P. 1
Math 2

Math 2

|Views: 310|Likes:
Wydawca: Wice Toy

More info:

Published by: Wice Toy on Oct 20, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/24/2014

pdf

text

original

MatematykadlamaturzystówdrBarbaraWolnikWitoldBołt23marca2005

2
Spis treści
1 Funkcja liniowa 7
1.1 Pojęcia podstawowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.2 Wykres funkcji liniowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.3 Współczynnik kierunkowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.4 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2 Równania liniowe 15
2.1 Podstawowe pojęcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.1.1 Liczba rozwiązań równania liniowego. . . . . . . . . . . 15
2.1.2 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.2 Równania liniowe z założeniami. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.2.1 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3 Układy równań liniowych 19
3.1 Rozwiązywanie układów równań liniowych. . . . . . . . . . . . 19
3.1.1 Metoda wyznaczników. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3.2 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4 Funkcja kwadratowa 27
4.1 Podstawowe definicje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
4.2 Rysowanie wykresu funkcjia kwadratowej. . . . . . . . . . . . 28
4.3 Wzory Viete’a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
4.4 Funkcja kwadratowa w różnej postaci. . . . . . . . . . . . . . 29
4.5 Własności funkcji kwadratowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4.6 Funkcja kwadratowa określona na przedziale domkniętym. . . 30
4.7 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
5 Równania i nierówności kwadratowe 35
5.1 Równanie kwadratowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
5.1.1 Liczba rozwiązań równania kwadratowego. . . . . . . . 35
5.2 Nierówność kwadratowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3
4 SPIS TREŚCI
5.2.1 Graficzne przedstawienie nierówności kwadratowej. . . 36
5.3 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
5.4 Przykłady typowych zastosowań funkcji kwadratowej w zada-
niach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
5.4.1 Zadania dodatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
6 Wartość bezwzględna 45
6.1 Własności wartości bezwzględnej. . . . . . . . . . . . . . . . . 46
6.2 Równania z wartością bezwzględną. . . . . . . . . . . . . . . . 46
6.3 Nierówności z wartością bezwzględną. . . . . . . . . . . . . . . 47
6.4 Przekształcenia wykresów funkcji z użyciem wartości bezwzględ-
nej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
6.5 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
7 Wielomiany 53
7.1 Podstawowe pojęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
7.2 Wykresy i własności wielomianów . . . . . . . . . . . . . . . . 53
7.2.1 Wielomian trzeciego stopnia . . . . . . . . . . . . . . . 54
7.3 Twierdzenia dotyczące wielomianów . . . . . . . . . . . . . . . 55
7.4 Wiadomości dodatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
7.4.1 Równość wielomianów . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
7.4.2 Wielokrotne pierwiastki wielomianu . . . . . . . . . . . 57
7.4.3 Uogólnione wzory Viete’a . . . . . . . . . . . . . . . . 58
7.5 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
8 Funkcja homograficzna 63
8.1 Wykres funkcji homograficznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
8.2 Hiperbole podstawowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
8.3 Własności funkcji homograficznej . . . . . . . . . . . . . . . . 65
8.4 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
9 Funkcja wymierna 69
9.1 Równania wymierne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
9.2 Nierówności wymierne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
9.3 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
10 Ciąg arytemtyczny 75
10.1 Definicje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
10.2 Własności ciągu arytmetycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
10.3 Suma ciągu arytmetycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
10.4 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
SPIS TREŚCI 5
11 Ciąg geometryczny 79
11.1 Definicje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
11.2 Własności ciągu geometrycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
11.3 Suma ciągu geometrycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
11.4 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
11.5 Procent prosty i składany - elementy matematyki finansowej . 83
11.6 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
6 SPIS TREŚCI
Rozdział 1
Funkcja liniowa
1.1 Pojęcia podstawowe.
Definicja 1.1 (funkcja liniowa). Niech a i b będą dowolnymi liczbami rze-
czywistymi. Funkcję f : R → R daną wzorem: f(x) = ax + b nazywamy
liniową.
Uwaga 1.2. W definicji funkcji liniowej ważne jest to, że dziedziną tej funkcji
jest cały zbiór liczb rzeczywistych (zwróć uwagę na zapis f : R →R, czy wiesz
co on oznacza?). Na przykład funkcja dana wzorem: f(x) =
(x+2)(x−1)
x−1
, choć
daje się sprowadzić do wzoru funkcji liniowej f(x) = x + 2, to jednak nie
jest funkcją liniową gdyż jej dziedziną jest D
f
= R¸¦1¦. Z drugiej strony,
jeśli podany jest jedynie wzór funkcji, to przyjmujemy, że jej dziedziną jest
tzw. dziedzina naturalna, czyli zbiór tych wszystkich liczb rzeczywistych, dla
których ten wzór ma sens.
1.2 Wykres funkcji liniowej.
Wykresem funkcji liniowej f(x) = ax + b jest linia prosta o równaniu y =
ax + b. Aby narysować wykres funkcji f(x) = ax + b wystarczy znaleźć
conajmniej dwa dowolne punkty tego wykresu.
Przykład 1.3. Niech dana będzie funkcji liniowa f(x) = 2x−3. Narysujemy
teraz jej wykres. Wybierzmy dwa punkty należące do wykresu. Dla x = 0,
mamy f(0) = −3, stąd pierwszym punktem jest (0, −3), natomiast dla x = 1,
otrzymujemy f(1) = −1, czyli drugim punktem będzie (1, −1). Oba punkty
zaznaczamy w układzie współrzędnych i prowadzimy prostą która przez te
punkty przechodzi. W ten sposób otrzymamy wykres funkcji liniowej f(x) =
2x −3.
7
8 ROZDZIAŁ 1. FUNKCJA LINIOWA
Innym sposobem rysowania wykresu zadanej funkcji liniowej jest tzw.
„szybki wykres” stosowany szczególnie wtedy, gdy parametry a i b są całko-
wite. Wystarczy zdać sobie sprawę, że parametr b określa, w którym miejscu
wykres przecina oś OY (bo f(0) = b), natomiast parametr a mówi nam o ile
wzrasta (lub maleje) wartość funkcji, gdy argument x zwiększamy o 1.
Przykład 1.4 (szybki wykres). Aby zatem narysować wykres funkcji f(x) =
2x − 4 zaznaczamy na osi OY punkt −4 (bo b = −4). Od narysowanego
punktu idziemy jedną kratkę w prawo i dwie kratki do góry (bo a = 2) i
zaznaczamy kolejny punkt. Od zaznaczonego punktu znów poruszamy się o
jedną kratkę w prawo i dwie do góry i otrzymujemy kolejne punkty.
Łącząc otrzymane punkty otrzymujemy prostą która jest wykresem naszej
funkcji f.
Przykład 1.5 (szybki wykres). Jeśli parametr a jest ujemny, to wraz ze
wzrostem argumentu x, wartość funkcji będzie malała. Zatem rysując wykres
np. f(x) = −3x + 2 zaznaczamy na osi OY punkt 2 (bo b = 2) i poruszamy
1.3. WSPÓŁCZYNNIK KIERUNKOWY. 9
się o jedną kratkę w prawo i o trzy kratki w dół (bo a = −3) otrzymując
nowy punkt. Powtarzając procedurę otrzymujemy kolejne punkty:
Uwaga 1.6. Zauważ, że używając metody szybkiego wykresu otrzymujemy
dokładniejszy rysunek, gdyż dostajemy wiele punktów, co nie pozwala na
„rozchwianie” się rysowanej prostej.
Problem 1.7. Zauważmy, że jeśli paramter a nie jest liczbą całkowitą, to
szkicowanie wykresu metodą „szybkiego wykresu“ nie jest już takie proste.
Na przykład jeśli f(x) =
3
4
x −2, to na osi OY zaznaczamy −2, a następnie
powinniśmy przenieść się o jedną kratkę w prawo i
3
4
kratki w górę. Jest to
dość trudne do wykonania chyba, że . . . zauważmy, iż otrzymamy tą samą
prostą poruszając się 4 kratki w prawo i 3 kratki do góry:
1.3 Współczynnik kierunkowy.
Definicja 1.8 (współczynnik kierunkowy). Parametr a we wzorze funkcji
liniowej f(x) = ax +b nosi nazwę współczynnika kierunkowego.
10 ROZDZIAŁ 1. FUNKCJA LINIOWA
Po wcześniejszych rozważaniach dotyczących szkicowania wykresów funk-
cji liniowych nazwa ta nikogo nie dziwi. Rzeczywiście, to parametr a decyduje
o tym, czy wykres opada czy wznosi się i czy jest bardziej stromy czy raczej
niewiele odbiega od prostej poziomej. Jeśli w jednym układzie współrzędnych
umieścimy wykresy funkcji: f
1
(x) = 2x + 1, f
2
(x) = 3x + 1, f
3
(x) = −x + 1,
f
4
(x) = −4x + 1, f
5
(x) = 1, to zobaczymy, żę choć wszystkie przechodzą
przez punkt (0, 1), to jednak „rozbiegają się” w różnych kierunkach.
Fakt 1.9 (monotoniczność funkcji liniowej). Każda funkcjia liniowa jest mo-
notoniczna, a rodzaj jej monotoniczności zależy od jej współczynnika kierun-
kowego.
Fakt 1.10. Jeśli współczynnik kierunkowy funkcji liniowej f jest różny od
zera (tzn. a ,= 0) to funkcja ta jest różnowartościowa, posiada funkcję od-
wrotną (która jest funkcją liniową), jej zbiorem wartości jest cały zbiór liczb
rzeczywistych i ma dokładnie jedno miejsce zerowe.
Fakt 1.11. Jeśli współczynnik kierunkowy funkcji liniowej jest równy zero,
tzn. f(x) = b, to funkcja ta nie jest różnowartościowa, nie ma funkcji od-
wrotnej, jej zbiór wartości jest postaci ¦b¦, a wykresem jest prosta pozioma
(równoległa do osi OX). Jeśli więc b ,= 0, to funkcja nie posiada miejsc
zerowych, a jeśli b = 0, to funkcja ma nieskończenie wiele miejsc zerowych.
1.3. WSPÓŁCZYNNIK KIERUNKOWY. 11
Wniosek. Z podanych wyżej faktów wynika, że funkcja liniowa może mieć
jedno miejsce zerowe (gdy a ,= 0), może nie mieć miejsca zerowego (gdy
a = 0 oraz b ,= 0) lub może mieć nieskończenie wiele miejsc zerowych (gdy
a = b = 0).
Fakt 1.12 (kąt nachylenia prostej). Współczynnik kierunkowy funkcji linio-
wej f jest równy tangensowi kąta nachylenia wykresu tej funkcji do osi OX
(dokładniej mówiąc, do prawej strony tej osi).
Fakt 1.13 (proste równoległe). Dwie proste o równaniach y = a
1
x + b
1
i
y = a
2
x +b
2
są równoległe wtedy i tylko wtedy, gdy a
1
= a
2
.
Fakt 1.14 (proste prostopadłe). Dwie proste o równaniach y = a
1
x + b
1
i
y = a
2
x +b
2
są prostopadłe wtedy i tylko wtedy, gdy a
1
∗ a
2
= −1.
Wykresem każdej funkcji liniowej jest linia prosta. Jednak nie każda linia
prosta jest wykresem funkcji liniowej. W szczególności wszystkie proste o
równaniach x = c, gdzie c ∈ R, nie są wykresami funkcji. Każda z pozostałych
prostych jest wykresem jakiejś funkcji liniowej.
Przykład 1.15. Znajdziemy teraz wzór funkcji, której wykres jest prostą
przedstawioną na rysunku:
12 ROZDZIAŁ 1. FUNKCJA LINIOWA
Ponieważ wykresem jest linia prosta, która nie jest pionowa, zatem szuka-
na funkcja jest liniowa i ma postać f(x) = ax −1 (skąd wiadomo, że b = −1
?). Ponieważ wykres przechodzi przez punkt (1, 2), zatem f(1) = 2, czyli
a−1 = 2, co daje a = 3. Ostatecznie szukana postać funkcji to f(x) = 3x−1.
1.4 Zadania
Zadanie 1.1. Która z podanych funkcji jest funkcją liniową?
a) f(x) = 3 −4x,
b) f(x) =
(x
2
+1)(x−2)
x
2
+1
,
c) f(x) = g(
1
x
), gdzie g(x) =
1
x
,
d) f(x) =
(x−1)(x+2)
x
2
+x−2
.
Zadanie 1.2. Narysuj „szybki wykres” dla funkcji:
a) f(x) = 2x −3,
b) f(x) = −x + 4,
c) f(x) = 3x + 1,
d) f(x) = 4x −3,
e) f(x) = −2x −2,
f) () f(x) =
1
3
x + 1.
Zadanie 1.3. Podaj algorytm „szybkiego rysowania” wykresów funkcji po-
staci f(x) =
n
k
x +b, gdzie n, k, b są liczbami całkowitymi.
Zadanie 1.4 (∗). Dlaczego proste o równaniach x = c, gdzie c ∈ R nie są
wykresami funkcji?
Zadanie 1.5. Znjadź wzór funkcji odwrotnej do podanej i obie funkcje na-
rysuj na jednym wykresie.
a) f(x) = 3x −1,
b) f(x) = −2x + 1,
c) f(x) =
1
2
x + 2,
1.4. ZADANIA 13
d) f(x) = −
1
3
x −
4
3
.
Zadanie 1.6. Jeśli funkcja f jest dana wzorem funkcji liniowej, ale jej dzie-
dziną nie jest cały zbiór liczb rzeczywistych, to co można powiedzieć o jej
wykresie?
Zadanie 1.7. Narysuj wykresy funkcji:
a) f(x) =
(x−2)(x+1)
x−2
,
b) f(x) =
(x−2)(x+1)
x+1
,
c) f(x) = g(
1
x
), gdzie g(x) =
1
x
,
d) f(x) = 2x + 1, dla x , 0.
Zadanie 1.8. Przez które z ćwiartek układu współrzędnych przechodzi wy-
kres funkcji f(x) = ax + 1, gdzie a ∈ R? Czy zależy to od parametru a?
Zadanie 1.9. Przez które z ćwiartek układu współrzędnych przechodzi wy-
kres funkcji f(x) = 2x +b, gdzie b ∈ R? Czy zależy to od paramteru b?
Zadanie 1.10 (∗). W zależności od paramterów a i b omów parzystość funk-
cji f(x) = ax +b.
Zadanie 1.11. Ile miejsc zerowych może mieć funkcja liniowa? Podaj przy-
kład na każdą z możliwości.
Zadanie 1.12. Używając tablic matematycznych, kalkulatora albo kompu-
tera, podaj dokładną (lub przybliżoną) wartość kąta nachylenia podanych
prostych do osi OX:
a) f(x) = 2x + 1,
b) f(x) = −x + 3,
c) f(x) = x −2,
d) f(x) = −3x −2,
e) f(x) =
1
2
x + 4,
f) f(x) = −
1
3
x + 1.
14 ROZDZIAŁ 1. FUNKCJA LINIOWA
Rozdział 2
Równania liniowe
2.1 Podstawowe pojęcia.
Definicja 2.1 (równanie liniowe). Równaniem liniowym będziemy nazwyać
równanie postaci: ax = b, gdzie x oznacza niewiadomą, natomiast a i b to
parametry.
Rozwiązać powyższe równanie oznacza znaleźć wszystkie liczby, które
podstawione w miejsce x spełniają równość. Jeśli nie zaznaczono tego inaczej,
przyjmujemy, że x może być dowolną liczbą rzeczywistą.
Przeanalizuj poniższe przykłady i sprawdź czy rozumiesz skąd wzięły się
takie, a nie inne wyniki.
Przykład 2.2. Rozwiązaniem równania 3x = 6 jest dokładnie jedna liczba:
2.
Przykład 2.3. Rozwiązaniem równania 2x = 0 jest dokładnie jedna liczba:
0.
Przykład 2.4. Rozwiązaniem równania 0x = 0 jest zbiór wszystkich liczb
rzeczywistych (mówimy też, że pierwiastkiem tego równania jest dowolna
liczba rzeczywista).
Przykład 2.5. Rozwiązaniem równania 0x = 3 jest zbiór pusty, co oznacza,
że żadna liczba rzeczywista nie jest pierwiastkiem tego równania.
2.1.1 Liczba rozwiązań równania liniowego.
Fakt 2.6. Ogólnie, rozwiązując równanie liniowe ax = b otrzymujemy:
1. jedno rozwiązanie postaci x = −
b
a
, jeśli a ,= 0,
15
16 ROZDZIAŁ 2. RÓWNANIA LINIOWE
2. nieskończenie wiele rozwiązań (czyli x ∈ R), jeśli a = 0 i jednocześnie
b = 0,
3. zbiór pusty - brak rozwiązań (x ∈ ∅), jeśli a = 0 i b ,= 0.
Wniosek: Równanie liniowe może mieć 0, 1 lub ∞ rozwiązań.
2.1.2 Zadania
Zadanie 2.1. Podaj liczbę pierwiastków danego równania w zależności od
wartości występujących parametrów.
a) mx −1 = 2x,
b) ax
2
+ 3x −4 = 7 +a
2
,
c) m
2
x +m = x + 1,
d) ax +b = cx,
e) a
2
x + 3 = 2 −(b
2
+ 1)x.
Zadanie 2.2. Rozwiąż podane równanie (uwzględniając wszystkie możliwo-
ści dla parametrów).
a) 4x + 3 = mx −m,
b) 3x −m = mx −3,
c) k
2
x −1 = x −k,
d) ax + 4 = 8x −b.
2.2 Równania liniowe z założeniami.
W równaniach linowych, o których pisaliśmy dotychczas, zakładano (chociaż
nie było to nigdzie wyraźnie napisane), że x może być dowolną liczbą rze-
czywistą (jest to podobnie jak w przypadku funkcji - dziedzina naturalna).
Może się jednak zdarzyć, że równanie będzie miało dziedzinę zadaną z góry.
Poniższa definicja jest właściwie rozszerzeniem poprzedniej.
Definicja 2.7 (równanie liniowe z założeniami). Równanie postacie ax =
b przy założeniu x ∈ D nazywamy liniowym (z założeniami), a zbiór D
nazywamy dziedziną tego równania.
2.2. RÓWNANIA LINIOWE Z ZAŁOŻENIAMI. 17
Oczywiście, przy poszukiwaniu rozwiązania takiego równania, interesują
nas tylko takie liczby x które spełaniają dane równanie i jednocześnie należą
do zbioru D.
Przykład 2.8. Rozwiążmy równanie 3x = 5 przy założeniu x ∈ N. Oczy-
wiście równanie takie nie ma rozwiązań, otrzymujmy zbiór pusty (x ∈ ∅).
(dlaczego?)
Przykład 2.9. Rozważmy równanie 6x = 2 przy założeniu x ∈ (0, ∞).
Równanie to ma jedno rozwiązanie x =
1
3
.
Przykład 2.10. Równanie 0x = 0 przy założeniu x ∈ ¸0, ∞) ma nieskończe-
nie wiele rozwiązań, czyli ... jego rozwiązaniem jest cała dziedzina (wszystkie
liczby z dziedziny spełniają to równanie), czyli: x ∈ ¸0, ∞).
Najprostszym sposobem rozwiązania równania liniowego ax = b z zało-
żeniem x ∈ D jest rozwiązanie „zwykłego” równania liniowego, a następnie
obliczenie części wspólnej zbioru rozwiązań oraz zbioru D.
Uwaga 2.11. Jeśli w czasie pracy nad rozwiązaniem jakiegoś problemu
otrzymasz równanie (niekoniecznie liniowe) ZAWSZE zastanów się, czy nie
jest ono „obarczone” jakimś założeniem.
Przykład 2.12. Spróbujmy rozwiązać zadanie o następującej treści: Jeden
bilet do kina kosztuje 10 zł. Za ile takich biletów zapłacisz 37 zł? Aby rozwią-
zać to zadanie, musimy w zasadzie rozwiązać proste równanie: 10x = 37, ale
przy założeniu x ∈ N (dlaczego?) - i oczywiście okazuje się, że rozwiązaniem
jest zbiór pusty.
Przykład 2.13. Równanie postaci:
−x−3
x+2
=
x+1
x+2
jest oczywiście równoważne
równaiu −2x = 4, gdzie x ,= −2 (dlaczego?). Jest to równanie sprzeczne
(zbiorem rozwiązań jest zbiór pusty).
2.2.1 Zadania
Zadanie 2.3. Rozwiąż podane równania:
a) (x −3)(x + 4) −2(3x −2) = (x −4)
2
, gdzie x ∈ N,
b)
15
2x+7
=
6
x+2
,
c) 5(x −1)
2
−2(x + 3)
2
= 3(x + 2)
2
−7(6x −1), gdzie x , 0,
d) (x + 1)
3
−(x −1)
3
= 6(x
2
+x + 1), gdzie x ,= 2.
18 ROZDZIAŁ 2. RÓWNANIA LINIOWE
Zadanie 2.4. Na pewnym sprawdzianie z matematyki było do rozwiąza-
nia 10 zadań. Ustalono również następujące zasady. Za dobrze rozwiązane
zadaine uczeń otrzymywał 5 punktów, natomiast za każde błędne rozwiąza-
nie uczeń tracił 3 punkty. Ile zadań zostało rozwiązanych dobrze jeśli uczeń
otrzymał:
a) 34 punkty,
b) 12 punktów,
c) 2 punkty,
d) −7 punktów?
Zadanie 2.5 (). Długopis kosztuje 3 zł. Ile kosztuje ołówek, jeśli za 2 dłu-
gopisy i 3 ołówki zapłacono:
a) 9 zł,
b) 7 zł,
c) 7 zł. i 50 gr?
Rozdział 3
Układy równań liniowych
Definicja 3.1. Układem dwóch równań liniowych z dwiema niewiadomymi
nazywamy układ postaci:

a
1
x +b
1
y = c
1
a
2
x +b
2
y = c
2
,
gdzie przynajmniej jeden z paramterów a
1
i b
1
oraz przynajmniej jeden z
parametrów a
2
i b
2
jest różny od zera (to założenie jest potrzebne po to, aby
każde z równań wyznaczało na płaszczyźnie pewną prostą).
Problem 3.2. Jaki zbiór punktów na płaszczyźnie określa równanie 0x+0y =
c. Czy zbiór ten zależy od wartości parametru c?
3.1 Rozwiązywanie układów równań liniowych.
Ponieważ każde z równań określa pewną prostą na płaszczyźnie zatem roz-
wiązaniem układu są pary (x, y) wyznaczające punkty wspólne tych prostych.
Jak wiadomo dwie proste mogą mieć 0, 1 lub ∞ puntków wspólnych (czy po-
trafisz wykonać odpowiednie rysunki?). Z tego wynika, że rozważany układ
równań może albo być sprzeczny, albo mieć dokładnie jedno rozwiązanie (mó-
wimy wtedy że jest oznaczony) albo mieć ∞wiele rozwiązań (mówimy wtedy,
że jest nieoznaczony).
Istnieje wiele metod rozwiązywania układów równań. Jeśli układ nie za-
wiera parametrów, to możemy użyć:
1. metody podstawiania,
2. metody przeciwynych współczynników,
3. metody graficznej,
19
20 ROZDZIAŁ 3. UKŁADY RÓWNAŃ LINIOWYCH
4. metody wyznaczników.
W układach bez parametrów, preferowane jest używanie jednej z dwóch
pierwszych metod. (Przypomnij sobie na czym polegają metody 1, 2 i 3!)
Jeśli natomiast układ zawiera choć jeden parametr, wydaje się, że metoda
wyznaczników jest „najbezpieczniejsza” i najefektywaniejsza.
3.1.1 Metoda wyznaczników.
Metoda wyznaczników jest najbardziej uniwersalną metodą rozwiązywania
układów równań liniowych. W matematyce używa się jej postaci ogólnej,
zwanej metodą bądź wzorami Cramera. Metoda taka pozwala na rowiązy-
wania, w bardzo prosty sposób, układów wielu równań z dużą liczbą nie-
wiadomych. My w naszych rozważaniach ograniczymy się do układów dwóch
równań z dwoma niewiadomymi. Poniżej zebrano podstawowe definicje i fak-
ty, potrzebne przy korzystaniu z tej metody.
Definicja 3.3 (wyznaczniki układu równań). Dla układu:

a
1
x +b
1
y = c
1
a
2
x +b
2
y = c
2
wyznacznikiem głównym nazywamy liczbę W obliczoną wzorem:
W =

a
1
b
1
a
2
b
2

= a
1
b
2
−a
2
b
1
.
Uwaga 3.4 (interpretacja geometryczna wyznacznika). Wyznacznik główny
informuje nas, czy proste, których równania występują w układzie równań są
równoległe czy nie.
Aby zbadać ile rozwiązań ma dany układ rówńań warto posłużyć się wy-
znacznikiem. Poniżej zebrano kilka faktów wiążących wyznacznik, właśnie z
ilością rozwiązań układu równań.
Fakt 3.5. Jeśli wyznacznik główny układu W = 0, to proste wyznaczane
przez ten układ są równoległe. Jeśli natomiast wyznacznik główny W ,= 0, to
proste te nie są równoległe.
Fakt 3.6. Jeśli wyznacznik główy układu W ,= 0, to układ jest oznaczony -
ma dokładnie jedno rozwiązanie. I odwrotenie, jeśli układ ma dokładnie jedno
rozwiązanie, to jego wyznacznik główny napewno jest różny od zera.
Fakt 3.7. Jeśli wyznacznik główy układ W = 0, to układ nie jest oznaczony
- to znaczy albo okaże się być sprzeczny albo ma ∞ wiele rozwiązań.
3.1. ROZWIĄZYWANIE UKŁADÓW RÓWNAŃ LINIOWYCH. 21
Uwaga 3.8. Zauważmy, że gdy W = 0, to dalej nie wiemy, ile rozwiązań
posiada układ równań. Sposób poradzenia sobie z tą „przeszkodą” zilustruje
poniższy przykład.
Przykład 3.9 (badanie ilości rozwiązań układu równań z parametrem). W
zależności od parametru m zbadamy ilość rozwiązań układu:

mx +y = 1
3x + 3my = 3
Obliczmy wyznacznik główny tego układu.
W =

m 1
3 3m

= 3m
2
−3.
Sprawdźmy kiedy W = 0:
3m
2
−3 = 0 gdy m = 1 lub m = −1.
Dla pozostałych m, zachodzi W ,= 0, zatem wiadomo już, że jeśli m ∈
R¸¦−1, 1¦, to układ posiada dokładnie jedno rozwiązanie. Pozostaje spraw-
dzić co się dzieje dla m = 1 oraz dla m = −1 (w obu przypadkach proste
wyznaczane przez układ równań są równoległe, nie wiadomo jednak czy po-
krywają się czy też nie mają punktów wspólnych).
Jeśli m = 1 to nasz układ przyjmuje konkretną postać:

x +y = 1
3x + 3y = 3
.
Wystarczy podzielić drugie równańie obustronnie przez 3 aby otrzymać:

x +y = 1
x +y = 1
.
Bez żadnych dalszych wyliczeń łatwo możemy stwierdzić, że oba równania
opisują tą samą prostą - czyli, w tym przypadku układ ma nieskończenie
wiele rozwiązań.
Jeśli natomiast m = −1, to układ nasz przybiera postać:

−x +y = 1
3x −3y = 3
.
Wystarczy teraz pierwsze z równań pomnożyć przez −1 a drugie podzielić
przez 3 (dążymy do zrównania współczynnika przy x), aby otrzymać:

x −y = −1
x −y = 1
.
22 ROZDZIAŁ 3. UKŁADY RÓWNAŃ LINIOWYCH
Widać tutaj odrazu, że otrzymane proste są równoległe, ale napewno nie
pokrywają się (są „rozsunięte”), stąd układ jest sprzeczny.
Zbierzmy więc uzyskane wyniki. Okazało się, że jeśli m ∈ R¸¦−1, 1¦, to
układ ma 1 rozwiązanie. Jeśli m = −1, to układ nie ma rozwiązań, jeśli
natomiast m = 1, to układ ma ∞ wiele rozwiąząń.
Aby poradzić sobie z rozwiązaniem (a nie tylko z podaniem liczby roz-
wiązań) układu który posiada parametry, wprowadzimy tzw. wyznaczniki
szczegółowe.
Definicja 3.10 (wyznaczniki szczegółowe układu równań). Wyznacznikami
szczegółowymi niewiadomych x i y nazywać będziemy odpowiednio liczby:
W
x
=

c
1
b
1
c
2
b
2

= c
1
b
2
−c
2
b
1
,
oraz
W
y
=

a
1
c
1
a
2
c
2

= a
1
c
2
−a
2
c
1
.
Fakt 3.11. Jeśli wyznacznik główny układu W ,= 0, to rozwiązaniem układu
jest para liczb:

x =
W
x
W
y =
W
y
W
.
Co więcej można udowodnić następujące własności.
Fakt 3.12. Jeśli W = 0 oraz W
x
= W
y
= 0, to układ ma nieskończenie wiele
rozwiązań.
Fakt 3.13. Jeśli W = 0 oraz przynajmniej jeden z wyznczników szczegóło-
wych W
x
lub W
y
jest różny od zera, to układ jest sprzeczny.
3.2 Zadania
Zadanie 3.1. Używając metody podstawiania rozwiązać układy równań:
a)

2x −3y = 7
4x + 2y = 1
b)

3x −y = 2
−6x + 2y = 3
3.2. ZADANIA 23
c)

x −2y = 4
2x −4y = 8
Zadanie 3.2. Używając metody przeciwnych wspólczynników rozwiąż ukła-
dy rówńań:
1.

x +y = 7
2x + 2y = 4
2.

x −3y = 8
−2x + 6y = 16
3.

