FIAT STILO DUCATO

INSTRUKCJA OBS¸UGI

Instrukcja obs∏ugi stanowi w∏asnoÊç Fiat Auto Poland S.A. który udost´pnia instrukcj´ nieodp∏atnie u˝ytkownikom pojazdów samochodowych marki Fiat, Alfa Romeo i Lancia do korzystania w celu zaspokojenia potrzeb w∏asnych zwiàzanych z u˝ytkowaniem wy˝ej wymienionych pojazdów. Inny sposób wykorzystania instrukcji, w szczególnoÊci w celach zarobkowych, wymaga pisemnej zgody Fiat Auto Poland S.A.

OBS¸UGA I TROSKA SPIS DANE

W RAZIE AWARII

LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO WYPOSA˚ENIE SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA SAMOCHODU I KOMUNIKATY

Szanowni Paƒstwo! Dzi´kujemy za wybór Fiata i gratulujemy trafnego zakupu Fiata Ducato. Przygotowana przez nas Instrukcja umo˝liwi oceniç jakoÊç tego samochodu. Zalecamy przeczytaç wszystkie jej rozdzia∏y przed przygotowaniem si´ do pierwszej jazdy. Przedstawiono w niej informacje, zalecenia i ostrze˝enia, których przestrzeganie pomo˝e w pe∏ni wykorzystaç walory Waszego samochodu. Przypominamy ponadto, ˝e samochód mo˝e zostaç poddany ca∏kowitemu recyklingowi; je˝eli Wasz Fiat Ducato b´dzie musia∏ byç z∏omowany, firma umo˝liwi poddanie zu˝ytego samochodu odpowiedniej obróbce ekologiczne zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami legislacyjnymi. Dla Êrodowiska naturalnego korzyÊç jest podwójna: nic si´ nie traci i nie rozprasza, a jednoczeÊnie zmniejsza si´ zu˝ycie surowców. Zaleca si´ uwa˝nie przeczytaç ostrze˝enia i zalecenia, poprzedzone symbolami: odnoszàce si´ do bezpieczeƒstwa osób odnoszàce si´ do integralnoÊci samochodu odnoszàce si´ do ochrony Êrodowiska W za∏àczonej Ksià˝ce gwarancyjnej podane sà ponadto us∏ugi jakie Fiat oferuje swoim Klientom: potwierdzenie wykonania przeglàdów okresowych i wymian oleju. zakres us∏ug dodatkowych zarezerwowanych dla Klientów Fiata. ˚yczymy mi∏ej lektury i szcz´Êliwej podró˝y!

W Instrukcji obs∏ugi opisane sà wszystkie wersje Fiata Ducato, dlatego nale˝y wziàç pod uwag´ tylko informacje, które odnoszà si´ do wyposa˝enia, silnika i wersji przez Paƒstwa nabytej.

WARTO WIEDZIEå!
NA STACJI PALIW

Tankowaç samochód wy∏àcznie olejem nap´dowym autoryzowanym odpowiadajàcym specyfikacji europejskiej EN590.

K

U˝ywanie innych produktów lub mieszanek mo˝e nieodwracalnie uszkodziç silnik z konsekwencjà utraty gwarancji.

URUCHAMIANIE SILNIKA

Upewniç si´ czy dêwignia hamulca postojowego jest zaciàgni´ta; ustawiç dêwigni´ zmiany biegów na luzie; wcisnàç do oporu peda∏ sprz´g∏a, nie naciskaç peda∏u przyspieszenia, obróciç kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu w pozycj´ MAR i zaczekaç na zgaÊni´cie lampki sygnalizacyjnej Y i m; nast´pnie obróciç go w pozycj´ AVV i zwolniç natychmiast po uruchomieniu silnika.

PARKOWANIE NA ¸ATWO PALNYCH MATERIA¸ACH

W czasie funkcjonowania, katalizator osiàga bardzo wysokà temperatur´, dlatego nie parkowaç samochodu na chwastach, suchych liÊciach trawie lub innych materia∏ach ∏atwo palnych – grozi po˝arem.

OCHRONA ÂRODOWISKA

Aby zagwarantowaç najlepszà ochron´ Êrodowisku, samochód wyposa˝ono w system, który przeprowadza ciàg∏à diagnostyk´ komponentów odpowiedzialnych za emisj´ zanieczyszczeƒ.

URZÑDZENIA ELEKTRYCZNE AKCESORIA

Je˝eli po zakupie samochodu mamy zamiar zainstalowaç dodatkowe akcesoria, wymagajàce zasilania elektrycznego (z ryzykiem stopniowego roz∏adowania akumulatora), nale˝y zwróciç si´ do ASO Fiata, która okreÊli ca∏kowity pobór pràdu i ustali czy instalacja w samochodzie wytrzyma wymagane obcià˝enie elektryczne.

KARTA KODOWA „CODE card”

Przechowywaç jà w bezpiecznym miejscu, nie w samochodzie. Zaleca si´ mieç zawsze przy sobie odnotowany kod elektroniczny, podany na „CODE card”.

OBS¸UGA OKRESOWA

W∏aÊciwie obs∏uga umo˝liwia d∏ugotrwa∏e, bezawaryjne u˝ytkowanie samochodu, bezpiecznà jazd´, zapewni ochron´ Êrodowisku i niskie koszty eksploatacji.

W INSTRUKCJI OBS¸UGI...

... zawarte sà informacje, zalecenia i ostrze˝enia istotne dla prawid∏owej eksploatacji, bezpieczeƒstwa jazdy i dla d∏ugotrwa∏ego u˝ytkowania Waszego samochodu. Nale˝y zwróciç szczególnà uwag´ na symbole " (bezpieczeƒstwo osób), # (ochrona Êrodowiska), ! (integralnoÊç samochodu).

DESKA LAMPKI ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

D E S K A R O Z D Z I E L C Z A I S T E R O WA N I E
DESKA ROZDZIELCZA .................................................. SYMBOLIKA.................................................................. SYSTEM FIAT CODE ...................................................... KLUCZYKI .................................................................... 5 6 6 8 ÂWIAT¸A ZEWN¢TRZNE................................................ 74 CZYSZCZENIE SZYB ...................................................... 77 CRUISE CONTROL ........................................................ 79 LAMPY SUFITOWE........................................................ 81 WY¸ÑCZNIKI ................................................................ 82 WY¸ÑCZNIK BLOKUJÑCY PALIWO I ZASILANIE ELEKTRYCZNE .............................................................. 84 WYPOSA˚ENIE WEWN¢TRZNE...................................... 85 TACHOGRAF ................................................................ 91 DRZWI ........................................................................ 92 PODNOÂNIKI SZYB........................................................ 97 POKRYWA KOMORY SILNIKA........................................ 98 BAGA˚NIK DACHOWY/ NA NARTY................................ 100 REFLEKTORY ................................................................ 101 SYSTEM ABS ................................................................ 102 SYSTEM ESP ................................................................ 103 SYSTEM EOBD .............................................................. 106 CZUJNIKI PARKOWANIA................................................ 107 RADIOODTWARZACZ.................................................... 108 AKCESORIA ZAKUPIONE PRZEZ U˚YTKOWNIKA ............ 109 TANKOWANIE .............................................................. 110 OCHRONA ÂRODOWISKA NATURALNEGO .................... 112

ALARM ELEKTRONICZNY .............................................. 13 WY¸ÑCZNIK ZAP¸ONU.................................................. 15 ZESTAW WSKAèNIKÓW................................................ 16 WSKAèNIKI .................................................................. 17 WYÂWIETLACZ CYFROWY ............................................ 20 WYÂWIETLACZ WIELOFUNKCYJNY................................ 26 TRIP COMPUTER .......................................................... 35 SIEDZENIA.................................................................... 37 ZAG¸ÓWKI .................................................................. 43 KIEROWNICA .............................................................. 44 LUSTERKA WSTECZNE ZEWN¢TRZNE ............................ 45 OGRZEWANIE I WENTYLACJA ...................................... 47 KLIMATYZACJA MANUALNA ........................................ 51 KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA.................................. 55 OGRZEWANIE DODATKOWE ........................................ 65 OGRZEWANIE DODATKOWE NIEZALE˚NE .................... 66 OGRZEWANIE DODATKOWE TYLNE .............................. 72 KLIMATYZACJA DODATKOWA TYLNA............................ 73

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

4

Wyst´powanie i rozmieszczenie wy∏àczników, wskaêników oraz lampek sygnalizacyjnych mo˝e byç ró˝ne w zale˝noÊci od wersji.

rys. 1

F0N0001m

1. Wyloty powietrza sta∏e boczne – 2. Wyloty powietrza boczne regulowane -. 3. Dêwignia lewa: sterowanie Êwiat∏ami zewn´trznymi – 4. Zestaw wskaêników i lampki sygnalizacyjne – 5. Dêwignia prawa: sterowanie wycieraczkami szyby przedniej, wycieraczkà szyby tylnej, trip computer – 6. Wyloty powietrza Êrodkowe regulowane – 7. Radioodtwarzacz (gdzie przewidziano – 8. Pó∏ka/ Air bag przedni pasa˝era (gdzie przewidziano) – 9. Schowek – 10. Zapaliczka/ gniazdko pràdowe 12V – 11. Sterowanie ogrzewaniem/ wentylacjà/ klimatyzacjà – 12. Wy∏àczniki w desce rozdzielczej – 13. Dêwignia zmiany biegów – 14. Wy∏àcznik zap∏onu – 15. Dêwignia regulacji kierownicy – 16. Air bag przedni kierowcy – 17. Zespó∏ przycisków: regulacja po∏o˝enia reflektorów/ wyÊwietlacza cyfrowego/ wyÊwietlacza wielofunkcyjnego.

5

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

DESKA LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA I STEROWANIE I KOMUNIKATY

DESKA ROZDZIELCZA

DESKA LAMPKI ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

SYMBOLIKA
Na niektórych komponentach samochodu lub w nich pobli˝u umieszczone sà specyficzne kolorowe naklejki, z symbolami, które przyciàgajà uwag´ i nakazujà zachownie szczególnej ostro˝noÊci u˝ytkownikowi, gdy znajdzie si´ w ich pobli˝u.
rys. 2
F0N0002m

SYSTEM FIAT CODE
Jest systemem elektronicznej blokady silnika, który zwi´ksza zabezpieczenie przed próbami kradzie˝y samochodu. Uaktywnia si´ automatycznie po wyj´ciu kluczyka z wy∏àcznika zap∏onu. Ka˝dy kluczyk posiada w uchwycie elektroniczne urzàdzenie, które przesy∏a sygna∏ w fazie uruchamiania silnika, przez anten´ wbudowanà w wy∏àcznik zap∏onu. Sygna∏ sk∏ada si´ z „has∏a”, zmieniajàcego si´ przy ka˝dym uruchomieniu, za pomocà którego centralka rozpoznaje kluczyk i umo˝liwia uruchomienie silnika.

Pod pokrywà komory silnika rys. 2 jest naklejka zbiorcza z opisem tych symboli.

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

6

Przy ka˝dym uruchomieniu, obracajàc kluczyk w pozycj´ MAR, centralka systemu Fiat CODE przesy∏a do centralki kontroli silnika kod rozpoznania, aby dezaktywowaç zablokowane funkcje. Przes∏anie kodu rozpoznania mo˝liwe jest po rozpoznaniu przez centralk´ systemu Fiat CODE kodu przesy∏anego z kluczyka. Obracajàc kluczyk w pozycj´ STOP, system Fiat CODE dezaktywuje funkcje centralki kontroli silnika. Je˝eli podczas uruchamiania silnika kod nie zostanie rozpoznany prawid∏owo, w zestawie wskaêników zaÊwieci si´ lampka sygnalizacyjna Y razem z komunikatem wizualnym na wyÊwietlaczu (patrz rozdzia∏ „Lampki sygnalizacyjne i komunikaty”).

OSTRZE˚ENIE Ka˝dy kluczyk posiada swój w∏asny kod, który musi byç zapami´tany w centralce systemu. Aby zapami´taç nowe kluczyki, maksymalnie 8, zwróç si´ do ASO Fiata.

Je˝eli lampka sygnalizacyjna Y zaÊwieci si´, oznacza ˝e system przeprowadza autodiagnostyk´ (na przyk∏ad z powodu spadku napi´cia). Je˝eli lampka sygnalizacyjna Y Êwieci si´ nadal, zwróciç si´ do ASO Fiata.

Mocne uderzenia kluczykiem mogà uszkodziç komponenty elektroniczne znajdujàce si´ w uchwycie kluczyka.

7

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

DESKA LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA I STEROWANIE I KOMUNIKATY

FUNKCJONOWANIE

W tym przypadku obróciç kluczyk w pozycj´ STOP i nast´pnie w MAR; je˝eli zablokowanie nie ustàpi, spróbowaç uruchomiç silnik pozosta∏ym kluczykiem. Je˝eli i to nie przyniesie rezultatu, zwróciç si´ do ASO Fiata.

ZaÊwiecenie si´ lampki Y podczas jazdy

DESKA LAMPKI ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

KLUCZYKI
CODE CARD rys. 3

Z samochodem, razem z kluczykami przekazywanymi w dwóch egzemplarzach, dostarczana jest karta kodowa „CODE card” na której podano: A kod elektroniczny B kod mechaniczny kluczyków dla komunikowania si´ z ASO Fiata w przypadku potrzeby duplikatów kluczyków. OSTRZE˚ENIE Aby zagwarantowaç skutecznoÊç dzia∏ania urzàdzeƒ elektronicznych znajdujàcych si´ w kluczykach, unikaç ich nas∏onecznienia.
rys. 3
F0N0003m

rys. 4 KLUCZYK Z PILOTEM rys. 4

F0N0004m

W przypadku zmiany u˝ytkownika samochodu niezb´dne jest aby nowy u˝ytkownik otrzyma∏ wszystkie kluczyki i kart´ kodowà „CODE card”.

Wk∏adka metalowa A jest sk∏adana w uchwyt kluczyka i s∏u˝y do: wy∏àcznika zap∏onu; zamków drzwi; otwarcia/zamkni´cia korka wlewu paliwa (gdzie przewidziano). Aby roz∏o˝yç wk∏adk´ metalowà, nacisnàç przycisk B. Aby jà z∏o˝yç w uchwyt kluczyka, wykonaç nast´pujàce operacje: przytrzymujàc naciÊni´ty przycisk B przesunàç wk∏adk´ metalowà A; zwolniç przycisk B i obróciç wk∏adk´ metalowà A do us∏yszenia dêwi´ku zablokowania, gwarantujàcego jej prawid∏owe zamkni´cie.

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

8

Przycisk Ø s∏u˝y do zablokowania wszystkich drzwi. Przycisk ∞ s∏u˝y do odblokowania drzwi komory ∏adunkowej. Po odblokowaniu drzwi, zaÊwieci si´, przez okreÊlony czas, lampa sufitowa.
rys. 5
F0N0145m

Dla niektórych wersji przewidziany jest kluczyk z pilotem i 2 przyciskami Á i Ë rys. 5. Przycisk Á s∏u˝y do zablokowania wszystkich drzwi. Przycisk Ë s∏u˝y do odblokowania wszystkich drzwi.

9

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

DESKA LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA I STEROWANIE I KOMUNIKATY

UWAGA Naciskaç przycisk B tylko gdy kluczyk znajduje si´ w pewnej odleg∏oÊci od cia∏a, w szczególnoÊci od oczu i od elementów ulegajàcych uszkodzeniu (np. ubranie). Nie pozostawiaç kluczyka w samochodzie, uniknie si´ manewrowania nim, szczególnie przez dzieci i przypadkowego naciÊni´cia przycisku.

Przycisk Æ s∏u˝y do odblokowania drzwi przednich.

DESKA LAMPKI ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

Zamawianie dodatkowych pilotów

System mo˝e rozpoznaç do 8 pilotów. W razie koniecznoÊci zamówienia nowego pilota, zwróciç si´ do ASO Fiata, przynoszàc ze sobà kart´ kodowà „CODE card”, dokument to˝samoÊci i dokument potwierdzajàcy w∏asnoÊç samochodu.
rys. 6 Sygnalizacja diody w desce rozdzielczej
F0N0114m

rys. 7 Wymiana baterii w pilocie rys. 7

F0N0005m

Po zablokowaniu drzwi dioda A-rys. 6 zaÊwieci si´ na oko∏o 3 sekundy, po czym b´dzie migaç (funkcja czuwania). Je˝eli przy blokowaniu drzwi, którekolwiek drzwi lub pokrywa baga˝nika nie sà dok∏adnie zamkni´te, dioda miga szybciej wraz z kierunkowskazami.

Aby wymieniç bateri´, wykonaç nast´pujàce operacje: nacisnàç przycisk A i ustawiç wk∏adk´ metalowà B w pozycji otwarcia; obróciç Êrub´ C na : u˝ywajàc Êrubokr´ta z cienkà koƒcówkà; wysunàç kaset´ z baterià i wymieniç bateri´ E przestrzegajàc biegunowoÊci; wsunàç kaset´ z baterià D do wn´trza uchwytu kluczyka i zablokowaç jà obracajàc Êrub´ C na ; .

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

10

Cz´Êç metalowa A kluczyka jest sta∏a. Kluczyk s∏u˝y do: wy∏àcznika zap∏onu: zamków drzwi: otwarcia/zamkni´cia korka wlewu paliwa.
rys. 8
F0N0006m

11

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

DESKA LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA I STEROWANIE I KOMUNIKATY

Roz∏adowane baterie sà szkodliwe dla Êrodowiska, dlatego powinny byç zbierane w odpowiednich pojemnikach, zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami lub mogà byç dostarczane do ASO Fiata, która zajmie si´ ich z∏omowaniem.

KLUCZYK MECHANICZNY rys. 8

DESKA LAMPKI ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

Poni˝ej przedstawiono zbiorczo g∏ówne funkcje uaktywniane kluczykami (z i bez pilota):
Typ kluczyka Odblokowanie zamków Obróciç kluczyk w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (po stronie kierowcy) Obróciç kluczyk w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (po stronie kierowcy) Nacisnàç krótko przycisk Æ Miganie kierunkowskazów (tylko kluczyk z pilotem) Dioda czuwania 2 migni´cia Zgaszona Zablokowanie zamków z zewnàtrz Obróciç kluczyk w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (po stronie kierowcy) Obróciç kluczyk w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (stronie kierowcy) Nacisnàç krótko przycisk Ø 1 migni´cie Âwieci si´ przez oko∏o 3 sekundy i nast´pnie miga w stanie czuwania W∏àczenie Dead lock (gdzie przewidziano) Odblokowanie zamka komory ∏adunkowej Opuszczanie szyb (gdzie przewidziano) Podnoszenie szyb (gdzie przewidziano)

Kluczyk mechaniczny

– – – –

Kluczyk z pilotem

Podwójne nacisnàç przycisk Ø 3 migni´cia Dwa migni´cia i nast´pnie miga w stanie czuwania

Nacisnàç krótko przycisk ∞ 2 migni´cia Miga w stanie czuwania

Nacisnàç d∏u˝ej (powy˝ej 2 sekund) przycisk Æ 2 migni´cia Zgaszona

Nacisnàç d∏u˝ej (powy˝ej 2 sekund) przycisk Ø 1 migni´cie Miga w stanie czuwania

OBS¸UGA SAMOCHODU

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OSTRZE˚ENIE Manewr opuszczania szyb jest konsekwencjà sterowania odblokowaniem drzwi; manewr podnoszenia szyb jest konsekwencjà sterowania zablokowaniem drzwi.

12

Alarm, przewidziany jest dodatkowo przy wszystkich funkcjiach pilota poprzednio opisanych i sterowany jest odbiornikiem umieszczonym pod deskà rozdzielczà obok skrzynki bezpieczników.
INTERWENCJA ALARMU

OSTRZE˚ENIE Funkcja blokowania silnika gwarantowana jest przez Fiat CODE, która uaktywnia si´ automatycznie po wyj´ciu kluczyka z wy∏àcznika zap∏onu.
W¸ÑCZENIE ALARMU

Je˝eli alarm wyemituje sygna∏ akustyczny pomimo dok∏adnie zamkni´tych drzwi, pokrywy komory silnika i komory ∏adunkowej, oznacza to uszkodzenie w funkcjonowaniu systemu. Zwróciç si´ do ASO Fiata. OSTRZE˚ENIE Dzia∏ajàc na zamek centralny za pomocà wk∏adki metalowej kluczyka, alarm nie w∏àczy si´. OSTRZE˚ENIE Alarm jest dostosowany do odpowiednich norm w ró˝nych krajach.
WY¸ÑCZENIE ALARMU

Alarm interweniuje w nast´pujàcych przypadkach; ❒ otwarcia niedozwolonego drzwi lub pokrywy komory silnika (zabezpieczenie obwodowe); ❒ dzia∏ania na wy∏àcznik zap∏onu (obrót kluczyka na MAR); ❒ przeci´cia przewodów akumulatora; ❒ podniesienie/ przechylenie anomalne samochodu. W zale˝noÊci od rynku, interwencja alarmu powoduje w∏àczenie syreny i Êwiate∏ kierunkowskazów (przez oko∏o 26 sekund). Sposób interwencji i iloÊç cykli mogà byç ró˝ne w zale˝noÊci od rynku. Przewidziano przy tym maksymalnà iloÊç cykli akustycznych/wizualnych, po zakoƒczeniu których system wraca do normalnego funkcjonowania kontrolnego.

Gdy drzwi i pokrywy sà zamkni´te, kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu obróciç w pozycj´ STOP lub wyjàç, skierowaç kluczyk z pilotem w stron´ samochodu, nast´pnie nacisnàç i zwolniç przycisk „blokowania”. Z wyjàtkiem niektórych rynków, wyemitowany zostanie sygna∏ akustyczny („BIP”) i uaktywni si´ blokada drzwi. W∏àczenie alarmu poprzedzone jest fazà autodiagnostyki: w przypadku gdy rozpoznane zostanie uszkodzenie wyemitowany zostanie nowy sygna∏ akustyczny. W tym przypadku wy∏àczyç alarm naciskajàc przycisk „odblokowanie drzwi/odblokowanie komory ∏adunkowej”, sprawdziç poprawnoÊç zamkni´cia drzwi, pokrywy komory silnika i ponownie uruchomiç alarm naciskajàc przycisk „zablokowania”.

❒ dwukrotnie mignà kierunkowskazy ❒ dwa krótkie sygna∏y akustyczne („BIP”) ❒ odblokujà si´ drzwi OSTRZE˚ENIE Dzia∏ajàc na pojedyncze drzwi za pomocà wk∏adki metalowej kluczyka, alarm nie wy∏àczy si´.

13

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

Zostanà wykonane nast´pujàce dzia∏ania (za wyjàtkiem niektórych rynków):

W RAZIE AWARII

Nacisnàç przycisk „odblokowanie drzwi/odblokowanie komory ∏adunkowej” w kluczyku z pilotem:

DESKA LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA I STEROWANIE I KOMUNIKATY

ALARM ELEKTRONICZNY (gdzie przewidziano)

Zabezpieczenie przed podniesieniem samochodu mo˝na wy∏àczyç za pomocà odpowiedniego przycisku (patrz rozdzia∏ i „Zabezpieczenie przed podniesieniem samochodu” na stronach nast´pnych).

W przeciwnym razie drzwi i pokrywa silnika niew∏aÊciwie zamkni´te zostanà wy∏àczone z kontroli przez alarm.

DESKA LAMPKI ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

ZABEZPIECZENIE PRZED PODNIESIENIEM

SYGNALIZACJA PRÓB W¸AMANIA

Sk∏ada si´ z czujnika, który rozpoznaje ka˝dà zmian´ przechylenia samochodu, aby zasygnalizowaç ka˝de mo˝liwe jego podniesienie, tak˝e niewielkie (jak na przyk∏ad kradzie˝ ko∏a). Czujnik rozpoznaje równie˝ minimalne zmiany kàta ustawienia samochodu, zarówno wzd∏u˝ osi pod∏u˝nej, jak i poprzecznej.
rys. 8a

Ka˝da próba w∏amanie jest sygnalizowana zaÊwieceniem si´ lampki Y w zestawie wskaêników, jednoczeÊnie uka˝e si´ komunikat na wyÊwietlaczu, je˝eli wyst´puje, (patrz rozdzia∏ „Lampki sygnalizacyjne i komunikaty“).
WY¸ÑCZENIE ALARMU

Dezaktywacja zabezpieczenia

Aby ca∏kowicie wy∏àczyç alarm (na przyk∏ad w przypadku d∏u˝szego postoju samochodu), zamknàç po prostu samochód obracajàc wk∏adk´ metalowà kluczyka z pilotem w zamku. OSTRZE˚ENIE Je˝eli roz∏aduje si´ bateria w kluczyku z pilotem lub w przypadku uszkodzenia systemu, aby wy∏àczyç alarm, w∏o˝yç kluczyk do wy∏àcznika zap∏onu i obróciç go w pozycj´ MAR.

Aby wy∏àczyç zabezpieczenie (np. w przypadku holowania samochodu przy w∏àczonym alarmie), nacisnàç przycisk A-rys. 8a umieszczony w zespole sterowaƒ. Wy∏àczenie zabezpieczenia pozostanie aktywne do chwili nast´pnego uruchomienia zamka centralnego drzwi.

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

14

Kluczyk w wy∏àczniku mo˝na obróciç w 4 ró˝ne pozycje rys. 9: STOP: silnik wy∏àczony, kluczyk mo˝na wyjàç, kierownica zablokowana. Niektóre urzàdzenia elektryczne (np. radioodtwarzacz, zamek centralny drzwi ...) mogà funkcjonowaç. MAR: pozycja podczas jazdy. Wszystkie urzàdzenia elektryczne mogà funkcjonowaç. AVV: uruchamianie silnika (pozycja niestabilna). PARK: silnik wy∏àczony, Êwiecà si´ Êwiat∏a parkowania, blokada kierownicy. Aby obróciç kluczyk w pozycj´ PARK, nacisnàç przycisk A. Wy∏àcznik zap∏onu wyposa˝ony jest w elektroniczny system zabezpieczajàcy, który w przypadku braku uruchomienia silnika zmusza do obrócenia kluczyka w pozycj´ STOP, przed powtórzeniem manewru uruchomienia.

W∏àczenie

Przywy∏àczniku w pozycji STOP, wyjàç kluczyk i obróciç kierownicà do momentu zablokowania.
Wy∏àczenie rys. 9
F0N0007m

Poruszaç lekko kierownicà podczas obracania kluczyka w pozycj´ MAR.

15

SPIS ALFABETYCZNY

UWAGA W przypadku naruszenia wy∏àcznika urzàdzenia rozruchowego (np. przy próbie kradzie˝y) przed rozpocz´ciem jazdy sprawdziç jego funkcjonowanie w ASO Fiata.

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

UWAGA Wysiadajàc z samochodu wyjàç zawsze kluczyk, aby zapobiec nieoczekiwanemu uruchomieniu sterowaƒ. Pami´taç o zaciàgni´ciu hamulca postojowego. Je˝eli samochód parkujemy na podjeêdzie o w∏àczeniu 1 biegu, natomiast gdy parkujemy na zjeêdzie, o w∏àczeniu biegu wstecznego. Nie pozostawiaç nigdy dzieci w niezabezpieczonym samochodzie.

UWAGA Bezwzgl´dnie zabrania si´ wykonywania jakichkolwiek interwencji po zakupie samochodu powodujàcych naruszenie uk∏adu kierowniczego lub kolumny kierownicy (np. monta˝ urzàdzeƒ antyw∏amaniowych), gdy˝ mog∏oby to spowodowaç, oprócz utraty osiàgów systemu i gwarancji powa˝ne problemy bezpieczeƒstwa, a tak˝e nie odpowiadaç warunkom homologacji samochodu.

W RAZIE AWARII

UWAGA Nigdy nie wyjmowaç kluczyka gdy samochód jest w ruchu. Kierownica zablokuje si´ automatycznie przy pierwszym skr´cie. Obowiàzuje to zawsze, tak˝e w przypadku holowania samochodu.

DESKA LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA I STEROWANIE I KOMUNIKATY

WY¸ÑCZNIK ZAP¸ONU

BLOKADA KIEROWNICY

DESKA LAMPKI ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

ZESTAW WSKAèNIKÓW
Wersje z wyÊwietlaczem cyfrowym

A - Pr´dkoÊciomierz B - WyÊwietlacz cyfrowy C - Obrotomierz D - Wskaênik temperatury p∏ynu uk∏adu ch∏odzàcego silnik z lampkà sygnalizacyjnà maksymalnej temperatury p∏ynu E - Wskaênik poziomu paliwa z lampkà sygnalizacyjnà rezerwy paliwa
F0N0008m

rys. 10 Wersje z wyÊwietlaczem wielofunkcyjnym

OBS¸UGA SAMOCHODU

A - Pr´dkoÊciomierz B - WyÊwietlacz wielofunkcyjny C - Obrotomierz D - Wskaênik temperatury p∏ynu uk∏adu ch∏odzàcego silnik z lampkà sygnalizacyjnà maksymalnej temperatury p∏ynu E - Wskaênik poziomu paliwa z lampkà sygnalizacyjnà rezerwy paliwa
F0N0010m

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

rys. 11

16

Kolor t∏a wskaêników i jego typologia mo˝e si´ zmieniaç w zaleênoÊci od wersji.

rys. 12 PR¢DKOÂCIOMIERZ rys. 12

F0N0012m

rys. 13 OBROTOMIERZ rys.13

F0N0013m

Wskazuje pr´dkoÊç samochodu.

Obrotomierz dostarcza wskazaƒ odpowiadajàcych obrotom silnika na minut´. OSTRZE˚ENIE System kontroli wtrysku elektronicznego blokuje stopniowo zasilanie paliwem, gdy zostanà przekroczone dopuszczalne obroty silnika; w konsekwencji zmniejsza si´ moc silnika. Obrotomierz, z silnikiem na biegu ja∏owym, mo˝e wskazaç stopniowy lub nag∏y wzrost obrotów, zale˝nie od okolicznoÊci. Takie zachowanie jest normalne i nie nale˝y si´ tym niepokoiç, mo˝e wystàpiç na przyk∏ad przy w∏àczeniu klimatyzacji lub elektrowentylatora. W tych przypadkach zmiana obrotów s∏u˝y dla utrzymania prawid∏owego stanu na∏adowania akumulatora.

17

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

DESKA LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA I STEROWANIE I KOMUNIKATY

WSKAèNIKI

DESKA LAMPKI ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

ZaÊwiecenie si´ lampki sygnalizacyjnej B (w niektórych wersjach razem z komunikatem wizualnym na wyÊwietlaczu wielofunkcyjnym) oznacza nadmierny wzrost temperatury p∏ynu w uk∏adzie ch∏odzenia; w tym przypadku wy∏àczyç silnik i zwróciç si´ do ASO Fiata.

rys. 14

F0N0014m

rys. 15

F0N0015m

WSKAèNIK POZIOMU PALIWA rys. 14

Wskazówka wskazuje iloÊç paliwa znajdujàcego si´ w zbiorniku. E zbiornik pusty F zbiornik pe∏ny Zapalenie si´ lampki sygnalizacyjnej A wskazuje, ˝e w zbiorniku pozosta∏o oko∏o 10/12 (w zaleênoÊci od wersji) litrów paliwa. Nie podró˝owaç z prawie pustym zbiornikiem paliwa: ewentualne mankamenty w zasilaniu mogà uszkodziç katalizator. OSTRZE˚ENIE Je˝eli wskazówka jest w pozycji E i lampka sygnalizacyjna A pulsuje, oznacza to, ˝e wystàpi∏o uszkodzenie w uk∏adzie. W takim przypadku zwróciç si´ do ASO Fiata aby sprawdziç ten uk∏ad. OSTRZE˚ENIE Zaleca si´ nie uaktywniaç ogrzewania dodatkowego (Webasto) w warunkach rezerwy.

WSKAèNIK TEMPERATURY P¸YNU CH¸ODZÑCEGO SILNIK rys. 15

Wskazówka wskazuje temperatur´ p∏ynu w uk∏adzie ch∏odzenia silnika i zaczyna dostarczaç wskazaƒ gdy temperatura p∏ynu przekroczy oko∏o 50°C. Przy normalnym u˝ywaniu samochodu wskazówka mo˝e przyjmowaç ró˝ne pozycje wewnàtrz skali, wskazujàc w zale˝noÊci od warunków u˝ywania samochodu. C Niska temperatura p∏ynu w uk∏adzie ch∏odzenia silnika. H Wysoka temperatura p∏ynu w uk∏adzie ch∏odzenia silnika.

Je˝eli wskazówka temperatury p∏ynu w uk∏adzie ch∏odzenia silnika ustawi si´ w strefie czerwonej, wy∏àczyç natychmiast silnika i zwróciç si´ do ASO Fiata.

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

18

Wskaênik umo˝liwia graficznie wskazania poziomu oleju znajdujàcego si´ w silniku.
Wersje z wyÊwietlaczem cyfrowym

Po obróceniu kluczyka w wy∏àczniku zap∏onu w pozycj´ MAR na wyÊwietlaczu uka˝e si´ iloÊç oleju znajdujàca si´ w silniku, za pomocà wskazaƒ pi´ciu symboli.

je˝eli obs∏uga okresowa przewidziana jest w najbli˝szym czasie, uka˝e si´ pozostajàca odleg∏oÊç do jej wykonania wraz z zaÊwieceniem si´ lampki õ w zestawie wskaêników. Gdy termin obs∏ugi jest ju˝ osiàgni´ty na wyÊwietlaczu uka˝e si´ kilka kresek. nast´pnie, je˝eli przewidziany termin wymiany oleju silnikowego przewidziany jest w najbli˝szym czasie, uka˝e si´ w rz´dzie górnym wyÊwietlacza brakujàca odleg∏oÊç do najbli˝szej wymiany oleju wraz z napisem „OIL” w dolnej cz´Êci wyÊwietlacza. Gdy termin wymiany oleju jest ju˝ osiàgni´ty na wyÊwietlaczu uka˝e si´ pi´ç kresek.

Prawid∏owy poziom oleju w misce olejowej jest wskazywany przez zaÊwiecenie 4 lub 5 symboli. Brak zaÊwiecenia piàego symbolu nie jest równoznaczny z anomalià bàdàdê ubytkiem oleju w misce Gdy poziom oleju jest poni˝ej przewidzianej wartoÊci minimalnej, na wyÊwietlaczu pojawi si´ komunikat o minimalnym poziomie oleju silnikowego i koniecznym uzupe∏nieniu. OSTRZE˚ENIE Aby poznaç w∏aÊciwà iloÊç oleju, sprawdziç zawsze wskazanie poziomu oleju na wskaêniku kontrolnym (patrz „Sprawdzenie poziomów” w rozdziale „Obs∏uga i konserwacja”). Po kilku sekundach zniknà z wyÊwietlacza symbole wskazujàce iloÊç oleju silnikowego i:

19

SPIS ALFABETYCZNY

OSTRZE˚ENIE Aby poznaç w∏aÊciwà iloÊç oleju, sprawdziç zawsze wskazanie poziomu oleju na wskaêniku kontrolnym (patrz „Sprawdzenie poziomów” w rozdziale „Obs∏uga i konserwacja”).

nast´pnie, je˝eli przewidziany termin wymiany oleju silnikowego przewidziany jest w najbli˝szym czasie, na wyÊwietlaczu uka˝e si´ pozostajàca odleg∏oÊç najbli˝szej wymiany oleju. Gdy termin wymiany oleju jest ju˝ osiàgni´ty na wyÊwietlaczu uka˝e si´ odpowiednie ostrze˝enie.

F0N1018i

DANE TECHNICZNE

Gdy poziom oleju jest poni˝ej przewidzianej wartoÊci minimalnej i gdy konieczne b´dzie jego uzupe∏nienie, na wyÊwietlaczu uka˝e si´ 5 migajàcych kresek.

Po obróceniu kluczyka w wy∏àczniku zap∏onu w pozycj´ MAR na wyÊwietlaczu uka˝e si´ w pierwszym rz´dzie poziom oleju, za pomocà zapalenia/zgaszenia pi´ciu symboli.

OBS¸UGA SAMOCHODU

Stopniowe gaÊni´cie symboli sygnalizuje zmniejszajanie si´ poziomu oleju.

Wersje z wyÊwietlaczem wielofunkcyjnym

je˝eli obs∏uga okresowa przewidziana jest w najbli˝szym czasie, uka˝e si´ pozostajàca odleg∏oÊç do jej wykonania wraz z zaÊwieceniem si´ symbolu õ na wyÊwietlaczu. Gdy termin obs∏ugi jest ju˝ osiàgni´ty na wyÊwietlaczu uka˝e si´ odpowiednie ostrze˝enie.

W RAZIE AWARII

DESKA LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA I STEROWANIE I KOMUNIKATY

WSKAèNIK POZIOMU OLEJU SILNIKOWEGO

Po kilku sekundach zniknà z wyÊwietlacza symbole wskazujàce iloÊç oleju silnikowego i:

Stopniowe gaÊni´cie symboli sygnalizuje zmniejszajanie si´ poziomu oleju.

F0N1017i

DESKA LAMPKI ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

WYÂWIETLACZ CYFROWY
EKRAN STANDARDOWY rys. 16

Na ekranie standardowym pojawiajà si´ nast´pujàce wskazania: A Pozycja korektora Êwiate∏ reflektorów (tylko przy w∏àczonych Êwiat∏ach mijania). B Zegar (zawsze wyÊwietlany, tak˝e gdy kluczyk jest wyj´ty i drzwi przednie zamkni´te). C Licznik kilometrów (wskazuje kilometry lub mile, przebiegu ca∏kowitego). Uwaga Gdy kluczyk jest wyj´ty (po otwarciu przynajmniej jednych z drzwi przednich) wyÊwietlacz podÊwietla si´ wskazujàc przez kilka sekund godzin´ i przebieg w kilometrach lub w milach.
rys. 16 PRZYCISKI STERUJÑCE rys. 17
F0N0016m

rys. 17

F0N0017m

N Aby przewijaç ekrany i odpowiednie opcje, w gór´ lub aby zwi´kszyç wskazywanà wartoÊç. MODE Nacisnàç krótko, aby wejÊç do menu i/lub przejÊç do ekranu nast´pnego lub potwierdziç ˝àdany wybór. Nacisnàç d∏u˝ej, aby powróciç do ekranu standardowego.

Uwaga Przyciski N i O uaktywniajà ró˝ne funkcje w zale˝noÊci od nast´pujàcych sytuacji:
Menu setup

– wewnàtrz menu umo˝liwiajà przewijanie w gór´ lub w dó∏; – podczas operacji ustawienia umo˝liwiajà zwi´kszenie lub zmniejszenie wartoÊci.

OBS¸UGA SAMOCHODU

O Aby przewijaç ekrany i odpowiednie opcje, w dó∏ lub aby zmniejszyç wskazywanà wartoÊç.

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

20

Menu sk∏ada si´ z szeregu funkcji rozmieszczonych w sposób „cykliczny”, których wybór realizowany jest za pomocà przycisków N i O umo˝liwiajàc dost´p do ró˝nych operacji i ustawieƒ (setup) przedstawionych poni˝ej. Menu mo˝e byç uaktywnione naciÊni´ciem krótkim przycisku MODE. Przy pojedynczym naciskaniu przycisków N i O mo˝liwe jest poruszanie si´ po liÊcie menu set up. Tryby sterowania w tym punkcie ró˝nià si´ pomi´dzy sobà w zale˝noÊci od wybranej pozycji.

– poprzez krótkie naciÊni´cie przycisku MODE mo˝na wybraç ustawienie w menu, które chcemy zmodyfikowaç; – dzia∏ajàc na przyciski N i O (poprzez pojedyncze naciÊni´cie) mo˝na wybraç nowe ustawienie; – poprzez krótkie naciÊni´cie przycisku MODE mo˝na zapami´taç ustawienie i równoczeÊnie powróciç do tej samej pozycji menu przed wyborem.

– je˝eli znajdujemy si´ na poziomie menu, wychodzi si´ ze Êrodowiska menu set up; – je˝eli znajdujemy si´ na poziomie ustawieƒ jednej z pozycji menu, wychodzi si´ do poziomu menu; – zostanà zachowane tylko modyfikacje ju˝ zapami´tane przez u˝ytkownika (potwierdzone naciÊni´ciem przycisku MODE). Ârodowisko menu set up sterowane jest czasowo; po wyjÊciu z menu spowodowanego up∏yni´ciem tego czasu, zachowane zostanà tylko modyfikacje ju˝ zapami´tane przez u˝ytkownika (potwierdzone naciÊni´ciem krótkim przycisku MODE).

Wybór „Ustawienie zegara”
– poprzez krótkie naciÊni´cie przycisku MODE mo˝na wybraç pierwszà danà do modyfikacji (godzina); – dzia∏ajàc na przyciski N i O (poprzez pojedyncze naciÊni´cia) mo˝na wybraç nowe ustawienie; – poprzez krótkie naciÊni´cie przycisku MODE mo˝na zapami´taç ustawienie i równoczeÊnie przejÊç do nast´pnej pozycji menu ustawieƒ (minuty); – po wyregulowaniu za pomocà tej samej procedury, powraca si´ do tej samej pozycji menu przed wyborem.

21

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

DESKA LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA I STEROWANIE I KOMUNIKATY

MENU SETUP rys. 18

Wybór jednej z pozycji z menu

Poprzez d∏u˝sze naciÊni´cie przycisku MODE

DESKA LAMPKI ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

Z ekranu standardowego, aby uzyskaç dost´p do nawigacji nacisnàç przycisk MODE krótko. Aby nawigowaç wewnàtrz menu nacisnàç przyciski N lub O. Uwaga Podczas jazdy samochodu, ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa mo˝liwy jest dost´p tylko do menu zredukowanego (ustawienie „SPEEd”). Podczas postoju samochodu mo˝liwy jest dost´p do menu rozszerzonego.

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

F0N1007i

SPIS ALFABETYCZNY

rys. 18

22

Ta funkcja umo˝liwia regulacj´ zegara. Regulacj´ nale˝y wykonaç nast´pujàco: – po naciÊni´ciu przycisku MODE krótko, na wyÊwietlaczu migaç b´dzie „godzina”; – naciskaç przycisk N lub O aby wyregulowaç; – po naciÊni´ciu przycisku MODE krótko, na wyÊwietlaczu migaç b´dà „minuty”; – naciskaç przycisk N lub O aby wyregulowaç; – nacisnàç przycisk MODE krótko, aby powróciç do ekranu menu lub nacisnàç przycisk d∏u˝ej, aby powróciç do ekranu standardowego bez zapami´tania.

Ta funkcja umo˝liwia ustawienie dopuszczalnej pr´dkoÊci samochodu (w km/h lub w mph), po przekroczeniu której u˝ytkownik zostanie ostrze˝ony (patrz rozdzia∏ „Lampki sygnalizacyjne i komunikaty”). Aby ustawiç wymaganà dopuszczalnà pr´dkoÊç, wykonaç co nast´puje: – nacisnàç krótko przycisk MODE, na wyÊwietlaczu uka˝e si´ napis (SPEEd) i jednostka miary ustawiona poprzednio (km/h) lub (mph). – nacisnàç przycisk N lub O aby wybraç w∏àczenie (On) lub wy∏àczenie (OFF) dopuszczalnej pr´dkoÊci. – w przypadku, w którym funkcja zostanie uaktywniona (On), za pomocà przycisków N lub O wybraç wymaganà dopuszczalnà pr´dkoÊç i nacisnàç MODE aby potwierdziç wybór.

– nacisnàç krótko przycisk MODE, aby powróciç do ekranu menu lub nacisnàç przycisk d∏u˝ej, aby powróciç do ekranu standardowego bez zapami´tania.

23

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

DESKA LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA I STEROWANIE I KOMUNIKATY

Ustawienie dopuszczalnej pr´dkoÊci (SPEEd)

Uwaga Mo˝liwe ustawienie zawiera si´ pomi´dzy 30 i 200 km/h lub 20 i 125 mph; zgodnie z jednostkà miary ustawionà poprzednio (patrz rozdzia∏ „Ustawienie jednostki miary Unit”) opisanà nast´pnie. Ka˝de naciÊni´cie przycisków N / O powoduje zwi´kszenie/zmniejszenie pr´dkoÊci o 5 jednostek. Przytrzymanie naciÊni´tego przycisku N / O powoduje zwi´kszanie/zmniejszanie szybkie automatyczne. Gdy zbliêamy si´ do wymaganej wartoÊci, dokoƒczyç regulacj´ pojedynczymi naciÊni´ciami.

Regulacja zegara (Hour)

DESKA LAMPKI ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

Regulacja g∏oÊnoÊci brz´czyka (bUZZ)

Ta funkcja umo˝liwia regulacj´ g∏oÊnoÊci sygnalizacji akustycznej (brz´czyka), który towarzyszy wskazaniom wizualnym o awarii/ ostrze˝eƒ. Aby ustawiç wymaganà g∏oÊnoÊç, wykonaç co nast´puje: – nacisnàç przycisk MODE krótko, na wyÊwietlaczu uka˝e si´ napis (bUZZ);

– nacisnàç przycisk N lub O aby wybraç wymagany poziom g∏oÊnoÊci (regulacja jest mo˝liwa w 8 poziomach); – nacisnàç przycisk MODE krótko, aby powróciç do wyÊwietlacza menu lub nacisnàç przycisk d∏u˝ej, aby powróciç do wyÊwietlacza standardowego bez zapami´tania.

Ustawienie jednostki miary (Unit)

Ta funkcja umo˝liwia ustawienie jednostki miary. Regulacj´ nale˝y wykonaç nast´pujàco: – nacisnàç przycisk MODE krótko, na wyÊwietlaczu uka˝e si´ napis (Unit) i jednostka miary ustawiona poprzednio (km) lub (mi). – nacisnàç przycisk N lub O aby wybraç wymaganà jednostk´ miary; – nacisnàç przycisk MODE krótko, aby powróciç do ekranu menu lub nacisnàç przycisk d∏u˝ej, aby powróciç do wyÊwietlacza standardowego bez zapami´tania.

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

24

Ta funkcja umo˝liwia aktywacj´/dezaktywacj´ poduszki po stronie pasa˝era Wykonaç co nast´puje:
F0N1002i

MODE ▲ ▲ ▼ ▼
F0N1003i

nacisnàç przycisk MODE i po ukazaniu si´ na wyÊwietlaczu komunikatu (BAG P OFF) (aby dezaktywowaç) lub komunikatu (BAG P On) (aby uaktywniç) wybraç odpowiedni naciskajàc przycisk N lub O, nacisnàç ponownie przycisk MODE; na wyÊwietlaczu uka˝e si´ komunikat ˝àdajàcy potwierdzenia; za pomocà naciÊni´cia przycisków N lub O wybraç (YES) (aby potwierdziç aktywacj´/dezaktywacj´) lub (no) (aby zrezygnowaç). nacisnàç przycisk MODE krótko, uka˝e si´ komunikat potwierdzajàcy wybór i powraca si´ do ekranu menu lub nacisnàç przycisk d∏u˝ej, aby powróciç do ekranu standardowego bez zapami´tania.

MODE ▲ ▲ ▼ ▼
F0N1005i F0N1006i

MODE

F0N1002i

F0N1003i

25

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

DESKA LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA I STEROWANIE I KOMUNIKATY

Aktywacja/Dezaktywacja air bag przedniej i bocznej (side bag) po stronie pasa˝era (gdzie przewidziano) (BAG P)

F0N1001i

DESKA LAMPKI ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

WYÂWIETLACZ WIELOFUNKCYJNY
(gdzie przewidziano) Samochód mo˝e byç wyposa˝ony w wyÊwietlacz wielofunkcyjny oferujàcy informacje u˝yteczne i potrzebne podczas jazdy.
EKRAN STANDARDOWY rys. 19 rys. 19 PRZYCISKI STERUJÑCE rys. 20
F0N0018m

rys. 20

F0N0017m

Na ekranie standardowym ukazujà si´ nast´pujàce wskazania: A Data B Licznik kilometrów (wskazanie kilometrów lub mil ca∏kowitego przebiegu). C Zegar (zawsze wskazuje, tak˝e gdy kluczyk jest wyj´ty i drzwi przednie zamkni´te). D Temperatura zewn´trzna E Pozycja ustawienia Êwiate∏ reflektorów (tylko przy w∏àczonych Êwiat∏ach mijania). Uwaga Po otwarciu jednych z drzwi przednich na wyÊwietlaczu uaktywnia si´ wskazanie przez kilka sekund zegara i kilometrów lub mil ca∏kowitego przebiegu.

N

Aby przewijaç ekrany i odpowiednie opcje, w gór´ lub aby zwi´kszyç wskazywanà wartoÊç. Nacisnàç krótko, aby wejÊç do menu i/lub przejÊç do ekranu nast´pnego lub potwierdziç ˝àdany wybór. Nacisnàç d∏u˝ej, aby powróciç do ekranu standardowego.

Uwaga Przyciski N i O uaktywniajà ró˝ne funkcje w zale˝noÊci od nast´pujàcych sytuacji:
Regulacja podÊwietlenia zestawu wskaêników

MODE

– gdy aktywny jest wyÊwietlacz standardowy, mo˝liwa jest regulacja intensywnoÊci podÊwietlenia zestawu wskaêników.
Menu setup

OBS¸UGA SAMOCHODU

O Aby przewijaç ekrany i odpowiednie opcje, w dó∏ lub aby zmniejszyç wskazywanà wartoÊç.

– wewnàtrz menu mo˝liwe jest przemieszczenie w gór´ lub w dó∏; – podczas operacji ustawienia mo˝liwe jest zwi´kszenie lub zmniejszenie wartoÊci.

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

26

Menu sk∏ada si´ z szeregu funkcji dost´pnych w sposób „cykliczny”, których wybór realizowany jest za pomocà przycisków N i O umo˝liwiajàc dost´p do ró˝nych operacji wed∏ug potrzeb i ustawieƒ (setup) przedstawionych poni˝ej. Dla niektórych pozycji (Regulacja zegara i Jednostka miary) przewidziane jest podmenu. Menu setup mo˝na uaktywniç krótkim naciÊni´ciem przycisku MODE. Pojedynczymi naciÊni´ciami przycisków N i O mo˝liwe jest poruszanie si´ po liÊcie menu setup. Tryb zarzàdzania w tym punkcie jest ró˝ny w zale˝noÊci od zgodnoÊci charakterystyki wybranej pozycji.

– poprzez krótkie naciÊni´cie przycisku MODE zostanie ukazana pierwsza pozycja w podmenu; – dzia∏ajàc na przyciski N lub O (pojedynczymi naciÊni´ciami) mo˝na przesuwaç wszystkie pozycje w podmenu; – poprzez krótkie naciÊni´cie przycisku MODE mo˝na wybraç pozycj´ z podmenu wyÊwietlanego i wejÊç w odpowiednie menu ustawieƒ; – dzia∏ajàc na przyciski N lub O (pojedynczymi naciÊni´ciami) mo˝na wybraç nowe ustawienie tej pozycji w podmenu; – poprzez krótkie naciÊni´cie przycisku MODE mo˝na zapami´taç ustawienie i równoczeÊnie powróciç do tej pozycji podmenu przed wyborem.

– poprzez krótkie naciÊni´cie przycisku MODE mo˝na wybraç pierwszà danà do modyfikacji (np. godzin´/minut´ lub rok/ miesiàc/dzieƒ); – dzia∏ajàc na przyciski N i O (pojedynczymi naciÊni´ciami) mo˝na wybraç nowe ustawienie; – poprzez krótkie naciÊni´cie przycisku MODE mo˝na zapami´taç ustawienie i równoczeÊnie przejÊç do nast´pnej pozycji menu ustawieƒ, je˝eli ta jest ostatnià powraca si´ do tej pozycji menu przed wyborem.

Poprzez d∏u˝sze naciÊni´cie przycisku MODE:
– je˝eli znajdujemy si´ na poziomie menu g∏ównego, wychodzi si´ ze Êrodowiska menu setup; – je˝eli znajdujemy si´ w innym punkcie menu (na poziomie ustawieƒ jednej z pozycji podmenu, na poziomie podmenu lub na poziomie ustawieƒ jednej z pozycji menu g∏ównego) wychodzi si´ do poziomu menu g∏ównego; – zapami´tane zostanà tylko modyfikacje ju˝ potwierdzone przez u˝ytkownika (ju˝ potwierdzone naciÊni´ciem przycisku MODE). Ârodowisko menu „di setup” jest tymczasowe; po wyjÊciu z menu spowodowanym up∏yni´ciem tego okresu zapami´tane zostanà tylko modyfikacje ju˝ zapami´tane przez u˝ytkownika (ju˝ potwierdzone naciÊni´ciem krótkim przycisku MODE).

Wybór jednej pozycji w menu g∏ównym bez podmenu:
– poprzez krótkie naciÊni´cie przycisku MODE mo˝na wybraç ustawienie w menu g∏ównym, które chcemy zmodyfikowaç; – dzia∏ajàc na przyciski N i O (pojedynczymi naciÊni´ciami) mo˝na wybraç nowe ustawienie; – poprzez krótkie naciÊni´cie przycisku MODE mo˝na zapami´taç ustawienie i równoczeÊnie powróciç do tej pozycji menu g∏ównego przed wyborem.

27

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

DESKA LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA I STEROWANIE I KOMUNIKATY

MENU SETUP rys. 21

Wybór jednej z pozycji z menu g∏ównego z podmenu:

Wybór „Data” i „Ustawienie zegara”:

DESKA LAMPKI ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

Przyk∏ad: Niemiecki W∏oski Holenderski Portugalski Angielski Hiszpaƒski Francuski

Z wyÊwietlacza standardowego, aby uzyskaç dost´p do nawigacji nacisnàç przycisk MODE krótko. Aby nawigowaç wewnàtrz menu nacisnàç przyciski N lub O. Uwaga Podczas jazdy samochodu, ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa mo˝na uzyskaç dost´p tylko do menu zredukowanego (ustawienie „Beep Pr´dkoÊci - Velocita”). Podczas postoju samochodu mo˝liwy jest dost´p do menu rozszerzonego.

Przyk∏ad: Dzieƒ Miesiàc Rok


MODE naciÊni´cie krótkie przycisku


BEEP VELOCITA


SENS. FARI

▲ ▼ ▲ ▼
SERVICE BAG PASSEGGERO


USCITA MENU


DATI TRIP B

MODE naciÊni´cie krótkie przycisku

REGOLA ORA


REGOLA DATA

OBS¸UGA SAMOCHODU


BUZZ. CINTURE (*) VEDI RADIO

▼ ▼
VOL. TASTI

DANE TECHNICZNE

AUTOCLOSE

▼ ▲
F0N1000i

SPIS ALFABETYCZNY

VOLUME AVVISI

UNITA MISURA LINGUA

▼ ▲

▼ ▲

▼ ▲

rys. 21

(*) Funkcja ukazuje si´ tylko po dezaktywacji systemu S.B.R. przez ASO Fiata.

28

Ta funkcja umo˝liwia ustawienie dopuszczalnej pr´dkoÊci samochodu (w km/h lub w mph), po przekroczeniu której u˝ytkownik zostanie ostrze˝ony (patrz rozdzia∏ „Lampki sygnalizacyjne i komunikaty”). Aby ustawiç wymaganà dopuszczalnà pr´dkoÊç, wykonaç co nast´puje: – nacisnàç krótko przycisk MODE, na wyÊwietlaczu uka˝e si´ napis (Beep Vel.); – nacisnàç przycisk N lub O aby wybraç w∏àczenie (on) lub wy∏àczenie (off) dopuszczalnej pr´dkoÊci. – w przypadku gdy funkcja jest w stanie aktywnym (On), poprzez naciÊni´cie przycisków N lub O wybraç wymaganà dopuszczalnà pr´dkoÊç i nacisnàç MODE aby potwierdziç wybór. Uwaga Mo˝liwe ustawie zawiera si´ pomi´dzy 30 i 200 km/h lub 20 i 125 mph; w zale˝noÊci od poprzednio wybranej jednostki (patrz rozdzia∏ „Ustawienie jednostki miary Unita misura”) na nast´pnych stronach. Poszczególne naciÊni´cie przycisków N / O powoduje zwi´kszenie/ zmniejszenie pr´dkoÊci o 5 jednostek. Przytrzymanie naciÊni´tego przycisku N / O powoduje zwi´kszenie/ zmniejszenie szybkie automatyczne. Gdy zbli˝amy si´ do wymaganej wartoÊci, dokoƒczyç regulacj´ pojedynczymi naciÊni´ciami.

Je˝eli wymagane jest anulowanie ustawienia, nale˝y: – nacisnàç krótko przycisk MODE, na wyÊwietlaczu migaç b´dzie (On); – nacisnàç przycisk O, na wyÊwietlaczu migaç b´dzie (Off); – nacisnàç krótko przycisk MODE, aby powróciç do wyÊwietlacza menu lub nacisnàç przycisk d∏u˝ej, aby powróciç do wyÊwietlacza standard bez zapami´tania.
Regulacja czu∏oÊci czujnika reflektorów (gdzie przewidziano)

– nacisnàç krótko przycisk MODE, aby powróciç do wyÊwietlacza menu lub nacisnàç przycisk d∏u˝ej, aby powróciç do wyÊwietlacza standard bez zapami´tania.
Aktywacja Trip B (Dane trip B)

Ta funkcja umo˝liwia aktywacj´ (On) lub dezaktywacj´ (Off) wskazaƒ w Trip B (trip okresowy). OdnoÊnie innych informacji patrz rozdzia∏ „Trip computer”. Aby uaktywniç/ dezaktywowaç, wykonaç co nast´puje: – nacisnàç krótko przycisk MODE, na wyÊwietlaczu migaç b´dzie (On) lub (Off) (w zale˝noÊci od poprzedniego ustawienia); – nacisnàç przycisk N lub O aby dokonaç wyboru; – nacisnàç krótko przycisk MODE, aby powróciç do wyÊwietlacza menu lub nacisnàç przycisk d∏ugo, aby powróciç do wyÊwietlacza standard bez zapami´tania.

Ta funkcja umo˝liwia regulacj´ (w 3 poziomach) czu∏oÊci czujnika reflektorów. Aby ustawiç wymagany poziom czu∏oÊci, wykonaç co nast´puje: – nacisnàç krótko przycisk MODE, na wyÊwietlaczu migaç b´dzie „poziom” czu∏oÊci ustawiony poprzednio;

29

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

DESKA LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA I STEROWANIE I KOMUNIKATY

Dopuszczalna pr´dkoÊç (Beep Velocita)

– nacisnàç krótko przycisk MODE, aby powróciç do wyÊwietlacza menu lub nacisnàç przycisk d∏u˝ej, aby powróciç do wyÊwietlacza standard bez zapami´tania.

– nacisnàç przycisk N lub O aby wykonaç regulacj´;

DESKA LAMPKI ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

Regulacja zegara (Regola Ora)

Ta funkcja umo˝liwia regulacj´ zegara przechodzàc przez dwa podmenu „Ora” - Zegar i „Formato” - Tryb. Aby wyregulowaç, wykonaç co nast´puje: – nacisnàç krótko przycisk MODE, na wyÊwietlaczu uka˝à si´ dwa podmenu „Ora” Godzina i „Formato” - Format. – nacisnàç przycisk N lub O aby przesuwaç si´ pomi´dzy dwoma podmenu; – po wybraniu podmenu, które chcemy zmodyfikowaç, nacisnàç krótko przycisk MODE; – w przypadku gdy wejdzie si´ w podmenu „Ora” - Godzina: nacisnàç krótko przycisk MODE na wyÊwietlaczu migaç b´dzie „godzina”; – naciskaç przycisk N lub O aby wyregulowaç; – po krótkim naciÊni´ciu przycisku MODE, na wyÊwietlaczu migaç b´dà „minuty”; – naciskaç przycisk N lub O aby wyregulowaç;

– w przypadku gdy wejdzie si´ w podmenu „Formato” - Format: nacisnàç krótko przycisk MODE na wyÊwietlaczu migaç b´dzie wskazanie; – nacisnàç przycisk N lub O aby wybraç tryb „24h” lub „12h”; Po wyregulowaniu nacisnàç krótko przycisk MODE, aby powróciç do wyÊwietlacza podmenu lub nacisnàç przycisk d∏u˝ej, aby powróciç do wyÊwietlacza menu g∏ównego bez zapami´tania. – nacisnàç ponownie d∏u˝ej przycisk MODE, aby powróciç do wyÊwietlacza standard lub menu g∏ównego, stosownie do punktu w którym znajdujemy si´ w menu.

Regulacja daty (Regola data)

Ta funkcja umo˝liwia uaktualnienie daty (dzieƒ - miesiàc - rok). Aby uaktualniç dat´, wykonaç co nast´puje: – nacisnàç krótko przycisk MODE, na wyÊwietlaczu migaç b´dzie „dzieƒ” (gg); – nacisnàç przycisk N lub O aby wyregulowaç; – nacisnàç krótko przycisk MODE, na wyÊwietlaczu migaç b´dzie „miesiàc” (mm); – nacisnàç przycisk N lub O aby wyregulowaç; – nacisnàç krótko przycisk MODE, na wyÊwietlaczu migaç b´dzie „rok” (aaaa); – nacisnàç przycisk N lub O aby wyregulowaç; Uwaga Poszczególne naciÊni´cie przycisków N lub O powoduje zwi´kszenie/ zmniejszenie wartoÊci o jednostk´. Przytrzymanie naciÊni´tego przycisku N / O powoduje zwi´kszanie/zmniejszanie szybkie automatyczne. Gdy zbli˝amy si´ do wartoÊci wymaganej, dokoƒczyç regulacj´ pojedynczymi naciÊni´ciami. – nacisnàç krótko przycisk MODE, aby powróciç do wyÊwietlacza menu lub nacisnàç przycisk d∏u˝ej, aby powróciç do wyÊwietlacza standard bez zapami´tania.

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

30

Ta funkcja umo˝liwia ukazanie na wyÊwietlaczu informacji odnoszàcych si´ do radioodtwarzacza. – Radio: cz´stotliwoÊç lub komunikat RDS wybranej stacji radiowej, aktywacja przeszukiwania automatycznego lub Autostore. – CD audio, CD MP3: numer nagrania; – CD Changer: numer CD i nagrania. Aby ukazaç (On) lub wyeliminowaç (Off) informacje radioodtwarzacza na wyÊwietlaczu, wykonaç co nast´puje: – nacisnàç krótko przycisk MODE, na wyÊwietlaczu migaç b´dzie (On) lub (Off) (w zale˝noÊci od poprzedniego ustawienia) – nacisnàç przycisk N lub O aby wybraç; – nacisnàç krótko przycisk MODE, aby powróciç do wyÊwietlacza menu lub nacisnàç przycisk d∏u˝ej, aby powróciç do wyÊwietlacza standardowego bez zapami´tania.

Ta funkcja, uatkywnia (On) automatyczne zablokowanie drzwi gdy przekroczona zostanie pr´dkoÊç 20km/h. Aby uaktywniç (On) lub dezaktywowaç (Off) tà funkcje, wykonaç co nast´puje: – nacisnàç krótko przycisk MODE, na wyÊwietlaczu uka˝e si´ podmenu; – nacisnàç krótko przycisk MODE, na wyÊwietlaczu migaç b´dzie (On) lub (Off) (w zale˝noÊci od poprzedniego ustawienia); – nacisnàç przycisk N lub O aby wybraç; – nacisnàç krótko przycisk MODE, aby powróciç do wyÊwietlacza podmenu lub nacisnàç przycisk d∏u˝ej, aby powróciç do wyÊwietlacza menu g∏ównego bez zapami´tania. – nacisnàç ponownie d∏u˝ej przycisk MODE, aby powróciç do wyÊwietlacza standard lub menu g∏ównego stosownie do punktu w którym znajdujemy si´ w menu.

Ta funkcja umo˝liwia ustawienie jednostki miary za pomocà trzech podmenu „Distanze” – Odleg∏oÊç, „Consumi” – Zu˝ycie paliwa i „Temperatura”. Aby ustawiç wymaganà jednostk´ miary, wykonaç co nast´puje: – nacisnàç krótko przycisk MODE, na wyÊwietlaczu uka˝à si´ trzy podmenu; – nacisnàç przycisk N lub O aby przesuwaç si´ pomi´dzy trzema podmenu; – po wybraniu podmenu, aby zmodyfikowaç nacisnàç krótko przycisk MODE; – w przypadku gdy wejdzie si´ do podmenu „Distanze” – Odleg∏oÊç: po krótkim naciÊni´ciu przycisku MODE na wyÊwietlaczu uka˝à si´ „km” lub „mi” (w zale˝noÊci od poprzedniego ustawienia); – nacisnàç przycisk N lub O aby wybraç; – w przypadku, gdy wejdzie si´ do podmenu „Consumi” – Zu˝ycie paliwa: po krótkim naciÊni´ciu przycisku MODE na wyÊwietlaczu uka˝à si´ „km/l” lub „mpg” (w zale˝noÊci od poprzedniego ustawienia);

31

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

DESKA LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA I STEROWANIE I KOMUNIKATY

Powtórzenie informacji audio (Patrz radio)

Automatyczne zamkni´cie zamka centralnego w samochodzie podczas jazdy (Autoclose)

Regulacja jednostki miary (Unita misura)

DESKA LAMPKI ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

Je˝eli ustawionà jednostkà miary odleg∏oÊci sà „km” na wyÊwietlaczu mo˝liwymi ustawieniami sà jednostki miary (km/l lub l/100 km) odnoszà si´ iloÊci zu˝ytego paliwa. Je˝eli ustawionà jednostkà miary odleg∏oÊci sà „mi” na wyÊwietlaczu uka˝e si´ zu˝ycie paliwa w „mpg”. – nacisnàç przycisk N lub O aby wybraç; – w przypadku, gdy wejdzie si´ do podmenu „Temperatura”: po krótkim naciÊni´ciu przycisku MODE, na wyÊwietlaczu uka˝e si´ „ºC” lub „ºF” (w zale˝noÊci od poprzedniego ustawienia); – nacisnàç przycisk N lub O aby wybraç; Po wykonaniu regulacji nacisnàç krótko przycisk MODE, aby powróciç do wyÊwietlacza podmenu lub nacisnàç przycisk d∏u˝ej, aby powróciç do wyÊwietlacza menu g∏ównego bez zapami´tania. – nacisnàç ponownie d∏u˝ej przycisk MODE, aby powróciç do wyÊwietlacza standard lub menu g∏ównego w zale˝noÊci od punktu w którym si´ znajdujemy w menu.

Wybór j´zyka (Lingua)

Wskazania na wyÊwietlaczu, w zale˝noÊci od ustawienia, mogà byç przedstawiane w nast´pujàcych j´zykach: w∏oskim, niemieckim, angielskim, hiszpaƒskim, francuskim i portugalskim. Aby ustawiç wymagany j´zyk, wykonaç co nast´puje: – nacisnàç krótko przycisk MODE, na wyÊwietlaczu migaç b´dzie (j´zyk) poprzednio ustawiony; – nacisnàç przycisk N lub O aby wybraç; – nacisnàç krótko przycisk MODE, aby powróciç do wyÊwietlacza menu lub nacisnàç przycisk d∏u˝ej, aby powróciç do wyÊwietlacza standard bez zapami´tania.

Regulacja g∏oÊnoÊci sygnalizacji akustycznej awarii/ostrze˝eƒ (Volume avvisi)

Ta funkcja umo˝liwia regulacj´ (w 8 poziomach) g∏oÊnoÊci sygnalizacji akustycznej (brz´czyka), która towarzyszy wskazaniom o awarii/ostrze˝eniom. Aby ustawiç wymaganà g∏oÊnoÊç, wykonaç co nast´puje: – nacisnàç krótko przycisk MODE, na wyÊwietlaczu migaç b´dzie „poziom” g∏oÊnoÊci ustawiony poprzednio; – nacisnàç przycisk N lub O aby wyregulowaç; – nacisnàç krótko przycisk MODE, aby powróciç do wyÊwietlacza menu lub nacisnàç przycisk d∏u˝ej, aby powróciç do wyÊwietlacza standard bez zapami´tania.

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

32

Ta funkcja umo˝liwia regulacj´ (w 8 poziomach) g∏oÊnoÊci sygnalizacji akustycznej towarzyszàcej naciskaniu przycisków MODE, N i O. Aby ustawiç wymaganà g∏oÊnoÊç, wykonaç co nast´puje: – nacisnàç krótko przycisk MODE, na wyÊwietlaczu migaç b´dzie „poziom” g∏oÊnoÊci ustawiony poprzednio; – nacisnàç przycisk N lub O aby wyregulowaç; – nacisnàç krótko przycisk MODE, aby powróciç do wyÊwietlacza menu lub nacisnàç przycisk d∏u˝ej, aby powróciç do wyÊwietlacza standard bez zapami´tania.

Funkcja ukazuje si´ tylko po wykonaniu dezaktywacji systemu S.B.R. przez ASO Fiata (patrz „Bezpieczeƒstwo” w rozdziale „System S.B.R”.).
Obs∏uga okresowa (Service)

Ta funkcja informuje o przebiegu jaki pozosta∏ do wykonania przeglàdu okresowego. Aby skonsultowaç te wskazania, wykonaç co nast´puje: – nacisnàç krótko przycisk MODE, na wyÊwietlaczu uka˝e si´ wskazanie odpowiadajàce przebiegowi w km lub w milach, które pozosta∏y do wykonania obs∏ugi w zale˝noÊci od wczeÊniejszego ustawienia (patrz rozdzia∏ „Jednostka miary) – nacisnàç krótko przycisk MODE, aby powróciç do wyÊwietlacza menu lub nacisnàç przycisk d∏u˝ej, aby powróciç do wyÊwietlacza standard.

