P. 1
Plan Wynikowy III Klasa Pazdziernik

Plan Wynikowy III Klasa Pazdziernik

|Views: 210|Likes:
Wydawca: Pati26

More info:

Published by: Pati26 on Oct 04, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/04/2011

pdf

text

original

Tematy Miesiąc jednostek realizacji metodycznych

Edukacyjne wymagania programowe podstawowe uczeń: ponadpodstawowe uczeń: - tworzy kilkuzdaniową wypowiedź na temat wydarzeń z przeszłości, przyszłości i teraźniejszości - samodzielnie układa tekst według kolejności wydarzeń -wykazuje umiejętność analizy treści zadania tekstowego - proponuje rozwiązania problemu - projektuje ulotki reklamowe Uwagi

Dawny wypiek - czyta uwaŜnie chleba fragmenty opowiadania „Chlebowa babcia” - odtwarza treść tekstu - wyróŜnia w tekście określony fragment tekstu, odnajduje potrzebne informacje - nadaje tytuły fragmentom tekstu - układa zdarzenia według chronologii - tworzy pytania do tekstu - dokonuje analizy i Tydzień I, II syntezy tekstu - wypowiada się w uporządkowanej formie na dany temat – redaguje zdania zachęcające innych do kupowania w tej piekarni - projektuje reklamy - stosuje obliczenia zegarowe w praktyce - rozwiązuje zadania tekstowe - pokonuje tor przeszkód - doskonali przewroty w przód i w tył -rozwiązuje problemy w sposób twórczy - wypieka chleb– algorytm komputerowy P A Ź D Z I E R N I K

Projekt planu wynikowego „Od A do Z” dla klasy III - PAŹDZIERNIK
Beata Sufa, Didasko 2011 1/20

Tematy Miesiąc jednostek realizacji metodycznych Dawne wierzenia i szacunek do chleba

Edukacyjne wymagania programowe podstawowe uczeń: - poprawnie czyta teksty „Nasz obrońca” i „O szacunku” - praca w grupach - tworzy pytania do przeczytanych tekstów - wyszukuje potrzebne informacje w przeczytanych tekstach - redaguje odpowiedzi na pytania - rozpoznaje przymiotniki, tworzy z nimi zdania - rozróŜnia jednostki monetarne - dokonuje obliczeń pienięŜnych - udziela odpowiedzi na pytania całymi zdaniami -uzasadnia pisownię wyrazów z trudnościami ortograficznymi („rz”, „Ŝ”) - układa i zapisuje zdania z trudnymi wyrazami -rozpoznaje i nazywa kilka podstawowych walut ponadpodstawowe uczeń: -czyta wyraziście tekst -redaguje odpowiedzi na pytania na podstawie tekstu -skutecznie i zgodnie współpracuje w grupie przy rozwiązywaniu problemu -przestrzega poprawności ortograficznej w pisowni wyrazów z „Ŝ”, „rz” Uwagi

Projekt planu wynikowego „Od A do Z” dla klasy III - PAŹDZIERNIK
Beata Sufa, Didasko 2011 2/20

układa proste zadania tekstowe .swobodnie korzysta z kalendarza Uwagi Projekt planu wynikowego „Od A do Z” dla klasy III .uzupełnia kartki z kalendarza. .tworzy wielozdaniową wypowiedź na dany temat .dokonuje obliczeń pienięŜnych .Tematy Miesiąc jednostek realizacji metodycznych Co przyniesie październik Edukacyjne wymagania programowe podstawowe uczeń: .uwaŜnie czyta tekst. Didasko 2011 3/20 .ilustruje zmiany w przyrodzie współpracując w grupie .zna waŜne daty października -dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią.tworzy własne powiedzenia o październiku .zgodnie współpracuje w grupie .zna i wyjaśnia znaczenie przysłów i powiedzeń o październiku. zapisuje je poprawnie .PAŹDZIERNIK Beata Sufa.rozwiązuje zadania z treścią -dokonuje prostych obliczeń pienięŜnych -analizuje tekst matematyczny i interpretuje dane -rozwiązuje zadania tekstowe -uczestniczy w zabawach muzycznych ponadpodstawowe uczeń: -samodzielnie rozwiązuje i oblicza rozmaite zadania tekstowe . wykorzystuje zdobyte informacje .