4x −y = 3
2x −2y = 5
Zadanie 3.3. Podany układ zilustruj graficznie i jeśli to możliwe podaj do-
kładne rozwiązanie.
a)

3x −y = 2
4x + 2y = 8
b)

3x +y = 10
−x +y = −2
Omów wady metody graficznej.
Zadanie 3.4. Przypuśmy, że b
1
,= 0 i b
2
,= 0. Wtedy każdy taki układ dwóch
równań liniowych można sprowadzić do postaci:

y = −
a
1
b
1
x +
c
1
b
1
y = −
a
2
b
2
x +
c
2
b
2
Posługując się interpretacją graficzną podaj jak ilość rozwiąząń zależy od
liczb: −
a
1
b
1
, −
a
2
b
2
,
c
1
b
1
,
c
2
b
2
.
Zadanie 3.5. W każdym z podanych niżej przypadków wylicz W i jeśli
W ,= 0, to rozwiąż dany układ metodą wyznaczników, a jeśli W = 0, to przez
odpowiednie pomnożenie przekształć układ do postaci, z której „widać” ilość
rozwiązń:
a)

x + 2y = 11
5x −3y = 3
b)

2x + 5y = 15
3x + 8y = −1
24 ROZDZIAŁ 3. UKŁADY RÓWNAŃ LINIOWYCH
c)

3x −y = 5
5x + 2y = 23
d)

28x + 35y + 3 = 0
12x + 15y + 25 = 0
e)

2x + 5y = 25
−4x −10y = −50
f)

7x −3y + 1 = 0
4x −5y + 17 = 0
Zadanie 3.6. W zależności od paramteru (parametrów) podaj liczbę roz-
wiązań dla:
a)

x + 3my = 1 +m
3mx +y = −2(m−1)
b)

m
2
x +y = 1
x +y = m
c)

x +y = a
mx +y = 0
d)

(a −3)x −4y = b
9x −(a + 2)y = −9
e)

2x + 3y = 4
4x +my = 2m
Zadanie 3.7. W zależności od parametru m rozwiąż podany układ:
a)

3x +my = −2
3x + 2y = 3
b) ()

x + 2y = 4
2x +my = 2m
c) ()

mx +y = m
x +my = m
2
3.2. ZADANIA 25
Zadanie 3.8. W zależności od paramteru k podaj liczbę rozwiązań układu:

kx +y = k
2
x +ky = 1
i odpowiedz, dla jakich wartości parametru k układ:
1. jest niesprzeczny,
2. ma co najmniej jedno rozwiązanie,
3. jest nieoznaczony,
4. ma co najwyżej jedno rozwiązanie,
5. ma conajmniej dwa rozwiązania,
6. ma dokładnie siedem rozwiązań,
7. () ma rozwiązanie będące parą liczb przeciwnych.
26 ROZDZIAŁ 3. UKŁADY RÓWNAŃ LINIOWYCH
Rozdział 4
Funkcja kwadratowa
4.1 Podstawowe definicje.
Definicja 4.1 (funkcja kwadratowa). Funkcją kwadratową nazywamy do-
wolną funkcję postaci: f(x) = ax
2
+ bx + c, gdzie a ,= 0, natomiast b i c są
dowolnymi liczbami rzeczywistymi.
Uwaga 4.2. Jeśli w zadaniu pojawi się funkcja, którą „wygląda” jak funkcja
kwadratowa, ale współczynnik przy x
2
zawiera parametr (np. f(x) = (m +
1)x
2
+ mx − 3) to najczęściej musimy rozpatrzeć osobno dwa przypadki:
funkcji kwadratowej (gdy m ,= −1) oraz funkcji liniowej (gdy m = −1).
Wykres funkcji kwadratowej. Wykresem funkcji kwadratowej jest para-
bola. „Składa” się ona z wierzchołka i dwóch ramion, które albo są skierowane
do góry (gdy a > 0) albo na dół (a < 0). Współrzędne wierzchołka oblicza-
my ze wzorów: W = (p, q), gdzie p =
−b
2a
, q =
−∆
4a
(∆ = b
2
− 4ac). Symbol
∆ zwany wyróżnikiem rozpatrywanego trójmianu kwadratowego informuje
nas o ilości miejsc zerowych:
• jeśli ∆ > 0, to funkcja posiada dwa miejsca zerowe,
• jeśli ∆ = 0, to funkcja posiada jedno miejsce zerowe,
• jeśli ∆ < 0, to funkcja nie posiada miejsce zerowych.
Fakt 4.3. Jeśli a ,= 0 i ∆ , 0, to miejsca zerowe dane są wzorami: x
1
=
−b−


2a
, x
2
=
−b+


2a
. (Jeśli ∆ = 0, to oba wzory dają tą samą liczbę ozna-
czaną przez x
0
.)
Uwaga 4.4. Parametr c oznacza miejsce przecięcia wykresu x osią OY (po-
nieważ oczywiście f(0) = a ∗ 0 +b ∗ 0 +c = c).
27
28 ROZDZIAŁ 4. FUNKCJA KWADRATOWA
4.2 Rysowanie wykresu funkcjia kwadratowej.
Jeśli chcemy narysować wykres funkcji kwadratowej, to:
1. wyliczamy wierzchołek W(p, q) i zaznaczamy go na wykresie,
2. zaznaczamy punkt (0, c) - miejsce przecięcia z osią OY ,
3. korzystając z faktu, że parabola ma oś symetrii (jest to prosta o równa-
niu x = p) i zaznaczamy punkt symetryczny do (0, c) który ma współ-
rzędne (2p, c),
4. jeśli istnieją miejsca zerowa i są łatwe do obliczenia, zaznczamy je na
osi OX,
5. przez otrzymane punkty prowadzimy krzywą o kształcie możliwie naj-
bardziej zbliżonym do paraboli (pamiętając o symetryczności, o niezła-
mywaniu ramion i o gładkim wierzchołku).
Uwaga 4.5. Może się zdarzyć, że z kroków 1 −4 dostajemy zaledwie jeden
punkt (np. dla funkcji f(x) = x
2
+ 4). Wtedy należy wyliczyć wartość np.
dla x = 1 (wybieramy takie parametry x dla których obliczenia są możliwie
najprostsze) i otrzymany punkt, wraz z punktem do niego symetrycznym,
zazanczamy na rysunku.
Należy pamiętać, że w zasadzie, mamy 6 „różnych” parabol (co możesz
powiedzieć o wielkościach ∆ oraz a dla każdego z przypadków?):
tu będzie rysunek (przypadki ze względu na znak a oraz ∆)
Dlatego po przeczytaniu dowolnego zadania z funkcją kwadratową, należy
zastanowić się, które z tych sześciu parabol spełniają założenia tego zadania,
a następnie opisać je w terminach ∆ oraz a.
4.3. WZORY VIETE’A. 29
4.3 Wzory Viete’a.
Poznamy dwa wzory które ułatwiają bardzo wiele obliczeń. Zapamiętanie ich
i częste stosowanie, pozwala rozwiązać wiele zadań, które bez tych wzorów
mogłby być dość skomplikowane.
Fakt 4.6 (wzory Viete’a). Jeśli a ,= 0 i ∆ , 0, to:

x
1
+x
2
=
−b
a
x
1
x
2
=
c
a
Uwaga 4.7. Wzory Viete’a pozwalają powiedzieć coś o x
1
i x
2
bez potrzeby
wyliczania tych liczb.
Przykład 4.8 (zastosowanie wzorów Viete’a). Niech f(x) = x
2
− 8x + 6.
Wyróżnik tego trójmianu ∆ wynosi 40, co oznacza, że funkcja ma dwa miejsca
zerowe x
1
oraz x
2
. Łato zauważyć, że oba miejsca zerowe będą liczbami nie
wymiernymi. Jednak wiele rzeczy o tych pierwiastkach można powiedzieć,
nie znając ich dokładnej wartości. Zapiszmy wzory Viete’a dla tej funkcji:

x
1
+x
2
= 8
x
1
x
2
= 6
Odrazu widać stąd, że obie liczby x
1
i x
2
są dodatnie (dlaczego?). Bez wyli-
czania wartości tych pierwiastków można również powiedzieć (policzyć), że:
a) suma kwadratów x
1
i x
2
wynosi: x
2
1
+x
2
2
= (x
1
+x
2
)
2
−2x
1
x
2
= 8
2
−2∗6 =
64 −12 = 52,
b) suma odwrotności x
1
i x
2
wynosi:
1
x
1
+
1
x
2
=
x
2
+x
1
x
1
x
2
=
8
6
=
4
3
,
c) odległość x
1
i x
2
wynosi: [x
1
−x
2
[ =

(x
1
−x
2
)
2
=

x
2
1
−2x
1
x
2
+x
2
2
=

(x
1
+x
2
)
2
−4x
1
x
2
=

8
2
−4 ∗ 6 =

40,
oraz każde inne wyrażenie symetryczne ze względu na x
1
i x
2
.
4.4 Funkcja kwadratowa w różnej postaci.
Istnieje wiele postaci zapisu wzoru funkcji kwadratowej. Poniżej zebrano kilka
najczęściej używanych form, wraz z podanymi zaletami każdego ze sposobów.
1. Postać ogólna: f(x) = ax
2
+ bx + c - „widać” punkt przecięcia z osią
OY , łatwo otrzymać wzory Viete’a.
30 ROZDZIAŁ 4. FUNKCJA KWADRATOWA
2. Postać kanoniczna: f(x) = a(x − p)
2
+ q - „widać” wierzchołek oraz
liczbę miejsc zerowych.
3. Postać iloczynowa: f(x) = a(x −x
1
)(x −x
2
) (istnieje tylko wtedy, gdy
∆ , 0, co więcej gdy ∆ = 0 skraca się do zapisu f(x) = a(x − x
0
)
2
) -
„widać” miejsca zerowe.
Warto znać podane wyżej zapisy, tak aby można było w odpowiednich za-
dania odrazu zastosować odpowiedni zapis i odczytać możliwie jak najwięcej
informacji bez wykonywania dodatkowych obliczeń.
4.5 Własności funkcji kwadratowej.
Poniżej zebrano podstawowe własności funkcji kwadratowej.
1. Zbiór wartości funkcji kwadratowej. Jeśli a > 0, to zbiorem war-
tości jest przedział ¸q, ∞), jeśli natomiast a < 0, to zbiorem wartości
jest przedział (−∞, q). Czy wiesz dlaczego?
2. Monotoniczność. Żadna funkcja kwadratowa nie jest monotoniczna,
a jedynie przedziałami monotoniczna. Jeśli a > 0, to funkcja maleje w
przedziale (−∞, p) a rośnie w przedziale (p, ∞). Natomiast, jeśli a < 0,
to funkcja rośnie w przedziale (−∞, p) natomiast rośnie w przedziale
(p, ∞).
3. Różnowartościowość. Żadna funkcja kwadratowa nie jest różnowar-
tościowa, a co za tym idzie nie posiada funkcji odwrotnej.
4.6 Funkcja kwadratowa określona na prze-
dziale domkniętym.
Bardzo często rozwiązanie problemu sprowadza się do rozważenia funkcji:
f(x) = ax
2
+bx+c przy założeniu, że x ∈ ¸r
1
, r
2
), gdzie r
1
oraz r
2
to dowolne
liczby rzeczywiste takie, że r
1
< r
2
. Co prawda funkcja ta jest dana wzorem
funkcji kwadratowej, ale jej dziedziną nie jest cały zbiór liczb rzeczywistych
a jedynie przedział ¸r
1
, r
2
). Mówimy, że obcinamy funkcję kwadratową do
przedziału ¸r
1
, r
2
). Wykresem tej funkcji nie jest cała parabola, a jedynie jej
fragment zawarty między prostymi x = r
1
oraz x = r
2
(łączeni z punktami
końcowymi).
4.7. ZADANIA 31
Problem 4.9. Rozważ funkcję f(x) = x
2
obciętą do różnych przedziałów, np:
x ∈ ¸−1, 2), x ∈ ¸1, 2), x ∈ ¸0, 3), x ∈ ¸−2, −1). Spróbuj omówić „typy”
otrzymanych wykresów. Zauważmy, że otrzymane funkcje mogą mieć różne
własności - inne niż funkcja przed obcięciem. W pewnych sytuacjach może-
my otrzymać funkcję monotoniczną, różnowartościową, ze zmniejszoną liczbą
miejsc zerowych itd. Najważniejszą nową własnością jest fakt, że każda taka
funkcja posiada wartość najmniejszą oraz wartość najmniejszą (mówimy, że
funkcja osiąga swoje kresy).
Przykład 4.10 (wartość największa i najmniejsza). Rozważmy poniższe
funkcje. Wszystkie dane będą jednym wzorem f(x) = x
2
−4.
1. Niech w tym przypadku, dziedziną funkcji będzie cały zbiór liczb rze-
czywistych. Wtedy, nasza funkcja posiada wartość najmniejszą, która
wynosi −4 i jest osiągana dla x = 0, ale nie posiada wartości najwięk-
szej.
2. Obetnijmy dziedzinę do przedziału x ∈ ¸−1, 1). Otrzymujemy nową
(inną!) funkcję. Podobnie jak poprzednio posiada ona wartość najwięk-
szą −4 którą osiąga dla x = 0. W odróżnieniu jednak od poprzedniej, ta
funkcja posiada również wartość największą −3, którą osiąga w dwóch
miejsach, dla x = ±1.
3. Niech teraz, dziedziną naszej nowej funkcji będzie inny przedział - x ∈
¸1, 2). Taka funkcja posiada wartość najmniejszą, która wynosi −3 i
jest osiągana dla x = 1 oraz wartość największą, która wynosi 0 i jest
osiągana dla x = 2.
Aby lepiej zrozumieć powyższy przykład, wykonaj odpowiednie rysunki.
4.7 Zadania
Zadanie 4.1. Dla podanych funkcji znajdź postać ogólną, kanoniczną, ilo-
czynową, wierzchołek paraboli i miejsca zerowe:
a) f(x) = 2x
2
+ 6x + 8,
b) f(x) = 2(x −3)
2
,
c) f(x) = (x + 3)
2
−6,
d) f(x) = 2x
2
+ 6x.
32 ROZDZIAŁ 4. FUNKCJA KWADRATOWA
Zadanie 4.2. Naszkicuj wykresy funkcji z zadania 1, podaj przedziały mo-
notoniczności i zbiór wartości.
Zadanie 4.3. Wyznacz wartości współczynników b i c funkcji f(x) = x
2
+
bx +c tak, aby:
a) do wykresu tej funkcji należały punkty (1, 1) oraz (0, −5),
b) do wykresu tej funkcji należały punkty (3, 9) oraz (−1, −9),
c) funkcja ta miała dwa miejsca zerowe 2 i −3,
d) funkcja ta miała dokładnie jedno miejsce zerowe 3,
e) funkcja ta osiągnęła minimum równe 5 dla x = −2,
f) jej wykres przecinał oś OY w punkcie (0, 3) i był styczny do osi OX.
Rozwiązania zobrazuj na odpowiednim rysunku.
Zadanie 4.4. Dla jakich wartości parametru m podana funkcja posiada do-
kładnie jedno miejsce zerowe:
a) f(x) = mx
2
+ 3x + 4,
b) f(x) = x
2
−mx + 2,
c) f(x) = (m+ 1)x
2
−2(m+ 1)x + 3m.
Zadanie 4.5. Wyznacz największą i najmniejszą wartość funkcji f w poda-
nym przedziale:
a) f(x) = −2x
2
+ 2x −1, x ∈ ¸0, 2),
b) f(x) = x
2
+ 4x −2, x ∈ ¸−1, 2),
c) f(x) = x −x
2
. x ∈ ¸0, 2).
Zadanie 4.6. Wyróżniki podanych trójmianów są dodatnie (sprawdź to!).
Oblicz sumę i iloczyn miejsc zerowych każdego z trójmianów (bez wyliczania
wartości tych miejsc zerowych):
a) f(x) = x
2
−8x + 12,
b) f(x) = 2x
2
−3x −1,
c) f(x) = −3x
2
+ 5x + 2,
4.7. ZADANIA 33
d) f(x) =
1
2
x
2
+ 4x −3.
Jakiego znaku są miejsca zerowe każdego z tych trójmianów?
Zadanie 4.7. Dla jakich wartości parametru m funkcja f(x) = x
2
+ (m−
1)x + 3:
a) przyjmuje tylko wartości dodatnie,
b) przyjmuje tylko wartości ujemne,
c) jest funkcją parzystą.
Zadanie 4.8. Poniższe wyrażenia przedstaw za pomocą x
1
+x
2
oraz x
1
x
2
:
a) x
3
1
+x
3
2
,
b)
1
x
2
1
+
1
x
2
2
,
34 ROZDZIAŁ 4. FUNKCJA KWADRATOWA
Rozdział 5
Równania i nierówności
kwadratowe
5.1 Równanie kwadratowe.
Definicja 5.1 (równanie kwadratowe). Równaniem kwadratowym nazywa-
my równanie postaci:
ax
2
+bx +c = 0 gdzie a ,= 0, b, c ∈ R.
Przykład 5.2. Rozważmy równanie: (m − 1)x
2
− 2mx + m = 0 (m ∈ R
jest parametrem). W zależności od wartości parametru, zachodzi jeden z
przypadków:
• jest to równanie liniowe dla m = 1,
• jest to równanie kwadratowe dla m ,= 1.
5.1.1 Liczba rozwiązań równania kwadratowego.
Fakt 5.3 (liczba rozwiązań równania kwadratowego). Jeśli ∆ > 0, to rów-
nanie kwadratowe ma dwa rozwiązania: x =
−b−


2a
lub x =
−b+


2a
. Jeśli
∆ = 0, to równanie kwadratowe ma jedno rozwiązanie, x =
−b
2a
. Jeśli ∆ < 0,
to równanie kwadratowe nie ma rozwiązań - jest sprzeczne.
Przykład 5.4. Zastanówmy się ile rozwiązań, w zależności od parametru m,
ma równanie mx
2
+4x −1 = 0. Zauważmy, że jeśli m = 0, to powyższe rów-
nanie, nie jest równaniem kwadratowym i redukuje się do równania postaci:
4x − 1 = 0, które jako równanie liniowe, oczywiście ma jedno rozwiązanie
(x =
1
4
). Jeśli natomiast m ,= 0, to mamy doczynienia z równaniem kwadra-
towym. Możemy wobec tego policzyć deltę: ∆ = 16 + 4m (należy pamiętać,
35
36 ROZDZIAŁ 5. RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI KWADRATOWE
że obliczona ∆ istnieje tylko w przypadku gdy m ,= 0). Łatow zatem poli-
czyć, że jeśli m > −4 (przy założeniu m ,= 0 !) to ∆ > 0, czyli równanie ma
wówczas dwa różne pierwiastki. Jeśli m = −4, tp ∆ = 0, co daje równanie
tylko z jednym pierwiastkiem. Jeśli natomiast m < −4, to ∆ < 0, wobec
czego równanie jest sprzeczne. Zbierzmy uzyskane wyniki:
• Jeśli m ∈ (−4, 0) ∪ (0, ∞), to równanie ma 2 rozwiązania.
• Jeśli m = −4 ∨ m = 0, to równanie ma 1 rozwiązanie.
• Jeśli m ∈ (−∞, −4), to równanie nie ma rozwiązań.
5.2 Nierówność kwadratowa.
Definicja 5.5. Nierównością kwadratową nazywać będziemy nierówności po-
staci: ax
2
+bx +c < 0, ax
2
+bx +c > 0, ax
2
+bx +c ,= 0, ax
2
+bx +c , 0.
gdzie a ,= 0, oraz a, b, c ∈ R.
5.2.1 Graficzne przedstawienie nierówności kwadrato-
wej.
Przy rozwiązywaniu nierówności kwadratowych, często najwygodniejszym
sposobem jest skorzystanie z metody graficznej, która daje szybki i dokładny
wynik. Aby rozwiązać nierówność kwadratową, postępujemy w następujący
sposób. Szkicujemy przybliżony wykres funkcji kwadratowej danej wzorem
z nierówności, przy czym najbardziej interesują nas w nim miejsca zerowe
funkcji (nie musimy wyliczać współrzędnych wierzchołka, miejsca przecięcia
z osią OY itd. - najczęściej w ogóle nie rysujemy osi OY !). Następnie pa-
trzymy dla jakich wartości x naszkicowany wykres jest ”nad” osią OX, a dla
jakich ”pod” osią OX. Odpowiednio dla danej nierówności, wybieramy prze-
dział który jest rozwiązaniem nierówności. Powyższe rozumowanie pokażemy
na kilku przykładach.
Przykład 5.6. Rozwiążemy nierówność x
2
−6x + 8 > 0. Wykresem funkcji
danej wzorem f(x) = x
2
−6x +8 jest parabola o ramionach skierowanych w
górę, posiądająca dwa miejsca zerowe x
1
= 2 oraz x
2
= 4. Stąd otrzymujemy
szybko odpowiedź: x ∈ (−∞, 2) ∪ (4, ∞). (Narysuj samodzielnie odpowiedni
rysunek i sprawdź czy rozumiesz, skąd wzięła się odpowiedź!)
Przykład 5.7. Pokażemy teraz, dla jakich wartości parametru m, rozwiąza-
niem nierówności: 2x
2
+4x+m , 0, jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych.
5.3. ZADANIA 37
Wykresem lewej strony nierówności jest parabola o ramionach skierowa-
nych w górę (dlaczego?). Aby każda liczba rzeczywista spełniała tą nierów-
ność, parabola ta powinna ”nie schodzić” poniżej osi OX, tzn. w całości
musi znajdować się nad osią OX lub ewentualnie może się z nią stykać.
Stąd dostajemy warunek ∆ · 0 (dlaczego?). Ponieważ ∆ = 16 −8m, zatem
m , 2. Zatem rozwiązaniem naszej nierówności 2x
2
+ 4x + m , 0 będzie
cały zbiór liczb rzeczywistych, wtedy i tylko wtedy, gdy m ∈ ¸2, ∞). (Nary-
suj odpowiedni rysunek i zastanów się, czy rozumiesz jak otrzymaliśmy taką
odpowiedź!)
Przykład 5.8. Rozważmy nierówność (5 −k)x
2
−2(1 −k)x +2(1 −k) < 0,
gdzie k ∈ R jest parametrem. Zastanówmy się dla jakich wartości tego para-
metru, rozwiązaniem nierówności jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych.
Pierwsze spostrzeżenie jest takie, że jedynie dla k ,= 5, dana nierówność
jest rzeczywiście nierównością kwadratową. Dla k = 5 nierówność sporwadza
się do nierówności liniowej 8x−8 < 0, której rozwiązaniem nie jest cały zbiór
liczb rzeczywistych, tylko przedział x ∈ (−∞, 1). Stąd napewno k = 5 nie
jest szukanym k. W dalszych rozważaniach zakładamy więc, że k ,= 5.
Skoro k ,= 5, to rozważana nierówność jest nierównością kwadratową i
wykresem jej lewej strony jest parabola. Rozwiązaniem będzie cały zbiór
liczb rzeczywistych wtedy i tylko wtedy, gdy cała parabola będzie leżeć pod
osią OX, czyli a < 0 (ramiona muszą być skierowane w dół) oraz ∆ < 0 (nie
może być miejsc zerowych). Otrzymujemy zatem następujące warunki:

k ,= 5
a = 5 −k < 0
∆ = 4(1 −k)
2
−8(5 −k)(1 −k) < 0
Drugi warunek daje k > 5, a trzeci: k ∈ (−∞, 1)∪(9, ∞). Częścią wspólną
wszystkich warunków jest szukana odpowiedź, czyli: k ∈ (9, ∞).
5.3 Zadania
Zadanie 5.1. Rozwiąż równanie:
a) (3x −8)
2
−(4x −6)
2
+ (5x −2)(5x + 2) = 96,
b) (2x −7)
2
+ (3x −5)
2
+ (4x −9)(4x + 9) = 2(64 −29x).
Zadanie 5.2. Zbadaj liczbę pierwistków równania x
2
−6x +5 = m w zależ-
ności od paramteru m. Zadanie rozwiąż na dwa sposoby: analitycznie oraz
graficznie. Który ze sposobów jest efektywniejszy?
38 ROZDZIAŁ 5. RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI KWADRATOWE
Zadanie 5.3. W zależności od paramteru m podaj liczbę pierwiastków rów-
nania:
a) x
2
−m
2
= 2mx + 1,
b) mx
2
+mx +m = 0,
c) (m−5)x
2
+ (5 −m)x −3m = 0.
Zadanie 5.4. Dla jakich wartości parametru m równanie (m−1)x
2
−2mx+
m−2 = 0 ma 2 różne, ujemne pierwiastki rzeczywiste?
Zadanie 5.5. Rozwiąż nierówności:
a) x
2
−8x + 12 < 0,
b) x
2
< −4(x + 1),
c) 2x(x −10) , 4(x −8),
d) x(x + 19) · 3(18 + 5x).
Zadanie 5.6. Dla jakich wartości paramteru m zbiorem rozwiązań nierów-
ności jest cały zbiór R?
a) x
2
−mx +m+ 3 > 0,
b) (m
2
+ 5m−6)x
2
−2(m−1)x + 3 , 0,
c) −x
2
+ 4mx + 13 > 0.
Zadanie 5.7. Dla jakich wartości parametru m równanie ma dokładnie jeden
pierwiastek. Znajdź ten pierwiastek.
a) mx
2
+ 2(m−1)x +m−3 = 0,
b) x
2
+mx +m+ 3 = 0,
c) (m+ 1)x
2
−2x +m−1 = 0.
5.4. PRZYKŁADYTYPOWYCHZASTOSOWAŃFUNKCJI KWADRATOWEJ WZADANIACH.39
5.4 Przykłady typowych zastosowań funkcji
kwadratowej w zadaniach.
W tym podrozdziale zebrano kilka przykładów zadań, w których pojawia
się funkcja, równanie bądź nierówność kwadratowa. Przeanalizuj poniższe
przykłady i upewnij się, czy wszystko jest zrozumiałe.
Przykład 5.9. Zadanie: Wyznacz wartości parametru m, dla których rów-
nanie (m+1)x
2
−4mx +2m+3 = 0 ma dwa różne pierwiastki tego samego
znaku.
Rozwiązanie: Jeśli m = −1, to równanie redukuje się do: 4x+1 = 0 i nie
spełnia warunków zadania (to równanie liniowe nie może mieć dwóch różnych
pierwiastków tego samego znaku). Jeśli natomiast m ,= −1, to równanie jest
kwadratowe. Wtedy ilość pierwiastków zależy od ∆, a znak pierwiastków
ustalamy ze wzorów Viete’a. Otrzymujemy następujące warunki:

m ,= −1
∆ > 0
c
a
> 0
Drugi warunek daje nam sumę przedziałów: m ∈ (−∞, −
1
2
) ∪(3, ∞). Z trze-
ciego warunku mamy: m ∈ (−∞, −
3
2
) ∪ (−1, ∞). Odpowiedzią będzie część
wspólna otrzymanych wyników.
Odpowiedź: Równanie ma dwa pierwiastki tego samego znaku, gdy m ∈
(−∞, −
3
2
) ∪ (−1, −
1
2
) ∪ (3, ∞).
Przykład 5.10. Zadanie: Wyznacz wartości parametru m, dla których war-
tość bezwzględna różnicy pierwiastków równania: x
2
+mx+12 = 0 jest równa
1.
Rozwiązanie: Jest to równanie kwadratowe, więc aby móc mówić o róż-
nicy pierwiastków, musimy mieć pewność że istnieją dwa różne pierwiastki.
Mamy więc:

∆ > 0
[x
1
−x
2
[ = 1
Z pierwszego warunku mamy:
∆ = m
2
−48
m
2
−48 > 0
m ∈ (−∞, −4

3) ∪ (4

3, ∞)
40 ROZDZIAŁ 5. RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI KWADRATOWE
Drugi warunek przekształcamy tak aby można było skorzystać ze wzorów
Viete’a. Warunek [x
1
− x
2
[ = 1 jest spełniony, wtedy i tylko wtedy, gdy
(x
1
−x
2
)
2
= 1 (czy wiesz dlaczego?). Przeksztłacimy wyrażenie (x
1
−x
2
)
2
:
(x
1
−x
2
)
2
= (x
1
+x
2
)
2
−4x
1
x
2
=
b
2
a
2
−4
c
a
=
b
2
−4ac
a
2
=

a
2
A stąd mamy, że:
m
2
−48
1
= 1
m
2
= 49
m = 7 ∨ m = −7
Odpowiedzią jest część wspólna wyników z oby warunków. W tym przypadku
tą część wspólną stanowi dokładnie to co wyszło z warunku drugiego.
Odpowiedź: Zadanie jest spełnione dla m ∈ ¦−7, 7¦.
Przykład 5.11. Zadanie: Wyznacz wartości parametru m, dla których rów-
nanie (m+1)x
2
−4mx +2m+3 = 0 ma dwa różne pierwiastki tego samego
znaku.
Rozwiązanie: Jeśli m = −1, to równanie redukuje się do: 4x+1 = 0 i nie
spełnia warunków zadania (to równanie liniowe nie może mieć dwóch różnych
pierwiastków tego samego znaku). Jeśli natomiast m ,= −1, to równanie jest
kwadratowe. Wtedy ilość pierwiastków zależy od ∆, a znak pierwiastków
ustalamy ze wzorów Viete’a. Otrzymujemy następujące warunki:

m ,= −1
∆ > 0
c
a
> 0
Drugi warunek daje nam sumę przedziałów: m ∈ (−∞, −
1
2
) ∪(3, ∞). Z trze-
ciego warunku mamy: m ∈ (−∞, −
3
2
) ∪ (−1, ∞). Odpowiedzią będzie część
wspólna otrzymanych wyników.
Odpowiedź: Równanie ma dwa pierwiastki tego samego znaku, gdy m ∈
(−∞, −
3
2
) ∪ (−1, −
1
2
) ∪ (3, ∞).
Przykład 5.12. Zadanie: Wyznacz wartości parametru m, dla których licz-
ba 5 leży pomiędzy pierwiastkami równania: x
2
+ 4mx + 3m
2
= 0.
Rozwiązanie: Wykresem funkcji f(x) = x
2
+4mx+3m
2
jest parabola o
ramionach skierowanych w górę. Jeśli ∆ > 0, to ma ona dwa miejsca zerowe.
Co więcej 5 leży pomiędzy tymi pierwiastkami, wtedy i tylko wtedy, gdy
f(5) < 0 (czy wiesz dlaczego? - sporządź szkic wykresu funkcji i spróbuj to
wyjaśnić!). Zatem:
5.4. PRZYKŁADYTYPOWYCHZASTOSOWAŃFUNKCJI KWADRATOWEJ WZADANIACH.41

∆ > 0
25 + 20m+ 3m
2
Obliczenia przeprowadzamy podobnie do poprzednich przykładów. (Ze wzglę-
du na to podobieństwo pomijamy je tutaj - doprowadź obliczenia do końca i
sprawdź odpowiedź!)
Odpowiedź: Zadanie jest spełnione dla m ∈ (−5, −
5
3
).
Przykład 5.13. Zadanie: Wyznacz wartości parametru m, dla których rów-
nanie: x
2
+4mx+3m
2
= 0 ma dwa pierwiastki, które są sinusem i cosinusem
tego samego kąta ostrego.
Rozwiązanie: Oczywiście muszą istnieć dwa różne pierwiastki, czyli ∆ >
0. Aby były one sinusem i cosinusem tego samego kąta, musi zachodzić rów-
ność x
2
1
+ x
2
2
= 1 (czy wiesz dlaczego musi zajść ten warunek? przypomnij
sobie „słynną” jedynkę trygonometryczną!). Chcemy również, aby kąt był
ostry - czyli x
1
, x
2
> 0 (dla kątów ostry zarówno sinus jak i cosinus, przyj-
mują wartości nieujemne). Mamy zatem warunki:

∆ > 0
x
2
1
+x
2
2
= 1
x
1
> 0 ∧ x
2
> 0
Dwa ostatnie warunki sprowadzamy do wzorów Viete’a:
x
2
1
+x
2
= 1 ⇔
b
2
a
2
−2
c
a
= 1
x
1
> 0 ∧ x
2
> 0 ⇔


b
a
> 0
c
a
> 0
Pozostaje tylko dokończyć obliczenia, które są bardzo podobne do tych,
które wykonywaliśmy w poprzednich przykładach.
Odpowiedź: Zadanie jest spełnione dla m =

15.
Przykład 5.14. Zadanie: Funkcja f : R → N przyporządkowuje każdej
liczbie m ∈ R liczbę rozwiązań równania mx
2
+ mx + 2 = 0. Naszkicuj
wykres funkcji f.
Rozwiązanie: Zauważmy, że dla m = 0 równanie to nie jest kwadratowe
i upraszcza się do: 2 = 0. Takie równanie jest oczywiście sprzeczne. Wniosek:
dla m = 0 mamy zero rozwiązań (czyli f(0) = 0).
Jeśli m ,= 0, to rozpatrywane równanie jest kwadratowe i liczba rozwiązań
zależy od ∆: ∆ = m
2
−8m.
42 ROZDZIAŁ 5. RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI KWADRATOWE
Jeśli więc m
2
−8m > 0 (i m ,= 0) to mamy 2 rozwiązania. Tak dzieje się
dla m ∈ (−∞, 0) ∪ (8, ∞). Dla m = 8 mamy 1 rozwiązanie. Dla m ∈ (0, 8)
równanie nie ma rozwiązań.
Zatem możemy już podać wzór na funkcję f:
f(x) =

0 dla m ∈ ¸0, 8)
1 dla m = 8
2 dla m ∈ (−∞, 0) ∪ (8, ∞)
Teraz wystarczy tylko narysować wykres funkcji f korzystając z poda-
nego wyżej wzoru. Dokończenie tego zadania pozostawiamy jako ćwiczenie
czytelnikowi.
Przykład 5.15. Zadanie: Dla jakich wartości parametru m, suma kwadra-
tów rozwiązań równania równania: x
2
−mx +m−1 = 0 jest najmniejsza?
Rozwiązanie: Sprawdźmy najpierw kiedy w ogóle istnieją dwa pierwiast-
ki, czyli kiedy ∆ > 0.
∆ = m
2
−4(m−1) = m
2
−4m+ 4 = (m−2)
2
Zatem dwa (różne) pierwiastki istnieją gdy m ,= 2.
Suma kwadratów pierwiatsków saje się zapisać wzorami Viete’a, jako:
x
2
1
+x
2
1
=
b
2
a
2
−2
c
a
.
Stąd:
x
2
1
+x
2
2
= m
2
−2(m−1) = m
2
−2m+ 2.
Rozważmy zatem funkcję f(m) = m
2
−2m+2, gdzie m ∈ R¸¦2¦. Wykre-
sem tej funkcji jest parabola z wymazanym punktem nad m = 2 (nie jest to
na szczęście wierzchołek tej paraboli). Po naszkicowaniu tej paraboli, łatwo
przekonać się, że najmniejszą wartość, funkcja f osiąga dla m = 1.
Odpowiedź: Dla m = 1 suma kwadratów pierwiastków danego równania
jest najmniejsza. (Czy rozumiesz skąd wzięła się ta odpowiedź?)
5.4.1 Zadania dodatkowe
Po przeanalizowaniu powyższych przykładów, samodzielne rozwiązanie kilku
podobnych zadań nie powinno spawić Ci problemu.
Zadanie 5.8. Wyznacz wartości parametru m, dla których równanie (m−
1)x
2
+ 2mx + 3m−2 = 0 ma dwa pierwiastki o różnych znakach.
5.4. PRZYKŁADYTYPOWYCHZASTOSOWAŃFUNKCJI KWADRATOWEJ WZADANIACH.43
Zadanie 5.9. Wyznacz wartości parametru m, dla których równanie: x
2

2x + 1 = 2xm+m
2
ma dwa różne pierwiastki dodatnie.
Zadanie 5.10. Wyznacz wartości parametru m, dla których iloczyn pier-
wiastków równania: (m−3)x
2
−(m+ 2)x + 1 = 0 jest większy od 2.
Zadanie 5.11. Wyznacz wartości parametru m, dla których równanie: x
2
+
(6 −m)x+2(6 −m) = 0, ma dwa rozwiązania, takie, że suma ich kwadratów
jest najmniejsza.
Zadanie 5.12. Wyznacz wartości parametru m, dla których pierwiastki rów-
nania: x
2
−2mx +m
2
−1 = 0 należą do przedziału (−2, 4).
Zadanie 5.13. Wyznacz wartości parametru m, dla których równanie: 3x
2
+
mx +
3
2
= 0 ma dwa rozwiązania, które są sinusem i cosinusem tego samego
kąta.
Zadanie 5.14. Funkcja f przyporządkowuje każdej liczbie m ∈ R liczbę
rozwiązań równania:
a) x
2
+mx +m = 0,
b) (m+ 2)x
2
+ 6mx + 4m−1 = 0.
Naszkicuj wykres funkcji f.
44 ROZDZIAŁ 5. RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI KWADRATOWE
Rozdział 6
Wartość bezwzględna
Zbiór liczb rzeczywistych (który oznaczamy przez R) można przedstawić gra-
ficznie jako zbiór punktów na osi liczbowej (tzn. na prostej „wyposażonej” w
zwrot, punkt oznaczony jako zero i jednostkę). Każdej liczbie rzeczywistej x
odpowiada na takiej osi dokładnie jeden punkt.
Definicja 6.1 (wartość bezwzględna). Wartością bezwzględną liczby x na-
zywamy odległość punktu odpowiadającego tej liczbie na osi liczbowej, od
punktu zero i oznaczamy przez [x[.
Przykład 6.2. Jeśli zaznaczymy na osi liczbowej liczbę 4, to łatwo zauwa-
żymy, że jej odległość od zera wynosi 4, stąd [4[ = 4.
Przykład 6.3. Jeśli zaznaczymy na osi liczbowej liczbę −3, to widzimy, że
jej odległość od punktu zero wynosi 3, stąd [ −3[ = 3.
Przykład 6.4. Podobnie możemy pokazać, że na przykład: [5[ = 5, [−7[ = 7,
[0[ = 0, [
1
2
[ =
1
2
, [
−3
4
[ =
3
4
itd.
Widzimy więc, że obliczenie wartości bezwzględnej z liczby rzeczywistej
jest bardzo proste. Możemy przedstawić to w formie przepisu:
• jeśli liczba x jest dodatnia lub jeśli jest zerem, to [x[ = x,
• w przeciwnym wypadku (jeśli liczba x jest ujemna), tp [x[ = −x.
W ten sposób otrzymaliśmy wzór, który często podaje się wręcz jako definicję
wartości bezwzględnej:
[x[ =

x dla x , 0
−x dla x < 0.
45
46 ROZDZIAŁ 6. WARTOŚĆ BEZWZGLĘDNA
6.1 Własności wartości bezwzględnej.
Poniższy fakt zbiera podstawowe własności wartości bezwzględnej.
Fakt 6.5. Dla dowolnych liczb x, y ∈ R mamy:
1. [ −x[ = [x[,
2. [x[ , 0,
3. [x y[ = [x[ [y[,
4.