33

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

DESKA LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA I STEROWANIE I KOMUNIKATY

Regulacja g∏oÊnoÊci przycisków (Vol. tasti)

Reaktywacja brz´czyka sygnalizacji S.B.R. (Buzz. cinture)

Uwaga W „Wykazie czynnoÊci obs∏ugi okresowej” przewiduje si´ ró˝ne okresy obs∏ugowe w zale˝noÊci od silnika; to wskazanie uka˝e si´ automatycznie, gdy kluczyk jest w pozycji MAR, poczàwszy od 2.000 km (lub 1.240 mil) i jest przypominane co 200 km (lub co 124 mile). Analogicznie zostanà przedstawione komunikaty sygnalizujàce termin wymiany oleju w silniku. Za pomocà przycisków N i O jest mo˝liwe ukazanie alternatywnie informacji o okresie obs∏ugi okresowej i wymianie oleju silnikowego. Poni˝ej 200 km sygnalizacja b´dzie przypomina∏a cz´Êciej o zbli˝ajàcym si´ terminie. Wskazania b´dà w km lub w milach, w zale˝noÊci od ustawionej jednostki miary. Kiedy obs∏uga okresowa zbli˝y si´ do przewidzianego okresu, po obróceniu kluczyka w wy∏àczniku zap∏onu w pozycj´ MAR, na wyÊwietlaczu uka˝e si´ napis „Service” nast´pnie iloÊç kilometrów/mil jakie pozosta∏y do obs∏ugi samochodu. Zwróciç si´ do ASO Fiata, która wykona oprócz operacji obs∏ugowych przewidzianych w „Wykazie czynnoÊci przeglàdów okresowych”, wyzerowanie tych wskazaƒ (reset).

DESKA LAMPKI ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

Aktywacja/Dezaktywacja air bag przedniej i bocznej po stronie pasa˝era (side bag) (gdzie przewidziano) (Bag passeggero)

F0N1010i

Procedura jest nast´pujàca: nacisnàç przycisk MODE i po ukazaniu si´ na wyÊwietlaczu komunikatu (Bag pass: Off) (aby dezaktywowaç) lub komunikatu (Bag pass: On), (aby uaktywniç) wybraç odpowiedni za pomocà naciÊni´cia przycisków N lub O, nacisnàç ponownie przycisk MODE; na wyÊwietlaczu uka˝e si´ komunikat ˝àdajàcy potwierdzenia; poprzez naciÊni´cie przycisków N lub O wybraç (SI-tak) (dla potwierdzenia aktywacji / dezaktywacji) lub (No-nie) (aby zrezygnowaç). nacisnàç przycisk MODE krótko, uka˝e si´ komunikat potwierdzajàcy wybór i powraca si´ do wyÊwietlacza menu lub nacisnàç przycisk d∏u˝ej, aby powróciç do wyÊwietlacza standardowego bez zapami´tania.

MODE ▲ ▲ ▼ ▼
F0N1013i F0N1014i

MODE
F0N1009i F0N1009i F0N1016i

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

SPIS ALFABETYCZNY

34

F0N1015i

F0N1011i

Ta funkcja umo˝liwia aktywacj´/dezaktywacj´ poduszki powietrznej po stronie pasa˝era

MODE ▲ ▲ ▼ ▼

F0N1009i

Jest to ostatnia funkcja zamykajàca cykl ustawieƒ, wyst´pujàca na wyÊwietlacza menu. Po krótkim naciÊni´ciu przycisku MODE wyÊwietlacz powraca do wyÊwietlacza standardowego bez zapami´tania. Po naciÊni´ciu przycisku O wyÊwietlacz powraca do pierwszej pozycji menu (Beep Velocita).

Opis ogólny

– Przebytà odleg∏oÊç B. – Ârednie zu˝ycie paliwa B. – Ârednià pr´dkoÊç B. – Czas podró˝y (podczas jazdy) B. Uwaga „Trip B” jest funkcjà, którà mo˝na wy∏àczyç (patrz rozdzia∏ „Uaktywnienie Trip B”). WielkoÊci „Zasi´g samochodu” i „Chwilowe zu˝ycie paliwa” nie mo˝na wyzerowaç.
WielkoÊci wskazywane

„Trip komputer” umo˝liwia wskazania przy kluczyku w wy∏àczniku zap∏onu w pozycji MAR, informacji dotyczàcych stanu funkcjonowania samochodu. Ta funkcja sk∏ada si´ z dwóch oddzielnych trip okreÊlanych jako „Trip A” i „Trip B” monitorujàce „misj´ kompletnà” samochodu w sposób niezale˝ny jedna od drugiej. Obie funkcje mo˝na wyzerowaç (reset - rozpocz´cie nowej podró˝y). „Trip A” umo˝liwia wskazanie nast´pujàcych wielkoÊci: – Zasi´g samochodu. – Przebytà odleg∏oÊç. – Ârednie zu˝ycie paliwa. – Chwilowe zu˝ycie paliwa. – Ârednià pr´dkoÊç. – Czas podró˝y (podczas jazdy).

– w przypadku postoju samochodu z silnikiem uruchomionym przez d∏u˝szy czas.

Przejechana odleg∏oÊç
Wskazuje odleg∏oÊç przejechanà przez samochód od rozpocz´cia nowej podró˝y.
SPIS ALFABETYCZNY

35

DANE TECHNICZNE

– wartoÊç zasi´gu poni˝ej 50 km (lub 30 mil);

OBS¸UGA SAMOCHODU

Wskazuje odleg∏oÊç, którà mo˝na jeszcze przejechaç na paliwie znajdujàcym si´ w zbiorniku, po hipotetycznym przyj´ciu utrzymania tego samego stylu jazdy. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ wskazanie „- - - -„ po weryfikacji nast´pujàcych przypadków:

W RAZIE AWARII

Zasi´g samochodu

DESKA LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA I STEROWANIE I KOMUNIKATY

WyjÊcie z menu

TRIP COMPUTER

„Trip B”, wyst´pujàcy tylko na wyÊwietlaczu wielofunkcyjnym, umo˝liwia wskazanie nast´pujàcych wielkoÊci:

DESKA LAMPKI ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

Ârednie zu˝ycie paliwa
Przedstawia Êrednie zu˝ycie paliwa od rozpocz´cia nowej podró˝y.

Chwilowe zu˝ycie paliwa
Wyra˝a zmieniajàce si´, ciàgle uaktualniane, zu˝ycie paliwa. W przypadku postoju samochodu z silnikiem uruchomionym na wyÊwietlaczu pojawi si´ wskazanie „- - - -“.

– „automatycznie” gdy „odleg∏oÊç przejechana” osiàgnie wartoÊç w zale˝noÊci od zainstalowanego wyÊwietlacza 3999,9 km lub 9999,9 km lub gdy „czas podró˝y” osiàgnie wartoÊç 99:59 (99 godzin i 59 minut) – po ka˝dym ponownym pod∏àczeniu akumulatora. OSTRZE˚ENIE Operacja wyzerowania wykonana w obecnoÊci wskazaƒ w „Trip A” powoduje reset tylko wartoÊci odpowiadajàcych w∏aÊciwej funkcji. OSTRZE˚ENIE Operacja wyzerowania wykonana w obecnoÊci wskazaƒ w „Trip B” powoduje reset tylko wartoÊci odpowiadajàcych w∏aÊciwej funkcji.
Procedura przy rozpocz´ciu podró˝y

Ârednia pr´dkoÊç
Przedstawia wartoÊç Êredniej pr´dkoÊci samochodu w zale˝noÊci od ca∏kowitego czasu przebiegu od rozpocz´cia nowej podró˝y.

rys. 22

F0N0019m

Przycisk TRIP sterowania rys. 22

Czas podró˝y
Czas jazdy od rozpocz´cia nowej podró˝y. OSTRZE˚ENIE w przypadku braku informacji, wszystkie wielkoÊci w Trip computer zostanà zastàpione „- - - -“ w miejsce wartoÊci. Gdy zostanà przywrócone warunki normalnego funkcjonowania, obliczanie ró˝nych wartoÊci zostanie przywrócone w sposób regularny, bez wyzerowania wartoÊci wskazywanych poprzednio jako anomalie, oraz bez rozpocz´cia wskazaƒ nowej podró˝y.

Przycisk TRIP, znajdujàcy si´ na koƒcu dêwigni prawej, z kluczykiem w wy∏àczniku zap∏onu w pozycji MAR, udost´pnia wskazania wielkoÊci opisanych poprzednio, a tak˝e wyzerowanie dla rozpocz´cia nowej podró˝y . – naciÊniecie krótkie, aby uzyskaç dost´p do wskazaƒ ró˝nych wielkoÊci; – naciÊni´cie d∏u˝sze aby wyzerowaç (reset) przy rozpocz´ciu nowej podró˝y.
Nowa podró˝

OBS¸UGA SAMOCHODU

Przy kluczyku w wy∏àczniku zap∏onu w po∏o˝eniu MAR, wykonaç wyzerowanie (reset) naciskajàc i przytrzymujàc naciÊni´ty przycisk TRIP d∏u˝ej ni˝ 2 sekundy.
WyjÊcie z Trip

Rozpoczyna si´ od wykonania wyzerowania: – „manualnie” przez u˝ytkownika poprzez naciÊni´cie odpowiedniego przycisku;

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

Aby wyjÊç z funkcji Trip: przytrzymaç naciÊni´ty przycisk MODE d∏u˝ej ni˝ 2 sekundy.

36

UWAGA Jakàkolwiek regulacj´ mo˝na wykonaç wy∏àcznie podczas postoju samochodu.
rys. 23
F0N0118m

Regulacja pochylenia oparcia siedzenia rys. 23

Obracaç pokr´t∏em D.

Regulacja wzd∏u˝na rys. 23

Regulacja wysokoÊci

37

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

PodnieÊç dêwigni´ A i przesunàç siedzenie do przodu lub do ty∏u; w pozycji kierowcy r´ce powinny byç lekko zgi´te i trzymaç ko∏o kierownicy.

Aby podnieÊç siedzenie: siedzàc na siedzeniu przesunàç w gór´ dêwigni´ B (przednià cz´Êç siedzenia) lub dêwigni´ C (tylnà cz´Êç siedzenia) i zmniejszyç nacisk cia∏a na cz´Êç siedzenia która ma byç podnoszona.

OBS¸UGA SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

Pokrycia z tkaniny w samochodzie sà bardzo trwa∏e przy normalnych warunkach u˝ytkowania. Tym niemniej, absolutnie unikaç d∏ugotrwa∏ego ocierania ubraniem posiadajàcym sprzàczki metalowe, guziki ozdobne i podobne, które w sposób miejscowy i jednostajny powodujà przetarcie w∏ókna i w konsekwencji uszkodzenie pokrycia.

UWAGA Po zwolnieniu dêwigni zawsze sprawdziç, czy siedzenie zablokowa∏o si´ w prowadnicach, przesuwajàc je do przodu i do ty∏u. Brak tego zablokowania mo˝e spowodowaç niespodziewane przesuni´cie si´ siedzenia i utrat´ kontroli nad samochodem.

UWAGA Aby ochrona by∏a maksymalnie skuteczna, ustawiç oparcie siedzenia w pozycji poprawnej, oprzeç si´ dobrze o oparcie i zapiàç pas tak aby przylega∏ do klatki piersiowej i do bioder.

DESKA LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA I STEROWANIE I KOMUNIKATY

SIEDZENIA

Aby obni˝yç siedzenie: siedzàc na siedzeniu przesunàç w gór´ dêwigni´ B (przednià cz´Êç siedzenia) lub dêwigni´ C (tylnà cz´Êç siedzenia) i zwi´kszyç nacisk cia∏a na tà cz´Êç siedzenia która ma byç opuszczona.

DESKA LAMPKI ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

rys. 24 Regulacja l´dêwiowa

F0N0147m

rys. 25

F0N0139m

rys. 26 SIEDZENIE Z REGULOWANYMI POD¸OKIETNIKAMI

F0N0148m

Regulacja amortyzowanej masy

Aby wykonaç regulacj´ obracaç pokr´t∏em E-rys. 24.
SIEDZENIE AMORTYZOWANE

Przy pomocy pokr´t∏a regulacyjnego Arys. 25 jest mo˝liwe ustawienie wymaganej regulacji w zale˝noÊci od masy cia∏a w przedziale od 40 do 130 kg.

OBS¸UGA SAMOCHODU

Wyposa˝one jest w system spr´˝yn mechanicznych i amortyzator hydrauliczny, gwarantujàc w ten sposób kierowcy maksymalny komfort i bezpieczeƒstwo. System spr´˝yn umo˝liwia ponadto t∏umienie wstrzàsów spowodowanych nierównoÊciami jezdni. Aby wykonaç regulacj´ w kierunku wzd∏u˝nym, regulacj´ wysokoÊci, regulacj´ l´dêwiowà i regulacj´ pod∏okietnika, patrz opis w poprzednim rozdziale „Siedzenia przednie”.

Siedzenie kierowcy mo˝e byç wyposa˝one w podnoszony i regulowany pod∏okietnik. Aby go wyregulowaç, nale˝y obróciç rolkà A-rys. 26.

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

UWAGA Przed za∏o˝eniem przednich pasów bezpieczeƒstwa upewniç si´ czy pod∏okietnik jest w pozycji pionowej (patrz rozdzia∏ „Pasy bezpieczeƒstwa”).

38

1
rys. 27a SIEDZENIE Z OBROTOWÑ PODSTAWÑ (gdzie przewidziano)

2
F0N0700m

Aby obróciç siedzenie, nacisnàç na przycisk A-rys. 27. Przed wykonaniem obrotu siedzenia nale˝y przesunàç je do przodu i stopniowo wyregulowaç w kierunku wzd∏u˝nym rys. 27a.

39

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

Mo˝na obróciç o 180º w kierunku siedzenia po przeciwnej stronie.

UWAGA Przed uruchomieniem samochodu upewniç si´, ˝e siedzenia sà zablokowane w pozycji do jazdy.

UWAGA Jakàkolwiek regulacj´ nale˝y wykonywaç wy∏àcznie w samochodzie na postoju. Podczas obracania siedzenia zachowaç szczególnà ostro˝noÊç, aby nie zaczepiç o dêwigni´ zaciàgni´tego hamulca postojowego.

OBS¸UGA SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

UWAGA W razie koniecznoÊci przewo˝enia na siedzeniu przednim fotelika z dzieckiem, sprawdziç dezaktywacj´ przedniej poduszki powietrznej po stronie pasa˝era, zapiàç poprawnie pas bezpieczeƒstwa po stronie pasa˝era i opuÊciç pod∏okietniki aby uniknàç przypadkowego ich poruszenia.

rys. 27

F0N0187m

rys. 28

F0N0173m

SIEDZENIE OBROTOWE Z LOTNICZYM PASEM BEZPIECZE¡STWA (gdzie przewidziano)

Jest wyposa˝one w pasy bezpieczeƒstwa o trzech punktach mocowania rys. 28, dwa regulowane pod∏okietniki (aby wyregulowaç patrz rozdzia∏ „Siedzenia z regulowanymi pod∏okietnikami”) i regulowany zag∏ówek (aby wyregulowaç patrz rozdzia∏ „Zag∏ówki”).

DESKA LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA I STEROWANIE I KOMUNIKATY

UWAGA Przed rozpi´ciem pasów bezpieczeƒstwa i opuszczeniem samochodu sprawdziç czy pod∏okietnik zewn´trzny (po stronie drzwi) jest podniesiony.

DESKA LAMPKI ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

rys. 29

F0N0174m

rys. 30b Obracanie siedzenia

F0N0213m

fig. 30c rys. 30c

F0N0149m

Mo˝na obróciç je o 180º w kierunku siedzenia po przeciwnej stronie i o 35º w kierunku drzwi. Mo˝na zablokowaç je zarówno w pozycji do jazdy jak i o 180º. Aby wykonaç obrót siedzeniem dzia∏aç na dêwigni´ D-rys. 30a (umieszczonà z prawej strony siedzenia).
rys. 30a Regulacja pochylenia oparcia siedzenia
F0N0175m

OPUSZCZANA PÓ¸KA NA ¸AWK¢ (gdzie przewidziano) rys. 30c

Siedzenie wyposa˝one jest w opuszczanà pó∏k´ na ∏awk´, którà mo˝na u˝ywaç jako podk∏adk´ pod dokumenty. Aby u˝yç, pociàgnàç zaczep A i opuÊciç pó∏k´. Pó∏ka wyposa˝ona jest w dwa uchwyty na kubki i podparcie z zaczepem do blokowania papieru.

Nacisnàç na dêwigni´ A-rys. 29.
DANE TECHNICZNE

UWAGA Przed uruchomieniem samochodu upewniç si´, ˝e siedzenia sà zablokowane w pozycji do jazdy.
Podgrzewanie siedzenia rys. 30b (gdzie przewidziano)

OBS¸UGA SAMOCHODU

Regulacja wysokoÊci rys. 29

SPIS ALFABETYCZNY

Obróciç pokr´t∏a B lub C aby podnieÊç/opuÊciç cz´Êç przednià/ tylnà siedzenia.

Przy kluczyku w pozycji MAR nacisnàç przycisk E, aby w∏àczyç / wy∏àczyç tà funkcj´.

UWAGA Nie umieszczaç ci´˝kich przedmiotów na pó∏ce gdy samochód jest w ruchu, poniewa˝ w przypadku ostrego hamowania lub zderzenia mogà one zostaç wyrzucone w kierunku osób jadàcych w samochodzie i spowodowaç ich powa˝ne obra˝enia.

40

Regulacja oparcia przechylanego siedzeƒ pasa˝erów rys. 31

Obróciç pokr´t∏o A.
Dost´p do siedzeƒ drugiego rz´du rys. 31 rys. 30d KOSZ POD SIEDZENIEM (gdzie przewidziano)
F0N0237m

rys. 30e

F0N0238m

W ten sposób mo˝na wyjàç kosz spod siedzenia (patrz rozdzia∏ „Kosz pod siedzeniem”).

W siedzeniu kompletnym Panorama w drugim rz´dzie siedzeƒ oba siedzenia boczne sà sta∏e.

41

SPIS ALFABETYCZNY

UWAGA Nie umieszczaç ci´˝kich przedmiotów w koszu gdy samochód jest w ruchu, poniewa˝ w przypadku ostrego hamowania lub zderzenia mogà one zostaç wyrzucone w kierunku osób jadàcych w samochodzie i spowodowaç ich powa˝ne obra˝enia.

Aby wyjàç poszycie przednie, musi byç ono obrócone w przód jak najbardziej jest to mo˝liwie i od∏àczone od zaczepów znajdujàcych sie w cz´Êci przedniej, po pociagni´ciu w stron´ cz´Êci przedniej samochodu.

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

Aby u∏atwiç otwarcie poszycia przedniego i uzyskaç dost´p do kosza, siedzenie musi byç mo˝liwie jak najbardziej cofni´te.

W RAZIE AWARII

Pod siedzeniem kierowcy znajduje si´ kosz A-rys. 30d, który mo˝na ∏awo wyjàç po zwolnieniu z odpowiednich zaczepów znajdujàcych si´ w podstawie.

POKRYWY Z TWORZYWA PODSTAWY SIEDZENIA (gdzie przewidziano) rys. 30e

Aby uzyskaç dost´p do drugiego rz´du siedzeƒ, dzia∏aç na dêwigni´ B siedzenia bocznego prawego zewn´trznego pierwszego rz´du i obróciç w przód oparcie. Po przywróceniu siedzenia w pozycje normalnà, siedzenie blokuje si´ w urzàdzeniu mocujàcym, bez koniecznoÊci dzia∏ania na dêwigni´.

Poszycie przednie A mo˝na wyjàç dzia∏ajàc na odpowiedni uchwyt odblokowania B znajdujàcy si´ w cz´Êci górnej.

DESKA LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA I STEROWANIE I KOMUNIKATY

WERSJE PANORAMA

DESKA LAMPKI ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

WERSJE COMBI Pozycja Easy Entry

PodnieÊç dêwigni´ A – rys. 32 i przechyliç oparcie w przód.
Pozycja pakiet

Procedura jest nast´pujàca:
rys. 31
F0N0227m

– w pozycji easy entry wyjàç zag∏ówki; – podnieÊç dêwigni´ B – rys. 33 (znajdujàcà si´ pod dêwignià) prawà r´kà; – obróciç oparcie o 5º w stron´ strefy tylnej; – z∏o˝yç w przód lewà r´ka oparcie.

rys. 32

F0N0228m

Sk∏adanie oparcia siedzenia Êrodkowego (2 – 3 rz´du) rys. 31

PodnieÊç dêwigni´ C i z∏o˝yç w przód oparcie. W cz´Êci tylnej siedzenia Êrodkowego znajduje si´ p∏aszczyzna sztywna z funkcjà pod∏okietnika i stolika z odpowiednimi wg∏´bieniami na kubki. Dzia∏ajàc na tà samà dêwigni´ przywróciç w normalnà pozycj´ siedzenie. Przy sk∏adaniu oparcia siedzenia Êrodkowego sprawdziç, czy zag∏ówek znajduje si´ w pozycji obni˝onej

UWAGA Nie jechaç w 3 rz´dzie przy ∏awce 2 rz´du z∏o˝onej. Ponadto nie umieszczaç ˝adnego typu przedmiotów na oparciu przy ∏awce 2 rz´du z∏o˝onej : w przypadku ostrego hamowania lub zderzenia mogà one zostaç wyrzucone w kierunku pasa˝erów i spowodowaç ich powa˝ne obra˝enia. Dla uzyskania wi´cej informacji patrz specyfikacja na tabliczce samoprzylepnej znajdujàcej si´ pod ∏awkà.

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

42

PRZEDNIE rys. 36

W niektórych wersjach mo˝na wyregulowaç ich wysokoÊç i blokujà si´ automatycznie w ˝àdnej pozycji.
rys. 33 Wyj´cie ∏awki
F0N0229m

rys. 34

F0N0230m

Regulacja

OSTRZE˚ENIE Aby wyjàç ∏awk´ konieczna jest obecnoÊç przynajmniej dwóch osób. Aby wyjàç ∏awk´ procedura jest nast´pujàca: – z pozycji pakiet dzia∏aç na dêwigni´ C i D- rys. 33 obracajàc je w przód (jak wyspecyfikowano na tabliczce samoprzylepnej znajdujàcej si´ na belce poprzecznej przedniej) – podnieÊç w przód podstaw´ siedzenia; – ustawiç siedzenie w pozycji pionowej – z pozycji pionowej dzia∏aç na dêwigni´ E i F rys. 33 obracajàc je w gór´; – podnieÊç ∏awk´ nad pod∏og´ i wyjàç jà.

regulacja do góry: wysunàç zag∏ówek do us∏yszenia odpowiedniego trzasku blokady.

rys. 35

F0N0231m

43

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

UWAGA Po zamontowaniu ∏awki upewniç si´ o prawid∏owym jej zablokowaniu w prowadnicach w pod∏odze.

OBS¸UGA SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

DESKA LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA I STEROWANIE I KOMUNIKATY

ZAG¸ÓWKI

DESKA LAMPKI ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

KIEROWNICA
Kierownic´ mo˝na wyregulowaç w kierunku osiowym. Aby wyregulowaç, wykonaç co nast´puje: odblokowaç dêwigni´ A-rys. 37 pociagajàc ja w stron´ ko∏a kierownicy (pozycja 2).
rys. 36
F0N0020m

wyregulowaç po∏o˝enie kierownicy; zablokowaç dêwigni´ A przesuwajàc jà do przodu (pozycja 1).

rys. 37

F0N0021m

regulacja do do∏u: nacisnàç przycisk A i opuÊciç zag∏ówek. Aby wyjàç zag∏ówek przedni nacisnàç jednoczeÊnie przycisk A i B po stronie dwóch podpórek i wyjàç go do góry.

UWAGA Regulacje mo˝na wykonaç tylko podczas postoju samochodu i wy∏àczonym silniku.

UWAGA Zag∏ówek powinien byç wyregulowany tak, aby opiera∏a si´ na nim g∏owa a nie szyja. Tylko tym w przypadku stanowi zabezpieczenie.
Aby wykorzystaç w jak najlepszy sposób zag∏ówek, wyregulowaç oparcie siedzenia tak aby plecy przylega∏y poprawnie do niego a g∏owa by∏a jak najbli˝ej zag∏ówka.

SPIS ALFABETYCZNY

UWAGA Bezwzgl´dnie zabrania si´ wykonywaç jakichkolwiek interwencji po zakupie samochodu, które spowodujà naruszenie uk∏adu kierowniczego lub kolumny kierownicy (np. monta˝ urzàdzeƒ antyw∏amaniowych), gdy˝ mog∏yby zagroziç, oprócz utraty osiàgów systemu i gwarancji, bezpieczeƒstwu, a tak˝e nie odpowiadaç warunkom homologacji samochodu.

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

44

LUSTERKO WEWN¢TRZNE rys. 38

Posiada urzàdzenie które od∏àcza je w przypadku gwa∏townego uderzenia przez pasa˝era.

rys. 38

F0N0022m

rys. 39

F0N0024m

Dêwignia A umo˝liwia ustawienie lusterka w dwóch ró˝nych pozycjach: normalnej i przeciwodblaskowej.

rys. 40

F0N0023m

LUSTERKA WSTECZNE ZEWN¢TRZNE Regulacja rys. 39

Naciskaç bezpoÊrednio na ka˝dà z dwóch szyb lusterka.

45

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

Regulacja manualna

OBS¸UGA SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

DESKA LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA I STEROWANIE I KOMUNIKATY

LUSTERKA WSTECZNE

DESKA LAMPKI ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

UWAGA Powierzchnia dolnej cz´Êç lusterka wstecznego zewn´trznego jest typu parabolicznego, co zwi´ksza pole widzenia. Obraz odbity w lusterku sprawia wra˝enie bardziej oddalonego ni˝ jest w rzeczywistoÊci.
rys. 41
F0N0159m

OSTRZEèENIE JeÊli lusterko zostalo z∏o˝one r´cznie to nale˝y je roz∏o˝yç r´cznie; jeÊli zosta∏o z∏o˝one elektrycznie to nale˝y je elektrycznie roz∏o˝yç.
Odmra˝anie/odparowanie (gdzie przewidziano)

Lusterka mogà byç podgrzewane, w∏àczajà si´ po w∏àczeniu ogrzewania szyby tylnej naciskajàc przycisk (). OSTRZE˚ENIE Podgrzewanie w∏àcza si´ na okreÊlony czas i wy∏àcza si´ automatycznie po kilku minutach.

Regulacja elektryczna
Jest mo˝liwa tylko gdy kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu jest w po∏o˝eniu MAR. Aby wyregulowaç lusterko, ustawiç pokr´t∏o B w jednej z czterech pozycji: ÿ 1 lusterko lewe, ⁄ 2 lusterko prawe, ¤ 3 lusterko szerokokàtne lewe, Ÿ 4 lusterko szerokokàtne prawe. Po ustawieniu pokr´t∏a przesunàç je w kierunku wskazanym strza∏kà, aby wyregulowaç wybrane wczeÊniej lusterko.

Z∏o˝enie lusterka

W razie koniecznoÊci (gdy na przyk∏ad utrudniony jest przejazd wàskà drogà), mo˝na je z∏o˝yç z pozycji 1-rys. 40 w pozycj´ 2.

OBS¸UGA SAMOCHODU

Podczas jazdy lusterka powinny byç zawsze w pozycji 1-rys. 40.

UWAGA Lusterko wsteczne zewn´trzne po stronie kierowcy jest typu parabolicznego, zmieniajàc lekko precyzj´ oceny odleg∏oÊci.

DANE TECHNICZNE

Sk∏adanie elektryczne (gdzie przewidziano)

SPIS ALFABETYCZNY

Dzia∏aç na przycisk przechylny A-rys. 41, naciskajàc na stron´ 1, aby ustawiç lusterko w pozycji otwartej, lub na stron´ 2, aby ustawiç lusterko w pozycji zamkni´tej.

46

F0N0025m

rys. 42

1. Nawiew sta∏y górny – 2. Nawiewy Êrodkowe regulowane – 3. Nawiewy sta∏e boczne – 4. Nawiewy boczne regulowane – 5. Nawiewy dolne na miejsca przednie.

47

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

DESKA LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA I STEROWANIE I KOMUNIKATY

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

DESKA LAMPKI ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

rys. 43

F0N0026m

rys. 44

F0N0027m

rys. 45 STEROWANIA rys. 45 PierÊcieƒ obrotowy A regulacji temperatury powietrza (mieszanie powietrza zimnego / ciep∏ego)

F0N0028m

OBS¸UGA SAMOCHODU

REGULOWANE NAWIEWY POWIETRZA BOCZNE I ÂRODKOWE rys. 43-44

Pokr´t∏o B aktywacji / regulacji wentylatora

A Nawiewy sta∏e na szyby boczne.
DANE TECHNICZNE

p 0 = wentylator wy∏àczony 1-2-3 = pr´dkoÊç wentylatora 4 - = maksymalna pr´dkoÊç wentylatora

B Nawiewy boczne regulowane. C Nawiewy sta∏e. D Nawiewy Êrodkowe regulowane. E Sterowanie regulacjà nawiewu powietrza. Nawiewy A i C nie sà regulowane.

Zakres czerwony = powietrze ciep∏e Zakres niebieski = powietrze zimne

SPIS ALFABETYCZNY

48

Aby uzyskaç odpowiednià wentylacj´ w kabinie, wykonaç co nast´puje: obróciç pokr´t∏o A w zakres niebieski; wy∏àczyç recyrkulacj´ powietrza wewn´trznego obracajàc pokr´t∏o D w Ú; obróciç pokr´t∏o C na ¶; obróciç pokr´t∏o B na wymaganà pr´dkoÊç.
OGRZEWANIE W KABINIE

Aby szybko ogrzaç kabin´, nale˝y: obróciç pokr´t∏o A w zakres czerwony; w∏àczyç recyrkulacj´ powietrza wewn´trznego obracajàc pokr´t∏o D w Ò; obróciç pokr´t∏o C na ©; obróciç pokr´t∏o B na 4 - (na maksymalnà pr´dkoÊç wentylatora). Aby utrzymaç wymagane warunki komfortu obróciç pokr´t∏o D na Ú, wy∏àczyç recyrkulacj´ powietrza wewn´trznego aby zapobiec zaparowaniu szyb. OSTRZE˚ENIE Przy silniku zimnym zaczekaç kilka minut, a˝ p∏yn ch∏odzàcy w uk∏adzie osiàgnie optymalnà temperatur´ roboczà.

¶ ß

aby przes∏aç powietrze do kratek Êrodkowych i bocznych; aby przes∏aç powietrze na nogi i powietrze o temperaturze lekko niszej do kratek w desce rozdzielczej, w warunkach temperatury poÊredniej; dla ogrzewania przy temperaturze zewn´trznej niskiej: aby uzyskaç maksymalny nawiew powietrza na nogi;

©

® aby ogrzaç nogi i równoczeÊnie odparowaç szyb´ przednià;
- aby szybko odparowaç szyb´ przednià.
Pokr´t∏o D w∏àczania / wy∏àczania recyrkulacji powietrza

Procedura jest nast´pujàca: obróciç pokr´t∏o A w zakres czerwony; obróciç pokr´t∏o C w wymaganà pozycj´; obróciç pokr´t∏o B na wymaganà pr´dkoÊç.

49

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

Po obróceniu pokr´t∏a D w Ú wy∏àcza si´ recyrkulacja powietrza wewn´trznego.

OBS¸UGA SAMOCHODU

Po obróceniu pokr´t∏a D w Ò uaktywnia si´ recyrkulacja powietrza wewn´trznego.

W RAZIE AWARII

DESKA LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA I STEROWANIE I KOMUNIKATY

PierÊcieƒ obrotowy C rozdzia∏u powietrza ustawiony na:

WENTYLACJA KABINY

OGRZEWANIE SZYBKIE W KABINIE

DESKA LAMPKI ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

Po odparowaniu/odmro˝eniu, aby przywróciç warunki wymaganego komfortu, ustawiç odpowiednio sterowania.
Zapobieganie zaparowaniu szyb

rys. 46

F0N0185m

Aby zapobiec zaparowaniu szyb, w przypadku du˝ej wilgotnoÊci powietrza zewn´trznego i/lub deszczu i/lub du˝ej ró˝nicy temperatur zewn´trznej i w kabinie zaleca si´ wykonaç podane poni˝ej operacje,: obróciç pokr´t∏o A w zakres czerwony; wy∏àczyç recyrkulacj´ powietrza wewn´trznego obracajàc pokr´t∏o D w Ú; obróciç pokr´t∏o C na -, oraz przejÊç w pozycj´ ® w przypadku, gdy zaparowanie szyb nie wyst´puje; obróciç pokr´t∏o B na 2 pr´dkoÊç.

rys. 47

F0N0043m

ODPAROWANIE / ODMRA˚ANIE SZYBKIE SZYB PRZEDNICH (SZYBY PRZEDNIEJ I SZYB BOCZNYCH)

Procedura jest nast´pujàca: obróciç pokr´t∏o A w zakres czerwony; wy∏àczyç recyrkulacj´ powietrza wewn´trznego obracajàc pokr´t∏o D w Ú; obróciç pokr´t∏o C na -; obróciç pokr´t∏o B na 4 - (na maksymalnà pr´dkoÊç wentylatora). OSTRZE˚ENIE aby zapewniç szybkie odparowanie / odmro˝enie szyb w przypadku zainstalowanej nagrzewnicy dodatkowej (pod siedzeniem przednim lub tylnym w wersjach Panorama i Combinato), je˝eli jest aktywna, nale˝y jà dezaktywowaç przy pomocy przycisku F (dioda zgaÊnie) znajdujàcego si´ w panelu sterowaƒ rys. 46.

ODPAROWANIE / ODMRA˚ANIE SZYBY TYLNEJ OGRZEWANEJ I LUSTEREK WSTECZNYCH ZEWN¢TRZNYCH (gdzie przewidziano) rys. 47

Nacisnàç przycisk A aby uaktywniç tà funkcj´: w∏àczenie funkcji sygnalizowane jest zaÊwieceniem si´ lampki sygnalizacyjnej w przycisku. Funkcja wy∏àcza si´ automatycznie po 20 minutach. Aby wy∏àczyç jà wczeÊniej, nacisnàç ponownie przycisk A. OSTRZE˚ENIE Nie naklejaç naklejek na wewn´trznej powierzchni szyby tylnej i na przewodach grzejnych, aby ich nie uszkodziç.

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

50

Obróciç pokr´t∏o D na Ò. Zaleca si´ w∏àczaç recyrkulacj´ powietrza wewn´trznego, gdy jedziemy w kolumnie, w tunelu, aby uniknàç przedostania si´ do kabiny zanieczyszczonego powietrza zewn´trznego. Nie nale˝y jednak u˝ywaç jej przez d∏u˝szy czas, szczególnie, gdy w kabinie znajduje si´ kilka osób, uniknie si´ zaparowania szyb.

(gdzie przewidziano) STEROWANIA rys. 48 PierÊcieƒ obrotowy A regulacji temperatury powietrza (mieszanie powietrza ciep∏ego / zimnego)

Nie zaleca si´ jednak u˝ywaç jej w zimne/deszczowe dni, aby uniknàç mo˝liwoÊci zaparowania szyb.

Zakres czerwony = powietrze ciep∏e. Zakres niebieski = powietrze zimne.
Pokr´t∏o B aktywacji / regulacji wentylatora, ustawione na:

p 0 = wentylator wy∏àczony; 1-2-3 = pr´dkoÊç wentylatora; 4 - = maksymalna pr´dkoÊç wentylatora.

51

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

DESKA LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA I STEROWANIE I KOMUNIKATY

AKTYWACJA RECYRKULACJI POWIETRZA WEWN¢TRZNEGO

OSTRZE˚ENIE W zale˝noÊci od wybranego trybu funkcjonowania („ogrzewanie” lub „ch∏odzenie”) recyrkulacja powietrza wewn´trznego umo˝liwia szybsze osiàgni´cie wymaganych warunków.

KLIMATYZACJA MANUALNA

DESKA LAMPKI ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

Pokr´t∏o D w∏àczania / wy∏àczania recyrkulacji powietrza

Po naciÊni´ciu pokr´t∏a (dioda zaÊwiecona) uaktywnia si´ recyrkulacja powietrza wewn´trznego. Po ponownym naciÊni´ciu pokr´t∏a (dioda zgaszona) wy∏àcza si´ recyrkulacja powietrza wewn´trznego.
Przycisk E w∏àczania / wy∏àczania klimatyzacji

Po naciÊni´ciu przycisku (dioda w przycisku zaplai si´) w∏àcza si´ klimatyzacja. Po ponownym naciÊni´ciu przycisku (dioda w przycisku zgaszona) wy∏àcza si´ klimatyzacja.
WENTYLACJA KABINY rys. 48 PierÊcieƒ obrotowy C rozdzia∏u powietrza ustawione na:
F0N0029m

Aby uzyskaç dobrà wentylacj´ kabiny, nale˝y: obróciç pokr´t∏o A w zakres niebieski; wy∏àczyç recyrkulacj´ powietrza wewn´trznego obracajàc pokr´t∏o D w Ú; obróciç pokr´t∏o C na ¶; obróciç pokr´t∏o B na wymaganà pr´dkoÊç.

OBS¸UGA SAMOCHODU

©


DANE TECHNICZNE

aby przes∏aç powietrze do kratek Êrodkowych i bocznych; aby przes∏aç powietrze na nogi i powietrze o temperaturze lekko niszej do kratek w desce rozdzielczej, w warunkach temperatury poÊredniej;

dla ogrzewania przy temperaturze zewn´trznej niskiej: aby uzyskaç maksymalny nawiew powietrza na nogi;

ß

® aby ogrzaç nogi i równoczeÊnie odparowaç szyb´ przednià;
- aby szybko odparowaç szyb´ przednià.

SPIS ALFABETYCZNY

52

Aby uzyskaç jak najszybsze och∏odzenie, nale˝y: obróciç pokr´t∏o A w zakres niebieski; w∏àczyç recyrkulacj´ powietrza wewn´trznego obracajàc pokr´t∏o D w Ò; obróciç pokr´t∏o C na ¶; w∏àczyç klimatyzacj´ naciskajàc przycisk E; dioda w przycisku E zaÊwieci si´; obróciç pokr´t∏o B na 4 - (na maksymalnà pr´dkoÊç wentylatora).
Regulacja ch∏odzenia

Procedura jest nast´pujàca: obróciç pokr´t∏o A w zakres czerwony; obróciç pokr´t∏o C na wymagany symbol; obróciç pokr´t∏o B na wymagana pr´dkoÊç.
OGRZEWANIE SZYBKIE KABINY

Procedura jest nast´pujàca: obróciç pokr´t∏o A w zakres czerwony; obróciç pokr´t∏o B na 4 - (na maksymalnà pr´dkoÊç wentylatora); obróciç pokr´t∏o C na -; wy∏àczyç recyrkulacj´ powietrza wewn´trznego obracajàc pokr´t∏o D na Ú. OSTRZE˚ENIE aby zapewniç szybkie odparowanie / odmro˝enie szyb w przypadku zainstalowanej nagrzewnicy dodatkowej (pod siedzeniem przednim lub tylnym w wersjach Panorama i Combinato), je˝eli jest aktywna, nale˝y jà dezaktywowaç przy pomocy przycisku F (dioda zgaÊnie) znajdujàcego si´ w panelu sterowaƒ rys. 49. Po odparowaniu/odmro˝eniu ustawiç sterowania tak aby przywróciç wymagane warunki komfortu. OSTRZE˚ENIE Klimatyzacja jest bardzo u˝yteczna poniewa˝ przyspieszenia odparowania szyb, osuszajàc powietrze. Wyregulowaç sterowania tak, jak opisano to poprzednio i w∏àczyç klimatyzacj´ naciskajàc przycisk E; dioda w przycisku zaÊwieci si´.

Aby szybko ogrzaç kabin´, nale˝y: obróciç pokr´t∏o A w zakres czerwony; w∏àczyç recyrkulacj´ powietrza wewn´trznego obracajàc pokr´t∏o D w Ò; obróciç pokr´t∏o C na ©; obróciç pokr´t∏o B na 4 - (na maksymalnà pr´dkoÊç wentylatora). Aby utrzymaç wymagane warunki komfortu ustawiç odpowiednio sterowanie i obróciç pokr´t∏o D na Ú, aby wy∏àczyç recyrkulacj´ powietrza wewn´trznego (dioda w przycisku zgaszona). OSTRZE˚ENIE Przy silniku zimnym zaczekaç kilka minut, a˝ p∏yn ch∏odzàcy osiàgnie optymalnà temperatur´ roboczà.

wy∏àczyç recyrkulacj´ powietrza wewn´trznego obracajàc pokr´t∏o D w Ú; obróciç pokr´t∏o B zmniejszajàc pr´dkoÊç wentylatora. OSTRZE˚ENIE Naciskajàc przycisk E spr´˝arka klimatyzacji w∏àczy si´ tylko, gdy ustawiona zostanie przynajmniej pierwsza pr´dkoÊç wentylatora (pokr´t∏o B).

53

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

obróciç pokr´t∏o A w prawo, aby zwi´kszyç temperatur´;

DESKA LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA I STEROWANIE I KOMUNIKATY

KLIMATYZACJA (ch∏odzenie)

OGRZEWANIE KABINY

ODPAROWANIE / ODMRA˚ANIE SZYBKIE SZYB PRZEDNICH (SZYBY PRZEDNIEJ I SZYB BOCZNYCH)

DESKA LAMPKI ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

AKTYWACJA RECYRKULACJI POWIETRZA WEWN¢TRZNEGO

Obróciç pokr´t∏o D na Ò. Zaleca si´ w∏àczaç recyrkulacj´ powietrza wewn´trznego, gdy jedziemy w kolumnie, w tunelu, uniknie si´ przedostania do kabiny zanieczyszczonego powietrza zewn´trznego. Nie nale˝y jednak u˝ywaç jej przez d∏u˝szy czas, szczególnie, gdy w samochodzie znajduje si´ kilka osób, uniknie si´ zaparowania szyb. OSTRZE˚ENIE W zale˝noÊci od wybranego trybu funkcjonowania recyrkulacja powietrza wewn´trznego umo˝liwia („ogrzewanie” lub „ch∏odzenie”) szybsze osiàgni´cie wymaganych warunków. Nie zaleca si´ jednak u˝ywaç jej w zimne/ deszczowe dni, uniknie si´ zaparowania szyb.

rys. 49

F0N0185m

rys. 50 ODPAROWANIE / ODMRA˚ANIE TYLNEJ SZYBY OGRZEWANEJ I LUSTEREK WSTECZNYCH ZEWN¢TRZNYCH (gdzie przewidziano) rys. 50

F0N0043m

Zapobieganie zaparowaniu szyb

Aby zapobiec zaparowaniu szyb, w przypadku du˝ej wilgotnoÊci powietrza zewn´trznego i/lub deszczu i/lub du˝ej ró˝nicy temperatur zewn´trznej i w kabinie zaleca si´ wykonaç podane poni˝ej operacje,: obróciç pokr´t∏o A w zakres czerwony; wy∏àczyç recyrkulacj´ powietrza wewn´trznego obracajàc pokr´t∏o D w Ú; obróciç pokr´t∏o C na -, oraz przejÊç w pozycj´ ® w przypadku, gdy zaparowanie szyb nie wyst´puje; obróciç pokr´t∏o B na 2 pr´dkoÊç. OSTRZE˚ENIE Klimatyzacja jest bardzo u˝yteczna dla zapobiegania zaparowaniu szyb w przypadku du˝ej wilgotnoÊci na zewnàtrz poniewa˝ osusza powietrze w kabinie.

Nacisnàç przycisk A aby uaktywniç tà funkcj´: w∏àczenie funkcji sygnalizowane jest zaÊwieceniem si´ lampki sygnalizacyjnej w przycisku. Funkcja wy∏àcza si´ automatycznie po 20 minutach. Aby wy∏àczyç ja wczeÊniej, nacisnàç ponownie przycisk A. OSTRZE˚ENIE Nie naklejaç naklejek na wewn´trznej powierzchni szyby tylnej, na przewodach grzejnych, aby ich nie uszkodziç.

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

54

W zimie nale˝y w∏àczaç klimatyzacj´ przynajmniej raz w miesiàcu na oko∏o 10 minut. Przed rozpocz´ciem sezonu letniego sprawdziç jà w ASO Fiata.

(gdzie przewidziano) OPIS OGÓLNY

Parametrami i funkcjami kontrolowanymi automatycznie sà: ❒ temperatura wylotu powietrza z kratkek wylotu; ❒ rozdzia∏ powietrza z kratek wylotu; ❒ pr´dkoÊç elektrowentylatora (zmiana ciàg∏a wylotu powietrza); ❒ w∏àczenie spr´˝arki klimatyzacji (dla och∏odzenia/osuszenia powietrza); ❒ recyrkulacja powietrza.

55

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

Temperatura wylotu powietrza do wn´trza samochodu jest zawsze kontrolowana automatycznie w funkcji temperatury ustawionej na wyÊwietlaczu kierowcy i pasa˝era siedzenia przedniego (za wyjàtkiem, gdy system jest wy∏àczony lub w niektórych przypadkach, gdy spr´˝arka jest wy∏àczona).

OBS¸UGA SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

W instalacji zastosowano czynnik ch∏odzàcy R134a, który w razie przypadkowych wycieków nie zanieczyszcza Êrodowiska. Bezwzgl´dnie zabrania si´ stosowaç czynnika R12, który jest niezgodny z komponentami instalacji.

Klimatyzacja automatyczna reguluje temperatur´ i rozdziela powietrze w kabinie. Kontrola temperatury bazuje na „temperaturze ekwiwalentnej”: system dzia∏a w sposób ciàg∏y, aby utrzymaç na sta∏ym poziomie temperatur´ wewnàtrz i skompensowaç ewentualne zmiany warunków klimatycznych zewn´trznych ∏àcznie z promieniowaniem s∏onecznym rozpoznawanym przez odpowiedni czujnik.

Wybór manualny posiada zawsze priorytet nad wyborem automatycznym i zapami´tany zostanie do momentu ponownego powierzenia przez u˝ytkownika kontroli tych parametrów automatyce systemu naciskajàc przycisk AUTO, z wyjàtkiem tych przypadków, w których system interweniuje dla szczególnych warunków bezpieczeƒstwa. Ustawienia wykonane manualnie nie przeszkadzajà sterowaniu innych funkcji przez automatyk´ systemu.

DESKA LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA I STEROWANIE I KOMUNIKATY

OBS¸UGA

KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA

Wszystkie te funkcje modyfikowane sà manualnie, tj. mo˝na interweniowaç w systemie wybierajàc odpowiednio jednà lub kilka funkcji i zmodyfikowaç parametry. W ten sposób wy∏àcza si´ spod dzia∏ania kontroli automatycznej funkcje zmodyfikowane manualnie, które system aktywuje jedynie ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa (np. ryzyko zaparowania szyb).

DESKA LAMPKI ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

System umo˝liwia ustawienie lub zmodyfikowanie manualne nast´pujàcych parametrów i funkcji: ❒ temperatura powietrza nawiewanego; ❒ pr´dkoÊç elektrowentylatora (zmiana ciàg∏a); ❒ ustawienie rozdzia∏u w siedmiu pozycjach; ❒ w∏àczenie spr´˝arki; ❒ funkcja szybkiego odmra˝ania/odparowania; ❒ recyrkulacja powietrza; ❒ wy∏àczenie systemu. powietrza

rys 51 STEROWANIA rys. 51

F0N0200m

OBS¸UGA SAMOCHODU

F

DANE TECHNICZNE

A Przycisk AUTO kontroli automatycznej wszystkich funkcji. B Przycisk wyboru rozdzia∏u powietrza. C WyÊwietlacz. D Przycisk sterowania funkcji MAX DEF. E Przycisk dezaktywacji systemu.

Przycisk wy∏àczenia/wy∏àczenia spr´˝arki klimatyzacji.

G Przycisk wy∏àczenia/wy∏àczenia recyrkulacji powietrza wewn´trznego. H Przyciski zwi´kszania/zmniejszania pr´dkoÊci wentylatora. I Pokr´t∏o zwi´kszania/zmniejszania temperatury.

SPIS ALFABETYCZNY

56

Uk∏ad mo˝e byç w∏àczany w ró˝ny sposób, ale zalecanym trybem jest w∏àczenie przez naciÊniecie przycisku AUTO i obrócenie nast´pnie pokr´t∏a dla ustawienia na wyÊwietlaczu wymaganej temperatury. W ten sposób instalacja rozpoczyna dzia∏anie w trybie ca∏kowicie automatycznym dla osiàgni´cia wymaganej komfortowej temperatury w jak najkrótszym czasie. System reguluje temperaturà, iloÊcià i rozdzia∏em wylotu powietrza do wn´trza samochodu oraz steruje funkcjà recyrkulacji i w∏àczaniem spr´˝arki klimatyzacji.

❒ Ò recyrkulacja powietrza dla utrzymania recyrkulacji zawsze w∏àczonej lub wy∏àczonej; ❒ Zdla przyspieszenia odparowania/odmra˝ania szyb przednich, szyby tylnej i lusterek wstecznych zewn´trznych. Podczas funkcjonowania w trybie ca∏kowicie automatycznym mo˝na zmieniaç w ka˝dym momencie ustawionà temperatur´ powietrza, pr´dkoÊç obrotowà wentylatora i kierunek rozdzia∏u powietrza przy pomocy odpowiednich przycisków lub pokr´te∏: System modyfikuje automatycznie odpowiednie ustawienia, aby dostosowaç si´ do nowych wymagaƒ.

57

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

DESKA LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA I STEROWANIE I KOMUNIKATY

U˚YWANIE SYSTEMU KLIMATYZACJI

W ca∏kowicie automatycznym trybie funkcjonowania jedynymi interwencjami, które mo˝na aktywowaç manualnie sà nast´pujàce funkcje:

Podczas funkcjonowania w trybie ca∏kowicie automatycznym (FULL AUTO), po zmianie kierunku rozdzia∏u powietrza i/lub nat´˝enia wylotu powietrza i/lub w∏àczeniu spr´˝arki i/lub recyrkulacji, znika napis FULL. W ten sposób funkcje przechodzà z kontroli automatycznej w kontrol´ manualnà do momentu, gdy nie zostanie naciÊni´ty ponownie przycisk AUTO. Przy w∏àczeniu manualnym jednej lub kilku funkcji regulacja temperatury we wn´trzu samochodu jest kontynuowana w trybie automatycznym za wyjàtkiem, gdy spr´˝arka zostanie wy∏àczona. W tym przypadku powietrze nawiewane do wn´trza samochodu nie mo˝e mieç temperatury ni˝szej od temperatury jaka jest na zewnàtrz samochodu.

DESKA LAMPKI ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

STEROWANIA
Pokr´t∏o regulacji temperatury powietrza (I)

Obracajàc pokr´t∏em w prawo lub w lewo uzyskuje si´ zwi´kszenie lub zmniejszenie ustawianej temperatury w kabinie. Ustawiane temperatury pojawià si´ na wyÊwietlaczu. Obracajàc pokr´t∏o ca∏kowicie w prawo lub w lewo mo˝na ustawiç funkcjonowanie w warunkach ekstremalnych HI lub LO; w∏àcza si´ w ten sposób odpowiednià funkcj´ maksymalnego ogrzewania lub maksymalnego ch∏odzenia. ❒ Funkcja HI (maksymalne ogrzewanie): w∏àcza si´ obracajàc pokr´t∏o temperatury w prawo powy˝ej temperatury maksymalnej (32 °C).

Funkcji tej nale˝y u˝ywaç aby maksymalnie szybko ogrzaç wn´trze samochodu, wykorzystujàc maksymalnà sprawnoÊç systemu. Funkcja wykorzystuje maksymalnà temperatur´ p∏ynu ch∏odzàcego, natomiast rozdzia∏ powietrza i pr´dkoÊç obrotowa wentylatora ustawiane sà przez system w zale˝noÊci od warunków. Precyzujàc, je˝eli temperatura p∏ynu ch∏odzàcego silnik nie jest odpowiednio wysoka, nie zostanie w∏àczona maksymalna pr´dkoÊç elektrowentylatora aby ograniczyç dop∏yw powietrza nie wystarczajàco ogrzanego do wn´trza samochodu. Przy w∏àczonej funkcji mo˝liwe sà wszystkie ustawienia manualne.

Aby wy∏àczyç funkcj´ wystarczy obróciç w lewo pokr´t∏o temperatury, ustawiajàc go na wymaganà temperatur´. ❒ LO (maksymalne ch∏odzenie) w∏àcza si´ przez obrócenia pokr´t∏a temperatury w lewo poni˝ej wartoÊci minimalnej (16 °C). Funkcji tej nale˝y u˝ywaç, gdy wymaga si´ szybkiego och∏odzenia, wykorzystujàc maksymalnà sprawnoÊç systemu. Funkcja w∏àcza recyrkulacj´ powietrza i spr´˝ark´ klimatyzacji, natomiast rozdzia∏ powietrza i pr´dkoÊç wentylatora ustawiane sà przez system w zale˝noÊci warunków otocznia zewn´trznego. Przy w∏àczonej funkcji mo˝liwe jest zawsze wykonanie wszystkich ustawieƒ manualnie. Aby wy∏àczyç funkcj´ wystarczy obróciç w prawo pokr´t∏o temperatury, ustawiajàc wymaganà temperatur´.

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

58

Naciskajàc te przyciski mo˝na manualnie wybraç siedem mo˝liwych kierunków nawiewu powietrza: ▲ Wylot powietrza na przednià szyb´ i szyby przednie boczne dla odparowania lub odmra˝ania szyb. ˙ Wylot powietrza przez Êrodkowe i boczne kratki w desce rozdzielczej dla och∏odzenia tu∏owia i twarzy w goràcych porach roku. ▼ Skierowanie powietrza na nogi pasa˝erów siedzeƒ przednich i tylnych. Ten sposób rozdzia∏u powietrza z uwagi na naturalnà konwekcj´ ciep∏ego powietrza w gór´, umo˝liwia uzyskanie w krótkim czasie ogrzania ca∏ego wn´trza samochodu i odczucie ogrzania bardziej ch∏odnych cz´Êci cia∏a.

▲ Rozdzia∏ powietrza na nogi pasa˝erów ▼ i wylotów na szyb´ przednià i szyby boczne przednie w celu ich odmro˝enia/odparowania. Ten sposób rozdzia∏u powietrza umo˝liwia szybkie ogrzanie wn´trza samochodu i zapobiega zaparowaniu szyb. ▲ Rozdzia∏ powietrza mi´dzy wyloty ˙ na szyb´ przednià i szyby boczne przednie aby je odmroziç/odparowaç, a tak˝e do wylotów Êrodkowych i bocznych deski rozdzielczej. Ten sposób rozdzia∏u powietrza pozwala na utrzymanie komfortu klimatycznego wystarczajàcego ch∏odzenia (w lecie).

Ustawiony rozdzia∏ powietrza uwidoczniony jest zapaleniem odpowiednich diod w wybranych przyciskach. Aby przywróciç sterowanie automatyczne kierunkiem rozdzia∏u powietrza, po ustawieniu manualnym, nacisnàç przycisk AUTO.

59

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

DESKA LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA I STEROWANIE I KOMUNIKATY

Przyciski wyboru kierunku rozdzia∏u powietrza (B)

˙ Rozdzia∏ powietrza na nogi pasa˝erów ▼ (powietrze bardziej ciep∏e) oraz do wylotów Êrodkowych i bocznych w desce rozdzielczej i tylnych kratek wylotu powietrza (powietrze bardziej Êwie˝e). Ten rozdzia∏ powietrza jest szczególnie u˝yteczny w sezonie wiosennym i jesiennym, podczas s∏onecznych dni.

▲ Rozdzia∏ powietrza mi´dzy wyloty ˙ na szyb´ przednià i szyby boczne przednie ▼ aby je odmroziç/odparowaç, a tak˝e do wylotów Êrodkowych i bocznych deski rozdzielczej, a tak˝e na nogi pasa˝erów. Ten sposób rozdzia∏u powietrza pozwala na utrzymanie komfortu klimatycznego zarówno w lecie jak i w zimie.

DESKA LAMPKI ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

Przyciski regulacji pr´dkoÊci wentylatora (H)

Wentylator mo˝na wy∏àczyç tylko wtedy, gdy zostanie wy∏àczona spr´˝arka klimatyzacji poprzez naciÊni´cie przycisku F-rys. 51. OSTRZE˚ENIE Aby przywróciç kontrol´ automatycznà pr´dkoÊcià wentylatora, po regulacji manualnej, nacisnàç przycisk AUTO. OSTRZE˚ENIE Po zwi´kszeniu pr´dkoÊci samochodu efekt dynamiczny powoduje wzrost nat´˝enia przep∏ywu powietrza zewnàtrznego do kabiny, które nie jest bezpoÊrednio wspó∏zale˝ne z kreskami pr´dkoÊci wentylatora, pokazywanymi na wyÊwietlaczu.

Przycisk AUTO (A) (funkcjonowanie automatyczne)

Po naciÊni´ciu przycisku H zwi´ksza si´ lub zmniejsza pr´dkoÊç wentylatora, a wi´c iloÊç powietrza nawiewanego do wn´trza samochodu, aby utrzymaç wymaganà temperatur´ wewnàtrz samochodu. Pr´dkoÊç wentylatora pokazuje iloÊç podÊwietlonych kresek na wyÊwietlaczu. ❒ Maksymalna pr´dkoÊç wentylatora = wszystkie kreski podÊwietlone. ❒ Minimalna pr´dkoÊç wentylatora = jedna kreska podÊwietlona.

Po naciÊni´ciu przycisku AUTO system reguluje automatycznie iloÊç i kierunek rozdzia∏u powietrza w kabinie, anulujàc wszystkie poprzednie ustawienia manualne. Stan ten sygnalizowany jest pojawieniem si´ napisu FULL AUTO na wyÊwietlaczu przednim. Zmieniajàc manualnie przynajmniej jednà funkcj´ sterowanà automatycznie przez system (recyrkulacj´ powietrza, rozdzia∏ powietrza, pr´dkoÊç wentylatora lub wy∏àczenie spr´˝arki klimatyzacji) gaÊnie napis FULL na wyÊwietlaczu sygnalizujàc, ˝e system nie kontroluje ju˝ automatycznie wszystkich funkcji (z wyjàtkiem kontroli temperatury, która zawsze jest regulowana automatycznie).

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

60

Aby przywróciç kontrol´ automatycznà w jakimkolwiek momencie funkcjonowania systemu po jednej lub kilku zmianach manualnych, nacisnàç przycisk AUTO.

Recyrkulacja powietrza sterowana jest zgodnie z nast´pujàcà logikà funkcjonowania: ❒ w∏àczenie wymuszone (recyrkulacja zawsze w∏àczona), sygnalizowane zapaleniem diody w przycisku G i wyÊwietleniem symbolu í na wyÊwietlaczu; ❒ wy∏àczenie wymuszone (recyrkulacja zawsze wy∏àczona, przy wlocie powietrza zewn´trznego), sygnalizowane zgaszeniem diody w przycisku i symbolem ê wyÊwietlaczu. na

OSTRZE˚ENIE W∏àczenie recyrkulacji umo˝liwia (przy ogrzewaniu lub ch∏odzeniu powietrza w samochodzie) na szybsze uzyskanie wymaganych warunków.

61

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

DESKA LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA I STEROWANIE I KOMUNIKATY

OSTRZE˚ENIE Je˝eli system z powodu manualnej zmiany funkcji nie jest w stanie zagwarantowaç uzyskania i utrzymania ˝àdanej temperatury w ró˝nych strefach w samochodzie, ustawiona temperatura b´dzie pulsowaç, sygnalizujàc trudnoÊci rozpoznane przez system, a po minucie zgaÊnie napis AUTO.

Przycisk w∏àczania / wy∏àczania recyrkulacji powietrza (G)

Te warunki funkcjonowania uzyskuje si´, naciskajàc sekwencyjnie przycisk recyrkulacji powietrza G.

DESKA LAMPKI ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

Nie nale˝y jednak u˝ywaç recyrkulacji w dni deszczowe i/lub zimne, poniewa˝ mogà szybko zaparowaç si´ szyby zw∏aszcza, gdy spr´˝arka klimatyzacji nie jest w∏àczona. Przy niskiej temperaturze zewn´trznej recyrkulacja zostaje wy∏àczona (przy dop∏ywie powietrza zewn´trznego), aby uniknàç zaparowania szyb. Przy niskich temperaturach zewn´trznych nie zaleca si´ u˝ywaç recyrkulacji powietrza wewn´trznego, poniewa˝ szyby mogà si´ zaparowaç szybko.

Przycisk wy∏àczenia spr´˝arki klimatyzacji (F)

NaciÊni´cie przycisku ò, powoduje wy∏àczenie spr´˝arki klimatyzacji, je˝eli poprzednio by∏a w∏àczona i zgaÊni´cie logo na wyÊwietlaczu. Po ponownym naciÊni´ciu przycisku, gdy dioda jest zgaszona przywraca si´ automatycznà kontrol´ w∏àczania spr´˝arki przez system: ten stan zasygnalizowany jest pojawieniem si´ logo na wyÊwietlaczu. Po wy∏àczeniu spr´˝arki klimatyzacji system wy∏àcza recyrkulacj´, aby uniknàç zaparowania szyb. Tak˝e gdy system jest w stanie utrzymaç wymaganà temperatur´, z wyÊwietlacza znika napis FULL. Je˝eli natomiast system nie jest w stanie jej utrzymaç, pulsuje wyÊwietlana temperatura i z wyÊwietlacza znika napis równie˝ napis AUTO.

OSTRZE˚ENIE Przy wy∏àczonej spr´˝arce klimatyzacji nie jest mo˝liwy wlot do wn´trza samochodu powietrza o temperaturze ni˝szej od temperatury powietrza zewn´trznego; ponadto, w szczególnych warunkach klimatycznych szyby mogà si´ szybko zaparowaç, poniewa˝ doprowadzane powietrze nie jest osuszane. Wy∏àczenie spr´˝arki klimatyzacji zostaje zapami´tane tak˝e po wy∏àczeniu silnika. Aby przywróciç automatycznà kontrol´ w∏àczenia spr´˝arki, nale˝y ponownie nacisnàç przycisk ò (w tym przypadku instalacja funkcjonuje jako uk∏ad ogrzewania) lub nacisnàç przycisk AUTO.

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

62

W przypadku wy∏àczonej spr´˝arki mo˝liwe jest wyzerowanie manualne pr´dkoÊci wentylatora (nie jest pokazywana ˝adna kreska). Natomiast, gdy spr´˝arka jest w∏àczona i silnik uruchomiony nie mo˝na zmniejszyç wentylacji manualnie poni˝ej minimum (widoczna jedna kreska).

Po naciÊni´ciu tego przycisku klimatyzacja w∏àcza automatycznie wszystkie funkcje niezb´dne dla szybkiego odmra˝eania/odparowania szyby przedniej i szyb bocznych przednich: ❒ w∏àcza spr´˝ark´ klimatyzacji, je˝eli warunki zewn´trzne to umo˝liwiajà; ❒ wy∏àcza recyrkulacj´ powietrza; ❒ ustawia maksymalnà temperatur´ powietrza HI; ❒ w∏àcza pr´dkoÊç wentylatora w zale˝noÊci od temperatury p∏ynu ch∏odzàcego silnik, aby ograniczyç dop∏yw powietrza niewystarczajàco ogrzanego dla odparowania szyb; ❒ kieruje wylot powietrza na szyb´ przednià i szyby boczne przednie; ❒ w∏àcza ogrzewanie tylnej szyby.

Gdy ta funkcja jest aktywna zapala si´ dioda w odpowiednim przycisku i w przycisku ogrzewanej szyby tylnej; z wyÊwietlacza znika napis FULL AUTO.

63

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

DESKA LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA I STEROWANIE I KOMUNIKATY

Przy wy∏àczonej spr´˝arce klimatyzacji je˝eli temperatura zewn´trzna jest wy˝sza od ustawionej, nie jest mo˝liwe uzyskanie ustawionej temperatury, co sygnalizowane jest pulsowaniem cyfr odpowiadajàcych ustawionej temperaturze, a nast´pnie gaÊnie napis AUTO.

Przycisk szybkiego odparowania/ odmra˝ania szyb (D)

OSTRZE˚ENIE Funkcja szybkiego odmra˝ania/odparowania szyb w∏àczona jest przez oko∏o 3 minuty, do momentu przekroczenia przez p∏yn ch∏odzàcy odpowiedniej temperatury i szybkiego odmro˝enia szyb.

DESKA LAMPKI ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

Gdy funkcja maksymalnego odmra˝ania/odparowania szyb jest w∏àczona jedynymi regulacjami manualnymi mo˝liwymi do wykonania sà regulacja pr´dkoÊci wentylatora i wy∏àczenie ogrzewania szyby tylnej. Aby przywróciç poprzednie warunki funkcjonowania, wystarczy nacisnàç oboj´tnie który z przycisków: przycisk B, przycisk recyrkulacja powietrza G, przycisk spr´˝arki F lub przycisk AUTO A.

Wy∏àczenie systemu OFF (E)

System klimatyzacji wy∏àcza si´ naciskajàc przycisk E, co w konsekwencji powoduje zgaszenie wyÊwietlacza.
rys. 52
F0N0185m

Po wy∏àczeniu, stan systemu klimatyzacji jest nast´pujàcy: ❒ wyÊwietlacz zgaszony; ❒ temperatura ustawiona nie jest pokazywana; ❒ recyrkulacja powietrza jest w∏àczona, zamykajàc wlot powietrza zewn´trznego (led recyrkulacji Êwieci si´); ❒ spr´˝arka klimatyzacji jest wy∏àczona; ❒ wentylator jest wy∏àczony.

OSTRZE˚ENIE aby zapewniç szybkie odparowanie/odmro˝enie szyb w przypadku zainstalowanej nagrzewnicy dodatkowej (pod siedzeniem przednim lub tylnym w wersjach Panorama i Combinato), je˝eli jest aktywna, nale˝y jà dezaktywowaç przy pomocy przycisku F (led zgaÊnie) znajdujàcego si´ w panelu sterowaƒ rys. 52.

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

64

(gdzie przewidziano)

W niektórych wersjach przewidziano ponadto pod siedzeniem po stronie kierowcy nagrzewnic´ dodatkowà, której wentylator uruchamia si´ naciÊni´ciem przycisku F znajdujàcego si´ w zespole przycisków rys. 53.

rys. 53

F0N0185m

65

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

DESKA LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA I STEROWANIE I KOMUNIKATY

Aby w∏àczyç system klimatyzacji w warunkach sterowania ca∏kowicie automatycznym, nacisnàç przycisk AUTO.

NAGRZEWNICA DODATKOWA

DESKA LAMPKI ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

NAGRZEWNICA DODATKOWA NIEZALE˚NA
(gdzie przewidziano)

Samochód na zamówienie mo˝e byç wyposa˝ony w dwie niezale˝ne nagrzewnice: jednà sterowanà ca∏kowicie automatycznie i drugà programowanà.
WERSJA AUTOMATYCZNA

UWAGA Nagrzewnica podobnie jak silnik spala paliwo, dlatego aby uniknàç zatrucia lub zaczadzenia, nie w∏àczaç jej nawet na krótko, w pomieszczeniu zamkni´tym jak na przyk∏ad w gara˝u lub warsztacie nie wyposa˝onym w wyciàg spalin.

Sk∏ada si´ z: palnika oleju nap´dowego dla ogrzania p∏ynu ch∏odzàcego, z t∏umikiem spalin; pompy dozujàcej po∏àczonej przewodami ze zbiornikiem paliwa samochodu, dla zasilania palnika; wymiennika ciep∏a po∏àczonego przewodami z uk∏adem ch∏odzenia silnika;

WERSJA PROGRAMOWANA

Nagrzewnica dodatkowa uruchomi si´ w trybie automatycznym, gdy silnik jest uruchomiony i wyst´pujà odpowiednie warunki pomi´dzy temperaturà zewn´trznà i p∏ynu ch∏odzàcego silnik. Dezaktywacja nast´puje zawsze automatycznie. OSTRZE˚ENIE W porach roku z niskà temperaturà zewn´trzà w których urzaàdzenie jest wykorzystywane sprawdzaç, czy poziom paliwa przekracza rezerw´. Je˝eli tak nie jest urzàdzenie mo˝e si´ zablokowaç i b´dzie potrzebna interwencja ASO Fiata.

Nagrzewnica dodatkowa funkcjonuje ca∏kowicie niezale˝nie od silnika, umo˝liwiajàc: ogrzanie kabiny przy wy∏àczonym silniku; odmra˝anie szyb; ogrzanie p∏ynu w uk∏adzie ch∏odzenia silnika i nast´pnie silnika przed jego uruchomieniem.

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

66

rys. 54

F0N0150m

centralki po∏àczonej z zespo∏em ogrzewania/wentylacji kabiny umo˝liwiajàcej dzia∏anie automatyczne; centralki elektronicznej dla kontroli i regulacji palnika zintegrowanego z nagrzewnicà; wy∏àcznika cyfrowego A-rys. 54 dla zapalenia manualnego nagrzewnicy lub dla zaprogramowania godziny zapalenia palnika.

Nagrzewnica mo˝e funkcjonowaç automatycznie zgodnie z programem sterowanym cyfrowym wy∏àcznikiem czasowym lub w trybie manualnym po naciÊni´ciu przycisku „nagrzewanie natychmiastowe” tego wy∏àcznika. Po uaktywnieniu nagrzewnicy, zaprogramowanej tak˝e manualnie, centralka elektroniczna kontroluje dzia∏anie pompy uk∏adu p∏ynu ch∏odzàcego i powoduje zapalenie palnika zgodnie z trybem stabilnym i kontrolowanym.

Moc termiczna palnika regulowana jest automatycznie przez centralk´ elektronicznà w zale˝noÊci od temperatury p∏ynu ch∏odzàcego silnik.

67

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

DESKA LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA I STEROWANIE I KOMUNIKATY

Nagrzewnica dodatkowa (podczas zimy) nadzoruje ogrzewanie, utrzymujàc temperatur´ i recyrkulacj´ p∏ynu w uk∏adzie ch∏odzenia silnika w okreÊlonym czasie, w ten sposób gwarantuje moment uruchomienia silnika w warunkach optymalnej temperatury silnika i w kabinie.

WydajnoÊç pompy uk∏adu jest tak˝e kontrolowana przez centralkà elektronicznà, w taki sposób aby ograniczyç do minimum czas rozpocz´cia ogrzewania. Gdy system funkcjonuje, centralka uruchamia wentylator zespo∏u nagrzewnicy kabiny na drugà pr´dkoÊç.

