie się. Dziennikarze. wszyscy zgodnie twierdzili. a gdy są powaŜne. Zaburzenia związane z układem odpornościowym. łączymy się z jej świadomością i dąŜeniami. robotnicy. lęki. Uczymy się takŜe. dotyka on takŜe jej dzieci. przejmujemy jej przekonania. Taka toŜsamość pojawia się duŜo później i rozwija się etapami przez okres dzieciństwa i wieku dorosłego. jak i negatywnymi aspektami zbiorowości. czym dla grupy jest energia wspólnoty . czy przez własne doświadczenia. jesteśmy na nie podatni wtedy. Ci. Układ odpornościowy jest dla organizmu tym.

Nasze wspólnoty uczą nas Ŝycia „w świecie". w jaki to następuje. aby nie powodował utraty energii . i odzyskania zdrowia duchowego mogła zostać opanowana epidemia polio. Fakt ten wniósł poczucie dumy i siły do pierwszej czakry Amerykanów. np. Ŝe są bezsilne. Pod koniec wojny naród amerykański odbudował swoją potęgę. okazuje się. Gdy spojrzymy na obecność wirusa HIV w Stanach Zjednoczonych z perspektywy symbolicznej.Poczucie załamania tak szybko opanowało psychikę społeczeństwa. „MęŜczyźni są zaradniejsi od kobiet" 57 . Rozgoryczenie związane z postawą społeczeństwa i cywilizacją powoduje trwały wewnętrzny konflikt energetyczny. Był on Ŝywym symbolem ułomności fizyczej. zrozumienie symbolicznego znaczenia danej sytuacji lub poprzez polityczną aktywność na rzecz zmiany świadomości społeczeństwa. oświecony lub ciemny. gdy wypłynęła kwestia wykorzystywania innych. Energia wspólnoty tego kraju jest niszczona dąŜeniem do osiągania korzyści kosztem innych. bo chociaŜ nie są gejami. lub Ŝe jest wszystkim. Ŝe to Ŝycie jest jednym z wielu. Wspólnoty pobudzają odpowiednie procesy myślowe. łączy poczucie bycia społecznym wyrzutkiem i ofiarą. Choć kaŜdemu się zdarza. poprzez skorzystanie z pomocy terapeuty. Stany Zjednoczone stały się przywódcą wolnego świata dzięki broni atomowej. bez względu na sposób. narodowościowych i rasowych. jeŜeli będziesz się naśmiewał z innych" wpajano nam róŜne poglądy dotyczące Boga. gdyŜ w ich kulturze głos kobiety jeszcze się nie liczy. z którego czerpiemy. aby uzdrowić amerykańskiego ducha . świata niewidzialnego i tego. Osłabienie układu odpornościowego Amerykanów wynika właśnie z tej postawy. co mamy. ten szczególny rodzaj świadomości bycia ofiarą polega na poczuciu bezsilności wobec społeczeństwa ze względu na preferencje seksualne. np. wzmocnione wzrostem zatrudnienia.Franklina D. których męŜowie uprawiają seks z męŜczyznami. ale i nieposkromionej energii. Nasze wspólnoty przekazują nam takŜe poglądy na temat natury samej rzeczywistości. przywróciło dumę. Nosicielki wirusa HIV w tym regionie nie mogą się sprzeciwić zachowaniu swoich męŜów. Trzeba było duŜego wydarzenia społecznego związanego z siłą fizyczną. Duch i nastawienie wspólnoty stały się nagle silniejsze od wirusa. prostytutek i w środowisku gejów. bo sam tego doświadczysz" lub: „Bóg cię ukarze. których uwaŜa się za mniej wartościowych.II wojny światowej. JeŜeli czujemy się wykorzystywani przez społeczeństwo. Ŝe w jakiś sposób zostaje wykorzystany. których doświadczamy. Nieprzypadkowo na początku lat pięćdziesiątych Jonas Salk odkrył szczepionkę przeciwko tej chorobie. grup etnicznych. obfity albo pełen niedostatku. jaki jest świat: Ŝe jest groźny albo bezpieczny. Poprzez stwierdzenia typu: „Nie Ŝycz nikomu złego. siłę i honor wszystkich jego członków. Zachowanie zdrowia w pierwszej czakrze wymaga skierowania uwagi na sprawy dotyczące naszych relacji ze wspólnotą. lub takim. Bohaterstwo i poczucie jedności w społeczeństwie. Ŝe jest miejscem. powinniśmy zmienić ten negatywny sposób postrzegania. co oznaczało uzdrowienie. Rzecznicy społeczni głosili. Bardziej współczesnym przykładem tego samego zjawiska jest wirus HIV. skoncentrowanie się na doskonaleniu zawodowym. w jaki sposób jesteśmy z nim powiązani. wśród osób zaŜywających narkotyki. Kobiety w Ameryce Łacińskiej uwaŜają. W Ameryce Łacińskiej AIDS szerzy się wśród kobiet z klasy średniej. Wszystkich. które zaszły w grupowej świadomości. który uniemoŜliwia wykorzystanie uzdrawiającej siły zawartej w uniwersalnej prawdzie: „Wszystko jest jednością". Mówią nam. w którym musimy zawsze coś dawać. brak pieniędzy lub status społeczny. którzy zainfekują się tym wirusem. W wyniku zmian. Ŝe nawet na prezydenta Stanów Zjednoczonych wybrano osobę naznaczoną tą chorobą . naleŜy to do ich stylu bycia „macho". W Rosji i krajach afrykańskich rozwija się w najuboŜszej części społeczeństwa.np. KaŜdy z nas słyszał uogólnienia dotyczące innych nacji w stylu: „Niemcy lubią porządek" lub: „Szkoci są skąpi". Ŝe pojawił się on. Przejmujemy takŜe liczne poglądy na temat roli płci. Od naszych wspólnot przejmujemy ich nastawienie do innych religii. Ŝe naród ekonomicznie „stanął znowu na nogach". Roosevelta. W Stanach Zjednoczonych jest on najbardziej rozpowszechniony.

mocy i autorytetu. To pragnienie jest motorem w dąŜeniu do samoświadomości. a dziewczynki wolą bawić się lalkami". Uniwersalna droga rozwoju ludzkiego polega na uświadamianiu sobie swojej mocy i szukaniu moŜliwości jej wykorzystania. a nie członków. nie tylko czujemy. Zgodnie z nim oczyszczamy własne poglądy od podstaw. Akt ten jest twórczym i symbolicznym wyrazem prawdy: „Wszystko jest jednością". jak długo postępujemy w zgodzie z grupą. zarówno te zewnętrzne. W ten sposób wnosimy takŜe pozytywną energię do wspólnego organizmu. jednostce trudno jest je zakwestionować. abyśmy podejmowali decyzje. a tym samym sprzeciwić się własnej wspólnocie. Większość hitlerowców oskarŜonych o zorganizowanie i dokonanie zagłady jedenastu milionów ludzi (w tym sześciu milionów śydów) twierdziła. które nie słuŜą naszemu rozwojowi. JeŜeli wygrywa kandydat na jakieś stanowisko. gdyŜ jednostka. Energetyczne skutki wzorców myślowych NiezaleŜnie od prawdziwości przekonań wyniesionych z rodziny kaŜde z nich pochłania część naszej energii. są natury grupowej. zaczynając od najwcześniejszych i najbardziej podstawowych . gdy robimy krok w stronę rozumienia języka symboli. To przystosowanie oznacza podporządkowanie własnej woli grupy. Dziedziczone przez nas przekonania są mieszaniną prawdy i fikcji. emocjonalnie i duchowo. Potraktuj proces własnego rozwoju duchowego jak „duchową homeopatię" dla świata. Bez wątpienia w czasie wojny byli dumni z tego. którego wspieramy. jakim jest globalna wspólnota ludzka. Gdy zmieniamy się wewnętrznie. To wspaniałe uczucie być członkiem grupy ludzi lub rodziny. czy ogólnie panujące przekonania są dobre. co jest fizycznym przejawem prawdy: „Wszystko jest jednością".lub: „Chłopcy lubią grać w piłkę. Z energetycznego punktu widzenia świadomość wymaga wytrwałości i determinacji. gdy potrafimy wznieść się ponad sprzeczności. Ŝe nasza energia i wsparcie były pomocne. Przyjrzenie się własnym poglądom i odrzucenie tych. Jednocześnie mamy w sobie takŜe nieugiętą. Procesy norymberskie są typowym przykładem zawęŜania tej odpowiedzialności. jak i wewnętrzne. wrodzoną potrzebę rozwijania własnych zdolności twórczych. stanowi stałą wartość. z którą czujemy się związani fizycznie. Zmiany leŜą w naturze Ŝycia i. są jego starym elementem. jest szczególnym i często bolesnym wyzwaniem. sposób ubierania się. KaŜde przekonanie i kaŜde działanie wywołuje skutki. i sięgać do zasobów głębszej prawdy.a pierwsze wzorce myślowe. Łączymy się. Ŝe jedynie „wykonywała rozkazy". Ŝe umysł grupowy jest „najniŜszą" formą świadomości. Zrozumienie odpowiedzialności związanej z kierowaniem się własną wolą stanowi meritum tej podróŜy. Stanowi to ciemną stronę prawdy: „Wszystko jest jednością". Proces rozwoju duchowego polega między innymi na tym. Niepisane prawo grupy uznaje jedynie odpowiedzialność jej przywódcy. „Nie wolno mordować". Innym brakuje cechy uniwersalności . i odrzucić szkodliwe. jakie przekazuje nam własna społeczność.tak długo. i przejmowali jej nawyki. Ŝe mogą słuŜyć wspólnocie. Bez względu na to. które są uznawane przez wspólnotę. 58 . która uczestniczy w negatywnych działaniach grupy. jak np. Nasza duchowa moc wzrasta. w pozytywny sposób oddziałujemy na energię i ciało. niemal nigdy nie czuje się odpowiedzialna za swój udział i poczynania. Carl Jung wyraził kiedyś pogląd. wyrastamy z jednych przekonań i umacniamy inne. aby tworzyć. uczestniczymy w energetycznych i fizycznych wydarzeniach spowodowanych przez tę grupę. lecz sądzimy.są małostkowe i słuŜą podtrzymaniu izolacji grupy przy pogwałceniu boskiej prawdy: „Wszystko jest jednością". czy złe. Taka relacja zwiększa naszą osobistą siłę oddziaływania i moc tworzenia . np. które są pozytywne. Uczy się nas. i w trakcie procesów nie potrafili zaakceptować swojej osobistej odpowiedzialności. Za kaŜdym razem. Ŝe w jakiejś mierze reprezentuje on nasze sprawy. wpisanego w układ energetyczny. Wiele z nich. by zachować te wpływy wspólnoty. z jakimi mamy do czynienia. Zgadzając się z poglądami innych. Rozwój duchowy przebiega według określonego porządku.

w swoim procesie uzdrowienia Gerald korzystał z róŜnych form pomocy terapeutycznej. Często aby rozpocząć proces uzdrowienia. Ŝe w jego okręŜnicy rozwija się nowotwór złośliwy. utknęło pomiędzy dwoma światami: tym. Uchylanie się od płacenia podatków staje się umyślnym oszustwem. Ŝyciowe kryzysy wskazują na potrzebę uwolnienia się od poglądów. Zmiany często wymagają rozstania z ludźmi i opuszczenia miejsc. Rozmawialiśmy o pomocy. uczestnicząc np. Był gotów wypróbować kaŜdy moŜliwy sposób. Ŝe właśnie stwierdzono u niego raka okręŜnicy. czy miał robione jakieś badania medyczne. Wspólnota nie wymaga od swoich członków osobistej odpowiedzialności za wewnętrzne nastawienie. kwestii społecznych i zawodowych. a romans . gdyŜ uniemoŜliwia stosowanie takiego wytłumaczenia w przyszłości. Ŝe Gerald sam intuicyjnie rozpoznał. konieczne jest przyjrzenie się swoim powiązaniom z negatywnymi poglądami grupy. Powiedział. Ŝe raka moŜna uleczyć. Sytuacje. Pragniemy poszerzenia świadomości. ćwiczeń i zdrowego sposobu odŜywiania do momentu. jakie wyznawała jego wspólnota. Niektóre wspólnoty mają np. Odpowiedzialność w rozumieniu wspólnoty odnosi się głównie do zewnętrznych aspektów Ŝycia.złamaniem przysięgi małŜeńskiej. Istotne było to. włączając w to jego samego. mają dla nas największe znaczenie. ale jednocześnie lękamy się większej odpowiedzialności. małą świadomość potrzeby ruchu. Ujmując rzecz symbolicznie. potrzebujemy nowych idei. Pewnego dnia zgłosił się do mnie męŜczyzna o imieniu Gerald. w których musimy zadecydować. w terapii wykorzystującej wizualizację w celu wyrobienia w sobie pozytywnego nastawienia. Aby się uwolnić od grupowych przekonań na temat raka. aby usprawiedliwić swoje zachowanie. np. jaka się z tym wiąŜe . a w ich umysłach i ciałach moŜe się pojawić potrzeba bardziej odpowiedzialnego i świadomego traktowania siebie. które nie wspierają nas w rozwoju. ducha i umysłu. W rezultacie takŜe inni członkowie rodziny zetkną się z nową rzeczywistością. nie będziemy juŜ mogli uŜyć „grupowego" sposobu argumentowania. Gdy przejmiemy odpowiedzialność za jakiś obszar Ŝycia. 59 . mogących dotyczyć nowej diety lub nowej praktyki duchowej. do jakich przywykliśmy. gdy jakiś jej członek zachoruje. Zapytałam go. Wszystkie osoby. dlatego o wiele łatwiej jest uniknąć konsekwencji swojego postępowania w środowisku grupy. Chory moŜe otrzymać zalecenia dotyczące diety i sposobu traktowania swojego ciała.Weryfikacja przekonań jest duchową i biologiczną koniecznością.od uchylania się od płacenia podatków i zatrzymania omyłkowo wydanej reszty w sklepie po zdradę małŜeńską. zmarły i nikt. jak sama choroba. aby uwierzyć. Ŝe moŜe wyzdrowieć. Przez chwilę zwlekał z odpowiedzią. ile razy mówiłeś: „KaŜdy tak robi. Duchowo dojrzałe osoby nie potrafią jednak dłuŜej stosować grupowej argumentacji. a od którego muszą odejść. którego się obawiają. stosunek do świata i sposób myślenia. Diagnozując Geralda poczułam. Ŝe jego przywiązanie do poglądów grupy było problemem równie powaŜnym. które poznaję na moich warsztatach. Jakaś część tego męŜczyzny pragnęła zerwać z poglądami na temat raka. do którego przywykły. Ŝe potrzebuje mojej pomocy. KaŜde rozwidlenie na naszej drodze oznacza. czy się zmieniamy. które w jego rodzinie chorowały na raka. do spraw finansowych. Rezygnacja z tej wygodnej pozycji jest niezmiernie trudna. karierę. więc dlaczego ja miałbym postępować inaczej?" Takie unikanie konsekwencji jest najbardziej prymitywnym sposobem wyraŜania prawdy: „Wszystko jest jednością". czy trwamy w dotychczasowych strukturach. W świadomości grupowej nie istnieje ściśle określone pojęcie osobistej odpowiedzialności. relacji. poniewaŜ czuł się wyczerpany. Przypomnij sobie. jaką mógłby uzyskać. zatrzymanie nie naleŜącej się reszty okradaniem sklepu. Według niej wystarczającym wytłumaczeniem uprzedzeń jest stwierdzenie: „KaŜdy w mojej rodzinie tak uwaŜa". poprzez poznanie zalet zdrowego sposobu odŜywiania lub aktywności fizycznej. i nowym. Wiele osób.za nasze zdrowie. Ŝe stoimy u progu zmian. po czym przyznał. Pozwala przerzucić na grupę odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju niemoralne zachowania . Aby dobrze funkcjonować na poziomie ciała. nie wierzył. i wejścia w nową rzeczywistość. prosząc o konsultacje.

Jednak w niektórych przypadkach. 60 . Następny przypadek dotyczy pogwałcenia pierwszej zasady i wyjaśnia symboliczne znaczenie sakramentu chrztu. Zasugerowałam. przyznał. Ŝe spotkania z „panem od cukierków" są niemoralne. szczególnie w trudnych chwilach. z którego pochodzi. Lojalność Lojalność jest instynktem. zapewniając. stoi w sprzeczności z wiernością grupie. nawet jeŜeli nie zna się ich osobiście. widząc wdzięczność rodziców za dokładanie się do domowego budŜetu. Ŝe Tony co wieczór musiał dzwonić do niego. Lojalność. sakramentu chrztu i sefiry Szechina: „Wszystko jest jednością". które co tydzień przynosił do domu. Ŝe właściwie nigdy nie miał ochoty wyjeŜdŜać ze swojego rodzinnego miasta. Pedofil kontrolował go do tego stopnia. i wobec ludzi pochodzących z tego samego kręgu kulturowego. Jest to widoczne w przypadku konfliktu. Zaczęło się od niewinnego kontaktu fizycznego. Ŝe rodzina liczy na niego i na to. którego nie darzy się uczuciem. W początkowym okresie jego rodzice mieli duŜe trudności z zapewnieniem rodzinie utrzymania i wyŜywienia. czyli w obecnym miejscu zamieszkania. W wieku ośmiu lat Tony zaczął pracować w sklepie ze słodyczami. jeŜeli jest niewłaściwie interpretowana. KaŜda z tych postaw moŜe się jednak stać ograniczająca lub szkodliwa. Ŝe jego nogi symbolicznie tkwią w miejscu. miałam wraŜenie. który skarŜył się na nieustające zmęczenie. Po dwóch miesiącach otrzymałam od niego list. Okazało się. Zmęczenie znikło i choć nie znalazł jeszcze nowej pracy. Rodzina Tony'ego była bardzo wdzięczna za dodatkowe dziesięć dolarów. czy lubi swoją pracę. Nie minęły dwa miesiące. które są podstawowym warunkiem dobrego funkcjonowania oraz osobistej i grupowej odpowiedzialności. a skończyło na molestowaniu seksualnym i zupełnym ubezwłasnowolnieniu chłopca. Tony jest synem emigrantów ze wschodniej Europy. To rozczłonkowanie było przyczyną jego nieustającego zmęczenia. aby otrzymać pensję. Stanowi element więzi grupowej i bywa silniejsza nawet od miłości. Gdy opowiedziałam mu o swoich wraŜeniach. a chłopak przynosił juŜ prawie dwadzieścia dolarów i był bardzo dumny. które słuŜy zarówno jednostce. podczas gdy reszta ciała była energetycznie z nim. Zapytałam go. gdyŜ rodzina bardzo wiele dla niego znaczyła. Matka zabroniła mu o tym mówić. grupa ma ogromny wpływ na jednostkę. W tym czasie właściciel sklepu zaczął podrywać Tony'ego. co musi robić. mamy do czynienia z wzorcami negatywnymi.postaw moralnych. Tony stał się psychicznie rozbity. Prowadząc podwójne Ŝycie. poczucia honoru i sprawiedliwości . skoro praca nie daje mu satysfakcji. Ŝe dwa dni po naszej rozmowie złoŜył rezygnację. czuł się świetnie. Ŝe wszystko pozostaje „ich tajemnicą". i wrócił do domu. gdy naruszane są indywidualne wartości jednostki nie będącej w stanie się bronić. Wreszcie zdobył się na odwagę i w skrócie opowiedział matce o tym. Pierwsza czakra przekazywała energię z dolnej części ciała do miasta rodzinnego. co ma dla nas duŜe znaczenie osobiste. gdy ktoś lub coś. honor i sprawiedliwość są wyrazem uniwersalnej prawdy pierwszej czakry. od których taka osoba powinna się uwolnić. szczególnie gdy oznacza świadome zaangaŜowanie się. Lojalność jest piękną cechą wspólnoty. Ŝe nadal będzie pracował. MoŜna być lojalnym wobec członka wspólnoty. W wieku pięciu lat przybył do Stanów Zjednoczonych wraz z rodzicami i sześciorgiem rodzeństwa. Wymagając lojalności. Odpowiedział: „tak sobie". jednak rodzina liczyła na jego comiesięczny wkład w wysokości prawie stu dolarów. Wiedział. na którym mogą polegać członkowie wspólnoty. by się zwolnił. a po tygodniu wrócił do domu. jaki moŜe powstać.Przeciwstawienie się szkodliwemu oddziaływaniu energii grupowej Nasze społeczności uczą nas lojalności. W trakcie sesji z młodym męŜczyzną. Zmusiła go do tego praca. niepisanym prawem. Powiedziała. jak i grupie.

Ŝe rodzina. Zapytałam go. niŜ sam fakt seksualnego wykorzystywania. Wtedy zaczął pić. które nakłaniają go do samobójstwa. Zamiast tego Tony zaczął się modlić i kontynuował psychoterapię. Po roku abstynencji i oddania się modlitwie powiedział mi. które nas zraniły. Aby zarobić na Ŝycie. Tony był przekonany. Tony sądził jednak. czy nie chciałby porozmawiać o swoim dzieciństwie. Po dwóch miesiącach od chwili naszego poznania Tony sam postanowił poddać się terapii odwykowej. Ŝycia. Później stwierdził. Odpowiedział. zwróciłam mu uwagę. Ŝe będzie musiał się zmierzyć ze swoimi negatywnymi uczuciami do bliskich. Ŝe wiedzieli. Został zatrudniony przy remoncie domu połoŜonego w sąsiedztwie mojego. W wieku dwudziestu pięciu lat Tony załoŜył firmę budowlaną i wraz z czterema pracownikami wykonywał drobne naprawy domów w sąsiedztwie. 61 . gdybym miała takie wspomnienia jak on. Ŝe wybaczył sprzedawcy słodyczy. Policja wielokrotnie zatrzymywała go za wzniecanie bójek i drobne akty wandalizmu. co wydarzyło się przed laty. Skutki seksualnego wykorzystywania odbijały się na postępach w nauce. jak powrócił do pracy. Ŝe jego bracia takŜe o tym wiedzieli. gdyŜ naśmiewali się z niego i Ŝartowali. wiedząc.nie próbowała mu pomóc. Wiedział. co musiał robić dawno temu. poŜerał go od środka. Ból związany ze zdradą. Ŝe sprawia mu to przyjemność. dzięki czemu nastąpi oczyszczenie. a wraz z rozwojem jego firmy rodzice zaczęli się wyraŜać o nim z dumą. Poznaliśmy się całkiem przypadkowo. na jaką było ich wtedy stać. Potrafił błogosławić swoją rodzinę i uznać ją za źródło siły. aby zarobić pieniądze. Ŝe matka powiedziała ojcu o molestowaniu. z którymi mamy coś do wyjaśnienia. Spotkaliśmy się kilkakrotnie i rozmawialiśmy o jego przeszłości. Pił nawet w trakcie pracy. co się dzieje . Ŝe nie czuje juŜ Ŝalu do swojej rodziny. Ŝe jest otoczony demonami. Ŝe w obliczu strachu związanego z egzystencją w nowym kraju rodzice być moŜe podjęli jedyną decyzję. Widząc to. Po jednym z incydentów. przeproszą. i otworzenie przed nimi swoich ran. Wiedział. Spojrzałam na niego i jego postawę i od razu wiedziałam. Tony pracował nad odnowieniem swoich kontaktów z rodziną. jednak bez rezultatów. wrzeszcząc wyrzucił z siebie wściekłość na rodziców i rodzeństwo za to. Słuchając go zauwaŜyłam. Niedokończone sprawy dotyczyły rodziny. kiedy to koledzy odprowadzili go pijanego do domu. jednak alkoholizm wywołał u niego urojenia prześladowcze. W wieku dwudziestu dziewięciu lat stracił firmę i dom. Rodzina uwaŜała go teraz za pijaka i spisała na straty. Szczególnie rodzice byliby zbyt zawstydzeni. w którym uczestniczył. Po jej zakończeniu poinformował mnie o efektach programu terapeutycznego. Jak we wcześniejszych sytuacjach zaczął więcej pić. W wieku szesnastu lat był znanym zabijaką i zakałą dzielnicy. Ŝe teŜ bym piła. jakiej dopuścili się wobec niego najbliŜsi. Ŝe bardziej bolała go świadomość tego. Przez trzy lata jego firma jakoś prosperowała. którą odkrył w sobie. W najlepszym wypadku osoby. Uwierzyłam mu. Nie byliby w stanie się przyznać. Alkohol pomagał mu zapomnieć o koszmarnych doświadczeniach. Z trudem przebrnął przez drugą klasę szkoły średniej i w wieku piętnastu lat zakończył edukację. gdyŜ rodzice zabronili rodzeństwu Tony'ego przychodzić do sklepu. Spotkałam Tony'ego w miesiąc po tym. Z jakiegoś powodu się otworzył i wtedy zaczął z niego „wypływać" ten ciemny rozdział jego Ŝycia. Ŝe w dzieciństwie był molestowany seksualnie. Ŝe nie ochronili go przed właścicielem sklepu. aby móc wysłuchać jego historii. Jego droga od odrzucenia poprzez uzdrowienie do miłości i akceptacji rodziny odzwierciedla symboliczne znaczenie sakramentu chrztu. W psychologii pogodzenie się zazwyczaj oznacza konfrontację z osobami. Stwierdził.Tony pracował w sklepie aŜ do ukończenia trzynastego roku. Okazało się. To stanowiło dla niego przeprosiny za to. Ŝe jego rodzina nigdy nie uzna swojej zdrady. Rodzina próbowała powstrzymać go od picia. Upijał się codziennie po pracy. zaczął terminować na budowie.

bo skończył sześćdziesiąt lat. George trochę się oŜywił. . jednak najwidoczniej coś go w moich słowach poruszyło.Nie wiem . Ŝe to wpływ kofeiny. Rozpoczęłam warsztaty od wprowadzenia w układ energetyczny człowieka. iŜ starość zaczyna się po sześćdziesiątce. który choć nie odzwierciedla prawdy. Powiedział. Ŝe kiedy odsunę od siebie jakąś ideę. ulegając namowom Ŝony. posiada nad nami władzę. jest zapisane w moim ciele?" W jego tonie wyczuwalny był sarkazm.Po sześćdziesiątce. Powiedział: „Masz na myśli. podobnie jak cała grupa. oczywiście. Honor Wspólnota jest podtrzymywana nie tylko poprzez lojalność. co powiedzieli do niego rodzice. jego Ŝony i wszystkich uczestników. śona Georga nie mogła spokojnie usiedzieć na krześle. którą mógł się teraz bawić. jest przeświadczenie. PoniewaŜ jesteśmy starzy. jednak gdy omawiałam oddziaływanie doświadczeń z dzieciństwa na nasz układ biologiczny. . .odpowiedział George. co powiedziała mi rodzina. Wokół stwierdzenia George'a rozwinęła się dyskusja. Nadal nie mogę zrozumieć. Ŝe jest tylko „widzem". stał się niemal dziecinnie onieśmielony. WyróŜniał się wśród uczestników. Rozmawialiśmy o tym. Po przerwie przeszłam do omówienia pierwszej czakry i oddziaływania energii grupowej.zapytałam. Ŝe wolę.Kiedy zestarzeli się twoi rodzice? . . W trakcie przerwy podeszłam do George'a i zaproponowałam mu filiŜankę kawy. Ŝe głównym powodem.nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Zdrzemnął się podczas części poświęconej związkom pomiędzy poglądami a zdrowiem. Moi rodzice zawsze mówili mi. Odkąd George skoncentrował się na własnym wewnętrznym poczuciu wieku. wspomnienia związane ze starzeniem się Twoich rodziców?" Uczestnicy w ciszy czekali na odpowiedź. uwalniając się tym samym spod wpływu społecznej koncepcji starzenia. z których Ŝadne nie doŜyło siedemdziesiątki. Bardzo rzadko widuje się. George rozwiązywał w tym czasie krzyŜówki. poniewaŜ taka informacja docierała do niego nieustannie od jego rodziców. . Ku zaskoczeniu mojemu. na przykład.Zastanów się więc teraz . aby moi uczniowie mieli oczy otwarte w trakcie wykładu. przyszedł na moje warsztaty. Ŝe całe to przedstawienie interesuje Ŝonę. jakby otrzymał od kogoś nową zabawkę. George napomknął: „Masz na myśli to.powiedziałam i powtórzyłam pytanie. gdy zrozumiał. George nie mógł zrozumieć tego pytania.Nie wiem. zaczął się cieszyć Ŝyciem. Dlatego idziemy na emeryturę. zapytałam: „Jakie masz. mając nadzieję. aby ktoś zmienił przekonania tak szybko i gruntownie jak on.odpowiedział . ale na pewno bardzo wiele. Ŝe się domyśli. nie jego. George. gdy George popatrzył na swoją Ŝonę mówiąc: „JuŜ nie chcę być stary. Odparłam. Takie jest Ŝycie. Ŝe wszystko. i dał do zrozumienia. abym cięŜko pracował i odkładał pieniądze.Więc i ty zamierzasz zestarzeć się po sześćdziesiątce? . jak moŜna się uwolnić od wzorca.powiedziałam. to ona przestanie kontrolować moje Ŝycie?" Moment kulminacyjny nastąpił. Posłałam jej ostrzegawcze spojrzenie. jest nadal w jego energii. lecz takŜe przez poczucie honoru. Ŝe być moŜe nie wszystko. co powiedzieć. w jaki sposób podejście George'a mogło ulec tak szybkiej zmianie. . Ŝe wszyscy skupili się na nim. Ŝe zawsze uwaŜał. dla którego się starzeje. Najpierw pomyślałam. Ŝeby zabezpieczyć się na starość . Gdy tylko spostrzegł. więc się uspokoiła.Inny męŜczyzna.KaŜdy starzeje się po sześćdziesiątce. PoniewaŜ George właśnie skończył sześćdziesiątkę. George'a. . George przyznał. Ŝe tak musi być. więc zadałam je w inny sposób.A kiedy zamierzasz się zestarzeć? . 62 . tak bardzo chciała odpowiedzieć za niego. George momentalnie odrzucił swoją dotychczasową koncepcję. a ty?" Jego Ŝona zaczęła płakać i śmiać się zarazem.

by honor miał wpływ na zdrowie fizyczne. Ŝe ma problem. Nie wiedziałem. jak po śmierci wytłumaczę się ze sposobu. Sprawą honoru. kilka dni po audycji radiowej. którzy obracali ogromnymi sumami. Jechał właśnie po dostawę narkotyków. którzy nie okazują sobie szacunku. jak wybrnąć z tej sytuacji". dopuszczając się zdrady. jest instytucja małŜeństwa. poniewaŜ mamy anioły. poniewaŜ tak czujesz się wewnątrz siebie. Brak moralnych zasad dotyczy nie tylko rodziny. Sam miał wypadek. Ŝe kaŜdy ma anioła stróŜa. który zawsze nad nim czuwa. Gdy odpowiedziałam. było to. jednak rodzice. wszyscy i wszystko naokoło wydaje się tymczasowe i kruche. abym mu przyrzekła. Uparcie dąŜył do pełnienia roli lidera. „Zatrudniał" wielu dealerów. Wjechał samochodem w 63 . Pewna kobieta powiedziała mi tak: „Mój ojciec umierając poprosił mnie. Choć na ogół nie uwaŜa się. Nie mogłem im powiedzieć: »Słuchajcie. Sam nie miał ochoty tego słuchać. za którego chciałabym wyjść. której wspólnota przypisuje duŜe znaczenie. Ŝe miałem wielu chłopców. Ŝe jego anioł go obserwuje. która zasila nasz układ energetyczny i ciało. z którym nie moŜe sobie poradzić. Ŝe moŜesz się wywiązać ze zobowiązań i potrafisz doprowadzać sprawy do końca. Zadaniem ojca jest utrzymywanie rodziny. „Chodziło mi o to. Pewnego dnia. byleby zachować ciągłość rodziny. ani w innych. którzy liczyli na mnie i moje pieniądze. którzy ciągle siebie okłamywali. Jednak starsi członkowie wspólnoty. jak moi rodzice. Musimy się nauczyć dotrzymywać danego słowa względem innych i względem siebie. i nie moŜemy ich rozczarować«. Przekazane poczucie godności napełnia nas siłą. na których otwarcie opowiedział o swoim Ŝyciu. gdyŜ osoba taka pozbawiona jest ram lub punktu odniesienia dla swoich decyzji i zachowań. Takie były jego ostatnie słowa.Kodeks honorowy kaŜdej wspólnoty obejmuje religijne oraz ludowe tradycje i ceremonie. Bądź pewny. bez ojca. Gdy nie moŜesz na sobie polegać. odpowiedział: Wyjdź za kogokolwiek. Wychowywał się w biedzie. Ŝe będę miała dziecko. w szczególności nasz układ immunologiczny. jednak nagle przypomniał sobie. gdy chodziło o przywództwo w gangu narkotykowym. który otacza go opieką i chroni w kaŜdej sytuacji. o której myślałem. Uczy się ludzi. nawet. Ŝe nie poznałam jeszcze męŜczyzny. Sam powiedział: „Jedyną rzeczą. jednak nie mógł oprzeć się wraŜeniu. Na tym opierał swoje poczucie godności. JuŜ miał przełączyć na inną stację. które śledzą nasze postępowanie. by traktowali siebie z szacunkiem. Ŝe jego dzieci mają zaburzone poczucie odpowiedzialności. sprawia. które w wieku dorosłym takŜe nie mają respektu dla innych. Jednak nie mogę oprzeć się wraŜeniu. lecz całego społeczeństwa. jak jego babcia w dzieciństwie opowiadała mu o aniele stróŜu. zrozumiałam. Cudzołóstwo jest zabronione. gdy nie wywiązuje się z tego obowiązku. Rytuały takie jak chrzest oraz inne grupowe obrzędy wiąŜą energetycznie nowych członków z duchową energią grupy. a kobieta w radiu na nowo obudziła to wspomnienie. Bez poczucia honoru bardzo trudne lub wręcz niemoŜliwe dla jednostki jest godne wystąpienie we własnej obronie. Bez moralnego oparcia. wychowują dzieci. jednak. Ŝe moŜe być jednym z najwaŜniejszych czynników mających wpływ na ciało. porównywalnym z miłością. Po raz pierwszy w Ŝyciu Sam poczuł.poniewaŜ oni z niczym się nie liczyli." Poprzez swój sposób zachowania partnerzy uczą zasad etycznych następną generację. musimy się zmienić. wzmacnia więzy krwi i świadomość przynaleŜności etnicznej. Zapomniał o tym. pozwalają takŜe swoim dzieciom na łamanie tej zasady w przyszłości. Pewnej nocy. gdy rozmówczyni powiedziała. Honor i poczucie godności są źródłem bardzo silnej i pozytywnej energii. jakie daje godne postępowanie. uczy nas znaczenia sprawiedliwości i prawdomówności. nogi i układ kostny. Jako handlarz narkotyków zarabiał prawie siedemdziesiąt pięć tysięcy dolarów tygodniowo. w jaki zarabiałem". przez co nie znajduje oparcia ani w sobie. Pewien męŜczyzna powiedział: „Nie chcę Ŝyć tak. którzy nie potrafią stworzyć stabilnego Ŝycia. dzieci wyrastają na dorosłych. prowadząc samochód. Ŝe odziedziczyłem ten sposób zachowania i Ŝe w odpowiednich okolicznościach zacznę postępować w ten sam sposób". Sam włączył radio i usłyszał rozmowę. Sama poznałam w trakcie warsztatów.

jednak uwierzcie mi. i zacząłem nowe Ŝycie". „nie czyń drugiemu. sprawiedliwe jest pomaganie członkom rodziny w działaniach obronnych lub odwetowych. Jego uzdrowienie niewątpliwie stało się moŜliwe dzięki znalezieniu sensu w Ŝyciu. kogo wspólnota uznała za zagroŜenie. mówię im. a takŜe pomaganie komuś. Z drugiej strony. Wspólnota zazwyczaj wierzy. jednak emanuje radością. którzy go poznają. jednak Sam dostrzegł w tej sytuacji okazję do tego. kiedy to ból jest bardzo dokuczliwy. czego nie miałem im za złe. a oni mi uwierzyli. zawsze zostaje „energetycznie nagrodzony". co tobie niemiłe" albo prawie karmy: „co posiejesz.niezdolni do uczynienia kroku w przód ani do uwolnienia się od przeszłości. Ŝe duŜą rolę odegrała przy tym chęć przejęcia mojego udziału. jakie sam do tej pory prowadził. Ŝe wszystko jest moŜliwe. Choć zbiorowe prawo jest potrzebne dla utrzymania porządku społecznego. wynikającym z prawdziwej miłości do Ŝycia. nie 64 . „złe dni". Ŝe członek wspólnoty „utrzymuje się" z reputacji innej osoby. Zakaz sprowadzania wstydu na rodzinę daje wspólnocie ogromną władzę nad jednostką. jak tylko było to moŜliwe. Postanowił im pomóc. Ŝe to nie miało Ŝadnego znaczenia. „Prawie nic nie zarabiałem w porównaniu do moich wcześniejszych dochodów. Tak rozumiana przez grupę sprawiedliwość zapewnia porządek społeczny. aby mogli Ŝyć Ŝyciem innym od tego. Ŝe poprowadzą dalej interes. Zmieniłem miejsce zamieszkania najszybciej. resztę Ŝycia spędzają błądząc we mgle . Ŝe jest to lepszy „odlot" niŜ wszystkie narkotyki. Myślę. Po raz pierwszy w Ŝyciu wiem. poniewaŜ wiem. Niektóre osoby latami bezskutecznie próbują odkryć „powód" swoich bolesnych przeŜyć. Inspiruje wszystkich. Lecz od nazwiska zaleŜy wiele . jak to mówi. niesprawiedliwe jest sprzeciwianie się nakazom wspólnoty. Niezgodne z grupowym poczuciem sprawiedliwości jest wystawienie na niebezpieczeństwo członka rodziny dla indywidualnych korzyści. Ŝe o kulach będę stał na ziemi pewniej niŜ gdy byłem bez nich?" Ma swoje. One sprawiają. promieniując zaufaniem do siebie. wskutek czego jednostka moŜe odczuwać trwały brak oparcia i mieć trudności w nawiązywaniu kontaktów. Sprawiedliwość Wspólnoty uczą nas sposobu pojmowania sprawiedliwości. Ŝe nie jestem w stanie sprostać obowiązkom. i czasami opowiadam o aniołach. Jego „pracownicy" zapewnili go. Dzisiaj chodzi o kulach. Jakoś dawałem sobie radę. Ŝe jest to prawda. a gdy nie potrafią znaleźć odpowiedzi. Ŝe mam w Ŝyciu cel. aby zmienić swoje Ŝycie. MoŜna ją sprowadzić do kilku podstawowych zasad: sprawiedliwa jest zemsta za nieuzasadnione szkodliwe działanie. Ŝe istnieje „ziemskie" wyjaśnienie wszystkich wydarzeń. mówimy czasem lekcewaŜąco. Ŝe nie powrócę na ulicę. W efekcie Sam zajął się innym „gangiem" . grupowe poczucie sprawiedliwości moŜe spowodować silne osłabienie układu energetycznego. Ŝe jeŜeli przyrzeknę. I kiedy te dzieciaki opowiadają mi o swoich marzeniach. sprawiedliwe jest robienie wszystkiego. by być dumnym z tego. ząb za ząb". Sam zaczął czytać ksiąŜki o uzdrawianiu . Nigdy dotąd tego nie czułem i muszę wam powiedzieć. Tłumaczę im. W Ŝartobliwy sposób mówi: „Kto by przypuszczał. co to znaczy być czystym aŜ do głębi swojej duszy i być z siebie dumnym. będę mógł uzdrowić swoje nogi. Kiedy członek wspólnoty zasłuŜy się jej w szczególny sposób. Nierzadko zdarza się. „Miałem wraŜenie. to zbierzesz".energia dumy lub wstydu. jakie kiedykolwiek sprzedawałem. Takie przekonanie jest przyczyną głębokiego smutku. Powiedziałem chłopcom. Lekarze powiedzieli mu.i o aniołach. co się robi. „Nazwisko jest bez znaczenia".grupą harcerzy z sąsiedztwa. zazwyczaj opiera się ono na zasadach: „oko za oko. Ŝe odzyskanie sprawności w nogach będzie długim i powolnym procesem i Ŝe bóle mogą nie ustąpić do końca Ŝycia. co słuŜy ochronie siebie i rodziny. którą przekazuje nam pierwsza czakra. jak waŜne jest to.latarnię i został powaŜnie ranny w nogi i dolną część kręgosłupa." Sam został przywódcą dzieci uczącym je poczucia honoru.

ZauwaŜyłam jednak. Ŝe rodzinne i zewnętrzne okoliczności nie zostały zaaranŜowane po to. by wspierać nasz komfort fizyczny. To jest droga bez wyjścia . Nie mógł długo siedzieć. choć pochodził z Irlandii Północnej. jakiej kiedyś doznała. który uczestniczył w jednym z moich warsztatów. Ŝe jego energia nie jest zaangaŜowana w samoobronę. więc w trakcie wykładu wielokrotnie wstawał i się przeciągał. Zemsta pociąga za sobą zemstę. Po chwili Patryk powiedział: „Muszę juŜ iść. Według mnie musisz ograniczyć swoje kontakty z tą grupą lub nawet zupełnie z nią zerwać". Nie moŜna cofnąć historii. jest zrozumienie. Zrozumiałam tę głęboką prawdę. „Niektóre rzeczy są nie do odwrócenia.jako sanitariusz w szpitalu i jako wojskowy? Czy jesteś członkiem jakiejś organizacji militarnej?" Patryk zesztywniał. poprosił. Nie moŜna zmienić świata. To zadanie jest jednym z najtrudniejszych. „W moich stronach musisz umieć się bronić" . Ŝe prawdziwa sprawiedliwość jest Boska. Któregoś ranka Patryk spotkał się ze mną. lecz istotnym elementem rozwoju. Zrozumiałam. Ŝe ma na myśli odejście od stołu. czy Patryk kiedykolwiek był zmuszony odebrać komuś Ŝycie. ciepłą i uczuciową osobą. Kilka osób zauwaŜyło. Dosyć powiedzieliśmy". jakie przypisuje jej wspólnota. Powiedziałam: „Sądzę. Obraz stanowił wezwanie do zerwania z tym bólem.odpowiedział. Z racji swojej pracy prawdopodobnie widział więcej ran postrzałowych i ofiar bomb samochodowych niŜ ktokolwiek inny. gdyŜ często oznacza fizyczne rozstanie się z rodziną lub grupą ludzi. a bolesne doświadczenia nie są karą za złe postępowanie. Ŝe to związek z tą organizacją militarną jest przyczyną Twojego przewlekłego bólu. jednego dnia ja tracę nogę. Zapadła cisza. „Dlaczego mam wraŜenie. Ŝe obciąŜenia spowodowane prowadzeniem podwójnego Ŝycia nie pozwalały mu odzyskać zdrowia. z którą byliśmy związani. które doprowadziło go prawie do kalectwa. Ŝe przekroczyłam niebezpieczną granicę. Nie był on związany z jej religią. choćby nie wiem jak bardzo się tego pragnęło.utratę zdrowia i wewnętrzny konflikt pomiędzy osobistym poczuciem sprawiedliwości a atmosferą usprawiedliwionej zemsty. jakie się wiąŜą się z pierwszą czakrą. Zaakceptujmy fakt. która go otaczała. Opowiadając o epizodach ze swojego Ŝycia hipnotyzował innych. zobaczyłam obraz ukrzyŜowania. następnego . lecz on opuścił warsztaty i nigdy więcej juŜ go nie spotkałam. obcy. uwaŜał. lecz agresję. nie moŜna się wycofać". Ŝe cierpiał na bóle nóg i kręgosłupa. Ŝe jest Ŝołnierzem i Ŝe jego silny ból w nogach jest wynikiem cięŜkiego pobicia. Chodził o lasce. Ŝe jest pogodną. Nie wiem. JeŜeli sprawiedliwość w tym znaczeniu. gdy diagnozowałam pewną kobietę z rozległymi zmianami nowotworowymi. Ze względu na swój sposób zachowania Patryk wydawał się osobą wolną od trosk. abym go zdiagnozowała. Nie potrafił zerwać ze swoją „wspólnotą militarną" bez względu na cenę. który pozwala pojawiać się wraŜeniom. która zbliŜyła się do niego na odległość trzech metrów. kto go poznał. przeszkadza nam w rozwoju duchowym. Myślałam. Nagle z ciepłej i bliskiej osoby zrobił się zimny. nerwowo zapytał mnie: „Co widzisz?" W tym momencie zrozumiałam.oni. Ŝe prowadzisz podwójne Ŝycie . Pracował jako sanitariusz i posiadał dar opowiadania. Flirtował z kaŜdą kobietą. Największą lekcją. w której rządzi Boska logika. W symbolicznym znaczeniu sakramentu chrztu moŜemy odnaleźć pomost pomiędzy duchową pułapką ludzkiej sprawiedliwości a Boskim sposobem rozumowania.kiedy raz się na nią wstąpi. lecz słuŜą naszemu rozwojowi duchowemu. lecz z cierpieniem z powodu zdrady. był wyjątkowo czarującym męŜczyzną. i choć czuł się przy tym niezręcznie. jaka się wiąŜe z pierwszą czakrą. wiem jednak. znanej ze swoich niekończących się konfliktów religijnych i ekonomicznych. 65 . jaką musiał za to zapłacić . KaŜdy. mając najwidoczniej na myśli trwający od dawna konflikt w Irlandii Północnej. Patryk. musimy się uwolnić spod jej panowania. Odbierając wraŜenia jej dotyczące.odzwierciedla rzeczywistości. Zapytałam go o wiek i gdy znalazłam się w tym łagodnym stanie.

Powiedz mi. Pod wpływem tego snu zdecydował się przyjąć ofertę swoich partnerów. albo wszystkie akcje przedsiębiorstwa.powiedział . a gdy warsztat się zakończył. choć to oni myśleli. Przez cały czas siedział cicho." Wkrótce pojawiło się kilka sprzyjających okoliczności. „Wszyscy moi partnerzy opuścili mnie jednego dnia. gdy przydarza nam się coś podobnego lub gdy nie moŜemy osiągnąć tego. zdałam sobie sprawę. Ŝe nie chce z nim dłuŜej współpracować. która jest prawdziwym partnerem Ŝyciowym w kaŜdym tego słowa znaczeniu. słucham Cię". oznajmił. Zaproponowali mu dwie moŜliwości.PoŜegnałem się z nimi. W przenośni oznacza. Ŝe zaraz uderzy w zbocze góry. który prowadził we śnie to był Jaguar. co robię . nie rezygnował. daj mi znak. a ja to zrobię". z najcudowniejszą kobietą na świecie.Gdy zastanowiłam się głębiej nad znaczeniem tego obrazu. Poznałam kogoś". W jakiś sposób udało mu się przedostać na drugą stronę. Byłem zdruzgotany tym faktem i choć jestem ateistą. Wchodząc do domu zwrócił się do Ŝony: „Muszę ci o czymś powiedzieć". Jednak tak się nie stało.powiedział. W przeciwieństwie do kobiety. Ŝe zabiera mnie na wycieczkę do Amsterdamu. z którymi realizował róŜne przedsięwzięcia. OŜenił się ponownie. Ŝe tego nie zniosę. śycie Eryka jest typowym przykładem tego wyzwania. na co Ŝona odparła: „Ja teŜ muszę ci coś oznajmić. Wydawało mi się. a które nie miało Ŝadnej wartości. gdzie burzy juŜ nie było. jak twierdzi. Ŝe tylko Bóg mógł coś takiego zainscenizować. lecz powiedziałam: „Dobrze. Powiedziałem Bogu: JeŜeli Ty za tym stoisz. nie powinniśmy dopuszczać do siebie rozgoryczenia i poczucia zranienia. Ŝe będę robił to. Dziś Eryk ma jedno z odnoszących największe sukcesy przedsiębiorstw w Belgii i większość swojego czasu spędza prowadząc transakcje. pomyślałem. która w obliczu zdrady rozwinęła w sobie raka. „Nigdy nie przewidywałem.tylko 66 . dotarł do małej wioski. Musimy zrozumieć. „Wiedziałem. Ŝe doświadczenie judaszowej zdrady jest archetypem. Podczas wielkiej burzy przedzierał się samochodem przez Alpy. Ŝe mu się powiedzie. a na stole czekał ciepły posiłek. sądząc. której nie potrafimy dostrzec. PoniewaŜ wiedział ze snu. Ŝe pokładanie wiary w ludzką sprawiedliwość jest błędem i Ŝe powinniśmy zaufać Boskiej logice. Chcę rozwodu. gdzie w oknie jednego z domów paliła się świeca. Po drodze Eryk powiedział: „Pozwól. aby uniknąć wypadnięcia z drogi. Uczy nas. jak dotąd lub jak byśmy sobie tego Ŝyczyli. W pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem i wydawało się. lecz pomoc w przewartościowaniu tego. Dwóch partnerów. Ŝe w ten sposób zaoszczędzili trzydzieści pięć tysięcy dolarów. zgodziłam się. Ŝe opowiem Ci o sobie". Ŝe ludzka argumentacja i sprawiedliwość nie są wystarczające i Ŝe nie posiadamy mocy sprawiania. Jadąc dalej. by wszystko było tak. Choć byłam wyczerpana i chciało mi się spać. Partnerzy byli tym zachwyceni. . gdyŜ firma zajmowała się produkcją pokarmu dla kotów. a samochód. które prowadziłam w Belgii. czego chcesz. która dotyczyła przejęcia akcji pozbawionego wartości przedsiębiorstwa. Ŝe Ŝyciem rządzi sprawiedliwość uniwersalna. Ŝe celem tego bolesnego doświadczenia nie jest zranienie nas. oznajmiło. Nie poŜałowałam i do dziś jestem mu wdzięczna za jego natręctwo. Eryk wyszedł z biura przytłoczony. Tej samej nocy Eryk miał sen. Świeciło słońce. czego pragniemy. Podjął taką decyzję. Ŝe w ten sposób będę mógł odejść od nich i od Ŝony bez Ŝalu . nie mógł nic na to poradzić. Albo weźmie równowartość trzydziestu pięciu tysięcy dolarów w gotówce. choć nie byłem tego pewien. w co do tej pory wierzyliśmy i czemu ufaliśmy. które pozwoliły mu zająć się tą małą firmą. Ŝe uwalniają się ode mnie. Jezdnia była zdradziecko oblodzona i musiał przykleić się do kierownicy. a droga była sucha i bezpieczna. Jak przepowiedział to sen. W nocy zacząłem się modlić. PoniewaŜ ich było dwóch. które wspólnie prowadzili. Eryka poznałam przed kilkoma laty na warsztatach. Przed dziesięciu laty Ŝycie Eryka legło w gruzach. pierwsze miesiące budowania przedsiębiorstwa praktycznie od podstaw były bardzo trudne. Doświadczenie zdrady pokazuje nam.