x
y

=
|x|
|y|
, przy założeniu y ,= 0,
5. [x −y[ = [y −x[.
Uwaga 6.6. Zauważmy, że dla sumy i różnicy na ogół nie są spełnione wła-
sności podobne do tych z punktu 3 i 4 powyższego faktu. Na przykład:
[(−3) + 4[ , = [ −3[ +[4[,
[5 −10[ , = [5[ −[10[.
6.2 Równania z wartością bezwzględną.
Definicja 6.7 (równanie podstawowe z wartością bezwzględną). Równaniem
podstawowym z wartością bezwzględną będziemy nazywać równanie postaci:
[coś[ = a,
gdzie a jest konkretną (ustaloną) liczbą rzeczywistą.
Przykład 6.8. Równania o których mówi definicja wyglądają na przykład
tak: [x[ = 2, [3x −4[ = 8, [x
2
−4x +1[ = 2, [3x −x
2
[ = 0, [4x +1[ = −3 itp.
Prezentowane tu równania, w których występuje wartość bezwzględna,
są bardzo proste. Z tego względu nazywamy je podstawowymi. W toku póź-
niejszych rozważań zajmiejmy się również przypadkami bardziej skompliko-
wanymi, gdzie na przykład niewiadoma będzie zarówno wewnątrz wartości
bezwzględnej jak i poza nią, lub takie gdzie będzie więcej niewiadomych.
Poniższy fakt umożliwia rozwiązywanie równań podstawowych z warto-
ścią bezwzględną.
Fakt 6.9. W zależości od wartości parametru a zachodzi jeden z przypadków.
6.3. NIERÓWNOŚCI Z WARTOŚCIĄ BEZWZGLĘDNĄ. 47
1. Jeśli a < 0, to równanie [coś[ = a nie ma rozwiązania.
2. Jeśli a = 0, to równanie [coś[ = a jest tożsame równaniu: coś = a.
3. Jeśli a > 0, to równanie [coś[ = a jest równoważne warunkom: coś =
a ∨ coś = −a.
Korzystając z powyższego faktu, rozwiążemy podane w poprzednim przy-
kładzie równania podstawowe. Sprawdź czy rozumiesz skąd wzięły się podane
niżej wyniki.
Przykład 6.10. Równanie [x[ = 2 ma dwa rozwiązania: x = 2 ∨ x = −2.
Przykład 6.11. Roziązenie równanie [3x−4[ = 8, sprowadza się do rozwią-
zania dwóch równań liniowych: 3x − 4 = 8 oraz 3x − 4 = −8. Daje to nam
odpowiedź: x = 4 ∨ x = −
4
3
.
Przykład 6.12. Aby rozwiązać równanie: [x
2
−4x+1[ = 2, musimy rozwią-
zać dwa równania kwadratowe:
x
2
−4x + 1 = 2 ∨ x
2
−4x + 1 = −2
x
2
−4x −1 = 0 ∨ x
2
−4x + 3 = 0.
W rezultacie otrzymujemy cztery możliwe rozwiązania: x = 2 −

5 ∨ x =
2 +

5 ∨ x = 1 ∨ x = 3.
Przykład 6.13. Równanie [3x − x
2
[ = 0 sprowadza się do 3x − x
2
= 0, co
bardzo łatwo daje się rozwiązać, bo jest to równanie tożsame z: x(3−x) = 0.
Czyli mamy dwa rozwiązania x = 0 ∨ x = 3.
Przykład 6.14. Równanie [4x + 1[ = −3 zgodnie z podanym faktem jest
sprzeczne.
6.3 Nierówności z wartością bezwzględną.
Po rozważaniach dotyczących prostych równań z wartością bezwzględną,
przyszedł czas na proste nierówności w których występuje wartość bezwzględ-
na.
Definicja 6.15 (nierówność podstawowa z wartością bezwzględną). Poję-
ciem nierówności podstawowej z wartością bezwzględną, będziemy określać
nierówności postaci: [coś[ > a, [coś[ , a, [coś[ < a lub [coś[ · a. Zakładamy,
że a jest dowolną, ustalną liczbą rzeczywistą.
48 ROZDZIAŁ 6. WARTOŚĆ BEZWZGLĘDNA
Przykład 6.16. Rozwiążemy prostą nierówność [x[ > 2. Jeśli przypomni-
my sobie definicję wartości bezwzględnej podaną w tym rozdziale, możemy
powiedzieć, że dana nierówność opisuje zbiór takich punktów na osi liczbo-
wej, których odległość od zera jest większa od 2. Aby „zobaczyć” rozwiąza-
nie wysraczy wykonać prosty rysunek (wykonaj go!) i odczytać odpowiedź:
x ∈ (−∞, −2) ∪ (2, ∞).
Przedstawimy poniżej fakty, które właściwie bazują na rozumowaniu z po-
wyższego przykładu i umożliwiają rozwiązanie wszystkich nierówności pod-
stawowych.
Fakt 6.17. Założmy, że a jest dowolną, ustaloną liczbą rzeczywistą dodatnią.
Wówczas mamy:
1. Nierówność [coś[ > a jest równoważna warunkom: coś > a lub coś <
−a.
2. Nierówność [coś[ , a jest równoważna warunkom: coś , a lub coś ·
−a.
3. Nierówność [coś[ < a jest równoważna warunkom: −a < coś < a.
4. Nierówność [coś[ · a jest równoważna warunkom: −a · coś · a.
Fakt 6.18. Założmy, że a jest dowolną, ustaloną liczbą rzeczywistą ujemną.
Wówczas mamy:
1. Nierówność [coś[ > a jest równoważna zapisowi: coś ∈ R.
2. Nierówność [coś[ , a jest równoważna zapisowi: coś ∈ R.
3. Nierówność [coś[ < a jest sprzeczna.
4. Nierówność [coś[ · a jest sprzeczna.
Fakt 6.19. Założmy, że a = 0. Wówczas mamy:
1. Nierówność [coś[ > a jest równoważna zapisowi: coś ,= 0.
2. Nierówność [coś[ , a jest równoważna zapisowi: coś ∈ R.
3. Nierówność [coś[ < a jest sprzeczna.
4. Nierówność [coś[ · a jest równoważna zapisowi: coś = 0.
Problem 6.20. Podaj interpretację geometryczną każdego z przypadków po-
wższych faktów.
6.4. PRZEKSZTAŁCENIAWYKRESÓWFUNKCJI Z UŻYCIEMWARTOŚCI BEZWZGLĘDNEJ.49
Korzystając z podanych faktów, pokażemy teraz jak rozwiązać proste
nierówności z wartością bezwzględną.
Przykład 6.21. Rozważmy nierówność: [4x −3[ > 1, Jest ona równoważna
warunkom:
4x −3 < −1 ∨ 4x −3 > 1.
Stąd mamy:
x <
1
2
∨ x > 1.
Czyli rozwiązaniem nierówności jest: x ∈ (−∞,
1
2
) ∪ (1, ∞).
Przykład 6.22. Rozważmy nierówność: [3−x[ · 2. Korzystając z podanych
wcześniej własności, wiemy że podana nierówność jest równoważna nierówno-
ści [x−3[ · 2. Taka nierówność natomiast jest równoważna dwóm warunkom,
które w skrócie zapisujemy:
−2 · x −3 · 2.
Aby otrzymać rozwiązanie wystarczy dodać do wszystkich stron nierówności
liczbę 3, co daje nam zapis: 1 · x · 5. Stąd mamy odpowiedź: x ∈ ¸1, 5),
6.4 Przekształcenia wykresów funkcji z uży-
ciem wartości bezwzględnej.
Przypuśćmy, że dana jest funkcja f(x) oraz wiemy jak wygląda jej wykres.
Zastanówmy się jak będzie wyglądać wykres funkcj g danej wzorem g(x) =
[f(x)[. Otóż jeśli dla pewnej wartości argumentu x wartość funkcji f jest
nieujemna (dodatnia lub równa zero), to nałożenie wartości bezwzględnej
niczego nie zmieni. Nastomiast jeśli dla pewnej wartości x wartości f(x) jest
ujemna, to wówczas wartość g(x) będzie liczbą przeciwną do f(x).
Fakt 6.23 (o wykresie funkcji z nałożoną wartością bezględną „na funkcję”).
Aby uzyskać wykres funkcji y = [f(x)[ z wykresu funkcji f(x) postępujemy w
następujący sposób:
• Punkty które leżą nad osią OX (lub na niej) pozostawiamy niezmienio-
ne.
• Punkty które leżą pod osią OX odbijamy symetrycznie względem tej osi
- czyli mówiąc potocznie odbijamy je do góry.
50 ROZDZIAŁ 6. WARTOŚĆ BEZWZGLĘDNA
Ćwiczenie: Narysuj wykresy funkcji f(x) = x
2
−4x +3. Następnie korzy-
stając z powyższego faktu narysuj wykres funkcji: g(x) = [x
2
−4x + 3[.
Zastanówmy się teraz jak, mając dany wykres funkcji f(x) narysować wy-
kres funkcji g danej wzorem g(x) = f([x[). Jeśli argument x jest nieujemny
(tzn. x , 0) to oczywiście g(x) = f(x) czyli wykres (dla x , 0 czyli po pra-
wej stronie osi OY ) pozostawiamy niezmieniony. Ponadto wiemy napewno,
że funkcja g(x) jest funkcją parzystą (bo dla każdego x z dziedziny mamy:
g(−x) = f([ −x[) = f(x) = g(x)). Zatem lewą stronę wykresu (względem osi
OY ) stanowi lustrzane odbicie strony prawej.
Fakt 6.24 (o wykresie funkcji z nałożoną wartością bezwzględną „na argu-
ment”). Aby uzyskać wykres funkcji y = f([x[) należy wyrzucić lewą stronę
wykresu y = f(x). Prawą stronę wykresu pozostawiamy bez zmian i odbijamy
symetrycznie, tak aby otrzymać wykres funkcji parzystej.
Ćwiczenie: Narysuj wykresy funkcji f(x) = 3x−1. Następnie korzystając
z powyższego faktu narysuj wykres funkcji: g(x) = f([x[) = 3[x[ −1.
Ćwiczenie: Narysuj wykresy funkcji f(x) = x
2
− 4x + 3. Następnie ko-
rzystając z powyższego faktu narysuj wykres funkcji: g(x) = f([x[) = [x[
2

4[x[ + 3.
Uwaga 6.25. Ze względu na to, że [x[
2
= x
2
, zapisy h(x) = x
2
− 6[x[ + 8
oraz h(x) = [x[
2
−6[x[ + 8 są równoważne. Bez względu na stosowany zapis,
postępujemy zgodnie z tym co podano w powyższym fakcie.
Uwaga 6.26. Ponieważ wiemy, że

x
2
= [x[, zatem funkcja g dana wzorem:
g(x) =

[f(x)]
2
jest równa funkcji [f(x)[.
Przykład 6.27. Zastanówmy się jak narysować wykres funkcji f(x) =

x
4
−4x
2
+ 4.
Przeksztłćmy wyrażenie podpierwiastkiem: x
4
−4x
2
+ 4 = (x
2
−2)
2
. Widać
więc, że

x
4
−4x
2
+ 4 =

(x
2
−2)
2
= [x
2
−2[. Wystarczy więc naszkicować
wykres funkcji y = x
2
−2 i zastosować odpowiedni z faktów podanych wyżej.
6.5 Zadania
Zadanie 6.1. Rozwiąż równanie:
a) [3x +x
2
[ = 2,
b) [2x −4[ = 5,
6.5. ZADANIA 51
c) [4x
2
+ 5x −7[ = −2,
d) [2 −5x[ = 0.
Zadanie 6.2. W zależności od parametru m podaj liczbę rozwiązań równa-
nia:
a) [2x −4[ = m,
b) [x
2
−5x + 4[ = m,
c) x
2
−5[x[ + 4 = m,
d) 3[x[ −2 = m+ 1,
e) () 2[x
2
+ 3x −4[ +m = 3,
Zadanie 6.3. Rozwiąż podane nierówności:
a) [3x + 6[ · 9,
b) 2[x[ < 2,
c) [x[ −1 · 0,
d) [x −4[ > 6,
e) 2[x[ + 2 , [x[,
f) [x[ −2 , 2[x[,
g) [4x
2
−4x + 3[ < 2,
h) [x
2
+ 6x −1[ > 15,
i) (x −2)
2
· 1.
Zadanie 6.4. Wierzchołkiem paraboli y = x
2
+ bx + c jest punkt P. Podaj
liczbę rozwiązań równania [x
2
+bx +c[ = 3, jeśli:
a) P = (1, −1),
b) P = (1, −3),
c) P = (1, 3),
d) P = (1, 6).
Odpowiedź znajdź posługując się interpretacją gemometryczną!
52 ROZDZIAŁ 6. WARTOŚĆ BEZWZGLĘDNA
Zadanie 6.5. Narysuj wykres funkcji:
a) f(x) = [4x
2
−3[,
b) f(x) =

x
4
−4x
2
+ 4,
c) f(x) =

x
2
−4x + 4,
d) f(x) = 3x
2
−2[x[ −1,
e) f(x) = −2x
2
−[x[ + 3.
Rozdział 7
Wielomiany
7.1 Podstawowe pojęcia
Definicja 7.1. Wielomianem stopnia n (n ∈ N) będziemy nazywać każdą
funkcję W : R →R daną wzorem:
W(x) = a
n
x
n
+a
n−1
x
n−1
+. . . +a
1
x +a
0
,
gdzie a
n
,= 0 oraz a
n
, a
n−1
, . . . , a
1
, a
0
∈ R. Liczby a
n
, a
n−1
, . . . , a
1
, a
0
zwy-
kło nazywać się współczynnikami. Liczba a
0
często nazywana jest również
wyrazem wolnym.
Przykład 7.2. Funkcja W(x) = 3x
7
+ 4x −2 jest wielomianem stopnia 7.
Przykład 7.3. Funkcja W(x) = (m−3)x
6
+4x
5
−3x+14 jest wielomianem,
ale stopień tego wielomianu zależy od wartości parametru m: dla m ,= 3
stopień W(x) wynosi 6 natomiast dla m = 3 stopień W(x) wynosi 5.
Uwaga 7.4 (funkcja liniowa i kwadratowa jako wielomiany). Funkcje linio-
wa i kwadratowa są wielomianami. Funkcja kwadratowa jest wielomianem
stopnia 2, funkcja liniowa postaci f(x) = ax +b, gdzie a ,= 0 jest oczywiście
wielomianem stopnia 1, jeśli a = 0 oraz b ,= 0 to jest to wielomian stopnia 0.
Dodatkowo przyjmuje się, że funkcja f(x) = 0 też jest wielomianem, a jego
stopień wynosi −∞.
7.2 Wykresy i własności wielomianów
Wykresem wielomianu jest krzywa, która przypomina nieskończenie długi
drut, który dla prostoty, będziemy w tej książce określać jako „wężyk”. Warto
wiedzieć, że dla każdego wielomianu zachodzi kilka faktów odnośnie jego
wykresu i własności:
53
54 ROZDZIAŁ 7. WIELOMIANY
• ilość miejsc zerowych wielomianu nie przekracza jego stopnia,
• ilość ekstremów lokalnych wielomianu jest mniejsza od jego stopnia.
Co więcej wiemy, że:
a) jeśli stopień wielomianu n jest parzysty, to:
• oba ramiona „wężyka” są skierowane w tą samą stronę (gdy a
n
> 0
to w górę, a gdy a
n
< 0 to w dół),
• może w ogóle nie być miejsc zerowych,
• jest nieparzysta ilość ekstremów, tzn. jedno, trzy, . . . lub n −1.
b) jeśli stopień wielomianu n jest nieparzysty, to:
• jedno ramię „wężyka” jest skierowane w górę, a drugie w dół (kieru-
nek prawego ramienia wyznaczamy z współczynnika a
n
),
• musi być przynajmniej jedno miejsce zerowe,
• jest parzysta ilość ekstermów lokalnych (tyle samo maksimów co mi-
nimów), tzn: zero, dwa, . . ., lub n −1.
Fakt 7.5. Wielomian jest funkcją parzystą wtedy i tylko wtedy, gdy „składa
się” wyłącznie z potęg parzystych (np. W(x) = ax
6
+bx
4
+cx
2
+d). Wielomian
jest funkcją nieparzystą wtedy i tylko wtedy, gdy „składa się” wyłącznie z potęg
nieparzystch (np. Q(x) = ax
7
+bx
3
+cx).
Uwaga 7.6. Wyraz wolny wielomianu to oczywiście potęga zerowa, czyli
parzysta.
Wniosek: Jeśli we wzorze wielomianu występują zarówno potęgi parzyste
jak i nie parzyste, to nie jest on określony względem parzystości (nie jest, ani
parzysty, ani nieparzysty).
7.2.1 Wielomian trzeciego stopnia
Podczas rozwiązywania różnych zadań często mamy doczynienia z wielomia-
nem stopnia 3. Ze względu na jego szczególny charakter, poniżej zebrano
różne jego własności. Należy jednak zaznaczyć, że zazwyczaj odnoszą się one
tylko do wielomianów stopnia trzy.
7.3. TWIERDZENIA DOTYCZĄCE WIELOMIANÓW 55
Własności wielomianu trzeciego stopnia. Wielomian trzeciego stopnia
ma następujące własnoći:
1. Wielomian stopnia 3 może mieć jedynie jedno, dwa lub trzy miejsca
zerowe.
2. Wielomian stopnia 3 albo ma dwa eksterema (jedno minimum i jedno
maksimum) albo nie ma ich wcale (i wtedy jest funkcją monotoniczną).
Zauważmy, że jeśli wielomian ma postać W(x) = ax
3
+bx
2
+cx+d oraz
a ,= 0, to pochodna tego wielomianu ma postać: W

(x) = 3ax
2
+2bx+c.
Możemy policzyć ∆ dla pochodnej. Jeśli ∆ jest dodatnia, to pochodna
ma dwa miejsca zerowe, więc badany wielomian ma dwa ekstrema. Jeśli
jednak ∆ · 0 to badany wielomian W jest monotoniczy (pochodna ma
stały znak) i w zależności od wartości a może być stale rosnący lub
stale malejący.
Problem 7.7. Zastanów się ile miejsc zerowych może mieć dowolna funkcja
(nie koniecznie wielomian!), która jest monotoniczna - to znaczy jest rosnąca,
lub malejąca, lub stała w całej swej dziedzinie.
7.3 Twierdzenia dotyczące wielomianów
W tym podrozdziale zebrano najważniejsze twierdzenia dotyczące wielomia-
nów. Zapoznaj się z treścią tych twierdzeń i sprawdź czy dokładnie rozumiesz
ich treść. Dobre poznanie tych twierdzeń jest o tyle ważne, że większość za-
dań o wielomianach (lub zadań w których w jakiejś postaci pojawiają się
wielomiany) wymaga użyć niektórych z nich.
Twierdzenie 7.8 (o rozkładzie). Każdy wielomian można rozłożyć na ilo-
czyn czynników stopnia nie większego niż 2.
Przykład 7.9. Rozłożymy kilka wilomianów na czynniki.
1. x
6
−6x
5
+ 9x
4
= x
4
(x
2
−6x + 9) = x x x x (x −3) (x −3),
2. 6x
5
−x
4
+x
3
= x x x (6x
2
−x + 1),
3. x
4
+x
2
+1 = (x
4
+2x
2
+1)−x
2
= (x
2
+1)
2
−x
2
= (x
2
+1−x)(x
2
+1+x).
Twierdzenie 7.10 (o dzieleniu wielomianów). Jeśli wielomian W(x) dzie-
limy przez Q(x) i dostajemy wynik P(x) i resztę R(x), to:
W(x) = P(x)Q(x) +R(x).
Co więcej stopień R(x) jest mniejszy niż stopień Q(x).
56 ROZDZIAŁ 7. WIELOMIANY
Twierdzenie 7.11 (twierdzenie Bezoute’a). Liczba a jest pierwiastkiem wie-
lomianu W(x) wtedy i tylko wtedy, gdy wielomian W(x) jest podzielny przez
dwumian (x −a).
Twierdzenie 7.12 (rozszerzone twierdzenie Bezoute’a). Reszta z dzielenia
wielomianu W(x) przez (x −a) wynosi W(a).
Twierdzenie 7.13 (o pierwiastkach wymiernych wielomianu o współczynni-
kiach całkowitych). Jeśli liczba
p
q
, gdzie p, q to liczby całkowite, jest pierwiast-
kiem wielomianu a
n
x
n
+a
n−1
x
n−1
+. . . +a
1
x+a
0
, gdzie wszystkie współczyn-
niki są całkowite, to p jest podzielnikiem a
0
, natomiast q jest podzielnikiem
a
n
,
7.4 Wiadomości dodatkowe
7.4.1 Równość wielomianów
Definicja 7.14 (równość wielomianów). Mówimy, że dwa wielomiany są rów-
ne, gdy są tego samego stopnia oraz gdy mają takie same współczynniki przy
wszystkich potęgach.
Przykład 7.15. Wielomiany W(x) = x
4
+3x
2
−7 jest równy wielomianowi
V (x) = kx
5
+x
4
+ax
2
−7 wtedy i tylko wtedy, gdy k = 0 oraz a = 3.
Fakt 7.16 (o równości wielomianów). Jeśli dwa wielomiany stopnia conaj-
wyżej n mają takie same wartości dla n + 1 argumentów, to są równe.
Przykład 7.17. Załóżmy, że wielomiany: W(x) = a(x − 2)(x − 3) + b(x −
1)(x−3)+c(x−1)(x−2) oraz G(x) = 5x
2
−19x = 18 są równe. Zastanówmy
się jakie w takim razie muszą być wartości parametrów a, b, c.
Po pierwsze zauważmy, że wielomian G jest stopnia 2, natomiast wielo-
mian W jest stopnia co najwyżej 2. W takim razie, korzystając z poprzednie-
go faktu, wystarczy sprawdzić czy wielomiany przyjmują takie same wartości
dla przynajmniej trzech różnych argumentów. Oczywiście argumenty te mogą
być dowolne, jednak my wybierzemy takie, aby łatwo można było wyliczyć
wartości W(x) oraz G(x). Weźmy więc: x
1
= 1, x
2
= 2, x
2
= 3 (wybór jest
taki, ze względu na wielomian W, w którym podstawienie 1, 2 lub 3 zeruje
niektóre składniki!).
Skoro W i G są równe to oczywiście musi być spełniony układ:

W(1) = G(1)
W(2) = G(2)
W(3) = G(3)
7.4. WIADOMOŚCI DODATKOWE 57
Znamy wzory na W(x) i G(x), więc korzystając z nich możemy zapisać
(podstawiając odpowiednie wartości):

2a = 4
−b = 0
2c = 6
Co daje nam odpowiedź: a = 2, b = 0, c = 3.
7.4.2 Wielokrotne pierwiastki wielomianu
Definicja 7.18 (k-krotny pierwiastek wielomianu). Liczbę a nazywamy k-
krotnym pierwiastkiem wielomianu W(x), gdy w jego rozkładzie występuje
czynnik (x−a)
k
i nie występuje czynnik (x−a)
k+1
. Innymi słowy, jeśli a jest
k-krotnym pierwiastkiem wielominau W(x), to wielomian ten dzieli się przez
(x −a)
k
, ale nie dzieli się przez (x −a)
k+1
.
Fakt 7.19. Liczba a jest k-krotnym pierwiastkiem wielomianu W(x) wtedy i
tylko wtedy, gdy spełniony jest warunek:

W(a) = 0
W

(a) = 0
.
.
.
W
(k−1)
(a) = 0
W
(k)
(a) ,= 0
W powyższym zapisie przez W
(n)
(x) oznaczmy n-tą pochodną wielomianu
W(x).
Przykład 7.20. Liczba −1 jest pierwiastkiem wielomianu W(x) = x
5
+x
4
+
x
3
+x
2
−2x−2. Sprawdzimy ile wynosi krotność tego pierwiastka. Najpierw
przekonajmy się, czy rzeczywiście −1 jest pierwiastkiem:
W(−1) = −1 + 1 −1 + 1 + 2 −2 = 0.
Łatwo policzyć pierwszą pochodną tego wielomianu - ma ona postać: W

(x) =
5x
4
+ 4x
3
+ 3x
2
+ 2x − 2. Sprawdźmy czy −1 jest również pierwiastkiem
pochodnej:
W

(x) = 5 −4 + 3 −2 −2 = 0.
Policzmy teraz drugą pochodną (czyli pochodną pochodnej): W

(x) = 20x
3
+
12x
2
+ 6x + 2. Co daje nam:
W

(x) = −20 + 12 −6 + 2 ,= 0.
Na mocy faktu dowiedliśmy więc, że liczba −1 jest dwukrotnym pierwiast-
kiem wielomianu W(x).
58 ROZDZIAŁ 7. WIELOMIANY
Definicja 7.21. Niech W(x) = a
n
x
n
+ a
n−1
x
n−1
+ . . . + a
1
x + a
0
. Wówczas
liczbę a
0
nazywamy wyrazem wolnym, natomiast liczbę równą a
n
+ a
n−1
+
. . . +a
1
+a
0
sumą współczynników wielomianu W.
Fakt 7.22. Dla dowolnego wielomianu W(x) zachodzi:
1. wyraz wolny jest równy W(0),
2. suma współczynników jest równa W(1),
3. wykres wielomianu przecina oś OY w punkcie (0, a
0
).
Problem 7.23. Zastanów się, jak można udowodnić powyższy fakt.
Przykład 7.24. Policzymy teraz wyraz wolny i sumę współczynników wie-
lomianu W(x) = (x −4)
3
(x
2
−16). Oczywiście można by wymnożyć wszyst-
kie składniki tego iloczynu (podnosząc wcześniej (x −4) do potęgi trzeciej),
jednak zajęłoby to dużo czasu. My możemy skorzystać ze znanych nam już
twierdzeń i faktów. Po pierwsze jest to wielomian stopnia 5 (czy wiesz dlacze-
go?). Wyraz wolny, na mocy poprzedniego faktu, równa się wartości W(0).
Mamy więc:
a
0
= W(0) = 4
3
16 = 4
5
= 1024.
Suma współczynników a
5
+a
4
+. . . +a
1
+a
0
, na mocy faktu, równa jest
wartości W(1), Stąd mamy:
a
5
+a
4
+. . . +a
1
+a
0
= W(1) = (−3)
3
(−15) = 405.
Problem 7.25. Zastanów się jak, dla podanego w powyższym przykładzie
wielomianu, wyliczyć sumę współczynników przy parzystych i nieparzystych
potęgach (czyli odpowiedzieć na pytanie ile wynosi a
5
+ a
3
+ a
1
oraz a
4
+
a
2
+a
0
). Wskazówka: użyj wartości W(1) oraz W(−1).
Fakt 7.26. Wielomian zmienia znak tylko w pierwiastkach o nieparzystej
krotności. W pierwiastkach krotności parzystej nasz „wężyk” nie przecina osi
OX ale jest do niej styczny.
7.4.3 Uogólnione wzory Viete’a
Okazuje się, że wzory Viete’a podane w rozdziale o funkcji kwadratowej, da
się uogólnić dla wielomianów stopnia wyższego niż 2. W tym podręczniku
ograniczym się do podania tych wzorów jedynie dla wielomianów stopnia
trzeciego, jednak należy mieć świadomość, że podobne wzory można wypro-
wadzić dla wielomianów stopni wyższych.
7.5. ZADANIA 59
Fakt 7.27 (wzory Viete’a dla wielomanów stopnia trzeciego). Niech W(x) =
ax
3
+bx
2
+cx +d będzie wielomianem stopnia 3, oraz niech liczby x
1
, x
2
, x
3
są pierwiastkami tego wielomianu. Wówczas prawdziwe są wzory:

x
1
+x
2
+x
3
= −
b
a
x
1
x
2
+x
2
x
3
+x
3
x
1
=
c
a
x
1
x
2
x
3
= −
d
a
oraz istnieje postać lioczynowa tego wielomianu: W(x) = a(x−x
1
)(x−x
2
)(x−
x
3
).
Przykład 7.28. Wiadomo, że wielomian dany wzorem W(x) = x
3
+ px
2
+
qx = 8 ma jeden pierwiastek podwójny (przez pierwiastek podwójny rozu-
miemy pierwiastek drugiego stopnia) a drugi jest do niego liczbą przeciwną.
Znajdziemy teraz odpowiednie wartości parametrów p i q, dla których po-
wyższy warunek jest prawdziwy.
Z treści warunku wynika, że wielomian W ma trzy pierwiastki: a, a, −a,
gdzie a jest pewną liczbą rzeczywistą. Korzystając z wzorów Viete’a mamy,
że:

a +a + (−a) = −p
a a +a (−a) + (−a) a = q
a a (−a) = −8
Stąd mamy:

a = −p
−a
2
= q
a
3
= 8
Czyli:

a = 2
p = −2
q = −4
Wobec czego wielomian możemy zapisać w postaci: W(x) = (x−2)
2
(x+2).
7.5 Zadania
Zadanie 7.1. Sprawdź czy wielomian jest W(x) = 8x
3
− 27 równy wielo-
mianowi:
a) P(x) = (2x −3)
3
,
b) P(x) = 2x(4x
2
−9) + 9(2x −3).
60 ROZDZIAŁ 7. WIELOMIANY
Zadanie 7.2. Podany wielomian W rozłóż na czynniki, znajdź wszystkie
jego pierwiastki, podaj ich krotności i naszkicuj wykres tego wielomianu.
a) W(x) = 5x
5
−20x
4
,
b) W(x) = x
6
−x
4
−x
2
+ 1.
Zadanie 7.3. Wykonaj dzielenie wielomianów W przez Q i zapisz go w
postaci: W(x) = P(x) Q(x) +R(x):
a) W(x) = 2x
3
−x
2
−2x −3, Q(x) = x + 1,
b) W(x) = −3x
4
+ 5x
3
+x
2
+ 10x + 6, Q(x) = x
2
+ 2.
Zadanie 7.4. Nie wykonując dzielenia oblicz resztę z dzielenia W(x) przez
Q(x):
a) W(x) = x
4
+x
3
+x
2
+x + 1, Q(x) = x −2,
b) W(x) = x
10
−1, Q(x) = −x
2
+x,
c) W(x) = (x −2)
6
, Q(x) = (x −1)(x −2)(x −3).
Zadanie 7.5. Dla jakich wartości paramterów a i b wielomian W(x) = 3x
3
+
4x
2
−13x + 6 jest równy:
a) W(x) = ax
3
+ 2bx
2
−13x + 6,
b) W(x) = (x + 3)(ax
2
−bx +a −b).
Zadanie 7.6. Liczba −
1
2
jest pierwiastkiem W(x) = 12x
5
+ 8x
4
+ 11x
3
+
7x
2
−x −1. Oblicz krotność tego pierwiastka. Znajdź pozostałe pierwiastki.
Zadanie 7.7. Wyznacz p i q tak, aby liczba 1 była dwukrotnym pierwiast-
kiem równania: x
3
−2x
2
+px+q = 0. Zadanie rozwiąż przynajmniej na dwa
sposoby!
Zadanie 7.8. Zbadaj parzystość wielomianów:
a) W(x) = 2x
2
−x,
b) W(x) = x
3
−4x
2
+ 1,
c) f(x) = 4x
4
+ 3x
2
−1,
d) f(x) = x
5
−3x
3
−7.
7.5. ZADANIA 61
Zadanie 7.9. Jaki warunek muszą spełniać współczynniki wielomianu trze-
ciego stopnia: W(x) = ax
3
+ bx
2
+ cx + d, aby był on funkcją nieparzystą?
Czy może on być funkcją parzystą?
Zadanie 7.10 (

