P. 1
Fenomenologia Literatury Romanan Ingardena

Fenomenologia Literatury Romanan Ingardena

|Views: 213|Likes:
Wydawca: abhaile

More info:

Published by: abhaile on Oct 18, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/18/2011

pdf

text

original

FENOMENOLOGIA LITERATURY ROMANA INGARDENA

enomenologia literatury, jak zwykło się określać ontologiczną i estetyczną koncepcję dzieła

literackiego stworzoną przez Romana Ingardena, jest nie tyle prostą aplikacją teorii fenomenologii do dziedziny literatury, ile wynikiem swoistej

intelektualnej dyskusji, jaka rozegrała się między Husserlem a Ingardenem właśnie. Aby móc zrozumieć sensowność postulowanych przez Ingardena koncepcji, należy, przynajmniej skrótowo, przypomnieć twierdzenia autora Idei

fenomenologii. To bowiem ontologiczne konsekwencje filozofii Husserla były dla Ingardena asumptem do podjęcia analizy natury dzieła literackiego, jako specyficznego bytu, a uzyskane w jej trakcie ustalenia stanowiły tyleż odpowiedź na wnioski jednego z twórców fenomenologii, co były oryginalną

które nakierowane są na pewien przedmiot. która stanowi przedmiot odniesień aż po dzień dzisiejszy[1]. Chodziło zatem o określenie odnoszące się do pewnej ogólnej charakterystyki samej aktywności psychicznej. intencjonalnym oglądzie. któremu może przysługiwać bądź nie przysługiwać obiektywne istnienie”[2]. W swoich rozważaniach Brentano pisał o intencjonalności. skoncentrował się na specyfice ludzkiego nastawienia do rzeczywistości. a nie obiektywnie istniejące. Husserl. która była utożsamiana z nakierowaniem na coś. a nie o zajmowanie się przedmiotem owej aktywności.estetyczno-ontologiczną koncepcją samego Ingardena. definiując ją jako „cechę wyróżniającą zjawiska psychiczne. który w rezygnacji z metody empirycznej na rzecz autorefleksji widział niebezpieczeństwo nadmiernego i błędnego psychologizmu. Husserl tworząc swoją wizję fenomenologii i fenomenologicznej metody wykorzystał pojęcie intencjonalności stworzone przez swojego nauczyciela – Franza Brentana. do swoistej jakości tej aktywności. Nie zrezygnował. podejmując rozważania Brentana. Husserl uważał bowiem. . wbrew tendencjom propagowanym chociażby przez Fregego. że to właśnie ‘fenomeny’ – zjawiska jawiące się w nakierowanym. z wydobycia sensowności odniesienia bazującego na analizie pojęć a nie na metodzie naukowej. zewnętrzne i autonomiczne wobec podmiotu poznającego rzeczy. są kluczem do odkrycia filozofii pierwszej[3].

która uchylała się od możliwości błędu. Dla Husserla wszystkie przedmioty świadomości miały charakter intencjonalny. poprzez stopniowe odzieranie aktów percepcji ze zmysłowych. Wystąpienie Ingardena nakierowane było właśnie na zbicie argumentów. która swoje obiekty „nieustannie powołuje do bycia i jednoczy przez organizujące moce własnej podmiotowości”[4]. czyli poprzez redukcję fenomenologiczną. ile jest korelatem naszej świadomości. opierając się na swoistej redukcji.Wyłaniająca się z tak ukierunkowanych dociekań fenomenologia. Taka konstatacja wydawała się bowiem Ingardenowi w prosty sposób prowadzić do możliwości solipsyzmu[5]. Fenomenologiczna metoda. która stała był się także iż najważniejszym wystąpienia Ingardena. do czystych aktów świadomości. których ‘intuicyjny’ charakter był jednocześnie gwarantem absolutnej prawdziwości i pewności. rzeczywistość jest nie tyle zewnętrznym i niezależnym źródłem naszych percepcji zjawisk. Zasadniczą konsekwencją powodem koncepcji Husserla. które przemawiały za w pełni intencjonalnym bytem wszystkich zjawisk. Stąd niemożliwe wydawało się przypisanie im samodzielności poza poznającym . miała stać się koncepcją. wniosek. sprowadzać miała poznanie. obiektywnych komponentów. poprzez stosowanie odpowiednich zabiegów kształtujących specyfikę jej metody.