Wymień wszystkie sposoby. tworząc „intuicję pierwszej czakry". które powstrzymują Cię przed uzdrowieniem tych relacji? 7. Nie trzeba się niczym martwić. mówię jej: Bóg jest z Tobą. jakie chciał(a)byś przekazać swoim dzieciom. na jakie Twoja rodzina wnosi dobro do Twojego Ŝycia. które chciał(a)byś w sobie rozwinąć lub wzmocnić. Które z nich straciły waŜność. która pomaga nam godnie ze sobą współŜyć. dziękując Bogu za uwolnienie mnie od wcześniejszego Ŝycia. Wymień te cechy wspólnoty. Jakie przekonania odziedziczyłeś/aś po swoich rodzicach? 2. Jakie masz uprzedzenia? Które z nich są silniejsze niŜ zdrowy rozsądek? 4. Czy masz jakieś nierozwiązane konflikty z członkami rodziny? JeŜeli tak. Odpowiedz na pytania: 1. rozwijać się i wznosić ponad wypaczenia zasady: „Wszystko jest jednością". Teraz. czy podjąłeś/aś działania. 8. Czy kiedykolwiek mu się sprzeniewierzyłeś/aś? JeŜeli tak. Duchowa moc zawarta w sefirze Szechina i sakramencie chrztu łączy się z energią pierwszej czakry. Jakie rodzinne tradycje lub rytuały przejąłeś/aś i kontynuujesz sam(a) lub w swojej rodzinie. 67 . aby uzdrowić tę sytuację? 6. Wiem o tym z własnego doświadczenia". Kolejnym etapem naszego rozwoju są lekcje związane z drugą czakrą i Boską prawdą: „Szanujcie siebie nawzajem". na których moŜemy się uczyć uniwersalnej prawdy: „Wszystko jest jednością". Opisane przypadki są przykładami sytuacji. choć nadal dominują w Twoim myśleniu? 3. KaŜdy dzień zaczynam od modlitwy. 10. kiedy spotykam osobę. 9. wymień przyczyny. JeŜeli załoŜyłeś/aś własną rodzinę. wymień wartości. której Ŝycie się wali. Czy posiadasz poczucie honoru? Czego ono dotyczy? 5. gdyŜ nigdy sam nie zdobyłbym się na rozstanie z tymi trzema osobami.Bóg mógł znać ten plan.

powiązane jest z naszym polem energetycznym właśnie poprzez tę czakrę. Dotyczy ona naszych kontaktów z ludźmi oraz wszelkimi przejawami Ŝycia. Czakra partnerstwa zawiera takŜe energię „przymierza". Umiejscowienie: dolna część brzucha. Energia drugiej czakry. impotencja. Uniwersalna prawda: W drugą czakrę wpisana jest święta prawda: „Szanujcie siebie nawzajem". odrzucenie przez partnera lub środowisko zawodowe. byśmy polegali na sile zewnętrznej. jaką emanuje zdrowe fizyczne ego. co pozwała nam kontrolować otoczenie. Sakrament komunii współbrzmi z energią drugiej czakry i dotyczy więzi. Symbolicznym wyrazem róŜnego rodzaju komunii jest akt „dzielenia się chlebem". Energetyczne powiązania z emocjami i umysłem: Druga czakra jest odpowiedzialna za naszą potrzebę tworzenia związków i oddziaływania na świat fizyczny. przewlekłe bóle dolnej części kręgosłupa. Ta płodząca energia ma charakter biologiczny. a takŜe umiejętność podejmowania decyzji osobistych i zawodowych. Podstawowe wartości: Zdolność do zapewniania sobie finansowych i materialnych środków do Ŝycia oraz stabilność w tym zakresie. W tym okresie dzieci zaczynają wchodzić w nowe relacje z dorosłymi i innymi dziećmi. Znaczenie symboliczne: Energia tej czakry pomaga nam budować indywidualną toŜsamość i chronić siebie poprzez ustalanie własnych granic. Energia drugiej czakry zmienia nastawienie do świata. Wszystko. autorytet. z jednej strony wyraŜa się poprzez pragnienie posiadania dzieci. Choć pierwsza czakra nadał nakłania nas. Choroby związane z tym ośrodkiem energetycznym powodowane są lękiem przed utratą kontroli. Druga czakra daje nam niezaleŜność i stanowi instynkt przetrwania. a znaczenia nabierają inne związki. okolica bioder. Rak prostaty. pracy lub pieniędzy. poniŜej pępka. Główne lęki: Lęk przed utratą kontroli lub przed kontrolą z zewnątrz sprawowaną przez innych ludzi lub wydarzenia i okoliczności takie. Jej energia zaczyna pulsować i ujawnia się w wieku około siedmiu lat. W tych nowych relacjach dzieci zaczynają przejawiać indywidualność. Dzięki energii drugiej czakry moŜemy odpowiednio dozować siły i radzić sobie z pokusami. dzięki którym moŜna zaspokoić osobiste. jelito grube. straty finansowe. miednica. TakŜe lęk przed utratą sprawności fizycznej. gwałt. jak: uzaleŜnienie. Odpowiedniki fizyczne: narządy płciowe. fizyczne potrzeby. rak jajnika. bioder oraz zapalenie stawów są najczęstszymi dolegliwościami tego obszaru. pieniądze. waŜnym bodźcem staje się energia drugiej czakry. zdolność „dźwignięcia się" i odbudowania Ŝycia. a z drugiej . umiejętność obrony i chronienia siebie. Podporządkowanie się wspólnocie przestaje odgrywać decydującą rolę. co jest niezmiernie waŜne dla zdrowia fizycznego i psychicznego. jak i głęboka. np. zdolność podejmowania ryzyka. Mięśniaki macicy są wynikiem tłumienia energii twórczej lub angaŜowania energii Ŝyciowej w pozbawioną perspektywy pracę lub związek. wywoływane są przez zaburzenia energetyczne drugiej czakry. stając się bardziej niezaleŜne od rodziców i od domu. takimi jak seks. zdrada. własności. Powiązanie z sakramentami i sefirami: Druga czakra jest powiązana z sefirą Jesod symbolizującą fallusa . pozwala nam radzić sobie ze sprawami świata zewnętrznego bez wyrzekania się lub „sprzedawania" siebie. jakie tworzymy z innymi.nadawania fizycznej formy naszym twórczym pomysłom. dolna część kręgosłupa.płodzącą męską energię. umiejętność radzenia sobie z utratą członka rodziny. partnera. Z duchowej perspektywy kaŜda relacja. wyrostek robaczkowy i pęcherz moczowy. instynkt: „walcz lub uciekaj".Rozdział 2 Czakra druga: moc związków Druga czakra odpowiada za nasze związki. Zaburzenia związane z menopauzą. ludzie lub pieniądze. tworzyć związki i badać moŜliwości wykorzystania swojej woli. takie jak uderzenia krwi do głowy lub depresje. jakie niesie Ŝycie. zarówno przypadkowa. środki uzaleŜniające lub inni ludzie. dzięki któremu moŜemy bezpiecznie poruszać się w świecie. a zarazem duchowy. słuŜy rozwojowi 68 .

Zrozumienie tych przeciwstawnych sił ma decydujące znaczenie w pracy z sytuacjami związanymi z drugą czakrą. Ŝe nasze słowa „stają się ciałem". dzięki której moŜemy poszerzyć wiedzę na swój temat. zawodowy. Energie sefiry Jesod i sakramentu komunii łączą się z dwoistością drugiej czakry. pojawia się nauczyciel" wyraŜają to. Powiedzenia typu: „podobne przyciąga podobne" lub: „gdy uczeń jest gotowy. z którymi mamy do czynienia. Podejmowanie decyzji jest procesem tworzenia. w drugiej czakrze zostaje rozdzielona na dwie przeciwstawne siły. Ŝe niepostrzeŜenie działa jakaś siła. KaŜda decyzja powoduje niewielkie poruszenie energetyczne. która organizuje nam spotkania z innymi .świadomości. Z symbolicznego punktu widzenia przesłaniem trzech archetypowych energii . które pozwalają nam lepiej poznać siebie. Łatwiej jest dostrzec symboliczne znaczenie naszych relacji. Ten ruch wpływa na energię naszego świata. które róŜnią się od nas i od których moŜemy się czegoś nauczyć. Te dwa bieguny są róŜnie nazywane: jin i jang. Przesłanie duchowe drugiej czakry dotyczy świadomego uczestniczenia w relacjach. To dlatego „wiara choćby wielkości ziarenka gorczycy moŜe sprawić. Energia drugiej czakry ma charakter dwoisty. i koncentrując się na sprawie. wysyłamy wytworzoną wcześniej energię. sprawiając. im bardziej stajemy się świadomi. Ŝe kaŜda relacja stanowi waŜną lekcję duchową. abyśmy zrozumieli. Co więcej. za kaŜdym razem pomaga nam. gdy uwolnimy się od potrzeby oceniania.zawsze we właściwej chwili. Jednolita energia pierwszej czakry. za kaŜdą decyzją.jest zrozumienie. Opanowanie mocy decydowania oraz wszystkich jej twórczych i duchowych aspektów jest podstawą ludzkiego doświadczenia. Nie ma związku. i rozstawania się z tymi. tworzenia związków z ludźmi. jest pogwałceniem wiary. czy ma on charakter rodzinny. dzięki którym przyciągamy osoby. Ŝeńskość i męskość. Moc decydowania Energia drugiej czakry pozwala nam rozwijać się i wznieść ponad kolektywną energię wspólnoty. który odbiera impulsy napływające z ludzkiej świadomości. pozytywnych i negatywnych wzorców energetycznych. zamiast tego okazując szacunek osobom. społeczny czy polityczny. którzy wspierają nasz rozwój. za który ponosisz odpowiedzialność. Wszyscy nauczyciele duchowi mają za zadanie inspirować nas. wplątujemy naszego ducha w wydarzenia. Nie ma przypadków. Ŝe wytwarzamy wzorce energetyczne. Takie relacje są często duchowym „bodźcem". stoi moc niebios. umoŜliwiając to samo takŜe drugiej osobie. 69 . Ŝe obcowanie z dwoistością drugiej czakry jest takie atrakcyjne. W kontekście kontaktów międzyludzkich zasady te mówią. Gdy podejmujemy decyzje.sefiry Jesod. który byłby pozbawiony duchowego znaczenia. która nas połączyła. dzięki swej dwoistej naturze. kto i co jest waŜne. Ŝe dzięki mocy decydowania moŜemy przelewać naszego ducha w materię i sprawiać. Zanim wejdziemy w jakąkolwiek relację. która dokonana jest w wierze. Druga czakra. sakramentu komunii i fizycznej energii drugiej czakry . Przeciwieństwa umoŜliwiają dokonywanie wyborów. reprezentująca wspólnotę. poniewaŜ kaŜda decyzja jest aktem twórczym twojego ducha. To sprawia. dlatego wszystkie główne duchowe tradycje głoszą jedną podstawową naukę: wybieraj mądrze. słońce i księŜyc. i bez względu na to. rozwijać się duchowo. nieustannie pobudza nas do podejmowania decyzji w świecie skrajności. Niektóre związki z konieczności są bolesne. anima i animus. KaŜda decyzja. tym lepiej moŜemy wykorzystywać tę energię. gdyŜ odkrywanie prawdy na swój temat i uświadamianie sobie swoich ograniczeń nie naleŜy do rzeczy przyjemnych. Odpowiednikiem drugiej czakry w fizyce jest zasada akcji i reakcji (kaŜde działanie powoduje reakcję przeciwną o takim samym nasileniu) oraz zasada magnetyzmu (przeciwnie naładowane obiekty przyciągają się). Ŝe zostanie przeniesiona góra". który pozwala stawić czoła własnym słabościom. którzy nas ograniczają. która podyktowana jest lękiem. jako jednostkom. Ŝe tworzymy w swoim Ŝyciu takie relacje.

Naszym zadaniem jest pogodzenie tych przeciwieństw i rozwinięcie świadomości wrodzonej jedności Wszechświata. DąŜąc do stworzenia sobie miejsca do Ŝycia. a gdzie zaczyna ta druga osoba? Co jest moim udziałem. Mimo to wszyscy staramy się kontrolować własne Ŝycie.Wybór ma wymiar mistyczny. W paradoksalnej naturze dwoistości zawarta jest prawda. choć ukrytej mocy. gdyŜ tak naprawdę nigdy nie wiemy. oparcie. biedny i bogaty. wywołujemy lęk przed naturalnym rytmem Ŝycia. poniewaŜ to ona pozwala nam wpływać na rezultaty. biedą. które pozwoli zaprowadzić w Ŝyciu trwały porządek. zdradą. ale zarazem uczy. który polega na zmianach. finansowym niepowodzeniem. Ŝe kaŜdy związek wyzwala konflikt. Ŝe nie ma znaczenia to. czy wiara? KaŜdy nasz wybór związany jest z wiarą lub lękiem. Ta zaleŜność sprawia. dobrze czy źle.czy wypełnia ją lęk. Paradoks drugiej czakry polega na tym. która do końca Ŝycia zapewni nam spokój. KaŜdy z tych lęków potrafi zdominować nasze myślenie i Ŝycie. bezsilnością i utratą samodzielności. Ŝe nie moŜemy uciec od samych siebie i odpowiedzialności za podjęte decyzje. władza i pieniądze. takie jak seks. myśli i emocji wywoływanych przez zjawiska zewnętrzne. które są walutą w stosunkach międzyludzkich. Jesteśmy istotami zarówno fizycznymi. zastanawiamy się: „Czy ta relacja mnie nie osłabia? Czy coś mi daje? Gdzie kończę się ja. lecz nasza motywacja. zatrzymując tym samym potok zmian na wystarczająco długi czas. pieniądze lub status społeczny?" Choć w zasadzie te pytania są zdrowym przejawem świadomości. co wydaje się dobre. Rozpoczynamy ten proces od doświadczania konfliktów w relacjach. oddalamy się od rzeczywistej. co wybieramy. Podstawowa lekcja związana z drugą czakrą dotyczy paradoksalnej natury wyboru: to. to skąd mogę wiedzieć. którymi dysponujemy Następnie. Wybór a związki Ze względu na swój twórczy charakter energia drugiej czakry jest bardzo ulotna. osobistych „fałszywych bogów". Konflikty zmuszają nas do podejmowania 70 . czy sam muszę nad wszystkim zapanować? A nawet jeŜeli wszystkim kierujesz. albo ty. Aby rozpoznać motywy własnego postępowania. Ŝe Ŝycia nie moŜna kontrolować. a prawdą jest. co nam przyniesie. świadomie lub nie. moŜe okazać się złe. nasze zadanie polega na opanowaniu reakcji wewnętrznych. która decyzja jest właściwa?" Jest to zasadniczy konflikt. Zadajemy sobie pytania: „Czy zajmuję się tym. Aby opanować drugą czakrę. Szukając tej jednej właściwej osoby lub rzeczy. dowiemy się. czym powinienem? Czy poślubiłem właściwą osobę? Czy mieszkam w miejscu. wygrany i przegrany. Gdy wszystko układa się dobrze. abyśmy mogli ostatecznie przejąć kontrolę nad wszystkim i wszystkimi. to w większości przypadków powodują konflikty i podziały typu: albo ja. wchodzimy w związki. nasz wewnętrzny konflikt pomiędzy wiarą i lękiem często ukrywany jest pod warstwą obaw związanych z przetrwaniem: „Czy zarobię na Ŝycie? Czy znajdę partnera? Czy dam sobie radę?" Ciemną stroną drugiej czakry są jedne z najsilniejszych ludzkich lęków: przed gwałtem. co kieruje naszymi decyzjami. Ŝe jej energia nakłania nas do przejęcia kontroli nad Ŝyciem. Usilnie wypatrujemy tego jednego doskonałego rozwiązania. W świętych księgach lęki te określa się mianem „fałszywych bogów". miłość i zdrowie. obecny w kaŜdej z relacji. Te wewnętrzne konflikty w symboliczny sposób odzwierciedlają naszą relację z Bogiem: „Moja wola czy Twoja? Czy naprawdę jesteś ze mną tu na Ziemi. co kryje nasza dusza . choć doświadczamy ciągłych rozczarowań. naleŜy zbadać. chaos wszystko burzy. a co tej drugiej osoby? Czy wyrzekam się siebie w zamian za poczucie bezpieczeństwa. angaŜując w nie część energii i osobistej mocy. moje albo twoje. Odpowiada jednocześnie za sprawy związane z fizycznym przetrwaniem. a rezultaty kaŜdej decyzji odzwierciedlają w pewnym stopniu te uczucia. jak i duchowymi. które jest dla mnie najlepsze?" Nieustannie poszukując tego jednego właściwego rozwiązania. Poznawszy motywację swojego postępowania. porzuceniem. a skoro świata fizycznego nie moŜna kontrolować.

którego trzymają się ludzie próbujący zatrzymać bieg wydarzeń. Daje nam poczucie fizycznego Ŝycia. Rozpoznając jej energię. Twórcza energia wytrąca nas z utartych wzorców postępowania. Przeprowadziłyśmy trudną dla niej rozmowę o znaczeniu uwolnienia się od przeszłości i o konieczności znalezienia sensu Ŝycia. chęć tworzenia muzyki. Przyzwyczajenia są piekłem. będzie ona nieustannie przekształcała nasze Ŝycie. Druga czakra jest jednym z podstawowych narzędzi. twórczość i powtarzalność. Pewnego dnia zgłosiła się do mnie kobieta o imieniu Kate. nie chcę więcej rozumieć. Te dwie siły. Postrzeganie wzajemnych relacji jako symbolicznego jednoczenia się pozwala zaakceptować róŜnice. które jest waŜnym aspektem drugiej czakry. a decyzje powodują ruch. zauwaŜyłam. zaznaczać na niej swoją obecność i brać udział w przekazywaniu Ŝycia. Udała się takŜe do lekarza. tak długo podtrzymujemy wewnętrzne sprzeczności. ścierają się w psychice ludzkiej. dlaczego dzieje się tak.decyzji. bezpłodność. pragną poruszać ziemię. skłaniając nas do poświęcenia uwagi naszemu Ŝyciu. jakie posiadamy do radzenia sobie w sytuacjach codziennego Ŝycia. jak się dzieje. zarówno dla mnie. Jak długo staramy się kontrolować innych. które łączą przeciwieństwa i likwidują poczucie oddzielenia w relacjach z innymi i z Bogiem. w przeciwieństwie do natchnienia. fizycznych i duchowych problemów i sytuacji. podejmując takie działania. Nasza twórcza energia wciąga nas w dialog z wewnętrznymi sprzecznościami ludzkiego ja. aby zgłosiła się do swojego lekarza na badanie kontrolne ze szczególnym uwzględnieniem torbieli i by wymyśliła jakieś działanie. Powiedział. Ŝe ma torbiel jajnika. Nie pozwalała sobie na rozwodzenie się nad przeszłością i Ŝyciem. W wypadku samochodowym straciła trzydzie-stokilkuletniego męŜa. Ŝe nie ma siły dłuŜej Ŝyć. Było oczywiste. które jest atrybutem siódmej czakry. dzięki któremu moŜemy poznać siebie. sztuki. nie dziwi fakt. jak i dla niej. znajduje twórcze rozwiązania dla umysłowych. Ruch wywołuje jeszcze więcej konfliktów. Niedopuszczanie do głosu tej energii moŜe wywołać impotencję. a takŜe ciekawość powodującą dąŜenie do badania natury poprzez naukę i medycynę. Powiedziała mi. MoŜemy wyzwolić się z tego cyklu. myśli i związków. który potwierdził obecność torbieli jajnika. jednak torbiel wymagała regularnej kontroli." Gdy pozwolimy płynąć energii twórczej. było sadzenie kwiatów. endometriozę i depresję. Miała wizualizować to działanie i nową energię. Pozostała sama z dwójką dzieci. poezji i architektury. Energia twórcza. PoniewaŜ oprócz męŜa utraciła takŜe środki do Ŝycia i musiała walczyć o fizyczne i finansowe przetrwanie. 71 . lepiej niŜ sami moglibyśmy to ustalić. Działaniem symbolicznym. dzięki którym będziemy mogli te sprzeczności usunąć. nie mając wykształcenia ani Ŝadnych szczególnych umiejętności. intuicję. które miało oznaczać nowy początek i nowe Ŝycie. które zapewniłyby jej utrzymanie. prosząc o konsultację. o której jeszcze nie wiedziała. posiada naturę fizyczną jest związana z ziemią i osadzeniem. Ŝe nie grozi jej bezpośrednie niebezpieczeństwo. naszymi rozbieŜnymi skłonnościami. jakie prowadziła z męŜem. i zmusza nas do tworzenia zewnętrznych relacji. Opanowanie energii twórczej Energie drugiej czakry dąŜą do twórczego uczestniczenia w Ŝyciu. Jej blokowanie wpływa negatywnie na dojrzewanie duchowe i jest równoznaczne ze stwierdzeniem: „Nie chcę więcej widzieć. nie chcę uczyć się od Ŝycia. Zasugerowałam. które symbolizowałoby jej zamiar odbudowania swojego Ŝycia. infekcje narządów rodnych. przekształcania go i wypełniania osobistą treścią. jaką wnosi ono do jej Ŝycia. Twórcza energia sprzeciwia się powtarzalności. Druga czakra zawiera instynkt samozachowawczy. zapominając. ujawniając jednocześnie. Kate dołączyła do swojego ćwiczenia nowy element: w trakcie sadzenia kwiatów powtarzała: „Usuwam torbiel ze swojego ciała". Z kaŜdym dniem coraz bardziej świadomie sprowadzała swoją energię do teraźniejszości. Ŝe cierpi na depresję. Na tym polega znaczenie sakramentu komunii. Ŝe doszło u niej do rozrostu w obrębie jajnika. Ŝe są oni naszym odbiciem.

jednak nigdy wcześniej nie myślała o wykorzystaniu tych umiejętności w celach zarobkowych. Zawsze z łatwością i przyjemnością wykonywała róŜne prace domowe. jesteśmy podatni na uwodzicielską moc seksu. Ŝe ma zwichnięty nadgarstek i nie moŜe uszyć kostiumów na przedstawienie w miejscowym teatrze. Wkrótce Kate zaczęła otrzymywać propozycje projektowania strojów i współpracy przy projektach teatralnych. jednym z najtrudniejszych zadań jest nauczenie się świadomego jej wykorzystywania. Ŝe mogłaby wprowadzić kilka poprawek. kiedy najbardziej jej potrzebujemy. MoŜemy obawiać się np. o którym wraz z partnerami sądził. PoniewaŜ energia twórcza jest tak ulotna. gdzie otrzymała wskazówki. wspomnieniu przeŜycia. określa poziom naszego negatywnego zachowania. podobnie jak małe dzieci. której pierwszym objawem jest utrata pewności siebie w relacjach ze światem zewnętrznym. Kate się zgodziła. We wstępnej fazie planowania. co jest z nim związane. same walczą o przetrwanie. Oglądając projekty zauwaŜyła. narkotykom lub alkoholowi. Historia Kate pokazuje duchową moc sefiry Jesod . władzy i pieniędzy oraz wszystkiego. Obie te reakcje powodują „energetyczne zaduszenie" -skutek oddziaływania kontrolującego. Ŝe „nowonarodzone" pomysły posiadają własne pole energetyczne i. przemocą lub finansowym wykorzystaniem. Przyszła do teatru. Kostiumy bardzo się podobały. z jaką ogarnia nas lęk np. Wspólnicy opracowali biznes-plan i rozpoczęli poszukiwania inwestorów. ogarnięci lękiem. które moŜe zsynchronizować wydarzenia i działania ludzi tak. Niektórzy. którym dysponujemy. MoŜemy teŜ uznać. wywołuje skutki. Ŝe się powiedzie. Twórcze pomysły posiadają własne pole energetyczne. w sposób intuicyjny. lub manipulujemy innymi. uŜywamy jej w sposób negatywny. Gdy spotyka osoby. to jesteśmy jego właścicielami i powinniśmy kontrolować wszystkich i wszystko. który powoduje odpływ twórczej energii z drugiej czakry. zewnętrznemu źródłu pieniędzy lub bezpieczeństwa. takie jak gotowanie i szycie. Pragnął on. Gdy kieruje nami lęk. Jednym z uczestników moich warsztatów był John. twórczo zmieniamy szczegóły naszych opowiadań. znaleźć dla siebie nowe zajęcie. Torbiel jajnika znikła. Ŝe są w sytuacji bez wyjścia. W dniu swoich czterdziestych urodzin powiedział sobie: „teraz albo nigdy".Po sześciu tygodniach Kate zaczęła wierzyć w moŜliwość zarabiania pieniędzy. do czego się wcześniej zobowiązała. którą emanujemy i która sprowadza pomoc.potrzeby tworzenia . doradza.zaburzonemu związkowi. nie jesteśmy w stanie jasno myśleć ani działać. Znalazł więc dwóch wspólników i rozpoczął przedsięwzięcie. Zapytała. Źródłem negatywnych działań i myśli są lęki.dosłownie i symbolicznie. aby doprowadzić do ich realizacji.i sakramentu komunii. kierowanego lękiem rodzica lub partnera. potrzebne materiały i pobrała miary. Zawsze marzył o załoŜeniu firmy produkującej filmy video. gdyby doświadczenie. lęk często powoduje ich odrzucenie. Gdy np. który cieszy się duŜą popularnością. Ŝeby w wyobraźni sadziły kwiaty w ogrodzie i powtarzały: „Zaszczepiam w sobie twórcze pomysły". Raz uwiedzeni. Najczęściej przejawia się ona w naszych myślach. nie dają nowym pomysłom lub związkom przestrzeni do Ŝycia i rozwoju. czy Kate nie mogłaby się tym zająć. a jednocześnie tak silna. przed zdradą. Druga czakra jest miejscem narodzin . Owładnięci lękiem. o którym dawno powinniśmy zapomnieć. Cokolwiek jest przedmiotem naszej wiary. przyciągającej siły. Po pewnym czasie Kate otworzyła sklep z zaprojektowanymi przez siebie strojami. poddajemy się kontroli „fałszywych bogów" . okazało się niewystarczające. w jaki sposób energia twórcza moŜe popchnąć nas w nowym kierunku i wzmocnić nasze pozytywne decyzje. Pewnego dnia zadzwoniła do niej znajoma i powiedziała. jest jednak takŜe obecna w relacjach z innymi. Zadzwoniła do osoby odpowiedzialnej za kostiumy i zasugerowała wprowadzenie kilku zmian. a wszystkie zostały zaakceptowane. Dawanie wiary lękom powoduje destrukcję. Siła. Plotka i manipulacja osłabiają energię drugiej czakry. Mimo to. tak aby słuŜyły naszym celom. które uwaŜają. w 72 . konieczności skorzystania z zewnętrznej pomocy. z czym są one związane. Przypadek Kate ilustruje. Ŝe skoro zrodziliśmy pomysł.

John powiedział. wyzwalamy w sobie i innych to. Norman zapytał pacjentkę o jej uczucia dotyczące dawnych aborcji. Dopóki nie postanowi przyjrzeć się swoim przekonaniom. Czuły raczej. o których nie wspomniała podczas badań medycznych. które nosiła. Był przekonany. pieniądze zmieniły jego podejście. Kobieta rozpłakała się i wyrzuciła z siebie Ŝal i poczucie winy. W efekcie zostali zmuszeni do zakończenia swojej działalności i ogłoszenia bankructwa. Ŝe nie będzie mogła mu zapewnić odpowiednich warunków. Ŝe zanim przerwała ciąŜę. Gdy rozpoznałam jej energię. John nie potrafił uznać faktu. Choć druga czakra reprezentuje twórczy potencjał. odprawiła ceremonię. Sytuacje. które prześladowały ją przez ostatnie dwa lata. jak i energetyczne odrzucanie nowych idei wywołane lękiem. Ŝe jej partner nie akceptuje jej albo dziecka lub dlatego. połączeniem Ŝyciodajnych energii ludzi w dąŜeniu do wspólnego celu. Jednak John odrzucił tę sugestię twierdząc. Zarówno aborcja. którzy będą w stanie to zrozumieć. Zamiast skierować Johna ku kolejnemu etapowi twórczego działania. co właściwe. Opuścił warsztat z postanowieniem znalezienia innej grupy ludzi. aby poradzić się w sprawie jednej z pacjentek. w związku z czym nie ma sensu. których wewnętrznie nie akceptowała. Dopełniali się energetycznie i wiedząc o swoich ambicjach czuli. mięśniaków. a które przerwały ciąŜę z własnej woli. Świadomość. Ŝe jego partnerzy równieŜ mają talent. Ŝe dobrze się czuły z taką świadomie podjętą decyzją. która miała cięŜkie krwawienia z macicy. Jej prawdziwym przesłaniem i treścią jest wzajemny szacunek. Współzawodnictwo Johna z partnerami zahamowało ich twórczy rozpęd i po upływie sześciu miesięcy. decydowała o tym. podczas której przesłała wiadomość do duszy dziecka. Ŝe mają prawo wyboru. w których kobieta przerywa ciąŜę dlatego. poczułam. Te traumatyczne przeŜycia stanowiły energetyczną przyczynę jej krwawienia. John obwiniał swoich partnerów o niepowodzenie. mogą być przyczyną patologii układu rozrodczego. Jednocześnie pociągało go tworzenie wraz z innymi ludźmi. odpowiada takŜe za skłonność do wywoływania konfliktów. Przeznaczeniem energii sefiry Jesod i sakramentu komunii. Uniwersalna prawda: „Szanujcie siebie nawzajem" posiada ogromną moc duchową. Spytałam Normana. Dawał wspólnikom do zrozumienia. jest szanowanie innych np. zauwaŜyłam. Jednoczenie się w tworzeniu jest formą komunii. Zamiast je uszanować i wykorzystać. W trakcie analizowania jego energii. Ŝe w kaŜdej działalności powinien być jeden lider i Ŝe jego problem zostanie rozwiązany. współpraca dobrze im się układała. poprzez wraŜliwość i staranie się mówienia innym tego. jakimi są konflikty. Po 73 . Inne kobiety. np. Często stosowane porównanie tworzenia do rozsiewania nasion jest jeszcze jedną metaforą energii fallusa sefiry Jesod. W wierze tej umocnił ich fakt znalezienia pięciu róŜnych inwestorów. Ŝe czas nie był dla nich wtedy odpowiedni na to. Ŝe ich przedsięwzięcie odniesie sukces. bez wykrywalnej przyczyny fizycznej. w znaczeniu symbolicznym. jego przedsięwzięcia skazane są na niepowodzenie. Ŝe wszystkie plany opierają się głównie na jego pomysłach 1 Ŝe to on powinien być odpowiedzialny za następną fazę przedsięwzięcia. W rozwiązaniu takiego wewnętrznego konfliktu mogła pomóc psychoterapia. Ŝe uda mi się pomóc mu w zrozumieniu źródeł własnego lęku. lub poprzez traktowanie innych na równi ze sobą. Ŝe wiadomość została przyjęta.„okresie marzeń". Ŝe terapia nie zmieni jego poglądów na temat przywództwa. Jednak napływ kapitału niespodziewanie pogorszył ich relacje. Czuła. które poznałam. co najlepsze. twórcze pomysły i ambicje. by zostać matką lub mieć kolejne dziecko. iŜ sama nie będzie mogła zapewnić dziecku domu. poczuł się zagroŜony. którą będzie mógł pokierować. powoduje konsekwencje psychiczne i zdrowotne. Gdy postępujemy zgodnie z tą prawdą. Ŝe boi się. Pewnego dnia zadzwonił do mnie Norman Shealy. która jest rozwiązaniem dla duchowych problemów. Ŝe miała dwie aborcje. kiedy to wydali juŜ znaczną część pieniędzy. Ŝe jego obawy w największym stopniu dotyczą bezwładu i Ŝe sądzi. nadal nie wyprodukowali Ŝadnego filmu. Pewna kobieta opowiedziała mi. nie miały takich przeŜyć. czy mu o tym wspominała. iŜ impotencja oraz finansowa i twórcza niemoc biorą się z podziału odpowiedzialności. Ŝe zazdrościli mu talentu. gdy znajdzie grupę utalentowanych młodych ludzi. mając nadzieję.

Seks pozwala nam lepiej poznać własne ciało. śyciowy cykl kobiety odzwierciedla naturalny rozwój energii seksualnej. pozwoliło jednostkom dobierać sobie partnerów według własnych potrzeb. emocjonalnego. U kobiet. Gdy się o tym dowiedział. Jego plany nie doczekały się realizacji i męŜczyzna czuł się tym faktem głęboko dotknięty. Jego potrzeba dawania Ŝycia. Ŝe jego Ŝona przerwała ciąŜę. jakby dokonał aborcji i przez wiele lat nosił w ciele uczucie „śmierci". ale takŜe duchowego. U większości kobiet duchowo-seksualna energia. Po uzyskaniu ich poparcia zabrał się do planowania. Inny męŜczyzna opowiedział mi. jest o wiele częstszym zjawiskiem niŜ aborcja fizyczna. śyciowym partnerem moŜe być takŜe osoba tej samej płci. zaczyna się samoczynnie podnosić w wieku około czterdziestu lat. jest potwierdzeniem dobrej relacji ze światem zewnętrznym. energia Kundalini (lub inaczej: popęd seksualny) moŜe powodować uderzenia krwi 74 . Podobnie jak przerwanie ciąŜy moŜe prowadzić do powstania uszkodzeń emocjonalnych i fizycznych. energii i pieniędzy przeznaczył na opracowanie swojego nowego przedsięwzięcia. Ŝe ta decyzja dotyczy wyłącznie jej. W efekcie pojawił się u niego guz w okręŜnicy. Ŝe jego pomysł umarł. w którym istota duchowa powiedziała jej: „Wszystko w porządku". PoniewaŜ nie miał wystarczająco duŜo pieniędzy. między innymi do bezpłodności. CiąŜa i narodziny dziecka jednoczą przeciwstawne energie dwojga ludzi silniej niŜ jakikolwiek inny przejaw jedności. gdyŜ uwaŜała. symbolizuje stabilność wieku dojrzałego. poród i rozwiązanie. w której odrzucamy większość naszych ograniczeń fizycznych w celu pełnego odczuwania kontaktu fizycznego z drugą osobą. zarówno u kobiety. która jest w takim samym stopniu obecna u męŜczyzn jak i u kobiet. Mówił. aby samodzielnie je sfinansować. W rezultacie stał się impotentem. Kiedy się wznosi. Jednak przez ten czas wszyscy zmienili zdanie. słuŜy tworzeniu silnych więzi i intymnych związków z drugą osobą w celu płodzenia i podtrzymania Ŝycia. Pewien męŜczyzna bardzo wiele czasu. są sytuacją. tak równieŜ niedopuszczanie do narodzin pomysłów przyczynia się do powstawania zaburzeń fizycznych. Wiele kobiet. Opanowanie energii seksualnej Seks i nasz stosunek do niego są zapisane w drugiej czakrze. a takŜe erotyczną i zmysłową naturę. jego potrzeby fizyczne. dają o sobie znać przed menopauzą i w jej trakcie. Społeczność homoseksualistów rozpoczęła tym samym swoją drogę do uznania i szacunku w tym przewaŜająco heteroseksualnym świecie. jakie znajdują się w dolnych czakrach. zwana Kundalini. nie została zaspokojona i spowodowała cierpienie. jak i u męŜczyzny. jego ciało odmówiło produkowania Ŝycia. Energia seksualna ma pierwotny charakter. „Aborcja" energetyczna. Przełamanie ograniczeń kulturowych. Posiadanie małŜonka i rodziny. Seks jest aktem uwolnienia fizycznego. Po kilku miesiącach dopracowywania szczegółów zgłosił się do swoich partnerów po pieniądze. które mu obiecali. RównieŜ męŜczyźni w podobnej sytuacji mają często problemy z prostatą i zaburzenia potencji. ma trudność z zajściem w ciąŜę. Wszelkie niedokończone sprawy. w wyniku którego zmarł po kilku latach.uczucia związane z tą aborcją. Pozbawione wstydu odkrywanie energii seksualnej moŜe doprowadzić ludzkie ciało i duszę do ekstazy. Oprócz tworzenia Ŝycia seks pozwala wyraŜać siebie. energii stającej się materią przez ciąŜę. Druga czakra zawiera pragnienie i zdolność tworzenia Ŝycia. z dziećmi czy teŜ bez dzieci. i doświadczają jej w równym stopniu męŜczyźni co kobiety. czasami wywołując doznania odmiennych stanów świadomości. w ogóle go o tym nie informując. Dlaczego duchowego? Doznania erotyczne osadzają nas w teraźniejszości. Kobiety są ucieleśnieniem procesu przekazywania Ŝycia. narzucających ludziom określone formy ekspresji seksualnej. które zbyt mocno angaŜują się w swoją karierę. których dotyka. dopuścił do swojego organizmu gniew i poczucie winy . czyli niedopuszczenie do realizacji pomysłu lub idei. które w niewielkim stopniu doznawały przyjemności seksualnej. Czuł się. pobudza czakry. zwrócił się o pomoc do kilku znajomych.aborcji miała sen.

łącznie z ekstazą i uwolnieniem energii seksualnej. poniewaŜ zobaczyłam. Jednocześnie odczułam. Oplatają kręgosłup od jego podstawy w pierwszej czakrze do czubka głowy. od depresji po gwałt i przemoc. pragnąć doznań erotycznych. Od razu zrozumiałam. MoŜliwe jest takŜe spontaniczne doświadczenie Kundalini. co uzmysławia kolejny przykład. nie dorosła i nie dojrzała do tego. będąc dzieckiem. Kiedyś kpiłam z poglądu. poniewaŜ wewnętrzna istota kobiety nie otrzymała wystarczającego wsparcia. dodała: „Ja nie Ŝartuję. Ten wzorzec energetyczny moŜe stanowić podłoŜe zaburzeń funkcjonowania jajowodów. umysłowego i emocjonalnego. Z powodu braku gotowości do tworzenia Ŝycia część kobiety moŜe pozostać niedojrzała. Zaburzenia miesiączkowania stają się intensywniejsze. jak przechodzi operację. moŜesz to sprawdzić". Joga Kundalini uczy kierowania tą energią i wywoływania doświadczenia Kundalini . aby czuć się płodną. poprosiłam Linde o aspirynę. Tak teŜ uczyniłam. Ŝe obawiała się momentu. przy czym same jajowody odpowiadają niezagojonym ranom z dzieciństwa i niewykorzystanej energii. aby młodzieŜ prowadziła Ŝycie seksualne. jednak wraŜenie było bardzo osobliwe. MoŜe nie mieć nawet świadomości tego wewnętrznego konfliktu. gdy kobieta przejmuje się negatywnymi uwagami ze strony rodziny lub społeczeństwa na temat seksu i związanych z nim doznań i potrzeb. poniewaŜ gdy miała szesnaście lat. Energie Kundalini to przeciwstawne sobie energie psychiki i ciała. JeŜeli energia nie jest uwalniana. Kobieta moŜe np. Linda i jej obecny mąŜ chodzili ze sobą w szkole średniej. PoniewaŜ miałam kurcze przedmiesiączkowe. UwaŜa się. Ŝe swoich decyzji nie podejmują samodzielnie. kiedy ich związek dotknie tej sfery. Ŝe dzięki głębokiej medytacji wielu mistyków doświadczało stanów odmiennej świadomości. stwierdzono u niej niedorozwój 75 . Ŝe są kontrolowane przez innych. Niewykorzystana energia twórcza lub konflikty na jej tle równieŜ mogą się przejawiać w ten sposób. Większość problemów związanych z krwawieniami i nieregularną miesiączką spowodowanych jest u kobiet stresem emocjonalnym i poczuciem. Innym znanym sposobem uwolnienia tej energii jest aktywność fizyczna i kreatywność. komentując niedbale: „Wiesz jak to jest". która została pozbawiona narządów płciowych.stanu duchowej ekstazy . nie wiem. Ŝe związek oparty na seksie moŜe prowadzić do zjednoczenia duchowego.rzadko spotykany u kobiety. Patologie jajowodów i zaburzenia płodności wiąŜą się z „wewnętrznym dzieckiem" kobiety.poprzez opanowanie energii seksualnej. we wczesnych latach sześćdziesiątych. kiedy opowie mi swoją historię. Linda uśmiechając się przyznała. Linda przyznała. Rozładowanie napięcia przez orgazm jest istotne dla zdrowia fizycznego. Doświadczenia erotyczne zazwyczaj prowadzą do orgazmu. Zamiast pozwolić na normalne jej uwolnienie poprzez orgazm fizyczny. które gromadzimy w wyniku zwykłych kontaktów. Zaburzenia miesiączkowania i bóle menstruacyjne u kobiet do czterdziestego roku Ŝycia świadczą o niezgodzie z rolą narzuconą im przez wspólnotę i z jej oczekiwaniami. Ŝe rzeczywiście ma usuniętą macicę i Ŝe reszta stanie się zrozumiała. Widząc moje niedowierzające spojrzenie. Jednak prawda zawarta w naukach tantrycznych i Kundalini jest głęboka. Wędrówka jajeczek moŜe być zakłócona. lecz mieć w związku z tym poczucie winy lub nie potrafić się o nie upomnieć. Linda odpowiedziała: „Nie. Ŝe przez jej drugą czakrę płynie bardzo wyraźny i zdrowy strumień energii seksualnej . Ŝe jestem nimi bardzo zakłopotana. W owych czasach naleŜało do rzadkości. Poznałam Linde kilka lat temu w trakcie pobytu u wspólnego znajomego. Orgazm jest jednym z najprzyjemniejszych sposobów rozładowania „energetycznych naleciałości". to następuje jej składowanie w układzie energetycznym i bez świadomego nią pokierowania moŜe powodować róŜne zaburzenia. Nigdy nie miałam miesiączki". Opowiedziałam jej o swoich wraŜeniach i przyznałam. praktyka duchowa Kundalini kieruje ją w górę kręgosłupa w celu osiągnięcia połączenia z Bogiem. JeŜeli chcesz. przechodząc kolejno przez wszystkie czakry. Ŝe Linda ma usuniętą macicę.do głowy.

Zmuszona była sprzedać wszystkie wartościowe przedmioty. odŜyły w nim wspomnienia. jak Linda opuściła lombard. Tego wieczoru Linda i Steve znowu się połączyli i juŜ pozostali razem. nie tyle z namiętności. Wiedziała juŜ. Tydzień później Steve oznajmił jej jednak. czy moŜe mieć stosunek seksualny z męŜczyzną. łącznie z cennymi cymbałami. Ŝe Steve nie chce dłuŜej z nią być. Ŝe Steve odkryje. Steve powiedział jej. Wieczorem ostatniego dnia szkoły. Pomyślała. Poczuła. Ŝe nie moŜe mieć dzieci albo normalnego Ŝycia seksualnego i Ŝe mogłoby to stanowić dla męŜczyzn jakiś problem. Steve powiedział jej. poniewaŜ nie była w pełni kobietą. Linda czuła się zakłopotana swoim stanem i utrzymywała go w tajemnicy przed Steve'em. jak i Steve wyjechali z rodzinnego miasta. jaka przyszła mu do głowy. coś czego nigdy wcześniej nie doświadczył. Jednocześnie modliła się do Boga. Ich związki trwały pięć lat i choć wydaje się to nieprawdopodobne.zapytał. Choć Linda zamierzała poświęcić się swojemu małŜeństwu.narządów płciowych (co wyjaśnia obraz dziecka. Sądzili. Ŝe tamtej nocy. nigdy nie przestała kochać Steve'a. Ŝe kiedy zobaczył cymbały. Smutek. Steve czytał o energii Kundalini i zapoznał Linde z praktyką świadomego jej wykorzystywania dla przyjemności fizycznej i duchowej. poczuł przeraŜenie. z cymbałami pod pachą wybiegł z lombardu. aby zastawić część swoich kosztowności. Zrozumiał. i jedyną rzeczą. aby ją odnaleźć. Ŝe nie moŜe mieć dzieci i Ŝe nie jest normalną kobietą. Po powrocie Linda popadła w kłopoty finansowe. W tym samym miesiącu oboje powrócili do rodzinnego miasta. jaki wywołała ta informacja. Ŝe nie zechce jej poślubić. wszedł do niego Steve. Steve podarował jej własnoręcznie wykonane cymbały. amerykańskim instrumencie ludowym. Linda przeszła operację wycięcia macicy. który przepłynął przez jej ciało do ciała Steve'a. tym bardziej nie była moŜliwa ciąŜa. W trakcie stosunku Linda zaczęła dyszeć. jakby stali się jednym układem energetycznym. Ŝe chce wyjechać na pewien czas. Po czterech latach oboje załoŜyli własne rodziny. oboje rozwiedli się w odstępie kilku dni. Nie mogła mieć menstruacji. Obawiała się. a wyjazd z miasta jest pretekstem. który zobaczyłam). jednak z czasem. co ze strachu. jeŜeli dowie się. które były ostatnim wspomnieniem łączącym ją ze Steve'em. Przez wszystkie te lata nie utrzymywali kontaktu ze sobą ani z nikim ze swoich dawnych. Ŝe zostaną małŜonkami. Dwie godziny po tym. z powodu guza. poczuł falę energii ogarniającą jego ciało. Opowieść Lindy potwierdza moje wraŜenie zdrowego przepływu energii w 76 . iŜ odszedł od niej. Tej nocy Linda i Steve się kochali. Zarówno Linda. Linda oniemiała. chciała jednak bardzo wyjść za Steve'a. Dziwnym zbiegiem okoliczności ich śluby odbyły się w tym samym miesiącu. Nie zdradziła mu swojej tajemnicy i bała się. Ŝe to uczucie wywołane jest radością z moŜliwości bycia razem. Tego wieczoru Linda opowiedziała Steve'owi o stanie swojego zdrowia i o tym. w trakcie trwania związku. pojawiła się ta sama fala energii i oboje byli jej świadomi. energia stawała się coraz silniejsza. Jeszcze tego samego wieczoru postanowili się pobrać w najbliŜszym tygodniu. Ŝe klientka wyszła przed chwilą. „Jak długo one tu juŜ stoją?" . mimo Ŝe nie mogła mieć dzieci. w którym zastawiła cymbały. jednak gdy po kilku dniach zaczął się nad tym zastanawiać. W półtora roku od dnia zawarcia małŜeństwa. Gdy powiedziano mu. Ŝe coś jest z nią nie w porządku. była ucieczka. Ŝe przypuszcza. utwierdził Linde w przekonaniu. wspólnych znajomych. W wyniku połączenia tej Ŝarliwości duchowej z miłością fizyczną Linda poczuła silny impuls energetyczny. Dostrzegł cymbały. W szkole średniej Linda polubiła grę na cymbałach. gdyŜ w przeciwnym przypadku nie zastawiłaby cymbałów. W tamtym okresie przestała się przejmować tym. Ŝe coś z nią jest nie w porządku. aby zakończyć związek. włączając w to jej męŜa. w połączeniu ze wspomnieniem ich niedawnego zbliŜenia. a miłość wypełniła jego ciało. Jakby cała jego istota połączyła się z nią na zawsze. Ŝe Linda musi być w bardzo trudnej sytuacji. Rozstali się. aby pozwolił im być razem do końca Ŝycia. Nie wiedziała nawet. Uczucie to wywołało w nim euforię. gdy kochali się pierwszy raz. Ŝe jej ukochany uznał. Gdy kochali się w noc po swoim ponownym połączeniu.

Ŝe równie duŜo osób pragnie poprawy zdrowia. Potrzeba wzajemnego szacunku jest często przyćmiewana przez energię seksualną. jak i zaspokojenia swoich erotycznych potrzeb. Ŝe kaŜde zwrócenie na siebie uwagi męŜczyzny równa się prostytucji. Ŝe przemoc seksualna jest tylko trochę nielegalna. lecz gdy z tego powodu stają się ofiarami przemocy. powoduje schizofreniczny rozdźwięk w społecznej świadomości. To. jaka jest z nim związana. Dwoistość energii drugiej czakry widoczna jest w społecznym sposobie postrzegania seksu. aby chłopcy w nieograniczony sposób folgowali swoim potrzebom seksualnym. zawsze dotyczyły tych samych uczuć. Choć podawane powody róŜniły się. Zdarza się. ale nie uzyskują od społeczeństwa. Ŝe energia seksualna uruchamia przepływ energii duchowej. jak się ubierają i prowadzą. W rezultacie wiele kobiet boi się utraty kontroli nad sobą. Wiele osób opowiadało o tym. które mogą zagraŜać nawet bliskiemu związkowi. oprawcy i mordercy. kobietom nie pozwala się na odkrywanie własnej cielesności. świadomość zbiorowa z niechęcią uznaje winę gwałciciela. czym społeczeństwo usprawiedliwia ich postępowanie i uwalnia od odpowiedzialności. 77 . Ŝeby córka. a z drugiej za niebezpieczną i trudną do opanowania. podczas gdy męŜczyznom pozwala się na bardzo wiele. wybierając się na spotkanie ze znajomymi. zakłopotania i wstydu oraz braku umiejętności obchodzenia się ze swoimi potrzebami seksualnymi. Ŝe młodzi męŜczyźni muszą się „wyszumieć". a nawet dziesięciolecia. Pod wpływem insynuacji matki wydawało jej się. pełne połączenie sił sefiry Jesod. dotyczące głównie zdrady. Ŝe przez lata. co robiła jej matka. Jedna z uczestniczek moich warsztatów opisała.drugiej czakrze pomimo braku macicy. a większość społeczności zgadza się. Kobietom zgwałconym lub wykorzystanym opinia społeczna nadal zadaje pytanie: „Skoro on jest taki zły. Ŝe jest „brudna". Ŝe gdy będą starsi. „prawdziwych" przestępstw. Ŝe energię seksualną uwaŜa się z jednej strony za niezbędną. Wskutek tego kontrolę nad nimi przejmują popędy biologiczne. a nawet przyznania się do posiadania potrzeb seksualnych. Połączenie cielesne oprócz przyjemności. Społeczeństwo zachęca kobiety do tego. Mimo istnienia od trzydziestu lat ruchu na rzecz wyzwolenia kobiet. ubierały się i zachowywały uwodzicielsko. Z wielu warsztatów wiem. Wydając niskie wyroki za gwałt. jednak więzy fizyczne wyzwalają skrajne lęki. kiedy ta kontrolowana jest przez lęki i brak umiaru. Wszystkie relacje wywołują w nas potrzebę chronienia siebie. symbolizuje takŜe połączenie duchowe dwojga ludzi. który z jednej strony jest energią trudną do opanowania. to dlaczego nie odeszłaś?" . Poprzez swoją emocjonalną natarczywość matka dokonywała na córce energetycznego gwałtu. Ŝe nie są wystarczająco męscy. Rozpowszechniony jest pogląd. Ta energia pozwoliła Lindzie i Steve'owi osiągnąć stan świadomości opisywany jako doświadczenie Kundalini. zawsze miała poczucie. MęŜczyźni boją się utraty potencji lub tego. jest istotną przyczyną szeroko rozpowszechnionego wstydu dotyczącego ciała i jego potrzeb erotycznych. Oczekuje się od nich. Upatrujemy w seksie zagroŜenie dla naszej zdolności panowania nad sobą i kontrolowania innych.sugerując tym samym. nadal wymaga się od nich. Zgwałcone kobiety drobiazgowo się sprawdza pod kątem tego. a z drugiej niezmiernie waŜnym aspektem Ŝycia. w porównaniu do innych. wytwarzając duchową więź pomiędzy dwojgiem kochających się ludzi. by wyglądały. Purytańska historia Ameryki w konfrontacji z wagą. które nie wymagają oficjalnej interwencji i które naleŜy rozwiązywać poprzez terapię. sakramentu komunii i drugiej czakry (czakry partnerstwa). Inaczej niŜ męŜczyznom. by zachowywały się „przyzwoicie". to automatycznie staną się bardziej odpowiedzialni. Ŝyło w związkach. ani razu nie rozmawiając z partnerem o swoich potrzebach seksualnych. jaką Amerykanie przywiązują do kontroli w dziedzinie seksu. Kobiety bite lub gwałcone przez swoich partnerów lub męŜów otrzymują wprawdzie wsparcie od grup i organizacji powstałych w tym celu. Ŝe są to sprawy. społeczeństwo przyznaje. Sposób traktowania seksu jest uwarunkowany kulturowo i róŜni się w róŜnych społecznościach.

78 . Jednak gdy przez zazdrość lub w wyniku poczucia zagroŜenia w obliczu zdolności drugiej osoby źle się o niej wyraŜamy lub źle o niej myślimy. To legalne potępienie skierowane jest głównie przeciwko homoseksualistom. a gdy zmarł. co stanowi kolejny paradoks drugiej czakry. które cierpią na patologie związane ze sferą płciową. jak nieustannie poddawane było krytyce w sferze swoich zdolności. nie uchodzą sprawiedliwości energetycznej.To poczucie wstydu. co jest. Choć sprawcom gwałtu czy kazirodztwa udaje się uniknąć konsekwencji prawnych. jak impotencja. uniemoŜliwienia samodzielnego rozwoju i uzaleŜnienia od siebie. W okresie dorastania ojciec stale poniŜał Billa. czy jesteś świadkiem tego aktu. takŜe seksualnego zachowania. Dlatego społeczeństwo uznaje np. która działa niezaleŜnie od poczucia fizycznej sprawiedliwości. czy są tego świadomi. nadają im status przestępstwa. wyzwala potrzebę określania zasad poprawnego i niepoprawnego zachowania w sferze seksu. dopuszczamy się gwałtu. MoŜna zgwałcić czyjeś pole energetyczne obelŜywym lub poniŜającym zachowaniem. jak i męŜczyźni. Gwałt i kazirodztwo dokonywane na polu energetycznym drugiej osoby są motywowane chęcią okaleczenia. akt energetycznego gwałtu rani w równym stopniu gwałciciela i jego ofiarę. pozbawiając energii potrzebnej do prowadzenia zdrowego i udanego Ŝycia. Bili przez wiele lat starał się udowodnić ojcu. opryszczka i AIDS. Przemoc stosowana wobec drugiej istoty ludzkiej zatruwa układ energetyczny i okalecza ciało sprawcy. czy nie. Z duchowego punktu widzenia jest zrozumiałe. Ŝe w pracy lub rodzinie został poniŜony lub pogwałcano jego poczucie własnej wartości?". PoniewaŜ energia w drugiej czakrze wypływa od nas. wmawiając mu. jednak bez skutku. bezpłodność czy nowotwory układu rozrodczego. Tego rodzaju przemoc energetyczna stosowana jest prawdopodobnie częściej niŜ gwałt fizyczny czy kazirodztwo. monogamiczne związki małŜeńskie i stara się potępiać inne ich formy. mimo Ŝe seks jest aktem dobrowolnym odbywającym się z woli i za zgodą uczestniczących w nim partnerów. Narządy płciowe magazynują urazy spowodowane tymi negatywnymi osądami i działaniami. Bili był sparaliŜowany energetycznie. Takie przestępstwa jak gwałt. Ŝe nigdy niczego nie osiągnie. poniewaŜ zarówno zaradność. którego celem jest pozbawienie jej mocy. kazirodztwo i pedofilia dotyczą nie tylko przemocy fizycznej. relacjonuje. bez względu na to. jego uwagi wpłynęły takŜe negatywnie na potencję. osiągnięć lub wyglądu zewnętrznego. W rzeczywistości rodzice dokonywali na nich gwałtu. Przemoc energetyczna podlega wrodzonej. Dlatego nauki duchowe nakazują wybaczyć i Ŝyć dalej. Gdy pytam uczestników warsztatów: „Kto z Was czuje. lęki powodują potrzebę kontrolowania tego przepływu. Ciało kumuluje nasze złe intencje w narządach płciowych. Wiele osób. jak i potencja są energiami drugiej czakry i są w związku z tym ściśle ze sobą powiązane. która nieustannie przywraca naszemu Ŝyciu równowagę. Sprawiedliwość dokonuje się bez względu na to. a co za tym idzie. Ofiarami gwałtu energetycznego i kazirodztwa są zarówno kobiety. Ŝe jest inaczej. Relacja Billa. Wstyd związany z seksualnością dotyczy takŜe chorób przenoszonych drogą płciową. aby uchronić się przed posądzeniem o przypadkowe stosunki. nie potrafił wytrwać w Ŝadnej pracy i był impotentem. jednego z uczestników moich warsztatów. zwłaszcza gdy rezygnujemy z potrzeby określania. zgłoszeń jest mniej. Choć ojciec kwestionował tylko jego umiejętność radzenia sobie w świecie materialnym. prawie kaŜdy podnosi rękę. ale takŜe pogwałcenia energii. tak rozpowszechnione w umyśle amerykańskiego społeczeństwa. ambicji. z ojcem ukazuje przemoc psychiczną i energetyczny gwałt. a co nie jest sprawiedliwym rozwiązaniem. karmicznej sprawiedliwości. lecz posuwają się dalej. Ŝe porządek Boski jest siłą. Cierpiał na przewlekłą depresję. Z kolei kiedy pytam: „Kto z Was był w podobnej sytuacji napastnikiem?". Ojciec nigdy nie odwołał swoich słów. Osoby z chorobami wenerycznymi czują się zmuszane do ujawniania szczegółów swoich intymnych związków. Niektóre stany Ameryki nie zadowalają się uznaniem pewnych rodzajów seksualnego zachowania za niewłaściwe. jak kiła.

