P. 1
Plan Wynikowy III Klasa Pazdziernik

Plan Wynikowy III Klasa Pazdziernik

|Views: 210|Likes:
Wydawca: Pati26

More info:

Published by: Pati26 on Oct 04, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/04/2011

pdf

text

original

Tematy Miesiąc jednostek realizacji metodycznych

Edukacyjne wymagania programowe podstawowe uczeń: ponadpodstawowe uczeń: - tworzy kilkuzdaniową wypowiedź na temat wydarzeń z przeszłości, przyszłości i teraźniejszości - samodzielnie układa tekst według kolejności wydarzeń -wykazuje umiejętność analizy treści zadania tekstowego - proponuje rozwiązania problemu - projektuje ulotki reklamowe Uwagi

Dawny wypiek - czyta uwaŜnie chleba fragmenty opowiadania „Chlebowa babcia” - odtwarza treść tekstu - wyróŜnia w tekście określony fragment tekstu, odnajduje potrzebne informacje - nadaje tytuły fragmentom tekstu - układa zdarzenia według chronologii - tworzy pytania do tekstu - dokonuje analizy i Tydzień I, II syntezy tekstu - wypowiada się w uporządkowanej formie na dany temat – redaguje zdania zachęcające innych do kupowania w tej piekarni - projektuje reklamy - stosuje obliczenia zegarowe w praktyce - rozwiązuje zadania tekstowe - pokonuje tor przeszkód - doskonali przewroty w przód i w tył -rozwiązuje problemy w sposób twórczy - wypieka chleb– algorytm komputerowy P A Ź D Z I E R N I K

Projekt planu wynikowego „Od A do Z” dla klasy III - PAŹDZIERNIK
Beata Sufa, Didasko 2011 1/20

Tematy Miesiąc jednostek realizacji metodycznych Dawne wierzenia i szacunek do chleba

Edukacyjne wymagania programowe podstawowe uczeń: - poprawnie czyta teksty „Nasz obrońca” i „O szacunku” - praca w grupach - tworzy pytania do przeczytanych tekstów - wyszukuje potrzebne informacje w przeczytanych tekstach - redaguje odpowiedzi na pytania - rozpoznaje przymiotniki, tworzy z nimi zdania - rozróŜnia jednostki monetarne - dokonuje obliczeń pienięŜnych - udziela odpowiedzi na pytania całymi zdaniami -uzasadnia pisownię wyrazów z trudnościami ortograficznymi („rz”, „Ŝ”) - układa i zapisuje zdania z trudnymi wyrazami -rozpoznaje i nazywa kilka podstawowych walut ponadpodstawowe uczeń: -czyta wyraziście tekst -redaguje odpowiedzi na pytania na podstawie tekstu -skutecznie i zgodnie współpracuje w grupie przy rozwiązywaniu problemu -przestrzega poprawności ortograficznej w pisowni wyrazów z „Ŝ”, „rz” Uwagi

Projekt planu wynikowego „Od A do Z” dla klasy III - PAŹDZIERNIK
Beata Sufa, Didasko 2011 2/20

Didasko 2011 3/20 .zna waŜne daty października -dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią. zapisuje je poprawnie .tworzy własne powiedzenia o październiku .PAŹDZIERNIK Beata Sufa.zna i wyjaśnia znaczenie przysłów i powiedzeń o październiku.ilustruje zmiany w przyrodzie współpracując w grupie .rozwiązuje zadania z treścią -dokonuje prostych obliczeń pienięŜnych -analizuje tekst matematyczny i interpretuje dane -rozwiązuje zadania tekstowe -uczestniczy w zabawach muzycznych ponadpodstawowe uczeń: -samodzielnie rozwiązuje i oblicza rozmaite zadania tekstowe .swobodnie korzysta z kalendarza Uwagi Projekt planu wynikowego „Od A do Z” dla klasy III .uzupełnia kartki z kalendarza.tworzy wielozdaniową wypowiedź na dany temat .układa proste zadania tekstowe . wykorzystuje zdobyte informacje . .zgodnie współpracuje w grupie .uwaŜnie czyta tekst.Tematy Miesiąc jednostek realizacji metodycznych Co przyniesie październik Edukacyjne wymagania programowe podstawowe uczeń: .dokonuje obliczeń pienięŜnych .