). Wyznacz te wartości parametru a, dla których wielomian
W(x) = x
3
+ax
2
−4:
a) jest funkcją rosnącą,
b) posiada dwa ekstrema lokalne,
c) () posiada dokładnie dwa miejsca zerowe (wskazówka: możesz użyć wzo-
rów Viete’a dla wielomianów stopnia trzeciego).
Zadanie 7.11. Rozwiąż równanie:
a) x
4
+ 2x
3
−x −2 = 0,
b) 3x
4
+ 5x
3
−x
2
−5x −2 = 0,
c) x
4
+x
2
−6x + 4 = 0,
d) x
4
+ 2x
3
−8x
2
−19x −6 = 0,
e) 2x
3
+x
2
+ 3x −2 = 0,
f) 9x
4
+ 9x
3
+ 11x
2
+ 9x + 2 = 0,
Zadanie 7.12. Rozwiąż nierówność:
a) (x −1)(x −2)(x + 3) , 0,
b) (x
2
+ 1)(x
2
−1)(x −2)
2
< 0,
c) (x
2
−1)
3
(x
4
+ 2) > 0,
d) (x −1)
2
(x + 3)
3
, 0,
e) (x −4)
2
(x
2
−16) · 0,
f) x
2
(x −3)(x + 1) · 0,
g) −x(x −2)
2
, 0,
h) −2(x + 1)
2
(x −1) · 0.
Zadanie 7.13. Rozwiąż nierówność:
62 ROZDZIAŁ 7. WIELOMIANY
a) −x
3
−2x
2
+ 6x < 0,
b) −x
4
+x
3
+ 7x
2
, 0,
c) x
3
−x
2
−7x · 0,
d) 2x
3
+x
2
−8x −4 > 0,
e) 3x
3
−2x
2
−6x + 4 · 0,
f) x
3
+ 3x
2
+x −1 · 0.
Zadanie 7.14. Podaj przykład wielomianu, którego jedynymi pierwiastkami
są liczby −3, 2, 4 i którego stopnień jest równy:
a) 3,
b) 4,
c) 6.
Rozdział 8
Funkcja homograficzna
Definicja 8.1 (funkcja homograficzna). Funkcją homograficzną nazywamy
funkcję postaci:
f(x) =
ax +b
cx +d
,
gdzie c ,= 0 oraz

a b
c d

,= 0.
Uwaga 8.2. Zauważmy, że warunek c ,= 0 gwarantuje, że powyższa funk-
cja nie jest funkcją liniową, bo jeśli c = 0, to wtedy wzór funkcji przyjął
by postać: f(x) =
a
d
x +
b
d
. Drugi warunke gwarantuje natomiast, że proste
występujące w liczniku i mianowniku nie są równoległe, a stąd, że wyrażenie
ax+b
cx+d
jest nieskracalne.
8.1 Wykres funkcji homograficznej
Wykresem każdej funkcji homograficznej jest hiperbola. Składa się ona z
dwóch rozłącznych gałęzi „uwiązanych” pomiędzy asymptotami. Każda hi-
perbola ma dwie osie symetrii oraz punkt symetrii.
Fakt 8.3 (o asymptotach). Funkcja homograficzna f(x) =
ax+b
cx+d
ma dwie
asymptoty:
• pionową, daną równaniem x = −
d
c
,
• poziomą, daną równaniem y =
a
c
.
63
64 ROZDZIAŁ 8. FUNKCJA HOMOGRAFICZNA
Algorytm rysowania wykresów funkcji homograficznych. Aby na-
rysować przybliżony wykres funkcji f(x) =
ax+b
cx+d
należy:
1. wyznaczyć i narysować asymptoty tego wykresu,
2. wyznaczyć przynajmniej jeden punkt tego wykresu (wstawiając za x
dowolną liczbę, dla której łatwo wyliczyć wartość f(x), oraz wszystkie
punkty symetryczne do tego punktu,
3. naszkicować asymptotę przechodzącą przez otrzymane punkty, pamię-
tając o asymptotach.
Przykład 8.4. Aby naszkicować wykres funkcji f(x) =
3x
x−1
należy:
1. narysować asymptoty x = 1 oraz y = 3,
2. ponieważ f(0) = 0, to zaznaczamy punkt (0, 0) oraz punkty do niego
symetryczne, czyli: (−2, 2), (4, 4), (2, 6),
3. rysujemy kolejno każdą z gałęzi pamiętając o dążeniu do asymptot.
Uwaga 8.5. Częstym problemem jest znalezienie punktu symetrycznego do
danego. Pomocny może być następujący algorytm. Po pierwsze orientuje-
my zadany punkt względem punktu przecięcia się asymptot. W powyższym
przykładzie punkt (0, 0) leży 1 w lewo, 3 w dół od punktu przecięcia asymp-
tot. Pierwszy punkt otrzymamy przestawiając same liczby, tzn biorąc punkt
który jest 3 w lewo i 1 w dół od punktu przecięcia asymptot. Jest to punkt
(−2, 2). Następne dwa punkty otrzymamy przez zamianę „w lew” na „w pra-
wo” (i odwrotnie) oraz „w górę” na „w dół” (i odwrotnie), czyli dokładnie:
1 w prawo, 3 w górę (punkt (2, 6)) oraz 3 w prawo i 1 w górę (punkt (4, 4)).
8.2 Hiperbole podstawowe
Aby uzyskać dokładniejszy wykres funkcji homograicznej, trzeba nauczyć się
najpierw rysować wykresy typu y =
B
x
, gdzie B ,= 0.
Asymptotami tych wykresów są osie układu współrzędnych, osiami syme-
trii proste: y = x oraz y = −x, a środkiem symetrii jest punkt (0, 0). Każda
z tych funkcji jest nieparzysta.
Przykład 8.6. Narysujmy wykres funkcji y =
1
x
. Wstawiamy za x liczby ła-
twe do obliczeń i dostajemy na przykład następujące punkty wykresu: (1, 1),
(2,
1
2
), (
1
2
, 2). Pozwala to naszkicować prawą gałąź hiperboli. Korzystając z
nieparzystości możemy zaznaczyć na wykresie punkty: (−1, −1), (−2, −
1
2
),
(−
1
2
, −2) i rysujemy lewą gałąź.
8.3. WŁASNOŚCI FUNKCJI HOMOGRAFICZNEJ 65
Przykład 8.7. Narysujmy teraz wykres funkcji y =
6
x
. Tu wygodnie jest
podstawiać za x kolejne podzielniki liczby 6, co daje nam następujące punk-
ty: (1, 6), (2, 3), (3, 2), (6, 1). Dalej postępujemy tak jak w poprzednim przy-
kładzie.
Przykład 8.8. Teraz narysujmy wykres y = −
4
x
. Za x wstawiamy podzielni-
ki liczby 4: (1, −4), (2, −2), (4, −1). Dalej postępujemy tak jak w poprzednich
przykładach.
Uwaga 8.9. Zauważmy, że hiperbola otrzymana w ostatnim z przykładów
jest inaczej umiejsowiona w układzie współrzędnych niż dwie poprzednie.
Rzeczywiście jeśli B > 0 to hiperbola y =
B
x
leży w I i III ćwiartce, natomiast
gdy B < 0 to hiperbola ta leży w II i IV ćwiartce układu współrzędnych.
8.3 Własności funkcji homograficznej
Fakt 8.10. Każdą funkcję homograficzną f(x) =
ax+b
cx+d
można zapisać w po-
staci:
f(x) = A +
B
x −C
, gdzie B ,= 0.
Uzasadnienie: Rzeczywiście, wystarczy najpierw podzielić licznik i mia-
nownik przez c, co daje f(x) =
a
c
x+
b
c
x+
d
c
a następnie, np. podzielić pisemnie
(
a
c
x +
b
c
) : (x +
d
c
). Wtedy A =
a
c
, C = −
d
c
, natomiast B jest resztą z tego
dzielenia.
Przykład 8.11. Pokażemy praktyczne zastosowanie powyższego faktu:
• funkcję f(x) =
4x+3
x−1
można przedstawić również jako f(x) = 4 +
7
x−1
,
• funkcję f(x) =
3x+1
x+1
można przedstawić również jako f(x) = 3 +
−2
x+1
,
• funkcję f(x) =
3x+1
2x−1
można przedstawić również jako f(x) =
3
2
+
5
4
x−
1
2
.
Przedstawienie funkcji homograficznej w postaci z powyższego faktu oka-
zuje się bardzo pożyteczne, jeśli chcemy wykonać szybko i dość dokładnie
wykres funkcji homograficznej. Mianowicie, aby narysować wykres funkcji
homograficznej, mając ją w postaci f(x) = A +
B
x−C
, postępujemy w nastę-
pujący sposób:
1. zaznaczamy asymptoty, które są poastaci: x = C oraz y = A,
66 ROZDZIAŁ 8. FUNKCJA HOMOGRAFICZNA
2. traktując asymptoty jako „nowy układ współrzędnych” rysujemy wy-
kres funkcji y =
B
x
, korzystając z metody pokazanej w poprzednim
podrozdziale.
Uwaga 8.12. Powyższa metoda jest poprawna, ponieważ rysowanie wykresu
y =
B
x
w „nowym układzie współrzędnych” jest tożsame z przesunięciem
funkcji y =
B
x
o wektor u = [C, A].
Fakt 8.13 (własności funkcji homograficznej). Jeśli f(x) = A +
B
x−C
, gdzie
B ,= 0, to:
1. Dziedziną funkcji f jest zbiór: R¸¦C¦, natomiast zbiorem wartości:
R¸¦A¦.
2. Funkcja f nie jest monotoniczna! Jest jedynie przedziałami rosnąca
(gdy B < 0) lub przedziałami malejąca (gdy B > 0).
3. Jest to funkcja różnowartościowa, a co za tym idzie ma funkcję odwrot-
ną, daną wzorem f
−1
(x) = C +
B
x−A
.
8.4 Zadania
Zadanie 8.1. Naszkicuj wykres funkcji bez wyliczania postaci f(x) = A +
B
x−C
.
a) f(x) =
x−2
x−3
,
b) f(x) =
−x+1
x
,
c) f(x) =
2x−1
x−1
,
d) f(x) =
2x+8
x+3
.
Dla każdej z funkcji podaj dziedzinę, zbiór wartości i omów monotoniczność
każdej z tych funkcji.
Zadanie 8.2. Naszkicuj wykres funkcji, korzystając z postaci f(x) = A +
B
x−C
.
a) f(x) =
3x+4
x+1
,
b) f(x) =
−2x+5
x−3
,
c) f(x) =
4x
2x−1
,
8.4. ZADANIA 67
d) f(x) =
2
x+3
,
e) f(x) =
−2x−1
x+1
,
f) f(x) =
3x−7
x−2
.
Zadanie 8.3. Naszkicuj wykres funkcji.
a) f(x) =
1
|x|−1
,
b) f(x) =

1
x−1

,
c) f(x) =
1
|x|+2
−1,
d) f(x) =

1
x+2
−1

,
e) f(x) =

1
|x|
−4

.
Zadanie 8.4. Określ liczbę rozwiązań równania:

4
[x[
−2

= m
w zależności od m. Narysuj wykres funkcji y = g(m), gdzie g(m) oznacza
ilość rozwiązań powyższego równania przy danym m.
Zadanie 8.5. Wykonaj polecenie z poprzedniego zadania dla równania:

2
x
−1

+ 1 = m.
Zadanie 8.6. Naszkicuj wykres funkcji:
a) f(x) =
2
|x|
,
b) f(x) =
3
|x−4|
,
c) f(x) =
1
|3−x|
+ 1.
Zadanie 8.7. Wykres funkcji f przesuń o wektor u. Podaj wzór otrzymanej
funkcji. Okreś jej dziedzinę, zbiór wartości, asymptoty i miejsca zerowe:
a) f(x) = −
1
x
, u = [0, 3],
b) f(x) =
2
x
, u = [−2, −1],
68 ROZDZIAŁ 8. FUNKCJA HOMOGRAFICZNA
c) f(x) = −
2
x
, u = [
1
2
, 0].
Zadanie 8.8. Naszkicuj wykres funkcji f(x), podaj równanie osi symetrii
wykresu oraz współrzędne środka symetrii:
a) f(x) = 1 +
4
x
,
b) f(x) = −
1
x+3
,
c) f(x) =
4
x−1
−3,
d) f(x) =
2
x+3
−1,
e) f(x) = −
1
x+2
−2,
f) () f(x) =
2
−x+4
+ 2.
Rozdział 9
Funkcja wymierna
Definicja 9.1. Funkją wymierną nazywamy funkcje postaci:
f(x) =
W(x)
P(x)
,
gdzie W(x) i P(x) są wielomianami i P(x) nie jest wielomianem zerowym.
Fakt 9.2. Dziedziną naturalną funkcji f(x) =
W(x)
P(x)
jest zbiór wszystkich liczb
rzeczywistych, dla których P(x) ,= 0.
Uwaga 9.3. Przypomnijmy, że dwie funkcje są równe, gdy mają te same
dziedziny i wzór jednej z nich możemy sprowadzić do wzoru drugiej.
Przykład 9.4. Funkcja f(x) =
x(x−2)
x−2
nie jest równa funkcji g(x) = x, bo
ich dziedziny nie są takie same. Możemy natomiast napisać, żę f = h, gdzie
h(x) = x, dla x ∈ R¸¦2¦.
Wniosek: Pamiętaj - zanim zaczniesz upraszczać (lub przekształcać) wzór
jakiejkolwiek funkcji, ustal jaka jest jej dziedzina!
9.1 Równania wymierne
Aby szybko i sprawnie rozwiązać równanie wymierne (czyli takie, w któ-
rej przynajmniej po jednej stronie równości znajduje się funkcja wymierna),
można skorzystać z poniższego algorytmu. Tak podany algorytm gwarantu-
je znalezienie rozwiązania każdego równania wymiernego, przy założeniu, że
umiemy rozwiązywać równania wielomianowe odpowiedniego stopnia.
69
70 ROZDZIAŁ 9. FUNKCJA WYMIERNA
Algorytm rozwiązywania równań wymiernych.
1. Wypisujemy założenia i w razie potrzeby rozwiązujemy je. (Mogą tu
pojawić się nierówności, bądź wykluczenia pewnych podzbiórów z dzie-
dziny. Czasem wynika to z treści zadania, a czasem z samego równania.)
2. Mianowniki występujących ułamków (jeśli jest ich kilka) rozkładamy na
czynniki tak aby łatwo było określić najmniejszy wspólny mianownik.
3. Mnożymy obie storny równania przez najmniejszy wspólny mianownik,
tak aby otrzymać równanie wielomianowe.
4. Rozwiązujemy równanie wielomianowe.
5. Uwzględniającą założenia i warunki z punktu 1, podajemy rozwiązanie.
Przykład 9.5. Rozwiążemy równanie:
6 −3x
x
2
+x −2
=
1
x −1

x
x + 2
.
Będziemy postępować zgodnie z podanym wyżej algorytmem:
1. Założenia: x
2
+ x − 2 ,= 0, x − 1 ,= 0, x + 2 ,= 0. Z warunków tych
dostajemy: x ∈ R¸¦−2, 1¦.
2.
6 −3x
(x −1)(x + 2)
=
1
x −1

x
x + 2
.
3. Mnożymy obustronnie przez (x −1)(x + 2) i dostajemy:
6 −3x = x + 2 −x(x −1).
4. Porządkujemy równanie do postaci: x
2
− 5x + 4 = 0 i rozwiązujemy.
Orztymujemy dwa pierwiastki rzeczywiste: x
1
= 1 ∨ x
2
= 4.
5. Biorąc pod uwagę założenia z punktu 1, okazuje się że tylko x = 4 jest
rozwiązaniem danego równania wymiernego.
W ten sposób otrzymaliśmy odpowiedź: x = 4.
9.2 Nierówności wymierne.
Podobnie jak w przypadku równań, pokażemy prosty i skuteczny algorytm,
który pozwala rozwiązywać nierówności wymierne. Tak jak poprzednio idea
algorytmu opiera się na sprowadzeniu danej nierówności wymiernej do odpo-
wiedniej nierówności wielomianowej.
9.2. NIERÓWNOŚCI WYMIERNE. 71
Algorytm rozwiązywania nierówności wymiernych.
1. Wypisujemy założenia i rozwiązujemy je.
2. Wszystkie składniki przenosimy na jedną ze stron nierówności i rozkła-
damy mianowniki występujących ułamków na czynniki (o ile się da),
tak aby można było określić najmniejszy (względem stopnia) wspólny
mianownik.
3. Sprowadzamy całe wyrażenie do wspólnego mianownika.
4. Licznik rozkładamy na czynniki (o ile jest to możliwe).
5. Stosując przekształcenie tożsamościowe, zastępujemy ułamek występu-
jący z jednej strony nierówności, na wyrażenie będące iloczynem liczni-
ka i mianownika. Otrzymujemy w ten sposób nierówność wielomianową.
6. Rozwiązujemy nierówność wielomianową.
7. Uwzględniamy założenia i podajemy odpowiedź.
Przykład 9.6. Rozwiążemy nierówność:
12x −4
x
2
−2x −3
·
3x
x −3

x
2
x + 1
.
Będziemy postępować zgodnie z podanym algorytmem.
1. Założenia: x
2
−2x −3 ,= 0, x −3 ,= 0, x +1 ,= 0. Czyli: x ∈ R¸¦−1, 3¦.
2. Przenosimy wszystko na lewą stronę:
12x −4
(x + 1)(x −3)

3x
x −3
+
x
2
x + 1
· 0.
3. Sprowadzamy wyrażenie do wspólnego mianownika:
12x −4 −3x(x + 1) +x
2
(x −3)
(x −3)(x + 1)
· 0.
4. Rozkładamy licznik na czynniki:
(x −1)
2
(x −4)
(x + 1)(x −3)
· 0.
72 ROZDZIAŁ 9. FUNKCJA WYMIERNA
5. Mnożymy obie strony przez kwadrat mianownika, czyli innymi słowy,
zastępujemy ułamek iloczynem licznika i mianownika:
(x −1)
2
(x −4)(x + 1)(x −3) · 0.
6. Rozwiązujemy równanie wielomianowe (jak widać nie wymaga to żad-
nych dodatkowych przekształceń!). Otrzymujemy odpowiedź:
x ∈ (−∞, −1) ∪ ¦1¦ ∪ ¸3, 4).
7. Uwzględniamy założenia:
x ∈ (−∞, −1) ∪ ¦1¦ ∪ (3, 4).
9.3 Zadania
Zadanie 9.1. Określ dziedzinę funkcji:
a) f(x) =
x
x
2
−2x+1
,
b) f(x) =
x(x+1)
(x−1)(x+2)
,
c) f(x) =
x
3
−4x
2
+1
x
2
+3x+6
.
Zadanie 9.2. Sprawdź czy funkcje f i g są równe.
a) f(x) =
2x+2
x+1
, g(x) = 2,
b) f(x) =
x
2
(x−1)
x(x−1)
, g(x) = x,
c) f(x) =
x
2
−1
(x+1)
2
, g(x) =
x−1
x+1
.
Zadanie 9.3. Pamiętając o dziedzinie, uprość wzory podanych funkcji.
a) f(x) =
(x+4)
2
x
2
+5x+4
,
b) f(x) =
x
3
−1
x
2
−2x+1
,
c) f(x) =
x
4
−5x
3
+6x
2
x
3
−6x
2
+8x
,
d) f(x) =
2−x
x
2
+x−2
+
x
x
2
−x−6
,
e) f(x) =
4x
x
2
−7x+12
+
5x
x
2
−8x+15
.
9.3. ZADANIA 73
Zadanie 9.4. Rozwiąż równanie.
a)
x
2
−1
x
2
+2x+1
= 0,
b)
(4x−1)(x+1)(2x+1)
4x
2
−1
= 0,
c)
2x+1
x
2
−9

3
x−3
= 0,
d)
3
x+2
+
12
x
2
−4
+
1
2x
= 0,
e)
x+5
x+4
+
5
x−2
=
1
x+4
,
f)
x
2
−x
x
2
+x−2
+
x
2
+3x+2
x
2
−x−2
= 1.
Zadanie 9.5. Rozwiąż nierówność.
a)
6−x
x
2
−x
>
1
x−1
+
2
x
,
b)
3x
2
+5x+1
x
· 1 −x,
c)
(x+3)(x
2
−5x+6)
(x
2
−9)(x−3)
, 0,
d) 1 +
2
x−5
+
1
x+1
,
−x−7
x
2
−4x−5
,
e)
1
x
2
+2x−3
,
1
2x+1
.
74 ROZDZIAŁ 9. FUNKCJA WYMIERNA
Rozdział 10
Ciąg arytemtyczny
10.1 Definicje
Ciąg arytmetyczny jest szczególnym ciągiem, który spełnia poniższą (zupeł-
nie nie formalną) definicję.
Definicja 10.1 (ciąg arytmetyczny). Ciąg arytmetyczny jest to ciąg, w któ-
rym każdy (poza pierwszym) wyraz powstaje poprzez dodanie stałej, ustalo-
nej liczby r do wyrazu poprzedniego:
a
1
−→
+r
a
2
−→
+r
a
3
−→
+r
a
4
−→
+r
. . .
Liczbę r nazywamy wtedy różnicą ciągu arytemtycznego.
Uwaga 10.2. Ciąg arytmetyczny może być skończony bądź nieskończony.
Jeśli jest to ciąg nieskończony to:
dla każdego n ∈ N
+
a
n+1
= a
n
+r.
Jeśli ciąg jest skończony i ma powiedzmy k wyrazów, to:
dla każdego n=1,2,3,. . . ,k-1 a
n+1
= a
n
+r.
10.2 Własności ciągu arytmetycznego
Fakt 10.3. Dla ciągu arytemtycznego o pierwszym wyrazie a
1
i różnicy r
wzór ogólny ciągu ma postać:
a
n
= a
1
+ (n −1)r
75
76 ROZDZIAŁ 10. CIĄG ARYTEMTYCZNY
Problem 10.4. Czy potrafisz udowodnić powyższy fakt? (Wskazówka: prze-
prowadź dowód indukcyjny).
Ciąg arytemtyczny należy utożsamiać z funkcją liniową. Zauważmy bo-
wiem, że z faktu podanego wyżej wynika, że: a
n
= nr + a
1
− r, Jeśli teraz,
mówiąc obrazowo, zamienimy literkę n na x a literkę a na określenie jakieś
funkcji, np. f to otrzymamy wzór bardzo podobny do typowego wzoru funk-
cji liniowej. Reasumując, ciąg arytemtyczny jest funkcją daną wzorem funkcji
liniowej z dziedziną liczba naturalnych.
Fakt 10.5. Ciąg jest arytmetyczny wtedy i tylko wtedy, gdy może być zadany
wzorem funkcji liniowej.
Uwaga 10.6. Trzy liczby a, b, c tworzą ciąg arytmetyczny wtedy i tylko
wtedy, gdy:
c −b = b −a
a stąd b =
a+c
2
(czyli wyraz środkowy jest średnią arytemtyczną wyrazów
sąsiednich).
Uwaga 10.7. Ogólnie, ciąg (a
n
) jest arytmetyczny, gdy dla każdego n za-
chodzi:
a
n+1
−a
n
jest stałe (tzn. nie zależy od n).
Przykład 10.8. Ciąg dany wzorem ogólnym a
n
= 4n −3 jest ciągiem ary-
temtycznym, bo
a
n+1
−a
n
= 4(n + 1) −3 −(4n −3) = 4.
Natomiast ciąg a
n
= n
2
nie jest ciągiem arytmetycznym, gdyż:
a
n+1
−a
n
= (n + 1)
2
−n
2
= 2n + 1.
Fakt 10.9. Każdy ciąg arytemtyczny jest monotoniczny:
• jeśli r > 0, to ciąg jest rosnący,
• jeśli r = 0, to ciąg jest stały,
• jeśli r < 0, to ciąg jest malejący.
10.3. SUMA CIĄGU ARYTMETYCZNEGO 77
10.3 Suma ciągu arytmetycznego
Fakt 10.10. Suma k początkowych wyrazów ciągu arytemtycznego (a
n
) jest
równa:
S
k
=
a
1
+a
k
2
k.
Sens powyższego faktu jest prosty. Suma pewnej liczby koljeny wyrazów
ciągu arytemtycznego równa się średniej arytmetycznej pierwszego i ostat-
niego z tych wyrazów, pomnożonej przez liczbę tych wyrazów.
Przykład 10.11. Korzystając z danego wzoru, policzymy następującą sumę:
5 + 11 + 17 +. . . + 65.
Zauważmy że dodawne liczby tworzą ciąg arytemtycznych a
1
, a
2
, . . . , a
n
,
w którym a
1
= 5, r = 6, a
n
= 65. Aby obliczyć liczbę wyrazów tego ciągu
wykorzystamy wzór:
a
n
= a
1
+ (n −1)r.
Zatem:
65 = 5 + (n −1) 6
n = 11
Stąd, szukana suma równa jest:
S
11
=
5 + 65
2
11 = 385.
Jak pokazuje przykład, ciągi arytmetyczne są często pomocne w zada-
niach, w których treści nie ma mowy nic o żadnym ciągu (zauważ, że zadanie
z przykładu brzmiało, „oblicz daną sumę”). Dlatego, aby ułatwić rozwiązy-
wanie różnych zadań, w których pojawia się ciąg arytmetyczny, warto pa-
miętać o tym, co mówi poniższa wskazówka.
Wskazówka: W czasie rozwiązywania zadań dotyczących ciągu arytme-
tycznego, wszelkie „dane” i „szukane” przedstaw w postaci oznaczeń: a
1
, r
itp. Ułatwia to koncentrację i kojarzenie odpowiednich wzorów i relacji mię-
dzy wielkościami.
10.4 Zadania
Zadanie 10.1. Oblicz wyraz pierwszy, różnicę ciągu arytmetycznego i sumę
10 pierwszych wyrazów, gdy:
78 ROZDZIAŁ 10. CIĄG ARYTEMTYCZNY
a) a
6
= 20, a
10
= 4,
b) a
5
= 20, a
9
= 36,
c) a
4
= 5, a
11
= 34.
Zadanie 10.2. Dla jakich wartości x podane liczby są kolejnym wyrazami
ciągu arytmetycznego? Podaj te wyrazy:
a) 2x −1, 2x + 5, 3x + 4,
b) (x + 1)
2
, (2x + 1)
2
, (3x −1)
2
.
Zadanie 10.3. Oblicz sumę wszystkich liczb dwucyfrowych które:
a) są podzielne przez 3,
b) są niepodzielne przez 5,
c) przy dzieleniu przez 6 dają reszte 4.
Zadanie 10.4. Czwarty wyraz ciagu arytemtycznego jest równy 6. Oblicz
sumę siedmiu początkowych wyrazów tego ciągu.
Zadanie 10.5. Drugi wyraz ciągu arytmetycznego jest równy 4, a czwarty
wynosi 16. Oblicz sumę dziesięciu początkowych wyrazów o numerach parzy-
stych.
Zadanie 10.6. Ciąg arytmetyczny składa się z 16 wyrazów. Suma wyra-
zów o numerach parzystych jest równa 256, a suma wyrazów o numerach
nieparzystych jest równa 240. Oblicz pierwszy i ostatni wyraz tego ciągu.
Rozdział 11
Ciąg geometryczny
11.1 Definicje
Ciąg geometryczny, podobnie jak arytmetyczny, jest szczególnym ciągiem,
który spełnia poniższą (zupełnie nie formalną) definicję.
Definicja 11.1 (ciąg geometryczny). Ciąg geometryczny jest to ciąg, w któ-
rym każdy (poza pierwszym) wyraz powstaje poprzez pomonożenie przez
pewną stałej, ustaloną liczbę q wyrazu poprzedniego:
a
1
−→
·q
a
2
−→
·q
a
3
−→
·q
a
4
−→
·q
. . .
Liczbę q nazywamy wtedy ilorazem ciągu geometrycznego.
Uwaga 11.2. Ciąg geometryczny może być skończony bądź nieskończony.
Jeśli jest to ciąg nieskończony to:
dla każdego n ∈ N
+
a
n+1
= a
n
q.
Jeśli ciąg jest skończony i ma powiedzmy k wyrazów, to:
dla każdego n=1,2,3,. . . ,k-1 a
n+1
= a
n
q.
11.2 Własności ciągu geometrycznego
Fakt 11.3. Dla ciągu geometrycznego o pierwszym wyrazie a
1
i ilorazie q
wzór ogólny ciągu ma postać:
a
n
= a
1
q
n−1
79
80 ROZDZIAŁ 11. CIĄG GEOMETRYCZNY
Problem 11.4. Czy potrafisz udowodnić powyższy fakt? (Wskazówka: prze-
prowadź dowód indukcyjny).
Fakt 11.5. Ciąg jest ciągiem geometrycznym wtedy i tylko wtedy gdy jest
dany wzorem funkcji wykładniczej.
Fakt 11.6. Ogólnie, ciąg (a
n
) jest geometryczny, gdy dla każdego n zachodzi:
a
n+1
a
n
= q iloraz jest stały (tzn. nie zależy od n).
Uwaga 11.7. Trzy liczby a, b, c (przy założeniu a ,= 0 ∧ b ,= 0) tworzą ciąg
arytmetyczny wtedy i tylko wtedy, gdy:
c
b
=
b
a
.
A stąd wynika wzór:
b
2
= a c.
Fakt 11.8. Każdy wyraz ciągu geometrycznego, oprócz pierwszego i ostatnie-
go (o ile taki istnieje) ma tę własność, że jego kwadrat jest równy iloczynowi
wyrazów sąsiednich:
a
2
n
= a
n−1
a
n+1
.
Fakt 11.9. Jeżeli wyrazy ciągu geometrycznego są nieujemne, to każdy wyraz
ciągu, oprócz pierwszego i ostatniego (o ile taki istnieje) jest średnią geome-
tryczną wyrazów sąsiednich:
a
n
=

a
n−1
a
n+1
.
Przykład 11.10. Ciąg dany wzorem ogólnym a
n
= 7 10
n
jest ciągiem
geometrycznym, bo
a
n+1
a
n
=
7 10
n+1
7 10
n
= 10.
Natomiast ciąg a
n
= 1 + 10
n
nie jest ciągiem geometrycznym gdyż:
a
n+1
a
n
=
1 + 10
n+1
1 + 10
n
nie jest stałe.
Fakt 11.11 (monotoniczność ciągu geometrycznego). Jeśli q > 1 to ciąg
geometryczny jest monotoniczny:
• jeśli q > 1 ∧ a
1
> 0 lub jeśli 1 > q > 0 ∧ a
1
< 0, to ciąg jest rosnący,
• jeśli q = 1 ∨ q = 0, to ciąg jest stały,
• jeśli 1 > q > 0 ∧ a
1
< 0 lub jeśli q > 1 ∧ a
1
< 0, to ciąg jest malejący.
11.3. SUMA CIĄGU GEOMETRYCZNEGO 81
11.3 Suma ciągu geometrycznego
Fakt 11.12. Suma k początkowych wyrazów ciągu geometrycznego (a
n
) jest
równa:
S
k
= a
1
1 −q
k
1 −q
.
Wzór jest poprawny gdy q ,= 1.
Uwaga 11.13. Oczywiście gdy q = 1, ciąg geometryczny jest ciągiem stałym
i sumę k wyrazów liczymy z wzoru S
k
= k a
1
.
Przykład 11.14. Korzystając z danego wzoru, policzymy następującą sumę:
2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 +. . . + 1024 + 2048.
Zauważmy że dodawne liczby tworzą ciąg geometryczny a
1
, a
2
, . . . , a
n
, w
którym a
1
= 2, q = 2, a
n
= 2048. Aby obliczyć liczbę wyrazów tego ciągu
wykorzystamy wzór:
a
n
= a
1
q
n−1
.
Zatem:
2048 = 2 2
n−1
2048 = 2
n
n = 11
Stąd, szukana suma równa jest:
S
11
= 2
1 −2
11
1 −2
= 2
1 −2048
1 −2
= 2 2047 = 4094.
Wskazówka: W czasie rozwiązywania zadań dotyczących ciągu geome-
trycznego, wszelkie „dane” i „szukane” przedstaw w postaci oznaczeń: a
1
,
q itp. Ułatwia to koncentrację i kojarzenie odpowiednich wzorów i relacji
między wielkościami.
11.4 Zadania
Zadanie 11.1. Trójka liczb całkowitych tworzy ciąg geometryczny o ilora-
zie całkowitym. Gdy najmniejszą z nich zwiększymy o 9, to powstanie ciąg
arytmetyczny. Jakie to liczby?
82 ROZDZIAŁ 11. CIĄG GEOMETRYCZNY
Zadanie 11.2. Piłka, odbijając się od ziemi osiąga za każdym razem wyso-
kość wynoszącą
3
5
poprzedniej. Jak wysoko wzniosła się piłka po pierwszym
uderzeniu, jeśli po czwartym odbiła się na wysokość 27 cm?
Zadanie 11.3. Podaj wzór ogólny ciągu geometrycznego (a
n
) o wyrazach:
12, 4,
4
3
.
Zadanie 11.4. Liczby b, c, d tworzą ciąg geometryczny. Wielomian: W(x) =
x
3
−bx
2
+cx +d jest podzielny przez x
2
−1. Znajdź liczby b, c, d.
Zadanie 11.5. Trzy kolejne liczby tworzą ciąg geometryczny. Ich suma wy-
nosi 3
1
2
. Jeżeli do drugiej dodamy
1
4
, a pozostałe zostawimy bez zmiany, to
otrzymamy trzy kolejne wyrazy ciągu arytmetycznego. Znajdź te liczby.
Zadanie 11.6. Suma trzech liczb tworzących ciąg geometryczny jest równa
62, a iloczyn jest równy 1000. Wyznacz ten ciąg.
Zadanie 11.7. Cztery liczby tworzą ciąg geometryczny. Znaleźć ten ciąg
wiedząc, że suma wyrazów skrajnych jest równa 36, zaś suma wyrazów środ-
kowych 24.
Zadanie 11.8. Między liczby 27 i
1
3
wstaw trzy takie liczby, aby z danymi
liczbami tworzyły ciąg geometryczny.
Zadanie 11.9. Trzy liczby tworzą ciąg geometryczny. Suma tych liczb jest
równa 93. Liczby te są równe odpowiednio pierwszemu, drugiemu i siódmemu
wyrazowi ciągu arytmetycznego. Znajdź te liczby.
Zadanie 11.10. Trzy liczby x, y, z, których suma jest równa 26 tworzą ciąg
geometryczny. Liczby x+1, y+6, z+3 tworzą ciąg arytmetyczny, Znajdź te
liczby.
Zadanie 11.11. Między liczby 2 i 12 wstaw dwie liczby tak, aby trzy pierw-
sze tworzyły ciąg geometryczny, a trzy ostatnie ciąg arytmetyczny.
Zadanie 11.12 (). Cztery liczby tworzą ciąg geometryczny. Iloczyn logaryt-
mów dziesiętnych pierwszej i czwartej liczby wynosi 8, a iloczyn logarytmów
drugiej i trzeciej liczby wynosi 0. Znajdź te liczby.
Zadanie 11.13 (). Suma trzech liczb tworzących ciąg geometryczny jest
równa 62. Suma logarytmów dziesiętnych tych liczb jest równa 3. Wyznacz
ten ciąg.
Zadanie 11.14. Wyznacz dwa ciągi: arytmetyczny a
1
, a
2
, a
3
i geometryczny
b
1
, b
2
, b
3
takie, że:
a
1
b
1
= 1, a
2
b
2
= 4, a
3
b
3
= 12, a
1
+a
2
+a
3
= 6.
11.5. PROCENT PROSTYI SKŁADANY- ELEMENTYMATEMATYKI FINANSOWEJ83
11.5 Procent prosty i składany - elementy ma-
tematyki finansowej
Z ciągami spotykamy się często w życiu codziennym w sytuacjach związanych
z lokatami bankowymi i kredytowymi. Wpłacając do banku kwotę pieniędzy
na lokatę długoterminową, możemy mieć do czynienia z tzw. procentem pro-
stym (stałym) lub składanym.
Załóżmy, że wpłacamy do banku kapitał k, oprocentowany na p% w sto-
sunku rocznym.
Załóżmy, że odsetki nie są dopisywane do kapitału po upływie każdego
roku, tzn. co roku procent p liczony jest od kwoty kapitału początkowego. Po
roku oszczędzania, nasz kapitał wynisie k(1+
p
100
). W następnym roku, kapitał
wyniesie: k(1 +
p
100
) +k
p
100
= k(1 +

100
). Ogólnie po upływie każdego roku
do naszej lokaty dopisywana jest stała kwota wynosząca k
p
100
. Zauważmy,
że mamy tu do czynienia z ciągiem arytemtycznym o wyrazie ogólnym k
n
=
k(1 +
n·p
100
). Taki sposób naliczania odesetek nazywamy procentem prostym
(stałym).
Często jednak zdarza się, że co roku (lub z inną określoną częstotliwo-
ścią), odsetki doliczane są do kapitału od którego liczony jest procent. Biorąc
to pod uwagę, nasz kapitał po upływie roku równy jest (podobnie jak po-
przednio) k(1+
p
100
). W następnym roku jednak, oprocentowaniu podlega już
nowa kwota. Po dwóch latach stan konta równy jest k(1 +
p
100
)
2
i po każdym
następnym roku zostaje pomnożony przez (1+
p
100
). Zauważamy wiec, że ma-
my tu do czynienia z ciągiem geometrycznym, którego n-tym wyrazem jest
k
n
= k(1 +
p
100
)
n
. Taki sposób naliczania odsetek nazywany jest procentem
składanym.
W matematyce finansowej, dopisywanie odsetek do podstawy kapitału
od którego naliczane jest dalsze oprocentowanie nazya się kapitalizacją od-
setek. W przypadku lokat, gdzie występuje opisana wyżej sytuacja z pro-
centem składanym, odsetki są kapitalizowane z określoną częstotliwością (na
przykład co roku). W przypadku procentu prostego, kapitalizacja odsetek
następuje tylko raz, w momencie zakończenia oszczędznia.
W zaciąganych kredytach jest podobna sytuacja, z tą różnicą, że naliczane
są odsetki za zwłokę.
Problem 11.15. Zastanów się, który ze sposobów naliczania odsetek jest bar-
dziej opłacalny dla klienta banku, w przypadku lokat oszczędnościowych oraz
kredytów.
Problem 11.16 (). Podane wzory na procent składany są poprawne w przy-
padku rocznej kapitalizacji odsetek. Zastanów się, jak należy je zmodyfi-
kować, aby były poprawne dla dowolnej częstotliwości kapitalizacji odsetek
84 ROZDZIAŁ 11. CIĄG GEOMETRYCZNY
wynoszącej m miesięcy. Pamiętaj, że oprocentowanie p podaje się zazwyczaj
w skali roku.
Uwaga 11.17. Większość lokat bankowych stosuje procent składany do na-
liczania odsetek. Jeśli więc w zadaniu nie sprecyzowano jak naliczane są od-
setki, należy przyjąć że chodzi o procent składany.
11.6 Zadania
Zadanie 11.15. Na lokatę terminową (18-miesięczną) wpłacono 5000 zł. Po
18 miesiącach, bank wypłacił 5495,52 zł. Ile (w skali roku) wynosiło opro-
centowanie lokaty, jeśli bank kapitalizował odsetki co pół roku?