tekst . przenośnie.biegle czyta wiersze . zwrotki) . rytm. zna jej słowa i melodię .prawidłowo zapisuje krótkie teksty (rymowanki.śpiewa piosenkę „Piosenka poety”.PAŹDZIERNIK Beata Sufa.Tematy Miesiąc jednostek realizacji metodycznych Bo ma poeta słowa tajemnicze Edukacyjne wymagania programowe podstawowe uczeń: .wyróŜnia cechy charakterystyczne poezji (rytm.czyta biegle tekst z właściwą intonacją .rozwiązuje zadania tekstowe z wyraŜeniami mianowanymi -dostrzega róŜnice między poezją a proza -rozpoznaje nominały pienięŜne ponadpodstawowe uczeń: . Didasko 2011 4/20 . tworzy do niego pytania .dodaje i odejmuje wyraŜenia mianowane– zabawa w sklep .dokonuje prawidłowych obliczeń pienięŜnych .wypowiada się na podstawie tekstu. wiersze) Uwagi Projekt planu wynikowego „Od A do Z” dla klasy III .wyszukuje w tekście potrzebne informacje .pisze wiersze i rymowanki – praca w grupach . rym.zna elementy piosenki.układa zadania tekstowe . melodię. wersy.

wypowiada się na temat treści przeczytanego wiersza .przepisuje bezbłędnie wiersz z zachowaniem jego budowy .PAŹDZIERNIK Beata Sufa. Didasko 2011 5/20 .rozwiązuje działania rachunkowe Uwagi Projekt planu wynikowego „Od A do Z” dla klasy III .Tematy Miesiąc jednostek realizacji metodycznych Poezja pradziadków Edukacyjne wymagania programowe podstawowe uczeń: -czyta wiersze z naturalną intonacją -wyróŜnia cechy charakterystyczne poezji -dostrzega róŜnice w tematyce wierszy -wyszukuje wyrazy rymujące się -rymuje krótkie teksty -poprawnie zapisuje wyrazy z trudnościami ortograficznymi -rozróŜnia termometry i zna ich przeznaczenie -odczytuje pomiary róŜnych termometrów -zaznacza prawidłowe wartości na termometrach -uczestniczy w ćwiczeniach i zabawach rzutnych z piłkami w minimkoszykówce – chwyty piłki i podanie piłki w dwójkach ponadpodstawowe uczeń: .czyta wyraziście wiersz .

.redaguje krótką notatkę na podstawie tekstu z podręcznika .wykorzystuje z tekstu potrzebne informacje .formułuje kilkuzdaniową. Didasko 2011 6/20 .rozwiązuje i oblicza rozmaite zadania tekstowe -projektuje wykonuje ilustrację do wiersza wskazaną techniką plastyczną Uwagi St.samodzielnie redaguje i pisze zdania na dany temat .PAŹDZIERNIK Beata Sufa.odczytuje temperaturę z mapy – porównuje temperatury -rozwiązuje zadania tekstowe Projekt planu wynikowego „Od A do Z” dla klasy III .Jachowicz – .czyta wiersze z naturalną intonacją .wypowiada się na podstawie tekstu .swobodnie wypowiada poeta i się na określony temat pedagog . spójną wypowiedź na podstawie tekstów.Tematy Miesiąc jednostek realizacji metodycznych Edukacyjne wymagania programowe podstawowe uczeń: ponadpodstawowe uczeń: .czyta wyraziście tekst .

-rozwiązuje i oblicza wybrane zadania tekstowe.dokonuje analizy.Tematy Miesiąc jednostek realizacji metodycznych Poezja St. zaznacza i porównuje temperatury – rozwiązuje zadania z treścią .odgrywa scenki dramowe .w grupach przygotowuje inscenizację .określa nastrój w utworze literackim -redaguje i pisze zdania na dany temat -odgrywa scenki dramowe. syntezy i interpretacji wiersza . poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej Uwagi Projekt planu wynikowego „Od A do Z” dla klasy III .potrafi napisać z pamięci krótki wiersz z uwzględnieniem jego budowy. Didasko 2011 7/20 .posługuje się termometrem -odczytuje.wyszukuje informacje na zadany temat (fragmenty wierszy.czyta tekst z podziałem na role . sprawdza wyniki swojej pracy .tworzy wypowiedzi na podany temat .tworzy kodeks cytatów niosących naukę .wykonuje ćwiczenia sprawnościowe .czyta wiersze z naturalną intonacją . które uczą i wychowują) . zachowania rytmu . modelowania głosu.PAŹDZIERNIK Beata Sufa.pokonuje tor przeszkód ponadpodstawowe uczeń: -czyta z podziałem na role stosując róŜne rodzaje ekspresji .tworzy pytania do tekstu .Jachowicza – uczy i wychowuje Edukacyjne wymagania programowe podstawowe uczeń: .interpretuje czytany wiersz z uwzględnieniem odpowiedniego tempa.