dodaje i odejmuje wyraŜenia mianowane– zabawa w sklep . rytm.pisze wiersze i rymowanki – praca w grupach . melodię.dokonuje prawidłowych obliczeń pienięŜnych .rozwiązuje zadania tekstowe z wyraŜeniami mianowanymi -dostrzega róŜnice między poezją a proza -rozpoznaje nominały pienięŜne ponadpodstawowe uczeń: .wyróŜnia cechy charakterystyczne poezji (rytm. wersy.zna elementy piosenki.Tematy Miesiąc jednostek realizacji metodycznych Bo ma poeta słowa tajemnicze Edukacyjne wymagania programowe podstawowe uczeń: . wiersze) Uwagi Projekt planu wynikowego „Od A do Z” dla klasy III .biegle czyta wiersze .prawidłowo zapisuje krótkie teksty (rymowanki. Didasko 2011 4/20 .PAŹDZIERNIK Beata Sufa. zna jej słowa i melodię .wypowiada się na podstawie tekstu.śpiewa piosenkę „Piosenka poety”.czyta biegle tekst z właściwą intonacją . przenośnie.układa zadania tekstowe . tworzy do niego pytania . zwrotki) .wyszukuje w tekście potrzebne informacje . rym. tekst .

Didasko 2011 5/20 .czyta wyraziście wiersz .rozwiązuje działania rachunkowe Uwagi Projekt planu wynikowego „Od A do Z” dla klasy III .przepisuje bezbłędnie wiersz z zachowaniem jego budowy .wypowiada się na temat treści przeczytanego wiersza .PAŹDZIERNIK Beata Sufa.Tematy Miesiąc jednostek realizacji metodycznych Poezja pradziadków Edukacyjne wymagania programowe podstawowe uczeń: -czyta wiersze z naturalną intonacją -wyróŜnia cechy charakterystyczne poezji -dostrzega róŜnice w tematyce wierszy -wyszukuje wyrazy rymujące się -rymuje krótkie teksty -poprawnie zapisuje wyrazy z trudnościami ortograficznymi -rozróŜnia termometry i zna ich przeznaczenie -odczytuje pomiary róŜnych termometrów -zaznacza prawidłowe wartości na termometrach -uczestniczy w ćwiczeniach i zabawach rzutnych z piłkami w minimkoszykówce – chwyty piłki i podanie piłki w dwójkach ponadpodstawowe uczeń: .

samodzielnie redaguje i pisze zdania na dany temat .wykorzystuje z tekstu potrzebne informacje .rozwiązuje i oblicza rozmaite zadania tekstowe -projektuje wykonuje ilustrację do wiersza wskazaną techniką plastyczną Uwagi St.redaguje krótką notatkę na podstawie tekstu z podręcznika .formułuje kilkuzdaniową.swobodnie wypowiada poeta i się na określony temat pedagog .PAŹDZIERNIK Beata Sufa.Jachowicz – .Tematy Miesiąc jednostek realizacji metodycznych Edukacyjne wymagania programowe podstawowe uczeń: ponadpodstawowe uczeń: .wypowiada się na podstawie tekstu .czyta wiersze z naturalną intonacją . Didasko 2011 6/20 .odczytuje temperaturę z mapy – porównuje temperatury -rozwiązuje zadania tekstowe Projekt planu wynikowego „Od A do Z” dla klasy III . spójną wypowiedź na podstawie tekstów.czyta wyraziście tekst . .

czyta wiersze z naturalną intonacją .odgrywa scenki dramowe . syntezy i interpretacji wiersza .wyszukuje informacje na zadany temat (fragmenty wierszy. Didasko 2011 7/20 .tworzy pytania do tekstu . zaznacza i porównuje temperatury – rozwiązuje zadania z treścią . poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej Uwagi Projekt planu wynikowego „Od A do Z” dla klasy III .dokonuje analizy. które uczą i wychowują) .pokonuje tor przeszkód ponadpodstawowe uczeń: -czyta z podziałem na role stosując róŜne rodzaje ekspresji .Tematy Miesiąc jednostek realizacji metodycznych Poezja St.tworzy wypowiedzi na podany temat . modelowania głosu.czyta tekst z podziałem na role .w grupach przygotowuje inscenizację .PAŹDZIERNIK Beata Sufa.posługuje się termometrem -odczytuje.Jachowicza – uczy i wychowuje Edukacyjne wymagania programowe podstawowe uczeń: .interpretuje czytany wiersz z uwzględnieniem odpowiedniego tempa.potrafi napisać z pamięci krótki wiersz z uwzględnieniem jego budowy.tworzy kodeks cytatów niosących naukę . -rozwiązuje i oblicza wybrane zadania tekstowe.określa nastrój w utworze literackim -redaguje i pisze zdania na dany temat -odgrywa scenki dramowe. zachowania rytmu . sprawdza wyniki swojej pracy .wykonuje ćwiczenia sprawnościowe .

