P. 1
Gardocki L. - Prawo Karne

Gardocki L. - Prawo Karne

|Views: 5,976|Likes:

More info:

Published by: Bartosz Szcześniak on Sep 21, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/17/2013

pdf

text

original

Lech Gardocki Prawo karne Spis treści Wykaz skrótów. Rozdział I. Zagadnienia wstępne. § 1.

Prawo karne na tle innych gałęzi prawa i dyscyplin naukowych. I. Pojęcie prawa karnego. II. Nauka prawa karnego i nauki pokrewne. § 2. Funkcje prawa karnego. § 3. Zasady prawa karnego. I. Zasada odpowiedzialności karnej za czyn. II. Zasada winy. III. Zasada odpowiedzialności indywidualnej i osobistej. IV. Zasada humanitaryzmu. V. Zasada nullum crimen sine lege. 1. Uwagi ogólne. 2. Nullum crimen sine lege scripta. 3. Nullum crimen sine lege certa. 4. Zakaz analogii. 5. Nullum crimen sine lege praevia (lex retro non agit). 6. Nulla poena sine lege. § 4. Szkoły i kierunki w nauce prawa karnego. I. Kierunek racjonalistyczno-humanitarny wieku Oświecenia.

II. Szkoła klasyczna. III. Szkoła antropologiczna (szkoła pozytywna). IV. Szkoła socjologiczna. V. Inne kierunki w prawie karnym. 1. Obrona społeczna. 2. Nowa obrona społeczna. 3. Neoklasycyzm. 4. Abolicjonizm. § 5. Zagadnienia kryminalizacji. I. Kryminalizacja i nauka o kryminalizacji. II. Opisowa nauka o kryminalizacji. III. Normatywna nauka o kryminalizacji. § 6. Ustawa karna i jej stosowanie. I. Źródła polskiego prawa karnego. 1. Kodeks karny. 2. Przepisy innych dziedzin prawa. 3. Konstytucja i umowy międzynarodowe. 4. Judykatura i doktryna. II. Wykładnia przepisów prawa karnego. III. Obowiązywanie ustawy karnej pod względem czasu. 1. Wejście w życie 2. Czas popełnienia przestępstwa. 3. Obowiązywanie ustawy karnej pod względem czasu. 4. Ustawy epizodyczne. IV. Obowiązywanie

ustawy pod względem miejsca i osób. 1. Uwagi ogólne. 2. Zasada terytorialności. 3. Zasada narodowości podmiotowej. 4. Zasada narodowości przedmiotowej (ochronna) ograniczona. 5. Zasada narodowości przedmiotowej (ochronna) nieograniczona. 6. Zasada odpowiedzialności zastępczej. 7. Zasada represji wszechświatowej. 8. Moc prawna orzeczeń zagranicznych. V. Immunitety. Rozdział II. Nauka o przestępstwie. § 7. Ogólne pojęcie przestępstwa. I. Definicja przestępstwa. II. Przestępstwo jako czyn człowieka. III. Czyn zabroniony. Ustawowe znamiona przestępstwa. IV. Bezprawność czynu. V. Wina. VI. Społeczna szkodliwość. VII. Klasyfikacja przestępstw. 1. Waga przestępstwa 2. Forma winy 3. Forma czynu 4. Znamię skutku 5. Typy przestępstw 6. Tryb ścigania § 8. Struktura przestępstwa. I. Uwagi ogólne.

II. Podmiot przestępstwa. 1. Wiek sprawcy 2. Nieletni 3. Młodociany 4. Przestępstwa indywidualne i przestępstwa powszechne III. Strona przedmiotowa przestępstwa. IV. Formy czynu. I. Przestępstwa trwałe 2. Przestępstwa wieloosobowe 3. Przestępstwa wieloczynowe V. Przestępstwa z zaniechania. 1. Uwagi ogólne 2. Przestępstwa materialne z zaniechania VI. Skutek czynu. Związek przyczynowy. 1. Teoria ekwiwalencji 2. Teoria adekwatnego związku przyczynowego 3. Teoria relewancji 4. Przyczynowość zaniechania VII. Strona podmiotowa przestępstwa. VIII. Formy winy umyślnej. 1. Zamiar bezpośredni 2. Zamiar ewentualny IX. Dodatkowe cechy umyślności. Przestępstwa kierunkowe. X. Formy winy nieumyślnej. 1. Uwagi ogólne 2. Lekkomyślność 3. Niedbalstwo

XI. Wina mieszana (kombinowana). XII. Przedmiot przestępstwa. 1. Uwagi ogólne 2. Podział przestępstw ze względu na przedmiot ochrony 3. Indywidualny, rodzajowy i ogólny przedmiot ochrony 4. Znaczenie przedmiotu ochrony przy interpretacji przepisu 5. Podobieństwo przestępstw § 9. Formy popełnienia przestępstwa. I. Uwagi ogólne. II. Sprawstwo. Współsprawstwo. Sprawstwo kierownicze. 1. Sprawstwo 2. Współsprawstwo 3. Sprawstwo kierownicze 4. Indywidualizacja winy III. Podżeganie i pomocnictwo. 1. Uwagi ogólne 2. Podżeganie 3. Pomocnictwo 4. Uczestnictwo konieczne IV. Odpowiedzialność podżegacza i pomocnika. 1. Zakres 2. Wyłączenia odpowiedzialności 3. Prowokator V. Formy stadialne przestępstwa. VI. Przygotowanie. 1. Przygotowanie w sensie ścisłym 2. Wejście w porozumienie 3. Karalność

przygotowania 4. Czynny żal VII. Usiłowanie. 1. Definicja 2. Zagrożenie karą 3. Usiłowanie nieudolne 4. Czynny żal § 10. Wyłączenie odpowiedzialności karnej. I. Uwagi ogólne. § 11. Kontratypy. I. Obrona konieczna. 1. Definicja 2. Warunki 3. Dysproporcja dóbr 4. Prowokacja 5. Problem bójki 6. Przekroczenie granic II. Stan wyższej konieczności. 1. Definicja 2. S.W.K a obrona konieczna 3. Rozwój instytucji 4. Bezpośrednie niebezpieczeństwo 5. Proporcja dóbr 6. Subsydiarność 7. Celowość działania 8. Konsekwencje 9. Kolizja obowiązków 10. Zawiniony s.w.k. 11. Wyłączenie s.w.k. 12. Przekroczenie granic III. Działanie w ramach uprawnień lub obowiązków.

Warunek pierwszy 3. Błąd co do faktu. VI. Poczytalność ograniczona. X. Wyłączenie winy. Warunek drugi 4. Niepoczytalność. V. § 12. 1. VIII. Definicja 2. Warunek trzeci V. Zakres odpowiedzialności 3. Błąd co do kontratypu lub okoliczności wyłączającej winę. Zgoda pokrzywdzonego (zgoda dysponenta dobrem). Ryzyko sportowe. VII. VI.IV. IX. Definicja 2. Wprawienie się w stan odurzenia. VIII. IV. Ostateczna potrzeba. Karcenie małoletnich. Przestępstwo urojone VII. II. Ryzyko nowatorstwa. Nieświadomość bezprawności czynu (błąd co do prawa). Stan nietrzeźwości. Zwyczaj. I. . Czynności lecznicze. 1. III. Rozkaz przełożonego.

§ 13. Znikoma społeczna szkodliwość czynu. § 14. Zbieg przestępstw i przepisów ustawy. I. Zbieg przestępstw. Kara łączna. 1. Przesłanki zbiegu przestępstw 2. Wymiar kary łącznej 3. Ciąg przestępstw 4. Zbieg kar 5. Pozorny zbieg przestępstw 6.Przestępstwo ciągłe 7.Czynności współukarane II. Zbieg przepisów ustawy 1. Definicja 2. Kumulatywna kwalifikacja czynu 3. Pozorny zbieg przepisów Rozdział III. Nauka o karu, środkach karnych i środkach zabezpieczających. § 15. Zagadnienia wstępne. I. Pojęcie kary. II. Teorie kary. § 16. System kar. I. Katalog kar. II. Kara grzywny. III. Kara ograniczenia wolności. IV. Kara pozbawienia wolności. V. Kara dożywotniego pozbawienia wolności i kara 25 lat pozbawienia wolności. VI. Problem kary śmierci.

§ 17. Środki karne. I. Uwagi ogólne. II. Pozbawienie praw publicznych. III. Zakaz zajmowania stanowisk, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej. IV. Zakaz prowadzenia pojazdów. V. Przepadek przedmiotów. VI. Podanie wyroku do publicznej wiadomości. VII. Nawiązka i świadczenie pieniężne. 1. Nawiązka 2. Świadczenie pieniężne VIII. Obowiązek naprawienia szkody. Zwrot korzyści. 1. Obowiązek naprawienia szkody 2. Zwrot korzyści § 18. Zaniechanie ukarania sprawcy. I. Uwagi ogólne. II. Niepodleganie karze. III. Abolicja. IV. Odstąpienie od wymierzenia kary. V. Warunkowe umorzenie postępowania karnego. § 19. Sądowy wymiar kary. I. Zasady sądowego wymiaru kary i środków karnych. II. Dyrektywy sądowego wymiaru kary. 1. Dyrektywy ogólne

2. Dyrektywa humanitaryzmu kary 3. Dyrektywa stopnia winy 4. Stopień szkodliwości społecznej czynu 5. Prewencja generalna i indywidualna 6. Dyrektywa pierwszeństwa kar wolnościowych 7. Wymiar kary nieletnim i młodocianym 8. Wymiar grzywny 9. Dyrektywy szczegółowe III. Zaostrzenie ustawowego wymiaru kary. IV. Nadzwyczajne złagodzenie kary. 1. Istota nadzwyczajnego złagodzenia kary 2. Podstawy nadzwyczajnego złagodzenia kary 3. Przypadki szczególne 4. Zbieg podstaw V. Zmiana rodzaju kary na łagodniejszy. VI. Warunkowe zawieszenie wykonania kary. 1. Literatura ogólna 2. Istota warunkowego zawieszenia 3. Przesłanki zastosowania 4. Okres próby, wymierzenie grzywny 5. Obowiązki 6. Zarządzenie wykonania § 20. Zmiana kary orzeczonej. I. Warunkowe przedterminowe zwolnienie. 1. Istota warunkowego zwolnienia 2. Przesłanki 3. Okres próby, dozór 4. Odwołanie

warunkowego zwolnienia 5. Warunkowe zwolnienie przy zbiegu kar II. Kary zastępcze i zmiana kar w toku ich wykonywania. III. Ułaskawienie. Amnestia. 1. Ułaskawienie 2. Amnestia § 21. Środki zabezpieczające. I. Istota środków zabezpieczających. II. Stosowanie środków zabezpieczających. III. Środki zabezpieczające o charakterze administracyjnym. § 22. Przedawnienie. Zatarcie skazania. I. Przedawnienie. 1. Uwagi ogólne 2. Przedawnienie ścigania 3. Przedawnienie wyrokowania 4. Przedawnienie kary 5. Spoczywanie biegu przedawnienia 6. Wyłączenie przedawnienia II. Zatarcie skazania. Rozdział IV. Poszczególne przestępstwa. § 23. Przestępstwa przeciwko pokojowi, przeciwko ludzkości i przestępstwa wojenne. I. Przestępstwa prceciwko pokojowi, ludzkości i przestępstwa wojenne w prawie karnym międzynarodowym. II. Przestępstwa przeciwko pokojowi, przeciwko ludzkości i przestępstwa wojenne w prawie polskim § 24. Przestępstwa przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej. I. Uwagi ogólne

II. Zdrada główna. Zamach stanu. 1. Zdrada główna 2. Zamach stanu III. Zdrada dyplomatyczna. IV. Szpiegostwo i dezinformacja wywiadowcza. 1. Szpiegostwo 2. Dezinformacja wywiadowcza V. Czynny żal. VI. Znieważanie Narodu. VII. Zamach na Prezydenta RP. VIII. Znieważanie symboli państwowych. IX. Zamachy na funkcjonariuszy państw obcych. X. Przepisy ogólne. § 25. Przestępstwa przeciwko obronności. I. Uwagi ogólne. II. Zamach na jednostkę sił zbrojnych (dywersja). III. Służba w obcym wojsku. IV. Uchylanie się od służby wojskowej. § 26. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. I. Zabójstwo, morderstwo i zabójstwo w afekcie. 1. Zabójstwo 2. Morderstwo 3. Zabójstwo w afekcie II. Dzieciobójstwo. III. Zabójstwo

eutanatyczne. IV. Namowa lub pomoc do samobójstwa. V. Nieumyślne spowodowanie śmierci. VI. Przestępstwa związane z aborcją. 1. Uwagi ogólne 2. Historia uregulowania problemu 3. Regulacja VII. Spowodowanie uszczerbku na zdrowiu. VIII. Bójka i pobicie IX. Narażenie na niebezpieczeństwo XI. Przestępstwa związane z problemem narkomanii § 27. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu I. Sprowadzenie zdarzenia powszechnie niebezpiecznego albo jego niebezpieczeństwa. II. Inne postacie powszechnego niebezpieczeństwa. III. Piractwo w komunikacji wodnej lub powietrznej. III. Postanowienia ogólne. § 28. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. I. Katastrofa komunikacyjna. II. Wypadek komunikacyjny. III. Zaostrzenie ustawowego wymiaru kary. IV. Inne przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. § 29.

Przestępstwa przeciwko środowisku naturalnemu. I. Niszczenie świata roślinnego lub zwierzęcego. II. Zanieczyszczanie środowiska. III. Zaostrzenie ustawowego wymiaru kary. IV. Działanie na szkodę terenu chronionego prawnie. § 30. Przestępstwa przeciwko wolności. I. Uwagi ogólne. II. Pozbawienie człowieka wolności. III. Groźba karalna. IV. Zmuszanie. V. Naruszenie miru domowego. VI. Prawnokarna ochrona wolności sumienia i wyznania. § 31. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. I. Uwagi ogólne. II. Zgwałcenie. III. Czynności seksualne z osobą bezradną lub niepoczytalną. IV. Nadużycie zależności. V. Czynności seksualne z dzieckiem (czyn lubieżny). VI. Kazirodztwo. VII. Rozpowszechnianie pornografii. VIII. Zmuszanie do prostytucji. IX. Inne przestępstwa związane ze zjawiskiem prostytucji. 1. Systemy prawnej

regulacji prostytucji 2. Typy przestępstw X. Tryb ścigania. § 32. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece. I. Bigamia. II. Przestępstwo znęcania się. III. Rozpijanie małoletniego. IV. Uchylanie się od alimentacji. V. Porzucenie lub uprowadzenie dziecka lub osoby bezradnej. 1. Porzucenie 2. Uprowadzenie lub zatrzymanie małoletniego § 33. Przestępstwa przeciwko czci. I. Zniesławienie 1. Zakres pojęcia 2. Prawo do informacji 5 3. Fakty i oceny 4. Działanie w ramach uprawnień 5. Zniesławienie a krytyka 6. Forma zarzutu 7. Upublicznienie wyroku. Nawiązka 8. Typ kwalifikowany II. Zniewaga. III. Naruszenie nietykalności cielesnej. § 34. Przestępstwa przeciwko prawom pracownika. I. Naruszanie uprawnień pracowniczych lub zasad BHP II. Narażanie pracownika na niebezpieczeństwo III. Niezawiadomienie o wypadku

1.§ 35. I. Uwagi ogólne 2. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości. Fałszywe oskarżenie. Utrudnianie kontroli. Sprzedajność 3. II. Zatajenie dowodów niewinności. Poplecznictwo. Fałszywe zeznania. Płatna protekcja. Przywłaszczenie funkcji. I. IV. § 36. Nadużycie władzy. Niezawiadomienie o przestępstwie. . Zniewaga funkcjonariusza lub organu. Naruszenie nietykalności 2. III. V. II. 1. Fałszywe zawiadomienie. Czynna napaść III. IV. VII. Naruszenie nietykalności i czynna napaść na funkcjonariusza. VI. Łapownictwo. Przekupstwo VIII. Tworzenie fałszywych dowodów. V. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. Kwalifikowane typy sprzedajności 4. Uwagi ogólne. Przemoc i groźba wobec urzędów i ich funkcjonariuszy. VI. Wywieranie wpływu na sąd.

Bezprawne samouwolnienie się 5. Inne przestępstwa wyborcze. 1. § 38. Bezprawne uwolnienie więźnia 6. Niestosowanie się do zakazu § 37. Nielegalna adopcja. I. 1. Naruszenie tajności głosowania. Naruszanie wolności zgromadzeń. Wymuszanie zeznań 3. Handel ludźmi. . Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu.VII. V. Bezprawny wpływ na wybory. 2. Nadużycie czasowego zwolnienia 7. Wzięcie zakładnika. Inne przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości. Naruszenie tajemnicy postępowania karnego 4. Przeszkadzanie wyborom. Przestępne naruszanie prawa wyborczego. V. I. Przestępne nadużywanie wolności wypowiedzi. II. IV. Bezprawne naciski. Nielegalna adopcja IV. Handel ludźmi 2. Udział w zbiegowisku publicznym. Uwagi ogólne. III. II. III. Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum.

Naruszenie sfery życia prywatnego. Kradzież zwykła 2. 1. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji . Związek przestępny. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów. I. § 41. Tajemnica korespondencji 2. Nielegalne przekroczenie granicy § 39. . Przestępstwa przeciwko mieniu. Naruszenie przepisów dotyczących broni VIII. IV. Uwagi ogólne. Kradzież z włamaniem. 1. III. Rozbój i palnej. II. Bezprawne uzyskanie programu komputerowego 3. VII. Naruszenie tajemnicy zawodowej i służbowej. Przestępstwa przeciwko dokumentom tożsamości. Fałsz intelektualny dokumentu. I. II. Naruszenie sfery życia prywatnego IV. Naruszenie tajemnicy korespondencji. III. Zorganizowana grupa przestępcza. Kradzież z włamaniem III. Niszczenie dokumentów lub znaków granicznych. Kradzież. Fałsz materialny dokumentu. Naruszenia tajemnicy państwowej.VI. I. II. . Uniemożliwianie lub utrudnianie dostępu do informacji § 40.

Porwanie pojazdu. IX. Niszczenie lub uszkadzanie mienia. 1. VII. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. Wymuszenie rozbójnicze. XII. IV. Nadużycie zaufania 2. Paserstwo. 1. XV. Niegospodarność II. I. III. VIII. Kradzież leśna. VI. Oszustwo komputerowe. 1. Paserstwo nieumyślne XIV. Oszustwo ubezpieczeniowe. Niegospodarność. Czynny żal przy przestępstwach przeciwko mieniu. Kradzież rozbójnicza IV.kradzież rozbójnicza. § 42. XI. Oszustwo kredytowe lub subwencyjne. V. Rozbój 2. Przepisy wspólne. Pranie brudnych . Paserstwo umyślne 2. Oszustwo. Nadużycie zaufania. XIII. Typy kwalifikowane przestępstw przeciwko mieniu. Przywłaszczenie. X. Nadużycie telefonu.

Zagadnienia wstępne. papierów wartościowych. Uregulowania wspólne. znaków urzędowych i narzędzi pomiarowych. Lichwa. § 1. Fałszowanie dokumentacji w obrocie papierami wartościowymi. Zaniechanie powiadomienia 4. Typ. VIII. Czynny żal V. Czynny żal § 43. I. Prawo karne na tle innych gałęzi prawa i dyscyplin naukowych. Rozszerzenie pojęcia podmiotu 2. Przepadek przedmiotów II. VII. 1. 1. Fałszowanie pieniędzy 2. 1. Podwyższenie wysokości grzywny 3. Udaremnienie przetargu. Przestępstwa na szkodę wierzycieli. Fałszowanie pieniędzy.pieniędzy. Rozdział I. Pranie brudnych pieniędzy 2. I. Współdziałanie pracownika banku 3. Fałszowanie narzędzi pomiarowych 6. Fałszowanie znaków wartościowych lub urzędowych 5. kwalifikowany. Usuwanie lub fałszowanie oznaczeń towaru. VI. Przygotowanie 4. X. Nierzetelne prowadzenie dokumentacji. Puszczanie w obieg 3. IX. Pojęcie prawa karnego. Prawo karne (materialne) jest dziedziną prawa określającą . Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi.

ceł. lecz środki wychowawcze i poprawcze.1982 r. Prawo karne w szerszym znaczeniu tego określenia obejmuje również prawo karne procesowe (inaczej postępowanie karne albo procedura karna) oraz prawo karne wykonawcze. Prawo karne procesowe określa też uprawnienia i obowiązki osób uczestniczących w procesie karnym. poz. 228). mające zastosowanie również w razie popełnienia przez żołnierza przestępstwa niewojskowego. środki karne i środki zabezpieczające stosowane w związku z naruszeniem prawa karnego oraz zasady odpowiedzialności karnej. . tzn. prawo karne procesowe w Kodeksie postępowania karnego (KPK). i wprowadza pewne odmienności od ogólnych zasad odpowiedzialności karnej. Prawo karne materialne zawarte jest w Polsce głównie w Kodeksie karnym (KK). charakteryzujące się odmiennością przedmiotu i sposobu regulacji. działalności zmierzającej do ustalenia czy i przez kogo popełnione zostało przestępstwo. Prawo karne procesowe jest dziedziną prawa określającą reguły postępowania organów państwowych w procesie karnym. przestępstwa wojskowe. Nr 35. kary grożące za popełnienie przestępstw. (UKS). 317-363 KK). Nie jest to część prawa karnego. tzn. Określa ono tzw.U. Podstawą zastosowania tych środków może być jednak m. UKS zawiera też szereg odmienności w zakresie przepisów proceduralnych. tj. Prawo karne skarbowe reguluje problematykę odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia skarbowe. zaś prawo karne wykonawcze w Kodeksie karnym wykonawczym (KKW). dezercja). o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. obrotu dewizowego oraz gier losowych i totalizatorów. oprócz wspomnianego zakresu czynów karalnych. przestępstwa żołnierzy łączące się z obowiązkiem służby wojskowej i dyscypliną wojskową(np. Jego specyfika. uregulowane w ustawie z 26.czyny będące 1 przestępstwami. czyny naruszające interesy Skarbu Państwa w zakresie podatków. Są to: prawo karne skarbowe i prawo karne wojskowe. Prawo karne wojskowe mieści się w KK jako jego wyodrębniona "Część wojskowa" (art. Dziedziną prawa ściśle wiążącą się z prawem karnym jest postępowanie z nieletnimi. ponieważ wobec nieletnich w zasadzie nie stosuje się kar. i do osądzenia sprawcy przestępstwa.in.10. Prawo karne skarbowe zawarte jest w Ustawie karnej skarbowej z 1971 r. W ramach prawa karnego wykonawczego wyróżnia się jego część o największym znaczeniu praktycznym. popełnienie czynu karalnego. W ramach prawa karnego wyodrębnia się pewne jego części. która zawiera przepisy odnoszące się do wykonywania kary pozbawienia wolności. wyraża się w odmiennych częściowo zasadach odpowiedzialności. zwaną prawem penitencjarnym. Prawo karne wykonawcze reguluje tryb wykonywania kar orzeczonych za przestępstwo oraz uprawnienia osób skazanych.

Wśród nazw dyscyplin prawniczych zawierających przymiotnik "karne" spotykamy również termin prawo karne międzynarodowe. 237 Konstytucji postanawia się. W literaturze prawniczej używa się terminu prawo karne międzynarodowe i terminu międzynarodowe prawo karne. panuje jednak znaczna rozbieżność poglądów co do zakresu. skoro chodzi o wymierzanie kar za czyny zabronione przez ustawę. kary grożące za wykroczenia i zasady odpowiedzialności za wykroczenia. Charakterystyczne dla wykroczeń jest też to.kolegia do spraw wykroczeń. (KW). Przepisy należące do tej dziedziny zawiera głównie Kodeks wykroczeń z 1971 r. by kiedykolwiek przestępstwo rozboju stało się wykroczeniem. 175 ust. Trudno sobie wyobrazić. Dziedziną prawa blisko spokrewnioną z prawem karnym jest prawo o wykroczeniach (zwane też prawem karnoadministracyjnym). Jednak w art. stąd ścisły związek postępowania z nieletnimi z prawem karnym. a w zakresie procedury Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia z 1971 r. Sprawy o wykroczenia są w pierwszej instancji rozpatrywane przez organy pozasądowe . ich popełnienie nie łączy się przeważnie z moralnym potępieniem sprawcy. że ustawodawca przekształca dotychczasowe przestępstwa w wykroczenia lub odwrotnie. Prawo o wykroczeniach określa czyny będące wykroczeniami. wykonywanie obcych wyroków skazujących). że inaczej niż przy przestępstwach. wymiar sprawiedliwości w RP sprawują sądy. Zgodnie z art. Natomiast przez międzynarodowe prawo karne rozumie się przeważnie przepisy prawa międzynarodowego publicznego odnoszące się do . Nie dotyczy to jednak zasadniczego zestawu przestępstw i wykroczeń. którymi każda z tych dziedzin prawa się zajmuje. niemniej istota tych dwóch rodzajów odpowiedzialności jest taka sama. Najczęściej przez prawo karne międzynarodowe rozumie się przepisy wewnętrznego prawa karnego odnoszące się do przestępstw z elementem obcym (np. Prawo o wykroczeniach od prawa karnego różni głównie waga czynów. KW nie nazywa odpowiedzialności za wykroczenie odpowiedzialnością karną.zabronionego przez ustawę (głównie KK) jako przestępstwo. Granica między tymi dwoma rodzajami czynów jest w pewnym stopniu płynna i zdarza się. popełnionych przez cudzoziemców lub za granicą) oraz do instytucji międzynarodowej współpracy w sprawach karnych (ekstradycja. tych pojęć. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich (NielU) reguluje również kwestie proceduralne i postępowanie wykonawcze. 1 Konstytucji RP z 1997 r. Wykroczenia są czynami karalnymi o niższym stopniu społecznej szkodliwości niż przestępstwa i w związku z tym zagrożone są łagodniejszymi karami. a wykroczenie niezastosowania się do znaku lub sygnału drogowego przestępstwem. że w okresie 4 lat od jej wejścia w życie w sprawach o wykroczenia orzekają kolegia do spraw wykroczeń przy sądach rejonowych.

Prawo karne jako dziedzina prawa pozytywnego. a zwłaszcza do zbrodni przeciwko pokojowi. 3) normy prawa międzynarodowego zawarte w wielostronnych umowach międzynarodowych odnoszące się do pewnych czynów (określanych jako delicta iuris gentium). zbrodnie przeciwko pokojowi i zbrodnie przeciwko ludzkości (tzw. dogmatyka prawa karnego). które powinny być przestrzegane przez państwa . prawo karne kolizyjne).nauki prawa karnego. W tym szerokim rozumieniu. .KPCPW) i ustalające pewne standardy w zakresie prawa karnego. instytucji i zasad prawa karnego oraz . zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości. umowy te przede wszystkim zobowiązują sygnatariuszy do kryminalizacji takich czynów (np. prawo karne międzynarodowe obejmuje: 1) normy prawa karnego wewnętrznego poszczególnych państw dotyczące zakresu zastosowania ustawy karnej (tzw. 2) normy prawa wewnętrznego i normy zawarte w dwustronnych i wielostronnych umowach międzynarodowych odnoszące się do ekstradycji i innych form współpracy międzynarodowej w sprawach karnych. 4) normy prawa międzynarodowego ustanawiające odpowiedzialność za zbrodnie wojenne. zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości.przestępstw międzynarodowych. W ramach tej dyscypliny mieści się również wyjaśnianie społecznej funkcji przepisów. handlu narkotykami) i do współpracy w ich ściganiu. II.. że najbardziej trafne jest szerokie rozumienie pojęcia prawo karne międzynarodowe. piractwa. prawo norymberskie). prawa karnego procesowego i prawa karnego wykonawczego. 5) normy wewnętrznego prawa karnego odnoszące się do zbrodni przeciwko pokojowi. tworzeniem usystematyzowanego zbioru pojęć. Nauka prawa karnego zajmuje się wykładnią obowiązujących przepisów. Wydaje się. obejmujące wszelkie międzynarodowe aspekty odpowiedzialności karnej. instytucji i zasad tego prawa (tzw. Uprawianie nauki prawa karnego nie ogranicza się jednak do tego typu rozważań. a więc jako zespół obowiązujących przepisów. w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 r. Nauka prawa karnego i nauki pokrewne. jest przedmiotem badań dyscypliny naukowej .sygnatariuszy tych umów przy tworzeniu i stosowaniu przepisów prawa wewnętrznego. 6) normy prawa międzynarodowego zawarte w wielostronnych umowach międzynarodowych odnoszących się do praw człowieka (np.MPPOP lub w Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 r.

cech osobowości i trybu życia. motywów działania. Do nauk pokrewnych zaliczamy też: 1) kryminologię. wbrew swej nazwie. który był i jest w kryminologii przedmiotem największych sporów naukowych. jak również przeprowadzania empirycznych badań funkcjonowania prawa karnego w praktyce. Tak jak kryminologia zajmuje się zjawiskiem przestępczości i przestępcy. Jest to też problem. i któremu najczęściej poświęcone są koncepcje teoretyczne kryminologów. stanowiąca jak gdyby dopełnienie kryminologii. jak np. Uprawiana jest w formie badań empirycznych i formułowania na ich podstawie twierdzeń ogólnych o badanych zjawiskach. 3) kryminalistykę. dynamiki i skutków społecznych.ich krytyczna ocena i formułowanie propozycji zmian prawa karnego. tak wiktymologia zajmuje się zjawiskiem pokrzywdzenia przestępstwem (wiktymizacją) i osobą pokrzywdzonego. W szczególności wiktymologia zajmuje się badaniem roli ofiary w genezie przestępstwa. Wymaga to gromadzenia wiedzy o historii prawa karnego i rozwiązaniach ustawodawczych w innych państwach (metoda prawnoporównawcza). określane jako teorie kryminologiczne. Niekiedy kryminologia. Jest to stosunkowo młoda dziedzina naukowa. Badanie przestępczości jako zjawiska społecznego polega przede wszystkim na opisie jej rozmiarów. Problemem. któremu kryminologia poświęca najwięcej miejsca jest zagadnienie przyczyn przestępczości. victima . Głównie w aspekcie przyczyn przestępczości prowadzone są też kryminologiczne badania nad sprawcami przestępstw dotyczące ich cech fizycznych. 2) wiktymologię. rozumiana jest szerzej. struktury.ofiara) jest nauką o ofierze przestępstwa. kary i jej wykonywania oraz stosowania prawa karnego. ale również inne zjawiska zaliczane do patologii społecznej. tzn. 4) naukę o polityce kryminalnej i nauki penitencjarne. alkoholizm. dokonywania krytycznej analizy orzecznictwa sądowego. Do zadań kryminologii zalicza się też badania środków i metod zwalczania i zapobiegania przestępczości i ich skuteczności. Kryminologia jest nauką o przestępczości i przestępcy. za przedmiot jej badań uważa się nie tylko przestępczość. przestępczości. Taką dziedziną jest nauka procesu karnego. zwłaszcza ustalaniem czynników tworzących podatność na stanie się ofiarą przestępstwa oraz metod zapobiegania wiktymizacji. Do zadań wiktymologii zalicza się też formułowanie postulatów co do . Wiktymologia (od łac. Pokrewne nauce prawa karnego są dziedziny naukowe zajmujące się różnymi aspektami przestępstwa.

problematyka wariografu ("wykrywacza kłamstw") i szereg innych zagadnień. a także rodziny ofiary i jej grupy społecznej. Rola i znaczenie każdej z tych funkcji są różne w . których istnienie i respektowanie składa się na pewien porządek społeczny. Myśl o tym. polityka karna) i politykę w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności (polityka penitencjarna). badania odcisków palców (daktyloskopia). jako odpłata (Makarewicz. Technika kryminalistyczna wykorzystuje osiągnięcia różnych dziedzin naukowych dla tworzenia metod rekonstrukcji zdarzenia przestępnego i identyfikacji sprawcy. Nauki penitencjarne zajmują się różnymi aspektami wykonywania kary pozbawienia wolności. 13 wykrywania i ścigania ich sprawców oraz uzyskiwania i utrwalania środków dowodowych dla celów procesu karnego. Kryminalistyka jest nauką o metodach i środkach wykrywania przestępstw. że prawo karne ma służyć ochronie pewnych dóbr. kara pojawiła się w społeczeństwach pierwotnych jako instynktowna reakcja na przestępstwo. przez ukaranie sprawcy. jak i zagadnienie metod postępowania ze skazanymi w celu ich resocjalizacji lub przynajmniej w celu zapobieżenia ich degradacji społecznej w trakcie wykonywania kary. Jak to sformułował Makarewicz. śladów narzędzi przestępstwa (mechanoskopia). Funkcje prawa karnego. W szerszym znaczeniu polityka kryminalna obejmuje również działalność państwa zmierzającą do zapobiegania przestępczości. badanie pisma. Współczesne prawo karne powinno godzić obie te funkcje. jest historycznie późniejsza i związana z rozwojem refleksji teoretycznych na temat prawa karnego i karania. leży u genezy prawa karnego. W ich zakres wchodzi zarówno problematyka prawa penitencjarnego. W ramach kryminalistyki wyróżnia się taktykę kryminalistyczną (np. 18). że prawo karne ma pełnić funkcję ochronną.tworzenia i funkcjonowania mechanizmów kompensowania pokrzywdzonym szkód wyrządzonych przestępstwem. Przedmiotem nauki o polityce kryminalnej jest działalność organów państwowych w zakresie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. politykę wpływania na stosowanie przez sądy kar za poszczególne rodzaje przestępstw (tzw. Ogólne. a więc. taktykę przesłuchania lub taktykę pościgu za sprawcą) i technikę kryminalistyczną. Obejmuje ona politykę ustawodawczą państwa w zakresie tworzenia prawa karnego. Kryminalistyka zajmuje się również metodami i środkami technicznymi zapobiegania przestępstwom. Historycznie pierwotną funkcją prawa karnego jest funkcja sprawiedliwościowa. Należą tu np. Zaspokajanie poczucia sprawiedliwości osoby pokrzywdzonej przestępstwem. § 2. politykę ścigania przestępstw.

kradzież. których prawo za przestępstwo nie uważa. a jego rozładowywanie nazywa się w skrócie zaspokajaniem poczucia sprawiedliwości. nielegalne posiadanie broni. Prawidłowe funkcjonowanie prawa karnego wymaga zachowania równowagi między funkcją ochronną i sprawiedliwościową Akcentowanie tylko funkcji sprawiedliwościowej zubaża sens społeczny stosowania prawa karnego. prokurator lub sędzia kieruje się taką emocją w niewielkim stopniu. W istocie jednak. a bardziej myśli o efekcie ochronnym represji karnej. Przykład ten (zaczerpnięty z "Ojca chrzestnego" M. szpiegostwo. wywołanego przez popełnienie przestępstwa. które się o tym fakcie dowiedziały. że jest ona wystarczająca dla realizacji funkcji ochronnej. takich jak fałszowanie dokumentów. godzących w interes ogólny. Z kolei. Odgrywa ona natomiast mniejszą. uważając. Funkcja ta. realizacja funkcji sprawiedliwościowej (miarkowana humanitaryzmem) pełni bardzo ważną rolę rozładowywania pewnego stanu psychicznego. lecz z chęci odpłacenia sprawcy za doznaną krzywdę. pospolitych przestępstwach. zbytnio podkreślając jego kontekst jednostkowy. Prawo karne powinno pełnić również bardzo ważną funkcję gwarancyjną. kojarzenie jej z zemstą. w realizacji której ważną rolę odgrywa zasada nullum crimen . zabójstwo. i w różnym stopniu jest akcentowana przez osoby uczestniczące w realizacji odpowiedzialności karnej. Sąd wymierza im karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Każda ze wspomnianych funkcji ma też różne znaczenie. frustracji i poczucia zagrożenia. Stan ten jest mieszaniną poczucia pokrzywdzenia. a ten zleca pobicie obydwu sprawców. Zaszokowany tym wyrokiem ojciec pokrzywdzonej zwraca się do szefa mafii z prośbą o wymierzenie rzeczywistej sprawiedliwości. Przykład: Dwaj młodzi ludzie. co jest przestępstwem. przez wyraźne określenie. zagwarantować jednocześnie obywatelowi. o jakie przestępstwo i o jaki podmiot w procesie karnym chodzi. Współcześnie jednak dużo częściej spotyka się niedocenianie funkcji sprawiedliwościowej. np. Puzo) ilustruje niebezpieczeństwo zastępowania państwowego wymiaru sprawiedliwości samosądami na skutek lekceważenia funkcji sprawiedliwościowej prawa karnego. przestępstwach bez ofiar. zgwałcenie. Funkcja sprawiedliwościowa odgrywa większą rolę przy tradycyjnych. usiłując zgwałcić dziewczynę. prymitywnym odwetem itp. Pokrzywdzony żądający ścigania sprawcy nie robi tego z myślą o ochronie społeczeństwa przed powtórzeniem się czynu.zależności od tego. a czasami wręcz żadną rolę przy tzw. Lekceważenie tej funkcji prawa karnego może wywoływać istotne negatywne skutki społeczne. łamią jej szczękę i trwale oszpecają. a występującego u pokrzywdzonego i u innych osób. że nie będzie on pociągnięty do odpowiedzialności karnej za czyny. gdzie pokrzywdzonym jest konkretna jednostka. 18 tzn.

że odpowiedzialność karna może nastąpić. skoro realizacja zamiarów następuje tylko w niewielkiej części przypadków. Zresztą stosowanie tego środka przez sąd karny może nastąpić tylko w razie popełnienia przez sprawcę czynu zabronionego. ale również wykazywanie przez nieletniego objawów demoralizacji (art. 2 NielU). sprzeczne z jednym z podstawowych praw człowieka . zamiary człowieka. wychowawczych może być nie tylko popełnienie czynu karalnego. Nie mogą być podstawą odpowiedzialności karnej myśli. Współczesne prawo karne kieruje się zasadą. Karanie ludzi za posiadanie przez nich pewnych właściwości. Karanie za zamiary lub poglądy. tzn. nie odnosi się do racji bytu prawa karnego. 94 KK). co nie jest zależne od człowieka. jego właściwości fizyczne lub psychiczne lub jego stan niebezpieczeństwa. nawet gdyby ich późniejsza ewentualna realizacja była dla społeczeństwa szkodliwa. W postępowaniu w sprawach nieletnich podstawą do stosowania środków. oznaczałoby odpowiedzialność za coś. poglądy. Zasady prawa karnego. oznaczałoby też zbyteczne rozszerzanie zasięgu prawa karnego. art. zwłaszcza ze względu na to. Zasada ta wyznacza prawu karnemu bardzo istotny próg jego tworzenia i stosowania. Zasada odpowiedzialności karnej za czyn.sine lege (por. Stosowanie środków wychowawczych nie jest jednak pociąganiem do odpo- .prawem do posiadania własnych poglądów. a służy jedynie ochronie jednostki przed arbitralnym postępowaniem organów państwowych. Niebezpieczeństwo osoby niepoczytalnej dla porządku prawnego nie jest więc samodzielną podstawą takiej decyzji. I. ponieważ umieszczenie w tym zakładzie nie jest karą. Nie jest pociąganiem do odpowiedzialności karnej umieszczanie niepoczytalnych sprawców w odpowiednim zakładzie psychiatrycznym (art. Nb. że odpowiedzialność karna 19 jest konsekwencją popełnienia przez człowieka czynu (działania lub zaniechania). że są oni niebezpieczni dla innych. i oczywiście wtedy. np. gdy czyjś pogląd uzewnętrzni się w czynie (np. § 3. Karanie za myśli lub poglądy oznaczałoby nadmierne ingerowanie w wewnętrzną sferę życia człowieka. Trzeba jednak zauważyć. lecz środkiem zabezpieczającym. 256 KK przewiduje przestępstwo publicznego propagowania faszyzmu lub innego totalitarnego ustroju państwa). osoba mająca zamiar zabicia przechodzi od samego zamiaru do usiłowania zabójstwa. a więc siłą rzeczy byłaby to odpowiedzialność bez winy. 27-34) ma w odróżnieniu od funkcji sprawiedliwościowej i ochronnej charakter wtórny. gdy zamiar popełnienia przestępstwa jest realizowany.

że odpowiedzialność ta nie może nastąpić bez uprzedniego czynu sprawcy.). że nie można ponosić odpowiedzialności 21 karnej za samo spowodowanie jakiegoś skutku (tzw. tj. a zasadę winy nazywa zasadą subiektywizmu. tj. gdy z popełnienia czynu można zrobić mu zarzut. w odniesieniu do przestępstw umyślnych więź ta polega na tym. określają przepisy obowiązującego prawa karnego. wg Kodeksu Hammurabiego lekarza karano za niepomyślny wynik operacji). a więc uważano jego czyn za zawiniony. 10 NielU). Prawo karne opiera się na zasadzie winy. umieszczenie nieletniego w zakładzie poprawczym. że sprawca czynu 20 zabronionego ponosi odpowiedzialność karną tylko wtedy. Problemem dalszym jest to. że sprawca ma zamiar popełnienia czynu. Obecnie uważamy za oczywiste. Ten element psychiczny określany jest jako strona podmiotowa (strona subiektywna) przestępstwa. odpowiedzialność obiektywna). Np. . kiedy taki zarzut może być określonej osobie postawiony. określonego w ustawie jako przestępstwo (art. określenia "wina obiektywna" (Makarewicz. Na pewnym etapie rozwoju prawa karnego taka odpowiedzialność była jednak spotykana (np. który dopuścił się czynu karalnego. faktu recydywy itd. Według obecnych pojęć odpowiedzialność obiektywna była odpowiedzialnością bez winy. Właśnie dlatego. Rozłożenie akcentów w tym zakresie może być różne. II. zachowania się po czynie. a z kolei współcześnie strona podmiotowa nie wyczerpuje w całości problematyki winy. może być bardziej zorientowane na czyn lub na jego sprawcę. Ówcześnie jednak. może nastąpić tylko wobec takiego nieletniego. To.wiedzialności karnej. ponieważ w historycznym rozwoju prawa karnego nie zawsze winę wiązano ze stroną podmiotową. dla nazwania tej formy zawinienia. od rodzaju jego motywów. Podstawowym warunkiem osobistej zarzucalności czynu (czyli winy) jest współcześnie przede wszystkim występowanie określonej więzi psychicznej między sprawcą a jego czynem. W literaturze używa się nawet. a więc kiedy wina zachodzi. a w jakim od elementów związanych z osobą sprawcy czynu (np. i w zależności od niego prawo karne konkretnego państwa. w jakim stopniu rozmiar tej odpowiedzialności uzależniony jest od okoliczności związanych z czynem i jego wagą. Nie jest to jednak zupełnie ścisłe. Oznacza to. czyn jest niezbędną przesłanką odpowiedzialności. Natomiast stosowanie środka. odpowiedzialność taka łączyła się z postawieniem sprawcy zarzutu. że podstawowym elementem winy jest współcześnie strona podmiotowa . w określonym czasie historycznym. który przypomina karę pozbawienia wolności.często utożsamia się winę ze stroną podmiotową. Zasada odpowiedzialności karnej za czyn przesądza tylko. Zasada winy.

Einfuhrung. polegająca na tym. 158 § 2 i 3 KK). W prawie karnym powszechnym tego typu konstrukcji nie ma. Obowiązuje tam zasada indywidualizacji odpowiedzialności karnej (art. Historia prawa karnego zna konstrukcję prawną odpowiedzialności karnej za czyny innych osób. I 15 § 1 KK). 12). Taki miała charakter. 7). Podobny charakter ma przestępstwo udziału w zbiegowisku. 258 KK). jak udział w związku przestępnym (art. 1 § 3 KK ("Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego. ale niekoniecznie przestępny (np. odpowiedzialność posiłkową. formułujących przestępstwo jako własny czyn sprawcy. Czyn wypełniający znamiona określone w ustawie karnej nie jest przestępstwem. odpowiedzialność zbiorowa. że do odpowiedzialności karnej pociąga się grupę ludzi lub jednostkę za udział w przedsięwzięciu zbiorowym. z których wyniknął uszczerbek na zdrowiu lub śmierć człowieka (art. a także w przepisach o współsprawstwie. Nie należy natomiast zaliczać do przykładów odpowiedzialności zbiorowej takich przestępstw. . którego uczestnicy wspólnymi siłami dopuszczają się gwałtownego zamachu na osobę lub mienie (art. Zasada odpowiedzialności indywidualnej i osobistej. nie obciążają go natomiast zachowania innych osób lub ich skutki. jak to jest przy przestępstwie bójki lub udziału w zbiegowisku. Kutrzeba. 254 KK). jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu"). Ilekroć więc KK używa określenia „czyn zabroniony” oznacza to. ponieważ sprawca tego przestępstwa odpowiada tylko za własny czyn (udział w związku). takie jak ród. 358. Współczesne polskie prawo karne skarbowe zna tzw. rodzina. Ogólne. Określa się go wówczas jako „czyn zabroniony” (art. Istnieją natomiast pewne pozostałości odpowiedzialności zbiorowej w postaci takich typów przestępstw jak: udział w bójce lub pobiciu. W obowiązującym polskim prawie karnym zasada winy wyrażona jest 22 w art. postać odpowiedzialność pana za czyny ludzi od niego zależnych (Kutrzeba. III. polegającą na tym. czyn dokonany bez zamiaru przy przestępstwie umyślnym albo czyn popełniony przez niepoczytalnego). że grzywną wymierzoną sprawcy można obciążyć osobę. że chodzi o czyn obiektywnie naruszający prawo karne. miasto (Makarewicz. np. 148). opole. której sprawy sprawca załatwiał jako pełnomocnik lub pracownik. Zasada odpowiedzialności indywidualnej nie jest więc naruszona przez sam fakt. Zasada odpowiedzialności indywidualnej znajduje swoje odbicie w KK w przepisach części szczególnej. jeżeli nie został przez sprawcę zawiniony. że za przestępstwo jednostki ponosiły odpowiedzialność pewne zbiorowości. podżeganiu i pomocnictwie. Najczęściej jednak była to tzw.

uważając że jest to lepszy rodzaj humanizmu). 239 KK traktuje jako przestępstwo poplecznictwa odbywanie za skazanego kary. państwa i jego organów. Osobisty charakter odpowiedzialności karnej nie oznacza. Można oczywiście argumentować. Ten ostatni przepis (wprowadzony w 1985 r. Postulat humanitaryzmu prawa karnego zajmował wiele miejsca w twórczości myślicieli okresu Oświecenia. zwłaszcza rodziny skazanego. ale i osobisty. Stąd też art. bo w tym znaczeniu humanistyczny charakter miałoby po prostu każde możliwe uregulowanie prawne. a stosowane kary i środki nie powinny być okrutne. Zasada humanitaryzmu. IV. zasadę humanizmu prawa karnego. ludzkie w tym znaczeniu. Z kolei art.2l KK) osób współdziałających w popełnieniu przestępstwa. Są to jednak uboczne. Odrzucając więc. a więc by w centrum uwagi stał człowiek. Wymaganie. Z kolei art. Prawo karne musi uwzględniać prawa jednostki. Zgodnie z nią prawo karne powinno być humanitarne. niezamierzone przez ustawodawcę. kosztem ochrony interesów ogólnospołecznych. że w praktyce skutki skazania nie dotkną innych osób.zasady humanitaryzmu. tzn. by prawo karne odpowiadało zasadzie humanizmu. w trakcie walki z opozycją polityczną) z pewnością zbyt głęboko ingeruje w kwestię. lub ofiarowania mu pieniędzy na ten cel. ale byłoby to już tylko rozmycie tego pojęcia. . postulować należy jednak.jest nierealistyczne. nie powinny poniżać karanego ani wyrządzać mu zbędnych dolegliwości. że wymagania przezeń stawiane powinny być na miarę możliwości ludzi.in. jako nierealistyczną. którą orzeczono w wyroku. a wszelkie uregulowania i instytucje prawnokarne uwzględniały nadrzędny charakter tej wartości . chronić dobra jednostkowe. Współcześnie zasada humanitaryzmu prawa karnego wynika m. w jaki sposób skazany doprowadza do zapłacenia grzywny. by prawo karne spełniało wymagania skromniej sformułowanej zasady . instytucji społecznych itp. 57 KW zabrania (pod groźbą odpowiedzialności za wykroczenie) uiszczania przez osobę spoza kręgu osób najbliższych grzywny za skazanego. nie może jej przejąć na siebie inna osoba niż sprawca przestępstwa. ale nie może dać im absolutnego priorytetu. 55 KK zawiera zasadę indywidualizacji kary. W podręcznikach prawa karnego pisze się często o zasadzie humanizmu tego prawa (w krajach socjalistycznych pisano nawet o zasadzie humanizmu socjalistycznego. przyczyniając się do zniesienia tortur i kar okrutnych. skutki odpowiedzialności karnej. Odpowiedzialność karna powinna mieć charakter nie tylko indywidualny. że ochrona dóbr ogólnych też służy jednostce i w tym sensie wyraża również zasadę humanizmu. jednostka ludzka jako najwyższa wartość.

Zasada nullum crimen sine lege (dalej n.). nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. Jej sformułowanie w postaci łacińskiej maksymy przypisuje się A. które tę zasadę naruszają. W ustawodawstwie karnym natomiast zamieszczona została po raz pierwszy już nieco wcześniej mianowicie w austriackim KK z 1787 r. częściowo tylko pisanego oraz silną pozycję władcy absolutnego i jego urzędników. w szczególności z poszanowaniem godności człowieka" Zasada humanitaryzmu ma duże znaczenie w prawie karnym wykonawczym. Omawiana zasada jest obecnie niekwestionowanym składnikiem idei państwa prawa. chroniącą jednostkę przed arbitralnym posługiwaniem się represją karną przez organy państwowe. (art. "Kary i inne środki przewidziane w tym kodeksie stosuje się z uwzględnieniem zasad humanitaryzmu. 3 KPCPW. Nieprzypadkowo więc jej ukształtowanie się związane jest z okresem Oświecenia. Zasada nullum crimen sine lege ("nie mą przestępstwa bez ustawy") jest najważniejszą zasadą współczesnego prawa karnego. który odnosi ją do problematyki wymiaru kary (por. 322). Rousseau. W KK zasadę humanitaryzmu deklaruje art. 7 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (MPPOP) z 1966 r.) została uroczyście sformułowana w art. Uznana też została za zawierającą jedno z podstawowych praw człowieka. (zwanym Józefiną). i art. Zakazuje się stosowania kar cielesnych".c. Locke. 35 i n. Według art. Feuerbachowi w 1801 r.l. 8 Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela z 1789 r. V. Myśliciele okresu Oświecenia (zwłaszcza Hobbes. Voltaire) formułują postulat ujęcia prawa karnego w ścisłe ramy ustawowe w reakcji na współczesną im praktykę władz. 3 Konwencji o Ochronie Podstawowych Praw i Wolności (KPCPW) z 1950 r. ponieważ w trakcie wykonywania kary pozbawienia wolności możliwości działań. 11). których Polska jest stroną.Gorgoni.s. w . Nb. Zasada nullum crimen sine lege. Beccaria. 9) i u średniowiecznych prawników włoskich (Bukowska . 3. 40 Konstytucji RP: "Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu. Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł np. Na podstawie art. Stąd umieszczenie jej w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 r.. są największe. W wielu państwach umieszcza się ją w konstytucji. Uwagi ogólne.z art. że sprzeczne z konwencją jest stosowanie kary chłosty. 1. chociaż pewne zaczątki myśli o niej niektórzy autorzy widzą już u Cycerona (Spotowski. której dowolność umożliwiona była głównie przez dwa czynniki: niejasność prawa. Montesquiezr..

ale musi to być prawo zapisane w specyficznym akcie normatywnym. kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia) i w art. Wynikają z niej pewne reguły bardziej szczegółowe. zwłaszcza co do reguł w pkt. W historii prawa karnego znane było również opieranie odpowiedzialności karnej na prawie zwyczajowym. W systemach prawnych kontynentalnych podkreśla się przede wszystkim. Zasada ta formułowana jest też w postaci bardziej rozbudowanej jako nullum crimen. że sądy mają tylko interpretować ustawy i że . Odstępstwem od reguły jest tu prawo karne państw anglosaskich. Żądanie. prawo zwyczajowe nie może być źródłem norm prawnokarnych. Prawo zwyczajowe nie zapewnia jednak dostatecznej dokładności i przejrzystości unormowań ani nie spełnia postulatu powszechnej dostępności prawa. W prawie polskim zasada ta sformułowana jest w art. (art. Odrębną kwestią jest. Z zasady n. w których istotną rolę odgrywa ciągle jeszcze prawo stworzone w drodze precedensów sądowych (tzw. rozpatrujący konkretną sprawę.l. Adresatem tych reguł jest nie tylko sędzia. lex retro non agit).s. 5) kara za przestępstwo musi być określone i przewidziana we wcześniej wydanej ustawie (nulla poena sine lege). 1 § 1 KK. ma związek z monteskiuszowskim trójpodziałem władz i powierzeniem funkcji tworzenia prawa karnego legislatywie. o analogicznym brzmieniu. lecz również ustawodawca. 1 ) i 2). by prawo karne zapisane było w ustawie. przy czym jej stosowania państwo związane tymi konwencjami nie może zawiesić nawet w razie wprowadzenia stanu wyjątkowego. 7 KPCPW) i Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych (art. że prawo karne nie tylko musi być prawem pisanym. 15 MPPOP).Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z 1950 r. jakim jest ustawa. mianowicie: 1) prawo karne musi być prawem pisanym i zawartym w ustawie (nullum crimen sine lege scripta). 42 Konstytucji RP ("Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko. Współcześnie. 4) ustawa karna wprowadzająca odpowiedzialność karną lub ją zaostrzająca nie może działać wstecz (nullum crimen sine lege praevia. 2. nulla poena sine lege poenali anteriori. 2) przepisy karne muszą opisywać przestępstwo w sposób maksymalnie dokładny (nullum crimen sine lege certa). że zwyczaj (nie prawo zwyczajowe) i normy obyczajowe mogą być pomocne dla interpretacji przepisów karnych. 3) niedopuszczalne jest stosowanie analogii na niekorzyść oskarżonego.c. np. dopuszczające przesadę w zachwalaniu towaru mogą wykluczyć przypisanie sprzedającemu przestępstwa oszustwa. Nullum crimen sine lege scripta. wynika. zwyczaje handlowe. common law).

znamion ocennych. ogólnikowe można porównać do zaminowanego pola. postulat określoności ustawowego opisu 30 przestępstwa adresowany jest do ustawodawcy. Nieokreśloność przestępstwa może też polegać na świadomym posługiwaniu się przez ustawodawcę opisem przestępstwa wprawdzie precyzyjnym. 231 KK. Uchwalenie ustawy wymaga przestrzegania złożonej. dopuszczających różne ich rozumienie np.niezbędny w prawie karnym . szerzej Gardocki. który powinien tak sformułować przepis. procedury legislacyjnej. niektóre z nich z czasem. inne pozostają stale niejasne (np. Typowe. w których dochodzi do odpowiedzialności karnej pozostawia się organom ścigania i sądom (zob.element konserwatyzmu. ale jego granice niezbyt wyraźnie oznaczone. np.prawo karne nie może być tworzone przez władzę wykonawczą w postaci aktów normatywnych niższej rangi (rozporządzenia.c. dekrety Rady Państwa w PRL). "znieważa" (art. Stanowienie prawa karnego wyłącznie w formie ustaw nie oznacza. Przepisy karne niezrozumiałe. Formalnie rzecz traktując. ale tak szerokim. Nullum crimen sine lege certa. 216 KK). ale niewątpliwie stanowi to wyjątek od zasady ustawowego charakteru prawa karnego rozumianej ściśle. w miarę ich stosowania obrastają orzecznictwem.l. 3. W obydwu tych sytuacjach kontrola zgodności rozporządzenia lub zarządzenia z ustawą należy do sądu. W przypadku znamion ocennych.. Wynikający z zasady n. dla ustalenia zakresu obowiązków funkcjonariusza w kontekście art. Najczęściej jednak nieokreśloność przestępstwa wynika z używania tzw.s. prowadzonej pod kontrolą opozycji i trwającej pewien czas. wymóg formy ustawowej spełniają również akty normatywne "z mocą ustawy" (rozporządzenia Prezydenta RP po 1926 r. takich jak "zeszpecenie" (art. 216 KK). pojęcie "znieważa" w art. co daje większe szanse uniknięcia zmian pochopnych. tzn. że jego dosłowne stosowanie nie jest możliwe i wybór przypadków. 156 KK). może odsyłać do rozporządzeń lub zarządzeń dla sprecyzowania pewnych znamion. Zasada określoności i przejrzystości zakazu karnego może być naruszona przez niejasne stylistycznie sformułowanie przepisu albo przez użycie słów bez koniecznej potrzeby zaczerpniętych spoza języka potocznego. by jego odbiorca mógł go zrozumieć i przestrzegać. w dużym stopniu jawnej. pojęcie . zarządzenia). że akty normatywne niższej rangi nie mają żadnego znaczenia dla odpowiedzialności karnej. Wykluczenie tej drogi tworzenia prawa oznacza jego większą stabilność i pewien . Niekiedy przepisy niższej rangi mogą być też pomocne dla interpretacji przepisu ustawowego w konkretnej sprawie. które je w pewnym stopniu precyzuje (np. niejasne. 55). Ustawowy przepis karny może mieć bowiem niekiedy charakter blankietowy. na które wstęp jest wzbroniony.

że jednostka mimo przestrzegania obowiązujących przepisów. dla wypełniania luk w prawie. do jego "ducha" albo wręcz do społecznej świadomości prawnej lub pewnej idei. gdyż reakcja organów państwowych w zakresie ścigania przestępstw stałaby się znacznie mniej przewidywalna. Analogię legis znało ustawodawstwo radzieckie do r. może narazić się na odpowiedzialność karną.s. Ustawodawca nie może bowiem wymagać od obywatela uświadomienia sobie zakresu zakazu karnego i przestrzegania go. Zakaz analogii Stosowanie przepisów w drodze analogii. odwołująca się do "zdrowego poczucia narodowego" dla uzasadnienia odpowiedzialności karnej nie przewidzianej przez prawo. ponieważ byłoby to zastosowaniem analogii na niekorzyść sprawcy. odwołujące się do "rewolucyjnego sumienia". odwołujące się do konkretnego przepisu nazywane jest w teorii prawa analogią legis. Taką postać analogii przewidywały początkowo dekrety władz rewolucyjnych w Rosji w latach 1917-1918. Czyn polegający na posiadaniu bez zezwolenia innej niż palna broni nie może być zakwalifikowany z tego przepisu. jeżeli popełni czyn analogiczny.k. jest w prawie karnym zabronione w tym zakresie. analogię iuris. lecz oznacza. Gdyby analogia była dopuszczalna. nowela do k. odnoszą się tylko do tej niejasnej warstwy przepisu. nie uznając czynu za przestępny (nawet jeżeli wg aktualnych ocen społecznych wydaje się on być karygodny). dopuszczalne w innych dziedzinach prawa. Tego rodzaju stosowanie analogii. Oczywiście. których ustawodawca nie potrafi sformułować dokładnie ani nie ma na to szans w drodze orzecznictwa SN. Wówczas zastrzeżenia wynikające z zasady n. 202 KK). 263 § 2 KK przewiduje przestępstwo posiadania bez zezwolenia broni palnej. Jest oczywiste. podobny do czynu zabronionego pod groźbą kary."pornograficzne" użyte w art. że w państwie praworządnym nie powinny obowiązywać przepisy karne. ale pozostawia wątpliwości co do wypadków granicznych. podobnie wprowadzona w 1935 r. Przykład: Art. że przepis karny określa dość dokładnie pewien rdzeń zakazu. oznaczałoby to. 4. Sytuacja ta nie jest bowiem luką w prawie karnym. 1 § 1 KK. Oznaczałoby to znaczne osłabienie bezpieczeństwa prawnego. niemieckiego. że prawo karne sytuację tę milcząco uregulowało. odwoływanie się do całego systemu prawnego. której czyn nie wypełnia znamion żadnego z przestępstw opisanych w ustawie karnej. Oprócz tego wyróżnia się inny rodzaj analogii. w jakim miałoby prowadzić do odpowiedzialności karnej osoby. W Polsce zakaz stosowania analogii konstytuującej odpowiedzialność karną wynika z art. 1958 oraz kodeksy karne innych państw socjalistycznych. jeżeli sam nie jest w stanie określić wyraźnie jego granic.l. Formalnie . tj. może być też tak.c.

ale stosowana jest nieczęsto i traktowana jako niezagrażająca praworządności w warunkach ogólnie demokratycznego charakteru państwa. przykład kradzieży energii elektrycznej.). uważając. umożliwiających skazane za czyn.k.. Analogia legis przewidziana jest współcześnie w Europie w k. Można jednak przytoczyć przykłady ewidentnego stosowania analogii pod pozorem interpretacji rozszerzającej. 42 i n. Analogia jest niekiedy. być stosowana dla wykluczenia lub złagodzenia odpowiedzialności karnej (sceptycznie na ten temat Rajzman. W okresie międzywojennym głośnym tego przykładem było zastosowanie art. stosowana w praktyce pod hasłem interpretacji rozszerzającej. duńskim z 1935 r. Sądy niższych instancji. od której czasem trudno ją odróżnić. Zakaz analogii jest rozumiany jako nie odnoszący się do analogii na korzyść sprawcy. niemieckiego. a po jego zamknięciu dokonuje kradzieży towarów i "wyłamuje się" by uciec. Ustawy retroaktywne są nie do pogodzenia z zasada . 152 k. popełniony przed wejściem w życie ustawy kryminalizującej taki czyn. 5. że pojęcie "włamanie" używane w art. Trzeba jednak pamiętać. np. że jest to przestępstwo z art. że takie zastosowanie analogii na korzyść sprawcy nie może się odbywać kosztem interesów innych osób. a zwłaszcza pokrzywdzonego. czyli "znieważanie Narodu Polskiego". W literaturze podaje się. w sklepie). obejmuje również sytuacje. Liczne przykłady stosowania analogii pod pozorem interpretacji można znaleźć w orzecznictwie polskiego SN w okresie powojennym. że nie stosuje analogii. ustaw retroaktywnych). lecz tylko dokonuje interpretacji przepisu.nie wprowadzono jej w socjalistycznej Polsce. Piłsudskiego "kabotynem". specjalnego przepisu o kradzieży energii elektrycznej do k. mimo zakazu. niemiecki SN stwierdził na tle konkretnej sprawy. w jednym z orzeczeń (OSNKW 65/1980) SN stwierdził. uznały. Gdy zjawisko to pojawiło się. Natomiast francuski Sąd Kasacyjny w tym samym okresie potraktował kradzież energii jako kradzież rzeczy. jako ilustrujący ten problem. że uznanie energii za "rzecz" w rozumieniu przepisu o kradzieży byłoby niedopuszczalnym stosowaniem analogii.k.k. Nullum crimen sine lege praevia (lex retro non agit). gdy sprawca kradzieży ukrywa się w jakimś obiekcie (np. Może ona więc bez naruszenia zasady n. z 1932 r. 208 KK z 1969 r. 152 k. do czynu polegającego na nazwaniu (nieżyjącego już wówczas) J. gdyby dopuszczalne było wydawanie ustaw o mocy wstecznej (tzw.k.l..c. i następnie SN. Podany wyżej przykład ma charakter dyskusyjny. Omówione wyżej reguły miałyby niewielką wartość. ale stosowana była niekiedy faktycznie.s. Zmusiło to ustawodawcę do wprowadzenia w 1900 r.

Zasada lex retro non agit zabrania również stosowania wstecz ustaw zaostrzających odpowiedzialność karną. 245-247. poz. ale nie zmienia to faktu naruszenia samej zasady lex retro non agit. z 1946 r. Sytuacja taka może być potraktowana jako niezawiniony przez sprawcę błąd co do prawa (por.U. gdyż obowiązywała już w chwili popełnienia czynu.). Nb. Z czysto formalnego rozumienia zasady ustawa karna nie działa tutaj wstecz. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego (jedn. 6. że czyny uważane dotąd za nieprzestępne. 2) dekret z 1946 r. którego przepisy karne wprowadzały nowe przestępstwa i stosowane były do czynów popełnionych przed ogłoszeniem dekretu (OSNKW 19/1992).. a nie data "Dziennika Ustaw" (Kochanowski. że kryminalizacja czynu jest wcześniej zapowiadana lub też czyn jest bezprawny w świetle innej dziedziny prawa. Zasada lex retro non agit nie rozstrzyga sytuacji. Kwestie te będą omówione w Nb. Nr 41. Wymogi formy ustawowej. o odpowiedzialności karnej za klęskę wrześniową i faszyzację życia państwowego (Dz. 64-65. którzy mieli prawo sądzić. zaskakując obywateli. zakaz analogii i zakaz retroaktywności odnoszą się również do ustanawiania i . 46). że dla stwierdzenia naruszenia zasady lex retro non agit miarodajna jest data faktycznego ogłoszenia ustawy. Nulla poena sine lege. Nr 5.mi państwa praworządnego.U. W polskim prawie karnym znane są następujące przypadki naruszenia tej zasady: 1) ustawa z 1946 r. poz. 3) w pewnym stopniu naruszył tę zasadę również dekret z 1944 r. vacatio legis. ale zmienia się jej interpretacja w tym kierunku. poz. gdyż umożliwia to faktyczne zapoznanie się obywateli z nową ustawą. 133 i n. Nr 69. o odpowiedzialności karnej za odstępstwo od narodowości polskiej w czasie wojny 19391945 (Dz. określoności. W późniejszym okresie naruszeniem zasady lex retro non agit i przez to jednocześnie art. według nowej interpretacji uważane są za wypełniające znamiona przestępstwa. Taki rezultat wprowadzenia retroaktywnej ustawy może być złagodzony przez to. ustalenie okresu między ogłoszeniem ustawy a wejściem jej w życie.U. Należy tu zwrócić uwagę na fakt.. Nie ma natomiast zakazu nadawania mocy wstecznej ustawom łagodzącym odpowiedzialność karną lub znoszącym przestępność czynu. w których sama ustawa karna nie ulega zmianie. tekst Dz. 237). tzn. 377 ze zm. 1 S MPPOP było stosowanie dekretu o stanie wojennym z 1981 r.). a nawet jest to regułą. Ponadto przy wydawaniu ustaw karnych bardzo istotne jest posługiwanie się tzw. że zachowując się w określony sposób nie narażają się na odpowiedzialność karną.

gdzie maksymalna określoność jest zawsze zaletą. Odrzucano więc np. by za przestępstwa uznawane były tylko czyny szkodliwe dla społeczeństwa. Przyjęte jest więc współcześnie określanie w ustawie rodzaju kary oraz jej dolnej i górnej granicy (sankcja względnie oznaczona). sankcji bezwzględnie oznaczonej (np. Kierunek racjonalistyczno-humanitarny wieku Oświecenia. Najważniejszym aspektom prawa karnego poświęcali swą uwagę tak wybitni myśliciele tego okresu jak Montesquieu. Wprawdzie już w starożytności i Średniowieczu pojawiały się poglądy teoretyczne na temat poszczególnych problemów prawa karnego. nulla poena sine lege). również i prawa karnego dotyczył ogólny postulat równości wobec prawa i zlikwidowania przywilejów stanowych. Czołową postacią na tym polu był jednak Włoch Cesare Beccaria (1738-1794). Voltaire. Oczywiście. Nowożytne prawo karne i nauka prawa karnego zawdzięczają najwięcej prądom intelektualnym i politycznym wieku Oświecenia. okrucieństwo kar i arbitralność stosowania tego prawa przez władców i ich urzędników. I. karanie za czary lub za samobójstwo. Poglądy myślicieli okresu Oświecenia na prawo karne kształtowały się jako reakcja na zastaną sytuację w tej dziedzinie. najbardziej znaczącego dzieła tego okresu w dziedzinie prawa karnego. że grozi za nie dokładnie 7 lat pozbawienia wolności albo wyłącznie kara śmierci) uniemożliwia sędziemu wymierzenie kary sprawiedliwej. Szkoły i kierunki w nauce prawa karnego. dostosowanej do wagi i okoliczności konkretnego czynu. Myśliciele tego okresu sprzeciwiali się też okrucieństwu stosowanych wówczas kar i posługiwaniu się torturami w . Postulowano też.stosowania kary za przestępstwo (nulla poena sine lege). Rousseau. Marat. Dlatego też myśliciele Oświecenia postulowali stworzenie jasnego i przejrzystego. które stwarzałoby obywatelom ochronę przed samowolą organów państwowych. Oznaczenie kary za dany typ przestępstwa w postaci tzw. ale dopiero w wieku XVIII w Europie prawo karne stało się przedmiotem całościowych. Natomiast naruszeniem zasady nulla poena sine lege byłoby pozostawienie sędziemu całkowitej swobody w wyborze rodzaju i wysokości kary (sankcja nieoznaczona). określenie. W przeciwieństwie jednak do opisu ustawowego przestępstwa. ale niepożądane. autor książki "O przestępstwach i karach" (1764). ścisłe określenie zagrożenia karą jest wprawdzie łatwe. zapisanego w ustawie prawa karnego (nullum crimen. wnikliwych rozważań i pojawiły się śmiałe postulaty jego gruntownych zmian. Prawo karne wówczas funkcjonujące charakteryzowała niejasność i chaotyczność uregulowań. § 4.

II. Przedstawiciele szkoły klasycznej podkreślali. że niektórzy ludzie mają wrodzone predyspozycje do popełniania przestępstw. którą wysunął w opublikowanej w 1876 r. rozwijając bardziej szczegółowe koncepcje i zasady odnoszące się do odpowiedzialności karnej. która przez samo swoje istnienie w ustawie odstrasza od popełnienia przestępstwa potencjalnych sprawców (tzw. były następnie w różnym stopniu realizowane w kodeksach karnych. zgodnie z filozoficznym założeniem indeterminizmu. Pozostają jednak. grożącej za przestępstwo. zwłaszcza dotyczące formalnej definicji przestępstwa. Szkoła antropologiczna (szkoła pozytywna) Twórcą szkoły antropologicznej był włoski psychiatra Cesare Lombroso 37 (1835-1909). III. Główne założenia klasycyzmu. Jej głównymi twórcami i przedstawicielami byli Anzelm Feuerbach w Niemczech. "należy dobierać tylko takie kary i takie metody ich stosowania. że istnieją "przestępcy urodzeni". a zarazem najmniej udręczałyby ciało przestępcy". na wynikach własnych badań antropometrycznych przestępców. Przejęła ona główne postulaty okresu Oświecenia. Umożliwia to przypisanie sprawcy winy za jego zachowania i potępienie tego czynu. Carrara we Włoszech i Bentham w Anglii. Idee humanitaryzmu. głoszone w okresie Oświecenia. Feuerbach podkreślał np. jako postulaty. Szkoła klasyczna prawa karnego powstała w zachodniej Europie w końcu XVIII i w pierwszej połowie XIX wieku. ale się do nich nie ograniczyła. Szkoła klasyczna. że punktem wyjścia dla odpowiedzialności karnej jest czyn zabroniony przez ustawę karną. jest wyrazem jego wolnej woli.przy zachowaniu proporcji do popełnionego przestępstwa wywierałyby najskuteczniejsze i najbardziej trwałe na dusze ludzkie wrażenie. m. Powinna więc ona być proporcjonalna do wagi popełnionego czyn i do winy sprawcy. bawarskim (opracowanym przez Feuerbacha) z 1813 r.. Teza ta. które . kara może jednak spełniać również pewne funkcje prewencyjne. Opierając się na danych z różnych źródeł. doszedł on do wniosku. Będąc w zasadzie odpłatą. książce "L'uomo delinquente" ("Człowiek zbrodniarz") oznaczała. Czyn człowieka. znaczenie ogólnoprewencyjne kary. aktualne również współcześnie. są "skazani" na ich popełnianie. teoria przymusu psychologicznego). Zasady szkoły klasycznej znalazły swoje odzwierciedlenie we francuskim kodeksie karnym z 1810 r..procesie karnym. i k. Przestępcy urodzeni . stanowiąc trwały fragment europejskiego dorobku cywilizacyjnego. zasady winy i sensu kary wpływają również współcześnie na kształt prawa karnego. racjonalności i jasności prawa karnego.in. wyrażające się w wymierzaniu kary^' Istotą kary jest sprawiedliwa odplata za czyn. Ortolan i Rossi we Franeji.k. Jak pisał Beccaria:.

Nowością tego kierunku było zwrócenie uwagi na fakt. jako pewna cecha jednostki. Teza o urodzonym przestępcy została. że przestępczość. IV. Podstawą stosowania takich środków miał być nie sam fakt popełnienia przestępstwa. która zewnętrznie przejawia się w anomaliach budowy ciała. duże sterczące uszy. sensu kary i znaczenia okoliczności odnoszących się do sprawcy dla jego odpowiedzialności karnej. ma swoje przyczyny tkwiące w warunkach społecznych. leworęczność).. podkreślających znaczenie społecznych czynników w genezie przestępczości. po gruntownej krytyce. autorem projektu k. Projekt ten nie stał się nigdy obowiązującym prawem. To spostrzeżenie różniło szkołę socjologiczną od szkoły antropologicznej. dostarczające łatwego wyjaśnienia jej przyczyn. dla Włoch z 1921 r. odrzucona jako pochopne uogólnienie. jako inne spojrzenie na przestępczość. zwłaszcza spowodowała wzrost zainteresowania badaniami nad osobą przestępcy. nie oparte na poprawnych metodologicznie badaniach naukowych. odrzucenie też samego pojęcia odpowiedzialności. Kontynuatorami myśli Lombrosa byli Garofalo i Ferri. Przesłanką odpowiedzialności karnej miał być nadal czyn zabroniony przez . Lombroso podawał w swych pracach różne cechy anatomiczne (np.in. który nie posługiwał się już pojęciami przestępstwa i kary. mniejsza pojemność czaszki. a w rezultacie. obok przyczyn związanych z osobowością jednostki. Nie miała natomiast większego wpływu na prawo karne. Natomiast od szkoły klasycznej różniło ją odmienne podejście do kwestii znaczenia czynu. Od razu jednak spotkały się też z krytyką teoretyków.). Szkoła socjologiczna. Skoro bowiem postępowanie człowieka zdeterminowane jest jego cechami wrodzonymi . lecz mówił o stanie niebezpieczeństwa i o sankcjach. Konsekwencją tych poglądów musiało być odrzucenie pojęcia winy jako podstawy odpowiedzialności karnej.nie można mu z popełnienia przestępstwa czynić zarzutu ani wymierzać kary. lecz stan niebezpieczeństwa. Przewidywał też umieszczanie przestępców z nawyknienia i recydywistów na czas nieokreślony w specjalnych zakładach. Poglądy przedstawicieli tej szkoły spotkały się początkowo z dużym zainteresowaniem. Natomiast reakcją na przestępczość powinno być stosowanie środków zabezpieczających społeczeństwo przed tym zjawiskiem.charakteryzują się anormalnością funkcji psychicznych. Ferri był m. które zaliczał do takich anomalii.k. Próbował również podawać zespoły takich cech charakterystycznych dla poszczególnych typów sprawców (morderców. Szkoła antropologiczna przyczyniła się do rozwoju kryminologii. oszustów itd. Twórcą szkoły socjologicznej był Franz von Liszt (18511919). cofnięte czoło.

ale przestał on być głównym elementem decydującym o rozmiarach tej odpowiedzialności. Wpłynęła ona też na szersze uwzględnianie okoliczności odnoszących się do osoby sprawcy przy wymiarze kary. Obrona społeczna Kierunek określany jako "obrona społeczna" pojawił się po drugiej wojnie 39 światowej. przestępstwo i kara. Jednocześnie jednak. wobec których należy stosować kary niekonieczne współmierne do wagi przestępstwa. 1. stosowano by środki obrony społecznej o charakterze prewencyjnym. osiągana przez prewencyjne oddziaływanie na konkretnego sprawcę (prewencja indywidualna). Ten skrót myślowy miał znaczyć. Pod wpływem szkoły socjologicznej rozpowszechniły się takie instytucje prawnokarne. a jedynie ostrzeżenia przez ukaranie. wychowawczym i leczniczym. Proponował on zastąpienie prawa karnego "prawem obrony społecznej". Jego odłam radykalny reprezentował Włoch F. Zamiast kar współmiernych do wagi czynu.ustawę. także pod jej wpływem lansowano stosowanie długotrwałych środków izolacyjnych wobec recydywistów. Liszt dzielił sprawców na trzy kategorie: 1) sprawców z nawyknienia. lecz takie. Podstawowym pojęciem miała być antyspołeezność sprawcy. lecz ochrona dóbr prawnych. "Nie czyn. Grammatica. Pojęcie przestępstwa zastąpione miało być stopniowalnym wskaźnikiem antyspołeczności. dostosowane do osobowości sprawcy. przestępców zawodowych i z nawyknienia. mniejszą natomiast na wagę popełnionego przestępstwa. jednakże Grammatica nie podzielał fatalistycznego przekonania zwolenników tego nurtu o biologicznym zdeterminowaniu skłonności do popełniania przestępstw. Inne kierunki w prawie karnym. ponieważ nie nadają się do poprawy. 2) sprawców nadających się do poprawy. nie wymagających poprawy. Następuje przesunięcie akcentu z czynu na jego sprawcę. Miało ono nie posługiwać się takimi pojęciami jak odpowiedzialność karna. ale ustalanie tego wskaźnika następowałoby jednak dopiero w razie popełnienia określonych w ustawie czynów. 3) sprawców przypadkowych. V. które mogą tę poprawę spowodować. lecz sprawca zostaje ukarany" brzmiała znana maksyma Liszta. jak warunkowe zawieszenie wykonania kary i warunkowe przedterminowe zwolnienie. Podstawowym celem kary miała być nie sprawiedliwa odpłata. Środki te . Oznaczało to nawiązanie do szkoły antropologicznej. że przy reagowaniu na przestępstwo należy większą uwagę zwracać na jego sprawcę i na możliwości prewencyjnego oddziaływania na niego. wobec których celem kary powinna być ich eliminacja.

faktu popełnienia przez sprawcę czynu przestępnego. Charakterystyczne dla tego nurtu jest akcentowanie (jeszcze dobitniej niż czynił to F. Jak się okazało. nowa obrona społeczna) reprezentowany przez Francuza M. jest zresztą generalnym postulatem "nowej obrony społecznej". przy czym preferowana miałaby być resocjalizacja bez pozbawienia wolności. że tak określone cele powinny być osiągane przy jednoczesnej humanizacji prawa karnego i zachowania zasad praworządności.odpłacie (element dolegliwości tkwiący w karze powinien być zminimalizowany na tyle na ile to możliwe). Ma to umożliwiać przeciwdziałanie powstawaniu warunków sprzyjających przestępczości i neutralizowanie osób. podobnie jak to się już dzieje w stosunku do sprawców nieletnich. Ancel podkreśla.nie była osiągana. To drugie stadium odbywało by się w sposób mniej prawniczy. W stosunku do osób. Liszt) potrzeby dostosowania kary nie do popełnionego czynu. rozumiane jako oderwanie się od dogmatycznych rozważań czysto prawniczych. Ancela postulował jedynie przekształcenie istniejącego prawa karnego. przestępstwo. Wiąże się z tym propozycja podzielenia procesu karnego na dwa stadia. które mogłyby wejść na drogę przestępczą. Neoklasycyzm Jako reakcja na nieskuteczność koncepcji resocjalizacji przestępców pojawił się w latach siedemdziesiątych (zwłaszcza w USA i w państwach skandynawskich) kierunek nazywany "neoklasycyzmem" albo "nowym realizmem". rzeczywistości. mniej sformalizowany. lecz do osoby przestępcy. Wymaga to wnikliwego badania osobowości sprawcy. Spowodowało to pojawienie się poglądów teoretycznych postulujących powrót . racjonalnego systemu polityki kryminalnej opartej na wynikach badań naukowych. psychologii i socjologii .jego zwolennicy opowiadają się przeciwko karze . na rzecz skutecznej ochrony społeczeństwa przy pomocy jednolitego. 2. w tradycyjny sposób. rzeczywista resocjalizacja skazanych. socjologów. W pierwszym stadium odbywałoby się ustalenie.byłyby nieoznaczone co do czasu ich trwania i podlegałyby modyfikacjom w trakcie ich wykonywania. 3. Odformalizowanie ("dejurydyzacja") prawa karnego. Nie odrzucając takich pojęć jak: odpowiedzialność karna. psychologów). Drugie stadium poświęcone byłoby osobowości sprawcy i wyborowi dostosowanej do tej osobowości kary i innych środków reakcji na przestępstwo. z udziałem specjalistów innych dziedzin nauk społecznych (pedagogów. które popełniły już przestępstwo kara ma umożliwić resocjalizację sprawcy. i przeniesienie akcentu na badania. przestępca i kara . Nowa obrona społeczna Natomiast odłam umiarkowany tego kierunku (tzw. nawet gdy usiłowano ją realizować z zaangażowaniem dużych środków finansowych i metodami wspartymi osiągnięciami pedagogiki.

według tej doktryny. a przez to bardzo wyrazista. jak twierdzą. Abolicjonizm nie daje przekonywającej odpowiedzi na pytanie. reagować na poważne przestępstwa np. Tak więc koncepcja. nie zapewnia tego. . jak należałoby. przy których przeważa element konfliktu . czyli uznawania przez ustawodawcę pewnych czynów za przestępstwa lub utrzymywanie przestępności tych czynów. Jednym z najważniejszych zagadnień teorii prawa karnego jest problematyka kryminalizacji. Kryminalizacja i nauka o kryminalizacji. Abolicjonizm Ważnym współczesnym kierunkiem teoretycznym jest też abolicjonizm. Sędzia powinien być w procesie rozwiązywania konfliktu raczej tylko mediatorem. głównie przez naprawienie szkody lub zwrot rzeczy w przypadku kradzieży. krytyka istniejącego mechanizmu prawnokarnego.razi swoją naiwnością. Bianchi. § 5. Christie i van Swaaningen. Wybitni przedstawiciele tego kierunku to Hulsman. zabójstwo. Prawo karne. Nie bardzo też wiadomo. I. tj. zwłaszcza zaś ustalaniem jakie są rzeczywiste powody kryminalizacji. Rozwiązywanie takich konfliktów powinno być zadaniem społeczności (zwłaszcza lokalnych. i która z pewnością proponuje słuszne podejście do przestępstw.do idei kary sprawiedliwej.jako uniwersalny pomysł na rozwiązanie zagadnienia przestępczości . zgwałcenie lub szpiegostwo. Normatywna nauka o kryminalizacji ma natomiast charakter postulatywny i polega na tworzeniu pewnych zasad. współmiernej do wagi przestępstwa i rezygnację z ambitnych celów resocjalizacyjnych. Opisowa nauka o kryminalizacji zajmuje się opisem i analizą tego zjawiska jako fragmentu rzeczywistości społecznej. Kryminalizacja jako pewne zjawisko społeczne może być uprawiana jako opisowa nauka o kryminalizacji i jako normatywna nauka o kryminalizacji. Należy też szerzej wykorzystywać postępowanie cywilne jako alternatywę procesu karnego. jak postępować w przypadku takich przestępstw. 4. który postuluje likwidację prawa karnego i zastąpienie kary różnymi instrumentami rozwiązywania konfliktów społecznych. Mathiesen. która jest na pewno cenna jako przerysowana. a nawet powoduje tylko dalsze szkody społeczne. gdzie naprawienie szkody nie jest w ogóle możliwe. Sprawy drobne powinny być załatwiane w kręgach sąsiedzkich. sąsiedzkich) a nie państwa. Zagadnienia kryminalizacji. Abolicjoniści patrzą na przestępstwo jako na konflikt do rozwiązania.

Spotyka się niekiedy twierdzenie. np. ale nie jest powodem jedynym. które stanowią naruszenie pewnych tabu obyczajowych. Racjonalne są powody kryminalizacji nastawione na osiągnięcie pewnego celu. w Średniowieczu i w różnych okresach czasów nowożytnych.(np. 2) irracjonalne powody kryminalizacji. Zagadnienia. Okrucieństwo kar . Tak rozumiana ochrona dóbr prawnych jest zapewne głównym. względnie kiedy jest dopuszczalna. najczęstszym powodem kryminalizacji. symboliczne potwierdzanie pewnych wartości. że ustawodawca nie stara się osiągnąć określonego celu. Celem ustawodawcy może być też utwierdzanie postaw moralnych. W rzeczywistości jednak nie istnieje jeden uniwersalny powód kryminalizacji. Najbardziej rozpowszechnione jest przekonanie. II. że ustawodawca podejmuje decyzję o kryminalizacji na podstawie spostrzeżenia. że ustawodawca kryminalizuje czyny społecznie szkodliwe lub społecznie niebezpieczne. że konkretna decyzja kryminalizacyjna może wynikać z różnych powodów. że jakieś dobro godne ochrony. Opisowa nauka o kryminalizacji. lecz kierując się emocją uważa pewne czyny za karygodne. dlaczego kryminalizuje się (uznaje za przestępstwa) pewne rodzaje czynów. kazirodztwo. Powody kryminalizacji możemy podzielić na dwie zasadnicze grupy: 1) racjonalne powody kryminalizacji.określających. życie. 76-85). kryminalizacja zanieczyszczenia wód ma na celu ochronę czystości środowiska naturalnego itd. kryminalizacja posiadania broni palnej). Jeśli się porównuje katalogi przestępstw w prawie cywilizacji starożytnych. jest kluczem dla zrozumienia istoty prawa karnego. Racjonalna jest kryminalizacja nastawiona na ochronę pewnego dobra prawnego. wolność. np. Powody te są różne przy różnych typach przestępstw oraz niejednolite w tym sensie. bezpieczeństwo) doznaje uszczerbku lub zagrożenia ze strony pewnego rodzaju zachowania się ludzi. to nietrudno zauważyć. Pytanie. Twierdzenie to nie ma jednak oparcia w rzeczywistości. a więc w konsekwencji zasługujące na uznanie ich za przestępstwa. że współcześnie zakres kryminalizacji jest znacznie szerszy. dyscyplinowanie społeczeństwa lub zapobieganie innym przestępcom (np. kiedy kryminalizacja powinna następować. uznanie za przestępstwo fałszywych zeznań ma na celu zapewnienie prawidłowego wymiaru sprawiedliwości. Irracjonalne (emocjonalne) powody kryminalizacji oznaczają. homoseksualizm (Gardocki. rozpowszechnianie pornografii. sodomia. Emocjonalne powody stoją u podstaw kryminalizacji głównie takich zachowań. rozładowywanie napięć społecznych. Podobną myśl wyraża twierdzenie. że stałą tendencją rozwojową prawa karnego jest tendencja dekryminalizacyjna.

Ogólnym postulatem co do kryminalizacji. Normatywna nauka o kryminalizacji zajmuje się tworzeniem zasad. 209 KK). np. (obecnie art. komunikacja. 164). sfera obyczajowo-seksualna. z której wynika. zwłaszcza. by była ona uzasadniona naukowo. 186 KK z 1969 r. którymi ustawodawca powinien się posługiwać podejmując decyzje o kryminalizacji lub dekryminalizacji. Na przykład z badań kryminologicznych wynika (Kotakowska-Przełomiec.Normatywna nauka o kryminalizacji. Pewne sfery życia uległy w ostatnich dziesięcioleciach procesowi dekryminalizacji. że prawo karne powinno stanowić ultima ratio w rozwiązywaniu jakiegoś problemu. Przestępstwa niealimentacji. ponieważ skazanie za to przestępstwo dotyka najczęściej osób wymagających opieki społecznej. że niealimentacja jest złośliwym wyrządzaniem krzywdy bezbronnym dzieciom. Uzasadnienie subsydiarności prawa karnego może mieć charakter pragmatyczny. że byłoby to sprzeczne z ideologią ochrony rodziny i z negatywnymi emocjami. Istotną zasadą kryminalizacji jest zasada subsydiarności prawa karnego. Tam zaś. których wartość ma charakter niematerialny. Przede wszystkim. nie dających sobie rady z problemami życiowymi. gdy inne rodzaje reakcji społecznej są wystarczające. ale nie zawsze realizowalny. w miarę komplikowania się życia społecznego. zwłaszcza jeżeli przeciwstawiają się one pewnym poglądom potocznym. wywołanymi przez potoczne przekonanie. chorych. nauka często nie daje odpowiedzi na pytania pojawiające się przy podejmowaniu decyzji o kryminalizacji. emocjom lub tezom ideologicznym. że prawo karne nie powinno interweniować. ochrona środowiska) mamy do czynienia z procesem odwrotnym. tj. Wyniki tych badań nie wywołały jednak żadnej formalnej propozycji uchylenia obowiązującego wówczas art. Ossolineum 1989.stosowanych w poprzednich epokach nie powinno nas zmylić. że celowa byłaby dekryminalizacja niealimentacji. III. Katalog czynów uznanych za przestępstwa zmienia się więc. Zasadę tę wyraża się w postaci twierdzenia. że kryminalizacja powinna być zawsze poprzedzona rachunkiem zysków i strat (kosztów). W innych (gospodarka. nie zawsze mogą one być wzięte pod uwagę. w kierunku szerszej kryminalizacji. gdy chodzi o przestępstwa przeciwko dobrom. jakie się z nią wiążą. gdzie takich odpowiedzi udziela. Uważa się. Umieszczanie kilku tysięcy takich osób rocznie w więzieniach nie rozwiązuje problemu. Odnosiły się one do bardzo wąskiego katalogu czynów. zdegradowanych społecznie. często formułowanym w literaturze jest. zwłaszcza by opierała się na osiągnięciach kryminologii. ale raczej. Taki rachunek nie jest jednak łatwy do przeprowadzenia. akcentować potrzebę . zapewne dlatego. Jest to postulat słuszny.

Historycznie. idea społecznej szkodliwości czynu jako kryterium kryminalizacji wiązana jest z okresem Oświecenia. że często trudno jest ocenić. nierealistyczne jest bowiem żądanie od ustawodawcy pełnego. nie dopuszczającego wątpliwości dowodu karygodności jakiegoś typu zachowania się. by uniknąć niesłusznej lub zbędnej kryminalizacji. Natomiast z pewnością można i należy wymagać pełnego. Ustawodawca nie może więc kryminalizować czynów. Zasadę tę formułuje się w nauce o kryminalizacji w postaci łacińskiej maksymy in dubio pro libertate. czy jej naczelną dyrektywą powinna być idea ochrony dóbr prawnych. 5). czy jakiś środek kontroli społecznej jest wystarczający jako reakcja na dany czyn.wyboru środka pociągającego mniejsze koszty społeczne lub skuteczniejszego. tzn. (art. Z porównania procesu kryminalizacji do procesu karnego wyłoniły się problemy udowodnienia potrzeby kryminalizacji i sposobu rozstrzygania pojawiających się wątpliwości. W razie wątpliwości co do istnienia takiej potrzeby należy natomiast z kryminalizacji zrezygnować. Podobnie. rzeczowego uzasadnienia decyzji o kryminalizacji. realizując idee myślicieli tego okresu. W postaci normy ogólnej regułę taką zawierała Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela z 1789 r. 138-148). czy jest równie skuteczny lub skuteczniejszy niż kara. gdy przechodzimy do konkretnych sposobów jej realizacji. Subsydiarność prawa karnego formułowana w sposób ogólny nie napotyka na opory i zastrzeżenia. a w konsekwencji by uniknąć skazywania w przyszłości konkretnych ludzi. których nie jest w stanie zdefiniować należycie w ustawie. Zasada ta budzi jednak w literaturze szereg kontrowersji (zob. że ciężar udowodnienia potrzeby kryminalizacji spoczywa na ustawodawcy. Szczególne wymagania dowodowe i zasada in dubio pro reo chronić mają osobę niewinną przed skazaniem w procesie karnym. jako chroniącą obywateli przed nadmierną ingerencją prawa karnego w sferę ich wolności. że zakaz karny powinien odpowiadać zasadzie określoności przestępstwa. Idea ta odegrała ważną rolę przy oczyszczaniu prawa karnego z przepisów opartych na przesądach i zabobonach. Również współcześnie akcentowanie ochrony dóbr prawnych przed szkodliwymi dla nich działaniami jest bardzo ważnym . W wielu wypadkach rzeczywiste kierowanie się zasadą subsydiarności wymagałoby wręcz pewnego eksperymentu społecznego. Wątpliwości pojawiają się. Zagadnienia. Gardocki. Okazuje się wówczas. można przyjąć. Kryminalizacja powinna spełniać też pewne warunki formalne. idea kryminalizacji tylko czynów społecznie szkodliwych. W szczególności z zasady nullum crimen sine lege wynika. Można też zasadę tę akceptować ze względów zasadniczych. w razie wątpliwości należy się opowiedzieć za wolnością od ograniczenia wprowadzanego nowym przepisem karnym. Podstawowym problemem w teorii kryminalizacji jest to.

Ustawa karna i jej stosowanie. z 1932 r. jakie kary grożą za poszczególne przestępstwa.) i jednocześnie wskazuje.k. zaś uchwalony w 1818 r. ale tylko gdy traktujemy te inne kryteria jako świadomie czynione wyjątki od zasady. Był to pierwszy polski kodeks karny.czynnikiem zapobiegającym arbitralności posunięć kryminalizacyjnych oraz wymuszającym racjonalne i przemyślane posunięcia ustawodawcze w sferze prawnokarnej. które regulują pewną dziedzinę życia społecznego. katalog kar i zasady ich wymierzania. Przepisy karne zawarte są bowiem również w tzw. jest obecnie głównym. rosyjski z 1903 r. że wymagane. Nie wyklucza to całkowicie posługiwania się innymi kryteriami. Do czasu wejścia w życie k. nie obowiązywał w niepodległym państwie polskim. ale nie jedynym źródłem obowiązującego prawa karnego. Ustawy te mają dwojaki charakter. O zwalczaniu niedozwolonego wyrobu spirytusu) albo też są to ustawy typu administracyjnego.k. 1. KK dzieli się na trzy części: część ogólną. Dlatego też należy przyjąć. Mogą to być ustawy karne szczególne. z 1932 r. w Polsce w okresie międzywojennym obowiązywały kodeksy karne państw zaborczych. by kryminalizacja opierała się na kryterium społecznej szkodliwości czynu nadal pozostaje główną zasadą teorii kryminalizacji. a w byłym zaborze rosyjskim k. Źródła polskiego prawa karnego. "Kodeks karzący".k. § 6. Prawo budowlane). Kodeks karny Prawo karne obowiązujące w Polsce zawarte jest głównie w KK z 1997 r. KK z 1997 r. z 1969 r.k. ale zawierają też przepisy karne (np. 2) Część szczególna zawierająca przepisy o poszczególnych typach przestępstw.1998 r. Na niewielkim obszarze Spiszu i Orawy obowiązywał k. Na ziemiach byłego · zaboru pruskiego był to k. Przedtem zaś obowiązywał k. rozboju. które zawierają wyłącznie lub prawie wyłącznie przepisy karne (np.9. ponieważ w okresie przedrozbiorowym polskie prawo karne nie było skodyfikowane. jest jak gdyby zbiorem definicji poszczególnych przestępstw (szpiegostwa.k.. ustawa z 1959 r. część szczególną i część wojskową. ustawach dodatkowych.. w byłym zaborze austriackim ustawa karna austriacka z 1852 r. reguły obowiązywania ustaw karnych. Przepis części szczególnej składa się więc z dwóch części: . węgierski z 1878 r. zgwałcenia itd. I. niemiecki z 1871 r. stosowany w Królestwie Polskim do 1847 r.k. stosowanym od 1. Poprzednikiem obecnie obowiązującego Kodeksu był k.. 1) Część ogólna zawiera głównie przepisy określające zasady odpowiedzialności karnej.

że dla kształtowania odpowiedzialności karnej w konkretnej sprawie. 278 KK o kradzieży lub art. 91 ust. grożąc karą za takie zachowanie się. Konstytucja wyznacza ramy prawa karnego. Tego rodzaju postanowienia umów wpływają na polskie prawo karne za pośrednictwem ustawodawcy. Jeżeli stosujemy art. Konstytucja i umowy międzynarodowe. Niezgodność przepisu karnego z Konstytucją może być stwierdzona orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego (TK) i prowadzić do ewentualnego uchylenia takiego przepisu przez Sejm. które mogą być stosowane bezpośrednio. stosujemy art.. W razie wątpliwości co do zgodności przepisu ustawowego z Konstytucją przewidziana jest możliwość kierowania w tej sprawie pytań prawnych do TK (art.dyspozycji (np. by w określony sposób ukształtowały swe ustawodawstwo. lecz jest częścią całego systemu prawa i cały system wpływa na jego stosowanie. że prawo karne zawarte jest w KK i w ustawach dodatkowych nie wynika jeszcze. Z faktu. to odwołujemy się do przepisów administracyjnych o zezwoleniach na broń itd.. Jeżeli.. "Kto pozbawia człowieka wolności. np.. których ustawodawcy nie wolno przekroczyć. jak i przepisy opisujące specyficzne przestępstwa wojskowe. Niektóre z nich formułują tylko zobowiązania pod adresem państw-stron.ustawodawca nie może zabronić zgromadzania się. 193 Konstytucji RP).to kwestię czy rzecz jest "cudza" lub czy sprawca "pozostaje w związku małżeńskim" oceniamy stosując przepisy prawa cywilnego i rodzinnego. 2. 3. np.) i sankcji (". Przepisy innych dziedzin prawa. Prawo karne nie funkcjonuje w izolacji. Wszystkie przepisy prawa. 263 § 2 KK o nielegalnym posiadaniu broni palnej. muszą być zgodne z Konstytucją. Są to zarówno przepisy ogólne. zawiera przepisy karne odnoszące się do żołnierzy. 3) Część wojskowa z kolei. 206 KK o bigamii . po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw . by przestępstwem było również fałszowanie obcych pieniędzy albo by przygotowanie do obrotu narkotykami podlegało karze. Szereg umów międzynarodowych zawiera jednak tego rodzaju przepisy. Umowy międzynarodowe mogą w dwojaki sposób wpłynąć na treść polskiego prawa karnego. w tym i prawa karnego. W toku konkretnego postępowania karnego przepis sprzeczny z Konstytucją nie może być stosowany. dla stosowania prawa karnego nie mają znaczenia przepisy innych dziedzin prawa. Według art. 1 Konstytucji RP "Ratyfikowana umowa międzynarodowa. Inne znaczenie mają dla prawa karnego przepisy Konstytucji i przepisy ratyfikowanych przez Polskę umów międzynarodowych."). Prawo karne musi więc odpowiadać pewnym standardom konstytucyjnym. Jeżeli np.podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Konstytucja przewiduje wśród wolności obywatelskich prawo do zgromadzania się .

Są oni adresatami tych przepisów. Orzeczenia sądów w sprawach karnych nie są w Polsce źródłem prawa 57 karnego. Z kolei ust. Przepisy KPCPW stosowane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wielokrotnie wpływały na kształt prawa karnego państw-stron tej konwencji. Problematyka wykładni prawa karnego jest częścią problematyki wykładni prawa w ogóle. Szczególne znaczenie ma tutaj orzecznictwo SN. mają różną moc wiążącą. jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową. stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana. a pomijanych w przepisach ustawowych. 2 tego artykułu stwierdza. a także uchwały mające na celu wyjaśnienie przepisów prawnych budzących wątpliwości lub różnie stosowanych w praktyce. że art. Przykładem może tu być problematyka związku przyczynowego (por. Wykładnia przepisów prawa karnego. że "Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą. w związku z czym szczególne . Głównie jednak orzecznictwo SN oddziaływuje siłą swego autorytetu." Szczególne znaczenie w tym kontekście mają przepisy MPPOP i KPCPW. który wyznacza ramy niekaralnych zachowań obywateli. 4. obowiązujących w poszczególnych państwach. jako sprzeczne z normą międzynarodową. Nb. 15 MPPOP zakazujący stanowienia ustaw karnych z mocą wsteczną wywiera skutek bezpośredni na polskie prawo karne i wobec tego wszelkie retroaktywne przepisy karne. Oddziaływanie siłą autorytetu odnosi się również do nauki prawa karnego w tym zakresie. II. polski SN uznał. w jakim zajmuje się ona interpretacją obowiązujących przepisów. Mimo to orzecznictwo sądowe wpływa na kształt obowiązującego prawa karnego poprzez jego interpretację. które wyznaczają zakres kryminalizacji. Np. 127-134). Orzeczenia SN w konkretnych sprawach. nie mogą być stosowane. Interpretując przepisy karne trzeba jednak szczególną uwagę zwrócić na metody wykładni tych przepisów. Interpretacja ta idzie niekiedy bardzo daleko w tworzeniu pewnych konstrukcji prawnych. Jest to ten fragment prawa karnego. chyba że jej stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy". nawet jeżeli ustawodawca takie przepisy w ustawie karnej zamieści (OSNKW 19/1992). Judykatura i doktryna. W tym sensie umowy międzynarodowe są również źródłem polskiego prawa karnego. nawet jeżeli formalnie nie wiąże podmiotów stosujących prawo. Znane w teorii prawa metody wykładni i jej różne klasyfikacje mają również tutaj zastosowanie. Określając katalog praw człowieka wpływają one w ten sposób na treść przepisów karnych. a więc głównie przepisów części szczególnej KK. istotnych dla zakresu odpowiedzialności karnej.Rzeczypospolitej Polskiej.