Ogólnie uwaŜa się. który osoba uznaje za „uczciwą wymianę". aby osiągnąć określony cel.czy nie. i gdy ich wysiłek włoŜony w manipulowanie drugą osobą nie przynosi spodziewanych rezultatów. co często dzieje się nieświadomie. Pieniądze. które choć zapewniają im bezpieczeństwo materialne. nadając im rangę sługi. tym lepiej potrafimy przyciągnąć ich energię do własnego Ŝycia. Wiara. Nie znaczy to. Najmądrzejszy sposób traktowania pieniędzy polega na postrzeganiu ich jako materii. wtedy energia gwałtu nie pojawia się w ciele. a niezliczona ilość kobiet i męŜczyzn tkwi w układach. są z natury neutralne i obierają kierunek zgodny z intencją tego. świadczy o tym. Bez znaczenia jest. Najstarsza forma handlu seksem to oczywiście prostytucja -najbardziej degradujący akt.za odpowiednią sumę jakaś część nas jest skłonna się podporządkować. Naszym zadaniem jest. impotencja. Nagła utrata pieniędzy. Rozpowszechnione jest np. Kiedy ludzie traktują pieniądze jak energię Ŝyciową. gdy są nam potrzebne. PoniewaŜ energia poprzedza działanie. którzy starają się być dobrzy i wspomagają finansowo innych. Bez względu na to. a mimo to przyciągać je z łatwością i w naturalny sposób. to jednak powodują utratę części siebie. Prostytucja energetyczna jest powszechniejsza niŜ sprzedawanie usług erotycznych. JeŜeli seks jest traktowany w sposób. Energia pieniędzy W psychice ludzkiej obecny jest element prostytucji . nasza intencja ma istotny wpływ na rezultaty. endometrioza. potrafi spowodować róŜne patologie. Ŝe Bóg komunikuje się z nami poprzez pieniądze. Osoba oferująca seks w zamian za upragnioną pracę lub w celu zbliŜenia się do osoby posiadającej władzę ryzykuje stworzenie sytuacji. Zadziwiający jest jednak fakt. To. musimy akceptować ogólnie przyjęte sposoby postępowania i przestrzegać zasad dotyczących 79 . Oczywiście. która jest silniejsza od pieniędzy. Przekonania dotyczące pieniędzy mają wpływ na postawę duchową i praktykę. Brak pieniędzy jest odbierany nieświadomie jako niedobór energii. stanowi symboliczny wyraz energii fallusa reprezentowanej przez sefirę Jesod. za pomocą którego wyraŜamy publicznie nasze przekonania i dąŜenia. dysfunkcje jajników. gdyŜ kaŜdy wydany grosz jest oddaniem części energii. w której będzie się czuła wykorzystana. Wiele osób wykorzystuje seks. Ŝe Bóg błogosławi tym. a w szczególnych okolicznościach takŜe środkiem płatniczym. Seks jest rodzajem wymiany. Postawienie wiary na pierwszym miejscu odbiera pieniądzom władzę i sprowadza je na odpowiednie miejsce. lub Ŝe dobroczynność chroni przed biedą. Do pewnego stopnia wszyscy łączymy pieniądze z energią witalną. takie jak rak prostaty. ból krzyŜa i rwa kulszowa. Ŝe to. czy źródłem takiego nastawienia są dawne przekazy. Ŝe bardziej skłonni jesteśmy uwierzyć w te stare przysłowia niŜ je odrzucić. Ŝe wiele problemów łączących się z pieniędzmi przejawia się w schorzeniach związanych choćby pośrednio z układem rozrodczym. w jakim człowiek moŜe uczestniczyć. aby w miarę moŜliwości oddzielić pieniądze od sił Ŝyciowych. kto nimi rozporządza. przekonanie. podobnie jak energia. skutki są zazwyczaj negatywne. Ŝe łączymy ze sobą wiarę i pieniądze. Ŝe pieniądze mogą wpleść się w ludzką psychikę jako substytut energii Ŝyciowej. to nie unikniemy z nią konfrontacji. czują się jak ofiary gwałtu. w jaki sposób ludzie rozporządzają swoimi pieniędzmi. pieniądze zostały powiązane z energią seksualną. Te i wiele innych podobnych przekonań odzwierciedla bardziej ogólny pogląd. którą wiara sprowadza do naszego Ŝycia. tak długo jak jesteśmy częścią materialnego świata. czy własne doświadczenie. Ta prawda duchowa jest często trudna do zaakceptowania. czy nasza wewnętrzna prostytutka objawi się w sferze zawodowej. mówi więcej o ich motywach niŜ jakiekolwiek deklaracje. Im swobodniejszy jest nasz stosunek do pieniędzy. Fakt. czy w relacjach osobistych. Pieniądze są środkiem. które utoŜsamiane są z energią witalną. Ŝe pieniądze pozbawione są symbolicznego znaczenia w świecie energii. umoŜliwia jednostce podąŜanie za przewodnictwem wewnętrznym bez ulegania rozpraszającemu wpływowi spraw finansowych.

Gdy nadszedł okres urlopu. Andrew uczynił siebie wolnym człowiekiem. Kiedyś myślał o sobie jak o człowieku honoru. Człowiek dojrzały duchowo poddaje się wewnętrznemu prowadzeniu i moŜe postępować w sposób. która przyjechała z wizytą na BoŜe Narodzenie. Kierując się swoim snem. zyskane kosztem utraty honoru. Ŝeby zrobił sobie wycieczkę i zobaczył. lepsze stanowisko. aby zrozumieć przyczyny tego stanu. które on i jego Ŝona w przyszłości odziedziczą. i Ŝe tak naprawdę to kieruje się snem. jakie obecne są w naszej kulturze. Jak pokazuje przypadek Allena. który uwaŜał za wspomnienie jakiejś sceny z filmu. Ŝe ktoś Ŝałował. Andrew odparł. poczuł. Ŝeby pojechał do Montany. twierdząc. Odpowiedział. Ŝe nie ma tam Ŝadnej pracy ani perspektyw na jej otrzymanie. W opowiedzianym przez niego śnie Andrew przeprowadza się do miasta w stanie Montana. W lecie następnego roku Andrew oŜenił się z tą dziewczyną i w ciągu następnych pięciu łat nauczył się. jak zarządzać pokaźnym ranczem. umówił się ze mną. Ŝe jest impotentem. a on sam z powodu swojej pracy zaczął się czuć jak prostytutka. Ŝeby wyjechał jak najszybciej. i zsyła im kaŜdego dnia „mannę z nieba". Ŝe wyjeŜdŜa do Montany. zdecydował się pozostać ze swoimi nowymi przyjaciółmi i nie odwiedzać wschodu. Zadzwonił do mnie następnego ranka i oznajmił. Podzieliłam się z nim swoimi spostrzeŜeniami i zapytałam. JuŜ samo zapoczątkowanie takiej wiary świadczy o dojrzewaniu duchowym. Stopniowo jednak sen zaczął wywoływać w nim silne wraŜenie. Wydarzenia następowały jedno po drugim. jak się tam czuje. lecz odkąd pojawił się sen. Ŝe się nad tym zastanowi i da mi znać. choć nie wydało mi się. Gdy oznajmił. Zapytał mnie. Powiedział. Andrew. tym razem jednak nalegałam. Czas mijał i Andrew nauczył się pracować mniej głową a więcej rękami. właścicieli rancza. co sądzę o tym śnie. dwudziestosiedmioletni męŜczyzna. Ŝe sprzeniewierza się sobie. W wielu przekazach duchowych jest mowa o tym. który osoba uzaleŜniona od pieniędzy uznałaby za głupi i ryzykowny. Zaproponowałam. skąd pochodził. Powiedział im. jego współpracownicy przypuszczali. dlaczego uwaŜa siebie 80 . Ŝe Niebo jest przychylne tym. nie miał tam pracy. W ciągu miesiąca Andrew przeprowadził się do Montany. i mocno poczułam. Ŝadnych przyjaciół ani znajomości. Byłam zakłopotana. Właściciele rancza mieli córkę. aby mogli wykonać przydzielone zadanie. przez co Ŝycie stało się dla niego bardzo trudne. Jego działania potwierdziły. tkwiącej w jego podświadomości. zaczął mieć wraŜenie. Andrew próbował ignorować sen. Ŝe stawienie czoła nieznanemu jest dla niego waŜniejsze niŜ bezpieczeństwo finansowe. Ŝe boi się kobiet i potrzebuje pomocy. Ŝe uwaŜa siebie za zboczeńca. Odpowiedziałam: „Na Twoim miejscu powaŜnie zastanowiłabym się nad przeprowadzką do Montany". Ŝe kiedy wszedł do biura. Ponownie go zachęciłam. nie jest łatwo prowadzić zdrowe Ŝycie seksualne. Powiedział. Pieniądze jednak nie zasługują na większą uwagę. Ŝe zaproponowano mu tam nowe. Wynajął pokój w domu dwojga ludzi. którzy mają wiarę. aby sam był obiektem molestowania seksualnego w dzieciństwie. Ŝe musi to zrobić. iŜ posłuchał Boskiego przewodnictwa. Przeprowadzając analizę intuicyjną. W rzeczywistości nigdy nie był w Montanie.płatności i spłaty długów. Ŝe nigdy wcześniej nie był w Montanie i nawet nie ma ochoty. świadomie lub nie. Jego energia nie świadczyła takŜe. Nigdzie w literaturze duchowej nie spotkałam się ze stwierdzeniem. poniewaŜ chciał uzyskać pomoc w zrozumieniu powtarzającego się snu. Ŝeby tam pojechać. Dwudziestoośmioletni Allen zgłosił się do mnie z prośbą o konsultację. Ŝe pracuje tylko dla pieniędzy. Potrzebowali oni pomocy przy prowadzeniu gospodarstwa. Ŝe rozwaŜy powaŜnie tę moŜliwość. Sen powtarzał się nadal. stojąc w obliczu wielu negatywnych przekazów na temat seksu. domu. „Manna" oznacza takŜe finansową moc. by kiedykolwiek kogoś molestował. co było dla niego zupełnie nowym doświadczeniem. W zamian otrzymał od Nieba o wiele więcej niŜ mógł sobie wyobrazić. Takie mity odzwierciedlają symboliczne znaczenie sefiry Jesod. Odezwał się po pół roku. więc go zatrudnili. i zrobił to. odebrałam wraŜenie. Ŝe zwolnił się z pracy.

Ten obszar ciała przechowuje takŜe obietnice. Zasady etyczne i moralne zawarte w drugiej czakrze tworzą język. co się dzieje. twierdząc. do tworzenia osobistych relacji z innymi i uwraŜliwia naszą intuicję na niebezpieczeństwo pogwałcenia owych zasad. Następnie opowiedziała o tym dyrektorowi szkoły. Ŝe są zagroŜeniem dla małych dzieci i dziewcząt. Ŝe to doświadczenie nie świadczy o perwersji. aby uwolnić się od swojego problemu i zrozumieć. Skłaniamy się ku przekonaniu. Stosowanie prawa lub chociaŜby języka prawa stanowi swoisty zawór bezpieczeństwa dla energii. w których do czegoś się zobowiązujemy. UwaŜamy teŜ. a za co karze i dlaczego nieszczęścia przydarzają się „dobrym" ludziom. Ŝe grupowa masturbacja jest zjawiskiem tak rozpowszechnionym wśród nastolatków. Energia sefiry Jesod i sakramentu komunii pobudza nas wewnętrznie do tworzenia i przestrzegania zasad etycznych. Posługuje się prawami. w którym opisał swoje postępy w terapii. Odpowiedział. poszukujemy towarzystwa osób. Osoby przestrzegające zasad moralnych emanują wyczuwalną energią. z którą czuł się na tyle swobodnie. co widziała. co akceptujemy. co jest dla niego zupełnie nowym doznaniem. ma orzekać o winie i karze. Zasady etyczne posiadają moc tworzenia silnych więzi. Ŝe zwróci się o pomoc do terapeuty. Ŝe Bóg takŜe powinien wyznawać określone zasady. Ŝe jest impotentem i Ŝe jeszcze nigdy nie był z kobietą. a co złe. Ŝe jest zboczeńcem. Ŝe kiedy był nastolatkiem. Ŝe wkrótce zostanie w pełni uzdrowiony. a czego nie w relacjach międzyludzkich. Był przeświadczony o tym. co w Jego mniemaniu jest dobre. a odszkodowanie. a gdy ktoś postępuje niezgodnie z naszymi normami moralnymi lub etycznymi. Narządy związane z drugą czakra zapamiętują te relacje. które potrzebują oczyszczenia i nieustannie rozbudzają w nas pragnienie działania w celu osiągania pełni fizycznej i duchowej. jakie otrzymuje ofiara. Gdy zobaczyła. sprawiedliwość Boska wynagrodzi nam wszystkie straty. która zbiera się w drugiej czakrze. odpowiedział Allen. Jego przyjaciółka przyjęła to z wielkim zrozumieniem. o tyle za nasze postawy etyczne i moralne odpowiada czakra druga. Gdy tylko skończył szkołę. PoniewaŜ druga czakra zawiera w sobie wszystkie nasze lęki związane z przetrwaniem. który ma nam zapewnić poczucie bezpieczeństwa. i nieustannie staramy się odgadnąć. jakie składamy sami sobie. Ŝe mógł jej opowiedzieć o swoich dramatycznych przeŜyciach. Pierwsza czakra odpowiada za porządek fizyczny. Zadzwoniła do matek pozostałych uczestników zajścia i opowiedziała o tym. System prawny. Ta zaleŜność jest 81 . Uniewinnienie często jest sprawą honoru. Ŝe moŜe być traktowana jak rytuał inicjacyjny. Stwierdziłam. Energie drugiej czakry w łagodny sposób przywołują do świadomości te wspomnienia. za co nas nagradza. Przyznał.za zboczeńca. za pomocą którego moŜemy wyraŜać to. Ŝe gdy zawodzi sprawiedliwość ludzka. zwyzywała ich od zboczeńców i bezwstydników. wraz z innymi chłopcami uczestniczył w grupowych masturbacjach. Pewnego dnia do pokoju niespodziewanie weszła matka jednego z chłopców. często odrzucamy go jako nieodpowiedniego partnera. Plotka rozeszła się po całym mieście i przez następne lata nauki w szkole średniej wszyscy ich unikali. „Nie wierzę w to". które mają podobne do naszego pojęcie dobra i zła. Allen wyjechał z miasta. Poznał takŜe kobietę. Taki system jest niezbędny dla naszego dobrego samopoczucia. takie jak postanowienia noworoczne lub inne decyzje związane ze zmianą własnych wzorców postępowania. Allen był przekonany. Etyka O ile pierwsza czakra związana jest z prawami. Po roku otrzymałam od Allena list. „dajemy komuś słowo" lub przyjmujemy czyjeś obietnice. który pozwala utrzymać pozory sprawiedliwości. aby dać nam poczucie panowania nad otoczeniem. do której uczęszczali chłopcy. Ustaliliśmy. Ŝe zaczyna czuć się „normalny". jest równoznaczne z odzyskaniem poczucia godności. Napisał. przynajmniej z załoŜenia. dla bezpieczeństwa stworzyliśmy zewnętrzny system prawny.

Dotyczyło to nie tylko pracy prawnika. Ŝe ponownie zaczął ćwiczyć. którzy go znali. Powiedziałam. Ŝe od razu spisze umowę i przefaksuje mi jej kopię. Tworzenie określonych reguł w celu kontrolowania drugiej osoby na płaszczyźnie emocjonalnej. jednak bezskutecznie. Ŝe wszyscy. migrena pojawiała się coraz rzadziej. którzy powołując się na swój autorytet pragną kontrolować innych. jak gdyby ktoś lub coś chciało nim zawładnąć. Ŝe przyczyna jego bólów leŜy w potrzebie kontrolowania. PoniewaŜ naturą rodzaju ludzkiego jest dąŜenie do prawa i porządku. i to jedynie. Potrzeba uczciwości. Ŝe ludzie zamiast do wspierania. W bliskich związkach powszechne jest ustalanie zasad. nastąpiła poprawa jego stanu. poniewaŜ twierdził. Ŝe Paul cierpi na przewlekłe bóle pleców. Paul przyznał. aktywność fizyczna. co tłumaczyło moje wraŜenie. mógłby przekształcić swoją potrzebę panowania. wykorzystują swoją moc do kontrolowania innych. Dopóki zaburzona część naszej istoty moŜe oddziaływać negatywnie na resztę układu. powinien zawrzeć ze sobą umowę. Ŝe w organizmie utrzymuje się wysoki poziom adrenaliny i gotowość do uruchomienia mechanizmu: „walki lub ucieczki". higiena psychiczna. Gdy opowiedziałam mu o swoich wraŜeniach. W wyniku oddziaływania prawdy: „Szanujcie siebie nawzajem" instynktownie ufamy osobom. Po trzech miesiącach Paul przesłał mi krótką wiadomość. która pozwoliłaby mu zmienić jego Ŝycie. Przestrzeganie tych zasad sygnalizuje naszemu ciału. Podejmując współpracę z własną kontrolującą. Ŝe odkąd wywiązuje się z umowy. Ŝe niezdolność do zachowania pełnej władzy nad swoim Ŝyciem oznacza kompromitację i utratę honoru.wyrazem prawdy: „Szanujcie siebie nawzajem" w rozumieniu społecznym. nienaturalna jest podejrzliwość względem tych. co teŜ zrobił następnego dnia. Wierzył. ale takŜe aktywności fizycznej. karku i barków oraz na migrenę. W trakcie sesji odniosłam wraŜenie.zawarcia porozumienia ze sobą w celu wprowadzenia równowagi i pełni we własne Ŝycie. w której napisał. łatwo ulegamy wpływom ludzi. Energia. nietolerowania oszustw czy konsultowania większych wydatków. jakiej dostarczą mu sukcesy na tym polu. Ŝe jesteśmy bezpieczni i ufamy środowisku. co robił. Ŝe coś stara się nim zawładnąć. Paul potrafił porozumieć się ze sobą. Choroba wrzodowa i migrena naleŜą do częstszych objawów świadczących o tym. Potrzebę wygrywania akceptował tylko w sprawach zawodowych. Stopniowo następowało uzdrowienie. Czterdziestodwuletni prawnik o imieniu Paul zwrócił się do mnie z prośbą o konsultację. uwaŜali jego potrzebę wygrywania za uciąŜliwy nawyk. wtedy gdy było to podejście właściwe. z którymi dzielimy Ŝycie i pracujemy. uniemoŜliwiają rozwój i na ogół związek się 82 . Próbował się leczyć. Ŝe wyczerpuje go stres zawodowy. naszą energię wyczerpują sprzeczności. Ŝe bóle o róŜnym stopniu nasilenia dokuczają mu juŜ od dziesięciu lat. zasada dochowania wierności. Nigdy wcześniej nie zdawał sobie sprawy z tego. Połykał garściami tabletki przeciwbólowe. Tu takŜe obowiązują zasady. gry w karty czy kolejności dotarcia do umówionego miejsca. Dla porównania brak stabilności sprawia. prawa i porządku dotyczy takŜe ciała i zdrowia. powinna zmniejszyć ból. takie jak właściwe odŜywianie. psychicznej czy duchowej jest szkodliwe energetycznie. umiar i porządek. Powiedział. Obawiał się uzaleŜnienia od leków. PrzeraŜała go moŜliwość utraty kontroli przez uzaleŜnienie się od środków przeciwbólowych. np. Ciało nie wytrzymuje długotrwałego stresu bez uszczerbku. ZauwaŜyłam takŜe. zabronił sobie zakładania się o cokolwiek. zawsze musiał wygrywać. Ŝe skoro jest prawnikiem. lecz honorową naturą. z którymi próbujemy coś wspólnie stworzyć. by wszystko przebiegało zgodnie z jego planami. Przypadek Paula ukazuje symboliczne znaczenie wewnętrznej komunii . Ŝe poziom nieładu w czyimś Ŝyciu osiągnął stan krytyczny. A jednak zdarza się. Ŝe jakaś toksyczna energia pragnie przeniknąć do drugiej czakry. Zasugerowałam Paulowi. Aby zwalczyć u siebie potrzebę wygrywania. zawrzeć odpowiedni układ i wyzdrowieć. Bez względu na to. Paul był zachwycony tym pomysłem. do których przestrzegania zobowiązują się obie strony. a bóle pleców ustąpiły na tyle. Gdy partnerzy nie są zdolni do zmiany swoich zasad.

one stają się naszymi bohaterami społecznymi i duchowymi. moralność i pieniądze. Osobista moc drugiej czakry Oprócz takich form energii. Rodzice czasami stosują przemoc psychiczną i emocjonalną wobec swoich dzieci. domagającego się np. jak i kiedy jesteśmy kontrolowani przez zewnętrzne przejawy siły. działać i się rozwijać. Jego pragnienie poprawy Ŝycia mieszkańców Indii miało charakter ponadosobowy. aby Ŝyć. co moglibyśmy osiągnąć jako dorośli. jest energetycznie powiązana z drugą czakrą. Akty samowolnego wymierzania sprawiedliwości z uŜyciem broni palnej. opisywane przez dzisiejsze gazety. W przeciwieństwie do charakteru grupowego pierwszej czakry. jak moŜemy ją uzyskać i wykorzystać. zaczynamy Ŝyć w stanie „niedoboru energetycznego". potrafią przemienić zwykłe marzenia w fantazje na temat swojej siły. i określić te. Naszym przeznaczeniem jest nie tyle „celibat energetyczny". doskonalimy umiejętność rozpoznawania. zmysłowość. Dzięki tym dziecięcym ćwiczeniom dowiadujemy się. którym ulegamy najczęściej. Energia drugiej czakry wyraŜa się poprzez formy fizyczne . To właśnie oznacza: „być w świecie. Tak naprawdę wszystko. 83 . Ŝe broń zazwyczaj jest noszona w okolicy tej czakry). Urodziliśmy się z tą wiedzą. Unosi nas wspólna energia. poczucie własności. autorytet. Moc jest energią Ŝyciową. Na poziomie pierwszej czakry poczucie mocy wiąŜe się z przynaleŜnością grupową i z identyfikowaniem się z grupą. Zemsta osobista jest jeszcze innym. erotyzm i uzaleŜnienia. niewłaściwym sposobem wykorzystywania energii drugiej czakry. psychicznego i emocjonalnego „poczucia honoru". dzięki której mógł rozwijać się duchowo. Potrafił rozpoznać swoje słabości i świadomie oddzielić je od pracy na rzecz społeczeństwa. Od najmłodszych lat sprawdzamy siebie pod tym kątem. by móc swobodnie posługiwać się nią w świecie fizycznym bez konieczności wyrzekania się siebie. czy potrafimy zapewnić sobie poczucie mocy. tracą umiar i dopuszczalne staje się wszystko. jak kreatywność. gdzie w zetknięciu z wolą Boską istota ludzka ostatecznie ponosi klęskę. Moc jest przejawem energii Ŝycia. W skrajnym wypadku wypełniają swoje umysły złudzeniem wielkości. co słuŜy osiągnięciu celu. Entuzjazm kibiców sportowych lub uczestników wieców politycznych jest przejawem tego rodzaju energii. Musimy dowiedzieć się. Potrzebujemy osobistej mocy. Ghandi we właściwy sposób posługiwał się mocą. którzy są przeświadczeni o swoich moŜliwościach przyciągania mocy. ma związek z energią. Ludzie. Ich logiczny umysł zostaje owładnięty pragnieniem mocy. Cierpienie osobiste dodawało jednak wiarygodności jego globalnym osiągnięciom. szczególnie w sferze seksu.od impotencji po raka narządów płciowych. to zaczynamy marzyć o tym. lecz nie ze świata". „wyrównywania rachunków". czy. związanych z drugą czakrą. JeŜeli tak. JeŜeli jednak uznamy. Natomiast w Ŝyciu osobistym cierpiał z powodu niepanowania nad mocą. WyobraŜamy sobie.rozpada. co i kto posiada moc.materializm. erotyka. pociąg płciowy. są rezultatem indywidualnego. śądza mocy moŜe się stać nałogiem i spowodować konflikt z wolą Boga. które wolne są od pokus świata fizycznego. ile osiągnięcie takiego poziomu wewnętrznej mocy. Ŝe nie potrafimy przyciągać sił Ŝyciowych. Druga czakra jest ośrodkiem samoobrony (zauwaŜcie. Fascynują nas osoby. Choroba towarzyszy ludziom pozbawionym mocy. KaŜda fizycznie kusząca forma. Pragnienie mocy dla niej samej jest tematem wielu przypowieści i mitów. Energia zemsty jest dla organizmu jedną z najbardziej toksycznych i wywołuje róŜnorakie skutki . którą nazywamy mocą. co dotyczy naszego Ŝycia. dominację.jednostka. omówienia wymaga takŜe pragnienie osobistej mocy. Ŝe Ŝyjemy dzięki energii innych ludzi. KaŜdy z nas jako indywidualna jednostka potrzebuje zbadania swojej relacji z siłami zewnętrznymi. druga czakrą dotyczy relacji osobistych na płaszczyźnie: jednostka . jaką moŜe przyjąć moc. narzucając im surowe reguły w celu zapewnienia sobie autorytetu. a nie dzięki swojej.

Dorastał w rezerwacie w latach dwudziestych i trzydziestych. w rzeczywistości jest ona mało popularna. Większość osób zmienia pozycję. opierając łokcie na udach. Miał zamiar zostać artystą. promieniował niespotykanym poczuciem mocy. na którym razem pracowali. David został schwytany przez grupę hitlerowskich Ŝołnierzy. Choć za ideał uwaŜa się moc wewnętrzną. dotyczą głównie umiejętności radzenia sobie i panowania nad otoczeniem. Był rok 1941. czegoś. Ŝe transmisje radiowe mogą być podsłuchane. Charakterystyczne jest to. Przyjaciel postarał się.pochyla się do przodu.Filmowy bohater Forrest Gump podbił serca milionów ludzi głównie ze względu na wierność sobie i jednoznaczny stosunek do mocy w relacjach ze światem zewnętrznym. David był wysyłany za linie wroga w Europie. sławy ani pieniędzy. jak moc zewnętrzna. Zapragnęłam się dowiedzieć. która opanowała uniwersalną prawdę: „Szanujcie siebie nawzajem" w stopniu najwyŜszym i która emanowała w pełni energią sefiry Jesod i sakramentu komunii. David był nieprzytomny i umierający. jak i psychologia podkreślają zasadnicze znaczenie osobistej mocy dla sukcesu materialnego i równowagi wewnętrznej. podając się za starszego. Podczas załadunku do wagonu jakiś Ŝołnierz uderzył go kolbą w Ŝebra. W drugiej kolejności moc opisywana jest jako zdolność samokontroli. skąd przesyłał informacje do baz wojskowych. Zarówno współczesna duchowość. W wieku piętnastu lat. atmosfera zazwyczaj ulega nagłej zmianie. Rysunkami Davida zainteresowało się wojsko amerykańskie. by szybciej się ruszał. a po drugie . Gdy David odwrócił się w jego stronę. nie odrzucał seksu. gdzie pozostał do końca wojny. Gdy go poznałam. Jego Ŝycie jest świadectwem ludzkich moŜliwości w opanowaniu siły wewnętrznej. między innymi przybijając mu gwoździami stopy do podłogi i zmuszając. pozostał wierny swoim zasadom. David był jednym z moich największych nauczycieli. W wolnym czasie David szkicował. Między innymi bunkry. Po pierwsze. Patrzą na mnie i swoim spojrzeniem mówią: „To bardzo intrygujące pytanie. rozpoznał swojego niemieckiego przyjaciela ze statku handlowego. David był Indianinem z plemienia Navaho. Ŝe tym bardziej pragnę drąŜyć tę kwestię. Ŝe pojęcie mocy dotyczy zawsze jakiegoś obiektu. która pozwala pokonywać ograniczenia świata fizycznego. które Japończycy budowali na róŜnych wyspach Morza Południowego. Wykorzystanie Indian i ich języka zapewniało poufność. 84 . by stał tak przez wiele dni. David Chetlahe Paladin opowiedział mi o swoim Ŝyciu w 1985 roku. W wieku jedenastu lat był alkoholikiem. Gdy w trakcie warsztatów proszę uczestników o to. zaciągnął się na statek handlowy. jednak zamiast tego został powołany do wojska. nie jest tak praktyczna. Nie zwaŜając na lęki czy samotność. by opisali swój stosunek do mocy. poniewaŜ naleŜał do „niŜszej rasy". Moc włączona jest bezpośrednio w tworzenie osobistego świata a takŜe zdrowia. co powoduje. ale lepiej zostaw mnie w spokoju". ukrywając swoją drugą czakrę . jak i jednostkowego punktu widzenia. poniewaŜ istniało ryzyko. MoŜemy zauwaŜyć. osobą. co istnieje w świecie zewnętrznym lub w nas samych. Interesujący jest fakt. Napięcie rośnie. Armia wykorzystywała Indian z plemienia Navaho (i innych szczepów) do działań w sieci szpiegowskiej. Mając kilkanaście lat opuścił rezerwat i udał się na kilkumiesięczną wędrówkę. Ŝe Gump nie dąŜył świadomie do rozwoju duchowego. W końcu został wysłany do obozu zagłady. w jaki sposób udało mu się osiągnąć to.w pewnym sensie wymaga oderwania się od świata fizycznego. Zdrowie jest bezpośrednim rezultatem stosowania w Ŝyciu własnych lub związanych z terapią zasad. zarówno ze społecznego. Hitlerowcy torturowali go. Wszystkie te atrybuty drugiej czakry osiągnął dzięki swojej niewinności i nieustępliwości wobec nieczystości ziemskiego Ŝycia. Razem odbywali rejsy do róŜnych portów w rejonie Pacyfiku. Gdy obóz został wyzwolony. do czego dąŜy tak wielu. zmarł w rok później. Ŝe na obecnym poziomie ewolucji moc zewnętrzna lub fizyczna jest niezbędna dla zdrowia. Odpowiedzi. podpiera głowę lub zakłada nogę na nogę. rozkazując. jakich mi udzielają. aby David został przeniesiony do obozu dla jeńców wojennych. Na statku zaprzyjaźnił się z młodym Niemcem i innym Indianinem.

zerwano mu z nóg aparat ortopedyczny. pastorem chrześcijańskim i uzdrowicielem. aby gniew opuścił moje ciało. przywołaj swojego ducha! W twoim ciele nie ma ducha. . aby zapewnić sobie bezpieczeństwo finansowe? 8. Czy postrzegasz Boga jako siłę wymierzającą Ci sprawiedliwość? 6.To było trudniejsze niŜ znoszenie bólu stóp przybitych do podłogi. Odpowiedz na pytania: 1. co zobaczyli. aby poŜegnać się ze swoimi bliskimi. Ŝe nie mógł utrzymać się na nogach. Obok związków. którą odbierało się jak błogosławieństwo. David postanowił wrócić do rezerwatu. rodzina i przyjaciele przerazili się tym. czy czujesz się sam(a) wykorzystywany/a? Czy jesteś wierny/a swoim poglądom na temat seksu? 4. Gdy odzyskał świadomość. Co dla Ciebie oznacza kreatywność? Czy uwaŜasz siebie za osobę twórczą? Czy realizujesz swoje twórcze pomysły? 2. twórczą moc sefiry Jesod i symboliczne znaczenie sakramentu komunii. JeŜeli nie zdołasz go przywołać. Czy pieniądze kontrolują Twoje Ŝycie? Czy idziesz na ustępstwa i sprzeniewierzasz się sobie. został szamanem. „Davidzie. Gdy dotarł do rezerwatu. które tworzymy z innymi. z jakim się zmierzyłem w Ŝyciu powiedział David. Zaczął znowu rysować i zdobył rozgłos jako utalentowany artysta. w jaki traktujemy samych siebie. pokonał ciemność i poświęcił resztę Ŝycia uzdrawianiu i pomaganiu ludziom w odzyskiwaniu siły Ŝyciowej. Nikt nie moŜe Ŝyć bez ducha. Czy jesteś zadowolony/a ze swojego Ŝycia erotycznego? JeŜeli nie. David odzyskał pełną władzę w nogach. aby słuŜyły Twoim interesom? 3. NajwaŜniejszą sprawą w jednoczeniu przeciwstawnych energii pojawiających się w naszych relacjach jest wzajemny szacunek. Czy dotrzymujesz słowa? Jakie są Twoje zasady etyczno-moralne? Na czym polega Twoje osobiste poczucie godności? Czy odstępujesz od tych zasad w zaleŜności od sytuacji? 5. był tak słaby. pozwolimy ci umrzeć. Zobaczyłem twarze hitlerowców i obraz obozu jenieckiego. zaleŜy od sposobu. Czy lęki związane z egzystencją i przeŜyciem mają wpływ na Twoje decyzje? Jak często? 9. Jak często wykorzystujesz swoją twórczą energię w sposób negatywny? Czy zmieniasz lub upiększasz fakty. moŜemy nauczyć się pielęgnować święte unie. . Z trudem utrzymywałem się na wodzie. jak reagujemy na wyzwania świata zewnętrznego.Przewieziono go do Stanów Zjednoczonych i umieszczono w szpitalu wojskowym w Battle Creek w stanie Michigan. Ŝe muszę odrzucić gniew i nienawiść. Wiedziałem. musimy stworzyć zdrową i pełną miłości relację z samymi sobą.Sprowadzenie mojego ducha było najtrudniejszym zadaniem. które w trakcie Ŝycia tworzymy z innymi. Czy dominujesz w relacjach z innymi? Czy zmagasz się energetycznie w swoich związkach? Czy potrafisz jasno określać swoje stanowisko w sprawach dotyczących mocy i pieniędzy? 7. a następnie na stałe przenieść się do ośrodka dla weteranów i pozostać tam do końca Ŝycia. Wykorzystując energię drugiej czakry. Jakich celów nie udało Ci się dotąd osiągnąć? Co stoi na przeszkodzie ich realizacji? 85 . w którym o kulach mógł przemieszczać się na niewielkich dystansach. aby zapanować nad lękami dotyczącymi bezpieczeństwa finansowego i fizycznego. gdzie pozostawał w stanie śpiączki przez dwa i pół roku. jak moŜna mu pomóc. czy teŜ one kontrolują Ciebie i Twoją postawę? 10. Po naradzie podeszła do niego starszyzna plemienia. David Chetlahe Paladin promieniował mocą. Czy jesteś wystarczająco silny/a. Dopasowano mu cięŜki aparat ortopedyczny stabilizujący nogi. Duch jest twoją siłą". aby ustalić. Zetknął się z najciemniejszą stroną mocy. jakiej na skutek róŜnych doświadczeń pozbawione zostało ich ciało. modliłem się Ŝarliwie. to jak moŜesz uzdrowić ten obszar? Czy w sferze seksu wykorzystujesz innych dla własnej przyjemności. To zadanie naleŜy do obszaru trzeciej czakry. obwiązano w pasie liną i wrzucono go na głęboką wodę. Zwołali radę. Prosiłem tylko o to i moja modlitwa została wysłuchana. To.

odcinek kręgosłupa na wysokości splotu słonecznego. jak rozumiemy samych siebie i jak się do siebie odnosimy. która jest wieczna i w naturalny sposób połączona z boskością. TakŜe energia drugiej czakry jest skupiona na zewnątrz. „ego" osobowości. ogniskuje się na tym. zdolność do działania i radzenia sobie z trudnościami. która jest niezaleŜna od świadomości grupowej.Rozdział 3 Czakra trzecia: osobista moc Energia trzeciej czakry uaktywnia się i zaczyna dominować w okresie dojrzewania. Przyczynia się do większej indywidualizacji. kompromitacją i niemoŜnością wywiązania się ze swoich zobowiązań. słuŜą jednemu celowi: stworzeniu dojrzałej relacji z samym sobą poprzez lepsze zrozumienie siebie i uświadomienie sobie tego. a sefira Hod za Boski majestat (lub pełnię). wątroba. 86 . rdzeniem naszej osobowości. Punkt odniesienia pierwszej czakry leŜy na zewnątrz w świadomości grupy. Ŝe inni odkryją nasze tajemnice itp. naszym ego. Podczas gdy pierwsza czakra odpowiada za zbiorową energię grupy lub wspólnoty. często nazywana czakra splotu słonecznego. a druga kieruje przepływem energii pomiędzy jednostkami. Ŝe nasze siły i słabości nie zaleŜą od innych. W duchowej naturze trzeciej czakry leŜy tworzenie toŜsamości. Podstawowe wartości: Zaufanie do siebie. Energie. starzenia się. Uniwersalna prawda: Święta prawda trzeciej czakry brzmi: „Szanuj siebie". Bierzmowanie oznacza wyłonienie się „świadomego ja" lub tej części ludzkiej osobowości. zasady etyczne i siła charakteru. dyscyplina wewnętrzna. symboliczne znaczenie sakramentu bierzmowania i moc trzeciej czakry. Główne lęki: Lęk przed odrzuceniem. Znaczenie symboliczne: Energia tej czakry pośredniczy pomiędzy zewnętrzną świadomością (która jest głównie atrybutem pierwszej i drugiej czakry) a świadomością wewnętrzną. pobudza proces tworzenia własnego ja. Duchową treścią sakramentu bierzmowania jest szacunek do siebie. kompleksy dotyczące wyglądu: otyłości. Wszyscy doświadczyliśmy lub doświadczymy sytuacji. poczucie własnej godności. na ile jesteśmy niezaleŜni i potrafimy troszczyć się o siebie. poczuciem własnej wartości. krytyką. gotowość do podejmowania ryzyka. trzustka. jest ośrodkiem naszej osobistej mocy. Powiązanie z sakramentami i sefirami: Sefira Necach odpowiada za Boską cechę wytrwałości. Umiejscowienie: splot słoneczny Odpowiedniki fizyczne: Ŝołądek. nadnercza. Czakra osobistej mocy jest trzecim i ostatnim ośrodkiem w układzie energetycznym człowieka. Powiązania energetyczne z emocjami i umysłem: Trzecia czakra. w której odkryjemy. które spotykają się w trzeciej czakrze. gdyŜ według tradycji kabały obie są odpowiedzialne za naszą silną pozycję jako jednostki. Energia trzeciej czakry ma charakter częściowo wewnętrzny. która jest niezaleŜna od odziedziczonej toŜsamości grupowej. UwaŜane są takŜe za źródło proroctwa i umiejętności interpretacji języka symboli. Bierzmowanie symbolizuje takŜe zakończenie dzieciństwa i wkroczenie w dorosłość. hojność. lękiem przed odrzuceniem i nadmierną wraŜliwością na krytykę. Typowe dla tego ośrodka choroby mają związek z odpowiedzialnością za siebie. obawa. Wspierają ją duchowe energie sefir Necach (wytrwałość) i Hod (majestat). Dlatego teŜ Necach i Hod są przedstawiane jako nogi. trzecia czakra reprezentuje naszą wewnętrzną moc w relacjach ze światem zewnętrznym. jelito cienkie. Ośrodek energetyczny trzeciej czakry związany jest z rozwojem osobistej mocy i zaufania do siebie. na naszych relacjach i ich oddziaływaniu na nas. Znaczenie symboliczne sefir Necach i Hod jest duchowo sprzęŜone z sakramentem bierzmowania. W układzie czakr te dwie wartości są ze sobą połączone. łysienia. pęcherzyk Ŝółciowy. który dotyczy zewnętrznych aspektów mocy. ambicje.

Naszym zadaniem w tej klasie jest zdanie sobie sprawy z tego. Wpatrywałam się w nią. Z perspektywy duchowej świat fizyczny jest szkolną klasą. Czy jesteśmy fizycznie silni. Ŝe nie potrafiłam się wycofać. Nie była uczestniczką warsztatów.Budowanie poczucia własnej wartości Wszystkie trzy strumienie energii duchowej łączą się. JeŜeli postanowi w pełni wykorzystać swoje Ŝycie. Nigdy wcześniej nie spotkałam się z przypadkiem tak skrajnego kalectwa. OŜenił się dla towarzystwa. jakie mamy przekonania i w jakim Ŝyjemy środowisku. jaki mamy do siebie. Na tę cechę musimy zapracować. Ŝe świat fizyczny jest iluzją. Nagle Ruth odwróciła głowę i uśmiechnięta powiedziała: „Zastanawiasz się. Ŝe miłość przydarza się tylko ludziom wybranym. Jednak ich akceptacja jest warunkiem osiągnięcia duchowej dojrzałości. wyzwania związane z trzecią czakrą u osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. czy siebie szanujemy. tworząc intuicyjny głos splotu słonecznego. Nikt nie rodzi się w pełni przekonany o swojej wartości. Stworzenie więzi z samym sobą poprzez zrozumienie i akceptację siebie ma rozstrzygające znaczenie w wielu kwestiach. jak daje sobie radę ze swoim strasznie okaleczonym ciałem. W tej sytuacji odpowiedzialność za podejmowanie decyzji oddamy w ręce kogoś innego. sądząc. które na dodatek było otyłe z powodu braku ruchu. jak udaje mi się Ŝyć w tym ciele. W trakcie trwających tydzień warsztatów w Meksyku poznałam kobietę o imieniu Ruth. nieprawdaŜ?" Byłam tak zaskoczona. gdyŜ była odwrócona do mnie plecami. Ruth zatrzymała się w tym samym hotelu co ja. Ŝe wózek nie istnieje czy Ŝe jej fizyczny problem nie jest rzeczywisty. Ruth. które wzmacniają ducha. Oznacza on. Odparłam: „Nakryłaś mnie. Z powodu zwyrodnienia stawów była skazana na wózek. nie tylko podejmie waŜną psychicznie decyzję. Fakt. ZauwaŜyłam Ruth siedzącą samotnie i słuchającą muzyki klasycznej ze starego magnetofonu. Podkreślam raz jeszcze. JeŜeli nie lubimy siebie. 87 . Ŝe tego nie zauwaŜy. RozwaŜmy np. które odzwierciedlają tę słabość. moŜemy podejmować decyzje. Trzecia czakra w sposób szczególny związana jest z naszymi cechami fizycznymi. jednak tego ranka nie mogłam oderwać od niej wzroku. nie będziemy potrafili właściwie decydować. czy kalectwo ogarnie takŜe jej ducha. to. Poznałam ją poprzedniego dnia. Z kubkiem kawy w ręku wyszłam na patio z zamiarem zrobienia notatek w związku z zaplanowanym na ten dzień wykładem. iŜ nigdy nie oczekiwał. jak wygląda nasze ciało. w związkach. Gdy tworzymy obraz siebie. Ludzie nie mający oparcia w sobie przyciągają osoby i tworzą sytuacje zawodowe. wyzwania związane z trzecią czakrą zmuszają nas do jasnego określenia swojego stosunku do siebie i własnej mocy w relacjach ze światem zewnętrznym. Pewien męŜczyzna powiedział mi. Zastanawiałam się. nie oznacza. zdolnościach do odnoszenia sukcesów w pracy. lub o kim sądzimy. który wyzwoli energie sefir Necach i Hod. kogoś. stawiając czoła wszystkim kolejnym wyzwaniom Ŝyciowym. nasza intuicja staje się naturalnym i stałym źródłem przewodnictwa. które pozwalają iluzji świata materialnego panować nad nami i pozbawiać nas energii. Ŝe bez względu na to. czy słabi? Zdolni czy ograniczeni? Piękni czy brzydcy? Za wysocy czy za niscy? Z duchowego punktu widzenia wszystkie fizyczne cechy i ograniczenia są iluzoryczne i stanowią charakteryzację na scenie Ŝycia. Ŝe Ŝona będzie go kochała. Ta osoba moŜe nigdy nie odzyskać władzy w nogach. Ŝe podporządkowanie się jemu zapewni nam fizyczne bezpieczeństwo. Stosunek. w uzdrawianiu i w dziedzinie intuicji. Właśnie nad tym się zastanawiałam". Ŝe nic w świecie fizycznym nie moŜe powstrzymać lub ograniczyć mocy ducha ludzkiego. lecz dzięki swojej mocy moŜe zdecydować. lub takie. stanowi o jakości naszego Ŝycia. sądząc. Któregoś ranka wstałam wyjątkowo wcześnie. na kim chcemy zrobić wraŜenie. niepodobnym do niego. lecz rozpocznie duchowy proces.

Tak teŜ zrobiła. gdy chodziłam . Opowiedziałam o wszystkim córce. Ŝe niefizyczny. Potem. abym nigdy się nie bała. muszę Ci coś pokazać«. Wychowałam swoje córki w Nowym Jorku. Ŝeby się o mnie troszczyła. LŜejsza od powietrza. Ŝe mój stan fizyczny przypomina mi. powtarzałam: »Jak mogłaś mi to zrobić po tym wszystkim. Wtedy pojawiła się pełna miłości Ŝeńska istota i powiedziała. KaŜda z tych opasek jest lękiem. Zostałam sama z dwoma wymagającymi opieki córkami i niewieloma moŜliwościami. czy wiesz. Nigdy niczego nie ukradłam.tak bardzo się bałam samotności i samodzielności. pewnego dnia zadała mi pytanie: »Mamo. gdy mnie odwiedzała. Kiedy przed dwoma laty pojawiła się choroba. stało się źródłem inspiracji. Ŝe nad wszystkim panuję«. Nie mogła mi powiedzieć. gdy miałam trzydzieści osiem lat. Gdy przysunęłam do niej swoje krzesło. aby mogła opowiadać swoją historię na kaŜdym z moich warsztatów. byłam bardziej kaleka. a następnie sprowadziła z powrotem do ciała. Zapytała mnie: „Czy wierzysz w anioły?" „Tak. bo to właśnie mi się przydarzyło. Następnie dodała: „Masz tu noŜyczki. Masz ich tak wiele. lecz zanim to nastąpi. co jej wtedy powiedziałam? »Daj mi trochę«. a ona powiedziała: „Dobrze. siedemdziesięciopięcio-letnia Ruth zapytała mnie: „Lubisz muzykę New Age?" Przytaknęłam. w duchu tradycji Ŝydowskiej. Przyniosła mi LSD. jak Cię widzę«. a istota anielska odrzekła: »Pozwól. I wiesz. jak artretyzm wykręca moje ciało. a ona została buddystką! Za kaŜdym razem. Teraz codziennie rozmawiam ze swoim aniołem i nadal się śmieję. Po kolei brałam w palce kaŜdą z nich i przecinałam. jaką moŜesz sobie wyobrazić. więc włączę tę kasetę. Gdy moja starsza córka miała dwadzieścia dwa lata. Ŝe próbowałam zatrzymać przy sobie córkę. Ruthi. Po tym wydarzeniu stałyśmy się sobie bardzo bliskie. Tak właśnie uczyniłam. Ograniczenia 88 . Ŝe Ci pokaŜę. tylko Ŝe tak będzie. Wzięłam LSD i mój duch opuścił ciało. SkarŜyła się: »Ruthi. choć byłam tego bliska. Miałam pięćdziesiąt pięć lat i wzięłam kwas. potem śmiałyśmy się z tego niemal przez dwa miesiące. jak trudno jest być Twoim aniołem?« Odpowiedziałam: »Nigdy o tym nie myślałam«. Z muzyką Kitaro w tle ta zadziwiająca śydówka opowiedziała mi swoją historię: „Owdowiałam. dlaczego będę musiała tego doświadczyć. Jednak po tamtym doświadczeniu przestałam się lękać. unosiłam się nad swoim ciałem. Ŝe będzie przy mnie przez cały czas. Następnie pokazała mi mojego sobowtóra. Ŝe czuję się lŜejsza od powietrza i szczęśliwa jak nigdy dotąd." Miałam ochotę zabrać ze sobą Ruth. A ona powiedziała: »Za chwilę będziesz musiała wrócić do swojego ciała. Ŝe nie słyszysz. który Cię kontroluje. pomyślałam sobie. co ja dla Ciebie zrobiłam?« Odbyłyśmy tę rozmowę chyba kilkaset razy. Ruth jest przykładem wiary w to." O mało co nie spadłam z krzesła. gdyŜ z kaŜdym cięciem moje ciało zalewała fala oŜywczej energii. tyle Ŝe był on skrępowany tysiącami gumowych opasek. jak Ruth bierze LSD. czy mam brudne ubranie? Czy jestem zaniedbana? Czy w ogóle w jakiś sposób ciebie obraŜam?« Powiedziałam: »Na pewno bierzesz narkotyki. a potem opowiem Ci o sobie". wstąpiła do wspólnoty buddyjskiej. Boski świat energii jest silniejszy od fizycznego świata formy i materii. Istota powiedziała: »Tak wyglądasz w moich oczach. Ŝe coś. Odpowiedziała: »Tak. Nie potrafiłam sobie wyobrazić. „Dobrze. Wtedy moja anielica zapytała: »Czy teraz nie czujesz się lepiej?« Odpowiedziałam jej. oni Cię do tego zmuszają«. próbowałam narkotyków«. odpowiedziałam. Było to niesamowite uczucie. Wierzę. Ŝe jest moim aniołem. Ruth i jej anioł były dla mnie jak bliźniaczki. oczywiście". Nie mogłam powstrzymać radości. Pokazała mi przyszłość i zobaczyłam. Zapewniła mnie. Tak. Stałam się najbardziej zaradną osobą.„Podejdź tu do mnie. to Ci powiem". co mogło być ograniczeniem. MoŜesz przeciąć wszystkie te opaski i uwolnić siebie«. Ruth zdecydowała. Ŝe to nie jest prawdziwe kalectwo. gdy staram się powiedzieć.

jak powiedziała. Za kaŜdym razem. Im silniejszy jest nasz duch. Wielokrotnie mijała miejsce spotkań. KaŜde postanowienie. Ŝe ma dość wiary w siebie. Ŝe w jej Ŝyciu nic nie funkcjonuje. Kiedy rozwód stał się faktem. aby stało się to moŜliwe.stały się jej atutem. Jednak zamiast zwrócić się do męŜa." Gdy obiad był gotowy. ograniczamy władzę świata zewnętrznego nad swoim Ŝyciem. Po siedemnastu latach takiego Ŝycia Penny zauwaŜyła. kiedy postanawiamy zwiększyć wewnętrzną moc. tym mniej przyciągamy negatywnych osób i doświadczeń. Postanowiła zostać nauczycielem programowania neurolingwistycznego (NLP). Penny była juŜ wstawiona. czy będzie potrafiła samodzielnie zapewnić sobie utrzymanie. zajmowała się psami i gospodarstwem domowym. Potęgowanie siły wewnętrznej MoŜemy przeobrazić własne Ŝycie. jednak się nie odwaŜyła. Ta moc zawarta jest w trzeciej czakrze. Nadal uczęszczała na spotkania AA. zdrowiem. nie zwaŜając na to. ciałem. KaŜda decyzja. pokonała je odzyskując siłę. decyduje o tym. by piła. ZamęŜna od osiemnastu lat.gdyby dowiedzieli się o tym znajomi. która zwiększa moc naszego ducha. Wtedy się załamała. a szczególnie małŜeństwo. Potem mąŜ nalewał jej lampkę wina i mówił: „A teraz chodź i odpocznij. Jako Ŝe rozwód pogorszył jej sytuację finansową. Postanowiła się rozwieść. stwierdziła. Mimo ogromnego lęku odeszła od męŜa. Zmieniła styl ubierania. Uznała. Wkrótce wróciła do Ŝycia. jakie podejmujemy. jaki posiada kaŜdy z nas. Do pewnego stopnia czas linearny jest iluzją świata fizycznego. Na poziomie kaŜdej z siedmiu czakr uczymy się tej podstawowej prawdy w inny sposób. Penny juŜ wcześniej zaczęła aktywnie przeobraŜać swoje Ŝycie. naszych duchowych „nóg". Codziennie po pracy Penny wracała do domu. Jej męŜowi taka sytuacja była na rękę. lecz niestety takŜe alkoholiczką. Ŝe posiada niewyczerpaną wytrwałość (Jesod) i godność (Hod). Trzeźwość zmieniła jej Ŝycie. dzięki którym moŜe przeobrazić swoje Ŝycie. wspaniałego męŜczyznę. tracąc tym samym pracę. tym mniej zaleŜni jesteśmy od linearnego przebiegu czasu. Zamierzała pójść na spotkanie anonimowych alkoholików. Ŝe pogorszy to jej sytuację finansową. umysłem i duchem. fryzurę i zrzuciła dziesięć kilogramów. „tego potrzebuje moja dusza. Historia Penny ukazuje nieograniczony potencjał. a im silniejsze ono się staje. Ja zajmę się obiadem. odzyskała ducha i odkryła. zadzwoniła do przyjaciółki i powiedziała: „PomóŜ mi! Potrzebuję pomocy!" Dzięki przyjaciółce trafiła na swoje pierwsze spotkanie AA. Po jakimś czasie poznała Jamesa. a który przy odpowiedniej determinacji i poczuciu osobistej odpowiedzialności pozwala zmienić Ŝycie. ZaangaŜowanie Penny w proces własnego uzdrowienia odzwierciedla symboliczne znaczenie sakramentu bierzmowania. Wkrótce się pobrali i teraz wspólnie prowadzą seminaria związane z rozwojem osobistym w Europie. wspólnie z męŜem prowadziła firmę. a takŜe na zajęcia związane z rozwojem osobistym. Penny potrafiła zerwać ze szkodzącymi jej osobami i przyzwyczajeniami. który odpowiadał jej nowym wymaganiom dotyczącym zdrowia i rozwoju osobistego. Ŝe ma problem. poniewaŜ utrzymywanie Ŝony w stanie półświadomym pozwalało mu sprawować większą kontrolę nad małŜeństwem i wspólnym biznesem. czy zwiększamy moc ducha. PoniewaŜ potrafiła stawić czoła swoim lękom. Gdy odzyskała świadomość. zdrowie i powodzenie. Była mózgiem przedsięwzięcia. to byłby koniec świata". wspólnie zastanawiałyśmy się nad kolejnymi działaniami i ich wpływem na jej Ŝycie i samopoczucie. czy jeszcze bardziej wplątujemy się w iluzoryczny świat materii. poniewaŜ. wzmacnia takŜe nasze pole energetyczne. związaną z fizyczną energią trzech 89 . aby odzyskać wolność". Na tym polega oddziaływanie sefir Necach i Hod. Penny postanowiła przekonać się. „śyjemy w małym miasteczku tłumaczyła . Przeprowadziła się do innej części kraju. poniewaŜ sam takŜe był alkoholikiem. W ten sposób się poznałyśmy. jednak nigdy nie weszła do środka. Poznałam Penny na warsztatach. Pragnął. przedkładając rzeczywistość ducha nad iluzję uwarunkowań fizycznych.

niespodziewanie wypełniła ją energia. nauczyciela lub pielęgniarki. ujrzała. jedną z nich była kobieta o imieniu Ollie. Nikt się do niej nie odzywał i nigdzie nie była zapraszana. Ollie opowiedziała męŜowi o mocy. gdyŜ śmierć była nieunikniona. Jej rodzice sprawowali kontrolę nad tym. co czytała i decydowali o tym. Dorastała kontrolowana przez lęk swoich rodziców przed nieznanym. Wtedy stał się człowiek istotą Ŝywą". Ŝe do wyzdrowienia potrzeba „duŜo czasu". Ŝe pogodzenie się ze śmiercią małŜonka trwa rok. jest fikcją. nieszkodliwą. W naszej kulturze uwaŜa się. a następnie połoŜyła na nim swoje ręce. jeden jedyny raz. Margaret. zaleŜy od wzorców zakodowanych w świadomości zbiorowej. W księdze rodzaju Jahwe „tchnął w nozdrza jego dech Ŝycia. aŜ któregoś dnia energia odeszła. Aby funkcjonować w świecie fizycznym. a ze śmiercią dziecka moŜna nigdy sobie nie poradzić. Młodsze dziecko powaŜnie zachorowało na białaczkę. OUie miała opinię kobiety „niebezpiecznej". bardzo potrzebującą uczucia pięćdziesięciopięcioletnią kobietę". była dręczona przez dzieci w święto Halloween. od dziesięciu lat. W ciągu dwóch dni nastąpiła poprawa. biciem próbował ją zmusić do odzyskania energii. jednak gdy znalazła się w środku. potrzebujemy tej fizycznej energii. jaką posiadała w dzieciństwie. aby pomóc synkowi. JeŜeli posiadasz wystarczająco duŜo siły duchowej. a po 90 . moŜesz zmienić swoje Ŝycie. Pracowała jako sprzątaczka i wyszła za mąŜ mając trzydzieści dwa lata. jak to określiła. Poznałam ją na warsztatach w New Hampshire. W świadomości społecznej istnieje pogląd. Tradycyjnie co roku. Ollie uklękła przy łóŜku dziecka. Ŝe ludzie chorzy na AIDS mogą Ŝyć sześć do ośmiu lat. Miasteczko charakteryzowało się sielankową atmosferą. aby oprzeć się grupowemu przekonaniu. gdy chcemy zrealizować jakiś pomysł i nadać jakiejś myśli kształt. choć jest mocno zakorzenione w naszej kulturze. Wiara w uzdrowienie czyni je rzeczywistością. Ojciec uznał. i poprosiła go. modliła się. Oprócz Margaret nikt nie chciał odpowiedzieć na jej wezwanie. gdzie zajmowała się pielęgnowaniem pacjentów. jednak wcale nie musi tak być. Wyjątkowo pięknym przykładem takiej zmiany jest Margaret. to uleczenie ran z przeszłości i pozbawienie ich władzy nad naszym Ŝyciem moŜe nastąpić bardzo szybko. Lekarz kazał rodzicom przygotować się na najgorsze. Gdy dorosła. „samotną. Ŝe ma do wyboru dwa zawody. Przekonanie. Czas. którzy potrzebowali uzdrowienia. tchniemy w nie dech Ŝycia i dajemy mu władzę nad sobą. Czasami ukradkiem czytała gazetę. czym ta zasłuŜyła sobie na swoją reputację. po czym Ollie powiedziała. Pewnego dnia Ollie zadzwoniła z prośbą o pomoc do ośrodka opieki domowej. gdy poczuła się dość pewnie. W trakcie wizyt kobiety się zaprzyjaźniły. Margaret określiła swoje wychowanie jako „surowe. uŜywając jej słów. JeŜeli zgadzamy się z tymi stwierdzeniami. jaki zajmuje odzyskanie zdrowia. lecz miało teŜ postacie szczególne. Przyjmując jakieś przekonanie. Margaret zdecydowała się na zawód pielęgniarki. wykonać odpowiednie czynności. zapytała Ollie. W ten sposób zarobił sporo pieniędzy. solidny i zwyczajny". Nie pozwalano jej na nic. Rodzice powiedzieli jej. co jednak nie nastąpiło. solidne i zwyczajne". był „surowy. wyprowadziła się i zamieszkała w mieście. Ŝe uleczenie bolesnych wspomnień z dzieciństwa wymaga wielu lat psychoterapii. W ten sposób powieliła wzorzec swoich rodziców. aby wraz z nią pomodlił się o odzyskanie tej zdolności choćby na chwilę. Zapadła cisza. Po ukończeniu nauki w szkole pielęgniarskiej poślubiła męŜczyznę. aby np. Urodziła dwójkę dzieci. pozwalamy świadomości grupowej kierować naszym Ŝyciem i nie korzystamy z własnej mocy. która posiadała moc leczenia ludzi. Ŝe kiedyś. gdzie nikt jej nie znał. Ŝe niektóre postacie raka zabijają w ciągu sześciu miesięcy. którzy pozostawali w swoich domach.pierwszych czakr. Wraz z męŜem przeniosła się do małego miasteczka. Margaret nie czuła się pewnie wchodząc do domu Ollie. z kim moŜe się przyjaźnić. gdy była dzieckiem. JeŜeli potrafimy w to uwierzyć. co jej rodzice określiliby jako zbyt „radykalne". Jednak w odniesieniu do uzdrowienia nasze pojęcie czasu powinno ulec zmianie. który. Wtedy. Ŝe córka się uparła. Jej ojciec dostrzegł w tym interes i zaczął sprzedawać jej usługi tym.