zna i wyjaśnia znaczenie wyraŜeń związanych z sercem.dostrzega cechy charakterystyczne dziennika .PAŹDZIERNIK Beata Sufa.dodaje i odejmuje w zakresie 100 -dokonuje obliczeń zegarowych i pienięŜnych ponadpodstawowe uczeń: -wykorzystuje wyraŜenia związane z sercem w kontekście zdaniowym -czyta wyraziście wiersz. złote serce. np.oblicza w pamięci sumę i róŜnicę liczb -rozwiązuje działania rachunkowe i samodzielnie dokonuje uogólnień dotyczących zmiany sumy Uwagi Projekt planu wynikowego „Od A do Z” dla klasy III .Tematy Miesiąc jednostek realizacji metodycznych Poezja i jej cechy charakterystyc zne Edukacyjne wymagania programowe podstawowe uczeń: . „Poezja” – wypowiada się na podstawie tekstu .gromadzi.czyta biegle tekst pt. miękkie serce .tworzy teksty dowolne. redaguje i pisze dalszy ciąg dziennika .tworzy pytania do tekstu . . Didasko 2011 8/20 .

zadaje pytania do określonej sytuacji .układa i zapisuje na podstawie wywiadu odpowiedzi na pytania . tara -odczytuje i prawidłowo zapisuje pomiary wag .zna pisownię skrótów wartości wagowych .układa melodie do przysłów -dodaje i odejmuje wyraŜenia dwumianowane -rozróŜnia róŜne wagi . dokonuje ich analizy i syntezy .. wybiera określone informacje.tworzy pytania do wywiadu .uwaŜnie słucha czytanego tekstu .odróŜnia sytuacje i postacie fikcyjne od realnych Beata Sufa. spójną wypowiedź na określony temat -dokonuje zamiany jednostek wagi . Didasko 2011 9/20 ponadpodstawowe uczeń: . porównuje wag .dokonuje zamiany jednostek wagi z pomocą nauczyciela -wyjaśnia pojęcia: netto.wypowiada się na temat wysłuchanych wierszy. zapisuje odczyty.PAŹDZIERNIK .porównuje wartości wagowe Uwagi Projekt planu wynikowego „Od A do Z” dla klasy III .wyszukuje informacje w przeczytanych tekstach . brutto.czyta wywiad z Wandą Chotomską .Tematy Miesiąc jednostek realizacji metodycznych Kim jest poeta? Edukacyjne wymagania programowe podstawowe uczeń: .czyta wiersze z naturalną intonacją . zna jej słowa i melodię .odróŜnia utwory wierszowane od prozy .śpiewa piosenkę pt.zna róŜne sposoby waŜenia -prawidłowo dokonuje pomiarów wag ciała.przetwarza czytany tekst. „Piosenka poety”.samodzielnie przygotuje propozycje pytań do wywiadu . rozwiązuje i oblicza złoŜone zadania tekstowe -tworzy wielozdaniową.układa.

czyta wiersze L.pisze i układa wiersze na podstawie przeczytanych utworów .nazywa i rozumie pojęcie: przenośnia.dokonuje obliczeń wagowych -podaje piłkę koszykową w biegu w parach .dostrzega róŜnice między poezją a prozą -oblicza wyraŜenia dwumianowane .uwaŜnie słucha czytanego tesktu .czyta biegle z podziałem na role .PAŹDZIERNIK Beata Sufa.Kerna z podziałem na role .rozpoznaje dialogi .dokonuje analizy syntezy tekstu.tworzy wielozdaniową wypowiedź na dany temat -określa tematykę i nastrój czytanej poezji w formie poprawnej językowo wypowiedzi kilkuzdaniowej .J.samodzielnie układa wiersze .tworzy obrazkowe wiersze – komputerowe formatowanie wybranych utworów ponadpodstawowe uczeń: . .przygotowuje plakat zachęcający do udziału w konkursie recytatorskim . interpretuje dane .Tematy Miesiąc jednostek realizacji metodycznych Zabawa słowem Edukacyjne wymagania programowe podstawowe uczeń: .rozwiązuje zadania tekstowe . Didasko 2011 10/20 .samodzielnie rozwiązuje i oblicza róŜnorodne zadania tekstowe Uwagi Projekt planu wynikowego „Od A do Z” dla klasy III .