.PAŹDZIERNIK Beata Sufa. Didasko 2011 8/20 .dostrzega cechy charakterystyczne dziennika . miękkie serce .Tematy Miesiąc jednostek realizacji metodycznych Poezja i jej cechy charakterystyc zne Edukacyjne wymagania programowe podstawowe uczeń: . złote serce.dodaje i odejmuje w zakresie 100 -dokonuje obliczeń zegarowych i pienięŜnych ponadpodstawowe uczeń: -wykorzystuje wyraŜenia związane z sercem w kontekście zdaniowym -czyta wyraziście wiersz. „Poezja” – wypowiada się na podstawie tekstu . np.czyta biegle tekst pt.tworzy pytania do tekstu . redaguje i pisze dalszy ciąg dziennika .oblicza w pamięci sumę i róŜnicę liczb -rozwiązuje działania rachunkowe i samodzielnie dokonuje uogólnień dotyczących zmiany sumy Uwagi Projekt planu wynikowego „Od A do Z” dla klasy III . zna i wyjaśnia znaczenie wyraŜeń związanych z sercem.tworzy teksty dowolne.gromadzi.

zna jej słowa i melodię .wyszukuje informacje w przeczytanych tekstach .porównuje wartości wagowe Uwagi Projekt planu wynikowego „Od A do Z” dla klasy III .Tematy Miesiąc jednostek realizacji metodycznych Kim jest poeta? Edukacyjne wymagania programowe podstawowe uczeń: . rozwiązuje i oblicza złoŜone zadania tekstowe -tworzy wielozdaniową.odróŜnia utwory wierszowane od prozy .zna róŜne sposoby waŜenia -prawidłowo dokonuje pomiarów wag ciała.tworzy pytania do wywiadu .czyta wiersze z naturalną intonacją ..układa i zapisuje na podstawie wywiadu odpowiedzi na pytania .uwaŜnie słucha czytanego tekstu .PAŹDZIERNIK .zna pisownię skrótów wartości wagowych . tara -odczytuje i prawidłowo zapisuje pomiary wag . „Piosenka poety”.samodzielnie przygotuje propozycje pytań do wywiadu .odróŜnia sytuacje i postacie fikcyjne od realnych Beata Sufa. spójną wypowiedź na określony temat -dokonuje zamiany jednostek wagi .układa melodie do przysłów -dodaje i odejmuje wyraŜenia dwumianowane -rozróŜnia róŜne wagi . wybiera określone informacje.układa.śpiewa piosenkę pt. dokonuje ich analizy i syntezy .dokonuje zamiany jednostek wagi z pomocą nauczyciela -wyjaśnia pojęcia: netto.przetwarza czytany tekst. brutto. zapisuje odczyty. porównuje wag .czyta wywiad z Wandą Chotomską . Didasko 2011 9/20 ponadpodstawowe uczeń: .wypowiada się na temat wysłuchanych wierszy.zadaje pytania do określonej sytuacji .

przygotowuje plakat zachęcający do udziału w konkursie recytatorskim .tworzy wielozdaniową wypowiedź na dany temat -określa tematykę i nastrój czytanej poezji w formie poprawnej językowo wypowiedzi kilkuzdaniowej .uwaŜnie słucha czytanego tesktu .samodzielnie rozwiązuje i oblicza róŜnorodne zadania tekstowe Uwagi Projekt planu wynikowego „Od A do Z” dla klasy III .J.dostrzega róŜnice między poezją a prozą -oblicza wyraŜenia dwumianowane . interpretuje dane .pisze i układa wiersze na podstawie przeczytanych utworów .czyta biegle z podziałem na role .rozpoznaje dialogi .dokonuje analizy syntezy tekstu.rozwiązuje zadania tekstowe .PAŹDZIERNIK Beata Sufa.Kerna z podziałem na role .dokonuje obliczeń wagowych -podaje piłkę koszykową w biegu w parach . .Tematy Miesiąc jednostek realizacji metodycznych Zabawa słowem Edukacyjne wymagania programowe podstawowe uczeń: .czyta wiersze L. Didasko 2011 10/20 .tworzy obrazkowe wiersze – komputerowe formatowanie wybranych utworów ponadpodstawowe uczeń: .nazywa i rozumie pojęcie: przenośnia.samodzielnie układa wiersze .