Tylko całkowite uznanie intencjonalności pozwalało na myślenie o jego koncepcji. Aby przeprowadzić taki wywód autor O poznawaniu dzieła literackiego skoncentrował się na strukturze utworu literackiego oraz na specyfice składających się na niego zdań.je podmiotem. jako odrębnej kategorii bytu. Ciekawe okazało się to. miało stanowić argument przeciwko uznaniu rzeczywistości za w pełni konstytuowaną przez podmiot. w wyniku filozoficznej analizy Ingardena. jako o filozofii pierwszej. która ujawniłaby konstytutywne dla każdego tworu tego typu cechy i własności. miała by zapewne być także ostatnią. że przyjmując założenia metody chciał osiągnąć zupełnie inne wyniki. To właśnie dzieło literackie. W tym aspekcie swoich rozważań pozostawał więc bardzo blisko fenomenologicznej metody zaproponowanej przez Husserla. innymi słowy. którym nadał miano quasi-sądów. które Ingarden zawarł w swoich tekstach dążyły zatem do usunięcia konkluzji o w pełni intencjonalnej naturze świata. Koncepcje. nie dążył do wyjaśnienia konkretnych tekstów. że intencją Ingardena nie było danie użytecznego narzędzia do analizy utworów literackich. . Warto przy tym zaznaczyć. ale chciał odnaleźć istotę dzieła literackiego w jego ogólności. Ingarden. ale taka analiza dzieła literackiego. Wystąpienie Ingardena na polu teorii literatury miało w dużej mierze charakter polemiczny wobec przedstawionych wyżej założeń Husserla i pozwolić miało na uniknięcie jego wniosków. która jednocześnie. jako pozbawiona możliwości błędu. jako wyjątkowy rodzaj bytu.

Oba porządki: warstwy i fazy. znaczenia. te z kolei stanowią budulec warstwy przedmiotów przedstawionych. brzmieniowa warstwa utworu jest podstawą dla znaczeń. Pierwsza. Ingarden mówi o warstwowej i fazowej budowie dzieła literackiego. wiersz po wierszu ku coraz to nowym jego częściom (…). Wyróżnia cztery warstwy utworu: brzmienia słowne. Elementy poszczególnych warstw łączą się ze sobą prowadząc na coraz wyższe stopnie. Z drugiej zaś natrafiamy w każdej z tych części na pewną wielość składników. które choć w naturze swej różnorodne. Natomiast W przeciwieństwie do już omówionych warstw dzieła literackiego wyglądy nie łączą . jak i przedstawiona przez niego koncepcja quasi-sądów pozwalają na nowe ujęcie problemu ontologii dzieła literackiego. współwystępują ze sobą. czyli określonym następstwie tworzących je elementów. przynależą ściśle do siebie [6]. słowo po słowie. tworząc nierozerwalną całość. Jak pisze Ingarden analizując tekst Mickiewicza: Czytając przytoczony wiersz – podobnie jak każde dzieło literackie – z jednej strony posuwamy się od jego początku aż do fazy końcowej. przedmioty przedstawione i uschematyzowane wyglądy oraz mówi o jego fazowości. Te „przynależą do siebie i łączą się ze sobą”[7] tworząc świat przedstawiony.Zarówno zaproponowany przez filozofa obraz budowy każdego utworu. jako swoistego bytu. wychodzącego w swojej istocie poza czystą intencjonalność rzeczy. Oba problemy wiążą się ze sobą w sposób ścisły.