2

Spis treści
1 Funkcja liniowa 1.1 Pojęcia podstawowe. . . . 1.2 Wykres funkcji liniowej. . 1.3 Współczynnik kierunkowy. 1.4 Zadania . . . . . . . . . . 7 . 7 . 7 . 9 . 12 15 15 15 16 16 17 19 19 20 22 27 27 28 29 29 30 30 31

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

2 Równania liniowe 2.1 Podstawowe pojęcia. . . . . . . . 2.1.1 Liczba rozwiązań równania 2.1.2 Zadania . . . . . . . . . . 2.2 Równania liniowe z założeniami. . 2.2.1 Zadania . . . . . . . . . .

. . . . . . liniowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

3 Układy równań liniowych 3.1 Rozwiązywanie układów równań liniowych. . . . . . . . . . . . 3.1.1 Metoda wyznaczników. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Funkcja kwadratowa 4.1 Podstawowe definicje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2 Rysowanie wykresu funkcjia kwadratowej. . . . . . . . . . 4.3 Wzory Viete’a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4 Funkcja kwadratowa w różnej postaci. . . . . . . . . . . . 4.5 Własności funkcji kwadratowej. . . . . . . . . . . . . . . . 4.6 Funkcja kwadratowa określona na przedziale domkniętym. 4.7 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

5 Równania i nierówności kwadratowe 35 5.1 Równanie kwadratowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 5.1.1 Liczba rozwiązań równania kwadratowego. . . . . . . . 35 5.2 Nierówność kwadratowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 3

4

SPIS TREŚCI 5.2.1 Graficzne przedstawienie nierówności kwadratowej. . 5.3 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4 Przykłady typowych zastosowań funkcji kwadratowej w zadaniach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4.1 Zadania dodatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 . 37 . 39 . 42 45 46 46 47 49 50 53 53 53 54 55 56 56 57 58 59 63 63 64 65 66

6 Wartość bezwzględna 6.1 Własności wartości bezwzględnej. . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2 Równania z wartością bezwzględną. . . . . . . . . . . . . . . . 6.3 Nierówności z wartością bezwzględną. . . . . . . . . . . . . . . 6.4 Przekształcenia wykresów funkcji z użyciem wartości bezwzględnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.5 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Wielomiany 7.1 Podstawowe pojęcia . . . . . . . . . . . . . 7.2 Wykresy i własności wielomianów . . . . . 7.2.1 Wielomian trzeciego stopnia . . . . 7.3 Twierdzenia dotyczące wielomianów . . . . 7.4 Wiadomości dodatkowe . . . . . . . . . . . 7.4.1 Równość wielomianów . . . . . . . 7.4.2 Wielokrotne pierwiastki wielomianu 7.4.3 Uogólnione wzory Viete’a . . . . . 7.5 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Funkcja homograficzna 8.1 Wykres funkcji homograficznej . . 8.2 Hiperbole podstawowe . . . . . . 8.3 Własności funkcji homograficznej 8.4 Zadania . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

9 Funkcja wymierna 69 9.1 Równania wymierne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 9.2 Nierówności wymierne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 9.3 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 10 Ciąg arytemtyczny 10.1 Definicje . . . . . . . . . . . . . 10.2 Własności ciągu arytmetycznego 10.3 Suma ciągu arytmetycznego . . 10.4 Zadania . . . . . . . . . . . . . 75 75 75 77 77

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . 11. . . . . . . . . . . . .1 Definicje . . . . . . . . . . 11. . . . 11. . . . . . . . . .SPIS TREŚCI 11 Ciąg geometryczny 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Zadania .3 Suma ciągu geometrycznego . 11. . . . . . . . . . . . . .2 Własności ciągu geometrycznego . . . . . . .5 Procent prosty i składany . . . . . . . . . . . . . .elementy matematyki finansowej 11. . . . . . . . . . . 5 79 79 79 81 81 83 84 . . . . . . . . .6 Zadania . . . . . . . .

6 SPIS TREŚCI .

choć x−1 daje się sprowadzić do wzoru funkcji liniowej f (x) = x + 2. −3). Z drugiej strony. Wykresem funkcji liniowej f (x) = ax + b jest linia prosta o równaniu y = ax + b. Funkcję f : R → R daną wzorem: f (x) = ax + b nazywamy liniową. jeśli podany jest jedynie wzór funkcji. Narysujemy teraz jej wykres. Definicja 1. Niech a i b będą dowolnymi liczbami rzeczywistymi. Aby narysować wykres funkcji f (x) = ax + b wystarczy znaleźć conajmniej dwa dowolne punkty tego wykresu.1 Pojęcia podstawowe. że jej dziedziną jest tzw. W ten sposób otrzymamy wykres funkcji liniowej f (x) = 2x − 3.3.2. −1). 1. Dla x = 0. dziedzina naturalna. Na przykład funkcja dana wzorem: f (x) = (x+2)(x−1) . czyli drugim punktem będzie (1. mamy f (0) = −3. dla których ten wzór ma sens. stąd pierwszym punktem jest (0.1 (funkcja liniowa). W definicji funkcji liniowej ważne jest to.2 Wykres funkcji liniowej. otrzymujemy f (1) = −1. 7 . czyli zbiór tych wszystkich liczb rzeczywistych. że dziedziną tej funkcji jest cały zbiór liczb rzeczywistych (zwróć uwagę na zapis f : R → R. Oba punkty zaznaczamy w układzie współrzędnych i prowadzimy prostą która przez te punkty przechodzi. Uwaga 1. Niech dana będzie funkcji liniowa f (x) = 2x−3. czy wiesz co on oznacza?). to jednak nie jest funkcją liniową gdyż jej dziedziną jest Df = R\{1}. Przykład 1. to przyjmujemy. Wybierzmy dwa punkty należące do wykresu.Rozdział 1 Funkcja liniowa 1. natomiast dla x = 1.

że parametr b określa. Aby zatem narysować wykres funkcji f (x) = 2x − 4 zaznaczamy na osi OY punkt −4 (bo b = −4). gdy parametry a i b są całkowite. FUNKCJA LINIOWA Innym sposobem rysowania wykresu zadanej funkcji liniowej jest tzw. Wystarczy zdać sobie sprawę. Łącząc otrzymane punkty otrzymujemy prostą która jest wykresem naszej funkcji f . w którym miejscu wykres przecina oś OY (bo f (0) = b). to wraz ze wzrostem argumentu x. Od zaznaczonego punktu znów poruszamy się o jedną kratkę w prawo i dwie do góry i otrzymujemy kolejne punkty. f (x) = −3x + 2 zaznaczamy na osi OY punkt 2 (bo b = 2) i poruszamy .8 ROZDZIAŁ 1. Jeśli parametr a jest ujemny. Przykład 1. gdy argument x zwiększamy o 1. „szybki wykres” stosowany szczególnie wtedy. Zatem rysując wykres np.4 (szybki wykres). Przykład 1.5 (szybki wykres). natomiast parametr a mówi nam o ile wzrasta (lub maleje) wartość funkcji. wartość funkcji będzie malała. Od narysowanego punktu idziemy jedną kratkę w prawo i dwie kratki do góry (bo a = 2) i zaznaczamy kolejny punkt.

że używając metody szybkiego wykresu otrzymujemy dokładniejszy rysunek. 9 się o jedną kratkę w prawo i o trzy kratki w dół (bo a = −3) otrzymując nowy punkt. Zauważmy. zauważmy. a następnie 4 3 powinniśmy przenieść się o jedną kratkę w prawo i 4 kratki w górę. to szkicowanie wykresu metodą „szybkiego wykresu“ nie jest już takie proste. co nie pozwala na „rozchwianie” się rysowanej prostej. WSPÓŁCZYNNIK KIERUNKOWY.3 Współczynnik kierunkowy.3.1. Powtarzając procedurę otrzymujemy kolejne punkty: Uwaga 1. to na osi OY zaznaczamy −2. Problem 1. Na przykład jeśli f (x) = 3 x − 2.7. że . Parametr a we wzorze funkcji liniowej f (x) = ax + b nosi nazwę współczynnika kierunkowego. iż otrzymamy tą samą prostą poruszając się 4 kratki w prawo i 3 kratki do góry: 1. Zauważ. gdyż dostajemy wiele punktów. Jest to dość trudne do wykonania chyba.8 (współczynnik kierunkowy). Definicja 1. . . że jeśli paramter a nie jest liczbą całkowitą. .6.

Jeśli współczynnik kierunkowy funkcji liniowej jest równy zero. a jeśli b = 0. tzn.11. czy wykres opada czy wznosi się i czy jest bardziej stromy czy raczej niewiele odbiega od prostej poziomej. a = 0) to funkcja ta jest różnowartościowa. jej zbiorem wartości jest cały zbiór liczb rzeczywistych i ma dokładnie jedno miejsce zerowe. nie ma funkcji odwrotnej. posiada funkcję odwrotną (która jest funkcją liniową). . to parametr a decyduje o tym. to funkcja nie posiada miejsc zerowych. Fakt 1. Jeśli w jednym układzie współrzędnych umieścimy wykresy funkcji: f1 (x) = 2x + 1. FUNKCJA LINIOWA Po wcześniejszych rozważaniach dotyczących szkicowania wykresów funkcji liniowych nazwa ta nikogo nie dziwi. żę choć wszystkie przechodzą przez punkt (0. a rodzaj jej monotoniczności zależy od jej współczynnika kierunkowego. Każda funkcjia liniowa jest monotoniczna. f4 (x) = −4x + 1. jej zbiór wartości jest postaci {b}. Fakt 1. Jeśli współczynnik kierunkowy funkcji liniowej f jest różny od zera (tzn. Rzeczywiście. Fakt 1. f (x) = b. f2 (x) = 3x + 1. to funkcja ta nie jest różnowartościowa. 1). to funkcja ma nieskończenie wiele miejsc zerowych. to zobaczymy. f3 (x) = −x + 1. a wykresem jest prosta pozioma (równoległa do osi OX). to jednak „rozbiegają się” w różnych kierunkach. f5 (x) = 1.10. Jeśli więc b = 0.9 (monotoniczność funkcji liniowej).10 ROZDZIAŁ 1.

nie są wykresami funkcji.1. gdzie c ∈ R. Wykresem każdej funkcji liniowej jest linia prosta.3. Fakt 1. gdy a1 = a2 . Fakt 1. Dwie proste o równaniach y = a1 x + b1 i y = a2 x + b2 są prostopadłe wtedy i tylko wtedy. Współczynnik kierunkowy funkcji liniowej f jest równy tangensowi kąta nachylenia wykresu tej funkcji do osi OX (dokładniej mówiąc. 11 Wniosek.14 (proste prostopadłe). WSPÓŁCZYNNIK KIERUNKOWY. Każda z pozostałych prostych jest wykresem jakiejś funkcji liniowej. której wykres jest prostą przedstawioną na rysunku: . Z podanych wyżej faktów wynika.15. Jednak nie każda linia prosta jest wykresem funkcji liniowej. może nie mieć miejsca zerowego (gdy a = 0 oraz b = 0) lub może mieć nieskończenie wiele miejsc zerowych (gdy a = b = 0). Dwie proste o równaniach y = a1 x + b1 i y = a2 x + b2 są równoległe wtedy i tylko wtedy. Fakt 1. W szczególności wszystkie proste o równaniach x = c.12 (kąt nachylenia prostej). Przykład 1. że funkcja liniowa może mieć jedno miejsce zerowe (gdy a = 0). gdy a1 ∗ a2 = −1. Znajdziemy teraz wzór funkcji.13 (proste równoległe). do prawej strony tej osi).

a) f (x) = 3x − 1.2. 2). 3 Zadanie 1. d) f (x) = 4x − 3.4 Zadania Zadanie 1. x2 +1 1 1 c) f (x) = g( x ). e) f (x) = −2x − 2. b) f (x) = (x2 +1)(x−2) . Która z podanych funkcji jest funkcją liniową? a) f (x) = 3 − 4x. x2 +x−2 Zadanie 1. gdzie n. k Zadanie 1. gdzie g(x) = x . k. gdzie c ∈ R nie są wykresami funkcji? Zadanie 1. Dlaczego proste o równaniach x = c. FUNKCJA LINIOWA Ponieważ wykresem jest linia prosta. czyli a−1 = 2. która nie jest pionowa. zatem f (1) = 2. Znjadź wzór funkcji odwrotnej do podanej i obie funkcje narysuj na jednym wykresie. co daje a = 3. f) ( ) f (x) = 1 x + 1. Podaj algorytm „szybkiego rysowania” wykresów funkcji postaci f (x) = n x + b. Narysuj „szybki wykres” dla funkcji: a) f (x) = 2x − 3. 1. b) f (x) = −x + 4. c) f (x) = 3x + 1. że b = −1 ?). 2 . zatem szukana funkcja jest liniowa i ma postać f (x) = ax − 1 (skąd wiadomo.5.3.4 (∗). c) f (x) = 1 x + 2. b są liczbami całkowitymi. Ostatecznie szukana postać funkcji to f (x) = 3x−1. d) f (x) = (x−1)(x+2) .12 ROZDZIAŁ 1. Ponieważ wykres przechodzi przez punkt (1. b) f (x) = −2x + 1.1.

7. d) f (x) = −3x − 2.1. Zadanie 1. f) f (x) = − 1 x + 1.6. 3 . Przez które z ćwiartek układu współrzędnych przechodzi wykres funkcji f (x) = ax + 1.8. gdzie a ∈ R? Czy zależy to od parametru a? Zadanie 1. 3 13 Zadanie 1. 1 e) f (x) = 2 x + 4. x+1 1 1 c) f (x) = g( x ). d) f (x) = 2x + 1. Narysuj wykresy funkcji: a) f (x) = b) f (x) = (x−2)(x+1) . Używając tablic matematycznych. Zadanie 1.10 (∗). gdzie g(x) = x . dla x 0. ale jej dziedziną nie jest cały zbiór liczb rzeczywistych. ZADANIA 1 d) f (x) = − 3 x − 4 . to co można powiedzieć o jej wykresie? Zadanie 1. x−2 (x−2)(x+1) . b) f (x) = −x + 3. gdzie b ∈ R? Czy zależy to od paramteru b? Zadanie 1.4. W zależności od paramterów a i b omów parzystość funkcji f (x) = ax + b. Przez które z ćwiartek układu współrzędnych przechodzi wykres funkcji f (x) = 2x + b.12.9. kalkulatora albo komputera. c) f (x) = x − 2. Zadanie 1.11. podaj dokładną (lub przybliżoną) wartość kąta nachylenia podanych prostych do osi OX: a) f (x) = 2x + 1. Ile miejsc zerowych może mieć funkcja liniowa? Podaj przykład na każdą z możliwości. Jeśli funkcja f jest dana wzorem funkcji liniowej.

14 ROZDZIAŁ 1. FUNKCJA LINIOWA .

jeśli a = 0. Jeśli nie zaznaczono tego inaczej. gdzie x oznacza niewiadomą.1 Podstawowe pojęcia. że żadna liczba rzeczywista nie jest pierwiastkiem tego równania. rozwiązując równanie liniowe ax = b otrzymujemy: b 1. Rozwiązaniem równania 0x = 0 jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych (mówimy też. 2. Równaniem liniowym będziemy nazwyać równanie postaci: ax = b. które podstawione w miejsce x spełniają równość. że pierwiastkiem tego równania jest dowolna liczba rzeczywista).5. Fakt 2.1 Liczba rozwiązań równania liniowego. Przykład 2. Przykład 2. że x może być dowolną liczbą rzeczywistą. Rozwiązaniem równania 0x = 3 jest zbiór pusty. Przykład 2.6. jedno rozwiązanie postaci x = − a . co oznacza. Rozwiązać powyższe równanie oznacza znaleźć wszystkie liczby. przyjmujemy.3. Ogólnie. Przeanalizuj poniższe przykłady i sprawdź czy rozumiesz skąd wzięły się takie. Rozwiązaniem równania 2x = 0 jest dokładnie jedna liczba: 0.Rozdział 2 Równania liniowe 2. 15 .1 (równanie liniowe).1. a nie inne wyniki. Definicja 2. Przykład 2.2.4. natomiast a i b to parametry. Rozwiązaniem równania 3x = 6 jest dokładnie jedna liczba: 2.

Wniosek: Równanie liniowe może mieć 0. jeśli a = 0 i jednocześnie b = 0.1. zakładano (chociaż nie było to nigdzie wyraźnie napisane). a) mx − 1 = 2x. RÓWNANIA LINIOWE 2.7 (równanie liniowe z założeniami). Równanie postacie ax = b przy założeniu x ∈ D nazywamy liniowym (z założeniami). a) 4x + 3 = mx − m. jeśli a = 0 i b = 0. 3. nieskończenie wiele rozwiązań (czyli x ∈ R). że x może być dowolną liczbą rzeczywistą (jest to podobnie jak w przypadku funkcji . o których pisaliśmy dotychczas. d) ax + b = cx. b) ax2 + 3x − 4 = 7 + a2 . 2. Zadanie 2. 2. 1 lub ∞ rozwiązań. że równanie będzie miało dziedzinę zadaną z góry.2. Może się jednak zdarzyć. b) 3x − m = mx − 3. a zbiór D nazywamy dziedziną tego równania. e) a2 x + 3 = 2 − (b2 + 1)x.2 Równania liniowe z założeniami. Rozwiąż podane równanie (uwzględniając wszystkie możliwości dla parametrów).2 Zadania Zadanie 2.dziedzina naturalna). . Definicja 2. W równaniach linowych.brak rozwiązań (x ∈ ∅). zbiór pusty .16 ROZDZIAŁ 2. c) k 2 x − 1 = x − k. d) ax + 4 = 8x − b.1. c) m2 x + m = x + 1. Podaj liczbę pierwiastków danego równania w zależności od wartości występujących parametrów. Poniższa definicja jest właściwie rozszerzeniem poprzedniej.

. Najprostszym sposobem rozwiązania równania liniowego ax = b z założeniem x ∈ D jest rozwiązanie „zwykłego” równania liniowego. Spróbujmy rozwiązać zadanie o następującej treści: Jeden bilet do kina kosztuje 10 zł.10.. ∞). Rozwiążmy równanie 3x = 5 przy założeniu x ∈ N. gdzie x = 2. że rozwiązaniem jest zbiór pusty. Przykład 2. x+2 c) 5(x − 1)2 − 2(x + 3)2 = 3(x + 2)2 − 7(6x − 1). Przykład 2.3. interesują nas tylko takie liczby x które spełaniają dane równanie i jednocześnie należą do zbioru D. Jest to równanie sprzeczne (zbiorem rozwiązań jest zbiór pusty). 2. Rozważmy równanie 6x = 2 przy założeniu x ∈ (0. Równanie postaci: −x−3 = x+2 jest oczywiście równoważne x+2 równaiu −2x = 4. Równanie to ma jedno rozwiązanie x = 1 . Rozwiąż podane równania: a) (x − 3)(x + 4) − 2(3x − 2) = (x − 4)2 . Za ile takich biletów zapłacisz 37 zł? Aby rozwiązać to zadanie. 3 Przykład 2. RÓWNANIA LINIOWE Z ZAŁOŻENIAMI.8.i oczywiście okazuje się.11. Oczywiście równanie takie nie ma rozwiązań.2. . gdzie x = −2 (dlaczego?). gdzie x d) (x + 1)3 − (x − 1)3 = 6(x2 + x + 1). czyli .2. Jeśli w czasie pracy nad rozwiązaniem jakiegoś problemu otrzymasz równanie (niekoniecznie liniowe) ZAWSZE zastanów się. ale przy założeniu x ∈ N (dlaczego?) . jego rozwiązaniem jest cała dziedzina (wszystkie liczby z dziedziny spełniają to równanie). 0. czy nie jest ono „obarczone” jakimś założeniem. b) 15 2x+7 = 6 . czyli: x ∈ 0. a następnie obliczenie części wspólnej zbioru rozwiązań oraz zbioru D. przy poszukiwaniu rozwiązania takiego równania. musimy w zasadzie rozwiązać proste równanie: 10x = 37. Równanie 0x = 0 przy założeniu x ∈ 0. otrzymujmy zbiór pusty (x ∈ ∅). 17 Oczywiście.12. ∞).1 Zadania Zadanie 2.2. gdzie x ∈ N. ∞) ma nieskończenie wiele rozwiązań. Uwaga 2. (dlaczego?) Przykład 2.9.13. x+1 Przykład 2.

b) 7 zł.5 ( ). RÓWNANIA LINIOWE Zadanie 2. d) −7 punktów? Zadanie 2. Na pewnym sprawdzianie z matematyki było do rozwiązania 10 zadań.18 ROZDZIAŁ 2. Ile zadań zostało rozwiązanych dobrze jeśli uczeń otrzymał: a) 34 punkty. natomiast za każde błędne rozwiązanie uczeń tracił 3 punkty. b) 12 punktów. jeśli za 2 długopisy i 3 ołówki zapłacono: a) 9 zł. Ustalono również następujące zasady. i 50 gr? . c) 2 punkty. Długopis kosztuje 3 zł.4. Za dobrze rozwiązane zadaine uczeń otrzymywał 5 punktów. c) 7 zł. Ile kosztuje ołówek.

2. Jeśli układ nie zawiera parametrów. 2. Czy zbiór ten zależy od wartości parametru c? 3. y) wyznaczające punkty wspólne tych prostych. 19 . 1 lub ∞ puntków wspólnych (czy potrafisz wykonać odpowiednie rysunki?). Ponieważ każde z równań określa pewną prostą na płaszczyźnie zatem rozwiązaniem układu są pary (x. że rozważany układ równań może albo być sprzeczny. Istnieje wiele metod rozwiązywania układów równań. Jaki zbiór punktów na płaszczyźnie określa równanie 0x + 0y = c. Z tego wynika. metody graficznej.Rozdział 3 Układy równań liniowych Definicja 3.1. aby każde z równań wyznaczało na płaszczyźnie pewną prostą). metody przeciwynych współczynników. że jest nieoznaczony). a2 x + b2 y = c2 gdzie przynajmniej jeden z paramterów a1 i b1 oraz przynajmniej jeden z parametrów a2 i b2 jest różny od zera (to założenie jest potrzebne po to. Problem 3.1 Rozwiązywanie układów równań liniowych. albo mieć dokładnie jedno rozwiązanie (mówimy wtedy że jest oznaczony) albo mieć ∞ wiele rozwiązań (mówimy wtedy. metody podstawiania. Układem dwóch równań liniowych z dwiema niewiadomymi nazywamy układ postaci: a1 x + b 1 y = c 1 . 3. to możemy użyć: 1. Jak wiadomo dwie proste mogą mieć 0.

1 Metoda wyznaczników. właśnie z ilością rozwiązań układu równań. to układ jest oznaczony ma dokładnie jedno rozwiązanie.1. (Przypomnij sobie na czym polegają metody 1. to proste wyznaczane przez ten układ są równoległe. Uwaga 3. Metoda wyznaczników jest najbardziej uniwersalną metodą rozwiązywania układów równań liniowych. preferowane jest używanie jednej z dwóch pierwszych metod. Fakt 3.to znaczy albo okaże się być sprzeczny albo ma ∞ wiele rozwiązań. 2 i 3!) Jeśli natomiast układ zawiera choć jeden parametr. Jeśli wyznacznik główy układ W = 0. Fakt 3. jeśli układ ma dokładnie jedno rozwiązanie. potrzebne przy korzystaniu z tej metody. W matematyce używa się jej postaci ogólnej. Wyznacznik główny informuje nas. Definicja 3. My w naszych rozważaniach ograniczymy się do układów dwóch równań z dwoma niewiadomymi. Jeśli wyznacznik główy układu W = 0. W układach bez parametrów. Jeśli wyznacznik główny układu W = 0. których równania występują w układzie równań są równoległe czy nie. Poniżej zebrano podstawowe definicje i fakty. UKŁADY RÓWNAŃ LINIOWYCH 4.20 ROZDZIAŁ 3.5.7. w bardzo prosty sposób. to jego wyznacznik główny napewno jest różny od zera. zwanej metodą bądź wzorami Cramera. 3. to układ nie jest oznaczony . czy proste. Fakt 3. I odwrotenie. układów wielu równań z dużą liczbą niewiadomych. że metoda wyznaczników jest „najbezpieczniejsza” i najefektywaniejsza. wydaje się. Jeśli natomiast wyznacznik główny W = 0. . Aby zbadać ile rozwiązań ma dany układ rówńań warto posłużyć się wyznacznikiem. Dla układu: a1 x + b1 y = c1 a2 x + b2 y = c2 wyznacznikiem głównym nazywamy liczbę W obliczoną wzorem: W = a1 b1 a2 b2 = a1 b2 − a2 b1 . Metoda taka pozwala na rowiązywania.3 (wyznaczniki układu równań).6. metody wyznaczników. to proste te nie są równoległe. Poniżej zebrano kilka faktów wiążących wyznacznik.4 (interpretacja geometryczna wyznacznika).

zachodzi W = 0. Jeśli m = 1 to nasz układ przyjmuje konkretną postać: x+y =1 . Jeśli natomiast m = −1. 3 3m Dla pozostałych m. to układ nasz przybiera postać: −x + y = 1 . Sposób poradzenia sobie z tą „przeszkodą” zilustruje poniższy przykład. że jeśli m ∈ R\{−1. 1}. x−y =1 . 3x + 3y = 3 Wystarczy podzielić drugie równańie obustronnie przez 3 aby otrzymać: x+y =1 .3. to układ posiada dokładnie jedno rozwiązanie. 21 Uwaga 3. w tym przypadku układ ma nieskończenie wiele rozwiązań. m 1 = 3m2 − 3.czyli. Zauważmy. aby otrzymać: x − y = −1 . x+y =1 Bez żadnych dalszych wyliczeń łatwo możemy stwierdzić. zatem wiadomo już.9 (badanie ilości rozwiązań układu równań z parametrem). 3x − 3y = 3 Wystarczy teraz pierwsze z równań pomnożyć przez −1 a drugie podzielić przez 3 (dążymy do zrównania współczynnika przy x). ile rozwiązań posiada układ równań. W zależności od parametru m zbadamy ilość rozwiązań układu: mx + y = 1 3x + 3my = 3 Obliczmy wyznacznik główny tego układu. to dalej nie wiemy. W = Sprawdźmy kiedy W = 0: 3m2 − 3 = 0 gdy m = 1 lub m = −1. że gdy W = 0. Przykład 3.1.8. Pozostaje sprawdzić co się dzieje dla m = 1 oraz dla m = −1 (w obu przypadkach proste wyznaczane przez układ równań są równoległe. że oba równania opisują tą samą prostą . ROZWIĄZYWANIE UKŁADÓW RÓWNAŃ LINIOWYCH. nie wiadomo jednak czy pokrywają się czy też nie mają punktów wspólnych).

jeśli natomiast m = 1. wprowadzimy tzw. Fakt 3. ale napewno nie pokrywają się (są „rozsunięte”).12. wyznaczniki szczegółowe. 1}. to układ ma nieskończenie wiele rozwiązań.1. UKŁADY RÓWNAŃ LINIOWYCH Widać tutaj odrazu.22 ROZDZIAŁ 3. Okazało się. y = Wy W Co więcej można udowodnić następujące własności. to układ nie ma rozwiązań. że otrzymane proste są równoległe. Zbierzmy więc uzyskane wyniki. to układ ma ∞ wiele rozwiąząń. stąd układ jest sprzeczny. Jeśli W = 0 oraz przynajmniej jeden z wyznczników szczegółowych Wx lub Wy jest różny od zera. Jeśli m = −1.2 Zadania 2x − 3y = 7 4x + 2y = 1 3x − y = 2 −6x + 2y = 3 Zadanie 3. że jeśli m ∈ R\{−1. Aby poradzić sobie z rozwiązaniem (a nie tylko z podaniem liczby rozwiązań) układu który posiada parametry. Fakt 3. Wyznacznikami szczegółowymi niewiadomych x i y nazywać będziemy odpowiednio liczby: Wx = oraz Wy = a1 c1 a2 c2 = a1 c2 − a2 c1 . Jeśli wyznacznik główny układu W = 0. c 1 b1 c 2 b2 = c 1 b2 − c 2 b1 .13. Jeśli W = 0 oraz Wx = Wy = 0. Fakt 3.11. 3. to układ ma 1 rozwiązanie. Definicja 3. to rozwiązaniem układu jest para liczb: x = Wx W . to układ jest sprzeczny.10 (wyznaczniki szczegółowe układu równań). Używając metody podstawiania rozwiązać układy równań: a) b) .

z której „widać” ilość rozwiązń: a) x + 2y = 11 5x − 3y = 3 2x + 5y = 15 3x + 8y = −1 b) . to przez odpowiednie pomnożenie przekształć układ do postaci. Używając metody przeciwnych wspólczynników rozwiąż układy rówńań: 1. Zadanie 3. a jeśli W = 0. c2 . Podany układ zilustruj graficznie i jeśli to możliwe podaj dokładne rozwiązanie.2. 3. że b1 = 0 i b2 = 0.3. c1 . Przypuśmy. W każdym z podanych niżej przypadków wylicz W i jeśli W = 0. a) 3x − y = 2 4x + 2y = 8 3x + y = 10 −x + y = −2 b) Omów wady metody graficznej. Wtedy każdy taki układ dwóch równań liniowych można sprowadzić do postaci: 1 y = − a1 x + b a2 y = − b2 x + c1 b1 c2 b2 Posługując się interpretacją graficzną podaj jak ilość rozwiąząń zależy od 1 2 1 2 liczb: − a1 . − a2 . x+y =7 2x + 2y = 4 x − 3y = 8 −2x + 6y = 16 4x − y = 3 2x − 2y = 5 2.4. to rozwiąż dany układ metodą wyznaczników. Zadanie 3.3.2.5. ZADANIA c) x − 2y = 4 2x − 4y = 8 23 Zadanie 3. b b b b Zadanie 3.

6. W zależności od parametru m rozwiąż podany układ: a) 3x + my = −2 3x + 2y = 3 x + 2y = 4 2x + my = 2m mx + y = m x + my = m2 b) ( ) c) ( ) . UKŁADY RÓWNAŃ LINIOWYCH d) 28x + 35y + 3 = 0 12x + 15y + 25 = 0 2x + 5y = 25 −4x − 10y = −50 7x − 3y + 1 = 0 4x − 5y + 17 = 0 e) f) Zadanie 3. W zależności od paramteru (parametrów) podaj liczbę rozwiązań dla: a) x + 3my = 1 + m 3mx + y = −2(m − 1) m2 x + y = 1 x+y =m x+y =a mx + y = 0 (a − 3)x − 4y = b 9x − (a + 2)y = −9 2x + 3y = 4 4x + my = 2m b) c) d) e) Zadanie 3.7.24 c) 3x − y = 5 5x + 2y = 23 ROZDZIAŁ 3.