uwaŜnie słucha poezji .dodaje wyraŜenia dwumianowane .rozwiązuje i oblicza zadania tekstowe na dodawanie i odejmowanie wyraŜeń dwumianowanych -poprawnie zapisuje wybrane liczebniki . Didasko 2011 11/20 .poprawnie zapisuje wybrane liczebniki .mierzy i zapisuje pomiary .czyta ponadpodstawowe uczeń: .tworzy kilkuzdaniową wypowiedź na temat wysłuchanych wierszy . tematyka) -interpretuje wiersze za pomocą dramy .posługuje się miarkami .PAŹDZIERNIK Beata Sufa. IV Projekt planu wynikowego „Od A do Z” dla klasy III .– wykonuje zintegrowane zadania komputerowe .prawidłowo posługuje się miarkami .wypowiada się na temat wysłuchanych wierszy (nastrój.praktycznie stosuje poznane wiadomości dotyczące miar Uwagi P A Ź D Z I E R N I K Tydzień III. Brzechwy Edukacyjne wymagania programowe podstawowe uczeń: wybrane wiersze J.dokonuje zmiany jednostek długości pod kierunkiem nauczyciela -rozróŜnia miarki.Tematy Miesiąc jednostek realizacji metodycznych Poezja J.Brzechwy z naturalną intonacją . zna ich zastosowanie .wyjaśnia znaczenie i wyróŜnia w tekście liczebniki .

dokonuje zamiany jednostek miary -uczestniczy w grach i zabawach z piłkami koszykowymi -ćwiczy podania i chwyty oburącz ponadpodstawowe uczeń: .zna funkcje i znaczenie znaków interpunkcyjnych -poprawnie stosuje znaki interpunkcyjne . modulowania głosu.opowiada treść wysłuchanego utworu .Tematy Miesiąc jednostek realizacji metodycznych Interpretacje tekstów Edukacyjne wymagania programowe podstawowe uczeń: . Didasko 2011 12/20 .określa nastrój wiersza .wyszukuje poetyckie przenośnie -recytuje poprawnie wybrany wiersz -ilustruje wiersze .czyta wyraziście wskazany tekst -interpretuje recytowany wiersz z uwzględnieniem odpowiedniego tempa.PAŹDZIERNIK Beata Sufa.wie.tworzy własne przenośnie -praktycznie stosuje poznane wiadomości dotyczące miar Uwagi Projekt planu wynikowego „Od A do Z” dla klasy III . zachowania rytmu .dokonuje analizy i syntezy tekstu .czyta z naturalną intonacją wiersze o tematyce jesiennej . dlaczego w wierszach stosuje się znaki interpunkcyjne .

Tematy Miesiąc jednostek realizacji metodycznych Choć opowiem ci bajeczkę Edukacyjne wymagania programowe podstawowe uczeń: .określa nastrój i charakter utworu Modesta Musorgskiego „Chatka na kurzej nóŜce” -dostrzega róŜnice kulturowe w baśniach ponadpodstawowe uczeń: .wypowiada się na podstawie zgromadzonych ksiąŜek z bajkami .PAŹDZIERNIK Beata Sufa.tworzy wielozdaniową wypowiedź na dany temat -opowiada ulubioną bajkę .przestrzega poprawności ortograficznej w zapisie tytułów -rozwiązuje w twórczy sposób w problemy podczas pracy grupowej Uwagi Projekt planu wynikowego „Od A do Z” dla klasy III .mierzy i opisuje odcinki i łamane .czyta biegle bajki z róŜnych stron świata -zapisuje tytuły bajek według kolejności alfabetycznej . Didasko 2011 13/20 .wymienia cechy charakterystyczne bajki .bierze udział w scenkach dramowych: Jaka to bajka ? -twórczo współdziała w parcy grupowej -kreśli odcinki i łamane .