W skrajnych przypadkach. gdy adresaci przepisów karnych nie mieli praktycznie szans zapoznania się z nimi dostatecznie wcześnie. nie można mu nadawać szerszego rozumienia w drodze stosowania innych metod wykładni. przez użycie zwrotu "z dniem ogłoszenia" lub przez podanie daty. jakie stawiają. ustawodawca nie jest zobowiązany do posługiwania się tą instytucją i może stanowić przepisy karne wchodzące w życie natychmiast po ich ogłoszeniu. np. Jeżeli natomiast przepis jest językowo jednoznaczny. Jednakże w sytuacji wprowadzania nowych zakazów karnych w stosunku do czynów dotąd niekaralnych. vacatio legis. rezygnacja z posłużenia się vacatio legis może być uznana za naruszenie art. która w związku z tym uchyla ustawę obowiązującą uprzednio. 1. rezygnowanie z vacatio legis jest nielojalnością wobec obywateli. gdy wykładnia językowa dopuszcza różne warianty rozumienia przepisu. że Rzeczpospolita Polska jest "demokratycznym państwem prawnym". Wykładnia językowa. Dla stosowania zasad obowiązywania ustawy karnej pod względem czasu istotne znaczenie ma określenie czasu . Ustanowienie takiego okresu jest konieczne dla zapoznania się obywateli z nowymi przepisami i dostosowania swojego postępowania do wymagań. W prawie karnym szczególnie istotne znaczenie ma instytucja tzw. celowościowa) i wykładnią odwołująca się do umiejscowienia przepisu w systemie danej gałęzi prawa (wykładnia systemowa). Wejście w życie Ustawa karna obowiązuje od momentu jej wejścia w życie.Obowiązywanie ustawy karnej pod względem czasu. Powinna ona mieć w tym kontekście przewagę nad wykładnią odwołującą się do celu i sensu przepisu (wykładnia teleologiczna. Wtedy wybranie wariantu węższego rozumienia przepisu (wykładnia zwężająca) lub szerszego rozumienia (wykładnia rozszerzająca) może być uzasadniane. że odwoływanie się do wykładni celowościowej i systemowej może mieć miejsce tylko wtedy. Formalnie rzecz ujmując. ponieważ grozi to wprowadzaniem w błąd adresata przepisu i najczęściej nie jest już wykładnią prawa. np. celem przepisu. Wydaje się. odwołująca się do znaczenia słów użytych w tekście ustawy jest rodzajem wykładni stosunkowo najbardziej dostępnym dla nieprawników. to jest okresu między opublikowaniem ustawy a jej wejściem w życie. 2 Konstytucji. stwierdzającego. który to moment określa ona sama. Końcowy moment obowiązywania ustawy karnej jest na ogół określany w nowej ustawie regulującej tę samą problematykę. III. 2.znaczenie ma tutaj wykładnia językowa. Czas popełnienia przestępstwa. by móc ich przestrzegać. lecz stosowaniem niedozwolonej analogii na niekorzyść sprawcy.

w świetle art. przymierzając je do konkretnego czynu konkretnego sprawcy i na tej podstawie . odnoszący się do 63 kwestii obliczania terminu przedawnienia przestępstwa. Należy więc ocenić całokształt uregulowań porównywanych ustaw. ma to być bowiem ustawa względniejsza dla konkretnego sprawy. lecz czas nastąpienia skutku. Reguły obowiązywania ustawy pod względem czasu mają zwłaszcza znaczenie wtedy. W świetle art. Art. 6 KK zabójstwo popełniono 5 czerwca (czas działania). Obowiązywanie ustawy karnej pod względem czasu. Zasada określona w art. Obowiązujący KK rozstrzyga tę kwestię w art. następuje zmiana ustawy karnej . która obowiązuje w czasie orzekania). 101 § 3 KK dla obliczania terminu przedawnienia przestępstw skutkowych miarodajny jest nie czas działania lub zaniechania. nie może mieć zastosowania do czynów popełnionych przed jej wejściem w życie. Sprawa ta ma istotne znaczenie przy przestępstwach. Mianowicie.popełnienia przestępstwa. 3. że ustawodawca wprowadzając nową ustawę zawsze dokonuje zmiany na lepsze. Z kolei stosowanie ustawy uprzedniej (a więc obowiązującej w chwili czynu lub nawet ustawy obowiązującej w jakimś odcinku czasowym w okresie między popełnieniem czynu a wydaniem wyroku) ma na celu niepogarszanie sytuacji sprawcy przez ustawę wydaną już po czynie. 6 § 1. 4 § 1 indywidualizująco. 32-33). że w zasadzie stosuje się ustawę nową (czyli tę. Priorytet ustawy nowej wynika z optymistycznego przekonania. stwierdzając.powstaje problem czy zastosować w procesie ustawę. do którego był obowiązany". W podanym wyżej przykładzie 30letni termin przedawnienia ścigania liczyłby się więc od 24 czerwca. gdy po popełnieniu określonego czynu zmienia się jego ocena w świetle prawa karnego. 6 § 1 KK zna jednak wyjątek. że nowa ustawa kryminalizująca czyny dotąd nieprzestępne. ł Y otwiera pudełko dopiero 24 czerwca i po zjedzeniu ich umiera. w którym sprawca działał lub zaniechał i działania. a nie 24 czerwca (czas nastąpienia skutku). Zasada ta nie rozstrzyga jednak wszystkich sytuacji związanych z pojawieniem się nowych ustaw karnych. Jeżeli po popełnieniu przestępstwa. Wiadomo. Nb. których dokonanie wymaga nastąpienia określonego w ustawie skutku. Pojęcie "ustawy względniejszej" ujęte jest w art. Wynika to z zasady lex retro non agit (por. Przykład 1: X chcąc otruć Y-ka daje mu 5 czerwca pudełko czekoladek z trucizną. że "Czyn zabroniony uważa się za popełniony w czasie. a przed wydaniem prawomocnego wyroku w sprawie o to przestępstwo. 4 § 1 KK rozstrzyga tę kwestię w ten sposób. czy ustawę obowiązującą w czasie orzekania. chyba że ustawa obowiązująca uprzednio jest względniejsza dla sprawcy. która obowiązywała w chwili popełnienia czynu.

zniósł przestępność czynu polegającego na zawarciu związku małżeńskiego z osobą. 207 k. to trzeba byłoby dostosowywać do jej uregulowań wszystkie poprzednio zapadłe orzeczenia. która ustawa jest względniejsza. że nowa ustawa jest zawsze lepsza i sprawiedliwsza od starej. a ustawa nr 2. Natomiast ustawa nr 2 karę od 6 miesięcy do lat 10.k.1. powiemy.) i prostytucji homoseksualnej (art. że względniejsza dla sprawcy jest ustawa nr 1 jeżeli kara (ze względu na wagę czynu) miałaby być bliska górnej granicy zagrożenia. Należy brać pod uwagę również wszystkie inne elementy. z 1932 r. możliwość warunkowego zawieszenia kary itd. wybierając z nich elementy najkorzystniejsze dla sprawcy. za zawarcie małżeństwa z . pomimo że pozostaje w związku małżeńskim". która z nich jest względniejsza. już po wydaniu orzeczenia w danej sprawie. dokonywać przeglądu wcześniej wydanych wyroków i ewentualnie je zmieniać.. Wobec tego z dniem 1. Gdyby konsekwentnie reprezentować optymistyczny pogląd. 4 § 4 KK przewiduje jednak wyjątek od tej zasady. Powstaje mianowicie pytanie. że wszystkie inne elementy obu ustaw są identyczne.) kary uprzednio orzeczone za te przestępstwa nie mogły być wykonywane. w związku z wydaniem nowej ustawy karnej. za który zapadł wyrok skazujący. czy należy. Według art. Było by to jednak wyjście bardzo trudne do praktycznego zrealizowania. (data wejścia w życie KK z 1969 r. która "zawarła małżeństwo.). Przykład 4: KK z 1997 r. a skazania uległy automatycznemu zatarciu. również stwarza problem wyboru ustawy. która w takim związku już pozostaje. np.in.1970 r. możliwość nadzwyczajnego złagodzenia kary. ktoś został skazany z art. Art. a co więcej następuje zatarcie skazania z mocy prawa.k.1998 r. Nie można natomiast zastosować obydwu ustaw jednocześnie. nie ograniczamy się jednak do porównywania ustawowych zagrożeń karą. dlatego też polskie prawo karne przyjęło zasadę stabilności wyroków. długość okresu przedawnienia. Jeśli więc przed 1. dotyczący bardzo radykalnej zmiany ustawy. że czyn. Trzeba jednak pamiętać. 183 § 2 KK z 1969 r. Przykład 2: Ustawa nr 1 przewiduje za popełniony czyn karę pozbawienia wolności od 2 do 5 lat. Zmiana ustawy karnej w okresie późniejszym.ocenić. W takim wypadku wyrok ten traci moc (tzn. Przykład 3: KK z 1969 r. nie kontynuuje się jego wykonania). zniósł m.1. przestępność fałszywego samooskarżenia o popełnienie przestępstwa (art. jeżeli kara miałaby się zbliżać do dolnej granicy zagrożenia. że chodzi tu przez cały czas o wybór jednej z porównywanych ustaw. z 1932 r. 183 § 2 KK z 1969 r. jak np. przestaje być zabroniony pod groźbą kary. Zakładając. według której nowa ustawa w zasadzie nie wpływa na wyroki zapadłe przed jej wejściem w życie. 146 k. czyn taki był przestępstwem na równi z czynem osoby. Oceniając. polegającej na tym.

niemożliwe byłoby też wykonanie kary. 204 § 2). 4 § 2 KK). wojna. że należy stosować ogólne zasady z art. Reguły te mogą przewidywać kontynuowanie wykonywania wyroków lub nawet wszczynanie nowych postępowań karnych. Po pierwsze. ma to miejsce wtedy. np. tj. czyli za sutenerstwo (art. to nie może to wpłynąć na zapadły już wyrok zgodnie z zasadą nulla poena sine lege. 174 kk z 1969 r. Natomiast łagodniejsze zagrożenie karą w nowej ustawie wpływa na zapadłe już wyroki w dwóch wypadkach. do czynów popełnionych w czasie. chyba że same ustawy epizodyczne wprowadzą odmienne reguły. Art. 4. Przykład 5: X został skazany na karę 4 lat pozbawienia wolności za czerpanie korzyści majątkowej z cudzej prostytucji. gdy według nowej ustawy czyn objęty wyrokiem zagrożony jest karą. Po ustaniu wojny okazało się. 4 KK. Przy ustawach epizodycznych powstaje problem. 4 § 3 KK. a w poprzednio zapadłym wyroku karę taką wymierzono. Według ogólnych reguł art. gdy jeszcze obowiązywały. 4 KK postępowanie nie mogłoby się toczyć ani być wszczęte. Przykład 6: Wyobraźmy sobie. którą przewidywała ustawa zastosowana w danej sprawie. Prawo karne zna pojęcie ustaw epizodycznych. gdy czyn nie przestaje być karalny. Ustawy epizodyczne. czy powinny być one stosowane po utracie przez nie mocy obowiązującej. tzn. przewiduje za taki czyn karę pozbawienia wolności do lat 3 (art. klęska żywiołowa). Obowiązujące polskie prawo karne milczy na temat ustaw epizodycznych. że uchylenie . przewidywał za to karę od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności). że w okresie wojny wprowadzono karalność porzucenia pracy w zakładach produkujących na potrzeby wojska. Za takim rozwiązaniem może przemawiać fakt.to skazanie takie ulega zatarciu z mocy prawa (zakładając oczywiście.żonatym mężczyzną lub zamężną kobietą. Wymierzoną karę obniża się wówczas do górnej granicy ustawowego zagrożenia przewidzianego za taki czyn w nowej ustawie (art. że wobec niektórych sprawców takiego przestępstwa postępowania nie zdążono wszcząć. Wobec tego wymieniona kara podlega obniżeniu do 3 lat. karę wymierzoną zamienia się na grzywnę albo na karę ograniczenia wolności według zasad określonych w art. fałszowania dokumentu). a jedynie kara w nowej ustawie jest łagodniejsza lub surowsza niż ta. Jeżeli kara w nowej ustawie jest surowsza. której górna granica jest niższa od kary orzeczonej. ustaw obowiązujących tylko przez określony czas w związku z nadzwyczajnymi sytuacjami faktycznymi (np. KK z 1997 r. wobec innych nie zdążono wydać wyroku lub wykonać kary. Również wtedy gdy według nowej ustawy czyn objęty wyrokiem nie jest już zagrożony karą pozbawienia wolności. 4 § 4 KK nie odnosi się do sytuacji. że czyn ten nie naruszył innych przepisów.

i w konsekwencji. lecz jedynie przekonanie. że czyn wypełnia znamiona przestępstwa przewidzianego w polskiej ustawie karnej. Niezależnie od zasad zastosowania ustawy karnej pod względem miejsca 67 i osób. istnieją pewne ograniczenia zastosowania przepisów karnych. O tym. wprowadzają tu pewne ograniczenia. ponieważ sprawca jest obywatelem polskim. Nad tym. Każde państwo może więc ten zakres ustalać dowolnie szeroko. która z nich rzeczywiście zostanie zastosowana zadecydują faktyczne możliwości ścigania sprawcy. Zasięg ten określają zasady obowiązywania ustawy karnej pod względem miejsca i osób. Reguły obowiązywania polskich ustaw karnych określone są w art. zgodnie z którą polską ustawę karną stosuje . 5 KK zawiera zasadę terytorialności.przestępności czynu związane z utratą mocy obowiązującej przez ustawę epizodyczną nie oznacza zmiany negatywnej oceny takiego czynu. W świetle prawa francuskiego zastosowanie ma KK francuski. 2. że art. Zasadę swobodnego ustalania zakresu stosowania ustawy karnej potwierdza jednolita praktyka państw. w których przepisy karne danego państwa mają zastosowanie. Art. chyba że normy prawa międzynarodowego. związane z samymi sformułowaniami znamion poszczególnych przestępstw. Uwagi ogólne. Zasada terytorialności. w których właściwe są sądy karne danego państwa. Przykład 1: Obywatel polski dopuszcza się rozboju w Paryżu. Wynika to z faktu. Ma tu więc miejsce konkurencja ustaw karnych dwóch państw. nawet gdyby czyn był popełnio ny w Polsce. gdy wstępnie ustalimy. Obowiązywanie ustawy pod względem miejsca i osób. 1. Prawo karne każdego państwa ma pewien zasięg działania. że nie dotyczą pewnych dóbr zagranicznych. że czyn taki aktualnie nie wymaga kryminalizacji. 109-114 KK. ponieważ przestępstwo popełniono na terytorium Francji. 109 KK) zastosowanie ma polska ustawa karna. a zwłaszcza zawarte przez to państwo umowy międzynarodowe. IV. Regulowanie zakresu zastosowania ustaw karnych należy do suwerennych uprawnień każdego państwa. wskazujące sytuacje. wskutek czego zbieg taki występuje bardzo często. które regulując tę kwestię nie starają się uniknąć zbiegu z kompetencją ustaw karnych i innych państw. czy polska ustawa karna ma zastosowanie. Niektóre przestępstwa są mianowicie tak sformułowane. 5 i art. Przykład 2: Jeżeli obywatel niemiecki ujawnia niemiecką tajemnicę państwową to i ustawa karna polska nie ma do tego czynu zastosowania. 265 KK dotyczy tylko przestępstwa naruszenia polskiej tajemnicy państwowej. zastanawiamy się więc dopiero wtedy. W świetle prawa polskiego (art.

Polski KK posługuje się w tej sprawie definicją bardzo szeroką. Współcześnie. znajdującego się na terytorium Słowacji. że miejsc popełnienia przestępstwa może być kilka. Jeśli chodzi o wnętrze ziemi pod obszarem lądowym i morskimi wodami to potrzeba wyznaczania granic terytorium państwowego w tym zakresie współcześnie nie występuje ze wzgiędu na ograniczone możliwości techniczne jego wykorzystania. chyba.się do czynów popełnionych na polskim terytorium lub na polskim statku wodnym lub powietrznym. Miejscem popełnienia zabójstwa jest zarówno Polska (miejsce działania). od zasady terytorialności tworzy się w . Morskie wody przybrzeżne obejmują morskie wody wewnętrzne (zatoki i porty) oraz morze terytorialne. a także słup powietrza nad tymi obszarami i wnętrze ziemi pod nimi. 6 § 2 KK przestępstwo uważa się za popełnione w miejscu. i wystarczy. O obszarach morskich RP i administracji morskiej (Dz. że umowa międzynarodowa. by można było zastosować zasadę terytorialności. Wg art. 1 15 § 15 KK) i samoloty zarejestrowane w Polsce. Określenie "polski statek wodny lub powietrzny". Wynika z tego przepisu. Obszar lądowy państwa polskiego wyznaczają granice lądowe ustalone w traktatach zawartych z państwami sąsiednimi. O zakresie działania zasady terytorialności decyduje w dużym stopniu przyjęcie określonej koncepcji miejsca popełnienia przestępstwa. gdyby na terytorium Polski nastąpił skutek. Według ustawy z 1991 r. Nr 32) morzem terytorialnym jest obszar wód morskich o szerokości 12 mil morskich (22 224 m) liczonych od tzw. że jedno z nich znajdowało się w Polsce. Przykład 3: X strzela z terytorium Polski zabijając Y-ka. Terytorium Polski to obszar powierzchni ziemi (obszar lądowy) wraz z wodami wewnętrznymi oraz morskie wody przybrzeżne. gdzie sprawca działał lub zaniechał działania.U. jak i Słowacja (miejsce skutku).art. z 1991 r. czyli na wysokości ok. linii podstawowej. albo w miejscu gdzie skutek stanowiący znamię czynu zabronionego nastąpił lub miał nastąpić. że przestrzeń powietrzna kończy się na wysokości najniższych punktów orbit sztucznych satelitów ziemi. Natomiast przy określaniu przestrzeni powietrznej należącej do terytorium polskiego występuje problem określenia granicy między przestrzenią powietrzną a przestrzenią kosmiczną. linii najniższego stanu wody wzdłuż wybrzeża lub zewnętrznej granicy morskich wód wewnętrznych. 5 KK). tj. W tej sytuacji ma zastosowanie zasada terytorialności (art. której Polska jest stroną stanowi inaczej. Przyjmuje się obecnie w prawie międzynarodowym. Przestrzeń kosmiczna nie podlega bowiem zwierzchnictwu terytorialnemu żadnego państwa. Podobnie byłoby. używane w art. Teoretycznie granicą tą byłby środek kuli ziemskiej. 90 km. S KK obejmuje statki (w tym i stałe platformy na szelfie kontynentalnym .

Zasadnicze zastosowanie. ponieważ w opisanej sytuacji brak jest podwójnej przestępności czynu. 111 § 2 KK). 111 § 3 KK spełniony w dwojakiego rodzaju sytuacjach. w ograniczonym zakresie. art. sąd polski stosuje więc obcą ustawę. który ma w swoim kraju lepsze możliwości rzeczywistego korzystania z prawa do obrony (Zob. Można jednak uwzględnić różnice między tymi dwoma ustawami na korzyść sprawcy. Zasada narodowości przedmiotowej (ochronna) ograniczona. Pozwala to uniknąć kłopotliwego organizacyjnie procesu przeciwko cudzoziemcowi i wykonywania orzeczonej wobec niego kary. Wymagana jest tutaj podwójna przestępność czynu. urzędnik polskiego konsulatu przyjmuje korzyść majątkową za przyznanie petentowi wizy). Zarys.). 111 § 1 KK). gdy polski funkcjonariusz publiczny pełniąc służbę za granicą. szerzej: Gardocki. gdy przestępstwo popełniono w miejscu nie podlegającym żadnej władzy państwowej (np. 590-592 KPK). przewidując szerszy zakres zastosowania polskiej ustawy karnej. popełnił tam przestępstwo w związku z wykonywaniem swoich funkcji (np. Jest to również korzystne dla podejrzanego. w sensie podstawy dla kwalifikacji prawnej. na Antarktydzie lub na tratwie na pełnym morzu). którego jest obywatelem. obie uważają popełniony czyn za przestępstwo (art. zawiera drugie małżeństwo. jak wynika z art. nie wymaga się spełnienia tego warunku. 109 KK przewiduje zasadę narodowości podmiotowej (inaczej zasadę obywatelstwa). stosowania zasad odpowiedzialności i wymiaru kary. W zakresie czynów popełnionych za granicą KK zasadniczo odmiennie traktuje czyny popełnione przez obywateli polskich. Czyny popełnione przez cudzoziemców za granicą podlegają . Polega ona na tym. ale następnie przekazuje się zebrane dowody i ewentualnie podejrzanego do państwa. Warunek podwójnej przestępności czynu nie musi być. które są przestępstwami według prawa polskiego oraz według prawa obowiązującego w miejscu popełnienia (art. 4.wielu państwach wyjątki przez posługiwanie się instytucją przekazania-przejęcia ścigania. 194 i n. Przykład 4: Polak. że w przypadku popełnienia pewnych przestępstw przez cudzoziemców. wszczyna się wprawdzie postępowanie karne. ma jednak ustawa polska. wtedy gdy są one zasadniczo zgodne. 3. Zasada narodowości podmiotowej. Po drugie. Funkcjonowanie tej instytucji opiera się na zawartych w tym przedmiocie porozumieniach i umowach międzynarodowych i na przepisach prawa wewnętrznego (zob. Po powrocie do kraju nie można go ścigać z powodu bigamii. Zgodnie z tą zasadą obywatel polski odpowiada za wszelkie czyny popełnione za granicą. przebywając w kraju gdzie dozwolone jest wielożeństwo. Art. tzn. niż to jest w sytuacji popełnienia przestępstwa przez cudzoziemca. Po pierwsze wtedy. W pewnym sensie.

Mimo to. Przykład 6: Cudzoziemiec dopuścił się rozboju w Igrekolandii i następnie przyjechał do Polski. gdy są przestępstwami skierowanymi przeciwko interesom RP. Przykład 5: Przebywający za granicą Polak zgłosił gotowość działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko RP (art. że przewiduje ona w pewnych sytuacjach zastosowanie polskiej ustawy karnej bez względu na obywatelstwo sprawcy i bez ograniczenia warunkiem podwójnej przestępności. Z przepisu tego wynika. polskiej osoby prawnej lub polskiej jednostki organizacyjnej bez osobowości prawnej (art. jak i czyn funkcjonariusza obcego wywiadu. 5. 3) przestępstwa przeciwko istotnym polskim interesom gospodarczym. Problemu zastosowania polskiej ustawy karnej wobec cudzoziemca dotyczy także zasada odpowiedzialności zastępczej (art. Stosuje się też wspomniane wyżej wyjątki od wymagania tego warunku. że w opisanej sytuacji pierwszeństwo ma ekstradycja sprawcy za granicę. 110 § 1 KK). 111 KK). ma tu zastosowanie polska ustawa karna. Zastosowanie ma polski KK. 112 p. warunek podwójnej przestępności. Reguluje ona sytuację.ustawie karnej polskiej w zasadzie tylko wtedy. jak również możliwe jest uwzględnienie różnicy między ustawami na korzyść sprawcy (art. 2) przestępstwa przeciwko polskim urzędom lub funkcjonariuszom publicznym. Zasada narodowości przedmiotowej (ochronna) nieograniczona uregulowana jest w art. obywatela polskiego. Zasada odpowiedzialności zastępczej. 4) przestępstwa fałszywych zeznań złożonych wobec urzędu polskiego. Nazywamy ją tak dlatego. Przy zastosowaniu tej zasady spełniony musi być. 110 § 2 KK). Regułę tę nazywamy zasadą narodowości przedmiotowej ograniczoną (inaczej zasadą ochronną ograniczoną). polegającą na tym. 6. Został następnie przeszkolony przez funkcjonariusza obcego wywiadu dla celów przyszłej działalności szpiegowskiej w Polsce. zgodnie z art. że cudzoziemiec popełnia za granicą przestępstwo nie objęte zasadą ochronną ograniczoną ani zasadą ochronną nieograniczoną i jest ono zagrożone w polskiej ustawie karą przekraczającą 2 lata pozbawienia wolności. 1 KK. nie są przestępstwami w miejscu ich popełnienia. 130 § 3 KK). że sprawca przebywa w Polsce i nie postanowiono go wydać. Jest tak w razie popełnienia: 1) przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu wewnętrznemu lub zewnętrznemu RP. Żadne państwo nie zwraca się o jego ekstradycję. Stosuje się wówczas ustawę karną polską. Zarówno czyn Polaka. Zasada narodowości przedmiotowej (ochronna) nieograniczona. 112 KK. ale pod warunkiem. podobnie jak w odniesieniu do obywatela polskiego. Gdyby Igrekolandia skutecznie ubiegała się o wydanie go .

Zasada represji wszechświatowej. nie wszczyna się w Polsce postępowania. że wyrok zagraniczny nie jest przeszkodą do powtórnego sądzenia w Polsce wyjątki przewiduje art. że wg omówionych wyżej I zasad ustawa polska ma zastosowanie. w których ściganiu zainteresowana jest cała społeczność międzynarodowa. zbrodnie wojenne. uwzględniając różnice między tymi karami (art. 114 § 3 KK. Istnieje on tylko wtedy gdy sprawcy (przebywającego w Polsce) nie postanowiono wydać. powtórne osądzenie nie jest możliwe. przekazała za granicę ściganie lub gdy przejęła wyrok zagraniczny do wykonania go w Polsce. handel narkotykami. Chodzi tu o przestępstwa (określane tradycyjnie nazwą delicta iuris gentium). . Według art. zgodnie z którą nie można nikogo skazywać powtórnie za ten sam czyn (ne bis in idem). ludobójstwo i inne zbrodnie przeciwko ludzkości. bo ustawa karna polska nie ma zastosowania. Art. Ma to na celu złagodzenie skutków nieprzestrzegania zasady ne bis in idem. 110 § 2 KK nie miałby zastosowania. który zapadł za granicą.art. 114 § 2 KK). Według tego przepisu. skoro sprawca nie przebywa w Polsce. W takiej sytuacji. Od zasady. 113 KK przewiduje stosowanie polskiej ustawy karnej do cudzoziemców i obywateli polskich w razie popełnienia przez nich przestępstw ściganych na mocy zobowiązania wynikającego z umów międzynarodowych. Do ścigania takich przestępstw zobowiązują się wszystkie państwa-strony odpowiednich konwencji międzynarodowych. tzn. jeżeli ofiara nie była obywatelem polskim (wtedy bowiem zastosowanie miałaby zasada ochronna ograniczona). porywanie samolotów. że w odniesieniu do wyroków zagranicznych nie obowiązuje zasada powagi rzeczy osądzonej (res iudicata). I 14 § 1 KK nie stanowi to przeszkody do ponownego skazania takiego sprawcy w Polsce. oczywiście pod warunkiem. Nie oznacza to jednak bezwzględnego obowiązku ścigania każdego z takich przestępstw w Polsce. 113 KK umożliwia wypełnienie takiego zobowiązania przez Polskę. okres zatrzymania lub tymczasowego aresztowania) oraz wykonaną tam karę. 7. Wynika z tego. W związku z zasadami stosowania polskiej ustawy karnej pozostaje też 75 problem mocy prawnej wyroku skazującego. jak np. Sąd polski skazując sprawcę ponownie zalicza jednak na poczet wymierzonej przez siebie kary okres rzeczywistego pozbawienia wolności za granicą (tj. Moc prawna orzeczeń zagranicznych. Zasada represji wszechświatowej (zasada uniwersalna) zamieszczona 74 w art.. fałszowanie pieniędzy. gdy Polska w inny sposób wyczerpała swoje prawo do ukarania sprawcy. 8. Przykład 7: Cudzoziemiec popełnił w Igrekolandii przestępstwo zabójstwa i wyjechał do Ikslandii. gdy w danej sprawie ekstradowała sprawcę.

stanowiące ściganą z oskarżenia prywatnego zniewagę lub zniesławienie strony.podlega ściganiu tylko w drodze dyscyplinarnej. Gardocki.U. Zgodnie z tą konwencją obywatele polscy skazani w państwa-stronach umowy przekazywani są do Polski w celu odbycia kary. V. 2 ustawy o prokuraturze z 1985 r. lecz przeciwnie. że nie są przeszkodą do ponownego skazania). świadka. lecz na zapewnieniu jej możliwości prawidłowego wykonywania pełnionej funkcji. Nr 8.Współcześnie istnieje tendencja. kuratora. tzn. (art. 66 ust. Immunitet materialny ma charakter trwały. Podobny charakter ma materialny immunitet prokuratorski (art. Polska jest stroną tzw. Liczniejsze są w prawie polskim immunitety formalne. 227 i n. (Dz. Immunitety. sędziów. o przekazywaniu osób skazanych na karę pozbawienia wolności w celu odbycia kary w państwie. poz. z 1980 r. prokuratorów i pracowników NIK. Immunitet materialny przewidziany jest w art. 8 ust: 2 ustawy o adwokaturze z 1982 r. zwłaszcza zaś na ochronie przed ewentualnymi szykanami z powodu jej wykonywania. Rzecznika Praw Obywatelskich. gdy zostanie uchylony przez odpowiedni organ lub gdy osoba ta przestaje pełnić określoną funkcję. konwencji berlińskiej z 1978 r. którego są obywatelami (Zob. . a obywatele tych państw skazani w Polsce przekazywani są w celu odbycia kary do państwa. którego są obywatelami (Dz.). natomiast immunitet formalny przestaje chronić posiadającą go osobę. Immunitet w prawie karnym oznacza czasowe lub stałe wyłączenie możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności karnej pewnej kategorii osób z powodu popełnienia jakichkolwiek lub niektórych przestępstw. z 1995 r.). Przepisy te umożliwiają przejęcie polskiego wyroku do wykonania go w Polsce. Dotyczą one Prezydenta RP. Wyróżnia się dwa rodzaje immunitetów: formalny i materialny. 114 § 4 KK. 21). karalność czynu nie może być przywrócona. by nie traktować wyroków skazujących zagranicznych jako nie istniejących (w tym sensie.U. Polska ratyfikowała również europejską konwencję o przekazywaniu osób skazanych z 1983 r. nawet wtedy. Zgodnie z nim. biegłego lub tłumacza . by wyroki zagraniczne mogły być wykonywane w kraju ojczystym skazanego. Sens immunitetów nie polega na daniu określonej osobie przywileju bezkarnego naruszania prawa. Zarys. W polskim prawie wewnętrznym problematyka ta została uregulowana w przepisach KPK z 1997 r. jej pełnomocnika lub obrońcy. posłów i senatorów. Nr S 1. 608611) i w art. gdy możliwość taka nie wynika z umowy międzynarodowej. 279). nadużycie przez adwokata przy wykonywaniu zawodu wolności słowa i pisma. Immunitet materialny polega na stałym uchyleniu karalności czynu wypełniającego znamiona przestępstwa. poz. Immunitet formalny oznacza natomiast czasowe wyłączenie możliwości wszczęcia i prowadzenia postępowania karnego.

Immunitet sędziowski obejmuje sędziów sądów powszechnych. Postawienie Prezydenta w stan oskarżenia może nastąpić uchwałą Zgromadzenia Narodowego podjętą większością co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby członków Zgromadzenia na wniosek co najmniej 140 członków Zgromadzenia (art. sędziów SN i NSA. że immunitet ten odnosi się również do działalności posła poza Sejmem. 1 Konstytucji RP. Ponadto SN wyraził pogląd. SN (OSNKW 18/1994) wyjaśnił też. że nie dotyczy on przestępstw. poz. bez uprzedniej zgody sądu określonego w ustawie. 181 Konstytucji). 26 KK). Sędzia nie może być też zatrzymany ani aresztowany. Według orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 28. że mandat parlamentarny musi być wykonywany przy użyciu godziwych metod. Poseł nie może być również zatrzymany lub aresztowany bez zgody Sejmu. Sędzia nie może być. Postępowanie karne wszczęte wobec osoby przed dniem wyboru jej na posła ulega na żądanie Sejmu zawieszeniu do czasu wygaśnięcia mandatu. z .Prezydent. 2 Konstytucji RP: "Od dnia ogłoszenia wyników wyborów do dnia wygaśnięcia mandatu poseł nie może być pociągnięty bez zgody Sejmu do odpowiedzialności karnej". sędziów Trybunału Stanu i Trybunału Konstytucyjnego. chyba że narusza prawa osób trzecich. 105 ust. Zasady te stosuje się odpowiednio do senatorów. z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. przy których pokrzywdzonym jest osoba fizyczna. posługiwanie się fałszywymi dokumentami. Niejasny zakres ma materialny immunitet parlamentarny. pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności (art. Nie wchodzi tu więc w grę np. 105 ust. Wynika z niego w każdym razie. poseł (senator) nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za działalność w zakresie wykonywania mandatu ani w czasie trwania mandatu. Według tego przepisu.1991 r. ale mieszczącej się w ramach wykonywania mandatu. ustawy lub za popełnienie przestępstwa może być pociągnięty do odpowiedzialności tylko przed Trybunałem Stanu. OTK 1991. za naruszenie Konstytucji. ani po jego wygaśnięciu. Według art. 105 ust. przewidziany w art.1. 211 Konstytucji). Rzecznik Praw Obywatelskich nie może być pozbawiony wolności ani po ciągnięty do odpowiedzialności karnej bez zgody Sejmu (art. 4 Konstytucji RP). Poseł może jednak nie skorzystać z immunitetu i wyrazić zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej bez potrzeby rozstrzygania tej sprawy przez Sejm (art. podburzanie do dokonywania aktów przemocy lub branie w nich udziału itp. co z mocy prawa powoduje zawieszenie biegu przedawnienia.13/90. (K. 3) nietykalność posła lub senatora może być jednak ograniczona w warunkach stanu wyższej konieczności (art. 145 Konstytucji RP).

Nietykalność tych obiektów. który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego. przestępstwo popełnione na terenie misji dyplomatycznej znajdującej się w Polsce lub na obcym okręcie wojennym w polskim porcie . 5 KK. Ograniczenie jurysdykcji sądów polskich wynikające z tych immunitetów traci moc. 1 § 1 KK określa jednak. Nauka o przestępstwie. I. Analiza tego przepisu w połączeniu art. w których prawa państw do wykonywania czynności urzędowych. § 7. tj. i z innymi przepisami części ogólnej KK. a zwłaszcza do stosowania środków przymusu są ograniczone. Pośrednio wskazuje więc pewne elementy tej definicji. Ich zakres określają art. 206 Konstytucji). Formalny jest również immunitet pracowników NIK wykonujących lub nadzorujących czynności kontrolne. nie są one bowiem wyłączone z pojęcia terytorium państwa. Prawo międzynarodowe przewiduje też szereg sytuacji. 1 § 2 i 3. w którym się znajdują. np. O zatrzymaniu niezwłocznie zawiadamia się prezesa właściwego miejscowo sądu (lub odpowiednio Prezesa SN. Prezesa TK albo przewodniczącego TS). że na tle polskiego prawa karnego definicja przestępstwa przedstawia się następująco: Przestępstwem jest czyn człowieka zabroniony przez ustawę . immunitet dyplomatyczny i konsularny.uważać należy za popełnione na polskim terytorium w rozumieniu art. Ogólne pojęcie przestępstwa.wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku. W związku z tym. Prezes NIK nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności bez zgody Sejmu. Obowiązujący w Polsce KK nie zawiera definicji przestępstwa. Dotyczy to np. Rozdział II. nazywana jest niekiedy "eksterytorialnością". odnoszącymi się do odpowiedzialności karnej. Immunitet formalny przysługuje także prokuratorom. pozwala stwierdzić. 578-584 KPK oraz umowy i powszechnie uznane zwyczaje międzynarodowe. Art. co jest jednak tylko pewną przenośnią. jeżeli państwo wysyłające lub organizacja międzynarodowa wyraźnie zrzeknie się immunitetu w stosunku do określonej osoby. W kwestii zatrzymania lub aresztowania Prezesa NIK obowiązują zasady podobne jak w przypadku posłów (art. Formalny charakter mają immunitety wywodzące się z prawa międzynarodowego. Definicja przestępstwa. Nie mogą być oni pociągnięci do odpowiedzia1ności karnej z powodu swych czynności służbowych bez uprzedniej zgody kolegium NIK. nietykalności pomieszczeń misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz obcych okrętów wojennych. kto podlega odpowiedzialności karnej. jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowego toku postępowania.

że chodzi o osobę fizyczną. Sens istnienia wówczas takiej możliwości nie jest współcześnie jasny. podkreślamy też. Należy przy tym pamiętać. Historia prawa karnego zna zresztą dalej idące uregulowania. Jest to niewątpliwie swego rodzaju karanie. ale nie stosuje się tu prawnokarnych zasad odpowiedzialności. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym lub ustawa z 1997 r. Robimy to tylko dla przypomnienia. a nie o osoby prawne. str. Podkreślenie. W dalszych etapach rozumowania powinna być sprawdzona kwestia winy i społecznej szkodliwości czynu. Przymierzając do niej konkretne zdarzenia dochodzimy do konkluzji co do zaistnienia przestępstwa. że przestępstwem może być tylko czyn człowieka. że w prawie karnym starożytnym i średniowiecznym istniała możliwość odpowiedzialności karnej zwierząt. . Wymierzenie kary pieniężnej nie jest uzależnione od stwierdzenia winy . ale nawet przedmiotów martwych. II. które możemy określić jako czyn. Poznańskie prawo karne do końca XVI wieku. Dopiero po stwierdzeniu. Poznań 1963. że podmiotem przestępstwa może być tylko człowiek. Przestępstwo jako czyn człowieka. z 1992 r. Uregulowanie to pełniło zapewne podobną funkcję psychologiczną. czy jest on zabroniony pod groźbą kary jako zbrodnia lub występek i czy jest on czynem bezprawnym. że mamy do czynienia z zachowaniem się człowieka. znana niektórym systemom prawnokarnym państw zachodnioeuropejskich (np. gdzie zgwałcenie miało miejsce. która następnie została zgwałcona. bezprawny. zawiniony i społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy. 52). lecz raczej o zaspokojenie potrzeby odreagowania zdarzenia. które wręcz przewidywały nie tylko swego rodzaju karanie zwierząt. sensowne jest zastanawianie się. ale również zburzenie budynku albo przynajmniej ścian i drzwi izby. Mówiąc.k. że zwierzę spowodowało śmierć człowieka. że nie chodziło tu o przejawy naiwnej antropomorfizacji. służyć jako instrument odróżniania czynów przestępnych od nieprzestępnych. nie jest przewidziana w polskim prawie karnym. Wydaje się jednak. ustawa z 1990 r. "Zwierciadło Saskie" przewidywało np.Prawo energetyczne). na tym.pod groźbą kary jako zbrodnia lub występek. na którym uprowadzono kobietę. nie tylko zabicie konia. Odpowiedzialność karna osób prawnych. Maisel. wydaje się współcześnie zbyteczne.). tzn. że istotna jest tu określona kolejność sprawdzania elementów definicji. jako mówienie o rzeczy oczywistej. polegającego np. Definicja ta ma mieć w założeniu znaczenie praktyczne. wprowadził ją w szerokim zakresie nowy francuski k. Niektóre ustawy administracyjne przewidują jednak możliwość wymierzania przez organy administracji tzw. kar pieniężnych przedsiębiorstwom (np. "gdyż uniemożliwiły one ucieczkę kobiecie" (zob.

ale nie wykluczający kierowania przez tę wolę jego zachowaniem się. 26 KK). Wykluczenie odpowiedzialności nie będzie jednak spowodowane brakiem czynu. któremu nie mógł się on oprzeć i wobec tego nie było ono sterowane jego wolą. Jeżeli osoba torturowana ujawni tajemnicę państwową. Przykładem tego rodzaju przymusu może być stosowanie groźby lub tortur. Mówiąc o zewnętrznym zachowaniu się człowieka podkreślamy w ten sposób. że nie chodzi tu o nieuzewnętrznione zjawiska psychiczne (myśli. a więc nie jest czynem. ponieważ przekracza to jego fizyczne możliwości. Zachowanie się człowieka. nie nazwiemy czynem zachowania się kierowcy samochodu. jej zachowanie się pozostaje czynem. jeżeli dróżnik nie mógł się poruszyć. musi być zewnętrznym zachowaniem się zależnym od woli człowieka. mamy do czynienia z ograniczeniem możliwości wyboru postępowania. gdy brak jest fizycznej możliwości zachowania się w sposób wymagany przez prawo. 173 KK) nie będzie uważane za czyn. Podobnie. Podobnie. W obydwu tych przykładach mamy do czynienia z naciskiem na wolę człowieka. Przykład: Niezamknięcie przejazdu kolejowego przez dróżnika. zamiary. wydanego przez sąd za popełnienie przestępstwa. pod groźbą zastrzelenia współdziała z napastnikiem wyjmując pieniądze z sejfu i wkładając je do torby. to nie popełnia on przestępstwa z art. ponieważ było kierowane przez jej wolę. Z pojęcia czynu wykluczamy jednak i inne rodzaje zachowań nie sterowane wolą człowieka. w której stwierdzamy brak czynu. któremu trudno jest się oprzeć. ponieważ został związany. by mogło być uznane z czyn w rozumieniu prawa karnego. Jednak nie każde zewnętrzne zachowanie się człowieka może być nazwane czynem. 343 § 1 KK. który w czasie napadu na bank. . polegający na wywieraniu nacisku na wolę człowieka. jeżeli żołnierz nie wykonuje rozkazu przeniesienia przedmiotu. który potrąci przechodnia wskutek uderzenia jego samochodu przez pojazd jadący za nim. W szczególności nie jest czynem zachowanie się człowieka pod wpływem przymusu bezwzględnego (vis absoluta). np. poglądy). musi być sterowane jego wolą. które doprowadziło do katastrofy kolejowej (art. odruchy bezwarunkowe. Przy przestępstwach z zaniechania będziemy mieli do czynienia z brakiem czynu zawsze wtedy. że w tego rodzaju przypadkach osoba popełniająca czyn pod przymusem poniesie odpowiedzialność karną. np. Od przymusu bezwzględnego należy odróżniać fizyczny lub psychiczny przymus względny (vis compulsiva). bo jego zaniechanie nie jest zależne od jego woli. lecz działaniem w stanie wyższej konieczności (art. ale nie z całkowitym jej wyeliminowaniem. jest czynem zachowanie się kasjera. Zachowanie się pod wpływem przymusu absolutnego jest najistotniejszym praktycznie rodzajem sytuacji. Nie oznacza to oczywiście.przedsiębiorstwa i nie następuje w drodze wyroku skazującego.

III. Znamiona ocenne natomiast wymagają. jak "pieniądz" (art. które nazywamy ustawowymi znamionami przestępstwa. a których występowanie w czynie sprawcy musi być stwierdzone. Należą tu takie znamiona jak "istotne zeszpecenie" (art. że mamy do czynienia z przestępstwem. 163 KK). 202 KK). 156 KK). Przestępstwo musi być czynem zabronionym przez ustawę karną. Bezprawność czynu. Opis ten składa się z elementów. Niekiedy jednak inne przepisy prawa karnego lub przepisy innej dziedziny prawa zezwalają. Przykład 1: X przyłapawszy na gorącym uczynku włamywacza obezwładnił go i zatrzymał do czasu przyjazdu policji. może prowadzić do wniosku. "uporczywie" (art. Można tu wymienić przykładowo takie znamiona. jest podział znamion na znamiona opisowe i ocenne. 101-151 ). IV. Nb. by można było przypisać mu popełnienie określonego typu przestępstwa np. "pornograficzne" (art. preferować znamiona opisowe. 350 KK ). Ustawowe znamiona przestępstwa. z punktu widzenia gwarancyjnej funkcji prawa karnego. Ustawowe znamiona przestępstwa mogą dotyczyć różnych elementów jego struktury: podmiotu. 3) działanie sprawcy było umyślne. paserstwa itd. zniesławienia. 243 KPK . w pewnym zakresie. posługiwania się różnego rodzaju ocenami. a ich zakres znaczeniowy jest stosunkowo wyraźny. musi odpowiadać opisowi ustawowemu określonego typu przestępstwa (np. strony podmiotowej lub przedmiotu (por. 189 KK (pozbawienie człowieka wolności). Z tego powodu uważa się. "uderza" (art. Fakt. że czyn ten nie jest bezprawny. Czyn X-a wypełnia znamiona przestępstwa z art. "w postępowaniu sądowym" (art. że jakiś czyn konkretny wypełnia znamiona określonego typu przestępstwa nie przesądza jeszcze ostatecznie. Tak jest z reguły. 310 KK). Używanie w opisie tego typu przestępstwa znamion ocennych powoduje. których stwierdzenie nie wymaga stosowania ocen. że ustawodawca powinien wszędzie. dla przypisania przestępstwa z art. Istotny. 2) przyjęcie korzyści pozostawało w związku z pełnieniem funkcji. 228 KK konieczne jest stwierdzenie. przy ustalaniu ich występowania w czynie. Znamiona opisowe to te. strony przedmiotowej. "poniża" (art. Zestawienie konkretnego czynu wypełniającego znamiona z całym systemem prawa. że zakres zakazu ustanawianego przez dany przepis jest mniej wyraźny. że: 1) osoba pełniąca funkcję publiczną przyjęła korzyść majątkową lub osobistą. ale ponieważ art. 217 KK). tzn.). Czyn zabroniony. 233 KK). "mienie w wielkich rozmiarach" (art. 218 § 1 KK). na zachowanie się wypełniające znamiona przestępstwa. gdzie to jest możliwe.

z punktu widzenia ostrożności.czyn X-a nie jest bezprawny i w konsekwencji nie jest przestępstwem. 189 KK dotyczy zachowania się. Przy niektórych typach przestępstw nieumyślnych nieostrożny charakter zachowania się sprawcy sprecyzowany jest już w jego ustawowych znamionach. by jakiś przepis prawa upoważniał do wypełnienia znamion przestępstwa nieumyślnego. Np. Kto nieumyślnie spowodował śmierć człowieka (art. Przy innych typach przestępstw możliwość legalnego wypełnienia ich znamion występuje rzadziej lub wręcz wyjątkowo. 192-275). Rozstrzygając tę kwestię. czy zachowanie się sprawcy było nieostrożne. W zakresie ruchu drogowego wynikają one głównie z przepisów drogowych. które często jest działaniem prawnym. W wielu jednak sytuacjach życia codziennego ocena zachowania się sprawcy.uprawnia każdego do zatrzymania sprawcy przyłapanego na gorącym uczynku . które było rezultatem nieostrożnego zachowania się sprawcy. które wypadło z balkonu. że jakiś społecznie negatywny skutek (np. Podany w tym przykładzie art. trudno bowiem sobie wyobrazić. Powstaje tu natomiast inne zagadnienie. Niektóre typy przestępstw są tak ujęte w ustawie. nie będziemy jednak mogli odwołać się do jakichś sformalizowanych zasad czy wręcz przepisów prawnych. 155 KK) lub nieumyślnie popełnił paserstwo (art. 177 KK) sam przepis określa. . w zakresie wypadków przy pracy z przepisów BHP itd. jako przestępstwo nieumyślne może być ocenione tylko takie wypełnienie znamion przestępstwa (nieumyślnego). przestępstwo znęcania się z art. czy było to wynikiem nieostrożnego zachowania się rodziców opiekujących się dzieckiem w czasie. że wypełnienie ich znamion będzie miało zawsze charakter bezprawny (np. Ustalenie. Nieumyślność wyklucza powołanie się na prawny charakter działania we wskazanym wyżej rozumieniu. tzn. gdy nastąpił wypadek. wodnym lub powietrznym". opierać się będzie na mniej sformalizowanych regułach. Nb. 292 KK) . Ocena. 207 KK). w których następuje wyłączenie bezprawności czynu omówione będą dalej (por. przy przestępstwie spowodowania wypadku w komunikacji (art. zastanawiać się będziemy. czy też mieściło się ono w ramach wymaganych standardów ostrożności.nie może powoływać się na prawny charakter swego działania. Byłaby to wewnętrzna sprzeczność. Typowe sytuacje. Np. przy rozpatrywaniu sprawy o nieumyślne spowodowanie śmierci dziecka. wynikających z doświadczenia życiowego. dokonywana jest w oparciu o obowiązujące reguły postępowania w danej sferze życia społecznego. 9 § 2 mówi o "niezachowaniu ostrożności wymaganej w danych okolicznościach". Przestępstwa nieumyślne są przestępstwami z nieostrożności. Przy innych przestępstwach wynika to z interpretacji przepisów. że zachowanie się sprawcy narusza "zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym. KK w art. Osobny problem stanowią w tym kontekście przestępstwa nieumyślne.

220 KK ponieważ jej zachowanie nie było nieostrożne. tzn. W prawie karnym procesowym posługujemy się szerokim pojęciem winy. Można powiedzieć. "sprawca" miał prawo zachować się w sposób. 224-226). związek przyczynowy. konieczne jest jeszcze stwierdzenie winy sprawcy. że sąd w wyroku rozstrzyga kwestię winy oskarżonego i następnie wymierza mu karę. wypełnianie przez sprawcę znamion przestępstwa i bezprawność. W prawie karnym materialnym to szerokie pojęcie winy uległo zawężeniu wskutek wyodrębnienia przy analizowaniu kwestii przesłanek odpowiedzialności karnej takich pojęć jak czyn. ryzyka sportowego. że nie miało tu miejsca popełnienie przestępstwa nieumyślnego.. jeżeli nie można mu przypisać winy w chwili czynu". Nb. że działanie sprawcy mieściło się w ramach ostrożności. Przestępstwem jest tylko czyn zawiniony. że prawo karne procesowe posługuje się pojęciem winy zaczerpniętym z języka potocznego. Wina jest tu więc sumą przesłanek. które muszą być spełnione. Podobnie jest w przypadku zabiegów lekarskich dokonywanych zgodnie z zasadami medycyny (por. prowadzi do stwierdzenia. Ustalając. Przyczyną wybuchu okazuje się ukryta wada materiału jednego z urządzeń zabezpieczających. że był w chwili czynu poczytalny itd. Wynika z tego. by sprawca mógł ponieść odpowiedzialność karną. że między zachowaniem się sprawcy a skutkiem zachodzi związek przyczynowy. W takim przypadku osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo pracy nie popełnia przestępstwa z art. że jest bezprawny. W przykładzie tym mamy do czynienia z wyłączeniem przestępności czynu wynikającym z faktu. w jaki się zachował. że mamy do czynienia z bezprawnym czynem człowieka wypełniającym znamiona określonego typu przestępstwa. że oprócz stwierdzenia. w prawie karnym materialnym tych przesłanek . Mówimy np. Jak stwierdza art. Nb. W rezultacie. Wina zachodzi wtedy.śmierć człowieka) nastąpił mimo zachowania wymaganej w danej sytuacji ostrożności. że oskarżony jest winien stwierdzamy. Dotyczy to tzw. że czyn ten jest przestępstwem. V. Przykład 2: W fabryce chemicznej następuje wybuch i śmierć kilku osób. mimo zachowania wszystkich zasad bezpieczeństwa pracy. że sprawca działał umyślnie lub nieumyślnie. że to właśnie on jest sprawcą danego czynu. Niektóre sytuacje wykluczenia przestępstwa nieumyślnego związane z zachowaniem zasad ostrożności zostały stypizowane i nazwane w ramach katalogu okoliczności wyłączających odpowiedzialność karną. 229-234). Wina. przy którym działanie "sprawcy" zgodne ma być z regułami uprawiania danej dyscypliny sportowej (por. gdy możemy sprawcy postawić zarzut z popełnienia danego czynu zabronionego. 1 § 3 KK: 87 "Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego.

że wina w prawie karnym materialnym jest personalną (a więc zaadresowaną do konkretnej osoby) zarzucalnością popełnionego czynu. 318 KK). Są to: niepoczytalność sprawcy (art. lll-115). w której się znajdował. s. zamiar popełnienia przestępstwa (przy przestępstwach umyślnych) albo lekkomyślność lub niedbalstwo (przy przestępstwach nieumyślnych).. 9 KK. a samą kwestią winy zajmujemy się dopiero po stwierdzeniu. 9 KK postacie strony podmiotowej przestępstwa nazywa się często "formami winy". Istnieje też szereg przesłanek negatywnych. że owe obiektywne przesłanki są spełnione. Uzas. 28-30 KK). przesłanką winy jest tzw. Granice tej zarzucalności określa ustawa. Nb. Ustanowioną w art. nie można było od niego wymagać zachowania się zgodnego z prawem. wobec tego. określona w art. zachodzi wina w znaczeniu nadawanym jej w prawie karnym materialnym? Przede wszystkim. tzn. czyli okoliczności wyłączających winę. osobę. Wskazane w art. Przekładając to na język ogólnej definicji przestępstwa możemy powiedzieć. ustanawiając przesłanki winy i wskazując okoliczności wyłączające winę. ponieważ ze względu na szczególną sytuację. Są to przesłanki. że osobie. Brak którejkolwiek z przesłanek pozytywnych lub występowanie przesłanki negatywnej powoduje. po to by przypisać sprawcy winę. ale mimo to sprawcy nie można w konkretnej sprawie uczynić osobistego zarzutu z faktu popełnienia czynu. i nie zdając sobie sprawy. reprezentowanej przez autorów uzasadnienia do projektu KK (zob. 5) sąd mógłby stwierdzić brak winy (a w konsekwencji wydać wyrok uniewinniający) po stronie sprawcy czynu zabronionego i społecznie szkodliwego nawet wtedy. Konieczne jest też ustalenie. że chodzi o osobę zdolną do ponoszenia winy. jeżeli ktoś popełnił czyn zabroniony wykonując rozkaz przełożonego. To znaczy. Nb. 26 § 2 KK). tzn. nie można zrobić z powodu jego popełnienia zarzutu. można przyjąć. Według tej koncepcji. która popełniła dany czyn. 31 KK). 102-I09). które muszą być ustalane w każdym przypadku rozstrzygania o odpowiedzialności karnej. gdy nie zachodzi żadna okoliczność ustawowa wyłączająca winę. strona podmiotowa przestępstwa (por. Np. nie ponosi winy. błąd (art. że wypełnia w ten sposób znamiona przestępstwa.odpowiedzialności nie włączamy już do pojęcia winy. że stosując ten przepis nie jesteśmy związani kodeksowym katalogiem okoliczności wyłączających winę. bo niemożliwe jest uczynienie mu zarzutu z powodu popełnienia tego czynu. która osiągnęła określony wiek (por.. . stan wyższej konieczności (art. 1 § 3 KK zasadę winy można również rozumieć szerzej. Kiedy. działanie na rozkaz (art.

wypracowana w niemieckiej nauce prawa karnego. W sumie więc. Oznaczałoby to również niezmierne zwiększenie zakresu władzy sądowniczej. byłoby wprowadzone w sposób wyraźny. Wina jest więc. ale wobec groźby zwolnienia go z pracy. Nauka. której szczegółowe zastosowanie zależy od treści konkretnych przepisów KK o wyłączeniu winy (np. . Takie podejście jest jednak znacznym uproszczeniem problematyki winy. ze względu na motywy działania sprawcy zabójstwa z afektu). którą utrzymywał. Wydaje się. 1 § 3 KK należy odrzucić z następujących powodów. nienajwyższe kwalifikacje zawodowe i sytuację na rynku pracy w danej miejscowości . Psychologiczna teoria winy utożsamia winę ze stroną podmiotową(umyślnością lub nieumyślnością) przestępstwa. należy przyjąć. określonym w ustawie stosunkiem psychicznym sprawcy do czynu zabronionego. oznaczałoby istnienie w jednym systemie prawnym aż dwóch ogólnych podstaw (brak winy i znikomy stopień społecznej szkodliwości czynu) umożliwiających wyłączenie odpowiedzialności karnej. że taką szeroką interpretację art. Pracownik początkowo odmawia. która nie wyczerpuje się w określonych procesach psychicznych towarzyszących popełnieniu czynu zabronionego. że nie można było od niego wymagać zachowania się zgodnego z prawem. a także dużą elastyczność w stosowaniu prawa karnego w oparciu o ogólne kryteria. Również w nauce niemieckiej powstały poszczególne odmiany teorii normatywnej. że takie rewolucyjne w swojej istocie uregulowanie. w stosunku do władzy ustawodawczej.Przykład 1: Właściciel firmy poleca swemu pracownikowi złożenie fałszywego zeznania w procesie cywilnym toczonym przez firmę.zwolnienie go z pracy oznaczało bezrobocie i trudną sytuację rodziny. według tej teorii. 116-1 18). gdyby ustawodawca chciał je rzeczywiście wprowadzić do KK. teorie winy. 1 § 3 KK należy rozumieć jako ogólną deklarację zasady winy. różniące się między sobą głównie określeniem przedmiotu tej zarzucalności. za istotę winy uważa osobistą zarzucalność popełnionego czynu. Teorie te można podzielić ogólnie na psychologiczne i normatywne. Kwestią sporną w nauce prawa karnego są tzw. przepisu o niepoczytalności) lub jej zmniejszeniu (np. obrońca pracownika wnosi o jego uniewinnienie. szerzej Wolter. jej kryteriów i przesłanek (zob. ponieważ ze względu na jego wiek. zajmujące się 89 rozważaniami na temat istoty winy. Wprowadzenie ogólnej klauzuli wyłączającej przestępność ze względu na brak winy. ust. Taka regulacja byłaby też ewenementem (i niewątpliwie swego rodzaju eksperymentem) na skalę światową. Normatywna teoria winy. Z tych wszystkich powodów. ulega i popełnia czyn zabroniony. co zawsze rodzi niebezpieczeństwo nadużyć. Dlatego też teoria psychologiczna winy jest obecnie rzadko reprezentowana i ma głównie znaczenie historyczne. W procesie karnym. twierdząc.

a więc ocena ustawodawcy może być przedmiotem kontrowersji. własności itd. tzn. Pojęcie społecznej szkodliwości pełni w polskim prawie karnym różne role.VI. 257-260). Uznanie przez ustawodawcę za przestępstwo czynu. że chodzi o czyn zabroniony . gdy pewien typ zachowania się jest generalnie społecznie szkodliwy.. nie jest przestępstwem. które były powodem uznania takich czynów za przestępstwo przez ustawę . że jest społecznie szkodliwy. Konsekwencja taka wynika z art. a jedynie wtedy. że również wtedy. w konkretnym przypadku czyn zabroniony przez ustawę karną (element formalny) może nie być społecznie szkodliwy (brak elementu merytorycznego) lub być społecznie szkodliwy w stopniu tak minimalnym. które. a więc w sytuacjach wyjątkowych. materialnych definicji przestępstwa. Nb. Kwestia społecznej szkodliwości konkretnego czynu nie jest jednak bada na w każdym procesie karnym. Jako podstawowe kryterium kryminalizacji. co może się zdarzać tylko wyjątkowo. że z reguły tak jest. kwestia społecznej szkodliwości jest przedmiotem rozważań i ustaleń organów stosujących prawo. by w każdej sprawie o kradzież lub sfałszowanie dokument ustalał nie tylko to. powinno być wskazówką dla ustawodawcy przy stanowieniu nowych lub rezygnacji z istniejących typów przestępstw (por. 257-260).). a więc wymaganie by konkretny czyn nie tylko wypełniał znamiona przestępstwa. mimo że formalnie narusza przepis karny. Uznanie społecznej szkodliwości za element definicji przestępstwa. Z doświadczeń tworzenia i stosowania prawa karnego wynika jednak. Kwestia wyłączenia przestępności czynu ze względu na brak lub znikomy stopień społecznej szkodliwości czynu omówiona będzie szerzej w innym miejscu (por. który nie jest społecznie szkodliwy musiałoby być wynikiem błędnego rozpoznania rzeczywistości lub świadomym odstępstwem od tego kryterium. A więc w takiej sytuacji czyn konkretny. lecz również to. Nb. 45-50). ograniczają się do wskazania. Byłoby oczywiście nonsensowne wymaganie od sądu. że nie zasługuje na potraktowanie go jako przestępstwa. konkretnie popełniony czyn tego typu może wyjątkowo tej cechy nie mieć.jest charakterystyczne dla tzw. gdy powstaje co do tego wątpliwość. Inaczej mówiąc. 1 § 2 KK (por. Zakłada się. że typy zachowań opisane przez ustawę jako przestępstwa są zachowaniami społecznie szkodliwymi. Oczywiście. lecz również wykazywał pewne cechy. że czyn zarzucany oskarżonemu wypełnia znamiona przestępstwa. I. istnienie społecznej szkodliwości czynu jest do pewnego stopnia kwestią ocenną. definiując przestępstwo. Nb. Materialne definicje przestępstwa przeciwstawia się w nauce prawa karnego definicjom formalnym. że konkretne czyny odpowiadające tym opisom ustawowym powodują naruszenie lub zagrożenie określonego dobra prawnego (wolności. Społeczna szkodliwość. Zakładamy więc.

Posługiwanie się materialnymi definicjami przestępstwa zapoczątkowano w radzieckim prawie karnym. na fakt. Twierdzono. W rzeczywistości nadużywanie tego pojęcia dla celów politycznych zdarzało się w orzeczeniach z wczesnych lat 50tych. Podstawowy podział dokonywany jest według kryterium wagi przestępstwa. 7 KK dzieli przestępstwa na zbrodnie i . dokonywana jest przez stosowanie przepisów prawa karnego procesowego. Art. Z reguły selekcja taka. Później przejęły to ustawodawstwa karne innych państw socjalistycznych. 4) potrzebą oderwania się od interpretacji pojęcia społecznego niebezpieczeństwa naznaczonej elementami politycznymi i od praktyki wykorzystywanie go w celach politycznych. umożliwiających organom państwowym nieściganie przestępstw drobnych. Waga przestępstwa 1. Gdyby bowiem kierować się rzeczywistym znaczeniem tych zwrotów językowych.przez ustawę karną. a więc są społecznie niebezpieczne. termin "społeczne niebezpieczeństwo czynu". umożliwiający nieściganie przypadków drobniejszych. s. że wybór jednego z możliwych terminów ("społeczne niebezpieczeństwo". że ściganie wszystkich naruszeń prawa karnego było praktycznie niemożliwe. "społeczna szkodliwość") ma w dużym stopniu charakter umowny. Uzas. w państwach posługujących się formalną definicją przestępstwa. jak wskazano wyżej. jeżeli nie leży to w interesie publicznym. Obowiązujący KK posługuje się terminem "społeczna szkodliwość czynu" zastępując nim używany w Kodeksie z 1969 r. W pewnym stopniu potrzeba takiego odsiewania przypadków drobnych występuje w każdym państwie. Zmianę terminologii uzasadniano (zob. Główną funkcją pojęcia "społecznego niebezpieczeństwa" była. W nauce prawa karnego w tych państwach nadawano temu faktowi znaczenie ideologiczne. Przestępstwa są klasyfikowane według różnych kryteriów. że niektóre przestępstwa są społecznie szkodliwe. że jest to jeden z elementów decydujących o wyższości socjalistycznego prawa karnego nad prawem karnym państw kapitalistycznych. W rzeczywistości materialna definicja przestępstwa w prawie karnym państw socjalistycznych służyła przede wszystkim jako praktyczny instrument selekcji. Było to w tych państwach szczególnie istotne.. to trzeba byłoby powiedzieć. Klasyfikacja przestępstw. bo wyrządzają uszczerbek określonemu dobru. inne zaś tylko zagrażają mu. funkcja selekcyjna. Trzeba też zwrócić uwagę. ponieważ szeroki zakres kryminalizacji powodował. i z pewnością nie był to znaczący instrument w ramach ogólnego nadużywania prawa karnego w celach politycznych.

Zbrodniami są czyny zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 3 lat albo karą surowszą (art. art. Co do występków. 2. Zbrodnią jest więc morderstwo (art. jeśli bowiem chodzi o KK. niezawiadomienie . to znaczy. zgwałcenie (art. że są one umyślne (np. KK określa również. podobnie jak KW zawiera wyłącznie wykroczenia. Podział ten ułatwia też formułowanie pewnych przepisów odnoszących się tylko do zbrodni lub tylko do występków. Czyny. występek uszkodzenia cudzej rzeczy . tj. 7 § 2 KK). Występkami są czyny zagrożone karą (ustawa ma tu na myśli górną granicę zagrożenia) przekraczającą 1 miesiąc pozbawienia wolności. które czyny są występkami (art.art. Zbrodnię można popełnić tylko umyślnie. czynna napaść na funkcjonariusza (art. Określenie. 155 KK. Jeżeli więc w ustawie znajdziemy czyn odpowiadający definicji zbrodni. dla odróżnienia ich od trzeciej grupy czynów karalnych (nie zaliczanych do przestępstw). art. 3. np. Forma winy Podział przestępstw na umyślne i nieumyślne opiera się na kryterium formy winy (por. Nb. 280 § 2 KK). że mamy do czynienia z przestępstwem umyślnym. Chodzi tu o dolną granicę zagrożenia ustawowego. 197 KK). milczenie ustawy oznacza.występki. to zawiera on wyłącznie przestępstwa. 8 KK). 7 § 3 KK). 135-144). rozbój z użyciem broni lub innego niebezpiecznego przedmiotu (art. 1 miesiąc ograniczenia wolności lub grzywny powyżej 30 stawek dziennych. przy których górne zagrożenie karą nie przekracza tych granic . zamiast stałego odwoływania się do kryteriów podziału. jeżeli ustawa tak stanowi (art. 288 KK). Typy przestępstw nieumyślnych są w KK stosunkowo nieliczne. Mimo to. Pewne typy przestępstw mogą być popełnione tylko przez działanie. nazwą. Podział na zbrodnie i występki wynika z pewnej tradycji i łączy się z myślą o silniejszym potępieniu poważnych przestępstw zawartym już w samym określeniu "zbrodnia". 310 § 1 KK). np. 292 KK). które mogą być popełnione tylko przez zaniechanie. od wykroczeń. zwrot "powinien i może przypuszczać" w art. które przestępstwa są zbrodniami jest w zasadzie wystarczające dla przeprowadzenia podziału na zbrodnie i występki. która musi wynosić co najmniej 3 lata. 177 KK) lub innego zwrotu określającego winę nieumyślną (jak np. występek może natomiast być popełniony również nieumyślnie. Odróżnienie to ma znaczenie głównie w przypadku ustaw dodatkowych. fałszowanie pieniędzy (art. 148 § 2 KK).są wykroczeniami. Forma czynu Ze względu na formę czynu wyróżniamy przestępstwa z działania i przestępstwa z zaniechania. 223 KK). Druga grupa obejmuje przestępstwa. Nieumyślność występku musi być wyraźnie ustanowiona w ustawie przez użycie słowa "nieumyślnie" (np. umożliwiając posłużenie się krótką.

Do trzeciej grupy zaliczamy te przestępstwa. W takiej sytuacji typ przestępstwa będący punktem wyjścia nazywamy typem podstawowym.. Jest to zmiana w świecie zewnętrznym. 148 § 4 KK) i zagrożony karą łagodniejszą niż czyn z art. nakłanianie do uprawiania nierządu (art. Niektóre z nich już w samych znamionach przewidują te dwie możliwości. strzał do człowieka). uśmiercenie noworodka przez niekarmienie go). który nazwiemy typem podstawowym. 189 KK) lub obawa (art. Niektóre typy przestępstw po dodaniu do nich pewnych dodatkowych znamion tworzą nowy typ przestępstwa (z reguły zawarty w oddzielnym paragrafie artykułu KK) zagrożony surowszą lub łagodniejszą karą. i która da się oddzielić od samego zachowania się. 190). Jeżeli określony skutek do znamion przestępstwa należy. Szereg typów przestępstw nie określa jednak wprost tej alternatywy.. fałszywe zeznania (art. Pojęcie skutku rozumiane jest w prawie karnym szeroko. nieudzielenie pomocy (art. ale również bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia (art. jak i przez zaniechanie (np. 148 KK) rozumie się w ten sposób. nazwiemy je przestępstwem formalnym.o przestępstwie (art. że sprawca zeznaje nieprawdę lub w ten sposób. np. gdy jest on zagrożony karą łagodniejszą. 240 KK). 5. lecz wynika ona z interpretacji dotyczących ich przepisów. które mogą być popełnione przez działanie lub przez zaniechanie. mamy do czynienia z przestępstwem materialnym. 233 KK). 162 KK). Z kolei przykład . pozbawienie człowieka wolności (art. że zataja prawdę. 288 KK). pożar (art. Typy przestępstw. 160 KK). 148 § 1 KK). 148 § 1. 4. 204 § 1 KK). 162 KK). a typ nowo utworzony typem kwalifikowanym. 233 KK) mogą być popełnione w ten sposób. Na przykład. uszczerbek na zdrowiu (art. Zmianą taką jest uszkodzenie rzeczy (art. która może mieć różny charakter. Znamię skutku. jeżeli natomiast przestępstwo polega po prostu na określonym zachowaniu się. Wszystkie powołane wyżej przepisy KK odnoszą się do przestępstw materialnych: Do przestępstw formalnych zaliczymy natomiast nieudzielenie pomocy(art. Podział przestępstw na przestępstwa formalne (bezskutkowe) i przestępstwa materialne (skutkowe) opiera się na kryterium występowania wśród znamion danego typu przestępstwa znamienia skutku. 156 KK). fałszywe zeznania (art. 163 KK).") uzupełnimy o znamiona dodatkowe ("pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami") tworzy typ uprzywilejowany. którego znamiona ("Kto zabija człowieka. zwany w skrócie zabójstwem w afekcie (art. przestępstwo zwykłego umyślnego zabójstwa (art. określenie "zabija człowieka" (art. Np. gdy jego zagrożenie karą jest surowsze albo typem uprzywilejowanym. że może być to zabójstwo popełnione przez działanie (np.

197 KK). ponieważ złożenie wniosku jest tylko warunkiem wszczęcia postępowania. który jako oskarżyciel prywatny może wnosić i popierać oskarżenie przed sądem. Niektóre przestępstwa publicznoskargowe mogą być ścigane jedynie wtedy. dotarcie informacji o przestępstwie do szerszego kręgu osób itd. a więc uzależnienia ścigania od woli osoby pokrzywdzonej. gdy pokrzywdzony złoży wniosek o ściganie (przestępstwa wnioskowe). zniesławienie (art. że rozpatrywanie sprawy. 216 KK). Postępowanie toczy się wówczas z urzędu (art.. Przestępstwami wnioskowymi są np. Przestępstwa prywatnoskargowe są w polskim prawie karnym nieliczne. 189 § 2 KK (pozbawienie wolności związane ze szczególnym udręczeniem lub trwające powyżej 7 dni). tzn. Większość przestępstw ma charakter publicznoskargowy. jak zgwałcenie chodzi o ochronę interesów pokrzywdzonej. Ta grupa przestępstw wnioskowych wykazuje pewne podobieństwo do przestępstw prywatnoskargowych. pokrzywdzony przestępstwem uszkodzenia rzeczy (art. . że w konkretnym przypadku chodzić może o czyn o niewielkiej wadze i pokrzywdzonemu pozostawia się wstępną ocenę. ich ściganiem zajmuje się oskarżyciel publiczny (z reguły jest nim prokurator) działający w imieniu państwa. mogą być dwojakiego rodzaju. które dalej toczy się jak każde inne postępowanie w sprawie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.na typ kwalifikowany znajdujemy w art. Ściganie tych przestępstw jest w zasadzie prywatną sprawą pokrzywdzonego. 60 KPK). będzie dla niej dodatkową krzywdą. Częściej wnioskowy charakter przestępstwa uzasadniony jest tym. prokurator może wszcząć postępowanie albo przyłączyć się do postępowania już wszczętego przez pokrzywdzonego. Przestępstw wnioskowych nie należy mylić z przestępstwami prywatnoskargowymi. Prowadzi on postępowanie przygotowawcze. że ze względu na rozmiary szkody lub jej wyrównanie przez sprawcę. 288 KK) może uznać. Np. nie opłaca mu się żądać wszczęcia postępowania karnego i być zmuszonym następnie do występowania w roli świadka w procesie. zgwałcenie (art. Powody uznania przestępstwa za wnioskowe. Należą do nich np. kradzież na szkodę osoby najbliższej (art. uznając. konieczność relacjonowania przebiegu zdarzenia. Ze względu na tryb ścigania dzielimy przestępstwa na przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego (publicznoskargowe) i przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego (prywatnoskargowe). zniewaga (art. 6. naruszenie nietykalności cielesnej (art. czy istnieje potrzeba jego ścigania. Jeżeli jednak wymaga tego interes społeczny. 212 KK). Tryb ścigania. sporządza akt oskarżenia i wykonuje czynności oskarżyciela przed sądem. 217 KK). W przypadku takiego przestępstwa. Może ona nie życzyć sobie ścigania sprawcy. 278 § 4 KK).

że granicą wieku odpowiedzialności karnej jest lat 17 przewidziano w KK dwa wyjątki. 10 § 2 KK Są to: zamach na życie Prezydenta RP (art. 156 § 1 i 3 KK). porwanie samolotu lub statku typu . lecz stosuje się wobec nich środki przewidziane w ustawie z 1982 r. Od zasady. I. Nieletni nie podlegają odpowiedzialności karnej. zabójstwo umyślne zwykłe lub morderstwo (art. § 8. W państwach skandynawskich granicą odpowiedzialności karnej jest lat 15. Przestępstwo jako pojęcie ogólne i jako określony typ przestępstwa może 101 być analizowane z punktu widzenia jego struktury. Takie spojrzenie na przestępstwo prowadzi do wniosku. zawiera art. który ukończył 15 lat. Wiek sprawcy Według polskiego prawa karnego podmiotem przestępstwa może być tylko osoba fizyczna. czyli osoby poniżej lat 17. mogłoby być dla pokrzywdzonego zbyt trudne. 10 § 1 KK). Czynów popełnianych przez osoby nieletnie. Katalog przestępstw. 134 KK). prowadzonego przez wyspecjalizowane organy państwowe. W wielu ustawodawstwach granica wieku. 1. 2 lub 3 KK). 163 § 1 lub 3 KK). Jest to możliwe przy spełnieniu warunków odnoszących się do rodzaju popełnionego czynu oraz do właściwości sprawcy i okoliczności sprawy. w których wystarcza stosowanie środków dyscyplinarnych. od której możliwe jest wymierzanie nieletnim kar jest niższa niż obowiązująca w Polsce. Podmiot przestępstwa.Niezaliczenie ich do przestępstw prywatno-skargowych jest jednak uzasadnione tym. umyślne spowodowanie niebezpieczeństwa powszechnego (art. Struktura przestępstwa. strona podmiotowa i przedmiot przestępstwa. W tym wypadku chodzi również o uniknięcie prowadzenia postępowania karnego w sprawach. strona przedmiotowa. W Wielkiej Brytanii granica ta wynosi 14 lat. W pewnych wypadkach odpowiedzialność karną może ponieść nieletni. II. umyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu typu podstawowego i kwalifikowanego (art. że do jego najważniejszych elementów należą: podmiot przestępstwa. która ukończyła w chwili popełnienia czynu 17 lat (art. Uwagi ogólne. których popełnienie uzasadnia skorzystanie z tej możliwości. że ich ściganie bez postępowania przygotowawczego. nie nazywa się przestępstwami. We Francji granicą ta jest osiągnięcie 13 lat. w RFN 14. a za morderstwo mogą być karani nawet sprawcy 10-letni. 148 § 1. o postępowaniu w sprawach nieletnich (NielU). Osobną grupę przestępstw wnioskowych stanowią przestępstwa wojskowe ścigane na wniosek dowódcy jednostki.

jeżeli przemawiają za tym okoliczności sprawy a także stopień rozwoju oraz właściwości i warunki osobiste sprawcy.podstawowego i typu kwalifikowanego (art. Dotyczy to przypadków. 166 KK). zgwałcenie zbiorowe lub ze szczególnym okrucieństwem (art. że rozwój intelektualny i moralny jednostki przebiega w sposób zindywidualizowany. który po ukończeniu 15 lat popełnił jedno z wymienionych przestępstw. Sąd może też zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. umyślne spowodowanie katastrofy w komunikacji typu podstawowego i kwalifikowanego (art. wzięcie zakładników typu podstawowego i kwalifikowanego (art. Pewne wyjątki od zasady. jeżeli poprzednio stosowane środki wychowawcze lub poprawcze okazały się bezskuteczne. że pełną zdolność do zawinienia popełnianych czynów zabronionych osiąga się z ukończeniem lat 17. że kolejne stosowanie takich środków nie byłoby celowe. Z kolei stosowanie tego przepisu tylko w przypadku popełnienia poważnych przestępstw i odwołanie się do okoliczności sprawy oznacza. Wyjątek w drugą stronę polegający na potraktowaniu dorosłego sprawcy 104 w wieku od 17 do 18 lat jak nieletniego. 10 § 2 uwzględnia ten fakt. Np. że nieletni nie podlegają odpowiedzialności karnej. przewiduje też NielU z 1982 r. Jest jednak rzeczą oczywistą. gdy sprawca czynu zabronionego o znamionach przestępstwa popełnił go przed ukończeniem 17 roku życia (a więc jako nieletni). Ponieważ decydujący jest wiek sprawcy w . Wymierzając karę nieletniemu. a zwłaszcza. popełnienie czynu w sposób szczególnie drastyczny będzie taką okolicznością przemawiającą za zastosowaniem kary wobec nieletniego. 10 § 4 KK. 252 § 1 lub 2 KK). 54 § 1 KK). 10 § 3 KK). że ustawowa granica wieku ma charakter w pewnym stopniu umowny. że nieletni w tym samym wieku kalendarzowym są na różnym stopniu rozwoju indywidualnego. 280 KK). 10 § 2 KK szczególnie podkreślona jako przesłanka pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności karnej. 173 § 1 lub 3 KK). Odnosi się to tylko do sprawcy występku. wobec którego można zastosować zamiast kary środki poprawcze lub wychowawcze. ale w chwili orzekania ukończył już 18 lat. Kara ta nie może przekroczyć 2/3 ustawowego górnego zagrożenia za dane przestępstwo (art. sąd kieruje się przede wszystkim tym. Świadczy o tym zróżnicowanie istniejące w tym względzie w ustawodawstwach różnych państw. przewiduje art. Jako zasadę przyjmuje się. że należy uwzględnić również funkcję sprawiedliwościową prawa karnego. odpowiadać może według przepisów KK. Art. Uregulowanie to opiera się na założeniu. Nieletni. Nieskuteczność stosowanych dotąd wobec nieletniego środków wychowawczych lub poprawczych została w art. 197 § 3 KK). powołując się na stopień rozwoju oraz właściwości i warunki osobiste nieletniego. aby sprawcę wychować (art. jeżeli przemawiają za tym okoliczności sprawy oraz właściwości i warunki osobiste sprawcy. Jest to bowiem dowód na to. Nie ulega też wątpliwości. rozbój (art.

wobec których toczy się postępowanie o czyny karalne wypełniające znamiona przestępstw lub niektórych wykroczeń.upomnienie. Postępowanie z nieletnimi uregulowane w NielU nie ma charakteru karnego i popełnienie czynu o znamionach przestępstwa lub wykroczenia nie jest jedyną podstawą tego postępowania. 3 § 1 ) w sprawach nieletnich należy się kierować przede wszystkim ich dobrem. Według NielU (art. określane są przez ustawę jako nieletni do czasu ukończenia przez nie 21 lat. osoby wobec których wykonuje się orzeczone środki wychowawcze lub poprawcze. do podjęcia nauki). powinien on w zasadzie być potraktowany jak nieletni. 3) Umieszczenie w zakładzie poprawczym zastosować można jedynie w razie popełnienia przez nieletniego między 13 a 17 rokiem życia czynu wypełniającego znamiona przestępstwa.zobowiązanie do określonego postępowania (np. . Po trzecie. jeżeli jednocześnie zachodzi wysoki stopień jego demoralizacji oraz przemawiają za tym okoliczności i charakter czynu oraz nieskuteczność lub przewidywana nieskuteczność innych środków.in. 94 NielU). . .nadzór odpowiedzialny rodziców lub opiekuna. nazywa nieletnimi osoby do lat 18.chwili czynu.może orzec karę z obligatoryjnym jej nadzwyczajnym złagodzeniem (art. . choroby psychicznej lub innego zakłócenia czynności psychicznych bądź nałogowego używania alkoholu albo innych środków w celu sprawienia się w stan odurzenia. gdy orzeczonego środka poprawczego nie zaczęto wykonywać przed osiągnięciem przez sprawcę 18 lat (art. Zasadą jest stosowanie wobec nieletnich środków wychowawczych i wychowawczo-leczniczych. 2) Środkiem leczniczo-wychowawczym jest umieszczenie nieletniego w szpitalu psychiatrycznym lub innym odpowiednim zakładzie leczniczym. Nieletni. 2. Ustawa reguluje bowiem również postępowanie z nieletnimi. osoby między 13 a 17 rokiem życia. Jeżeli jednak sąd uzna w tego rodzaju sprawie. dążąc do osiągnięcia korzystnych zmian w ich osobowości i zachowaniu.: . .nadzór kuratora. Po drugie. Podobna możliwość przewidziana jest dla sytuacji. u których stwierdzono objawy demoralizacji. niedorozwoju umysłowego. 1) Do środków wychowawczych należą m.umieszczenie w placówce resocjalizacyjnej. NielU używa pojęcia "nieletni" w trzech znaczeniach. Po pierwsze. 13 NielU). który popełnił czyn karalny. że orzeczenie umieszczenia w zakładzie poprawczym nie jest celowe (chociaż prawnie dopuszczalne) . wobec których stosuje się środki wychowawcze w związku z ich demoralizacją. Stosuje się go w razie stwierdzenia u nieletniego.

Przestępstwa indywidualne właściwe to takie. Szersze są też w stosunku do młodocianych możliwości nadzwyczajnego złagodzenia kary (art. który nie ukończył 21 lat w chwili czynu.nie popełnia przestępstwa. Powoduje to. tzn. Przestępstwa powszechne to takie. bowiem nawet jeżeli ktoś zachowuje się w sposób opisany w tych przepisach. 228 KK). lecz tylko jego wyższą lub niższą karalność. 149 KK dopuści się. odmowa wykonania rozkazu (art. Jest to szczególna kategoria sprawcy dorosłego. Kodeks posługuje się również pojęciem "młodociany". 54 § I KK). przy których szczególna cecha podmiotu decyduje o bycie przestępstwa. ani 24 lat w chwili orzekania w I instancji (art. Brak tej cechy nie powoduje więc wyłączenia przestępności czynu. W szczególności KK odmiennie określa zasady wymierzania kary młodocianemu. osoba fizyczna. 149 KK). 115 § 10 KK). 4.3. to te. Sprawca młodociany to taki. Młodociany. Przestępstwa indywidualne dzielimy na właściwe i niewłaściwe. 160 KK. "matka" itd. w których opisie ustawowym znamię podmiotu określone jest przez użycie pewnej dodatkowej cechy ("żołnierz". która osiągnęła określony wiek. 343 KK). 148 KK. W związku z problematyką podmiotu przestępstwa pozostaje podział przestępstw na przestępstwa indywidualne i przestępstwa powszechne. jako współsprawca. Jeżeli jednak czynu opisanego w art. lecz o stworzeniu jego typu kwalifikowanego lub uprzywilejowanego. W §2 przewidziano natomiast zagrożone surowszą karą . Przestępstwa indywidualne i przestępstwa powszechne. których podmiotem może być każda osoba odpowiadająca ogólnym cechom podmiotu przestępstwa. Przestępstwa indywidualne natomiast.). Przestępstwem indywidualnym właściwym jest np. inna osoba. 60 § 1 KK). którego może się dopuścić tylko matka. Przykładem na sytuację odwrotną może być art. Przykładem może tu być przestępstwo dzieciobójstwa (art. a w drugim "osobą pełniącą funkcję publiczną" . kładąc nacisk na jej cele wychowawcze (art. który w związku ze swoim wiekiem traktowany jest przez KK w szeregu sytuacji odmiennie niż inni sprawcy. łapownictwo bierne (art. Brak tej cechy powoduje więc brak przestępstwa. że sprawcami takich przestępstw mogą być tylko osoby mające taką cechę. W §1 tego przepisu opisane jest przestępstwo powszechne narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. nie jest w pierwszym przypadku żołnierzem. ale nie ma wymaganej cechy. to poniesie ona odpowiedzialność na podstawie surowszego art. Przy przestępstwach indywidualnych niewłaściwych szczególna cecha podmiotu nie decyduje o bycie przestępstwa. tj. "funkcjonariusz publiczny".

które sprawca niszczy. Pozostałe elementy strony przedmiotowej występują nie we wszystkich opisach ustawowych poszczególnych typów przestępstw. znamienia czasownikowego ("zabija". Jednak w przeważającej większości typów przestępstw czas i miejsce popełnienia nie należą do ich znamion. 267 KK) jest "zamknięte pismo". usuwa. Przez przedmiot wykonawczy (przedmiot czynności wykonawczej) rozumie się przedmiot materialny. Nb. 197 KK). Najważniejszym elementem jest tu niewątpliwie zachowanie się sprawcy. "ujawnia". np. Rzadziej ustawa zalicza do znamion określoną sytuację. "przemocą. . Szczególny problem stanowi kwestia odpowiedzialności za podżeganie i pomocnictwo do przestępstw indywidualnych (por. Stosunkowo często do znamion przestępstwa należy sposób jego popełnienia. "będąc pozbawionym wolności" (art. 235 KK). 277 KK są "znaki graniczne". np. W tym wypadku brak określonej w przepisie cechy podmiotu powoduje więc łagodniejsze zagrożenie karą. przedmiotem wykonawczym przestępstwa z art.). 3) czas i miejsce czynu. 242 § 1 KK). Szereg przestępstw dokonywanych jest jednak bez oddziaływania na konkretne przedmioty materialne albo też nie są one określone w ich znamionach. Nb. 160-171 ). groźbą bezprawną lub podstępem" (art. np. 212 KK). przedmiotem wykonawczym naruszenia tajemnicy korespondencji (art. na którym dokonuje się danego przestępstwa. "podrabia" itp. 4) sytuację. 2) skutek czynu. Strona przedmiotowa przestępstwa. które sprawca otwiera. czas popełnienia. III. Znamię skutku występuje tylko przy przestępstwach materialnych (por. 93-100). 356 § 1 KK).narażenie na niebezpieczeństwo przez osobę zobowiązaną do opieki nad osobą narażoną. 265 KK) lub zniesławienie (art. 5) sposób popełnienia i przedmiot wykonawczy czynu. "przez tworzenie fałszywych dowodów" (art. Zachowanie się sprawcy określonego typu przestępstwa opisywane jest w ustawie przy pomocy tzw. Przedmiot wykonawczy nie należy więc do znamion takich przestępstw jak ujawnienie tajemnicy państwowej (art. Do strony przedmiotowej przestępstwa zaliczamy: 1) czyn (zachowanie się) podmiotu. np. 136 KK). które jest niezbędnym elementem każdego przestępstwa. w jakiej czyn popełniono. przesuwa lub fałszywie wystawia. skoro każde przestępstwo musi być czynem. a więc są to okoliczności dla bytu przestępstwa obojętne. Przy niektórych typach przestępstw określa się miejsce czynu na terytorium RP (art. "po wyznaczeniu do służby" (art. Znaczenie poszczególnych z wymienionych tu elementów strony przedmiotowej nie jest jednakowe.

utraty lub uzyskania zezwolenia. Czas popełnienia takich przestępstw. Np. 2. nielegalne posiadanie broni palnej (art. Jeżeli ktoś posiadał nielegalnie broń w okresie od 5. Nie znaczy to jednak. że pewne elementy strony przedmiotowej nie należą do znamion jakiegoś typu przestępstwa oznacza tylko. dopóty możliwe jest ułatwianie jego popełnienia przez inną osobę. Formy czynu. np. bo jego czyn. że konkretne wymuszenie zostało popełnione w sposób okrutny. Ustawowe ujęcie zachowania się sprawcy przestępstwa może przybrać różne formy. by sprawcy popełnienie takiego przestępstwa przypisać.1. Np. ustalenie w procesie. 1. ma znaczenie dla przedawnienia ścigania i wyrokowania (których termin zaczyna biec od zakończenia przestępstwa). pozbawienie człowieka wolności (art. rozciąga się wówczas na okres od zapoczątkowania takiego stanu do jego zakończenia. Tym niemniej. I 89 KK). 339 KK). Prawomocny wyrok przerywa przestępstwo trwałe. będzie miało wpływ na wymiar kary w danej sprawie.. to ten nie objęty wyrokiem dalszy ciąg uchylania się stanowi już nowe przestępstwo trwałe. Większość przestępstw ujęta jest w przepisach karnych . To. lecz trwają przez pewien czas. że nie mają one żadnego znaczenia. 282 KK) nie należy okrutny sposób jego popełnienia. że nie muszą być one udowadniane. to ustawa abolicyjna nie będzie miała w tej sprawie zastosowania. że tego rodzaju przestępstwa nie kończą się przez jednorazowe zachowanie się sprawcy. w przypadku nielegalnego posiadania broni palnej będzie to okres od wejścia w posiadanie broni do momentu pozbycia się jej. nazywanych przestępstwami trwałymi.5. które mają zastosowanie do czynów popełnionych przed pewną datą. Na niektóre z nich warto zwrócić szczególną uwagę. do 7. Przykład: Ustawa abolicyjna przewiduje darowanie i puszczenie w niepamięć nielegalnego posiadania broni popełnionego przed 1 marca określonego roku. a także w sytuacji zmiany ustawy karnej oraz przy stosowaniu ustaw amnestycyjnych i abolicyjnych. będący przestępstwem trwałym nie został jako całość popełniony przed 1 marca. Przestępstwa wieloosobowe. do znamion wymuszenia rozbójniczego (art. że mamy do czynienia z przestępstwem trwałym może mieć też znaczenie dla stosowania przepisów o pomocnictwie do przestępstwa. 263 § 2 KK). dezercja (art. np. Fakt. IV.Fakt. Przestępstwa trwałe Przestępstwo może być ujęte jako utrzymywanie pewnego stanu rzeczy. Dopóki bowiem trwa określone przestępstwo. jeżeli ktoś uchyla się od służby wojskowej i po skazaniu za to przestępstwo kontynuuje uchylanie się.

a zwłaszcza jakie są źródła tego obowiązku. przewidującego przestępstwo nieudzielenia pomocy. Przestępstwa wieloczynowe. 208 KK) i. Np. Np. a przynależność do tego kręgu opiera się na kryterium szczególnej cechy podmiotu (bycie zobowiązanym do określonego działania). że cała działalność sprawcy nie jest w procesie karnym dzielona na poszczególne fragmenty. do którego był on zobowiązany (formalne przestępstwa z zaniechania) lub na spowodowaniu określonego skutku przez niepodjęcie takiego działania (materialne przestępstwa z zaniechania). 234 KK.jako działanie pojedynczego sprawcy. Uwagi ogólne Przestępstwo z zaniechania polega na niepodjęciu przez sprawcę działania. Niekiedy jednak przepis określający . 207 KK). kiedy taki obowiązek działania zachodzi. Takie ujęcie ustawowe powoduje. Szczególną odmianą przestępstw wieloczynowych są takie. tzn. Szczególną formą czynu jest zaniechanie.in. które muszą polegać na pewnej działalności. Np. który przewiduje karę za zaniechanie określonego działania jest jednocześnie źródłem obowiązku takiego działania. przestępstwo znęcania się (art. Niektóre przestępstwa muszą jednak polegać na działaniu wieloosobowym. Obowiązek zawiadomienia organów ścigania o określonych zbrodniach wynika z art. V. 158 KK ujmuje opisane tam przestępstwa jako "branie udziału w bójce lub pobiciu". Podstawowym problemem przy przestępstwach z zaniechania jest określenie. art. Czyn pojedynczy (np. ponieważ popełnione one być mogą tylko przez pewien krąg osób. w zasadzie. tzn. jednorazowe poczęstowanie alkoholem) może być co najwyżej usiłowaniem. 130 KK ujmuje przestępstwo szpiegostwa jako m. Niekiedy ustawa ujmuje zachowanie się sprawcy jako wieloczynowe. 1. Źródłem obowiązku działania przy przestępstwach formalnych z zaniechania jest sama ustawa karna. Przepisy ujmują wówczas czyn jako "branie udziału" w pewnym wspólnym działaniu. Jest to więc szczególna grupa przestępstw indywidualnych. co zresztą nie wyklucza ich popełnienia przez dwie lub więcej osób działających wspólnie. art. Ten sam przepis karny. na którą składają się poszczególne czyny. obowiązek udzielenia pomocy człowiekowi znajdującemu się w niebezpieczeństwie wynika z przepisu (art. "branie udziału w obcym wywiadzie". 3. 254 i 258 KK. Podobnie ujęte są przestępstwa z art. lecz jest z mocy ustawy traktowana jako jeden czyn. polegające na pewnego rodzaju działalności. który takie niezawiadomienie uznaje za przestępstwo itd. Należy tu przestępstwo rozpijania małoletniego (art. pojedyncze zachowanie się sprawcy nie wyczerpuje znamion przestępstwa. ponieważ użycie czasowników "rozpija" i "znęca się" zakłada jakiś szereg zachowań. Przestępstwa z zaniechania. 162 KK).

np. Np. Może to być więc zarówno pisemna umowa o pracę.przestępstwo formalne odsyła w zakresie ustalenia obowiązku do źródeł pozakodeksowych (np. lecz np. pozostawiając dziecko bez opieki doprowadzą do tego. Podobnie. Kwestia ta została w KK uregulowana w art. że obowiązek działania może wynikać z umowy. że wtedy. 123 mamy na myśli wszelkie rodzaje umów. umówienie się rodziców ze znajomymi. 2) umowa lub przyjęcie określonej funkcji. Ad 2) Mówiąc o tym. gdy wprowadza taki obowiązek akt normatywny niższego niż ustawa rzędu. że źródłem obowiązku działania może być: 1 ) ustawa. 2. Co więcej. że przez krótki czas ich nieobecności na plaży znajomi ci zaopiekują się pozostawionym dzieckiem. mogą odpowiadać za nieumyślne spowodowanie śmierci (art. a więc formalnie źródłem obowiązku pozostaje ustawa. jak i np. Ad 1 ) Ustawa może bezpośrednio zobowiązywać obywateli do określonych 122 działań.in. że wypadnie ono przez okno i poniesie śmierć. Nie ma wątpliwości. Kodeks rodzinny i opiekuńczy zobowiązuje rodziców do opieki nad dziećmi. szczególny obowiązek zapobiegnięcia skutkowi". 155 KK). osoba zawierająca umowę dożywocia. W nauce prawa karnego uważa się. Jeżeli rodzice przez zaniedbanie tego obowiązku wywołują pewne skutki. Nie można bowiem opierać odpowiedzialności za przestępstwo z zaniechania na zobowiązaniu innego rodzaju. Z przepisu tego wynika. 221 KK). gwarantem staje się pielęgniarka wynajęta do opieki nad ciężko chorym. nie każdy obowiązek prawny może stwarzać podstawę do odpowiedzialności za przestępstwo z zaniechania. z której wynika m.ma on charakter obowiązku prawnego. którym obowiązek ten ma zapobiegać. który jednak jest wydany w granicach upoważnienia ustawowego. zobowiązaniu wynikającym z norm moralnych. który czyni zobowiązanego gwarantem nienastąpienia pewnego skutku. np. Jest tak wtedy. staje się w tym zakresie gwarantem nienastąpienia skutków. Przestępstwa materialne z zaniechania Bardziej złożony problem powstaje przy materialnych przestępstwach z zaniechania. 2 o brzmieniu: "Odpowiedzialności karnej za przestępstwo skutkowe popełnione przez zaniechanie podlega ten tylko. Podobne znaczenie ma podjęcie się obowiązków przez przyjęcie określonej funkcji. np. obowiązek udzielenia pomocy dożywotnikowi i opieki nad nim w razie jego choroby. nawet jeśli nie byłoby to dokonane w formie umowy. na kim ciążył prawny. zarówno sformalizowane jak i niesformalizowane. że musi to być taki obowiązek prawny. gdy obowiązek działania wynika z ustawy lub umowy . Obowiązek działania może też wynikać z ustawy pośrednio. nie podając na czas leku) . art. przez przyjęcie nominacji na określone stanowisko. i jeżeli zaniedbując obowiązki (np. Ważne jest tutaj faktyczne podjęcie się wykonania pewnego obowiązku.

nie poniesie odpowiedzialności za spowodowanie śmierci. składa się z początkowego działania i następującego po nim zaniechania. Jest tak dlatego. Z kolei. jeżeli ta właśnie osoba wywołała swoim działaniem daną sytuację. 2 KK. który słysząc zgrzyt klucza w zamku wszczyna alarm. Wywołanie niebezpiecznej sytuacji może być też działaniem . którego spowodowanie wypełnia znamiona określonego przestępstwa. Dopiero łączne potraktowanie obu elementów pozwala na zakwalifikowanie czynu przestępstwa. Udając. który nie zawierał specjalnego przepisu o podstawach odpowiedzialności za zaniechanie. idzie spokojnie do domu. jeśli tej sytuacji nie likwiduje i doprowadza w ten sposób do przestępnego skutku. że nie słyszy krzyków Y-ka. W przykładach tych zachowanie się sprawcy. która przez swoje utrzymywanie się (przykład 3) albo przez dalszy rozwój (przykłady 1-2) wypełnia znamiona przestępstwa. naprawia zawór i jedzie dalej. X zorientowawszy się w sytuacji. która wywołała pewną niebezpieczną lub bezprawną sytuację.może odpowiadać za przestępstwo z zaniechania.. ale mówienie o nim jako o zaniechaniu konkretnej osoby ma sens tylko.spowoduje śmierć pacjenta . wskutek uszkodzenia zaworu. Przechodzące drogą dzieci doznają poparzeń. Samo działanie nie może być podstawą takiej kwalifikacji. Pojęcie gwaranta oznacza więc. Natomiast niesolidny dłużnik. Przykład 2: Lokator odbezpiecza przewód instalacji elektrycznej w mieszkaniu w celu podłączenia dodatkowego gniazdka. Zorientowawszy się. że chodzi o szczególne zobowiązania prawne wyraźnie ukierunkowane na zapobieżenie skutkowi. Nie zabezpieczając go wychodzi na pół godziny do sklepu. postanawia dokuczyć Y-wi i potrzymać go kilka godzin w zamknięciu. nie mającego pieniędzy na opłacenie kuracji. dłużnik nie stał się jednak gwarantem nienastąpienia skutku w postaci śmierci wierzyciela. We wszystkich trzech przykładach mamy do czynienia z wywołaniem przez sprawcę pewnej sytuacji. następne zaniechanie jest zawinione i bezprawne. tworzące pewną całość. W tym czasie jego żona przypadkowo dotyka przewodu i zostaje śmiertelnie porażona prądem. Sama sytuacja wywołana jest przez działanie. pewną jej ilość w czasie przejazdu wiejską drogą. jakim obecnie jest art. Przykład 1: Kierowca cysterny ze żrącą substancją chemiczną rozlewa. że przyjmując prawny obowiązek zwrotu długu w określonym terminie. które nie musi być (chociaż może być) zawinione. W czasie obowiązywania KK z 1969 r. ponieważ nie musi być zawinione ani bezprawne. że przestępstwa z zaniechania dopuszcza się również osoba. uważano. który nie zwraca w umówionym terminie pożyczki i spowoduje śmierć wierzyciela. Przykład 3: Urzędnik X przez nieporozumienie zamyka w biurze kolegę Y.

i w konsekwencji.. 13. Traktowanie uprzedniego wywołania przez sprawcę niebezpiecznej lub bezprawnej sytuacji jako źródła obowiązku działania. Niektórzy autorzy dopatrują się i przy tej podstawie prawnego obowiązku określonego działania. Taka negatywna odpowiedź byłaby trudna do zaakceptowania. trudno wskazać skąd bierze się tu prawny obowiązek działania. który wynikać ma z cywilnoprawnych przepisów o czynach niedozwolonych (Kubec. W związku z treścią art. komu wskutek zachowania się innej osoby (. w których na sprawcy nie ciążył szczególny prawny obowiązek działania wynikający bądź wprost z normy prawnej.. że nie obejmuje on przypadków. a w razie potrzeby także. W przeciwieństwie bowiem do dwóch poprzednio omówionych źródeł (ustawa. czy też dokładniej z art. s. lokator z przykładu 2 i urzędnik z przykładu 3 mieli prawo zachować się pasywnie w wywołanych przez siebie sytuacjach. która wyłamuje się z ogólnego schematu. bądź z aktu mającego znaczenie prawne tj. Sytuacja stała się jeszcze trudniejsza po wejściu w życie KK z 1997 r. Stwierdziwszy to. budziło niekiedy wątpliwości i zastrzeżenia w nauce prawa karnego (Komentarz do KK. 56). może żądać. 396). bez względu na rezultaty tej pasywności. jako podstawy do odpowiedzialności za zaniechanie chociaż przyjęte w praktyce sądów karnych..zawinionym nieumyślnie. postanawia pozostawić go bez pomocy. by dała odpowiednie zabezpieczenie". Przykład 4: X przez niedbalstwo powoduje postrzelenie swego wroga Y-ka na polowaniu. 439 KC. że po wejściu w życie nowego KK nie ma podstaw do odpowiedzialności karnej osoby. która swoim uprzednim działaniem wywołała określoną niebezpieczną lub bezprawną sytuację.) zagraża bezpośrednio szkoda. umowy lub nominacji (Uzas.. bo jej konsekwencją byłoby stwierdzenie. 2 KK wyrażono pogląd. że nie jest to zadowalające rozwiązanie problemu. wg którego: "Ten. 6).zd.. że w tych sytuacjach odpowiedzialność może nie opierać się na prawnym .. Jest to więc podstawa odpowiedzialności za przestępstwo z zaniechania.. nie wynika z niego jeszcze. a nie nastawiony na konsekwencje prawnokarne. ale m. ponieważ nie wszystkie występujące tu sytuacje będą mogły być zakwalifikowane z art. Wydaje się jednak. chcąc by nastąpiła jego śmierć. 439 KC (Kubicki. Natomiast przyjęcie rozwiązania. Poza tym jest to przepis dający wyraźnie pewne uprawnienia do wysuwania roszczeń o charakterze cywilnoprawnym. 182). umowa). W rezultacie X może odpowiadać za umyślne zabójstwo popełnione przez zaniechanie. Pogląd ten trudno zakwestionować. które przekształca się w umyślne zaniechanie. ażeby osoba te przedsięwzięła środki niezbędne do odwrócenia grożącego niebezpieczeństwa. Wąsek. że kierowca z przykładu 1.

to nie ma do tych przypadków zastosowania reguła z art. Może też być skutkiem dalszym. ale przez użycie takich określeń jak "powoduje". czy odpowiadają one.skutek ten nazywany jest w przepisach KK następstwem czynu. odnosi to wymaganie do przestępstw z zaniechania. których skutkiem jest określone niebezpieczeństwo. 127 gdy jakieś przestępstwo występuje nie tylko w typie podstawowym. Skoro tak. 207 KK). czy warunek jest konieczny (określa się go inaczej jako warunek sine qua non) sprawdza się przy pomocy hipotetycznego usuwania tego . "wyrządza". "nieumyślnym spowodowaniem śmierci" czy też "bezprawnym pozbawieniem człowieka wolności". Kodeks karny nie używa wprawdzie zwrotu "związek przyczynowy". Najważniejsze z nich są następujące: 1. wymagając w art. VI. Teoria ekwiwalencji Teoria ekwiwalencji (równowartości warunków) opiera się na założeniu. wprowadza pośrednio warunek występowania związku przyczynowego. Skutek czynu. temu co nazywamy "spowodowaniem uszczerbku na zdrowiu". Między zachowaniem się sprawcy a skutkiem tego zachowania się zachodzić musi związek przyczynowy. Jednak spowodowanie skutku przez zaniechanie zlikwidowania wywołanej przez siebie niebezpiecznej lub bezprawnej sytuacji. każdy z nich może być potraktowany jako ten. Wszystkie warunki są równej wartości. że we wszystkich opisanych wyżej sytuacjach odpowiedź powinna być pozytywna. Jest tak. że przyczyną każdego skutku jest pewna suma warunków. gdy typ podstawowy jest przestępstwem formalnym (np. który spowodował skutek. lecz również w typie kwalifikowanym przez nastąpienie określonego skutku . Stwierdzenie.obowiązku działania można uzasadniać następująco. Wydaje się. tzn. "uszkadza" itp. Natomiast art. Następstwo może być jedynym skutkiem występującym w typie kwalifikowanym. 2 KK. że w konkretnym przypadku zachodził związek przyczynowy między zachowaniem się sprawcy a skutkiem. nie jest czystym zaniechaniem. To. koniecznych do jego nastąpienia. W nauce prawa karnego określenie tych kryteriów i sposobu ich stosowania jest przedmiotem teorii związku przyczynowego. Do strony przedmiotowej przestępstw materialnych należy skutek. KK. art. wymaga stosowania pewnych kryteriów. jeżeli przestępstwo typu podstawowego ma charakter materialny. lecz polega na pewnym połączeniu działania z zaniechaniem. 158 § 2 przewiduje typ kwalifikowany przez dalszy skutek w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. musimy po prostu przymierzyć je do odpowiednich przepisów KK i ocenie. W związku z tym! rozpatrując kwestię odpowiedzialności karnej na tle przykładów 1-3. w sensie językowym. 158 § 1 KK przewiduje typ podstawowy bójki lub pobicia. Związek przyczynowy. który nastąpił czasowo po tym zachowaniu się. 2 istnienia prawnego szczególnego obowiązku działania. Np. Wtedy. art.

mimo niechęci do podróży lotniczych. Warunkiem koniecznym zdarzenia było zarówno to.warunku. Jeżeli stwierdzimy. oddając coraz to nowe warunki. Nakłanianie żony do podróży samolotem było bowiem koniecznym warunkiem jej śmierci w katastrofie. czy skutek nastąpiłby. że kierowca Y. Teoria ekwiwalencji wyraźnie tu zawodzi. by móc zahamować na czas. 2. kłócąc się z pasażerem nie zauważył znaku nakazującego ustąpienie pierwszeństwa przejazdu. która wyjeżdża za granicę pociągiem. a więc po jego stronie zachodzi wina umyślna. X chciał tego. dochodząc w rezultacie do wniosku. by zmieniła za miar i poleciała samolotem. Dla uznania go za przyczynę . że ustalenie związku przyczynowego nie przesądza jeszcze kwestii odpowiedzialności sprawcy. że obydwa samochody zostały w ogóle wyprodukowane oraz to. Według teorii adekwatnego związku przyczynowego nie wystarcza. zbyt szeroko zakreślając granice odpowiedzialności karnej. Nie zawsze jednak da się tak łatwo wyeliminować wady teorii ekwiwalencji. daje się przekonać. to znaczy. co zmniejszyło skuteczność hamowania. Niezbędnym warunkiem kolizji było i to. a więc za szybko. że skutek i tak by nastąpił. bez których skutek by nie nastąpił. Przykład 2: X nakłania żonę. że kierowca X jechał z maksymalną dozwoloną szybkością. że X powinien odpowiadać za umyślne zabójstwo. jak i to. Zwolennicy teorii ekwiwalencji podkreślają. że odpowiedzialność powinien ponieść kierowca Y. by żona zginęła w katastrofie i dlatego tylko namawia ją do zmiany planów. Katastrofa rzeczywiście następuje i żona X-a ponosi śmierć. inaczej mówiąc przez stawianie pytania. Zastosowanie do tego przykładu teorii ekwiwalencji prowadzi do wniosku. ponieważ nie mógł znaleźć kluczy. Żona. co wynikło z faktu. a jezdnia była w tym miejscu wyjątkowo gładka. Koniecznym warunkiem było jednak i to. Z podanego wyżej przykładu możemy więc kolejno eliminować poszczególne elementy. Teoria adekwatnego związku przyczynowego. Przykład ten można by jeszcze bardziej komplikować. gdyby warunek ten w rzeczywistości nie występował. Teoria ekwiwalencji ujmuje związek przyczynowy bardzo szeroko. W rzeczywistości X marzy o tym. którego czyn musi być przecież bezprawny i zawiniony. że tak będzie wygodniej. że dany element rzeczywistości nie był koniecznym warunkiem jego nastąpienia. że czyjeś zachowanie się jest koniecznym warunkiem nastąpienia skutku. że na kilka minut przed nią spadł deszcz. Przykład 1: Na szosie nastąpiła kolizja dwóch samochodów. że kierowca X wyjechał z domu później niż zamierzał. że znalazły się w danym czasie w danym miejscu. by zginęła. Mimo to uznanie go za zabójcę żony byłoby na pewno niewłaściwe.