Konkretyzacja tej warstwy utworu zależy bowiem w dużej mierze od sposobu czytania i możliwości odbiorcy. i choć owa niepełność dotyczy właściwie wszystkich warstw utworu w wypadku tej ostatniej jest ona najbardziej widoczna. To nie ‘intencja’ odbiorcy. jakby rozbłyskując na chwilę i przygasając wraz z przejściem czytelnika podczas czytania utworu [8] . czyli w trakcie lektury. Konkretyzacja to efekt schematycznej budowy dzieła literackiego. ale struktura dzieła w zasadniczy sposób konstytuuje jego istnienie. Dlatego właśnie Ingarden mówi o nieliniowym pojawianiu się owych ‘wyglądów’. Mówiąc o jednoczesnym współwystępowaniu wszystkich warstw oraz ich fazowym następstwie Ingarden ma na myśli ujawnianie się tych elementów w odbiorczej konkretyzacji. czyli istnieniu w nim miejsc niedookreślenia. Tym. Jego sens jest bowiem wytwarzany w procesie nawarstwiania się kolejnych. stanowią coś na kształt jego natury. . które składa się z wymienionych właśnie warstw jest konstytuowany przez tworzące owo dzieło wewnętrzne relacje – to one wyznaczają granice sensownego odczytania danego utworu. choć jest ona niezwykle istotna. Raczej pojawiają się od czasu do czasu. choć to on dokonuje konkretyzacji. które wypełnione zostają w każdorazowym akcie czytania.się na ogół ze sobą w całość ciągłą. wypełniającą bez przerw wszystkie fazy utworu od początku do końca. ile ramy owej konkretyzacji wyznaczone przez budowę dzieła literackiego. W interpretacji Ingardena sens dzieła literackiego. co dla koncepcji Ingardena zasadnicze jest nie tyle jednak kwestia odbiorczej konkretyzacji. która decyduje o jego ontologicznym statusie.

składających się na niego poziomów. obiektów. rzeczywistość) może natomiast zostać uznana za prymarną ze względu na specyficzne zdefiniowanie zdań składających się na dzieło literackie. Taka strategia prowadziła z jednej strony do uznania wypowiedzi zawartych w tekście za poglądy samego autora na temat świata realnego. którym. Świat przedstawiony wraz z uschematyzowanymi wyglądami. a drugie za fałszywe (gdy . Świat przedstawiony dzieła literackiego unika podległości czystej intencjonalności na mocy przynależności do kontekstu. może przysługiwać różny status logiczny. Neopozytywistyczna teoria literatury zdania utworu literackiego rozważała analogicznie do zdań każdego innego rodzaju wypowiedzi. Owa przynależność (a nie jakaś inna sfera odniesienia. O kształcie świata przedstawionego decydują tworzące go zdania. jako jedyne warstwy utworu. ale pochodnie intencjonalnym. Dlatego świat przedstawiony w dziele literackim. które postrzegane są w pełni świadomie [10]. np. „tym samym więc jest intersubiektywny i stanowi składnik samego dzieła”[9]. Traktowała je zatem jako sądy. Zdaniom tym natomiast. przypisać można prawdziwość lub fałszywość. były od zawsze głównym przedmiotem uwagi krytyków i interpretatorów literatury. jest tworem nie czysto intencjonalnym. właśnie ze względu na jego budowę. z drugiej strony do niejednorodnego traktowania zdań tworzących świat przedstawiony – jedne z nich bowiem uznawała za prawdziwe (np. osób). gdy odnosiły się do faktycznie istniejących miejsc. w zależności od oceny ich odniesienia do rzeczywistości. jako sądom. którym jest struktura samego dzieła.

pytajne. czyli zdania. nie rości sobie do tego pretensji. ale tworzy wewnętrzny system wzajemnych odniesień postrzeganych w swoistym kontekście samego dzieła. a nadto że analogicznej modyfikacji ulegają wszelkie inne zdania w dziele literackim. Ingarden stworzył teorię. Znaczy to. np. albo mieszało ze sobą zdania prawdziwe i fałszywe. Uwalniając zdania od konieczności zestawiania ich ze światem obiektywnie istniejącym. Pragnąc przywrócić dziełu literackiemu pokawałkowany w optyce neopozytywistycznej sens. że zdania tworzące świat przedstawiony dzieła sztuki nie są sądami w sensie logicznym. Ingarden przyjął zupełnie inny punkt widzenia. mimo zewnętrznych. Uznał. W takim ujęciu dzieło literackie za każdym razem okazywało się niefortunne – albo zaburzało niepotrzebną stylistyką wypowiedź autora. by go czytelnik brał całkiem serio [12]. lecz zdaniami quasi-twierdzącymi. że zdania oznajmujące (w szczególności orzekające) w dziele literackim nie są sądami sensu stricto. który jak się wyraziłem. nie dając możliwości uchwycenia ich koherencji. ale jest to jakby zewnętrzny habitus.chodziło o postaci fikcyjne chociażby). że sprawdzianem ich . ale posiadają naturę quasi-sądów. uznał. według której tkanka utworu. formalnych pozorów nie odnosi się do rzeczywistości.[11] W związku z powyższym także przedmioty przedstawione w dziele literackim nabierają charakteru rzeczywistości.