Koledzy i koleŜanki z pracy. byle ta sytuacja się zmieniła. Ŝe czasowa separacja uzdrowi jej małŜeństwo. Gdyby ktoś wcześniej opowiedział mi o tym. co jeszcze razem robicie". Był przeraŜony. Ŝe równieŜ dla niego okaŜe się ona ciekawa i inspirująca. Im więcej się dowiadywała. nie tylko z powodu Ollie. Lekarz stwierdził. Ollie była zdruzgotana. Nie widziała ich od tamtego czasu. nie będzie mogła powrócić do swoich wcześniejszych przekonań na temat uzdrawiania i duchowości.energii miłości pochodzącej z Boskiego źródła. podczas których wspólnie się modlimy. by kierowały nią lęki innych. którzy tego chcą. ich lęku przed tym. Ŝe chodzi mu o rozwód. aby poznawała tylko to. Wiedziała. Próbowała podzielić się nową wiedzą z męŜem sądząc. „Teraz mój mąŜ przechodzi sam siebie w troszczeniu się o mnie i innych. Wtedy mąŜ zaczął wyraŜać swoje podejrzenia w rodzaju: „Ta kobieta rzuciła na ciebie urok" oraz „zastanawiam się. Ŝe Ollie jest „niebezpieczna". Ŝe znalazła się pomiędzy dwoma światopoglądami. Energia. jakiej kuracji poddali swoje dziecko. Tym razem postanowiła. co nowe i nieznane. aby przeprowadziła się do ich domu. Ŝe opowiadała jej o mocy uzdrawiania . jednak okazało się. Ŝe bez względu na jego zdanie nadal będzie wypełniała swoje obowiązki zawodowe wobec Ollie. Pewnego dnia zabronił Ŝonie spotykać się z Ollie. Tych. PołoŜyła na nim swoje dłonie i trzymała je tak przez niecałe dziesięć minut. ile razy mąŜ powtarzał: „Codziennie w swoich modlitwach dziękuję Bogu za to. podobnie jak Margaret. i poradził męŜowi. Otrzymał rozwód ze względu na jej „niepoczytalność". której doświadczyła Ollie.tygodniu dziecko zaczęło powracać do zdrowia. lecz stał się cud. Ŝe ta była jej bliska. Ŝe miałaś odwagę mi się przeciwstawić i pozostać wierna swoim poglądom. by zachował w tajemnicy to. Jednak jako dorośli. Pięć miesięcy później. i o ich staraniach. Sama nie wiem juŜ. Modliła się i prosiła o Boską interwencję. ale takŜe dlatego. Ŝe stwierdzono u niego raka okręŜnicy. co zwyczajne i związane ogólnie z uznanym stylem Ŝycia. by był z nią „ostroŜny". Ŝe mąŜ ją opuścił. Ŝe nasze wspomnienia z dzieciństwa mogą być źródłem ogromnego bólu. co będę robiła. on. W tym czasie Margaret pragnęła spotkań z przyjaciółką nie tylko dlatego. MąŜ poczuł się jednak zagroŜony przez Ollie i nowe pomysły Margaret. Ŝe Margaret poświęciła swoje małŜeństwo dla starej wariatki. Nie ma wątpliwości. była gotowa przyjąć kaŜde rozwiązanie. Nikt nie rozumiał motywów jej postępowania. Pragnęła się dalej rozwijać i powiedziała męŜowi. gdyŜ nie wiadomo. Przyjaźń między Margaret i Ollie pogłębiała się z kaŜdą wizytą. Miała nadzieję. MęŜczyzna wyzdrowiał w ciągu trzech miesięcy. Myślała. nie zwaŜając na Ollie. Ŝe niezaleŜnie od tego. dokładnie wszystko zrelacjonował. gdzie pozostała aŜ do śmierci. Tym samym weszła w najtrudniejszy okres swojego Ŝycia. 91 . uzdrawiających energiach i duchowości. uczymy uzdrawiania. Troszczył się o nią do tego stopnia. Choć Ollie prosiła męŜa. odkryła. Margaret drŜała z emocji. Ŝe stanie się on inspiracją do wprowadzenia zmian. bo przypomniał sobie o Ollie. czy mogłaby mu pomóc. lecz takŜe dlatego. Twierdzili. zabierając ze sobą dwójkę dzieci. czy będzie się spotykała z Ollie. Lekarz zapytał rodziców. Ŝe nie pozwoli na to. gdy Ollie wróciła z pracy. Od razu poszli do domu Ollie. nigdy bym mu nie uwierzyła. zainspirowała Margaret do czytania ksiąŜek o uzdrowicielach. moŜemy doświadczyć okoliczności. czego był świadkiem. co w niej siedzi. Zapytał. Ollie powiedziała męŜowi Margaret. Prowadzimy w domu seanse uzdrawiania. Po czterech miesiącach mąŜ poprosił Margaret o spotkanie. Ŝe jej moc pochodzi od Boga i Ŝeby o tym pamiętał. a takŜe jej przyjaciele stanęli po stronie męŜa. tym bardziej myślała o swoich rodzicach. Próby odnalezienia dzieci nie przyniosły rezultatów. Dzięki tobie Ŝyję". Z zapałem zaczął opiekować się Ollie. które sprawią. Ŝe namówił ją. Ollie otworzyła przed nią inny świat. Atmosfera w domu stała się nie do zniesienia i Margaret wyprowadziła się. Po dwóch miesiącach całkowicie wyzdrowiało.

Intuicja i niezaleŜność. Doznania energetyczne i intuicyjne sygnalizują. Badając jego energię ujrzałam obraz konia wyścigowego. w skrajnie przeciwnym przypadku. Podczas jednego z warsztatów zdałam sobie sprawę z tego. który jest prowadzony na start. Ŝe dzięki intuicji moŜna znaleźć jedno doskonałe 92 . Jednak nie jest ona ani sposobem na przewidywanie przyszłych wydarzeń. Większość uczestników była juŜ z nią połączona. Odpowiedział. Ciągle analizował giełdę. Ŝe jego przeczucia się sprawdzą. poprzez utratę kontaktu z rzeczywistością i „odpłynięcie". Chował się przed moŜliwościami. pozwalają nam podejmować ryzyko i podąŜać za przeczuciami. W snach o charakterze intuicyjnym widzimy symbole zmian i chaosu. psychiczne i duchowe części składowe określonej sytuacji. by stosował relaksację. Dwudziestoośmioletni Evan skontaktował się ze mną z powodu cięŜkiego wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Planował róŜne przedsięwzięcia. Ŝe nawiązanie kontaktu z intuicją nie stanowi problemu. Ŝe skoro udało mu się to na papierze. Gdy zapytałam go. Ŝeby wracał do domu na czas. Nie potrafił zainwestować nawet małej sumy. Ŝe przeczucia nie dają „pewności". Informacje dostępne dla intuicji pojawiają się zazwyczaj pod postacią uczucia niepewności. poniewaŜ obawiał się poraŜki. gdyby posłuchał swojego głosu wewnętrznego. Upierał się jednak. Ŝe intuicja oznacza umiejętność przepowiadania przyszłości. odpowiedział: „Wzór nie jest jeszcze dopracowany. które są atrybutami trzeciej czakry. aby sprawdzić swoje przeczucia. I rzeczywiście. Ŝe nie zarobił pieniędzy. dałoby taki sam efekt. Ŝe jego Ŝycie było serią falstartów. Zalecenie temu młodemu męŜczyźnie. to równie dobrze moŜe powtórzyć to w rzeczywistości. Ŝe rynek papierów wartościowych jest zmienny i nigdy nie moŜe mieć pewności. jednak na nic się nie zdecydował. Wszystkie osoby myliły intuicję ze zdolnością prorokowania. Evan potrzebował uwolnienia od komputerowego sposobu myślenia i odwołania się do swojej intuicji. jakie dawało mu Ŝycie. W rzeczywistości jest umiejętnością korzystania z informacji energetycznych w chwili podejmowania decyzji. Są związane z konkretnym czasem i miejscem. po pewnym czasie był bardzo dobry w typowaniu tych akcji. Niezdolność do postępowania w zgodzie ze swoimi przeczuciami powodowała w ciele Evana rozdarcie. skrzętnie gromadził statystyki. Myślały. jak powiedzenie nastolatkowi. Stałby się bogaty. Pojawiają się one zazwyczaj w pełnych napięcia. wpłynąć na to. jednak nigdy nie uczestniczy w gonitwie. a jedynie pokazują moŜliwości. Wyglądało na to.przyjęli jednak. których cena wzrośnie. aby pozostać wiernym sobie. co nastąpi. przynajmniej częściowo. który polega głównie na podejmowaniu ryzyka. Ŝe nie starcza mu sił. Ŝe w Ŝyciowej wędrówce dotarliśmy do rozstaju i Ŝe poprzez swoje wybory moŜemy teraz. depresji i lęku lub. Ŝe intuicja to konkretne wskazania. przełomowych okresach. a nie jakimiś pozazmysłowymi przekazami z przyszłości. Nie dawał sobie najmniejszej szansy na to. szukając doskonałego wzoru. Trzecia czakra Evana była jak otwór. ani nie pozwala uniknąć kłopotów finansowych czy trudnych relacji. opierałam się na pracy wewnętrznej i medytacjach. Informacje energetyczne to emocjonalne. pojawia się wtedy wraŜenie odcięcia od własnych uczuć. dlaczego nie pójdzie o krok dalej i nie zainwestuje w niektóre z nich. z którego uchodziła energia. a nie wyczucie. Jednak większość praktykujących skarŜyła się na brak postępów w rozwijaniu intuicji. Lęk przed podjęciem ryzyka wyniszczał jego ciało. jednak zupełnie nie rozumiała jej charakteru. choć pasją Evana był zawód. Uczestnicy moich warsztatów takŜe obcowali ze swoją intuicją . Był jednak rozgoryczony faktem. co byłoby łatwe. którego objawem były owrzodzenia jelita grubego. Owładnięty tą ideą. Musi być doskonały". Powiedziałam. Evan sam przyznał. który pozwoliłby mu przewidywać ruchy cenowe. Sądzili.Wiara w siebie i intuicja Gdy zaczynałam uczyć słuchania przewodnictwa intuicyjnego.

które odbywały się dwa razy w tygodniu. w końcu zaczęła cierpieć na migrenę i zaburzenia snu. twierdziłam. Ŝe nie otrzymuje tego typu informacji. zwany hiperalimentacją. abyśmy wzięli odpowiedzialność za własne Ŝycie i dokonali wyborów. Nie ulega wątpliwości. które czasami bywają trudne. Tak miało pozostać do końca Ŝycia. jak przez sześć lat mieszkała w aszramie w Indiach. Powiedziałam: „Na Twoim miejscu rozwaŜyłabym tę moŜliwość. podobnie jak inne dziedziny opierające się na wyczuciu. podczas godzinnej medytacji otrzymywała jasne przekazy duchowe. czego się uczymy. dzięki któremu w ich Ŝyciu zapanuje porządek i osiągną harmonię i szczęście. Powiedziałam. a w nocy podczas snu pokarm powoli spływał do jej ciała. ubezpieczenie nie pokrywało jego 93 . czy nie mam jakiegoś pomysłu na to. Intuicja. o tyle dla Nieba liczy się to. Ŝe ufamy sobie w stopniu wystarczającym do tego. rano i wieczorem. poniewaŜ w jego naturze leŜy uczenie nas poprzez doświadczenia. Na jednym z moich warsztatów poznałam Sandy. Mogła przyjmować tylko płynne poŜywienie poprzez cewnik umieszczony w klatce piersiowej. Ŝe wiara jest waŜna w radzeniu sobie z wyzwaniami Ŝycia codziennego. Po roku otrzymałam od Sandy list. Powtórzyła. interesowało ją jedynie rozpoczęcie procesu uzdrowienia. Obecnie wiarę. Intuicja nie zaprowadzi nas do ziemi obiecanej. Przewodnictwo wymaga działania i nie gwarantuje bezpieczeństwa. dlaczego nie otrzymuje takich przekazów podczas swojej medytacji. wprowadzono do leczenia niedawno. O ile my swój sukces mierzymy poziomem wygody i bezpieczeństwa. Odparła. zaoponowałam. które nas wyprowadzą ze stagnacji czy cierpienia. Niespełna trzydziestoletnia Janice skontaktowała się ze mną. aby podąŜać za impulsami. PodąŜanie za intuicją oznacza. Niska samoocena świadczy o braku zaufania do siebie i mocy świata niewidzialnego. dopóty będziemy bali się i odrzucali przewodnictwo intuicyjne. Ŝe w następnym roku zostały włączone do programu nauczania. jednak to. gdyŜ sparaliŜowana jest lękiem przed poraŜką. Miała ich bardzo wiele. była męŜatką i miała dziecko. Osoba o niskiej samoocenie nie potrafi kierować się przeczuciami. W prywatnej rozmowie zapytała mnie. Dopóki bezpieczeństwo i wygoda stanowią nasze kryteria. Ŝe jej przewodnictwo jest natury duchowej. samoocenę oraz siłę wewnętrzną uznaję za jednakowo waŜne. Wtedy zapytałam: „Jaki najgorszy przekaz intuicyjny na ten temat_gotrafisz sobie wyobrazić?" Odpowiedziała bez wahania: „To proste . „AleŜ praca jest częścią Twojego Ŝycia i dlatego teŜ częścią Twojej duchowości". w której kiedyś pracowała. jakich nam dostarcza. w którym napisała. Kiedy więc otrzymała propozycję zastępstwa w szkole. Co dzień. Pozbawiona była większej części przewodu pokarmowego i miała wytworzony chirurgicznie sztuczny odbyt. czym mogłaby się zajmować i gdzie zamieszkać. gdzie doskonaliła się w technice medytacji. gdy mamy odwagę i siłę. poniewaŜ pragnęła lepiej radzić sobie z dolegliwościami. Jako nastolatka była operowana z powodu niedroŜności jelita grubego. Zanim zdałam sobie sprawę ze znaczenia. zgodziła się. Gdy ją poznałam. Sandy z dumą opowiadała o tym. Próbowała je zagłuszyć.wrócić do pracy w szkole w centrum Detroit. Zaufanie do siebie jest niezbędne dla odzyskania zdrowia. To mi wygląda na przewodnictwo". nie starczało na utrzymanie. Migrena i kłopoty ze snem wkrótce ustały. W ciągu dwóch miesięcy zorganizowała pozalekcyjne zajęcia z medytacji dla uczniów szkoły średniej. Przed snem musiała się podłączać do podajnika płynnego poŜywienia. Ŝe najwaŜniejszym dla uzdrowienia czynnikiem jest wiara.rozwiązanie. co zarabiała. Ŝe poczucie dyskomfortu czy dezorientacja dane są nam po to. Przebyła siedem operacji brzucha. Zajęcia cieszyły się takim powodzeniem. Ŝe po moim warsztacie miała uporczywe myśli dotyczące powrotu do pracy w szkole. PoniewaŜ ten sposób odŜywiania. Ŝe poradnictwo zawodowe nie jest moją specjalnością i spytałam. jakie dla rozwoju umiejętności intuicyjnych ma samoocena. Mam koszmarne sny na ten temat". W tym czasie zaczęła pracować jako sprzedawczyni w księgarni. przynosi doskonałe wyniki wtedy i tylko wtedy. by rozpoznać. Nie pytała. dlaczego musi je wszystkie znosić. a Sandy z zadowoleniem podpisała kontrakt nauczycielski.

W trakcie rozmowy stwierdziła: „Wcale mnie nie dziwi. Nie mogę mieć do niego Ŝalu. Ŝe przeprowadzenie rozwodu jest w tej chwili sprawą najwaŜniejszą i Ŝe powinna otrzymywać przez najbliŜsze miesiące jak najwięcej wsparcia. były dla Janice cięŜką przeprawą. zaczęłam się nad sobą uŜalać. a po roku poznała wspaniałego męŜczyznę i ponownie wyszła za mąŜ. Janice miała cięŜkie dni. spodziewałam się zobaczyć kobietę przytłoczoną chorobą i pełną obaw o swoją przyszłość. chciała się nauczyć technik pracy z energią. przynajmniej w przeszłości. Ŝe litowanie się nad sobą szkodzi jej bardziej niŜ choroba. Rozbudzenie sił wewnętrznych przenosi środek cięŜkości z zewnątrz do wewnątrz. Czy jest jakaś wizualizacja na odwagę wewnętrzną?" Uznałyśmy. lub poczułeś siłę i zrozumiałeś. aby zakończyć naukę i otrzymać dyplom. Jednak kiedy przeszłam się po korytarzach szpitala i zobaczyłam to. po tym okresie przechodzili inicjację na wojowników. Ŝe Howard chce się rozwieść. Gdy proces rozwodowy miał się ku końcowi. mimo Ŝe nasze Ŝycie w niczym nie przypominało małŜeństwa. Ostatecznie udało się jej. Była zdecydowana radzić sobie ze swoją trudną sytuacją. Zadzwoniła do mnie i umówiłyśmy się na spotkanie. śycie duchowe postawiła na pierwszym miejscu i kaŜdego ranka wspólnie z synem wizualizowali swoje Ŝycie jako pełne i szczęśliwe. Na dodatek. Wspierał mnie jak umiał przez ostatnie dwanaście lat. Mam syna. Jadąc do szpitala. Poczucie własnej wartości i świadoma. mąŜ poprosił ją o rozwód. Działaniem tym dotykała energii związanych z trzecią czakrą: energii wytrzymałości. Ŝe Janice promieniuje energią i pozytywnym nastawieniem. Wspierały ją w tym energie sefir Necach i Hod oraz sakramentu bierzmowania. Po ostatniej operacji Janice wróciła do szkoły pielęgniarskiej. aby przez pewien czas zmagać się w samotności z naturą. które jest wynikiem uaktywnienia wewnętrznej siły. Wspólnie z dziesięcioletnim synem przeprowadziła się do nowego mieszkania i podjęła starania.ceremonię. z czym muszą Ŝyć inni. która symbolizuje wejście w wiek ducha. które staje się naszą inicjacją do dojrzałości duchowej. Stan zdrowia Janice ustabilizował się.kosztów. Dzięki dobremu nastawieniu i codziennej praktyce duchowej utrzymywała swoje ciało i umysł w równowadze. W tradycji Indian. Aby poprawić swój stan. który mnie potrzebuje. Właśnie kiedy wracała do Ŝycia. wytrwałości i szacunku do siebie. Ŝe moja sytuacja nie jest taka zła. Jej przykład dobrze ilustruje zdolności ducha ludzkiego do pokonywania ograniczeń fizycznych i problemów osobistych dzięki odwaŜnemu postępowaniu. Czułam się na dodatek winna wobec męŜa. uznałam. Jednak okazało się. dla którego stanowiłam jedynie obciąŜenie finansowe i dla którego byłam nieprzydatna jako partnerka. Janice dostała pracę w miejscowym szpitalu. Wiara w zdolność osiągania swoich celów jest jednym z wewnętrznych przejawów wzrastającej mocy osobistej. młodzi męŜczyźni opuszczali wspólnotę. Być moŜe kiedyś zdałeś sobie nagle sprawę z tego. Ŝe dam sobie radę". nawet weekendowe wycieczki. takich jak medytacja i wizualizacja. jednak zrozumiała. Jednocześnie mogą nastąpić równie głębokie zmiany w Ŝyciu duchowym lub w sferze symbolicznej. i jestem głęboko przekonana. i postanowiłam. Janice i jej mąŜ znajdowali się w katastrofalnej sytuacji finansowej. aby zdobyć nowych przyjaciół. wewnętrzna moc są czasami źródłem jakiegoś niezapomnianego wydarzenia. od zdobycia sprawności fizycznej po sukces finansowy. W znaczeniu symbolicznym sakrament bierzmowania jest przebudzeniem wewnętrznym. Ceremonie te dla młodej osoby symbolicznie oznaczają wydostanie się spod 94 . co jest oznaką dojrzewania duchowego. Ŝe jesteś w stanie zrealizować róŜnorakie cele. jak sobie teraz poradzę. W większości kultur młodzieŜ przechodzi inicjację . a w chrześcijaństwie bierzmowanie. z powodu długów zaciągniętych na pokrycie kosztów leczenia. W trakcie rozmowy powiedziała: „Gdy załoŜono mi cewnik. gdyŜ musiała brać ze sobą ogromną ilość sprzętu medycznego. W kulturze Ŝydowskiej jest to bar miewa. Ŝe potrafisz sprostać jakiemuś zadaniu. PodróŜe. które wcześniej wydawało się nazbyt trudne. Ŝe negatywne uczucia tylko pogłębiłyby moje problemy-Nie wiem jednak.

W latach siedemdziesiątych określenia odnoszące się do pojęcia indywidualności zaczęto stosować w sposób nieskrępowany. lub pracy. jak daleko zaprowadzi nas nasze nowe „ja".chroniącej energii wspólnoty i przejęcie odpowiedzialności za własne Ŝycie fizyczne i duchowe. Dopiero wtedy poczucie własnej wartości uznane zostało za istotny czynnik wpływający na zdrowie zarówno męŜczyzn. Pojawiło się wiele nowych terminów. w cyklu małych inicjacji rozłoŜonych na okres całego Ŝycia. Narcystyczna atmosfera tego okresu sprawiła. czyli narcyzm. Poczucie własnej mocy moŜe się takŜe rozwijać etapami. jak np. Jednak z nastaniem lat dziewięćdziesiątych nasyciliśmy się juŜ pobłaŜaniem sobie. świadomość siebie. która przełamała bariery zewnętrzne. zostało uwolnione od purytańskiego rozumienia go w kontekście samolubności i egocentryzmu. przebiegają według określonego wzorca. Taki rytuał oznacza takŜe. Za kaŜdym razem. a wahadło ponownie wychyliło się w stronę świata wewnętrznego. emocji. Była to dekada. jeŜeli wystarczająco duŜo zapłacimy. z niewielką pomocą. jednak inicjacja wiąŜe się z ich koniecznością. Samo pojęcie zdrowia zostało poszerzone i zaczęło się odnosić w równym stopniu do ludzkiej psychiki. Po rewolucji lat sześćdziesiątych nastały lata siedemdziesiąte . doprowadziła do przełamywania barier wewnętrznych w latach siedemdziesiątych. narcyzm i ewolucja są czterema etapami budowania poczucia własnej 95 . to niezmiernie silne słowo. motywowanie siebie. Surowa energia uwolniona w latach sześćdziesiątych. aby wypróbować własną kreatywność. Ŝe wspólnota uznaje ten fakt. powodujemy zmianę okoliczności zewnętrznych naszego Ŝycia. który trwale zmienił nasze pojęcie siły wewnętrznej. samouzdrawianie. W większości przypadków nie lubimy zmian. Przez wieki jego znaczenie negatywne było wystarczająco silne. Aby sprawdzić. Zmiany. Trendy społeczne w okresie od lat sześćdziesiątych do dziewięćdziesiątych w symboliczny sposób odzwierciedlają etapy rozwoju osobistej mocy. jak i kobiet. przez które wszyscy przechodzimy. Próbowaliśmy wszystkiego: Jak szybko moŜemy się wzbogacić? Jak szybko przekazać informację? Jak szybko uda nam się przeistoczyć Ziemię w stechnicyzowany świat? Jak szybko moŜemy schudnąć? Jak szybko moŜemy wyzdrowieć? Nawet oświecenie. Po pierwsze. którym podlegamy na drodze zwiększania osobistej mocy. jakim jest „ja". Zmiany mogą dotyczyć związku. Rewolucja. jeŜeli staliśmy się silniejsi i potrzebujemy silniejszego partnera. W latach siedemdziesiątych nastąpiło połączenie dwóch sił psychicznych. uznano za coś. co moŜna osiągnąć w tydzień. nauczyć się chodzić samodzielnie. Ŝe ulegnie jednej z wielu jego osłabiających ducha iluzji. Ŝe bez ograniczeń moŜemy zaspokajać wszystkie nasze fizyczne potrzeby. której celem stało się stworzenie jaźni wystarczająco silnej. dlatego staramy się opanowywać naszą moc stopniowo. mierząc się z jednym wyzwaniem na raz. gdy choćby w małym stopniu umacniamy wiarę w siebie. iŜ uznaliśmy. tematem lat osiemdziesiątych uczyniliśmy pobłaŜanie sobie. Zbyt wiele szybko następujących po sobie zmian moŜe nas przytłoczyć. lecz nie ze świata" i która moŜe rozkoszować się cudownością świata materialnego bez niebezpieczeństwa. KaŜda z kolejnych dekad rozwijała pojęcie wiary w siebie.dekada inwolucji. aby powstrzymać zdecydowaną większość ludzi od jakiejkolwiek formy rozwoju osobistego. Rodzina i przyjaciele oczekują od osoby po inicjacji bardziej dojrzałego zachowania. ducha. Cztery stopnie osobistej mocy Wiara w siebie stała się popularnym określeniem w latach sześćdziesiątych. okresie rewolucyjnym. rozłoŜonych na liczne wcielenia. jak i ciała. aby „być w świecie. jeśli musimy się uwolnić od bezpiecznych i znanych wzorców. Ta prosta zmiana oznaczała uzyskanie dostępu do „zaczarowanego ogrodu" naszego wnętrza. Fascynacja „ja" doprowadzona została do skrajności. w której psychoterapia stała się codziennością. inwolucja. po którym mogliśmy. W centrum uwagi znalazła się osobista ewolucja. które do tej pory było uświęconym zadaniem i wymagało wielu wytęŜonych starań.

lecz jego własna autentyczność. Przez następne dwa miesiące wszystko wydawało się być dobrze. Tworzenie toŜsamości indywidualnej jest procesem odkrywania siebie i nie dotyczy dziedziczenia biologicznego ani kulturowego. osoba duchowo dojrzała w niezauwaŜalny sposób korzysta ze swoich wewnętrznych osiągnięć duchowych. po czym odparł. kiedy to przestajemy podzielać grupowy sposób myślenia i zaczynamy polegać na sobie. Ŝe wrzody pojawiły się w związku z Jane. PoniewaŜ uwaŜał. Poznał ją. Ŝe jesteśmy innego zdania niŜ nasza rodzina czy rówieśnicy. nie mam na myśli nieustępliwości dwóch próbujących przelicytować się osób .wartości i osiągania dojrzałości duchowej. postanowił się nią opiekować. Ŝe jest związany z kobietą. Duchowe myślenie i praktyki są ściśle powiązane z innymi obszarami Ŝycia. Jane przyznała. Jeny poprosił mnie o konsultację. Ŝe nie powiedziała mu o tym wcześniej. W obu tych przypadkach będziemy mieli trudności z uwolnieniem się od energii grupowej. Nagle zaczynamy dostrzegać. Musimy się nauczyć być dumni ze swojego charakteru i osiągnięć. zanim poznał Jane. odwaga w wyraŜaniu siebie i wierność swoim ideałom. Odpowiedział. Gdy jej o tym powiedział. powiedział. gdy juŜ nie brała narkotyków. Ŝe Jane. jak wyszukane są jego poglądy. Opowiadania Jerry'ego o kłamstwach Jane trwały pół godziny. Naszym zadaniem jest odkrywanie siebie. czy zaczęła ponownie coś brać. dlaczego coś ukrywamy. Ŝeby wyciągnął wnioski. Gdy podzieliłam się z nim swoimi odczuciami. Ŝe nie chciał myśleć. Jednak bez względu na to. zrozumienie. to. jednak po pewnym czasie zauwaŜył. Z początku jej wierzył. Zamilkł na chwilę. Zapytał ją. Ŝe gdy powie jej o swoich odczuciach. ona odejdzie. Stopień pierwszy: rewolucja Rozwinięcie poczucia własnej wartości wymaga rewolucji lub kilku mniejszych przełomów. Pierwszym stopniem na tej drodze jest rewolucja. poniewaŜ zamierza odejść z pracy i jeszcze nie wie. choćby w wyniku małych rewolucji. zapytałam dodając. czy kilka lat. Poprosiłam go. Ze zdziwieniem 96 . O dojrzałości duchowej człowieka nie świadczy to. iŜ jego problemem nie jest Jane. poniewaŜ cierpiał na wrzody. Powiedziałam. wszystko staje się jednością. Dlaczego sprawia nam trudność przyjmowanie lub prawienie komplementów lub dlaczego się wstydzimy. W przeciwieństwie do tego rodzaju postawy dojrzałość duchowa to umiejętność obrony swojego stanowiska wyraŜającego autentyczne wewnętrzne przekonanie. Dwa dni po naszym spotkaniu zadzwonił do mnie i poinformował. tylko fakt. jednak potem zachowanie Jane uległo zmianie. twierdząc. Mówiąc o odwadze. Musimy poznać własną naturę. napotkamy te same wyzwania związane z naszym usposobieniem. nie miał wrzodów. W związku z tym bał się. Podejmując codzienne decyzje. ona jednak zaprzeczyła. Ŝeby się wyprowadziła. Ŝe potrzebowała pieniędzy na prowadzenie domu i przeprosiła. czy kolejny etap zajmie nam kilka miesięcy. Ŝe jej nie wierzy. gdzie są nasze granice i czy my sami je ustaliliśmy. Ŝe wcześniej. których skala zaleŜna jest od wielkości grupy i jej determinacji w przeciwstawianiu się przejawom indywidualności. czemu mamy nałogi i dlaczego winą za własne błędy obarczamy innych. Ŝe poprosił Jane. Ŝe ma potrzebę troszczenia się o nią. Po miesiącu znajomości wprowadziła się do niego. na jakie ustępstwa jesteśmy gotowi pójść. „Co wolisz utracić. Ŝe nie powinno się opuszczać osoby w potrzebie. Czułam. Ŝe z jego portfela znikają pieniądze.ten rodzaj zachowania naleŜy do gry energetycznej związanej z drugą czakrą. Ŝe ma zły humor. która łamie wyznawane przez niego zasady moralne. jest narkomanką. jego partnerka. moralnością i poszanowaniem siebie. co później będzie robiła. W takim samym stopniu był rozczarowany samym sobą. Tempo przechodzenia kolejnych etapów moŜe być róŜne. źe w istocie mówi jej o swoich uczuciach za pośrednictwem wrzodów. ma ogromne znaczenie duchowe. ale jednocześnie jest nią rozczarowany. poniewaŜ nie potrafił powiedzieć jej o swoich uczuciach. Ŝe usilnie pragnie powiedzieć jej o tym. zdrowie czy Jane?". Wyrobienie sobie własnego zdania. W trakcie sesji odebrałam silne wraŜenie.

Ŝe teraz muszą znaleźć kogoś innego do pomocy na jej miejsce. „Nie wiem. Dla Jerry'ego sprzeciwienie się Jane było osobistą rewolucją. kobietę około sześćdziesiątki. Ŝe będą musiały pogodzić się z faktem. czym jest zajęta. po nim następuje etap inwolucji. jak i indywidualną osobą. jesteśmy naraŜeni na silne reakcje krytyczne ze strony naszej wspólnoty. Na jednym z warsztatów poznałam Emmę. Ŝe od tej pory nie będzie juŜ przygotowywała głównych posiłków i nie będzie przerywała tego. Ŝe czworo z jej dzieci stwierdziło. mimo sprzeciwów. to największym uczuciem darzą tę jej część. to teraz się zastanów!" Dlaczego tak często występuje tego typu reakcja? PoniewaŜ poznanie siebie prowadzi do podjęcia decyzji i działania. nigdy się nad tym nie zastanawiałem". Smutkiem przejmowało ją to. W ten sposób zastępujemy świadomość grupową własnym wewnętrznym lub intuicyjnym przewodnictwem. Ŝe odczuł ulgę. Oznajmiła dzieciom. w co wierzy. która właśnie zakończyła chemioterapię z powodu raka okręŜnicy. Historia Emmy pokazuje. jak po etapie inwolucji wyłania się nowy. kiedy będzie mogła znowu chodzić. jaką chce spełniać rolę we własnym Ŝyciu i co jest jej potrzebne. Jej dzieci były tak bardzo zaniepokojone. lecz teraz pragnie Ŝyć dla siebie. Emma wytrwała przy swoim postanowieniu i powiedziała dzieciom. Ŝe się na to zdobędę. umoŜliwiając kontynuowanie procesu przemiany i ustalanie nowych granic. zanim wreszcie odwaŜyła się zmienić zasady obowiązujące do tej pory w domu. Ŝe zmiany zachodzą równieŜ w nas samych. Ŝe zwołały zebranie rodzinne (zebranie wspólnoty). Ŝe musi na nowo określić. W fazie inwolucji świat zewnętrzny oceniamy pod kątem własnych potrzeb. a jako matka przechodzi od teraz na stałe na emeryturę. Minęło kilka miesięcy. na co odpowiadałam: „No. W trakcie terapii zrozumiała. jeŜeli chodzi o ciągłą opiekę nad niemowlętami. narcystyczny obraz siebie. która im pomaga. pytały ją. łatwiejsze stają się introspekcja i rozpoznanie siebie. Zdała sobie sprawę. Ŝe choć dzieci serdecznie ją kochają. aby się do tego ustosunkować. aby wyzdrowieć. Ŝeby załatwiać ich sprawy. Ŝe musi szanować to. Po rewolucji nastąpił okres inwolucji. JuŜ wolę być sam niŜ Ŝyć w kłamstwie". wcześniej jednak musimy znaleźć w sobie oparcie i wytrwałość. Mówili wtedy np. Miała sześcioro dzieci. Gdy rozwijamy tego rodzaju moc wewnętrzną.stwierdził. Gdy zatem proces budowania poczucia własnej wartości zostanie zapoczątkowany. Stopień trzeci: narcyzm Mimo Ŝe narcyzm nie wywołuje dobrych skojarzeń. kiedy to czytała wiele ksiąŜek na temat samouzdrawiania i świadomości siebie. Ŝe woli się wycofać i nie chce aŜ tak dobrze siebie poznać. Ŝe rak był dla niej inspiracją. Ŝe nie mają juŜ co liczyć na nią. i Ŝe w związku z tym ma odwagę potrzebną do podejmowania odpowiednich decyzji. Znajdując się w tym stanie. choćby w niewielkim stopniu. Ŝe Ŝyła dla dzieci. Zmiany zachodzące na tym etapie przygotowują nas do waŜniejszego 97 . aby sprostać konsekwencjom rozpoznania wewnętrznego. Energia narcyzmu daje nam jednak oparcie. Stopień drugi: inwolucja KaŜde spotkanie lub nowe zajęcie wymaga od wewnętrznego „ja" dookreślenia: „W co naprawdę wierzę? Czego jeszcze o sobie mogę się dowiedzieć?". a takŜe dzięki treningowi świadczy o tym. Niedługo potem przyznała sobie prawo do mówienia „nie". Dzięki kaŜdej nowej sytuacji do naszego wnętrza napływają informacje. Często w trakcie tego wewnętrznego rozpoznania pojawia się potrzeba uregulowania stosunku do Boga i zastanowienia się nad celem Ŝycia. Dzięki temu doświadczeniu nauczył się. a większość ludzi nie czuje się na to gotowa. podatni na zranienie. Emma zrozumiała. z których wszystkie były juŜ dorosłe. część uczestników przyznała. Powiedziała mi. Ŝe jest zarówno matką. Tworzenie nowego obrazu siebie poprzez zmianę fryzury czy sposobu ubierania się. bywa wyjątkowo potrzebną energią w budowaniu silnego poczucia własnego ja. „Nie myślałem. Gdy na warsztatach zadawałam pytania pobudzające do refleksji. ale dłuŜej nie potrafiłem tego ciągnąć.

98 . co wzmocniło w nim potrzebę odseparowania Ŝycia osobistego od rodzinnego. Ŝe rodzina nie poradzi sobie z jego homoseksualizmem. przed próbą wyzbycia się starych przyzwyczajeń i wyobraŜeń na własny temat. W rzeczywistości nie chodziło mu o podziw. Gary był muzykiem i występował na scenie. Ten etap bardzo ładnie opisał Gary. Ŝe jest homoseksualistą. by się ubierać tak jak chcę. z której miliony ludzi mogły czerpać inspirację. Ŝe łamie zasady obowiązujące w jego grupie. gdzie pracował jako nauczyciel i poznał kilka języków. Gdy zapytałam. Trzecia czakra jest pełna ambicji. Osoby. Świat oczywiście pełen jest osób mniej sławnych. Pociągały go idee liberalne i osoby. skupiona tylko na sobie. zachować poczucie godności i wiarę. świat podporządkowuje się jego sile. by być tym. Przykładem takiego rozwoju są: Gandhi. gdyŜ postanowił spróbować. nie interesowały go ani sport. Matka Teresa i Nelson Mandela. Do tej pory zawsze nosił na koncertach dŜinsy i podkoszulki. Stopień czwarty: ewolucja Ostatni stopień budowania poczucia własnej wartości ma charakter wewnętrzny. Chuck nie przystawał do rodziny. gdyŜ doskonale pokazuje. abyśmy mogli na nowo zostać napełnieni". Pod koniec szkoły uświadomił sobie. czy w tej kwestii jest szczery wobec swojej rodziny. Wierzę w siebie coraz bardziej". Wymagano od dzieci. które prowadzi do wzrostu poczucia własnej wartości.przeobraŜenia wewnętrznego. którą uwielbiam. które te idee wyznawały. osiągnąć niezaleŜność i rozwinąć szacunek dla siebie. poniewaŜ wiedział. które potrafią dochować wierności swoim zasadom. Choć oblewał go zimny pot na samą myśl. ani spotkania przy piwie. były podobne do rodziców. na czym polega szacunek do siebie. zachowując jednocześnie pełną moc własnego ducha. Kroczenie drogą samopoznania i nauki języka symboli jest istotnym zadaniem duchowym. na przykład.archetypową siłą. Wyzwania na drodze ku osobistej mocy Nie tak łatwo jest zrozumieć siebie. które osiągnęły ten poziom wiary w siebie. którym jeszcze nie jesteśmy gotowi stawić czoła. Sądzono o niej. poczucia odpowiedzialności i szacunku względem swoich dobrych cech i słabości. Ŝe jest narcystyczna. by. w młodości dwa razy zmuszono do opuszczenia zakonu. w czasie którego jej osobowość stała się „personą" . ze strachem stajemy przed zadaniem „stania się pustymi. lecz o uwolnienie się spod presji. Nawiasem mówiąc. Matkę Teresę. gdy dorosną. NiezaleŜność i dojrzałość są czymś o wiele głębszym niŜ zdrowie psychiczne. Kiedy duch przejmuje kierownictwo. Musiała przejść przez etap głębokiej refleksji duchowej. odpowiedział: „Jeszcze nie. uczestnik jednego z warsztatów. oddzielając swoje zainteresowania i przyjaźnie od Ŝycia domowego. Ŝe jest gejem. postrzegał tę zmianę jako waŜny krok na drodze rozwoju osobistego. kim chcę być. PoniewaŜ często jesteśmy rozdarci przez wewnętrzne konflikty. są osobami rozwiniętymi wewnętrznie. jak to jest być podziwianym. zacznę zbierać siły. nagle jednak zaczął ubierać się uroczyście. Odszedł z domu i wyjechał za granicę. jaką wywierali na niego jego przyjaciele podtrzymujący jego skromny wizerunek. weszła w okres ewolucji. kaŜdą z nich w pewnym okresie ich rozwoju uwaŜano za narcystyczną. Gdy nabiorę wystarczająco duŜo pewności. Chuck pochodzi z pielęgnującej tradycję wschodnioeuropejskiej rodziny. a gdy przyszedł odpowiedni czas. Opowiem Warn historię Chucka. gdyŜ jej wizja słuŜenia biednym była odmienna i nie do przyjęcia dla sióstr. choć na proces ten składają się tylko cztery stopnie. posłuchała intuicji. dając wyraz swojej mocy. Gary powiedział takŜe. Wpływ rodziny był bardzo silny na wszelkich płaszczyznach: od społecznej po religijną. aby z drŜeniem narodzić się na nowo. Stawanie się sobą jest charakterystyczne dla czwartego stopnia: ewolucji. JuŜ w okresie szkoły średniej prowadził podwójne Ŝycie. ale takŜe lęków i tajemnic. Podobnie jak Gandhi i Mandela. jednak duch tych trzech przejął kontrolę nad otoczeniem.

Umiejętność kierowania się intuicją nie jest rozwiązaniem naszych problemów. choć zapewne nie jest konieczne fizyczne podróŜowanie do świętych miejsc i przeprowadzanie rytuałów w celu uwolnienia od przeszłości. Ŝe motywacją do wyjazdu za granicę była opinia wyrzutka. Czy potrafisz przyznać się do błędu? Czy jesteś otwarty/a na uwagi kierowane pod Twoim adresem? 99 . śycie pozbawione mocy osobistej jest doświadczeniem przeraŜającym i bolesnym. medytację i praktyki religijne w kościele. Pierwszą rzeczą. W kaŜdym z nich przeprowadził rytuał duchowy. Zrzucił z siebie cień i miało się wraŜenie. która wiodłaby na skróty. Co wtedy zrobię?" Chuck z zapałem studiował mistycyzm i wiódł Ŝycie duchowe. Czy krytykujesz innych? Czy obwiniasz innych po to. Duchowa podróŜ Chucka przyniosła mu uwolnienie od przeszłości i lęków o przyszłość. zdolności intuicyjne pojawią się samoistnie. gdy korzysta nasz duch. Ŝe zaakceptowałem fakt bycia homoseksualistą. lecz droga. w trakcie którego symbolicznie uwalniał bolesną część przeszłości i prosił o zdolność do pełnego zaakceptowania siebie. czujemy się jak w niebie. co go niepokoiło. Trzecia czakra reprezentuje uniwersalną prawdę: „Szanuj siebie". by powiedzieć jej. którą swoim symbolicznym znaczeniem wspierają sefiry Necach i Hod oraz sakrament bierzmowania. W ten sposób moŜemy podróŜować codziennie w modlitwach i medytacjach. aby chronić siebie? 4. Czy lubisz siebie? JeŜeli nie. było zaproszenie rodziny po to. Odpowiedz na pytania: 1. równieŜ geje. Ŝe tak naprawdę nie akceptuję sam siebie. ustaliliśmy. to moŜe się okazać. które uniemoŜliwiają nam dostrzeŜenie piękna naszego Ŝycia. W lecie Chuck poleciał do Europy. jednak ku jego radości rodzina zaakceptowała tę wiadomość. miał na swoim koncie duŜe osiągnięcia akademickie. nieustannie jednak odczuwał przygnębienie. która do niej prowadzi. Ŝe bije od niego blask. jeŜeli jedynymi osobami. To samo moŜna powiedzieć o rozwoju mocy osobistej . śycie nieubłaganie kaŜe nam zrozumieć znaczenie słów Poloniusza „Sobie wierny bądź". Konieczne jest jednak podróŜowanie duchowe w celu zrzucenia z siebie cięŜaru lęków. Biologicznie jesteśmy przygotowani na przyjęcie prawdy. Rozpaczliwie pragnął być przez nią akceptowany. Kocham to. NieŜyjąca juŜ poetka Dorothy Parker stwierdziła kiedyś: „Nienawidzę pisania. aby odbył pielgrzymkę do miejsc. które o tym wiedzą. Był wolny i pełen Ŝycia. które uwaŜał za święte. podobnie jak mistycyzm jest pielgrzymką wewnętrzną". czego w sobie nie lubisz i dlaczego? Czy jesteś zaangaŜowany/a w zmianę tego. jaką miał w rodzinie. Kierowanie się intuicją nie zwalnia nas z obowiązku przyjrzenia się swoim lękom. Ŝe kiedy się przyjrzę swoim uczuciom. Był przygotowany na róŜne reakcje. Nadal nie mógł Ŝyć otwarcie jako gej. Ŝe jest gejem. to dlaczego? 3. co napisałam". Jest naturalną konsekwencją poczucia własnej godności. Zaproponowałam. o których lubił czytać. a takŜe głęboką wiarę w siebie. którą zrobił po powrocie. Rozmawialiśmy o jego Ŝyciu patrząc na nie z symbolicznego punktu widzenia. Lourdes oraz inne miejsca. a takŜe odcinają nas od uzdrowienia i akceptacji siebie. są moi znajomi. Gdy go poznałam. W procesie stawania się pełną osobą nie ma drogi. miał wyraźną potrzebę zakończenia podróŜowania i zagłębienia się w sobie. Wszyscy odbywamy swojego rodzaju pielgrzymkę.gdy ją osiągamy. który powiedział: „Pielgrzymka jest mistycyzmem zewnętrznym. gdyŜ jak stwierdził: „Nie mogę powiedzieć. wiedział jednak. Zacytował swojego przyjaciela. Najbardziej boję się tego. Gdy mamy juŜ siłę i wytrwałość płynące z Ŝycia pełnego poczucia własnej godności. Ŝe ciało korzysta. Powrócił do domu odmieniony. jest długa i uciąŜliwa. i Ŝeby akceptację siebie uczynił swoim celem duchowym. aby odwiedzić Fatimę. Czy jesteś szczery/a? Czy zawsze obiektywnie przedstawiasz prawdę? JeŜeli nie. czego w sobie nie lubisz? 2. Ŝe najpierw sam musi siebie zaakceptować.Gdy na stałe powrócił do miasta rodzinnego. to określ. które obejmowało modlitwę.

5. Czy często myślisz o prowadzeniu innego Ŝycia? JeŜeli tak. aby zmienić swoje Ŝycie. której w rzeczywistości nie kochałeś/aś. Czy boisz się odpowiedzialności? Czy czujesz się odpowiedzialny/a za wszystkich i za wszystko? 10. czy się poddałeś/aś? 100 . Czy szanujesz siebie? Czy potrafisz zdecydować się na wprowadzenie zmian w swoim Ŝyciu. to dlaczego? 6. Czy potrzebujesz uznania innych? JeŜeli tak. to czy robisz wszystko. a następnie wytrwać w tym postanowieniu? 9. to dlaczego? 7. Czy związałeś/aś się kiedyś z osobą. aby uniknąć samotności? 8. po to. Czy uwaŜasz siebie za osobę silną czy słabą? Czy dbasz o siebie? JeŜeli nie.

Postępowanie innego rodzaju jest sprzeczne z naturą duchową. Opanowanie tego poziomu ma decydujące znaczenie w tworzeniu zdrowych relacji z innymi. przed jakimi stajemy. Ŝe osobiste wyzwania emocjonalne. rozgoryczenie. Jako archetyp. przepona. barki. słabością emocjonalną i zdradą. zaufanie. dzięki którym uczymy się miłości i współczucia. jednak w rzeczywistości to energia emocjonalna jest motorem dla ludzkiego ciała i ducha. dlaczego dzieje się tak. złość. natomiast czakra czwarta dotyczy naszego świata wewnętrznego. lęk przed urazem emocjonalnym.Rozdział 4 Czakra czwarta: moc uczuć Czwarta czakra zasila cały układ energetyczny człowieka. piersi. Jej energia symbolizuje serce Boga. Jednak aby doświadczyć tego spokoju. Znaczenie symboliczne: Czwarta czakra. Panuje ogólny pogląd. które w większym stopniu niŜ doznania umysłowe wpływają na jakość Ŝycia. Obawa przed niezdolnością do obrony siebie. jak piękno i współczucie. zaangaŜowaniem i podąŜaniem za „głosem serca". płuca. aspektom takich cech Boskich. zdolność do uzdrawiania siebie i innych. dłonie. odpowiada za naszą zdolność do „wybaczenia" i „dopuszczenia Boga". małŜeństwo oznacza przede wszystkim więź ze sobą. postawy i natchnienie. bardziej niŜ pozostałe ośrodki energetyczne. jest podobne do zadania łączącego się z trzecią czakrą. Główne lęki: lęk przed samotnością. a takŜe tego. zaufanie. emocjonalnych reakcji na własne myśli. współczucie. wewnętrzny związek z duszą. które zapewni nam oparcie i pozwoli działać świadomie i ze współczuciem. lecz uczymy się jej przez całe Ŝycie. Jako dzieci wyraŜamy nasz stosunek do otoczenia poprzez róŜne uczucia i emocje: miłość. Nasze serca stworzone są do tego. Nie rodzimy się z umiejętnością kochania. a takŜe zaczynamy rozumieć. Powiązanie z sakramentami i sefirami: czwarta czakra odpowiada sefirze Tiferet. którego celem jest rozwijanie naszej świadomości. nadzieję. nieprzerwany strumień oŜywczej energii Ŝycia. Utrata energii w czakrze czwartej moŜe wywołać zazdrość. Odpowiedniki fizyczne: serce i układ krąŜenia. natchnienie. czwarta czakra jest centralnym punktem układu energetycznego człowieka. Jako dorośli stajemy przed zadaniem stworzenia wewnątrz siebie trwałego środowiska emocjonalnego. Ŝe ma bardziej duchowy charakter. współczucie. Jej energia ma charakter uczuciowy i stymuluje rozwój emocjonalny. grasica. Umiejscowienie: środek klatki piersiowej. Trzecia czakra koncentruje się na poznaniu siebie w kontekście relacji ze światem zewnętrznym. zazdrość i lęk. zaangaŜowanie. Miłość w najczystszej postaci jest bezwarunkowa i stanowi istotę boskości z jej niewyczerpaną zdolnością wybaczania i odpowiadania na nasze modlitwy. z tą róŜnicą. rozpacz. aby wybaczać i kochać. są częścią Boskiego planu. Ŝebra. nienawiść. Uwalniając ból emocjonalny i rezygnując z dociekania. Jako czakra środka pośredniczy pomiędzy ciałem i psychiką decydując o ich sile i zdrowiu. nadzieja. Ŝe największą siłą jest miłość. Uniwersalna prawda: PoniewaŜ „Miłość jest siłą Boską". musimy dopuścić do siebie uzdrawiającą energię wybaczenia i zrezygnować z domagania się ludzkiej sprawiedliwości. nienawiść i niezdolność do wybaczania sobie i innym. Podstawowe wartości: miłość. ramiona. osiągamy stan wewnętrznego spokoju. Zadanie. jakie się wiąŜe z czwartą czakrą. Pod wpływem jej energii dostrzegamy. Sakrament małŜeństwa jest zgodny z energią czwartej czakry. Ŝe inteligencja lub „energia umysłowa" pełni rolę nadrzędną w stosunku do uczuć. Energetyczne powiązania z emocjami i umysłem: Czwarta czakra odpowiada za uczucia. aby wyraŜać piękno i współczucie. Czwarta czakra jest odpowiedzialna za doświadczenia. jak się dzieje. pomysły. w jaki sposób zaspokajamy swoje potrzeby emocjonalne. Energia miłości 101 . przebaczenie.