DESKA LAMPKI ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

OSTRZE˚ENIE Nagrzewnica wyposa˝ona jest w ogranicznik termiczny, który przerywa zasilanie paliwem w przypadku przegrzania lub braku/wycieku p∏ynu ch∏odzàcego. W takim przypadku po naprawieniu uszkodzenia uk∏adu ch∏odzenia i/lub nape∏nieniu uk∏adu p∏ynem ch∏odzàcym, nacisnàç przycisk wyboru programu przed w∏àczeniem nagrzewnicy. Nagrzewnica mo˝e wy∏àczyç si´ przypadkowo z powodu braku paliwa po uruchomieniu lub mo˝e zgasnàç p∏omieƒ podczas dzia∏ania nagrzewnicy. W tym przypadku wy∏àczyç nagrzewnic´ i spróbowaç ponownie jà w∏àczyç: je˝eli nadal nie b´dzie funkcjonowaç, zwróciç si´ do ASO Fiata.

W∏àczenie uk∏adu ogrzewania

Je˝eli jest zamontowana klimatyzacja automatyczna centralka ustawia temperatur´ i rozdziela powietrze po w∏àczeniu nagrzewnicy na parkingu. Je˝eli jest zamontowana nagrzewnica/klimatyzacja sterowana r´cznie, aby uzyskaç maksymalnà sprawnoÊç nagrzewnicy sprawdziç, czy pokr´t∏o regulacji temperatury powietrza w zespole ogrzewania/wentylacji kabiny znajduje si´ w po∏o˝eniu „powietrze goràce”. Aby zapewniç maksymalnie szybkie wst´pnie ogrzanie kabiny ustawiç pokr´t∏o rozdzia∏u powietrza w pozycji ©. Aby maksymalnie szybko zapewniiç odparowanie/odmro˝enienaj przedniej szyby ustawiç pokr´t∏o rozdzia∏u powietrza w pozycji -. Aby uzyskaç obie funkcje ustawiç pokr´t∏o rozdzia∏u powietrza w pozycji ®.

rys. 55

F0N0151m

Cyfrowy wy∏àcznik czasowy rys. 55

1) Lampka sygnalizacyjna cyklu nagrzewania. 2) PodÊwietlenie wyÊwietlacza. 3) Numer przywo∏ujàcy wst´pne ustawienie zegara. 4) Przycisk zegara. 5) Przycisk ustawiania zegara do „przodu”. 6) Przycisk wyboru programu. 7) Przycisk ustawiania zegara do „ty∏u”. 8) Przycisk w∏àczenia dla natychmiastowego nagrzewania. 9) Lampka sygnalizacyjna regulacji/odczytania zegara.

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

68

rys. 56 Natychmiastowe w∏àczenie ogrzewania rys. 56

F0N0152m

rys. 57 Regulacja zegara

F0N0153m

rys. 58

F0N0154m

Gdy wyÊwietlacz zgaÊnie zostanie zapami´tana poprawnie godzina. Przytrzymujàc naciÊni´ty przycisk 5 lub 7 powoduje szybkie przesuwanie do przodu lub do ty∏u cyfr zegara.
Odczytanie prawid∏owej godziny rys. 57

W∏àczenie programowania ogrzewania

Aby zaprogramowaç godzin´ w∏àczenia nagrzewnicy: nacisnàç przycisk 6: na wyÊwietlaczu podÊwietlony zostanie, na 10 sekund, symbol 10 lub godzina wst´pnie ustawiona i numer 3 odpowiadajàcy przywo∏anemu wst´pnemu ustawieniu;

Przed rozpocz´ciem programowania w∏àczenia uk∏adu niezb´dna jest regulacja zegara.

69

SPIS ALFABETYCZNY

Aby odczytaç godzin´ nacisnàç przycisk 4: godzina pojawi si´ na wyÊwietlaczu przez oko∏o 10 sekund i równoczeÊnie zapali si´ lampka sygnalizacyjna 9.

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

Aby w∏àczyç manualnie uk∏ad nacisnàç przycisk 8 wy∏àcznika czasowego: podÊwietli si´ na wyÊwietlaczu lampka 1, która b´dzie si´ Êwieciç przez ca∏y czas funkcjonowania uk∏adu.

Nacisnàç przycisk 4: zaÊwieci si´ na wyÊwietlaczu lampka 9-rys. 57. W ciàgu 10 sekund naciskajàc przycisk 5 lub 7 ustawiç dok∏adnà godzin´.

Programowanie godziny w∏àczenia rys. 58

W∏àczenie mo˝na zaprogramowaç z wyprzedzeniem od 1 minuty do 24 godzin. Mo˝na ustawiç 3 ró˝ne godziny w∏àczenia, wÊród których uaktywniona mo˝e byç tylko jedna dla ka˝dego cyklu wst´pnego nagrzewania.

DESKA LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA I STEROWANIE I KOMUNIKATY

DESKA LAMPKI ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

OSTRZE˚ENIE Je˝eli ˝àda si´ innej godziny wst´pnego ustawiania nacisnàç kilkakrotnie przycisk 6 w ciàgu 10 sekund. naciskaç w ciàgu 10 sekund przycisk 5 lub 7 do momentu ustawienia ˝àdanej godziny w∏àczenia nagrzewania. OSTRZE˚ENIE Potwierdzeniem zapami´tania godziny jest: znikni´cie ustawionej godziny w∏àczenia; prezentowanie numeru wst´pnego ustawienia 3; podÊwietlenie wyÊwietlacza. OSTRZE˚ENIE Po w∏àczeniu palnika: ❒ zaÊwieci si´ na wyÊwietlaczu lampka sygnalizacyjna p∏omienia 1; ❒ gaÊnie numer wst´pnie ustawiony 3.
Dezaktywacja godziny w∏àczenia programowania rys. 58 rys. 59
F0N0155m

Wy∏àczenie instalacji nagrzewania

Wy∏àczenie zale˝y od typu w∏àczenia (automatycznie lub manualne) mo˝e byç: automatyczne, po zakoƒczeniu zaprogramowanego czasu (60 minut przy podÊwietlonym wyÊwietlaczu na kolor czerwony), manualne, naciskajàc ponownie przycisk „nagrzewanie natychmiastowe” wy∏àcznika czasowego (przycisk p∏omienia 1). W obu przypadkach zgaÊnie lampka sygnalizacyjna nagrzewania i podÊwietlenie wyÊwietlacza, wy∏àczy si´ elektrowentylator zespo∏u ogrzewania kabiny i przerwane zostanie zasilanie paliwem nagrzewnicy. Pompa obiegu p∏ynu kontynuuje dzia∏anie przez oko∏o dwie minuty, aby nagrzewnica odda∏a jak najwi´kszà iloÊç ciep∏a; podczas tej fazy mo˝liwe jest ponowne zapalenie palnika nagrzewnicy.

Przywo∏anie godziny w∏àczania wczeÊniej wybranej rys. 59

Nacisnàç wymaganà iloÊç razy przycisk 6, a˝ pojawi si´ na wyÊwietlaczu numeru 3 odpowiadajàcy wst´pnie ustawionej godzinie w∏àczenia. Po up∏ywie10 sekund godzina zniknie z wyÊwietlacza pozostajàc zapami´tana i podÊwietlony zostaje numer 3 i wyÊwietlacz. OSTRZE˚ENIE Godzina w∏àczenia wst´pnie ustawiona mo˝e byç zmodyfikowana lub skasowana zgodnie z instrukcjà podanà poprzednio.

OBS¸UGA SAMOCHODU

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

Aby skasowaç zaprogramowanà godzin´ w∏àczenia nacisnàç krótko przycisk 6: zgaÊnie podÊwietlenie wyÊwietlacza i zniknie numer 3 odpowiadajàcy wst´pnie ustawionej godzinie.

70

Nie parkowaç samochodu na trawie, suchych liÊciach lub materia∏ach ∏atwopalnych: niebezpieczeƒstwo po˝aru! Temperatura w pobli˝u nagrzewnicy nie mo˝e przekroczyç 120 °C (jak np. podczas operacji lakierowania nadwozia w komorze). Temperatury wy˝sze mogà spowodowaç uszkodzenie elementów centralki elektronicznej. Podczas funkcjonowania przy silniku wy∏àczonym, nagrzewnica pobiera energi´ z akumulatora: nale˝y wi´c uruchomiç silnik na okreÊlony czas, aby przywróciç prawid∏owy stan na∏adowania akumulatora.

OdnoÊnie obs∏ugi i naprawy zwróciç si´ wy∏àcznie do ASO Fiata, gdzie zostanà u˝yte wy∏àcznie cz´Êci oryginalne.
OBS¸UGA

OSTRZE˚ENIE Nagrzewnica na parkingu mo˝e zgasnàç je˝eli napi´cie akumulatora jest niskie, aby umo˝liwiç nast´pne uruchomienie samochodu. OSTRZE˚ENIE Przed w∏àczeniem urzàdzenia sprawdziç, czy poziom paliwa przekracza rezerw´. Je˝eli tak nie jest, urzàdzenie mo˝e si´ zablokowaç i b´dzie potrzebna interwencja ASO Fiata.

Okresowo sprawdzaç (zwykle na poczàtku zimy) nagrzewanie dodatkowe w ASO Fiata. Gwarantuje to bezpieczne i ekonomiczne funkcjonowanie oraz d∏ugà ˝ywotnoÊç.

71

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

DESKA LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA I STEROWANIE I KOMUNIKATY

UWAGA Nagrzewnica podobnie jak silnik zu˝ywa paliwo, dlatego aby uniknàç zatrucia lub zaczadzenia, nie w∏àczaç jej nawet na krótko, w pomieszczeniu zamkni´tym (jak w gara˝u lub warsztacie) nie wyposa˝onym w wyciàg spalin.

Wy∏àczyç zawsze nagrzewnic´ podczas nape∏niania zbiornika paliwem i w pobli˝u warsztatów naprawczych, aby uniknàç niebezpieczeƒstwa wybuchu lub po˝aru.

Aby sprawdziç poziom p∏ynu ch∏odzàcego, nale˝y odnieÊç si´ do rozdzia∏u „Obs∏uga samochodu” – „P∏yn uk∏adu ch∏odzenia silnika”. P∏yn ch∏odzàcy nagrzewnicy musi zawieraç procentowo minimum 10 % Êrodka zapobiegajàcego zamarzaniu.

DESKA LAMPKI ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

Po wybraniu pokr´t∏em D pozycji maksymalnego ogrzewania (pokr´t∏o w zakresie czerwonym) powietrze ciep∏e (przy uruchomionym silniku) nawiewane jest na nogi pasa˝erów siedzeƒ tylnych (z wylotów pod siedzeniami 2 i 3 rz´du w wersjach Panorama i z kratki po stronie nadkola lewego w wersji Combinato).
rys 60 NAGRZEWNICA DODATKOWA TYLNA (gdzie przewidziano dla wersji Panorama i Combinato)
F0N0233m

rys. 61

F0N0185m

Wersje Panorama i Combinato sà wyposarzane w system ogrzewania g∏ówny plus dodatkowy (na zamówienie) ze sterowaniem w poszyciu dachu znajdujàcym si´ nad drugim rz´dem siedzeƒ rys. 60. Aby go w∏àczyç niezb´dne jest naciÊni´cie przycisku F-rys. 61 znajdujàcego si´ w zespole przycisków.

Po wybraniu pokr´t∏em D pozycji maksymalnego ch∏odzenia (pokr´t∏o w zakresie niebieskim) powietrze o temperaturze otoczenia nawiewane jest na nogi pasa˝erów siedzeƒ tylnych (z wylotów pod siedzeniami 2 i 3 rz´du w wersjach Panorama i z kratki po stronie nadkola lewego w wersji Combinato).

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

72

Wersje Panorama i Combinato sà wyposarzane w system ogrzewania/klimatyzacji g∏ówny oraz dodatkowy (na zamówienie) ze sterowaniem w poszyciu dachu znajdujàcym si´ nad drugim rz´dem siedzeƒ rys. 60. Aby go w∏àczyç niezb´dne jest nacisni´cie przycisku F-rys. 61 znajdujàcego si´ w zespole sterowaƒ.

Po wybraniu przy pomocy pokr´t∏a D pozycji maksymalnego ogrzewania (pokr´t∏o w zakresie czerwonym) powietrze ciep∏e (przy uruchomionym silniku) nawiewane jest na nogi pasa˝erów siedzeƒ tylnych (z wylotów pod siedzeniami 2 i 3 rz´du w wersjach Panorama i z kratki po stronie nadkola lewego w wersji Combinato) Po wybraniu przy pomocy pokr´t∏a D pozycji poÊredniej powietrze o ró˝nej temperaturze b´dzie rozdzielane pomi´dzy kratki w dachu i nawiewy na nogi pasa˝erów tylnych siedzeƒ.

73

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

DESKA LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA I STEROWANIE I KOMUNIKATY

KLIMATYZACJA DODATKOWA TYLNA (gdzie przewidziano dla wersji Panorama i Combinato)

Po wybraniu pokr´t∏em D pozycji maksymalnego ch∏odzenia (pokr´t∏o w zakresie niebieskim) zimne powietrze nawiewane jest z kratek w przestrzeni pasa˝erskiej.

OSTRZE˚ENIE W przypadku w∏àczenia spr´˝arki klimatyzacji g∏ównej (uaktytwnionej przyciskiem D) tak˝e gdy wentylator klimatyzacji dodatkowej jest w pozycji 0, aktywuje si´ automatycznie 1 pr´dkoÊç aby uniknàç utworzenia si´ lodu i uszkodzenia elementów.

DESKA LAMPKI ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

ÂWIAT¸A ZEWN¢TRZNE
Dêwignia lewa grupuje sterowanie Êwiate∏ zewn´trznych. OÊwietlenie zewn´trzne dzia∏a tylko, gdy kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu znajduje si´ w pozycji ON.
ÂWIAT¸A ZGASZONE rys. 62

Pokr´t∏o obrócone w pozycj´ O.

rys. 62

F0N0030m

rys. 64 ÂWIAT¸A MIJANIA rys. 64

F0N0032m

Obróciç pokr´t∏o w pozycj´ 2. W zestawie wskaêników zaÊwieci si´ lampka sygnalizacyjna 3.

rys. 63 ÂWIAT¸A POZYCYJNE rys. 63

F0N0031m

OBS¸UGA SAMOCHODU

Obróciç pokr´t∏o w pozycj´ 6. W zestawie wskaêników zaÊwieci si´ lampka sygnalizacyjna 3.

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

74

rys. 65 ÂWIAT¸A DROGOWE rys. 65

F0N0033m

rys. 66 SYGNA¸ ÂWIETLNY rys. 66

F0N0034m

rys. 67 KIERUNKOWSKAZY rys. 67

F0N0035m

Przy pokr´tle w pozycji 2 pociàgnàç dêwigni´ w stron´ kierownicy (2 pozycja niestabilna). W zestawie wskaêników zaÊwieci si´ lampka sygnalizacyjna 1. Aby wy∏àczyç Êwiat∏a drogowe pociàgnàç ponownie dêwigni´ w stron´ kierownicy (w∏àczà si´ ponownie Êwiat∏a mijania).

Pociàgnàç dêwigni´ dêwigni w stron´ kierownicy (1 pozycja niestabilna) niezale˝nie od pozycji pokr´t∏a. W zestawie wskaêników zaÊwieci si´ lampka sygnalizacyjna 1.

Ustawiç dêwigni´ w pozycji (stabilnej): w gór´ (pozycja 1): w∏àcza si´ prawy kierunkowskaz; w dó∏ (pozycja 2): w∏àcza si´ lewy kierunkowskaz. W zestawie wskaêników zaÊwieci si´ lampka sygnalizacyjna Î lub ¥. Kierunkowskazy wy∏àczajà si´ samoczynnie, gdy samochód wróci do jazdy na wprost. Je˝eli potrzeba u˝yç kierunkowskazów przez krótki okres czasu dla zmiany pasa jezdni, dla którego wystarczy minimalny obrót kierownicà, mo˝na przesunàç dêwigni´ w gór´ lub w dó∏, bez zatrzasku (pozycja niestabilna). Po zwolnieniu dêwignia sama wróci do po∏o˝enia wyjÊciowego.

75

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

DESKA LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA I STEROWANIE I KOMUNIKATY

DESKA LAMPKI ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

rys. 68

F0N0036m

URZÑDZENIE „FOLLOW ME HOME” (ZAPROWADè MNIE DO DOMU)

Dzia∏ajàc odpowiednio na dêwigni´ zaÊwieci si´ lampka sygnalizacyjna 3 w zestawie wskaêników, jednoczeÊnie uka˝e si´ komunikat na wyÊwietlaczu (patrz rozdzia∏ „Lampki sygnalizacyjne i komunikaty”) przez czas podczas którego funkcja pozostaje aktywna. Lampka sygnalizacyjna zaÊwieci si´ przy pierwszym zadzia∏aniu na dêwigni´ i b´dzie si´ Êwieciç do momentu automatycznej dezaktywacji funkcji. Ka˝de dzia∏anie na dêwigni´ zwi´ksza tylko czas Êwiecenia si´ Êwiate∏.
Dezaktywacja

rys. 69 Aktywacja rys. 69

F0N0037m

Umo˝liwia oÊwietlenie w okreÊlonym czasie przestrzeni przed samochodem.
Aktywacja rys. 68

Przesunàç dêwigni´ w stron´ kierownicy i przytrzymaç jà w tym po∏o˝eniu przez ponad 2 sekundy.
CZUJNIK REFLEKTORÓW AUTOMATYCZNYCH (czujnik zmierzchu) (gdzie przewidziano)

A Obróciç pokr´t∏o w pozycj´ 2: w ten sposób uzyskuje si´ równoczesne automatyczne zapalenie si´ Êwiate∏ pozycyjnych i Êwiate∏ mijania w zale˝noÊci od oÊwietlenia zewn´trznego.

OBS¸UGA SAMOCHODU

Gdy kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu jest w po∏o˝eniu OFF lub wyj´ty, pociàgnàç lewà dêwigni´ w stron´ kierownicy w ciàgu 2 minut od momentu wy∏àczenia silnika. Przy ka˝dym pojedynczym pociàgni´ciu dêwigni, Êwiecenie Êwiate∏ zwi´ksza si´ o 30 sekund do maksymalnie 210 sekund; po up∏ywie tego czasu Êwiat∏a wy∏àczà si´ automatycznie.

Dezaktywacja

Wy∏àczenie sterowane jest przez czujnik, najpierw wy∏àczajà si´ Êwiat∏a mijania i po oko∏o 10 sekundach Êwiat∏a pozycyjne. Czujnik nie jest w stanie rozpoznaç mg∏y, dlatego, w tych warunkach, ustawiç manualnie zapalanie Êwiate∏.

SPIS ALFABETYCZNY

Rozpoznaje zmiany intensywnoÊci oÊwietlenia zewn´trznego samochodu w zale˝noÊci od ustawionej czu∏oÊci: im wi´ksza jest czu∏oÊç, tym mniejsza jest iloÊç Êwiat∏a zewn´trznego konieczna do aktywacji Êwiate∏ zewn´trznych. Czu∏oÊç czujnika zmierzchu reguluje si´ za pomocà „Menu set-up” wyÊwietlacza.

DANE TECHNICZNE

76

WYCIERACZKI / SPRYSKIWACZE SZYBY PRZEDNIEJ

Funkcjonujà tylko, gdy kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu jest w po∏o˝eniu ON. Dêwignia prawa mo˝e byç ustawiona w pi´ciu ró˝nych po∏o˝eniach rys. 70: A: wycieraczka wy∏àczona B: funkcjonowanie przerywane Przy dêwigni w pozycji B, obracajàc pokr´t∏em F mo˝na wybraç cztery pr´dkoÊci funkcjonowania w trybie przerywanym: , = przerywany bardzo wolnym -- = przerywany wolny --- = przerywany Êredni ---- = przerywany szybki C: funkcjonowanie ciàg∏e wolne D: funkcjonowanie ciàg∏e szybkie E: funkcjonowanie szybkie chwilowe (pozycja niestabilna) Funkcjonowanie w pozycji E ograniczone jest czasem przytrzymania dêwigni w tym po∏o˝eniu. Po zwolnieniu dêwignia wraca w po∏o˝enie A i automatycznie wy∏àcza wycieraczki szyby przedniej. OSTRZE˚ENIE Wymieniaç pióra wycieraczek zgodnie z opisem podanym w rozdziale „Obs∏uga samochodu”.
rys. 71
F0N0039m

Funkcja „Inteligentne spryskiwacze szyb”

Pociàgni´cie dêwigni w stron´ kierownicy (pozycja niestabilna) uruchamia natrysk z spryskiwaczy szyby przedniej rys. 71. Przytrzymujàc pociàgni´tà dêwigni´ przez ponad pó∏ sekundy jest mo˝liwe uaktywnienie automatyczne tylko jednego natrysku z dyszy spryskiwacza i wycieraczki szyby przedniej. Funkcjonowanie wycieraczek szyby przedniej zakoƒczy si´ czterema ruchami po zwolnieniu dêwigni. Cykl zakoƒczy si´ po wykonaniu ostatniego ruchu wycieraczek po pi´ciu sekundach.

rys. 70

F0N0038m

77

SPIS ALFABETYCZNY

Nie u˝ywaç wycieraczek, aby oczyÊciç szyb´ przednià z zamarzni´tego Êniegu lub lodu. W tych warunkach, je˝eli wycieraczki zostanà bardzo obcià˝one, interweniuje uk∏ad zabezpieczenia silniczka, który blokuje ich funkcjonowanie nawet na kilka sekund. Je˝eli natomiast funkcjonowanie nie zostanie przywrócone, zwróciç si´ ASO Fiata.

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

DESKA LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA I STEROWANIE I KOMUNIKATY

CZYSZCZENIE SZYB

DESKA LAMPKI ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

CZUJNIK DESZCZU (gdzie przewidziano)

Dezaktywacja rys. 72

Czujnik deszczu umieszczony jest z ty∏u lusterka wstecznego wewn´trznego, styka si´ z szybà przednià i umo˝liwia dostosowujàc automatycznie, podczas funkcjonowania przerywanego, cz´stotliwoÊç ruchów wycieraczki szyby przedniej do intensywnoÊci opadu deszczu. OSTRZE˚ENIE Utrzymywaç szyb´ czystà w strefie czujnika.
Aktywacja rys. 72

Przesunàç dêwigni´ z pozycji B lub obróciç kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu w po∏o˝enie OFF. Przy kolejnym uruchomieniu silnika (kluczyk w po∏o˝eniu ON), czujnik nie uaktywni si´ nawet je˝eli dêwignia pozosta∏a w po∏o˝eniu B. Aby uaktywniç czujnik deszczu, przesunàç dêwigni´ w po∏o˝enie A lub C i nast´pnie ponownie w po∏o˝enie B lub obróciç pokr´t∏o regulacji czu∏oÊci czujnika deszczu. Reaktywacja czujnika sygnalizowana jest jednym ruchem wycieraczek szyby przedniej, nawet je˝eli szyba jest sucha. Czujnik deszczu rozpoznaje i dostosowuje si´ automatycznie do ró˝nicy pomi´dzy dniem i nocà.

Przesunàç dêwigni´ prawà w dó∏ (pozycja B). Aktywacja czujnika sygnalizowana jest jednym ruchem wycieraczki potwierdzajàcym sterowanie. Obrócenie pokr´t∏a F powoduje zwi´kszenie czu∏oÊci czujnika deszczu.
rys. 72
F0N0038m

OBS¸UGA SAMOCHODU

Zwi´kszenie czu∏oÊci czujnika deszczu sygnalizowane jest jednym ruchem wycieraczek potwierdzajàcym aktywacj´ sterowania. Dzia∏anie spryskiwaczy szyby przedniej przy aktywnym czujniku deszczu wykonywany jest normalny cykl spryskiwania, po zakoƒczeniu którego czujnik powraca do normalnego automatycznego trybu funkcjonowania.

UWAGA Strugi wody mogà spowodowaç niespodziewane uruchomienie wycieraczek.
SPRYSKIWACZE REFLEKTORÓW (gdzie przewidziano)

DANE TECHNICZNE

SPIS ALFABETYCZNY

Sà „schowane”, to jest umieszczone wewnàtrz zderzaka przedniego samochodu i w∏àczajà si´, gdy przy zapalonych Êwiat∏ach mijania, w∏àczone zostanà spryskiwacze szyby przedniej. OSTRZE˚ENIE Sprawdzaç regularnie stan i czystoÊç spryskiwaczy.

78

(regulator sta∏ej pr´dkoÊci) (gdzie przewidziano)

Wykonaç nast´pujàce operacje: obróciç pokr´t∏o A w ON i nacisnàç peda∏ przyspieszenia, aby uzyskaç przez samochód wymaganà pr´dkoÊç; przesunàç dêwigni´ w gór´ (+) powy˝ej 1 sekundy, nast´pnie zwolniç: pr´dkoÊç samochodu zostanie zapami´tana i b´dzie mo˝na zwolniç peda∏ przyspieszenia. W razie koniecznoÊci (na przyk∏ad przy wyprzedzaniu) mo˝na przyspieszyç, naciskajàc peda∏ przyspieszenia; nast´pnie po zwolnieniu peda∏u przywrócona zostanie poprzednio zapami´tana pr´dkoÊç.
PRZYWRÓCENIE ZAPAMI¢TANEJ PR¢DKOÂCI

Jest urzàdzeniem asystujàcym kierowcy, kontrolowanym elektronicznie, które umo˝liwia jazd´ z pr´dkoÊcià powy˝ej 30 km/h na d∏ugich odcinkach dróg prostych i suchych z niewielkimi zmianami jazdy (np. przejazd autostradà) z wymaganà pr´dkoÊcià bez naciskania na peda∏ przyspieszenia. Stosowanie urzàdzenia nie jest jednak zalecane na drogach poza miastem o du˝ym nat´˝eniu ruchu. Nie u˝ywaç urzàdzenia w mieÊcie.

rys. 73

F0N0040m

W¸ÑCZENIE URZADZENIA rys. 73

Obróciç pokr´t∏o A w pozycj´ ON. Urzàdzenia nie mo˝na w∏àczyç na 1 biegu lub na biegu wstecznym, ale zaleca si´ go w∏àczaç na biegu 4 lub wy˝szym. W przypadku jazdy na d∏ugim spadku drogi przy w∏àczonym urzàdzeniu, pr´dkoÊç samochodu mo˝e zwi´kszyç si´ nieznacznie w stosunku do zapami´tanej. W∏àczenie sygnalizowane jest zaÊwieceniem si´ lampki Ü i odpowiednim komunikatem w zestawie wskaêników.

Je˝eli urzàdzenie zostanie wy∏àczone, na przyk∏ad przez naciÊni´cie peda∏u hamulca lub sprz´g∏a, zapami´tanà pr´dkoÊç mo˝na przywróciç w nast´pujàcy sposób: przyspieszyç stopniowo do momentu uzyskania pr´dkoÊci zbli˝onej do zapami´tanej; w∏àczyç wybrany bieg w momencie zapami´tywania pr´dkoÊci; nacisnàç przycisk RES B.

79

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

DESKA LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA I STEROWANIE I KOMUNIKATY

CRUISE CONTROL

ZAPAMI¢TANIE PR¢DKOÂCI SAMOCHODU

DESKA LAMPKI ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

ZWI¢KSZENIE ZAPAMI¢TANEJ PR¢DKOÂCI

WY¸ÑCZENIE

Mo˝na to wykonaç na dwa sposoby: nacisnàç peda∏ przyspieszenia i nast´pnie zapami´taç nowà uzyskanà pr´dkoÊç; lub przesuwaç dêwigni´ w gór´ (+). Ka˝demu przesuni´ciu dêwigni odpowiada zwi´kszenie pr´dkoÊci o oko∏o 1 km/h, natomiast, przytrzymanie dêwigni przesuni´tej w gór´ powoduje ciàg∏à zmian´ pr´dkoÊci.
ZMNIEJSZENIE ZAPAMI¢TANEJ PR¢DKOÂCI

Urzàdzenie mo˝e wy∏àczyç kierowca w nast´pujàcy sposób: obróciç pokr´t∏o A w pozycj´ OFF; wy∏àczyç silnik; nacisnàç peda∏ hamulca lub zaciàgnàç hamulec r´czny; nacisnàç peda∏ sprz´g∏a; wybraç zmian´ biegów w automatycznej skrzyni biegów w trybie sekwencyjnym; gdy pr´dkoÊç samochodu spadnie poni˝ej ustalonego limitu; naciskajàc peda∏ przyspieszenia; w tym przypadku system nie zostanie wy∏àczony definitywnie, ale wymagane przyspieszenie ma priorytet nad systemem; cruise control pozostaje nadal aktywny, bez koniecznoÊci naciskania przycisku RES aby powróciç do warunków poprzednich po zakoƒczeniu przyspieszania.

Urzàdzenie wy∏àcza si´ automatycznie w nast´pujàcych przypadkach: w przypadku interwencji systemu ABS lub ESP; w przypadku uszkodzenia systemu.

UWAGA Podczas jazdy z w∏àczonym urzàdzeniem, nie ustawiaç dêwigni zmiany biegów w po∏o˝eniu luzu.

Mo˝na to wykonaç na dwa sposoby: wy∏àczyç urzàdzenie i zapami´taç nast´pnie nowà pr´dkoÊç; lub przesuwaç dêwigni´ w dó∏ (–) do momentu uzyskania nowej pr´dkoÊci, która zostanie automatycznie zapami´tana. Ka˝demu przesuni´ciu dêwigni odpowiada zmniejszenie pr´dkoÊci o oko∏o 1 km/h, natomiast, przytrzymanie dêwigni przesuni´tej w dó∏ powoduje ciàg∏à zmian´ pr´dkoÊci.

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

UWAGA W przypadku nieprawid∏owego funkcjonowania lub awarii urzàdzenia, obróciç pokr´t∏o A w OFF i zwróciç si´ do ASO Fiata po sprawdzeniu stanu bezpiecznika.

80

LAMPA SUFITOWA PRZEDNIA ZE ÂWIAT¸AMI PUNKTOWYMI

Lampy sufitowe zaÊwiecà si´ w nast´pujàcy sposób: na oko∏o 10 sekund po odblokowaniu drzwi przednich; na oko∏o 3 minuty po otwarciu jednych z drzwi bocznych;
rys. 74
F0N0041m

Wy∏àcznik A-rys. 74 zapala/gasi ˝arówki lampy. Przy wy∏àczniku w pozycji Êrodkowej, lampy C i D zaÊwiecà si´/gasnà po otwarciu/ zamkni´ciu drzwi przednich. Przy wy∏àczniku A-rys. 74 przesuni´tym w lewo, lampy C i D pozostajà zawsze zgaszone. Przy wy∏àczniku A-rys. 74 przesuni´tym w prawo, lampy C i D pozostajà zawsze zapalone. Zapalanie/gaszenie lamp sufitowych jest progresywne. Wy∏àcznik B-rys. 74 s∏u˝y do sterowania lampami punktowymi: przy zgaszonej lampie sufitowej, zapala pojedynczo: lamp´ C je˝eli przesuni´ty zostanie w lewo; lamp´ D je˝eli przesuni´ty zostanie w prawo;

OSTRZE˚ENIE: Przed opuszczeniem samochodu upewniç si´, czy oba wy∏àczniki znajdujà si´ w pozycji Êrodkowej; po zamkni´ciu drzwi lampy zgasnà zapobiegajàc roz∏adowaniu akumulatora. W ka˝dym przypadku, je˝eli wy∏àcznik pozostanie ustawiony przez zapomnienie w pozycji zawsze zaÊwiecona, lampa sufitowa zgaÊnie automatycznie po 15 minutach od momentu wy∏àczenia silnika.
Czasowe dzia∏anie lamp sufitowych

na oko∏o 10 sekund po zamkni´ciu drzwi. Dzia∏anie czasowe lamp zostaje przerwane po obróceniu kluczyka w pozycj´ MAR.
DZIA¸ANIE CZASOWE PRZY WYJÂCIU Z SAMOCHODU

Dzia∏anie czasowe lamp koƒczy si´ automatycznie po zablokowaniu drzwi.

81

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

W niektórych wersjach, aby u∏atwiç wejÊcie/wyjÊcie z samochodu, szczególnie nocà w miejscach s∏abo oÊwietlonych, do dyspozycji sà 2 logiki czasowego dzia∏ania lamp.

po otwarciu jednych z drzwi bocznych na oko∏o 3 minuty; po zamkni´ciu drzwi na oko∏o 10 sekund.

OBS¸UGA SAMOCHODU

w ciàgu 2 minut od wy∏àczenia silnika na oko∏o 10 sekund;

W RAZIE AWARII

Po wyj´ciu kluczyka z wy∏àcznika zap∏onu lampy sufitowe zaÊwiecà si´ w nast´pujàcy sposób:

DESKA LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA I STEROWANIE I KOMUNIKATY

LAMPY SUFITOWE

ODZIA¸ANIE CZASOWE PRZY WEJÂCIU DO SAMOCHODU

DESKA LAMPKI ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

WY¸ÑCZNIKI
ÂWIAT¸A AWARYJNE rys. 78

Âwiecà si´ po naciÊni´ciu przycisku wy∏àcznika A, niezale˝nie od po∏o˝enia kluczyka w wy∏àczniku zap∏onu. Po w∏àczeniu podÊwietlenie wy∏àcznika miga i jednoczeÊnie w zestawie wskaêników migajà lampki sygnalizacyjne Î i ¥. Aby wy∏àczyç, nacisnàç ponownie przycisk wy∏àcznika. U˝ywanie Êwiate∏ awaryjnych powinno byç zgodne z przepisami kodeksu drogowego kraju, w którym si´ podró˝uje. Przestrzegaç tych przepisów.

rys. 75

F0N0042m

rys. 77 LAMPA PRZENOÂNA (gdzie przewidziano) rys. 77

F0N0220m

rys. 76 LAMPA TYLNA KOMORY ¸ADUNKOWEJ rys. 75

F0N0219m

OBS¸UGA SAMOCHODU

Funkcjonuje zarówno jako lampa sta∏a jak i jako lampa wyjmowana przenoÊna. Gdy lampa przenoÊna jest po∏àczona ze wspornikiem sta∏ym, bateria lampy przenoÊnej do∏adowana zostaje automatycznie. Do∏adowanie lampy podczas postoju samochodu i z kluczykiem w wy∏àczniku zap∏onu w pozycji STOP lub wyj´tym ograniczone jest do 15 minut.

DANE TECHNICZNE

Umieszczona jest nad drzwiami tylnymi, aby jà zaÊwieciç nacisnàç klosz w miejscu pokazanym na rysunku.
LAMPA BOCZNA W KOMORZE ¸ADUNKOWEJ (gdzie przewidziano) rys. 76

SPIS ALFABETYCZNY

Aby zaÊwieciç nacisnàç klosz w miejscu wskazanym strza∏kà na rysunku.

82

rys. 78

F0N0044m

rys. 80 TYLNE ÂWIAT¸A PRZECIWMGIELNE rys. 80

F0N0046m

rys 80a

F0N0007m

rys. 79

F0N0045m

PRZEDNIE ÂWIAT¸A PRZECIWMGIELNE (gdzie przewidziano) rys 79

Zapalajà si´ przy w∏àczonych Êwiat∏ach pozycyjnych po naciÊni´ciu przycisku 5. W zestawie wskaêników zaÊwieci si´ lampka sygnalizacyjna 5. Gasnà po ponownym naciÊni´ciu przycisku. U˝ywanie przednich Êwiate∏ przeciwmgielnych powinno byç zgodne z przepisami kodeksu drogowego kraju, w którym si´ podró˝uje. Przestrzegaç tych przepisów.

ÂWIAT¸A PARKOWANIA

Zapalajà si´ tylko przy kluczyku w wy∏àczniku zap∏onu w pozycji PARK. Aby obróciç kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu w pozycji PARK, nacisnàç przycisk A-rys. 80a.

83

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

Zapalajà si´ przy w∏àczonych Êwiat∏ach mijania lub przy zapalonych Êwiat∏ach pozycyjnych i przednich Êwiat∏ach przeciwmgielnych (gdzie przewidziano), po naciÊni´ciu przycisku 4. W zestawie wskaêników zaÊwieci si´ lampka sygnalizacyjna 4. Gasnà po ponownym naciÊni´ciu przycisku, lub gdy zostanà wy∏àczone Êwiat∏a mijania i/lub przednie Êwiat∏a przeciwmgielne (gdzie przewidziano). U˝ywanie Êwiate∏ awaryjnych powinno byç zgodne z przepisami kodeksu drogowego kraju, w którym si´ podró˝uje. Przestrzegaç tych przepisów.

rys. 81 TYLNA SZYBA OGRZEWANA (gdzie przewidziano) rys. 81

F0N0043m

W∏àcza si´ po nacisni´ciu przycisku A. Przy w∏àczonym ogrzewaniu szyby tylnej, dzia∏a sterowanie czasowe, które wy∏àcza automatycznie urzàdzenie po oko∏o 20 minutach.

OBS¸UGA SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

DESKA LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA I STEROWANIE I KOMUNIKATY

DESKA LAMPKI ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

WY¸ÑCZNIK BLOKUJÑCY PALIWO I ZASILANIE ELEKTRYCZNE
Samochód wyposa˝ony jest w wy∏àcznik bezpieczeƒstwa, który interweniuje w przypadku zderzenia, powodujàc przerywanie zasilania paliwem i w konsekwencji wy∏àczenie silnika. Gdy interweniuje wy∏àcznik bezw∏adnoÊciowy, oprócz przerwania zasilania paliwem, uaktywniajà si´ Êwiat∏a awaryjne, Êwiat∏a pozycyjne, lampy sufitowe, odblokowujà si´ wszystkie drzwi i w zestawie wskaêników ukazuje si´ odpowiedni komunikat; dezaktywuje si´ go naciskajàc przycisk A. Ponadto wyst´puje inny wy∏àcznik bezpieczeƒstwa, który interweniuje w przypadku zderzenia przerywajàc zasilanie elektryczne. W ten sposób unika si´ wycieku paliwa w przypadku p´kni´cia przewodów oraz tworzenia si´ iskier lub zwarç elektrycznych gdy uszkodzà si´ komponenty elektryczne samochodu. OSTRZE˚ENIE Po zderzeniu pami´taç zawsze o wyj´ciu kluczyka z wy∏àcznika zap∏onu, aby uniknàç roz∏adowania akumulatora. Je˝eli po zderzeniu nie ma wycieków paliwa lub uszkodzeni urzàdzeƒ elektrycznych samochodu (jak np. reflektorów) i mo˝na kontynuowaç dalszà jazd´, uaktywniç ponownie wy∏àcznik blokowania paliwa i zasilania elektrycznego (gdzie przewidziano) zgodnie z procedurà podanà poni˝ej.

rys. 82

F0N0047m

rys. 84

F0N0048m

UWAGA Po zderzeniu, je˝eli wyczuwalny jest zapach paliwa lub widoczne sà wycieki z uk∏adu zasilania, nie naciskaç przycisku wy∏àcznika, aby uniknàç ryzyka po˝aru.
Ponowne w∏àczenie wy∏àcznika blokujàcego paliwo rys. 84

rys. 83 ZAMEK CENTRALNY rys. 82

F0N0132m

OBS¸UGA SAMOCHODU

Aby reaktywowaç wy∏àcznik blokujàcy paliwo nacisnàç przycisk A.
Ponowne w∏àczenie wy∏àcznika blokujàcego zasilanie elektryczne (Scuolabus/ Minibus) rys. 85

DANE TECHNICZNE

Aby zablokowaç równoczeÊnie drzwi, nacisnàç przycisk A znajdujàcy si´ na konsoli Êrodkowej deski rozdzielczej, niezale˝nie od pozycji kluczyka w wy∏àczniku zap∏onu. Aby odblokowaç drzwi nacisnàç przycisk B. Na nak∏adce podnoÊników szyb wyst´puje przycisk D, który steruje odblokowaniem/ zablokowaniem niezale˝nym komory ∏adunkowej rys. 83.

84

Wy∏àcznik umieszczony jest na biegunie dodatnim akumulatora. Aby w∏aczyç ponownie wy∏àcznik nale˝y: nacisnàç przycisk A aby w∏àczyç ponownie wy∏àcznik blokujàcy paliwo; nacisnàç przycisk B aby w∏àczyç ponownie wy∏àcznik zasilania elektrycznego.

SPIS ALFABETYCZNY

SCHOWEK GÓRNY – KOMORA CH¸ODZONA (gdzie przewidziano) rys. 86 rys. 85
F0N0127m

PodnieÊç pokryw´ – jak pokazano na rysunku. W przypadku klimatyzacji komory, wyposa˝onej w uchwyt na butelki, mo˝e byç ona ch∏odzona/ogrzewana za pomocà odpowiedniej kratki po∏àczonej z uk∏adem klimatyzacji.
SCHOWEK rys. 87

rys. 86

F0N0049m

Aby otworzyç za uchwyt A.

schowek,

pociàgnàç
rys. 87
F0N0050m

Schowek ma wymiary umo˝liwiajàce umieszczenie przenoÊnego komputera.

OSTRZE˚ENIE Dla wyposa˝eƒ innych ni˝ Scuolabus/Minibus przycisk B zastàpiono odpowiednim bezpiecznikiem; aby go wymieniç, zwróciç si´ do ASO Fiata.

rys. 88

F0N0051m

85

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

UWAGA Przed w∏àczeniem ponownym wy∏àcznika blokujàcego paliwo, sprawdziç dok∏adnie, czy nie ma wycieków paliwa lub uszkodzeƒ urzàdzeƒ elektrycznych w samochodzie (jak np. reflektorów).

SCHOWEK Z ZAMKIEM rys. 88

Aby zablokowaç/odblokowaç zamek obróciç kluczyk w kierunku zgodny/ przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Aby otworzyç schowek pociàgnàç za uchwyt.

OBS¸UGA SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

UWAGA Przed w∏àczeniem ponownym wy∏àcznika zasilania elektrycznego, sprawdziç dok∏adnie, czy nie ma wycieków paliwa lub uszkodzeƒ urzàdzeƒ elektrycznych w samochodzie (jak np. reflektorów).

DESKA LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA I STEROWANIE I KOMUNIKATY

WYPOSA˚ENIE WEWN¢TRZNE

DESKA LAMPKI ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

rys. 89

F0N0052m

rys. 91

F0N0128m

rys. 92

F0N0134m

KIESZENIE W DRZWIACH rys. 91

W poszyciu ka˝dych drzwi znajdujà si´ kieszenie schowki/ schowki na dokumenty.
SZUFLADA POD SIEDZENIEM PRZEDNIM PO STRONIE PASA˚ERA

Aby u˝yç szuflady, nale˝y:
rys. 90 SCHOWEK
F0N0053m

otworzyç pokryw´ A i wyjàç jà, jak pokazano na rys. 92. obróciç w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara pokr´t∏o B blokujàce i wyjàç go, aby umo˝liwiç wysuni´cie szuflady.

rys. 93 PRZEGRODA TYLNA

F0N0218m

OBS¸UGA SAMOCHODU

DANE TECHNICZNE

Pó∏ka A-rys. 89 znajduje si´ w desce rozdzielczej i umieszczony jest w pozycji Êrodkowej. Pó∏ka B-rys. 90 znajduje si´ po prawej stronie deski rozdzielczej nad schowkiem.

Samochód mo˝e byç wyposa˝ony w przegrod´ tylnà Êlepà lub w szyb´ przesuwanà. Aby otworzyç/ zamknàç szklanà przegrod´ przesuwnà rys. 93 dzia∏aç na uchwyt A. W specyficznym wyposa˝eniu przewidziana jest kratka zabezpieczajàca, umieszczona na pokryciu przegrody wewn´trznej w komorze ∏adunkowej.

SPIS ALFABETYCZNY

86

rys. 94 UCHWYTY NA KUBKI – UCHWYTY NA BUTELKI rys. 94

F0N0054m

rys. 95 ZAPALNICZKA rys. 95

F0N0055m

rys. 96 POPIELNICZKA rys. 96

F0N0146m

Znajduje si´ w Êrodku deski rozdzielczej. Aby w∏àczyç zapalniczk´, nacisnàç przycisk A przy kluczyku w wy∏àczniku zap∏onu w pozycji MAR. Po oko∏o 15 sekundach przycisk automatycznie powróci do pozycji wyjÊciowej i zapalniczka jest gotowa do u˝ycia. OSTRZE˚ENIE Zwracaç zawsze uwag´, czy zapalniczka si´ wy∏àczy∏a.

Uchwyty na kubki – butelki znajdujà si´ w Êrodku deski rozdzielczej.

Sk∏ada si´ z pojemnika z tworzywa sztucznego wyjmowanego, który mo˝e byç ustawiony w uchwytach na butelki/ kubki znajdujàcych si´ w Êrodku deski rozdzielczej. OSTRZE˚ENIE Nie u˝ywaç popielniczki dla umieszczania w niej odpadów papierowych i równoczeÊnie gaszenia papierosów; mogà zapaliç si´ od papierosa.

87

SPIS ALFABETYCZNY

UWAGA Zapalniczka osiàga wysokà temperatur´. Pos∏ugiwaç si´ nià ostro˝nie i chroniç przed dzieçmi. Niebezpieczeƒstwo po˝aru i/lub oparzeƒ.

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

DESKA LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA I STEROWANIE I KOMUNIKATY

DESKA LAMPKI ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

rys. 97

F0N0056m

rys. 99 BIURKO / PULPIT (gdzie przewidziano)

F0N0058m

rys. 100

F0N0190m

PÓ¸KA SCHOWKA NAD KABINÑ rys. 100 (gdzie przewidziano)

W Êrodku deski rozdzielczej, nad schowkiem dla radia znajduje si´ pulpit A-rys. 99; w niektórych wersjach taki pulpit mo˝e byç u˝yty jako biurko, po odniesieniu cz´Êci tylnej i oparciu go na desce rozdzielczej jak pokazano na rysunku.
rys. 98
F0N0057m

Umieszczona jest nad kabinà i zosta∏a zaprojektowana dla umieszczania przedmiotów lekkich.
Obcià˝enie maksymalne dopuszczalne

– lokalnie .................................... 10 kg – rozmieszczone na ca∏ej powierzchni pó∏ki .................... 20 kg

OBS¸UGA SAMOCHODU

DASZKI PRZECIWS¸ONECZNE rys. 97

DANE TECHNICZNE

Ustawione sà z boków wewn´trznego lusterka wstecznego. Mogà byç ustawione czo∏owo lub bocznie.
GNIAZDKO PRÑDOWE (gdzie przewidziano)

SPIS ALFABETYCZNY

Umieszczone jest w Êrodku deski rozdzielczej, obok zapalniczki rys. 98. Aby go u˝yç otworzyç korek A.

88

rys. 101 SCHOWEK W KABINIE rys. 101 (gdzie przewidziano)

F0N0191m

rys. 102

F0N0149m

rys. 103

F0N0217m

OPUSZCZANA PÓ¸KA NA ¸AWK¢ (gdzie przewidziano)

89

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

System sk∏ada si´ z telekamery zamontowanej w obudowie z tworzywa sztucznego na belce poprzecznej tylnej dachu, na której umieczczone jest tak˝e trzecie Êwiat∏o stop oraz wyÊwietlacza umieszczonego w obudowie z tworzywa sztucznego znajdujàcego si´ w rejonie schowka górnego na drobne przedmioty.

OBS¸UGA SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

Schowek zamontowany jest nad daszkami przeciws∏onecznymi i jest tak wykonany, aby umo˝liwiç szybkie po∏o˝enie lekkich przedmiotów (np. dokumentów, atlasu drogowego itp.)

Aby u˝yç, pociàgnàç zaczep A-rys. 102 i obni˝yç pó∏k´. Pó∏ka wyposa˝ona jest w dwa uchwyty na kubki i p∏aszczyzn´ podparcia z zaczepem do blokowania papieru.

SYSTEM TELEKAMERY I WYÂWIETLACZA U¸ATWIAJÑCY PARKOWANIE (gdzie przewidziano)

System telekamery parkowania rys. 103 u∏atwia kierowcy obserwacj´ obszaru z ty∏u samochodu na wyÊwietlaczu A-rys. 104 znajdujàcym si´ w kabinie.

DESKA LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA I STEROWANIE I KOMUNIKATY

DESKA LAMPKI ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

Ostrze˝enia przy u˝ywaniu

Aby oczyÊciç kamer´ zaleca si´ u˝yç mi´kkiej szmatki, gdy szyba zabezpieczajàca jest zabrudzona lub oblodzona (na zewn´trz). Absolutnie unikaç u˝ywania jakichkolwiek przedmiotów dla jej oczyszczenia, aby nie porysowaç szk∏a. Do czyszczenia wyÊwietlacza zaleca si´ tak˝e u˝yç mi´kkiej suchej szmatki. Kurz, który odk∏ada si´ na wyÊwietlaczu mo˝na usunàç mi´kkà szczoteczkà. Unikaç u˝ywania jakiegokolwiek detergentu. W przypadku zderzenia szyba wyÊwietlacza mo˝e p´knàç. W tym przypadku nie dotykaç p∏ynu ciek∏okrystalicznego, który wyp∏ynie. Je˝eli jednak tak si´ stanie umyç szybko cz´Êci poplamione wodà i myd∏em.

rys. 104

F0N0214m

rys. 105 UWAGI OGÓLNE Obserwowany obszar

F0N0215m

WyÊwietlacz posiada przyciski (On/Off, podÊwietlania, podÊwietlania z ty∏u); aby ich u˝yç, konieczne jest naciÊni´cie na przycisk od∏àczania i ustawienie go w pozycji otwartej. WyÊwietlacz jest regulowany w trybie lusterka wstecznego („mirror”). Gdy nie jest u˝ywany musi byç zamkni´ty.
AKTYWACJA

OBS¸UGA SAMOCHODU

SPIS ALFABETYCZNY

System uaktywnia si´ po w∏o˝eniu kluczyka i po w∏àczeniu biegu wstecznego lub za pomocà odpowiedniego przycisku; je˝eli samochód jest w ruchu, na przyk∏ad podczas manewru na biegu wstecznym system funkcjonuje do pr´dkoÊci oko∏o 15 km/h i dezaktywuje si´ po przekroczeniu pr´dkoÊci oko∏o 18 km/h. Gdy bieg wsteczny zostanie wy∏àczony, obraz b´dzie widoczny na ekranie jeszcze przez 5 sekund.

Obszar obserwowany mo˝e zmieniaç si´ w zale˝noÊci od po∏o˝enia samochodu (w zale˝noÊci od obcià˝enia) i od charakterystyk samochodu, a tak˝e od warunków meteorologicznych (pora dnia, deszcz, Ênieg lub mg∏a). W przypadku s∏abej widocznoÊci lub pe∏nego obcià˝enia widocznoÊç mo˝e si´ zmniejszyç. Obszar obejmujmowany kamerà wynosi oko∏o 3 m d∏ugoÊci i oko∏o 5,5 m szerokoÊci maksymalnie rys. 105.

DANE TECHNICZNE

90

Informacje tekstowe ukazujà na ekranie w nast´pujàcych przypadkach: w ciàgu 5 kolejnych sekund po w∏àczeniu biegu wstecznego uka˝e si´ komunikat ostrzegajàcy.
rys. 106
F0N0216m

Opis funkcjonowania i u˝ywania tachografu znajduje si´ w Instrukcji obs∏ugi dostarczanej przez producenta tego urzàdzenia. Tachograf musi byç obligatoryjnie montowany w samochodach, których masa w∏asna (z lub bez przyczepy) przekracza 3,5 tony. OSTRZE˚ENIE Jakiekolwiek próby modyfikacji przyrzàdu kontrolnego lub systemu przekazywania sygna∏ów majàce wp∏yw na rejestracj´ danych z przyrzàdu kontrolnego, a zw∏aszcza te, które zostanà wykonane celowo dla przek∏amania danych, naruszajà przepisy prawa karnego lub administracyjnego. OSTRZE˚ENIE Przy zainstalowanym tachografie i przewidywanym postoju samochodu d∏u˝szym ni˝ 5 dni, zaleca si´ od∏àczyç biegun ujemny od akumulatora, aby zapobiec roz∏adowaniu akumulatora.

INTERFACE U˚YTKOWNIKA rys. 106

Sk∏ada si´ rys. 106: Regulacji jaskrawoÊci: 2 przyciski; Regulacji podÊwietlenia z ty∏u: 2 przyciski; Przycisku ON/OFF: umo˝liwia oglàdanie obrazu z telekamery nawet je˝eli bieg wsteczny nie jest w∏àczony. System umo˝liwia powrót do konfiguracji poczàtkowej po przytrzymaniu naciÊnietego przycisku ON/OFF przez oko∏o 3 sekundy w przypadku systemu nieatywnego. W tym przypadku przycisk ON/OFF mignie 2 razy, aby potwierdziç operacj´.

gdy zostanie przekroczona pr´dkoÊç oko∏o 18 km/h i tylko przy aktywnym przycisku w∏àczenia ON obraz znika i uka˝e si´ przez oko∏o 5 sekund komunikat ostrzegajàcy, ˝e system jest w stand-by. gdy zostanie przekroczona pr´dkoÊç oko∏o 18 km/h i przy w∏àczonym biegu wstecznym obraz znika i uka˝e si´ komunikat ostrzegajàcy, który pozostanie do momentu, a˝ pr´dkoÊç samochodu zmniejszy si´ do oko∏o 15 km/h. W tym przypadku obraz uka˝e si´ ponownie. System umo˝liwia zmian´ j´zyka, w którym ukazujà si´ komunikaty tekstowe. Aby go wybraç, w przypadku systemu nieaktywnego, konieczne jest naciÊniecie równoczesne przycisku ON/OFF i jakiegokolwiek innego przycisku, a nast´pnie wybraç j´zyk przewijajàc menu za pomocà przycisku ON/OFF. Po wybraniu ˝àdanego j´zyka koniecznie odczekanie oko∏o 3 sekund, tak zosta∏ zapami´tany.

91

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

DESKA LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA I STEROWANIE I KOMUNIKATY

OSTRZE˚ENIA TEKSTOWE NA WYSWIETLACZU

TACHOGRAF

DESKA LAMPKI ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

OSTRZE˚ENIE

DRZWI
ZABLOKOWANIE / ODBLOKOWANIE CENTRALNE DRZWI Zablokowanie drzwi z zewnàtrz

Nie u˝ywaç detergentów Êciernych lub rozpuszczalników do czyszczenia aparatu. Aby wyczyÊciç z zewn´trz aparat, u˝ywaç Êciereczki zwil˝onej wodà lub ewentualnie specjalnych produktów przeznaczonych dla delikatnych materia∏ów syntetycznych. Chronotachograf jest instalowany i zaplombowany przez specjalist´: nie naruszaç w ˝adnym przypadku urzàdzenia oraz odpowiednich przewodów zasilajàcych i rejestracyjnych. W zakresie kompetencji w∏aÊciwych s∏u˝b, które montowa∏y tachograf konieczne jest przeprowadzenie regularnych kontroli. Kontrola musi byç przeprowadzana przynajmniej raz na dwa lata ∏àcznie z testem potwierdzajàcym prawid∏owoÊç funkcjonowania urzàdzenia. Po ka˝dej kontroli upewniç si´, czy zosta∏a przyklejona nowa naklejka i czy zawiera wymagane dane.

Przy drzwiach zamkni´tych nacisnàç przycisk Ø w pilocie rys. 107 lub w∏o˝yç i obróciç wk∏adk´ metalowà kluczyka w zamku drzwi po stronie kierowcy w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Zablokowanie drzwi zostaje uaktywniane tylko, gdy wszystkie drzwi sà zamkni´te. Je˝eli jedne lub wi´cej drzwi sà otwarte, po naciÊni´ciu przycisku Ø w pilocie rys. 107 kierunkowskazy i dioda znajdujàca si´ w przycisku A-rys. 110 migajà szybko przez 3 sekundy. Przy aktywnej funkcji przyciski A i B rys. 110 sà nieaktywne. Wykonujàc dwukrotne szybkie naciÊni´cie przycisku Ø w pilocie rys. 87 uaktywnia si´ urzàdzenie dead lock (patrz rozdzia∏ „Urzàdzenie dead lock”)

rys. 107

F0N0060m

rys. 108

F0N0145m

OBS¸UGA SAMOCHODU

Odblokowanie drzwi z zewnàtrz

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

Nacisnàç krótko przycisk Æ rys. 107 lub Ë rys. 108 w zale˝noÊci od wersji, aby odblokowaç drzwi przednie z dystansu, zapalà si´ na okreÊlony czas lampy sufitowe oraz dwukrotnie mignà kierunkowskazy.

92

W przypadku braku zasilania elektrycznego (przepalony bezpiecznik, roz∏adowany akumulator itp) pozostaje zawsze mo˝liwe dzia∏anie r´czne dla odblokowania drzwi. Podczas jazdy, po przekroczeniu pr´dkoÊci 20 km/h nast´puje zamkni´cie centralne automatyczne wszystkich drzwi, je˝eli wybrana zostanie ta funkcja uaktywniana poprzez menu set up (patrz rozdzia∏ „WyÊwietlacz wielofunkcyjny).
PRZYCISK KOMORY ¸ADUNKOWEJ rys. 111

rys. 109

F0N0059m

rys. 110

F0N0047m

Po obróceniu wk∏adki metalowej kluczyka w zamku drzwi po stronie kierowcy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara rys. 109 mo˝liwe jest odblokowanie wszystkich drzwi.
Blokowanie / odblokowanie drzwi z wn´trza

Nacisnàç przycisk A-rys. 110, aby zablokowaç drzwi, nacisnàç przycisk B, aby odblokowaç drzwi. Gdy drzwi sà zablokowane dioda w przycisku A Êwieci si´ i naciÊni´cie przycisku B powoduje odblokowanie centralne wszystkich drzwi i zgaszenie lampki. Gdy drzwi sà odblokowane i dioda nie Êwieci si´ naciÊni´cie przycisku powoduje zablokowanie centralne wszystkich drzwi. Zablokowanie drzwi jest mo˝liwe tylko je˝eli wszystkie drzwi sà prawid∏owo zamkni´te.

Dioda zapala si´:
rys. 111
F0N0132m

Po zablokowaniu drzwi za pomocà: pilota; zamka drzwi; nie b´dzie mo˝liwe wykonanie odblokowania za pomocà przycisku A-rys. 110 znajdujàcego si´ pomi´dzy sterowaniami w desce rozdzielczej. OSTRZE˚ENIE Przy zamku centralnym w∏àczonym, pociàgni´cie klamki otwierania jednych z drzwi przednich powoduje wy∏àczenie zamka centralnego. Pociàgni´cie klamki we-

po aktywacji zestawu wskaêników; po otwarciu jednych z drzwi przednich; po zablokowaniu drzwi przy 20 km / h (je˝eli zosta∏o aktywowane w menu). Dioda gaÊnie po otwarciu drzwi komory ∏adunkowej lub po ˝àdaniu odblokowania drzwi (komory ∏adunkowej lub zamka centralnego) lub po ˝àdaniu odblokowania pilotem / przyciskiem drzwi.

93

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

po ka˝dym sterowaniu zablokowania drzwi inicjowanym przez ten przycisk lub przez przycisk Ø na desce rozdzielczej;

W RAZIE AWARII

Aktywacja zablokowania zostanie zasygnalizowana przez led w przycisku.

DESKA LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA I STEROWANIE I KOMUNIKATY

wn´trznej otwierania jednych z drzwi tylnych powoduje odblokowanie tylko tych drzwi.

DESKA LAMPKI ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

URZÑDZENIE DEAD LOCK (gdzie przewidziano)

Jest urzàdzeniem bezpieczeƒstwa, które blokuje funkcjonowanie: klamek wewn´trznych; przycisków A-B rys. 110 blokowania/ odblokowania drzwi; uniemo˝liwiajàc w ten sposób otwarcie drzwi z wn´trza samochodu w przypadku próby kradzie˝y samochodu (np. poprzez wybicie szyby). Urzàdzenie dead lock jest wi´c lepszym zabezpieczeniem przed próbami w∏amania do samochodu. Zaleca si´ je w∏àczaç za ka˝dym razem, gdy pozostawia si´ samochód zaparkowany.

UWAGA Po w∏àczeniu urzàdzenia dead lock nie jest mo˝liwe otwarcie drzwi z wn´trza samochodu, dlatego urzàdzenie mo˝e byç w∏àczane tylko wtedy, gdy wszyscy pasa˝erowie opuszczà samochód. W przypadku gdy bateria z pilotem zdalnego sterowania w kluczyku roz∏aduje si´, urzàdzenie mo˝na w∏àczyç jedynie cz´Êcià metalowà kluczyka w zamkach obu drzwi w sposób opisany poprzednio; w tym przypadku urzàdzenie zabezpieczy tylko drzwi tylne.

W∏àczenie urzàdzenia

Urzàdzenie w∏àcza si´ automatycznie we wszystkich drzwiach w przypadku podwójnego szybkiego naciÊni´cia przycisku Á w kluczyku z pilotem rys. 107. W∏àczenie urzàdzenia sygnalizowane jest 3 b∏yÊni´ciami kierunkowskazów i pulsowaniem diody umieszczonej w przycisku Arys. 110 znajdujàcym si´ pomi´dzy sterowaniami w desce rozdzielczej. Urzàdzenie nie w∏àczy si´, gdy jedne lub kilka drzwi nie sà dok∏adnie zamkni´te; zabezpiecza to przed tym, aby osoba, która wejdzie do wn´trza samochodu przez otwarte drzwi i zamknie je nie pozosta∏a zamkni´ta wewnàtrz nadwozia.
Wy∏àczenie urzàdzenia

OBS¸UGA SAMOCHODU

Urzàdzenie wy∏àcza si´ automatycznie we wszystkich drzwiach w nast´pujàcych przypadkach: po obróceniu kluczyka mechanicznego wy∏àcznika zap∏onu w pozycj´ otwarcia w drzwiach po stronie kierowcy; po wykonaniu operacji odblokowania drzwi pilotem; po obróceniu kluczyka w wy∏àczniku zap∏onu w pozycj´ MAR.

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

94

rys. 112 DRZWI BOCZNE PRZESUWNE

F0N0061m

rys. 112a

F0N0240m

rys. 113 RUCHOMY STOPIE¡ rys. 113 (gdzie przewidziano)

F0N0176m

Aby otworzyç drzwi boczne przesuwne podnieÊç klamk´ A i przytrzymywaç drzwi podczas otwierania. Drzwi boczne przesuwne posiadajà ogranicznik, który zatrzymuje je na koƒcu skoku po otwarciu. Aby je zamknàç dzia∏aç na klamk´ A zewn´trznà (lub odpowiednià wewn´trznà) i nacisnàç je do zamkni´cia. W ka˝dym przypadku upewniç si´, czy drzwi sà prawid∏owo zamocowane w urzàdzeniu ogranicznika ca∏kowitego otwarcia drzwi.
SZYBA BOCZNA PRZESUWNA (gdzie przewidziano) rys. 112a

UWAGA Przed opuszczeniem samochodu pozostawionego z drzwiami przesuwnymi otwartymi, sprawdziç zawsze, czy blokada jest w∏àczona. UWAGA Nie jechaç samochodem z otwartymi drzwiami bocznymi.

Aby otworzyç szyb´, przytrzymaç naciÊni´te w kierunku do siebie dwie klamki B i przesunàç szyb´. Zwalniajàc dwie klamki otwierania, szyba przesuwna zatrzyma si´ w pozycji poÊredniej.

95

SPIS ALFABETYCZNY

UWAGA Przed ruszeniem z postoju lub przed przemieszczeniem w jakikolwiek sposób samochodu, upewniç si´, czy stopieƒ schowa∏ si´ ca∏kowicie. Przesuwanie stopnia zwiàzane jest ruchem drzwi bocznych przesuwnych; nie kompletne schowanie stopnia jak i nie domkni´cie drzwi tylnych sygnalizowane jest zapaleniem si´ lampki ´ w zestawie wskaêników.

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

Po otwarciu drzwi bocznych kabiny pasa˝erskiej lub komory baga˝owej wysuwa si´ z spod pod∏ogi stopieƒ u∏atwiajàcy wejÊcie do samochodu.

DESKA LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA I STEROWANIE I KOMUNIKATY

DESKA LAMPKI ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

rys. 114

F0N0129m

rys. 115 Otwieranie r´czne drugiego skrzyd∏a rys. 116

F0N0130m

rys. 116

F0N0131m

DRZWI TYLNE DWUSKRZYD¸OWE Otwieranie r´czne z zewnàtrz pierwszego skrzyd∏a

Pociàgnàç za klamk´ C w kierunku pokazanym strza∏kà. Drzwi tylne dwuskrzyd∏owe wyposa˝one sà w system spr´˝ynowy, który ogranicza ich otwarcie o kàt oko∏o 90°.
rys. 117
F0N0132m

Obróciç kluczyk w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara rys. 109 lub nacisnàç przycisk ∞ pilota i dzia∏aç na klamk´ A-rys. 104 w kierunku pokazanym strza∏kà.
Zamykanie r´czne z zewnàtrz pierwszego skrzyd∏a

OBS¸UGA SAMOCHODU

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

Obróciç kluczyk w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara lub nacisnàç przycisk Á kluczyka z pilotem. Zamknàç najpierw drzwi lewe i nast´pnie prawe.

Zamykanie elektryczne z wn´trza rys. 117

Zamknàç dwa skrzyd∏a (najpierw lewe, nast´pnie prawe) tylne i nacisnàç przycisk D znajdujàcy si´ na nak∏adce sterowaƒ podnoÊników szyb.

96

ELEKTRYCZNE rys. 119

Na pod∏okietniku wewn´trznym drzwi po stronie kierowcy znajdujà si´ wy∏àczniki, które sterujà, przy kluczyku w wy∏àczniku zap∏onu w pozycji MAR:
rys. 118
F0N0188m

A otwarciem/zamkni´ciem szyby przedniej lewej; B otwarciem/zamkni´ciem szyby przedniej prawej;

Istnieje mo˝liwoÊç zwi´kszenia kàta otwarcia dwóch skrzyde∏ drzwi tylnych w celu u∏atwienia za∏adunku i wy∏adunku. Aby wykonaç tà operacj´ nale˝y nacisnàç przycisk Arys. 118; w ten sposób drzwi mogà otworzyç si´ o oko∏o 180 stopni.

UWAGA Przy otwarciu o kàt 180 stopni, drzwi skrzyd∏owe nie posiadajà ˝adnego systemu blokowania. Nie otwieraç ich tak, je˝eli samochód stoi na pochy∏oÊci lub wieje wiatr.

97

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

DESKA LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA I STEROWANIE I KOMUNIKATY

UWAGA System spr´˝ynowy posiada si∏´ dzia∏ania obliczonà dla wi´kszego komfortu u˝ywania, przypadkowe uderzenie lub silny podmuch wiatru mogà spowodowaç odblokowanie spr´˝yn i niezamierzone zamkni´cie skrzyd∏a drzwi.

PODNOÂNIKI SZYB

DESKA LAMPKI ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

rys. 119 Dzia∏anie ciàg∏e automatyczne (gdzie przewidziano)

F0N0062m

Niektóre wersje wyposa˝one sà w automatyczne podnoszenie i opuszczanie szyby przedniej po stronie kierowcy i tylko opuszczanie szyby przedniej po stronie pasa˝era. Dzia∏anie ciàg∏e automatyczne szyby uaktywnia si´ naciskajàc jeden z wy∏àczników sterujàcych d∏u˝ej ni˝ pó∏ sekundy. Szyba zatrzyma si´, gdy osiàgnie koniec skoku lub po ponownym naciÊni´ciu przycisków. OSTRZE˚ENIE Przy kluczyku w wy∏àczniku zap∏onu w po∏o˝eniu STOP lub wyj´tym, podnoÊniki szyb pozostanà aktywne przez oko∏o 3 minuty i dezaktywujà si´ natychmiast po otwarciu jednych z drzwi.

UWAGA Nieprawid∏owe u˝ycie elektrycznych podnoÊników szyb mo˝e byç niebezpieczne. Przed i podczas ich dzia∏ania upewniç si´, ˝e pasa˝erowie znajdujà si´ w bezpiecznej odleg∏oÊci od przesuwajàcej si´ szyby i czy nie doznajà obra˝eƒ bezpoÊrednio przez przesuwajàcà si´ szyb´ oraz czy osobiste rzeczy pasa˝erów, które mogà byç pociàgni´te przez szyb´, nie znajdujà si´ w pobli˝u przesuwajàcej si´ szyby. Wysiadajàc z samochodu, wyjàç zawsze kluczyk wy∏àcznika zap∏onu, aby uniknàç niebezpiecznego dla pasa˝erów pozostajàcych w samochodzie, niespodziewanego uruchomienia elektrycznych podnoÊników szyb.

POKRYWA KOMORY SILNIKA
OTWIERANIE

Procedura jest nast´pujàca: otworzyç drzwi po stronie kierowcy, aby uzyskaç dost´p do uchwytu otwierania pokrywy komory silnika; pociàgnàç dêwigni´ rys. 120 w kierunku pokazanym strza∏kà; pociàgnàç dêwigni´ A-rys. 121 jak pokazano na rysunku; podnieÊç pokryw´ komory silnika i równoczeÊnie od∏àczyç podpórk´ rys. 122 od odpowiedniego urzàdzenia blokujàcego D, nast´pnie w∏o˝yç koƒcówk´ Crys. 123 podpórki w gniazdo E w pokrywie.

OBS¸UGA SAMOCHODU

Drzwi po stronie pasa˝era siedzenia przedniego

Na pod∏okietniku wewn´trznym drzwi przednich po stronie pasa˝era wyst´puje odpowiedni wy∏àcznik dla sterowania tà szybà.

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

98

rys. 120

F0N0063m

rys. 122

F0N0065m

rys. 121

F0N0064m

rys. 123

F0N0066m

UWAGA Nieprawid∏owe zamocowanie podpórki mo˝e spowodowaç nag∏e opadni´cie pokrywy komory silnika.

ZAMKNI¢CIE

Procedura jest nast´pujàca: przytrzymujàc jednà r´kà pokryw´ komory silnika, drugà r´kà wyjàç podpórk´ C-rys. 123 z gniazda E i zamocowaç jà odpowiednio w urzàdzeniu blokujàcym D-rys. 122;

OSTRZE˚ENIE Sprawdziç zawsze prawid∏owe zamkni´cie pokrywy, aby nie otworzy∏a si´ podczas jazdy.

99

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OSTRZE˚ENIE Przed wykonaniem procedury podniesienia pokrywy komory silnika sprawdziç, czy ramiona wycieraczek nie sà odchylone od szyby przedniej.

opuÊciç pokryw´ do oko∏o 20 cm nad komorà silnika, nast´pnie puÊciç jà swobodnie i upewniç si´, próbujàc podnieÊç pokryw´ czy jest zamkni´ta ca∏kowicie, a nie tylko zablokowana w pozycji zabezpieczajàcej. W tym ostatnim przypadku nie naciskaç na pokryw´, ale podnieÊç jà ponownie i powtórzyç manewr.