przestrzega poprawności ortograficznej w pisowni tytułów Uwagi Projekt planu wynikowego „Od A do Z” dla klasy III .tworzy melodię do zagadek -opowiada ulubioną baśń . bajeczki” .zna i wyszukuje w tekście cechy charakterystyczne bajki w wybranych tekstach -wyróŜnia cechy baśni -odpowiednio stosuje wielką literę i cudzysłów w tytułach bajek i baśni . „Baśnie. zdarzenia.wypowiada się na określony temat wyróŜnia w tekście najwaŜniejsze informacje. Didasko 2011 14/20 .czyta poprawnie tekst informacyjny pt.kreśli łamaną według podanych długości odcinków -wyodrębnia bohaterów. bajeczki Edukacyjne wymagania programowe podstawowe uczeń: . bajki.wymyśla zagadki dotyczące bajek i baśni .Tematy Miesiąc jednostek realizacji metodycznych Baśnie. bajki. analizuje tekst.wykorzystuje wyróŜnione w tekście informacje .tworzy spójną wypowiedź na dany temat .PAŹDZIERNIK Beata Sufa. interpretuje dane . magiczne przedmioty ponadpodstawowe uczeń: .

wspólnie redaguje najwaŜniejsze informacje na temat przeczytanego tekstu .bezbłędnie przepisuje tekst -korzysta z planu miasta -prawidłowo wyszukuje i zapisuje informacje z planu i mapy -uwaŜnie słucha innych Projekt planu wynikowego „Od A do Z” dla klasy III .wykorzystuje zebrane na podstawie przeczytanych tekstów informacje -ocenia postawę postaci z wybranego tekstu w formie kilkuzdaniowej wypowiedzi .zna Ŝyciorys bajkopisarza .odczytuje plany miast i map .wyróŜnia w tekście określone informacje . -tworzy plakat własnego projektu i dowolną techniką plastyczną do wybranej baśni Uwagi Bajkopisarz .redaguje kilku zdań o bajkopisarzu na podstawie tekstu z podręcznika -przestrzega poznanych zasad poprawnej pisowni . własnych przeŜyć i doświadczeń.czyta biegle baśnie H.PAŹDZIERNIK Beata Sufa.czyta teksty informacyjne .uczestniczy w zabawach i grach rzutnych .samodzielnie redaguje krótki tekst na określony temat -porównuje sytuacje problemowe wypowiada się w formie spójnej wypowiedzi na temat czytanego tekstu. Didasko 2011 15/20 .odtwarza tekst informacyjne .Ch.opowiada wybraną baśń .argumentuje swoją wypowiedź .Tematy Miesiąc jednostek realizacji metodycznych Edukacyjne wymagania programowe podstawowe uczeń: ponadpodstawowe uczeń: . Andersen .

tworzy kilkuzdaniową informację na podstawie cichego czytania tekstu .poprawnie stosuje cudzysłów -samodzielnie określa sens przeczytanego tekstu.przestrzega poprawności ortograficznej w pisaniu tytułów .Ch.rozwiązuje test SPRAWDZAM SIEBIE -wyodrębnia zdarzenia.redaguje i pisze odpowiedzi na pytania do przeczytanych tekstów . dokonuje syntezy tekstu .CH. ustala ich kolejność -wyszukuje informacje w tekście -kreśli.Andersena Edukacyjne wymagania programowe podstawowe uczeń: -czyta cicho fragmenty baśni H.PAŹDZIERNIK Beata Sufa. mierzy.tworzy plakaty przedstawiające róŜnych bohaterów baśni bajkopisarza .bierze udział w zabawach dramowych odgrywa scenki z baśni .Andersena .czyta biegle tekst z naturalną intonacją -poprawnie pisze tytuły . oblicza długości odcinka i kreśli łamaną .wyszukuje w tekście najwaŜniejsze informacje na podany temat -potrafi łączyć odpowiednią muzykę z treścią baśni.wykonuje prezentację w PowerPoint . wydarzenia i nastrój w baśniach H.korzysta ze słownika ortograficznego .Hans Christian Andersen ponadpodstawowe uczeń: . Didasko 2011 16/20 .Tematy Miesiąc jednostek realizacji metodycznych Postacie. Uwagi Projekt planu wynikowego „Od A do Z” dla klasy III .