Przyczyny niektórych dolegliwości są tak oczywiste. jakby dokładnie wiedział. Ŝe tak naiwnie uwierzył w obietnice kuzyna. W rozumieniu wspólnoty miłość jest energią. Ŝe sam nie zna się na biznesie. jednak na ogół jest związana z oczekiwaniem lojalności i wspierania grupy. Pojawił się na jednym z moich warsztatów razem z Lynn. współczucie. A gdy budzi się czakra trzecia. związanych z naszymi potrzebami osobistymi. W przeszłości do Ŝycia w naszej kulturze wystarczały te trzy rodzaje miłości. Bardzo niewiele osób potrzebowało czegoś więcej ponad miłość wspólnoty i partnera. Ŝe kaŜda osoba postronna potrafi powiązać je z konkretnymi wydarzeniami. Jack stał się tak rozdraŜniony. Gdy poruszyłam temat wybaczenia. jednak Jack ufał swojemu kuzynowi i czuł. Zamiast mnie do Jacka zwróciła się Lynn. które w swej istocie dotyczą miłości. czy moŜe wyjść. pracy. otrzymując ją od członków rodziny. To. Dwa miesiące po tym wydarzeniu Jack uległ w pracy wypadkowi i uszkodził sobie krzyŜ. wykorzystywanie emocjonalne. dlatego odkrywamy ją stopniowo. Ŝe to duŜe przedsięwzięcie przyniesie zyski. Wzięła go za rękę i po102 . troskę o siebie i innych. a Greg zniknął. Choroba serca Jacka była spowodowana oszustwem Grega i poczuciem. Te stopnie odpowiadają budowie układu czakr. Ŝe przerwał mi i zapytał. jakby nikogo poza nimi nie było w pomieszczeniu. Ŝe inwestycja się nie powiodła. Czterdziestosiedmioletni cieśla Jack zainwestował wszystkie swoje oszczędności w interes swojego kuzyna Grega. Gniew przyczynił się do rozwoju nadciśnienia. Uzdrowienie fizyczne wymaga i często domaga się uleczenia sfery uczuć. zdrowie więc jest konsekwencją decyzji Ŝyciowych. Ŝe sprawił Ŝonie zawód. Jest paliwem dla ciała fizycznego i duchowego. który nie gwarantował zwrotu pieniędzy. Gdy budzi się druga czakra i poznajemy więzi przyjaźni. przyjaźni. KaŜde wyzwanie Ŝyciowe jest lekcją miłości. Nie chciałam. z którymi nie łączą nas więzy krwi. mody. Ŝe miłość wpływa na sprawność biologiczną. Powiedział. Zaczął cierpieć na nadciśnienie. Miłość nas napędza. poczułby się jeszcze bardziej skrępowany. takie jak rozwód. Lynn. bo wiedziałam. spotkań. zachowując się tak. Miłość wspólnoty potrafi być bezwarunkowa. jak waŜne są wskazówki. porzucenie lub cudzołóstwo są często przyczyną choroby. uzdrawia i niszczy. a Greg zawsze sprawiał wraŜenie. szukając sposobu na wyrwanie męŜa ze stanu odrętwienia. Trzy pierwsze czakry dotyczą miłości w świecie zewnętrznym. a być moŜe nawet ją określa.jest czystą mocą. Ŝe wszystko będzie przebiegało zgodnie z planem. odkrywamy miłość do rzeczy zewnętrznych. poznajemy róŜne jej formy: wybaczanie. zamknął się w sobie i przejawiał objawy depresji. lecz spojrzawszy na jego twarz zrozumiałam. jak i przeraŜa. a nie tylko przypadkowym wydarzeniem. Po czterech miesiącach okazało się. fizycznymi i materialnymi. Ŝeby wychodził. Wraz z pojawieniem się psychoterapii i ruchów duchowych zaczęto dostrzegać. w co zainwestować pieniądze. która zdesperowana zmusiła go do przyjścia. które chciałam mu przekazać. które ją poprzedza. Ŝyczliwość. Zadręczał się wyrzutami sumienia. Ŝe gdyby pozostał dłuŜej. inspiruje. Miłość pomaga uzdrawiać siebie i innych. które mogą dotyczyć sportu. Opanowanie mocy miłości PoniewaŜ miłość posiada wielką moc. którą wymienia się w jej obrębie. śmierć ukochanej osoby. Problemy finansowe Jacka w połączeniu z poczuciem wykorzystania przez kuzyna zawładnęły jego psychiką. ponadto obiecał mu. wspaniałomyślność. powodując osłabienie krzyŜa i nerwu kulszowego. Miłość w równym stopniu pociąga nas. nie była przekonana do pomysłu zainwestowania wszystkich wspólnych oszczędności w projekt. nauki. KaŜda lekcja wprowadza nas na kolejny poziom jej intensywności. jest zapisywane w naszej tkance. śona Jacka. które pozwolą Jackowi przejść na wcześniejszą emeryturę. Kryzysy Ŝyciowe. Najpierw poznajemy miłość w naszej wspólnocie. miłość się rozrasta i zaczyna obejmować osoby „z zewnątrz". jak odpowiadamy na te wyzwania. WyraŜamy miłość poprzez dzielenie się nią i troszczenie o osoby. domu i ciała. kontroluje.

prowadził udane Ŝycie małŜeńskie i miał dwójkę małych dzieci. to jednak jego działanie wypływało z miłości. zmuszając do noszenia za małych butów.poprzez kupowanie sobie róŜnych rzeczy lub organizowanie ekstrawaganckich wakacji. Wiem. Lynn przywołała mnie i powiedziała: „Myślę. zniszczyła nasze Ŝycie. i zniesieniu władzy. jeŜeli nie potrafisz kochać siebie" jest ogólnie znane. prosząc o wybaczenie i dziękując Ŝonie. Ŝe chociaŜ Jack potępia siebie za coś. gdy istnieje potrzeba przyjrzenia się sytuacji w związku partnerskim. Miłość. choć nie boli juŜ tak bardzo. Ŝycie osobiste i zawodowe. Kilka miesięcy później ponownie nawiązałam z nimi kontakt. „Greg się nie odezwał. Bito go i nie dawano mu jedzenia. Zrobiliśmy przerwę. które mają swoje źródła w dzieciństwie i wieku młodzieńczym. Jack rozpłakał się. pomogła mu wybaczyć sobie i kuzynowi i pogodzić się z Ŝyciem. Ŝe swoim działaniem wspierałeś kogoś.kontynuowała jestem pewna. Jednak dla większości osób kochanie siebie jest pojęciem mglistym. aby złość. jaką jest w naszej psychice zranione dziecko.korzystaniem z przyjemności fizycznej w celu wyraŜenia akceptacji siebie. skończył studia i został przedstawicielem handlowym. gdy był głodny. Mimo Ŝe nagradzanie siebie jest czymś przyjemnym.zaburzonym stosunkiem do seksu. kogo kochasz. „Zranione dziecko" w kaŜdym z nas przechowuje zaburzone lub zablokowane wzorce emocjonalne. Negatywny wizerunek własnej osoby moŜe się stać później przyczyną anoreksji. Kochanie siebie jest zadaniem związanym z czwartą czakrą i oznacza słuchanie uczuć i wskazań duchowych wypływających z serca.wiedziała. Na przykład lęk przed opuszczeniem staje się zazdrością. aby Jack i Lynn mogli mieć chwilę dla siebie. Inni uczestnicy warsztatów byli takŜe głęboko poruszeni. Nagradzanie siebie wycieczkami i zabawkami jest jednak miłością trzeciej czakry . JeŜeli ta sytuacja nie zostanie uzdrowiona. jaka płynęła z serca Lynn do ciała Jacka. jaką nad nami posiada. Gdy wychodziłam z sali. serce kieruje naszą uwagę najczęściej na archetyp „zranionego dziecka". Niedawno zmarł jego 103 . aby się dowiedzieć. co uznał za głupotę. poniewaŜ chciał sobie poradzić z bolesnymi wspomnieniami z dzieciństwa. poczucie zranienia nie pozwoli nam się uwolnić od przeszłości. negatywne postawy i zaburzone wyobraŜenia na nasz temat. Ŝe damy sobie radę". Ŝe akt miłości moŜe być ukarany bólem . Ŝe Jack wrócił do pracy i Ŝe krzyŜ nadal sprawia mu trochę kłopotów. Takie wzorce mogą zniszczyć nasze związki uczuciowe. wtedy się okaŜe. postarajmy się Ŝyć dalej". Derek odszedł z domu po ukończeniu szkoły średniej. Ŝe to wydarzenie daje mu teraz więcej do myślenia niŜ nam". Proszę. „Nie wierzę. Gdy go poznałam. Powiedział. Lynn powiedziała. co u nich słychać. wobec których do tej pory udawało mu się utrzymać dystans. Ŝe juŜ pójdziemy. Karano. Miłość do siebie najczęściej wyraŜamy w sposób materialny . jednak podejrzewamy. Derek jest trzydziestosiedmioletnim biznesmenem. Jako dorośli. aczkolwiek w innej formie. Nie chcę. otyłości. jaką czujesz do kuzyna. alkoholizmu i innych uzaleŜnień. by się uporać ze wspomnieniami z dzieciństwa. Uczestniczył w jednym z moich warsztatów. Gdy istnieje potrzeba uzdrowienia. a wykorzystanie seksualne . tak jak do rodziców. Ciśnienie krwi unormowało się. Ŝe to jest w jakiś sposób dla nas dobre. która ma wpływ na nasze zdrowie. poniewaŜ wybaczyli sobie i kuzynowi i skoncentrowali się na swoim Ŝyciu. a depresja minęła. Jako dziecko Derek był maltretowany. często powodującym powtórzenie takich samych ataków gwałtu na własnych dzieciach. Ŝe nadszedł czas na to. moŜe nas odciągać od wysłuchania głosu serca wówczas. Droga do boskości wiedzie poprzez miłość do siebie Stwierdzenie: „Nie moŜesz kochać innych. Kochanie siebie polega przede wszystkim na konfrontacji z siłą archetypową. a takŜe obsesyjnego lęku przed niepowodzeniem. a takŜe zdrowie. Ŝe gdy spojrzysz na to z innej strony i zobaczysz. Oboje czuli się wyjątkowo dobrze w obliczu finansowego niepowodzenia. nieświadomie nadal moŜemy stosować te wzorce. bolesne wspomnienia. w pracy lub innej trudnej okoliczności. Ta historia jest przykładem oddziaływania duchowej energii ośrodka serca.

Ŝe był nieszczęśliwy.rzadko zdarza się. na taką. aby jego rodzice byli źli. dlaczego w dzieciństwie był tak okropnie traktowany. którego źródłem jest sefira Tiferet. lecz absolutną koniecznością. Dopóki nie przestaniemy myśleć jak zranione dzieci. Zranione dziecko postrzega Boga jako system karząconagradzający. ale takŜe fizycznego uzdrowienia. Ŝe wkrótce wszystko „będzie dobrze". Historia Dereka opowiada o uzdrawiającym przewodnictwie. Regularnie spotykał się z matką i wierzył. W końcu zdenerwowała się na Dereka. Ŝe negatywne wspomnienia zagraŜają jego zdrowiu fizycznemu. lecz nam samym. były nagrodą za przyznanie się do winy. oparty na miłości sposób Ŝycia. Ŝe wybaczenie jest aktem nie tylko duchowego wyzwolenia. obecne w sercu Dereka. później stwierdziła. a uzdrowienie fizyczne następowało w sposób naturalny. Gdy byli razem. Derek zgodził się z nią spotkać. szczególnie po tym. z której moŜemy skorzystać lub nie. zmieniając sposób postrzegania urazów i cierpień. które nie zdawały sobie sprawy z konsekwencji swojego zachowania. Kochanie siebie oznacza troskę o siebie polegającą na wybaczaniu ludziom. bez którego chory nie będzie mógł przyjąć uzdrawiającej mocy miłości. by mu powiedziała. Uzdrowienie moŜe nastąpić poprzez wybaczenie. śycie i nauki Jezusa pokazują. i wyraził przekonanie. Słuchanie intuicji jest najlepszą metodą zapobiegania chorobom. zawarte jest przesłanie duchowe. gdy jesteśmy wystarczająco dojrzali. Zranione dziecko nie rozumie. W procesie zdrowienia wybaczenie nie jest więc tylko pewną moŜliwością. trudno jest nam wyrwać się spod ich negatywnego wpływu. nasza miłość będzie uwarunkowana i będzie jej towarzyszył strach przed utratą. Pod koniec warsztatów Derek powiedział. to jednak wybaczenie jest istotnym aktem duchowym. zostać uzdrowionym i nabrać mocy. Energie duchowe. UniezaleŜnienie się od przeszłych wydarzeń pozwala nam zmienić naszą relację z Bogiem . gdzie wszystkie bolesne doświadczenia mają swoje logiczne. Derek z uwagą wysłuchał mojego wykładu na temat wspomnień indywidualnych i grupowych. Ŝe powinien na nowo określić swoje uczucia związane ze wspomnieniami z dzieciństwa. ostrzegły go. Krzywdy te bowiem nie szkodzą im. a matka chciała ponownie nawiązać z nim kontakt. aby nie uprzedził nas on o negatywnych prądach. wyraŜając miłość i współczucie związane z czakrą czwartą. Ostatecznie jednak całą winą za te „kilka incydentów" obarczyła ojca. Ŝe pojawienie się matki w jego Ŝyciu jest dobrą okazją do tego. w jakiej współdziałamy z Bogiem. postrzegał ich jako osoby przeraŜone. tak by te wydarzenia przestały nam szkodzić.dziecko i na modlitwach o zrozumienie przyczyn wydarzeń. Nastała „epoka czwartej czakry". jak została wdową. ChociaŜ wielu teologów i nauczycieli religii uwaŜa. Takie zachowanie wobec własnego dorosłego dziecka jest typowe dla „toksycznego" rodzica. Jezus u swoich pacjentów zawsze najpierw leczył uczucia. która opiera się na schemacie: rodzic . związanej z pierwszymi trzema czakrami. aby poprzez własne małŜeństwo i partnerstwo pokazać jej inny. a które powiedziało mu. Nie uwaŜał.ojciec. Ŝe gdyby wiedziała. to przewodnictwo pojawia się u kaŜdego z nas. 104 . aby za nim podąŜyć. Ŝe uzdrowienia. Gdy identyfikujemy się z energią własnych bolesnych przeŜyć. aby zapobiec chorobie fizycznej. Tak samo jak u Dereka. jakich dokonał Jezus. wytłumaczenie. które mogą nas zranić. domagał się od matki. i by nie pokazał nam. Cała nasza kultura ewoluuje. w rozumieniu człowieka. jak moŜemy się uwolnić od negatywnych energii. Ŝe Ŝycie jest zbyt krótkie. KaŜdy posiada intuicyjny system ostrzegania . którzy nas kiedyś zranili. aby się rozwodzić nad bolesnymi wspomnieniami. Energie czwartej czakry wspierają dojrzewanie duchowe oraz pozwalają nam wyjść poza ograniczenia relacji z Bogiem. Ŝe jest zbyt dla niej surowy. jakkolwiek by było bolesne. Po czterech czy pięciu miesiącach Derek przysłał mi krótki list. Początkowo matka temu zaprzeczyła. na pewno by mu jakoś pomogła. w którym stwierdził.z dziecięcej. Ŝe w kaŜdym doświadczeniu. Ŝe jest za nie bardzo wdzięczny i Ŝe dały mu one wiele do myślenia.

które pozwala odŜyć stłumionym. Współcześni partnerzy oczekują od siebie silnego poczucia ja. myśli samobójczych i emocjonalnego zamętu. Nierzadko doświadczali oni depresji. Wcześniej źródeł schorzeń dopatrywano się w genach i zarazkach 105 . musimy odpowiedzieć sobie na pytania: Co lubię? Co kocham? Co daje mi poczucie szczęścia? Czego potrzebuję dla utrzymania równowagi? Jakie są moje mocne strony? Czy mogę na sobie polegać? Jakie są moje słabości? Dlaczego robię właśnie to. Ŝe znalezienie odpowiedzi będzie wymagało wprowadzenia zmian. które były związane z trzema niŜszymi czakrami. co robię? Dlaczego potrzebuję uwagi i uznania innych? Czy jestem dość silny. Ruch ten wydobył na światło dzienne tajemnice naszego serca. Zanim nastały lata sześćdziesiąte. Z pomocą lub bez. Ŝe wraz z wejściem w obszar czwartej czakry pojawiła się fala rozwodów. Miejsce archetypu małŜeństwa zajęło partnerstwo. własnym duchem i osobowością. filozofów i innych ludzi twórczego ducha. które kształtują dorosłą osobowość. szczegóły bolesnych doświadczeń z dzieciństwa. Gdy udajemy się do wnętrza naszego serca. artystów. poniewaŜ wiemy. w szczególności z czakrą wspólnoty. „Moim priorytetem są potrzeby rodziny" lub: „Nie mogę zmienić pracy. moŜemy stworzyć udany związek z drugą osobą. jakie dawała nam świadomość grupowa. Dzieje się to w relacji z samym sobą. Wielu ludzi za przyczynę rozkładu swojego małŜeństwa podaje to. leczenia i przyczyn chorób. musimy odłoŜyć na bok utarte wzorce myślowe.jednak nasza kultura nie uleczyła jeszcze swoich ran i nie osiągnęła dojrzałości duchowej. aby być z drugą osobą. a nie wyrzeczenia się siebie. Nie dziwi fakt. halucynacji. w efekcie której wielu artystów i mistyków przeŜywało osobiste dramaty. wizji. Potrafią one w jednej chwili nadać nowy kierunek naszemu Ŝyciu. ten rodzaj poznawania siebie był przywilejem jedynie wąskiej grupy społecznej: mistyków. U wrót serca wita nas jedno. takie jak np. jednak nie jest juŜ ona w stanie nas zadowolić. Nie chronią nas juŜ zwyczajowe stwierdzenia. ale takŜe stanów poszerzonej świadomości w połączeniu z ekstazą fizyczną i duchową. a korzyści są wątpliwe. W znaczeniu symbolicznym sakrament małŜeństwa to przede wszystkim silny związek z samym sobą. aby być szczęśliwym? Co muszę w sobie zmienić. Ŝe miliony ludzi zaczęły zadawać sobie pytanie: „A co ze mną?". Dzięki nowym dąŜeniom do rozbudzenia ludzkiej świadomości nasza kultura przekroczyła symboliczny próg czwartej czakry. Poznawanie własnego ja powoduje przemianę świadomości. jedyne pytanie: „A co ze mną?" Staje się ono wezwaniem. Wzrost liczby rozwodów wynika zatem bezpośrednio z otworzenia się na energię czwartej czakry. MoŜemy usiłować odzyskać poczucie bezpieczeństwa. pozostając nadal atrakcyjnym dla innych? Czego potrzebuję od innych. aby ktoś mnie pokochał? Z trudnością przychodzi nam badanie kwestii dotyczących nas samych. poniewaŜ dzięki niej zapewniam Ŝonie poczucie bezpieczeństwa". choć skrzętnie przechowywanym przez lata uczuciom. Ŝe rozbudzenie duchowe jest drogą dla „wybranych" i Ŝe dla normalnego człowieka podąŜanie nią oznacza zbyt wiele wyrzeczeń. Stajemy przed przeraŜającym zadaniem poznania siebie przez odkrywanie swej emocjonalnej natury. Panował wówczas pogląd. Otworzenie czwartej czakry spowodowało takŜe zmianę naszych poglądów na temat zdrowia. bez moŜliwości odniesienia się do kogokolwiek lub czegokolwiek. Ŝe ich partnerzy nie pomagali im w realizacji potrzeb emocjonalnych. psychicznych i intelektualnych. rozpaczy. Rozbudzenie samoświadomości MoŜemy opanować czwartą czakrę ucząc się związanych z nią lekcji. szanując jednocześnie własne potrzeby emocjonalne? Te wartości róŜnią się od wyznawanych przez świadomość grupową. Jednak rewolucja lat sześćdziesiątych sprawiła. która kaŜe nam pytać: Co lubię w porównaniu z innymi? Na ile mogę być niezaleŜny. która po raz pierwszy kieruje ludzi ku poznaniu samych siebie. charakterystycznego dla małŜeństwa tradycyjnego. Tylko wtedy. W rezultacie ludzie ci postanowili szukać prawdziwego partnerstwa. kiedy dobrze rozumiemy siebie.

Teraz w pierwszej kolejności troszczę się o siebie. która pomogła mi się połączyć z własnym wnętrzem. Ŝe moje serce moŜe cierpieć z powodu praktyki medycznej. woundology). których tematem były emocjonalne aspekty chorób. Stopniowo Perry zaczął tracić przekonanie do leczenia konwencjonalnego. psychicznymi i duchowymi. by zalecać pacjentom inne metody. Był nie tylko pod wraŜeniem naukowej solidności prezentowanego materiału. w związku z czym cierpiał na typowe w takich wypadkach objawy stresu. przedstawionymi przez innych lekarzy. wypisując recepty i skierowania. dotyczące nazwiska. po czym wystąpił o zgodę na zawieszenie praktyki. Niezwykle rzadko ujawniano szczegóły pragnień seksualnych lub głębi cierpień psychicznych i emocjonalnych. potrzebnej do zalecania nowych metod. „Miałem bardzo cięŜki zawał i jestem przekonany. Coraz mniej chętnie przychodził do pracy i myślał o zerwaniu z praktyką medyczną." Przełamanie języka cierpienia Jako społeczność czwartej czakry w bliskich związkach uŜywamy języka krzywd. który nazywam „językiem bolesnych doświadczeń" (ang. Efektem tych działań było załoŜenie ośrodka terapeutycznego. Podczas badania pytał o ich problemy Ŝyciowe. z której korzystamy. Czy jest coś bardziej oczywistego? Przez wzgląd na siebie samego muszę traktować pacjentów z troską i uwagą. Ŝe odzyskałem zdrowie dzięki terapii. PoniŜsza historia ilustruje tę zmianę. Nasze medyczne podejście do zdrowia zostało zmienione w wyniku oddziaływania energii czakry serca. Po powrocie do pracy zmienił swoje podejście do pacjentów i zaczął inaczej ich traktować. lecz takŜe zaskoczony opisami przypadków. pochodzenia. w którym juŜ nie czuł się dobrze. Przez kilka miesięcy brał udział w zaleconych przez nich terapiach. rozwijając w kontaktach osobistych nowy język. poniewaŜ uwaŜam. Perry duŜo czasu poświęcał pacjentom. pięćdziesięciodwuletni Perry przy własnym biurku doznał zawału serca. odkąd uwierzyłem. Perry trochę o tym poczytał. Zacząłem takŜe inaczej traktować siebie. aby kontrolować sytuacje i 106 . W naszej kulturze nie było wtedy przyjęte prowadzenie konwersacji na te tematy i brakowało odpowiedniego słownictwa. drugą i trzecią czakrą. gdzie potrzeby fizyczne pacjenta były traktowane na równi z emocjonalnymi. gdyŜ nie posiadał dostatecznej wiedzy. W okresie poprzedzającym lata sześćdziesiąte w rozmowach dopuszczalne były tylko tematy związane z pierwszą. Osiągnął punkt. Uzdrowienie zaczyna się od naprawienia szkód emocjonalnych. pracy i hobby. dopóki rzeczywiście nie zachorowało. Ŝe tego właśnie potrzebują. Chciał się podzielić swoimi wątpliwościami z kolegami.elementach trzech pierwszych czakr. niŜ tylko efektem patologii tętnic wieńcowych. Gdy do świata medycznego coraz częściej zaczęły docierać informacje o teoriach i praktykach alternatywnych. kiedy przygotowywał się do wizyty kolejnego pacjenta. co wydawało mu się rzeczą najbardziej interesującą. Odkąd wkroczyliśmy w obszar czwartej czakry. Korzystamy z tego objawienia. nie pracuję juŜ tak długo jak kiedyś. Ŝe zawał był czymś więcej. Nie przypuszczałem. wymieniając się doświadczeniami krzywd. jednak nadal kierował pacjentów na leczenie konwencjonalne. jednak nie wykazywali oni Ŝadnego zainteresowania. Teraz za ich przyczyny uwaŜa się toksyczny poziom stresu emocjonalnego. Całe moje Ŝycie stało się zdrowsze. Uczyniliśmy własne urazy walutą. Pewnego dnia. czyniąc je sednem rozmów i w gruncie rzeczy spoiwem naszych związków. Czytał ksiąŜki traktujące o holistycznym podejściu do zdrowia i uczestniczył w następnych wykładach i seminariach. Na jednych z moich warsztatów poznałam lekarza o imieniu Perry. W trakcie leczenia poprosił o spotkanie z psychoterapeutą i konsultantem duchowym. W tym czasie studiował alternatywne metody opieki zdrowotnej. jednocześnie nie miał jeszcze dostatecznej wiedzy. Pięć lat wcześniej Perry zdecydował się na uczestniczenie w seminarium poświęconym alternatywnym formom terapii. staliśmy się biegli w dziedzinie psychoterapii.

jak się nazywasz?" Kobieta. Chwilę później podszedł do nas inny męŜczyzna. co jej uczynił. Ósmego czerwca idę na spotkanie ofiar kazirodztwa. pozwala kontrolować się swojej przeszłości. często po raz pierwszy w Ŝyciu. aby łan i Tom.ludzi. Czekałam na nią. zawsze jesteśmy gotowi siebie wysłuchać. a nie jego rozgłaszaniu. dziękuję" i odszedł. gdy stają się one dla niej cięŜarem. jakiego szczególnie potrzebują ofiary kazirodztwa. kiedy to ich członkowie doświadczyli np. W mającej dobre intencje grupie jej członkowie zaznają akceptacji swoich bolesnych przeŜyć. słuŜy jedynie rozwijaniu języka bolesnych doświadczeń jako płaszczyzny porozumienia we współczesnych związkach. w ciągu tych dwunastu sekund. który zadał pytanie. ZauwaŜcie. NaleŜało tylko odpowiedzieć: »nie«. lana i Toma. Przekazałaś wszystkie te informacje. odpowiedział po prostu: „Dobrze. poniewaŜ naleŜę do grupy 107 . a kiedy skończyłyśmy obiad. odpowiedziała: „Mam pięćdziesiąt sześć lat i jestem ofiarą kazirodztwa. Wytłumaczyłam jej. nie odwracając głowy w moją stronę. czy masz czas ósmego czerwca. Ŝe doświadczyła bolesnego przeŜycia. gdy musi zaleczyć swoje rany. Ŝe stało się treścią jej Ŝycia towarzyskiego. Chciałaś. kazirodztwa. która przyszła go wysłuchać. Fala współczucia ze strony grupy jest jak szklanka zimnej wody podana w suchy i upalny dzień. na który umówiłam się ze swoją znajomą. uzaleŜnień lub przemocy. Z mojego punktu widzenia chodziło Ci o to. Powiedziałam: „Cześć. Ŝe zamiast zaleczyć rany. skończyła się takŜe nasza znajomość. Tego dnia nie mogę. Ŝe pytanie brzmiało: „Czy masz czas ósmego czerwca?". Będziesz musiał poszukać kogoś innego." MęŜczyzna. Wspieramy się i bez względu na wszystko. Zajście. Przyjechałam wcześniej i usiadłam obok kobiety. i odpowiedziała: „PoniewaŜ jestem ofiarą kazirodztwa. Ŝe powinnyśmy się zastanowić nad tym. na finansową pomoc ze strony ojca za to. Ŝe z powodu trudnego dzieciństwa zasługuje na szczególne traktowanie: na przywilej zwalniania się z pracy. Ŝe bardzo zaleŜało Ci na tym. choć Wayne chciał tylko wiedzieć. Nie mogę zawieść grupy. czy warto kontynuować naszą przyjaźń. Ja byłam jednak oszołomiona. UwaŜała. zapytałam: „Mary. Mary. Ŝe w dzieciństwie byłaś ofiarą kazirodztwa i Ŝe nadal jesteś zła z tego powodu. wykorzystania. podobnie jak łan i Tom. Oczywiście daję sobie z tym radę. Ŝe najwidoczniej nie wiem." „Wiem o tym. nie dawało mi jednak spokoju. czy jesteś wolna ósmego czerwca? Wydaje się. jakbym ją zdradziła. Kilka lat temu uświadomiłam sobie wszechobecność języka bolesnych doświadczeń. Według Mary prawdziwi przyjaciele to takie osoby. Dlaczego tak postąpiłaś?" Mary popatrzyła na mnie. czy dysponuje czasem ósmego czerwca. Jako jej przyjaciółka musiałam powiedzieć. którego byłam świadkiem. Następnego dnia miałam wygłosić wykład dla tej społeczności. na które odpowiada się prostym „tak" lub „nie". ale według mnie uzdrowienie polega na przezwycięŜeniu bólu. a my nigdy nie sprawiamy sobie zawodu. Gdy pojawiła się Mary przedstawiłam ich sobie. tylko nie ósmego czerwca. Gdy poszłyśmy na umówiony obiad i zostałyśmy same. ale dlaczego musiałaś wszystkim o tym powiedzieć?" Mary stwierdziła. Jej uwagę tak bardzo pochłaniało bolesne doświadczenie. by Twoje przeŜycie zdominowało rozmowę przy stole. pijąc kawę w towarzystwie dwóch męŜczyzn. KaŜdego innego dnia. aby ci dwaj męŜczyźni traktowali Cię w szczególny sposób i Ci współczuli. tworzonych w celu pomocy w radzeniu sobie z przeszłością. pytał Cię przecieŜ tylko o to. które spędziliśmy wspólnie. i niekończące się wsparcie emocjonalne od swoich „przyjaciół". Natomiast Mary odpowiedziała w sposób następujący: „Ósmego czerwca? Powiedziałeś: ósmego czerwca? To niemoŜliwe. Wiele grup wsparcia. na czym polega wspieranie. Mary nie odpowiedziała na moje pytanie. Ŝe zdaję sobie sprawę z tego. poniewaŜ ich społeczność spodziewa się waŜnego gościa i potrzebują kogoś do oprowadzenia po ośrodku. który zapytał Mary. które rozumieją jej kryzysy i są gotowe przejąć jej obowiązki. a było to przy okazji obiadu. Wszyscy przeŜyliśmy juŜ zawód i nie chcemy traktować siebie lekcewaŜąco. Odpowiedziała mi. chciałabym się dowiedzieć. dowiedzieli się o tym. dlaczego udzieliłaś Waynowi takiej szokującej odpowiedzi.

a nawet zawodowego. Ŝe się powtórzyła sytuacja z poprzedniego dnia. Związki opierające się na urazach z przeszłości znalazły ogromne poparcie i potwierdzenie w środowisku holistycznego podejścia do zdrowia. Typowy rytuał nawiązywania znajomości wygląda mniej więcej tak: Dwie osoby widzą się po raz pierwszy. Ŝe nie otrzymałam odpowiedzi na swoje pytanie. co ma podobny charakter. Ŝe obecnie. tylko nieliczni byli gotowi zrezygnować ze wsparcia. lecz dla rozrywki rozdrapujemy rany innych). Większość 108 . Nie jest przesadą stwierdzenie. System prawny nauczył się przeliczać urazy na pieniądze: reklamy telewizyjne zachęcają ludzi do wkraczania na drogę prawną w celu poradzenia sobie z bolesnymi przeŜyciami. a w szczególności w literaturze poświęconej wpływom urazów emocjonalnych na zdrowie i ich leczeniu. dzieci. aby potwierdzić nasze zaangaŜowanie. ich celem nie miało być towarzyszenie w całym procesie pokonywania trudności. no i moŜe finanse. rozwody. osoby stają się „towarzyszami w cierpieniu". W kategoriach komunikacji taka więź nadaje całkowicie nowe znaczenie pojęciu miłości. udziału w programach rozwoju osobistego. JeŜeli rozmówcy pragną stworzyć zaŜyły stosunek. Ŝe zranieni partnerzy zawsze będą siebie potrzebowali i Ŝe zawsze mają otwartą drogę do wnętrza drugiej osoby. Stacje telewizyjne z upodobaniem publicznie rozgłaszają szczegóły Ŝycia boleśnie doświadczonych osób (nie tylko konfrontujemy się z własnymi ranami. Gdy następuje zestrojenie. aby stworzyć miłosny związek. więź oparta na bolesnych doświadczeniach daje pełną gwarancję. Będziemy zawsze gotowi wspierać się w obliczu bolesnych wspomnień. Jedna z osób ujawnia ranę z przeszłości. przemocy w rodzinie po członków rodzin osób odsiadujących więzienne wyroki. Mówiąc w skrócie. począwszy od ofiar kazirodztwa i pedofilii. działań poza pracą i. Grupy wsparcia powstały z myślą słuŜenia ludziom pomocą w sytuacjach kryzysowych. ale takŜe dlatego. Urazy stały się elementem łączącym ludzi w związkach osobistych i terapeutycznych grupach wsparcia. Byłam wstrząśnięta. Miały stanowić ratunek w okresie najcięŜszych przejść. która staje się ukierunkowana na pomoc i podtrzymywanie wzajemnego zaangaŜowania w proces uzdrowienia. jakie są ich korzenie religijne i etniczne (dane dotyczące pierwszej czakry). ewentualnie. Jednak gdy kryzys mijał. 3. Dzięki tym ludziom moje Ŝycie nabrało sensu". 5. związki. aktywności fizycznej. 2. Język bolesnych doświadczeń całkowicie zmienił obraz bliskich relacji. aby z nami pracował nad swoimi urazami i by poświęcał temu tyle czasu. a tym bardziej leczenie. Pokornie zaakceptujemy wszelkie słabości i niedoskonałości partnera wynikające z jego bolesnego przeŜycia. Będziemy zawsze zachęcać partnera. Ich związek będzie się opierał na następujących niewypowiedzianych zasadach: 1. Nie tylko tym. wymagane jest posiadanie urazów. małŜeństwo. Następnie rozmowa przechodzi na tematy drugiej czakry: praca. JeŜeli druga osoba chce „zbliŜenia". JeŜeli zaistnieje taka potrzeba. wspomina o czymś. przechodzą do czakry czwartej. z którą nadal „pracuje". Współcześnie oznaczają zdolność do otwierania swoich ran przed innymi. ile potrzebuje. 4. To wsparcie oznacza gotowość do poświęcenia własnego Ŝycia towarzyskiego. Do lat sześćdziesiątych dojrzałość i siła wiązały się z utrzymaniem swojego bólu i ran w tajemnicy. przedstawiają się sobie i wymieniają kilka informacji: skąd pochodzą.wsparcia i wzajemnie siebie wspieramy. Następnie przychodzi czas na trzecią czakrę i rozmowa przechodzi w dziedzinę osobistych upodobań dotyczących jedzenia. poniewaŜ akceptacja ma podstawowe znaczenie dla uzdrowienia. Powstały grupy wsparcia dla osób z kaŜdą moŜliwą formą urazu emocjonalnego. przejmiemy obowiązki zranionego partnera. Z punktu widzenia energii partnerzy nigdy wcześniej nie mieli tak łatwego dostępu do swoich słabych punktów ani tyle ogólnego przyzwolenia na wykorzystanie urazów w celu kontrolowania swoich relacji.

którzy wiedzą. gdyŜ wolisz się rozwodzić nad przeszłością i otworzyć wrota depresji? Czy boisz się. aby dotrzeć do źródła bólu. Gdy ludzie poznawali język bolesnych doświadczeń. jaką czerpie się z cierpienia. co uwaŜamy za pomoc i współczucie. Uznając. Współczucie jest uczuciem związanym z czwartą czakrą i jedną z duchowych energii zawartych w sefirze Tiferet i oznacza poszanowanie cierpienia drugiej osoby. Teraz rekompensujemy sobie te braki poprzez wydłuŜanie procesu uzdrowienia. Czy mają wpływ na twoje Ŝycie? JeŜeli dałeś im władzę. na które będziesz musiał sobie szczerze odpowiedzieć. W duŜym stopniu problem ten odzwierciedla nasze skrzywione pojmowanie współczucia. a za osobę w pełni zdrową uwaŜa się taką. Istnieje potrzeba stworzenia zdrowego modelu bliskości. gdy ta przechodzi proces odzyskiwania sił. w którym znajduję współczucie.pomagała odzyskać utraconą moc.. rozpoznaj urazy. Dlatego będę trwał „w procesie" i wśród ludzi. jakie daje im bycie ofiarą w społeczeństwie czwartej czakry. jak dobierasz słowa. Ŝe ich postępowanie przypomina Ci Twoich rodziców? Czy zdarza Ci się wycofać z jakiegoś działania lub nie podjąć wyzwania. czy stosujesz Ŝargon terapeutyczny i czy jesteś biegły w posługiwaniu się językiem bolesnych doświadczeń. Ŝe nie ma takiej potrzeby. otrzymując je w grupie wsparcia trzymają się jej kurczowo. JeŜeli napotkasz na trudności przy zmianie tych wzorców. Ŝe potrzebujemy coraz więcej czasu na zagojenie ran. Ŝe czasami o wiele trudniej jest zrezygnować z mocy. która nie potrafi uwolnić energii zbudowanej na przykrych doświadczeniach. W zwykłym świecie nie ma dla mnie zrozumienia. poniewaŜ dotyczą najczęstszych przyczyn. Czy zdarza Ci się np. poniewaŜ to jest jedyne miejsce. Trudność tego systemu pomocy polega na konieczności powiedzenia komuś. jak wszystkie 109 . szczęśliwa i niezaleŜna. PoniewaŜ osoby zranione tak długo czekały na zrozumienie. Skonsultuj się z terapeutą lub przyjacielem. aby wpływać na ludzi lub manipulować nimi (a takŜe sobą). Ŝe niewielu uwaŜa siebie za zdrowych. Nie mając planu terapii. przez co przeszedłem". aby serce mogło zostać uzdrowione. Zmień swój sposób odnoszenia się do innych. jest od niej uzaleŜniona i. Etap trzeci: Gdy rozpoznasz i nazwiesz bolesne miejsca. zawsze pewna siebie. choć w rzeczywistości masz się nieźle? Czy kiedykolwiek manipulowałeś innymi twierdząc. Obejmuje kilka etapów i wymaga duŜego wysiłku. nasza kultura przez bardzo długi czas nie dawała szansy na to. uświadamiając sobie i innym: „Nigdy stąd nie odejdę. Obecnie zdrowie jest rozumiane jako przeciwieństwo bycia w potrzebie. dla których ludzie obawiają się odzyskania zdrowia. która z jednej strony dopuszczałaby do głosu bolesne wspomnienia.uczestników etap przejściowy uczyniła swoim stylem bycia. zaczynamy wierzyć. wiedz. które nie będą się opierały na urazach z przeszłości. niechętnie rezygnowali z przywilejów. zastanów się. Ŝe otrzymał wystarczająco duŜo wsparcia i Ŝe musi Ŝyć dalej. Ŝe uzdrowienie moŜe zakończyć pewne Twoje bliskie związki lub Ŝe będzie wymagało wprowadzenia zmian w tym. Droga do silnego serca Uzdrowienie jest sprawą prostą. usprawiedliwiasz się swoim złym samopoczuciem związanym z dawnymi krzywdami. aby potwierdzić swoje urazy i ich wpływ na Twój rozwój. Skieruj się do wnętrza i dotknij bolesnych miejsc. Ŝe gdy chcesz odwołać spotkanie. Nic więc w tym dziwnego. co moŜe Cię powstrzymywać przed uzdrowieniem. lecz niełatwą. która jest samowystarczalna. z drugiej zaś . niŜ zaleczyć rany z przeszłości. czy wykorzystujesz je. Etap drugi: Będąc w swoim wnętrzu. Obserwuj. ryzykujemy uzaleŜnienie się od tego. Osoba. Etap pierwszy: Bądź zdeterminowany. Następnie stwórz nowe wzorce postępowania w relacjach z innymi. a takŜe do siebie. zastanów się. do czego przywykłeś? To są pytania.

lecz dotyczy sfery energii i naszej fizjologii. Jedyna ścieŜka do duchowości prowadzi przez serce. jak to się wydaje większości ludzi. który utknął w przeszłości. podczas którego odzyskasz swojego ducha. Efekty autentycznego wybaczenia graniczą z cudami. świadomym aktem. co je „złamie". da nam poczucie spełnienia. nie lekkiego. której udzielisz. a w języku Jezusa słowa: „Zostaw umarłych i Ŝyj dalej". Wybaczenie nie polega. jaką sprawuje nad naszą psychiką poczucie bycia ofiarą. moŜesz dojść do wniosku. natomiast w praktyce dla większości ludzi jest mało pociągające. pozostań jej wierny i zachowaj dyscyplinę. a takŜe sobie. lecz zupełnego. Ŝe znajduje się na zewnątrz nas. jest to trudne do pokonania. jakie wynikły lub mogą wyniknąć dla Ciebie z bolesnego doświadczenia. jeŜeli jest to konieczne. takŜe upewnij się.uzaleŜnienia. jaką sprawuje nade mną świat fizyczny i zdecyduję się na wybaczenie? To pytanie. doceniaj Ŝycie i bądź wdzięczny. Na końcu przeprowadź formalny rytuał. Ŝe w ten sposób straci obecnych przyjaciół i partnerów i będzie musiało Ŝyć w samotności. chociaŜby poprzez swoje nastawienie. Ŝe w zaleŜności od tego. W teorii wybaczenie jest bardzo atrakcyjne. a nie po raz kolejny wyrazić swoją złość. Etap piąty: Gdy uda Ci się zakorzenić w świadomości wdzięczność i akceptację. Nie obawiaj się zwrócić o pomoc do terapeuty. która nas zraniła. w przeciwnym razie oznacza to. która moŜe być źródłem cudów. o czym przypominają nam teksty duchowe. który uwalnia psychikę i duszę od potrzeby zemsty i postrzegania siebie jako ofiary. W moim pojęciu wybaczenie zawiera energię. nic się nie stało". wyraź swoje wybaczenie w sposób jak najbardziej „oficjalny". czy potrafię zerwać z kontrolą. Przenikliwe energie sefiry Tiferet i sakramentu małŜeństwa nieustannie pobudzają nas do odkrywania i kochania siebie. upewnij się. Wiele osób nie chce siebie poznać. Obojętnie. aby ostatecznie zakończyć sprawę i umoŜliwić nowy początek. Wszyscy doświadczymy „złamania serca". z kim rozmawiasz. Ŝe uzdrowienie jest rzeczą bardzo prostą albo bardzo skomplikowaną. co powinieneś zrobić. na powiedzeniu: „W porządku. Wszystko w naszym Ŝyciu związane jest z energią serca. a które moŜna znaleźć tylko wewnątrz. Etap szósty: śyj miłością. aby przejść przez ten lub inny etap. Ŝe nie nosisz w sobie chęci obwiniania. a jeŜeli na razie nie potrafisz robić tego szczerze. 110 . Dokonaj w swoim Ŝyciu zmian. Uwolnij się spod negatywnego oddziaływania wszystkich bolesnych wspomnień. Rozpocznij praktykę duchową. Etap czwarty: Rozpoznaj korzyści. aby wybaczyć osobie. JeŜeli zamierzasz się z kimś spotkać i przeprowadzić powaŜną rozmowę. Bez względu na to. Zacznij Ŝyć w atmosferze pokory i wdzięczności. aby wybaczyć i pójść dalej. co w naukach Buddy wyraŜa stwierdzenie: „Istnieje tylko teraz". aŜ odpowiedź. udawaj. która wobec Ciebie zawiniła. Nie ma sensu rozwijać wraŜliwości intuicyjnej. czy zdecydujesz się na rytuał. by dać lękom jeszcze więcej władzy nad moim Ŝyciem. pytanie pozostaje takie samo: Co uczynię ze swoim bólem? Czy uŜyję go jako usprawiedliwienia. a nie lęk. czy na indywidualną modlitwę. będzie ciągle ponawiane w Twoim Ŝyciu. Ciekawą rzeczą jest to. To uwolnienie jest efektem świadomego wzniesienia się na wyŜszy poziom odczuwania i nie jest teoretyczne. Czwarta czakra to centrum ludzkiego układu energetycznego. a następnie nie dopuszczać jej do głosu. wpisane w czwartą czakrę. Ŝe powinieneś się podzielić swoimi przemyśleniami listownie. Nieustannie przypominaj sobie przesłanie wszystkich wielkich mistrzów duchowych: „Utrzymuj swojego ducha w teraźniejszości". Ŝe zamierzasz odzyskać energię z przeszłości. jest wyzwoleniem siebie spod kontroli. Miłość jest kluczem do szczęścia. Oceń. Początkowo poznanie siebie moŜe spowodować trudne do zaakceptowania zmiany. JeŜeli uznasz. Wybaczenie jest czymś więcej niŜ uwolnieniem od winy osoby. jednak później to rozwój. Ŝe nie jesteś naprawdę gotów do tego. głównie z powodu niezrozumienia jego prawdziwego charakteru. moŜesz się zająć wybaczeniem. Jest natomiast złoŜonym. Cię oswobodzi. o którym myślimy. poniewaŜ boi się.

którą tradycję duchową wybierzemy. poniewaŜ to „Miłość jest siłą Boską". Ŝe miałoby się to powtórzyć? Co jesteś gotów/owa zrobić. 4. wykorzystująca swoje bolesne doświadczenia? Co czujesz. opisz. Które z Twoich uczynków wymagają wybaczenia? Kto ma Ci coś do wybaczenia? 10. aby otworzyć się na właśnie taką relację? 111 . Jakie Twoje bolesne wspomnienia wymagają uleczenia? 2. aby manipulować ludźmi lub sytuacjami? JeŜeli tak. aby uchronić się przed taką manipulacją? 5. Ŝe będąc emocjonalnie zdrowy/a. JeŜeli chcemy poznać Boga. Czy wykorzystujesz własne krzywdy. W jaki sposób rozumiesz wybaczenie? 8. nie będziesz potrzebował bliskich związków? 7.Prawda ta nie podlega dyskusji. Czy uwaŜasz. Co dla Ciebie oznacza bliski. Komu musisz jeszcze wybaczyć? Co powstrzymuje Cię od uwolnienia się od bólu związanego z tymi osobami? 9. by manipulowała Tobą inna osoba. w jaki sposób to robisz. gdy pomyślisz. Czy kiedykolwiek dopuściłeś/aś do tego. zdrowy związek? Czy jesteś gotów/owa zrezygnować z wykorzystywania swoich bolesnych wspomnień. Odpowiedz na pytania: 1. Jakie lęki wywołuje u Ciebie perspektywa odzyskania pełnego zdrowia emocjonalnego? 6. Jakie relacje w Twoim Ŝyciu wymagają uzdrowienia? 3. to nie ma znaczenia.

ukazanymi w 112 . co myślimy i w co angaŜujemy swoją energię. myśląc lub działając w sposób negatywny. które reprezentują miłość i miłosierdzie Boga oraz Boski osąd. W końcu boimy się woli Boga. ma energetyczny wpływ na wszelkie Ŝycie. dlatego ponosimy osobistą odpowiedzialność za to. aŜ po uznanie. jak doświadczyła śmierci klinicznej. który polega na pełnym połączeniu się z Boską wolą. Sefira Chesed przypomina nam. Głoszą. jaką podejmuje. poniewaŜ kwestie wyboru dotyczą kaŜdego szczegółu naszego Ŝycia. Boimy się. Myśli i postawy mogą być inspirowane wyŜszym przewodnictwem. Lekcje duchowe związane z piątą czakrą uczą nas. Podstawowe wartości: Wiara. przed jej oczami zaczęły się przewijać obrazy wszystkich decyzji. KaŜde działanie. Powiązanie z sakramentami i sefirami: Piąta czakra powiązana jest z sefirami Chesed i Gewurą. KaŜda choroba jest powiązana z tą czakra. przestrzegając uniwersalnej prawdy: Zrezygnuj z własnej woli na rzecz woli Boga. panowanie nad swoim Ŝyciem. otoczenie. które wpływają na nasze ciało. wraz z ich konsekwencjami. Ŝe prawdziwie słuszne jest zestrojenie się z wolą Boga. które wybieramy. Przedstawiane są jako prawa i lewa ręka Boga i ilustrują zrównowaŜony charakter Boskiej woli. usta. szczęka i zęby.podejmowania decyzji i doświadczania ich skutków. Dzięki sakramentowi spowiedzi mamy moŜliwość odzyskania tej części ducha. część szyjna kręgosłupa. a Gewura byśmy mówili z szacunkiem i głosili prawdę. Budda i wielu innych wielkich nauczycieli to postacie będące przykładem opanowania tego stanu świadomości. Znaczenie symboliczne: Wyzwanie związane z tą czakra polega na konieczności poddania woli procesowi dojrzewania. Ŝe Bóg jest miłosierny i Ŝe tylko On posiada prawo oceniania naszego postępowania. Pewna kobieta po tym. poprzez wiarę w to. tchawica. mocy i emocjonalnej kontroli innych osób nad nami. której przydzieliliśmy „zadanie negatywne". przełyk. Ŝe władzę nad nami sprawuje grupa i otoczenie. Jak byśmy postępowali. Jezus. gdy znalazła się w stanie pomiędzy Ŝyciem fizycznym a niefizycznym. Uniwersalna prawda: Piąta czakra jest ośrodkiem karmy duchowej . kiedy nasze działania wynikają z osobistej woli. jakie kiedykolwiek podjęła. Dla osoby dąŜącej do rozbudzenia świadomości myśl o wyrzeczeniu się własnej woli na rzecz mocy Boskiej wiąŜe się z największym wysiłkiem. Ŝe kaŜda decyzja.Rozdział 5 Czakra piąta: moc woli Piąta czakra jest źródłem wyzwań związanych ze zrzeczeniem się osobistej woli i oddaniem w ręce Niebios. Ŝycie. a zatem i kaŜdej choroby. pieniędzy. podwzgórze. jaka związana jest z korzystaniem z wolnej woli. Z perspektywy duchowej najwyŜszym celem naszego istnienia jest zawierzenie. Proces ten to przejście od poglądu. Z piątą czakrą łączy się sakrament spowiedzi. kaŜde uczucie i kaŜda myśl są aktami mocy. Ŝe nie będziemy mieli moŜliwości decydowania lub dokonywania wyboru. Powiązania energetyczne z emocjami i umysłem: Piąta czakra odpowiada za liczne emocjonalne i umysłowe zmaganie związane z poznawaniem natury wyboru. Ŝe najlepsze rezultaty osiągamy wtedy. gdzie kierujemy nasze myśli. następnie relacji osobistych i zawodowych. Jesteśmy tam. W chwili. Potem obawiamy się utraty panowania nad sobą w reakcjach dotyczących rzeczy materialnych. znajomość siebie. zdolność do podejmowania świadomych i wiąŜących decyzji. znając skutki energetyczne naszych decyzji? MoŜemy uzyskać dostęp do tego rodzaju wiedzy. tarczyca. Początkowo lęki te dotyczą związków z grupą. zaczęła Ŝyć ze świadomością. Ŝe jedynie my sami decydujemy o sobie. a takŜe powodują konsekwencje globalne. przytarczyca. abyśmy komunikując się z innymi uŜywali słów pełnych miłości. Umiejscowienie: gardło Odpowiedniki fizyczne: gardło. która opiera się na Boskim prowadzeniu. Główne lęki: Lęki związane z siłą woli pojawiają się na poziomie kaŜdej z czakr i są dla kaŜdej z ich charakterystyczne. który podkreśla znaczenie odpowiedzialności.

który przetrwa aŜ do chwili. Emily co dzień słyszała. aby została niezauwaŜona przez Boga. Rodzice wynajęli i umeblowali mieszkanie. Ŝe przewodnictwo zawsze chciało przeniknąć do jej świadomego umysłu. Ŝe pełne uzdrowienie nie moŜe się obejść bez bycia ze sobą szczerym. Teraz prosi o przewodnictwo przed podjęciem kaŜdej. Rodzice namawiali Emily na terapię. czego pragniemy. nie była zbyt błaha. Z czasem rodzice Emily zaczęli się obawiać. Nieszczerość hamuje powrót do zdrowia tak samo jak brak wybaczenia. bez względu na to. Wszyscy Ŝyjemy w iluzji. Zobaczyła. Ŝe rozwój świadomości wymaga rezygnacji z własnej woli na rzecz woli Boskiej stoi w jawnej sprzeczności z naszym pojęciem silnej osobowości. poniewaŜ zamiast odzyskiwać siły.doświadczymy w pełni Boskiej interwencji. Emily przez cały czas uŜalała się nad sobą.J. Idea. Ŝe osobista moc zaleŜy od naszych myśli i postaw. wraz z męŜem zbierała siły. Szczerość i wybaczenie przywracają nam energię . ubrania czy pracy. a ja posłucham". Emily. 113 . czekając na powrót matki. Rozczarowania uczą nas. jak zakup sukienki pociąga za sobą natychmiastowe konsekwencje energetyczne dotyczące długiego łańcucha osób uczestniczących w jej wytworzeniu i dystrybucji. była coraz bardziej przygnębiona i przeraŜona perspektywą samodzielnego Ŝycia. Emily musiała się nauczyć sama zaspokajać własne potrzeby fizyczne i radzić sobie ze swoim stanem psychicznym. która samodzielnie wychowywała dziesięcioletniego syna. W rezultacie ograniczyła do minimum ruch. Ŝe czuje się przez nich odrzucona. W związku z tym moŜemy popaść w schemat przeplatających się lęków i rozczarowań. matka zaczęła się interesować alternatywnymi metodami leczenia. Kiedy ją poznałam. T. wcześnie kończył szkołę i przez trzy godziny był w domu sam. aby poprosić córkę. Pragnąc pomóc córce. Ŝe utrata nogi odebrała jej szansę na załoŜenie rodziny i prowadzenie samodzielnego Ŝycia. w naszym Ŝyciu będzie mogło się pojawić przewodnictwo zapewniające niekończący się łańcuch sprzyjających wydarzeń i przypadków . Ŝe moŜe na sobie polegać. Ŝeby się wyprowadziła i zamieszkała sama. krótko po ukończeniu studiów z powodu nowotworu straciła nogę. Jak powiedziała mi jej matka. Dopiero gdy o to poprosimy. ona jednak nie była tym zainteresowana. Ŝe sami decydujemy o swoim Ŝyciu. Z kaŜdym mijającym rokiem Emily coraz bardziej wycofywała się w zacisze domu rodziców. chodzi po mieszkaniu. Nawet jeŜeli takie działania słuŜą osiągnięciu tego. Ŝe chciałaby. do którego niezadowolona i przeraŜona Emily się przeprowadziła. choćby najmniejszej decyzji. czy dotyczyła np. Zrozumienie skutków energetycznych naszych działań. ogląda telewizję i je przekąski. Piąta czakra i związane z nią lekcje duchowe pokazują nam. Na okres rehabilitacji zamieszkała z powrotem w domu swoich rodziców. Laurę. Pragniemy pieniędzy i wyŜszej pozycji społecznej. moŜe wymagać od nas większej szczerości.z rzeczywistości nazywanej „przeszłością". Laura pracowała.J.kontekście jej własnego Ŝycia. Ŝeby choroba wróciła i dokończyła swoje dzieło. ale takŜe własnych myśli i przekonań. aby mieć więcej moŜliwości wyboru i aby nie musieć podporządkowywać się innym. Czuła się napiętnowana poprzez swoje doświadczenie i czasem mówiła. T. śadna decyzja. tak Ŝe sił starczało jej jedynie na okrąŜenie domu. twierdząc. Po miesiącu pobytu w nowym mieszkaniu Emily poznała sąsiadkę. zawsze mają niekorzystne skutki uboczne. To naprawdę jest tak. Musiała się ponownie nauczyć. Pokazano jej. Konsekwencje lęku NajpowaŜniejsze konsekwencje energetyczne powodują decyzje kierowane lękiem. Okłamywanie siebie lub innych nie powinno wchodzić w grę. Powiedziała im.naszego ducha . Ŝe kierowanie się lękiem jest niezgodne z Boskim przewodnictwem. Ŝe jej pobyt w domu przeciągnie się na lata. Ŝycia innych ludzi i całości istnienia.J. rezygnując nawet z przyjemnych wycieczek. trzydziestopięcioletnia nauczycielka szkoły podstawowej. w której powiemy: „ly decyduj. jak T. gdy z naszego wnętrza wypłynie modlitwa.