UWAGA Wykonywaç te operacje tylko podczas postoju.

OBS¸UGA SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

DESKA LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA I STEROWANIE I KOMUNIKATY

UWAGA Ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa pokrywa komory silnika musi byç zawsze dok∏adnie zamkni´ta podczas jazdy. Dlatego sprawdziç zawsze dok∏adnoÊç zamkni´cia pokrywy, upewniajàc si´, czy mechanizm blokujàcy jest w∏àczony. Je˝eli podczas jazdy zauwa˝ymy, ˝e mechanizm blokujàcy nie jest prawid∏owo w∏àczony, zatrzymaç si´ natychmiast i zamknàç pokryw´ komory silnika w sposób prawid∏owy.

DESKA LAMPKI ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

RELINGI DACHOWE/ NA NARTY
Aby zamontowaç relingi dachowe/na narty przystosowane dla wersji H1 i H2 u˝yç odpowiednich sworzni znajdujàcych si´ na kraw´dziach dachu rys. 124. Samochody z d∏ugim rozstawem osi wyposa˝one sà w 8 sworzni; samochody z krótkim rozstawem osi lub Êrednim wyposa˝one sà w 6 sworzni; samochody z extra d∏ugim rozstawem osi wyposa˝one sà w 10 sworzni.
rys. 124
F0N0138m

UWAGA Rozmieszczaç równomiernie obcià˝enie, bioràc pod uwag´ ˝e podczas jazdy zwi´ksza si´ czu∏oÊç samochodu na wiatr boczny.

OSTRZE˚ENIE Przestrzegaç skrupulatnie instrukcji monta˝u znajdujàcych si´ w zestawie. Monta˝ musi byç wykonany przez wykwalifikowany personel.

Nigdy nie przekraczaç maksymalnych dopuszczalnych obcià˝eƒ (patrz rozdzia∏ „Dane techniczne”).

UWAGA Po przejechaniu kilku kilometrów sprawdziç, czy Êruby mocujàce zaczepy sà dobrze dokr´cone.

OBS¸UGA SAMOCHODU

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

Przestrzegaç skrupulatnie przepisów legislacyjnych dotyczàcych maksymalnych wymiarów baga˝u.

100

USTAWIENIE WIÑZKI ÂWIETLNEJ REFLEKTORÓW

Aby wyregulowaç dzia∏aç na przyciski Ò i  znajdujàce si´ w zespole sterowaƒ. WyÊwietlacz w zestawie wskaêników dostarcza wskazaƒ wizualnych pozycji odpowiadajàcej regulacji.
rys. 125 KOREKTOR USTAWIANIA REFLEKTORÓW
F0N0067m

Poprawne ustawienie reflektorów jest bardzo wa˝ne dla komfortu i bezpieczeƒstwa nie tylko kierowcy samochodu, ale równie˝ dla innych u˝ytkowników drogi. Aby zagwarantowaç sobie i innym jak najlepsze warunki widocznoÊci w czasie podró˝y z w∏àczonymi reflektorami, samochód musi mieç poprawnie ustawione reflektory. Aby sprawdziç i ewentualnie wyregulowaç, nale˝y zwróciç si´ do ASO Fiata.

OSTRZE˚ENIE Sprawdziç ustawienie Êwiate∏ reflektorów za ka˝dym razem, gdy zmienia si´ ci´˝ar przewo˝onego baga˝u
USTAWIENIE PRZEDNICH ÂWIATE¸ PRZECIWMGIELNYCH (gdzie przewidziano)

REGULACJA REFLEKTORÓW ZA GRANICÑ

101

SPIS ALFABETYCZNY

Reflektory Êwiate∏ mijania ustawione sà fabrycznie przed sprzeda˝à samochodu dla obowiàzujàcego ruchu drogowego kraju, w którym samochód jest sprzedawany. Podró˝ujàc w krajach, w których obowiàzuje ruch przeciwny, aby nie oÊlepiaç samochodów jadàcych z przeciwka, nale˝y zmodyfikowaç ustawienie wiàzki Êwietlnej stosujàc foli´ samoprzylepnà odpowiednio zaprojektowanà.

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

Funkcjonuje przy kluczyku w wy∏àczniku zap∏onu w po∏o˝eniu MAR i w∏àczonych Êwiat∏ach mijania. Gdy samochód jest obcià˝ony, obni˝a si´ z ty∏u i w konsekwencji wiàzka Êwietlna podnosi si´. W tym przypadku nale˝y skorygowaç ustawienie Êwiate∏ reflektorów.

Dla kontroli i ewentualnej regulacji zwróciç si´ do ASO Fiata.

DESKA LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA I STEROWANIE I KOMUNIKATY

REFLEKTORY

Regulacja ustawienia reflektorów rys. 125

DESKA LAMPKI ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

SYSTEM ABS
Je˝eli kierowca nigdy wczeÊniej nie u˝ywa∏ samochodu wyposa˝onego w ABS, zaleca si´ wykonaç kilka prób na Êliskiej nawierzchni w warunkach pe∏nego bezpieczeƒstwa, przestrzegajàc przepisów kodeksu drogowego, stosujàc si´ do uwag podanych poni˝ej. Jest systemem zintegrowanym z tradycyjnym uk∏adem hamulcowym, który zapobiega blokowaniu jednego lub wi´cej kó∏ samochodu, niezale˝nie od warunków drogowych i si∏y nacisku na peda∏ hamulca, gwarantujàc kontrole nad samochodem tak˝e przy hamowaniu awaryjnym. W sk∏ad instalacji wchodzi równie˝ elektroniczny korektor hamowania EBD (Electronic Brake Distributor), który rozdziela si∏´ hamowania pomi´dzy ko∏a przednie i tylne. OSTRZE˚ENIE Aby uzyskaç maksymalnà sprawnoÊç uk∏adu hamulcowego nale˝y dla jego u∏o˝enia si´ przejechaç samochodem oko∏o 500 km (samochód nowy lub po wymianie klocków hamulcowych/tarcz); w tym czasie unikaç hamowania gwa∏townego, cz´stego i d∏ugiego.

UWAGA ABS wykorzystuje najlepszà dysponowanà przyczepnoÊç kó∏ do drogi, ale jej nie zwi´ksza; nale˝y wi´c zachowaç w ka˝dym przypadku ostro˝noÊç podczas jazdy po drogach Êliskich, unikajàc niepotrzebnego ryzyka.
INTERWENCJA SYSTEMU

SYGNALIZACJA ANOMALII Awaria ABS

Sygnalizowana jest zapaleniem si´ lampki > w zestawie wskaêników razem z komunikatem wyÊwietlanym na wyÊwietlaczu wielofunkcyjnym (gdzie przewidziano) (patrz rozdzia∏ „Lampki sygnalizacyjne i komunikaty”) W tym przypadku uk∏ad hamulcowy utrzymuje odpowiednià sprawnoÊç, ale mniejszà ni˝ potencjalnie oferowanà przez system ABS. Jechaç dalej rozwa˝nie a˝ do najbli˝szej ASO Fiata, aby sprawdziç instalacj´.

Interwencja ABS rozpoznawana jest lekkim pulsowaniem peda∏u hamulca i ha∏asem; oznacza to, ˝e ko∏a samochodu osiàgn´∏y granic´ przyczepnoÊci i konieczne jest dostosowanie pr´dkoÊci do typu drogi po której si´ podró˝uje.

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

UWAGA Je˝eli ABS interweniuje, oznacza to, ˝e zosta∏a osiàgni´ta graniczna przyczepnoÊç kó∏ do drogi; nale˝y wi´c zwolniç i dostosowaç pr´dkoÊç do warunków, jakie panujà na drodze.

OBS¸UGA SAMOCHODU

102

Sygnalizowana jest zapaleniem si´ lampek > i x w zestawie wskaêników razem z komunikatem wyÊwietlonym na wyÊwietlaczu wielofunkcyjnym (gdzie przewidziano) (patrz rozdzia∏ „Lampki sygnalizacyjne i komunikaty”). W tym przypadku, podczas nag∏ego hamowania, mo˝e nastàpiç zablokowanie kó∏ tylnych samochodu z mo˝liwoÊcià poÊlizgu. Jechaç bardzo ostro˝nie i zwróciç si´ do najbli˝szej ASO Fiata aby zweryfikowaç instalacje.

(Electronic Stability Program) (gdzie przewidziano)

System, którego nie mo˝na wy∏àczyç, rozpoznaje hamowanie awaryjne (na podstawie pr´dkoÊci dzia∏ania na peda∏ hamulca) i gwarantuje zwi´kszenie ciÊnienia hydraulicznego w uk∏adzie hamulcowym pomagajàc kierowcy poprzez szybsze i mocniejsze dzia∏anie uk∏adu hamulcowego. Brake Assist dezaktywuje si´ w samochodach wyposa˝onych w system ESP w przypadku awarii tego systemu (sygnalizowanej zapaleniem si´ lampki á w zestawie wskaêników razem z komunikatem wyÊwietlanym na wyÊwietlaczu wielofunkcyjnym gdzie przewidziano).

Jest elektronicznym systemem kontroli stabilnoÊci samochodu, który pomaga kierowcy utrzymaç kontrol´ kierunku jazdy w przypadku utraty przyczepnoÊci kó∏ do drogi. Interwencja systemu ESP jest szczególnie u˝yteczna w przypadku, gdy zmieniajà si´ warunki przyczepnoÊci kó∏ do drogi. Z systemami ESP ASR i Hill Holder wyst´pu, jà (gdzie przewidziano) systemy MSR (regulacja momentu hamowania silnikiem przy redukcji biegów) i HBA (zwi´kszenie automatyczne ciÊnienia w uk∏adzie hamulcowym przy hamowaniu panicznym).
INTERWENCJA SYSTEMU

UWAGA W przypadku zapalenia si´ lampki sygnalizacyjnej x w zestawie wskaêników (razem z komunikatem wyÊwietlonym na wyÊwietlaczu wielofunkcyjnym gdzie przewidziano), natychmiast zatrzymaç samochód i zwróciç si´ do najbli˝szej ASO Fiata. Ewentualny wyciek p∏ynu z instalacji hydraulicznej spowoduje zmniejszenie sprawnoÊci uk∏adu hamulcowego, zarówno typu tradycyjnego jak i z systemem zapobiegajàcym blokowaniu kó∏.

UWAGA Gdy ABS interweniuje, wyczuwalne jest pulsowanie peda∏u hamulca, nie zwalniaç nacisku na peda∏, ale bez obawy przytrzymaç peda∏ naciÊni´ty; w ten sposób samochód zatrzyma si´ osiàgajàc najkrótszà drog´ hamowania, odpowiednio do warunków panujàcych na drodze.

Sygnalizowana jest pulsowaniem lampki sygnalizacyjnej á w zestawie wskaêników informujàc kierowc´, ˝e samochód znajduje si´ w krytycznych warunkach stabilnoÊci i przyczepnoÊci kó∏ do drogi.

103

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

DESKA LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA I STEROWANIE I KOMUNIKATY

Awaria EBD

BRAKE ASSIST (wspomaganie hamowania awaryjnego zintegrowane z ESP) (gdzie przewidziano)

SYSTEM ESP

DESKA LAMPKI ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

W¸ÑCZENIE SYSTEMU

SYSTEM HILL HOLDER

Sygnalizacja anomalii

System ESP w∏àcza si´ automatycznie po uruchomieniu silnika i nie mo˝na go wy∏àczyç.
SYGNALIZACJA ANOMALII

Jest systemem zintegrowanym z ESP i u∏atwia ruszanie samochodem na wzniesieniach. Aktywuje si´ automatycznie w nast´pujàcych warunkach: pod gór´: samochód zatrzymany na drodze o pochyleniu wi´kszym od 5%, silnik uruchomiony, peda∏y hamulca i sprz´g∏a naciÊni´te i skrzynia biegów na luzie lub w∏àczony bieg ró˝ny od biegu wstecznego. na spadku: samochód zatrzymany na drodze o pochyleniu wi´kszym od 5%, silnik uruchomiony, peda∏y hamulca i sprz´g∏a naciÊni´te i w∏àczony bieg wsteczny. W fazie ruszania centralka systemu ESP utrzymuje ciÊnienie hamowania w ko∏ach do osiàgni´cia przez silnik momentu koniecznego do ruszenia lub przez czas maksymalny 2 sekund, umo˝liwiajàc przesuni´cie nogi w prawo z peda∏u hamulca na peda∏ przyspieszenia. Po up∏ywie 2 sekund bez wykonania ruszenia system dezaktywuje si´ automatycznie obni˝ajàc stopniowo ciÊnienie w uk∏adzie hamulcowym. Podczas tej fazy obni˝ania ciÊnienia mo˝liwe jest us∏yszenie typowego dêwi´ku odblokowania mechanicznego hamulców, który sygnalizuje koniecznoÊç ruszenia samochodem.

Ewentualne anomalia systemu sygnalizowane sà zapaleniem si´ lampki á (patrz rozdzia∏ „Lampki sygnalizacyjne i komunikaty”). OSTRZE˚ENIE System Hill Holder nie jest hamulcem postojowym, dlatego nie wysiadaç z samochodu bez zaciàgni´cia hamulca postojowego, wy∏àczenia silnika i w∏àczenia pierwszego biegu.

W przypadku wystàpienia ewentualnej anomalii, system ESP wy∏àcza si´ automatycznie, w zestawie wskaêników zapala si´ Êwiat∏em ciàg∏ym lampka sygnalizacyjna á razem z komunikatem wyÊwietlanym na wyÊwietlaczu wielofunkcyjnym (gdzie przewidziano) (patrz rozdzia∏ „Lampki sygnalizacyjne i komunikaty”) i zapala si´ dioda w przycisku ASR. W tym przypadku zwróciç si´ jak najszybciej do ASO Fiata.

UWAGA Istotne osiàgi systemu ESP w zakresie bezpieczeƒstwa aktywnego nie zwalniajà kierowcy z obowiàzku zachowania maksymalnej ostro˝noÊci podczas jazdy. Kierowanie samochodem powinno byç dostosowane do stanu nawierzchni, widocznoÊci i ruchu drogowego. OdpowiedzialnoÊç za bezpieczeƒstwo na drodze spoczywa zawsze i wy∏àcznie na kierowcy.

UWAGA Aby system ESP dzia∏a∏ prawid∏owo, opony wszystkich kó∏ winny byç tej samej marki, typu i posiadaç takie same wymiary oraz byç w doskona∏ym stanie.

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

104

Jest systemem kontroli trakcji samochodu i interweniuje automatycznie w przypadku poÊlizgu jednego lub obu kó∏ nap´dowych. W funkcji warunków poÊlizgu uruchamiane sà dwa ró˝ne systemy kontroli: w przypadku poÊlizgu obu kó∏ nap´dowych, ASR interweniuje redukujàc moc przenoszonà z silnika; w przypadku poÊlizgu tylko jednego ko∏a nap´dowego, ASR interweniuje automatycznie hamujàc ko∏o, które wpad∏o w poÊlizg. Dzia∏anie systemu ASR jest szczególnie u˝yteczne w nast´pujàcych warunkach: poÊlizgu na zakr´cie ko∏a wewn´trznego pod wp∏ywem zmian dynamicznych obcià˝enia lub nadmiernego przyspieszania; zbyt du˝ej mocy przenoszonej na ko∏a w stosunku do stanu nawierzchni drogi; przyspieszania na drogach o nierównej nawierzchni, pokrytej Êniegiem lub lodem; utraty przyczepnoÊci na mokrej nawierzchni (aquaplaning).

rys. 126 System MSR (regulacja nap´du silnika)

F0M0077m

W∏àczenie / wy∏àczenie systemu rys. 126

105

SPIS ALFABETYCZNY

Podczas jazdy mo˝na wy∏àczyç i ponownie w∏àczyç system ASR naciskajàc wy∏àcznik A znajdujàcy si´ w zespole sterowaƒ w desce rozdzielczej rys. 126.

DANE TECHNICZNE

ASR w∏àcza si´ automatycznie przy ka˝dym uruchomieniu silnika.

Podczas jazdy po drodze pokrytej Êniegiem, z zamontowanymi ∏aƒcuchami korzystne jest wy∏àczenie ASR; w tych warunkach poÊlizg kó∏ nap´dowych w fazie ruszania umo˝liwia uzyskanie lepszego nap´du.

OBS¸UGA SAMOCHODU

Jest systemem zintegrowanym z ASR, który interweniuje w przypadku szybkiej zmiany biegów podczas redukcji, zwi´kszajàc moment silnika, zapobiegajàc w ten sposób powstaniu nadmiernego momentu przekazywanemu z kó∏ nap´dowych, które przede wszystkim w warunkach niskiej przyczepnoÊci mogà spowodowaç utrat´ stabilnoÊci samochodu.

Wy∏àczenie systemu sygnalizowane jest zapaleniem diody w przycisku wy∏àcznika i wyÊwietleniem komunikatu na wyÊwietlaczu wielofunkcyjnym, gdzie przewidziano. W wersjach tylko z systemem ASR po wy∏àczeniu (ASR OFF) lampka sygnalizacyjna V pozostaje zawsze zapalona. Po wy∏àczeniu ASR podczas jazdy, przy nast´pnym uruchomieniu silnika w∏àczy si´ on automatycznie.

W RAZIE AWARII

DESKA LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA I STEROWANIE I KOMUNIKATY

SYSTEM ASR (Antislip Regulation)

UWAGA Aby systemy ESP i ASR dzia∏a∏y prawid∏owo, opony wszystkich kó∏ winny byç tej samej marki, typu i posiadaç takie same wymiary oraz byç w doskona∏ym stanie.

DESKA LAMPKI ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

UWAGA Osiàgi systemu nie zwalniajà kierowcy z obowiàzku zachowania maksymalnej ostro˝noÊci podczas jazdy. Kierowanie samochodem powinno byç dostosowane do stanu nawierzchni, widocznoÊci i ruchu drogowego. OdpowiedzialnoÊç za bezpieczeƒstwo na drodze spoczywa zawsze i wy∏àcznie na kierowcy.
Aby system ASR dzia∏a∏ prawid∏owo, opony wszystkich kó∏ winny byç tej samej marki, typu i posiadaç takie same wymiary oraz byç w doskona∏ym stanie.
SYGNALIZACJA ANOMALII

SYSTEM EOBD
System EOBD (European On Board Diagnosis) przeprowadza w sposób ciàg∏y diagnostyk´ elementów odpowiedzialnych za emisj´ zanieczyszczeƒ znajdujàcych si´ w samochodzie. Sygnalizuje ponadto, poprzez zapalenie si´ lampki U w zestawie wskaêników (razem z komunikatem wyÊwietlanym na wyÊwietlaczu wielofunkcyjnym, gdzie przewidziano) patrz rozdzia∏ „Lampki sygnalizacyjne i komunikaty”) stan tych elementów. Celem systemu jest: utrzymanie pod kontrolà sprawnoÊci instalacji; sygnalizowanie zwi´kszonej emisji zanieczyszczeƒ z powodu nieprawid∏owego funkcjonowania samochodu; sygnalizowanie koniecznoÊci wymiany uszkodzonych elementów. Ponadto system ten dysponuje konektorem do pod∏àczenia odpowiedniego przyrzàdu diagnostycznego i odczytania kodów usterek zapami´tanych w centralce, wraz ze specyficznymi parametrami diagnostycznymi i funkcjonowania silnika. Tà weryfikacj´ mogà przeprowadziç uprawnione organa kontrolujàce ruch drogowy.

OSTRZE˚ENIE Po wyeliminowaniu usterki, aby zweryfikowaç kompletnie instalacj´, ASO Fiata przeprowadzi test na stanowisku próbnym oraz je˝eli oka˝e si´ to konieczne, wykona prób´ drogowà, która mo˝e wymagaç nawet d∏u˝szej jazdy.

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

W przypadku wystàpienia ewentualnej anomalii, system ASR wy∏àcza si´ automatycznie i w zestawie wskaêników zapala si´ Êwiat∏em ciàg∏ym lampka sygnalizacyjna á razem z komunikatem wyÊwietlanym na wyÊwietlaczu wielofunkcyjnym (gdzie przewidziano) (patrz rozdzia∏ „Lampki sygnalizacyjne i komunikaty”) oraz dioda w przycisku ASR. W tym przypadku jak najszybciej zwróciç do ASO Fiata.

OBS¸UGA SAMOCHODU

Je˝eli po obróceniu kluczyka w wy∏àczniku zap∏onu w po∏o˝enie MAR, lampka sygnalizacyjna U nie zapali si´, lub zapali si´ Êwiat∏em ciàg∏ym lub pulsujàcym (razem z komunikatem wyÊwietlonym na wyÊwietlaczu wielofunkcyjnym, gdzie przewidziano) nale˝y jak najszybciej zwróciç si´ do ASO Fiata. Funkcjonowanie lampki sygnalizacyjnej U mo˝e byç sprawdzone przy pomocy odpowiedniej aparatury przez organa kontrolujàce ruch drogowy. Przestrzegaç przepisów obowiàzujàcych w kraju, w którym si´ podró˝uje.

106

(gdzie przewidziano)

Sà umieszczone w zderzaku tylnym samochodu rys. 127 i funkcjonujà sygnalizujàc kierowcy przerywanym sygna∏em akustycznym o obecnoÊci przeszkody z ty∏u samochodu.
AKTYWACJA rys. 127
F0N0119m

FUNKCJONOWANIE Z PRZYCZEPÑ

Czujniki aktywujà si´ automatycznie po w∏àczeniu biegu wstecznego. Przy zmniejszaniu si´ odleg∏oÊci od przeszkody znajdujàcej si´ z ty∏u samochodu, zwi´ksza si´ cz´stotliwoÊç sygna∏u akustycznego.
SYGNALIZACJA AKUSTYCZNA

Funkcjonowanie czujników zostaje automatycznie wy∏àczone po w∏o˝eniu wtyczki z wiàzkà przewodów przyczepy do gniazdka zaczepu holowniczego samochodu. Czujniki uaktywniajà si´ automatycznie po wyj´ciu wtyczki z wiàzkà przewodów przyczepy. W myjniach samochodowych, gdzie u˝ywane sà hydrauliczne rozpylacze parowe lub wysokiego ciÊnienia, czyÊciç szybko czujniki utrzymujàc dysz´ rozpylacza w odleg∏oÊci powy˝ej 10 cm.

Sygnalizacja akustyczna: zwi´ksza si´ przy zmniejszaniu odleg∏oÊci samochodu od przeszkody; przechodzi w sygna∏ ciàg∏y, gdy odleg∏oÊç mi´dzy samochodem i przeszkodà jest mniejsza od oko∏o 30 cm, natomiast ustaje, je˝eli odleg∏oÊç od przeszkody zwi´kszy si´;

Promieƒ dzia∏ania Êrodkowy 140 ± 10 cm Promieƒ dzia∏ania boczny 60 ± 20 cm Je˝eli czujniki rozpoznajà kilka przeszkód, wzi´ta zostaje pod uwag´ tylko ta przeszkoda, która znajduje si´ najbli˝ej.
SYGNALIZACJA USZKODZE¡

Ewentualne uszkodzenia czujników parkowania sygnalizowane sà, podczas w∏àczania biegu wstecznego, zaÊwieceniem si´

Aby system funkcjonowa∏ prawid∏owo czujniki muszà byç zawsze oczyszczone z b∏ota, kurzu Êniegu lub lodu. Podczas czyszczenia czujników zachowaç maksymalnà ostro˝noÊç, aby ich nie porysowaç lub uszkodziç; nie u˝ywaç szmatek suchych, szorstkich lub twardych. Czujniki nale˝y myç czystà wodà, ewentualnie wodà z dodatkiem szamponu samochodowego.

107

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

Po w∏àczeniu biegu wstecznego aktywuje si´ automatycznie sygnalizacja akustyczna przerywana.

Rozpoznawane odleg∏oÊci

W RAZIE AWARII

pozostaje na sta∏ym poziomie je˝eli rozpoznana odleg∏oÊç pomi´dzy samochodem i przeszkodà nie zmienia si´, natomiast, je˝eli ta sytuacja zostanie rozpoznana przez czujniki boczne, sygnalizacja zostanie przerwana po oko∏o 3 sekundach, aby uniknàç na przyk∏ad sygnalizacji przy wykonywaniu manewrów wzd∏u˝ murów.

DESKA LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA I STEROWANIE I KOMUNIKATY

CZUJNIKI PARKOWANIA

lampki sygnalizacyjnej t w zestawie wskaêników i ukazaniem si´ komunikatu na wyÊwietlaczu wielofunkcyjnym (gdzie przewidziano), (patrz rozdzia∏ „Lampki sygnalizacyjne i komunikaty”).

DESKA LAMPKI ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

UWAGA OdpowiedzialnoÊç za parkowanie i inne niebezpieczne manewry spoczywa zawsze na kierowcy. Podczas wykonywania tych manewrów sprawdziç zawsze, czy w przestrzeni manewrowej nie znajdujà si´ osoby (szczególnie dzieci) i zwierz´ta. Czujniki parkowania stanowià tylko pomoc dla kierowcy, który zawsze powinien zachowaç szczególnà ostro˝noÊç podczas wykonywania potencjalnie niebezpiecznych manewrów, nawet gdy wykonywane sà z ma∏à pr´dkoÊcià.

Poni˝ej podano niektóre przypadki, które mogà wp∏ywaç na system parkowania: Zmniejszona czu∏oÊç czujników zmniejsza osiàgi systemu pomocnego przy parkowaniu, mo˝e byç spowodowana obecnoÊcià na powierzchni czujników: lodu, Êniegu, b∏ota, lakieru. Z powodu zak∏óceƒ (na przyk∏ad: mycie samochodu, deszcz, ekstremalne warunki atmosferyczne, grad) czujniki mogà sygnalizowaç wyst´powanie przeszkody. Czujniki mogà tak˝e reagowaç na cz´stotliwoÊci generowane przez urzàdzenia pracujàce w pobli˝u (np. hamulce pneumatyczne autobusów lub m∏oty pneumatyczne). Na osiàgi systemu pomagajàcemu w parkowaniu mo˝e mieç wp∏yw tak˝e pozycja czujników. Na przyk∏ad zmiana po∏o˝enia samochodu (z powodu zu˝ycia amortyzatorów, zawieszeƒ) lub zmiana opon, za du˝e obcià˝enie samochodu, wyposa˝enie specyficzne, które spowoduje obni˝enie samochodu. System rozpoznaje przeszkody które mogà uderzyç w ni˝sze partie samochodu, a wi´c rozpoznanie przeszkód w górnych partiach samochodu (szczególnie w przypadku furgonów lub wersji kabinowych) mo˝e nie byç zapewnione.

RADIOODTWARZACZ
(gdzie przewidziano)

OdnoÊnie funkcjonowania radioodtwarzacza zapoznaç si´ osobnà instrukcjà za∏àczonà do prezentowanej Instrukcji obs∏ugi.
INSTALACJA PRZYSTOSOWANA DO RADIOODTWARZACZA (gdzie przewidziano)

Instalacja sk∏ada si´ z: przewodów zasilajàcych radioodtwarzacza; przewodów ∏àczàcych g∏oÊniki przednie; przewodu zasilajàcego anteny; 2 g∏oÊników tweeter A znajdujàcych si´ w s∏upkach przednich (o mocy max. 30W ka˝dy); 2 g∏oÊników mid-woofer B znajdujàcych si´ w drzwiach przednich (Êrednica 165 mm, o mocy max. 40 W ka˝dy); przewodu anteny radiowej. Radioodtwarzacz powinien byç zainstalowany w miejsce schowka Êrodkowego, po którego wyj´ciu uzyskuje si´ dost´p do przewodów przystosowania.

UWAGI OGÓLNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

Podczas parkowania zwróciç maksymalnà uwag´ na przeszkody, które mogà znaleêç si´ nad lub pod czujnikiem. Przedmioty znajdujàce si´ w bardzo bliskiej odleg∏oÊci, w niektórych przypadkach mogà nie zostaç rozpoznane przez system i uszkodziç samochód lub zostaç uszkodzone.

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

108

rys. 128

F0N0157m

Je˝eli, po zakupie samochodu zamierza si´ zainstalowaç dodatkowe odbiorniki elektryczne, które wymagajà ciàg∏ego zasilania elektrycznego (alarm, itd.) albo odbiorniki powodujàce zwi´kszenie bilansu elektrycznego, zwróciç si´ do ASO Fiata, gdzie specjaliÊci, poza tym ˝e zasugerujà urzàdzenie dost´pne w Lineaccessori Fiat, okreÊlà elektryczny pobór ca∏kowity pràdu, zweryfikujà instalacj´ elektrycznà w samochodzie sprawdzajàc czy wytrzyma wymagane obcià˝enie, lub czy konieczne b´dzie u˝ycie akumulatora o wi´kszej pojemnoÊci.

Urzàdzenia elektryczne/elektroniczne instalowane nast´pnie po zakupie samochodu i w sieci serwisowej posprzeda˝nej muszà posiadaç oznaczenie:

rys. 129

F0N0158m

109

SPIS ALFABETYCZNY

UWAGA Dla po∏àczenia radioodtwarzacza z przystosowaniem w samochodzie, zwróciç si´ do ASO Fiata, aby zapobiec spowodowania usterki, która mog∏aby zagroziç bezpieczeƒstwu samochodu.

UWAGA Zwracaç uwag´ podczas monta˝u dodatkowych spoilerów, obr´czy kó∏ ze stopów lekkich i ko∏paków; mogà pogorszyç ch∏odzenia hamulców i w konsekwencji obni˝yç ich sprawnoÊç podczas gwa∏townego lub cz´stego hamowania, zw∏aszcza na d∏ugich zjazdach. Sprawdziç ponadto czy przy naciskaniu na peda∏y nie ma przeszkód (np. dywaniki, itp.)

OSTRZE˚ENIE Monta˝ urzàdzeƒ, które pociàgajà za sobà modyfikacj´ charakterystyk samochodu, mogà wp∏ynàç na cofni´cie zezwolenia na obrót nimi z urz´du i ewentualnà utrat´ gwarancji ograniczonà do defektów spowodowanych wy˝ej wymienionymi modyfikacjami lub poÊrednio lub bezpoÊrednio rozpoznanymi. Fiat Auto S p. A nie ponosi odpowiedzialnoÊci za uszkodzenia wynik∏e z instalacji akcesoriów nie zalecanych przez Fiat Auto i instalacj´ nie odpowiadajàcà przepisom dostawcy.

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

Fiat Auto S. p. A autoryzuje monta˝ urzàdzeƒ w przypadku, w którym zainstalowane zosta∏y zgodnie z regu∏ami sztuki, przy przestrzeganiu wskazaƒ producenta w wyspecjalizowanym centrum.

DESKA LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA I STEROWANIE I KOMUNIKATY

AKCESORIA ZAKUPIONE PRZEZ U˚YTKOWNIKA

INSTALOWANIE URZÑDZE¡ ELEKTRYCZNYCH/ELEKTRONICZNYCH

DESKA LAMPKI ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

NADAJNIKI RADIOFONICZNE I TELEFONY KOMÓRKOWE

TANKOWANIE PALIWA
FUNKCJONOWANIE W NISKICH TEMPERATURACH

Ró˝nego rodzaju aparaty nadajniki radiowe (telefony komórkowe e-tacs, CB i symulatory) nie mogà byç uêywane wewnàtrz samochodu, bez u˝ycia oddzielnej anteny zamontowanej na zewnàtrz tego samochodu. OSTRZE˚ENIE U˝ywanie takich urzàdzeƒ w samochodzie (bez anteny zewn´trznej) mo˝e spowodowaç, poza potencjalnym zagro˝eniem dla zdrowia pasa˝erów, tak˝e niew∏aÊciwe funkcjonowanie systemów elektronicznych w które wyposa˝ony jest samochód, nara˝ajàc bezpieczeƒstwo. Ponadto skutecznoÊç transmisji i odbiór przez te aparaty mo˝e byç zak∏ócany efektem ekranowania przez nadwozie samochodu. OdnoÊnie stosowania telefonów komórkowych (GSM, GPRS, UMTS) posiadajàcych homologacj´ oficjalnà CE, zaleca si´ przestrzegaç skrupulatnie instrukcji dostarczonej przez producenta z telefonem komórkowym.
rys. 129b - Wersje z kierownicà po prawej stronie

rys. 129a - Wersje z kierownicà po lewej stronie

W niskich temperaturach p∏ynnoÊç oleju nap´dowego mo˝e byç niewystarczajàca, poniewa˝ tworzà si´ zwiàzki parafiny, powodujàc w konsekwencji niebezpieczeƒstwo zatkania filtra oleju nap´dowego. Aby uniknàç niedogodnoÊci w funkcjonowaniu, dost´pne sà w handlu, w zale˝noÊci do sezonu, oleje nap´dowe typu zimowego, letniego lub arktycznego (strefy górskie zimne). W razie nape∏nienia zbiornika olejem nap´dowym nieadekwatnym do temperatury u˝ywania, zaleca si´ mieszaç olej nap´dowy z dodatkiem TUTELA DIESEL ART w proporcjach wskazanych na opakowaniu, najpierw wlewajàc dodatek przed zamarzaniem i nast´pnie olej nap´dowy. W przypadku u˝ywania/d∏u˝szego postoju samochodu w rejonach górskich/zimnych zaleca si´ tankowaç olej nap´dowy dost´pny lokalnie. W tych sytuacjach sugeruje si´ ponadto utrzymywaç w zbiorniku iloÊç paliwa powy˝ej 50% pojemnoÊci u˝ytecznej.

OBS¸UGA SAMOCHODU

DANE TECHNICZNE

PRZYSTOSOWANIE DO MONTOWANIA URZÑDZENIA TELEPASS NA PRZEDNIEJ SZYBIE REFLEKSYJNEJ (gdzie przewidziano)

SPIS ALFABETYCZNY

Gdy samochód wyposa˝ony jest w przednià szyb´ refleksyjnà instalowaç urzàdzenie Telepass w pokazanym miejscu, rys. 129a129b.

110

rys. 130

F0N0068m

KOREK WLEWU PALIWA rys. 130

Sposób nape∏niania

Aby maksymalnie nape∏nieniç zbiornik, wykonaç dwie czynnoÊci nape∏niania po pierwszym zwolnieniu pistoletu. Dalsze nape∏niania mogà spowodowaç uszkodzenie systemu zasilania.

Hermetyczne zamkni´cie mo˝e spowodowaç lekki wzrost ciÊnienia w zbiorniku. Szum odpowietrzania podczas odkr´cania korka wlewu paliwa jest zjawiskiem normalnym. Podczas nape∏niania zbiornika paliwem, umieÊciç korek w zaczepie wewnàtrz pokrywy jak pokazano na rys. 130.

111

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

Aby nape∏niç zbiornik paliwem, otworzyç pokryw´ A nast´pnie odkr´ciç korek B przy u˝yciu kluczyka obracajàc go w lewo; korek posiada link´ C, która mocuje go do pokrywy zapobiegajàc zgubieniu.

DESKA LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA I STEROWANIE I KOMUNIKATY

W samochodach na olej nap´dowy u˝ywaç tylko oleju nap´dowego, odpowiadajàcego specyfikacji Europejskiej EN590. U˝ycie innych paliw lub ich mieszanie spowoduje nieodwracalne uszkodzenie silnika z konsekwencjà utraty gwarancji. W razie przypadkowego nape∏nienia zbiornika innym typem paliwem nie uruchamiaç silnika, ale opró˝niç ca∏kowicie zbiornik paliwa. Je˝eli silnik zosta∏ uruchomiony nawet na krótki okres, absolutnie konieczne jest jego opró˝nienie oraz ca∏ego uk∏adu zasilania paliwem.

UWAGA Nie zbli˝aç si´ do wlewu paliwa z otwartym ogniem lub zapalonym papierosem: niebezpieczeƒstwo po˝aru. Nie zbli˝aç twarzy do wlewu paliwa, aby nie wdychaç szkodliwych oparów paliwa.

DESKA LAMPKI ROZDZIELCZA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

OCHRONA ÂRODOWISKA
Zastosowanymi urzàdzeniami dla zmniejszenia emisji zanieczyszczeƒ z silników nap´dzanych olejem nap´dowym sà: katalizator utleniajàcy; instalacja recyrkulacji spalin (E. G. R.)

UWAGA Podczas normalnego funkcjonowania, katalizator osiàga wysokà temperatur´. Dlatego nie parkowaç samochodu na materia∏ach ∏atwopalnych (trawa, suche liÊcie, itp.): niebezpieczeƒstwo po˝aru.

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

112

PASY BEZPIECZE¡STWA .............................................. 113 SYSTEM S.B.R .............................................................. 114 NAPINACZE ................................................................ 115 BEZPIECZNE PRZEWO˚ENIE DZIECI .............................. 119 PRZYGOTOWANIE DO ZAMONTOWANIA FOTELIKA „ISOFIX UNIWERSALNY“ ..............................124 PRZEDNIE PODUSZKI POWIETRZNE.............................. 126 BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE ................................ 128

113

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

BEZPIECZE¡STWO

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

PASY BEZPIECZE¡STWA
U˚YWANIE PASÓW BEZPIECZE¡STWA rys. 1

Pas nale˝y zapiàç przy wyprostowanej klatce piersiowej i plecach przylegajàcych do oparcia siedzenia. Aby zapiàç pas, przelotk´ A wsunàç do gniazda zaczepu B, a˝ do us∏yszenia zatrzaÊni´cia blokady. Je˝eli podczas wyciàgania taÊma pasa zablokuje si´, nale˝y jà puÊciç i ponownie wyciàgnàç unikajàc gwa∏townych ruchów. Aby odpiàç pas, nacisnàç przycisk C. Przytrzymaç taÊm´ pasa przy zwijaniu aby si´ nie poskr´ca∏a. Pas bezpieczeƒstwa, za pomocà zwijacza, dopasowuje si´ automatycznie do cia∏a umo˝liwiajàc swobodne ruchy.
rys. 1
F0N0069m

rys. 2 REGULACJA WYSOKOÂCI PASA BEZPIECZE¡STWA rys. 2

F0N0070m

W samochodzie zaparkowanym o du˝ym pochyleniu drogi zwijacz mo˝e si´ zablokowaç: jest to normalne. Ponadto mechanizm zwijacza blokuje wysuwanie taÊmy pasa za ka˝dym razem, gdy zostanie wyciàgni´ta gwa∏townie lub w przypadku nag∏ego hamowania, zderzenia i jazdy na zakr´cie z du˝à pr´dkoÊcià.

UWAGA Regulacj´ wysokoÊci mocowania pasa bezpieczeƒstwa nale˝y przeprowadzaç tylko w czasie postoju samochodu.
Aby wyregulowaç nacisnàç przycisk Arys. 2 i przesunàç w gór´ lub w dó∏ suwak B-rys. 2. Wyregulowaç zawsze wysokoÊç mocowania pasa, dostosowujàc go do budowy cia∏a. Mo˝e to w razie wypadku znacznie zmniejszyç obra˝enia. Poprawnie wyregulowana taÊma pasa powinna przechodziç pomi´dzy ramieniem a biodrem.

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

UWAGA Nie naciskaç przycisku C podczas jazdy samochodu.

114

Samochód wyposa˝ony jest w system nazywany S.B.R (Seat Belt Reminder), sk∏adajàcy si´ z sygnalizatora akustycznego, który razem z miganiem lampki < w zestawie wskaêników, sygnalizuje kierowcy o braku zapi´cia odpowiedniego pasa bezpieczeƒstwa.
rys. 3
F0N0156m

Pas bezpieczeƒstwa ze zwijaczem miejsca przedniego Êrodkowego siedzenia typu ∏awki

Sygnalizator akustyczny mo˝na czasowo wy∏àczyç (do kolejnego wy∏àczenia silnika) za pomocà nast´pujàcej procedury: zapiàç pas bezpieczeƒstwa po stronie kierowcy; obróciç kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu w pozycj´ MAR; zaczekaç d∏u˝ej ni˝ 20 sekund, a nast´pnie rozpiàç jeden z pasów bezpieczeƒstwa; Aby dezaktywowaç na sta∏e zwróciç si´ do ASO Fiata. Przy wyÊwietlaczu cyfrowym ponowna aktywacja systemu S.B.R. , mo˝liwa jest wy∏àcznie w ASO Fiata. Przy wyÊwietlaczu wielofunkcyjnym, mo˝liwa jest ponowna aktywacja systemu S.B.R. tak˝e poprzez menu set-up.

115

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

¸awka przednia dwumiejscowa posiada pas bezpieczeƒstwa z samoregulacjà (zwijacz w siedzeniu) o trzech punktach mocowania dla miejsca Êrodkowego.

LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

UWAGA Po wyregulowaniu, zawsze sprawdziç czy suwak jest prawid∏owo zablokowany w jednym z przewidzianych po∏o˝eƒ. Przy zwolnieniu przycisku pociàgnàç suwak, aby umo˝liwiç zatrzaÊni´cie urzàdzenia mocujàcego w jednej z wybranych stabilnych pozycji.

SYSTEM S.B.R.

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

NAPINACZE PASÓW BEZPIECZE¡STWA
Aby zapewniç skuteczniejsze dzia∏anie zabezpieczajàce pasów bezpieczeƒstwa, samochód wyposa˝ony jest w napinacze przednich pasów bezpieczeƒstwa, które w przypadku zderzenia gwa∏townego cofajà o kilka centymetrów taÊm´ pasa gwarantujàc dok∏adne przyleganie taÊmy pasa do cia∏a, przed rozpocz´ciem akcji przytrzymania. Potwierdzeniem uaktywnienia napinaczy pasów bezpieczeƒstwa rozpoznawalne jest zablokowaniem zwijacza; taÊma pasa nie wysuwa si´ dalej je˝eli si´ jà pociàga. OSTRZE˚ENIE Aby zapewniç maksymalnie zabezpieczenie przez napinacz pasa , zapiàç taÊm´ pasa w taki sposób aby ÊciÊle przylega∏a do klatki piersiowej i do bioder. Podczas interwencji napinacza wydziela si´ niewielka iloÊç dymu. Dym ten nie jest szkodliwy i nie oznacza po˝aru. Napinacz pasa nie wymaga ˝adnej obs∏ugi ani smarowania. Jakakolwiek ingerencja zmieniajàca warunki oryginalnego napinacza spowoduje utrat´ jego sprawnoÊci. Je˝eli w wyniku nieprzewidzianych zdarzeƒ (powodzie, sztormy itp.) napinacz pasa zosta∏ zmoczony lub zabrudzony b∏otem, nale˝y bezwzgl´dnie go wymieniç.

UWAGA Napinacz pasa bezpieczeƒstwa jest jednorazowego u˝ytku. Po uaktywnieniu si´ zwróciç si´ do ASO Fiata aby go wymieniç. Aby poznaç trwa∏oÊç urzàdzenia patrz tabliczka umieszczona w schowku; gdy zbli˝a si´ ten termin zwróciç si´ do ASO Fiata, aby go wymieniç.

OGRANICZNIKI OBCIÑ˚E¡

Aby zwi´kszyç bezpieczeƒstwo oferowane pasa˝erom w razie wypadku, zwijacze przednich pasów bezpieczeƒstwa, wyposa˝one sà w urzàdzenia które umo˝liwiajà odpowiednià regulacj´ si∏y dzia∏ajàcej na klatk´ piersiowà i na rami´ podczas akcji zatrzymywania przez pas w przypadku zderzenia czo∏owego.

Interwencje które powodujà uderzenia, wibracje lub nagrzanie miejscowe (powy˝ej 100 ºC przez czas maksymalny 6 godzin) w strefie napinacza mogà spowodowaç jego uszkodzenie lub uaktywnienie; nie odnosi si´ to do takich przypadków jak wibracje spowodowane nierównoÊcià drogi lub pokonywanie ma∏ych przeszkód, kraw´˝ników, itp. W razie wàtpliwoÊci zwróciç si´ do ASO Fiata.

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

116

rys. 4

F0N0120m

rys. 5

F0N0121m

rys. 6

F0N0122m

OGÓLNE UWAGI PRZY U˚YWANIU PASÓW BEZPIECZE¡STWA

UWAGA TaÊma pasa nie mo˝e byç poskr´cana. Górna cz´Êç pasa powinna przechodziç nad plecami i przecinaç po przekàtnej klatk´ piersiowà. Dolna cz´Êç pasa powinna przylegaç do bioder, a nie do brzucha. Nie u˝ywaç ograniczników (zaczepów, zapinek itp.) które mogà spowodowaç nieprawid∏owe przyleganie pasa do cia∏a siedzàcego.

117

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

Kierowca (jak i wszyscy pasa˝erowie w samochodzie) powinni przestrzegaç lokalnych przepisów legislacyjnych dotyczacych u˝ycia pasów bezpieczeƒstwa. Zapinaç zawsze pasy bezpieczeƒstwa przed rozpocz´ciem jazdy.

U˝ycie pasa bezpieczeƒstwa jest konieczne tak˝e przez kobiet´ w cià˝y, gdy˝ zarówno dla niej jak i dla dziecka zagro˝enie w przypadku zderzenia jest znaczenie wi´ksze.

OczywiÊcie kobiety w cià˝y powinny ustawiç dolnà cz´Êç taÊmy pasa du˝o ni˝ej, tak aby przechodzi∏a nad biodrem i pod brzuchem rys.4.

LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

UWAGA Aby zabezpieczenie by∏o maksymalne, ustawiç oparcie siedzenia w pozycji wyprostowanej, oprzeç si´ wygodnie i zapiàç pas tak aby przylega∏ do klatki piersiowej i do bioder. Zapinaç zawsze pasy bezpieczeƒstwa, zarówno na siedzeniach przednich jak i tylnych! Podró˝owanie bez zapi´tych pasów zwi´ksza ryzyko powa˝nych obra˝eƒ lub Êmierç w przypadku zderzenia.

UWAGA Je˝eli pas bezpieczeƒstwa zosta∏ mocno przecià˝ony, np. podczas wypadku, musi zostaç wymieniony kompletnie razem z mocowaniami, Êrubami mocujàcymi oraz z napinaczem pasa; w rzeczywistoÊci, nawet je˝eli nie sà widoczne uszkodzenia straci∏ on swoje w∏asnoÊci wytrzyma∏oÊciowe.

UWAGA Ka˝dy pas powinien byç u˝yty tylko przez jednà osob´: nie przewoziç dziecka na kolanach siedzàcego u˝ywajàc pasa bezpieczeƒstwa dla zabezpieczenia obojga. W ogóle nie zapinaç pasem jakiegokolwiek przedmiotu razem z osobà.

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

UWAGA Bezwzgl´dnie zabrania si´ demontowaç lub naruszaç komponentów pasów bezpieczeƒstwa i napinaczy. Jakakolwiek interwencja mo˝e byç wykonywana wy∏àcznie przez specjalist´. Zwracaç si´ zawsze do ASO Fiata.

118

Dla w∏aÊciwej obs∏ugi pasów bezpieczeƒstwa, przestrzegaç skrupulatnie nast´pujàce ostrze˝enia: u˝ywaç zawsze pasy z taÊmà dobrze rozciàgni´tà, nie poskr´canà; upewniç si´ czy taÊma wysuwa si´ swobodnie bez zaci´cia; w wyniku incydentu, wymieniç pas bezpieczeƒstwa, tak˝e je˝eli pozornie wydaje si´ nieuszkodzony. Wymieniç tak˝e zawsze pas bezpieczeƒstwa w przypadku aktywacji napinacza pasa; aby oczyÊciç pasy, nale˝y umyç r´cznie wodà i neutralnym myd∏em, wyp∏ukaç i pozostawiç w cieniu do wyschni´cia. Nie stosowaç mocnych detergentów wybielajàcych lub barwiàcych oraz jakichkolwiek substancji chemicznych, które mog∏yby os∏abiç w∏ókno pasa; unikaç zamoczenia zwijaczy pasów bezpieczeƒstwa: ich poprawne dzia∏anie jest gwarantowane tylko je˝eli nie dosta∏a si´ do nich woda; wymieniç pas gdy przedstawia oznaki zniszczenia lub przeci´cia.

Aby zwi´kszyç bezpieczeƒstwo w przypadku zderzenia, wszystkie osoby powinny podró˝owaç siedzàc i stosowaç odpowiednie systemy zabezpieczajàce. W szczególnoÊci dotyczy to dzieci. Dla ich bezpieczeƒstwa sà obowiàzujàce przepisy, zgodnie z dyrektywà 2003/20/CE, we wszystkich krajach cz∏onkowskich Unii Europejskiej. Dzieci w porównaniu z doros∏ymi, posiadajà g∏ow´ proporcjonalnie wi´kszà i ci´˝szà w stosunku do reszty cia∏a a struktura mi´Êni i koÊci nie jest jeszcze ca∏kowicie rozwini´ta. Dlatego konieczne jest, aby w przypadku zderzenia skutecznie je zabezpieczyç, stosujàc systemy inne ni˝ pasy bezpieczeƒstwa jak dla doros∏ych. W rezultacie poszukiwaƒ nad zwi´kszeniem bezpieczeƒstwa dzieci opracowano Regulamin Europejski ECE-R44, który poza tym ˝e zobowiàzuje do ich stosowania, dzieli systemy na pi´ç grup:

Grupa 0 Grupa 0+ Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3

do 10 kg wagi do 13 kg wagi 9-18 kg wagi 15-25 kg wagi 22-36 kg wagi

Jak widaç grupy cz´Êciowo si´ nak∏adajà na siebie. W rzeczywistoÊci w sprzeda˝y dost´pne sà urzàdzenia, które mo˝na stosowaç dla wi´cej ni˝ jednej grupy wagowej. Wszystkie urzàdzenia zabezpieczajàce dzieci powinny posiadaç dane homologacyjne wraz z znakiem kontroli na tabliczce przymocowanej na sta∏e do fotelika, której nie wolno absolutnie usuwaç. Powy˝ej 1,50 m. wzrostu, dzieci z punktu widzenia systemu zabezpieczeƒ mo˝na traktowaç jak osoby doros∏e i zabezpieczaç normalnymi pasami bezpieczeƒstwa.

119

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

JAK UTRZYMAå ZAWSZE W SPRAWNOÂCI PASY BEZPIECZE¡STWA

BEZPIECZNE PRZEWO˚ENIE DZIECI

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

UWAGA W przypadku aktywnej poduszki po stronie pasa˝era nie umieszczaç dziecka w foteliku lub ko∏ysce zwróconej przeciwnie do kierunku jazdy na siedzeniu przednim. Aktywacja poduszki w przypadku zderzenia mo˝e spowodowaç Êmiertelne obra˝enia przewo˝onego dziecka niezale˝nie od si∏y zderzenia. Dlatego zaleca si´ przewoziç, zawsze dziecko w odpowiednim foteliku na siedzeniu tylnym, gdy˝ jest to po∏o˝enie najbardziej bezpieczne w przypadku zderzenia. UWAGA POWA˚NE NIEBEZPIECZE¡STWO W razie koniecznoÊci przewo˝enia dziecka na siedzeniu przednim po stronie pasa˝era, w foteliku lub ko∏ysce zwróconej przeciwnie do kierunku jazdy, poduszki powietrzne po stronie pasa˝era (przednie i boczne zabezpieczajàce tu∏ów/klatk´ piersiowà (side bag) gdzie przewidziano), muszà byç wy∏àczone za pomocà menu setup i nale˝y sprawdziç ich dezaktywacj´ za pomocà lampki sygnalizacyjnej F w zestawie wskaêników. Ponadto siedzenia pasa˝era powinno byç przesuni´te jak najdalej do ty∏u, aby uniknàç ewentualnego kontaktu fotelika dla dziecka z deskà rozdzielczà.

rys. 7 GRUPA 0 i 0+

F0N0123m

rys. 8 GRUPA 1

F0N0124m

Niemowl´ do 13 kg powinno byç przewo˝one ty∏em do kierunku jazdy w foteliku ko∏ysce, tak aby by∏a podparta g∏owa, nie przecià˝ajàc szyi w przypadku nag∏ego opóênienia. Ko∏yska jest przypi´ta pasem bezpieczeƒstwa samochodu rys. 7 i sama utrzymuje dziecko w∏asnym pasem.

Dzieci w przedziale wagowej od 9 do 18 kg powinny byç przewo˝one przodem do kierunku jazdy, w foteliku wyposa˝onym w poduszk´ przednià, za pomocà pasów bezpieczeƒstwa samochodu utrzymujàcych jednoczeÊnie dziecko i fotelik rys. 8.

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

UWAGA Rysunek pokazuje tylko przyk∏ad monta˝u. Zamontowaç fotelik zgodnie z instrukcjà obligatoryjnie za∏àczonà do niego. UWAGA Istniejàce foteliki, w których mo˝na przewoziç dzieci z grupy 0 i 1 przymocowane sà do tylnego siedzenia za pomocà pasa bezpieczeƒstwa i przytrzymujà dziecko w∏asnym pasem. Z powodu swojej masy mogà byç niebezpieczne, je˝eli zamontowane zostanà nieprawid∏owo (np je˝eli zapi´ty pas bezpieczeƒstwa w samochodzie przechodzi przez poduszk´). Przestrzegaç bezwzgl´dnie za∏àczonej instrukcji monta˝u.

SPIS ALFABETYCZNY

120

rys. 9 GRUPA 2

F0N0125m

rys. 10 GRUPA 3

F0M0126m

UWAGA Rysunek pokazuje tylko przyk∏ad monta˝u. Zamontowaç fotelik zgodnie z instrukcjà obligatoryjnie za∏àczonà do niego.

121

SPIS ALFABETYCZNY

UWAGA Rysunek pokazuje tylko przyk∏ad monta˝u. Zamontowaç fotelik zgodnie z instrukcjà obligatoryjnie za∏àczonà do niego.

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

Dzieci o wadze od 15 do 25 kg powinny byç utrzymywane bezpoÊrednio pasem bezpieczeƒstwa samochodu rys. 9. Fotelik ogranicza si´ tylko do funkcji u∏o˝enia prawid∏owego dziecka w stosunku do pasa, w taki sposób aby górna cz´Êç pasa przechodzi∏a znad pleców przez Êrodek ramienia i przylega∏a po przekàtnej do klatki piersiowej w ˝adnym przypadku do szyi, dolna cz´Êç pasa powinna przylegaç do bioder a nie do brzucha dziecka.

Dla dzieci o wadze od 22 do 36 kg wielkoÊç klatki piersiowej jest taka, ˝e nie jest wymagane zwi´kszenie gruboÊci oparcia siedzenia stosujàc odpowiednià podk∏adk´. Na rys. 10 pokazano przyk∏adowe prawid∏owe u∏o˝enie dziecka na tylnym siedzeniu.

W RAZIE AWARII

LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

Po powy˝ej 1,50 m wzrostu postura dziecka umo˝liwia u˝ycie pasa bezpieczeƒstwa jak doros∏ych.

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

DOSTOSOWANIE SIEDZE¡ PASA˚ERÓW DO U˚YCIA FOTELIKA

Samochód odpowiada nowej Dyrektywie Europejskiej 2000/3/CE, która reguluje montowalnoÊç fotelika dla dziecka w ró˝nych miejscach w samochodzie zgodnie z poni˝szà tabelà:
Grupa Zakres wagi WERSJA COMBINATO O KRÓTKIM I ÂREDNIM ROZSTAWIE OSI KABINA Siedzenie pojedyncze lub dwumiejscowe (1 lub 2 pasa˝erów) Grupa 0, 0+ Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 do 13 kg 9 - 18 kg 15 - 25 kg 22 - 36 kg U U U U Pasa˝era tylne boczne lewe U U U U 1 I 2 RZÑD SIEDZE¡ TYLNYCH Pasa˝era tylne boczne prawe U U U U Pasa˝era Êrodkowe U U U U

Opis oznaczeƒ: U = odpowiednie dla systemów zabezpieczeƒ kategorii „Uniwersalna” zgodnie z Regulaminem Europejskim ECE-R44 dla „Grup” wskazanych.

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

122

1) Zalecanà pozycjà dla instalowania fotelika dla dziecka jest tylne siedzenie, poniewa˝ jest to najbardziej bezpieczne miejsce w samochodzie w przypadku zderzenia. 2) W przypadku dezaktywacji poduszki powietrznej dla pasa˝era sprawdziç zawsze, za pomocà trwa∏ego Êwiecenia si´ lampki sygnalizacyjnej koloru ˝ó∏to bursztynowego w zestawie wskaêników, potwierdzajàcej dezaktywacj´. 3) Przestrzegaç skrupulatnie instrukcji dostarczonej wraz z fotelikiem, którà producent powinien obligatoryjnie za∏àczyç. Przechowywaç jà w samochodzie z innymi dokumentami i instrukcjà obs∏ugi samochodu. Nie u˝ywaç fotelika w sposób niezgodny z zaleceniami w instrukcji u˝ycia.

5) Ka˝dy system zabezpieczenia przeznaczony jest dla jednego dziecka. Nie przewoziç nigdy równoczeÊnie dwoje dzieci. 6) Zawsze sprawdzaç czy taÊma pasa bezpieczeƒstwa nie uciska szyi dziecka. 7) Podczas jazdy sprawdzaç czy dziecko nie zmieni∏o po∏o˝enia lub nie rozpi´∏o pasa bezpieczeƒstwa. 8) Nie przewoziç dziecka trzymajàc je na kolanach lub w ramionach. W czasie zderzenia nikt nie jest w stanie utrzymaç dziecka. 9) W przypadku incydentu wymieniç fotelik na nowy.

123

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

Poni˝ej podsumowano normy bezpieczeƒstwa dotyczàce przewo˝enia dzieci:

4) Zawsze sprawdzaç czy pas bezpieczeƒstwa jest prawid∏owo zapi´ty.

UWAGA W obecnoÊci aktywnej poduszki po stronie pasa˝era nie umieszczaç dziecka w foteliku ko∏ysce zwróconej przeciwnie do kierunku jazdy na siedzeniu przednim. Aktywacja poduszki powietrznej w przypadku zderzenia mo˝e spowodowaç Êmiertelne obra˝enia przewo˝onego dziecka niezale˝nie od si∏y zderzenia, dlatego zaleca si´ przewoziç zawsze dziecko w odpowiednim foteliku na siedzeniu tylnym, gdy˝ jest to po∏o˝enie najbardziej bezpieczne w przypadku zderzenia.

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

PRZYSTOSOWANIE DO MONTA˚U FOTELIKA „ISOFIX UNIWERSALE“
Samochód przystosowany jest do monta˝u fotelika „Isofix Uniwersalny”, jest to nowy zunifikowany system europejski dla przewo˝enia dzieci. Wymieniony w tytule fotelik pokazano na rys. 11. Fotelik „Isofix Uniwersalny” przeznaczony jest dla grupy wagowej 1. W zwiàzku z ró˝nymi systemami zatrzaÊni´cia, fotelik musi byç umocowany w odpowiednich dolnych zaczepach metalowych A-rys. 12, umieszczonych pomi´dzy oparciem i poduszkà siedzenia tylnego, a nast´pnie zamocowany paskiem górnym (dost´pnym razem z fotelikiem) do odpowiedniego zaczepu B-rys. 13 znajdujàcym si´ w tylnej cz´Êci siedzenia. Mo˝liwy jest monta˝ mieszany fotelików tradycyjnych i „Isofix Universale”. Nale˝y pami´taç, ˝e w przypadku fotelików Isofix Universale, mogà byç u˝yte wszystkie które majà homologacj´ z oznaczeniem ECE R44/03 „Isofix Uniwersalny”.
rys. 12
F0N0234m

rys. 11

F0N0236m

rys. 13

F0N0235m

OBS¸UGA SAMOCHODU

W Lineaccessori Fiata dost´pne sà foteliki „Isofix Uniwersalny” „Duo Plus”. OdnoÊnie dodatkowych szczegó∏ów dotyczàcych instalacji i/lub u˝ycia fotelika odnieÊç si´ do „Instrukcji” dostarczanej z tym fotelikiem.

UWAGA Fotelik nale˝y montowaç tylko gdy samochód stoi. Fotelik jest poprawnie zamocowany w przystosowanych zaczepach gdy b´dzie s∏yszalny zatrzask potwierdzajàcy jego zablokowanie. OdnieÊç si´ w ka˝dym przypadku do instrukcji monta˝u, demonta˝u i ustawienia, którà producent fotelika powinien wraz z nim dostarczyç.

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

124

W poni˝szej tabeli przedstawiono, zgodnie z przepisami europejskimi ECE 16, mo˝liwe umiejscowienie fotelika dla dziecka Isofix Universale na siedzeniu wyposa˝onym w zaczepy Isofix.

Grupa wagowa

Ustawienie fotelika

Klasa oznaczenia Isofix

Pozycja Isofix boczna tylna 1 rz´du PANORAMA COMBINATO

Fotelik przenoÊny Grupa 0 do 10 kg Grupa 0+ do 13 kg

Przeciwnie do kierunku jazdy Przeciwnie do kierunku jazdy Przeciwnie do kierunku jazdy Przeciwnie do kierunku jazdy Przeciwnie do kierunku jazdy Przeciwnie do kierunku jazdy Przeciwnie do kierunku jazdy Przeciwnie do kierunku jazdy

F G E E D C D C B BI A

IUF IUF IUF IUF IUF IUF IUF IUF(*) IUF IUF IUF

IUF IUF IUF IUF IUF IUF(*) IUF IUF(*) IUF IUF IUF

Grupa 1 od 9 - do 18 kg

Przodem do kierunku jazdy Przodem do kierunku jazdy Przodem do kierunku jazdy

(*)

Nie na ∏awce dwumiejscowej przedniej

IUF: stosowany dla systemów bezpieczeƒstwa dzieci Isofix ustawionych przodem do kierunku jazdy, klasy uniwersalnej (wyposa˝ony w trzecie mocowanie górne), homologowane do u˝ycia w grupie wagowej.

125

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

DOSTOSOWANIE SIEDZE¡ PASA˚ERÓW DLA U˚YCIA FOTELIKÓW ISOFIX UNIVERSALI

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

PODUSZKI POWIETRZNE PRZEDNIE
Samochód wyposa˝ony jest w przednie poduszki powietrzne dla kierowcy i pasa˝era. Poduszki powietrzne przednie po stronie kierowcy/pasa˝era zabezpieczajà siedzàcych na miejscach przednich w przypadku zderzeƒ czo∏owych o sile Êrednio wysokiej, oddzielajàc siedzàcych od kierownicy i deski rozdzielczej. Brak aktywacji poduszek w innych rodzajach zderzeƒ (boczne, tylne, wywrotce) nie oznacza nieprawid∏owego dzia∏ania systemu. W przypadku zderzenia czo∏owego, centralka elektroniczna uaktywnia, gdy jest konieczne, nape∏nianie poduszek. Poduszki nape∏niajà si´ natychmiast, stanowiàc zabezpieczenie pomi´dzy cia∏ami siedzàcych na siedzeniach przednich i elementami samochodu, które mogà spowodowaç obra˝enia: natychmiast potem poduszki opró˝niajà si´.

Przednie poduszki powietrzne dla kierowcy/pasa˝era nie zast´pujà lecz uzupe∏nià dzia∏anie pasów bezpieczeƒstwa, które zalecamy zawsze zapinaç, jak przewidujà przepisy legislacyjne w Europie oraz w wi´kszoÊci krajów poza Europà. Obj´toÊç przednich poduszek powietrznych w momencie maksymalnego nape∏nienia wype∏nia wi´kszà cz´Êç przestrzeni pomi´dzy kierownicà i kierowcà i pomi´dzy deskà rozdzielczà i pasa˝erem. W przypadku zderzenia osoba, która nie zapi´∏a pasa bezpieczeƒstwa, mo˝e uderzyç o poduszk´ ju˝ w fazie jej otwierania. W tej sytuacji zabezpieczenie oferowane przez poduszk´ powietrznà jest du˝o mniejsze.

Poduszki powietrzne przednie mogà nie uaktywniç si´ w nast´pujàcych przypadkach: zderzenia czo∏owego z przedmiotami ∏atwo deformowanymi, które nie obejmujà powierzchni przedniej samochodu (np. uderzenie b∏otnikiem o bariery ochronne, zaspy Ênie˝ne lub lodowe itp.); wjechanie samochodu pod inny pojazd lub pod barier´ ochronnà (np. pod ci´˝arówki lub pod bariery ochronne na autostradzie); w takich przypadkach jedynym zabezpieczeniem sà pasy bezpieczeƒstwa, a aktywacja poduszek by∏aby w rezultacie niepotrzebna. Brak aktywacji w tych przypadkach nie oznacza nieprawid∏owego funkcjonowania systemu.

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

126

rys. 14

F0N0071m

rys. 15

F0N0072m

PRZEDNIA PODUSZKA POWIETRZNA PO STRONIE KIEROWCY rys. 14

127

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

W przypadku zderzeƒ o niskiej energii (dla których wystarczy zabezpieczenie pasami bezpieczeƒstwa) poduszki powietrzne nie uaktywnià si´. Dlatego zawsze konieczne jest u˝ycie pasów bezpieczeƒstwa, które w razie zderzenia bocznego zapewniajà prawid∏owà pozycj´ siedzàcego, zapobiegajàc jej przesuni´ciu si´ w przypadku nawet bardzo silnego zderzenia.

Sk∏ada si´ z poduszki wype∏niajàcej si´ natychmiast umieszczonej w odpowiednim gnieêdzie w Êrodku kierownicy.

PRZEDNIA PODUSZKA POWIETRZNA PO STRONIE PASA˚ERA (gdzie przewidziano) rys. 15

W RAZIE AWARII

Sk∏ada si´ z poduszki wype∏niajàcej si´ natychmiast umieszczonej w odpowiednim gnieêdzie w desce rozdzielczej i posiada wi´kszà obj´toÊç ni˝ poduszka po stronie kierowcy.

LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

UWAGA Nie naklejaç naklejek lub innych przedmiotów na kierownic´, na pokryw´ poduszki powietrznej po stronie pasa˝era lub na boczne poszycie dachu. Nie umieszczaç przedmiotów na desce rozdzielczej po stronie pasa˝era, gdy˝ mogà utrudniç prawid∏owe otwarcie poduszki powietrznej (np. telefony komórkowe) i spowodowaç powa˝ne obra˝enia siedzàcych w samochodzie.

DANE TECHNICZNE

UWAGA DU˚E NIEBEZPIECZE¡STWO: W obecnoÊci poduszki powietrznej po stronie pasa˝era aktywnej (ON), nie umieszczaç na siedzeniu przednim dziecka z ko∏yskà zwróconà przeciwnie do kierunku jazdy. Aktywacja poduszki powietrznej w przypadku zderzenia mo˝e spowodowaç obra˝enia Êmiertelne przewo˝onego dziecka. W razie koniecznoÊci nale˝y zawsze wy∏àczyç poduszk´ powietrznà po stronie pasa˝era, je˝eli fotelik dla dziecka zostanie umieszczony na siedzeniu przednim. Ponadto siedzenie pasa˝era powinno byç przesuni´te maksymalnie do ty∏u, aby uniknàç ewentualnego kontaktu fotelika z dzieckiem z deskà rozdzielczà. Nawet je˝eli nie ma odpowiednich obowiàzujàcych przepisów w tym zakresie, dla zwi´kszenia bezpieczeƒstwa doros∏ych zaleca si´ uaktywniç ponownie poduszk´ powietrznà zaraz po tym, gdy przewo˝enie dziecka na siedzeniu przednim nie jest ju˝ konieczne.

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

DEZAKTYWACJA MANUALNA PODUSZKI POWIETRZNEJ PRZEDNIEJ PO STRONIE PASA˚ERA I BOCZNEJ ZABEZPIECZAJÑCEJ KLATK¢ PIERSIOWÑ (Side Bag) (gdzie przewidziano)

BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE
Samochód wyposa˝ony jest w przednie boczne poduszki powietrzne zabezpieczajàce klatk´ piersiowà (Side Bag przednie) kierowcy i pasa˝era (gdzie przewidziano), poduszki powietrzne zabezpieczajàce g∏ow´ siedzàcych z przodu (Window Bag) (gdzie przewidziano). Poduszki powietrzne boczne (gdzie przewidziano) zabezpieczajà siedzàcych w przypadku zderzeƒ bocznych o Êredniej – du˝ej energii oddzielajàc poduszkà siedzàcych od elementów konstrukcyjnych bocznych samochodu. Brak aktywacji bocznych poduszek powietrznych w innych rodzajach zderzeƒ (przednie, tylne, wywrotce) nie wskazuje na nieprawid∏owe funkcjonowanie systemu. W przypadku zderzenia bocznego centralka elektroniczna uaktywnia, gdy jest to konieczne, nape∏nianie poduszek. Poduszki nape∏niajà si´ natychmiast, oddzielajàc cia∏a pasa˝erów od elementów konstrukcyjnych samochodu, które mogà spowodowaç obra˝enia: natychmiast potem poduszki opró˝niajà si´. Boczne poduszki powietrzne (gdzie przewidziano) nie zast´pujà, lecz uzupe∏nià dzia∏anie pasów bezpieczeƒstwa, które powinny byç zawsze zapi´te, jak przewidujà to przepisy legislacyjne w Europie i w wi´kszoÊci krajów poza Europà.

W przypadku absolutnie koniecznym przewo˝enia dziecka na siedzeniu przednim, mo˝liwa jest dezaktywacja poduszek powietrznych po stronie pasa˝era przedniej i bocznej zabezpieczajàcà klatk´ piersiowà (Side Bag) (gdzie przewidziano). Lampka sygnalizacyjna F w zestawie wskaêników pozostanie zapalona do momentu ponownej aktywacji przedniej poduszki powietrznej po stronie pasa˝era i bocznej zabezpieczajàcej klatk´ piersiowà (Side Bag) (gdzie przewidziano).

UWAGA Aby dezaktywowaç manualnie poduszki powietrzne po stronie pasa˝era przednià i bocznà zabezpieczajàcà klatk´ piersiowà (side Bag), gdzie przewidziano zapoznaç si´ z rozdzia∏em „Deska rozdzielcza i sterowania”, „WyÊwietlacz wielofunkcyjny”.