adekwatności będzie jedynie wewnętrzna koherencja tekstu. Tekst literacki funkcjonuje na dwóch niejako płaszczyznach. własny system odniesień. ale zarazem sądem. wówczas – o ile jest szczera i naprawdę sądzi – zdanie przez nią wypowiedziane jest niewątpliwie sądem w ścisłym tego słowa znaczeniu. ponadjednostkowy. i któremu przypisać można byt intersubiektywny. aby zaistnieć w kulturze. które są ze sobą ściśle połączone – z jednej strony posiada określoną wewnętrzną strukturę. użytecznego w każdej sytuacji realnej. niezależny. jeśli osoba przedstawiona wypowiada pewne zdanie jako sąd. który ma walor. dzieło musi . w dwóch sferach. ale wewnętrzny świat odniesień utworu: Otóż. które projektuje sam tekst. Ontologiczny status dzieła literackiego. Kontekstem dla rozumienia zdań dzieła literackiego nie jest więc rzeczywistość zewnętrzna i wiedza o niej. w obrębie którego tworzy się przestrzeń świata przedstawionego. Aby poprawnie odczytać sens danego utworu należy zatem zawiesić działanie mechanizmu potocznych odniesień. jego niepełne podleganie konstytutywnej sile intencjonalności było dla Ingardena mocnym argumentem w sporze z Husserlem. i skoncentrować się na strukturze znaczeń. a w szczególności jest prawdziwy jedynie w obrębie świata przedstawionego . związany z jego budową i naturą quasi-sądów. z drugiej strony.[13] Autonomiczność świata przedstawionego w stosunku do odbiorcy. skierowując je do innej z osób przedstawionych. pozwalał na ujęcie utworu w specyficznych kategoriach bytu pochodnie intencjonalnego.

wychodzących poza prostą rekonstrukcję dzieła. który dla pełnego zaistnienia wymaga wręcz konkretyzacji. oraz 2. w którym istnieje świat przedstawiony. Owe dwie strony istnienia dzieła literackiego stanowią ciągłą mediację między „oddaniem dziełu sprawiedliwości”. kontekst. Każda konkretyzacja natomiast to efekt zestawienia owej struktury z indywidualnym doświadczeniem konkretnego interpretatora.[14] Nie ma sprzeczności w akceptacji wielości różnych odczytań. jest z natury intersubiektywna. a więc w wypełnieniach miejsc niedookreślenia […] leży w granicach możliwości wyznaczonych przez samo dzieło. Jak pisze Ingarden: Przeżycie estetyczne „oddaje dziełu sprawiedliwość”. Dzieło literackie jest bowiem tworem schematycznym. wierną mu w granicach możliwości. czyli jednostkowych wglądów w jego sens. autonomiczna i należy „oddać jej sprawiedliwość”. skonkretyzowane. Ta możliwość istnienia wielu w równej mierze dopuszczonych przez dzieło konkretyzacji płynie nie z czego innego. jak właśnie z faktu. że samo dzieło sztuki literackiej jest tworem schematycznym i zawierającym różne elementy potencjalne. […] jeśli doprowadza do takiej estetycznej konkretyzacji. W ujęciu Ingardena taka natura dzieła . która: 1. zatem. u podłoża swego ma rekonstrukcję dzieła co do określonych jego elementów. a wielością poszczególnych interpretacji.[15] Sama struktura dzieła. w elementach swych.zostać odczytane. czyli odczytaniem zgodnym z zawartą w nim dyrektywą. w terminologii Ingardena.