rozwiązuje i oblicza zadania tekstowe na dodawanie i odejmowanie wyraŜeń dwumianowanych -poprawnie zapisuje wybrane liczebniki .– wykonuje zintegrowane zadania komputerowe .mierzy i zapisuje pomiary .poprawnie zapisuje wybrane liczebniki . IV Projekt planu wynikowego „Od A do Z” dla klasy III .praktycznie stosuje poznane wiadomości dotyczące miar Uwagi P A Ź D Z I E R N I K Tydzień III.tworzy kilkuzdaniową wypowiedź na temat wysłuchanych wierszy .uwaŜnie słucha poezji . zna ich zastosowanie .wypowiada się na temat wysłuchanych wierszy (nastrój.czyta ponadpodstawowe uczeń: .posługuje się miarkami .PAŹDZIERNIK Beata Sufa.prawidłowo posługuje się miarkami .dokonuje zmiany jednostek długości pod kierunkiem nauczyciela -rozróŜnia miarki.Brzechwy z naturalną intonacją . tematyka) -interpretuje wiersze za pomocą dramy .wyjaśnia znaczenie i wyróŜnia w tekście liczebniki . Didasko 2011 11/20 .dodaje wyraŜenia dwumianowane .Tematy Miesiąc jednostek realizacji metodycznych Poezja J. Brzechwy Edukacyjne wymagania programowe podstawowe uczeń: wybrane wiersze J.

zna funkcje i znaczenie znaków interpunkcyjnych -poprawnie stosuje znaki interpunkcyjne .Tematy Miesiąc jednostek realizacji metodycznych Interpretacje tekstów Edukacyjne wymagania programowe podstawowe uczeń: .określa nastrój wiersza . modulowania głosu.dokonuje zamiany jednostek miary -uczestniczy w grach i zabawach z piłkami koszykowymi -ćwiczy podania i chwyty oburącz ponadpodstawowe uczeń: .opowiada treść wysłuchanego utworu .czyta z naturalną intonacją wiersze o tematyce jesiennej . zachowania rytmu .tworzy własne przenośnie -praktycznie stosuje poznane wiadomości dotyczące miar Uwagi Projekt planu wynikowego „Od A do Z” dla klasy III .PAŹDZIERNIK Beata Sufa. dlaczego w wierszach stosuje się znaki interpunkcyjne .dokonuje analizy i syntezy tekstu .wie. Didasko 2011 12/20 .wyszukuje poetyckie przenośnie -recytuje poprawnie wybrany wiersz -ilustruje wiersze .czyta wyraziście wskazany tekst -interpretuje recytowany wiersz z uwzględnieniem odpowiedniego tempa.

przestrzega poprawności ortograficznej w zapisie tytułów -rozwiązuje w twórczy sposób w problemy podczas pracy grupowej Uwagi Projekt planu wynikowego „Od A do Z” dla klasy III .Tematy Miesiąc jednostek realizacji metodycznych Choć opowiem ci bajeczkę Edukacyjne wymagania programowe podstawowe uczeń: .bierze udział w scenkach dramowych: Jaka to bajka ? -twórczo współdziała w parcy grupowej -kreśli odcinki i łamane .czyta biegle bajki z róŜnych stron świata -zapisuje tytuły bajek według kolejności alfabetycznej .wymienia cechy charakterystyczne bajki .określa nastrój i charakter utworu Modesta Musorgskiego „Chatka na kurzej nóŜce” -dostrzega róŜnice kulturowe w baśniach ponadpodstawowe uczeń: .tworzy wielozdaniową wypowiedź na dany temat -opowiada ulubioną bajkę . Didasko 2011 13/20 .mierzy i opisuje odcinki i łamane .wypowiada się na podstawie zgromadzonych ksiąŜek z bajkami .PAŹDZIERNIK Beata Sufa.