ZADANIA 25 Zadanie 3. 5. ma conajmniej dwa rozwiązania.3. 7. dla jakich wartości parametru k układ: 1. ma co najmniej jedno rozwiązanie.8. ma co najwyżej jedno rozwiązanie. W zależności od paramteru k podaj liczbę rozwiązań układu: kx + y = k 2 x + ky = 1 i odpowiedz. 6. . jest nieoznaczony. 3. ma dokładnie siedem rozwiązań.2. ( ) ma rozwiązanie będące parą liczb przeciwnych. 2. 4. jest niesprzeczny.

26 ROZDZIAŁ 3. UKŁADY RÓWNAŃ LINIOWYCH .

Funkcją kwadratową nazywamy dowolną funkcję postaci: f (x) = ax2 + bx + c. x2 = 2a . Parametr c oznacza miejsce przecięcia wykresu x osią OY (ponieważ oczywiście f (0) = a ∗ 0 + b ∗ 0 + c = c). Współrzędne wierzchołka obliczamy ze wzorów: W = (p. to funkcja nie posiada miejsce zerowych. Wykres funkcji kwadratowej. Wykresem funkcji kwadratowej jest parabola. ale współczynnik przy x2 zawiera parametr (np. Uwaga 4. to oba wzory dają tą samą liczbę ozna2a czaną przez x0 .3.) Uwaga 4. którą „wygląda” jak funkcja kwadratowa. f (x) = (m + 1)x2 + mx − 3) to najczęściej musimy rozpatrzeć osobno dwa przypadki: funkcji kwadratowej (gdy m = −1) oraz funkcji liniowej (gdy m = −1).1 (funkcja kwadratowa). q). „Składa” się ona z wierzchołka i dwóch ramion. (Jeśli ∆ = 0.4. • jeśli ∆ < 0. które albo są skierowane do góry (gdy a > 0) albo na dół (a < 0). gdzie a = 0. to funkcja posiada dwa miejsca zerowe. to funkcja posiada jedno miejsce zerowe. • jeśli ∆ = 0.1 Podstawowe definicje. gdzie p = −b .2. Symbol 2a 4a ∆ zwany wyróżnikiem rozpatrywanego trójmianu kwadratowego informuje nas o ilości miejsc zerowych: • jeśli ∆ > 0. q = −∆ (∆ = b2 − 4ac). to miejsca zerowe dane są wzorami: x1 = √ √ −b− ∆ −b+ ∆ . Fakt 4. natomiast b i c są dowolnymi liczbami rzeczywistymi. 27 . Jeśli w zadaniu pojawi się funkcja.Rozdział 4 Funkcja kwadratowa 4. Jeśli a = 0 i ∆ 0. Definicja 4.

należy zastanowić się. jeśli istnieją miejsca zerowa i są łatwe do obliczenia. o niezłamywaniu ramion i o gładkim wierzchołku). Jeśli chcemy narysować wykres funkcji kwadratowej. c). FUNKCJA KWADRATOWA 4. Należy pamiętać. że z kroków 1 − 4 dostajemy zaledwie jeden punkt (np. Uwaga 4. wyliczamy wierzchołek W (p. korzystając z faktu. dla x = 1 (wybieramy takie parametry x dla których obliczenia są możliwie najprostsze) i otrzymany punkt. zaznczamy je na osi OX. c) . zazanczamy na rysunku. Wtedy należy wyliczyć wartość np. c) który ma współrzędne (2p. dla funkcji f (x) = x2 + 4). wraz z punktem do niego symetrycznym. 2. które z tych sześciu parabol spełniają założenia tego zadania. . Może się zdarzyć. zaznaczamy punkt (0. 4.miejsce przecięcia z osią OY . a następnie opisać je w terminach ∆ oraz a. że w zasadzie. to: 1. 3. 5.5. że parabola ma oś symetrii (jest to prosta o równaniu x = p) i zaznaczamy punkt symetryczny do (0. przez otrzymane punkty prowadzimy krzywą o kształcie możliwie najbardziej zbliżonym do paraboli (pamiętając o symetryczności. mamy 6 „różnych” parabol (co możesz powiedzieć o wielkościach ∆ oraz a dla każdego z przypadków?): tu będzie rysunek (przypadki ze względu na znak a oraz ∆) Dlatego po przeczytaniu dowolnego zadania z funkcją kwadratową.28 ROZDZIAŁ 4.2 Rysowanie wykresu funkcjia kwadratowej. q) i zaznaczamy go na wykresie.

Postać ogólna: f (x) = ax2 + bx + c . że: a) suma kwadratów x1 i x2 wynosi: x2 +x2 = (x1 +x2 )2 −2x1 x2 = 82 −2∗6 = 1 2 64 − 12 = 52. Wyróżnik tego trójmianu ∆ wynosi 40. Poniżej zebrano kilka najczęściej używanych form. Zapiszmy wzory Viete’a dla tej funkcji: x1 + x2 = 8 x1 x2 = 6 Odrazu widać stąd. które bez tych wzorów mogłby być dość skomplikowane. WZORY VIETE’A. Wzory Viete’a pozwalają powiedzieć coś o x1 i x2 bez potrzeby wyliczania tych liczb.4. 1. Zapamiętanie ich i częste stosowanie.3. że oba miejsca zerowe będą liczbami nie wymiernymi. łatwo otrzymać wzory Viete’a. Jeśli a = 0 i ∆ x1 + x2 = c x1 x2 = a −b a 0.6 (wzory Viete’a). Przykład 4. Łato zauważyć. b) suma odwrotności x1 i x2 wynosi: 1 x1 + 1 x2 = x2 +x1 x1 x2 = 8 6 4 = 3. pozwala rozwiązać wiele zadań.4 Funkcja kwadratowa w różnej postaci.7. . x2 − 2x1 x2 + x2 = 1 2 oraz każde inne wyrażenie symetryczne ze względu na x1 i x2 . że obie liczby x1 i x2 są dodatnie (dlaczego?). Poznamy dwa wzory które ułatwiają bardzo wiele obliczeń. Niech f (x) = x2 − 8x + 6. co oznacza.8 (zastosowanie wzorów Viete’a). nie znając ich dokładnej wartości. Jednak wiele rzeczy o tych pierwiastkach można powiedzieć. Fakt 4. Bez wyliczania wartości tych pierwiastków można również powiedzieć (policzyć). to: Uwaga 4.„widać” punkt przecięcia z osią OY . c) odległość x1 i x2 wynosi: |x1 − x2 | = (x1 − x2 )2 = √ √ (x1 + x2 )2 − 4x1 x2 = 82 − 4 ∗ 6 = 40. że funkcja ma dwa miejsca zerowe x1 oraz x2 .3 Wzory Viete’a. 4. wraz z podanymi zaletami każdego ze sposobów. Istnieje wiele postaci zapisu wzoru funkcji kwadratowej. 29 4.

Zbiór wartości funkcji kwadratowej. 1. p) a rośnie w przedziale (p. Jeśli a > 0. gdy ∆ 0. Bardzo często rozwiązanie problemu sprowadza się do rozważenia funkcji: f (x) = ax2 +bx+c przy założeniu. to funkcja rośnie w przedziale (−∞. 3.„widać” wierzchołek oraz liczbę miejsc zerowych. Postać iloczynowa: f (x) = a(x − x1 )(x − x2 ) (istnieje tylko wtedy. że obcinamy funkcję kwadratową do przedziału r1 . q . 3. gdzie r1 oraz r2 to dowolne liczby rzeczywiste takie. Żadna funkcja kwadratowa nie jest różnowartościowa. jeśli a < 0. p) natomiast rośnie w przedziale (p. jeśli natomiast a < 0. to zbiorem wartości jest przedział q.5 Własności funkcji kwadratowej. Żadna funkcja kwadratowa nie jest monotoniczna.30 ROZDZIAŁ 4. Warto znać podane wyżej zapisy. Mówimy. 4. . r2 . a co za tym idzie nie posiada funkcji odwrotnej. ale jej dziedziną nie jest cały zbiór liczb rzeczywistych a jedynie przedział r1 . że r1 < r2 . ∞). a jedynie przedziałami monotoniczna. Czy wiesz dlaczego? 2. Poniżej zebrano podstawowe własności funkcji kwadratowej.6 Funkcja kwadratowa określona na przedziale domkniętym. tak aby można było w odpowiednich zadania odrazu zastosować odpowiedni zapis i odczytać możliwie jak najwięcej informacji bez wykonywania dodatkowych obliczeń. to zbiorem wartości jest przedział (−∞. Natomiast. Różnowartościowość. to funkcja maleje w przedziale (−∞. Monotoniczność. ∞). Jeśli a > 0. a jedynie jej fragment zawarty między prostymi x = r1 oraz x = r2 (łączeni z punktami końcowymi). Postać kanoniczna: f (x) = a(x − p)2 + q . r2 . r2 . co więcej gdy ∆ = 0 skraca się do zapisu f (x) = a(x − x0 )2 ) „widać” miejsca zerowe. Co prawda funkcja ta jest dana wzorem funkcji kwadratowej. 4. ∞). FUNKCJA KWADRATOWA 2. że x ∈ r1 . Wykresem tej funkcji nie jest cała parabola.

np: x ∈ −1. 3 . Przykład 4. wierzchołek paraboli i miejsca zerowe: a) f (x) = 2x2 + 6x + 8.1. 3. wykonaj odpowiednie rysunki. Niech teraz.7 Zadania Zadanie 4. ta funkcja posiada również wartość największą −3. 2 . Taka funkcja posiada wartość najmniejszą.4.10 (wartość największa i najmniejsza). nasza funkcja posiada wartość najmniejszą. dziedziną naszej nowej funkcji będzie inny przedział . dla x = ±1. c) f (x) = (x + 3)2 − 6. W pewnych sytuacjach możemy otrzymać funkcję monotoniczną. która wynosi −3 i jest osiągana dla x = 1 oraz wartość największą. Niech w tym przypadku. dziedziną funkcji będzie cały zbiór liczb rzeczywistych. Rozważmy poniższe funkcje. Podobnie jak poprzednio posiada ona wartość największą −4 którą osiąga dla x = 0. 2. 1 . różnowartościową. Zauważmy. która wynosi 0 i jest osiągana dla x = 2. 4. Obetnijmy dziedzinę do przedziału x ∈ −1.9. iloczynową. ale nie posiada wartości największej. ze zmniejszoną liczbą miejsc zerowych itd. x ∈ 1. ZADANIA 31 Problem 4. Wszystkie dane będą jednym wzorem f (x) = x2 − 4. że otrzymane funkcje mogą mieć różne własności .x ∈ 1. Spróbuj omówić „typy” otrzymanych wykresów. 1. x ∈ −2. Wtedy. Najważniejszą nową własnością jest fakt. którą osiąga w dwóch miejsach. d) f (x) = 2x2 + 6x. która wynosi −4 i jest osiągana dla x = 0. Rozważ funkcję f (x) = x2 obciętą do różnych przedziałów.7. kanoniczną. W odróżnieniu jednak od poprzedniej. Otrzymujemy nową (inną!) funkcję. 2 . b) f (x) = 2(x − 3)2 .inne niż funkcja przed obcięciem. −1 . 2 . . Dla podanych funkcji znajdź postać ogólną. że każda taka funkcja posiada wartość najmniejszą oraz wartość najmniejszą (mówimy. że funkcja osiąga swoje kresy). x ∈ 0. Aby lepiej zrozumieć powyższy przykład.

2 . 1) oraz (0.2. 3) i był styczny do osi OX. podaj przedziały monotoniczności i zbiór wartości. b) do wykresu tej funkcji należały punkty (3. Zadanie 4. Zadanie 4. c) f (x) = −3x2 + 5x + 2. Wyznacz wartości współczynników b i c funkcji f (x) = x2 + bx + c tak. c) f (x) = x − x2 . c) funkcja ta miała dwa miejsca zerowe 2 i −3. Dla jakich wartości parametru m podana funkcja posiada dokładnie jedno miejsce zerowe: a) f (x) = mx2 + 3x + 4. aby: a) do wykresu tej funkcji należały punkty (1. b) f (x) = x2 + 4x − 2. c) f (x) = (m + 1)x2 − 2(m + 1)x + 3m. Naszkicuj wykresy funkcji z zadania 1. 9) oraz (−1. 2 . Zadanie 4. Rozwiązania zobrazuj na odpowiednim rysunku. x ∈ 0.5. FUNKCJA KWADRATOWA Zadanie 4. Wyróżniki podanych trójmianów są dodatnie (sprawdź to!).3. f) jej wykres przecinał oś OY w punkcie (0.32 ROZDZIAŁ 4.4. b) f (x) = x2 − mx + 2. 2 . e) funkcja ta osiągnęła minimum równe 5 dla x = −2. Zadanie 4. Oblicz sumę i iloczyn miejsc zerowych każdego z trójmianów (bez wyliczania wartości tych miejsc zerowych): a) f (x) = x2 − 8x + 12. −5). x ∈ 0. . d) funkcja ta miała dokładnie jedno miejsce zerowe 3. b) f (x) = 2x2 − 3x − 1. −9). Wyznacz największą i najmniejszą wartość funkcji f w podanym przedziale: a) f (x) = −2x2 + 2x − 1.6. x ∈ −1.

8.4. Poniższe wyrażenia przedstaw za pomocą x1 + x2 oraz x1 x2 : a) x3 + x3 . 1 2 b) 1 x2 1 + 1 . Zadanie 4. ZADANIA 1 d) f (x) = 2 x2 + 4x − 3.7.7. x2 2 . b) przyjmuje tylko wartości ujemne. Dla jakich wartości parametru m funkcja f (x) = x2 + (m − 1)x + 3: a) przyjmuje tylko wartości dodatnie. 33 Jakiego znaku są miejsca zerowe każdego z tych trójmianów? Zadanie 4. c) jest funkcją parzystą.

FUNKCJA KWADRATOWA .34 ROZDZIAŁ 4.

c ∈ R. W zależności od wartości parametru. to mamy doczynienia z równaniem kwadra4 towym. Jeśli natomiast m = 0. • jest to równanie kwadratowe dla m = 1. Fakt 5. Jeśli ∆ > 0.jest sprzeczne.2. b. Przykład 5.3 (liczba rozwiązań równania kwadratowego).1 (równanie kwadratowe). to rów√ √ nanie kwadratowe ma dwa rozwiązania: x = −b− ∆ lub x = −b+ ∆ . Jeśli ∆ < 0. Możemy wobec tego policzyć deltę: ∆ = 16 + 4m (należy pamiętać. Zastanówmy się ile rozwiązań. Równaniem kwadratowym nazywamy równanie postaci: ax2 + bx + c = 0 gdzie a = 0. Definicja 5. które jako równanie liniowe. Rozważmy równanie: (m − 1)x2 − 2mx + m = 0 (m ∈ R jest parametrem). 35 . nie jest równaniem kwadratowym i redukuje się do równania postaci: 4x − 1 = 0. zachodzi jeden z przypadków: • jest to równanie liniowe dla m = 1. Przykład 5. to powyższe równanie. Zauważmy. 5. oczywiście ma jedno rozwiązanie (x = 1 ).1. że jeśli m = 0.Rozdział 5 Równania i nierówności kwadratowe 5.1 Liczba rozwiązań równania kwadratowego.1 Równanie kwadratowe. to równanie kwadratowe ma jedno rozwiązanie. 2a to równanie kwadratowe nie ma rozwiązań .4. w zależności od parametru m. Jeśli 2a 2a ∆ = 0. x = −b . ma równanie mx2 + 4x − 1 = 0.

Szkicujemy przybliżony wykres funkcji kwadratowej danej wzorem z nierówności. miejsca przecięcia z osią OY itd. to równanie ma 1 rozwiązanie. Powyższe rozumowanie pokażemy na kilku przykładach. 0) ∪ (0. Definicja 5. −4). to równanie nie ma rozwiązań. Rozwiążemy nierówność x2 − 6x + 8 > 0.2. dla jakich wartości parametru m. oraz a. ∞). RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI KWADRATOWE że obliczona ∆ istnieje tylko w przypadku gdy m = 0). tp ∆ = 0. • Jeśli m ∈ (−∞. często najwygodniejszym sposobem jest skorzystanie z metody graficznej.najczęściej w ogóle nie rysujemy osi OY !). ∞). rozwiązaniem nierówności: 2x2 +4x+m 0. Zbierzmy uzyskane wyniki: • Jeśli m ∈ (−4. co daje równanie tylko z jednym pierwiastkiem. Jeśli natomiast m < −4. • Jeśli m = −4 ∨ m = 0.7. przy czym najbardziej interesują nas w nim miejsca zerowe funkcji (nie musimy wyliczać współrzędnych wierzchołka. Aby rozwiązać nierówność kwadratową. Pokażemy teraz. ax2 + bx + c 0.1 Graficzne przedstawienie nierówności kwadratowej. która daje szybki i dokładny wynik. skąd wzięła się odpowiedź!) Przykład 5. Stąd otrzymujemy szybko odpowiedź: x ∈ (−∞. 5. (Narysuj samodzielnie odpowiedni rysunek i sprawdź czy rozumiesz. posiądająca dwa miejsca zerowe x1 = 2 oraz x2 = 4. wobec czego równanie jest sprzeczne. Łatow zatem policzyć. Następnie patrzymy dla jakich wartości x naszkicowany wykres jest ”nad” osią OX. to równanie ma 2 rozwiązania.2 Nierówność kwadratowa. b. Nierównością kwadratową nazywać będziemy nierówności postaci: ax2 + bx + c < 0. to ∆ < 0. 2) ∪ (4. Przy rozwiązywaniu nierówności kwadratowych. c ∈ R. gdzie a = 0. postępujemy w następujący sposób. . jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych. . czyli równanie ma wówczas dwa różne pierwiastki. Odpowiednio dla danej nierówności. a dla jakich ”pod” osią OX. że jeśli m > −4 (przy założeniu m = 0 !) to ∆ > 0.6. ax2 + bx + c = 0. Przykład 5.36 ROZDZIAŁ 5. wybieramy przedział który jest rozwiązaniem nierówności.5. ax2 + bx + c > 0. Jeśli m = −4. Wykresem funkcji danej wzorem f (x) = x2 − 6x + 8 jest parabola o ramionach skierowanych w górę. 5.

∞). b) (2x − 7)2 + (3x − 5)2 + (4x − 9)(4x + 9) = 2(64 − 29x). Rozwiąż równanie: a) (3x − 8)2 − (4x − 6)2 + (5x − 2)(5x + 2) = 96. Zbadaj liczbę pierwistków równania x2 − 6x + 5 = m w zależności od paramteru m. Częścią wspólną wszystkich warunków jest szukana odpowiedź. a trzeci: k ∈ (−∞. gdy cała parabola będzie leżeć pod osią OX.1. Ponieważ ∆ = 16 − 8m. Pierwsze spostrzeżenie jest takie. Zastanówmy się dla jakich wartości tego parametru.5. w całości musi znajdować się nad osią OX lub ewentualnie może się z nią stykać.2. zatem m 2. ZADANIA 37 Wykresem lewej strony nierówności jest parabola o ramionach skierowanych w górę (dlaczego?). Zadanie 5. dana nierówność jest rzeczywiście nierównością kwadratową. czyli a < 0 (ramiona muszą być skierowane w dół) oraz ∆ < 0 (nie może być miejsc zerowych). 5. gdy m ∈ 2. Aby każda liczba rzeczywista spełniała tą nierówność. Zatem rozwiązaniem naszej nierówności 2x2 + 4x + m 0 będzie cały zbiór liczb rzeczywistych. Skoro k = 5. tzn. czyli: k ∈ (9. że k = 5. tylko przedział x ∈ (−∞.8. Otrzymujemy zatem następujące warunki:    k=5 a=5−k <0   ∆ = 4(1 − k)2 − 8(5 − k)(1 − k) < 0 Drugi warunek daje k > 5. gdzie k ∈ R jest parametrem. Zadanie rozwiąż na dwa sposoby: analitycznie oraz graficznie.3 Zadania Zadanie 5.3. ∞). ∞). czy rozumiesz jak otrzymaliśmy taką odpowiedź!) Przykład 5. parabola ta powinna ”nie schodzić” poniżej osi OX. to rozważana nierówność jest nierównością kwadratową i wykresem jej lewej strony jest parabola. że jedynie dla k = 5. (Narysuj odpowiedni rysunek i zastanów się. Stąd napewno k = 5 nie jest szukanym k. 1). Który ze sposobów jest efektywniejszy? . Rozwiązaniem będzie cały zbiór liczb rzeczywistych wtedy i tylko wtedy. której rozwiązaniem nie jest cały zbiór liczb rzeczywistych. W dalszych rozważaniach zakładamy więc. Stąd dostajemy warunek ∆ 0 (dlaczego?). wtedy i tylko wtedy. Rozważmy nierówność (5 − k)x2 − 2(1 − k)x + 2(1 − k) < 0. 1)∪(9. rozwiązaniem nierówności jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych. Dla k = 5 nierówność sporwadza się do nierówności liniowej 8x − 8 < 0.

c) 2x(x − 10) d) x(x + 19) 4(x − 8). ujemne pierwiastki rzeczywiste? Zadanie 5. Zadanie 5. Dla jakich wartości parametru m równanie (m − 1)x2 − 2mx + m − 2 = 0 ma 2 różne. RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI KWADRATOWE Zadanie 5. Rozwiąż nierówności: a) x2 − 8x + 12 < 0. 0. Zadanie 5. Dla jakich wartości paramteru m zbiorem rozwiązań nierówności jest cały zbiór R? a) x2 − mx + m + 3 > 0. b) mx2 + mx + m = 0. Znajdź ten pierwiastek.6. Zadanie 5. b) x2 < −4(x + 1). c) (m − 5)x2 + (5 − m)x − 3m = 0. b) x2 + mx + m + 3 = 0.7.4.5. 3(18 + 5x). b) (m2 + 5m − 6)x2 − 2(m − 1)x + 3 c) −x2 + 4mx + 13 > 0.38 ROZDZIAŁ 5.3. c) (m + 1)x2 − 2x + m − 1 = 0. a) mx2 + 2(m − 1)x + m − 3 = 0. . Dla jakich wartości parametru m równanie ma dokładnie jeden pierwiastek. W zależności od paramteru m podaj liczbę pierwiastków równania: a) x2 − m2 = 2mx + 1.

∞). gdy m ∈ 1 (−∞. ∞). Mamy więc: ∆>0 |x1 − x2 | = 1 Z pierwszego warunku mamy: ∆ = m2 − 48 m2 − 48 > 0 √ √ m ∈ (−∞. Przeanalizuj poniższe przykłady i upewnij się.10. Zadanie: Wyznacz wartości parametru m. dla których wartość bezwzględna różnicy pierwiastków równania: x2 +mx+12 = 0 jest równa 1. − 2 ) ∪ (3. 2 Przykład 5.4. czy wszystko jest zrozumiałe. to równanie redukuje się do: 4x+1 = 0 i nie spełnia warunków zadania (to równanie liniowe nie może mieć dwóch różnych pierwiastków tego samego znaku). Rozwiązanie: Jeśli m = −1. − 2 ) ∪ (3. ∞).4 Przykłady typowych zastosowań funkcji kwadratowej w zadaniach. Rozwiązanie: Jest to równanie kwadratowe.5. ∞) . Odpowiedź: Równanie ma dwa pierwiastki tego samego znaku. Odpowiedzią będzie część wspólna otrzymanych wyników. Otrzymujemy następujące warunki:    m = −1 ∆>0  c  >0 a 1 Drugi warunek daje nam sumę przedziałów: m ∈ (−∞.9. Zadanie: Wyznacz wartości parametru m.39 5. równanie bądź nierówność kwadratowa. dla których równanie (m + 1)x2 − 4mx + 2m + 3 = 0 ma dwa różne pierwiastki tego samego znaku. W tym podrozdziale zebrano kilka przykładów zadań. w których pojawia się funkcja. Przykład 5. to równanie jest kwadratowe. więc aby móc mówić o różnicy pierwiastków. − 2 ) ∪ (−1. −4 3) ∪ (4 3. Z trze3 ciego warunku mamy: m ∈ (−∞. PRZYKŁADY TYPOWYCH ZASTOSOWAŃ FUNKCJI KWADRATOWEJ W ZADANIACH. a znak pierwiastków ustalamy ze wzorów Viete’a. Jeśli natomiast m = −1. − 3 ) ∪ (−1. musimy mieć pewność że istnieją dwa różne pierwiastki. Wtedy ilość pierwiastków zależy od ∆.

Odpowiedź: Równanie ma dwa pierwiastki tego samego znaku. 7}. W tym przypadku tą część wspólną stanowi dokładnie to co wyszło z warunku drugiego. Wtedy ilość pierwiastków zależy od ∆. − 2 ) ∪ (3. to równanie redukuje się do: 4x+1 = 0 i nie spełnia warunków zadania (to równanie liniowe nie może mieć dwóch różnych pierwiastków tego samego znaku). ∞).11. wtedy i tylko wtedy. Warunek |x1 − x2 | = 1 jest spełniony. Przykład 5. ∞). Odpowiedź: Zadanie jest spełnione dla m ∈ {−7. Rozwiązanie: Wykresem funkcji f (x) = x2 + 4mx + 3m2 jest parabola o ramionach skierowanych w górę. dla których liczba 5 leży pomiędzy pierwiastkami równania: x2 + 4mx + 3m2 = 0.40 ROZDZIAŁ 5. − 2 ) ∪ (−1. a znak pierwiastków ustalamy ze wzorów Viete’a. ∞). Zatem: . Z trze3 ciego warunku mamy: m ∈ (−∞. Otrzymujemy następujące warunki:    b2 c b2 − 4ac ∆ −4 = = 2 2 2 a a a a m = −1 ∆>0  c  >0 a 1 Drugi warunek daje nam sumę przedziałów: m ∈ (−∞. Jeśli natomiast m = −1. RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI KWADRATOWE Drugi warunek przekształcamy tak aby można było skorzystać ze wzorów Viete’a. dla których równanie (m + 1)x2 − 4mx + 2m + 3 = 0 ma dwa różne pierwiastki tego samego znaku. Co więcej 5 leży pomiędzy tymi pierwiastkami. to ma ona dwa miejsca zerowe. Odpowiedzią będzie część wspólna otrzymanych wyników. że: m2 − 48 =1 1 m2 = 49 m = 7 ∨ m = −7 Odpowiedzią jest część wspólna wyników z oby warunków.sporządź szkic wykresu funkcji i spróbuj to wyjaśnić!). Zadanie: Wyznacz wartości parametru m. − 1 ) ∪ (3. 2 2 Przykład 5. gdy (x1 − x2 )2 = 1 (czy wiesz dlaczego?). gdy f (5) < 0 (czy wiesz dlaczego? .12. Rozwiązanie: Jeśli m = −1. Przeksztłacimy wyrażenie (x1 − x2 )2 : (x1 − x2 )2 = (x1 + x2 )2 − 4x1 x2 = A stąd mamy. to równanie jest kwadratowe. Jeśli ∆ > 0. Zadanie: Wyznacz wartości parametru m. gdy m ∈ (−∞. − 3 ) ∪ (−1. wtedy i tylko wtedy.

Przykład 5. Rozwiązanie: Oczywiście muszą istnieć dwa różne pierwiastki. Aby były one sinusem i cosinusem tego samego kąta. Zadanie: Wyznacz wartości parametru m. Wniosek: dla m = 0 mamy zero rozwiązań (czyli f (0) = 0).41 ∆>0 25 + 20m + 3m2 Obliczenia przeprowadzamy podobnie do poprzednich przykładów. Jeśli m = 0.doprowadź obliczenia do końca i sprawdź odpowiedź!) Odpowiedź: Zadanie jest spełnione dla m ∈ (−5. − 5 ). Naszkicuj wykres funkcji f . √ Odpowiedź: Zadanie jest spełnione dla m = 15. które są bardzo podobne do tych. które wykonywaliśmy w poprzednich przykładach.5. x2 > 0 (dla kątów ostry zarówno sinus jak i cosinus. Zadanie: Funkcja f : R → N przyporządkowuje każdej liczbie m ∈ R liczbę rozwiązań równania mx2 + mx + 2 = 0. które są sinusem i cosinusem tego samego kąta ostrego. musi zachodzić równość x2 + x2 = 1 (czy wiesz dlaczego musi zajść ten warunek? przypomnij 1 2 sobie „słynną” jedynkę trygonometryczną!). aby kąt był ostry . PRZYKŁADY TYPOWYCH ZASTOSOWAŃ FUNKCJI KWADRATOWEJ W ZADANIACH. to rozpatrywane równanie jest kwadratowe i liczba rozwiązań zależy od ∆: ∆ = m2 − 8m.czyli x1 . Rozwiązanie: Zauważmy.13.14. (Ze względu na to podobieństwo pomijamy je tutaj . przyjmują wartości nieujemne). . czyli ∆ > 0. Chcemy również. 3 Przykład 5. Takie równanie jest oczywiście sprzeczne.4. dla których równanie: x2 + 4mx + 3m2 = 0 ma dwa pierwiastki. że dla m = 0 równanie to nie jest kwadratowe i upraszcza się do: 2 = 0. Mamy zatem warunki:    ∆>0 x2 + x2 = 1 2  1  x1 > 0 ∧ x2 > 0 Dwa ostatnie warunki sprowadzamy do wzorów Viete’a: x2 + x2 = 1 ⇔ 1 b2 c −2 =1 a2 a b −a > 0 c >0 a x1 > 0 ∧ x2 > 0 ⇔ Pozostaje tylko dokończyć obliczenia.

Odpowiedź: Dla m = 1 suma kwadratów pierwiastków danego równania jest najmniejsza. ∆ = m2 − 4(m − 1) = m2 − 4m + 4 = (m − 2)2 Zatem dwa (różne) pierwiastki istnieją gdy m = 2. Przykład 5. Dla m = 8 mamy 1 rozwiązanie. że najmniejszą wartość. 2 a a 5. łatwo przekonać się. ∞) Teraz wystarczy tylko narysować wykres funkcji f korzystając z podanego wyżej wzoru. 1 2 Rozważmy zatem funkcję f (m) = m2 − 2m + 2. Dla m ∈ (0. 8) 1 dla m = 8   2 dla m ∈ (−∞. Zadanie: Dla jakich wartości parametru m. Zatem możemy już podać wzór na funkcję f :    f (x) = 0 dla m ∈ 0. Dokończenie tego zadania pozostawiamy jako ćwiczenie czytelnikowi.4.42 ROZDZIAŁ 5. . funkcja f osiąga dla m = 1. suma kwadratów rozwiązań równania równania: x2 − mx + m − 1 = 0 jest najmniejsza? Rozwiązanie: Sprawdźmy najpierw kiedy w ogóle istnieją dwa pierwiastki. 0) ∪ (8. RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI KWADRATOWE Jeśli więc m2 − 8m > 0 (i m = 0) to mamy 2 rozwiązania. (Czy rozumiesz skąd wzięła się ta odpowiedź?) b2 c −2 . 8) równanie nie ma rozwiązań. samodzielne rozwiązanie kilku podobnych zadań nie powinno spawić Ci problemu. Tak dzieje się dla m ∈ (−∞. jako: x2 + x2 = 1 1 Stąd: x2 + x2 = m2 − 2(m − 1) = m2 − 2m + 2. Suma kwadratów pierwiatsków saje się zapisać wzorami Viete’a. 0) ∪ (8. czyli kiedy ∆ > 0. Zadanie 5. Wykresem tej funkcji jest parabola z wymazanym punktem nad m = 2 (nie jest to na szczęście wierzchołek tej paraboli). dla których równanie (m − 1)x2 + 2mx + 3m − 2 = 0 ma dwa pierwiastki o różnych znakach. ∞). Wyznacz wartości parametru m. Po naszkicowaniu tej paraboli.8.1 Zadania dodatkowe Po przeanalizowaniu powyższych przykładów.15. gdzie m ∈ R\{2}.

43 Zadanie 5.11. dla których iloczyn pierwiastków równania: (m − 3)x2 − (m + 2)x + 1 = 0 jest większy od 2. ma dwa rozwiązania.10. PRZYKŁADY TYPOWYCH ZASTOSOWAŃ FUNKCJI KWADRATOWEJ W ZADANIACH. dla których równanie: x2 − 2x + 1 = 2xm + m2 ma dwa różne pierwiastki dodatnie.13. które są sinusem i cosinusem tego samego kąta. Wyznacz wartości parametru m. Wyznacz wartości parametru m.4. dla których pierwiastki równania: x2 − 2mx + m2 − 1 = 0 należą do przedziału (−2. .9. Naszkicuj wykres funkcji f . dla których równanie: x2 + (6 − m)x + 2(6 − m) = 0. Zadanie 5. Zadanie 5. takie. że suma ich kwadratów jest najmniejsza. Funkcja f przyporządkowuje każdej liczbie m ∈ R liczbę rozwiązań równania: a) x2 + mx + m = 0. b) (m + 2)x2 + 6mx + 4m − 1 = 0. Zadanie 5.14.12. Zadanie 5. Zadanie 5.5. Wyznacz wartości parametru m. 4). dla których równanie: 3x2 + 3 mx + 2 = 0 ma dwa rozwiązania. Wyznacz wartości parametru m. Wyznacz wartości parametru m.