że skutek może być wywołany tylko przez działanie człowieka. VII. Według niej. Zarówno zwolennicy. Podobnie rozstrzyga problem związku przyczynowego teoria relewancji. że wprawdzie zachodzi tu związek przyczynowy. a według drugich za nieprzeszkodzenie skutkowi. że nie przeszkodziły nastąpieniu skutku. Strona podmiotowa przestępstwa. typowym następstwem wysłania kogoś w podróż samolotem. nie każdy związek przyczynowy jest istotny (relewantny) dla odpowiedzialności karnej. co jednak nie może być uznane za wybór słuszny. a nie każde spowodowanie skutku. to dojdziemy do wniosku. Teoria relewancji. typowym następstwem takiego zachowania się. związek przyczynowy można wprawdzie ujmować szeroko. Niektórzy przedstawiciele nauki prawa karnego kwestionują mianowicie możliwość istnienia związku przyczynowego między zaniechaniem a określonym w ustawie skutkiem. powiemy.wymaga się jeszcze. że według jednych powinna ona następować za spowodowanie skutku. ale prawo karne przez odpowiednie sformułowanie przepisów dokonuje tutaj pewnej selekcji. a jej śmiercią w katastrofie. Jeśli przykład 2 sprawdzimy przy pomocy kryteriów tej teorii. Z tego względu bardziej słuszne byłoby posługiwanie się teorią adekwatnego związku przyczynowego. który nie ma jednak większego znaczenia w praktyce funkcjonowania prawa karnego. co najwyżej możemy osobom zobowiązanym zarzucić. . że brak jest związku przyczynowego między zachowaniem się męża wysyłającego żonę w podróż samolotem. co ma określone znaczenie językowe i nie obejmuje spowodowania śmierci przez wysłanie kogoś w podróż samolotem. W orzecznictwie polskiego SN spotyka się najczęściej odwołanie się do 133 teorii ekwiwalencji. Zaniechanie natomiast nie może zapoczątkować łańcucha przyczynowego. Śmierć w katastrofie nie jest bowiem normalnym. jak i przeciwnicy poglądu o przyczynowości zaniechania dochodzą jednak do takich samych konkluzji w kwestii odpowiedzialności karnej. która pozwala na zgodne z doświadczeniem życiowym różnicowanie warunków przyczyniających się do wywołania skutku. 148 § 1 KK. jest problem przyczynowości zaniechania. skoro może prowadzić to do zbytniego rozszerzenia zakresu odpowiedzialności karnej. Przyczynowość zaniechania Spornym problemem teoretycznym. Rozstrzygając przykład ze śmiercią w katastrofie lotniczej w świetle tej teorii. tak jak to czyni teoria ekwiwalencji. Twierdzą oni. Przepis ten używa bowiem sformułowania "zabija człowieka". ale nieistotny (nierelewantny) z punktu widzenia art. 3. tyle tylko. by określony w ustawie skutek był normalnym. 4.

określającym typ przestępstwa. czyli zewnętrznemu zachowaniu się sprawcy. Strona podmiotowa jest najważniejszą przesłanką winy. Formy winy umyślnej. nieumyślne spowodowanie pożaru i umyślne podpalenie można ocenić jednakowo z punktu widzenia obiektywnej szkody społecznej. że obejmuje on swoją świadomością wszystkie znamiona tego czynu. strony podmiotowej nie możemy sprawcy zrobić zarzutu z popełnionego czynu. zakładamy tym samym. przy czym stosunek ten może polegać na umyślności lub nieumyślności. że element woli (a więc element psychiczny) jest niezbędnym składnikiem czynu.chce jego popełnienia. Ogólnie można powiedzieć. forma winy) decyduje o stopniu winy i stopniu społecznej szkodliwości czynu. gdy sprawca chce popełnić czyn zabroniony. Zamiar bezpośredni zachodzi wtedy. Przykład 1: Sprawca uszkadza cudzą rzecz w ten sposób. w jakim została ona określona w art. Z kolei. określona postać strony podmiotowej (tzw. ocena każdego z tych czynów wypadnie zupełnie odmiennie. Bez zaistnienia wymaganej w przepisie karnym. Określając wolę sprawcy jako chcenie określonego czynu zabronionego. Np. 9 § 1 KK umyślne popełnienie czynu zabronionego zachodzi wtedy. zawierają dalsze wymagania co do elementów o charakterze psychicznym. Zamiar bezpośredni. czyli zachowanie się człowieka kierowane jego wolą. Znaczy to. Do strony przedmiotowej zaliczamy bowiem czyn. i które wyrażają stosunek psychiczny sprawcy do czynu. Poszczególne typy przestępstw. Jeżeli uświadomił sobie. Według art. Pewne elementy natury psychicznej wymagane są już w ramach strony przedmiotowej. Zamiar ten może wystąpić w dwóch odmianach: jako zamiar bezpośredni (dolus directus) lub jako zamiar ewentualny (dolus eventualis). gdy sprawca miał zamiar jego popełnienia. Jednak z punktu widzenia winy sprawcy i społecznej szkodliwości czynu w takim znaczeniu. że ma do czynienia z rzeczą która nie jest . Pełna definicja zamiaru bezpośredniego brzmiałaby więc w ten sposób: zamiar bezpośredni zachodzi wtedy. a więc nie jest możliwa jego odpowiedzialność karna z powodu braku winy. VIII. że wypełnia znamiona czynu zabronionego albo że jego zachowanie się może wypełnić te znamiona . gdy sprawca uświadamiając sobie. że wymagają towarzyszącej zachowaniu się sprawcy określonej postaci stosunku psychicznego do czynu. które muszą towarzyszyć stronie przedmiotowej.Strona podmiotowa (inaczej strona subiektywna) przestępstwa obejmuje zjawiska psychiczne. że wybija szybę w samochodzie należącym do sąsiada. 115 § 2 KK. oprócz tego ogólnego warunku. 1.

brakiem czasu na zastanowienie się nad reakcją na nią.jego własnością (jest cudza). czy jego zachowanie się będzie skuteczne. który chce spowodować. Np. Można go uznać za lżejszą formę zamiaru bezpośredniego. co nie wyklucza jednak przypisania mu innej formy zawinienia spowodowanego skutku. . Przy zamiarze nagłym decyzja o popełnieniu czynu zabronionego podejmowana jest w krótkim czasie. trudno uznać taki zamiar nagły za formę winy lżejszą od zamiaru przemyślanego. gdy sprawca nie jest pewien. Różnica między nimi polega na warunkach. ponieważ jego celem jest wyłącznie zniszczenie znajdujących się w gmachu dokumentów. czy uda mu się wybić szybę. powstaje w wyniku trwającego jakiś czas kształtowania się decyzji. 155 KK popełnionego w zamiarze bezpośrednim. jeżeli nagłość powzięcia zamiaru wynika z zaskoczenia niespodziewaną sytuacją. Uważa się na ogół. rzuca się z pięściami na ofiarę. określony czasownikiem "chce". w których sprawca zdaje sobie sprawę z nieuchronności pewnych skutków. Nie zależy mu na ich śmierci. i że to co robi jest uszkadzaniem rzeczy a jednocześnie chciał popełnić taki czyn. która wyklucza możliwość przeżycia znajdujących się w nim ludzi. ale chce skutek spowodować. że zamiar nagły jest lżejszą formą winy. zamiar ogólny (dolus generalis). nawet jeśli mu na nich nie zależy. uznajemy. i obejmuje również takie sytuacje. to dopuścił się przestępstwa z art. zamiaru ewentualnego. bez szczegółowych przemyśleń. Nie jest to jednak oczywiste w każdym przypadku takiego zamiaru. W takiej sytuacji nie możemy mu przypisać przestępstwa z art. Przykład 2: Sprawca chcąc wysadzić w powietrze gmach urzędu powoduje eksplozję materiału wybuchowego o takiej sile działania. gdy sprawca nie precyzuje w swoich przeżyciach psychicznych skutku. Element woli zawarty w zamiarze bezpośrednim. np. jak wskazuje jego nazwa. Jeżeli jednak zamiar podjęty jest nagle tylko dlatego. często połączonego ze stworzeniem dokładnego planu popełnienia przestępstwa. rzucając z pewnej odległości kamieniem nie jest pewien. Jeżeli jednak skutek w postaci śmierci ludzi jest nieuchronny. 288 KK w zamiarze bezpośrednim. Nie mieści się natomiast w ramach zamiaru bezpośredniego tzw. ale chce takiego rezultatu. że sprawca nie widzi powodu do dłuższego zastanawiania się. chcąc jej wyrządzić krzywdę i powoduje ciężkie uszkodzenie ciała. który zachodzi wtedy. że sprawca chciał (w rozumieniu prawa karnego) również spowodowania tego skutku. Np. rozumiany jest w prawie karnym szerzej niż w języku potocznym. Zamiar przemyślany. Zamiar bezpośredni zachodzi także wtedy. w jakich doszło do ukształtowania się zamiaru. W ramach zamiaru bezpośredniego wyróżnia się zamiar bezpośredni nagły (dolus directus repentinus) i zamiar bezpośredni przemyślany (dolus directus praemeditatus).

Istota zamiaru ewentualnego jest przedmiotem rozbieżności w nauce prawa karnego. Przykład 3: X w czasie napadu rabunkowego wiąże i knebluje strażnika banku. Jeżeli skutek taki nastąpi rzeczywiście. chęć zrealizowania znamion czynu zabronionego innego niż zamierzony bezpośrednio na wypadek. jednocześnie zaś ma świadomość wysokiego prawdopodobieństwa powstania skutku ubocznego i nie jest przekonany. Może to być zwykłe niezastanawianie się nad uświadamianą sobie możliwością i kontynuowanie . Od zamiaru bezpośredniego różni się więc zamiar ewentualny zarówno. Nauka. Jeszcze). Świadomość przy zamiarze ewentualnym nie może bowiem polegać na pewności.. że strażnik wskutek ograniczonych możliwości oddychania poniesie śmierć i godzi się na to. Rozbieżności te dotyczą przede wszystkim tego. ale zachowuje obojętność wobec samego nastąpienia skutku (Waszczyński. że chce on popełnić czyn zabroniony. 127). tzn. lecz na tym. że sprawca nie chce popełnienia czynu zabronionego. Spośród tych koncepcji najbardziej przekonywująca jest koncepcja Woltera. Zamiar ewentualny. Podobne stanowisko zajmuje Waszczyński. Obojętny stosunek sprawcy do możliwości popełnienia czynu zabronionego może jednak mieć różne odcienie. Natomiast wola sprawcy nie polega na tym. W przypadkach konkretnych zamiar ewentualny występuje zawsze obok jakiegoś zamiaru bezpośredniego. tzn. G4) oznacza to wolę warunkową. gdy sprawca możliwość popełnienia czynu zabronionego przewiduje i na to się godzi (art. tzn. Według Makarewicza (Makarewicz. ale i nie chce go nie popełnić (Wolter. Prze widuje także taką możliwość. sprawca mając świadomość możliwości popełnienia czynu zabronionego nie chce go popełnić. a jednocześnie uświadamia sobie. i godzi się na taki rezultat swego zachowania się. 43).. 9 § 1 KK). że godzenie się to nic innego niż obojętność. X popełnił umyślne zabójstwo w zamiarze ewentualnym. która najściślej powiązana jest z ustawowym sformułowaniem zamiaru ewentualnego. czym jest element "godzenia się" na popełnienie czynu zabronionego. Z kolei Buchała twierdzi. gdyby doszło do takiej realizacji.2. że istotą zamiaru ewentualnego jest to. że uda mu się tego skutku uniknąć (Komentarz do KK. wypełnić znamiona określonego czynu zabronionego. Zamiar ewentualny zachodzi wtedy. Chce w ten sposób pozbawić go na jakiś czas wolności i uniemożliwić wszczęcie alarmu. Wolter twierdzi natomiast. jeśli chodzi o element świadomości. że jego zachowanie się może wywołać pewien skutek uboczny. jak to jest możliwe przy zamiarze bezpośrednim. tzn. wg którego sprawca chce niebezpieczeństwa powstania skutku. że się wypełnia znamiona przestępstwa. jak i element woli.. sprawca chce osiągnąć określony rezultat albo chce zachowywać się w określony sposób. Kodeks. że na popełnienie takiego czynu się godzi.

odmianą zamiaru bezpośredniego i polegać na tym. "lepiej żeby taki skutek nie nastąpił. Przykład 4: Sprawca nie ma pewności co do tego. chciał jednak (nie było mu to obojętne).. to mamy do czynienia z zamiarem bezpośrednim.niebezpiecznego zachowania się. jeżeli puszczony w obieg banknot był rzeczywiście fałszywy. Nauka. 45). Przykład 5: X zamierza puścić w obieg fałszywy banknot (art. 310 § 2 w zamiarze bezpośrednim. a jeżeli na "godzeniu się" to mamy do . 310 § 2 KK) i czeka na odpowiednią okazję. W takiej sytuacji stwierdzenie zamiaru ewentualnego lub bezpośredniego zależy od ustaleń co do treści woli sprawcy w stosunku do popełnianego czynu. 9 § l KK. Jeżeli polega ona na "chceniu". by sprawca nie mając pewności co do wieku ofiary. że dla ustalenia formy zamiaru musimy badać relację woli sprawcy do całego zachowania się wypełniającego znamiona czynu zabronionego. który nie ma oparcia w treści art. Tak więc w tym przykładzie niepewność co do znamienia statycznego nie wykluczyła zamiaru bezpośredniego.. Można to podsumować w ten sposób. że osoba. a jedynie wymaga. ale jeśli nastąpi to trudno" itp. Andrejew. by miała ona koniecznie mniej niż 15 lat.. postanawia wykorzystać jego mniejsza spostrzegawczość i zapłacić fałszywym banknotem. Opisując zamiar bezpośredni przepis ten nie wymaga bowiem pełnej świadomości co do żadnego ze znamion. Rozpatrzmy jednak tę sprawę na innym przykładzie. ale chce puścić w obieg fałszywy banknot. Koncepcji tej zarzucono (Wolter.. z którą odbywa stosunek seksualny. ale dopuszcza taką możliwość i godzi się na nia. Jest to jednak pogląd. że niepewność co do jednego ze znamion oznacza niepewność co do całości znamion czynu zabronionego. albo też bardziej wyraziste przeżycie psychiczne. a jednocześnie chce odbyć z nią stosunek seksualny. 131) niesłuszne pomijanie faktu. Ma on być. 148) formę winy określaną jako zamiar nibyewentualny (dolus guasi-eventualis). że sprawca przy braku pewności co do jednego ze znamion czynu zabronionego "chce" zachowania się objętego znamieniem czasownikowym. Wyjmując pospiesznie banknot z portfela nie jest wprawdzie pewien. Prawo. czy jest to ten fałszywy. W nauce prawa karnego wyróżnia się (zob. nie zaś do jego oddzielnych znamion. "wszystko mi jedno czy taki skutek nastąpi czy nie". 200 KK). że sprzedawca w sklepie jest podpity. W podanym wyżej przykładzie trudno sobie wyobrazić. Według Buchały (Komentarz do KK. w tego rodzaju sytuacjach mamy do czynienia z zamiarem ewentualnym.. art.. nie ukończyła 15 lat (zob. zwerbalizowane w postaci zwrotów "dopuszczam i taką możliwość". Dopuszcza się przestępstwa z art. by sprawca chciał popełnienia czynu zabronionego. Zauważywszy w czasie zakupów. mimo tej nazwy. ponieważ zamiar bezpośredni wymaga pełnej świadomości sprawcy co do znamion statycznych (jakim jest w tym przykładzie wiek ofiary).

"cel zmuszenia" (art.zawiadomienie o niepopełnionym przestępstwie). Dodatkowe cechy umyślności. Pobudkę działania możemy np. że zamiar ewentualny jest wyłączony wtedy. nie daje się pogodzić z charakterystycznym dla zamiaru ewentualnego godzeniem się. Generalnie można powiedzieć. Przykład: X działając w celu uzyskania dla innej osoby kredytu bankowego przedstawia obiektywnie nieprawdziwe dane o jej stanie majątkowym. Przez motyw rozumie się przeżycie psychiczne o charakterze intelektualnym skłaniające sprawcę do popełnienia czynu. Przestępstwa kierunkowe.czynienia z zamiarem ewentualnym. gdy ze sformułowania znamion danego przestępstwa wynika. Uważa się też. Rzadziej jest to określony motyw lub pobudka działania. 150 KK). 238 KK . W rzeczywistości trudno jednak uznać to za regułę bez wyjątków. nie będąc pewien czy są one nieprawdziwe czy prawdziwe. że sprawca działał "wiedząc" o określonym fakcie (np. 286 KK). znaleźć w opisie przestępstwa zabójstwa eutanatycznego. że sprawca musi chcieć popełnienia czynu zabronionego. przeżyciem o charakterze emocjonalnym. Przestępstwa znamienne celem. że taka nieprawdziwość ma miejsce. że sprawca działał z zamiarem dokładnie ukierunkowanym. IX. które ma być popełnione "pod wpływem współczucia" (art. wtedy. którym ma kierować się sprawca. Akcentuje się przez używanie tej nazwy fakt. ale dopuszczając taką ewentualność i nie sprawdzając tego. w art. pełniącym taką samą rolę. które musi zawierać ich strona podmiotowa. że przestępstwa kierunkowe mogą być popełnione tylko w zamiarze bezpośrednim. gdy sformułowanie znamion zakłada pełną wiedzę (a nie tylko przewidywanie . Motyw działania sprawcy został określony np. np. godzi się na to. gdzie mówi się o ograniczaniu przez sprawcę praw człowieka "ze względu na jego bezwyznaniowość lub przynależność wyznaniową". Szczególne znamię strony podmiotowej może też polegać na podkreśleniu. co jest zwłaszcza widoczne przy przestępstwach znamiennych celem. natomiast pobudka jest. W wypadku przestępstwa z tego artykułu wyklucza to skazanie tego. W znamionach niektórych typów przestępstw umyślnych znajdujemy wskazanie na dodatkowe cechy. w art. z określonych motywów lub pobudek. "cel przywłaszczenia" (art. czy zostało ono popełnione. 224 § 2 KK) "cel osiągnięcia korzyści majątkowej" (art. Przy takim opisie stanu faktycznego X dopuszcza się oszustwa kredytowego (art. motywem lub pobudką określa się w nauce prawa karnego jako przestępstwa kierunkowe. 194 KK. kto zawiadamiał o przestępstwie nie mając pewności. 297 KK) w zamiarze ewentualnym. 278 KK). Zachodzi to np. bowiem działanie w określonym celu. Najczęściej jest to znamię określonego celu.

że przestępstwa nie popełniono" (art. by tej pierwszej sytuacji nie określić tradycyjną nazwą "lekkomyślność". nie dzieli winy nieumyślnej na dwie formy: lekkomyślność i niedbalstwo. Przy lekkomyślności czynimy więc sprawcy zarzut z tego. X. jeżeli działał on zgodnie z zasadami ostrożności wymaganej w danej sytuacji. że sprawca świadomie naruszając zasady ostrożności możliwość popełnienia czynu zabronionego przewiduje. że sprawca przestępstwa nie tylko narusza. Tak jest np. nie mając zamiaru jego popełnienia. lekkomyślności i niedbalstwu. 86) zasady ostrożności. Nie ma więc żadnego powodu. co zamiar ewentualny. Innym przykładem może być przestępstwo kradzieży (art. 238 KK). lecz przypuszcza..możliwości) co do wypełniania przez sprawcę znamion danego przestępstwa. zaś tej drugiej nazwą "niedbalstwo". Uwagi ogólne W rozważaniach dotyczących problematyki bezprawności (por. Ten element obiektywny jest wspólny obydwu odmianom winy nieumyślnej znanym polskiemu prawu karnemu. Lekkomyślność polega na tym. Jest to element obiektywny przestępstwa nieumyślnego. która działa "wiedząc. W tym wypadku sprawca ma działać "w celu przywłaszczenia". który w art. w przeciwieństwie do swoich poprzedników. że jego działanie nie wypełni znamion czynu zabronionego. Lekkomyślność. 1. że go uniknie. Formy winy nieumyślnej. s. 2. mniej lub bardziej sformalizowane (por. w przypadku wspomnianego wyżej zawiadomienia o przestępstwie przez osobę. że . jeżeli sprawca. a więc musi chcieć wypełnienia znamion kradzieży. 7) wyrażono pogląd. Nb. 9 § 2 KK wyrażony jest w sformułowaniu "Czyn zabroniony jest popełniony nieumyślnie. że nie można przypisać nikomu popełnienia przestępstwa nieumyślnego. sformułowanie art. Oznacza on. Różni ją od zamiaru ewentualnego przypuszczenie sprawcy. 278 KK). ale ponadto zachodzi związek przyczynowy między tym naruszeniem a końcowym rezultatem w postaci czynu zabronionego. że nowy KK. W uzasadnieniu do projektu obecnego KK (Uzas. popełnia go jednak na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach.". W rzeczywistości jednak. w której sprawca taką możliwość "mógł przewidzieć". Nb. 9 § 2 KK zawiera rozgałęzienie na sytuację pierwszą.. przesłanką odpowiedzialności za przestępstwo nieumyślne jest naruszenie zasady ostrożności. tj.. Inaczej mówiąc. 86) wskazaliśmy już. W sferze świadomości lekkomyślność zawiera więc ten sam element (przewidywanie możliwości). w której sprawca "możliwo§ć popełnienia czynu zabronionego przewidywał" i na sytuację drugą.

Odnajduje ją jego dziecko. że ustalamy najpierw. to tylko przypuszczając. że w danej sytuacji kierowca. określanej jako świadoma wina nieumyślna. i był przekonany. Na przykład stwierdzamy. Przykład 1: X pozostawia broń palną w niezamkniętej szafie. chociaż może ją przewidzieć. nie ma tu więc żadnych przeżyć psychicznych (takich jak "chcenie". ale ciągle odkładał to na później. które bawiąc się bronią powoduje strzał i rani się w nogę. Niedbalstwo. Inaczej niż przy omówionych już formach winy. jaki zakres wymagań stawiamy każdej osobie znajdującej się w sytuacji takiej. na razie ograniczając się do surowego ostrzeżenia dziecka. 3. Odkrywamy się więc chwilowo od indywidualnych cech i możliwości . lekarz albo po prostu tzw. w wypadku niedbalstwa zarzucamy sprawcy. że sprawca możliwości popełnienia czynu zabronionego nie przewiduje. mówi wprawdzie tylko lakonicznie (inaczej niż KK z 1932 r. Skoro bowiem sprawca świadomie narusza zasady ostrożności i przewiduje możliwość popełnienia czynu zabronionego. w jakiej znajdował się sprawca. Tekst art. X od dawna zamierzał zamontować w szafie zamek. to byłaby to charakterystyczna dla zamiaru ewentualnego obojętność. naruszenie reguł ostrożności wymaganej w danych okolicznościach i związek przyczynowy między tym naruszeniem a czynem zabronionym. 9 § 2 KK. by jego zachowanie się mogło być nazwane ostrożnym. nie skorygował go.świadome lub nieświadome. "godzenie się" czy "przewidywanie").) o przewidywaniu przez sprawcę możliwości popełnienia czynu zabronionego. mamy tu do czynienia z nieświadomością możliwości popełnienia czynu zabronionego. z których robimy sprawcy zarzut. że tego popełnienia jednak uniknie mieści się w ramach nieumyślności. lecz liczył na uniknięcie popełnienia czynu zabronionego. W przeciwieństwie do lekkomyślności. i KK z 1969 r. Niedbalstwo polega na tym. że nie wykorzystał swych możliwości intelektualnych i dlatego nie zmienił swego nieostrożnego zachowania się. 9 § 2 KK. Gdyby bowiem działał nie zakładając uniknięcia popełnienia. ani nie zaniechał. że taki środek ostrożności na razie wystarczy. "rozsądny człowiek" powinien zachować się w taki to a taki sposób. po pierwsze . w tym sensie. standard obiektywny. czy nastąpiło naruszenie reguł ostrożności ustalamy w oparciu o pewien wzorzec. co w rezultacie doprowadziło do wypełnienia znamion przestępstwa nieumyślnego. by nie ważyło się zaglądać do szafy. (obawiając się takiego wydarzenia). a po drugie .uświadamiając sobie nieostrożny charakter swego zachowania się. definiując lekkomyślność. Do istoty niedbalstwa należy więc. ale dalsze elementy podanej wyżej definicji lekkomyślności wynikają z interpretacji art. To. Przeciwnie.możliwość przewidywania możliwości popełnienia czynu zabronionego.

że część znamion przestępstwa objęta jest zamiarem sprawcy. tzn. chociaż w rzeczywistości go nie przewidywał a więc po jego stronie zachodzi wina nieumyślna w postaci niedbalstwa. 9 § 3 KK przewiduje jeszcze jedną formę winy. indywidualnych możliwości X-a nie przekraczało przewidzenie rezultatu tego zachowania się. np. mianowicie winę mieszaną (culpa dolo exorta). możliwości umysłowe. Jest to zastrzeżenie słuszne. że wychodząc z domu nie wyłączył żelazka. a także pewne czynniki występujące w konkretnej sytuacji. działanie w stresie. a druga część tylko winą nieumyślną. wiedza. Jest to zachowanie się obiektywnie nieostrożne.. że "sprawca" zachował się zgodnie ze standardem ostrożności. 53) nie należy uwzględniać ograniczenia zawinionego przez sprawcę. osłabienie możliwości koncentracji uwagi. Według art. Jeżeli natomiast ustalimy istnienie naruszenia. w możliwościach sprawcy. Mieszany charakter winy polega na tym. że jego dziecko zostało ranne w wypadku drogowym. Tego rodzaju zachowanie się na pewno narusza obiektywny standard ostrożności. że był w tym momencie w stanie silne zdenerwowania. Według Buchały (Komentarz do KK. to następnym etapem będzie zbadanie. Okazało się. XI. a operujemy tylko pewnym wzorcem abstrakcyjnym. Na podstawie doświadczenia życiowego i analizy jego zachowania się możemy dojść do wniosku. Bardziej skomplikowana sytuacja powstaje. Jeżeli dojdziemy do wniosku. czy sprawca konkretny mógł uświadomić sobie. że znajdzie się w sytuacji. 9 § 3 KK dotyczy to tylko przestępstw umyślnych kwalifikowanych przez określone .konkretnego sprawcy. Art. jeżeli zawinienie będzie tutaj oznaczało. to niedbalstwa. pijąc alkohol lub zażywając narkotyk. że sprawca mógł przewidzieć nastąpienie takiego ograniczenia sprawności umysłowej oraz przewidzieć to. a tym samym winy w ogóle. że X w danej sytuacji nie mógł uświadomić sobie. Tę możliwość ustalamy już w sposób zindywidualizowany. a więc nie ma po jego stronie winy umyślnej w postaci niedbalstwa. jak np. w której to ograniczenie będzie miało istotne znaczenie. doświadczenie. Ponadto. działanie w sytuacji dla sprawcy zupełnie nowej itp. gdy sprawca sam ograniczył swoje możliwości przewidywania popełnienia czynu zabronionego. uwzględniając pewne stałe cechy sprawcy. który spowodował je np. do czego może doprowadzić jego nieostrożne zachowanie się. Przy spełnieniu tych warunków możemy bowiem uznać. Wina mieszana (kombinowana). Przykład 2: X wyrzucając przez okno ciężki przedmiot powoduje śmierć przechodnia. że przewidywanie możliwości popełnienia czynu zabronionego leżało. ponieważ dowiedział się. że zachowuje się w sposób stwarzający niebezpieczeństwo pożaru. Przykład 3: X spowodował pożar domu przez to. w ostatecznym rezultacie. nie ma...

własność. itd. Przedmiot przestępstwa. bezpieczeństwo. 189 § 2 KK w tej odmianie nie może więc być popełnione z winy mieszanej. Jest to więc typ podstawowy przestępstwa udziału w bójce lub pobiciu. np. tzn. natomiast następstwo tego zajścia (ciężki uszczerbek na zdrowiu) nie jest przez niego zamierzone. Przestępstwo z art. Typowymi przykładami są tutaj kwalifikowane typy przestępstw udziału w bójce lub pobiciu (art. Mówimy. ale zachodzi co do niego wina nieumyślna w postaci lekkomyślności lub niedbalstwa. Nie należy mylić przedmiotu przestępstwa z przedmiotem wykonawczym. Np. Niektóre przepisy części szczególnej KK opisując typ przestępstwa wskazują jednocześnie przedmiot ochrony. lecz wyłącznie w całości umyślnie. Jeżeli następstwem takiej bójki lub pobicia jest ciężki uszczerbek na zdrowiu.następstwo. że sprawca umyślnie bierze udział w niebezpiecznej bójce lub pobiciu. art. . o którym wspominaliśmy przy omawianiu problematyki strony przedmiotowej. takie jak życie. i który oznacza przedmiot materialny. 189 § 2 KK przewiduje kwalifikowany typ przestępstwa pozbawienia człowieka wolności ze względu na to. a więc dobrem prawnym atakowanym przez sprawcę (i jednocześnie dobrem chronionym przez art. lecz mu towarzyszy. Uwagi ogólne Przestępstwo jako czyn społecznie szkodliwy godzi w istotne dla społeczeństwa dobra prawne. W art. 270 KK) jest wiarygodność dokumentów. w których naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego lub zwykłego uszczerbku na zdrowiu.. sprawca musi objąć swym zamiarem wszystkie jego znamiona (w tym przypadku zamiar musi objąć także szczególne udręczenie). Szczególne udręczenie nie jest jednak następstwem czynu. 1. na którym dokonuje się przestępstwa. dotyczy to także tych przestępstw. tzn. XII. we wszystkich tych przypadkach. Wina mieszana nie dotyczy przestępstw kwalifikowanych przez inne znamię niż następstwo. jeżeli ktoś fałszuje dokument wyskrobując z jego tekstu pewne słowa i wpisując inne . gdy ustawa wiąże pewne skutki z umyślnym charakterem przestępstwa. wolność.to przedmiotem wykonawczym będzie tu kartka papieru. Przestępstwo stanowi zamach na nie i dlatego patrząc od strony przestępstwa nazywamy je przedmiotem zamachu. Przestępstwa popełnione z winy mieszanej traktuje się w sumie jako przestępstwa umyślne. 158 § 2 i § 3 KK). że łączyło się ono ze szczególnym udręczeniem ofiary. Natomiast przedmiotem przestępstwa. że dobra te są przedmiotem przestępstwa. ponieważ nie następuje po czynie. a patrząc od strony prawa karnego nazywamy je przedmiotem ochrony. 158 § 1 KK przewiduje się umyślne przestępstwo udziału w bójce lub pobicie. to mamy do czynienia z typem kwalifikowanym. który polega na tym. na której dokonuje swoich działań. Np.

158 § 1 KK). stosując kryterium przedmiotu ochrony. Mimo to. zgwałcenie. pozbawienie wolności. które nie należy do znamion. Podział przestępstw ze względu na przedmiot ochrony. 200 KK może nie wywołać negatywnych skutków w psychice dziecka ani nawet bezpośredniego niebezpieczeństwa takich skutków. Ad 3) Przestępstwa abstrakcyjnego narażenia na niebezpieczeństwo charakteryzują się tym. zabójstwo. udział w niebezpiecznej bójce lub pobiciu (art. Należą do tej grupy np. Podobnie. np. Polegają one jednak na zachowaniu. 159 KK) i doprowadzenie do obcowania płciowego małoletniego poniżej lat 15 (art. 164 § 1 KK).art. ani konkretne niebezpieczeństwo dla dobra prawnego. do znamion których należy uszczerbek wyrządzony określonemu dobru prawnemu. 200 KK). które jest uważane za niebezpieczne dla określonego dobra prawnego. 159 lub 200 KK nie może się skutecznie tłumaczyć nienastąpieniem uszczerbku dla przedmiotu ochrony ani jego niebezpieczeństwa. a więc niebezpieczeństwo to nie wymaga dowodzenia w procesie karnym. 2. ale to niebezpieczeństwo nie należy do znamion. W pierwszym z tych przykładów przedmiotem ochrony jest życie i zdrowie człowieka. 159 KK nie musi jednak spowodować ani uszczerbku ani konkretnego niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia. że do ich znamion nie należy ani uszczerbek. Ad 1) Zalicza się tu typy przestępstw. oszustwo. 3) przestępstwa abstrakcyjnego narażenia dobra prawnego. Ustalić co jest dobrem chronionym przez dany przepis karny możemy na podstawie tytułu rozdziału albo przez odtworzenie motywów ustawodawcy. naruszenie nietykalności cielesnej. konkretny czyn kwalifikowany z art. 2) przestępstwa polegające na narażeniu dobra prawnego na konkretne niebezpieczeństwo. np. spowodowanie niebezpieczeństwa pożaru (art. by niebezpieczeństwo było "bezpośrednie". jest tylko pewnym założeniem. Popełnienie konkretnego czynu z art. ponieważ karalność tych czynów opiera się na abstrakcyjnym niebezpieczeństwie. Ustawodawca . Typy przestępstw możemy. 189 KK wymienia wśród znamion wolność jako dobro prawne chronione tym przepisem. Ad 2) Do tej grupy zaliczamy przestępstwa. kierującym ustawodawcą przy tworzeniu przepisu. sprawca przestępstwa z art. Przy opisie takich typów przestępstw przepisy karne wymagają na ogół. przy których do znamion należy skutek w postaci stanu konkretnego niebezpieczeństwa dla dobra prawnego. Najczęściej jednak przedmiot przestępstwa nie należy do jego ustawowych znamion. w drugim prawidłowy rozwój dziecka.: używanie broni lub innego niebezpiecznego przedmiotu przez uczestnika bójki lub pobicia (art. podzielić na trzy grupy: 1) przestępstwa polegające na naruszeniu dobra prawnego.

Np. 200 KK jako przestępstwo. bo jego popełnienie nie musi się łączyć z uszczerbkiem dla dobra prawnego w postaci naruszenia porządku publicznego.nazywamy indywidualnym przedmiotem ochrony (zamachu). w jakiej relacji pozostaje przedstawiony wyżej podział przestępstw do podziału na przestępstwa materialne i formalne (por. możemy określić ich indywidualne przedmioty ujęte mniej abstrakcyjnie. a przestępstwa abstrakcyjnego narażenia (grupa 3) są z reguły przestępstwami formalnymi. Jednocześnie jednak. 238 KK (zawiadomienie o niepopełnionym przestępstwie) chodzi o ochronę organów . Przedmiot rodzajowy to dobro prawne chronione nie przez jeden przepis lecz przez grupę przepisów karnych. W tym znaczeniu posługiwaliśmy się pojęciem przedmiotu przestępstwa w dotychczasowych rozważaniach. do którego znamion należy uszczerbek dla dobra prawnego. Można powiedzieć. Nie jest tak jednak zawsze. Nb. co mogłoby być możliwe dopiero po latach albo zupełnie niewykonalne. dobro zaatakowane popełnieniem przestępstwa określonego w tym przepisie .opiera się tutaj na założeniu. ze względu na trudności z ustaleniem związku przyczynowego w takich sprawach. jeżeli należący do znamion skutek ma inny charakter niż uszczerbek lub niebezpieczeństwo dla przedmiotu ochrony. w wypadku przestępstwa z art. że typy przestępstw wymienione w punktach 1 ) i 2) są z reguły przestępstwami materialnymi. Dobro prawne będące przedmiotem ochrony pojedynczego przepisu karnego. Tworzenie typów przestępstw abstrakcyjnego narażenia na niebezpieczeństwo uzasadnione jest także względami na trudności dowodowe. czy też patrząc na to z drugiej strony. Gdyby np. 93-100). Przyklad 1: Przestępstwo z art. 3. Powstaje tutaj pytanie. przedmiotem rodzajowym dla przestępstw z rozdziału XXX KK jest wymiar sprawiedliwości. z reguły zamieszczonych w jednym rozdziale KK. Wyróżnia się jednak także pojęcia rodzajowego (grupowego) i ogólnego przedmiotu przestępstwa. ustawodawca ujął przestępstwo z art. 239 KK (poplecznictwo) będzie to prawidłowy przebieg postępowania karnego. ponieważ do jego znamion należy skutek w postaci utraty broni palnej przez osobę. że nie jest celowe żądanie udowadniania wystąpienia tych skutków w konkretnym przypadku. natomiast co do poszczególnych typów przestępstw z tego rozdziału. Indywidualny. która ją legalnie posiada. W wypadku przestępstwa z art. że tego rodzaju czyny na tyle często statystycznie wywołują negatywne skutki. rodzajowy i ogólny przedmiot ochrony. konieczne byłoby udowodnienie tego uszczerbku (negatywnego wpływu na rozwój dziecka) w konkretnej sprawie. jest to przestępstwo abstrakcyjnego narażenia na niebezpieczeństwo. 263 § 4 KK jest przestępstwem materialnym. ponieważ również wśród przestępstw abstrakcyjnego narażenia na niebezpieczeństwo mogą być przestępstwa materialne. jakie powstawałyby przy ich ujęciu w inny sposób.

Ustalenie dobra prawnego. natomiast obecnie stać ich na zawarcie ślubu w pełnej gali i urządzenie wystawnego przyjęcia. uważanej z różnych względów za dobro wymagające ochrony. gdy przedmiot do znamion należy). Mogą więc one tylko przeważyć szalę na rzecz jednej z wersji interpretacyjnych dopuszczalnych językowo. Mimo to. Można co najwyżej mówić o pewnym zbiorze dóbr prawnych. ponieważ nie ma on żadnego negatywnego znaczenia dla dobra prawnego. 206. W literaturze i orzecznictwie podkreśla się znaczenie pojęcia przedmiotu przestępstwa dla wykładni przepisów karnych. i wskazując. które jest chronione przez prawo karne. Znaczenie pojęcia przedmiotu przestępstwa wiąże się nie tylko z jego normalną funkcją jako jednego ze znamion przestępstwa (wtedy. które jest przedmiotem ochrony danego przepisu karnego pozwala przede wszystkim zrozumieć sens tego przepisu. 4. stanowiących indywidualne i rodzajowe przedmioty przestępstwa. Przykład 2: X zawiera powtórne małżeństwo z panią Y.ścigania przed podejmowaniem niepotrzebnych czynności itd. że argumenty odwołujące się do przedmiotu ochrony. 206 KK. że tym ogólnym przedmiotem ochrony jest całokształt stosunków społecznych. które musi być udowodnione w procesie karnym dla przypisania komuś popełnienia danego przestępstwa. którego ochrona jest zadaniem całego prawa karnego. W rzeczywistości trudno jest wskazać takie ogólne dobro prawne. Niewątpliwie. Ma to miejsce wtedy. posługiwanie się tym pojęciem może być pomocne w przypadku wątpliwości interpretacyjnych. ponieważ w czasie zawarcia małżeństwa przed 5 laty byli ludźmi niezamożnymi i ceremonia ślubna musiała być ograniczona do czynności administracyjnych w USC. Przykład 3: Y uporczywie uchyla się od alimentacji . upolityczniając tę problematykę. mając na myśli bardzo już abstrakcyjnie ujęte dobro. ponieważ "zawierają związek małżeński. Szczególnie w socjalistycznej nauce prawa karnego poświęcano temu zagadnieniu wiele uwagi. O ogólnym przedmiocie ochrony i zamachu mówi się. Znaczenie przedmiotu ochrony przy interpretacji przepisu. a więc pośrednio do sensu przepisu . z którą już pozostaje od 5 lat w związku małżeńskim. nie ma tutaj żadnego naruszenia przedmiotu chronionego przez art. Większe znaczenie może mieć argumentacja odwołująca się do przedmiotu przestępstwa dla wykładni zwężającej. pomimo że pozostają już w związku małżeńskim". Ich czyn wypełnia znamiona bigamii z art. którym jest zasada monogamii. jako że prawo karne ma charakter klasowy. gdy uznajemy jakiś czyn za niewypełniający znamion czynu zabronionego.nie mogą prowadzić do wykładni rozszerzającej sprzecznej z językowym znaczeniem przepisu. Trzeba jednak się zastrzec. w których utrzymaniu zainteresowana jest klasa panująca. będącego przedmiotem ochrony danego przepisu.

np. Uwagi ogólne. wyłączające lub łagodzące albo zaostrzające odpowiedzialność karną uwzględnia się tylko co do osoby. Mówiąc o popełnieniu przestępstwa mamy na ogół na myśli jego dokonanie w formie osobistego wypełnienia jego znamion. 5. podżeganie i pomocnictwo. Katalog form popełnienia przestępstwa jest jednak znacznie szerszy. że obok dokonania przestępstwa może być ono popełnione w formie przygotowania i usiłowania. charakterystyczne jest. mimo zobowiązania wynikającego z prawomocnego wyroku stwierdzającego jego ojcostwo. przestępstwami podobnymi są przestępstwa należące do tego samego rodzaju. sprawstwo kierownicze. wskazując. której dotyczą'. Oprócz zwykłego sprawstwa wyróżnia się mianowicie współsprawstwo. 209 KK dochodzi do uchylenia prawomocnego wyroku stwierdzającego jego ojcostwo. że polegają one na współdziałaniu dwóch lub więcej osób. Dlatego KK w art. 286 KK) i paserstwa (art. głoszącą. Zgodnie z tą zasadą. a następnie do stwierdzenia w kolejnym procesie. Przeciwnie. Nie oznacza to jednak odpowiedzialności zbiorowej. Te formy naruszenia prawa karnego przyjęło się nazywać formami zjawiskowymi.dziecka. Przedmiot przestępstwa ma też istotne znaczenie przy ustalaniu podobieństwa przestępstw istotnego zwłaszcza dla stosowania przepisów o recydywie. że jeden ze współsprawców . ponieważ obydwa skierowane są przeciwko mieniu. że: "Okoliczności osobiste. 20-23 określa te osoby wspólną nazwą "współdziałający". Podobieństwo przestępstw. Według art. innych niż zwykłe sprawstwo. W trakcie postępowania o przestępstwo z art. I. Jeżeli przyjąć (jak to uczynił SN). że przedmiotem ochrony przepisu karnego o niealimentacji nie jest powaga wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego ojcostwo. Przykłady te ilustrują rolę pojęcia przedmiotu przestępstwa w interpretowaniu przepisu karnego tak. wobec tego o podobieństwie przestępstw rozstrzygamy według kryterium przedmiotu przestępstwa.to tak określonego dobra czyn Y-a nie naruszył. KK w art. Ponieważ zaś przez przestępstwa tego samego rodzaju przyjęło się rozumieć przestępstwa skierowane przeciwko temu samemu lub zbliżonemu dobru prawnemu. Dla form zjawiskowych popełnienia przestępstwa. lecz dobro dziecka sprawcy . 291 KK). że ojcem dziecka jest Z. Poza tym wyróżnia się formy stadialne. fakt. aby interpretacja ta nie była oderwana od sensu przepisu. Formy popełnienia przestępstwa. 11 S § 3. § 9. Na przykład podobne są przestępstwa oszustwa (art. 21 podkreśla zasadę indywidualizacji odpowiedzialności karnej (zwaną też zasadą indywidualizacji winy).

190 KK).jest recydywistą. zadając ofierze ciosy nożami. fakt. chociaż żaden z nich swoim własnym działaniem nie wypełnił całości znamion tego przestępstwa. że współsprawstwo przestępstwa in- . trzech żołnierzy popełnia wspólnie dezercję. Oznacza to. a nie sprawcą kradzieży 10 000 zł. a drugi kradzieży (art. Sprawstwo. że działania dwóch lub więcej osób objęte są ich porozumieniem (element subiektywny) i są pewnym działaniem wspólnym. które padając przygniata osobę trzecią. że rozboju nie było. np. stwierdzając. Współsprawstwo (art. ścinają drzewo. Oznacza to z jednej strony osobiste (nie przez inną osobę) wypełnienie znamion. musielibyśmy uznać. 18 § 1 KK. 278 KK). trzy osoby działając wspólnie dokonują zabójstwa. Mogą to być też zachowania się różnorodne. np. jeżeli 5 osób ukradnie wspólnie teczkę z 50 000 zł. Współsprawcy mogą dokonywać wspólnie działań jednorodnych. l8 § 1 KK) polega na wykonaniu przestępstwa z inną osobą (osobami). 2. a druga odbiera jej portfel z pieniędzmi. II. 21 § 2 KK) pod warunkiem. Współsprawstwo przy popełnieniu przestępstwa indywidualnego właściwego jest możliwe (zob. dwie osoby dokonują rozboju w ten sposób. Podobnie. W tym drugim przykładzie sens konstrukcji współsprawstwa jest najbardziej widoczny. art. np. że sprawca działał w stanie ograniczonej poczytalności nie wpływa na złagodzenie odpowiedzialności podżegacza lub pomocnika. Sprawstwo kierownicze. 1. wbrew rzeczywistości. z drugiej strony określa się przez to sformułowanie. nie zaostrza odpowiedzialności drugiego współsprawcy. Współsprawstwo. że chodzi o działanie pojedynczej osoby. Sprawstwo. że odpowiada za nie ten "kto wykonuje czyn zabroniony sam". składają się na pewną całość wypełniającą znamiona określonego przestępstwa (element obiektywny). nie zachowując środków ostrożności. np. że jedna z nich terroryzuje ofiarę bronią palną. 21 § 2 KK wynika. Przede wszystkim określa on czym jest zwykłe sprawstwo (zwane też "jednosprawstwem"). jeżeli dwie lub więcej osób wspólnie i w porozumieniu zachowuje się w sposób nieostrożny i wywołuje określony skutek. Współsprawstwo. Z art. ponieważ każdemu ze współsprawców przypisujemy popełnienie przestępstwa rozboju. dwie osoby. że wszyscy współsprawcy mają wymagają cechę podmiotu. to każda z nich jest współsprawcą kradzieży tej sumy. Definicję różnych odmian sprawstwa zawiera art. Gdyby więc nie posłużenie się konstrukcją współsprawstwa. popełniono zaś dwa inne przestępstwa: jeden ze sprawców dopuścił się groźby karalnej (art. Również przestępstwa nieumyślne mogą być popełnione w formie współ sprawstwa. Podobnie.

Przy przestępstwach indywidualnych niewłaściwych współsprawstwo jest również możliwe. Potraktowanie ich jako współsprawców przestępstwa indywidualnego nie zawsze będzie jednak możliwe. 148 § 2 KK).. który tak właśnie każe traktować "okoliczność osobistą (. jak tego wymaga art. że działa wspólnie z żołnierzem. to współsprawca nie mający cechy indywidualizującej będzie mimo to odpowiadał za typ kwalifikowany jeżeli o istnieniu tej cechy u drugiego współsprawcy wiedział. Przykład 1: X. wpływającą chociażby tylko na wyższą karalność". ciąży na nim obowiązek opieki). Ponieważ dzieciobójstwo dokonywane przez matkę (art. a więc X odpowiada za zwykłe zabójstwo umyślne (art. 361 KK).dywidualnego możliwe jest również wtedy. kolega żołnierza.. Pozostali współsprawcy zaś tylko o występowaniu tej cechy wiedzą. jeżeli chodzi o przestępstwo indywidualne niewłaściwe typu kwalifikowanego.odpowiada za przestępstwo typu podstawowego (ewentualie kwalifikowanego. po czym wspólnie odjeżdżają przygotowanym wcześniej samochodem. Natomiast. zabierając je na niebezpieczną wspinaczkę. że konsekwencje występowania cechy indywidualizującej przenoszą się na drugiego współsprawcę tylko przy typie kwalifikowanym. narażają na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia dziecko jednej z nich. Przykład 2: X wspólnie i w porozumieniu z kolega lotnikiem wojskowym "samowolnie używa wojskowego statku powietrznego" (art. który cechy indywidualnej nie ma . Taka konkluzja wynika z treści art. jeżeli wiedział. dostarcza mu cywilne ubranie. Przykład 3: X zabija noworodka wspólnie i w porozumieniu z matką będąca pod wpływem silnego przeżycia związanego z przebiegiem porodu. 148 § 1 KK). 160 Q 2 KK. gdy tylko jeden współsprawca ma wymaganą cechę podmiotu. Przykład 4: Dwie osoby. jeżeli taki istnieje. Żołnierz działa. Ojciec dziecka odpowiadać będzie z art. 21 § 2 KK. 339 KK. z tym. że X nigdy nie może odpowiadać jako współsprawca (co nie wyklucza odpowiedzialności za pomocnictwo). i znamiona jego zostały wypełnione). 21 § 2 KK.sytuacja ta nie jest objęta art. Ujęcie znamion dezercji w tym przepisie powoduje. . przeskakuje razem z nim przez ogrodzenie jednostki wojskowej. W tym przykładzie nie jest wykluczone potraktowanie go jako współsprawcy. Można więc w skrócie powiedzieć. że jeżeli to niewłaściwe przestępstwo indywidualne stanowi uprzywilejowany typ przestępstwa.) stanowiącą znamię czynu zabronionego. chyba że wypełni znamiona morderstwa (art. 149 KK) jest przestępstwem indywidualnym niewłaściwym typu uprzywilejowanego. czyli cecha podmiotu wpływa na niższą karalność . to współsprawca. "w celu trwałego uchylenia się od służby wojskowej". ponieważ ma wymaganą tym przepisem cechę indywidualizującą (tj. działając wspólnie i w porozumieniu.

Ustawodawca. 3. 160 § 2 KK. sprawstwo kierownicze. Jego istotą jest pewne podporządkowanie wykonawców sprawcy kierowniczemu. która własnym działaniem nie wypełnia znamion przestępstwa. przewidując jedynie szczególną odmianę sprawstwa pośredniego. w czasie zamieszek ulicznych kilka osób. Może to być sprawstwo kierownicze sensu stricto lub sprawstwo kierownicze w formie polecenia wykonania czynu zabronionego. jaką jest sprawstwo kierownicze. także ten. ale może to też być uzależnienie czysto faktyczne.natomiast drugi uczestnik wspinaczki również odpowiada za typ kwalifikowany z art. odstępuje jednak w pewnym stopniu od prawnych konsekwencji tego zrównania. 18 § 1 KK. zrównując występowanie cechy z wiedzą o niej u współsprawcy. Doktryna prawa . "kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby. 18 § 1 sprawstwo kierownicze występuje w dwóch odmianach. np. Sprawstwo kierownicze Za sprawstwo odpowiada. ale może też łączyć się po prostu z uznaniem autorytetu osoby kierującej lub jej przewagi intelektualnej albo też faktycznej władzy w ramach organizacji przestępczej. ewentualnie jej przerwania (OSNKW 115/1975). poleca jej wykonanie takiego czynu". W teorii prawa karnego znane jest pojęcie sprawstwa pośredniego. jeżeli wiedział. Współsprawstwo nie zachodzi. np. Umożliwia to sprawcy kierowniczemu . które może wprawdzie wynikać z formalnego podporządkowania (stosunek przełożony podwładny). którego cecha nie dotyczy (art. Forma ta umożliwia potraktowanie jako sprawcy również takiej osoby. Druga postać sprawstwa kierowniczego polega na wydaniu polecenia wykonania czynu przez wykorzystanie uzależnienia wykonawcy od polecającego. ale niezależnie od siebie. Określone w art. pozwalając nadzwyczajnie złagodzić karę współdziałającemu (w tym i współsprawcy). polegającego na popełnieniu przestępstwa za pośrednictwem innej osoby. wydawanie poleceń co do sposobu prowadzenia akcji przestępczej. plądruje ten sam sklep. Polski KK nie wspomina o tej formie popełnienia przestępstwa. ale jej zachowanie się jest czymś więcej niż tylko podżeganiem lub pomocnictwem. Sprawstwo kierownicze sensu stricto nie musi (chociaż może) łączyć się z zapoczątkowaniem akcji przestępczej przez wydanie odpowiedniego polecenia. Może to być zależność urzędowa (polecenie byłoby wówczas poleceniem służbowym) lub wynikające z podporządkowania w wojsku (polecenie przybiera wówczas formę rozkazu). uzależnienie narkomana od osoby dysponującej narkotykami. Jest to tzw. nie porozumiewając się ze sobą. według art. 21 § 3 KK). Taką sytuację nazywamy sprawstwem równoległym. jeżeli dwie osoby popełniają przestępstwa w tym samym czasie i miejscu. że jego współtowarzysz jest ojcem dziecka.

to udostępniający może być potraktowany jako pośredni sprawca nieumyślnego spowodowania śmierci. 18 § 1 KK (tj. współsprawców. 21 § 1 KK) statuuje zasadę indywidualizacji winy. Indywidualizacja winy. 20 KK. . 20 odpowiadać będą odpowiednio za nieumyślne spowodowanie śmierci i za umyślne zabójstwo. Jeżeli np. w orzecznictwie SN dopuszcza się możliwość zakwalifikowania czynu osoby. 4. wywołali wspólnie śmierć człowieka. Jest to więc przepis. nie jest jednak możliwe przy przestępstwach nieumyślnych. ponieważ wykraczało to poza granice jego zamiaru. ponieważ jest rzeczą sporną. 23 § 1 KK). 20 zasada nie pozwala też karać za eksces współdziałającego. zaś może być wobec nich zastosowane nadzwyczajne złagodzenie kary. 23 § 1-2 KK). Do wszystkich współdziałających wymienionych w art. 18 § 1 KK odnoszą się przepisy o czynnym żalu (art. czy polskie prawo karne przewiduje podżeganie i pomocnictwo do takich przestępstw. który (obok wspomnianej już uprzednio reguły z art. ale im się to nie udało (art. 23 § 2 KK). W konsekwencji. W związku z tym. przyczyniającej się do nieumyślnego przestępstwa innej osoby.karnego w Polsce przyjmuje więc. a wykonawca pozbawi ją życia . jeżeli dobrowolnie zapobiegli dokonaniu czynu zabronionego (art. jeżeli sprawca kierowniczy polecił osobie od niego uzależnionej dokonać pobicia ofiary. że zapłaci mu za zabicie osoby Z. Np. Odpowiedzialność osób popełniających czyn zabroniony w konfiguracji wieloosobowej wymienionej w art. drugi zaś godził się na śmierć ofiary . ktoś lekkomyślnie udostępnia swój samochód osobie nie mającej odpowiednich umiejętności lub nietrzeźwej. że sytuacja nazywana sprawstwem pośrednim powinna być traktowana jako podżeganie lub pomocnictwo. Przykład 5: X umawia się z Y-kiem. jeżeli dwaj współsprawcy np. Określona w art. i osoba ta spowoduje wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Wyłączenie odpowiedzialności za eksces drugiej osoby dotyczy też podżegacza i pomocnika.to takie przekroczenie granic polecenia nie obciąża sprawcy kierowniczego. Zarówno sprawca kierowniczy jak i zwykły współsprawca nie podlegają więc karze. jak w podanym przykładzie. to jego czyn zakwalifikujemy jako podżeganie do zabójstwa. jako sprawstwa.zgodnie z art. a nie jako sprawstwo. sprawców kierowniczych oraz osób przez nich kierowanych) określa przede wszystkim art. zgodnie z którą każdy ze współdziałających odpowiada w granicach swojej umyślności lub nieumyślności. Jeżeli X nie kieruje działaniem płatnego zabójcy Y-ka. jeżeli dobrowolnie starali się mu zapobiec. przy czym jeden z nich działał nieumyślnie. Przepis ten zawiera zasadę. Rozwiązanie takie.

regulację prawną podżegania i pomocnictwa oparto na zasadzie. . Konsekwencją takiego stanowiska była przez długi czas tzw. a ich odpowiedzialność powinna być uniezależniona od odpowiedzialności sprawcy głównego. Makarewicza. Przepis o podżeganiu nie mówi o podżeganiu do popełnienia przestępstwa. odstępują przeważnie od tego rodzaju konsekwencji tej koncepcji. Z drugiej strony. Wystarczy każda inna forma zachowania się. gest. to bezkarność jego przenosiła się na podżegacza lub pomocnika. jaką się w ten sposób przekazuje. Strona podmiotowa podżegania polega na umyślności w postaci zamiaru 162 bezpośredniego. Współczesne ustawodawstwa karne pozostające przy koncepcji udziału w cudzym przestępstwie. prof.III. W polskim prawie karnym. sprawca główny nie odpowiadał z powodu działania w błędzie lub w stanie niepoczytalności. ani też nakłonienie w zamiarze ewentualnym. np. Podżegacz i pomocnik popełniają więc własne przestępstwa. wywoływanie u kogoś uczucia nienawiści do innej osoby. z 1932 r. tzn. Będzie więc podżeganiem. tzn. wymaganie by podżeganie polegało na nakłanianiu do czynu zabronionego oznacza. podżegacz musi chcieć nakłonić podżeganego i chcieć. jeżeli treść. nie jest to bowiem nakłanianie do określonego zachowania się. KK deklaruje zasadę niezależności odpowiedzialności w art. Nakłanianie jest pojęciem szerszym niż "namawianie". 18 § 2 KK nieumyślne nakłonienie do popełnienia czynu zabronionego. lecz do popełnienia "czynu zabronionego". Podżeganie polega na nakłanianiu innej osoby do popełnienia czynu 161 zabronionego (art. Uwagi ogólne Podżeganie i pomocnictwo traktowane są w ustawodawstwach karnych wielu krajów jako formy udziału w przestępstwie popełnianym przez sprawcę głównego. Nie będzie więc podżeganiem w rozumieniu art. że nie wystarczy np. 1. 18 § 2 KK). np. i przez tworzenie szeregu wyjątków zmierzają do uniezależnienia odpowiedzialności podżegacza i pomocnika od odpowiedzialności sprawcy głównego. akcesoryjność odpowiedzialności podżegacza i pomocnika. Podżeganie i pomocnictwo. że są to samodzielne formy popełnienia przestępstwa a nie formy uczestnictwa w przestępstwie sprawcy głównego. Podżeganie. nie musi więc polegać na wypowiadaniu słów (chociaż tak jest najczęściej). który był podżegany lub któremu pomagano. 20. zależność tej odpowiedzialności od odpowiedzialności sprawcy. mimo że czynu niepoczytalnego nie nazywamy przestępstwem ze względu na brak winy. nakłanianie osoby niepoczytalnej do zachowania się naruszającego przepis karny. 2. pod wpływem poglądów głównego twórcy k. by popełnił on czyn zabroniony.k. Jeżeli np. zmierza do wzbudzenia u adresata woli popełnienia czynu zabronionego.

ułatwia popełnienie kradzieży. Pomocnictwo może być popełnione tylko umyślnie. ukrywanie sprawcy) może wypełnić znamiona poplecznictwa (art. Ponieważ istotną pomocnictwa jest ułatwianie popełnienia czynu zabronionego. to zachowanie się X-a nazwiemy pomocnictwem. może wypełniać znamiona publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa (art. musi ono mieć miejsce przed lub w trakcie czynu. np. ale przypuszczając. Przykład 6: X sprzedaje Y-wi truciznę. że pomocnictwo może być popełnione również przez zaniechanie. Z treści przepisu ("w szczególności") wynika. może ono. związane z ułatwieniem sprawcy korzystania z owoców przestępstwa.Nakłanianie osoby. Podżeganie to nakłanianie zindywidualizowanej osoby (osób). jeżeli ułatwia nakłanianemu popełnienie przestępstwa. być uznane za tzw. Zwracanie się do osób indywidualnie nieoznaczonych. Ogólnie dzielimy pomocnictwo na fizyczne (np. Może ono być potraktowane jako nieudolne usiłowanie nakłonienia. ale może to przewidzieć (niedbalstwo) to jego zachowanie się nie będzie pomocnictwem w świetle art. pomocnictwo psychiczne. dostarczenie narzędzi) i psychiczne (np. Udzielanie pomocy po popełnieniu przestępstwa (np. ułatwiając sprawcy popełnienie czynu zabronionego. 18 § 3 KK). Pomocnictwo. Pomocnictwo polega na ułatwianiu innej osobie popełnienia czynu zabronionego przez dostarczenie jej narzędzi. na staniu na czatach lub podwiezieniu sprawcy na miejsce włamania. lecz także ewentualny. Art. że Y chce jej dla wytępienia szczurów (lekkomyślność) lub też nie przychodzi mu na myśl właściwy cęł Y-ka. środka przewozu. Pewne zachowania się. ponieważ ułatwienie przez niego popełnienia czynu zabronionego nie było umyślne. że zawarte w nim wyliczenie ma charakter przykładowy i nie wyczerpuje możliwych form pomocnictwa. udzielenie rady). np. 255 KK). Może ono również polegać np. Jeżeli natomiast X sprzedał truciznę przewidując. która ma już zamiar popełnienia przestępstwa nie jest podżeganiem. że X chciał czynu Y-ka (zamiar bezpośredni) lub godził się nań (zamiar ewentualny). że nie widzi złodzieja. mogą być też . 18 § 3 KK wyraźnie stwierdza. Jeżeli jest to natomiast świadome podtrzymywanie istniejącego zamiaru. ułatwiając mu w ten sposób popełnienie zabójstwa. do tłumu lub do czytelników artykułu w prasie. 239 KK). udzielenie rady lub informacji (art. jeżeli osoba mająca prawny szczególny obowiązek niedopuszczenia do czynu zabronionego nie dopełnia swego obowiązku. jeżeli nakłaniający o istnieniu zamiaru popełnienia przestępstwa u nakłanianego nie wie. że może chodzić o zabójstwo. osoba pilnująca mienia udając. Jeżeli ustalimy. 18 § 3 KK. 3. ale inaczej niż przy podżeganiu może to być nie tylko zamiar bezpośredni.

czy czyn polega na realizacji znamion danego przestępstwa. Problem taki może być rozstrzygnięty przy pomocy różnych kryteriów. czy Z tylko ułatwił popełnienie czynu X-owi (a więc czyn jego jest pomocnictwem). 116 i n. Jeżeli wymóg istotności wkładu został spełniony. Według teorii formalno-obiektywnej kryterium takim powinno być to. Przykład 7: X zabija Y-ka strzelając do niego w nocy z broni palnej. W polskiej nauce prawa karnego przeważają poglądy odpowiadające teorii forma1no-obiektywnej oraz teorie mieszane. 291-292 KK). . to mamy do czynienia ze współsprawstwem. odnosząc ją jednak tylko do sytuacji. kiedy chodzi o osobę nie wypełniającą osobiście znamion przestępstwa. jeżeli tylko działała z nastawieniem psychicznym charakterystycznym dla sprawcy (animus auctoris). Wqsek. Natomiast orzecznictwo SN jest w tym względzie niejednolite i odwołuje się do kryteriów zaczerpniętych z różnych teorii współsprawstwa. gdyż wypełnianie całości lub części znamion zawsze będzie współsprawstwem (zob. Jeżeli tak jest. a więc czy uważa się sam za jego współautora. czy też tylko działaniem ułatwiającym. czy świecenie przez Z-ta latarką było istotnym wkładem w popełnienie zabójstwa.zakwalifikowane jako paserstwo (art. decydujące dla ustalenia. a więc być potraktowane jako rodzaj pomocnictwa psychicznego. mamy do czynienia ze współsprawstwem. ponieważ nie możemy jej zachowania się uznać za "zabijanie człowieka" (art. popełnione wspólnie z X-em przestępstwo. Współsprawstwo. czy też zamiarem jego było tylko ułatwienie przestępstwa X-owi. W świetle tej koncepcji za współsprawcę uznana może być również osoba nie wypełniająca własnym działaniem znamion przestępstwa. że poplecznictwo lub paserstwo przyrzeczone sprawcy przed popełnieniem czynu może mu ułatwić jego popełnienie. by w ten sposób umożliwić celne strzały. czy Z traktował czyn jako własne. W polskiej nauce prawa karnego teorię tę reprezentuje A. Według teorii subiektywnej badać należy. Pomocne dla ustalenia rodzaju nastawienia psychicznego takiej osoby może być stwierdzenie. ponieważ nie miałaby czego ułatwiać. bez którego X mógłby się jednak obyć. czy też wspólnie z X-em dopuścił się zabójstwa Y-ka (współsprawstwo). Powstaje tu problem. Według teorii materialno-obiektywnej. Trudnym problemem teoretycznym i praktycznym jest rozgraniczenie pomocnictwa od współsprawstwa. że działanie osoby Z było pomocnictwem. czy mamy do czynienia ze współsprawstwem czy pomocnictwem powinno być to. Działający w porozumieniu z X-em Z oświetla latarką Y-ka. Wąsek.). Uważa się jednak. W podanym wyżej przykładzie konieczne byłoby więc rozstrzygnięcie. W podanym przykładzie musielibyśmy stwierdzić. czy zachowanie się danej osoby było istotnym wkładem w popełnienie przestępstwa. 148 § 1 KK). że w razie rezygnacji z popełnienia czynu przez współdziałającego uznałaby ona automatycznie swoje działania za bezprzedmiotowe.

Zarówno podżeganie jak i pomocnictwo mogą być popełnione w formie usiłowania. przy . jeśli podżegacz lub pomocnik wiedzą o występowaniu takiej cechy u sprawcy (art. Jeśli chodzi o przestępstwa indywidualne właściwe. czy w świetle art.kryteriów zaczerpniętych z teorii formalnoobiektywnej i teorii subiektywnej. to znaczy czy przepis ten obejmuje również podżeganie do podżegania. Przykład 8: X. Wystarczy. Chodzi. cechy występującej u sprawcy nie wymagamy u podżegacza lub pomocnika. czy możliwe jest podżeganie i pomocnictwo do przestępstw nieumyślnych. Nb. W nauce prawa karnego jest też kwestią sporną. jeżeli podżeganie nie uda się nakłonić osoby podżeganej do popełnienia przestępstwa albo pomocnikowi nie uda się. Jeśli takiego wypełniania nie ma. że żołnierzem jest osoba podżegana. o umyślne podżeganie lub pomocnictwo. 153-159). W podanym przykładzie musiałoby to być więc nakłanianie do spowodowania wypadku drogowego. mimo starań. 18 § 2 i 3 KK możliwe jest tzw. szpiegostwo). że wie o tym. by potraktować ją jak podżegacza. że art. podżeganie do pomocnictwa itd. Jest kwestią sporną.w określonej kolejności . Wydaje się. Podżeganie i pomocnictwo odnoszą się również do przestępstw indywidualnych. tzn. należy zastosować kryterium subiektywne sprawdzając. Ta sama zasada obowiązuje w odniesieniu do przestępstw indywidualnych niewłaściwych. czy dana osoba działała z zamiarem właściwym dla współsprawcy czy dla pomocnika. skoro oznaczałoby wzbudzanie woli popełnienia przestępstwa nieumyślnego. że odpowiedź na to pytanie powinna być twierdząca.. np.Wydaje się. chcąc by Y spowodował wypadek drogowy. 18. przy których szczególna cecha sprawcy decyduje o istnieniu typu kwalifikowanego (np. 177 KK. nakłania go do nieostrożnej jazdy. 21 § 2 KK). czy mamy do czynienia ze współsprawstwem czy pomocnictwem powinno się przede wszystkim opierać na kryterium wypełniania znamion przestępstwa. lecz także pomocnictwo i podżeganie. 115 § I KK). że ustalenie. "łańcuszkowe" podżeganie i pomocnictwo. . ułatwić popełnienia przestępstwa. że zachowanie się X-a nie może być uznane za podżeganie do przestępstwa z art. Wystarczy. 18 § 2 KK. ma na myśli nie tylko określony typ przestępstwa (np. Byłoby to więc zastosowanie . w którym wymaga się. Odrzucenie koncepcji podżegania i pomocnictwa do przestępstw nieumyślnych nie musi oznaczać bezkarności działań takich.co byłoby wewnętrznie sprzeczne. osoba nakłaniająca do dezercji nie musi być żołnierzem. Np. oczywiście. W pewnych przypadkach mogą one być bowiem potraktowane jako sprawstwo pośrednie (por. rozbój. Wydaje się. jak opisane w przykładzie. mówiąc o czynie zabronionym. by było to nakłanianie do czynu zabronionego (w rozumieniu art. Stoi temu na przeszkodzie ujęcie podżegania w art.

22 § 1 KK. Wymierzając karę za pomocnictwo. Według art.przestępstwie z art. ponieważ taki czyn mieścił się w granicach jego zamiaru. Popełnione faktycznie zabójstwo. granice jego zamiaru przekroczyło. IV. Uczestnictwo konieczne. Podobnie będzie w sytuacji odwrotnej. Zasadniczą regułą odpowiedzialności podżegacza i pomocnika jest to. to podżegacz odpowiada tylko za podżeganie do rozboju. podżegacz będzie odpowiadać z przepisu o zabójstwie. Np. nawet jeżeli ułatwiają sprawcy popełnienie przestępstwa lub do niego nakłaniają. Wynika z tego przede wszystkim. 19 § 1 KK). podżegacz nakłania do rozboju. 14 § 1 KK "sąd . tzn. Zakresu odpowiedzialności za podżeganie i pomocnictwo dotyczy także art. Kara za podżeganie i pomocnictwo wymierzana jest w granicach zagrożenia przewidzianego za sprawstwo (art. 20 KK). W świetle opisów ustawowych niektórych typów przestępstw. które uczestniczą w zdarzeniu mającym znamiona przestępstwa. sąd może jednak zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary(art. że podżegacz i pomocnik nie odpowiadają za tzw. Wynika z niego pewne odstępstwo od zasady niezależności odpowiedzialności karnej podżegacza i pomocnika od odpowiedzialności sprawcy głównego. 22 KK. 19 § 2 KK). łapownictwo (art. pokrzywdzona tzw. Jeżeli np. Określenie. Odpowiedzialność podżegacza i pomocnika. nawet jeżeli do popełnienia przestępstwa doszło wskutek nakłaniania z jej strony. jeżeli czynu tylko usiłowano dokonać podżegacz i pomocnik odpowiada jak za usiłowanie (mimo że jego zachowanie się odpowiada pojęciu dokonanego podżegania lub pomocnictwa). którą podżegają lub której udzielają pomocy. dla ich popełnienia konieczne jest występowanie lub współdziałanie w zdarzeniu więcej niż jednej osoby (uczestnictwo konieczne). czynem lubieżnym (art. jeśli osoba podżegana do zabójstwa dopuści się uszkodzenia ciała. eksces osoby. Np. 200 KK). a osoba podżegana dopuści się zabójstwa. skoro według art. że odpowiadają oni w granicach swej umyślności (czyli swego zamiaru). 160 § 2 KK). ponieważ jego zamiar obejmował nakłonienie do tego przestępstwa. Tego rodzaju uczestnicy konieczni nie ponoszą odpowiedzialności za podżeganie lub pomocnictwo. 1. 4. nie odpowiada za podżeganie osoba poniżej lat 15. niezależnie od odpowiedzialności sprawcy głównego (art. Zakres. Szczególną kategorię uczestników koniecznych stanowią osoby. ale są jednocześnie jego ofiarami. że podżegacz lub pomocnik "odpowiadają jak za usiłowanie" nie ma jednak istotnego znaczenia praktycznego. 228 KK) zakłada istnienie dwóch stron: wręczającego łapówkę i osoby przekupywanej.

23 § 2 KK). a następnie udało mu się nakłonić tę osobę do rezygnacji z powziętego zamiaru. Trzeba jednak przyznać. z góry zakładając. . by zapobiec dokonaniu przestępstwa. że przytoczone tu argumenty przeciwko legalności prowokacji mają mniejszą siłę przekonywania w odniesieniu do takich sytuacji. 23 § 1 KK). czyli do osoby. sąd może zastosować wobec nich nadzwyczajne złagodzenie kary (art. Przykład: X nakłania Y-ka do popełnienia kradzieży z włamaniem. że czynu zabronionego. tzn. jeżeli powiadomienie będzie dostatecznie wczesne. do którego uprzednio nakłaniali lub pomagali (art. Działanie metodą prowokacji jest dla nich zawsze kuszące jako łatwiejsza od innych metoda zbierania dowodów popełnienia przestępstwa. Natomiast dla odpowiedzialności podżegacza i pomocnika istotne znaczenie ma fakt. które bez stosowania prowokacji nigdy by nie zaistniały. do którego podżegali lub pomagali nawet nie usiłowano dokonać. Przepis o czynnym żalu nie ma zastosowania do prowokatora. która najpierw udzieliła informacji użytecznych dla popełnienia przestępstwa. X nie będzie mógł skorzystać z przepisu o czynnym żalu i poniesie normalną odpowiedzialność karną. 3. Prowokator. Wyłączenia odpowiedzialności. Podobnie. mimo starań nie udało mu się zapobiec popełnieniu przestępstwa. 24 KK). handlem narkotykami. której istotą jest zastawienie swego rodzaju pułapki na osobę podżeganą. zdaniem ustawodawcy. ponieważ wówczas sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. że w odpowiednim czasie powiadomi policję. 22 § 2 KK). zawiadamiając policję o zamiarach sprawcy. nie będzie podlegała karze osoba. na dobrodziejstwo czynnego żalu. Jeżeli czynny żal podżegacza lub pomocnika był nieskuteczny. a nawet odstąpić od jej wymierzenia (art. jako działanie jaskrawo niemoralne. Nie podlega więc np. który najpierw nakłonił inną osobę do popełnienia przestępstwa. która przyłapie Y-ka na gorącym uczynku.wymierza karę za usiłowanie w granicach zagrożenia przewidzianego dla danego przestępstwa". w których osoba prowokowana zajmuje się już pewną działalnością przestępczą o dużej szkodliwości społecznej (np. czyli dobrowolnie zapobiegli popełnieniu czynu zabronionego. a następnie uniemożliwiła jego popełnienie. nie zasługuje. Nawet. karze podżegacz. która nakłania inną osobę do popełnienia czynu zabronionego w celu skierowania przeciwko niej postępowania karnego (art. jeżeli przejawili skuteczny czynny żal. 2. Bezkarność prowokacji mogłaby również wywrzeć niekorzystny wpływ na działalność organów powołanych do ścigania przestępstw. Podżegacz i pomocnik nie odpowiadają. ale szkodliwość tej metody polega na sztucznym mnożeniu przestępstw. Prowokacja.

Zasadniczą formą popełnienia przestępstwa jest jego dokonanie. o Urzędzie Ochrony Państwa. na mocy art. gospodarcze i przeciwko mieniu. przewożenie lub którymi obrót są zabronione. Zalegalizowanie przez ustawodawcę posługiwania się prowokacją dla przerwania poważnej działalności przestępczej może być więc uważana za usprawiedliwione. zachowanie się polegające na nabyciu w sposób niejawny lub przejęciu przedmiotów pochodzących z przestępstwa. posiadanie. przestępstwa przeciwko państwu. a także polegające na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej .1995 r. Czynności te muszą zmierzać do sprawdzenia uzyskanych wcześniej.nie jest traktowane jako przestępstwo.nie mogą również polegać na nakłanianiu do udzielenia lub przyjęcia takiej korzyści. wiarygodnych informacji o przestępstwie oraz wykrycia sprawców i uzyskania dowodów.szpiegostwem. o Policji. terroryzmem). Z takich motywów w polskim prawie karnym w okresie międzywojennym dopuszczono stosowanie prowokacji w działalności kontrwywiadowczej. V. że czynności. Nr 104. ulegających przepadkowi. że w metodzie tej tkwi zawsze niebezpieczeństwo pomyłek i nadużyć. poz. nie mogą polegać na kierowaniu działaniami wypełniającymi znamiona czynu zabronionego. W tej formie ujęte są przeważnie typy przestępstw. o zmianie ustaw: o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych. poważne przestępstwa skarbowe. handel bronią. które znajdujemy w poszczególnych rozdziałach KK i w innych ustawach karnych. 2 rozporządzenia Prezydenta RP z 24.7. albo których wytwarzania.U. kwalifikowane postacie łapownictwa). Formy stadialne przestępstwa. z natury rzeczy oparte jest na podejrzeniach nie popartych dostatecznymi dowodami.1934 r.10. że założenie wyjściowe o prowadzeniu już przez osobę prowokowaną działalności przestępczej. o niektórych przestępstwach przeciwko bezpieczeństwu Państwa. i przerwanie jej przez doprowadzenie do skazania sprawcy. że odpowiedzialność karną ponieść może . wymieniono tu wymuszenie rozbójnicze. handel środkami odurzającymi i psychotropowymi. Prowokacja ma wówczas na celu przyłapanie jej na fragmencie tej działalności. Jest tak przede wszystkim dlatego. Gdyby bowiem dowody takie istniały. o których mowa. stosowanie w danej sprawie prowokacji byłoby zbyteczne. o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. Ustawą z 21. Z przepisów części ogólnej KK wynika jednak. Ustawa zastrzega jednak dodatkowo. przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu. 515) wprowadzono w pewnym zakresie dopuszczalność stosowania prowokacji w trakcie czynności operacyjnorozpoznawczych Policji i UOP w sprawach o wyliczone w ustawie przestępstwa (m. Przy spełnieniu tych warunków. Nie zmienia to jednak faktu.in. a w odniesieniu do czynów dotyczących przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej .

Za elementy tego pochodu uważa się: 1) zamiar. Określone w przepisie czynności muszą.zamiar. pochodu przestępstwa (iter delicti). kto dopuszcza się przygotowania przestępstwa. Do form stadialnych zaliczamy więc tylko przygotowanie. którym jedzie i o przedsięwziętych środkach ochrony. usiłowanie i dokonanie. 2) przygotowanie.również ten. o marce samochodu. W rzeczywistości. Również przestępstwa umyślne często odbiegają od tego schematu. schematu przedstawiającego stadia czynu przestępnego. zbieraniu informacji. Nie jest to jednak katalog zamknięty. w zależności od tego czy cel taki występuje. W szczególności przy przestępstwach nieumyślnych mamy do czynienia wyłącznie z dokonaniem. kto dopuszcza się usiłowania. 16 § 1 KK. Jeżeli X czyni to w . tzn. Przygotowanie w sensie ścisłym polega na podjęciu czynności mających stworzyć warunki do przedsięwzięcia czynu zmierzającego bezpośrednio do dokonania czynu zabronionego. Pierwszy element pochodu przestępstwa . 4) dokonanie. np. aby mogły być uznane za przygotowanie. Przepis ten przewiduje dwie formy przygotowania: 1) przygotowanie w sensie ścisłym i 2) wejście w porozumienie. mogą być popełniane bez przygotowania. Przygotowanie zdefiniowane jest w art. W definicji tej wylicza się przykładowo najbardziej typowe w praktyce formy przygotowania. Strona podmiotowa przygotowania polega więc na zamiarze bezpośrednim ukierunkowanym na osiągnięcie tego celu. lub sporządzaniu planu działania. Przykład 1: X zbiera informacje o trasie i czasie przejazdu Prezydenta RP. Pochód przestępstwa to pewien model teoretyczny. uznane bądź nie uznane za przygotowanie w rozumieniu art. nie może być uznany za formę stadialną popełnienia przestępstwa. w szczególności na uzyskiwaniu lub przysposabianiu środków. 1. być podjęte w celu popełnienia czynu zabronionego. a w niektórych przypadkach ten. W nauce prawa karnego istnieje pojęcie tzw. 16 § 1 KK. Przygotowanie w sensie ścisłym. zawierający wszelkie możliwe etapy przestępstwa. ponieważ przestępstwo musi być czynem. Tak więc identyczne obiektywnie zachowanie się może być. VI. Przygotowanie. 3) usiłowanie. a nie wyłącznie nastawieniem psychicznym człowieka. większość konkretnych przestępstw nie odpowiada temu schematowi.

przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu wymienionych w art. Np. Jeżeli jednak ktoś. ludobójstwo). 310 § 4 KK). czynny żal polegać musi na podjęciu istotnych działań zmierzających do zapobieżenia dokonaniu. 131 § 2 KK). Wejście w porozumienie. 270 § 3 KK) i dezercji (art. Polega on na dobrowolnym odstąpieniu od przygotowania. 339 § 4 KK). w szczególności na zniszczeniu przygotowanych środków lub zapobieżeniu wykorzystaniu ich w przyszłości (art. polskie prawo karne nie przewiduje karalności przygotowania do zabójstwa. Sprawca karalnego przygotowania może się uwolnić od odpowiedzialności przez przejawienie czynnego żalu.celu dokonania zamachu (art. a więc nie wystarczy samo zerwanie porozumienia.przygotowanie do przestępstwa nie zachodzi. Drugą formą przygotowania jest wejście w porozumienie w celu dokonania czynu zabronionego. Czynny żal. Podobne znaczenie ma przepis o przestępstwie udziału w związku lub zorganizowanej grupie mającym na celu popełnianie przestępstw (art. które określają wprawdzie samodzielne typy przestępstw. w celu popełnienia zabójstwa. karalność przygotowania do fałszowania pieniędzy (art. Ogólną zasadą jest więc bezkarność przygotowania. Wyjątki od tej zasady są w polskim prawie karnym dość nieliczne. do fałszowania dokumentu (art. Ponadto KK przewiduje m. 134 KK). Odstąpienie od przygotowania musi polegać na pewnym zewnętrznym zachowaniu się niweczącym stworzone uprzednio warunki dalszego działania. przepisy części szczególnej stawiają wyższe wymagania dla skorzystania z dobrodziejstwa czynnego żalu (zob. W razie przygotowania polegającego na wejściu w porozumienie. Jeżeli natomiast robi to tylko dla zaspokojenia swojej ciekawości . polegających w istocie na przygotowaniu do określonego przestępstwa. Kodeks karny zawiera również takie przepisy. ale mogą być często zastosowane do sytuacji. 168 KK. to może ponieść odpowiedzialność za nielegalne posiadanie tej broni (art. art. gdy ustawa tak stanowi (art. Karalność przygotowania. Może to być porozumienie dwóch lub więcej osób. 258 KK). nabywa bez zezwolenia broń palną. 4. to jego zachowanie się odpowiada pojęciu przygotowania. Karalne jest przede wszystkim przygotowanie do niektórych przestępstw przeciwko pokojowi i przeciwko ludzkości (wojna napastnicza. zdrady głównej i zamachu stanu. przeciwko państwu np.in. 2. 16 § 2 KK). W odniesieniu do karalnego przygotowania niektórych przestępstw. 17 KK). polegające na uzgodnieniu zamiaru popełnienia konkretnego przestępstwa. . Przygotowanie do przestępstwa jest karalne tylko wtedy. 263 § 2 KK). 3.

Zachowanie się sprawcy może być tylko wtedy uznane za usiłowanie. że usiłowanie jest w zasadzie zawsze karalne. że jakieś zachowanie jest przygotowaniem. Usiłowanie dotyczy zarówno przestępstw z działania. usiłowanie charakteryzuje występowanie trzech elementów. Pośrednie zmierzanie do dokonania może być co najwyżej przygotowaniem. że instytucja ta nie odnosi się do przestępstw nieumyślnych. chociaż nie byłoby to nazwane usiłowaniem w języku potocznym. Definicja Kolejnym. czy grozi za nie odpowiedzialność karna. kładące nacisk bądź na kryteria subiektywne. że Z utonie. albo że jest usiłowaniem. Usiłowanie. bądź na obiektywne. będzie to umyślne zabójstwo w zamiarze ewentualnym. Usiłowanie nie odnosi się również do przestępstw popełnianych z winy mieszanej. Odróżnienie to jest bardzo ważne. jeżeli zmierza bezpośrednio do dokonania czynu zabronionego. Są to: 1 ) zamiar popełnienia czynu zabronionego. 13 § 1 KK. wrzucają ja z mostu do rzeki. gdy chodzi o przestępstwa karalne również w postaci przygotowania) stwierdzenie takie decyduje tylko o wysokości zagrożenia karą. W nauce prawa karnego i w ustawodawstwach karnych poszczególnych państw spotyka się różne definicje usiłowania. chronologicznie. l. Najtrudniejszym do bliższego określenia i najbardziej kontrowersyjnym elementem definicji usiłowania jest element "bezpośredniości". Wymaganie w definicji usiłowania elementu zamiaru akcentuje (co jest skądinąd oczywiste). 9 § 3 KK). że może to być zamiar bezpośredni lub ewentualny. chcąc dokuczyć osobie Z. Jeżeli śmierć osoby Z nastąpi. 2) zachowanie się zmierzające bezpośrednio ku dokonaniu. wynika. Dopuszczenie przez KK możliwości usiłowania w zamiarze ewentualnym oznacza. ponieważ art. wtedy. jak i z zaniechania. w których co do następstwa wystarczy wina nieumyślna (art. Z faktu. . zwłaszcza dlatego. 13 § 1 KK mówi ogólnie o zachowaniu się sprawcy. stadium przestępstwa jest usiłowanie. Według definicji zawartej w art. najczęściej decyduje o tym. 3) brak dokonania. godząc się na to. Jeżeli osobie Z uda się uratować. Rzadziej (tj.VII. potraktujemy zachowanie się X-a i Y-ka jako usiłowanie zabójstwa w zamiarze ewentualnym. że prawnokarne pojęcie usiłowania jest szersze od potocznego rozumienia tego pojęcia. że przepis określający usiłowanie wymaga występowania zamiaru bez bliższego jego określenia. natomiast przygotowanie jest w zasadzie bezkarne. Stwierdzenie więc. Przykład 1: X i Y.

jedzie samochodem na miejsce gdzie spodziewa się zastać Y-ka (przygotowanie). Rozstrzygnięcia w konkretnych przypadkach. odwołując się do elementu bezpośredniości zmierzania przez sprawcę ku dokonaniu. ale nie w postaci skrajnej. mogą być i często są kontrowersyjne. należy uwzględnić również definicję przygotowania. Np. tak jak to jest przy koncepcji "początku dokonania". jeżeli jest ono na drodze do dokonania krokiem dalszym niż określone w art. usiłowaniem jest wg niej zachowanie się zapoczątkowujące określoną w znamionach czynność czasownikową. Wadą koncepcji subiektywnych jest znaczne rozszerzenie pojęcia usiłowania i zatarcie granicy między usiłowaniem i przygotowaniem. czy jakieś zachowanie się jest jeszcze przygotowaniem. a więc gdzie kończy się przygotowanie a zaczyna dokonanie. Rozważając. czy czatowanie na Y-ka jest już usiłowaniem. Usiłowaniem jest według nich zachowanie się zmierzające do dokonania. którą możemy określić jako "zabijanie". a więc musi ono być potraktowane jako usiłowanie. W tym celu ustala czas i trasę. usiłowanie zabójstwa będzie miało miejsce. czy on już nadchodzi (usiłowanie). 1992 w art.Koncepcje subiektywne kładą akcent na zamiar sprawcy. Koncepcja obiektywna w skrajnej postaci uważa za usiłowanie "początek dokonania" (tak np. którą Y zwykle przechodzi (przygotowanie). 16 § 1 KK "tworzenie warunków". celnym już strzałem powoduje śmierć Y-ka (dokonanie). tj. w ostatnim przykładzie można się zastanawiać. Jeżeli więc wyjście zza drzewa potraktujemy jako oddzielną czynność. że czatowanie na Y-ka nie zmierzało bezpośrednio do dokonania. przez pewien czas czatuje na Y-ka. które w sposób jednoznaczny ujawniają wolę popełnienia określonego przestępstwa. Definicja usiłowania w polskim prawie karnym. ukrywa się za drzewem przy drodze (przygotowanie). Z zestawienia tych dwóch definicji wynika. rozglądając się. Po przybyciu na miejsce sięga do torby po broń (usiłowanie) i strzela do Y-ka chybiając (usiłowanie). Wyjmuje z szuflady broń palną (przygotowanie). Powtórnym. gdy sprawca rozpoczął już czynność. wkłada ją do torby (przygotowanie). Czy jednak czatowanie na ofiarę może być uznane za czynność . Przykład 3: X zamierza dokonać napadu rabunkowego na Y-ka przenoszącego pieniądze ze sklepu do banku. a po nadejściu wychodzi zza drzewa i bijąc Y-ka pięściami zabiera mu teczkę z pieniędzmi (dokonanie). kiedy taka bezpośredniość zachodzi. skoro od rzucenia się X-a na Y-ka z pięściami oddzielone jest ono zachowaniem się polegającym na wyjściu zza drzewa. KK francuski z r. ma charakter obiektywny. czy już usiłowaniem. Np. Przyklad 2: X zamierza zabić Y-ka. że zachowanie się sprawcy zmierzające do dokonania przestępstwa ustawodawca uważa za "zmierzanie bezpośrednio" do dokonania. to powiemy. 121-5).

. Uznano w nim mianowicie.porównywalną z "uzyskiwaniem lub przysposabianiem środków. 16 § 1 KK). Usiłowanie nieudolne. 83) nie było tutaj jeszcze usiłowania. by ukraść ukryte w niej pieniądze. z powodu braku . natomiast sprawca błędnie sądzi. że jest trucizną. gdy usiłujący nie uświadamia sobie. 13 § 2 KK). a więc dokonanie kradzieży z włamaniem było niemożliwe. W praktyce. Natomiast zdaniem Buchały (Komentarz do KK. Przykład 4: X włamuje się do kasy pancernej. zbieraniem informacji lub sporządzaniem planu działania" (art. Usiłowanie zagrożone jest taką samą karą jak przestępstwo dokonane (art. że pisemna nominacja określała późniejszą datę rozpoczęcia pełnienia funkcji. a więc dokonanie zabójstwa było niemożliwe. Usiłowanie nieudolne z innego powodu. W wypadku usiłowania następstwa takie najczęściej nie występują lub są mniejsze niż przy dokonaniu. Istotą usiłowania nieudolnego jest to. 53 § 2 KK. W rzeczywistości był to nieszkodliwy środek spożywczy. że kasa była pusta. po otrzymaniu wiadomości o mianowaniu go na stanowisko urzędnika państwowego. 2.. według którego sąd wymierzając karę uwzględnia "rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa. 71/1985). np. że dokonanie jest niemożliwe. Okazuje się. Zachodzi ono wtedy. a więc w chwili przyjęcia korzyści dokonanie łapownictwa było niemożliwe. przyjmuje korzyść majątkową za załatwienie sprawy związanej z nową funkcją. że jest usiłowaniem przyjście z narzędziami pod dom z zamiarem dokonania rozboju przeciwko osobie znajdującej się w tym domu (OSNKW. którym mogłaby być dopiero próba dostania się do budynku. Przykładu podobnej kontrowersji dostarcza orzecznictwo SN. Podstawę do takiej praktyki daje treść art. Odmianą usiłowania jest usiłowanie nieudolne (art.. że jest inaczej. W polskim prawie karnym karalne jest tylko takie usiłowanie nieudolne. kary wymierzane za usiłowanie w konkretnych sprawach są z reguły niższe niż kary wymierzane za dokonanie przestępstwa. Przykład 6: X. 14 § 1 KK). że takie zachowanie się jest czymś więcej i nie może być potraktowane jako przygotowanie. że zachowanie się sprawcy obiektywnie nie zagraża dobru prawnemu i nie prowadzi do dokonania. a więc uznane za przygotowanie? Wydaje się. 3. przy którym dokonanie jest niemożliwe ze względu na brak przedmiotu nadającego się do dokonania na nim czynu zabronionego (przykład 4) lub użycie środka nie nadającego się do popełnienia czynu zabronionego (przykład 5). Zagrożenie karą. Przykład 5: X chcąc otruć Y-ka dosypuje mu do kawy proszku. o którym sądzi. Później okazuje się.

Tak więc. a nie zarzucanego mu czynu.art. a nie niebezpieczeństwo związane z tym konkretnym zachowaniem się. 4. dlaczego w ogóle ustawodawca przewiduje karalność usiłowania nieudolnego. że następnym razem sprawca może podjąć usiłowanie w sposób skuteczny. karalność usiłowania nieudolnego jest w pewnym sensie wyjątkiem od zasady. Można więc powiedzieć. w sytuacji istnienia nadającego się do tego przedmiotu lub środka. że powodem karalności usiłowania nieudolnego jest w istocie rzeczy niebezpieczeństwo sprawcy. Jeżeli jest on wymuszony przez oko liczności lub działania innych osób. skoro zachowanie się sprawcy nie zagraża dobru prawnemu. jeżeli ktoś usiłuje zabić inną osobę przez wypowiadanie magicznych zaklęć lub przez inne zachowanie się. Stworzenie takich możliwości uzasadnione jest faktem. że w pewnym momencie zaprzestanie duszenia (odstąpienie). Czyn ten jest tylko zewnętrznym przejawem niebezpieczeństwa sprawcy. to sprawca nie . Niebezpieczeństwo usiłowania nieudolnego polega tylko na tym. karze nie podlega. Jeżeli jednak działanie sprawcy doprowadziło już do utraty przytomności przez ofiarę. Przykład 7: X w porywie zazdrości usiłuje zadusić narzeczona. że podstawą odpowiedzialności karnej jest tylko czyn sprawcy. Niekiedy jest ono nieudolne tak dalece. Za usiłowanie nieudolne grozi w zasadzie taka sama kara jak za usiłowanie udolne. że społecznie opłacalne jest skłonienie usiłującego do zachowania się wstrzymującego dokonanie. 14 § 2 KK przewiduje. jako że sprawca usiłował przecież dokonać przestępstwa. Kodeks karny gwarantuje tu bezkarność usiłującemu. W zależności od stopnia zaawansowania usiłowania czynny żal może polegać albo na odstąpieniu od usiłowania albo na zapobieżeniu skutkowi przestępnemu. 15 § 1 KK). Czynny żal musi być dobrowolny. Powstaje pytanie. że nieudolność usiłowania może mieć różny charakter. Czynny żal. czynny żal nie może się ograniczyć do zwykłego zaprzestania duszenia. tj. Czynny żal może tu polegać na tym. które jest przedmiotem zarzutu w postępowaniu karnym.wymaganej cechy podmiotu (przykład 6). Nie podlega karze za usiłowanie. Jest to jednak niebezpieczeństwo przyszłe i hipotetyczne. a nawet odstąpić od jej wymierzenia. np. Jednakże art. nawet jeżeli może to być uważane za niesprawiedliwe. uznając. że w wypadku usiłowania nieudolnego sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. Konieczne może się okazać zapobieżenie nastąpieniu śmierci przez wezwanie pomocy lekarskiej. a więc kara przewidziana w ustawie za dokonanie danego przestępstwa. które tylko ze względu na jego wiarę w zabobony wydają mu się skuteczne. że pociąganie usiłującego do odpowiedzialności karnej byłoby nonsensowne. kto dobrowolnie odstąpił od czynu lub zapobiegł skutkowi stanowiącemu znamię czynu zabronionego (czynny żal .

ale w trakcie tego usiłowania spowodował uszkodzenie ciała ofiary . Przyczyny niepociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności karnej mogą być natury faktycznej (np. w różnych sytuacjach i z różnych powodów przewiduje się. który zaniechał usiłowania zgwałcenia. przedawnienie. Konsekwencje w postaci bezkarności usiłowania wywołuje tylko skuteczny czynny żal. jeżeli sprawca przejawił czynny żal mimo że nie był do tego zmuszony i mógł usiłowanie kontynuować. I. niewykrycie sprawcy. że "sąd może odstąpić od wymierzenia kary". jego odstąpienie nie jest dobrowolne i nie może być określone jako czynny żal. Sytuacje. warunkowe umorzenie. które spowodował "po drodze". Kodeks karny zawiera szereg uregulowań. mimo że mamy do czynienia z czynem naruszającym (czasem pozornie naruszającym) prawo karne. Wyłączenie odpowiedzialności karnej. jednakże sąd może w takiej sytuacji zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary (art. gdy niedoszła ofiara zaproponowała mu za to pewną sumę pieniędzy. lub którego skutkom zapobiegł. kto przejawił czynny żal obejmuje jedynie odpowiedzialność za usiłowanie. na mocy których nie następuje ukaranie sprawcy. ale nie był zmuszony do odstąpienia od usiłowania. Jeżeli sprawca dobrowolnie odstąpił od usiłowania zabójstwa. § 10. że sprawca "nie podlega karze" albo. ponieważ został spłoszony lub nie umiał pokonać zabezpieczeń. 17 § 2 KK). a więc było ono dobrowolne. Tu należy też zaliczyć przepisy ustaw amnestyjnych i abolicyjnych oraz przepisy o immunitetach. W orzecznictwie SN uznano np. Jeżeli sprawca tylko (bezskutecznie) starał się zapobiec skutkowi . Przykład 8: X usiłuje się włamać do mieszkania. że usiłujący musi się kierować dodatnimi moralnie pobudkami czy motywami. Należą do nich np. Wystarczy.korzysta z bezkarności. W tym rozdziale omówione będą tylko okoliczności .podlega karze za usiłowanie. Ponadto w KK l. Uwagi ogólne. 15 § 2 KK). Jeże(i odstąpi od usiłowania. niedopełnienie obowiązków przez organy ścigania) lub natury prawnej. mogą być różnego rodzaju. za dobrowolny czynny żal zachowanie się sprawcy. w których odpowiedzialność karna nie następuje. Usiłujący. od którego sprawca odstąpił. mimo że popełnił on przestępstwo. Bezkarność zagwarantowana temu. Nie wyklucza to odpowiedzialności za skutki. Motywy jego zachowania się były wprawdzie przyziemne. Dobrowolność czynnego żalu nie oznacza. który przejawi skuteczny czynny żal nie podlega jednak odpowiedzialności za wcześniejsze przygotowanie usiłowanego czynu (art.to poniesie odpowiedzialność za uszkodzenie ciała.

że oceniane działanie miało miejsce w . uzasadnione ryzyko. czy istniało inne (niż obrona) wyjście z sytuacji zagrożenia dobra. ostateczna potrzeba i zwyczaj. czynności lecznicze. 2. Kontratypy. znikoma społeczna szkodliwość czynu (art. bezprawnego zamachu na jakiekolwiek dobro chronione prawem. Obrona konieczna polega na odpieraniu bezpośredniego. Definicja. Działanie w obronie koniecznej jest działaniem prawnym. ponieważ na mocy przepisu prawnego lub utartej praktyki działania takie uważane są za zgodne z prawem. 1 § 2 KK). Warunki. zaproponowana przez W. Do kontratypów zaliczamy następujące okoliczności: obrona konieczna. 3) okoliczności wyłączające społeczną szkodliwość czynu. zgoda pokrzywdzonego. Kontratyp obrony koniecznej uregulowany jest w art. gdy może z łatwością uniknąć zamachu przez ucieczkę przed napastnikiem lub wezwanie policji. 25 KK. 1. Woltera. Obrona konieczna. ale nie jest przestępstwem ze względu na brak elementu zawinienia. Ad 2) Okoliczności wyłączające winę są następujące: niepoczytalność. I. działanie w ramach uprawnień lub obowiązków.wyłączające przestępność czynu. przy których czyn wypełniający znamiona przestępstwa nie jest jednak w rzeczywistości przestępstwem. uprawianie sportu. W literaturze prawnokarnej używana jest często w stosunku do tych okoliczności nazwa "kontratypy". bo niekiedy wyłącza on tylko winę). Ad 1) Okoliczności wyłączające bezprawność czynu to takie. mianowicie tzw. ale również społecznie korzystne i pożądane. czyli jego istnienie nie zależy od tego. Ad 3) Do trzeciej kategorii należy tylko jedna okoliczność. 2) okoliczności wyłączające winę. Dla stwierdzenia. Dlatego też uprawnienie do obrony koniecznej nie ma charakteru subsydiarnego (jak to jest w przypadku stanu wyżej konieczności). Tak więc zaatakowany ma prawo się bronić również wtedy. karcenie małoletnich. § 11. W przypadku okoliczności wyłączających winę czyn pozostaje wprawdzie bezprawny. rozkaz przełożonego. Takie działanie jest nie tylko legalnie. że każdemu wolno bronić prawa przed bezprawiem. Okoliczności te można podzielić na trzy grupy: 1) okoliczności wyłączające bezprawność czynu. stan wyższej konieczności (w zasadzie. Uzasadnienie tej instytucji opiera się na założeniu. błąd co do faktu. nieświadomość bezprawności czynu. przy użyciu środków koniecznych do odparcia tego zamachu i w sposób współmierny do niebezpieczeństwa zamachu.

że mają one przez to charakter nielegalny. podłączenie prądu do ramy okiennej. jeżeli zagrożone dobro może być naruszone w najbliższym czasie. Po pierwsze. tj. nie czekając aż A wyjmie broń i wymierzy ja w jego stronę. a jedynie powoduje nieprzyjemne uczucie uderzenia prądem. jeżeli A w celu zastrzelenia B dopiero kupuje broń od osoby C. Zamach naruszający prawo karne nie musi mieć charakteru przestępstwa. Nie jest działaniem w obronie koniecznej stosowanie pewnych stałych zabezpieczeń przed ewentualnymi zamachami. ogrodzenia zakończonego od góry drutem kolczastym. tzn. trzymanie w domu złego psa. by zamach był bezprawny ma różne aspekty. 2) zamach jest bezprawny. Działanie komornika. który wykonując wyrok . 3) sposób obrony jest współmierny do niebezpieczeństwa zamachu. akceptowanego społecznie zakresu. gdy nie zagraża to życiu lub zdrowiu. uprawniający posiadacza do stosowania obrony koniecznej. postawić lokatorowi mieszkania zarzutu z powodu pogryzienia włamywacza przez niebezpiecznego psa. Będzie to jednak zamach bezprawny. zwłaszcza uprawnień właściciela do ochrony własności. Nie mogą jednak przekraczać pewnego. a nie jako działanie obronne podjęte w reakcji na konkretny zamach. muszą być spełnione następujące warunki. Wystarczy bezprawność w świetle innej dziedziny prawa. Natomiast nie ma bezpośredniego zamachu.obronie koniecznej. gdyż w przeciwnym razie zamach może okazać się skuteczny. Naruszenie posiadania nieruchomości może mieć charakter tylko bezprawia cywilnego. Ad 1) Zamach polega na działaniu lub zaniechaniu zagrażającym naruszeniem dobra prawnego. że nie musi to być zamach naruszający prawo karne (chociaż tak jest oczywiście najczęściej). Nie oznacza to bynajmniej. by strzelić do osoby B. że osoba zaatakowana musi czekać z działaniem obronnym do ostatniego momentu. to B może podjąć działanie obronne. oznacza to. odnoszące się do zamachu i do obrony: 1) obrona jest reakcją na bezpośredni zamach. Nie można np. np. Zamach jest bezpośredni. Nie ma obrony koniecznej przed prawnym "zamachem" na określone dobro. Natomiast podłączenie prądu do ramy okiennej będzie uznane za usprawiedliwione jedynie wtedy. Nie oznacza to. Ad 2) Wymaganie. dla zapobieżenia jego naruszeniu konieczne jest podjęcie działania (obronnego lub innego). Można się więc również bronić przed napastnikiem niepoczytalnym lub działającym w błędzie wyłączającym przestępność. Przykład 1: Jeżeli napastnik A sięga do kieszeni po pistolet. W takich wypadkach skutki istnienia lub uruchomienia zabezpieczeń następują bowiem automatycznie. broniący się stosuje środki i metody technicznie i społecznie konieczne dla odparcia zamachu. Większość z nich mieści się w ramach uprawnień jednostki do ochrony swych dóbr i interesów.

by broniący się stosował sposób obrony lub używał narzędzi identycznych co do swej intensywności jak te. Osoba. strzału do ścigającego przez pomyłkę policjanta. które stosuje napastnik. używa broni palnej. dokonywane przez osoby urzędowe. Trudny problem powstaje wtedy. przed którymi nie jest możliwe uchronienie się przez wykorzystanie przewidzianego przez prawo trybu. Przykład 2: Odpieranie zamachu polegającego na biciu kogoś pięściami może polegać na używaniu niebezpiecznych narzędzi. młody i silny . Może tu nawet zachodzić wyraźna dyspropor cja. gdy funkcjonariusz działa formalnie prawnie. że obywatelowi nie służy prawo do obrony koniecznej przed działaniami funkcjonariuszy państwowych. Tego rodzaju prawne zamachy na określone dobra są. Należy jednak odróżnić działania bezprawne od działań formalnie prawnych. tzn. jeżeli np. a nawet broni palnej. Gdyby np. jak w podanych przykładach. Prawo to opiera się jednak na instytucji stanu wyższej konieczności (por. broniący się może używać tylko sposobów i środków koniecznych do odparcia zamachu.sądu obiera dłużnikowi samochód. policjant usiłował przeprowadzić egzekucję wyroku sądu cywilnego albo komornik pozbawić wolności podejrzanego aresztując go. jak przed każdym nadużyciem władzy. ma prawo bronić się przed zamachem na jej życie i zdrowie. tzn. byleby tylko były to środki i sposoby konieczne do odparcia zamachu. Podobnie. nie może być odpierane w ramach obrony koniecznej. przemocą uniemożliwiający zatrzymanie go przez policjanta w celu wykonania wyroku skazującego na karę pozbawienia wolności. leżeli więc osoba taka może bez narażenia się na niebezpieczeństwo poddać się i następnie wyjaśnić nieporozumienie. myląc ją ze ściganym niebezpiecznym przestępcą. Ad 3) Obrona musi być konieczna w sensie technicznym. Osoba pozbawiona wolności na mocy prawomocnego wyroku skazującego nie może się przed nim legalnie bronić. W tym wypadku należy przyjąć. osoba której to dotyczy może się przed takimi działaniami. ale merytorycznie niesłusznych. ale wykonanie niesłusznej lub błędnej merytorycznie czynności grozi jednostce nieodwracalnymi skutkami. jeżeli są to działania bezprawne. nawet jeżeli została skazana niesłusznie. Nie oznacza to z pewnością wymagania. gdy działanie funkcjonariusza jest nawet formalnie bezprawne. Nie oznacza to. funkcjonariusz przekracza swe kompetencje lub nie stosuje się do przewidzianego przez prawo trybu. obywatelowi przysługuje prawo do stosowania działań obronnych. że mimo formalnej legalności działania funkcjonariusza. ponieważ sprawcą przestępstwa był w rzeczywistości ktoś inny. nie może tłumaczyć się obroną konieczną skazany. 205-21 6). a nie na prawie do obrony koniecznej. legalnie bronić. wobec której policjant. powinna powstrzymać się od obrony w postaci np. Prawo do stosowania obrony koniecznej istnieje jednak wtedy. Nb. ponieważ jego działanie jest prawne.