SPIS ALFABETYCZNY

OBS¸UGA SAMOCHODU

128

rys. 16

F0N0140m

rys. 17

F0N0133m

PODUSZKI POWIETRZNE PRZEDNIE BOCZNE ZABEZPIECZAJÑCE KLATK¢ PIERSIOWÑ (SIDE BAG) rys.16 (gdzie przewidziano)

PODUSZKI POWIETRZNE BOCZNE ZABEZPIECZAJÑCE G¸OW¢ (WINDOW BAG) rys. 17 (gdzie przewidziano)

OSTRZE˚ENIE Uruchomienie poduszki powietrznej wyzwala niewielkà iloÊç dymu. Dym ten nie jest szkodliwy i nie oznacza poczàtku po˝aru; ponadto powierzchnia roz∏o˝onej poduszki i wn´trze samochodu mo˝e pokryç si´ py∏em: py∏ ten mo˝e powodowaç podra˝nienia oczu i skóry. W tym przypadku natychmiast przemyç te miejsca neutralnym myd∏em i wodà. Odpowiednia trwa∏oÊç dla ∏adunku pirotechnicznego i dla kontaktu spiralnego podana jest na tabliczce umieszczonej w schowku. Gdy zbli˝a si´ ten termin, zwróciç si´ do Fiata aby je wymieniç. OSTRZE˚ENIE W przypadku incydentu, podczas którego uruchomi∏y si´ jakiekolwiek urzàdzenia bezpieczeƒstwa, zwróciç si´ do ASO Fiata aby je wymieniç i zweryfikowaç integralnoÊç instalacji. Wszystkie kontrolne, naprawy lub wymiany odnoszàce si´ do poduszek powietrznych muszà byç wykonywane w ASO Fiata.

Majà za zadanie zabezpieczenie g∏owy siedzàcych z przodu w przypadku zderzenia bocznego samochodu, dzi´ki du˝ej powierzchni poduszek po wype∏nieniu. OSTRZE˚ENIE Najlepsze zabezpieczenie przez system w przypadku zderzenia bocznego daje prawid∏owa pozycja na siedzeniu, poniewa˝ umo˝liwia w∏aÊciwe roz∏o˝enie si´ bocznych poduszek powietrznych.

129

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

Umieszczone sà w oparciach siedzeƒ, sk∏adajà si´ z poduszki, wype∏niajàcej si´ natychmiast, i majà za zadanie zabezpieczenie klatki piersiowej siedzàcych w przypadku zderzeƒ bocznych o Êredniej – du˝ej energii.

Sk∏adajà si´ z dwóch poduszek typu „kurtyny”, jednej umieszczonej po lewej stronie i jednej po prawej stronie samochodu, znajdujà si´ za bocznà wyk∏adzinà dachu i z∏o˝one sà w odpowiednich gniazdach.

LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

OSTRZE˚ENIE Aktywacja poduszek powietrznych przednich i/lub bocznych jest tak˝e mo˝liwa, gdy samochód zostanie mocno uderzony w spód nadwozia jak, na przyk∏ad gwa∏towne uderzenie o schody, chodniki, nasypy ziemi lub wyrwy w drodze.

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

W przypadku z∏omowania samochodu zwróciç si´ do ASO Fiata, aby dezaktywowaç instalacj´; ponadto w przypadku zmiany w∏aÊciciela samochodu, nieodzowne jest aby nowy w∏aÊciciel zapozna∏ si´ ze sposobem dzia∏ania instalacji i z wy˝ej wymienionymi uwagami oraz otrzyma∏ „Instrukcj´ obs∏ugi”. OSTRZE˚ENIE Uaktywnienie si´ napinaczy pasów bezpieczeƒstwa, przednich poduszek powietrznych, przednich bocznych poduszek powietrznych, odbywa si´ w ró˝ny sposób, w zale˝noÊci od typu zderzenia. Brak aktywacji jednego lub kilku z nich nie wskazuje na niew∏aÊciwe funkcjonowanie systemu.

UWAGA Nie opieraç g∏owy, ramion lub ∏okci o drzwi, szyby i w pobli˝u poduszek powietrznych bocznych zabezpieczajàcych g∏ow´ (Window Bag) aby uniknàç obra˝eƒ podczas fazy nape∏niania.

OSTRZE˚ENIA OGÓLNE

UWAGA Nie wystawiaç nigdy g∏owy, ramion i ∏okci poza szyb´.

UWAGA Je˝eli lampka sygnalizacyjna ¬ nie zapali si´ po obróceniu kluczyka w wy∏àczniku zap∏onu w po∏o˝enie MAR lub b´dzie si´ Êwieciç podczas jazdy (razem z komunikatem wizualnym na wyÊwietlaczu wielofunkcyjnym, gdzie przewidziano) mo˝liwe jest ˝e wystàpi∏o uszkodzenie w systemie bezpieczeƒstwa; w tym przypadku poduszki powietrzne lub napinacze mogà nie uaktywniç si´ w w razie wypadku lub w ograniczonej iloÊci przypadków, uaktywniç si´ nieprawid∏owo. Przed dalszà jazdà skontaktowaç si´ z ASO Fiata aby skontrolowaç system.

OBS¸UGA SAMOCHODU

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

UWAGA Nie zak∏adaç pokrowców na oparcia siedzeƒ przednich i tylnych, je˝eli nie sà przystosowane dla u˝ycia z Side-bag.

130

131

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

UWAGA Jechaç trzymajàc zawsze r´kami kierownic´ w taki sposób, aby interweniujàca poduszka powietrzna mog∏a nape∏niç si´ bez przeszkód. Nie pochylaç si´ nad kierownicà, ale siedzieç prosto opierajàc plecy o oparcie siedzenia.

UWAGA Po obróceniu kluczyka w wy∏àczniku zap∏onu w pozycj´ MAR, lampka sygnalizacyjna (rys) (przy aktywnej przedniej poduszce powietrznej po stronie pasa˝era) zaÊwieci si´ i b´dzie migaç przez kilka sekund aby przypomnieç, ˝e poduszka powietrzna po stronie pasa˝era uruchomi si´ w przypadku zderzenia, a nast´pnie powinna zgasnàç.

LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

UWAGA Nie podró˝owaç z przedmiotami znajdujàcymi si´ na kolanach, klatce piersiowej lub z fajkami, o∏ówkami itp. w ustach. W razie zderzenia powodujàcego interwencj´ poduszki powietrznej mogà spowodowaç powa˝ne obra˝enia.

UWAGA Z kluczykiem w wy∏àczniku zap∏onu w pozycji MAR i przy wy∏àczonym silniku poduszki powietrzne mogà uruchomiç si´ tak˝e, gdy stojàcy samochód zostanie uderzony przez inny poruszajàcy si´ pojazd. Dlatego tak˝e gdy samochód stoi nie wolno absolutnie umieszczaç dziecka na siedzeniu przednim. Z drugiej strony nale˝y równie˝ pami´taç, ˝e gdy kluczyk jest w wy∏àczniku zap∏onu w pozycji STOP ˝adne urzàdzenie bezpieczeƒstwa (poduszki powietrzne, napinacze pasów bezpieczeƒstwa) nie uaktywnià si´ w wyniku zderzenia; brak aktywacji tych urzàdzeƒ w tych przypadkach nie wskazuje na nieprawid∏owe funkcjonowanie systemu.

UWAGA Je˝eli samochód zosta∏ skradziony lub nara˝ony na kradzie˝, je˝eli by∏ uszkodzony przez wandali, przez powódê lub zalany, sprawdziç poduszki powietrzne w ASO Fiata.

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

UWAGA Nie myç siedzeƒ wodà lub parà pod ciÊnieniem (r´cznie lub w myjniach automatycznych siedzeƒ).

UWAGA Nie zaczepiaç sztywnych przedmiotów o zaczepy i o uchwyty.

UWAGA Interwencja przednich poduszek powietrznych przewidziana jest dla zderzeƒ o energii wi´kszej ni˝ dla napinaczy pasów bezpieczeƒstwa. Dla zderzeƒ zawierajàcych si´ pomi´dzy tymi dwoma progami, uaktywnià si´ tylko napinacze pasów bezpieczeƒstwa, co nale˝y uwa˝aç za normalne.

UWAGA Poduszka powietrzna nie zast´puje pasów bezpieczeƒstwa, ale zwi´ksza ich skutecznoÊç. Ponadto, poniewa˝ przednie poduszki powietrzne nie interweniujà w przypadku zderzeƒ czo∏owych przy niskich pr´dkoÊciach, zderzeniach bocznych, zderzeniach tylnych lub przy wywróceniu si´ samochodu, w tych przypadkach siedzàcy chronieni sà tylko pasami bezpieczeƒstwa, które powinny byç zawsze zapi´te.

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

132

URUCHOMINIE SILNIKA................................................134 NA POSTOJU ................................................................136 U˚YWANIE SKRZYNI BIEGÓW ......................................136 ZALECENIA DLA OBCIÑ˚ENIA ......................................137 OSZCZ¢DNOÂå PALIWA ................................................138 OPONY ZIMOWE ..........................................................143 ¸A¡CUCHY PRZECIWPOÂLIZGOWE ..............................143 D¸UGI POSTÓJ SAMOCHODU........................................144

133

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

U R U C H O M I E N I E S I L N I K A I J A Z DA

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

URUCHOMIENIE SILNIKA
Samochód wyposa˝ony jest w elektroniczne urzàdzenie blokady silnika: w przypadku trudnoÊci z uruchomieniem patrz opis „System Fiat CODE” w rozdziale „Deska rozdzielcza i sterowania”.

Gdy silnik jest wy∏àczony nie zostawiaç kluczyka w wy∏àczniku zap∏onu, aby uniknàç niepotrzebnego poboru pràdu i roz∏adowania akumulatora.

PROCEDURA URUCHOMIENIA

Wykonaç to nast´pujàco:

❒ zaciàgnàç hamulec postojowy; ❒ ustawiç dêwigni´ zmiany biegów w pozycji luzu;

❒ obróciç kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu

Zaleca si´, w pierwszym okresie u˝ycia, nie obcià˝aç samochodu maksymalnie (np. gwa∏townie przyspieszaç, jechaç zbyt d∏ugo z maksymalnymi obrotami, ostro hamowaç itp.).

UWAGA Bardzo niebezpieczne jest funkcjonowanie silnika w zamkni´tym pomieszczeniu. Silnik zu˝ywa tlen, a wydziela tlenek w´gla oraz inne gazy toksyczne.

w pozycj´ MAR: w zestawie wskaêników zaÊwiecà si´ lampki sygnalizacyjne m i Y.

❒ zaczekaç na zgaÊni´cie lampek sygnalizacyjnych m i Y, co nastàpi tym szybciej im cieplejszy jest silnik; naciskajàc peda∏u przyspieszenia;

❒ wcisnàç do oporu peda∏ sprz´g∏a, nie ❒ obróciç kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu
w pozycj´ AVV natychmiast po zgaÊni´ciu lampki sygnalizacyjnej m. Zbyt d∏ugie zwlekanie sprawi, ˝e nagrzewanie Êwiec stanie si´ bezu˝yteczne. Zwolniç kluczyk zaraz po uruchomieniu silnika.

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

UWAGA Gdy silnik nie jest uruchomiony wspomaganie hamulców i elektryczne wspomaganie kierownicy nie jest aktywne, nale˝y wi´c u˝yç du˝o wi´kszej si∏y przy nacisku na peda∏ hamulca oraz przy obrocie kierownicà.

OBS¸UGA SAMOCHODU

134

Wykonaç to nast´pujàco:

Je˝eli przy kluczyku w wy∏àczniku zap∏onu w po∏o˝eniu MAR lampka sygnalizacyjna Y w zestawie wskaêników b´dzie si´ Êwieciç razem z lampkà sygnalizacyjnà m, zaleca si´ obróciç kluczyk w po∏o˝enie STOP i nast´pnie ponownie w MAR; je˝eli lampki nadal b´dà si´ Êwieciç, spróbowaç pozosta∏ym kluczykiem z wyposa˝enia. OSTRZE˚ENIE Je˝eli lampka sygnalizacyjna Y w zestawie wskaêników pozostanie zapalona Êwiat∏em ciàg∏ym zwróciç si´ natychmiast do ASO Fiata. OSTRZE˚ENIE Przy wy∏àczonym silniku nie zostawiaç kluczyka w wy∏àczniku zap∏onu w po∏o˝eniu MAR.

❒ w∏àczaç si´ do ruchu wolno, utrzymywaç Êrednie obroty silnika, unikaç gwa∏townych przyspieszeƒ;

Z silnikiem na biegu ja∏owym, obróciç kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu w po∏o˝enie STOP. OSTRZE˚ENIE Po d∏ugiej podró˝y, lepiej jest pozwoliç silnikowi „z∏apaç oddech” przed wy∏àczeniem: pozostawiç go na obrotach biegu ja∏owego aby umo˝liwiç obni˝enie si´ temperatury w komorze silnika.

❒ unikaç maksymalnych osiagów przez

pierwsze kilometry. Zaleca si´ zaczekaç do momentu, a˝ wskazówka na wskaêniku temperatury p∏ynu ch∏odzàcego zacznie si´ przesuwaç.

135

SPIS ALFABETYCZNY

Âwiecenie si´ lampki sygnalizacyjnej m w sposób migajàcy przez 60 sekund po uruchomieniu silnika lub podczas przed∏u˝ajàcego si´ uruchamiania sygnalizuje uszkodzenie systemu nagrzewania Êwiec ˝arowych. Je˝eli silnik uruchomi si´ mo˝na u˝yç samochód ale nale˝y zwróciç si´ mo˝liwie jak najszybciej do ASO Fiata.

Absolutnie unikaç uruchamiania silnika przez pchanie, holowanie lub zjazd ze wzniesienia. CzynnoÊci te spowodujà nap∏yw paliwa do katalizatora i jego nieodwracalne uszkodzenie.

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

Do chwili gdy silnik nie jest uruchomiony wspomaganie hamulców ani wspomaganie kierownicy nie jest aktywne i konieczne jest u˝ycie du˝o wi´kszej si∏y przy nacisku na peda∏ hamulca oraz przy obrocie kierownicà.

W RAZIE AWARII

Naciskanie peda∏u przyspieszenia przed wy∏àczeniem silnika nie s∏u˝y niczemu, spowoduje jedynie niepotrzebne zu˝ycie paliwa, a szczególnie dla silników z turbospr´˝arkà jest szkodliwe.

URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

Je˝eli silnik nie uruchomi si´ przy pierwszej próbie, obróciç kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu w po∏o˝enie STOP przed powtórzeniem manewru uruchomienia.

NAGRZEWANIE SILNIKA ZARAZ PO URUCHOMIENIU

WY¸ÑCZENIE SILNIKA

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

NA POSTOJU
Wykonaç co nast´puje:

U˚YWANIE SKRZYNI BIEGÓW
Aby w∏àczyç bieg, wcisnàç do oporu peda∏ sprz´g∏a i przesunàç dêwigni´ zmiany biegów w jednà z wymaganych po∏o˝eƒ (schemat w∏àczenia biegu znajduje si´ na uchwycie dêwigni rys. 2).
rys. 1
F0N0073m

❒ wy∏àczyç silnik i zaciàgnàç hamulec postojowy; ❒ w∏àczyç bieg (1 bieg na podjeêdzie lub wsteczny na zjeêdzie) i skr´ciç w bok ko∏a.

Je˝eli samochód stoi na stromym zjeêdzie zaleca si´ tak˝e zablokowaç ko∏a klinami lub kamieniem. Nie zostawiaç kluczyka w wy∏àczniku zap∏onu, aby uniknàç roz∏adowania akumulatora, ponadto wysiadajàc z samochodu, wyjàç zawsze kluczyk.

Przy zaciàgni´tym hamulcu r´cznym i kluczyku w wy∏àczniku zap∏onu w po∏o˝eniu MAR, w zestawie wskaêników zaÊwieci si´ lampka sygnalizacyjna x. Aby zwolniç hamulec postojowy, wykonaç to nast´pujàco:

Aby w∏àczyç 6 bieg (gdzie przewidziano) przesunàç dêwigni´ w prawo, aby uniknàç w∏àczenia jednoczeÊnie 4 biegu. Analogicznie postàpiç przy przejÊciu z biegu 6 na 5. OSTRZE˚ENIE Bieg wsteczny mo˝na w∏àczyç tylko przy ca∏kowicie zatrzymanym samochodzie. Przy pracujàcym silniku, przed w∏àczeniem wstecznego biegu zaczekaç co najmniej 2 sekundy z wciÊni´tym do oporu peda∏em sprz´g∏a, aby uniknàç uszkodzenia kó∏ z´batych i zgrzytu.

UWAGA Nie zostawiaç nigdy dzieci w niezabezpieczonym samochodzie; wysiadajàc z samochodu zawsze wyjàç kluczyk z wy∏àcznika zap∏onu i wziàç go ze sobà.
HAMULEC R¢CZNY rys. 1

❒ podnieÊç lekko dêwigni´ i nacisnàç przy-

OBS¸UGA SAMOCHODU

cisk odblokowania A; ❒ przy wciÊni´tym przycisku A opuszczaç dêwigni´. Lampka sygnalizacyjna x w zestawie wskaêników zgaÊnie. Aby uniknàç przypadkowego ruszenia samochodu, wykonaç te czynnoÊci przy naciÊni´tym pedale hamulca. OSTRZE˚ENIE Zaciàgnàç dêwigni´ hamulca r´cznego w samochodzie na postoju albo w trakcie jazdy tylko w razie awarii uk∏adu hydraulicznego. W szczególnym przypadku mo˝na u˝yç hamulec r´cznego w samochodzie podczas jazdy dzia∏ajàc z umiarkowanà si∏à na dêwigni´ aby nie spowodowaç zablokowania kó∏ tylnych i w konsekwencji poÊlizgu samochodu.

SPIS ALFABETYCZNY

Dêwignia hamulca r´cznego znajduje si´ po lewej stronie siedzenia kierowcy. Aby w∏àczyç hamulec r´czny, pociàgnàç dêwigni´ do góry do momentu zablokowania kó∏ samochodu. Zwykle wystarcza zaciàgni´cie dêwigni o cztery lub pi´ç z´bów sektora z´batego, gdy samochód stoi na p∏askim terenie lub o dziewi´ç lub dziesi´ç, gdy samochód stoi na stromym podjeêdzie lub zjeêdzie. OSTRZE˚ENIE Je˝eli tak nie jest, zwróciç si´ do ASO Fiata, aby go wyregulowaç.

DANE TECHNICZNE

136

rys. 2

F0N0074m

Aby w∏àczyç bieg wsteczny R z po∏o˝enia luzu wykonaç co nast´puje: podnieÊç pierÊcieƒ przesuwny A znajdujàcy si´ pod uchwytem dêwigni zmiany biegów i jednoczeÊnie przesunàç dêwigni´ w lewo i nast´pnie do przodu.

Wersja Fiata Ducato zosta∏a zaprojektowana i homologowana w funkcji okreÊlonych maksymalnych obcià˝eƒ (patrz tabele „Masy” w rozdziale „Dane techniczne”): masa samochodu gotowego do jazdy, noÊnoÊç u˝ytkowa, masa ca∏kowita, obcià˝enia maksymalne osi przedniej, obcià˝enie maksymalne osi tylnej, masa przyczepy.

Nie jechaç z r´kà opartà na dêwigni zmiany biegów, poniewa˝ nacisk, nawet lekki, przy d∏ugiej jeêdzie mo˝e spowodowaç zu˝ycie wewn´trznych elementów skrzyni biegów.

OSTRZE˚ENIE Maksymalne dopuszczalne obcià˝enie mocowaƒ do pod∏ogi wynosi 500 kg; maksymalne dopuszczalne obcià˝enie boku wynosi 150 kg.

137

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

UWAGA Aby poprawnie zmieniç bieg, nale˝y wcisnàç do oporu peda∏ sprz´g∏a. Upewniç si´, czy pod peda∏ami nie znajdujà si´ jakieÊ przeszkody: sprawdziç równie˝ czy ewentualne dywaniki sà dobrze rozciàgni´te i nie przeszkadzajà przy naciskaniu na peda∏y.

OSTRZE˚ENIE Dla wersji z burtami bocznymi prawa i lewà jest wskazane, przed opuszczeniem burty, ustawiç dêwigni´ zwalniajàcà w pozycji zamkni´tej.

OBS¸UGA SAMOCHODU

UWAGA Ka˝de z tych ograniczeƒ musi byç przestrzegane i w ˝adnym przypadku NIE MO˚E BYå PRZEKROCZONE. W szczególnoÊci upewniç si´, aby nie przekroczyç maksymalnego dopuszczalnego obcià˝enia osi przedniej i tylnej przy rozmieszczaniu ∏adunku w samochodzie (w odpowiedni sposób, je˝eli samochód wyposa˝ony jest w specyficzne wyposa˝enie).

UWAGA Tak˝e w przypadku zatrzymania samochodu na drodze na du˝ym wzniesieniu lub przechyleniu bocznym, otwarcie drzwi tylnych lub drzwi bocznych mo˝e spowodowaç przypadkowe wypadni´cie nie zamocowanego ∏adunku.

W RAZIE AWARII

URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

ZALECENIA DOTYCZÑCE OBCIÑ˚ENIA

UWAGA Nierówna droga i energiczne hamowanie mogà byç przyczynà nieprzewidzianego przesuni´cia si´ ∏adunku i w konsekwencji zagroziç kierowcy i pasa˝erom: przed ruszeniem zamocowaç trwale ∏adunek, u˝ywajàc odpowiednich zaczepów znajdujàcych si´ na pod∏odze; dla zablokowania u˝yç linek metalowych, linek lub pasów o odpowiedniej wytrzyma∏oÊci do masy ∏adunku, który nale˝y zamocowaç.

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

UWAGA Je˝eli przewozimy paliwo w kanistrach przestrzegaç odpowiednich przepisów obowiàzujàcych w tym zakresie, u˝ywaç wy∏àcznie kanistrów homologowanych i mocowaç je prawid∏owo w odpowiednich zaczepach. Pomimo to zwi´ksza si´ ryzyko po˝aru w razie ewentualnego wypadku.
Oprócz ostrze˝eƒ o charakterze ogólnym, niektóre proste czynnoÊci mogà zwi´kszyç bezpieczeƒstwo jazdy, komfort prowadzenia, ˝ywotnoÊç samochodu:

OSZCZ¢DNOÂå PALIWA
Poni˝ej zosta∏y podane ró˝ne po˝yteczne rady, których przestrzeganie ograniczy zu˝ycie paliwa i jednoczeÊnie zanieczyszczenie Êrodowiska.
ZALECENIA OGÓLNE

Baga˝nik dachowy/na narty

Zdjàç baga˝nik dachowy lub baga˝nik na narty, gdy si´ go ju˝ nie u˝ywa. Akcesoria te znacznie obni˝ajà aerodynamik´ samochodu i zwi´kszajà zu˝ycie paliwa. Do przewo˝enia szczególnie du˝ych przedmiotów u˝ywaç przede wszystkim przyczepy.
Odbiorniki elektryczne

Obs∏uga samochodu

Obs∏uga samochodu, mo˝liwe kontrole i regulacje przewidziane sà w „Wykazie czynnoÊci przeglàdów okresowych”.
Opony

❒ rozmieÊciç ∏adunek na pod∏odze równo-

miernie: je˝eli jest to mo˝liwe umieÊciç go tylko w jednej strefie, najlepiej pomi´dzy dwoma osiami; dowaç si´ jak najni˝ej w stosunku do Êrodka ci´˝koÊci samochodu, aby polepszyç bezpieczeƒstwo jazdy: umieszczaç jak najni˝ej najci´˝sze ∏adunki; ne samochodu ma wp∏yw masa przewo˝onego ∏adunku: w szczególnoÊci wyd∏u˝a si´ droga hamowania przy wysokich pr´dkoÊciach.

❒ pami´taç, ˝e ci´˝kie ∏adunki muszà znaj-

Sprawdzaç okresowo ciÊnienie w oponach w odst´pach nie przekraczajàcych 4 tygodnie: je˝eli ciÊnienie jest za niskie wzrasta zu˝ycie paliwa, poniewa˝ zwi´kszajà si´ opory toczenia kó∏.
Przecià˝enia zb´dne

U˝ywaç urzàdzeƒ elektrycznych tylko w przypadkach koniecznych. Ogrzewana tylna szyba, dodatkowe reflektory, wycieraczki szyb, elektrowentylator nagrzewnicy pobierajà pràd o du˝ym nat´˝eniu, zwi´kszajàc zapotrzebowanie na moc silnika i równoczeÊnie zu˝ycie paliwa (do 25% w cyklu miejskim).
Klimatyzacja

DANE TECHNICZNE

❒ pami´taç, ˝e na zachowanie dynamicz-

Nie podró˝owaç z przecià˝onym baga˝nikiem. Masa samochodu (przede wszystkim podczas jazdy w mieÊcie) wp∏ywa na zu˝ycie paliwa i stabilnoÊç samochodu.

Klimatyzacja dodatkowo obcià˝a silnik powodujàc zwi´kszenie zu˝ycia paliwa (Êrednio o + 20%): gdy temperatura zewn´trzna to umo˝liwia, u˝ywaç przede wszystkim wentylacji.
Wyposa˝enie aerodynamiczne

OBS¸UGA SAMOCHODU

SPIS ALFABETYCZNY

Zastosowanie zewn´trznego wyposa˝enia aerodynamicznego, nie certyfikowanego mo˝e zwi´kszyç opór powietrza i w konsekwencji zu˝ycie paliwa.

138

Ruszanie

Nie rozgrzewaç silnika w samochodzie na postoju, zwi´kszajàc obroty biegu ja∏owego. W ten sposób silnik nagrzewa si´ wolniej, przy wi´kszym zu˝yciu paliwa i emisji zanieczyszczeƒ. Zaleca si´ ruszaç powoli, unikajàc zwi´kszenia obrotów; w ten sposób silnik nagrzeje si´ du˝o szybciej.
Zb´dne manewry

Gwa∏towne przyspieszanie w znacznym stopniu zwi´kszajà zu˝ycie paliwa i emisje zanieczyszczeƒ. Przyspieszanie powinny odbywaç si´ stopniowo i bez przekraczania maksymalnego momentu.
WARUNKI U˚YTKOWANIA Uruchamianie zimnego silnika

OSTRZE˚ENIA

Przy holowaniu przyczepy, kempingowej lub innej, samochód musi byç wyposa˝ony w homologowany hak holowniczy i odpowiednià instalacj´ elektrycznà. Monta˝ haka powinien wykonaç przez specjalist´, który jest uprawniony do wystawienia odpowiedniej dokumentacji dla poruszania si´ po drodze. Zamontowaç ewentualnie specyficzne lusterka wsteczne zewn´trzne i/lub dodatkowe zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Pami´taç, ˝e holowana przyczepa zmniejsza mo˝liwoÊç pokonywania wzniesieƒ, wyd∏u˝a drog´ hamowania i czas wyprzedzania, w zale˝noÊci od masy holowanej przyczepy. Podczas zjazdów w∏àczaç niski bieg, zamiast ciàg∏ego u˝ywania hamulca. Masa przyczepy naciskajàca na hak holowniczy zmniejsza o t´ samà wartoÊç ∏adownoÊç samochodu. Aby byç pewnym przy holowaniu przyczepy nale˝y sprawdziç, czy masa obcià˝onej przyczepy (podana w dowodzie rejestracyjnym) uwzgl´dniajàca ci´˝ar przyczepy przy pe∏nym obcià˝eniu wraz z wyposa˝eniem i baga˝em osobistym nie przekracza masy maksymalnej dopuszczalnej.

Sytuacje na drodze i warunki drogowe

Wybieranie biegów

Postój na drodze

Pr´dkoÊci maksymalne

Zu˝ycie paliwa zwi´ksza si´ ze wzrostem pr´dkoÊci samochodu. Utrzymywaç pr´dkoÊç mo˝liwie sta∏à, unikaç hamowania i nie potrzebnych przyspieszeƒ, gdy˝ zwi´ksza to zu˝ycie paliwa i emisj´ zanieczyszczeƒ.

139

SPIS ALFABETYCZNY

Podczas d∏u˝szego postoju samochodu (np. przejazdami kolejowymi itp.) zaleca si´ wy∏àczyç silnik.

DANE TECHNICZNE

Gdy tylko warunki drogowe i ruch na drodze to umo˝liwia, u˝ywaç jak najwy˝szego biegu. U˝ywanie niskich biegów dla nag∏ych przyspieszeƒ powoduje zwi´kszenie zu˝ycia paliwa. Podobnie u˝ywanie wysokich biegów, powoduje zwi´kszenie zu˝ycia paliwa, emisji zanieczyszczeƒ i zu˝ycie silnika.

Du˝y ruch uliczny powoduje równoczesne zwi´kszenie zu˝ycia paliwa, np. jazda powolna z cz´stym w∏àczaniem niskich biegów lub jazda w du˝ych miastach, gdzie znajduje si´ du˝a iloÊç Êwiate∏ ulicznych. Tak˝e przejazdy drogami górskimi i o nierównej powierzchni wp∏ywa negatywnie na zu˝ycia paliwa.

OBS¸UGA SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

Unikaç nag∏ych przyspieszeƒ je˝eli samochód stoi przed przejazdem lub przed wy∏àczeniem silnika. Ten ostatni manewr podobnie jak „podwójne wysprz´glenie” sà absolutnie zb´dne powodujà jedynie zu˝ycie paliwa i zanieczyszczajà Êrodowisko.

Przebiegi bardzo krótkie i z cz´stymi uruchomieniami na zimno nie umo˝liwiajà silnikowi uzyskaç optymalnej temperatury pracy. W konsekwencji oznacza zwi´kszone zu˝ycie paliwa (od +15 do +30% w cyklu miejskim), jak równie˝ wzrasta emisja zanieczyszczeƒ.

URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

STYL JAZDY

Przyspieszanie

HOLOWANIE PRZYCZEPY

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

Przestrzegaç ograniczeƒ pr´dkoÊci samochodu holujàcego przyczep´ obowiàzujàcych w danym kraju. W ka˝dym przypadku maksymalna pr´dkoÊç nie powinna przekraczaç 100 km/h. Zaleca si´ u˝ywaç odpowiedniego stabilizatora na haku holowanej przyczepy.

MONTA˚ HAKA HOLOWNICZEGO

Hak holowniczy musi byç na sta∏e zamontowany do nadwozia przez spacjalist´, zgodnie z poni˝szymi wskazówkami i/lub przy przestrzeganiu ewentualnych dodatkowych informacji i wskazówek producenta haka. Monta˝ haka musi byç wykonany zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami Dyrektywy 94/20 CEE z póêniejszymi zmianami. Dla poszczególnej wersji samochodu nale˝y montowaç hak holowniczy odpowiedni dla maksymalnego dopuszczalnego obcià˝enia samochodu holujàcego przyczep´, w którym hak b´dzie montowany. Do po∏àczenia elektrycznego nale˝y u˝yç z∏àcza zunifikowanego, które nale˝y umieÊciç na odpowiednim wsporniku, po∏àczonym z hakiem holowniczym. Ponadto powinna byç zamontowana odpowiednia skrzynka z bezpiecznikami zabezpieczajàcymi Êwiat∏a zewn´trzne przyczepy. Do po∏àczenia elektrycznego nale˝y u˝yç z∏àcza 7 lub 13 stykowego, 12 VDC (norma CUNA/UNI i ISO/DIN), z uwzgl´dnieniem ewentualnych wskazówek producenta samochodu i/lub producenta haka holowniczego. Ewentualny hamulec elektryczny lub inny (np. wciàgarka elektryczna) powinny byç zasilane bezpoÊrednio z akumulatora przewodem o przekroju nie mniejszym ni˝ 2,5 mm2.

OSTRZE˚ENIE U˝ywaç hamulca elektrycznego lub ewentualnej wciàgarki tylko przy pracujàcym silniku. Poza po∏àczeniami elektrycznymi mo˝na po∏àczyç z instalacjà elektrycznà samochodu tylko przewód zasilania hamulca elektrycznego i przewód lampy oÊwietlenia wewn´trznego przyczepy o mocy nie wi´kszej ni˝ 15W. Do po∏àczeƒ elektrycznych zastosowaç skrzynk´ bezpieczników z przewodem z akumulatora o przekroju nie mniejszym ni˝ 2,5 mm2. OSTRZE˚ENIE Hak holowniczy wyd∏u˝a samochód; dlatego w przypadku instalacji haka w wersji z „d∏ugim rozstawem osi”, aby nie przekroczyç limitu 6 metrów ca∏kowitej d∏ugoÊci samochodu, konieczne jest zastosowanie wy∏àcznie haka holowniczego wyjmowanego. Przy braku przyczepy, konieczne jest wi´c wyj´cie haka z podstawy mocowania, a podstawa mocowania nie mo˝e przekraczaç d∏ugoÊci oryginalnej samochodu. OSTRZE˚ENIE W przypadku gdy chcemy pozostawiç zawsze zamontowany hak holowniczy bez przyczepy, stosowne jest zwróciç si´ do ASO Fiata, aby umo˝liwiç wykonanie operacji uktualnienia systemu, poniewa˝ wystajàcy hak holowniczy mo˝e byç rozpoznany jako przeszkoda przez czujniki Êrodkowe.

UWAGA System ABS, w który wyposa˝ony jest samochód nie kontroluje systemu hamulcowego przyczepy. Dlatego nale˝y zachowaç szczególnà ostro˝noÊç na Êliskiej nawierzchni drogi.

UWAGA Absolutnie nie zmieniaç uk∏adu hamulcowego samochodu dla sterowania hamulcem przyczepy. Uk∏ad hamulcowy przyczepy musi byç ca∏kowicie niezale˝ny od uk∏adu hydraulicznego samochodu.

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

140

M12 Otwór istniejàcy M12 Otwór istniejàcy
z obcià˝eniem

Zamocowaç hak holowniczy w punktach oznaczonych Ø 6 Êrubami M8 i z 4 Êrubami M12. Podk∏adki wewn´trzne mocowania do nadwozia muszà mieç minimalnà gruboÊç 5 mm.
MAKSYMALNE OBCIÑ˚ENIE KULI HAKA 100 /120 kg zgodnie z obcià˝eniem (patrz tabela „Masy” w rozdziale „Dane techniczne”).

M8 (3x) Nakr´tka istniejàca

Kula haka

M12 Otwór istniejàcy

rys. 3

F0N0189m

141

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

M8 (3x) Nakr´tka istniejàca

Dla instalowania haka holowniczego jest konieczne wyci´cie w zderzaku zgodnie z instrukcjà zestawu monta˝owego dostawcy haka.

OBS¸UGA SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

UWAGA Po zamontowaniu haka holowniczego, wszystkie wykonane otwory na Êruby muszà byç uszczelnione, aby zapobiec przedostawaniu si´ ewentualnych spalin do wn´trza samochodu.

URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

Schemat monta˝u w wersji Furgon – rys. 3

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

Schemat monta˝u w wersji Autocarro i Cabinato – rys. 4

Ponadto hak holowniczy specyficzny dla wersji Autocarro i Cabinato przedstawiono na rys. 4. Zamocowaç hak holowniczy na sta∏e w punktach oznaczonych Ø 6 Êrubami M8 i z 4 Êrubami M1.
MAKSYMALNE OBCIÑ˚ENIE KULI HAKA 100 / 120 kg zgodnie z obcià˝eniem (patrz tabela „Masy” w rozdziale „Dane techniczne”).

UWAGA Po zamontowaniu haka holowniczego, wszystkie wykonane otwory na Êruby muszà byç uszczelnione, aby zapobiec przedostawaniu si´ ewentualnych spalin do wn´trza samochodu.

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

142

rys. 4

F0N0250m

ASO Fiata udzieli porad odnoÊnie opon najbardziej odpowiednich do u˝ycia w samochodzie. Charakterystyki opon zimowych znacznie si´ pogarszajà, gdy wysokoÊç bie˝nika zmniejszy si´ poni˝ej 4 mm. W tym przypadku opony nale˝y wymieniç na nowe. Specyficzne charakterystyki opon zimowych powodujà, ˝e w warunkach normalnej eksploatacji lub w przypadku d∏ugiej jazdy po autostradzie, ich osiàgi w rezultacie sà mniejsze od opon z normalnego wyposa˝enia. Dlatego ograniczyç ich stosowanie do osiàgów przewidzianych z homologacjà opon.

Stosowanie ∏aƒcuchów zale˝y od przepisów obowiàzujàcych w danym kraju. ¸aƒcuchy powinny byç zak∏adane tylko na opony kó∏ przednich (ko∏a nap´dzajàce). Zaleca si´ u˝ywaç ∏aƒcuchy dost´pne w Lineaccessori Fiata. Sprawdziç napi´cie ∏aƒcuchów po przejechaniu kilkudziesi´ciu metrów. OSTRZE˚ENIE Przy zamontowanych ∏aƒcuchach przeciwpoÊlizgowych nale˝y operowaç bardzo delikatnie peda∏em przyspieszenia, aby uniknàç lub ograniczyç do maksimum poÊlizg kó∏ nap´dzajàcych, aby nie spowodowaç p´kni´cia ∏aƒcuchów, co w konsekwencji mog∏oby doprowadziç do uszkodzenia nadwozia i elementów mechanicznych. OSTRZE˚ENIE U˝ywaç ∏aƒcuchów przeciwpoÊlizgowych o zredukowanych wymiarach.

Montowaç na wszystkich czterech ko∏ach opony identyczne (marki i profilu), aby zapewniç maksymalne bezpieczeƒstwo podczas jazdy, hamowania i dobre prowadzenie samochodu. Przypomina si´, aby przy monta˝u nie zmieniaç kierunku obracania si´ opon.

143

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

UWAGA Maksymalna, dopuszczalna pr´dkoÊç dla opon zimowych ze wskaênikiem „Q” nie mo˝e przekraczaç 160 km/h; z wskaênikiem „T” nie mo˝e przekraczaç 190 km/h; z wskaênikiem H nie mo˝e przekraczaç 210 km/h; nale˝y jednak przestrzegaç obowiàzujàcych przepisów Kodeksu drogowego.

OBS¸UGA SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

OPONY ZIMOWE

OSTRZE˚ENIE U˝ywajàc opon zimowych ze wskaênikiem maksymalnej pr´dkoÊci mniejszym od maksymalnej pr´dkoÊci samochodu (powi´kszonej o 5%), umieÊciç w kabinie informacj´ ostrzegajàcà kierowc´, aby nie przekracza∏ maksymalnej pr´dkoÊci dopuszczalnej dla opon zimowych (jak przewiduje Dyrektywa CE).

¸A¡CUCHY PRZECIWPOÂLIZGOWE

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

UWAGA Z zamontowanymi ∏aƒcuchami przeciwpoÊlizgowymi utrzymywaç umiarkowanà pr´dkoÊç; nie przekraczaç 50 km/h. Unikaç dziur w jezdni, nie naje˝d˝aç na kraw´˝niki lub chodniki i nie przeje˝d˝aç zbyt d∏ugich odcinków drogi nie pokrytych Êniegiem, aby nie uszkodziç samochodu i nawierzchni drogi.

D¸UGI POSTÓJ SAMOCHODU
Je˝eli samochód musi staç d∏u˝ej ni˝ miesiàc, przestrzegaç poni˝szych zaleceƒ:

❒ przykryç samochód pokrowcem z mate-

ria∏u lub dziurkowanego tworzywa sztucznego. Nie stosowaç pokrowców ze spójnego tworzywa sztucznego, które nie pozwala na odparowanie wilgoci, znajdujàcej si´ we wn´trzu samochodu; nia +0,5 bar w stosunku do normalnie zalecanego i okresowo je sprawdzaç;

❒ umieÊciç samochód w pomieszczeniu zamkni´tym, suchym i przewiewnym;

❒ napompowaç opony do wartoÊci ciÊnie❒ je˝eli nie od∏àczy si´ akumulatora od instalacji elektrycznej, sprawdzaç jego stan na∏adowania co trzydzieÊci dni i w przypadku wskaênika optycznego przedstawiajàcego zabarwienie ciemne bez zielonej strefy w Êrodku, do∏adowaç akumulator;

❒ w∏àczyç bieg; ❒ sprawdziç, czy hamulec postojowy nie
jest zaciàgni´ty;

❒ od∏àczyç zacisk z bieguna ujemnego

od akumulatora i sprawdziç jego stan na∏adowania. Podczas gara˝owania, tà kontrol´ przeprowadzaç cz´Êciej ni˝ co kwarta∏. Do∏adowaç akumulator je˝eli wskaênik optyczny ma zabarwienie ciemne bez zielonej strefy w Êrodku (patrz „Do∏adowanie akumulatora” w rozdziale „W razie awarii”. lakierowane ochronnym; samochodu woskiem

❒ nie opró˝niaç uk∏adu ch∏odzenia silnika.
OSTRZE˚ENIE Je˝eli samochód wyposa˝ony jest w system alarmowy, wy∏àczyç alarm pilotem.

OBS¸UGA SAMOCHODU

❒ wyczyÊciç i zabezpieczyç powierzchnie

❒ wyczyÊciç i zabezpieczyç metalowe cz´Êci b∏yszczàce Êrodkami ochronnymi dost´pnymi na rynku;

DANE TECHNICZNE

❒ posypaç talkiem gumowe pióra wycie❒ uchyliç szyby;

raczek szyby przedniej i tylnej i zostawiç je odchylone od szyb;

SPIS ALFABETYCZNY

144

UWAGI OGÓLNE.......................................................... 146 NIEWYSTARCZAJÑCY POZIOM P¸YNU HAMULCOWEGO 146 ZACIÑGNI¢TY HAMULEC R¢CZNY ................................ 146 AWARIA AIR BAG ........................................................ 147 NADMIERNA TEMPERATURA P¸YNU CH¸ODZÑCEGO SILNIK ................................................ 147 NIEWYSTARCZAJÑCE DO¸ADOWANIE AKUMULATORA .. 148 NIEWYSTARCZAJÑCE CIÂNIENIE OLEJU SILNIKOWEGO .. 148 OLEJ ZU˚YTY .............................................................. 148 NIEDOK¸ADNIE ZAMKNI¢TE DRZWI ............................ 149 NIE ZAPI¢TY PAS BEZPIECZE¡STWA ............................ 149 AWARIA EBD .............................................................. 149 AWARIA SYSTEMU WTRYSKU ...................................... 150 WY¸ÑCZONA PODUSZKA POWIETRZNA PO STRONIE PASA˚ERA .................................................................. 150 AWARIA SYSTEMU ABS .............................................. 150 REZERWA PALIWA ...................................................... 150 ÂWIECE ˚AROWE ........................................................ 151 AWARIA ÂWIEC ˚AROWYCH ........................................ 151 WODA W FILTRZE OLEJU NAP¢DOWEGO .................... 151 AWARIA SYSTEMU ZABEZPIECZENIA SAMOCHODU FIAT CODE .................................................................. 151 AWARIA ÂWIATE¸ ZEWN¢TRZNYCH ............................ 152 TYLNE ÂWIAT¸A PRZECIWMGIELNE ............................ 152

SYGNALIZACJA OGÓLNA.............................................. 153 AWARIA SYSTEMU ESP- ASR........................................ 153 FILTR CZASTEK STA¸YCH .............................................. 153 ZU˚YCIE KLOCKÓW HAMULCOWYCH .......................... 153 AWARIA HILL HOLDER ................................................ 153 AWARIA CZUJNIKÓW PARKOWANIA............................ 154 ÂWIAT¸A POZYCYJNE I ÂWIAT¸A MIJANIA .................. 154 FOLLOW ME HOME .................................................... 154 PRZEDNIE ÂWIAT¸A PRZECIWMGIELNE........................ 154 KIERUNKOWSKAZ LEWY .............................................. 154 KIERUNKOWSKAZ PRAWY .......................................... 155 REGULATOR STA¸EJ PR¢DKOÂCI....................................155 ÂWIAT¸A DROGOWE .................................................. 155 SYSTEM ASR................................................................ 155 AWARIA WSPOMAGANIA KIEROWNICY ...................... 155 MO˚LIWE OBLODZENIE DROGI .................................... 156 OGRANICZONY ZASI¢G................................................ 156 PR¢DKOÂå DOPUSZCZALNA PRZEKROCZONA .............. 156 OBS¸UGA OKRESOWA ................................................ 156 AWARIA ZAWIESZE¡ SAMOPOZIOMUJÑCYCH ............ 156 AWARIA AUTOMATYCZNEJ SKRZYNI BIEGÓW / MAKSYMALNA TEMPERATURA OLEJU W SKRZYNI ...... 156

145

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

L A M P K I S Y G N A L I Z A C Y J N E I K O M U N I K AT Y

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

LAMPKI SYGNALIZACYJNE I KOMUNIKATY
OSTRZE˚ENIA OGÓLNE

x

NIEWYSTARCZAJÑCY POZIOM P¸YNU HAMULCOWEGO (czerwona) ZACIÑGNI¢TY HAMULEC R¢CZNY (czerwona)

Zaciàgni´ty hamulec r´czny

Lampka sygnalizacyjna zaÊwieci si´ gdy zostanie zaciàgni´ty hamulec r´czny. Je˝eli samochód jedzie w niektórych wersjach nast´puje tak˝e sygna∏ akustyczny. OSTRZE˚ENIE Je˝eli lampka sygnalizacyjna zaÊwieci si´ podczas jazdy, sprawdziç czy hamulec r´czny nie jest zaciàgni´ty.

ZaÊwieceniu si´ lampki sygnalizacyjnej towarzyszy specyficzny komunikat i/lub awizo akustyczne gdy zestaw wskaêników to umo˝liwia. Sygnalizacje te sà podawane w sposób syntetyczny i ostrzegawczy i nie nale˝y uwa˝aç je za wyczerpujàce i/lub alternatywne do tych wyspecyfikowanych w prezentowanej „Instrukcji obs∏ugi”, którà zalecamy zawsze uwa˝nie przeczytaç. W przypadku sygnalizacji awarii zawsze odnieÊç si´ do tych przedstawionych w tym rozdziale. OSTRZE˚ENIE Sygnalizacje awarii, które ukazujà si´ na wyÊwietlaczu, podzielone sà na dwie kategorie: uszkodzenia powa˝ne i mniej powa˝ne. Uszkodzenia powa˝ne ukazujà si´ „cyklicznie” powtarzalnie przez d∏u˝szy czas. Uszkodzenia mniej powa˝ne ukazujà si´ „cyklicznie” przez czas ograniczony. Mo˝liwe jest przerwanie cyklicznych wskazaƒ w obu kategoriach, po naciÊni´ciu przycisku MODE. Lampka sygnalizacyjna w zestawie wskaêników pozostanie zapalona do momentu wyeliminowania przyczyny nieprawid∏owego funkcjonowania. OdnoÊnie komunikatów odpowiadajàcych wersji wyposa˝onej w skrzyni´ biegów Dualogic patrz opis w do∏àczonym za∏àczniku.

Po obróceniu kluczyka w po∏o˝enie MAR lampka sygnalizacyjna zaÊwieci si´, ale powinna zgasnàç po kilku sekundach.
Niewystarczajàcy poziom p∏ynu hamulcowego

Lampka sygnalizacyjna zaÊwieci si´, gdy poziom p∏ynu hamulcowego w zbiorniku obni˝y si´ poni˝ej minimalnego, co mo˝e oznaczaç wyciek p∏ynu z uk∏adu hamulcowego. W niektórych wersjach na wyÊwietlaczu uka˝e si´ odpowiedni komunikat.

OBS¸UGA SAMOCHODU

UWAGA Je˝eli lampka sygnalizacyjna x zaÊwieci si´ podczas jazdy (w niektórych wersjach jednoczeÊnie uka˝e si´ komunikat na wyÊwietlaczu), zatrzymaç si´ i zwróciç si´ do ASO Fiata.

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

146

¬

ç

Po obróceniu kluczyka w pozycj´ MAR lampka sygnalizacyjna zaÊwieci si´, ale powinna zgasnàç po kilku sekundach. Ciàg∏e Êwiecenie si´ lampki oznacza uszkodzenie instalacji poduszki powietrznej. W niektórych wersjach na wyÊwietlaczu uka˝e si´ odpowiedni komunikat.

Po obróceniu kluczyka w pozycj´ MAR, lampka sygnalizacyjna zaÊwieci si´, ale powinna zgasnàç po kilku sekundach. Lampka sygnalizacyjna zaÊwieci si´ gdy silnik jest przegrzany. Je˝eli lampka zaÊwieci si´ sugeruje to nast´pujàce post´powanie:

❒ w przypadku jazdy normalnej: za-

147

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

UWAGA Awaria lampki sygnalizacyjnej ¬ (lampka zgaszona) sygnalizowana jest miganiem ponad normalnych 4 sekund lampki F która sygnalizuje wy∏àczenie przedniej poduszki powietrznej po stronie pasa˝era.

trzymaç samochód, wy∏àczyç silnik i sprawdziç czy poziom p∏ynu ch∏odzàcego w zbiorniku wyrównawczym nie znajduje poni˝ej znaku MIN. W tym przypadku odczekaç kilka minut, aby pozwoliç na och∏odzenie si´ silnika, nast´pnie odkr´ciç powoli i ostro˝nie korek, dolaç p∏ynu ch∏odzàcego, sprawdziç czy poziom p∏ynu zawiera si´ mi´dzy znakami MIN i MAX umieszczonymi na zbiorniku wyrównawczym. Ponadto sprawdziç wzrokowo, czy nie wyst´pujà ewentualne wycieki p∏ynu. Je˝eli przy nast´pnym uruchomieniu silnika lampka ponownie si´ zaÊwieci, zwróciç si´ do ASO Fiata.

W RAZIE AWARII

LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

AWARIA PODUSZKI POWIETRZNEJ „AIR BAG” (czerwona)

UWAGA Je˝eli lampka sygnalizacyjna ¬ nie zaÊwieci si´ po obróceniu kluczyka w pozycj´ MAR lub zaÊwieci si´ podczas jazdy, jest mo˝liwe, ˝e wystàpi∏o uszkodzenie w systemach bezpieczeƒstwa; w tym przypadku poduszki powietrzne lub napinacze mogà nie uaktywniç si´ podczas wypadku lub w ograniczonej iloÊci przypadków uaktywniç si´ b∏´dnie. Przed dalszà jazdà skontaktowaç si´ z ASO Fiata, aby natychmiast skontrolowaç system.

NADMIERNA TEMPERATURA P¸YNU CH¸ODZÑCEGO (czerwona)

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

❒ w przypadku intensywnego u˝ycia

samochodu (na przyk∏ad holowanie przyczepy pod gór´ lub samochodem ca∏kowicie obcià˝onym): zmniejszyç pr´dkoÊç i je˝eli lampka nie zgaÊnie zatrzymaç si´. Zaczekaç 2 lub 3 minuty nie wy∏àczajàc silnika i lekko przyspieszyç, aby spowodowaç szybsze krà˝enie p∏ynu ch∏odzàcego, nast´pnie wy∏àczyç silnik. Sprawdziç czy poziom p∏ynu ch∏odzàcego jest prawid∏owy jak opisano poprzednio.

v

NIEWYSTARCZAJÑCE CIÂNIENIE OLEJU SILNIKOWEGO (czerwona) OLEJ ZU˚YTY (czerwona) (gdzie przewidziano)

Po pierwszej sygnalizacji, przy ka˝dym uruchomieniu silnika, lampka sygnalizacyjna v miga przez 60 sekund i nast´pnie co 2 godziny, a˝ olej nie zostanie wymieniony.

Niewystarczajàce ciÊnienie oleju silnikowego

OSTRZE˚ENIE W przypadku jazdy bardzo intensywnej zaleca si´ pozostawiç silnik pracujàcy i lekko przyspieszaç przez kilka minut przed jego wy∏àczeniem. W niektórych wersjach na wyÊwietlaczu uka˝e si´ odpowiedni komunikat.
NIEWYSTARCZAJÑCE DO¸ADOWANIE AKUMULATORA (czerwona)

Po obróceniu kluczyka w pozycj´ MAR lampka sygnalizacyjna zaÊwieci si´ ale powinna zgasnàç zaraz po uruchomieniu silnika. W niektórych wersjach na wyÊwietlaczu uka˝e si´ odpowiedni komunikat.

UWAGA Je˝eli lampka sygnalizacyjna v miga, zwróciç si´ jak najszybciej do ASO Fiata, która wymieni olej silnikowy i spowoduje zgaszenie odpowiedniej lampki sygnalizacyjnej w zestawie wskaêników.

OBS¸UGA SAMOCHODU

w

UWAGA Je˝eli lampka sygnalizacyjna v zaÊwieci si´ podczas jazdy (w niektórych wersjach jednoczeÊnie uka˝e si´ komunikat na wyÊwietlaczu) natychmiast wy∏àczyç silnik i zwróciç si´ do ASO Fiata
Zu˝yty olej

Po obróceniu kluczyka w pozycj´ MAR lampka sygnalizacyjna zaÊwieci si´, ale powinna zgasnàç zaraz po uruchomieniu silnika (gdy silnik pracuje na biegu ja∏owym dopuszczalne jest lekkie opóênienie zgaszenia lampki). Je˝eli lampka sygnalizacyjna pozostanie zapalona, Êwieci si´ na sta∏e lub miga: zwróciç si´ jak najszybciej do ASO Fiata.

DANE TECHNICZNE

SPIS ALFABETYCZNY

Lampka sygnalizacyjna miga wraz z ukazaniem si´ komunikatu na wyÊwietlaczu (gdzie przewidziano), gdy system rozpozna zu˝yty olej silnikowy.

148

´

<

x >

Lampka sygnalizacyjna zaÊwieci si´ w niektórych wersjach, gdy jedne lub wi´cej drzwi, pokrywa baga˝nika nie sà dok∏adnie zamkni´te. W niektórych wersjach na wyÊwietlaczu uka˝e si´ odpowiedni komunikat sygnalizujàcy otwarcie drzwi przednich lewych/ prawych lub drzwi tylnych komory ∏adunkowej. Przy drzwiach otwartych i jadàcym samochodzie wyemitowany zostanie sygna∏ akustyczny.

Lampka sygnalizacyjna w zestawie wskaêników b´dzie si´ Êwieciç, gdy samochód nie jest w ruchu i pas bezpieczeƒstwa po stronie kierowcy nie jest prawid∏owo zapi´ty. Ta lampka sygnalizacyjna b´dzie migaç ∏àcznie z sygna∏em akustycznym (buzzer), gdy samochód jest w ruchu i pasy bezpieczeƒstwa na miejscach przednich nie sà prawid∏owo zapi´te. Sygna∏ akustyczny (buzzer) systemu S. B. R. (Seat Belt Reminder) mo˝ne zostaç wy∏àczony tylko w ASO Fiata. W niektórych wersjach mo˝liwa jest ponowna aktywacja systemu za pomocà menu set-up.

Równoczesne zaÊwiecenie si´ lampek sygnalizacyjnych x i > przy pracujàcym silniku, wskazuje na uszkodzenie systemu EBD lub, ˝e system jest niedost´pny.; w tym przypadku podczas gwa∏townego hamowania mogà si´ zablokowaç ko∏a tylne, z mo˝liwoÊcià poÊlizgu. Jechaç bardzo ostro˝nie i zwróciç si´ natychmiast do ASO Fiata w celu sprawdzenia uk∏adu. W niektórych wersjach na wyÊwietlaczu uka˝e si´ odpowiedni komunikat.

149

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

NIEDOK¸ADNIE ZAMKNI¢TE DRZWI/ KOMORA ¸ADUNKOWA (czerwona)

NIE ZAPI¢TY PAS BEZPIECZE¡STWA (czerwona)

AWARIA EBD (czerwona) (˝ó∏to pomaraƒczowa)

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

U

AWARIA SYSTEMU WTRYSKU (˝ó∏to pomaraƒczowa)

F

W normalnych warunkach, po obróceniu kluczyka w wy∏àczniku zap∏onu pozycj´ MAR lampka sygnalizacyjna zaÊwieci si´, ale powinna zgasnàç po uruchomieniu silnika. Je˝eli lampka sygnalizacyjna b´dzie si´ Êwieciç lub zaÊwieci si´ podczas jazdy, sygnalizuje na niew∏aÊciwe funkcjonowanie uk∏adu wtrysku, z mo˝liwoÊcià spadku mocy silnika, z∏ego prowadzenia samochodu i wysokiego zu˝ycia paliwa. W niektórych wersjach na wyÊwietlaczu uka˝e si´ odpowiedni komunikat. W tych warunkach mo˝na kontynuowaç jazd´ z umiarkowanà pr´dkoÊcià i nie obcià˝aç silnika. Zwróciç si´ mo˝liwie jak najszybciej do ASO Fiata.

WY¸ÑCZONA PODUSZKA POWIETRZNA PO STRONIE PASA˚ERA (˝ó∏to pomaraƒczowa)

>

AWARIA SYSTEMU ABS (˝ó∏to pomaraƒczowa)

Lampka sygnalizacyjna F zaÊwieci si´ po wy∏àczeniu przedniej poduszki powietrznej po stronie pasa˝era. Przy w∏àczonej przedniej poduszce powietrznej pasa˝era, po obróceniu kluczyka w pozycj´ MAR, lampka sygnalizacyjna F b´dzie si´ Êwieciç przez oko∏o 4 sekundy, migaç przez nast´pne 4 sekundy i nast´pnie powinna zgasnàç.

Po obróceniu kluczyka w pozycj´ MAR lampka sygnalizacyjna zaÊwieci si´, ale powinna zgasnàç po kilku sekundach. Lampka zaÊwieci si´ gdy system jest niesprawny lub niedost´pny. W tym przypadku uk∏ad hamulcowy zachowuje niezmiennie swojà sprawnoÊç, bez potencjalnie oferowanej przez system ABS. Zachowaç ostro˝noÊç i jak najszybciej zwróciç si´ do ASO Fiata. W niektórych wersjach na wyÊwietlaczu uka˝e si´ odpowiedni komunikat.
REZERWA PALIWA (˝ó∏to pomaraƒczowa)

UWAGA Lampka F sygnalizuje ponadto ewentualne uszkodzenia lampki sygnalizacyjnej ¬. Ten przypadek sygnalizowany jest miganiem lampki sygnalizacyjnej F tak˝e ponad 4 sekundy. W tym przypadku lampka sygnalizacyjna ¬ mo˝e nie sygnalizowaç ewentualnych uszkodzeƒ systemów bezpieczeƒstwa. Przed rozpocz´ciem jazdy skontaktowaç si´ z ASO Fiata aby natychmiast skontrolowaç system.

ç

OBS¸UGA SAMOCHODU

Po obróceniu kluczyka w pozycj´ MAR lampka sygnalizacyjna zaÊwieci si´, ale powinna zgasnàç po kilku sekundach. Lampka sygnalizacyjna zaÊwieci si´, gdy w zbiorniku pozostanie oko∏o 10/12 litrów paliwa (w zale˝noÊci od wersji). OSTRZE˚ENIE Je˝eli lampka miga, oznacza ˝e wystàpi∏o uszkodzenie w uk∏adzie. W tym przypadku zwróciç si´ do ASO Fiata w celu sprawdzenia uk∏adu.

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

150

m

c

Y

Po obróceniu kluczyka w pozycj´ MAR lampka sygnalizacyjna zaÊwieci si´, ale powinna zgasnàç po kilku sekundach. Lampka sygnalizacyjna zaÊwieci si´, gdy jest woda w filtrze oleju nap´dowego. W niektórych wersjach na wyÊwietlaczu uka˝e si´ odpowiedni komunikat.

Po obróceniu kluczyka w pozycj´ MAR, lampka sygnalizacyjna mignie jeden raz i nast´pnie zgaÊnie. Je˝eli b´dzie si´ Êwieciç Êwiat∏em ciàg∏ym, przy kluczyku w po∏o˝eniu MAR, wskazuje na:

Âwiece ˝arowe

Po obróceniu kluczyka w pozycj´ MAR lampka sygnalizacyjna zaÊwieci si´; zgaÊnie, gdy Êwiece ˝arowe osiàgnà przewidzianà temperatur´. Uruchomiç silnik natychmiast po zgaÊni´ciu lampki. OSTRZE˚ENIE Je˝eli temperatura otoczenia jest wysoka, Êwiecenie lampki b´dzie trwa∏o tylko chwil´ i mo˝e byç niedostrzegalne.
Awaria Êwiec ˝arowych

❒ mo˝liwà awari´ (patrz „System Fiat Co-

de” w rozdziale „Deska rozdzielcza i sterowanie”).

W niektórych wersjach na wyÊwietlaczu uka˝e si´ odpowiedni komunikat.

Zwróciç si´ do ASO Fiata, aby wprowadziç do pami´ci wszystkie kluczyki.

151

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

Lampka sygnalizacyjna miga w przypadku uszkodzenia uk∏adu nagrzewania Êwiec ˝arowych. Mo˝liwie jak najszybciej zwróciç si´ do ASO Fiata.

ObecnoÊç wody w uk∏adzie zasilania, mo˝e spowodowaç powa˝ne uszkodzenie systemu wtrysku i nieregularne funkcjonowanie silnika. W przypadku zaÊwiecenia si´ lampki sygnalizacyjnej c (w niektórych wersjach jednoczeÊnie uka˝e si´ komunikat wizualny na wyÊwietlaczu), jak najszybciej zwróciç si´ do ASO Fiata aby spuÊciç wod´ z filtra paliwa. Je˝eli ta sygnalizacja wystàpi zaraz po nape∏nieniu zbiornika paliwem, mo˝liwe jest, ˝e do zbiornika paliwa przedosta∏a si´ woda: w tym przypadku wy∏àczyç natychmiast silnik i skontaktowaç si´ z ASO Fiata.

❒ mo˝liwe usi∏owanie wtargni´cia do samochodu z alarmem; w tym przypadku lampka zgaÊnie po okolo 10 sekundach

Je˝eli przy uruchomionym silniku lampka sygnalizacyjna Y miga, oznacza ˝e samochód nie jest zabezpieczony przez urzàdzenie blokujàce silnik (patrz „System Fiat Code” w rozdziale „Deska rozdzielcza i sterowanie”).

W RAZIE AWARII

LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

ÂWIECE ˚AROWE (wersje Multijet - ˝ó∏to pomaraƒczowa) AWARIA ÂWIEC ˚AROWYCH (wersje Multijet - ˝ó∏to pomaraƒczowa)

WODA W FILTRZE OLEJU NAP¢DOWEGO (wersje Multijet ˝ó∏to - pomaraƒczowa)

AWARIA SYSTEMU ZABEZPIECZENIA SAMOCHODU - FIAT CODE (˝ó∏to pomaraƒczowa)

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

W

AWARIA ÂWIATE¸ ZEWN¢TRZNYCH (˝ó∏to pomaraƒczowa)

è

SYGNALIZACJA OGÓLNA (˝ó∏to pomaraƒczowa)

Awaria czujnika deszczu (wersje z wyÊwietlaczem wielofunkcyjnym)

Lampka sygnalizacyjna zaÊwieci si´, w niektórych wersjach, gdy zostanie rozpoznane uszkodzenie jednych z nast´pujàcych Êwiate∏: – Êwiate∏ pozycyjnych; – Êwiate∏ stop; – tylnych Êwiate∏ przeciwmgielnych; – kierunkowskazów; Uszkodzeniem odnoszàcym si´ do tych ˝arówek mo˝e byç: przepalenie jednej lub kilku ˝arówek, przepalony odpowiedni bezpiecznik lub przerwa w po∏àczeniu elektrycznym. W niektórych wersjach na wyÊwietlaczu uka˝e si´ odpowiedni komunikat.

Lampka sygnalizacyjna zaÊwieci w nast´pujàcych przypadkach.
Awaria czujnika ciÊnienia oleju silnikowego

si´

Lampka sygnalizacyjna zaÊwieci si´, gdy zostanie rozpoznane uszkodzenie czujnika deszczu. Zwróciç si´ jak najszybciej do ASO Fiata. Na wyÊwietlaczu ukazuje si´ odpowiedni komunikat.
Awaria czujników parkowania (wersje z wyÊwietlaczem wielofunkcyjnym)

Lampka sygnalizacyjna zaÊwieci si´, gdy zostanie rozpoznane uszkodzenie czujnika ciÊnienia oleju silnikowego. Zwróciç si´ jak najszybciej do ASO Fiata, aby je wyeliminowaç.
Interwencja wy∏àcznika bezw∏adnoÊciowego blokujàcego zasilanie paliwem

Patrz opis dla lampki sygnalizacyjnej t.

Lampka sygnalizacyjna zaÊwieci si´, gdy wy∏àcznik bezw∏adnoÊciowy blokujàcy zasilanie paliwem interweniuje. Na wyÊwietlaczu ukazuje si´ odpowiedni komunikat.

OBS¸UGA SAMOCHODU

DANE TECHNICZNE

4

TYLNE ÂWIAT¸A PRZECIWMGIELNE (˝ó∏to pomaraƒczowa)

Lampka sygnalizacyjna zaÊwieci si´ po w∏àczeniu tylnych Êwiate∏ przeciwmgielnych.

SPIS ALFABETYCZNY

152

h

á

d

Lampka sygnalizacyjna zaÊwieci si´, gdy filtr czàstek sta∏ych jest zatkany i styl jazdy uniemo˝liwia uaktywnienie automatycznej procedury regeneracji. Aby umo˝liwiç regeneracj´ a wi´c oczyÊciç filtr, zaleca si´ kontynuowanie jazdy do momentu znikni´cia wskazania lampki sygnalizacyjnej. Na wyÊwietlaczu uka˝e si´ odpowiedni komunikat.

AWARIA HILL HOLDER (˝ó∏to pomaraƒczowa) (gdzie przewidziano)

Lampka sygnalizacyjna zaÊwieci si´ w zestawie wskaêników je˝eli klocki hamulców przednich sà zu˝yte; w tym przypadku jak najszybciej je wymieniç. W niektórych wersjach na wyÊwietlaczu uka˝e si´ odpowiedni komunikat.

Po obróceniu kluczyka w pozycj´ MAR lampka sygnalizacyjna zaÊwieci si´, ale powinna zgasnàç po kilku sekundach.
Awaria systemu ESP – ASR

Je˝eli lampka sygnalizacyjna nie zgaÊnie, lub je˝eli zaÊwieci si´ podczas jazdy razem z diodà w przycisku ASR, zwróciç si´ do ASO Fiata. W niektórych wersjach na wyÊwietlaczu uka˝e si´ odpowiedni komunikat. Uwaga Miganie lampki sygnalizacyjnej podczas jazdy oznacza interwencj´ systemu ESP .
Awaria Hill Holder

W niektórych wersjach na wyÊwietlaczu uka˝e si´ odpowiedni komunikat.

153

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

ZaÊwiecenie si´ lampki wskazuje na awari´ systemu Hill Holder. W tym przypadku zwróciç si´ do ASO Fiata.

OBS¸UGA SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

FILTR CZÑSTEK STA¸YCH ZATKANY

AWARIA SYSTEMU ESP - ASR (˝ó∏to pomaraƒczowa) (gdzie przewidziano)

ZU˚YCIE KLOCÓW HAMULCOWYCH (˝ó∏to pomaraƒczowa)

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

t

AWARIA CZUJNIKÓW PARKOWANIA (gdzie przewidziano) (˝ó∏to pomaraƒczowa)

3

ÂWIAT¸A POZYCYJNE i MIJANIA (zielona) FOLLOW ME HOME (zielona)

5

PRZEDNIE ÂWIAT¸A PRZECIWMGIELNE (zielona)

Lampka sygnalizacyjna zaÊwieci si´, gdy zostanie rozpoznane uszkodzenie czujników parkowania. W niektórych wersjach zaÊwieci si´ w alternatywnie lampka sygnalizacyjna è. W tym przypadku zwróciç si´ do ASO Fiata. W niektórych wersjach na wyÊwietlaczu uka˝e si´ odpowiedni komunikat.

Lampka sygnalizacyjna zaÊwieci si´ po w∏àczeniu przednich Êwiate∏ przeciwmgielnych.
KIERUNKOWSKAZ LEWY (zielona Êwiat∏o pulsujàce)

Âwiat∏a pozycyjne i mijania

Lampka sygnalizacyjna zaÊwieci si´, gdy w∏àczone zostanà Êwiat∏a pozycyjne lub Êwiat∏a mijania.
Follow me home

F

Lampka sygnalizacyjna zaÊwieci si´, gdy zostanie u˝yte to urzàdzenie (patrz „Follow me home” w rozdziale „Deska rozdzielcza i sterowanie”). Na wyÊwietlaczu uka˝e si´ odpowiedni komunikat.

Lampka sygnalizacyjna w zestawie wskaêników miga (strza∏ka), gdy dêwignia sterujàca Êwiat∏ami kierunkowskazów zostanie przesuni´ta w dó∏ lub razem z lampkà sygnalizacyjnà prawego kierunkowskazu, gdy zostanie naciÊniety przycisk Êwiate∏ awaryjnych.

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

154

D

1

g

Lampka sygnalizacyjna w zestawie wskaêników miga (strza∏ka), gdy dêwignia sterujàca Êwiat∏ami kierunkowskazów zostanie przesuni´ta w gór´ lub razem z lampkà sygnalizacyjnà lewego kierunkowskazu, gdy zostanie naciÊni´ty przycisk Êwiate∏ awaryjnych.
REGULATOR STA¸EJ PR¢DKOÂCI (CRUISE CONTROL) (gdzie przewidziano) (zielona)

Lampka sygnalizacyjna zaÊwieci si´ po w∏àczeniu Êwiate∏ drogowych.
SYSTEM ASR (gdzie przewidziano) (˝ó∏to pomaraƒczowa)

Po obróceniu kluczyka w pozycj´ MAR lampka sygnalizacyjna w zestawie wskaêników zaÊwieci si´, ale powinna zgasnàç po kilku sekundach. Je˝eli lampka b´dzie si´ Êwieciç, jednoczeÊnie uka˝e si´ komunikat na wyÊwietlaczu wraz z sygna∏em akustycznym, nie b´dzie efektu wspomagania i trzeba b´dzie u˝yç wi´kszej si∏y przy obracaniu kierownicà aby utrzymaç mo˝liwoÊç kierowania samochodem. Zwróciç si´ do ASO Fiata.

V

Ü

Po obróceniu kluczyka w pozycj´ MAR lampka sygnalizacyjna zaÊwieci si´, ale powinna zgasnàç po kilku sekundach. Lampka sygnalizacyjna w zestawie wskaêników zaÊwieci si´ razem z komunikatem wizualnym na wyÊwietlaczu, po obróceniu pokr´t∏a Cruise Control w pozycj´ ON. W niektórych wersjach na wyÊwietlaczu uka˝e si´ odpowiedni komunikat.

155

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

Komunikat wizualny uka˝e si´ na wyÊwietlaczu gdy zostanie w∏àczona/ wy∏àczona manualnie funkcja ASR (patrz „System ASR” w rozdziale „Deska rozdzielcza i sterowanie”).