44 ROZDZIAŁ 5. RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI KWADRATOWE .

1 3 |0| = 0. punkt oznaczony jako zero i jednostkę). to |x| = x. że jej odległość od punktu zero wynosi 3. Jeśli zaznaczymy na osi liczbowej liczbę −3. | −3 | = 4 itd.3. że jej odległość od zera wynosi 4. Możemy przedstawić to w formie przepisu: • jeśli liczba x jest dodatnia lub jeśli jest zerem. • w przeciwnym wypadku (jeśli liczba x jest ujemna). to widzimy.4. od punktu zero i oznaczamy przez |x|. który często podaje się wręcz jako definicję wartości bezwzględnej: |x| = x dla x 0 −x dla x < 0. że na przykład: |5| = 5. 45 .Rozdział 6 Wartość bezwzględna Zbiór liczb rzeczywistych (który oznaczamy przez R) można przedstawić graficznie jako zbiór punktów na osi liczbowej (tzn. na prostej „wyposażonej” w zwrot. Definicja 6. Wartością bezwzględną liczby x nazywamy odległość punktu odpowiadającego tej liczbie na osi liczbowej. Przykład 6.1 (wartość bezwzględna). Przykład 6. że obliczenie wartości bezwzględnej z liczby rzeczywistej jest bardzo proste. to łatwo zauważymy. | 1 | = 2 . stąd | − 3| = 3. stąd |4| = 4.2. Każdej liczbie rzeczywistej x odpowiada na takiej osi dokładnie jeden punkt. |−7| = 7. Przykład 6. W ten sposób otrzymaliśmy wzór. 2 4 Widzimy więc. Jeśli zaznaczymy na osi liczbowej liczbę 4. tp |x| = −x. Podobnie możemy pokazać.

|5 − 10| = |5| − |10|. x y = |x| . Uwaga 6. 2. W zależości od wartości parametru a zachodzi jeden z przypadków. | − x| = |x|. |x − y| = |y − x|. |x2 − 4x + 1| = 2. w których występuje wartość bezwzględna. Równaniem podstawowym z wartością bezwzględną będziemy nazywać równanie postaci: |coś| = a.5. Fakt 6. 5. są bardzo proste. Poniższy fakt umożliwia rozwiązywanie równań podstawowych z wartością bezwzględną. 4. Fakt 6. . 3. 6.2 Równania z wartością bezwzględną. y ∈ R mamy: 1. W toku późniejszych rozważań zajmiejmy się również przypadkami bardziej skomplikowanymi. że dla sumy i różnicy na ogół nie są spełnione własności podobne do tych z punktu 3 i 4 powyższego faktu. |y| przy założeniu y = 0. Poniższy fakt zbiera podstawowe własności wartości bezwzględnej.7 (równanie podstawowe z wartością bezwzględną). |x · y| = |x| · |y|.8. |4x + 1| = −3 itp. Prezentowane tu równania. Z tego względu nazywamy je podstawowymi. Dla dowolnych liczb x. |x| 0. gdzie na przykład niewiadoma będzie zarówno wewnątrz wartości bezwzględnej jak i poza nią. lub takie gdzie będzie więcej niewiadomych. Zauważmy. WARTOŚĆ BEZWZGLĘDNA 6.6. |3x − x2 | = 0.1 Własności wartości bezwzględnej. Równania o których mówi definicja wyglądają na przykład tak: |x| = 2. Na przykład: |(−3) + 4| = | − 3| + |4|. |3x − 4| = 8.9.46 ROZDZIAŁ 6. Definicja 6. gdzie a jest konkretną (ustaloną) liczbą rzeczywistą. Przykład 6.

6.3. NIERÓWNOŚCI Z WARTOŚCIĄ BEZWZGLĘDNĄ. 1. Jeśli a < 0, to równanie |coś| = a nie ma rozwiązania. 2. Jeśli a = 0, to równanie |coś| = a jest tożsame równaniu: coś = a.

47

3. Jeśli a > 0, to równanie |coś| = a jest równoważne warunkom: coś = a ∨ coś = −a. Korzystając z powyższego faktu, rozwiążemy podane w poprzednim przykładzie równania podstawowe. Sprawdź czy rozumiesz skąd wzięły się podane niżej wyniki. Przykład 6.10. Równanie |x| = 2 ma dwa rozwiązania: x = 2 ∨ x = −2. Przykład 6.11. Roziązenie równanie |3x − 4| = 8, sprowadza się do rozwiązania dwóch równań liniowych: 3x − 4 = 8 oraz 3x − 4 = −8. Daje to nam 4 odpowiedź: x = 4 ∨ x = − 3 . Przykład 6.12. Aby rozwiązać równanie: |x2 − 4x + 1| = 2, musimy rozwiązać dwa równania kwadratowe: x2 − 4x + 1 = 2 ∨ x2 − 4x + 1 = −2 x2 − 4x − 1 = 0 ∨ x2 − 4x + 3 = 0. W rezultacie otrzymujemy cztery możliwe rozwiązania: x = 2 − √ 2 + 5 ∨ x = 1 ∨ x = 3. √

5∨x =

Przykład 6.13. Równanie |3x − x2 | = 0 sprowadza się do 3x − x2 = 0, co bardzo łatwo daje się rozwiązać, bo jest to równanie tożsame z: x(3 − x) = 0. Czyli mamy dwa rozwiązania x = 0 ∨ x = 3. Przykład 6.14. Równanie |4x + 1| = −3 zgodnie z podanym faktem jest sprzeczne.

6.3

Nierówności z wartością bezwzględną.

Po rozważaniach dotyczących prostych równań z wartością bezwzględną, przyszedł czas na proste nierówności w których występuje wartość bezwzględna. Definicja 6.15 (nierówność podstawowa z wartością bezwzględną). Pojęciem nierówności podstawowej z wartością bezwzględną, będziemy określać nierówności postaci: |coś| > a, |coś| a, |coś| < a lub |coś| a. Zakładamy, że a jest dowolną, ustalną liczbą rzeczywistą.

48

ROZDZIAŁ 6. WARTOŚĆ BEZWZGLĘDNA

Przykład 6.16. Rozwiążemy prostą nierówność |x| > 2. Jeśli przypomnimy sobie definicję wartości bezwzględnej podaną w tym rozdziale, możemy powiedzieć, że dana nierówność opisuje zbiór takich punktów na osi liczbowej, których odległość od zera jest większa od 2. Aby „zobaczyć” rozwiązanie wysraczy wykonać prosty rysunek (wykonaj go!) i odczytać odpowiedź: x ∈ (−∞, −2) ∪ (2, ∞). Przedstawimy poniżej fakty, które właściwie bazują na rozumowaniu z powyższego przykładu i umożliwiają rozwiązanie wszystkich nierówności podstawowych. Fakt 6.17. Założmy, że a jest dowolną, ustaloną liczbą rzeczywistą dodatnią. Wówczas mamy: 1. Nierówność |coś| > a jest równoważna warunkom: coś > a lub coś < −a. 2. Nierówność |coś| −a. a jest równoważna warunkom: coś a lub coś

3. Nierówność |coś| < a jest równoważna warunkom: −a < coś < a. 4. Nierówność |coś| a jest równoważna warunkom: −a coś a.

Fakt 6.18. Założmy, że a jest dowolną, ustaloną liczbą rzeczywistą ujemną. Wówczas mamy: 1. Nierówność |coś| > a jest równoważna zapisowi: coś ∈ R. 2. Nierówność |coś| a jest równoważna zapisowi: coś ∈ R.

3. Nierówność |coś| < a jest sprzeczna. 4. Nierówność |coś| a jest sprzeczna.

Fakt 6.19. Założmy, że a = 0. Wówczas mamy: 1. Nierówność |coś| > a jest równoważna zapisowi: coś = 0. 2. Nierówność |coś| a jest równoważna zapisowi: coś ∈ R.

3. Nierówność |coś| < a jest sprzeczna. 4. Nierówność |coś| a jest równoważna zapisowi: coś = 0.

Problem 6.20. Podaj interpretację geometryczną każdego z przypadków powższych faktów.

6.4. PRZEKSZTAŁCENIA WYKRESÓW FUNKCJI Z UŻYCIEM WARTOŚCI BEZWZGLĘDNEJ.4 Korzystając z podanych faktów, pokażemy teraz jak rozwiązać proste nierówności z wartością bezwzględną. Przykład 6.21. Rozważmy nierówność: |4x − 3| > 1, Jest ona równoważna warunkom: 4x − 3 < −1 ∨ 4x − 3 > 1. Stąd mamy: x< 1 ∨ x > 1. 2

1 Czyli rozwiązaniem nierówności jest: x ∈ (−∞, 2 ) ∪ (1, ∞).

Przykład 6.22. Rozważmy nierówność: |3−x| 2. Korzystając z podanych wcześniej własności, wiemy że podana nierówność jest równoważna nierówności |x−3| 2. Taka nierówność natomiast jest równoważna dwóm warunkom, które w skrócie zapisujemy: −2 x−3 2.

Aby otrzymać rozwiązanie wystarczy dodać do wszystkich stron nierówności liczbę 3, co daje nam zapis: 1 x 5. Stąd mamy odpowiedź: x ∈ 1, 5 ,

6.4

Przekształcenia wykresów funkcji z użyciem wartości bezwzględnej.

Przypuśćmy, że dana jest funkcja f (x) oraz wiemy jak wygląda jej wykres. Zastanówmy się jak będzie wyglądać wykres funkcj g danej wzorem g(x) = |f (x)|. Otóż jeśli dla pewnej wartości argumentu x wartość funkcji f jest nieujemna (dodatnia lub równa zero), to nałożenie wartości bezwzględnej niczego nie zmieni. Nastomiast jeśli dla pewnej wartości x wartości f (x) jest ujemna, to wówczas wartość g(x) będzie liczbą przeciwną do f (x). Fakt 6.23 (o wykresie funkcji z nałożoną wartością bezględną „na funkcję”). Aby uzyskać wykres funkcji y = |f (x)| z wykresu funkcji f (x) postępujemy w następujący sposób: • Punkty które leżą nad osią OX (lub na niej) pozostawiamy niezmienione. • Punkty które leżą pod osią OX odbijamy symetrycznie względem tej osi - czyli mówiąc potocznie odbijamy je do góry.

50

ROZDZIAŁ 6. WARTOŚĆ BEZWZGLĘDNA

Ćwiczenie: Narysuj wykresy funkcji f (x) = x2 − 4x + 3. Następnie korzystając z powyższego faktu narysuj wykres funkcji: g(x) = |x2 − 4x + 3|. Zastanówmy się teraz jak, mając dany wykres funkcji f (x) narysować wykres funkcji g danej wzorem g(x) = f (|x|). Jeśli argument x jest nieujemny (tzn. x 0) to oczywiście g(x) = f (x) czyli wykres (dla x 0 czyli po prawej stronie osi OY ) pozostawiamy niezmieniony. Ponadto wiemy napewno, że funkcja g(x) jest funkcją parzystą (bo dla każdego x z dziedziny mamy: g(−x) = f (| − x|) = f (x) = g(x)). Zatem lewą stronę wykresu (względem osi OY ) stanowi lustrzane odbicie strony prawej. Fakt 6.24 (o wykresie funkcji z nałożoną wartością bezwzględną „na argument”). Aby uzyskać wykres funkcji y = f (|x|) należy wyrzucić lewą stronę wykresu y = f (x). Prawą stronę wykresu pozostawiamy bez zmian i odbijamy symetrycznie, tak aby otrzymać wykres funkcji parzystej. Ćwiczenie: Narysuj wykresy funkcji f (x) = 3x − 1. Następnie korzystając z powyższego faktu narysuj wykres funkcji: g(x) = f (|x|) = 3|x| − 1. Ćwiczenie: Narysuj wykresy funkcji f (x) = x2 − 4x + 3. Następnie korzystając z powyższego faktu narysuj wykres funkcji: g(x) = f (|x|) = |x|2 − 4|x| + 3. Uwaga 6.25. Ze względu na to, że |x|2 = x2 , zapisy h(x) = x2 − 6|x| + 8 oraz h(x) = |x|2 − 6|x| + 8 są równoważne. Bez względu na stosowany zapis, postępujemy zgodnie z tym co podano w powyższym fakcie. √ Uwaga 6.26. Ponieważ wiemy, że x2 = |x|, zatem funkcja g dana wzorem: g(x) = [f (x)]2 jest równa funkcji |f (x)|. √ Przykład 6.27. Zastanówmy się jak narysować wykres funkcji f (x) = x4 − 4x2 + 4. Przeksztłćmy wyrażenie podpierwiastkiem: x4 − 4x2 + 4 = (x2 − 2)2 . Widać √ więc, że x4 − 4x2 + 4 = (x2 − 2)2 = |x2 −2|. Wystarczy więc naszkicować wykres funkcji y = x2 − 2 i zastosować odpowiedni z faktów podanych wyżej.

6.5

Zadania

Zadanie 6.1. Rozwiąż równanie: a) |3x + x2 | = 2, b) |2x − 4| = 5,

g) |4x2 − 4x + 3| < 2. e) ( ) 2|x2 + 3x − 4| + m = 3.2. Podaj liczbę rozwiązań równania |x2 + bx + c| = 3.4. d) 3|x| − 2 = m + 1. h) |x2 + 6x − 1| > 15. Zadanie 6. e) 2|x| + 2 f) |x| − 2 |x|. 51 Zadanie 6. 2|x|. 6). 3). c) |x| − 1 0. ZADANIA c) |4x2 + 5x − 7| = −2. d) |2 − 5x| = 0. −1). Wierzchołkiem paraboli y = x2 + bx + c jest punkt P . d) P = (1.3. b) |x2 − 5x + 4| = m. Rozwiąż podane nierówności: a) |3x + 6| b) 2|x| < 2. c) x2 − 5|x| + 4 = m. b) P = (1.5. 9. −3). W zależności od parametru m podaj liczbę rozwiązań równania: a) |2x − 4| = m.6. i) (x − 2)2 1. Zadanie 6. c) P = (1. Odpowiedź znajdź posługując się interpretacją gemometryczną! . d) |x − 4| > 6. jeśli: a) P = (1.

e) f (x) = −2x2 − |x| + 3.5. √ c) f (x) = x2 − 4x + 4.52 ROZDZIAŁ 6. Narysuj wykres funkcji: a) f (x) = |4x2 − 3|. . d) f (x) = 3x2 − 2|x| − 1. WARTOŚĆ BEZWZGLĘDNA Zadanie 6. √ b) f (x) = x4 − 4x2 + 4.

który dla prostoty. . an−1 .2 Wykresy i własności wielomianów Wykresem wielomianu jest krzywa. . . gdzie a = 0 jest oczywiście wielomianem stopnia 1.Rozdział 7 Wielomiany 7. Przykład 7. Funkcja W (x) = 3x7 + 4x − 2 jest wielomianem stopnia 7. Warto wiedzieć. 7. . Funkcje liniowa i kwadratowa są wielomianami. a1 . będziemy w tej książce określać jako „wężyk”.1 Podstawowe pojęcia Definicja 7. funkcja liniowa postaci f (x) = ax + b. gdzie an = 0 oraz an . Uwaga 7. . jeśli a = 0 oraz b = 0 to jest to wielomian stopnia 0. że dla każdego wielomianu zachodzi kilka faktów odnośnie jego wykresu i własności: 53 .2. Liczby an . . Liczba a0 często nazywana jest również wyrazem wolnym. . która przypomina nieskończenie długi drut. .3. a0 zwykło nazywać się współczynnikami. Wielomianem stopnia n (n ∈ N) będziemy nazywać każdą funkcję W : R → R daną wzorem: W (x) = an xn + an−1 xn−1 + . Dodatkowo przyjmuje się. a1 . a0 ∈ R. an−1 .1. że funkcja f (x) = 0 też jest wielomianem. Funkcja kwadratowa jest wielomianem stopnia 2. Przykład 7. + a1 x + a0 . . ale stopień tego wielomianu zależy od wartości parametru m: dla m = 3 stopień W (x) wynosi 6 natomiast dla m = 3 stopień W (x) wynosi 5. a jego stopień wynosi −∞.4 (funkcja liniowa i kwadratowa jako wielomiany). Funkcja W (x) = (m − 3)x6 + 4x5 − 3x + 14 jest wielomianem. .

. a gdy an < 0 to w dół). jedno. 7. Wniosek: Jeśli we wzorze wielomianu występują zarówno potęgi parzyste jak i nie parzyste.6. . Wyraz wolny wielomianu to oczywiście potęga zerowa.. lub n − 1.5. Fakt 7. tzn: zero. gdy „składa się” wyłącznie z potęg nieparzystch (np. to: • oba ramiona „wężyka” są skierowane w tą samą stronę (gdy an > 0 to w górę. Uwaga 7. poniżej zebrano różne jego własności. trzy. ani nieparzysty). czyli parzysta. dwa. • jest parzysta ilość ekstermów lokalnych (tyle samo maksimów co minimów).54 ROZDZIAŁ 7.1 Wielomian trzeciego stopnia Podczas rozwiązywania różnych zadań często mamy doczynienia z wielomianem stopnia 3. a drugie w dół (kierunek prawego ramienia wyznaczamy z współczynnika an ). gdy „składa się” wyłącznie z potęg parzystych (np. że: a) jeśli stopień wielomianu n jest parzysty. • musi być przynajmniej jedno miejsce zerowe.2. . Wielomian jest funkcją nieparzystą wtedy i tylko wtedy. b) jeśli stopień wielomianu n jest nieparzysty. • ilość ekstremów lokalnych wielomianu jest mniejsza od jego stopnia. . Ze względu na jego szczególny charakter. ani parzysty. że zazwyczaj odnoszą się one tylko do wielomianów stopnia trzy. . lub n − 1. tzn. W (x) = ax6 +bx4 +cx2 +d). WIELOMIANY • ilość miejsc zerowych wielomianu nie przekracza jego stopnia. • jest nieparzysta ilość ekstremów. Należy jednak zaznaczyć. • może w ogóle nie być miejsc zerowych. Q(x) = ax7 + bx3 + cx). Co więcej wiemy. Wielomian jest funkcją parzystą wtedy i tylko wtedy. . . to: • jedno ramię „wężyka” jest skierowane w górę. to nie jest on określony względem parzystości (nie jest.

że większość zadań o wielomianach (lub zadań w których w jakiejś postaci pojawiają się wielomiany) wymaga użyć niektórych z nich. Wielomian stopnia 3 albo ma dwa eksterema (jedno minimum i jedno maksimum) albo nie ma ich wcale (i wtedy jest funkcją monotoniczną). . Możemy policzyć ∆ dla pochodnej. Twierdzenie 7. Jeśli ∆ jest dodatnia. Jeśli wielomian W (x) dzielimy przez Q(x) i dostajemy wynik P (x) i resztę R(x). 3. Twierdzenie 7. że jeśli wielomian ma postać W (x) = ax3 +bx2 +cx+d oraz a = 0. Zapoznaj się z treścią tych twierdzeń i sprawdź czy dokładnie rozumiesz ich treść. 7.8 (o rozkładzie). Każdy wielomian można rozłożyć na iloczyn czynników stopnia nie większego niż 2.7. Przykład 7.3. Problem 7. Co więcej stopień R(x) jest mniejszy niż stopień Q(x). 2.10 (o dzieleniu wielomianów). to pochodna tego wielomianu ma postać: W (x) = 3ax2 +2bx+c. Dobre poznanie tych twierdzeń jest o tyle ważne. x6 − 6x5 + 9x4 = x4 (x2 − 6x + 9) = x · x · x · x · (x − 3) · (x − 3). to: W (x) = P (x)Q(x) + R(x). 6x5 − x4 + x3 = x · x · x · (6x2 − x + 1). to pochodna ma dwa miejsca zerowe.3 Twierdzenia dotyczące wielomianów W tym podrozdziale zebrano najważniejsze twierdzenia dotyczące wielomianów.to znaczy jest rosnąca. TWIERDZENIA DOTYCZĄCE WIELOMIANÓW 55 Własności wielomianu trzeciego stopnia. Zauważmy. 1.9. Jeśli jednak ∆ 0 to badany wielomian W jest monotoniczy (pochodna ma stały znak) i w zależności od wartości a może być stale rosnący lub stale malejący. Wielomian trzeciego stopnia ma następujące własnoći: 1. Rozłożymy kilka wilomianów na czynniki.7. więc badany wielomian ma dwa ekstrema. dwa lub trzy miejsca zerowe. x4 +x2 +1 = (x4 +2x2 +1)−x2 = (x2 +1)2 −x2 = (x2 +1−x)(x2 +1+x). Wielomian stopnia 3 może mieć jedynie jedno. która jest monotoniczna . lub malejąca. 2. lub stała w całej swej dziedzinie. Zastanów się ile miejsc zerowych może mieć dowolna funkcja (nie koniecznie wielomian!).

17.12 (rozszerzone twierdzenie Bezoute’a). WIELOMIANY Twierdzenie 7.15. Wielomiany W (x) = x4 + 3x2 − 7 jest równy wielomianowi V (x) = kx5 + x4 + ax2 − 7 wtedy i tylko wtedy.4 7. aby łatwo można było wyliczyć wartości W (x) oraz G(x).16 (o równości wielomianów). Fakt 7.1 Wiadomości dodatkowe Równość wielomianów Definicja 7. gdy wielomian W (x) jest podzielny przez dwumian (x − a). Przykład 7. Reszta z dzielenia wielomianu W (x) przez (x − a) wynosi W (a). Liczba a jest pierwiastkiem wielomianu W (x) wtedy i tylko wtedy.4. ze względu na wielomian W . Po pierwsze zauważmy.13 (o pierwiastkach wymiernych wielomianu o współczynnikiach całkowitych). Weźmy więc: x1 = 1. natomiast wielomian W jest stopnia co najwyżej 2. x2 = 3 (wybór jest taki. gdy k = 0 oraz a = 3. gdzie wszystkie współczynniki są całkowite. Przykład 7. b. że wielomiany: W (x) = a(x − 2)(x − 3) + b(x − 1)(x − 3) + c(x − 1)(x − 2) oraz G(x) = 5x2 − 19x = 18 są równe. korzystając z poprzedniego faktu. Jeśli liczba p . + a1 x + a0 . gdzie p. Twierdzenie 7. 2 lub 3 zeruje niektóre składniki!).56 ROZDZIAŁ 7.11 (twierdzenie Bezoute’a). W takim razie. . Mówimy. Załóżmy. 7. Oczywiście argumenty te mogą być dowolne. .14 (równość wielomianów). wystarczy sprawdzić czy wielomiany przyjmują takie same wartości dla przynajmniej trzech różnych argumentów. że dwa wielomiany są równe. q to liczby całkowite. Zastanówmy się jakie w takim razie muszą być wartości parametrów a. że wielomian G jest stopnia 2. to są równe. Twierdzenie 7. c. natomiast q jest podzielnikiem an . gdy są tego samego stopnia oraz gdy mają takie same współczynniki przy wszystkich potęgach. x2 = 2. to p jest podzielnikiem a0 . jest pierwiastq kiem wielomianu an xn + an−1 xn−1 + . w którym podstawienie 1. jednak my wybierzemy takie. Jeśli dwa wielomiany stopnia conajwyżej n mają takie same wartości dla n + 1 argumentów. Skoro W i G są równe to oczywiście musi być spełniony układ:    W (1) = G(1) W (2) = G(2)   W (3) = G(3) .

.7.4.20. . W (k−1) (a) = 0 W (k) (a) = 0 W powyższym zapisie przez W (n) (x) oznaczmy n-tą pochodną wielomianu W (x).    7.19. że liczba −1 jest dwukrotnym pierwiastkiem wielomianu W (x). Sprawdzimy ile wynosi krotność tego pierwiastka. Innymi słowy. więc korzystając z nich możemy zapisać (podstawiając odpowiednie wartości): 2a = 4 −b = 0   2c = 6 Co daje nam odpowiedź: a = 2.ma ona postać: W (x) = 5x4 + 4x3 + 3x2 + 2x − 2.2 Wielokrotne pierwiastki wielomianu Definicja 7. Co daje nam: W (x) = −20 + 12 − 6 + 2 = 0. c = 3. czy rzeczywiście −1 jest pierwiastkiem: W (−1) = −1 + 1 − 1 + 1 + 2 − 2 = 0. Liczba a jest k-krotnym pierwiastkiem wielomianu W (x) wtedy i tylko wtedy. Policzmy teraz drugą pochodną (czyli pochodną pochodnej): W (x) = 20x3 + 12x2 + 6x + 2. gdy spełniony jest warunek:                  W (a) = 0 W (a) = 0 . Fakt 7. to wielomian ten dzieli się przez (x − a)k . Na mocy faktu dowiedliśmy więc. gdy w jego rozkładzie występuje czynnik (x − a)k i nie występuje czynnik (x − a)k+1 . ale nie dzieli się przez (x − a)k+1 . b = 0. Łatwo policzyć pierwszą pochodną tego wielomianu . jeśli a jest k-krotnym pierwiastkiem wielominau W (x).18 (k-krotny pierwiastek wielomianu). Najpierw przekonajmy się. WIADOMOŚCI DODATKOWE 57 Znamy wzory na W (x) i G(x). Liczbę a nazywamy kkrotnym pierwiastkiem wielomianu W (x). Sprawdźmy czy −1 jest również pierwiastkiem pochodnej: W (x) = 5 − 4 + 3 − 2 − 2 = 0. Liczba −1 jest pierwiastkiem wielomianu W (x) = x5 + x4 + x3 + x2 − 2x − 2.4. . Przykład 7.

równa się wartości W (0). równa jest wartości W (1). Wielomian zmienia znak tylko w pierwiastkach o nieparzystej krotności. suma współczynników jest równa W (1). WIELOMIANY Definicja 7. 3.25. Fakt 7. Wówczas liczbę a0 nazywamy wyrazem wolnym.26. Przykład 7. Zastanów się jak. + a1 + a0 .23. że podobne wzory można wyprowadzić dla wielomianów stopni wyższych. + a1 + a0 sumą współczynników wielomianu W . 2. wykres wielomianu przecina oś OY w punkcie (0.22. Mamy więc: a0 = W (0) = 43 · 16 = 45 = 1024. Suma współczynników a5 + a4 + . . wyliczyć sumę współczynników przy parzystych i nieparzystych potęgach (czyli odpowiedzieć na pytanie ile wynosi a5 + a3 + a1 oraz a4 + a2 + a0 ). .3 Uogólnione wzory Viete’a Okazuje się. + a1 x + a0 . . My możemy skorzystać ze znanych nam już twierdzeń i faktów.24. W pierwiastkach krotności parzystej nasz „wężyk” nie przecina osi OX ale jest do niej styczny. Wskazówka: użyj wartości W (1) oraz W (−1). . . jednak należy mieć świadomość.21. Dla dowolnego wielomianu W (x) zachodzi: 1. Stąd mamy: a5 + a4 + . Po pierwsze jest to wielomian stopnia 5 (czy wiesz dlaczego?). Problem 7. natomiast liczbę równą an + an−1 + .58 ROZDZIAŁ 7. a0 ). Niech W (x) = an xn + an−1 xn−1 + . da się uogólnić dla wielomianów stopnia wyższego niż 2. W tym podręczniku ograniczym się do podania tych wzorów jedynie dla wielomianów stopnia trzeciego. że wzory Viete’a podane w rozdziale o funkcji kwadratowej. jednak zajęłoby to dużo czasu. Oczywiście można by wymnożyć wszystkie składniki tego iloczynu (podnosząc wcześniej (x − 4) do potęgi trzeciej). . 7. Zastanów się.4. na mocy poprzedniego faktu. Wyraz wolny. Policzymy teraz wyraz wolny i sumę współczynników wielomianu W (x) = (x − 4)3 (x2 − 16). wyraz wolny jest równy W (0). na mocy faktu. dla podanego w powyższym przykładzie wielomianu. . + a1 + a0 = W (1) = (−3)3 · (−15) = 405. Problem 7. . jak można udowodnić powyższy fakt. . Fakt 7.

Z treści warunku wynika. −a. Sprawdź czy wielomian jest W (x) = 8x3 − 27 równy wielomianowi: a) P (x) = (2x − 3)3 . Wówczas prawdziwe są wzory: b x1 + x2 + x3 = − a x x + x2 x3 + x3 x1 =  1 2  d x1 x2 x3 = − a    c a oraz istnieje postać lioczynowa tego wielomianu: W (x) = a(x−x1 )(x−x2 )(x− x3 ).27 (wzory Viete’a dla wielomanów stopnia trzeciego).7.5 Zadania Zadanie 7. dla których powyższy warunek jest prawdziwy. że wielomian W ma trzy pierwiastki: a. Niech W (x) = ax3 + bx2 + cx + d będzie wielomianem stopnia 3. że wielomian dany wzorem W (x) = x3 + px2 + qx = 8 ma jeden pierwiastek podwójny (przez pierwiastek podwójny rozumiemy pierwiastek drugiego stopnia) a drugi jest do niego liczbą przeciwną. Przykład 7. b) P (x) = 2x(4x2 − 9) + 9(2x − 3). 7. x3 są pierwiastkami tego wielomianu.5. . Znajdziemy teraz odpowiednie wartości parametrów p i q. a. Korzystając z wzorów Viete’a mamy. gdzie a jest pewną liczbą rzeczywistą. x2 . oraz niech liczby x1 . że:    a + a + (−a) = −p a · a + a · (−a) + (−a) · a = q   a · a · (−a) = −8 Stąd mamy:    a = −p −a2 = q  3  a =8 Czyli:    a=2 p = −2   q = −4 Wobec czego wielomian możemy zapisać w postaci: W (x) = (x−2)2 (x+2).28.1. ZADANIA 59 Fakt 7. Wiadomo.

Dla jakich wartości paramterów a i b wielomian W (x) = 3x3 + 4x2 − 13x + 6 jest równy: a) W (x) = ax3 + 2bx2 − 13x + 6.5. Zadanie 7. Zadanie 7. c) W (x) = (x − 2)6 . Nie wykonując dzielenia oblicz resztę z dzielenia W (x) przez Q(x): a) W (x) = x4 + x3 + x2 + x + 1.2. Q(x) = x2 + 2. Zadanie 7. Oblicz krotność tego pierwiastka. a) W (x) = 5x5 − 20x4 . Q(x) = (x − 1)(x − 2)(x − 3). Podany wielomian W rozłóż na czynniki. znajdź wszystkie jego pierwiastki. Wykonaj dzielenie wielomianów W przez Q i zapisz go w postaci: W (x) = P (x) · Q(x) + R(x): a) W (x) = 2x3 − x2 − 2x − 3. d) f (x) = x5 − 3x3 − 7. Zadanie rozwiąż przynajmniej na dwa sposoby! Zadanie 7.8. b) W (x) = x6 − x4 − x2 + 1. Zbadaj parzystość wielomianów: a) W (x) = 2x2 − x. b) W (x) = (x + 3)(ax2 − bx + a − b). .60 ROZDZIAŁ 7. Q(x) = x + 1. b) W (x) = x10 − 1.4. Q(x) = x − 2. Zadanie 7.7. Wyznacz p i q tak.3. Znajdź pozostałe pierwiastki. Zadanie 7. podaj ich krotności i naszkicuj wykres tego wielomianu. b) W (x) = x3 − 4x2 + 1. b) W (x) = −3x4 + 5x3 + x2 + 10x + 6. aby liczba 1 była dwukrotnym pierwiastkiem równania: x3 − 2x2 + px + q = 0. WIELOMIANY Zadanie 7. Q(x) = −x2 + x. Liczba − 1 jest pierwiastkiem W (x) = 12x5 + 8x4 + 11x3 + 2 7x2 − x − 1.6. c) f (x) = 4x4 + 3x2 − 1.

10 ( ). ZADANIA 61 Zadanie 7. b) 3x4 + 5x3 − x2 − 5x − 2 = 0. Jaki warunek muszą spełniać współczynniki wielomianu trzeciego stopnia: W (x) = ax3 + bx2 + cx + d. c) (x2 − 1)3 (x4 + 2) > 0. d) x4 + 2x3 − 8x2 − 19x − 6 = 0.13. e) 2x3 + x2 + 3x − 2 = 0. aby był on funkcją nieparzystą? Czy może on być funkcją parzystą? Zadanie 7. h) −2(x + 1)2 (x − 1) Zadanie 7.7. Zadanie 7. b) (x2 + 1)(x2 − 1)(x − 2)2 < 0.9. 0. Zadanie 7. Rozwiąż nierówność: . 0. c) x4 + x2 − 6x + 4 = 0.12. b) posiada dwa ekstrema lokalne. dla których wielomian W (x) = x3 + ax2 − 4: a) jest funkcją rosnącą. 0. c) ( ) posiada dokładnie dwa miejsca zerowe (wskazówka: możesz użyć wzorów Viete’a dla wielomianów stopnia trzeciego).11. Wyznacz te wartości parametru a. Rozwiąż nierówność: a) (x − 1)(x − 2)(x + 3) 0. f) 9x4 + 9x3 + 11x2 + 9x + 2 = 0.5. d) (x − 1)2 (x + 3)3 e) (x − 4)2 (x2 − 16) f) x2 (x − 3)(x + 1) g) −x(x − 2)2 0. Rozwiąż równanie: a) x4 + 2x3 − x − 2 = 0. 0.

0. 0. WIELOMIANY d) 2x3 + x2 − 8x − 4 > 0. . Zadanie 7. ROZDZIAŁ 7.14. b) −x4 + x3 + 7x2 c) x3 − x2 − 7x 0. e) 3x3 − 2x2 − 6x + 4 f) x3 + 3x2 + x − 1 0. którego jedynymi pierwiastkami są liczby −3. 4 i którego stopnień jest równy: a) 3.62 a) −x3 − 2x2 + 6x < 0. 2. c) 6. Podaj przykład wielomianu. b) 4.

c 63 ax+b cx+d ma dwie . że wyrażenie ax+b jest nieskracalne. cx+d 8. Zauważmy.1 Wykres funkcji homograficznej Wykresem każdej funkcji homograficznej jest hiperbola. bo jeśli c = 0.2. to wtedy wzór funkcji przyjął b by postać: f (x) = a x + d . Fakt 8.Rozdział 8 Funkcja homograficzna Definicja 8. Każda hiperbola ma dwie osie symetrii oraz punkt symetrii. c d Uwaga 8. Funkcją homograficzną nazywamy funkcję postaci: ax + b f (x) = . że proste d występujące w liczniku i mianowniku nie są równoległe. że warunek c = 0 gwarantuje. a stąd. Drugi warunke gwarantuje natomiast.3 (o asymptotach). Funkcja homograficzna f (x) = asymptoty: • pionową. Składa się ona z dwóch rozłącznych gałęzi „uwiązanych” pomiędzy asymptotami. daną równaniem y = a . c • poziomą. cx + d gdzie c = 0 oraz a b = 0.1 (funkcja homograficzna). daną równaniem x = − d . że powyższa funkcja nie jest funkcją liniową.