W obydwu podanych przykładach dobro naruszone w wyniku obrony (zdrowie. Nawet. jeżeli dla obrony przed zgwałceniem konieczne będzie spowodowanie śmierci napastnika. jest to dopuszczalne prawnie działanie obronne. wystarczającym środkiem obrony przed zamachem było uderzenie napastnika kijem. który nie mógłby się obronić przez zastosowanie metody używanej przez napastnika. Wymaganie. gdyby abstrakcyjnie rzecz oceniając. co nie przeszkadza stwierdzeniu. może okazać się konieczną obroną. chociaż będzie konieczna w sensie technicznym. Obrona taka. które zastosował napastnik. należy brać pod uwagę konkretny układ sytuacyjny i istniejące w nim realne możliwości obrony. co jest w tej sytuacji koniecznym środkiem obrony. że dysproporcja między dobrem zaatakowanym przez napastnika a dobrem naruszonym przez broniącego się. Sytuacja byłaby oczywiście inna. 3. ale napadnięty nie miał ani możliwości wyboru środka ani czasu na subtelne rozważania. napadnięta ma prawo to zrobić w ramach obrony koniecznej. nie może być nadmierna. Jest to więc przekroczenie granic obrony koniecznej. że między dobrem zaatakowanym przez napastnika a dobrem naruszonym w wyniku stosowania obrony nie może zachodzić dysproporcja. że chodzi o obronę konieczną skuteczną w danej sytuacji. Sprawa wygląda jednak prosto tylko przy takim oczywistym . nie można mu robić zarzutu z tego. niż przepis o stanie wyższej konieczności. Należy pamiętać. Dysproporcja dóbr. że miała tu miejsce zgodna z prawem obrona konieczna. interwencja słowna i strzał dla postrachu okazują się nieskuteczne. role w podanym kazusie odwrócić. że uderzył napastnika leżącą w pobliżu płytą chodnikową. Aby odeprzeć zamach na swoje mienie staruszek strzela więc i rani jedno z dzieci w nogę. gdyby np. nie jest jednak konieczna w sensie społecznym z powodu ogromnej dysproporcji dóbr. że dzieci kradną jabłka w jego sadzie. ponieważ obrona przestanie wówczas być obroną konieczną w sensie społecznym. Jeżeli koniecznym sposobem obrony przed sprawcą zamachu na mienie okaże się złamanie napastnikowi ręki. powodując jego kalectwo. wolność w sferze seksualnej). by sposób obrony był współmierny do niebezpieczeństwa zamachu nie oznacza.napastnik atakuje człowieka starego i słabszego. Podobnie. W doktrynie prawa karnego zwraca się jednak uwagę na to. W tym wypadku właśnie stosowanie środków drastyczniejszych od tych. życie) jest wyższej wartości niż dobro zaatakowane (mienie. tzn. Przepis o obronie koniecznej traktuje kwestię proporcji dóbr inaczej. Jego działanie nie jest więc w tej sytuacji przekroczeniem granic dopuszczalnej obrony koniecznej. chociaż konieczna w sensie technicznym. Podaje się przy tym następujący przykład: Przykład 3: Staruszek siedzący na wózku inwalidzkim na tarasie zauważa.

Przyjmuje się bowiem. celowej prowokacji. Podany wyżej kazus został w konkretnej sprawie karnej rozstrzygnięty przez SN w sposób niekorzystny dla broniącego się.podręczniko m przykładzie. B reaguje na to wyznanie agresywnie. Przykład 4: A będąc pod wpływem alkoholu. W orzecznictwie przedwojennym SN przyjmował jednak (na tle KK z 1932 r. Nie jest natomiast działaniem w obronie koniecznej wyrządzenie krzywdy napastnikowi w ramach tzw. Nie mogą w zasadzie powoływać się na obronę konieczną uczestnicy bójki (art. celowo krańcowa. Sytuacje rzeczywiste będą zawsze mniej krań cowe i przez to trudniejsze do rozstrzygnięcia. rozumianej w sensie społecznym. traktowane jako całość. 158 KK). by wywołać jego agresję i pod osłoną instytucji obrony koniecznej bezkarnie go zabić wówczas jego działanie. że zwykłe sprowokowanie zamachu i (jak w podanym przykładzie) nie odbiera prawa do obrony koniecznej. Wydaje się. będzie obroną konieczną uszkodzenie ciała napastnika usiłującego dokonać kradzieży. 5. 4. Podobnie. ze względu na jego uprzednie sprowokowanie zamachu. jeżeli nie chodzi o kradzież rzeczy niewielkiej wartości. jako nieuzasadnione ograniczenie prawa do obrony koniecznej. Podobnie należałoby ocenić spowodowanie śmierci osoby usiłującej dokonać rozboju.). ponieważ występują oni w podwójnej roli ofensywno-defensywnej i wyodrębnienie strony broniącej się nie jest możliwe. późnym wieczorem odwiedza znajomego B i rozpoczyna zaskakujący dla B rozmowę na temat intymnych stosunków łączących go z toną B. aby zbytnio nie ograniczyć prawa do obrony. dla jasnego przedstawienia problemu. A. W orzecznictwie i . Specyficznym problemem jest obrona przed zamachem sprowokowanym przez broniącego się (szerzej zob. Gardocki. a nie działanie w ramach obrony koniecznej. Sedno problemu leży oczywi ście w interpretacji pojęcia niewspółmierności sposobu obrony do niebezpie czeństwa zamachu (art. Prowokacja. w którym dysproporcja dóbr jest. że pojęcie "niewspółmierności obrony" należy interpretować wąsko. uznane byłoby za przestępstwo umyślnego zabójstwa. broniąc się przed zamachem. powoduje śmierć B. że istnieje prawo uczestnika bójki do obrony koniecznej przed konkretnym zamachem w określonym momencie bójki. Problem bójki. Przy takiej interpretacji będzie działaniem w ramach obrony koniecznej np. zabicie lub zranienie napastnika. Wyrok ten został jednak jednomyślnie skrytykowany w doktrynie. Sprowokowana). 25 § 2 KK). usiłującego pozbawić człowieka wolności lub spowodować u napadniętego uszkodzenie ciała. Pogląd ten był oceniany krytycznie przez doktrynę. Gdyby w podanym wyżej przykładzie A sprowokował B w tym właśnie celu.

udziału w bójce. zdaniem ustawodawcy uzasadnienie w szczególnej sytuacji psychologicznej broniącego się (strach. 6. w art. według tego poglądu.. Wina osoby przekraczającej granice obrony koniecznej jest jednak mniejsza niż wina osoby. albo na działaniu przedwczesnym. że uczestnik bójki nie może się powoływać na obronę konieczną. Eksces intensywny zachodzi wtedy. a nawet odstąpić od jej wymierzenia (art. KK z 1997 r. 25 § 3 stwierdza się. gdy zamach nie miał jeszcze charakteru bezpośredniego. że przepis ten nie ma zastosowania do obrony przedwczesnej i. Dopuszczalne. wzburzenie). Eksces ekstensywny polega na spóźnionym działaniu obronnym (gdy zamach już ustał). 163). albo zachodzi omówiona wyżej sytuacja rażącej dysproporcji dóbr. a mimo to nadal jest atakowany. sprawca konkretnego urazu lub śmierci człowieka w bójce nie może tłumaczyć się obroną konieczną. Mianowicie. np. że koncepcja obrony przed konkretnymi zamachami nie powinna być w całości odrzucana. Wynika z tego.. Tak samo powinny być traktowane działania obronne osób nie biorących udziału w bójce. chyba że wycofuje się z bójki. Polskie. że działanie obronne przestaje być działaniem prawnym. obrona osoby odciąganej od udziału w bójce.. że: "Sąd odstępuje od wymierzenia kary. Obligatoryjne odstąpienie od wymierzenia kary ma tu. Indywidualna skłonność broniącego . Takie stanowisko daje prawną możliwość działania obronnego przed konkretnym zamachem przy spełnieniu warunku proporcjonalności i subsydiarności. Przekroczenie granic obrony koniecznej może przybrać postać ekscesu intensywnego lub ekscesu ekstensywnego.piśmiennictwie powojennym przeważał pogląd. tj. W razie przekroczenia granic obrony koniecznej sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. natomiast może się powoływać na stan wyższej konieczności. Jego zdaniem. Jednakże te przeżycia psychiczne wtedy tylko powodują niekaralność czynu. Przekroczenie granic. wprowadził nowe uregulowania dotyczące szczególnej odmiany przekroczenia obrony koniecznej. Przekroczenie granic obrony koniecznej powoduje. gdy broniący się stosuje sposób obrony. jest też wystąpienie w obronie osoby niezdolnej do dalszego. Wydaje się jednak. że wprowadzono tu pewien miernik obiektywny. Nie wykluczałoby to natomiast odpowiedzialności za sam udział w bójce (Śliwiński. który nie był konieczny dla odparcia zamachu. lecz raczej przyjęta w zawężonej wersji zaproponowanej przez Śliwińskiego. która analogiczny czyn popełnia bez związku z obroną. jeżeli przekroczenie granic obrony koniecznej było wynikiem strachu lub wzburzenia usprawiedliwionych okolicznościami zamachu". 25 § 2 KK). jeżeli są "usprawiedliwione okolicznościami zamachu".

jeżeli było to zachowanie się podjęte w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego dobru chronionemu prawem. wyłamują okno i gaszą pożar. ratować można wszelkie dobra prawne. ogranicza krąg ratowanych dóbr (art. takich jak wiek.) uregulowana jest w art. że w danych okolicznościach miał on podstawy do takiej reakcji. Konieczne jest ustalenie. że działali w s.W. Kwestia stanu wyższej konieczności (s.K a obrona konieczna. RFN z 1975 r. szwajcarski z 1937 r.w. Punktem wyjścia przy obronie koniecznej był "bezprawny zamach".k. np.się do popadania we wzburzenie lub ulegania uczuciu strachu nie wystarcza. Stan wyższej konieczności. Każdy . Ich czyn byłby naruszeniem miru domowego (art.w.k. 193 KK) i uszkodzeniem mienia (art.mogą usprawiedliwić strach lub wzburzenie. Nb. 34) do życia. gdyby nie to. Przy interpretacji pojęcia "wzburzenie usprawiedliwione okolicznościami" pomocne może być orzecznictwo dotyczące zabójstwa w afekcie (art. wolności. mimo popełnienia przestępstwa.k. Podobnie.w. rodzajem zaatakowanego dobra i rodzajem używanych przez napastnika środków . nie mając innego wyjścia.w. zaś przy stanie wyższej konieczności "niebezpieczeństwo". przy czym niebezpieczeństwa tego nie można było inaczej uniknąć (niż przez poświęcenie dobra). 2.k. że możliwe jest niekaranie jej. zwłaszcza przez to. Przepis ten wyłącza przestępność czynu polegającego na . uszkadzając przy tym dywan i meble. czci i mienia. 288 KK). a dobro poświęcone nie przedstawia wartości oczywiście wyższej niż dobro ratowane.w. Można to określić w ten sposób. że w s. które łacznie z sytuacją. 83-135). gdzie używa się bardzo podobnego pojęcia "silne wzburzenie usprawiedliwione okolicznościami". wobec czego osoba przekraczająca granice obrony znajduje zrozumienie w opinii społecznej do tego stopnia. zdrowia. Definicja. nie wyklucza zaliczenia do "okoliczności zamachu" pewnych jego cech. Niebezpieczeństwo jest pojęciem szerszym od zamachu. a nawet węziej ujmuje to k. (por. Oderwanie się od indywidualnych predyspozycji psychologicznych broniącego się.w zasadzie sprzecznym z prawem karnym poświęceniu jakiegoś dobra. z obroną konieczną zauważyć można charakterystyczne różnice między tymi instytucjami. Sąsiedzi. 26 KK. Inne ustawodawstwa preferują ujęcie węższe. sprawność fizyczna. że w danych okolicznościach strach lub wzburzenie są reakcją typową. Przykład 1: W czasie nieobecności lokatora w jego mieszkaniu na skutek zwarcia instalacji elektrycznej wybucha pożar.k.k. S. k. II. w polskim prawie karnym jest szerokie.k. intensywnością zamachu. 148 § 4 KK). 1. Ujęcie s. Porównując s.

które się w nich znalazły.k. Rozwój instytucji. ponieważ działa ona pod wpływem instynktu samozachowawczego. Przykład 2: Kasjer napadnięty przez uzbrojonego bandytę obezwładnia go. wskutek wyboru wariantu postępowania przez osoby. Podstawowym elementem sytuacji s.w. 116) albo przez argumentację odnoszącą się do zasady winy. będzie to przy spełnieniu innych warunków . 26). powodując u niego uszkodzenie ciała. Stan wyższej konieczności różni się też od obrony koniecznej zasadą subsydiarności (o czym będzie jeszcze mowa dalej . Zakwalifikujemy jego czyn jako działanie w obronie koniecznej. Cypin. W Polsce "Status litewski" wskazywał tylko jedną sytuację. Zachodzi ono wtedy. Historycznie.. stwierdzając. Teoretyczne uzasadnienie s.k. którą współcześnie zaliczylibyśmy do s. 2224). s. jeżeli zagrożone dobro może być naruszone w przyszłości na tyle odległej. gdy istnieje zagrożenie naruszenia dobra w najbliższej przyszłości.k. 4.k. a nawet w stanie niepoczytalności. XIX wieku (Cypin. polega ono bowiem nie na odpieraniu zamachu. 30-61) było w literaturze kwestią sporną.k może być w zależności od proporcji dóbr.stan wyższej konieczności. Inne poglądy kładły nacisk na fakt.w. tym. Współczesne generalne sformułowanie tej instytucji w europejskich kodeksach karnych jest dorobkiem I poł. że działanie w s.k.w. elementy s.zamach na jakieś dobro jest niebezpieczeństwem dla tego dobra. kształtowały się już w prawie rrymskim i później w prawie kanonicznym. Jeżeli natomiast.k.w. jest działaniem w interesie społecznym (kryterium obiektywne). 3.w. Wysuwano też argument. Okoliczności. ratowanego i poświęcanego. rozwinąć się w kierunku obrony koniecznej lub s. gdzie sformułowano maksymę necessitas non habet legem (Cypin. byłoby bezużyteczne. że nie ma konieczności natychmiastowego podejmowania decyzji ratowania jakiegoś . broniąc własnego życia.w.k. Bezpośrednie niebezpieczeństwo. że działa on w szczególnym stanie psychicznym. Początkowo usprawiedliwiano działającego w s. Niebezpieczeństwo nie jest bezpośrednie.w.w.w.por. lecz na poświęceniu jakiegoś dobra. 210). wyda bandycie pieniądze.w. jest bezpośrednie niebezpieczeństwo grożące jakiemuś dobru. że bezkarne jest zabicie psa atakującego człowieka. (zob. ale nie odwrotnie. uzasadniany albo przez element obiektywny "społecznej opłacalności" czynu (Zoll. Nb. Konkretne sytuacje życiowe mogą. ujmowała tę instytucję bardzo wąsko odnosząc ją tylko do kradzieży dokonanej z głodu. Jak się wydaje. Inny charakter niż przy obronie koniecznej ma też zachowanie się osoby działającej w s.k.k. Constitutio Criminalis Carolina z 1532 r. że karanie osoby działającej w s.

akceptowanych społecznie. 26 KK można w s.w. że w ramach s. Nie może tu być miarodajna ocena subiektywna. gdyby zastrzelił psa. nie może się tłumaczyć s. Niebezpieczeństwo musi jednak grozić dobru prawnie chronionemu.k. ponieważ poświęca dobro oczywiście większej wartości (zdrowie lub życie przechodnia) dla ratowania mienia. Przykład 6: Właściciel kury ściganej przez rasowego psa sąsiada. dobro poświęcone nie może przedstawiać wartości oczywiście większej niż dobro ratowane.nie działa w s.k. Oznacza to. ratując samego siebie przed pogryzieniem. Ratowanie dobra. poświęcić dobro równej z dobrem ratowanym . Zachodzi tu dysproporcja dóbr. jeżeli dla odzyskania wolności uszkadza miejsce zamknięcia lub obezwładnia strażnika.k.dobra kosztem drugiego. odbiera mu przemocą kamizelkę ratunkową.dla uniknięcia uszkodzenia swego samochodu w zderzeniu z samochodem zaparkowanym na poboczu .w.w.k. który . 3) dobro poświęcone jest wartości wyższej (ale nie wartości oczywiście wyższej) niż dobro ratowane. jeżeli zastrzeli psa ratując kurę przed zagryzieniem. 26 KK.w.k. które prawo pozwala lub nakazuje naruszyć. nie działa w s. 6. Przykład 4: Po katastrofie statku. ponieważ niebezpieczeństwo nie jest bezpośrednie (Gubiński. pożar od uderzenia pioruna) albo zachowanie się zwierzęcia. Wyłączenie.k. nie uzasadnia przyjęcia s. aby uchronić swoje budynki od ognia . który wybuchł na jednym końcu wsi. Ustalanie wartości dóbr dla celów stanu wyższej konieczności opierać się musi na kryteriach obiektywnych..w. jeden z rozbitków.w. Ogólnie można powiedzieć.. opisanego w tym przepisie mieszczą się trzy rodzaje sytuacji: 1) dobro poświęcone jest wartości mniejszej niż ratowanie. ratując swoje życie kosztem życia drugiego rozbitka.k.k.w. 2) dobra te są równej wartości. co ma zwłaszcza duże znaczenie przy przestępstwach przeciwko życiu. 5.wartości.w.k. oparta na indywidualnych kryteriach osoby powołującej się na s.. Źródłem niebezpieczeństwa może być zachowanie się człowieka lub działanie sił przyrody (powódź.w. Stan wyższej konieczności oparty jest na zasadzie . zachowana musi być proporcja między dobrem ratowanym i poświęconym..przejeżdża przebiegającego przechodnia. Subsydiarność. Przykład 5: Kierowca samochodu. Przykład 3: Jeżeli w związku z pożarem. 31). Proporcja dóbr. że według art. np. Przy działaniu w s. Ocena jego zachowania byłaby inna. właściciel gospodarstwa położonego na drugim jej krańcu rozbiera stodołę sąsiada. Tak więc. osoba pozbawiona wolności na mocy wyroku sądowego nie może tłumaczyć się s. według art..

7. Celowość działania.nie działał w s. że w jednej z nich terrorysta Z umieścił bombę zegarowa. jeżeli robi to. zwłaszcza wyboru konkretnego dobra poświęconego. że pozbawia ona działającego wyboru wariantu postępowania. jeżeli mógł wybrać inny wariant postępowania. wyłącza bezprawność czynu.w. zawinąć do pobliskiego portu. należy przyjąć. 26 KK określa konsekwencje s.w.w. Art. zapewniającą sprawcy bezkarność tylko wtedy. czy s. Zasady subsydiarności nie należy rozumieć w taki sposób. słowami "nie popełnia przestępstwa". wyłączający bezprawność czynu. Nie ma natomiast s. nawet. mimo że mógłby przewieźć rannego własnym samochodem. że art. Nie działa jednak w s. czy też jego zachowanie się po2ostaje bezprawne. .k.w. ponieważ pasażer X nie działał w celu uchylenia niebezpieczeństwa dla statku i pasażerów.w. 26 KK zdefiniowany jest s.w. nie wiedząc..w.w. Jeżeli ktoś naruszył w sposób przestępny cudze dobro w sytuacji niebezpieczeństwa dla innego dobra. Jednakże w związku z tym.k..k. np. jeżeli mógł odebrać samochód osobie Y. na dwie odmiany.k. może się powoływać tylko ten.w. czy działający w s. ale nie jest przestępstwem z powodu braku winy.k. 8. nie popełnia przestępstwa. czy tylko winę osoby działającej w tym stanie. musi mieć charakter działania umyślnego i znamiennego określonego celem. Przykład 7: Kapitan uszkodzonego statku.k. który dla ratowania życia pasażerów wyrzuca ich bagaże i ładunek do morza. by zachowanie się polegające na poświęceniu jakiegoś dobra było jedynym wyjściem z sytuacji ("niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć").. i nie popełnia przestępstwa rozboju. Ze sformułowania tego nie wynika.k. ale nie chce go pobrudzić krwią rannego.s. jeżeli działał w ostateczności. 26 KK stawia bowiem warunek. która miała właśnie wybuchnąć. jeżeli inaczej nie mógł uniknąć niebezpieczeństwa. by przewieźć ciężko rannego do szpitala. odrębnie je opisując. 26 KK wyraźnie dzieli s. działa w s.k. działa w s.k. zaś w § 2 art.subsydiarności.k. Na s.w.k. Działanie w s. Art.k. że w § 1 art. Nie jest to działanie w s. kto uświadamiał sobie istnienie niebezpieczeństwa i działał w celu jego uchylenia.w. 26 .w.k. ponieważ działa prawnie. W tym sensie s. Polski KK nie rozstrzyga więc.k.w. pomocniczą.w. Konsekwencje.k.w. Jeżeli świadek wypadku drogowego zabiera siłą samochód osobie X. ale istnienia tego niebezpieczeństwa sobie nie uświadamiał . Przykład 8: Pasażer X dla dokuczenia pasażerowi Y wyrzuca jego walizki do morza.. jest instytucją subsydiarną. gdy niemożliwe było inne skuteczne działanie dla uratowania zagrożonego dobra.

Nie może natomiast powoływać się na s.w.k.k. Gubiński.w. a sam czyn pozostaje bezprawny. Natomiast.) . 9.obronę konieczną. Osoba. Na tle art. przy której poświęcenie jednego z dóbr (tu życia drugiego tonącego) nie jest przez osobę ratującą pierwszego tonącego zawinione. Kolizja obowiązków. poświęcając inne dobro. ale bezprawnemu . 26 § 5 KK). według . i inne osoby mają obowiązek je znosić. Odmianą s. 189).w. 10. stwierdzając. rozbitek B może stosować przeciwko jego zamachowi.k. które następnie ratował.w. Wydaje się.w. Stan. Wyłączenie.k. która ratuje jedną z nich nie odpowiada z art. czy na s. Według Auscalera. Makowski. może się powoływać ten. Kodeks. Gdyby w podanym wyżej przykładzie z rozbitkami i kamizelką ratunkową przyjąć.w. Stan wyższej konieczności wyłączający bezprawność czynu zachodzi wtedy.w. że ewentualny opór rozbitka B jest działaniem bezprawnym. 26 § 2). przez osobę.w. z których tylko jeden może być 212 wypełniony (art.. za nieudzielanie pomocy drugiej ponieważ zachodzi tu szczególna odmiana s. Przykład 9: Toną dwie osoby w tym samym czasie. wyłączający bezprawność czynu jest to. 26 KK powstaje problem. 84).w. że działanie poświęcającego dobro niższej wartości jest społecznie opłacalne. w takiej sytuacji zawinione umyślnie lub nieumyślnie sprowadzenie niebezpieczeństwa wyklucza s.. Ten. wyłączającym winę (art.k. należy to do proporcji dóbr. 34). ale nie "oczywiście wyższą" (wtedy I bowiem nie byłoby w ogóle s. nawet jeżeli niebezpieczeństwo sam uprzednio wywołał. jeżeli mamy do czynienia z wyłączeniem tylko winy. Jeżeli natomiast zachodzi tu tylko wyłączenie winy rozbitka A. Podział ten ma znaczenie nie tylko teoretyczne. Zawiniony s. przy innej proporcji dóbr (Auscaler. która sama niebezpieczeństwo zawiniła (Wolter.k. Zdaniem Cypina i Makowskiego.wyłączający winę. niezawinionemu wprawdzie.k. kto ratuje dobro większej wartości może się powoływać na s. Wyłączenie bezprawności uzasadnia się wówczas tym. że rozbitek A odbierający kamizelkę ratunkową rozbitkowi B działa prawnie.w.w.k.k. gdy "dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego". (Cypin. że prawo polskie nie wyklucza powoływania się na s. jest kolizja obowiązków.mamy do czynienia ze s. że zachodzi s. to może on być odpierany w ramach obrony koniecznej. musielibyśmy konsekwentnie przyjąć. że najbardziej przekonywujące jest tutaj stanowisko Śliwińskiego.k. i Jeśli natomiast dobro poświęcone przedstawia wartość równą dobru ratowania albo wartość wprawdzie wyższą. kto 2l3 w sposób zawiniony sam wywołał niebezpieczeństwo dla dobra. 124. ponieważ konsekwencją I ustalenia. Inne stanowisko prezentują Wolter i Gubiński. 162 KK. Nauka 187.k. że działanie ma charakter prawny.

gdy jest on wyraźnie wyłączony przez ustawę.k.w.w. kto poświęca dobro. 179). według którego użycie broni przez policjanta nie może zmierzać do pozbawienia życia osoby. chronić. Sprowokowana. Trudny problem szczegółowy powstaje w związku z art.w. Obecne uregulowanie nie wyłącza powoływania się na s. .w. że ustawodawca. wyłączającym bezprawność.. 26 § 4 KK). Jest to niewątpliwie uregulowanie kontrowersyjne w świetle dotychczasowych poglądów na społeczny sens tego rodzaju niebezpiecznych zawodów. wyłączający winę przez osoby wykonujące pewne niebezpieczne zawody lub funkcje co do tych dóbr. 17 ust..w. że nawet w sytuacji.w.którego wyła ezenie s.k. 2G KK. nawet narażając się na niebezpieczeństwo osobiste (art.k. Wyłączenie s. gdy ktoś w tym celu drażni psa sąsiada. K. że dobro polegające na zakazie tortur jest zawsze większej wartości niż inne dobra.k.k. Zapewne jednak i ten pogląd mógłby być podważony w sytuacjach krańcowych.K. Polskie. regulując daną sytuację szczegółową. osoba. gdyby chodziło o zapobieżenie katastrofie nuklearnej. przez osoby. która zobowiązała się np.jeżeli poświęci wymienione dobra dla ratowania własnego życia. wykluczył w tym zakresie działanie ogólnej reguły o s. zwłaszcza regulującą uprawnienia organów państwowych wobec obywateli. mimo że mogłoby to uratować życie ludzi zagrożonych eksplozją.w. np.w. ponieważ § 4 art. albo wyłączony przez prawne przesądzenie szczególnie wysokiej wartości jakiegoś dobra. z 1969 r. 11. Podobnie.U.k.k. które działają w s. W przykładzie drugim zakładamy. by wywołać z jego strony zagrożenie i następnie zastrzelić (Śłiwiński. które ma szczególny obowiązek chronić.k. Nr 30. Lekarz nie może przemocą lub podstępem dokonać u pacjenta zabiegu operacyjnego. pomijając milczeniem § 1 art. Wynikałoby z tego. mimo że uratowałoby to pacjentowi życie.. przeciwko której utyto broni. 272).k. odnosił to wyłącznie do wszystkich odmian s. Gardocki. Przepis ten wyłącza powoływanie się na s.. gdy niebezpieczeństwo zostało wywołane w celu naruszenia później dobra prawnego pod pozorem s. z 1990 r. które mają one obowiązek chronić. może mieć miejsce tylko wtedy. że może się powoływać na s. 174. Nie ma działania w s. Wynika z tego.k.w. Policjant nie może przekroczyć ustawo4vego terminu zatrzymania obywatela dla zapobieżenia popełnieniu przez niego przestępstwa. poz. W tym ostatnim przykładzie przyjmujemy. Nie działa w stanie wyższej konieczności wyłączającym winę ten.w. dalsza argumentacja. 26 KK odsyła tylko do § 2. nie wolno mu torturować osoby znającej miejsce podłożenia bomby. 3 ustawy o Policji i (Dz.. nawet życie ludzkie. ważny obiekt państwowy albo przewożone między bankami pieniądze lub cenne dzieło sztuki . nawet z narażeniem się na niebezpieczeństwo osobiste. zob. gdy np. np.

nie wolno go w sposób zamierzony zastrzelić: Wydaje się jednak. Działanie w ramach uprawnień jest ogólną okolicznością wyłączającą odpowiedzialność karną. 183-184. Funkcja błędu w prawie karnym. których wykonywanie wyklucza uznanie czynu za przestępstwo. 2) przełamana została zasada subsydiarności. W odniesieniu do czynności urzędowych największe znaczenie mają uprawnienia organów państwowych do stosowania środków przymusu. tj. ponieważ tylko przy nich rzeczywiste istnienie bezpośredniego niebezpieczeństwa może w pewnym stopniu tłumaczyć naruszenie innych przesłanek s. 42-43). 20a ustawy o Policji. l pkt. że taka wykładnia nie jest słuszna. zalicza się doń tylko sytuacje "2" i "3". w sposób sprzeczny z zasadą równości wobec prawa. 273 KK. Według węższego rozumienia pojęcia przekroczenia granic s. a nawet uwolnienia od kary. przekroczenie granic s. mimo że powtarza w ust.w. W doktrynie reprezentowane jest szersze rozumienie tego pojęcia (Wolter. Wyłączenie. Ponadto. Prawo karne musi ustąpić przed przepisem innej dziedziny prawa. Wg szerszego rozumienia. 267) i węższe (Gubiński. dla celów ukrycia swej tożsamości.k. Używanie przez funkcjonariuszy policji w sytuacjach określonych w art. Prawo przewiduje też szereg uprawnień dla osób prywatnych. 12.k.w. . ponieważ art.. pozbawienie podejrzanego wolności na mocy postanowienia o tymczasowym aresztowaniu nie jest przestępstwem z art. upoważniając sąd do zastosowania w tych sytuacjach nadzwyczajnego złagodzenia. Działanie w ramach uprawnień lub obowiązków.w. wyżej ochronę życia porywacza od ochrony życia zakładnika.. to czyn taki nie może być podstawą do pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej. gdy: 1 ) niebezpieczeństwo nie było bezpośrednie. Prawo. niebezpieczeństwa można było inaczej uniknąć. fałszywych dokumentów osobistych lub tablic rejestracyjnych samochodu nie jest przestępstwem z art. Jeżeli jakaś dziedzina prawa daje obywatelowi prawo zachowania się w określony sposób. Nauka. 17 wskazanej ustawy milczy na temat stanu wyższej konieczności.porywacz grozi natychmiastowym uśmierceniem zakładnika. Uprawnienie wyłączające przestępność czynu może dotyczyć funkcjonariuszy państwa wykonujących czynności urzędowe lub też osób prywatnych. 1 formułę obrony koniecznej. mówi § 3 art. 3) nie zachowano zasady proporcjonalności. Przekroczenie granic . jest ono w tym sensie zawsze dziedziną "słabszą" (Wolter. zachodzi wtedy. Buchała. 26.k. Np. O przekroczeniu granic s. 175). 189 KK. wykładnia taka stawiałaby.. opierającą się na założeniu braku sprzeczności wewnątrz danego systemu prawa.k. III.w..

z 1994 r. ponieważ problem przestępności czynu w ogóle nie powstaje. które wyrządza szkodę na jego gruncie. że znamiona przestępstwa w ogóle nie zostały wypełnione. gdy czyn narusza określone dobro i wypełnia znamiona przestępstwa. 189 KK). Sytuacja jest inna. i w jej ramach. IV. jeżeli naruszenie lub zagrożenie dobra prawnego i nastąpiło za zgodą „pokrzywdzonego”. precyzują postanowienia ustaw. poz. nie ma potrzeby powoływania się za nią. Nr 105. które inaczej byłyby przestępstwami z art. a właściwie za zgodą dysponenta dobrem. jeśli spełnia określone warunki: . Nie ma przestępstwa. że „pokrzywdzony” życzył sobie być uderzonym lub związanym. 191 lub art.Np. Uprawnienie wyłączające przestępność czynu musi być zawarte w ustawie. np. X uderza Y-ka (art. Czyn ten nie wypełnia znamion przestępstwa zgwałcenia i nie ma potrzeby powoływania się na zgodę osoby Y. mamy na myśli tylko te sytuacje. gdy czyn sprawcy wypełnia znamiona przestępstwa. gdy zgoda dysponenta dobrem powoduje. według art. 193 KK. W obydwu tych przykładach następuje zalegalizowanie czynów. potrzebne jest powołanie się na jego zgodę. X. jeżeli najemca jest nieobecny lub odmawia udostępnienia lokalu. wynajmujący ma prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariuszy policji lub straży miejskiej. Przykład: Osoba X odbywa stosunek seksualny z osobą Y za jej zgodą. ponieważ w tej sytuacji trudno mówić o pokrzywdzeniu. Definicja . o ile na podstawie delegacji ustawowej. Według art. bo nikomu nie przychodzi do głowy rozpatrywać tego zdarzenia w kategoriach przestępności lub jej braku. 432 KC posiadacz gruntu może zająć cudze zwierzę. Wtedy. W orzecznictwie SN wymienia się szereg takich uprawnień wynikających z prawa cywilnego. 217 KK) albo pozbawia go wolności przez związanie sznurem (art. Zgoda jest prawnie skuteczna. W tych przypadkach dla wyłączenia przestępności czynu potrzebne jest stwierdzenie. Zgoda pokrzywdzonego (zgoda dysponenta dobrem). 509). Przepisy o charakterze wykonawczym mają tu znaczenie o tyle. Mówiąc o zgodzie dysponenta dobrem jako o okoliczności wyłączającej „ odpowiedzialność karną. 15 ustawy o najmie lokali mieszkalnych (Dz. w razie awarii wywołującej szkodę lub grożącej bezpośrednio powstaniem szkody.U. określając je wspólną nazwą dozwolonej samopomocy (OSNKW 28/1994). jeżeli zajęcie jest potrzebne dla zabezpieczenia roszczenia o naprawienie szkody.

X. dotyczy dobra, którym osoba udzielająca zgody może swobodnie dysponować; X. zgoda jest dobrowolna; 3) zgoda istnieje w chwili czynu.

X. Warunek pierwszy. Katalog dóbr, którymi jednostka może swobodnie dysponować nic jest wyraźnie określony przez prawo, lecz wynika z jego interpretacji. Swobodne dysponowanie może na pewno dotyczyć takich dóbr jak wolność, nietykalność cielesna, mienie. Jednostka może też dysponować swoim bezpieczeństwem, np. może podjąć się pracy polegającej na udziale w niebezpiecznym programie cyrkowym. Ten zakres swobodnej dyspozycji dotyczy, oczywiście, osób dorosłych. W odniesieniu do małoletnich ma ona zakres węższy. Dziecko może się skutecznie zgodzić na zadawanie mu lekkich uderzeń (nnp w trakcie zabawy), ale już jego zgoda na zrobienie mu tatuażu będzie prawnie nieskuteczna. Większość dóbr prawnych nie może być bezkarnie naruszana, nawet za zgodą pokrzywdzonego. Zabójstwo lub ciężkie uszkodzenie ciała pozostaje przestępstwem, nawet jeżeli ofiara wyraziła uprzednio na to zgodę, a nawet żądała tego (art. 150 KK); podrobienie podpisu osoby X przez osobę Y na dokumencie pozostaje przestępstwem z art. 270 KK, nawet jeżeli X sobie tego życzył, ponieważ wiarygodność dokumentów jest dobrem o charakterze ogólnym, którym X nie może sam dysponować. Ciężkie uszkodzenie ciała może być jednak usprawiedliwione, jeżeli nic opiera się wyłącznie na zgodzie osoby, której to dotyczy, lecz jest ponadto dokonywane w ważnym społecznie celu. Nie jest więc przestępstwem z art. 156 KK pobranie nerki do przeszczepu od dorosłego dawcy, który wyraził na przeszczep wyraźną zgodę, a ponadto zachodzą pozostałe przesłanki wymagane dla legalności takiego zabiegu. (Zob. art. 9 ustawy z 26.10.1995 r. O pobieraniu z przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów Dz.U. Nr 138, poz. 682). Podobnie należy traktować zabiegi chirurgiczne dokonywane u transseksualistów w celu dostosowania ich cech fizycznych do ich płci psychicznej (Filar, Prawne, 68). Kontrowersyjną w doktrynie kwestią jest dopuszczalność dokonywania za zgodą osoby zainteresowanej zabiegu sterylizacji nie mającej celu leczniczego. Dotychczas przeważał pogląd, że jest to przestępstwo ciężkiego uszkodzenia ciała. Postuluje się jednak ustawowe dopuszczenie takiej możliwości (Zielińska, Warunki, 70-76). Ostatnio wyrażono też przekonywujący pogląd, że zabieg taki jest prawnie dopuszczalny również na tle obowiązującego stanu prawnego (Wąsek, Czy dobrowolna, 97). X. Warunek drugi.

Warunek dobrowolności zgody jest oczywisty i wynika z pojęcia zgody, której nie ma, jeżeli oświadczenie dysponenta dobrem jest wymuszone. Dobrowolności nie ma, jeżeli dysponuje dobrem osoba niepoczytalna albo dziecko nie mogące rozpoznać znaczenia zgody. Trudno też mówić o dobrowolnej zgodzie, jeżeli udzielający jej nie uświadamia sobie w pełni na co się godzi, tzn. zgoda skuteczna prawnie musi być zgodą na naruszenie określonego dobra w określony sposób, nie może mieć charakteru ogólnego (Gubiński, Wyłączenie, 820). 4. Warunek trzeci. Zgoda musi istnieć w chwili czynu, jest to bowiem zgoda na naruszenie określonego dobra, a nie akceptacja takiego naruszenia ex post. Taka późniejsza akceptacja może mieć tylko znaczenie procesowe przy przestępstwach prywatnoskargowych, bo jeśli pokrzywdzony nie złoży skargi, to do procesu nie dojdzie, ale nie znaczy to, że nie zostało popełnione przestępstwo. V. Czynności lecznicze. Czynności lecznicze często łączą się z ryzykiem spowodowania niezamierzonych negatywnych skutków w postaci pogorszenia się stanu zdrowia, uszkodzenia ciała lub śmierci pacjenta. Spowodowanie takich skutków nie ma jednak charakteru przestępnego, jeżeli spełnione są pewne warunki. Warunki te są następujące: X. działanie podjęte było w celu leczniczym i X. leczący działał zgodnie z zasadami sztuki medycznej (lege artis). Ad 1) Działanie musi być podjęte w celu diagnostycznym lub terapeutycznym. Zabieg podjęty w innym celu (np. w celu przeprowadzenia eksperymentu medycznego) podlega innym zasadom. Ad 2) Nie wyłącza odpowiedzialności karnej spowodowanie negatywnego dla pacjenta skutku przez działanie, które było błędne z punktu widzenia medycyny, np. podanie nieprawidłowej dawki leku, niewłaściwe zdezynfekowanie narzędzi chirurgicznych, diagnoza nie odpowiadająca ustalonym symptomom choroby, zaniechanie niezbędnych w danej sytuacji badań itp. Leczenie nie może się też odbywać bez zgody chorego (zob. art. 33-34 225 ustawy o zawodzie lekarza z 5.12.1996 r., Dz.U. z 1997 r. Nr 28, poz. 152). Zabieg leczniczy bez zgody pacjenta jest przestępstwem z art. 192 KK. Zasady odnoszące się do zabiegów leczniczych odnoszą się również do zabiegów kosmetycznych. Celem jest tu jednak nie wyleczenie, lecz poprawienie wad urody. Dlatego uważa się, że dodatkowym warunkiem wyłączenia odpowiedzialności karnej za ewentualne negatywne skutki jest w tej sytuacji

niewielkie prawdopodobieństwo ich nastąpienia (Buchała, Prawo..., 288). Odrębne, w pewnym stopniu, zasady wykonywania zabiegów lekarskich ustanawia w stosunku do osób skazanych KKW. W określonych sytuacjach mogą być one wykonywane nawet wbrew woli skazanego (art. 118 KKW). VI. Karcenie małoletnich. Wyłączenie przestępności czynu dotyczy również pewnych czynności wychowawczych. Nie stanowi przestępstwa czyn, wypełniający znamiona naruszenia nietykalności cielesnej (art. 217 KK), jeżeli mieści się on w ramach tzw. Dozwolonego karcenia małoletnich. Karcenie małoletnich jest w prawie polskim pozaustawową okolicznością wyłączającą odpowiedzialność karną. Jej uzasadnienie opierało się początkowo na przekonaniu, że cielesne karcenie dzieci jest niezbędne dla ich dobrego wychowania, że jest czynnością społecznie pożyteczną. Współcześnie, prawo karne toleruje karcenie małoletnich jako uprawnienie wychowawcze rodziców, ale raczej na zasadzie liczenia się z pewnym faktem społecznym. Nie angażuje się natomiast w spór o to, na ile tego typu działanie może być zaakceptowane z punktu widzenia zasad pedagogiki. Karcenie musi spełniać pewne warunki, mianowicie: 1) musi mieć cel wychowawczy; 2) wykonywane jest przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka; X. nie przekracza pewnego stopnia intensywności. Ad 1) Nie jest dozwolone karcenie podejmowane bez celu wychowawczego, np. karcenie dzieci bez związku z konkretnym przewinieniem, lecz tylko dla rozładowania złego humoru rodziców, czy też karcenie „na zapas”. Ad 2) Uprawnieni do karcenia są tylko rodzice lub opiekunowie, a nie np. nauczyciele, wychowawcy w internacie, sąsiedzi. Ad 3) Karcenie musi przybierać akceptowaną społecznie formę. Nie może więc zwłaszcza polegać na znęcaniu się (art. 207 KK), ani na powodowaniu uszkodzeń ciała dziecka lub wywoływać zagrożenia dla jego zdrowia. W ramach działalności wychowawczej rodzice mają też prawo wykonywać inne czynności, które wypełniają znamiona niektórych przestępstw przeciwko wolności. Np. otwieranie przez rodziców listów przychodzących do dzieci w celu sprawdzenia, czy nie utrzymują kontaktów z osobami wywierającymi na nie niekorzystny wpływ, nie będzie przestępstwem z art. 2G7 KK. Podobnie, stosowanie groźby lub zamknięcie dziecka w celu wyegzekwowania zakazu wyjścia z domu, nie będzie przestępstwem z aart 191 lub 189 KK. W Konstytucji RP z 1997 r. Zamieszczono art. 40 o następującym brzmieniu: „Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu.

Zakazuje się stosowania kar cielesnych”. W związku z tym powstaje problem, czy przepis ten zabrania karcenia małoletnich w opisanych wyżej formach i granicach. Wydaje się, że mówiąc o karach cielesnych art. 40 ma na myśli kary wymierzane i wykonywane w imieniu państwa w postępowaniu karnym, nnp karę chłosty za przestępstwo. Przy przyjęciu takiej interpretacji aart 40 Konstytucji niczego w zakresie kontratypu karcenia małoletnich nie zmienia.

VII. Ryzyko sportowe. Uprawianie niektórych sportów łączy się z natury rzeczy dla uprawiających daną dyscyplinę z naruszeniem nietykalności cielesnej zawodnika (boks, zapasy). Zachowania takie nie są oczywiście przestępne, ponieważ następują za zgodą uprawiających daną dyscyplinę. Odrębny problem powstaje, gdy w czasie uprawiania sportu następują nieszczęśliwe wypadki w postaci uszkodzeń ciała lub śmierci zawodników albo kibiców. W takich wypadkach wyłączenie przestępności czynu ma miejsce tylko wtedy, gdy skutki te zostały spowodowane w ramach tzw. Ryzyka sportowego. Tolerowanie ryzyka wiążącego się ze sportem opiera się na przekonaniu, że jest to opłacalne społecznie ze względu na pożytek i przyjemność wynikające z uprawiania sportu i atrakcyjność widowisk sportowych dla publiczności. Działanie ma miejsce w ramach ryzyka sportowego, jeżeli zostały spełnione następujące warunki: 1) uprawianie danej dyscypliny sportu jest dozwolone; 2) działanie było podjęte w celu sportowym; X. nie zostały naruszone reguły danej dyscypliny sportowej. Ad 1) Dozwolone jest uprawianie dyscyplin sportowych, jeżeli nie zostało to, w drodze wydania odpowiednich przepisów, zabronione przez państwo. Trzeba jednak pamiętać, że mówimy tu o dyscyplinie sportowej mającej pewne zasady i reguły zachowania się, zabezpieczające uczestników przed nadmiernym ryzykiem. Ad 2) Działanie musi być podjęte w celu osiągnięcia celów wynikających z reguł danej dyscypliny sportu (strzelenia bramki, zadania ciosu itd.), a nie w celu np. „odegrania się” na przeciwniku pod pozorem działania o charakterze sportowym. Ad 3) Najważniejszym elementem ryzyka sportowego jest działanie w ramach reguł danej dyscypliny sportowej. Chodzi naturalnie o tę grupę reguł, która ma na celu bezpieczeństwo współuczestników zawodów. Na przykład spowodowanie śmierci bramkarza w czasie meczu piłki nożnej przez usiłowanie kopnięcia piłki w sytuacji, gdy reguły gry nakazują już powstrzymanie się od tego działania, będzie wykluczało powołanie się sprawcy na ryzyko sportowe. Natomiast spowodowanie takiego samego skutku bez naruszenia reguł bezpieczeństwa, będzie się mieściło w ramach ryzyka

sportowego, nawet jeżeli sprawca naruszył reguły mające charakter umowny, np. uderzając piłkę ręką w czasie meczu piłki nożnej. Powołanie się na ryzyko sportowe jako na okoliczność wyłączającą przestępność czynu odnosi się nie tylko do oficjalnie organizowanych zawodów, lecz do wszystkich sytuacji uprawiania sportu, jeżeli tylko spełnione zostały przesłanki tego ryzyka. VIII. Ryzyko nowatorstwa. Osiąganie nowych wartości społecznych jest często związane z ryzykiem wywołania niekorzystnych rezultatów. Uważa się jednak, że w ostatecznym bilansie działania o pewnym stopniu ryzyka są społecznie pożyteczne. Gdyby podejmowanie ryzykownych działań, zwłaszcza eksperymentów było zabronione lub związane z ryzykiem poniesienia odpowiedzialności karnej – niemożliwe byłoby np. wypróbowywanie nowych urządzeń technicznych i nowych metod leczenia, co utrudniłoby postęp w wielu dziedzinach życia. Przyjmuje się więc, że podejmowanie ryzyka nie może pociągać za sobą odpowiedzia1ności karnej, jeżeli spełnione są pewne warunki. Kwestia dozwolonego ryzyka uregulowana jest w art. 27 KK. Przepis ten wymaga spełnienia następujących warunków, by ryzyko było dopuszczalne: X. celem działającego jest przeprowadzenie eksperymentu poznawczego, medycznego, technicznego lub ekonomicznego; X. spodziewana korzyść ma istotne znaczenie poznawcze, medyczne lub gospodarcze; 3) w świetle aktualnego stanu wiedzy oczekiwanie jej osiągnięcia jest zasadne; 4) w świetle aktualnego stanu wiedzy zasadna jest celowość i sposób przeprowadzenia eksperymentu. Jeżeli w eksperyment zaangażowany jest (jako jego obiekt) człowiek, to warunkiem jego legalności jest zgoda, udzielona po należytym poinformowaniu go o spodziewanych korzyściach i grożących mu ujemnych skutkach oraz prawdopodobieństwie ich powstania, jak również o możliwości odstąpienia od udziału w eksperymencie na każdym jego etapie. W kwestii eksperymentu medycznego art. 27 § 3 KK odsyła do ustawy. Aktualnie, kwestię tę reguluje art. 21-29 ustawy o zawodzie lekarza z 5.12.1996 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 28, poz. 152).

IX. Ostateczna potrzeba. W celu zapewnienia przestrzegania dyscypliny w wojsku, prawo karne przewiduje możliwość stosowania przez przełożonych w stosunku do podwładnych środków, które, gdyby nie zawarte w przepisach upoważnienie, miałyby charakter

przestępny. Art. 319 § 1 KK stwierdza, że wykonanie rozkazu wydanego przez uprawnioną do tego osobę może być wymuszone przy użyciu niezbędnych do tego środków, jeżeli okoliczności wymagają natychmiastowego przeciwdziałania, a posłuchu dla rozkazu nie można osiągnąć w inny sposób. Przykład: Żołnierz A oświadcza przełożonemu B, że nie zamierza wykonać rozkazu wejścia do ciężarówki i powrotu do koszar. Przełożony B, przy pomocy pozostałych żołnierzy, zmusza przemocą A do podporządkowania się rozkazowi. Działanie przełożonego nie jest przestępstwem z art. 191 KK.

X. Zwyczaj. Przestępność czynu może być wyłączona przez fakt, że mieści się on w ramach pewnego, społecznie akceptowanego zwyczaju. W literaturze wskazuje się w związku z tym na dwa rodzaje sytuacji. Pierwsza dotyczy wręczania prezentów osobom pełniącym funkcję publiczną Druga natomiast, dotyczy zwyczajowo przyjętych czynów, polegających na naruszeniu nietykalności cielesnej. Omawiając pierwszą z tych sytuacji wymienia się m.in. zwyczaj dawania napiwków. Jest to o tyle nietrafne, że dawanie napiwków odnosi się tylko do osób, które nie pełnią funkcji publicznej, jak tego wymagają przepisy o łapownictwie. Przyjmując napiwek nie wypełniają oni znamion tego przestępstwa, a więc powoływanie się na zwyczaj w celu uchylenia przestępności czynu jest zbyteczne. Problem powstaje natomiast wtedy, gdy mamy do czynienia z przyjmowaniem prezentów przez osoby pełniące w pewnym zakresie funkcję publiczną, np. przez nauczycieli, lekarzy. Przyjmuje się tutaj pewne generalne zasady, niezależnie od których mogą istnieć pewne specyficzne warunki lub odstępstwa od reguł w zależności od typu sytuacji i funkcji pełnionej przez obdarowanego. Przede wszystkim, wręczenie prezentu nie może następować na żądanie obdarowanego, a tym bardziej nie może on uzależniać czynności urzędowej od otrzymania prezentu. Po drugie, prezent wręczany jest dopiero po dokonaniu czynności i nie jest też wcześniej obiecany. Po trzecie, prezent nie może przekraczać pewnych zwyczajowych ram. Mogą to być kwiaty, czekoladki, książka itp. przedmioty, ale ani pieniądze ani też rzeczy o dużej wartości. W ramach zwyczaju mieści się poczęstowanie funkcjonariusza kawą, herbatą, ale nie zapraszanie na obiad do drogiej restauracji. Są to tylko bardzo ogólne ramy omawianego zwyczaju. Poszczególne sytuacje są bardziej zróżnicowane. Np. mieści się w ramach zwyczajowych podarowanie chirurgowi butelki koniaku przez wdzięcznego pacjenta w związku z udaną operacją, ale nie np. w związku z pozytywnym orzeczeniem w sprawie rentowej. Tym bardziej danie takiego prezentu np.

Niepoczytalność oznacza brak możliwości rozpoznania znaczenia swe go czynu lub pokierowania swym postępowaniem. że w konkretnym przypadku stwierdzenie niepoczytalności wymaga wskazania łącznie jednej z wymienionych w art. ponieważ zgodnie z art. 22 k. to nie wpływa to na ocenę popełnionego już przez niego czynu. np. ze względu na symboliczny charakter tego prezentu. 73). Niepoczytalność. a z drugiej strony na wskazaniu biologiczno-psychiatrycznych przyczyn tego stanu rzeczy. Ma to tylko znaczenie procesowe. co do której istnieje zgoda wszystkich uczestników. 31 § 1 KK przyczyn i co . Jeżeli więc sprawca jest w chwili czynu poczytalny. a następnie.kontrolerowi skarbowemu lub celnikowi po czynności urzędowej. Stan taki istnieć ma "w chwili czynu". by kiedykolwiek podarowanie komuś kwiatów. postępowanie karne należy zawiesić. Wyłączenie. Przyjęto więc tutaj tzw. że współcześnie to ograniczenie jest zbyt nieśmiałe. Wyłączenie winy. choroba psychiczna lub inne zakłócenie czynności psychicznych. Konsekwencją tego jest. przekracza ramy akceptowanego społecznie zwyczaju. który zachodzi w chwili czynu i spowodowany jest upośledzeniem umysłowym. chorobą psychiczną lub innym zakłóceniem czynności psychicznych (art. Obecnie można przyjąć. Z drugiej strony trudno sobie wyobrazić. W rzeczywistości zakres społecznej tolerancji wobec "śmigusa-dyngusa" znacznie się zawęził. takich jak upośledzenie umysłowe. jeżeli oskarżony nie może brać udziału w postępowaniu z powodu choroby psychicznej. Drugi typu sytuacji omawianej w ramach problematyki zwyczaju jako okoliczności wyłączającej przestępność czynu odnosi się do naruszenia nietykalności cielesnej przez oblanie wodą w tzw. W literaturze podkreśla się.p. Wydaje się jednak. "lany poniedziałek" ("śmigus-dyngus"). Definicja niepoczytalności w polskim KK opiera się na wskazaniu z jednej strony pewnego stanu psychicznego sprawcy (niemożność rozpoznania znaczenia swego czynu lub pokierowania swym postępowaniem). że nie chodzi o czyn zagrażający zdrowiu albo powodujący zniszczenie ubrania (Gubiński. które się wzajemnie znają i traktują go jako rodzaj zabawy. I. § 12. 31 § 1 KK). na skutek choroby psychicznej. mieszaną metodę określania pojęcia niepoczytalności. poczytalność utraci. mogło być potraktowane jako przestępstwo wręczenia łapówki..k. że jest on traktowany jako zwyczaj legalizujący naruszenie nietykalności cielesnej tylko w kręgu osób.

. Nie wyłącza winy stan poczytalności w znacznym stopniu ograniczonej. a więc w końcowym rezultacie brak przestępstwa. urojeniami. psychozę maniakalno-depresyjną. Karanie sprawcy niepoczytalnego nie miałoby też sensu z punktu widzenia celów kary.najmniej jednego z następstw wywołanych w psychice sprawcy. że zabieranie cudzych rzeczy jest oceniane jako karygodne. kiedy osoba uzależniona nie może się powstrzymać od popełnienia czynu zabronionego. Prawo karne przewiduje jednak możliwość stosowania wobec niepoczytalnych sprawców środków zabezpieczających (zob. 20). Poczytalność ograniczona. menstruacja. na które nie ma on wpływu. wysoką gorączką. Sprawca działający w takim stanie popełnia więc przestępstwo i ponosi odpowiedzialność karną. Uzas. które powodują zanik pewnych funkcji mózgu. art. charakteryzujące się różnymi objawami. . Ograniczenie poczytalności wpływa jednak na stopień winy. Do chorób psychicznych zalicza się np. np. II. których cechą charakterystyczną są patologiczne zmiany funkcji psychicznych. Choroby psychiczne (psychozy) oznaczają zaburzenia psychiczne. Wymieniona w definicji niepoczytalności niemożność rozpoznania znaczenia swego czynu oznacza zarówno niemożność uświadomienia sobie możliwych skutków swego działania. niedorozwój umysłowy) lub też sytuacje wiążące się z urazami lub innymi czynnikami. Niemożność pokierowania swoim postępowaniem oznacza zakłócenia sfery woli i zachodzi np. w przypadku działania w stanie głodu narkotycznego. że odkręcenie kurka w kuchence gazowej może doprowadzić do eksplozji. gdy nie może sobie uświadomić. "Inne zakłócenia czynności psychicznych" mogą wiązać się z pewnymi procesami biologicznymi zachodzącymi w organizmie jednostki. jak i wtedy. klimakterium. gdy np. paranoję. Konsekwencją niepoczytalności jest brak winy po stronie sprawcy czynu obiektywnie sprzecznego z prawem karnym (czynu zabronionego). zaburzeniami nastroju. KK). takimi jak dojrzewanie płciowe. schizofrenię. Pojęcie upośledzenia umysłowego jest więc szersze od pojęcia niedorozwoju umysłowego (Zob. zaburzeń genetycznych. mającymi miejsce po okresie rozwojowym. Nie możemy bowiem niepoczytalnemu sprawcy zrobić zarzutu z naruszenia prawa. Upośledzenie umysłowe oznacza istotne obniżenie sprawności umysłowej powstałe z różnych przyczyn (np. skrajnym przemęczeniem. chorób matki w okresie ciąży lub urazów dziecka) w okresie rozwojowym jednostki (tzw. Mogą być też spowodowane np. zaburzeniami świadomości. a także wynikać mogą z nadużycia alkoholu lub narkotyku. s. 93 i nast. jak również niemożność oceny społecznej i moralnej czynu. skoro dochodzi do tego z powodów. zatruciem organizmu. efektem patologicznym. Zachodzi więc ona zarówno wtedy. osoba niedorozwinięta umysłowo nie może skojarzyć.

że skutkiem wprawienia się w stan odurzenia będzie wyłączenie poczytalności lub jej ograniczenie. Ad 2) Warunek drugi nie oznacza wymagania. 31 § 3 KK). . że wprawiając się w taki stan wywoła u siebie niepoczytalność lub znaczne ograniczenie poczytalności. art. że jest to zapisane mu lekarstwo. Stosowanie w sytuacjach wymienionych w. Chodzi tu tylko o przewidywanie lub możliwość przewidywania. Warunek ten nie będzie więc spełniony. zwłaszcza w przypadkach tzw. zostaje przemocą zmuszony do wypicia alkoholu albo podstępnie wstrzykuje mu się środek odurzający. kiedy to niepoczytalność spowodowana jest nietypową reakcją organizmu na dawkę alkoholu. Sprawca może nie być w stanie przewidzieć takiego skutku. które nie jest skłonne zaakceptować bezkarności niepoczytalnego sprawcy. że w stanie odurzenia popełni przestępstwo. 31 § 2) określa tylko konsekwencje popełnienia czynu w stanie poczytalności ograniczonej w znacznym stopniu. Wprawienie się w stan odurzenia. Muszą tu być jednak spełnione łącznie dwa warunki: 1 ) sprawca wprawił się w stan nietrzeźwości lub odurzenia i 2) sprawca przewidywał lub mógł przewidzieć. że takie uregulowanie prawne wynika głównie z uwzględnienia poczucia sprawiedliwości społeczeństwa. Ograniczenie poczytalności mniejszego stopnia powinno jednak wpływać na wymiar kary w jej ustawowych granicach. W takim przypadku sprawca ponosi odpowiedzialność według ogólnych zasad. Kodeks karny (art. Ad 1) Sprawca wprawia się w stan nietrzeźwości lub odurzenia. W szczególny sposób uregulowane zostały sytuacje (art. tak jakby był w pełni poczytalny w chwili czynu. jeżeli ktoś np. by sprawca przewidział lub mógł przewidzieć. jeżeli przez pomyłkę zażyje narkotyk. że sąd może w takim wypadku zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. Potrzebę takiego odstępstwa tłumaczy się na ogół koniecznością ochrony społeczeństwa przed czynami tej kategorii sprawców. w których mamy wprawdzie do czynienia z niepoczytalnością sprawcy w chwili czynu lub znacznym ograniczeniem poczytalności. 31 § 3 KK normalnej odpowiedzialności karnej jest niewątpliwie odstępstwem od zasady winy. która normalnie takie skutku nie powoduje. Wydaje się jednak. stwierdzając. patologicznego upojenia alkoholowego. ale wynikają one z wprawienia się sprawcy w stan nietrzeźwości lub odurzenia innym środkiem. myśląc. jeżeli dobrowolnie i świadomie pije alkohol lub zażywa narkotyk. jeżeli ta niepoczytalność ma swe źródło w nadużyciu alkoholu lub zażyciu narkotyku. Podobnie. III.powodując jego obniżenie.

a więc dotyczył jednego ze znamion zabójstwa (art. Tak więc istotny błąd co do faktu. art. który dotyczy.5 promila alkoholu albo do obecności w wydychanym powietrzu od 0.IV. Stan po użyciu alkoholu zachodzi. czyli sytuacja gdy zachodzi rozbieżność między jakimś fragmentem rzeczywistości a wyobrażeniem o nim sprawcy. mylnie sądząc. błąd co do faktu. gdy zawartość alkoholu we krwi wynosi lub prowadzi do stężenia powyżej 0. bo dotyczy znamienia "małoletni" użytego w opisie czynu polegającego na rozpijaniu małoletniego (art.1 mg do 0. art. to. przy zabójstwie czy spowodowaniu uszczerbku na zdrowiu) nieumyślnej odmiany tego . Konsekwencją istotnego błędu co do faktu jest to. że strzela do zwierzęcia.2 promila do 0. Jest to błąd istotny. co nie wchodzi do znamion zabójstwa. jak to stwierdza art. 208 KK). mylnie sądzący. Okolicznością wyłączającą winę (umyślną) sprawcy jest tzw. W przypadku przestępstw. gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0. mylnie sądząc. istotny błąd co do faktu powoduje brak przestępstwa w ogóle. ponieważ dotyczył on faktu.5 promila alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0. Gdyby X mylnie sądził.jego błąd byłby nieistotny dla odpowiedzialności karnej. Jego błąd jest istotny. zabija innego myśliwego. 148 § 1 KK). myśliwy X.25 mg alkoholu w dm3. że strzela do zwierzęcia.25 mg alkoholu w 1 dm3. inaczej mówiąc. że nakłaniany jest osobą dorosłą. że strzela do osoby A. które nie występują w odmianie nieumyślnej. że sprawca nie popełnia umyślnie czynu zabronionego. które należą do znamion niektórych przestępstw i wykroczeń (np. V. 180 KK. Przykład 1: Na polowaniu. 87 KW). Ponieważ jednak nie ma (inaczej niż np. ponieważ dotyczyłby tylko tożsamości ofiary. że chodzi o człowieka. a w rzeczywistości strzelał do osoby B . Natomiast stan nietrzeźwości zachodzi. Błąd co do faktu. nie popełnia umyślnego zabójstwa. Przykład 2: X nakłania do picia wódki Y-ka. 28 § 1 KK. Stan nietrzeźwości. co do znamienia którego się pomylił. "okoliczności stanowiącej znamię czynu zabronionego". W podanym wyżej przykładzie myśliwy X. Nie wyklucza to jednak jego odpowiedzialności za nieumyślne spowodowanie śmierci. Stanu nietrzeźwości wpływającego na poczytalność nie należy mylić ze zwykłym "stanem nietrzeźwości" i "stanem po użyciu alkoholu". błąd co do znamienia czynu zabronionego. Dla odpowiedzialności karnej istotny jest tylko taki błąd co do faktu.

265 KK). błąd co do prawa dotyczy nie jednego ze znamion przestępstwa. jeżeli ktoś zabija ciężko i nieuleczalnie chorego pod wpływem współczucia dla niego mylnie sądząc. Natomiast. mylnie sądząc. Jeżeli przykład zmienimy w ten sposób. błąd co do następstwa czynu nie wyklucza wówczas odpowiedzialności sprawcy za typ kwalifikowany. 28 § 2 KK reguluje sytuację. nie wyklucza jeszcze wypełnienia znamion innego przestępstwa umyślnego. lecz całościowej prawnej oceny czynu. . Nieświadomość bezprawności czynu (błąd co do prawa). KK za zabójstwo eutanatyczne. gdy nawet pominięcie znamienia. ale pozostaje przestępstwo typu podstawowego. Dzieje się tak wtedy. wykluczający przestępstwo z art.. Dlatego wyklucza się tutaj zakwalifikowanie czynu X-a jako szpiegostwa. że żąda on przyspieszenia jego śmierci . Inaczej mówiąc. że zachodzi okoliczność stanowiąca znamię czynu zabronionego.odpowiada z art. W pewnych przypadkach konsekwencją błędu co do faktu może być wykluczenie odpowiedzialności za jedno przestępstwo umyślne z jednoczesną możliwością zakwalifikowania czynu z przepisu o innym przestępstwie umyślnym. którego dotyczył błąd. 148 § 1 KK. że Y jest zagranicznym dziennikarzem. nawet i bez uwzględnienia znamienia objętego błędem X-a. która powoduje powstanie typu uprzywilejowanego. że co do następstwa zachodzi lekkomyślność lub niedbalstwo sprawcy. X nie ponosi odpowiedzialności karnej. a więc wystarczy. Inaczej niż przy błędzie co do faktu. że X wprawdzie zna dokładnie wiek Y-ka. wyklucza to odpowiedzialność za typ kwalifikowany. VI. ale mylnie sądzi. gdy błąd sprawcy polega na mylnym przyjęciu. mimo że obiektywnie dopuścił się zwykłego zabójstwa z art. nawet jeżeli co do faktu "małoletniości" możemy mu przypisać lekkomyślność lub niedbalstwo. że prawo nie zabrania dawania małoletnim alkoholu. a jego I błąd dotyczy właśnie znamienia kwalifikującego. mylnie sądząc. 208 KK (rozpijanie małoletniego). 130 § 2 KK) znamienia "obcy wywiad". gdy sprawca popełnia przestępstwo typu kwalifikowanego. że ma do czynienia z osobą pełnoletnią. Odpowiada on wówczas z przepisu określającego ten typ uprzywilejowany. Błąd dotyczy tu istotnego dla przestępstwa szpiegostwa (art. jego czyn wypełnia znamiona przestępstwa ujawnienia tajemnicy państwowej (art.przestępstwa. Przykład 3: X przekazuje wiadomości stanowiące tajemnicę państwową agentowi obcego wywiadu Y. Inaczej jest tylko przy przestępstwach kwalifikowanych przez określone następstwo. Np. Art. Przykład: X częstuje alkoholem małoletniego Y. które mogą być popełnione z winy mieszanej. Jest to błąd faktyczny. Jednakże.

że nie ma błędu w rozumieniu tego przepisu. Trudno sobie wyobrazić. jeżeli taka nieświadomość bezprawności jest usprawiedliwiona. Zakres odpowiedzialności. 284 KK). 3. W dawniejszym prawie karnym posługiwano się powszechnie maksymą ignorantia iuris nocet (nieznajomość prawa szkodzi). pobicie lub spowodowanie pożaru. gdy ktoś zachowuje się zgodnie z prawem. posługuje się określeniem "nieświadomość bezprawności czynu". Sprawca może nie mieć możliwości uniknięcia błędu dlatego. Błąd co do prawa może mieć w praktyce miejsce w odniesieniu do mniej znanych typów przestępstw. że jako cudzoziemiec z kraju. Podstawowym kryterium powinna tu być możliwość uniknięcia błędu przez sprawcę. przestępstwo urojone (delictum putativum). 2. Oznacza to. a nie "nieświadomość przestępności czynu". 30 KK. Jeżeli błąd prawny był nieusprawiedliwiony. 240 KK). że błąd sprawcy co do oceny prawnej czynu nie ma wpływu na jego odpowiedzialność karną. w którym takie czyny są prawnie dozwolone nie wpadł na myśl. by ktoś nie wiedział że przestępstwem jest kradzież. jeżeli sprawca wie o bezprawności czynu. że jakiś przepis karny wprowadzono nagle. że czyn ten jest zabroniony przez jakąś gałąź prawa. ale zdaje sobie sprawę. to sprawca odpowiada za popełniony czyn na normalnych zasadach. że należy sprawdzić jak ocenia to prawo polskie. Natomiast z pewnością pewien procent obywateli nie wie. jeżeli sprawca wprawdzie nie wie dokładnie. Art. Deklarowano w ten sposób. Sytuację odwrotną w stosunku do nieświadomości bezprawności czynu stanowi tzw. że jego czyn jest przestępstwem. Taka różnica poglądów między nim a ustawodawcą nie ma wpływu na winę sprawcy i w konsekwencji nie ma wpływu na jego odpowiedzialność karną. albo dlatego.mamy do czynienia z nieświadomością bezprawności czynu (art. Przestępstwo urojone. ale błędnie sądzi. czyli błąd dotyczy całościowej oceny czynu. Przy ustalaniu. Nie ma także błędu co do prawa. zatajenie dowodów niewinności innej osoby (art. Ustawodawca może w różnym stopniu uwzględniać błąd co do prawa przy kształtowaniu zakresu odpowiedzialności karnej sprawcy. czy też niezawiadomienie organów ścigania o pewnych przestępstwach (art. że przestępstwem jest przywłaszczenie sobie rzeczy znalezionej (art. ale sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. że jego zachowanie . Zachodzi ono wtedy. 30 KK). który reguluje kwestię błędu co do prawa. Obowiązujące w Polsce prawo karne uwzględnia na korzyść sprawcy jego błąd co do prawa. czy nieświadomość bezprawności czynu należy też wziąć pod uwagę poziom umysłowy sprawcy i stopień zrozumiałości przepisu. 236 KK). ale uważa zakaz za niesłuszny.

Nie można jednak również dać żołnierzom prawa i nałożyć obowiązku analizowania każdego rozkazu pod kątem jego legalności . powodując ciężkie uszkodzenie ciała. Gdy błąd taki nie jest usprawiedliwiony. Rozkaz przełożonego. możliwe jest jednak zastosowanie nadzwyczajnego złagodzenia kary. koncepcja "ślepych bagnetów"). myśląc. Błąd co do kontratypu lub okoliczności wyłączającej winę. który z nich ją zawinił. Najistotniejszym elementem dyscypliny wojskowej jest obowiązek wykonywania przez podwładnych rozkazów przełożonych. osoba uprawiająca prostytucję mylnie sądzi. ponieważ o przestępności czynu decyduje ustawa (nullum crimen sine lege). że "zaraz uciszy go na zawsze" i sięga pod kurtkę. Wagę tego obowiązku podkreśla się w prawie karnym przez tworzenie typów przestępstw polegających na odmowie wykonania rozkazu (art. Przykład 1: Dwaj kierowcy po spowodowanej przez siebie kolizji kłócą się w ostrych słowach o to. np. lecz chciał tylko nastraszyć przeciwnika. że jest to zabronione przez obowiązujący KK pod groźbą kary. VII. Gdyby przykład zmodyfikować w ten sposób. nic nie mówiąc sięga do kieszeni po tym jak kichnął . nie popełnia przestępstwa kto dopuszcza się czynu zabronionego w usprawiedliwionym błędnym przekonaniu. jak uczą doświadczenia historyczne. często zagrożonych surowymi karami. 2e jego przeciwnik chce użyć broni palnej. że zachodzi tu jedna z tych okoliczności.się jest przestępstwem. że uderzony nie miał żadnej broni. 29 odrębnie uregulował kwestię błędu co do okoliczności wyłączającej bezprawność (kontratypu) lub okoliczności wyłączającej winę sprawcy. a nie czyjeś przekonanie. że błąd co do istnienia obrony koniecznej był usprawiedliwiony. że sąd uznałby. że taka przestępność zachodzi. W pewnym momencie jeden z nich grozi drugiemu. może prowadzić do nadużywania dyscypliny wojskowej dla popełniania przestępstw. Z drugiej strony. Dlatego też nie można wymagać od żołnierzy absolutnego posłuszeństwa (tzw. uderza go ciężkim przedmiotem. 343 KK). a w krańcowych przypadkach umożliwia funkcjonowanie całych zbrodniczych systemów państwowych. W przypadku przestępstwa urojonego odpowiedzialność karna nie wchodzi w grę. ślepe wykonywanie rozkazów. Okazało się. sprawca odpowiada na normalnych zasadach. że w czasie kłótni jeden z jej uczestników. Według tego przepisu. Kodeks karny w art.konkluzja sądu musiałaby być inna. W takiej sytuacji można przypuszczać. Drugi uczestnik kłótni. VIII.

powodując w ten sposób pożar. Wynika z tego. czy rozkaz wykonać. rzuca petardę na strych wiejskiego domu. może jednak wpłynąć na złagodzenie kary. 318 KK) nie dotyczy sytuacji. Uregulowanie dotyczące rozkazu (art.jeżeli pozostałe przesłanki stanu wyższej konieczności są spełnione . nie zwalnia go od odpowiedzialności karnej. chyba że wykonując rozkaz umyślnie popełnia przestępstwo. ale również merytorycznie musi ono dotyczyć spraw służbowych. Polskie prawo karne przyjmuje w tym zakresie. Jeżeli żołnierz. Przykład 2: Żołnierz. koncepcję "umiarkowanego posłuszeństwa". W tym wypadku żołnierz nie uświadamiał sobie. zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości kwestia rozkazu uregulowana jest w prawie karnym międzynarodowym w sposób nieco odmienny. odmawiając wykonania rozkazu przestępnego. 8 Statutu Międzynarodowego Trybunału Wojskowego (tzw. zgodnie z którą jest to polecenie określonego działania lub zaniechania wydane służbowo żołnierzowi przez przełożonego lub uprawnionego żołnierza starszego stopniem. naraziłby się na niebezpieczeństwo (np. Stosuje się wówczas art. jakie skutki może spowodować jego zachowanie się i dlatego na mocy art. Jeśli okaże się. 30 KK.powoływać się na stan wyższej konieczności dla usprawiedliwienia świadomego wykonania przez siebie przestępnego rozkazu. traktuje jeńców wojennych w sposób sprzeczny z konwencjami międzynarodowymi. że wymaga tego sprawiedliwość". Wykonawca przestępnego rozkazu odpowiada więc. w postaci użycia broni przez przełożonego dla wymuszenia posłuszeństwa). Trybunału Norymberskiego) "okoliczność. 318 KK nie popełnia przestępstwa. czy błąd ten byi usprawiedliwiony w rozumieniu art. że nie znał on odpowiednich przepisów i zaufał w tym zakresie przełożonemu. na rozkaz przełożonego. jeżeli Trybunał uzna. Zgodnie z tym przepisem. będziemy musieli rozstrzygnąć. w art. że musi to być polecenie służbowe nie tylko co do formy. W praktyce może zachodzić sytuacja będąca połączeniem instytucji rozkazu przełożonego i stanu wyższej konieczności. . W § 18 art. Według art. gdy żołnierz otrzymujący rozkaz działa w nieświadomości bezprawności czynu. 318 KK. żołnierz dopuszczający się czynu zabronionego będącego wykonaniem rozkazu nie popełnia przestępstwa. Przykład 1: Niedoświadczony żołnierz. 30 KK. wykonując w czasie ćwiczeń rozkaz przełożonego.(teoria "myślących bagnetów") i rozstrzygania za każdym razem. że oskarżony działał z rozkazu swego rządu albo swego zwierzchnika. W zakresie zbrodni przeciwko pokojowi. jeżeli chce popełnić czyn zabroniony (zamiar bezpośredni) albo przewidując możliwości wypełnienia znamion czynu zabronionego godzi się na to (zamiar ewentualny). 115 KK zawarta jest ustawowa definicja rozkazu. może .

przepisy wprowadzające KK wprowadził uregulowanie. w tym również zbrodni. zwłaszcza. UOP. że wykluczają znikomość społecznej szkodliwości. że nie popełnia przestępstwa osoba odmawiająca wykonania rozkazu lub nie wykonująca rozkazu. dyscyplinarnej). Czyn ten wypełnia znamiona przestępstwa umyślnego pozbawienia człowieka wolności (art. że pozbawienie wolności trwało minutę.Art. na mocy którego przepisy § 18 art.w razie popełnienia przestępstwa na polecenie przełożonego . Jednakże najczęściej chodzi tu o czyny. Przepis ten przewiduje specyficzną okoliczność wyłączającą odpowiedzialność karną. Może tak być. którego społeczna szkodliwość jest znikoma. Według art. że czyn ten jest społecznie szkodliwy w stopniu znikomym i zastosujemy art. w którym przebywa Y. których znamiona są tak ujęte. by potraktować go jako przestępstwo. który poleca popełnienie przestępstwa. 344 KK). 189 KK). może jednak być uwzględniona przy wymiarze kary. wydawanych urzędnikom państwowym przez ich przełożonych. jeżeli w konkretnym przypadku miało to wpływ na stopień winy sprawcy. Np. Okoliczność. które nie stanowią wprawdzie przestępstwa. Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej.odpowiedzialność karną na normalnych zasadach. Straży Granicznej. Do tych funkcjonariuszy odnosi się więc zarówno definicja rozkazu. a także przepis (art. Znikoma społeczna szkodliwość czynu. który wypełnia znamiona przestępstwa. 1 § 2 KK. Ponieważ nie są oni związani dyscypliną podobną do wojskowej. 1 § 2 dotyczy formalnie wszystkich typów przestępstw przewidzianych w prawie karnym. 318 i 344 KK mają odpowiednie zastosowanie do funkcjonariuszy Policji. w normalnej sytuacji dojdziemy do wniosku. Osobną kwestię stanowi znaczenie poleceń służbowych. § 13. Art. 6 ustawy z 1997 r. Jeżeli jednak wyobrazimy sobie. 1 § 2 KK też obejmuje). Chodzi oczywiście o czyn. Praktycznie jednak. trudno sobie wyobrazić jego zastosowanie przy tych typach przestępstw. to być może. który uznaje. że jest on czynem społecznie pozytywnym. ale przez swą nietypowość merytorycznie nie zasługuje na to. uregulowanie odpowiedzialności za wykonanie rozkazu przestępnego. Przykład 1: X zamyka na klucz pokój. Znikoma szkodliwość społeczna konkretnego czynu nie oznacza. nie stanowi przestępstwa czyn. której nie można zaliczyć ani do okoliczności wyłączających bezprawność czynu ani do okoliczności wyłączających winę. trudno . gdy czyn nie jest społecznie szkodliwy w żadnym stopniu lub wręcz społecznie pożyteczny (które to sytuacje art. 115 KK oraz art. ale mogą być jednak potraktowane jako podstawa innego rodzaju odpowiedzialności (np. ponoszą . 1 § 2 KK. że przestępstwa dokonano na polecenie przełożonego.

Na pierwszych miejscach wymienia się przedmiotowe składniki społecznej szkodliwości. inne tylko do nieumyślnych (rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia). że te dwa pojęcia (społeczna szkodliwość i wina) częściowo na siebie w tym sensie zachodzą. kiedy pewna nieunikniona dowolność oceny organów stosujących prawo nie może doprowadzić do rozszerzenia zakresu odpowiedzialności karnej w sposób niebezpieczny dla jednostki. należy przede wszystkim zauważyć. że dobro prawne. motywacja). skoro ustawodawca nie użył przed ich wyliczeniem zwrotu (używanego w innych miejscach w KK) "w szczególności". motywacja sprawcy). że katalog wymienionych w niej kryteriów jest pomyślany jako zamknięty. rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody. sposób i okoliczności popełnienia czynu. jak równie2 . które jest jego wnukiem. 207 KK). gdzie wolność człowieka została niewątpliwie naruszona. iż czyni je przedmiotem ochrony przepisu karnego. Znikomość taka mo2e także wynikać ze względów czysto podmiotowych. mogą też o niej decydować łącznie czynniki przedmiotowe i podmiotowe. W katalogu tym znajdują się zarówno kryteria przedmiotowe. powinno tu być głównym punktem orientacyjnym. jak to jest w podanym wyżej przykładzie. Nieprzypadkowa wydaje się być kolejność wyliczenia kryteriów. Jest tak dlatego. rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia". ale zamiar wyrządzonej temu dobru prawnemu szkody był znikomy. według którego: "Przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu sad bierze pod uwagę rodzaj i charakter naruszonego dobra. w którego chronieniu społeczeństwo jest w tym stopniu zainteresowane.sobie wyobrazić. według jakich kryteriów oceniać stopień społecznej szkodliwości. Znikoma szkodliwość społeczna czynu. by czyn polegał na znęcaniu się nad osobą nieporadną (art. a pozostałe mają charakter uniwersalny. Społeczna szkodliwość może być znikomego stopnia ze względów przedmiotowych. Kodeks karny zawiera co do tej kwestii specjalny przepis. i jednocześnie stopień jego społecznej szkodliwości był znikomy. Analizując tę quasi-definicję społecznej szkodliwości. Ponieważ te ostatnie brane są również pod uwagę przy ocenie stopnia winy sprawcy. można powiedzieć. 115 § 2 KK odnoszą się wyraźnie tylko do przestępstw umyślnych (postać zamiaru. a jedynie prowadzi do jej zawężenia w porównaniu z formalnym zakresem przepisu Istotnym problemem jest. Mianowicie art. które przeważają ilościowo. kiedy taka znikomość zachodzi. dotyczące dobra prawnego oraz szkody. motywację sprawcy. Przykład 2: X uprowadza i zatrzymuje w swoim domu wbrew woli rodziców dziecko. 115 § 2 KK.postać zamiaru. wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków. jak i kryteria podmiotowe (postać zamiaru. Jest to sytuacja. Czyn ten . Niektóre z kryteriów wymienionych w art. to kategoria ocenna. Nie da się ściśle określić w ustawie.

że X działał dla dobra wnuka. System kumulacji polega na zwykłym . umorzył postępowanie na podstawie art. tzn. 1 § 2 KK ma zastosowanie.9. Wymiar kary łącznej.1998 r. dokonywanej przez ustawodawcę. w jaki sposób dokonać całościowej oceny tych czynów i wyrazić ją w karze łącznej. obejmującej wszystkie popełnione czyny. Przykład 1: X dopuszcza się kradzieży 1. 1 § 2 KK. Zbieg przestępstw. natomiast zniewaga sędziego pozostaje poza zbiegiem. 202 KK). Przesłanki zbiegu przestępstw. W uzasadnieniu stwierdził. Nie może ono natomiast polegać na kwestionowaniu generalnej oceny danej kategorii czynów. Jeżeli przykład uzupełnimy w ten sposób. 211 KK. w trakcie której został skazany nieprawomocnie za kradzież. nawet nieprawomocnego. W sytuacji zbiegu przestępstw możliwe są różne systemy wymierzania kary łącznej. w której sprawca popełnia dwa lub więcej przestępstw w określonym czasie. 2.11. W przykładzie tym w zbiegu pozostają tylko kradzież i rozbój.7. Stosując art. Kara łączna. ł § 2 KK w oparciu o generalną ocenę (inną niż reprezentowana przez ustawodawcę). że stosowanie art. polega na tym. że jest on drastycznie zaniedbywany przez rodziców. rozstrzygając sprawę karną o rozpowszechnianie pornografii (art. za którekolwiek z tych przestępstw (art.1998 r. Rozstrzygnięcie sądu było oczywiście nieprawidłowe. bo popełniono ją po wydaniu pierwszego wyroku. Przykład 4: Sąd. 1.wypełnia znamiona przestępstwa z art. 1 § 2 KK przez organy prokuratury i sądy powinno się opierać na ocenie czynu konkretnego.1998 r. O zbiegu przestępstw mówimy wtedy. i rozboju 20. sąd zastosował przepis wbrew jego treści. ponieważ art. Trzeba podkreślić.. a w każdym razie na pewno nie w stopniu wyższym nit znikomy. Polski KK traktuje jako zbieg przestępstw tylko taką sytuację. wiedząc. i jednocześnie było ukierunkowane na ochronę dobra dziecka. I. że działanie X-a było podjęte ze szlachetnych motywów. gdy konkretny czyn jest nietypowy. i dlatego może być oceniony inaczej. i wkroczył w ten sposób w kompetencje władzy ustawodawczej. Problem. przed wydaniem pierwszego z wyroków. § 14. Po rozprawie sądowej w dniu 10. niezadowolony z wyroku X znieważył sędziego. 85 KK). który wówczas powstaje. to powiemy. że rozpowszechnianie pornografii nie jest społecznie szkodliwe. Zbieg przestępstw i przepisów ustawy. gdy ten sam sprawca popełnia dwa lub więcej przestępstw.

71 § 1 KK) obowiązują inne granice maksymalne (art. gdy jedną z kar wymierzonych jest kara 25 lat pozbawienia wolności. Może być jednak inaczej przy wyższych karach pojedynczych. Od zasady. Taka sama zasada obowiązuje wtedy. nie może być wyższa od sumy kar wymierzonych (I maksimum) II maksimum jest określone oddzielnie dla każdego rodzaju kary. wymienionych w art. wymierzając łączną karę ograniczenia wolności. tzn. grzywna z grzywną itd. sąd określa na nowo wymiar pracy na cele społeczne albo . 87 KK wyjątek polegający na tym. ta kara jest karą łączną (art. nie może być wyższa od 13 lat (suma kar wymierzonych). Ta druga granica maksymalna nie ma w tym wypadku praktycznego znaczenia. 2 KK). System asperacji polega na zaostrzeniu najsurowszej z wymierzonych kar.). która jednak nie może przekraczać najwyższej ustalonej poprzednio (art. W takiej sytuacji karę ograniczenia wolności przelicza się na pozbawienie wolności (według przelicznika 1 miesiąc ograniczenia wolności = 15 dniom pozbawienia wolności) i wymierza łączną karę pozbawienia wolności według ogólnych zasad. Przykład 2: X popełnił 3 przestępstwa.15 lat.18 miesięcy. System absorbcji polega na tym. Przy grzywnie jest to 540 stawek dziennych. 86 § 2 KK). Zasady wymiaru kary łącznej stosuje się również w odniesieniu do środków karnych wymiernych w czasie tj. że najsurowsza z kar pochłania pozostałe. gdy za jedno z przestępstw wymierzona została kara dożywotniego pozbawienia wolności stosuje się zasadę absorbcji. W sumie więc kara łączna musi się mieścić w granicach od 6 do 13 lat. za które został skazany na 6 lat. nie może być też wyższa niż 15 lat. Kara łączna nie może być niższa od najwyższej z wymierzonych kar (minimum). że można łączyć karę pozbawienia wolności z karą ograniczenia wolności.zsumowaniu kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa. Art. Przewiduje on w zasadzie łączenie kar tego samego rodzaju (pozbawienie wolności i pozbawieniem wolności. natomiast przy karze pozbawienia wolności . W odniesieniu do grzywny orzekanej obok kary pozbawienia wolności lub kary ograniczenia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania (art. 1-3 KK. 39 pkt. 86 KK przewiduje dwie górne i jedną dolną granicę kary łącznej. przy karze ograniczenia wolności . 88 KK). że łączeniu podlegają tylko kary tego samego rodzaju. Podobnie. 86 § 1 zd. 85-92 KK). Kara łączna w tym wypadku nie mo2e być niższa od 6 lat (najwyższa z kar wymierzonych). 5 lat i 2 lata pozbawienia wolności. ustawodawstwa karne przewidują systemy mieszane. przewidziano w art. Wtedy. sąd określa na nowo wysokość stawki dziennej. Przy wymierzaniu łącznej kary grzywny. Do nich należy system wymiaru kary łącznej przewidziany w polskim prawie karnym (art. Przeważnie jednak. Szczególne zasady dotyczą pewnych sytuacji wymierzania łącznej kary grzywny i kary ograniczenia wolności.

ograniczenia wolnością albo grzywny z warunkowym zawieszeniem i bez warunkowego zawieszenia .wysokość potrąceń. Instytucja ciągu przestępstw została wprowadzona po raz pierwszy do KK w 1997 r. np. chociażby nieprawomocny za którekolwiek z tych przestępstw. gdy sprawy o wszystkie zbiegające się przestępstwa rozstrzygane są w jednym procesie. Pojęcia krótkich odstępów czasu kodeks nie precyzuje. jak też wtedy. Ciąg przestępstw. 36 § 2 stosuje się. 91 KK. Jeżeli sprawca skazany został za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności. że obowiązki wymienione w art. Podobny sposób popełnienia polega nie tylko na tym. Według poprzednio obowiązującego stanu prawnego mieściła się ona w pojęciu przestępstwa ciągłego. że: 1) sprawca popełnia dwa lub więcej przestępstw. 3) w podobny sposób. pozostawiając to organom stosującym prawo w konkretnych . 2) w krótkich odstępach czasu. czyli konieczne jest tu zastosowanie tej samej kwalifikacji prawnej. jeżeli zachodzą przesłanki warunkowego zawieszenia (art. chociażby jej nie orzeczono za zbiegające się przestępstwa (art. Jednak obok tożsamości kwalifikacji prawnej istnieć musi podobieństwo faktycznego sposobu popełnienia. nie może jeden czyn polegać na kradzieży. wyroku łącznego. drugi na przywłaszczeniu. 4) i zanim zapadł pierwszy wyrok.sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary łącznej. Ciąg przestępstw polega na tym. jeżeli jedna kradzież jest kradzieżą kieszonkową a druga kradzieżą towaru w sklepie samoobsługowym. Zasad wymierzania kary łącznej nie stosuje się do tzw. 89 § 1 KK). 89 § 2 KK). 92 KK). sąd orzeka o okresie próby oraz o związanych z nim obowiązkach na nowo. Jeżeli kara łączna jest karą pozbawienia wolności lub karą ograniczenia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. trzeci na kradzieży z włamaniem. że kary za zbiegające się przestępstwa zostały już w całości lub w części wykonane (art. Zasady wymiaru kary łącznej stosuje się zarówno wtedy. np. Wydaniu wyroku łącznego nie stoi na przeszkodzie. gdy za poszczególne przestępstwa orzeczono kary w różnych postępowaniach i zachodzi potrzeba orzeczenia tzw. W razie zbiegu orzeczeń o okresach próby. chociażby zostały oznaczone tylko za jedno ze zbiegających się przestępstw (art. z tym. ciągu przestępstw. w art. 86 § 3 KK). sposób nie jest faktycznie podobny. Od zwykłego zbiegu przestępstw różni więc ciąg przestępstw podobny sposób popełnienia poszczególnych przestępstw i krótkie odstępy czasu między nimi. 3. sąd może orzec obok tej kary grzywnę. te chodzi o tę samą czynność czasownikową.

a następnie ją sprzedał. Oprócz tego został skazany za czwarte przestępstwo. co sprowadza się do ich zsumowania. art. którego znamiona każde z tych przestępstw wyczerpuje. 5 i 4 lata pozbawienia wolności. Kara łączna orzekana jest natomiast w razie zbiegu ciągów przestępstw lub zbiegu ciągu przestępstw z innymi przestępstwami (art. Mimo. mamy do czynienia ze zbiegiem kar. to traktujemy to jako jedno przestępstwo. Np. Nb. 116-118). pozornego zbiegu przestępstw. Zbieg kar. Zbieg przestępstw. Przykład 3: X skazany został za poszczególne przestępstwa na 7. od sytuacji. sąd orzeka jedną karę na podstawie przepisu. o którym dotychczas była mowa należy odróżnić od tzw. traktujemy to jako jedno przestępstwo. W sytuacji. popełnione już po wydaniu wyroku za trzy pierwsze. w których zbieg przestępstw wprawdzie zachodzi. Pozorny zbieg przestępstw. gdy sprawca jednym zachowaniem się powoduje kilka skutków. Nie traktujemy jako zbiegu przestępstw działalności sprawcy. a nie jako zbieg przestępstw.sprawach. . Sąd wymierzył mu łączną karę 10 lat pozbawienia wolności. mamy do czynienia z tzw. że sprawca wypełnia swoim zachowaniem się dwie lub więcej odmian. 131) postulowano by rozumieć przez to odstęp nie dłuższy niż 6 miesięcy. na 8 lat pozbawienia wolności. Przestępstwo. W doktrynie dotyczącej przestępstwa ciągłego (Kaftal. ale w drodze decyzji ustawodawcy lub pewnej utartej praktyki traktuje się je jako przypadki występowania jednego tylko czynu. gdy pewne kary nie polegają łączeniu. które mają pewne podobieństwo do zbiegu przestępstw. przestępstwach wieloodmianowych. jeżeli chodzi o przestępstwa określone wieloczynowo (por. Podobnie postępujemy przy tzw. jeżeli ktoś rzuci granat w tłum zabijając 20 osób. że tego i zbiegu nie ma. 91 § 2 KK). 5. które wówczas wykonywane są kolejno. tj. ale przy bliższej analizie okazuje się. gdy w dyspozycji przepisu przewiduje się dwie lub więcej odmian przestępnego zachowania się. to znaczy wykonane muszą być kolejno obie kary: 10 lat i 8 lat pozbawienia wolności. Jeśli zachodzi ciąg przestępstw. zbiegiem kar. 4. wyrażającej się w wielu zachowaniach. 263 KK przewiduje przestępstwo wyrabiania bez zezwolenia broni palnej lub amunicji lub handlu bez zezwolenia bronią palną lub amunicją Jeżeli w konkretnym przypadku sprawca najpierw bez zezwolenia wyprodukował amunicję. w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę (art. Pojęciem tym obejmuje się również sytuacje. Ponieważ kara ostatnia nie podlega połączeniu z poprzednimi. Jako jeden czyn a nie zbieg przestępstw traktujemy sytuacje. to będzie to traktowane jako jedno zabójstwo 20 osób. Np. 91 § 1 KK).

Niewątpliwie czym innym jest przypisanie sprawcy 20 kradzieży mienia o wartości 100 tys. Z jednej strony ujęcie pewnego łańcucha działań jako przestępstwa ciągłego ma lepiej oddawać wagę tego. Sens instytucji przestępstwa ciągłego tłumaczy się dwoma rodzajami argumentów. a czym innym przypisanie jednego przestępstwa ciągłego kradzieży mienia o wartości 2 mln zł. 6. w swym art. Jedną z istotnych konsekwencji przyjęcia ciągłości przestępstwa jest to. i dotyczyło sytuacji. W razie zamachu na dobro osobiste warunkiem ciągłości przestępstwa jest ponadto tożsamość pokrzywdzonego. Zrezygnowanie z niej oznaczałoby konieczność wymierzenia kary za poszczególne czyny składające się na przestępstwo ciągłe. Nie uważa się też. węższe od dotychczasowego. Pojęcie przestępstwa ciągłego. bez możliwości jej zaostrzenia powyżej ustawowego zagrożenia. 12 ustanawia i definiuje nowe. Z drugiej strony. popełnione były w jednorodny sposób. Nie ma też zbiegu przestępstw w przypadku tzw. ponieważ KK z 1997 r. 2) dwóch lub więcej zachowań. Przestępstwo ciągłe. czego się sprawca dopuścił. To stare pojęcie przestępstwa ciągłego i wypracowane na jego tle orzecznictwo jest już nieaktualne. . ułatwiając pracę organów ścigania i sądów. co przy większej ilości czynów jest w praktyce uciążliwe. że ustawa karna zmieniła się po popełnieniu przestępstwa. Karę wymierza się z przepisu naruszonego przez tak zdefiniowane przestępstwo ciągłe. a następnie wymierzanie kary łącznej. wykształcone na tle stanu prawnego sprzed KK z 1997 r. instytucja przestępstwa ciągłego ma sens praktyczno-procesowy. a ponadto wszystkie te czyny spajał jednolity zamiar lub wykorzystanie tej samej sposobności sytuacyjnej. przestępstwa ciągłego. że za czas jego popełnienia uważa się odcinek czasowy zapoczątkowany pierwszym czynem i zakończony ostatnim czynem. Przy spełnieniu wyżej wymienionych przesłanek takie dwa lub więcej zachowań uważa się za jeden czyn zabroniony. Ustalenie. było szerokie. w razie zamachu na dobro osobiste istniała tożsamość osoby pokrzywdzonej.. zł. W związku z tym. pojęcie przestępstwa ciągłego. Według tej definicji z przestępstwem ciągłym mamy do czynienia gdy sprawca dopuścił się: 1) w krótkich odstępach czasu. składającym się na przestępstwo ciągłe. 3) w wykonaniu z góry powziętego zamiaru. od tego ostatniego fragmentu przestępstwa ciągłego liczy się przedawnienie. kiedy dwa lub więcej czynów popełnionych było w krótkich odstępach czasu przez tego samego sprawcę.a nie 20 zabójstw pozostających w zbiegu. przy czym czyny te naruszały to samo dobro prawne. że zachodziło takie przestępstwo ciągłe stwarzało możliwość wymierzenia zań kary do górnego ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

Przykład 4: X. Tego typu interpretacja. a data ta wypada w czasie między pierwszym a ostatnim członem przestępstwa ciągłego. a nadto poszczególne czyny nie muszą wypełniać znamion przestępstwa. ustala jego cenę. uznać. Amnestia nie ma zastosowania. gdy mamy do czynienia z tzw. Nie traktuje się jako zbiegu przestępstw sytuacji. Nie są one zdefiniowane ustawowo. jak i przestępstwa ciągłego.jeżeli weszła ona w życie w tak wyznaczonym odcinku czasowym. chcąc kupić samochód. Ten z góry powzięty zamiar realizuje w ciągu tygodniowego urlopu. wykroczeniami. nie może jednak mieć zastosowania w każdej sytuacji. z drugiej jednak strony. aż wreszcie udaje mu się doprowadzić do dokonania. po czym postanawia uzyskać potrzebna kwotę przez popełnienie trzech włamań do trzech sklepów ze sprzętem elektronicznym. 7. czynnościami współukaranymi. Dla stwierdzenia przestępstwa ciągłego wymaga się bowiem z jednej strony więcej niż przy ciągu przestępstw (przy ciągu nie musi bowiem występować z góry powzięty zamiar). przywiązująca rozstrzygające znaczenie do czasu ostatniego fragmentu przestępstwa ciągłego. Czynności współukarane. Nie będzie to jednak także oczywiste. wymaga się mniej. opierając się na kryterium czasu ostatniego fragmentu (w którym to czasie nie był już nieletni).. wtedy. Porównanie przestępstwa ciągłego z ciągiem przestępstw prowadzi do wniosku. wykształciły się raczej w drodze powtarzającej się praktyki i w związku z tym ich zakres nie jest całkowicie jasny. że może on odpowiadać za całe przestępstwo ciągłe jako sprawca dorosły. Powstaje więc problem. to nie można. że w zasadzie pierwszeństwo powinna mieć konstrukcja przestępstwa ciągłego. że w konkretnej sprawie mogą być spełnione przesłanki obu tych konstrukcji prawnych. w sytuacjach. przedawnienia lub wyboru ustawy względniejszej. wystarczy jeżeli są np. w zakresie stosowania amnestii. którą z instytucji w razie takiego zbiegu zastosować. jeżeli sprawca w czasie popełniania przestępstwa ciągłego ukończył lat 17. jako stwarzająca dla sprawcy korzystniejszą sytuację (brak możliwości nadzwyczajnego zaostrzenia). jeżeli odnosi się do czynów popełnionych przed pewną datą. bo nie jest konieczne popełnienie czynów w podobny sposób. Wydaje się. Współukarana czynność uprzednia zachodzi np. . Np. Stan faktyczny opisany w tym przykładzie spełnia zarówno przesłanki ciągu przestępstw. w których zastosowanie konstrukcji przestępstwa ciągłego prowadzić będzie to surowszej kwalifikacji prawnej albo do innych negatywnych konsekwencji np. gdy ktoś najpierw przygotowuje się do popełnienia przestępstwa i bezskutecznie usiłuje je popełnić. Czynności współukarane mogą mieć postać współukaranych czynności uprzednich albo współukaranych czynności następczych.

163 KK) w celu zatarcia śladów zabójstwa. nieudzielenie pomocy ofierze popełnionego przez siebie pobicia. gdy czyn . zniszczenie rzeczy skradzionej. z którego z naruszonych i wymienionych w kumulatywnej kwalifikacji przepisów zaczerpnąć zagrożenie ustawowe karą dla wymierzenia kary za to przestępstwo. 197 i 200 KK. ukrywanie współsprawcy przestępstwa. Definicja. 2. Polskie prawo karne nie przyjęło koncepcji idealnego zbiegu przestępstw. Podobne będzie rozstrzygnięcie. 245 KK). Zbieg przepisów ustawy zachodzi wtedy. 11 § 3 KK rozstrzyga to w ten sposób. Zbiegu przepisów nie ma oczywiście wtedy. czy też podpalenia (art. 286 KK (oszustwo) i art. idealnego zbiegu przestępstw. 11 § 1 KK dobitnie podkreślono. 310 § 2 KK (puszczanie w obieg fałszywego pieniądza). ile przepisów karnych naruszył. Skazanie w takiej sytuacji następuje więc za jedno przestępstwo. gdy jeden czyn wypełnia znamiona dwóch lub więcej przestępstw. kumulatywna kwalifikacja czynu). że karę wymierza się na podstawie przepisu przewidującego karę najsurowszą. Przykładem współukaranej czynności następczej jest np. że "Ten sam czyn może stanowić tylko jedno przestępstwo". 3. W niektórych systemach prawnych prowadzi to w rezultacie do potraktowania sytuacji jako zbiegu przestępstw i kary łącznej. jeżeli podżegacz lub pomocnik do jakiegoś przestępstwa wejdzie następnie w rolę jego współsprawcy. np. które uważamy za czynności uprzednie współukarane z dokonaniem. 1. Nie uważa się natomiast za czynność współukaraną stosowania przez sprawcę przemocy lub groźby w celu wywarcia wpływu na świadka (art. Zbieg przepisów ustawy. Polega ona na przyjęciu. że sprawca dopuścił się tylu przestępstw. fałszowanie dokumentów księgowych dla ukrycia przywłaszczenia mienia firmy.Nie ponosi on wówczas oddzielnej odpowiedzialności za przygotowanie i usiłowanie. Kumultatywna kwalifikacja czynu. W przypadkach tego typu stosuje się w niektórych ustawodawstwach konstrukcję tzw. Powstaje w związku z tym problem. Pozorny zbieg przepisów. w art. Art. zgwałcenie osoby poniżej lat 15 narusza art. Przeciwnie. Nie stoi to na przeszkodzie orzeczeniu innych środków przewidzianych w ustawie na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów. Zapłacenie kontrahentowi fałszywymi banknotami narusza art. ale w kwalifikacji prawnej czynu wymienia się wszystkie naruszone przepisy (tzw. II.

Zbieg przepisów był tu więc pozorny. to ma ono pierwszeństwo przed przepisem ogólnym. Reguły te są następujące: 1) Wyłączenie przepisu ogólnego przez przepis szczególny (lex specialis derogat legi generali). Na przykład. 148 § 1 KK. 148 § 4 KK (tzw. grożąc pokrzywdzonej okaleczeniem jej twarzy przy pomocy noża. kiedy zbieg przepisów ustawy nie zachodzi. W przypadku tej reguły chodzi o sytuację. 278 KK. dotyczy przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego . Na pozór wydawać się może. pomocniczy charakter ma w polskim prawie karnym w pewnym zakresie art. ale jednocześnie groźba wypełnia znamiona przestępstwa z art. ponieważ stosowanie groźby jest juź wliczone w zestaw znamion przestępstwa zgwałcenia i uwzględnione przy określaniu ustawowego zagrożenia za zgwałcenie. zabójstwo w afekcie). 3) Wyłączenie przepisu posiłkowego (subsydiarnego) przez przepis główny (lex primaria derogat legi subsidiariae). 279 KK) pozornie tylko wyczerpuje równocześnie znamiona kradzieży zwykłej z art. mogą mieć jednak również charakter bardziej skomplikowany. 148 § 4 jest przepisem szczególnym wobec art. Przypadki. Tak jednak nie jest. 190 KK. tzn. gdy konkretny czyn wyczerpuje znamiona jednego przestępstwa. wniosku że mamy do czynienia z pozornym zbiegiem przepisów ustawy) konieczne jest posłużenie się pewnymi regułami wyłączania zbiegu przepisów. posiłkowy. a jednocześnie fragment tego czynu wyczerpuje znamiona innego przestępstwa. Czyn ten wyczerpuje znamiona przestępstwa z art.narusza tylko jeden przepis karny. ponieważ art. 231 § 2 KK. gdy czyn nie może być zakwalifikowany z innego przepisu. Zakwalifikowanie tego czynu z obydwu (art. Ten drugi przepis nazywamy wówczas przepisem głównym. że czyn ten wyczerpuje również znamiona zwykłego zabójstwa z art. lecz dla wyciągnięcia takiego wniosku (tzn. 197 i 190) przepisów byłoby więc dwukrotnym zrobieniem sprawcy zarzutu z tego samego zachowania się. Zbieg przepisów jest tutaj jednak pozorny. nie jest to oczywiste na pierwszy rzut oka. określa typ przestępstwa odznaczający się pewnymi cechami specyficznymi w porównaniu z typem sformułowanym ogólnie. Jeżeli jakiś przepis karny ma w stosunku do innego przepisu karnego charakter przepisu szczególnego. a więc w rezultacie do zbiegu przepisów nie dochodzi. 197 KK. Reguła ta dotyczy dość rzadkich w prawie karnym sytuacji. 148 § 1 KK. jeżeli sprawca zabija człowieka pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami. gdy ustawodawca traktuje jakiś przepis karny jako rezerwowy. tj. Przepis ten pozostaje w tym sensie "w rezerwie". Podobnie kradzież z włamaniem (art. że stosuje się go tylko wtedy. Przykład ł: X dopuszcza się zgwałcenia. to wyczerpuje znamiona przestępstwa z art. Subsydiarny. 2) Wyłączenie przepisu pochłoniętego przez przepis pochłonięty (lex consumens derogat legi consumptae).

231 § 2 KK ma charakter subsydiarny. o karach umownych w prawie cywilnym. karach porządkowych itd. a także w prawie w różnych znaczeniach. I. karach taryfowych. W kontekście prawnym mówimy np. Teorie kary. a ich dolegliwość nie jest zamierzona. ale jednak niezamierzonym skutkiem zastosowania środka zabezpieczającego. Pierwsze wypowiedzi teoretyczne na ten temat zawdzięczamy starożytnym filozofom greckim. Od początku zaznaczyło się występowanie dwóch zasadniczych nurtów. ponieważ ów element dolegliwości jest wprawdzie nieuniknionym. zwane . 231 § 2 KK). karach administracyjnych. to jednak karą nie jest. i wymierzana w imieniu państwa przez sąd. Jednocześnie jest to jednak przyjęcie łapówki przewidziane w art. W prawie karnym mówiąc o karze mamy na myśli tzw. wyrażająca potępienie popełnionego v przez niego czynu. Jego czyn stanowi niedopełnienie obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (art. o karach dyscyplinarnych. Nauka o karze. Przykład 2: Celnik przyjmuje pieniądze za zaniechanie kontroli i pobrania cła od przemytnika przewożącego ciężarówką towar przez granicę. 228 § 3 KK. zamknięcie w zakładzie psychiatrycznym niepoczytalnego sprawcy przestępstwa. środkach karnych i środkach zabezpieczających. Pojęcie kary. łapownictwa biernego). 228 § 3 KK. karę kryminalną. karach za wykroczenia. dwóch grup teorii kary. § 15. Nb. 228" (tj. chociaż jest dolegliwością porównywalną z karą pozbawienia wolności. Jedne z nich. 357 361). Kara kryminalna to osobista dolegliwość ponoszona przez sprawcę jako odpłata za popełnione przestępstwo.w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej. które chociaż stosowane w związku z przestępstwem (ale nie za przestępstwo) nie mają być w założeniu odpłatą. 231 "Przepisu § 2 nie stosuje się. Rozdział III. Kara. mającej wyjaśnić jej sens. Ponieważ w konkurencji z art. Np. jeżeli czyn wyczerpuje znamiona czynu zabronionego określonego z art. a właściwie posługiwanie się nią. Nie zaliczamy do kar przede wszystkim środków zabezpieczających (por. czyli karanie sprawców przestępstw jest od dawna przedmiotem refleksji teoretycznej. Zagadnienia wstępne. II. Słowo "kara" używane jest w języku potocznym. czyn zostanie zakwalifikowany tylko z art. 228 KK przepis art. ponieważ według § 4 art.