PAŹDZIERNIK Beata Sufa. interpretuje dane .wypowiada się na określony temat wyróŜnia w tekście najwaŜniejsze informacje.kreśli łamaną według podanych długości odcinków -wyodrębnia bohaterów.Tematy Miesiąc jednostek realizacji metodycznych Baśnie. bajeczki Edukacyjne wymagania programowe podstawowe uczeń: . Didasko 2011 14/20 . analizuje tekst. bajeczki” . bajki.przestrzega poprawności ortograficznej w pisowni tytułów Uwagi Projekt planu wynikowego „Od A do Z” dla klasy III . zdarzenia. bajki.czyta poprawnie tekst informacyjny pt.tworzy spójną wypowiedź na dany temat .wymyśla zagadki dotyczące bajek i baśni . magiczne przedmioty ponadpodstawowe uczeń: .zna i wyszukuje w tekście cechy charakterystyczne bajki w wybranych tekstach -wyróŜnia cechy baśni -odpowiednio stosuje wielką literę i cudzysłów w tytułach bajek i baśni . „Baśnie.tworzy melodię do zagadek -opowiada ulubioną baśń .wykorzystuje wyróŜnione w tekście informacje .

czyta teksty informacyjne .PAŹDZIERNIK Beata Sufa.wyróŜnia w tekście określone informacje .samodzielnie redaguje krótki tekst na określony temat -porównuje sytuacje problemowe wypowiada się w formie spójnej wypowiedzi na temat czytanego tekstu.Tematy Miesiąc jednostek realizacji metodycznych Edukacyjne wymagania programowe podstawowe uczeń: ponadpodstawowe uczeń: .opowiada wybraną baśń .wspólnie redaguje najwaŜniejsze informacje na temat przeczytanego tekstu .Ch.redaguje kilku zdań o bajkopisarzu na podstawie tekstu z podręcznika -przestrzega poznanych zasad poprawnej pisowni .wykorzystuje zebrane na podstawie przeczytanych tekstów informacje -ocenia postawę postaci z wybranego tekstu w formie kilkuzdaniowej wypowiedzi .argumentuje swoją wypowiedź . Didasko 2011 15/20 .czyta biegle baśnie H. -tworzy plakat własnego projektu i dowolną techniką plastyczną do wybranej baśni Uwagi Bajkopisarz . Andersen .bezbłędnie przepisuje tekst -korzysta z planu miasta -prawidłowo wyszukuje i zapisuje informacje z planu i mapy -uwaŜnie słucha innych Projekt planu wynikowego „Od A do Z” dla klasy III .uczestniczy w zabawach i grach rzutnych .odtwarza tekst informacyjne . własnych przeŜyć i doświadczeń.odczytuje plany miast i map .zna Ŝyciorys bajkopisarza .

Andersena Edukacyjne wymagania programowe podstawowe uczeń: -czyta cicho fragmenty baśni H.poprawnie stosuje cudzysłów -samodzielnie określa sens przeczytanego tekstu.rozwiązuje test SPRAWDZAM SIEBIE -wyodrębnia zdarzenia. ustala ich kolejność -wyszukuje informacje w tekście -kreśli. wydarzenia i nastrój w baśniach H. oblicza długości odcinka i kreśli łamaną .wykonuje prezentację w PowerPoint .redaguje i pisze odpowiedzi na pytania do przeczytanych tekstów .wyszukuje w tekście najwaŜniejsze informacje na podany temat -potrafi łączyć odpowiednią muzykę z treścią baśni. Uwagi Projekt planu wynikowego „Od A do Z” dla klasy III . dokonuje syntezy tekstu .Hans Christian Andersen ponadpodstawowe uczeń: .CH.Tematy Miesiąc jednostek realizacji metodycznych Postacie.bierze udział w zabawach dramowych odgrywa scenki z baśni .Ch. mierzy.PAŹDZIERNIK Beata Sufa.tworzy kilkuzdaniową informację na podstawie cichego czytania tekstu .Andersena .tworzy plakaty przedstawiające róŜnych bohaterów baśni bajkopisarza .przestrzega poprawności ortograficznej w pisaniu tytułów .korzysta ze słownika ortograficznego .czyta biegle tekst z naturalną intonacją -poprawnie pisze tytuły . Didasko 2011 16/20 .