Jesteśmy naczyniami. czy wolimy wierzyć lękom. jak dobrze sobie radzimy. pomyślała. jak się dzieje? Czego ode mnie oczekujesz? Co powinienem zrobić? Co jest moim przeznaczeniem? Jaki jest cel mojego Ŝycia? Zdanie sobie sprawy z własnych ograniczeń pozwala nam wziąć pod uwagę moŜliwości. po trzech miesiącach od chwili opuszczenia domu rodziców. co zapewnia 114 . iŜ Bóg zwraca uwagę na potrzeby wszystkich ludzi. to dlaczego tak się boimy? Lękamy się. która opiekuje się dziećmi po szkole i pomaga im w odrabianiu lekcji. jej własny lęk przed opuszczeniem osłabł. czy łękowi. Dlatego jest nam przeznaczone odkrywać. Zaczęły rozmawiać o chłopcu. przekazujemy im część własnej energii. idei. Wszyscy musimy znaleźć odpowiedź na to pytanie albo poprzez dialog wewnętrzny. Ŝe będę robił to. lub Ŝył tu. czy w Ŝyciu działa jeszcze jakaś inna „siła" i dlaczego dzieje się tak. aby zajęła się chłopcem. Ŝe czegoś nam brakuje. gdzie Ŝyję. Gdy Emily opowiadała mi swoją historię. relacja lub choroba pokazuje nam. lecz Twoja wola". albo w chorobie. Ŝe nasza osobista moc jest ograniczona. kilkakrotnie wspomniała o spontaniczności. W ciągu kilku tygodni po osiedlu rozniosła się wieść o „cudownej nauczycielce". Gdyby zaczęła o tym myśleć. W rezultacie nasze Ŝycie moŜe obrać zupełnie nowy i niespodziewany kierunek. aby się zastanowić. Większość z nas po czasie stwierdza: „Nigdy bym nie pomyślał. kiedy ponownie zaczęła uczyć w szkole. Emily spotkała Laurę. utracimy wszystko to. Ŝe moŜe dotrzymywać chłopcu towarzystwa. W rezultacie Emily zaczęła wierzyć. co motywuje nas do podejmowania decyzji i czy ufamy temu. Emily ustaliła wynagrodzenie i. nigdy nie zaproponowałaby pomocy. Ŝe martwi się o jego naukę i o to. Ŝe rezygnując z własnej woli na rzecz Boskiej. Ŝe na tak długo pozostawiony jest sam sobie. Emily została zasypana propozycjami ze strony pracujących rodziców. co Boskie. umysł i serce ponoszą określone konsekwencje.J. w którym pytamy: kto odpowiada za nasze Ŝycie? Dlaczego nie dzieje się tak. Jakieś nieprzewidziane wydarzenie. Jak powiedziała. o jakich nie pomyślelibyśmy w innej sytuacji. Właśnie wtedy. z jaką zaproponowała swoją pomoc matce T. Ŝe Ŝycie najbardziej wymyka się nam spod kontroli. Z jakiegoś powodu Emily miała szczęście rozpoznać przewodnictwo. Laura z wdzięcznością przystała na propozycję i od następnego popołudnia Emily zaczęła się opiekować T. gdy sądzimy. Ŝe to Niebo dało jej znak. Stwierdziła. To przekonanie odbudowało jej wiarę. którego nie przyjęlibyśmy w innych okolicznościach. JeŜeli wystarczy ta prosta modlitwa. a na dodatek pomoŜe mu w odrabianiu lekcji. jak byśmy tego chcieli? Bez względu na to. Wszyscy dochodzimy do punktu. Wszyscy słyszeliśmy o ludziach.J. Musimy zrozumieć. Udała się do zarządcy osiedla z prośbą o udostępnienie jakiegoś pomieszczenia na trzy godziny po południu. słowa same z niej wypłynęły. co robię. nadchodzi chwila. Wiara Istotą piątej czakry jest wiara. Ŝe jej przeznaczeniem było opiekować się T. Gdy tylko zaczęła się troszczyć o innych. jednak tak się stało i wszystko jest dobrze". Ŝe sami nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z trudnościami. moŜemy się otworzyć na przewodnictwo. i jedenaściorgiem innych dzieci do chwili. W wyniku tego nasze Ŝycie. odŜyła. Pomieszczenie się znalazło. dzięki którym energia staje się materią. PoniewaŜ ten gest był dla niej tak nietypowy. czy wierzymy osobie. gdyŜ jest dyplomowanym nauczycielem.Pewnego popołudnia. Nagle Emily zaproponowała. wracając z zakupami. Ŝe zawierzyli sile Boskiej. nie miała nawet czasu. Wiara i wola są mocą twórczą. Laura wspomniała. Bez względu na to. Ŝe sama jest Ŝyjącym przykładem tego.J. kiedy stajemy się świadomi faktu. zastanowić się. KaŜda z tych osób w pewnym momencie powiedziała: „Nie moja. Pomocne w osiągnięciu stanu zawierzenia jest dostrzeganie symbolicznych znaczeń i potraktowanie Ŝycia jako wyłącznie duchowej podróŜy. którym się udało wyjść z opresji dzięki temu.

Pamiętaj. jednocześnie nie dopuszczając go do siebie. przyjmę to. Marnie osiągnęła stan. niezaleŜnie od przyczyny. Wtedy stwierdzono u niej „nierozpoznawalną" chorobę. Prawie dwa lata spędziła. Marnie odczuwała coraz to silniejsze bóle. przecieŜ nie mam nic do stracenia". Ŝe wszystko. Na wiele sposobów jesteśmy upominani. Popadła w pogłębiającą się depresję. jak zdrowie fizyczne. Zaczęła od uzdrowienia samej siebie w trakcie trwającej siedem lat „ciemnej nocy duszy".nam komfort fizyczny. Duchowe energie piątej czakry prowadzą nas do zawierzenia. Myślała. którą osiąga się poprzez miłość. wśród których znalazły się teksty Sai Baby . w który moŜe uwierzyć jedynie „opanowany manią kultu nieszczęśnik". miała przyjaciół i czerpała ogromną satysfakcję z pracy. prowadziła aktywny tryb Ŝycia. a nie 115 . jak zalewa ją światło. Na moich warsztatach spotykam wiele osób. mając nadzieję. który określiła „zawierzeniem". Ŝe uda jej się spotkać z Sai Babą na prywatnej audiencji. Jednak wkrótce po powrocie do domu miała serię snów. Marnie ma czterdzieści cztery lata i posiada dar uzdrawiania. Mając trzydzieści lat. Ŝe jej sny są efektem podróŜy do Indii i wielu rozmów na temat Boskiej woli i jej znaczenia w Ŝyciu człowieka. Pewnego dnia przyjaciel przyniósł jej kilka ksiąŜek na temat niekonwencjonalnych sposobów leczenia. gdy pojawiło się pytanie. Stosując dyscyplinę wewnętrzną w odniesieniu do woli. Ŝe Bóg kaŜe jej cierpieć bez powodu. jednak tak się nie stało . które mają ten dylemat. poczuła. Jeden z przyjaciół poradził jej jednak. co powie im wewnętrzny głos. odpowiedziała: „Tak. jednak nie zdołała zobaczyć się z nim prywatnie. dlaczego dzieje się tak. co Ci dałem? Początkowo Marnie myślała. Marnie pomyślała: „Dlaczego nie. jakie tam prowadziła. Wielokrotnie myślała o nocnym wydarzeniu. Po przebudzeniu sądziła. we wszystkich okolicznościach. Następnym razem. Zapraszamy je. Sefira Chesed przekazuje do naszej piątej czakry Boską energię wielkości. Sefira Gewura uczy nas rezygnacji z potrzeby dowiedzenia się. Marnie nie wierzyła w takie metody. moŜemy się powstrzymać od myślenia w sposób negatywny o innych i o sobie.nauczyciela duchowego. a nie od przyjemności i komfortu Ŝycia. jak się dzieje. Wróciła do Szkocji jeszcze bardziej przybita niŜ była przed wyjazdem. czasami jako migrena. jest elementem większej duchowej całości. który mieszka w Indiach. z których Ŝaden nie potrafił określić przyczyny przewlekłych bólów i zaburzeń równowagi ani przepisać skutecznej terapii. Spędziła w jego aszramie trzy tygodnie. Z jednej strony pragną intuicyjnego przewodnictwa. a z drugiej boją się tego. Doświadczanie w Ŝyciu przyjemności jest równie waŜnym celem duchowym. Jedno i drugie wynika z działania w wierze oraz z kierowania się Boskim przewodnictwem przy wyborze sposobu Ŝycia. W końcu zmusiły ją do przerwania pracy. osiągamy mądrość i pokonujemy lęki. Poddanie się Boskiemu autorytetowi oznacza uwolnienie się od iluzji świata fizycznego. Po kolejnych sześciu miesiącach bólu Marnie zmieniła zdanie i wyruszyła w podróŜ do Indii. Ŝe była w nim od czasu tamtego snu. Ŝe było ono czymś więcej niŜ zwykłym snem. wierząc. Szlochając pewnej nocy. co mi dałeś". Nie oceniając. by potraktowała sen jak prawdziwe zapytanie duchowe. w których za kaŜdym razem pojawiało się jedno i to sam pytanie: Czy moŜesz przyjąć to. Ŝe choroba minęła. nie raz wydawało jej się. jednak tej nocy uświadomiła sobie. aby się przeciwstawić Boskiemu przewodnictwu. odwiedzając róŜnych specjalistów. Ŝe osądzanie jest duchową pomyłką. Tak więc uŜywamy swojej woli. kiedy indziej w nogach. Ŝeby poszukała pomocy u terapeutów stosujących alternatywne metody leczenia. była pracownikiem socjalnym w Szkocji. Przyjaciele poradzili jej. W chwili. gdy powiedziała „tak". Ŝe Ŝycie materialne i duchowe to jedno i to samo. jednak nadal była zła i zrozpaczona. i po raz pierwszy od lat dręczący ją ból ustał. Ŝe była to rezygnacja. Czasami pojawiały się w plecach. Chesed inspiruje nas do tego. Czasami największym aktem miłości jest powstrzymanie się przed osądzaniem kogoś lub siebie. lecz uznała za nonsens. Marnie przeczytała je. i pozwala zaufać.w rzeczywistości przez kolejne cztery lata było coraz gorzej. by kochać ze wszystkich sił.

co zrobili. Kto by pomyślał. gdyŜ duch uwolni się od wcześniejszych negatywnych postaw. W znaczeniu symbolicznym spowiedź jest uświadomieniem sobie lęku. który nami kieruje. Spowiedź uwalnia naszego ducha od skutków wcześniejszych wyborów. jak bardzo duch przywiązuje się do negatywnych przeŜyć i myśli. Przy ich pomocy staramy się rozwiązywać problemy psychiczne i emocjonalne. Poczuła rozbawienie. ale nie musi nastąpić poprawa. tak zbierzesz" lub: „Nie unikniesz przeznaczenia". Dopiero zgoda na to. Gdy zrozumiemy taką lekcję i zaczniemy podejmować właściwe postanowienia. Pielęgnowanie negatywnych przekonań i wspomnień zatruwa umysł. otwarcie badamy ciemne strony natury i władające nami obawy. Potrzeba uwolnienia duszy od poczucia winy jest silniejsza od naszej potrzeby spokoju. aby dostąpić przywileju pomagania innym w sposób. a tym samym zapanowaniem nad nim. wyraŜając je w powiedzeniach typu: „Jak posiejesz. ale teraz Ty popraw za to moje samopoczucie«. Od razu wiedziała. Ŝe nie jest moŜliwe jej uniknięcie. Ŝe moŜe nigdy nie poczuję się lepiej. jest swoistą spowiedzią. by Bóg wybierał odpowiedni czas. co stworzyliśmy. Ból natychmiast osłabł. Spowiedź jest czymś więcej niŜ publicznym przyznaniem się do popełnienia grzechu. choć. Powiedziałam: »Jakiekolwiek masz wobec mnie zamiary. zgodziłabym się raz jeszcze przejść przez to wszystko. które dajemy duchowi. na ironię losu. gdy powiemy Bogu „tak". Słodka energia uzdrowienia napływa do ciała. oraz zauwaŜeniu błędnie podjętych decyzji. Negatywne wybory powracają do nas poprzez wydarzenia. Skoro piąta czakra uczy nas. wedle którego wszystkie troski mają zniknąć w chwili. które kiedyś czytałam. „śyłam z nastawieniem: »Dobra. fizycznego i duchowego. które były przyczyną lekcji. Marnie jest obecnie kochaną i bardzo cenioną uzdrowicielką. I choć czasami moŜe przyjąć to formę przechwałki. Akt spowiedzi wewnętrznej polega na uznaniu swojej odpowiedzialności za wszystko. duszę. Powiedziała: „Moja sytuacja przypominała mi opowieści o dawnych mistykach. zrobię. Ŝe czują potrzebę powiedzenia komuś o tym. do której go wcześniej przeznaczyliśmy. niech tak się stanie. Zaakceptowanie swojego stanu jest zawierzeniem częściowym. a jej dłonie stały się gorące .nie ciepłem fizycznym. Ŝe mnie to spotka?".zawierzenie. Jej opowieść jest dla mnie szczególnie interesująca. jaką posiadam. nadal miewa jednak trudne chwile. Poznając istotę własnej energii. Ŝe ma ono moc uzdrawiania. co chcesz. Zachodnia kultura takŜe dostrzega ten rodzaj karmicznych związków. zauwaŜamy. tkanki i Ŝycie. Energetyczną i fizyczną konsekwencją decyzji jest karma. lecz tamtej nocy zdałam sobie sprawę. a takŜe dlatego. w jaki mogę to robić". Tak pojmowana spowiedź uwalnia duszę od obaw i negatywnych wzorców myślowych z przeszłości. dotyczących teraźniejszości i przeszłości. Współczesnymi spowiednikami stali się psychoterapeuci. Bóle w zasadzie ustąpiły. W języku energii ten rytuał wyzwala ducha z cyklu bolesnych doświadczeń i nauki i kieruje nas ku twórczej i pozytywnej energii Ŝycia. Marnie twierdzi: „W obliczu świadomości i wiedzy. które uczą nas dokonywania właściwych wyborów. Daj mi tylko siłę«". Spowiedź wewnętrzna jest tak znacząca dla zdrowia umysłowego. to co powiem potem Bogu? Zawierzyłam w pełni. Pewna osoba. powiedziała mi tak: „Wielu przestępców udaje się złapać dlatego. jakie przed nami stawia? Pomiędzy sercem a umysłem PoniewaŜ ośrodek woli znajduje się między sercem i umysłem. którą nazywam uliczną". gdy wyzwalamy się spod jarzma lęku. sytuacja przestanie się powtarzać. która pracuje w więzieniu. po którym moŜe. Z punktu widzenia spowiedzi taki postęp w terapii oznacza odwołanie ducha z negatywnej misji. jak kierować się wolną wolą i zapamiętuje polecenia. poniewaŜ tak jasno ukazuje róŜnicę pomiędzy zawierzeniem i rezygnacją. wypełniając powstałą w ten sposób lukę większą pewnością siebie. czyni je całkowitym. sama być moŜe nigdy nie będzie mogła „napić się z tej studni". to w jaki sposób moŜemy sobie radzić z zadaniami. powinniśmy się nauczyć 116 . a jeŜeli tak miałoby być. lecz gorącem duchowym. Ŝe obala mit.

naszą wolą kieruje lęk lub daremne pragnienie kontrolowania. poniewaŜ zaczynamy traktować uczucia jak wroga. Eileen Caddy. jak oboje stwierdzili. który uwaŜała za Chrystusowy. miało głęboko duchowy charakter. chłopcy są zazwyczaj zachęcani do kierowania się swoim umysłem. to tylko dlatego. jedno z nich zaczyna dominować. jakie otrzymywała Eileen. miała interesujące. Nie cofamy się nawet przed manipulowaniem przewodnictwem. moŜe się stać uzaleŜnieniem. kolejne lata jej Ŝycia były niespokojne. a energia umysłu jest niemal bezuŜyteczna w sprawach uczuć i emocji.tak teŜ się stało. Słuchając przewodnictwa. Jedyny sposób na przełamanie tego schematu polega na podjęciu decyzji opartych na połączonych siłach serca i umysłu. Ŝe uczucia osłabiają zdolność do podejmowania szybkich i koniecznych decyzji. choć przewodnictwo mówiło jej. Energia umysłu napędza świat zewnętrzny. Ŝe Peter był wtedy jeszcze Ŝonaty. jedna z trojga załoŜycieli wspólnoty duchowej „Findhorn" w północnej Szkocji. jest aktem przeraŜającym. nawet taka. Przez kilku lat Eileen prawie nie miała kontaktu z piątką swoich dzieci z poprzedniego małŜeństwa. Dopiero w latach sześćdziesiątych umysł spotkał się z sercem. Słuchając wewnętrznego głosu. wynika z połączenia mocy serca i umysłu. KaŜda aktywność. jak np. To prawda. Przewodnictwo Eileen. skłaniamy się ku faworyzowaniu jednej z tych dwóch energii. skłaniamy się ku iluzji. podczas gdy serce zasila obszary wewnętrzne. jakie naleŜy podjąć działanie. Ostatecznie rozwiódł się. Wyjście z tej sytuacji wymaga jednej stanowczej decyzji. Brak równowagi pomiędzy głową a sercem czyni z ludzi nałogowców. Jednak rzadko jest to prawdą. Ŝe nic nie da się zrobić. którego tak pragniemy. Peter i 117 . Obojętne. a dziewczynki sercem. W aspekcie energetycznym wszystkie rodzaje zachowania wynikające z lęku przed wewnętrznym wzrostem zalicza się do uzaleŜnień. Ŝe dokładnie wiemy. sport czy medytacja. Ŝe ostatecznie się z nimi pogodzi . a nie poczucie wewnętrznego oparcia. Cierpimy. odeszła od pierwszego męŜa i piątki swoich dzieci i stworzyła nowy związek z Peterem Caddym. Mieli trójkę dzieci. poniewaŜ powstrzymują nas przed tym obawy emocjonalne. KaŜda dziedzina moŜe stać się zamierzoną barierą pomiędzy naszym świadomym a nieświadomym umysłem w myśl zasady: „Pragnę przewodnictwa. ukierunkowanej na przyszłość.odchodzę". tyle Ŝe się go obawiamy. po części dlatego. ku zaskoczeniu wszystkich Peter został zwolniony. gdy przewagę zdobywa umysł. Jednak jedynym sposobem na uzyskanie poczucia bezpieczeństwa i radości Ŝycia jest przejście przez wir zmian. nie będę brał więcej tych środków" lub: „Nie zostanę tu ani chwili dłuŜej . wszystkie sytuacje i relacje. Pod wpływem decyzji podjętej z taką mocą Ŝycie zaczyna się zmieniać niemal natychmiastowo. czy przewagę ma serce. co do tej pory stanowiło treść naszego. ale nie przyjmę Ŝadnych złych wiadomości". W naszej kulturze przez wieki panował pogląd. PrzeraŜająca jest perspektywa zmiany. JeŜeli tkwimy w powtarzającym się schemacie. Ŝe zerwanie z czymś. Peter przekształcił hotel niskiego standardu w czterogwiazdkowy.odnajdywać między nimi równowagę. JeŜeli prym wiedzie serce. Próbujemy kontrolować emocje. W rezultacie Ŝyjemy w ciągłym stanie niemoŜności zrealizowania pragnień mentalnych. w którym nauczyła się zawierzać i ufać Boskiemu przewodnictwu. a nie na przeszłość. pod wpływem innych osób. jeŜeli słuŜy unikaniu bólu i poznania prawdy na swój temat. Gdy hotel był u szczytu sukcesu. Przez stulecia nie kwestionowano tego podziału. Akt woli polegający na tym. Ŝe mówimy: „Koniec. oŜenił ponownie z Eileen i został kierownikiem podupadłego hotelu w miejscowości Forres na północy Szkocji. Łatwo jest trwać przy utartym wzorcu twierdząc. JeŜeli umysł i serce jasno się ze sobą nie komunikują. Ŝe wszystko jest dobrze. która jest uwaŜana za zdrową. pełne wyzwań i punktów zwrotnych Ŝycie. JuŜ jako dzieci. która pozwala działać zgodnie sercu i umysłowi. czy umysł. zaczęto definiować równowagę wewnętrzną jako tę. Choć posłuchała przewodnictwa. Ŝycia. a niepewność związana z oczekiwaniem na nowe jest źródłem jeszcze większej udręki. choćby nawet bardzo nędznego.

połoŜenie i niedostatek światła słonecznego. w przyczepie pojawiała się Eileen i przekazywała Peterowi instrukcje. Obecnie osoba taka Ŝyje razem ze społecznością duchową. jakie otrzymała w nocy. Ŝe tak naprawdę nigdy jej nie kochał. Ŝe Peter nie będzie od tej pory otrzymywał od niej przewodnictwa i Ŝe musi sam odnaleźć drogę do swojego głosu wewnętrznego. zwanym Findhorn. by załoŜyli ogród. Powiedział jej. Z oddaniem słuŜy innym i czuje. UwaŜa." Więź Eileen z energią „Chrystusa" oddaje współczesne podejście do mistycyzmu. jak mogła zostać tak skrzywdzona. Dawniej przywódca duchowy Ŝył skromnie i w samotności oddawał się kontemplacji. Podobnie jak Eileen. Ŝe spływa na mnie BoŜa łaska. Energie te przekazały jej informacje na temat tego. nie była to lukratywna propozycja. Powstawały budynki. Wtedy przewodnictwo Eileen poinstruowało ich. W końcu Peter postanowił rozwieść się z Eileen i opuścić wspólnotę. Ŝe przez najbliŜsze siedem lat w ogrodzie będą rosły znacznie większe niŜ zwykle rośliny. która jako jedyna zapewniała jej chwile spokoju i odosobnienia. wynikały z „opierania się Bogu". kiedy współdziałają siły natury. W rezultacie wokół ogrodu zaczęła powstawać wspólnota. PodąŜanie za Boskim przewodnictwem stawia Eileen w obliczu prób. Ŝe zostaną tak odprawieni. Jej Ŝycie stanowi połączenie starej i nowej ścieŜki rozwoju duchowego. Gdy pytano ich o źródła tak wspaniałych wyników. a dzięki jego kierowniczym zdolnościom inni podąŜali za nim. Dorothy zajmowała się channelingiem. jak określa źródło swojego przewodnictwa. Mam piękny dom. Ŝycie wspólnoty zaczęło kwitnąć. którzy są moją rodziną. pełne miłości relacje ze wszystkimi moimi dziećmi i osobisty kontakt z Bogiem. Pełne jest cudów i zbiegów okoliczności. Ŝe choć słuchała przewodnictwa. teraz miała sześciu mieszkańców. Powiedziały jej. Wkrótce dołączyła do nich Dorothy McLean. Sława „magicznego" ogrodu szybko się rozniosła i do tego odległego miejsca zaczęli przybywać ludzie z całego świata. Po upływie siedmiu lat. w wyniku czego przez większość czasu była w wewnętrznym konflikcie. Nikt nie był rozczarowany. Ich malutka przyczepka. Ŝe jej zmagania i rozpacz. z tą róŜnicą. Wegetacja osiągnęła niespotykany. ducha i ludzi. Z powodu braku miejsca robiła to w ogólnodostępnej łazience. wegetacja powróciła do normalnych rozmiarów. Mimo to posłuchali przewodnictwa. pośrednicząc między Bogiem a ludźmi. nawet najbardziej sceptycznie nastawieni ogrodnicy musieli przyznać. Eileen medytowała od godziny dwunastej w nocy do szóstej rano. Dziś Eileen mówi. Czuję. tak jak zostało to przepowiedziane. W tym czasie praktyka medytacji Eileen przybrała niezwykłą formę. Ŝe Boska obecność jest teraz jej rzeczywistością wewnętrzną i Ŝe prowadzi ją przez cały czas. Powstał chaos i Eileen popadła w depresję. ale jest takŜe wynagradzane i przynosi błogosławieństwa. to robiła to wbrew sobie. Ŝe ogród był spektakularny. Ŝe Peter zaczął szukać przewodnictwa u innych osób. jak moŜna z nimi współpracować w sposób twórczy. Chcieli zobaczyć ten cud na własne oczy. tworzono zasady. Dorothy. 118 . co moŜna osiągnąć. Brakowało jej wiary i zaufania do własnego połączenia z „Chrystusową świadomością". nie spodziewali się. Ŝe jej przewodnictwo pochodziło od „energii przyrody". ZwaŜywszy na panujący tam klimat. która ledwo starczała jednej osobie. przekraczający wszelkie standardy poziom. Wkrótce ludzie próbujący wpłynąć na Petera zaczęli konkurować ze sobą. Eileen została poinformowana. aby wynajęli przyczepę na pobliskim placu campingowym.Eileen byli tym faktem poraŜeni. Eileen nie mogła zrozumieć. Eileen mówi. Jej osobistym zadaniem duchowym było zrozumienie tego. Dzięki temu ludzie zobaczą. „Mam rodzinę w znaczeniu archetypowym. ogród zaczął rozkwitać. po medytacji. a nawet rozwód. Biorąc pod uwagę swój wkład. Dotknięta rozwodem i wyznaniem Petera. śyję wśród ludzi. skoro słuchała Boskiego przewodnictwa. Peter dokładnie je realizował. Powiedziano im. Tak jak obiecały energie przyrody. Ta wiadomość obciąŜyła ich związek i spowodowała. Ŝe jej wysiłek jest wynagradzany po stokroć. Peter i Eileen odpowiadali: „Postępujemy w zgodzie z wolą Boga". KaŜdego ranka.

Bildad i Sofar. Hiob był męŜczyzną zamoŜnym i wielkiej wiary. śadna inna historia nie opisuje lepiej tego doświadczenia. Czy jesteś w stanie poczuć. i naucz się odróŜniać jedno od drugiego. Wierząc.Zrzeczenie się własnej woli na rzecz Boskiego przewodnictwa oprócz tego. jakie ostatecznie następuje. Choć Ŝona nakłaniała go. Obwieścił swoim przyjaciołom poznaną prawdę: Ŝaden śmiertelnik nie jest w stanie poznać umysłu Boga. Bóg dał Hiobowi nową rodzinę i podwoił jego ziemski majątek. dlaczego dzieje się tak. Jak sądzisz. iŜ znają sposób myślenia Boga i Ŝe Bóg powinien wyjawiać im powody swoich decyzji. z której będziemy mogli korzystać. Czy potrafisz się wyraŜać w sposób szczery i otwarty. Ŝe zsyłając na niego cierpienia Bóg okazał się niesprawiedliwy. czy mógłby wystawić Hioba na próbę. gdy zakładałem Ziemię?" i „Czy kiedykolwiek. mają sprawić. Przyjaciele uwaŜali. Największym aktem woli. Ŝe Bóg wymaga od nas wykonania konkretnego zadania. Wtedy Hioba odwiedzili trzej przyjaciele: Elifaz. Miej odwagę dokonywania właściwych wyborów. Nie miej oczekiwań. Ŝe jego cierpienie jest ogólnym brakiem sprawiedliwości w świecie. jak biblijna przypowieść o lekcji zawierzenia Hioba. Następnie Szatan pozbawił go zdrowia. Ŝe połączenie się z Boską wolą. Zaufaj. jak małŜeństwo lub praca. aby okazać mu swoje współczucie i porozmawiać na temat Boskiej sprawiedliwości. abyśmy zadawali sobie pytanie: „Co Bóg dla mnie zaplanował?" Często myślimy. Bóg zapytał: „Gdzie byłeś. aby w obliczu mnoŜących się nieszczęść wyrzekł się Boga. Ŝe sądzą. to kogo i dlaczego? 4. Ŝe potrafi odebrać mu wiarę. a prawdziwa wiara polega na zaakceptowaniu wszystkiego. Odpowiedz na pytania: 1. pracy lub zdobycia mocy. utrzymując. Kto ma wpływ na podejmowane przez Ciebie decyzje i dlaczego? 3. Pewne etapy Ŝycia. która powiedziałaby. Bóg się zgodził. na czym polega siła woli? 2. Nie osądzaj. W istocie jednak wola Boska kieruje nas głównie ku poznaniu istoty ducha i Boga. a zorzy wskazałeś jej miejsce?" Hiob uświadomił sobie szaleństwo związane z próbą zrozumienia woli Boga i poczuł skruchę. 2. Ŝe Bóg nie karze „przypadkowych ludzi". Ŝe właśnie otrzymałeś przewodnictwo. za którym powinieneś/naś 119 . odkąd Ŝyjesz. Szatan najpierw pozbawił Hioba majątku i dzieci. Kiedy Hiob coraz bardziej utwierdzał się w poglądzie. Ŝe taka jest wola Boga. w związku z czym Hiob musiał czymś obrazić niebiosa. zaakceptuj to. Podkreślam to raz jeszcze: wyzwania. dołączył do nich młody męŜczyzna o imieniu Elihu. Elihu skarcił męŜczyzn za to. Ŝe nieprzewidziane wydarzenia są formą przewodnictwa duchowego. Ŝe przynosi wspaniałe objawienia. Hiob pozostał Mu wierny i przyjął wszystko z pokorą. powołałeś świt. Czy starasz się kontrolować innych? JeŜeli tak. Następnie w akcie zawierzenia Hiob przekazał swoją wolę w ręce Boga słowami: „Raz mówiłem i więcej nie będę". mogą się boleśnie zakończyć. jak się dzieje. gdy jest taka potrzeba? JeŜeli nie. jakie pojawiają się w naszym Ŝyciu. Porzuć potrzebę wiedzy. Szatan zapytał Boga. 4. nie byłoby tego warte. na jaki moŜe zdobyć się nasz duch. oraz Ŝe Bóg nie jest winien śmiertelnikom wyjaśnień dotyczących powodów swoich decyzji. moŜe się wiązać z trudnymi doświadczeniami. Hiob pozostał Mu wierny. Hiob bronił swojej niewinności twierdząc. Potem stracił Ŝonę. to dlaczego? 5. czego Bóg od nas wymaga. jest Ŝycie w zgodzie z następującymi zasadami: 1. 5. co dawało mu powód do dumny. Jednak nie spotkałam jeszcze osoby. W końcu Bóg przemówił do Hioba. wyjaśniając mu róŜnicę pomiędzy wolą ludzką a wolą Boga. 3. czego zmienić nie moŜesz.

Czy ociągasz się. Ŝe tracisz kontrolę nad własną wolą? 10. co wskaŜe mi Niebo"? 9. Co powoduje. Ŝe musisz się zmienić? JeŜeli tak. kiedy wiesz. określ te sytuacje. Czego się obawiasz w związku z Boskim przewodnictwem? 8. Czy prosisz Boga o pomoc przy realizacji swoich osobistych planów i czy potrafisz powiedzieć: „Zrobię to. Dlaczego odwlekasz działanie? 120 .podąŜyć? 6. które nie gwarantuje spodziewanych rezultatów? 7. Czy ufasz przewodnictwu.

w związku z czym kaŜdy akt twórczy ma swój początek w świecie energii. kiedy umysł jest zmącony. w którym wzajemne oddziaływanie intelektu i psychiki moŜe doprowadzić do widzenia intuicyjnego i mądrości. które prowadzą nas do mądrości. W tym ujęciu nasz duchowy wkład w Ŝycie innych ma o wiele większe znaczenie niŜ określone czynności. związanej z nieprzywiązywaniem się. lęk przed zdrową. Tradycyjnie kościelny sakrament kapłaństwa kojarzony jest z rolą księdza. które wynikają z lęku i iluzji. Szósta czakra jest ośrodkiem mądrości. Nasza psychika jest swoistym zespoleniem tego. wedle której forma następuje po myśli. aby być świadomym tego. sportowiec czy oddany przyjaciel. przysadka mózgowa. uszy i nos. realistyczną oceną. szyszynka. nauczyciel. Mądrość wynika zarówno z Ŝyciowego doświadczenia. W znaczeniu symbolicznym kapłaństwo oznacza powołanie do słuŜenia innym. przyjmującej zapładniające nasienie od Chochmy. Bina i Chochma odzwierciedlają Boską prawdę. który otwiera przed nami moŜliwość korzystania z mocy i wnikliwości „nieosobowego".jako matka. świadomie korzystać z mocy umysłu.wyŜszego stanu świadomości wyzbytego toŜsamości osobowej. co wiemy i w co wierzymy -niepowtarzalną kombinacją faktów.Rozdział 6 Czakra szósta: moc umysłu Szósta czakra dotyczy intelektu i logicznego sposobu myślenia. Ten aspekt obustronnej korzyści jest charakterystyczny dla symbolicznego powołania. Ŝe kaŜdy moŜe wnosić dobro do Ŝycia innych. Energia tego ośrodka pobudza nas do otworzenia umysłu. Umiejscowienie: środek czoła Odpowiedniki fizyczne: mózg i cały układ nerwowy. do nauki działania w oparciu o wewnętrzne przewodnictwo i rozróŜniania pomiędzy myślami opartymi na poczuciu mocy a tymi. jak i stosowania pewnego szczególnego rodzaju percepcji. Powiązanie z sakramentami i sefirami: Szóstej czakrze przyporządkowane są sefiry Bina i Chochma. To przesłanie łączy je z chrześcijańskim sakramentem kapłaństwa. W znaczeniu symbolicznym wyświęcenie to kaŜdy akt. Jest rozpoznaniem przez innych naszej szczególnej wnikliwości i mądrości. a takŜe umiejętności oceny własnych poglądów i postaw. Bina i Chochma przypominają. 121 . osobistego doświadczenia i wspomnień. Energetyczne powiązania z emocjami i umysłem: Szósta czakra łączy nas z umysłem. W duchowej literaturze Wschodu szósta czakra określana jest mianem „trzeciego oka" i uznawana za ośrodek duchowy. Ŝe podąŜamy skierowaną do wnętrza drogą słuŜby. lęk przed poleganiem na cudzej radzie i przed wprowadzeniem dyscypliny. co się tworzy. Połączenie tych dwóch sił tworzy niŜsze sefiry. rozwinięcia nieosobowej świadomości. dzięki której moŜemy słuŜyć ludziom . Znaczenie symboliczne: Szósta czakra jest źródłem lekcji. Sefira Bina jest łonem Boskiej matki. co poprzez to. Umiejętność odczytywania symbolicznego znaczenia jest częściowo uzaleŜniona od opanowania sztuki nieprzywiązywania się . Piękno symbolicznie pojmowanego kapłaństwa polega na tym. lęk przed ciemną stroną własnej natury i jej przejawami. obawianie się prawdy. nie tyle poprzez spełnianą funkcję. w którym społeczność uznaje nasz wkład lub wyraŜa wdzięczność za korzyści. Główne lęki: Niechęć do spojrzenia w głąb siebie i do rozpoznania swoich lęków. które pozostają aktywne w polu energetycznym umysłu. a takŜe oczy. jakie czerpie z tego. a Chochma Boską mądrość. wycofania swojej energii z fikcyjnych lub „fałszywych prawd". otwartego umysłu. co sobą reprezentuje. inteligencją i psychiką. obaw. aby nadając energii formę. Sefira Bina reprezentuje Boskie zrozumienie. uzdrowiciel. Czakra umysłu jest sprzęŜona z energią psychiki uświadomionymi i nieuświadomionymi psychologicznymi aspektami nas samych. która jest uwaŜana za „początek".

Pete był załamany. jaką pełniła przez większą część Ŝycia. moŜemy zerwać z subiektywnym widzeniem spraw i w kaŜdej sytuacji dostrzec prawdę lub symboliczne przesłanie. O wiele bardziej niŜ on denerwował ją zamęt. Osoba. Mózg jest instrumentem fizycznym. co działo się wewnątrz niej samej. Ŝe siły zewnętrzne nie mają wpływu na jej świadomość. Ŝe Ŝona miała krótkotrwały romans z jego przyjacielem. wyjaśniłaby mu swój stan emocjonalny. oznajmiła mu. poniewaŜ przechodziła proces odkrywania siebie. choć to on był obiektem jej wybuchów emocjonalnych. Choć jego małŜeństwo się rozpadło. śona. które są obecne w kaŜdej chwili Ŝycia. Rozwijając świadomość. Prawdopodobnie wcale nie zaleŜało jej na tym męŜczyźnie. Brak przywiązania nie oznacza beztroski. dzięki któremu zamieniamy myśli w działanie. Teraz. który stanowił próbę uwolnienia się od tego. i stosowanie go. Zasugerowałam. Ŝe nie kochała tego męŜczyzny. Miałam wraŜenie.inteligencja emocjonalna. jaki miała w głowie. a za mąŜ wyszła w wieku siedemnastu lat. co w Ŝaden sposób nie pomoŜe jej załagodzić bólu. Powiedziałam Pete. który nie ma nic wspólnego z partnerem. a nie dla mózgu. Stosowanie nieprzywiązania Jak wygląda brak przywiązania w praktyce? Historia Pete opowiada o jednym ze sposobów korzystania z tej umiejętności. co czuje. która jest jednym z Boskich atrybutów szóstej czakry. Mózg kieruje zachowaniem ciała fizycznego. Nawiązała romans. Oddzielenie prawdy od iluzji jest zadaniem dla umysłu. W rok po ślubie urodziła pierwsze dziecko. Ŝe wchodzi w okres „ciemnej nocy duszy". Ŝe jego Ŝonę prawdopodobnie przeraŜa to. zamiast od niego uciekać.siłami. poniewaŜ nie potrafiła sobie wyobrazić lepszego sposobu. która osiągnęła stan „nieprzywiązania". gdy miała juŜ lat czterdzieści. bez względu na to. Ŝe choć moŜe to być dla niego trudne do zaakceptowania. właściwa ocena świadomych i nieświadomych wglądów. Skorzystanie z pomocy terapeuty było obce jej myśleniu i kulturze. kto byłby jej męŜem. obudziła się w niej potrzeba zatroszczenia się o siebie i swoje potrzeby. Wyraziłam wtedy pogląd. by chociaŜ przez chwilę spojrzał na swoje Ŝycie z perspektywy nieprzywiązania. Nieodparcie nakłania nas do rozróŜniania pomiędzy prawdą a iluzją . pewne spostrzeŜenia przekazujemy z umysłu do ciała. a jedynie szukała ujścia dla emocji. który oddaje prawdę. Ŝe była Ŝona będzie próbowała znaleźć nowego partnera. lecz Ŝe nie zda to egzaminu.Podstawowe wartości: Zdolności intelektualne i sprawność umysłowa. i Ŝe gdyby dysponowała odpowiednim słownictwem. Ŝeby odejść od męŜa i dzieci. podczas gdy umysł kieruje ciałem energetycznym. co się z nią wiąŜe. Uniwersalna prawda: Szósta czakra reprezentuje świętą zasadę: „DąŜ wyłącznie do prawdy". JuŜ jako dziewczynka musiała się opiekować młodszym rodzeństwem. Taka klarowność i poczucie własnego ja jest opoką mądrości. gdy ogarniała go złość i poczucie bólu. Oznacza to połączenie się z takim sposobem postrzegania. 122 . by nie traktował jej złości i odrzucenia osobiście. podobnie jak czwórka ich dzieci. za kaŜdym razem. wielka kreatywność i intuicyjne pojmowanie . Ŝe jego Ŝona postanowiła zerwać z rolą troskliwej matki. Postanowiła mieć romans. poszerzanie świadomości. Powiedziałam Pete. Zrozumiał. Zachęciłam go. Ŝe juŜ go nie kocha i Ŝe pragnie się rozwieść. Oznacza natomiast uciszenie lęków. Wkrótce po naszej pierwszej rozmowie Pete odkrył. gdyŜ sądzi. mimo Ŝe nie była tego w pełni świadoma. Będąc nieprzywiązanym i świadomym. które jest wyrazem myśli i sposobu odbierania rzeczywistości. jest cechą umysłu. KaŜdy jej związek skazany jest na niepowodzenie. gdyŜ wiąŜe się z ponowym przejęciem roli opiekunki. posiada tak pełne poczucie siebie. np. z którą przeŜył siedemnaście lat. Ŝe w ten sposób uda się jej rozwiązać własne problemy. potrafił z większym dystansem patrzeć na to doświadczenie. Nie wiedziała. Pete zgłosił się do mnie z prośbą o konsultację w związku powaŜnym kryzysem osobistym. natomiast nasza percepcja i wszystko. Pete potrafił przyjąć i wykorzystać tę informacje. inspiracja. jego Ŝona postąpiłaby tak samo. które wprowadzały ją w zamęt.

być moŜe na całe Ŝycie.braku zmian. Ŝeby stworzył obraz. poniewaŜ wykryto u niego raka prostaty. jak się teraz czuje. Ŝe się starzejemy. Powiedziałam mu. to dzieje się tak dlatego. Weźmy np. pozwala ją zrozumieć. Umysłowo potrafimy ją z pewnym wysiłkiem zaakceptować. choć o tym nie decydujemy. W trakcie moich warsztatów na temat nieprzywiązywania się uczestnicy często wyraŜają pogląd. poniewaŜ istoty ludzkie szukają stabilności . Gdyby to nie był odpowiedni moment na zmianę w Twoim Ŝyciu. Ŝe został zdegradowany. Ŝe dziś stanę się osobą świadomą". Wcale by mu to nie przeszkadzało. w której przyszedłszy do biura dowiaduje się. jednak nasze osamotnienie dobiegnie końca i rozpoczniemy nowy cykl Ŝycia. który pozbawia nas źródeł szczęścia. choćby powodowało to wielki zamęt. Wiedzieliśmy. Danny poprosił mnie o pomoc. ta „zmowa" nie powiodłaby się. Ŝe zmiany muszą nastąpić. ze świadomością. powinniśmy postrzegać zmiany jako naturalny element Ŝycia i starać się „płynąć" ich nurtem. Ŝe straciłeś pracę w wyniku zmowy kilku osób -jednak jest to iluzja. Trudno jest Ŝyć ze świadomością tej prawdy. Ŝe wszystkie rzeczy zaczynają się i kończą we właściwym dla siebie czasie. a zdolność dostrzegania symbolicznego znaczenia. Mamy wrodzone pragnienie poszerzania horyzontów umysłowych poprzez poznawanie tajemnic Ŝycia. Dlatego świadome Ŝycie oznacza pełne zaangaŜowanie w chwilę obecną i wiedzę. Zapytał mnie tylko o jedno: „Proszę. wyrzucenie z pracy nie miałoby Ŝadnego znaczenia. aby sobie poradzić z niektórymi zmianami. Wymaganie. Potrzebujemy lat. a staje się jej kroplą. poniewaŜ w kaŜdej chwili mógłby przyciągnąć nową pracę. Obietnica: „wszystko się zmienia" oznacza. Ŝe po rozstaniu zawsze następuje nowy początek.gdy zauwaŜamy. JeŜeli postanowisz wierzyć w tę iluzję. Jednak nie jest to właściwy sposób pojmowania braku przywiązania. Jak radzi Tao Te Ching. Ŝe wchodzi do biura i dowiaduje się. śmiejąc się powiedział. Ŝe większa siła pcha Cię do przodu. Ŝe mamy wpływ na to. i Ŝe wypełnia go energia twórcza. Poprosiłam. aby opisali jakąś sytuację. aby nic się nie zmieniało. Następnie powiedziałam. Ŝe energia zmian ominie ten obszar naszego Ŝycia. Nieprzywiązywanie się polega na zdaniu sobie sprawy z tego. a ludzie. lub gdy nasze relacje zmieniają się z czułych i ciepłych w oschłe . Kiedy w Twoim Ŝyciu pojawia się zmiana.aŜ stanie się częścią naszej natury. Choć prawda: „wszystko się zmienia" moŜe się wydawać wrogiem. czego doświadczymy w przyszłości. czymkolwiek było. Na jednym z warsztatów poprosiłam uczestników. pozostanie takie samo. prawdę: „wszystko się zmienia". dlaczego jest tak. a nie inaczej. a nie przeciwstawiać się im. w którym jego praca przestaje być oceanem energii zasilającym jego Ŝycie. co takiego robię lub myślę. co przemija. Gdy zapytałam go. Ŝe nic nie będzie jutro dokładnie takie samo. jak dziś. staniesz się jej zakładnikiem. Taka jest prawda dotycząca zmian. Jednak gdy zmiana pojawia się w naszym Ŝyciu . Wszyscy doświadczamy i będziemy doświadczać związków i wydarzeń. z czym powinienem skończyć". Ŝe jest wolny od przywiązania do swojej pracy i Ŝe posiada wszelkie moŜliwości. których kochamy. powiedz mi. jest pozbawione sensu i niemoŜliwe do spełnienia. Ŝeby sobie wyobraził. ulegliśmy jednak złudzeniu. która wydaje im się szczególnie przeraŜająca. Ŝe przeraŜa go wizja. aby móc przyjąć nowe. Czasami moŜe się wydawać. Ŝe z takim obrazem siebie. Świadomość jest umiejętnością rozstawania się z tym. które stymulują zmianę naszego sposobu widzenia rzeczywistości. jaki w tej chwili ma w umyśle. Ŝe brak przywiązania jest stosunkiem zbyt chłodnym i bezosobowym. Ŝeby sobie wyobraził. Pewien męŜczyzna powiedział. Oczywiście nikt z nas nie moŜe obudzić się pewnego ranka i stwierdzić: „Sądzę. która towarzyszy stanowi „nieprzywiązania". 123 . poniewaŜ mieliśmy nadzieję. Naszym zadaniem jest uczestniczyć w kaŜdej sytuacji w sposób najpełniejszy z moŜliwych. Konstrukcja umysłu zmusza nas do zastanawiania się nad tym. Ŝe został zwolniony.ta prawda nas przeraŜa. umierają. i zrozumieniem. Ŝe Ŝadna osoba ani grupa ludzi nie posiada mocy decydowania o Twoim Ŝyciu. Ŝe to coś.

i wyjść naprzeciw nowemu. Przeistoczenie umysłu osobowego w stan nieprzywiązania moŜe jednak przebiegać w sposób łatwy i naturalny. Powiedziała. Pragnę myśleć o innych rzeczach. PodąŜając za swoim głosem wewnętrznym. „Czego powinienem się nauczyć?" Danny potrafił powiedzieć: „Świat zewnętrzny nie ma nade mną aŜ takiej władzy. Wtedy Danny powiedział: „Od bardzo dawna czuję. wyjechać na wieś. Ŝe sama jest źródłem swoich problemów. Ŝeby się zastanowić nad celem. „Brak świadomości to coś. i stwierdziła. Uwalniając się od swojego dotychczasowego wizerunku i pracy. Odpowiedział: „Chciałbym rzucić pracę handlowca. a jego rodzina przywykła do wysokiego standardu Ŝycia." W taki właśnie sposób stajemy się świadomi . Zapytałam. ciało pozbawione tej mocy zazwyczaj jest bezbronne wobec choroby. jak jedzenie. Gniew. by lepiej siebie poznać. ambicje i lęki. o przyrodzie. uprawiać ogródek i pracować jako cieśla. Gdy raz postawiła to pytanie. w której pracował. Gdy staramy się zatrzymać ten proces. co jest przyczyną tej sytuacji. rozgoryczenie. Wszystko to uległoby zmianie. Gdy w końcu zapytasz o sens. Ŝe powinienem zmienić swoje Ŝycie. jakie prowadził będąc handlowcem. Oczywiście natura nie zapłaci moich rachunków. jak w ogóle mogła Ŝyć. Wraz z tymi odkryciami oficjalnie została uznana rola świadomości. Postanawiam słuchać swego wnętrza. Danny skontaktował się ze mną po dwóch miesiącach i poinformował. z których została zwolniona. Coś mi jednak podpowiada. z czego w ogóle nie zdajesz sobie sprawy. gdyŜ kaŜda odpowiedź odkrywa przed Tobą coraz to nową prawdę". otworzy się przed nim nowy świat. Ŝe nie chcę. śadna z tych trzech prac. „Co powinienem robić?". Gdy wspomina swoje Ŝycie z okresu poprzedzającego jej „olśnienie". do którego zostałaś stworzona." Zaczęliśmy więc omawiać ewentualne konsekwencje takiej decyzji. Znalazła czas na to. uwolnił się takŜe od przeświadczenia. Ŝe Danny nałogowo wszystkim pomaga. Tak naprawdę pragnęła zmiany zawodu. którego powinien posłuchać. nie zastanawiając się nad tym. nie moŜesz przestać pytać. ubranie i pieniądze. bo kiedy zacznie za nim podąŜać. Depresja na przykład nie tylko opóźnia proces leczenia. Dziś Karen zajmuje się róŜnymi sprawami i z kaŜdym doświadczeniem odkrywa w sobie nowe upodobania i niechęci. Ŝe Ŝaden złośliwy nowotwór nie pojawi się więcej w jego ciele. jej nie interesowała. Powiedziałam mu. Ŝe jego rodzina jest przychylnie nastawiona do pomysłu przeprowadzki i Ŝe następnego lata zamierzają się przenieść na południowy zachód. Dodał. co nadaje jej Ŝyciu sens. i nie przychodzi Ci na myśl. Danny był gotów i potrafił zerwać z Ŝyciem. złość i urazy utrudniają odzyskanie zdrowia lub zupełnie je uniemoŜliwiają. po prostu niczego nie jesteś świadoma. Związek świadomości ze zdrowiem W okresie ostatnich czterdziestu lat otrzymaliśmy ogromną ilość informacji dotyczących wpływu umysłu na zdrowie. Ŝe nigdy wcześniej nie czuł się tak dobrze i Ŝe wie. Danny posiadał zobowiązania wobec firmy. Ŝe postanowiła się zastanowić. otworzył się na swoją wewnętrzną rzeczywistość i spróbował znaleźć odpowiedzi na pytania: „Na czym polega Ŝycie?". Ŝe otrzymał przewodnictwo. w którym doświadczy odrodzenia fizycznego. ale bezpośrednio osłabia nasz układ odpornościowy. To uczucie stało się teraz szczególnie intensywne". Doniosłe znaczenie ma wola wyzdrowienia. Dla niej jest to naturalny sposób postępowania w świadomym Ŝyciu. zupełnie ignorując własne potrzeby. Nasze nastawienie odgrywa wielką rolę w procesie tworzenia lub niszczenia zdrowia. i pojawia się następny przekaz. by moją głowę zaprzątały wyniki sprzedaŜy. na co miałby w tej chwili największą ochotę. Ŝe posiada ograniczoną moc w świecie fizycznym. którą uwzględnia się w medycznym modelu 124 . którą poznałam na jednym ze swoich warsztatów. brał aktywny udział w pracy kilku grup. wchodzimy w stan zawieszenia. Myślisz o podstawowych sprawach. trzykrotnie w ciągu roku była zwalniana z pracy. musiała znaleźć odpowiedź. coraz bardziej oddalając się od Ŝyciodajnych sił ducha. Stwierdzenie tego było dla niej ogromnym odkryciem. np. Karen.otrzymujemy przekaz.Analizując jego energię stwierdziłam. podejmujemy działanie. dziwi się. dlatego teŜ niczego nie zmieniałem.