PAŹDZIERNIK Beata Sufa.Tematy Miesiąc jednostek realizacji metodycznych Baśnie współczesne Edukacyjne wymagania programowe podstawowe uczeń: -tworzy wielozdaniowe wypowiedzi na określony temat .zna znaczenie bemola w zapisach nutowych -wykonuje ćwiczenia wprowadzające do minisiatkówki .porównuje treść wysłuchanej baśni z klasyczną fabułą baśni .tworzy dalszy ciąg baśni z wykorzystaniem zgromadzonego słownictwa – praca w grupach .czyta poprawnie tekst w odpowiednim tempie .samodzielnie tworzy i pisze treść baśni lub układa twórcze zakończenie baśni -przestrzega poznanych zasad pisowni wyrazów.śpiewa kołysankę „Był sobie król” .rozwiązuje i tworzy logiczne zagadki matematyczne .rozwiązuje i oblicza róŜnorodne zadania tekstowe . .czyta biegle tekst -wypowiada się w poprawnej. uporządkowanej formie na dany temat .przejawia czujność ortograficzną w pisanym tekście .pisze telegram .wykonuje rzuty piłki w górę ponadpodstawowe uczeń: .wyróŜnia w opowiadaniu miejsce i czas akcji . Didasko 2011 17/20 .sprawdza poprawność rozwiązania działania rachunkowego Uwagi Projekt planu wynikowego „Od A do Z” dla klasy III .

układa i rozwiązuje proste zadania tekstowe . Didasko 2011 18/20 .rozpoznaje.przejawia czujność ortograficzna w pisanym tekście .tworzy ilustracje na dany temat (ilustruje bajki) dowolną techniką .Tematy Miesiąc jednostek realizacji metodycznych Edukacyjne wymagania programowe podstawowe uczeń: ponadpodstawowe uczeń: .samodzielnie tworzy i zapisuje bajkę -przestrzega poprawności ortograficznej pisząc tekst bajki . mierzy podstawowe figury geometryczne -tworzy bajkowe postaci z figur geometrycznych z wykorzystaniem tangramu -tworzy matematyczne bajki Projekt planu wynikowego „Od A do Z” dla klasy III .składa i tworzy ksiąŜki z klasowymi bajkami.projektuje strone tytułową ksiąŜeczki klasowej Uwagi Choć napiszę ci . kreśli. przygotowuje stronę tytułową-praca w grupach .tworzy i pisze bajki – bajeczkę praca w grupach .PAŹDZIERNIK Beata Sufa.

Didasko 2011 19/20 .poprawnie stosuje znaki interpunkcyjne .PAŹDZIERNIK Beata Sufa.rozpoznaje.rozpoznaje i nazywa znaki interpunkcyjne .samodzielnie tworzy gry i zabawy ortograficzne .przygotowuje gry i zabawy ortograficzne – praca w grupach -zgodnie współpracuje w grupie .rozwiązuje w twórczy sposób w problemy podczas pracy grupowej . wyskoku i rzutu ponadpodstawowe uczeń: .przestrzega poprawności ortograficznej w pisowni wyrazów z „ó”.Tematy Miesiąc jednostek realizacji metodycznych To warto pamiętać! Edukacyjne wymagania programowe podstawowe uczeń: . „Ŝ”. korzysta z utrwalonych zasad .pokonuje tor przeszkód z elementami wspinania. kreśli i mierzy figury geometryczne . „rz”. poprawnie stosuje znaki interpunkcyjne Uwagi Projekt planu wynikowego „Od A do Z” dla klasy III .tworzy i zapisuje zdania. nazywa.

wypowiada się kilkoma zdaniami na dany temat . wiercić dziurę w brzuchu itp.grupuje wyrazy do określonych części mowy -stosuje części mowy w zdaniach -rozpoznaje. obserwacji . -posługuje się przysłowiami i powiedzeniami. nie kupuj kota w worku.czyta poprawnie tekst . modyfikuje je .poprawnie zapisuje powiedzenia i ich krótkie objaśnienia -rozpoznaje i nazywa poznane części mowy .tworzy własne przysłowia i powiedzenia na podstawie własnych doświadczeń. nazywa i kreśli poznane figury geometryczne ponadpodstawowe uczeń: .rozwiązuje zagadki matematyczne Uwagi Projekt planu wynikowego „Od A do Z” dla klasy III . w jakim celu są stosowane .tworzy zdania z róŜnymi częściami mowy .bierze udział w scenkach dramowych .gromadzi i wyjaśnia znaczenie przysłów i powiedzeń typu: mam na końcu języka.Tematy Miesiąc jednostek realizacji metodycznych Przysłowia i powiedzenia Edukacyjne wymagania programowe podstawowe uczeń: . Didasko 2011 20/20 .PAŹDZIERNIK Beata Sufa.przełamuje znaczenie przysłowia. wie.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->