OBS¸UGA SAMOCHODU

ZaÊwiecenie si´ lampki wraz z komunikatem na wyÊwietlaczu i sygnalizacjà akustycznà, sygnalizuje tak˝e awari´ systemu ASR. Zwróciç si´, o ile to mo˝liwe, do ASO Fiata.

W RAZIE AWARII

Po obróceniu kluczyka w pozycj´ MAR, lampka w zestawie wskaêników zaÊwieci si´ ale powinna zgasnàç po kilku sekundach. Dioda w przycisku ASR Êwieci si´ gdy system jest wy∏àczony. Lampka miga gdy ASR interweniuje, aby zawizowaç kierowcy, ˝e system przystosowuje si´ do warunków przyczepnoÊci panujàcych na drodze.

LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

KIERUNKOWSKAZ PRAWY (zielona Êwiat∏o pulsujàce)

ÂWIAT¸A DROGOWE (niebieska)

AWARIA WSPOMAGANIA KIEROWNICY (czerwona)

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

õ

OBS¸UGA OKRESOWA (gdzie przewidziano)

Œ

Lampka zaÊwieci si´ wraz z awizem o obs∏udze okresowej i b´dzie si´ Êwieciç a˝ zostanie osiàgni´ty okres obs∏ugi. Lampka zgaÊnie po wykonaniu obs∏ugi w ASO Fiata lub po przejechaniu 1000 km po okresie obs∏ugi.

AWARIA ZAWIESZE¡ SAMOPOZIOMUJÑCYCH (czerwona) (gdzie przewidziano)

EWENTUALNE OBLODZENIE DROGI (wersje z wyÊwietlaczem wielofunkcyjnym)

Obracajàc kluczyk w pozycj´ MAR lampka zaÊwieci si´, ale powinna zgasnàç po kilku sekundach. ZaÊwiecenie si´ lampki odpowiada uszkodzeniu systemu zawieszeƒ samopoziomujàcych.
AWARIA AUTOMATYCZNEJ SKRZYNI BIEGÓW/ MAKSYMALNA TEMPERATURA OLEJU W SKRZYNI BIEGÓW (czerwona) (gdzie przewidziano)

Gdy temperatura zewn´trzna równa jest lub spadnie poni˝ej 3ºC wskazanie temperatury zewn´trznej miga, aby zasygnalizowaç o ewentualnym oblodzeniu drogi. Na wyÊwietlaczu uka˝e si´ odpowiedni komunikat.
OGRANICZONY ZASI¢G (wersje z wyÊwietlaczem wielofunkcyjnym)

t

Na wyÊwietlaczu uka˝e si´ odpowiedni komunikat, aby poinformowaç u˝ytkownika, ˝e zasi´g samochodu jest poni˝ej 50 km.
PR¢DKOÂå DOPUSZCZALNA PRZEKROCZONA

OBS¸UGA SAMOCHODU

Obracajàc kluczyk w pozycj´ MAR lampka zaÊwieci si´ ale powinna zgasnàç po kilku sekundach. Lampka w zestawie wskaêników b´dzie migaç (jednoczeÊnie uka˝e si´ komunikat na wyÊwietlaczu wraz z sygnalizacjà akustycznà) gdy zostanie rozpoznane uszkodzenie skrzyni biegów. Lampka w zestawie wskaêników b´dzie si´ Êwieciç (jednoczeÊnie uka˝e si´ komunikat na wyÊwietlaczu wraz z sygnalizacjà akustycznà), aby wskazaç przekroczonà temperatur´ oleju w automatycznej skrzyni biegów.

Na wyÊwietlaczu uka˝e si´ odpowiedni komunikat, gdy samochód przekroczy wartoÊç ustawionej pr´dkoÊci dopuszczalnej (patrz „WyÊwietlacz wielofunkcyjny” w rozdziale „Deska rozdzielcza i sterowanie).

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

156

URUCHAMIANIE SILNIKA ............................................ 158 WYMIANA KO¸A ........................................................ 159 ZESTAW SZYBKIEJ NAPRAWY OPON FIX&GO automatic ...................................................... 163 WYMIANA ˚ARÓWKI .................................................. 168 WYMIANA ˚ARÓWKI ÂWIATE¸ ZEWN¢TRZNYCH.......... 170 WYMIANA ˚ARÓWKI ÂWIATE¸ WEWN¢TRZNYCH ........ 176 WYMIANA BEZPIECZNIKA............................................ 177 DO¸ADOWANIE AKUMULATORA ................................ 185 PODNOSZENIE SAMOCHODU ...................................... 186 HOLOWANIE SAMOCHODU ........................................ 186

157

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

W R A Z I E AWA R I I

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

URUCHAMIANIE SILNIKA
URUCHOMIENIE AWARYJNE

Aby uruchomiç silnik, wykonaç co nast´puje:

❒ zdjàç pokryw´ A aby dostaç si´ do poJe˝eli lampka sygnalizacyjna Y w zestawie wskaêników b´dzie si´ Êwieciç, zwróciç si´ natychmiast do ASO Fiata.
URUCHOMIENIE PRZY POMOCY DODATKOWEGO AKUMULATORA rys. 1-2

∏àczenia z biegunem dodatnim akumulatora rys. 1. obok bieguna) obu akumulatorów dodatkowym przewodem; ujemny (–) dodatkowego akumulatora z masà jak pokazano na rys. 2;

❒ po∏àczyç bieguny dodatnie (znak + ❒ po∏àczyç drugim przewodem biegun
rys. 1
F0N0075m

Je˝eli akumulator roz∏aduje si´, jest mo˝liwe uruchomienie silnika przy u˝yciu innego akumulatora, o pojemnoÊci równej lub nieco wy˝szej do roz∏adowanego. Zaleca si´ zwróciç do ASO Fiata aby sprawdziç / wymieniç akumulator.

❒ uruchomiç silnik; ❒ gdy silnik uruchomi si´, od∏àczyç przewody, w odwrotnej kolejnoÊci; Je˝eli po kilku próbach silnika nie uruchomi si´, nie próbowaç dalej ale zwróciç si´ do ASO Fiata.

rys. 2

F0N0076m

OBS¸UGA SAMOCHODU

158

UWAGA Tà procedur´ uruchamiania powinien przeprowadziç specjalista, poniewa˝ wykonana nieprawid∏owo mo˝e spowodowaç zwarcie elektryczne o du˝ej intensywnoÊci. Ponadto elektrolit w akumulatorze jest toksyczny i ˝ràcy: unikaç kontaktów ze skórà i oczami. Nie zbli˝aç si´ do akumulatora z otwartym ogniem lub zapalonym papierosem i nie powodowaç iskrzenia.

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

ZALECENIA OGÓLNE

OdnoÊnie operacji wymiany ko∏a, prawid∏owego u˝ycia podnoÊnika i zapasowego ko∏a dojazdowego wymagane jest przestrzeganie kilku zaleceƒ za∏àczonych poni˝ej.

URUCHOMIENIE SILNIKA PRZEZ PCHANIE SAMOCHODU

Absolutnie unikaç uruchomienia przez pchanie samochodu, holowanie lub zjazd z wzniesienia. Manewry te spowodujà przedostanie si´ paliwa do katalizatora i nieodwracalne jego uszkodzenie. OSTRZE˚ENIE Do chwili gdy silnik nie jest uruchomiony, wspomaganie hamulców i wspomaganie kierownicy nie sà aktywne, nale˝y wi´c u˝yç du˝o wi´kszej si∏y przy naciskaniu na peda∏ hamulca oraz przy obracaniu kierownicà.

159

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

UWAGA Zasygnalizowaç obecnoÊç stojàcego samochodu zgodnie z przepisami kodeksu drogowego: w∏àczyç Êwiat∏a awaryjne, postawiç trójkàt ostrzegawczy, itp. Pasa˝erowie powinni opuÊciç samochód, szczególnie gdy jest mocno obcià˝ony i poczekaç na wymian´ ko∏a, stojàc w bezpiecznej odleg∏oÊci nie stwarzajàc zagro˝enia dla ruchu drogowego. Zaciàgnàç hamulec r´czny.

UWAGA Naprawiç i zamontowaç wymienione ko∏o jak najszybciej. Nie smarowaç gwintów Êrub przed zamontowaniem: mogà odkr´ciç si´ samoczynnie.

W RAZIE AWARII

LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

OSTRZE˚ENIE Nie ∏àczyç bezpoÊrednio biegunów ujemnych dwóch akumulatorów: ewentualne iskry mogà spowodowaç zapalenie i wybuch gazów wydostajàcych si´ z akumulatora. Je˝eli dodatkowy akumulator zamontowany jest w innym samochodzie, nale˝y unikaç, aby mi´dzy nim a samochodem z roz∏adowanym akumulatorem, nie by∏o stykajàcych si´ cz´Êci metalowych.

WYMIANA KO¸A

UWAGA Zapasowe ko∏o dojazdowe z wyposa˝enia jest specyficzne dla tego samochodu: nie adaptowaç w samochodzie kó∏ z innych modeli, nie u˝ywaç zapasowego ko∏a dojazdowego z innych modeli w tym samochodzie. Âruby mocujàce ko∏o sà specyficzne dla tego samochodu: nie adaptowaç i nie u˝ywaç Êrub mocujàcych ko∏o z innych modeli.

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

UWAGA PodnoÊnik s∏u˝y tylko do wymiany kó∏ w samochodzie w które zosta∏ wyposa˝ony lub w samochodzie tego samego modelu. Absolutnie zabrania si´ stosowaç podnoÊnika jak na przyk∏ad do podnoszenia samochodów innych modeli. W ˝adnym wypadku, nie u˝ywaç do napraw pod samochodem. Nieprawid∏owe ustawienie podnoÊnika mo˝e spowodowaç opadni´cie podnoszonego samochodu. Nie u˝ywaç podnoÊnika do podnoszenia obcià˝eƒ wi´kszych ni˝ dopuszczalne, podane na tabliczce znamionowej podnoÊnika.

Nale˝y pami´taç, ˝e:

❒ masa podnoÊnika wynosi 4,5 kg. ❒ podnoÊnik nie wymaga ˝adnej regulacji; ❒ podnoÊnika nie wolno naprawiaç: w przypadku uszkodzenia podnoÊnika musi byç wymieniony na nowy, oryginalny; do obracania Êrubà podnoÊnika, w miejsce korbki podnoÊnika.

❒ nie u˝ywaç ˝adnych innych narz´dzi

rys. 3 Procedura wymiany ko∏a jest nast´pujàca:

F0N0193m

❒ zatrzymaç samochód tak, aby wymia-

na ko∏a w nie powodowa∏a zak∏óceƒ w ruchu na drodze i mo˝na jà by∏o wykonaç bezpiecznie. Teren powinien byç mo˝liwie p∏aski i twardy;

❒ wy∏àczyç silnik i zaciàgnàç hamulec r´czny; UWAGA Nieprawid∏owo zamontowany ko∏pak ko∏a mo˝e odpaÊç podczas jazdy samochodu. Nie próbowaç naprawiaç zaworu opony. Nie umieszczaç ˝adnych przedmiotów mi´dzy obr´czà a oponà. Okresowo sprawdzaç ciÊnienie w oponach i w dojazdowym kole zapasowym, które powinno byç zgodne z wartoÊciami podanymi w rozdziale „Dane techniczne”. ❒ w∏àczyç pierwszy lub wsteczny bieg; ❒ ubraç kurtk´ odblaskowà (zgodnie z przepisami) przed opuszczeniem samochodu;

OBS¸UGA SAMOCHODU

❒ zasygnalizowaç obecnoÊç zatrzymanego

DANE TECHNICZNE

samochodu zgodnie z przepisami kodeksu drogowego kraju, w którym si´ podró˝uje (np. przez w∏àczenie Êwiate∏ awaryjnych, trójkàtem ostrzegawczym, itp);

❒ wyjàç przed∏u˝acz i klucz ze schowka

160

z narz´dziami znajdujàcego si´ pod siedzeniem po stronie pasa˝era (patrz „Schowek pod siedzeniem przednim po stronie pasa˝era w rozdziale „Deska rozdzielcza i sterowanie”);

SPIS ALFABETYCZNY

❒ Dla wersji kabinowych, w strefie tylnej

prawej samochodu rys. 5 dzia∏aç na Êrub´ manewrowà urzàdzenia wyciàgania ko∏a, u˝ywajàc klucza na wyposa˝eniu; ry ∏adunkowej o 180o i wyjàç korek z otworu A-rys. 6, aby w∏o˝yç przed∏u˝acz B-rys. 6 i klucz manewrowy C-rys. 7; – w∏o˝yç przed∏u˝acz B-rys. 6 w otwór; – w∏o˝yç klucz dla wymontowania ko∏a C-rys. 7 i obróciç w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby umo˝liwiç opuszczenie ko∏a zapasowego;

❒ Dla furgonów otworzyç drzwi tylne komo-

rys. 4

F0N0194m

rys. 6

F0N0163m

wysunàç ko∏o poza samochód rys. 7a ko∏o od wspornika E.

❒ odkr´ciç uchwyt wysuwania D i od∏àczyç
rys. 5
F0N0186m

rys. 7

F0N0164m

❒ w wersjach wyposa˝onych w obr´cze ze stopu wyjàç os∏on´ piasty ko∏a mocowanà na wcisk; ❒ poluzowaç o oko∏o jeden obrót Êruby
mocujàce ko∏a, które nale˝y wymieniç; wo podnoÊnik;

❒ obróciç pokr´t∏em, aby roz∏o˝yç cz´Êcio❒ umieÊciç podnoÊnik w pobli˝u wspornika podnoszenia, jak najbli˝ej ko∏a, które ma byç wymienione w punktach po-

❒ ostrzec ewentualne osoby, ˝e samochód

161

SPIS ALFABETYCZNY

b´dzie podnoszony; aby odsun´li na bezpiecznà odleg∏oÊç od samochodu do momentu, a˝ zostanie ponownie opuszczony. PodnieÊç samochód.

DANE TECHNICZNE

kazanych na rys. 3. W wersjach z krótkim rozstawem osi z ruchomym stopniem, podnoÊnik musi byç umieszczony w punkcie podnoszenia pokazanym na rys. 4 skierowany (45º) tak, aby nie styka∏ si´ ze stopniem ruchomym.

OBS¸UGA SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

❒ u˝yç klucza do wymontowania ko∏a C, aby

LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

Po podniesieniu samochodu:

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

rys. 7a

F0N0165m

rys. 8

F0N0167m

rys. 9

F0N0168m

❒ zamontowaç ko∏o zapasowe, wk∏adajàc

w otwory G-rys. 9 odpowiednie sworznie H. Podczas monta˝u ko∏a zapasowego sprawdziç, czy powierzchnie przylegania sà czyste i pozbawione zanieczyszczeƒ, które mog∏yby spowodowaç odkr´cenie Êrub mocujàcych;

❒ wkr´ciç 5 Êrub mocujàcych;
rys. 7b
F0N0166m

❒ dzia∏aç na klucz wymontowania ko∏a, aby
opuÊciç samochód i wyjàc podnoÊnik; na przemian z jednej Êruby do drugiej po przekàtnej, zgodnie ze schematem pokazanym na rys. 9.

OBS¸UGA SAMOCHODU

DANE TECHNICZNE

Tak˝e elementy ruchome podnoÊnika (Êruby i przeguby) mogà spowodowaç obra˝enia; unikaç kontaktu z nimi. OczyÊciç dok∏adnie w przypadku zabrudzenia smarem.

❒ dokr´ciç do oporu Êruby, przechodzàc

UWAGA Zarówno dla wersji furgon rys. 9a jak i kabinowej rys. 9b, po zakoƒczeniu manewru podniesienia/zablokowania ko∏a zapasowego, wyjàc klucz zwracajàc uwag´, by nie obróciç go w kierunku przeciwnym, próbujàc u∏atwiç jego wyj´cie, aby uniknàç wysuni´cia urzàdzenia od∏àczania.
Dla samochodów wyposa˝onych w obr´cze ze stopu aluminium, nale˝y: pobraç specjalnie przygotowany zestaw z torby z narz´dziami; zamontowaç na kole z odlewu specjalnà piast´ A – rys. 9c, dokr´cajàc Êrubami B – rys. 9c z wyposa˝enia u˝ywajàc klucza C – rys. 7;

❒ odkr´ciç ca∏kowicie kluczem F-rys. 8
Êruby i wyjàç ko∏o;

Po zakoƒczeniu operacji:

❒ umieÊciç ko∏o zapasowe we wsporniku
E-rys. 7 i wkr´ciç uchwyt D-rys. 7;

SPIS ALFABETYCZNY

❒ w∏o˝yç klucz do wymontowania ko∏a C-

162

rys. 5 w przed∏u˝acz B-rys. 4 i obracaç w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby umo˝liwiç podniesienia ko∏a zapasowego.

Zestaw szybkiej naprawy opon Fix&go automatic sk∏ada si´ z: rys. 9a
F0N0224m

rys. 9c

F0N0251m

❒ butli A zawierajàcej p∏ynny uszczelniacz
wyposa˝onej w:

❒ przewód do nape∏niania B; ❒ naklejk´ samoprzylepnà C z napisem
„max 80 km/h”, którà nale˝y nakleiç w miejscu dobrze widocznym dla kierowcy (na desce rozdzielczej) po naprawie opony;

rys. 9b

F0N0223m

rys. 9d

F0N0252m

korzystywany przy prawid∏owym u˝yciu zestawu szybkiej naprawy i nast´pnie do przekazania osobie, ˝e opona by∏a naprawiana zestawem naprawy opon; metrem i z∏àczkami; ró˝nych.

❒ umieÊciç schowek z narz´dziami w gnieêdzie pod siedzeniem po stronie pasa˝era.

163

SPIS ALFABETYCZNY

❒ wyjàç przed∏u˝acz B-rys. 4 i w∏o˝yç do klucza wymontowania C-rys. 5, umieszczajàc je w schowku z narz´dziami;

DANE TECHNICZNE

❒ sprawdziç prawid∏owe umieszczenie ko∏a w odpowiednim gnieêdzie pod pod∏ogà (system podnoszenia wyposa˝ony jest w sprz´g∏o dla ograniczenia koƒca skoku, przy ewentualnym nieprawid∏owym po∏o˝eniu zapewniajàc bezpieczeƒstwo)

❒ spr´˝ark´ D-rys. 10 kompletnà z mano❒ adaptery dla pompowania elementów

OBS¸UGA SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

❒ folder informacyjny (patrz rys. 11), wy-

LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

ZESTAW SZYBKIEJ NAPRAWY OPON FIX&GO AUTOMATIC

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

W przypadku przebicia opony, spowodowanego cia∏ami obcymi, mo˝na jà naprawiç, je˝eli Êrednica przebicia na bie˝niku lub powierzchni toczenia wynosi maksymalnie do 4 mm.

NALE˚Y WIEDZIEå, ˚E:

P∏ynny uszczelniacz zestawu szybkiej naprawy jest skuteczny przy temperaturach zewn´trznych od –20ºC do +50ºC. P∏ynny uszczelniacz posiada odpowiednià trwa∏oÊç.

rys. 10

F0N0177m

UWAGA Nie jest mo˝liwa naprawa na bokach opony. Nie stosowaç zestawu szybkiej naprawy opon, je˝eli opona zosta∏a uszkodzona, w wyniku jazdy bez powietrza.

UWAGA Nie w∏àczaç spr´˝arki d∏u˝ej ni˝ na 20 minut. Niebezpieczeƒstwo przegrzania. Zestaw szybkiej naprawy opon nie jest odpowiedni dla ostatecznej naprawy, dlatego opona naprawiona powinna byç u˝yta tylko tymczasowo.

rys. 11

F0N0178m

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

UWAGA Przekazaç informacj´ osobie, która b´dzie naprawia∏a opon´, ˝e by∏a naprawiana zestawem szybkiej naprawy opon.

UWAGA W przypadku uszkodzenia obr´czy ko∏a (deformacje kraw´dzi powodujàce uchodzenie powietrza) nie jest mo˝liwa jej naprawa. Nie wyjmowaç obcych cia∏ (Êrub lub nitów), które znajdujà si´ w oponie.

W przypadku zablokowania spr´˝arki w wyniku nadmiernej temperatury, zaczekaç kilka minut aby umo˝liwiç jej och∏odzenie , nacisnàç przycisk RESET umieszczony z boku spr´˝arki, nast´pnie w∏àczyç ponownie spr´˝ark´.

OBS¸UGA SAMOCHODU

164

165

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

UWAGA Butla zawiera glikol etylenowy. Zawiera on mleczko kauczukowe: mo˝e powodowaç reakcje alergiczne. Szkodliwy przy przedostaniu si´ do uk∏adu pokarmowego. Dra˝niàcy oczy. Mo˝e powodowaç uczulenia przy wdychaniu i kontakcie. Unikaç kontaktu z oczami, skórà i ubraniem. W przypadku kontaktu natychmiast przemyç te miejsca du˝à iloÊcià wody. W przypadku przedostania si´ do uk∏adu pokarmowego, nie powodowaç wymiotów, wyp∏ukaç usta i wypiç du˝o wody, natychmiast skonsultowaç si´ z lekarzem. Przechowywaç w miejscu niedost´pnym dla dzieci. Produkt nie mo˝e byç u˝ywany przez astmatyków. Nie wdychaç par podczas wciskania uszczelniacza do opony. Je˝eli wystàpià reakcje alergiczne skonsultowaç si´ natychmiast z lekarzem. Przechowywaç butl´ w odpowiednim miejscu, z dala od êróde∏ ciep∏a. P∏ynny uszczelniacz posiada okres trwa∏oÊci.

rys. 12 PROCEDURA POMPOWANIA

F0N0179m

turek zaworu opony, wyjàç przewód elastyczny do nape∏niania A-rys. 12 i na∏o˝yç nasadk´ B na zawór opony;

OBS¸UGA SAMOCHODU

❒ Zaciàgnàç hamulec r´czny. Odkr´ciç kap-

W RAZIE AWARII

UWAGA Na∏o˝yç r´kawice ochronne dostarczane w wyposa˝eniu zestawu szybkiej naprawy opon.

LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

Wymieniaç butl´ zawierajàcà p∏ynny uszczelniacz po up∏yni´ciu terminu trwa∏oÊci. Nie wyrzucaç butli i nie wylewaç p∏ynnego uszczelniacza do Êrodowiska. Utylizowaç zgodnie z normami mi´dzynarodowymi i lokalnymi.

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

Aby uzyskaç odczyt bardziej precyzyjny zaleca si´, sprawdziç wartoÊç ciÊnienia w oponie na manometrze F-rys. 13 przy wy∏àczonej spr´˝arce;

❒ je˝eli w ciàgu 5 minut nie uzyska si´ ci-

rys. 13

F0N0180m

Ênienia przynajmniej 3 bary, od∏àczyç spr´˝ark´ od zaworu i gniazdka pràdowego, a nast´pnie, przesunàç samochód do przodu o oko∏o 10 metrów, aby p∏ynny uszczelniacz rozprowadzi∏ si´ wewnàtrz opony i powtórzyç operacj´ pompowania. gu 10 minut od w∏àczenia spr´˝arki nie osiàgnie si´ ciÊnienia przynajmniej 3 bary, nie próbowaç jechaç poniewa˝ opona jest zbyt uszkodzona i zestaw szybkiej naprawy opon nie jest w stanie zagwarantowaç prawid∏owej szczelnoÊci, zwróciç si´ do ASO Fiata. do wartoÊci ciÊnienia 4 bar, ruszyç natychmiast;

UWAGA Nakleiç naklejk´ samoprzylepnà w miejscu dobrze widocznym dla kierowcy, aby zasygnalizowaç, ˝e opona zosta∏a naprawiona przy u˝yciu zestawu szybkiej naprawy opon. Jechaç ostro˝nie, szczególnie na zakr´tach. Nie przekraczaç pr´dkoÊci 80 km/h. Nie przyspieszaç gwa∏townie i nie hamowaç ostro. ❒ po oko∏o 10 minutach jazdy zatrzymaç

❒ je˝eli tak˝e w tym przypadku, w cià-

si´ i ponownie sprawdziç ciÊnienie w oponie, nie zapomnieç zaciàgnàç hamulca r´cznego;

rys. 14

F0N0182m

❒ je˝eli opona zostanie napompowana

❒ upewniç si´, czy wy∏àcznik D-rys. 13

spr´˝arki znajduje si´ w pozycji 0 (wy∏àczony), uruchomiç silnik, w∏o˝yç wtyczk´ E-rys. 14 w gniazdo pràdowe znajdujàce si´ najbli˝ej i uruchomiç spr´˝ark´ ustawiajàc wy∏àcznik D-rys. 13 w pozycji I (w∏àczony), napompowaç opon´ do wartoÊci ciÊnienia 4 bary

UWAGA Je˝eli ciÊnienie spadnie poni˝ej 3 bar nie kontynuowaç jazdy; zestaw szybkiej naprawy opon Fix&Go automatic nie jest w stanie zagwarantowaç prawid∏owej szczelnoÊci, poniewa˝ opona jest zbyt uszkodzona. Zwróciç si´ do ASO Fiata.

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

166

nosi przynajmniej 3 bary, przywróciç prawid∏owe ciÊnienie podane w rozdziale „Dane techniczne” - „CiÊnienie pompowania„(przy silniku uruchomionym i zaciàgni´tym hamulcu r´cznym) i nast´pnie kontynuowaç jazd´; najbli˝szej ASO Fiata.

❒ jechaç zawsze bardzo ostro˝nie, do jak
rys. 15
F0N0181m

rys. 17 PROCEDURA WYMIANY BUTLI

F0N0184m

chu wskazówek zegara butl´ do wymiany i wyjàç jà;

167

SPIS ALFABETYCZNY

UWAGA W przypadku u˝ycia opon innych od oryginalnych zastosowanych w samochodzie, naprawa ich zestawem szybkiej naprawy opon mo˝e byç niemo˝liwa. W przypadku wymiany opon zaleca si´ stosowaç tylko te, które zaaprobowa∏ konstruktor. Przed wymianà opon skonsultowaç si´ z ASO Fiata.

z odpowiednim gniazdem.

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

UWAGA W razie koniecznoÊci spuszczenia powietrza z opony, pod∏àczyç nasadk´ C z zaworem opony i nacisnàç specjalny ˝ó∏ty przycisk znajdujàcy si´ w Êrodku wy∏àcznika spr´˝arki.

❒ umieÊciç nowà butl´ i obróciç w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara;

❒ umieÊciç z∏àczk´ A i po∏àczyç przewód B

W RAZIE AWARII

UWAGA Bezwzgl´dnie poinformowaç, ˝e opona zosta∏a naprawiona przy u˝yciu zestawu szybkiej naprawy opon. Przekazaç sk∏adany folder osobie, która b´dzie naprawia∏a opon´ uszczelnionà zestawem szybkiej naprawy opon.

TYLKO DO KONTROLI I PRZYWRACANIA CIÂNIENIA

Spr´˝arka mo˝e byç u˝ywana tak˝e do uzupe∏niania ciÊnienia w oponach. Roz∏àczyç z∏àczk´ C i po∏àczyç jà bezpoÊrednio z zaworem opony rys. 15; w ten sposób butla nie b´dzie po∏àczona ze spr´˝arkà i nie zostanie wtryÊni´ty p∏ynny uszczelniacz.

Aby wymieniç butl´, procedura jest nast´pujàca:

❒ od∏àczyç z∏àcze A-rys. 17; ❒ obróciç w kierunku przeciwnym do ru-

LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

❒ je˝eli natomiast zmierzone ciÊnienie wy-

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

WYMIANA ˚ARÓWKI
UWAGI OGÓLNE

❒ Gdy ˝arówka nie Êwieci si´, przed jej wymianà, sprawdziç czy odpowiedni bezpiecznik nie jest przepalony; rozmieszczenie bezpieczników podane jest w rozdziale „Wymiana bezpieczników”; odpowiednie styki nie sà skorodowane; na nowe tego samego typu i mocy;

UWAGA Zmiany lub naprawy instalacji elektrycznej (centralki elektroniczne) wykonane niew∏aÊciwie, bez uwzgl´dnienia charakterystyk technicznych instalacji, mogà spowodowaç niew∏aÊciwe funkcjonowanie i zagroziç po˝arem. UWAGA ˚arówki halogenowe zawierajà wewnàtrz spr´˝ony gaz, w przypadku p´kni´cia mo˝liwy jest rozprysk kawa∏ków szk∏a.
OSTRZE˚ENIE Na powierzchni wewn´trznej reflektora mo˝e wystàpiç lekkie zaparowanie: nie oznacza to uszkodzenia, ale w rzeczywistoÊci jest zjawiskiem naturalnym spowodowanym niskà temperaturà i wysokà wilgotnoÊcià powietrza; znika zaraz po zapaleniu reflektorów. ObecnoÊç kropel wewnàtrz reflektora oznacza przenikanie wody do jego wn´trza; zwróciç si´ do ASO Fiata.
TYPY ˚ARÓWEK

❒ przed wymianà ˝arówki sprawdziç, czy ❒ przepalone ˝arówki nale˝y wymieniaç ❒ po wymianie ˝arówki reflektorów przednich, ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa sprawdziç zawsze ustawienie Êwiate∏ reflektorów;

rys. 18

F0N0078m

OBS¸UGA SAMOCHODU

SPIS ALFABETYCZNY

˚arówk´ halogenowà nale˝y trzymaç wy∏àcznie za cz´Êç metalowà. Je˝eli baƒka szklana ˝arówki zostanie dotkni´ta r´kà, spowoduje to zmniejszenie intensywnoÊci Êwiat∏a oraz mo˝e zmniejszyç jej ˝ywotnoÊç. W przypadku niezamierzonego dotkni´cia, przetrzeç baƒk´ szklanà ˝arówki szmatkà zwil˝onà alkoholem i pozostawiç do wyschni´cia.

B

˚arówki ze z∏àczem bagnetowym; aby wyjàç ˝arówk´ z odpowiedniej oprawy, nale˝y jà lekko wcisnàç i obróciç w lewo. ˚arówki cylindryczne; aby wyjàç, uwolniç z odpowiednich kontaktów.

DANE TECHNICZNE

C

W samochodzie zainstalowane sà ró˝ne typy ˝arówek; A ˚arówki w ca∏oÊci szklane; mocowane sà na wcisk. Aby wyjàç ˝arówk´, nale˝y jà pociàgnàç.

D -E ˚arówki halogenowe; aby wymieniç, nale˝y wyjàç jà po od∏àczeniu spr´˝yny mocujàcej od odpowiedniego gniazda.

168

Âwiat∏a drogowe Âwiat∏a mijania Âwiat∏a pozycyjne przednie Przednie Êwiat∏a przeciwmgielne (gdzie przewidziano) Kierunkowskazy przednie Kierunkowskazy boczne Kierunkowskazy tylne Âwiat∏a pozycyjne boczne Âwiat∏a pozycyjne tylne Âwiat∏a stop 3 Êwiat∏o stop (dodatkowe Êwiat∏o zatrzymania) Âwiat∏a cofania Tylne Êwiat∏a przeciwmgielne Tylne Êwiat∏a przeciwmgielne (furgon Heavy) OÊwietlenie tablicy rejestracyjnej

D D A – B A B A B B B – – – A C C

H1 H7 W5W H1 PY21W W16WF(*)/WY5W(▼) PY21W W5W P21/5W P21/5W W5W P21W P21W P21W C5W 12V10W 12V10W

55W 55W 5W 55W 21W 16W(*)/5W(▼) 21W 5W 5W 5W 5W 21W 21W 21W 5W 10W 10W

Przednia lampa sufitowa z kloszem przechylnym
Tylna lampa sufitowa (*) wersje XL i rekreacyjne (▼) wszystkie inne wersje

169

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

˚arówka

Odn. na rysunku

Typ

Moc

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

WYMIANA ˚ARÓWKI ÂWIATE¸ ZEWN¢TRZNYCH
OdnoÊnie typu ˝arówek i jej mocy patrz rozdzia∏ poprzedni „Wymiana ˝arówki”.
ZESPÓ¸ OPTYCZNY PRZEDNI rys. 19

W zespole optycznym przednim znajdujà si´ ˝arówki Êwiate∏ pozycyjnych, Êwiate∏ mijania, Êwiate∏ drogowych i kierunkowskazów. Rozmieszczenie ˝arówek w zespole optycznym jest nast´pujàce: A kierunkowskazy B Êwiat∏a pozycyjne/Êwiat∏a mijania (dwuw∏óknowa); C Êwiat∏a drogowe

rys. 19

F0N0079m

rys. 21 ÂWIAT¸A POZYCYJNE rys. 21

F0N0082m

Aby wymieniç ˝arówk´, wykonaç nast´pujàce operacje:

❒ wymontowaç pokryw´ zabezpieczajàcà
B-rys. 20 obracajàc w lewo;

❒ wyjàç opraw´ ˝arówki A montowanà
na wcisk; wyjàç ˝arówk´ B i wymieniç;
rys. 20
F0N0080m

❒ w∏o˝yç opraw´ ˝arówki A na wcisk; ❒ zamontowaç pokryw´ zabezpieczajàcà
B-rys. 20 obracajàc jà w prawo i sprawdziç prawid∏owe zablokowanie.

OBS¸UGA SAMOCHODU

Aby wymieniç ˝arówk´ Êwiate∏ drogowych wyjàç korek A-rys. 20. Aby wymieniç ˝arówk´ Êwiate∏ pozycyjnych/ mijania wyjàç korek B-rys. 20. Aby wymieniç ˝arówk´ kierunkowskazu wyjàç opraw´ ˝arówki C-rys. 20. Po wymianie, zamocowaç poprawnie pokrywy sprawdzajàc poprawne zablokowanie.

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

170

rys. 22 ÂWIAT¸A DROGOWE

F0N0083m

rys. 23 KIERUNKOWSKAZ

F0N0081m

rys. 24 ÂWIAT¸A MIJANIA

F0N0084m

Aby wymieniç ˝arówk´, wykonaç nast´pujàce operacje:

Aby wymieniç ˝arówk´, wykonaç nast´pujàce operacje:

Aby wymieniç ˝arówk´, wykonaç nast´pujàce operacje:

❒ wymontowaç pokryw´ zabezpieczajàcà
A-rys. 20 obracajàc jà w lewo;

❒ obróciç w lewo opraw´ ˝arówki A-rys. 23 i wyjàç jà; racajàc w lewo;

❒ wyjàç pokryw´ zabezpieczajàcà B-rys. 20 obracajàc jà w lewo;

❒ odczepiç spr´˝yn´ mocujàcà êarówk´
B-rys. 22;

❒ wymieniç ˝arówk´; ❒ w∏o˝yç opraw´ z ˝arówkà, obróciç jà
w prawo sprawdzajàc prawid∏owe zablokowanie.

❒ odczepiç spr´˝yn´ mocujàcà êarówk´
B-rys. 24;

❒ zamontowaç nowà ˝arówk´, wk∏adajàc
wyst´p metalowy w oprawie ˝arówki w wyci´cie w lustrze reflektora, nast´pnie zaczepiç spr´˝yn´ mocujàcà lamp´ B i po∏àczyç konektor elektryczny A;

❒ zamontowaç nowà ˝arówk´, wk∏adajàc
wyst´p metalowy w oprawie ˝arówki w wyci´cie w lustrze reflektora, nast´pnie zaczepiç spr´˝yn´ mocujàcà lamp´ B i po∏àczyç konektor elektryczny A; obracajàc jà w prawo sprawdzajàc prawid∏owe zablokowanie.

❒ zamontowaç pokryw´ zabezpieczajàcà
A-rys. 20 obracajàc jà w prawo sprawdzajàc prawid∏owe zablokowanie.

❒ zamontowaç pokryw´ zabezpieczajàcà

171

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

❒ wyjàç êarówk´ C-rys. 22 i wymieniç jà;

❒ wyjàç êarówk´ C-rys. 24 i wymieniç jà;

W RAZIE AWARII

❒ roz∏àczyç konektor elektryczny A-rys. 22;

❒ wyjàç ˝arówk´ wciskajàc jà lekko i ob-

❒ roz∏àczyç konektor elektryczny A-rys. 24;

LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

rys. 25 Boczne rys. 25-26

F0N0169m

rys. 26

F0N0170m

rys. 27

F0N0085m

❒ za pomocà Êrubokr´ta z wyposa˝enia
odkr´ciç Êruby i wyjàç zespó∏ oprawy ˝arówki uwalniajàc jà z zaczepów; B obracajàc jà w lewo.

Aby wymieniç ˝arówk´, wykonaç nast´pujàce operacje:

PRZEDNIE ÂWIAT¸A PRZECIWMGIELNE (gdzie przewidziano)

❒ przesunàç r´cznie lusterko aby uzyskaç

❒ wykr´ciç za baƒk´ i wymieniç êarówk´

dost´p do dwóch Êrub mocujàcych A;

Aby wymieniç ˝arówk´ przednich Êwiate∏ przeciwmgielnych A-rys. 27 wykonaç nast´pujàce operacje:

❒ obróciç kierownic´ ca∏kowicie w lewo; ❒ otworzyç pokryw´ w os∏onie gniazda
ko∏a przedniego odkr´cajàc Êrub´ samogwintujàcà;

OBS¸UGA SAMOCHODU

❒ wyjàç korek bagnetowy; ❒ roz∏àczyç konektor; ❒ od∏àczyç spr´˝yn´ blokujàcà ˝arówk´; ❒ wyjàç ˝arówk´ i wymieniç jà; ❒ zamontowaç nowà ˝arówk´, wk∏adajàc
wyst´p cz´Êci metalowej ˝arówki w rowek znajdujàcy si´ w reflektorze, a nast´pnie zamocowaç spr´˝yn´ blokujàcà ˝arówk´ i po∏àczyç konektor elektryczny;

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

❒ zamontowaç korek bagnetowy.

172

rys. 28 ZESPÓ¸ OPTYCZNY TYLNY rys. 28-29-30

F0N0086m

rys. 29

F0N0087m

rys. 30

F0N0088m

Aby wymieniç ˝arówk´, wykonaç nast´pujàce operacje:

❒ wyjàç ˝arówk´ do wymiany D, E, F, G,

A Êwiat∏a stop/pozycyjne B kierunkowskazy C Êwiat∏a cofania D tylne Êwiat∏a przeciwmgielne (w wersji Furgon Heavy te Êwiat∏a zintegrowane sà w zderzaku (patrz „Tylne Êwiat∏a przeciwmgielne Furgon Heavy”).

❒ roz∏àczyç konektor elektryczny Êrodkowy B, nast´pnie wysunàç zespó∏ klosza w stron´ zewn´trznà;

❒ zamontowaç opraw´ ˝arówek i wkr´ciç Êruby C;

znajdujàcego si´ na wyposa˝eniu C i wyjàç opraw´ ˝arówek;

wiç prawid∏owo zespó∏ w stosunku do nadwozia samochodu, nast´pnie wkr´ciç Êruby mocujàce A.

173

SPIS ALFABETYCZNY

❒ odkr´ciç Êruby za pomocà Êrubokr´ta

❒ po∏àczyç konektor elektryczny B, usta-

DANE TECHNICZNE

Rozmieszczenie ˝arówek w zespole optycznym jest nast´pujàce:

❒ otworzyç drzwi skrzyd∏owe tylne, na-

st´pnie odkr´ciç dwie Êruby mocujàce A;

wciskajàc jà lekko i obracajàc w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (blokada „bagnetowa”), nast´pnie wymieniç jà;

OBS¸UGA SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

rys. 30a

F0N0239m

rys. 30b

F0N0241m

rys. 30c

F0N0242m

W wersji autocarro i kabinowej:

❒ odkr´ciç cztery Êruby H-rys. 30a i wymieniç ˝arówki: I: ˝arówka tylnego Êwiat∏a przeciwmgielnego (strona lewa); ˝arówka Êwiat∏a cofania (strona prawa) L ˝arówka Êwiat∏a pozycyjnego M ˝arówka Êwiat∏a stopu N ˝arówka Êwiat∏a kierunkowskazu

TYLNE ÂWIAT¸A PRZECIWMGIELNE (FURGON HEAVY)

Aby wymieniç ˝arówk´ wykonaç nast´pujàce operacje:

❒ ustawiç si´ po stronie tylnej zderzaka
bocznego;

❒ odkr´ciç mocowanie dolne A pomi´dzy
zderzakiem Êrodkowym i bocznym rys. 30b; ciç mocowanie górne B-rys. 30b;

OBS¸UGA SAMOCHODU

❒ po wymontowaniu lampy tylnej odkr´❒ odkr´ciç dwa mocowania C od strony
drzwi skrzyd∏owych tylnych dost´pne po lekkim otwarciu drzwi rys. 30c;

rys. 30d

F0N0243m

❒ wyjàç zespó∏ oprawy ˝arówki; ❒ obróciç opraw´ ˝arówki E w lewo (1/8

DANE TECHNICZNE

❒ odkr´ciç trzy mocowania D od strony

boku, dost´pne po wyj´ciu nak∏adki bocznej rys. 30c. Aby wymontowaç nak∏adk´ odkr´ciç trzy Êruby samogwintujàce dolne i od∏aczyç ostro˝nie zaczepy, tak aby uniknàc ich p´kni´cia. W przypadku p´kni´cia jednego lub wi´cej zaczepów konieczna jest ich wymiana.

obrotu) wyjàç ˝arówk´ mocowanà bagnetowo, wciskajàc ja lekko i obracajàc w lewo, nast´pnie wymieniç jà rys. 30d.

SPIS ALFABETYCZNY

174

rys 31

F0N0141m

rys 33 LAMPA OÂWIETLENIA TABLICY REJESTRACYJNEJ rys. 33

F0N0089m

rys. 33a ÂWIAT¸A POZYCYJNE BOCZNE (gdzie przewidziano)

F0N0244m

Aby wymieniç ˝arówk´, wykonaç nast´pujàce operacje:

Aby wymieniç ˝arówk´, wykonaç nast´pujàce operacje:
❒ dla furgonu extra – d∏ugiego:

❒ dzia∏aç w punkcie pokazany strza∏kà
i wyjàç zespó∏ klosza A;

❒ wymieniç ˝arówk´ po od∏àczeniu jej
rys. 32 3 ÂWIAT¸O STOP rys.31 - 32
F0N0142m

– odkr´ciç dwie Êruby mocujàce C-rys. 33a i wyjàç lamp´

❒ zamontowaç zespó∏ klosza lampy mocowany na wcisk.

❒ odkr´ciç dwie Êruby mocujàce A-rys. 31; ❒ wyjàç zespó∏ klosza; ❒ dzia∏ajàc w sposób przeciwny na zacze❒ wyjàç ˝arówk´ zamontowanà na wcisk
i wymieniç jà. py B-rys. 32 wyjàç opraw´ ˝arówek;

– wyjàç opraw´ ˝arówki umieszczonà
po stronie tylnej lampy obracajàc jà o 1/4 obrotu.

– wyjàç ˝arówk´ mocowanà na wcisk i wymieniç.

175

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

Aby wymieniç ˝arówk´, wykonaç nast´pujàce operacje:

– wyjàç ˝arówk´ mocowanà na wcisk i wymieniç.

❒ dla wersji kabinowych skrzyniowych:

OBS¸UGA SAMOCHODU

od bocznych styków, sprawdzajàc, czy nowa ˝arówka zosta∏a prawid∏owo zamocowana pomi´dzy tymi stykami;

– wyjàç opraw´ ˝arówki D umieszczonà
po stronie tylnej lampy obracajàc jà o 1/4 obrotu.

W RAZIE AWARII

LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

WYMIANA ˚ARÓWKI WEWN¢TRZNEJ
OdnoÊnie odpowiedniego typu ˝arówki i jej mocy patrz rozdzia∏ „Wymiana ˝arówki”.
PRZEDNIA LAMPA SUFITOWA

Aby wymieniç ˝arówk´, wykonaç nast´pujàce operacje:

rys. 34

F0N0090m

rys. 36

F0N0092m

❒ nacisnàç w punktach pokazanych strza∏kami wyjàç lamp´ A-rys. 34; B-rys. 35;

❒ otworzyç pokryw´ zabezpieczajàcà ❒ wymieniç ˝arówk´ C-rys. 35 po od∏àczeniu jej od bocznych styków, sprawdzajàc, czy nowa ˝arówka zosta∏a prawid∏owo zamocowana pomi´dzy tymi stykami;
F0N0091m

❒ zamknàç pokryw´ B-rys. 35 i zamonto- rys. 35
waç lamp´ A-rys. 34 w odpowiednim gnieêdzie sprawdzajàc jej zablokowanie.
TYLNA LAMPA SUFITOWA

rys. 37

F0N0093m

OBS¸UGA SAMOCHODU

❒ wymieniç ˝arówk´ F-rys. 37 po od∏à-

Aby wymieniç ˝arówk´, wykonaç nast´pujàce operacje:

DANE TECHNICZNE

❒ nacisnàç w punktach pokazanych strza∏kami wyjàç lamp´ D-rys. 36; E-rys. 37;

czeniu jej od bocznych styków, sprawdzajàc, czy nowa ˝arówka zosta∏a prawid∏owo zamocowana pomi´dzy tymi stykami;

❒ otworzyç pokryw´ zabezpieczajàcà

❒ zamknàç pokryw´ E-rys. 37 i zamonto-

SPIS ALFABETYCZNY

waç lamp´ D-rys. 36 w odpowiednim gnieêdzie sprawdzajàc jej zablokowanie.

176

OPIS OGÓLNY

Bezpieczniki zabezpieczajà instalacj´ elektrycznà, interweniujàc w przypadku awarii lub nieprawid∏owego dzia∏ania instalacji. Je˝eli urzàdzenie elektryczne nie dzia∏a, nale˝y sprawdziç odpowiedni bezpiecznik: element przewodzàcy A-rys. 38 nie mo˝e byç przepalony. W przeciwnym razie wymieniç przepalony bezpiecznik na nowy o tej samej wartoÊci pràdowej (tego samego koloru). B bezpiecznik nie przepalony C bezpiecznik z elementem przewodzàcym przepalonym.

rys. 38

F0N0094m

Nigdy nie zast´powaç bezpiecznika drutem lub innym materia∏em przewodzàcym.

UWAGA Jeêeli przepali si´ bezpiecznik g∏ówny (MEGA-FUSE, MIDI-FUSE, MAXI-FUSE) zwróciç si´ do ASO Fiata. Przed wymianà bezpiecznika upewniç si´, czy kluczyk wyj´ty jest z wy∏àcznika zap∏onu i/lub czy wszystkie odbiorniki elektryczne sà wy∏àczone.

177

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

UWAGA Je˝eli bezpiecznik przepali si´ ponownie, zwróciç si´ do ASO Fiata.

OBS¸UGA SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

WYMIANA BEZPIECZNIKA

UWAGA Nie wymieniaç bezpiecznika na inny o wy˝szej wartoÊci pràdowej. NIEBEZPIECZE¡STWO PO˚ARU.

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

DOST¢P DO BEZPIECZNIKÓW

Bezpieczniki w samochodzie pogrupowane sà w trzech skrzynkach bezpieczników, znajdujàcych si´ w desce rozdzielczej, na s∏upku prawym w kabinie i w komorze silnika.
Skrzynka bezpieczników w desce rozdzielczej

Aby uzyskaç dost´p do skrzynki bezpieczników odkr´ciç Êruby A-rys. 39 i wyjàç pokryw´.

rys. 39

F0N0095m

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

rys. 40

F0N0096m

178

Skrzynka bezpieczników w komorze silnika

Aby uzyskaç dost´p do skrzynki bezpieczników zdjàç odpowiednià pokryw´ rys. 41.

rys. 42
F0N0097m

rys. 41
F0N0098m

179

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

Skrzynka bezpieczników opcjonalna na s∏upku Êrodkowym prawym (gdzie przewidziano)

Aby uzyskaç dost´p do skrzynki bezpieczników wyjàç odpowiednià pokryw´ rys. 43.

rys. 43

F0N0172m

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

rys. 44

F0N0171m

180

Skrzynka bezpieczników w desce rozdzielczej ODBIORNIKI BEZPIECZNIK AMPER

Âwiat∏o mijania prawe Âwiat∏o mijania lewe, Korektor ustawienia reflektorów Przekaênik skrzynki bezpieczników w komorze silnika, przekaênik skrzynki bezpieczników w desce rozdzielczej (+ kluczyka) Âwiat∏a wewn´trzne Minibus (awaryjne)) Gniazdo pràdowe tylne Wolny Âwiat∏a biegu wstecznego, Centralka servotronic, Czujnik wody w filtrze oleju nap´dowego (+ kluczyka) Centralka zamka centralnego (+ akumulatora) Sterowanie Êwiat∏ami stop (g∏ównymi), Trzecie Êwiat∏o stop, Zestaw wskaêników (+ kluczyka) Przekaênik skrzynki bezpieczników w desce rozdzielczej (+akumulatora) Gniazdko EOBD, Radio, Sterowanie A/C, Alarm, Chronograf, Timer webasto (+ akumulatora) Szyba tylna lewa podgrzewana, Podgrzewanie lusterka wstecznego po stronie kierowcy Szyba tylna prawa podgrzewana, Podgrzewanie lusterka wstecznego po stronie pasa˝era ABS, ASR, ESP Sterowanie Êwiat∏ami stop (drugiego poziomu) (+ kluczyka , Wycieraczka szyby (+ kluczyka) Zapalniczka, Gniazdko pràdowe przednie

F12 F13 F31 F32 F33 F34 F35 F36 F37 F38 F39 F40 F41 F42 F43 F44

7,5 7,5 7,5 10 15 – 7,5 20 10 10 10 15 15 7,5 30 20

181

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

ZBIORCZA TABELA BEZPIECZNIKÓW

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

ODBIORNIKI

BEZPIECZNIK

AMPER

Sterowanie w drzwiach po stronie kierowcy, Sterowanie w drzwiach po stronie pasa˝era Wolny PodnoÊniki szyb po stronie kierowcy PodnoÊniki szyb po stronie pasa˝era Radio, PodnoÊniki szyb po stronie kierowcy, Sterowania w desce rozdzielczej, centralka alarmu, Czujnik deszczu (+ kluczyka) Air bag (+ kluczyka) Sterowanie A/C, Cruise control, Chronograf (+ kluczyka) Przekaênik opcjonalnej skrzynki bezpieczników Zestaw wskaêników, Âwiat∏a tylne przeciwmgielne (+ akumulatora)

F45 F46 F47 F48 F49 F50 F51 F52 F53

7,5 – 20 20 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

182

ODBIORNIKI

BEZPIECZNIK

AMPER

Pompa ABS (+ akumulatora) Âwiece ˝arowe (+ akumulatora) Wy∏àcznik zap∏onu (+ akumulatora) Centralka webasto (+ akumulatora) Wentylacja kabiny z webasto (+ akumulatora) Wentylator wysokiej pr´dkoÊci uk∏adu ch∏odzenia silnika (+ akumulatora) Wentylator niskiej pr´dkoÊci uk∏adu ch∏odzenia silnika (+ akumulatora) Wentylator kabiny (+ kluczyka) Pompa spryskiwaczy szyb Sygna∏ dêwi´kowy Instalacja wtrysku (servizi dodatkowe) Âwiat∏o drogowe prawe Âwiat∏o drogowe lewe Instalacja wtrysku (+ kluczyka) Instalacja wtrysku (servizi g∏ówne) Centralka kontroli silnika (+ akumulatora) Spr´˝arka klimatyzacji Pompa spryskiwaczy reflektorów

F01 F02 F03 F04 F05 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20

40 50 30 20 20 40/60 40/50 40 20 15 15 7,5 7,5 7,5 10 7,5 7,5 30

183

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

Skrzynka bezpieczników w komorze silnika

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

ODBIORNIKI

BEZPIECZNIK

AMPER

Pompa paliwa
Instalacja wtrysku (servizi g∏ówne) Elektrozawory ABS Automatyczna skrzynia biegów 8 (+ kluczyka) Âwiat∏a przeciwmgielne

F21 F22 F23 F24 F30

15 20 30 15 15

Skrzynka bezpieczników opcjonalna na s∏upku Êrodkowym prawym ODBIORNIKI BEZPIECZNIK AMPER

Wolny Siedzenia ogrzewane Gniazdko pràdowe dla pasa˝erów tylnych Nagrzewnica dodatkowa po siedzeniem Âwiat∏a pozycyjne boczne Zawieszenia samopoziomujàce (+ akumulatora) Wolny

F54 F55 F56 F57 F58 F59 F60 F61 F62 F63 F64 F65

– 15 15 10 10 7,5 – – – 10 – 30

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

Wolny Wolny Sterowanie nagrzewnicà dodatkowà dla pasa˝erów Wolny Wentylator nagrzewnicy dodatkowej dla pasa˝erów

SPIS ALFABETYCZNY

184

OSTRZE˚ENIE Opisana procedura do∏adowania akumulatora podana jest wy∏àcznie w celu informacyjnym. Aby jà wykonaç zalecamy zwróciç si´ do ASO Fiata. Akumulator zaleca si´ do∏adowywaç pràdem o niskim nat´˝eniu przez oko∏o 24 godziny. Do∏adowywanie szybkie pràdem o wysokim nat´˝eniu mo˝e spowodowaç uszkodzenie akumulatora. Akumulator nale˝y do∏adowywaç w nast´pujàcy sposób:

❒ od∏àczyç zacisk od bieguna ujemnego
akumulatora;

❒ po∏àczyç zaciski biegunów akumulatora
z przewodami prostownika, przestrzegajàc biegunowoÊci;

❒ po zakoƒczeniu do∏adowania wy∏àczyç
prostownik, przed od∏àczeniem go od akumulatora; akumulatora.

185

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

❒ po∏àczyç zacisk z biegunem ujemnym

OBS¸UGA SAMOCHODU

❒ w∏àczyç prostownik;

W RAZIE AWARII

LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

DO¸ADOWANIE AKUMULATORA

UWAGA Elektrolit w akumulatorze powoduje korozj´ i jest ˝ràcy, unikaç kontaktu elektrolitu ze skórà i oczami. Do∏adowanie akumulatora wykonanaç w pomieszczeniu wietrzonym, z dala od otwartego ognia i êróde∏ iskrzenia: niebezpieczeƒstwo wybuchu i po˝aru.

UWAGA Nie do∏adowywaç akumulatora zamarzni´tego; nale˝y najpierw odmroziç, aby uniknàç ryzyka wybuchu. Je˝eli akumulator zamarz∏, sprawdziç przez specjalist´, czy elementy wewn´trzne nie sà uszkodzone oraz czy nie jest p´kni´ta obudowa; mo˝e wyp∏ynàç elektrolit, który jest ˝ràcy i powoduje korozj´.

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

PODNOSZENIE SAMOCHODU
W razie koniecznoÊci podniesienia samochodu, zwróciç si´ do ASO Fiata, która wyposa˝ona jest w podnoÊniki kolumnowe lub podnoÊniki warsztatowe.
rys. 45
F0N00144m

HOLOWANIE SAMOCHODU
Samochód wyposa˝ony jest w dwa uchwyty do holowania.

Samochód mo˝na podnieÊç tylko z boku po umieszczeniu ramion podnoÊnika warsztatowego w miejscach pokazanych na rysunku.

UWAGA Podczas holowania samochodu nale˝y pami´taç, ˝e wspomaganie hamulców oraz wspomaganie kierownicy nie dzia∏a i nale˝y u˝yç wi´kszej si∏y przy nacisku na peda∏ hamulca lub przy obrocie ko∏em kierownicy. Nie u˝ywaç linek elastycznych do holowania samochodu, aby uniknàç szarpni´ç i ewentualnego p´kni´cia linki. Podczas holowania sprawdziç, czy mocowanie po∏àczeƒ samochodów nie spowoduje uszkodzeƒ stykajàcych si´ elementów. Podczas holowania samochodu przestrzegaç przepisów ruchu drogowego dotyczàcych holowania i zachowania si´ na drodze.

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

186

rys. 46

F0N0134m

rys. 47

F0N0135m

187

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

UWAGA Podczas holowania samochodu nie uruchamiaç silnika.

OBS¸UGA SAMOCHODU

UWAGA Przed holowaniem wy∏àczyç blokad´ kierownicy (patrz „Wy∏àcznik zap∏onu” w rozdziale „Deska rozdzielcza i sterowanie”). Podczas holowania samochodu nale˝y pami´taç, ˝e wspomaganie hamulców oraz wspomaganie kierownicy nie dzia∏a i nale˝y u˝yç wi´kszej si∏y przy nacisku na peda∏ hamulca lub przy obrocie ko∏em kierownicy. Nie u˝ywaç linek elastycznych do holowania samochodu, aby uniknàç szarpni´ç i ewentualnego p´kni´cia linki. Podczas holowania sprawdziç, czy mocowanie po∏àczeƒ samochodów nie spowoduje uszkodzeƒ stykajàcych si´ elementów. Podczas holowania samochodu przestrzegaç przepisów ruchu drogowego dotyczàcych holowania i zachowania si´ na drodze.

rys. 48

F0N0136m

Uchwyt przedni znajduje si´ w pojemniku z narz´dziami pod siedzeniem pasa˝era Aby go u˝yç, wykonaç nast´pujàce operacje:

❒ otworzyç pokryw´ A wyjàç jà jak pokazano na rys. 46

❒ obróciç w lewo uchwyt B blokujàcy

i wyjàç go rys. 46 aby umo˝liwiç wysuni´cie kasety rys. 47;

W RAZIE AWARII

LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

❒ wyjàç z kasety Êrubokr´t, podwa˝yç
w pokazanym punkcie i wyjàç zaÊlepk´ C-rys. 48;

❒ wyjàç uchwyt do holowania D z kasety

i wkr´ciç w gwintowany sworzeƒ rys. 48.

rys. 49

F0N0117m

Uchwyt tylny B-rys. 49 znajduje si´ w punkcie pokazanym na rysunku.

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

188

OBS¸UGA OKRESOWA ................................................ 190 WYKAZ CZYNNOÂCI OBS¸UGI OKRESOWEJ .................. 191 KONTROLE OKRESOWE................................................ 195 U˚YWANIE SAMOCHODU W TRUDNYCH WARUNKACH ...................................... 195 SPRAWDZENIE POZIOMÓW ........................................ 196 FILTR POWIETRZA ........................................................ 202 FILTR PRZECIWPY¸KOWY ............................................ 202 AKUMULATOR ............................................................ 202 KO¸A I OPONY ............................................................ 205 PRZEWODY GUMOWE ................................................ 206 WYCIERACZKA SZYBY PRZEDNIEJ / TYLNEJ .................. 206 NADWOZIE.................................................................. 208 WN¢TRZE .................................................................... 210

189

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA I SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

OBS¸UGA SAMOCHODU

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

OBS¸UGA OKRESOWA
W∏aÊciwa obs∏uga decyduje o gwarancji samochodu jego d∏ugiej ˝ywotnoÊci w optymalnym stanie. Z tego wzgl´du FIAT przewidzia∏ cykl kontroli i interwencji obs∏ugowych co 40.000 /45.000 km w zale˝noÊci od silnika. Obs∏uga okresowa nie wyczerpuje wszystkich wymagaƒ stawianych samochodowi: tak˝e w okresie rozpoczynajàcym pierwszy przeglàd za 40.000/45.000 kilometrów i w nast´pnym, pomi´dzy nimi i innymi, konieczne jest zawsze zwrócenie uwagi jak na przyk∏ad na kontrole systematycznà z ewentualnym uzupe∏nieniem poziomów p∏ynów, ciÊnienia w oponach itp.

OSTRZE˚ENIE Obs∏uga okresowa przewidziana jest przez producenta. Brak jej wykonania spowoduje utrat´ gwarancji. Obs∏ug´ okresowà wykonujà wszystkie ASO Fiata w wymaganych okresach. Je˝eli podczas wykonywania jakiejkolwiek przeglàdu wystàpi, poza przewidzianymi operacjami, potrzeba dodatkowych wymian lub napraw, mogà byç wykonane tylko za zgodà u˝ytkownika.

OSTRZE˚ENIE Zaleca si´ natychmiast informowaç ASO Fiata o wystàpieniu nawet niewielkich uszkodzeƒ w funkcjonowaniu, bez czekania do nast´pnego przeglàdu. Je˝eli samochód u˝ywany jest cz´sto do holowania przyczepy nale˝y zmniejszyç odst´p pomi´dzy obs∏ugami okresowymi i innymi.

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA I SAMOCHODU

190

Tysiàce km

45
● ● ● ● ●

90
● ● ● ● ●

135
● ● ● ● ●

180
● ● ● ● ●

225
● ● ● ● ●

Sprawdzenie stanu/zu˝ycia opon i ewentualna regulacja ciÊnienia Sprawdzenie funkcjonowania instalacji oÊwietlenia (reflektorów, kierunkowskazów, Êwiate∏ awaryjnych, baga˝nika, lampek w zestawie wskaêników itd.) Sprawdzenie funkcjonowanie wycieraczek spryskiwaczy szyby przedniej/ spryskiwaczy i ewentualna regulacja dysz spryskiwaczy Sprawdzenie ustawienia/zu˝ycia piór wycieraczek szyby przedniej Sprawdzenie stanu zu˝ycia klocków hamulcowych i funkcjonowania sygnalizatora zu˝ycia klocków hamulców tarczowych przednich i tylnych Sprawdzenie wzrokowe stanu i kompletnoÊci: Zewn´trznego nadwozia, zabezpieczenia spodu nadwozia, przewodów (wydechowych - zasilania paliwem - hamulcowych) - Elementów gumowych (os∏ony, tuleje itp.) - Przewodów elastycznych uk∏adu hamulcowego i zasilania Sprawdzenie wzrokowe stanu/napi´cia paska nap´du urzàdzeƒ ró˝nych (za wyjàtkiem silników z napinaczami automatycznymi) Sprawdzenie i ewentualna regulacja skoku hamulca r´cznego Sprawdzenie emisji zanieczyszczeƒ/dymienia w spalinachn Sprawdzenie stau czystoÊci zamków, czyszczenie i smarowanie zespo∏u dêwigni Wymiana oleju silnikowego i filtra oleju silnikowego

● ●

● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

191

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA I SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

WYKAZ CZYNNOÂCI OBS¸UGI OKRESOWEJ (120 MULTIJET – 130 MULTIJET – 160 MULTIJET)

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

Tysiàce km

45 ● ● ●

90 ● ● ● ●

135 ● ● ●

180 ● ● ●

225 ● ● ●

Wymiana filtra paliwa Wymiana wk∏adu filtra powietrza (M) Sprawdzenie i ewentualne uzupe∏nienie poziomu p∏ynów (uk∏adu ch∏odzenia silnika - hamulcowego - wspomagania kierownicy - spryskiwaczy szyb - itp.) Sprawdzenie paska nap´du rozrzàdu (wersje 120 – 130 Multijet) Wymiana paska nap´du urzàdzeƒ ró˝nych Wymiana paska nap´du rozrzàdu (wersje 120 – 130 Multijet) (*) Sprawdzenie funkcjonowania systemu kontroli silnika (za pomocà gniazdka diagnostycznego) Wymiana p∏ynu hamulcowego (lub co 24 miesiàce) Wymiana filtra przeciwpy∏owego (lub co 24 miesiàce) (*)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

OBS¸UGA I SAMOCHODU

Lub co 4 lata przy u˝ywaniu samochodu w trudnych warunkach (w klimacie zimnym, w mieÊcie z d∏ugimi przejazdami z obrotami na biegu ja∏owym, na drodze szczególnie zakurzonej lub posypanej piaskiem i/lub solà). Lub co 5 lat niezale˝nie od przebiegu.

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

(M) JeÊli samochód wyposa˝ony jest w filtr powietrza specyficzny dla obszarów zapylonych: - co 20.000 km sprawdziç zabrudzenie filtra; - co 40.000 km wymieniç filtr.

192

Tysiàce km

40 ● ● ● ● ●

80 ● ● ● ● ●

120 ● ● ● ● ●

160 ● ● ● ● ●

200 ● ● ● ● ●

Sprawdzenie stanu/zu˝ycia opon i ewentualna regulacja ciÊnienia Sprawdzenie funkcjonowania instalacji oÊwietlenia (reflektorów, kierunkowskazów, Êwiate∏ awaryjnych, baga˝nika, lampek w zestawie wskaêników itd.) Sprawdzenie funkcjonowanie wycieraczek spryskiwaczy szyby przedniej/ spryskiwaczy i ewentualna regulacja dysz spryskiwaczy Sprawdzenie ustawienia/zu˝ycia piór wycieraczek szyby przedniej Sprawdzenie stanu zu˝ycia klocków hamulcowych i funkcjonowania sygnalizatora zu˝ycia klocków hamulców tarczowych przednich i tylnych Sprawdzenie wzrokowe stanu i kompletnoÊci: Zewn´trznego nadwozia, zabezpieczenia spodu nadwozia, przewodów (wydechowych - zasilania paliwem - hamulcowych) - Elementów gumowych (os∏ony, tuleje itp.) - Przewodów elastycznych uk∏adu hamulcowego i zasilania Sprawdzenie wzrokowe stanu paska nap´du urzàdzeƒ ró˝nych Sprawdzenie i ewentualna regulacja skoku hamulca r´cznego Sprawdzenie emisji zanieczyszczeƒ/dymienia w spalinach Sprawdzenie stanu czystoÊci zamków, czyszczenie i smarowanie zespo∏u dêwigni Wymiana oleju silnikowego i filtra oleju silnikowego Wymiana filtra paliwa

● ●

● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

193

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA I SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

WYKAZ CZYNNOÂCI OBS¸UGI OKRESOWEJ (100 MULTIJET)

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

Tysiàce km

40
● ●

80
● ●

120
● ● ●

160
● ●

200
● ●

Wymiana wk∏adu filtra powietrza (M) Sprawdzenie i ewentualne uzupe∏nienie poziomu p∏ynów (ch∏odzenia silnika - hamulcowego - wspomagania kierownicy - szyb - itp.) Wymiana paska nap´du urzàdzeƒ ró˝nych Sprawdzenie funkcjonowania systemów kontroli silnika (za pomocà gniazdka diagnostycznego) Wymiana p∏ynu hamulcowego (lub co 24 miesiàce) Wymiana filtra przeciwpy∏owego (lub co 24 miesiàce)

● ●

● ●

W przypadku u˝ywania samochodu przewa˝nie w nast´pujàcych szczególnie trudnych warunkach jak:

❒ holowanie przyczepy lub przyczepy kempingowej; ❒ drogach zakurzonych; ❒ krótkich przejazdach (mniej ni˝ 7 – 8 km) i powtarzalnych i przy temperaturze zewn´trznej poni˝ej zera; ❒ silniku cz´sto pracujàcym na biegu ja∏owym lub jazdy na d∏ugich dystansach na niskich pr´dkoÊciach (na przyk∏ad dostawa drzwi
do drzwi) lub w przypadku d∏ugiego postoju;

OBS¸UGA I SAMOCHODU

❒ jazdy w mieÊcie;
przeglàdy obs∏ugowe powinny byç wykonywane co 30.000 km. (M) JeÊli samochód wyposa˝ony jest w filtr powietrza specyficzny dla obszarów zapylonych: - co 20.000 km sprawdziç zabrudzenie filtra; - co 40.000 km wymieniç filtr.

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

194

Co 1000 km lub przed d∏ugà podró˝à sprawdziç i ewentualnie uzupe∏niç:

wy silnika i baga˝nika oczyÊciç i nasmarowaç dêwignie;

❒ poziom p∏ynu ch∏odzàcego silnik; ❒ poziom p∏ynu hamulcowego; ❒ poziom p∏ynu do spryskiwaczy szyb; ❒ ciÊnienie i stan opon; ❒ funkcjonowanie instalacji oÊwietlenia ❒ funkcjonowanie instalacji wyciera(reflektorów, kierunkowskazów, Êwiate∏ awaryjnych, itp.); czek/spryskiwaczy szyb i ustawienie/ zu˝ycie piór wycieraczki szyby przedniej/tylnej;

W przypadku cz´stego u˝ywania samochodu w nast´pujàcych szczególnie trudnych warunkach takich jak:

❒ sprawdziç wzrokowo stan: silnika, skrzy-

❒ holowanie przyczepy lub przyczepy
kempingowej;

ni biegów, nap´du, przebieg przewodów sztywnych elastycznych (wydechowych, zasilania paliwem, hamulcowych) elementów gumowych (os∏ony, tuleje itp.); elektrolitu w akumulatorze; p´du urzàdzeƒ ró˝nych; przeciwpy∏owy; powietrza.

❒ drogi zakurzonej; ❒ krótkich i cz´stych przejazdach (mniej
od 7-8 km) przy temperaturze zewn´trznej poni˝ej zera; wym lub jeêdzie na d∏ugich dystansach z niskimi pr´dkoÊciami (na przyk∏ad dostawa od drzwi do drzwi) lub w przypadku d∏u˝szej nieaktywnoÊci;

❒ sprawdziç stan na∏adowania i poziom ❒ sprawdziç wzrokowo stan pasków na❒ sprawdziç i ewentualnie wymieniç filtr ❒ sprawdziç i ewentualnie wymieniç filtr

❒ silniku cz´sto pracujàcym na biegu ja∏o-

❒ sprawdziç stan i zu˝ycie klocków hamulców tarczowych przednich;

195

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA I SAMOCHODU

Zaleca si´ u˝ywanie produktów grupy FL Selenia, stworzonych g∏ównie dla samochodów Fiata (patrz tabela „PojemnoÊci” w rozdziale „Dane techniczne”).

❒ jazda w mieÊcie;
konieczne jest wykonanie nast´pujàcych sprawdzeƒ cz´Êciej ni˝ wskazano w „Wykazie czynnoÊci przeglàdów okresowych”:

W RAZIE AWARII

Co 3.000 km sprawdziç i ewentualnie uzupe∏niç; poziom oleju silnikowego.

LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

KONTROLE OKRESOWE

U˚YWANIE SAMOCHODU W TRUDNYCH WARUNKACH

❒ sprawdziç stan czystoÊci zamków pokry-

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

SPRAWDZANIE POZIOMÓW
UWAGA Nie paliç nigdy papierosów podczas dzia∏aƒ w komorze silnika; mogà tam wyst´powaç gazy i pary ∏atwopalne, niebezpieczeƒstwo po˝aru.