zna znaczenie bemola w zapisach nutowych -wykonuje ćwiczenia wprowadzające do minisiatkówki . uporządkowanej formie na dany temat .wykonuje rzuty piłki w górę ponadpodstawowe uczeń: .pisze telegram .Tematy Miesiąc jednostek realizacji metodycznych Baśnie współczesne Edukacyjne wymagania programowe podstawowe uczeń: -tworzy wielozdaniowe wypowiedzi na określony temat .przejawia czujność ortograficzną w pisanym tekście .wyróŜnia w opowiadaniu miejsce i czas akcji .śpiewa kołysankę „Był sobie król” .rozwiązuje i tworzy logiczne zagadki matematyczne .PAŹDZIERNIK Beata Sufa.czyta poprawnie tekst w odpowiednim tempie .rozwiązuje i oblicza róŜnorodne zadania tekstowe .sprawdza poprawność rozwiązania działania rachunkowego Uwagi Projekt planu wynikowego „Od A do Z” dla klasy III . .samodzielnie tworzy i pisze treść baśni lub układa twórcze zakończenie baśni -przestrzega poznanych zasad pisowni wyrazów.tworzy dalszy ciąg baśni z wykorzystaniem zgromadzonego słownictwa – praca w grupach .czyta biegle tekst -wypowiada się w poprawnej. Didasko 2011 17/20 .porównuje treść wysłuchanej baśni z klasyczną fabułą baśni .

projektuje strone tytułową ksiąŜeczki klasowej Uwagi Choć napiszę ci .składa i tworzy ksiąŜki z klasowymi bajkami.PAŹDZIERNIK Beata Sufa.tworzy i pisze bajki – bajeczkę praca w grupach .przejawia czujność ortograficzna w pisanym tekście .Tematy Miesiąc jednostek realizacji metodycznych Edukacyjne wymagania programowe podstawowe uczeń: ponadpodstawowe uczeń: . przygotowuje stronę tytułową-praca w grupach . Didasko 2011 18/20 .tworzy ilustracje na dany temat (ilustruje bajki) dowolną techniką . kreśli.samodzielnie tworzy i zapisuje bajkę -przestrzega poprawności ortograficznej pisząc tekst bajki . mierzy podstawowe figury geometryczne -tworzy bajkowe postaci z figur geometrycznych z wykorzystaniem tangramu -tworzy matematyczne bajki Projekt planu wynikowego „Od A do Z” dla klasy III .rozpoznaje.układa i rozwiązuje proste zadania tekstowe .

Didasko 2011 19/20 .przestrzega poprawności ortograficznej w pisowni wyrazów z „ó”. kreśli i mierzy figury geometryczne .rozwiązuje w twórczy sposób w problemy podczas pracy grupowej .rozpoznaje.rozpoznaje i nazywa znaki interpunkcyjne .Tematy Miesiąc jednostek realizacji metodycznych To warto pamiętać! Edukacyjne wymagania programowe podstawowe uczeń: . „rz”. „Ŝ”. wyskoku i rzutu ponadpodstawowe uczeń: .przygotowuje gry i zabawy ortograficzne – praca w grupach -zgodnie współpracuje w grupie .samodzielnie tworzy gry i zabawy ortograficzne .tworzy i zapisuje zdania. korzysta z utrwalonych zasad .pokonuje tor przeszkód z elementami wspinania. nazywa. poprawnie stosuje znaki interpunkcyjne Uwagi Projekt planu wynikowego „Od A do Z” dla klasy III .poprawnie stosuje znaki interpunkcyjne .PAŹDZIERNIK Beata Sufa.

poprawnie zapisuje powiedzenia i ich krótkie objaśnienia -rozpoznaje i nazywa poznane części mowy . obserwacji .tworzy własne przysłowia i powiedzenia na podstawie własnych doświadczeń. w jakim celu są stosowane .bierze udział w scenkach dramowych . -posługuje się przysłowiami i powiedzeniami.wypowiada się kilkoma zdaniami na dany temat .Tematy Miesiąc jednostek realizacji metodycznych Przysłowia i powiedzenia Edukacyjne wymagania programowe podstawowe uczeń: . nie kupuj kota w worku.tworzy zdania z róŜnymi częściami mowy .PAŹDZIERNIK Beata Sufa.czyta poprawnie tekst .grupuje wyrazy do określonych części mowy -stosuje części mowy w zdaniach -rozpoznaje. wiercić dziurę w brzuchu itp.rozwiązuje zagadki matematyczne Uwagi Projekt planu wynikowego „Od A do Z” dla klasy III .gromadzi i wyjaśnia znaczenie przysłów i powiedzeń typu: mam na końcu języka. wie.przełamuje znaczenie przysłowia. Didasko 2011 20/20 . nazywa i kreśli poznane figury geometryczne ponadpodstawowe uczeń: . modyfikuje je .

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->