Idee zapobiegania przestępczości jako celu kary reprezentował też Bentham i Feuerbach. Augustyna i św. aby nie popełniano przestępstw). Myśl tę bardzo wyraźnie sformułował Beccaria stwierdzając. że popełniono przestępstwo. że kara nie może zmienić faktu popełnienia przestępstwa. przez wyrządzenie mu dolegliwości. Z kolei sofista Protagoras (według przekazu jego poglądów w utworze Platona "Protagoras") kładł nacisk na użyteczność kary. że sprawiedliwa kara ma przywracać naruszoną przestępstwem harmonię. Ten ostatni był twórcą tzw. koncepcji przymusu psychologicznego. Myśliciele wieku Oświecenia kładli nacisk na potrzebę racjonalizowania prawa karnego i traktowania kary w sposób utylitarny. ale z drugiej strony wskazywali na element wymierzenia sprawcy sprawiedliwości. formułując często cytowaną maksymę: Nemo prudens punit quia peccatum est. która powinna zmierzać do osiągania pewnych rezultatów w przyszłości. Protagoras może więc być uważany za pierwszego przedstawiciela teorii względnych. musi mieć także charakter sprawiedliwej odpłaty. W przeciwieństwie do tego teorie względne (utylitarne) akcentują celowy charakter kary. zaś teorie względne w przyszłość (karzemy. lecz powstrzymywaniu samego sprawcy i innych osób od popełnienia przestępstw w przyszłości. Mieszany charakter miały też koncepcje kary reprezentowane wcześniej przez teologów chrześcijańskich: św. Kara miała więc służyć celom prewencyjnym. Tomasza. lecz po to by przestępstw nie popełniano). Trzecią grupę stanowią teorie mieszane. wyrównania zła przez niego uczynionego. Ponieważ teorie absolutne zwrócone są w przeszłość (karzemy. których zwolennicy próbują pogodzić w jednej koncepcji ideę kary jako sprawiedliwej odpłaty z ideą kary celowej. niezależnie od jej celów. głównie powinna służyć zapobieżeniu popełnianiu przestępstw przez ukaranego i inne osoby. że jest wymierzana dlatego. Grotius nie negował jednak. którzy z jednej strony widzieli w karze instrument poprawy przestępcy (grzesznika). Jego koncepcja kary należy więc do teorii mieszanych. sed ne peccetur (nikt rozsądny nie karze dlatego. wobec tego prawo karne nie powinno służyć nieużytecznemu okrucieństwu. niektórzy autorzy określają te pierwsze jako retrospektywne. że kara ma być odpłatą za przestępstwo. Podobną myśl znaleźć można w dziełach Platona. ponieważ popełniono przestępstwo). że kara.teoriami bezwzględnymi (absolutnymi). który uważał. na to. że powinna ona służyć osiągnięciu celu w postaci zapobieżenia popełnianiu przestępstw w przyszłości. a nie odpłacie (albo nie wyłącznie odpłacie) za wyrządzone zło. Potrzebą sprawiedliwej odpłaty uzasadniał sens kary Pitagoras. według . zapobieganiu popełnianiu przestępstw i przez to ochronie społeczeństwa. by stało się zadość sprawiedliwości i żadnych dodatkowych uzasadnień nie potrzebuje. a te drugie jako prospektywne. Na jego poglądy powoływał się później Seneka i w XVIII wieku Hugo Grotius. kładły nacisk na to.

jakim jest prawo karne. (ogłoszonym w postaci artykułu w czasopiśmie "Zeitschrift ftir die gesamte Strafrechtswissenschaft" nr 3/1883). Z kolei teorie bezwzględne kary znalazły swoich wybitnych przedstawicieli w dziewiętnastowiecznej filozofii niemieckiej w osobach Kanta i Hegla. traktowanie karania człowieka jako środka do osiągnięcia jakiegoś celu nie da się pogodzić z godnością jednostki. czy też na odstraszaniu go od popełniania przestępstw. w szczególności tego. twierdził Hegel. Tezę o tym. Kant traktował karanie za przestępstwo jako odwet moralny społeczeństwa wobec sprawcy za wyrządzone przez niego zło. Zdecydowanie sprzeciwiał się Kant jakiemukolwiek celowościowemu traktowaniu kary. negacją woli ogólnej. Jako twórca szkoły socjologicznej lansował głównie cel kary polegający na prewencji indywidualnej przez odstraszenie. że nie ma sprzeczności między charakterem kary jako sprawiedliwej odpłaty a jej celami w postaci zapobiegania popełnianiu przestępstw w przyszłości uzasadniał obszernie Franz von Liszt w tzw. Hegel natomiast traktował karę jako odpłatę. stanowi bezwzględnie konieczną restytucję stanu przewagi prawa nad bezprawiem. czy prewencja indywidualna (zwana też prewencją szczególną) polegać ma na oddziaływaniu wychowawczym na sprawcę (czyli na jego resocjalizacji). powstrzymywanie innych niż sprawca osób od popełniania przestępstw) i indywidualnoprewencyjne (zapobieganie popełnianiu przestępstw przez skazanego). że kara jest . Jednocześnie dowodził.której prawo karne przez samo zagrożenie karą za przestępstwa oddziaływuje odstraszająco na potencjalnych sprawców przestępstw. Współcześnie. głównie w takiej postaci. najczęściej reprezentowane są mieszane teorie kary. jak tylko konieczność wymierzenia sprawiedliwości. ale tej sprawiedliwej odpłacie przypisuje się znaczenie ogólnoprewencyjne (tj. Przestępstwo. stanowiąc zanegowanie przestępstwa (negację negacji) przywraca poprzednią równowagę. Spory teoretyków dotyczą raczej spraw bardziej szczegółowych. "Programie marburskim" z 1882 r. wynikającą z kategorycznego imperatywu. jest negacją prawa. prewencji generalnej. np. który nie wymaga żadnego innego uzasadnienia. która nie może być traktowana instrumentalnie. a więc sprawiedliwa kara ma służyć osiąganiu pewnych celów. a więc wywiera skutek w postaci tzw. że nie kwestionuje się charakteru kary jako sprawiedliwej odpłaty za czyn. uzasadniając jej konieczność potrzebą przywrócenia stanu naruszonego przestępstwem. poprawę lub eliminację sprawcy. Kara. ma mieć charakter instrumentu ochrony społeczeństwa przed naruszeniem ważnych dla niego dóbr i interesów. Jego zdaniem. W artykule tym zatytułowanym "Der Zweckgedanke im Strafrecht" (czyli "Myśl celowościowa w prawie karnym") przedstawił historyczną ewolucję poglądów na temat sensu kary. w jaki sposób cele te mają być realizowane.

że między tymi dwoma elementami nie musi zachodzić sprzeczność. 2) ograniczenie wolności. By obliczyć wysokość wymierzonej w ten sposób grzywny. Obowiązujące w Polsce prawo karne nie wypowiada się wprost na temat sensu kary. W drugim etapie sąd określa w jednostkach pieniężnych wysokość stawki dziennej. kary nie związane z pozbawieniem wolności. II. wyliczone w art. Kolejność wyliczenia kar w tym katalogu nie jest przypadkowa. należy pomnożyć liczbę stawek dziennych przez wysokość stawki. Może być ona mianowicie grzywną kwotową lub grzywną orzekaną w stawkach dziennych. Są to: 1 ) grzywna. Grzywna kwotowa polega na tym. 150 stawek).prewencją przez represję. mianowicie. Pierwszeństwo mają mieć. lecz ma 282 wyrażać preferencje ustawodawcy co do ich stosowania. Kodeks nie zna. którą skazany ma obowiązek uiścić na rzecz Skarbu Państwa. W polskim prawie karnym katalog kar zawiera art. Jednakże z brzmienia przepisów KK dotyczących zasad wymiaru kary i przepisów KKW na temat celów wykonania kary możemy wnioskować o poglądach ustawodawcy na ten temat. na którą skazuje oskarżonego. że sąd wskazuje w wyroku wysokość kwoty pieniężnej. 32 KK. podziału na kary zasadnicze i dodatkowe. Grzywna wymierzana w stawkach dziennych ma mieć. § 16. ponieważ wpadłem do wody. 4) 25 lat pozbawienia wolności. ponieważ liczbę stawek dziennych ustala się w oderwaniu od położenia . Katalog kar. bardziej sprawiedliwy charakter. czy też po to. Natomiast w systemie grzywny orzekanej w stawkach dziennych wyróżnić można dwa etapy jej orzekania. Miejsce tych ostatnich zajęły natomiast tzw. 39 KK. czy też po to. 3) pozbawienie wolności. Pytając retorycznie: "Biorę lekarstwo ponieważ jestem chory. Problem ten będzie szerzej omówiony w dalszym tekście. System kar. Kara grzywny występuje współcześnie w ustawodawstwach karnych w dwóch zasadniczych formach. W pierwszym sąd określa liczbę stawek dziennych (np. 5) dożywotne pozbawienie wolności. Kara grzywny. przewidzianego w poprzednio obowiązujących przepisach. w założeniu. aby nie utonąć?" . aby wyzdrowieć? Pływam.zakwestionował sensowność alternatywy przedstawionej w cytowanej wyżej maksymie przypisywanej Protagorasowi. I. środki karne.

Według art. art. Te jego zalety mogą się jednak w pełni ujawnić głównie w warunkach stabilnej gospodarki i sprawnego działania organów państwowych. Zakładamy. gdy rozbieżność między oficjalnie deklarowanymi a rzeczywistymi dochodami obywateli nie jest zbyt duża. w założeniu. można orzec grzywnę obok kary pozbawienia . Natomiast wysokość stawki dziennej powinna być określana w zależności od zamożności i możliwości zarobkowych skazanego. Grzywna orzekana obok kary pozbawienia wolności ma. Sąd skazuje ich wobec tego na karę po I00 stawek dziennych. Natomiast wysokość pojedynczej stawki dziennej ustala się w granicach od 10 zł do 2000 zł. Wymierzenie grzywny obok kary pozbawienia wolności możliwe jest wtedy. Następnie stwierdza. 58 § 3 KK lub nadzwyczajnie łagodzi karę (zob. Natomiast wobec będącego w znacznie gorszym położeniu majątkowym X-ka wysokość stawki dziennej określa na 20 jednostek pieniężnych. ale przy prawidłowym określeniu stawki dziennej powinny to być d(a każdego z nich dolegliwości tego samego stopnia. 286 ale wyłącznie tzw. Poza tym. Może ona być również wymierzona mimo. gdy sprawca dopuścił się przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub korzyść taką osiągnął. grzywna samoistna. Grzywna może być również orzeczona obok kary pozbawienia wolności.wysokość stawki dziennej na 1000 jednostek pieniężnych. Przykład: X i Y popełnili wspólnie przestępstwo. grzywnę wymierza się w granicach od 10 do 360 stawek dziennych. sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy. że wyraźniej niż system kwotowy akcentuje potrzebę równego traktowania skazanych i dostosowania wysokości grzywien do ich realnych możliwości płatniczych. KK z 1997 r. jego warunki osobiste i rodzinne. przy czym ustalając jej wysokość. stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. tak aby dolegliwość kary nie zależała od stanu majątkowego skazanego. W rezultacie X musi zapłacić 100 000 jednostek pieniężnych. Jest to tzw. 60 § 6 KK). że X jest człowiekiem zamożnym i ma duże możliwości zarobkowe i określa dla niego . Jest to więc zasadniczy miernik surowości wymierzonej kary.majątkowego skazanego. a Y tylko 2000 jednostek. Podstawę do wymierzenia grzywny stanowi zagrożenie tą karą w sankcji 285 ustawowej za dane przestępstwo. System stawek dziennych ma tę zaletę. 33 § 1 KK. akcentować nieopłacalność popełniania przestępstw. że z zasad wymiaru kary wynika. wyłącznie w oparciu o obowiązujące w danym systemie prawnym kryteria sądowego wymiaru kary. że powinni być ukarani jednakową pod względem surowości karą grzywny. zrezygnował z tradycyjnej grzywny kwotowej na rzecz grzywny w stawkach dziennych. jeżeli sąd odstępuje od wymierzenia kary pozbawienia wolności na mocy art. że nie jest przewidziana w sankcji. terminowej. to znaczy nie kary 25 lat ani kary dożywotniego pozbawienia wolności.

34 § 2 KK. Drugi wariant (art. placówce służby zdrowia. 2) jest obowiązany do wykonywania pracy wskazanej przez sąd.wolności albo obok kary ograniczenia wolności. Sąd może wówczas orzec potrącenie od 10 do 25 procent wynagrodzenia za pracę na rzecz Skarbu Państwa albo na cel społeczny wskazany przez sąd. Ograniczenia wolności osoby skazanej na tę karę wylicza art. że uregulowanie to popada w sprzeczność z zakazami pracy przymusowej. Kara ograniczenia wolności i jej uregulowanie w KK wzorowane są na 287 karze pracy poprawczej. może on polegać na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne. III. gdy zawiesza się warunkowo wykonanie kary (zob. 35 § 2 KK) odnosi się wyłącznie do skazanych. opieki społecznej. 34 KK). art. Znana w niektórych państwach zachodnioeuropejskich kara wolnościowa wykonywania bezpłatnej pracy dla społeczności (community service) jest zbliżona do jednego z wariantów kary ograniczenia wolności (art. Zasadnicze znaczenie dla treści tej kary ma obowiązek wykonywania przez skazanego pracy wskazanej przez sąd. nawet jeżeli jej wymierzenie na innej podstawie nie jest możliwe. Wymierzenie grzywny ma tu zapobiec powstaniu wrażenia bezkarności sprawcy. Praca ta ma być wykonywana w odpowiednim zakładzie pracy. Obowiązek ten może być realizowany w dwojaki sposób. zwłaszcza przez egzekwowanie od niego obowiązku wykonywania pracy. 35 § 1 KK). którzy są zatrudnieni. 8 MPPOP i art. 3) ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary. Skazany w czasie odbywania kary: 1) nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu. przewidzianymi w międzynarodowych konwencjach odnoszących się do praw człowieka (zob. 4 KPPW). Warunku zgody skazanego nie przewiduje uregulowanie kary ograniczenia wolności w polskim KK. Po pierwsze. rodzaju lub sposobu wykonywania obowiązku pracy. W praktyce stosowana jest ona na niewielką skalę i orzekana za zgodą skazanego. co powoduje. Art. a następnie była recypowana w ustawodawstwach innych państw socjalistycznych. najwyżej 12 miesięcy (art. art. organizacji lub instytucji niosącej pomoc charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej w wymiarze od 20 do 40 godzin miesięcznie (art. 35 § 1 KK). 70 KK). 35 § 3 KK mówi tylko o "wysłuchaniu skazanego" przy określaniu czasu. W założeniu miała ona ograniczyć stosowanie kary pozbawienia wolności i oddziaływać na skazanego wychowawczo. że w okresie odbywania . Dodatkową dolegliwością jest to. Kara ograniczenia wolności. która pojawiła się najpierw w radzieckim prawie karnym. Kara ograniczenia wolności trwa w zasadzie najmniej 1 miesiąc.

49 KK. Jej pojawienie się i szerokie stosowanie związane jest m. obowiązek wykonywania obowiązku alimentacyjnego. z realizowanymi wówczas postulatami humanitaryzacji prawa karnego. W sposób odrębny uregulowana jest w części wojskowej KK kara ograniczenia wolności stosowana wobec żołnierzy. który w swym dziele "O stanie więzień" (1777) przedstawił krytyczny opis ich funkcjonowania w różnych państwach i sformułował postulaty zreformowania więziennictwa w kierunku jego humanitaryzacji i racjonalizacji. Sąd może też zobowiązać skazanego do naprawienia szkody w całości lub w części albo do świadczenia pieniężnego przewidzianego w art. prostytutek i żebraków. Żołnierze służby zasadniczej odbywają karę ograniczenia wolności w wydzielonej jednostce wojskowej. Wobec żołnierzy zawodowych stosuje się też potrącenie od 5-15% miesięcznego wynagrodzenia. a także nie może brać udziału w uroczystościach i paradach (art.kary w tej formie skazany nie może rozwiązać bez zgody sądu stosunku pracy.zamienia się ją na karę ograniczenia wolności według zasad ogólnych. Kara pozbawienia wolności. Wymierzając karę ograniczenia wolności sąd może oddać skazanego pod dozór (art. datują się też znane w historii prawa karnego systemy wykonania kary. Może też nałożyć na niego obowiązek przeproszenia pokrzywdzonego. W 1791 r. kary mutylacyjne) musiały być bowiem czymś zastąpione. lecz głównie jako środek zapobiegający ucieczce przestępcy skazanego na karę śmierci lub jedną z kar cielesnych. i dlatego w świadomości społecznej najbardziej kojarząca się z funkcjonowaniem karnego wymiaru sprawiedliwości. Zalążkami współczesnej instytucji więzienia były powstałe w XVI i XVII w. Kara pozbawienia wolności w jej współczesnym kształcie pojawia się dopiero w wieku XVIII. stanowiąca współcześnie rodzaj kary najczęściej stosowanej za poważne przestępstwa.in. Od końca XVIII w. w prowadzonym . W wieku XVIII istniały one już w całej Europie i były przedmiotem badań Johna Hovarda (1726-1790). które stopniowo przekształcały się w więzienia w obecnym rozumieniu. III. W czasie odbywania tej kary żołnierz nie może być mianowany na wyższy stopień wojskowy ani wyznaczony na wyższe stanowisko służbowe. Jeżeli skazany na tę ograniczenia wolności w chwili przystąpienia do jej wykonania w całości lub w części przestał być żołnierzem . Stosowane uprzednio surowe kary (kara śmierci. powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających. W czasach starożytnych i w Średniowieczu więzienie traktowano nie jako samoistną karę. Kara pozbawienia wolności. 36 § 1 KK). jest jednak historycznie karą stosunkowo młodą. 323 § 2 KK). w Anglii i w Holandii domy pracy przymusowej dla włóczęgów.

jest we współczesnych ustawodawstwach coraz rzadsze. Omawiana tu kara występuje w polskim prawie karnym w postaci jednolitej kary pozbawienia wolności. Polegał on na pełnej izolacji więźniów w pojedynczych celach z pozostawieniem im Biblii. a także organizowanie wymienionych rodzajów zakładów karnych jako zakładów karnych typu zamkniętego. Obowiązujące prawo karne przewiduje jedynie w części wojskowej KK karę aresztu wojskowego jako specyficzną odmianę kary pozbawienia wolności stosowaną wobec żołnierzy. Warunki do tego stwarza istniejący podział zakładów karnych na poszczególne typy wymienione w art. jak to było jeszcze w k. custodia homesta) karę pozbawienia wolności. z 1932 r. Przechodzenie do wyższych klas uzależnione było od postępów w poprawie więźnia. System ten jest też praktykowany współcześnie w Polsce. który przewidywał karę więzienia i karę aresztu. W połowie XIX wieku w Anglii w Irlandii pojawił się system progresywny odbywania kary pozbawienia wolności. System progresywny polegał na podzieleniu odbywania kary pozbawienia wolności na klasy. aż do przedterminowego zwolnienia. popularny był podział na hańbiącą i niehańbiącą (tzw. bez podziału na poszczególne jej rodzaje. Odmianą tego systemu był wprowadzony w 1826 r. Również kara pozbawienia wolności stosowana za wykroczenia nazywana jest w KW karą aresztu. ale nie wolno im było rozmawiać między sobą. zakłady karne dla odbywających karę aresztu wojskowego). zakładów typu półotwartego i zakładów typu otwartego. 69 KKW (zakłady karne dla młodocianych. Po pierwsze. w więzieniu w Auburn system milczenia (zwany też systemem auburnskim). natomiast noc spędzali izolowani w pojedynczych celach. w którym więźniowie pracowali wprawdzie wspólnie w ciągu dnia.przez kwakrów więzieniu w Filadelfii wprowadzono system odbywania kary więzienia nazywany systemem celkowym (inaczej systemem pensylwańskim albo filadelfijskim).k. której lektura miała u nich powodować poprawę moralną. System progresywny jest również współcześnie najbardziej rozpowszechnionym systemem odbywania kary pozbawienia wolności. bardziej elastyczny. przez wyróżnianie już w samych zagrożeniach karnych za przestępstwa poszczególnych jej odmian.. od bardziej ograniczających prawa więźnia (pełna izolacja) poprzez odbywanie kary w złagodzonych warunkach. zakłady karne dla odbywających karę po raz pierwszy. zakłady karne dla recydywistów penitencjarnych. stąd jego przemianowanie na system wolnej progresji. Pojawiło się ono w XIX wieku i miało dwojakie znaczenie. Niehańbiąca odmiana kary pozbawienia wolności nosiła najczęściej nazwę twierdzy i była stosowana przede wszystkim wobec przestępców . Jest on jednak obecnie mniej sformalizowany. Zróżnicowanie kary pozbawienia wolności.

w ohydne ubiory przybrani.. lecz niemięsną potrawą. V.) i często szczegółowo uregulowane pod względem warunków jej odbywania. kiedy to KK z 1969 r. a trzeci dzień chlebem i wodą żywieni będą. Przykładem takiego uregulowania może być art. Kary dożywotniego pozbawienia wolności nie stosuje się wobec sprawcy. Według art. Przewidywano w kodeksach różne rodzaje tej kary noszące charakterystyczne nazwy (ciężkie więzienie. możliwe jest też przedterminowe warunkowe zwolnienie po odbyciu 25 lat kary (art. katorga. dwa dni ciepłą. terminowego pozbawienia wolności. 31 "Kodeksu karzącego" z 1818 r. nosić mają ciężkie kajdany. Większe znaczenie praktyczne miało zróżnicowanie kary pozbawienia wolności oparte o kryterium surowości warunków jej odbywania. galery itp.. zabezpieczający społeczeństwo przed niebezpiecznymi sprawcami poważnych przestępstw.. Kara dożywotniego więzienia istniała w polskim prawie karnym do 1970 r. VI. Wymierza się ją w latach i w miesiącach. Kara dożywotniego pozbawienia wolności i kara 25 lat pozbawienia wolności. Określał on treść kary więzienia warownego w następujący sposób: "Skazani na więzienie warowne będą mieć głowy ogolone. będącą odrębnym rodzajem kary od tzw.politycznych. dla odróżnienia ich od pospolitych przestępców odbywających karę więzienia. obowiązującego przez kilkadziesiąt lat (do roku 1847) w Królestwie Polskim. mające charakter głównie izolacyjny. Skazanie na dożywotnie pozbawienie wolności nie wyklucza jednak starań o ułaskawienie. 37 KK kara pozbawienia wolności trwa najmniej miesiąc. który w czasie popełnienia przestępstwa nie ukończył 18 lat. łoże mieć mają z samych tarcic bez żadnego posłania i użyci być powinni do prac najprzykrzejszych zewnętrznych lub wewnętrznych. Kara śmierci stosowana była szeroko w starożytności i w czasach późniejszych. zgodnie ze swoją nazwą. przewiduje również KK z 1997 r. do końca życia skazanego. przy czym znane są w historii prawa karne . do taczek przykuci podczas roboty. zastąpił ją karą 25 lat pozbawienia wolności. Ponownie wprowadzono karę dożywotniego pozbawienia wolności w 1995 r. a najwyżej I S lat. Problem kary śmierci. Obie te kary. nie rezygnując jednak z kary 25 lat pozbawienia wolności. ciężkie roboty. aż do końca wieku XVIII. ile ich stan zdrowia i sił pozwoli". Kara dożywotniego pozbawienia wolności może w praktyce trwać. 78 § 3 KK).

które miały zwiększać cierpienia skazanego. a spór jest co do swojej istoty zderzeniem dwóch poziomów wrażliwości. Możemy więc powiedzieć. prawników. a zdarzające się jeszcze w XX w.go rozliczne sposoby wykonania tej kary. Za karą śmierci przytacza się m. że trudno na ich podstawie o zdecydowaną konkluzję. Charakterystyczne jest przy tym. który trwa do dzisiaj. o tyle w skali całego świata przeważają państwa. w których kara śmierci jest stosowana. 3) kara ta zaspokaja społeczne poczucie sprawiedliwości. Jak widać. między zwolennikami i przeciwnikami kary śmierci nie ma zgody co do tego. Na pewno mocnym argumentem ze strony przeciwników kary śmierci jest powoływanie się na jej okrucieństwo i brak moralnego prawa państwa do jej stosowania. następujące argumenty: 1) kara ta pozwala eliminować niepoprawnych sprawców zbrodni. w całej populacji przeważają . następujące argumenty: 1) państwo nie ma moralnego prawa do uśmiercania przestępców. Problem kary śmierci należy do najbardziej kontrowersyjnych kwestii. że w gruncie rzeczy argumenty ścisłe i rzeczowe tutaj zawodzą. Jego rezultaty są inne w skali Europy a inne skali światowej. naukowców. który w obecnym stanie możliwości badawczych nauk społecznych trudno uznać za rozstrzygnięty. Przeciwko karze śmierci przytacza się m. Ograniczenie stosowania i znoszenia w poszczególnych państwach kary śmierci to proces. Jest to z pewnością problem.. 4) nieodwracalność tej kary uniemożliwia naprawienie pomyłki sądowej.in. O ile w Europie wyjątkiem są państwa.in. który miał mieć znaczenie odstraszające dla oglądającej go publiczności. 5) kara ta jest karą okrutną. które zachowały w swoich ustawodawstwach karę śmierci. skłania ich do okrucieństwa. 3) kara ta pobudza w ludziach złe instynkty. jakie wiążą się z prawem karnym. dziennikarzy. bo nie odstrasza innych od popełniania przestępstw. Natomiast badania opinii publicznej wykazują. Od okresu Oświecenia datują się postulaty i pierwsze próby zniesienia kary śmierci. powszechne kiedyś. że prawie we wszystkich krajach (w tym i w Polsce). zwłaszcza gdy skazany przez dłuższy czas oczekuje na jej wykonanie. Pozostałe argumenty z obydwu stron są na tyle ogólne. czy kara ta wywołuje efekt odstraszający. traktowane było jako spektakl. 2) kara ta jest nieskuteczna. 2) kara śmierci odstrasza od popełniania przestępstw. Jej publiczne wykonywanie. Z kolei mocnym argumentem zwolenników kary śmierci jest powołanie się na społeczne poczucie sprawiedliwości. że przeciwnicy kary śmierci przeważają w kręgach intelektualistów.

(nie ratyfikowany przez Polskę) ogranicza dopuszczalność jej stosowania do przestępstw popełnionych w czasie wojny lub bezpośredniego zagrożenia wojną. Środki karne. 6 MPPOP dopuszcza się karę śmierci za najpoważniejsze przestępstwa z pewnymi zastrzeżeniami i ograniczeniami oraz ze wskazaniem. 5) obowiązek naprawienia szkody.1995 o zmianie Kodeksu karnego. do których zaliczył też nawiązkę. w roku 1969 w Wielkiej Brytanii lub w 1981 r. Są to: 1) pozbawienie praw publicznych. I. 7) świadczenie pieniężne. Kara śmierci jest przedmiotem regulacji międzynarodowych konwencji dotyczących praw człowieka. Gdyby więc np.. poz. 39 KK. że postanowienia paktu nie mogą być argumentem dla opóźniania lub niedopuszczania do zniesienia kary śmierci. zamiast znieść karę śmierci w drodze decyzji parlamentu. kara dodatkowa pozbawienia praw rodzicielskich lub opiekuńczych. § 17. 4) przepadek przedmiotów. . 8) podanie wyroku do publicznej wiadomości. W katalogu tym nie znalazła się. zniósł karę śmierci w polskim prawie karnym. ale protokół dodatkowy nr 6 z 19$3 r.zwolennicy kary śmierci. 3) zakaz prowadzenia pojazdów. rozstrzygnięto tę sprawę w drodze referendum. (nie ratyfikowany przez Polskę) przewiduje zniesienie kary śmierci. Katalog środków karnych znajduje się w art. wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej. Z kolei w art. 6) nawiązka. 2 KPCPW dopuszcza się stosowanie kary śmierci. Sytuację tę nazywano faktycznym moratorium na wykonywanie tej kary. znana KK z 1969 r. wprowadzając w art. Nr 95.7. Uwagi ogólne. Ustawa z 12. W art. KK z 1997 r. we Francji. 475) przekształciła to moratorium faktyczne w moratorium ustawowe. kara ta nadal by tam obowiązywała. Od roku 1988 nie wykonano w Polsce ani jednego wyroku skazującego na 296 karę śmierci. Może ona być stosowana tylko w czasie wojny za najpoważniejsze przestępstwa o charakterze wojskowym popełnione w czasie wojny. KK z 1997 r. 2) zakaz zajmowania określonego stanowiska. Kodeksu karnego wykonawczego oraz o podwyższeniu dolnych i górnych granic grzywien i nawiązek w prawie karnym (Dz. zrezygnował z pojęcia kar dodatkowych przemianowując je na środki karne.U. II Protokół fakultatywny do MPPOP z 1989 r. 5 przepis o brzmieniu: "W okresie 5 lat od wejścia w życie ustawy nie wykonuje się kary śmierci".

a także niegodny pewnych wyróżnień honorowych. że nie biegnie on w czasie odbywania kary pozbawienia wolności. Przez jego orzeczenie podkreśla się. 43 § 1 KK). Np. 39 pkt. Pierwsza grupa dotyczy uprawnień związanych z działalnością w sferze publicznej. 1-3 KK) i środki karne jednorazowe (art. Również w obecnym uregulowaniu (art. 43 § 3 KK). 51 KK zobowiązuje sąd rozpatrujący sprawę karną do skierowania zawiadomienia do właściwego sądu rodzinnego. prawomocnym wyrokiem na 2 lata pozbawienia wolności i 2 lata zakazu prowadzenia pojazdów. Środki karne wymierne w czasie orzeka się na okres od roku do lat 10 (art. 95 ust. Od środków karnych odróżnić należy prawne skutki skazania. stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego wygasa w razie prawomocnego skazania go na karę (obecnie środek karny) utraty praw publicznych lub prawa wykonywania zawodu nauczyciela. Zakaz ten obowiązuje więc od tej daty. Okres ten biegnie od uprawomocnienia się wyroku. mimo innej nazwy. Skazany traci więc: 1) czynne i bierne prawo wyborcze do organów władzy ..12. Podstawą do takiego zawiadomienia jest popełnienie przestępstwa na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim. 40 KK). według art. Przykład: X został skazany 1. W przypadku orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów okres. na który orzeczono zakaz nie biegnie też do chwili zwrotu przez skazanego dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu (art. Gdyby X nie odbywał kary pozbawienia wolności. że okazał się on niegodny sprawowania pewnych ról społecznych. 4-8 KK). Środek karny polegający na pozbawieniu praw publicznych zawiera mocno zaakcentowany element moralnego potępienia sprawcy.12. Jeżeli jednak rozpoczął on odbywanie kary pozbawienia wolności 5. gdzie nosił on nazwę "pozbawienie praw publicznych i obywatelskich praw honorowych".1998 r.12. które na mocy przepisów innych dziedzin prawa wiążą się z wydaniem wyroku skazującego lub z orzeczeniem w nim określonej kary lub środka karnego. jeśli uważa on za celowe orzeczenie pozbawienia wolności lub ograniczenia praw rodzicielskich lub opiekuńczych. II. Środki karne można podzielić na wymierne w czasie (pozbawienie praw i zakazy wymienione w art. zakaz ten obowiązywałby do 1.Natomiast art. Ten charakter omawianego środka był wyraźniejszy w Kodeksie karnym z 1932 r. 39 pkt. i został dopiero po roku przedterminowo warunkowo zwolniony . możemy wyróżnić dwie grupy traconych przez skazanego uprawnień.obowiązywanie orzeczonego zakazu przedłuży się w rzeczywistości do 3 lat. 4 ustawy o szkolnictwie wyższym z 1990 r. Pozbawienie praw publicznych.2000 r. z tym. chociażby orzeczonej za inne przestępstwo (art.1998 r. 1 pkt. 43 § 2 KK).

członka kolegium do spraw wykroczeń). 325 KK).. . które dotyczą również stopnia wojskowego. Orzeczenie omawianej kary nie wpływa też na posiadanie orderów. prywatne firmy lub prywatne osoby. Skazany na karę pozbawienia praw publicznych nie tylko traci nabyte wcześniej ordery.publicznej. że w części wojskowej KK przewiduje się dwie kary dodatkowe stosowane tylko wobec żołnierzy. Jeśli chodzi o ten ostatni skutek omawianej kary. to trzeba zaznaczyć. odznaczenia i tytuły nadane przez władze państwowe i instytucje publiczne. a więc jest to skutek taki sam. ale również nie może ich uzyskać w czasie trwania kary. Pojęcie tytułów honorowych od nosi się do takich tytułów. chęć poniżenia lub znęcania się nad inną osobą. a nie np. Sąd może orzec pozbawienie praw publicznych w razie skazania na karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 za przestępstwo popełnione w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie (art. Komentarz. ponieważ orzeczenia polskich sądów nie mogą pozbawiać uprawnień i odznaczeń nadanych przez organy państwa obcego. Chodzi tu o ordery. jednakże bez pozostałych elementów tej kary. mianowicie: degradacja (art. obrońcy. odznaczenia i tytuły honorowe. Druga grupa uprawnień traconych przez skazanego na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych obejmuje: 1 ) utratę orderów. doctor honoris causa. 192). ławnika. tytuły honorowe nadawane przez stowarzy szenia. Motywacja zasługująca na szczególne potępienie to np. 40 § 2 KK). a także nie usprawiedliwiona szczególną sytuacją chęć osiągnięcia korzyści majątkowej z przestępstwa. Skazany traci też posiadany stopień wojskowy i powraca do stopnia szeregowego. prokuratora. odznaczeń i tytułów honorowych uzyskanych za granicą. Obniżenie stopnia wojskowego obejmuje utratę posiadanego stopnia i powrót d stopnia bezpośrednio niższego. 2) utratę zdolności do ich uzyskania w okresie trwania pozbawienia praw.. 3) prawo do pełnienia funkcji w organach i instytucjach państwowych i samorządu terytorialnego lub zawodowego. że w takim wypadku skazany nie ma prawa używać zagranicznych odznaczeń i tytułów w Polsce (Makarewicz. odznaczeń i tytułów honorowych. Nie obejmuje natomiast tytułów stwierdzających pewne kwalifikacje zawodowe lub tytułów naukowych. nie usprawiedliwiona okolicznościami chęć zemsty. Spotyka się jednak w doktrynie poglądy. jak w przypadku orzeczenia kary pozbawienia praw publicznych. Degradacja oznacza powrót do stopnia szeregowego. jak honorowy obywatel miasta.. 2) prawo do udziału w wymiarze sprawiedliwości (a więc prawo do wykonywania funkcji sędziego. organów samorządu zawodowego lub gospodarczego. 327 KK) i obniżenie stopnia wojskowego (art.

Orzeczenie zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej możliwe jest w razie skazania za przestępstwo popełnione w związku z prowadzeniem takiej działalności. IV. gdy chodzi o nadużycie zawodu Lub stanowiska. Odrębne uregulowana jest w KK (art. nauczyciela. jak i wtedy. 42 § 1 KK) w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko . Orzeczenie tego środka nie może więc nastąpić np. Zakaz zajmowania stanowisk. 41 KK sąd może orzec zakaz zajmowania określonego stanowiska (np. gdy lekarz udostępnia narkotyki pod pozorem działalności leczniczej. gdy przy okazji sprawy o spowodowanie wypadku drogowego przez jadącego samochodem operatora dźwigu okaże się. za które następuje skazanie a nadużyciem lub zagrożeniem. dyrektora teatru. że ma to związek z jego niedostatecznymi umiejętnościami jako kierowcy albo w sprawie przeciwko chirurgowi o spowodowanie śmierci pacjenta przez nieprawidłowe wykonanie operacji okaże się. wtedy. 41 § 2) kwestia zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej. głównego księgowego albo ogólnie stanowisk kierowniczych) lub wykonywania określonego zawodu (np.III. np. Według art. że dalsze zajmowanie stanowiska lub wykonywanie zawodu zagraża istotnym dobrom chronionym prawem. Zakaz prowadzenia pojazdów. 2) okazał. że miało to związek z objawami drżenia rąk. lekarza). że nie ma on zdolności psychofizycznych koniecznych do wykonywania zawodu. gdy ma miejsce zagrażanie istotnym dobrom przez dalsze wykonywanie zawodu lub zajmowanie stanowiska. Ad 1) Nadużycie stanowiska lub zawodu zachodzi np. gdy w sprawie o wypadek drogowy spowodowany przez kierowcę autobusu okaże się. dyrektor wykorzystuje stanowisko do wymus2ania na podwładnych stosunków seksualnych. Kara zakazu prowadzenia pojazdów określonego rodzaju może być orzeczona (art. Zarówno wtedy. wtedy. ślusarz podrabia klucze w celu umożliwienia włamania. jeżeli dalsze prowadzenie zagraża istotnym dobrom chronionym prawem. że dalsze zajmowanie stanowiska lub wykonywanie zawodu zagraża istotnym dobrom zachodzi. wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej. jeżeli: 1) sprawca przy popełnieniu przestępstwa nadużył stanowiska lub zawodu albo. spowodowanymi nadużywaniem alkoholu. musi istnieć powiązanie między przestępstwem. Ad 2) Okazanie.

290). Orzeczenie przepadku narzędzi jest fakultatywne. lecz również tych. które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa. 44 § 3). traktor. łopata). Przepadek przedmiotów. Przepadek takich narzędzi i przedmiotów ma w zasadzie sens prewencyjny. 240). i wobec tego nie będą mogli ich nabyć w okresie trwania kary. Pojazdem jest więc nie tylko samochód. łódź motorowa. np. 42 § 2 KK). posiadanie. ale musi to pozostawać w proporcji do wagi przestępstwa (art. 4) przepadek korzyści majątkowych pochodzących chociażby pośrednio z popełnienia przestępstwa. 44 i 45 KK. samolot itd. ale również statek. a niekiedy porządkowo-symboliczny. rower. obrót lub przewóz jest zakazany. Prawo. samochód służący do przewozu łupów z kradzieży). 63 § 2 KK sąd zalicza na poczet tej kary okres zatrzymania prawa jazdy lub innego odpowiedniego dokumentu. Sąd orzeka karę zakazu prowadzenia pojazdów w szerszym lub węższym zakresie. Omawiana kara dotyczy nie tylko skazanych. którzy mają już uprawnienie do prowadzenia pojazdów (prawo jazdy. Może ona dotyczyć tylko pojazdów jednego rodzaju albo też objąć szerszy ich zakres. że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Według art. dotyczy: 1) przedmiotów stanowiących mienie ruchome. Nb. którą inaczej trzeba byłoby zwrócić właścicielowi lub jego rodzinie (Andrejew. V. Poza tym przepadek nie może . którzy takich uprawnień nie mają. Podlegające przepadkowi przedmioty mogą być nawet dużej wartości (np. co byłoby nie do zaakceptowania dla opinii publicznej.bezpieczeństwu w komunikacji. np. Co do pojęcia stanu nietrzeźwości (por. jeżeli sprawca przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji był w stanie nietrzeźwości.). jak też o przedmioty. uregulowana w art.. W pewnych wypadkach orzeczenie tej kary jest obligatoryjne i dotyczyć musi wszelkich pojazdów mechanicznych lub pojazdów mechanicznych określonego rodzaju. nóż kuchenny. Kara ta. licencję pilota itd. których wytwarzanie. pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca katastrofy lub wypadku (art. 2) przedmioty pochodzące bezpośrednio z przestępstwa. specjalne narzędzia służące do włamań. Ad 1) Chodzi tu o narzędzia przestępstwa w sensie ścisłym. 3) przedmiotów. ale w konkretnym przypadku służyły do popełnienia przestępstwa lub były do tego przeznaczone.. które w zasadzie służą do celów legalnych (np. w szczególności je żeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika. Przepis używa pojęcia "pojazd" w szerokim znaczeniu. gdy orzeka się przepadek siekiery należącej do sprawcy zabójstwa..

np. Jeżeli orzeczenie przepadku przedmiotów będących narzędziami lub owocami przestępstwa jest niemożliwe skutkiem świadomego działania sprawcy sąd może orzec obowiązek uiszczenia kwoty pieniężnej stanowiącej ich równowartość. Ogłoszenie wyroku może leżeć też w interesie pokrzywdzonego. gdy chodzi o skazanie za czyn będący fragmentem konfliktu między sprawą a pokrzywdzonym. Art. obrotu lub przewozu określonych przedmiotów jest możliwość orzeczenia ich przepadku. kto jest sprawcą. 45 i art. tzn. nazywane owocami przestępstwa. a kto ofiarą. Ad 2) Przedmioty pochodzące z przestępstwa. muszą pochodzić z niego bezpośrednio (np. przez rozpowszechnienie wiadomości o skazaniu powstrzymywać ma innych od popełniania przestępstw. a nie tylko pośrednio (np. przepadku broni palnej. Ad 3) Zrozumiałą konsekwencją skazania za przestępstwo polegające na naruszeniu zakazu wytwarzania. Podanie wyroku do publicznej wiadomości. mogą być przedmiotem przepadku. Podanie wyroku do publicznej wiadomości ma głównie znaczenie ogólnoprewencyjne. w przypadku kradzieży) zwrotowi na rzecz pokrzywdzonego. 44 § I KK). 65 KK). Orzeczenie przepadku owoców przestępstwa podkreślać ma nieopłacalność popełniania przestępstw. dotyczącym wyroku skazującego za . np. 215. posiadania. co do którego nie było na początku jasne dla opinii publicznej.dotyczyć nieruchomości (art. Przedmioty takie. według którego sąd orzeka przepadek przedmiotów pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z tego przestępstwa. wtedy. Podanie wyroku do publicznej wiadomości może nastąpić tylko w wypadkach wskazanych w ustawie.ich przepadek może nastąpić tylko w wypadkach wskazanych w ustawie (art. Jeżeli przedmioty będące narzędziami przestępstwa lub. jeżeli nie podlegają (jak np. 44 § 6 KK). których wytwarzanie. 299 § 7). VI. kwota pieniędzy przyjęta jako łapówka). którą uzna za stosowną. obrót itd. która była nielegalnie posiadana. jest zakazane. Ad 4) Przepadek korzyści majątkowych pochodzących chociażby pośrednio z przestępstwa może być orzeczony w razie popełnienia przestępstwa przez sprawcę. W KK taki wypadek przewiduje się w art. rzecz kupiona za tę kwotę). Sąd może więc wybrać formę. Szczególne uregulowanie zawiera też przepis KK o "praniu brudnych pieniędzy" (art. 44 § 2 KK). nie stanowią własności sprawcy . dlatego jej orzeczenie jest obligatoryjne (art. który z popełniania przestępstw uczynił sobie stałe źródło dochodu lub popełnił przestępstwo działając w zorganizowanej grupie albo w związku mającym na celu popełnienie przestępstw (art. 50 KK nie określa formy publikacji wyroku.

w czasie orzekania w pierwszej instancji) na określony cel społeczny (art. 47 § 1 KK) w razie skazania za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu albo za inne przestępstwo umyślne. naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia. 46 § 2 KK) w razie skazania za przestępstwo spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. to jest konia koniem. 1. wprowadzonym do polskiego prawa karnego dopiero przez KK z 1997 r. na budowę kliniki w mieście X).. Sąd może orzec świadczenie pieniężne przede wszystkim . 212 § 3 KK przewiduje możliwość orzeczenia nawiązki na rzecz pokrzywdzonego. 692) fragment Statutu Litewskiego.. "grabież z nawiązką oddać. W innych wypadkach wysokość nawiązki nie może przekroczyć dziesięciokrotności (a przy skazaniu za przestępstwo przeciwko środowisku granice te wynoszą od trzykrotności do dwudziestokrotności) najniższego miesięcznego wynagrodzenia (art. którego skutkiem jest śmierć człowieka. nawiązki w wysokości podwójnej wartości drzewa. Polega ono na wpłaceniu określonej kwoty (nie wyższej jednak od trzykrotności najniższego miesięcznego wynagrodzenia. 47 § 2 KK) dotyczy przestępstw przeciwko środowisku. Świadczenie pieniężne jest nowym środkiem karnym. W swej klasycznej postaci nawiązka występuje w polskim KK obecnie w art. Drugi przypadek (art. Nawiązka może być orzeczona (art. Art. ciężki uszczerbek na zdrowiu. VII. Komentarz. Nawiązka i świadczenie pieniężne. wyjaśniający etymologię samej nazwy.. 2. PCK albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego przestępstwem zniesławienia. 49 KK). W takim wypadku nawiązka orzekana jest na cel społeczny związany z ochroną zdrowia (np. 48 KK). Klasyczna nawiązka orzekana jest jako obowiązek uiszczenia na rzecz pokrzywdzonego kwoty podwójnej wysokości w stosunku do wyrządzonej szkody. Nawiązka na rzecz pokrzywdzonego może być również orzeczona zamiast obowiązku naprawienia szkody (art.zniesławienie. Nawiązkę można wówczas orzec na cel społeczny związany z ochroną środowiska. gdzie przewidziano obowiązek orzeczenia na rzecz pokrzywdzonego od skazanego za wyrąb drzewa w lesie albo za kradzież drzewa wyrąbanego lub powalonego. Świadczenie pieniężne. Nawiązka. woła wołem nawiązać i każde bydlę jakie pograbił takowym nawiązawszy mu oddać". 290 § 2. Makarewicz określał ją jako środek pośredni między grzywną a odszkodowaniem. naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia. cytując jednocześnie (Makarewicz.

Niezależnie od obowiązku naprawienia szkody przewidzianego w art. mianowicie: za przestępstwo spowodowania śmierci. 72 § 2 KK). 53 § 2 KK do istotnych czynników wpływających na sądowy wymiar kary zalicza staranie sprawcy o naprawienie szkody. art. Obowiązek naprawienia szkody. W pewnych przypadkach. 46 KK przewiduje obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem jako odrębny środek karny. a przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary . w pewnych przypadkach sąd może zobowiązać sprawcę do naprawienia szkody w ramach obowiązków związanych z probacją.jako istotną przesłankę nadzwyczajnego złagodzenia kary. przestępstwo przeciwko środowisku. 2. przeciwko mieniu lub przeciwko obrotowi gospodarczemu. Obowiązek naprawienia szkody. Dlatego też np. Sąd może orzec obowiązek naprawienia szkody w całości lub w części na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej. w razie skazania za pewne przestępstwa. sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego (art. sąd zobowiązuje podmiot. np. 52 KK. Mianowicie w wypadku skazania lub warunkowego umorzenia postępowania o przestępstwo przynoszące korzyść majątkową osobie fizycznej. orzekany w wyroku skazującym. który uzyskał korzyść majątkową do jej zwrotu w całości lub w części na rzecz . za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. 60 § 2 KK traktuje naprawienie szkody. a popełnione przez sprawcę działającego w jej imieniu lub interesie. a także w innych wypadkach przewidzianych w ustawie. Zwrot korzyści. Przy warunkowym umorzeniu postępowania nałożenie takiego obowiązku jest obligatoryjne (art. 39 p. 1. Podobnie art. Art. Zwrot korzyści. Z punktu widzenia pokrzywdzonego bardziej istotne od ukarania sprawcy jest naprawienie wyrządzonej przestępstwem szkody. gdy odstępuje od wymierzenia kary. 67 § 3 KK). zamiast obowiązku naprawienia szkody. Wyliczenie to obejmuje więc najistotniejsze statystycznie grupy przestępstw. przy warunkowym umorzeniu postępowania (art. starania o jej naprawienie lub zapobieżenie albo uzgodnienie z pokrzywdzonym sposobu naprawienia szkody . ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 46 § 2 KK).wtedy.fakultatywne (art. prawnej lub jednostce organizacyjnej bez osobowości prawnej. 5 KK jako odrębny środek karny. naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia. VIII. Specyficzne uregulowanie dotyczące zwrotu korzyści uzyskanej z przestępstwa przewiduje art. 67 § 3 KK).

Skarbu Państwa. ukrywanie sprawcy przestępstwa będącego osobą najbliższą (art. w tym i podmiotów nie będących osobami fizycznymi. warunkowe umorzenie). a wszczęte umarza (art. że w pewnych sytuacjach sprawca z mocy ustawy nie zostaje ukarany (niepodleganie karze. 362-369) omówione kolejno w tym rozdziale. stanowi jednak przypadek złamania prawa. Jego specyfika polega na tym. 39. Niepodleganie karze. tzn. że dotyczy innych podmiotów niż sprawca przestępstwa. przed którą zostały popełnione. czynny żal (art. I. Jest to środek karny. W sensie procesowym niepodleganie karze traktuje się jako okoliczność wyłączającą postępowanie karne. Abolicja. § 18. Zaniechanie ukarania sprawcy. 17 § 1 pkt. II. w mniejszym niż zwykle stopniu. Co do swej istoty środek ten jest najbliższy przepadkowi przedmiotów pochodzących z przestępstwa. któremu poświęca się Nb. określonych przez wskazanie ich typów lub zagrożeń karnych oraz daty. 4 KPK). pozostawia pewien element ujemnej oceny czynu. 17 i 23 § 1). Prawo karne przewiduje szereg sytuacji. przedawnienie) lub też ustawodawca daje tylko uprawnienie innemu organowi do rezygnacji z ukarania (odstąpienie od wymierzenia kary. naganny. Niemniej stwierdzenie.. 239 § 2 KK). Niepodleganie karze ma więc albo zachęcić sprawcę do określonego zachowania (tak przy czynnym żalu) albo stanowi konsekwencję uznania. Uwagi ogólne. że czyn sprawcy. abolicja. III. Instytucja niepodlegania karze przewidziana jest w KK w sytuacjach takich. złożenie fałszywego zeznania w obawie przed odpowiedzialnością karną przez osobę nie wiedzącą o swoim prawie do odmowy zeznań (art. w których mimo popełnienia przestępstwa do ukarania sprawcy nie dochodzi. chyba że korzyść ta ulega zwrotowi innemu podmiotowi. nie wymieniony w katalogu tych środków w art. . chociaż przestępny. Abolicja oznacza ustawodawcze darowanie pewnych przestępstw. że sprawca nie podlega karze. 15 § 1. nie oznacza całkowitego jego usprawiedliwienia. jak np. który decyduje. Sytuacje te będą (poza przedawnieniem. 233 § 3 KK). że w razie jej stwierdzenia nie wszczyna się postępowania. Sytuacje te mogą mieć charakter generalnych rozstrzygnięć dokonywanych przez ustawodawcę.

że nie można wszcząć postępowania karnego o takie przestępstwo.U. o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń (Dz. a jeżeli nastąpiło już skazanie. że w takim wypadku odstąpienie jest możliwe "zwłaszcza gdy rola sprawcy w popełnieniu przestępstwa była podrzędna. sprawca nie jest tu automatycznie na mocy ustawy zwolniony z poniesienia kary. 158). jak np. 61 § 1 KK stanowi. jeżeli ustawodawca używa zwrotu "nie wszczyna się postępowania a wszczęte umarza". lecz może to tylko nastąpić mocą decyzji sądu wydającego wyrok skazujący sprawcę i stwierdzający jego winę w znaczeniu procesowym. Jedyny wyjątek przewiduje KK w art. przy których występuje indywidualny pokrzywdzony. 60 § 3 KK. Nr 29. Decyzja taka oznacza. postępowanie wszczęte należy umorzyć w każdym jego stadium. Nb. tzn. Może on bowiem odczuwać jako niesprawiedliwe przebaczanie w jego imieniu czynów. jeżeli ujawni on następnie wobec organu ścigania informacje dotyczące współuczestników przestępstwa oraz istotne okoliczności jego popełnienia. co oznacza. wtedy. że sąd nie zmieniając negatywnej oceny popełnionego czynu. tj. Ogólna podstawa odstąpienia od wymierzenia kary zamieszczona jest w art. 354356. Odstąpienie jest wówczas obligatoryjne. 26 § 3 KK. Odstąpienie od wymierzenia kary może nastąpić w sytuacji opisanej w art. art. Odstąpienie od wymierzenia kary. nie obejmuje ona bowiem zatarcia skazania. gdy sprawca współdziałał z innymi osobami w popełnieniu przestępstwa. art. w wypadkach wskazanych w ustawie sąd może odstąpić od wymierzenia kary. 61 § 1 KK. Odstąpienie od wymierzenia kary jest zawsze fakultatywne. dekret z 12. które łączyły się z wyrządzeniem mu krzywdy. to ulega ono zatarciu.Klasyczna formuła abolicyjna deklaruje. Sąd może odstąpić od wymierzenia kary w wypadkach przewidzianych w ustawie (np. tj. IV. Węższy zakres ma abolicja. ustawodawca nie jest związany żadnymi ograniczeniami w stosowaniu abolicji i ustalaniu jej zakresu. 313). Rzadziej spotyka się odrębne ustawy lub dekrety abolicyjne. Nb. Formalnie rzecz biorąc. 217 § 2 KK). 25 § 3. postanowienia o charakterze abolicyjnym zamieszczane są razem z postanowieniami amnestyjnymi w jednej ustawie. że przestępstwa te "przebacza się i puszcza w niepamięć" (abolicja pełna).12. Art. przeważnie noszącej tytuł "O amnestii". poz. w razie przekroczenia granic obrony koniecznej w wyniku strachu lub wzburzenia. uważa za niecelowe ukaranie sprawcy.1981 r. Abolicja z reguły łączona jest z amnestią (por. Według art. W przeciwieństwie do niepodlegania karze (por. Powinien jednak wykazywać powściągliwość w korzystaniu z tej instytucji w odniesieniu do przestępstw. 61 KK. a przekazane informacje .

Umorzenie następuje na okres próby. Warunkowe umorzenie postępowania karnego. 60 § 7 KK. 4) wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne. który może wynosić od 1 roku do 2 lat. które uległy zatarciu). że sprawca pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego. może być też. 59 KK. chociażby jego orzeczenie było obowiązkowe (art. Jej genezy dopatrywać się można w anglo-amerykańskim systemie warunkowego skazania.przyczyniły się do zapobieżenia popełnieniu innego przestępstwa". . W takim wypadku sąd może ograniczyć się do orzeczenia środka karnego. która powinna być stosowana wobec tych sprawców. ale również wyroku skazującego i znacznej części samego postępowania karnego. Warunkowe umorzenie stosuje sąd. 61 § 2 KK). że unika się nie tylko wymierzenia sprawcy kary. Instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego istnieje w polskim prawie od roku 1970. Dotyczy ona tylko przestępstw zagrożonych karą pozbawienia wolności nie przekraczającą lat 3 albo alternatywnie karami grzywny. ograniczeniu wolności lub pozbawienia wolności. Przesłanki zastosowania tej instytucji wymienione są w art. według art. jak również w norweskoholendersko-duńskim systemie warunkowego wstrzymania postępowania karnego. stanowiącego dla sprawcy na ogół poważną dolegliwość. Są one następujące: 1) popełnione przestępstwo jest zagrożone karą nie przekraczającą 3 lat pozbawienia wolności. 3) okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości. 2) sprawca nie był dotychczas karany za przestępstwo umyślne (nie bierze się jednak pod uwagę skazań. Odstępując od wymierzenia kary. 5) istnieje pozytywna prognoza co do tego. sąd może również odstąpić od wymierzenia środka karnego. 66 KK. Odrębną podstawę odstąpienia od wymierzenia kary zawiera art. a w szczególności nie popełni nowego przestępstwa. polegającym na wydaniu przez sąd orzeczenia co do winy i jednoczesnym powstrzymaniu się na pewien okres od orzeczenia kary. V. Jest to więc instytucja. którzy nie muszą być ostrzeżeni w sposób bardziej drastyczny. Jest to jedna z trzech (obok warunkowego zawieszenia wykonania kary i warunkowego przedterminowego zwolnienia) istniejących w polskim prawie karnym instytucji poddania sprawcy próbie. Odstąpienie od wymierzenia kary z jednoczesnym wymierzeniem środka karnego (innego niż pozbawienie praw publicznych). jeżeli jego orzeczenie wystarczy dla spełnienia celów kary.. jednym ze sposobów nadzwyczajnego złagodzenia kary. Sens tej instytucji polega na tym.

Umorzenie warunkowe staje się definitywne. jeżeli sprawca w okresie próby potwierdzi swoim zachowaniem słuszność pozytywnej prognozy. która była przesłanką podjęcia decyzji o umorzeniu. 7 KK oraz zakaz prowadzenia pojazdów na okres do 2 lat. Natomiast. a w szczególności popełnił inne przestępstwo. co powoduje skierowanie sprawy na rozprawę. 2) obowiązku przeproszenia pokrzywdzonego. Umarzając warunkowo postępowanie można też nałożyć na sprawcę pewne obowiązki w postaci: 1) obowiązku informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby. Wynika to zarówno z określenia maksymalnej górnej granicy zagrożenia na 3 lata. Warunkowe umorzenie może być jednak zastosowane do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą nie przekraczającą 5 lat.Warunkowe umorzenie stosowane jest również do sprawców przestępstw o niewielkiej wadze. Umarzając warunkowo postępowanie stwierdza się jednocześnie. że czyn przestępny w konkretnym przypadku nie może być społecznie szkodliwy w stopniu znacznym. lecz przed jego . lub osoby godnej zaufania albo stowarzyszenia. Bardzo ważną przesłanką jest pozytywna prognoza. jego własności i warunków osobistych oraz dotychczasowego sposobu życia. Nie oznacza to. jeżeli sprawca w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne. Sąd może podjąć postępowanie karne. jak i wskazania. Brak wątpliwości co do winy może bowiem wynikać z innych dowodów. gdy podejrzany przyznał się do winy. jeżeli sprawca w okresie próby rażąco narusza porządek prawny. 39 p. instytucji lub odpowiedniej organizacji społecznej. Niedopuszczalne jest więc warunkowe umorzenie. albo uchyla się od dozoru. 4) powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających. jeżeli co do winy sprawcy zachodzą wątpliwości. sąd podejmuje postępowanie karne (art. w wypadku gdy pokrzywdzony pojednał się ze sprawcą. że sprawca ponosi winę. 3) wykonywania obowiązku alimentacyjnego. za które został skazany. 68 § 1 KK). 341 § 2 KPK). sprawca naprawił szkodę lub pokrzywdzony i sprawca uzgodnili sposób naprawienia szkody (art. G6 § 3 KK). wykonania nałożonego obowiązku lub orzeczonego środka karnego albo nie wykonuje zawartej z pokrzywdzonym ugody. Sąd może również podjąć postępowanie. Obligatoryjne jest zobowiązanie sprawcy do naprawienia szkody w całości lub części. opierająca się na ocenie postawy sprawcy. że stosuje się tę instytucję tylko wtedy. Oskarżony może jednak sprzeciwić się warunkowemu umorzeniu (art. Warunkowe umorzenie może być połączone z dozorem kuratora. Można też orzec świadczenie pieniężne przewidziane w art. jeżeli sprawca po wydaniu orzeczenia o warunkowym umorzeniu.

jak i przewidzianymi w ustawie wskazówkami (dyrektywami). że sąd ma pewien margines oceny w kwestii znaczenia i stopnia wpływu konkretnych okoliczności danego przypadku na wymiar kary. Przez sądowy wymiar kary. 3) zasadę oznaczoności kary. np. gdy ustawodawca bardzo wąsko zakreśla ramy ustawowego wymiaru kary. Dotyczą one zarówno 320 kary w sensie ścisłym. Pojęciu temu przeciwstawia się tzw. ale nie są czymś specyficznym właśnie dla niego (np..uprawomocnieniem się. ustawowy wymiar kary. Warunkowo umorzonego postępowania nie można podjąć później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. sąd samodzielnie decyduje. Zasady sądowego wymiaru kary i środków karnych. I. przewidując wysoką dolną granicę sankcji w przepisie części szczególnej. Nie oznacza ona dowolności w zakresie wymierzania kary. że sprawca działał w sposób brutalny. ustanawiający granice kary. § 19. Granice te wynikają głównie z sankcji przepisu określającego to przestępstwo. 53 § 1 KK ("Sąd wymierza karę według swojego uznania. w granicach przewidzianych przez ustawę. możemy do zasad sądowego wymiaru kary zaliczyć: 1) zasadę swobodnego uznania sędziowskiego w ramach ustawy. które wprawdzie odnoszą się i do sądowego wymiaru kary. ponieważ sąd związany jest zarówno ustawowym wymiarem kary. Zasada swobodnego uznania doznaje pewnego uszczerbku. które ustawa zakreśla dla danego sprawcy za popełnienie zarzucanego mu przestępstwa. art. rażąco narusza porządek prawny. np. gdy w tym czasie popełnił przestępstwo. . mimo formalnego jej zachowania. Wynika natomiast z tej zasady. Pewne odmienności wykazuje stosowanie warunkowego umorzenia postępowania wobec żołnierzy (zob."). Na przykład stwierdzając. 333-334 KK). przepisy o recydywie. Sądowy wymiar kary. Ad 1) Zasada ta wynika z treści początkowego fragmentu art. 56 KK). którymi powinien się kierować określając konkretną karę w wyroku skazującym.. Sądowym wymiarem kary rządzą pewne zasady. ale wpływają na nie i inne przepisy. jak wpłynie to na rodzaj i rozmiar orzeczonej kary. albo że motywy jego działania były szlachetne. i 2) zasadę indywidualizacji kary. nazywany niekiedy także sędziowskim wymiarem kary. a w szczególności. zasada równości wobec prawa). Pomijając zasady o charakterze ogólnoprawnym. jak i środków karnych (art. rozumiemy orzeczenie kary przez sąd konkretnemu sprawcy w konkretnej sprawie karnej.

Dyrektywy sądowego wymiaru kary. Np. i akcentując potrzebę dostosowania wymierzanej kary do cech osobowości konkretnego sprawcy. 3) stopień szkodliwości społecznej czynu. lecz również wskazówkami bardziej sprecyzowanymi. że skazanemu wymierza się karę określoną ramowo (np. II. Dyrektywy te możemy podzielić na dyrektywy ogólne i dyrektywy szczegółowe. prewencję indywidualną. polegających na tym. są "nieprzenoszalne" na inne osoby. Ad 3) Kara wymierzana przez sąd w wyroku skazującym musi być oznaczona co do rodzaju i wysokości. do których się nie odnoszą. W takim szerszym rozumieniu zasada indywidualizacji kary oznacza więc zwracanie głównej uwagi na tzw. 1. Dyrektywy ogólne. Sędzia wymierzający karę powinien kierować się nie tylko omówionymi w poprzednim paragrafie zasadami. sposobu działania. Ogólne dyrektywy sądowego wymiaru kary znaleźć możemy przede wszystkim w art. 55 KK. że: "Okoliczności wpływające na wymiar kary uwzględnia się tylko co do osoby. a sprecyzowanie jej wysokości następuje już w czasie wykonywania kary. Zasadę indywidualizacji można też rozumieć szerzej. podkreślał. nie znając okoliczności konkretnych spraw. fakt. Polskie prawo karne nie zna tzw. podatności na oddziaływanie prewencyjne kary itd. charakteru jego motywów. 3 KK. Są one następujące: 1 ) stopień winy sprawcy. której dotyczą". w zależności od zachowania się sprawcy. zasadniczo sprzeczną z pojęciem sądzenia. 5) potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej . że nie żałuje popełnionego czynu) nie ma wpływu na wymiar kary drugiemu oskarżonemu. że jeden z oskarżonych przejawił w czasie procesu skruchę (albo przeciwnie. że w razie wymierzania kary więcej niż jednemu sprawcy.W takiej sytuacji ustawodawca. 4) cele zapobiegawcze i wychowawcze w stosunku do skazanego (prewencja indywidualna). 2) humanitaryzm kary. okoliczności zarówno obciążające jak i łagodzące nie wywierają skutku wobec sprawców. wyroków nieoznaczonych. 55 KK. z góry rozstrzyga pewne kwestie wymiaru kary za sędziego. stwierdzającym. Oznacza to. zdejmując z niego odpowiedzialność za prawidłowość wymierzonej kary i nadając w tym zakresie działaniu sędziego cechę automatyzmu. nadając jej sens wykraczający poza sformułowanie art. określanymi jako dyrektywy sądowego wymiaru kary. 53 § 1 KK oraz w art. Ad 2) Zasada indywidualizacji kary wyrażona jest w art. karę pozbawienia wolności od 2 do 4 lat).

Wymierzana kara nie może go przekroczyć. W sumie obydwa te kryteria można określić jako "sprawiedliwościowe". przeciwdziałać również wymierzeniu kary zbyt łagodnej mimo znacznej szkodliwości przestępstwa. że kary przewidziane za poszczególne przestępstwa w części szczególnej nie są zasadniczo sprzeczne z zasadą humanitaryzmu. Dyrektywa stopnia winy. Uregulowanie zawarte w KK z 1997 r. Najważniejsza jest z pewnością dyrektywa humanitaryzmu kary. nawet w maksymalnej wysokości ustawowej jest zgodne z tą dyrektywą. W przeciwieństwie do kryterium stopnia winy. lecz także ograniczać łagodzenie kary poniżej stopnia winy. 11 S § 2 KK. 1 § 3 KK ani . Natomiast KK nie podaje kryteriów ustalania stopnia winy. jeśli chodzi o ich treść oraz wysokość. Dlatego z praktycznego punktu widzenia na czoło wysuwa się dyrektywa stopnia winy. Dyrektywy nie są równej wagi. Dyrektywa humanitaryzmu kary. 4. kryterium społecznej szkodliwości działać ma w obie strony. uniemożliwia natomiast tylko zaostrzanie kary powyżej pułapu wyznaczonego stopniem winy. 53 § 1 KK. Posługiwanie się kryterium winy miało jednak. Trzeba jednak zauważyć. że to czołowe miejsce dyrektywy humanitaryzmu ma większe znaczenie teoretyczne niż praktyczne. 3). Stopień winy wyznacza więc górny pułap kary. ale inne dyrektywy mogą spowodować wymierzenie kary łagodniejszej. ze względu na potrzebę odstraszania innych od popełniania przestępstw. Stopień szkodliwości społecznej czynu. Jak wiadomo stopień winy był kryterium wyznaczającym wymiar kary według zasad szkoły klasycznej w prawie karnym. Sprzeczność może zachodzić tylko w sytuacji bardzo nietypowej. wymierzenie kary przewidzianej w kodeksie. nie tylko zapobiegać wymierzeniu kary zbyt surowej. dolegliwość kary nie może przekraczać stopnia winy. nawet gdyby było to celowe np. Zgodnie z art. W sporządzeniu listy tych kryteriów nie może pomóc treść art. Żadna inna dyrektywa nie może więc usprawiedliwić wymierzenia kary niehumanitarnej. według zasad tej szkoły. 2.społeczeństwa (prewencja ogólna). dlatego też dotycząca jej zasada zamieszczona została na czołowym miejscu w KK (art. tzn. Drugim kryterium wymienionym w art. a w tym mieści się i założenie. 53 § 1 KK. w tym sensie. lub naruszającej godność człowieka. jest stopień szkodliwości społecznej czynu. Zakładamy bowiem brak sprzeczności wewnętrznej KK. te ich zastosowanie ma sprzyjać wymierzeniu kary sprawiedliwej. W zwykłej sytuacji więc. 3. Ustalenie stopnia społecznej szkodliwości konkretnego przestępstwa następuje w oparciu o przedmiotowe i podmiotowe kryteria wymienione w art.

Prewencja generalna i indywidualna. art. że są to wyłącznie kryteria natury podmiotowej. to okazuje się. 148 § 4 KK . które takiego oddziaływania najbardziej wymagają. Powstaje jednak pytanie. Efekt ogólnoprewencyjny karania dotyczyć ma w założeniu społeczeństwa jako całości. Podsumowując. niż jeżeli chce katastrofy wywołującej szkody materialne. osób podatnych na pokusę popełnienia przestępstwa oraz środowisk przestępczych. Jest on również wyższy jeżeli sprawca chce katastrofy łączącej się z ofiarami w ludziach. Wydaje się. natomiast.treść przepisów. Prewencja generalna w swojej najprostszej postaci polega . do których informacja o karze dociera."działanie pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami"."motywacja zasługująca na szczególne potępienie"). a w szczególności tych jednostek i grup społecznych. działanie pod wpływem nacisku psychicznego) można zakreślić górny pułap kary. Te dwie kategorie: wina i społeczna szkodliwość posługują się więc czasem podobnymi kryteriami. jeżeli niezależnie od ich wpływu na stopień społecznej szkodliwości. Jeżeli. którą wolno sądowi wymierzyć. możemy więc powiedzieć. wpływają one na stopień winy. a nie tylko się godząc (zamiar ewentualny). umyślność i jej rodzaj lub nieumyślność i jej rodzaj. 5. ponieważ zasługuje on na większe potępienie (wyższy jest stopień osobistej zarzucalności). szczególna sytuacja motywacyjna. że ustalając stopień winy (a więc stopień osobistej zarzucalności związanej z popełnieniem przypisanego sprawcy czynu) nie można całkowicie oderwać się od pewnych elementów przedmiotowych. Kształtowanie świadomości prawnej społeczeństwa przez określony wymiar kary. np. cel działania. popełnienie przestępstwa w sposób okrutny wpływa na stopień winy sprawcy. to wpływanie na postawy tych. tj. I § 3 KK. art. że stopień winy jest nie tylko wyższy wtedy. odwołać się do przepisów KK. Np. 148 § 2 KK . błędzie. które zasadę winy konkretyzują. 53 § 1 KK nie pokrywa się z pojęciem winy jako podstawy odpowiedzialności karnej. Stojąc na takim stanowisku. Pojęcie to jest bardziej znane pod nazwą prewencji generalnej (ogólnej). a nie stopniowania winy. gdy sprawca spowodował katastrofę kolejową chcąc tego ( zamiar bezpośredni). wina w rozumieniu art. a więc czyn jest w wyższym stopniu społecznie szkodliwy. czy w oparciu wyłącznie o kryteria podmiotowe (motywacja. przepisów o niepoczytalności. Uregulowania te dotyczą bowiem tylko problematyki winy w kontekście istnienia lub nieistnienia winy w ogóle. rozkazie itd. ale ocenianymi z różnych punktów widzenia. w których ustawa nakazuje łagodniejsze lub surowsze potraktowanie sprawcy w oparciu o kryterium stopnia winy (np. a z drugiej strony taki sposób działania powoduje większą dolegliwość dla pokrzywdzonego. wymienionej w art.

których nie powstrzymują od tego inne czynniki. Wliczyć tu można też tego rodzaju rezultaty. Kara ma zapobiec popełnianiu w przyszłości przestępstw przez samego skazanego. . Społeczne oddziaływanie kary polegać ma w takim wypadku nie na odstraszaniu. Efekt taki może być osiągnięty przez odstraszenie sprawcy od popełniania przestępstw. lecz dlatego. które kara ma osiągnąć w stosunku do skazanego określane są w skrócie terminem "prewencja indywidualna".na odstraszaniu od popełnienia przestępstw tych osób. Wszystkie te zakładane skutki wymierzenia i wykonania kary mają jako cel generalny umożliwienie skazanemu funkcjonowania w społeczeństwa bez popadania w konflikty z prawem karnym. Funkcja kary polegająca na uniemożliwianiu popełniania przestępstw nie może więc być rozumiana dosłownie. Najbardziej ambitnym celem kary jest wychowanie (resocjalizacja) skazanego. na pewno jednak większe znaczenie ma tutaj przekonanie o jej nieuchronności. wynikającej z faktu orzeczenia grzywny lub kary dodatkowej pozbawiającej pewnych uprawnień. przez uniemożliwienie mu ich popełniania lub jego wychowanie (resocjalizację). Skuteczność odstraszania zależy w jakimś stopniu od surowości orzeczonej kary. jak podniesienie poziomu wykształcenia. chodzi tu bowiem o prewencyjne oddziaływanie wymierzanej kary na jednostkę. lecz także uświadamianie skazanemu nieopłacalności popełniania przestępstw. To utwierdzanie prawidłowych postaw jest niewątpliwie uwarunkowane akceptacją wyroku. ale ich całkowicie nie wykluczają. Może ono oznaczać nie tylko odstraszanie w. jego poglądów i postawy wobec porządku prawnego. takie jak np. by po odbyciu kary (chodzi tu głównie o karę pozbawienia wolności) nie popełniał on przestępstw. sensie dosłownym. uznaniem go za sprawiedliwy. że takie czyny sprzeczne są z wyznawanym przez nich systemem wartości. lecz na utwierdzaniu prawidłowych postaw wobec prawa. Odstraszenie sprawcy od popełniania przestępstw nie musi łączyć się ze stosowaniem kary bardzo surowej co do rodzaju i co do jej wymiaru. kradzieży nie ze strachu przed karą. Cele zapobiegawcze i wychowawcze. z karą zakazu prowadzenia pojazdów albo karą zakazu wykonywania zawodu. zgwałceń. Istnieje więc związek między tak rozumianą prewencją generalną a funkcją sprawiedliwościową kary. której się tę karę wymierza. Pozbawienie wolności i kary dodatkowe znacznie ograniczają możliwości popełniania przestępstw. zasady moralne. np. Resocjalizacja oznacza takie ukształtowanie osobowości sprawcy. Nie popełniają oni zabójstw. Uniemożliwienie popełniania przestępstw związane jest głównie z karą pozbawienia wolności oraz z niektórymi karami dodatkowymi. Co do wielu typów przestępstw takie odstraszanie nie jest konieczne w stosunku do większości obywate1i. wyrobienie pozytywnej postawy wobec pracy. nauczenie zawodu.

się zająć skazanymi dostatecznie intensywnie. 58 § 1 KK. gdy inna kara lub środek karny nie może spełnić celów kary. związanym ze złymi warunkami odbywania kary. Wydaje się jednak. kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2"). Określenia tego używa jedynie przy formułowaniu dyrektywy prewencji indywidualnej w art. że więzienie nie tylko nie resocjalizuje. gdy sankcja przepisu karnego przewiduje możliwość wyboru rodzaju kary (np. Tego typu działania mogą zapobiegać frustracji i degradacji psychicznej skazanych. Ogólny charakter ma też dyrektywa wymiaru kary zawarta w art. Sąd orzeka wówczas karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania tylko wtedy. Swoisty paradoks polega więc na tym. Początkowo przypisywano niepowodzenia w zakresie resocjalizacji niedostatkom jej realizacji. Okazało się w praktyce. . stwarzając im możliwości zapełnienia czasu spędzanego w więzieniu. takich jak zaspokojenie poczucia sprawiedliwości (stopień winy i szkodliwości społecznej). Można ją określić jako dyrektywę pierwszeństwa kar wolnościowych. a także zapobieganie popełnianiu przestępstw przez innych (potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa). które w realizację programów resocjalizacyjnych zaangażowały znaczne środki (zwłaszcza w krajach skandynawskich). Jej zastosowanie wchodzi w grę wtedy. 53 § 1 ("cele zapobiegawcze i wychowawcze"). zapobieżenie popełnianiu przestępstw przez skazanego (cele wychowawcze i poprawcze). które mają założenia wychowawczo-oświatowe lub zmierzają do podniesienia poziomu wykształcenia. którzy moglib3c. Kodeks karny nie wylicza celów kary expressis verbis. 6. Jednakże nawet doświadczenia zdobyte w krajach. że jego wykonanie miało następować w warunkach więziennych. okazały się zniechęcające. czy też wyuczenia zawodu. błędnymi programami resocjalizacyjnymi. że ich stosowanie służy osiągnięciu pewnych celów. już w latach siedemdziesiątych możemy zaobserwować rozczarowanie ideą resocjalizacji skazanych i generalny odwrót od niej. niedostatecznymi środkami na zaangażowanie odpowiedniej liczby pedagogów i psychologów. Kształtowanie osobowości jednostki jest generalnie zadaniem trudnym. Nie powinno to jednak powodować całkowitej rezygnacji z podejmowania wobec skazanych pewnych działań. Stąd. że przystosowanie do życia na wolności nastąpić ma w warunkach braku wolności.Osiąganie tak daleko idących celów przez stosowanie kar okazało się jednak w praktyce niemożliwe. Tu zadanie to okazało się trudne szczególnie przez to. brzmi "podlega grzywnie. ale często wywołuje efekt ujemny: degradację fizyczną i psychiczną oraz demoralizację umieszczonej w nim jednostki. Dyrektywa pierwszeństwa kar wolnościowych. że sens wszystkich dyrektyw ogólnych sądowego wymiaru kary polega na tym.

Ponadto art. Jednak niektóre z nich. hierarchię dyrektyw ogólnych zawiera art. Nb. 53 § 2 i 3 KK wymienione są tzw. 64 § . że sprawca grzywny nie uiści i nie będzie jej można ściągnąć w drodze egzekucji. Zaostrzenie ustawowego wymiaru kary polega na stworzeniu w pewnych sytuacjach (ciąg przestępstw. 54 § 1 KK. szczegółowe dyrektywy sądowego wymiaru kary. W sytuacji ciągu przestępstw (por. Już w art. W art. 58 § 3 KK zakazuje orzekania grzywny. że dokonany przez sąd wybór kary pozbawienia wolności .Najważniejsze znaczenie dyrektywy pierwszeństwa kar wolnościowych polega na tym. Pewną specyfikę wykazują dyrektywy wymiaru kary grzywny. Według art. Nie jest to jednak całkiem ścisłe. zachowanie się po jego popełnieniu) mają charakter samodzielny. dotyczący wymiaru kary nieletniemu lub młodocianemu. które opierają się na faktach wyprzedzających czyn lub następujących po nim (sposób życia przed popełnieniem przestępstwa. 7. Zaostrzenie ustawowego wymiaru kary. rodzinnych. jego stosunki majątkowe lub możliwości zarobkowe uzasadniają przekonanie. 53 § 1 KK. Wymiar grzywny. W pewnym zakresie są one rozwinięciem i uszczegółowieniem dyrektyw ogólnych. że sąd orzeka karę w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę. Wymiar kary nieletnim i młodocianym. rozumianej jako wychowanie skazanego. popełnienie przestępstwa w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym) możliwości orzeczenia kary w granicach szerszych niż przewidziane w sankcji przepisu określającego dane przestępstwo albo ograniczenie możliwości wymierzenia kary łagodniejszej. art. Zaostrzenie ustawowego wymiaru ma miejsce również w wypadkach recydywy specjalnej (art. Pierwszeństwo ma tutaj dyrektywa prewencji indywidualnej. 33 § 3 wskazuje się na konieczność wzięcia przez sąd pod uwagę. Dyrektywy szczegółowe. przy ustalaniu wysokości stawki dziennej. zwłaszcza te. ponieważ takie przesunięcie w zakresie ustawowego wymiaru kary nie musi prowadzić do wymierzenia kary ponad sankcję ustawową w konkretnym przypadku. jeżeli dochody sprawcy. Uregulowanie takie nazywa się niekiedy nadzwyczajnym zaostrzeniem kary. uczynienie sobie z popełniania przestępstw stałego źródła dochodu. stosunków majątkowych i możliwości zarobkowych. recydywa specjalna. w porównaniu z zawartą w art. jego warunków osobistych. 91 § 1 KK przewiduje. dochodów sprawcy.wymaga uzasadnienia. 9. Odmienną. 8. 64 KK). 26I-269). III.

Szczegółowe zasady wymierzania kary złagodzonej zawiera art. Zachodzi ona wtedy. sąd wymierza grzywnę. sąd może wymierzyć karę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę. Warunkiem tego zaostrzenia jest też. który z popełniania przestępstw uczynił sobie stałe źródło dochodu lub popełnił przestępstwo działając w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnianie przestępstw (art. sąd wymierza grzywnę albo karę pozbawienia wolności. a może ją wymierzyć do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę. środków karnych oraz środków probacyjnych stosuje się także do sprawcy.1 KK. 2) jeżeli czyn stanowi występek. 64 § 2 KK przewiduje tzw. 60 § 6-7 KK. a nowe przestępstwo popełnione było przed upływem 5 lat od odbycia tej kary. Art. 64 § 1-2 KK podwyższenie górnego ustawowego zagrożenia nie dotyczy zbrodni. b) odbył łącznie co najmniej rok pozbawienia wolności. IV. sąd wymierza karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane przestępstwo w wysokości powyżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia. Przewidziane w art. . recydywę specjalną wielokrotną (multirecydywę). przy czym dolną granicą ustawowego zagrożenia jest kara pozbawienia wolności nie niższa od roku. Przepisy dotyczące wymiaru kary multirecydywistom. Nadzwyczajne złagodzenie kary. Istota nadzwyczajnego złagodzenia kary. 3) jeżeli czyn stanowi występek. rozboju kradzieży z włamaniem lub inne przestępstwo przeciwko mieniu popełnione z użyciem przemocy lub groźbą jej użycia. przy czym dolną granicą ustawowego zagrożenia jest kara pozbawienia wolności niższa od roku. c) w ciągu 5 lat po odbyciu w całości lub w części ostatniej kary popełnił ponownie umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu. 1. art. karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności. 65 KK). przestępstwo zgwałcenia. Jeżeli przesłanki te są spełnione. za które już był uprzednio skazany. Według tych przepisów: 1) jeżeli czyn stanowi zbrodnię. sąd wymierza karę pozbawienia wolności nie niższą od jednej trzeciej dolnej granicy ustawowego zagrożenia. gdy sprawca: a) był już uprzednio skazany w warunkach recydywy specjalnej zwykłej. recydywa specjalna zwykła. 115 § 3 KK) do umyślnego przestępstwa. Jest to tzw. jeżeli sprawca popełnia umyślne przestępstwo podobne (zob. Nadzwyczajne złagodzenie kary polega na wymierzeniu kary poniżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia albo wymierzeniu kary łagodniejszego rodzaju. by za to uprzednio popełnione przestępstwo sprawca odbył co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności.

3. 2) w stosunku do młodocianego. b) ze względu na postawę sprawcy. 2. ujawnił przed organem ścigania i przedstawił istotne okoliczności. nadzwyczajne złagodzenie kary polega na odstąpieniu od wymierzenia kary i orzeczeniu środka karnego (z wykluczeniem jednak pozbawienia praw publicznych). że w niektórych sytuacjach nawet najniższa kara przewidziana w sankcji przepisu byłaby za surowa.art. nieznane dotąd temu organowi. 60 § 3-5. jeżeli przemawiają za tym względy wychowawczego oddziaływania kary. popełnienie czynu w stanie poczytalności w znacznym stopniu ograniczonej . Podstawy zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary wymienione są 334 w art. Podstawy nadzwyczajnego złagodzenia kary. Przypadki szczególne. . zwłaszcza gdy czynił starania o naprawienie szkody lub jej zapobieżenie. kiedy nawet najniższa kara przewidziana za dane przestępstwo byłaby niewspółmiernie surowa. szkoda została naprawiona albo sprawca i pokrzywdzony uzgodnili sposób naprawienia szkody. a nawet warunkowo zawiesić jej wykonanie w stosunku do sprawcy przestępstwa. c) jeżeli sprawca przestępstwa nieumyślnego lub jego najbliższy poniósł poważny uszczerbek w związku z popełnionym przestępstwem. 3) w szczególnie uzasadnionych wypadkach. jeżeli ujawni on wobec organu ścigania informacje dotyczące osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz istotne okoliczności jego popełnienia. Instytucja nadzwyczajnego złagodzenia kary opiera się na założeniu. 25 § 2 KK. który niezależnie od wyjaśnień złożonych w sprawie. przekroczenie granic obrony koniecznej . ograniczeniem wolności albo pozbawieniem wolności. w szczególności: a) jeżeli pokrzywdzony pojednał się ze sprawcą. przestępstwa zagrożonego karą powyżej 5 lat pozbawienia wolności. Tak więc może być ono zastosowane: 1 ) w wypadkach przewidzianych w ustawie (np.4) jeżeli czyn zagrożony jest alternatywnie grzywną. Szczególne podstawy i sposób łagodzenia kary (ukierunkowane na zwiększenie skuteczności ścigania przestępczości przez skłonienie niektórych sprawców do współpracy z organami ścigania i sądem) przewiduje KK w art. 60 § 1-5 KK. Mianowicie: 1) sąd stosuje nadzwyczajne złagodzenie. a nawet może warunkowo zawiesić jej wykonanie w stosunku do sprawcy współdziałającego z innymi osobami w popełnieniu przestępstwa.art. 31 § 2 KK). 2) na wniosek prokuratora sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. że różnorodność przypadków mieszczących się w ramach tej samej kwalifikacji prawnej powoduje.

Warunkowe zawieszenie wykonania kary. Przepisu tego nie stosuje się jednak do sprawcy występku umyślnego. Wymaga to oceny. Kodeks karny reguluje w art. w których stosuje się karę pozbawienia wolności. zgodnie z zasadą. Zbieg podstaw. które uległy już zatarciu. Nie stosuje się go w wypadku skazań. w szczególności. sąd wymierzając karę pozbawienia wolności do lat 5 może warunkowo zawiesić jej wykonanie na okres próby wynoszący do 10 lat. Sens instytucji zmiany rodzaju kary na łagodniejszy polega na umożliwieniu zmniejszenia liczby spraw. sąd może tylko jeden raz karę nadzwyczajnie złagodzić albo zaostrzyć. VI. biorąc pod uwagę zbiegające się podstawy. sąd może orzec zamiast kary pozbawienia wolności grzywnę albo karę ograniczenia wolności. sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenia albo obostrzenie kary.W sytuacjach wskazanych wyżej w punktach 1-2. że pomimo niewykonania kary sprawca nie popełni ponownie przestępstwa. Zmiana rodzaju kary na łagodniejszy. Warunkowe zawieszenie wykonania kary jest jedną z odmian warunkowego skazania. od której wyniku zależy. Wyłączenie to opiera się więc na kryterium swego rodzaju recydywy. 57 szczególne sytuacje zbiegu podstaw nadzwyczajnego złagodzenia i obostrzenia kary. Jeżeli natomiast zbiegają się podstawy nadzwyczajnego złagodzenia i obostrzenia. jeżeli orzeka równocześnie środek karny. jeżeli przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności nie przekraczającą 5 lat. 4. 58 § 3 KK. Warunkowe skazanie polega na stwierdzeniu winy sprawcy w wyroku skazującym z jednoczesnym poddaniem sprawcy próbie. Literatura ogólna. 1. jaką definitywnie dolegliwość poniesie on za popełnione przestępstwo. Jeżeli zachodzi kilka niezależnych od siebie podstaw do nadzwyczajnego złagodzenia albo obostrzenia kary. że. Według art. czy w danej sytuacji w sumie większą wagę ma podstawa do złagodzenia czy obostrzenia. jeżeli uzna. Jest to więc odroczenie ostatecznego rozstrzygnięcia w postaci powstrzymania się od orzeczenia kary (system anglo-amerykańskiej probacji) lub od wykonania . który był uprzednio skazany na karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 6 miesięcy bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. że kara ta powinna stanowić ultima ratio przy orzekaniu w sprawach karnych. V.

Noll nazwał ją "jednym z największych osiągnięć prawa karnego". W węższym rozumieniu przez środek probacyjny rozumie się poddanie sprawcy próbie z jednoczesnym nałożeniem na niego pewnych obowiązków i dozorem kuratora (zob. ogólnie rzecz ujmując. jak np. Leonieni. że warunkowe zawieszenie wykonania kary nie jest już współcześnie tylko sposobem wykonania kary pozbawienia wolności. Praktyka ta oparta była na tworzonym przez sędziów common law i wyprzedzała późniejsze uregulowania ustawowe omawianej instytucji (Skupiński. 12. tego rodzaju praktyka wydawała się niemożliwa. Skupiński. Warunkowe zawieszenie należy do tzw. Często są to systemy mieszane. Dopiero w 1888 r. związanych z poddaniem sprawcy próbie. proste warunkowe zawieszenie wykonania kary.). ale zawiera tet elementy przejęte w Europie z systemu anglo-amerykańskiego w postaci możliwości nakładania na skazanego obowiązków i poddania go dozorowi. Pogląd taki reprezentują Leonieni. pod wpływem informacji o anglo-amerykańskiej probacji i poglądów szkoły socjologicznej prawa karnego. . w Belgii i 1891 r. możliwość zawieszenia wykonania kary przez organy pozasądowe jako poddanie próbie przed ewentualnym ułaskawieniem. uchwalono ustawy umożliwiające tzw. nazywaną w literaturze systemem francusko-belgijskim.orzeczonej kary (system warunkowego zawieszenia wykonania kary). W Europie kontynentalnej. Polegała ona. 19 i nast. czyli bez nakładania obowiązków i bez nadzoru kuratora. czy też orzeczeniem co do wykonania orzeczonej kary. lecz samodzielnym środkiem karnym. że kara pozbawienia wolności w wielu sytuacjach nie jest konieczna dla zapobieżenia popełnieniu przez sprawcę nowego przestępstwa. Współcześnie funkcjonują w poszczególnych systemach prawnych modele warunkowego skazania oparte na systemie anglo-amerykańskim lub belgijsko-francuskim. i słusznie szwajcarski teoretyk prawa karnego D. Zoll i Marek (zob. na rezygnacji z orzeczenia o karze i poddaniu sprawcy próbie i dozorowi. W polskiej literaturze prawa karnego spotyka się pogląd. Istota warunkowego zawieszenia. 17). 2. we Francji. tzn. a więc odmianę warunkowego skazania. który oparty jest w zasadzie na systemie belgijsko-francuskim. model warunkowego zawieszenia w polskim prawie karnym. Genezy warunkowego skazania należy upatrywać w praktyce sądów angielskich i amerykańskich sięgającej I połowy XIX wieku. Z kolei w Niemczech wprowadzono w 1895 r. Pojawienie się tej instytucji było ważnym przełomem w prawie karnym. Warunkowe zawieszenie wykonania kary (czy też szerzej warunkowe skazanie) jest instytucją opartą na indywidualnoprewencyjnym rozumieniu celu kary oraz na poglądzie. gdzie obowiązywały kodeksy karne oparte na założeniach szkoły klasycznej. środków probacyjnych.

64 § 2 KK). Nie stosuje się warunkowego zawieszenia kary do sprawcy. Przesłanki zastosowania. czy też. jego właściwości i warunki osobiste. że jest to jednak przez cały czas kara pozbawienia wolności. 3.. może się okazać za surowa jako kara efektywnie wykonana. a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa (jest to więc warunek tzw. 69 § 2 KK. Stąd też tendencje do traktowania warunkowego zawieszenia jako samodzielnego środka karnego należy traktować ze sceptycyzmem. gdy okres próby przebiega niepomyślnie i kara orzeczona z warunkowym zawieszeniem zostaje rzeczywiście wykonana. gdyż przyjęcie jednego lub drugiego stanowiska jest ważne przy ustalaniu wysokości wymierzanej kary pozbawienia wolności i ewentualnej kary grzywny obok warunkowo zawieszonej kary. stosunkowo surowe kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. że jest to środek polegający na warunkowym zawieszeniu kary pozbawienia wolności).. który dopuścił się przestępstwa w warunkach recydywy specjalnej wielokrotnej (art. że koncepcja ta załamuje się wtedy. karę ograniczenia wolności albo grzywnę samoistną (tj. 291). Jeżeli podkreślamy.Komentarz do KK. dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa. 317. Do recydywisty wielokrotnego nie stosuje się też szczególnej odmiany warunkowego zawieszenia wykonania kary przewidzianej w ramach nadzwyczajnego złagodzenia kary w . 2) wymierzenie kary z warunkowym zawieszeniem jej wykonania jest wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary. to współmierna do społecznego niebezpieczeństwa czynu powinna być suma wiążących się z jego zastosowaniem rzeczywistych dolegliwości. pozytywnej prognozy do sprawcy). Marek. Łatwo jednak zauważyć.... to wymiar tej kary powinien być współmierny do społecznego niebezpieczeństwa czynu. ponieważ ich dolegliwość nie polega na tym. chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek. Przy takiej koncepcji można by orzekać np. że są rzeczywiście wykonywane. Według art. uzasadniony szczególnymi okolicznościami. mającym pełnić funkcję ostrzegawczą i hamującą. czy podkreślamy. że jest to kara pozbawienia wolności warunkowo zawieszona.. na tym. lecz na istniejącym przez okres próby zagrożeniu wykonaniem. grzywnę nie obok kary pozbawienia wolności). I Prawo. Rozstrzygnięcie co do istoty tej instytucji polega nie tylko na innym rozłożeniu akcentów (tzn. zawieszając wykonanie kary sąd bierze pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy. Jeżeli natomiast jest to samodzielny środek czy rodzaj kary. Przesłanki zastosowania warunkowego zawieszenia wykonania kary w polskim prawie karnym są następujące: 1) orzeczono karę pozbawienia wolności nie przekraczającą 2 lat. W takiej sytuacji kara. która mogła się wydawać stosowna jako czynnik powstrzymujący przed naruszaniem prawa w okresie próby.

jeżeli jednak warunkowe zawieszenie połączone było z orzeczeniem grzywny lub środka karnego. za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności. że sąd zarządza lub może zarządzić wykonanie kary uprzednio warunkowo zawieszonej. Ich funkcją jest stworzenie instrumentów oddziaływania na sprawcę w okresie próby w kierunku zapobiegania powrotowi do przestępstwa. Czas i sposób wykonania nałożonych obowiązków sąd określa po wysłuchaniu skazanego. które. Stworzenie możliwości orzekania grzywny w tych wypadkach ma na celu zapobieżenie stworzenia w opinii publicznej wrażenia bezkarności sprawcy przestępstwa. jeżeli jej wymierzenie na innej podstawie nie jest możliwe. Zarządzenie wykonania. 60 § 3-5 KK. zatarcie skazania nie może nastąpić przed ich wykonaniem. Pomyślny przebieg okresu próby powoduje. jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne. 76 § 1 KK). Obligatoryjne jest zarządzenie wykonania kary. W art. 4. Przy zawieszaniu wykonania kary pozbawienia wolności sąd może orzec grzywnę w wysokości do 180 stawek dziennych. darowaniem albo przedawnieniem ich wykonania. wykonywania pracy) nie ma charakteru zamkniętego. takie obowiązki jak powstrzymanie się od nadużywania alkoholu. Warunek ten nie dotyczy środka karnego w postaci obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem. Katalog ten (zawierający np. okres próby oznacza w granicach od 3 do 5 lat. w szczególności odwykowemu lub rehabilitacyjnemu) nie może być nałożony bez zgody skazanego. powstrzymanie się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach. zaś od roku do 3 lat w wypadku zawieszenia grzywny lub kary ograniczenia wolności. 5. że po 6 miesiącach od jego zakończenia skazanie ulega z mocy prawa zatarciu (art. Zawieszenie wykonania kary może być też połączone z dozorem osoby lub instytucji (art. 72 KK zamieszczony jest katalog obowiązków. Niepomyślny przebieg okresu próby powoduje. Jeżeli sąd zawiesza wykonanie kary młodocianemu lub wielokrotnemu recydywiście. przy czym jeden z wyliczonych w katalogu obowiązków (poddanie się leczeniu. w wypadku warunkowego zawieszenia sąd może nałożyć na skazanego. Okres próby oznacza sąd w granicach od 2-5 lat wypadku zawieszenia kary pozbawienia wolności.art. 6. 73 KK). Okres próby. Obowiązki. Istotą warunkowego zawieszenia jest poddanie sprawcy próbie. Przy zawieszaniu kary ograniczenia wolności można orzec grzywnę do 90 stawek. Natomiast sąd może zarządzić . wymierzenie grzywny.

Skazanego w warunkach recydywy specjalnej wielokrotnej (art. jeżeli skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny (w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo niż umyślne i podobne do poprzedniego) albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny. jednak nie wcześniej niż po 6 miesiącach (art. na którą został skazany. Sąd może np. być jednak w konkretnej sprawie zmodyfikowane przez sąd orzekający karę. instytucją polegającą na poddaniu sprawcy próbie. ale nie wcześniej niż po roku. Sąd może też zarządzić wykonanie kary. Skazany na 25 lat pozbawienia wolności może być warunkowo zwolniony po odbyciu 1 S lat kary. przez wyznaczenie surowszych ograniczeń. natomiast skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności po odbyciu 25 lat kary (art. Podstawą do zarządzenia wykonania kary muszą być zawsze fakty.wykonanie kary. zwolnić po upływie dwóch trzecich kary. 78 § 3 KK). które nastąpiły w okresie próby lub między wydaniem a uprawomocnieniem się wyroku. 64 § 2 KK) po odbyciu trzech czwartych kary. 64 § 1 KK) można. 78 § 1 KK). ale nie wcześniej niż po roku. jeżeli skazany po wydaniu wyroku. jak również ma sens humanitarny. wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych. że przedterminowe uwolnienie skazanego będzie możliwe po odbyciu większego ułamka kary niż jedna druga albo. Te ogólne reguły mogą. a w szczególności. Przesłanki. gdy w tym czasie popełnił przestępstwo. 1. § 20. Skazanego w warunkach recydywy specjalnej (art. Natomiast sama decyzja o zarządzeniu wykonania kary może być podjęta jeszcze w ciągu 6 miesięcy od upływu okresu próby (art. Istota warunkowego zwolnienia. Sens tej instytucji polega na skróceniu okresu pobytu skazanego w zakładzie karnym. Podstawową przesłanką warunkowego zwolnienia jest odbycie przez skazanego pewnej części kary. Zmiana kary orzeczonej. 2. lecz przed jego uprawomocnieniem się rażąco narusza porządek prawny. Warunkowe przedterminowe zwolnienie jest trzecią. od dozoru. Warunkowe przedterminowe zwolnienie. W zasadzie skazanego można warunkowo zwolnić po odbyciu przez niego co najmniej połowy kary. I. gdy taki dalszy pobyt nie jest już konieczny. Perspektywa warunkowego przedterminowego zwolnienia wywiera też dyscyplinujący wpływ na zachowanie się skazanych w czasie odbywania kary. że . 75 § 4 KK). obok warunkowego umorzenia i warunkowego zawieszenia wykonania kary. Dalej idące wymagania KK stawia wobec recydywistów. zadecydować w wyroku.

Ta pozytywna prognoza oznacza więc przekonanie. okres próby wynosi 10 lat (art. okoliczności popełnienia oraz zachowanie po popełnieniu przestępstwa. W razie warunkowego zwolnienia skazanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności. wobec młodocianego. . sposób życia przed popełnieniem. Warunkowe zwolnienie następuje na okres próby. 64 § 2 KK (a więc tych. którzy mogą być zwolnieni po odbyciu 3/4 kary) okres próby nie może być krótszy niż 3 lata. KKW przewiduje obligatoryjne i fakultatywne odwołanie warunkowego przedterminowego zwolnienia. jeżeli właściwości i warunki osobiste skazanego. Sąd odwołuje warunkowe zwolnienie. ale nie może on być krótszy niż 2 lata i dłuższy niż 5 lat. że sprawca po zwolnieniu będzie przestrzegał porządku prawnego. który w zasadzie równy jest części kary pozostałej od odbycia. Zgodnie z art. sąd może zadecydować o warunkowym zwolnieniu. jak przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary. 77 § 1 KK. Natomiast niepomyślny przebieg okresu próby powoduje odwołanie warunkowego zwolnienia. Okres próby. który popełnił przestępstwo umyślne. Nie można jednak taką decyzją z góry całkowicie wykluczyć przedterminowego warunkowego zwolnienia. nie można również ponownie zwolnić skazanego warunkowo przed upływem roku od osądzenia skazanego w zakresie karnym a przy karze dożywotniego pozbawienia wolności przed upływem 5 lat. że kara osiągnęła swe cele indywidualnoprewencyjne. Warunkowo zwolniony może być poddany obowiązkom w zasadzie takim samym. Można też poddać go dozorowi (art.skazany na dożywotnie pozbawienie wolności nie będzie mógł być zwolniony przed odbyciem 30 lat kary. jego postawy. Poza tymi przesłankami o charakterze formalnym. zasadnicze znaczenie ma przesłanka w postaci pozytywnej prognozy kryminologicznej w stosunku do skazanego. i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie. a w szczególności nie popełni nowego przestępstwa. jeżeli zwolniony w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne. 159 KKW) kuratora sądowego. 80 § 3 KK). W takim wypadku nie zalicza się na poczet kary okresu spędzonego na wolności. 3. stowarzyszenia. osoby godnej zaufania. organizacji lub odpowiedniej instytucji. W przypadku recydywistów w rozumieniu art. a także wobec skazanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności oddanie pod dozór kuratora sądowego jest obowiązkowe. Odwołanie warunkowego zwolnienia. 64 KK. za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia. Jeśli prognoza co do sprawcy okazała się trafna i okres próby przebiegł pomyślnie. Wobec skazanego recydywisty z art. dozór. 4. karę uważa się za odbytą z chwilą warunkowego zwolnienia.

Połowa kary. odraczania ściągnięcia grzywny. rozkładania jej na raty i umarzania. Przepisy o przedterminowym warunkowym zwolnieniu stosuje się odpowiednio do tzw. Przykład: X został skazany na nie podlegające przepisom o karze łącznej kary 12 lat. które skazany ma odbyć kolejno. wykonywania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych (art. 65-66 KKW. 78 § I KK wynosi 17 lat. W odniesieniu do kary ograniczenia wolności zasady jej ewentualnej zamiany (w przypadkach uchylania się przez skazanego od jej wykonywania) na zastępczą karę grzywny lub na zastępczą karę pozbawienia wolności uregulowane są w art.Sąd może natomiast odwołać warunkowe zwolnienie. Jeżeli. Warunkowe zwolnienie przy zbiegu kar. że skazanego można zwolnić warunkowo po odbyciu 15 lat pozbawienia wolności. 44 KKW). jeżeli zwolniony w okresie próby rażąco narusza porządek prawny. 160 § 2 KKW). 79 § 2 KK może on być zwolniony już po 15 latach. Właśnie w takim przypadku praktyczne znaczenie ma przepis art. na pracę społecznie użyteczną. 14 lat i 8 lat pozbawienia wolności. II. W razie bezskuteczności egzekucji sąd może zamienić grzywnę nie przekraczającą 100 dziennych stawek. nie uiści grzywny w terminie ani też nie podejmie określonej pracy społecznie użytecznej i zostanie stwierdzone. 78 § 1-2 KK. 5. 46 KKW. mimo możliwości. który odbył co najmniej połowę orzeczonej kary. do dwóch lub więcej kar nie polegających łączeniu. nawet jeżeli nie odbył ułamka kary określonego w art. stanowiący. Szczegółowe zasady dotyczące wykonania kary zastępczej. Nieuiszczona w terminie 30 dni od daty wezwania przez sąd do uiszczenia grzywna. 47-52 KKW.sąd orzeka wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności według zasad przewidzianych w art. skazany. której odbycia wymaga art. Praca społecznie użyteczna może trwać od 1 do 12 miesięcy. natomiast. że nie można jej ściągnąć w drodze egzekucji . określają art. Kary zastępcze i zmiana kar w toku ich wykonywania. Skazanego na karę ograniczenia wolności. W sumie ma więc odbyć 34 lata pozbawienia wolności. w szczególności gdy dopuścił się innego przestępstwa lub została orzeczona inna kara niż pozbawienie wolności bez warunkowego zawieszenia albo gdy uchyla się od dozoru. tj. 79 § 2 KK. na zasadzie art. zbiegu kar. Mimo to. podlega ściągnięciu w drodze egzekucji (art. Wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności może być warunkowo zawieszone na okres od roku do 2 lat. przy czym przestrzegał porządku prawnego i sumiennie wykonywał pracę wskazaną przez . po uprzednim wyrażeniu zgody przez skazanego.