−2) i rysujemy lewą gałąź.6.4. 3 w górę (punkt (2. wyznaczyć przynajmniej jeden punkt tego wykresu (wstawiając za x dowolną liczbę. Pomocny może być następujący algorytm. Aby narysować przybliżony wykres funkcji f (x) = ax+b należy: cx+d 1. 3 w dół od punktu przecięcia asymptot. Pozwala to naszkicować prawą gałąź hiperboli. 0). ponieważ f (0) = 0. (2. 3. 3. to zaznaczamy punkt (0.64 ROZDZIAŁ 8. . −1). (−2.2 Hiperbole podstawowe Aby uzyskać dokładniejszy wykres funkcji homograicznej. Częstym problemem jest znalezienie punktu symetrycznego do danego. (4. rysujemy kolejno każdą z gałęzi pamiętając o dążeniu do asymptot. 2 ). 2). Każda z tych funkcji jest nieparzysta. Pierwszy punkt otrzymamy przestawiając same liczby. 1). oraz wszystkie punkty symetryczne do tego punktu. Po pierwsze orientujemy zadany punkt względem punktu przecięcia się asymptot. 2. pamiętając o asymptotach. narysować asymptoty x = 1 oraz y = 3. ( 1 . Wstawiamy za x liczby łatwe do obliczeń i dostajemy na przykład następujące punkty wykresu: (1. dla której łatwo wyliczyć wartość f (x). Aby naszkicować wykres funkcji f (x) = 1. naszkicować asymptotę przechodzącą przez otrzymane punkty. x Asymptotami tych wykresów są osie układu współrzędnych. gdzie B = 0. czyli dokładnie: 1 w prawo. Narysujmy wykres funkcji y = x . Uwaga 8. Jest to punkt (−2. 2). trzeba nauczyć się najpierw rysować wykresy typu y = B . Przykład 8. FUNKCJA HOMOGRAFICZNA Algorytm rysowania wykresów funkcji homograficznych. 1 (2. 1 (− 2 . W powyższym przykładzie punkt (0. osiami symetrii proste: y = x oraz y = −x. 3x x−1 należy: 8. 4)). − 2 ). 0) oraz punkty do niego symetryczne. 2. a środkiem symetrii jest punkt (0. Korzystając z 2 1 nieparzystości możemy zaznaczyć na wykresie punkty: (−1.5. czyli: (−2. 6)) oraz 3 w prawo i 1 w górę (punkt (4. 2). 6). 1 Przykład 8. 0) leży 1 w lewo. 4). wyznaczyć i narysować asymptoty tego wykresu. tzn biorąc punkt który jest 3 w lewo i 1 w dół od punktu przecięcia asymptot. Następne dwa punkty otrzymamy przez zamianę „w lew” na „w prawo” (i odwrotnie) oraz „w górę” na „w dół” (i odwrotnie).

3. gdzie B = 0. f (x) = A + x−C Uzasadnienie: Rzeczywiście. 3).10. −2). jeśli chcemy wykonać szybko i dość dokładnie wykres funkcji homograficznej.7. Rzeczywiście jeśli B > 0 to hiperbola y = B leży w I i III ćwiartce. (2. natomiast x gdy B < 0 to hiperbola ta leży w II i IV ćwiartce układu współrzędnych. (6. c Przykład 8. zaznaczamy asymptoty. 8.9. np. Wtedy A = a . x−1 −2 . mając ją w postaci f (x) = A + x−C . 2).8. . Narysujmy teraz wykres funkcji y = x . że hiperbola otrzymana w ostatnim z przykładów jest inaczej umiejsowiona w układzie współrzędnych niż dwie poprzednie. WŁASNOŚCI FUNKCJI HOMOGRAFICZNEJ 65 6 Przykład 8. natomiast B jest resztą z tego c c c c dzielenia. 1). (2. Przedstawienie funkcji homograficznej w postaci z powyższego faktu okazuje się bardzo pożyteczne.8. −1). podzielić pisemnie b ( a x + c ) : (x + d ). wystarczy najpierw podzielić licznik i miaa x+ b nownik przez c. Zauważmy. Teraz narysujmy wykres y = − x . postępujemy w następujący sposób: 1. co daje nam następujące punkty: (1. Pokażemy praktyczne zastosowanie powyższego faktu: • funkcję f (x) = • funkcję f (x) = • funkcję f (x) = 4x+3 x−1 3x+1 x+1 3x+1 2x−1 można przedstawić również jako f (x) = 4 + można przedstawić również jako f (x) = 3 + można przedstawić również jako f (x) = 3 2 7 . (4.3 Własności funkcji homograficznej Fakt 8.11. Dalej postępujemy tak jak w poprzednich przykładach. Każdą funkcję homograficzną f (x) = ax+b można zapisać w pocx+d staci: B . 6). 4 Przykład 8. −4). Dalej postępujemy tak jak w poprzednim przykładzie. które są poastaci: x = C oraz y = A. C = − d . (3. co daje f (x) = cx+ dc a następnie. x+1 5 4 + 1 x− 2 . aby narysować wykres funkcji B homograficznej. Mianowicie. Za x wstawiamy podzielniki liczby 4: (1. Uwaga 8. Tu wygodnie jest podstawiać za x kolejne podzielniki liczby 6.

Funkcja f nie jest monotoniczna! Jest jedynie przedziałami rosnąca (gdy B < 0) lub przedziałami malejąca (gdy B > 0). to: B . 3. Dziedziną funkcji f jest zbiór: R\{C}.66 ROZDZIAŁ 8. natomiast zbiorem wartości: R\{A}. x+3 Dla każdej z funkcji podaj dziedzinę. Naszkicuj wykres funkcji bez wyliczania postaci f (x) = A + B . daną wzorem f −1 (x) = C + x−A . korzystając z metody pokazanej w poprzednim x podrozdziale. korzystając z postaci f (x) = A + B . 8. Naszkicuj wykres funkcji. 2. a co za tym idzie ma funkcję odwrotB ną. zbiór wartości i omów monotoniczność każdej z tych funkcji.2. Jeśli f (x) = A + B = 0.4 Zadania Zadanie 8. Zadanie 8. x Fakt 8. 2x−1 .1.13 (własności funkcji homograficznej). traktując asymptoty jako „nowy układ współrzędnych” rysujemy wykres funkcji y = B . ponieważ rysowanie wykresu y = B w „nowym układzie współrzędnych” jest tożsame z przesunięciem x funkcji y = B o wektor u = [C. x−3 4x . x−C a) f (x) = b) f (x) = c) f (x) = 3x+4 . Uwaga 8. x−C a) f (x) = b) f (x) = c) f (x) = d) f (x) = x−2 . x−3 −x+1 . FUNKCJA HOMOGRAFICZNA 2. x 2x−1 . x−C gdzie 1. A]. x−1 2x+8 . Jest to funkcja różnowartościowa.12. x+1 −2x+5 . Powyższa metoda jest poprawna.

6. x Zadanie 8. x−2 67 Zadanie 8. a) f (x) = b) f (x) = c) f (x) = d) f (x) = e) f (x) = 1 . Naszkicuj wykres funkcji. −4. . |x| 3 . Wykonaj polecenie z poprzedniego zadania dla równania: − 2 − 1 + 1 = m. Zadanie 8. x+3 −2x−1 . Zadanie 8. −1. Zadanie 8.4. Okreś jej dziedzinę. Narysuj wykres funkcji y = g(m). |x−4| 1 |3−x| + 1. u = [0. zbiór wartości. asymptoty i miejsca zerowe: 1 a) f (x) = − x . 3].7.3. Wykres funkcji f przesuń o wektor u.8. u = [−2.5. ZADANIA d) f (x) = e) f (x) = f) f (x) = 2 . x+1 3x−7 . |x|−1 1 x−1 1 |x|+2 1 x+2 1 |x| . −1]. gdzie g(m) oznacza ilość rozwiązań powyższego równania przy danym m. Określ liczbę rozwiązań równania: 4 −2 =m |x| w zależności od m. − 1. 2 b) f (x) = x . Naszkicuj wykres funkcji: a) f (x) = b) f (x) = c) f (x) = 2 .4. Podaj wzór otrzymanej funkcji.

1 e) f (x) = − x+2 − 2. podaj równanie osi symetrii wykresu oraz współrzędne środka symetrii: 4 a) f (x) = 1 + x . c) f (x) = d) f (x) = 4 x−1 2 x+3 − 3.8. ROZDZIAŁ 8. Naszkicuj wykres funkcji f (x). − 1. 0]. f) ( ) f (x) = 2 −x+4 + 2. . u = [ 2 . FUNKCJA HOMOGRAFICZNA Zadanie 8.68 2 1 c) f (x) = − x . 1 b) f (x) = − x+3 .

dla x ∈ R\{2}. W (x) P (x) jest zbiór wszystkich liczb Uwaga 9. Tak podany algorytm gwarantuje znalezienie rozwiązania każdego równania wymiernego. gdzie h(x) = x. Funkcja f (x) = x(x−2) nie jest równa funkcji g(x) = x. ustal jaka jest jej dziedzina! 9. że umiemy rozwiązywać równania wielomianowe odpowiedniego stopnia.3. Funkją wymierną nazywamy funkcje postaci: f (x) = W (x) . Przykład 9. dla których P (x) = 0.zanim zaczniesz upraszczać (lub przekształcać) wzór jakiejkolwiek funkcji. Fakt 9.2. przy założeniu.Rozdział 9 Funkcja wymierna Definicja 9.1. Dziedziną naturalną funkcji f (x) = rzeczywistych. P (x) gdzie W (x) i P (x) są wielomianami i P (x) nie jest wielomianem zerowym.4.1 Równania wymierne Aby szybko i sprawnie rozwiązać równanie wymierne (czyli takie. Przypomnijmy. w której przynajmniej po jednej stronie równości znajduje się funkcja wymierna). można skorzystać z poniższego algorytmu. Wniosek: Pamiętaj . bo x−2 ich dziedziny nie są takie same. gdy mają te same dziedziny i wzór jednej z nich możemy sprowadzić do wzoru drugiej. że dwie funkcje są równe. żę f = h. 69 . Możemy natomiast napisać.

bądź wykluczenia pewnych podzbiórów z dziedziny. Tak jak poprzednio idea algorytmu opiera się na sprowadzeniu danej nierówności wymiernej do odpowiedniej nierówności wielomianowej. Uwzględniającą założenia i warunki z punktu 1. 2. . pokażemy prosty i skuteczny algorytm. Mianowniki występujących ułamków (jeśli jest ich kilka) rozkładamy na czynniki tak aby łatwo było określić najmniejszy wspólny mianownik. podajemy rozwiązanie. Przykład 9. 1}. Mnożymy obie storny równania przez najmniejszy wspólny mianownik. a czasem z samego równania. Założenia: x2 + x − 2 = 0. 3. Rozwiążemy równanie: 6 − 3x 1 x = − . Orztymujemy dwa pierwiastki rzeczywiste: x1 = 1 ∨ x2 = 4. okazuje się że tylko x = 4 jest rozwiązaniem danego równania wymiernego. Czasem wynika to z treści zadania. który pozwala rozwiązywać nierówności wymierne. (x − 1)(x + 2) x−1 x+2 3. W ten sposób otrzymaliśmy odpowiedź: x = 4. 9. 5. Rozwiązujemy równanie wielomianowe. Porządkujemy równanie do postaci: x2 − 5x + 4 = 0 i rozwiązujemy.2 Nierówności wymierne.5. (Mogą tu pojawić się nierówności. +x−2 x−1 x+2 Będziemy postępować zgodnie z podanym wyżej algorytmem: x2 1. FUNKCJA WYMIERNA Algorytm rozwiązywania równań wymiernych. 1. 5. 1 x 6 − 3x = − . tak aby otrzymać równanie wielomianowe. Wypisujemy założenia i w razie potrzeby rozwiązujemy je. x − 1 = 0.70 ROZDZIAŁ 9. Z warunków tych dostajemy: x ∈ R\{−2. Podobnie jak w przypadku równań. Biorąc pod uwagę założenia z punktu 1. x + 2 = 0. 4. Mnożymy obustronnie przez (x − 1)(x + 2) i dostajemy: 6 − 3x = x + 2 − x(x − 1).) 2. 4.

Rozwiązujemy nierówność wielomianową. 6. 0. zastępujemy ułamek występujący z jednej strony nierówności. Rozkładamy licznik na czynniki: (x − 1)2 (x − 4) (x + 1)(x − 3) 0. x + 1 = 0. . Licznik rozkładamy na czynniki (o ile jest to możliwe). Sprowadzamy całe wyrażenie do wspólnego mianownika. Założenia: x2 − 2x − 3 = 0. Wszystkie składniki przenosimy na jedną ze stron nierówności i rozkładamy mianowniki występujących ułamków na czynniki (o ile się da). Uwzględniamy założenia i podajemy odpowiedź. 3. 4. x−3 x+1 Będziemy postępować zgodnie z podanym algorytmem. Przenosimy wszystko na lewą stronę: 3x x2 12x − 4 − + (x + 1)(x − 3) x − 3 x + 1 0. na wyrażenie będące iloczynem licznika i mianownika. 71 2. 5. 3. Algorytm rozwiązywania nierówności wymiernych. 7. Otrzymujemy w ten sposób nierówność wielomianową. Stosując przekształcenie tożsamościowe. x − 3 = 0. 2.9. Rozwiążemy nierówność: 12x − 4 2 − 2x − 3 x 3x x2 − . 1.6. 3}. Sprowadzamy wyrażenie do wspólnego mianownika: 12x − 4 − 3x(x + 1) + x2 (x − 3) (x − 3)(x + 1) 4. 1. tak aby można było określić najmniejszy (względem stopnia) wspólny mianownik. Wypisujemy założenia i rozwiązujemy je.2. NIERÓWNOŚCI WYMIERNE. Czyli: x ∈ R\{−1. Przykład 9.

x+1 g(x) = 2. x3 −6x2 +8x 2−x x2 +x−2 + x . −1 ∪ {1} ∪ 3. Uwzględniamy założenia: x ∈ (−∞. x(x−1) x2 −1 . Sprawdź czy funkcje f i g są równe. zastępujemy ułamek iloczynem licznika i mianownika: (x − 1)2 (x − 4)(x + 1)(x − 3) 0. 4 . x−1 . x2 +3x+6 Zadanie 9. 6. Mnożymy obie strony przez kwadrat mianownika. a) f (x) = b) f (x) = c) f (x) = 2x+2 . Pamiętając o dziedzinie. x2 −x−6 5x . 7. a) f (x) = b) f (x) = c) f (x) = d) f (x) = e) f (x) = (x+4)2 . (x+1)2 g(x) = Zadanie 9. x2 −8x+15 4x x2 −7x+12 + . −1) ∪ {1} ∪ (3. g(x) = x. FUNKCJA WYMIERNA 5. x2 +5x+4 x3 −1 . x+1 x2 (x−1) .2.3 Zadania x .3. Otrzymujemy odpowiedź: x ∈ (−∞. 4 . Rozwiązujemy równanie wielomianowe (jak widać nie wymaga to żadnych dodatkowych przekształceń!). x2 −2x+1 x(x+1) . 9.72 ROZDZIAŁ 9. x2 −2x+1 x4 −5x3 +6x2 . (x−1)(x+2) x3 −4x2 +1 . czyli innymi słowy. Określ dziedzinę funkcji: a) f (x) = b) f (x) = c) f (x) = Zadanie 9.1. uprość wzory podanych funkcji.

3x2 +5x+1 x 1 − x.3.4. 0. x2 −4x−5 (x+3)(x2 −5x+6) (x2 −9)(x−3) 2 x−5 d) 1 + e) + 1 x+1 1 . Zadanie 9. −x−7 . = 0.9. Rozwiąż równanie. x+4 x2 −x x2 +x−2 + x2 +3x+2 x2 −x−2 = 1. Rozwiąż nierówność. 2x+1 1 x2 +2x−3 . a) b) c) 6−x x2 −x > 1 x−1 2 + x.5. a) b) c) d) e) f) x2 −1 x2 +2x+1 73 = 0. (4x−1)(x+1)(2x+1) 4x2 −1 2x+1 x2 −9 3 x+2 x+5 x+4 − 3 x−3 = 0. 1 . ZADANIA Zadanie 9. + = 1 2x + + 12 x2 −4 5 x−2 = 0.

74 ROZDZIAŁ 9. FUNKCJA WYMIERNA .

Definicja 10. Ciąg arytmetyczny jest to ciąg. Uwaga 10.3.k-1 an+1 = an + r. ustalonej liczby r do wyrazu poprzedniego: a1 −→+r a2 −→+r a3 −→+r a4 −→+r .2. . . Jeśli jest to ciąg nieskończony to: dla każdego n ∈ N+ an+1 = an + r.1 Definicje Ciąg arytmetyczny jest szczególnym ciągiem. . w którym każdy (poza pierwszym) wyraz powstaje poprzez dodanie stałej. Ciąg arytmetyczny może być skończony bądź nieskończony.3. który spełnia poniższą (zupełnie nie formalną) definicję.. . 10. Jeśli ciąg jest skończony i ma powiedzmy k wyrazów. .2.2 Własności ciągu arytmetycznego Fakt 10. Liczbę r nazywamy wtedy różnicą ciągu arytemtycznego. Dla ciągu arytemtycznego o pierwszym wyrazie a1 i różnicy r wzór ogólny ciągu ma postać: an = a1 + (n − 1)r 75 .Rozdział 10 Ciąg arytemtyczny 10.1 (ciąg arytmetyczny). to: dla każdego n=1.

.6. Fakt 10.76 ROZDZIAŁ 10. mówiąc obrazowo. że: an = nr + a1 − r. Każdy ciąg arytemtyczny jest monotoniczny: • jeśli r > 0. to ciąg jest malejący.5. c tworzą ciąg arytmetyczny wtedy i tylko wtedy.7. • jeśli r = 0.4.9. Trzy liczby a. bo an+1 − an = 4(n + 1) − 3 − (4n − 3) = 4. gdy dla każdego n zachodzi: an+1 − an jest stałe (tzn. • jeśli r < 0. ciąg arytemtyczny jest funkcją daną wzorem funkcji liniowej z dziedziną liczba naturalnych. nie zależy od n). Ciąg dany wzorem ogólnym an = 4n − 3 jest ciągiem arytemtycznym. Przykład 10. ciąg (an ) jest arytmetyczny. Czy potrafisz udowodnić powyższy fakt? (Wskazówka: przeprowadź dowód indukcyjny). b. to ciąg jest rosnący. że z faktu podanego wyżej wynika. gdyż: an+1 − an = (n + 1)2 − n2 = 2n + 1. Fakt 10. np. gdy: c−b=b−a a stąd b = sąsiednich). zamienimy literkę n na x a literkę a na określenie jakieś funkcji. Zauważmy bowiem. Ogólnie. Ciąg jest arytmetyczny wtedy i tylko wtedy. a+c 2 (czyli wyraz środkowy jest średnią arytemtyczną wyrazów Uwaga 10.8. CIĄG ARYTEMTYCZNY Problem 10. f to otrzymamy wzór bardzo podobny do typowego wzoru funkcji liniowej. Ciąg arytemtyczny należy utożsamiać z funkcją liniową. to ciąg jest stały. Reasumując. Uwaga 10. Jeśli teraz. gdy może być zadany wzorem funkcji liniowej. Natomiast ciąg an = n2 nie jest ciągiem arytmetycznym.

w których pojawia się ciąg arytmetyczny. 10. 2 Jak pokazuje przykład. Ułatwia to koncentrację i kojarzenie odpowiednich wzorów i relacji między wielkościami. gdy: . 2 Sens powyższego faktu jest prosty.1. Zatem: 65 = 5 + (n − 1) · 6 n = 11 Stąd.10. r = 6.11. Zauważmy że dodawne liczby tworzą ciąg arytemtycznych a1 . Suma k początkowych wyrazów ciągu arytemtycznego (an ) jest równa: a1 + ak Sk = k. . . Korzystając z danego wzoru. an . w którym a1 = 5. wszelkie „dane” i „szukane” przedstaw w postaci oznaczeń: a1 . . w których treści nie ma mowy nic o żadnym ciągu (zauważ. Przykład 10. że zadanie z przykładu brzmiało. szukana suma równa jest: S11 = 5 + 65 · 11 = 385. różnicę ciągu arytmetycznego i sumę 10 pierwszych wyrazów. Aby obliczyć liczbę wyrazów tego ciągu wykorzystamy wzór: an = a1 + (n − 1)r. warto pamiętać o tym. SUMA CIĄGU ARYTMETYCZNEGO 77 10. pomnożonej przez liczbę tych wyrazów. policzymy następującą sumę: 5 + 11 + 17 + . co mówi poniższa wskazówka. Oblicz wyraz pierwszy. Dlatego. „oblicz daną sumę”). an = 65. . + 65. a2 . aby ułatwić rozwiązywanie różnych zadań. Suma pewnej liczby koljeny wyrazów ciągu arytemtycznego równa się średniej arytmetycznej pierwszego i ostatniego z tych wyrazów.4 Zadania Zadanie 10.3. . ciągi arytmetyczne są często pomocne w zadaniach.3 Suma ciągu arytmetycznego Fakt 10.10. r itp. . Wskazówka: W czasie rozwiązywania zadań dotyczących ciągu arytmetycznego.

Oblicz sumę dziesięciu początkowych wyrazów o numerach parzystych. b) są niepodzielne przez 5.5. ROZDZIAŁ 10.2. Oblicz pierwszy i ostatni wyraz tego ciągu. 3x + 4. a czwarty wynosi 16. Zadanie 10. .78 a) a6 = 20.4. Suma wyrazów o numerach parzystych jest równa 256. b) a5 = 20. a suma wyrazów o numerach nieparzystych jest równa 240. Zadanie 10. (2x + 1)2 . Zadanie 10. c) a4 = 5. Dla jakich wartości x podane liczby są kolejnym wyrazami ciągu arytmetycznego? Podaj te wyrazy: a) 2x − 1. a11 = 34. (3x − 1)2 . Czwarty wyraz ciagu arytemtycznego jest równy 6. a9 = 36. CIĄG ARYTEMTYCZNY Zadanie 10. Oblicz sumę siedmiu początkowych wyrazów tego ciągu. Oblicz sumę wszystkich liczb dwucyfrowych które: a) są podzielne przez 3.3. Drugi wyraz ciągu arytmetycznego jest równy 4. 2x + 5. Zadanie 10. a10 = 4.6. b) (x + 1)2 . Ciąg arytmetyczny składa się z 16 wyrazów. c) przy dzieleniu przez 6 dają reszte 4.

. który spełnia poniższą (zupełnie nie formalną) definicję. ustaloną liczbę q wyrazu poprzedniego: a1 −→·q a2 −→·q a3 −→·q a4 −→·q . jest szczególnym ciągiem. w którym każdy (poza pierwszym) wyraz powstaje poprzez pomonożenie przez pewną stałej.2. Definicja 11.3.2. Liczbę q nazywamy wtedy ilorazem ciągu geometrycznego.Rozdział 11 Ciąg geometryczny 11. Jeśli ciąg jest skończony i ma powiedzmy k wyrazów. 11. Ciąg geometryczny jest to ciąg. Dla ciągu geometrycznego o pierwszym wyrazie a1 i ilorazie q wzór ogólny ciągu ma postać: an = a1 · q n−1 79 .2 Własności ciągu geometrycznego Fakt 11.1 Definicje Ciąg geometryczny. . Jeśli jest to ciąg nieskończony to: dla każdego n ∈ N+ an+1 = an · q.3.1 (ciąg geometryczny).. to: dla każdego n=1. Ciąg geometryczny może być skończony bądź nieskończony. . . . Uwaga 11.k-1 an+1 = an · q. podobnie jak arytmetyczny.

• jeśli q = 1 ∨ q = 0. oprócz pierwszego i ostatniego (o ile taki istnieje) ma tę własność.8. to ciąg jest rosnący. b. gdy: b c = . Czy potrafisz udowodnić powyższy fakt? (Wskazówka: przeprowadź dowód indukcyjny). Jeśli q > 1 to ciąg geometryczny jest monotoniczny: • jeśli q > 1 ∧ a1 > 0 lub jeśli 1 > q > 0 ∧ a1 < 0. Ciąg jest ciągiem geometrycznym wtedy i tylko wtedy gdy jest dany wzorem funkcji wykładniczej. to ciąg jest stały. ciąg (an ) jest geometryczny. gdy dla każdego n zachodzi: an+1 =q an iloraz jest stały (tzn.7. b a A stąd wynika wzór: b2 = a · c. • jeśli 1 > q > 0 ∧ a1 < 0 lub jeśli q > 1 ∧ a1 < 0. to ciąg jest malejący.10. Fakt 11. Fakt 11. Przykład 11. Trzy liczby a. bo an+1 7 · 10n+1 = = 10. oprócz pierwszego i ostatniego (o ile taki istnieje) jest średnią geometryczną wyrazów sąsiednich: √ an = an−1 an+1 . Fakt 11. Ogólnie. CIĄG GEOMETRYCZNY Problem 11.4. nie zależy od n). Każdy wyraz ciągu geometrycznego. Ciąg dany wzorem ogólnym an = 7 · 10n jest ciągiem geometrycznym. że jego kwadrat jest równy iloczynowi wyrazów sąsiednich: a2 = an−1 an+1 .9.80 ROZDZIAŁ 11. to każdy wyraz ciągu. .6. an 7 · 10n Natomiast ciąg an = 1 + 10n nie jest ciągiem geometrycznym gdyż: an+1 1 + 10n+1 = nie jest stałe.5. an 1 + 10n Fakt 11. Uwaga 11.11 (monotoniczność ciągu geometrycznego). Jeżeli wyrazy ciągu geometrycznego są nieujemne. n Fakt 11. c (przy założeniu a = 0 ∧ b = 0) tworzą ciąg arytmetyczny wtedy i tylko wtedy.

Gdy najmniejszą z nich zwiększymy o 9. policzymy następującą sumę: 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + . 1−q Wzór jest poprawny gdy q = 1. .4 Zadania Zadanie 11. .14. Przykład 11. Zauważmy że dodawne liczby tworzą ciąg geometryczny a1 . Uwaga 11.3 Suma ciągu geometrycznego Fakt 11. Trójka liczb całkowitych tworzy ciąg geometryczny o ilorazie całkowitym. SUMA CIĄGU GEOMETRYCZNEGO 81 11. .13. q itp. an . Jakie to liczby? .1. Zatem: 2048 = 2 · 2n−1 2048 = 2n n = 11 Stąd. to powstanie ciąg arytmetyczny. ciąg geometryczny jest ciągiem stałym i sumę k wyrazów liczymy z wzoru Sk = k · a1 .11.3. q = 2. . an = 2048. Suma k początkowych wyrazów ciągu geometrycznego (an ) jest równa: 1 − qk Sk = a1 . a2 . . szukana suma równa jest: S11 = 2 · 1 − 211 1 − 2048 =2· = 2 · 2047 = 4094. . Oczywiście gdy q = 1. 11. 1−2 1−2 Wskazówka: W czasie rozwiązywania zadań dotyczących ciągu geometrycznego. Korzystając z danego wzoru. Ułatwia to koncentrację i kojarzenie odpowiednich wzorów i relacji między wielkościami. + 1024 + 2048. Aby obliczyć liczbę wyrazów tego ciągu wykorzystamy wzór: an = a1 · q n−1 . w którym a1 = 2.12. wszelkie „dane” i „szukane” przedstaw w postaci oznaczeń: a1 .

Wyznacz ten ciąg. Piłka. Liczby x+1. 3 . Zadanie 11. odbijając się od ziemi osiąga za każdym razem wysokość wynoszącą 3 poprzedniej. Wyznacz ten ciąg. . Znajdź te liczby. a pozostałe zostawimy bez zmiany. Ich suma wy1 1 nosi 3 2 . a3 b3 = 12. Wyznacz dwa ciągi: arytmetyczny a1 . Zadanie 11. Trzy kolejne liczby tworzą ciąg geometryczny. a2 . Podaj wzór ogólny ciągu geometrycznego (an ) o wyrazach: 4 12. Znajdź te liczby. Suma tych liczb jest równa 93. y+6. Zadanie 11. a iloczyn logarytmów drugiej i trzeciej liczby wynosi 0. drugiemu i siódmemu wyrazowi ciągu arytmetycznego. aby trzy pierwsze tworzyły ciąg geometryczny. Liczby te są równe odpowiednio pierwszemu.6. Suma trzech liczb tworzących ciąg geometryczny jest równa 62. b2 .3. c. zaś suma wyrazów środkowych 24. 1 Zadanie 11. Zadanie 11.4. których suma jest równa 26 tworzą ciąg geometryczny. Znajdź te liczby. Między liczby 27 i 3 wstaw trzy takie liczby. Zadanie 11. Znaleźć ten ciąg wiedząc. Wielomian: W (x) = x3 − bx2 + cx + d jest podzielny przez x2 − 1. to otrzymamy trzy kolejne wyrazy ciągu arytmetycznego. jeśli po czwartym odbiła się na wysokość 27 cm? Zadanie 11. d.8. Zadanie 11. Zadanie 11. Cztery liczby tworzą ciąg geometryczny. aby z danymi liczbami tworzyły ciąg geometryczny. że: a1 b1 = 1. z.9.12 ( ). Zadanie 11. Między liczby 2 i 12 wstaw dwie liczby tak. Suma logarytmów dziesiętnych tych liczb jest równa 3. Iloczyn logarytmów dziesiętnych pierwszej i czwartej liczby wynosi 8. a1 + a2 + a3 = 6.7. CIĄG GEOMETRYCZNY Zadanie 11. Trzy liczby x. y. Suma trzech liczb tworzących ciąg geometryczny jest równa 62. c. Jeżeli do drugiej dodamy 4 . Znajdź te liczby. b3 takie. Zadanie 11. a2 b2 = 4.5.14. a3 i geometryczny b1 . Trzy liczby tworzą ciąg geometryczny.82 ROZDZIAŁ 11. Zadanie 11. Znajdź liczby b. Liczby b.11. 4.2. a trzy ostatnie ciąg arytmetyczny. a iloczyn jest równy 1000. że suma wyrazów skrajnych jest równa 36. z+3 tworzą ciąg arytmetyczny.13 ( ).10. d tworzą ciąg geometryczny. Jak wysoko wzniosła się piłka po pierwszym 5 uderzeniu. Cztery liczby tworzą ciąg geometryczny.

odsetki są kapitalizowane z określoną częstotliwością (na przykład co roku). W przypadku procentu prostego.elementy matematyki finansowej Z ciągami spotykamy się często w życiu codziennym w sytuacjach związanych z lokatami bankowymi i kredytowymi. W następnym roku jednak. w przypadku lokat oszczędnościowych oraz kredytów. aby były poprawne dla dowolnej częstotliwości kapitalizacji odsetek . że co roku (lub z inną określoną częstotliwością). procentem prostym (stałym) lub składanym. kapitalizacja odsetek następuje tylko raz. Problem 11. Załóżmy. Załóżmy. w momencie zakończenia oszczędznia.ELEMENTY MATEMATYKI FINANSOWEJ83 11. W następnym roku. co roku procent p liczony jest od kwoty kapitału początkowego.5 Procent prosty i składany . Po dwóch latach stan konta równy jest k(1 + 100 )2 i po każdym p następnym roku zostaje pomnożony przez (1 + 100 ). nasz kapitał wynisie k(1+ 100 ). Ogólnie po upływie każdego roku p do naszej lokaty dopisywana jest stała kwota wynosząca k · 100 . oprocentowaniu podlega już p nowa kwota. który ze sposobów naliczania odsetek jest bardziej opłacalny dla klienta banku. że odsetki nie są dopisywane do kapitału po upływie każdego roku. że wpłacamy do banku kapitał k. W przypadku lokat. Zauważamy wiec. W zaciąganych kredytach jest podobna sytuacja. Taki sposób naliczania odesetek nazywamy procentem prostym (stałym). Po p roku oszczędzania. dopisywanie odsetek do podstawy kapitału od którego naliczane jest dalsze oprocentowanie nazya się kapitalizacją odsetek. gdzie występuje opisana wyżej sytuacja z procentem składanym. że mamy tu do czynienia z ciągiem geometrycznym. Taki sposób naliczania odsetek nazywany jest procentem składanym. Problem 11.15. nasz kapitał po upływie roku równy jest (podobnie jak pop przednio) k(1 + 100 ). Zastanów się. kapitał p p 2· wyniesie: k(1 + 100 ) + k · 100 = k(1 + 100 ). W matematyce finansowej. możemy mieć do czynienia z tzw. Często jednak zdarza się. że naliczane są odsetki za zwłokę. odsetki doliczane są do kapitału od którego liczony jest procent. jak należy je zmodyfikować. Zastanów się. którego n-tym wyrazem jest p kn = k(1 + 100 )n . Podane wzory na procent składany są poprawne w przypadku rocznej kapitalizacji odsetek.11.16 ( ).5. Biorąc to pod uwagę. Zauważmy. z tą różnicą. Wpłacając do banku kwotę pieniędzy na lokatę długoterminową. tzn. oprocentowany na p% w stosunku rocznym. że mamy tu do czynienia z ciągiem arytemtycznym o wyrazie ogólnym kn = n·p k(1 + 100 ). PROCENT PROSTY I SKŁADANY .

CIĄG GEOMETRYCZNY wynoszącej m miesięcy. Po 18 miesiącach. bank wypłacił 5495. Pamiętaj.6 Zadania Zadanie 11. Ile (w skali roku) wynosiło oprocentowanie lokaty.15. należy przyjąć że chodzi o procent składany.52 zł.17. jeśli bank kapitalizował odsetki co pół roku? . Na lokatę terminową (18-miesięczną) wpłacono 5000 zł. że oprocentowanie p podaje się zazwyczaj w skali roku. 11.84 ROZDZIAŁ 11. Większość lokat bankowych stosuje procent składany do naliczania odsetek. Jeśli więc w zadaniu nie sprecyzowano jak naliczane są odsetki. Uwaga 11.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->