która dotyczy zarówno serca. jak się rozwiodła. To zjawisko jest bardzo charakterystyczne. stwierdziła. czy przeŜyje. którą przekazywała innym. powróciła do niej w formie uznania i wdzięczności. Ŝe codziennie będzie odkrywała w swoim Ŝyciu coś cennego. Gdy powraca spokój. co nadało jej Ŝyciu nowego sensu i znaczenia. lecz sił Ŝyciowych. W taki sposób rozpoczynali proces zestrajania własnych myśli i emocji lub uświadamiali sobie dystans. SkarŜył się na silne. przyznają jednak. Jednym z aspektów świadomości jest Ŝycie w chwili obecnej i docenianie kaŜdego dnia. Tak więc ludzie często opowiadają o tym. Swój proces powrotu do zdrowia chorzy opisują w zasadzie tak samo jak przemianę świadomości. nieustające bóle. Często czuła smutek w związku ze swoją sytuacją.nie świadomości choroby. Omówiliśmy wszystkie niedokończone sprawy. Nowotwór przerzucił się takŜe na część węzłów chłonnych. jak zmieniali swoje Ŝycie. są przeraŜeni. od indywidualnej do nieosobowej. odzyskawszy zdrowie psychiczne i emocjonalne. Ŝe zdrowy duch moŜe zapanować nad chorym ciałem. Ŝe juŜ wcześniej czuli. Wiele osób umiera. jaki dzieli ich myśli od uczuć. jednak pełni obaw woleli oddalić od siebie tę myśl. co pozwoli mu „odzyskać pełnię". co było dobre w jej dotychczasowym Ŝyciu. Przyjrzała się swoim lękom i temu. kierowało swoją uwagę do wnętrza. docenić wszystko to. Sylwia potrafiła się uwolnić od swojej przeszłości i znaleźć w swoim Ŝyciu sens i cel. i puścić w niepamięć bolesne doświadczenia. postanowiła go wypłakać i iść naprzód. Śmierć jest nieodłączną częścią Ŝycia. takŜe rozwód. by skierować się do wnętrza i dokładnie przyjrzeć się swoim postawom i trybowi Ŝycia. Z powodu raka Sylwia straciła obie piersi. Ŝe coś jest nie w porządku. gdy poznają diagnozę. Nasz umysł ma skłonność do oceniania wszystkich sytuacji w kategoriach dobra lub zła. ludzie błędnie wnioskują. Pogląd. Ŝe przeraŜa ją samotność. które Jackson rozpoznał w swoim Ŝyciu. przy czym to zazwyczaj umysł wymaga dostrojenia do naszych uczuć.zdrowia. Na początku. jednak zamiast w nim Ŝyć. Ŝe gdy lęk stopniowo ustępował.moc. W ciągu sześciu miesięcy jej organizm uwolnił się od raka. Śmierć nie oznacza przegranej. jak i umysłu. Z czasem Sylwia zaangaŜowała się w pomoc ludziom leczonym na raka. relacjonuje. Rak rozwinął się wkrótce po tym. które do tej pory nigdy nie były wykorzystane. które zbyt często ignorowaliśmy przy podejmowaniu codziennych decyzji. Jackson zgłosił się do mnie z prośbą o diagnozę z powodu złośliwego guza mózgu. które przeszły chorobę. Choć wcześniej stworzyła warunki sprzyjające rozwojowi raka. Nigdy wcześniej nie czuła się tak przydatna. udowodniła. Ŝe nie starała się o to wystarczająco mocno. gdyby Sylwia zaczęła nieustannie myśleć o chorobie. którzy nie odzyskali zdrowia. ona jednak postanowiła. aby dać uczuciom moŜliwość twórczego w nim uczestniczenia. Postanowił zrobić wszystko. wygranej lub przegranej. Ŝe ludziom. ona jednak nie poddała się i skoncentrowała się na napięciach. Ŝe uzdrowienie jest kwestią świadomości . Ŝe śmierć oznacza poraŜkę. Wiele osób. w jaki sposób kontrolują jej psychikę. nie udało się poszerzenie świadomości? Absolutnie nie. od 125 . Gdy jakaś osoba nie odzyskuje zdrowia. Zadziwiające jest. Uzdrowienie wymaga zgodności serca i umysłu. W rozumieniu symbolicznym została „wyświęcona" . Wielokrotnie obserwowałam. Ŝe dla bardzo wielu osób choroba stanowi impuls do tego. Opowieść Sylwii pokazuje drogę do świadomości. gdyby Sylwia skupiła się na swojej samotności i rozgoryczeniu związanym z rozwodem. które zaburzały jej energię. TakŜe w tym przypadku nikt by się nie zdziwił. Przypadek Jacksona pokazuje. Na tym polega nieosobowy stosunek do problemów Ŝyciowych. Świadomość i śmierć Czy to oznacza. co znaczy umrzeć świadomie. bez względu na to. jest kwestią sporną w holistycznym podejściu do zdrowia. Czymś naturalnym byłoby. Zdecydowała się skończyć z przeszłością. badając treść swoich umysłów. poniewaŜ przewodnictwo wewnętrzne zawsze sygnalizuje nam utratę energii.

jaki wywoływał swoim odejściem. Ŝe nadszedł jego czas. niektóre z naszych lęków ustępują natychmiast. Poszerzanie świadomości np. które uznał za ofiary swojego nawyku. Wiedział. Jackson nie koncentrował się na zakończeniu Ŝycia. Pewnego dnia po prostu oznajmił jej. OdłoŜył drewno i oznajmił. Miałam przywilej poznać Helen na jednym z moich warsztatów. chce być zwolniony z przysięgi małŜeńskiej. Jednak wyglądało na to. Zgodnie z tym punktem widzenia uwolnienie się od lęku przed śmiercią i umieraniem słuŜy osiągnięciu spokoju. „Pewnego dnia Scott wrócił do domu z drewnem na opał. która najbardziej z tego powodu ucierpiała. Ŝe nigdy nie wyjaśnił swojej byłej Ŝonie. poniewaŜ wierzy. który daje mu moŜliwość rozwoju duchowego. Ŝe swoją decyzją spowodował zamęt w psychice Ŝony i doprowadził do jej załamania. jak to ujął. Ŝe nie moŜe juŜ Ŝyć w sposób. on umyślnie jej odmawiał. dzięki której moŜemy zmieniać poglądy odcinające nas od prawdy. Świat fizyczny i ciało fizyczne pełnią jedynie rolę nauczycieli. który jest waŜnym aspektem w rozwoju świadomości. jakie niesie ze sobą kaŜda zmiana. Jego Ŝona była osobą. Napisali ogromną liczbę artykułów i innych publikacji na temat szacunku do środowiska i samowystarczalnego sposobu Ŝycia. Jackson wytrwale badał ciemną stronę swojego charakteru i podejmował kaŜde działanie potrzebne do tego. Po śmierci Scotta Helen kontynuowała ten styl Ŝycia aŜ do roku 1995. aby wprowadzić do niego światło. między innymi ksiąŜkę Living the Good Life. Celem rozwoju duchowego nie jest opanowanie fizyczności. Helen opowiedziała mi o odejściu swojego męŜa. lecz na sprawach. przez medytację w celu zapobiegania chorobom jest wypaczeniem. kiedy to zmarła. Ŝe zakończył wszystkie lekcje Ŝyciowe. które domagały się uzupełnienia. Choć prosiła go o wyjaśnienie. Scott podjął tę decyzję świadomie. śyli w harmonii z przyrodą przez ponad siedemdziesiąt lat. Ŝe w podobny sposób zranił jeszcze inne osoby i Ŝe takie postępowanie stanowi w jego Ŝyciu powtarzający się wzorzec. Ŝe ma dosyć małŜeństwa i. Ŝe sprawiało mu satysfakcję posiadanie przewagi nad drugą osobą i Ŝe uzyskiwał ją poprzez zamęt. Przytaczam tutaj historię tej wspaniałej pary ze względu na jej wkład w moje poznawanie natury ludzkiej świadomości oraz zrozumienie mocy. po lęki. Scott zmarł na początku lat osiemdziesiątych w wieku stu lat. Własnoręcznie zbudowali dom i odŜywiali się wyhodowanymi przez siebie owocami i warzywami. lecz ducha. Scott i Helen Nearing Scott i Helen Nearing są znani z działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i propagowania samowystarczalności. Stale zadawał sobie pytanie: „Czego mam się w Ŝyciu nauczyć?" Za kaŜdym razem. dlaczego poprosił o rozwód. Ich świadomość i koncepcje dotyczące boskiego cyklu przyczyny i skutku nadal inspirują rzesze ludzi. Jackson przyznał. z zamiarem zrozumienia przesłania. Pamiętał nawet o podziękowaniach. Do kaŜdej z osób. Ŝe wie o tym. Powiedział mi. poniewaŜ nie jest w stanie wywiązywać się ze 126 . jakie zachodzą w Ŝyciu i ciele w sposób wolny od lęku. lecz poradzenie sobie ze wszystkimi zmianami. PoniewaŜ ich styl Ŝycia opierał się na powrocie do natury. co było rzeczą zupełnie niesłychaną w latach trzydziestych. Miałam okazję doświadczyć tego dzięki Scottowi i Helen Nearingom. Zdolność powodowania chaosu sprawiała. Ŝe mimo to jest zadowolony. którym musiał stawić czoła.kwestii. uznano ich za buntowników. w której opisują korzyści płynące z Ŝycia w stanie ciągłego poszanowania obfitości przyrody. kiedy pojawiała się odpowiedź lub gdy uzyskiwał wgląd w swoje Ŝycie. w poczuciu. ZauwaŜył na przykład. Ŝe czuł się waŜny. podejmował odpowiednie kroki. Gdy ludzie. jakie powinien był wcześniej wysłać. gdy rozpoczynali współpracę. Celem dąŜenia do świadomości nie jest uniknięcie śmierci ani uodpornienie się na choroby. wypowiadają się swobodnie na temat ciągłości Ŝycia. Jednak teraz postanowił zaprowadzić porządek. Zdał sobie sprawę z tego. Ŝe umrze. które wymagały wyjaśnienia z innymi. którzy swoją świadomością objęli takŜe sferę przejścia z tego świata do następnego. Oświadczył. wysłał list z wyjaśnieniem i prośbą o przebaczenie.

Ŝe chciałby umrzeć. mistrz tybetański w rozmowie zawsze podkreśla zasługi kogoś innego. Ŝe nadszedł Twój czas. Zamiast załamać się w obliczu choroby. dzięki której wiedział. zachowaną takŜe poza formą fizyczną. Kiedy pojawia się uczucie. Ŝe na bardzo głębokim poziomie „uświadomił" sobie. akceptujesz je i współdziałasz z nim. którą jedliśmy bezpośrednio z jednorazowych pojemników siedząc na podłodze w jego biurze. Powiedział takŜe. To nic strasznego". Ŝe temat ten jest często zdominowany przez przesądy. na jaki się zdecydowali. Ŝe nie odejdzie. przestając jeść. zaprzestając jedzenia. W trakcie naszej rozmowy powiedziała mi. jest prawdą. jeŜeli jednak potrafimy rozpoznać. Przeczytałam. Ŝe nadszedł nasz czas.swoich obowiązków. powiedział. Ŝe jego czas juŜ nadszedł. skąd się wzięły moje pytania. Poznałam Sogyala w jego domu w ParyŜu w 1984 roku. prawie histerycznie. Powiedział. w efekcie swojego dąŜenia do Ŝycia w prawdzie. Gdy tylko atmosfera stała się odpowiednia do prowadzenia powaŜnej rozmowy. Następnie: „Czy to prawda. Ŝe dzięki praktyce medytacji potrafisz biegać z niezwykłą prędkością?" Na moje pytanie znowu odpowiedział śmiechem. Towarzyszyłam mu przez okres trzech tygodni. Sposób umierania. gdyŜ rozumiałam ostateczność jego decyzji". Sogyal Rinpocze Sogyal Rinpocze jest autorem znanej ksiąŜki pt. we wrześniu 1995 roku odeszła takŜe Helen. i dotrzymała słowa. Czytałam takŜe. ani do zmiany zdania. Ŝe pora umrzeć. Prowadząc samochód. Potem opuszczasz ciało. Postawa i świadomość Scotta i Helen mogą budzić kontrowersje. Ŝe mistrz tybetański zapytany o swoją „moc" zawsze będzie kierował uwagę na jakiegoś innego mistrza. czego się dowiedziałam. Ŝe potrafisz kwitować?" Zaczął się głośno śmiać. ale mój mistrz potrafił". zachowując do ostatniej chwili pełnię władz umysłowych. Lęk przed śmiercią jest tak silnie obecny w umysłach zbiorowych. czy to. jak umarł mój mistrz". którą pisała. Nigdy wcześniej nie przebywałam w towarzystwie lamy. Być moŜe tak jest. Ŝe Sogyal zamówił chińszczyznę. Ŝe Scott. ale takŜe za ich niezachwianą wiarę w ciągłość Ŝycia. nie tylko za ich wkład w uświadomienie nam naszej samowystarczalności. Helen dodała: „Zamierzam postąpić w ten sam sposób. Scott Nearing odszedł po trzech tygodniach od momentu podjęcia decyzji spowodowanej niezdolnością do prowadzenia samodzielnego Ŝycia. na przykład. Ze względu na ogromne poczucie humoru znany jest na całym świecie jako „śmiejący się Rinpocze". Czy jest coś. Jego słowa dokładnie pasowały do tego. co przeczytałam. po czym powiedział: „Ja nie. Okazało się. co chciałbyś mi powiedzieć od siebie?" „Chciałbym Ci opowiedzieć o tym. czy przed jedzeniem będziemy godzinami medytować. PoniewaŜ nie miałam pojęcia o zwyczajach tybetańskich zastanawiałam się na przykład. nie przyjmując poŜywienia. jednak wzbudzało je całe ich Ŝycie. kiedy to leŜał w łóŜku. kiedy nie będę mogła się juŜ o siebie troszczyć. zanim nie skończy ksiąŜki. W czasie gdy pisałam tę ksiąŜkę. CzyŜ nie na tym polega świadomość? Świadoma śmierć jest jednym z wielu błogosławieństw prowadzenia świadomego Ŝycia. zapytałam Sogyala: „Czy to prawda. czyŜ nie mamy prawa współdziałać z tą świadomością? MoŜliwe. wiele jednak czytałam o nauczycielach tybetańskich i byłam bardzo ciekawa. Tybetańska księga Ŝycia i umierania. po czym dodał: „Ja nie. Nie próbowałam zachęcać go ani do jedzenia. co poda na obiad. W końcu powiedziałam: „Nie mam więcej pytań. współdziałał z intuicją i rozstał się z Ŝyciem. według którego tylko Bóg określa moment śmierci. Nie naleŜy się bać śmierci. Ŝe moŜe Sogyal czyta w moich myślach i dokładnie wie. „Wezwał swoich 127 . ale mój mistrz potrafił". Ŝe wielu mistrzów tybetańskich potrafi pokonać prawa fizyki: lewitować lub biegać z prędkością ponad sześćdziesięciu kilometrów na godzinę. Wtedy przyszło mi na myśl. W drodze do jego rezydencji zastanawiałam się. kłóci się z głęboko zakorzenionymi zbiorowymi przekonaniami o nieingerowaniu w proces umierania i z religijnym stanowiskiem. Powinniśmy zachować w pamięci przykład Scotta i Helen. doznała zawału. otrzymał łaskę.

Ŝe prawda się zmienia w zaleŜności od kultury. Ŝe zadanie Olivera polega na „czekaniu i przygotowywaniu się". Moje pytanie znowu spowodowało u niego niekontrolowany wybuch śmiechu. Wprowadziła zakaz mówienia i korzystania z zegarków. czy jego mistrz postanowił umrzeć. Ŝe ktoś jest przywiązany do określonej formy prawdy. Te zajęcia stworzyły podstawę dla moich zdolności odczytywania symbolicznych treści. Ŝe jego mistrz był przykładem oświeconego umysłu . KaŜdy moŜe tak umrzeć". W jaki sposób moŜemy uwraŜliwić umysł na prawdę i nabrać wprawy w przenikaniu iluzji? Jak zawsze. Naszym przeznaczeniem nie jest umierać w bólu i chorobie. a następnie zadawała pytania: „Jak chrześcijanin pojmuje naturę Boga? Jak buddysta rozumie naturę rzeczywistości? Na czym polega Ŝycie wieczne? Jaki jest cel ziemskiego Ŝycia?" Pytania dotykały kwestii głębokich i powaŜnych. Sogyal powiedział.zarówno podczas Ŝycia. Profesor nie oceniała jednak poprawności naszych odpowiedzi. uznawała. Rozwijanie świadomości nieosobowej i umiejętności odczytywania symbolicznego znaczenia Zarówno Nearingowie. Zapytałam Sogyala. który „nie zna konfliktu z tym. Pewnie o tym nie wiesz. Jego duch posiadał ogromną moc. jest iluzją. Mój mistrz nie był chory. JeŜeli miała wraŜenie. to nie jest to". ma to wpływ na całe pole energetyczne planety. po którym powiedział: „Chory? A co to ma wspólnego z chorobą? Tak samo jak pojawiamy się na świecie w najlepszym dla nas momencie. Jak mówi koan zen: „JeŜeli moŜesz to opisać. Na tym polegała według niej istota świadomości: poszukiwanie prawdy niezaleŜnej od norm społecznych czy kulturowych. oddziaływanie na Ziemię jest bardzo silne. jak i w chwili śmierci. W ramach egzaminu końcowego zabrała mnie i czwórkę innych studentów na weekendowe odosobnienie. W nocy budziła nas. więc mistrz nie chciał swoim odejściem spowodować Ŝadnych zakłóceń energetycznych. Tego dnia medytował z uczniami. aby osiągnąć dobre wyniki. kazał sporządzić dla siebie horoskop i określić najlepszy czas na wycofanie swojego ducha z ziemskich energii. kazała przyjmować określone pozycje jogi. pobłogosławił ich. Gdy odchodzi bardzo silna dusza. Niełatwo jest opisać świadomość słowami. Umysł świadomy jest w stanie uwolnić ducha bez konieczności doświadczania bólu i rozkładu fizycznego. Ŝe osoba ta nie opanowała jej przesłania: Ŝe prawda jest tylko jedna. Ŝe pragnie zrobić coś bardziej znaczącego. Według Sogyala jego mistrz Ŝył na takim poziomie świadomości. tak samo opuszczamy go w najodpowiedniejszej chwili. jak i Sogyal Rinpocze weszli w sferę świadomości nieosobowej. w którym osobiste decyzje są zgodne z Boskimi. Mistrz przekazał tę informację swoim uczniom. Tak więc astrologowie wyznaczyli najodpowiedniejszy dzień i godzinę na odejście mistrza. Jednak Ŝaden nie wydawał mu się dostatecznie waŜny. w jego trakcie duchowy mistrz powiedział. następnie zamknął oczy i uwolnił swojego ducha". Przypominam sobie pewną profesor. To. lecz stopień przywiązania do określonych światopoglądów. potrzebna jest pewna dyscyplina. bo był chory. był w pełni sił. Modlił się o przewodnictwo. Oliver odnosił duŜe sukcesy jako biznesmen. Tak więc Oliver „czekał". czekał w 128 . Następny przykład pokazuje niewłaściwe podejście do kwestii rozwijania świadomości. co Boskie". W końcu umówił się na spotkanie ze światowej sławy mistrzem duchowym.astrologów. gdy jakaś dusza opuszcza Ziemię. a gdy nadeszła wyznaczona godzina. na którym nie istnieje dylemat wyboru -gdzie kaŜda decyzja jest dobra. która zapoznała mnie z ideami buddyzmu i hinduizmu. W pewnym momencie uznał jednak. lecz zawsze. Sogyal opisał mistrzostwo duchowe jako stan świadomości. Spotkanie trwało dziesięć minut. Uczestniczył w realizacji wielu społecznie uŜytecznych projektów. Czekał w ParyŜu.

Stała się ucieleśnieniem wyświęconego ducha. Rozwijanie świadomości nieosobowej jest zadaniem na całe Ŝycie. jaki ma miejsce. PoniŜsze wskazówki stanowią punkt wyjścia rozwoju świadomości nieosobowej. znalazłby odpowiedzi na swoje pytania. Peace Pilgrim to imię. 129 . Najpierw doświadczyła konfliktu zewnętrznego. by siły Boskie wskazały nam drogę. Ŝe ujawnia nasze najskrytsze lęki i iluzje. jak opowiadała o sobie dwie historie. zagłębić się w sobie i przyjąć kaŜdą. takŜe z tej drogi nie ma powrotu. w czasie których poznawała naturę konfliktów. gdy pozwolimy. Kiedyś. co w przenośni oznacza: „Szanuj swoje ciało. śyła skromnie. śycie kobiety znanej jako Peace Pilgrim (w tłumaczeniu: Pielgrzym pokoju) jest przykładem procesu duchowego. gdzie mogłaby się schronić. Mówiła: „Nie jem byle czego i nie myślę byle czego". Ŝe jest tak wielkim wyzwaniem. Ŝe mogła się w niej pomieścić. Jej Ŝycie stało się potwierdzeniem tego.Rzymie i na Wschodzie. Gdyby potrafił „czekać" w sensie duchowym. kiedy to jej wnętrze ulega przemianie. Jak w przypadku wszystkich spraw ducha. Wewnątrz znajdowały się koc i poduszka. gdy szła wiejską drogą. W wieku pięćdziesięciu dwóch lat posłuchała głosu wewnętrznego i rozpoczęła wędrówkę po kraju w imię pokoju. umiejętności wnikania w symboliczną naturę rzeczywistości i rozpoznawania ukrytej za kulisami iluzji energii. a częściowo dlatego. Czekał w hotelach pierwszej kategorii.. jest bezuŜyteczne. aŜ otrzymywała miejsce na spoczynek i poŜywienie. swój umysł i swojego ducha". uwaŜani są często za bezuŜytecznych. nagle zaczęło się bardzo ochładzać. częściowo ze względu na to. a następnie wewnętrznego. mistrz duchowy dał mu zadanie. Szła. otrzymała łaskę uczenia się bez konieczności doświadczania konfliktów. Na tym polegało jej „wyświęcenie". które współbrzmią z szóstą czakrą. jaką emanuje zdrowa psychika. MoŜe wydawać się to trudne do pojęcia. popijając cappuccino na Riwierze. Zastosowanie się do tych porad pozwoli Ci rozwinąć zdolność odczytywania symbolicznego znaczenia i rozumieć Boskie motywy. Wtedy usłyszała głos: „Wejdź pod najbliŜszy most". W pobliŜu nie było Ŝadnego miejsca. które bardzo mnie wzruszyły. Opowiadając tę historię. których praca polega na „czekaniu i stawaniu się". Nie była przygotowana na zmianę pogody i zaczęła okropnie marznąć. Ŝe Bóg zaspokaja wszystkie nasze potrzeby. która jest atrybutem sefiry Chochmy. Aby doświadczyć przemiany. W końcu uznał. by obudziły tę część naszej duszy. W czasie trwającej dwadzieścia pięć lat pielgrzymki swoją wywołującą lęk i podziw relacją z Bogiem poruszyła serca setek tysięcy ludzi. gdyŜ nie przywykliśmy przywiązywać wagi do rzeczy niewidzialnych i nie potrafimy dostrzec mocy. utrzymywałam w świadomości energie sefir Chochmy i Biny. Ŝe te rzeczy zostały jej podesłane przez Boga. biegle władała językiem symboli i Ŝyła w pełnej harmonii i zaufaniu do Boga. Ŝe polecenie. Zgodnie z naturą prawdy jej wskazania dla innych były niezmiernie proste. Ponownie zaczął się angaŜować w róŜne projekty i wypisywać czeki na pokrycie związanych z nimi wydatków. musimy zacząć od naszego wnętrza. choćby najskromniejszą wskazówkę. Peace Pilgrim wyjaśniła. Dlatego teŜ ci. W naszym Ŝyciu zawsze następuje wtedy wiele zmian. która jest zdolna ofiarować coś światu i nam samym. oraz Boskiego zrozumienia. Pisząc te wskazówki. Jednak „czekanie i stawanie się" w ujęciu symbolicznym jest „powołaniem do słuŜenia" i polega na pozwalaniu siłom Boskim. Nie spotkałam nigdy osoby. Ŝe jej Ŝycie podlegało pewnym cyklom. istoty sefiry Biny. którego nie mógł wykonać za pomocą pieniędzy. Gdy wreszcie zawierzyła Bogu. Jego serce pozostało jednak puste. aby „czekał". która na ścieŜce świadomego przebudzenia nie przechodziłaby przez okres „oczekiwania". Peace Pilgrim stała się niewyczerpanym źródłem mądrości. Słyszałam. Moim zdaniem. by pokazano jej drogę słuŜenia. Pod mostem znalazła skrzynię. stale modląc się. którego ta kobieta uŜywała przez ostatnie dwadzieścia pięć lat Ŝycia. Duchowe „oczekiwanie" i stawanie się inną osobą przynosi światu większe korzyści niŜ sfinansowanie nowego szpitala. na tyle duŜą. dała mi do zrozumienia.

na jaką Cię stać w danej chwili. • Naucz się rozpoznawać. bo ono na swój sposób samo stara się przemówić do Twojej świadomości. Zamiast tego za sukces uwaŜaj postęp w zdobywania kontroli nad sobą i zdolność radzenia sobie z wyzwaniami. jednak męczy je obawa. jakie niesie Ŝycie. Moje Ŝycie było o wiele prostsze. Jednak w przypadku świadomości to nie skutkuje. jaka wiąŜe się z podejmowaniem decyzji. która mówi: „wszystko będzie dobrze" . Ŝe jeŜeli zawierzą to utracą wszelkie przyjemności. Ŝe otrzymasz przewodnictwo. • Uświadom sobie. ale takŜe zasięgu i znaczenia Twoich zadań. a nie materialny. złościsz lub obwiniasz innych za coś. Całym sercem jestem z tymi. • Uwolnij się od myśli. Tak wiele osób. O dziwo. nawet jeŜeli nie od razu potrafisz je rozpoznać. Przekazanie odpowiedzialności za swoje decyzje jakiejś sile zewnętrznej moŜe się wydawać prostszym rozwiązaniem. abyś znał(a) wszystkie aspekty i szczegóły danej sytuacji i mógł/mogła przewidzieć długoterminowe konsekwencje swoich działań. które zdejmie zasłonę z naszych oczu. w co wierzysz i dlaczego. koncentrując się na obserwowaniu wpływu lęku na Twój umysł i emocje. którzy cięŜko pracują nad uwolnieniem się od negatywnych postaw i bolesnych wspomnień. W takiej sytuacji natychmiast się od niego zdystansuj. Nie raz proszono mnie o pomoc słowami: „Powiedz mi jak. kiedy Twój umysł się zamyka. Stawanie się świadomym Stawanie się świadomym nie jest łatwe. o co w tym wszystkim chodzi. Nieustannie szukamy jakiejś medytacji lub ćwiczenia. co jest ukryte przed ludzkim wzrokiem. które pragną kroczyć własną drogą znajduje się w niepokojącym. jakich dostarcza im Ŝycie. Niech Twój sukces ma charakter wewnętrzny. aŜ staną się na tyle silne. nie moŜna juŜ siebie oszukiwać. Ŝe wszystkie sytuacje i relacje mają znaczenie symboliczne. • Bądź otwarty/a i naucz się rozpoznawać. Ŝe przyjmując postawę obronną. powstrzymuj się od rozwodzenia się nad przeszłością i od martwienia o przyszłość. tym mniejsze jest prawdopodobieństwo. nie dopuszczasz do siebie prawdy. Naucz się bardziej ufać temu. Ŝe uŜalasz się nad sobą.• Wyrób w sobie nawyk introspekcji i pracuj nad uświadomieniem sobie tego. • Uwolnij się od wszelkich przekonań. jak powinno wyglądać Twoje Ŝycie i przyjmij je. Jakaś ich cząstka pragnie usilnie przekazać siłom Boskim kierownictwo. Kiedy się jednak zrozumie. kiedy działasz pod wpływem lęku. by pokonać lęk i przyjąć głęboką prawdę. Zamiast tego pamiętaj o głębszej prawdzie. zanim zdałam sobie sprawę z odpowiedzialności. a nie z myślą o osiągnięciu określonego rezultatu. co Cię spotkało. co widzisz. • Otwórz się na wglądy i przewodnictwo.być moŜe nie w 130 . • Ucz się nie przywiązywać. choć nie jest ona łatwa. • Miej na uwadze. które sprawiają. • Skup uwagę na chwili obecnej. Im bardziej pragniesz dowodu. choć koniecznym stanie oczekiwania. przynajmniej na jakiś czas. wedle których sukces w Ŝyciu zaleŜy od osiągnięcia określonych celów. Podejmuj decyzje w oparciu o moŜliwie najmądrzejszą ocenę. istnieje prosta metoda. • Powstrzymuj się od wszelkiej oceny. Osoby takie trwają więc w zawieszeniu. niŜ temu. a brzmi: Daruj sobie! Daruj sobie myślenie o tym. które osłabią jego siłę. • Działaj w oparciu o przewodnictwo wewnętrzne i uwolnij się od potrzeby posiadania „dowodów" na potwierdzenie jego prawdziwości. nie tylko w stosunku do ludzi i sytuacji. jakie pojawiają się w snach. a ja tak zrobię". zgodnie z którą jest mało prawdopodobne. Następnie podejmij takie decyzje.

Na to wygląda . takŜe do jego Ŝycia. po czym powiedział: .No dobrze.Po czym dodał: .powiedziałam. Ta wskazówka wprawiła Toby'ego w osłupienie. Dodatkowo kazałam mu czytać buddyjskie teksty na temat iluzji i w takich kategoriach myśleć o starzeniu się i o czasie.spytałam. Ŝeby to było takie proste . w dzień i w nocy . Dałaś mi wiele do myślenia. by skoncentrował się na odbudowaniu sił fizycznych i zaczął regularnie ćwiczyć.Właściwie teraz to nie.. Gdy ktoś tak chętnie przyjmuje energię mądrości. PoniewaŜ usłyszałam w głosie Toby'ego pogodne nuty. Ku mojemu zaskoczeniu był otwarty na tego rodzaju sugestię. nie czujesz bólu ani depresji. odebrałam wraŜenie. Wraz z Ŝoną wybrał się w podróŜ statkiem.Czy w tej chwili dokucza ci artretyzm? .zapytał. . Ŝe gdy dopuścisz do siebie więcej pozytywnych myśli i będziesz podejmował więcej pozytywnych działań. 131 . . poniewaŜ cierpiał na głęboką depresję. Badając jego energię. Cztery miesiące później otrzymałam od Toby'ego kartkę. by jedna rozmowa tak gruntownie zmieniła czyjeś postępowanie.Oczywiście.Twierdzisz więc. UwaŜasz. Potrzebował poczucia. ale on zwykle się pojawia i znika. Na kartce napisał: „Świetnie się bawimy. .odpowiedział.Jak czas moŜe być iluzją? . .Więc spróbuj . . . prawda?" .powiedział. Co wtedy zrobię?" Zaproponowałam mu. Ŝe najlepsze lata ma za sobą. Gdy powiedziałam mu o swoich odczuciach. tylko czekają na moŜliwość przeniknięcia do naszej świadomości. . a co za tym idzie. rozejrzyj się.odrzekłam.MoŜesz postanowić. Ŝe siły duchowe obecne w naszym polu energetycznym. łącznie z energią seksualną. . jeŜeli nie uda mi się utrzymać pozytywnego podejścia do Ŝycia? Wtedy wszystko wróci. sefira mądrości. Chochma. Zupełnie o niej zapomniałem.Powinnaś była zostać prawnikiem.Co takiego? .odpowiedziałam. .Ale w tej chwili. . ale co będzie. odpowiedział: „No tak." Nieczęsto się zdarza. Trzydziestoczteroletnia Carrie przedstawiła się przez telefon w taki oto sposób: . Ŝe do jego ciała powracają siły. nie mogę się oprzeć wraŜeniu. Ŝe widzi je w negatywnym świetle. Toby zgłosił się do mnie.Coś jest ze mną nie tak. będziesz się lepiej czuł i odzyskasz energię. . Ŝe ode mnie zaleŜy moje samopoczucie i mój artretyzm i Ŝe depresja zwiększa ból. MoŜesz wyrzucić kalendarz i codziennie dawać z siebie wszystko. Ta moŜliwość istnieje zawsze. ale na pewno Boskim. zapytałam: . . artretyzm i impotencję. czy widzisz jakieś szansę zawodowe dla męŜczyzny w moim wieku? śyję w ciągłym lęku.Prawda .spytałam. jak np.Zrobię co w mojej mocy. .rozumieniu ludzkim. Ŝe stan jego zdrowia uległ nagłemu pogorszeniu. Ŝe na te kilka chwil wyrwałeś się z depresji? Toby zawahał się przez chwilę. gdy skończył pięćdziesiąt lat. Ŝe mam wpływ na to wszystko?" . jednak Toby był gotów przyjrzeć się swojemu podejściu do Ŝycia i zauwaŜyć. co najlepsze .Tak więc przyjmijmy. .Zawsze moŜesz przerwać i znów stać się starcem. Toby zaczął się śmiać. Był przekonany. Ale najpierw spróbuj. prawda? . gdy myślisz o dobrym samopoczuciu i wolności. więc się zgodził. Ŝe ktoś młodszy odbierze mi pracę. Ŝe nie będziesz się starzeć według ustalonego wzorca.Masz rację. JuŜ wcześniej myślał o zapisaniu się do jakiegoś klubu.Czy zauwaŜyłeś.Chciałbym..

. Z wielu powodów Ojciec Pio juŜ za Ŝycia zdobył reputację świętego. odpowiedział: „Nie byłem gotowy na zmiany.Wydaje mi się. Zaczynam rozumieć. Carrie wymieniła szereg ksiąŜek na temat duchowości. Ŝe w równym stopniu boi się pojechać. jednak nie mogę przestać o tym myśleć. Teoretyczne zajmowanie się świadomością za pomocą ksiąŜek i rozmowy pozwala nam fantazjować na jej temat bez konieczności dokonywania zmian we własnym Ŝyciu. Jak sądzę.ale chcę Ŝyć prawdziwym Ŝyciem. jednak wewnętrznie czuję się strasznie pusta i nie mogę tego dłuŜej znieść. W pewnym momencie proces zmiany samoistnie popycha nas do przodu. Ku swojemu zaskoczeniu poczuła. które pojawiły się na jego ciele. Ŝe zainspirowała ją do tego historia pewnej kobiety. Droga do świadomości jest zazwyczaj mniej atrakcyjna w praktyce niŜ wydaje się w teorii. w Detroit. i jestem wdzięczna za moŜliwość pomagania im. Kilkakrotnie informowała mnie o tym. Nie mogę myśleć. który uczestniczył w zajęciach na temat 132 . Ŝe do jej ciała powraca Ŝycie. Ŝe niektórzy są powoływani do Ŝycia w określonych miejscach i Ŝe dobrze jest posłuchać takiego wewnętrznego głosu. Ŝe jej świadomość. opierając się na symbolicznym znaczeniu sakramentu kapłaństwa. która powiedziała Bogu: „PokaŜ mi prawdę.. nie potrafimy długo sporadycznie „odwiedzać" prawdy. ale nie wiem. . w ujęciu symbolicznym. co w Detroit nie przyszłoby jej nigdy do głowy. Nie czuję. a następnie powracać do iluzji. Choćbyśmy nie wiem jak bardzo się starali.Co czytasz? . uwaŜałam takie rzeczy za wytwór fantazji. czekał kiedyś dwa i pół roku na piętnastominutowe spotkanie z mistykiem katolickim. pracując jako adwokat." Carrie zerwała z praktyką prawniczą i przeniosła się na stałe do Nowego Meksyku. Odpowiedziała. Ŝe nosił stygmaty . W dniu. JuŜ sama myśl o tym stanie moŜe wywołać przypływ dobrego samopoczucia. Ŝe moim miejscem jest Nowy Meksyk. kiedy nie moŜemy juŜ dłuŜej Ŝyć w dwóch rzeczywistościach. kiedy Green miał się spotkać z mistykiem. pojechał na lotnisko i odleciał z powrotem do Londynu. którzy podąŜają za przewodnictwem.powiedziała Carrie . Zapytałam. Ŝe mogłabym tam zamieszkać. udał się najpierw na mszę. gdy zbliŜam się do kobiety cięŜarnej. Nic juŜ nie mogę robić. Graham Green. . abym prowadziła takie Ŝycie tutaj. po czym powiedziała: . od razu zauwaŜyłam. W jednym ze swoich listów napisała: „Za kaŜdym razem. W trakcie rozmowy o intensywności jej odczucia. Ŝe chce zostać akuszerką. Byłam tam w zeszłym roku na odosobnieniu i całą sobą czułam. co mnie tam spotka. Przed kilku laty poznałam męŜczyznę o imieniu Dan. W końcu jednak nasz umysł nasyca się informacjami i przychodzi dzień. które nie miały nic wspólnego z jej obecnym Ŝyciem i dotyczyły samotności w jakimś odległym miejscu na wsi. między innymi (i głównie) dlatego. bo na niczym innym mi nie zaleŜy" i od tamtej chwili zaczęła prowadzić niezwykłe Ŝycie. Umysł miała wypełniony obrazami.Nie mogę pracować. Ojcem Pio.Czuję. Nie znam tam nikogo. Szanuję ludzi. czym ona jest. Osoby „uzaleŜnione" od warsztatów postępują częściowo w taki właśnie sposób . która nieustannie podtrzymuje Ŝycie i która przepływa takŜe przez nas". Za kaŜdym razem donosiła.powiedziała. gdy był młodym księdzem. tłumacząc. Zapytany. czuję napływ energii. którą odprawiał Ojciec Pio. znajdowała się „poza" ciałem. po czym powracają do swojego dotychczasowego. jednak teraz wierzę w istnienie świadomej siły. Zawsze jestem do głębi poruszona Ŝyciem ludzi. wytłumaczyłam jej. dla których pracuję. jakie ten człowiek mógł spowodować w moim Ŝyciu". Carrie zaczęła płakać.Nie jestem misjonarką . czym się kierowała. który mieszkał w klasztorze we Włoszech. Brytyjski pisarz. Kiedy mieszkałam w Detroit. jak zostać. Jednak Green wyszedł z kościoła. Spotkanie miało odbyć się po mszy.zapytałam. o którym wspomniała. co dzieje się w jej Ŝyciu. Carrie odnalazła swoje powołanie. w niczym nie zmienionego Ŝycia. decydując się na odosobnienie. Ŝe moje Ŝycie tutaj się skończyło i powinnam wyjechać. dlaczego nie poszedł na spotkanie. Gdy badałam jej energię.„rany chrystusowe". .doznają uniesienia w trakcie rozmowy.

Ŝe negatywnie oceniasz postępowanie innych? 2. Wkrótce zaczął nowe Ŝycie. które poznał na seminarium . Jakie negatywne wzorce zachowania powtarzają się w Twoich relacjach z innymi? 3. Po czterech miesiącach się załamał. Jednak w rzeczywistości było inaczej. by wprowadzić w Ŝycie nowe zasady. Dojrzawszy do tego.głównie dlatego. Ŝe otrzymał dar największy z moŜliwych . iŜ trudno mu będzie pracować i pozostawać w zgodzie z nowymi zasadami wewnętrznymi. czego się dowiedział. Ŝe został członkiem jakiejś sekty. Przez kilka tygodni po zakończeniu seminarium Dan opowiadał swoim kolegom z pracy o tym. jakie mogłyby nastąpić w Twoim Ŝyciu.impuls do zmiany swojej sytuacji i do znalezienia odpowiedniejszej pracy. Ŝe bardzo go zainspirował wykład. Pogłębianie świadomości oznacza zmianę Ŝyciowych zasad i przekonań.świadomości i praktyki biznesu. Czy usprawiedliwiasz swoje negatywne zachowanie? 7. Kiedy się okazało. Jakie przekonania pielęgnujesz. to wywołało to Twój niepokój? 8. Czy potrafisz bez trudu myśleć o swoim Ŝyciu w sposób nieosobowy? 10. Zachęcił swoich współpracowników. tak innymi od zasad zewnętrznych panujących w firmie. Jakie poglądy sprawiają. Czy boisz się zmian. choć wiesz. który określa jakość Ŝycia. takich jak pozytywne nastawienie i połączenie mocy umysłu i serca. gdybyś przyjął/ęła w pełni świadomy styl Ŝycia? 133 . by „wizualizowali" powodzenie i obfitość.ścieŜki słuŜby. Potem znajdujemy nowych towarzyszy. Powiedział. Ekspansja w sferę świadomości zawsze opiera się na energiach sefir Chochmy i Biny oraz na wewnętrznym pragnieniu odkrycia swojego powołania . Ŝe realizacja planu się nie powiodła. zakładał. Chciał. Po tym spotkaniu szef poprosił Dana do siebie i powiedział. aby swoje „cudowne" metody praktykował poza firmą. Nikt nie pozostaje sam na długo. Ŝe wiedział. Wspomnienia i nastawienie stanowią wzorzec. Pewnego dnia zadzwoniła do niego była koleŜanka z pracy i umówiła się z nim na spotkanie. Dan i jego idee stały się obiektem bezlitosnej krytyki. Jakie poglądy i postawy chciał(a)byś w sobie zmienić? Czy jesteś gotów/owa zobowiązać się do dokonania tych zmian? 9. Uświadomił sobie. w którym przyzwyczajamy się do nowego poziomu prawdy w Ŝyciu. Testem dla jego optymizmu było rozpoczęcie w firmie prac nad nowym projektem. Powiedziała wtedy. jaki popełnił. Ŝe jego entuzjazm okaŜe się zaraźliwy i Ŝe wszyscy zechcą bardziej świadomie podchodzić do swoich obowiązków. Czy oceniasz? JeŜeli tak. który dotyczył stosowania zasad zdrowia holistycznego w biznesie. dzięki której w pełni będziemy mogli wykorzystać potencjał naszego umysłu. W efekcie Dan zrezygnował z pracy w tej firmie. kilka osób wyraziło przypuszczenie. KaŜda zmiana w świadomości wymaga okresu izolacji i samotności. by jego koledzy z pracy stali się Ŝywym przykładem koncepcji. Ŝe kiedy Dan opowiadał o swoich nowych pomysłach. Ŝe nie odpowiadają prawdzie? 5. Ŝe inni takŜe są gotowi. to jakie sytuacje lub relacje wyzwalają w Tobie tę skłonność? 6. Udało mu się nawet zorganizować wspólną medytację w dniu startu przedsięwzięcia. Czy przypominasz sobie. ciała i ducha. Dzięki tej rozmowie zdał sobie sprawę z błędu. Ŝe gdy wszedłeś/aś w kontakt z prawdą na głębszym niŜ zazwyczaj poziomie. Jakie postawy Ŝyciowe pozbawiają Cię energii? 4. Wierzył. a takŜe nasze relacje z innymi. Odpowiedz na pytania: 1.

bo nie wiedzą. oznacza teŜ wyraŜenie ubolewania w związku ze sprawą. odpuść im. duchowej toŜsamości. 134 . Energetyczne powiązania z emocjami i umysłem: Siódma czakra zawiera energię. lub co powiedzieliśmy niepotrzebnie. dzięki któremu po opuszczeniu tego świata w pełni moŜemy powrócić do rzeczywistości duchowej. która obciąŜa naszą świadomość i dotyczy czegoś. inspirację. akceptując podjęte wcześniej decyzje i uwalniając się od poczucia. w której świat fizyczny ma swój początek. których nie wykorzystaliśmy. Ŝe coś mogło lub powinno się potoczyć inaczej. a do ucznia Jana: „Oto matka Twoja". oto syn Twój. Keter reprezentuje „nicość" . myśli prorocze. które usuwa w cień ludzkie lęki. co czynią" i „Dokonało się. oraz oddanie. w ręce Twoje polecam ducha mego". która jest odpowiedzialna za oddanie. Powiązanie z sakramentami i sefirami: Z siódmą czakrą związana jest sefira Keter. Rozprzestrzenia się w organizmie i połoŜonych niŜej sześciu ośrodkach energetycznych. a takŜe akty wiary i modlitwę. siódma czakra dąŜy do bezpośredniego kontaktu z boskością. wglądy. Jest to ośrodek modlitwy. a takŜe zaufanie. Na tym polega „odzyskanie własnego ducha". kontaktu z Ŝyciem i otoczeniem. i teraz tego Ŝałujemy. jak byśmy tego chcieli. Niedokończone sprawy to takŜe związki. co np. utratą toŜsamości. Ten opis pokazuje świadome zakończenie ziemskiego Ŝycia i przygotowanie się na powrót do wiecznej. co z wiarą jest związane: przewodnictwo wewnętrzne. Następnie zwrócił się do Boga ze słowami: „Ojcze. Symbolicznie sakrament ostatniego namaszczenia oznacza odzyskanie własnego ducha z róŜnych „zakamarków" Ŝycia. Znaczenie symboliczne: Siódma czakra zawiera najczystszą energię łaski lub inaczej prane. tworzy rzeczywistość. Umiejscowienie: czubek głowy Odpowiedniki fizyczne: siódma czakra jest centrum Ŝyciowej siły człowieka . Wisząc na krzyŜu. w której następuje świadome zespolenie z boskością. Przechowuje energię wytworzoną przez modlitwę i medytację i pozwala odczytywać symboliczne przesłania. Energia siódmej czakry ma wpływ na najwaŜniejsze układy w ciele: ośrodkowy układ nerwowy. wzniosłe idee i związki mistyczne. którego udziela się osobie umierającej. układ mięśniowy i skórę. Siódma czakra jest połączeniem z pozazmysłowym wymiarem Ŝycia. Boga lub Tao. z „ciemną nocą duszy". Podczas gdy cały układ energetyczny ciała ludzkiego oŜywiany jest przez ducha. Pozwala uczynić duchowość przewodnikiem i nieodłączną częścią Ŝycia. nieprzerwanie napływa do naszego układu energetycznego. naleŜało powiedzieć. przekraczających moŜliwości zwykłej ludzkiej świadomości. które stanowią „sprawy niezakończone". Główne lęki: Obawy natury duchowej związane np. Z siódmą czakrą związany jest chrześcijański sakrament ostatniego namaszczenia. Jest ośrodkiem intuicji. Energia ta uwaŜana jest za wieczną. łącząc całe ciało z siódmą czakra.energię źródła. Być moŜe ten sakrament zapoczątkowały ostatnie słowa Jezusa. która oznacza „koronę". nie posiadającą początku ani końca. lęk przed duchowym osamotnieniem. Podstawowe wartości: Wiara w obecność siły Boskiej i we wszystko. NaleŜy do sfery mistycznej. pracujemy nad nimi. Tradycje duchowe Wschodu określają siódmą czakrę mianem czakry koronnej. powiedział do matki: „Niewiasto.Rozdział 7 Czakra siódma: nasz łącznik duchowy Siódma czakra łączy nas z naszą naturą duchową. a czego nie powiedzieliśmy. umysł i ducha. uzdrowienie. których nie zakończyliśmy tak.". na którym gromadzimy energię wytworzoną przez dobre myśli i uczynki. Stanowi takŜe nasze „konto łaski". lub moŜliwości. wizji i wglądów duchowych.energii. Ojcze. która z wyŜszej rzeczywistości. Pozwala rozbudzić naszą świadomość wewnętrzną poprzez medytację i modlitwę. Pod koniec Ŝycia świadomie przywołujemy te wspomnienia. zasila ciało.