Ułaskawienie jest (w przeciwieństwie do amnestii i abolicji) aktem o charakterze indywidualnym. na przebaczeniu popełnionego przestępstwa. . ze względu na jego stan zdrowia. Problematyce ułaskawienia poświęcone są też art. W literaturze uważa się. Żaden inny przepis nie precyzuje natomiast. a także uchylić wszelkie skutki skazania o charakterze publicznym. lecz o łagodzenie skutków skazania w sytuacjach. W ramach stosowania prawa łaski można więc zmniejszyć orzeczoną karę. III. Sens tej instytucji jest przede wszystkim humanitarny. umieszczenia w zakładzie psychiatrycznym w trybie art. a które wpływają na zmianę oceny co do potrzeby dalszego wykonywania kary. 39 pkt. tzn. Decyzja o ułaskawieniu może też zawierać postanowienie o warunkowym zawieszeniu wykonania kary lub o warunkowym zwolnieniu. dotyczących odszkodowania). jak również spełnił nałożone na niego obowiązki i oznaczone środki karne. Podobną instytucję w odniesieniu do środków karnych wymienionych w art. np. Amnestia. Regulują one jednak tylko kwestie proceduralne. że ułaskawienie może polegać na tzw. np. 83 KK). do kompetencji Prezydenta RP należy stosowanie prawa łaski. nawet jeżeli zawarte są one w wyroku karnym. które zaistniały już po uprawomocnieniu się wyroku. że możliwości w tym zakresie są bardzo szerokie. Zwolnienie takie można określić jako zwolnienie przedterminowe. Ułaskawienie. uznając ją za wykonaną (art. 128). Uważa się też. 139 Konstytucji RP z 1997 r. gdy z upływem czasu i w związku ze zmianą sytuacji skazanego dalsze utrzymywanie kary w niezmienionej postaci byłoby wobec niego zbytnią surowością. które ma charakter bezwarunkowy. zakaz zajmowania stanowisk lub wykonywania zawodu. Amnestia. 560-568 KPK. 2. na czym może polegać ułaskawienie. nawet jeżeli nie została jeszcze orzeczona kara za to przestępstwo. 1-3 KK (pozbawienie praw publicznych. Według art. oznaczonej co do tożsamości. 84 KK. osoby. 1. co uniemożliwia wszczęcie lub nakazuje umorzenie postępowania karnego w takiej sprawie. zaawansowany wiek lub sytuację rodzinną albo też z innych powodów. zadecydować o zatarciu skazania. Ułaskawienie. by przez stosowanie ułaskawień korygować politykę karną sądów. zakaz prowadzenia pojazdów) przewiduje art. sąd może zwolnić od reszty kary. abolicji indywidualnej (Murrynowski. darować ją w całości. Nie można natomiast zmieniać decyzji sądowych o charakterze cywilnoprawnym (np. Nie chodzi więc o to. dotyczącym konkretnej. 94 KK).sąd. Ułaskawienie nie może natomiast dotyczyć środków zabezpieczających (np.

tzn. Amnestie stosowane były w Polsce powojennej kilkunastokrotnie (ostatnio w 1989 r. w odróżnieniu od ułaskawienia. Środki zabezpieczające. Ich jedyną funkcją ma być zabezpieczenie społeczeństwa przed niebezpieczeństwem ze strony osób naruszających prawo karne. zrezygnowano z tych . W KK z 1969 r. 319) różni natomiast amnestię to.) miały one głównie charakter polityczny. jak i środkami zabezpieczającymi. Od abolicji (por. przestępców zawodowych lub z nawyknienia (zakład dla niepoprawnych) i wobec przestępców. jest aktem generalnym.Amnestia. Istota środków zabezpieczających. których czyn pozostawał "w związku ze wstrętem do pracy" (dom pracy przymusowej). należała do podstawowych założeń szkoły antropologicznej prawa karnego. ani nie zawierają elementu potępienia czynu i jego sprawcy. ale w swojej skrajnej postaci nigdzie nie została zrealizowana. W latach 40-tych i pięćdziesiątych (a zwłaszcza w 1956 r. wyodrębnionych w oparciu o kryterium typów przestępstw. opartych na kryterium niebezpieczeństwa sprawcy. I. nie mają na celu wymierzania sprawiedliwości za popełniony czyn.k. Współczesne kodeksy karne mają charakter "dwutorowy". że polega ona na darowaniu lub łagodzeniu kar. kategorii sprawców. rozbudowane były przepisy o środkach zabezpieczających. Amnestia wymaga formy ustawowej (decyduje więc o jej wydaniu władza ustawodawcza) i nie jest adresowana do osób oznaczonych co do tożsamości. Od ułaskawienia różni więc amnestię jej generalny charakter. operują zarówno karami. z 1932 r. W k. zamiar kar opartych na jego winie. stosowanych po odbyciu kary wobec wielokrotnych recydywistów. kryterium rodzaju i wysokości orzeczonych kar lub też w oparciu o te kryteria stosowane łącznie. Ta funkcja amnestii powoduje krytyczny stosunek nauki prawa karnego do częstego jej stosowania. Idea stosowania środków zabezpieczających. Środki zabezpieczające.). Amnestia bowiem jako akt generalny ma zawsze mniejsze szanse na przyczynienie się do realizacji sprawiedliwościowej i prewencyjnej funkcji kary niż wyważona polityka karania realizowana przy wymiarze kary w każdej konkretnej sprawie. Środki zabezpieczające odgrywają w nich jednak rolę nieproporcjonalnie małą w porównaniu do roli odgrywanej przez kary. w odróżnieniu od kar. przewidującym złagodzenie lub darowanie kar za popełnione przestępstwa w określonych kategoriach spraw. Nb. powodującej przeludnienie więzień. § 21. W późniejszym okresie służyły przeważnie korygowaniu skutków zbyt surowej polityki karania. a nie na darowaniu i puszczeniu w niepamięć przestępstwa.

gdy jest to niezbędne. który popełnił przestępstwo w stanie poczytalności w znacznym stopniu ograniczonej. nawet jeżeli nie odbył wymaganego w art. Ogólną zasadą stosowania środków zabezpieczających związanych z umieszczeniem w zakładzie zamkniętym jest. przez swoją elastyczność nadaje karze pewną domieszkę cech środka zabezpieczającego. w którym stosuje się szczególne środki lecznicze lub rehabilitacyjne (art. Stosowanie środków zabezpieczających. 96 KK. 93 KK). po odbyciu przez nich kary. lecz szczególnym sposobem wykonywania kary. Izolacyjno-leczniczy charakter ma też środek przewidziany w art. 93-98 KK) i środki zabezpieczające o charakterze administracyjnym (art. Obecnie KK przewiduje dwa rodzaje środków zabezpieczających: środki izolacyjno-lecznicze (art. 78 § 1-2 KK ułamka kary.może być przedterminowo warunkowo zwolniony. 95 § 2 KK stanowi. 94 KK). ośrodkach przystosowania społecznego. 99-1·00 KK). art. jeżeli jego dalsze pozostawanie w zakładzie nie jest konieczne. Środkiem zabezpieczającym o charakterze izolacyjnoleczniczym jest umieszczenie sprawcy w "odpowiednim zakładzie psychiatrycznym" (art. 360 tj. Sąd orzeka zwolnienie sprawcy. jeśli wymierzono mu karę nie przekraczającą 3 lat pozbawienia wolności . Może być on orzeczony wobec skazanych na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za . Środek ten stosuje się. upośledzeniem umysłowym lub uzależnieniem od alkoholu lub innego środka odurzającego (art. Przed orzeczeniem takiego środka sąd wysłuchuje psychiatry oraz psychologa. 95 § 1 KK). umieszczenie sprawcy w zamkniętym zakładzie leczenia odwykowego. że (inaczej niż przy stosowaniu kar) czasu pobytu w takim zakładzie nie określa się z góry. że mogą być one orzeczone tylko wtedy. Specyfika środków zabezpieczających powoduje. Uregulowanie to. Takie zarządzenie nie może jednak nastąpić po upływie 5 lat od zwolnienia z zakładu. II. że popełni taki czyn ponownie. że taki skazany.środków zabezpieczających.sąd może orzec umieszczenie sprawcy w zakładzie karnym. W stosunku do sprawcy. przewidywano stosowanie wobec recydywistów. aby zapobiec ponownemu popełnieniu przez sprawcę czynu zabronionego związanego z jego chorobą psychiczną. natomiast aż do nowelizacji KK w 1990 r. umieszczania w tzw. i został za nie skazany na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania . Z drugiej jednak strony. Takie umieszczenie nie jest w zasadzie stosowaniem środka zabezpieczającego. Nawet już po zwolnieniu sąd może zarządzić ponowne umieszczenie w zakładzie. jeżeli sprawca w stanie niepoczytalności popełni czyn zabroniony o znacznym stopniu społecznej szkodliwości i zachodzi wysokie prawdopodobieństwo.

1997 r. 97 § 1-3 KK). wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności gospodarczej (art. 39 pkt. ponieważ chodzi o sprawców. 39 pkt. III. Środka tego nie orzeka się jeżeli orzeczona kara przekracza 2 lata pozbawienia wolności.4. Środki zabezpieczające o charakterze administracyjnym. sąd uchyla zakaz. 96-98 KK (wchodzących w tycie 19. Art. 99. którzy nie są skazywani. 100 KK. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. 2-4 KK środków karnych.U. W razie skazania sprawcy. Niejasność tę pogłębia jeszcze fakt. który to przepis równie2 reguluje kwestię umieszczenia w odpowiednim zakładzie leczniczym osoby skazanej za przestępstwo związane z uzależnieniem od środków odurzających lub psychotropowych. te wcześniej nit KK z 1997 r. Podobny charakter na środek zabezpieczający zamieszczony w art. Opisany powyżej środek zabezpieczający może być zastąpiony swego rodzaju "przedterminowym zwolnieniem". Czasu pobytu w zakładzie leczenia odwykowego nie określa się z góry. Polega on na orzeczeniu przepadku rzeczy w sytuacji. Wymienione zakazy orzeka się bez określenia terminu. a także w razie warunkowego umorzenia postępowania albo stwierdzenia. 56-57 przepisy o umieszczaniu osób uzależnionych w odpowiednim zakładzie. Niejasny jest stosunek omówionych tu przepisów art. 2 KK) lub zakaz prowadzenia pojazdów (art. jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo ponownego popełnienia przestępstwa związanego z tym uzależnieniem. która uchyla ustawę z 1985 r. który dopuścił się czynu zabronionego w stanie niepoczytalności.1998 r. 39 pkt. jeżeli ustały przyczyny jego orzeczenia. jeżeli jest to konieczne ze względu na ochronę porządku prawnego. nadaje się mu jednak nazwę środka zabezpieczającego..przestępstwo związane z uzależnieniem od alkoholu lub innego środka odurzającego. 39 pkt. sąd może orzec tytułem środka zabezpieczającego zakaz zajmowania stanowiska. 98 KK przewiduje też łatwiejsze warunki przedterminowego zwolnienia takiego sprawcy z odbywania kary pozbawienia wolności. poz. 75. że zachodzi okoliczność wyłączająca ukaranie . 468). a poza tym również zawiera w art. gdy społeczna szkodliwość czynu jest znikoma.) do utrzymanego w mocy przez przepisy wprowadzające KK art.. nie może być on jednak krótszy niż 3 miesiące ani dłuższy niż 2 lata. wchodzi w życie ustawa z 24. polegającym na skierowaniu na okres próby na leczenie w warunkach wolnościowych (art. Środki zabezpieczające o charakterze administracyjnym zawiera KK w art. 4 KK). 3 KK) oraz przepadek przedmiotów (art. 34 ustawy o zapobieganiu narkomanii z 1985 r. Treść tego środka zabezpieczającego pokrywa się z treścią wymienionych I w art. O zwolnieniu z zakładu rozstrzyga sąd na podstawie wyników leczenia.

Przedawnienie jako instytucję odnoszącą się do wszystkich przestępstw wprowadził w Europie dopiero francuski Code penal z 1810 r. 2) przedawnienie wyrokowania. i jego śladem inne kodeksy europejskie. te niemożność wszczęcia postępowania w takiej sprawie nie będzie razić poczucia sprawiedliwości. ani dla celów ogólnoprewencyjnych. Nie ma też potrzeby oddziaływania na sprawcę dla zapobieżenia popełnieniu przez niego w przyszłości przestępstwa. Argumenty te nie zawsze są przekonywujące. Podobnie. Na przykład. Przedawnienie ścigania. Przedawnienie w prawie karnym polega na tym. Przedawnienie. Uwagi ogólne. 2. w szczególności nie uzależnia się od tego. Uzasadnienie tej instytucji opiera się na tym. że po upływie określonego czasu nie można zrealizować odpowiedzialności karnej za popełnione przestępstwo. w zależności od rodzaju przedawnienia nie można wszcząć postępowania. jeżeli . W związku z tym w prawie karnym USA. skoro przedawnienia tego w żadnym stopniu nie uzależnia się od późniejszego trybu życia sprawcy.sprawcy (np. toteż ukaranie nie jest konieczne ani dla zaspokojenia poczucia sprawiedliwości. Kanady i w prawie karnym angielskim przedawnienie jest wyjątkiem wprowadzanym w odniesieniu do niektórych przestępstw. nie zawsze po upływie 30 lat od popełnienia zabójstwa można mówić o zatarciu się tego czynu w pamięci ludzi w tym stopniu. Dotychczas jednak spotyka się w ustawodawstwach karnych poszczególnych państw przepisy ustanawiające nieprzedawnialność niektórych przestępstw. że po upływie pewnego czasu czyn zaciera się w pamięci ludzi. 1. 3) przedawnienie wykonania kary. Zatarcie skazania. wydać wyroku skazującego lub wykonać orzeczonej kary. czy nie popełniał on w tym czasie nowych przestępstw. że przede wszystkim ważnym powodem funkcjonowania instytucji przedawnienia są trudności dowodowe i zwiększona możliwość błędnego rozstrzygnięcia w sprawie o czyn popełniony przed wieloma laty. W polskim prawie karnym można wyróżnić (chociaż KK takich nazw nie używa) trzy rodzaje przedawnienia: 1) przedawnienie ścigania. Przedawnienie. I. Nie zna instytucji przedawnienia anglosaskie common law. Toteż wydaje się.. 101 KK karalność przestępstwa ustaje. tzn. w wielu przypadkach przedawnienie poważnego przestępstwa nie może być usprawiedliwione brakiem potrzeby oddziaływania indywidualno-prewencyjnego na sprawcę. przedawnienie). Według art. § 22.

3. że wchodzi w grę przedawnienie wyrokowania. 2) 20 .od czasu jego popełnienia upłynęło lat: 1) 30 – gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa. Jeżeli natomiast do wydania prawomocnego wyroku skazującego w podanych terminach dojdzie. Przedawnienie wyrokowania. tj. 101 § 3 KK). 338 § 1 i 2 oraz 339 KK) przedawnienie biegnie dopiero od chwili uczynienia przez sprawcę zadość obowiązkowi. który naruszył albo od chwili w której na sprawcy taki obowiązek przestał ciążyć. 103 KK i liczy się je od uprawomocnienia się wyroku skazującego. to wchodzi w grę już tylko trzeci rodzaj przedawnienia. Okresy przedawnienia ścigania biegną od momentu popełnienia przestępstwa. Upływ wskazanych wyżej terminów oznacza. W odniesieniu do niektórych przestępstw przeciwko obronności (art. 144. że nie można już wszcząć postępowania karnego w sprawie o takie przestępstwo. W sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego. Jeżeli to nie nastąpi. gdyż wtedy przedawnienie liczyć należy od czasu nastąpienia skutku (art. 5) 3 . od czasu działania lub zaniechania sprawcy (art. chyba że chodzi o przestępstwo skutkowe.gdy czyn jest zagrożony karą ograniczenia wolności lub grzywną. to ze względu na ustanie karalności danego przestępstwa wydanie wyroku skazującego będzie niemożliwe. przepis art. Terminy przedawnienia wykonania kary określone są w art. 101 § 2 KK przewiduje dalsze ograniczenie ścigania. że w tych przedłużonych o 5 lat terminach można doprowadzić do wydania prawomocnego wyroku skazującego. 6 § 1 KK). 4) 5 . tzn.gdy czyn jest zagrożony karą pozbawienia wolności nie przekraczającą 3 lat. jeżeli od tego momentu upłynęło lat: . w tym sensie. 4. Wszczęcie postępowania powoduje więc. przedawnienie wykonania kary. które nie może nastąpić po upływie roku od czasu dowiedzenia się przez pokrzywdzonego o osobie sprawcy przestępstwa.gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata. Przedawnienie kary. to karalność przestępstwa ustaje z upływem 5 lat od upływu tego okresu. 101 KK wszczęto postępowanie przeciwko osobie. 145 § 2 i 3 KK) oraz przeciwko obowiązkowi pełnienia służby wojskowej (art. Nie można więc wykonać kary. 3) 10 . Jeżeli w czasie przewidzianym w art. oprócz ogólnego 3-letniego terminu przedawnienia ścigania. Tak więc podane wyżej terminy przedawnienia poszczególnych kategorii przestępstw ulegają przedłużeniu o 5 lat. Mamy tu więc do czynienia z przedawnieniem ścigania.gdy czyn stanowi inną zbrodnię.

a nie przeszkody faktycznej (np. mający na celu uniknięcie bezkarności przestępstw funkcjonariuszy publicznych. nie został skoordynowany z art. Zasada ta opiera się na konwencji z 1968 r. chyba że termin przedawnienia już upłynął. tolerowanych przez władze państwowe. nie ściganych z przyczyn politycznych. ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub pozbawienia wolności łączonego ze szczególnym udręczeniem. immunitet poselski). 44 Konstytucji z 1997 r. Przepis ten. Przedawnienie nie biegnie. nieujęcie sprawcy). ludzkości i przestępstw wojennych (art.w razie skazania na inną karę. ciężkiego uszkodzenia ciała. 26. że do czynów popełnionych przed wejściem w życie KK stosuje się przepisy tego kodeksu o przedawnieniu. Spoczywanie biegu przedawnienia.w razie skazania na karę pozbawienia wolności do lat 5.w razie skazania na karę pozbawienia wolności na czas powyżej lat 5 albo na karę surowszą. Wyłączenie przedawnienia.1) 30 . 105 § 1 KK). KK przewiduje (w art. spoczywanie biegu przedawnienia.. 9 przepisów wprowadzających w sposób szczególny reguluje kwestię przedawnienia umyślnych przestępstw przeciwko życiu. 15 § 3 KKW). Przeszkoda we wszczęciu lub prowadzeniu postępowania musi więc mieć charakter przeszkody prawnej (np. art. 15 tych przepisów ustanawia zasadę. Bieg przedawnienia wykonania kary ulega też wstrzymaniu w razie zawieszenia postępowania wykonawczego wobec niemożliwości ujęcia skazanego. popełnionego przez funkcjonariusza publicznego w związku z pełnieniem obowiązków służbowych (art.) i art. Okres wstrzymania biegu przedawnienia nie może jednak przekroczyć 10 lat (art. Poza tym. który uchyla się od wykonania kary. jeżeli przepis ustawy nie pozwala na wszczęcie lub dalsze prowadzenie postępowania karnego.U. 104) tzw. zagrożonych karą pozbawienia wolności . 105 § 2 KK). według którego: „Bieg przedawnienia w stosunku do przestępstw. 3) 10 . 5. popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych lub na ich zlecenie. 209 zał. 2) 15 . jak brak wniosku albo oskarżenia prywatnego. Przede wszystkim art. poz. ulega zawieszeniu do czasu ustania tych przyczyn". jednak spoczywania przedawnienia takie przeszkody prawne. Pewne uregulowania dotyczące przedawnienia zawierają też przepisy wprowadzające KK. Przepisów o przedawnieniu nie stosuje się do zbrodni przeciwko pokojowi. 6. o niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości (Dz. Nie uzasadniają. 43 Konstytucji z 1997 r. zdrowiu lub wymiarowi sprawiedliwości. Przedawnienie nie ma zastosowania również do umyślnego przestępstwa: zabójstwa.

1993 r. Również względy humanitarne nakazują.1989 r. wypełniając kwestionariusze personalne.Dz. poza dolegliwością psychiczną. 4 § 1 KK. II. a wobec sprawców takich czynów nie stosuje się.w okresie od 1. składając zeznania itd.1. Dla realizacji funkcji sprawiedliwościowej kary. poz.1.1944 r. do 31. negatywne konsekwencje w różnych sferach życia. w sprawie prowadzenia rejestru osób prawomocnie skazanych . co może mieć dla niego. np. że w świetle prawa skazany. że po spełnieniu określonych przesłanek uważa się osobę skazaną za niekaraną.powy2ej 3 lat. np. Zatarcie skazania oznacza więc. Zatarcie skazania. Bieg przedawnienia takich przestępstw rozpoczyna się od dnia 1. Dlatego też prawo przewiduje instytucję zatarcia skazania. Wiedza innych osób o fakcie skazania i rejestracja skazania jest więc potrzebna dla realizacji celów karania i jest też jednym z elementów składających się na dolegliwość odpowiedzialności karnej.1990 r. że również dla osób prywatnych powstaje obowiązek traktowania skazanego. że był karany. po zatarciu jego .U. które prawo łączy z faktem skazania. Nie można też wobec takiej osoby stosować ograniczeń. . i by po pewnym czasie nie musiał on przy różnych okazjach przyznawać się. zaś informacje o skazaniu (kartę karną) usuwa się z Centralnego Rejestru Skazanych (zob. a w konsekwencji wyrok skazujący. a zwłaszcza dla prewencji generalnej (społecznego oddziaływania kary) upowszechnia się informacje o skazaniu wśród możliwie szerokiego kręgu osób. zawierają element potępienia sprawcy z powodu popełnienia przez niego czynu przestępnego. w odniesieniu do takich czynów nie ma zastosowania art. Jednakże po upływie pewnego czasu od wykonania kary znajomość faktu skazania przez inne osoby i zachowywanie oficjalnej informacji o skazaniu w rejestrze przestaje być potrzebne. 388). nie można potraktować zatartego już skazania jako przeszkody w warunkowym umorzeniu postępowania.w czasie lub w związku z pełnieniem ich funkcji. Fikcja ta polega na tym. które przewidują amnestię lub abolicję. przepisów ustaw i dekretów. np.1989 r. Zatarcie skazania polega na przyjęciu pewnej fikcji prawnej. Kara. art. popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych . Wyroki skazujące rejestruje się też w Centralnym Rejestrze Skazanych prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. uważany jest za nie karanego i może to sam twierdzić. 106 KK oraz Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Obrony Narodowej z 30. określający rodzaj i wysokość. Nr 82.12. by nie wypominać skazanemu faktu popełnienia przestępstwa w nieskończoność.12. Nie oznacza to natomiast. przy staraniach o pracę. wydanych przed dniem 7.8.

107 § 3 KK). Automatyczne zatarcie skazania na "terminową" karę pozbawienia wolności lub karę 25 lat pozbawienia wolności następuje też wtedy. Podnoszenie publicznie faktu. § 23. jeżeli w tym czasie przestrzegał on porządku prawnego. Rozdział IV. Jednakże. jeżeli skazany po rozpoczęciu. Jeżeli zapadł wyrok skazujący. I. od darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania (art. że w razie orzeczenia środka karnego. ponieważ dopuszczalne jest tylko jednoczesne zatarcie wszystkich skazań. Np. zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem. odmienne zasady stosuje się wtedy. gdy upływa 10 lat od jej wykonania. darowaniem lub przedawnieniem jego wykonania. 4 § 4 KK). 76 § 1 KK). a więc automatycznie. 107 § 1 KK).skazania. W razie skazania na grzywnę albo na karę ograniczenia wolności zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 5 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania. Na wniosek skazanego natomiast. W takich sytuacjach okres wymagany do zatarcia skazania wydłuża się. na wniosek skazanego sąd może zarządzić zatarcie skazania już po upływie 3 lat. Według art. 108 KK. zaś wymierzona kara nie przekraczała 3 lat. ale sąd odstąpił od wymierzenia kary zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku od wydania prawomocnego orzeczenia. darowania lub przedawnienia jej wykonania (art. gdy sprawcę skazano za dwa lub więcej nie pozostających w zbiegu przestępstw. Przestępstwa przeciwko pokojowi. a także gdy upłynęło 6 miesięcy od pomyślnego upływu okresu próby przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary (art. ponieważ zostało ono prawnie zatarte. Ogólną zasadą przy zatarciu skazania jest. by w opracowaniu historycznym fakt skazania jakiejś osoby był pomijany. że dana osoba była skazana. sąd może zarządzić zatarcie skazania na karę pozbawienia wolności już po upływie 5 lat. jako osoby nie karanej. Przy skazaniu na karę dożywotniego pozbawienia wolności zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od uznania jej za wykonaną. Przestępstwa przeciwko pokojowi. nie ma powodu. gdy czyn objęty wyrokiem nie jest już zabroniony pod groźbą kary (art. jak również. Zatarcie skazania następuje w niektórych sytuacjach z mocy prawa. Poszczególne przestępstwa. inaczej bowiem wchodzi w grę odpowiedzialność za zniesławienie. Jest tak w przypadku. przeciwko ludzkości i przestępstwa wojenne. ludzkości i . bez potrzeby starań ze strony zainteresowanego i decyzji określonego organu. musi jednak leżeć w uzasadnionym interesie społecznym. lecz przed upływem okresu wymaganego do zatarcia skazania popełnił przestępstwo.

z 19Ś2 r. zawarte w Statucie MTW i w jego wyroku wymagały jednak wyraźniejszego i dokładniejszego sformułowania. poz. Podjęto więc w ramach powołanej w 1947 r. obracanie ludzi w niewolników. niezależnie od tego czy gwałciła ona. Zasady i normy prawa norymberskiego. złe obchodzenie się lub deportacje na roboty przymusowe albo w innym celu ludności cywilnej na okupowanym obszarze lub z tego obszaru. prześladowania ze względów politycznych. rasowych lub religijnych przy popełnianiu jakiejkolwiek zbrodni wchodzącej w zakres kompetencji Trybunału lub w związku z nią. czy też nie prawo wewnętrzne państwa. Nr 63. uchwalono Konwencję w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa (Dz. wytępianie. Termin ludobójstwo (genocide) stworzony został przez R. z 1947 r. Lemkina. VI Statutu tego Trybunału (Dz. którego przełomowym momentem był proces przeciwko głównym zbrodniarzom hitlerowskim po II wojnie światowej przed powołanym przez aliantów Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym (tzw.U. miast lub wsi albo spustoszenia nie usprawiedliwione koniecznością wojenną. . Nr 2. porozumień lub przyrzeczeń międzynarodowych albo współudział w planie lub w zmowie w celu dokonania jednego z wyżej wymienionych czynów. zabijanie zakładników.przestępstwa wojenne w prawie karnym międzynarodowym. Wskazane w tytule trzy grupy przestępstw powstały w prawie międzynarodowym w wyniku długotrwałego procesu historycznego. bezmyślne niszczenie osiedli. rozpoczęcie lub prowadzenie wojny napastniczej albo wojny będącej pogwałceniem traktatów. mianowicie: morderstwa. 9). Takie pogwałcenie będzie obejmowało. mianowicie: planowanie. Prace nad tym kodeksem trwają nadal. których dopuszczono się przeciwko jakiejkolwiek ludności cywilnej przed wojną lub podczas wojny. 367) definiował je w sposób następujący: 1) zbrodnie przeciwko pokojowi.U. deportacje i inne czyny nieludzkie. Według konwencji z 1948 r. morderstwa. poz. W 1948 r. ale nie będzie do nich ograniczone. gdzie ją popełniono. mianowicie: pogwałcenie praw i zwyczajów wojennych. 3) zbrodnie przeciwko ludzkości. mordowanie lub złe obchodzenie się z jeńcami wojennymi lub osobami na morzu. 2) zbrodnie wojenne. rabunek własności publicznej lub prywatnej. Komisji Prawa Międzynarodowego ONZ prace nad opracowaniem projektu kodeksu przestępstw przeciwko pokojowi i bezpieczeństwu ludzkości. który rozumiał przez to przestępstwo polegające na "skoordynowanym planie różnych działań mających na celu zniszczenie istotnych podstaw życia grup narodowych z zamiarem unicestwienia tych grup". przygotowanie. Art. Trybunałem Norymberskim).

Sądy krajowe w zasadzie (wyjątkiem była tu praktyka sądów w NRD) nie stosują jednak bezpośrednio norm prawa karnego międzynarodowego. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego. poz. II konwencji. W odniesieniu do zbrodni hitlerowskich wydany został dekret z 31. II. uchwalono Konwencję o niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości (Dz. o nieprzedawnianiu się wymienionych w jej tytule zbrodni. Ustawa ta została uchylona przez przepisy wprowadzające KK. konieczne jest więc uregulowanie kwestii odpowiedzialności za przestępstwa przeciwko pokojowi. noszący potoczną nazwę "dekretu sierpniowego": Dekret ten dotyczy jednak tylko niektórych zbrodni popełnionych w czasie II wojny światowej i nie przewiduje norm działających na przyszłość. W 1950 r. 208 zał. która przewidywała karalność propagandy wojennej jako zbrodni przeciwko pokojowi. jednakże w . działaniach. niezależnie od tego. jak to miało miejsce w procesie norymberskim. wymienionych w art. Normy prawa międzynarodowego odnoszące się do omawianych przestępstw mają zastosowanie bezpośrednie w tym sensie. na podstawie prawa międzynarodowego. uchwalono ustawę o obronie pokoju (Dz.). z 1970 r. W polskim prawie karnym przez długi czas brak było całościowego uregulowania tej problematyki. Dalszym krokiem na drodze rozwoju zasad odpowiedzialności. Nr 58. Konwencja ta ma charakter deklaratoryjny. "Przestępstwa przeciwko pokojowi. za omawiane tu przestępstwa było powołanie w 1993 r. Nr 26. planowano umieszczenie w nim odrębnego rozdziału pt. Jednostka może więc być pociągnięta do odpowiedzialności karnej bezpośrednio na podstawie prawa międzynarodowego. Jugosławii. przeciwko ludzkości i wojenne w prawie wewnętrznym. Przestępstwa przeciwko pokojowi.1944 r.U. a polegający na zabójstwie członków grupy lub na innych.U. tzn. że stwarzają dla jednostki obowiązki i uprawnienia. potwierdza istnienie w prawie karnym międzynarodowym zasady.8. 521). przeciwko ludzkości i przestępstwa wojenne w prawie polskim. Ludobójstwo jest uważane za kwalifikowany (ze względu na szczególny zamiar sprawcy) typ zbrodni przeciwko ludzkości. W 1968 r. poz. przez Radę Bezpieczeństwa ONZ Międzynarodowego Trybunału dla osądzenia sprawców naruszeń prawa humanitarnego w b. rasowych lub religijnych jako takich. jak reguluje to prawo wewnętrzne jej państwa. Podczas opracowywania KK z 1969 r. dotąd niepisanej.ludobójstwem jest czyn popełniony w zamiarze zniszczenia w całości lub w części grup narodowych etnicznych. ludzkości i stosunkom międzynarodowym".

. Tak więc w porównaniu do konwencji z 1948 r. Charakterystyczną jej cechą jest tzw. I. 117-126) zatytułowany "Przestępstwa przeciwko pokojowi. Należy tu wszczynanie lub prowadzenie wojny napastniczej (art. ponieważ w ich znamionach powtarza się zwrot "wbrew zakazom prawa międzynarodowego" albo "naruszając prawo międzynarodowe". ale także do zwyczajowego prawa międzynarodowego. Drugą grupę stanowią przestępstwa przeciwko ludzkości. Przepisy art. § 24. 120-126 stanowią realizację tego zobowiązania. etnicznej.in. Typy przestępstw zamieszczone w tym rozdziale dzieli się na trzy grupy. uprawnienia władz okupacyjnych itd.zobowiązuje jednocześnie państwa do karania naruszeń tego prawa. etnicznej. ludzkości oraz przestępstwa wojenne". Przestępstwa przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej. Uwagi ogólne. Od strony przedmiotowej ujęto to przestępstwo jako dopuszczenia się zabójstwa lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu członka takiej grupy oraz na formach wymienionych w § 2 art. 117 § 1 KK) i przygotowanie do tego (art. 120-126 KK). politycznej. Odrębnie ujęte jest w art. Do przestępstw przeciwko ludzkości KK zaliczył też stosowanie przemocy wobec osoby z powodu jej przynależności narodowej.czasie dalszych prac nad projektem rozdział ten został usunięty. Grupa przestępstw. Trzecia grupa przestępstw z tego rozdziału to przestępstwa wojenne (art. 118 KK (m. regulując takie kwestie jak: dopuszczalne metody walki i rodzaje broni. Tego typu sformułowania odsyłają więc do międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych (prawa wojennego). Zbrodnia ludobójstwa ujęta została jako popełniona "w celu wyniszczenia w całości albo w części grupy narodowej. Karalne jest też przygotowanie do ludobójstwa. pojęcie ludobójstwa ujęto tu szerzej. 119 § 2 KK). Problematyką w nim uregulowaną zająć się miała specjalna ustawa. 117 § 3 KK przestępstwo publicznego nawoływania do wojny napastniczej. określanych jako "przestępstwa . rasowej. Międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych. podwójna bezprawność. stworzenie dla osób należących do takiej grupy warunków życia grożących jej biologicznym wyniszczeniem). 118 KK). Należy tu przede wszystkim ludobójstwo (art. 119 § 1 KK) albo publiczne nawoływanie do takich czynów (art. wyznaniowej lub z powodu bezwyznaniowości (art. traktowanie jeńców wojennych i ludności cywilnej. przede wszystkim więc konwencji haskich i genewskich. rasowej. politycznej. Dopiero w KK z 1997 r. 117 § 2 KK). Pierwsza z nich to przestępstwa przeciwko pokojowi. problemowi temu poświęcono cały rozdział XVI (art. wyznaniowej lub grupy o określonym światopoglądzie".

bielizny i obuwia oraz nie podlegają obowiązkowi pracy". polegającymi na tym. że skazani za przestępstwo "popełnione z motywacji politycznej. Prowadziło to naturalną koleją rzeczy do przekonania o szczególnym charakterze przestępców politycznych. że w wielu przypadkach osoby uważane w przeszłości lub przez władze innego państwa za przestępców. Z zagadnień psychologii społecznej. odznacza się pewnymi specyficznymi cechami. ta koncepcja szlachetnego wroga ideowego w wieku XX została zniszczona przez racjonalizację walki politycznej. podtrzymuje koncepcję przestępcy ideowego. i jest także współcześnie. względnie szerokie i ogólne ujęcie dotyczących ich przepisów i surowe zagrożenia ustawowe. KKW z 1997 r. że przepisy dotyczące tych przestępstw są. a inaczej w państwach o ustroju autorytarnym lub totalitarnym. również tą prowadzoną metodami walki zbrojnej i przemocy. Są to przede wszystkim te typy przestępstw. Jak twierdzi Ossowski. które już u początków tworzenia się prawa karnego były. która jest skuteczniejsza. Warszawa 1967. o potrzebie innego ich traktowania w zakresie ekstradycji i potrzebie odmiennego traktowania więźniów politycznych jako osób. Miało to związek ze znanymi historycznie faktami. zatytułowanego: "Przestępstwa przeciwko podstawowym interesom. Ossowski.przeciwko państwu". Przepisy rozdziału XIX KK z 1969 r. nie potwierdzili później romantycznego mitu o szlachetnym przestępcy politycznym. które nie tracą statusu ludzi honoru. politycznym i . W wieku XIX wytworzyła się w związku z tym doktryna o przestępstwie politycznym i przestępcy politycznym. Z uprawnień tych nie korzystają skazani za przestępstwa popełnione z użyciem przemocy. Cechą szczególną tych przestępstw jest też ich związek z polityką i walką polityczną. 107. traktowane były w swoim własnym społeczeństwie jako bohaterowie narodowi. Uważano bowiem. przedmiotem zainteresowania władzy państwowej. Zapewne na osłabienie tej doktryny wpływają też współczesne doświadczenia z terroryzmem politycznym i państwami totalitarnymi. 141). zwłaszcza zaś o braku elementu naganności moralnej w ich czynach. religijnej lub przekonań ideowych odbywają karę w oddzieleniu od skazanych za inne przestępstwa. Charakterystyczne dla nich było zawsze. zostawały przywódcami państw itd. nierzadko w przeszłości więźniowie polityczni. Wyraźny jest związek przestępstw przeciwko państwu z charakterem ustroju politycznego państwa. i najwcześniej były ścigane i karane w imieniu państwa. ze zrozumiałych powodów. że chodzi o osoby łamiące prawo ze szlachetnych pobudek. inaczej ujęte w państwach demokratycznych. których przywódcy. pod względem swego zakresu i surowości. jeżeli towarzyszy jej moralne zniweczenie wrogów politycznych (S. stanowiąc w art. mają prawo do własnej odzieży. Jest rzeczą oczywistą..

Przestępstwo zdrady głównej może być popełnione przez wspólne działanie co najmniej 3 osób. opis zachowania się sprawcy przypomina ogólny opis usiłowania. opierały się w dużej części na modelu uregulowania przestępstw przeciwko państwu w prawie karnym ZSRR z lat 20-tych i 30tych. mają bowiem "chronić państwo i jego konstytucyjny. poza sposobem legalnym. związany z określoną ideologią ustrój" (Uzas. w ramach jego kompetencji.. W modelu tym akcentowano przede wszystkim antyustrojowy charakter tej grupy przestępstw. II. 72). Jest to więc przestępstwo kierunkowe. o ile sprawca zmierza do tego przemocą. 131 § 1 KK przewiduje również usiłowanie zdrady głównej. Tak więc. Zamach stanu (art. Zdrada główna. 128 § 1 KK) polega na podjęciu . Usiłowanie zmiany ustroju bez użycia przemocy należy bowiem do normalnych uprawnień politycznych jednostki i grup społecznych. s. Przestępstwo opisane w art. Natomiast przepisy rozdziału XVIII KK ("Przestępstwa przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej") są oparte na odmiennych założeniach. Zamach stanu. by umożliwiało to nieskrępowane zasadami praworządności zwalczanie i niszczenie przeciwników politycznych władz państwa komunistycznego. polegającym na cesji części obszaru dokonanej przez uprawniony konstytucyjnie organ. Od strony podmiotowej przepis wymaga by sprawca działał "mając na celu pozbawienie niepodległości. "Oderwanie części obszaru" należy również rozumieć jako każdy sposób. 127 § 2 KK przewiduje się karalność przygotowania do zdrady głównej. nazywając je przestępstwami kontrrewolucyjnymi i ujmując je w sposób na tyle ogólnikowy. tylko o tyle. w praktyce może być bardzo trudno rozgraniczyć te dwie formy stadialne. 1. Zamach stanu. Od strony przedmiotowej zachowanie się sprawcy ma polegać na podjęciu "w porozumieniu z innymi osobami działalności zmierzającej bezpośrednio ku urzeczywistnieniu tego celu". chociaż podmiotem tego przestępstwa może być każdy. a nie tylko obywatel polski. Ponieważ zaś w art.Zdrada główna.gospodarczym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej". co tworzy konstrukcję będącą swego rodzaju "usiłowaniem usiłowania". oderwania części obszaru lub zmianę przemocą konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej". 2. 127 KK jest tradycyjnie określane jako zdrada główna. a nie jedynie wybrany. Jednakże w art. Zmiana ustroju konstytucyjnego natomiast. Cel w postaci "pozbawienia niepodległości" RP ma charakter przestępny niezależnie od sposobu jego realizacji.

nie polską) wyspecjalizowaną w zbieraniu w sposób tajny informacji dotyczących innych państw w celu ich wykorzystania w działalności politycznej. przypomina konstrukcję zdrady głównej. Zasadniczym dla definicji szpiegostwa pojęciem jest "obcy wywiad". Tak więc znamiona zdrady dyplomatycznej wypełnia każde umyślne (w zamiarze bezpośrednim lub ewentualnym) szkodliwe dla interesów RP działanie. Szpiegostwo. Zdrada dyplomatyczna. ale zmierza do tego np. IV. międzynarodową organizacją o charakterze gospodarczym). 3) organizowanie działalności obcego wywiadu lub kierowanie nim. W § 3 art. Art. inna osoba mająca pełnomocnictwa do reprezentowania RP) w stosunkach z rządem obcego państwa lub zagraniczną organizacją (np. III. Przestępstwo zdrady dyplomatycznej należy do przestępstw indywidualnych. 2) udzielanie obcemu wywiadowi wiadomości. Również zamach stanu już w samym opisie ustawowym ujęty jest jako quasi usiłowanie. 128 § 2 KK). by pozbawić wolności jego członków i przejąć władzę.działalności zmierzający do usunięcia przemocą konstytucyjnego organu RP. Jego podmiotem może być tylko osoba upoważniona do występowania w imieniu RP w stosunkach z urzędem obcego państwa (np. Jest to również przestępstwo kierunkowe. Znamiona tego przestępstwa wypełnia sprawca nawet jeżeli nie stosuje jeszcze przemocy. których przekazanie może wyrządzić szkodę RP przez osobę. Szpiegostwo i dezinformacja wywiadowcza. jakim kieruje się sprawca i brak wymogu działania co najmniej 3 osób. 1. mianowicie wywieranie wpływu przemocą lub groźbą bezprawną na czynności urzędowe konstytucyjnego organu RP. Przez obcy wywiad rozumie się instytucję obcego państwa (tzn. jeśli pominąć odmienność celu. Karalne jest przygotowanie do zamachu stanu (art. 128 KK opisano przestępstwo pokrewne zamachowi stanu. zachowanie się sprawcy ma polegać na "działaniu na szkodę RP". Jego konstrukcja. urzędnik MSZ. prowadzi oddział wojska w kierunku siedziby rządu. która bierze udział w obcym wywiadzie lub działa na jego rzecz. nawet jeżeli sama szkoda nie nastąpiła. Od strony przedmiotowej ujęto to przestępstwo w sposób dość ogólny. 130 KK w § 1-2 i 4 określa formy szpiegostwa w postaci: 1) branie udziału w działalności obcego wywiadu przeciwko RP. . ambasador.

Ad 3) Kwalifikowaną formą szpiegostwa jest organizowanie działalności obcego wywiadu lub kierowanie nim (art. Art. kierowanie wywiadem jakiegoś egzotycznego państwa. . Nie muszą to być natomiast wiadomości objęte tajemnicą. podrabianiu dokumentów tożsamości. 130. zagraniczna agencja prasowa.gospodarczej lub wojskowej. dostarczaniu środków technicznych. Przepis ten jest ujęty nieprecyzyjnie. Ad 1) Branie udziału w obcym wywiadzie polegać może np. jeżeli nosi w tym czasie umundurowanie swoich sił zbrojnych. Działania takie wypełniają znamiona określone w § 3 art. Tak więc np. włączanie się do sieci komputerowej w celu ich uzyskania). Obejmowałby on przy takiej. ale przekazanie wiadomości jawnych z reguły nie będzie się łączyło z niebezpieczeństwem szkody dla państwa polskiego. ani służby informacyjne obcych przedstawicielstw dyplomatycznych zbierające informacje w sposób jawny czy też instytucja naukowa. w wywiadzie Pakistanu na szkodę Indii nie jest szpiegostwem w rozumieniu art. W art. Interpretacja art. który to wywiad Polską zupełnie się nie interesuje. ponieważ jej cel działania ma inny charakter. 130 § 3 KK przewidziano. a ponadto. gdy podejmowane są w celu udzielenia ich obcemu wywiadowi. że chodzi o każde organizowanie lub kierowanie obcym wywiadem bez względu na związek takiej działalności z interesami polskimi. Przepis wymaga tylko by podmiot brał udział w obcym wywiadzie lub działał na jego rzecz. 130 § 4 KK). Ad 2) Udzielanie wiadomości obcemu wywiadowi jest drugą formą szpiegostwa. zbierająca informacje dla celów badawczych. doprowadzonej do absurdu. których przekazanie może wyrządzić szkodę RP. 130 KK tylko wtedy gdy dotyczą wiadomości. nie jest uważane za szpiegostwo działanie żołnierza. bowiem jego tekst mógłby sugerować. W świetle międzynarodowego prawa wojennego. 130 § 4 musi być więc zawężająca. wykładni np. w postaci odrębnego typu przestępstwa swego rodzaju przygotowanie do szpiegostwa (gromadzenie lub przechowywanie wiadomości. Podobnie jak przy innych formach szpiegostwa sprawcą może tu być obywatel polski lub cudzoziemiec. poprzez rozumienie go w kontekście poprzedzających go paragrafów art. 130 § 1 obejmuje jednak tylko wycinek działalności obcego wywiadu dotyczący interesów Rzeczypospolitej Polskiej. których przekazanie może być szkodliwe dla RP. Przepis ten kryminalizuje też zgłaszanie gotowości działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko RP. Nie jest więc obcym wywiadem np. który w czasie konfliktu zbrojnego zbiera informacje na rzecz swego państwa na terytorium kontrolowanym przez stronę przeciwną. na werbowaniu agentów. 130 KK. branie udziału np. by były to wiadomości. szkoleniu. Przepis wymaga.

który zachowuje się wobec niego nielojalnie wprowadzając ten wywiad w błąd przez dostarczanie mu podrobionych lub przerobionych dokumentów lub innych przedmiotów albo przez ukrywanie prawdziwych lub udzielanie fałszywych wiadomości mających istotne znaczenie dla RP. Art. że nie polega karze za usiłowanie zdrady głównej (art. 133 KK opisuje przestępstwo znieważania Narodu lub Rzeczypospolitej Polskiej. nazywany dezinformacją wywiadowczą. tj. na publicznym placu wypełnionym ludźmi) lub w taki sposób (np. w § 2 art. 131 również w sposób bardziej rygorystyczny ujęto warunki bezkarności przy czynnym żalu osoby dopuszczającej się przygotowania do zamachu stanu (art. 129). Pojęcie narodu w kontekście tego przepisu rozumieć należy nie w sensie etnicznym. VI. że może być ono dostrzeżone przez bliżej nie określoną lub większą liczbę osób. Zapewne przez przeoczenie ustawodawca nie objął tym przepisem przygotowania do zdrady głównej (art. zamachu stanu (art. Obejmuje to również bezkarność wcześniejszego stadium. 17 § 1 KK). 132 KK przewiduje specyficzny typ przestępstwa związany z działalnością polskiego wywiadu. Komentarz. kto dobrowolnie poniechał dalszej działalności i ujawnił wobec organu ścigania wszystkie istotne okoliczności popełnionego czynu. ten. a także wobec sprawy przestępstwa zdrady dyplomatycznej (art. W paragrafie 1 tego przepisu stanowi się.. książce). Znieważanie Narodu. Z kolei. tj. 128 § 2) lub szpiegostwa (art. 15 § 1 KK. Dezinformacja wywiadowcza. że ma tu zastosowanie ogólny przepis o czynnym żalu przy przygotowaniu (art. 402). Art. 127 § 1). Warunkiem przestępności takiego zachowania się jest. w takim miejscu (np. w radiu. lecz jako ogół obywateli RP (Makarewicz. by zachowanie się sprawcy odbywało się publicznie. Czynny żal.2. Musi ono jednak dotyczyć albo państwa polskiego albo narodu jako całości. 131 KK zawiera specyficzne uregulowanie czynnego żalu przy usiłowaniu lub przygotowaniu niektórych przestępstw przeciwko RP.. 130 § 3). Art. . Jest to więc ujęcie czynnego żalu stawiające dalej idące warunki bezkarności niż ogólny przepis o czynnym żalu przy usiłowaniu. a więc przepis ten stanowi lex specialis wobec art. Podmiotem tego przestępstwa może być tylko agent polskiego wywiadu. z czego wynikałoby. Pojęcie znieważenia ma tu takie samo znaczenie jak w art. gazecie. 128 § 1) lub szpiegostwa z art. 216 KK. 130 § 1 lu1r 2. 127 § 2 KK).. przygotowania. V.

134-135 KK zawarte są przestępstwa przeciwko Prezydentowi RP. w formie werbalnej lub innej. przez co należy rozumieć działanie polegające na usiłowaniu zabójstwa. Wydaje się jednak. uszkadzanie lub usuwanie godła. flagi lub innego znaku państwowego kryminalizowane jest w art. chorągwi. szefa przedstawicielstwa dyplomatycznego lub osobę korzystającą z podobnej ochrony na mocy prawa polskiego lub międzynarodowego. godności osobistej Prezydenta RP. 216 KK. Zamachy na funkcjonariuszy państw obcych. Najpoważniejszym przestępstwem w tej grupie jest zamach na życie Prezydenta RP. to w rzeczywistości istotą tego przepisu jest znieważanie uczuć ludzi żywiących szacunek dla takich symbolicznych przedmiotów. W § 2 art. Art. W art. skoro znieważanie odnosi się tu do przedmiotów. bandery. Znieważanie symboli państwowych. VIII. jeśli ta napaść miała . którym towarzyszy intencja znieważenia. sztandaru. Przepis ten jest ujęty dosyć nieprecyzyjnie. że należy go rozumieć zawężająco. 135 § 2 KK nie obejmuje natomiast przypadków zniesławienia. 135 zamieszczono przepis o publicznej zniewadze Prezydenta. 137 § 1 KK. IX. Natomiast określona w art. 135 § I KK czynna napaść na Prezydenta polega na działaniu zmierzającym co najmniej do naruszenia nietykalności cielesnej. Nie będzie więc np. Przepis ten stosuje się tylko wobec państw zapewniających wzajemność. Przepis ten użycza pojęcia "znieważa". Jednakże. 136 KK przewiduje się szereg typów przestępstw skierowanych przeciwko obcym osobom urzędowym. obejmując tylko takie przypadki usuwania lub uszkadzania. Przepis ten. znanego innym przepisom KK w kontekście znieważania jednostek lub zbiorowości. tzn. Publiczne znieważanie. Zamach na Prezydenta RP. W § 2 art. odnosi się do zniewagi w rozumieniu art. W art. W § 1 tego artykułu opisane jest przestępstwo czynnej napaści na głowę państwa obcego. przestępstwem z tego artykułu zdjęcie flagi z obcego budynku i umieszczenie jej na własnym dla zaoszczędzenia wydatku. jest to przestępstwo polegające na naruszeniu.VII. niszczenie. 137 kryminalizowane jest identyczne zachowanie się na terytorium RP w stosunku do symboli państwa obcego wystawionych publicznie przez przedstawicielstwo tego państwa lub na zarządzenie polskiego organu władzy.

Obecnie w ustawie tej pozostawiono tylko część przepisów karnych. z uwzględnieniem faktu. które dotyczą przestępstw przeciwko obronności popełnianych w czasie mobilizacji lub wojny (zob. 16 ze zm. 5 § 1 pkt. Uwagi ogólne. 127-128 i 130-131 KK) na czyny skierowane przeciwko państwu sojuszniczemu zapewniającemu wzajemność w tym względzie. Nr 4. Karalne jest również przygotowanie do dywersji (art. Dotychczas dotyczące ich przepisy zawierała ustawa z 1967 r. 136 zawarte jest to samo przestępstwo popełnione w stosunku do osoby należącej do personelu dyplomatycznego. głównie te. 130 § 1 KK zwrot "obcy wywiad" oznaczać będzie przy takim stosowaniu przepisu wywiad obcy w stosunku do tego państwa. Przewidziana w art. art. Art. Zawarte w art. X. tekst Dz.U. 140 § 1 KK przestępstwo gwałtownego zamachu na jednostkę sił zbrojnych. Przestępstwa przeciwko obronności. 136 KK z kolei przewiduje się przestępstwo publicznego znieważania wymienionych wyżej obcych osób urzędowych. W § 2-3 art. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (jedn. 10 i § 2 pkt. jest to przestępstwo połączone z następstwem w postaci śmierci człowieka lub uszczerbkiem na zdrowiu wielu osób (art. Natomiast w § 2 art. z 1992 r. niszczenia lub uszkadzania obiektu albo urządzenia o znaczeniu obronnym jest przestępstwem kierunkowym. 140 § 2 KK). Np. ponieważ do jego znamion należy cel osłabienia mocy obronnej RP. II. I. Przestępstwa przeciwko obronności stanowią w KK nową grupę przestępstw. Stosuje się je "odpowiednio".). 11 przepisów wprowadzających KK). § 25.miejsce na terytorium RP. Zamach na jednostkę sił zbrojnych (dywersja). Przestępstwo to nosi potoczną nazwę dywersji. przedstawicielstwa obcego państwa albo urzędnika konsularnego w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych. 3 § 140 KK). używany w art. tzn. Typem kwalifikowanym. zamachu stanu i szpiegostwie (art. 136 KK przepisy stosuje się pod warunkiem wzajemności. Przepisy ogólne. który może być popełniony z winy mieszanej. że chodzi o państwo obce. . 138 § 2 KK zawiera przepis rozciągający działanie przepisów o zdradzie głównej. poz.

U. która została zwerbowana do walki w konflikcie zbrojnym. W art. szkolenie lub wykorzystywanie wojskowej służby najemnej. jeśli zamieszkują oni na jego terytorium (art. którzy są jednocześnie obywatelami innego państwa. a także opłacanie. Zgodnie z uchwałą SN z 1994 r. 142 § 1 KK kryminalizowane jest zachowanie się polegające na prowadzeniu zaciągu obywateli polskich lub przebywających w RP cudzoziemców do służby wojskowej w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej. ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. bez zgody właściwego organu. polegający na spowodowaniu u siebie lub dopuszczeniu by kto inny spowodował. do Konwencji Genewskich z 1949 r. z 1992 r. Służba w obcym wojsku. 47 Protokołu Dodatkowego z 1977 r. 143 § 1 KK zamieszczony jest typ przestępstwa. a także nie została wysłana przez inne państwo w misji urzędowej. 142 § 2 KK). organizowanie. 141 § 3 KK). na rzecz której służby ma być pełniona. bierze udział w konflikcie zbrojnym głównie w celu uzyskania korzyści i otrzymała od strony konfliktu obietnicę wynagrodzenia materialnego wyraźnie wyższego od normalnie wypłacanego kombatantom. Surowszą karą zagrożone jest werbowanie do służby najemnej (art. symulowanie choroby przez sztuczne spowodowanie jej objawów). (OSNKW 55/1994) prowadzenie zaciągu nie musi być prowadzone w imieniu. 141 § 1 KK). 157 § 1 KK) w celu uzyskania zwolnienia od obowiązku służby wojskowej albo odroczenia tej służby. Przestępstwem jest również przyjęcie obowiązków w zakazanej przez prawo międzynarodowe wojskowej służbie najemnej (art. Nr 41. przy czym nie jest obywatelem strony konfliktu zbrojnego ani stałym mieszkańcem terytorium kontrolowanego przez stronę konfliktu i nie należy do sił zbrojnych strony. 141 § 2 KK). Odmianą tego przestępstwa jest też używanie w tym samym celu podstępu dla wprowadzenia w błąd właściwego organu (np. W art. 143 . 175). KK zakazuje pod groźbą kary obywatelom polskim przyjęcia. Nie dotyczy to jednak obywateli polskich. Przez najemnika rozumie się osobę. IV. dotyczącego ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych ( Dz. Uchylanie się od służby wojskowej. obowiązków wojskowych w obcym wojsku lub organizacji wojskowej (art. z upoważnienia lub z akceptacją podmiotów. poz. 156 § 1 KK) albo innego naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia (art. Prawo międzynarodowe reguluje kwestię wojskowej służby najemnej w art. Według tego przepisu najemnicy nie mają prawa do statusu kombatanta lub jeńca wojennego.III. Karalne jest również spowodowanie opisanych wyżej skutków lub użycie podstępu w celu ułatwienia innej osobie zwolnienia od służby wojskowej lub jej odroczenia (art.

tkanek i narządów z 1995 r. 7 ustawy o pobieraniu i przeszczepianiu komórek. które w pewnym zakresie mogą być przywrócone drogą reanimacji. lecz śmierć mózgowa. czyli ustanie krążenia i oddychania. 145 § 3 KK). Takie zachowanie się osoby odbywającej służbę stanowi kwalifikowany typ przestępstwa. 145 § 2-3 KK przewiduje art. morderstwo i zabójstwo w afekcie.". Art.. W art. Służby zastępującej służbę wojskową dotyczy również art. 144 § 1 KK przewiduje przestępstwo niezgłoszenia się do pełnienia czynnej służby wojskowej przez osobę powołaną do tej służby. 145 § 2 KK). 1. jeżeli ma ono na celu trwałe uchylenie się od niej (art. śmierć kliniczną. 143 § I i 144 KK) albo od służby zastępującej służbę wojskową (art.in. zabójstwo umyślne typu podstawowego przy użyciu lakonicznego zwrotu "Kto zabija człowieka. (Dz. Zabójstwo. które mogą być popełnione przez osobę odbywającą już taką służbę. mianowicie zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary a nawet odstąpić od jej wymierzenia. z 1995 r. Specyficzną postać czynnego żalu sprawcy przestępstwa z art.. na odmawianiu pełnienia tej służby. I. Rozumie się przez to nie tzw. Typem uprzywilejowanym jest popełnienie tego rodzaju działań jeżeli zmierzają one do uchylania się od służby zastępującej służbę wojskową. inaczej mówiąc. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Przepis ten definiuje typy przestępstw.U. 148 § 1 KK opisane jest zwykłe umyślne zabójstwo albo. poz. a polegające m. jeżeli sprawca dobrowolnie powrócił a jego nieobecność nie trwała dłużej niż 14 dni. ponieważ do jego znamion należy skutek w postaci spowodowania śmierci człowieka. § 26. 145 KK. 146 KK. 147 KK przewiduje natomiast możliwość nadzwyczajnego złagodzenia lub odstąpienia od kary wobec sprawcy uchylającego się od służby wojskowej (art. Przestępstwem jest również samowolne opuszczenie miejsca wykonywania obowiązków służbowych lub samowolne pozostawanie poza nim (art. jeżeli w chwili czynu był on niezdolny do pełnienia służby wojskowej.§ 2 KK). Nr 138. 145 KK). Typem uprzywilejowanym jest niezgłoszenie się do służby zastępującej służbę wojskową (art. 144 § 3 KK). którą art. Sąd może. 682) określa jako trwałe i nieodwracalne ustanie funkcji pnia mózgu. Art. 145 § 1 KK). Zabójstwo. Skutek ten może być spowodowany przez działanie . powodowaniu uszczerbku na zdrowiu lub używaniu podstępu w celu uchylenia się od służby lub wynikającego z niej obowiązku (art. Zabójstwo jest przestępstwem materialnym. złośliwym lub uporczywym odmawianiu wykonania obowiązku albo polecenia służbowego.

moment osiągnięcia przez płód zdolności do życia poza organizmem matki. Od strony podmiotowej zabójstwo z art. które nakazywałyby opowiedzenie się na jedną z tych koncepcji.moment oddzielenia się płodu od ciała matki (kryterium przestrzenne). a nie za zwykłe zabójstwo umyślne . nieznany dotąd polskiemu prawu karnemu.rozważanie. KK z 1997 r. Oddzielanie w kodeksach karnych zwykłego zabójstwa od morderstwa było w rozwoju prawa karnego związane z zagrożeniem morderstwa najsurowszymi lub nawet wyłącznie najsurowszymi karami.jest podwyższenie dolnej granicy zagrożenia kary pozbawienia wolności z lat 8 na 12 lat. Dla interpretacji przepisu o zabójstwie konieczne jest posługiwanie się pewnym pojęciem człowieka. tj. naukowych kryteriów.moment początku porodu. opierający się na kryterium pierwszego oddechu. kwalifikowany typ zabójstwa umyślnego .spotykane w literaturze science fiction . Przyjęcie jednego z wymienionych kryteriów jest kwestią umowną. 148 § 1 KK może być popełnione zarówno w zamiarze bezpośrednim. Jako początek życia ludzkiego (a więc moment. W prawie karnym chodzi tylko o dwa problemy praktyczne: 1) od jakiego momentu płód ludzki staje się człowiekiem? 2) czy można kwestionować człowieczeństwo dzieci urodzonych ze znacznymi zniekształceniami fizycznymi lub wadami psychicznymi? Co do pytania pierwszego spotyka się w doktrynie cztery koncepcje. tj. pierwszych bólów porodowych (kryterium położnicze). zależną w dużym stopniu od reprezentowanego światopoglądu lub wyznawanej religii. przewiduje się za . 2. Morderstwo. . Dotychczas dominował pogląd. . karą śmierci lub dożywotniego więzienia.lub zaniechanie. 148 § 2 KK). Konsekwencją uznania określonego czynu za morderstwo. Nie ma tu bowiem obiektywnych. w którym płód staje się człowiekiem) proponuje się przyjąć: . czy człowiekiem jest istota urodzona w wyniku skrzyżowania gatunku ludzkiego z innym gatunkiem (co jak wiadomo jest niemożliwe). wprowadził.morderstwo (art. . jak i w zamiarze ewentualnym. Co do kwestii drugiej. Nie chodzi tu jednak o filozoficzne rozważania na temat istoty człowieczeństwa ani o . Do dziś w KK RFN z 1975 r. że żaden stopień upośledzenia fizycznego i umysłowego istoty urodzonej przez kobietę nie powoduje wykluczenia go z zakresu pojęcia "człowiek". nie ma wątpliwości co do tego.moment pierwszego samodzielnego oddechu (kryterium fizjologiczne).

Łagodniejsze zagrożenie karą przewidziane w tym przepisie uzasadnione jest tym. że popełnienie zabójstwa w afekcie wskazuje na niższy stopień winy sprawcy. Karze przewidzianej za morderstwo podlega także sprawca. 148 § 2 KK z 1969 r. że wprowadzenie w tej sytuacji typu przestępstwa. zgwałceniem albo rozbojem. To zachowanie się pokrzywdzonego musi polegać na wyrządzeniu sprawcy krzywdy. podczas gdy zwykłe zabójstwo jest w zasadzie zagrożone karą pozbawienia wolności od lat 5. jeżeli do popełnienia przestępstwa planowanego doszło ostatecznie wskutek wybuchu emocjonalnego. Zabójstwo typu uprzywilejowanego. W orzecznictwie SN ( na tle identycznego przepisu art. Zabójstwo w afekcie. jeżeli zostało popełnione: 1 ) ze szczególnym okrucieństwem. 2) w związku z wzięciem zakładnika. Stąd uważa się. gdy jest ono reakcją na zachowanie się późniejszego pokrzywdzonego. przewidziane jest w art.morderstwo wyłącznie karę dożywotniego pozbawienia wolności. co powoduje ograniczenie kontrolującej funkcji rozumu. Silne wzburzenie może jednak być wynikiem dłuższego procesu psychicznego i narastania napięcia emocjonalnego. 3) w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Wzburzenie to musi być ponadto usprawiedliwione okolicznościami. by czyn był popełniony pod wpływem silnego wzburzenia. Morderstwem jest umyślne zabicie człowieka.można powiedzieć. i ze względu na skomplikowaną konstrukcję przepisu o morderstwie brak jest racjonalnego uzasadnienia takiego kroku ustawodawczego. Przez silne wzburzenie rozumie się stan psychiczny (nie patologiczny). 4) z użyciem broni palnej lub materiałów wybuchowych. tzn. Sprawca tego przestępstwa działa "w Stanie silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami". 148 § 3 KK). zakończonego reakcją wybuchową. jest historycznie spóźnione. że usprawiedliwione okolicznościami jest silne wzburzenie wtedy. nazywanego morderstwem. 148 § 4 KK. Ponieważ polski KK nie zna kary śmierci a kara dożywotniego pozbawienia wolności grozi również za zwykłe zabójstwo . Stan taki stanowi na ogół rezultat nagłej. 3. polegający na przewadze emocji nad intelektem. że nawet premedytacja nie wyklucza działania w stanie silnego wzburzenia. ) dominuje pogląd. zasługiwać na pewne zrozumienie z punktu widzenia funkcjonujących w społeczeństwie zasad moralnych i będące reakcją współmierną do wywołującej je przyczyny. nazywane tradycyjnie zabójstwem w afekcie. a w każdym razie ma to być zachowanie się oceniane w . który jednym czynem zabija więcej niż jedną osobę lub był wcześniej prawomocnie skazany za zabójstwo (art. Nie wystarczy jednak. gwałtownej reakcji na czynniki zewnętrzne.

Do zabójstw typu uprzywilejowanego ze względu na zmniejszoną winę sprawcy należy też dzieciobójstwo.L.. Wyznacza go zmniejszona wina. To stanowisko SN. II. 31 § 2 KK. sprowadzające się do uznania silnego wzburzenia za usprawiedliwione tylko wtedy. aby mogły doprowadzić do odpowiedzialności za typ uprzywilejowany. jako że ta sama okoliczność nie powinna być uwzględniana dwukrotnie. silnych bólów porodowych. choroby psychicznej. III. . 148 § 4 KK (Cieślak.. znacznym zniekształceniem dziecka lub ze szczególnie trudną sytuacją osobistą. jak i możliwości nadzwyczajnego złagodzenia kary na podstawie art. Słowo "eutanazja" może tu być . Zabójstwo eutanatyczne. której nie można sprowadzać tylko do silnych lub b.) z zabójstwem z afektu. Podaje się tu jako przykład znęcanie się nad pokrzywdzonym. Silne wzburzenie jest stanem fizjologicznym nie powodującym w zasadzie ograniczenia ani wykluczenia poczytalności sprawcy.. KK akcentuje element silnego przeżycia psychicznego matki i jednocześnie wskazuje na jego przyczyny: przebieg porodu. 149 . 149 KK polega ono na zabiciu noworodka przez matkę (przestępstwo indywidualne) pod wpływem silnego przeżycia związanego z przebiegiem porodu. gdy pod wpływem silnego wzburzenia działa sprawca o ograniczonej poczytalności z powodu np.. 148 § 4.. 348). Zachodzi więc bliskie pokrewieństwo typów z art.".społeczeństwie jako naganne. Dzieciobójstwo. że matka dziecka. 128 proj. nie ma jednak wyraźnego oparcia w przepisie art. ale bez możliwości nadzwyczajnego złagodzenia kary przewidzianego w art. to stosuje się kwalifikację z art. 148 § 4 KK). Według art. zdradę małżeńską. gdy sprowokował je swoim niewłaściwym zachowaniem się pokrzywdzony. 62): "Zakłada się. Jak widać. problem tylko w tym jak silne są jej przeżycia. W wypadkach. Według uzasadnienia do projektu KK (Uzas. znaczne zniekształcenie dziecka lub szczególnie trudną sytuację osobistą kobiety. to nie wykluczone jest zarówno zastosowanie łagodniejszej kwalifikacji prawnej zabójstwa (art. Polskie. która decyduje się na jego uśmiercenie w związku z porodem znajduje się w anormalnej sytuacji motywacyjnej. posądzenie o czyn hańbiący.. Zabójstwo na żądanie ofiary i pod wpływem współczucia dla niej (art. 31 § 2 KK.G. ciężką obelgę. 150 KK) nazywa się potocznie zabójstwem eutanatycznym albo eutanazją. (w KK jest to art. Jeżeli jednak osiąga ono stopień powodujący znaczne ograniczenie poczytalności.

150 KK może obniżać winę sprawcy takiego czynu w stopniu bardzo znacznym. Samobójstwo było w historii prawa karnego w Europie przez długi okres traktowane jako przestępstwo.. jeśli zachodzi wyjątkowy wypadek. ale wymaganym przez przepis skutkiem jest samo usiłowanie samobójstwa. Przestępstwem jest. Zabicie człowieka w warunkach określonych w art. W § 2 art. które nie musi być skuteczne. np.. czegoś więcej nit zgody) oraz szczególnej pobudki działania po stronie sprawcy. że powodem współczucia mogą być też cierpienia psychiczne.. Polskie. 151 KK. IV. straty najbliższych. 151 KK. doprowadzenie i do zamachu samobójczego namową lub przez udzielenie pomocy. że powodem tym powinny być cierpienia fizyczne osoby nieuleczalnie chorej. jakim samobójstwo nie jest. . Zachowanie się sprawcy przypomina określenie podżegania lub pomocnictwa. 150 KK wymaga się spełnienia koniunktywnie dwóch warunków: istnienia żądania ofiary (tzn. w postaci współczucia dla przyszłej ofiary. Zabicie człowieka pod wpływem współczucia dla niego i na jego żądanie nie ma z takim pojmowaniem eutanazji nic wspólnego. że uśmiercenie osób nieuleczalnie chorych na ich żądanie i dla skrócenia ich cierpień powinno być bezkarne lub nawet zalegalizowane. a nawet w wypadku zabójstwa osoby oczekującej na wykonanie kary śmierci. polegających na mordowaniu ludzi uważanych za niegodnych życia i będących ciężarem dla społeczeństwa. stworzono w Holandii. ponieważ odnoszą się one tylko do nakłaniania lub ułatwiania czynu zabronionego. Namowa lub pomoc do samobójstwa. Jest to i więc przestępstwo materialne. Spotyka się zresztą dość często pogląd. Tego typu rozwiązanie ustawodawcze. 381). które może i powinno zwalczać je wszelkimi sposobami. traktujący je jako czyn godzący w interesy społeczeństwa. w wypadku spostrzeżenia nieuleczalnego ciężkiego kalectwa. Dotychczas zresztą w kwestii samobójstwa ścierają się dwa poglądy: jeden liberalny traktujący je jako osobistą sprawę jednostki i drugi restryktywny.jednak mylące. Przepisy o podżeganiu lub pomocnictwie nie mogłyby jednak być tutaj zastosowane. Komentatorzy przepisu uważaj jednak dość zgodnie. 150 KK przewiduje się możliwość nadzwyczajnego złagodzenia kary a nawet odstąpienia od jej wymierzenia sprawcy zabójstwa eutanatycznego. W art. zwłaszcza osób psychicznie chorych. zawodu miłosnego. jaki powinien być powód tego współczucia. według sformułowania art. obwarowane licznymi warunkami. Ustawa nie określa. Problematyki samobójstwa dotyczy art. Raczej odosobnione jest zdanie (Cieślak. ponieważ używano go również dla nazwania praktyk stosowanych w III Rzeszy.

jeżeli: 1) był on konieczny ze względu na zdrowie kobiety ciężarnej. 1. niepoczytalnej lub o poczytalności w znacznym stopniu ograniczonej . Nieumyślne spowodowanie śmierci (art. W polskim prawie karnym o prawnym uregulowaniu aborcji możemy mówić od wejścia w życie k. 231-234. 155 KK) polega od strony przedmiotowej na nieostrożnym zachowaniu się sprawcy. Kodeks ten poświęcał zagadnieniu aborcji art. Ustawodawstwa poszczególnych krajów zawierają rozwiązania mieszczące się między tymi skrajnościami. VI. 156 § 3 KK stypizowano natomiast nieumyślne spowodowanie śmierci jako następstwa ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. w przepisie o wypadku komunikacyjnym (art. z ł932 r. spędzenia płodu) należy do najbardziej spornych problemów w prawie karnym. Punktem wyjścia była przestępność spędzenia płodu dokonanego przez samą. 233 przewidywał wyłaczenie przestępności zabiegu dokonanego przez lekarza. która zmierza do traktowania aborcji jako całkowicie prywatnej sprawy kobiety. 2. która postuluje traktowanie aborcji jak zabójstwa.może być potraktowana jako zabójstwo.k. Uwagi ogólne. bez potrzeby uwzględniania ocen społecznych w tym względzie. o . że rzadko w prawie karnym spotkać można taką amplitudę ocen. do którego ma zastosowanie konstrukcja winy mieszanej. Przestępstwa związane z aborcją. V. Niektóre postacie nieumyślnego spowodowania śmierci stypizowane zostały w odrębnych przepisach. kobietę ciężarną lub inną osobę (art. Jest to problem szczególny w tym sensie. mającej prawo do dysponowania swoim ciałem. 3) Zmianę stanu prawnego przyniosła ustawa z 1956 r. Namowa lub pomoc do samobójstwa osoby małoletniej. W art. 231-232). do drugiej skrajności. np. którego skutkiem była śmierć człowieka. albo 2) ciąża była wynikiem przestępstwa. Podmiotowa strona tego przestępstwa polega na popełnieniu go przez lekkomyślność lub niedbalstwo sprawcy. Historia uregulowania problemu. Ocena prawna aborcji (przerwania ciąży. Nieumyślne spowodowanie śmierci. 3est to przestępstwo.Przestępstwo to może być popełnione tylko w zamiarze bezpośrednim (w formie namowy) lub w obydwu postaciach zamiaru (w formie udzielenia pomocy). Jednakże art. od jednej skrajności. 177 KK).

ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. Nr 12. względów społecznych (trudne warunki życiowe kobiety ciężarnej). o planowaniu rodziny. Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z 27. W preambule do tej ustawy podkreślano.1996 r.1996 r. że jej celem jest ochrona zdrowia kobiety przed ujemnymi skutkami zabiegów przerywania ciąży. na której oparł swoje orzeczenie TK. Wykluczono też odpowiedzialność samej kobiety ciężarnej. że stwierdzenie istnienia ciężkich warunków życiowych kobiety ustala się na podstawie jej oświadczenia. W praktyce wykorzystywana była podstawa odwołująca się do względów społecznych.1997 r. nawet jeżeli zabieg dokonany był wbrew przepisom ustawy. W uzasadnieniu tego orzeczenia TK wyraził pogląd. określanych jako "trudne warunki życiowe kobiety ciężarnej" oraz na innym sformułowaniu względów medycznych ("za przerwaniem ciąży przemawiają wskazania lekarskie"). o zmianie ustawy o planowaniu rodziny. poz. 646).8. '. tj. Ustawa ta uchyliła ustawę z 1956 r. co umożliwiało przerwanie ciąży z powodów eugenicznych. Zasadnicza zmiana uregulowania problemu aborcji nastąpiła natomiast przez uchwalenie ustawy z 1993 r. gdy "kobieta ciężarna znajduje się w ciężkich warunkach życiowych lub trudnej sytuacji osobistej". Główna zmiana polegała na wprowadzeniu możliwości przerywania ciąży ze względów społecznych. ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.1997 r. Podstawa konstytucyjna. znalazła . dokonywanych w nieodpowiednich warunkach lub przez osoby nie będące lekarzami. Kodeks ten odsyłał bowiem w kwestii dopuszczalności zabiegów przerywania ciąży do ustawy z 1956 r. prawa lub wolności konstytucyjnej oraz posługuje się nieokreślonymi kryteriami tej legalizacji. że ograniczono listę powodów legalnego przerwania ciąży przez wykluczenie tzw.warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. naruszając w ten sposób gwarancje konstytucyjne dla życia ludzkiego". poz. Ustawa ta wprowadziła ponownie możliwość legalnego przerwania ciąży wtedy.4.U. że: "Uchwalona 2.8. wprowadzający tę zmianę jest niezgodny z przepisami konstytucyjnymi "przez to. 38 prawną ochronę życia każdego człowieka. uznał. że legalizuje przerwanie ciąży bez dostatecznego usprawiedliwienia koniecznością ochrony innej wartości. Nr 17. 61). 78).U. Uregulowanie to nie zmieniło się w zasadzie przez wejście w życie KK z 1969 r.U. że przepis ustawy z 30. i znowelizowała przepisy KK z 1969 r. ponieważ w drodze rozporządzenia Ministra Zdrowia ustalono.5. Konstytucja RP potwierdza w art. poz. Kolejną zmianę wprowadzono ustawą z 30. Najważniejsza zmiana merytoryczna wprowadzona przez tę ustawę polegała na tym. 139. ze względu na wrodzone wady płodu.

zawiera w kwestii aborcji art. Obecnie jest to art. 153 § 2 KK). Typ kwalifikowany stanowi dopuszczenie się jednego z czynów określonego w art. groźbą bezprawną lub podstępem. Ponieważ art. Przerwanie ciąży z powodów określonych w tym punkcie dozwolona jest w każdym stadium ciąży. Regulacja. Typ kwalifikowany zachodzi w sytuacji. 152 KK posługuje się zwrotem "z naruszeniem przepisów ustawy". chyba że ciąża zagraża bezpośrednio życiu kobiety. Trzeba też zauważyć. W art. 152 § 1 przewiduje typ przestępstwa polegający na przerwaniu ciąży za zgodą kobiety.więc potwierdzenie i wyraźne wyartykułowanie w Konstytucji RP". ale z naruszeniem przepisów ustawy oraz na nakłanianiu kobiety do przerwania ciąży z naruszeniem przepisów ustawy lub udzieleniu jej do tego pomocy (art. kryminalizującego nakłanianie i udzielanie kobiecie ciężarnej pomocy do przerwania ciąży wbrew przepisom ustawy. KK z 1997 r. Zagrożenie dla życia lub zdrowia stwierdza lekarz inny niż dokonujący przerwania ciąży. gdy płód osiągnął zdolność do samodzielnego życia poza organizmem matki (art. że art. 153 KK przewiduje się przestępstwo polegające na stosowaniu przemocy wobec kobiety ciężarnej lub przerywanie ciąży bez jej zgody w inny sposób albo doprowadzenie kobiety ciężarnej do przerwania ciąży przemocą. wystarczyłyby przepisy o podżeganiu i pomocnictwie. 152 KK nie dotyczy płodu rozwijającego się poza organizmem matki. W takim wypadku przerwanie ciąży dokonuje lekarz w szpitalu. ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży w brzmieniu nadanym jej nowelizacją z 1996 r. Z art. 4a ustawy z 1993 r. 3. zasadnicze znaczenie dla zakresu kryminalizacji ma treść tej ustawy do której KK odsyła. 152 § 2. że sama kobieta nie podlega odpowiedzialności karnej za to przestępstwo. Natomiast art. gdy płód osiągnął zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej. Przepis ten stanowi. Gdyby bowiem było inaczej. jeżeli zachodzi jedna z czterech sytuacji: 1) ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej. wynika. 152-154. 2) badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej . 152 § 1-2 KK. o planowaniu rodziny. że przerwanie ciąży może być dokonane wyłącznie przez lekarza. 152 § 2 KK).

która zamierza poddać się zabiegowi przerwania ciąży. że chodzi o życie od chwili poczęcia. 2 omawianej ustawy możliwe jest to do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej. Poza tym nie jest pewne. mimo że w czasie prac nad przygotowaniem Konstytucji proponowano wprowadzenie takiego sformułowania. ale przepis ten nie zawiera stwierdzenia.jego życiu. Spowodowanie uszczerbku na zdrowiu.. innego niż dokonujący przerwania ciąży lub u innej wybranej przez siebie uprawnionej osoby. Przerwanie ciąży może być dokonane. Art. najbardziej kontrowersyjną podstawą jest sytuacja. składa pisemne oświadczenie. jeżeli kobieta podtrzymuje zamiar przerwania ciąży po upływie 3 dni od konsultacji. gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie. Jak już wspomniano wyżej. jeżeli od początku ciąży nie upłynęło więcej niż 12 tygodni. Odrywając się od tych wątpliwości. .która jeszcze nie nastąpiła. że wprowadzenie tej podstawy naruszyło Konstytucję. gdy kobieta ciężarna znajduje się w ciężkich warunkach życiowych lub trudnej sytuacji osobistej. Orzeczenie TK podlega jednak kontroli Sejmu. czy orzeczenie TK zachowuje swą moc prawną po wejściu w życie Konstytucji RP z 1997 r. . 154 KK przewiduje przestępstwo polegające na przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy. przy którym następstwo takie jest wynikiem przerwania ciąży wbrew woli kobiety. którego następstwem jest śmierć kobiety ciężarnej oraz analogiczne przestępstwo. a ponadto zaświadczenie o odbytej konsultacji u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. które na pewno będą w przyszłości przedmiotem sporów i dyskusji. Przerwanie ciąży ze względu na istnienie tej podstawy jest ograniczone czasowo. Kobieta ciężarna. 4) czwartą. należy zwrócić uwagę na uregulowania uzupełniające przesłanki stosowania tej podstawy. VII. 3) trzecią podstawę prawną przerwania ciąży stanowi sytuacja. Przerwania ciąży dokonuje lekarz w szpitalu. Przestępstwa te mogą być popełnione z winy mieszanej. że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego (np. Również istnienie tej sytuacji stwierdza inny lekarz niż dokonujący przerwania ciąży. 4a ust. Przerwanie ciąży ze względów społecznych dopuszczalne jest. Przerwanie ciąży z tego powodu dopuszczalne jest jeżeli od początku ciąży nie upłynęło więcej niż 12 tygodni. bo według art. 38 tej Konstytucji "Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawo do życia". skoro według art. Wystąpienie tej okoliczności stwierdza prokurator. Są one następujące. zgwałcenia). Trybunał Konstytucyjny orzekł.

ograniczając się do stwierdzenia. 157 § 1 KK) i lekki (art. 156-157. wobec czego rezygnuje się z takiego ustalania. ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej choroby realnie zagrażającej tyciu. Natomiast rozstrój zdrowia to spowodowanie zmian chorobowych o charakterze czynnościowym. Pojęcie uszczerbku na zdrowiu obejmuje naruszenie czynności narządu ciała oraz spowodowanie rozstroju zdrowia. z wyjątkiem jednak tych. Z reguły trudno jest ustalić dokładnie role uczestników zajścia zbiorowego.atakującego i broniącego się. Bójka i pobicie. Istnienie przepisów karnych o bójce i pobiciu uzasadnione jest wyłącznie pewnym uproszczeniem kryminalizacji dla ominięcia trudności dowodowych. Zachowanie . z tym. że średnie uszczerbki na 'zdrowiu spowodowane nieumyślnie. Naruszenie czynności narządu ciała polegać będzie na naruszeniu ciągłości tkanek ciała człowieka w postaci zranienia zewnętrznego lub wewnętrznego (np. Ściganie lekkich uszczerbków na zdrowiu odbywa się z oskarżenia prywatnego. Pobicie to zajście. Przy czym w art. że brali oni udział w bójce (pobiciu) określonego typu lub połączonej z pewnym skutkami. gdy naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwało nie dłużej niż 7 dni. Te ostatnie przypadki nazywamy lekkim uszczerbkiem na zdrowiu. trwałej choroby psychicznej. słuchu. 157 § 2 KK) uszczerbek na zdrowiu. zdolności płodzenia. w którym co najmniej dwie osoby występują czynnie j przeciwko innej osobie lub osobom. np. VIII. Ciężki uszczerbek na zdrowiu polega na: 1) pozbawienia człowieka wzroku. zakażenie żółtaczką. średni (art. 2) spowodowaniu innego ciężkiego kalectwa. z których każda występuje w zajściu w podwójnej roli . 156 § 2 i 157 § 3 przewidziano również nieumyślne odmiany tych przestępstw. złamania kości). jeżeli ofiarą jest najbliższa. Średni uszczerbek na zdrowiu obejmuje pozostałe przypadki. KK przewiduje trzy stopnie tego przestępstwa: ciężki (art. Natomiast pozostałe ścigane są z oskarżenia publicznego. W przeciwieństwie do bójki mamy tu do czynienia z wyraźnym podziałem ról na stronę atakującą i stronę pokrzywdzoną zachowaniem się napastników. ścigane jest na jej wniosek. Przez bójkę rozumie się starcie między co najmniej trzema osobami. mowy. całkowitej lub znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała. 156 KK).Kodeks reguluje kwestię odpowiedzialności karnej za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu w art.

podawanie narzędzi.się sprawców bójki lub pobicia polegać na ma "braniu udziału". grożącego innej osobie nastąpieniem w najbliższym czasie jednego z tych skutków. 1 S9 KK). tzn. 160 KK. 160 KK polega na narażeniu człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. wystarczy stwierdzenie określonego zachowania się. polegający na tym. w której naraża się życie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego lub średniego uszczerbku na zdrowiu. która spowoduje śmierć przechodnia przez wyrzucenie ciężkiego przedmiotu przez okno na ulicę popełnia przestępstwo (w zależności od formy winy) z art. stwarza niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała lub śmierci człowieka. zachęcanie do walki. Skutki te muszą być przyczynowo powiązane z bójką (pobiciem) w tym sensie. osoba. np. tj. natomiast następstwo w postaci uszkodzenia ciała lub śmierci człowieka musi być objęte nieumyślnością Odrębnie ujęte jest przestępstwo brania udziału w bójce lub pobiciu połączone z użyciem broni palnej. i to. 160 § 2). sam udział w bójce (pobiciu) musi być umyślny. noża lub innego podobnie niebezpiecznego " przedmiotu (art. że . używany w sposób zwykły w takich sytuacjach. 1S8 KK zawierają natomiast przestępstwa udziału w bójce lub pobiciu kwalifikowane ze względu na następstwa w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (§ 2) albo śmierci człowieka (§ 3). 160 przewiduje się specyficzny rodzaj czynnego żalu sprawcy tego przestępstwa. Np. takiej. IX. dla którego dokonania nie jest wymagane nastąpienie jakiegokolwiek skutku. który ze względu na swoje właściwości. 1S8 KK. przez co rozumie się nie tylko zadawanie ciosów. zgaszenie światła dla utrudnienia wycofania się z zajścia itp. Chodzi tu więc o stworzenie stanu. która ma obowiązek troszczenia się o osobę narażoną na niebezpieczeństwo. Przestępstwo z art. Przez niebezpieczny przedmiot rozumieć należy przedmiot. 148 lub z art. zajścia odpowiadającego znamionom przestępstwa z § 1 art. Narażenie na niebezpieczeństwo. mamy do czynienia z umyślnym lub nieumyślnym przestępstwem z art. że są one następstwem bójki (pobicia) jako pewnego całościowego zajścia. ale również np. 158 KK stypizowane jest umyślne przestępstwo niebezpiecznej bójki (pobicia). Od strony podmiotowej przestępstwa z art. Paragrafy 2 i 3 art. sprawcą jest ojciec w stosunku do dziecka (art. Jest to przestępstwo formalne. Jeżeli jednak przedmiot przeleci tuż koło głowy przechodnia. W § 1 art. 1 SS KK. 1 S8 § 2 i 3 są przykładami na przestępstwa popełniane z winy mieszanej. W § 4 art. Kwalifikowanym typem tego przestępstwa jest popełnienie go przez osobę.

polegającym na zaniechaniu. Prawo karne nie wymaga bowiem pod groźbą kary zachowań bohaterskich. Nieudzielenie pomocy w niebezpieczeństwie. np. Nie ma takiego obowiązku również wtedy. kto jest świadkiem położenia innej osoby grożącego bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. a nie do skutków tego zaniechania. gdy ofierze wypadku pomocy udzielić może pogotowie ratunkowe. Przestępstwa z art. Przestępstwo z art. ale w kontekście choroby wenerycznej lub innej zakaźnej. nie może być pociągnięta do odpowiedzialności karnej osoba. Jeżeli jednak nie udziela pomocy osoba. 160 KK ścigane jest na wniosek pokrzywdzonego. X. gdy możliwe jest udzielenie pomocy ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej. Nie ma obowiązku udzielania pomocy w warunkach. np. tzn. 162 KK. które uprzednio wywołał. 162 KK nie ma. 161 § 1 KK). 155 KK). Chodzi jednak o niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. . to może ona w razie nastąpienia skutku odpowiadać za jego spowodowanie przez zaniechanie. Przestępstwem indywidualnym jest bezpośrednie narażenie innej osoby na zarażenie wirusem HIV przez osobę zarażoną nim i świadomą tego faktu (art. gdy udzielenie pomocy wymaga poddania się zabiegowi lekarskiemu. Podobnie skonstruowany typ przestępstwa. 161 § 2 KK. która odmówi poddania się pobraniu krwi dla ratowania życia osoby wymagającej transfuzji. 162 KK) jest przestępstwem powszechnym. Ściganie tych przestępstw następuje na wniosek pokrzywdzonego.sprawca dobrowolnie uchyla niebezpieczeństwo. lekarz opiekujący się pacjentem. zarzut wobec nich ogranicza się do samego nieudzielenia pomocy. a więc nie może być w świetle tego przepisu usprawiedliwieniem dla nieudzielenia pomocy np. np. za nieumyślne spowodowanie śmierci (art. obawa przeziębienia w czasie udzielania pomocy ofierze wypadku na drodze w okresie zimy. Oznacza to. która ma szczególny prawny obowiązek w tym zakresie np. Tym bardziej nie jest takim usprawiedliwieniem obawa uszczerbku o charakterze majątkowym. Odpowiedzialność innych osób ogranicza się do formalnego przestępstwa z art. ciężkiej choroby nieuleczalnej lub realnie zagrażającej życiu przewidziany jest w art. ratownik. że przepis ten nakłada obowiązek udzielenia pomocy na każdego. jeżeli udzielenie pomocy mogłoby narazić pomagającego lub inną osobę na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Konsekwencją takiego uchylenia niebezpieczeństwa jest niepodleganie przez sprawcę karze. Nieudzielenie pomocy (art.

46 ust. o zwalczaniu narkomanii (Dz. 40 ust. 40 ust.U. Polska jest sygnatariuszem konwencji międzynarodowej z 1961 r. przetwarzania lub przerobu środków odurzających lub substancji psychotropowych (art. przechowywanie. wywóz za granicę tub przewóz w tranzycie środków odurzających. Typ kwalifikowany tego przestępstwa polega na udzielaniu środka lub substancji lub nakłanianiu do ich użycia małoletniemu albo udzieleniu ich innej osobie w znacznych ilościach. że służą one lub są przeznaczone do niedozwolonego wytwarzania. wypadek mniejszej wagi .XI. Zawiera też przepisy karne za naruszenie tej reglamentacji. 6) udzielanie innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej albo nakłanianie do użycia takiego środka lub substancji (art. 4) przywóz z zagranicy. Nr 75. 5) wprowadzenie do obrotu środków odurzających. 45 ust. zbywanie lub nabywanie przyrządów. mleczka makowego lub słomy makowej (art. 2. choćby były wytwarzane winnym celu albo wejście w porozumienie w celu takiego działania (art. konwencji z 1971 r. 42 ust. . substancji psychotropowych. 43 ust. 40 ust. Problematyka narkomanii uregulowana jest w Polsce ustawą z 1997 r. 1. zawierają załączniki do niej. 43 ust. I). a typ kwalifikowany w art. 1. 43 ust. Wypadek mniejszej wagi przewidziany jest w art. 2). 2) wyrabianie. 40 ust. 40 ust. 3). których dotyczy ustawa z 1997 r. poz. 468). 42 ust. posiadanie i obrót środkami odurzającymi i psychotropowymi. typ kwalifikowany ze względu na znaczną ilość lub działanie w celu osiągnięcia korzyści art. jeżeli z okoliczności wynika. 1). przetwarzania lub przerobu środków odurzających lub substancji psychotropowych naczyń i przyrządów. posiadanie. 7) udzielanie. 3) przystosowywanie do niedozwolonego wytwarzania. Ustawa ta reglamentuje wyrób. Przestępstwa związane z problemem narkomanii. typ kwalifikowany . o środkach odurzających. Ustawa przewiduje następujące typy przestępstw: 1) wytwarzanie. mleczka makowego lub słomy makowej albo uczestniczenia w takim obrocie (art. 3.art. o substancjach psychotropowych oraz konwencji z 1988 r. 1).art. Wykaz środków odurzających i psychotropowych. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej środka odurzającego lub substancji psychotropowej innej osobie albo nakłanianie do ich używania (art. przetwarzanie albo przerabianie wbrew przepisom ustawy środków odurzających lub substancji psychotropowych albo przetwarzanie mleczka makowego lub słomy makowej (art. 2 ustawy. substancji psychotropowych. w sprawie zwalczania nielegalnego handlu narkotykami t środkami psychotropowymi. 2).

Niebezpieczeństwo powszechne to również takie. Zdarzenie powszechnie niebezpieczne to takie.w celu wytworzenia środka odurzającego lub substancji psychotropowej. wbrew przepisom ustawy. 8) wytwarzanie. 46 ust. uwzględniając wyniki leczenia postanawia o dalszym pro wadzeniu postępowania albo występuje do sądu z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania. wbrew przepisom ustawy. przewóz w tranzycie. 48 ust. przetwarzanie. Ponadto pkt. mianowicie. Ustawa o zwalczaniu narkomanii zawiera też przepisy o leczeniu ambulatoryjnym lub w zakładzie leczniczym sprawcy przewidzianych w niej przestępstw. 160 KK). zawiesić postępowanie do czasu zakończenia leczenia. nabywanie. co nie jest równoznaczne z dużą wartością zagrożonego mienia. Przestępstwo to występuje również w postaci wypadku mniejszej wagi i w postaci typu kwalifikowanego. przywóz z zagranicy. posiadanie lub przechowywanie prekursorów .1). 3 przewiduje. Po podjęciu postępowania prokurator. Prokurator może. Zasadniczym typem przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu jest przewidziane w art. środków odurzających lub substancji psychotropowych (art. z wyjątkiem maku niskomorfinowego lub konopi. 1). np. 1). 46 ust. wypadek mniejszej wagi. jeżeli sprawca podda się leczeniu. 163 KK sprowadzenie zdarzenia powszechnie niebezpiecznego. 57 ustawy przewiduje specyficzny środek probacyjny stosowany przez prokuratora wobec osoby uzależnionej. I. i 11) zbieranie. które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób. które grozi mieniu w wielkich rozmiarach. żywicy lub ziela konopi. 10) uprawianie maku wbrew przepisom ustawy. zagrożenie dla mienia w postaci niedużej paczki banknotów dużej wartości nie jest . lecz z jego rozmiarami w sensie fizycznym lub ilością przedmiotów. W odniesieniu do przestępstwa posiadania środków odurzających lub substancji psychotropowych na własny użytek i w ilości nieznacznej sprawca nie polega karze. Sprowadzenie zdarzenia powszechnie niebezpiecznego albo jego niebezpieczeństwa. Typ kwalifikowany polega na popełnieniu opisanego przestępstwa w stosunku do małoletniego (art. z wyjątkiem konopi włóknistych (art. 44 ust. mleczka makowego.Art. słomy makowej. przerabianie. 2). wywóz za granicę. opium. § 27. 9) posiadanie. której zarzucono popełnienie przestępstwa zagrożonego karą nie przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu. Bezpieczeństwo indywidualne chronione jest innymi przepisami (głównie art.

szerzenia się choroby zakaźnej albo zarazy zwierzęcej lub roślinnej. wału przeciwpowodziowego) lub służącego . grożące nastąpieniem szkodliwego skutku w najbliższym czasie. jeżeli jego następstwem jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób (art. 163 § 3 i 4 KK). 164 KK kryminalizowane jest sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa nastąpienia zdarzenia powszechnie niebezpiecznego (a więc pożaru. Niebezpieczeństwo musi być bezpośrednie. 4) gwałtownego wyzwolenia energii jądrowej lub wyzwolenia promieniowania jonizującego. światła. zalewu albo obsunięcia się ziemi. art. Zdarzenie powszechnie niebezpieczne może mieć postać: 1 ) pożaru. Sprowadzenie niebezpieczeństwa powszechnego w innej postaci zagrożone jest karą w art. abstrakcyjne narażenie.U. gazu lub energii) albo urządzenia zabezpieczającego przed nastąpieniem niebezpieczeństwa powszechnego (np. Przepisy ustaw szczególnych przewidują też szereg przepisów kryminalizujących niebezpieczne zachowania się. 163 § 2 KK). nawet jeżeli nie było niebezpieczeństwa bezpośredniego. KK przewiduje również typy kwalifikowane sprowadzenia niebezpieczeństwa powszechnego. Jest to więc przestępstwo spowodowania "niebezpieczeństwa niebezpieczeństwa". 3) uszkodzenie lub unieruchomienie urządzenia użyteczności publicznej (w szczególności dostarczającego wody.stworzeniem powszechnego niebezpieczeństwa. Nr 32. tzn. polegające na wykonaniu wbrew przepisom lotu próbnego lub akrobacyjnego nad osiedlem lub innym skupiskiem ludności. 2) wyrabianie lub wprowadzanie do obrotu szkodliwych dla zdrowia substancji środków spożywczych (np. 2) zawalenia się budowli. duszących lub parzących. 3) eksplozji materiałów wybuchowych lub łatwopalnych albo innego gwałtownego wyzwolenia energii. 165 KK. substancji trujących. żywności zakażonej salmonellą) lub innych artykułów powszechnego użytku. II. a tylko tzw. podczas gdy może nim być zagrożenie dla osiedla tanich baraków. 91 Prawa lotniczego z 1962 r. W § 2 przewiduje się nieumyślną odmianę omawianego przestępstwa.) przewiduje przestępstwo.). ciepła. 153 ze zm. lawiny. skał lub śniegu. np. poz. eksplozji itd. W art. Inne postacie powszechnego niebezpieczeństwa. (Dz. Przestępstwo to może być popełnione również nieumyślnie (art. Przepis ten dotyczy wprowadzenia powszechnego niebezpieczeństwa przez: 1) spowodowanie zagrożenia epidemiologicznego. albo nie odpowiadających warunkom jakości środków farmaceutycznych.

posługiwanie się lub handel substancją lub przyrządem wybuchowym. która może sprowadzić niebezpieczeństwo powszechne. gromadzenie lub przesyłanie informacji (np. Paragraf 2 tego przepisu z kolei.stanowi przestępstwo z art. a jeszcze surowiej jeżeli następstwem sprowadzenia niebezpieczeństwa jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób (art. Art. 172 KK). Przestępstwem przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu jest też przeszkadzanie działaniu mającemu na celu zapobieżenie niebezpieczeństwu powszechnemu. które może sprowadzić niebezpieczeństwo powszechne. Kwalifikowany typ przestępstwa sprowadzenia niebezpieczeństwa powszechnego w wymienionych wyżej postaciach zachodzi wtedy. jeżeli sprowadza to niebezpieczeństwo powszechne (art. W art. gwałt na osobie lub groźbę użycia takiego gwałtu. Nowe typy przestępstw wprowadza KK w art. 166 KK przewiduje przestępstwo porwania statku wodnego lub powietrznego przez sprawcę stosującego podstęp. 166-167. materiałem radioaktywnym. 167 § 1 KK. gdy następstwem czynu jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób. np. 166 § 3 KK). 171 § 2 KK). przeszkadzanie w akcji gaszenia pożaru (art. gromadzenie. Zagrożenie bezpieczeństwa statku wodnego lub powietrznego przez umieszczenie na nich urządzenia lub substancji zagrażającej bezpieczeństwu osób lub mieniu znacznej wartości .do jego uchylenia. jeżeli może to zagrozić bezpieczeństwu osób. uniemożliwienie lub wpływanie w inny sposób na automatyczne przetwarzanie. Surowiej karany jest taki czyn. uszkadzaniu lub czynieniu niezdatnym do u2ytku urządzenia nawigacyjnego albo na uniemożliwieniu jego obsługi. statuuje typ przestępstwa polegający na niszczeniu. 165 KK). 166 § 2 KK). III. a także przez przekazanie niebezpiecznych przedmiotów osobie nieuprawnionej (art. urządzeniem emitującym promie i nie jonizujące lub innym przedmiotem lub substancją. Piractwo w komunikacji wodnej lub powietrznej. Może to być mianowicie wyrabianie. przetwarzanie. posiadanie. 171 § 3 KK). Przygotowanie do klasycznego piractwa morskiego określone . wprowadzenie wirusa do pamięci komputera). 4) zakłócenie. Przestępstwo to występuje również w postaci nieumyślnej (§ 2 art. 5) działanie w inny sposób w okolicznościach szczególnie niebezpiecznych. 171 KK zamieszczony jest typ przestępstwa którego głównym znamieniem jest zachowanie się sprawcy. Przestępstwo to może być popełnione również przez zaniechanie (art.

169 KK. Katastrofa komunikacyjna. w którym sprawca prowadził przepełniony autobus PKS. Postanowienia ogólne. samochód ciężarowy o dużej masie i z dużą szybkością. a jeśli chodzi o typ kwalifikowany przewidziany w art. W orzecznictwie SN bliżej wyjaśniono przede wszystkim pojęcie katastrofy w ruchu lądowym. nieumyślnie (art. W konkretnych sprawach uznano za taką katastrofę zdarzenie. 170 KK. 173 § 1 KK). a także zdarzenie polegające na tym. po ruchliwych ulicach miasta o dużym nasileniu ruchu. 173 § 4 KK przewidziany jest kwalifikowany typ nieumyślnego spowodowania katastrofy. Katastrofa ta ma zagrażać życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach. 173 § 2 KK). Pojęcia katastrofy Kodeks nie definiuje. rozległe i dotkliwe skutki obejmujące większą liczbę ludzi lub mienie w znacznych rozmiarach oraz niosące ze sobą zagrożenie bezpieczeństwa powszechnego (OSNKW 33/1975). I. Czynny żal w odniesieniu do sprawców tej grupy przestępstw przewiduje art. Przestępstwo to może być popełnione umyślnie (art.także z winy mieszanej. Stwarzało to zagrożenie dla nieokreślonej liczby osób oraz doprowadziło do zderzenia z innym pojazdem. 173 § 1 KK). 168 KK przewiduje karalność przygotowania do niektórych przestępstw przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu. IV. a więc do znamion tego przestępstwa należy element niebezpieczeństwa powszechnego. wodnym lub powietrznym (art. Najcięższym przestępstwem przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji jest spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. § 28. że kierowca prowadził w stanie nietrzeźwości. Art. spośród których 22 osoby odniosły obrażenia na skutek zderzenia z innym pojazdem. W art. sprowadzające konkretne.jest jako odrębne przestępstwo w art. Na tle nowego uregulowania orzecznictwo to tylko . określając ją jako wydarzenie zakłócające w sposób nagły i groźny ruch lądowy. kto uzbraja lub przysposabia statek morski przeznaczony do dokonania na morzu rabunku lub przyjmuje służbę na takim statku. 173 § 3 KK (następstwo w postaci śmierci człowieka lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu wielu osób) . Jego znamiona wypełnia ten. w wyniku czego śmierć poniosło kilku pasażerów. przeważnie określa się go jako "dobrowolne uchylenie niebezpieczeństwa".

jeżeli dobrowolnie uchylił on niebezpieczeństwo grożące życiu lub zdrowiu wielu osób. W praktyce największe znaczenie mają wypadki drogowe. W art. wodnego lub powietrznego. Natomiast w art. 177 KK) odnosi się do wypadków w sferze ruchu lądowego. 175 KK przewidziano karalność czynności przygotowawczych do przestępstwa umyślnego spowodowania katastrofy komunikacyjnej. katastrofą jest "takie zdarzenie w ruchu. Przestępstwo spowodowania wypadku drogowego może być popełnione w miejscu. a równocześnie groziło w momencie jego przebiegu życiu lub zdrowiu wielu osób. chociaż literalne odczytanie sformułowania art. które już spowodowało znaczne szkody w mieniu. Problematyce przestępstw drogowych poświęcone były wytyczne SN z 1975 r. a więc charakterystyczne jest dlań nieostro2ne zachowanie się . że należy podzielić ten pogląd. 173 § 1 KK sugerowałoby.. ponieważ akcentowany w nim element skutku w postaci śmierci człowieka lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. który spowodował katastrofę komunikacyjną. 177 KK ma charakter nieumyślny. które obecnie nie są formalnie wiążące dla sądów. że katastrofą jest zdarzenie. Spowodowanie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy komunikacyjnej (umyślne bądź nieumyślne) jest przestępstwem z art. (OSNKW 33/1975). gdzie faktycznie odbywa się ruch pojazdów (a więc niekoniecznie na drodze publicznej). gdy spowodowane niebezpieczeństwo trwa jakiś -czas. albo mieniu wielkich rozmiarów". 176 § 2 KK przewiduje się możliwość nadzwyczajnego złagodzenia kary wobec sprawcy. Podmiotem tego przestępstwa może być każdy. Przestępstwo z art. 176 § 1 przewidziano szczególną postać czynnego żalu sprawcy przestępstwa spowodowania niebezpieczeństwa katastrofy. i gdy uchylenie niebezpieczeństwa zależy od sprawcy. przeniesiony został do typu kwalifikowanego.. Według uzasadnienia do projektu KK (Uzas. Przestępstwo spowodowania wypadku komunikacyjnego (art. umożliwiający przeciwdziałanie. II. Wypadek komunikacyjny. jeżeli dobrowolnie uchylił grożące niebezpieczeństwo. Nie podlega on karze. które jest dodatkowym znamieniem. Zastosowanie tych przepisów będzie jednak praktycznie możliwe tylko w tych przypadkach. ale stanowią jednak nadal najbardziej wyczerpującą wykładnię przepisów o przestępstwach drogowych i w pewnym zakresie zachowują aktualność na tle nowego KK.częściowo zachowuje swą aktualność. 69). również pieszy. Wydaje się. Takie odczytanie przepisu pozbawiłoby jednak pojęcie katastrofy jakiejkolwiek treści. W art.. 174 § 1-2 KK. które nie musi zawierać wspomnianego zagrożenia.

115 § 16 KK. Naruszenie zasad może być umyślne (np. Zasady bezpieczeństwa to reguły określone w przepisach drogowych i niepisane reguły wynikające z istoty ruchu drogowego i interpretacji przepisów (np.4. 6 pkt. 177 skutek określono jako śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu. to w typie przestępstwa z § 1 art. 157 § 1 KK. 177 KK średni uszczerbek na zdrowiu.5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub 2) zawartość alkoholu w 1 decymetrze sześciennym wydychanego powietrza przekracza 0. Przestępstwo spowodowania wypadku komunikacyjnego jest ścigane na wniosek. Określone w art. Należy jednak przyjąć. W art. chociażby nieumyślnie. Pojęcie "środka odurzającego" zdefiniowane jest w art. 177 skutki muszą pozostawać w związku przyczynowym z naruszeniem zasad bezpieczeństwa. że nie każde oddalenie się jest ucieczką. tzw. nie ma przestępstwa spowodowania wypadku samochodowego. Skutki te.. niebezpieczeństwa tej katastrofy albo wypadku komunikacyjnego wobec sprawcy. Zachodzi on. 115 § 11 KK). Zaostrzenie ustawowego wymiaru kary.25 miligrama albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość. Nie jest też ucieczką oddalenie się po . Ucieczka nie zachodzi . jeżeli spowodowany skutek ma wyłącznie charakter szkody materialnej lub lekkiego uszkodzenia ciała. wtedy. jeżeli pokrzywdzonym jest wyłącznie osoba najbliższa (art. zasada ograniczonego zaufania). np. określony w art. kierowca nie obserwując drogi. gdy: 1) zawartość alkoholu we krwi przekracza 0. zasady bezpieczeństwa w ruchu". III. o przeciwdziałaniu narkomanii jako "każda substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działająca na ośrodkowy układ nerwowy.11p. Kodeks nie precyzuje pojęcia "ucieczki z miejsca zdarzenia". 178 KK przewiduje się zaostrzenie ustawowego wymiaru kary za przestępstwo spowodowania katastrofy komunikacyjnej. W takich przypadkach górna granica ustawowego zagrożenia zwiększona zostaje o połowę. określona w wykazie środków odurzających stanowiącym załącznik nr 2 do ustawy". Inaczej niż to było w KK z 1969 r. gdy oddalenie się ma na celu sprowadzenie pomocy lub zawiadomienie Policji. Pojęcie stanu nietrzeźwości zdefiniowano w art. natomiast w typie kwalifikowanym z § 2 art.sprawcy.1997 r. 2 ustawy z 24. kierowca umyślnie przekracza dozwoloną szybkość) lub nieumyślne. który popełnił jedno z tych przestępstw w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia. określone w przepisie słowami "naruszając. nie zauważa znaku drogowego i wymusza pierwszeństwo przejazdu.

będącą pod wpływem środka odurzającego lub nie mającą wymaganych uprawnień (art. który po stwierdzeniu niesprawności hamulców zezwoli kierowcy na dalszą jazdę albo pracownik stacji obsługi. przy czym sprawca ma działać wbrew przepisom obowiązującym na takim terenie. W § 2 art.mogą odpowiadać z art. 179 KK). 181 § 4 KK. dyspozytorzy. np. przełożeni kierowców. na której ciąży szczególny obowiązek niedopuszczenia pojazdu do ruchu w takiej sytuacji. osoby dokonujące przeglądów i napraw pojazdów. na terenie objętym ochroną (w parku narodowym. Np. I. Niezależnie od miejsca czynu. Nieumyślne dopuszczenie się tego przestępstwa powoduje odpowiedzialność z art. 180 KK zawiera występek pełnienia w stanie nietrzeźwości czynności związanych bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa pojazdów.podaniu swych danych personalnych . 181 określone jest przestępstwo niszczenia albo uszkadzania roślin lub zwierząt i spowodowanie przez to istotne szkody. Niszczenie świata roślinnego lub zwierzęcego. przestępstwem jest niszczenie albo uszkadzanie roślin lub zwierząt . którego KK nie precyzuje. § 29. obsługą urządzeń służących do regulacji ruchu pojazdów. Powodowanie zniszczeń w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach jest przestępstwem określonym w art. czynności kierowania ruchem pojazdów. np. funkcjonariusz policji. Sprawcą tego przestępstwa może być tylko osoba. Określenie "znaczne rozmiary" jest typowym znamieniem ocennym. 179 KK. 181 § 1 KK. Spowodowanie wskazanego w tym przepisie skutku może nastąpić przez jakiekolwiek działanie lub przez zaniechanie ze strony osoby. funkcjonariusze policji. na której I ciąży prawny szczególny obowiązek przeciwdziałania mu. rezerwacie przyrody lub parku krajobrazowym).i poddaniu się badaniu na zawartość alkoholu. Inne przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Przestępstwa przeciwko środowisku naturalnemu. Art. który przemilczy stwierdzoną w czasie przeglądu niebezpieczną niesprawność samochodu . Przestępstwem przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji jest również dopuszczenie do ruchu pojazdu w stanie bezpośrednio zagrażającym temu bezpieczeństwu albo dopuszczenie do prowadzenia pojazdu po drodze publicznej przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości. IV.

a także dopuszczenie do niezgodnego z przepisami postępowania z odpadami. porzucenia lub pozostawienia bez właściwego zabezpieczenia. jeżeli nie wywołało określonych w nim skutków. 182 KK. 182 KK. Przestępstwa niezgodnego z prawem postępowania z odpadami mogą być popełnione również nieumyślnie (art. . powietrza lub ziemi. o którym była mowa wyżej (przestępstwo z zaniechania). 3 pkt. pozostające w związku z bytowaniem człowieka lub działalnością gospodarczą. 184 KK. W § 2 art. II. Przestępstwa w art. Zanieczyszczenie środowiska. dotyczy niebezpiecznego postępowania z materiałem jądrowym albo innym źródłem promieniowania jonizującego w postaci przewożenia go. przerabianiu. Przestępstwo to może być popełnione również nieumyślnie. o ochronie środowiska) "zużyte przedmioty oraz substancje stałe. o którym mowa w tym przepisie musi mieć charakter działania przekraczającego dopuszczalne normy ilości substancji lub promieniowania wprowadzanych do wody. 5 ustawy z 1980 r. że może to zagrozić życiu lub zdrowiu wielu osób lub spowodować zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach (art. 183 § 4 KK). 184 przewiduje się przestępstwo z zaniechania polegające na dopuszczeniu do niebezpiecznego postępowania z materiałem jądrowym lub innym źródłem promieniowania jonizującego. Umyślne lub nieumyślne zanieczyszczanie wody. że może to zagrozić życiu lub zdrowiu wielu osób lub spowodować zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach kryminalizowane jest w art. Samo przekroczenie tych norm nie jest jednak przestępstwem z art. Karalne jest również niezgodne z przepisami sprowadzanie z zagranicy odpadów lub substancji zagrażających środowisku. powietrza lub ziemi substancją albo promieniowaniem jonizującym w takiej ilości lub w takiej postaci. usuwaniu. 181 § 2-3 mogą być popełnione również nieumyślnie. 183 KK dotyczą zanieczyszczenia środowiska przez niezgodne z przepisami postępowanie z odpadami. Zanieczyszczanie środowiska. unieszkodliwianiu albo przewożeniu w taki sposób. Przestępstwa z art. Art. nieprzydatne w miejscu lub w czasie. składowania. w którym powstały i uciążliwe dla środowiska. 183 § 1 KK).pozostających pod ochroną gatunkową i spowodowanie przez to istotnej szkody. Przez odpady rozumie się (art. gromadzenia. a także nie będące ściekami substancje ciekłe. Niezgodne z przepisami postępowanie z odpadami może polegać na ich składowaniu.