że tekst. wykluczająca świat przedstawiony z dziedziny czystej intencjonalności. jako specyficzny. swoiście zorganizowany byt posiada sensotwórczą samoistność a faktem. była również obowiązująca dla świata obiektywnego. stanowiąc ukoronowanie aktu estetycznej konkretyzacji dzieła […]. Nie rozmywa to . że konkretyzacja aktualizująca skumulowane w nim artystyczne sensy prowadzi do wartości metafizycznych powszechnie ważnych. Dla niektórych badaczy ten wniosek filozofa wydaje się rozmywać jego wcześniejsze ostre rozróżnienie między rzeczywistością a dziełem literackim. [17] Wydaje się jednak. tragizm. Ukoronowaniem interpretacji rozumianej nie jako akt psychologiczny. stanowiła ważny argument przeciwko możliwości solipsyzmu. w ujęciu Ingardena. która tworzyła się poprzez występujące w każdej warstwie tekstu jakości artystyczne. który tkwił w ontologicznych koncepcjach Husserla. komizm. było ujawnienie wartości estetycznej dzieła. Szczególną rolę zajmuje pośród nich jakość metafizyczna. Wśród wartości estetycznych fenomenolog wymienia – zgodnie z tradycyjną estetyką – takie jak wzniosłość. Wieńczy ona wszystkie pozostałe wartości.[16] Rozpoznawana w dziele literackim wartość metafizyczna. że nie ma sprzeczności między uznaniem. ale poznawczy. że w dziele literackim ujawnia się ona w sposób silniejszy i bardziej wyraźny. Jedynie kumulatywne i formalne aspekty sztuki sprawiają.literackiego.

stanowią różne odmiany wytworów znaczących. ponieważ w drugiej połowie XX wieku dokonał się istotny zwrot w teoretycznej refleksji nad kulturą i procesami obcowania z jej wytworami. a w końcu dominacji roli odbiorcy zmierzały nurty teoretyczne. że wytwory kultury. w szczególności utwory literackie. Prowadziło to w rezultacie do uznania. Dzieło. czy jest ono czytane. tekstów. Inspiracje Ingardena w pewnym sensie przetrwały. że proces obcowania z dziełem ujmować należy nie jako typ relacji poznawczej. ale uległy radykalnej modyfikacji a często zasadniczej zmianie. nie istnieje całkowicie niezależnie – jego sens jest sensem aktualizowanym przez interpretatora a jego istnienie jest poniekąd zależne od tego. to zachodzić może jedynie przy współudziale konkretyzującego podmiotu. które uznać wypada za twórczą kontynuację fenomenologii literackiej. że jakkolwiek interpretacja dzieła zależna jest od jego struktury. Zmiana ta miała charakter zasadniczy: polegała na odejściu od analizy relacji dzieło – odbiorca jako relacji poznawczej i uznaniu. czyli aktualizowane.[18] Jednym z najważniejszych przedstawicieli nowych tendencji. która jest konstytutywna dla ostatecznego znaczenia a światem obiektywnym. ale czerpiącym . Właśnie w kierunku uwypuklenia. mimo iż posiada pewną autonomiczną strukturę. Obowiązywanie wartości metafizycznej w rzeczywistości pozaliterackiej jest natomiast skutkiem faktu. lecz jako proces społecznej komunikacji.bynajmniej zasadniczej odrębności między wewnętrzną strukturą utworu. Oddzielone pozostają bowiem: przestrzeń tworzenia sensu i miejsce jego konkretyzacji.

. Podkreśleniu ulega nierozerwalny związek istnienia tekstu z jego odczytywaniem. dla których konstytuowana była jego pochodna intencjonalność. która jest warunkiem możliwości rozumiejącego odczytania tekstu. które staje się kontekstem. że czytelnik partycypuje w oferowanych przez tekst reakcjach. ale jego cechę zasadniczą. by sprawdzić. autor Apelatywnej struktury tekstów i twórca estetyki recepcji. nie ma możliwości szukania odniesienia ani w określeniu przedmiotów rzeczywistych. jako dysponenta sensów. w którym budowana jest spójność dzieła literackiego (tekstu). ani w zdefiniowanych stanach rzeczy.wyraźnie z myśli Ingardena był Wolfgang Iser. konkretyzującego dany utwór. W jego interpretacji rola odbiorcy. W elemencie niedookreślenia. z „oddającego mu sprawiedliwość” zmienia się w bliską hermeneutyce figurę „nadającego mu sens”. widział jednak nie tylko jedną z cech utworu literackiego. tak istotnym dla konkretyzacji. Nowe nurty odchodzą zatem dość daleko od ontologicznych celów Ingardena i sposobów postrzegania utworu. ale w konfrontacji z własnym doświadczeniem. Przy czym czytelnik. to zyskuje on swą rzeczywistość dopiero przez to. czy tekst przedstawił przedmiot właściwie czy niewłaściwie. Iser podjął rozważania Ingardena dotyczące roli odbiorcy w kształtowaniu sensu dzieła.[19] Sprawdzić właściwe lub niewłaściwe przedstawienie przedmiotu czytelnik może już nie tyle w wewnętrznej strukturze tekstu. Jeśli tekst literacki nie tworzy żadnych rzeczywistych przedmiotów.