Uwaga, podczas nape∏niania, nie mieszaç ró˝nych typów p∏ynów: nie sà wspó∏zamienne mi´dzy sobà i mogà spowodowaç powa˝ne uszkodzenie samochodu.

rys. 1 - Wersja 100 Multijet

F0N0099m

1. P∏yn ch∏odzàcy silnik
OBS¸UGA I SAMOCHODU

2. P∏yn wspomagania kierownicy 3. P∏yn spryskiwaczy szyb 4. P∏yn hamulcowy 5. Olej silnikowy

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

rys. 2 - Wersje 120 Multijet - 130 Multijet

F0N0100m

196

Uwaga, podczas nape∏niania, nie mieszaç ró˝nych typów p∏ynów: nie sà wspó∏zamienne mi´dzy sobà i mogà spowodowaç powa˝ne uszkodzenie samochodu.
rys. 3 - Wersja 160 Multijet
F0N0210m

2. P∏yn wspomagania kierownicy 3. P∏yn spryskiwaczy szyb 4. P∏yn hamulcowy 5. Olej silnikowy

197

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA I SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

1. P∏yn ch∏odzàcy silnik

LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

UWAGA Nie paliç nigdy papierosów podczas dzia∏aƒ w komorze silnika; mogà tam wyst´powaç gazy i pary ∏atwopalne, niebezpieczeƒstwo po˝aru.

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

OSTRZE˚ENIE Po uzupe∏nieniu lub wymianie oleju, przed sprawdzeniem poziomu, uruchomiç silnik na kilka sekund i odczekaç kilka minut po jego wy∏àczeniu.

rys. 4 - Wersja 100 Multijet OLEJ SILNIKOWY rys. 4, 5 i 6

F0N0101m

rys. 5 - Wersje 120 Multijet - 130 Multijet F0N0102m

Sprawdziç rzeczywisty poziom oleju w samochodzie stojàcym na poziomym pod∏o˝u, kilka minut (oko∏o 5) po wy∏àczeniu silnika. Poziom oleju powinien zawieraç si´ pomi´dzy znakami MIN i MAX na wskaêniku bagnetowym B. Odleg∏oÊç mi´dzy MIN i MAX odpowiada oko∏o 1 litrowi oleju. Je˝eli poziom oleju jest w pobli˝u lub poni˝ej znaku MIN, dolaç olej poprzez wlew oleju A do osiàgni´cia znaku MAX. Poziom oleju nie powinien nigdy przekraczaç znaku MAX.
rys. 6 - Wersja 160 Multijet ZU˚YCIE OLEJU SILNIKOWEGO
F0N0211m

UWAGA Przy goràcym silniku, zachowaç du˝à ostro˝noÊç w komorze silnika: niebezpieczeƒstwo oparzeƒ. Pami´taç, ˝e gdy silnik jest goràcy elektrowentylator mo˝e si´ nagle w∏àczyç: niebezpieczeƒstwo zranienia. Zwracaç uwag´, na luêno zwisajàce krawaty, szaliki: mogà zostaç wciàgni´te przez elementy w ruchu.

OBS¸UGA I SAMOCHODU

Nie uzupe∏niaç oleju o charakterystyce innej od oleju który znajduje si´ w silniku.

Orientacyjne zu˝ycie maksymalne oleju silnikowego wynosi 400 gramów na 1000 km. W pierwszym okresie u˝ywania samochodu silnik jest w fazie docierania, dlatego zu˝ycie oleju silnikowego powinno si´ ustabilizowaç tylko po przebiegu pierwszych 5000÷6000 km. OSTRZE˚ENIE Zu˝ycie oleju silnikowego zale˝y od stylu jazdy i warunków u˝ywania samochodu.

Zu˝yty olej silnikowy i wymieniony filtr oleju silnikowego zawierajà substancje szkodliwe dla Êrodowiska. OdnoÊnie wymiany oleju i filtra zalecamy zwróciç si´ do ASO Fiata, która posiada urzàdzenia do zbierania zu˝ytego oleju i filtra oleju respektujàc ochron´ Êrodowiska i normy prawne.

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

198

rys. 7 P¸YN UK¸ADU CH¸ODZÑCEGO SILNIK rys. 7

F0N0103m

199

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

Mieszanka PARAFLU UP i wody destylowanej o st´˝eniu po 50% zabezpiecza przed zamarzni´ciem do temperatury –35oC.

OBS¸UGA I SAMOCHODU

Je˝eli poziom p∏ynu jest niewystarczajàcy, wlaç powoli przez wlew zbiornika A, mieszank´ po 50% wody destylowanej i p∏ynu PARAFLU UP FL Selenia, do uzyskania poziomu MAX.

W RAZIE AWARII

Poziom p∏ynu ch∏odzàcego powinien byç sprawdzany w zimnym silniku i zawieraç si´ pomi´dzy znakami MIN i MAX widocznymi na zbiorniku wyrównawczym.

LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

W uk∏adzie ch∏odzenia silnika u˝yty jest p∏yn zapobiegajàcy przed zamarzni´ciem PARAFLU UP. Aby ewentualnie uzupe∏niç u˝yç p∏ynu tego samego typu, którym nape∏niony jest uk∏ad. P∏yn PARAFLU UP nie mo˝e byç mieszany z ˝adnym innym p∏ynem. Je˝eli jednak tak si´ stanie, nie uruchamiaç absolutnie silnika i skontaktowaç si´ z ASO Fiata.

UWAGA Uk∏ad ch∏odzenia silnika jest uk∏adem ciÊnieniowym. W razie wymiany korka zbiornika wyrównawczego, nale˝y wymieniç go na oryginalny, poniewa˝ zastosowanie innego korka spowoduje zmniejszenie sprawnoÊci uk∏adu. Gdy silnik jest goràcy nie odkr´caç korka ze zbiornika wyrównawczego: niebezpieczeƒstwo oparzeƒ.

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

UWAGA Nie podró˝owaç z pustym zbiornikiem p∏ynu do spryskiwaczy: dzia∏anie spryskiwaczy szyb jest fundamentalne aby poprawiç widocznoÊç.

rys. 8

F0N0105m

P¸YN DO SPRYSKIWACZY SZYBY PRZEDNIEJ/SZYBY TYLNEJ/ SPRYSKIWACZY REFLEKTORÓW rys.8

Aby uzupe∏niç poziom p∏ynu, odkr´ciç korek A. U˝ywaç mieszanki wody i p∏ynu TUTELA PROFESSIONAL SC 35 w nast´pujàcych proporcjach: 30 % p∏ynu TUTELA PROFESSIONAL SC 35 i 70 % wody w lecie 50 % p∏ynu TUTELA PROFESSIONAL SC 35 i 50 % wody w zimie. W przypadku temperatur poni˝ej – 20oC u˝ywaç czysty p∏yn TUTELA PROFESSIONAL SC 35. Sprawdzaç poziom p∏ynu w zbiorniku.

UWAGA Niektóre dodatki do p∏ynu spryskiwaczy szyb dost´pnego na rynku sà ∏atwo palne. W komorze silnika znajdujà si´ goràce elementy, które w kontakcie z nim mogà si´ zapaliç
P¸YN HAMULCOWY rys. 9

rys. 9

F0N0107m

Otwierajàç korek zwróciç szczególnà uwag´, aby ewentualne zanieczyszczenia nie przedosta∏y si´ do zbiornika. Przy uzupe∏nianiu p∏ynu u˝ywaç zawsze lejka z filtram o oczkach mniejszych lub równych 0.12 mm. OSTRZE˚ENIE P∏yn hamulcowy jest higroskopijny, tzn. wch∏ania wilgoç. Je˝eli samochód u˝ywany jest przewa˝nie na obszarach o du˝ej wilgotnoÊci atmosferycznej, p∏yn musi byç wymieniany cz´Êciej ni˝ przewiduje to „Wykaz czynnoÊci obs∏ugi okresowej“.

Odkr´ciç korek A i sprawdziç, czy p∏yn w zbiorniku osiàga poziom maksymalny. Poziom p∏ynu w zbiorniku nie mo˝e przekraczaç znaku MAX. Przy uzupe∏nianiu p∏ynu hamulcowego zaleca si´ u˝ywanie p∏ynu przedstawionego w tabeli „Materia∏y eksploatacyjne” (patrz „Dane techniczne”). UWAGA: OczyÊciç dok∏adnie korek A i powierzchni´ wlewu zbiornika.

OBS¸UGA I SAMOCHODU

SPIS ALFABETYCZNY

Odkr´cajàc korek z zbiornika uwa˝aç, aby p∏ynem hamulcowym, który powoduje korozj´, nie polaç elementów lakierowanych. Je˝eli tak si´ stanie, przemyç natychmiast to miejsce wodà.

DANE TECHNICZNE

200

rys. 10

F0N0109m

UWAGA Symbol π , umieszczony na zbiorniku, oznacza p∏yny hamulcowe typu syntetycznego, w odró˝nieniu od p∏ynów hamulcowych mineralnych. U˝ycie p∏ynu typu mineralnego spowoduje trwa∏e uszkodzenie specjalnych gumowych uszczelek uk∏adu hamulcowego.
P¸YN UK¸ADU WSPOMAGANIA KIEROWNICY rys. 10

Je˝eli poziom p∏ynu w zbiorniku jest poni˝ej wymaganego, uzupe∏niç go u˝ywajàc wy∏àcznie zalecanych produktów wskazanych w tabeli „P∏yny i smary” w rozdziale „Dane techniczne” w nast´pujàcy sposób:

Ze wzgl´du na ryzyko uszkodzenia uk∏adu wspomagania kierownicy, nie przetrzymywaç kó∏ w granicznych po∏o˝eniach (s∏yszalny b´dzie specyficzny ha∏as) powy˝ej 8 sekund przy pracujàcym silniku.

p∏ynu w zbiorniku ustabilizuje si´.

❒ Przy pracujàcym silniku, obróciç ca∏kowicie kierownicà w prawo i w lewo.

FILTR POWIETRZA
OdnoÊnie wymiany filtra powietrza zwróciç si´ do ASO Fiata.
FILTR POWIETRZA – DROGI ZAKURZONE (gdzie przewidziano)

powiada∏ poziomowi MAX nast´pnie zakr´ciç korek.

Sprawdziç czy poziom p∏ynu w zbiorniku jest maksymalny. Tà operacj´ nale˝y wykonaç w samochodzie stojàcym na poziomym pod∏o˝u, wy∏àczonym i och∏odzonym silniku. Sprawdziç czy poziom p∏ynu odpowiada znakowi MAX na wskaêniku przymocowanym do korka zbiornika (dla kontroli poziomu na zimo u˝yç wskazania po stronie wskaênika 20oC).

201

SPIS ALFABETYCZNY

UWAGA Podczas uzupe∏niania poziomu unikaç zalania p∏ynem rozgrzanych elementów silnika; jest ∏atwopalny.

Jest filtrem powietrza specyficznym dla obszarów zakurzonych i wyposa˝ony w urzàdzenie wizualne sygnalizujàce zatkanie A – rys. 11. Dlatego konieczne jest okresowe sprawdzanie wskaênika czujnika zatkania (patrz „Wykaz czynnoÊci przeglàdów okresowych” przedstawiony w rozdziale „Obs∏uga samochodu”).

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA I SAMOCHODU

❒ Uzupe∏niç gdyby poziom p∏ynu nie od-

W RAZIE AWARII

❒ Uruchomiç silnik i zaczekaç a˝ poziom

LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

UWAGA P∏yn hamulcowy jest ˝ràcy i powodujàcy korozj´. W razie przypadkowego kontaktu z nim przemyç natychmiast te miejsca wodà z myd∏em neutralnym i dobrze sp∏ukaç. W przypadku przedostania si´ p∏ynu do przewodu pokarmowego natychmiast wezwaç lekarza.

Zu˝ycie p∏ynu uk∏adu wspomagania kierownicy jest niewielkie; je˝eli pomimo uzupe∏nienia p∏ynu w krótkim odstepie czasu konieczne b´dzie dalsze jego uzupe∏nienie, zwróciç si´ do ASO Fiata aby sprawdziç ewentualne wycieki.

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

UWAGA Aby oczyÊciç filtr u˝yç strumienia powietrza, nie u˝ywaç wody lub p∏ynnych detergentów. Filtr ten jest specyficzny dla wersji przewidzianych w obszarach zakurzonych, dlatego zwróciç si´ do ASO Fiata, aby go wymieniç.

Aby sprawdziç stan na∏adowania akumulatora otworzyç pokryw´ odkr´cajàc dwie Êruby mocujàce. Po sprawdzeniu stanu na∏adowania zamknàç dok∏adnie pokryw´ unikajàc przyciÊni´cia przewodów i zwarcia. OdnieÊç si´ do poni˝szej tabeli.

FILTR PRZECIWPY¸OWY
rys. 11
F0N0253m

OdnoÊnie wymiany filtra przeciwpy∏owego zwróciç si´ do ASO Fiata.

AKUMULATOR
Akumulator zastosowany w samochodzie jest typu „o ograniczonej obs∏udze”: w normalnych warunkach u˝ycia nie wymaga uzupe∏niania elektrolitu wodà destylowanà.
rys. 11a
F0N0254m

UWAGA Elektrolit w akumulatorze powoduje korozj´. Unikaç kontaktu elektrolitu ze skórà i oczami. Nie zbli˝aç si´ do akumulatora z otwartym ogniem lub wywo∏ywaç iskrzenia: niebezpieczeƒstwo wybuchu i po˝aru.

OBS¸UGA I SAMOCHODU

Akumulator umieszczony jest w kabinie przed peda∏ami. Aby si´ do niego dostaç zdjàç pokryw´ zabezpieczajàcà. Zaleca si´ zwróciç do ASO Fiata dla sprawdzenia/wymiany akumulatora.
SPRAWDZENIE STANU NA¸ADOWANIA AKUMULATORA rys. 12

DANE TECHNICZNE

Dla uzyskania ustalonej wartoÊci zwolniç wskaênik B – rys. 11a, który przejdzie w pozycj´ czerwonà, tak˝e przy wy∏àczonym silniku. Aby przywróciç sygnalizacj´, wykonaç czyszczenie/wymian´ wk∏adu filtra jak w normalnym wyposa˝eniu i nast´pnie zresetowaç wskaênik za pomocà naciÊni´cia przycisku C – rys. 11a.

UWAGA Funkcjonowanie akumulatora przy zbyt niskim poziomie elektrolitu uszkodzi go nieodwracalne oraz mo˝e spowodowaç wybuch.

202

Stan na∏adowania akumulatora mo˝na sprawdziç poprzez wskaênik optyczny A umieszczony w pokrywie akumulatora w zale˝noÊci od zabarwienia jaki ten wskaênik przyjmuje.

SPIS ALFABETYCZNY

rys. 12

F0N0110m

Zabarwienie jasno bia∏e Zabarwienie ciemne bez strefy zielonej w Êrodku Zabarwienie ciemne ze strefà zielonà w Êrodku

Uzupe∏niç poziom elektrolitu Niski stan na∏adowania akumulatora Prawid∏owy poziom elektrolitu i prawid∏owy stan na∏adowania akumulatora

Zwróciç si´ do ASO Fiata Do∏adowaç akumulator (zaleca si´ zwróciç do ASO Fiata) Nie wymaga ˝adnego dzia∏ania

W razie koniecznoÊci mo˝na wymieniç akumulator na inny ni˝ oryginalny o takiej samej charakterystyce. W przypadku wymiany na akumulator o innej charakterystyce ni˝ oryginalny, zmieniajà si´ terminy przeglàdów przewidziane w „Wykazie czynnoÊci obs∏ugi okresowej” podane w tym rozdziale. OdnoÊnie obs∏ugi takiego akumulatora nale˝y wziàç pod uwag´ zalecenia jego producenta.

203

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA I SAMOCHODU

WYMIANA AKUMULATORA

OSTRZE˚ENIE Zaleca si´ sprawdzaç stan na∏adowania akumulatora przynajmniej raz w roku, najlepiej przed rozpocz´ciem zimy, aby uniknàç zamarzni´cia elektrolitu. Takà kontrol´ wykonywaç cz´Êciej je˝eli samochód u˝ywany jest przede wszystkim na krótkich przejazdach, lub je˝eli wyposa˝ony jest w urzàdzenia pobierajàce pràd po wyj´ciu kluczyka, które zosta∏y zainstalowane po kupieniu samochodu.

OSTRZE˚ENIE Przy zainstalowanym tachografie, w przypadku postoju d∏u˝szego ni˝ 5 dni, zaleca si´ roz∏àczenie zacisku ujemnego akumulatora, by zapobiec jego roz∏adowaniu.

W RAZIE AWARII

UWAGA Je˝eli przewiduje si´ d∏u˝szy postój samochodu w warunkach szczególnie zimnych, wymontowaç akumulator i przenieÊç w ciep∏e miejsce; w przeciwnym razie mo˝e zamarznàç.

LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

Nieprawid∏owy monta˝ akcesoriów elektrycznych i elektronicznych mo˝e spowodowaç powa˝ne uszkodzenie samochodu. Je˝eli po zakupie samochodu zamierza si´ zainstalowaç dodatkowe akcesoria (alarm, radiotelefon, itp.), zwróciç si´ do ASO Fiata, która zasugeruje najbardziej odpowiednie urzàdzenia i okreÊli koniecznoÊç u˝ycia akumulatora o wi´kszej pojemnoÊci.

Akumulatory zawierajà substancje bardzo szkodliwe dla Êrodowiska. OdnoÊnie wymiany akumulatora zwróciç si´ do ASO Fiata, która wyposa˝ona jest w urzàdzenia do utylizacji zu˝ytych akumulatorów respektujàc ochron´ Êrodowiska i normy legislacyjne

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

UWAGA Przy obs∏udze akumulatora lub przebywajàc w jego pobli˝u chroniç zawsze oczy przy pomocy okularów ochronnych.

❒ przy wy∏àczonym silniku, nie pozosta-

wiaç na d∏u˝szy czas w∏àczonych urzàdzeƒ (np. radioodtwarzacza, Êwiate∏ awaryjnych itp.); elektrycznej od∏àczyç zacisk od bieguna ujemnego akumulatora; akumulatora.

❒ przed jakàkolwiek naprawà instalacji ❒ dokr´caç do oporu zaciski na biegunach
OSTRZE˚ENIE Akumulator utrzymywany w d∏u˝szym czasie w stanie na∏adowania mniejszym od 50% (wskaênik optyczny zabarwiony ciemno bez strefy zielonej w Êrodku) ulega zasiarczeniu, zmniejsza pojemnoÊç i uniemo˝liwia uruchomienie silnika. Ponadto elektrolit w zasiarczonym akumulatorze mo˝e zamarznàç (mo˝e to wystàpiç ju˝ przy –10oC). W przypadku d∏u˝szego postoju, odnieÊç si´ do „D∏ugi postój samochodu” w rozdziale „Uruchomienie silnika i jazda”.

PO˚YTECZNE RADY DLA PRZED¸U˚ENIA ˚YWOTNOÂCI AKUMULATORA

Aby uniknàç szybkiego roz∏adowania akumulatora i zapewniç jego d∏ugie funkcjonowanie przestrzegaç skrupulatnie nast´pujàcych zaleceƒ:

Je˝eli, po zakupie samochodu zamierza si´ zainstalowaç dodatkowe odbiorniki elektryczne, które wymagajà ciàg∏ego zasilania elektrycznego (alarm, itd.) albo odbiorniki powodujàce zwi´kszenie bilansu elektrycznego, zwróciç si´ do ASO Fiata, gdzie specjaliÊci, poza tym ˝e zasugerujà urzàdzenie dost´pne w Lineaccessori Fiat, okreÊlà ca∏kowity elektryczny pobór pràdu, zweryfikujà instalacj´ elektrycznà w samochodzie sprawdzajàc czy wytrzyma wymagane obcià˝enie, lub czy konieczne b´dzie u˝ycie akumulatora o wi´kszej pojemnoÊci. Ponadto, niektóre z tych urzàdzeƒ pobierajà energi´ elektrycznà w sposób ciàg∏y tak˝e przy wy∏àczonym silniku, powodujàc stopniowe roz∏adowanie akumulatora.

❒ parkujàc samochód sprawdziç, czy drzwi

i pokrywy sà dok∏adnie zamkni´te tak, aby lampy sufitowe nie Êwieci∏y si´; zie w samochodzie jest przewidziany system wy∏àczania automatycznego Êwiate∏;

❒ wy∏àczaç lampy sufitowe; w ka˝dym ra-

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA I SAMOCHODU

204

Sprawdzaç co oko∏o dwa tygodnie i przed d∏ugimi podró˝ami, ciÊnienie w ka˝dej oponie i w kole zapasowym. Sprawdzenie ciÊnienia nale˝y wykonaç w oponie nieobcià˝onej i zimnej. U˝ywajàc samochód, jest normalne ˝e ciÊnienie w oponie wzrasta: odnoÊnie prawid∏owej wartoÊci ciÊnienia pompowania w oponach patrz „Ko∏a” w rozdziale „Dane techniczne”. Nieprawid∏owe ciÊnienie w oponie mo˝e spowodowaç jej przedwczesne zu˝ycie rys. 13: A ciÊnienie normalne: bie˝nik równomiernie zu˝yty. B ciÊnienie za niskie: bie˝nik zu˝yty na brzegach. C ciÊnienie za wysokie: bie˝nik zu˝yty w Êrodkowej cz´Êci. Opony powinny byç wymienione, gdy wysokoÊç bie˝nika zmniejszy si´ do 1,6 mm. W ka˝dym razie przestrzegaç norm w kraju w którym si´ podró˝uje.

u˝ywana. P´kni´cia gumy na bie˝niku i bokach sà oznakà starzenia si´ opony. Je˝eli opony u˝ywane sà d∏u˝ej ni˝ 6 lat, konieczna jest ich kontrola przez specjalist´, który oceni, czy mogà byç nadal u˝ywane. Pami´taç tak˝e o starannym skontrolowaniu ko∏a zapasowego; we opony, unikaç opon niepewnego pochodzenia; nie˝ wymieniç zawór opony;

❒ w razie wymiany, montowaç zawsze norys. 13 OSTRZE˚ENIA
F0N0111m

❒ je˝eli wymienia si´ opon´, nale˝y rów❒ aby zapewniç równomierne zu˝ycie
opon przednich i tylnych zaleca si´ zamian´ opon przednich z tylnymi co 10 – 15 tysi´cy kilometrów, z tej samej strony samochodu, aby nie zmieniaç kierunku obrotu opon.

❒ W miar´ mo˝liwoÊci unikaç gwa∏towne-

❒ sprawdzaç okresowo, czy na bokach
opon nie ma p´kni´ç, wybrzuszeƒ lub nieregularnego zu˝ycia bie˝nika. W takim przypadku zwróciç si´ do ASO Fiata; dem: mo˝e to spowodowaç powa˝ne uszkodzenie kó∏ i opon; miast zatrzymaç si´ i wymieniç jà, aby nie uszkodziç samej opony, obr´czy, zawieszeƒ i uk∏adu kierowniczego;

❒ unikaç jazdy przecià˝onym samocho❒ je˝eli przebije si´ opona, nale˝y natych-

UWAGA Pami´taç, ˝e przyczepnoÊç kó∏ samochodu do drogi zale˝y tak˝e od prawid∏owego ciÊnienia w oponach.

205

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA I SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

go hamowania, nag∏ego ruszania a w szczególnoÊci uderzeƒ o kraw´˝niki, dziury na drogach i inne przeszkody. D∏uga jazda po drogach o nierównej nawierzchni mo˝e uszkodziç opony;

LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

KO¸A I OPONY

❒ opona starzeje si´ tak˝e, gdy jest ma∏o

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

UWAGA Zbyt niskie ciÊnienie mo˝e spowodowaç przegrzanie opony i powa˝ne jej uszkodzenie.

PRZEWODY GUMOWE
OdnoÊnie obs∏ugi przewodów elastycznych z gumy w uk∏adzie hamulcowym i zasilania, przestrzegaç skrupulatnie to co przedstawiono w „Wykazie czynnoÊci obs∏ugi okresowej”. Ozon, wysokie temperatury i d∏ugi brak p∏ynu w uk∏adzie mogà spowodowaç utwardzenie i p´kni´cia przewodów z mo˝liwoÊcià wycieku p∏ynu. Konieczne jest wi´c okresowe ich sprawdzanie.

WYCIERACZKI SZYBY PRZEDNIEJ
PIÓRA WYCIERACZEK

CzyÊciç okresowo gumowà cz´Êç piór wycieraczek stosujàc odpowiednie produkty; zaleca si´ TUTELE PROFESSIONAL SC 35. Wymieniaç zawsze pióra wycieraczek, je˝eli kraw´dê gumowa pióra jest zdeformowana lub zu˝yta. W ka˝dym razie zaleca si´ ich wymian´ raz w roku. Przestrzeganie kilku prostych poni˝szych zaleceƒ mo˝e zapobiec uszkodzeniu piór wycieraczek:

UWAGA Nie zamieniaç opon po przekàtnej przek∏adajàc je z lewej strony samochodu na prawà i odwrotnie.

❒ przy temperaturze poni˝ej zera sprawUWAGA Nie malowaç i suszyç obr´czy kó∏ ze stopu lekkiego w temperaturze powy˝ej 150oC. Mo˝e to spowodowaç zmniejszenie charakterystyk mechanicznych kó∏.

dziç, czy gumowa cz´Êç pióra nie przymarz∏a do szyby; je˝eli przymarz∏a, nale˝y u˝yç Êrodka przeciwzamarzajàcego; poza ochronà piór wycieraczek unika si´ przecià˝enia i przegrzania silniczka elektrycznego wycieraczek; gdy szyba jest sucha.

❒ usunàç Ênieg zgromadzony na szybie;

OBS¸UGA I SAMOCHODU

❒ nie w∏àczaç wycieraczek szyby przedniej UWAGA Podró˝owanie z zu˝ytymi piórami wycieraczek stanowi powa˝ne ryzyko, poniewa˝ ogranicza widocznoÊç w przypadku z∏ych warunków atmosferycznych.

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

206

Sprawdzaç systematycznie kompletnoÊç i czystoÊç spryskiwaczy. Spryskiwacze reflektorów uruchamiajà si´ automatycznie gdy przy w∏aczonych Êwiat∏ach mijania w∏àczone zostanà spryskiwacze szyby przedniej.
rys. 14
F0N0137m

rys. 15 SPRYSKIWACZE

F0N0112m

Wymiana piór wycieraczek szyby przedniej rys. 14

Wykonaç nast´pujàce operacje:

❒ odchyliç rami´ A wycieraczki od szyby i ❒ wyjàç z ramienia A pióro B lekko naciskajàc;

Szyba przednia (spryskiwacze szyby przedniej) rys. 15

❒ wsunàç nowe pióro i sprawdziç czy si´
zablokowa∏o.

Spryskiwacze szyby przedniej reguluje si´ Êrubokr´tem obracajàc wyci´ciem w dyszy. Strumieƒ p∏ynu powinien byç skierowany na szyb´ na oko∏o 1/3 wysokoÊci od górnej kraw´dzi.

207

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA I SAMOCHODU

Sprawdzaç systematycznie dro˝noÊç otworków dysz spryskiwaczy, np. u˝ywajàc szpilki.

W RAZIE AWARII

ustawiç pióro w taki sposób aby utworzy∏ si´ mi´dzy nimi kat 90o;

Je˝eli spryskiwacze nie dzia∏ajà sprawdziç przede wszystkim, czy jest p∏yn w zbiorniku spryskiwaczy szyb: (patrz „Sprawdzenie poziomów” w tym rozdziale).

LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

SPRYSKIWACZE REFLEKTORÓW

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

NADWOZIE
ZABEZPIECZENIE PRZED CZYNNIKAMI ATMOSFERYCZNYMI

Oto g∏ówne z nich:

GWARANCJA NA NADWOZIE

❒ produkty lakiernicze i sposoby lakiero❒ zastosowano blachy ocynkowane (lub

wania nadajà samochodowi szczególnà odpornoÊç na korozj´ i Êcieranie; odpowiednio wst´pnie obrobione) posiadajàce wysokà odpornoÊç na korozj´; mor´ silnika, wn´trza nadkoli i inne elementy wyrobami woskowymi o du˝ej zdolnoÊci zabezpieczajàcej; tów z tworzywa sztucznego w miejscach najbardziej nara˝onych na korozj´: progi, wn´trze b∏otników, kraw´dzie itd.; „otwarte”, aby uniknàç skraplania i gromadzenia si´ wody, która mo˝e u∏atwiç powstawanie korozji wewnàtrz tych elementów.

Nadwozie blaszane lakierowane obj´te jest gwarancjà na wady lakiernicze i gwarancjà na perforacj´ blach. Szczegó∏owe warunki gwarancji podane sà w „Ksià˝ce gwarancyjnej”.
ZALECENIA DLA DOBREJ KONSERWACJI NADWOZIA Lakier

G∏ównymi przyczynami korozji sà:

❒ zanieczyszczenie atmosfery; ❒ zasolenie i wilgotnoÊç atmosfery (strefa nadmorska lub o bardzo wilgotnym klimacie);

❒ zakonserwowano spód nadwozia, ko-

❒ zmienne warunki atmosferyczne.
Nie mo˝na tak˝e lekcewa˝yç Êciernego dzia∏ania py∏u atmosferycznego lub piasku unoszonego przez wiatr, b∏ota i t∏ucznia kamiennego unoszonego przez inne czynniki. Fiat zastosowa∏ w samochodzie najlepsze nowoczesne rozwiàzania technologiczne dotyczàce skutecznego zabezpieczenia nadwozia przed korozjà.

❒ zastosowano zabezpieczenia elemen-

Lakier nie tylko spe∏nia rol´ estetycznà ale tak˝e zabezpiecza blachy. W przypadku starcia lub pojawienia si´ g∏´bokich rys, zaleca si´ natychmiast wykonanie koniecznych zaprawek, aby uniknàç powstania korozji. Do zaprawek lakierniczych stosowaç tylko oryginalne wyroby (patrz „Tabliczka identyfikacyjna lakieru nadwozia” w rozdziale „Dane techniczne”). Normalna obs∏uga lakieru polega na myciu, jej cz´stotliwoÊç zale˝y od warunków otoczenia i u˝ywania. Na przyk∏ad, w strefach o wysokim zanieczyszczeniu atmosfery, lub je˝eli drogi posypane sà solà dobrze jest myç samochód cz´Êciej.

❒ zastosowano elementy skrzynkowe

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA I SAMOCHODU

208

❒ je˝eli myjemy samochód w myjni auto-

matycznej wymontowaç anten´ z dachu samochodu, aby uniknàç jej uszkodzenia; skim ciÊnieniu;

❒ polaç nadwozie strumieniem wody o ni❒ przemyç nadwozie gàbkà nasàczonà
roztworem o ma∏ej zawartoÊci detergentu, p∏uczàc cz´sto gàbk´;

Aby zabezpieczyç lepiej lakier po ka˝dym myciu wypolerowaç go specjalnymi Êrodkami zabezpieczajàcymi; gdy lakier ma tendencj´ do matowienia aby tego uniknàç wykonaç polerowanie, które poza zabezpieczeniem spowoduje tak˝e usuni´cie g∏´boko osadzonego brudu. OSTRZE˚ENIE Odchody ptaków muszà byç natychmiast starannie zmywane, poniewa˝ ich kwasowoÊç jest szczególnie szkodliwa dla lakieru.

Po ka˝dej zimie dok∏adnie umyç komor´ silnika zwracajàc uwag´, aby nie kierowaç strumienia wody bezpoÊrednio na centralki elektroniczne. Mycie komory silnika nale˝y wykonaç w wyspecjalizowanej myjni. Detergenty zanieczyszczajà wod´, dlatego mycie komory silnika powinno byç wykonywane w miejscach wyposa˝onych w urzàdzenia do gromadzenia i oczyszczania p∏ynów do mycia. OSTRZE˚ENIE Komor´ nale˝y myç przy zimnym silniku i kluczyka obróconym w wy∏àczniku zap∏onu w po∏o˝enie STOP. Po umyciu komory silnika dok∏adnie sprawdziç stan ró˝nych os∏on i zabezpieczeƒ (kapturki gumowe i ró˝ne os∏ony), czy nie zosta∏y wyciàgni´te lub uszkodzone.
Reflektory przednie

❒ sp∏ukaç dobrze wodà i wysuszyç nad-

wozie strumieniem powietrza lub przetrzeç irchà.

Nie myç samochodu nagrzanego przez s∏oƒce lub pokrywie nagrzanej przez pracujàcy silnik: lakier mo˝e zmatowieç. Zewn´trzne cz´Êci z tworzywa sztucznego powinny byç myte w taki sposób, jak zazwyczaj myje si´ samochód.

Szyby

209

SPIS ALFABETYCZNY

OSTRZE˚ENIE Aby nie uszkodziç elementów grzejnych na wewn´trznej powierzchni szyby tylnej, przecieraç jà delikatnie w kierunku tych przewodów.

DANE TECHNICZNE

Do czyszczenia szyb u˝ywaç specjalnych detergentów. Stosowaç czyste szmatki, aby nie porysowaç szyb lub nie zmieniç ich przejrzystoÊci.

OBS¸UGA I SAMOCHODU

Przy suszeniu zadbaç przede wszystkim o mniej widoczne cz´Êci jak np. wn´ki drzwi, pokryw, obrze˝a reflektorów, w których woda mo˝e gromadziç si´ ∏atwiej. Zaleca si´ nie umieszczaç samochodu w zamkni´tym pomieszczeniu, ale pozostawiç go na zewnàtrz, aby u∏atwiç odparowanie wody.

Detergenty zanieczyszczajà wod´. Mycie samochodu powinno si´ odbywaç tylko w miejscach przystosowanych do gromadzenia i oczyszczania z p∏ynów u˝ytych do mycia.

OSTRZE˚ENIE Do czyszczenia elementów przeêroczystych z tworzywa sztucznego reflektorów przednich nie u˝ywaç substancji aromatycznych (np. benzyny) lub ketonów (np. acetonu).

W RAZIE AWARII

LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

Aby w∏aÊciwie umyç samochód, wykonaç co nast´puje:

Unikaç w miar´ mo˝liwoÊci parkowania samochodu pod drzewami; substancje ˝ywiczne spadajàce z drzew mogà spowodowaç zmatowienie lakieru oraz powstanie korozji.

Komora silnika

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

WN¢TRZE
Okresowo sprawdzaç, czy pod dywanikami nie zbiera si´ woda (ociekajàca z butów, parasoli itp.), która mog∏aby spowodowaç korozj´ blachy.

CZYSZCZENIE SIEDZE¡ I POKRYå Z TKANINY

Usunàç kurz mi´kkà szczotkà lub odkurzaczem. Aby dobrze oczyÊciç pokrycie welurowe zaleca si´ zwil˝yç szczotk´. Przetrzeç siedzenia gàbkà zamoczonà w roztworze wody i neutralnego detergentu.

OSTRZE˚ENIE Nie stosowaç alkoholu lub benzyny do czyszczenia zestawu wskaêników lub innych elementów z tworzywa sztucznego.
KIEROWNICA / UCHWYT DèWIGNI ZMIANY BIEGÓW POKRYTE SKÓRÑ

Czyszczenie tych elementów musi byç wykonane wy∏àcznie wodà i myd∏em neutralnym. Nie u˝ywaç nigdy alkoholi i/lub produktów na bazie alkoholu. Przed u˝yciem produktów dost´pnych w sprzeda˝y specyficznych dla czyszczenia elementów wewn´trznych samochodu sprawdziç uwa˝nie czytajàc informacje podane na etykiecie produktu, czy nie zawierajà alkoholi i/lub produktów na bazie alkoholu. Je˝eli podczas czyszczenia szyby przedniej produktami specyficznymi dla szyb, krople tego produktu spadnà przypadkowo na kierownic´/uchwyt dêwigni zmiany biegów konieczne jest ich natychmiastowe usuni´cie i nast´pnie przemycie tych miejsc wodà z myd∏em neutralnym. OSTRZE˚ENIE W przypadku u˝ycia blokady kierownicy, zwróciç maksymalnà uwag´, aby uniknàç odrapania skóry poszycia.

UWAGA Nigdy nie stosowaç produktów ∏atwopalnych takich jak eter lub rektyfikowana benzyna, do czyszczenie wewn´trznych cz´Êci samochodu. ¸adunki elektrostatyczne powstajàce podczas przecierania lub czyszczenia mogà spowodowaç po˝ar.

Pokrycia z tkaniny w samochodzie sà bardzo trwa∏e przy normalnych warunkach u˝ytkowania. Tym niemniej, absolutnie unikaç d∏ugotrwa∏ego ocierania ubraniem posiadajàcym sprzàczki metalowe, guziki ozdobne i podobne, które w sposób miejscowy i jednostajny powodujà przetarcie w∏ókna i w konsekwencji uszkodzenie pokrycia.
ELEMENTY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

SPIS ALFABETYCZNY

UWAGA Nie trzymaç butli aerozolowych w samochodzie; niebezpieczeƒstwo wybuchu. Butle aerozolowe nie powinny byç poddawane dzia∏aniu temperatury powy˝ej 50oC. Wewnàtrz samochodu nagrzanego przez s∏oƒce temperatura mo˝e znacznie przekroczyç tà wartoÊç.

OBS¸UGA I SAMOCHODU

Zaleca si´ czyÊciç elementy wewn´trzne z tworzywa sztucznego wilgotna szmatkà i detergentem neutralnym nieÊcieralnym. Dla usuni´cia plam t∏ustych lub trwa∏ych u˝ywaç produktów specyficznych czyszczenia dla tworzyw sztucznych bez rozpuszczalników, które nie zmieniajà wyglàdu i koloru elementów.

DANE TECHNICZNE

210

DANE IDENTYFIKACYJNE ............................................ 212 KODY SILNIKA - WERSJE NADWOZIA .......................... 214 SILNIK ........................................................................ 216 ZASILANIE .................................................................. 217 PRZENIESIENIE NAP¢DU .............................................. 217 HAMULCE.................................................................... 218 ZAWIESZENIA.............................................................. 218 KIEROWNICA .............................................................. 218 KO¸A .......................................................................... 219 WYMIARY.................................................................... 223 OSIÑGI ........................................................................ 229 MASY .......................................................................... 230 MATERIA¸Y EKSPLOATACYJNE .................................... 261 P¸YNY I SMARY............................................................ 262 ZU˚YCIE PALIWA ........................................................ 264 EMISJA CO2 ................................................................ 265 NADAJNIKI O CZ¢STOTLIWOÂCI RADIOWEJ HOMOLOGACJE .......................................................... 266

211

DANE TECHNICZNE SPIS OBS¸UGA ALFABETYCZNY SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

DANE TECHNICZNE

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

DANE IDENTYFIKACYJNE
Zaleca si´ wziàç pod uwag´ poszczególne oznaczenia. Dane identyfikacyjne wyt∏oczone sà i przedstawione na poni˝szych tabliczkach. Tabliczka znamionowa z danymi identyfikacyjnymi. Oznaczenie nadwozia. Tabliczka identyfikujàca lakier nadwozia. Oznaczenie silnika. rys. 1
F0N0143m

H - Maksymalne obcià˝enie osi tylnej I - Typ silnika L - Kod wersji nadwozia M - Numer na cz´Êci zamienne. N - Skorygowana wartoÊç wspó∏czynnika dymienia.

TABLICZKA ZNAMIONOWA Z DANYMI IDENTYFIKACYJNYMI rys. 1

Umieszczona jest na poprzecznicy przedniej w komorze silnika i przedstawia nast´pujàce dane: A - Nazwa producenta. B - Numer homologacyjny. C - Kod identyfikacyjny typu samochodu. D - Kolejny numer fabryczny nadwozia. E - Maksymalna masa ca∏kowita samochodu z pe∏nym obcià˝eniem. F - Maksymalna masa ca∏kowita samochodu z pe∏nym obcià˝eniem ∏àcznie z przyczepà. G - Maksymalne obcià˝enie osi przedniej

DANE TECHNICZNE OBS¸UGA I SPIS ALFABETYCZNY SAMOCHODU

212

Wybite jest na bloku cylindrów i przedstawia typ i numer kolejny silnika.

rys. 2

F0N0160m

rys. 3

F0N0162m

TABLICZKA IDENTYFIKUJÑCA LAKIER NADWOZIA rys. 2

Umieszczona jest na poprzecznicy przedniej w komorze silnika i przedstawia nast´pujàce dane: A - Producenta lakieru B - Nazwa koloru C - Kod koloru Fiata D - Kod koloru dla zaprawek lub ponownego lakierowania.
rys. 4 OZNACZENIE NADWOZIA rys. 3
F0N0161m

Jest umieszczone odpowiednio: jedno na nadkolu wewnàtrz po stronie pasa˝era, A-rys. 3, drugie na podszybiu rys. 4. typ samochodu; kolejny numer fabryczny nadwozia.

213

DANE TECHNICZNE SPIS OBS¸UGA ALFABETYCZNY SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

OZNACZENIE SILNIKA

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

KODY SILNIKÓW - WERSJE NADWOZIA
Wersja 100 Multijet 120 Multijet 130 Multijet 160 Multijet Kod typu silnika 4HV SOFIM F1AE0481D SOFIM F1AE0481N SOFIM F1CE0481D

Poni˝ej przedstawiono przyk∏adowe objaÊnienie kodu wersji nadwozia z odpowiednim opisem odnoszàce si´ do wszystkich kodów wersji nadwozia:

Opis: MODEL ¸ADOWNOÂå SILNIK NAP¢D/OSIE SILNIKA NADWOZIE ROZTAW OSI WERSJA

250

A

A

M

F

A

AX

DANE TECHNICZNE OBS¸UGA I SPIS ALFABETYCZNY SAMOCHODU

214

A B C D E

3000 kg 3300 kg 3500 kg LIGHT 3500 kg HEAVY 4005 kg

SILNIK

A C D E

100 Multijet 120 Multijet 160 Multijet 130 Multijet

NAP¢D

NADWOZIE

ROZTAW OSI

A B C D

Rozstaw osi krótki Rozstaw osi Êredni Rozstaw osi Êrednio d∏ugi Rozstaw osi d∏ugi

215

DANE TECHNICZNE SPIS OBS¸UGA ALFABETYCZNY SAMOCHODU

A B C D E L F

Nadwozie kabinowe Nadwozie bez kabiny Kabinowy z pod∏ogà Skrzyniowy Scuolabus dla szkó∏ podstawowych Scuolabus dla szkó∏ Êrednich Furgon

G H M P R U

Skrzyniowy z kabinà wyd∏u˝onà Nadwozie z kabinà wyd∏u˝onà Minibus Panorama Dla szkó∏ koedukacyjnych 6/9 miejscowy Nadwozie bez kabiny „Z pod∏ogà”

W RAZIE AWARII

M A

Skrzynia biegów mechaniczna Skrzynia biegów automatyczna

LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

¸ADOWNOÂå

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

SILNIK
OPIS Kod typu Cykl IloÊç i uk∏ad cylindrów Ârednica i skok t∏oka PojemnoÊç ca∏kowita Stopieƒ spr´˝ania Moc maksymalna (CEE) przy obrotach Moment maksymalny (CEE) przy obrotach kW KM obr/min Nm obr/min mm cm3 100 Multijet 4HV Diesel 4 w rz´dzie 86 x 94,6 2198 17,5 74 100 2900 250 1500 Olej nap´dowy autoryzowany (Specyfikacja EN590) 120 Multijet Sofim F1AE0481D Diesel 4 w rz´dzie 88 x 94 2287 19 ± 0,5 88 120 3600 320 2000 Olej nap´dowy autoryzowany (Specyfikacja EN590) 130 Multijet Sofim F1AE0481N Diesel 4 w rz´dzie 88 x 94 2287 19 ± 0,5 95,5 130 3600 320 2000 Olej nap´dowy autoryzowany (Specyfikacja EN590) 160 Multijet Sofim F1CE0481D Diesel 4 w rz´dzie 95,8 x 104 2999 19 117 157 3500 400 1600 Olej nap´dowy autoryzowany (Specyfikacja EN590)

DANE TECHNICZNE OBS¸UGA I SPIS ALFABETYCZNY SAMOCHODU

Paliwo

216

Zasilanie

Wtrysk bezpoÊredni „Common Rail“

UWAGA Zmiany lub naprawy uk∏adu zasilania wykonane niew∏aÊciwie, bez uwzgl´dnienia charakterystyk technicznych uk∏adu, mogà spowodowaç uszkodzenia w funkcjonowaniu z ryzykiem po˝aru.

PRZENIESIENIE NAP¢DU
100 Multijet Skrzynia biegów Pi´ç biegów do jazdy do przodu oraz bieg wsteczny, synchronizatory dla w∏àczania biegów do jazdy do przodu 120 Multijet - 130 Multijet - 160 Multijet SzeÊç biegów do jazdy do przodu oraz bieg wsteczny, synchronizatory dla w∏àczania biegów do jazdy do przodu

Sprz´g∏o Nap´d

Samoregulacyjne z peda∏em bez skoku ja∏owego Przedni

217

DANE TECHNICZNE SPIS OBS¸UGA ALFABETYCZNY SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

ZASILANIE

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

HAMULCE
Hamulce: – przednie – tylne Hamulec postojowy tarczowe samoczynnie ch∏odzone tarczowe sterowany dêwignià r´cznie, dzia∏ajàcy na hamulce kó∏ tylnych

OSTRZE˚ENIE Woda, lód i sól zapobiegajàca zamarzaniu znajdujàce si´ na drodze mo˝e osadzaç si´ na tarczach hamulcowych, zmniejszajàc skutecznoÊç hamowania przy pierwszym hamowaniu.

ZAWIESZENIA
Przednie Tylne niezale˝ne zawieszenie kó∏, typu McPherson most sztywny i oÊ rurowa; resor piórowy wzd∏u˝ny

DANE TECHNICZNE OBS¸UGA I SPIS ALFABETYCZNY SAMOCHODU

UK¸AD KIEROWNICZY
Rozstaw osi krótki Typu Ârednica skr´tu (pomi´dzy kraw´˝nikami) m 11,06 Rozstaw osi Êredni Rozstaw osi Êrednio d∏ugi Rozstaw osi d∏ugi

z z´bnikiem i listwà z´batà z wspomaganiem hydraulicznym 12,46 13,54 14,28

218

Obr´cz stalowa. Opona bezd´tkowa.
OBR¢CZE I OPONY

Obr´cze stalowe z tarczà ch∏odzonà. Opony bezd´tkowe (tubeless), radialne. W Wyciàgu ze Êwiadectwa homologacji podano wszystkie opony homologowane. OSTRZE˚ENIE W razie ewentualnych rozbie˝noÊci pomi´dzy Instrukcjà obs∏ugi, a Wyciàgiem ze Êwiadectwa homologacji nale˝y wziàç pod uwag´ wy∏àcznie dane z Wyciàgu. Aby zapewniç bezpiecznà jazd´, wszystkie ko∏a samochodu powinny mieç zamontowane opony tego samego typu i tego samego producenta. OSTRZE˚ENIE W oponach bezd´tkowych nie u˝ywaç d´tek.

USTAWIANIE KÓ¸

Zbie˝noÊç kó∏ przednich mierzona mi´dzy obr´czami: -1 ± 1 mm WartoÊç zbie˝noÊci dotyczy samochodu gotowego do jazdy.
rys. 4
F0N0113m

OPIS OZNACZENIA OPONY rys. 4 Przyk∏ad: 215/70 R 15 109S

215 = SzerokoÊç nominalna (S, odleg∏oÊç w mm pomi´dzy bokami) 70 R 15 S = Stosunek wysokoÊci do szerokoÊci (H/S) wyra˝ony w procentach = Opona radialna = Ârednica obr´czy w calach (I) = Wskaênik maksymalnej pr´dkoÊci

109 = Wskaênik obcià˝enia (noÊnoÊç)

219

DANE TECHNICZNE SPIS OBS¸UGA ALFABETYCZNY SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

KO¸A

KO¸O ZAPASOWE

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

Wskaênik pr´dkoÊci maksymalnej

Wskaênik obcià˝enia (noÊnoÊç)

OPIS OZNACZENIA OBR¢CZY rys. 4 Przyk∏ad: 6J x 15 ET43

Q = do 160 km/h R = do 170 km/h S = do 180 km/h T = do 190 km/h U = do 200 km/h H = do 210 km/h V = do 240 km/h
Wskaênik pr´dkoÊci maksymalnej dla opon zimowych

70 = 335 kg 71 = 345 kg 72 = 355 kg 73 = 365 kg 74 = 375 kg 75 = 387 kg 76 = 400 kg 77 = 412 kg 78 = 425 kg 79 = 437 kg 80 = 450 kg

81 = 462 kg 82 = 475 kg 83 = 487 kg 84 = 500 kg 85 = 515 kg 86 = 530 kg 87 = 545 kg 88 = 560 kg 89 = 580 kg 90 = 600 kg 91 = 615 kg

6 J

= szerokoÊç obr´czy w calach 1 = profil kraw´dzi (wyst´p boczny, na którym powinno opieraç si´ obrze˝e opony) 2 = Êrednica obr´czy w calach (odpowiada Êrednicy osadzenia opony, która ma byç zamontowana) 3 = Ø

15

QM+S = do 160 km/h TM+S = do 190 km/h HM+S = do 210 km/h

ET43 = osadzenie (odleg∏oÊç pomi´dzy p∏aszczyznà symetrii obr´czy a p∏aszczyznà styku obr´czy z piastà).

DANE TECHNICZNE OBS¸UGA I SPIS ALFABETYCZNY SAMOCHODU

220

Ducato (z wyjàtkiem wersji rekreacyjnych)

6J x 15” - H2

215/70 R15C 109/107S 225/70 R15C 112/110S

Ducato (wersje rekreacyjne)

6J x 15” - H2

215/70 R15CP 109/107Q

Ducato Maxi (z wyjàtkiem wersji rekreacyjnych))

6J x 16” - H2

215/75 R16C 116/114R 225/75 R16C 118/116R

Ducato Maxi (wersje rekreacyjne)

6J x 16” - H2

225/75 R16CP 116/114Q

221

DANE TECHNICZNE SPIS OBS¸UGA ALFABETYCZNY SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

Wersje

Obr´cze

Opony z wyposa˝enia

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

CIÂNIENIE POMPOWANIA ZIMNYCH OPON (w barach)

Opony na wyposa˝eniu

Zastosowanie

Przednie

Tylne

215/70 R15

3000 PTT(*) Light z oponami standard za wyjàtkiem wersji PANORAMA 3300 PTT(*) Light/3500 PTT(*) Light z oponami standard PANORAMA z oponami standard 3000 PTT(*) Light z szerszymi oponami za wyjàtkiem wersji PANORAMA 3300 PTT(*) Light/3500 PTT(*) Light z szerszymi oponami PANORAMA z szerszymi oponami Gamma Light z oponami Camping Gamma Heavy z oponami standard Gamma Heavy z szerszymi oponami Gamma Heavy z oponami Camping

4,0 ± 0,05 4,1 ± 0,05 4,1 ± 0,05 4,0 ± 0,05 4,1 ± 0,05 4,1 ± 0,05 5,0 ± 0,05 4,5 ± 0,05 4,5 ± 0,05 5,5 ± 0,05

4,0 ± 0,05 4,5 ± 0,05 4,5 ± 0,05 4,0 ± 0,05 4,5 ± 0,05 4,5 ± 0,05 5,5 ± 0,05 5,0 ± 0,05 5,0 ± 0,05 5,5 ± 0,05

225/70 R15 225/70 R15

225/70 R15 215/70 R15 CP 215/75 R16 225/75 R16 225/75 R16 CP

DANE TECHNICZNE OBS¸UGA I SPIS ALFABETYCZNY SAMOCHODU

(*) PTT: obcià˝enie ca∏kowite na ziemi.

W oponach nagrzanych wartoÊç ciÊnienia powinna byç wi´ksza o + 0,3 bara od wartoÊci przewidzianej. Sprawdzaç zawsze wartoÊç ciÊnienia w oponie zimnej. W oponach zimowych wartoÊç ciÊnienia powinna byç wy˝sza o + 0,2 bara od wartoÊci przewidzianej dla opon z wyposa˝enia.

222

WERSJA FURGON

Wymiary podane sà w mm i odnoszà si´ dla samochodu wyposa˝onego w opony z wyposa˝enia. WysokoÊç odnosi si´ do samochodu nie obcià˝onego.

rys. 5

F0N0115m

223

DANE TECHNICZNE SPIS OBS¸UGA ALFABETYCZNY SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

WYMIARY

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

Wersja
CH1 MH1 MH2 948 3450 1015 5413 2254/2524 1810 2050 – 1790

Furgon
LH2 LH3 948 4035 1015 5998 2524/2764 1810 2050 – 1790 XLH2 XLH3 948 4035 1380 6363 2524/2764 1810 2050 – 1790

A B C D E F G H I

948 3000 1015 4963 2254 1810 2050 – 1790

DANE TECHNICZNE OBS¸UGA I SPIS ALFABETYCZNY SAMOCHODU

Wymiary zmieniajà si´ w zale˝noÊci od ró˝nych wersji w granicach podanych powy˝ej.

224

Wymiary podane sà w mm i odnoszà si´ dla samochodu wyposa˝onego w opony z wyposa˝enia. WysokoÊç odnosi si´ do samochodu nie obcià˝onego.

rys. 6

F0N0116m

225

DANE TECHNICZNE SPIS OBS¸UGA ALFABETYCZNY SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

WERSJA AUTOCARRO

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

Wersja
CH1

Skrzyniowy
MH1 LH1 XLH1 CH1

Kabinowy chassis
MH1 MLH1 948 3450/3800 960 5358/5708 – 2254 1810 1790÷1980 2050 LH1 XLH1

A B C D E F G H L

948 3000 1345 5293 2798 2254 1810 1790 2100

948 3450 1345 5743 3248 2254 1810 1790 2100

948 4035 1345 6328 3833 2254 1810 1790 2100

948 4035 1710 6693 4198 2254 1810 1790 2100

948 3000 960 4908 – 2254 1810 1790÷1980 2050

948 4035 960 5943 – 2254 1810 1790÷1980 2050

948 4035 1325 6308 – 2254 1810 1790÷1980 2050

DANE TECHNICZNE OBS¸UGA I SPIS ALFABETYCZNY SAMOCHODU

Wymiary zmieniajà si´ w zale˝noÊci od ró˝nych wersji w granicach podanych powy˝ej.

226

CH1

MH1 MLH1 925 3450/3800 860 5235/5585 – – 1810 1790÷1980 2050

LH1

XLH1

CH1

MH1 MLH1 948 3450/3800 880 5278/5628 – 2254 1810 1790÷1980 2050

LH1

XLH1

A B C D E F G H L

925 3000 860 4785 – – 1810 1790÷1980 2050

925 4035 860 5820 – – 1810 1790÷1980 2050

925 4035 1225 6185 – – 1810 1790÷1980 2050

948 3000 880 4828 – 2254 1810 1790÷1980 2050

948 4035 880 5863 – 2254 1810 1790÷1980 2050

948 4035 1245 6228 – 2254 1810 1790÷1980 2050

Wymiary zmieniajà si´ w zale˝noÊci od ró˝nych wersji w granicach podanych powy˝ej.

227

DANE TECHNICZNE SPIS OBS¸UGA ALFABETYCZNY SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

Wersja

Scudato chasis

Kabinowy special

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

Wersje
CH1 MH1 MLH1 925 3450/3800 880 5255/5605 1810 1790÷1980 2050

Scudato special
LH1 XLH1

A B C D G H L

925 3000 880 4805 1810 1790÷1980 2050

925 4035 880 5840 1810 1790÷1980 2050

925 4035 1245 6205 1810 1790÷1980 2050

Wymiary zmieniajà si´ w zale˝noÊci od ró˝nych wersji w granicach podanych powy˝ej.

DANE TECHNICZNE OBS¸UGA I SPIS ALFABETYCZNY SAMOCHODU

228

Pr´dkoÊci maksymalne dopuszczalne po pierwszym okresie u˝ywania samochodu w km/h.

100 Multijet FURGON CH1-MH1 MH2-LH2 XLH2 LH3-XLH3 CH1 AUTOCARRI MHI-MLHI LH1-XLH1 (*) Gamma Heavy (▼) Gamma Light 140 135 130 140 140 140

120 Multijet 155 150 145 155 155 155

130 Multijet – – – 160 160 160

160 Multijet 165 160 155 161 (*) - 165 (▼) 161 (*) - 165 (▼) 161 (*) - 165 (▼)

229

DANE TECHNICZNE SPIS OBS¸UGA ALFABETYCZNY SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

OSIÑGI

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

MASY - FURGON
Masy (kg) Wersja o ∏adownoÊci 3000 kg (***)
Masa samochodu gotowego do jazdy (z materia∏ami eksploatacyjnymi, zbiornikiem paliwa nape∏nionym w 90% i bez opcji): Obcià˝enie u˝ytkowe (*) wraz z kierowcà: Maksymalne dopuszczalne obcià˝enie (**) – osi przedniej: – osi tylnej: – ca∏kowite:

100 Multijet

120 Multijet

160 Multijet

1845 ÷ 1910 1090 ÷ 1155 1630 1650 3000

1860 ÷ 1925 1075 ÷ 1140 1630 1650 3000

1910 ÷ 1975 1025 ÷ 1090 1630 1650 3000

Obcià˝enie haka holowniczego – przyczepa z hamulcem: – przyczepa bez hamulca: Maksymalny nacisk na kul´ haka (przyczepa z hamulcem):

2000 750 100 150

2500 750 100 150

2500 750 100 150

DANE TECHNICZNE OBS¸UGA I SPIS ALFABETYCZNY SAMOCHODU

Maksymalne obcià˝enie dachu: (równomiernie roz∏o˝one)
(*)

W przypadku zastosowania wyposa˝enia specjalnego (haka do holowania przyczepy itd.) masa samochodu zwi´ksza si´ i w konsekwencji zmniejsza si´ obcià˝enie u˝ytkowe w stosunku do maksymalnego dopuszczalnego obcià˝enia.

(**) Obcià˝enia, których nie wolno przekroczyç. U˝ytkownik jest odpowiedzialny za w∏aÊciwe rozmieszczenie ∏adunku w baga˝niku i/lub na powierzchni ∏adunkowej; przestrzegaç maksymalnych dopuszczalnych obcià˝eƒ. (***) Wskazane wartoÊci odnoszà si´ do wersji Furgon oblachowanych i oszklonych, o Êrednim i krótkim rozstawie osi, zarówno z niskim jak i z podwy˝szonym bokiem.

230

Masy (kg) Wersja o ∏adownoÊci 3300 kg (***)
Masa samochodu gotowego do jazdy (z materia∏ami eksploatacyjnymi, zbiornikiem paliwa nape∏nionym w 90% i bez opcji): Obcià˝enie u˝ytkowe (*) wraz z kierowcà: Maksymalne dopuszczalne obcià˝enie (**) – osi przedniej: – osi tylnej: – ca∏kowite:

100 Multijet

120 Multijet

160 Multijet

1845 ÷ 1985 1315 ÷ 1455 1750 1900 3300

1860 ÷ 2000 1300 ÷ 1440 1750 1900 3300

1910 ÷ 2050 1250 ÷ 1390 1750 1900 3300

2000 750 100 150

2500 750 100 150

2500 750 100 150

Maksymalne obcià˝enie dachu (równomiernie roz∏o˝one):
(*)

W przypadku zastosowania wyposa˝enia specjalnego (haka do holowania przyczepy itd.) masa samochodu zwi´ksza si´ i w konsekwencji zmniejsza si´ obcià˝enie u˝ytkowe w stosunku do maksymalnego dopuszczalnego obcià˝enia.

(**) Obcià˝enia, których nie wolno przekroczyç. U˝ytkownik jest odpowiedzialny za w∏aÊciwe rozmieszczenie ∏adunku w baga˝niku i/lub na powierzchni ∏adunkowej; przestrzegaç maksymalnych dopuszczalnych obcià˝eƒ. (***) Wskazane wartoÊci odnoszà si´ do wersji Furgon oblachowanych i oszklonych, o Êrednim i krótkim rozstawie osi, zarówno z niskim jak i z podwy˝szonym bokiem.

231

DANE TECHNICZNE SPIS OBS¸UGA ALFABETYCZNY SAMOCHODU

Maksymalny nacisk na kul´ haka (przyczepa z hamulcem):

W RAZIE AWARII

Obcià˝enie haka holowniczego – przyczepa z hamulcem: – przyczepa bez hamulca:

LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

MASY - FURGON

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

MASY - FURGON
Masy (kg) Wersja o ∏adownoÊci 3500 kg (***)
Masa samochodu gotowego do jazdy (z materia∏ami eksploatacyjnymi, zbiornikiem paliwa nape∏nionym w 90% i bez opcji): Obcià˝enie u˝ytkowe (*) wraz z kierowcà: Maksymalne dopuszczalne obcià˝enie (**) – osi przedniej: – osi tylnej: – ca∏kowite:

100 Multijet

120 Multijet

160 Multijet

1845 ÷ 1985 1515 ÷ 1655 1850 2000 3500

1860 ÷ 2000 1500 ÷ 1640 1850 2000 3500

1910 ÷ 2050 1450 ÷ 1590 1850 2000 3500

Obcià˝enie haka holowniczego – przyczepa z hamulcem: – przyczepa bez hamulca: Maksymalny nacisk na kul´ haka (przyczepa z hamulcem):

2000 750 100 150

2500 750 100 150

2500 750 100 150

DANE TECHNICZNE OBS¸UGA I SPIS ALFABETYCZNY SAMOCHODU

Maksymalne obcià˝enie dachu (równomiernie roz∏o˝one):
(*)

W przypadku zastosowania wyposa˝enia specjalnego (haka do holowania przyczepy itd.) masa samochodu zwi´ksza si´ i w konsekwencji zmniejsza si´ obcià˝enie u˝ytkowe w stosunku do maksymalnego dopuszczalnego obcià˝enia.

(**) Obcià˝enia, których nie wolno przekroczyç. U˝ytkownik jest odpowiedzialny za w∏aÊciwe rozmieszczenie ∏adunku w baga˝niku i/lub na powierzchni ∏adunkowej; przestrzegaç maksymalnych dopuszczalnych obcià˝eƒ. (***) Wskazane wartoÊci odnoszà si´ do wersji Furgon oblachowanych i oszklonych, o Êrednim i krótkim rozstawie osi, zarówno z niskim jak i z podwy˝szonym bokiem.

232

Masy (kg) Wersja o ∏adownoÊci 3500 kg (***)
Masa samochodu gotowego do jazdy (z materia∏ami eksploatacyjnymi, zbiornikiem paliwa nape∏nionym w 90% i bez opcji): Obcià˝enie u˝ytkowe (*) wraz z kierowcà: Maksymalne dopuszczalne obcià˝enie (**) – osi przedniej: – osi tylnej: – ca∏kowite:

120 Multijet

160 Multijet

1940 ÷ 2090 1410 ÷ 1560 2100 2400 3500

1990 ÷ 2140 1360 ÷ 1510 2100 2400 3500

3000 750 120 150

3000 750 120 150

Maksymalne obcià˝enie dachu (równomiernie roz∏o˝one):
(*)

W przypadku zastosowania wyposa˝enia specjalnego (haka do holowania przyczepy itd.) masa samochodu zwi´ksza si´ i w konsekwencji zmniejsza si´ obcià˝enie u˝ytkowe w stosunku do maksymalnego dopuszczalnego obcià˝enia.

(**) Obcià˝enia, których nie wolno przekroczyç. U˝ytkownik jest odpowiedzialny za w∏aÊciwe rozmieszczenie ∏adunku w baga˝niku i/lub na powierzchni ∏adunkowej; przestrzegaç maksymalnych dopuszczalnych obcià˝eƒ. (***) Wskazane wartoÊci odnoszà si´ do wersji Furgon oblachowanych i oszklonych, o Êrednim i krótkim rozstawie osi, zarówno z niskim jak i z podwy˝szonym bokiem.

233

DANE TECHNICZNE SPIS OBS¸UGA ALFABETYCZNY SAMOCHODU

Maksymalny nacisk na kul´ haka (przyczepa z hamulcem):

W RAZIE AWARII

Obcià˝enie haka holowniczego – przyczepa z hamulcem: – przyczepa bez hamulca:

LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

MASY - FURGON (wersja HEAVY)

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

MASY - FURGON (wersja HEAVY)
Masy (kg) Wersja o ∏adownoÊci 4000 kg (***)
Masa samochodu gotowego do jazdy (z materia∏ami eksploatacyjnymi, zbiornikiem paliwa nape∏nionym w 90% i bez opcji): Obcià˝enie u˝ytkowe (*) wraz z kierowcà: Maksymalne dopuszczalne obcià˝enie (**) – osi przedniej: – osi tylnej: – ca∏kowite:

120 Multijet

160 Multijet

2010 ÷ 2135 1865 ÷ 1990 2100 2400 4000

2060 ÷ 2185 1815 ÷ 1940 2100 2400 4000

Obcià˝enie haka holowniczego – przyczepa z hamulcem: – przyczepa bez hamulca: Maksymalny nacisk na kul´ haka (przyczepa z hamulcem):

2500 750 100 150

2500 750 100 150

DANE TECHNICZNE OBS¸UGA I SPIS ALFABETYCZNY SAMOCHODU

Maksymalne obcià˝enie dachu (równomiernie roz∏o˝one):
(*)

W przypadku zastosowania wyposa˝enia specjalnego (haka do holowania przyczepy itd.) masa samochodu zwi´ksza si´ i w konsekwencji zmniejsza si´ obcià˝enie u˝ytkowe w stosunku do maksymalnego dopuszczalnego obcià˝enia.

(**) Obcià˝enia, których nie wolno przekroczyç. U˝ytkownik jest odpowiedzialny za w∏aÊciwe rozmieszczenie ∏adunku w baga˝niku i/lub na powierzchni ∏adunkowej; przestrzegaç maksymalnych dopuszczalnych obcià˝eƒ. (***) Wskazane wartoÊci odnoszà si´ do wersji Furgon oblachowanych i oszklonych, o Êrednim i krótkim rozstawie osi, zarówno z niskim jak i z podwy˝szonym bokiem.

234

Masy (kg) Wersja o ∏adownoÊci 3000 kg
Masa samochodu gotowego do jazdy (z materia∏ami eksploatacyjnymi, zbiornikiem paliwa nape∏nionym w 90% i bez opcji): Obcià˝enie u˝ytkowe (*) wraz z kierowcà: Maksymalne dopuszczalne obcià˝enie (**) – osi przedniej: – osi tylnej: – ca∏kowite:

100 Multijet

120 Multijet

160 Multijet

1795 ÷ 1840 1125 ÷ 1160 1630 1650 2920/3000

1810 ÷ 1855 1125 ÷ 1145 1630 1650 2935/3000

1860 ÷ 1905 1095 ÷ 1140 1630 1650 2935/3000

2000 750 100

2500 750 100

2500 750 100

(*)

W przypadku zastosowania wyposa˝enia specjalnego (haka do holowania przyczepy itd.) masa samochodu zwi´ksza si´ i w konsekwencji zmniejsza si´ obcià˝enie u˝ytkowe w stosunku do maksymalnego dopuszczalnego obcià˝enia.

(**) Obcià˝enia, których nie wolno przekroczyç. U˝ytkownik jest odpowiedzialny za w∏aÊciwe rozmieszczenie ∏adunku w baga˝niku i/lub na powierzchni ∏adunkowej; przestrzegaç maksymalnych dopuszczalnych obcià˝eƒ.

235

DANE TECHNICZNE SPIS OBS¸UGA ALFABETYCZNY SAMOCHODU

Maksymalny nacisk na kul´ haka (przyczepa z hamulcem):

W RAZIE AWARII

Obcià˝enie haka holowniczego – przyczepa z hamulcem: – przyczepa bez hamulca:

LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

MASY - AUTOCARRO SKRZYNIOWY

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

MASY - AUTOCARRO SKRZYNIOWY
Masy (kg) Wersja o ∏adownoÊci 3300 kg
Masa samochodu gotowego do jazdy (z materia∏ami eksploatacyjnymi, zbiornikiem paliwa nape∏nionym w 90% i bez opcji): Obcià˝enie u˝ytkowe (*) wraz z kierowcà: Maksymalne dopuszczalne obcià˝enie (**) – osi przedniej: – osi tylnej: – ca∏kowite:

100 Multijet

120 Multijet

160 Multijet

1795 ÷ 1895 1405 ÷ 1435 1750 1900 3230/3300

1810 ÷ 1910 1390 ÷ 1435 1750 1900 3245/3300

1860 ÷ 1960 1340 ÷ 1440 1750 1900 3245/3300

Obcià˝enie haka holowniczego – przyczepa z hamulcem: – przyczepa bez hamulca: Maksymalny nacisk na kul´ haka (przyczepa z hamulcem): (*)

2000 750 100

2500 750 100

2500 750 100

DANE TECHNICZNE OBS¸UGA I SPIS ALFABETYCZNY SAMOCHODU

W przypadku zastosowania wyposa˝enia specjalnego (haka do holowania przyczepy itd.) masa samochodu zwi´ksza si´ i w konsekwencji zmniejsza si´ obcià˝enie u˝ytkowe w stosunku do maksymalnego dopuszczalnego obcià˝enia.

(**) Obcià˝enia, których nie wolno przekroczyç. U˝ytkownik jest odpowiedzialny za w∏aÊciwe rozmieszczenie ∏adunku w baga˝niku i/lub na powierzchni ∏adunkowej; przestrzegaç maksymalnych dopuszczalnych obcià˝eƒ.

236

Masy (kg) Wersja o ∏adownoÊci 3500 kg
Masa samochodu gotowego do jazdy (z materia∏ami eksploatacyjnymi, zbiornikiem paliwa nape∏nionym w 90% i bez opcji): Obcià˝enie u˝ytkowe (*) wraz z kierowcà: Maksymalne dopuszczalne obcià˝enie (**) – osi przedniej: – osi tylnej: – ca∏kowite:

100 Multijet

120 Multijet

160 Multijet

1795 ÷ 1895 1535 ÷ 1605 1850 2000 3330/3500

1810 ÷ 1910 1535 ÷ 1590 1850 2000 3345/3500

1860 ÷ 1960 1540 ÷ 1640 1850 2000 3345/3500

2000 750 100

2500 750 100

2500 750 100

(*)

W przypadku zastosowania wyposa˝enia specjalnego (haka do holowania przyczepy itd.) masa samochodu zwi´ksza si´ i w konsekwencji zmniejsza si´ obcià˝enie u˝ytkowe w stosunku do maksymalnego dopuszczalnego obcià˝enia.