189 KK). W § 2 art. Zaostrzenie ustawowego wymiaru kary. tj. Jest to prze- . Przestępstwem z tego przepisu będzie np. 186 KK. Omówiono tu również przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania. Przedmiotem ochrony omówionych w tym paragrafie przepisów jest wolność w jej różnych odmianach. Przestępstwa przeciwko wolności. IV. jeżeli czyn sprawcy łączy się z następstwem w postaci zniszczeń w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach (art. § 30. Pozbawienie człowieka wolności. rozumiane jest jako odnoszące się wyłącznie do wolności w sensie fizycznym. I. 188 KK).III. 185 § 2 KK). a także oddania lub dopuszczenia do użytkowania obiektu budowlanego nie mającego takich urządzeń zabezpieczających. jeżeli działanie takie dokonywane jest wbrew przepisom i (art. 187 KK przewiduje przestępstwo niszczenia. Przestępstwem na szkodę terenów objętych ochroną jest także wznoszenie obiektu budowlanego lub powiększanie istniejącego obiektu na terenie objętym ochroną ze względów przyrodniczych lub krajobrazowych albo w otulinie takiego terenu. Art. 185 KK przewiduje się surowsze ustawowe zagrożenie kary za omówione wyżej umyślne przestępstwa zanieczyszczania środowiska. mimo ogólnego brzmienia tego przepisu. poważnego uszkodzenia lub istotnego zmniejszego wartości przyrodniczej prawnie chronionego terenu lub obiektu i spowodowanie przez to istotnej szkody . powietrze lub ziemię przed zanieczyszczeniem lub urządzeń zabezpieczających przed promieniowaniem. Przestępstwo pozbawienia wolności (art. Uwagi ogólne. czyli wolności zmiany miejsca przebywania. ścięcie drzewa uznanego za pomnik przyrody. II. 187 KK przewiduje się także nieumyślne popełnienie tego przestępstwa. W art. Zaostrzenie to nie dotyczy przestępstwa z art. Działanie na szkodę terenu chronionego prawnie. nieutrzymywanie (wbrew obowiązkowi) w należytym stanie lub nieużywania urządzeń zabezpieczających wodę. 185 § 1 KK) albo w postaci śmierci człowieka lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu wielu osób (art. które w KK tworzą odrębny rozdział części szczególnej.

Pozbawienie człowieka. Przedmiotem ochrony jest tu wolność w sensie psychicznym. Kwalifikowany typ pozbawienia wolności przewiduje art. 1 I S § 11 KK).stępstwo umyślne. Ma on. np. Nie jest pozbawieniem wolności w rozumieniu art. Przestępstwo groźby karalnej (art. Zmuszanie (art. jeżeli na sprawcy ciąży prawny obowiązek działania. wolności przez lekkomyślność lub niedbalstwo nie jest przestępstwem. że jest ono za takie uważane przez pokrzywdzonego i ma on podstawy do takiego poglądu. np. Przestępstwo to może być popełnione również przez zaniechanie. Zmuszanie. Groźba karalna. gdy pozbawienie wolności trwało dłużej niż 7 dni lub łączyło się ze szczególnym udręczeniem. Jest to przestępstwo materialne. Nie oznacza to. mierzenie z broni palnej. kierowca nie zatrzymuje samochodu. np. chyba że wynika z niedopełnienia obowiązków lub przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego i wyrządza pokrzywdzonemu istotną szkodę (art. zmuszenie do przejścia do innego wyjścia z budynku. pozbawiając w ten sposób wolności podwożonego przez siebie znajomego. który posprzeczawszy się z nim. przez zamknięcie człowieka w pomieszczeniu. chyba że sprawca usiłował w ten sposób pozbawić człowieka wolności. 191 KK) jest przestępstwem naruszającym wolność człowieka do zachowania się zgodnie ze swoją wolą. 190 KK) polega na grożeniu innej osobie popełnieniem przestępstwa (nie wystarczy więc grożenie wykroczeniem lub innym naruszeniem prawa) na jej szkodę lub szkodę najbliższych (zob. ponieważ do jego znamion należy skutek w postaci uzasadnionej obawy adresata groźby. że niebezpieczeństwo spełnienia groźby musi być realne. że chce wysiąść. III. oświadczył. Działanie sprawcy polega tu na stosowaniu przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania. Groźba nie musi być wyrażona słownie. związanie. Przemoc oznacza fizyczne oddziaływanie na człowieka bezpośrednio lub za pośrednictwem rzeczy. miejsce wtedy. 189 § 2 KK. odebranie laski. art. 189 KK stworzenie utrudnień w poruszaniu się. wystarczy jakiekolwiek zachowanie się sprawcy. Groźba karalna jest ścigana na wniosek pokrzywdzonego. odebranie kalece kul. zaniechania lub znoszenia. IV. którego treścią jest groźba popełnienia przestępstwa. wystarczy. Pozbawienie wolności może być popełnione w różnych formach. 231 § 3 KK). np. że będzie ona spełniona. Pozbawienie wolności jest przestępstwem trwałym. które uniemożliwia . wolność od strachu.

Przemocą jest więc wykręcenie komuś ręki. jeżeli sprawca nie przestanie spotykać się z jego córką. zmiana zamków w drzwiach. . Nie stanowi jednak groźby bezprawnej zapowiedź spowodowania postępowania karnego. bowiem stosowanie przymusu jest w zasadzie (poza przewidzianymi w przepisach sytuacjami upoważniającymi jednostkę do stosowania przemocy dla wyegzekwowania lub zabezpieczenia swych praw) zmonopolizowane przez państwo. grożąc powiadomieniem policji. 32-35 ustawy o zawodzie lekarza z 1996 r. że pacjent nie wyraził zgody ponieważ został wprowadzony w błąd albo po prostu nie wiedział. wypchnięcie za drzwi. m. Jego znamiona wypełnia też takie zachowanie się. Nie może jednak grozić zawiadomieniem policji o fakcie kradzieży. Na przykład przestępstwem z art. tj. Ma on jednak być celem zachowania się sprawcy. że dokonywany jest zabieg. bowiem skutek w postaci zmuszenia innej osoby do określonego zachowania się nie musi nastąpić. jeżeli ma ona na celu jedynie ochronę prawa naruszonego przestępstwem. to co się potocznie określa jako szantaż. z 1997 r. (Dz.in.Przy tym ostatnim przestępstwie przemoc lub groźba nie należą jednak do jego ustawowych znamion. okradziony może żądać zwrotu rzeczy lub wypłacenia odszkodowania. Przestępstwo zmuszania mieści w sobie zachowania różnego rodzaju. a więc jest to przestępstwo kierunkowe.opór lub go przełamuje albo wpływa na kształtowanie się jego woli przez stosowanie fizycznej dolegliwości. 152). Do jego popełnienia wystarczy wiec. Przemocą jest też zamknięcie pomieszczenia na kłódkę. Kwestię zgody pacjenta na zabieg leczniczy szczegółowo reguluje art. Nr 28. 190 KK. 191 § 2 KK). Szczególną odmianą zmuszania jest wymuszanie zwrotu wierzytelności (art. Przestępstwo zmuszania ma charakter formalny. odebranie kluczyków od samochodu i inne sposoby działania za pośrednictwem rzeczy. groźbę spowodowania postępowania karnego i groźbę rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci zagrożonego lub jego najbliższych. Obejmuje ono bowiem. przestępstwa określonego w art. Np. poza groźbą popełnienia przestępstwa. Groźba bezprawna zdefiniowana jest w art. 192 KK). Jest to więc zarówno przymus absolutny (vis absoluta).U. Jest to pojęcie szersze od groźby karalnej. obezwładniające uderzenie w głowę. 115 § 12 KK. które mą na celu uzyskanie legalnego stanu rzeczy lub należnego prawnie świadczenia z pominięciem przewidzianego przez prawo trybu. poz. a także wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta (art. 191 KK będzie dokonanie przemocą eksmisji lokatora bez pośrednictwa organów państwowych. jak i względny (vis compulsiva). a także bicie lub polewanie kogoś zimną wodą lub stosowanie innych form tortur.

i opuszczeniu go wbrew żądaniu osoby uprawnionej. przedsiębiorstwa lub innej osoby prawnej albo organizacji (OSNKW 23/1990). którego przedmiotem jest wolność wykonywania kultu religijnego. Prawnokarna ochrona wolności sumienia i wyznania. Zachowanie się sprawcy polegać ma na wdarciu się do obiektu lub nie. mieszkania. ale także z lokalu. 195 § 2) jest przestępstwem godzącym w uczucia ludzi związane z kultem zmarłych. VI. Może to być zarówno obiekt prywatny. to wejście przy użyciu przemocy (np. 9 KPCPW). I pomieszczenia albo ogrodzonego terenu. Naruszenie miru domowego. Nie będzie więc przestępstwem z tego artykułu (ale ewentualnie wykroczeniem . Wolność sumienia i wyznania należy do istotnych praw obywatelskich chronionych konstytucyjnie oraz przez międzynarodowe konwencje dotyczące praw człowieka (zob. do pracy) lub po prostu wykonująca pewne czynności (np.V. 1. a więc by wynikało z chęci dokuczenia innym osobom. Złośliwe przeszkadzanie publicznemu wykonywaniu aktu religijnego kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej (art. i mimo żądania osoby uprawnionej nie opuszcza mieszkania lub innego miejsca. usługowe lub handlowe) odmawia obywatelowi korzystania z przysługujących wszystkim praw z motywów wyznaniowych. o przyjęciu do szkoły. jak i należący do instytucji. 194 przewiduje przestępstwo dyskryminacji na tle bezwyznaniowości lub przynależności wyznaniowej. Nieopuszczenie obiektu ma miejsce także wtedy. ale ponadto by było złośliwe. gdy sprawca znalazł się w danym miejscu legalnie. że należy on do określonego wyznania lub nie należy do żadnego. Złośliwe przeszkadzanie pogrzebowi lub uroczystościom lub obrzędom żałobnym albo znieważanie zwłok. Dobrem prawnym chronionym przez art. w których osoba mająca prawo wydawania pewnych decyzji (np. 18 MPPOP i art. wyłamanie drzwi) albo przynajmniej wbrew protestom osoby uprawnionej lub wbrew jej woli (np. W polskim prawie karnym dotyczą jej przepisy rozdziału XXIV KK ("Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania"). prochów ludzkich lub miejsca spoczynku zmarłego (art. 193 KK jest mir domowy czyli wolność niezakłóconego korzystania z domu. wejście do mieszkania po otworzeniu drzwi wytrychem). art. Przepis wymaga. odepchnięcie siłą gospodarza. 195 KK) jest nowym typem przestępstwa. by przeszkadzanie miało nie tylko charakter działania umyślnego. ale następnie stał się osobą niepożądaną. Wdarcie się. Chodzi tu więc o różnego rodzaju sytuacje. zwłaszcza zaś w uczucia osób bliskich zmarłemu. Działanie sprawcy polegać ma na ograniczaniu obywatela w jego prawach z tych właśnie względów. Art.

figury przedstawiającej uosobienie bóstwa. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. I. który w zamiarze bezpośrednim w demonstracyjny sposób publicznie okazuje lekceważenie lub pogardę przedmiotu kultu. przedmiotu liturgicznego. Na pewno należy tu przyjąć zasadę nieograniczonego zakresu merytorycznej analizy i krytyki. znieważanie Mahometa. toteż nazywa się je niekiedy przestępstwami . Znieważanie może mieć postać werbalną lub też polegać na zachowaniu się sprawcy. Przestępstwem z art. Art.zakłócenia porządku) zachowanie się pijaka. o którym mowa w tym przepisie. a także przedmiotu w szerszym sensie obiektu kultu (np. gdy nastąpił skutek w postaci obrazy uczuć religijnych przynajmniej dwóch osób. tzn. Działanie sprawcy ma mieć charakter publiczny i polegać na znieważaniu przedmiotu czci religijnej w sensie przedmiotu materialnego. Znieważanie. Uwagi ogólne. kiedy forma ta jest już lub nie jest jeszcze znieważaniem musi się odwoływać do przeważających ocen społecznych w tym zakresie. chcąc obrazić uczucia religijne innych osób lub godząc się na taki skutek. §31. który zakłóci przebieg pogrzebu swoim niestosownym. a więc zarzut wobec sprawcy odnosić się musi do formy jego wypowiedzi lub zachowania się. Przestępstwa z rozdziału XXV KK godzą w jeden z dwóch przedmiotów ochrony: wolność seksualną lub obyczajność. Dla osób silnie zaangażowanych religijnie każde podważanie wyznawanych przez nie prawd wiary może razić ich uczucia. ale nie złośliwym zachowaniem się. obrazu. które ma charakter znieważania. 196 KK przewiduje przestępstwo obrażania uczuć religijnych innych osób przez działania polegające na publicznym znieważaniu przedmiotu czci religijnej lub miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów religijnych. np. które w powszechnym odczuciu uważany jest za oznaczający brak elementarnego szacunku dla uczuć innych osób. i jednocześnie uznać istnienie pewnych nieprzekraczalnych granic formy takiej krytyki. 196 może być jednak tylko takie zachowanie się. w formie krytyki określonych wyznań lub poszczególnych dogmatów. Jest to przestępstwo materialne. Ustalenie. Buddy lub Jezusa). np. demonstracyjne plucie na grób. prochów lub miejsca spoczynku zmarłego.. że dokonane jest ono dopiero wtedy. może polegać na wypowiadaniu słownych obelg lub na innym zachowaniu się w stosunku do zwłok. że wszystkie dotyczą sfery seksu. Najtrudniejszym problemem związanym z interpretacją tego przepisu jest odróżnienie obrazy uczuć religijnych od działań polegających na korzystaniu z wolności słowa oraz wolności sumienia i wyznania. Wspólnym mianownikiem jest to.

groźbą bezprawną lub podstępem do obcowania płciowego (arf. W odniesieniu do problematyki przestępstw w dziedzinie seksualnej stanowisko polskiego prawa karnego było od czasu k. zmuszanie do prostytucji . 198 KK. To ratio legis jest zresztą zróżnicowane przy poszczególnych typach przestępstw z tego rozdziału. kuplerstwo.art. przejął w ogólnych zarysach uregulowane k. czynności seksualne (czyn lubieżny) z dzieckiem . z 1932 r.seksualnymi. rezygnując jednak z kryminalizacji prostytucji homoseksualnej. Takie określenie. czyn nierządny z dzieckiem. 200 KK. KK z 1969 r. 203 KK. tradycyjnie liberalne.. Natomiast określenie w tytule rozdziału XXV KK niektórych opisanych w nim typów przestępstw jako przestępstw przeciwko obyczajności oznaczać ma. Należą do nich zgwałcenie . jako ogólne. Tę liberalną tendencję kontynuuje KK z 1997 r. K. czy uznać za przestępstwo sodomię. Liberalny charakter tego uregulowania jeszcze bardziej rzuca się w oczy. jedynie takie przestępstwa. że w niektórych państwach zachodnioeuropejskich jeszcze w latach 60-tych kryminalizowano cudzołóstwo (w prawie karnym austriackim jest ono dotychczas przestępstwem). jeśli wziąć pod uwagę. wyłudzenie stosunku seksualnego oraz stosunki homoseksualne między osobami dorosłymi. były zresztą zamieszczone w tak zatytułowanym rozdziale). 197 KK. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej są odmianą przestępstw przeciwko wolności (w KK z 1969 r. bardzo powściągliwie operował kryminalizacją i przewidywał. Zgwałcenie jest przestępstwem naruszającym wolność decydowania o swoim I życiu seksualnym. czyn nierządny z nadużyciem stosunku zale2ności.k. z 1932 r. sutenerstwo i stręczycielstwo.k. czynności seksualne z osobą bezradną lub niepoczytalną. kazirodztwo. sutenerstwo. handel żywym towarem) jest pewien system norm społecznych (głównie moralnych).art. 199 KK. regulujących zachowania się ludzi w sferze seksualnej. 197 § 1 KK) albo do . że dobrem prawnym chronionym przez art. czyn nierządny dokonany publicznie i rozpowszechnianie pornografii. kuplerstwo. stręczycielstwo. prostytucja homoseksualna. II. w rozdziale o staroświecko brzmiącym tytule "Nierząd". z 1932 r.k. Polega ono na doprowadzeniu innej osoby przemocą. a komisje kodyfikacyjne w RFN i w Austrii jeszcze pod koniec lat 50-tych poważnie rozważały kwestię. nie wyjaśnia jednak bliżej sensu tych norm. a tym samym ratio legis chroniących je przepisów karnych. nadużycie stosunku zależności .art.art. Zgwałcenie. handel żywym towarem. 202 i 204 KK (rozpowszechnianie pornografii.art. jak: zgwałcenie.

doprowadzenie innej osoby do stosunku płciowego fałszywą obietnicą małżeństwa lub dania prezentu. 197 KK. Zdaniem SN (OSNKW 229/1974) nie stanowi podstępu nakłanianie pełnoletniej. Działanie podstępem może natomiast polegać na wywołaniu stanu odurzenia podanym skrycie narkotykiem lub czynności seksualne wykonane pod pozorem badania lekarskiego. Pojęcie przemocy i groźby bezprawnej należy tu rozumieć tak. Nie wyklucza zgwałcenia fakt. chociażby nakłaniający miał na celu odbycie z odurzoną alkoholem kobietą stosunku płciowego. że ofiarą jest osoba pozostająca w związku małżeńskim ze sprawcą. która sama nie obcuje płciowo ani nie wykonuje innej czynności seksualnej. Przez obcowanie płciowe należy rozumieć spółkowanie lub jego surogaty. jak przy przestępstwie zmuszania (art. Sposób popełnienia zgwałcenia może być trojakiego rodzaju. Zgwałcenie jest przestępstwem materialnym. będący zbrodnią. Natomiast inne czynności seksualne to takie zachowanie się zaspokajające popęd seksualny. przez spowodowanie jej błędu co do tożsamości sprawcy lub charakteru podejmowanych czynności. Podstępem jest nie każde wprowadzenie innej osoby w błąd. które nie mieszczą się w pojęciu obcowania płciowego (masturbacja. doprowadza ofiarę do stosunku płciowego z inną osobą. 24). 191 KK). znającej działanie alkoholu kobiety do picia napojów alkoholowych. Współsprawcą zgwałcenia może być osoba. gdy sprawca działa ze szczególnym okrucieństwem albo wspólnie z inną osobą. Jeśli chodzi o działanie ze . Obowiązek wspólnego pożycia małżonków wynikający z KRO nie oznacza bowiem zrzeczenia się przez zawierających małżeństwo wolności decydowania o współżyciu seksualnym. Zgwałcenie jest przestępstwem powszechnym. Natomiast wyjaśnienia wymaga pojęcie podstępu. groźbę bezprawną i podstęp. który przez wprowadzenie innej osoby w błąd doprowadza ją do stanu uniemożliwiającego stawianie oporu. 197 KK wbrew woli tej osoby. poddanie się innej czynności seksualnej lub wykonanie jej. a więc nie uprawnia współmałżonka do egzekwowania tego obowiązku w sposób określony w art. 197 § 2 KK). albo działania sprawcy. Jego sprawcą może być każdy odpowiadający ogólnym cechom podmiotu. które doprowadzają do skutku przewidzianego w art. Kwalifikowany typ przestępstwa zgwałcenia. gdy bierze w nim udział co najmniej dwóch współsprawców. Nie jest więc zgwałceniem przy użyciu podstępu np. 197 KK. np. stosunki oralne lub analne czy homoseksualne (Filar. Zachodzi on wtedy. Przepis wymienia tu przemoc. Skutkiem zawartym w znamionach jest obcowanie płciowe. lecz tylko takie działania sprawcy. Problemy. przewiduje § 3 art. obmacywanie o charakterze seksualnym).poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności (art. lecz np. Działanie wspólnie z inną osobą(zgwałcenie zbiorowe) ma miejsce wtedy.

zgwałcenie w obecności osób bliskich. jeżeli nie podporządkuje się jego żądaniom seksualnym. która zachorowała psychicznie. IV. System 2. że jest to nie tylko stosowanie środków drastyczniejszych niż konieczne dla przełamania oporu ofiary. Nie jest wykorzystaniem stosunku zależności akceptacja . narkoza. ale również zadawanie innych dotkliwych cierpień i godzenie przez to w zdrowie lub inne dobra osobiste ofiary. Np. i ukierunkowuje jej decyzję w pożądanym przez siebie kierunku (Filar. odurzenie alkoholem. Szczególnym okrucieństwem jest np. Stosunek zależności ma miejsce wtedy. zgwałcenie dziecka. nawet jeżeli mają one na celu przełamanie oporu. paraliż. gdy sprawca wykorzystuje np. albo gdy wykorzystuje krytyczne położenie finansowe. grożące bardzo dotkliwymi skutkami (ale nie zwykły niedostatek lub niezamożność innej osoby).szczególnym okrucieństwem. mąż lub narzeczony kontynuujący życie seksualne z kobietą. obawę innej osoby przed odpowiedzialnością karną zależną od jego wniosku lub skargi. III. gdy sprawca świadomie używa tego elementu jako czynnika nacisku na psychikę pokrzywdzonego l. nie wypełnia znamion tego przestępstwa. Przez bezradność rozumieć należy sytuację niemożności stawiania fizycznego oporu. Nie ma przestępstwa. kopanie. uderzenie głową ofiary o mur. Wykorzystanie krytycznego położenia ma miejsce wtedy. Nadużycie zależności. wyjątkowo odrażający sposób zgwałcenia (OSNKW 18/1973). Tym sposobem jest wykorzystanie bezradności innej osoby lub jej niepoczytalności (wynikający z upośledzenia umysłowego lub choroby psychicznej brak zdolności do rozpoznania znaczenia czynu lub pokierowania swoim postępowaniem). związanie. 188). np. Np. 198 gdy istnieje domniemana zgoda osoby na współżycie seksualne. sprawca grozi podwładnemu utratą pracy. Sposób ten ma mianowicie polegać na nadużyciu stosunku zależności lub wyzyskaniu krytycznego położenia. Nadużycie tego stosunku zachodzi wtedy. Art. działanie wielokrotne i długotrwałe. natomiast różniące się od niego sposobem działania sprawcy. Czynności seksualne z osobą bezradną lub niepoczytalną. 198 KK polega na doprowadzeniu do takiego samego skutku jak przy zgwałceniu. przyjmuje się. 199 KK przewiduje przestępstwo również co do skutku tożsame z przestępstwem zgwałcenia. gdy nieposłuszeństwo osoby zależnej może mieć dla niej negatywne skutki. ale w inny sposób. gdy mimo istnienia stanu określonego w art. Przestępstwo z art.

Czynności seksualne z dzieckiem (czyn lubieżny). 200 KK jest "czyn lubieżny". kiedy . W § 2 art. awans. przysposobionego. Twierdzono mianowicie. chociaż przepis nie używa tej nazwy. Kazirodztwo. że inne czyny mogące mieć wpływ na zdrowie potomstwa. 200 stypizowana jest odmiana przestępstwa polegająca na "utrwalaniu treści pornograficznych" z udziałem małoletniego poniżej lat 15. V. Powód kryminalizacji kazirodztwa nie jest jasny. Filar. 202) są przykładem na zmienność ocen społecznych co do karygodności pewnych czynów. stosunek seksualny dwojga czternastolatków. W cywilizacji europejskiej. Rozpowszechnianie pornografii. przy czym powód tej emocji nie jest dotąd do końca jasny. Tradycyjną nazwą przestępstwa z art. jako przełamanie pewnego tabu. np. zstępnego. że kazirodztwo uważane było w prawie wszystkich znanych kulturach za czyn wywołujący grozę. że dzieci ze stosunków kazirodczych częściej mają pewne wady genetyczne. Przestępstwa związane z rozpowszechnianiem pornografii (w KK ujęte w art. VII. Wszystkie te fakty skłaniają do konkluzji. przysposobiającego. VI. brata lub siostry. Nie jest więc przestępstwem z art. że powody karalności kazirodztwa mają charakter emocjonalny. Współczesna genetyka nie potwierdza jednak tego twierdzenia. Zresztą kazirodztwo było kryminalizowane przed zaistnieniem tej hipotezy. jak stwierdza M. Znamiona tego przestępstwa wypełnia ten. 201 KK określa kazirodztwo jako dopuszczenie się obcowania płciowego w stosunku do wstępnego. Ponadto w literaturze zwraca się uwagę na to. 200 KK np. W pewnym okresie próbowano uzasadniać przestępność kazirodztwa szkodliwością stosunków kazirodczych dla zdrowia ewentualnego potomstwa. nie spotykają się z taką gwałtowną reakcją negatywną. liczącej na uprzywilejowane potraktowanie. picie alkoholu przez kobietę ciężarną. nie ma żadnych regulacji prawnokarnych tego zjawiska aż do roku 1642. Art. i pozostało przestępstwem po jej upadku. że wczesne kontakty seksualne szkodzą rozwojowi fizycznemu i psychicznemu dzieci. Racją bytu tego przepisu jest przekonanie. nagrodę itp.inicjatywy osoby podporządkowanej. Przepis ma chronić dzieci przed nadużyciem seksualnym w stosunku do nich. kto doprowadza małoletniego poniżej lat 15 do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności. jak kazirodztwo. Wiadomo.

Przedmiotem ochrony tego przepisu jest więc obyczajność seksualna w sensie wolnościowym.. Węższą definicję pornografii zaproponował M.. Dz.. stąd trudności w jego zdefiniowaniu i stosowaniu w praktyce. że chodzi tu o przedmioty. Nr 71. 147). Fitar (Filar.U. Jest to pojęcie ocenne. że może to narzucić ich odbiór osobie. np. 112). 645). że przedmiot mający charakter pornograficzny to taki. że. z 1922 r. 497. Nr 21) i konwencji z 1923 r. 513).. Art. Andrejew.. zm. Tego typu określenia pornografii najwyraźniej opierają się na założeniu. Zdaniem Filara. 202 § 1 KK kryminalizuje publiczne prezentowanie treści pornograficznych w taki sposób. ochrony przed niepożądanym kontaktem z pornografią. Prawo. o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi (Dz. 112). Wynika więc z tego. Przestępstwa. które sobie tego życzą (np.. Miało to niewątpliwie związek ze zmianą ogólnego stosunku do spraw seksu. tolerowanym jedynie dla celów prokreacji.. Niektórzy autorzy kładli nacisk na to. Podstawowym zagadnieniem jest tutaj pojęcie "treści pornograficznych". których treścią jest przedstawienie .U. który jest obliczony na wywołanie podniecenia płciowego. z 1927 r. tzn. że zwykłe rozpowszechnianie pornografii wśród osób dorosłych. z wyłączeniem jednak przedmiotów mających charakter dzieł sztuki (Makarewicz. z 1951 r. mianowicie konwencji z 1910 r.nie jest przestępstwem. Nr 59).. Przestępstwa.. Buchała. O zwalczaniu obiegu wydawnictwami pornograficznymi (Dz. który w przeważającej opinii przestał być czymś w zasadzie podejrzanym i bliskim sferze czynów niemoralnych..U. KK z komentarzem. Komentarz. Komentarz. Tradycyjnie uważano w polskiej literaturze prawa karnego i orzecznictwie sądowym. który jest zwolennikiem dekryminalizacji rozpowszechniania pornografii z powodu nieszkodliwości takich czynów. Na początku XX w. na tle obowiązujących przepisów należy mianem pornograficznych określać przedmioty. podniecenie seksualne (albo "nadmierne" podniecenie seksualne) jest czymś złym. która tego sobie nie życzy. Bardziej obiektywistycznie ujmuje tę kwestię K.. że stała się ona przedmiotem wielostronnych umów międzynarodowych. że ta intencja twórcy przedmiotu musi znaleźć wyraz w samym dziele (KK. stwierdzając. uznano rozpowszechnianie pornografii za zjawisko tak szkodliwe społecznie. sprzedaż czasopism pornograficznych w sexshopie lub wyświetlanie filmów pornograficznych) .. i zaczął być uznawany za ważny składnik ludzkiego życia. poglądy na szkodliwość pornografii i potrzebę jej zwalczania uległy jednak zasadniczej zmianie. przez wywieszenie plakatu na ulicy. W drugiej połowie XX w. które mogą wywołać u przeciętnych osób nadmierne podniecenie seksualne (Buchała. szkodliwym czy niebezpiecznym.to wprowadzono ją ordonansem Ferdynanda III w Austrii (Filar.

groźbą bezprawną. pedofilia. 202 § 3 KK. traktując jako "twardą pornografię" treści pornograficzne związane z posługiwaniem się zwierzęciem. 202 § 2 KK). rejestracji prostytutek przez policję i poddaniu ich obowiązkowej . Zmuszanie do prostytucji. Systemy prawnej regulacji prostytucji. Sens tego przepisu jest jasny. prymitywne i wulgarne w formie. Jasińska. nekrofilia). a także dlatego. System reglamentacji polega na zalegalizowaniu prostytucji (łącznie z licencjonowaniem domów publicznych). sprzedanie dziecku pisma pornograficznego w kiosku. w § 3 tego przepisu odmiennie traktuje się "treści pornograficzne z udziałem małoletniego poniżej 15 lat albo związane z użyciem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem". posługiwać się kryterium estetycznym. jeśli chodzi o pornografię z udziałem dzieci lub użyciem przemocy. 203 KK przewidziane jest przestępstwo zmuszania innej osoby do uprawiania prostytucji przemocą. 218). Mianowicie. skoro sodomia jako taka nie jest w Polsce karalna. W art. jego zdaniem. Inne przestępstwa związane ze zjawiskiem prostytucji. System 2. Prostytucja uważana jest za zjawisko z zakresu patologii społecznej w dużym stopniu ze względu na jej negatywną ocenę moralną. 1. zachowuje obecnie swoją aktualność tylko częściowo. Tego rodzaju pornografia określana jest w literaturze jako "twarda pornografia". Regulacja prawna prostytucji może się opierać na czterech podstawowych systemach (zob. ustalając czy są to utwory nie spełniające minimum standardu estetycznego. podstępem lub przy wykorzystaniu stosunku zależności lub krytycznego położenia.czynności seksualnych sprzecznych z przyjętymi wzorcami zachowań seksualnych (homoseksualizm. sodomia. Natomiast KK nie jest na pewno konsekwentny. Definicja ta. ponieważ art. sformułowana na tle KK z 1969 r. IX. Produkowanie takich treści pornograficznych w celu rozpowszechniania. że sprzyja rozprzestrzenianiu się chorób wenerycznych i AIDS oraz może powodować degradację społeczną osób ją uprawiających. Niezależnie od rodzaju pornografii. 202 KK wprowadza zróżnicowanie pojęcia pornografii. VIII. sprowadzanie ich albo rozpowszechnianie jest przestępstwem z art. przestępstwem jest prezentowanie treści pornograficznych małoletniemu poniżej lat 15 lub udostępnianie mu przedmiotów mających charakter pornograficzny (art. np. Ponadto należy. System prohibicyjno-represyjny polega na traktowaniu prostytucji jako przestępstwa i na represji karnej wobec prostytutek.

Przepis nie wymaga jednak stwierdzenia tego rodzaju sposobu osiągania korzyści (byłoby to zresztą wówczas przestępstwo na mocy innych przepisów KK). że sutener wymusza pieniądze od prostytutki groźbą. poz. wynajęcie mieszkania dla uprawiania prostytucji.). zwłaszcza jej eksploatacji przez inne osoby. nie dopuszcza on też uznania prostytucji za przestępstwo. czyli nakłaniania innej osoby do uprawiania prostytucji. biciem itd. Nie są kuplerstwem tego rodzaju działania. a rejestrację i kontrolę prostytutek powierza organom służby zdrowia. że to czerpanie korzyści nie jest dobrowolne. sprzedawców itd. 204 § 1 KK ujęte zostało przestępstwo stręczycielstwa. kosmetyczki. osoby wynajmujące lokal w celach mieszkalnych. z 1952 r. tzn. przyjmowanie ogłoszeń zawierających ofertę prostytucji. System neoreglamentacji różni się od systemu reglamentacji tym. 278 zał. Od strony przedmiotowej zachowanie się sprawcy odpowiada pojęciu podżegania (art. prowadzenie domu publicznego. ponieważ prostytucja nie jest czynem zabronionym. zresztą również ten literacki raczej wizerunek sutenera nie odpowiada współcześnie rzeczywistości. . Zasady systemu abolicjonistycznego ujęte zostały w konwencji międzynarodowej z 1950 r. np. nawet jeżeli obiektywnie ułatwia to uprawianie prostytucji. 18 § 2 KK). Prawdopodobnie u podstaw kryminalizacji tego zachowania leży przekonanie o tym. jeżeli dokonywane są bezinteresownie. Nr 41. W art. Użycie liczby mnogiej w zwrocie "korzyści majątkowe" zakłada istnienie pewnego powtarzającego się (co najmniej dwukrotnego) zachowania się. przeważający obecnie na świecie. Jego zasadnicze założenia polegają na działaniach profilaktycznych i resocjalizacyjnych wobec prostytutek i na zwalczaniu (również przez stosowanie sankcji karnych) zjawisk towarzyszących prostytucji. Typy przestępstw. Kuplerstwo (art. 2. Kuplerstwem nie jest też świadczenie zwykłych usług lub sprzedaż towarów i pobieranie za to od prostytutki opłat (przez taksówkarzy. fryzjerów. normalnie pobieranych za takie usługi lub świadczenia.).. że nie dopuszcza utrzymywania domów publicznych.U. 204 § 2 KK) polega na czerpaniu korzyści majątkowych z cudzej prostytucji. System abolicjonistyczny. nie jest jednak objęte tym pojęciem. 204 § 1 KK) polega na umyślnym ułatwianiu cudzej prostytucji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.kontroli lekarskiej. Nakłanianie zakłada istnienie po stronie sprawcy zamiaru bezpośredniego. Sutenerstwo (art. Karalność sutenerstwa trudno jest uzasadnić. opiera się na rezygnacji z legalizacji prostytucji i zakazie rejestracji prostytutek. o zwalczaniu handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji (Dz.

). Według poprzednio obowiązującego uregulowania (art. § 32. 205 KK ściganie przestępstwa zgwałcenia lub nadużycia stosunku zależności następuje na wniosek pokrzywdzonego. Nie jest więc bigamią zawarcie przez osobę pozostającą w związku małżeńskim ślubu religijnego z inną osobą. Ponieważ KK z 1997 r. 206 KK) o bigamii jest ustawowa forma małżeństwa monogamicznego (Ratajczak. który kryminalizuje czyn polegający na "uprawianiu handlu ludźmi nawet za ich zgodą". która pozostaje już w ważnym związku małżeńskim. chyba że jest również osobą pozostającą w ważnym związku małżeńskim. Nie jest jasny stosunek tego przepisu do art. że partner jest żonaty (zamężna). Jeśli chodzi o przestępstwo z art. kuplerstwo i sutenerstwo w stosunku do osoby małoletniej stanowi typ kwalifikowany (art. 204 § 4 KK przewiduje się przestępstwo znane pod tradycyjną nazwą "handlu żywym towarem". Dobrem prawnym chronionym przez przepis karny (art. Chodzi o zawarcie małżeństwa w formie przewidzianej przez KRO. Bigamia nie jest przestępstwem trwałym. Nie popełnia przestępstwa druga strona małżeństwa bigamicznego. 198 KK (czynności seksualne z osobą bezradną lub niepoczytalną) jest ono ścigane na wniosek pokrzywdzonego. Bigamia polega na zawarciu małżeństwa przez osobę. 264). I. bigamia mogła polegać również na zawarciu małżeństwa przez osobę stanu wolnego z kimś. nawet jeżeli wiedziała. System 2. wyraźnie zrezygnował z tej odmiany bigamii. W art. należy przyjąć. Bigamia. Polega ono na zwabianiu lub uprowadzaniu innej osoby w celu uprawiania prostytucji za granicą. ponieważ nie ma on znaczenia prawnego. że taka osoba nie odpowiada również za podżeganie lub pomocnictwo albo współsprawstwo. a więc czas jego popełnienia nie rozciąga się na cały okres od zawarcia . 183 KK z 1969 r. kto pozostawał w związku małżeńskim. Tryb ścigania.Najczęściej występuje bowiem między prostytutką i sutenerem stosunek wzajemnej zależności. Według art. X. 253 § 1 KK. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece. 204 § 3 KK). Stręczycielstwo. jeżeli określony w tym przepisie stan ofiary nie jest wynikiem trwałych zaburzeń psychicznych.

bicie. sprawca umyślnego znęcania poniesie surowszą odpowiedzialność z art. Przestępstwo znęcania się. Przypisanie sprawcy tego przestępstwa wymaga ustalenia związku przyczynowego między znęcaniem się i skutkiem w postaci usiłowania samobójstwa. gdy pokrzywdzony nie jest zdolny z własnej woli przeciwstawić się znęcaniu. 207) polega na znęcaniu się. jeżeli skutek swego czynu w postaci usiłowania samobójstwa co najmniej mógł i powinien przewidzieć (art. Znęcanie się to działanie lub zaniechanie polegające na umyślnym zadawaniu bólu fizycznego lub dolegliwych cierpień moralnych. Stosunek zależności zachodzi wtedy. 207 § 2 KK jest znęcanie się połączone ze szczególnym okrucieństwem. którego następstwem jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie. Znęcanie się jest przestępstwem umyślnym. a także do osób pozostających w stosunku zależności od sprawcy. powtarzającym się albo jednorazowym. wyrzucanie z mieszkania. lecz intensywnym i rozciągniętym w czasie (OSNKW 86/1976). Art. np. Typem kwalifikowanym przewidzianym w art. Znęcanie się może też być dokonywane w stosunku do innych osób. 115 § 11 KK). 9 § 3 KK). Kryminalizacja bigamii jest reliktem dawnego podejścia do niej jako do naruszenia sakramentu małżeństwa. gdy łączyła się ona z fałszowaniem dokumentów stanu cywilnego lub z oszustwem matrymonialnym . znieważanie. 13 KRO). Wystar-. 2zyłoby zapewne stosowanie przepisów KRO o uniewa2nieniu mał2eństwa bigamicznego (art. z powodu kalectwa). II.stosowanie przepisów karnych o fałszowaniu dokumentu i o oszustwie. np. przez utratę pracy. lecz jest to moment zawarcia drugiego małżeństwa.małżeństwa bigamicznego do jego unieważnienia. . a w przypadkach. i znosi je z obawy przed pogorszenie swej sytuacji. 207 § 3 KK. mieszkania (OSNKW 86/1976). straszenie. Współcześnie brak do niej dostatecznego uzasadnienia. Druga kwalifikowana postać znęcania się (§ 3 art. głodzenie. środków utrzymania. Jest to przestępstwo. może więc być popełnione w zamiarze bezpośrednim lub ewentualnym. 207 KK przewiduje przestępstwo znęcania się fizycznego lub psychicznego nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny. które może być popełnione z winy mieszanej. tzn. jeżeli są one małoletnie (a więc nie ukończyły 18 lat) albo nieporadne (np. I Adresatem działań ma być osoba najbliższa dla sprawcy (art.

ale również do uzyskania niezbędnego wykształcenia i korzystania z dóbr kulturalnych (OSNKW 86/1976). 10 KC). Przestępstwo rozpijania jest przestępstwem umyślnym. jak i ewentualnym.III. IV. 209 KK. a więc osób. 471 które nie ukończyły lat 18 (art. ciążącego na sprawcy z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego. a nie np. gdy sprawca mając obiektywną możliwość wykonania obowiązku alimentacyjnego nie dopełnia go ze złej woli. Przestępstwo rozpijania (art. Przez napój alkoholowy rozumie się każdy napój (a więc środek spożywczy służący do picia. wstrzymanie się z zapłatą kolejnych rat alimentacyjnych co najmniej przez 3 miesiące lub płacenie ich nieregularnie albo w kwotach znacznie niższych od należnych) nacechowane nieustępliwością. W orzecznictwie SN wyjaśnia się też pojęcie spowodowania skutku w postaci narażenia uprawnionego na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Musi to być działanie wielokrotnie powtarzające się z pewną częstotliwością. chęcią postawienia na swoim (OSNKW 86/1976). Wypełnienie znamion tego przestępstwa wymaga.5% (zob. a więc może być popełnione zarówno w zamiarze bezpośrednim. 208 KK) dotyczy małoletnich. Przestępstwo to określone jest w art. Uporczywe uchylanie się zachodzi . które stwarza niebezpieczeństwo przyzwyczajenia małoletniego do stałego picia napojów alkoholowych lub umacniania go w tego rodzaju skłonności (OSNKW 86/1976). Uchylanie się od alimentacji. Rozpijanie małoletniego. Polega ono na narażeniu osoby uprawnionej do otrzymywania alimentów od sprawcy na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych przez uporczywe uchylanie się od wykonania obowiązku alimentacyjnego.jak stwierdza SN wtedy. przy czym jest to postępowanie długotrwałe (np. te sprawca godzi się na stworzenie niebezpieczeństwa rozpicie małoletniego. Przepis precyzuje. by czyn sprawcy był działaniem. ułatwianiu mu ich spożywania lub nakłanianiu go do spożywania. że w postaci polegającej na nakłanianiu wchodzi w grę tylko zamiar bezpośredni co do nakłaniania (tak jak przy podżeganiu). lekarstwo) zawierający alkohol w stężeniu przekraczającym 1. z tym. przy czym fakt zaspokojenia . że rozpijanie polegać ma na dostarczaniu napojów alkoholowych małoletniemu. Zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych oznacza dostarczenie środków koniecznych nie tylko do utrzymania się. art. Działanie jednorazowe może być jednak potraktowane jako usiłowanie popełnienia tego przestępstwa. natomiast wystarczy. o wychowaniu w trzeźwości). 46 ustawy z 1982 r.

gdy sprawca wprawdzie chce uchylać się od alimentacji. kto ma obowiązek troszczenia się o osobę poniżej lat I S albo 0 osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny (np. V. którym zasądzono stałą rentę jako odszkodowanie za spowodowane uszkodzenie ciała. organu opieki społecznej lub właściwej instytucji. jako nieuzasadnione sytuacją oddalenie się od osoby. 160 KK). spowodowany poważną chorobą). Natomiast przy popełnieniu przestępstwa typu kwalifikowanego przez następstwo w postaci śmierci osoby porzuconej (§ 2 art. jakie nadaje mu się w języku potocznym. a także do osób obcych w stosunku do sprawcy. Art. Przestępstwo porzucenia (art. wtedy. Porzucenie lub uprowadzenie dziecka lub osoby bezradnej. Przepis nie wymaga wywołania przez sprawcę stanu bezpośredniego niebezpieczeństwa dla porzuconej osoby (wywołanie takiego niebezpieczeństwa może uzasadniać kwalifikację z art. niedorozwój psychiczny) lub fizyczny (np. Samo porzucenie należy rozumieć w znaczeniu. Popełnione być ono może tylko z winy umyślnej w obydwu jej postaciach. tzn. Zamiar ewentualny zachodzić może np. Przestępstwo uchylania się od alimentacji jest przestępstwem trwałym. Może to się odnosić np. ale niewątpliwie jego ratio legis opiera się na przekonaniu. beż zapewnienia jej opieki ze strony innych osób lub instytucji. 209 KK dotyczy uchylania się od. 1. że przy porzuceniu stan taki na ogół powstaje. gdyż jego sprawcą może być jedynie ten. Jeżeli pokrzywdzonemu przyznano świadczenie z funduszu alimentacyjnego ściganie nie wymaga złożenia takiego wniosku. ale jedynie godzi się na spowodowanie wymaganego w przepisie skutku w postaci narażenia osoby uprawnionej na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. 2. 210) wchodzi w grę wina mieszana. Uprowadzenie lub zatrzymanie małoletniego albo osoby nieporadnej ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny . 210 KK) jest przestępstwem indywidualnym. Ściganie tego przestępstwa następuje na wniosek pokrzywdzonego. wynikającego z ustawy. Uprowadzenie lub zatrzymanie małoletniego. rodziców lub innej osoby najbliższej. Jest to przestępstwo umyślne w postaci podstawowej (§ 1 art. Porzucenie. obowiązku alimentacyjnego w stosunku do dziecka. wymagającej troszczenia się o nią. 209 KK.tych potrzeb kosztem znacznego wysiłku osoby współzobowiązanej do alimentacji albo przez inne osoby nie wyłącza znamion przestępstwa z art. 210). do osób.

gdzie osoba uprawniona nie może wykonywać opieki lub nadzoru. osobą zboczoną seksualnie. 211 KK jedynie wtedy. Szczególne sytuacje powstają na tle tego przepisu w przypadkach sporów między rodzicami dziecka o wykonywanie opieki nad nim. po wizycie uzgodnionej z rodzicami. które mogą poniżyć w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania I potrzebnego dla danego stanowiska. chyba że jednocześnie godzą w dobre imię bliskich zmarłego. że brał łapówki. Przedmiotem przestępstwa zniesławienia (art. niekoniecznie przemocą lub podstępem. grupy osób i instytucji. 211 KK). nawet jeżeli osoba uprowadzona lub zatrzymana zgadza się lub nawet życzy sobie tego. § 33. pomawianie kogoś o to. że każde z rodziców może być podmiotem przestępstwa określonego vy art. pomawianie chirurga. że źle traktuje rodzinę. gdy jego władza rodzicielska względem dziecka uległa zawieszeniu lub ograniczeniu albo jeżeli rodzic został jej pozbawiony (OSNKW 2/1980). Zakres pojęcia. osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej bez osobowości prawnej. Np. Uprowadzenie polega na zabraniu osoby spod kontroli osób uprawnionych do opieki. Zniesławienie polega na pomawianiu o takie postępowanie lub właściwości. np. zawodu lub rodzaju działalności. ale także przez np.(art. W orzecznictwie SN przyjmuje się. Przepis ten chroni bowiem dobro osób poddanych opiece lub nadzorowi (głównie . gdy małoletni lub osoba bezradna znalazły się tam początkowo legalnie. wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru jest przestępstwem. że prowadzi niemoralny tryb życia (postępowanie ) albo pomawianie o to. a więc nawet najostrzejsza krytyka artystyczna lub literacka nie może być zniesławieniem. I. że drżą mu . 212 KK) jest dobre imię (dobra opinia) jednostki. to zachowanie się powodujące pozostawanie osoby poddanej opiece lub nadzorowi w miejscu. gdy dziadkowie dziecka zatrzymują je u siebie na dłużej wbrew woli rodziców. że jest alkoholikiem. Zatrzymywanie natomiast. że nie mogą one samodzielnie decydować o sobie wbrew woli osób sprawujących opiekę lub nadzór. 1. nawet wtedy. że kolaborował z okupantem. Jest to przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego. rodziców osób małoletnich) przy istnieniu ogólnego założenia. I Przepis o zniesławieniu nie chroni dobrego imienia osób zmarłych. Przestępstwa przeciwko czci. Zniesławienie. a więc negatywne wypowiedzi o nich nie wypełniają znamion tego przestępstwa. Zniesławienie nie dotyczy również ocen dotyczących dzieł. wykorzystanie ich nieobecności lub nieuwagi.

listów gończych oraz ogłoszeń i reklam. robi odrażające wrażenie itp. że"). Zasadę. orzeczeń sądowych. co może być poniżające lub narazić na utratę zaufania w stosunku do duchownego. wyklucza się odpowiedzialność prawną dziennikarzy za opublikowanie komunikatów PAP. Brak odpowiedzialności w tych wypadkach uwarunkowane jest jednak tym. np. ogłoszeń sądów i innych organów państwowych. Zależy to od osoby pomawianej. a nie czystej oceny. Prawo do informacji. komunikatów urzędowych. (OSNKW 44/1997) SN wskazał na fakt. jej środowiska i rodzaju działalności. że wypowiedzi ocenne nie mogą stanowić zniesławienia podkreśla w swym orzecznictwie Europejski Trybunał Praw Człowieka (zob. przewidziany w art. 61 Konstytucji RP z 1997 r. Uwzględniać należy realnie funkcjonujące oceny społeczne. Ustalenie. 212 KK musi mieć charakter wypowiedzi o faktach. w zakresie spraw publicznych (przede wszystkim chodzi o wypowiedzi osób publicznych. 3. Jednakże. co może daną osobę poniżyć w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania musi być dokonywane w oparciu o oceny społeczne. ponieważ oceny nie mogą być sprawdzane przez dowód prawdy. że". arogancki. co nie wyłącza odpowiedzialności osoby cytowanej. Gardocki. nie musi być takie w stosunku do gwiazdy filmowej. w intencji osoby pomówionej.ręce (właściwości). chyba że przytaczający takie wypowiedzi robi to w rzeczywistej intencji przeciwstawienia się im. "Ludzie mówią. by chodziło o rzeczywiste cytaty (a nie np. wygłaszanie opinii o kimś. nieobliczalny. Fakty i oceny. Tak więc. Stosowanie tej reguły musi jednak uwzględniać prawo jednostki do informacji o sprawach publicznych (art.) oraz konieczną dla realizacji tego prawa wolność wypowiedzi i jej najważniejszy wycinek wolność prasy. me . że w świetle prawa prasowego z 1984 r. wypowiedzi o osobach publicznych oraz wypowiedzi w trakcie wydarzeń publicznych) cytujący cudzą wypowiedź nie odpowiadają za zniesławienie. wyrażanie swojego poglądu pod pozorem cytowania) i były one w zasadzie nieanonimowe. którą się zajmuje. leniwy. że jest tępy. Europejskie). W uchwale z 1997 r. mimo że takie podejście do odmienności seksualnej jest przejawem nietolerancji. To. a więc będzie to zniesławieniem. Pomawianie w rozumieniu art. nawet jeżeli są one nieracjonalne lub nietolerancyjne. 213 KK. Co do innych publikacji powołanie się na fakt cytowania wypowiedzi innej osoby nie wyklucza odpowiedzialności za zniesławienie. np. 2. w opinii społecznej za poniżające uchodzi nazwanie kogoś homoseksualistą. Nie zwalnia od odpowiedzialności za zniesławienie przekazywanie wypowiedzi innych osób na zasadzie relata refero ("X powiedział.

być traktowane jako zniesławienie (ZO IK 185/1934). 213 § 2 KK) dla stwierdzenia. że przeprowadzenie. Do wypowiedzi tego rodzaju zaliczono: 1) oświadczenia składane w uzasadnieniu lub w obronie praw (np. skargi sądowe. Ciężar dowodu obciąża tu wyjątkowo (wbrew ogólnym regułom procesu karnego) oskarżonego. 5. organami skarbowymi). Przepis ten wyróżnia dwie sytuacje: 1) gdy zarzut uczyniony został niepublicznie. Ad 2) Przy publicznym postawieniu zarzutu wymagania ustawy (art. wytyki udzielane przez przełożonych podwładnym. Trzeba jednak pamiętać. przez pracodawców pracownikom. Może to natomiast niekiedy wypełniać znamiona zniewagi (art. są większe. 213 KK. w sprawie III KKN 98/96). udzielane w wykonaniu ich powołania wierzącym tego samego wyznania). 2) gdy zarzut uczyniony zastał publicznie. że działanie jest we wskazanych wyżej sytuacjach legalne tylko o tyle. Interpretacja ta zachowuje swoją aktualność i na tle obecnego stanu prawnego (zob. opinie zawarte w aktach osobowych. w okresie międzywojennym. sądem. Pomawianie nie jest przestępnym zniesławieniem. odpowiedzi na zarzuty procesowe. dowodu prawdy powoduje stwierdzenie braku przestępstwa. zeznania składane przed policją.może być potraktowane jako zniesławienie dopóki nie jest poparte wypowiedziami o faktach. przedstawił interpretację przepisu o zniesławieniu. Ad 1 ) Przy niepublicznym postawieniu zarzutu (art. zakreślonych przez art. jako mające charakter działań prawnych. 2) oświadczenia składane w wykonaniu obowiązku nałożonego przez prawo publiczne (np. zażalenia. raporty policji. sprawozdania urzędników skarbowych. o ile nie następuje przekroczenie granic działania w ramach uprawnienia. jeżeli zarzut był prawdziwy. 213 § 1 ) nie ma zniesławienia. przez podnoszącego zarzut. doniesienia pokrzywdzonych o przestępstwie). które tracą swą bezprawność ze względu na upoważnienie udzielone składającemu je w sposób wyraźny lub domniemany przez dotkniętą nimi osobę (np. obowiązku lub upoważnienia. jeżeli mieści się w ramach prawa do krytyki. że ktoś jest tępy lub nieobliczalny. jeżeli przybierze niedopuszczalną formę. według której pewne wypowiedzi stanowiące realizację uprawnień lub wykonywanie obowiązków nie mogą. Oznacza to. 3) oświadczenia. sprawca nie ograniczy się do oceny. Działanie w ramach uprawnień SN. 216 KK). orzeczenie SN z 1996 r. 4. oświadczenia prokuratorów i sędziów. Nie wystarczy mianowicie udowodnić prawdziwość . że nie ma zniesławienia. lecz nazwie go kretynem lub pętakiem. upomnienia i karcenie przez duchownych. przez nauczycieli uczniom. np. Zniesławienie a krytyka.

Publiczne podniesienie takiego zarzutu wobec jakiejś osoby bez takiego uzasadnienia. a inaczej do kwestii zniewagi łączące się z zamachem na dobre imię. że X dokonał kradzieży. Art. z powodu prawdziwości zarzutu) nie wyłącza jednak odpowiedzialności sprawcy za zniewagę ze względu na formę podniesienia lub rozgłoszenia zarzutu. 6. że uprawia kazirodcze stosunki z małoletnią dowód prawdy byłby dopuszczalny. przy której forma ta nie była adekwatna do jej zawartości merytorycznej. że ma kochankę. który podnosząc usprawiedliwiony zarzut.zarzutu.będzie zniesławieniem. by stwierdzenie nieprawdziwości zarzutu dotarło do opinii publicznej). sąd orzeka podanie wyroku skazującego do publicznej wiadomości. Na wniosek pokrzywdzonego (któremu może zależeć na tym. 7. co powoduje częste awantury między nim a jego żoną. Nawiązka. Tak więc sprawca. dowód prawdy może być przeprowadzony tylko wtedy. Gdyby X-owi zarzucono. jako alkoholik. lecz dla dokuczenia jej . 216 KK) będzie tylko taka wypowiedź. odrzucenie jednej kwalifikacji prawnej (z przepisu o zniesławieniu) nie musi oznaczać bezpodstawności drugiej kwalifikacji (z przepisu o zniewadze). W przypadku. gdy podnoszony jest wobec kogoś zarzut merytoryczny. że w razie początkowego przyjęcia zbiegu przepisów. Upublicznienie wyroku. Przykład: W stosunku do X-a publicznie podniesiono zarzut. że inaczej należy podchodzić do zniewagi nie łączącej się z określonym zarzutem merytorycznym (czystej zniewagi). Art. jeżeli określi go jako "bandytę". kurację odwykową może być obroną społecznie uzasadnionego interesu. użyje wobec niego określenia "złodziej". Przy takim rozumieniu byłby to bowiem przepis zbędny. Według art. podnoszący zarzut nie może udowadniać. . że jest on prawdziwy. gdy zarzut ma zapobiec niebezpieczeństwu dla życia lub zdrowia człowieka albo demoralizacji małoletniego. może natomiast ponieść taką odpowiedzialność. W procesie o zniesławienie. Np. niewłaściwa od strony formy (a więc będąca zniewagą z art. że kandydat przeszedł kiedyś. Jeśli zarzut dotyczy życia prywatnego lub rodzinnego. 214 KK brak przestępstwa zniesławienia (np. konieczne jest ponadto stwierdzenie. ponieważ dotyczy życia prywatnego X-a. polegającego na wyborze najlepszego z kandydujących. 213 § 2 KK zawiera jednak pewne ograniczenie co do dowodu prawdy. podniesienie na zebraniu wyborczym zarzutu. usprawiedliwiony w świetle przepisów o zniesławieniu. że zarzut służy obronie społecznie uzasadnionego interesu. 214 KK należy natomiast rozumieć jako ustanawiający zasadę. Forma zarzutu. Przepis ten należy rozumieć nie jako zwykłe potwierdzenie ogólnej reguły. nie powinien odpowiadać za zniewagę. mimo prawdziwości zarzutu.

Może to być epitet słowny lub obelżywy gest. 8. Zniewaga. 212 § 3 KK). . Epitety mogą być znieważające również. znanego KK z 1969 r. Ponieważ jednak jest to przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego. demonstracyjnie podkreślające pogardę w stosunku do innej osoby. jeżeli są za takie uważane tylko w pewnym regionie lub środowisku (Kulesza. podczas gdy porównania do innych zwierząt za takie uważane nie są. 216 § 2 KK).W razie skazania za zniesławienie sąd może orzec na rzecz pokrzywdzonego albo na PCK lub na inny cel społeczny nawiązkę (art. jeżeli antysemita. Nie mogą być traktowane jako zniewaga określenia wynikające z pewnego systemu wartości sprzecznego z systemem wartości. 212 § 2 KK). Zniewaga ścigana jest z oskarżenia prywatnego. Kodeks nie określa dokładniej czynności czasownikowej przy tym przestępstwie. ograniczając się do użycia w znamionach zwrotu "znieważa". chcąc kogoś znieważyć. "świnio". przy czym istotne jest nie słownikowe znaczenie danego zwrotu językowego lub gestu. praktycznie subiektywne odczucie pokrzywdzonego będzie miało decydujące znaczenie dla nastąpienia odpowiedzialności karnej. 216 § 4 KK). Np. uważamy jest za znieważający na mocy pewnej trudnej do racjonalnego wytłumaczenia konwencji. Np.. a więc przeciwko jego subiektywnemu poczuciu własnej wartości jako jednostki ludzkiej. typu przestępstwa o nazwie "oszczerstwo". umowne znaczenie społeczne. a więc jego dokonanie nie jest zależne od rzeczywistego nastąpienia skutku w postaci poczucia naruszenia godności osoby znieważanej. II. Działanie znieważające musi mieć miejsce w obecności jego adresata albo publicznie lub być podjęte w zamiarze. ten rozumiany jest jako zachowanie się dobitnie. 168). Zniewaga (art. fakt. Zniewaga jest jednak przestępstwem formalnym (Kulesza. Przy skazaniu za zniewagę sąd może orzec nawiązkę (art. 216 KK) jest przestępstwem przeciwko godności osobistej człowieka. Zwrot. Typ kwalifikowany. Kwalifikowanym typem zniesławienia jest pomawianie za pomocą środków masowego komunikowania (art. 172). Popełnienie zniewagi za pomocą środków masowego komunikowania jest kwalifikowaną postacią zniewagi (art. wchodzi ewentualnie tylko w grę zakwalifikowanie tego jako usiłowania nieudolnego. na którym oparty jest system prawny. lecz jego utarte. by zniewaga do adresata dotarła. KK zrezygnował natomiast ze. nazwie go "Żydem". zwrot "ty psie". nie można tego potraktować jako zniewagi. że uważane są one za znieważające.

oblanie wodą (przeważa tu element dolegliwości fizycznej). Podobnie jak przy przestępstwie zniewagi możliwe jest tutaj odstąpienie przez sąd od wymierzenia kary. gdy popełnione są umyślnie. Art. np. 217 KK będzie więc np. lekkie spoliczkowanie. Pewne naruszenia praw pracownika są też penalizowane jako wykroczenia z art. przez fizyczne oddziaływanie na ciało człowieka. jeżeli miała miejsce prowokacja lub retorsja. KK kryminalizuje tylko najjaskrawsze postacie takich naruszeń w art. 281-283 KP. Naruszanie uprawnień pracownika jest w zasadzie tylko czynem bezprawnym. § 34. W art. sklepu. . Naruszenie nietykalności cielesnej. Przestępstwa przeciwko prawom pracownika. 218 przewiduje się przestępstwo naruszenia praw pracownika wynikających ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego. powodującym powstanie po jego stronie roszczenia dochodzonego w przewidzianym przez przepisy KP i KPC trybie. 216 przewidziano możliwość odstąpienia od wymierzenia kary. I. W zakładach prywatnych może to być też właściciel firmy. jeżeli zniewagę wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego (prowokacja) lub jeżeli znieważony odpowiedział naruszeniem nietykalności cielesnej lub zniewagą wzajemną (retorsja). 218-221. zrzucenie czapki (przeważa tu element znieważenia) albo uderzenie innej osoby. pociągnięcie za włosy. splunięcie na kogoś. Działania te wypełniają znamiona przestępstwa z art. Przedmiotem tego przestępstwa może być tylko osoba wykonująca czynności z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. by nie być potraktowanym. a więc przede wszystkim osoby sprawujące funkcje kierownicze i osoby odpowiedzialne za sprawy pracownicze. 217 KK określa stronę przedmiotową tego przestępstwa słowami: "Kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną". w sposób znieważający. Do osób takich zalicza się wszystkie osoby odpowiedzialne za wydawanie w zakładzie pracy decyzji dotyczących kształtowania i realizacji praw pracownika. 217 KK tylko wtedy. Naruszenie nietykalności cielesnej ścigane jest z oskarżenia prywatnego. Nietykalność cielesna oznacza prawo do tego. kopnięcie. Naruszanie uprawnień pracowniczych lub zasad BHP. przykry lub bolesny. III. warsztatu.W § 3 art. Przestępstwem z art.

Art. 219 KK. Czyn może polegać np. mających wpływ na prawo do świadczeń albo ich wysokości. na odmowie wypłacenia wynagrodzenia. 220 KK przewiduje przestępstwo narażenia pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez czyn osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo i higienę pracy. . Narażanie pracownika na niebezpieczeństwo. W § 3 art. 481 W § 2 art. polegającą na dobrowolnym uchyleniu grożącego niebezpieczeństwa. Niezawiadomienie o wypadku. 220 KK przewidziano specyficzną postawę czynnego żalu sprawcy. I. Art. Przestępstwo naruszania przepisów prawa o ubezpieczeniu społecznym przewidziane jest w art. oczywiście obie te cechy mogą też wystąpić łącznie. udzielenia urlopu. polegający na niezawiadomieniu w terminie właściwego organu o wypadku przy pracy lub o chorobie zawodowej albo nieprzedstawieniu właściwej dokumentacji. nawet za zgodą zainteresowanego.gospodarstwa rolnego. Naruszanie uprawnień pracownika musi być albo złośliwe (a więc nacechowane chęcią dokuczenia pracownikowi. III. 220 KK karalność również nieumyślnego popełnienia przestępstwa. polegający na niedopełnieniu istniejącego w tym zakresie obowiązku. II. szykanowania go) albo uporczywe (a więc długotrwałe i nieustępliwe). § 35. Przestępstwo to dotyczy złośliwego lub uporczywego naruszania uprawnień pracownika wynikających ze stosunku pracy lub przepisów o ubezpieczeniu społecznym. wymaganych danych albo zgłoszenia nieprawdziwych danych. Przestępstwem z tego przepisu jest więc zatrudnianie innej osoby bez opłacania składki na ZUS lub zgłoszenie wynagrodzenia niższego niż rzeczywiste. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. 221 KK zawiera typ przestępstwa z zaniechania. Przewiduje się tu w § 2 art. wydania świadectwa pracy lub opinii. o której przywróceniu orzekł (oczywiście prawomocnie) właściwy organ. Działanie sprawcy polegać ma na niezgłoszeniu. Uwagi ogólne. 218 skryminalizowano czyn polegający na odmowie ponowne go przyjęcia do pracy osoby.

Czyn musi być popełniony (alternatywnie) podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych. 222 § 2 KK. ale także osoby pomagające funkcjonariuszowi na jego prośbę. a nawet odstąpić od jej wymierzenia . ale może wpływać na zakres jego odpowiedzialności. Czynna . Naruszenie nietykalności. sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. zawiera art. i obejmuje nie tylko osoby oficjalnie skierowane do pomocy funkcjonariuszowi. często polegające na swego rodzaju agresywnym zachowaniu zakłócającym funkcjonowanie instytucji. Poważniejszą odmianę agresji przeciwko funkcjonariuszowi typizuje art. że część przypadków atakowania funkcjonariuszy publicznych ma swoje źródło w ich zachowaniu się bezprawnym albo prowokującym. Pierwsza grupa (222-227 i 229-230) obejmuje przestępstwa popełniane przez osoby spoza takich instytucji. dotyczące tego typu przestępstwa. Jego wprowadzenie wiąże się z faktem. np. Według tego przepisu. przestępstwa urzędnicze. mającym charakter szykanowania. Pojęcie osoby przybranej do pomocy interpretowane jest przez SN bardzo szeroko. Czynna napaść. II. 2. Druga grupa natomiast. 1. to tzw. Jest to przepis nowy.jeżeli czyn wywołało niewłaściwe zachowanie się funkcjonariusza lub osoby przybranej. 223 KK. Art. zdefiniowane w art. Określenie "naruszenie nietykalności cielesnej" ma w tym przepisie to samo znaczenie co w art. nazywając ją czynną napaścią. 222 § 1 KK przewiduje przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych. Powtarzającym się w różnych przepisach tego rozdziału pojęciem jest pojęcie "funkcjonariusza publicznego". Naruszenie nietykalności i czynna napaść na funkcjonariusza. Tego typu okoliczność nie odbiera działaniu sprawcy cechy przestępności (chyba.Rozdział XXIX KK zatytułowany "Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego zawiera przepisy karne dotyczące dwóch grup przestępstw. że jest działaniem w obronie koniecznej). popełniane przez osoby funkcjonujące w ramach instytucji państwowej lub społecznej (228 i 231 KK). Na równi z czynem przeciwko funkcjonariuszowi KK traktuje naruszenie nietykalności osoby przybranej mu do pomocy. a nawet osoby samorzutnie udzielające mu pomocy. Specyficzne uregulowanie. 115 § 13 KK. 217 KK.

Wynika z tego. zwłaszcza w . będzie stosowała przemoc wobec funkcjonariuszy albo będzie się opierała przez przemoc pośrednią. Przepis obejmuje tylko opór czynny. Co do wywierania wpływu na czynności urzędowe sądu KK zawiera odrębne uregulowanie w art. Przykładem na to przestępstwo może być np. np. III. 232. Typ kwalifikowany przestępstwa czynnego oporu zachodzi wtedy. Jeżeli natomiast osoba ta. Do znamion tego przestępstwa nie należy działanie przemocą ani groźbą. lub średni uszczerbek na zdrowiu (art. ponieważ wtedy jego czynność przestaje mieć charakter "prawnej czynności służbowej" i służy przeciwko niej obrona konieczna (por. to ma miejsce opór czynny w rozumieniu art. Przestępstwo czynnego oporu (art. okupacja budynku urzędu w celu wymuszenia określonej decyzji. Art.napaść jest przestępstwem z art. Przepis ten jest więc ujęty bardzo szeroko. Nie jest przestępstwem z tego przepisu opór bierny. jeżeli sprawca wspólnie i w porozumieniu z innymi (co najmniej dwoma) osobami. Nie ma przestępstwa z art. 224 § 3 KK). 224 § 2 KK. położenie się osoby zatrzymywanej przez policję na ziemi nie stanowi przestępstwa czynnego oporu. gdy funkcjonariusz przekracza swe kompetencje lub narusza przewidziany przez prawo tryb postępowania. gdy jego następstwem jest ciężki. by uniemożliwić zatrzymanie. Wywieranie wpływu na czynności urzędowe organu administracji rządowej innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego przemocą lub groźbą bezprawną stanowi przestępstwo z art. noża lub innego podobnie przedmiotu albo środka obezwładniającego. Jest to przestępstwo formalne. Przemoc i groźba wobec urzędów i ich funkcjonariuszy. dopuszcza się czynnej napaści używając broni palnej. Jest to nowy typ przestępstwa wprowadzony przez KK z 1997 r. Np. Utrudnianie kontroli. Nb. że utrudnianie lub udaremnianie może być dokonywane w każdy sposób. 223 KK. również w sposób bierny. 224 § 2 KK) polega na stosowaniu przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego albo osoby mu do pomocy przybranej do przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej czynności służbowej. 196-204). 224 § 2 KK. 225 przewiduje przestępstwo udaremniania lub utrudniania wykonania czynności służbowej osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska albo w zakresie inspekcji pracy. 224 § 1 KK. trzymając się latarni. Jego znamiona są wypełnione nawet jeżeli działanie sprawcy nie wywołało żadnego skutku.

Przepis odnosi się do wszystkich organów konstytucyjnych poza Prezydentem RP. natomiast co do innych konstytucyjnych organów przestępstwem będzie również poniżanie ich. Np. 135 § 2 KK. 471 ). 216 KK (por. Poniżanie na pewno nie może polegać na znieważaniu organu bo oznaczałoby to zbędne powtórzenie w treści art. poniżanie Sejmu. 226 § 1 lub 216 KK. Tak więc w stosunku do Prezydenta RP KK zagraża kar tylko za znieważanie go. że kryminalizacja ma tu zakres szerszy niż w art. bowiem znieważaniu Prezydenta dotyczy art. chyba że odnosi się do wszystkich osób działających czy pracujących tam. bo wówczas przepis miałby być uzupełniony o klauzule dotyczące dowodu prawdy. Pojęcie zniewagi jest tutaj identyczne jak w art. zwlekanie z otwarciem kontrolerowi drzwi zakładu pracy w celu ukrycia przez ten czas nieubezpieczonych pracowników albo w celu założenia na maszynę wymaganych przez przepisy BHP osłon.wersji. Znieważenie pracownika takiego organu lub grupy jego funkcjonariuszy nie może być traktowane jako znieważenie samego organu. Również w przypadku publicznej zniewagi lub poniżania organu konstytucyjnego RP pojęcie zniewagi ma taki sam zakres jak w art. 226 § 3 KK. gdy zniewaga odnosi się do organu jako takiego. określenie grupy pracowników danego urzędu epitetem "kretyni" będzie co najwyżej zniewagą z art. Należy podkreślić. lecz użył zwrotu "znieważa lub poniża". IV. 216 KK. 135 § 2 KK. 226 § 1 KK. że w jakiejś instytucji "pracują sami bandyci" może wyczerpywać znamiona określone w art. i w taki pośredni sposób dotyczy jej jako całości. Zniewaga funkcjonariusza (lub osoby przybranej do pomocy) podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych jest określona jako przestępstwo w art. . 226 § 3 ma zastosowanie tylko wtedy. Przestępstwem z tego artykułu może być np. Nb. Nie może też polegać na zniesławieniu. Przywłaszczenie funkcji. Niejasne jest tez samo pojęcie "poniżenia" odnoszone nie do osoby fizycznej lecz do organu państwa. że art. Nie jest jasne dlaczego ustawodawca w art. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie a nawet odstąpić od wymierzenia kary przy zniewadze wywołanej niewłaściwym zachowaniem się funkcjonariusza. V. 226 § 3 KK nie ograniczył się do użycia słowa "zniewaga". 226 § 3 KK. Zniewaga funkcjonariusza lub organu. natomiast stwierdzenie. np. która mówi o utrudnianiu wykonania czynności służbowej. Wynika z tego.

to nie będzie to wypełniało znamion omawianego przestępstwa. która błędnie sądzi. VII. Rozróżniamy łapownictwo bierne (sprzedajność) i łapownictwo czynne (przekupstwo). Uwagi ogólne Łapownictwo jest przestępstwem godzącym w zasadę bezstronności i jednakowego traktowania obywateli w sferze publicznej. uprzedzając rozpytywane osoby o odpowiedzialności za fałszywe zeznania. . Jeżeli np. Może jednak ponieść odpowiedzialność z art. a także w prawidłowe funkcjonowanie organów państwowych. Nie ma przestępstwa z art. Nie jest również przestępstwem z art. 227 KK. jeżeli przekazując za pośrednictwem sprawcy łapówkę funkcjonariuszowi instytucji. 227 KK kryminalizowane jest działanie polegające na wykonywaniu czynności związanej z kompetencją funkcjonariusza publicznego przez osobę. 230 KK) godzi w prawidłowe i bezstronne funkcjonowanie instytucji państwowych i samorządu. wobec której sprawca powołuje się na rzekomo pełnioną funkcję lub wykorzystuje jej błąd. VI. czy sprawca wpływy takie rzeczywiście ma. Łapownictwo. Dla bytu przestępstwa obojętne jest. że sprawca jest funkcjonariuszem. Sposób działania sprawcy określony jest jako powoływanie się na wpływy w instytucji. jeżeli sprawca wykonuje czynność służbową. Osoba korzystająca z płatnej protekcji nie ponosi odpowiedzialności kar ej z tego przepisu. która podaje się za takiego funkcjonariusza lub wyzyskuje przeświadczenie innej osoby. spisując protokół itd. że przestępstwo przywłaszczenia funkcji może być popełnione tylko z koniecznym uczestnictwem innej osoby. Przestępstwo płatnej protekcji (art. 1.W art. ktoś. Od strony podmiotowej jest to przestępstwo umyślne (zamiar bezpośredni). Wynika z tego. korzystając z błędnego przekonania świadków jakiegoś przestępstwa. 227 KK zachowanie się. chyba że nada swemu postępowaniu charakter przesłuchania. że jest policjantem. w której ma być załatwiana sprawa. które i może. Płatna protekcja. ale nie musi być wypełnianiem funkcji publicznej. do wykonywania której nie jest uprawniony. ale czyni to nie angażując innych osób. wypytuje ich o okoliczności zdarzenia. 229 KK. Strona przedmiotowa płatnej protekcji polega na podjęciu się pośrednictwa w załatwieniu sprawy w zamian za korzyść majątkową lub jej obietnicę.

stosunek seksualny. Sprzedajność Sprzedajność (art. lecz takie gdy ma na celu ukształtowanie ogólnie przychylnego stosunku urzędnika do osoby udzielającej korzyści. w jakim decyduje o wystawieniu zwolnienia lekarskiego. pracownik banku. gdy następuje za wykonania pewnej czynności służbowej. sprawcami przestępstwa sprzedajności mogą być też osoby spoza kręgu funkcjonariuszy publicznych. umorzenie długu. jaką jest leczenie. np. przy czym powinno to pozostawać w związku z pełnioną funkcją publiczną (art. co traktowane jest jako korzystne i zaspokajające pewną potrzebę przyjmującego ją. tzn. zaświadczenia. co zachodzi nie tylko wtedy. w którym państwo jest udziałowcem nie jest funkcjonariuszem publicznym. rozporządzaniu majątkiem publicznym. Np. ale nie dające się wprost przeliczyć na pieniądze. zakreślonego w art. na udzieleniu . lekarz pełni funkcję publiczną w tym zakresie. nie jest (wbrew częstej praktyce organów ścigania i sądów) pełnieniem funkcji publicznej w rozumieniu art. wyuczenie pewnej umiejętności. gdy urzędnik przyjmuje cenny prezent urodzinowy od przyjaciół w związku z ich długoletnią znajomością o charakterze prywatnym. Nie wypełnia natomiast znamion łapownictwa biernego przyjęcie korzyści bez związku z pełnioną funkcją. Pojęcie osoby pełniącej funkcję publiczną jest szersze od pojęcia funkcjonariusza publicznego. przedmiot mający wartość ekonomiczną. Wręczenie korzyści może mieć również postać ukrytą pod pozorami innej czynności. W odniesieniu do niektórych kategorii i osób można oddzielić pełnienie przez nie funkcji publicznej od wykonywanej przez te same osoby pracy.dopuszcza się łapownictwa biernego. Od strony przedmiotowej sprzedajność polega na przyjęciu korzyści majątkowej lub osobistej albo ich obietnicy albo żądaniu korzyści. i jeżeli przyjmuje korzyść majątkową w związku z podejmowaniem decyzji o udzieleniu kredytu . Korzyść osobista natomiast obejmuje wszystko to.2. protekcja. 228 KK. np. Istotny jest charakter faktycznie pełnionej przez daną osobę funkcji. Natomiast jego główna działalność. jeżeli ma związek z pełnioną funkcją. Przez korzyść majątkową rozumie się pewną sumę pieniędzy. 228 KK) jest przestępstwem indywidualnym. 228 § 1 KK). które może być popełnione tylko przez osobę pełniącą funkcję publiczną. i polegać np. Pełni jednak funkcję publiczną. tytuł honorowy lub odznaczenie. podejmowaniu decyzji lub ich przygotowywaniu. orzeczenia o inwalidztwie. Przyjęcie korzyści lub jej obietnicy jest sprzedajnością. lecz na administrowaniu. Np.115 § 13 KK (OSNKW 98/1970). przyjęciu do publicznego szpitala. nie w ramach i prywatnej firmy) i nie polegać wyłącznie na wykonywaniu określonej pracy i (chociażby wysoko kwalifikowanej). która ma być wykonywana w sferze publicznej (a więc np.

Polegać one mogą na: 1 ) uzależnianiu czynności służbowej od otrzymania korzyści (a więc swego rodzaju wymuszaniu łapówki). Uprawnienia i obowiązki funkcjonariusza . Podstawowy typ przekupstwa (art. VIII. 3) przyjęciu korzyści majątkowej znacznej wartości lub jej obietnicy (art. 3. Kodeks zna cztery odmiany tego przestępstwa. 115 § 5 KK. wartość ustalaną przez przemnożenie przez 200 najniższego miesięcznego wynagrodzenia pracowników określanego na podstawie KP. Kwalifikowany typ przekupstwa zachodzi. celowej przegranej w grze w karty itp. W pewnych sytuacjach możliwe jest potraktowanie przekupstwa jako wypadku mniejszej wagi (art. co powinno mieć miejsce zwłaszcza wtedy. tzn. Jego sprawcą może być tylko funkcjonariusz publiczny. 4. Przekupstwo (art. działanie urzędnika wbrew jednorazowemu poleceniu zwierzchnika (OSN IK 399/35). Kwalifikowane typy sprzedajności zawiera art. zagrożone sankcjami o różnej surowości. Pojęcie naruszenia obowiązku służbowego jest szersze niż pojęcie naruszenia prawa. gdy udzielenie korzyści lub jej obietnica następuje po to. Przekupstwo. by skłonić przekupywanego do naruszenia obowiązku służbowego albo za. 228 § 5 KK). Pojęcie korzyści znacznej wartości nie jest zdefiniowane wprost w KK. nie jest tu bowiem wymagana radna szczególna cecha podmiotu. 229 KK) jest przestępstwem powszechnym. 231 KK. Przestępstwo o tradycyjnej nazwie "nadużycie władzy" przewidziane jest w art. Czynność narusza przepisy prawa. 229 § 2 KK). że inaczej nie uzyska należnej mu decyzji lub świadczenia. gdy sprawca dokonuje przekupstwa zmuszony trudną sytuacją życiową albo w przekonaniu. 228 § 3-5 KK. Naruszeniem takim będzie np. Przestępstwo to popełnia wręczając korzyść albo jej obietnicę osobie pełniącej funkcję publiczną. W art. 228 § 2 KK przewiduje się przypadek sprzedajności mniejszej wagi. Od strony przedmiotowej polega ono na przekroczeniu uprawnień lub niedopełnieniu obowiązków i działaniu przez to na szkodę interesu publicznego lub prywatnego. że chodzi o korzyść odpowiadającą definicji mienia znacznej wartości zamieszczonej w art. 229 § 2). 229 § 1 KK) polega na wręczeniu osobie pełniącej funkcję publiczną korzyści lub obiecaniu korzyści. ale można przyjąć. Kwalifikowane typy sprzedajności. jeżeli sprzeczna jest z ustawą lub przepisami wydanymi na jej podstawie. jego naruszenie (art.rzekomej pożyczki. Nadużycie władzy. 2) przyjęciu korzyści lub jej obietnicy w związku z naruszeniem przepisu prawa.

Do jego znamion należy bowiem również "działanie na szkodę interesu publicznego lub prywatnego. I. mimo że ale mieści się w ramach jego uprawnień. Zaniechanie to może polegać na całkowitym niewykonaniu ciążącego na funkcjonariuszu obowiązku. 231 § 1 KK na umyślności w obydwu jej postaciach. przepisach służbowych. Strona podmiotowa polega w art. 193 KK. 231 KK. a nie organu administracji. to mamy do czynienia z przekroczeniem przez niego uprawnień. instrukcjach. to jego czyn nie jest już przestępnym przekroczeniem uprawnień z art. by dokonać w nim przeszukania. bądź na nienależytym jego wykonaniu. 231 § 2 KK wymagane jest dodatkowe zabarwienie zamiaru przez cel osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej. urzędnik wydziału komunikacji wyda komuś prawo jazdy w sytuacji. umowach o pracę itp.określone są w aktach normatywnych. Art. Przepis § 4 art. Strona podmiotowa przestępstwa z art. Przekroczenie uprawnień ma miejsce. W obydwu przypadkach powstaje tu problem związku przyczynowego między czynem a grożącą lub rzeczywistą szkodą. 228). regulaminach. 232 KK mówi się o wywieraniu wpływu przemocą lub groźbą bezprawną na czynności urzędowe sądu. natomiast przy przestępstwie z art. 231 § 3 KK polega na lekkomyślności lub niedbalstwie. Jeżeli natomiast wtargnie wbrew woli lokatora do jego mieszkania. gdy pozornie zbiega się on z przepisem o sprzedajności (art. pozostaje jednak w związku z zakresem jego służbowej działalności. Niedopełnienie obowiązków jest formą popełnienia przestępstwa z art. lecz pospolitym przestępstwem z art. Mogą one też wynikać z istoty danej funkcji. Strona przedmiotowa omawianego przestępstwa nie wyczerpuje się jednak w przekroczeniu uprawnień lub niedopełnieniu obowiązków. że w art. 231 KK przez zaniechanie. jeżeli nie są określone w sposób szczegółowy. 231 nadaje przepisowi o przestępstwie nadużycia władzy charakter subsydiarny. Jeżeli np. 231 § 3 KK). gdy dokonywana przez funkcjonariusza czynność. 224 KK. Wyższe w związku z tym jest też . § 36. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości. 232 KK przewiduje przestępstwo analogiczne do określonego w art. Różnica między nimi polega na tym. rozumiane jako niebezpieczeństwo jej nastąpienia lub też rzeczywiste nastąpienie istotnej szkody (art. Jest on na mocy tego przepisu subsydiarny tylko w stosunku do art. Nie stosuje się więc przepisu o nadużyciu władzy. w której przepisy go do tego nie upoważniają. 228. Wywieranie wpływu na sąd.

Także w postępowaniu administracyjnym strona może zostać uprzedzona o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. może polegać na wypełnieniu gotowego druku. W postępowaniu cywilnym natomiast. a poza tym nie ma obowiązku mówienia prawdy. 233 KK) polega od strony przedmiotowej na zeznaniu nieprawdy lub zatajeniu prawdy. II. postępowanie przed kolegium do spraw wykroczeń. Tego rodzaju upoważnienie w postępowaniu karnym dotyczy przesłuchania świadka. Przestępstwo fałszywych zeznań jest przestępstwem formalnym. oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania". a zeznanie ma służyć za dowód w tym postępowaniu. Przestępstwo fałszywych zeznań (art. kto np. jeżeli w postępowaniu karnym. postępowanie dyscyplinarne). Fałszywe zeznania. postępowanie administracyjne. na jej wniosek. a więc dla jego dokonania nie jest konieczne nastąpienie skutku w postaci np. zawierającego uprzedzenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań i podpisaniu go. przy czym. 304 KPC) lub zapewnienia (art. 75 § 2 KPA: "Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia właściwego organu administracji. W każdym jednak przypadku nie wystarczy. w którym występował jako oskarżony. art. przemocą uniemożliwia prowadzenie rozprawy. Nie dotyczy natomiast oskarżonego. również strona może być przesłucha na przez sąd po uprzedzeniu o odpowiedzialności za fałszywe zeznania i ode braniu przyrzeczenia (art. by postępowanie toczyło się w oparciu o ustawę. Zgodnie bowiem z art. Ustawa ta musi ponadto upoważniać organ prowadzący postępowanie do przyjmowania zeznań pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania (zob. zdaniem SN (OSNKW 46/1991). lecz wyjaśnienia.zagrożenie karą. nie jest dopuszczalne skazanie sprawcy fałszywych zeznań za przestępstwo określone w art. biegłego lub tłumacza. który nie składa zeznań. Znamiona przestępstwa z tego artykułu wypełnia nie tylko ten. kto groźbą zmusza sędziego do korzystnego dla niego rozstrzygnięcia. 233 KK. wydania niesłusznego wyroku . 233 § 1 KK. Sytuację tę reguluje art. Takie działanie lub zaniechanie sprawcy musi mieć jednak miejsce w ramach postępowania sądowego albo innego postępowania prowadzonego na podstawie ustawy (postępowanie karne przygotowawcze. 233 § 6 KK. Zeznanie może mieć postać wypowiedzi ustnej lub pisemnej. 671 KPC). np. złożył je uprzednio w charakterze świadka co do okoliczności związanych z zarzucanym mu czynem. 233 § 2 KK). Nie może on więc ponosić odpowiedzialności z art. organ administracji państwowej odbiera od strony. ale również ten.

lecz przed organem powołanym do ścigania lub orzekania. Sprawca musi więc albo wiedzieć o nieprawdziwości swych zeznań albo. gdy sprawca nie jest pewien nieprawdziwości swych oskarżeń. tj. ale dopuszcza taką możliwość i godzi się na nią. Zawiadomienie organu powołanego do ścigania o niepopełnionym przestępstwie (ale już nie wykroczeniu lub . W § 4 art. tworzenia fałszywych dowodów i do zatajania dowodów nieważności. ale i w sensie subiektywnym. Art. wykroczenia lub przewinienia dyscyplinarnego. nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania (zob. Nie wystarcza więc zamiar ewentualny. 233 KK lub odebranie od niego przyrzeczenia. art. rozstrzygnięcie sprawy (czynny żal). jeżeli: 1) fałszywe zeznanie dotyczy okoliczności nie mogących mieć wpływu na rozstrzygnięcie sprawy albo 2) sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie. 182-183 KPK). Fałszywe zawiadomienie. godzić się na nią. Działanie sprawcy polegać ma na przedstawieniu fałszywej opinii lub tłumaczenia mających służyć za dowód w postępowaniu. którego sprawcą może być biegły. a nawet odstąpić od jej wymierzenia. Strona podmiotowa fałszywych zeznań polega na umyślności. Zatajenie dowodów niewinności. który. Fałszywe oskarżenie. 233 KK odrębnie typizuje się przestępstwo indywidualne. że sprawca ma pełną świadomość I nieprawdziwości swego oskarżenia. Użycie w przepisie słowa "fałszywie" należy rozumieć w ten sposób. 233 § 3 KK). Warunkiem odpowiedzialności za fałszywe zeznania jest uprzedzenie zeznającego przez przyjmującego zeznanie o odpowiedzialności karnej z art. Nie podlega karze sprawca fałszywych zeznań. Oskarżenie musi być fałszywe nie tylko w sensie jego obiektywnej nieprawdziwości. III. w których sprawca fałszywych zeznań nie podlega karze albo może skorzystać z nadzwyczajnego złagodzenia kary lub odstąpienia od jej wymierzenia. 234 KK przewiduje przestępstwo fałszywego oskarżenia innej osoby o popełnienie przestępstwa. 233 § 5 KK zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. KK przewiduje sytuacje. Sąd może na podstawie art. chociażby nieprawomocne. Podstawa przewidziana w punkcie 2) ma również odpowiednie zastosowanie do przestępstwa fałszywego oskarżenia. sytuacja. przewidując taką możliwość. zanim nastąpi.lub decyzji. złożył fałszywe zeznania z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym (art. Oskarżenie ma być złożone nie przed jakimkolwiek organem. rzeczoznawca lub tłumacz.

przewinieniu dyscyplinarnym) jest przestępstwem z art. 238 KK. Ponieważ nie ma tu miejsca oskarżenie konkretnej osoby, lecz tylko zawiadomienie o rzekomym zdarzeniu, szkodliwość tego przestępstwa polega głównie na wywołaniu niepotrzebnych czynności organów ścigania. Podjęcie przez nie takich czynności nie jest jednak znamieniem omawianego przestępstwa. Przestępstwo z art. 238 może być popełnione tylko w zamiarze bezpośrednim, przepis wymaga bowiem, by sprawca działał "wiedząc, że przestępstw a nie popełniono". Przestępstwo zatajenia dowodów niewinności osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa, wykroczenia lub przewinienia dyscyplinarnego (art. 236 § 1 KK) może być popełnione przez zwykłe zaniechanie ujawnienia znanych sprawcy dowodów niewinności lub przez aktywne zachowanie się, np. ukrycie dowodu rzeczowego. Nie podlega karze ten, kto dopuszcza się tego przestępstwa z obawy przed odpowiedzialnością karną, grożącą jemu samemu lub jego najbliższym (art. 236 i §2 ICK), np. rzeczywisty sprawca przestępstwa, który, ujawniając dowody niewinności innej osoby, skierowałby postępowanie karne przeciwko sobie. Należy przyjąć, że obowiązku ujawnienia dowodów niewinności nie ma również adwokat, który przez to skierowałby postępowanie przeciwko swemu klientowi, a dowiedział się o nich w związku z udzielaniem porady prawnej. Przestępstwo z art. 236 jest od strony podmiotowej przestępstwem umyślnym. IV. Tworzenie fałszywych dowodów. Przestępstwo określone w art. 235 KK polega na skierowaniu przeciwko określonej osobie ścigania o przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne. Sposobem używanym przez sprawcę ma być tworzenie fałszywych dowodów lub inne podstępne zabiegi. Drugą odmianą tego przestępstwa jest podejmowanie takich podstępnych zabiegów już w toku toczącego się postępowania. Tworzenie fałszywych dowodów może polegać np. na podrzuceniu przedmiotu należącego do innej osoby na miejscu popełnienia przestępstwa lub podstępnym spowodowaniu umieszczenia na narzędziu zbrodni odcisków palców określonej osoby. Podstępnym zabiegiem innego ro9zaju będzie np. wysłanie jakiejś osoby pod fałszywym pozorem na miejsce popełnienia przestępstwa, będące pod obserwacją policji. Podobnie, skłonienie podejrzanego do przyznania się przez kłamliwe twierdzenie, że inne osoby go obciążają swymi zeznaniami, a przyznanie spowoduje uchylenie zastosowanego wobec niego tymczasowego aresztowania. Przestępstwo z art. 235 KK zachodzi niezależnie od tego, czy osoba, przeciwko której w taki sposób kieruje się ściganie lub umacnia zarzut przeciwko niej, jest winna czy

też nie zarzucanego jej czynu. Nie jest też konieczne dla bytu tego przestępstwa, by sprawca był przekonany o niewinności danej osoby. Od strony podmiotowej przestępstwo z art. 235 KK może być popełnione tylko w zamiarze bezpośrednim, jako że przepis wymaga, by działanie sprawcy miało charakter podstępny, co nie daje się pogodzić z zamiarem ewentualnym.

V. Poplecznictwo. Istotą poplecznictwa (art. 239 § 1 KK) jest utrudnianie lub udaremnianie postępowania karnego przez udzielanie pomocy sprawcy przestępstwa w uniknięciu odpowiedzialności karnej. Przepis wymienia przykładowo formy takiej pomocy: ukrywanie sprawcy, zacieranie śladów przestępstwa i odbywanie kary za skazanego. Poplecznictwo jest więc przestępstwem materialnym, do jego znamion należy bowiem skutek, którym jest utrudnienie lub udaremnienie postępowania karnego. Udzielanie skierowanej na osiągnięcie tego skutku pomocy sprawcy przestępstwa, może przybrać jakąkolwiek formę zachowania się, inną niż wymienioną w przykładowym wyliczeniu. Może np. polegać na obciążeniu zarzutem siebie samego, na kierowaniu śledztwa na fałszywy trop przez anonimowe informacje o zdarzeniu, na ułatwieniu sprawcy ucieczki z miejsca popełnienia przestępstwa, na niepodjęciu ścigania przez funkcjonariusza organu ścigania (poplecznictwo przez zaniechanie). Obietnica udzielenia pomocy po popełnieniu przestępstwa złożona przed jego popełnieniem, np. obietnica ukrycia sprawcy, może być traktowana jako pomocnictwo z art. I8 § 3 KK, jeżeli ułatwia sprawcy popełnienie przestępstwa. Nie ma poplecznictwa w stosunku do własnego czynu popełnionego wspólnie z inną osobą, np. nie jest nim ukrywanie współsprawcy (OSNKW 94/1979). Tym bardziej przepis art. 239 KK nie obejmuje samopoplecznictwa, np. zacierania śladów własnego przestępstwa. Nie jest poplecznictwem udzielanie sprawcy przestępstwa pomocy w uniknięciu odpowiedzialności karnej w sposób prawny. Na przykład nakłanianie pokrzywdzonego, by nie składał zawiadomienia o przestępstwie lub wniosku o ściganie, nie jest poplecznictwem, jeżeli ogranicza się do perswazji, proponowania odszkodowania, przeproszenia itd. Przestaje jednak być działaniem legalnym, jeżeli łączy się z groźbą, podstępem lub przemocą (OSNKW 98/1973). Specyficzny przypadek stanowi, w kontekście art. 239 KK, sytuacja obrońcy oskarżonego w postępowaniu karnym, który nie może uzależniać obrony oskarżonego, skierowanej na jego uniewinnienie, od pełnej wiedzy o jego niewinności. Broniąc w ten sposób oskarżonego często będzie on więc "utrudniał lub udaremniał postępowanie karne, pomagając sprawcy przestępstwa uniknąć odpowiedzialności karnej". Nie może to

jednak być traktowane jako poplecznictwo, ponieważ takie zachowanie mieści się w ramach uprawnień i obowiązków obrońcy. Nie każdy jednak sposób jest w tym kontekście dozwolony (zob. Gardocka, 69). Obrońca może więc odradzać sprawcy przyznanie się do winy, doradzać odmowę wyjaśnień lub odpowiedzi na poszczególne pytania, skłaniać osoby najbliższe do skorzystania z prawa odmowy zeznań, powoływać się na korzystne dla oskarżonego zeznania, o których wie, że są nieprawdziwe. Nie wolno mu natomiast nakłaniać oskar2onego do przedstawienia fałszywej wersji zdarzenia lub wymyśleć dla niego taką wersję, nakłaniać świadków, by nie stawili się na rozprawę lub bezpodstawnie odmówili zeznań, świadomie wprowadzać do procesu dowody fałszywe (np. powoływać świadków, co do których oskarżony poinformował go, że będą kłamać). Strona podmiotowa poplecznictwa polega na zamiarze bezpośrednim lub ewentualnym. Dla przypisania poplecznictwa wystarczy więc, że np. ukrywający jakąś osobę przewiduje możliwość, że ucieka ona przed pościgiem policji w związku z popełnionym przestępstwem i godzi się na utrudnienie swym czynem postępowania karnego. Natomiast nie ma nieumyślnego poplecznictwa. Jeżeli więc w podanym wyżej przykładzie ukrywający jest przekonany, że ukrywany ucieka tylko przed natrętnym wierzycielem, to działa w błędzie, a więc brak jest wymaganej dla poplecznictwa umyślności. Podobnie, nie ma przestępstwa poplecznictwa, gdy ukrywający rzeczywiście wierzy zapewnieniom ściganego, że policja ściga go przez pomyłkę, ponieważ jest on w rzeczywistości niewinny. Przepis o poplecznictwie zabrania bowiem udzielania pomocy rzeczywistemu sprawcy przestępstwa, a nie każdej osobie ściganej. Nie podlega karze ten, kto ukrywa osobę najbliższą (art. 239 § 2), tj. osobę wskazaną w art. 115 § 11 KK. Nie dotyczy to jednak innych niż ukrywanie form poplecznictwa, np. zacierania śladów. Udzielenie osobie najbliższej pomocy w innej formie stwarza tylko możliwość zastosowania przez sąd nadzwyczajnego złagodzenia kary lub odstąpienia od jej wymierzenia. Takie same konsekwencje wywołuje popełnienie poplecznictwa z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą samemu poplecznikowi lub jego najbliższym (art. 239 § 3 KK). VI. Niezawiadomienie o przestępstwie. Prawo polskie nie zna powszechnego obowiązku prawnego zawiadamiania organów ścigania o znanym komuś fakcie popełnienia przestępstwa. Obowiązek taki mają jedynie instytucje państwowe i samorządowe (a więc kierujące nimi osoby), które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu (art. 304 § 2 KPK). Wszyscy pozostali obywatele mają tylko społeczny (a więc nie wywołujący żadnych skutków prawnych) obowiązek

zawiadomienia o przestępstwie (art. 304 § 1 KPK). Wyjątek od tej ogólnej zasady stwarza art. 240 KK, który zobowiązuje, pod groźbą odpowiedzialności karnej, do niezwłocznego zawiadamiania organów powołanych do ścigania o karalnym przygotowaniu albo o usiłowaniu lub dokonaniu pewnych czynów zabronionych, mianowicie: ludobójstwa (art. 118), zdrady głównej (art. 127), zamachu stanu (art. 128), szpiegostwa I (art. 130), zamachu na życie Prezydenta RP (art. 134), gwałtownego zamachu na jednostkę wojskową (art. 140), zabójstwa i morderstwa (art. 148), sprowadzenia powszechnego niebezpieczeństwa (art. 163), porwania samolotu lub statku (art. 166) albo porwania zakładników (art. 252). Obowiązek zawiadomienia powstaje tylko wtedy, gdy wiadomość o po pełnieniu jednego z wymienionych przestępstw jest wiarygodna . W literaturze jest rzeczą sporną, czy omawiane przestępstwo wymaga zamiaru bezpośredniego, czy też może być popełnione również w zamiarze ewentualnym. Wydaje się jednak, że określenie "mając wiarygodną wiadomość" wyklucza zamiar ewentualny, który opiera się tylko na przypuszczeniu (Kunicka-Michalska, System 2, 701). Nie podlega karze ten, kto zaniechał zawiadomienia z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym. Nie popełnia przestępstwa z art. 240, kto zaniechał zawiadomienia mając dostateczną podstawę do przypuszczenia, że organy ścigania wiedzą o przestępstwie. Nie popełnia przestępstwa również ten kto zapobiegł popełnieniu przestępstwa. Obowiązek zawiadomienia, przewidziany w art. 240 KK, powoduje uchy lenie tajemnicy dziennikarskiej (zob. art. 15 ustawy z 1984 r. Prawo prasowe oraz art. 180 § 4 KPK) i tajemnicy lekarskiej (art. 30 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy z 1996 r, o zawodzie lekarza), nie ma natomiast, ze względu na tajemnicę adwokacką, obowiązku zawiadomienia o przestępstwach wskazanych w art. 240 KK adwokat, który uzyskał wiadomość w związku z udzielaniem pomocy prawnej (art. 6 ustawy z 1982 r. o adwokaturze - Dz.U. Nr 16, poz. 124 ze zm.) ani duchowny, który dowiedział się o przestępstwie przy spowiedzi (art. 178 p. 2 KPK). VII. Inne przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości. 1. Bezprawne naciski. Art. 245 KK przewiduje przestępstwo używania przemocy lub groźby bezprawnej w celu wywarcia wpływu na czynności świadka, biegłego, tłumacza, oskarżyciela lub oskarżonego. Drugą odmianą tego przestępstwa jest naruszenie nietykalności cielesnej takich osób w związku z ich czynnościami.