por. Zysk i S-ka Wydawnictwo. w: Teorie literatury XX wieku. Ibidem. 267. który jest konstytuowany nie przez pogrążone w solipsyzmie „ja”. Antologia. [3] [4] Ibidem. Ireneusza Piekarskiego. [2] Alfred J. Anny Burzyńskiej i Michała Pawła Markowskiego. [10] Por. Ibidem. 266. w: Prawda w literaturze. Towarzystwo Naukowe KUL. Z teorii dzieła literackiego. Katarzyna Rosner. że takie niebezpieczeństwo dostrzegał także sam Husserl. w: Prawda w literaturze. Wydawnictwo Naukowe PWN. Ingardenowska koncepcja dzieła literackiego dzisiaj. Por. s. 47. 5. 265. studia pod redakcją Andrzeja Tyszczyka. Oxfordzka ilustrowana historia filozofii. ale przez „my”. Jej doniosłość i jej anachroniczność. . Kraków 2007. [7] [8] [9] Ibidem. s.MM [1] Por. 44. Poznań 2001. 49. 23. Filozofia XX wieku. s. s. s. Warszawa 1997. Jarosława Borowskiego. [5] Należy przy tym zauważyć. Ibidem. Wydawnictwo Znak. [6] Roman Ingarden. uwagi redaktorów tomu Prawda w literaturze zawarte we Wstępie. s. stąd jego koncepcja Lebenswelt – „świata życia”. s. Lublin 2009. pod redakcją Anthony’ego Kenny’ego. pod red. Ayer. s.

w: Teoretycznoliterackie tematy i problemy. teorii języka i filozofii literatury. [15] [16] R. w: Literatura. 67. Warszawa 2006. przekł. s. cit. K. R. Fenomenologia literatury. Rosner. w: Teorie literatury XX wieku. wyboru dokonała i wstępem opatrzyła Danuta Ulicka. cit. pod redakcją Danuty Ulickiej. Danuta Ulicka. s. wydanie trzecie zmienione i uzupełnione. Wolfgang Iser. Warszawa 1960. Ingarden.Metodologia. przypis za: K. op. Studia z estetyki. [12] [13] Ibidem. Apelatywna struktura tekstów. Badania z pogranicza ontologii. 115. Ingarden. O tak zwanej „prawdzie” w literaturze.Teoria. Ingarden. 286. ibidem. O dziele literackim. Rosner. Wydział Polonistyki UW. s. Warszawa 1997. Warszawa 2003. 77. w: tegoż. Antologia. Ayer. Turowicz. Z teorii dzieła literackiego. O poznawaniu dzieła literackiego. 1. s. [14] R. s. Filozofia XX wieku. 24. s. M. s. s. Wydawnictwo Naukowe PWN. 28. Warszawa 1957... 204. Ingarden. Bibliografia: • Alfred J.[11] R. Wydział Polonistyki UW. 114. . [17] [18] [19] Por. op. t. s. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 243.

pod red. Warszawa 2006. • Teorie literatury XX wieku. wydanie trzecie zmienione i uzupełnione. Zysk i S-ka Wydawnictwo.• Roman Ingarden. Jarosława Borowskiego. O dziele literackim. . Warszawa 1960 • Literatura. Towarzystwo Naukowe KUL. Poznań 2001. przekł. Antologia. Badania z pogranicza ontologii.Metodologia. Wydawnictwo Znak.Teoria. Kraków 2007. Wydział Polonistyki UW. M. Ireneusza Piekarskiego. Anny Burzyńskiej i Michała Pawła Markowskiego. Turowicz. • Prawda w literaturze. Lublin 2009. studia pod redakcją Andrzeja Tyszczyka. • Oxfordzka ilustrowana historia filozofii. teorii języka i filozofii literatury. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. pod redakcją Anthony’ego Kenny’ego. pod redakcją Danuty Ulickiej.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->