(**) Obcià˝enia, których nie wolno przekroczyç. U˝ytkownik jest odpowiedzialny za w∏aÊciwe rozmieszczenie ∏adunku w baga˝niku i/lub na powierzchni ∏adunkowej; przestrzegaç maksymalnych dopuszczalnych obcià˝eƒ.

237

DANE TECHNICZNE SPIS OBS¸UGA ALFABETYCZNY SAMOCHODU

Maksymalny nacisk na kul´ haka (przyczepa z hamulcem):

W RAZIE AWARII

Obcià˝enie haka holowniczego – przyczepa z hamulcem: – przyczepa bez hamulca:

LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

MASY - AUTOCARRO SKRZYNIOWY

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

MASY - AUTOCARRO SKRZYNIOWY (wersja HEAVY)
Masy (kg) Wersja o ∏adownoÊci 3500 kg
Masa samochodu gotowego do jazdy (z materia∏ami eksploatacyjnymi, zbiornikiem paliwa nape∏nionym w 90% i bez opcji): Obcià˝enie u˝ytkowe (*) wraz z kierowcà: Maksymalne dopuszczalne obcià˝enie (**) – osi przedniej: – osi tylnej: – ca∏kowite:

120 Multijet

160 Multijet

1895 ÷ 1985 1515 ÷ 1605 2100 2400 3500

1945 ÷ 2035 1465 ÷ 1555 2100 2400 3500

Obcià˝enie haka holowniczego – przyczepa z hamulcem: – przyczepa bez hamulca: Maksymalny nacisk na kul´ haka (przyczepa z hamulcem): (*)

3000 750 120

3000 750 120

DANE TECHNICZNE OBS¸UGA I SPIS ALFABETYCZNY SAMOCHODU

W przypadku zastosowania wyposa˝enia specjalnego (haka do holowania przyczepy itd.) masa samochodu zwi´ksza si´ i w konsekwencji zmniejsza si´ obcià˝enie u˝ytkowe w stosunku do maksymalnego dopuszczalnego obcià˝enia.

(**) Obcià˝enia, których nie wolno przekroczyç. U˝ytkownik jest odpowiedzialny za w∏aÊciwe rozmieszczenie ∏adunku w baga˝niku i/lub na powierzchni ∏adunkowej; przestrzegaç maksymalnych dopuszczalnych obcià˝eƒ.

238

Masy (kg) Wersja o ∏adownoÊci 4000 kg
Masa samochodu gotowego do jazdy (z materia∏ami eksploatacyjnymi, zbiornikiem paliwa nape∏nionym w 90% i bez opcji): Obcià˝enie u˝ytkowe (*) wraz z kierowcà: Maksymalne dopuszczalne obcià˝enie (**) – osi przedniej: – osi tylnej: – ca∏kowite:

120 Multijet

160 Multijet

1895 ÷ 1985 2015 ÷ 2105 2100 2400 4000

1945 ÷ 2035 1965 ÷ 2055 2100 2400 4000

2500 750 100

2500 750 100

(*)

W przypadku zastosowania wyposa˝enia specjalnego (haka do holowania przyczepy itd.) masa samochodu zwi´ksza si´ i w konsekwencji zmniejsza si´ obcià˝enie u˝ytkowe w stosunku do maksymalnego dopuszczalnego obcià˝enia.

(**) Obcià˝enia, których nie wolno przekroczyç. U˝ytkownik jest odpowiedzialny za w∏aÊciwe rozmieszczenie ∏adunku w baga˝niku i/lub na powierzchni ∏adunkowej; przestrzegaç maksymalnych dopuszczalnych obcià˝eƒ.

239

DANE TECHNICZNE SPIS OBS¸UGA ALFABETYCZNY SAMOCHODU

Maksymalny nacisk na kul´ haka (przyczepa z hamulcem):

W RAZIE AWARII

Obcià˝enie haka holowniczego – przyczepa z hamulcem: – przyczepa bez hamulca:

LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

MASY - AUTOCARRO SKRZYNIOWY (wersja HEAVY)

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

MASY - NADWOZIE KABINOWE Z POD¸OGÑ
Masy (kg) Wersja o ∏adownoÊci 3000 kg
Masa samochodu gotowego do jazdy (z materia∏ami eksploatacyjnymi, zbiornikiem paliwa nape∏nionym w 90% i bez opcji): Maksymalne dopuszczalne obcià˝enie (**) – osi przedniej: – osi tylnej: – ca∏kowite: Obcià˝enie haka holowniczego – przyczepa z hamulcem: – przyczepa bez hamulca: Maksymalny nacisk na kul´ haka (przyczepa z hamulcem): (*)

100 Multijet

120 Multijet

1600 1630 1650 3000

1615 1630 1650 3000

2000 750 100

2500 750 100

DANE TECHNICZNE OBS¸UGA I SPIS ALFABETYCZNY SAMOCHODU

W przypadku zastosowania wyposa˝enia specjalnego (haka do holowania przyczepy itd.) masa samochodu zwi´ksza si´ i w konsekwencji zmniejsza si´ obcià˝enie u˝ytkowe w stosunku do maksymalnego dopuszczalnego obcià˝enia.

(**) Obcià˝enia, których nie wolno przekroczyç. U˝ytkownik jest odpowiedzialny za w∏aÊciwe rozmieszczenie ∏adunku w baga˝niku i/lub na powierzchni ∏adunkowej; przestrzegaç maksymalnych dopuszczalnych obcià˝eƒ.

240

Masy (kg) Wersja o ∏adownoÊci 3300 kg
Masa samochodu gotowego do jazdy (z materia∏ami eksploatacyjnymi, zbiornikiem paliwa nape∏nionym w 90% i bez opcji): Maksymalne dopuszczalne obcià˝enie (**) – osi przedniej: – osi tylnej: – ca∏kowite: Obcià˝enie haka holowniczego – przyczepa z hamulcem: – przyczepa bez hamulca: Maksymalny nacisk na kul´ haka (przyczepa z hamulcem): (*)

100 Multijet

120 Multijet

1580 ÷ 1615 1750 1900 3300

1595 ÷ 1630 1750 1900 3300

100

100

W przypadku zastosowania wyposa˝enia specjalnego (haka do holowania przyczepy itd.) masa samochodu zwi´ksza si´ i w konsekwencji zmniejsza si´ obcià˝enie u˝ytkowe w stosunku do maksymalnego dopuszczalnego obcià˝enia.

(**) Obcià˝enia, których nie wolno przekroczyç. U˝ytkownik jest odpowiedzialny za w∏aÊciwe rozmieszczenie ∏adunku w baga˝niku i/lub na powierzchni ∏adunkowej; przestrzegaç maksymalnych dopuszczalnych obcià˝eƒ.

241

DANE TECHNICZNE SPIS OBS¸UGA ALFABETYCZNY SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

2000 750

2500 750

LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

MASY - NADWOZIE KABINOWE Z POD¸OGÑ

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

MASY - NADWOZIE KABINOWE Z POD¸OGÑ
Masy (kg) Wersja o ∏adownoÊci 3500 kg
Masa samochodu gotowego do jazdy (z materia∏ami eksploatacyjnymi, zbiornikiem paliwa nape∏nionym w 90% i bez opcji): Maksymalne dopuszczalne obcià˝enie (**) – osi przedniej: – osi tylnej: – ca∏kowite: Obcià˝enie haka holowniczego – przyczepa z hamulcem: – przyczepa bez hamulca: Maksymalny nacisk na kul´ haka (przyczepa z hamulcem): (*)

100 Multijet

120 Multijet

1580 ÷ 1615 1850 2000 3500

1595 ÷ 1630 1850 2000 3500

2000 750 100

2500 750 100

DANE TECHNICZNE OBS¸UGA I SPIS ALFABETYCZNY SAMOCHODU

W przypadku zastosowania wyposa˝enia specjalnego (haka do holowania przyczepy itd.) masa samochodu zwi´ksza si´ i w konsekwencji zmniejsza si´ obcià˝enie u˝ytkowe w stosunku do maksymalnego dopuszczalnego obcià˝enia.

(**) Obcià˝enia, których nie wolno przekroczyç. U˝ytkownik jest odpowiedzialny za w∏aÊciwe rozmieszczenie ∏adunku w baga˝niku i / lub na powierzchni ∏adunkowej; przestrzegaç maksymalnych dopuszczalnych obcià˝eƒ.

242

Masy (kg) Wersja o ∏adownoÊci 3500 kg
Masa samochodu gotowego do jazdy (z materia∏ami eksploatacyjnymi, zbiornikiem paliwa nape∏nionym w 90% i bez opcji): Obcià˝enie u˝ytkowe (*) wraz z kierowcà: Maksymalne dopuszczalne obcià˝enie (**) – osi przedniej: – osi tylnej: – ca∏kowite:

120 Multijet

160 Multijet

1655 ÷ 1685 1815 ÷ 1845 2100 2400 3500

1705 ÷ 1735 1765 ÷ 1795 2100 2400 3500

3000 750 120

3000 750 120

(*)

W przypadku zastosowania wyposa˝enia specjalnego (haka do holowania przyczepy itd.) masa samochodu zwi´ksza si´ i w konsekwencji zmniejsza si´ obcià˝enie u˝ytkowe w stosunku do maksymalnego dopuszczalnego obcià˝enia.

(**) Obcià˝enia, których nie wolno przekroczyç. U˝ytkownik jest odpowiedzialny za w∏aÊciwe rozmieszczenie ∏adunku w baga˝niku i / lub na powierzchni ∏adunkowej; przestrzegaç maksymalnych dopuszczalnych obcià˝eƒ.

243

DANE TECHNICZNE SPIS OBS¸UGA ALFABETYCZNY SAMOCHODU

Maksymalny nacisk na kul´ haka (przyczepa z hamulcem):

W RAZIE AWARII

Obcià˝enie haka holowniczego – przyczepa z hamulcem: – przyczepa bez hamulca:

LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

MASY - NADWOZIE KABINOWE Z POD¸OGÑ (wersja HEAVY)

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

MASY - NADWOZIE KABINOWE Z POD¸OGÑ (wersja HEAVY)
Masy (kg) Wersja o ∏adownoÊci 4000 kg
Masa samochodu gotowego do jazdy (z materia∏ami eksploatacyjnymi, zbiornikiem paliwa nape∏nionym w 90% i bez opcji): Obcià˝enie u˝ytkowe (*) wraz z kierowcà: Maksymalne dopuszczalne obcià˝enie (**) – osi przedniej: – osi tylnej: – ca∏kowite:

120 Multijet

160 Multijet

1655 ÷ 1685 2315 ÷ 2345 2100 2400 4000

1705 ÷ 1735 2265 ÷ 2295 2100 2400 4000

Obcià˝enie haka holowniczego – przyczepa z hamulcem: – przyczepa bez hamulca: Maksymalny nacisk na kul´ haka (przyczepa z hamulcem): (*)

2500 750 100

2500 750 100

DANE TECHNICZNE OBS¸UGA I SPIS ALFABETYCZNY SAMOCHODU

W przypadku zastosowania wyposa˝enia specjalnego (haka do holowania przyczepy itd.) masa samochodu zwi´ksza si´ i w konsekwencji zmniejsza si´ obcià˝enie u˝ytkowe w stosunku do maksymalnego dopuszczalnego obcià˝enia.

(**) Obcià˝enia, których nie wolno przekroczyç. U˝ytkownik jest odpowiedzialny za w∏aÊciwe rozmieszczenie ∏adunku w baga˝niku i / lub na powierzchni ∏adunkowej; przestrzegaç maksymalnych dopuszczalnych obcià˝eƒ.

244

Masy (kg) Wersja o ∏adownoÊci 3000 kg
Masa samochodu gotowego do jazdy (z materia∏ami eksploatacyjnymi, zbiornikiem paliwa nape∏nionym w 90% i bez opcji): Maksymalne dopuszczalne obcià˝enie (**) – osi przedniej: – osi tylnej: – ca∏kowite: Obcià˝enie haka holowniczego – przyczepa z hamulcem: – przyczepa bez hamulca: Maksymalny nacisk na kul´ haka (przyczepa z hamulcem):

100 Multijet (❏)

120 Multijet (❏)

160 Multijet (❏)

1590 ÷ 1630 1630 1650 3000

1605 ÷ 1635 1630 1650 3000

1655 ÷ 1695 1630 1650 3000

100

100

100

❏) Wyposa˝enie chasis
(*) W przypadku zastosowania wyposa˝enia specjalnego (haka do holowania przyczepy itd.) masa samochodu zwi´ksza si´ i w konsekwencji zmniejsza si´ obcià˝enie u˝ytkowe w stosunku do maksymalnego dopuszczalnego obcià˝enia. (**) Obcià˝enia, których nie wolno przekroczyç. U˝ytkownik jest odpowiedzialny za w∏aÊciwe rozmieszczenie ∏adunku w baga˝niku i / lub na powierzchni ∏adunkowej; przestrzegaç maksymalnych dopuszczalnych obcià˝eƒ.

245

DANE TECHNICZNE SPIS OBS¸UGA ALFABETYCZNY SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

2000 750

2500 750

2500 750

LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

MASY - NADWOZIE KABINOWE

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

MASY - NADWOZIE KABINOWE
Masy (kg) Wersja o ∏adownoÊci 3300 kg
Masa samochodu gotowego do jazdy (z materia∏ami eksploatacyjnymi, zbiornikiem paliwa nape∏nionym w 90% i bez opcji): Maksymalne dopuszczalne obcià˝enie (**) – osi przedniej: – osi tylnej: – ca∏kowite: Obcià˝enie haka holowniczego – przyczepa z hamulcem: – przyczepa bez hamulca: Maksymalny nacisk na kul´ haka (przyczepa z hamulcem): (❏) Wyposa˝enie chassis (▼) Wyposa˝enie specjalne (*) W przypadku zastosowania wyposa˝enia specjalnego (haka do holowania przyczepy itd.) masa samochodu zwi´ksza si´ i w konsekwencji zmniejsza si´ obcià˝enie u˝ytkowe w stosunku do maksymalnego dopuszczalnego obcià˝enia.

100 Multijet (❏)

100 Multijet (▼)

120 Multijet (❏)

130 Multijet (❏)

130 Multijet (▼)

160 Multijet (❏)

1590 ÷ 1640

1545 ÷ 1560

1605 ÷ 1655

1605 ÷ 1655

1560 ÷ 1580

1655 ÷ 1705

1750 1900 3300

1750 1900 3300

1750 1900 3300

1750 1900 3300

1750 1900 3300

1750 1900 3300

2000 750 100

2000 750 100

2500 750 100

2500 750 100

2500 750 100

2500 750 100

DANE TECHNICZNE OBS¸UGA I SPIS ALFABETYCZNY SAMOCHODU

(**) Obcià˝enia, których nie wolno przekroczyç. U˝ytkownik jest odpowiedzialny za w∏aÊciwe rozmieszczenie ∏adunku w baga˝niku i / lub na powierzchni ∏adunkowej; przestrzegaç maksymalnych dopuszczalnych obcià˝eƒ.

246

Masy (kg) Wersja o ∏adownoÊci 3500 kg
Masa samochodu gotowego do jazdy (z materia∏ami eksploatacyjnymi, zbiornikiem paliwa nape∏nionym w 90% i bez opcji): Maksymalne dopuszczalne obcià˝enie (**) – osi przedniej: – osi tylnej: – ca∏kowite: Obcià˝enie haka holowniczego – przyczepa z hamulcem: – przyczepa bez hamulca: Maksymalny nacisk na kul´ haka (przyczepa z hamulcem): (❏) Wyposa˝enie chassis (▼) Wyposa˝enie specjalne (*)

100 Multijet (❏)

100 Multijet (▼)

120 Multijet (❏)

130 Multijet (❏)

130 Multijet (▼)

160 Multijet (❏)

1590 ÷ 1640

1545 ÷ 1575

1605 ÷ 1655

1605 ÷ 1655

1560 ÷ 1590

1655 ÷ 1705

1850 2000 3500

1850 2000 3500

1850 2000 3500

1850 2000 3500

1850 2000 3500

1850 2000 3500

2000 750 100

2000 750 100

2500 750 100

2500 750 100

2500 750 100

2500 750 100

W przypadku zastosowania wyposa˝enia specjalnego (haka do holowania przyczepy itd.) masa samochodu zwi´ksza si´ i w konsekwencji zmniejsza si´ obcià˝enie u˝ytkowe w stosunku do maksymalnego dopuszczalnego obcià˝enia.

(**) Obcià˝enia, których nie wolno przekroczyç. U˝ytkownik jest odpowiedzialny za w∏aÊciwe rozmieszczenie ∏adunku w baga˝niku i / lub na powierzchni ∏adunkowej; przestrzegaç maksymalnych dopuszczalnych obcià˝eƒ.

247

DANE TECHNICZNE SPIS OBS¸UGA ALFABETYCZNY SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

MASY - NADWOZIE KABINOWE

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

MASY - NADWOZIE KABINOWE (wersja HEAVY)
Masy (kg) Wersja o ∏adownoÊci 3500 kg
Masa samochodu gotowego do jazdy (z materia∏ami eksploatacyjnymi, zbiornikiem paliwa nape∏nionym w 90% i bez opcji): Obcià˝enie u˝ytkowe (*) wraz z kierowcà: Maksymalne dopuszczalne obcià˝enie (**) – osi przedniej: – osi tylnej: – ca∏kowite:

120 Multijet (❏)

160 Multijet (❏)

120 Multijet (▼)

160 Multijet (▼)

1675 ÷ 1710 1790 ÷ 1825 2100 2400 3500

1725 ÷ 1760 1740 ÷ 1775 2100 2400 3500

1610 ÷ 1630 1870 ÷ 1890 2100 2400 3500

1660 ÷ 1680 1820 ÷ 1840 2100 2400 3500

Obcià˝enie haka holowniczego – przyczepa z hamulcem: – przyczepa bez hamulca: Maksymalny nacisk na kul´ haka (przyczepa z hamulcem): (❏) Wyposa˝enie chassis (▼) Wyposa˝enie specjalne (*)

3000 750 120

3000 750 120

3000 750 120

3000 750 120

DANE TECHNICZNE OBS¸UGA I SPIS ALFABETYCZNY SAMOCHODU

W przypadku zastosowania wyposa˝enia specjalnego (haka do holowania przyczepy itd.) masa samochodu zwi´ksza si´ i w konsekwencji zmniejsza si´ obcià˝enie u˝ytkowe w stosunku do maksymalnego dopuszczalnego obcià˝enia.

(**) Obcià˝enia, których nie wolno przekroczyç. U˝ytkownik jest odpowiedzialny za w∏aÊciwe rozmieszczenie ∏adunku w baga˝niku i / lub na powierzchni ∏adunkowej; przestrzegaç maksymalnych dopuszczalnych obcià˝eƒ.

248

Masy (kg) Wersja o ∏adownoÊci 4000 kg
Masa samochodu gotowego do jazdy (z materia∏ami eksploatacyjnymi, zbiornikiem paliwa nape∏nionym w 90% i bez opcji): Obcià˝enie u˝ytkowe (*) wraz z kierowcà: Maksymalne dopuszczalne obcià˝enie (**) – osi przedniej: – osi tylnej: – ca∏kowite:

120 Multijet (❏)

160 Multijet (❏)

120 Multijet (▼)

160 Multijet (▼)

1675 ÷ 1710 2290 ÷ 2325 2100 2400 4000

1725 ÷ 1760 2240 ÷ 2275 2100 2400 4000

1610 ÷ 1630 2370 ÷ 2390 2100 2400 4000

1660 ÷ 1680 2320 ÷ 2340 2100 2400 4000

2500 750 100

2500 750 100

2500 750 100

2500 750 100

(❏) Wyposa˝enie chassis (▼) Wyposa˝enie specjalne (*) W przypadku zastosowania wyposa˝enia specjalnego (haka do holowania przyczepy itd.) masa samochodu zwi´ksza si´ i w konsekwencji zmniejsza si´ obcià˝enie u˝ytkowe w stosunku do maksymalnego dopuszczalnego obcià˝enia.

(**) Obcià˝enia, których nie wolno przekroczyç. U˝ytkownik jest odpowiedzialny za w∏aÊciwe rozmieszczenie ∏adunku w baga˝niku i / lub na powierzchni ∏adunkowej; przestrzegaç maksymalnych dopuszczalnych obcià˝eƒ.

249

DANE TECHNICZNE SPIS OBS¸UGA ALFABETYCZNY SAMOCHODU

Maksymalny nacisk na kul´ haka (przyczepa z hamulcem):

W RAZIE AWARII

Obcià˝enie haka holowniczego – przyczepa z hamulcem: – przyczepa bez hamulca:

LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

MASY - NADWOZIE KABINOWE (wersja HEAVY)

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

MASY - SCUDATI (wersja HEAVY)
Masy (kg) Wersja o ∏adownoÊci 3500 kg
Masa samochodu gotowego do jazdy (z materia∏ami eksploatacyjnymi, zbiornikiem paliwa nape∏nionym w 90% i bez opcji): Obcià˝enie u˝ytkowe (*) wraz z kierowcà: Maksymalne dopuszczalne obcià˝enie (**) – osi przedniej: – osi tylnej: – ca∏kowite:

120 Multijet (❏)

160 Multijet (❏)

120 Multijet (▼)

160 Multijet (▼)

1375 ÷ 1410 2090 ÷ 2125 2100 2400 3500

1425 ÷ 1460 2040 ÷ 2075 2100 2400 3500

1310 ÷ 1330 2170 ÷ 2190 2100 2400 3500

1360 ÷ 1380 2120 ÷ 2140 2100 2400 3500

Obcià˝enie haka holowniczego – przyczepa z hamulcem: – przyczepa bez hamulca: Maksymalny nacisk na kul´ haka (przyczepa z hamulcem): (❏) Wyposa˝enie chassis (▼) Wyposa˝enie specjalne (*)

3000 750 120

3000 750 120

3000 750 120

3000 750 120

DANE TECHNICZNE OBS¸UGA I SPIS ALFABETYCZNY SAMOCHODU

W przypadku zastosowania wyposa˝enia specjalnego (haka do holowania przyczepy itd.) masa samochodu zwi´ksza si´ i w konsekwencji zmniejsza si´ obcià˝enie u˝ytkowe w stosunku do maksymalnego dopuszczalnego obcià˝enia.

(**) Obcià˝enia, których nie wolno przekroczyç. U˝ytkownik jest odpowiedzialny za w∏aÊciwe rozmieszczenie ∏adunku w baga˝niku i / lub na powierzchni ∏adunkowej; przestrzegaç maksymalnych dopuszczalnych obcià˝eƒ.

250

Masy (kg) Wersja o ∏adownoÊci 4000 kg
Masa samochodu gotowego do jazdy (z materia∏ami eksploatacyjnymi, zbiornikiem paliwa nape∏nionym w 90% i bez opcji): Obcià˝enie u˝ytkowe (*) wraz z kierowcà: Maksymalne dopuszczalne obcià˝enie (**) – osi przedniej: – osi tylnej: – ca∏kowite:

120 Multijet (❏)

160 Multijet (❏)

120 Multijet (▼)

160 Multijet (▼)

1375 ÷ 1410 2590 ÷ 2625 2100 2400 4000

1425 ÷ 1460 2540 ÷ 2575 2100 2400 4000

1310 ÷ 1330 2670 ÷ 2690 2100 2400 4000

1360 ÷ 1380 2620 ÷ 2640 2100 2400 4000

2500 750 100

2500 750 100

2500 750 100

2500 750 100

(❏) Wyposa˝enie chassis (▼) Wyposa˝enie specjalne (*) W przypadku zastosowania wyposa˝enia specjalnego (haka do holowania przyczepy itd.) masa samochodu zwi´ksza si´ i w konsekwencji zmniejsza si´ obcià˝enie u˝ytkowe w stosunku do maksymalnego dopuszczalnego obcià˝enia.

(**) Obcià˝enia, których nie wolno przekroczyç. U˝ytkownik jest odpowiedzialny za w∏aÊciwe rozmieszczenie ∏adunku w baga˝niku i / lub na powierzchni ∏adunkowej; przestrzegaç maksymalnych dopuszczalnych obcià˝eƒ.

251

DANE TECHNICZNE SPIS OBS¸UGA ALFABETYCZNY SAMOCHODU

Maksymalny nacisk na kul´ haka (przyczepa z hamulcem):

W RAZIE AWARII

Obcià˝enie haka holowniczego – przyczepa z hamulcem: – przyczepa bez hamulca:

LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

MASY - SCUDATI (wersja HEAVY)

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

MASY - PODWÓJNA KABINA
Masy (kg) Wersja o ∏adownoÊci 3300 kg
Masa samochodu gotowego do jazdy (z materia∏ami eksploatacyjnymi, zbiornikiem paliwa nape∏nionym w 90% i bez opcji): Obcià˝enie u˝ytkowe (*) wraz z kierowcà: Maksymalne dopuszczalne obcià˝enie (**) – osi przedniej: – osi tylnej: – ca∏kowite:

100 Multijet

120 Multijet

160 Multijet

1950 ÷ 2010 1290 ÷ 1350 1750 1900 3300

1965 ÷ 2025 1275 ÷ 1335 1750 1900 3300

2015 ÷ 2075 1225 ÷ 1285 1750 1900 3300

Obcià˝enie haka holowniczego – przyczepa z hamulcem: – przyczepa bez hamulca: Maksymalny nacisk na kul´ haka (przyczepa z hamulcem): (*)

2000 750 100

2000 750 100

2000 750 100

DANE TECHNICZNE OBS¸UGA I SPIS ALFABETYCZNY SAMOCHODU

W przypadku zastosowania wyposa˝enia specjalnego (haka do holowania przyczepy itd.) masa samochodu zwi´ksza si´ i w konsekwencji zmniejsza si´ obcià˝enie u˝ytkowe w stosunku do maksymalnego dopuszczalnego obcià˝enia.

(**) Obcià˝enia, których nie wolno przekroczyç. U˝ytkownik jest odpowiedzialny za w∏aÊciwe rozmieszczenie ∏adunku w baga˝niku i / lub na powierzchni ∏adunkowej; przestrzegaç maksymalnych dopuszczalnych obcià˝eƒ.

252

Masy (kg) Wersja o ∏adownoÊci 3500 kg
Masa samochodu gotowego do jazdy (z materia∏ami eksploatacyjnymi, zbiornikiem paliwa nape∏nionym w 90% i bez opcji): Obcià˝enie u˝ytkowe (*) wraz z kierowcà: Maksymalne dopuszczalne obcià˝enie (**) – osi przedniej: – osi tylnej: – ca∏kowite:

100 Multijet

120 Multijet

160 Multijet

1950 ÷ 2010 1490 ÷ 1550 2100 2400 3500

1965 ÷ 2025 1475 ÷ 1535 2100 2400 3500

2015 ÷ 2075 1425 ÷ 1485 2100 2400 3500

3000 750 120

3000 750 120

3000 750 120

(*)

W przypadku zastosowania wyposa˝enia specjalnego (haka do holowania przyczepy itd.) masa samochodu zwi´ksza si´ i w konsekwencji zmniejsza si´ obcià˝enie u˝ytkowe w stosunku do maksymalnego dopuszczalnego obcià˝enia.

(**) Obcià˝enia, których nie wolno przekroczyç. U˝ytkownik jest odpowiedzialny za w∏aÊciwe rozmieszczenie ∏adunku w baga˝niku i / lub na powierzchni ∏adunkowej; przestrzegaç maksymalnych dopuszczalnych obcià˝eƒ.

253

DANE TECHNICZNE SPIS OBS¸UGA ALFABETYCZNY SAMOCHODU

Maksymalny nacisk na kul´ haka (przyczepa z hamulcem):

W RAZIE AWARII

Obcià˝enie haka holowniczego – przyczepa z hamulcem: – przyczepa bez hamulca:

LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

MASY - PODWÓJNA KABINA

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

MASY - PODWÓJNA KABINA (wersja HEAVY)
Masy (kg) Wersja o ∏adownoÊci 3500 kg
Masa samochodu gotowego do jazdy (z materia∏ami eksploatacyjnymi, zbiornikiem paliwa nape∏nionym w 90% i bez opcji): Obcià˝enie u˝ytkowe (*) wraz z kierowcà: Maksymalne dopuszczalne obcià˝enie (**) – osi przedniej: – osi tylnej: – ca∏kowite:

120 Multijet

160 Multijet

2005 ÷ 2105 1395 ÷ 1495 2100 2400 3500

2055 ÷ 2155 1345 ÷ 1445 2100 2400 3500

Obcià˝enie haka holowniczego – przyczepa z hamulcem: – przyczepa bez hamulca: Maksymalny nacisk na kul´ haka (przyczepa z hamulcem): (*)

3000 750 120

3000 750 120

DANE TECHNICZNE OBS¸UGA I SPIS ALFABETYCZNY SAMOCHODU

W przypadku zastosowania wyposa˝enia specjalnego (haka do holowania przyczepy itd.) masa samochodu zwi´ksza si´ i w konsekwencji zmniejsza si´ obcià˝enie u˝ytkowe w stosunku do maksymalnego dopuszczalnego obcià˝enia.

(**) Obcià˝enia, których nie wolno przekroczyç. U˝ytkownik jest odpowiedzialny za w∏aÊciwe rozmieszczenie ∏adunku w baga˝niku i / lub na powierzchni ∏adunkowej; przestrzegaç maksymalnych dopuszczalnych obcià˝eƒ.

254

Masy (kg) Wersja o ∏adownoÊci 3000 kg
Masa samochodu gotowego do jazdy (z materia∏ami eksploatacyjnymi, zbiornikiem paliwa nape∏nionym w 90% i bez opcji): Obcià˝enie u˝ytkowe (*) wraz z kierowcà: Maksymalne dopuszczalne obcià˝enie (**) – osi przedniej: – osi tylnej: – ca∏kowite:

100 Multijet

120 Multijet

160 Multijet

1935 1065 1600 1650 3000

1950 1050 1600 1650 3000

2000 1000 1600 1650 3000

2000 750 100

2500 750 100

2500 750 100

(*)

W przypadku zastosowania wyposa˝enia specjalnego (haka do holowania przyczepy itd.) masa samochodu zwi´ksza si´ i w konsekwencji zmniejsza si´ obcià˝enie u˝ytkowe w stosunku do maksymalnego dopuszczalnego obcià˝enia.

(**) Obcià˝enia, których nie wolno przekroczyç. U˝ytkownik jest odpowiedzialny za w∏aÊciwe rozmieszczenie ∏adunku w baga˝niku i / lub na powierzchni ∏adunkowej; przestrzegaç maksymalnych dopuszczalnych obcià˝eƒ.

255

DANE TECHNICZNE SPIS OBS¸UGA ALFABETYCZNY SAMOCHODU

Maksymalny nacisk na kul´ haka (przyczepa z hamulcem):

W RAZIE AWARII

Obcià˝enie haka holowniczego – przyczepa z hamulcem: – przyczepa bez hamulca:

LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

MASY - COMBINATI

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

MASY - COMBINATI
Masy (kg) Wersja o ∏adownoÊci 3300 kg
Masa samochodu gotowego do jazdy (z materia∏ami eksploatacyjnymi, zbiornikiem paliwa nape∏nionym w 90% i bez opcji): Obcià˝enie u˝ytkowe (*) wraz z kierowcà: Maksymalne dopuszczalne obcià˝enie (**) – osi przedniej: – osi tylnej: – ca∏kowite:

100 Multijet

120 Multijet

160 Multijet

1935 ÷ 2045 1255 ÷ 1365 1750 1900 3300

1950 ÷ 2060 1240 ÷ 1350 1750 1900 3300

2000 ÷ 2100 1190 ÷ 1300 1750 1900 3300

Obcià˝enie haka holowniczego – przyczepa z hamulcem: – przyczepa bez hamulca: Maksymalny nacisk na kul´ haka (przyczepa z hamulcem): (*)

2000 750 100

2500 750 100

2500 750 100

DANE TECHNICZNE OBS¸UGA I SPIS ALFABETYCZNY KONSERWACJA

W przypadku zastosowania wyposa˝enia specjalnego (haka do holowania przyczepy itd.) masa samochodu zwi´ksza si´ i w konsekwencji zmniejsza si´ obcià˝enie u˝ytkowe w stosunku do maksymalnego dopuszczalnego obcià˝enia.

(**) Obcià˝enia, których nie wolno przekroczyç. U˝ytkownik jest odpowiedzialny za w∏aÊciwe rozmieszczenie ∏adunku w baga˝niku i / lub na powierzchni ∏adunkowej; przestrzegaç maksymalnych dopuszczalnych obcià˝eƒ.

256

Masy (kg) Wersja o ∏adownoÊci 3500 kg
Masa samochodu gotowego do jazdy (z materia∏ami eksploatacyjnymi, zbiornikiem paliwa nape∏nionym w 90% i bez opcji): Obcià˝enie u˝ytkowe (*) wraz z kierowcà: Maksymalne dopuszczalne obcià˝enie (**) – osi przedniej: – osi tylnej: – ca∏kowite:

120 Multijet

160 Multijet

2125 1375 2100 2440 3500

2175 1325 2100 2440 3500

2500 750 100

2500 750 100

(*)

W przypadku zastosowania wyposa˝enia specjalnego (haka do holowania przyczepy itd.) masa samochodu zwi´ksza si´ i w konsekwencji zmniejsza si´ obcià˝enie u˝ytkowe w stosunku do maksymalnego dopuszczalnego obcià˝enia.

(**) Obcià˝enia, których nie wolno przekroczyç. U˝ytkownik jest odpowiedzialny za w∏aÊciwe rozmieszczenie ∏adunku w baga˝niku i / lub na powierzchni ∏adunkowej; przestrzegaç maksymalnych dopuszczalnych obcià˝eƒ.

257

DANE TECHNICZNE SPIS OBS¸UGA ALFABETYCZNY SAMOCHODU

Maksymalny nacisk na kul´ haka (przyczepa z hamulcem):

W RAZIE AWARII

Obcià˝enie haka holowniczego – przyczepa z hamulcem: – przyczepa bez hamulca:

LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

MASY - COMBINATI

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

MASY - COMBINATI (wersja HEAVY)
Masy (kg) Wersja o ∏adownoÊci 3500 kg
Masa samochodu gotowego do jazdy (z materia∏ami eksploatacyjnymi, zbiornikiem paliwa nape∏nionym w 90% i bez opcji): Obcià˝enie u˝ytkowe (*) wraz z kierowcà: Maksymalne dopuszczalne obcià˝enie (**) – osi przedniej: – osi tylnej: – ca∏kowite:

120 Multijet

160 Multijet

2100 1400 2100 2400 3500

2150 1350 2100 2400 3500

Obcià˝enie haka holowniczego – przyczepa z hamulcem: – przyczepa bez hamulca: Maksymalny nacisk na kul´ haka (przyczepa z hamulcem): (*)

3000 750 120

3000 750 120

DANE TECHNICZNE OBS¸UGA I SPIS ALFABETYCZNY SAMOCHODU

W przypadku zastosowania wyposa˝enia specjalnego (haka do holowania przyczepy itd.) masa samochodu zwi´ksza si´ i w konsekwencji zmniejsza si´ obcià˝enie u˝ytkowe w stosunku do maksymalnego dopuszczalnego obcià˝enia.

(**) Obcià˝enia, których nie wolno przekroczyç. U˝ytkownik jest odpowiedzialny za w∏aÊciwe rozmieszczenie ∏adunku w baga˝niku i / lub na powierzchni ∏adunkowej; przestrzegaç maksymalnych dopuszczalnych obcià˝eƒ.

258

Masy (kg) Wersja o ∏adownoÊci 3000 kg
Masa samochodu gotowego do jazdy (z materia∏ami eksploatacyjnymi, zbiornikiem paliwa nape∏nionym w 90% i bez opcji): Obcià˝enie u˝ytkowe (*) wraz z kierowcà: Maksymalne dopuszczalne obcià˝enie (**) – osi przedniej: – osi tylnej: – ca∏kowite:

100 Multijet

120 Multijet

160 Multijet

2200 800 1630 1650 3000

2215 785 1630 1650 3000

2265 735 1630 1650 3000

2000 750 100

2500 750 100

2500 750 100

(*)

W przypadku zastosowania wyposa˝enia specjalnego (haka do holowania przyczepy itd.) masa samochodu zwi´ksza si´ i w konsekwencji zmniejsza si´ obcià˝enie u˝ytkowe w stosunku do maksymalnego dopuszczalnego obcià˝enia.

(**) Obcià˝enia, których nie wolno przekroczyç. U˝ytkownik jest odpowiedzialny za w∏aÊciwe rozmieszczenie ∏adunku w baga˝niku i / lub na powierzchni ∏adunkowej; przestrzegaç maksymalnych dopuszczalnych obcià˝eƒ.

259

DANE TECHNICZNE SPIS OBS¸UGA ALFABETYCZNY SAMOCHODU

Maksymalny nacisk na kul´ haka (przyczepa z hamulcem):

W RAZIE AWARII

Obcià˝enie haka holowniczego – przyczepa z hamulcem: – przyczepa bez hamulca:

LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

MASY - PANORAMA

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

MASY - PANORAMA
Masy (kg) Wersja o ∏adownoÊci 3300 kg
Masa samochodu gotowego do jazdy (z materia∏ami eksploatacyjnymi, zbiornikiem paliwa nape∏nionym w 90% i bez opcji): Obcià˝enie u˝ytkowe (*) wraz z kierowcà: Maksymalne dopuszczalne obcià˝enie (**) – osi przedniej: – osi tylnej: – ca∏kowite:

100 Multijet

120 Multijet

160 Multijet

2200 ÷ 2285 1015 ÷ 1100 1750 1900 3300

2215 ÷ 2300 1000 ÷ 1085 1750 1900 3300

2265 ÷ 2350 950 ÷ 1035 1750 1900 3300

Obcià˝enie haka holowniczego – przyczepa z hamulcem: – przyczepa bez hamulca: Maksymalny nacisk na kul´ haka (przyczepa z hamulcem): (*)

2000 750 100

2000 750 100

2000 750 100

DANE TECHNICZNE OBS¸UGA I SPIS ALFABETYCZNY SAMOCHODU

W przypadku zastosowania wyposa˝enia specjalnego (haka do holowania przyczepy itd.) masa samochodu zwi´ksza si´ i w konsekwencji zmniejsza si´ obcià˝enie u˝ytkowe w stosunku do maksymalnego dopuszczalnego obcià˝enia.

(**) Obcià˝enia, których nie wolno przekroczyç. U˝ytkownik jest odpowiedzialny za w∏aÊciwe rozmieszczenie ∏adunku w baga˝niku i / lub na powierzchni ∏adunkowej; przestrzegaç maksymalnych dopuszczalnych obcià˝eƒ.

260

100 Multijet
Zbiornik paliwa: wraz z rezerwà: Uk∏ad ch∏odzenia silnika: Miska oleju silnika: Miska oleju silnika i filtr: Skrzynia biegów / mechanizm ró˝nicowy: litry litry litry litry litry litry

120 Multijet 90 (*) 10/12 11 (▼) 5,9 6,5 2,7 0,6 0,62 1,5 5,5 5,5

130 Multijet 90 (*) 10/12 11 (▼) 5,9 6,5 2,7 0,6 0,62 1,5 5,5 5,5

160 Multijet 90 (*) 10/12 11 (▼) 6,0 7,0 2,9 0,6 0,62

Zalecane produkty

90 (*) 10/12 11 (▼) 5,88 6,38 2,4 0,6 0,62 1,5 5,5 5,5

Olej nap´dowy autoryzowany (Specyfikacja EN 590) Mieszanka wody i p∏ynu PARAFLU UP po 50%

SELENIA WR TUTELA CAR EXPERYA (❏) TUTELA CAR MATRYX (■) TUTELA TOP 4

Wspomaganie hydrauliczne kierownicy

litry

TUTELA CAR GI/E 1,5 5,5 5,5
Mieszanka wody i p∏ynu

Zbiornik p∏ynu spryskiwaczy litry szyby przedniej, tylnej: ze spryskiwaczami reflektorów: litry

TUTELA PROFESSIONAL SC 35

(*) Wszystkie wersj´ mogà byç wyposa˝one na zamówienie w zbiornik paliwa o pojemnoÊci 120 litrów
W wersji „Rekreacyjnej” mo˝liwe jest zamówienie zbiornika paliwa o pojemnoÊci 60 litrów.

(▼) Z Webasto: 11,15 litrów
Nagrzewnica pod siedzeniem 600 cm3: 11,6 litra Nagrzewnica tylna 900 cm3: 11,9 litra (❏) Dla wersji 100 Multijet – 120 Multijet – 130 Multijet (■) Dla wersji 160 Multijet.

261

DANE TECHNICZNE SPIS OBS¸UGA ALFABETYCZNY SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

Uk∏ad hamulcowy hydrauliczny z: ABS: litry ASR/ESP: litry

LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

MATERIA¸Y EKSPLOATACYJNE

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

P¸YNY I OLEJE
CHARAKTERYSTYKA I ZALECANE PRODUKTY

Przeznaczenie

Charakterystyka jakoÊciowa p∏ynów i olejów dla prawid∏owego funkcjonowania samochodu

Oryginalne p∏yny i oleje

Wymiany

Olej dla silników na olej nap´dowy

Olej na bazie syntetycznej o lepkoÊci SAE 5W-40 kwalifikacja FIAT 9.55535 – N2

SELENIA WR

Zgodnie z „Wykazem czynnoÊci przeglàdów okresowych

W przypadku u˝ycia produktów SAE 5W-40 nie oryginalnych, upewniç si´ czy oleje posiadajà minimalnà klas´ ACEA B4; w tym przypadku nie sà zagwarantowane optymalne osiàgi silnika. U˝ycie produktów o charakterystykach ni˝szych od ACEA B4 mo˝e spowodowaç powa˝ne uszkodzenie silnika nie obj´te gwarancjà. W warunkach klimatycznych szczególnie trudnych zwróciç si´ do ASO Fiata o produkt odpowiedni z asortymentu Selenia.

DANE TECHNICZNE OBS¸UGA I SPIS ALFABETYCZNY KONSERWACJA

262

Olej syntetyczny o lepkoÊci SAE 75W-80 Przewy˝sza specyfikacj´ API GL-4 Olej syntetyczny o lepkoÊci SAE 75W-85 Przewy˝sza specyfikacj´ API GL-4 Oleje i smary dla przeniesienia nap´du Smar na bazie myde∏ litowych z dwusiarczkiem molibdenu. Konsystencja NL.GI.2 Smar na bazie myde∏ litowych. Konsystencja NL.GI.0 Smar syntetyczny na bazie poliuretanu dla wysokich temperatur. Konsystencja NL.GL.2 Olej dla wspomagania kierownicy i automatycznych nap´dów. Przewy˝sza specyfikacj´ ATF DEXRON III P∏yn hamulcowy P∏yn syntetyczny FMVSS nr 116 DOT 4, ISO 4925 SAE JI704, CUNA NC 956-01 Ochronny zapobiegajàcy zamarzaniu koloru czerwonego dla uk∏adu ch∏odzenia na bazie glikolu jednoetylenowegonie korozyjny ze zwiàzkami organicznymi. Przewy˝sza specyfikacj´ CUNA NC 956-16, ASTM D 3306 Dodatek do oleju nap´dowego z dzia∏aniem zabezpieczajàcym dla silników diesel Mieszanka alkoholi, wody i Êrodków powierzchniowo czynnych CUNA NC 956-II

TUTELA CAR EXPERYA TUTELA CAR MATRYX TUTELA STAR 500 TUTELA MRM ZERO TUTELA STAR 325 TUTELA GI/E TUTELA TOP 4

Mechaniczne skrzynie biegów i mech. ró˝n. Mechaniczne skrzynie biegów i mech. ró˝n Przeguby homokinetyczne od strony ko∏a Przeguby homokinetyczne od strony mech. ró˝n. Przeguby homokinetyczne od strony mech. ró˝n. Wspomaganie hydrauliczne kierownicy Hamulce hydrauliczne i wspomaganie hydrauliczne sprz´g∏a Uk∏ad ch∏odzenia stosowaç procentowo: 50% wody i 50% PARAFLU UP ( ) Mieszaç z olejem nap´dowym (25 cm3 na 10 litrów) Stosowaç rozcieƒczony lub nie rozcieƒczony do spryskiwaczy szyb

Dodatek do oleju nap´dowego P∏yn do spryskiwaczy szyby przedniej/ szyby tylnej

TUTELA DIESEL ART TUTELA PROFESSIONAL SC 35

(*) OSTRZE˚ENIE Nie uzupe∏niaç lub mieszaç z innymi p∏ynami o ró˝nych charakterystykach od opisanych. ( ) W trudnych warunkach klimatycznych zaleca si´ stosowanie mieszanki 60% PARAFLU i 40% wody destylowanej.

263

DANE TECHNICZNE SPIS OBS¸UGA ALFABETYCZNY SAMOCHODU

P∏yn ochronny do ch∏odnic

PARAFLU UP (*)

W RAZIE AWARII

LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

Przeznaczenie

Charakterystyka jakoÊciowa p∏ynów i olejów dla w∏aÊciwego funkcjonowania samochodu

Oryginalne p∏yny i oleje

Zastosowanie

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

ZU˚YCIE PALIWA

❒ cykl poza miastem: zosta∏a wykonana

WartoÊci zu˝ycia paliwa podane w poni˝szych tabelach zosta∏y okreÊlone na podstawie prób homologacyjnych przewidzianych w specyfikacji Dyrektywy Europejskiej. ❒ zu˝ycie mieszane: zosta∏o okreÊlone z poDla okreÊlenia zu˝ycia paliwa zosta∏y wyko- dzia∏em na oko∏o 37 % w cyklu miejskim i oko∏o 63 % w cyklu poza miastem. nane nast´pujàce procedury:

jazda, która symulowa∏a zu˝ycie w przebiegu poza miastem z cz´stymi przyspieszeniami na wszystkich biegach i z pr´dkoÊcià jazdy ró˝nej od 0 do 120 km/h;

❒ cykl miejski: obejmujàcy uruchomienie
zimnego silnika, a nast´pnie symulacj´ ró˝nych warunków jazdy w cyklu miejskim;

OSTRZE˚ENIE Styl jazdy, sytuacje na drodze, warunki atmosferyczne, stan ogólny samochodu, poziom wyposa˝enia/dodatków/akcesoriów, obcià˝enie samochodu, obecnoÊç baga˝nika dachowego, u˝ywanie klimatyzacji, zastosowanie wyposa˝enia specyficznego zmieniajàcego wspó∏czynnik aerodynamiczny lub opory podczas jazdy mogà sprawiç, ˝e zu˝ycie paliwa b´dzie inne od ustalonego przy pomocy tych procedur.

Wersje COMBI - zu˝ycie zgodne z dyrektywà 1999/100CE (litrów x 100km) ¸adownoÊç cykl miejski Light (Passo Corto) (*) 8.2 8.5 8.3 8.8 8.9 9.4 9.9 10.2 Zu˝ycie poza miastem 6.8 7.0 6.5 6.8 6.7 6.9 7.2 7.2 cykl mieszany 7.3 7.6 7.2 7.5 7.5 7.8 8.2 8.6

110 Multijet

Light (Passo Medio) (*) Light (Passo Corto) (*) Light (Passo Medio) (*) Heavy( ) Light (Passo Corto) (*)

DANE TECHNICZNE OBS¸UGA I SPIS ALFABETYCZNY KONSERWACJA

120 Multijet

160 Multijet
(*) Jazda na 2 biegu

Light (Passo Medio) (*) Heavy (●)

(●) Przy specyficznym prze∏o˝eniu przeniesienia nap´du i oponach

264

¸adownoÊç Cykl miejski

Zu˝ycie Poza miastem

Cykl mieszany

100 Multijet 120 Multijet 160 Multijet
(*) Jazda na 2 biegu

Light (wszystkie typy)(*) Light (wszystkie typy)(*) Light (wszystkie typy)(*)

8.9 9.3 10.2

7.3 6.9 7.5

7.9 7.8 8.6

EMISJA CO2
WartoÊç emisji CO2, przedstawiona w poni˝szej tabeli, odnosi si´ do zu˝ycia paliwa w cyklu mieszanym.
Wersje COMBI - Emisja CO2 zgodnie z dyrektywà 1999/100/CE (g/km) ¸adownoÊç 100 Multijet 120 Multijet Light (Passo Corto)(*) Light (Passo Corto)(*) Ligth (Passo Corto)(*) Light (Passo Corto)(*) Heavy (●) Light (Passo Corto)(*) Light (Passo Corto)(*) Heavy (●) (●) Przy specyficznym prze∏o˝eniu przeniesienia nap´du i oponach Emisja 193 200 190 199 199 207 216 226

160Multijet (*) Jazda na 2 biegu.

Wersje PANORAMA - Emisja CO2 zgodnie z dyrektywà 1999/100/CE (g/km) ¸adownoÊç Emisja

100 Multijet 120 Multijet 160 Multijet
(*) Jazda na 2 biegu

Light (wszystkie typy)(*) Light (wszystkie typy)(*) Light (wszystkie typy)(*)

8.9 9.3 10.2

265

DANE TECHNICZNE SPIS OBS¸UGA ALFABETYCZNY SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

Wersje PANORAMA - Zu˝ycia wg Dyrektywy 1999/100/CE (litr/100 km)

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

ROZPORZÑDZENIA DOTYCZÑCE TRAKTOWANIA POJAZDU PO OKRESIE EKSPLOATACJI Od wielu lat Fiat rozwija globalne zaanga˝owanie w ochron´ i poszanowanie Êrodowiska poprzez sta∏à popraw´ procesów produkcyjnych i tworzenie produktów coraz bardziej ekologicznych. Aby zapewniç swoim Klientom jak najlepsze us∏ugi, w poszanowaniu zasad ochrony Êrodowiska, i w odpowiedzi na zobowiàzania wynikajàce z Europejskiego rozporzàdzenia 2000/53/EC na temat pojazdów, które zosta∏y wycofane z eksploatacji, Fiat oferuje swoim klientom mo˝liwoÊç oddania swojego samochodu* po okresie eksploatacji bez ˝adnych dodatkowych kosztów. Rozporzàdzenie europejskie zak∏ada, ˝e oddanie pojazdu b´dzie nast´powa∏o w taki sposób aby ostatni posiadacz lub w∏aÊciciel pojazdu nie ponosi∏ ˝adnych kosztów, ze wzgl´du na zerowà lub ujemnà wartoÊç rynkowà. Prawie we wszystkich krajach Unii europejskiej, do styczna 2007 odbiór po koszcie zerowym odbywa si´ tylko dla samochodów zarejestrowanych od lipca 2002 roku, natomiast od 2007 roku, odbiór b´dzie nast´powa∏ po koszcie zerowym, niezale˝nie od roku rejestracji pod warunkiem, ˝e samochód b´dzie posiada∏ swoje podstawowe elementy (przede wszystkim silnik i nadwozie) i nie b´dzie w nim dodatkowych odpadów. Aby oddaç swój samochód wycofany z eksploatacji bez dodatkowych op∏at mo˝na zwróciç si´ albo do naszych Dealerów lub do jednej ze Stacji demonta˝u posiadajàcej autoryzacj´ Fiat. Stacje te zosta∏y uwa˝nie dobrane, tak aby Êwiadczone przez nich us∏ugi spe∏nia∏y standardy jakoÊciowe zwiàzane ze zbiórkà, obróbkà i recyklingiem pojazdów, w poszanowaniu Êrodowiska. Informacje o Stacjach demonta˝u i zbiórce dost´pne sà w sieci Dealerów Fiat i Fiat Samochody Dostawcze lub pod zielonym numerem 0 801 19 19 19 lub na stronie internetowej Fiata.

DANE TECHNICZNE OBS¸UGA I SPIS ALFABETYCZNY KONSERWACJA

* Samochód do przewo˝enia osób z maksymalnie 9-cioma miejscami siedzàcymi, o dopuszczalnej masie ca∏kowitej równej 3,5 t

266

267

DANE TECHNICZNE SPIS OBS¸UGA ALFABETYCZNY SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

DANE TECHNICZNE OBS¸UGA I SPIS ALFABETYCZNY KONSERWACJA

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

268

269

DANE TECHNICZNE SPIS OBS¸UGA ALFABETYCZNY SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

DANE TECHNICZNE OBS¸UGA I SPIS ALFABETYCZNY KONSERWACJA

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

270

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

S P I S A L FA B E T Y C Z N Y
ABS ................................................
102

Dane identyfikacyjne ......................

212

Folow me home (urzàdzenie) .......... 76 Foteliki dla dzieci Isofix .................... 124

Akumulator ...................................... 202 - do∏adowanie .............................. 185 - sprawdzenie stanu na∏adowania .............................. 202 - wymiana .................................... 203 ASR ................................................ 105

Dane techniczne .............................. 211 Daszki przeciws∏oneczne .................. 88 Dead lock ........................................ 94 Deska rozdzielcza ............................ 5 D∏ugi postój samochodu .................. 144 Dodatkowe kontrole okresowe ........ 195 Do∏adowanie akumulatora .............. 185 Drzwi .............................................. 92 - nadajnik zdalnego sterowania .... 250 - podnoÊniki szyb .......................... 97 - przesuwne boczne ...................... 95 - tylne skrzyd∏owe.......................... 96

Gniazdko pràdowe .......................... Hak holowniczy
Hamulce

88

(schemat monta˝u) .......................... 141 - charakterystyka .......................... 218 - poziom p∏ynu .............................. 200 Holowanie przyczepy ...................... 140 Holowanie samochodu .................... 186

Baga˝nik dachowy / na narty

(przygotowanie do zamontowania) .. 100 Bezpieczne przewo˝enie dzieci ........ 119 Bezpieczniki (wymiana) .................... 176 Blokada kierownicy .......................... 15 Brake Assist...................................... 103

Instalacja radioodtwarzacza ............ Kierownica (regulacja) ....................

108 44

OBS¸UGA SAMOCHODU

Code Card

......................................

8

Elektryczne podnoÊniki szyb ............

97

CiÊnienie w oponach ...................... 222 Cruise Control (regulator pr´dkoÊci) ........................ 79 Czujnik deszczu ................................ 78 Czujnik reflektorów automatycznych (czujnik zmierzchu) .......................... 76 Czujniki parkowania ........................ 107 Czyszczenie siedzeƒ.......................... 210 Czyszczenie szyb .............................. 77

EOBD (system) ................................ 106 ESP (system) .................................... 103 Emisja CO2 ...................................... 265

Klimatyzacja automatyczna .............. 55 Klimatyzacja manualna .................... 51 Klimatyzacja dodatkowa tylna .......... 73 Kluczyki............................................ 11 Kody silników / nadwozi .................. 214 Ko∏a (wymiana) ................................ 159 - ciÊnienie w ko∏ach ...................... 222 - ∏aƒcuchy przeciwpoÊlizgowe........ 143

DANE TECHNICZNE

Fiat Code (system) ..........................

6

SPIS ALFABETYCZNY

Filtr powietrza ................................ 202 Filtr przeciwpy∏owy .......................... 202 Fix&Go (urzàdzenie) ........................ 163

270

- opony zimowe ............................ 143 - ustawienie kó∏ ............................ 219 - wymiana .................................... 159 Komora silnika (mycie) .................... 98 - otwieranie .................................. 98 - zamykanie .................................. 99 Korek zbiornika paliwa .................... 111

Na stacji paliw ................................ 110 Nadajnik zdalnego sterowania zablokowaniem/odblokowaniem drzwi .... 8

Oznaczenie silnika ............................ 213

Pasy bezpieczeƒstwa ......................

114

Nadajniki radiowe i telefony komórkowe ...................................... 110 Nadwozie ........................................ 208 - obs∏uga ...................................... 208 - wersje ........................................ 214 Nagrzewnica dodatkowa.................. 55 Nagrzewnica dodatkowa niezale˝na 66 Nagrzewnica dodatkowa tylna ........ 72 Napinacze pasów bezpieczeƒstwa .. 116

P∏yny i smary.................................... 262 Pióra wycieraczek przedniej szyby .... 207 Podnoszenie samochodu .................. 186 Poduszki powietrzne ........................ 123 - boczne ........................................ 125 - przednie ...................................... 123 PojemnoÊci ...................................... 261 Pokrywa komory silnika .................. 98 Poziom oleju silnikowego ................ 186 Poziom p∏ynu do spryskiwaczy ........ 200 Poziom p∏ynu hamulcowego ............ 200 Poziom p∏ynu uk∏adu ch∏odzenia silnika .............................................. 199 Poziom p∏ynu uk∏adu wspomagania kierownicy ................ 201 Pr´dkoÊç maksymalna ...................... 229 Pr´dkoÊciomierz .............................. 17 Przeglàdy okresowe ........................ 195 Przegroda tylna ................................ 86 Przeniesienie nap´du ...................... 217 Przewody gumowe .......................... 206

Lakier ..............................................

208

Lampy sufitowe przednie ................ 81 Lampy sufitowe tylne ...................... 82 Lampki sygnalizacyjne i komunikaty 145 Licznik kilometrów .......................... 17 Lusterka wsteczne .......................... 45 - elektryczne ................................ 46 - zewn´trzne.................................. 45 - wewn´trzne ................................ 45

Obr´cze kó∏ (opis oznaczenia)..........

220

Obrotomierz .................................... 17 Obs∏uga samochodu ........................ 189 Ogrzewanie i wentylacja .................. 47 Ogrzewanie .................................... 47 Olej silnikowy .................................. 262 - zu˝ycie ........................................ 198 Opis oznaczenia na obr´czach kó∏ .. 220 Opis oznaczenia opony .................... 219 Opony zimowe ................................ 143 Opony ............................................ 221 Osiàgi .............................................. 229

¸aƒcuchy przeciwpoÊlizgowe .......... Masy ..............................................

143 230

Materia∏y eksploatacyjne.................. 262 Mechaniczna skrzynia biegów .......... 137 Monta˝ haka holowniczego ............ 140 Mycie samochodu ............................ 208

Radioodtwarzacz ............................

108

271

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

- opis oznaczeƒ .............................. 219

Na postoju ......................................

136

Oszcz´dnoÊç paliwa ........................ 138

LAMPKI DESKA SYGNALIZACYJNE URUCHAMIANIE ROZDZIELCZA W RAZIE AWARII I KOMUNIKATY SILNIKA I JAZDA BEZPIECZE¡STWO I STEROWANIE

Reflektory ........................................ 101 - ustawienie wiàzki Êwietlnej ........ 101 Regulator pr´dkoÊci (Cruise Control) ................................ 79 Relingi dachowe .............................. 100 Rozgrzewanie silnika ...................... 135 Ruchomy stopieƒ ............................ 95

Sygna∏ Êwietlny ................................ 75 Symbolika ........................................ 6 System ABS ...................................... 102 System ASR ...................................... 105 System EOBD .................................. 106 System ESP ...................................... 103 System SBR ...................................... 115 System Fiat CODE ............................ 6 Szyby (mycie) .................................. 209

Âwiat∏a pozycyjne ............................ 74 - sterowanie .................................. 74 - wymiana ˝arówki przedniej ........ 170 - wymiana ˝arówki tylnej .............. 173 - wymiana ˝arówki bocznej............ 175 Âwiat∏a przednie przeciwmgielne .... 83 - przycisk sterujàcy ........................ 83 - wymiana ˝arówki ........................ 172 Âwiat∏o trzecie stop ........................ 175 Âwiat∏a tylne przeciwmgielne .......... - przycisk sterujàcy ........................ 83 - wymiana ˝arówki ........................ 173

Schowki ..........................................

85

Siedzenia ........................................ 37 - regulacja .................................... 37 - czyszczenie ................................ 210 Silnik .............................................. 214 - kod identyfikacyjny .................... 214 - jak rozgrzaç silnik ...................... 135 - uruchamianie silnika .................. 134 - wy∏àczanie .................................. 135 Sprawdzanie poziomów - Poziom p∏ynu hamulcowego ...... 200 - Poziom p∏ynu ch∏odzàcego .......... 199 - Poziom p∏ynu spryskiwaczy szyby przedniej/tylnej .................. 200 - Poziom p∏ynu spryskiwaczy“ reflektorów .................................. 200 - Poziom oleju silnikowego ............ 198 - Poziom p∏ynu uk∏adu wspomagania kierownicy .................................. 201

Âwiat∏a awaryjne ............................

82

Âwiat∏a cofania ................................ 173 Âwiat∏a drogowe .............................. 75 - sterowanie .................................. 75 - sygna∏ Êwietlny............................ 75 - wymiana ˝arówki ........................ 171 Âwiat∏a kierunkowskazów ................ - sterowanie .................................. 75 - wymiana ˝arówki przedniej ........ 170 - wymiana ˝arówki tylnej .............. 172 - wymiana ˝arówki bocznej............ 175 Âwiat∏a mijania ................................ 74 - sterowanie .................................. 75 - wymiana ˝arówki ........................ 171 Âwiat∏a oÊwietlenia tablicy rejestracyjnej .................................. 175

Tabliczka identyfikacyjna koloru

nadwozia ........................................ 213 Tabliczka znamionowa z danymi identyfikacyjnymi .............. 212 Telekamera dla obserwacji ty∏u ........ 89 Typy ˝arówek .................................. 168

OBS¸UGA SAMOCHODU

DANE TECHNICZNE

Uruchamianie awaryjne ..................

158

Uruchamianie silnika przy pomocy dodatkowego akumulatora ............ 158 Uruchamianie silnika przy pomocy manewrów bezw∏adnoÊciowych ...... 159 Uruchamianie silnika ...................... 134 - rozgrzewanie silnika .................. 135

SPIS ALFABETYCZNY

272

Wymiana bezpiecznika .................... 176 Wymiana ko∏a .................................. 159 Wymiana ˝arówki kierunkowskazów bocznych ............ 172 Wymiana ˝arówki kierunkowskazów przednich ............ 170 Wymiana ˝arówki kierunkowskazów tylnych ................ 173 Wymiana ˝arówki lampy sufitowej przedniej / tylnej .............. 176 Wymiana ˝arówki oÊwietlenia tablicy rejestracyjnej ........................ 175 Wymiana ˝arówki przednich Êwiate∏ pozycyjnych ........................ 170 Wymiana ˝arówki przednich Êwiate∏ przeciwmgielnych ................ 172 Wymiana ˝arówki Êwiate∏ cofania ............................................ 173 Wymiana ˝arówki Êwiate∏ drogowych ...................................... 171 Wymiana ˝arówki Êwiate∏ kierunkowskazów tylnych ................ 173 Wymiana ˝arówki Êwiate∏ mijania ............................................ 171 Wymiana ˝arówki Êwiate∏ stop ........ 175 Wymiana ˝arówki trzeciego Êwiat∏a stop .................................... 175 Wymiana ˝arówki tylnych Êwiate∏ przeciwmgielnych ................ 173

176 176 223 209 20 26 40 137 92 87 218 16 198 264

- przy pomocy dodatkowego akumulatora ................................ 158 - przy pomocy manewrów bezw∏adnoÊciowych .................... 159 - uruchamianie awaryjne .............. 158 - wy∏àczanie silnika ...................... 135 - wy∏àcznik zap∏onu ...................... 15

W razie awarii ................................

157

Wentylacja ...................................... 47 Wn´trze .......................................... 209 Wskaêniki Wskaênik poziomu oleju silnikowego .................................... 19 Wskaênik poziomu paliwa .............. 18 Wskaênik temperatury p∏ynu ch∏odzàcego silnik .......................... 18 Wycieraczki przedniej szyby ............ 77 - sterowanie .................................. 77 - pióra wycieraczek ........................ 207 - spryskiwacze .............................. 207 Wykaz czynnoÊci obs∏ugi okresowej ........................................ 190 Wy∏àcznik blokujàcy dop∏yw paliwa i zasilanie elektryczne ...................... 84 Wy∏àcznik zap∏onu .......................... 15

273

SPIS ALFABETYCZNY

DANE TECHNICZNE

OBS¸UGA SAMOCHODU

Zag∏ówki ........................................ Zalecenia dotyczàce za∏adunku ........ Zamek centralny .............................. Zapalniczka ...................................... Zawieszenia .................................... Zestaw wskaêników ........................ Zu˝ycie - oleju silnikowego ........................ - paliwa ........................................

W RAZIE AWARII

LAMPKI URUCHAMIANIE BEZPIECZE¡STWO DESKA SYGNALIZACYJNE SILNIKA I JAZDA ROZDZIELCZA I KOMUNIKATY I STEROWANIE

- procedura dla wersji na olej nap´dowy ...................... 134

Wymiana akumulatora .................... 203

Wymiana ˝arówki przedniej lampy sufitowej .......................................... Wymiana ˝arówki tylnej lampy sufitowej .......................................... Wymiary .......................................... Wyposa˝enie wewn´trzne .............. WyÊwietlacz cyfrowy ........................ WyÊwietlacz wielofunkcyjny ............

®

®

Twój mechanik zaleca olej

Twój samochód wybra∏ Seleni´. Silnik twojego samochodu powsta∏ razem z olejem Selenia. Gama tych olejów spe∏nia najsurowsze wymagania mi´dzynarodowe. Specyficzne testy i charakterystyki techniczne stawiajà Seleni´ wÊród najdoskonalszych olejów zapewniajàc Twojemu silnikowi bezpieczeƒstwo i najwy˝sze osiàgi.
JakoÊç olejów Selenia stawia je wÊród produktów technologicznie zaawansowanych:
SELENIA PERFORMER MULTIPOWER Olej idealny do zabezpieczenia silników benzynowych nowej generacji, eksploatowanych w ekstremalnych warunkach klimatycznych. Gwarantuje zmniejszone zu˝ycie paliwa (Energy conserving) i jest idealny równie˝ do alternatywnych zespo∏ów nap´dowych. SELENIA K Olej syntetyczny wykonany w innowacyjnej technologii, który gwarantuje silnikom benzynowym zwi´kszenie mocy w niskich temperaturach i zapewnia maksymalnà ochron´ równie˝ dla warunków typowej jazdy „miejskiej“. Dzi´ki lepkoÊci 5W-40 i jej specjalnej formule pozwala ona na bardziej efektywne ograniczenie emisji szkodliwych substancji wymaganych przez nowe normy Europejskie i przewy˝sza wi´kszoÊç specyfikacji miedzynarodowych. SELENIA WR Olej specyficzny do silników diesla, common rail i Multijet. Idealny przy uruchomieniach na zimno, gwarantuje maksymalne zabezpieczenie przed zu˝yciem, kontroluje popychacze hydrauliczne, zmniejsza zu˝ycie paliwa i stabilny w wysokich temperaturach. SELENIA DIGITECH Olej w pe∏ni syntetyczny do silników benzynowych i diesel. Zaawansowana technologia wchodzi do silnika aby zagwarantowaç maksymalnà ochron´, zmniejszajàc zu˝ycie paliwa, niezawodnoÊç w warunkach klimatycznych ekstremalnych.

Gama olejów Selenia obejmuje oleje Selenia StAR, Selenia Racing, Selenia 20K Alfa Romeo, Selenia TD i Selenia Performer 5W-40. Wi´cej szczegó∏ów dotyczàcych odpowiednich produktów Selenia, patrz strona www.flpoland.pl

CIÂNIENIE POMPOWANIA ZIMNYCH OPON (w barach)
Opony z wyposa˝enia 215/70 R15 225/70 R15 225/70 R15 225/70 R15 215/70 R15 CP 215/75 R16 225/75 R16 225/75 R16 CP Zastosowanie 3000 PTT(*) Light z oponami standard za wyjàtkiem wersji PANORAMA 3300 PTT(*) Light / 3500 PTT(*) Light z oponami standard PANORAMA z oponami standard 3000 PTT(*) Light z szerszymi oponami za wyjàtkiem wersji PANORAMA 3300 PTT(*) Light / 3500 PTT(*) Light z szerszymi oponami PANORAMA z szerszymi oponami Gamma Light z oponami Camping Gamma Heavy z oponami standard Gamma Heavy z szerszymi oponami Gamma Heavy z oponami Camping Przednie 4,0 ± 0,05 4,1 ± 0,05 4,1 ± 0,05 4,0 ± 0,05 4,1 ± 0,05 4,1 ± 0,05 5,0 ± 0,05 4,5 ± 0,05 4,5 ± 0,05 5,5 ± 0,05 Tylne 4,0 ± 0,05 4,5 ± 0,05 4,5 ± 0,05 4,0 ± 0,05 4,5 ± 0,05 4,5 ± 0,05 5,5 ± 0,05 5,0 ± 0,05 5,0 ± 0,05 5,5 ± 0,05

(*) PTT: obcià˝enie ca∏kowite na ziemi. W oponach nagrzanych wartoÊç ciÊnienia powinna byç wi´ksza o + 0,3 bara od wartoÊci przewidzianej. Sprawdzaç zawsze wartoÊç ciÊnienia w oponie zimnej. W oponach zimowych wartoÊç ciÊnienia powinna byç wy˝sza o + 0,2 bara od wartoÊci przewidzianej dla opon z wyposa˝enia.

WYMIANA OLEJU SILNIKOWEGO
100 Multijet litry Miska oleju silnika i filtr 6,38 120 Multijet litry 6,5 130 Multijet litry 6,5 160 Multijet litry 7,0

POJEMNOÂå ZBIORNIKA PALIWA (litry)
100 Multijet - 120 Multijet - 130 Multijet - 160 Multijet Zbiornik paliwa Rezerwa 90 (*) 10 / 12

Nape∏niaç zbiornik paliwa samochodu wy∏àcznie autoryzowanym olejem nap´dowym (Specifikacja EN590). (*) Wszystkie wersj´ mogà byç wyposa˝one na zamówienie w zbiornik paliwa o pojemnoÊci 120 litrów. W wyposa˝eniu „Rekreacyjnym” mo˝liwe jest zamówienie zbiornika paliwa o pojemnoÊci 60 litrów.
Fiat Auto Poland SA - Dyrekcja Handlowa - Obs∏uga Klienta ul. Komorowicka 79, 43-300 Bielsko-Bia∏a Publikacja nr 60389072 - 1 edycja - 07/2007 Wydawca: Satiz Poland - ul. 11 Listopada 60/62, 43-300 Bielsko-Bia∏a

Wszystkie dane zawarte w niniejszej instrukcji sà oparte o najnowsze informacje producenta. Tym niemniej FIAT zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do opisywanych modeli i wersji, nie wp∏ywajàcych na warunki eksploatacji, bez dodatkowego powiadamiania u˝ytkowników. Ewentualne wàtpliwoÊci nale˝y wyjaÊniaç w Autoryzowanej Stacji Obs∏ugi.