2. Wymuszanie zeznań. W art. 246 KK przewiduje się przestępstwo indywidualne, którego sprawcą może być tylko funkcjonariusz publiczny lub osoba działająca na jego polecenie. Strona przedmiotowa tego przestępstwa polega na stosowaniu przemocy, groźby bezprawnej lub na znęcaniu się fizycznym lub psychicznym nad inną osobą, w celu uzyskania określonych zeznań, wyjaśnień, informacji lub oświadczenia. Z kolei, w art. 247 § 1 KK kryminalizuje się czyn polegający na znęcaniu się nad osobą prawnie pozbawioną wolności. Typ kwalifikowany tego przestępstwa stanowi znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem. Przestępstwem jest również działanie funkcjonariusza publicznego, który, wbrew swemu obowiązkowi, dopuszcza do znęcania się nad osobą pozbawioną wolności (art. 247 § 3 KK). 3. Naruszenie tajemnicy postępowania karnego. Ochronie tajemnicy śledztwa i niejawnej rozprawy sądowej służy art. 241 KK. Przestępstwo przewidziane w tym przepisie występuje w dwóch odmianach: 1) publicznego rozpowszechniania bez zezwolenia wiadomości z postępowania przygotowawczego zanim zostały ujawnione w postępowaniu sądowym; 2) publicznego rozpowszechniania wiadomości z rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności. Ad 1 ) Rozpowszechnianie musi być publiczne, to znaczy nie wystarczy przekazywanie wiadomości pojedynczej osobie lub kolejno pojedynczym osobom, lecz chodzi tu o rozpowszechnianie w sposób umożliwiający szybkie zapoznanie się z informacją nieokreślonej lub większej liczbie osób. Typowym rozpowszechnianiem publicznym jest dokonywanie go przy użyciu środków masowej informacji. Rozpowszechniane wiadomości pochodzić muszą z postępowania przygotowawczego, tzn. z akt tego postępowania lub od osób je prowadzących lub z urzędu w nim współdziałających (np. policjant, pracownik prokuratury) i dotyczyć czegoś więcej niż tylko faktu, że określone postępowanie przygotowawcze jest prowadzone. Osoby uczestniczące w postępowaniu przygotowawczym w charakterze świadków, pokrzywdzonych, podejrzanych nie popełniają przestępstwa z art. 241 KK, jeśli ujawniają informacje znane im skądinąd, nawet jeżeli zostały one włączone np. jako zeznania do akt postępowania. Będzie natomiast ujawnieniem informacji ze śledztwa publiczne rozpowszechnienie wiadomości o tym, czego świadek dowiedział się w czasie przesłuchania, np. wiadomości o kierunku śledztwa wynikającego z treści zadawanych pytań. Podejrzany o popełnienie przestępstwa nie może być podmiotem przestępstwa z art. 241 KK, jeśli działa w granicach przysługującego mu prawa do obrony. Nie jest przestępstwem z art. 241 KK zbieranie informacji

o zdarzeniu będącym przedmiotem postępowania przygotowawczego w inny sposób, np. przez prowadzenie tzw. "prywatnego śledztwa" przez dziennikarza. Nie może to jednak przekształcić się w poplecznictwo, czyli polegać na umyślnym utrudnianiu lub udaremnianiu postępowania przez udzielanie sprawcy pomocy w uniknięciu odpowiedzialności. Nie ma przestępstwa, jeśli rozpowszechniający wiadomości z postępowania przygotowawczego miał na to zezwolenie właściwego organu, a więc prokuratora prowadzącego lub nadzorującego postępowanie albo jego przełożonych, a po wniesieniu aktu oskarżenia - zezwolenie sądu. Ad 2) Rozpowszechnianie publiczne wiadomości z niejawnej rozprawy t sądowej dotyczy rozpraw w każdym rodzaju postępowania sądowego, nie tylko w sprawach karnych. Przepis nie przewiduje tutaj uchylenia bezprawności przez wydanie odpowiedniego zezwolenia ani granicy czasowej obowiązywania zakazu rozpowszechniania. Prawo prasowe z 1984 r. (Dz.U. Nr 5, poz. 24 ze zm.) przewiduje w art. 13: 1) zakaz wypowiadania w prasie opinii co do rozstrzygnięcia, w postępowaniu sadowym przed wydaniem orzeczenia w pierwszej instancji; 2) zakaz publikacji w prasie danych osobowych i wizerunku osób, przeciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze lub sądowe, jak również danych osobowych i wizerunku świadków, pokrzywdzonych i poszkodowanych, chyba że osoby te wyrażą na to zgodę. W odniesieniu do osób, przeciwko którym toczy się postępowanie (ale nie w stosunku do świadków, pokrzywdzonych i poszkodowanych), ich zgoda może być zastąpiona zezwoleniem właściwego prokuratora lub sadu udzielonego Ze względu na ważny interes społeczny. Zakazy te nie są zagrożone sankcją karną za ich naruszenie; mogą jednak być podstawa roszczenia cywilnoprawnego. 4. Bezprawne samouwolnienie się. W art. 242-243 KK przewidziano przestępstwa związane z uwolnieniem (uwolnieniem się) osoby pozbawionej wolności. Przestępstwem jest według tych przepisów samouwolnienie się osoby pozbawionej wolności na mocy przeczenia sądu lub prawnego nakazu innego organu państwowego (np. postanowienia prokuratora o tymczasowym aresztowaniu, decyzji policji o zatrzymaniu podejrzanego). Nie jest pozbawieniem wolności w rozumieniu art. 242 KK umieszczenie nieletniego w zakładzie poprawczym (OSNKW 86/1985). Sprawą przestępstwa z art. 242 KK może być tylko osoba faktycznie pozbawiona wolności, a nie osoba, wobec której wydano już odpowiednią decyzję, ale jeszcze jej nie wykonano. Kwalifikowanym typem samouwolnienia się jest popełnienie go w porozumienia z innymi osobami albo przy użyciu przemocy

243 przewiduje przestępstwo polegające od strony przedmiotowej na uwolnieniu osoby. Poszczególne odmiany działania przestępnego opisane w tym przepisie dotyczą sporządzenia list kandydatów. Przykładem na przestępstwo z art.lub groźby jej użycia albo samouwolnienia się połączone z uszkodzeniem miejsca zamknięcia {art. wykonywania zawodu. 242 § 2-3 KK). może być poplecznictwem z art. Przestępstwo to polega na (umyślnym) niestosowaniu się do orzeczonego przez sąd zakazu zajmowania stanowiska. 248 KK przewiduje bardzo rozbudowany i wielowariantowy typ przestępstwa. wyborów do samorządu terytorialnego lub.nie wchodzi tu w grę odpowiedzialność za pomocnictwo do samouwolnienia się. 42 KK. przebieg wyborów do Sejmu. przebieg referendum. Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum. 6. 5. Art. protokołów lub innych dokumentów wyborczych. Przestępne naruszanie prawa wyborczego. prawnie pozbawionej wolności przez sąd lub inny organ albo na ułatwieniu jej ucieczki (np. która korzystała z zezwolenia na czasowe opuszczenie zakładu karnego lub aresztu śledczego bez dozoru (art. której ucieczka zakończyła się sukcesem. Art. 244 KK ma charakter przepisu karnego chroniącego egzekwowanie wykonanie wyroku skazującego w zakresie niektórych środków karnych. przez dostarczenie narzędzi. przyjmowania i obliczania głosów lub sporządzania list z podpisami obywateli. Niestosowanie się do zakazu. 242 § 4 KK). Umyślne udzielenie pomocy w ukrywaniu się osobie. zgodny z ordynacją wyborczą. sporządzanie list wyborczych. . I. Bezprawne uwolnienie więźnia. wyborów Prezydenta RP. Nowym typem przestępstwa jest niepowrócenie bez uzasadnionej przyczyny do zakładu karnego osoby korzystającej z przerwy w odbywaniu kary albo osoby. Art. 7. Senatu. ubrania). 244 może być prowadzenie pojazdu mechanicznego w okresie trwania zakazu orzeczonego na podstawie art. Nadużycie czasowego zwolnienia. § 37. 239 KK. które godzi w prawidłowy. Ponieważ przepis odrębnie typizuje (i zagraża surowszą karą) ułatwianie ucieczki . prowadzenia działalności lub prowadzenia pojazdów albo na niewykonaniu zarządzenia sądu o ogłoszeniu orzeczenia.

Zgoda wyborcy na zapoznanie się z treścią jego głosu powoduje brak przestępstwa z tego artykułu. o zapoznanie się z treścią głosu wyborcy w warunkach umożliwiających ustalenie jego tożsamości. co ma oznaczać w tym kontekście pojęcie "nadużycie". jeżeli nie weźmie udziału w wyborach. Czyn sprawcy może np. IV.U. Przeszkadzanie wyborom. Inne przestępstwa wyborcze. groźbą bezprawną lub przez nadużycie stosunku zależności . Wywieranie . polegać na gro2eniu innej osobie zwolnieniem z pracy. 158 zawarte jest przestępstwo niedopełnienia (przez członków komitetu wyborczego albo przez osoby upoważnione przez komitet wyborczy w tym zakresie) obowiązku sporządzenia i opublikowania sprawozdania finansowego po wyborach lub podania w sprawozdaniu danych fałszywych.Ordynacja wyborcza do Sejmu (Dz. III. Nie jest jasne. Nr 45. W art. Przeszkadzanie odbywaniu zebrań przedwyborczych. groźbą bezprawną lub podstępem. oczywiście. 1 art. 248 jest mowa o "dopuszczaniu do nadużycia przy przyjmowaniu i obliczaniu głosów" (chodzi więc o tolerowanie działania innej osoby-z nie o własne nadużycie sprawcy).przemocą. Np. jeżeli dokonywane jest przemocą. jest przestępstwem z art. z 1993 r. odnoszące się do finansowania wyborów. 250 KK. 248 mówi się "dopuszczeniu się nadużycia w sporządzaniu list z podpisami obywateli". 251 KK przewidziane jest przestępstwo naruszenia przepisów o tajności głosowania przez zapoznanie się z treścią głosu wyborcy wbrew jego woli. 2 . 248 KK sformułowany jest w sposób niejasny. 5 art. Bezprawny wpływ na wybory. Naruszenie tajności głosowania. naruszający zasadę określoności przestępstwa. a w p. w p. 249 KK. 4 art. swobodnemu wykonywaniu biernego lub czynnego prawa wyborczego albo głosowania lub obliczania głosów . poz.W pewnych swych fragmentach art. Chodzi. 205) przewiduje dwa przestępstwa. że nie może być ono rozumiane szerzej niż umyślne naruszenie prawa. Natomiast ust.wpływu na sposób głosowania osoby uprawnionej albo zmuszania jej do głosowania lub powstrzymywania od głosowania. W ust. Art. II. V.jest przestępstwem z art. 158 ustawy . jednak wydaje się.

Sejmu lub organów samorządowych i na jawnych posiedzeniach sądu). W ramach przepisów tego rozdziału istotne wydaje się to znaczenie słowa "publicznie". działanie osoby przemawiającej do tłumu. które wiąże się z zakresem rzeczywistych lub potencjalnych odbiorców lub obserwatorów zachowania się sprawcy. przez zgromadzonych na zebraniu pracowników fabryki). w jakim znamię to jest użyte (Bogomiłska. Publiczne jest też działanie. jeśli ma miejsce na ogólnie dostępnym zebraniu (np. 254-257 i 260261 KK. ale większą liczbę osób (np. instytucji. Szereg przepisów tego rozdziału posługuje się znamieniem "publicznie" dla określenia sposobu działania sprawcy. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu. na spotkaniu kandydata z wyborcami. 177. 252 KK polega na wzięciu lub przetrzymywaniu zakładnika w celu zmuszenia organu państwowego lub samorządowego. Wzięcie zakładnika.art. lecz fakt. osoby fizycznej lub prawnej albo grupy osób do określonego zachowania się. a dobro wskazane w tytule rozdziału trudno potraktować jako wspólny im przedmiot ochrony. § 38. 213 i 216 KK) nie jest w doktrynie i orzecznictwie jednolita. Uwagi ogólne. to łączy je nie wspólny przedmiot ochrony. być dostrzeżone przez nieoznaczoną liczbę osób (np. Sprawca działa więc publicznie. art. to tak określone dobro jest przedmiotem ochrony art. II. Typy przestępstw zamieszczone w rozdziale XXXII KK zatytułowanym: "Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu" nie stanowią grupy jednolitej. 36). wypowiedź w prasie) albo przez oznaczoną. Jego znaczenie może być też zróżnicowane w zależności od kontekstu. że nie pasowały one do żadnego z poprzednich rozdziałów części szczególnej. Pojęcie "wzięcia zakładnika" należy rozumieć jako pozbawienie człowieka wolności połączone z groźbą . I. organizacji. nawet jeśli ich by przyszło tylko kilku) oraz na posiedzeniach kolegialnych organów publicznych (np. Co do pozostałych przepisów z tego rozdziału. Przestępstwo z art. gdy jego działanie może. które używane jest i w przepisach innych rozdziałów (np. Wykładnia tego znamienia. Jeżeli przez porządek publiczny rozumieć pewien ład i spokój panujący w miejscach publicznych. Daszkiewicz. 158 opisuje przestępstwo nieprzekazania na cel społecznie użyteczny przez pełnomocnika komitetu wyborczego niewykorzystanej nadwyżki środków finansowych pozyskanych na cele kampanii wyborczej. odmiennie W.

Rozszyfrowanie to jest dodatkowo utrudnione treścią art. 204 § 4 KK chodzi o wywożenie wbrew woli osoby wywożonej ("zwabia lub uprowadza"). wymagającej ukarania sprawcy dokonanego przestępstwa. Nielegalna adopcja. na zmuszaniu do uwolnienia kogoś z więzienia albo do wygłoszenia oświadczenia określonej treści w TV.. jeżeli sprawca taki odstąpił od zamiaru wymuszenia i zwolnił zakładnika (rozumie się. Handel ludźmi. Porównanie treści obu tych przepisów może sugerować. W § 4 art."kto ' zwabia lub uprowadza inną osobę w celu uprawiania prostytucji za granicą"). 253 § 1 . "Zmuszanie do określonego działania" może polegać np. zwłaszcza konwencji z 1950 r. Umowy te zobowiązują państwa . Przepis ten jest sformułowany ogólnikowo. jeżeli żądanie sprawcy nie zostanie spełnione. Handel ludźmi jest przestępstwem.nie podlega on karze. natomiast w art. czego zabrania.. że dobrowolnie. że w art. 252 KK przewiduje się specyficzną postać czynnego żalu sprawcy dokonanego przestępstwa wzięcia zakładnika. do ścigania i karania którego Polska jest zobowiązana na mocy umów międzynarodowych. Mianowicie. 204 § 4 KK (. 252 § 2 KK). Handel ludźmi. Czynny żal i jego prawne konsekwencje nie dotyczą jednak kwalifikowanego typu przestępstwa. 253 § 1 KK dotyczy tego właśnie procederu. 282 KK). Należy więc przyjąć. wymagającej rozszyfrowania. chociaż przepis tego wyraźnie nie mówi) . Karalne jest również przygotowanie do tego przestępstwa (art. a raczej używa pewnej nazwy. "O zwalczaniu handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji". 1. Kwalifikowany typ tego przestępstwa zachodzi. 252 § 3 KK). "handel żywym towarem").spowodowania jego śmierci luli uszkodzenia ciała albo porównywalnej do tego krzywdy. że art. III. polegających na wywożeniu ludzi za granicę w celu uprawiania tam przez nich prostytucji (tzw.strony do kryminalizacji czynów. a także kryminalizacji innych form eksploatacji prostytucji. przy którym inny jest jednak cel działania sprawcy. bo i właściwie nie opisuje zachowania się sprawcy w sposób pozwalający obywatelom zorientować się. Przestępstwo to jest podobnie skonstruowane do wymuszenia rozbójniczego (art. gdy następstwem wzięcia lub przetrzymywania zakładnika jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu (art. Przepis ten najwyraźniej daje pierwszeństwo ochronie życiu i zdrowiu napastnika przed zasadą sprawiedliwości. Ma on umożliwiać pertraktacje z porywaczem.

by miał on charakter międzynarodowy. Przez zbiegowisko publiczne rozumie się spontaniczne zebranie się w miejscu publicznym większej liczby osób. 253 § 1 KK (mimo braku elementu przełamania woli ofiary i braku elementu międzynarodowego) sugeruje. Przez organizowanie adopcji należy rozumieć działalność polegającą na wyszukiwaniu dzieci do adopcji i przyszłych rodziców wraz z doprowadzeniem do wyrażenia zgody przez rodziców biologicznych. IV. 2. ustawodawca nie ujawnił. Nielegalna adopcja. Do tego czasu działanie "wbrew przepisom ustawy" może polegać na działaniu wbrew przepisom KRO. Taka interpretacja popada jednak w sprzeczność z faktem. że art. z czego wynika. W sumie nale2y przyjąć. Jednakże. to znaczy. że odsyła do ustawy. jako sprzeczny z wynikającą z Konstytucji zasadą nullum crimen sine lege certa. o jaki cel w tym przepisie chodzi. bardziej dolegliwy dla osób będących przedmiotem handlu niż eksploatacja ich prostytucji. bowiem czyn tam określony może być popełniony wobec innych osób "nawet za ich zgodą". ani nie wymaga. 253 § 1 KK grozi kara surowsza ("na czas nie krótszy od lat 3") niż za przestępstwo z art. która ureguluje tryb organizowania adopcji. 253 § 1 KK. 253 § 2 KK przewiduje się przestępstwo organizowania adopcji dzieci wbrew przepisom ustawy. że ustawodawca miał na myśli cel groźniejszy. Pewną niekonsekwencję w jego konstrukcji stanowi wymaganie. którego uczestnicy wspólnymi siłami dopuszczają się gwałtownego zamachu na osobę lub mienie (art. 204 § 4 KK ani nie określa celu "handlu ludźmi". 254 KK) jest pewnym reliktem odpowiedzialności zbiorowej. 253 § 1. że przepis art. Wysokie zagrożenie karą w art. na organizowaniu adopcji wyłącznie w celu innym niż dobro dziecka. Udział w tym . 204 § 4 KK ("od roku do lat 10"). ewentualnie wprowadzi też ograniczenia o charakterze licencji na taką działalność. że nawet organizowanie rażąco naruszającej ustawę i szkodliwej adopcji nie jest karalne. by do znamion należał "cel osiągnięcia korzyści majątkowej". że za przestępstwo z art. Ponieważ przepis mówi o działaniu "wbrew przepisom ustawy". Udział w zbiegowisku publicznym. Sens określającego je przepisu polega na ochronie dobra adoptowanych dzieci. np. nie może być z powodu tej sprzeczności stosowany. uzyskaniem ewentualnych opinii odpowiednich instytucji. Trzeba też zauważyć.KK o mniej groźną formę. jeśli sprawca kierował się innym celem. Uznanie za przestępstwo czynnego udziału w zbiegowisku publicznym. W art. Przestępstwo to ma charakter umyślny. Naruszanie wolności zgromadzeń. w przeciwieństwie do art. a następnie orzeczenia sądu.

która tylko z ciekawości obserwuje zajście. w postaci śmierci człowieka. Przestępstwo udziału w zbiegowisku ma charakter umyślny. że dokonywanie kradzieży jest godne pochwały i podziwu. jaką odegrały w zajściu poszczególne osoby. 255 ma oczywiście na myśli tylko czyny będące przestępstwami w świetle prawa polskiego. takich jak np. zgromadzenia lub pochodu albo ich rozpraszanie. tzn. Karalność publicznego nawoływania do przestępstwa lub pochwalania go przewidziana jest w art. tzn. rzucanie kamieniami. która umyślnie bierze udział w zbiegowisku. V. kto aktywnie włącza się do działań podejmowanych przez tłum. Kwalifikowanym typem tego przestępstwa jest nawoływanie do zbrodni (art. .zbiegowisku bierze ten.może być objęte tylko winą nieumyślną osoby. 255 KK. Gwałtowny zamach na osobę lub mienie i ewentualnie jego rezultat muszą być skutkiem działania zbiegowiska jako całości. Pochwalanie przestępstwa może polegać na pochwalaniu konkretnego już popełnionego czynu przestępnego (np. następstwo gwałtownego zamachu na osobę lub mienie ze strony zbiegowiska. okrzyki. skutkiem pojedynczego wybryku jednego z uczestników nie pozostającego w związku ze zbiorowym zachowaniem się uczestników zbiegowiska. na ogół. 255 § 3 KK). Nie jest uczestnikiem zbiegowiska przypadkowy przechodzeń. czego dopuszcza się ono jako całość lub godzi się na to. to wyczerpuje jednocześnie znamiona podżegania do przestępstwa (art. a nie np. że wspólnymi siłami dopuszcza się ono gwałtownego zamachu. którego istotą jest uniemożliwianie obywatelom korzystania z tej wolności. 254 §. 18 § 2 KK). 260 KK przewiduje się typ przestępstwa. Przepis ten mianowicie przewiduje karę za udaremnianie przemocą lub groźbą bezprawną przeprowadzenia zgodnie z prawem zebrania. który nie może się z niego wydostać. ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia albo szkody w mieniu w znacznych rozmiarach . Natomiast w art. Jeśli nawoływanie takie skierowane jest do zindywidualizowanych osób. możliwości dokładnego ustalenia roli. Przestępstwo czynnego udziału w zbiegowisku publicznym można traktować jako jaskrawe nadużywanie wolności zgromadzeń.2 KK) może być popełniony z winy mieszanej. że ma ułatwiać karanie uczestników zbiegowiska na uproszczonych zasadach wobec braku. Omawiany przepis ma charakter wybitnie "policyjny" w tym sensie. sprawca chce wziąć udział w zbiegowisku wiedząc. przez twierdzenie. Przestępne nadużywanie wolności wypowiedzi. np. albo osoba. Art. kradzieży dokonanej przez X-a) lub na wyrażaniu aprobaty popełniania przestępstw sformułowanej abstrakcyjnie. Typ kwalifikowany (art.

256 KK powinien być interpretowany z uwzględnieniem art. Przez faszyzm należy rozumieć doktrynę historycznie zrealizowaną w postaci faszyzmu włoskiego i hitleryzmu w Niemczech. a w zakresie ustroju państwowego system totalitarny oparty o monopartyjny system polityczny." . czy też znane w innych regionach świata fundamentalizmy religijne.Publiczne propagowanie ustroju faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa jest kryminalizowane w art. Trzeba też pamiętać.. lecz do określonej emocji. na seminarium naukowym czy w prywatnej rozmowie. który mówił nie o nawoływaniu do nienawiści. dlaczego ustawodawca nie przewiduje kary po prostu za wywoływanie nienawiści.przepis art. np. Kontekst historyczny powstania tego fragmentu przepisu (jest on uregulowaniem nowym KK. wyznaniowej lub z powodu bezwyznaniowości. Przestępstwo to musi być popełnione ze szczególnie zabarwionym zamiarem wyrażenia aprobaty dla faszyzmu. kryminalizował tylko publiczne pochwalanie faszyzmu) skłania do poglądu. a nie np. 256 KK jest ujęty bardziej enigmatycznie. 256 KK. Przy takim ukierunkowaniu nawoływania jest też niezrozumiałe. etnicznej. że art.. Art. takie jak np. do pogromu). Nawoływanie do nienawiści jest bowiem nawoływaniem nie do określonego zachowania się (np. Nie jest więc propagowaniem faszyzmu cytowanie i publikowanie artykułów i książek autorów gloryfikujących lub propagujących faszyzm. rozpowszechniania poglądów antysemickich). jeśli nie polegało to na nawoływaniu do nienawiści. Publiczne znieważanie grup ludności albo poszczególnych osób z powodu ich przynależności narodowej. w gronie rodzinnym lub towarzyskim. stosujący policyjny terror wobec przeciwników politycznych. rasowej. jak też naruszanie nietykalności cielesnej osoby . rasowych. W ten sposób przepis nie obejmuje rozpowszechniania poglądów o negatywnych cechach pewnych grup ludzi (np. likwidujący wolności i prawa obywatelskie. Nie jest też przestępstwem niepubliczne propagowanie faszyzmu. jeżeli ich publikacja miała inne cele niż propagowanie faszyzmu (zwłaszcza poznawcze). 13 Konstytucji RP. ze względu na bezwyznaniowość". która zawiera w sobie hasła i poglądy skrajnie szowinistyczne i rasistowskie. 272 KK z 1969 r. Propagowanie innego totalitarnego ustroju państwa dotyczy ustrojów porównywalnych z faszyzmem. 256 KK zawiera też typ przestępstwa "nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych. etnicznych. że chodzi tu o totalitaryzm komunistyczny w jego wydaniu stalinowskim lub wzorujący się na tej odmianie totalitaryzmu. jako że KK z 1969 r. nawet jeżeli sprawca chciał taką nienawiść wywołać lub godził się na to. lecz do "waśni na tle różnic narodowościowych itp. propagowana w "Państwie" Platona. o historycznie znane utopijne doktryny totalitarne. wyznaniowych albo . W porównaniu z art.

a więc mający pewne zasady przyjmowania członków. VI.stanowi przestępstwo z art. Zostało jednak zamieszczone w art. należy przyjąć. Co do zorganizowanej grupy. grobu lub innego miejsca spoczynku zmarłego. KK opisuje w art. z tym. opluciu. prochy ludzkie lub miejsce spoczynku zmarłego. System 2. 262 § 1 KK.z takich motywów . Nadużyciem wolności wypowiedzi jest też znieważanie pomnika lub innego miejsca publicznego urządzonego w celu upamiętnienia zdarzenia historycznego lub uczczenia osoby (art. Posiadanie. W art. 258 typ przestępstwa polegającego na udziale w zorganizowanej grupie albo w związku mającym na celu popełnianie przestępstw. że obiektem znieważania majątku być zwłoki. zasady podporządkowania i dyscypliny. Podobny charakter ma przestępstwo z art. że pojęcie to oznacza zespół co najmniej 3 osób. 258 § 2 KK zagrożony jest surowszą karą Surowszą karą zagrożone jest też zakładanie związku lub grupy przestępczej lub kierowanie nimi (art. Przez związek należy rozumieć trwały zespół ludzi (co najmniej 3 osoby). Udział w zbrojnym związku przestępnym (art. tzn. struktura taka z pewnością musi być czymś więcej niż "porozumienie z inną osobą" w celu popełnienia przestępstwa (art. Jest ono bliższe przestępstwom przeciwko mieniu. zorganizowany w formie luźniejszej niż związek. wyrabianie i handel bronią palną jest w . Zorganizowana grupa przestępcza. 262 KK ze względu na podobieństwo przedmiotu czynności wykonawczej w obu paragrafach tego przepisu. Znieważanie takie nie musi mieć formy wypowiedzi zwerbalizowanej. mający cechy zorganizowania. Związek przestępny. 258 § 3 KK). i ustalone zakresy kompetencji związane z programem działania związku (Tyszkiewicz. która dobrowolnie odstąpiła od udziału w związku lub grupie przestępczej i ujawniła przed organem ścigania wszystkie istotne okoliczności czynu lub zapobiega popełnieniu zamierzonego przestępstwa. 259 KK przewiduje bezkarność osoby. Z drugiej strony. VII. 261 KK). 763). To przestępstwo nie ma już nic wspólnego z nadużywaniem wolności wypowiedzi. 16 § 1 KK). 257 KK. Art. 262 § 2 KK przewidziane jest z kolei przestępstwo ograbiania zwłok. dlatego przestępstwo to nazywane jest w skrócie znieważeniem grobu. np. lecz może polegać na innym działaniu. oblaniu farbą. nie jest stworzeniem grupy zwykłe przygotowanie przestępstwa. Naruszenie przepisów dotyczących broni palnej.

o broni.Polsce ściśle reglamentowane przez ustawę z 1961 r. między Turcją a Bułgarią. nie ma tu bowiem elementu przekroczenia polskiej granicy państwowej. Nowym typem przestępstwa nieumyślnego jest spowodowanie utraty broni palnej lub amunicji (np. 264 § 2 określony jest typ kwalifikowany nielegalnego przekroczenia granicy. albo handel nią (art. 264 KK nie obejmuje natomiast czynów polegających na przekroczeniu bez zezwolenia granicy między innymi państwami. Naruszenia tajemnicy państwowej. Nie wypełnia znamion tego przestępstwa również np. 263 § 2 KK). a burta statku nie jest granicą państwową W art. jak i na wjeździe do Polski. groźby lub we współdziałaniu z innymi osobami. 263 § 1 KK). Art. VIII. surowszą karą zagrożone jest nielegalne wyrabianie broni palnej lub amunicji. Przestępstwem jest również udostępnienie broni palnej lub amunicji albo jej przekazanie osobie nieuprawnionej przez sprawcę. . statek taki jest bowiem traktowany jak terytorium państwa polskiego w kontekście zasady terytorialności. zgubienie jej) przez osobę. Nielegalne przekroczenie granicy. np. 26Ś § 1 KK). która broń legalnie posiada (art. KK przewiduje dwa zasadnicze typy przestępstw przeciwko tajemnicy państwowej: a) ujawnienie tajemnicy i b) wykorzystanie wbrew przepisom ustawy informacji stanowiących tajemnicę państwową (art. ale nie jest on jednak jej częścią terytorium. I. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji. 263 § 2 KK. Przestępstwo nielegalnego (wbrew przepisom) przekroczenia polskiej granicy państwowej jest typowym naruszeniem pewnego porządku administracyjnego. 263 § 4 KK). który sam posiada ją legalnie (art. jeśli czyn popełniono używając przemocy. Nie wymaga jednak zezwolenia posiadanie broni palnej wytworzonej przed 1850 r. W zasadzie wolno posiadać broń palną tylko na podstawie zezwolenia wydawanego przez organy Policji. Organizowanie nielegalnego przekraczania granicy przez inne osoby ("przemyt ludzi") zostało skryminalizowane w art. amunicji i materiałach wybuchowych. § 39. dostanie się bez zezwolenia na polski statek w obcym porcie. 264 § 3 KK. Obejmuje ono zarówno nielegalne przekroczenie granicy polskiej polegające na wyjeździe z kraju. Posiadanie broni palnej lub amunicji bez wymaganego zezwolenia zagrożone jest karą w art.

że nie można jej już uważać za tajną Kwalifikowany typ przestępstwa ujawnienia tajemnicy państwowej (art. który znając tajną informację o inwestycji państwowej na określonym terenie. gospodarczą lub naukową. 271 ) definiuje tajemnicę państwową jako "wiadomość.Art. Art. której ujawnienie osobom nie upoważnionym może narazić na szkodę obronność. z którą ktoś zapoznał się w związku z pełnioną funkcją. 265 KK jest wykorzystanie. informacji stanowiących tajemnicę państwową. Przy stosowaniu przepisów karnych może się więc zdarzyć. a nie do jej formalnego oznaczenia określoną klauzulą ("tajne") przez organ państwowy. Zobowiązanie do zachowania tajemnicy może wynikać z ustawy (tak jest np. Ponieważ jednak mówi się w nim o wykorzystaniu "wbrew przepisom ustawy". po to by po pewnym czasie móc je sprzedać z wysokim ryzykiem. Jest to tzw. kto zapoznał się z nią w związku z pełnieniem funkcji publicznej lub otrzymanym upoważnieniem (art. odwołująca się do merytorycznego charakteru wiadomości. jeżeli z jakichś powodów nie jest utrzymywana w tajemnicy albo stała się (np. w . wbrew przepisom ustawy. 2 ustawy z 1982 r. ponieważ nie spełnia warunków przewidzianych w cytowanej definicji. Nieumyślne ujawnienie tajemnicy państwowej kryminalizowane jest tylko w ograniczonym zakresie. funkcjonariusz państwowy.U. Przez tajemnicę zawodową rozumie się utrzymywaną w tajemnicy informację. Nr 40. wykonywaną pracą. Przestępstwa tego dopuszcza się np. Naruszenie tajemnicy zawodowej i służbowej. materialna definicja tajemnicy państwowej. mimo jej znaczenia dla wymienionych interesów państwa nie może być też uznana za tajemnicę państwową. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej (Dz. 265 § 3 KK). poz. społeczną. W przeciwieństwie do umyślnego ujawnienia. że odsyła się tutaj do przepisów ustawowych określających sposób korzystania z tajemnicy przez osoby legalnie ją znające. przez bezprawne jej ujawnienie) na tyle szeroko znana. którego podmiotem może być każdy. Wiadomość. to znaczy. bezpieczeństwo lub inny ważny interes Państwa". że tajemnica uznana formalnie przez odpowiedni organ za tajemnicę państwową nie będzie za taką uznana przez sąd. Drugą formą przestępstwa z art. wykupuje przez pośrednika tanie grunty. 265 § 1 KK nie ogranicza podmiotu tego przestępstwa do osób znających tajemnicę z tytułu funkcji publicznej lub upoważnienia. II. Występuje ono wyłącznie z postaci przestępstwa umyślnego. 265 § 2 KK) zachodzi wtedy gdy informacja będąca tajemnicą została ujawniona osobie działającej w imieniu lub na rzecz podmiotu zagranicznego. za ujawnienie nieumyślne odpowiadać mo2e tylko ten. działalnością publiczną.

24). wykorzystanie tajemnicy zawodowej jest przestępstwem z art. 266 § 1 KK dotyczy jednak nie tylko tajemnicy służbowej. Określenie danej tajemnicy jako służbowej nie jest jednak wiążące dla organów stosujących prawo karne. według którego tajemnicą służbową jest wiadomość nie stanowiąca tajemnicy państwowej. który nie został uchylony. 271 ). bo o niej art. ale źródłem takim może być także istota stosunku pracy oraz charakter wiadomości. lecz także "informacji. że nie jest to tajemnica służbowa. właściciel przedsiębiorstwa może zobowiązać pracowników do utrzymania w tajemnicy planów produkcji lub stanu zadłużenia firmy. 1 ustawy z 1982 r. Stan prawny w zakresie . Definicja ta ma charakter materialny. a nie do formalnego jej oznaczenia przez odpowiedni organ jako tajemnicy służbowej.1997 r. (OSNKW 3-4/97. Jest to przestępstwo wnioskowe. uzasadniony interes tej jednostki organizacyjnej tub obywatela. Punktem wyjścia jest jednak fakt. Wiadomo tylko. odwołuje się do treści wiadomości stanowiącej tajemnicę.1. Dopiero w stosunku do takiej wiadomości można rozważać czy jest ona tajemnicą państwową. Obowiązek ten może też wynikać z zobowiązania się określonej osoby na żądanie pracodawcy do nieujawniania pewnych faktów. poz. że określona wiadomość jest na mocy decyzji kompetentnego organu utrzymywana w tajemnicy.wypadku tajemnicy lekarskiej. że mogą one w konkretnym wypadku uznać. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej (Dz. tzn. czy też żadną z nich.. a której ujawnienie może narazić na szkodę interes społeczny. w tym sensie. którą (funkcjonariusz publiczny) uzyskał w związku z wykonywaniem czynności służbowych. według którego źródłem obowiązku zachowania tajemnicy służbowej może być nie tylko zobowiązanie pracownika przez kierownika jednostki organizacyjnej do zachowania określonych rodzajów wiadomości w tajemnicy przez sporządzenie wykazów tajnych wiadomości. 3 ust. poz.U. że chodzi o wiadomość. np. której ujawnienie nie narusza interesów wskazanych w podanej wyżej definicji ustawowej. Nie jest więc trafny pogląd SN wyrażony w uchwale z 16. Nr 40. a której ujawnienie może narazić na szkodę prawnie chroniony interes". 266 § 1 KK mówi przecież oddzielnie. Art. 266 § 1 KK. 1 ustawy z 1982 r. 266 § 2 KK zawarty jest przepis chroniący tajemnicę służbową. z którą pracownik zapoznał się w związku z pełnieniem swoich obowiązków w państwowej. Ujawnienie wbrew przepisom ustawy (up. W art. adwokackiej lub dziennikarskiej). 3 ust. czy służbową. Pojęcie tajemnicy służbowej zdefiniowane jest w art. Z drugiej strony określenie tej tajemnicy bardzo przypomina definicję tajemnicy służbowej z art. Z przepisu tego nie wynika jaki charakter ma tak określona tajemnica. spółdzielczej lub społecznej jednostce organizacyjnej.

obserwacja zachowania się innej osoby przez zaglądanie do jej mieszkania przy użyciu teleskopu nastawionego na okno tego mieszkania. nawet jeżeli jej treść nie miała większego znaczenia informacyjnego. 172 KK z 1969 r. nie narusza sfery życia prywatnego. Tajemnica korespondencji. 267 533 § 2 KK. że otwiera on zamknięte pismo (np. Nie ulega wątpliwości. że z użycia w przepisie zwrotu "informacji. Zakres tego przepisu nie jest jasny. 2. Naruszenie sfery życia prywatnego. 267 § 2 KK jest przestępstwem z art. 267 § 3 KK. magnetyczne albo inne szczególne zabezpieczenie informacji. do której nie jest uprawniony". III. choć może być uważane za niestosowne wścibstwo. wizualnym albo innym urządzeniem specjalnym. lub art. Przekazywanie innej osobie informacji nielegalnie uzyskanej przy pomocy przyrządów wskazanych w art. Naruszenie tajemnicy korespondencji. art. Uniemożliwianie lub utrudnianie dostępu do . Przepis art. należy wyciągnąć wniosek.). a polegające na zakładaniu lub posługiwaniu się urządzeniem podsłuchowym. Kryminalizuje się w nim działanie podjęte w celu uzyskania informacji. Naruszenie sfery życia prywatnego. Tego rodzaju zachowanie się. Wydaje się natomiast. Określone w nim 532 przestępstwo polega na uzyskaniu bez uprawnienia informacji nie przeznaczonej dla sprawcy w ten sposób. list). że przepis nie obejmuje takich czynów jak np. 253 KK z 1932 r. IV. 267 § 1 KK. nagranie rozmowy w cudzym mieszkaniu przez umieszczenie w nim ukrytego magnetofonu. do której sprawca nie jest uprawniony.ochrony tajemnicy służbowej jest więc bardzo niejasny. gdzie chodziło raczej o ochronę korespondencji jako sfery życia prywatnego. że obejmuje on takie sytuacje jak założenie podsłuchu w telefonie. Jest to więc ujęcie nieco inne niż w klasycznych przepisach karnych o ochronie tajemnicy korespondencji (np. Przepis ten kładzie akcent na ochronę informacji przed jej uzyskaniem przez osobę nieuprawnioną. czy też obserwowanie ludzi w miejscach publicznych przez lornetkę. fotografowanie innej osoby w miejscu publicznym przy użyciu teleobiektywu. 267 § I KK chroni tajemnicę korespondencji. 1. albo podłącza się do przewodu służącego do przekazywania informacji lub też przełamuje elektroniczne. Przestępstwem jest również ujawnienie innej osobie informacji uzyskanej w sposób opisany w art. Ochronie życia prywatnego służyć ma przepis karny zawarty w art.

268 § 1 KK I czyn dotyczy zapisu na komputerowym nośniku informacji (art. a także udaremnianie lub utrudnianie osobie uprawnionej zapoznania się z informacją jest przestępstwem z art. skasowanie lekcji języka obcego na kasecie magnetofonowej nie wyczerpuje znamion tego przestępstwa. 268 § 1 KK. Niszczenie przez osobę nieuprawnioną zapisu istotnej informacji albo jego uszkadzania. Typem kwalifikowanym jest też popełnienie opisanych wyżej czynów połączone z wyrządzeniem innej osobie znacznej szkody majątkowej (art. 269 dotyczy również niszczenia. Przepis ujmuje więc przestępstwo w nim opisane bardzo szeroko. 269 § 2 KK przewiduje przestępstwo dopuszczenia się opisanych wyżej czynów innym sposobem. Inną odmianą przestępstwa z art. Przestępstwem takim będzie np. usuwanie lub zmienianie. uszkadzania itd. ale ma to być informacja o szczególnym znaczeniu dla obronności kraju. Kwalifikowany typ przestępstwa zachodzi. usuwania lub zmieniania zapisów na komputerowym nośniku informacji. zniszczenie cudzego listu zawierającego istotne informacje. a nawet zniszczenie notatek na kartkach papieru. jeśli zawierały one istotną informację. 268 § 3 KK). Art. która spowodowała konieczność kosztownego jej odtwarzania albo doprowadziła do nieuzasadnionych wypłat pieniężnych. skasowanie zapisu informacji na kasecie magnetofonowej lub na wideokasecie. np. funkcjonowanie administracji rządowej. gromadzeniu lub przesyłaniu . A więc i np. uszkadzania. nie wydaje się by zamiarem ustawodawcy było kryminalizowanie niszczenia. uszkadzania. "włamanie się" do komputera wojskowego i skasowanie informacji o rozmieszczeniu broni albo zmiana zapisanej na dysku komputera urzędu skarbowego informacji o podatnikach i ich niezapłaconych zobowiązaniach podatkowych. 269 § 1 KK jest zakłócanie lub uniemożliwianie automatycznego gromadzenia lub przekazywanie informacji o szczególnym znaczeniu. mianowicie drogą niszczenia albo wymiany nośnika informacji albo niszczenia lub uszkadzania urządzenia służącego automatycznemu przetwarzaniu. usuwania lub zmieniania informacji nie sporządzonych indywidualnie dla określonej osoby. Przepis nie dotyczy więc niszczenia. Znamiona tego przestępstwa wypełni np.informacji. skasowanie komuś pliku zawartego na dyskietce albo wprowadzenie do cudzego komputera wirusa. zapisu informacji dokonywanego komercyjnie w wielu egzemplarzach. książki telefonicznej. dokonującego zmian w treści informacji zapisanych na dysku komputera. bezpieczeństwa w komunikacji. zmiana zapisów z zakresu księgowości biurowej. Mimo tego szerokiego ujęcia. Przestępstwem takim będzie np. innego organu państwowego lub administracji samorządowej. 268 § 2 KK). zniszczenie lub uszkodzenie masowej gazety. Art. jeżeli opisany w art.

Definicja ta ujmuje więc pojęcie dokumentu szerzej od jego potocznego znaczenia. zaopatrzonego cudzym podpisem (np. w kontekście istnienia zobowiązania cywilnoprawnego. przez wyskrobywanie jego fragmentu. 271 KK) nie polega na . podrobienie cudzego podpisu. stosunku prawnego lub okoliczności mogącej mieć znaczenie prawne" (art. albo na dokonywaniu zmian w autentycznym dokumencie. Przestępstwo fałszowania dokumentu popełnione może być tylko w zamiarze bezpośrednim. Według art. Fałsz intelektualny dokumentu (art. dyplom. przerobienie daty. 270 § 2 KK).. Prywatny list nie jest dokumentem. 270 § 3 KK). Dokumentem jest zatem nie tylko zaświadczenie wystawione przez urząd. jeżeli następuje ono w celu użycia sfałszowanego dokumentu za autentyczny. lecz także bilet kolejowy. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów. I. Przedmiot nie będący normalnie dokumentem może stać się dokumentem w rozumieniu prawa karnego w określonej sytuacji. Przygotowanie do fałszowania dokumentu jest karalne (art. a przestępstwo używania fałszywego dokumentu jako prawdziwego v zamiarze bezpośrednim lub ewentualnym. jeżeli jego treść może mieć znaczenie prawne np. Fałsz intelektualny dokumentu. Na równi z fałszem dokumentu karane jest wypełnienie blankietu. Fałszowanie dokumentu może polegać na sporządzeniu przedmiotu imitującego autentyczny dokument. umowa. Taką samą karą jak fałszowanie dokumentu zagrożone jest w art. z którym związane jest określone prawo albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa. 270 § 1 KK używanie fałszywego dokumentu jako autentycznego. Nie jest więc przestępstwem z tego przepisu fałszowanie dokumentu w innych celach. np. ale może nabrać takiej cechy. 270 § 1 KK przestępstwem jest podrabianie lub przerabianie dokumentu. § 40. kwit itp. metryka. weksla in blanco) niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę albo używanie takiego dokumentu (art. Fałsz materialny dokumentu. 115 § 19 KK).informacji. II. dopisywanie. Dokumentem w rozumieniu prawa karnego jest "każdy przedmiot lub zapis na komputerowym nośniku informacji. albo gdy może stanowić dowód faktu istotnego dla procesu rozwodowego. numerek z szatni i inne tego rodzaju przedmioty stanowiące dowód istnienia stosunku prawnego.

to nie będzie to przestępstwo z art. 115 § 13 KK) albo inna osoba upoważniona do wystawienia dokumentu. lecz na wprowadzeniu do niego nieprawdziwej treści. i w którym stwierdza się pewne fakty. § 2: Przepis paragrafu poprzedzającego stosuje Się odpowiednio do dokumentów urzędowych sporządzonych przez organizacje zawodowe. w wystawianym dokumencie. Art. sporządzone w formie przepisanej przez powołane do tego państwowe w ich zakresie działania. 245 KPC: "Dokument prywatny stanowi dowód tego. znamienny występowaniem u sprawcy celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej. Nie obejmuje on więc sytuacji. Art. 271 KK polega na umyślności. Jego sprawcą może być tylko funkcjonariusz publiczny (zob. spółdzielcze i inne organizacje społeczne w zakresie poruczonych im spraw z dziedziny administracji państwowej"). weksel. gdy mamy do czynienia nie z poświadczeniem lecz jedynie z jedno lub dwustronnym oświadczeniem (OSNKW 17/1996). który jest wystawiany przez kompetentną osobę. Kodeks przewiduje w § 2 art. która go podpisała. np. zaś w art. 271 par. Nie jest więc przestępstwem z tego artykułu poświadczenie nieprawdy przez pomyłkę nawet jeżeli można byłoby zarzucić sprawcy działanie z lekkomyślności lub niedbalstwa. Wynika to z użytych w art. jeżeli autor skargi do władz. złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie"). 273 KK). pracownik w wypełnianej ankiecie personalnej napiszą nieprawdę . 271 KK jest więc bliskie definicji dokumentu urzędowego w rozumieniu KPC (zob. co do okoliczności mającej znaczenie prawne. wynik badania krwi na zawartość alkoholu. Strona podmiotowa przestępstwa z art. powód w składanym sądowi pozwie. 244 KPC § I : "Dokumenty urzędowe. 115 § 14 KK. wpłacenie do banku określonej kwoty itp. art. 271 KK nie dotyczy też dokumentów. że osoba. wchodzi jednak ewentualnie w .jego sfałszowaniu w sensie fizycznym.Natomiast nie wchodzą tu w grę dokumenty prywatne (art. których treść nie poddaje się sprawdzeniu według kryterium prawdziwości. Pojęcie dokumentu w kontekście fałszu intelektualnego jest węższe niż ogólne prawnokarne pojęcie dokumentu zdefiniowane w art. stanowią dowód tego co zostało urzędowo zaświadczone. ponieważ mamy tu do czynienia z dokumentami prywatnymi. art. np. pisemne polecenie służbowe. z umową sprzedaży. według których chodzi o dokument. 271 KK mówi o poświadczeniu nieprawdy. w której strony podają inną cenę niż rzeczywista. stan majątkowy danej osoby. 271 KK sformułowań. gdy wystawcą dokumentu jest funkcjonariusz publiczny. Przestępstwem jest również używanie dokumentu. Działanie sprawcy polegać ma na poświadczeniu nieprawdy. fakt ukończenia szkoły. Pojęcie dokumentu w ark. Jest to przestępstwo indywidualne. np. Wtedy.. Tak więc np.3 typ kwalifikowany. 271 KK. samorządowe. w którym poświadczono nieprawdę (art. 271 KK wypadek mniejszej wagi.

paszportów). Nr 35. chroniąc wyznaczony nim stan posiadania. Art. III. lecz także dokumentów wspólnych. Według art. Pokrewne przestępstwu z art. Przestępstwa przeciwko dokumentom tożsamości. 275 § 1. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. np. 155 ze zm. 275 § 1 KK dotyczy także dokumentów .rachubę odpowiedzialność z art. jeżeli spełnione są przesłanki tego przepisu. uszkadzania. 274-275 przewiduje się szereg typów przestępstw odnoszących się do dokumentów stwierdzających tożsamo5ć osoby (np. Wyłudzenie poświadczenia nieprawdy podstępem wymaga zamiaru bezpośredniego. tzn. Przepis ten przewiduje przestępność niszczenia. 276 KK. Niszczenie. 278 i 284 KK. Art. przesuwania lub uczynienia niewidocznymi albo fałszywego wystawiania znaków granicznych. którym sprawca nie ma prawa wyłącznie rozporządzać jest przestępstwem określonym w art. dowodów osobistych. Przepis ten dotyczy więc nie tylko dokumentów w całości należących do innej osoby. Przez posługiwanie się cudzym dokumentem tożsamości nale2y rozumieć używanie go jak własnego. uszkadzanie. umowy sporządzonej w jednym egzemplarzu. Nr 38. Używane w tym przepisie pojęcia kradzieży lub przywłaszczenia mają to samo znaczenie co w art. o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. 276 KK zniszczenie własnego dowodu osobistego (OSNKW 65/1975). usuwania. W art. podstawienie innej osoby do badania lekarskiego). według którego przestępstwem jest kradzież lub przywłaszczenie dokumentu tożsamości albo pos1ugiwaaie się dokumentem stwierdzającym tożsamość innej osoby.) przestępstwem jest podanie nieprawdziwych informacji lub zatajenie informacji w prospekcie wydawanym na podstawie tej ustawy. Przepisy karne dotyczące czynów przeciwko dokumentom w sensie materiałów archiwalnych zawiera też ustawa z 1983 r. w połączeniu z podawaniem się za osobę wymienioną w dokumencie. ukrywanie. 173). poz. Zasadniczym przepisem jest tutaj art. IV. Nie stanowi przestępstwa z art. 277 KK. poz. Przestępstwa przeciwko wiarygodności znaków granicznych przewidziane są w art.U.U. W art.3 KK. Niszczenie dokumentów lub znaków granicznych. 231 par. czynienie bezu2ytecznym lub usuwanie dokumentu. 118 ustawy z 1991 r. 277 KK dotyczy znaków granicznych rozgraniczających nieruchomości. 272 KK stypizowane jest przestępstwo wyłudzenia poświadczenia nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd wystawcy dokumentu (np. 271 KK przestępstwa zawierają ustawy dodatkowe.

że Kodeks cywilny w art. 84) Kodeks posługuje się na oznaczenie przedmiotu przestępstwa terminologią cywilistyczną. 115 § 9 KK ustawodawca wyjaśnił. W art. 278 § 5 KK. s. Identycznego zakresu dokumentów dotyczy art. W zakresie przestępstw przeciwko mieniu KK wprowadza zasadniczą zmianę. a później przejęto w innych państwach m. Zapoczątkowano je w prawie karnym ZSRR. Warszawa 1994. Radwański. I. dotyczących własności społecznej były drakońskie kary i szeroki zakres kryminalizacji często zacierający (przez używanie szerokiego i niejasnego pojęcia "zagarnięcie mienia społecznego") granicę między bezprawiem cywilnym a przestępstwem. stwierdzając: "Rzeczami w rozumieniu niniejszego kodeksu są tylko przedmioty materialne".stwierdzających prawa majątkowe innej osoby. w Polsce. W art.część ogólna. Charakterystyczną cechą ówczesnych uregulowań prawnokarnych. odsetek. Prawo cywilne . Według uzasadnienia do projektu KK (Uzas. Rozróżnienie to było charakterystyczne dla prawa karnego państw socjalistycznych. że na pojęcie rzeczy składają się dwie cechy: materialny ich charakter i wyodrębnienie z przyrody. przenoszenie lub przesyłanie za granicę dokumentu. polegającą na rezygnacji z odróżniania przestępstw przeciwko mieniu społecznemu i przestępstw przeciwko mieniu prywatnemu. Dodatkowe wyjaśnienie zawiera art. § 41. jest zachowanie się sprawcy. książeczki oszczędnościowej. Bezprawne. że "rzeczą ruchomą lub przedmiotem jest także polski albo obcy pieniądz lub inny środek płatniczy oraz dokument uprawniający do otrzymania sumy pieniężnej albo zawierający obowiązek II wypłaty kapitału. gdy postępuje on tak z dokumentem wbrew woli właściciela dokumentu albo z naruszeniem zakazu administracyjnego zawartego w ustawie. Przestępstwa przeciwko mieniu. 274 KK przewid2iane jest przestępstwo zbywania własnego lub cudzego dokumentu tożsamości. według . W doktrynie prawa cywilnego precyzuje się (Z.. W związku z tym należy zauważyć. 110). 45 częściowo definiuje pojęcie rzeczy. który kryminalizuje bezprawne przewożenie.in. Uwagi ogólne. udziału w zyskach albo stwierdzenie uczestnictwa w spółce". w kontekście tego przepisu. W różnych przepisach rozdziału KK o przestępstwach przeciwko mieniu przewijają się pojęcia "rzecz" i "mienie". 275 § 2 KK. np.

kaloryfer wymontowany z budynku.którego przepisy § 1. 278 KK) polega na zabraniu cudzej rzeczy ruchomej w celu przywłaszczenia. 3 i 4 art. bezwartościowych w sensie ekonomicznym fotografii lub innych pamiątek) stanowi wykroczenie z art. Kradzież. Chodzi tu o rzeczy mające wartość ekonomiczną. 278 KK (a więc przepisy dotyczące kradzieży) stosuje się odpowiednio do kradzieży energii lub karty uprawniającej do podjęcia pieniędzy z automatu bankowego. jak i prawa majątkowe wynikające ze stosunków zobowiązaniowych. Art. którą właściciel wyrzuca w celu pozbycia się. Jeśli chodzi o pojęcie "mienia". paradoksalnie. jeżeli rzecz została zgubiona. przywłaszczenie lub niszczenie cudzych rzeczy o wartości niemajątkowej (np. po przypomnieniu sobie. Rzecz będąca przedmiotem kradzieży musi być cudza. jednak rzeczy odłączone od nieruchomości. 126 KW. po nią wrócić. o ile nie wchodzi w grę "lepsze prawo" właściciela. w celu włączenia rzeczy przez sprawcę do swego majątku i . stanowić czyjąś własność lub być przedmiotem czyjegoś posiadania w sensie cywilnoprawnym. wyjęciu jej spod faktycznego władztwa innej osoby wbrew jej woli. paserstwa lub przywłaszczenia. Przepis o kradzieży chroni zarówno własność jak i posiadanie. a więc nie jest możliwa kradzież nieruchomości i jej części składowych. Zabór ma być dokonywany "w celu przywłaszczenia". Wyjaśnienie to. kradzież rzeczy. Działanie sprawcy kradzieży ma polegać na zabraniu rzeczy. a więc właściciel nie dopuszcza się kradzieży zabierając rzecz z władztwa jej posiadacza. przy przestępstwie rozboju. Kradzież (art. np. w wagonie. 278 dotyczy rzeczy ruchomej. 44 KC). tj. że to rozszerzone pojęcie rzeczy nie ma zastosowania np. Dokonanie kradzieży następuje w momencie nastąpienia skutku w postaci objęcia rzeczy we władztwo przez sprawcę (przestępstwo materialne). nie uważa się jednak za zgubienie rzeczy pozostawienie jej przez zapomnienie. gdyż może sugerować. II. jednakże posiadanie jest chronione tylko o tyle. Nie ma zaboru. Kradzież zwykła. mogą być przedmiotem kradzieży. 1. to KC określa mienie jako "własność i inne prawa majątkowe" (art. co nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia. Kradzież z włamaniem. wprowadza jednak pewną niejasność. w sklepie. że właściciel może. ponieważ kradzież. tzn. nie wchodzi więc w grę np. jako. tj. np. Pojęcie "inne prawa majątkowe" obejmuje zarówno inne (niż własność) prawa rzeczowe. Także rzecz stanowiąca współwłasność może być przedmiotem kradzieży popełnionej przez jednego współwłaściciela na szkodę drugiego.

kradzież żywności lub lekarstwa. lecz także pokonanie przeszkody w inny sposób. Kradzież może być popełniona tylko w zamiarze bezpośrednim. Może to być np. Przestępstwo rozboju (art. np. duszenie. Zabór rzeczy jedynie w celu jej krótkotrwałego używania stanowić może tzw. gdy waga czynu jest mniejsza ze względu na niską wartość przedmiotu kradzieży lub okoliczności zmniejszające winę sprawcy. 3. przecięcie kłódki. Rozbój. stanowiącą wypadek mniejszej wagi. jeżeli sprawca działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. przez otwarcie zamka podrobionym kluczem. Według art. W § 3 art. np. Rozbój i kradzież rozbójnicza. dokonana przez osobę nie mającą środków na ich nabycie. otwarcie kasy przez zastosowanie skradzionego hasła szyfrowego itp. w postaci kradzieży z włamaniem przewidziany jest w art. 3) doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności. 279 KK. Ad 1) Przemoc wobec osoby oznacza bezpośrednie fizyczne oddziaływanie na człowieka. będącą wykroczeniem z art. Kradzież z włamaniem. uderzenie. Ad 2) Groźba natychmiastowego użycia przemocy musi polegać na grożeniu pokrzywdzonemu słownie lub przez inne zachowanie . (OSNKW 65/1980). zerwanie plomby. wyłamanie drzwi. Wypadek taki zachodzi wtedy. Kwalifikowany typ kradzieży. 280 KK) polega na zabraniu cudzej rzeczy ruchomej w celu przywłaszczenia przy użyciu jednego z trzech wymienionych w przepisie sposobów: 1) używając przemocy wobec osoby. kradzież używania (furtum usus). Bezprawne uzyskanie programu komputerowego. wykręcenie ręki. 2) grożąc natychmiastowym użyciem takiej przemocy. które uniemożliwia opór lub go przełamuje albo wpływa na kształtowanie się jego woli przez zastosowanie fizycznej dolegliwości. 1. 278 § 2 KK tak samo jak kradzież ma być karany czyn polegający na uzyskaniu cudzego programu komputerowego bez zgody osoby uprawnionej. zagrożoną łagodniejszą karą (uprzywilejowany typ kradzieży).postępowania z nią jak właściciel. 127 KW lub przestępstwem z art. 278 KK przewiduje się kradzież. 289 KK. Kradzież z włamaniem to pojęcie interpretowane w orzecznictwie SN bardzo szeroko. Włamaniem jest nie tylko działanie polegające na pokonaniu zabezpieczenia przez jego uszkodzenie. np. 2. III. gdy chodzi o pojazd mechaniczny.

się sprawcy. Np. nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym albo działa w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu lub wspólnie z inną osobą. IV. Przestępstwo wymuszenia rozbójniczego (art. której grozi się zabiciem porwanego dziecka (zamach na życie) albo podpaleniem domu (gwałtowny zamach na mienie). (stan bezbronności). gdy jest kaleką itp. ponieważ jest odurzony narkotykiem. Kradzież rozbójnicza. Działanie sprawcy musi mieć na celu osiągnięcie korzyści majątkowej. środkiem lub sposobem (art. w którym pokrzywdzony nie może się przeciwstawić zabraniu rzeczy. np. 280 § 2 KK). Inaczej jednak niż przy rozboju. 2. Kwalifikowany typ rozboju zachodzi wtedy gdy sprawca posługuje się bronią palną. Kradzież rozbójnicza (art. podpisaniu weksla lub niekorzystnej umowy itp. Rozporządzenie mieniem może polegać na wydaniu pieniędzy lub wartościowych przedmiotów. Stosowanie przemocy lub groźby następuje tu bezpośrednio po dokonaniu zaboru dla utrzymania się w posiadaniu zabranej rzeczy. która posługuje się taką bronią. 252 KK. nie może się poruszać wskutek odebrania mu kul. sprawca kradzieży przyłapany został na gorącym uczynku i grożąc pistoletem oddala się ze skradzionym mieniem. Ad 3) Doprowadzenie do stanu nieprzytomności lub bezbronności jako sposób popełnienia rozboju polega na spowodowaniu stanu. uśpiony środkiem nasennym (stan nieprzytomności) albo też jest związany. 281 KK) pod względem sposobów jej dokonania nawiązuje do opisu ustawowego przestępstwa rozboju. Nie i ważność takiego rozporządzenia w świetle prawa cywilnego nie pozbawia czynu sprawcy cech przestępstwa. 282 KK) polega na zmuszeniu innej osoby do rozporządzenia mieniem przemocą. przedmiotem. 282 KK działanie terrorysty. Przykładem tego przestępstwa może być wymuszenie zapłacenia okupu przez osobę. pijany. przy czym spełnienie groźby ma nastąpić w krótkim czasie po jej wyrażeniu. Przepis o wymuszeniu rozbójniczym ma na celu ochronę mienia. Czyn taki będzie przestępstwem z art. Chodzi tu zawsze o stan nieprzytomności lub bezbronności spowodowany innym działaniem niż przemoc. użycie jednego z tych sposobów nie jest środkiem do zaboru mienia. Zachowanie się sprawcy wymuszenia rozbójniczego zmierzać . który grozi zabiciem zakładników dla wymuszenia zwolnienia kolegów z więzienia. Nie obejmuje więc wymuszenia innych działań niż rozporządzenie mieniem. nie jest wymuszeniem rozbójniczym z art. groźbą zamachu na życie lub zdrowie albo gwałtownego zamachu na mienie. Wymuszenie rozbójnicze.

w stosunku do rzeczy. rzecz została mu wypożyczona lub powierzona albo znalazła się w jego władaniu. kradzieży rozbójniczej lub wymuszenia rozbójniczego. bo nie zdążył jej przeczytać. 280 KK) a nie rozporządzenie mieniem (art. jeżeli towarzyszy temu zamiar zatrzymania rzeczy w swoim majątku. Przykład: X odmawia oddania w umówionym terminie pożyczonej od Y-ka książki lub zaprzecza. V. Zdaniem SN ma tu miejsce zabieranie rzeczy (art. Przy przywłaszczeniu nie występuje element zaboru bowiem sprawca włada już rzeczą lub prawem faktycznie. zniszczeniu.będzie rozbojem. zamknęła sklep stanowiący konkurencję dla sprawcy. by zaniechała działalności gospodarczej. prawo akcjonariusza do udziału w zyskach firmy. Zachowanie się sprawcy określono w art. grożąc bronią palną żąda oddania mu pieniędzy. może być przywłaszczeniem. Przywłaszczenie. Przepis o przywłaszczeniu nie dotyczy rzeczy nieruchomych. które przez pomyłkę zapisano w pamięci komputera na rzecz innej osoby. bo doręczono mu ją przez pomyłkę. odmowa zwrotu rzeczy. albo w stosunku do prawa majątkowego. ale zmuszenie jej do wydania ukrytych w schowku pieniędzy wymuszeniem rozbójniczym.może również do zmuszenia innej osoby. gdy sprawca stosując groźbę zamachu na życie (np. 284 KK) popełniane jest albo. 282 KK). co może się przejawiać w sprzedaniu lub darowaniu rzeczy. Oznacza to bezprawne włączenie przez sprawcę cudzej rzeczy lub prawa do swego majątku lub wykonywanie wobec niego w inny sposób uprawnień właściciela. że ją pożyczył. np. Orzecznictwo SN przyjmuje. Odnosi się ona do kradzieży z włamaniem. W art. Podobnie. Jeżeli robi to dla przetrzymania jej jeszcze przez tydzień. konstrukcję przestępstwa mniejszej wagi. dokonaniu w niej przeróbek. zachodzi wtedy. Tak więc zmuszenie ofiary do wyjęcia z kieszeni portfela i podania go sprawcy . Decyduje tu więc zamiar sprawcy. zaś rozporządzenie mieniem nie oznacza natychmiastowego wydania przedmiotów. że rzecz posiada. lecz rozporządzenie mieniem w (chociażby niedalekiej) przyszłości. Przepisy wspólne. a nie wymuszenie rozbójnicze. VI. 283 KK przewiduje się. znajduje rzecz zgubioną. rozboju. tak jak kradzież. Świadome zaprzeczenie przez sprawcę wobec właściciela. gdyż zabieranie nie musi być własnoręczne. że rozbój. Przywłaszczenie (art. np. 284 KK zwrotem "przywłaszcza sobie". to jest tylko niesolidnym . Przywłaszczone może być np.

Znamion tego przestępstwa nie wypełnia też osoba. że właściciel nie traci posiadania rzeczy. osoba. narzędzia dane pracownikowi. Nowy typ przestępstwa wprowadzono w art. Przestępstwa z tego artykułu dopuszcza się np. paczka posłańcowi. oddanego mu na przechowanie. tym bardziej nie sprzeniewierzenie. 121 § 2 KW wykroczenie o nazwie "szalbierstwo". Surowsza odpowiedzialność uzasadniana jest tu faktem. KK przewiduje uprzywilejowany typ przywłaszczenia. która podłącza się do cudzego aparatu poprzez przewód telefoniczny na zewnątrz mieszkania. Tradycyjna wykładnia przepisów o przywłaszczeniu przyjmuje. do której ma dostęp. Ratio legis tego przepisu polega na zapobieganiu spowodowania szkody majątkowej po stronie abonenta telefonu. np. że znamion tego przestępstwa nie wypełnia ten. 284 KK. VIII. Oszustwo. Art. 286 KK opisuje przestępstwo oszustwa typu . 285 wynika. jest to bowiem odrębnie stypizowane w art. Nadużycie telefonu. skoro w takich sytuacjach sprawca może przywłaszczyć rzecz bez usuwania jej z władztwa innej osoby i niewątpliwie nadużywa okazanego mu zaufania. sprzątaczka. a nie przywłaszczenie. którego strona podmiotowa wymaga zamiaru bezpośredniego. narażony jest na zapłacenie wyższego rachunku. która pod nieobecność abonenta telefonuje do Rio de Janeiro. a więc wchodzi w grę wyłącznie kradzież. np. okazanego sprawcy. gdy rzecz zostaje dana sprawcy tylko dla wykonania określonych czynności. 285 KK. że nie dotyczy to sytuacji. . np. Kwalifikowanym typem tego przestępstwa jest przywłaszczenie sobie przez sprawcę rzeczy powierzonej (zwane sprzeniewierzeniem). Natomiast ze sformułowania art. Wykładnia ta nie wydaje się jednak trafna. twierdzi się.dłużnikiem. W takiej sytuacji. Jeżeli natomiast chce włączyć ją. Podobnie jak przy kradzieży. użyczonego. Przywłaszczenie jest przestępstwem. VII. albo przez urządzenia centrali telefonicznej. który w razie wypełnienia przez sprawcę znamion tego przestępstwa. która wyłudza działanie automatu telefonicznego przez użycie bezwartościowego krążka' metalu zamiast żetonu.że prócz przywłaszczenia następuje tu nadużycie zaufania. do swego księgozbioru lub sprzedać. gdy zachodzi wypadek mniejszej wagi (art. w komis. kto wbrew woli abonenta korzysta z jego telefonu. 284 § 3 KK). Polega ono na "uruchomieniu na cudzy rachunek impulsów telefonicznych" przez włączenie się do urządzenia telekomunikacyjnego. to narusza przepis art.

na który padła wygrana. która nie będzie zwrócona.art. że sprzedawany metalowy zegarek jest złoty). oszukiwanie na mierze i wadze. gdy sprawca wyzyskuje stałe (np. wypłacie przegranej w grze oszukańczej. przez twierdzenie. ponieważ przepis wymaga. 11-12). W dawnym polskim prawie karnym czyny określane współcześnie jako oszustwo mieściły się prawdopodobnie w szerokim pojęciu kradzieży (Lipkin.nie ma przestępstwa z art. Trzeci sposób popełnienia oszustwa występuje wtedy. by sprawca działał "w celu osiągnięcia korzyści majątkowej". ale jako samodzielny typ przestępstwa oszustwo występuje dopiero w ustawodawstwie karnym francuskim z 1791 r. 286 § 1) i typu uprzywilejowanego (wypadek mniejszej wagi . udzieleniu pożyczki. Nakłonienie do zawarcia transakcji ryzykownej nie może być traktowane jako oszustwo. Od strony podmiotowej oszustwo jest przestępstwem umyślnym kierunkowym. decydują kryteria ekonomiczne. stan upojenia alkoholowego) zakłócenia świadomości ofiary albo jej niedojrzałość psychiczną (gdy pokrzywdzonym jest dziecko).podstawowego (art. przez: 1 ) wprowadzenie w błąd. wypłaceniu przez ubezpieczyciela nienależnego odszkodowania. 286 KK. 1-6). Niekorzystne jest nie tylko rozporządzenie mieniem powodujące uszczerbek w posiadanym już majątku. Strona przedmiotowa oszustwa polega na doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem jednym z trzech wymienionych w art. 3) wyzyskanie niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania. choroba psychiczna) lub przemijające (np. Rozporządzenie takie może polegać na kupnie rzeczy powyżej jej wartości lub sprzedaży rzeczy poniżej wartości. które powoduje utratę spodziewanej korzyści (lucrum cessans). 286 KK. nabyciu rzeczy obciążonej wadą fizyczną lub prawną. sprzedaży losu. 286 § 3 KK). Oszustwo jest stosunkowo młodym przestępstwem. jeżeli kontrahent uświadamiał sobie istnienie ryzyka. tj. ale także takie. Wprowadzenie w błąd. że wprowadza w błąd . jak np. Sprawca oszustwa musi uświadamiać sobie. znane były już w prawie mojżeszowym i w prawie rzymskim (Lipkin. natomiast wyzyskanie błędu polega na zaniechaniu skorygowania błędnego przekonania powstałego w świadomości pokrzywdzonego bez udziału sprawcy. i w późniejszych dziewiętnastowiecznych kodeksach karnych. O tym. 2) wyzyskanie błędu. Wprawdzie pewne rodzaje działań-oszukańczych. Jeżeli niekorzystne rozporządzenie mieniem przez "pokrzywdzonego" jest świadome . czy rozporządzenie jest niekorzystne. przyjęciu zapłaty fałszywym banknotem. to wytworzenie w świadomości innej osoby fałszywego obrazu pewnego wycinka rzeczywistości (np. sposobów.

w celu dokuczenia jej). który proponuje informację o miejscu gdzie samochód się znajduje w zamian za określoną kwotę pieniędzy.U. Ten. kto zaciąga pożyczkę z góry zamierzając jej nie zwrócić . w których błąd nabywcy ma charakter konkretny. 283). W § 2 art. Natomiast nie jest oszustwem niezwrócenie pożyczki.popełnia oszustwo (OSNKW 55/1972). nie dopuszcza się oszustwa. Przykład: Do X-a. Nie dotyczy to jednak sytuacji.) doprowadzając w ten sposób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem i jednocześnie chce wypełnienia tych znamion (zamiar bezpośredni). to nie dopuszcza się przestępstwa. co do roku produkcji samochodu. Nr 37. (Dz. Czyn opisany w tym przykładzie wypełnia znamiona przestępstwa z art. IX. który. przewidziane w art. poz. Może jednak ponosić odpowiedzialność cywilnoprawną za wyrządzenie szkody (art.(wyzyskuje błąd itd. Nieosiągnięcie przez sprawcę oszustwa zamierzonej korzyści majątkowej jest dla bytu przestępstwa oszustwa bez znaczenia. Nie uważa się za oszustwo czynów polegających na wprowadzeniu w błąd kontrahenta przez posługiwanie się reklamą towaru. nawet jeżeli później tego nie uczynił. Szczególną postać przygotowania do oszustwa ubezpieczeniowego przewiduje art. 286 KK ustawodawca umieścił nowy typ przestępstwa podobny 560 do klasycznego oszustwa. 121 KW) oraz wystawienie czeku bez pokrycia. którą dłużnik w chwili jej zaciągania zamierzał zwrócić. Istotnym problemem jest rozgraniczenie oszustwa i niewywiązywania się z zobowiązań o charakterze cywilnoprawnym. 61 Prawa czekowego z 1936 r. Pokrewnymi oszustwu czynami karalnymi są: tzw. szalbierstwo (art. nawet jeżeli sprawcą jest osoba nie mająca nic wspólnego z kradzieżą. działając w . Ten. ponieważ z istoty swej polega ona na przesadzie w ramach akceptowanej społecznie konwencji. Oszustwo komputerowe. stanu licznika itp. Opisane w art. 415 KC). telefonuje anonimowy rozmówca. Je2eli więc ktoś przekonuje nabywcę używanego samochodu o jego niezwykłych zaletach. kto wprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w innym celu (np. 298 KK. któremu poprzedniego dnia skradziono samochód. 286 § 2 KK. Kryterium tego rozgraniczenia jest istnienie (w chwili popełnienia czynu) wymaganego przez przepis o oszustwie zamiaru. Polega ono na żądaniu korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy. np. 287 § 1 przestępstwo oszustwa komputerowego polega na takim zachowaniu się sprawcy.

dolanie benzyny do mleka. X. dające prawo do roszczenia o odszkodowanie. Kradzieżą leśną nazywa się wyrąb drzewa w lesie w celu przywłaszczenia. . XI. Niszczenie lub uszkadzanie mienia. że sprawca odpowiada tylko za jedno przestępstwo kradzieży. 290 KK przesądza. rozumiany jest jako każdy sposób odłączenia drzewa od podłoża. zaś wyrąb traktuje się jako uprzednią czynność współukaraną. ale uniemożliwia normalne posługiwanie się nim. również przez jego ścięcie piłą. Przestępstwo to popełnia np. ten kto wprowadza modyfikację do programu komputera bankowego. wbrew potocznemu znaczeniu tego słowa.celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub wyrządzenia innej osobie szkody: 1) wpływa na automatyczne przetwarzanie. Art. Wyrąb drzewa. wyrwanie z korzeniami lub wykopanie. Przestępstwo to jest występkiem umyślnym. W § 2 art. będący w istocie usiłowaniem kradzieży drzewa. Kradzież leśna. powodującą księgowanie na jego koncie części odsetek klientów banku. Zniszczenie lub uszkodzenie mienia dokonane z lekkomyślności lub przez niedbalstwo sprawcy może być potraktowane jedynie jako naruszenie prawa cywilnego. Przy przestępstwie tym występuje nawiązka w klasycznej postaci. sąd orzeka na rzecz pokrzywdzonego nawiązkę w wysokości podwójnej wartości drzewa. Strona przedmiotowa przestępstwa z art. pociąga za sobą odpowiedzialność jak za kradzież. wyjęcie z maszyny niedostępnej części. 2) wprowadza nowy zapis na komputerowym nośniku informacji. 288 KK odrębnie typizuje się przerywanie lub uszkadzanie kabla podmorskiego albo naruszanie przepisów dotyczących zakładania lub naprawy takiego kabla. Ściganie tego przestępstwa następuje na wniosek pokrzywdzonego. np. Porwanie pojazdu. gromadzenie lub przesyłanie informacji albo. XII. ponieważ w razie skazania za wyrąb drzewa albo za kradzież drzewa wyrąbanego lub powalonego. Następująca po wyrębie kradzież wyrąbanego w lesie drzewa powoduje. które nie powoduje fizycznego uszczerbku przedmiotu. Uczynienie niezdatnym do użytku polega na takim działaniu. 288 KK polega na niszczeniu lub uszkodzeniu cudzej rzeczy lub uczynieniu jej niezdatną do użytku. że czyn taki.

1. tj. Paserstwo. by czyn popełniony był umyślnie (zamiar bezpośredni) i w "celu krótkotrwałego użycia". a nie 289 KK. Może być to więc np. 289 KW wymaga. Od strony podmiotowej przepis art. jeżeli sprawca zmieni zamiar i postanowi włączyć zabrany pojazd do swego majątku. pojazdów drogowych lub szynowych napędzanych umieszczonym w nich silnikiem (w tym również motorowerów przeznaczonych do poruszania się wyłącznie przy pomocy silnika. np. kradzieży używania (furtum usus). rzecz wręczona jako łapówka. . 289/§ 3 KK). 278. że przy zwykłym furtum usus nie jest wymagane. pieniądze stanowiące zapłatę za szpiegostwo.Przestępstwo zaboru pojazdu mechanicznego w celu krótkotrwałego użycia (art. a więc np. zaś sama rzecz nie jest oznaczona co do swego rodzaju. przedmiot pochodzący z kradzieży. że kontynuowanie użycia pojazdu mechanicznego również w dniu następnym po zaborze wykracza poza pojęcie użycia krótkotrwałego. Można tylko przyjąć umownie pewne kryteria. Przedmiotem wykonawczym przy przestępstwie paserstwa (art. niezależnie od ich parametrów technicznych (zob. by sprawca wykroczenia dokonał zaboru rzeczy. OSNKW 27/1993). 3) sprawca porzuca samochód w stanie uszkodzonym albo w okolicznościach. Czyn przestępny z art. a które już nie. Typem kwalifikowanym jest rozbójnicze porwanie pojazdu (art. biżuterii itp. Zabór w celu użycia innego niż krótkotrwałe jest kradzieżą. 2) pojazd stanowi mienie znacznej wartości (zob. 291-292 KK) są rzeczy pochodzące bezpośrednio z czynu zabronionego. XIII. Kwalifikowany typ tego przestępstwa występuje. Praktycznie największe znaczenie ma paserstwo w odniesieniu do rzeczy pochodzących z czynów zabronionych . Trudno jest więc jednoznacznie orzec. wyłamuje zamek. zabór samochodu w celu używania go w czasie urlopu i następnego porzucenia narusza art. znanej w ustawodawstwie jako wykroczenie (art. 127 KW). mebli. wydaje się. 289 KK) jest szczególną odmianą tzw. gdy: 1) sprawca pokonuje zabezpieczenie pojazdu przed jego użyciem przez osobę nieuprawnioną (np. Pojęcie krótkotrwałego użycia jest typowym znamieniem ocennym. wyłącza autoalarm). 11 S § S KK). Paserstwo umyślne. 289 KK dotyczy natomiast tylko pojazdów mechanicznych. art. używanie bez zezwolenia właściciela jego ubrania. Różnica polega na tym. które użycie jest krótkotrwałe. Zabór pojazdu w celu krótkotrwałego użycia może się przekształcić w przywłaszczenie. w których grozi niebezpieczeństwo utraty pojazdu. Np. jego uszkodzenia albo jego części lub zawartości.

Paserstwo nieumyślne (art. 292 KK. sprawca musi chcieć lub godzić się na to.jako przestępstwa przeciwko mieniu. Paserstwo umyślne wymaga występowania po stronie sprawcy zamiaru. przywłaszczenia. Sprawca robi to jednak bez zamiaru popełnienia czynu zabronionego. takie sytuacje. nabycie rzeczy po zadziwiająco niskiej (nie uzasadnionej innym powodem) cenie. jak nabycie rzeczy na ulicy od osoby. 3) przyjęcie rzeczy uzyskanej za pomocą czynu zabronionego. która zachowuje się podejrzanie. 4) pomoc do ukrycia takiej rzeczy. kupienie książki ze śladem usunięcia stempla biblioteki. jeśli bowiem sprawca przewiduje możliwość pochodzenia rzeczy z czynu zabronionego. że jego czyn wypełnia znamiona przestępstwa z art. w art. 294 KK przewiduje się zbiorcze określenie typów kwalifikowanych kradzieży. i paserstwa umyślnego. tzn. że została uzyskana za pomocą czynu zabronionego"). Niedbalstwo wymienione jest wyraźnie w przepisie. narzędzi chirurgicznych w dzień po głośnym przypadku okradzenia miejscowego szpitala). oszustwa komputerowego. 2) pomoc do zbycia takiej rzeczy. Typy kwalifikowane przestępstw przeciwko mieniu. przypuszczenie takie było możliwe. Znamieniem kwalifikującym jest . Jego winę określa Kodeks formułą charakterystyczną dla niedbalstwa ("rzecz. niszczenia rzec . przenosząc transakcję do bramy po zauważeniu przechodzącego policjanta. Przepisy o paserstwie stosuje się odpowiednio do programu komputerowego. Paserstwo umyślne (art. o której na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i może przypuszczać. Wchodzi jednak w grę również lekkomyślność. stąd jego umieszczenie w Kodeksie w tym rozdziale. oszustwa. Paserstwo nieumyślne. 291 KK. 291 KK) polegać może na jednej z czterech form zachowania się sprawcy: 1) nabycie rzeczy uzyskanej za pomocą czynu zabronionego. nadużycia telefonu. Poza typami kwalifikowanymi przestępstw przeciwko mieniu zawartymi w poszczególnych przepisach rozdziału XXXV KK. Obejmuje to np. XIV. Strona podmiotowa tego przestępstwa polega na nieumyślności w obydwu jej postaciach. kupienie rzeczy nie występujących normalnie w prywatnym obrocie (np. Kwalifikowana postać nieumyślnego paserstwa zachodzi gdy rzecz pochodząca z czynu zabronionego jest znacznej wartości. 2. to niewątpliwie tym bardziej spełniony jest wymóg art. tj. 292 KK) polega przedmiotowo na takich samych zachowaniach się sprawcy jak paserstwo umyślne.

znaczna wartość mienia lub fakt. Podmiotem nadużycia zaufania może być np. którego ratio legis jest fakt. Niegospodarność.możliwe jest tylko nadzwyczajne złagodzenie kary. jak stwierdzono w uzasadnieniu do projektu KK. 86). że. Nadużycie zaufania (art. jeżeli sprawca dobrowolnie naprawił szkodę w całości. nadużycia telefonu. oszustwa komputerowego. Nadużycie zaufania. a nawet odstąpić od jej wymierzenia wobec sprawcy kradzieży. . 295 KK ustawodawca przewiduje szczególną postać czynnego żalu dotyczącego dokonanych przestępstw przeciwko mieniu.. przywłaszczenia. XV. paserstwa (również gdy zachodzi typ kwalifikowany przewidziany w art. Sąd może. W art. prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej . Przepis ten nie używa wspomnianych nazw. oszustwa. pełnomocnik procesowy w sprawach majątkowych. decyzji właściwego organu lub umowy. skoro wymienia się w nim osoby fizyczne. 115 § 5 KK). a w § 4 przestępstwo niegospodarności. albo zwrócił pojazd lub rzecz mającą szczególne znaczenie dla kultury w stanie nieuszkodzonym. Czynny żal przy przestępstwach przeciwko mieniu. 294 KK). nadzwyczajnie złagodzić karę. W art. § 42. niszczenia rzeczy. Określenie to obejmuje szeroki krąg osób. mienie "jest wartością odnawialną" (Uzas. 216§ 1 KK) jest przestępstwem godzącym w interesy majątkowe wszelkich możliwych podmiotów.a więc jest to wyliczenie wyczerpujące. porwania pojazdu. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. opiekun małoletniego. ale z jego treści wynika. dyrektor firmy lub inny pracownik zajmujący się jej sprawami majątkowymi. którego wartość w chwili popełnienia czynu zabronionego przekracza dwustukrotną wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia (art. mianowicie. że chodzi o dobro szczególnego znaczenia dla kultury. Mieniem 'znacznej wartości jest mienie. Jeżeli naprawienie szkody było częściowe . 1. że w § 1-3 zostało uregulowane przestępstwo nadużycia zaufania. Nadużycie zaufania. I. 296 KK stypizowane zostało przestępstwo powstałe z połączenia znanych poprzednio w polskim prawie karnym przestępstw niegospodarności i nadużycia zaufania. Sprawcą może być tylko osoba zobowiązana do zajmowania się sprawami majątkowymi wspomnianych podmiotów na podstawie przepisu prawnego.

jeżeli tylko sprawca nie godził się na spowodowanie szkody majątkowej ani jej nie chciał. Do obydwu typów przestępstw. 296 § 5 KK). 297 KK określane w skrócie jako oszustwo kredytowe lub subwencyjne (która to nazwa nie oddaje całej jego treści) polega na przedkładaniu fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów albo nierzetelnych pisemnych oświadczeń dotyczących okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania kredytu. 296 § 4 KK) jest przestępstwem nieumyślnym. 2. jeżeli przed wszczęciem postępowania dobrowolnie i w całości naprawił wyrządzoną szkodę (art. 115 § 7 i 5 KK oznacza szkodę przekraczającą dwustukrotną wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia. mimo że przewidywał albo mógł przewidzieć wypełnienie znamion z art. Oszustwo kredytowe lub subwencyjne. 296 § 2 KK). lecz tylko nie zachował ostrożności wymaganej w danych okolicznościach. Z ujęcia omawianego przepisu wynika. Niegospodarność (art.urzędnik państwowy w zakresie w jakim zajmuje się sprawami majątkowymi. Sprawca działać ma w celu uzyskania wspomnianych świadczeń lub zamówienia. Nieumyślność w tym typie przestępstwa nie wyklucza umyślnego przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków. 296 § 4 KK. przedstawia w banku podrobiony (w sensie art. zagrożonym jeszcze surowszą karą jest wyrządzenie szkody majątkowej w wielkich rozmiarach. 115 § 7 i 6 KK). Przestępstwo z art. Tak więc przestępstwo nadużycia zaufania może być więc popełnione również przez zaniechanie. Typ kwalifikowany zachodzi. Typem kwalifikowanym "drugiego stopnia". a więc różni się od nadużycia zaufania formą winy. gwarancji kredytowej. Do znamion przestępstwa należy skutek w postaci znacznej szkody majątkowej co na mocy art. dotacji lub subwencji lub zamówienia publicznego. Pozostałe znamiona obu typów przestępstw pokrywają się. II. Przykład: X ubiegając się o kredyt. nadużycia zaufania i niegospodarności. odnosi się przepis o niepodleganiu przez sprawcę karze. że wbrew jego usytuowaniu w rozdziale o przestępstwach przeciwko obrotowi gospodarczemu. 270 KK) albo stwierdzający . Niegospodarność. pożyczki bankowej. czyli przekraczającej tysiąckrotność najniższego miesięcznego wynagrodzenia (art. gdy sprawca działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (art. dotyczy on również interesów majątkowych poza sferą gospodarczą Od strony przedmiotowej zachowanie się sprawcy polegać ma na nadużyciu udzielonych mu uprawnień lub niedopełnieniu ciążącego na nim obowiązku.

jego czyn byłby już usiłowaniem oszustwa z art. 299 KK przewiduje rozbudowany i wieloodmianowy typ przestępstwa "prania brudnych pieniędzy". 298 kryminalizuje zachowanie będące w istocie swego rodzaju przygotowaniem do popełnienia oszustwa na szkodę instytucji ubezpieczeniowej. jeżeli pochodzą z korzyści związanych z popełnieniem przestępstwa przez inne osoby. praw majątkowych albo mienia ruchomego i nieruchomego. wykorzystaniu kredytu.nieprawdę (art. Zachowanie się sprawcy polegać ma na spowodowaniu zdarzenia będącego podstawą do wypłaty odszkodowania w celu uzyskania odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia. 286 KK. III. jakie to "w szczególności" mogą być przestępstwa. 297 przewidziano odmianę tego przestępstwa polegającą na 574 zaniechaniu (wbrew ciążącemu na sprawcy obowiązkowi) powiadomienia o powstaniu okoliczności mogących mieć wpływ na wstrzymanie lub ograniczenie wysokości udzielonego kredytu. Oszustwo ubezpieczeniowe. wbrew tej potocznej nazwie. Gdyby X zgłosił szkodę w instytucji ubezpieczeniowej.powoduje bezkarność sprawcy (art. że przeciwko jego firmie prowadzona jest egzekucja. Czyn X-a kwalifikuje się z art. że uszkodzenia dokonał nieznany sprawca . . powodując wgniecenie karoserii. a więc sprawca musi działać umyślnie. Pranie brudnych pieniędzy. pożyczki bankowej itd. a ponadto zataja. Nie jest więc jasne dlaczego ustawodawca daje przykładowe wyliczenie. pożyczki bankowej itd. lecz również papierów wartościowych lub innych wartości dewizowych. w celu uzyskania odszkodowania. 298 § 1 KK. 297 § 3 KK). Przepis dotyczy. W tym wyliczeniu znalazły się: wytwarzanie lub obrót środkami odurzającymi lub psychotropowymi. Art. 1. IV. Według sformułowania art. Art. 298 K polegający na dobrowolnym zapobieżeniu wypłacie odszkodowania przed wszczęciem postępowania (karnego) powoduje bezkarność popełnionego czynu. Czynny żal w postaci dobrowolnego zapobieżenia. Pranie brudnych pieniędzy. 271 KK) dokument. Obowiązek taki wynikać będzie przeważnie z umowy. Przykład: X umyślnie uderza swoim samochodem w drzewo. w trakcie której zajęto konto firmy. że jest właścicielem cennej nieruchomości. przed wszczęciem postępowania. 299 § 1 KK może to być każde przestępstwo. nie tylko pieniędzy. albo w postaci zaspokojenia roszczeń pokrzywdzonego . stwierdzający. W § 2 art. Czynny żal sprawcy przestępstwa z art. twierdząc. Wartości te są "brudne".

Czynny żal. 299 KK. ich wykrycie. instytucji finansowej lub kredytowej. które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia. Współdziałanie pracownika banku. 299 § 4). W art. albo na świadczeniu innych usług mających ukryć ich przestępne pochodzenie lub innych usług w zabezpieczeniu przed zajęciem. fałszowanie pieniędzy lub papierów wartościowych. amunicją lub materiałami wybuchowymi albo rozszczepialnymi. Typ kwalifikowany. dokonywaniu ich transferu lub konwersji albo przejęciu ich w innych okolicznościach wzbudzających uzasadnione podejrzenie o ich przestępnym pochodzeniu z czynów określonych w § 1 art. wbrew przepisom. pomoc do przenoszenia ich własności lub posiadania albo podejmowania innych czynności. 4. Zachowanie się wyczerpujące znamiona tego przestępstwa często wypełniać będą również znamiona umyślnego paserstwa. Zaniechanie powiadomienia. rozbój albo inne przestępstwo przeciwko mieniu wielkiej wartości. przekazywanie lub wywożenie za granicę. wymuszanie okupu.przemyt. kto wbrew obowiązkowi nie wyznacza osoby uprawnionej do przyjmowania informacji o operacjach finansowych lub osoby uprawnionej do udzielania takiej informacji (art. Będzie to jednak pozorny zbieg przepisów. przestępnego pochodzenia przedmiotu operacji . pieniędzy lub innych wartości dewizowych.prawem formie. Karze podlega także ten. Jego podmiotem jest osoba odpowiedzialna w banku.jest wypełnieniem znamion tego przestępstwa. Kwalifikowanym typem przestępstwa prania brudnych pieniędzy lub współdziałania w popełnieniu takiego czynu jest popełnienie ich w porozumieniu z innymi osobami (art. handel bronią. 299 § 2 KK przewiduje się przestępstwo będące współdziałaniem w praniu brudnych pieniędzy przez pracownika banku. Przestępstwem indywidualnym jest też przestępstwo określone w art. 3. instytucji finansowej lub kredytowej za informowanie zarządu lub organu nadzoru finansowego o przeprowadzeniu operacji finansowej. mimo że okoliczności przeprowadzenia operacji finansowej wzbudzają uzasadnione podejrzenie. ponieważ art. Zaniechanie niezwłocznego powiadomienia w przewidzianej . Współdziałanie to polegać ma na przyjmowaniu w gotówce. 2. mianowicie może to być: przyjmowanie. . zajęcie albo orzeczenie przepadku. 299 KK ma w tym zestawieniu charakter przepisu szczególnego. Od strony przedmiotowej przestępstwo to polega na wyliczonych w przepisie działaniach w stosunku do pieniędzy lub innych wartości. 299 § 3 KK.

Kwalifikowany typ tego przestępstwa (tzw. który jest dłużnikiem kilku wierzycieli. 309. że nie może zaspokoić wszystkich wierzycieli. który znajduje się w takim położeniu majątkowym. umyślnego bankructwa opisane jest w art. Polega ono na umyślnym doprowadzeniu do swojej niewypłacalności lub upadłości przez sprawcę. Przepis ten zapewnia bezkarność sprawcy ujawniającemu organom ścigania informacje dotyczące uczestników przestępstwa i okoliczności jego popełnienia. Drugi typ kwalifikowany zawiera § 3 art. uszkadzanie albo rzeczywiste lub pozorne obciążanie składników swego majątku przez dłużnika. 300 § 2 KK. Elementem kwalifikującym jest tu wyrządzenie szkody wielu wierzycielom. Art. zbywanie. 300 § 1 KK dotyczy przestępstwa umyślnego udaremniania lub uszczuplania zaspokojenia wierzyciela przez sprawcę. przy którym wchodzi w grę wyłącznie wina nieumyślna w postaci lekkomyślności. Przestępstwo tzw. że sprawca tworzy nową jednostkę gospodarczą i przenosi na nią składniki swego majątku. 301 § 3). gdy opisany wyżej czyn popełniany jest w stosunku do mienia zajętego lub zagrożonego zajęciem. przy czym sprawca działa w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego. Strona przedmiotowa tego przestępstwa polega na tym. uiszczenie. W art. Przekupstwo wierzyciela jest przestępstwem z art. lub osiągnięcie znacznej korzyści majątkowej przez osobę współdziałającą lub samego sprawcę. któremu grozi niewypłacalność lub upadłość. Szczególną postać czynnego żalu przewiduje art. Art. darowywanie. Rozdział XXXVI KK zawiera szereg przestępstw na szkodę wierzycieli. udaremnianie egzekucji) przewidziany jest w § 2 art.299 § 5). Zachodzi on wtedy. Sposobem popełnienia tego przestępstwa ma być usuwanie. V. . ukrywanie. zaciąganie zobowiązań lub zawieranie transakcji oczywiście sprzecznych z zasadami gospodarowania. 302 § 2 KK. działając przez to na szkodę pozostałych. 299 § 8 KK. Polega ono na udzieleniu wierzycielowi korzyści majątkowej lub jej obietnicy za działanie na szkodę innych . Sposobem popełnienia tego przestępstwa może być trwonienie części składowych majątku. 300 KK. 301 § 1 KK przewiduje przestępstwo udaremniania lub ograniczania zaspokojenia należności kilku wierzycieli przez ich dłużnika dokonywane w taki sposób. 302 § 1 KK przewidziano przestępstwo umyślnego bezprawnego faworyzowania niektórych wierzycieli przez dłużnika. Przestępstwa na szkodę wierzycieli. że dłużnik spłaca lub zabezpiecza tylko niektórych wierzycieli. jeżeli zapobiegło to popełnieniu innego przestępstwa. Sprawcą tego przestępstwa może być tylko dłużnik. Kodeks zna także przestępstwo lekkomyślnego bankructwa (art.

303 § 1 KK. pobieranie wyższych niż maksymalne dopuszczalne w pieniężnych stosunkach kredytowych odsetek. Lichwa. tzn. a więc sprawca musi mieć świadomość istnienia przymusowej sytuacji lub przewidywać taką możliwość i godzić się na to. Jest to przestępstwo umyślne. 303 § 2 KK). XXV przepisów wprowadzających KC. bez potrzeby zastanawiania się i uwzględniania różnych elementów ekonomicznych. np. Nierzetelne prowadzenie dokumentacji. Przykładowe formy popełnienia tego przestępstwa wymienione w przepisie to niszczenie. Sprawca wykorzystuje tę sytuację dla zawarcia umowy oczywiście niekorzystnej dla pokrzywdzonego. ukrywanie.wierzycieli w związku z postępowaniem upadłościowym lub zmierzającym do zapobieżenia upadłości. osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej) przez prowadzenie dokumentacji działalności gospodarczej w sposób nierzetelny lub niezgodny z prawdą jest przestępstwem z art. Lichwa w sensie ścisłym. że jego czyn jest jej wykorzystaniem. VII. Karze podlega również wierzyciel. 303 § 3 KK). który w takiej sytuacji korzyść przyjmuje lub jej żąda (art. Wyrządzenie szkody majątkowej (osobie fizycznej. gdy sprawca tych przestępstw wyrządza znaczną szkodę (art. Zgoda pokrzywdzonego nie wyłącza tu odpowiedzialności karnej. musi szybko sprzedać cenną rzecz. 302 § 3 KK). to sytuacja w której pokrzywdzony zmuszony jest przez okoliczności do pogodzenia się z niekorzystną transakcją. Typ kwalifikowany zachodzi natomiast wtedy. Jest to jednak obecnie przepis martwy wskutek zaniechania przez RM ustalania wysokości . Przestępstwem przewidzianym w tym samym przepisie jest również nieprowadzenie dokumentacji działalności gospodarczej. takiej. Przestępstwo lichwy przewidziane w art. tzn. 304 KK polega na wyzyskaniu przymusowego położenia innej osoby fizycznej. by uniknąć kary zastępczej za grzywnę albo by kupić lekarstwo dla chorego członka rodziny. VI. Przymusowe położenie. przerabianie lub podrabianie dokumentów dotyczących tej działalności. prawnej lub jednostki organizacyjnej bez osobowości prawnej przez zawarcie umowy nakładającej na nią obowiązek świadczenia oczywiście niewspółmiernego ze świadczeniem wzajemnym. przy której jej niekorzystny charakter jest widoczny na pierwszy rzut oka. W odniesieniu do obu tych przestępstw Kodeks przewiduje zagrożony łagodniejszą karą wypadek mniejszej wagi (art. przewidziana jest jako przestępstwo w art. usuwanie.

które modyfikują zasady odpowiedzialności za przestępstwa gospodarcze lub za niektóre z nich. Dlatego też do znamion tego przestępstwa należy zagrożenie. Usuwanie lub fałszowanie oznaczeń towaru. a polegające na usuwaniu. które polega na rozpowszechnianiu informacji lub przemilczeniu okoliczności mających istotne znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą. W § 2 art. 306 kryminalizowane są działania godzące w interesy konsumentów. Przedmiotem ochrony jest interes właściciela mienia albo osoby lub instytucji. Przepis art. przez rozgłoszenie. daty produkcji lub daty przydatności towaru lub urządzenia.odsetek maksymalnych. 305 § I KK) może być popełnione dowolnymi sposobami: przez wprowadzenie w błąd jego uczestników (np. że został on odwołany). 307-309 KK zamieszczone są przepisy. Domniemanym znamieniem tego przestępstwa jest. Jest to przestępstwo kierunkowe. 308 . Nie ulega jednak wątpliwości. podrabianiu lub przerabianiu znaków identyfikacyjnych. że chodzi o towar przeznaczony do sprzedaży lub do przekazania konsumentom w innej formie. Rozszerzenie pojęcia podmiotu. usunięcie znaku identyfikacyjnego lub daty produkcji urządzenia używanego przez "sprawcę" nie mogło być przedmiotem zainteresowania ustawodawcy. Uregulowania wspólne. Udaremnienie przetargu. W art. przez działanie sprawcy. szkodą dla ich interesów. Przepis nie mówi (w przeciwieństwie do poprzednio obowiązującego uregulowania). X. Jest bowiem rzeczą oczywistą. że rozpowszechniane informacje mają być nieprawdziwe. że np. przez niedopuszczenie uczestników przetargu do udziału w nim przy pomocy groźby lub przez przekupienie ich. na rzecz której dokonywany jest przetarg. W art. 1. VIII. przez fikcyjne oferty. 305 KK przewidziane jest przestępstwo pozostające w związku z publicznym przetargiem. znamienne celem osiągnięcia korzyści majątkowej. Udaremnienie lub utrudnienie przetargu publicznego (art. IX. że rozpowszechnianie prawdziwych informacji nie może być przestępstwem nawet jeżeli jest to niekorzystne dla osoby lub instytucji na rzecz której dokonuje się przetargu. działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji na rzecz której przetarg jest dokonywany.

Fałszowanie pieniędzy. 309 KK rozszerza granice grzywny orzekanej obok kary pozbawienia wolności. 10 ustawy o ochronie obrotu gospodarczego -z 1994 r. w poprzedniku art. 2.sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie a nawet odstąpić od wymierzenia kary. W obecnym uregulowaniu skreślono słowa "Skarbu Państwa lub". 296 lub 299-305 KK. które nie określają podmiotu przestępstwa jako dłużnika lub wierzyciela. Art.postanawia. Według ogólnej reguły grzywnę wymierza się w wysokości do 360 stawek dziennych. 296 § 3 (nadużycie zaufania wyrządzające szkodę w wielkich rozmiarach). nie wyjaśniając w stosunku do czego osoba prawna ma być inna. co jednak nie ma żadnego znaczenia normatywnego. Sformułowanie to można wyjaśnić tylko sięgając do wykładni historycznej. gdy po dokonaniu przestępstwa sprawca dobrowolnie naprawił w całości szkodę . przez przeoczenie pozostawiając słowo "innej". Przepis ten jest nieprecyzyjny. Fałszowanie pieniędzy uważane jest za zjawisko na tyle niebezpieczne. Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi. bowiem sugeruje. 307 KK reguluje kwestię czynnego żalu sprawców przestępstw określonych w art. papierów wartościowych. znaków urzędowych i narzędzi pomiarowych.sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. 309 KK można wymierzyć grzywnę w wysokości do 2000 stawek dziennych. Jeżeli szkoda została naprawiona w znacznej części . Ponadto przepis ten używa niezrozumiałego na pierwszy nut oka zwrotu "innej osoby prawnej". § 43. 297 § 1 (oszustwo kredytowe lub subwencyjne) lub art. Fałszowanie pieniędzy. I. art. fizycznej grupy osób lub podmiotu nie mającego osobowości prawnej. W rozdziale tym są jednak przepisy. 299 (pranie brudnych pieniędzy). jeżeli chodzi o przestępstwo określone w art. Do nich więc to rozszerzenie kręgu podmiotów odnosić się nie może. 308 KK (art. kto zajmuje się sprawami majątkowymi osoby prawnej. że za przestępstwa z rozdziału XXXVI KK odpowiada jak dłużnik lub wierzyciel. że ustalona w nim reguła odnosi się do wszystkich przestępstw z tego rozdziału. użycie słowa "innej" miało więc sens. 1. 3. Mianowicie. W razie. Czynny żal. że stało się przedmiotem ratyfikowanej przez .) używano zwrotu "Skarbu Państwa lub innej osoby prawnej". Art. Natomiast według art. Podwyższenie wysokości grzywny.

przenoszenia. że przeciętnie doświadczony człowiek. bo formalnie przepis obejmuje nawet podrobienie pieniądza np. który sprawca otrzymał jako prawdziwy. Strona podmiotowa fałszowania pieniędzy polega na umyślności w postaci zamiaru bezpośredniego. 312 KK znacznie łagodniejszą karą. W art. 310 KK. Dobrem chronionym przez ten przepis jest pewność i bezpieczeństwo obrotu pieniężnego oraz interesy majątkowe osób biorących udział w tym obrocie. przyjmując. że niektóre jego odmiany wymagają ponadto istnienia u sprawcy celu puszczenia w obieg. Przerobienie natomiast polega na zmianie dokonywanej w autentycznym banknocie lub monecie. z tym. 3. W polskim prawie karnym przestępstwo to określone jest (jako zbrodnia) w art. Są to przestępstwa umyślne. 310 § 4 KK przewiduje się przestępność przygotowania do fałszowania pieniędzy i do czynów . 310 przewiduje się możliwość nadzwyczajnego złagodzenia kary w razie fałszowania lub puszczania w obieg będącymi wypadkami mniejszej wagi.Polskę (Dz. poz. 310 przewiduje się przestępność puszczania w obieg fałszywego pieniądza lub dokumentu. przez osobę. jest typem uprzywilejowanym zagrożonym w art. Jest to więc ujęcie bardzo szerokie. by wytworzenie to miało na celu puszczenie go w obieg. Analogicznie traktowane są takie same działania w stosunku do innych środków płatniczych. Od strony przedmiotowej polega ono na: 1) podrobieniu lub przerobieniu polskiego lub obcego pieniądza lub 2) usunięciu z niego znaku umorzenia. z 1934 r. odsetek. przesyłania albo pomagania do jego zbycia lub ukrycia. przewożenia. W § 2 art. 2. przechowania. W § 3 art. Przygotowanie. Nr 102. że podrobieniem jest tylko wytworzenie przedmiotu o takim stopniu podobieństwa do pieniędzy. z reguły na nadaniu mu wyglądu pieniądza o wyższym nominale. Puszczanie w obieg. udziału w zyskach lub stwierdzenie uczestnictwa w spółce. przyjmując taki przedmiot w normalnych okolicznościach nie mógłby od razu zorientować się. która tylko chce wypróbować swoje umiejętności. Puszczanie w obieg fałszywego pieniądza. dokumentów uprawniających do otrzymania sumy pieniężnej lub zawierających obowiązek wypłaty kapitału. Dlatego też w orzecznictwie SN ogranicza się w pewnym stopniu zakres tego przepisu w drodze wykładni. przy czym przepis nie wymaga. 919) konwencji międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy. a także przyjęcia go w tym celu.U. Podrobienie polega na wytworzeniu przedmiotu imitującego pieniądz. że jest to falsyfikat (OSNKW 161/1975).

że dokonywane jest w celu użycia lub puszczenia w obieg. 1 ustawy . Przepisy dotyczące legalizacji narzędzi pomiarowych zawiera ustawa z 1993 r. 316 § 2 KK). Nr 55.Prawo o miarach (Dz. 248).U. Karalne jest również (art. Karalne jest również używanie w obrocie publicznym przedmiotów opatrzonych takimi sfałszowanymi znakami. rozpowszechnia nieprawdziwe informacje lub przemilcza informacje o stanie majątkowym oferenta. Fałszowanie znaków wartościowych lub urzędowych. Art. Fałszowanie dokumentacji w obrocie papierami wartościowymi. Art. Art. chociażby nie stanowiły własności sprawcy. 4. zbycia papierów wartościowych. uiszczenie opłaty skarbowej lub wynik badania. chociażby to miało być połączone ze zniszczeniem przedmiotu (art. jeżeli dokonywane jest w celu użycia w obrocie publicznym . Podrobione lub przerobione znaki urzędowe ustawa nakazuje usunąć. . 174 ust. 604 art.wymienionych w § 2 art. które służyły do popełnienia przestępstwa z rozdziału XXXVII KK. poz. stempla określonego urzędu) mających stwierdzić upoważnienie. nabywanie ich. 313 § 1 KK. 315 KK przewiduje przestępstwo podrabiania lub przerabiania w celu użycia w obrocie gospodarczym zalegalizowanego narzędzia pomiarowego (np. Podrabianie lub przerabianie urzędowych znaków wartościowych (np. II. dokumentów i znaków wartościowych sfałszowanych lub z usuniętą oznaką umorzenia oraz sfałszowanych narzędzi pomiarowych. Przepadek przedmiotów. 6. znaczków pocztowych lub skarbowych) albo usunięcie z nich oznak umorzenia jest przestępstwem z art. mające istotne znaczenie dla nabycia. a także przedmiotów. 5. Pokrewny typ przestępstwa związany z wprowadzeniem papierów wartościowych do publicznego obrotu zawiera art. 313 § 2 KK) puszczanie w obieg takich znaków. 310 KK. wagi) lub probierczego oraz używania w obrocie gospodarczym takiego narzędzia lub przechowywanie go w celu użycia. podwyższenia albo obniżenia wkładu.jest przestępstwem z art. Podrabianie lub przerabianie znaków urzędowych (np.Prawo o publicznym obrocie papierami . Fałszowanie narzędzi pomiarowych. 316 KK zawiera przepis przewidujący obligatoryjny przepadek (por. 311 KK zawiera typ przestępstwa związanego z obrotem papierami wartościowymi. używanie albo przechowywanie w celu puszczenia w obieg. Jego znamiona wypełnia ten kto w dokumentacji związanej z obrotem papierami wartościowymi. 314 KK. pod warunkiem jednak. 44 § 6 KK) pieniędzy.

.. Państwo i Prawo PPK ............... Orzecznictwo Sądów Polskich OSN .................................... MPPOP . Nowe Prawo OTK.................. Izba Karna i Izba Wojskowa OSPiKA.. KK ....... Kodeks cywilny z 1964 r................ Orzecznictwo Sądu Najwyższego....................................... KKW ............................................................. Konwencja O Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 r......... KP .... Studia Prawnicze UKS ....... Wykaz skrótów Akty normatywne KC .............. Kodeks postępowania administracyjnego KPC ........... Palestra PiP ..1997 r........... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OSNKW ................... Kodeks postępowania cywilnego KPK ......... Przegląd Prawa Karnego RPEiS . Czasopisma SN .... Kodeks karny z 1997 r................................. Kodeks karny wykonawczy z 1997 r....................... Kodeks postępowania karnego z 1997 r...... Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 r........................ KW ..... Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z 1982 r 2.......... KPCPW .. Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych OSP...................................... Ustawa karna skarbowa Uzas..............8.......Sąd Najwyższy SP... Piśmiennictwo NP ..................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Pal.....wartościowymi z 21.......... Uzasadnienie do Projektu Kodeksu ........... Kodeks pracy KPA ...... Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 3................... Kodeks wykroczeń z 1971 r........................................... NielU ............

..... Zbiór Orzeczeń Sądu Najwyższego.... Orzeczenia Izby Karnej.... ..Karnego... Warszawa 1994 Z0 IK .. Wkładka do zeszytu 3/1994 Państwa i Prawa... .

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->