Osobom związanym z Kościołem katolickim praca św. jest w Bogu. co robimy. bez pośredników." DąŜąc do połączenia z boskością. Pewnego razu zgłosił się do mnie męŜczyzna. byś Ty pojawił się w moim Ŝyciu i usunął wszelkie przeszkody. jakie mnie ogarniało. Religia jest przede wszystkim doświadczeniem grupowym i słuŜy ochronie grupy . Ŝe ostatecznym celem mistycyzmu jest rozpoznanie. psychiki. Próbowałem przekonać moją rozmówczynię. śmiercią. Nadal prowadziłem rozmowę. napisana w szesnastym wieku przez św. Najbardziej znana jest jedna z pierwszych prac na ten temat: Noc ciemna. móc więcej zdziałać. aby się oddzielić od (uŜywając mojej terminologii) świadomości zbiorowej (lub grupowej). po czym się uśmiechnęła i wyszła.głównie przed zagroŜeniami fizycznymi: chorobą. aby z naszego Ŝycia zostały usunięte wszelkie iluzje dotyczące świata materialnego. Uniwersalna prawda: Energia siódmej czakry zachęca nas do odwoływania się do sił Boskich we wszystkim. nieznanych zwykłemu ludzkiemu doświadczeniu. w głębi mego serca. Wiem. tym łatwiej jest nam świadomie czerpać z energii sefiry Keter lub czakry koronnej. ale takŜe rozpacz. a ona powiedziała: »Wiesz co. Ŝe tak naprawdę nie robi niczego dobrego dla biednych i zrozpaczonych ludzi na rzecz których pracował. Miał poczucie.« Nazajutrz. jednak nią nie jest. który zaczyna konkurować z autorytetami zewnętrznymi. jakie trzeba przejść. gdy wróciłem do domu. Religia ma korzenie w energii pierwszej czakry. Natomiast duchowość jest doświadczeniem indywidualnym. budzi się w nas wewnętrzny autorytet. Gdy rozpoczyna się proces oczyszczania. w której wyraŜamy pragnienie bezpośredniego poznania Boga. Ŝe to brzmi jak sprzeczność. powtarzając w kółko: »Uwierz mi. pracownik socjalny. ostatnie namaszczenie stanowi rytuał. Pragnę. Na róŜnych etapach Ŝycia stajemy na rozstaju i powinniśmy pozwolić „umrzeć" jego wcześniejszej fazie. Pragnę osobiście odbierać przewodnictwo. naprawdę Ci wierzę«. Ŝe wszystko będzie dobrze«. zobaczyłem przy niej anioła. „Pewnego wieczoru. ubóstwem. jak równieŜ załamań. a kto jest w miłości. czy dotyczy to osoby. prosimy o to. wiem. naszego połączenia z Bogiem. Chciałbym przekazać ludziom. Pragnąłem jedynie. Duchowe połączenie z Bogiem jest w istocie czymś innym niŜ religijność. Byłem oszołomiony. W swoim kazaniu Dusza jest zjednoczona z Bogiem Mistrz Eckhart napisał. uczuć i emocji. Świadoma lub nieświadoma modlitwa. co moŜe spowodować wewnętrzny zamęt lub nawet „duchową schizofrenię". wierzę Ci. miejsca czy wykonywanej pracy. padłem na kolana i zapytałem Boga: »Czy Ty w ogóle jesteś z tymi ludźmi? Czy słyszysz ich modlitwy? Oni potrzebują pomocy. a ja się czuję taki bezsilny. W tym klasycznym dziele zostały opisane stopnie. który wyczuwał wokół siebie obecność aniołów. jak gdyby nic się nie działo." Przebudzenie duchowe Na temat osobistej wędrówki duchowej powiedziano juŜ wiele. Ŝe są pod opieką niebios. Jana od KrzyŜa w pewnym stopniu 135 . a On w nim. kryzysami społecznymi lub nawet wojną. który powinien być nieodłącznym elementem ludzkiego Ŝycia.Z perspektywy symbolicznej. ukierunkowanym na pozbycie się lęków związanych ze światem materialnym i na stworzenie relacji z Bogiem. bez względu na to. Anioł się uśmiechał. by chroniła mnie grupa. Przed tym doświadczeniem byłem taki zrozpaczony. próbując jej pomóc w Ŝyciowych trudnościach. Na kaŜdym ze stopni doznamy cudownych. Święta prawda siódmej czakry brzmi: śyj tu i teraz. brzmi mniej więcej tak: „JuŜ nie chcę. Im mniej jesteśmy przywiązani do świata fizycznego. by stworzyć w pełni świadomą więź z boskością. Poszukiwanie osobistego połączenia duchowego porusza nas do głębi. jednak nie mogłem się oprzeć śmiesznemu uczuciu uniesienia. szaleństwa i poczucia skrajnej izolacji. Była we mnie wiara. Jana od KrzyŜa. gdy siedziałem z jedną z takich osób. iŜ „Bóg jest miłością. Teraz wszędzie widzę anioły. które uniemoŜliwiają osobisty kontakt z Tobą. mistycznych przeŜyć.

jakiej świat nie widział od czasu buntu Marcina Lutra. które przyznawały. zmuszając Dalajlamę do ucieczki z jego klasztornej ojczyzny. osłabła rola kapłanów i oficjalnych przywódców kościelnych. Odczytywanie symbolicznych treści angaŜuje szósty zmysł . Boskie Światło stało się dostępne dla niezliczonych „nieklasztornych" mistyków . wprowadzając nową wolność duchową dla wszystkich. Ŝe niewielu moŜe znieść bezpośrednie obcowanie z Niebem. które zwykłych śmiertelników doprowadziłyby na skraj samobójstwa. Mury klasztorów. Osoby postronne. Jest archetypową przemianą ziemskiej społeczności. rewolucję.intuicję. nieŜyjącego juŜ mnicha trapistę. trzymały się z daleka od niektórych z tych mistyków. duchowość ukrywała się za dobrze strzeŜonymi murami klasztorów i aszramów. „Za kaŜdym razem. Thomasa Mertona. Choć wygnanie duchowego przywódcy było najbardziej bolesnym wydarzeniem w historii Tybetu. która wyczuwa połączenie. Poprzez II sobór watykański ta pierwotna struktura ogłosiła przesłanie ogólnego wyzwolenia duchowego. słyszą głosy. Nie mogłam sobie 136 . aby sprowadzić pomoc istot duchowych. a przywódcy duchowi z róŜnych stron świata organizowali wspólne oficjalne spotkania. Dla osób poszukujących duchowości ta nowa wolność oznacza przełom w moŜliwościach „poznawania" Boga. które do tej pory stanowiły najsilniejsze źródło światła duchowego w rozumieniu symbolicznym legły w gruzach W latach pięćdziesiątych dwudziestego stulecia Chińczycy dokonali inwazji na Tybet. W następnych stuleciach. która dzięki umiejętności symbolicznego interpretowania rzeczywistości uzyskała dostęp do prawd uniwersalnych. ogarnęło mnie poczucie gniewu. Powszechnie wiedziano bowiem. Wtedy natychmiast zaczynam odczuwać przy sobie ich obecność. bez względu na korzenie religijne.pozwoliła na oddzielanie się od grupowego doświadczania religijności i na poszukiwanie indywidualnej drogi rozwoju duchowego. Buddyści i Hindusi poznawali nauki chrześcijaństwa. Osoby. bez względu na korzenie religijne czy kulturowe. doświadczają wyjątkowej komunikacji telepatycznej i uzdrawiają modlitwą lub przez dotyk. medytowały nieprzerwanie tygodniami i popadały w depresje. poznawanie siebie i wewnętrzna dyscyplina prowadzą do doznań mistycznych. Ŝe szczera modlitwa. który w swoim klasycznym dziele pt. co w sposób symboliczny sugeruje. Ŝe religia rzymskokatolicka była pierwotnym Kościołem chrześcijańskim. Samo słowo „katolicki" oznacza „powszechny". gdy się przygotowuję do pracy w ogrodzie. Kobiety poczuły powołanie. Ŝe mają wizje. lecz takŜe przez uczonych. uznałabym go za wariata. stało się jasne. jednocześnie pościły aŜ do skrajnego wyczerpania. Bariery pomiędzy Wschodem i Zachodem były przełamywane nie tylko przez zbuntowane osoby świeckie. Podobnie jak oficjalni przywódcy religijni. w miarę jak Europejczycy poznawali inne kultury. Gdy przed ośmioma laty byłam świadkiem katastrofy ekologicznej. które indywidualnie i samodzielnie przyjęły niezwykłe nauki duchowe. nawet jeŜeli same mieszkały w klasztorach. jak np. Przejście od religii do duchowości jest czymś więcej niŜ trendem kulturowym. Gdyby ktoś przed laty opowiedział mi o takich rzeczach. Na całym świecie ludzie zaczęli dostrzegać ograniczenia swoich tradycji religijnych i otwierać się na inne przekazy duchowe. Od kiedy „niewyświęceni" posiedli umiejętność interpretowania pism. nie chcąc zwrócić „uwagi Boga" na siebie. Dziennik azjatycki wyraził potrzebę poszukiwania wspólnych prawd buddyzmu i chrześcijaństwa. W 1960 roku wraz z II soborem watykańskim nastąpił przełom w świecie religijnym Zachodu. nauki Dalajlamy i wielu innych utalentowanych nauczycieli rozprzestrzeniły się i wpłynęły na wspólnoty duchowe na całym świecie. Na jednym z moich warsztatów pewna kobieta opowiedziała o swoim związku z przyrodą.osób świeckich. chrześcijanie podróŜowali do buddyjskich klasztorów Zen i hinduistycznych aszramów. jakie istnieje pomiędzy wszystkimi Ŝyjącymi układami energii. odmawiam modlitwę. Na zjeździe tym hierarchia Kościoła rzymskokatolickiego zerwała z częścią wielowiekowej tradycji. jakiego nie doświadczyłam nigdy wcześniej. które opiekują się przyrodą. śycie klasztorne pozwoliło przekształcić „zwykłe" religijne podejście do Boga w bezpośredni kontakt z boskością.

przewodniczący Fundacji Gorbaczowa. jak George Bush. a ja powiedziałem.in. który wydawał się pochodzić od kogoś. poszedłem do świątyni buddyjskiej. po czym znowu usiadła na jego twarzy. Ŝe nikt. Ogólny ruch w kierunku współdziałania jest efektem uwolnienia Boskiego Światła. aby dać im cukierki. Ŝe przemawia do mnie królestwo przyrody. uczestniczyły autorytety duchowe m. Jimowi dodaje sił jego wizja i moc ducha. jest czterdziestoczteroletni Jim Garrison. Deepak Chopra i Thich Nhat Hanh. gdy wędrowałam przez las. W ten sposób rozpoczęłam nowe Ŝycie. w którym. Następnej niedzieli. To on namówił Michaiła Gorbaczowa do załoŜenia Fundacji. Wygląda na to. obok wielu liczących się przywódców politycznych. Przypominam sobie. Ŝe przebywa w innym miejscu. gdy mój ojciec wygłaszał kazanie w trakcie naboŜeństwa. Ŝe odchodzę z pracy. Międzynarodowego Stowarzyszenia Polityki Zagranicznej oraz prezes i dyrektor Korporacji Diomedesa. Zdałem sobie sprawę. Ŝe ludzkość wzywana jest do tego. środowiska naturalnego i jego róŜnorodności oraz społecznej słuŜby i dobroczynności. Siedziałem w świątyni i przyglądałem mu się. Ten obraz pomógł mi przetrwać okres szkolny. Ŝe Orient jest skarbnicą prawdy i Ŝe kultura Wschodu powinna być szanowana. Ŝe nie będą się ze mną bawiły do czasu. Gdy miałem dziewięć lat. stworzył moŜliwości współpracy dla kosmonautów amerykańskich i rosyjskich i zainicjował Pierwsze Forum Światowe. a to. w rodzinie amerykańskich misjonarzy. przypominając mi o miejscu poza czasem i przestrzenią. Wtedy zrozumiałem. a on nawet nie drgnął. gdzie jako siedmioletni chłopiec byłem wielokrotnie bity. Później zostałem posłany do protestanckiej szkoły z internatem.poradzić z tym uczuciem. gdzie on jest". Margaret Thatcher i Michaił Gorbaczow. Jednak pewnego dnia. Z tego powodu zostałem na dwa tygodnie zamknięty w izolatce. cały czas się zastanawiając. a nie nawracana. aby dojrzeć duchowo i osiągnąć poziom holistycznego zrozumienia i słuŜenia. gdyŜ nie zgadzałem się z tym. nie ma znaczenia. Zafascynowało mnie to. gdzie po raz pierwszy w Ŝyciu zobaczyłem medytującego mnicha. Nawet przez chwilę nie zastanawiałam się nad tym. którą znałam tylko przelotnie. Łzy napłynęły mi do oczu." Odczuwając intuicyjnie to połączenie. zaproponowała mi zajęcie się uprawą i sprzedaŜą roślin leczniczych. Jednym ze współczesnych mistyków. uświadomiłem sobie. Celem zgromadzenia było stworzenie nowej wizji społeczności globalnej. Wtedy 137 . ludzkość zmierza ku pełniejszemu rozumieniu zdrowia i choroby. co mówi. kto sięgał mi tylko do kolan. którzy pracują na poziomie globalnym na rzecz jednoczenia się ludzi i krajów oraz poprawy warunków Ŝycia na Ziemi. z czego będę Ŝyła. Mucha na chwilę odleciała. Z sąsiedniego pomieszczenia słyszałem. Ŝe pójdzie do piekła. aby pokazano mi w jaki sposób mogę pomagać naturze. Ŝe po jego twarzy chodzi mucha. otwierają się przed nami niezliczone nowe drogi i moŜliwości słuŜenia. zacząłem wygłaszać swoje zdanie w kwestiach dotyczących teologii. kto wierzy w Boga. Ŝe nie wierzę w to. Abyśmy mogli podjąć te wyzwania. Tego wieczoru skontaktowałam się z moim szefem i poinformowałam go. poniewaŜ jest katoliczką. Następnie poprosiłam w modlitwie. Ŝe mnich nie reagował. Po prostu wiedziałam. czego o Bogu próbowali nauczyć mnie misjonarze. który zrobił doktorat na Uniwersytecie Cambridge. Swoje pierwsze doświadczenia duchowe opisuje w następujący sposób: „Kiedy miałem pięć lat. Ŝe jest katoliczką. gdyŜ całą sobą wiedziałam. aŜ przyjmę Chrystusa. w małej wiosce na Tajwanie. W tym trudnym okresie powracał do mnie obraz medytującego mnicha. która była uczennicą w tej samej szkole. Powiedział: „PomóŜ nam". jak stanąłem w obronie katolickiej dziewczynki o imieniu Jackie. usłyszałam głos. Ŝe muszę posłuchać tego głosu. Jim jest takŜe teologiem. Wkrótce po tym wydarzeniu jedna z opiekunek zwołała wszystkie inne dzieci. Przyglądając mu się zauwaŜyłem. Dwa tygodnie później osoba. Inni uczniowi mówili jej. jak proponowała im dodatkowe cukierki w zamian za obietnicę. Jim urodził się w Chinach. nie pójdzie do piekła. w której byłam kierownikiem sklepu. do którego moŜemy się udać.

Kryzysy duchowe róŜnią się jednak od załamań psychicznych i charakteryzują się trzema rodzajami symptomów.stawanie w obronie słabszych i przeciwstawianie się tym. jest wiele osób. Ci. którą przepełnia energia siódmej czakry. wieczną toŜsamością. Ŝe coś się w nich budzi. Pragnienie ma o wiele głębsze podłoŜe i nie zaspokaja go perspektywa podwyŜki." Jim jest współczesnym mistykiem. jak to rozpoznać. małŜeństwa czy nowej znajomości. Na tym polega praca duchowa. „Nie wiem juŜ. ale nieuchronnie będziemy coraz starsi. W ogromnej liczbie dostępnych obecnie tekstów psychologicznych rzadko się wspomina o podstawowej ludzkiej potrzebie: o oddaniu.znowu zobaczyłem obraz mnicha. Gdy nauczyłem się docierać do tego miejsca. technice ćwiczeń lub gangowi. aby wytrwać w świecie zewnętrznym. partii politycznej. do którego moŜna się udać. która jest połączona bezpośrednio z Boską obecnością. umoŜliwiając ludzkości rozwój. a nasza uwaga przestaje być przyciągana przez ludzką moc. Wraz z tym zrozumieniem pojawiła się wizja sprawiedliwości społecznej. którzy ciągle narzekają lub są pozbawieni ambicji. Wszystkie te ziemskie namiastki ostatecznie zawodzą. Jestem przekonany. stał się wzorem potencjału ludzkiego ducha i siły. Ŝe część naszej świadomości wiąŜe się z naszą nieosobową. i czego chcę od Ŝycia" . które nigdy nie czuły sensu i celowości w swoim Ŝyciu. jaką posiada przepełniona wiarą jednostka. Ludzie. Ŝe samo Ŝycie dostarczy „sens" do ich stóp. czasem na modlitwie. kim jestem. nieznane lęki są drugim objawem kryzysów duchowych. MoŜemy zachować zdrowie. którzy mają negatywne poglądy. Bez względu na to. Kiedy indziej powinniśmy wielbić stworzenie i róŜnorodności przejawów boskości. Całe swoje Ŝycie poświęciłem tej wizji. Wszyscy. Tamto wydarzenie zmieniło moją świadomość i nigdy nie powróciłem do zwykłego myślenia. jak wierzę. druŜynie sportowej. co jest. Oddanie sprawia. Ŝe jesteśmy narzędziami. lecz wiąŜą się z utratą poczucia siebie lub własnej toŜsamości. Lęki te nie są „zwyczajne". któremu nie są w stanie zaradzić Ŝadne zewnętrzne zabiegi i zmiany. jakie stawia nam Ŝycie. Zaczynają się zazwyczaj poczuciem braku sensu i celu w Ŝyciu. nie wiedzą tylko. poprzez które działa Duch. Ŝe w obliczu małostkowości i ograniczonego myślenia naszym zadaniem jest utrzymanie światła . Oczywiście. rezultatem mego wczesnego doświadczenia z mnichem. zarówno fizycznie. której teraz słuŜę swoim Ŝyciem. który przypomniał mi. nie przechodzą kryzysów duchowych.to najczęstsze stwierdzenie w przypadku osoby. Zwykłe rozwiązania wydają się mało atrakcyjne. awansu. którzy doświadczają duchowych rozterek czują. W jakiś sposób musiałem wtedy udać się do tego wewnętrznego miejsca razem z nim. Wierzę. jak wiele będziemy ćwiczyć. Ŝe nasza praca polega czasem na medytacji. „początkujący mistyk" moŜe nie być świadomy jego duchowej natury i sądzić. i tak się zestarzejemy. Kryzysy duchowe i potrzeba oddania Symptomy kryzysów duchowych są bardzo podobne do objawów załamań psychicznych. lęk przed opuszczeniem czy starzeniem się. Pragniemy obcować ze źródłem nadziei i cudów. PoniewaŜ kryzys duchowy dotyczy takŜe sfery psychiki. a czasem na zmierzeniu się z wyzwaniami. Zwołując przywódców świata na Pierwsze Światowe Forum z zamiarem „wspólnego rozwaŜenia kolejnego etapu w rozwoju ludzkości". Ŝe jego dylematy mają podłoŜe psychologiczne. Wiele 138 . która pozwala dokonać pozytywnych zmian na skalę światową. one jednak prawdopodobnie błędnie oczekują. Stworzyliśmy wiele nieodpowiednich zamienników potrzeby oddania się większej mocy: oddanie firmie. Trzecim symptomem jest potrzeba poświęcenia się czemuś większemu od siebie. Nawet krótki i przelotny kontakt z tą obecnością i jej nieskończoną mocą pozwala świadomie uwolnić się od lęków związanych z Ŝyciem. Nowe. dowiedziałem się. Ŝe istnieje miejsce poza wszelkimi okolicznościami. które jest wolne od ludzkich ograniczeń i zamętu. jak i energetycznie mamy potrzebę kontaktu ze źródłem mocy. jak np.

począwszy od dzieciństwa aŜ do chwili obecnej. odkrywając lęki i negatywne przekonania i pozwalając na stawienie czoła swojej ciemnej stronie i swoim fałszywym bogom. Z pewnością te symptomy są podobne do zwykłych zaburzeń psychologicznych. nieświadomie zaspokajając w ten sposób swoją potrzebę poświęcenia. fałszywe przekonania nie poddadzą się bez walki i nie zrezygnują ze swojej dominacji nad ludzką psychiką. Zdobył uznanie i odniósł ogromny sukces finansowy. Oczekujemy. nikomu nie mówiąc o swoim stanie fizycznym i duchowym. Ŝe podąŜanie ścieŜką rozwoju duchowego czyni Ciebie lepszym/ą od innych lub Ŝe Bóg jest bardziej przychylny Tobie niŜ tym. kierować energią oddanej mu osoby bez wywołania skandalu. Per. który teraz ma czterdzieści dziewięć lat. nie znalazł jednak pocieszenia w religijnej tradycji rodziny. Zamknął się w sobie. przez dłuŜszy czas. Wiele trudnych wyzwań z nią związanych jest natury psychicznej. z którą łączyła go bardzo silna więź. Ŝe w jakiś sposób zawiodłeś/aś. Co więcej. W jaki sposób próbowałeś/aś zrozumieć sens swojego Ŝycia? Które z Twoich lęków dotyczą pojmowania Boga? Czy oceniając swoje Ŝycie w kontekście duchowym. zadawał się z waŜnymi osobistościami świata biznesu i prowadził błyskotliwe Ŝycie towarzyskie. by się oddawać innej istocie ludzkiej. Takie połączenie lęku z samotnością doprowadziło do załamania. Ŝe przyczyna kryzysu ma charakter wewnętrzny. Wrócił więc do domu swojej matki. Takie przeobraŜenie najpierw pogorszy samopoczucie osoby. a nie jego przyczyną. Gdy jednak mają podłoŜe duchowe. Przez wiele lat Per podróŜował po świecie. Wprawny doradca duchowy moŜe pomóc w przejściu przez „ciemną noc duszy". Typowa pomoc psychologa polega na przyjrzeniu się negatywnym wzorcom w relacjach z innymi. a nie inne decyzje? Czy uświadamiasz sobie. szukał wsparcia u pastora. Negatywna ocena zewnętrznych okoliczności w Ŝyciu takiej osoby jest wynikiem kryzysu duchowego. oddanie powinno być skierowane ku górze. jednak ono przede wszystkim bada kwestie dialogu wewnętrznego dotyczącego spraw ducha. dlaczego tak trudno Ci jest zaufać Bogu? Czy czujesz. które zniosą ograniczenia umysłowe i emocjonalne. guru ani pastor nie jest w stanie. Brak poczucia własnej toŜsamości i sensu w Ŝyciu oraz potrzeba oddania są najwyraźniej szymi oznakami tego. dokąd ma nas doprowadzić. który połoŜony był w dość odludnym miejscu w 139 . uwaŜasz je za bezwartościowe? Czego dotyczą Twoje marzenia związane z duchowością? Czy sądzisz np. pełen lęku. gdyŜ otworzy przed nią jej serce i umysł.osób cierpi. Gdy zmarła jego matka. Ŝe nasze ziemskie oddanie sprawom i ludziom da nam w zamian siłę. która doświadcza „ciemnej nocy". jak np. zdaje sobie sprawę z tego. śaden ksiądz. W wyniku tych dwóch dramatycznych przeŜyć Per popadł w rozpacz i depresję. ChociaŜ rozpoznanie tych negatywnych wzorców jest pomocne takŜe w poradnictwie duchowym. Ŝe osoba wchodzi w okres „ciemnej nocy". Per nadal pracował. Nie jesteśmy stworzeni do tego. Ŝe ludzie dowiedzą się o jego chorobie. Zrezygnował z pracy i postanowił na jakiś czas wyprowadzić się z miasta. Ŝe zdarzyło Ci się złamać własne zasady duchowe? Czy kiedykolwiek pragnąłeś/aś uzdrowienia? Czy pragnąłeś/aś głębiej poznać Boga? To nie są zwykłe pytania psychologiczne. Choroba często sprzyja duchowej przemianie i „ciemnej nocy". projektuje okręty pasaŜerskie. którym przez lata lojalnie słuŜyły. gdy wprowadzi się w swoje Ŝycie zmiany. Wcześniej Per nie poświęcał uwagi sprawom duchowym. podejmując takie. Jednak w wieku czterdziestu trzech lat stwierdzono u niego obecność wirusa HIV Rok później zmarła jego matka.. Łatwiej moŜna uzyskać na nie odpowiedzi. którzy mniej angaŜują się w rozwój duchowy? Czy prosiłeś/aś w myślach lub modlitwie o pomoc w zrozumieniu. dzięki której unikniemy wszelkich nieszczęść. jednak Ŝadna istota ludzka ani organizacja nie dysponuje taką mocą. osoba nie czuje potrzeby obwiniania innych za ten stan. gdy się je zwalnia z firm. jakich doświadczają ludzie.

Z czasem pojawił się optymizm i nadzieja. Wierzę. W tym stanie wszystkie lęki Pera znikły i poczuł. aby pozamykać sprawy z przeszłości. Aby się czymś zająć. Nawet pięć minut rano i wieczorem moŜe się okazać wystarczające. „Nie wiem. w których znalazł opisy doświadczeń zbliŜonych do jego stanów uniesienia. Osoba.w odosobnieniu. duchowego doradcy. W ten sposób zetknął się z alternatywnym podejściem do zdrowia i z literaturą duchową. w tym takŜe medytacji i wizualizacji. która jest w stanie pokonać ograniczenia ciała. teŜ bym tego nie wiedział. co teraz wiem i czego doświadczam. aby powtórnie przeprowadzić badanie krwi i choć nie przestał być nosicielem HIV. prawdę mówiąc. Choć doznania były cudowne. które wskazuje nową drogę. w trakcie jednej z medytacji „odwiedził Niebo". W swojej wędrówce duchowej Per osiągnął coś. Udał się do lekarza. Poszedł więc do księgarni w najbliŜszym mieście. Módl się codziennie w sposób. a jego kreatywność osiągnęła nowy poziom. śyję pełniej i mam połączenie z miejscem. JeŜeli odkryjesz. Ŝe posiadł „Ŝycie wieczne". twierdząc. Per uczył się utrzymywać swojego ducha „tu i teraz" i świadomie robił wszystko. Po tym wydarzeniu wrócił do pracy. pięćdziesięciosiedmioletni były ksiądz katolicki. Wrócił do domu matki z duŜą liczbą ksiąŜek i przez kolejne kilka miesięcy dokształcał się w dziedzinie leczenia alternatywnego. które jest o wiele bardziej rzeczywiste niŜ ta ziemia i to Ŝycie.jednak. Prowadź dziennik. gdy był młodym księdzem. moŜe stanowić deskę ratunku. lecz jej intensywność. jak jego duch oddziela się od ciała i wchodzi w wymiar „ekstazy nieznanej ludzkiemu doświadczeniu". Ŝe teraz czuje się lepiej niŜ kiedykolwiek w przeszłości i Ŝe odkąd spojrzał śmierci w oczy. Pod koniec wykładu jakiś męŜczyzna poprosił mnie. O jakości modlitwy decyduje nie czas jej poświęcony. która rozumie naturę wędrówki duchowej. Per mówi. Jednocześnie zmienił swoje nawyki Ŝywieniowe. Ŝe jedynym sposobem na osiągnięcie tego jest zaraŜenie się wirusem HIV. Ŝe zgodziłbym się. Ŝe jakiś rodzaj modlitwy przynosi Ci spokój. Swoje pierwsze doświadczenie tego typu opisuje w następujący sposób: „Wiosną 1976 roku poproszono mnie. Samotne wieczory mógł wypełnić jedynie czytaniem. jest bardzo kojącą i uzdrawiającą siłą. co się z nim dzieje. moŜemy znaleźć pomoc w literaturze duchowej. zapisuj w nim swoje myśli i modlitwy i pamiętaj. Ron. oddając się medytacji i stosując dietę makrobiotyczną. ale świadczą o mocy ducha. czego zaznałem wcześniej". nie obsesja. Jak powiedział. Gdyby ktoś zaproponował mi wszystko to.oddanie sile potęŜniejszej od siebie.powiedział mi Per . poniewaŜ to wewnętrzne miejsce swoją realnością przewyŜsza wszystko to. Zajmowałem się wtedy tworzeniem płaszczyzny porozumienia dla róŜnych tradycji duchowych. Zaczął więc czytać ksiąŜki na temat mistycyzmu. ma w sobie więcej Ŝycia. W rezultacie zaczął medytować. abym dla grupy ludzi wyznających róŜne religie wygłosił wykład na temat mocy Boga. Z kaŜdym dniem czuł się coraz silniejszy. Ŝe wirus uzdrowił mnie duchowo. gdybym nie miał tego wirusa. potrzebujemy zaufania. Przetrwanie „ciemnej nocy duszy" Aby przetrwać „ciemną noc". abym się 140 . modlitwy i gdy jest to moŜliwe. Módl się o określonych porach: po przebudzeniu. uczyń go częścią swojej codziennej praktyki oddania. jego układ odpornościowy odzyskał pełną sprawność. Jego Ŝycie skupiło się wokół praktyki duchowej. który jest dla ciebie najodpowiedniejszy. myślę. śył jak pustelnik .górach. Odkrył ją w sobie. przed snem. czego bardzo mu brakowało . zdobył uznanie w Stanach Zjednoczonych dzięki zdolności uzdrawiania. Oddanie. Ŝe kaŜda ciemna noc kończy się światłem. jak długo będę Ŝył . moŜe w połowie dnia i wieczorem. Poczuł. JeŜeli nie znamy takiej osoby. zaczął remontować dom. Podczas medytacji zaczął doświadczać stanów rozszerzonej świadomości. wprowadzając dietę leczniczą. nie miał pojęcia. Doświadczenia Pera nie tylko ukazują „ciemną noc duszy".

współpracy ze światem medycznym. Uzdrawianie duchowe znalazło się w centrum mojego Ŝycia. bym pamiętał o nich podczas swojej osobistej modlitwy. Owego dnia poczuła. Stwierdzenie tego bardzo mną wstrząsnęło. Ŝe chodzi mu o to. jak szczerze wierzyłem. gdy zrozumiał. prosząc. na który chorowała. co mam robić. Ludzie zaczęli się zwracać do mnie o pomoc. co powiedzą inni. Niemal natychmiast pojawiły się nowe moŜliwości. jakie udało mi się rozpoznać. Dokładnie przypominam sobie kobietę. leczącego za pomocą modlitwy. Wierzyłem w teologicznie pojmowaną moc Boga. Serce niemal mi stanęło. który utwierdził mnie w przekonaniu. Ŝe zrezygnuję z roli duchownego. jednak Boska moc uzdrawiania . by moc BoŜa uczyniła. wszedłem w głęboki konflikt z pewnym biskupem. które poznałem jeszcze jako ksiądz. która jest potęŜniejsza ode mnie. Pozostałem wierny mistycznym prawdom. Około dwustu z czterystu obecnych osób podeszło do przodu. bo choć formalnie zrezygnowałem z funkcji księdza. Tak teŜ zrobiła.jakby ktoś powiedział: »oto Twoja nowa toŜsamość«.sprawy jednak tak się potoczyły. iŜ dłuŜej nie chce być duchownym.« Czułem. aby jak najszybciej skończyć. co naleŜy. więc poprosiłem o przewodnictwo i intuicyjnie zacząłem kłaść na ludziach ręce. Nie czułem niczego poza strachem. rodzina mnie w tym wspierała. to stwierdzenie było jak grom z jasnego nieba . Sprawnie przesuwałem się od jednej osoby do drugiej. Usłyszała jednocześnie wewnętrzny głos." „Ciemna noc" Rona zaczęła się w 1987 roku. Ta trudna sytuacja zmusiła mnie do przyjrzenia się sobie i określenia na nowo. załamany i czułem się nie na miejscu. Byłem zaskoczony. Wtedy właśnie światło zaczęło powracać do mojego Ŝycia. jaki przechodziłem. Pomyślałem.to było coś nowego. przypomniałem sobie zdanie wypowiedziane w modlitwie przez świętego Franciszka: »Uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju. Ŝe gdy wreszcie podjąłem decyzję o odejściu. Joan Rivers przedstawiła mnie jako uzdrowiciela duchowego. Nie wiedziałem. a co. która jako pierwsza stanęła przede mną. W obliczu kryzysu toŜsamości.pomodlił za chore osoby. w jaki sposób mógłbym tej pomocy udzielić. poprzez które mogłaby działać. który powiedział jej. Ŝe tak uczynię. i przy jej udziale wykonywać swoją pracę." Ron jest teraz czołowym uzdrowicielem.nauczyciela. więc zapewniłem go. aby ponownie udała się do lekarza i przeprowadziła dodatkowe badania. nie pozwalał mi odejść. jakby błyskawica przeszyła jej ciało. PołoŜyłem na niej jedną dłoń. Kiedy wracałem po programie samolotem z Nowego Jorku. Bałem się wystąpić przeciwko świadomości grupowej .powiedział Ron . które znajdują się w grupie. Ŝe gdy odejdę. szczególnie moja rodzina. czuję. co od tamtego momentu wydarzyło się w jej Ŝyciu. Ŝe powinienem zawierzyć sile. RóŜne wydarzenia wywołały w nim niechęć do politycznej atmosfery panującej w Kościele i przekonanie. Ŝe nauki głoszone przez Kościół są niezgodne z nauczaniem Jezusa. Od tego czasu moje Ŝycie obrało kierunek. słuŜy pogłębianiu mojej świadomości duchowej. uda mi się przełamać ograniczenia religii i zyskać większą wiarygodność. Zastanawiając się nad tym. aby uczestniczyć w modlitwie. gdzie jest moje miejsce. zerwałem jednak z naukami religijnymi. Jednak lęk przed tym. W tym samym czasie otrzymałem zaproszenie do wystąpienia w telewizyjnym programie Joan Rivers. Wracając do Ŝycia. jakiego świadomie nie planowałem. co robiłem. Ŝe z powołania nadal nim jestem. postanowiłem zostać uzdrowicielem duchowym. Wyniki pokazały Ŝe nowotwór. Z powodu tego. męŜczyzna wszedł na podium i ogłosił: »Ron chciałby się pomodlić o uzdrowienie obecnych tu chorych«. niŜ gdybym pozostał księdzem. „Byłem zrozpaczony. postanowiłem. Uwolniłem się od wszelkich przywiązań. zniknął. drugą kreśląc z przyzwyczajenia znak krzyŜa. Mój udział polegałby na udostępnieniu tej sile duchowej siebie jako narzędzia. np. Choć od dwudziestu pięciu lat byłem księdzem. Wkrótce potem poznałem głęboko uduchowioną osobę . Gdy mu odpowiedziałem. który znajduje uznanie nie tylko wśród osób 141 . Po około czterech miesiącach ta sama kobieta przyszła do mojego kościoła. aby opowiedzieć o tym.

Czasami nadchodzi czas śmierci. a konkretna osoba musi utrzymać je w ruchu. Ŝe jedynym sposobem przetrwania tego piekła jest zwrócenie się do Boga i zaakceptowanie Jego warunków. stającej się punktem odniesienia. lecz takŜe tych. aby następnie wykorzystać ją dla dobra poszczególnych osób. powiedzieć Bogu: »Jestem gotów przyjąć Twoją łaskę i uŜyć jej jak Jezus to czynił. Ŝe zawsze moŜesz zostać wskrzeszony. bez względu na to. stał się cennym źródłem informacji dla wszystkich. dlatego musimy się nauczyć działać i myśleć mądrze. którzy przeszli tę drogę przed nami – chcemy mieć pewność. Prawdziwy kontakt to nie proszenie o coś. Jednostka musi rozwinąć osobiste i odpowiedzialne Ŝycie duchowe. Zazwyczaj otrzymują łaskę. bez względu na to. jeŜeli potrafimy zrozumieć. Ron mówi: „Pozwólcie. Choć ich słowa sugerują. Ŝe opuszczenie jest zapytaniem ze strony Boga: »Czy potrafisz wierzyć we mnie nawet w najciemniejszą z nocy?« W czasie tego opuszczenia załamuje się Twój duch i zdajesz sobie sprawę. co nie znaczy jednak. który pozwoli nam się poczuć silniejszymi od choroby. To nieporozumienie wynika z przekonania. boją się jednak poznać przyczyny. Ŝe najpierw wyjaśnię. aby mogła »dotknąć« nas w sposób. Dlatego staramy się skontaktować z tymi." Ron powrócił do odwiecznej formy uzdrawiania: poprzez wiarę. Czasami osoba musi doświadczyć choroby. Tak nie jest. jakie kierujemy do Niego. której ktoś sam nie posiada. Czy uzdrawianie poprzez modlitwę zdobywa uznanie w wyniku wzrostu świadomości duchowej wywołanej przez ruch New Age? Tak. Ŝe tak. Niektórzy umieją zdobyć się na odwagę. Ŝe mogę kogoś w czymś wyręczyć lub Ŝe mam moc. Ŝe po drugiej stronie będzie czekał na nas komitet powitalny. Teraz rozumiem. które pragną zostać uzdrowicielami. Ich konflikt wewnętrzny widać jak na dłoni. oraz słuŜyć swoim Ŝyciem innym i całemu stworzeniu. Uzdrowiciel z powołania ma za sobą doświadczenie »ciemnej nocy duszy« i opuszczenia przez Boga. w miłości. Modlitwa nie polega na słowach. Modlitwa jest świadomym kontaktem z Bogiem. To nie śmierć jest wrogiem. lecz lęk przed nią. co to znaczy być uzdrowicielem z powołania. Wiele osób określa siebie mianem uzdrowicieli i choć posiada dobre chęci. ale zwracanie się do Boga po to. Na jakie pytania szukałeś/aś odpowiedzi. tu i teraz. jak ciemna jest noc. z powodu których ich dusza tak cierpi. by kiedy modlę się z nimi. Jakie odpowiedzi na powyŜsze pytania wywołałyby największy lęk? 142 . dzięki któremu pozostajesz w łączności z Bogiem . nie mogę nazwać ich uzdrowicielami z powołania. Zachowujesz w świadomości wspomnienie »ciemnej nocy«. Śmierć moŜe być zakończeniem doświadczenia związanego z opuszczeniem. Taka osoba charakteryzuje się gotowością do przyjęcia energii Boga w modlitwie. aby móc stawić czoła swoim lękom i swojej negatywnej energii. Odpowiedz na pytania: 1. Błędem jest myślenie. Ŝe są w stanie zaakceptować Jego wolę. Ŝe kaŜdy moŜe być uleczony. Celem naszego pobytu na Ziemi jest przezwycięŜenie iluzji i odkrycie wewnętrznej mocy własnego ducha. którym muszę wybaczyć«. na czym polega prawdziwa modlitwa. pozwalającą pokonać chorobę fizyczną. Ja tylko »uruchamiam« te energie. Na czym polega uzdrawianie przez modlitwę? Polega na przywołaniu energii Boga. aby uzdrowić swoje lęki i wybaczyć tym. Dzięki swojemu zrozumieniu natury uzdrawiania poprzez modlitwę. Ŝe Bóg je opuścił lub Ŝe zostały przez Niego ukarane. w przewaŜającej części czujące. Czy moŜliwe jest uzdrowienie? Oczywiście. Gdy to rozumiemy. Jesteśmy odpowiedzialni za to. Ŝe ksiądz ma lepszy kontakt z Bogiem niŜ zwykły śmiertelnik.w pokorze i świadom. lecz na Ŝyciu z Bogiem.potrzebujących. a takŜe całej planety. to z pewnością tak nie myślą. o co odtąd zostaniesz poproszony. aby z Nim być. Po rozstaniu ze mną ludzie muszą kontynuować bycie z Bogiem. co tworzymy. Jacy ludzie szukają mojej pomocy? Osoby umierające. modlitwa staje się »lekarstwem«. modląc się lub medytując? 2.

10. zamiast modlić się z pełną czcią? 4. Których znanych sobie duchowych prawd nie przestrzegasz? Wymień je. Gdyby nagle Bóg postanowił udzielić Ci wszystkich potrzebnych wyjaśnień. 5. gdyby odpowiedź brzmiała: „Nie mam zamiaru ujawniać Ci czegokolwiek na tym etapie Twojego Ŝycia"? Co wtedy byś zrobił(a)? 8. Ŝe Bóg wyjaśni Ci przyczyny Twoich bolesnych doświadczeń? JeŜeli tak. 7. niŜ wyraŜasz mu wdzięczność? Czy zwykłeś/aś prosić Boga. Czy targujesz się z Bogiem? Czy skarŜysz się Bogu częściej. wymień jakich. jakie mogłyby nastąpić w Twoim Ŝyciu? 143 . Czy oczekujesz. dlaczego nie udało Ci się w niej wytrwać? 9. Ŝe Bóg Twojej religii jest prawdziwszy od tego. Czy obawiasz się wejść w głębszy kontakt z Bogiem z powodu zmian. jak wpłynęłoby to na Twoje Ŝycie? A jak zareagował(a)byś. który jest obecny w innych tradycjach duchowych? 6. to czy czujesz taką potrzebę? Czy znalazłeś/aś obiekty zastępcze dla swojej potrzeby oddania? JeŜeli tak. wymień je i określ swój stosunek do nich. Czy uwaŜasz.3. Czy zacząłeś i przerwałeś praktykę medytacji? JeŜeli tak. Czy jesteś oddany/a jakiejś ścieŜce duchowej? JeŜeli nie.

rysunek nr 6). czyli wykorzystywania modlitwy. szkół i domów. DąŜ wyłącznie do prawdy 7. sukces finansowy. degradacja środowiska naturalnego i kurczenie się warstwy ozonowej są kilkoma z wielu zagadnień o ponadnarodowym wymiarze. W kaŜdej sytuacji dopatruj się znaczenia energetycznego i nim się kieruj. zauwaŜamy. w myśl uniwersalnej prawdy: Wszystko jest jednością. Ŝe Ŝyjemy w niezwykle ciekawych czasach. Jego miejsce zajmuje dąŜenie do połączenia sił wielu narodów w celu przetrwania i bezpiecznego wejścia w nowe stulecie.Posłowie Przewodnik współczesnego mistyka Wiem. W ten sposób rozpoznasz. Pamiętaj o siedmiu uniwersalnych prawdach dotyczących ciała i duszy: 1. Choć wydaje się to dziwne. Jednak patrząc z poziomu czakry siódmej. Technika informacyjna jest fizycznym odzwierciedleniem naszych powiązań energetycznym. na seminariach uczących pozytywnego nastawienia czy w sporcie. Ŝe wszystkie przeszkody są iluzoryczne. którzy na poziomie fizycznym osiągają najlepsze rezultaty. ci. zarówno te fizyczne. charakteryzującej się komputeryzacją biznesu. Miłość jest siłą Boską 5. Jest zewnętrznym wyrazem tego. Aby uzyskać przewodnictwo. Ŝe mamy do czynienia z erą świadomości. Ŝe społeczność światowa jest nękana kryzysami. śyj tu i teraz 144 . co istnieje w naszych polach energetycznych. tak jak choroba pojedynczej osoby wymaga zmobilizowania i połączenia wszystkich sił organizmu i podporządkowania Ŝycia idei uzdrowienia. kiedy tracisz energię w wyniku lęków i negatywnych myśli. w programach dotyczących zdrowia i rozwoju. czy chodzi o opanowanie choroby. Informacja przekazywana drogą energetyczną wykorzystywana jest juŜ wszędzie: w holistycznym podejściu do zdrowia. ma znaczenie symboliczne. zmniejszanie się zasobów wody pitnej. „Era komunikacji" jest symbolem nowej świadomości globalnej. Z punktu widzenia pierwszej czakry energetyczny wiek cywilizacji określa się mianem „ery informacji". To przeobraŜenie nieuchronnie obejmie wszystkie aspekty kultury globalnej. Szanujcie siebie nawzajem 3. która wymaga od nas właściwych mistykom umiejętności pracy energią. w swoich działaniach wykorzystują energię. obserwując ich wpływ na własny układ energetyczny. To. Pamiętaj. jak i emocjonalne. Groźba katastrof globalnych wymaga od nas zjednoczenia sił. Poddaj własną wolę woli Boga 6. codziennie badaj swój układ energetyczny (zob. Wyczerpały się moŜliwości systemu działającego na zasadzie „dziel i rządź". Zmienia się coraz częściej nasz stosunek do mocy osobistej i duchowej. gdzie odpowiednia postawa i umiejętność wizualizacji jest równie waŜna jak trening fizyczny. sportowy czy w innej dziedzinie. Wskazówki dla współczesnego mistyka Myśl w kategoriach jedności. Ŝe wszyscy stanowimy jedność. które dotykają kaŜdego narodu. śyjemy pomiędzy dwiema formami rzeczywistości . Analizuj wszystkie swoje decyzje. medytacji i nieustającej analizy siebie i świadomości. Szanuj siebie 4. Wszystko jest jednością 2. śaden z dotychczasowych okresów nie jest do nich podobny. wszystkich „organów" i „systemów" naszego globalnego ciała. Patrz poprzez pryzmat symboliki.wewnętrzną i niematerialną a zewnętrzną i fizyczną. SkaŜenie radioaktywne. Bez względu na to. Ŝe nie ja pierwsza głoszę. obie ery są jednym i tym samym. wszyscy kroczymy tą samą ścieŜką.

145 .

ciała 146 . czy w jakiś sposób nie łamiesz ustalonych przez siebie zasad. błogosławiąc Ŝycie. Kontynuując analizę swojego codziennego Ŝycia. Następnie przywołaj do świadomości energię sakramentu komunii i zobacz. Przy piątej czakrze przywołaj energię sefir Chesed i Gewury. jak łączysz się z całym Ŝyciem. wykryjesz kaŜde osłabienie. abyś mógł się pozbyć iluzji. miłosierdzia i osądu. abyś mógł uniknąć powtarzania tego negatywnego wzorca. Przy trzeciej czakrze skoncentruj się na energii sefir Necach i Hod: wytrwałości i pełni. które podjąłeś względem siebie.Te proste i pełne mocy prawdy pomagają ponownie zestroić umysł. JeŜeli nie potrafisz dostrzec tej prawidłowości. zaakceptuj to. Przypomnij sobie o prawdzie związanej z sakramentem kapłaństwa: kaŜdy z nas ma szczególny dar do ofiarowania Ŝyciu i kaŜdy jest prowadzony ku jego realizacji. Następnie skoncentruj się na symbolicznym znaczeniu sakramentu chrztu. moŜesz odzyskać swojego ducha. Ŝe oszukiwałeś innych. 2. abyśmy rozminęli się z naszym Ŝyciowym celem. wykorzystując poniŜsze wskazówki: Przy pierwszej czakrze skup się na energii sefiry Szechiny i poczuj. Zastanów się nad sposobem swojego postępowania i oceń. 3. wyślij do nich pozytywną energię. i jeŜeli uznasz.połączenia z boskością i sakramentu ostatniego namaszczenia. i gdy odpowiedź jest twierdząca. zastanów się nad swoimi intencjami. które Tobą władają. czy w dostatecznym stopniu troszczysz się o siebie i wywiązujesz z zobowiązań. Dla siódmej czakry przywołaj energię sefiry Keter . Boskiej mądrości i zrozumienia. Ŝe obecność kaŜdej osoby w Twoim Ŝyciu ma swoje Boskie przyczyny. która powoduje zamęt lub Cię przeraŜa. jaki lęk spowodował to zachowanie. Codzienna medytacja Dodatkowo. Zastanów się nad słowami. Rozpoczynając od pierwszej. Na tym polega wykorzystanie energii sakramentu spowiedzi. JeŜeli mówiłeś nieprawdę. Ŝe zraniłeś te osoby. w codziennej medytacji koncentruj się kolejno na kaŜdej z czakr. JeŜeli tak. Poprzez oddech pozwól Boskiej energii wejść do Twojego umysłu. której prawdy nie przestrzegasz. Przechodź kolejno przez czakry. JeŜeli Twoja energia jest negatywna lub skaŜona lękiem. a potem swoją rodzinę. zapytaj: „Jaki lęk pozbawia energii tę część ciała?" Po czym weź głęboki oddech i świadomie odłącz swoją energię od tego lęku. poproś. Skoncentruj się na energii danej czakry i poczuj. Przy czwartej czakrze skoncentruj się na energii sefiry Tiferet -miłości i współczuciu. jak zwiększa się jej aktywność w tej części ciała. Przywołaj odpowiadające danej czakrze ochronne energie sefiry lub sakramentu. Przy szóstej czakrze skoncentruj się na energii sefir Chochmy i Biny. oraz przyjrzyj się swojemu sposobowi myślenia na temat innych i siebie. Stosując te prawdy jako wyznaczniki. Poproś. Przy drugiej czakrze skoncentruj się na sefirze Jesod i poczuj energię. postępuj w sposób następujący: 1. takŜe w szerszym znaczeniu. na jakie się zgodziłeś. jaką uwalniasz z tego miejsca w aktach tworzenia. Uświadamiając sobie. ciało i ducha z Boską świadomością. Następnie zastanów się. Oceń. co symbolizuje sakrament małŜeństwa. Zadaj sobie pytanie: „Czy tracę energię?". czy w wystarczającym stopniu otaczasz miłością siebie i innych oraz czy wyraŜasz miłość w aktach wybaczenia. Następnie skieruj swoją uwagę na energię sakramentu bierzmowania i związany z nią obowiązek szanowania siebie. zastanów się głębiej nad znaczeniem honoru i poproś o pomoc. świadomie doprowadzając do końca niedokończone sprawy i uwalniając się od nich. abyś mógł dochować wierności własnym zasadom. Nie jest moŜliwe. i określ. zwróć się o mądrość i zrozumienie sytuacji. by światło napłynęło do tego lęku i dało Ci siłę. które wypowiadasz do innych.

co robię. na zawsze pozostanę wdzięczna losowi za to. które wspierały mnie w pracy i pisaniu tej ksiąŜki. Wiele zawdzięczam takŜe jego cudownej Ŝonie. Jesteśmy kościołem. rozwiniesz umiejętność odczytywania energii i odczuwania prowadzenia intuicyjnego. On takŜe jest jednym z moich najdroŜszych przyjaciół. naszej wspaniałej sekretarce o umiejętnościach rodem spod znaku Panny. Moje Ŝycie jest pełne przyjaciół. jak i za przyjaźń. nie sądzę. zewnętrznego rozwiązania dla wszystkich problemów. czym mnie obdarował. Mary-Charlotte. za częste wspieranie mnie i ogromną pracowitość. dziękując jej za pracę korektorską. z jakiej gliny jesteśmy ulepieni. Karin Wood. umysłu i ducha. bym się zajmowała tym. którą pragnęłam przelać na papier. Niezmiernie cenię jej poczucie humoru i energię. niezwykły talent. będziesz mógł wzmocnić poczucie równowagi w układzie energetycznym. Ta codzienna medytacja pozwoli Ci diagnozować stan zdrowia własnego ciała. Ŝe wiele lat temu zetknął nas ze sobą. Podziękowania Jestem wdzięczna wielu osobom. Jestem takŜe wielkim dłuŜnikiem Janet Biehl. których kocham i podziwiam. Naszym zadaniem jest poznawanie siebie i osiągnięcie dojrzałości duchowej. Gdy zrozumiemy. Dziękuję takŜe drugiej redaktorce. doradcą i przewodnikiem. powiernikiem. Wiele zawdzięczam mojej redaktorce. z którymi współpracuje. by wyrazić to. Musimy tylko zamknąć oczy i poczuć energię sakramentów. Badając siebie w ten sposób. Jestem jej niezmiernie wdzięczna za jej niewyczerpany optymizm. Normanem Shealym. co czuję w związku z tym. Gdyby nie on. pozbawi siły Twoje lęki i wzmocni ducha. Od tego czasu wspólnie się uczyłyśmy. C. Łącząc się w ten sposób ze swoim ciałem i duchem. Jesteśmy nią. aby móc i umieć Ŝyć w sposób pełen znaczenia dla nas samych oraz dla osób z naszego otoczenia. ciepło i troskę. zwłaszcza Ŝe w trakcie pracy zmieniłam koncepcję ksiąŜki. których Ŝycie i praca są dla mnie źródłem nieustannego natchnienia. 147 . aszramem. Nosimy w sobie boskość. która nas łączy. Dodatkowo regularnie przypominaj sobie archetyp ziemi obiecanej. Głęboką wdzięczność czuję dla Neda Leavitta za zapoczątkowanie tego projektu oraz za jego niezaleŜność i fachowość. Leslie Meredith. Podziwiam jej akademicki umysł i wielkie oddanie sprawie rozpowszechniania pracy autorów. Jednak przede wszystkim. jak Ŝyć w sposób duchowy. W oparciu o siłę ducha moŜemy pokonać kaŜdy problem. łączeniu zasad fizyki z buddyzmem Zen. co Leslie potrafiła w pełni zrozumieć. w połączeniu ze szczerym pragnieniem uczenia się ze swoich doświadczeń. Zadaniem tego obrazu nie jest zachęcanie nas do poszukiwania jednego. zbuduj system zasad. który będzie odzwierciedleniem Twojej istoty duchowej. gdzie moŜemy odkryć własną moc. osobistej redaktorce Dorothy Mills -zarówno za jej profesjonalne wsparcie. synagogą.i duszy.przeprowadzania analizy nawet co godzinę. która zasila nasz układ biologiczny. która została moją serdeczną przyjaciółką i członkiem naszego zespołu. Dorothy jest dla mnie skarbnicą siły i optymizmu. Mądrość jest zapisana w nas. Przez ponad dziesięć lat prowadziłam badania wspólnie z doktorem medycyny. stanowiąc źródło mocy. nie pozostaje nam nic innego. ucząc się języka ducha. Rozwijanie tych zdolności wymaga codziennej praktyki. sefir i czakr. Ten prosty akt świadomości. w tym takŜe mojej. Utalentowana lekarka i pisarka. a takŜe oddanie medycynie holistycznej. Christiane Northrup. taka jest Boska obietnica. Era świadomości nie polega na tworzenia nowych teorii duchowych lub na prowadzeniu eksperymentów myślowych słuŜących np. Z głębi serca dziękuję mojej kochanej. Szczerze dziękuję za pomoc Robercie Howard. ale przede wszystkim za zrozumienie wizji. pięć lat temu zaproponowała mi współpracę. lecz skierowanie nas do wnętrza. a w trudnych okresach . Wdzięczność to za mało.

wielebnej Suzanne Fageol. Z powodu nawału pracy nie mogłam odpisywać na Wasze listy i odpowiadać na telefony. Jest jednym z błogosławieństw. Ŝe mogłam otrzymać jego nieustanne wsparcie. Ronowi Roth. Tomowi Williamsowi. Pauli Daleo. jakimi obdarował mnie Bóg. których było wiele w ostatnich dwóch latach. siłę ducha i wspaniałomyślność. którymi tak często mnie obdarowywała. Jesteście moim błogosławieństwem. Pragnę takŜe podziękować Elmerowi Greenowi. Sabinę Kurjo. jakie prowadziłyśmy. Te wspaniałe osoby pomagają mi przetrwać trudne okresy. Rheę Baskin. Paul Fundson. Susie Marco.Dziękuję mgr Joan Borysenko za słowa wsparcia dla mojej pracy. Allison i Joey. kiedy najbardziej jej potrzebowałam. A jej postawa osoby. którzy sprawiają. nadal mnie inspiruje. Wiele się nauczyłam od niej o uzdrawianiu. Do Tami Simon. Zawsze była otwarta na moje pomysły. Dziękuję za jej cierpliwość. Ze względu na Waszą uczciwość i niezłomne zasady współpraca z Wami jest czymś więcej niŜ przyjemnością. Ŝe 148 . czuję wdzięczność za to. przyjaźń. Kathy Musker. załoŜycielki Sounds True Recording. Lynn Bell. Barlett. Ciepło wspominam nasze rozmowy dotyczące moich koncepcji Boga. czuję miłość i jestem wdzięczna za jej wsparcie. Carol Hasler. Judy Butt-ner. zawsze będę ceniła ich pomoc. DeLacy Sarantos i wielu innym. która zna siłę wiary. Johnowi Mayowi. nasze serca są jednym. ojcu techniki biofeedbacku. którzy wzbogacają moje Ŝycie. gdy potrzebowałam jej pomocy. Z całego serca dziękuję Nancy W. Swoją miłością otaczam M. Na zawsze pozostanę wdzięczna swoim serdecznym przyjaciółkom i przyjaciołom. a których obecności szczególnie potrzebowałam w trakcie pisania tej ksiąŜki: Eileen Kee. zapewnili mi duchowe wsparcie. Matka nigdy nie zniechęcała mnie do poszukiwania prawdy. siła charakteru i niewyczerpana energia pomogły mi nie tylko napisać tę ksiąŜkę. Sisce Pothoff. W Waszej organizacji spotkałam się z troską. których zaniedbywałam przez ostatnie dwa lata. Ŝe moje Ŝycie utkane jest z przyjaźni. Bez Waszego zaangaŜowania i uwag nie potrafiłabym napisać tej ksiąŜki. w którym dorastałam. gdy byłam na studiach. śadne słowa nie wyraŜą wdzięczności. Mona Lisa Schulz. Eddie Junior. Wasze ciepło i gościnność pomogły mi znowu poczuć się u siebie po powrocie do miejsca. Najbardziej pragnę podziękować swojej rodzinie. jak bardzo były szalone. A. Pragnę wyrazić ogromne uznanie dla wszystkich tych. Znalazłam w niej przyjaciółkę na całe Ŝycie. niŜ potrafię to wyrazić słowami. Jej troska. i które nieraz przeciągały się do późna w nocy. głębię i dowcip. a w szczególności mojej drogiej mamie. Jimowi Garrisonowi. którą okazywała wobec mojej komputerowej niewiedzy. Dziękuję takŜe pracownikom Danny's Dęli za codzienne dostarczanie mi kawy cappuccino „bez cynamonu". Wiedząc. Penny Tomkins. Bjorkman. Stanowicie nieocenioną pomoc i inspirację. Paulowi Fundsenowi. Utalentowany uzdrowiciel. komputerowej czarodziejce. szczególnie w najcięŜszych okresach. Dawidowi Luce. Łączy nas takŜe wspólne dziedzictwo duchowe. Ron Roth. Szczerze przepraszam wszystkich. Dr Green zdobył światowe uznanie w dziedzinie badań ludzkiej świadomości i dlatego dumna jestem. która poruszyła mnie bardziej. Ŝe wszyscy jesteście nieodłączną częścią mojego Ŝycia. Carol Simmons. który słuŜył mi fachową radą przy realizacji tego projektu. jaką dla Was czuję. od której zawsze otrzymywałam miłość i wsparcie. która wiele razy odwiedzała mnie w domu. Źródłem wielkiej radości w moim Ŝyciu są moi bracia Edward i Joseph. Kaare Sorenson. ich Ŝony Amy i Mary Pat oraz ich dzieci Sarah. Mgr Clarisse Pinkola Estes poznałam na krótko przed rozpoczęciem pisania tej ksiąŜki. wiedzę. dodawała mi odwagi. wizjonerka. dr med. Angela. Kevinowi Todeshi. i drogi przyjaciel. Peterowi Breyowi. Kathalin Walker i resztę zespołu The Conference Works. Carole Dean. ogromna miłość. Fredowi Matzerowi. Jestem jej wdzięczna za jej geniusz. którzy wspierali moją pracę uczestnicząc w warsztatach i wykładach. Cudowna kobieta. ale i uzdrowić samą siebie. bez względu na to.

Dziękuję swoim kuzynom i kuzynkom. co robię. Wandę.Ŝyję. Jesteście moim „domem". których tak bardzo kocham. Chrissy i Ritchiego. za wsparcie i otuchę. Ŝe siebie mamy. choć zdaję sobie sprawę z tego. ojca Len. Dobrze jest Ŝyć w świadomości. czym się zajmuję. 149 . Tak więc otaczam swoją miłością Marilyn i Mitcha. Ŝe przez większość czasu nie mieli pojęcia o tym. Tak bardzo jestem wdzięczna. w tym takŜe moją cudowną ciotkę Gen. Ŝe bezwarunkowo akceptują to. która odeszła od nas do Nieba. ciotkę Virginię i wszystkich pozostałych. Mitcha. Pam i Andiego.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->